Sunteți pe pagina 1din 35

FELIC!

A AVFIAM - AI\ElFIASIU

:1,

-z**

EDITURA ION CFEANGA

il

@* lvl-ll VZ-TI
ilrrnr

5H
/^c rlll

*h-,#
il@E

FELICIA AVFIAM - ANEIFIASiIL'

DE PITICI

EEITUFA ION CFEANGi - EUCUFESTI 1976

Alinula Cugmllungd, imparatul piticilor din Poiana Poienitor din Codrul Codrilor de pe Muntele Munlilor. porunceste sa se inalle cea mai frumoasd 5i cea maj trainici cetate din cite s-au mai pomenit vreodara. Piticii il asculu ingindura!i.

Ei se inrreabA daci vor fi in slare sa construiasci o cetate adevirattr. cind i sint atit de mici.

\ __"

Inginerul Spirache Zidlat, cu rchipa lui, a misurat qi insemnat locul unde re va inil_ta cetatea. Ajuroarele lui, piticii Sdftel Cincimetri, Licd Scurtu, Pancu TAruS li Cola Citcolo s-au striduit din risputeri Si au teminat misurltorile pini seara.

A doua zi

arhiteclii

cA Echer au inceput si atteami pe hirtie

Ispas Compas $i Iuli-

foma cetdtii piticilor. Tase Cugmiri-

sucita nu prididea cu

adunatul hirtiilor.
Poli ZoricA
lipca dcsenele.

ascutea crcioane. Gicu Lipici

iupiratul qi

sfernioii sii: poouia"*"-t' Patri. Niculiitd Prastie si Zevedei Undoifei au jDcuviinlar inceperea coDstnurii cerdrii piticilor.

Au inceput septturile, echipe


de pitici,in frunte

pricepuli, @ Iosif Lopatl,

cei mai

Sofronis Sapadinc, Oncu Sfarmeprund, Vhdug Carimult gi

altii. Luorul a linut zile, din zori qi pini


si au venit alte @hipe.

citeva
seara.

ln curind. gropile pentru fun-

dalia ceritii au fost

gata

Pdmii au sosit Spiridon Claxon gi Arion Piston, cu camioanele, aducind matedalele pentru construclie. Sacii cu ciment, cirtrmizile, piatra $i fierul le-au desir-

cat Anghel Domdus


Chidac Cu$mapedos.

-9i

Echipa de lierari s-a apucat de indati

sI taie qi si irdoiascir fierul a1

pentru

6v/

betoane. Maistrul Jenicd Baros era lare fricepul b lel 5i ajutoarele lui Aurel Strimbolel fj Haialambie Fiermoale. Ucenicul lor. pe care il clrema Nitel. cra nemaipomenit.

pregates utile 9i

ln

vremea aceasta timplarii


ferestrele.

Echipa lor o conduc Ici Scindurictr, timplr neintrecut. Cu el lucreazd gi vestitii

Mitrut

mic Ai Fdnici Lemnu$. DacA n-ar fr gdldgie in arelier, s-ar auzi cun cinlh voiogi.

Rumegus,Cosrice Cui-

Pe oeretii neteziti frumos lucreutr acum zugravu

Lasdar riidjnm, fupi Barbnpestrip, Lu[ Hume. ajuta!i de Flea1tr Barbtrcreali 9i de Gio Staucumvreau. C culori frumoase!

Elecrricienii au mult de lucru. Ei rrag sirmele. ilalti stilpii. pun becurile. leagi curentul elecrric. ElecrriciaDul Lita Sirmulig este vesrir

Nimenea nu-l intree lici pe Cririgor Bec. Milu1 $tciher a inrentar beuurile r'u liuurici.

in roari

impdreda.

Parcul din jurul cedlii

il aranjeui gridinarii Balomir Barbi de larbl, Siminic fluaiencuqmi, Lia Colilia,


Strop de Plop 9i ajutorul lor, Ridulu $uvoi.

Gemgii slnt prezenli la treabi. Me$terii Ni@dim


$aptwioburi, Grigore Geamspart $i Manica Cugmalbastr6 croiesc gemurile, le agazi in cercevele, le monteazd gi le chituierc.

Fiewe

casA

va avea ferestele puse, gata pentru a fi sptrlate de piticule.

Neald

Fir

de Ate, Sia Gdmdlia,

Chichi Mosor, Pavel Nucos gi Nici Nicirc pregtrtes perdelele


penrru casele piticilor.

it/
-1

NicolLri l)iirlridcnrorrar nrecinir iliirta. \irsilicr-r


Illar

liil$intr aluatrl de pilra. rrr Ilob (-ornilhL


riLc suprereghelizll cLrptorui

miidcal:L ti (lu1:r C.irr.-

ircln'

{ \,''-r rd\

/-)

iJJ

:4 t

La labria de bomboane s lucreazi din zori pini iu noapte. Zaharia Zdhirel e responsabil de gustul

bomboanelor. Pirpirici Slirleazi iqi cunoa$te meseria.

Scrum, cosarul, curilA toate co$udle fabricilor. Comel Covrig 5i Coca Covrig sint ferici,ti ci cuptorul lor va coac bine covrigij, cornuletele gi franzelutele pentru pitici.

Toti

ln livada piticilor e mare zor. Gavdltr SenilA cu automacaraua il ajute Pe pintilica Bostil si culeagi frdgule

TomicS Frunztrverde le rinduieste in remorca. iar Nelulu Cu$mAturtila 5i Nicugor Celtare le inca(d gi le transporttr cu coqul la maginl.

Cabinetul medical. unde consulti doctorul Serafim


Ser ajutat de sora Pia Scufie AIbA,e uneori plin de lume.

Ilarion Barbdlungi w crede


mereu bolnav. Spiru Macaz

vine la injeclii fera teamA. Pe Gruie Cirdruie il doare o mdsea, pe Albin Cugmilungd il doare barba unde
l-a mugcat o

fumici.

PoqtaSil Nic Plic-Mic duce serbarea care va avea loc in citsta celor ce au construil cetatea. Perria Pra$tie. Ita Suvita $i Titireua Cubuline se bucurd nespus de mult. in cirucior e Smoc, copilul I!ei. Se mai all5 Buburuza. ferita

ilviratiile la

lui Barbi de Iarbi.

Cei mai multi pitici lucteazl la fabd@ de incalliminte. Flechi Caririb. Noni Plachiu. Silicn Treiciae, Udricn

Bran1. Ion Calistrat-$ireturi. Cdlio Bubincilcitd Ucu Papucu. ucenicul. se intrec intre ei

5i

piticeasci e mult de lucru. Zam-ft Nutund 9i Ze-lr Cirlion! sint merfl ocupati. Cu Cdlin Barbaceamailung[ 9i Zenobie BarbitiiatA au el mai mult de furcd.

ToS piticii vor si fre tunti frumos, de w la fizetia

lnvitalii se gribes la petrecere. Stop N. Stop,mililianul,supravegheazi circulatia. Simie Bujie, cu maqina, Firimili cilare p $oricel Ndzdrf,vinel, iar Gogu BarbAnvitrt merge cu motomelcul feri ata;.

Aviatorul Alccu Elice ;i paraqutistul Tasc


Sarecitsase sosesc ir)

felul lor. Dar ce

se

va intimpla cu Tase, cind va ateriza. trebuie si ne inchipuim.

la bucttlrie e zani mare. Bucdtarul gef August Bungust gusta fiecare mincare in pane. Mitict Funingine e de serviciu la supravegherea focului din soba de gtrtit. Gioni Fiinescu-Tiilei intinde foaia de pldcinti, dtr s incurce in barbi. Marilie
Pirjoali e ajutoare.

La una din mes petreft Alinuli Cusmilungd cu nevasta lui,Marunlica FrricuSmd. cu Panair Pani, NiculiF Prattie. Teodose

Cutmasucitd, Silveslru CuSm6verde $i Srrop din Plop. Ospbtarul Filimon Castron re intrcce
pe siue.

Hora piticeasci s-a intins dintr-un capit in celilalt al cetirii. Erau acolo Alrrtuti CuSmdlulga. Niculrui Pru:Lic. Prrrrit Prrnii. loilie Virrei. {leran.lru $rpteiuprne. Nic Plic Mrc. Perre floarenclop. GhiF Barbicrcatl. Seralim
Ser. Bob CorDuler $i bdrrinul Mihur

Cu$misuri.

Orchestra a fost la iniltime. La instrumente au cintat George Niznai, Dodo Fifiu. Simi Ting 9i Pichi Barabum.

Solist vocal a lbst Mimi Trilu qi dirijat Gavrilul Muzicu!i.

A fost atit de reu$t6 petrecerea, pe cit de mareali


s-a ridicat @tatea piticilor. Poetul Laur Pantr de Aur

multtr vreme a rcris versuri despre ceea @ a vdat atunci.

Copiii din gradinila anume clAdira nentru ei. ca Mdrisor Millmel 9i Micutica, Farimili. Emic. UnPic
si Pica

iJnulu, Totoel, Mugurel. Bobocel si Fiiuta,cu prietenul ei Pufu5or,gi Fundite in Codile ascultau de ltecare data cu mare Plecere despre povestea ceta!ii piticilor.. pe ,ere

Mie

cu Prierem ei Fulgula.

le-o povestea cu neasemulta males_ trie povestitorul lor. Ionel Crenguli.

IEHNORIDASOR trORf NI

WSDTE

reTr trtRurr

re?d

rw; 13rm il U
INTNEPRINDEPA

BRosaE

rcU6hflq

.CRI$NA

REPU8UO SOC] UsTA ROMANI

.1:

.:.rtl
i:r

// ..
.;;l

;1.

',!'.:L:i-.

:,'

#tr,
"."-:.lj

l:a

-- "t5, :i+.

stf

'
.s.'X'

J.
if'
a

i.:.::
;i.F:Y

:i:!:rs;r

i**t

/')"

,s

' ii:

S-ar putea să vă placă și