Sunteți pe pagina 1din 6

George

C{LINESCU
ENIGMA OTILIEI

Enigma Otiliei

TABEL CRONOLOGIC
1899 19 iunie. S-a n[scut, la Bucure=ti, un fiu al Mariei Vi=an, George, pe care mai t`rziu, c`nd acesta ]mplinea 8 ani, l-a ]nfiat Constantin C[linescu din Ia=i. Copil[ria =i-a petrecut-o la Bucure=ti =i, ceva mai t`rziu, la Boto=ani. 1906 +coala primar[ la Ia=i. 1908 Familia mut`nde-se la Bucure=ti, micul George se ]nscrie la gimnaziul Gh. +incai. 1914 Elev al Gimnaziului Dimitrie Cantemir. 1915 Elev al Liceului Gh. Laz[r. 1918 Sus\ine examenul de bacalaureat la Liceul Mihai Viteazul din Bucure=ti. 1919 }ncepe studiile la Facultatea de Litere =i Filozofie din Bucure=ti, unde ]nva\[ limba =i literatura italian[. +ef de catedr[ era Ramiro Ortiz, decan Dimitrie Onciul. Printre profesori: Nicolae Iorga, Vasile P`rvan, P P Negulescu, Mihail Dragomirescu, Ovid Densusianu, . . Eugen Lovinescu. 31 mai. }n revista Sbur[torul, la rubrica Coresponden\[ literar[, este publicat[ o strof[ din poezia Flutura=ul a lui G. C[lin. 1921 Paleograf-bibliotecar la Arhivele Statului din Bucure=ti. 1923 Trece examenul de licen\[ la limba italian[. Apare ]n traducerea sa Un om sf`r=it de Giovanni Papini. 1924 Debuteaz[ ]n critic[ la revista Roma, condus[ de Ramiro Ortiz. Este profesor provizoriu la Liceul C. Diaconovici-Loga din Timi=oara. Bursier al +colii Rom`ne din Roma, condus[ de Vasile P`rvan. Cutreier[ Roma antic[ =i muzeele, r[sfoie=te toat[ biblioteca anticoarheologic[ din =coal[, are acces la Biblioteca Vaticanului. Audiaz[ cursurile unor speciali=ti eminen\i, ca Adolfo Venturi. Se ini\iaz[ ]n arheologie =i arhitectur[.

G. C[linescu

1926 Adev[ratul debut poetic, cu poezia de dragoste Nova mihi apparuit Beatrix. Ia parte la =edin\ele cenaclului Sbur[torul, unde este remarcat de Eugen Lovinescu. 19261928 Profesor la Liceul Gh. +incai din Bucure=ti. 1927 Public[ intens ]n revistele Via\a literar[, Sbur[torul, Sinteza, G`ndirea. 1928 E profesor la Liceul C. Diaconovici-Loga din Timi=oara. Se c[s[tore=te cu Alice-Vera Trifu. 1931 Public[, ]n Via\a rom`neasc[, fragmente din Via\a lui Eminescu. 1932 }n Adev[rul literar =i artistic =i ]n Rom`nia literar[ public[ alte fragmente din Via\a lui Mihai Eminescu =i din romanul Cartea nun\ii. }n editura Cultura Na\ional[ apare volumul Via\a lui Mihai Eminescu, str[lucit debut al lui George C[linescu ]n istoria literar[. 1933 Apare romanul Cartea nun\ii. George C[linescu este numit codirector al revistei Via\a rom`neasc[ (]mpreun[ cu Mihai Ralea). Apare edi\ia a doua, rev[zut[, a studiului Via\a lui Mihai Eminescu. 1934 George C[linescu studiaz[, la Biblioteca Academiei, manuscrisele eminesciene. 1935 Apar dou[ volume Opera lui Mihai Eminescu. Cultura. Descrierea operei. 1936 Apar alte dou[ volume Opera lui Mihai Eminescu. Cadrul psihic. Cadrul fizic. Tehnica. Analize. Eminescu ]n spa\iu =i timp. 23 noiembrie. George C[linescu ]=i sus\ine doctoratul la Ia=i cu teza Analiza literar[ a unui manuscris eminescian: Avatarii faraonului Tl. 1937 Reia activitatea la Via\a rom`neasc[. Este conferen\iar provizoriu de critic[ =i estetic[ la Facultatea de Litere din Ia=i. }i apare culegerea Poezii. 1938 Public[ Via\a lui Ion Creang[, Enigma Otiliei =i edi\ia a treia, rev[zut[ =i completat[ cu aparat critic, a studiului Via\a lui Mihai Eminescu. C[l[torii ]n Fran\a =i Italia.

Enigma Otiliei

1939 George C[linescu editeaz[, la Ia=i, Jurnalul literar, foaie s[pt[m`nal[ de critic[ =i informa\ie literar[. Public[ volumele Principii de estetic[, Liviu Rebreanu, Tudor Arghezi. 1941 Public[ Istoria literaturii rom`ne de la origini p`n[ ]n prezent. 1943 Debuteaz[ ]n dramaturgie, cu piesa-parabol[ +un sau calea neturburat[ (mit mongol). 1944 George C[linescu ]ntemeiaz[ ziarul Tribuna poporului. Este numit profesor titular la Catedra de Istorie a Literaturii Rom`ne Moderne de la Universitatea din Ia=i. 1945 Apare Istoria literaturii rom`ne. Compendiu. Este numit =ef al Catedrei de Literatura Rom`n[ Modern[ de la Facultatea de Filozofie =i Litere din Bucure=ti. E director al revistei Lumea. 1946 Apare volumul Impresii asupra literaturii spaniole. }n edi\ia a II-a (rev[zut[) apar romanul Enigma Otiliei =i Istoria literaturii rom`ne. Compendiu. 1948 Devine membru activ al Academiei Rom`ne. E director al Institutului de Istorie Literar[ =i Folclor (ulterior Institutul de Istorie =i Teorie Literar[). 1952 Devine redactor responsabil al revistei Studii de istorie literar[ =i folclor (din 1964 Revist[ de istorie =i teorie literar[). 1953 Apare romanul Bietul Ioanide. 1954 Elaboreaz[ studiul Nicolae Filimon. 1956 Volumul Studii =i conferin\e. Edi\ia a III-a, cu modific[ri, a romanului Enigma Otiliei. 1959 Vede lumina tiparului monografia Nicolae Filimon. 1960 Este numit profesor onorific la Catedra de Istorie a Literaturii Rom`ne de la Facultatea de Filologie din Bucure=ti. Apare volumul Scrinul negru. Organizeaz[, acas[, spectacolul cu piesele sale Phedra, Secretarii domnului de Voltaire, R[zbunarea lui Voltaire, Soarele =i luna. }ncepe s[ lucreze la piesa Ludovic al XIX-lea. 1961 Edi\iile a V-a =i a VI-a (definitiv[) ale romanului Enigma Otiliei. 1962 George C[linescu scrie monografia Gr. M. Alexandrescu. (Via\a =i opera). 1963 Volumul de versuri Lauda lucrurilor.

G. C[linescu

1964 Este numit =ef de catedr[ onorific la Facultatea de Filologie din Bucure=ti. }i apare volumul Cronicile optimistului. Vede lumina tiparului edi\ia a IV-a, rev[zut[, a Vie\ii lui Mihai Eminescu. E distins cu Premiul de Stat pentru ]ntreaga activitate literar[. }n revista Teatru e publicat[ piesa Ludovic al XIX-lea. La Ia=i este jucat[ piesa lui George C[linescu Tragedia regelui Otakar =i a prin\ului Dalibor. V[d lumina tiparului volumele Vasile Alecsandri, Teatru, romanul Cartea nun\ii ]n Opere. 12 martie. George C[linescu ]nceteaz[ din via\[. Institutul de Istorie Literar[ al Academiei Rom`ne ]ncepe s[-i poarte numele. Post-mortem sunt reeditate majoritatea operelor lui G. C[linescu, unele de mai multe ori.

10