LEGE privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului Nr.1308-XIII din 25.07.

97
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.57-58/515 din 04.09.1997

***
CUPRINS Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1. Domeniul de aplicare a legii Articolul 2. Noţiunea de preţ normativ al pămîntului Capitolul II VÎNZAREA-CUMPĂRAREA TERENURILOR Articolul 3. Vînzarea terenurilor Articolul 4. Vînzarea terenurilor proprietate publică Articolul 5. Vînzarea terenurilor proprietate privată Articolul 6. Vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în proprietate privată Articolul 7. Vînzarea-cumpărarea loturilor pomicole Articolul 8. Vînzarea-cumpărarea loturilor de pămînt de pe lîngă casă Articolul 9. Vînzarea-cumpărarea terenurilor destinate construcţiilor în municipii, oraşe şi sate (comune) Capitolul III PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI Articolul 10. Preţul normativ al pămîntului la vînzarea-cumpărarea şi arendarea terenurilor Articolul 10/1. Plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor private Capitolul IV PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI PENTRU EXCLUDEREA TERENURILOR DIN CATEGORIILE DE TERENURI CU DESTINAŢIE AGRICOLĂ ŞI ALE FONDULUI SILVIC, PRECUM ŞI DIN CIRCUITUL AGRICOL, ŞI ATRIBUIREA LOR LA ALTE CATEGORII DE TERENURI Articolul 11. Excluderea terenurilor Articolul 12. Compensarea pierderilor Articolul 13. Tarifele aplicate la compensarea pierderilor Articolul 14. Acumularea şi utilizarea mijloacelor băneşti rezultate din compensarea pierderilor Capitolul V PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI ÎN PROCESUL ÎNSTRĂINĂRII FORŢATE A TERENURILOR Articolul 15. Scopul şi cazurile de înstrăinare forţată a terenurilor Articolul 16. Drepturile persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale căror terenuri au fost înstrăinate forţat în scopul satisfacerii necesităţilor funciare ale statului Articolul 17. Compensarea pierderilor cauzate de înstrăinarea forţată a terenurilor Capitolul VII DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

precum şi din circuitul agricol. inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. precum şi a terenurilor aferente construcţiilor nefinalizate.05] [Art. şi atribuirii lor la alte categorii de terenuri. la decizia adunării generale a acţionarilor (fondatorilor) şi cu acordul proprietarului de teren. în funcţie de rata inflaţiei.98] Articolul 2. [Art. în vigoare 10. exprimate în valută naţională.09. de transport.2006] Capitolul II VÎNZAREA-CUMPĂRAREA TERENURILOR Articolul 3. El se determină de către prezenta lege şi se aplică în procesul realizării relaţiilor funciare. c) excluderii terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. (3) La preţul normativ al terenurilor localităţilor (cu excepţia loturilor de pămînt de pe lîngă casă). pe baza indicilor cadastrali (cantitativi şi calitativi).05.147-149 din 06.2 modificat prin Legea nr. de alte obiective neagricole se adaugă şi cheltuielile de amenajare inginerească a teritoriului. de către Parlament.237-XIV din 23.05. indiferent de tipul de proprietate asupra pămîntului. la propunerea Guvernului. Vînzarea terenurilor . textul "întreprindere privată" se substituie prin textul "obiectiv privat" conform Legii nr. conform anexei parte integrantă a prezentei legi.06. şi se indexează.2006.12.268-XVI din 28. a terenurilor aferente obiectivelor private.2002 Notă: Legea republicată în Monitorul Oficial nr.81-XVI din 13.07. b) includerii valorii terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate specificate la lit.12.1566-XIII din 26.1 completat prin Legea nr. în calitate de cotă de participare a acestuia în patrimoniul obiectivului sau al construcţiei. 4 Parlamentul adoptă prezenta lege.a) în capitalul social al acestora. Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1. d) înstrăinării forţate a terenurilor.1 modificat prin Legea nr. [Art.1 modificat prin Legea nr. (2) Tarifele pentru calcularea preţului normativ al pămîntului se stabilesc pentru o unitate convenţională (grad-hectar). e) relaţiilor de arendă. în vigoare 08. Domeniul de aplicare a legii Prezenta lege se aplică în cazurile: a) vînzării-cumpărării terenurilor. al celor ocupate de obiective industriale.02.Articolul 23 Dispoziţii tranzitorii Articolul 24 Îndatoririle Guvernului Articolul 25 Abrogări Anexă Tarife pentru calcularea preţului normativ al pămîntului (pentru o unitate grad-hectar) în lei Notă: În cuprinsul legii.98] [Art.07. Noţiunea de preţ normativ al pămîntului (1) Preţul normativ al pămîntului constituie o măsură de estimare a valorii lui echivalente cu potenţialul natural şi economic al acestuia.2001 pag.1254-XV din 19.

05] [Art. satului (comunei) în al cărei teritoriu este situat terenul .05. după caz. oraşului.2 alin.06. (2) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică (cu excepţia terenurilor ce se află în folosinţa membrilor întovărăşirilor pomicole şi fondului de rezervă destinat necesităţilor sociale ale localităţilor).509-XIV din 15.pentru vînzare-cumpărare de terenuri proprietate publică. în fiecare caz concret. b) de primăria municipiului.3 modificat prin Legea nr. Vînzarea terenurilor proprietate publică (1) Terenurile proprietate publică se împart în terenuri proprietate de stat şi terenuri proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale. după caz. (5) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică se efectuează astfel: a) cumpărătorul (persoană fizică sau persoană juridică) depune la primăria municipiului. oraşului. satului (comunei) sau. cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic care se vînd numai persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova.07. se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale cu autorizarea Guvernului sau a autorităţii împuternicite de el. (2) Vînzarea-cumpărarea pămîntului se efectuează prin contractul de vînzare-cumpărare la preţ normativ sau la preţ liber. satului (comunei) sau.05. în termen de o lună. eliberate. Pentru perfectarea tranzacţiei de vînzare-cumpărare se prezintă documente în care sînt indicaţi parametrii cantitativi şi calitativi ai terenului. La încheierea contractului de vînzare-cumpărare în rate.237-XIV din 23. (3) Terenurile proprietate publică pot fi vîndute atît persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova. se achită mai întîi cel puţin 25% din preţul terenului.2000] [Art. . la organul împuternicit de Guvern o cerere de cumpărare a terenului.81-XVI din 13.(1) Dreptul de vînzare a terenurilor proprietate privată îl are proprietarul. (4) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică se efectuează cu achitarea preţului la o plată unică sau în rate.3 modificat prin Legea nr. cît şi investitorilor străini. inclusiv în baza rezultatelor licitaţiei.1566-XIII din 26. asigură elaborarea planului terenului. (4) În scopul impozitării funciare. precum şi dreptul deţinătorului asupra terenului. după caz: a) de organul cadastral teritorial în a cărui rază este situat terenul .3 modificat prin Legea nr. [Art. plantaţii multianuale şi alte bunuri imobiliare se vînd concomitent cu înstrăinarea bunurilor imobiliare. iar restul plăţii poate fi eşalonat pe un termen de pînă la 10 ani şi de pînă la 5 ani pentru terenurile neutilizate în procesul tehnologic aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează.pentru vînzarecumpărare de terenuri proprietate privată.98] [Art. b) primăria municipiului.05. repartizîndu-l în cote egale achitate trimestrial. amplasate pe acest teren.autorităţile administraţiei publice locale. în vigoare 10.(2). iar în cazul vînzării terenurilor proprietate publică . plantaţiile multianuale şi alte bunuri imobiliare. oraşului. (5) Toate contractele de vînzare-cumpărare a terenurilor se autentifică notarial.3 modificat prin Legea nr.99] [Art. cererea cumpărătorului. instalaţiile inginereşti.02. încheie contractul de vînzarecumpărare şi stabileşte termenul de achitare a plăţii. indexate în funcţie de rata inflaţiei în cazul în care rata inflaţiei a fost stabilită conform art. (3) Terenurile pe care sînt amplasate construcţii. care soluţionează concomitent toate problemele referitoare la construcţiile. amplasate pe terenurile în cauză. instalaţii inginereşti. Neachitarea plăţii în decurs de o lună de la expirarea termenului de plată pe trimestru constituie temei pentru desfacerea contractului în modul stabilit. delimitarea cărora se stabileşte prin lege. organul împuternicit de Guvern examinează. determină preţul terenului (sectorului de teren).12. noul deţinător al terenului şi autoritatea administraţiei publice locale informează neîntîrziat organul fiscal teritorial despre schimbarea deţinătorului de teren.988-XIV din 18.3 modificat prin Legea nr.98] Articolul 4. Preţul de vînzare a imobilului se constituie din preţul terenului plus preţul bunurilor imobiliare.

în vigoare 31.07. c) contractul de vînzare-cumpărare a pămîntului se autentifică Notarial. aferente obiectivelor private.1254-XV din 19.06.pentru a fi utilizate la realizarea programului complex de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor. (10) Terenul de pe lîngă casă atribuit în folosinţă temporară şi terenul cu care lotul de pămînt de pe lîngă casă depăşeşte norma prevăzută de legislaţie se vînd la preţul normativ conform tarifului indicat la poziţia I din anexa la lege sau se dau în arendă persoanelor în a căror folosinţă se află. cu excepţiile prevăzute de lege.07. incluse în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri sau în registrul bunurilor imobile cu drept de proprietate asupra acestora.98] Articolul 5.05.la bugetul de stat şi 20% . (7) Autoritatea administraţiei publice locale trece. d) contractul de vînzare-cumpărare se autentifică notarial. terenurile menţionate se transmit în proprietate persoanelor în drept ori se înstrăinează în alt mod conform legislaţiei. (12) Mijloacele băneşti rezultate din vînzarea terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se distribuie astfel: 80% . în vigoare 10.81-XVI din 13. (9) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează.12.4 modificat prin Legea nr. (2) Proprietarii au dreptul de a vinde terenurile la preţ liber. după parametri şi amplasare. (11) Mijloacele băneşti rezultate din vînzarea terenurilor proprietate publică a statului se varsă la bugetul de stat şi se distribuie astfel: 80% .237-XIV din 23. b) vînzătorul şi cumpărătorul încheie contractul de vînzare-cumpărare.268-XVI din 28. Celelalte terenuri destinate construcţiilor se vînd prin concurs sau la licitaţie. În cazul în care. noul deţinător în registrul cadastral al deţinătorilor de teren şi informează despre aceasta organul fiscal teritorial. În cazul vînzării-cumpărării terenului la preţ liber. .4 modificat prin Legea nr. pot fi formate ca bunuri imobile de sine stătătoare.2007] [Art.4 modificat prin Legea nr. (6) Dreptul de proprietate asupra terenului se dobîndeşte în momentul înregistrării în registrul bunurilor imobile. în termen de 10 zile.c) cumpărătorul achită.98] [Art.354-XVI din 23. se efectuează la preţul normativ al pămîntului.4 modificat prin Legea nr. (3) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate privată prin înţelegere între vînzător şi cumpărător include următoarele acţiuni: a) vînzătorul perfectează documentele care îi confirmă dreptul de proprietate asupra pămîntului. e) noul deţinător de teren prezintă contractul de vînzare-cumpărare şi planul terenului la oficiul cadastral teritorial în a cărui rază de activitate este situat terenul pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra lui.4 modificat prin Legea nr. oraşului. preţul acestuia nu poate fi mai mic decît preţul normativ al pămîntului.la bugetul municipiului. în termen de o lună.2006. aprobat de Guvern.02. suma egală cu preţul normativ al pămîntului prevăzut pentru destinaţia respectivă. aprobat de Guvern.1566-XIII din 26.06] [Art.05] [Art.01.la bugetul de stat pentru a fi utilizate la realizarea programului complex de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor.2002] [Art.05. satului (comunei) şi 20% . Vînzarea terenurilor proprietate privată (1) În categoria terenurilor proprietate privată intră toate terenurile deţinătorilor.4 modificat prin Legea nr. inclusiv la licitaţie. precum şi construcţiilor nefinalizate.01. [Art. în vigoare 01.12.05. autoritatea administraţiei publice locale poate stabili unele restricţii (servituţi) pe care proprietarii vor fi obligaţi să le respecte. (8) La încheierea contractelor de vînzare-cumpărare a terenului.

satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul. (3) Terenurile întovărăşirilor pomicole ocupate de drumuri. oraşului. precum şi avizul conducerii întovărăşirii pomicole respective şi adoptă o hotărîre privind vînzarea-cumpărarea lotului pomicol.360-XIV din 16. (4) Dreptul de proprietate asupra terenului se dobîndeşte în momentul înregistrării în registrul bunurilor imobile. (6) Borderoul de calcul pentru determinarea preţului de vînzare a lotului pomicol.237-XIV din 23.5 modificat şi completat prin Legea nr. Destinaţia terenurilor se stabileşte pe baza informaţiei primăriei municipiului.98] Articolul 6.04.02.98] [Art. clădiri şi obiective de deservire a membrilor întovărăşirilor pomicole sînt trecute la categoria terenurilor de uz public. examinat şi aprobat de autoritatea administraţiei publice locale.5 modificat prin Legea nr. (7) Contractul de vînzare-cumpărare a lotului pomicol este perfectat în triplu exemplar de reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale şi este remis cumpărătorului. hotărîrea autorităţii administraţiei publice locale poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ competentă în condiţiile legii. [Art. ei au dreptul de a le înstrăina prin acte juridice între vii numai cetăţenilor Republicii Moldova.2006. în vigoare 31. (2) Loturile pomicole neprivatizate sînt atribuite în folosinţa membrilor întovărăşirilor pomicole păstrîndu-se proprietatea publică asupra lor. aflat în folosinţa lor. În cazul în care cererea de cumpărare este respinsă.86-XVI din 20.05.4. (9) În cazul cînd după perfectarea contractului de vînzare. trecuţi în registrele cadastrale ale deţinătorilor de teren.1566-XIII din 26. (8) Contractul de vînzare-cumpărare poate prevedea eşalonarea plăţii conform art.6 modificat prin Legea nr. serveşte drept bază pentru perfectarea contractului de vînzare-cumpărare. (2) Dreptul de vînzare-cumpărare a terenurilor cu destinaţie agricolă aparţine statului.d) noul deţinător de teren prezintă contractul de vînzare-cumpărare la oficiul cadastral teritorial în a cărui rază de activitate este situat terenul pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra lui. (5) Primăria municipiului.2006] [Art. depun la autoritatea administraţiei publice locale o cerere de cumpărare. cetăţeni ai Republicii Moldova. precum şi persoanelor juridice al căror capital social nu conţine investiţii străine. iar dacă se constată că suprafaţa .04. cu responsabilitate personală faţă de legislaţia funciară.6 modificat prin Legea nr.98] Articolul 7. (4) Membrii întovărăşirilor pomicole care doresc să cumpere lotul.06] [Art. persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova.99] [Art. vînzătorului şi notarului.12.6 modificat prin Legea nr.01.1566-XIII din 26. cumpărătorul va achita o plată suplimentară corespunzătoare.05. Vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în proprietate privată (1) Se permite vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în proprietate privată.98] [Art. [Art.cumpărare se constată că suprafaţa lotului pomicol este mai mare decît cea indicată de conducerea întovărăşirii pomicole. la care anexează documentele ce confirmă calitatea de membru al întovărăşirii respective.6 modificat prin Legea nr.5 modificat prin Legea nr.12. oraşului sau satului (comunei) pe al cărui teritoriu se află întovărăşirea pomicolă examinează cererile de cumpărare ale membrilor întovărăşirilor pomicole. Vînzarea-cumpărarea loturilor pomicole (1) Membrii întovărăşirilor pomicole sînt deţinători de loturi pomicole. în vigoare 19.237-XIV din 23. (4) De dreptul preferenţial la cumpărarea terenului (a unor sectoare din teren) proprietate comună beneficiază coproprietarii.02. (3) În cazul în care cetăţenii străini sau apatrizii devin proprietari de terenuri cu destinaţie agricolă sau ale fondului silvic prin moştenire legală sau testamentară.12.354-XVI din 23.

în vigoare 08. atribuite conform legislaţiei.03. inclusiv la licitaţie. cît şi statului. [Art. (5) Preţul normativ al lotului de pămînt de pe lîngă casă se calculează pornind de la suprafaţa lui. În cazul atribuirii terenurilor deteriorate natural. oraşe şi sate (comune) (1) În municipii. inclusiv conform art. destinate construcţiilor. de anexele gospodăreşti şi de grădini.4. inclusiv terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează.06. Terenurile menţionate se vînd conform art.98] Articolul 8. (4) Nu sînt supuse vînzării-cumpărării loturile de pămînt de pe lîngă casă aflate în folosinţa temporară a cetăţenilor. accesul la căile de comunicaţii. terenurile aferente obiectivelor private.240-XV din 13. persoanelor fizice sau persoanelor juridice care au obţinut dreptul de proprietate asupra obiectivelor amplasate pe aceste terenuri.98] [Art. la preţ liber. locul amplasării terenurilor. (10) Proprietarul are dreptul de a vinde lotul său pomicol la preţ liber. oraşe şi sate (comune).7 modificat prin Legea nr. (2) Dreptul de a cumpăra de la stat şi de a vinde terenuri destinate construcţiilor în municipii. pierderile generate de excluderea acestora din circuitul agricol nu se compensează. În lipsa informaţiei despre gradul de fertilitate a lotului supus vînzăriicumpărării. precum şi terenurile de uz public.03] [Art. Vînzarea-cumpărarea loturilor de pămînt de pe lîngă casă (1) Loturile de pămînt de pe lîngă casă includ terenurile ocupate de casă. preţul se calculează pornind de la gradul de fertilitate a solului în unitatea administrativ-teritorială respectivă. Diferenţa de preţ este achitată de ambele părţi în termen de o lună. după privatizarea obiectivelor menţionate. conform legislaţiei. (7) Persoanele fizice sau persoanele juridice cărora li s-au atribuit terenuri din fondul de rezervă. Moldova cu toate modificările şi completările ulterioare. amenajarea terenurilor. fără dreptul de a amplasa pe ele obiective care pot schimba indicii acestor zone. atît persoanelor fizice şi persoanelor juridice. (3) Terenurile proprietate publică pe care sînt amplasate obiective proprietate de stat se vînd. Vînzarea-cumpărarea terenurilor destinate construcţiilor în municipii. suprafaţa lor. prevăzute de planul general de dezvoltare a localităţii şi terenurile care urmează a fi folosite în aceste scopuri.237-XIV din 23. inclusiv la licitaţie.este mai mică.02.12. (3) Proprietarul lotului de pămînt de pe lîngă casă are dreptul de a-l vinde integral sau parţial. de la fertilitatea solului exprimată în grade şi tarifele pentru determinarea preţului normativ al pămîntului.82 din Codul funciar al R. Articolul 9. precum şi terenurile aferente construcţiilor nefinalizate.7 modificat prin Legea nr. oraşe şi sate (comune) îl au persoanele fizice şi persoanele juridice din Republica Moldova şi investitorii străini. terenuri destinate construcţiilor se consideră terenurile pe care sînt amplasate construcţii şi amenajări. (2) Proprietar al lotului de pămînt de pe lîngă casă este persoana fizică care l-a primit conform legislaţiei şi l-a legalizat prin titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren.07. (5) Terenurile din zonele de protecţie şi zonele sanitare ale întreprinderilor pot fi vîndute numai întreprinderilor în cauză. unui alt cetăţean al Republicii Moldova sau statului. cele destinate reţelelor inginereşti. primăria îi restituie acestuia banii plătiţi în plus. sînt legalizate ca proprietari asupra pămîntului.7 modificat prin Legea nr.S.1566-XIII din 26. (6) Nu sînt supuse vînzării-cumpărării terenurile fondului apelor. se calculează pornind de la indicii cadastrali medii. . după compensarea pierderilor cauzate de excluderea acestora din circuitul agricol. precum şi terenurile a căror suprafaţă depăşeşte norma prevăzută de legislaţie. (4) Preţul terenurilor din intravilanul localităţilor.S.

[Art.446-XV din 13.01. b) de la primăria municipiului.237-XIV din 23.1566-XIII din 26. (7) Preţul normativ la vînzarea-cumpărarea terenurilor destinate construcţiilor. 1% .03.5% .04] [Art. precum şi familiilor social defavorizate. după caz: a) de la organul cadastral teritorial în a cărui rază de acţiune este situat terenul . (11) Pentru terenurile proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează.98] Capitolul III PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI Articolul 10.(1) lit. Preţul normativ al pămîntului la vînzarea-cumpărarea şi arendarea terenurilor (1) Preţul normativ al pămîntului se stabileşte la vînzarea-cumpărarea terenurilor. (8) Plata anuală de arendă a terenurilor proprietate publică se stabileşte în funcţie de destinaţia terenurilor arendate. precum şi a terenurilor aferente construcţiilor nefinalizate.9 modificat prin Legea nr. obiectivelor private. (4) Tarifele pentru calcularea preţului normativ al pămîntului sînt indicate în anexă. (5) Preţul normativ al terenurilor cu destinaţie agricolă. la arendarea lor. după cum urmează: 2% . Pentru aceste categorii de persoane. (10) În cazul arendării terenurilor prin licitaţie sau prin concurs.pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate privată. (6) În cazul cînd nu au fost efectuate cercetări pedologice suplimentare. din preţul normativ calculat pentru terenurile aferente cu destinaţie respectivă. (9) Terenurile proprietate privată pe care sînt amplasate construcţii din intravilanul localităţilor pot fi supuse vînzării-cumpărării la preţ liber. plata anuală de arendă se stabileşte la licitaţie (concurs).(8) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică destinate construcţiilor se efectuează în conformitate cu articolul 4. şi constituie nu mai puţin de 2% din preţul normativ al terenului arendat.98] [Art. (3) Pentru calcularea preţului normativ al pămîntului este necesar de a primi caracteristica lui cadastrală. terenurilor aferente obiectivelor private. contractul de arendă a terenurilor respective. (10) şi (11).(9). (2) În cazul încheierii contractului de vînzare-cumpărare a terenurilor aferente necesare pentru activitatea obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate specificate la alin.a). inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. Ea constituie nu mai puţin de 2% şi nu mai mult de 10% din preţul normativ al pămîntului calculat pentru destinaţia respectivă. 1. inclusiv la licitaţie. devine nul din momentul intrării în vigoare a contractului de vînzare-cumpărare. satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul .pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică. încheiat anterior cu autoritatea administraţiei publice locale.02. plata de arendă a terenurilor menţionate echivalează cu impozitul funciar pentru loturile de pămînt de pe lîngă casă stabilit pentru anul respectiv. precum şi construcţiilor nefinalizate.12. Tiraspol.pentru municipiul Chişinău inclusiv localităţile care intră în componenţa acestuia. drept grad de fertilitate a lotului de pămînt de pe lîngă casă (lotului pomicol) propus spre vînzare-cumpărare se consideră gradul mediu de fertilitate din unitatea administrativ-teritorială (întovărăşirea pomicolă). în vigoare 01. se calculează pornind de la tarifele specificate la poziţia a IV-a din anexă. oraşului. plata anuală de arendă se stabileşte în procente. (9) Terenurile din fondul de rezervă folosite în scopuri agricole pînă la utilizarea lor conform destinaţiei se dau în arendă în mod prioritar lucrătorilor şi pensionarilor din sfera socială.pentru municipiile Bălţi. al loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi al loturilor pomicole se calculează pornind de la tarifele specificate la poziţia I din anexă. cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.11.pentru celelalte . Bender.9 modificat prin Legea nr. precum şi în alte cazuri ce ţin de activitatea economică.9 modificat prin Legea nr.

prin Legea nr.05] [Art. şi atribuirea lor la alte categorii de terenuri se efectuează în scopul obţinerii de mijloace pentru finanţarea programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor.10/1 modificat prin Legea nr. cît şi în interesele deţinătorilor de terenuri.2000] Capitolul IV PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI PENTRU EXCLUDEREA TERENURILOR DIN CATEGORIILE DE TERENURI CU DESTINAŢIE AGRICOLĂ ŞI ALE FONDULUI SILVIC. [Art.a). în vigoare 28.03] [Art.10/1 modif.1566-XIII din 26.98] Articolul 10/1. Plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor private (1) În cazul în care proprietarii obiectivelor privatizate sau ai întreprinderilor şi obiectivelor private nu au cumpărat sau nu au arendat terenuri aferente obiectivelor şi întreprinderilor menţionate. calculată conform art. Criuleni.05.03. trec în fondul de rezervă al autorităţii publice respective care nu este în drept să refuze preluarea lor.10 modif.12.25-XV din 13. Plata specificată va fi încasată. Excluderea terenurilor Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic.02. şi nu mai mare de 10% din preţul normativ al pămîntului.municipii şi oraşele Anenii Noi. Celelalte terenuri aflate anterior în folosinţa proprietarilor obiectivelor şi construcţiilor. de la aceştia.81-XVI din 13. în vigoare 10.pentru celelalte oraşe.25-XV din 13. se va încasa anual plata pentru folosirea terenului.237-XIV din 23. pentru perioada care urmează momentului adoptării de către consiliul local a deciziei corespunzătoare pînă la încheierea contractului de vînzare-cumpărare sau de arendă.10 modificat prin Legea nr. stabilită în mod unilateral de consiliile locale.12.(1) se aplică doar pentru terenurile aferente necesare pentru activitatea obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate specificate la art.10 modificat prin Legea nr. nu mai mică decît plata anuală de arendă. 0. (2) Programul de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor este elaborat şi aprobat de Guvern şi urmează a fi realizat prin autorităţile administraţiei publice şi Serviciul de stat pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare şi cadastru funciar general.02.05] [Art.02. Ialoveni. Compensarea pierderilor (1) Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic.02. 0. [Art.1403-XIV din 07.(1) lit. PRECUM ŞI DIN CIRCUITUL AGRICOL.10 modificat prin Legea nr. la propunerea acestora. precum şi din circuitul agricol. (10). în vigoare 28.10 modificat prin Legea nr.10 alin.02.1403-XIV din 07. şi atribuirea lor la alte categorii de terenuri se face atît în interesele publice. calculat pentru destinaţia respectivă.2000] [Art.05. (3) Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic se efectuează în toate cazurile de către persoanele fizice şi persoanele juridice interesate. în modul şi termenele fixate în conformitate cu legislaţia. ŞI ATRIBUIREA LOR LA ALTE CATEGORII DE TERENURI Articolul 11.98] [Art. (2) Plata stabilită la alin. prin Legea nr. precum şi pentru efectuarea altor lucrări de îmbunătăţire a calităţii solurilor şi de ţinere a cadastrului funciar general.03.06.06.12.10/1 introdus prin Legea nr.03] [Art. Articolul 12. în vigoare 10.81-XVI din 13. în termenele fixate de consiliile locale.5% . .2% pentru sate (comune). indiferent de scopul excluderii terenurilor şi tipul de proprietate asupra lor.05.05. Străşeni. precum şi din circuitul agricol.

07. (2) În cazul cînd calitatea terenului propus în schimb este în defavoarea proprietarului de terenuri. în vigoare 01. aprobat de Guvern. Articolul 14. drumurilor. precum şi din alte categorii de terenuri. Acumularea şi utilizarea mijloacelor băneşti rezultate din compensarea pierderilor (1) Mijloacele băneşti destinate compensării pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. în termen de o lună după transferarea de către persoanele fizice sau persoanele juridice a mijloacelor băneşti echivalente cu pierderile cauzate de excluderea terenurilor din circuitul agricol. de ocrotire a sănătăţii. şi de atribuirea lor la alte categorii de terenuri se încasează la bugetul de stat şi se utilizează exclusiv pentru realizarea programului complex de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor.06] Capitolul V PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI ÎN PROCESUL ÎNSTRĂINĂRII FORŢATE A TERENURILOR Articolul 15.356-XVI din 23. crearea monumentelor naturii şi istoriei. (4) Litigiile funciare. Articolul 16. apărute în procesul înstrăinării forţate a terenurilor.05.14 modificat prin Legea nr. se soluţionează conform legislaţiei. Scopul şi cazurile de înstrăinare forţată a terenurilor (1) Înstrăinarea forţată a terenurilor se efectuează de către Guvern de comun acord cu autorităţile respective ale administraţiei publice locale în scopul satisfacerii necesităţilor funciare ale statului. (2) Înstrăinarea forţată a terenurilor în scopuri agricole este determinată de necesitatea creării unor unităţi agricole de stat (ştiinţifice sau experimentale).02.2007] [Art. dezvoltarea localităţilor. complexelor sportive şi de agrement. cu excepţia celor de uz public sau celor ce urmează a fi atribuite la categoriile fondului silvic. instalaţiilor hidrotehnice şi altor amenajări ale serviciului apelor. precum şi din circuitul agricol. Drepturile persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale căror terenuri au fost înstrăinate forţat în scopul satisfacerii necesităţilor funciare ale statului (1) Statul propune proprietarului terenului un alt teren în schimbul celui înstrăinat forţat. precum şi din circuitul agricol. (3) Dacă proprietarul terenului refuză să ia teren în schimb ori statul nu dispune de teren pentru schimb. de învăţămînt. construcţia unor obiective cu destinaţie specială. Tarifele aplicate la compensarea pierderilor Pierderile cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. trasarea telecomunicaţiilor. Articolul 13. (4) Modul de înstrăinare forţată a terenurilor se stabileşte conform legislaţiei.12. în vigoare 03. incluse în circuitul agricol pentru a fi folosite în alt scop decît cel agricol.268-XVI din 28. [Art.2006. construcţia instituţiilor de cultură. pierderile i se compensează în bani.01.14 modificat prin Legea nr.(4) Sînt compensate de asemenea pierderile cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenurilor fondului de rezervă şi a altor categorii de terenuri. . acestuia i se compensează pierderile cauzate de schimb. extragerea zăcămintelor subterane. (3) Modificarea destinaţiei terenurilor şi legalizarea drepturilor deţinătorilor de terenuri se efectuează numai după compensarea pierderilor. (2) Guvernul adoptă hotărîrea de atribuire a terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. (3) Înstrăinarea forţată a terenurilor în alte scopuri decît cele agricole este admisă numai în cazurile utilităţii publice: construcţia întreprinderilor industriale. se compensează pornind de la tarifele specificate la poziţia a III-a din anexă.

satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul. (2) Pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează organul cadastral teritorial. 1995.12. PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Chişinău. Vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă.23 completat prin Legea nr.30 .98] [Capitolul VI exclus prin Legea nr.57) se abrogă.12. 25 iulie 1997. la primăria municipiului. Dumitru MOŢPAN Anexă la Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului TARIFE pentru calcularea preţului normativ al pămîntului (pentru o unitate grad-hectar) în lei I. satului (comunei) pe a cărei teritoriu este situat terenul.17 modificat prin Legea nr. (4) Legile şi celelalte acte normative rămîn în vigoare în măsura în care nu contravin prezentei legi.237-XIV din 23. (2) În cazul în care autoritatea administraţiei publice şi proprietarul terenului nu ajung la o înţelegere în privinţa preţului de piaţă al terenului supus înstrăinării forţate. în termen de 3 luni de la data autentificării notariale. Articolul 25 Legea nr. contractul de vînzare-cumpărare va fi prezentat. oraşului.6.98] Capitolul VII DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII Articolul 23 (1) Prezenta lege intră în vigoare după o lună de la data publicării. preţul va fi stabilit de instanţa judecătorească în baza raportului de expertiză prezentat de experţii independenţi.237-XIV din 23.16 modificat prin Legea nr.98] Articolul 24 Guvernul. nr. (3) Informaţia cadastrală necesară pentru încheierea contractului de vînzare-cumpărare.302-XIII din 2 decembrie 1994 privind preţul normativ al pămîntului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova.1308-XIII. dar nu mai puţin decît preţul normativ calculat conform tarifelor prevăzute la poziţia a II-a din anexă. [Art.12. în termen de 3 luni: va pune actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege. calcularea preţului normativ al pămîntului pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează organul cadastral teritorial este prezentată de primăria municipiului. loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi loturilor pomicole 434. oraşului. Nr.237-XIV din 23. Compensarea pierderilor cauzate de înstrăinarea forţată a terenurilor (1) Compensarea pierderilor cauzate de înstrăinarea forţată a terenurilor are loc conform preţului de piaţă al acestora. va asigura revizuirea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor normative care contravin prezentei legi. va asigura elaborarea actelor normative care ar reglementa aplicarea prezentei legi. [Art. pentru operarea modificărilor în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri.98] Articolul 17.237-XIV din 23. art.12.[Art.

obiectivelor private. [Nota completată prin Legea nr. Edineţ. Soroca. aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează.05.pentru municipiile Cahul.237-XIV din 23.2006] Notă: 1.pentru municipiile Bălţi. în vigoare 10. 2. necesare pentru perfectarea tranzacţiei de vînzare-cumpărare a terenurilor.04.81-XVI din 13. Vînzarea-cumpărarea terenurilor din intravilanul localităţilor (cu excepţia loturilor de pămînt de pe lîngă casă) [Anexa modificată prin Legea nr. Suprafaţa terenurilor utilizate în procesul tehnologic.1566-XIII din 26. Rîbniţa.2006] [Nota modificată prin Legea nr. se aplică coeficientul 0. inclusiv localităţile care intră în componenţa acestuia. Ialoveni. Bender. 5. obiectivelor private. Înstrăinarea forţată a terenurilor agricole.99] [Nota modificată prin Legea nr. 0. În cazul vînzării de către stat a terenurilor utilizate în procesul tehnologic.08. Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. precum şi din circuitul agricol. 0.05.05] [Nota modificată prin Legea nr.1254-XV din 19. satul (comuna) respectiv(ă) sau.07. pentru extragerea zăcămintelor de substanţe minerale utile.2006. în vigoare 09.98] __________ Legile Republicii Moldova 1308/25. terenurilor aferente obiectivelor private.pentru sate (comune).268-XVI din 28.44 . loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi loturilor pomicole III.07. Hînceşti.10 . Tiraspol.pentru municipiul Chişinău. cu acordul autorităţii împuternicite de Guvern. inclusiv planurile terenurilor. precum şi a terenurilor utilizate în procesul tehnologic. toate documentele.190-XV din 10.15 . Repunerea în aplicare a prevederilor punctelor 3 şi 4 din notă se efectuează de la data publicării Legii nr.06.1997 868. 0.II. de alte construcţii. Preţul normativ al terenurilor cu destinaţie agricolă. În cazul în care recultivarea nu asigură returnarea terenurilor în circuitul agricol sau în fondul silvic la nivelul calităţii solului prevăzut în proiectul de recultivare. Criuleni. 7.04] [Nota modificată prin Legea nr.98] [Nota modificată prin Legea nr. 4. 11) În cazul excluderii terenurilor din categoria de terenuri cu destinaţie agricolă şi din categoria de terenuri ale fondului silvic. aferente construcţiilor nefinalizate. în vigoare 08. Orhei. aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. în conformitate cu proiectul de recultivare. satelor (comunelor) vor întocmi. precum şi pentru terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă. 3. oraşelor.07. 8.2006. se calculează în funcţie de fertilitatea medie a solului stabilită pentru republică. Prevederile punctelor 3 şi 4 din notă se aplică pînă la data de 1 ianuarie 2007. 6.06. pierderile cauzate de scăderea calităţii solului urmează a fi recuperate în funcţie de tarifele stabilite pentru fiecare unitate grad/hectar la poziţia menţionată. precum şi terenurile aferente construcţiilor nefinalizate sînt vîndute de autorităţile administraţiei publice locale.59 13897.25 la tarifele specificate la poziţia I din anexă. primăriile municipiilor. aferente construcţiilor nefinalizate.02. 9.30 .07. fără plată. Preţul normativ al pămîntului pentru terenurile ocupate de obiective industriale. Dubăsari.81-XVI din 13 mai 2005. precum şi din circuitul agricol IV. 04.02 .07.12. fără aplicarea coeficientului. în funcţie de fertilitatea solului stabilită pentru terenul respectiv.44 13897. La vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică. 10. la preţul normativ calculat conform tarifelor specificate la poziţia a IV-a din anexă.360-XIV din 16. se aplică următorii coeficienţi: 0. Prezenta normă nu se aplică la calcularea cuantumului plăţii de arendă a terenurilor agricole.266-XVI din 28. la preţul normativ calculat conform tarifelor specificate la poziţia a III-a din anexă.09. În cazul cînd unele terenuri din categoria terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă sînt trecute în categoria terenurilor cu destinaţie agricolă sau ale fondului silvic preţul normativ al pămîntului se calculează pornind de la tarifele specificate la poziţia I din anexă. se aprobă de consiliile locale. Preţul normativ al terenurilor cu destinaţie agricolă se va calcula în funcţie de fertilitatea medie a solului stabilită pentru oraşul. Căuşeni.2002] [Nota modificată prin Legea nr.09.04. Terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. Comrat. precum şi a terenurilor utilizate în procesul tehnologic. în vigoare 11. Străşeni. de transport. 0 05 .2 cu condiţia recultivării şi returnării terenurilor menţionate în circuitul agricol sau în fondul silvic după extragerea zăcămintelor. Ungheni şi oraşele Anenii Noi. loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi al terenurilor întovărăşirilor pomicole se calculează prin aplicarea coeficientului 0.pentru celelalte oraşe. la cererea proprietarului.97 Lege privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului //Monitorul Oficial 5758/515.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful