LEGE privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului Nr.1308-XIII din 25.07.

97
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.57-58/515 din 04.09.1997

***
CUPRINS Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1. Domeniul de aplicare a legii Articolul 2. Noţiunea de preţ normativ al pămîntului Capitolul II VÎNZAREA-CUMPĂRAREA TERENURILOR Articolul 3. Vînzarea terenurilor Articolul 4. Vînzarea terenurilor proprietate publică Articolul 5. Vînzarea terenurilor proprietate privată Articolul 6. Vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în proprietate privată Articolul 7. Vînzarea-cumpărarea loturilor pomicole Articolul 8. Vînzarea-cumpărarea loturilor de pămînt de pe lîngă casă Articolul 9. Vînzarea-cumpărarea terenurilor destinate construcţiilor în municipii, oraşe şi sate (comune) Capitolul III PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI Articolul 10. Preţul normativ al pămîntului la vînzarea-cumpărarea şi arendarea terenurilor Articolul 10/1. Plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor private Capitolul IV PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI PENTRU EXCLUDEREA TERENURILOR DIN CATEGORIILE DE TERENURI CU DESTINAŢIE AGRICOLĂ ŞI ALE FONDULUI SILVIC, PRECUM ŞI DIN CIRCUITUL AGRICOL, ŞI ATRIBUIREA LOR LA ALTE CATEGORII DE TERENURI Articolul 11. Excluderea terenurilor Articolul 12. Compensarea pierderilor Articolul 13. Tarifele aplicate la compensarea pierderilor Articolul 14. Acumularea şi utilizarea mijloacelor băneşti rezultate din compensarea pierderilor Capitolul V PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI ÎN PROCESUL ÎNSTRĂINĂRII FORŢATE A TERENURILOR Articolul 15. Scopul şi cazurile de înstrăinare forţată a terenurilor Articolul 16. Drepturile persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale căror terenuri au fost înstrăinate forţat în scopul satisfacerii necesităţilor funciare ale statului Articolul 17. Compensarea pierderilor cauzate de înstrăinarea forţată a terenurilor Capitolul VII DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

în vigoare 10. e) relaţiilor de arendă.a) în capitalul social al acestora.07.2 modificat prin Legea nr. (2) Tarifele pentru calcularea preţului normativ al pămîntului se stabilesc pentru o unitate convenţională (grad-hectar).1 modificat prin Legea nr. conform anexei parte integrantă a prezentei legi.05] [Art. exprimate în valută naţională. în funcţie de rata inflaţiei.1 completat prin Legea nr.09.1 modificat prin Legea nr. inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează.Articolul 23 Dispoziţii tranzitorii Articolul 24 Îndatoririle Guvernului Articolul 25 Abrogări Anexă Tarife pentru calcularea preţului normativ al pămîntului (pentru o unitate grad-hectar) în lei Notă: În cuprinsul legii. Domeniul de aplicare a legii Prezenta lege se aplică în cazurile: a) vînzării-cumpărării terenurilor. la propunerea Guvernului. Vînzarea terenurilor .2006] Capitolul II VÎNZAREA-CUMPĂRAREA TERENURILOR Articolul 3. c) excluderii terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic.05. în vigoare 08.05.98] [Art.2001 pag. a terenurilor aferente obiectivelor private. b) includerii valorii terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate specificate la lit.268-XVI din 28.81-XVI din 13. d) înstrăinării forţate a terenurilor. de alte obiective neagricole se adaugă şi cheltuielile de amenajare inginerească a teritoriului. [Art. [Art. Noţiunea de preţ normativ al pămîntului (1) Preţul normativ al pămîntului constituie o măsură de estimare a valorii lui echivalente cu potenţialul natural şi economic al acestuia. Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1. precum şi din circuitul agricol.2002 Notă: Legea republicată în Monitorul Oficial nr. de către Parlament. şi atribuirii lor la alte categorii de terenuri. pe baza indicilor cadastrali (cantitativi şi calitativi).147-149 din 06.06.237-XIV din 23. la decizia adunării generale a acţionarilor (fondatorilor) şi cu acordul proprietarului de teren.98] Articolul 2.07. în calitate de cotă de participare a acestuia în patrimoniul obiectivului sau al construcţiei. şi se indexează.12.12. al celor ocupate de obiective industriale.02. El se determină de către prezenta lege şi se aplică în procesul realizării relaţiilor funciare. (3) La preţul normativ al terenurilor localităţilor (cu excepţia loturilor de pămînt de pe lîngă casă).2006. textul "întreprindere privată" se substituie prin textul "obiectiv privat" conform Legii nr. indiferent de tipul de proprietate asupra pămîntului. 4 Parlamentul adoptă prezenta lege.1254-XV din 19.1566-XIII din 26. de transport. precum şi a terenurilor aferente construcţiilor nefinalizate.

asigură elaborarea planului terenului.3 modificat prin Legea nr. amplasate pe acest teren. (5) Toate contractele de vînzare-cumpărare a terenurilor se autentifică notarial.99] [Art. repartizîndu-l în cote egale achitate trimestrial.05] [Art. Preţul de vînzare a imobilului se constituie din preţul terenului plus preţul bunurilor imobiliare. oraşului. încheie contractul de vînzarecumpărare şi stabileşte termenul de achitare a plăţii.06. cît şi investitorilor străini. inclusiv în baza rezultatelor licitaţiei.98] Articolul 4. după caz.autorităţile administraţiei publice locale. precum şi dreptul deţinătorului asupra terenului. determină preţul terenului (sectorului de teren).12.509-XIV din 15.237-XIV din 23. în fiecare caz concret. (4) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică se efectuează cu achitarea preţului la o plată unică sau în rate. (3) Terenurile proprietate publică pot fi vîndute atît persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova. satului (comunei) sau. (5) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică se efectuează astfel: a) cumpărătorul (persoană fizică sau persoană juridică) depune la primăria municipiului. (3) Terenurile pe care sînt amplasate construcţii. instalaţii inginereşti. [Art. eliberate. iar în cazul vînzării terenurilor proprietate publică .07. oraşului. Pentru perfectarea tranzacţiei de vînzare-cumpărare se prezintă documente în care sînt indicaţi parametrii cantitativi şi calitativi ai terenului. în vigoare 10.1566-XIII din 26.05. plantaţiile multianuale şi alte bunuri imobiliare.2000] [Art. b) primăria municipiului.988-XIV din 18.3 modificat prin Legea nr. la organul împuternicit de Guvern o cerere de cumpărare a terenului. . indexate în funcţie de rata inflaţiei în cazul în care rata inflaţiei a fost stabilită conform art. satului (comunei) sau. (2) Vînzarea-cumpărarea pămîntului se efectuează prin contractul de vînzare-cumpărare la preţ normativ sau la preţ liber. noul deţinător al terenului şi autoritatea administraţiei publice locale informează neîntîrziat organul fiscal teritorial despre schimbarea deţinătorului de teren.3 modificat prin Legea nr. (4) În scopul impozitării funciare. care soluţionează concomitent toate problemele referitoare la construcţiile. organul împuternicit de Guvern examinează. plantaţii multianuale şi alte bunuri imobiliare se vînd concomitent cu înstrăinarea bunurilor imobiliare. se achită mai întîi cel puţin 25% din preţul terenului.98] [Art. după caz. Vînzarea terenurilor proprietate publică (1) Terenurile proprietate publică se împart în terenuri proprietate de stat şi terenuri proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale.3 modificat prin Legea nr. după caz: a) de organul cadastral teritorial în a cărui rază este situat terenul . satului (comunei) în al cărei teritoriu este situat terenul .(1) Dreptul de vînzare a terenurilor proprietate privată îl are proprietarul.81-XVI din 13. în termen de o lună. b) de primăria municipiului.05. iar restul plăţii poate fi eşalonat pe un termen de pînă la 10 ani şi de pînă la 5 ani pentru terenurile neutilizate în procesul tehnologic aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează.2 alin.05. instalaţiile inginereşti. delimitarea cărora se stabileşte prin lege. se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale cu autorizarea Guvernului sau a autorităţii împuternicite de el. La încheierea contractului de vînzare-cumpărare în rate. cererea cumpărătorului. oraşului. (2) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică (cu excepţia terenurilor ce se află în folosinţa membrilor întovărăşirilor pomicole şi fondului de rezervă destinat necesităţilor sociale ale localităţilor).pentru vînzare-cumpărare de terenuri proprietate publică.(2).pentru vînzarecumpărare de terenuri proprietate privată. cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic care se vînd numai persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova. amplasate pe terenurile în cauză. Neachitarea plăţii în decurs de o lună de la expirarea termenului de plată pe trimestru constituie temei pentru desfacerea contractului în modul stabilit.02.3 modificat prin Legea nr.

98] Articolul 5. aprobat de Guvern.06] [Art. satului (comunei) şi 20% .4 modificat prin Legea nr. [Art.1254-XV din 19. (7) Autoritatea administraţiei publice locale trece. în termen de 10 zile. suma egală cu preţul normativ al pămîntului prevăzut pentru destinaţia respectivă.pentru a fi utilizate la realizarea programului complex de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor.07. aferente obiectivelor private. d) contractul de vînzare-cumpărare se autentifică notarial. în vigoare 31.12. (11) Mijloacele băneşti rezultate din vînzarea terenurilor proprietate publică a statului se varsă la bugetul de stat şi se distribuie astfel: 80% .2002] [Art. preţul acestuia nu poate fi mai mic decît preţul normativ al pămîntului.01. (9) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. oraşului.06.98] [Art. terenurile menţionate se transmit în proprietate persoanelor în drept ori se înstrăinează în alt mod conform legislaţiei. incluse în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri sau în registrul bunurilor imobile cu drept de proprietate asupra acestora.4 modificat prin Legea nr.02. inclusiv la licitaţie.12.07.2007] [Art.81-XVI din 13.c) cumpărătorul achită.05. în vigoare 10. pot fi formate ca bunuri imobile de sine stătătoare. Celelalte terenuri destinate construcţiilor se vînd prin concurs sau la licitaţie. se efectuează la preţul normativ al pămîntului.2006.4 modificat prin Legea nr. Vînzarea terenurilor proprietate privată (1) În categoria terenurilor proprietate privată intră toate terenurile deţinătorilor. în termen de o lună. noul deţinător în registrul cadastral al deţinătorilor de teren şi informează despre aceasta organul fiscal teritorial.la bugetul de stat pentru a fi utilizate la realizarea programului complex de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor. în vigoare 01.268-XVI din 28. (8) La încheierea contractelor de vînzare-cumpărare a terenului. În cazul în care. autoritatea administraţiei publice locale poate stabili unele restricţii (servituţi) pe care proprietarii vor fi obligaţi să le respecte.05. În cazul vînzării-cumpărării terenului la preţ liber. . (10) Terenul de pe lîngă casă atribuit în folosinţă temporară şi terenul cu care lotul de pămînt de pe lîngă casă depăşeşte norma prevăzută de legislaţie se vînd la preţul normativ conform tarifului indicat la poziţia I din anexa la lege sau se dau în arendă persoanelor în a căror folosinţă se află. aprobat de Guvern. (2) Proprietarii au dreptul de a vinde terenurile la preţ liber. precum şi construcţiilor nefinalizate. cu excepţiile prevăzute de lege.4 modificat prin Legea nr.la bugetul municipiului. c) contractul de vînzare-cumpărare a pămîntului se autentifică Notarial.4 modificat prin Legea nr.354-XVI din 23.05] [Art. e) noul deţinător de teren prezintă contractul de vînzare-cumpărare şi planul terenului la oficiul cadastral teritorial în a cărui rază de activitate este situat terenul pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra lui.05. (6) Dreptul de proprietate asupra terenului se dobîndeşte în momentul înregistrării în registrul bunurilor imobile. (12) Mijloacele băneşti rezultate din vînzarea terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se distribuie astfel: 80% .1566-XIII din 26. b) vînzătorul şi cumpărătorul încheie contractul de vînzare-cumpărare.4 modificat prin Legea nr.la bugetul de stat şi 20% . (3) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate privată prin înţelegere între vînzător şi cumpărător include următoarele acţiuni: a) vînzătorul perfectează documentele care îi confirmă dreptul de proprietate asupra pămîntului. după parametri şi amplasare.237-XIV din 23.01.

05. cumpărătorul va achita o plată suplimentară corespunzătoare. trecuţi în registrele cadastrale ale deţinătorilor de teren. (7) Contractul de vînzare-cumpărare a lotului pomicol este perfectat în triplu exemplar de reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale şi este remis cumpărătorului. (2) Loturile pomicole neprivatizate sînt atribuite în folosinţa membrilor întovărăşirilor pomicole păstrîndu-se proprietatea publică asupra lor.01. cetăţeni ai Republicii Moldova. precum şi persoanelor juridice al căror capital social nu conţine investiţii străine.05. (4) De dreptul preferenţial la cumpărarea terenului (a unor sectoare din teren) proprietate comună beneficiază coproprietarii. aflat în folosinţa lor. oraşului sau satului (comunei) pe al cărui teritoriu se află întovărăşirea pomicolă examinează cererile de cumpărare ale membrilor întovărăşirilor pomicole.5 modificat şi completat prin Legea nr.12. [Art.04. iar dacă se constată că suprafaţa . Vînzarea-cumpărarea loturilor pomicole (1) Membrii întovărăşirilor pomicole sînt deţinători de loturi pomicole.86-XVI din 20. în vigoare 19.6 modificat prin Legea nr. cu responsabilitate personală faţă de legislaţia funciară. examinat şi aprobat de autoritatea administraţiei publice locale. (3) Terenurile întovărăşirilor pomicole ocupate de drumuri. la care anexează documentele ce confirmă calitatea de membru al întovărăşirii respective. oraşului.5 modificat prin Legea nr. în vigoare 31.04.237-XIV din 23. precum şi avizul conducerii întovărăşirii pomicole respective şi adoptă o hotărîre privind vînzarea-cumpărarea lotului pomicol. În cazul în care cererea de cumpărare este respinsă. [Art.237-XIV din 23.cumpărare se constată că suprafaţa lotului pomicol este mai mare decît cea indicată de conducerea întovărăşirii pomicole. (5) Primăria municipiului. ei au dreptul de a le înstrăina prin acte juridice între vii numai cetăţenilor Republicii Moldova.6 modificat prin Legea nr. clădiri şi obiective de deservire a membrilor întovărăşirilor pomicole sînt trecute la categoria terenurilor de uz public.360-XIV din 16.02.6 modificat prin Legea nr. persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova. depun la autoritatea administraţiei publice locale o cerere de cumpărare.98] [Art.1566-XIII din 26.02.d) noul deţinător de teren prezintă contractul de vînzare-cumpărare la oficiul cadastral teritorial în a cărui rază de activitate este situat terenul pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra lui.6 modificat prin Legea nr. (9) În cazul cînd după perfectarea contractului de vînzare.12. (4) Membrii întovărăşirilor pomicole care doresc să cumpere lotul.98] [Art. serveşte drept bază pentru perfectarea contractului de vînzare-cumpărare. satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul. hotărîrea autorităţii administraţiei publice locale poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ competentă în condiţiile legii. (8) Contractul de vînzare-cumpărare poate prevedea eşalonarea plăţii conform art. (6) Borderoul de calcul pentru determinarea preţului de vînzare a lotului pomicol. Vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în proprietate privată (1) Se permite vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în proprietate privată.06] [Art.2006.5 modificat prin Legea nr.4. (2) Dreptul de vînzare-cumpărare a terenurilor cu destinaţie agricolă aparţine statului.98] Articolul 7.2006] [Art.354-XVI din 23.1566-XIII din 26.99] [Art. (3) În cazul în care cetăţenii străini sau apatrizii devin proprietari de terenuri cu destinaţie agricolă sau ale fondului silvic prin moştenire legală sau testamentară.98] Articolul 6. (4) Dreptul de proprietate asupra terenului se dobîndeşte în momentul înregistrării în registrul bunurilor imobile.12. Destinaţia terenurilor se stabileşte pe baza informaţiei primăriei municipiului. vînzătorului şi notarului.

Vînzarea-cumpărarea terenurilor destinate construcţiilor în municipii. precum şi terenurile aferente construcţiilor nefinalizate. sînt legalizate ca proprietari asupra pămîntului. (5) Preţul normativ al lotului de pămînt de pe lîngă casă se calculează pornind de la suprafaţa lui. În lipsa informaţiei despre gradul de fertilitate a lotului supus vînzăriicumpărării. Moldova cu toate modificările şi completările ulterioare. suprafaţa lor. prevăzute de planul general de dezvoltare a localităţii şi terenurile care urmează a fi folosite în aceste scopuri. (4) Preţul terenurilor din intravilanul localităţilor. inclusiv la licitaţie. precum şi terenurile de uz public.98] Articolul 8.S. .4. amenajarea terenurilor. terenurile aferente obiectivelor private. atribuite conform legislaţiei. cît şi statului. se calculează pornind de la indicii cadastrali medii. (7) Persoanele fizice sau persoanele juridice cărora li s-au atribuit terenuri din fondul de rezervă. [Art. (3) Proprietarul lotului de pămînt de pe lîngă casă are dreptul de a-l vinde integral sau parţial. (2) Dreptul de a cumpăra de la stat şi de a vinde terenuri destinate construcţiilor în municipii.03.03] [Art.7 modificat prin Legea nr. terenuri destinate construcţiilor se consideră terenurile pe care sînt amplasate construcţii şi amenajări.06.98] [Art. (2) Proprietar al lotului de pămînt de pe lîngă casă este persoana fizică care l-a primit conform legislaţiei şi l-a legalizat prin titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren. Terenurile menţionate se vînd conform art. (10) Proprietarul are dreptul de a vinde lotul său pomicol la preţ liber. cele destinate reţelelor inginereşti. inclusiv la licitaţie. unui alt cetăţean al Republicii Moldova sau statului. după privatizarea obiectivelor menţionate. inclusiv conform art. după compensarea pierderilor cauzate de excluderea acestora din circuitul agricol. în vigoare 08. precum şi terenurile a căror suprafaţă depăşeşte norma prevăzută de legislaţie. locul amplasării terenurilor.S.7 modificat prin Legea nr.1566-XIII din 26. preţul se calculează pornind de la gradul de fertilitate a solului în unitatea administrativ-teritorială respectivă. conform legislaţiei. Diferenţa de preţ este achitată de ambele părţi în termen de o lună. În cazul atribuirii terenurilor deteriorate natural.07.237-XIV din 23. primăria îi restituie acestuia banii plătiţi în plus. Articolul 9. (6) Nu sînt supuse vînzării-cumpărării terenurile fondului apelor. persoanelor fizice sau persoanelor juridice care au obţinut dreptul de proprietate asupra obiectivelor amplasate pe aceste terenuri.240-XV din 13. Vînzarea-cumpărarea loturilor de pămînt de pe lîngă casă (1) Loturile de pămînt de pe lîngă casă includ terenurile ocupate de casă. (3) Terenurile proprietate publică pe care sînt amplasate obiective proprietate de stat se vînd.12. inclusiv terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. (5) Terenurile din zonele de protecţie şi zonele sanitare ale întreprinderilor pot fi vîndute numai întreprinderilor în cauză. oraşe şi sate (comune). (4) Nu sînt supuse vînzării-cumpărării loturile de pămînt de pe lîngă casă aflate în folosinţa temporară a cetăţenilor. fără dreptul de a amplasa pe ele obiective care pot schimba indicii acestor zone. oraşe şi sate (comune) îl au persoanele fizice şi persoanele juridice din Republica Moldova şi investitorii străini. oraşe şi sate (comune) (1) În municipii. atît persoanelor fizice şi persoanelor juridice.82 din Codul funciar al R.este mai mică. de anexele gospodăreşti şi de grădini. pierderile generate de excluderea acestora din circuitul agricol nu se compensează. la preţ liber. destinate construcţiilor. accesul la căile de comunicaţii. de la fertilitatea solului exprimată în grade şi tarifele pentru determinarea preţului normativ al pămîntului.7 modificat prin Legea nr.02.

(4) Tarifele pentru calcularea preţului normativ al pămîntului sînt indicate în anexă. (8) Plata anuală de arendă a terenurilor proprietate publică se stabileşte în funcţie de destinaţia terenurilor arendate. Preţul normativ al pămîntului la vînzarea-cumpărarea şi arendarea terenurilor (1) Preţul normativ al pămîntului se stabileşte la vînzarea-cumpărarea terenurilor. Ea constituie nu mai puţin de 2% şi nu mai mult de 10% din preţul normativ al pămîntului calculat pentru destinaţia respectivă.pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică.9 modificat prin Legea nr. b) de la primăria municipiului.(1) lit. precum şi construcţiilor nefinalizate. al loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi al loturilor pomicole se calculează pornind de la tarifele specificate la poziţia I din anexă. contractul de arendă a terenurilor respective. în vigoare 01.pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate privată.237-XIV din 23. (3) Pentru calcularea preţului normativ al pămîntului este necesar de a primi caracteristica lui cadastrală. (9) Terenurile proprietate privată pe care sînt amplasate construcţii din intravilanul localităţilor pot fi supuse vînzării-cumpărării la preţ liber. obiectivelor private. (5) Preţul normativ al terenurilor cu destinaţie agricolă. plata anuală de arendă se stabileşte la licitaţie (concurs). [Art.(8) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică destinate construcţiilor se efectuează în conformitate cu articolul 4. (11) Pentru terenurile proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează.98] [Art. (2) În cazul încheierii contractului de vînzare-cumpărare a terenurilor aferente necesare pentru activitatea obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate specificate la alin. se calculează pornind de la tarifele specificate la poziţia a IV-a din anexă.9 modificat prin Legea nr. (10) În cazul arendării terenurilor prin licitaţie sau prin concurs. din preţul normativ calculat pentru terenurile aferente cu destinaţie respectivă. (6) În cazul cînd nu au fost efectuate cercetări pedologice suplimentare. după cum urmează: 2% .12. (10) şi (11). plata anuală de arendă se stabileşte în procente. şi constituie nu mai puţin de 2% din preţul normativ al terenului arendat.02. plata de arendă a terenurilor menţionate echivalează cu impozitul funciar pentru loturile de pămînt de pe lîngă casă stabilit pentru anul respectiv. 1. terenurilor aferente obiectivelor private. devine nul din momentul intrării în vigoare a contractului de vînzare-cumpărare. Pentru aceste categorii de persoane. inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. precum şi în alte cazuri ce ţin de activitatea economică. precum şi a terenurilor aferente construcţiilor nefinalizate. inclusiv la licitaţie.446-XV din 13.03.98] Capitolul III PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI Articolul 10.04] [Art. după caz: a) de la organul cadastral teritorial în a cărui rază de acţiune este situat terenul . (9) Terenurile din fondul de rezervă folosite în scopuri agricole pînă la utilizarea lor conform destinaţiei se dau în arendă în mod prioritar lucrătorilor şi pensionarilor din sfera socială.pentru municipiile Bălţi.(9). la arendarea lor. (7) Preţul normativ la vînzarea-cumpărarea terenurilor destinate construcţiilor. încheiat anterior cu autoritatea administraţiei publice locale. drept grad de fertilitate a lotului de pămînt de pe lîngă casă (lotului pomicol) propus spre vînzare-cumpărare se consideră gradul mediu de fertilitate din unitatea administrativ-teritorială (întovărăşirea pomicolă).a).5% . Bender.11.pentru municipiul Chişinău inclusiv localităţile care intră în componenţa acestuia.1566-XIII din 26.01.pentru celelalte . precum şi familiilor social defavorizate. satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul .9 modificat prin Legea nr. cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. oraşului. 1% . Tiraspol.

06.12.05.10 modificat prin Legea nr. PRECUM ŞI DIN CIRCUITUL AGRICOL. 0.81-XVI din 13. Celelalte terenuri aflate anterior în folosinţa proprietarilor obiectivelor şi construcţiilor. Compensarea pierderilor (1) Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic.1403-XIV din 07. prin Legea nr. ŞI ATRIBUIREA LOR LA ALTE CATEGORII DE TERENURI Articolul 11.2000] [Art.a). Ialoveni. şi atribuirea lor la alte categorii de terenuri se face atît în interesele publice. calculată conform art. Excluderea terenurilor Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. calculat pentru destinaţia respectivă.10 modif.05. trec în fondul de rezervă al autorităţii publice respective care nu este în drept să refuze preluarea lor.10 alin. în modul şi termenele fixate în conformitate cu legislaţia.98] [Art.(1) lit. cît şi în interesele deţinătorilor de terenuri. stabilită în mod unilateral de consiliile locale. 0.10 modificat prin Legea nr.10 modificat prin Legea nr. (2) Plata stabilită la alin. Articolul 12.25-XV din 13.1403-XIV din 07. precum şi pentru efectuarea altor lucrări de îmbunătăţire a calităţii solurilor şi de ţinere a cadastrului funciar general. (2) Programul de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor este elaborat şi aprobat de Guvern şi urmează a fi realizat prin autorităţile administraţiei publice şi Serviciul de stat pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare şi cadastru funciar general. Străşeni.(1) se aplică doar pentru terenurile aferente necesare pentru activitatea obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate specificate la art.05] [Art.10 modificat prin Legea nr. în vigoare 10. [Art. şi atribuirea lor la alte categorii de terenuri se efectuează în scopul obţinerii de mijloace pentru finanţarea programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor.98] Articolul 10/1. precum şi din circuitul agricol. la propunerea acestora. precum şi din circuitul agricol. de la aceştia. nu mai mică decît plata anuală de arendă.02.2% pentru sate (comune). se va încasa anual plata pentru folosirea terenului. în vigoare 28.81-XVI din 13. pentru perioada care urmează momentului adoptării de către consiliul local a deciziei corespunzătoare pînă la încheierea contractului de vînzare-cumpărare sau de arendă.25-XV din 13.03.2000] Capitolul IV PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI PENTRU EXCLUDEREA TERENURILOR DIN CATEGORIILE DE TERENURI CU DESTINAŢIE AGRICOLĂ ŞI ALE FONDULUI SILVIC.02. [Art. şi nu mai mare de 10% din preţul normativ al pămîntului.5% .02.10/1 modif. (10).02.10/1 introdus prin Legea nr.05.municipii şi oraşele Anenii Noi. prin Legea nr.12.03.06. Plata specificată va fi încasată.12.05] [Art.10/1 modificat prin Legea nr.1566-XIII din 26.03] [Art. (3) Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic se efectuează în toate cazurile de către persoanele fizice şi persoanele juridice interesate. în vigoare 10.pentru celelalte oraşe.05. în termenele fixate de consiliile locale. indiferent de scopul excluderii terenurilor şi tipul de proprietate asupra lor.237-XIV din 23. Plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor private (1) În cazul în care proprietarii obiectivelor privatizate sau ai întreprinderilor şi obiectivelor private nu au cumpărat sau nu au arendat terenuri aferente obiectivelor şi întreprinderilor menţionate. Criuleni.03] [Art. .02. în vigoare 28.

12. apărute în procesul înstrăinării forţate a terenurilor. (3) Înstrăinarea forţată a terenurilor în alte scopuri decît cele agricole este admisă numai în cazurile utilităţii publice: construcţia întreprinderilor industriale.2007] [Art. complexelor sportive şi de agrement.356-XVI din 23. se soluţionează conform legislaţiei. şi de atribuirea lor la alte categorii de terenuri se încasează la bugetul de stat şi se utilizează exclusiv pentru realizarea programului complex de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor. (2) Înstrăinarea forţată a terenurilor în scopuri agricole este determinată de necesitatea creării unor unităţi agricole de stat (ştiinţifice sau experimentale).01.05. [Art. Articolul 14. de învăţămînt. Articolul 13.07. . (4) Litigiile funciare. pierderile i se compensează în bani.268-XVI din 28. trasarea telecomunicaţiilor.06] Capitolul V PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI ÎN PROCESUL ÎNSTRĂINĂRII FORŢATE A TERENURILOR Articolul 15. (3) Modificarea destinaţiei terenurilor şi legalizarea drepturilor deţinătorilor de terenuri se efectuează numai după compensarea pierderilor. acestuia i se compensează pierderile cauzate de schimb. precum şi din alte categorii de terenuri.(4) Sînt compensate de asemenea pierderile cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenurilor fondului de rezervă şi a altor categorii de terenuri. Articolul 16. în vigoare 01. în vigoare 03. dezvoltarea localităţilor.14 modificat prin Legea nr. instalaţiilor hidrotehnice şi altor amenajări ale serviciului apelor. precum şi din circuitul agricol. extragerea zăcămintelor subterane. construcţia unor obiective cu destinaţie specială. de ocrotire a sănătăţii. crearea monumentelor naturii şi istoriei. (2) Guvernul adoptă hotărîrea de atribuire a terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic.2006. (2) În cazul cînd calitatea terenului propus în schimb este în defavoarea proprietarului de terenuri. construcţia instituţiilor de cultură.02. (3) Dacă proprietarul terenului refuză să ia teren în schimb ori statul nu dispune de teren pentru schimb. incluse în circuitul agricol pentru a fi folosite în alt scop decît cel agricol. se compensează pornind de la tarifele specificate la poziţia a III-a din anexă. în termen de o lună după transferarea de către persoanele fizice sau persoanele juridice a mijloacelor băneşti echivalente cu pierderile cauzate de excluderea terenurilor din circuitul agricol. precum şi din circuitul agricol. aprobat de Guvern. cu excepţia celor de uz public sau celor ce urmează a fi atribuite la categoriile fondului silvic. drumurilor.14 modificat prin Legea nr. Acumularea şi utilizarea mijloacelor băneşti rezultate din compensarea pierderilor (1) Mijloacele băneşti destinate compensării pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. Drepturile persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale căror terenuri au fost înstrăinate forţat în scopul satisfacerii necesităţilor funciare ale statului (1) Statul propune proprietarului terenului un alt teren în schimbul celui înstrăinat forţat. Tarifele aplicate la compensarea pierderilor Pierderile cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. Scopul şi cazurile de înstrăinare forţată a terenurilor (1) Înstrăinarea forţată a terenurilor se efectuează de către Guvern de comun acord cu autorităţile respective ale administraţiei publice locale în scopul satisfacerii necesităţilor funciare ale statului. (4) Modul de înstrăinare forţată a terenurilor se stabileşte conform legislaţiei.

Vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă. art. loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi loturilor pomicole 434. 1995.302-XIII din 2 decembrie 1994 privind preţul normativ al pămîntului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. (3) Informaţia cadastrală necesară pentru încheierea contractului de vînzare-cumpărare. [Art. oraşului. (2) Pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează organul cadastral teritorial. PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Chişinău. nr. va asigura revizuirea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor normative care contravin prezentei legi.12.12. va asigura elaborarea actelor normative care ar reglementa aplicarea prezentei legi. calcularea preţului normativ al pămîntului pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează organul cadastral teritorial este prezentată de primăria municipiului.12. oraşului.237-XIV din 23. [Art. satului (comunei) pe a cărei teritoriu este situat terenul.98] Capitolul VII DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII Articolul 23 (1) Prezenta lege intră în vigoare după o lună de la data publicării. Nr.16 modificat prin Legea nr.23 completat prin Legea nr.[Art.6.12.98] [Capitolul VI exclus prin Legea nr. în termen de 3 luni de la data autentificării notariale. dar nu mai puţin decît preţul normativ calculat conform tarifelor prevăzute la poziţia a II-a din anexă.57) se abrogă.30 . în termen de 3 luni: va pune actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.98] Articolul 24 Guvernul. (2) În cazul în care autoritatea administraţiei publice şi proprietarul terenului nu ajung la o înţelegere în privinţa preţului de piaţă al terenului supus înstrăinării forţate. 25 iulie 1997. preţul va fi stabilit de instanţa judecătorească în baza raportului de expertiză prezentat de experţii independenţi. contractul de vînzare-cumpărare va fi prezentat. pentru operarea modificărilor în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri. satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul.1308-XIII. Dumitru MOŢPAN Anexă la Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului TARIFE pentru calcularea preţului normativ al pămîntului (pentru o unitate grad-hectar) în lei I.17 modificat prin Legea nr.237-XIV din 23.237-XIV din 23. Compensarea pierderilor cauzate de înstrăinarea forţată a terenurilor (1) Compensarea pierderilor cauzate de înstrăinarea forţată a terenurilor are loc conform preţului de piaţă al acestora.237-XIV din 23.98] Articolul 17. Articolul 25 Legea nr. (4) Legile şi celelalte acte normative rămîn în vigoare în măsura în care nu contravin prezentei legi. la primăria municipiului.

obiectivelor private.pentru municipiul Chişinău.12.2002] [Nota modificată prin Legea nr. Bender. Ungheni şi oraşele Anenii Noi. loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi loturilor pomicole III. Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. obiectivelor private. se aprobă de consiliile locale. Prevederile punctelor 3 şi 4 din notă se aplică pînă la data de 1 ianuarie 2007. la preţul normativ calculat conform tarifelor specificate la poziţia a IV-a din anexă. inclusiv planurile terenurilor. 7.360-XIV din 16. Suprafaţa terenurilor utilizate în procesul tehnologic. Ialoveni.06.07.pentru sate (comune). aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. de transport. 0 05 .pentru celelalte oraşe.190-XV din 10.2 cu condiţia recultivării şi returnării terenurilor menţionate în circuitul agricol sau în fondul silvic după extragerea zăcămintelor. Terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează.07. Vînzarea-cumpărarea terenurilor din intravilanul localităţilor (cu excepţia loturilor de pămînt de pe lîngă casă) [Anexa modificată prin Legea nr.1254-XV din 19. toate documentele.2006] Notă: 1.05] [Nota modificată prin Legea nr. loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi al terenurilor întovărăşirilor pomicole se calculează prin aplicarea coeficientului 0. Prezenta normă nu se aplică la calcularea cuantumului plăţii de arendă a terenurilor agricole. Dubăsari. Edineţ.97 Lege privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului //Monitorul Oficial 5758/515. 11) În cazul excluderii terenurilor din categoria de terenuri cu destinaţie agricolă şi din categoria de terenuri ale fondului silvic. precum şi din circuitul agricol IV.05. La vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică.2006] [Nota modificată prin Legea nr.237-XIV din 23.15 . primăriile municipiilor. terenurilor aferente obiectivelor private. Hînceşti. Tiraspol. Străşeni. satelor (comunelor) vor întocmi. Preţul normativ al pămîntului pentru terenurile ocupate de obiective industriale. aferente construcţiilor nefinalizate. aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează.98] [Nota modificată prin Legea nr.10 . 5. 8. [Nota completată prin Legea nr. 9.pentru municipiile Bălţi.04.59 13897.09.81-XVI din 13. În cazul cînd unele terenuri din categoria terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă sînt trecute în categoria terenurilor cu destinaţie agricolă sau ale fondului silvic preţul normativ al pămîntului se calculează pornind de la tarifele specificate la poziţia I din anexă.II. precum şi terenurile aferente construcţiilor nefinalizate sînt vîndute de autorităţile administraţiei publice locale. 04.04. 0. se aplică următorii coeficienţi: 0. în funcţie de fertilitatea solului stabilită pentru terenul respectiv. aferente construcţiilor nefinalizate.25 la tarifele specificate la poziţia I din anexă. 2. se aplică coeficientul 0.44 . Rîbniţa. 4.1997 868.pentru municipiile Cahul.98] __________ Legile Republicii Moldova 1308/25.07. pentru extragerea zăcămintelor de substanţe minerale utile.44 13897. la preţul normativ calculat conform tarifelor specificate la poziţia a III-a din anexă. Comrat. Soroca. fără plată.1566-XIII din 26.02 .268-XVI din 28. se calculează în funcţie de fertilitatea medie a solului stabilită pentru republică. oraşelor. 0.04] [Nota modificată prin Legea nr.30 . precum şi a terenurilor utilizate în procesul tehnologic. necesare pentru perfectarea tranzacţiei de vînzare-cumpărare a terenurilor.266-XVI din 28. de alte construcţii. 10. precum şi din circuitul agricol. în vigoare 11. satul (comuna) respectiv(ă) sau.07. în vigoare 09. Înstrăinarea forţată a terenurilor agricole. fără aplicarea coeficientului.2006. în vigoare 10. precum şi pentru terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă. Repunerea în aplicare a prevederilor punctelor 3 şi 4 din notă se efectuează de la data publicării Legii nr.2006.08.81-XVI din 13 mai 2005.02. Orhei.99] [Nota modificată prin Legea nr. precum şi a terenurilor utilizate în procesul tehnologic. În cazul în care recultivarea nu asigură returnarea terenurilor în circuitul agricol sau în fondul silvic la nivelul calităţii solului prevăzut în proiectul de recultivare. pierderile cauzate de scăderea calităţii solului urmează a fi recuperate în funcţie de tarifele stabilite pentru fiecare unitate grad/hectar la poziţia menţionată. 6.07. inclusiv localităţile care intră în componenţa acestuia. Criuleni.09. Preţul normativ al terenurilor cu destinaţie agricolă. 3. În cazul vînzării de către stat a terenurilor utilizate în procesul tehnologic. Preţul normativ al terenurilor cu destinaţie agricolă se va calcula în funcţie de fertilitatea medie a solului stabilită pentru oraşul. la cererea proprietarului.06. Căuşeni. în conformitate cu proiectul de recultivare. cu acordul autorităţii împuternicite de Guvern. 0.05. în vigoare 08.