Sunteți pe pagina 1din 6

1.

Cuprins

Teza de doctorat „EFICIENŢĂ, EFICACITATE, PERFORMANŢE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE” dispune de un cuprins structurat în următoarele părţi şi capitole:

I. INTRODUCERE II. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU, cu 3 capitole:

Capitolul 1. Eficienţa şi eficacitatea organizaţiei – abordare teoretico ----------- metodologică Capitolul 2. Performanţele manageriale şi economice – condiţie şi consecinţă a eficienţei şi eficacităţii Capitolul 3. Instrumente de analiză şi evaluare a potenţialului de viabilitate al instituţiilor publice III. CONTRIBUŢII PROPRII, cu 2 capitole:

Capitolul 4. Modalităţi de eficientizare a managementului instituţiilor publice Capitolul 5. Eficienţa instituţiei publice. Studiu de caz: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea

IV. CONCLUZII

V. BIBLIOGRAFIE

VI. REZUMAT, în limba română şi engleză

2. Sinteza tezei de doctorat

Teza de doctorat are 315 pagini, structurate în 5 capitole, după cum urmează:

În prima parte a tezei, destinată STADIULUI CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU, cele trei capitole abordează probleme de mare interes pentru teoria şi practica managerială din ţara noastră, respectiv:

Capitolul 1 – Eficienţa şi eficacitatea organizaţiei – abordare teoretico- metodologică – evidenţiază principalele realizări româneşti şi străine în acest domeniu. Astfel, delimitările conceptuale vizează trei concepte „la modă” astăzi, când se doreşte o îmbunătăţire de fond a activităţilor organizaţiei, într-un mediu ambiant naţional şi internaţional din ce în ce mai turbulent: eficienţa, eficacitatea şi performanţele. Folosind o bogată literatură de specialitate, dar şi poziţiile controversate exprimate în decursul timpului de teoreticieni şi practicieni, teza ajunge la concluzia că performanţele unei organizaţii se produc atunci când aceasta este concomitent eficientă şi eficace.

326

Acelaşi capitol tratează, în final, tipologia organizaţiilor, cu accent pe instituţiile publice, pentru care sunt reliefate principalele caracteristici constructive şi funcţionale. Capitolul 2 Performanţele manageriale şi economice – condiţie şi consecinţă a eficienţei şi eficacităţii – are ca preocupări principale punctarea celor mai semnificative aspecte referitoare la performanţe şi maniera lor de manifestare într-o instituţie publică. Capitolul este o dovadă a cercetării de documentare, în sensul că au fost preluate foarte multe date şi informaţii privind tipologia performanţelor manageriale şi economice din literatura de specialitate, precum şi din acte normative ori documentaţie specifică managementului calităţii, valabile în general pentru o organizaţie publică (performanţe manageriale) sau specifice unor categorii de instituţii publice din învăţământ, sănătate etc. În capitolul 3 Instrumente de analiză şi evaluare a potenţialului de viabilitate al instituţiilor publice – sunt prezentate cele mai importante instrumente (metode sau tehnici) de investigare, analiză şi evaluare a situaţiei manageriale şi economice a instituţiilor publice, unele din acestea cunoscute şi utilizate, fie şi parţial, în practica managerială (diagnosticarea şi analiza SWOT), altele realmente noi, foarte puţin sau deloc întâlnite în instituţiile publice din România (CAF). Cele două importante instrumente manageriale sunt prezentate atât teoretic, cât şi metodologic, fiecare dispunând de o metodologie complexă de operaţionalizare şi valorificare a rezultatelor. În final, diagnosticarea şi CAF sunt abordate comparativ, pentru a putea reliefa atu-urile şi minusurile fiecăreia faţă de cealaltă. În partea destinată CONTRIBUŢIILOR PROPRII am insistat pe două categorii de probleme, ambele desprinse din rolul prioritar pe care managementul şi performanţele manageriale le au într-o instituţie publică deconcentrată. Prima dintre acestea vizează modalităţile de eficientizare a managementului instituţiilor publice (capitolul 4). Deşi lista posibilelor soluţii manageriale este foarte lungă, teza de doctorat a prezentat în extenso câteva astfel de modalităţi, considerate fundamentale în asigurarea unui nivel ridicat de eficienţă şi eficacitate managerială:

promovarea managementului strategic cu tot ce înseamnă acesta din punct de vedere metodologic; în acest context, am încercat o prezentare succintă a PMM (politici multianuale şi modernizare), întrucât procesul de reformă pentru instituţiile publice, pentru administraţia publică nu s-a încheiat

reproiectarea managerială a instituţiei publice, realizată după un scenariu metodologic propus de conducătorul ştiinţific, prof. univ. dr. Ion Verboncu şi structurat în cinci secvenţe: obiective, procese, structuri, oameni (manageri şi executanţi), rezultate (performanţe)

327

reproiectarea organizatorică, cu accent pe remodelarea procesuală şi reproiectarea structurală, modalitate tratată în perimetrul precedenţei modalităţi de eficientizare sau de sine stătător

metodologizarea managerială, axată pe modernizarea şi/sau îmbogăţirea instrumentarului managerial, respectiv pe promovarea de metodologii manageriale, cu impact asupra prestaţiei managerilor. Sunt abordate cele mai semnificative instrumente manageriale recomandate unei instituţii publice deconcentrate – managementul prin obiective, managementul prin proiecte, delegarea, tabloul de bord

reproiectarea sistemelor decizional şi informaţional

profesionalizarea managerilor şi a managementului instituţiilor publice

Cea de-a doua se referă la un studiu de caz, realizat la nivelul Direcţiei Generale de Finanţe Publice (DGFP) Vâlcea (capitolul 5), ce pune accent pe impactul fiecărei modalităţi de eficientizare prezentate în capitolul 4 asupra performanţelor manageriale. Considerăm că la capitolul management suferă toate instituţiile publice din România şi de aceea interesează în mod deosebit măsura în care reuşim să amplificăm eficienţa şi eficacitatea acestuia. După o succintă trecere în revistă a caracteristicilor funcţionale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), sub tutela căreia funcţionează DGFP Vâlcea, este prezentată situaţia economică şi performanţele sale, precum şi rezultatele diagnosticării, în sensul de puncte forte, puncte slabe (abordate cauzal) şi recomandări de amplificare a potenţialului de viabilitate. În finalul acestui capitol sunt prezentate implicaţiile principalelor modalităţi de eficientizare managerială (de la promovarea managementului strategic la profesionalizarea managerilor şi a managementului) asupra performanţelor manageriale.

3. Cuvinte-cheie

instituţie publică;

instituţie publică deconcentrată;

eficienţă;

eficacitate;

performanţe manageriale;

performanţe economice;

CAF (cadrul de autoevaluare a funcţionării instituţiei);

PMM (programe multianuale de modernizare);

328

management strategic;

reproiectare managerială;

obiective;

procese;

structuri;

manageri;

executanţi;

reproiectare organizatorică;

reproiectarea decizională;

reproiectarea informaţională;

reproiectarea managementului resurselor umane;

instrumentar managerial;

metodologii manageriale;

managementul prin obiective;

managementul prin proiecte;

tabloul de bord;

diagnosticarea;

delegarea;

profesionalizarea managerilor;

cultură organizaţională.

4. Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Nume

GOGIRNOIU, DENIS-MUGUREL

Adresa

STR. CAROL 1, NR 5 , RĂMNICU VÂLCEA, ROMÂNIA

Telefon

0742.966.576

E-mail

DENISGOG24@YAHOO.COM

Naţionalitate

ROMÂNĂ

Data naşterii

30.11.1978

EXPERIENŢĂ

2003-2010 (PREZENT)

PROFESIONALĂ

GARDA FINANCIARA SECTIA VALCEA ACTIVITATE DE CONTROL COMISAR SUPERIOR

1999-2003

DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE-PRIMARIA RM. VALCEA INSPECTOR

329

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2009

SEMINAR-MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA-DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE,VALCEA IMPLEMENTAREA APLICATIEI CAMELEON

2006-2010(PREZENT)

DOCTORAT-ACADEMIA STUDII ECONOMICE-BUCURESTI

2003-2005

MASTER FACULTATEA DE MANAGEMENT - ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI MANAGEMENT PUBLIC

2002-2003

STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE- ACADEMIA DE POLITIE ,,ALEXANDRU IOAN-CUZASTIINTE PENALE

1997-2001

UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRANCOVEANU,PITESTI FACULTATEA DE MANAGEMENT SI MARKETING IN AFACERI ECONOMICE MANAGEMENTUL FIRMEI

1993-1997

GRUP SCOLAR ECONOMIC-ADMINISTRATIV SI DE SERVICII RM. VALCEA

Limba maternă

Limbi străine cunoscute

Aptitudini şi competenţe artistice

Aptitudini şi competenţe sociale

Aptitudini şi competenţe tehnice

Permis de conducere

Activitate publicistică

ROMANA

ENGLEZA: citire /scriere/vorbire: EXCELENT FRANCEZA: citire/scriere/vorbire:EXCELENT

LITERATURA, PICTURA

OBIECTIVITATE, EXIGENTA

UTILIZAREA APARATURII DE BIROU,MS OFFICE, INTERNET

A, B, C, D, E

1. I. Verboncu, I. Cojocaru, E. Ciocănescu, D. Gogârnoiu Managerial Redesign Model for Public Institutions, Revista de Management comparat internaţional, vol. 10, nr. 2/2009 (revistă cotată B+ de către CNCSIS), ISSN: 1582-2559

2. I. Verboncu, C. Apostu, I. Marin, D. Gogârnoiu – Organizaţie, management şi performanţe, Revista Calitate – acces la succes, vol. 10, nr. 101/2009 (revistă cotată B+ de către CNCSIS), ISSN: 1582-2559

330

3.

I. Verboncu, I. Cojocaru, D. Gogârnoiu – Modele de fişa postului, Simpozion „Managementul IMM-urilor în contextul economiei bazate pe cunoaştere”, Bucureşti 2008, CD, ISBN: 978-606-505-098-3

4. E. Ciocănescu, D. Gogârnoiu, I. Marin, C. Apostu – Determinanţii performanţelor manageriale, Revista Calitate – acces la succes, vol. 10, nr. 101/2009 (revistă cotată B+ de către CNCSIS), Simpozion “Dezvoltarea durabilă în condiţii de instabilitate economică”, Satu Mare, 26-27 iunie 2009, ISSN: 1582-2559

5. I. Verboncu, I. Marin, E. Ciocănescu, D. Gogârnoiu Managerial models for public organizations, Revista de Management comparat internaţional, Număr special, 2/2009, (revistă cotată B+ de către CNCSIS), ISSN: 1582-3458

331