LEGE privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului Nr.1308-XIII din 25.07.

97
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.57-58/515 din 04.09.1997

***
CUPRINS Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1. Domeniul de aplicare a legii Articolul 2. Noţiunea de preţ normativ al pămîntului Capitolul II VÎNZAREA-CUMPĂRAREA TERENURILOR Articolul 3. Vînzarea terenurilor Articolul 4. Vînzarea terenurilor proprietate publică Articolul 5. Vînzarea terenurilor proprietate privată Articolul 6. Vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în proprietate privată Articolul 7. Vînzarea-cumpărarea loturilor pomicole Articolul 8. Vînzarea-cumpărarea loturilor de pămînt de pe lîngă casă Articolul 9. Vînzarea-cumpărarea terenurilor destinate construcţiilor în municipii, oraşe şi sate (comune) Capitolul III PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI Articolul 10. Preţul normativ al pămîntului la vînzarea-cumpărarea şi arendarea terenurilor Articolul 10/1. Plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor private Capitolul IV PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI PENTRU EXCLUDEREA TERENURILOR DIN CATEGORIILE DE TERENURI CU DESTINAŢIE AGRICOLĂ ŞI ALE FONDULUI SILVIC, PRECUM ŞI DIN CIRCUITUL AGRICOL, ŞI ATRIBUIREA LOR LA ALTE CATEGORII DE TERENURI Articolul 11. Excluderea terenurilor Articolul 12. Compensarea pierderilor Articolul 13. Tarifele aplicate la compensarea pierderilor Articolul 14. Acumularea şi utilizarea mijloacelor băneşti rezultate din compensarea pierderilor Capitolul V PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI ÎN PROCESUL ÎNSTRĂINĂRII FORŢATE A TERENURILOR Articolul 15. Scopul şi cazurile de înstrăinare forţată a terenurilor Articolul 16. Drepturile persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale căror terenuri au fost înstrăinate forţat în scopul satisfacerii necesităţilor funciare ale statului Articolul 17. Compensarea pierderilor cauzate de înstrăinarea forţată a terenurilor Capitolul VII DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

e) relaţiilor de arendă. şi atribuirii lor la alte categorii de terenuri. în funcţie de rata inflaţiei. (2) Tarifele pentru calcularea preţului normativ al pămîntului se stabilesc pentru o unitate convenţională (grad-hectar). la propunerea Guvernului. b) includerii valorii terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate specificate la lit.1566-XIII din 26.2006] Capitolul II VÎNZAREA-CUMPĂRAREA TERENURILOR Articolul 3. în vigoare 10. Noţiunea de preţ normativ al pămîntului (1) Preţul normativ al pămîntului constituie o măsură de estimare a valorii lui echivalente cu potenţialul natural şi economic al acestuia. de către Parlament. al celor ocupate de obiective industriale. indiferent de tipul de proprietate asupra pămîntului.05. Vînzarea terenurilor . pe baza indicilor cadastrali (cantitativi şi calitativi). (3) La preţul normativ al terenurilor localităţilor (cu excepţia loturilor de pămînt de pe lîngă casă). şi se indexează.12. precum şi din circuitul agricol. textul "întreprindere privată" se substituie prin textul "obiectiv privat" conform Legii nr.05] [Art.2002 Notă: Legea republicată în Monitorul Oficial nr.a) în capitalul social al acestora.2 modificat prin Legea nr.06.Articolul 23 Dispoziţii tranzitorii Articolul 24 Îndatoririle Guvernului Articolul 25 Abrogări Anexă Tarife pentru calcularea preţului normativ al pămîntului (pentru o unitate grad-hectar) în lei Notă: În cuprinsul legii. d) înstrăinării forţate a terenurilor.05. de transport.1 modificat prin Legea nr. în calitate de cotă de participare a acestuia în patrimoniul obiectivului sau al construcţiei. exprimate în valută naţională.98] Articolul 2.2006. precum şi a terenurilor aferente construcţiilor nefinalizate. în vigoare 08.1 completat prin Legea nr.12.02. 4 Parlamentul adoptă prezenta lege. c) excluderii terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. Domeniul de aplicare a legii Prezenta lege se aplică în cazurile: a) vînzării-cumpărării terenurilor.98] [Art. [Art.07. de alte obiective neagricole se adaugă şi cheltuielile de amenajare inginerească a teritoriului. a terenurilor aferente obiectivelor private.07. inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. conform anexei parte integrantă a prezentei legi.1 modificat prin Legea nr.147-149 din 06.09.2001 pag. El se determină de către prezenta lege şi se aplică în procesul realizării relaţiilor funciare. [Art.237-XIV din 23.268-XVI din 28. la decizia adunării generale a acţionarilor (fondatorilor) şi cu acordul proprietarului de teren.1254-XV din 19. Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1.81-XVI din 13.

(5) Toate contractele de vînzare-cumpărare a terenurilor se autentifică notarial.3 modificat prin Legea nr. (5) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică se efectuează astfel: a) cumpărătorul (persoană fizică sau persoană juridică) depune la primăria municipiului.05] [Art. (4) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică se efectuează cu achitarea preţului la o plată unică sau în rate.05. la organul împuternicit de Guvern o cerere de cumpărare a terenului. oraşului. în fiecare caz concret. (2) Vînzarea-cumpărarea pămîntului se efectuează prin contractul de vînzare-cumpărare la preţ normativ sau la preţ liber. se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale cu autorizarea Guvernului sau a autorităţii împuternicite de el. oraşului. încheie contractul de vînzarecumpărare şi stabileşte termenul de achitare a plăţii. delimitarea cărora se stabileşte prin lege. instalaţiile inginereşti. La încheierea contractului de vînzare-cumpărare în rate. precum şi dreptul deţinătorului asupra terenului.81-XVI din 13. asigură elaborarea planului terenului. [Art. Pentru perfectarea tranzacţiei de vînzare-cumpărare se prezintă documente în care sînt indicaţi parametrii cantitativi şi calitativi ai terenului. plantaţii multianuale şi alte bunuri imobiliare se vînd concomitent cu înstrăinarea bunurilor imobiliare. eliberate. . amplasate pe acest teren.06.(1) Dreptul de vînzare a terenurilor proprietate privată îl are proprietarul. repartizîndu-l în cote egale achitate trimestrial. plantaţiile multianuale şi alte bunuri imobiliare. satului (comunei) sau. iar restul plăţii poate fi eşalonat pe un termen de pînă la 10 ani şi de pînă la 5 ani pentru terenurile neutilizate în procesul tehnologic aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează.autorităţile administraţiei publice locale.99] [Art. în termen de o lună. după caz.3 modificat prin Legea nr. b) de primăria municipiului. b) primăria municipiului. amplasate pe terenurile în cauză.98] [Art. cererea cumpărătorului. indexate în funcţie de rata inflaţiei în cazul în care rata inflaţiei a fost stabilită conform art. satului (comunei) sau. Neachitarea plăţii în decurs de o lună de la expirarea termenului de plată pe trimestru constituie temei pentru desfacerea contractului în modul stabilit. Vînzarea terenurilor proprietate publică (1) Terenurile proprietate publică se împart în terenuri proprietate de stat şi terenuri proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale. cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic care se vînd numai persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova. (4) În scopul impozitării funciare. noul deţinător al terenului şi autoritatea administraţiei publice locale informează neîntîrziat organul fiscal teritorial despre schimbarea deţinătorului de teren.2 alin.2000] [Art.98] Articolul 4. (3) Terenurile proprietate publică pot fi vîndute atît persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova. satului (comunei) în al cărei teritoriu este situat terenul . organul împuternicit de Guvern examinează.988-XIV din 18.07.(2).pentru vînzare-cumpărare de terenuri proprietate publică. cît şi investitorilor străini. iar în cazul vînzării terenurilor proprietate publică . se achită mai întîi cel puţin 25% din preţul terenului.509-XIV din 15. instalaţii inginereşti. (2) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică (cu excepţia terenurilor ce se află în folosinţa membrilor întovărăşirilor pomicole şi fondului de rezervă destinat necesităţilor sociale ale localităţilor).3 modificat prin Legea nr. Preţul de vînzare a imobilului se constituie din preţul terenului plus preţul bunurilor imobiliare. care soluţionează concomitent toate problemele referitoare la construcţiile.05.3 modificat prin Legea nr. inclusiv în baza rezultatelor licitaţiei.1566-XIII din 26. oraşului. după caz: a) de organul cadastral teritorial în a cărui rază este situat terenul . în vigoare 10.237-XIV din 23.pentru vînzarecumpărare de terenuri proprietate privată.12.02. după caz.3 modificat prin Legea nr. (3) Terenurile pe care sînt amplasate construcţii.05. determină preţul terenului (sectorului de teren).

în termen de 10 zile. Vînzarea terenurilor proprietate privată (1) În categoria terenurilor proprietate privată intră toate terenurile deţinătorilor. .05] [Art. (9) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează.05. inclusiv la licitaţie.4 modificat prin Legea nr.12. (11) Mijloacele băneşti rezultate din vînzarea terenurilor proprietate publică a statului se varsă la bugetul de stat şi se distribuie astfel: 80% . aprobat de Guvern. (6) Dreptul de proprietate asupra terenului se dobîndeşte în momentul înregistrării în registrul bunurilor imobile.2006. Celelalte terenuri destinate construcţiilor se vînd prin concurs sau la licitaţie.4 modificat prin Legea nr. pot fi formate ca bunuri imobile de sine stătătoare.12. oraşului.81-XVI din 13. În cazul în care.268-XVI din 28.07. în termen de o lună.4 modificat prin Legea nr.05.98] Articolul 5. (7) Autoritatea administraţiei publice locale trece.2007] [Art.237-XIV din 23.354-XVI din 23.02. după parametri şi amplasare. în vigoare 10.la bugetul de stat şi 20% .06] [Art.la bugetul municipiului. (8) La încheierea contractelor de vînzare-cumpărare a terenului. [Art. d) contractul de vînzare-cumpărare se autentifică notarial.01. se efectuează la preţul normativ al pămîntului.98] [Art. cu excepţiile prevăzute de lege. în vigoare 01. aferente obiectivelor private.c) cumpărătorul achită. (3) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate privată prin înţelegere între vînzător şi cumpărător include următoarele acţiuni: a) vînzătorul perfectează documentele care îi confirmă dreptul de proprietate asupra pămîntului.la bugetul de stat pentru a fi utilizate la realizarea programului complex de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor.05. aprobat de Guvern.06. suma egală cu preţul normativ al pămîntului prevăzut pentru destinaţia respectivă.4 modificat prin Legea nr. c) contractul de vînzare-cumpărare a pămîntului se autentifică Notarial.4 modificat prin Legea nr. autoritatea administraţiei publice locale poate stabili unele restricţii (servituţi) pe care proprietarii vor fi obligaţi să le respecte. (10) Terenul de pe lîngă casă atribuit în folosinţă temporară şi terenul cu care lotul de pămînt de pe lîngă casă depăşeşte norma prevăzută de legislaţie se vînd la preţul normativ conform tarifului indicat la poziţia I din anexa la lege sau se dau în arendă persoanelor în a căror folosinţă se află. noul deţinător în registrul cadastral al deţinătorilor de teren şi informează despre aceasta organul fiscal teritorial. (12) Mijloacele băneşti rezultate din vînzarea terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se distribuie astfel: 80% .pentru a fi utilizate la realizarea programului complex de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor. (2) Proprietarii au dreptul de a vinde terenurile la preţ liber. incluse în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri sau în registrul bunurilor imobile cu drept de proprietate asupra acestora. precum şi construcţiilor nefinalizate. terenurile menţionate se transmit în proprietate persoanelor în drept ori se înstrăinează în alt mod conform legislaţiei.07. în vigoare 31.2002] [Art. b) vînzătorul şi cumpărătorul încheie contractul de vînzare-cumpărare.1254-XV din 19. satului (comunei) şi 20% . e) noul deţinător de teren prezintă contractul de vînzare-cumpărare şi planul terenului la oficiul cadastral teritorial în a cărui rază de activitate este situat terenul pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra lui.4 modificat prin Legea nr. În cazul vînzării-cumpărării terenului la preţ liber.01. preţul acestuia nu poate fi mai mic decît preţul normativ al pămîntului.1566-XIII din 26.

[Art. [Art.6 modificat prin Legea nr. la care anexează documentele ce confirmă calitatea de membru al întovărăşirii respective. Vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în proprietate privată (1) Se permite vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în proprietate privată.02.05. în vigoare 19. vînzătorului şi notarului. persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova. cetăţeni ai Republicii Moldova. trecuţi în registrele cadastrale ale deţinătorilor de teren. (3) Terenurile întovărăşirilor pomicole ocupate de drumuri.98] [Art. în vigoare 31. precum şi avizul conducerii întovărăşirii pomicole respective şi adoptă o hotărîre privind vînzarea-cumpărarea lotului pomicol.354-XVI din 23. iar dacă se constată că suprafaţa . hotărîrea autorităţii administraţiei publice locale poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ competentă în condiţiile legii. (4) Membrii întovărăşirilor pomicole care doresc să cumpere lotul.98] [Art. oraşului sau satului (comunei) pe al cărui teritoriu se află întovărăşirea pomicolă examinează cererile de cumpărare ale membrilor întovărăşirilor pomicole.360-XIV din 16.01.5 modificat prin Legea nr. (2) Dreptul de vînzare-cumpărare a terenurilor cu destinaţie agricolă aparţine statului. clădiri şi obiective de deservire a membrilor întovărăşirilor pomicole sînt trecute la categoria terenurilor de uz public.06] [Art.1566-XIII din 26.12. Vînzarea-cumpărarea loturilor pomicole (1) Membrii întovărăşirilor pomicole sînt deţinători de loturi pomicole.99] [Art. precum şi persoanelor juridice al căror capital social nu conţine investiţii străine. (2) Loturile pomicole neprivatizate sînt atribuite în folosinţa membrilor întovărăşirilor pomicole păstrîndu-se proprietatea publică asupra lor.2006] [Art. (8) Contractul de vînzare-cumpărare poate prevedea eşalonarea plăţii conform art.5 modificat prin Legea nr.1566-XIII din 26.04. cumpărătorul va achita o plată suplimentară corespunzătoare.4.6 modificat prin Legea nr.cumpărare se constată că suprafaţa lotului pomicol este mai mare decît cea indicată de conducerea întovărăşirii pomicole.04.2006.02.05.98] Articolul 7. În cazul în care cererea de cumpărare este respinsă.12. aflat în folosinţa lor. (9) În cazul cînd după perfectarea contractului de vînzare. serveşte drept bază pentru perfectarea contractului de vînzare-cumpărare.6 modificat prin Legea nr.237-XIV din 23.5 modificat şi completat prin Legea nr. Destinaţia terenurilor se stabileşte pe baza informaţiei primăriei municipiului.6 modificat prin Legea nr.86-XVI din 20. (4) De dreptul preferenţial la cumpărarea terenului (a unor sectoare din teren) proprietate comună beneficiază coproprietarii.d) noul deţinător de teren prezintă contractul de vînzare-cumpărare la oficiul cadastral teritorial în a cărui rază de activitate este situat terenul pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra lui. (3) În cazul în care cetăţenii străini sau apatrizii devin proprietari de terenuri cu destinaţie agricolă sau ale fondului silvic prin moştenire legală sau testamentară. cu responsabilitate personală faţă de legislaţia funciară. oraşului. satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul.12.237-XIV din 23. ei au dreptul de a le înstrăina prin acte juridice între vii numai cetăţenilor Republicii Moldova. depun la autoritatea administraţiei publice locale o cerere de cumpărare.98] Articolul 6. (6) Borderoul de calcul pentru determinarea preţului de vînzare a lotului pomicol. (7) Contractul de vînzare-cumpărare a lotului pomicol este perfectat în triplu exemplar de reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale şi este remis cumpărătorului. examinat şi aprobat de autoritatea administraţiei publice locale. (4) Dreptul de proprietate asupra terenului se dobîndeşte în momentul înregistrării în registrul bunurilor imobile. (5) Primăria municipiului.

după compensarea pierderilor cauzate de excluderea acestora din circuitul agricol. Vînzarea-cumpărarea terenurilor destinate construcţiilor în municipii.7 modificat prin Legea nr. inclusiv conform art. terenuri destinate construcţiilor se consideră terenurile pe care sînt amplasate construcţii şi amenajări. accesul la căile de comunicaţii. persoanelor fizice sau persoanelor juridice care au obţinut dreptul de proprietate asupra obiectivelor amplasate pe aceste terenuri. (6) Nu sînt supuse vînzării-cumpărării terenurile fondului apelor. Articolul 9. de la fertilitatea solului exprimată în grade şi tarifele pentru determinarea preţului normativ al pămîntului.98] Articolul 8. În cazul atribuirii terenurilor deteriorate natural. (3) Proprietarul lotului de pămînt de pe lîngă casă are dreptul de a-l vinde integral sau parţial. (7) Persoanele fizice sau persoanele juridice cărora li s-au atribuit terenuri din fondul de rezervă. amenajarea terenurilor.98] [Art.7 modificat prin Legea nr. atît persoanelor fizice şi persoanelor juridice. atribuite conform legislaţiei. (4) Preţul terenurilor din intravilanul localităţilor.02. inclusiv terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. (10) Proprietarul are dreptul de a vinde lotul său pomicol la preţ liber. pierderile generate de excluderea acestora din circuitul agricol nu se compensează. precum şi terenurile de uz public. oraşe şi sate (comune) (1) În municipii. precum şi terenurile a căror suprafaţă depăşeşte norma prevăzută de legislaţie.06.237-XIV din 23. precum şi terenurile aferente construcţiilor nefinalizate. la preţ liber. sînt legalizate ca proprietari asupra pămîntului. terenurile aferente obiectivelor private. fără dreptul de a amplasa pe ele obiective care pot schimba indicii acestor zone. unui alt cetăţean al Republicii Moldova sau statului.12. în vigoare 08. (5) Terenurile din zonele de protecţie şi zonele sanitare ale întreprinderilor pot fi vîndute numai întreprinderilor în cauză. cît şi statului.S. .este mai mică. Moldova cu toate modificările şi completările ulterioare. locul amplasării terenurilor.S. [Art. (5) Preţul normativ al lotului de pămînt de pe lîngă casă se calculează pornind de la suprafaţa lui. În lipsa informaţiei despre gradul de fertilitate a lotului supus vînzăriicumpărării.82 din Codul funciar al R. se calculează pornind de la indicii cadastrali medii.240-XV din 13. (2) Proprietar al lotului de pămînt de pe lîngă casă este persoana fizică care l-a primit conform legislaţiei şi l-a legalizat prin titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren.03] [Art. Terenurile menţionate se vînd conform art.07. (4) Nu sînt supuse vînzării-cumpărării loturile de pămînt de pe lîngă casă aflate în folosinţa temporară a cetăţenilor.4.03. oraşe şi sate (comune). de anexele gospodăreşti şi de grădini. preţul se calculează pornind de la gradul de fertilitate a solului în unitatea administrativ-teritorială respectivă. prevăzute de planul general de dezvoltare a localităţii şi terenurile care urmează a fi folosite în aceste scopuri. oraşe şi sate (comune) îl au persoanele fizice şi persoanele juridice din Republica Moldova şi investitorii străini. Diferenţa de preţ este achitată de ambele părţi în termen de o lună. primăria îi restituie acestuia banii plătiţi în plus. (2) Dreptul de a cumpăra de la stat şi de a vinde terenuri destinate construcţiilor în municipii. conform legislaţiei.1566-XIII din 26. inclusiv la licitaţie. Vînzarea-cumpărarea loturilor de pămînt de pe lîngă casă (1) Loturile de pămînt de pe lîngă casă includ terenurile ocupate de casă. (3) Terenurile proprietate publică pe care sînt amplasate obiective proprietate de stat se vînd.7 modificat prin Legea nr. cele destinate reţelelor inginereşti. destinate construcţiilor. după privatizarea obiectivelor menţionate. suprafaţa lor. inclusiv la licitaţie.

după cum urmează: 2% . inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. inclusiv la licitaţie. (7) Preţul normativ la vînzarea-cumpărarea terenurilor destinate construcţiilor. precum şi în alte cazuri ce ţin de activitatea economică.1566-XIII din 26. precum şi construcţiilor nefinalizate. plata anuală de arendă se stabileşte în procente.446-XV din 13. (9) Terenurile proprietate privată pe care sînt amplasate construcţii din intravilanul localităţilor pot fi supuse vînzării-cumpărării la preţ liber. în vigoare 01.5% .9 modificat prin Legea nr. (3) Pentru calcularea preţului normativ al pămîntului este necesar de a primi caracteristica lui cadastrală.pentru municipiul Chişinău inclusiv localităţile care intră în componenţa acestuia.pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică.(8) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică destinate construcţiilor se efectuează în conformitate cu articolul 4. (10) În cazul arendării terenurilor prin licitaţie sau prin concurs. Tiraspol. (4) Tarifele pentru calcularea preţului normativ al pămîntului sînt indicate în anexă.98] Capitolul III PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI Articolul 10. plata anuală de arendă se stabileşte la licitaţie (concurs). Ea constituie nu mai puţin de 2% şi nu mai mult de 10% din preţul normativ al pămîntului calculat pentru destinaţia respectivă. încheiat anterior cu autoritatea administraţiei publice locale. oraşului. se calculează pornind de la tarifele specificate la poziţia a IV-a din anexă. b) de la primăria municipiului.12. (8) Plata anuală de arendă a terenurilor proprietate publică se stabileşte în funcţie de destinaţia terenurilor arendate.a). după caz: a) de la organul cadastral teritorial în a cărui rază de acţiune este situat terenul . (2) În cazul încheierii contractului de vînzare-cumpărare a terenurilor aferente necesare pentru activitatea obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate specificate la alin. satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul . Preţul normativ al pămîntului la vînzarea-cumpărarea şi arendarea terenurilor (1) Preţul normativ al pămîntului se stabileşte la vînzarea-cumpărarea terenurilor. precum şi familiilor social defavorizate. obiectivelor private. 1% .pentru celelalte . cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (5) Preţul normativ al terenurilor cu destinaţie agricolă.01. (9) Terenurile din fondul de rezervă folosite în scopuri agricole pînă la utilizarea lor conform destinaţiei se dau în arendă în mod prioritar lucrătorilor şi pensionarilor din sfera socială. al loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi al loturilor pomicole se calculează pornind de la tarifele specificate la poziţia I din anexă. precum şi a terenurilor aferente construcţiilor nefinalizate.98] [Art. terenurilor aferente obiectivelor private.(1) lit.02.pentru municipiile Bălţi. contractul de arendă a terenurilor respective. Pentru aceste categorii de persoane.03. (6) În cazul cînd nu au fost efectuate cercetări pedologice suplimentare. devine nul din momentul intrării în vigoare a contractului de vînzare-cumpărare.9 modificat prin Legea nr.11. şi constituie nu mai puţin de 2% din preţul normativ al terenului arendat. (10) şi (11). la arendarea lor. Bender.(9). din preţul normativ calculat pentru terenurile aferente cu destinaţie respectivă.9 modificat prin Legea nr. [Art.04] [Art. (11) Pentru terenurile proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează.237-XIV din 23. drept grad de fertilitate a lotului de pămînt de pe lîngă casă (lotului pomicol) propus spre vînzare-cumpărare se consideră gradul mediu de fertilitate din unitatea administrativ-teritorială (întovărăşirea pomicolă). plata de arendă a terenurilor menţionate echivalează cu impozitul funciar pentru loturile de pămînt de pe lîngă casă stabilit pentru anul respectiv. 1.pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate privată.

06.98] [Art.(1) lit. în vigoare 28.2000] [Art. Articolul 12.10 modificat prin Legea nr.10 modificat prin Legea nr.1566-XIII din 26. de la aceştia. Compensarea pierderilor (1) Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic.10/1 modificat prin Legea nr. şi nu mai mare de 10% din preţul normativ al pămîntului. pentru perioada care urmează momentului adoptării de către consiliul local a deciziei corespunzătoare pînă la încheierea contractului de vînzare-cumpărare sau de arendă.a). [Art. în vigoare 10.12.pentru celelalte oraşe.81-XVI din 13.25-XV din 13. nu mai mică decît plata anuală de arendă. calculată conform art.(1) se aplică doar pentru terenurile aferente necesare pentru activitatea obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate specificate la art.05. Plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor private (1) În cazul în care proprietarii obiectivelor privatizate sau ai întreprinderilor şi obiectivelor private nu au cumpărat sau nu au arendat terenuri aferente obiectivelor şi întreprinderilor menţionate.10 alin.81-XVI din 13.05] [Art.02. [Art.10/1 introdus prin Legea nr.05. Excluderea terenurilor Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. stabilită în mod unilateral de consiliile locale. în vigoare 28. PRECUM ŞI DIN CIRCUITUL AGRICOL. (10). în modul şi termenele fixate în conformitate cu legislaţia. (2) Plata stabilită la alin. trec în fondul de rezervă al autorităţii publice respective care nu este în drept să refuze preluarea lor. Străşeni.municipii şi oraşele Anenii Noi. .06. 0. precum şi din circuitul agricol.12. (3) Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic se efectuează în toate cazurile de către persoanele fizice şi persoanele juridice interesate.02. Ialoveni. indiferent de scopul excluderii terenurilor şi tipul de proprietate asupra lor.02. ŞI ATRIBUIREA LOR LA ALTE CATEGORII DE TERENURI Articolul 11. la propunerea acestora. în termenele fixate de consiliile locale.10 modificat prin Legea nr. Criuleni.02.10/1 modif.10 modif.2000] Capitolul IV PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI PENTRU EXCLUDEREA TERENURILOR DIN CATEGORIILE DE TERENURI CU DESTINAŢIE AGRICOLĂ ŞI ALE FONDULUI SILVIC.03] [Art.02.05] [Art.1403-XIV din 07. şi atribuirea lor la alte categorii de terenuri se efectuează în scopul obţinerii de mijloace pentru finanţarea programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor.12.03] [Art. precum şi pentru efectuarea altor lucrări de îmbunătăţire a calităţii solurilor şi de ţinere a cadastrului funciar general.1403-XIV din 07.03. în vigoare 10.10 modificat prin Legea nr.25-XV din 13. şi atribuirea lor la alte categorii de terenuri se face atît în interesele publice.03. calculat pentru destinaţia respectivă. 0.5% .05.05. (2) Programul de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor este elaborat şi aprobat de Guvern şi urmează a fi realizat prin autorităţile administraţiei publice şi Serviciul de stat pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare şi cadastru funciar general. cît şi în interesele deţinătorilor de terenuri. Celelalte terenuri aflate anterior în folosinţa proprietarilor obiectivelor şi construcţiilor.98] Articolul 10/1. Plata specificată va fi încasată. prin Legea nr.237-XIV din 23. precum şi din circuitul agricol.2% pentru sate (comune). se va încasa anual plata pentru folosirea terenului. prin Legea nr.

aprobat de Guvern.2006. . precum şi din circuitul agricol. (3) Modificarea destinaţiei terenurilor şi legalizarea drepturilor deţinătorilor de terenuri se efectuează numai după compensarea pierderilor. în vigoare 03.14 modificat prin Legea nr. crearea monumentelor naturii şi istoriei. trasarea telecomunicaţiilor. complexelor sportive şi de agrement.356-XVI din 23. apărute în procesul înstrăinării forţate a terenurilor. construcţia instituţiilor de cultură.12. Drepturile persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale căror terenuri au fost înstrăinate forţat în scopul satisfacerii necesităţilor funciare ale statului (1) Statul propune proprietarului terenului un alt teren în schimbul celui înstrăinat forţat. se compensează pornind de la tarifele specificate la poziţia a III-a din anexă. pierderile i se compensează în bani. extragerea zăcămintelor subterane. (3) Înstrăinarea forţată a terenurilor în alte scopuri decît cele agricole este admisă numai în cazurile utilităţii publice: construcţia întreprinderilor industriale. de învăţămînt. şi de atribuirea lor la alte categorii de terenuri se încasează la bugetul de stat şi se utilizează exclusiv pentru realizarea programului complex de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor. (4) Modul de înstrăinare forţată a terenurilor se stabileşte conform legislaţiei. precum şi din circuitul agricol. dezvoltarea localităţilor. Articolul 16. în vigoare 01.05. (2) În cazul cînd calitatea terenului propus în schimb este în defavoarea proprietarului de terenuri. Scopul şi cazurile de înstrăinare forţată a terenurilor (1) Înstrăinarea forţată a terenurilor se efectuează de către Guvern de comun acord cu autorităţile respective ale administraţiei publice locale în scopul satisfacerii necesităţilor funciare ale statului. precum şi din alte categorii de terenuri.02.268-XVI din 28. incluse în circuitul agricol pentru a fi folosite în alt scop decît cel agricol. cu excepţia celor de uz public sau celor ce urmează a fi atribuite la categoriile fondului silvic. Articolul 13.2007] [Art. instalaţiilor hidrotehnice şi altor amenajări ale serviciului apelor. de ocrotire a sănătăţii. (4) Litigiile funciare. se soluţionează conform legislaţiei.14 modificat prin Legea nr. construcţia unor obiective cu destinaţie specială.06] Capitolul V PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI ÎN PROCESUL ÎNSTRĂINĂRII FORŢATE A TERENURILOR Articolul 15. (2) Guvernul adoptă hotărîrea de atribuire a terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. drumurilor. (3) Dacă proprietarul terenului refuză să ia teren în schimb ori statul nu dispune de teren pentru schimb.01. Acumularea şi utilizarea mijloacelor băneşti rezultate din compensarea pierderilor (1) Mijloacele băneşti destinate compensării pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. [Art. acestuia i se compensează pierderile cauzate de schimb. Tarifele aplicate la compensarea pierderilor Pierderile cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. Articolul 14. (2) Înstrăinarea forţată a terenurilor în scopuri agricole este determinată de necesitatea creării unor unităţi agricole de stat (ştiinţifice sau experimentale).07.(4) Sînt compensate de asemenea pierderile cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenurilor fondului de rezervă şi a altor categorii de terenuri. în termen de o lună după transferarea de către persoanele fizice sau persoanele juridice a mijloacelor băneşti echivalente cu pierderile cauzate de excluderea terenurilor din circuitul agricol.

[Art. 1995. (4) Legile şi celelalte acte normative rămîn în vigoare în măsura în care nu contravin prezentei legi.302-XIII din 2 decembrie 1994 privind preţul normativ al pămîntului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Chişinău. Compensarea pierderilor cauzate de înstrăinarea forţată a terenurilor (1) Compensarea pierderilor cauzate de înstrăinarea forţată a terenurilor are loc conform preţului de piaţă al acestora.98] Articolul 24 Guvernul. Nr. 25 iulie 1997. preţul va fi stabilit de instanţa judecătorească în baza raportului de expertiză prezentat de experţii independenţi.23 completat prin Legea nr.1308-XIII.12.237-XIV din 23. (2) Pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează organul cadastral teritorial.98] Capitolul VII DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII Articolul 23 (1) Prezenta lege intră în vigoare după o lună de la data publicării. va asigura revizuirea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor normative care contravin prezentei legi.98] [Capitolul VI exclus prin Legea nr. satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul.16 modificat prin Legea nr. oraşului. pentru operarea modificărilor în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri. Vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă.12. la primăria municipiului.[Art. art. satului (comunei) pe a cărei teritoriu este situat terenul. [Art. nr. dar nu mai puţin decît preţul normativ calculat conform tarifelor prevăzute la poziţia a II-a din anexă. Dumitru MOŢPAN Anexă la Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului TARIFE pentru calcularea preţului normativ al pămîntului (pentru o unitate grad-hectar) în lei I. calcularea preţului normativ al pămîntului pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează organul cadastral teritorial este prezentată de primăria municipiului.237-XIV din 23. (2) În cazul în care autoritatea administraţiei publice şi proprietarul terenului nu ajung la o înţelegere în privinţa preţului de piaţă al terenului supus înstrăinării forţate. Articolul 25 Legea nr.12. va asigura elaborarea actelor normative care ar reglementa aplicarea prezentei legi.6.30 .57) se abrogă.98] Articolul 17.17 modificat prin Legea nr. contractul de vînzare-cumpărare va fi prezentat. loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi loturilor pomicole 434. în termen de 3 luni de la data autentificării notariale. oraşului.237-XIV din 23.237-XIV din 23. în termen de 3 luni: va pune actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.12. (3) Informaţia cadastrală necesară pentru încheierea contractului de vînzare-cumpărare.

09. În cazul vînzării de către stat a terenurilor utilizate în procesul tehnologic.1254-XV din 19. în vigoare 09.06. 0. 04. Înstrăinarea forţată a terenurilor agricole.04] [Nota modificată prin Legea nr. precum şi din circuitul agricol. Criuleni.05] [Nota modificată prin Legea nr. inclusiv planurile terenurilor.81-XVI din 13. 5.07. în funcţie de fertilitatea solului stabilită pentru terenul respectiv. pierderile cauzate de scăderea calităţii solului urmează a fi recuperate în funcţie de tarifele stabilite pentru fiecare unitate grad/hectar la poziţia menţionată. cu acordul autorităţii împuternicite de Guvern.07.pentru municipiul Chişinău. 4. precum şi a terenurilor utilizate în procesul tehnologic. 6. Ungheni şi oraşele Anenii Noi. Prevederile punctelor 3 şi 4 din notă se aplică pînă la data de 1 ianuarie 2007. obiectivelor private.97 Lege privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului //Monitorul Oficial 5758/515.pentru celelalte oraşe. Comrat.07.30 . Orhei.15 .pentru sate (comune).98] [Nota modificată prin Legea nr.04. Bender. Hînceşti. Prezenta normă nu se aplică la calcularea cuantumului plăţii de arendă a terenurilor agricole. Suprafaţa terenurilor utilizate în procesul tehnologic. se calculează în funcţie de fertilitatea medie a solului stabilită pentru republică.08. 7. loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi al terenurilor întovărăşirilor pomicole se calculează prin aplicarea coeficientului 0. obiectivelor private. Repunerea în aplicare a prevederilor punctelor 3 şi 4 din notă se efectuează de la data publicării Legii nr.1566-XIII din 26. 0 05 . Străşeni. 8. Preţul normativ al terenurilor cu destinaţie agricolă. inclusiv localităţile care intră în componenţa acestuia.266-XVI din 28. de alte construcţii. Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. 9. Edineţ. Rîbniţa.02. Dubăsari.2006.05. 0.1997 868.2006.II.2006] [Nota modificată prin Legea nr. precum şi pentru terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă.02 . Ialoveni. aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează.04. Vînzarea-cumpărarea terenurilor din intravilanul localităţilor (cu excepţia loturilor de pămînt de pe lîngă casă) [Anexa modificată prin Legea nr. 10. aferente construcţiilor nefinalizate. în conformitate cu proiectul de recultivare. 11) În cazul excluderii terenurilor din categoria de terenuri cu destinaţie agricolă şi din categoria de terenuri ale fondului silvic. pentru extragerea zăcămintelor de substanţe minerale utile. 2. satul (comuna) respectiv(ă) sau.237-XIV din 23. fără aplicarea coeficientului.12.44 .190-XV din 10. Căuşeni. primăriile municipiilor. terenurilor aferente obiectivelor private. aferente construcţiilor nefinalizate. în vigoare 11. Tiraspol.2 cu condiţia recultivării şi returnării terenurilor menţionate în circuitul agricol sau în fondul silvic după extragerea zăcămintelor.07. Preţul normativ al terenurilor cu destinaţie agricolă se va calcula în funcţie de fertilitatea medie a solului stabilită pentru oraşul. oraşelor.99] [Nota modificată prin Legea nr.268-XVI din 28. În cazul cînd unele terenuri din categoria terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă sînt trecute în categoria terenurilor cu destinaţie agricolă sau ale fondului silvic preţul normativ al pămîntului se calculează pornind de la tarifele specificate la poziţia I din anexă. se aprobă de consiliile locale.pentru municipiile Cahul.81-XVI din 13 mai 2005. loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi loturilor pomicole III. la preţul normativ calculat conform tarifelor specificate la poziţia a IV-a din anexă. în vigoare 10.360-XIV din 16.25 la tarifele specificate la poziţia I din anexă.98] __________ Legile Republicii Moldova 1308/25. toate documentele. satelor (comunelor) vor întocmi.44 13897.09. la preţul normativ calculat conform tarifelor specificate la poziţia a III-a din anexă. precum şi din circuitul agricol IV. precum şi terenurile aferente construcţiilor nefinalizate sînt vîndute de autorităţile administraţiei publice locale. La vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică. Preţul normativ al pămîntului pentru terenurile ocupate de obiective industriale.59 13897.2002] [Nota modificată prin Legea nr. 3. fără plată. în vigoare 08. În cazul în care recultivarea nu asigură returnarea terenurilor în circuitul agricol sau în fondul silvic la nivelul calităţii solului prevăzut în proiectul de recultivare. de transport. necesare pentru perfectarea tranzacţiei de vînzare-cumpărare a terenurilor.06.pentru municipiile Bălţi. aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. [Nota completată prin Legea nr. precum şi a terenurilor utilizate în procesul tehnologic. 0. Soroca.05. se aplică următorii coeficienţi: 0. la cererea proprietarului.10 .07. se aplică coeficientul 0.2006] Notă: 1. Terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează.