Sunteți pe pagina 1din 1

nouArutn

primEria Munici iului

L HARGHITA

uNrcrPluLul ToPLITA
VIZAT, PRIMAR
FICARE NR.1

,n

Catre

toti cei interesati:

judelul procedura de atribuire a contractului de lucriri ,,Modernizarea strdzilor din municipiul Toplila Harghita, in vederea dezvoltdrii cdilor de circulalie", :

Nr.
L.

lntrebare

Raspuns

ffi

cantitatilor

de lucrari ofertarea
listele de cantitati au fost intocmite conform legislatiei; materialele care trebuie cotate ca transPort separat prin articole de deviz (TRA) sunt explicitate cantitativ si au greutatea materialelor rezultate din reteta fiecarui articolul de deviz (beton, prefabricate, balast, nisip, produse/mixtu ri asfaltice etc.); ofertantul va cota (TRA) cu distanta lui reala, dar pe cantitatea (greutatea) trecuta in reteta fiecarui articol, respectand cantitatile impuse de proiectant; articolele de transPort (care au cotata distanta) pentru materialele rezultate din sapatura/umplutura/demol ari se vor respecta asa cum sunt precizate in listele de cantitati. proiectantul a totalizat greutatea materialelor Pe fiecare deviz tocmai pentru ca toti ofertantii sa oferteze aceleasi cantitati.

transporturilor - modul de cuantificare a transporturilor este contradictorie: in fiecare categorie de lucrari la sfarsitul
acestea este precizat o cantitate comasata de transport iar in drescrierea articolului respectiv apare ca "Transport

materiale atasat fiecarui articol ce contine material, cu distanta reala pe care o are fiecare ofertant fata de local de aprovizionare si cantitatea de material extras din reteta fiecarui articol". Deci nu este clar ca ofertantii vor oferta articolul respectiv cu cantitatea data de proiectant (dar aceasta conduce la discutii pentru ca nu se pot indentifica distantele si cantitatile reale separat pentru fiecare material) sau vor introduce articole noi de transport dupa articolele ce contin materiale (caz in care ofertele nu vor fi comparabile si mai mult, ofertantii nu au dreptul de a introduce articole noi
neincluse in caietul de sarcini). Conform Ordinului Nr. 1568 din 15.10.2002 pentru aprobare

reglementarii tehnice "Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrari si obiecte de constructii pentru investitii realizate din fonduri publice", indicativ P 91 11-02 pct. 3.3.1. transporturile se constituie cheltuieli directe pe categorii de resurse daca acestea nu sunt cuprnse in articole distincte. Pentru evitarea conflictelor ulterioare legat de acest aspect va rugam sa binevoiti conform celor aratate mai sus solutia optima pentru ofertarea transporturilor adica: - Respectarea cantitatilor de transport pentru materialele rezultate din la articolele I sapatura (stabilite de proiectant), renuntarea si introducerea la linia de transport a valorii reale I comasate I pe care considera ofertantii a fi necesare pentru materialele I d" t".u la fiecare articol in parte.

Birou lNVEST|T|l, PROGRAME, PROIECTE, Gabriela BuzilS