Curente Literare

Curent literar – mişcare literara care îşi subsumează
scriitorii dintr-o anumita epoca istorica, ei având o viziune comuna despre arta scrisului

Sintagma “curent literar” este formulată si in alţi termeni: perioada literară, stilul epocii, şcoala literară. Existenta curentelor literare, ne dă de înţeles că formulele artistice sunt relative si în permanentă schimbare, potrivit “spiritului veacului” In cadrul unui curent literar, unitatea de viziune (Weltanschaaung) se exprima prin temele, motivele, subiectul personajele, formulele expresive preferate. Curentele literare nu sunt precis conturate, deci pure în totalitate. Termenul de curent literar este greu definibil, pentru ca desemnează o realitate complexă.

Caracteristicile unui curent literar
Existenta unui program estetic si conturarea unei conştiinţe estetice a creaţiilor. Acoperă o perioada mai ampla. Se dezvolta intr-un context geografic si cultural larg, internaţional. Presupune o evoluţie de la geneza la dezvoltare, apoi spre decadenta. Exista un cod stilistic comun, susţinut prin reviste, cenacluri,societăţi literare (cenaclul junimea, revista Convorbiri literare,Sburatorul,Literatorul) Scriitorul îşi păstrează originalitatea, dar respecta si o parte din principiile estetice,din regulile codului stilistic respectiv.

IDEI necesare pentru a putea raporta textele literare la CURENTE LITERARE
Postmodernism Clasicism Romantism

Neomodernism

Realism

Curente literare
Modernism Simbolism

avangardism

Naturalism

Tradiţionalism

CLASICISMUL

Caracteristicile artei clasice
•Curent literar manifestat in Franţa secolului al XVII- lea

lat. Classicus = cel care merita sa fie imitat

•Stilul operei este caracterizat prin sobrietate,claritate simplitate, nefiind apreciat pitorescul de limbaj •Presupune imitarea naturii in aspectele esenţiale ale omului si vieţii, după modelul antic •Finalitatea operei clasice este deopotrivă estetica si etica •Genurile literare nu trebuie sa fie amestecate •Arta este chemata sa evoce generalul si esenţialul •Eroii clasici sunt oameni tari, proprii lor stăpâni care-si fac mereu datoria, învingându-si sentimentele potrivnice •Arta este mimesis: datoria scriitorului este sa creeze o lume verosimilă •Reprezentanţi: Poeţii Văcăreşti, Gh. Asachi, C. Negruzzi

curent literar ce promovează avântul imaginaţiei, posibilitatea evadării dintr-un prezent cel mai adesea nemulţumitor, atracţia faţă de extreme si ignorarea purităţii genurilor si speciilor literare

ROMANTISMUL

        

Romantismul se impune prin revista Dacia Literara la 1 Martie 1840 iar Introducţia lui M Kogălniceanu poate fi considerata un program al romantismului romanesc IMAGINATIA este principiul fundamental de creaţie. Romanticul inventează Romanticul e subom si supraom, înger sau demon Romanticul caută ineditul, cultivarea emoţiei si a sentimentului, intensitatea trăirilor In proza romantica este întâlnit amestecul genurilor si al stilurilor Romanticul e bizar, incomprehensibil Evadarea din realitate in vis, fantezie, trecut istoric, spaţiu natal sau spatii exotice este prezenta in proza romantica Procedeul de caracterizare a personajelor este ANTITEZA Sunt prezente personajele excepţionale care acţionează in situaţii excepţionale Reprezentanţi: C Negruzzi, Mihai Eminescu, Gr Alexandrescu

REALISMUL curent literar ce pune accent pe aspectele legate
de redarea realităţii complexe a vieţii si încadrează personajele in tipologii
Realismul susţine crezul ca arta este chemata sa reflecte realitatea obiectiv, fără sa o înfrumuseţeze.  In proza realista se considera ca lumea deci si omul nu sunt simple si neschimbate ci intr-o permanenta evoluţie.  La nivelul stilului narativ se caută obiectivitatea si o exprimare cat mai exacta adică întâlnim STILUL ANTICALOFIL Acest stil este o atitudine a scriitorilor moderni de a renunţa la floricelele de stil adică la stilul împodobit in favoarea exprimării exacta a faptului de viata

Scriitorii realişti acorda atenţie:
Oglindirii realităţii contemporane, a omului in mediul său social, familial de zi cu zi 7. Observaţiei, analizei psihologice si reflecţiei morale Semnificaţiile conceptului si opiniile despre arta realista sunt numeroase, uneori paradoxale, deoarece raportul mimesis-poiein coexista in creaţie, opera literara neputând fii numai mimesis, imitaţie, ci si munca de selectare si transfigurare a elementelor realului.
6.

literatura ar rămâne la descrierea realului si nu-i surprinde semnificaţiile , ea încetează de a mai avea valoare de fapt ea încetează da a mai fii realista fiindcă realul e in mişcare, iar a-i ignora dinamica înseamnă nu numai a-l săraci, dar a-l deforma”
(Paul Georgescu) REPREZENTANTI: I.L. Caragiale, I. Slavici,L. Rebreanu, G. Călinescu, N. Filimon

“ daca

NATURALISM

fr. naturalisme, lat. naturalis = in conformitate cu natura

Curent literar apărut in Franţa (sfârşitul secolului XIX) ca prelungire si reacţie la romantismul patetic.
Caracteristici ale curentului
Proclamă reproducerea foarte exacta, integrala, impersonala a realităţii.  Releva aspectul crud al realităţii si patologia umana  Propune prezentarea riguroasa a faptelor, fără nici o interpretare auctoriala  Foloseşte metode de investigare proprii ştiinţelor exacte  Factorii care formează caracterul personajului sunt ereditatea si mediul, observate minuţios REPREZENTANTI: IL Caragiale (Păcat, O făclie de Paste) B. St. Delavrancea (Zobie, Milogul, Linişte)

SIMBOLISM curent literar ce pune accent pe valorile muzicale si
simbolice ale cuvântului, pe stările sufleteşti vagi, pe sugestie, mister, corespondente micro/macrocosm fr. symbolisme = semn de recunoaştere CARACTERISTICI ALE SIMBOLISMULUI Folosirea simbolului pentru a sugera corespondentele intre diferite elemente ale universului, legăturile ascunse dintre lucruri; Cultivarea sugestiei pentru a exprima stări inefabile, vagi, confuze, specifice universului poetic; Principiul corespondentelor intre senzaţii, sinestezia, este o forma a vizionarismului poeti; Preferinţa pentru imagini vagi, fluide, fără contur Utilizarea aceleiaşi recuzite de teme si motive:iubirea(motiv de reverie si nevroza),oraşul(element al izolării) culori, petale si pietre preţioase, ţinuturi exotice, singurătatea,tristeţea,pustiul,spleen-ul Primatul muzicalităţii versurilor, muzica este obţinuta prin căutarea ritmului si a rimelor perfecte, prin eufonii, refren, repetiţii Cultivarea versului liber

AVANGARDISM nume generic pentru mai multe curente ale secolului XX:
futurism, dadaism, expresionism, suprarealism

TRASATURI SPECIFICE

 

Avangarda literara are ca principal obiectiv crearea unui teritoriu ”virgin” al artei, fie prin distrugere, negaţie a tradiţiei, fie prin explorarea unor zone ”obscure”, necunoscute ale existentei. Deşi haotica avangarda retine atenţia prin caracterul ei spectaculos, original; Mişcările de avangarda au la baza o stare de spirit frenetica, de exacerbare a neliniştii existenţiale; Spirit negatoriu; Promovează noul,elementele cotidianului si respinge toate valorile anterioare care ne “parazitează” creierul.

Reprezentanţi: Urmuz, Tristan Tzara, Geo Bogza, Adrian Maniu,Gellu Naum

TRADITIONALISMUL este o atitudine culturala care exprima
un ataşament excesiv pentru valorile trecutului, ale tradiţiei, văzute intro poziţie de superioritate fata de cele noi.

În artă şi literatura, termenul tradiţionalism intră în opoziţie cu tendinţele şi valorile moderne. În tradiţionalism, un loc privilegiat îl ocupa folclorul naţional, sursa de inspiraţie în creaţia artiştilor. În literatura romana, de orientare tradiţionalistă au fost sămănătorismul, poporanismul si gândirismul. Aceste doctrine preiau ideea ca istoria, folclorul si natura patriei sunt domenii relevante ale specificului unui popor, la care se adăuga si credinţa ortodoxă. Tradiţionalismul a constituit un exemplu de “optica unilaterala asupra culturii naţionale”, refuzând înnoirile culturale si promovând o anumita izolare a culturii române fată de cea

NEOMODERNISMUL este un concept ce
desemnează spiritul generaţiilor de creatori care s-au afirmat după cel de-al doilea război mondial. Poeţii neomodernişti adopta formula lirica a depoetizării, a respingerii formelor patetice, grave. Ei reinterpretează temele grave ale literaturii dintr-o perspectiva ludica, amuzanta, chiar daca ascunde aspectele tragice. Neomodernismul reprezintă deci un curent literar destul de eterogen, ai cărui reprezentanţi (Emil Botta, Nichita Stănescu, Marin Sorescu) au exploatat într-o maniera personala toate resursele liricului, de la rasul grotesc la sensibilitatea pura, de la ironie la tragic, de la retorica angajata la inefabilul sublim al cuvântului

POSTMODERNISMUL = curent literar ce indica exact legătura
cu modernismul, situându-se istoric după momentul “modernism”

  

Postmodernismul valorifica din istoria literaturii acele segmente care nu pot fi “exploatate” si reinterpretate in prezent. Intâlnim în proza postmodernista pluralismul vocilor, Fictiunea si realitatea se amesteca Fragmentarea constructiei subiectului si a compozitiei, “dezordinea” Sublinierea caracterului artificial, conventional al proceselor literare Dezvaluirea modurilor în care naratorul îsi realizeaza scrierea Juxtapunerea si amalgamarea unor regitre stilistice variate