LEGE privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului Nr.1308-XIII din 25.07.

97
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.57-58/515 din 04.09.1997

***
CUPRINS Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1. Domeniul de aplicare a legii Articolul 2. Noţiunea de preţ normativ al pămîntului Capitolul II VÎNZAREA-CUMPĂRAREA TERENURILOR Articolul 3. Vînzarea terenurilor Articolul 4. Vînzarea terenurilor proprietate publică Articolul 5. Vînzarea terenurilor proprietate privată Articolul 6. Vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în proprietate privată Articolul 7. Vînzarea-cumpărarea loturilor pomicole Articolul 8. Vînzarea-cumpărarea loturilor de pămînt de pe lîngă casă Articolul 9. Vînzarea-cumpărarea terenurilor destinate construcţiilor în municipii, oraşe şi sate (comune) Capitolul III PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI Articolul 10. Preţul normativ al pămîntului la vînzarea-cumpărarea şi arendarea terenurilor Articolul 10/1. Plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor private Capitolul IV PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI PENTRU EXCLUDEREA TERENURILOR DIN CATEGORIILE DE TERENURI CU DESTINAŢIE AGRICOLĂ ŞI ALE FONDULUI SILVIC, PRECUM ŞI DIN CIRCUITUL AGRICOL, ŞI ATRIBUIREA LOR LA ALTE CATEGORII DE TERENURI Articolul 11. Excluderea terenurilor Articolul 12. Compensarea pierderilor Articolul 13. Tarifele aplicate la compensarea pierderilor Articolul 14. Acumularea şi utilizarea mijloacelor băneşti rezultate din compensarea pierderilor Capitolul V PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI ÎN PROCESUL ÎNSTRĂINĂRII FORŢATE A TERENURILOR Articolul 15. Scopul şi cazurile de înstrăinare forţată a terenurilor Articolul 16. Drepturile persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale căror terenuri au fost înstrăinate forţat în scopul satisfacerii necesităţilor funciare ale statului Articolul 17. Compensarea pierderilor cauzate de înstrăinarea forţată a terenurilor Capitolul VII DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Vînzarea terenurilor .1566-XIII din 26. d) înstrăinării forţate a terenurilor. Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1.12. Noţiunea de preţ normativ al pămîntului (1) Preţul normativ al pămîntului constituie o măsură de estimare a valorii lui echivalente cu potenţialul natural şi economic al acestuia. (2) Tarifele pentru calcularea preţului normativ al pămîntului se stabilesc pentru o unitate convenţională (grad-hectar).81-XVI din 13.05] [Art.2002 Notă: Legea republicată în Monitorul Oficial nr.237-XIV din 23. Domeniul de aplicare a legii Prezenta lege se aplică în cazurile: a) vînzării-cumpărării terenurilor.02. al celor ocupate de obiective industriale. la decizia adunării generale a acţionarilor (fondatorilor) şi cu acordul proprietarului de teren.268-XVI din 28.09. în vigoare 10. 4 Parlamentul adoptă prezenta lege.2006. a terenurilor aferente obiectivelor private.1 modificat prin Legea nr. [Art.1 modificat prin Legea nr.Articolul 23 Dispoziţii tranzitorii Articolul 24 Îndatoririle Guvernului Articolul 25 Abrogări Anexă Tarife pentru calcularea preţului normativ al pămîntului (pentru o unitate grad-hectar) în lei Notă: În cuprinsul legii. b) includerii valorii terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate specificate la lit. pe baza indicilor cadastrali (cantitativi şi calitativi). conform anexei parte integrantă a prezentei legi. exprimate în valută naţională. e) relaţiilor de arendă. în vigoare 08.07. c) excluderii terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic.1254-XV din 19.06. (3) La preţul normativ al terenurilor localităţilor (cu excepţia loturilor de pămînt de pe lîngă casă). de către Parlament.12.147-149 din 06.05. indiferent de tipul de proprietate asupra pămîntului. textul "întreprindere privată" se substituie prin textul "obiectiv privat" conform Legii nr.a) în capitalul social al acestora.2 modificat prin Legea nr. El se determină de către prezenta lege şi se aplică în procesul realizării relaţiilor funciare. inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează.1 completat prin Legea nr.2001 pag. [Art.07. la propunerea Guvernului. în calitate de cotă de participare a acestuia în patrimoniul obiectivului sau al construcţiei.98] Articolul 2. precum şi a terenurilor aferente construcţiilor nefinalizate.2006] Capitolul II VÎNZAREA-CUMPĂRAREA TERENURILOR Articolul 3. de transport. de alte obiective neagricole se adaugă şi cheltuielile de amenajare inginerească a teritoriului. în funcţie de rata inflaţiei.98] [Art.05. precum şi din circuitul agricol. şi atribuirii lor la alte categorii de terenuri. şi se indexează.

pentru vînzare-cumpărare de terenuri proprietate publică.06. inclusiv în baza rezultatelor licitaţiei. noul deţinător al terenului şi autoritatea administraţiei publice locale informează neîntîrziat organul fiscal teritorial despre schimbarea deţinătorului de teren.3 modificat prin Legea nr.(2). satului (comunei) în al cărei teritoriu este situat terenul . delimitarea cărora se stabileşte prin lege.05.07. plantaţii multianuale şi alte bunuri imobiliare se vînd concomitent cu înstrăinarea bunurilor imobiliare.3 modificat prin Legea nr. instalaţiile inginereşti. amplasate pe terenurile în cauză. (4) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică se efectuează cu achitarea preţului la o plată unică sau în rate. (2) Vînzarea-cumpărarea pămîntului se efectuează prin contractul de vînzare-cumpărare la preţ normativ sau la preţ liber. eliberate. Pentru perfectarea tranzacţiei de vînzare-cumpărare se prezintă documente în care sînt indicaţi parametrii cantitativi şi calitativi ai terenului.237-XIV din 23. oraşului. cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic care se vînd numai persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova. care soluţionează concomitent toate problemele referitoare la construcţiile. după caz. determină preţul terenului (sectorului de teren). (5) Toate contractele de vînzare-cumpărare a terenurilor se autentifică notarial. (3) Terenurile proprietate publică pot fi vîndute atît persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova. (3) Terenurile pe care sînt amplasate construcţii.988-XIV din 18.(1) Dreptul de vînzare a terenurilor proprietate privată îl are proprietarul.2 alin. b) de primăria municipiului. satului (comunei) sau. organul împuternicit de Guvern examinează. după caz.autorităţile administraţiei publice locale. iar restul plăţii poate fi eşalonat pe un termen de pînă la 10 ani şi de pînă la 5 ani pentru terenurile neutilizate în procesul tehnologic aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. în termen de o lună. instalaţii inginereşti.2000] [Art.98] Articolul 4. repartizîndu-l în cote egale achitate trimestrial. Preţul de vînzare a imobilului se constituie din preţul terenului plus preţul bunurilor imobiliare. (5) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică se efectuează astfel: a) cumpărătorul (persoană fizică sau persoană juridică) depune la primăria municipiului. La încheierea contractului de vînzare-cumpărare în rate. se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale cu autorizarea Guvernului sau a autorităţii împuternicite de el. b) primăria municipiului.81-XVI din 13.99] [Art.05. amplasate pe acest teren.3 modificat prin Legea nr. oraşului.pentru vînzarecumpărare de terenuri proprietate privată.3 modificat prin Legea nr. Vînzarea terenurilor proprietate publică (1) Terenurile proprietate publică se împart în terenuri proprietate de stat şi terenuri proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale. Neachitarea plăţii în decurs de o lună de la expirarea termenului de plată pe trimestru constituie temei pentru desfacerea contractului în modul stabilit. asigură elaborarea planului terenului. în vigoare 10. se achită mai întîi cel puţin 25% din preţul terenului. [Art. satului (comunei) sau.05. cît şi investitorilor străini. (2) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică (cu excepţia terenurilor ce se află în folosinţa membrilor întovărăşirilor pomicole şi fondului de rezervă destinat necesităţilor sociale ale localităţilor). indexate în funcţie de rata inflaţiei în cazul în care rata inflaţiei a fost stabilită conform art. precum şi dreptul deţinătorului asupra terenului. .1566-XIII din 26.02. (4) În scopul impozitării funciare. încheie contractul de vînzarecumpărare şi stabileşte termenul de achitare a plăţii. cererea cumpărătorului.98] [Art.12.509-XIV din 15. plantaţiile multianuale şi alte bunuri imobiliare. după caz: a) de organul cadastral teritorial în a cărui rază este situat terenul .05] [Art. în fiecare caz concret. la organul împuternicit de Guvern o cerere de cumpărare a terenului. oraşului.3 modificat prin Legea nr. iar în cazul vînzării terenurilor proprietate publică .

după parametri şi amplasare.05. aprobat de Guvern. e) noul deţinător de teren prezintă contractul de vînzare-cumpărare şi planul terenului la oficiul cadastral teritorial în a cărui rază de activitate este situat terenul pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra lui.05. (6) Dreptul de proprietate asupra terenului se dobîndeşte în momentul înregistrării în registrul bunurilor imobile.la bugetul de stat pentru a fi utilizate la realizarea programului complex de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor. se efectuează la preţul normativ al pămîntului. în termen de o lună.354-XVI din 23.01.1566-XIII din 26.237-XIV din 23. d) contractul de vînzare-cumpărare se autentifică notarial. autoritatea administraţiei publice locale poate stabili unele restricţii (servituţi) pe care proprietarii vor fi obligaţi să le respecte. incluse în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri sau în registrul bunurilor imobile cu drept de proprietate asupra acestora. (3) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate privată prin înţelegere între vînzător şi cumpărător include următoarele acţiuni: a) vînzătorul perfectează documentele care îi confirmă dreptul de proprietate asupra pămîntului.c) cumpărătorul achită.07.268-XVI din 28. satului (comunei) şi 20% .07. În cazul vînzării-cumpărării terenului la preţ liber.98] [Art. cu excepţiile prevăzute de lege. suma egală cu preţul normativ al pămîntului prevăzut pentru destinaţia respectivă. (9) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează.06. terenurile menţionate se transmit în proprietate persoanelor în drept ori se înstrăinează în alt mod conform legislaţiei. [Art. precum şi construcţiilor nefinalizate. c) contractul de vînzare-cumpărare a pămîntului se autentifică Notarial.2006.4 modificat prin Legea nr. În cazul în care.12. (11) Mijloacele băneşti rezultate din vînzarea terenurilor proprietate publică a statului se varsă la bugetul de stat şi se distribuie astfel: 80% . pot fi formate ca bunuri imobile de sine stătătoare.05] [Art.98] Articolul 5.4 modificat prin Legea nr.2007] [Art.2002] [Art. inclusiv la licitaţie. în vigoare 10.la bugetul municipiului. preţul acestuia nu poate fi mai mic decît preţul normativ al pămîntului. Celelalte terenuri destinate construcţiilor se vînd prin concurs sau la licitaţie. (8) La încheierea contractelor de vînzare-cumpărare a terenului.01.la bugetul de stat şi 20% . (7) Autoritatea administraţiei publice locale trece.4 modificat prin Legea nr.06] [Art. b) vînzătorul şi cumpărătorul încheie contractul de vînzare-cumpărare.4 modificat prin Legea nr.4 modificat prin Legea nr.1254-XV din 19. oraşului. (12) Mijloacele băneşti rezultate din vînzarea terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se distribuie astfel: 80% . în vigoare 31. noul deţinător în registrul cadastral al deţinătorilor de teren şi informează despre aceasta organul fiscal teritorial.4 modificat prin Legea nr.pentru a fi utilizate la realizarea programului complex de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor. aprobat de Guvern. aferente obiectivelor private.12. în termen de 10 zile.81-XVI din 13.02. (10) Terenul de pe lîngă casă atribuit în folosinţă temporară şi terenul cu care lotul de pămînt de pe lîngă casă depăşeşte norma prevăzută de legislaţie se vînd la preţul normativ conform tarifului indicat la poziţia I din anexa la lege sau se dau în arendă persoanelor în a căror folosinţă se află. în vigoare 01. .05. (2) Proprietarii au dreptul de a vinde terenurile la preţ liber. Vînzarea terenurilor proprietate privată (1) În categoria terenurilor proprietate privată intră toate terenurile deţinătorilor.

În cazul în care cererea de cumpărare este respinsă.98] Articolul 6.06] [Art.98] Articolul 7. persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova. (9) În cazul cînd după perfectarea contractului de vînzare. cetăţeni ai Republicii Moldova. iar dacă se constată că suprafaţa .12. precum şi avizul conducerii întovărăşirii pomicole respective şi adoptă o hotărîre privind vînzarea-cumpărarea lotului pomicol. precum şi persoanelor juridice al căror capital social nu conţine investiţii străine. cu responsabilitate personală faţă de legislaţia funciară.98] [Art. (8) Contractul de vînzare-cumpărare poate prevedea eşalonarea plăţii conform art. la care anexează documentele ce confirmă calitatea de membru al întovărăşirii respective. Vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în proprietate privată (1) Se permite vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în proprietate privată.6 modificat prin Legea nr.1566-XIII din 26.05.98] [Art.04.12.5 modificat prin Legea nr.01.02. cumpărătorul va achita o plată suplimentară corespunzătoare.86-XVI din 20. aflat în folosinţa lor. vînzătorului şi notarului.6 modificat prin Legea nr.4. (3) Terenurile întovărăşirilor pomicole ocupate de drumuri. în vigoare 19.04. (3) În cazul în care cetăţenii străini sau apatrizii devin proprietari de terenuri cu destinaţie agricolă sau ale fondului silvic prin moştenire legală sau testamentară.d) noul deţinător de teren prezintă contractul de vînzare-cumpărare la oficiul cadastral teritorial în a cărui rază de activitate este situat terenul pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra lui. [Art.237-XIV din 23.02.1566-XIII din 26.354-XVI din 23. (5) Primăria municipiului.5 modificat prin Legea nr. examinat şi aprobat de autoritatea administraţiei publice locale. satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul.05. (4) Membrii întovărăşirilor pomicole care doresc să cumpere lotul. (4) De dreptul preferenţial la cumpărarea terenului (a unor sectoare din teren) proprietate comună beneficiază coproprietarii.360-XIV din 16.2006] [Art. hotărîrea autorităţii administraţiei publice locale poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ competentă în condiţiile legii. depun la autoritatea administraţiei publice locale o cerere de cumpărare.cumpărare se constată că suprafaţa lotului pomicol este mai mare decît cea indicată de conducerea întovărăşirii pomicole.5 modificat şi completat prin Legea nr.12. (4) Dreptul de proprietate asupra terenului se dobîndeşte în momentul înregistrării în registrul bunurilor imobile. (6) Borderoul de calcul pentru determinarea preţului de vînzare a lotului pomicol.6 modificat prin Legea nr. Destinaţia terenurilor se stabileşte pe baza informaţiei primăriei municipiului.2006. Vînzarea-cumpărarea loturilor pomicole (1) Membrii întovărăşirilor pomicole sînt deţinători de loturi pomicole.237-XIV din 23.6 modificat prin Legea nr. ei au dreptul de a le înstrăina prin acte juridice între vii numai cetăţenilor Republicii Moldova.99] [Art. oraşului sau satului (comunei) pe al cărui teritoriu se află întovărăşirea pomicolă examinează cererile de cumpărare ale membrilor întovărăşirilor pomicole. (2) Dreptul de vînzare-cumpărare a terenurilor cu destinaţie agricolă aparţine statului. (7) Contractul de vînzare-cumpărare a lotului pomicol este perfectat în triplu exemplar de reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale şi este remis cumpărătorului. clădiri şi obiective de deservire a membrilor întovărăşirilor pomicole sînt trecute la categoria terenurilor de uz public. în vigoare 31. [Art. serveşte drept bază pentru perfectarea contractului de vînzare-cumpărare. (2) Loturile pomicole neprivatizate sînt atribuite în folosinţa membrilor întovărăşirilor pomicole păstrîndu-se proprietatea publică asupra lor. trecuţi în registrele cadastrale ale deţinătorilor de teren. oraşului.

prevăzute de planul general de dezvoltare a localităţii şi terenurile care urmează a fi folosite în aceste scopuri. (6) Nu sînt supuse vînzării-cumpărării terenurile fondului apelor.02.06. inclusiv conform art. Vînzarea-cumpărarea loturilor de pămînt de pe lîngă casă (1) Loturile de pămînt de pe lîngă casă includ terenurile ocupate de casă.237-XIV din 23. se calculează pornind de la indicii cadastrali medii. preţul se calculează pornind de la gradul de fertilitate a solului în unitatea administrativ-teritorială respectivă.4. (5) Preţul normativ al lotului de pămînt de pe lîngă casă se calculează pornind de la suprafaţa lui. amenajarea terenurilor. după privatizarea obiectivelor menţionate. [Art.03. (3) Terenurile proprietate publică pe care sînt amplasate obiective proprietate de stat se vînd. suprafaţa lor. în vigoare 08. (4) Preţul terenurilor din intravilanul localităţilor. unui alt cetăţean al Republicii Moldova sau statului. Moldova cu toate modificările şi completările ulterioare.12. conform legislaţiei.82 din Codul funciar al R. atît persoanelor fizice şi persoanelor juridice. accesul la căile de comunicaţii.07. cele destinate reţelelor inginereşti. atribuite conform legislaţiei. persoanelor fizice sau persoanelor juridice care au obţinut dreptul de proprietate asupra obiectivelor amplasate pe aceste terenuri. cît şi statului. oraşe şi sate (comune) (1) În municipii.03] [Art.este mai mică. inclusiv la licitaţie. oraşe şi sate (comune) îl au persoanele fizice şi persoanele juridice din Republica Moldova şi investitorii străini. pierderile generate de excluderea acestora din circuitul agricol nu se compensează. la preţ liber. terenurile aferente obiectivelor private. primăria îi restituie acestuia banii plătiţi în plus.S.98] Articolul 8. de anexele gospodăreşti şi de grădini. Articolul 9. sînt legalizate ca proprietari asupra pămîntului. de la fertilitatea solului exprimată în grade şi tarifele pentru determinarea preţului normativ al pămîntului.S. (4) Nu sînt supuse vînzării-cumpărării loturile de pămînt de pe lîngă casă aflate în folosinţa temporară a cetăţenilor.240-XV din 13. În lipsa informaţiei despre gradul de fertilitate a lotului supus vînzăriicumpărării. Diferenţa de preţ este achitată de ambele părţi în termen de o lună. locul amplasării terenurilor. Terenurile menţionate se vînd conform art. după compensarea pierderilor cauzate de excluderea acestora din circuitul agricol. (5) Terenurile din zonele de protecţie şi zonele sanitare ale întreprinderilor pot fi vîndute numai întreprinderilor în cauză. oraşe şi sate (comune). inclusiv la licitaţie. . (10) Proprietarul are dreptul de a vinde lotul său pomicol la preţ liber. (7) Persoanele fizice sau persoanele juridice cărora li s-au atribuit terenuri din fondul de rezervă.98] [Art. precum şi terenurile de uz public. terenuri destinate construcţiilor se consideră terenurile pe care sînt amplasate construcţii şi amenajări.7 modificat prin Legea nr. precum şi terenurile a căror suprafaţă depăşeşte norma prevăzută de legislaţie. fără dreptul de a amplasa pe ele obiective care pot schimba indicii acestor zone. (3) Proprietarul lotului de pămînt de pe lîngă casă are dreptul de a-l vinde integral sau parţial. inclusiv terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. precum şi terenurile aferente construcţiilor nefinalizate.1566-XIII din 26. În cazul atribuirii terenurilor deteriorate natural. (2) Dreptul de a cumpăra de la stat şi de a vinde terenuri destinate construcţiilor în municipii. Vînzarea-cumpărarea terenurilor destinate construcţiilor în municipii.7 modificat prin Legea nr.7 modificat prin Legea nr. (2) Proprietar al lotului de pămînt de pe lîngă casă este persoana fizică care l-a primit conform legislaţiei şi l-a legalizat prin titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren. destinate construcţiilor.

(9) Terenurile proprietate privată pe care sînt amplasate construcţii din intravilanul localităţilor pot fi supuse vînzării-cumpărării la preţ liber. terenurilor aferente obiectivelor private.04] [Art. precum şi în alte cazuri ce ţin de activitatea economică. obiectivelor private.237-XIV din 23. (10) În cazul arendării terenurilor prin licitaţie sau prin concurs. (11) Pentru terenurile proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează.9 modificat prin Legea nr. precum şi construcţiilor nefinalizate. oraşului. la arendarea lor. Preţul normativ al pămîntului la vînzarea-cumpărarea şi arendarea terenurilor (1) Preţul normativ al pămîntului se stabileşte la vînzarea-cumpărarea terenurilor. (8) Plata anuală de arendă a terenurilor proprietate publică se stabileşte în funcţie de destinaţia terenurilor arendate.9 modificat prin Legea nr.98] Capitolul III PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI Articolul 10.11.pentru celelalte . (3) Pentru calcularea preţului normativ al pămîntului este necesar de a primi caracteristica lui cadastrală. (4) Tarifele pentru calcularea preţului normativ al pămîntului sînt indicate în anexă. din preţul normativ calculat pentru terenurile aferente cu destinaţie respectivă. b) de la primăria municipiului. Bender.pentru municipiul Chişinău inclusiv localităţile care intră în componenţa acestuia. şi constituie nu mai puţin de 2% din preţul normativ al terenului arendat. inclusiv la licitaţie. inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează.02. plata de arendă a terenurilor menţionate echivalează cu impozitul funciar pentru loturile de pămînt de pe lîngă casă stabilit pentru anul respectiv. după caz: a) de la organul cadastral teritorial în a cărui rază de acţiune este situat terenul . în vigoare 01.pentru municipiile Bălţi.9 modificat prin Legea nr. (2) În cazul încheierii contractului de vînzare-cumpărare a terenurilor aferente necesare pentru activitatea obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate specificate la alin.a).(9). se calculează pornind de la tarifele specificate la poziţia a IV-a din anexă. plata anuală de arendă se stabileşte în procente. devine nul din momentul intrării în vigoare a contractului de vînzare-cumpărare. Pentru aceste categorii de persoane. după cum urmează: 2% .1566-XIII din 26. (5) Preţul normativ al terenurilor cu destinaţie agricolă.(8) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică destinate construcţiilor se efectuează în conformitate cu articolul 4.pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate privată. precum şi familiilor social defavorizate.03. drept grad de fertilitate a lotului de pămînt de pe lîngă casă (lotului pomicol) propus spre vînzare-cumpărare se consideră gradul mediu de fertilitate din unitatea administrativ-teritorială (întovărăşirea pomicolă).5% . plata anuală de arendă se stabileşte la licitaţie (concurs). (7) Preţul normativ la vînzarea-cumpărarea terenurilor destinate construcţiilor. al loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi al loturilor pomicole se calculează pornind de la tarifele specificate la poziţia I din anexă. Tiraspol. satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul .01. Ea constituie nu mai puţin de 2% şi nu mai mult de 10% din preţul normativ al pămîntului calculat pentru destinaţia respectivă.446-XV din 13. precum şi a terenurilor aferente construcţiilor nefinalizate. 1. cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică.(1) lit. (6) În cazul cînd nu au fost efectuate cercetări pedologice suplimentare.98] [Art. [Art. 1% . contractul de arendă a terenurilor respective. (10) şi (11). (9) Terenurile din fondul de rezervă folosite în scopuri agricole pînă la utilizarea lor conform destinaţiei se dau în arendă în mod prioritar lucrătorilor şi pensionarilor din sfera socială.12. încheiat anterior cu autoritatea administraţiei publice locale.

Articolul 12. precum şi din circuitul agricol. precum şi pentru efectuarea altor lucrări de îmbunătăţire a calităţii solurilor şi de ţinere a cadastrului funciar general.5% . Plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor private (1) În cazul în care proprietarii obiectivelor privatizate sau ai întreprinderilor şi obiectivelor private nu au cumpărat sau nu au arendat terenuri aferente obiectivelor şi întreprinderilor menţionate.municipii şi oraşele Anenii Noi.02. în vigoare 10. PRECUM ŞI DIN CIRCUITUL AGRICOL. Criuleni.25-XV din 13.2000] [Art. 0. nu mai mică decît plata anuală de arendă. indiferent de scopul excluderii terenurilor şi tipul de proprietate asupra lor. Ialoveni.02.10 alin.2000] Capitolul IV PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI PENTRU EXCLUDEREA TERENURILOR DIN CATEGORIILE DE TERENURI CU DESTINAŢIE AGRICOLĂ ŞI ALE FONDULUI SILVIC. calculat pentru destinaţia respectivă. [Art.81-XVI din 13.98] Articolul 10/1. Celelalte terenuri aflate anterior în folosinţa proprietarilor obiectivelor şi construcţiilor. pentru perioada care urmează momentului adoptării de către consiliul local a deciziei corespunzătoare pînă la încheierea contractului de vînzare-cumpărare sau de arendă.12.1403-XIV din 07. Străşeni. şi nu mai mare de 10% din preţul normativ al pămîntului.05] [Art.05] [Art. prin Legea nr. de la aceştia.10 modificat prin Legea nr.2% pentru sate (comune).02.(1) lit.10/1 introdus prin Legea nr.12.a). şi atribuirea lor la alte categorii de terenuri se efectuează în scopul obţinerii de mijloace pentru finanţarea programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor. în vigoare 28. Compensarea pierderilor (1) Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. se va încasa anual plata pentru folosirea terenului.1566-XIII din 26.03.02.03] [Art. în vigoare 28.10/1 modificat prin Legea nr.98] [Art.pentru celelalte oraşe.10/1 modif.10 modificat prin Legea nr. şi atribuirea lor la alte categorii de terenuri se face atît în interesele publice.25-XV din 13.81-XVI din 13. în termenele fixate de consiliile locale.1403-XIV din 07. Excluderea terenurilor Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. (2) Programul de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor este elaborat şi aprobat de Guvern şi urmează a fi realizat prin autorităţile administraţiei publice şi Serviciul de stat pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare şi cadastru funciar general. [Art.10 modificat prin Legea nr. trec în fondul de rezervă al autorităţii publice respective care nu este în drept să refuze preluarea lor. cît şi în interesele deţinătorilor de terenuri.12.02. în vigoare 10.05. precum şi din circuitul agricol. (3) Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic se efectuează în toate cazurile de către persoanele fizice şi persoanele juridice interesate. ŞI ATRIBUIREA LOR LA ALTE CATEGORII DE TERENURI Articolul 11.237-XIV din 23.05.06.03. stabilită în mod unilateral de consiliile locale. . calculată conform art. (10). în modul şi termenele fixate în conformitate cu legislaţia.(1) se aplică doar pentru terenurile aferente necesare pentru activitatea obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate specificate la art.10 modificat prin Legea nr. Plata specificată va fi încasată.06. (2) Plata stabilită la alin. prin Legea nr.03] [Art. la propunerea acestora.10 modif.05. 0.05.

(4) Sînt compensate de asemenea pierderile cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenurilor fondului de rezervă şi a altor categorii de terenuri.2007] [Art. precum şi din alte categorii de terenuri. şi de atribuirea lor la alte categorii de terenuri se încasează la bugetul de stat şi se utilizează exclusiv pentru realizarea programului complex de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor. pierderile i se compensează în bani. complexelor sportive şi de agrement. apărute în procesul înstrăinării forţate a terenurilor.06] Capitolul V PREŢUL NORMATIV AL PĂMÎNTULUI ÎN PROCESUL ÎNSTRĂINĂRII FORŢATE A TERENURILOR Articolul 15. în vigoare 03. construcţia unor obiective cu destinaţie specială. crearea monumentelor naturii şi istoriei. acestuia i se compensează pierderile cauzate de schimb. precum şi din circuitul agricol. Scopul şi cazurile de înstrăinare forţată a terenurilor (1) Înstrăinarea forţată a terenurilor se efectuează de către Guvern de comun acord cu autorităţile respective ale administraţiei publice locale în scopul satisfacerii necesităţilor funciare ale statului. de ocrotire a sănătăţii. (3) Dacă proprietarul terenului refuză să ia teren în schimb ori statul nu dispune de teren pentru schimb. aprobat de Guvern. (2) Înstrăinarea forţată a terenurilor în scopuri agricole este determinată de necesitatea creării unor unităţi agricole de stat (ştiinţifice sau experimentale). se compensează pornind de la tarifele specificate la poziţia a III-a din anexă. Tarifele aplicate la compensarea pierderilor Pierderile cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic.268-XVI din 28. trasarea telecomunicaţiilor. construcţia instituţiilor de cultură. se soluţionează conform legislaţiei. Articolul 14.02.14 modificat prin Legea nr. (3) Înstrăinarea forţată a terenurilor în alte scopuri decît cele agricole este admisă numai în cazurile utilităţii publice: construcţia întreprinderilor industriale. [Art.07. Acumularea şi utilizarea mijloacelor băneşti rezultate din compensarea pierderilor (1) Mijloacele băneşti destinate compensării pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. . drumurilor. dezvoltarea localităţilor. Articolul 16. instalaţiilor hidrotehnice şi altor amenajări ale serviciului apelor. (2) Guvernul adoptă hotărîrea de atribuire a terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic.05.12. (3) Modificarea destinaţiei terenurilor şi legalizarea drepturilor deţinătorilor de terenuri se efectuează numai după compensarea pierderilor. Articolul 13.356-XVI din 23.2006. incluse în circuitul agricol pentru a fi folosite în alt scop decît cel agricol. extragerea zăcămintelor subterane. Drepturile persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale căror terenuri au fost înstrăinate forţat în scopul satisfacerii necesităţilor funciare ale statului (1) Statul propune proprietarului terenului un alt teren în schimbul celui înstrăinat forţat. (4) Litigiile funciare. de învăţămînt. în termen de o lună după transferarea de către persoanele fizice sau persoanele juridice a mijloacelor băneşti echivalente cu pierderile cauzate de excluderea terenurilor din circuitul agricol.01. (2) În cazul cînd calitatea terenului propus în schimb este în defavoarea proprietarului de terenuri.14 modificat prin Legea nr. cu excepţia celor de uz public sau celor ce urmează a fi atribuite la categoriile fondului silvic. (4) Modul de înstrăinare forţată a terenurilor se stabileşte conform legislaţiei. în vigoare 01. precum şi din circuitul agricol.

va asigura revizuirea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor normative care contravin prezentei legi. preţul va fi stabilit de instanţa judecătorească în baza raportului de expertiză prezentat de experţii independenţi. PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Chişinău. în termen de 3 luni de la data autentificării notariale. în termen de 3 luni: va pune actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.57) se abrogă. Nr.98] [Capitolul VI exclus prin Legea nr. pentru operarea modificărilor în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri. (4) Legile şi celelalte acte normative rămîn în vigoare în măsura în care nu contravin prezentei legi. oraşului. Compensarea pierderilor cauzate de înstrăinarea forţată a terenurilor (1) Compensarea pierderilor cauzate de înstrăinarea forţată a terenurilor are loc conform preţului de piaţă al acestora. (3) Informaţia cadastrală necesară pentru încheierea contractului de vînzare-cumpărare. 25 iulie 1997. Articolul 25 Legea nr. [Art. 1995. (2) Pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează organul cadastral teritorial.30 .12.98] Articolul 17. contractul de vînzare-cumpărare va fi prezentat. Dumitru MOŢPAN Anexă la Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului TARIFE pentru calcularea preţului normativ al pămîntului (pentru o unitate grad-hectar) în lei I.98] Articolul 24 Guvernul.237-XIV din 23.12. la primăria municipiului.6. art. satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul.12.1308-XIII. [Art. va asigura elaborarea actelor normative care ar reglementa aplicarea prezentei legi. dar nu mai puţin decît preţul normativ calculat conform tarifelor prevăzute la poziţia a II-a din anexă. calcularea preţului normativ al pămîntului pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează organul cadastral teritorial este prezentată de primăria municipiului.237-XIV din 23. oraşului.[Art. nr.302-XIII din 2 decembrie 1994 privind preţul normativ al pămîntului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova.237-XIV din 23.12. Vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă.23 completat prin Legea nr. satului (comunei) pe a cărei teritoriu este situat terenul. (2) În cazul în care autoritatea administraţiei publice şi proprietarul terenului nu ajung la o înţelegere în privinţa preţului de piaţă al terenului supus înstrăinării forţate.98] Capitolul VII DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII Articolul 23 (1) Prezenta lege intră în vigoare după o lună de la data publicării.237-XIV din 23.16 modificat prin Legea nr.17 modificat prin Legea nr. loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi loturilor pomicole 434.

precum şi din circuitul agricol IV. Înstrăinarea forţată a terenurilor agricole. Preţul normativ al terenurilor cu destinaţie agricolă.pentru municipiile Cahul.04.04. 3.81-XVI din 13 mai 2005. 2. [Nota completată prin Legea nr.pentru municipiul Chişinău. Căuşeni. la preţul normativ calculat conform tarifelor specificate la poziţia a III-a din anexă.12. se calculează în funcţie de fertilitatea medie a solului stabilită pentru republică. necesare pentru perfectarea tranzacţiei de vînzare-cumpărare a terenurilor.pentru sate (comune). loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi loturilor pomicole III. obiectivelor private. 0. Bender.pentru municipiile Bălţi.07. satelor (comunelor) vor întocmi.pentru celelalte oraşe. Prezenta normă nu se aplică la calcularea cuantumului plăţii de arendă a terenurilor agricole. 9.05] [Nota modificată prin Legea nr. în conformitate cu proiectul de recultivare. 7.266-XVI din 28. inclusiv localităţile care intră în componenţa acestuia. Repunerea în aplicare a prevederilor punctelor 3 şi 4 din notă se efectuează de la data publicării Legii nr.25 la tarifele specificate la poziţia I din anexă. în vigoare 09.02 .2006.10 . Rîbniţa. precum şi terenurile aferente construcţiilor nefinalizate sînt vîndute de autorităţile administraţiei publice locale. 04. loturilor de pămînt de pe lîngă casă şi al terenurilor întovărăşirilor pomicole se calculează prin aplicarea coeficientului 0. Dubăsari.09.98] [Nota modificată prin Legea nr. Edineţ. În cazul cînd unele terenuri din categoria terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă sînt trecute în categoria terenurilor cu destinaţie agricolă sau ale fondului silvic preţul normativ al pămîntului se calculează pornind de la tarifele specificate la poziţia I din anexă. precum şi pentru terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă. Prevederile punctelor 3 şi 4 din notă se aplică pînă la data de 1 ianuarie 2007.07.99] [Nota modificată prin Legea nr.2006] [Nota modificată prin Legea nr. de transport.237-XIV din 23. precum şi a terenurilor utilizate în procesul tehnologic. în vigoare 11. 5. Orhei. 0 05 .44 13897.1566-XIII din 26. aferente construcţiilor nefinalizate. obiectivelor private. în funcţie de fertilitatea solului stabilită pentru terenul respectiv. la preţul normativ calculat conform tarifelor specificate la poziţia a IV-a din anexă.81-XVI din 13. În cazul în care recultivarea nu asigură returnarea terenurilor în circuitul agricol sau în fondul silvic la nivelul calităţii solului prevăzut în proiectul de recultivare. Hînceşti.05.2006] Notă: 1.08. se aprobă de consiliile locale. oraşelor.07. 6. se aplică următorii coeficienţi: 0. Tiraspol. inclusiv planurile terenurilor.98] __________ Legile Republicii Moldova 1308/25.2002] [Nota modificată prin Legea nr. aferente construcţiilor nefinalizate.07.59 13897. precum şi a terenurilor utilizate în procesul tehnologic.2 cu condiţia recultivării şi returnării terenurilor menţionate în circuitul agricol sau în fondul silvic după extragerea zăcămintelor. Criuleni.05. Preţul normativ al terenurilor cu destinaţie agricolă se va calcula în funcţie de fertilitatea medie a solului stabilită pentru oraşul. Străşeni. toate documentele. satul (comuna) respectiv(ă) sau. terenurilor aferente obiectivelor private. fără plată. Soroca. aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. fără aplicarea coeficientului.1254-XV din 19. Comrat.2006.15 .1997 868. Ialoveni. Vînzarea-cumpărarea terenurilor din intravilanul localităţilor (cu excepţia loturilor de pămînt de pe lîngă casă) [Anexa modificată prin Legea nr. Suprafaţa terenurilor utilizate în procesul tehnologic.190-XV din 10. 8.07. 0. pentru extragerea zăcămintelor de substanţe minerale utile.97 Lege privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului //Monitorul Oficial 5758/515. pierderile cauzate de scăderea calităţii solului urmează a fi recuperate în funcţie de tarifele stabilite pentru fiecare unitate grad/hectar la poziţia menţionată.09. aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. se aplică coeficientul 0. cu acordul autorităţii împuternicite de Guvern.04] [Nota modificată prin Legea nr. în vigoare 08.268-XVI din 28.30 .360-XIV din 16. 10. 4. 11) În cazul excluderii terenurilor din categoria de terenuri cu destinaţie agricolă şi din categoria de terenuri ale fondului silvic.II. la cererea proprietarului. Ungheni şi oraşele Anenii Noi. 0. în vigoare 10.44 .06.02. Terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează. Preţul normativ al pămîntului pentru terenurile ocupate de obiective industriale.06. de alte construcţii. Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic. primăriile municipiilor. precum şi din circuitul agricol. În cazul vînzării de către stat a terenurilor utilizate în procesul tehnologic. La vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful