Legea 1308

LEGE privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului Nr.1308-XIII din 25.07.

97
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.57-58/515 din 04.09.1997

***
CUPRINS Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1. Domeniul de aplicare a legii Articolul 2. Noţiunea de preţ normativ al pămîntului Capitolul II VÎNZAREA-CUMPĂRAREA TERENURILOR Articolul 3. Vînzarea terenurilor Articolul 4. Vînzarea terenurilor proprietate publică Articolul 5. Vînzarea terenurilor proprietate privată Articolul 6. Vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în proprietate privată Articolul 7. Vînzarea-cumpărarea loturilor pomicole Articolul 8. Vînzarea-cumpărarea loturilor de pămînt de pe lîngă casă Articolul 9. Vînzarea-cumpărarea terenurilor destinate construcţiilor în municipii, oraşe şi sate (comune) Capitolul III PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI Articolul 10. Preţul normativ al pămîntului la vînzarea-cumpărarea şi arendarea terenurilor Articolul 10/1. Plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor private Capitolul IV PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI PENTRU EXCLUDEREA TERENURILOR DIN CATEGORIILE DE TERENURI CU DESTINAŢIE AGRICOLĂ ŞI ALE FONDULUI SILVIC, PRECUM ŞI DIN CIRCUITUL AGRICOL, ŞI ATRIBUIREA LOR LA ALTE CATEGORII DE TERENURI Articolul 11. Excluderea terenurilor Articolul 12. Compensarea pierderilor Articolul 13. Tarifele aplicate la compensarea pierderilor Articolul 14. Acumularea şi utilizarea mijloacelor băneşti rezultate din compensarea pierderilor Capitolul V PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI ÎN PROCESUL ÎNSTRĂINĂRII FORŢATE A TERENURILOR Articolul 15. Scopul şi cazurile de înstrăinare forţată a terenurilor Articolul 16. Drepturile persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale căror terenuri au fost înstrăinate forţat în scopul satisfacerii necesităţilor funciare ale statului Articolul 17. Compensarea pierderilor cauzate de înstrăinarea forţată a terenurilor Capitolul VII DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

şi atribuirii lor la alte categorii de terenuri. Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1. textul "întreprindere privată" se substituie prin textul "obiectiv privat" conform Legii nr. El se determină de către prezenta lege şi se aplică în procesul realizării relaţiilor funciare.98] Articolul 2. inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează.1 completat prin Legea nr.147-149 din 06. la propunerea Guvernului.a) în capitalul social al acestora. în calitate de cotă de participare a acestuia în patrimoniul obiectivului sau al construcţiei. 4 Parlamentul adoptă prezenta lege. exprimate în valută naţională.2006.1 modificat prin Legea nr. [Art.12.05. d) înstrăinării forţate a terenurilor. precum şi a terenurilor aferente construcţiilor nefinalizate.2 modificat prin Legea nr. indiferent de tipul de proprietate asupra pămîntului.12.1566-XIII din 26.05] [Art.07. în funcţie de rata inflaţiei. (2) Tarifele pentru calcularea preţului normativ al pămîntului se stabilesc pentru o unitate convenţională (grad-hectar).2006] Capitolul II VÎNZAREA-CUMPĂRAREA TERENURILOR Articolul 3. pe baza indicilor cadastrali (cantitativi şi calitativi).07. la decizia adunării generale a acţionarilor (fondatorilor) şi cu acordul proprietarului de teren.268-XVI din 28. Vînzarea terenurilor . a terenurilor aferente obiectivelor private.2002 Notă: Legea republicată în Monitorul Oficial nr. al celor ocupate de obiective industriale.02. e) relaţiilor de arendă. de către Parlament. c) excluderii terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. [Art. în vigoare 10. Noţiunea de preţ normativ al pămîntului (1) Preţul normativ al pămîntului constituie o măsură de estimare a valorii lui echivalente cu potenţialul natural şi economic al acestuia.1254-XV din 19. conform anexei parte integrantă a prezentei legi.05.98] [Art. şi se indexează. de transport.237-XIV din 23. de alte obiective neagricole se adaugă şi cheltuielile de amenajare inginerească a teritoriului. (3) La preţul normativ al terenurilor localităţilor (cu excepţia loturilor de pămînt de pe lîngă casă).81-XVI din 13.Articolul 23 Dispoziţii tranzitorii Articolul 24 Îndatoririle Guvernului Articolul 25 Abrogări Anexă Tarife pentru calcularea preţului normativ al pămîntului (pentru o unitate grad-hectar) în lei Notă: În cuprinsul legii.09.2001 pag.1 modificat prin Legea nr.06. b) includerii valorii terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate specificate la lit. în vigoare 08. Domeniul de aplicare a legii Prezenta lege se aplică în cazurile: a) vînzării-cumpărării terenurilor. precum şi din circuitul agricol.

asigură elaborarea planului terenului. cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic care se vînd numai persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova.1566-XIII din 26. iar în cazul vînzării terenurilor proprietate publică .pentru vînzare-cumpărare de terenuri proprietate publică. delimitarea cărora se stabileşte prin lege. Neachitarea plăţii în decurs de o lună de la expirarea termenului de plată pe trimestru constituie temei pentru desfacerea contractului în modul stabilit. amplasate pe acest teren. (3) Terenurile pe care sînt amplasate construcţii. [Art. cît şi investitorilor străini. (2) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică (cu excepţia terenurilor ce se află în folosinţa membrilor întovărăşirilor pomicole şi fondului de rezervă destinat necesităţilor sociale ale localităţilor). . cererea cumpărătorului.02.06.3 modificat prin Legea nr. la organul împuternicit de Guvern o cerere de cumpărare a terenului. se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale cu autorizarea Guvernului sau a autorităţii împuternicite de el. se achită mai întîi cel puţin 25% din preţul terenului. în fiecare caz concret.autorităţile administraţiei publice locale.3 modificat prin Legea nr.2 alin. Vînzarea terenurilor proprietate publică (1) Terenurile proprietate publică se împart în terenuri proprietate de stat şi terenuri proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale.3 modificat prin Legea nr.81-XVI din 13. Preţul de vînzare a imobilului se constituie din preţul terenului plus preţul bunurilor imobiliare.3 modificat prin Legea nr. eliberate. amplasate pe terenurile în cauză. oraşului. (5) Toate contractele de vînzare-cumpărare a terenurilor se autentifică notarial.05] [Art.05. în termen de o lună. (3) Terenurile proprietate publică pot fi vîndute atît persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova. plantaţiile multianuale şi alte bunuri imobiliare.07. inclusiv în baza rezultatelor licitaţiei. plantaţii multianuale şi alte bunuri imobiliare se vînd concomitent cu înstrăinarea bunurilor imobiliare. (4) În scopul impozitării funciare. după caz: a) de organul cadastral teritorial în a cărui rază este situat terenul . b) primăria municipiului. iar restul plăţii poate fi eşalonat pe un termen de pînă la 10 ani şi de pînă la 5 ani pentru terenurile neutilizate în procesul tehnologic aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează.(2).237-XIV din 23. care soluţionează concomitent toate problemele referitoare la construcţiile. oraşului. determină preţul terenului (sectorului de teren).3 modificat prin Legea nr. organul împuternicit de Guvern examinează. în vigoare 10. repartizîndu-l în cote egale achitate trimestrial. satului (comunei) sau. (4) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică se efectuează cu achitarea preţului la o plată unică sau în rate. Pentru perfectarea tranzacţiei de vînzare-cumpărare se prezintă documente în care sînt indicaţi parametrii cantitativi şi calitativi ai terenului.988-XIV din 18. după caz.98] Articolul 4. după caz. instalaţiile inginereşti. indexate în funcţie de rata inflaţiei în cazul în care rata inflaţiei a fost stabilită conform art.12.98] [Art. instalaţii inginereşti.05. (5) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică se efectuează astfel: a) cumpărătorul (persoană fizică sau persoană juridică) depune la primăria municipiului.2000] [Art. b) de primăria municipiului.05. oraşului.509-XIV din 15.pentru vînzarecumpărare de terenuri proprietate privată. satului (comunei) sau.99] [Art.(1) Dreptul de vînzare a terenurilor proprietate privată îl are proprietarul. La încheierea contractului de vînzare-cumpărare în rate. noul deţinător al terenului şi autoritatea administraţiei publice locale informează neîntîrziat organul fiscal teritorial despre schimbarea deţinătorului de teren. (2) Vînzarea-cumpărarea pămîntului se efectuează prin contractul de vînzare-cumpărare la preţ normativ sau la preţ liber. satului (comunei) în al cărei teritoriu este situat terenul . încheie contractul de vînzarecumpărare şi stabileşte termenul de achitare a plăţii. precum şi dreptul deţinătorului asupra terenului.

2002] [Art.2007] [Art. în vigoare 01.la bugetul de stat pentru a fi utilizate la realizarea programului complex de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor.268-XVI din 28.02.01.4 modificat prin Legea nr.4 modificat prin Legea nr.05. autoritatea administraţiei publice locale poate stabili unele restricţii (servituţi) pe care proprietarii vor fi obligaţi să le respecte. aprobat de Guvern. precum şi construcţiilor nefinalizate.05. (8) La încheierea contractelor de vînzare-cumpărare a terenului.2006. (7) Autoritatea administraţiei publice locale trece. (10) Terenul de pe lîngă casă atribuit în folosinţă temporară şi terenul cu care lotul de pămînt de pe lîngă casă depăşeşte norma prevăzută de legislaţie se vînd la preţul normativ conform tarifului indicat la poziţia I din anexa la lege sau se dau în arendă persoanelor în a căror folosinţă se află. b) vînzătorul şi cumpărătorul încheie contractul de vînzare-cumpărare. satului (comunei) şi 20% .4 modificat prin Legea nr. Vînzarea terenurilor proprietate privată (1) În categoria terenurilor proprietate privată intră toate terenurile deţinătorilor.05.01. terenurile menţionate se transmit în proprietate persoanelor în drept ori se înstrăinează în alt mod conform legislaţiei.pentru a fi utilizate la realizarea programului complex de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor.05] [Art.06] [Art. [Art.4 modificat prin Legea nr.354-XVI din 23.4 modificat prin Legea nr. aprobat de Guvern. în vigoare 31. d) contractul de vînzare-cumpărare se autentifică notarial. oraşului.06. în termen de o lună. inclusiv la licitaţie.la bugetul de stat şi 20% . în termen de 10 zile. incluse în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri sau în registrul bunurilor imobile cu drept de proprietate asupra acestora. pot fi formate ca bunuri imobile de sine stătătoare. (6) Dreptul de proprietate asupra terenului se dobîndeşte în momentul înregistrării în registrul bunurilor imobile.12.237-XIV din 23. (12) Mijloacele băneşti rezultate din vînzarea terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se distribuie astfel: 80% .07. se efectuează la preţul normativ al pămîntului. preţul acestuia nu poate fi mai mic decît preţul normativ al pămîntului. În cazul în care. (11) Mijloacele băneşti rezultate din vînzarea terenurilor proprietate publică a statului se varsă la bugetul de stat şi se distribuie astfel: 80% .12. suma egală cu preţul normativ al pămîntului prevăzut pentru destinaţia respectivă.la bugetul municipiului.4 modificat prin Legea nr.1566-XIII din 26. noul deţinător în registrul cadastral al deţinătorilor de teren şi informează despre aceasta organul fiscal teritorial. după parametri şi amplasare. c) contractul de vînzare-cumpărare a pămîntului se autentifică Notarial.81-XVI din 13.98] [Art. . în vigoare 10. aferente obiectivelor private. (3) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate privată prin înţelegere între vînzător şi cumpărător include următoarele acţiuni: a) vînzătorul perfectează documentele care îi confirmă dreptul de proprietate asupra pămîntului.07. (9) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. (2) Proprietarii au dreptul de a vinde terenurile la preţ liber.c) cumpărătorul achită. cu excepţiile prevăzute de lege.1254-XV din 19. În cazul vînzării-cumpărării terenului la preţ liber. e) noul deţinător de teren prezintă contractul de vînzare-cumpărare şi planul terenului la oficiul cadastral teritorial în a cărui rază de activitate este situat terenul pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra lui.98] Articolul 5. Celelalte terenuri destinate construcţiilor se vînd prin concurs sau la licitaţie.

12. serveşte drept bază pentru perfectarea contractului de vînzare-cumpărare. la care anexează documentele ce confirmă calitatea de membru al întovărăşirii respective. oraşului sau satului (comunei) pe al cărui teritoriu se află întovărăşirea pomicolă examinează cererile de cumpărare ale membrilor întovărăşirilor pomicole.237-XIV din 23. (2) Loturile pomicole neprivatizate sînt atribuite în folosinţa membrilor întovărăşirilor pomicole păstrîndu-se proprietatea publică asupra lor. vînzătorului şi notarului.98] Articolul 6. iar dacă se constată că suprafaţa . oraşului. (7) Contractul de vînzare-cumpărare a lotului pomicol este perfectat în triplu exemplar de reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale şi este remis cumpărătorului. aflat în folosinţa lor.354-XVI din 23.6 modificat prin Legea nr. [Art.6 modificat prin Legea nr.02. hotărîrea autorităţii administraţiei publice locale poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ competentă în condiţiile legii. (4) Membrii întovărăşirilor pomicole care doresc să cumpere lotul. (2) Dreptul de vînzare-cumpărare a terenurilor cu destinaţie agricolă aparţine statului.360-XIV din 16. în vigoare 31. (3) În cazul în care cetăţenii străini sau apatrizii devin proprietari de terenuri cu destinaţie agricolă sau ale fondului silvic prin moştenire legală sau testamentară. În cazul în care cererea de cumpărare este respinsă. trecuţi în registrele cadastrale ale deţinătorilor de teren. [Art.2006. depun la autoritatea administraţiei publice locale o cerere de cumpărare.2006] [Art. examinat şi aprobat de autoritatea administraţiei publice locale.1566-XIII din 26. ei au dreptul de a le înstrăina prin acte juridice între vii numai cetăţenilor Republicii Moldova.12.02. (6) Borderoul de calcul pentru determinarea preţului de vînzare a lotului pomicol. în vigoare 19.01. (8) Contractul de vînzare-cumpărare poate prevedea eşalonarea plăţii conform art.cumpărare se constată că suprafaţa lotului pomicol este mai mare decît cea indicată de conducerea întovărăşirii pomicole. precum şi avizul conducerii întovărăşirii pomicole respective şi adoptă o hotărîre privind vînzarea-cumpărarea lotului pomicol.5 modificat prin Legea nr.99] [Art. persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova. Vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în proprietate privată (1) Se permite vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în proprietate privată. clădiri şi obiective de deservire a membrilor întovărăşirilor pomicole sînt trecute la categoria terenurilor de uz public.86-XVI din 20.d) noul deţinător de teren prezintă contractul de vînzare-cumpărare la oficiul cadastral teritorial în a cărui rază de activitate este situat terenul pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra lui.04. (5) Primăria municipiului.6 modificat prin Legea nr.05.05.06] [Art.1566-XIII din 26. precum şi persoanelor juridice al căror capital social nu conţine investiţii străine. Vînzarea-cumpărarea loturilor pomicole (1) Membrii întovărăşirilor pomicole sînt deţinători de loturi pomicole.98] [Art. (4) Dreptul de proprietate asupra terenului se dobîndeşte în momentul înregistrării în registrul bunurilor imobile.04. (3) Terenurile întovărăşirilor pomicole ocupate de drumuri.6 modificat prin Legea nr. cumpărătorul va achita o plată suplimentară corespunzătoare.4.5 modificat şi completat prin Legea nr. (4) De dreptul preferenţial la cumpărarea terenului (a unor sectoare din teren) proprietate comună beneficiază coproprietarii.98] [Art.237-XIV din 23.12. Destinaţia terenurilor se stabileşte pe baza informaţiei primăriei municipiului. satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul.5 modificat prin Legea nr. (9) În cazul cînd după perfectarea contractului de vînzare. cetăţeni ai Republicii Moldova.98] Articolul 7. cu responsabilitate personală faţă de legislaţia funciară.

98] [Art. prevăzute de planul general de dezvoltare a localităţii şi terenurile care urmează a fi folosite în aceste scopuri. cît şi statului. În cazul atribuirii terenurilor deteriorate natural. oraşe şi sate (comune). preţul se calculează pornind de la gradul de fertilitate a solului în unitatea administrativ-teritorială respectivă. (10) Proprietarul are dreptul de a vinde lotul său pomicol la preţ liber. se calculează pornind de la indicii cadastrali medii. cele destinate reţelelor inginereşti. precum şi terenurile de uz public. primăria îi restituie acestuia banii plătiţi în plus. atribuite conform legislaţiei. accesul la căile de comunicaţii. Vînzarea-cumpărarea terenurilor destinate construcţiilor în municipii.S. precum şi terenurile a căror suprafaţă depăşeşte norma prevăzută de legislaţie. oraşe şi sate (comune) (1) În municipii. Articolul 9. (2) Dreptul de a cumpăra de la stat şi de a vinde terenuri destinate construcţiilor în municipii. inclusiv conform art. fără dreptul de a amplasa pe ele obiective care pot schimba indicii acestor zone. (6) Nu sînt supuse vînzării-cumpărării terenurile fondului apelor.7 modificat prin Legea nr. în vigoare 08. pierderile generate de excluderea acestora din circuitul agricol nu se compensează. atît persoanelor fizice şi persoanelor juridice. (3) Terenurile proprietate publică pe care sînt amplasate obiective proprietate de stat se vînd. Diferenţa de preţ este achitată de ambele părţi în termen de o lună.07. terenuri destinate construcţiilor se consideră terenurile pe care sînt amplasate construcţii şi amenajări. inclusiv terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. În lipsa informaţiei despre gradul de fertilitate a lotului supus vînzăriicumpărării. Terenurile menţionate se vînd conform art. inclusiv la licitaţie.02. la preţ liber. (7) Persoanele fizice sau persoanele juridice cărora li s-au atribuit terenuri din fondul de rezervă.4. (5) Preţul normativ al lotului de pămînt de pe lîngă casă se calculează pornind de la suprafaţa lui.237-XIV din 23. inclusiv la licitaţie.06.98] Articolul 8. persoanelor fizice sau persoanelor juridice care au obţinut dreptul de proprietate asupra obiectivelor amplasate pe aceste terenuri.7 modificat prin Legea nr.S. sînt legalizate ca proprietari asupra pămîntului.240-XV din 13. (5) Terenurile din zonele de protecţie şi zonele sanitare ale întreprinderilor pot fi vîndute numai întreprinderilor în cauză. de la fertilitatea solului exprimată în grade şi tarifele pentru determinarea preţului normativ al pămîntului. unui alt cetăţean al Republicii Moldova sau statului. (3) Proprietarul lotului de pămînt de pe lîngă casă are dreptul de a-l vinde integral sau parţial. de anexele gospodăreşti şi de grădini. oraşe şi sate (comune) îl au persoanele fizice şi persoanele juridice din Republica Moldova şi investitorii străini. (4) Nu sînt supuse vînzării-cumpărării loturile de pămînt de pe lîngă casă aflate în folosinţa temporară a cetăţenilor.7 modificat prin Legea nr. suprafaţa lor. amenajarea terenurilor. conform legislaţiei. terenurile aferente obiectivelor private. (4) Preţul terenurilor din intravilanul localităţilor. locul amplasării terenurilor. precum şi terenurile aferente construcţiilor nefinalizate.1566-XIII din 26. . după compensarea pierderilor cauzate de excluderea acestora din circuitul agricol.03. Vînzarea-cumpărarea loturilor de pămînt de pe lîngă casă (1) Loturile de pămînt de pe lîngă casă includ terenurile ocupate de casă. după privatizarea obiectivelor menţionate.03] [Art. destinate construcţiilor. Moldova cu toate modificările şi completările ulterioare. [Art. (2) Proprietar al lotului de pămînt de pe lîngă casă este persoana fizică care l-a primit conform legislaţiei şi l-a legalizat prin titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren.este mai mică.82 din Codul funciar al R.12.

după cum urmează: 2% . Tiraspol. (6) În cazul cînd nu au fost efectuate cercetări pedologice suplimentare. se calculează pornind de la tarifele specificate la poziţia a IV-a din anexă.(9). drept grad de fertilitate a lotului de pămînt de pe lîngă casă (lotului pomicol) propus spre vînzare-cumpărare se consideră gradul mediu de fertilitate din unitatea administrativ-teritorială (întovărăşirea pomicolă). precum şi construcţiilor nefinalizate.5% . (9) Terenurile proprietate privată pe care sînt amplasate construcţii din intravilanul localităţilor pot fi supuse vînzării-cumpărării la preţ liber. Preţul normativ al pămîntului la vînzarea-cumpărarea şi arendarea terenurilor (1) Preţul normativ al pămîntului se stabileşte la vînzarea-cumpărarea terenurilor.1566-XIII din 26. (4) Tarifele pentru calcularea preţului normativ al pămîntului sînt indicate în anexă. (10) În cazul arendării terenurilor prin licitaţie sau prin concurs. 1% .(1) lit. precum şi familiilor social defavorizate. [Art.(8) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică destinate construcţiilor se efectuează în conformitate cu articolul 4.446-XV din 13.04] [Art.237-XIV din 23.03. precum şi în alte cazuri ce ţin de activitatea economică. obiectivelor private.a). devine nul din momentul intrării în vigoare a contractului de vînzare-cumpărare. oraşului. (5) Preţul normativ al terenurilor cu destinaţie agricolă. (11) Pentru terenurile proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. Pentru aceste categorii de persoane.9 modificat prin Legea nr. (2) În cazul încheierii contractului de vînzare-cumpărare a terenurilor aferente necesare pentru activitatea obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate specificate la alin. (3) Pentru calcularea preţului normativ al pămîntului este necesar de a primi caracteristica lui cadastrală. satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul . Bender. al loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi al loturilor pomicole se calculează pornind de la tarifele specificate la poziţia I din anexă. plata anuală de arendă se stabileşte în procente. în vigoare 01. Ea constituie nu mai puţin de 2% şi nu mai mult de 10% din preţul normativ al pămîntului calculat pentru destinaţia respectivă. plata de arendă a terenurilor menţionate echivalează cu impozitul funciar pentru loturile de pămînt de pe lîngă casă stabilit pentru anul respectiv.98] Capitolul III PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI Articolul 10. (9) Terenurile din fondul de rezervă folosite în scopuri agricole pînă la utilizarea lor conform destinaţiei se dau în arendă în mod prioritar lucrătorilor şi pensionarilor din sfera socială.pentru municipiul Chişinău inclusiv localităţile care intră în componenţa acestuia.11. la arendarea lor.pentru municipiile Bălţi. inclusiv la licitaţie. şi constituie nu mai puţin de 2% din preţul normativ al terenului arendat. (7) Preţul normativ la vînzarea-cumpărarea terenurilor destinate construcţiilor. încheiat anterior cu autoritatea administraţiei publice locale.9 modificat prin Legea nr. (10) şi (11). contractul de arendă a terenurilor respective. b) de la primăria municipiului. terenurilor aferente obiectivelor private.pentru celelalte .98] [Art.02. după caz: a) de la organul cadastral teritorial în a cărui rază de acţiune este situat terenul . precum şi a terenurilor aferente construcţiilor nefinalizate.pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică. din preţul normativ calculat pentru terenurile aferente cu destinaţie respectivă. 1. plata anuală de arendă se stabileşte la licitaţie (concurs).01. inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.9 modificat prin Legea nr.12. (8) Plata anuală de arendă a terenurilor proprietate publică se stabileşte în funcţie de destinaţia terenurilor arendate.pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate privată.

calculată conform art. la propunerea acestora. (3) Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic se efectuează în toate cazurile de către persoanele fizice şi persoanele juridice interesate.10 modif. în vigoare 28. Plata specificată va fi încasată.1403-XIV din 07. în vigoare 10. în termenele fixate de consiliile locale. în vigoare 28. de la aceştia. precum şi din circuitul agricol. se va încasa anual plata pentru folosirea terenului. şi atribuirea lor la alte categorii de terenuri se efectuează în scopul obţinerii de mijloace pentru finanţarea programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor. (2) Plata stabilită la alin.10 modificat prin Legea nr.06.02.10 modificat prin Legea nr. Celelalte terenuri aflate anterior în folosinţa proprietarilor obiectivelor şi construcţiilor. prin Legea nr. [Art. cît şi în interesele deţinătorilor de terenuri.06. .81-XVI din 13. precum şi pentru efectuarea altor lucrări de îmbunătăţire a calităţii solurilor şi de ţinere a cadastrului funciar general.10 modificat prin Legea nr.12.98] [Art. precum şi din circuitul agricol.10 modificat prin Legea nr.municipii şi oraşele Anenii Noi.1403-XIV din 07. pentru perioada care urmează momentului adoptării de către consiliul local a deciziei corespunzătoare pînă la încheierea contractului de vînzare-cumpărare sau de arendă.12. Plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor private (1) În cazul în care proprietarii obiectivelor privatizate sau ai întreprinderilor şi obiectivelor private nu au cumpărat sau nu au arendat terenuri aferente obiectivelor şi întreprinderilor menţionate. nu mai mică decît plata anuală de arendă. în modul şi termenele fixate în conformitate cu legislaţia.10/1 modif. Articolul 12.5% .10 alin.02.2% pentru sate (comune).1566-XIII din 26. [Art. calculat pentru destinaţia respectivă. Excluderea terenurilor Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. şi nu mai mare de 10% din preţul normativ al pămîntului.03.98] Articolul 10/1.02. (2) Programul de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor este elaborat şi aprobat de Guvern şi urmează a fi realizat prin autorităţile administraţiei publice şi Serviciul de stat pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare şi cadastru funciar general. ŞI ATRIBUIREA LOR LA ALTE CATEGORII DE TERENURI Articolul 11.10/1 modificat prin Legea nr. trec în fondul de rezervă al autorităţii publice respective care nu este în drept să refuze preluarea lor. Ialoveni.81-XVI din 13.03] [Art.25-XV din 13.237-XIV din 23. stabilită în mod unilateral de consiliile locale.03.10/1 introdus prin Legea nr.(1) lit. Străşeni. 0.2000] Capitolul IV PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI PENTRU EXCLUDEREA TERENURILOR DIN CATEGORIILE DE TERENURI CU DESTINAŢIE AGRICOLĂ ŞI ALE FONDULUI SILVIC.05] [Art. în vigoare 10.05.05.(1) se aplică doar pentru terenurile aferente necesare pentru activitatea obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate specificate la art. şi atribuirea lor la alte categorii de terenuri se face atît în interesele publice.02.25-XV din 13. prin Legea nr.12. Criuleni.pentru celelalte oraşe.05. 0.05] [Art. Compensarea pierderilor (1) Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic.05.02. indiferent de scopul excluderii terenurilor şi tipul de proprietate asupra lor.2000] [Art. PRECUM ŞI DIN CIRCUITUL AGRICOL.a).03] [Art. (10).

precum şi din circuitul agricol. şi de atribuirea lor la alte categorii de terenuri se încasează la bugetul de stat şi se utilizează exclusiv pentru realizarea programului complex de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor. de învăţămînt. (2) În cazul cînd calitatea terenului propus în schimb este în defavoarea proprietarului de terenuri. Acumularea şi utilizarea mijloacelor băneşti rezultate din compensarea pierderilor (1) Mijloacele băneşti destinate compensării pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. Articolul 14. apărute în procesul înstrăinării forţate a terenurilor. drumurilor.06] Capitolul V PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI ÎN PROCESUL ÎNSTRĂINĂRII FORŢATE A TERENURILOR Articolul 15.01.14 modificat prin Legea nr. Articolul 13.2007] [Art. complexelor sportive şi de agrement. construcţia unor obiective cu destinaţie specială. construcţia instituţiilor de cultură. incluse în circuitul agricol pentru a fi folosite în alt scop decît cel agricol. aprobat de Guvern. (3) Dacă proprietarul terenului refuză să ia teren în schimb ori statul nu dispune de teren pentru schimb. [Art.356-XVI din 23.12.02. de ocrotire a sănătăţii. .2006. acestuia i se compensează pierderile cauzate de schimb. Articolul 16.07. crearea monumentelor naturii şi istoriei. (3) Înstrăinarea forţată a terenurilor în alte scopuri decît cele agricole este admisă numai în cazurile utilităţii publice: construcţia întreprinderilor industriale. (2) Guvernul adoptă hotărîrea de atribuire a terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. în vigoare 03.(4) Sînt compensate de asemenea pierderile cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenurilor fondului de rezervă şi a altor categorii de terenuri.14 modificat prin Legea nr. pierderile i se compensează în bani. (4) Litigiile funciare. dezvoltarea localităţilor. se soluţionează conform legislaţiei. precum şi din alte categorii de terenuri. (4) Modul de înstrăinare forţată a terenurilor se stabileşte conform legislaţiei. Tarifele aplicate la compensarea pierderilor Pierderile cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. (3) Modificarea destinaţiei terenurilor şi legalizarea drepturilor deţinătorilor de terenuri se efectuează numai după compensarea pierderilor. în vigoare 01. se compensează pornind de la tarifele specificate la poziţia a III-a din anexă. cu excepţia celor de uz public sau celor ce urmează a fi atribuite la categoriile fondului silvic.05. precum şi din circuitul agricol. trasarea telecomunicaţiilor. Scopul şi cazurile de înstrăinare forţată a terenurilor (1) Înstrăinarea forţată a terenurilor se efectuează de către Guvern de comun acord cu autorităţile respective ale administraţiei publice locale în scopul satisfacerii necesităţilor funciare ale statului. extragerea zăcămintelor subterane. (2) Înstrăinarea forţată a terenurilor în scopuri agricole este determinată de necesitatea creării unor unităţi agricole de stat (ştiinţifice sau experimentale). în termen de o lună după transferarea de către persoanele fizice sau persoanele juridice a mijloacelor băneşti echivalente cu pierderile cauzate de excluderea terenurilor din circuitul agricol. instalaţiilor hidrotehnice şi altor amenajări ale serviciului apelor.268-XVI din 28. Drepturile persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale căror terenuri au fost înstrăinate forţat în scopul satisfacerii necesităţilor funciare ale statului (1) Statul propune proprietarului terenului un alt teren în schimbul celui înstrăinat forţat.

12.237-XIV din 23. dar nu mai puţin decît preţul normativ calculat conform tarifelor prevăzute la poziţia a II-a din anexă.98] [Capitolul VI exclus prin Legea nr.17 modificat prin Legea nr. Dumitru MOŢPAN Anexă la Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului TARIFE pentru calcularea preţului normativ al pămîntului (pentru o unitate grad-hectar) în lei I. (2) Pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează organul cadastral teritorial.98] Articolul 17. art. loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi loturilor pomicole 434. 25 iulie 1997. nr.98] Articolul 24 Guvernul. satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul.12.[Art. în termen de 3 luni: va pune actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege. Compensarea pierderilor cauzate de înstrăinarea forţată a terenurilor (1) Compensarea pierderilor cauzate de înstrăinarea forţată a terenurilor are loc conform preţului de piaţă al acestora. calcularea preţului normativ al pămîntului pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează organul cadastral teritorial este prezentată de primăria municipiului. (4) Legile şi celelalte acte normative rămîn în vigoare în măsura în care nu contravin prezentei legi. 1995. contractul de vînzare-cumpărare va fi prezentat.16 modificat prin Legea nr. oraşului.302-XIII din 2 decembrie 1994 privind preţul normativ al pămîntului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Articolul 25 Legea nr.237-XIV din 23. va asigura elaborarea actelor normative care ar reglementa aplicarea prezentei legi. [Art. în termen de 3 luni de la data autentificării notariale. PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Chişinău. satului (comunei) pe a cărei teritoriu este situat terenul. (2) În cazul în care autoritatea administraţiei publice şi proprietarul terenului nu ajung la o înţelegere în privinţa preţului de piaţă al terenului supus înstrăinării forţate. [Art. Nr.6.12.23 completat prin Legea nr. la primăria municipiului. (3) Informaţia cadastrală necesară pentru încheierea contractului de vînzare-cumpărare. pentru operarea modificărilor în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri.30 .237-XIV din 23. Vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă. va asigura revizuirea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor normative care contravin prezentei legi.98] Capitolul VII DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII Articolul 23 (1) Prezenta lege intră în vigoare după o lună de la data publicării.1308-XIII. preţul va fi stabilit de instanţa judecătorească în baza raportului de expertiză prezentat de experţii independenţi.237-XIV din 23. oraşului.12.57) se abrogă.

05. satul (comuna) respectiv(ă) sau.05. precum şi din circuitul agricol. Terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. Preţul normativ al terenurilor cu destinaţie agricolă se va calcula în funcţie de fertilitatea medie a solului stabilită pentru oraşul. toate documentele. pierderile cauzate de scăderea calităţii solului urmează a fi recuperate în funcţie de tarifele stabilite pentru fiecare unitate grad/hectar la poziţia menţionată. 0.268-XVI din 28.08.98] __________ Legile Republicii Moldova 1308/25. de alte construcţii. [Nota completată prin Legea nr. necesare pentru perfectarea tranzacţiei de vînzare-cumpărare a terenurilor. În cazul vînzării de către stat a terenurilor utilizate în procesul tehnologic. Căuşeni. Prevederile punctelor 3 şi 4 din notă se aplică pînă la data de 1 ianuarie 2007. terenurilor aferente obiectivelor private. loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi al terenurilor întovărăşirilor pomicole se calculează prin aplicarea coeficientului 0. obiectivelor private. 11) În cazul excluderii terenurilor din categoria de terenuri cu destinaţie agricolă şi din categoria de terenuri ale fondului silvic. în vigoare 09. se aprobă de consiliile locale. La vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică. oraşelor.pentru celelalte oraşe. la preţul normativ calculat conform tarifelor specificate la poziţia a IV-a din anexă. 6. Bender. Prezenta normă nu se aplică la calcularea cuantumului plăţii de arendă a terenurilor agricole. 7.07. obiectivelor private.2 cu condiţia recultivării şi returnării terenurilor menţionate în circuitul agricol sau în fondul silvic după extragerea zăcămintelor. Străşeni. Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. Înstrăinarea forţată a terenurilor agricole.2006] Notă: 1.1254-XV din 19. fără aplicarea coeficientului.07. se aplică coeficientul 0. precum şi a terenurilor utilizate în procesul tehnologic. 3.1997 868.44 .98] [Nota modificată prin Legea nr.09.2006. Vînzarea-cumpărarea terenurilor din intravilanul localităţilor (cu excepţia loturilor de pămînt de pe lîngă casă) [Anexa modificată prin Legea nr.97 Lege privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului //Monitorul Oficial 5758/515.59 13897.99] [Nota modificată prin Legea nr. cu acordul autorităţii împuternicite de Guvern.1566-XIII din 26. 4. satelor (comunelor) vor întocmi. Ialoveni. inclusiv planurile terenurilor. aferente construcţiilor nefinalizate.04.2006] [Nota modificată prin Legea nr. Criuleni. În cazul în care recultivarea nu asigură returnarea terenurilor în circuitul agricol sau în fondul silvic la nivelul calităţii solului prevăzut în proiectul de recultivare.II.30 . 0. 2. Repunerea în aplicare a prevederilor punctelor 3 şi 4 din notă se efectuează de la data publicării Legii nr.237-XIV din 23. Preţul normativ al terenurilor cu destinaţie agricolă. aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. în vigoare 10. precum şi pentru terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă.07.266-XVI din 28.81-XVI din 13 mai 2005. 5. Preţul normativ al pămîntului pentru terenurile ocupate de obiective industriale. aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. În cazul cînd unele terenuri din categoria terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă sînt trecute în categoria terenurilor cu destinaţie agricolă sau ale fondului silvic preţul normativ al pămîntului se calculează pornind de la tarifele specificate la poziţia I din anexă. în conformitate cu proiectul de recultivare. Orhei.05] [Nota modificată prin Legea nr. loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi loturilor pomicole III. se aplică următorii coeficienţi: 0.04] [Nota modificată prin Legea nr.12. la preţul normativ calculat conform tarifelor specificate la poziţia a III-a din anexă. precum şi a terenurilor utilizate în procesul tehnologic. 8. 9. Tiraspol.44 13897.2002] [Nota modificată prin Legea nr.2006. Suprafaţa terenurilor utilizate în procesul tehnologic. de transport. 0 05 . pentru extragerea zăcămintelor de substanţe minerale utile.25 la tarifele specificate la poziţia I din anexă.pentru municipiile Bălţi. inclusiv localităţile care intră în componenţa acestuia. Dubăsari. în vigoare 11. aferente construcţiilor nefinalizate. în funcţie de fertilitatea solului stabilită pentru terenul respectiv.07. 10. se calculează în funcţie de fertilitatea medie a solului stabilită pentru republică.15 . precum şi terenurile aferente construcţiilor nefinalizate sînt vîndute de autorităţile administraţiei publice locale. Comrat. Ungheni şi oraşele Anenii Noi.pentru municipiul Chişinău.190-XV din 10. precum şi din circuitul agricol IV.pentru sate (comune). 0.07.09.02 .81-XVI din 13. la cererea proprietarului.360-XIV din 16.10 . Soroca. 04. fără plată.06.06.04.pentru municipiile Cahul. Edineţ.02. Hînceşti. primăriile municipiilor. în vigoare 08. Rîbniţa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful