Sunteți pe pagina 1din 27

Regulamentul (CE) nr.

44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000


privind competenjudiciarrecunoa a , terea executarea hot i rrilor n materie civil i comercial

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,


avnd n vedere Tratatul de instituire a Comunit Europene, n special articolul 61 litera (c) ii i articolul 67 alineatul (1), avnd n vedere propunerea Comisiei [1], avnd n vedere avizul Parlamentului European [2], avnd n vedere avizul Comitetului Economic Social [3], i ntruct: (1) Comunitatea stabilit ca obiectiv s i-a men s in i dezvolte un spa de libertate, securitate iu i justi n cadrul c este garantat ie, ruia libera circula a persoanelor. Pentru realizarea treptat ie a unui astfel de spa Comunitatea trebuie s iu, adopte, ntre altele, m surile n domeniul cooper rii judiciare n materie civil care sunt necesare pentru buna func ionare a pie interne. ei (2) Anumite disparit ntre normele interne care reglementeaz i competenjudiciar i a recunoa terea hot rrilor mpiedic buna func ionare a pie interne. Adoptarea de dispozi care ei ii s unifice normele referitoare la conflictele de competenn materie civil i comercial i la simplificarea formalit n vederea recunoa execut rapide simple a hot ilor terii i rii i rrilor de c statele membre legate prin prezentul regulament este indispensabil tre . (3) Acest domeniu intr incidencooper judiciare n materie civil sensul articolului 65 sub a rii n din tratat. (4) n conformitate cu principiul subsidiarit cel al propor i ii ionalit astfel cum sunt enun la ii, ate articolul 5 din tratat, obiectivele prezentului regulament nu pot fi suficient realizate de c statele tre membre, ele putnd fi, n consecin mai bine realizate la nivel comunitar. Prezentul regulament se , limiteaz minimumul cerut pentru realizarea acestor obiective nu depe ceea ce este la i te necesar n acest sens. (5) La 27 septembrie 1968, statele membre, n temeiul articolului 293 a patra liniudin tratat, au ncheiat Conven de la Bruxelles privind competenjudiciar i executarea hot ia a rrilor n materie civili comercialcare a fost modificat , prin conven de aderare a noilor state membre la iile conven n cauz ia (denumitn continuare, "Conven de la Bruxelles") [4]. La 16 septembrie , ia 1988, statele membre statele AELS au ncheiat Conven de la Lugano privind competen i ia a judiciar i executarea hot rrilor n materie civil i comercialconven paralel Conven , ie cu ia de la Bruxelles din 1968. Au fost ini lucr de revizuire a acestor conven iar Consiliul a iate ri ii, aprobat con inutul textelor rev zute. Este necesar asigurarea continuit rezultatelor ob ii inute n urma acestei revizuiri. (6) Pentru atingerea obiectivului liberei circula a hot ii rrilor n materie civil i comercial este necesar oportun ca normele care reglementeaz i competenjudiciarrecunoa a , terea executarea i hot rrilor s reglementate de un instrument juridic comunitar cu caracter imperativ de fie i aplicare direct . (7) Domeniul de aplicare al prezentului regulament trebuie s includ toate aspectele importante de drept civil comercial, cu excep anumitor aspecte bine definite. i ia (8) Trebuie s existe o leg ntre litigiile care intr incidenprezentului regulament tur sub a i teritoriul statelor membre unde se aplicn consecin trebuie s aplice norme comune privind . , se competen n principiu, atunci cnd prtul are domiciliul pe teritoriul unuia dintre aceste state a,

membre. (9) Pr care nu au domiciliul pe teritoriul unui stat membru se supun, n general, normelor de ii drept intern privind competenaplicabile pe teritoriul statului membru al instan sesizate, iar a ei pr care au domiciliul pe teritoriul unui stat membru c nu i se adreseaz ii ruia prezentul regulament trebuie s mnn continuare, supudispozi Conven de la Bruxelles. r , i iilor iei (10) n sensul liberei circula a hot ii rrilor, hot rrile pronun ntr-un stat membru c i se ate ruia adreseaz prezentul regulament trebuie s recunoscute executate n alt stat membru c i se fie i ruia adreseaz prezentul regulament, chiar dac debitorul mpotriva c s-a pronun hot ruia at rrea are domiciliul pe teritoriul unui stat ter . (11) Normele de competentrebuie s prezinte un mare grad de previzibilitate s ntemeieze i se pe principiul conform c competeneste determinatn general, de domiciliul prtului ruia a , i, astfel, trebuie s ntotdeauna disponibilcu excep ctorva situa bine definite n care materia fie , ia ii litigiului sau autonomia p ilor justific alt factor de leg . n cazul persoanelor juridice, r un tur domiciliul trebuie s definit n mod independent, n vederea amelior transparen normelor fie rii ei comune a evit conflictelor de competen i rii . (12) n afar instandomiciliului prtului, trebuie s de a existe alte instanautorizate n temeiul i e unei leg strnse ntre instanlitigiu sau n scopul bunei administr a justi turi i ri iei. (13) n cazul contractelor de asigurare, contractelor ncheiate cu consumatorii a contractelor de i muncpartea defavorizat , trebuie s protejat fie prin norme de competenmai favorabile intereselor sale dect normele generale prev n prezentul regulament. zute (14) Autonomia p ilor ntr-un contract, altul dect un contract de asigurare, contract ncheiat cu r consumatorii sau contract de munc cazul c este permis n ruia numai o autonomie limitat de stabilire a instan competente, trebuie s respectatsub rezerva competen exclusive a ei fie , ei instan prev n prezentul regulament. elor zute (15) n interesul administr armonioase a justi este necesar s reduc minimum rii iei, se la posibilitatea apari procedurilor concurente s evite pronun n dou iei i se area state membre a unor hot ireconciliabile. Trebuie s prev un mecanism clar eficace de rezolvare a cazurilor rri fie zut i de litispendende conexitate, precum de nl i i turare a problemelor care decurg n urma divergen interne referitoare la determinarea datei la care se consider o cauz elor c este pendinte. n sensul prezentului regulament, este necesar ca data n cauz fie definit mod independent. s n (16) ncrederea reciproc administrarea justi la nivel comunitar justific n iei recunoa terea de plin drept a hot rrilor pronun ntr-un stat membru f s necesarcu excep contesta ate r fie , ia iilor, recurgerea la o alt procedur . (17) n virtutea aceluiaprincipiu al ncrederii reciproce, procedura n temeiul c o hot i reia rre pronun ntr-un stat membru devine executorie n alt stat membru trebuie s eficient i at fie rapidn acest sens, hot . rrea de ncuviin a execut unei hot trebuie s f practic are rii rri fie cut automat n urma unor verific pur formale ale documentelor furnizate, f ca instans ri r a aib posibilitatea de a invoca din oficiu unul dintre motivele de neexecutare prev n prezentul zute regulament. (18) Cu toate acestea, respectarea dreptului la ap impune ca prtul s rare aib posibilitatea de a introduce o ac iune, procedura fiind contradictorie, mpotriva hot de ncuviin a execut rrii are rii, n cazul n care consider unul dintre motivele de neexecutare este ndeplinit. Dreptul la ac c iune i este recunoscut reclamantului n cazul n care hot i rrea de ncuviin a execut este are rii respins . (19) Trebuie asigurat continuitatea ntre Conven de la Bruxelles prezentul regulament, fiind ia i necesar se prevad s unele dispozi tranzitorii n acest sens. Aceeanecesitate a continuit ii i ii trebuie garantat privire la interpretarea Conven de la Bruxelles de c Curtea de Justi a cu iei tre ie Comunit Europene, iar Protocolul din 1971 [5] trebuie s mnde asemenea, aplicabil n ilor r ,

cazul procedurilor pendinte la data intr n vigoare a prezentului regulament. rii (20) Regatul Unit Irlanda, n conformitate cu articolul 3 din Protocolul privind pozi Regatului i ia Unit a Irlandei anexat la Tratatul privind Uniunea European i la Tratatul de instituire a i Comunit Europene, notificat dorinde a participa la adoptarea aplicarea prezentului ii i-au a i regulament. (21) n conformitate cu articolele 1 2 din Protocolul privind pozi Danemarcei anexat la Tratatul i ia privind Uniunea European i la Tratatul de instituire a Comunit Europene, Danemarca nu ii particip adoptarea prezentului regulament, care, prin urmare, nu i se adreseaz i nu i se aplic la . (22) Deoarece Conven de la Bruxelles este n vigoare n cadrul rela dintre Danemarca ia iilor i statele membre care sunt parte prin prezentul regulament, att Conven ct Protocolul din 1971 ia, i continu se aplice n cadrul rela dintre Danemarca statele membre parte la prezentul s iilor i regulament. (23) Conven de la Bruxelles continude asemenea, s aplice teritoriilor statelor membre care ia , se intr domeniul de aplicare teritorial acestei conven care sunt excluse din prezentul n a ii i regulament n temeiul articolului 299 din tratat. (24) Din motive de coeren prezentul regulament nu trebuie s , aduc atingere normelor n materie de competende recunoa a hot i tere rrilor con inute n instrumente comunitare speciale. (25) Respectarea angajamentelor interna ionale pe care statele membre le-au asumat impune ca i prezentul regulament s aduc nu atingere conven la care statele membre sunt parte care iilor i reglementeaz anumite materii. (26) Este necesar ca normele de baz prezentul regulament s din aib flexibilitatea necesar pentru a seama de particularit procedurale din anumite state membre. n consecin anumite ine ile , dispozi din Protocolul anexat la Conven de la Bruxelles trebuie s ncorporate n prezentul ii ia fie regulament. (27) Pentru a se permite o tranzi armonioas anumite domenii care au f obiectul unor ie n cut dispozi speciale din Protocolul anexat la Conven de la Bruxelles, prezentul regulament ii ia prevede, pentru o perioad tranzi dispozi care iau n considerare situa specific de ie, ii ia din anumite state membre. (28) n termen de cel mult cinci ani de la intrarea n vigoare a prezentului regulament, Comisia prezint raport cu privire la aplicarea acestuia dac un i, este necesar, nainteaz propuneri de adaptare. (29) Comisia va trebui s modifice anexele I - IV privind normele n materie de competenintern , instansau autorit competente, precum referitoare la c de atac existente, n temeiul e i i ile modific transmise de c statul membru interesat. Modific aduse anexelor V VI vor rilor tre rile i trebui s adoptate n conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de fie stabilire a normelor de exercitare a competen de executare conferite Comisiei [6], elor ADOPTPREZENTUL REGULAMENT: CAPITOLUL I DOMENIUL DE APLICARE Articolul 1 (1) Prezentul regulament se aplic materie civil i comercial n indiferent de natura instan El ei. nu se aplicn special, n materie fiscalvamal administrativ , , sau . (2) Prezentul regulament nu se aplic pentru: (a) starea capacitatea persoanelor fizice, regimurile matrimoniale, testamente succesiuni; i i

(b) falimente, concordate sau proceduri similare; (c) securitate social ; (d) arbitraj. (3) n cadrul prezentului regulament, termenul "stat membru" define statele membre cu excep te ia Danemarcei. CAPITOLUL II COMPETEN A Sec iunea 1 Dispozi generale ii Articolul 2 (1) Sub rezerva dispozi prezentului regulament, persoanele domiciliate pe teritoriul unui stat iilor membru sunt ac ionate n justi indiferent de na ie, ionalitatea lor, n fainstan statului membru a elor n cauz . (2) Persoanele care nu au na ionalitatea statului membru pe teritoriul c au domiciliul sunt ruia supuse normelor de competenaplicabile cet enilor statului n cauz . Articolul 3 (1) Persoanele domiciliate pe teritoriul unui stat membru pot fi ac ionate n justi n fa ie a instan unui alt stat membru numai n temeiul normelor enun n sec elor ate iunile 2 - 7 din prezentul capitol. (2) mpotriva acestora nu pot fi invocate n special regulile de competenenun n anexa I. ate Articolul 4 (1) Dac prtul nu este domiciliat pe teritoriul unui stat membru, competeneste determinatn a , fiecare stat membru, de legisla statului membru n cauzsub rezerva aplic dispozi ia , rii iilor articolelor 22 23. i (2) mpotriva unui astfel de prt, orice persoanindiferent de na , ionalitate, domiciliat pe teritoriul unui stat membru, poate s invoce normele de competenn vigoare n statul n cauz i, n special, cele prev n anexa I, n aceeamanier cet zute i ca i statului n cauz enii . Sec iunea 2 Competenspeciale e Articolul 5 O persoan care are domiciliul pe teritoriul unui stat membru poate fi ac ionat justi ntr-un alt n ie stat membru: 1. (a) n materie contractualn fainstan de la locul n care obliga care formeaz , a elor ia obiectul cererii a fost sau urmeaz fi executat a ; (b) n sensul aplic prezentei dispozi n absenvreunei conven contrare, locul de executare rii ii i a ii a obliga n cauz iei este: - n cazul vnz de m rii rfuri, locul dintr-un stat membru unde, n temeiul contractului, au fost sau ar fi trebuit s livrate m fie rfurile; - n cazul prest de servicii, locul dintr-un stat membru unde, n temeiul contractului, au fost sau rii ar fi trebuit s prestate serviciile. fie (c) n cazul n care nu se aplic litera (b), se aplic litera (a);

2. n materia obliga de ntre iei inere, n fainstan de la locul unde creditorul obliga de a elor iei ntre inere este domiciliat sau are re a obi i edin nuit sau, n cazul unei cereri accesorii unei ac referitoare la starea persoanelor, naintea instan competente conform legii forului iuni ei competent s instrumenteze cauza, cu excep cazului n care competense ntemeiaz ia a exclusiv pe na ionalitatea uneia dintre pi; r 3. n materie delictual i cvasidelictualn fainstan de la locul unde s-a produs sau risc , a elor s se produc fapta prejudiciabil ; 4. n cazul unei ac civile n desp iuni gubiri sau n restituire n scut temeiul s irii unei n vr infrac n fainstan sesizate cu privire la ac iuni, a ei iunea publicn m n care, conform , sura legisla interne, instann cauz iei a este competent numai n materia ac civile; iunii 5. n privinunei contesta privind exploatarea unei sucursale, agen sau a unei alte unit n a ii ii i, fainstan de la locul unde se afl a elor sucursala, agen sau unitatea n cauz ia ; 6. n calitatea sa de fondator, trustee sau de beneficiar al unui trust constituit fie n aplicarea legisla fie n scris sau printr-o conven verbalconfirmat scris, n fainstan din iei, ie , n a elor statul membru pe teritoriul c trustul n cauz i are sediul; ruia 7. n privinunui litigiu referitor la plata unei remunera pretinse pentru salvarea sau asistende a ii a care a beneficiat o nc tur o marfn fainstan pe a c raz rc sau , a ei rei teritorial respectiva nc tur marf rc sau : (a) a fost sechestrat vederea ob n inerii unei astfel de pl sau i (b) ar fi putut fi sechestratns fost depus cau sau alt , a o iune garan ie, cu condi ca aceast ia dispozi s aplice numai n cazul n care se pretinde c ie se prtul are sau a avut un drept asupra nc turii sau m n momentul opera de salvare sau de asisten rc rfii iunii . Articolul 6 O persoan care are domiciliul pe teritoriul unui stat membru mai poate fi ac ionat justi n ie: 1. atunci cnd exist mulpr n fainstan domiciliului oric dintre ace cu mai i i, a ei ruia tia, condi ca cererile s att de strns legate ntre ele nct s oportun ia fie fie instrumentarea i judecarea lor n acelatimp, pentru a se evita riscul pronun unor hot ireconciliabile n i rii rri cazul judec separate a cauzelor; rii 2. printr-o cerere de chemare n garan sau de interven n fainstan sesizate cu cererea ie ie, a ei principaldac , aceasta nu a fost introdus dect n scopul scoaterii sale de sub competeninstan a ei n cauz ; 3. n cazul unei cereri reconven ionale rezultate n urma aceluiacontract sau fapt pe care s-a bazat i cererea principaln fainstan sesizate prin cererea principal , a ei ; 4. n materie contractualdac iunea poate fi conexat , ac unei ac n materie de drepturi reale iuni imobiliare ndreptate mpotriva aceluiaprt, n fainstan din statul membru pe teritoriul i a ei c este situat imobilul. ruia Articolul 7 n cazul n care, n temeiul prezentului regulament, o instandintr-un stat membru este competent n solu ionarea unor ac n r iuni spundere pentru utilizarea sau exploatarea unei nave, instann a cauz orice alt sau instancare i este substituit acest scop prin legisla intern statului n ia a membru n cauz de asemenea, competencu privire la cererile referitoare la limitarea acestei are, r spunderi. Sec iunea 3 Competenn materie de asigur a ri

Articolul 8 n materie de asigur competeneste determinat prezenta sec ri, a de iune, f a aduce atingere r dispozi articolului 4 articolului 5 punctul 5. iilor i Articolul 9 (1) Un asigur care are domiciliul pe teritoriul unui stat membru poate fi ac tor ionat n justi ie: (a) n fainstan din statul membru pe teritoriul c are domiciliul sau a elor ruia (b) n alt stat membru, n cazul ac iunilor intentate de c de torul poli de asigurare, asigurat tre in ei sau un beneficiar, n fainstan de la locul unde este domiciliat reclamantul sau a elor (c) dac este coasigur n fainstan dintr-un stat membru sesizate cu ac tor, a elor iunea introdus mpotriva asigur torului principal. (2) Atunci cnd un asigur nu are domiciliul pe teritoriul unui stat membru, dar de o tor ine sucursalagen sau alt , ie unitate pe teritoriul unuia dintre statele membre, n cazul contesta iilor privind exploatarea sucursalei, agen sau unit acesta este considerat ca avnd domiciliul pe iei ii, teritoriul statului membru respectiv. Articolul 10 n cazul asigur de r rii spundere civil al asigur de bunuri imobiliare, asigur sau rii torul mai poate fi ac ionat n justi n fainstan de la locul unde s-a produs fapta prejudiciabilAcela ie i a elor . i lucru este aplicabil n cazul n care bunurile mobile imobile sunt acoperite de aceeapolide i i i asigurare, ambele categorii fiind afectate n mod negativ de acelaeveniment neprev i zut. Articolul 11 (1) n cazul asigur de r rii spundere civilasigur , torul poate, de asemenea, dac legea instan ei permite acest lucru, s ac fie ionat n fainstan la care persoana v mat introdus ac a ei t a iunea mpotriva asiguratului. (2) Dispozi articolelor 8, 9 10 se aplic cazul ac directe introduse de persoana iile i n iunii v mat t mpotriva asigur torului, n situa n care sunt permise asemenea ac directe. ia iuni (3) Dac legea privind astfel de ac directe prevede posibilitatea introducerii n cauz iuni a de torului poli de asigurare sau a asiguratului, aceeainstaneste competent in ei i asupra acestora. Articolul 12 (1) F a aduce atingere articolului 11 alineatul (3), un asigur poate intenta ac numai r tor iune naintea instan din statul membru pe teritoriul c este domiciliat prtul, indiferent dac elor ruia acesta este de torul poli de asigurare, asiguratul sau beneficiarul. in ei (2) Dispozi prezentei sec nu aduc atingere dreptului de a introduce o cerere reconven iile iuni ional la instansesizat cererea ini , n conformitate cu prezenta sec a cu ial iune. Articolul 13 De la dispozi prezentei sec nu se poate deroga dect prin conven iile iuni ii: 1. ulterioare na litigiului sau terii 2. care permit de torului poli asiguratului sau unui beneficiar s in ei, sesizeze alte instandect e cele indicate n cadrul prezentei sec sau iuni 3. ncheiate ntre un de tor de poliun asigur ambii avnd la data ncheierii contractului in i tor, domiciliul sau re a obi edin nuit acelastat membru, care au ca efect atribuirea competen n i i ei instan din statul n cauzchiar dac elor , fapta prejudiciabil produs peste hotare, cu condi ca s-a ia legisla statului n cauz nu interzic ia s astfel de conven sau ii

4. ncheiate de de torul poli care nu este domiciliat pe teritoriul unui stat membru, cu excep in ei ia cazului n care asigurarea este obligatorie sau prive un imobil situat pe teritoriul unui stat te membru sau 5. care privesc un contract de asigur n m n care acesta acoper ri, sura unul sau mai multe dintre riscurile enumerate la articolul 14. Articolul 14 Riscurile prev la articolul 13 alineatul (5) sunt urm zute toarele: 1. orice prejudicii produse: (a) navelor maritime, instala din zona de coast din largul m sau aeronavelor, rezultate iilor sau rii n urma evenimentelor asociate utiliz lor n scopuri comerciale; rii (b) m rfurilor aflate n tranzit, altele dect bagajele pasagerilor, atunci cnd tranzitul este integral sau par efectuat cu astfel de nave sau aeronave fie n totalitate, fie n combina cu alte mijloace ial ie de transport; 2. orice r spundere, alta dect cea pentru v m corporale produse c torilor sau pentru t rile l prejudiciile aduse bagajelor acestora: (a) decurgnd din utilizarea sau exploatarea navelor, instala sau aeronavelor men iilor ionate la punctul 1 litera (a) n m n care, n privincelor din urmlegisla statului membru n care sura a , ia aeronavele sunt nregistrate nu interzice clauzele atributive de competenn materia asigur rii acestor riscuri; (b) pentru prejudiciile cauzate de bunuri aflate n tranzit, conform descrierii de la punctul 1 litera (b); 3. orice pierdere financiar legat utilizarea sau exploatarea navelor, instala sau aeronavelor de iilor men ionate la punctul 1 litera (a), n special pierderile nregistrate n leg cu m tur rfurile sau navlosirea; 4. orice risc sau interes legat de oricare dintre cele men ionate la punctele 1 - 3; 5. f a aduce atingere punctelor 1 - 4, toate "riscurile majore" definite n Directiva 73/239/CEE a r Consiliului [7], astfel cum a fost modificat prin Directivele 88/357/CEE [8] 90/618/CEE [9] ale i Consiliului, n ultima versiune n vigoare a acestora. Sec iunea 4 Competenn materia contractelor ncheiate de consumatori a Articolul 15 (1) n ceea ce prive un contract ncheiat de o persoanconsumatorul, ntr-un scop care se poate te , considera c situeaz afara domeniului s profesional, competense determin se n u a n conformitate cu dispozi din prezenta sec iile iune, f a se aduce atingere articolului 4 articolului r i 5 punctul 5, n cazul n care: (a) contractul are ca obiect vnzarea de bunuri mobile corporale n rate egale, fixe e i alonate; (b) contractul are ca obiect un mprumut rambursabil n rate egale, fixe e i alonate, sau orice alt form credit ncheiat n scopul finan vnz de bunuri mobile corporale; de rii rii (c) n toate celelalte cazuri, contractul a fost ncheiat cu o persoan care desfoar activit i comerciale sau profesionale n statul membru pe teritoriul c este domiciliat consumatorul sau, ruia prin orice mijloace, direc i ioneaz activit spre acel stat membru sau spre mai multe state, ile inclusiv statul membru respectiv, iar contractul intr sfera de ac a acestor activit n iune i. (2) Cnd un consumator ncheie un contract cu o parte care nu are domiciliul pe teritoriul statului membru ns ine o sucursalagen sau alt de , ie ntreprindere pe teritoriul unuia dintre statele

membre, se considern cazul contesta cu privire la exploatarea sucursalei, agen sau , iilor iei ntreprinderii, c partea n cauz domiciliul pe teritoriul statului respectiv. are (3) Prezenta sec nu se aplic cazul contractelor de transport altele dect cele care, pentru un iune n pre forfetar, ofer combina ntre c torie cazare. o ie l i Articolul 16 (1) Un consumator poate introduce o ac mpotriva celeilalte pi la contract fie naintea iune r instan din statul membru pe teritoriul c partea n cauz i are domiciliul, fie naintea elor ruia instan din locul unde consumatorul are domiciliul. elor i (2) Ac iunea poate fi introdus mpotriva consumatorului de c cealalt tre parte la contract numai naintea instan din statul membru pe teritoriul c consumatorul are domiciliul. elor ruia i (3) Dispozi prezentului articol nu aduc atingere dreptului de a introduce o cerere iile reconven ional instansesizat cererea ini , n conformitate cu prezenta sec la a cu ial iune. Articolul 17 De la dispozi prezentei sec nu se poate deroga dect prin conven iile iuni ii: 1. ulterioare na litigiului sau terii 2. care permit consumatorului s sesizeze alte instandect cele indicate n cadrul prezentei e sec sau iuni 3. ncheiate ntre consumator cealalt i parte la contract, ambii avnd la data ncheierii contractului domiciliul sau re a obi edin nuit acelastat membru, care au ca efect atribuirea de n i i competeninstan din statul respectiv, cu condi ca acestea s fie interzise de legisla elor ia nu ia statului n cauz . Sec iunea 5 Competenn materia contractelor individuale de munc a Articolul 18 (1) n materia contractelor individuale de munccompetense determin conformitate cu , a n dispozi din prezenta sec iile iune, f a se aduce atingere articolului 4 articolului 5 punctul 5. r i (2) Dac angajat ncheie un contract individual de munc un angajator care nu are domiciliul un cu pe teritoriul unui stat membru ns o sucursalagen sau alt are , ie unitate pe teritoriul unuia dintre statele membre, se considern cazul contesta privind exploatarea sucursalei, agen sau , iilor iei unit c ii, angajatorul are domiciliul pe teritoriul statului respectiv. Articolul 19 Un angajator domiciliat pe teritoriul unui stat membru poate fi ac ionat n justi ie: 1. naintea instan din statul membru pe teritoriul c este domiciliat sau elor ruia 2. n alt stat membru: (a) naintea instan din locul n care angajatul desfoar mod obi activitatea sau elor i n nuit naintea instan din ultimul loc n care acesta desfurat activitatea sau elor i-a (b) dac angajatul nu-desfoar nu desfurat n mod obi activitatea pe teritoriul i sau i-a nuit aceleia naintea instan din locul unde este sau a fost situat i ri, elor ntreprinderea care l-a angajat pe acesta. Articolul 20 (1) Ac iunea angajatorului nu poate fi introdus dect naintea instan din statul membru pe elor teritoriul c angajatul are domiciliul. ruia i

(2) Dispozi prezentei sec nu aduc atingere dreptului de a introduce o cerere reconven iile iuni ional la instansesizat cererea ini , n conformitate cu prezenta sec a cu ial iune. Articolul 21 De la dispozi prezentei sec nu se poate deroga dect prin conven atributive de iile iuni ii competen : 1. ulterioare na litigiului sau terii 2. care permit angajatului s sesizeze alte instandect cele indicate n cadrul prezentei sec e iuni. Sec iunea 6 Competenexclusiv a Articolul 22 Urm toarele instanau competenexclusivindiferent de domiciliu: e , 1. n materie de drepturi reale imobiliare sau de nchiriere a unor imobile, instan din statul ele membru pe teritoriul c este situat imobilul. ruia Cu toate acestea, n materia nchirierii unor imobile n vederea utiliz personale temporare pe o rii perioad cel mult luni consecutive, instan din statul membru pe teritoriul c prtul de ase ele ruia este domiciliat au, de asemenea, competen cu condi ca locatarul s o persoan , ia fie fizic i ca proprietarul locatarul s i aib domiciliul pe teritoriul aceluiastat membru; i 2. n ceea ce prive valabilitatea constituirii, nulitatea sau dizolvarea societ sau a persoanelor te ilor juridice care au sediul pe teritoriul unui stat membru ori valabilitatea deciziilor organelor acestora, instan din statul respectiv. Pentru determinarea sediului, instanaplic ele a normele sale de drept interna ional privat; 3. n ceea ce prive valabilitatea nregistr n registrele publice, instan din statul membru te rilor ele pe teritoriul c se p ruia streaz registrul; 4. n ceea ce prive nregistrarea sau valabilitatea brevetelor, m te rcilor, desenelor modelelor i industriale, precum a altor drepturi similare care necesit i depunerea sau nregistrarea, instan ele din statul membru pe teritoriul c depunerea sau nregistrarea a fost solicitata avut loc sau, n ruia , temeiul unui instrument comunitar sau a unei conven interna ii ionale, se consider a avut loc. c F a aduce atingere competen pe care Oficiul European pentru Brevete o are n conformitate cu r ei Conven privind acordarea brevetelor europene, semnat Mnchen la 5 octombrie 1973, ia la instan din fiecare stat membru au competenexclusivindiferent de domiciliu, n ac ele , iunile privind nregistrarea sau valabilitatea unui brevet european acordat statului n cauz ; 5. n ceea ce prive executarea hot te rrilor, instan din statul membru pe teritoriul c a fost ele ruia sau urmeaz fie executat rrea. s hot Sec iunea 7 Prorogare de competen Articolul 23 (1) Dac prin conven pilor, dintre care una sau mai multe au domiciliul pe teritoriul unui stat ia r membru, competenn solu a ionarea litigiului ce a survenit sau poate surveni n leg cu un tur raport juridic determinat revine instan sau instan dintr-un stat membru, competenrevine ei elor a acelei instansau instan respective. Aceast e elor competeneste exclusivcu excep unei , ia conven contrare a p ilor. Conven atributiv competense ncheie: ii r ia de (a) n scris ori verbal cu confirmare scris sau (b) ntr-o form conform obiceiurile statornicite ntre p i sau cu r

(c) n comer interna ul ional, ntr-o form conform uzancu care p ile sunt sau ar trebui s cu a r fie la curent care, n cadrul acestui tip de comereste cunoscut larg respectat regularitate i , pe i cu de c pile la contractele de tipul pe care l implic tre r domeniul comercial respectiv. (2) Orice comunicare sub form electronic permite consemnarea durabil conven este ce a iei considerat fiind "n scris". ca (3) Dac astfel de conven a fost ncheiat o ie ntre p i, dintre care nici una nu are domiciliul pe r teritoriul unui stat membru, instan din alte state membre nu au competenn privinlitigiilor ele a lor dac instansau instan desemnate nu declinat competen a ele i-au a. (4) Instansau instan dintr-un stat membru c printr-un act constitutiv al unui trust li s-a a ele rora atribuit competenau competenexclusiv orice ac introdus n iune mpotriva unui fondator, trustee sau beneficiar al unui trust dac cauz n sunt rela dintre aceste persoane sau drepturile iile ori obliga acestora n cadrul trustului. iile (5) Conven atributive de competen precum stipula similare din actele constitutive ale iile , i iile unui trust nu au efect juridic dac sunt contrare dispozi articolelor 13, 17 sau 21 ori dac iilor instan de la competenc acestea derog competenexclusiv temeiul articolului 22. ele a rora au n Articolul 24 Cu excep cazurilor n care competeneste determinat alte dispozi ale prezentului ia a de ii regulament, instandin statul membru n fac se nf eaz a a reia i prtul este competentAceast . regul se aplic cazul n care nf area are ca obiect contestarea competen sau o alt nu n i ei instanare competenexclusiv temeiul articolului 22. n Sec iunea 8 Verificarea competen admisibilit ei i ii Articolul 25 Dac instandintr-un stat membru este sesizat cale principal un litigiu asupra c o pe cu ruia instandin alt stat membru este exclusiv competent temeiul articolului 22, aceasta se declar a n , din oficiu, necompetent . Articolul 26 (1) Dac prtul domiciliat pe teritoriul unui stat membru este ac ionat n justi naintea unei ie instandintr-un alt stat membru nu se nf eaz faacesteia, instanse declardin oficiu, e i i n a a , necompetent cazul n care competensa nu rezult dispozi prezentului regulament. n a din iile (2) Instaneste obligat suspende ac a s iunea pn cnd se constat prtul a putut primi actul c de sesizare a instan sau un alt act echivalent n timp util pentru preg ei tirea ap rii sau c fost r au ntreprinse toate demersurile necesare n acest sens. (3) Articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind notificarea comunicarea n statele membre a actelor judiciare extrajudiciare n materie civil i i sau comercial [10] se aplic locul dispozi alineatului (2) dac n iilor actul de sesizare a instan ei sau un alt act echivalent a trebuit s transmis dintr-un stat membru c un altul n conformitate fie tre cu dispozi prezentului regulament. iile (4) n cazul n care nu se aplic dispozi din Regulamentul (CE) nr. 1348/2000, se aplic iile articolul 15 din Conven de la Haga din 15 noiembrie 1965 privind notificarea comunicarea n ia i str tate a actelor judiciare extrajudiciare n materie civil comercialdac in i sau , actul de sesizare a instan sau un alt act echivalent a trebuit s transmis n conformitate cu dispozi ei fie iile acestei conven ii. Sec iunea 9 Litispendenconexitate i

Articolul 27 (1) n cazul n care cereri avnd acelaobiect aceeacauz i i i sunt introduse ntre aceleap i i r naintea unor instandin state membre diferite, instansesizat e a ulterior suspend oficiu din ac iunea pn momentul n care se stabile competenprimei instansesizate. n te a e (2) Dac stabile competenprimei instansesizate, instansesizat se te a e a ulterior declin i competenn favoarea acesteia. a Articolul 28 (1) n cazul n care ac conexe sunt pendinte naintea unor instandin state membre diferite, iuni e instansesizat a ulterior poate suspenda judecata. (2) Dac aceste ac sunt pendinte n prim iuni instan instansesizat , a ulterior poate, la cererea uneia dintre p i, s i decline competen dac r - a, prima instansesizat competenn ac are iunea n cauz i dac legisla intern ia permite conexarea acestor ac iuni. (3) n n elesul prezentului articol, sunt considerate conexe acele ac care sunt att de strns iuni legate ntre ele nct este oportun instrumentarea judecarea lor n acelatimp pentru a se evita i i riscul pronun unor hot ireconciliabile n cazul judec separate a cauzelor. rii rri rii Articolul 29 Dac iunile intr competenexclusiv mai multor instan orice instan alta dect cea care ac n a a e, , a fost sesizat ial, declin ini i competenn favoarea acesteia din urm a . Articolul 30 n n elesul prezentei sec se consider o instaneste sesizat iuni, c : 1. la data la care actul de sesizare a instan sau un alt act echivalent a fost depus n instan cu ei , condi ca reclamantul s ntreprins m ia fi surile necesare pentru ca actul s notificat sau fie comunicat prtului sau 2. dac actul trebuie s notificat sau comunicat nainte de a fi depus n instan la data la care fie , acesta este primit de autoritatea responsabil notificarea sau comunicarea acestuia, cu condi ca de ia reclamantul s ntreprins m fi surile necesare pentru ca actul s depus n instan fie . Sec iunea 10 M provizorii de conservare suri i Articolul 31 M surile provizorii de conservare prev de legisla unui stat membru pot fi solicitate i zute ia instan statului n cauz elor chiar dacn temeiul prezentului regulament, o instandintr-un alt stat , membru este competent judece cauza pe fond. s CAPITOLUL III RECUNOA TERE EXECUTARE I Articolul 32 n sensul prezentului regulament, "hot rre" nseamn hot pronun de o instandintr-un o rre at stat membru, indiferent de denumirea acesteia, cum ar fi decizie, sentin ordonansau mandat de , executare, precum stabilirea de c un grefier a cheltuielilor de judecat i tre . Sec iunea I Recunoa tere Articolul 33 (1) O hot pronun ntr-un stat membru este recunoscut celelalte state membre f s rre at n r fie

necesar s recurg vreo procedur se la special . (2) n cazul unei contesta orice parte interesat ii, care invoc cale principal pe recunoa terea unei hot poate solicita, n conformitate cu procedurile prev n sec rri zute iunile 2 3 din prezentul i capitol, ca hot rrea s recunoscut fie . (3) Dac recunoa terea este invocat cale incidental pe naintea unei instana unui stat membru, e aceasta din urm este competent materie. n Articolul 34 O hot nu este recunoscut rre : 1. dac recunoa terea este v contrar dit ordinii publice a statului membru solicitat; 2. dac actul de sesizare a instan sau un alt act echivalent nu a fost comunicat sau notificat ei prtului care nu s-a nf at n timp util ntr-o manier i i care s permit -i acestuia s i - preg teasc rarea, dac ap prtul nu a introdus o ac mpotriva hot atunci cnd a avut iune rrii posibilitatea s fac o ; 3. dac aceasta este ireconciliabil o hot pronun ntr-un litigiu ntre aceleap i n cu rre at i r statul membru solicitat; 4. dac aceasta este ireconciliabil o hot pronun anterior ntr-un alt stat membru sau ntrcu rre at un stat ter ntre aceleapi ntr-o cauz i r avnd acelaobiect aceeacauzcu condi ca i i i , ia hot rrea pronun anterior s at ntruneasc condi necesare pentru a fi recunoscut statul iile n membru solicitat. Articolul 35 (1) De asemenea, o hot nu este recunoscut rre dac sunt nesocotite dispozi din sec iile iunile 3, 4 6 din capitolul II sau ntr-unul din cazurile prev la articolul 72. i zute (2) La verificarea temeiurilor de competenprev n alineatul precedent, autoritatea solicitat zute este legat constat de fapt pe baza c instandin statul membru de origine ntemeiat de rile rora a i-a competen a. (3) F a aduce atingere dispozi alineatului (1), competeninstan din statul membru de r iilor a ei origine nu poate fi revizuitCriteriul ordinii publice prev la articolul 34 punctul 1 nu poate fi . zut aplicat normelor n materie de competen . Articolul 36 Hot rrea str nu poate face n nici o situa obiectul unei revizuiri pe fond. in ie Articolul 37 (1) Autoritatea judiciar unui stat membru naintea c este invocat a reia recunoa terea unei hot pronun ntr-un alt stat membru poate suspenda ac rri ate iunea n cazul n care hot rrea face obiectul unei cde atac ordinare. i (2) Autoritatea judiciar unui stat membru naintea c este invocat a reia recunoa terea unei hot pronun n Irlanda sau n Regatul Unit a c executare este suspendat statul de rri ate i rei n origine urmare exercit unei cde atac poate suspenda ac rii i iunea. Sec iunea 2 Executare Articolul 38 (1) O hot pronun ntr-un stat membru care este executorie n statul n cauz pus rre at i este n executare ntr-un alt stat membru atunci cnd, la cererea oric dintre pile interesate, a fost reia r declarat executorie n statul respectiv.

(2) Cu toate acestea, n Regatul Unit o astfel de hot este pus executare n Anglia rre n i ara Galilor, n Sco sau Irlanda de Nord atunci cnd, la cererea oric dintre pile interesate, a fost ia reia r nregistrat vederea execut ntr-una dintre aceste p i ale Regatului Unit, dup n rii r caz. Articolul 39 (1) Cererea se depune la instansau la autoritatea competent a indicat lista din anexa II. n (2) Competenteritorial a este determinat domiciliul pii mpotriva c se solicit de r reia executarea sau de locul de executare. Articolul 40 (1) Modalit de depunere a cererii se determin ile conform legisla statului membru solicitat. iei (2) Reclamantul trebuie s i aleag domiciliu n raza teritorial instan sesizate. Cu toate - un a ei acestea, dac legisla statului membru solicitat nu prevede alegerea unui domiciliu, reclamantul ia desemneaz mandatar ad litem. un (3) Documentele men ionate la articolul 53 se anexeaz cererii. Articolul 41 Hot rrea este declarat executorie imediat dup ndeplinirea formalit prev la articolul ilor zute 53, f nici o examinare n temeiul articolelor 34 35. Partea mpotriva c se solicit r i reia executarea nu poate, n aceast faz procedurii, formula ap ri. a r Articolul 42 (1) Hot rrea privind cererea de ncuviin a execut este adus ndat cuno a are rii de la tin reclamantului n conformitate cu procedura prev de legisla statului membru solicitat. zut ia (2) Hot rrea de ncuviin a execut este notificat comunicat r mpotriva c se are rii sau p ii reia solicit executarea, n cazul n care aceasta nu a fost deja notificat comunicat r n cauz sau pii . Articolul 43 (1) Oricare dintre p i poate introduce o ac mpotriva hot privind cererea de ncuviin r iune rrii are a execut rii. (2) Ac iunea se introduce la instanindicat lista din anexa III. a n (3) Ac iunea este examinat conformitate cu normele care reglementeaz n procedura contradictorie. (4) Dac partea mpotriva c se solicit reia executarea nu se nf eaz fainstan sesizate cu i n a ei ac iunea intentat reclamant, se aplic de dispozi articolului 26 alineatele (2) - (4) chiar n iile i cazul n care partea mpotriva c se solicit reia executarea nu are domiciliul ntr-unul dintre statele membre. (5) Ac iunea mpotriva hot de ncuviin a execut se introduce n termen de o lun la rrii are rii de data comunic acesteia. Dac rii partea mpotriva c se solicit reia executarea are domiciliul pe teritoriul unui stat membru, altul dect cel n care s-a pronun hot at rrea de ncuviin a are execut termenul pentru depunerea ac este de dou rii, iunii luni ncepe s i curg la data de comunic care a fost efectuat persoanei respective, fie la domiciliul acesteia. Acest termen nu rii fie poate fi prelungit pe motiv de distan . Articolul 44 Hot rrea pronun cu privire la ac poate face obiectul doar al c de atac men at iune ii ionate n anexa IV. Articolul 45 (1) Instansesizat ac a cu iunea prev la articolul 43 sau 44 nu poate refuza sau revoca o zut

hot de ncuviin a execut dect pentru unul dintre motivele prev la articolele 34 rre are rii zute i 35. Instanse pronunn termen scurt. a (2) Hot rrea pronun n str tate nu poate fi revizuit fond n nici o situa at in pe ie. Articolul 46 (1) Instansesizat ac a cu iunea prev la articolul 43 sau 44 poate, la cererea p ii mpotriva zut r c se solicit reia executarea, s suspende ac iunea, dac rrea str face, n statul membru de hot in origine, obiectul unei cde atac ordinare sau dac i termenul pentru introducerea unei astfel de ac nu a expirat ncn acest din urm iuni ; caz, instanpoate specifica termenul n care poate fi a exercitat calea de atac ordinar . (2) n cazul n care hot rrea a fost pronun n Irlanda sau n Regatul Unit, orice cale de atac at prev n statul membru de origine este considerat zut cale de atac ordinar sensul alineatului n (1). (3) Instanpoate, de asemenea, s a condi ioneze executarea de constituirea unei garan determinate ii de aceasta. Articolul 47 (1) n cazul n care o hot trebuie s recunoscut conformitate cu prezentul regulament, rre fie n nimic nu l mpiedic reclamant s pe solicite aplicarea m surilor provizorii de conservare i prev de legea statului membru solicitat, f s necesar s ncuviin executarea zute r fie fie at hot respective n temeiul articolului 41. rrii (2) Hot rrea de ncuviin a execut determin are rii autorizarea lu oric m de rii ror suri conservare. (3) Pe durata termenului de atac, prev la articolul 43 alineatul (5), mpotriva hot de zut rrii ncuviin a execut pn pronun unei hot n cazul acestei ac nu se poate are rii i la area rri iuni proceda dect la aplicarea de m unor conservare a bunurilor p ii mpotriva c se solicit suri r reia executarea. Articolul 48 (1) Dac hot str statueaz o rre in asupra mai multor capete de cerere hot i rrea de ncuviin are a execut nu poate fi pronun n cazul tuturor acestora, instansau autoritatea competent rii at a se pronunn cazul unuia sau mai multora dintre aceste capete de cerere. (2) Reclamantul poate solicita ca hot rrea de ncuviin a execut s limiteze la anumite are rii se p i din hot r rre. Articolul 49 Hot rrea str prin care se dispune plata unor penalit cu titlu cominatoriu este executorie n in i statul membru solicitat numai dac suma ce urmeaz fie pl a fost stabilit mod definitiv de s tit n instandin statul membru de origine. e Articolul 50 Reclamantul care, n statul membru de origine, a beneficiat n ntregime sau doar par de asisten ial judiciar de scutire de taxe cheltuieli de procedur sau i este ndrept s beneficieze, n cadrul it procedurii prev n prezenta sec zute iune, de asistenjudiciar mai favorabil de scutirea a cea sau de taxe cheltuieli de procedur mai ampl i cea prev de legisla statului membru solicitat. zut ia Articolul 51 Nici o cau sau garan indiferent de denumirea acestora, nu pot fi impuse unei p i care iune ie, r solicit ntr-un stat membru executarea unei hot pronun n alt stat membru pe motiv c rri ate este cet str sau c are domiciliul sau re a n statul n care se solicit ean in nu i edin executarea.

Articolul 52 n cadrul ac introduse pentru ncuviin execut hot iunii area rii rrii, nu poate fi perceput n statul membru solicitat nici un impozit, drept sau tax calculat propor ional cu valoarea litigiului. Sec iunea 3 Dispozi comune ii Articolul 53 (1) Partea care invoc recunoa terea unei hot sau solicit rri ncuviin execut unei hot area rii rri trebuie s prezinte o copie a hot care s rrii ntruneasc condi necesare n vederea stabilirii iile autenticit acesteia. ii (2) Partea care solicit ncuviin execut unei hot trebuie s area rii rri prezinte, de asemenea, certificatul prev la articolul 54, f a se aduce atingere articolului 55. zut r Articolul 54 Instansau autoritatea competent statul membru n care s-a pronun hot a din at rrea elibereazla , cererea oric dintre pile interesate, un certificat conform modelului din anexa V la prezentul reia r regulament. Articolul 55 (1) n cazul neprezent certificatului prev la articolul 54, instansau autoritatea competent rii zut a poate s fixeze un termen pentru prezentarea acestuia sau s accepte un document echivalent sau, n cazul n care consider dispune de suficiente informa s dispenseze de prezentarea acestui c ii, se document. (2) La cererea instan sau a autorit competente, se prezint ei ii traducerea documentelor. Traducerea este certificat o persoan de autorizat acest sens ntr-unul dintre statele membre. n Articolul 56 Nu se solicit o legalizare sau alt nici formalitate echivalent cazul documentelor prev la n zute articolul 53 sau la articolul 55 alineatul (2) sau n cazul documentului de numire a unui mandatar ad litem. CAPITOLUL IV ACTE AUTENTICE TRANZAC JUDICIARE I II Articolul 57 (1) Actele autentice nregistrate care sunt executorii ntr-un stat membru sunt, la cerere, declarate i executorii ntr-un alt stat membru, n conformitate cu procedura prev la articolul 38 zut i urm toarele. Instanla care se introduce o ac n temeiul articolului 43 sau 44 respinge cererea a iune de ncuviin a execut sau revoc rrea de ncuviin a execut numai dac are rii hot are rii executarea actului autentic este v contrar dit ordinii publice din statul membru solicitat. (2) De asemenea, sunt considerate acte autentice n sensul alineatului (1) conven care au ca iile obiect obliga de ntre iile inere ncheiate n faunor autorit administrative sau autentificate de a i c acestea. tre (3) Actul prezentat trebuie s ndeplineasc condi necesare pentru autentificare n statul membru iile de origine. (4) Dispozi capitolului III sec iile iunea 3 se aplic mod corespunz Autoritatea competent n tor. a unui stat membru n care a fost ntocmit sau nregistrat un act autentic elibereazla cererea , oric dintre p ile interesate, un certificat conform modelului din anexa VI la prezentul reia r regulament.

Articolul 58 Tranzac judiciare care au fost aprobate de o instann cursul unui proces care sunt executorii iile i n statul membru n care au fost ncheiate sunt executorii n statul membru solicitat n acelea i condi ca actele autentice. Instansau autoritatea competent ii i a dintr-un stat membru n care a fost aprobat tranzac judiciar o ie elibereazla cererea oric dintre p ile interesate, un , reia r certificat conform modelului din anexa V la prezentul regulament. CAPITOLUL V DISPOZI GENERALE II Articolul 59 (1) Pentru a determina dac parte are domiciliul pe teritoriul statului membru ale c instan o rui e sunt sesizate, acestea aplic legisla intern ia . (2) n cazul n care o parte nu are domiciliul pe teritoriul statului membru ale c instansunt rui e sesizate, instan pentru a determina dac a, partea are domiciliul pe teritoriul unui alt stat membru, aplic legea statului membru n cauz . Articolul 60 (1) n sensul prezentului regulament, o societate sau alt persoan juridic domiciliul n locul are unde aceasta are: (a) sediul statutar sau (b) administra central ia sau (c) centrul de afaceri. (2) n cazul Regatului Unit al Irlandei, prin "sediu statutar" se n i elege registered office (sediul social) sau, n lipsa acestuia, place of incorporation (locul de nregistrare) sau, n lipsa acestuia, locul conform legii prin care a avut loc formation (constituirea). (3) Pentru a determina dac trust are domiciliul pe teritoriul statului membru n care au fost un sesizate instan instanaplic ele, a normele sale de drept interna privat. ional Articolul 61 F a se aduce atingere dispozi mai favorabile din legisla interne, persoanele domiciliate r iilor iile pe teritoriul unui stat membru care sunt urm n fainstan penale dintr-un alt stat membru rite a elor ai c cet nu sunt, pentru o infrac s it culppot fi judecate n lipscu rui eni iune vr din , i , condi s reprezentate. Cu toate acestea, instansesizat ia fie a poate dispune nf area n persoan i ; n caz de neprezentare, hot rrea pronun n ac at iunea civil r persoana n cauz fi avut f ca s posibilitatea de a-preg ap i ti rarea poate s fie recunoscut executat celelalte state nu sau n membre. Articolul 62 n Suedia, n cadrul procedurilor simplificate privind ordinele de plat ( )asisten( i a ), termenul "instan include serviciul suedez de executare silit " (kronofogdemyndighet). Articolul 63 (1) O persoan domiciliat teritoriul Marelui Ducat al Luxemburgului care este ac pe ionat n justi naintea unei instana unui alt stat membru n temeiul articolului 5 alineatul (1), poate ie e solicita declinarea competen acestei instandac ei e locul final de livrare a m rfurilor sau de prestare a serviciilor se situeaz Luxemburg. n (2) n cazul n care, n temeiul alineatului (1), locul final de livrare a m rfurilor sau de prestare a

serviciilor se situeaz Luxemburg, orice conven atributiv competen pentru a fi valabil n ie de , , trebuie s acceptat scris sau verbal cu confirmare scris sensul articolului 23 alineatul (1) fie n n litera (a). (3) Dispozi prezentului articol nu se aplic cazul contractelor de prest de servicii iile n ri financiare. (4) Dispozi prezentului articol se aplic o perioad ani de la intrarea n vigoare a iile pe de ase prezentului regulament. Articolul 64 (1) n litigiile privind remunera sau alte condi de serviciu ntre c ia ii pitanul un membru al i echipajului unei nave maritime nmatriculate n Grecia sau Portugalia, instandintr-un stat membru a stabile dac te func ionarul consular sau diplomatic responsabil de nav fost informat despre a existenlitigiului. Instanpoate ac imediat dup a a iona informarea func ionarului n cauz . (2) Dispozi prezentului articol se aplic o perioad ani de la intrarea n vigoare a iile pe de ase prezentului regulament. Articolul 65 (1) Competenjudiciar a prev la articolul 6 alineatul (2) la articolul 11 pentru cererea de zut i chemare n garan sau cererea de interven nu poate fi invocat Germania sau n Austria. ie ie n Orice persoan domiciliat teritoriul unui alt stat membru poate fi ac pe ionat justi naintea n ie instan elor: (a) din Germania, n temeiul articolului 68 al articolelor 72-74 din Codul de Procedur i Civil (Zivilprozessordnung) privind , (b) din Austria, n temeiul articolului 21 din Codul de Procedur Civil (Zivilprozessordnung) privind . (2) Hot rrile pronun n alte state membre n temeiul articolului 6 alineatul (2) sau al articolului ate 11 sunt recunoscute executate n Germania Austria n conformitate cu capitolul III. De i i asemenea, n temeiul alineatului (1), sunt recunoscute n celelalte state membre efectele fade ter i ale hot rrilor pronun n aceste dou ate state. CAPITOLUL VI DISPOZI TRANZITORII II Articolul 66 (1) Dispozi prezentului regulament se aplic iile numai ac iunilor judiciare intentate actelor i autentice ntocmite dup intrarea n vigoare a acestuia. (2) Cu toate acestea, hot rrile pronun dup ate data intr n vigoare sunt toturecunoscute rii i i executate n conformitate cu dispozi capitolului III, dac iunea introdus statul membru de iile ac n origine a fost intentat nainte de intrarea n vigoare a prezentului regulament: (a) n cazul n care ac iunea introdus statul membru de origine a fost intentat n dup intrarea n vigoare a Conven de la Bruxelles sau a celei de la Lugano att n statul membru de origine, ct iei i n statul solicitat; (b) n toate celelalte situa n cazul n care normele de competenaplicate sunt conforme cu cele ii, prev fie n capitolul II, fie ntr-o conven ncheiat zute ie ntre statul membru de origine statul i membru solicitat, conven care era n vigoare la data la care a fost intentat iunea. ie ac CAPITOLUL VII

RELA IILE CU ALTE INSTRUMENTE Articolul 67 Prezentul regulament nu aduce atingere aplic dispozi care reglementeaz rii iilor competen a, precum recunoa i terea executarea hot i rrilor n materii speciale, dispozi cuprinse n actele ii comunitare sau n legisla interne armonizate prin punerea n aplicare a acestor acte. iile Articolul 68 (1) Prezentul regulament nlocuie n rela ntre statele membre, Conven de la Bruxelles, cu te, iile ia excep cazului teritoriilor statelor membre care intr domeniul de aplicare teritorial acestei ia n a conven care sunt excluse de la aplicarea prezentului regulament n conformitate cu articolul 299 ii i din tratat. (2) n m n care prezentul regulament nlocuie dispozi Conven de la Bruxelles n sura te iile iei rela ntre statele membre, orice trimitere la aceast iile conven se n ie elege ca trimitere la prezentul regulament. Articolul 69 F a aduce atingere dispozi articolului 66 alineatul (2) articolului 70, prezentul regulament r iilor i nlocuie n rela ntre statele membre, urm te, iile toarele conven urm ii i torul tratat ncheiate ntre dou mai multe dintre acestea: sau - Conven ntre Belgia Franprivind competenjudiciarvalabilitatea executarea ia i a a , i hot rrilor judec ti, sentin arbitrale actelor autentice, semnat Paris la 8 iulie 1899; tore elor i la - Conven ntre Belgia rile de Jos privind competenteritorialfalimentul, precum ia i a , i valabilitatea executarea hot i rrilor judec ti, sentin arbitrale actelor autentice, semnat tore elor i la Bruxelles la 28 martie 1925; - Conven ntre FranItalia privind executarea hot ia a i rrilor n materie civil i comercial , semnat Roma la 3 iunie 1930; la - Conven ntre Regatul Unit Franprivind executarea reciproc hot ia i a a rrilor n materie civil comercialnso de un protocol, semnat Paris la 18 ianuarie 1934; i , it la - Conven ntre Regatul Unit Belgia privind executarea reciproc hot ia i a rrilor n materie civil comercialnso de un protocol, semnat Bruxelles la 2 mai 1934; i , it la - Conven ntre Germania Italia privind recunoa ia i terea executarea hot i rrilor n materie civil comercialsemnat Roma la 9 martie 1936; i , la - Conven ntre Belgia Austria privind recunoa ia i terea reciproc i executarea hot rrilor i actelor autentice referitoare la obliga de ntre iile inere, semnat Viena la 25 octombrie 1957; la - Conven ntre Germania Belgia privind recunoa ia i terea reciproc i executarea hot rrilor judec ti, sentin arbitrale actelor autentice n materie civil i comercialsemnat tore elor i , la Bonn la 30 iunie 1958; - Conven ntre rile de Jos Italia privind recunoa ia i terea executarea hot i rrilor n materie civili comercialsemnat Roma la 17 aprilie 1959; , la - Conven ntre Germania Austria privind recunoa ia i terea reciproc i executarea hot rrilor judec ti, tranzac judiciare actelor autentice n materie civil i comercialsemnat tore iilor i , la Viena la 6 iunie 1959; - Conven ntre Belgia Austria privind recunoa ia i terea reciproc i executarea hot rrilor judec ti, sentin arbitrale actelor autentice n materie civil i comercialsemnat tore elor i , la Viena la 16 iunie 1959; - Conven ntre Regatul Unit Republica Federal ia i Germania privind recunoa terea executarea i

reciproc hot a rrilor n materie civil i comercialsemnat Bonn la 14 iulie 1960; , la - Conven ntre Regatul Unit Austria privind recunoa ia i terea executarea reciproc hot i a rrilor n materie civil i comercialsemnat Viena la 14 iulie 1961, precum protocolul de , la i modificare a acesteia semnat la Londra la 6 martie 1970; - Conven ntre Grecia Germania privind recunoa ia i terea reciproc i executarea hot rrilor, tranzac judiciare actelor autentice n materie civil i comercialsemnat Atena la 4 iilor i , la noiembrie 1961; - Conven ntre Belgia Italia privind recunoa ia i terea executarea hot i rrilor altor titluri i executorii n materie civil i comercialsemnat Roma la 6 aprilie 1962; , la - Conven ntre rile de Jos Germania privind recunoa ia i terea reciproc i executarea hot rrilor altor titluri executorii n materie civil i comercialsemnat Haga la 30 august 1962; i , la - Conven ntre rile de Jos Austria privind recunoa ia i terea reciproc i executarea hot rrilor i actelor autentice n materie civil i comercialsemnat Haga la 6 februarie 1963; , la - Conven ntre Regatul Unit Republica Italian ia i privind recunoa terea executarea reciproc i a hot rrilor n materie civili comercialsemnat Roma la 7 februarie 1964, nso de un , la it protocol semnat la Roma la 14 iulie 1970; - Conven ntre FranAustria privind recunoa ia a i terea executarea hot i rrilor actelor i autentice n materie civil i comercialsemnat Viena la 15 iulie 1966; , la - Conven ntre Regatul Unit rile de Jos privind recunoa ia i terea executarea reciproc i a hot rrilor n materie civilsemnat Haga la 17 noiembrie 1967; , la - Conven ntre Spania Franprivind recunoa ia i a terea executarea hot i rrilor a sentin i elor arbitrale n materie civil i comercialsemnat Paris la 28 mai 1969; , la - Conven ntre Luxemburg Austria privind recunoa ia i terea executarea hot i rrilor actelor i autentice n materie civil i comercialsemnat Luxemburg la 29 iulie 1971; , la - Conven ntre Italia Austria privind recunoa ia i terea executarea hot i rrilor n materie civil i comerciala tranzac judiciare actelor notariale, semnat Roma la 16 noiembrie 1971; , iilor i la - Conven ntre Spania Italia privind asistenjudiciar i recunoa ia i a terea executarea hot i rrilor n materie civil i comercialsemnat Madrid la 22 mai 1973; , la - Conven ntre Finlanda, Islanda, Norvegia, Suedia Danemarca privind recunoa ia i terea i executarea hot rrilor n materie civilsemnat Copenhaga la 11 octombrie 1977; , la - Conven ntre Austria Suedia privind recunoa ia i terea executarea hot i rrilor n materie civil , semnat Stockholm la 16 septembrie 1982; la - Conven ntre Spania Republica Federal ia i Germania privind recunoa terea executarea i hot rrilor, tranzac judiciare actelor autentice executorii n materie civil i comercial iilor i , semnat 14 noiembrie 1983; la - Conven ntre Austria Spania privind recunoa ia i terea executarea hot i rrilor, tranzac iilor judiciare actelor autentice executorii n materie civil i comercialsemnat Viena la 17 i , la februarie 1984; - Conven ntre Finlanda Austria privind recunoa ia i terea executarea hot i rrilor n materie civilsemnat Viena la 17 noiembrie 1986 , la i - Tratatul ntre Belgia, rile de Jos Luxemburg privind competen falimentul, valabilitatea i a, i executarea hot rrilor judec ti, sentin arbitrale actelor autentice, semnat Bruxelles la tore elor i la 24 noiembrie 1961, n m n care este n vigoare. sura Articolul 70

(1) Tratatul conven men i iile ionate la articolul 69 continu produc s efecte n domeniile n care prezentul regulament nu se aplic . (2) Acestea continu produc s efecte n cazul hot rrilor pronun al actelor autentice ate i ntocmite nainte de intrarea n vigoare a prezentului regulament. Articolul 71 (1) Prezentul regulament nu aduce atingere conven la care statele membre sunt parte care iilor i reglementeaz competen recunoa a, terea sau executarea hot rrilor n anumite chestiuni speciale. (2) Pentru o interpretare unitaralineatul (1) se aplic modul urm , n tor: (a) prezentul regulament nu mpiedic instandintr-un stat membru care este parte la o conven o ie privind o materie special -ntemeieze competenpe conven n cauzchiar atunci cnd s i a ia , i prtul are domiciliul ntr-un alt stat membru care nu este parte la conven respectivInstan ia . a sesizat aplicn orice caz, articolul 26 din prezentul regulament; , (b) hot rrile pronun ntr-un stat membru de c o instancare ntemeiaz ate tre i competenpe o a conven referitoare la o anumit ie materie sunt recunoscute executate n celelalte state membre n i conformitate cu prezentul regulament. n cazul n care o conven referitoare la o anumit ie materie, la care sunt p i att statul membru de r origine, ct statul membru solicitat, stipuleaz i condi de recunoa sau executare a ii tere hot rrilor, se aplic aceste condi n orice caz, pot fi aplicate dispozi din prezentul ii. iile regulament privind procedura de recunoa executare a hot tere i rrilor. Articolul 72 Prezentul regulament nu aduce atingere acordurilor prin care statele membre s-au angajat, nainte de intrarea n vigoare a prezentului regulament, n conformitate cu articolul 59 din Conven de la ia Bruxelles, s recunoasc hot pronun , n special n alt stat contractant parte la nu o rre at conven respectivmpotriva prtului care are domiciliul sau re a obi ia , edin nuit ntr-o ter ar dacn cazurile prev la articolul 4 din conven hot , zute ie, rrea nu s-a putut ntemeia dect pe competenmen a ionat articolul 3 al doilea paragraf din conven respectiv la ia . CAPITOLUL VIII DISPOZI FINALE II Articolul 73 n termen de cinci ani de la intrarea n vigoare a prezentului regulament, Comisia prezint Parlamentului European, Consiliului Comitetului Economic Social un raport privind aplicarea i i prezentului regulament. Raportul este nso dac it, este cazul, de propuneri de adaptare a prezentului regulament. Articolul 74 (1) Comisiei i sunt comunicate de c statele membre textele prin care modific tre listele ce figureaz anexele I - IV. Comisia adapteaz n anexele n consecin . (2) Actualizarea sau adaptarea tehnic formularelor, ale c modele figureaz anexele V a ror n i VI, se adopt conformitate cu procedura consultativ n men ionat articolul 75 alineatul (2). la Articolul 75 (1) Comisia este asistat un comitet. de (2) n cazul n care se face trimitere la prezentul paragraf, se aplic articolele 3 7 din Decizia i 1999/468/CE. (3) Comitetul adopt i regulamentul de procedur .

Articolul 76 Prezentul regulament intr vigoare la 1 martie 2002. n Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale se aplic i direct n statele membre n conformitate cu Tratatul de instituire a Comunit Europene. ii Adoptat la Bruxelles, 22 decembrie 2000. Pentru Consiliu Pre edintele C. Pierret [1] JO C 376, 28.12.1999, p. 1. [2] Aviz emis la 21 septembrie 2000 (nepublicat nc Jurnalul Oficial). n [3] JO C 117, 26.4.2000, p. 6. [4] JO L 299, 31.12.1972, p. 32.JO L 304, 30.10.1978, p. 1.JO L 388, 31.12.1982, p. 1.JO L 285, 3.10.1989, p. 1.JO C 15, 15.1.1997, p. 1.Pentru textul consolidat, a se vedea JO C 27, 26.1.1998, p. 1. [5] JO L 204, 2.8.1975, p. 28.JO L 304, 30.10.1978, p. 1.JO L 388, 31.12.1982, p. 1.JO L 285, 3.10.1989, p. 1.JO C 15, 15.1.1997, p. 1.Pentru textul consolidat, a se vedea JO C 27, 26.1.1998, p. 28. [6] JO L 184, 17.7.1999, p. 23. [7] JO L 228, 16.8.1973, p. 3, astfel cum a fost modificat ultima dat prin Directiva 2000/26/CE a Parlamentului European a Consiliului (JO L 181, 20.7.2000, p. 65). i [8] JO L 172, 4.7.1988, p. 1, astfel cum a fost modificat ultima dat prin Directiva 2000/26/CE. [9] JO L 330, 29.11.1990, p. 44. [10] JO L 160, 30.6.2000, p. 37. -------------------------------------------------20001222 ANEXA I Norme interne de competenprev la articolul 3 alineatul (2) la articolul 4 alineatul (2) zute i Normele interne de competenprev la articolul 3 alineatul (2) la articolul 4 alineatul (2) zute i sunt urm toarele: - n Belgia: articolul 15 din Codul Civil ( / ) articolul 638 din Codul Judiciar ( i / ); - n Germania: articolul 23 din Codul de Procedur Civil ( ); - n Grecia, articolul 40 din Codul de Procedur Civil ( ); - n Fran articolele 14 15 din Codul Civil ( a: i

); - n Irlanda: dispozi privind competenntemeiat un act de sesizare a instan notificat sau iile a pe ei comunicat prtului care se g te temporar n Irlanda; se - n Italia: articolele 3 4 din Legea 218 din 31 mai 1995; i - n Luxemburg: articolele 14 15 din Codul Civil ( i ); - n rile de Jos: articolul 126 alineatul (3) articolul 127 din Codul de Procedur i Civil ( ); - n Austria: articolul 99 din Legea privind competenjudiciar a ( ); - n Portugalia: articolele 65 65A din Codul de Procedur i Civil ( ) articolul 11 din Codul de Procedur Muncii ( i a ); - n Finlanda: capitolul 10 articolul 1 primul paragraf a doua, a treia a patra tez Codul de i din Procedur Judiciar ( / ); - n Suedia: capitolul 10 articolul 3 primul paragraf prima tez Codul de Procedur din Judiciar ( ); - n Regatul Unit: norme care permit stabilirea competen n temeiul: ei (a) actului de sesizare a instan notificat sau comunicat prtului care se g te temporar n ei se Regatul Unit sau (b) existen n Regatul Unit, a bunurilor apar ei, innd prtului sau (c) punerii sechestrului, de c reclamant, asupra bunurilor situate n Regatul Unit. tre -------------------------------------------------20001222 ANEXA II Instan sau autorit competente la care poate fi depus ele ile cererea prev la articolul 39 sunt zut urm toarele: - n Belgia, " " sau " " sau " "; - n Germania, pre edintele unei camere a " "; - n Grecia, " "; - n Spania, "

"; - n Fran pre a, edintele " "; - n Irlanda, High Court; - n Italia, " "; - n Luxemburg, pre edintele " "; - n rile de Jos, pre edintele " "; - n Austria, " "; - n Portugalia, " "; - n Finlanda, " / "; - n Suedia, " "; - n Regatul Unit: (a) n Anglia Galilor, High Court of Justice sau, n cazul unei hot privind obliga de i ara rri ia ntre inere, Magistrate's Court sesizat Secretary of State; de (b) n Sco Court of Session sau, n cazul unei hot privind obliga de ntre ia, rri ia inere, Sheriff Court sesizat Secretary of State; de (c) n Irlanda de Nord, High Court of Justice sau, n cazul unei hot privind obliga de rri ia ntre inere, Magistrate's Court sesizat Secretary of State; de (d) n Gibraltar, Supreme Court of Gibraltar sau, n cazul unei hot privind obliga de rri ia ntre inere, Magistrates' Court sesizat Attorney General of Gibraltar. de -------------------------------------------------20001222 ANEXA III Instan naintea c pot fi introduse ac ele rora iunile prev la articolul 43 alineatul (2) sunt zute urm toarele: - n Belgia: (a) n cazul ac introduse de prt: iunii sau sau ;

(b) n cazul ac introduse de reclamant: iunii sau ; - n Republica Federal Germania, ; - n Grecia, ; - n Spania, ; - n Fran a, ; - n Irlanda, High Court; - n Italia, ; - n Luxemburg, , numai n materie civil ; - n rile de Jos: (a) pentru prt: ; (b) pentru reclamant: ; - n Austria, ; - n Portugalia, ; - n Finlanda, / ; - n Suedia, ; - n Regatul Unit: (a) n Anglia Galilor, High Court of Justice sau, n cazul unei hot privind obliga de i ara rri ia ntre inere, Magistrate's Court; (b) n Sco Court of Session sau, n cazul unei hot privind obliga de ntre ia, rri ia inere, Sheriff Court; (c) n Irlanda de Nord, High Court of Justice sau, n cazul unei hot privind obliga de rri ia ntre inere, Magistrate's Court; (d) n Gibraltar, Supreme Court of Gibraltar sau, n cazul unei hot privind obliga de rri ia

ntre inere, Magistrates' Court. -------------------------------------------------20001222 ANEXA IV Ac iunile care pot fi introduse n conformitate cu articolul 44 sunt urm toarele: - n Belgia, Grecia, Spania, Fran Italia, Luxemburg rile de Jos, recurs n anulare; a, i - n Germania, ; - n Irlanda, ac pe motive de drept la Supreme Court; iune - n Austria, ; - n Portugalia, ac pe motive de drept; iune - n Finlanda, ac la iune / ; - n Suedia, ac la iune ; - n Regatul Unit, o singur iune pe motive de drept. ac -------------------------------------------------20001222 ANEXA V Certificatul men ionat la articolele 54 58 din Regulamentul privind hot i rrile tranzac i iile judiciare (romnrumano, Romanian, roumain, ) , 1. Statul membru de origine 2. Instansau autoritatea competent a care elibereaz certificatul 2.1. Denumire 2.2. Adres 2.3. Tel.:/fax:/e-mail 3. Instancare a pronun hot a at rrea/a aprobat tranzac judiciar ia [*] 3.1. Tipul instan ei 3.2. Localitatea instan ei 4. Hot rre/tranzac judiciar ie [*] 4.1. Data 4.2. Num de referin rul 4.3. Pile n cauz r [*] 4.3.1. Numele reclamantului (reclaman ilor)

4.3.2. Numele prtului (pr ilor) 4.3.3. Numele celeilalte (celorlalte) p i, dac r este cazul 4.4. Data notific sau comunic actului de sesizare a instan n cazul n care hot rii rii ei rrea a fost pronun n lips at : 4.5. Textul hot rrii/tranzac judiciare [*] anexat la prezentul certificat iei 5. Numele p ilor care au beneficiat de asistenjudiciar r Hot rrea/tranzac judiciar este executorie n statul membru de origine (articolele 38 58 din ia [*] i prezentul regulament) mpotriva: Numele: ntocmit la , data Semn tura i/sau tampila [*] Se elimin dup caz. -------------------------------------------------20001222 ANEXA VI Certificatul men ionat la articolul 57 alineatul (4) din Regulamentul privind actele autentice (romnrumano, Romanian, roumain, ) , 1. Statul membru de origine 2. Autoritatea competent care elibereaz certificatul 2.1. Denumire 2.2. Adres 2.3. Tel.:/fax:/e-mail 3. Autoritatea care a atribuit actului autenticitate 3.1. Autoritatea care a participat la ntocmirea actului autentic (dac cazul) este 3.1.1. Numele desemnarea autorit i ii 3.1.2. Localitatea autorit ii 3.2. Autoritatea care a nregistrat actul autentic (dac cazul) este 3.2.1. Tipul autorit ii 3.2.2. Localitatea autorit ii 4. Actul autentic 4.1. Descrierea actului 4.2. Data 4.2.1. la care actul a fost ntocmit 4.2.2. dac diferitla care actul a fost nregistrat este : 4.3. Num de referin rul 4.4. Pile n cauz r 4.4.1. Numele creditorului

4.4.2. Numele debitorului 5. Textul hot executorii n anex prezentul certificat rrii la Actul autentic este executoriu mpotriva debitorului n statul membru de origine [articolul 57 alineatul (1) din regulament] ntocmit la , data Semn tura i/sau tampila --------------------------------------------------