P. 1
Legea 1308

Legea 1308

|Views: 19|Likes:
Published by Ruslan Brv
Dreptul
Dreptul

More info:

Published by: Ruslan Brv on Jan 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2013

pdf

text

original

LEGE privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului Nr.1308-XIII din 25.07.

97
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.57-58/515 din 04.09.1997

***
CUPRINS Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1. Domeniul de aplicare a legii Articolul 2. Noţiunea de preţ normativ al pămîntului Capitolul II VÎNZAREA-CUMPĂRAREA TERENURILOR Articolul 3. Vînzarea terenurilor Articolul 4. Vînzarea terenurilor proprietate publică Articolul 5. Vînzarea terenurilor proprietate privată Articolul 6. Vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în proprietate privată Articolul 7. Vînzarea-cumpărarea loturilor pomicole Articolul 8. Vînzarea-cumpărarea loturilor de pămînt de pe lîngă casă Articolul 9. Vînzarea-cumpărarea terenurilor destinate construcţiilor în municipii, oraşe şi sate (comune) Capitolul III PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI Articolul 10. Preţul normativ al pămîntului la vînzarea-cumpărarea şi arendarea terenurilor Articolul 10/1. Plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor private Capitolul IV PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI PENTRU EXCLUDEREA TERENURILOR DIN CATEGORIILE DE TERENURI CU DESTINAŢIE AGRICOLĂ ŞI ALE FONDULUI SILVIC, PRECUM ŞI DIN CIRCUITUL AGRICOL, ŞI ATRIBUIREA LOR LA ALTE CATEGORII DE TERENURI Articolul 11. Excluderea terenurilor Articolul 12. Compensarea pierderilor Articolul 13. Tarifele aplicate la compensarea pierderilor Articolul 14. Acumularea şi utilizarea mijloacelor băneşti rezultate din compensarea pierderilor Capitolul V PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI ÎN PROCESUL ÎNSTRĂINĂRII FORŢATE A TERENURILOR Articolul 15. Scopul şi cazurile de înstrăinare forţată a terenurilor Articolul 16. Drepturile persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale căror terenuri au fost înstrăinate forţat în scopul satisfacerii necesităţilor funciare ale statului Articolul 17. Compensarea pierderilor cauzate de înstrăinarea forţată a terenurilor Capitolul VII DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

(3) La preţul normativ al terenurilor localităţilor (cu excepţia loturilor de pămînt de pe lîngă casă). de transport. conform anexei parte integrantă a prezentei legi.05. b) includerii valorii terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate specificate la lit. la propunerea Guvernului. precum şi a terenurilor aferente construcţiilor nefinalizate. Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1. Noţiunea de preţ normativ al pămîntului (1) Preţul normativ al pămîntului constituie o măsură de estimare a valorii lui echivalente cu potenţialul natural şi economic al acestuia.09. şi se indexează.2002 Notă: Legea republicată în Monitorul Oficial nr.1 modificat prin Legea nr. a terenurilor aferente obiectivelor private. 4 Parlamentul adoptă prezenta lege. [Art. (2) Tarifele pentru calcularea preţului normativ al pămîntului se stabilesc pentru o unitate convenţională (grad-hectar).a) în capitalul social al acestora. de alte obiective neagricole se adaugă şi cheltuielile de amenajare inginerească a teritoriului.1566-XIII din 26.05.2 modificat prin Legea nr.147-149 din 06. Vînzarea terenurilor . în funcţie de rata inflaţiei. exprimate în valută naţională. precum şi din circuitul agricol. inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează.2006. c) excluderii terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. textul "întreprindere privată" se substituie prin textul "obiectiv privat" conform Legii nr. în vigoare 10. e) relaţiilor de arendă. pe baza indicilor cadastrali (cantitativi şi calitativi).05] [Art. în vigoare 08.2001 pag.02. al celor ocupate de obiective industriale.1254-XV din 19.07.237-XIV din 23.07.Articolul 23 Dispoziţii tranzitorii Articolul 24 Îndatoririle Guvernului Articolul 25 Abrogări Anexă Tarife pentru calcularea preţului normativ al pămîntului (pentru o unitate grad-hectar) în lei Notă: În cuprinsul legii. indiferent de tipul de proprietate asupra pămîntului.06.12.81-XVI din 13.268-XVI din 28. în calitate de cotă de participare a acestuia în patrimoniul obiectivului sau al construcţiei.12. d) înstrăinării forţate a terenurilor. [Art. şi atribuirii lor la alte categorii de terenuri.98] Articolul 2.1 completat prin Legea nr.2006] Capitolul II VÎNZAREA-CUMPĂRAREA TERENURILOR Articolul 3. Domeniul de aplicare a legii Prezenta lege se aplică în cazurile: a) vînzării-cumpărării terenurilor. de către Parlament. El se determină de către prezenta lege şi se aplică în procesul realizării relaţiilor funciare.1 modificat prin Legea nr.98] [Art. la decizia adunării generale a acţionarilor (fondatorilor) şi cu acordul proprietarului de teren.

1566-XIII din 26.02.988-XIV din 18.3 modificat prin Legea nr. oraşului. (4) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică se efectuează cu achitarea preţului la o plată unică sau în rate. (4) În scopul impozitării funciare.pentru vînzare-cumpărare de terenuri proprietate publică.2000] [Art. (5) Toate contractele de vînzare-cumpărare a terenurilor se autentifică notarial. b) de primăria municipiului.05.99] [Art.07. (3) Terenurile proprietate publică pot fi vîndute atît persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova. se achită mai întîi cel puţin 25% din preţul terenului. oraşului.06. încheie contractul de vînzarecumpărare şi stabileşte termenul de achitare a plăţii.05] [Art.98] [Art. iar în cazul vînzării terenurilor proprietate publică .05. (2) Vînzarea-cumpărarea pămîntului se efectuează prin contractul de vînzare-cumpărare la preţ normativ sau la preţ liber. organul împuternicit de Guvern examinează. se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale cu autorizarea Guvernului sau a autorităţii împuternicite de el. iar restul plăţii poate fi eşalonat pe un termen de pînă la 10 ani şi de pînă la 5 ani pentru terenurile neutilizate în procesul tehnologic aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. precum şi dreptul deţinătorului asupra terenului. delimitarea cărora se stabileşte prin lege. repartizîndu-l în cote egale achitate trimestrial. indexate în funcţie de rata inflaţiei în cazul în care rata inflaţiei a fost stabilită conform art. după caz: a) de organul cadastral teritorial în a cărui rază este situat terenul . în termen de o lună. amplasate pe terenurile în cauză. Preţul de vînzare a imobilului se constituie din preţul terenului plus preţul bunurilor imobiliare.05. Vînzarea terenurilor proprietate publică (1) Terenurile proprietate publică se împart în terenuri proprietate de stat şi terenuri proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale. inclusiv în baza rezultatelor licitaţiei.3 modificat prin Legea nr. Pentru perfectarea tranzacţiei de vînzare-cumpărare se prezintă documente în care sînt indicaţi parametrii cantitativi şi calitativi ai terenului. la organul împuternicit de Guvern o cerere de cumpărare a terenului.pentru vînzarecumpărare de terenuri proprietate privată. (3) Terenurile pe care sînt amplasate construcţii.81-XVI din 13. în fiecare caz concret.3 modificat prin Legea nr. amplasate pe acest teren.autorităţile administraţiei publice locale. b) primăria municipiului. care soluţionează concomitent toate problemele referitoare la construcţiile. asigură elaborarea planului terenului. după caz. satului (comunei) în al cărei teritoriu este situat terenul .(1) Dreptul de vînzare a terenurilor proprietate privată îl are proprietarul.237-XIV din 23. La încheierea contractului de vînzare-cumpărare în rate.12. satului (comunei) sau.(2). în vigoare 10. noul deţinător al terenului şi autoritatea administraţiei publice locale informează neîntîrziat organul fiscal teritorial despre schimbarea deţinătorului de teren.509-XIV din 15. satului (comunei) sau. plantaţii multianuale şi alte bunuri imobiliare se vînd concomitent cu înstrăinarea bunurilor imobiliare. instalaţii inginereşti. cît şi investitorilor străini. eliberate. (2) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică (cu excepţia terenurilor ce se află în folosinţa membrilor întovărăşirilor pomicole şi fondului de rezervă destinat necesităţilor sociale ale localităţilor). .3 modificat prin Legea nr. instalaţiile inginereşti.98] Articolul 4. oraşului. plantaţiile multianuale şi alte bunuri imobiliare. Neachitarea plăţii în decurs de o lună de la expirarea termenului de plată pe trimestru constituie temei pentru desfacerea contractului în modul stabilit. determină preţul terenului (sectorului de teren). (5) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică se efectuează astfel: a) cumpărătorul (persoană fizică sau persoană juridică) depune la primăria municipiului.2 alin.3 modificat prin Legea nr. după caz. [Art. cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic care se vînd numai persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova. cererea cumpărătorului.

1254-XV din 19. noul deţinător în registrul cadastral al deţinătorilor de teren şi informează despre aceasta organul fiscal teritorial. pot fi formate ca bunuri imobile de sine stătătoare.2002] [Art.1566-XIII din 26.05] [Art. (12) Mijloacele băneşti rezultate din vînzarea terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se distribuie astfel: 80% .07.12.05. . (3) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate privată prin înţelegere între vînzător şi cumpărător include următoarele acţiuni: a) vînzătorul perfectează documentele care îi confirmă dreptul de proprietate asupra pămîntului.4 modificat prin Legea nr. în vigoare 31. Celelalte terenuri destinate construcţiilor se vînd prin concurs sau la licitaţie. În cazul vînzării-cumpărării terenului la preţ liber. aferente obiectivelor private.06. inclusiv la licitaţie. e) noul deţinător de teren prezintă contractul de vînzare-cumpărare şi planul terenului la oficiul cadastral teritorial în a cărui rază de activitate este situat terenul pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra lui.81-XVI din 13.4 modificat prin Legea nr.268-XVI din 28. (6) Dreptul de proprietate asupra terenului se dobîndeşte în momentul înregistrării în registrul bunurilor imobile. [Art. (9) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează.la bugetul municipiului. (11) Mijloacele băneşti rezultate din vînzarea terenurilor proprietate publică a statului se varsă la bugetul de stat şi se distribuie astfel: 80% .354-XVI din 23. în vigoare 10.98] [Art. precum şi construcţiilor nefinalizate.la bugetul de stat şi 20% .2006. se efectuează la preţul normativ al pămîntului. (8) La încheierea contractelor de vînzare-cumpărare a terenului.05.4 modificat prin Legea nr.c) cumpărătorul achită. în termen de o lună. preţul acestuia nu poate fi mai mic decît preţul normativ al pămîntului.01. oraşului.pentru a fi utilizate la realizarea programului complex de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor. b) vînzătorul şi cumpărătorul încheie contractul de vînzare-cumpărare. terenurile menţionate se transmit în proprietate persoanelor în drept ori se înstrăinează în alt mod conform legislaţiei.07.4 modificat prin Legea nr.06] [Art.237-XIV din 23. incluse în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri sau în registrul bunurilor imobile cu drept de proprietate asupra acestora. (10) Terenul de pe lîngă casă atribuit în folosinţă temporară şi terenul cu care lotul de pămînt de pe lîngă casă depăşeşte norma prevăzută de legislaţie se vînd la preţul normativ conform tarifului indicat la poziţia I din anexa la lege sau se dau în arendă persoanelor în a căror folosinţă se află. Vînzarea terenurilor proprietate privată (1) În categoria terenurilor proprietate privată intră toate terenurile deţinătorilor. aprobat de Guvern. după parametri şi amplasare.12.2007] [Art. aprobat de Guvern. autoritatea administraţiei publice locale poate stabili unele restricţii (servituţi) pe care proprietarii vor fi obligaţi să le respecte.4 modificat prin Legea nr.4 modificat prin Legea nr.la bugetul de stat pentru a fi utilizate la realizarea programului complex de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor. (2) Proprietarii au dreptul de a vinde terenurile la preţ liber. În cazul în care.98] Articolul 5. c) contractul de vînzare-cumpărare a pămîntului se autentifică Notarial. (7) Autoritatea administraţiei publice locale trece. suma egală cu preţul normativ al pămîntului prevăzut pentru destinaţia respectivă. în vigoare 01. cu excepţiile prevăzute de lege. d) contractul de vînzare-cumpărare se autentifică notarial.05. satului (comunei) şi 20% .02.01. în termen de 10 zile.

2006. (3) Terenurile întovărăşirilor pomicole ocupate de drumuri. (8) Contractul de vînzare-cumpărare poate prevedea eşalonarea plăţii conform art.12. iar dacă se constată că suprafaţa . aflat în folosinţa lor. persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova.354-XVI din 23.cumpărare se constată că suprafaţa lotului pomicol este mai mare decît cea indicată de conducerea întovărăşirii pomicole.5 modificat prin Legea nr. satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul. (4) Dreptul de proprietate asupra terenului se dobîndeşte în momentul înregistrării în registrul bunurilor imobile. (9) În cazul cînd după perfectarea contractului de vînzare. (2) Dreptul de vînzare-cumpărare a terenurilor cu destinaţie agricolă aparţine statului.d) noul deţinător de teren prezintă contractul de vînzare-cumpărare la oficiul cadastral teritorial în a cărui rază de activitate este situat terenul pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra lui. (4) Membrii întovărăşirilor pomicole care doresc să cumpere lotul. (6) Borderoul de calcul pentru determinarea preţului de vînzare a lotului pomicol. (4) De dreptul preferenţial la cumpărarea terenului (a unor sectoare din teren) proprietate comună beneficiază coproprietarii. (5) Primăria municipiului. (2) Loturile pomicole neprivatizate sînt atribuite în folosinţa membrilor întovărăşirilor pomicole păstrîndu-se proprietatea publică asupra lor.12.99] [Art. depun la autoritatea administraţiei publice locale o cerere de cumpărare. (7) Contractul de vînzare-cumpărare a lotului pomicol este perfectat în triplu exemplar de reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale şi este remis cumpărătorului.98] Articolul 6.6 modificat prin Legea nr. vînzătorului şi notarului. la care anexează documentele ce confirmă calitatea de membru al întovărăşirii respective.98] [Art. precum şi persoanelor juridice al căror capital social nu conţine investiţii străine. [Art.05. Vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în proprietate privată (1) Se permite vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în proprietate privată. oraşului sau satului (comunei) pe al cărui teritoriu se află întovărăşirea pomicolă examinează cererile de cumpărare ale membrilor întovărăşirilor pomicole.4.98] [Art. Destinaţia terenurilor se stabileşte pe baza informaţiei primăriei municipiului. ei au dreptul de a le înstrăina prin acte juridice între vii numai cetăţenilor Republicii Moldova.237-XIV din 23.6 modificat prin Legea nr.12.5 modificat şi completat prin Legea nr. (3) În cazul în care cetăţenii străini sau apatrizii devin proprietari de terenuri cu destinaţie agricolă sau ale fondului silvic prin moştenire legală sau testamentară.6 modificat prin Legea nr. cumpărătorul va achita o plată suplimentară corespunzătoare.06] [Art.2006] [Art.5 modificat prin Legea nr.01. Vînzarea-cumpărarea loturilor pomicole (1) Membrii întovărăşirilor pomicole sînt deţinători de loturi pomicole. În cazul în care cererea de cumpărare este respinsă. în vigoare 31. serveşte drept bază pentru perfectarea contractului de vînzare-cumpărare. examinat şi aprobat de autoritatea administraţiei publice locale. trecuţi în registrele cadastrale ale deţinătorilor de teren.04.6 modificat prin Legea nr.1566-XIII din 26.02. cetăţeni ai Republicii Moldova.05. oraşului.02.04.86-XVI din 20. în vigoare 19.98] Articolul 7.360-XIV din 16.237-XIV din 23. [Art. precum şi avizul conducerii întovărăşirii pomicole respective şi adoptă o hotărîre privind vînzarea-cumpărarea lotului pomicol.1566-XIII din 26. hotărîrea autorităţii administraţiei publice locale poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ competentă în condiţiile legii. clădiri şi obiective de deservire a membrilor întovărăşirilor pomicole sînt trecute la categoria terenurilor de uz public. cu responsabilitate personală faţă de legislaţia funciară.

amenajarea terenurilor. fără dreptul de a amplasa pe ele obiective care pot schimba indicii acestor zone. (7) Persoanele fizice sau persoanele juridice cărora li s-au atribuit terenuri din fondul de rezervă.06. pierderile generate de excluderea acestora din circuitul agricol nu se compensează. (6) Nu sînt supuse vînzării-cumpărării terenurile fondului apelor. (3) Proprietarul lotului de pămînt de pe lîngă casă are dreptul de a-l vinde integral sau parţial. preţul se calculează pornind de la gradul de fertilitate a solului în unitatea administrativ-teritorială respectivă. oraşe şi sate (comune) (1) În municipii. accesul la căile de comunicaţii. conform legislaţiei. de anexele gospodăreşti şi de grădini.este mai mică. persoanelor fizice sau persoanelor juridice care au obţinut dreptul de proprietate asupra obiectivelor amplasate pe aceste terenuri. Vînzarea-cumpărarea terenurilor destinate construcţiilor în municipii. prevăzute de planul general de dezvoltare a localităţii şi terenurile care urmează a fi folosite în aceste scopuri.S. (10) Proprietarul are dreptul de a vinde lotul său pomicol la preţ liber.03] [Art. precum şi terenurile a căror suprafaţă depăşeşte norma prevăzută de legislaţie. (3) Terenurile proprietate publică pe care sînt amplasate obiective proprietate de stat se vînd. de la fertilitatea solului exprimată în grade şi tarifele pentru determinarea preţului normativ al pămîntului. locul amplasării terenurilor. inclusiv terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. (2) Dreptul de a cumpăra de la stat şi de a vinde terenuri destinate construcţiilor în municipii. unui alt cetăţean al Republicii Moldova sau statului. la preţ liber. (2) Proprietar al lotului de pămînt de pe lîngă casă este persoana fizică care l-a primit conform legislaţiei şi l-a legalizat prin titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren.4.12.237-XIV din 23. precum şi terenurile de uz public. atribuite conform legislaţiei. În lipsa informaţiei despre gradul de fertilitate a lotului supus vînzăriicumpărării. atît persoanelor fizice şi persoanelor juridice. primăria îi restituie acestuia banii plătiţi în plus.07. după privatizarea obiectivelor menţionate. Articolul 9.03. sînt legalizate ca proprietari asupra pămîntului. cît şi statului. (5) Terenurile din zonele de protecţie şi zonele sanitare ale întreprinderilor pot fi vîndute numai întreprinderilor în cauză. după compensarea pierderilor cauzate de excluderea acestora din circuitul agricol. terenurile aferente obiectivelor private. (4) Nu sînt supuse vînzării-cumpărării loturile de pămînt de pe lîngă casă aflate în folosinţa temporară a cetăţenilor.7 modificat prin Legea nr. precum şi terenurile aferente construcţiilor nefinalizate. inclusiv conform art. [Art.240-XV din 13. în vigoare 08. Diferenţa de preţ este achitată de ambele părţi în termen de o lună.7 modificat prin Legea nr. se calculează pornind de la indicii cadastrali medii.02. cele destinate reţelelor inginereşti.82 din Codul funciar al R. (5) Preţul normativ al lotului de pămînt de pe lîngă casă se calculează pornind de la suprafaţa lui. inclusiv la licitaţie. suprafaţa lor. inclusiv la licitaţie. Moldova cu toate modificările şi completările ulterioare. oraşe şi sate (comune) îl au persoanele fizice şi persoanele juridice din Republica Moldova şi investitorii străini. destinate construcţiilor.S. . terenuri destinate construcţiilor se consideră terenurile pe care sînt amplasate construcţii şi amenajări.7 modificat prin Legea nr. În cazul atribuirii terenurilor deteriorate natural. Terenurile menţionate se vînd conform art. Vînzarea-cumpărarea loturilor de pămînt de pe lîngă casă (1) Loturile de pămînt de pe lîngă casă includ terenurile ocupate de casă. oraşe şi sate (comune). (4) Preţul terenurilor din intravilanul localităţilor.98] [Art.98] Articolul 8.1566-XIII din 26.

al loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi al loturilor pomicole se calculează pornind de la tarifele specificate la poziţia I din anexă. (9) Terenurile din fondul de rezervă folosite în scopuri agricole pînă la utilizarea lor conform destinaţiei se dau în arendă în mod prioritar lucrătorilor şi pensionarilor din sfera socială. (4) Tarifele pentru calcularea preţului normativ al pămîntului sînt indicate în anexă.pentru municipiile Bălţi. (10) În cazul arendării terenurilor prin licitaţie sau prin concurs. [Art. (3) Pentru calcularea preţului normativ al pămîntului este necesar de a primi caracteristica lui cadastrală. după cum urmează: 2% . (7) Preţul normativ la vînzarea-cumpărarea terenurilor destinate construcţiilor. precum şi a terenurilor aferente construcţiilor nefinalizate.pentru celelalte .pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate privată.01. satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul . se calculează pornind de la tarifele specificate la poziţia a IV-a din anexă.9 modificat prin Legea nr.(9).446-XV din 13. precum şi în alte cazuri ce ţin de activitatea economică. (11) Pentru terenurile proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. inclusiv la licitaţie.a).5% .04] [Art.11. Preţul normativ al pămîntului la vînzarea-cumpărarea şi arendarea terenurilor (1) Preţul normativ al pămîntului se stabileşte la vînzarea-cumpărarea terenurilor. Ea constituie nu mai puţin de 2% şi nu mai mult de 10% din preţul normativ al pămîntului calculat pentru destinaţia respectivă. contractul de arendă a terenurilor respective. b) de la primăria municipiului. (8) Plata anuală de arendă a terenurilor proprietate publică se stabileşte în funcţie de destinaţia terenurilor arendate. plata de arendă a terenurilor menţionate echivalează cu impozitul funciar pentru loturile de pămînt de pe lîngă casă stabilit pentru anul respectiv.98] Capitolul III PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI Articolul 10. după caz: a) de la organul cadastral teritorial în a cărui rază de acţiune este situat terenul . (2) În cazul încheierii contractului de vînzare-cumpărare a terenurilor aferente necesare pentru activitatea obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate specificate la alin.(1) lit. şi constituie nu mai puţin de 2% din preţul normativ al terenului arendat.12. drept grad de fertilitate a lotului de pămînt de pe lîngă casă (lotului pomicol) propus spre vînzare-cumpărare se consideră gradul mediu de fertilitate din unitatea administrativ-teritorială (întovărăşirea pomicolă). Pentru aceste categorii de persoane. (5) Preţul normativ al terenurilor cu destinaţie agricolă. (6) În cazul cînd nu au fost efectuate cercetări pedologice suplimentare. plata anuală de arendă se stabileşte la licitaţie (concurs). inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. terenurilor aferente obiectivelor private.98] [Art. din preţul normativ calculat pentru terenurile aferente cu destinaţie respectivă.02. oraşului. precum şi familiilor social defavorizate. (9) Terenurile proprietate privată pe care sînt amplasate construcţii din intravilanul localităţilor pot fi supuse vînzării-cumpărării la preţ liber. devine nul din momentul intrării în vigoare a contractului de vînzare-cumpărare. plata anuală de arendă se stabileşte în procente.1566-XIII din 26.pentru municipiul Chişinău inclusiv localităţile care intră în componenţa acestuia. (10) şi (11).(8) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică destinate construcţiilor se efectuează în conformitate cu articolul 4. în vigoare 01.9 modificat prin Legea nr. Bender.237-XIV din 23. la arendarea lor.9 modificat prin Legea nr. precum şi construcţiilor nefinalizate.pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică. 1% . Tiraspol. încheiat anterior cu autoritatea administraţiei publice locale. obiectivelor private. 1.03. cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.

02. .10 modificat prin Legea nr. precum şi pentru efectuarea altor lucrări de îmbunătăţire a calităţii solurilor şi de ţinere a cadastrului funciar general. pentru perioada care urmează momentului adoptării de către consiliul local a deciziei corespunzătoare pînă la încheierea contractului de vînzare-cumpărare sau de arendă. PRECUM ŞI DIN CIRCUITUL AGRICOL.81-XVI din 13.98] [Art.03] [Art.12. cît şi în interesele deţinătorilor de terenuri.06.05] [Art.a). la propunerea acestora.(1) lit.05. 0.2000] [Art.5% . şi nu mai mare de 10% din preţul normativ al pămîntului.10/1 modificat prin Legea nr. stabilită în mod unilateral de consiliile locale.10/1 modif. trec în fondul de rezervă al autorităţii publice respective care nu este în drept să refuze preluarea lor. Celelalte terenuri aflate anterior în folosinţa proprietarilor obiectivelor şi construcţiilor. (2) Programul de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor este elaborat şi aprobat de Guvern şi urmează a fi realizat prin autorităţile administraţiei publice şi Serviciul de stat pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare şi cadastru funciar general.06.02. calculată conform art.03.2000] Capitolul IV PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI PENTRU EXCLUDEREA TERENURILOR DIN CATEGORIILE DE TERENURI CU DESTINAŢIE AGRICOLĂ ŞI ALE FONDULUI SILVIC. se va încasa anual plata pentru folosirea terenului. [Art. ŞI ATRIBUIREA LOR LA ALTE CATEGORII DE TERENURI Articolul 11.81-XVI din 13.05. (10).25-XV din 13.25-XV din 13. Excluderea terenurilor Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. şi atribuirea lor la alte categorii de terenuri se face atît în interesele publice. în vigoare 10. Străşeni. calculat pentru destinaţia respectivă. 0.02. nu mai mică decît plata anuală de arendă.1403-XIV din 07.10 modificat prin Legea nr. Plata specificată va fi încasată. Criuleni. prin Legea nr.10 modificat prin Legea nr.05.98] Articolul 10/1.(1) se aplică doar pentru terenurile aferente necesare pentru activitatea obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate specificate la art. (2) Plata stabilită la alin. în termenele fixate de consiliile locale.1566-XIII din 26.10 modif. (3) Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic se efectuează în toate cazurile de către persoanele fizice şi persoanele juridice interesate. în vigoare 10. în vigoare 28.12.pentru celelalte oraşe.2% pentru sate (comune). precum şi din circuitul agricol. Plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor private (1) În cazul în care proprietarii obiectivelor privatizate sau ai întreprinderilor şi obiectivelor private nu au cumpărat sau nu au arendat terenuri aferente obiectivelor şi întreprinderilor menţionate.12.03.03] [Art.05] [Art.02.05. [Art.municipii şi oraşele Anenii Noi. precum şi din circuitul agricol. Ialoveni. în vigoare 28. indiferent de scopul excluderii terenurilor şi tipul de proprietate asupra lor. Articolul 12. prin Legea nr. de la aceştia.1403-XIV din 07.237-XIV din 23.10 alin. Compensarea pierderilor (1) Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic.10 modificat prin Legea nr.10/1 introdus prin Legea nr. şi atribuirea lor la alte categorii de terenuri se efectuează în scopul obţinerii de mijloace pentru finanţarea programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor. în modul şi termenele fixate în conformitate cu legislaţia.02.

[Art.02. (3) Înstrăinarea forţată a terenurilor în alte scopuri decît cele agricole este admisă numai în cazurile utilităţii publice: construcţia întreprinderilor industriale. se compensează pornind de la tarifele specificate la poziţia a III-a din anexă. (4) Litigiile funciare.07. precum şi din circuitul agricol.2006. în vigoare 03.01. Articolul 14. (3) Dacă proprietarul terenului refuză să ia teren în schimb ori statul nu dispune de teren pentru schimb.14 modificat prin Legea nr. . dezvoltarea localităţilor. apărute în procesul înstrăinării forţate a terenurilor. construcţia unor obiective cu destinaţie specială. Drepturile persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale căror terenuri au fost înstrăinate forţat în scopul satisfacerii necesităţilor funciare ale statului (1) Statul propune proprietarului terenului un alt teren în schimbul celui înstrăinat forţat. (2) Înstrăinarea forţată a terenurilor în scopuri agricole este determinată de necesitatea creării unor unităţi agricole de stat (ştiinţifice sau experimentale). şi de atribuirea lor la alte categorii de terenuri se încasează la bugetul de stat şi se utilizează exclusiv pentru realizarea programului complex de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor.356-XVI din 23. crearea monumentelor naturii şi istoriei. instalaţiilor hidrotehnice şi altor amenajări ale serviciului apelor. (4) Modul de înstrăinare forţată a terenurilor se stabileşte conform legislaţiei. (2) În cazul cînd calitatea terenului propus în schimb este în defavoarea proprietarului de terenuri. cu excepţia celor de uz public sau celor ce urmează a fi atribuite la categoriile fondului silvic. se soluţionează conform legislaţiei.06] Capitolul V PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI ÎN PROCESUL ÎNSTRĂINĂRII FORŢATE A TERENURILOR Articolul 15.268-XVI din 28. precum şi din alte categorii de terenuri. pierderile i se compensează în bani. construcţia instituţiilor de cultură. Tarifele aplicate la compensarea pierderilor Pierderile cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. trasarea telecomunicaţiilor. de ocrotire a sănătăţii. complexelor sportive şi de agrement.14 modificat prin Legea nr. (2) Guvernul adoptă hotărîrea de atribuire a terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. Articolul 16. incluse în circuitul agricol pentru a fi folosite în alt scop decît cel agricol. Articolul 13. (3) Modificarea destinaţiei terenurilor şi legalizarea drepturilor deţinătorilor de terenuri se efectuează numai după compensarea pierderilor.12. în vigoare 01. acestuia i se compensează pierderile cauzate de schimb. drumurilor. Scopul şi cazurile de înstrăinare forţată a terenurilor (1) Înstrăinarea forţată a terenurilor se efectuează de către Guvern de comun acord cu autorităţile respective ale administraţiei publice locale în scopul satisfacerii necesităţilor funciare ale statului.(4) Sînt compensate de asemenea pierderile cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenurilor fondului de rezervă şi a altor categorii de terenuri.2007] [Art. Acumularea şi utilizarea mijloacelor băneşti rezultate din compensarea pierderilor (1) Mijloacele băneşti destinate compensării pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. precum şi din circuitul agricol. aprobat de Guvern. în termen de o lună după transferarea de către persoanele fizice sau persoanele juridice a mijloacelor băneşti echivalente cu pierderile cauzate de excluderea terenurilor din circuitul agricol. extragerea zăcămintelor subterane. de învăţămînt.05.

calcularea preţului normativ al pămîntului pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează organul cadastral teritorial este prezentată de primăria municipiului. în termen de 3 luni: va pune actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.12. pentru operarea modificărilor în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri. (3) Informaţia cadastrală necesară pentru încheierea contractului de vînzare-cumpărare.30 . în termen de 3 luni de la data autentificării notariale.57) se abrogă. Nr.12.23 completat prin Legea nr.98] Capitolul VII DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII Articolul 23 (1) Prezenta lege intră în vigoare după o lună de la data publicării. loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi loturilor pomicole 434. dar nu mai puţin decît preţul normativ calculat conform tarifelor prevăzute la poziţia a II-a din anexă.98] [Capitolul VI exclus prin Legea nr. Vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă. la primăria municipiului.237-XIV din 23. (2) În cazul în care autoritatea administraţiei publice şi proprietarul terenului nu ajung la o înţelegere în privinţa preţului de piaţă al terenului supus înstrăinării forţate.12. satului (comunei) pe a cărei teritoriu este situat terenul. preţul va fi stabilit de instanţa judecătorească în baza raportului de expertiză prezentat de experţii independenţi. satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul. (2) Pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează organul cadastral teritorial.1308-XIII.237-XIV din 23.6. [Art. nr. Articolul 25 Legea nr. oraşului.302-XIII din 2 decembrie 1994 privind preţul normativ al pămîntului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. va asigura revizuirea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor normative care contravin prezentei legi.98] Articolul 17. (4) Legile şi celelalte acte normative rămîn în vigoare în măsura în care nu contravin prezentei legi.12.237-XIV din 23.237-XIV din 23. Compensarea pierderilor cauzate de înstrăinarea forţată a terenurilor (1) Compensarea pierderilor cauzate de înstrăinarea forţată a terenurilor are loc conform preţului de piaţă al acestora. va asigura elaborarea actelor normative care ar reglementa aplicarea prezentei legi.16 modificat prin Legea nr. oraşului. contractul de vînzare-cumpărare va fi prezentat. PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Chişinău.98] Articolul 24 Guvernul. Dumitru MOŢPAN Anexă la Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului TARIFE pentru calcularea preţului normativ al pămîntului (pentru o unitate grad-hectar) în lei I. 25 iulie 1997.17 modificat prin Legea nr. [Art. art.[Art. 1995.

10 . 0. 3.2006] [Nota modificată prin Legea nr. 11) În cazul excluderii terenurilor din categoria de terenuri cu destinaţie agricolă şi din categoria de terenuri ale fondului silvic. În cazul în care recultivarea nu asigură returnarea terenurilor în circuitul agricol sau în fondul silvic la nivelul calităţii solului prevăzut în proiectul de recultivare.1254-XV din 19.2006] Notă: 1. la preţul normativ calculat conform tarifelor specificate la poziţia a III-a din anexă. se aprobă de consiliile locale. în vigoare 08.pentru municipiile Bălţi. 2.04] [Nota modificată prin Legea nr. pentru extragerea zăcămintelor de substanţe minerale utile.360-XIV din 16. loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi loturilor pomicole III.2006.06. în vigoare 11.81-XVI din 13 mai 2005. Comrat. Suprafaţa terenurilor utilizate în procesul tehnologic.pentru sate (comune). fără aplicarea coeficientului. Soroca. Dubăsari.07. 0.98] __________ Legile Republicii Moldova 1308/25.190-XV din 10. satul (comuna) respectiv(ă) sau. în vigoare 09. Edineţ.07. Criuleni.1566-XIII din 26.II. de transport.09.pentru celelalte oraşe. Prezenta normă nu se aplică la calcularea cuantumului plăţii de arendă a terenurilor agricole. precum şi terenurile aferente construcţiilor nefinalizate sînt vîndute de autorităţile administraţiei publice locale. pierderile cauzate de scăderea calităţii solului urmează a fi recuperate în funcţie de tarifele stabilite pentru fiecare unitate grad/hectar la poziţia menţionată. 04. Străşeni. Terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi al terenurilor întovărăşirilor pomicole se calculează prin aplicarea coeficientului 0.98] [Nota modificată prin Legea nr. în conformitate cu proiectul de recultivare.2002] [Nota modificată prin Legea nr. Rîbniţa. fără plată.pentru municipiul Chişinău.09.44 13897. Hînceşti.99] [Nota modificată prin Legea nr. aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. la preţul normativ calculat conform tarifelor specificate la poziţia a IV-a din anexă. Ialoveni. [Nota completată prin Legea nr. precum şi a terenurilor utilizate în procesul tehnologic. Căuşeni.2006. Tiraspol. 9. 6. de alte construcţii. în vigoare 10.07. În cazul vînzării de către stat a terenurilor utilizate în procesul tehnologic. precum şi a terenurilor utilizate în procesul tehnologic.15 . 4.07. la cererea proprietarului.30 . Preţul normativ al terenurilor cu destinaţie agricolă se va calcula în funcţie de fertilitatea medie a solului stabilită pentru oraşul. primăriile municipiilor. Repunerea în aplicare a prevederilor punctelor 3 şi 4 din notă se efectuează de la data publicării Legii nr. 5. Ungheni şi oraşele Anenii Noi. 0 05 . precum şi din circuitul agricol IV.02 . oraşelor.02. precum şi pentru terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă.25 la tarifele specificate la poziţia I din anexă.97 Lege privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului //Monitorul Oficial 5758/515. precum şi din circuitul agricol. Preţul normativ al terenurilor cu destinaţie agricolă.04. Vînzarea-cumpărarea terenurilor din intravilanul localităţilor (cu excepţia loturilor de pămînt de pe lîngă casă) [Anexa modificată prin Legea nr. terenurilor aferente obiectivelor private.08. inclusiv planurile terenurilor. aferente construcţiilor nefinalizate. toate documentele.81-XVI din 13.1997 868.237-XIV din 23. satelor (comunelor) vor întocmi.59 13897.04.268-XVI din 28.06. Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic.pentru municipiile Cahul. Prevederile punctelor 3 şi 4 din notă se aplică pînă la data de 1 ianuarie 2007. Preţul normativ al pămîntului pentru terenurile ocupate de obiective industriale.07.05. se aplică următorii coeficienţi: 0. se aplică coeficientul 0. cu acordul autorităţii împuternicite de Guvern. aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. La vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică.2 cu condiţia recultivării şi returnării terenurilor menţionate în circuitul agricol sau în fondul silvic după extragerea zăcămintelor.05] [Nota modificată prin Legea nr. 10.266-XVI din 28.05. necesare pentru perfectarea tranzacţiei de vînzare-cumpărare a terenurilor. obiectivelor private.44 . 7. 8. Înstrăinarea forţată a terenurilor agricole. se calculează în funcţie de fertilitatea medie a solului stabilită pentru republică. inclusiv localităţile care intră în componenţa acestuia. obiectivelor private.12. aferente construcţiilor nefinalizate. În cazul cînd unele terenuri din categoria terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă sînt trecute în categoria terenurilor cu destinaţie agricolă sau ale fondului silvic preţul normativ al pămîntului se calculează pornind de la tarifele specificate la poziţia I din anexă. Orhei. Bender. 0. în funcţie de fertilitatea solului stabilită pentru terenul respectiv.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->