LEGE privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului Nr.1308-XIII din 25.07.

97
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.57-58/515 din 04.09.1997

***
CUPRINS Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1. Domeniul de aplicare a legii Articolul 2. Noţiunea de preţ normativ al pămîntului Capitolul II VÎNZAREA-CUMPĂRAREA TERENURILOR Articolul 3. Vînzarea terenurilor Articolul 4. Vînzarea terenurilor proprietate publică Articolul 5. Vînzarea terenurilor proprietate privată Articolul 6. Vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în proprietate privată Articolul 7. Vînzarea-cumpărarea loturilor pomicole Articolul 8. Vînzarea-cumpărarea loturilor de pămînt de pe lîngă casă Articolul 9. Vînzarea-cumpărarea terenurilor destinate construcţiilor în municipii, oraşe şi sate (comune) Capitolul III PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI Articolul 10. Preţul normativ al pămîntului la vînzarea-cumpărarea şi arendarea terenurilor Articolul 10/1. Plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor private Capitolul IV PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI PENTRU EXCLUDEREA TERENURILOR DIN CATEGORIILE DE TERENURI CU DESTINAŢIE AGRICOLĂ ŞI ALE FONDULUI SILVIC, PRECUM ŞI DIN CIRCUITUL AGRICOL, ŞI ATRIBUIREA LOR LA ALTE CATEGORII DE TERENURI Articolul 11. Excluderea terenurilor Articolul 12. Compensarea pierderilor Articolul 13. Tarifele aplicate la compensarea pierderilor Articolul 14. Acumularea şi utilizarea mijloacelor băneşti rezultate din compensarea pierderilor Capitolul V PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI ÎN PROCESUL ÎNSTRĂINĂRII FORŢATE A TERENURILOR Articolul 15. Scopul şi cazurile de înstrăinare forţată a terenurilor Articolul 16. Drepturile persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale căror terenuri au fost înstrăinate forţat în scopul satisfacerii necesităţilor funciare ale statului Articolul 17. Compensarea pierderilor cauzate de înstrăinarea forţată a terenurilor Capitolul VII DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

98] Articolul 2.268-XVI din 28.07.81-XVI din 13.05. în vigoare 10.237-XIV din 23.2006] Capitolul II VÎNZAREA-CUMPĂRAREA TERENURILOR Articolul 3.09.2001 pag.147-149 din 06.06.12.05. de alte obiective neagricole se adaugă şi cheltuielile de amenajare inginerească a teritoriului. b) includerii valorii terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate specificate la lit. (2) Tarifele pentru calcularea preţului normativ al pămîntului se stabilesc pentru o unitate convenţională (grad-hectar). pe baza indicilor cadastrali (cantitativi şi calitativi). de transport. exprimate în valută naţională. Domeniul de aplicare a legii Prezenta lege se aplică în cazurile: a) vînzării-cumpărării terenurilor. e) relaţiilor de arendă. (3) La preţul normativ al terenurilor localităţilor (cu excepţia loturilor de pămînt de pe lîngă casă). al celor ocupate de obiective industriale.2 modificat prin Legea nr. a terenurilor aferente obiectivelor private. [Art. la propunerea Guvernului.2002 Notă: Legea republicată în Monitorul Oficial nr. în funcţie de rata inflaţiei. precum şi a terenurilor aferente construcţiilor nefinalizate.1254-XV din 19. precum şi din circuitul agricol. indiferent de tipul de proprietate asupra pămîntului.05] [Art. şi atribuirii lor la alte categorii de terenuri. c) excluderii terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic.02. [Art.12.1566-XIII din 26. la decizia adunării generale a acţionarilor (fondatorilor) şi cu acordul proprietarului de teren.a) în capitalul social al acestora.2006.1 completat prin Legea nr. în calitate de cotă de participare a acestuia în patrimoniul obiectivului sau al construcţiei. Vînzarea terenurilor . de către Parlament. 4 Parlamentul adoptă prezenta lege. Noţiunea de preţ normativ al pămîntului (1) Preţul normativ al pămîntului constituie o măsură de estimare a valorii lui echivalente cu potenţialul natural şi economic al acestuia.1 modificat prin Legea nr. Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1.07. şi se indexează. conform anexei parte integrantă a prezentei legi. textul "întreprindere privată" se substituie prin textul "obiectiv privat" conform Legii nr. inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează.Articolul 23 Dispoziţii tranzitorii Articolul 24 Îndatoririle Guvernului Articolul 25 Abrogări Anexă Tarife pentru calcularea preţului normativ al pămîntului (pentru o unitate grad-hectar) în lei Notă: În cuprinsul legii. El se determină de către prezenta lege şi se aplică în procesul realizării relaţiilor funciare. d) înstrăinării forţate a terenurilor.1 modificat prin Legea nr. în vigoare 08.98] [Art.

3 modificat prin Legea nr. cît şi investitorilor străini.05.(1) Dreptul de vînzare a terenurilor proprietate privată îl are proprietarul.81-XVI din 13. repartizîndu-l în cote egale achitate trimestrial. în termen de o lună. cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic care se vînd numai persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova. inclusiv în baza rezultatelor licitaţiei.05.06. plantaţii multianuale şi alte bunuri imobiliare se vînd concomitent cu înstrăinarea bunurilor imobiliare.98] Articolul 4.pentru vînzare-cumpărare de terenuri proprietate publică. Preţul de vînzare a imobilului se constituie din preţul terenului plus preţul bunurilor imobiliare. după caz.2000] [Art. (2) Vînzarea-cumpărarea pămîntului se efectuează prin contractul de vînzare-cumpărare la preţ normativ sau la preţ liber. (5) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică se efectuează astfel: a) cumpărătorul (persoană fizică sau persoană juridică) depune la primăria municipiului. instalaţii inginereşti. în fiecare caz concret. se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale cu autorizarea Guvernului sau a autorităţii împuternicite de el.3 modificat prin Legea nr. precum şi dreptul deţinătorului asupra terenului. cererea cumpărătorului.02. organul împuternicit de Guvern examinează. La încheierea contractului de vînzare-cumpărare în rate.98] [Art. care soluţionează concomitent toate problemele referitoare la construcţiile.(2). instalaţiile inginereşti.2 alin. [Art. iar restul plăţii poate fi eşalonat pe un termen de pînă la 10 ani şi de pînă la 5 ani pentru terenurile neutilizate în procesul tehnologic aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. asigură elaborarea planului terenului. b) de primăria municipiului. Neachitarea plăţii în decurs de o lună de la expirarea termenului de plată pe trimestru constituie temei pentru desfacerea contractului în modul stabilit.3 modificat prin Legea nr.autorităţile administraţiei publice locale. în vigoare 10.99] [Art.3 modificat prin Legea nr. oraşului. satului (comunei) în al cărei teritoriu este situat terenul .509-XIV din 15. la organul împuternicit de Guvern o cerere de cumpărare a terenului.12. se achită mai întîi cel puţin 25% din preţul terenului.05. (4) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică se efectuează cu achitarea preţului la o plată unică sau în rate. (4) În scopul impozitării funciare.988-XIV din 18. iar în cazul vînzării terenurilor proprietate publică . amplasate pe terenurile în cauză. b) primăria municipiului. încheie contractul de vînzarecumpărare şi stabileşte termenul de achitare a plăţii. amplasate pe acest teren. oraşului. (3) Terenurile pe care sînt amplasate construcţii.3 modificat prin Legea nr. Vînzarea terenurilor proprietate publică (1) Terenurile proprietate publică se împart în terenuri proprietate de stat şi terenuri proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale. plantaţiile multianuale şi alte bunuri imobiliare. după caz: a) de organul cadastral teritorial în a cărui rază este situat terenul . determină preţul terenului (sectorului de teren). (5) Toate contractele de vînzare-cumpărare a terenurilor se autentifică notarial.07. Pentru perfectarea tranzacţiei de vînzare-cumpărare se prezintă documente în care sînt indicaţi parametrii cantitativi şi calitativi ai terenului. (3) Terenurile proprietate publică pot fi vîndute atît persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova. satului (comunei) sau. .237-XIV din 23.05] [Art.pentru vînzarecumpărare de terenuri proprietate privată. eliberate. indexate în funcţie de rata inflaţiei în cazul în care rata inflaţiei a fost stabilită conform art.1566-XIII din 26. satului (comunei) sau. după caz. (2) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică (cu excepţia terenurilor ce se află în folosinţa membrilor întovărăşirilor pomicole şi fondului de rezervă destinat necesităţilor sociale ale localităţilor). oraşului. noul deţinător al terenului şi autoritatea administraţiei publice locale informează neîntîrziat organul fiscal teritorial despre schimbarea deţinătorului de teren. delimitarea cărora se stabileşte prin lege.

4 modificat prin Legea nr. (3) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate privată prin înţelegere între vînzător şi cumpărător include următoarele acţiuni: a) vînzătorul perfectează documentele care îi confirmă dreptul de proprietate asupra pămîntului.05. (9) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. cu excepţiile prevăzute de lege.05] [Art.12.2006.06.pentru a fi utilizate la realizarea programului complex de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor.05.01. (12) Mijloacele băneşti rezultate din vînzarea terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se distribuie astfel: 80% .06] [Art.01. (7) Autoritatea administraţiei publice locale trece.98] [Art.2007] [Art. suma egală cu preţul normativ al pămîntului prevăzut pentru destinaţia respectivă. noul deţinător în registrul cadastral al deţinătorilor de teren şi informează despre aceasta organul fiscal teritorial. preţul acestuia nu poate fi mai mic decît preţul normativ al pămîntului. (11) Mijloacele băneşti rezultate din vînzarea terenurilor proprietate publică a statului se varsă la bugetul de stat şi se distribuie astfel: 80% . după parametri şi amplasare. (10) Terenul de pe lîngă casă atribuit în folosinţă temporară şi terenul cu care lotul de pămînt de pe lîngă casă depăşeşte norma prevăzută de legislaţie se vînd la preţul normativ conform tarifului indicat la poziţia I din anexa la lege sau se dau în arendă persoanelor în a căror folosinţă se află. aprobat de Guvern. inclusiv la licitaţie. e) noul deţinător de teren prezintă contractul de vînzare-cumpărare şi planul terenului la oficiul cadastral teritorial în a cărui rază de activitate este situat terenul pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra lui.la bugetul de stat pentru a fi utilizate la realizarea programului complex de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor.4 modificat prin Legea nr. în vigoare 10. În cazul în care. incluse în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri sau în registrul bunurilor imobile cu drept de proprietate asupra acestora. se efectuează la preţul normativ al pămîntului. în termen de 10 zile.4 modificat prin Legea nr. în vigoare 01.237-XIV din 23.4 modificat prin Legea nr.05. c) contractul de vînzare-cumpărare a pămîntului se autentifică Notarial. (6) Dreptul de proprietate asupra terenului se dobîndeşte în momentul înregistrării în registrul bunurilor imobile.02. Vînzarea terenurilor proprietate privată (1) În categoria terenurilor proprietate privată intră toate terenurile deţinătorilor. aprobat de Guvern.98] Articolul 5.1254-XV din 19. în vigoare 31. autoritatea administraţiei publice locale poate stabili unele restricţii (servituţi) pe care proprietarii vor fi obligaţi să le respecte. [Art.07. d) contractul de vînzare-cumpărare se autentifică notarial.268-XVI din 28. aferente obiectivelor private. (2) Proprietarii au dreptul de a vinde terenurile la preţ liber. oraşului.4 modificat prin Legea nr.c) cumpărătorul achită.354-XVI din 23. satului (comunei) şi 20% . În cazul vînzării-cumpărării terenului la preţ liber. pot fi formate ca bunuri imobile de sine stătătoare.4 modificat prin Legea nr. Celelalte terenuri destinate construcţiilor se vînd prin concurs sau la licitaţie. precum şi construcţiilor nefinalizate.1566-XIII din 26.12.81-XVI din 13. (8) La încheierea contractelor de vînzare-cumpărare a terenului. b) vînzătorul şi cumpărătorul încheie contractul de vînzare-cumpărare. terenurile menţionate se transmit în proprietate persoanelor în drept ori se înstrăinează în alt mod conform legislaţiei.la bugetul municipiului.2002] [Art. în termen de o lună.la bugetul de stat şi 20% . .07.

6 modificat prin Legea nr. examinat şi aprobat de autoritatea administraţiei publice locale. (3) Terenurile întovărăşirilor pomicole ocupate de drumuri. Destinaţia terenurilor se stabileşte pe baza informaţiei primăriei municipiului.12. În cazul în care cererea de cumpărare este respinsă.06] [Art. (6) Borderoul de calcul pentru determinarea preţului de vînzare a lotului pomicol. (4) Dreptul de proprietate asupra terenului se dobîndeşte în momentul înregistrării în registrul bunurilor imobile.98] Articolul 7.86-XVI din 20. (4) Membrii întovărăşirilor pomicole care doresc să cumpere lotul. vînzătorului şi notarului. cetăţeni ai Republicii Moldova. la care anexează documentele ce confirmă calitatea de membru al întovărăşirii respective.6 modificat prin Legea nr.04. serveşte drept bază pentru perfectarea contractului de vînzare-cumpărare. (2) Dreptul de vînzare-cumpărare a terenurilor cu destinaţie agricolă aparţine statului. Vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în proprietate privată (1) Se permite vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în proprietate privată.4.5 modificat şi completat prin Legea nr. cu responsabilitate personală faţă de legislaţia funciară.237-XIV din 23. (4) De dreptul preferenţial la cumpărarea terenului (a unor sectoare din teren) proprietate comună beneficiază coproprietarii.cumpărare se constată că suprafaţa lotului pomicol este mai mare decît cea indicată de conducerea întovărăşirii pomicole.1566-XIII din 26. [Art. oraşului.237-XIV din 23.d) noul deţinător de teren prezintă contractul de vînzare-cumpărare la oficiul cadastral teritorial în a cărui rază de activitate este situat terenul pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra lui.360-XIV din 16.12.2006.05. precum şi avizul conducerii întovărăşirii pomicole respective şi adoptă o hotărîre privind vînzarea-cumpărarea lotului pomicol.6 modificat prin Legea nr.5 modificat prin Legea nr. Vînzarea-cumpărarea loturilor pomicole (1) Membrii întovărăşirilor pomicole sînt deţinători de loturi pomicole.02. aflat în folosinţa lor.12. satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul. persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova.04. trecuţi în registrele cadastrale ale deţinătorilor de teren.98] [Art.01. depun la autoritatea administraţiei publice locale o cerere de cumpărare.5 modificat prin Legea nr.99] [Art. cumpărătorul va achita o plată suplimentară corespunzătoare. (3) În cazul în care cetăţenii străini sau apatrizii devin proprietari de terenuri cu destinaţie agricolă sau ale fondului silvic prin moştenire legală sau testamentară. în vigoare 19. oraşului sau satului (comunei) pe al cărui teritoriu se află întovărăşirea pomicolă examinează cererile de cumpărare ale membrilor întovărăşirilor pomicole. ei au dreptul de a le înstrăina prin acte juridice între vii numai cetăţenilor Republicii Moldova. precum şi persoanelor juridice al căror capital social nu conţine investiţii străine. hotărîrea autorităţii administraţiei publice locale poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ competentă în condiţiile legii. (7) Contractul de vînzare-cumpărare a lotului pomicol este perfectat în triplu exemplar de reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale şi este remis cumpărătorului. iar dacă se constată că suprafaţa . clădiri şi obiective de deservire a membrilor întovărăşirilor pomicole sînt trecute la categoria terenurilor de uz public. (9) În cazul cînd după perfectarea contractului de vînzare. [Art.1566-XIII din 26.98] [Art.354-XVI din 23. (2) Loturile pomicole neprivatizate sînt atribuite în folosinţa membrilor întovărăşirilor pomicole păstrîndu-se proprietatea publică asupra lor. în vigoare 31.6 modificat prin Legea nr.05. (5) Primăria municipiului.02.2006] [Art. (8) Contractul de vînzare-cumpărare poate prevedea eşalonarea plăţii conform art.98] Articolul 6.

În cazul atribuirii terenurilor deteriorate natural.02.7 modificat prin Legea nr.240-XV din 13. (4) Preţul terenurilor din intravilanul localităţilor.07. oraşe şi sate (comune) îl au persoanele fizice şi persoanele juridice din Republica Moldova şi investitorii străini. fără dreptul de a amplasa pe ele obiective care pot schimba indicii acestor zone.este mai mică. conform legislaţiei. În lipsa informaţiei despre gradul de fertilitate a lotului supus vînzăriicumpărării.S. sînt legalizate ca proprietari asupra pămîntului.S. se calculează pornind de la indicii cadastrali medii. [Art.06. în vigoare 08. (2) Proprietar al lotului de pămînt de pe lîngă casă este persoana fizică care l-a primit conform legislaţiei şi l-a legalizat prin titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren.03] [Art. (2) Dreptul de a cumpăra de la stat şi de a vinde terenuri destinate construcţiilor în municipii. Terenurile menţionate se vînd conform art. cele destinate reţelelor inginereşti. precum şi terenurile a căror suprafaţă depăşeşte norma prevăzută de legislaţie. oraşe şi sate (comune). preţul se calculează pornind de la gradul de fertilitate a solului în unitatea administrativ-teritorială respectivă. suprafaţa lor. amenajarea terenurilor. (5) Preţul normativ al lotului de pămînt de pe lîngă casă se calculează pornind de la suprafaţa lui. terenurile aferente obiectivelor private. unui alt cetăţean al Republicii Moldova sau statului. inclusiv conform art. Moldova cu toate modificările şi completările ulterioare. oraşe şi sate (comune) (1) În municipii. terenuri destinate construcţiilor se consideră terenurile pe care sînt amplasate construcţii şi amenajări.7 modificat prin Legea nr. (7) Persoanele fizice sau persoanele juridice cărora li s-au atribuit terenuri din fondul de rezervă. primăria îi restituie acestuia banii plătiţi în plus. . pierderile generate de excluderea acestora din circuitul agricol nu se compensează. de anexele gospodăreşti şi de grădini. inclusiv terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. la preţ liber. (3) Proprietarul lotului de pămînt de pe lîngă casă are dreptul de a-l vinde integral sau parţial. prevăzute de planul general de dezvoltare a localităţii şi terenurile care urmează a fi folosite în aceste scopuri.1566-XIII din 26.03. (10) Proprietarul are dreptul de a vinde lotul său pomicol la preţ liber. precum şi terenurile aferente construcţiilor nefinalizate. atît persoanelor fizice şi persoanelor juridice.98] [Art. Vînzarea-cumpărarea terenurilor destinate construcţiilor în municipii. (3) Terenurile proprietate publică pe care sînt amplasate obiective proprietate de stat se vînd. (5) Terenurile din zonele de protecţie şi zonele sanitare ale întreprinderilor pot fi vîndute numai întreprinderilor în cauză. cît şi statului. Diferenţa de preţ este achitată de ambele părţi în termen de o lună. Articolul 9. destinate construcţiilor. atribuite conform legislaţiei. precum şi terenurile de uz public. inclusiv la licitaţie. de la fertilitatea solului exprimată în grade şi tarifele pentru determinarea preţului normativ al pămîntului. după compensarea pierderilor cauzate de excluderea acestora din circuitul agricol.4. Vînzarea-cumpărarea loturilor de pămînt de pe lîngă casă (1) Loturile de pămînt de pe lîngă casă includ terenurile ocupate de casă.237-XIV din 23. (6) Nu sînt supuse vînzării-cumpărării terenurile fondului apelor.82 din Codul funciar al R. accesul la căile de comunicaţii. persoanelor fizice sau persoanelor juridice care au obţinut dreptul de proprietate asupra obiectivelor amplasate pe aceste terenuri. inclusiv la licitaţie.12. locul amplasării terenurilor. după privatizarea obiectivelor menţionate.98] Articolul 8. (4) Nu sînt supuse vînzării-cumpărării loturile de pămînt de pe lîngă casă aflate în folosinţa temporară a cetăţenilor.7 modificat prin Legea nr.

02. inclusiv la licitaţie. (7) Preţul normativ la vînzarea-cumpărarea terenurilor destinate construcţiilor. după caz: a) de la organul cadastral teritorial în a cărui rază de acţiune este situat terenul . precum şi a terenurilor aferente construcţiilor nefinalizate.01. Pentru aceste categorii de persoane. [Art.pentru celelalte . (8) Plata anuală de arendă a terenurilor proprietate publică se stabileşte în funcţie de destinaţia terenurilor arendate. după cum urmează: 2% . terenurilor aferente obiectivelor private.04] [Art. 1% . Ea constituie nu mai puţin de 2% şi nu mai mult de 10% din preţul normativ al pămîntului calculat pentru destinaţia respectivă.pentru municipiul Chişinău inclusiv localităţile care intră în componenţa acestuia.a). plata de arendă a terenurilor menţionate echivalează cu impozitul funciar pentru loturile de pămînt de pe lîngă casă stabilit pentru anul respectiv.(8) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică destinate construcţiilor se efectuează în conformitate cu articolul 4. se calculează pornind de la tarifele specificate la poziţia a IV-a din anexă. precum şi construcţiilor nefinalizate. (10) În cazul arendării terenurilor prin licitaţie sau prin concurs. devine nul din momentul intrării în vigoare a contractului de vînzare-cumpărare.237-XIV din 23. (3) Pentru calcularea preţului normativ al pămîntului este necesar de a primi caracteristica lui cadastrală. (5) Preţul normativ al terenurilor cu destinaţie agricolă.11.pentru municipiile Bălţi. plata anuală de arendă se stabileşte în procente. satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul . încheiat anterior cu autoritatea administraţiei publice locale. (9) Terenurile din fondul de rezervă folosite în scopuri agricole pînă la utilizarea lor conform destinaţiei se dau în arendă în mod prioritar lucrătorilor şi pensionarilor din sfera socială.12. Tiraspol. al loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi al loturilor pomicole se calculează pornind de la tarifele specificate la poziţia I din anexă.9 modificat prin Legea nr.1566-XIII din 26. în vigoare 01. 1.03. Bender. (2) În cazul încheierii contractului de vînzare-cumpărare a terenurilor aferente necesare pentru activitatea obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate specificate la alin. (6) În cazul cînd nu au fost efectuate cercetări pedologice suplimentare. (4) Tarifele pentru calcularea preţului normativ al pămîntului sînt indicate în anexă. (10) şi (11). plata anuală de arendă se stabileşte la licitaţie (concurs). cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.9 modificat prin Legea nr. (11) Pentru terenurile proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează.pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică. precum şi familiilor social defavorizate.(1) lit.98] Capitolul III PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI Articolul 10.9 modificat prin Legea nr. drept grad de fertilitate a lotului de pămînt de pe lîngă casă (lotului pomicol) propus spre vînzare-cumpărare se consideră gradul mediu de fertilitate din unitatea administrativ-teritorială (întovărăşirea pomicolă).98] [Art.pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate privată.5% . b) de la primăria municipiului. inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. (9) Terenurile proprietate privată pe care sînt amplasate construcţii din intravilanul localităţilor pot fi supuse vînzării-cumpărării la preţ liber. precum şi în alte cazuri ce ţin de activitatea economică.(9). şi constituie nu mai puţin de 2% din preţul normativ al terenului arendat. contractul de arendă a terenurilor respective. oraşului.446-XV din 13. din preţul normativ calculat pentru terenurile aferente cu destinaţie respectivă. la arendarea lor. obiectivelor private. Preţul normativ al pămîntului la vînzarea-cumpărarea şi arendarea terenurilor (1) Preţul normativ al pămîntului se stabileşte la vînzarea-cumpărarea terenurilor.

05] [Art. în vigoare 28.25-XV din 13. Excluderea terenurilor Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic.10 alin. (3) Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic se efectuează în toate cazurile de către persoanele fizice şi persoanele juridice interesate.10 modificat prin Legea nr.03.2000] [Art. (10).02.06. Celelalte terenuri aflate anterior în folosinţa proprietarilor obiectivelor şi construcţiilor.a).03.10 modificat prin Legea nr.12.05.06.12.10/1 modificat prin Legea nr. şi atribuirea lor la alte categorii de terenuri se efectuează în scopul obţinerii de mijloace pentru finanţarea programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor.5% . Plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor private (1) În cazul în care proprietarii obiectivelor privatizate sau ai întreprinderilor şi obiectivelor private nu au cumpărat sau nu au arendat terenuri aferente obiectivelor şi întreprinderilor menţionate.(1) lit. PRECUM ŞI DIN CIRCUITUL AGRICOL. Ialoveni.(1) se aplică doar pentru terenurile aferente necesare pentru activitatea obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate specificate la art.05. în modul şi termenele fixate în conformitate cu legislaţia.2% pentru sate (comune).237-XIV din 23. se va încasa anual plata pentru folosirea terenului. 0.98] [Art. [Art. şi atribuirea lor la alte categorii de terenuri se face atît în interesele publice. în vigoare 10.05.81-XVI din 13.02.05] [Art.10/1 modif.02.81-XVI din 13. în vigoare 28. prin Legea nr.98] Articolul 10/1. indiferent de scopul excluderii terenurilor şi tipul de proprietate asupra lor. prin Legea nr.02.02. cît şi în interesele deţinătorilor de terenuri. ŞI ATRIBUIREA LOR LA ALTE CATEGORII DE TERENURI Articolul 11.10 modificat prin Legea nr.1403-XIV din 07. 0. la propunerea acestora. Compensarea pierderilor (1) Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic.25-XV din 13. şi nu mai mare de 10% din preţul normativ al pămîntului. precum şi din circuitul agricol.03] [Art. pentru perioada care urmează momentului adoptării de către consiliul local a deciziei corespunzătoare pînă la încheierea contractului de vînzare-cumpărare sau de arendă.1566-XIII din 26. (2) Programul de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor este elaborat şi aprobat de Guvern şi urmează a fi realizat prin autorităţile administraţiei publice şi Serviciul de stat pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare şi cadastru funciar general. nu mai mică decît plata anuală de arendă.10 modificat prin Legea nr. (2) Plata stabilită la alin.03] [Art.05. trec în fondul de rezervă al autorităţii publice respective care nu este în drept să refuze preluarea lor. în vigoare 10. în termenele fixate de consiliile locale. Articolul 12. de la aceştia.pentru celelalte oraşe.1403-XIV din 07.12. calculat pentru destinaţia respectivă. Plata specificată va fi încasată. [Art. precum şi din circuitul agricol. stabilită în mod unilateral de consiliile locale.10/1 introdus prin Legea nr. Criuleni.10 modif. . calculată conform art. Străşeni. precum şi pentru efectuarea altor lucrări de îmbunătăţire a calităţii solurilor şi de ţinere a cadastrului funciar general.2000] Capitolul IV PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI PENTRU EXCLUDEREA TERENURILOR DIN CATEGORIILE DE TERENURI CU DESTINAŢIE AGRICOLĂ ŞI ALE FONDULUI SILVIC.municipii şi oraşele Anenii Noi.

2007] [Art. crearea monumentelor naturii şi istoriei.2006. în vigoare 01. instalaţiilor hidrotehnice şi altor amenajări ale serviciului apelor.06] Capitolul V PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI ÎN PROCESUL ÎNSTRĂINĂRII FORŢATE A TERENURILOR Articolul 15.12.07. (2) Guvernul adoptă hotărîrea de atribuire a terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. (2) În cazul cînd calitatea terenului propus în schimb este în defavoarea proprietarului de terenuri. (2) Înstrăinarea forţată a terenurilor în scopuri agricole este determinată de necesitatea creării unor unităţi agricole de stat (ştiinţifice sau experimentale). Articolul 16.268-XVI din 28. Drepturile persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale căror terenuri au fost înstrăinate forţat în scopul satisfacerii necesităţilor funciare ale statului (1) Statul propune proprietarului terenului un alt teren în schimbul celui înstrăinat forţat. (3) Dacă proprietarul terenului refuză să ia teren în schimb ori statul nu dispune de teren pentru schimb. Articolul 14. aprobat de Guvern. Acumularea şi utilizarea mijloacelor băneşti rezultate din compensarea pierderilor (1) Mijloacele băneşti destinate compensării pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. de învăţămînt.01. dezvoltarea localităţilor.14 modificat prin Legea nr. [Art. se compensează pornind de la tarifele specificate la poziţia a III-a din anexă. (4) Modul de înstrăinare forţată a terenurilor se stabileşte conform legislaţiei. precum şi din circuitul agricol.05. precum şi din circuitul agricol. în termen de o lună după transferarea de către persoanele fizice sau persoanele juridice a mijloacelor băneşti echivalente cu pierderile cauzate de excluderea terenurilor din circuitul agricol. de ocrotire a sănătăţii. apărute în procesul înstrăinării forţate a terenurilor. în vigoare 03. Scopul şi cazurile de înstrăinare forţată a terenurilor (1) Înstrăinarea forţată a terenurilor se efectuează de către Guvern de comun acord cu autorităţile respective ale administraţiei publice locale în scopul satisfacerii necesităţilor funciare ale statului. . acestuia i se compensează pierderile cauzate de schimb. construcţia instituţiilor de cultură. şi de atribuirea lor la alte categorii de terenuri se încasează la bugetul de stat şi se utilizează exclusiv pentru realizarea programului complex de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor. se soluţionează conform legislaţiei. (3) Modificarea destinaţiei terenurilor şi legalizarea drepturilor deţinătorilor de terenuri se efectuează numai după compensarea pierderilor. cu excepţia celor de uz public sau celor ce urmează a fi atribuite la categoriile fondului silvic. Articolul 13.356-XVI din 23. drumurilor. precum şi din alte categorii de terenuri. pierderile i se compensează în bani. Tarifele aplicate la compensarea pierderilor Pierderile cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. (3) Înstrăinarea forţată a terenurilor în alte scopuri decît cele agricole este admisă numai în cazurile utilităţii publice: construcţia întreprinderilor industriale. complexelor sportive şi de agrement. incluse în circuitul agricol pentru a fi folosite în alt scop decît cel agricol.02.14 modificat prin Legea nr. trasarea telecomunicaţiilor. extragerea zăcămintelor subterane. construcţia unor obiective cu destinaţie specială.(4) Sînt compensate de asemenea pierderile cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenurilor fondului de rezervă şi a altor categorii de terenuri. (4) Litigiile funciare.

12.237-XIV din 23. pentru operarea modificărilor în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri. oraşului. Vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă. (3) Informaţia cadastrală necesară pentru încheierea contractului de vînzare-cumpărare. în termen de 3 luni: va pune actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.57) se abrogă. va asigura elaborarea actelor normative care ar reglementa aplicarea prezentei legi. în termen de 3 luni de la data autentificării notariale.237-XIV din 23. Articolul 25 Legea nr. oraşului. PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Chişinău. nr. 25 iulie 1997.16 modificat prin Legea nr.12.237-XIV din 23.12. satului (comunei) pe a cărei teritoriu este situat terenul. loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi loturilor pomicole 434.98] Articolul 24 Guvernul.23 completat prin Legea nr.302-XIII din 2 decembrie 1994 privind preţul normativ al pămîntului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. [Art.98] Articolul 17. satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul. Compensarea pierderilor cauzate de înstrăinarea forţată a terenurilor (1) Compensarea pierderilor cauzate de înstrăinarea forţată a terenurilor are loc conform preţului de piaţă al acestora. va asigura revizuirea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor normative care contravin prezentei legi. 1995. [Art. Dumitru MOŢPAN Anexă la Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului TARIFE pentru calcularea preţului normativ al pămîntului (pentru o unitate grad-hectar) în lei I.1308-XIII. (2) În cazul în care autoritatea administraţiei publice şi proprietarul terenului nu ajung la o înţelegere în privinţa preţului de piaţă al terenului supus înstrăinării forţate.98] Capitolul VII DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII Articolul 23 (1) Prezenta lege intră în vigoare după o lună de la data publicării. la primăria municipiului. art. (2) Pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează organul cadastral teritorial.98] [Capitolul VI exclus prin Legea nr. calcularea preţului normativ al pămîntului pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează organul cadastral teritorial este prezentată de primăria municipiului.30 .17 modificat prin Legea nr.6. preţul va fi stabilit de instanţa judecătorească în baza raportului de expertiză prezentat de experţii independenţi. (4) Legile şi celelalte acte normative rămîn în vigoare în măsura în care nu contravin prezentei legi.12.237-XIV din 23.[Art. dar nu mai puţin decît preţul normativ calculat conform tarifelor prevăzute la poziţia a II-a din anexă. contractul de vînzare-cumpărare va fi prezentat. Nr.

59 13897. Comrat.04. la cererea proprietarului.02 . În cazul cînd unele terenuri din categoria terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă sînt trecute în categoria terenurilor cu destinaţie agricolă sau ale fondului silvic preţul normativ al pămîntului se calculează pornind de la tarifele specificate la poziţia I din anexă. Repunerea în aplicare a prevederilor punctelor 3 şi 4 din notă se efectuează de la data publicării Legii nr.44 13897.2006] Notă: 1. pierderile cauzate de scăderea calităţii solului urmează a fi recuperate în funcţie de tarifele stabilite pentru fiecare unitate grad/hectar la poziţia menţionată.06.1566-XIII din 26. Prezenta normă nu se aplică la calcularea cuantumului plăţii de arendă a terenurilor agricole.07. 0. 6. se calculează în funcţie de fertilitatea medie a solului stabilită pentru republică. 2. pentru extragerea zăcămintelor de substanţe minerale utile. aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează.25 la tarifele specificate la poziţia I din anexă. primăriile municipiilor.98] __________ Legile Republicii Moldova 1308/25. aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. precum şi a terenurilor utilizate în procesul tehnologic. aferente construcţiilor nefinalizate. 04. precum şi terenurile aferente construcţiilor nefinalizate sînt vîndute de autorităţile administraţiei publice locale. [Nota completată prin Legea nr.II. obiectivelor private. în vigoare 09. Rîbniţa.07. toate documentele.2006] [Nota modificată prin Legea nr. Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. precum şi pentru terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă. În cazul în care recultivarea nu asigură returnarea terenurilor în circuitul agricol sau în fondul silvic la nivelul calităţii solului prevăzut în proiectul de recultivare. Dubăsari. în conformitate cu proiectul de recultivare.02. Soroca.pentru municipiul Chişinău. Preţul normativ al terenurilor cu destinaţie agricolă se va calcula în funcţie de fertilitatea medie a solului stabilită pentru oraşul.07.1997 868.81-XVI din 13 mai 2005.15 .05. se aplică următorii coeficienţi: 0.09.08.12.07. la preţul normativ calculat conform tarifelor specificate la poziţia a III-a din anexă.10 . Preţul normativ al pămîntului pentru terenurile ocupate de obiective industriale. În cazul vînzării de către stat a terenurilor utilizate în procesul tehnologic.190-XV din 10. 7. Prevederile punctelor 3 şi 4 din notă se aplică pînă la data de 1 ianuarie 2007. precum şi din circuitul agricol IV.2 cu condiţia recultivării şi returnării terenurilor menţionate în circuitul agricol sau în fondul silvic după extragerea zăcămintelor.2002] [Nota modificată prin Legea nr.05] [Nota modificată prin Legea nr.pentru celelalte oraşe.07. în vigoare 08. în vigoare 10. Înstrăinarea forţată a terenurilor agricole.97 Lege privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului //Monitorul Oficial 5758/515. 0. satelor (comunelor) vor întocmi. se aplică coeficientul 0.44 . Hînceşti. 0 05 . satul (comuna) respectiv(ă) sau.04] [Nota modificată prin Legea nr. Terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. 10.04. Ialoveni. 0. Bender. de transport. de alte construcţii. în funcţie de fertilitatea solului stabilită pentru terenul respectiv. Preţul normativ al terenurilor cu destinaţie agricolă. 5.360-XIV din 16.237-XIV din 23. precum şi din circuitul agricol.pentru sate (comune). Ungheni şi oraşele Anenii Noi.09.1254-XV din 19. inclusiv localităţile care intră în componenţa acestuia.05. 3. cu acordul autorităţii împuternicite de Guvern. necesare pentru perfectarea tranzacţiei de vînzare-cumpărare a terenurilor. fără aplicarea coeficientului. obiectivelor private. loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi loturilor pomicole III. fără plată.266-XVI din 28. Suprafaţa terenurilor utilizate în procesul tehnologic. La vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică. inclusiv planurile terenurilor. la preţul normativ calculat conform tarifelor specificate la poziţia a IV-a din anexă. Edineţ.2006. Străşeni.2006.06.98] [Nota modificată prin Legea nr. 9. Orhei. loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi al terenurilor întovărăşirilor pomicole se calculează prin aplicarea coeficientului 0. se aprobă de consiliile locale. terenurilor aferente obiectivelor private. 11) În cazul excluderii terenurilor din categoria de terenuri cu destinaţie agricolă şi din categoria de terenuri ale fondului silvic. 8. în vigoare 11.268-XVI din 28. aferente construcţiilor nefinalizate. 4. Criuleni. precum şi a terenurilor utilizate în procesul tehnologic.99] [Nota modificată prin Legea nr. Vînzarea-cumpărarea terenurilor din intravilanul localităţilor (cu excepţia loturilor de pămînt de pe lîngă casă) [Anexa modificată prin Legea nr.pentru municipiile Bălţi.30 .pentru municipiile Cahul. Tiraspol. oraşelor. Căuşeni.81-XVI din 13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful