P. 1
Decontarile cu numerar

Decontarile cu numerar

|Views: 355|Likes:
Published by corinuta20
Contabilitate
Contabilitate

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: corinuta20 on Jan 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2015

pdf

text

original

CAPITOLUL I Preocuparea societăţii comerciale în privinţa respectării plafonului de casă Operaţiile de încasări si plăţi în lei au o pondere mai redusă

în totalul decontărilor. Încasările în lei pot să provină din vânzarea de produse din producţie proprie, din vânzări de mărfuri, lichidarea unor debitori, ridicări de numerar de la bancă, aport de capital. Plăţile în lei se pot face pentru achitarea drepturilor salariale, plata ajutoarelor materiale din fondul asigurărilor sociale, avansuri spre decontare, cumpărări de bunuri, depuneri de numerar la banca. Unităţile pot păstra în casierie numerar în limita plafonului de casă, stabilit de comun acord cu unitatea bancară. Prin plafon zilnic maxim de plăţi, se înţelege totalitatea plăţilor efectuate în numerar de o persoană juridică într-o singură zi, respectiv 10000Ron Sunt exceptate următoarele operaţiuni: a) depunerile de numerar făcute de persoane juridice în conturile furnizorilor de bunuri şi servicii, în baza documentelor justificative legal întocmite; b) cheltuielile de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazării pe timpul deplasării, precum şi a cheltuielilor neprevăzute efectuate în acest sens de către salariaţii aflaţi în deplasare; c) cheltuielile de protocol ocazionate de organizarea de conferinţe, simpozioane şi de alte asemenea acţiuni, în condiţiile baremurilor stabilite de normele legale în vigoare. Plăţile în numerar către persoane juridice sunt acceptate în limita unui plafon zilnic maxim de 10000ron, plăţile către o singură persoană juridică fiind admise în limita unui plafon de 5000ron. Încasările zilnice în numerar ale unui agent economic sunt neplafonate. Încasările zilnice în numerar nu pot depăşi plafonul de 5000 ron de la o singură persoană juridică. Plăţile efectuate cu cardul nu sunt considerate plăţi în numerar şi nu sunt luate în calculul plafonului zilnic maxim de plăţi.

1

CAPITOLUL II Prezentarea generală a firmei 2. * Unitatea de Distribuţie a Energiei Termice (UDET) .funcţionează începând cu semestrul II al anului 2003 şi are ca obiect de activitate prestarea de servicii privind executarea unor lucrări de investiţii în regie proprie şi prestarea de servicii către terţi.C ENET SA FOCŞANI s-a înfiinţat prin desprindere din RENEL la data de 6 februarie 1996 în baza Hotărârii Guvernului nr. întreţinere şi modernizări ale instalaţiilor termice şi sanitare.A este amplasată in municipiul Focşani. care este unic acţionar.licenţă de distribuţie apă fierbinte. Activitatea societăţii se desfăşoară prin intermediul următoarelor componente: * Unitatea de Producere a Energiei electrice şi Termice (UPET) . S.licenţă de producere şi transport energie termică .1 Scurt istoric S.A Focşani. licenţă producere energie electrică.C. Societatea are ca obiect de activitate producerea.procesare date contări. SC ENET SA a preluat activitatea de distribuţie a energiei termice de la regia locală CUP S. 2 . licenţă de furnizare apă fierbinte. la solicitarea acestora. activităţi licenţiate de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei. La data de 31 octombrie 2001. facturare. încasare. distribuţia şi furnizarea de energie termică şi producţie şi furnizarea de energie electrică. 4 judeţul Vrancea. În iunie 1984 a fost transformată în Centrala Electrică de Termoficare (CET) şi trecută în subordinea FRE Focşani. pe baza unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Focşani. ENET S. 95/1995 . strada bd. fiind o societate cu capital privat a Consiliului Local al Municipiului Focşani. * Unitatea de Prestări Servicii . urmărire clienţi şi debite. Unitatea de producere a energiei termice a fost înfiinţată în anul 1970 ca Centrala Termică de zonă în cadrul fostului Combinat de Prelucrare a Lemnului Focşani. * Serviciul Comercial . transportul. calcul consumuri individuale. Bucureşti nr. constând în lucrări de reparaţii.

nivelul tehnic. se pronunţă asupra gestiunii acestora şi îi revocă.356. acesta având calitatea de acţionar unic. g) examinează. i) hotărăşte cu privire la acţionarea în justiţie a membrilor Consiliului de Administraţie pentru pagubele produse societăţii. distribuţia si furnizarea de agent termic de încălzire si apă caldă de consum 3. protecţia mediului. le stabileşte remunerarea. ENET S. f) stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi după caz. cât şi agenţi economici şi instituţii bugetare.342. după analizarea raportului Consiliului de Administraţie şi a auditorului financiar. programul de activitate pe exerciţiul economico – financiar următor. aprobă repartizarea profitului potrivit legii. în valoare nominală de 2. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuţii principale a) aprobă structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi.C.50 RON şi aparţine în totalitate Consiliului Local al municipiului Focşani. Adunarea Generala a Acţionarilor este organul de conducere al societăţii. SC ENET SA deserveşte atât populaţia Municipiului Focşani. e)numeşte şi revocă auditorul financiar şi fixează durata minimă a contractului de audit financiar. forţa de muncă. racordaţi la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice. h) analizează rapoartele Consiliului de Administraţie asupra stadiului şi perspectivelor societăţii cu referire la profit şi dividende. Producerea energiei electrice 4. poziţia pe piaţa internă şi externă. d) alege dintre Administratori preşedintele Consiliului de Administraţie.A.480 acţiuni. în funcţie de studii şi de încadrarea pe post conform nomenclatorului de funcţii c) desemnează membrii Consiliului de Administraţie. Producerea. 3 . Întreţinerea centralelor termoelectrice si a sistemelor de termoficare.200 RON.Numărul total de salariaţi ai SC ENET SA este de 526. Domeniul de activitate al societăţii cuprinde: 1. Capitalul social subscris şi vărsat este de 3. relaţiile cu clienţii. Structura organizatorică a societăţii S. b) aprobă grila de salarizare a personalului angajat al societăţii. Dezvoltarea sistemelor de termoficare 5. aprobă sau modifică bilanţul şi contul de profit şi pierderi. care se împarte într-un număr de 1. Producerea si distribuţia de abur industrial si apă fierbinte 2.

4 . b)propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Focşani schimbarea formei juridice a societăţii. Societatea este conştienta de importanta unui personal bine instruit si motivat care sa participe la realizarea cu succes a obiectivelor firmei. director economic şi director de resurse umane. modificarea numărului de acţiuni şi a valorii nominale a acestora. director tehnic. Adunarea Generală Extraordinară are în principal următoarele atribuţii: a)propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Focşani majorarea sau reducerea capitalului social. . Directorul general reprezintă societatea în relaţiile cu terţii în limita atribuţiilor generale si a componentelor generale acordate de CA.j) hotărăşte în alte probleme ale societăţii care nu sunt date în competenţa altor organe ale acesteia. reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică. Angajaţii societăţii Angajaţii sunt capitalul unei societăţi. agenţii.stabileşte politica comercială a societăţii.aproba operaţiunile de încasări şi plăţi pentru contractele comerciale şi civile. Ei sunt cei care gestionează toate celelalte capitaluri. c)propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Focşani mutarea sediului societăţii. Atribuţiile directorului general: . Directorul general are în subordinea sa un număr de patru directori: director de marketing. e)propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Focşani înfiinţarea unor sedii secundare: sucursale.angajează şi concediază personalul. d)propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Focşani schimbarea obiectului de activitate a societăţii.stabileşte salariile personalului. de aceea ei sunt foarte importanţi. . . f)propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Focşani fuzionarea sau dizolvarea societăţii.

Organigrama întreprinderii Adunarea Generala A Acţionarilor Directorul General Director marketing Director tehnic Director economic Director Resurse Umane Marketing contractări Tehnic.2.Plăţi Resurse Umane Evidenţă clienţi Producţie. apărare civilă Financiar . bilanţuri.2. indicatori tehnici Bugete şi bilanţuri Salarizare Relaţii cu clienţii Exploatare reţele primare si mentenanţă Contabilitatea gestiunii şi de patrimoniu Administrativ Serviciul consumatorului 5 . protecţia muncii.

în vederea achitării unor sume. 6 . Serveşte ca: • Document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casieria unităţii. precum avansurile de cheltuieli si deplasare. efectuate fără alt document justificativ. Documente utilizate pentru evidenţa încasărilor şi plăţilor în numerar Dispoziţia de plată . Serveşte ca: • Dispoziţie pentru casierie. • Utilizării ca dispoziţie de încasare. pentru procurarea de materiale. când nu exista alte documente prin care se dispune plata • Utilizării ca dispoziţie de plată a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare.CAPITOLUL III Organizarea încasărilor şi plăţilor în numerar 3. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil. pentru diferenţele de cheltuieli de către titularul de avans in cazul justificării unor sume mai mari decât avansul. procurare de materiale etc. pentru fiecare sumă încasată. • Dispoziţie către casierie in vederea încasării în numerar a unor sume. când nu exista alte documente prin care se dispune încasarea. • Document justificativ de înregistrare în Registrul de casă şi în contabilitate a plăţilor în numerar.1. Chitanţa Se întocmeşte în doua exemplare.încasare către casierie Se întocmeşte într-un exemplar de către compartimentul financiar-bancar in cazul: • Utilizării ca dispoziţie de plată. de către casierul unităţii şi se semnează de acesta pentru primirea sumei. • Document justificativ de înregistrare în registrul de casă şi în contabilitate. după utilizarea completă a carnetului.

pe primul rând al registrului de casă pentru ziua în curs. codul de identificare fiscală. Se arhivează: • La casierie • La compartimentul financiar-contabil Serveşte ca: • Document de înregistrare operativa a încasărilor si plăţilor în numerar.codul de identificare fiscală.numărul). după caz. efectuate prin casieria unităţii. Conţinutul minimal al formularului: • Denumirea unităţii. pe baza actelor justificative. sediul(localitatea. La sfârşitul zilei. Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactităţii sumelor înscrise şi respectarea dispoziţiilor legale privind efectuarea operaţiunilor de casă. judeţul. anul) întocmirii formularului • Numele si prenumele persoanei fizice care depune sume si ce reprezintă acestea sau.În condiţiile în care sumele înscrise pe chitanţă sunt aferente livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii scutite fără drept de deducere conform prevederilor legale. numărul si data(ziua. manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul. de către persoanele care au calitatea de casier.denumirea unităţii. Se semnează de către casier pentru confirmarea înregistrării operaţiunilor efectuate si de către persoana din compartimentul financiar-contabil desemnată pentru primirea exemplarului 2 şi a actelor justificative anexate. strada. Exemplarul 1 are rămâne la casier. Registrul de casă Se întocmeşte în două exemplare. numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului. • Denumirea. strada. 7 . Soldul de casă al zilei precedente se reportează. după caz. pe baza actelor justificative de încasări si plăti. rândurile neutilizate din formular se barează. numărul de înregistrare la oficiul comerţului. zilnic. număr). luna. sediul(localitatea. formularul de chitanţă este document justificativ care stă la baza înregistrării veniturilor în contabilitate. • Suma în cifre şi litere • Semnătura casierului. judeţul persoanei juridice.

felul valutei şi cursul de schimb valutar pentru încasări si plăţi. • Report/sold ziua precedenta. anul) întocmirii formularului. pentru semnare. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: • Denumirea unităţii • Denumirea şi data (ziua. • Semnături: casier şi compartiment financiar-contabil. Ordin de deplasare Se întocmeşte într-un exemplar. explicaţii. numărul actului de casă. 8 • . pentru fiecare deplasare. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil. numărul anexelor. • Numărul curent. la sfârşitul fiecărei zile. • La persoanele autorizate ale unităţii la care s-a efectuat deplasarea. luna. de către persoana care urmează a efectua deplasarea. precum si pentru justificarea avansurilor acordate în vederea preocupării de valori materiale cu plata în numerar. • În cazul în care la decontarea avansului suma cheltuielilor efectuate este mai mare decât avansul primit. încasări. • Document pentru decontarea de către titularul de avans a cheltuielilor efectuate. • Document pentru stabilirea diferenţelor de primit sau de restituit de titularul de avans • Document justificativ de înregistrare în contabilitate. contravaloarea în lei. • Circulă: La persoana împuternicită să dispună deplasarea. plăţi. • Semnături: casier şi compartiment financiar-contabil. a soldului de casă. plăţi. • Numărul curent. • Report/ sold ziua precedenta. • Document de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor de casă. • La persoana care efectuează deplasarea.• Document de stabilire. pentru confirmarea sosirii şi plecării persoanei delegate. pentru diferenţa de primit. Serveşte ca: Dispoziţie către persoana delegată să efectueze deplasarea. numărul actului de casă. explicaţii. încasări. de către titularul de avans se întocmeşte Dispoziţia de plată către casierie.

persoana care verifică decontul. ora) sosirii şi plecării în/din delegaţie • Ziua şi ora plecării. suma înscrisă în monetar trebuie să coincidă cu suma din registrul de casă emis de aceste aparate. în cazul defectării aparatelor de marcat electronice fiscale. ştampila unităţii. Exemplarul numărul 1 circulă la contabilitate pentru înregistrarea în registrul de casă. • Numele. De asemenea. controlul financiar preventiv.scopul. • Cheltuieli efectuate: felul actului şi emitentului. Monetarul se utilizează numai în cazul vânzării mărfurilor cu amănuntul. avans spre decontare. destinaţia şi durata deplasării.Acesta are rolul de a înregistra operativ încasările şi plăţile în valută . stabileşte la sfârşitul fiecărei zile soldul de casă 9 . • Denumirea şi numărul formularului. • Data(ziua. luna. semnătura conducătorului unităţii. suma. Un alt document care evidenţiază la sfârşitul zilei numerarul existent în casierie. diferenţa de primit/restituit • Semnături: conducătorul unităţii. la sfârşitul zilei. Este un document justificativ pe baza căruia se predă titularului de patrimoniu numerarul încasat prin casă de către casier. şeful de compartiment. corespunzător mărfurilor comercializate în numerar prin magazinele proprii este Monetarul. pe baza documentelor justificative anexate.Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: • Denumirea unităţii . după caz. respectiv de vânzător. ziua si ora sosirii. penalizări calculate. prenumele şi funcţia persoanei delegate. anul. data depunerii decontului. • Numărul şi data documentului pentru restituirea diferenţei. titularului de avans. data. iar exemplarul numărul 2 rămâne la carnet în cadrul casieriei. în condiţiile utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale. inclusiv cu suma înscrisă de mână în registrul de casă. Potrivit reglementărilor în vigoare. numărul şi data actului. prin inventarierea numerarului pe categorii de bancnote şi monede. Documentul se întocmeşte în două exemplare de către casier sau de o altă persoană împuternicită . Pentru operaţiunile efectuate de întreprindere în numerar cu valută se utilizează Registrul de casă – în valută .

costul de achiziţie al investiţiilor financiare cumpărate in numerar. Pe baza documentului se efectuează înregistrările zilnice în contabilitate privind operaţiile de casă în valută.valoarea avansurilor acordate pentru livrări de bunuri.sumele încasate de subunitate de la unitate.sumele primite de la coparticipanţi. . .sumele încasate reprezentând decontări în cadrul grupului şi decontări privind interese de participare.valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor încasate. Contul 531 este cont de activ Soldul contului reprezintă numerarul existent în casierie. CREDIT . precum şi a garanţiilor restituite de furnizor. precum si a mişcării acestuia.sumele încasate din despăgubiri şi alte venituri din exploatare.sumele încasate de la creditori diverşi. prestări de servicii sau executări de lucrări. . . . ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate. .sumele încasate din prestări de servicii. . . .sumele achitate terţilor reprezentând reţineri sau popriri din remuneraţii. vânzarea mărfurilor şi alte activităţi. . .pentru operaţiunile în valută.sumele încasate de la altă subunitate. . . Contul utilizat pentru evidenţa încasărilor şi plăţilor în lei si în devize: Contul 531 „Casa” Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa numerarului aflat in casieria unităţii.sumele achitate personalului.sumele încasate reprezentând imobilizări financiare pe termen scurt.sumele încasate de la asociaţi. . .plăţile efectuate către furnizori.diferenţele favorabile de curs valutar aferente disponibilităţilor în valută la încheierea exerciţiului financiar sau operaţiunilor efectuate în valută.sumele ridicate de la bănci. .2. .sumele achitate reprezentând decontări în cadrul grupului şi decontări 10 . .sumele încasate reprezentând aport la capitalul social. Corespondenţele acestui cont sunt următoarele: DEBIT . 3.depunerile de numerar la bănci.

biletelor de tratament şi odihnă. tichetelor şi biletelor de călătorie. aferente disponibilităţilor în valută la încheierea exerciţiului financiar sau operaţiunilor efectuate în valuta în cursul exerciţiului. . tichetelor şi biletelor de călătorie şi a altor valori consumate. a timbrelor fiscale şi poştale. precum şi a mişcării acestora. .sumele restituite asociaţilor.plăţile efectuate reprezentând alte cheltuieli de exploatare.privind interese de participare. . biletelor de tratament şi odihnă.plăţile efectuate reprezentând sume transferate între unitate si subunităţi. Are funcţie contabilă de activ. 11 . Înregistrează în debit valoarea bonurilor valorice. a timbrelor fiscale şi poştale.dividendele plătite acţionarilor sau asociaţilor. .plăţile în numerar reprezentând alte valori achiziţionate.diferenţele nefavorabile de curs valutar.avansurile de trezorerie acordate.sumele achitate diverşilor creditori. biletelor de tratament şi odihnă. timbre fiscale şi poştale. . tichetelor de masă. . iar soldul contului reprezintă alte valori existente. tichetelor de călătorie şi a altor valori achiziţionate. . Contul 532 „Alte valori „ ţine evidenţa bonurilor valorice. a altor valori. iar în credit valoarea bonurilor valorice. .

3. Înregistrări în contabilitate a încasărilor şi plăţilor în numerar Ridicarea de numerar din bănci 5311 „casa în lei” = 581 „viramente interne” Depunere de numerar în bancă 581 „viramente interne” = 5311 „casa în lei” Încasare numerar de la clienţi 5311 „casa în lei” = 4111 „clienţi” Încasări de la asociaţi 5311 „casa în lei” = 4551 „asociaţi” Încasări de la debitori diverşi 5311 „casa în lei” = 461 „debitori diverşi” Încasări din vânzarea cu amănuntul 5311 „casa în lei” = 707 „venituri din vânzarea mărfurilor” Plăţi către furnizori 401 „furnizori” = 5311 „casa în lei” Plăţi către furnizori de imobilizări 404 „furnizori de imobilizări” = 5311 „casa în lei” Plăţi salarii 421 „personal-salarii datorate” = 5311 „casa în lei” 1500 500 9100 500 900 452 1800 4500 1800 12 .3.

A. prezintă la 31 decembrie 2008 un extras din balanţa de verificare: Cont 1012 106 2111 2131 214 2133 2813 302 303 381 401 403 404 4111 421 5311 5121 Debit 14000 28000 30000 70000 2000 4000 4600 4200 1000 35000 Credit 120000 2000 14000 34800 3000 8000 11000 - Total 192800 192800 13 .C. ENET S.CAPITOLUL IV Monografie contabilă S.

La data de 8 ianuarie 2009 se ridică de la bancă numerar în valoare de 11000 conform ordin de plata cu chitanţa nr. La data de 25 ianuarie 2009 S. înregistrează următoarele operaţiuni: 1. prestează servicii terţilor în valoare de 6000. TVA – 19 % conform facturii fiscale.C.A. TVA.20 b) achitare factură 401 „clienţi” = 5311 „casa în lei” 4. ENET S.A. a) 4111 „clienţi” = % 704 „venituri din lucrări executate şi servicii prestate” 4427 „ TVA colectată” 7140 6000 1140 14 .20 95.20 80 15. 6/14012009 % 5321 „timbre fiscale şi poştale” 4426 „ TVA deductibilă” a) = 401 „clienţi” 95.C. La data de 8 ianuarie 2009 se achită avans chenzinal conform listă de avans chenzinal 425 „ avansuri acordate personalului” = 5311 „casa în lei” 11000 3.19%. 1/8012009 a) 581 „viramente interne” = 5121 „ conturi la bănci în lei” b) 5311 „casa în lei” = 581 „viramente interne” 11000 11000 2. La data de 14 ianuarie 2009 se achiziţionează timbre poştale în valoare de 80 de lei conform factură fiscală nr. ENET S. Se achită factura cu numerar conform chitanţei nr. 5/14012009. Se încasează factura conform monetar.În cursul lunii ianuarie 2009 S.

Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli: 704 „venituri din lucrări executate = 121 „ profit sau pierdere” şi servicii prestate” 6000 1140 15.20 1124.20 4427 1140 7140 4427 „ TVA colectată” > 4426 „TVA deductibilă” => 4423 „TVA de plată” 4427 „ TVA colectată” = % 4426 „TVA deductibilă” 4423 „TVA de plată” 7. Numerarul se depune la bancă conform foaie de vărsământ cu chitanţa nr. 1/25012009 a) 581 „viramente interne” = 5311 „casa în lei” 7140 b) 5121 „conturi la bănci în lei” = 581 „viramente interne” 6.b) Încasare factură 5311 „casa în lei” = 4111 „clienţi” 7140 5. Regularizare TVA 4426 15.80 15 .

8. Calculul şi înregistrarea impozitului pe profit Imp/pr = 16 % x Pi Profitul impozabil = Venituri totale – Cheltuieli totale + Cheltuieli Nedeductibile – Deduceri fiscale Profitul impozabil= 6000 Imp/pr = 16 % x 6000 = 960 691 „cheltuieli cu impozitul pe profit” = 441 „ Impozitul pe profit” 121 „profit sau pierdere” = 691 „cheltuieli cu impozitul pe profit” 960 960 16 .

Societatea face plăţi şi încasări în numerar. chitanţa. transportul. Firma are în dotare sisteme de calcul moderne şi performante. folosind ca instrumente de decontare: dispoziţia de plată-încasare către casierie. Aplicarea normelor metodologice privind organizarea contabilităţii revine biroului financiar-contabil. ENET S. Departamentul de conducere efectuează analize riguroase de rentabilitate şi caută soluţii pentru creşterea eficienţei. Societatea promovează politica de asigurare permanentă a lichidităţilor necesare. Este o societate comercială cu capital privat a Consiliului Local al Municipiului Focşani Este o societate plătitoare de impozit pe profit şi de TVA. La societatea comercială S.Mărirea vitezei de rotaţie a stocurilor .A.Efectuarea de studii de piaţă pentru a afla opinia cumpărătorilor legate de produsele distribuite de S. . Întreprinderea s-a înfiinţat in anul 1970 şi are ca principal obiect de activitate producerea. ENET S.C. blocaj financiar. ENET S. afectează direct sau indirect activitatea tuturor unităţilor economice din România.Contractarea unor noi furnizori şi încheierea de contracte de distribuţie a unor produse cu viteză de rotaţie a stocurilor cât mai mare. 17 .. Propuneri . deficit bugetar. monetar.. . şomaj.C. ordin de deplasare. .Capitolul V Concluzii şi propuneri Concluzii Din punct de vedere economic etapa de tranziţie pe care o parcurge economia naţională cu dificultăţile sale: inflaţie. . În prezenta lucrare am detaliat si analizat contabilitatea decontărilor în numerar la S. operaţiunile de încasări şi plaţi se efectuează cu respectarea regulamentului operaţiunilor de casă. Beneficiază de un sistem de programe informatice bine pus la punct şi care ajută personalul departamentului financiar-contabil în conducerea evidenţei contabile şi întocmirea jurnalelor şi situaţiilor contabile. registru de casă.Deschiderea mai multor filiale în ţară. şi cele cerute de piaţă. prin accelerarea vitezei de încasare a facturilor.Diversificarea activităţii desfăşurate.A. creşterea volumului de vânzări. analiza activităţii şi urmărirea modului de organizare şi conducere a contabilităţii acesteia.A. distribuţia şi furnizarea de energie termică şi producţie şi furnizarea de energie electrică.C.

Bibliografie 1. 2000 Contabilitatea Financiara Ed. 82/1991 republicată 2. Mihai Ristea 3. Monitorul Oficial Bucureşti. Bucureşti. 2009 Legea contabilităţii nr. Violeta Isai Contabilitatea Financiară Ed. Didactică şi Pedagogică. *************** 4. Mărgăritar. **************** 18 . 2002 Documente Financiar Contabile Ed. Bucureşti.

ANEXE 19 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->