Sunteți pe pagina 1din 11

V.2.

1PRIMU ULMOLA ARSUPE ERIOR


A.DA ATEGENE ERALE:
Prim miimolarisu uperioriocu uppoziiile e6pearcad deledentare efiindvecin nicupremo olarii secunzisuperiori(s spremezial)icumola ariisecunzis superiori(sp predistal).Suntceimaimari Dintretoim molariisuperioriestece elcareprezintcelema ai dinidepearcadamaxilar.D puinev variaiianat tomiceide eaceeavaf fifolositcas standardncomparaie ecuceilali. Conformsistem muluiintern naionalden notare,cod durilelorsunt: 1.6 pentrumo olarulprimsuperiordrept 2.6 pentrumo olarulprimsuperiorst ng

Cronol logie:
Spt tmna 25 i i.u. Debutu calcificr ul rii 3 4 ani Finaliza area form smalul rii lui 6 7 ani Erupia a 9 -10 ani Formar comple a rdci rea et inii Dimen nsiunilemediialepriimilormolarisuperiorisunturmt toarele: 22-23 mm lungime total m ea medie nlimea coronar r diametr coronar M-D rul r vestibular diametr coronar V-P rul r 7 - 8 mm 10 -10,8mm m 11,7 mm

lungime rdcini ea ii: 13-14 m mm Palatinale: P 12,5-13 3mm MV M 12,5-12 2,7mm DV D Numrullobilordedez N zvoltarevar riazntre4 4i5(2Vi2P),uneor rimaiexist nd ataatu unlobMPc careestede enumittube ercululluiC Crabelli(ace estaesteun nmugurede entar redusn ncursulfilog genezei).

B.CAR RACTERISTICIMO ORFOLOG GICECOR RONARE E:


Areoform A cuboidalformatdinpatrulobiiavndpatrufeelateraleiof fa ocluzal .

I.FAA AVESTIBU ULAR:


1.Dimensiuni: 1 nl imea7,58mm lim meamaxim 10mm(n n1/3 ocluzal) o lim meaminim 7,4mm(ce ervical)

Dimen nsiunile feei V VESTIBULAR a primului molar RE sup perior drept 1 1.6

2.Contu urul: Areformau A unuitrapezcubazama arespreocluzal.Estefo ormatdinp patrumargin ni:M,D, cervicaliocluzal .

Conturul feei VE VESTIBULARE a primului m E molar superior drept 1.6 t

Faa VESTIBULA a primulu molar super a AR ui rior dr 1.6 (dinte natural extra Se observ rept e as). coloraia spec c cific fumtori cu igien ilor precar.

a)marg gineaocluza al:areformauneiliniifrntease emntoare elitereiW. .Vulmez zialeste maimaredectceldistal.Bra aeleacesto orVurisu untmultdes schise,eler reprezentn nd reliefulcuspizilorM MViDV. b)marg gineacervic cal:arefor rmauneilin niifoartepu uincurbate e(aproapeo orizontal)c cuo uoard denivelare nzonabifu urcaieird cinilorvest tibulare. Un neoriexistimpresiac margine eacervical esteforma atdindou segmente ecurbelaca areconvexit tateaested dirijat sprerd dcini.Aces stesegment tesuntsepa arateprintr runpunctn ndreptatsp prebifurcai ia radicula ar. c)marg ginileaprox ximale:sunt tuorconve exeipuinconvergent tesprecole et.

Margineam mezialareconvexitate eamaximlantlnirea1/3ocluza alecu1/3 median.n n1/3cervic calconturu uldevineplat,uneoric chiarconcav v. d)marginea d adistalestemaiscurt,maiconveximaiconvergentdectcea a mezial. Este euniformco onvexdelaunghiulD DOcl.caree esterotunjit tipnlalinia cerv vical. Convexitateam maximeste en1/3med dian. Dat toritnclin riiputerniceacoroan neiacestuim molar,laob bservaiadin nspre vest tibularesteposibilss sevadopa artedinfaa adistalcar reesteconv vexn sens socluzocer rvical. Relieful feei VESTIBULA a primulu molar super drept 1.6 i ARE ui rior 3.Relieful: Ceidoicusp C pizivestibul laridesenea azreliefulfeeivestib bularecaree esteconvex xn ambelesen a nsuricuconvexitateam maximn1/ /3cervical spremezia al. Prezintun nanvertic calcaresepa arceidoilobivestibulariicaree estesituatm mai spredistal( s (datoritfaptuluiclobulmeziale estemaima aredectce eldistal). Lafeeiv vestibulare,anulvertical(denum mitiande edescrcar re)setermin nntr ofoset. o Dacdinteleesteexam minatseparatnpoziie evertical,cuspidulMV Vestesensibilegal cucelDV,d c darcelMVe esteunpicmaimare.P Peunplanm maiposterio orcelordoi icuspizi vestibularis v sepoateob bservaopar rtedincont turulcuspid duluiMP(ve eziplanap primului molarsuperior).

II.FAA APALATIN NAL:


Estema ailatlaniv velocluzaldectfaave estibular. 1.Dime ensiuni: nlimeaestemaimic cdectcea aafeeives stibulare margineao ocluzalarelimeade10,2mm 2.Contu ur:aretotf formaunuitrapezcub bazamareocluzalibaz zamiccerv vical. a)marg gineaocluza al:aretotformaunuiWcores spunztorce elordoilobipalatinali.Vul meziale estecumultmaimaredectceld distalnconf formitatei icudiferenadintrecu uspizii MPiD DP. b)marg gineacervic cal:arefor rmauneilin niiuorcurb becuconve exitateaspre eapex.

c)marg ginileaprox ximale:sunt tconvergen ntesprecerv vical.Difere enadimens sionaldint trecele doumarginiaprox ximaleeste emultmaim maredectlafaavestibular. Ma argineaMe este superpo ozabilpem margineaMafeeivest tibulare.MargineaDsediferenia azdeceaa aFVprin unghiulocluzodist talmultmairotunjit. Conturul i d dimensiunile f feei PALATIN NALE Faa PALATIN F NAL a primu molar ului sup perior drept 1 (dinte natu extras). 1.6 ural 3.Relieful: convexndublusensc c cuconvexita ateamaximn1/3mij jlocie suntprezen s nidoilobip palatinali:M MPiDP.Ce elMPestem multmaima aredectce elDP. CuspidulMPesterelat C tivrotunjit inalt.Elre eprezint3/ /5dindiametrulcoron narMD. CuspidulDP C Pestemultmaiscurtingustiareuncontu urmaiconvex.Estecelmai maredintre ecuspiziiDP Paimolarilo orsuperiori i.

Relieful feei PALATI l INALE

Tube erculul lui Ca arabelli

existuna e anpalatina alcuorigine eapefaaoc cluzalcare esepierdet treptatspre e jumtatea j nlimiife eipalatinale.Pefaap palatinaltraiectulaces stuianest tesituat maispredis staldatorit dimensiun niimaimarialobuluiM MP. n5060%d dincazuripe elobulMPapareoformaiunema amelonatdenumit tuberculull t luiCarabelli i.Acesttuberculareomarevariab bilitatedimensional ieste separatdecuspidulMPprintrunmican. s

III.FA AMEZIAL:
1.Dime ensiuni:este eceamaila atdintreto oatefeelea aproximalealedinilor rlaterali.

diam m.V-P la niv cervical: 10 mm vel diam V-P n 1/ cervical 11,7 mm m. /3 : diam V-P la niv m velul margin ocluzale 7 mm nii e: nl imea feei m meziale: 7,5 mm 5

Conturul i dimensi iunile feei ME EZIALE a pri imului molar superior drep 1.6 r pt

Fa MEZIAL a primului mo superior drept a olar 1.6 (dinte natural extras). Se ob (d bserv existen unui a proce carios la ni es ivelul zonei de contact apro e oximal.

2.Contu urul:areformaunuitr rapezcubaz zamarespr reocluzal. a)Marginea a aocluzal:areformalitereiVcudeschider reaspreocluzal.Forma aeste datdever d rsaniiocluz zaliaicuspiz zilorMViD DV.Conturu ulmarginiio ocluzaleest te marcatdev m versaniiocluzaliaicus spizilormeziali.Cuspidu ulMVestemainaltde ectcel MP.Creasta amarginal mezialem mergedinv versaniicus spidienimezialiieste nclinatne eregulatspr reliniacervi ical. b)Marginea b avestibular r:estefoa arteconvex xn1/3cer rvical.Ead devineapoipeo foartescurt f tdistanplansauu uneorilejerconcavn1/3medie.Pornindde eaici, conturulde c evineunpic cconvexp nlavrful lcuspidiancuoputern nicnclinar respre sprepalatin s nal. c)Marginea c apalatinal :esteunifo ormconvex xdelalinia acervicalp pnlavrf ful cuspidian.M c Maximumd deconvexita ateesten1 1/3median.Dactub berculullui Carabellies C stefoarteproeminentconturulpo oatefinere egulat. d)Marginea d acervical: :estedeseo orineregula at,eaareo olejerconv vexitatespr re margineao ocluzal.

Relief feei MEZI eful ZIALE a primu molar sup ului perior drept 1.6

Fa MEZIAL a primului mo superior drept a olar d 1.6 (d dinte natural e extras).

3.Relieful: Suprafaam S mezialeste econvexn nparteaocluzalidev vinemaimu ultplansau u concavspr c recervical. Zonaaproxi Z imaldeco ontactester rotundsau uovoid.Ea asesitueaz la: jonc ciunea1/3ocluzalecu u1/3mediannsenso ocluzocervical, jonc ciunea1/3Vcu1/3m medianns sensVL Convexitate C eamaxime estesituat napropiereamargini iiocluzale nzonacerv vicalexist ouoard depresiune .

IV.FA ADISTAL L:
Aspectu ulgeneralesteacelaic calafaam mezial. Conturu i relieful fe DISTALE a ul eei Faa DISTAL a primului mol superior a lar primul molar supe lui erior drept 1.6 6 drept 1.6 (d dinte natural ex xtras). 1.Contu uridimensiuni:contu urulesteasemntorc cucelalfee eimeziale,darestemu ultmai redus. a)margineaocluza al:estema arcatdecu uspidulDV,creastamarginaldistalicuspid dulDP. Cuspidu ulDVestem multmaiproeminentd dectcelDP P.Ceidoicu uspizimasch heazparia alceidoi cuspizim meziali.Cre eastamargin nalDestemultmaisc curtnsen nsVP,maip puinproem minent isituat tlaunnive elmultmaicervicaldec ctcreastamarginalm mezial.Nu uaretuberc culi accesor riidarpoate efitraversatdeunandistal. b,c)mar rginilevesti ibularipalatinalsu untsuperpo ozabilepem marginileco orespunzto oarede peFM.SuprafaaV Vestecomp pletvizibil. al:prezint tolejerconvexitate ndireciam marginiiocl luzale.Laan numii d)margineacervica dinipo oatefiaproa aperectilini ie. 2.Relieful:esteconvexndub blusens. estemultmaimicde ectfaamezial. Faadistal Esteconvex xnansam mbluleiide evinelejerplannsec ctorulrdc ciniiDV.

Zonaaproximaldeco Z ontactestesituatsens sibiln1/3m medianco oronaratt tnsens VPcticervicoocluza V al. Convexitate C eamaximareoformovoidcua axulmareVP.

V.FA AOCLUZA AL:


Lae examinareadinspreocluzalseconstatcsun ntvizibile: 1 din FV 1/2 din FP. 1/3 i F 1.Contu ur: Areformau A unuiparalel logramcud diametrulm maximntrecuspidulMVicelDP P. Uneoripoateaveaform maunuitra apezdacex xistoconv vergenma aimarea aproximale. marginilora Conturular C reunghiurile eMPiDV Vobtuzeiar rceleMV iDPsunta ascuite Conturu feei OCLU ul UZALE a prim mului Fa OCLUZAL a primului molar aa L molar superio drept 1.6 m or supe erior drept 1.6 (dinte natura extras). 6 al gineavestib bular:areoformbilo obat,conv vex,icore espundecre estelorsagit taleale a)marg cuspizilo orvestibula ari. anulinter rlobaromp partendou upriineg gale(mezialmaimare edectdistal) areolungim a mede10mm m esteconver e rgentspredistalfad demargine eapalatinal . b)marg gineapalati inal:estetotbilobat cuparteamezialdublfadeceadistal. . corespunde c ecrestelors sagitalealecuspizilorp palatinali. estemaima e aredectm margineavestibular c)marg gineamezia al:estecea amaimaremargine(11,7mm) cumargineavestibular c rformeaz ununghia ascuitiarcuceapalati inalunung ghi obtuz. o estereprezentatdec e creastamarginaldesm mal. d)marg gineadistal l:estemaimicdect tceamezial(10,5mm m) estecon nvex.Cum margineavestibularfo ormeazununghiobtu uziarcucea a palatina alununghiascuit. Marginileaproximalesu M untntrerup ptela1/2lo ordeanur rilemargina aleMiD.D Dac aceste anurisunt tprofundecontururile evorprezen ntadouco onvexiti;d dacelesun ntmai puinm marcatecont turulnuvaaveadectosingurc convexitate. . 2.Relieful: esteformatdinur rmtoareleelemente:4 4cuspizi,3fose,3an uri,maimu ulte crested desmal.

Cuspizii de p faa OCLU pe UZAL a prim mului Faa OCLUZAL a primului m a molar superior r molar superior d drept 1.6 drept 1.6 (d (dinte natural extras). a)Cuspizii: 2vestibular rii2palatinali.nordi ineamrimii:MP,MV,DV,DP. ntrecuspiz ziiMPiDVexistocre eastdesm malcareiu uneteicar resenume te creastaobli c icdesmal Areoforman ngulatcudeschidereaunghiuluis spremezial. .Separntreei cusp piziiMViD DP.Formeaz zununghi ide145160 0grd.cuvr rfulsprespr reDP. cresteleeseni ialedesmalalecuspiz zilorsuntu orconvexe eimaiapro opiate dem margineam mezial.Aces stfaptduce elaexisten aunorpantemezialemai scur rteimaiab bruptedec tceledista ale. b)anu urileintercu uspidiene:s suntnnum mrde3:MC C,CViDP

anurile de pe faa OCL e LUZAL a prim mului mo superior drept 1.6 olar

Faa OCLUZA F AL a primul molar lui sup perior drept 1. (dinte natur extras). .6 ral

1. an ulintercusp pidianmezi iocentral:separcus spiziiMViMP.Extrem mitilean ului sunt tplasatencteofose et(fosetm mezialice entral).Are etraiectrec ctiliniucud direcie mez ziodistal. 2. an ulintercusp pidianvesti ibulocentra al:separcuspiziiMV ViDV.Oex xtremitates se gse etenfoset tacentral, ,iartraiectu ulsuprs setefaaoc cluzalise eterminn nfoseta dela afeeive estibulare. anulmezio ocentrali icelvestibu ulocentralf formeazm mpreun unu unghiaproa apedrept.

3. an ulintercusp pidiandisto opalatinal: separcu uspidulMPd decreastao oblicdesm mali sete erminpef faapalatina al. a) fose etele: Fosete de pe faa OCLUZAL a ele Faa OCLUZAL a primulu molar F L ui primu molar sup ului perior drept 1.6 supe erior drept 1.6 (dinte natur extras). 6 ral 2foseteprincip pale(unam mezialiunadistal).S Suntdelimit tatedecres stelemargin nalede sma al. fosetad distalareu unconturm maimultsau umaipuinliniar.Estesituatdistaln raportc cucreastao oblicdesm maliesteo orientatse ensibilparal lelcuaceas sta.Este mrginitde: versantuldistalalcresteioblicedesmal; v pantamezialaversan ntuluiocluzalalcuspiduluiDP; Fosetam mezialestesituatnvecintateacresteima arginaleme eziale.Este delimita atde: versantulo ocluzalalac cesteicreste e; pantamezialaversan ntuluiocluzalacuspidu uluiMV; pantamezialaversantuluiocluz zalacuspiduluiMP. 1fosetsecund darseg setelaint terseciaan nurilorves stibulocentralimezio o cent tral.Estede elimitatde e: planulm mezialalversantuluice entralalcuspiduluiDV V; planuld distalalvers santuluicen ntralalcusp piduluiMV; planulm mezialalversantuluice entraldistalalcuspidul luiMP; b) cres steledesma al:crestele emarginalemezialidistalseunesccucrestelesagita alei esen nialealecu uspizilor. Cr reastamarg ginalmezia alestemailungima aiproemine ent dec tceadistal.

C.CAR RACTERISTICIMO ORFOLOG GICERAD DICULAR RE:


Are3r dcini:1p palatinal,2vestibulare e(meziovestibularidistovestib bular) Rdcinapa R alatinal: Estecea amaimare Esteapl latizatvest tibulopalat tinal Pefaapalatinalp prezintunanlongitu udinal Rdcinilev R vestibulare e: CeaM VestemaiaplatizatnsensMD Ddectrd cinaDV.

Rdcin naMVprez zintcteun nanlongi itudinalpea ambelefee e Rdcin naDVprezintanlon ngitudinaln numaipefaamezial Vrfurilecelordourdciniv vestibularesuntrecurb bateunulsp prealtulcut toate c,nge eneral,celedourdc ciniauodir reciediverg gent.

Aspectulrdcinilord din normvestibular

Aspec ctulrdcinilor dinnormpalatinal l

Aspect tulrdcinilordin no ormmezial

Asp pectulrdcin nilordin normdista al

RDCI INILEMOLARULUI1.6

RDCI INILEMOLARULUI2.6 seobserv gradulmarededivergen dintrerdc cinapalatinal irdcinile evestibulare

Dinspre evestibular r: Toat teceletreirdcinisuntvizibile. Cele e2rdciniVauuntru unchicomun npe1/3dinnlimep porninddelaliniacerv vical.

Pemijloculfeeivestibulareatrunchiuluiexistunanpuinprofund. Rdcinilevestibularesunt,ngeneral,relativngustensensMD. RdcinaMVestelanceputverticalapoisenclinspredistaln1/3apical.ngeneral, apexulestepeaceeaiverticalcuvrfulcuspiduluiMV. RdcinaDVareonclinaredistaln1/3cervicalimedianiarapoionclinarespre mezialn1/3apical. RdcinaPestevizibilprintreceledourdciniVpeunplanmaiposterior,estecea mailungimaivoluminoasdintrecele3. Dinsprepalatinal: nplanuldeprtat,conturulmezialalrdciniiMVestevizibilnntregime.Lafel,oparte dinconturuldistalalrdciniiDVestedeasemeneavizibil. nprimplan,osingurrdcinPcarepornetedreaptdelabazacervical.Estelargn sensMD,cuunapexmaimultsaumaipuinrotunjit.Esteceamailungdintrecele3ale acestuidinte.Estemarcatdeodepresiunepuinadnccaremergedeliniacervical pnn1/3medianradicular.Apexulestesensibilaliniatcumijloculcoroanei. Dinspremezial: RdcinaMVestelargiplatnsensVP. RdcinaPaparengustnformdebanan.Easerecurbeazsprepalatinal porninddelabazardciniiiarapoimergespremargineaVn1/3apical.Aceast rdcinseproiecteaznafaraconturuluicoronarpalatinal. Dinspredistal: Celetreirdcinisuntvizibilelaobservareadinsprefaadistal. MargineaViapexulrdciniiMVconstituieplanulndeprtatalrdciniiDV. RdcinaDVestescurtingust.Easeridicverticalpeproieciaconturului vestibularcoronar. RdcinaPseorienteazspreodireciepalatinalpe273dinnlimeasaapoise nclinputernicspreFVlanivelul1/3saleapicale.