P. 1
Legea 1308

Legea 1308

|Views: 20|Likes:
Published by Ruslan Brv
Dreptul
Dreptul

More info:

Published by: Ruslan Brv on Jan 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2013

pdf

text

original

LEGE privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului Nr.1308-XIII din 25.07.

97
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.57-58/515 din 04.09.1997

***
CUPRINS Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1. Domeniul de aplicare a legii Articolul 2. Noţiunea de preţ normativ al pămîntului Capitolul II VÎNZAREA-CUMPĂRAREA TERENURILOR Articolul 3. Vînzarea terenurilor Articolul 4. Vînzarea terenurilor proprietate publică Articolul 5. Vînzarea terenurilor proprietate privată Articolul 6. Vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în proprietate privată Articolul 7. Vînzarea-cumpărarea loturilor pomicole Articolul 8. Vînzarea-cumpărarea loturilor de pămînt de pe lîngă casă Articolul 9. Vînzarea-cumpărarea terenurilor destinate construcţiilor în municipii, oraşe şi sate (comune) Capitolul III PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI Articolul 10. Preţul normativ al pămîntului la vînzarea-cumpărarea şi arendarea terenurilor Articolul 10/1. Plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor private Capitolul IV PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI PENTRU EXCLUDEREA TERENURILOR DIN CATEGORIILE DE TERENURI CU DESTINAŢIE AGRICOLĂ ŞI ALE FONDULUI SILVIC, PRECUM ŞI DIN CIRCUITUL AGRICOL, ŞI ATRIBUIREA LOR LA ALTE CATEGORII DE TERENURI Articolul 11. Excluderea terenurilor Articolul 12. Compensarea pierderilor Articolul 13. Tarifele aplicate la compensarea pierderilor Articolul 14. Acumularea şi utilizarea mijloacelor băneşti rezultate din compensarea pierderilor Capitolul V PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI ÎN PROCESUL ÎNSTRĂINĂRII FORŢATE A TERENURILOR Articolul 15. Scopul şi cazurile de înstrăinare forţată a terenurilor Articolul 16. Drepturile persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale căror terenuri au fost înstrăinate forţat în scopul satisfacerii necesităţilor funciare ale statului Articolul 17. Compensarea pierderilor cauzate de înstrăinarea forţată a terenurilor Capitolul VII DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

1 modificat prin Legea nr.09. la decizia adunării generale a acţionarilor (fondatorilor) şi cu acordul proprietarului de teren. Vînzarea terenurilor . (2) Tarifele pentru calcularea preţului normativ al pămîntului se stabilesc pentru o unitate convenţională (grad-hectar).1254-XV din 19.a) în capitalul social al acestora. Domeniul de aplicare a legii Prezenta lege se aplică în cazurile: a) vînzării-cumpărării terenurilor. în vigoare 08.12. în calitate de cotă de participare a acestuia în patrimoniul obiectivului sau al construcţiei.81-XVI din 13.268-XVI din 28. pe baza indicilor cadastrali (cantitativi şi calitativi).2002 Notă: Legea republicată în Monitorul Oficial nr. [Art. precum şi a terenurilor aferente construcţiilor nefinalizate. şi se indexează.06. (3) La preţul normativ al terenurilor localităţilor (cu excepţia loturilor de pămînt de pe lîngă casă).2006. în vigoare 10. exprimate în valută naţională. b) includerii valorii terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate specificate la lit. Noţiunea de preţ normativ al pămîntului (1) Preţul normativ al pămîntului constituie o măsură de estimare a valorii lui echivalente cu potenţialul natural şi economic al acestuia. e) relaţiilor de arendă.05. de transport. şi atribuirii lor la alte categorii de terenuri.147-149 din 06. El se determină de către prezenta lege şi se aplică în procesul realizării relaţiilor funciare.2 modificat prin Legea nr.1 modificat prin Legea nr. [Art. de către Parlament. conform anexei parte integrantă a prezentei legi.12. d) înstrăinării forţate a terenurilor. în funcţie de rata inflaţiei. indiferent de tipul de proprietate asupra pămîntului. 4 Parlamentul adoptă prezenta lege.98] Articolul 2. inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează.98] [Art. a terenurilor aferente obiectivelor private.1 completat prin Legea nr. textul "întreprindere privată" se substituie prin textul "obiectiv privat" conform Legii nr. al celor ocupate de obiective industriale.Articolul 23 Dispoziţii tranzitorii Articolul 24 Îndatoririle Guvernului Articolul 25 Abrogări Anexă Tarife pentru calcularea preţului normativ al pămîntului (pentru o unitate grad-hectar) în lei Notă: În cuprinsul legii.237-XIV din 23.05. Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1. de alte obiective neagricole se adaugă şi cheltuielile de amenajare inginerească a teritoriului.02.07. c) excluderii terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic.2006] Capitolul II VÎNZAREA-CUMPĂRAREA TERENURILOR Articolul 3. precum şi din circuitul agricol.07.1566-XIII din 26. la propunerea Guvernului.05] [Art.2001 pag.

(3) Terenurile proprietate publică pot fi vîndute atît persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova. eliberate. b) primăria municipiului. satului (comunei) în al cărei teritoriu este situat terenul . plantaţiile multianuale şi alte bunuri imobiliare. instalaţiile inginereşti. amplasate pe acest teren.81-XVI din 13. asigură elaborarea planului terenului. delimitarea cărora se stabileşte prin lege. după caz.pentru vînzare-cumpărare de terenuri proprietate publică. iar restul plăţii poate fi eşalonat pe un termen de pînă la 10 ani şi de pînă la 5 ani pentru terenurile neutilizate în procesul tehnologic aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. la organul împuternicit de Guvern o cerere de cumpărare a terenului. cît şi investitorilor străini.1566-XIII din 26.autorităţile administraţiei publice locale.2000] [Art.07.988-XIV din 18.05] [Art. [Art. (4) În scopul impozitării funciare. organul împuternicit de Guvern examinează. încheie contractul de vînzarecumpărare şi stabileşte termenul de achitare a plăţii.05. Preţul de vînzare a imobilului se constituie din preţul terenului plus preţul bunurilor imobiliare. repartizîndu-l în cote egale achitate trimestrial. oraşului.(1) Dreptul de vînzare a terenurilor proprietate privată îl are proprietarul.02. oraşului.237-XIV din 23.05. (5) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică se efectuează astfel: a) cumpărătorul (persoană fizică sau persoană juridică) depune la primăria municipiului. Neachitarea plăţii în decurs de o lună de la expirarea termenului de plată pe trimestru constituie temei pentru desfacerea contractului în modul stabilit.3 modificat prin Legea nr. . în vigoare 10. (4) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică se efectuează cu achitarea preţului la o plată unică sau în rate. indexate în funcţie de rata inflaţiei în cazul în care rata inflaţiei a fost stabilită conform art.98] Articolul 4.99] [Art.3 modificat prin Legea nr.pentru vînzarecumpărare de terenuri proprietate privată. cererea cumpărătorului. iar în cazul vînzării terenurilor proprietate publică . satului (comunei) sau. oraşului.2 alin. care soluţionează concomitent toate problemele referitoare la construcţiile. se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale cu autorizarea Guvernului sau a autorităţii împuternicite de el. în termen de o lună. se achită mai întîi cel puţin 25% din preţul terenului. în fiecare caz concret. plantaţii multianuale şi alte bunuri imobiliare se vînd concomitent cu înstrăinarea bunurilor imobiliare.3 modificat prin Legea nr. (3) Terenurile pe care sînt amplasate construcţii. cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic care se vînd numai persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova. inclusiv în baza rezultatelor licitaţiei. precum şi dreptul deţinătorului asupra terenului. Pentru perfectarea tranzacţiei de vînzare-cumpărare se prezintă documente în care sînt indicaţi parametrii cantitativi şi calitativi ai terenului.06. (2) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică (cu excepţia terenurilor ce se află în folosinţa membrilor întovărăşirilor pomicole şi fondului de rezervă destinat necesităţilor sociale ale localităţilor).3 modificat prin Legea nr. (5) Toate contractele de vînzare-cumpărare a terenurilor se autentifică notarial. după caz: a) de organul cadastral teritorial în a cărui rază este situat terenul .3 modificat prin Legea nr. determină preţul terenului (sectorului de teren).12. b) de primăria municipiului. Vînzarea terenurilor proprietate publică (1) Terenurile proprietate publică se împart în terenuri proprietate de stat şi terenuri proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale. satului (comunei) sau. La încheierea contractului de vînzare-cumpărare în rate. instalaţii inginereşti.98] [Art. după caz.(2). amplasate pe terenurile în cauză. noul deţinător al terenului şi autoritatea administraţiei publice locale informează neîntîrziat organul fiscal teritorial despre schimbarea deţinătorului de teren.05. (2) Vînzarea-cumpărarea pămîntului se efectuează prin contractul de vînzare-cumpărare la preţ normativ sau la preţ liber.509-XIV din 15.

2007] [Art. (12) Mijloacele băneşti rezultate din vînzarea terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se distribuie astfel: 80% . suma egală cu preţul normativ al pămîntului prevăzut pentru destinaţia respectivă. aferente obiectivelor private.98] Articolul 5.05. (2) Proprietarii au dreptul de a vinde terenurile la preţ liber. (11) Mijloacele băneşti rezultate din vînzarea terenurilor proprietate publică a statului se varsă la bugetul de stat şi se distribuie astfel: 80% .268-XVI din 28.07.01. (6) Dreptul de proprietate asupra terenului se dobîndeşte în momentul înregistrării în registrul bunurilor imobile. (7) Autoritatea administraţiei publice locale trece. satului (comunei) şi 20% .2002] [Art. (3) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate privată prin înţelegere între vînzător şi cumpărător include următoarele acţiuni: a) vînzătorul perfectează documentele care îi confirmă dreptul de proprietate asupra pămîntului. în termen de o lună.06.2006. noul deţinător în registrul cadastral al deţinătorilor de teren şi informează despre aceasta organul fiscal teritorial. terenurile menţionate se transmit în proprietate persoanelor în drept ori se înstrăinează în alt mod conform legislaţiei. aprobat de Guvern.12. [Art. d) contractul de vînzare-cumpărare se autentifică notarial.98] [Art. pot fi formate ca bunuri imobile de sine stătătoare. În cazul vînzării-cumpărării terenului la preţ liber. în termen de 10 zile. Vînzarea terenurilor proprietate privată (1) În categoria terenurilor proprietate privată intră toate terenurile deţinătorilor. preţul acestuia nu poate fi mai mic decît preţul normativ al pămîntului.4 modificat prin Legea nr. precum şi construcţiilor nefinalizate.la bugetul de stat pentru a fi utilizate la realizarea programului complex de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor.81-XVI din 13.05. în vigoare 01.4 modificat prin Legea nr. b) vînzătorul şi cumpărătorul încheie contractul de vînzare-cumpărare.4 modificat prin Legea nr.pentru a fi utilizate la realizarea programului complex de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor.la bugetul de stat şi 20% .06] [Art.la bugetul municipiului.12.4 modificat prin Legea nr. în vigoare 31. incluse în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri sau în registrul bunurilor imobile cu drept de proprietate asupra acestora.05.05] [Art. cu excepţiile prevăzute de lege. se efectuează la preţul normativ al pămîntului. (9) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. autoritatea administraţiei publice locale poate stabili unele restricţii (servituţi) pe care proprietarii vor fi obligaţi să le respecte.354-XVI din 23.237-XIV din 23. În cazul în care. în vigoare 10. (8) La încheierea contractelor de vînzare-cumpărare a terenului. aprobat de Guvern.4 modificat prin Legea nr.4 modificat prin Legea nr. Celelalte terenuri destinate construcţiilor se vînd prin concurs sau la licitaţie. c) contractul de vînzare-cumpărare a pămîntului se autentifică Notarial.1566-XIII din 26. . inclusiv la licitaţie. (10) Terenul de pe lîngă casă atribuit în folosinţă temporară şi terenul cu care lotul de pămînt de pe lîngă casă depăşeşte norma prevăzută de legislaţie se vînd la preţul normativ conform tarifului indicat la poziţia I din anexa la lege sau se dau în arendă persoanelor în a căror folosinţă se află.c) cumpărătorul achită. după parametri şi amplasare.07.02. e) noul deţinător de teren prezintă contractul de vînzare-cumpărare şi planul terenului la oficiul cadastral teritorial în a cărui rază de activitate este situat terenul pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra lui. oraşului.01.1254-XV din 19.

(2) Dreptul de vînzare-cumpărare a terenurilor cu destinaţie agricolă aparţine statului. Destinaţia terenurilor se stabileşte pe baza informaţiei primăriei municipiului. cu responsabilitate personală faţă de legislaţia funciară. satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul.02.05. oraşului sau satului (comunei) pe al cărui teritoriu se află întovărăşirea pomicolă examinează cererile de cumpărare ale membrilor întovărăşirilor pomicole.98] Articolul 7.99] [Art. la care anexează documentele ce confirmă calitatea de membru al întovărăşirii respective. persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova.6 modificat prin Legea nr. (3) Terenurile întovărăşirilor pomicole ocupate de drumuri.cumpărare se constată că suprafaţa lotului pomicol este mai mare decît cea indicată de conducerea întovărăşirii pomicole.1566-XIII din 26.86-XVI din 20.12. (4) Membrii întovărăşirilor pomicole care doresc să cumpere lotul.6 modificat prin Legea nr. în vigoare 31.05.6 modificat prin Legea nr. (2) Loturile pomicole neprivatizate sînt atribuite în folosinţa membrilor întovărăşirilor pomicole păstrîndu-se proprietatea publică asupra lor.6 modificat prin Legea nr.2006. În cazul în care cererea de cumpărare este respinsă. trecuţi în registrele cadastrale ale deţinătorilor de teren. vînzătorului şi notarului.5 modificat prin Legea nr. (3) În cazul în care cetăţenii străini sau apatrizii devin proprietari de terenuri cu destinaţie agricolă sau ale fondului silvic prin moştenire legală sau testamentară.04.5 modificat şi completat prin Legea nr. precum şi persoanelor juridice al căror capital social nu conţine investiţii străine. [Art. (4) Dreptul de proprietate asupra terenului se dobîndeşte în momentul înregistrării în registrul bunurilor imobile. în vigoare 19. iar dacă se constată că suprafaţa . aflat în folosinţa lor.237-XIV din 23.237-XIV din 23. (9) În cazul cînd după perfectarea contractului de vînzare.04.1566-XIII din 26. examinat şi aprobat de autoritatea administraţiei publice locale.12.98] [Art. (8) Contractul de vînzare-cumpărare poate prevedea eşalonarea plăţii conform art.02. (4) De dreptul preferenţial la cumpărarea terenului (a unor sectoare din teren) proprietate comună beneficiază coproprietarii.d) noul deţinător de teren prezintă contractul de vînzare-cumpărare la oficiul cadastral teritorial în a cărui rază de activitate este situat terenul pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra lui. cumpărătorul va achita o plată suplimentară corespunzătoare.2006] [Art. Vînzarea-cumpărarea loturilor pomicole (1) Membrii întovărăşirilor pomicole sînt deţinători de loturi pomicole.01.360-XIV din 16. Vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în proprietate privată (1) Se permite vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în proprietate privată. ei au dreptul de a le înstrăina prin acte juridice între vii numai cetăţenilor Republicii Moldova. clădiri şi obiective de deservire a membrilor întovărăşirilor pomicole sînt trecute la categoria terenurilor de uz public. depun la autoritatea administraţiei publice locale o cerere de cumpărare.5 modificat prin Legea nr. (6) Borderoul de calcul pentru determinarea preţului de vînzare a lotului pomicol. precum şi avizul conducerii întovărăşirii pomicole respective şi adoptă o hotărîre privind vînzarea-cumpărarea lotului pomicol.354-XVI din 23. cetăţeni ai Republicii Moldova. hotărîrea autorităţii administraţiei publice locale poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ competentă în condiţiile legii. oraşului. (5) Primăria municipiului.98] Articolul 6. serveşte drept bază pentru perfectarea contractului de vînzare-cumpărare.98] [Art. (7) Contractul de vînzare-cumpărare a lotului pomicol este perfectat în triplu exemplar de reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale şi este remis cumpărătorului.12. [Art.06] [Art.4.

oraşe şi sate (comune) (1) În municipii. Terenurile menţionate se vînd conform art. Articolul 9. (5) Preţul normativ al lotului de pămînt de pe lîngă casă se calculează pornind de la suprafaţa lui.03. (10) Proprietarul are dreptul de a vinde lotul său pomicol la preţ liber. inclusiv la licitaţie. (3) Proprietarul lotului de pămînt de pe lîngă casă are dreptul de a-l vinde integral sau parţial.1566-XIII din 26. precum şi terenurile de uz public. persoanelor fizice sau persoanelor juridice care au obţinut dreptul de proprietate asupra obiectivelor amplasate pe aceste terenuri. de anexele gospodăreşti şi de grădini. (6) Nu sînt supuse vînzării-cumpărării terenurile fondului apelor. precum şi terenurile aferente construcţiilor nefinalizate. (4) Preţul terenurilor din intravilanul localităţilor. după privatizarea obiectivelor menţionate.S. accesul la căile de comunicaţii. suprafaţa lor. fără dreptul de a amplasa pe ele obiective care pot schimba indicii acestor zone.02. inclusiv conform art.03] [Art.98] Articolul 8.98] [Art. precum şi terenurile a căror suprafaţă depăşeşte norma prevăzută de legislaţie. terenuri destinate construcţiilor se consideră terenurile pe care sînt amplasate construcţii şi amenajări. cele destinate reţelelor inginereşti.240-XV din 13. .07. conform legislaţiei. atît persoanelor fizice şi persoanelor juridice. Vînzarea-cumpărarea loturilor de pămînt de pe lîngă casă (1) Loturile de pămînt de pe lîngă casă includ terenurile ocupate de casă. destinate construcţiilor. În lipsa informaţiei despre gradul de fertilitate a lotului supus vînzăriicumpărării. [Art. prevăzute de planul general de dezvoltare a localităţii şi terenurile care urmează a fi folosite în aceste scopuri. cît şi statului. în vigoare 08.237-XIV din 23.7 modificat prin Legea nr. se calculează pornind de la indicii cadastrali medii. inclusiv la licitaţie. În cazul atribuirii terenurilor deteriorate natural.S.12. pierderile generate de excluderea acestora din circuitul agricol nu se compensează.06. la preţ liber. (7) Persoanele fizice sau persoanele juridice cărora li s-au atribuit terenuri din fondul de rezervă. după compensarea pierderilor cauzate de excluderea acestora din circuitul agricol. de la fertilitatea solului exprimată în grade şi tarifele pentru determinarea preţului normativ al pămîntului.7 modificat prin Legea nr. inclusiv terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. (2) Dreptul de a cumpăra de la stat şi de a vinde terenuri destinate construcţiilor în municipii. Moldova cu toate modificările şi completările ulterioare. (5) Terenurile din zonele de protecţie şi zonele sanitare ale întreprinderilor pot fi vîndute numai întreprinderilor în cauză. preţul se calculează pornind de la gradul de fertilitate a solului în unitatea administrativ-teritorială respectivă. Diferenţa de preţ este achitată de ambele părţi în termen de o lună. unui alt cetăţean al Republicii Moldova sau statului. primăria îi restituie acestuia banii plătiţi în plus.82 din Codul funciar al R. (4) Nu sînt supuse vînzării-cumpărării loturile de pămînt de pe lîngă casă aflate în folosinţa temporară a cetăţenilor. Vînzarea-cumpărarea terenurilor destinate construcţiilor în municipii. (3) Terenurile proprietate publică pe care sînt amplasate obiective proprietate de stat se vînd. sînt legalizate ca proprietari asupra pămîntului. locul amplasării terenurilor. terenurile aferente obiectivelor private. (2) Proprietar al lotului de pămînt de pe lîngă casă este persoana fizică care l-a primit conform legislaţiei şi l-a legalizat prin titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren. oraşe şi sate (comune).4. oraşe şi sate (comune) îl au persoanele fizice şi persoanele juridice din Republica Moldova şi investitorii străini.7 modificat prin Legea nr. amenajarea terenurilor. atribuite conform legislaţiei.este mai mică.

[Art. (11) Pentru terenurile proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează.pentru municipiul Chişinău inclusiv localităţile care intră în componenţa acestuia. obiectivelor private.a). cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul .01. (6) În cazul cînd nu au fost efectuate cercetări pedologice suplimentare.9 modificat prin Legea nr.03. (10) În cazul arendării terenurilor prin licitaţie sau prin concurs. terenurilor aferente obiectivelor private. oraşului. (2) În cazul încheierii contractului de vînzare-cumpărare a terenurilor aferente necesare pentru activitatea obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate specificate la alin.12. (10) şi (11).(9).pentru celelalte . devine nul din momentul intrării în vigoare a contractului de vînzare-cumpărare. (8) Plata anuală de arendă a terenurilor proprietate publică se stabileşte în funcţie de destinaţia terenurilor arendate. 1% . din preţul normativ calculat pentru terenurile aferente cu destinaţie respectivă. precum şi a terenurilor aferente construcţiilor nefinalizate.(1) lit. inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. (4) Tarifele pentru calcularea preţului normativ al pămîntului sînt indicate în anexă. (7) Preţul normativ la vînzarea-cumpărarea terenurilor destinate construcţiilor. la arendarea lor.pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate privată. după caz: a) de la organul cadastral teritorial în a cărui rază de acţiune este situat terenul . (9) Terenurile proprietate privată pe care sînt amplasate construcţii din intravilanul localităţilor pot fi supuse vînzării-cumpărării la preţ liber. după cum urmează: 2% .446-XV din 13. b) de la primăria municipiului. precum şi în alte cazuri ce ţin de activitatea economică.1566-XIII din 26.9 modificat prin Legea nr.98] Capitolul III PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI Articolul 10. Pentru aceste categorii de persoane. (9) Terenurile din fondul de rezervă folosite în scopuri agricole pînă la utilizarea lor conform destinaţiei se dau în arendă în mod prioritar lucrătorilor şi pensionarilor din sfera socială. Ea constituie nu mai puţin de 2% şi nu mai mult de 10% din preţul normativ al pămîntului calculat pentru destinaţia respectivă. (5) Preţul normativ al terenurilor cu destinaţie agricolă.5% . Tiraspol.98] [Art. şi constituie nu mai puţin de 2% din preţul normativ al terenului arendat.11.pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică.(8) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică destinate construcţiilor se efectuează în conformitate cu articolul 4. Bender. plata de arendă a terenurilor menţionate echivalează cu impozitul funciar pentru loturile de pămînt de pe lîngă casă stabilit pentru anul respectiv. plata anuală de arendă se stabileşte la licitaţie (concurs).237-XIV din 23. Preţul normativ al pămîntului la vînzarea-cumpărarea şi arendarea terenurilor (1) Preţul normativ al pămîntului se stabileşte la vînzarea-cumpărarea terenurilor.pentru municipiile Bălţi. plata anuală de arendă se stabileşte în procente. al loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi al loturilor pomicole se calculează pornind de la tarifele specificate la poziţia I din anexă.02. precum şi construcţiilor nefinalizate. contractul de arendă a terenurilor respective. precum şi familiilor social defavorizate.04] [Art.9 modificat prin Legea nr. 1. drept grad de fertilitate a lotului de pămînt de pe lîngă casă (lotului pomicol) propus spre vînzare-cumpărare se consideră gradul mediu de fertilitate din unitatea administrativ-teritorială (întovărăşirea pomicolă). inclusiv la licitaţie. încheiat anterior cu autoritatea administraţiei publice locale. (3) Pentru calcularea preţului normativ al pămîntului este necesar de a primi caracteristica lui cadastrală. în vigoare 01. se calculează pornind de la tarifele specificate la poziţia a IV-a din anexă.

ŞI ATRIBUIREA LOR LA ALTE CATEGORII DE TERENURI Articolul 11. Plata specificată va fi încasată.05.98] Articolul 10/1.10/1 introdus prin Legea nr. 0. calculat pentru destinaţia respectivă.2000] [Art. cît şi în interesele deţinătorilor de terenuri.(1) lit. şi atribuirea lor la alte categorii de terenuri se face atît în interesele publice.10 modif.10 alin.05.2% pentru sate (comune). 0.10 modificat prin Legea nr.1566-XIII din 26. precum şi pentru efectuarea altor lucrări de îmbunătăţire a calităţii solurilor şi de ţinere a cadastrului funciar general.10 modificat prin Legea nr.81-XVI din 13. şi atribuirea lor la alte categorii de terenuri se efectuează în scopul obţinerii de mijloace pentru finanţarea programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor. se va încasa anual plata pentru folosirea terenului.03] [Art.98] [Art. pentru perioada care urmează momentului adoptării de către consiliul local a deciziei corespunzătoare pînă la încheierea contractului de vînzare-cumpărare sau de arendă.10 modificat prin Legea nr. precum şi din circuitul agricol. în termenele fixate de consiliile locale.10 modificat prin Legea nr.02.12.a). în modul şi termenele fixate în conformitate cu legislaţia.81-XVI din 13. în vigoare 28.05] [Art. . nu mai mică decît plata anuală de arendă.25-XV din 13.02. Excluderea terenurilor Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic.10/1 modificat prin Legea nr.05.12. Ialoveni.02. Articolul 12. şi nu mai mare de 10% din preţul normativ al pămîntului.2000] Capitolul IV PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI PENTRU EXCLUDEREA TERENURILOR DIN CATEGORIILE DE TERENURI CU DESTINAŢIE AGRICOLĂ ŞI ALE FONDULUI SILVIC.03] [Art. prin Legea nr. prin Legea nr. [Art.10/1 modif. calculată conform art. în vigoare 28.06.25-XV din 13. (3) Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic se efectuează în toate cazurile de către persoanele fizice şi persoanele juridice interesate. Criuleni. Compensarea pierderilor (1) Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic.06.03.237-XIV din 23. de la aceştia.(1) se aplică doar pentru terenurile aferente necesare pentru activitatea obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate specificate la art. trec în fondul de rezervă al autorităţii publice respective care nu este în drept să refuze preluarea lor.pentru celelalte oraşe.12.5% . stabilită în mod unilateral de consiliile locale. la propunerea acestora. Plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor private (1) În cazul în care proprietarii obiectivelor privatizate sau ai întreprinderilor şi obiectivelor private nu au cumpărat sau nu au arendat terenuri aferente obiectivelor şi întreprinderilor menţionate. PRECUM ŞI DIN CIRCUITUL AGRICOL.03.02.05. (2) Programul de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor este elaborat şi aprobat de Guvern şi urmează a fi realizat prin autorităţile administraţiei publice şi Serviciul de stat pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare şi cadastru funciar general. indiferent de scopul excluderii terenurilor şi tipul de proprietate asupra lor. precum şi din circuitul agricol. în vigoare 10. (2) Plata stabilită la alin.municipii şi oraşele Anenii Noi. Celelalte terenuri aflate anterior în folosinţa proprietarilor obiectivelor şi construcţiilor. în vigoare 10.1403-XIV din 07. [Art.05] [Art.1403-XIV din 07. Străşeni. (10).02.

construcţia instituţiilor de cultură. Drepturile persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale căror terenuri au fost înstrăinate forţat în scopul satisfacerii necesităţilor funciare ale statului (1) Statul propune proprietarului terenului un alt teren în schimbul celui înstrăinat forţat.356-XVI din 23.02. Acumularea şi utilizarea mijloacelor băneşti rezultate din compensarea pierderilor (1) Mijloacele băneşti destinate compensării pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. (3) Modificarea destinaţiei terenurilor şi legalizarea drepturilor deţinătorilor de terenuri se efectuează numai după compensarea pierderilor. apărute în procesul înstrăinării forţate a terenurilor. extragerea zăcămintelor subterane. şi de atribuirea lor la alte categorii de terenuri se încasează la bugetul de stat şi se utilizează exclusiv pentru realizarea programului complex de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor.06] Capitolul V PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI ÎN PROCESUL ÎNSTRĂINĂRII FORŢATE A TERENURILOR Articolul 15.2006. (2) Guvernul adoptă hotărîrea de atribuire a terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. cu excepţia celor de uz public sau celor ce urmează a fi atribuite la categoriile fondului silvic. precum şi din circuitul agricol. în vigoare 03.268-XVI din 28. (2) În cazul cînd calitatea terenului propus în schimb este în defavoarea proprietarului de terenuri. incluse în circuitul agricol pentru a fi folosite în alt scop decît cel agricol. instalaţiilor hidrotehnice şi altor amenajări ale serviciului apelor.07.12. (3) Dacă proprietarul terenului refuză să ia teren în schimb ori statul nu dispune de teren pentru schimb. crearea monumentelor naturii şi istoriei. se compensează pornind de la tarifele specificate la poziţia a III-a din anexă. precum şi din alte categorii de terenuri. (2) Înstrăinarea forţată a terenurilor în scopuri agricole este determinată de necesitatea creării unor unităţi agricole de stat (ştiinţifice sau experimentale). drumurilor.01. construcţia unor obiective cu destinaţie specială. (3) Înstrăinarea forţată a terenurilor în alte scopuri decît cele agricole este admisă numai în cazurile utilităţii publice: construcţia întreprinderilor industriale. complexelor sportive şi de agrement.14 modificat prin Legea nr. acestuia i se compensează pierderile cauzate de schimb. Articolul 14. de ocrotire a sănătăţii. (4) Litigiile funciare. pierderile i se compensează în bani. de învăţămînt. Articolul 16. în termen de o lună după transferarea de către persoanele fizice sau persoanele juridice a mijloacelor băneşti echivalente cu pierderile cauzate de excluderea terenurilor din circuitul agricol. . [Art.14 modificat prin Legea nr.05. Articolul 13. aprobat de Guvern. în vigoare 01. (4) Modul de înstrăinare forţată a terenurilor se stabileşte conform legislaţiei. Scopul şi cazurile de înstrăinare forţată a terenurilor (1) Înstrăinarea forţată a terenurilor se efectuează de către Guvern de comun acord cu autorităţile respective ale administraţiei publice locale în scopul satisfacerii necesităţilor funciare ale statului. Tarifele aplicate la compensarea pierderilor Pierderile cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic.(4) Sînt compensate de asemenea pierderile cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenurilor fondului de rezervă şi a altor categorii de terenuri. trasarea telecomunicaţiilor.2007] [Art. dezvoltarea localităţilor. precum şi din circuitul agricol. se soluţionează conform legislaţiei.

(3) Informaţia cadastrală necesară pentru încheierea contractului de vînzare-cumpărare. 25 iulie 1997.12. Vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă.12.98] Capitolul VII DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII Articolul 23 (1) Prezenta lege intră în vigoare după o lună de la data publicării. va asigura elaborarea actelor normative care ar reglementa aplicarea prezentei legi. pentru operarea modificărilor în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri. Dumitru MOŢPAN Anexă la Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului TARIFE pentru calcularea preţului normativ al pămîntului (pentru o unitate grad-hectar) în lei I. va asigura revizuirea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor normative care contravin prezentei legi.17 modificat prin Legea nr. 1995.23 completat prin Legea nr.30 . la primăria municipiului. în termen de 3 luni: va pune actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.98] Articolul 24 Guvernul.237-XIV din 23.1308-XIII. calcularea preţului normativ al pămîntului pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează organul cadastral teritorial este prezentată de primăria municipiului. loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi loturilor pomicole 434. Articolul 25 Legea nr.98] [Capitolul VI exclus prin Legea nr.6.16 modificat prin Legea nr. Nr. art. PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Chişinău. satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul.12. oraşului. dar nu mai puţin decît preţul normativ calculat conform tarifelor prevăzute la poziţia a II-a din anexă. preţul va fi stabilit de instanţa judecătorească în baza raportului de expertiză prezentat de experţii independenţi.237-XIV din 23. nr. Compensarea pierderilor cauzate de înstrăinarea forţată a terenurilor (1) Compensarea pierderilor cauzate de înstrăinarea forţată a terenurilor are loc conform preţului de piaţă al acestora.98] Articolul 17.237-XIV din 23. [Art. în termen de 3 luni de la data autentificării notariale. satului (comunei) pe a cărei teritoriu este situat terenul. contractul de vînzare-cumpărare va fi prezentat. (4) Legile şi celelalte acte normative rămîn în vigoare în măsura în care nu contravin prezentei legi. (2) Pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează organul cadastral teritorial.[Art.57) se abrogă. [Art.12. (2) În cazul în care autoritatea administraţiei publice şi proprietarul terenului nu ajung la o înţelegere în privinţa preţului de piaţă al terenului supus înstrăinării forţate. oraşului.237-XIV din 23.302-XIII din 2 decembrie 1994 privind preţul normativ al pămîntului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

precum şi terenurile aferente construcţiilor nefinalizate sînt vîndute de autorităţile administraţiei publice locale. 0. pentru extragerea zăcămintelor de substanţe minerale utile. Comrat.266-XVI din 28.05. Hînceşti. În cazul în care recultivarea nu asigură returnarea terenurilor în circuitul agricol sau în fondul silvic la nivelul calităţii solului prevăzut în proiectul de recultivare.02 .pentru municipiul Chişinău. 4. se aplică coeficientul 0. pierderile cauzate de scăderea calităţii solului urmează a fi recuperate în funcţie de tarifele stabilite pentru fiecare unitate grad/hectar la poziţia menţionată.268-XVI din 28. terenurilor aferente obiectivelor private. Căuşeni. 3.1566-XIII din 26. 04. în vigoare 11. 0 05 . Înstrăinarea forţată a terenurilor agricole.07. aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează.44 13897. Preţul normativ al terenurilor cu destinaţie agricolă. 2.1997 868. în vigoare 09. Terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează.II. precum şi a terenurilor utilizate în procesul tehnologic.10 . 11) În cazul excluderii terenurilor din categoria de terenuri cu destinaţie agricolă şi din categoria de terenuri ale fondului silvic. Preţul normativ al terenurilor cu destinaţie agricolă se va calcula în funcţie de fertilitatea medie a solului stabilită pentru oraşul. obiectivelor private. 9.1254-XV din 19. 7.04.02. În cazul cînd unele terenuri din categoria terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă sînt trecute în categoria terenurilor cu destinaţie agricolă sau ale fondului silvic preţul normativ al pămîntului se calculează pornind de la tarifele specificate la poziţia I din anexă. loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi al terenurilor întovărăşirilor pomicole se calculează prin aplicarea coeficientului 0.pentru municipiile Cahul. cu acordul autorităţii împuternicite de Guvern.25 la tarifele specificate la poziţia I din anexă. Orhei.97 Lege privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului //Monitorul Oficial 5758/515. În cazul vînzării de către stat a terenurilor utilizate în procesul tehnologic.05.44 .81-XVI din 13. toate documentele.2002] [Nota modificată prin Legea nr. 0. Vînzarea-cumpărarea terenurilor din intravilanul localităţilor (cu excepţia loturilor de pămînt de pe lîngă casă) [Anexa modificată prin Legea nr. Prezenta normă nu se aplică la calcularea cuantumului plăţii de arendă a terenurilor agricole. [Nota completată prin Legea nr.04. Suprafaţa terenurilor utilizate în procesul tehnologic. 10.04] [Nota modificată prin Legea nr. fără plată. Criuleni.2006] Notă: 1. se calculează în funcţie de fertilitatea medie a solului stabilită pentru republică. aferente construcţiilor nefinalizate.06.81-XVI din 13 mai 2005. oraşelor.08. Rîbniţa. aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează.99] [Nota modificată prin Legea nr.59 13897.190-XV din 10. la cererea proprietarului.2 cu condiţia recultivării şi returnării terenurilor menţionate în circuitul agricol sau în fondul silvic după extragerea zăcămintelor. satul (comuna) respectiv(ă) sau. satelor (comunelor) vor întocmi.07.237-XIV din 23. precum şi pentru terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă.09.pentru sate (comune). în vigoare 10. primăriile municipiilor. la preţul normativ calculat conform tarifelor specificate la poziţia a III-a din anexă. în funcţie de fertilitatea solului stabilită pentru terenul respectiv.360-XIV din 16.07. Străşeni. Prevederile punctelor 3 şi 4 din notă se aplică pînă la data de 1 ianuarie 2007.2006. loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi loturilor pomicole III.07.2006. Ialoveni. Bender.12. La vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică. inclusiv planurile terenurilor. precum şi a terenurilor utilizate în procesul tehnologic. Preţul normativ al pămîntului pentru terenurile ocupate de obiective industriale. 5. Soroca.98] [Nota modificată prin Legea nr.30 .05] [Nota modificată prin Legea nr. precum şi din circuitul agricol IV. la preţul normativ calculat conform tarifelor specificate la poziţia a IV-a din anexă. Edineţ.2006] [Nota modificată prin Legea nr. necesare pentru perfectarea tranzacţiei de vînzare-cumpărare a terenurilor. 8.09. Dubăsari. se aprobă de consiliile locale.15 . Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. 6.pentru celelalte oraşe. fără aplicarea coeficientului. se aplică următorii coeficienţi: 0.07. în conformitate cu proiectul de recultivare. inclusiv localităţile care intră în componenţa acestuia. 0. obiectivelor private. aferente construcţiilor nefinalizate. precum şi din circuitul agricol. de transport. în vigoare 08.06.pentru municipiile Bălţi. de alte construcţii. Tiraspol. Repunerea în aplicare a prevederilor punctelor 3 şi 4 din notă se efectuează de la data publicării Legii nr. Ungheni şi oraşele Anenii Noi.98] __________ Legile Republicii Moldova 1308/25.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->