Sunteți pe pagina 1din 2

'

1il313ff':3':i:il,gT1ilHH[il5i ve'rmicroscopur mmpararor) 3.Metode de analiza spectrala(avantaje,domenii de utilizare,precautii). l.Procedee de btografiere la fata locului. 5.Fotografia de examinare in radiatii vizibile. O.Fotografia de e;<aminare in radiatii invizibile(U.V si l.R) XCriterii de clasificare a urmelor infiactiunii &CerHareasiideh{ificuea la Ha locllui a umeleor de maini(atentie la metodele fizice,chimice si oJice moderne si revelare Y a urmelor de urmelor de picioare (ureme de adancime,e-feetuarca trqlFiggrjgllegneFgg qaqLG urme) 9.cercetarea l0.Cercetarea umelor de sange{.metode de deseopedre a urmelor ,ridicarea,precautii,probleme rezolvate de expertiza bio \e.'cftv t criminalistica in special serologica) l l.Ceretarea urmelor seminale(ridicarea de la faat locului,precautii,probleme rezolvate de expediza bio+tminalistica) l2.Tipologia investigarii ADN(fundament stiintific,clasificad ale urmelor in functie de posibilitatai identifteariiprofiiului ADN,cercetarea la fata locului, precautii,tipuri de sxpertiza) l3.Expertiza criminalistica a firului de par(fara cercetarea la fata loatlui)

-. F4.8, &

papilare)

>ervwv.s!:w.'e.rJc( <in\err-,-s'c'-xs., ls.Metode tehnice Oe iientincare a persoanelor. .16.Metode de idenfficare a cadavrelor necunoscute. XCaracteristicide identificare a vociisiprobleme rezolvate de expertiza fono-criminalistica) I B.Metode biometrice de identificare(image trec) 19.Urmele formate prin folosirea armelor de foc(urme pe tub si proiectil,urme principale,urme secundare) 2O.ldentificarea armelor de foc dupa urmee lasate pe glont si pe tub.
2l.Stabilirea autenticitatii si vachimii inscrisurilor.

fi.Metodaportretuluivorbit.

dt,*pl

\ .

{ r r. ".-\,.-\ 1s'\:cr1 !*'ittLt


r

! i

\*F1.g-

f*rH'|i t

22.Caracteristicile de identifiacare a scrisului de mana. 23.Cercetarea falsuluiprin inlaturare de text.(desoperirea locului alterariisi refacerea textuli inlaturat) 25.Ceretarea fpls$urprig adaugare de text(elemente care indica falsul) "S.Cercetarea Sffdffi??in imitare(imirare libera,servila,copiere,in special la semnaturi) z7.Cadrul tactic general al cercetarii la fata locului. 28.Masuri pregaltoare siefecfuarea cercetarii propriu-lse. * '-inr\<rl-cf .2g.Regulitactice aplicate in dispunerea constatariitehniestiintifice si a expertitelor criminalislice. 30.Tactica elaborarii versiunilor de urmarire penala(fara structura,continut) , 3l.P"rineipalele eauze ale relativitatii marhrriei. 32.Psihologoia martorului(momentul receptiei faptelor si imprejurarilor ,cauzele distorsionaii,inctusiv legitatile genrdl aie senzorialitatii). 33.Pregatirea ascultarii martorilor. 34.Reguli si procedee tactice aplicate in ascultarea martodlo(fazel.g relatadi libere,faza adresarii de intrebari,clasificarea in functie de gradul de sugestie pe care ,

't*

l5.Particufaritatig!4sihologiei"l.itme

ilcontin).

simulare,depistarea acestora). 36.Parlicularitatilddnvinuitului sau inculpatului(mom.anffrelei,incercarile 3T.Trasaturi de pelsonalitate care hebuie sa defineasca profilul psihologic al al magisbafului sau anctretabrului. 38.Pregatirea ascultarii invinuitului sau inailpatului. 39-Cadrultac{ic al asnrlatii popriu-zise&telatarea libera ,dresarea de intebari,modalilati si procedee tactice de interogare). )AtnOicatori psiho-fiziologicicare se folosesc in testarile de tip poligraf. fi.Otdi|arlr .iOot rir.rea testariila poligrafSatentie inc-lusiv la factoriifrenatori-cardiaci,astnatici,fumeiinsaainate....) *f,-.,,_4 42.Deplasarea,inbarea si primele masuriluate la locul perdezitiei.

I L-q f*t t'" r'de

z4PrEatirea.iord@,-'';'l-'
49,Ex.aminare3

43.Tactica

efectuariiperchezitieico1pglq!g,- t

4S.Problemele principal+obiecl al probatiunii,care tebuie

d\-c verificate pdn investigatia mortii violenteIt"

I 'f

Y"-",

r'' i i'

{'i

,I
(

46.Reguligeneralemetoodologiceaplicateitfinvestigareaomorului. IUiF
47.Masuri luale de organuljudiociar sosit primul la fata locr.rlui in cadrul ceretarii mortii violente. b fata beufui a cadavrului(stabilirea mom.deesului,semne precoce,semitardive si tardive tanatdogice). $Elaborarea versiunilor de urmarire penala in cazul omorului. Sl.Primele masuri luate in vederea investigarii furfului si talhariei. ffiDirectiimetodologice generale ele investigarii in cadrul inftactiunilor din domeniulafacerilor. 3.Principalele probleme -obiect al probatiunilcare trebuie dadficate prin invesligarea accidentelor de munca. :r4.Particularitati orivind cercetarea la fata lodrlui a accidentelor rutierb. tafic. VSS.Modalitati de ascundere a drogurilor,indusiv in S0,Modalitati de depistare a haficanlilor de droguri. -7.Tipuri si shucturi de organizatii criminale(clasificare) 5S.Etapele si modalitatile de actiune ale invesligatiei infractiunilor din domeniul criminalitatiiorganizate. care trebuie darificate prin invesligatia penala(luare{are de mite,primirea de foloase necuvenite)

Pregatitea in vederea constatarii actiunilor fl agrante. rr'6tr.Realizarea propriu -zisa a actiuniiflagrante(mod de sesizare,probleme esentiale de urmarit) gQllcatuirea echipei de.cercetare. fiPrincipalele probleme de c-larificat in investigareainfractiunilor i &l.Parficularitati privind ceretarea la fata locului in cazul intactiunilor informalice.
,

160.

{Probleme

informatice.

i-, ' ' i"r'*:-! {'| : ! t''


1

CRIMINALISTICA

Subiectul 20 - pg .277 - 280 Subiectul 21 - pg. 313 - 315

Subiectul 42 - pg" 501 - 504 Subiectul 44 -pg. 525 - 529 Subiectul '15 - pg. 551 - 55it Subiectul ,16 - pg. 555 - 556 Subiectul 47 -pg. 557 - 56* Subiectul 49 -pg. 560- 564 Subiectul 52 -pg. 644 - 646 Subiectul 53 -pg.
65

Subiectul 1-p9.5?-53
Srrbiectul
?.

Subiectul ?2 - pg. 319 - 323 Subiectul 23 - pg . 326 - 329 Subiectul 25 - pg. 329 - 330 Subiechrl 26 - pg. 330 - 333 Subiectul 2? - pg. 36? - 366

pg. 59-65

Subictul 3 - pg. 65- 68


Subiectul

4-p9.88-94

Subiectul 5-p9.98-10? Subiectul 6 - pg. 102 - 107


Subiectul ? - pg. I 14

SubiectulTg - pg. 387 - 390


Subiectul

667

- I l7

3t - pg. 411 - 4l?

Suhiectul 55 -pg" 689 - 69?

Subiectul
Subiectul

- pg. 122- 131

Subiectul 32 - pg. 412 - 416


Subiectul 33 - pg. 4?0 - 422 Snbiectul 34 - pg. 122 - 425 Subiectul 36 - pg. 464 - 468

Subiecilrl 57 -pg. 727 - 7?9


Subiectul 58 -pg. 734 - ?36 Subiectul 60 -pg . 7 49 - 753 Subiectul 61 - pg. 753 - ?54 Subiectul 62 - pg. 75 I - ?52 Subiectul 63 - pg. 77 L - 773 Subiectul 64 - pg. 775 - 779

9-pg. 136-139

Subiectul 10 - pg. 158 - 163 Subiectul

ll

-Pg. 164- t66

Subiectul 12 - pg. 167 - 170 Subiectul 15 - pg. 193 - 195 Subiectul 16 - pg. 195 Subiectul

Subiectul 37 - pg" 468 - 470


Subiectul 33 - pg. 4?0 - 473 Subiectul 39 - pg. 173 - 479 Subiechrl 40 - pg. 480 - 483 Subiectul

- 197

l7 - pg. 199 - ?03

Subiectul 19 - pg. 265- 269

4l

- pg. 483 - 485