Sunteți pe pagina 1din 5

STATUTUL INSTITUTULUI NATIONAL PENTRU PREGATIREA SI PERFECTIONAREA AVOCATILOR

CAPITOLUL I SCOP, OBIECTIVE, DENUMIRE, SEDIU, DURATA, NSEMNE Art.1 DENUMIRE. NFIINTARE. Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor I.N.P.P.A. se constituie n baza art. 63 lit.j) din Legea nr.51/7 iunie 1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata n Monitorul Oficial al Romniei nr.113/6 martie 2001 a prevederilor Statutului profesiei de avocat publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 284/31 mai 2001 si legislatia n materie. Art.2 - STATUTUL JURIDIC AL INSTITUTUL NATIONAL PENTRU PREGATIREA SI PERFECTIONAREA AVOCATILOR. (1) Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor este persoana juridica romna, fara scop lucrativ, cu functionare autonoma, potrivit prevederilor prezentului statut si ale legislatiei aplicabile n materie. (2) Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor nu face parte din sistemul national de nvatamnt si nu este supus procedurilor de autorizare si acreditare. (3) Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor materie are caracter de organizatie neguvernamentala, care functioneaza n cadrul si sub autoritatea Uniunii Avocatilor din Romnia. (4) Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor are sigla si stampila proprie n conditiile legii. Art.3 SCOPUL SI OBIECTIVELE INSTITUTULUI NATIONAL PENTRU PREGATIREA SI PERFECTIONAREA AVOCATILOR Scopul si obiectivele Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor sunt: a) ndeplinirea obligatiilor legale ce revin Uniunii Avocatilor din Romnia si barourilor privind asigurarea exercitarii calificate a dreptului de aparare si a competentei profesionale a avocatilor; b) Realizarea cadrului organizatoric pentru ca n colaborare cu organele profesiei de avocat sa se ndeplineasca obligatiile privind pregatirea profesionala ce le revin din Legea nr.51/7 iunie 1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata n Monitorul Oficial al Romniei nr.113/6 martie 2001 si Statutul profesiei de avocat publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 284/31 mai 2001 privind asigurarea pregatirii avocatilor stagiari, ridicarea nivelului profesional al tuturor avocatilor si respectarea stricta a deontologiei si disciplinei profesionale; c) Crearea cadrului institutional organizat pentru pregatirea si perfectionarea continua a avocatilor n plan profesional, respectarea Codului deontologic al avocatului romn, adoptat de Congresul Avocatilor din Romnia iunie 1999 si a disciplinei profesiei;
1

d) Organizarea selectiei si pregatirii profesionale a avocatilor stagiari la nivele de standarde de competenta profesionala ntr-un sistem nediscriminatoriu de oportunita ti egale si uniforme, la nivel national; e) Stabilirea unor relatii de cooperare permanenta cu institutiile si organizatiile cu atributii n realizarea pregatirii si perfectionarii pregatirii profesionale n sistemul profesiilor care necesita pregatire juridica; f) Realizarea de studii si programe de politici profesionale pe probleme compatibile cu dezvoltarea profesiei de avocat pe plan intern si international pentru ntarirea sistemului juridic si armonizarea acestuia cu legislatia Uniunii Europene. Art.4 - SEDIUL INSTITUTULUI NATIONAL PENTRU PREGATIREA SI PERFECTIONAREA AVOCATILOR (1) Sediul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor este stabilit n Bucuresti, Calea Rahovei nr.2-4, sector 4. (2) Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor poate nfiinta sucursale pe lnga barourile care dispun de resurse si logistica pentru ndeplinirea scopului si obiectivelor prevazute la art.3. Competenta teritoriala de activitate a sucursalei Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor se stabileste prin actul de nfiintare. Art.5 - DURATA Durata de functionare a Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor este nelimitata. Art.6 - ACTIVITATILE INSTITUTULUI NATIONAL PENTRU PREGATIREA SI PERFECTIONAREA AVOCATILOR (1) n vederea aducerii la ndeplinire a scopului si a obiectivelor pentru care a fost nfiintat, Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor va realiza n principal, urmatoarele activitati: a) organizarea si desfasurarea examenului de primire n profesia de avocat; b) pregatirea si formarea avocatilor stagiari; c) organizarea examenului de definitivare n profesia de avocat; d) activitatea de pregatire continua a avocatilor; e) conlucrarea cu structurile organizatorice de pregatire si formare a viitorilor juristi si a profesionistilor cu pregatire juridica; f) conlucrarea cu institutii din alte tari.

CAPITOLUL II ORGANELE DE CONDUCERE ALE INSTITUTUL NATIONAL PENTRU PREGATIREA SI PERFECTIONAREA AVOCATILOR. ATRIBUTIILE ACESTORA Art.7 - (1) Organele de conducere al Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor sunt: Consiliul Institutului, directorul, secretarul general si secretarul general adjunct. (2) Consiliul Institutului este format din 5 (cinci) membri, desemnati de Comisia Permanenta a Uniunii Avocatilor din Romnia la propunerea barourilor. (3) Membrii Consiliului Institutului sunt avocati cu experienta n profesie, cu reputatie si prestigiu n barourile din care fac parte si n cadrul profesiei, cu experienta si rezultate notorii n activitatea de formare initiala si continua a avocatilor. (4) Directorul Institutului este membru al Consiliului Institutului si conduce sedintele acestuia. (5)Directorul Institutului reprezinta Institutul n relatiile cu tertii.
2

(6) Secretarul general si secretarul general adjunct asigura conducerea curenta a activitatii Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor prin aducerea la ndeplinire a hotarrilor si deciziilor Consiliului Institutului si directorului Institutului, conform atributiilor ce le revin potrivit regulamentului de organizare si functionare a Institutului. Secretarul general si secretarul general adjunct asigura coordonarea activitatilor compartimentelor din structura personalului administrativ si de serviciu potrivit competentelor stabilite prin regulament. Art.8 - (1) Consiliul de conducere al Institutului este organul suprem de conducere al Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor si si desfasoara activitatea sub autoritatea Comisiei Permanente a Uniunii Avocatilor din Romnia. (2) Consiliul Institutului se va ntruni n sedinta trimestrial, si ori de cte ori este nevoie, la sediul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor sau n orice alt oras n care functioneaza sucursalele Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor. Data si locul de desfasurare a fiecarei sedinte vor fi stabilite de catre directorul Institutului si se vor comunica fiecarui membru, cu minimum 15 zile anterior datei sedintei. (3) Consiliul de conducere al Institutului va ndeplini n principal urmatoarele atributii: a) elaboreaza proiectul regulamentului de organizare si functionare al Institutului si l supune spre aprobare Comisiei Permanente a Uniunii Avocatilor din Romnia; b) elaborarea programei de examen si a bibliografiei necesare pentru desfasurarea examenului de primire n profesia de avocat; c) luarea masurilor organizatorice pentru anuntarea datei examenului, pregatirea dosarelor candidatilor a subiectelor si desfasurarea n conditii corespunzatoare a examenului de primire n profesia de avocat; d) elaborarea programelor pentru cursurile de formare initiala si de perfectionare profesionala a avocatilor; e) formarea formatorilor corp profesoral si personal de specialitate al I.N.P.P.A. (avocati cu experienta, profesori universitari, judecatori, procurori, notari, experti criminalisti, experti judiciari, etc.) f) elaborarea programei de studiu si a planului anual de desfasurare a modulelor de pregatire (cursuri, seminarii, stagii de practica profesionala, conferinte) si a celorlalte forme de pregatire profesionala organizate de toate organele profesiei; g) organizeaza colaborarea cu consilierii coordonatori ai pregatirii profesionale din consiliile barourilor; h) organizarea modului de evaluare si notare a cursantilor pe parcursul desfasurarii pregatirii precum si la finalul acesteia n vederea obtinerii diplomei de absolvire; i) realizarea de studii si programe de politici profesionale pe domenii, care vor sta la baza elaborarii si fundamentarii actelor organelor profesiei privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat; j) initierea si organizarea unui sistem de pregatire n vederea participarii la examenul de primire n profesia de avocat; k) conlucreaza cu organizatiile neguvernamentale pentru apararea drepturilor omului; l) aproba bugetul, controleaza executia bugetara, si gestionarea privind patrimoniul si fondurile de care dispune Institutul. (4) Consiliul Institutului si desfasoara activitate n prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor care l compun si adopta hotarri cu majoritatea membrilor prezenti. n caz de paritate a voturilor, se va solicita si votul membrilor lipsa. (5) Lucrarile sedintelor vor fi consemnate prin grija secretarului general al Institutului, ntr-un proces verbal.
3

(6) Hotarrile, deciziile, avizele Consiliului Institutului precum si procesele verbale de sedinta sunt semnate de catre directorul Institutului si contrasemnate de secretarul general adjunct. Art.9 Sub coordonarea Consiliului de Conducere al Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor Secretarul general ndeplineste urmatoarele atributii principale: a) asigura conducerea curenta a activitatii Institutului; b) numeste n functie personalul administrativ si de serviciu al Institutului; c) este ordonator de plati; d) exercita orice alte atributii ce i revin potrivit prezentului statut si regulamentului de organizare si functionare al Institutului. Art.10 (1) Sub coordonarea secretarului general, secretarul general adjunct al Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor ndeplineste, n principal, urmatoarele atributii: a) elaboreaza proiectul statului de functiuni si al statului de personal al Institutului; b) asigura respectarea regulamentului de organizare si functionare al Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor si a normelor de disciplina interioara; c) asigura coordonarea activitatilor compartimente lor din structura personalul administrativ si de serviciu al Institutului; d) este nlocuitorul de drept al secretarul general. (2) n lipsa secretarului general, secretarul general adjunct ndeplineste atributiile prevazute la art.10. Art.11 Secretarul general si secretarul general adjunct sunt numiti prin decizie de Consiliul Institutului.

CAPITOLUL III PATRIMONIUL. PERSONALUL ADMINISTRATIV Art.12 (1) Patrimoniul institutului national pentru pregatirea si perfectionarea avocatilor se constituie astfel: a) suma alocata la nfiintare din fondurile Uniunii Avocatilor din Romnia; b) contributiile barourilor; c) donatii, sponsorizari si alte bunuri dobndite n conditiile legii; d) alte venituri din activitatea Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor. (2) Fondurile Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor vor fi utilizate n vederea realizarii obiectivelor acestuia, cu aprobarea Consiliului Institutului.

Art.13 (1) Consiliul Institutului stabileste conditiile desfasurarii activitatii n cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor si selecteaza corpul profesoral si personalul de specialitate al Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor (avocati cu experienta, profesori universitari, judecatori, procurori, notari, experti, etc.) precum si raporturile de conlucrare cu alte centre de formare a avocatilor, din strainatate, privind realizarea planului anual de desfasurare a modulelor de pregatire (cursuri, seminarii, stagii de practica profesionala, conferinte) si a celorlalte forme de pregatire. (2) Secretarul general al Institutului asigura nfiintarea si realizarea revistei de specialitate a Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor CAPITOLUL IV DISPOZITII FINALE Art.14 - Prezentul statut va intra n vigoare la data adoptarii lui de catre Consiliul Uniunii Avocatilor din Romnia. Art.15 - (1) Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legea nr.51/7 iunie 1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata n Monitorul Oficial al Romniei nr.113/6 martie 2001 si Statutul profesiei de avocat publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 284/31 mai 2001, prevederile Codului deontologic al avocatului romn, adoptat de Congresul Avocatilor din Romnia iunie 1999 si cu dispozitiile legale aplicabile n materie.

S-ar putea să vă placă și