P. 1
Decontarile cu numerar

Decontarile cu numerar

|Views: 355|Likes:
Published by corinuta20
Contabilitate
Contabilitate

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: corinuta20 on Jan 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2015

pdf

text

original

CAPITOLUL I Preocuparea societăţii comerciale în privinţa respectării plafonului de casă Operaţiile de încasări si plăţi în lei au o pondere mai redusă

în totalul decontărilor. Încasările în lei pot să provină din vânzarea de produse din producţie proprie, din vânzări de mărfuri, lichidarea unor debitori, ridicări de numerar de la bancă, aport de capital. Plăţile în lei se pot face pentru achitarea drepturilor salariale, plata ajutoarelor materiale din fondul asigurărilor sociale, avansuri spre decontare, cumpărări de bunuri, depuneri de numerar la banca. Unităţile pot păstra în casierie numerar în limita plafonului de casă, stabilit de comun acord cu unitatea bancară. Prin plafon zilnic maxim de plăţi, se înţelege totalitatea plăţilor efectuate în numerar de o persoană juridică într-o singură zi, respectiv 10000Ron Sunt exceptate următoarele operaţiuni: a) depunerile de numerar făcute de persoane juridice în conturile furnizorilor de bunuri şi servicii, în baza documentelor justificative legal întocmite; b) cheltuielile de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazării pe timpul deplasării, precum şi a cheltuielilor neprevăzute efectuate în acest sens de către salariaţii aflaţi în deplasare; c) cheltuielile de protocol ocazionate de organizarea de conferinţe, simpozioane şi de alte asemenea acţiuni, în condiţiile baremurilor stabilite de normele legale în vigoare. Plăţile în numerar către persoane juridice sunt acceptate în limita unui plafon zilnic maxim de 10000ron, plăţile către o singură persoană juridică fiind admise în limita unui plafon de 5000ron. Încasările zilnice în numerar ale unui agent economic sunt neplafonate. Încasările zilnice în numerar nu pot depăşi plafonul de 5000 ron de la o singură persoană juridică. Plăţile efectuate cu cardul nu sunt considerate plăţi în numerar şi nu sunt luate în calculul plafonului zilnic maxim de plăţi.

1

S. calcul consumuri individuale. 4 judeţul Vrancea. activităţi licenţiate de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei. constând în lucrări de reparaţii. întreţinere şi modernizări ale instalaţiilor termice şi sanitare. 95/1995 . * Unitatea de Distribuţie a Energiei Termice (UDET) .licenţă de producere şi transport energie termică . licenţă producere energie electrică. SC ENET SA a preluat activitatea de distribuţie a energiei termice de la regia locală CUP S.C ENET SA FOCŞANI s-a înfiinţat prin desprindere din RENEL la data de 6 februarie 1996 în baza Hotărârii Guvernului nr. 2 . Bucureşti nr. La data de 31 octombrie 2001. la solicitarea acestora.C.procesare date contări. transportul.A Focşani. În iunie 1984 a fost transformată în Centrala Electrică de Termoficare (CET) şi trecută în subordinea FRE Focşani. strada bd. Activitatea societăţii se desfăşoară prin intermediul următoarelor componente: * Unitatea de Producere a Energiei electrice şi Termice (UPET) . fiind o societate cu capital privat a Consiliului Local al Municipiului Focşani. care este unic acţionar. pe baza unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Focşani.1 Scurt istoric S.CAPITOLUL II Prezentarea generală a firmei 2.funcţionează începând cu semestrul II al anului 2003 şi are ca obiect de activitate prestarea de servicii privind executarea unor lucrări de investiţii în regie proprie şi prestarea de servicii către terţi. urmărire clienţi şi debite.licenţă de distribuţie apă fierbinte. Unitatea de producere a energiei termice a fost înfiinţată în anul 1970 ca Centrala Termică de zonă în cadrul fostului Combinat de Prelucrare a Lemnului Focşani. încasare.A este amplasată in municipiul Focşani. distribuţia şi furnizarea de energie termică şi producţie şi furnizarea de energie electrică. facturare. * Unitatea de Prestări Servicii . licenţă de furnizare apă fierbinte. Societatea are ca obiect de activitate producerea. ENET S. * Serviciul Comercial .

nivelul tehnic. după analizarea raportului Consiliului de Administraţie şi a auditorului financiar. le stabileşte remunerarea.Numărul total de salariaţi ai SC ENET SA este de 526. Adunarea Generala a Acţionarilor este organul de conducere al societăţii. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuţii principale a) aprobă structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi.50 RON şi aparţine în totalitate Consiliului Local al municipiului Focşani. acesta având calitatea de acţionar unic. 3 .356. Capitalul social subscris şi vărsat este de 3. d) alege dintre Administratori preşedintele Consiliului de Administraţie. f) stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi după caz. aprobă sau modifică bilanţul şi contul de profit şi pierderi. în funcţie de studii şi de încadrarea pe post conform nomenclatorului de funcţii c) desemnează membrii Consiliului de Administraţie. distribuţia si furnizarea de agent termic de încălzire si apă caldă de consum 3. Structura organizatorică a societăţii S. g) examinează. poziţia pe piaţa internă şi externă. racordaţi la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice. se pronunţă asupra gestiunii acestora şi îi revocă. SC ENET SA deserveşte atât populaţia Municipiului Focşani. care se împarte într-un număr de 1. programul de activitate pe exerciţiul economico – financiar următor. relaţiile cu clienţii.480 acţiuni. ENET S.A. Producerea. Producerea si distribuţia de abur industrial si apă fierbinte 2. h) analizează rapoartele Consiliului de Administraţie asupra stadiului şi perspectivelor societăţii cu referire la profit şi dividende. forţa de muncă. Întreţinerea centralelor termoelectrice si a sistemelor de termoficare. Domeniul de activitate al societăţii cuprinde: 1.200 RON. Producerea energiei electrice 4. e)numeşte şi revocă auditorul financiar şi fixează durata minimă a contractului de audit financiar. în valoare nominală de 2.342. cât şi agenţi economici şi instituţii bugetare.C. aprobă repartizarea profitului potrivit legii. Dezvoltarea sistemelor de termoficare 5. i) hotărăşte cu privire la acţionarea în justiţie a membrilor Consiliului de Administraţie pentru pagubele produse societăţii. protecţia mediului. b) aprobă grila de salarizare a personalului angajat al societăţii.

aproba operaţiunile de încasări şi plăţi pentru contractele comerciale şi civile. de aceea ei sunt foarte importanţi. Societatea este conştienta de importanta unui personal bine instruit si motivat care sa participe la realizarea cu succes a obiectivelor firmei. Adunarea Generală Extraordinară are în principal următoarele atribuţii: a)propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Focşani majorarea sau reducerea capitalului social. modificarea numărului de acţiuni şi a valorii nominale a acestora. c)propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Focşani mutarea sediului societăţii. .angajează şi concediază personalul. 4 .stabileşte salariile personalului. . director tehnic. e)propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Focşani înfiinţarea unor sedii secundare: sucursale. . agenţii. Ei sunt cei care gestionează toate celelalte capitaluri. reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică.stabileşte politica comercială a societăţii. Angajaţii societăţii Angajaţii sunt capitalul unei societăţi. Directorul general reprezintă societatea în relaţiile cu terţii în limita atribuţiilor generale si a componentelor generale acordate de CA. Atribuţiile directorului general: . f)propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Focşani fuzionarea sau dizolvarea societăţii. b)propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Focşani schimbarea formei juridice a societăţii. d)propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Focşani schimbarea obiectului de activitate a societăţii. director economic şi director de resurse umane.j) hotărăşte în alte probleme ale societăţii care nu sunt date în competenţa altor organe ale acesteia. Directorul general are în subordinea sa un număr de patru directori: director de marketing.

2. Organigrama întreprinderii Adunarea Generala A Acţionarilor Directorul General Director marketing Director tehnic Director economic Director Resurse Umane Marketing contractări Tehnic.Plăţi Resurse Umane Evidenţă clienţi Producţie.2. protecţia muncii. indicatori tehnici Bugete şi bilanţuri Salarizare Relaţii cu clienţii Exploatare reţele primare si mentenanţă Contabilitatea gestiunii şi de patrimoniu Administrativ Serviciul consumatorului 5 . apărare civilă Financiar . bilanţuri.

după utilizarea completă a carnetului. efectuate fără alt document justificativ.încasare către casierie Se întocmeşte într-un exemplar de către compartimentul financiar-bancar in cazul: • Utilizării ca dispoziţie de plată. • Document justificativ de înregistrare în Registrul de casă şi în contabilitate a plăţilor în numerar. Serveşte ca: • Document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casieria unităţii. 6 . Documente utilizate pentru evidenţa încasărilor şi plăţilor în numerar Dispoziţia de plată . pentru fiecare sumă încasată. când nu exista alte documente prin care se dispune încasarea. în vederea achitării unor sume. procurare de materiale etc. • Dispoziţie către casierie in vederea încasării în numerar a unor sume. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.CAPITOLUL III Organizarea încasărilor şi plăţilor în numerar 3. precum avansurile de cheltuieli si deplasare. • Document justificativ de înregistrare în registrul de casă şi în contabilitate. Chitanţa Se întocmeşte în doua exemplare. pentru procurarea de materiale. de către casierul unităţii şi se semnează de acesta pentru primirea sumei. Serveşte ca: • Dispoziţie pentru casierie. când nu exista alte documente prin care se dispune plata • Utilizării ca dispoziţie de plată a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare.1. • Utilizării ca dispoziţie de încasare. pentru diferenţele de cheltuieli de către titularul de avans in cazul justificării unor sume mai mari decât avansul.

Se semnează de către casier pentru confirmarea înregistrării operaţiunilor efectuate si de către persoana din compartimentul financiar-contabil desemnată pentru primirea exemplarului 2 şi a actelor justificative anexate. după caz. Conţinutul minimal al formularului: • Denumirea unităţii. Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactităţii sumelor înscrise şi respectarea dispoziţiilor legale privind efectuarea operaţiunilor de casă. La sfârşitul zilei. rândurile neutilizate din formular se barează.denumirea unităţii. luna. pe baza actelor justificative de încasări si plăti. de către persoanele care au calitatea de casier. manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul. • Suma în cifre şi litere • Semnătura casierului.codul de identificare fiscală.numărul). pe baza actelor justificative. anul) întocmirii formularului • Numele si prenumele persoanei fizice care depune sume si ce reprezintă acestea sau. Exemplarul 1 are rămâne la casier. strada. judeţul. Soldul de casă al zilei precedente se reportează. sediul(localitatea. 7 . efectuate prin casieria unităţii. formularul de chitanţă este document justificativ care stă la baza înregistrării veniturilor în contabilitate. judeţul persoanei juridice. numărul de înregistrare la oficiul comerţului. sediul(localitatea. • Denumirea. pe primul rând al registrului de casă pentru ziua în curs. Se arhivează: • La casierie • La compartimentul financiar-contabil Serveşte ca: • Document de înregistrare operativa a încasărilor si plăţilor în numerar. zilnic. după caz. număr).În condiţiile în care sumele înscrise pe chitanţă sunt aferente livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii scutite fără drept de deducere conform prevederilor legale. strada. Registrul de casă Se întocmeşte în două exemplare. numărul si data(ziua. codul de identificare fiscală. numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului.

• Document de stabilire. numărul actului de casă. luna. precum si pentru justificarea avansurilor acordate în vederea preocupării de valori materiale cu plata în numerar. plăţi. pentru fiecare deplasare. • Numărul curent. pentru diferenţa de primit. 8 • . • Document de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor de casă. numărul actului de casă. • Numărul curent. • La persoana care efectuează deplasarea. explicaţii. încasări. plăţi. • Report/sold ziua precedenta. Serveşte ca: Dispoziţie către persoana delegată să efectueze deplasarea. • Document pentru stabilirea diferenţelor de primit sau de restituit de titularul de avans • Document justificativ de înregistrare în contabilitate. a soldului de casă. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil. pentru semnare. pentru confirmarea sosirii şi plecării persoanei delegate. de către titularul de avans se întocmeşte Dispoziţia de plată către casierie. • La persoanele autorizate ale unităţii la care s-a efectuat deplasarea. • Circulă: La persoana împuternicită să dispună deplasarea. încasări. • Semnături: casier şi compartiment financiar-contabil. anul) întocmirii formularului. la sfârşitul fiecărei zile. explicaţii. numărul anexelor. • Document pentru decontarea de către titularul de avans a cheltuielilor efectuate. de către persoana care urmează a efectua deplasarea. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: • Denumirea unităţii • Denumirea şi data (ziua. • Report/ sold ziua precedenta. • Semnături: casier şi compartiment financiar-contabil. Ordin de deplasare Se întocmeşte într-un exemplar. • În cazul în care la decontarea avansului suma cheltuielilor efectuate este mai mare decât avansul primit. felul valutei şi cursul de schimb valutar pentru încasări si plăţi. contravaloarea în lei.

• Cheltuieli efectuate: felul actului şi emitentului. şeful de compartiment. la sfârşitul zilei. Documentul se întocmeşte în două exemplare de către casier sau de o altă persoană împuternicită . luna. prenumele şi funcţia persoanei delegate. diferenţa de primit/restituit • Semnături: conducătorul unităţii. titularului de avans. anul. ştampila unităţii.scopul. • Denumirea şi numărul formularului. ora) sosirii şi plecării în/din delegaţie • Ziua şi ora plecării. data depunerii decontului. Potrivit reglementărilor în vigoare. avans spre decontare. Exemplarul numărul 1 circulă la contabilitate pentru înregistrarea în registrul de casă. stabileşte la sfârşitul fiecărei zile soldul de casă 9 . data. • Numărul şi data documentului pentru restituirea diferenţei. suma. Pentru operaţiunile efectuate de întreprindere în numerar cu valută se utilizează Registrul de casă – în valută . • Numele. respectiv de vânzător.Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: • Denumirea unităţii . ziua si ora sosirii. corespunzător mărfurilor comercializate în numerar prin magazinele proprii este Monetarul. pe baza documentelor justificative anexate. prin inventarierea numerarului pe categorii de bancnote şi monede. semnătura conducătorului unităţii. persoana care verifică decontul. numărul şi data actului. în condiţiile utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale. De asemenea.Acesta are rolul de a înregistra operativ încasările şi plăţile în valută . destinaţia şi durata deplasării. suma înscrisă în monetar trebuie să coincidă cu suma din registrul de casă emis de aceste aparate. Este un document justificativ pe baza căruia se predă titularului de patrimoniu numerarul încasat prin casă de către casier. iar exemplarul numărul 2 rămâne la carnet în cadrul casieriei. în cazul defectării aparatelor de marcat electronice fiscale. inclusiv cu suma înscrisă de mână în registrul de casă. • Data(ziua. Un alt document care evidenţiază la sfârşitul zilei numerarul existent în casierie. după caz. Monetarul se utilizează numai în cazul vânzării mărfurilor cu amănuntul. controlul financiar preventiv. penalizări calculate.

sumele încasate reprezentând aport la capitalul social. . Corespondenţele acestui cont sunt următoarele: DEBIT . . .valoarea avansurilor acordate pentru livrări de bunuri.sumele primite de la coparticipanţi.sumele încasate de subunitate de la unitate.costul de achiziţie al investiţiilor financiare cumpărate in numerar.depunerile de numerar la bănci.sumele achitate personalului. 3. . ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate. . . .diferenţele favorabile de curs valutar aferente disponibilităţilor în valută la încheierea exerciţiului financiar sau operaţiunilor efectuate în valută. . . vânzarea mărfurilor şi alte activităţi.pentru operaţiunile în valută. . Contul utilizat pentru evidenţa încasărilor şi plăţilor în lei si în devize: Contul 531 „Casa” Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa numerarului aflat in casieria unităţii. precum şi a garanţiilor restituite de furnizor.sumele încasate din despăgubiri şi alte venituri din exploatare. CREDIT .sumele încasate de la asociaţi.sumele încasate reprezentând imobilizări financiare pe termen scurt. .sumele încasate din prestări de servicii.sumele încasate de la altă subunitate.sumele încasate de la creditori diverşi.plăţile efectuate către furnizori. .sumele ridicate de la bănci. Pe baza documentului se efectuează înregistrările zilnice în contabilitate privind operaţiile de casă în valută.valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor încasate.sumele încasate reprezentând decontări în cadrul grupului şi decontări privind interese de participare. . Contul 531 este cont de activ Soldul contului reprezintă numerarul existent în casierie.2. . . prestări de servicii sau executări de lucrări.sumele achitate reprezentând decontări în cadrul grupului şi decontări 10 . precum si a mişcării acestuia. .sumele achitate terţilor reprezentând reţineri sau popriri din remuneraţii. . .

biletelor de tratament şi odihnă. iar în credit valoarea bonurilor valorice. tichetelor de călătorie şi a altor valori achiziţionate.dividendele plătite acţionarilor sau asociaţilor. biletelor de tratament şi odihnă. biletelor de tratament şi odihnă. tichetelor şi biletelor de călătorie.sumele achitate diverşilor creditori. .plăţile în numerar reprezentând alte valori achiziţionate. . . Contul 532 „Alte valori „ ţine evidenţa bonurilor valorice.privind interese de participare. 11 . . . Are funcţie contabilă de activ. precum şi a mişcării acestora. a altor valori. a timbrelor fiscale şi poştale. tichetelor de masă. .plăţile efectuate reprezentând sume transferate între unitate si subunităţi. a timbrelor fiscale şi poştale. timbre fiscale şi poştale.plăţile efectuate reprezentând alte cheltuieli de exploatare. Înregistrează în debit valoarea bonurilor valorice.avansurile de trezorerie acordate. iar soldul contului reprezintă alte valori existente.sumele restituite asociaţilor. aferente disponibilităţilor în valută la încheierea exerciţiului financiar sau operaţiunilor efectuate în valuta în cursul exerciţiului.diferenţele nefavorabile de curs valutar. . . tichetelor şi biletelor de călătorie şi a altor valori consumate.

3. Înregistrări în contabilitate a încasărilor şi plăţilor în numerar Ridicarea de numerar din bănci 5311 „casa în lei” = 581 „viramente interne” Depunere de numerar în bancă 581 „viramente interne” = 5311 „casa în lei” Încasare numerar de la clienţi 5311 „casa în lei” = 4111 „clienţi” Încasări de la asociaţi 5311 „casa în lei” = 4551 „asociaţi” Încasări de la debitori diverşi 5311 „casa în lei” = 461 „debitori diverşi” Încasări din vânzarea cu amănuntul 5311 „casa în lei” = 707 „venituri din vânzarea mărfurilor” Plăţi către furnizori 401 „furnizori” = 5311 „casa în lei” Plăţi către furnizori de imobilizări 404 „furnizori de imobilizări” = 5311 „casa în lei” Plăţi salarii 421 „personal-salarii datorate” = 5311 „casa în lei” 1500 500 9100 500 900 452 1800 4500 1800 12 .3.

ENET S.A.C.CAPITOLUL IV Monografie contabilă S. prezintă la 31 decembrie 2008 un extras din balanţa de verificare: Cont 1012 106 2111 2131 214 2133 2813 302 303 381 401 403 404 4111 421 5311 5121 Debit 14000 28000 30000 70000 2000 4000 4600 4200 1000 35000 Credit 120000 2000 14000 34800 3000 8000 11000 - Total 192800 192800 13 .

A. ENET S.C. prestează servicii terţilor în valoare de 6000.20 b) achitare factură 401 „clienţi” = 5311 „casa în lei” 4. La data de 25 ianuarie 2009 S.20 95. La data de 8 ianuarie 2009 se ridică de la bancă numerar în valoare de 11000 conform ordin de plata cu chitanţa nr.A. TVA. 6/14012009 % 5321 „timbre fiscale şi poştale” 4426 „ TVA deductibilă” a) = 401 „clienţi” 95. 1/8012009 a) 581 „viramente interne” = 5121 „ conturi la bănci în lei” b) 5311 „casa în lei” = 581 „viramente interne” 11000 11000 2. Se achită factura cu numerar conform chitanţei nr.19%. înregistrează următoarele operaţiuni: 1. La data de 8 ianuarie 2009 se achită avans chenzinal conform listă de avans chenzinal 425 „ avansuri acordate personalului” = 5311 „casa în lei” 11000 3.C. Se încasează factura conform monetar. ENET S.În cursul lunii ianuarie 2009 S. La data de 14 ianuarie 2009 se achiziţionează timbre poştale în valoare de 80 de lei conform factură fiscală nr.20 80 15. a) 4111 „clienţi” = % 704 „venituri din lucrări executate şi servicii prestate” 4427 „ TVA colectată” 7140 6000 1140 14 . 5/14012009. TVA – 19 % conform facturii fiscale.

Numerarul se depune la bancă conform foaie de vărsământ cu chitanţa nr. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli: 704 „venituri din lucrări executate = 121 „ profit sau pierdere” şi servicii prestate” 6000 1140 15.80 15 .20 4427 1140 7140 4427 „ TVA colectată” > 4426 „TVA deductibilă” => 4423 „TVA de plată” 4427 „ TVA colectată” = % 4426 „TVA deductibilă” 4423 „TVA de plată” 7. 1/25012009 a) 581 „viramente interne” = 5311 „casa în lei” 7140 b) 5121 „conturi la bănci în lei” = 581 „viramente interne” 6.b) Încasare factură 5311 „casa în lei” = 4111 „clienţi” 7140 5. Regularizare TVA 4426 15.20 1124.

8. Calculul şi înregistrarea impozitului pe profit Imp/pr = 16 % x Pi Profitul impozabil = Venituri totale – Cheltuieli totale + Cheltuieli Nedeductibile – Deduceri fiscale Profitul impozabil= 6000 Imp/pr = 16 % x 6000 = 960 691 „cheltuieli cu impozitul pe profit” = 441 „ Impozitul pe profit” 121 „profit sau pierdere” = 691 „cheltuieli cu impozitul pe profit” 960 960 16 .

prin accelerarea vitezei de încasare a facturilor.Efectuarea de studii de piaţă pentru a afla opinia cumpărătorilor legate de produsele distribuite de S.A.Contractarea unor noi furnizori şi încheierea de contracte de distribuţie a unor produse cu viteză de rotaţie a stocurilor cât mai mare. registru de casă. În prezenta lucrare am detaliat si analizat contabilitatea decontărilor în numerar la S. şomaj. blocaj financiar. chitanţa. Societatea promovează politica de asigurare permanentă a lichidităţilor necesare. Beneficiază de un sistem de programe informatice bine pus la punct şi care ajută personalul departamentului financiar-contabil în conducerea evidenţei contabile şi întocmirea jurnalelor şi situaţiilor contabile. deficit bugetar.C. Aplicarea normelor metodologice privind organizarea contabilităţii revine biroului financiar-contabil. ENET S. şi cele cerute de piaţă.A. distribuţia şi furnizarea de energie termică şi producţie şi furnizarea de energie electrică. afectează direct sau indirect activitatea tuturor unităţilor economice din România. analiza activităţii şi urmărirea modului de organizare şi conducere a contabilităţii acesteia. La societatea comercială S. . Firma are în dotare sisteme de calcul moderne şi performante. ENET S. creşterea volumului de vânzări. Întreprinderea s-a înfiinţat in anul 1970 şi are ca principal obiect de activitate producerea..Mărirea vitezei de rotaţie a stocurilor .C.A. operaţiunile de încasări şi plaţi se efectuează cu respectarea regulamentului operaţiunilor de casă.Deschiderea mai multor filiale în ţară. Departamentul de conducere efectuează analize riguroase de rentabilitate şi caută soluţii pentru creşterea eficienţei.Capitolul V Concluzii şi propuneri Concluzii Din punct de vedere economic etapa de tranziţie pe care o parcurge economia naţională cu dificultăţile sale: inflaţie. ENET S.Diversificarea activităţii desfăşurate.C. ordin de deplasare. Propuneri . Este o societate comercială cu capital privat a Consiliului Local al Municipiului Focşani Este o societate plătitoare de impozit pe profit şi de TVA. folosind ca instrumente de decontare: dispoziţia de plată-încasare către casierie.. . . monetar. transportul. . 17 . Societatea face plăţi şi încasări în numerar.

Mărgăritar. Bucureşti. 2002 Documente Financiar Contabile Ed. 82/1991 republicată 2.Bibliografie 1. *************** 4. Monitorul Oficial Bucureşti. Violeta Isai Contabilitatea Financiară Ed. **************** 18 . Mihai Ristea 3. 2009 Legea contabilităţii nr. 2000 Contabilitatea Financiara Ed. Didactică şi Pedagogică. Bucureşti.

ANEXE 19 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->