Sunteți pe pagina 1din 14

AGENIANAIONALDEADMINISTRAREFISCAL ORDINNR.70 pentrumodificareaicompletareaOrdinuluipreedinteluiAgenieiNaionalede AdministrareFiscalnr.101/2008privindaprobareamodeluluiiconinutuluiformularelor utilizatepentrudeclarareaimpozitelor,taxeloricontribuiilorcuregimdestabilireprin autoimpuneresaureinerelasurs Avnd n vedere prevederile art.81 i ale art.228 alin.

.(2) din Ordonana Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,prevederileOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.77/2011privindstabilireaunei contribuii pentru finanarea unor cheltuieli n domeniul sntii, precum i prevederile referitoare la obligaiile declarative prevzutede Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrileicompletrileulterioare, n temeiul prevederilor art.12 alin.(3) din Hotrrea Guvernului nr.109/2009 privind organizarea i funcionarea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, cu modificrile i completrileulterioare, preedinteleAgenieiNaionaledeAdministrareFiscalemiteurmtorul ORDIN Art.I Ordinul preedintelui Ageniei Naionale de AdministrareFiscal nr.101/2008 privind aprobarea modelului i coninutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor icontribuiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reinere la surs, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr.70 din 30 ianuarie 2008, cu modificrileicompletrileulterioare,semodificisecompleteazdupcumurmeaz: 1.Anexanr.2Declaraieprivindimpozitulpeprofit",cod14.13.01.04semodifici senlocuietecuAnexanr.1laprezentulordin. 2. Anexa nr.8 Instruciuni de completare a formularului 100 Declaraie privind obligaiile de plat la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs" se modific i se nlocuiete cu Anexanr.2laprezentulordin. 3. Anexa nr.9 Instruciuni de completare a formularului 101 Declaraie privind impozitulpeprofit,cod.14.13.01.04"semodificdupcumurmeaz: a) la seciunea B Date privind impozitul pe profit" de la capitolul II Completarea declaraiei",textulprevzutlainstruciuniledecompletaredelarndul37semodificiva aveaurmtorulcuprins: Rndul 37 se completeaz cu sumele reprezentnd pierderile nregistrate n perioada curent, de reportat pentru perioada urmtoare, conform prevederilor art.32 din Legeanr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare; b) la seciunea B Date privind impozitul pe profit" de la capitolul II Completarea declaraiei",textulprevzutlainstruciuniledecompletaredelarndul38semodificiva aveaurmtorulcuprins: Rndul 38 se completeaz cu valoarea pierderilor fiscale de recuperat din perioadeleanterioare,attdinactivitiledinRomnia,ctidinsurseexterne.Nuseinclud la acest rnd pierderile fiscale din anii anteriori, reglementate de art.32 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, nerecuperabile dinprofitulimpozabilalanuluideraportare; c) la seciunea B Date privind impozitul pe profit" de la capitolul II Completarea declaraiei",textulprevzutlainstruciuniledecompletaredelarndul41.1semodificiva aveaurmtorulcuprins:

Rndul41.1Impozitulpltitunuistatstrinestededus,dacseaplicprevederile conveniei de evitare a dublei impuneri ncheiate ntre Romnia i statul strin i dac persoana juridic romn prezint documentaia corespunztoare, conform prevederilor legale,dincaresrezultefaptulcimpozitulafostpltitstatuluistrin. Rndulsecompleteazcuvaloareaceamaimicdintreurmtoareledouvalori,pe fiecare stat din care se obin venituri prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuseimpozituluicureinerelasurs,venituriimpuseattnRomnia,ctinstatulstrin, respectiv: 1.sumaimpozitelorpltitedirectsauindirectprinreinerelasursiviratedeoalt persoan ctre acel stat strin, pentru profiturile sediilor permanente din acel stat sau pentru alte venituri provenite din acel stat, confirmate de documentele ce atest plata acestora; 2.sumaegalcuimpozitulpeprofitcalculatprinaplicareacoteiprevzutelaart.17 dinLegeanr.571/2003,cumodificrileicompletrileulterioare,la: profiturileimpozabileobinutedesediilepermanentedinacelstatstrin,profituri calculatenconformitatecuprevederiletitluluiIIdinCodulfiscal; celelaltevenituriobinutenacelstatstrin. d) la seciunea B Date privind impozitul pe profit" de la capitolul II Completarea declaraiei",textulprevzutlainstruciuniledecompletaredelarndul41.2.1semodifici vaaveaurmtorulcuprins: "Rndul 41.2.1 se nscrie suma reprezentnd scutirea de la plat a impozitului pe profitrealizatdinactivitateadesfuratpeduratadeexistenazoneidefavorizate."; e) la seciunea B Date privind impozitul pe profit" de la capitolul II Completarea declaraiei",textulprevzutlainstruciuniledecompletaredelarndul41.2.2seelimin. f) la seciunea B Date privind impozitul pe profit" de la capitolul II Completarea declaraiei", dup instruciunile de completare de la rndul 43, se introduce textul cu urmtorulcuprins: Rndul45senscriesumareprezentnddiferenadeimpozitpeprofitstabilitde organeledeinspeciefiscalpentruanulfiscalderaportareicareseregsetenindicatorii dinformular. Rndul 46 se nscriu, pentru anul de raportare, dup caz, sumele reprezentnd impozitpeprofitsauplianticipatencontulimpozituluipeprofit,declaratetrimestrialprin formularul100. Rndul47senscriesumareprezentndimpozitulpeveniturilemicrontreprinderilor declaratpentruanulderaportareprinformularul100dectremicrontreprinderilecaren cursul anului fiscal devin pltitoare de impozit pe profit, potrivit art.112^6 din Legea nr.571/2003,cumodificrileicompletrileulterioare. g)SeciuneaCDateprivinddefinitivareaimpozituluipeprofitanualseelimin. 4. Anexa nr.15 Nomenclatorul obligaiilor de plat la bugetul de stat, se modific dupcumurmeaz: a)denumireacreaneifiscaledelapoziianr.11secompleteaz,dupcumurmeaz: Impozit pe veniturile din activiti desfurate n baza contractelor/ conveniilor civilencheiatepotrivitCoduluicivil,precumiacontractelordeagent; b)denumireacreaneifiscaleitemeiullegalprevzutelapoziianr.12semodifici voraveaurmtorulcuprins:

Temeilegal art.62 alin.(2 ) i art.93 din Legea 12 Impozitpevenituriledinarend nr.571/2003,cumodificrileicompletrile ulterioare" c) dup poziia 62 Taxa de acces pentru jocurile de noroc se introduce o nou poziie,poziia63,dupcumurmeaz: Nr. Denumirecreanfiscal Temeilegal crt. Contribuie trimestrial datorat art.5 alin.(3) din Ordonana de urgen a pentru medicamentele suportate din Guvernuluinr.77/2011privindstabilireaunei 63 Fondul naional unic de asigurri contribuii pentru finanarea unor cheltuieli sociale de sntate i din bugetul ndomeniulsntii" MinisteruluiSntii Art.IIAnexelenr.1i2facparteintegrantdinprezentulordin. Art.III (1) Prevederile prezentului ordin, cu excepia celor prevzute la alin.(2), se aplicncepndcudeclarareaobligaiilordeplataferentetrim.IV2011,ncazulcontribuiei trimestrialedatoratpentrumedicamentelesuportatedinFondulnaionalunicdeasigurri sociale de sntate i din bugetul Ministerului Sntii, datorat n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr.77/2011, respectiv pentru declararea obligaiilordeplataferenteanuluifiscal2012. (2)Prevederiledelapunctele1i3delaart.Idinprezentulordinseaplicncepnd cudeclarareaobligaiiloranualeaferenteanuluifiscal2011. Art.IV Direcia general proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcia general de reglementare a colectrii creanelor bugetare, Direcia general de tehnologia informaiei, Direcia general de administrare a marilor contribuabili, direciile generale ale finanelor publice judeene i a municipiului Bucureti vor duce la ndeplinire prevederile prezentuluiordin. Art.VPrezentulordinsepublicnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI. EmislaBucureti,la24.01.2012 PREEDINTELE AGENIEINAIONALEDEADMINISTRAREFISCAL, SorinBLEJNAR
5

Nr.crt.

Denumirecreanfiscal

DECLARA IE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT


Agen ia Na ional de Administrare Fiscal

Anexa nr.1

ANUL

101
Cod CAEN

Declara ie rectificativ
Se completeaz cu X n cazul declara iilor rectificative

Se completeaz cu "X" n cazul contribuabililor care definitiveaz nchiderea exerci iului financiar anterior pn la data de 25 februarie inclusiv a anului urm tor celui de raportare.

A. Date de identificare a pl titorului


Cod de identificare fiscal
Denumire Jude

Localitate Cod po tal Sector

Strada Telefon Fax

Num r E-mail

Bloc

Scara

Ap.

B. Date privind impozitul pe profit


Nr. crt.

DENUMIRE INDICATORI Venituri din exploatare Cheltuieli de exploatare Rezultat din exploatare (rd.1-rd.2) Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultat financiar (rd.4-rd.5) Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Rezultat extraordinar (rd.7-rd.8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18.1 19

SUME -lei-

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 Rezultat brut (rd.3+rd.6+rd.9) 11 Elemente similare veniturilor 12 Elemente similare cheltuielilor Rezultat dup includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor 13 (rd.10+rd.11-rd.12) 14 Amortizare fiscal 15 Cheltuieli cu dobnzile i diferen ele de curs valutar reportate din perioada precedent 16 Rezerva legal deductibil 17 Provizioane fiscale 18 Alte sume deductibile, din care: 18.1 Deduceri suplimentare pentru cercetare-dezvoltare 19 Total deduceri (rd.14 la rd.18)

Num r de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.13.01.04

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Dividende primite de la alt persoan juridic romn Alte venituri neimpozabile Total venituri neimpozabile (rd.20+rd.21) Profit/pierdere (rd.13-rd.19-rd.22) Cheltuieli cu impozitul pe profit Cheltuieli cu impozitul pe profitul/venitul realizat n str in tate Dobnzile/major rile de ntrziere, amenzile, confisc rile i penalit ile de ntrziere datorate c tre autorit ile romne/str ine Cheltuieli de protocol care dep esc limita prev zut de lege Cheltuieli de sponsorizare i/sau mecenat, burse private, efectuate potrivit legii Cheltuieli cu amortizarea contabil Cheltuieli cu provizioanele i cu rezervele care dep esc limita prev zut de lege Cheltuieli cu dobnzile nedeductibile, care nu sunt reportate pentru perioada urm toare Cheltuieli cu dobnzi i diferen e de curs valutar reportate pentru perioada urm toare Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile Alte cheltuieli nedeductibile Total cheltuieli nedeductibile (rd.24 la rd.34) Total profit impozabil/pierdere fiscal pentru anul de raportare, nainte de reportarea pierderii (rd.23+rd.35) Pierdere fiscal n perioada curent , de reportat pentru perioada urm toare Pierdere fiscal de recuperat din anii preceden i Profit impozabil/pierdere fiscal , de recuperat n anii urm tori (rd.36+rd.37-rd.38) Total impozit pe profit (rd.40.1 la rd.40.2), din care:

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40.1 40.2 41 41.1 41.2 41.2.1 41.3 42 43 44

40.1 Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 16% Impozit de 5% aplicat veniturilor din activit i de natura barurilor de noapte, cluburilor 40.2 de noapte, a discotecilor i a cazinourilor sau pariurilor sportive 41 Total credit fiscal (rd.41.1 + rd.41.2 + rd.41.3)

41.1 Credit fiscal extern 41.2 Impozit pe profit scutit, din care: 41.2.1 Impozit pe profit scutit, potrivit art.38 alin.(1) din Codul fiscal 41.3 Scutiri i reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legisla iei n vigoare 42 43 44 Impozit pe profit nainte de sc derea sumelor reprezentnd sponsorizare/ i sau mecenat i burse private (rd.40-rd.41) Sume reprezentnd sponsorizare i/sau mecenat, burse private, n limita prev zut de lege Impozit pe profit anual (rd.42-rd.43)

45 46 47 48 49

Impozit pe profit stabilit n urma inspec iei fiscale pentru anul fiscal de raportare i care se 45 reg se te n indicatorii din formular Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 Impozitul pe veniturile microntreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 Diferen a de impozit pe profit datorat [rd.44-(rd.45+rd.46+rd.47)] Diferen a de impozit pe profit de recuperat [(rd.45+rd.46+rd.47)-rd.44] 46 47 48 49

Cod bugetar:
Prezenta declara ie reprezint titlu de crean i produce efectele juridice ale n tiin rii de plat de la data depunerii acesteia, n condi iile legii. Sub sanc iunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele din aceast declara ie sunt corecte i complete.

Semn tura i tampila


Nume, Prenume: Func ia/Calitatea:

Loc rezervat organului fiscal


Nr. nregistrare: Data:

Anexanr.2 INSTRUCIUNI decompletareaformularului100"Declaraieprivindobligaiiledeplatlabugetul destat",cod14.13.01.99/bs I.Depunereadeclaraiei Declaraiaprivindobligaiiledeplatlabugetuldestatsecompleteazisedepune dectrecontribuabiliicroralerevin,potrivitlegislaieinvigoare,obligaiiledeclarativei de plat pentru impozitele, taxele i contribuiile cuprinse n Nomenclatorul obligaiilor de platlabugetuldestat,prevzutnanexanr.15laordin. 1.Termenuldedepunereadeclaraiei: pn la data de 25, inclusiv, a lunii urmtoare perioadei de raportare, potrivit pct.1.1i1.2; laaltetermene,astfelcumesteprevzutpentruobligaiiledeplatmenionatela pct.1.3. 1.1.Lunar,pentruobligaiiledeplatreprezentnd: a) impozit reinut la surs, conform legislaiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelorfizice:impozitpevenituriledindrepturideproprietateintelectual,pentrucare obligaiadeclarrii,calculrii,reineriiipliicontribuiilorsocialenurevinepltitoruluide venit, impozit pe veniturile din activitatea de expertiz contabil i tehnic, judiciar i extrajudiciar, impozit pe veniturile din activiti desfurate n baza contractelor/conveniilor civile ncheiate potrivit Codului civil, precum i a contractelor de agent, pentru care obligaia declarrii, calculrii, reinerii i plii contribuiilor sociale nu revine pltitorului de venit, impozit pe veniturile din arend, impozit pe veniturile din dividendedistribuitepersoanelorfizice,impozitpevenituriledindobnzi,impozitpectigul dinoperaiunidevnzarecumpraredevalutlatermen,pebazdecontract,precumidin oricealteoperaiunideacestgen,alteledectcelecuinstrumentefinanciaretranzacionate pepieeautorizateisupravegheatedeComisiaNaionalaValorilorMobiliare,impozitpe venituriledinpremiiidinjocuridenoroc,impozitpevenituriledintransferulproprietilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din activitiagricole, impozit pe venituriledinaltesurse,datoratdepersoanelefizice; b)accize,cuexcepiasituaiilorprevzutelapct.1.3; c)impozitlaieiuldinproduciaintern; d)impozitpedividendedistribuitepersoanelorjuridice; e)impozitpeveniturileobinutedinRomniadenerezideni,persoanefizice/juridice, conformtitluluiVdinLegeanr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrile ulterioare,sauconformconveniilordeevitareadubleiimpuneri,ncheiatedeRomniacu altestate; f) vrsminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap nencadrate, conform Legii nr.448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare; g)taxaanualdeautorizareajocurilordenoroc,regularizatperiodic,nfunciede realizri;taxadeaccespentrujocuriledenoroc; h) contribuii pentru finanarea unor cheltuieli de sntate, prevzute de Legea nr.95/2006privindreformandomeniulsntii,cumodificrileicompletrileulterioare. 1.2.Trimestrial,pentruobligaiiledeplatreprezentnd:

a) pli anticipate, n contul impozitului pe profit anual, datorate de societi comerciale bancare, persoane juridice romne, i de sucursalele din Romnia ale bncilor, persoanejuridicestrine; b)impozitpeprofitdatoratdepersoanejuridiceromne,alteledectceleprevzute lalit.a),precumidectrepersoanelejuridicecusediulsocialnRomnia,nfiinatepotrivit legislaieieuropene1; c)impozitpeprofitdinasocieredatoratdepersoanefizice,rezidenteinerezidente*); d)impozitpeprofitdatoratdepersoanejuridicestrine,alteledectceleprevzute lalit.a):impozitpeprofitdatoratdepersoanejuridicestrinecaredesfoaractivitateprin intermediul unui sediu permanent n Romnia, impozit pe profit din asocieri, impozit pe profit datorat de persoane juridice strine care vnd/cesioneaz proprieti imobiliare situatenRomniasautitlurideparticiparedeinutelaopersoanjuridicromn,conform art.13lit.b),c)id)dinLegeanr.571/2003,cumodificrileicompletrileulterioare*); e)impozitpeveniturilemicrontreprinderilor; f)impozitpeveniturilepersoanelorfizice,rezidenteinerezidente,dintroasociere cuopersoanjuridicmicrontreprindere,carenugenereazopersoanjuridic; g)redeveneminiereipetroliere; h)facilitilefiscaleprevzutelaart.38alin.(1)dinLegeanr.571/2003,cumodificrile icompletrileulterioare.

1.3.Altetermene: a)pnladatade25decembrieinclusivaanuluincurspentruanulurmtor,pentru obligaiile de plat reprezentnd taxa pentru activitatea de prospeciune, explorare i exploatarearesurselorminerale,cuprinslapoziianr.25dinNomenclatorulobligaiilorde platlabugetuldestat,prevzutnanexanr.15laordin; b)pnlatermenuldeplatprevzutdelege,pentruurmtoareleobligaiideplat: impozit pe veniturile din dobnzi, n cazul mprumuturilor acordate pe baza contractelor civile;impozitpectiguldintransferuldreptuluideproprietateasupratitlurilordevaloare, n cazul societilor nchise, i din transferul prilor sociale; impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; vrsminte din profitul net al regiilor autonome, societilor i companiilor naionale; taxe pentru organizarea i exploatarea jocurilor de noroc; c) pn la termenul prevzut la art.20652 alin.(4) i (5) din Legea nr.571/2003, cu modificrileicompletrileulterioare,pentru accizeledatoratedeoperatoriieconomici,n situaiileprevzutelaart.2067alin.(1)lit.b)ic),alin.(7),(8)i(9)dinaceeailege; d)pnladatade25aceleideadoualuniurmtoarencheieriitrimestruluipentru caresedatoreazcontribuia,pentruobligaiadeplatreprezentndcontribuiatrimestrial datorat pentru medicamentele suportate din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate i din bugetul Ministerului Sntii, datorat de persoanele prevzute la art.4 alin.(3) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.77/2011, cu modificrile i completrile ulterioare. 2.Organulfiscalcompetent Declaraiaprivindobligaiiledeplatlabugetuldestatsedepunelaorganulfiscaln a crui eviden fiscal contribuabilul este nregistrat ca pltitor de impozite, taxe i contribuii.
Pentrudeclarareaimpozituluipeprofitdatorat,ncursulanului,formularulsecompleteaz pentrutrimestreleIIII.
)

3.Moduldedepunere Declaraia privind obligaiile de plat la bugetul de stat se completeaz cu ajutorul programuluideasisten. Formularul se depune, la organul fiscal competent, n format PDF, cu fiier XML ataat, pe suport CD, nsoit de formatul hrtie, semnat i tampilat conform legii sau se transmiteprinmijloaceelectronicedetransmitereladistan,nconformitatecuprevederile legalenvigoare. II.Completareadeclaraiei 1.Perioadaderaportare nrubrica"Luna"senscriecucifrearabenumrulluniilacaresereferobligaiasau numrulultimeiluniaperioadeideraportare,dupcaz(deexemplu:1pentrulunaianuarie sau3pentrutrimestrulI). Anul pentru care se completeaz declaraia se nscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (deexemplu:2012). 2.SeciuneaA"Datedeidentificareapltitorului" n caseta "Cod de identificare fiscal" se completeaz codul de identificare fiscal atribuitcontribuabilului,conformlegii,nscriindusecifrelecualiniereladreapta. n cazul asocierilor pentru care, potrivit legii, exist obligaia nregistrrii fiscale se completeazcoduldenregistrarefiscalatribuitasocierii,conformlegii. ncazulasocierilorpentrucare,potrivitlegii,nuexistobligaianregistrriifiscalese completeazcoduldeidentificarefiscalalpersoaneidesemnate,carendeplinete,potrivit legii,obligaiiledeclarativealeasociailor. nsituaiancaredeclaraiasecompleteazdectremputernicit/reprezentantfiscal, desemnat potrivit legii, se nscriu codul de identificare fiscal atribuit de organul fiscal competentpersoaneialecreiobligaiisuntndeplinite,precumidateledeidentificareale acesteia,iarlarubrica"Funcia/Calitatea"dinformularsenscrie"mputernicit". n cazul n care contribuabilul este nregistrat n scopuri de tax pe valoarea adugat,nprimacsusenscrieprefixulRO. n rubrica "Denumire" se nscriu, dup caz, denumirea sau numele i prenumele pltitoruluideimpozit,taxeicontribuii. Rubricile privind adresa se completeaz, dup caz, cu datele privind adresa domiciliuluifiscalalpltitoruluideimpozite,taxeicontribuii. 3.SeciuneaB"Dateprivindcreanafiscal" Pentrufiecareimpozit,taxicontribuieprevzutenNomenclatorulobligaiilorde plat la bugetul de stat, cuprins n anexa nr.15 la ordin, pentru care exist obligaii declarative n perioada de raportare, se completeaz n acelai formular cte un tabel generat cu ajutorul programului de asisten, corespunztor tipului de impozit, tax sau contribuie, nscriinduse sumele reprezentnd obligaiile constituite n perioada de raportarelacaresereferdeclaraia,nconformitatecuinstruciuniledemaijos. nsituaiancare,nperioadaderaportarenuaurezultatsumedatorate/deplat/de restituit pentru impozitele, taxele i contribuiile cuprinse n vectorul fiscal ataat contribuabilului,larubrica"Sumadatorat/deplat"senscriecifra0(zero). Necompletarea tabelului corespunztor tipului de impozit, tax sau contribuie din seciunea B, respectiv tabelul de la pct.I sau II, dup caz, pentru impozitul, taxa sau

contribuiapentrucareexistobligaiedeclarativpotrivitlegii,echivaleazcunedeclararea obligaieirespective. Corectarea obligaiilor declarate eronat n formular se face prin depunerea formularului 710 "Declaraie rectificativ", cod 14.13.01.00/r, conform procedurii legale n vigoare. Coloana"Denumirecreanfiscal":senscriedenumireaobligaieideplat,conform Nomenclatorului obligaiilor de plat la bugetul de stat, prevzut n anexa nr.15 la ordin, datoratnperioadaderaportare. 3.1.Tabeluldelapct.I"Impoziteitaxecaresepltescncontulunic"secompleteaz pentru declararea obligaiilor de plat prevzute la poziiile 1 18, 20 24 i 28 29 din Nomenclatorulobligaiilordeplatlabugetuldestat,prevzutnanexanr.15laordin. Rndul 1 "Suma datorat": se nscrie suma reprezentnd impozitul datorat/taxa datoratnperioadaderaportare,conformlegii. Rndul2"Sumadeplat":senscriesumadelarndul1. Rndul 3 "Suma de recuperat" se completeaz, pentru poziiile 3 i 4 din Nomenclator, dup caz, n funcie de rezultatul definitivrii impozitului pe profit anual datorat,dinactivitiledesfuratenasocieredectrecontribuabiliiprevzuilaart.13lit.c) i e) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndul nu se completeazpentrutrim.IIII. Rndul "Total obligaii de plat": se nscrie suma reprezentnd obligaii de plat la bugetuldestatpentruperioadaderaportare,caresepltetencontuluniccorespunztor, respectiv totalul sumelor declarate, nscrise la rndul 2 "Suma de plat", pentru fiecare impozit/taxdeclaratnperioadaderaportare. 3.1.1. Pentru plile anticipate n contul impozitului pe profit anual, prevzute la poziia nr.1 din Nomenclatorul obligaiilor de plat la bugetul de stat, prevzut n anexa nr.15laordin,datoratedecontribuabiliiprevzuilaart.34alin.(4)dinLegeanr.571/2003,cu modificrile i completrile ulterioare, societi comerciale bancare persoane juridice romne i sucursalele din Romnia ale bncilor persoane juridice strine, formularul se completeazpentrutrimestreleIIV,dupcumurmeaz: Rndul1"Sumadatorat":senscriesumareprezentndoptrimedinimpozitulpe profitdatoratpentruanulprecedent,actualizatcuindicelepreurilordeconsum,estimatcu ocazia elaborrii bugetului iniial al anului pentru care se efectueaz plile anticipate calculatnconformitatecuprevederileart.34alin.(8)dinLegeanr.571/2003,cumodificrile icompletrileulterioare. Contribuabilii, prevzui la art.34 alin.(4) din Legea nr.571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, nounfiinai, nfiinai n cursul anului precedent sau care la sfritul anului fiscal precedent nregistreaz pierdere fiscal efectueaz pli anticipate n contulimpozituluipeprofitlanivelulsumeirezultatedinaplicareacoteideimpozitasupra profituluicontabilalperioadeipentrucareseefectueazplataanticipat. Rndul2"Sumadeplat":senscriesumadelarndul1. 3.1.2.(1)Pentruobligaiileprevzutelapoziiile24dinNomenclatorulobligaiilor de plat la bugetul de stat, prevzut n anexa nr.15 la ordin, datorate n conformitate cu prevederileart.34alin.(1)dinLegeanr.571/2003,cumodificrileicompletrileulterioare, pentrutrimestreleIIII,formularulsecompleteazastfel: Rndul1"Sumadatorat"senscriesumareprezentndimpozitulpeprofitdatorat pentru perioada de raportare, calculat ca diferen ntre impozitul pe profit stabilit, cumulat de la nceputul anului, la sfritul perioadei de raportare i impozitul pe profit stabilit,cumulatdelanceputulanului,lasfritulperioadeiprecedenteceleideraportare, nsituaiancarecumulat,nperioadaderaportare,sanregistratprofitimpozabil.

n situaia n care n perioada de raportare sa nregistrat pierdere fiscal sau scdereaprofituluiimpozabil,larndul1dinformularsevanscriecifra0(zero). Rndul2"Sumadeplat"senscriesumadelarndul1. (2)Formularulnusecompleteazinusedepunepentruimpozitulpeprofitdectre urmtoriicontribuabili: organizaiilenonprofit; contribuabilii care obin venituri majoritare din cultura cerealelor i plantelor tehnice,pomiculturiviticultur. (3)Declarareaimpozituluipeprofitpentruveniturileobinutedepersoanelejuridice strinedinproprietiimobiliareidinvnzareacesionareatitlurilordeparticiparedeinute laopersoanjuridicromn: a) n situaia n care pltitorul de venit nu este o persoan juridic romn sau un sediu permanent din Romnia al unei persoane juridice strine, obligaia declarrii impozituluipeprofitrevinepersoaneijuridicestrinecarerealizeazveniturilemenionate laart.30alin.(1)dinLegeanr.571/2003,cumodificrileicompletrileulterioare,respectiv mputernicituluidesemnatpentrundeplinireaacesteiobligaii; b)nsituaiancarepltitoruldevenitesteopersoanjuridicromnsauunsediu permanentdinRomniaaluneipersoanejuridicestrine,obligaiadeclarriiimpozituluipe profitpentrupersoanajuridicstrincarerealizeazveniturilemenionatelaart.30alin.(1) dinLegeanr.571/2003,cumodificrileicompletrileulterioare,revinepltitoruluidevenit. (4)Declarareaimpozituluipeprofitncazulcontribuabililorprevzuilaart.13lit.c)i e)careidesfoaractivitateancadruluneiasocieri: a) n cazul asociailor persoane fizice, impozitul pe profit datorat la nivelul tuturor asociailor persoane fizice se declar la poziia 3 din Nomenclatorul obligaiilor de plat la bugetuldestat,prevzutnanexanr.15laordin; b)ncazulasociailorpersoanejuridicestrine,impozitulpeprofitdatoratlanivelul tuturor asociailor persoane juridice strine se declar la poziia 4 din Nomenclatorul obligaiilordeplatlabugetuldestat,prevzutnanexanr.15laordin. Rndul 3 "Suma de recuperat" se completeaz numai cu ocazia definitivrii impozitului pe profit anual datorat, din activitile desfurate n asociere de ctre contribuabilii prevzui la art.13 lit.c) i e) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, n funcie de rezultatul regularizrii impozitului anual cu sumele declaratencursulanului. 3.1.3. Contribuabilii care beneficiaz de faciliti fiscale, n conformitate cu dispoziiile art.38 alin.(1) din Legea nr.571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, declar impozitul pe profit scutit la poziia 29 din Nomenclatorul obligaiilor de plat la bugetuldestat,prevzutnanexanr.15laordin. Sumele se nscriu la rndul 1 "Suma datorat" din formular, fr completarea rndului2"Sumadeplat". 3.1.4. (1) Pentru impozitul pe veniturile microntreprinderilor, de la pozitia 6 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat prevzut n anexa nr.15 la ordin, formularulsecompleteaz,dupcumurmeaz: Rndul 1 "Suma datorat": se nscrie suma reprezentnd impozitul pe veniturile microntreprinderilor, stabilit pentru perioada de raportare, conform titlului IV1 din Legea nr.571/2003,cumodificrileicompletrileulterioare. Rndul2"Sumadeplata":senscriesumadelarndul1. (2) Microntreprinderile care realizeaz n cursul anului venituri mai mari dect plafonul prevzut de lege sau venituri de natura celor prevzute la art.112^2 alin.(6) din Legea nr.571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, au obligaia declarrii impozituluipeprofit,ncepndcutrimestrulncaresadepitlimitaprevzutdelegesau

ncepndcutrimestrulncareaudesfuratactivitidenaturacelorprevzutelaart.112^2 alin.(6)dinCodulfiscal,dupcaz. n cazul n care se realizeaz, n cursul anului, venituri mai mari dect plafonul prevzutdelege,larndul1"Sumadatorat"senscriesumareprezentnddiferenadintre impozitul pe profit calculat de la nceputul anului fiscal pn la sfritul perioadei de raportare, conform legii, si impozitul pe veniturile microntreprinderilor, declarat n cursul anului. Microntreprinderile care n cursul unui trimestru ncep s desfoare activiti de natura celor prevzute la art. 112^2 alin. (6) din Codul fiscal, la rndul 1 "Suma datorat" nscriu suma reprezentnd impozit pe profit, lund n calcul veniturile i cheltuielile nregistratencepndcutrimestrulrespectiv. 3.1.5. La poziia 15 din Nomenclatorul obligaiilor de plat la bugetul de stat, prevzut n anexa nr.15 la ordin se nscrie numai suma reprezentnd impozitul pe ctigul dintransferulvalorilormobiliare,ncazulsocietilornchiseidintransferulprilorsociale. 3.1.6. n cazul n care autoritile i instituiile publice, persoanele juridice, publice sau private au optat pentru achiziionarea de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate n unitile protejate autorizate, pe baz de parteneriat, pentru obligaia prevzut la poziia 24 "Vrsminte de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap nencadrate" din Nomenclatorul obligaiilor de plat la bugetul de stat, prevzut n anexa nr.15 la ordin, formularul se completeaz dup cum urmeaz: nsituaiancare,valoareaachiziiilorestensumechivalentcusumadatoratla bugetuldestatncondiiileprevzutelaart.78alin.(3)lit.a)dinLegeanr.448/2006privind proteciaipromovareadrepturilorpersoanelorcuhandicap,republicat,cumodificrilei completrile ulterioare, n luna de raportare nu exist obligaia declarrii poziiei 24 "Vrsmintedelapersoanelejuridicepentrupersoanelecuhandicapnencadrate"; n situaia n care, valoarea achiziiilor este mai mic dect echivalentul sumei datorate la bugetul de stat n condiiile prevzute la art.78 alin.(3) lit.a) din Legea nr.448/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, n luna de raportare, la poziia 24 "Vrsminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap nencadrate" se declardiferenadintreechivalentulsumeidatoratebugetuluidestativaloareaproduselor iserviciilorachiziionate; n situaia n care, valoarea achiziiilor este mai mare dect echivalentul sumei datorate la bugetul de stat n condiiile prevzute la art.78 alin.(3) lit.a) din Legea nr.448/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, poziia 24 "Vrsminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap nencadrate" nu se declar n luna de raportare,iardiferenadesumesereporteaznlunileurmtoareprindiminuareaobligaiei deplat. 3.2.TabeluldelapunctulII"Impozite,taxeialteobligaiicarenusepltescncontul unic"secompleteazpentrudeclarareaobligaiilordeplatprevzutelapoziiile19,2527 i3063dinNomenclatorulobligaiilordeplatlabugetuldestat,prevzutnanexanr.15 laordin. Rndul"Totalobligaiideplat":senscriesumareprezentndtotalulobligaiilorde platpentruperioadaderaportare,reprezentndobligaiicarenusepltescncontulunic, respectivtotalulsumelordeclarate,nscriselarndul3"Sumadeplat". 3.2.1.Obligaiileprevzutelapoziiile3054dinNomenclatorulobligaiilordeplat labugetuldestat,prevzutnanexanr.15,sedeclardectreoperatoriieconomici,pltitori de accize, potrivit titlului VII din Legea nr.571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, i prevederilor normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind

Codulfiscal,aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.44/2004,cumodificrileicompletrile ulterioare,dupcumurmeaz: Rndul 1 "Suma datorat": se completeaz cu suma datorat n perioada de raportare. Operatoriieconomiciimportatorideproduseaccizabilenuvorcuprindendeclaraie accizeleaferenteproduselorprovenitedinimport,caresedeclarndeclaraiavamal. Rndul 2 "Suma deductibil": se completeaz, dac este cazul, nscriinduse, dup caz: a) contribuiile prevzute la art.363 alin.(1) lit.a) i b) din Legea nr.95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare, datorate Ministerului Sntii, cuprinse n accizele datorate n perioada de raportare, nscrise la rndul1; b)sumarezultatdinaplicareacoteiprocentualeasupraaccizelordatoratebugetului de stat pentru igarete, igri i buturi alcoolice, potrivit art.70 alin.(1) lit.c) din Legea educaieifiziceisportuluinr.69/2000,cumodificrileicompletrileulterioare; c)contravaloareamarcajeloraferenteproduseloraccizabilesupusemarcrii,exclusiv TVA,pentrucaresecalculeazaccizadatoratnperioadaderaportare,potrivitprevederilor titlului VII din Legea nr.571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare i normelor metodologicedeaplicareaLegiinr.571/2003. Rndul 3 "Suma de plat": se nscrie suma reprezentnd diferena dintre suma datorat i suma deductibil, respectiv dintre suma nscris la rndul 1 i suma nscris la rndul2. Rndul4"Sumaderestituit":senscriesumareprezentndaccizaderestituit,potrivit legii,rezultatnperioadaderaportare. 3.2.2. Obligaia prevzut la poziia 55 din Nomenclatorul obligaiilor de plat la bugetul de stat, prevzut n anexa nr.15, se declar de ctre operatorii economici, organizatori de jocuri de noroc, care, potrivit Ordonanei de urgen a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.246/2010, cu modificrile i completrile ulterioare, au obligaia recalculriitaxeianualedeautorizare,nfunciedencasrileefective,dupcumurmeaz: Taxa anual de autorizare a jocurilor de noroc, regularizat periodic, n funcie de realizri,datoratpentruperioadaderaportare,prevzutlapoziia55dinNomenclatorul obligaiilor de plat la bugetul de stat, prevzut n anexa nr.15, se completeaz de ctre operatorii economici, n situaia n care n cursul anului de autorizare ncasrile efective depesc ncasrile estimate prin documentaia prezentat la data autorizrii, conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr.77/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.246/2010,cumodificrileicompletrile ulterioare. Rndul 1 "Suma datorat": se completeaz cu suma datorat n perioada de raportare, reprezentnd taxa de autorizare stabilit n funcie de ncasrile efective, n conformitate cu art.14 alin.(2) lit.b) subpct.(iii) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.77/2009,cumodificrileicompletrileulterioare. Rndul 2 "Suma datorat anterior": se completeaz cu suma reprezentnd taxa de autorizare datorat de la nceputul perioadei de autorizare pn la finele lunii precedente celeipentrucaresefaceregularizarea. Rndul 3 "Suma de plat": se nscrie suma reprezentnd diferena dintre suma datoratisumadatoratanterior,respectivdintresumanscrislarndul1isumanscris larndul2. Obligaiile prevzute la poziiile 61 i 62 din Nomenclatorul obligaiilor de plat la bugetuldestat,prevzutnanexanr.15laordin,sedeclardectreoperatoriieconomici

organizatori de jocuri de noroc, potrivit Ordonanei de urgen a Guvernului nr.77/2009, aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.246/2010,cumodificrileicompletrile ulterioare, i potrivit Hotrrii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind organizareaiexploatareajocurilordenoroc,cumodificrileicompletrileulterioare. Pentru obligaiile prevzute la poziiile 61 i 62 din Nomenclatorul obligaiilor de plat la bugetul de stat, prevzut n anexa nr. 15 la ordin, completarea declaraiei se face astfel: Rndul1"Sumadatorat"senscriesumareprezentndtaxelepentruorganizareai exploatareajocurilordenoroc,respectivtaxadeaccespentrujocuriledenoroc,datoraten perioadaderaportare. Rndul3"Sumadeplat"sepreiasumanscrislarndul1"Sumadatorat". 3.2.3. Obligaiile prevzute la poziiile 19, 25 27 i 56 60 din Nomenclatorul obligaiilor de plat la bugetul de stat, prevzut n anexa nr.15, se declar dup cum urmeaz: Rndul 1 "Suma datorat": se completeaz cu suma datorat n perioada de raportare. Rndul3"Sumadeplat":senscriesumadelarndul1. Impozitul pe veniturile din transferul proprietilor imobiliare din patrimoniul personal,prevzutlapoziia19dinNomenclatorulobligaiilordeplatlabugetuldestat,se stabiletedenotariipublici,nconformitatecudispoziiileart.77^1alin.(1)i(3)dinLegea nr.571/2003,cumodificrileicompletrileulterioareialeOrdinuluiministruluifinanelor publice i al ministrului justiiei nr.1706/1889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire,platirectificareaimpozituluipevenituriledintransferulproprietilorimobiliare dinpatrimoniulpersonaliamodeluluiiconinutuluiunorformulareprevzutelatitlulIII din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, cu modificrileulterioare. 3.2.4. Obligaia prevzut la poziia 63 din Nomenclatorul obligaiilor de plat la bugetuldestat,prevzutnanexanr.15laordin,sedeclardectrepltitoriidecontribuii, prevzuilaart.4alin.(3)dinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.77/2011,cumodificrile icompletrileulterioare,dupcumurmeaz: Rndul 1 Suma datorat se nscrie suma reprezentnd contribuia trimestrial datorat potrivit art.5 alin.(3) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.77/2011 cu modificrileicompletrileulterioare. nfunciederezultatulregularizrilorefectuatepotrivitart.6alin.(4)dinordonan, diferenele rezultate, aferente perioadei de raportare anterioare, se nscriu, dup caz, la rndul1"Sumadatorat",majorndobligatiadatoratnperioadaderaportarecurentsau larndul2"Sumadeductibil". Rndul 3 "Suma de plat" se nscrie, dup caz, suma de la rndul 1 sau diferena dintre suma nscris la rndul 1 i suma nscris la rndul 2, n funcie de rezultatul regularizrii. Rndul 4 "Suma de restituit" se completeaz, dac este cazul, n funcie de rezultatul regularizrii, nscriinduse diferena dintre suma nscris la rndul 2 i suma nscrislarndul1.