Sunteți pe pagina 1din 5

DECLARA IE

Agen ia Na ional de Administrare Fiscal

privind veniturile estimate pentru asocierile f r personalitate juridic i entit i supuse regimului transparen ei fiscale
Anul

223
Etaj Ap.

I. DATE DE IDENTIFICARE A ASOCIERII


Cod de identificare fiscal Denumire

Strad Jude /Sector Telefon Localitate Fax

Num r

Bloc Cod po tal E-mail

Scar

II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF


1. Categoria de venit: 2. Forma de organizare: comerciale

URAT
profesii libere activit i agricole alte venituri modificarea modalit ii/ formei de exercitare a activit ii Cod CAEN

asociere f r personalitate juridic

entit i supuse regimului transparen ei fiscale

3. Determinarea venitului net: sistem real 4. Num r asocia i 5. Obiectul principal de activitate 6. Sediul 7. Contract de asociere: 8. Documentul de autorizare: 9. Data nceperii activit ii Nr. Nr.

norm de venit

Data Data 10. Data ncet rii activit ii

III. DATE PRIVIND VENITUL ESTIMAT


(lei) 1. Venit brut estimat ..................................................................................................................................................... 2. Cheltuieli deductibile estimate ............................................................................................................................ 3. Venit net estimat (rd.1-rd.2).................................................................................................................................... 1. 2. 3.

IV. DATE DE IDENTIFICARE A RESPONSABILULUI ASOCIERII


Cod de identificare fiscal Nume, prenume/Denumire Strad Jude /Sector Telefon Localitate Fax E-mail Num r Bloc Cod po tal Scar Etaj Ap.

V. DISTRIBU IA VENITULUI NET ESTIMAT PE ASOCIA I (tabel verso)


Sub sanc iunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.
Semn tur responsabil asociere

Loc rezervat organului fiscal


Num r de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.13.01.13/1i

Nr. nregistrare:

Data:

V. DISTRIBU IA VENITULUI NET ESTIMAT PE ASOCIA I

Nr. crt.

Nume i prenume asociat

Cod numeric personal/ Num r de identificare fiscal

Domiciliu

Cota de distribuire a venitului net estimat la nivelul asocierii (%) 4

Venit net estimat distribuit (lei) 5

TOTAL

INSTRUCIUNI decompletareaformularului223Declaraieprivindveniturile estimatepentruasocierilefrpersonalitatejuridicientitile supuseregimuluitranspareneifiscale Cod14.13.01.13/1i 1.Declaraiasecompleteazncazulasocierilorfrpersonalitatejuridic,constituite ntrepersoanefizicecarerealizeazvenituridinactivitiindependentecomercialeiprofesii libere,inclusivdinactivitiadiacente,precumidinactivitiagricole. Declaraia se depune i n cazul persoanele fizice care obin venituri dintro activitate desfuratntroformdeorganizarecupersonalitatejuridic(SPRL)constituitpotrivitlegii specialeicareestesupusregimuluitranspareneifiscale,potrivitlegii. ncazulsocietiicivilecupersonalitatejuridicconstituitpotrivitlegiispecialeicare este supus regimului transparenei fiscale, potrivit legii, se aplic regulile de determinare a venituluinetdinactivitiindependente. Persoanele fizice care obin venituri dintro activitate desfurat ntro form de organizarecupersonalitatejuridic(SPRL)constituitpotrivitlegiispecialeicareestesupus regimului transparenei fiscale, potrivit legii, au obligaia s asimileze acest venit distribuit venituluinetanualdinactivitiindependente. 2.Asocierilencadrulcroracareobinvenituridenaturacelormaisusmenionate,din mai multe surse, depun cte o declaraie estimativ pentru fiecare surs, respectiv pentru fiecarecategoriedevenit. 3.Declaraiasecompleteazdectreasociatuldesemnatprincontractsraspundde ndeplinireaobligaiilorasocieriifadeautoritilepublice. Declaraiasedepunepentru: asocierilecarencepoactivitatencursulanuluifiscal,ntermende15ziledeladata produceriievenimentului; asocierilecare,nanulanterior,aurealizatpierderiicelecareaurealizatvenituripe perioademaimicidectanulfiscal,precumicelecare,dinmotiveobiective,estimeazcvor realiza venituri care difer cu cel puin 20% fa de anul fiscal anterior, odat cu declaraia anualdevenit. 4.Declaraianusedepunepentru: asocierilefrpersonalitatejuridicconstituitentrepersoanefizicencadrulcrora serealizeazvenituridinactivitiindependentepentrucareimpozitulsepercepeprinreinere lasursdectrepltitoriidevenituri; asocierile constituite ntre persoane fizice i persoane juridice, care nu dau natere uneipersoanejuridice,carerealizeazvenituridinactivitiindependente. 5.Declaraiasecompleteaz,nscriindcumajuscule,citeicorectdateleprevzuten formular,ndouaexemplare: originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este nregistrat n evidena fiscal; copia se pstreaz la domiciliul fiscal al asocierii, mpreun cu celelalte documente privindactivitateaacesteia. 6.Declaraiasedepunedirectlaregistraturaorganuluifiscalsaulaoficiulpotal,prin scrisoarerecomandat. I.DATELEDEIDENTIFICAREAASOCIERII Secompleteaz:denumireaasocieriiiadresadomiciliuluifiscalaasocierii. Coddeidentificarefiscalsenscriecoduldeidentificarefiscalatribuitasocieriifr personalitatejuridic.
.

II.DATEPRIVINDACTIVITATEADESFURAT rd.1.Categoriadevenitsebifeazcsuacorespunztoarecategorieidevenituricare urmeazaserealizananulfiscaldeimpunere. rd.2.Formadeorganizaresebifeazcsuacorespunztoaremoduluidedesfurare aactivitii:asocierefrpersonalitatejuridicsauentiticareaplicregimultransparenei fiscale. Csua Asociere fr personalitate juridic se bifeaz n cazul n care activitatea se desfoarncadruluneiasocierifrpersonalitatejuridic,constituitntrepersoanefizice. Csua Entiti supuse regimului transparenei fiscale se bifeaz n cazul n care activitateasedesfoarntroformdeorganizarecupersonalitatejuridicconstituitpotrivit legiispecialeicareestesupusregimuluitranspareneifiscale,potrivitlegii. Csua Modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii se bifeaz de contribuabilincazulschimbriimodalitiideexercitareauneiactivitiindependentei/sau transformriiformeideexercitareaacesteiantroaltform,potrivitlegislaieinmaterie,n timpulanului,ncondiiilecontinuriiactivitii. Rd.3Determinareavenituluinetsebifeazcsuacorespunztoarenfunciedemodul dedeterminareavenituluinet:nsistemrealsaupenormdevenit. rd.4.Numrasociaisenscrienumruldepersoanecarefacpartedinasociere. rd.5Obiectulprincipaldeactivitatesenscrieobiectulprincipaldeactivitateprevzut nautorizaiesauncontractuldeasociere,precumicodulCAENalactivitiidesfurate. rd.6 Sediul se completeaz adresa sediului acesteia sau locul unde se desfoar efectivactivitateaprincipal,dupcaz.ncazulncareactivitateasedesfoarprinmaimulte puncte de lucru, se completeaz adresa sediului sau locului principal de desfurare a activitii,dupcaz. rd.7.Contractuldeasocieresenscrienumrulsubcarecontractuldeasociereafost nregistratlaorganulfiscal,precumidatanregistrriiacestuia. rd.8 Documentul de autorizare Se nscriu numrulidataeliberriidocumentuluide autorizare care atest dreptul asocierii de a desfura activiti economice pe teritoriul Romniei,precumiorganulemitent. rd.9,rd.10. Data nceperii/ncetrii activitii se nscrie data nceperii i ncetrii activitii,conformcontractuluideasociere. III.DATEPRIVINDVENITULESTIMAT Secompleteazpebazadatelordincontabilitateanpartidsimpl. 1. Venit brut estimat se nscrie suma reprezentnd veniturile n bani i/sau echivalentulnleialveniturilornnaturestimateaserealizadectreasocierenanulfiscaln curs. 2.Cheltuielideductibileestimatesenscriesumareprezentndcheltuielileestimatea seefectuananulfiscalncursnvederearealizriivenituluibrutestimat. 3.Venitnetestimatsenscriesumareprezentndvenitulnetestimataserealizan anulfiscalncurs,determinatcadiferenntrevenitulbrutestimaticheltuieliledeductibile estimate,respectivdiferenadintresumanscrislard.1isumanscrislard.2. IV.DATEDEIDENTIFICAREARESPONSABILULUIASOCIERII Se completeaz datele de identificare a responsabilului asocierii desemnat prin contractuldeasocierepentrundeplinireaobligaiilorasociaieifadeautoritilepublice Adresasenscrieadresadomiciliuluifiscal. Cod de identificare fiscal se nscrie codul de identificare fiscal a responsabilului asocierii
.

V.TABELULDISTRIBUIAVENITULUINETESTIMATPEASOCIAI: col.1.Numeiprenumeasociatsenscriunumeleiprenumeleasociailor,conform contractuluideasociere. col.2. Cod numeric personal/Numr de identificare fiscal senscriecodulnumeric personaldinactuldeidentitatealfiecruiasociatsaunumruldeidentificarefiscal,atribuit dectreAgeniaNaionaldeAdministrareFiscal,cuocazianregistrriifiscale,dupcaz. col.3.Domiciliulsecompleteazadresadomiciliuluifiscal. col.4 Cota de distribuire a venitului net estimate la nivelul asocierii se nscrie cota procentualdeparticipare,corespunztoarefiecruiasociat,laveniturileipierderileasocierii, conformcontractuluideasociere. col.5.Venitnetestimatdistribuitsenscrie,pentrufiecareasociat,sumavenituluinet estimataserealizananulfiscalncurs,conformcontractuluideasociere. rd.Totalsenscriesumaobinutprincumulareavenituluinetestimat,distribuitpe asociai.Sumaastfelcalculatvafiegalcuceanscrislard.3"Venitnetestimat"delaCap.III "Venitestimat". Not: ncazulasocierilorpentrucarevenitulnetdinactiviticomercialesedetermin pebazanormelordevenitsecompleteaznumaidateledeidentificareaasociailor(col.13)i cotadedistribuireavenituluinetestimatelanivelulasocierii,corespunztoarefiecruiasociat (col.4).