Sunteți pe pagina 1din 26

HOTRRE nr.

856 din 16 august 2002 privind eviden a gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase n temeiul prevederilor art. 107 din Constitu ia Romniei i ale art. 181 alin. (1) din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deeurilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 426/2001, Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1
(1)Agen ii economici care genereaz deeuri au obliga ia s in o eviden a gestiunii acestora, n conformitate cu modelul prevzut n anexa nr. 1, pentru fiecare tip de deeu. (2)Datele centralizate anual privind eviden a gestiunii deeurilor se transmit autorit ilor publice teritoriale pentru protec ia mediului, la cererea acestora.

Art. 2
(1)Agen ii economici autoriza i s desfoare activit i de colectare, transport, depozitare temporar, valorificare i eliminare a deeurilor sunt obliga i s in eviden a gestiunii deeurilor conform art. 1 alin. (1) numai pentru deeurile generate n cadrul activit ilor proprii. (2)Eviden a gestiunii deeurilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate i eliminate se raporteaz de ctre agen ii economici autoriza i, men iona i la alin. (1), la solicitarea autorit ilor publice teritoriale pentru protec ia mediului sau a altor autorit i ale administra iei publice centrale i locale care au atribu ii i rspunderi n domeniul regimului deeurilor, conform prevederilor legale.

Art. 3
(1)Pentru eviden a la nivel na ional a gestiunii deeurilor autoritatea public central de protec ie a mediului organizeaz, mpreun cu autorit ile publice teritoriale de protec ie a mediului i cu alte institu ii aflate n coordonare, raportarea statistic anual n acest domeniu. (2)Metodologia i sistemul de raportare care stau la baza cercetrilor statistice vor fi actualizate periodic de autoritatea public central de protec ie a mediului, n conformitate cu cerin ele legale n vigoare. (3)Datele centralizate anual, referitoare la gestionarea deeurilor, se pstreaz de ctre autorit ile publice teritoriale de protec ie a mediului ntr-un registru de eviden o perioad de minimum 3 ani.

Art. 4
(1)Pentru eviden a gestiunii deeurilor se stabilete, n baza prevederilor anexelor nr. IA i IB la Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deeurilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 426/2001, lista cuprinznd deeurile, prevzut n anexa nr. 2. (2)Lista cuprinznd deeurile, prevzut n anexa nr. 2, include i deeurile periculoase, stabilite n baza prevederilor art. 181 alin. (1) i ale anexelor nr. IC, ID i IE la Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 78/2000, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 426/2001. (3)Deeurile periculoase prevzute n anexa nr. 2 sunt marcate cu un asterisc (*).

Art. 5
(1)Tipurile de deeuri prevzute n anexa nr. 2 sunt definite n mod individual printr-un cod complet format din 6 cifre.

(2)Titlurile i subtitlurile categoriilor de deeuri sunt definite printr-un cod format din dou, respectiv din 4 cifre.

Art. 6
Pentru ncadrarea n anexa nr. 2 a unui deeu n mod individual, agen ii economici au obliga ia codificrii acestora cu 6 cifre, dup urmtoarea procedur: a)se identific activitatea generatoare de deeuri din cap. 01-12 sau 17-20; b)se identific subcapitolul n care se ncadreaz deeul; c)se identific, n cadrul subcapitolului, deeul n mod individual, conform codului corespunztor, format din 6 cifre, excluzndu-se codurile terminate cu 99; d)dac deeul nu este identificat la cap. 01-12 sau 17-20, se examineaz pentru identificarea deeului cap. 13, 14 i 15; e)dac deeul nu este identificat nici n cap. 13, 14 i 15, se examineaz cap. 16; f)dac deeul nu este identificat nici n cap. 16, atunci se examineaz pentru identificare codurile cu termina ia 99 - alte deeuri, corespunztoare activit ii din care pro-vine deeul.

Art. 7
Deeurile rezultate din colectarea ambalajelor, inclusiv amestecurile de ambalaje din materiale diferite, se ncadreaz la codul 15 01, i nu la codul 20 01.

Art. 8
(1)Deeurile clasificate ca periculoase - deeurile marcate cu asterisc (*) - prezint una sau mai multe dintre propriet ile periculoase din anexa nr. IE la Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 78/2000, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 426/2001. (2)Deeurile care au propriet ile prevzute la H3 - H8, H10 i H11 din anexa nr. IE la Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 78/2000, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 426/2001, sunt periculoase dac au una sau mai multe dintre urmtoarele caracteristici: a)temperatur de inflamabilitate < 550 C; b)una sau mai multe substan e clasificate ca foarte toxice, n concentra ie total > 0,1 %; c)una sau mai multe substan e clasificate ca toxice, n concentra ie total > 3 %; d)una sau mai multe substan e clasificate ca duntoare, n concentra ie total > 25 %; e)una sau mai multe substan e corosive clasificate ca R35, n concentra ie total > 1 %; f)una sau mai multe substan e corosive clasificate ca R34, n concentra ie total > 5 %; g)una sau mai multe substan e iritante clasificate ca R41, n concentra ie total > 10 %; h)una sau mai multe substan e iritante clasificate ca R36, R37 i R38, n concentra ie total > 20 %; i)o substan cunoscut ca fiind cancerigen din categoria 1 sau 2, n concentra ie > 0,1 %; j)o substan cunoscut ca fiind cancerigen din categoria 3, n concentra ie > 1 %; k)o substan toxic pentru reproducere din categoria 1 sau 2, clasificat ca R60 i R61, n concentra ie > 0,5 %; l)o substan toxic pentru reproducere din categoria 3, clasificat ca R62 i R63, n concentra ie > 5 %; m)o substan mutagen din categoria 1 sau 2, clasificat ca R46, n concentra ie > 0,1 %; n)o substan mutagen din categoria 3, clasificat ca R40, n concentra ie > 1 %. (3)Pentru propriet ile periculoase prevzute la alin. (2) se fac urmtoarele precizri: a)se utilizeaz pentru proprietatea periculoas H10 denumirea toxic pentru reproducere, definit n Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substan elor i preparatelor chimice periculoase, aprobat i modificat prin Legea nr. 451/2001, pentru a se eviden ia mai clar aceast proprietate periculoas; b)substan ele sunt clasificate ca periculoase n conformitate cu prevederile Hotrrii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substan elor i preparatelor chimice periculoase; c)metal greu nseamn orice compus al arsenului, cadmiului, cromului (VI), cuprului, plumbului, mercurului, nichelului, seleniului, staniului, stibiului, taliului i telurului, precum i acestea n form metalic, n msura n care sunt clasificate ca substan e periculoase.

Art. 9
Constituie contraven ii i se sanc ioneaz cu amend de la 30 milioane lei la 75 milioane lei urmtoarele fapte: a)absen a eviden ei gestiunii deeurilor; b)nscrierea de date incorecte n eviden a gestiunii deeurilor; c)neutilizarea codurilor deeurilor prevzute n anexa nr. 2 pentru eviden a gestiunii deeurilor; d)netransmiterea eviden ei gestiunii deeurilor autorit ilor publice centrale i autorit ilor publice teritoriale de protec ie a mediului.

Art. 10
Constatarea contraven iilor i aplicarea sanc iunilor prevzute la art. 9 se fac de ctre personalul mputernicit din cadrul autorit ii publice centrale de protec ie a mediului i din cadrul autorit ilor publice teritoriale de protec ie a mediului.

Art. 11
Contraven iilor prevzute la art. 9 le sunt aplicabile dispozi iile Ordonan ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002.

Art. 12
Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezenta hotrre.

Art. 13
Pe data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se abrog Hotrrea Guvernului nr. 155/1999 pentru introducerea eviden ei gestiunii deeurilor i a Catalogului European al Deeurilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 118 din 23 martie 1999. -****PRIM-MINISTRU ADRIAN NSTASE Contrasemneaz: p.Ministrul apelor i protec iei mediului, Ioan Jelev, secretar de stat Ministrul industriei i resurselor, Dan Ioan Popescu p.Ministrul agriculturii, alimenta iei i pdurilor, Petre Daea, secretar de stat p.Ministrul snt ii i familiei, Radu Deac, secretar de stat Ministrul administra iei publice, Octav Cozmnc

ANEXA Nr. 1: EVIDEN A GESTIUNII DEEURILOR


Agentul economic ....................................... Anul ................. Tipul de deeu .................... cod .................. (conform codificrii din anexa nr. 2) Starea fizic ............................................... Unitatea de msur ..................

CAPITOLUL 1: Generarea deeurilor


Nr. Luna Cantitatea de deeuri

Generate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie TOTAL AN

din care: valorificat eliminat final rmas n stoc

CAPITOLUL deeurilor
Nr. crt. Luna ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie

2:

Stocarea

provizorie,

tratarea

transportul

Sec ia

Stocare Cantitatea Tipul1) Cantitatea

Tratare Modul2) Scopul3)

Transport Mijlocul4) Destina ia5)

TOTAL

NOT: 1) Tipul de stocare: RM - recipient metalic RP - recipient de plastic BZ - bazin decantor CT - container transportabil CF - container fix S - saci PD - platform de deshidratare VN - n vrac, neacoperit VA - n vrac, incint acoperit RL - recipient din lemn A - altele 2) Modul de tratare: TM - tratare mecanic TC - tratare chimic TMC - tratare mecano-chimic TB - tratare biochimic D - deshidratare TT - tratare termic A - altele 3) Scopul tratrii:

V - pentru valorificare E - n vederea eliminrii 4) Mijlocul de transport: AS - autospeciale AN - auto nespecial H - transport hidraulic CF - cale ferat A - altele 5) Destina ia: DO - depozitul de gunoi al oraului/comunei HP - halda proprie HC - halda industrial comun I - incinerarea n scopul eliminrii Vr - valorificare prin agen i economici autoriza i P - utilizare material sau energetic n propria ntreprindere Ve - valorificare energetic prin agen i economici autoriza i A - altele

CAPITOLUL 3: Valorificarea deeurilor


Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie TOTAL AN Luna Cantitatea de deeu valorificat Opera ia de valorificare, conform Anexei IIB din legea 426/2001 Agentul economic care efectueaz opera ia de valorificare

CAPITOLUL 4: Eliminarea deeurilor


Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie TOTAL AN Luna Cantitatea de deeu eliminat Opera ia de eliminare conform Agentul economic care Anexei IIA din legea 426/2001 efectueaz opera ia de eliminare

ANEXA Nr. 2: LISTA cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase


Deeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*) Categorii de deeuri 01. Deeuri de la explorarea minier i a carierelor i de la tratarea fizic i chimic a mineralelor 02. Deeuri din agricultur, horticultur, acvacultur, silvicultur, vntoare i pescuit, de la prepararea i procesarea alimentelor 03. Deeuri de la prelucrarea lemnului i producerea plcilor i mobilei, pastei de hrtie, hrtiei i cartonului 04. Deeuri din industriile pielriei, blnriei i textil 05. Deeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale i tratarea pirolitic a crbunilor 06. Deeuri din procese chimice anorganice 07. Deeuri din procese chimice organice 08. Deeuri de la producerea, prepararea, furnizarea i utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri i emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor i cernelurilor tipografice 09. Deeuri din industria fotografic 10.Deeuri din procesele termice 11.Deeuri de la tratarea chimic a suprafe elor i acoperirea metalelor i a altor materiale; hidrometalurgie neferoas 12.Deeuri de la modelarea, tratarea mecanic i fizic a suprafe elor metalelor i a materialelor plastice 13.Deeuri uleioase i deeuri de combustibili lichizi (cu excep ia uleiurilor comestibile i a celor din capitolele 05, 12 i 19) 14.Deeuri de solven i organici, agen i de rcire i carburan i (cu excep ia 07 i 08) 15.Deeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire., filtrante i mbrcminte de protec ie, nespecificate n alt parte 16.Deeuri nespecificate n alt parte 17.Deeuri din construc ii i demolri (inclusiv pmnt excavat din amplasamente contaminate) 18.Deeuri din activit i de ocrotire a snt ii umane sau din activit i veterinare i/sau cercetri conexe (cu excep ia deeurilor de la prepararea hranei n buctarii sau restaurante, care nu provin direct din activitatea de ocrotire a snt ii) 19.Deeuri de la instala ii de tratare a reziduurilor, de la sta iile de epurare a apelor uzate i de la tratarea apelor pentru alimentare cu ap i uz industrial 20.Deeuri municipale i asimilabile din comer , industrie, institu ii, inclusiv frac iuni colectate separat
01 01 01 01 01 01 01 01 02 01 03 01 03 04* 01 03 05* 01 03 06 01 03 07* 01 03 08 01 03 09 01 03 99 01 04 DEEURI REZULTATE DE LA EXPLOATAREA MINIER I A CARIERELOR I DE LA TRATAREA FIZIC I CHIMIC A MINERALELOR deeuri de la excavarea minereurilor deeuri de la excavarea minereurilor metalifere deeuri de la excavarea minereurilor nemetalifere deeuri de la procesarea fizica i chimica a minereurilor metalifere reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor cu sulfuri alte reziduuri cu con inut de substan e periculoase reziduuri, altele dect cele specificate la 01 03 04 i 01 03 05 alte deeuri cu con inut de substan e periculoase de la procesarea fizica i chimica a minereurilor metalifere deeuri sub forma de praf i pulberi, altele dect cele specificate la 01 03 07 nmoluri roii de la producerea aluminei, altele dect cele specificate la 01 03 07 alte deeuri nespecificate deeuri de la procesarea fizica i chimica a minereurilor nemetalifere

01 04 07* 01 04 08 01 04 09 01 04 10 01 04 11 01 04 12 01 04 13 01 04 99 01 05 01 05 04 01 05 05* 01 05 06* 01 05 07 01 05 08 01 05 99 02 02 01 02 01 01 02 01 02 02 01 03 02 01 04 02 01 06 02 01 07 02 01 08* 02 01 09 02 01 10 02 01 99 02 02 02 02 01 02 02 02 02 02 03 02 02 04 02 02 99 02 03

deeuri cu con inut de substan e periculoase de la procesarea, fizica i chimica a minereurilor nemetalifere deeuri de pietri i sprturi de piatr, altele dect cele specificate la 01 04 07 deeuri de nisip i argila deeuri sub forma de praf i pulberi, altele dect cele specificate la 01 04 07 deeuri de la procesarea leiei i rocilor care con in sruri, altele dect cele specificate la 01 04 07 reziduuri i alte deeuri de la splarea i purificarea minereurilor, altele dect cele specificate la 01 04 07 i 01 04 11 deeuri de la tierea i lefuirea pietrei, altele dect cele specificate la 01 04 07 alte deeuri nespecificate noroaie de foraj i alte deeuri de la forare deeuri i noroaie de foraj pe baza de apa dulce deeuri i noroaie de foraj cu con inut de uleiuri noroaie de foraj i alte deeuri de forare cu con inut de substan e periculoase noroaie de foraj i deeuri cu con inut de baritina, altele dect cele specificate la 01 05 05 i 01 05 06 noroaie de foraj i deeuri cu con inut de cloruri, altele dect cele specificate la 01 05 05 i 01 05 06 alte deeuri nespecificate DEEURI DIN AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACVACULTURA, SILVICULTURA, VNTOARE I PESCUIT, DE LA PREPARAREA I PROCESAREA ALIMENTELOR deeuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vntoare i pescuit nmoluri de la splare i cur are deeuri de esuturi animale deeuri de esuturi vegetale deeuri de materiale plastice (cu excep ia ambalajelor) dejec ii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat i tratate n afara incintei deeuri din exploatarea forestiera deeuri agrochimice cu con inut de substan e periculoase deeuri agrochimice, altele dect cele specificate la 02 01 08 deeuri metalice alte deeuri nespecificate deeuri de la prepararea i procesarea crnii, petelui i altor alimente de origine animala nmoluri de la splare i cur are deeuri de esuturi animale materii care nu se preteaz consumului sau procesrii nmoluri de la epurarea efluen ilor proprii alte deeuri nespecificate deeuri de la prepararea i procesarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor comestibile, pulberei de cacao, cafelei, ceaiului i tutunului; producerea conservelor; prepararea i fermentarea drojdiei i extractului de drojdie i melasei nmoluri de la splare, cur are, decojire, centrifugare i separare deeuri de agen i de conservare deeuri de la extrac ia cu solven i materii care nu se preteaz consumului sau procesrii nmoluri de la epurarea efluen ilor proprii alte deeuri nespecificate deeuri de la procesarea zahrului nmoluri ele la cur area i splarea sfeclei ele zahr deeuri de carbonat de calciu nmoluri de la epurarea efluen ilor proprii alte deeuri nespecificate deeuri din industria produselor lactate materii care nu se preteaz consumului sau procesrii nmoluri de la epurarea efluen ilor proprii

02 03 01 02 03 02 02 03 03 02 03 04 02 03 05 02 03 99 02 04 02 04 01 02 04 02 02 04 03 02 04 99 02 05 02 05 01 02 05 02

02 05 99 02 06 02 06 01 02 06 02 02 06 03 02 06 99 02 07 02 07 01 02 07 02 02 07 03 02 07 04 02 07 05 02 07 99 03 03 01 03 01 01 03 01 04* 03 01 05 03 01 99 03 02 03 02 01* 03 02 02* 03 02 03* 03 02 04* 03 02 05* 03 02 99 03 03 03 03 01 03 03 02 03 03 05 03 03 07 03 03 08 03 03 09 03 03 10 03 03 11 03 03 99 04 04 01 04 01 01 04 01 02 04 01 03* 04 01 04 04 01 05 04 01 06 04 01 07 04 01 08 04 01 09 04 01 99 04 02 04 02 09 04 02 10 04 02 14* 04 02 15 04 02 16*

alte deeuri nespecificate deeuri din industria produselor de panifica ie i cofetrie materii care nu se preteaz consumului sau procesrii deeuri de agen i de conservare nmoluri de la epurarea efluen ilor proprii alte deeuri nespecificate deeuri de la producerea buturilor alcoolice i nealcoolice (exceptnd cafeaua, ceaiul i cacaua) deeuri de la splarea, cur area i prelucrarea mecanica a materiei prime deeuri de la distilarea buturilor alcoolice deeuri de la tratamente chimice materii care nu se preteaz consumului sau procesrii nmoluri de la epurarea efluen ilor n incint alte deeuri nespecificate DEEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI I PRODUCEREA PLCILOR I MOBILEI, PASTEI DE HRTIE, HRTIEI i CARTONULUI deeuri de la procesarea lemnului i producerea plcilor i mobilei deeuri de scoar a i de pluta rumegu, tala, achii, resturi de scndura i furnir cu con inut de substan e periculoase rumegu, tala, achii, resturi ele scndura i furnir, altele dect cele specificate la 03 01 04 alte deeuri nespecificate deeuri de la conservarea lemnului agen i ele conservare organici nehalogenati pentru lemn agen i de conservare organoclorurati pentru lemn agen i de conservare organometalici pentru lemn agen i de conservare anorganici pentru lemn al i agen i de conservare pentru lemn, cu con inut de substan e periculoase al i agen i de conservare pentru lemn, nespecifica i deeuri de la producerea i procesarea pastei de hrtie, hrtiei i cartonului deeuri de lemn i ele scoar a nmoluri de leie verde (de la recuperarea solu iilor de fierbere) nmoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hrtiei deeuri mecanice de la fierberea hrtiei i cartonului reciclate deeuri de la sortarea hrtiei i cartonului destinate reciclrii deeuri de nmol de caustificare fibre, nmoluri de la separarea mecanica, cu con inut de fibre, material de umplutura, cretare nmoluri ele la epurarea efluen ilor proprii, altele dect cele specificate la 03 03 10 alte deeuri nespecificate DEEURI DIN INDUSTRIILE PIELRIEI, BLNRIEI I TEXTIL deeuri din industriile pielriei i blnriei deeuri de la seruire deeuri de la cenurire deeuri de la degresare cu con inut de solven i fr faza lichida flota de tbcire cu con inut de crom flota de tbcire fr con inut de crom nmoluri, n special de la epurarea efluen ilor n incinta cu con inut de crom nmoluri, n special de la epurarea efluen ilor n incinta fr con inut de crom deeuri de piele tbcit (rzturi, stutuituri, tieturi, praf de lustruit) cu con inut de crom deeuri de la apretare i finisare alte deeuri nespecificate deeuri din industria textila deeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri) materii organice din produse naturale (grsime, ceara) deeuri de la finisare cu con inut de solven i organici deeuri de la finisare cu alt con inut dect cel specificat la 04 02 14 coloran i i pigmen i cu con inut de substan e periculoase

04 02 17 04 02 19* 04 02 20 04 02 21 04 02 22 04 02 99 05 05 01 05 01 02* 05 01 03* 05 01 04* 05 01 05* 05 01 06* 05 01 07* 05 01 08* 05 01 09* 05 01 10 05 01 11* 05 01 12* 05 01 13 05 01 14 05 01 15* 05 01 16 05 01 17 05 01 99 05 06 05 06 01* 05 06 03* 05 06 04 05 06 99 05 07 05 07 01* 05 07 02 05 07 99 06 06 01 06 01 01* 06 01 02* 06 01 03* 06 01 04* 06 01 05* 06 01 06* 06 01 99 06 02 06 02 01* 06 02 03* 06 02 04* 06 02 05* 06 02 99 06 03 06 03 11* 06 03 13* 06 03 14 06 03 15* 06 03 16

coloran i i pigmen i, al ii dect cei specifica i la 04 02 16 nmoluri de la epurarea efluen ilor n incinta cu con inut de substan e periculoase nmoluri de la epurarea efluen ilor n incinta, altele dect cele specificate la 04 02 19 deeuri de fibre textile neprocesate deeuri de fibre textile procesate alte deeuri nespecificate DEEURI DE LA RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZELOR NATURALE I TRATAREA PIROLITIC A CRBUNILOR deeuri de la rafinarea petrolului slamuri de la desalinizare slamuri din rezervoare nmoluri acide alchilice reziduuri uleioase nmoluri uleioase de la opera iile de ntre inere a instala iilor i echipamentelor gudroane acide alte gudroane nmoluri de la epurarea efluen ilor n incinta cu con inut de substan e periculoase nmoluri de la epurarea efluen ilor n incinta, altele dect cele specificate la 05 01 09 deeuri de la splarea combustibililor cu baze acizi cu con inut de uleiuri nmoluri de la cazanul apei de alimentare deeuri de la coloanele de rcire argile de filtrare epuizate deeuri cu con inut de sulf de la desulfurarea petrolului bitum alte deeuri nespecificate deeuri de la tratarea pirolitic a crbunilor gudroane acide alte gudroane deeuri de la coloanele de rcire alte deeuri nespecificate deeuri de la purificarea i transportul gazelor naturale deeuri cu con inut de mercur deeuri cu con inut de sulf alte deeuri nespecificate DEEURI DIN PROCESE CHIMICE ANORGANICE deeuri de la producerea, prepararea, furnizarea i utilizarea (PPFU) acizilor acid sulfuric i acid sulfuros acid clorhidric acid fluorhidric acid fosforic i acid fosforos acid azotic i acid azotos al i acizi alte deeuri nespecificate deeuri de la PPFU bazelor hidroxid de calciu hidroxid de amoniu hidroxid de sodiu i potasiu alte baze alte deeuri nespecificate deeuri de la PPFU srurilor i a solu iilor lor i a oxizilor metalici sruri solide i solu ii cu con inut de cianuri sruri solide i solu ii cu con inut de metale grele sruri solide i solu ii, altele dect cele specificate la 06 03 11 i 06 03 13 oxizi metalici cu con inut de metale grele oxizi metalici, al ii dect cei specifica i la 06 03 15

06 03 99 06 04 06 04 03* 06 04 04* 06 04 05* 06 04 99 06 05 06 05 02* 06 05 03 06 06 06 06 02* 06 06 03 06 06 99 06 07 06 07 01* 06 07 02* 06 07 03* 06 07 04* 07 02 07 02 01* 07 02 03* 07 02 04* 07 02 07* 07 02 08* 07 02 09* 07 02 10* 07 02 11* 07 02 12 07 02 13 07 02 14* 07 02 15 07 02 16* 07 02 17 07 02 99 07 03 07 03 01* 07 03 03* 07 03 04* 07 03 07* 07 03 08* 07 03 09* 07 03 10* 07 03 11* 07 03 12 07 03 99 07 04 07 04 01* 07 04 03* 07 04 04* 07 04 07* 07 04 08* 07 04 09* 07 04 10* 07 04 11* 07 04 12

alte deeuri nespecificate deeuri cu con inut de metale, altele dect cele specificate la 06 03 deeuri cu con inut de arsen deeuri cu con inut de mercur deeuri cu con inut de alte metale grele alte deeuri nespecificate nmoluri de la epurarea efluen ilor proprii nmoluri de la epurarea efluen ilor n incinta, cu con inut de substan e periculoase nmoluri de la epurarea efluen ilor n incinta, altele dect cele specificate la 06 05 02 deeuri de la PPFU produselor chimice cu sulf, proceselor chimice de sulfurare i desulfurare deeuri cu con inut de stil furi periculoase deeuri cu con inut de sulfuri, altele dect cele specificate la 06 06 02 alte deeuri nespecificate deeuri de la PPFU halogenilor i a proceselor chimice cu halogeni deeuri cu con inut de azbest de la electroliza crbune activ de la producerea clorului nmol de sulfat de bariu cu con inut de mercur solu ii i acizi, de exemplu acid de contact deeuri de la PPFU materialelor plastice, cauciucului sintetic i fibrelor artificiale lichide apoase de splare i solu ii muma solven i organici halogena i, lichide de splare i solu ii muma al i solven i organici, solu ii de splare i solu ii muma reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reac ie alte reziduuri din blazul coloanelor de reac ie turte de filtrare halogenate i absorban i epuiza i alte turte de filtrare i absorban i epuiza i nmoluri de la epurarea efluen ilor n incinta, cu con inut ele substan e periculoase nmoluri de la epurarea efluen ilor n incinta, altele dect cele specificate la 07 02 11 deeuri de materiale plastice deeuri de aditivi eu con inut de substan e periculoase deeuri de aditivi, altele dect cele specificate la 07 02 14 deeuri cu con inut de siliconi periculoi deeuri cu con inut de siliconi altele dect cele men ionate la 07 02 16* alte deeuri nespecificate deeuri de la PPFU vopselelor i pigmen ilor organici (cu excep ia 06 10) lichide apoase de splare i solu ii muma solven i organici halogena i, lichide de splare i solu ii muma al i solven i organici, lichide de splare i solu ii muma reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reac ie alte reziduuri din blazul coloanelor de reac ie turte de filtrare halogenate i absorban i epuiza i alte turte de filtrare i absorban i epuiza i nmoluri de la epurarea efluen ilor n incinta, cu con inut de substan e periculoase nmoluri de la epurarea efluen ilor n incinta, altele dect cele specificate la 07 03 11 alte deeuri nespecificate deeuri de la PPFU produselor de protec ie a instala iilor (cu excep ia 02 01 08 i 02 01 09), agen ilor de conservare a lemnului (cu excep ia 03 02) i altor biocide lichide apoase de splare i solu ii muma solven i organici halogenati, lichide de splare i solu ii muma al i solven i organici, lichide de splare i solu ii muma reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reac ie alte reziduuri din blazul coloanelor de reac ie turte de filtrare halogenate i absorban i epuiza i alte turte de filtrare i absorban i epuiza i nmoluri de la tratarea efluen ilor n incinta, cu con inut de substan e periculoase nmoluri de la tratarea efluen ilor n incinta, altele dect cele specificate la 07 04 11

07 04 13* 07 04 99 06 07 99 06 08 06 08 02* 06 08 99 06 09 06 09 02 06 09 03* 06 09 04 06 09 99 06 10 06 10 02* 06 10 99 06 11 06 11 01 06 11 99 06 13 06 13 01* 06 13 02* 06 13 03 06 13 04* 06 13 05* 06 13 99 07 07 01 07 01 01* 07 01 03* 07 01 04* 07 01 07* 07 01 08* 07 01 09* 07 01 10* 07 01 11* 07 01 12 07 01 99 07 05 07 05 01* 07 05 03* 07 05 04* 07 05 07* 07 05 08* 07 05 09* 07 05 10* 07 05 11* 07 05 12 07 05 13* 07 05 14 07 05 99 07 06 07 06 01* 07 06 03* 07 06 04*

deeuri solide cu con inut de substan e periculoase alte deeuri nespecificate alte deeuri nespecificate deeuri de la PPFU siliconului i a deriva ilor din silicon deeuri cu con inut de siliconi periculoi alte deeuri nespecificate deeuri de la PPFU produselor chimice cu fosfor i de la procesele chimice cu fosfor zgura fosforoas deeuri pe baza de calciu care con in sau sunt contaminate cu substan e periculoase deeuri pe baza de calciu, altele dect cele specificate la 06 09 03 alte deeuri nespecificate deeuri de la PPFU produselor chimice cu azot, procesele chimice cu azot i ob inerea ngrmintelor deeuri cu con inut de substan e periculoase alte deeuri nespecificate deeuri de la producerea pigmen ilor anorganici i a opacizan ilor deeuri pe baza de calciu de la producerea bioxidului de titan alte deeuri nespecificate deeuri de la procese chimice anorganice fr alta specifica ie produi anorganici de protec ie a instala iei, agen i de conservare a lemnului i alte biocide. crbune activ epuizat (cu excep ia 06 07 02) negru de fum deeuri de la procesele cu azbest funingine alte deeuri nespecificate DEEURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE deeuri de la producerea, prepararea, furnizarea i utilizarea (PPFU) produilor chimici organici de baza solu ii apoase de splare i solu ii muma solven i organici halogenati, lichide de splare i solu ii muma al i solven i organici, lichide de splare i solu ii muma reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare i reac ie alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare i reac ie turte de filtrare halogenate i absorban i epuiza i alte turte de filtrare i absorban i epuiza i nmoluri de la epurarea efluen ilor n incinta, cu con inut de substan e periculoase nmoluri de la epurarea efluen ilor n incinta, altele dect cele specificate la 07 01 11 alte deeuri nespecificate deeuri de la PPFU produselor farmaceutice lichide apoase de splare i solu ii muma solven i organici halogena i, lichide de splare i solu ii muma al i solven i organici, lichide de splare i solu ii muma reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reac ie alte reziduuri din blazul coloanelor de reac ie turte de filtrare halogenate i absorban i epuiza i alte turte de filtrare i absorban i epuiza i nmoluri de la epurarea efluen ilor n incinta, cu con inut de substan e periculoase nmoluri de la epurarea efluen ilor n incinta, altele dect cele specificate la 07 05 11 deeuri solide cu con inut de substan e periculoase deeuri solide, altele dect cele specificate la 07 05 13 alte deeuri nespecificate deeuri de la PPFU grsimilor, unsorilor, spunurilor, detergen ilor, dezinfectan ilor i produselor cosmetice lichide apoase de splare i solu ii muma solven i organici halogena i, lichide de splare i solu ii muma al i solven i organici, lichide de splare i solu ii muma

07 06 07* 07 06 08* 07 06 09* 07 06 10* 07 06 11* 07 06 12 07 06 99 07 07 07 07 01* 07 07 03* 07 07 04* 07 07 07* 07 07 08* 07 07 09* 07 07 10* 07 07 11* 07 07 12 07 07 99 08

reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reac ie alte reziduuri din blazul coloanelor de reac ie turte de filtrare halogenate i absorban i epuiza i alte turte de filtrare i absorban i epuiza i nmoluri de la epurarea efluen ilor n incinta, cu con inut de substan e periculoase nmoluri de la epurarea efluen ilor n incinta, altele dect cele specificate la 07 06 11 alte deeuri nespecificate deeuri de la PPFU produselor chimice nnobilate i a produselor chimice nespecificate n lista lichide apoase de splare i solu ii muma solven i organici halogena i, lichide de splare i solu ii muma al i solven i organici, lichide de splare i solu ii muma reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reac ie alte reziduuri din blazul coloanelor de reac ie turte de filtrare halogenate i absorban i epuiza i alte turte de filtrare i absorban i epuiza i nmoluri de la epurarea efluen ilor n incinta, cu con inut de substan e periculoase nmoluri de la epurarea efluen ilor n incinta, altele dect cele specificate la 07 07 11 alte deeuri nespecificate DEEURI DE LA PRODUCEREA, PREPARAREA, FURNIZAREA I UTILIZAREA (PPFU) STRATURILOR DE ACOPERIRE (VOPSELE, LACURI I EMAILURI VITROASE), A ADEZIVILOR, CLEIURILOR I CERNELURILOR TIPOGRAFICE deeuri de la PPFU vopselelor i lacurilor i ndeprtarea acestora deeuri de vopsele i lacuri cu con inut ele solven i organici sau alte substan e periculoase deeuri de vopsele i lacuri, altele dect cele specificate la 08 01 11 nmoluri de la vopsele i lacuri cu con inut de solven i organici sau alte substan e periculoase nmoluri de la vopsele i lacuri, altele dect cele specificate la 08 01 13 nmoluri apoase cu con inut de vopsele i lacuri i solven i organici sau alte substan e periculoase nmoluri apoase cu con inut de vopsele i lacuri, altele dect cele specificate la 08 01 15 deeuri de la ndeprtarea vopselelor i lacurilor cu con inut de solven i organici sau alte substan e periculoase deeuri de la ndeprtarea vopselelor i lacurilor, altele dect cele specificate la 08 01 17 suspensii apoase cu con inut de vopsele i lacuri i solven i organici sau alte substan e periculoase suspensii apoase cu con inut de vopsele i lacuri, altele dect cele specificate la 08 01 19 deeuri de la ndeprtarea vopselelor i lacurilor alte deeuri nespecificate deeuri de la PPFU altor materiale de acoperire (inclusiv materiale ceramice) deeuri de pulberi de acoperire nmoluri apoase cu con inut de materiale ceramice suspensii apoase cu con inut de materiale ceramice alte deeuri nespecificate deeuri de la PPFU cernelurilor tipografice nmoluri apoase cu con inut de cerneluri deeuri lichide apoase cu con inut de cerneluri deeuri de cerneluri cu con inut de substan e periculoase deeuri de cerneluri, altele dect cele specificate la 08 03 12 nmoluri de cerneluri cu con inut de substan e periculoase nmoluri de cerneluri, altele dect cele specificate la 08 03 14 deeuri de solu ii de gravare deeuri de tonere de imprimante cu con inut de substan e periculoase deeuri de tonere de imprimante, altele dect cele specificate la 08 03 17 ulei de dispersie alte deeuri nespecificate deeuri de la PPFU adezivilor i cleiurilor (inclusiv produsele impermeabile) deeuri de adezivi i cleiuri cu con inut de solven i organici sau alte substan e periculoase

08 01 08 01 11* 08 01 12 08 01 13* 08 01 14 08 01 15* 08 01 16 08 01 17* 08 01 18 08 01 19* 08 01 20 08 01 21* 08 01 99 08 02 08 02 01 08 02 02 08 02 03 08 02 99 08 03 08 03 07 08 03 08 08 03 12* 08 03 13 08 03 14* 08 03 15 08 03 16* 08 03 17* 08 03 18 08 03 19* 08 03 99 08 04 08 04 09*

08 04 10 08 04 11* 08 04 1 2 08 04 13* 08 04 14 08 04 15* 08 04 16 08 04 17* 08 04 99 08 05 08 05 01* 09 09 01 09 01 01* 09 01 02* 09 01 03* 09 01 04* 09 01 05* 09 01 06* 09 01 07 09 01 08 09 01 10 09 01 11* 09 01 12 09 01 13* 09 01 99 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04* 10 01 05 10 01 07 10 01 09* 10 01 13* 10 01 14* 10 01 15 10 01 16* 10 01 17 10 01 18* 10 01 19 10 01 20* 10 01 21 10 01 22* 10 01 23 10 01 24 10 01 25 10 01 26 10 01 99 10 02

deeuri de adezivi i cleiuri, altele dect cele specificate la 08 04 09 nmoluri de adezivi i cleiuri cu con inut de solven i organici sau alte substan e periculoase nmoluri de adezivi i cleiuri, altele dect cele specificate la 08 04 11 nmoluri apoase cu con inut de adezivi i cleiuri i solven i organici sau alte substan e periculoase nmoluri apoase cu con inut de adezivi i cleiuri, altele dect cele specificate la 08 04 13 deeuri lichide apoase cu con inut de adezivi i cleiuri i solven i organici sau alte substan e periculoase deeuri lichide apoase cu con inut de adezivi i cleiuri, altele dect cele specificate la 08 04 15 ulei de colofoniu alte deeuri nespecificate alte deeuri nespecificate n 08 deeuri de izociana i DEEURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFIC deeuri din industria fotografica developan i pe baza de apa i solu ii de activare solu ii de developare pe baza de apa pentru plcile offset solu ii de developare pe baza de solven i solu ii de fiecare solu ii de albire i solu ii de albire filatoare deeuri cu con inut de argint de la tratarea n incinta a deeurilor fotografice film sau hrtie fotografica cu con inut de argint sau compui de argint film sau hrtie fotografica fr con inut de argint sau compui de argint camere de unica folosin a fr baterii camera de unica folosin a cu baterii incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 camere de unica folosin a cu baterii, altele dect cele specificate la 09 01 11 deeuri apoase lichide de la recuperarea n incinta a argintului, altele dect cele specificate la 09 01 06 alte deeuri nespecificate DEEURI DIN PROCESELE TERMICE deeuri de la centralele termice i de la alte instala ii de combustie (cu excep ia 19) cenua de vatra, zgura i praf de cazan (cu excep ia prafului de cazan specificat la 10 01 04) cenua zburtoare de la arderea crbunelui cenua zburtoare de la arderea turbei i lemnului netratat cenua zburtoare de la arderea uleiului i praf de cazan deeuri solide, pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere nmoluri pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere acid sulfuric cenui zburtoare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept combustibil cenua de vatra, zgura i praf de cazan de la co-incinerarea deeurilor cu con inut de substan e periculoase cenua de vatra, zgura i praf de cazan de la co-incinerarea altor deeuri dect cele specificate la 10 01 14 cenua zburtoare de la co-incinerare cu con inut de substan e periculoase cenua zburtoare de la co-incinerare, alta dect cea specificata la 10 01 16 deeuri de la splarea gazelor cu con inut de substan e periculoase deeuri de la splarea gazelor, altele dect cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18 nmoluri de la. epurarea efluen ilor n incinta, cu con inut de substan e periculoase nmoluri de la epurarea efluen ilor n incinta, altele dect cele specificate la 10 01 20 nmoluri apoase de la splarea cazanului de ardere cu con inut de substan e periculoase nmoluri apoase de la splarea cazanului de ardere, altele dect cele specificate la 10 01 22 nisipuri de la paturile fluidizate deeuri de la depozitarea combustibilului i de la pregtirea crbunelui de ardere pentru instala iile termice deeuri de la epurarea apelor de rcire alte deeuri nespecificate deeuri clin industria siderurgica

10 02 01 10 02 02 10 02 07* 10 02 08 10 02 10 10 02 11* 10 02 12 10 02 13* 10 02 14 10 02 15 10 02 99 10 03 10 03 02 10 03 04* 10 03 05 10 03 08* 10 03 09* 10 03 15* 10 03 16 10 03 17* 10 03 18 10 03 19* 10 03 20 10 03 21* 10 03 22 10 03 23* 10 03 24 10 03 25* 10 03 26 10 03 27* 10 03 28 10 03 29* 10 03 30 10 03 99 10 04 10 04 01* 10 04 02* 10 04 03* 10 04 04* 10 04 05* 10 04 06* 10 04 07* 10 04 09* 10 04 10 10 04 99 10 05 10 05 01 10 05 03* 10 05 04 10 05 05* 10 05 06* 10 05 08* 10 05 09 10 05 10*

deeuri de la procesarea zgurii zgura neprocesat deeuri solide de la epurarea gazelor cu con inut ele substan e periculoase deeuri solide de la epurarea gazelor, altele dect cele specificate la 10 02 07 cruste de tunder deeuri de la epurarea apelor de rcire cu con inut de uleiuri deeuri de la epurarea apelor de rcire, altele dect cele specificate la 10 02 11 nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor cu con inut de substan e periculoase nmoluri i turte de filtrare, altele dect cele specificate la 10 02 13 alte nmoluri i turte de filtrare alte deeuri nespecificate deeuri din metalurgia termica a aluminiului resturi de anozi zguri de la topirea primara deeuri de alumina zguri saline de la topirea secundara scorii negre de la topirea secundara cruste care sunt inflamabile sau emit in, contact cu apa, gaze inflamabile n cantit i periculoase cruste, altele dect cele specificate la 10 03 15 deeuri cu con inut de gudroane de la producerea anozilor deeuri cu con inut de carbon de la producerea anozilor, altele dect cele specificate la 10 03 17 praf din gazele de ardere cu con inut de substan e periculoase praf din gazele de ardere, altul dect cel specificat la 10 03 19 alte particule i praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu con inut de substan e periculoase alte particule i praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele dect cele specificate la 10 03 21 deeuri solide de la epurarea gazelor cu con inut de substan e periculoase deeuri solide de la epurarea gazelor, altele dect cele specificate la 10 03 23 nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor cu con inut de substan e periculoase nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele dect cele specificate la 10 03 25 deeuri de la epurarea apelor de rcire cu con inut de ulei deeuri de la epurarea apelor de rcire, altele dect cele specificate la 10 03 27 deeuri de la epurarea zgurilor saline i scoriile negre cu con inut de substan e periculoase deeuri de la epurarea zgurilor saline i scoriile negre, altele dect cele specificate la 10 03 29 alte deeuri nespecificate deeuri din metalurgia termica a plumbului zguri de la topirea primara i secundara scorii i cruste de la topirea primara i secundara arseniat de calciu praf din gazul de ardere alte particule i praf deeuri solide de la epurarea gazelor nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor deeuri de la epurarea apelor de rcire cu con inut de ulei deeuri de la epurarea apelor de rcire, altele dect cele specificate la 10 04 09 alte deeuri nespecificate deeuri din metalurgia termica a zincului zguri de la topirea primara i secundara praf din gazul de ardere alte particule i praf deeuri solide de la epurarea gazelor nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor deeuri de la epurarea apelor de rcire cu con inut de ulei deeuri de la epurarea apelor de rcire, altele dect cele specificate la 10 05 08 scorii i cruste care sunt inflamabile sau emit, n contactul cu apa, gaze inflamabile n cantit i periculoase

10 05 11 10 05 99 10 06 10 06 01 10 06 02 10 06 03* 10 06 04 10 06 06* 10 06 07* 10 06 09* 10 06 10 10 06 99 10 07 10 07 01 10 07 02 10 07 03 10 07 04 10 07 05 10 07 07* 10 07 08 10 07 99 10 08 10 08 04 10 08 08* 10 08 09 10 08 10* 10 08 11 10 08 12* 10 08 13 10 08 14 10 08 15* 10 08 16 10 08 17* 10 08 18 10 08 19* 10 08 20 10 08 99 10 09 10 09 03 10 09 05* 10 09 06 10 09 07* 10 09 08 10 09 09* 10 09 10 10 09 11* 10 09 12 10 09 13* 10 09 14 10 09 15*

scorii i cruste, altele dect cele specificate la 10 05 10 alte deeuri nespecificate deeuri din metalurgia termica a cuprului zguri de la topirea primara i secundara scorii i cruste de la topirea primara i secundara praf din gazul de ardere alte particule i praf deeuri solide de la epurarea gazelor nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor deeuri de la epurarea apelor de rcire cu con inut de ulei deeuri de la epurarea apelor de rcire, altele dect cele specificate la 10 06 09 alte deeuri nespecificate deeuri din metalurgia termica a argintului, aurului i platinei zguri de la topirea primara i secundara scorii i cruste de la topirea primar i secundara deeuri solide de la epurarea gazelor alte particule i praf nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor deeuri de la epurarea apelor de rcire cu con inut de ulei deeuri de la epurarea apelor de rcire, altele dect cele specificate la 10 07 07 alte deeuri nespecificate deeuri din metalurgia termica a altor neferoase particule i praf zgura salina de la topirea primara i secundara alte zguri scorii i cruste care sunt inflamabile sau care emit, n contact cu apa, gaze inflamabile n cantit i periculoase scorii i cruste, altele dect cele specificate la 10 08 10 deeuri cu con inut de gudron de la producerea anozilor deeuri cu con inut de carbon de la producerea anozilor, altele dect cele specificate la 10 08 12 resturi de anozi praf din gazul de ardere cu con inut de substan e periculoase praf din gazul de ardere, altul dect cel specificat la 10 08 15 nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu con inut de substan e periculoase nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele dect cele men ionate la 10 08 17 deeuri de la epurarea apelor de rcire cu con inut de ulei deeuri de la epurarea apelor de rcire, altele dect cele men ionate la 10 08 19 alte deeuri nespecificate deeuri de la turnarea pieselor feroase zgura de topitorie miezuri i forme de turnare care nu au fost nc folosite la turnare cu con inut de substan e periculoase miezuri i forme de turnare care nu au fost nc folosite la turnare, altele dect cele specificate la 10 09 05 miezuri i forme de turnare care au fost folosite la turnare cu con inut de substan e periculoase miezuri i forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele dect cele specificate la 10 09 07 praf din gazul de ardere cu con inut de substan e periculoase praf din gazul de ardere, altul dect cel specificat la 10 09 09 alte particule care con in substan e periculoase alte particule dect cele specificate la 10 09 11 deeuri de lian i cu con inut de substan e periculoase deeuri de lian i, altele dect cele specificate la 10 09 13 deeuri de agen i pentru detectarea fisurilor, cu con inut de substan e periculoase

10 09 16 10 09 99 10 10 10 10 03 10 10 05* 10 10 06 10 10 07* 10 10 08 10 10 09* 10 10 10 10 10 11* 10 10 12 10 10 13* I0 I0 14 10 10 15 10 10 16 10 10 99 10 11 10 11 03 10 11 05 10 11 09* 10 11 10 10 11 11* 10 11 12 10 11 13* 10 11 14 10 11 15* 10 11 16 10 11 17* 10 11 18 10 11 19* 10 11 20 10 11 99 10 12 10 12 01 10 12 03 10 12 05 10 12 06 10 12 08 10 12 09* 10 12 10 10 12 11* 10 12 12 10 12 13 10 12 99 10 13 10 13 01 10 13 04 10 13 06

deeuri de agen i pentru detectarea fisurilor, altele dect cele specificate la 10 09 15 alte deeuri nespecificate deeuri de la turnarea pieselor neferoase zgura de topitorie miezuri i forme de turnare care nu au fost nc folosite la turnare cu con inut de substan e periculoase miezuri i forme de turnare care nu au fost nc folosite la turnare, altele dect cele specificate la 10 10 05 miezuri i forme de turnare care avi fost folosite la turnare cu con inut de substan e periculoase miezuri i forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele dect cele specificate la 10 10 07 praf din gazul de ardere cu con inut de substan e periculoase praf din gazul de ardere, altul dect cel specificat la 10 10 09 alte particule cu con inut de substan e periculoase alte particule, dect cele specificate la 10 10 11 deeuri de lian i cu con inut de substan e periculoase deeuri de lian i, altele dect cele specificate la 10 10 13 deeuri de agen i pentru detectarea fisurilor, cu con inut de substan e periculoase deeuri de agen i pentru detectarea fisurilor, altele dect cele specificate la 10 10 15 alte deeuri nespecificate deeuri de la producerea sticlei i a produselor din sticla deeuri din fibre de sticla particule i praf deeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesrii termice, cu con inut de substan e periculoase deeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesrii termice, altele dect cele specificate la 10 11 09 deeuri de sticla sub forma de particule fine i pudra de sticla cu con inut de metale grele (de ex.: de la tuburile catodice) deeuri de sticla, altele dect cele specificate la 10 11 11 nmoluri de la lefuirea i polizarea sticlei cu con inut de substan e periculoase nmoluri de la lefuirea i polizarea sticlei, altele dect cele specificate la 10 11 13 deeuri solide de la epurarea gazelor de ardere cu con inut de substan e periculoase deeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele dect cele specificate la 10 11 15 nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu con inut de substan e periculoase nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele dect cele specificate la 10 11 17 deeuri solide de la epurarea efluen ilor proprii cu con inut de substan e periculoase deeuri solide de la epurarea efluen ilor proprii, altele dect cele specificate la 10 11 19 alte deeuri nespecificate deeuri de la fabricarea materialelor ceramice, crmizilor, iglelor i materialelor de construc ie deeuri de la prepararea amestecurilor anterior procesrii termice particule i praf nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor forme i mulaje uzate deeuri ceramice, de crmizi, igle sau materiale de construc ie (dup procesarea termica) deeuri solide de la. epurarea gazelor cu con inut de substan e periculoase deeuri solide de la epurarea gazelor, altele dect cele specificate la 10 12 09 deeuri de la sml uire cu con inut de metale grele deeuri de la sml uire, altele dect cele specificate la 10 12 11 nmoluri de la epurarea efluen ilor proprii alte deeuri nespecificate deeuri de la fabricarea cimentului, varului i gipsului, a articolelor i produselor derivate din ele deeuri de la prepararea amestecului, anterior procesrii termice deeuri de la calcinarea i hidratarea varului particule i praf (cu excep ia 10 13 12 i 10 13 13)

10 13 07 10 13 09* 10 13 10 10 13 11 10 13 12* 10 13 13 10 13 14 10 13 99 10 14 10 14 01* 11 11 01

nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor deeuri de la fabricarea azbesto-cimenturilor, cu con inut de azbest deeuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele dect cele specificate la 10 13 09 deeuri de materiale compozite pe baza de ciment, altele dect cele specificate la 10 13 09 i 10 13 10 deeuri solide de la epurarea gazelor cu con inut de substan e periculoase deeuri solide de la epurarea gazelor, altele dect cele specificate la 10 13 12 deeuri de beton i nmoluri cu beton alte deeuri nespecificate deeuri de la crematorii deeuri de la splarea gazelor cu con inut de mercur DEEURI DE LA TRATAREA CHIMIC A SUPRAFE ELOR I ACOPERIREA METALELOR I ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIE NEFEROAS deeuri de la tratarea chimica de suprafa a i acoperirea metalelor i altor materiale (de ex.: procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalina, de fabricare a anozilor) acizi de decapare acizi fr alta specifica ie baze de decapare nmoluri cu con inut de fosfa i nmoluri i turte de filtrare cu con inut de substan e periculoase nmoluri i turte de filtrare, altele dect cele specificate la 11 01 09 lichide apoase de cltire cu con inut de substan e periculoase lichide apoase de cltire, altele dect cele specificate la 11 01 11 deeuri de degresare cu con inut de substan e periculoase deeuri de degresare, altele dect cele specificate la 11 01 13 eluati i nmoluri de la sistemele de membrane sau de schimbtori de ioni care con in substan e periculoase rini schimbtoare de ioni saturate sau epuizate alte deeuri con innd substan e periculoase alte deeuri nespecificate deeuri din procesele de hidrometalurgie neferoasa nmoluri de la hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit, goethit) deeuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliza n solu ie deeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu con inut de substan e periculoase deeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele dect cele specificate la 11 02 05 alte deeuri cu con inut de substan e periculoase alte deeuri nespecificate nmoluri i solide de la procesele de clire deeuri cu con inut de cianuri alte deeuri deeuri de la procesele de galvanizare la cald zinc dur cenua de zinc deeuri solide de la epurarea gazelor baie uzata alte deeuri nespecificate DEEURI DE LA MODELAREA, TRATAREA MECANIC I FIZIC A SUPRAFE ELOR METALELOR I A MATERIALELOR PLASTICE deeuri de la modelarea i tratamentul fizic i mecanic al suprafe elor metalelor i materialelor plastice pilitura i pan feros praf i suspensii de metale feroase pilitura i spn neferos praf i particule de metale neferoase pilitura i pan de materiale plastice uleiuri minerale de ungere uzate cu con inut ele halogeni (cu excep ia emulsiilor i solu iilor)

11 01 05* 11 01 06* 11 01 07* 11 01 08* 11 01 09* 11 01 10 11 01 11* 11 01 12 11 01 13* 11 01 14 11 01 15* 11 01 16* 11 01 98* 11 01 99 11 02 11 02 02* 11 02 03 11 02 05* 11 02 06 11 02 07* 11 02 99 11 03 11 03 01* 11 03 02* 11 05 11 05 01 11 05 02 11 05 03* 11 05 04* 11 05 99 12 12 01 12 01 01 12 01 02 12 01 03 12 01 04 12 01 05 12 01 06*

12 01 07* 12 01 08* 12 01 09* 12 01 10* 12 01 12* 12 01 13 12 01 14* 12 01 15 12 01 16* 12 01 17 12 01 18* 12 01 19* 12 01 20* 12 01 21 12 01 99 12 03 12 03 01* 12 03 02* 13 13 01 13 01 01*
1

uleiuri minerale de ungere uzate fr halogeni (cu excep ia emulsiilor i solu iilor) emulsii i solu ii de ungere uzate cu con inut de halogeni emulsii i solu ii de ungere uzate fr halogeni uleiuri sintetice de ungere uzate ceruri i grsimi uzate deeuri de la sudura nmoluri de la maini-unelte cu con inut ele substan e periculoase nmoluri de la maini-unelte, altele dect cele specificate la 12 01 14 deeuri de materiale de sablare cu con inut de substan e periculoase deeuri de materiale de sablare, altele dect cele specificate la 12 01 16 nmoluri metalice (de la mrun ire, nonuire, lepuire) cu con inut de ulei uleiuri de ungere uor biodegradabile piese de polizare uzate mrun ite i materiale de polizare mrun ite cu con inut de substan e periculoase piese uzate de polizare mrun ite i materiale de polizare mrun ite, altele dect cele specificate la 12 01 20 alte deeuri nespecificate deeuri de la procesele de degresare cu apa sau abur (cu excep ia 11) lichide apoase de splare deeuri de la degresarea cu abur DEEURI ULEIOASE i DEEURI DE COMBUSTIBILI LICHIZI (cu excep ia uleiurilor comestibile i a celor din capitolele OS, 12 i 19) deeuri de uleiuri hidraulice uleiuri hidraulice cu con inut de PCB1 emulsii clorurate emulsii neclorurate uleiuri hidraulice minerale clorinate uleiuri minerale hidraulice neclorinate uleiuri hidraulice sintetice uleiuri hidraulice uor biodegradabile alte uleiuri hidraulice uleiuri uzate de motor, de transmisie i de ungere uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie i de ungere uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie i de ungere uleiuri sintetice de motor, de transmisie i de ungere uleiuri de motor, de transmisie i de ungere uor biodegradabile alte uleiuri de motor, de transmisie i de ungere deeuri de uleiuri izolante i de transmitere a cldurii uleiuri izolante i de transmitere a cldurii cu con inut de PCB uleiuri minerale clorinate izolante i de transmitere a cldurii, altele dect cele specificate la 13 03 01 uleiuri minerale neclorinate izolante i de transmitere a cldurii uleiuri sintetice izolante i de transmitere a cldurii uleiuri izolante i de transmitere a cldurii uor biodegradabile alte uleiuri izolante i de transmitere a cldurii uleiuri de santina uleiuri de santina din naviga ia pe apele interioare uleiuri de santina clin colectoarele de debarcader uleiuri de santina din alte tipuri de naviga ie deeuri de la separarea ulei/apa solide din paturile de nisip i separatoarele ulei/apa nmoluri de la separatoarele ulei/apa nmoluri de intercep ie ulei de la separatoarele ulei/apa ape uleioase de la separatoarele ulei/apa

Pentru scopul acestei liste de deeuri PCB se va defini conform HG 173/2000

13 01 04* 13 01 05* 13 01 09* 13 01 10* 13 01 11* 13 01 12* 13 01 13* 13 02 13 02 04* 13 02 05* 13 02 06* 13 02 07* 13 02 08* 13 03 13 03 01* 13 03 06* 13 03 07* 13 03 08* 13 03 09* 13 03 10* 13 04 13 04 01* 13 04 02* 13 04 03* 13 05 13 05 01* 13 05 02* 13 05 03* 13 05 06* 13 05 07*

13 05 08* 13 07 13 07 01* 13 07 02* 13 07 03* 13 08 13 08 01* 13 08 02* 13 08 99* 14 14 06 14 06 01* 14 06 02* 14 06 03* 14 06 04* 14 06 05* 15 15 01 15 01 01 15 01 02 15 01 03 15 01 04 15 01 05 15 01 06 15 01 07 15 01 09 15 01 10* 15 01 11* 15 02 15 02 02* 15 02 03 16 16 01

amestecuri de deeuri de la paturile de nisip i separatoarele ulei/apa deeuri de combustibili lichizi ulei combustibil i combustibil diesel benzina al i combustibili (inclusiv amestecuri) alte deeuri uleioase nespecificate nmoluri i emulsii de la desalinizare alte emulsii alte deeuri nespecificate DEEURI DE SOLVEN I ORGANICI, AGEN I DE RCIRE I AGEN I DE PROPULSARE (cu excep ia 07 i 08) deeuri de solven i organici, agen i de rcire i agen i de propulsare pentru formarea spumei i a aerosolilor clorofluorocarburi, HCFC, HFC al i solven i halogena i i amestecuri ele solven i al i solven i i amestecuri de solven i nmoluri sau deeuri solide cu con inut de solven i halogena i nmoluri sau deeuri solide cu con inut de al i solven i DEEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, FILTRANTE I MBRCMINTE DE PROTEC IE, NESPECIFICATE N ALT PARTE ambalaje (inclusiv deeurile de ambalaje municipale colectate separat) ambalaje ele hrtie i carton ambalaje de materiale plastice ambalaje de lemn ambalaje metalice ambalaje de materiale compozite ambalaje amestecate ambalaje de sticla ambalaje din materiale textile ambalaje care con in reziduuri sau sunt contaminate cu substan e periculoase ambalaje metalice care con in o matri a poroasa formata din materiale periculoase (ele ex. azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune absorban i, materiale filtrante, materiale de lustruire i echipamente de protec ie absorban i, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fr alta specifica ie), materiale de lustruire, mbrcminte de protec ie contaminata cu substan e periculoase absorban i, materiale filtrante, materiale ele lustruire i mbrcminte de protec ie, altele dect cele specificate la 15 02 02 DEEURI NESPECIFICATE N ALT PARTE vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv vehicule pentru transport n afara drumurilor) i deeuri de la dezmembrarea vehiculelor casate i ntre inerea vehiculelor (cu excep ia 13, 14, 16 06 i 16 08) anvelope scoase din uz vehicule scoase din uz vehicule scoase din uz, care nu con in lichide sau alte componente periculoase filtre de ulei componente cu con inut de mercur componente cu con inut de PCB componente explozive (de ex. perne de protec ie (air bags)) plcute de frna cu con inut de azbest plcute de frna, altele dect cele specificate la. 16 01 11 lichide de frna fluide antigel cu con inut de substan e periculoase fluide antigel, altele dect cele specificate la 16 01 14 rezervoare pentru gaz lichefiat metale feroase metale neferoase materiale plastice

16 01 03 16 01 04* 16 01 06 16 01 07* 16 01 08* 16 01 09* 16 01 10* 16 01 11* 16 01 12 16 01 13* 16 01 14* 16 01 15 16 01 16 16 01 17 1 6 01 18 1 6 01 19

16 01 20 16 01 21* 16 01 22 16 01 99 16 02 16 02 09* 16 02 10* 16 02 11* 16 02 12* 16 02 13*

sticla componente periculoase, altele dect cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 i 16 01 13 i 16 01 14 componente fr alta specifica ie alte deeuri nespecificate deeuri de la echipamente electrice i electronice transformatori i condensatori con innd PCB echipamente casate cu con inut de PCB sau contaminate cu PCB, altele dect cele specificate la 16 02 09 echipamente casate CLI con inut de clorofluorcarburi, HCFC, HFC echipamente casate cu con inut de azbest liber echipamente casate cu con inut ele componente periculoase2 altele dect cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12

2 Componentele periculoase de la echipamentele electrice i electronice pot include acumulatorii i bateriile men ionate la 16 06 i marcate ca periculoase; comutatori cu mercur, sticle de la tuburile catodice i alte tipuri de sticle activate

16 02 14 16 02 15* 16 02 16 16 03 16 03 03* 16 03 04 16 03 05* 16 03 06 16 04 16 04 01* 16 04 02* 16 04 03* 16 05 16 05 04* 16 05 05 16 05 06* 16 05 07* 16 05 08* 16 05 09 16 06 16 06 01* 16 06 02* 16 06 03* 16 06 04 16 06 05 16 06 06* 16 07 16 07 08* 16 07 09* 16 07 99 16 08 16 08 01 16 08 02*
3

echipamente casate, altele dect cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13 componente periculoase demontate din echipamente casate componente demontate din echipamente casate, altele dect cele specificate la 16 02 15 grupe nespecificate i produse neobinuite deeuri anorganice cu con inut de substan e periculoase deeuri anorganice, altele dect cele specificate la 16 03 03 deeuri organice cu con inut de substan e periculoase deeuri organice, altele dect cele specificate la 16 03 05 deeuri de explozivi deeuri de muni ie deeuri de artificii alte deeuri ele explozivi containere pentru gaze sub presiune i chimicale expirate butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu con inut de substan e periculoase butelii de gaze sub presiune ou con inut de alte substan e dect cele specificate la 16 05 04 substan e chimice de laborator constnd din sau con innd substan e periculoase inclusiv amestecurile de substan e chimice de laborator substan e chimice anorganice de laborator expirate constnd din sau con innd substan e periculoase substan e chimice organice de laborator expirate, constnd din sau con innd substan e periculoase substan e chimice expirate, altele dect cele men ionate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08 baterii i acumulatori baterii cu plumb baterii cu Ni-Cd baterii cu con inut de mercur baterii alcaline (cu excep ia 16 06 03) alte baterii i acumulatori electroli i colecta i separat din baterii i acumulatori deeuri de la cur area cisternelor de transport i de stocare (cu excep ia 05 i 13) deeuri cu con inut de i ei deeuri con innd alte substan e periculoase alte deeuri nespecificate catalizatori uza i catalizatori uza i cu con inut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platina (cu excep ia 16 08 07) catalizatori uza i cu con inut de metale tranzi ionale periculoase3 sau compui ai metalelor tranzi ionale periculoase

Pentru aceast pozi ie materialele tranzi ionale sunt: scandiu, vanadiu, mangan, cobalt, cupru, ytriu, niobiu, hafniu, wolfram, titan, crom, fier, nichel, zinc, zirconiu, molibden i tantal. Aceste metale i compuii lor sunt periculoi dac sunt clasifica i ca atare substan e periculoase. Aceast clasificare a substan elor periculoase poate determina n ce msur aceste metale tranzi ionale i care dintre compuii lor reprezint substan e periculoase. catalizatori uza i cu con inut de metale tranzi ionale sau compui ai metalelor tranzi ionale, fr

16 08 03

alte specifica ii 16 08 04 16 08 05* 16 08 06* 16 08 07* 16 09 16 09 01* 16 09 02* 16 09 03* 16 09 04* 16 10 16 10 01* 16 10 02 16 10 03* 16 10 04 16 11 16 11 01* 16 11 02 16 11 03* 16 11 04 16 11 05* 16 11 06 17 17 01 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 06* 17 01 07 17 02 17 02 01 17 02 02 17 02 03 17 02 04* 17 03 17 03 01* 17 03 02 17 03 03* 17 04 1 7 04 0 1 1 7 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 06 17 04 07 17 04 09* 17 04 10* catalizatori uza i de la cracare catalitica (cu excep ia 16 08 07) catalizatori uza i cu con inut de acid fosforic lichide uzate folosite drept catalizatori catalizatori uza i contamina i cu substan e periculoase substan e oxidante permangana i, de ex. permanganat de potasiu croma i, de ex. cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau sodiu peroxizi, de ex. apa oxigenata substan e oxidante, fr alte specifica ii deeuri lichide apoase destinate tratrii n afara unit ii deeuri lichide apoase cu con inut de substan e periculoase deeuri lichide apoase, altele dect cele men ionate la 16 10 01 concentrate apoase cu con inut de substan e periculoase concentrate apoase, altele dect cele specificate la 16 10 03 deeuri de cptuire i refractare materiale de cptuire i refractare pe baza de carbon din procesele metalurgice, cu con inut de substan e periculoase materiale de cptuire i refractare pe baza de carbon din procesele metalurgice, altele dect cele specificate la. 16 11 01 alte materiale de cptuire i refractare din procesele metalurgice, cu con inut de substan e periculoase materiale de cptuire i refractare din procesele metalurgice, altele dect cele men ionate la 16 11 03 materiale de cptuire i refractare din procesele ne-metalurgice cu con inut de substan e periculoase materiale de cptuire i refractare clin procesele ne-metalurgice, altele dect cele specificate la 16 11 05 DEEURI DIN CONSTRUC II I DEMOLRI (INCLUSIV PMNT EXCAVAT DIN AMPLASAMENTE CONTAMINATE) beton, crmizi, igle i materiale ceramice beton crmizi igle i materiale ceramice amestecuri sau frac ii separate de beton, crmizi, igle sau materiale ceramice cu con inut de substan e periculoase amestecuri de beton, crmizi, igle i materiale ceramice, altele dect cele specificate la 17 01 06 lemn, sticla i materiale plastice lemn sticla materiale plastice sticla, materiale plastice sau lemn cu con inut de sau contaminate cu substan e periculoase amestecuri bituminoase, gudron de huila i produse gudronate asfalturi cu con inut de gudron de huila asfalturi, altele dect cele specificate la 17 03 01 gudron de huila i produse gudronate metale (inclusiv aliajele lor) cupru, bronz, alama aluminiu plumb zinc fier i otel staniu amestecuri metalice deeuri metalice contaminate cu substan e periculoase cabluri cu con inut de ulei, gudron sau alte substan e periculoase

17 04 11 17 05 17 05 03* 17 05 04 17 05 05* 17 05 06 17 05 07* 17 05 08 17 06 17 06 01* 17 06 03* 17 06 04 17 06 05* 17 08 17 08 01* 17 08 02 17 09 17 09 01* 17 09 02*

cabluri, altele dect cele specificate la 17 04 10 pmnt (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre i deeuri de la dragare pmnt i pietre cu con inut de substan e periculoase pmnt i pietre, altele dect cele specificate la 17 05 03 deeuri de la dragare cu con inut de substan e periculoase deeuri de la dragare, altele dect cele specificate la 17 05 05 resturi de balast cu con inut de substan e periculoase resturi de balast, altele dect cele specificate la 17 05 07 materiale izolante i materiale de construc ie cu con inut de azbest materiale izolante cu con inut de azbest alte materiale izolante constnd din sau cu con inut de substan e periculoase materiale izolante, altele dect cele specificate la 17 06 01 i 17 06 03 materiale de construc ie cu con inut de azbest materiale de construc ie pe baza de gips materiale de construc ie pe baza de gips contaminate cu substan e periculoase materiale de construc ie pe baza de gips, altele dect cele specificate la 17 08 01 alte deeuri de la construc ii i demolri deeuri de la construc ii i demolri eu con inut de mercur deeuri de la construc ii i demolri cu con inut de PCB (de ex.: cleiuri cu con inut de PCB, duumele pe baza de rini cu con inut de PCB, elemente cu cleiuri de glazura cu PCB, condensatori cu con inut de PCB) alte deeuri de la construc ii i demolri (inclusiv amestecuri de deeuri) cu con inut de substan e periculoase amestecuri de deeuri de la construc ii i demolri, altele dect cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 DEEURI REZULTATE DIN ACTIVIT ILE UNIT ILOR SANITARE I DIN ACTIVIT I VETERINARE I/SAU CERCETRI CONEXE (cu excep ia deeurilor de la prepararea hranei n buctarii sau restaurante, care nu au legtur direct cu activitatea sanitar) deeuri rezultate din activit ile de prevenire, diagnostic i tratament desfurate n unit ile sanitare obiecte ascu ite (cu excep ia 18 01 03) fragmente i organe umane, inclusiv recipien i de snge i snge conservat (cu excep ia 18 01 03) deeuri a cror colectare i eliminare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infec iilor deeuri a cror colectare i eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infec iilor (de ex.: mbrcminte, aparate gipsate, lenjerie, mbrcminte disponibila, scutece) chimicale constnd din sau con innd substan e periculoase chimicale, altele dect cele specificate la 18 01 06 medicamente citotoxice i citostatice medicamente, altele dect cele specificate la 18 01 08 deeuri de amalgam de la tratamentele stomatologice deeuri din unit ile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament i prevenire a bolilor obiecte ascu ite (cu excep ia 18 02 02) pentru prevenirea infec iilor deeuri a cror colectare i eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infec iilor chimicale constnd din sau con innd substan e periculoase chimicale, altele dect cele specificate la 18 02 05 medicamente citotoxice i citostatice medicamente, altele dect cele specificate la 18 02 07 DEEURI DE LA INSTALA II DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STA IILE DE EPURARE A APELOR UZATE I DE LA TRATAREA APELOR PENTRU ALIMENTARE CU APA I UZ INDUSTRIAL deeuri de la incinerarea sau piroliza deeurilor materiale feroase din cenuile de ardere turte de filtrare de la epurarea gazelor deeuri lichide apoase de la epurarea gazelor i alte deeuri lichide apoase deeuri solide de la epurarea gazelor

17 09 03* 17 09 04 18

18 01 18 01 01 18 01 02 18 01 03* 18 01 04 18 01 03* 18 01 07 18 01 08* 18 01 09 18 01 10* 18 02 18 02 01 18 02 02* 18 02 03 18 02 05* 18 02 06 18 02 07* 18 02 08 19 19 01 19 01 02 19 01 05* 19 01 06* 19 01 07*

19 01 10* 19 01 11* 19 01 12 19 01 13* 19 01 14 19 01 15* 19 01 16 19 01 17* 19 01 18 19 01 19 19 01 99 19 02 19 02 03 19 02 04* 19 02 05* 19 02 06 19 02 07* 19 02 08* 19 02 09* 19 02 10 19 02 11* 19 02 99 19 03
4

crbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere cenui de ardere i zguri cu con inut de substan e periculoase cenui de ardere i zguri, altele dect cele men ionate la 19 01 11 cenui zburtoare cu con inut de substan e periculoase cenui zburtoare, altele dect cele men ionate la 19 01 13 praf de cazan cu con inut de substan e periculoase praf de cazan, altul dect cel men ionat la 19 01 15 deeuri de piroliza cu con inut de substan e periculoase deeuri de piroliza, altele dect cele men ionate la 19 01 17 nisipuri de la paturile fluidizate alte deeuri nespecificate deeuri de la tratarea fizico-chimic a deeurilor (inclusiv decromare, decianurare, neutralizare) deeuri preamestecate con innd numai deeuri nepericuloase deeuri preamestecate con innd cel pu in un deeu periculos nmoluri de la tratarea fizico chimica cu con inut de substan e periculoase nmoluri de la tratarea fizico-chimica, altele dect cele specificate la 19 02 05 ulei i concentrate de la separare deeuri lichide combustibile cu con inut de substan e periculoase deeuri solide combustibile cu con inut de substan e periculoase deeuri combustibile, altele dect cele specificate la 19 02 08 i 19 02 09 alte deeuri cu con inut de substan e periculoase alte deeuri nespecificate deeuri stabilizate/solidificate4

Procesele de stabilizare modific periculozitatea componentelor deeului i astfel transform un deeu periculos ntrunul nepericulos. Procesele de solidificare schimb numai starea fizic a deeului (de exemplu, din lichid n solid) prin utilizarea de aditivi, fr a schimba propriet ile chimice ale deeului. deeuri ncadrate ca periculoase, par ial5 stabilizate

19 03 04*
5

Un deeu este considerat par ial stabilizat dac dup procesul de stabilizare, componen ii periculoi care nu au fost transforma i complet n unii nepericuloi pot fi elibera i n mediu pe termen scurt, mediu i lung. 19 03 05 19 03 06* 19 03 07 19 04 19 04 01 19 04 02* 19 04 03* 19 04 04 19 05 19 05 01 19 05 02 19 05 03 19 05 99 19 06 19 06 03 19 06 04 19 06 05 19 06 06 19 06 99 19 07 19 07 02* 19 07 03 19 08 19 08 01 19 08 02 19 08 05 19 08 06* deeuri stabilizate, altele dect cele specificate la 19 03 04 deeuri ncadrate ca periculoase, solidificate deeuri solidificate, altele dect cele specificate la 19 03 06 deeuri vitrificate i deeuri de la vitrificare deeuri vitrificate cenua zburtoare sau alte deeuri de la epurarea gazelor de ardere faza solida nevitrificata deeuri lichide apoase de la vitrificarea deeurilor deeuri de la tratarea aeroba a deeurilor solide frac iunea necompostat din deeurile municipale i asimilabile frac iunea necompostat din deeurile animaliere i vegetale compost fr specificarea provenien ei alte deeuri nespecificate deeuri de la tratarea anaeroba a deeurilor faza lichida de la tratarea anaeroba a deeurilor municipale faza fermentata de la tratarea anaeroba a deeurilor municipale faza lichida de la tratarea anaeroba a deeurilor animale i vegetale faza fermentata de la tratarea anaeroba a deeurilor animale i vegetale alte deeuri nespecificate levigate din halde levigate din depozite de deeuri cu con inut de substan e periculoase levigate din depozite de deeuri, altele dect cele specificate la 19 07 02 deeuri nespecificate de la sta iile de epurare a apelor reziduale deeuri re inute pe site deeuri de la deznisipatoare nmoluri de la epurarea apelor uzate oreneti rini schimbtoare de ioni saturate sau epuizate

19 08 07* 19 08 08* 19 08 09 19 08 10* 19 08 11* 19 08 12 19 08 13* 19 08 14 19 08 99 19 09 19 09 01 19 09 02 19 09 03 19 09 04 19 09 05 19 09 06 19 09 99 19 10 19 10 01 19 10 02 19 10 03* 19 10 04 19 10 05* 19 10 06 19 11 19 11 01* 19 11 02* 19 11 03* 19 11 04* 19 11 05* 19 11 06 19 11 07* 19 11 99 19 12 19 12 01 19 12 02 19 12 03 19 12 04 19 12 05 19 12 06* 19 12 07 19 12 08 19 12 09 19 12 10 19 12 11* 19 12 12 19 13 19 13 01*

solu ii sau nmoluri de la regenerarea rinilor schimbtoare de ioni deeuri ale sistemelor cu membrana cu con inut de metale grele amestecuri de grsimi i uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei clin sectorul uleiurilor i grsimilor comestibile amestecuri de grsimi i uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din alte sectoare dect cel specificat la 19 08 09 nmoluri cu con inut de substan e periculoase ele la epurarea biologica a apelor reziduale industriale nmoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale, altele dect cele specificate la 19 08 11 nmoluri cu con inut de substan e periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale nmoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale dect cele specificate la 19 08 13 alte deeuri nespecificate deeuri de la potabilizarea apei pentru consum sau ob inerea apei pentru uz industrial deeuri solide de la filtrarea primara i separarea cu site nmoluri de la limpezirea apei nmoluri de la decarbonatare crbune activ epuizat rini schimbtoare de ioni saturate sau epuizate solu ii i nmoluri de la regenerarea schimbtorilor de ioni alte deeuri nespecificate deeuri de la mrun irea deeurilor cu con inut de metale deeuri de fier i otel deeuri neferoase frac ii de pan uor i praf con innd substan e periculoase frac ii de pan uor i praf, altele dect cele specificate la 19 10 03 alte frac ii cu con inut de substan e periculoase alte frac ii dect cele specificate la 19 10 05 deeuri de la regenerarea uleiurilor argile de filtrare epuizate gudroane acide deeuri lichide apoase deeuri de la splarea combustibililor cu baze nmoluri de la epurarea efluen ilor proprii cu con inut de substan e periculoase nmoluri de la epurarea efluen ilor proprii, altele dect cele specificate la 19 11 05 deeuri ele la splarea gazelor de ardere alte deeuri nespecificate deeuri de la tratarea mecanic a deeurilor (de ex. sortare, mrun ire, compactare, granulare) nespecificate n alt pozi ie a catalogului hrtie i carton metale feroase metale neferoase materiale plastice i de cauciuc sticla lemn cu con inut de substan e periculoase lemn, altul dect cel specificat la 19 12 06 materiale textile minerale (de ex.: nisip, pietre) deeuri combustibile (rebuturi de deriva i de combustibili) alte deeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deeurilor cu con inut de substan e periculoase alte deeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deeurilor, altele dect cele specificate la 19 12 11 deeuri de la lucrri de remediere a solului i apelor subterane deeuri solide de la remedierea solului cu con inut de substan e periculoase

19 13 02 19 13 03* 19 13 04 19 13 05* 19 13 06 19 13 07* 19 13 08 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 08 20 01 10 20 01 11 20 01 13* 20 01 14* 20 01 15* 20 01 17* 20 01 19* 20 01 21* 20 01 23* 20 01 25 20 01 26* 20 01 27* 20 01 28 20 01 29* 20 01 30 20 01 31* 20 01 32 20 01 33* 20 01 34 20 01 35*

deeuri solide de la remedierea solului, altele dect cele specificate la 19 13 01 nmoluri de la remedierea solului eu con inut de substan e periculoase nmoluri de la remedierea solului, altele dect cele specificate la 19 13 03 nmoluri de la remedierea apelor subterane cu con inut de substan e periculoase nmoluri de la remedierea apelor subterane, altele dect cele specificate la 19 13 05 deeuri lichide apoase i concentrate apoase de la remedierea apelor subterane cu con inut de substan e periculoase deeuri lichide apoase i concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele dect cele specificate la 19 13 07 DEEURI MUNICIPALE I ASIMILABILE DIN COMER , INDUSTRIE, INSTITU II, INCLUSIV FRAC IUNI COLECTATE SEPARAT frac iuni colectate separat (cu excep ia 15 01) hrtie i carton sticla deeuri biodegradabile de la buctarii i cantine mbrcminte textile solven i acizi baze substan e chimice fotografice pesticide tuburi fluorescente i alte deeuri cu con inut de mercur echipamente abandonate cu con inut de CFC (clorofluorocarburi) uleiuri i grsimi comestibile uleiuri i grsimi, altele dect cele specificate la 20 01 25 vopsele, cerneluri, adezivi i rini con innd substan e periculoase vopsele, cerneluri, adezivi i rini, altele dect cele specificate la 20 01 27 detergen i cu con inut de substan e periculoase detergen i, al ii dect cei specifica i la 20 01 29 medicamente citotoxice i citostatice medicamente, altele dect cele men ionate la 20 01 31 baterii i acumulatori inclui n 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 i baterii i acumulatori nesorta i con innd aceste baterii baterii i acumulatori, altele dect cele specificate la 20 01 33 echipamente electrice i electronice casate, altele dect cele specificate la 20 01 21 i 20 01 23 cu con inut de componen i periculoi6

6 Componentele periculoase de la echipamentele electrice i electronice pot include acumulatorii i bateriile men ionate la 16 06 i notate ca periculoase; comutatoare cu mercur; sticla de la tuburile catodice sau alt sticl activat

20 01 36 20 01 37* 20 01 38 20 01 39 20 01 40 20 01 41 20 01 99 20 02 20 02 01 20 02 02 20 02 03 20 03 20 03 01 20 03 02 20 03 03 20 03 04 20 03 06

echipamente electrice i electronice casate, altele dect cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 lemn cu con inut de substan e periculoase lemn, altul dect cel specificat la 20 01 37 materiale plastice metale deeuri de la cur atul courilor alte frac ii, nespecificate deeuri din grdini i parcuri (incluznd deeuri din cimitire) deeuri biodegradabile pmnt i pietre alte deeuri nebiodegradabile alte deeuri municipale deeuri municipale amestecate deeuri din pie e deeuri stradale nmoluri din fosele septice deeuri de la cur area canalizrii

20 03 07 20 03 99

deeuri voluminoase deeuri municipale, fr alta specifica ie

Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 659 din data de 5 septembrie 2002

Evaluare