Sunteți pe pagina 1din 323

pelerinilor tuturor destinati este mdndstirilor RomAnia o lucrare din Ghldul pentru dar, turistul avizat, in sigurd de de tl lubltorilor

drumefii la noi,o cdlduzi publicul doritor descopere autentice gi ale valorile larg, si misuri, pentru agald romdnegti. culturll Pentru romini, noi reprezinti drum un spre ingine. Drumul mindstiri spre pare spirine-am dematricea afla 0ricit dedeparte ltinerar undafdeSus. acest viefi, acestei odatd odatd am tualltitli noastre, demult ritdcipecirdrile oricdt $i pdm0nte$tifi trevietii ar De intoarce acasd... parcidrumul noastre totnevom pdnd pirintegti spre vetrelor - firi bultsdporneascd nicio abatere dintinda porti mindstirile schiturile de acestea lumini: spre sflntele aleCerului, vetrele 9i pelerin laspecialistul p0ni avizatin ale Pe de parte, lasimplul de rom0ne$ti. altd sd stare se a fi artol, drumul mindstiri dovedegtesingurulin si nepurifice, spre ajutdndu-ne - aproape transfigurare duhovniceascd, atdt noaducd denecesara giViafa. Calea, miraculos descoperim Adevdrul - sd lnchlp astdzi inintdlnit maiadesea tot romdnesclucru de lnstriinarea spatiul gi unici. deo in rind,desprinderea matcispirifuali culturali aeamnd,primul sd de un sufletesc nepr4uit podicu departe Fre este reazim de a Pentru rezista Trei Humorul, Curtea Argeg, lede Voroneful, Moldovifa, Sucevifa, tlnein cuget ori Nicula, Sdmbita Hurezii... rarhll lalagi, de 2009. Autorii Ghidului in anului contur vara sd Cartea fataainceput prindd de pornit drum sihdstrii mdla spre neobosifi eiingigi anibuni au de - polerini 9i gdnd: gtiute, in gtiute maipufin acela vi ajuta de minafideunsingur ori ndstlri pelerlnajele insi lntreprinderea dovedit deloc s-a dumneavoastrd. drumetiile $i la a de bdtiindu-sepoarta sute ministirigi mii S-au ugoard. parcurs dekilometri, Fsttel, Ghidula si cuajuns in din multe schlturi, descoperite aproape aproape. prlndizeci zecidemdndstiri gi in Cine vreodatd alteindrumare. $i-ar nedescrise pildd, in mijlocul putut Frdfilegti-Sudifi, existi Bdriganului, la inchipui, de cd fl interbelicd? conac monahali celmai in splendid delanoidinperioada o ctitorie Aurelian Paardelean mdnistire, agronomul devenitastdzi Proprietarulconacului '40aisecoluluitrecut, si moariin chinuri avea anii al ni, ministruagriculturiiin pentru indriznise introdugroazniceAiud, sd ci fiind la condamnat decomunigti 0 a de Cobia fost, asemenea, romdneasci... Ministirea soia! cdin agricultura pur$isimplu, Voronefsudului rimas Romdniei, necunoscut al un revela{ie: altd galben, p0nd Siena, smdlfuita albastru din astdzi multora, bijuterie cdrdmidd o italiade -, doamnei Romdnegti,origine in cu ocru inaltata 1572, sprijinul Jdrii nu redeschisi curdnd, de Noud o ministire l-a$inca Ecaterina Salvarezzo. nd, pepereti, haine cuviogi mucenici, cu ori au in de de de -, departe FigarCI sfintii pirtagi parcila mucenicia lsaia ieromonah de bitr0nului retezate, toliicapetele

Muntenlel uffopolla
Bucuregtilor lrhiepiscopia
CIQBQTEA DANIEL Patriarh Pirinte Preafericitul VhiepiscopMitropolit 9i
judefele 9iPrahova) llfov Bucuregti, municipiul cuprinde 040163 4, nr. Patriarhiei,1,sect. Bucuregti, ntrarea ro www. 3374356, crestinism-ortodox. Far: 3374957, +4021 : lel +4021

rvrulilu ruvruvr ilruiluuuilpsu[ts uulu 6-u uvtulilut puUItuUiltpututr suilttulil

pidurllor salcflm cAmp malvechi mainoi,slhdstrllle la marglnea ori de de dln saudinsingurdtatea stflncilor carpatine, rugitorigiduhovnici sfinfi, imbunitifi ghidului fafi. dintrecut deastizi intdlnescpaginile se in de $i pelerinilor iubitorilordrumetii ma gia Amclutat punem dispozitia la sd de cit posibile, prezentatfdcdnd gi multe informatii sistematizdnd materialul Ghidula in cesibil, felulacesta, tuturor care vorconsulta. celor il Arhitectura locagurilor dt gi importanta cult, vetrelor monahaleistoria in neamuluia Bisericii noastre, in gi fresce estimabilele bisericegti, moagtele sfinfilor icoanele fdcdtoare minu de gi pelerinaje subliniate mod dinmindstiri schituri, hramurile, marile sunt in con pe practicd stant totparcursul lucrdrii. amtrecut vederea nicipartea Nu cu insd r pentru pelerin. fucrurifor, Ghidulconstituindu-se busold maiexactd intr-o cdt P pentrucdtmai l0ngi telefon; deacces aufost cii etc., incluse, o bund orienta gicoordonatele GPS. Fdrd ierarhilor sprijinul locului, starefilor mindstiri, consilierilor al de al cu turalidineparhii, aceastd lucrare arfi putut fie dusd bunsfdrgit. nu sd la Ajuto gi rulprimit partea Galaction, din PS Episcopul AlexandrieiTeleormanului - car pe gi ne-a aldturi totparcursul fost intreprinderii noastre cua cdrui binecuvdnt noul al apare Ghid mdndstirilor Romdnia- dovedit, asemenea, din s-a de nespu prefios. gi sfatul toati aceastd perio de Ne-au aproape rugdciunea fost cu in di arhim. Nichifor (Arhiepiscopia pr.Eugen Horia (Arhiepisc lagilor), Drigoi pr. pr. (Arhiepiscopia Dundrii Jos), Marian de Puescu Tdrgovigtei),Daniel Gligo (Arhiepiscopia (Arhiepiscopia pr.Te Argegului), Visarion arhim. Joanti Sibiului), (Arhiepiscopia gi Bijec odor CovasneiHarghitei), Timotei (Episco arhim. Bel giSitmarului), protos. pr. Maramuregului Antonie (Episcopia Pinta Salajului), Va pr. (Episcopia Pop sile-loan (Episcopia Aradului), Mihai Zorila SeverinuluiStre $i pr. pr.Gabriel (Episco haiei), Casian (Episcopia Ruget Caransebegului), Basa (starelul Hunedoarei), Benedict ierom. Mihalcea Mindstirii Fanurie, Sfdntul Te leorman), Emanuela (starela stavrofora Enea Manastirii Dilhduti, Vrancea), dom nullonBadiln multi Tuturorfinem leaducem al{ii. sd multumiri sincere, cerdn Oi pelerinilorturigtilor aiba gi totodatd, cititorilor, ingdduinta deunele si fata scdde gi pentru alenoastre. Agteptdm partea din cititorilor sugestii indreptari edilia ulterioari Ghidului. a lnfinal, nerdmdne si exprimdm nu decdt speranla acest maicuprin cd cel gi pdn ritor ghid ministirilor schiturilor Rominia al din dintre apdrute cele giin astlzivi vafi deunreal folos pelerinajele cdldtoriile in dumneavoastri cdtr talnlca a vetrelor lume monahale romdne$ti. Edito

Parlarnala uale0rala

vlitttl I 0 vl0tult(nl, tklttlttiltt col (Oalodra SlCtrtul Dlnlltrlo Ntlu lnrpilratl &lrslantltrl:lorra, Hram: Sllntll $l (Paraclisul Parascheva SfAnta Patrlarhald), Gheorgtrc, Cuvioasd SfAntul Patriarhal) nr.25, sect. Dealul Mitropoliei, 040163, 4, Bucuresti Adresi: Aleea apropiere Unirii a Piefei din seafld Patriarhald in imediata Acces: Catedrala (GPS: 26'5'50.25'E) Bucure$ti; 44'25'26.87'N, arhim. Patiarhald); mare Stare$ ecleziarh Ministireadecilugiri (Catedrala Tlmotei Aioanei Rus Hristofora Stareti:stavrofora Patriarhal); de Mdnistirea maici(Paraclisul www.patriarhia.ro +4021 4067167, Contact

*loagta Sf. D{mirhcef trlsu,.pdffcsle , dc aStl{m@$"' r C fri;i ffera, Vasflectt $, Mare,,$f.Gri$rh , teiCogiil , , , Pderiri#: Sf. {Xmlfiecet Itffi,pausnt muCure+tilor (27 , ffit)

una functioneazd mdndstiri: de doud Patriarhale ln cadrul Catedralei (pe Re (pe Patriarhald) demaici ldngd Catedrala cilugdri ldngd $i una 2007 infiinfdrii fostluatiin noiembrie a Hotdrdrea Patriarhald). $edinta mdnds a fost faptul laorigine, catedrala o veche in cd, avandu-sevedere BaConstantin in de tire,ctitoritd 1656 voievodul Romdne$ti, $erban Tirii (1654-1 Biserica lmpar4i Constantin Sf. 658). sarab $i Elena constru Mdndstirii deArgeg a fos Curtea al bisericii arhitectural dupimodelul al Macarie Antiohiei Mitropolitul al de sfintitiin 1658 Patriarhul $tefan $i hrisov dom 669), Radu (1664-1 printr-un Voievodul Leon fdrii Romdnegti. in re$edinti mitropolitand (1668), sddevind hotird$te mdnestirea ca nesc RomdnennguldePatria la 0rtodoxe Bisericii 1925, cu odatd ridicarea Pictur Patriarhald. de capete Mitropolitand statut Catedrali hie, Catedrala in in anii Belizarie, 1932-1935 de a fost murald actuald realizati Dimitrie Otetel lucratein 0tilia lcoaneleimpdrdtegtisunt emailde stilneobizantin. ganu anii1961 se (in dreapti pronaosuluiafldmormin a -1964). partea in (t1948), (t1939), Justi Nicodim Munteanu Miron telepatriarhilor Cristea (12007).partea (t1986) Teoctist sunt ln stAngd aqe Ardpaqu Moisescu 9i La Bucure$tilo ocrotitorul DimitieBasarabov, moa$tele SffinUlui zate al din turnul-clopotnifd1698 Sf.Consta sepdstrezd rdsdrit catedr:ald de de lzvordtorul Mir,pedata de De Sf. tin Brdncoveanu.praznicul Dimitrie caloc a 2008, 26octombrie la350deanidelactitorire,avut resfinfirea Paraclisul Sf0ntul Gheorg Daniel. PF Patriarh tedralei, cdtre Pirinte de partea ma reprezintd cea la datd construitaceea$i custiretia catedrala, $i Tumul-clopotnild patriarhal.prezent lucreazdzidul la de se in ansamblu a al Sf.Constantin veche actualului patriarhale, al (1698) incintd regedinfei Brencoveanu

Ministirea DoamnaGhiajna

jud. 077040, llfov com. Hozevitul; Adresd: Chiajna, loan Hram: Sfdntul lacob dinBucuregti Giulegti-Sdrbi cartierului Acces: afld marginea se la Bddulescu (GPS: ierom, Atanasie 13"0; 25'59'53. Staret 44"28'45.32'N,

'bsteinrormare

lpsilan lui in domniei Alexandru Mdndstirea inceputi timpul a fost (1786-179 (1774-1782l,tiind Mavrogheni lui finalizatd domnia Nicolae sub gi in in are Biserica, consfiuitdstilneoclasic, 43m lungime18mindllime. ina turci fiind de niciodatd, bombardaticdtre cupulin nu mdndstires-aslujit '1977. din la s-a Turla inte sfinlire. bisericii prdbugitcufemurul martie de reactivdrii agezdmdnt Bucure$tilor hotirdrea a luat Arhiepiscopia lnana Sf. Dinitrie 2008, mdndsti defapful derefacere suntingreunateinsd cdbisedca ocrotitorul Demensurile Basarabov,

|||Ana$ilfeAAnllm

{}vlolrrltorl,vlrrlir|rrohirlo

kr lr At lt lililttlrtl lt r rM r r t llt t lltlv lt t t it t t t t l lrtlr lillrrllktt, l r a m l;)t t t t t lttklrr rror 1 4, rtr. (}4011,r;ttt;1,llll(ltll(}l,ill rilr, idt0sd: Attllttt, 2{), Plelei ittaproplerea t;o itt Caltilaltll, Anlitn irllli t;ttttlntl Mih{ritiroa ices: (GPS: 1 /7'E) )onlrlltutlei; 44'25'34,3'N,26"5'37. Stanciu; Contact+40213371304 Mihail itarefiarhim,

HotdrdAntim lvireanul. Sf. Antim ctitoria lerarh Mdndstirea este '1713, pe de este noii eaindlfdrii mdndstiri luatA data 5 februarie de popii in A Sf. )raznicul Agata. fostconstruitd,,mahalaua luilvagco", in fiind Sf. cu de unei )0locul biserici lemn, hramul Nicolae, sfintitd pdrticel dupd sunt clopotnita executate planuri- Moagte: chiliile, 1715. Biserica, paraclisul, dela$fintii de 40 georgiand. bisericii unul coeste treflat, Planul ierarh 0 marelui deorigine Muceilici,, florale. pridvorului cu fiind ornamentatemotive monumental bogat oanele NeoJ $. Mucenlcl gi sfinti: qiAsachie, celor Tuturor Sfinlilor icoana patru icoana din latapeteasmapiatrd, ' la Sf. de au Antim \lexie, Nicolae, giAgata fostlucrate insuqi Antim, felca St.Mc.Parasche. incepdnd 171 in tipocu 5, in de masivd stejar laintrarea bisericd. de il u$a va lvireanul tipdri Devezut: Sf. Tuturor Sfinlilor, Antim sa, din lrafia ctitoria cuhramul greci r Muzeu: carte cilugdrilor fanariot, cauza din Sub cdrti naimulte biserice$ti. regimul icoane pala- veche, gi 1910 constructia decade.ln incepe mdndstirea nstalatimdndstire, in bisericegt monahaldobiecte fdrd Rdmasd obgte de Sinod :ului Sf0ntului pelatura Na chiliilor. etc. Albe Bisericii Postdvari,Biblioteca filie trecut, secolului ajunge a parohiei ainceputul . Sfdntu 'n1927 parohie sine la 1938-1940, Sinod: 10000 in stdtitoare.anii de Antimul devine peste de cursurile sedesfdEoard Academieimuzici devolume, MitropolituluiAntim deschi ;titoria publicului personalitdti (Kuldghin)la0ptina, de cel injurul lisericeascd. luiloan Strdin dar9i Paul Vasile Voiculescu, Constantinescu, moTudor, Sandu lrecum in tinpulPinului cerculisihast 1945,laAntim, vorinfiinfain intelectuali, studentietc. rahi, MondiaL la Rdzboi sunt Mdndstirea collul al in chiliile RugulAprins.anii1984-1986 dinspre NV mdndstirii Antim se 20 au Sinod clddirea Sfdntului fiindmutatd m.lnanii1988-1996 dinBucuregti fos Jemolate, cdteva pe mozaic E. dinspre Monumentalul depefron- pdstrate luni noi :onstruiesc chilii latura pesfin{iiAlexie, Antim Nicolae, giAgata, moateleSf.Filofte reprezentdndu-i biseroieii, rispiciul de de Gre- dela Cuftea au executate0lga mari sinodal, fost sdlilor alepalatului :agipictura Argeg, arhigi Antim, staret Boghiu. Ultimul al Mdndstirii pdrintele reanu pr.Sofia de in deosebit vicovdrgitor,condilii a Boghiu, conkibuit mandrit Sofian Antimului" numesc ,,duhul lrege,ceea credinciogii astdzi la ce

Rom0ni Sfinfilor Duminica Ministirea


vietuitori, deob$te viatd U Maicii Teoctist, AcoperdmAntul RomAni, Sfdntul Sfintilor ilram:Duminica nr. 041334, 4, Bucuregti sect. 0ltenilei, 255, ftlresi:$os. lomnului; vecindtate Popegti-Leordeni a com. in imediata {cces: SE in Capitalei, 'pPS: 26'8'58.06"E) 44"22' 56,45'N, +40213614756 Contact ierom, Ungureanu; Petru Starefi

s-a ca Romdni dorlt vatra Moage:pdriicele inchinati Sfintilor mdndstirii Prin intemeierea perioada giduhul si comunistd,fiestrdmuhte oinmoastele Maicilor, demolatin Schitului in peacest Biserica, a fost in conceputdstilbrdncovenesc, indlfatd anii $f Andrei . loc. Sf. ParaclisulAco- Gheorgle, , func[ionezd La PF lainifiativa Teoctist. demisol 2003-2006, coloane Si.Ambrozie, cu Locagul impodobit capiteluri, este Maicii 9i Sf.Dionisie oerdmdntul Domnului. Tdmosirea din demolate Bucure$i. recuperate biserici dela ancadramente,

MAnaSUfSA

Unn$UAnA

l{ivkr[rrllonrrr, obgto vlttrl rh

Hram: Pogoreroa Duhuhtl Sllrrlll til{Irt, Aposloll 9ll,uvol, I'otrLr Nu$toroa Mulc Domnulul; Adresi:90s. nr,49,014254, 2,Bucuregtl Plpera, soct. Acces: demetrou Vlalcu, stafia Aurel tramvalul 5,autobuz 500mNdin 135; intersectia Pipera Alexandru $oseaua custr. $tefdnescu (GPS: 44'29'2.1 26'6'16,24'E) 1'N, Stareli: stavrofora Benedicta Chirobocea; Contact +4021 4908280

prof. lnitiativa indlfdrii Mdndstirii Christiana a apadinut univ. Pav dr. preoti me la Chiril6, care vormobiliza, se imediat 1990, multi dupd mai $i dlnl, iiil:i pentru dicidinBucuregti. 992, Teoctist binecuvdntare construir in 1 PF dd ffi:t.ffi#ffiiiflEi unui Complex medico-ecleziastic sdcuprindd ceurma o policlinicd, clini nornanufla Oe gio (lucrdrilepoliclinicd fi insd despecialitate mdndstire la vor abandona Calapde$i clddireainceputd ajungdnd sediu Politiei astezi al Rutiere).1993 pu in s-a ii:ri i1l0'iffifrn1d' piatra temelie noiimdndstiri. amenajeazd dechilii, de a Se uncorp dup planurile arhitectului 0ctavian Neculai. 2001-2005, in substanfiale dona Maria Vasilescu, familiilor $iViorica loan ale Buzin lii aledoamnei Liliana gi lon$iAdriana Chega contribui vor decisiv indlfarea pictarea la biser $i cii noului a$ezemant. hald productie tansformatdcdmi 0 fostd de este in gi debdtrdne. Biserica ansamblul mdndstiresc fi sfinlite 2005 PF vor in de gi Sebastian Teoctist PS - actualmente episcop Slatinei. al Altarul$i naos gi bisericii incorporateclidirea sunt in cdminului, pronaosulpridvor doar afldndu-se laexterior.iunie s-ainceput ln 2007 constructia noibiseric unei peun mai incdpdtoare, amplasament in acest incddin1993 sfinlit scop in 2008 reluate lucrdrilecelde-aldoilea dechilii. cele sunt la corp Din 16 gi maici surori mdndstirii, sunt ale doud medici, 11asistente iar medical f-.ttui:peffi*ie

Mdnistirea Plumbuita rovietuitori, viatddeobet

Hram: Nagterea Sf6ntului Botezdtorul; str.Plumbuita,58, loan Adresi: nr. 023637 2, Acces: 182, tramvai , foleibuz 21 , sect. Bucuregti; autobuz 282, 66,stafia Doamna (GPS: Ghica; 44'28'19.99'N, 26'B'5.87'E) Starefi arhim. Visarion Marinescu; +40212421728 Contact

pentru gi Plumbuitamonument referinfd de istoria arhite turaBucuregtiului ctitorie voievodului celTdnd - este a Petru (1 559-1 inceputd 1560, fi tdrnositd vremea Mih 568). in va in lui , nea Turcitul, cevainchina domn Plumbuita Mdndstirii Xiropotamu din iM0a,*telpa.rtscfe, gl.loastetel Sfdntul Munte Athos. Biserica reziditd temelii 1647 Mate este din in de sl, Nrcoqe; , .. prilej Basarab, cucare voievodul mai va indlla Casd o Domneasce $iun sr, ehesrghe; puternic deapdrare. zid Turnul-clopotnifa indltat anii1802-18 in este St Panlegmon' deegumenul Dionisie lanina, staref Xiropotamu. din fost la in 1573, la cel de Sf.loan Nou : priPlumbuita infiintatd, cdtre este de domnulAlexandru Mircea, al ll-lea lasrpeava: printre matiparnifi Bucuregti; primele din cd(iapdrute sunt Ieaici un Devdzut: traevangheliargi Psaltire.intimpul o Revolu{ieila1848, de mdndstirea va . Muzeul amenajat fi transformatd politicd. secularizare bisericd ininchisoare Dupd devine de in Casa Domneascd:mir. 1940, ln maregalulAntonescu lon intentionaPlumbuita ca sdcape cuprinde carte destinafia Panteon de Nalionaleroilor al romdni cdzuliin Primul Rdzb veche romdneascd, (nefinali Mondial, demardnd in acest ample sens acfiuni restaurare de religioasd, artd prin te). 1955, in biserica mdndstirii fi restauratd purtarea grijd PF va de a 130debusturi ale in mdndstiriiafld se atelierele Sectiei Picturd, de Resta domnitorilor romani, Justinian.incinta gi din Facultdlii Teologie, de Bucuregti, cabine un operd staretului urare Patrimoniu cadrul a

Haou uanasrtrea uooa


0 vkrtull(nl, (kr{)hitlo vlilln

Treime lram:SfAnta sect. Vodii, nr.24 A,040275, 4,Bucuregti ldresd: Radu str. MdrdSeSti. in apropiere a Pietei (metrou)a pasajului Unirii \cces; imediata Si 'l5, 104, 124,312,385 Iramvaie 27,30;autobuze: 123, 26"6'26.97'E) GPS: 44'25'26.65"N, Nectarie itarot arhim. $ofelea lontactwww.manastirea-radu-voda.ro

Radu s-au Mdndstirea Vodd descoperit{[oq$qis4ie4 Pelocul unde ridicd se astdzi ' paleoliticului. in vre- din"d'uu$eh' vestigii datate arheologice dinperioada mportante 'li pecolina apropierea Unirii as- ,Stl,htad6&r geto-dacilor, Piefei de din moa agezarea de ":' intr-un stra- H0fltflS: " fortificafii, constituindu-se punct de ldzidispunea puternice rang. tegic prim de Vodd atribuitd domnitorului Radu este Prima bisericd pecolina de fiind a cea Mlihnea Rdu cel (1508-1509),dea doua ctitoriedomnitorului (1568-1577), Fiul strdnepotluiVlad al Alexandru Mircea al ll-lea Tepe$. (1564-1601), savainzestra mdndstirea cumogii, Turcitul siu,Mihnea prestigiul Jara ln timpul Romdneascd. eiin de le$iodoare pre! sporind primabibliotecd BucuRaclele cu din este sale, domniei in mdndstire infiintatd noagtele Sfilntulu lui de Radu va ro$ti. 1595, ln Mdndstirea Vodd fi incendiatd trupele Sindin Radu Nectarie Eghin lui armatei MihaiViteazul. in acestora calea din m Pa$a, retragerea (1586-1626) dintemelii in 1625, inchireface mdndstirea, i/odd Mihnea Patriarhul Macarie alAntiohiei Paul lviron ndnd-o Mdndstirii dinAthos. Si profund imRadu in 657, Mdndstirea Vodd 1653-1 rdmdn Alep, Ce vizitdnd gidin1838 vor presionati ii din1829 acesteia. Cutremurele dearhitectura produce fiind ample Radu mari Mdfdstirii Vodd pagube, necesare lucriri ministru alcultelor, Titu in acea in le refacere.1875, Maiorescu, vreme - ca din rotdrd$te ddrdmarea pi(i insemnate mdndstire gia altor unei gihanuri Bucuregti clddiri din ncinte mdndstiregti -, considerate insalutotugi nedin Biserica, turnul-clopotnitd parte chiliivorrdmdne bre. Sio la Vodd Semi1839-1847 Radu vafunctiona Dacd lemolate. in perioada perioadd, Francez, pentru scurta Liceul o iar narul Mitropoliei, maitdrziu, perioadei de de va aici comunistefunctiona o gcoali cadre ainceputurile partid. dateazd Teologic, lasuddebisericd, aflate Seminarului Clddirile gia prin lui sale fiind lin 1893, construite grija lonScorteanu sorei Maria mdndstirea deseste in 1960, al cainternatseminarului. $chiopescu, Vodd de PF va biserica la Radu intreanii1969 liintata. Justinian restaura pdrintelui gi1974, aparfine 1979. bisericii locagul resfintitin Pictura fiind parte pdstrdndu-se o insemtotugi in Boghiu, pronaos rhimandrit Sofian in Mdndstirea reactivatd1998 a fost lui Tattarescu, natd pictura Gh. din Jecdtre Teoctist. PF Patriarhului Radu se in biserica Mdndstirii Vodd afldmormdntul (11977). Marina Justinian
- l .:- r :i I!.:., .

ualdaru$anl U|enesilroa
vlitltl ll-r vkrttlllotl, tktttltlltt (ltlsuticit txttaltt), tlll DLtntllnt Sl0rrtul lram: (blserlca clmltlr), kran ifl|rrlul Evan0hellstttl dln (clrnitirul ntirenllo0 itfrrrll Varvara jud. 077130, llfov com. \draad: Llpla, Grulu, sat peDJ lceoa: DN Bucuregti-Ploiegti, 101Balotegtidhr 1 pAnd Lipia, la ittr:lulall-Moara apoi 101 spre Vldsiei, DJ C (40 2. apoi rrnrulstlre km); Bucure$ti$tefdne$ti-Dascdlu, Cdlddruqani C Vldsiei, 101 DJ101 Mdndstirea DJ , Vldsiei; X; ltl4 Dascdlu-Moara dinMoara lll krn) pa4lqqs Moa$tfi t (il'S: 44"40'32.56'N, 6'0.62'D 26"1 moagtete . Uin locuri Cazare;25 +40217940307; GAtd; Lavrentie Contact Staret arhim. . $f. Gtigbd0

monu- D*iaiutf r;: . cele este dintre maiimportante Cdlddru$ani unul Mdndstirea . :', Dimitrig SJ, isDupd bisericeascd Romdneascd. prima dinJara nente arhitecturd de . (1870), Monahul, cti- 5i,'reoopqie a fost lui apa{inand Casian lorlografie a menestirii Sf.Artemie, I . (1632-1654). muntean, aflat si.tivru, ,' I Domnitorul Basarab in de torlti 1638 Matei pdti, prin inconllict Vasile al Moldovei, trecdnd aceste hotdrdq- Sf.Utaiqnq l Lupu cu pe din o schit unui los[ zideascdlocul vechi delemn mdndstire piatr6. $f"Iiifon, , : mdrturi- $f.Anastmia inainte la sihdstrii Cdlddrugani de1637 unei Dcspre existen{a Radu voievodului Mihnea lcoene@oars emis din Bo$te unhrisov 1615, in cancelaria $i tcoan Vldsiei adevi- dbrminunii o Codrilor va in Basarab ridica mijlocul 1 6). 61 -161 Matei l1 hmnului pe mare de inconjurati treilaturi unlac.Biserica a menAstirii, llrhieif rate cetate, Mir, lzvordtorulde poarSf. cu Inplan treflat, treiturle, hramul Dimitrie cu Dealu a Mdndstirii gicea ca$i arhitecturale biserica amprente t6aceeagi Patriinsotitorul Paul de domnegti laCurtea Argeg. deAlep, de Mldndstirii urmitoarea Devazut Romdne, in 1653, face, in Macarie Antiohiei Tdrile al ilrhului fdrd de a mdndstirii: inconjuratd o apd sfdr$it fdrdfund, . Muzeu: descriere Si ,,Este gi Numele Cdlddrugani..." menasti-manuscrise, cdfii hramul Dumitrusenumegte Sf. are broderi Prin bisericegti, provine laconfiguratia care aspectul cdlddri. unei are locului, rll de argintdrie yestita gcoald copigti, din a contribuit plinin veacu- deaur, Cdlddruganiul de sa icoane gi vechi perioadd literare. mai Cea fecundd limbii la rlle trecute crearea romdne picturi realizate cdnd, Nicolae de secoluluiXVlll-lea, al totugi rdmdne sfdrgitul mdndstirii dlnistoria Grigoresc (canonizat2005), Gheorghe in pdstorirea starefGheorghe la Gernica de Sf. sub Tattares ale focare unul devine dinprincipalele deduhovnicie aceasta 9iculturd Sava Henfia va dela tipografia Ungro-Vlahiei Bucureqti fi r Bibliotecd: in romanesc.1834, arealului astfel manuscrise implinindu-se Cdlddruqani, la Cocioc Mdnistirii al $icdrli mutatd metocul in greac (canonizat nevoitor bisericegti un in 2006), Dascdlul Sf. dorinfa MitopolitGrigorie italiand, de o In a mdndstire.1778 fostinfiintatdgcoali picturd, latind, in tlmp aceastd etc. Mdndstirea romdnd de!i1854-1855. in anii Grigorescu hecventatd Nicolae $ide pinacotecd, arelabazd coleclia arti a Mitropolitului de care neo bogatd Petrescu. Ghenadie din Matei domnitorului Basarab, MdndstiUechea a tronului sali la ajungi mari 0datd Pictura acum Tezaurului, bisericii addpostegte Sala rea Cdlddrugani, nu Cdlddru$anL in 1 Belizarie 191 . intre1950 1958biserica restauratd Dimitrie de este Si sd uitali vdoprili sub pentru incepdnd 1992, cu Marina. de Justinian mdndstirii restauratd PF afost cAteva in au stdrefie. prezent, loc clipe mormAntu o Laurenliu seridicd noud Gdtd, arhim. stdrdia Ia Biserica pdrintelui de din cet[fii. laclddirile in afara aflate lucririderestaurare ample Sofian fiind dateazd Evanghelistul, din1804, ctitoritd laAntim, Sf. cu cimitir, hramul loan ,Duhovn

MAnaflrrsa Dravropotgo8
/ vlululloato, rhr vlalil obtitu Hram: Arhanghell 9lGavrill, Sfin{ii Mihail StAntul Atanasie Mare, cel SfAntul MartirulFilosoful, Haralambie lustln Sfdntul $i Adresi: Stavropoleos, 030083, 3, Bucure$ti str. nr.4, sect. (GPS: 44"25'54.80'N, 26'5'54.1 7"0 Starefi: monahia Mihaela Luchian Contact +402131347 wurw. 47, stavropoleos.ro

este 0capodopere aarhitecturii romane$ti, fiin q1qpinarugere,.Mdnistirea consideratd


Sf.PaEUiBDn; . ,

's 'np , f u t u ; , : . ciibrdncovenegti, ziditd 1724 cdtre grec afost in de arhimandritul loanich
st,vir*tie naart m
$ $f.llnralambie Devizut: o Muzeu: colectie deobiecte vechi bisericegti, unele recuperatela de bisericile ddrdmate in perioada comunistd Slujbele la de Stavropoleos sunt printre mai cele indftdtoare intreg din Bucuregtiul - grupul psaltic Stavropoleos viatd fiind binecunoscut 6 vietuitori, deob$te a6tin tard, $iin cet giElena, Arhangheli 9iGavdil Hram: Sfintii lmpdrati Constantin Sfinfii Mihail strdindtate. Adresi: Schitul str. Darvari, nr.3,020473, sect.2, Bucuregti (GPS: 44"26'34,55'N, 26'6'24.65"8; Egumen: Teofil arhim. Andstdsoaie; Contact +402121 23247, +4021 15260, 21 www.schituldarvari.ro

patrimoniul dehSf,&,4#{; inclusdin UNESCO. Biserica mdndstirii, aparline stilepo ce ca

Stavropoleanul, domniei Nicolae (171 intimpul lui Mavrocordat 9-1730). In planurile cinta actuale ridicat 1897 s-a in dupd concepute arhitectul de lon Mincu. anii1890-1 bisericafost in 940 a inchisd. Printre slujitorii seam de pe dedupd 1940 amintim preotii Dumitru (care lonescu Palanca vapetrec 15ani inchisorile in comuniste) Ldncrdnjan. 9iloan Dupd 1991, administrarea lustin sub ierom. Marchig, mdndstire in pictura, cepe renasce. fostrestaurate sd Au iconostasul bise $iexteriorul (impresioneazd, noua ricii pridvorulu indeosebi, infdfigare a sculpturii ln incintd amenajat s-au o bibliotecd, o trapezd, 0 colectie obiecte de bise gi ricegti, stdretia chiliile. Vietuitoarele mdndstirii restaureaze vech cd{ icoane, broderii Vaprimi etc. statutul mdndstirepierdut 1826 de in parohie anul cdnd devenit a -in 2007.

Schitul Darvari

Este ctitoritin defamilia 1834 cdminarului Darvari.1835 Mihail in exis hu o bisericufd lemn, turld, hramurile din fdrd cu invierea l-azdr, Sf. Sf.lm pdra{i giElena Arhangheli 9iGavriil, cdteva fiConstantin giSf. Mihail chilii, $i indaduse pentru aici, slujire,2cdlugdrile.1865, legea 1 in dupd secularizi gi schitul inchis, monahiile lamdndstirile este iar trimise PasdreaCiorogd lncepdnd anul cu 1869 cdlugdrii laSchitul de Prodromul Muntele din Atho primesc permisiunea ctitorilor a secaza Schitul familiei de la Daruari atunc pentu veneau Bucuregti strngereaajutoare, cdnd la de ace$tia obligd Laschitul Daruari du-se sdvdrgeascd slujbe schit. cererea sd sfintele in l^a Mitrop. Ghena s-audesfd$urat, Petescu, ctitorului schitulin familia repard 1894.1n 1933-1934 anii schit Iainceputul anilor este restaurat cite generalul divizie de de Mihail Darvari, nepofulctitoru '90ai secolului fiind in trecut, manifestdrile biserica pictatd frescd losif Keber. 1959 de in schitul inchis este de cultural-religioase citreautoritdtile comuniste, cdlugdrii mutati Cemica, fiind la locagul deve cunoscute sub nind pictura cdtre pdrinte bisericd mir.Dupd este de 1989 restaunti de numele Serile de primul Soflan Boghiu. Patriarhul Teoctist,1996, in refnfiinleazd schitul, shre Daruari, care la au proven alacestuia actualul fiind episcopGiurgiuluiAmbrozie al PS Meleacd, pafticipat renumili Mdndstirii Crasna, Prahova.ultimiianiau locample in avut mod duhovnicioameni dinobgtea 6i

Mena$ilrea Gornrca
40vlotultorl, rftr vlutll rrlriilrr (ilrrxrrglro (lisorlca Hram: SfAntul Muconlc Mare din (blsorlca pe cetate); Sf0ntul lerarh Mare Nicolae de ostrov); Sfantul Calinic lerarh jud. Adresi: com. Cernica, 077035, llfov Acces: DN laEdeBucure$ti, din 3, ramificatie, din (dupd Pantelimon 9,5km), 301spre (4km) com. DJ S Mdndstirea la13,5 decentrul seafld km Capitalei (GPS: "N, Rom0niei; 44'26'13.81 26"17'6.90'E) Staretarhim. Macarie Ciolan go.ro; Contact +4021 17379; 351 www.cernica. locuri Cazare:40

locuri atractive depelerinaj Romdnia. Cernica din Lacul inconjoard r, ,$[:!{laotffi.:,rl le mai doue Sf. care temelia bi,'i cele ostroave0strovul ler.Nicolae, pdstreazd ,edlirfltii&r., sericii de vornic ctitorite marele Cernica in veacuri cu $tirbei, urmd patru S. Hafhffiinic,de gi Sf. -, cu Sf. h cdn{i* ; , ,i, . ' (1608), Ostrovul Gheorghe,cetatea Biserica Gheorghe 9i
,, (tl aPr$b} I :

s#Ht&$s#., situatdin imediata Cernica, apropiere a Bucuregtiului, dintre este unul ceg*$sqttiiee'efR1

Veche despiritualitate, giartd vatrd culture romdneascd, Mdndstirea

(1320-1S50). ambele ctitorii Sf.ler.Calinic la Cernica ale de in cimitirul mdndstiriiafle, asemenea, se de ofrumoasd bisericd hramul Lazdr, cu Sf. indlfata cdtre Cuv. de Sf. stardGheorghe la Cernica anul 804 de in 1 (in )e vizut: r Muzeu: obiecte de forma actuald, ctitorie Mitrop. a Nifon,1863). 1781, Anul odatd venicu ;ultcuvaloare de rea mdndstire in a starefului Gheorghe, destoinic ucenic Sf.Paisie al Ve(Sfinte ntrimoniu poate pe licikovski laNeamf, fi socotit, drept de cuvdnt, fiind de-al ca cel /ase, chivoturi, Sfinte doilea certificat nagtere Cernicdi. de al GheorghelaCernica reface de va :vanghelii), vegminte, obgtea monahald, dinpricina risipitd rdzboaielorciumei, ridicind din $ia )e4i, manuscrise ruind mdndstirea. in 1815, fi reziditd temelii Astfel, va din Biserica NiSf. ii hrisoave vechi, icturd Theodor colae ostrov. din )allady, lon PeOstrovul Gheorghepdstreazd, debine Sf. se destul conservate, ca'uculescu sastarelului GheorghelaCernica, Sf.ler.Calinic, in care de casa casa a locuit perioada in 1898-1 0 poetul 91 Tudor Arghezi, in care locucasa a it cunoscutul duhovnic llarion Argatu. Vechiul Monahal la Seminar de personalitdfiseamd Cernicadatnenumdrate a de Bisericii noastresd amintim dePF doar Teoctist, vreme optani,a invdtat aceascare, de la mdndstiii )imitirul w constifuie intr-un td gcoald. Dupd de-al cel Doilea Rdzboi Mondial, Cernica a gdzduit mulli mai ietdevdrat Panteon rlpersonalitdlilor rarhi Basarabia - teritorii din Tot anexate Rusia de sovieticd. la $iBucovina ri sericegti,ltu e, Cernica varefugia, Rusia, 1943 1946, pdrintele cu ral gi gi se din intre loanKuprecum storice, (n. pracldghin 1885), indrumarea vorcunoa$te sub cdruia indeaproape gi eologul scriitorul ticaisihastdajutali detextele doud celor volume Sborniculuila ale de Oi )ala Galaction, Valaanmulfi dintre membrii Rugului delaMdndstirea Aprins Antim. vegedintele Sfaprincipalin '60aisecolului Restaurarea mdndstirii fdcutin s-a uluifdriidin anii treTanrabia, din cut,dininifiativa Justinian PF Marina. Pictura exterioard a incintei mdndsr918, Halippa, Pan tiregti realizati pirinbleSofian este Boghiu, de impreund ucenicii cu sei. ndrtuisitorul peste Bogata biblioteci Mdndstirii a numdrd Cernica astdzi 20000 vode emnilelor conuniste 1000 dintre peste auvaloare patrimoniu. care FintinaTurcului de poetul lume, tanlanolide, Sf. larordtorul Mirsunt doud importante de alte regtin Daniel Turcea gi Paraclisul Dimitrie

P88ar8a [anasrlroa
vktttl 4hvhrtillloilnt, tlttttltiiltt (trlsotk;a Mak;ll tttitnt), Adttrtttltttit lltttttttLtlttl lrolttxr lram:til{]trta dltt rluurk;a olmltlr) llfov com, 077032,jud. sat fdro8[: Pasdrea, Brdne$tl, 1.ramiflcafieTroi{d" dln Bucure$tl-Constanta: ,,la Eces: DN3 (19 2. pAnd din proNt prln Cozieni lamdndstire km); ramificalie (25 prin pAnd Bucure$ti; lr{lns$tl Pasirea lamdndstire km)-din 26"1 44'28'0.78"N, 9'6,70'E) tiPS: Mihaela Costache itarel* stavrofora www.manastireapasarea.ro -1407 +402152421, 23079563, 3 )ontact

Vode 754- Y;aruiiune lui 1 3, a luat Mdndstirea fiinti in anul 81 intimpul Caragea (1 prin Cernica, Timotei laMdndstirea de fiindstaretul 1844), acesteia ctitorul icoanetidoare , chilii. Sf. cu tldlroa bisericute lemn hramul Treime a catorva ln geffiinun{: din unei $i de in ei va de rnll181 828 Calinic laCernica indlla locul o biserici zid iqoa#Maicii 6-1 Sf, (ddrdmatd va Tot iCoana lacutremurul 1838). Sf,Calinic oomnului din Nicolae Sf. :u hramul (1834-1838)MAntuitotutui gi 'l etltor albisericilor hramul Maicii Adormirea Domnului cu minuna$ , Diin domnitorului pornnut plSf,Treime (1846-1844. a Ultima fostsfinfitd timpul (1804-1873), fiind intre Dionisia. 1967 Devdzut: stareli monahia nltrle Bibescu 9i icoane Patriarhului Justinian . Muzeu: cu a fost mdndstirea renovatd binecuvdntarea 1975 carte vechi, broderii, pe in mdndstire ate- veche, existe Bucuregtilor. Arhiepiscopiei Vlarlna, cheltuiala sculpturd patronezi Teologic Sf. Seminarul Mdndstirea lore croitoriepicturd. de $i Pasdrea Lacul Fllofteia-Brdne$ti supravegherea cdmin bdtrdni. de saun sub $iare giPildurea

Moa$ie : p{rthele lasf, ; de Pantdtimon $f.Mina,

Sitaru Nicolae, Sfintul Ministirea


viaF | 5 vleluitori, deob$te Nicolae tlram: Mare SfAntul lerarh jud. 077111, llfov com. sat [dresd: Sitaru, Grddigtea, peDJ MoaraVldsiei, lccesr DN Bucuregti-Ploiegti, 101Balotegti-Caciulatidin 1 pdnd (46 2. Srddlstea-Sitaru,lamdndstire km); Bucure$ti$tefdne$ti-Dascdlu, Vldsiei, 101Grddigtea-SitaruDJ Vldsiei; 184 UolDC DaFcdlu-Moara dinMoara 26'19'3.40'E) 44'40'48,12'N, Sitaru km); Vldndstirea (43 (GPS: Haraga Nathanael Itarefiierom. (vara) 40 5550; +402432801 +4072091 Cazarci locuri 65, Dontact

fac Pustincu din Pasdrea Mdndstirea o binecuvAntatd gi oazd linigte de rugdciune,

primei a de de biserici ziddinsihdstria laSitaru fostboieCtitorul Brdncoveanu. Constantin I domnitorului strdbunicul rulPapa Greceanu, pidupd grdie$te va \n1752 biserica fi refdcutd iznoavd", cum ,,de fiind Neofit Mitropolitului alUngro-Vlahiei, pictatide in $ania, vremea giConstandache", Moaste: Constantin Dima Grigorie, ierei, ierei, $erban, ,,Neacga Oin pen- perticete . otemnitd vafuncliona in mdndstire Dupd secularizdrii, in1753. legea rna$tsle desecudecdtinainte cdlugiri erau mul{i 1875, lruminori.ln laSitaru mai lprlnOrei, pustie. in anul St. (decembrie in 191 mdndstirea Abia rdmane 5 1863). larizare Sirnmlroae, se Atanasie din Cildiruganibr, doi 1928, cdlugdri obgtea 9iMartirie, mu- Sf.Pantetimon, aici in sosesc 24decdlugdri Sf,|ov ta schitul. 1944 cdutdnd reinvie sd HilaSitaru, de decretul Poceae\r : Chiar Noul refugiali laMindstirea Neamt. 9idupd de basarabeni, viedoi din a mdnistirilor, 1959, dintre de comunist, desfiinfare regimului viala Dupi mdndstirea. 1971 duhovniceascd refuzd pdrdseascd sd |uitori pdrinlii Ghenoiu Bogdan, Gherontie Damian incepe renascd, sd laSitaru 9i jurulloro obgte in ani numeroasd.ultimii in reugind adune sd Gherasim

lvlulluUl,llou DullluIGAFEFI|r 4bvhrlulloaru, rlrr vla[d olriilu

frlUfUgAf lU

Hram: Trelme, Sldnta Adormlrea Donulrlul, Malcll Ouvloasa Paraschev jud. Adresi: Ciorogdrla, com. 077055, llfov Acces: Bucuregti: (20 decentrul din A 1 km ora$ului), DJ601(5km); apoi (3 pdnd oridinAl (15km), DJ602 km), apoi indicator CiorogArla, la spre (GPS: mdndstire, insat.; aflatd 44"26'14,37'N, 25'52'37.95'D Starefi: stavrofora Bostan; Lucia +40213147058 Contact Mo$b; pArficate dinmoagtele ' U. np.nrrdrei,, St, Si,$tehil, toaa Surd.eAui. : St Sitvestu

gia Mdndstirea ctitoria este vornicului Constantin Samurcag soliei saleZinca, 1808. dedumnezeiascd acegtia hoterat ridin Plini rdvnd, au se pedurea parte Codrii diceldngd Cotroceni,fecea ce Vl6siei, menAs din o tirecutreialtare. Primele vieluitoare fostdoud nepoate au cdlugirile ale (1807-1816), document ates star4ului Timotei laCernica de lntdiul care Devizut: td existenfa Mdndstirii Ciorogdrla o HotdrilreDivanului Romd este a Jdrii . Muzeu: icoane ne$ti 31mai1811. 1845 din in clucerul Alexandru Samurcag, de nepot gicarte veche gi frate fiuadoptiv ctitorului, prima al face repar4iebisericii, sufea care romdneascd, chivote, rise urma in cutremurului 1838. din Domnitorul I vasemna rezoCarol o ve$minte prin Ministerul lutie, 1869, care in Cultelor acorda va mdndstirii o sume pentru Pictorul Nicolae considerabile o noud repar4iebisericii. in 1814, urma ina in unui Grigorescu a gi vor cendiu, fi distruse dechilii. cutremurul1940 30 Dupd din bisericao intocnit, 1870, in parte chiliile din reconstruite grav sunt avariate, locagul ddrdmat fiind din pentru unplan gi prin generalului temelii reconstruitintre gi1944, contribulia 1941 Teopictarea Mdndstirii prefectllfovuluiacea perioadd. anului Ciurea, in al lnvara 1944, racla Samurcdgegti, cer1nd dor gi cumoa$tele Cuvioasei Sfintei Parascheva adusd addpostiti bia fost in naicilor1000 de galbeni. Suma fost serica a pictura Mdndstirii Samurcdge$ti, Din bisericii care apa{ivechi, a insd prea mult mare nutluiGheorghe Tattarescu, maipestrat cdteva s-au doar fragmente. in pe pos iIitrilil ntru ib e giElena cimitirul mdndstirii afldbiserica hramul imp.Constantin se cu Sf. nandstiriL Aceasta indltatd anul 876. sunt in 1 Aici ingropate monahia fiicaluilonHeliSofia, vafi pictatil de pentru scurtd adeRddulescu, invdtdtoarestaretd o vremb Samurcd la Gheorghe Tattarescu $i printre primele eroului Valter Maracineanu, Sarandi, Frosa contra suneide500 $e$ti, mama $i degalbenl Lucrdrile actrile teatru Romdnia. in 1960, mdndstire existat de din Pdnd in au atelidepicturii s-au gi ere lesetoriecovoare. de Astdzifunctioneazdaici detdmpld unatelier pe incheiat data de riegideinrdmat (primele icoane ma$inifiind dePatriarhulJusti aduse 13decembrie 1870. Marina,1961, Germania). in din

Schitul Vidra
in obgte formare Hram: Sfdnta Treime, Martiri Sfinfii BrAncoveni jud. Adresi: Vidra, com. 077185, llfov pe Acces: schitul amplasat localitiifile giBerceni, BucuregtiDJ401 este intre Vidra din , 7 kmSV lastaiia metrou (GPS: de de IMGB; 44'16'51 .18'N, 26'11'58.79'E) Egumen: ierom. Andrei Vizante

Schitul fostconstruit donat a Arhiepiscopiei Bucuregtilorcdtre de $i patronatd Marcela Fundatia Tezaurul Sacru, de Ghiulbenghian. tePeun gi ren cca has-au (chilii sediulfun de 5 construit paracliso clidire un Si da!iei). Lainceputul 2008, Daniel anului PF hotdrdgte agezdmdntul ca donatsddevind metoc Mindstirii Vodd. al Radu

unagov Mana8uroa
vlitltl 2 vlttlttllutl, tlttttltitlo Dtltttttttlttl lntrann Blsorlcd itt a Mak;ll Hram: 077117, llfov sat Snagovulul, Grulu, com, Adroai: Slll$toa Jud, ps pe C apol E 1, Accoe: dlnBucuregtl DNI(36km), spre dlnClolpanl DJ101 8 km (28 apoi, pdnd dobarcaderul Snagovului; DN1 Bucure$ti km), din 2.pe Sillgtea lu (13,5 lffi); spre rlupd Sdftlca, E,peDJ101BGhermdnegti-Snagov-debarcader (GPS: 26'1 44"43'46.88"N, 0'30,36'D + 247 +4021 0394, 407 68941 491 Varahii I Bdndfeanu Staretlerom. ; Contact:

giculturd orcentru spiritualitate de Snagov Mdndstirea - vechi printre de ale - se ctitoriile seamd voieromdneascd numere todoxd (1386-1418). construitd cdrdmidd, in Este din Mircea Bdhdn cel vodului pe lacului Snadin fiind athonit, amplasatd 0 insuld mijlocul stllblzantin, moce a$ezare s-a sdpdturilor arheologice constatat prima ln 0ov. urma Turnul-clopotnitd almdndstirii din alXl-lea. nahale aicidateazd secolul de * pdstrat in zilele pdnd Mircea noastreeste ctitorie domnitorului cel a lui ucis Dupd la se Bdir0n. traditie, Snagov aflemormantul Vlad |epeg, BaSf. din de Bisericafostrecldditd temelii cdtre Neagoe a lnanul 1476. din din Prima dateazd 1563, Romdnegti. picturd domnitorulJdrii larab, La lui celTdndr. lui Ciobanuapadine Dobromir vremea domniei Mircea $i (1694-1705) tipdrit s-au lvireanu Sf. in stdretiei Antim Snagov,vremea greacd arabd. gi romdnd, slavond, in limbile cdrti malmulte biserice$ti prima latinegti faraRomdneascd, din carte litere cu Tot afosttipdritd alci giEtena.in ulttlui sluibei Constantin lrdnduiata sub cunoscute numele: Se conlucrdride restaurare a mdnistirii. afldin mllaniau loc avut ample pelerinilor. mai mdndstirea accesibild un care structie pod vaface

Mdnistirea Jiginegti
viap 1 vlefuitoare, deobgte 30 Maicii Adormirg4 Domnului Hramr jud. 077050, llfov com. Adres6: Ciolpani, (35 apoi la DNI la din Acces: Bucuregti p0nd Ciolpani km), 2 kmVpdnd mdndstire; (GPS: "E) 44"43'44.57"N, 26'5'1.61 Eufimia Popa; monahia Starefi: +407643841 Gazare: locuri 95; 30 +4021 2668216; Contact

ci inifiativd ctitoriceascd, nu fiinfd dintr-o Mdndstirea Tigdne$ti a luat Este vechii ai afundatdin codri Vldsiei. mai nescut intii cao sihestrie, B-a printr-un dedonalie diniulie 1780 alluiMatei act documentar atestate gialverigoarei Parascheva care sale Cdplescu, ina[eo biseriflginescu pentru MdnistiriiTigd1800, starelul nevoitoriisihdstriei.ln cutd lemn din sd Filitti, ca Mitrop, Dositei hotdrdgte pustnicii fie Dositei, sfdtuit de ne$ti, Vor aduse locul fi in acestora cdlugdla Cdlddrusani. tansferati Mdnistirea qi in este Turbali Schitul Maicilor Bucuregti.1812 condin rltedelaSchitul Astdzi Maicii Domnului. sepdstreazd cu biserica hramulAdormirea struite picturd locagului, fiind biserica repictaa din urme frescd vechea de doar Mdndstirea grav Devdzut: a fost Belizarie,stilneobizantin. in tli in 1929 Dimitrie de de La functionezi ateliere fe- . Muzeu: 1977. Tigdne$ti de din afectati cutremurul obiecte de -infiintate din1923. cult, incd nationale broderie artisticd, icoane, broder sutcovoare, tesdturi (la muzeul, elc. trapeza, chiliile, refdcut biserica exterior), ln uftimii s-au ani

ucn|Iut Moara Ytasnl


fdrd obgtn

giElena Hram: Sflntll lmpdrafi Constantin Adresi: Snagov, 65, llfov com. 0771 jud. Acces: afld plin in se in c0mp, imediata apropiere a punctului Snagov peviitoare nodal de autostradd Bucure$ti-Brasov (GPS: 44"40'1 5.58'N, 2'29.40'D 26"1

Moara Vldsieifost infiintat intiativa Daniel, PF Schitul a din Patriar BOR, anul in 2008, jurul in fostei Vldsia, desfiin bisericule a satului sat in anii'50aisecolului Biserica hramul imparati trecut. cu Sf. Consta prin giElena fostindlfatd purtarea grijd staretului Mdnistirii a de a Cdld ru$ani, Martinian in anul locuitorilorco Stoicescu, 1927, sprijinul cu din muna Afumati. afectat cutremurul 1977,locagul repa Grav de din vafi pe perioadd ratdegospoddriapartid, terenul de cireia aflain se acea lr prezent facdemersuri recuperarea pentru se terenului bisericii, urmd gi timpaceasta fie restaurati sdseinceapd caTn scurt sd zidirea unu corp chilii. de

Arhangheli, Schitul Sfinfii Gineasa


viafd 3 vie{uitoare, deobgte

Hram: Arhangheli 9iGavriil Sfinfii Mihail jud. Adres6: Geneasa, com. 077100, llfov Acces: DN Bucuregti-Constanla: din 3 1,ramificalieTroifd" NE spre ,,la prin pAnd (21 prin Cozieni laschit km); ramificafie Brdnegti Pasdre 2. din pdnd schit km). Cozieni neasfaltat (29 Din la drum (GPS: 44'28'59,77"N, 7'8.82'E) 26"1 (Mdndstirea Egumend: Mihaela stavrofora Costache Pasdrea) +407 47041, Contact 227 rr'nrrrw.schitul-sfintii-arhangheli.

pe - agezat malul Schitul Gdneasa lacului Pasdrea, intr-un incdnt pdrHaele iilof,$ter dinfffiele,'j torcadru natural este Marin.lnd[ar ctitorie familiei giMihaela a Sorin

locag in PF Teoctist. cu l$.fiffiffi#Eir: sfdntului incepe 1995, binecuvdntarea f -in Vlad de - a fost 'S1#.1 Biserica stilbrAncovenesc proiectatdarhitectul :sihasflt*:F.,E ii:;

pe mirPopov, sfinfitd data 13noiembrie decdtre teo fiind 1999 ips de dosie, Primegte deschit actualmente arhiepiscop alTomisului. statut din gi anul 2000, 2001 supraetajeazd dechilii seconstruieg in se corpul o frumoasd trapezd. gimozaicurile poane Catapeteasma exterioare bisericii ale semnetu profesor Achitenie. celebrului lon Vitraliile fostrealizate losif au de Cad (terminatd2008) in 2002-2003, pictura iar in lui apatine Alexandru Nico lau. Biserica schitului Gdneasa unveritabil este sanctuarsfintilor al romdn Sfdnta Filofteea, Teodora laSihla, Dimitrie Basarabov Sfdnta de Sfdntul fiindzugrdvifi cuo mdieshie seamdn. fdrd aici gi in cadrul functioneazd schitului unatelier croitoriebroderie. de

EroDu Menesflroa
ttltttltr Fta lilltrlll Atlrnttilltoll lil0itvtlll Mlltitll lram: r;orrr. 107100, Prahova llroht, ldr6rl: lud. peDN1/E lccaa:llrrr:rrregLl-Plole$tl-Cdmplna 60,95 km;CAmpina-Brebu, DJ DN 60 1/E l),1 km; lltlt), 102,12 Bra$ov-Cdmpina-BrebuJ100, 102, ([iPS: 0'54.03'N, 46' 25" 4.72'E) 45"1 I I krrr; 731 + muzeograf Radu Rdzuan ; Contact 40244357 nf Mmf strator:

(istorie, artd fiind . Muzeu din '1640, Mdndstirea dateazd anul Brebu arhitectonic Ansamblul feudald), vech carte Balui domniei Matei ctitorii cele [nadlntre maiimportante dinvremea obiect romAneascd, Mihail religioase, Sf. (1632-1654). domneascd, cuhramul Arhangheli Biserica Barab brdul unicat consideratd in Tara Sf.Antim plGavrlll, o grosimezidului 2 m,este de a cu lvireanul 1650, desdfiind in mdndstirii a inceput anul Constructia Rom0neasci. yArgltd Constantin ii din in 1689. Cutremurul anul1790 Brdncoveanu de lmprejurimi: Basarabridicat . Mdndstirea a Brebu, La mari tlaproduce stricdciuni. Mdndstirea Matei Cornu Doud case o impundtoare domneascd. hri- . Valea monahilor de aldtud chiliile Doftanei 1690 de 52 1689 memoriald Boavo din24februarie si2 iunie scutesc ddri de r Casa datate Grigoresc pentru ajuta terminarea A statut mdnds- Nicolae de mdndstirii.avut la a localnlci, CAmpina averilor in 1863, arelocsecularizarea mdndstiregti. cdnd tlropAnd anul iar domneasci chiliile ruinat, casa s-au in bisericd mir, de Iransformatd pe sanaCivile, Eforiei a Intratin administralia Spitalelor devenind,rdnd, istoric preventoriu,debitrdni. 1957 1959 monumentul intre azil torlu, 9i prin sub efectuate de la sa a fostreadus forma inifiald lucrdri restaurare, mdndstilstorice. Clopotnila patronajul Monumentelor Direcliei Comisiei are Zidul din cele frumoase Muntenia. deincintd una rlloste dintre mai o imagine groslmea1 mgiindlfimea5-6m,conferind ansamblului de de pentru se in prezent facdemersuri recdpdtarea medievald. dofortdreald mdndstire. de statutului

Devizut:

Caraiman Mdnistirea
viald 6 vlotultori, deob$te Maicii Adormirea Domnului Buna Sfintei indlfarea Cruci, Vestire, Hram: jud. 105500, Prahova Bugteni, nr. str. Adrosil Palanca,24,loc. (Bucuregti kmqi 131 hotelului dinBugteni Silva apropierea se Accos: aflain 400 fie fie ajunge cumaqina, pepotecd m l/E se 30 Bra$ov km,peDN 60); poate Silva. dslahotelul (GPS: 25'31'45.75"E) 45"24'25.88'N, 351 I 4, + 27 Pui ierom. Gherontie u; Gontact 407 2028Q + 4021 1737 Starefi 50 Cazare: locuri

[toa$s: p,ffticeJe i

monahale dinmm+iete' . din maitinere aqezdminte - unul Caraiman dincele Schitul * a fost Sf. , 1998, binecuvdn- Nimlae, cu in Bucuregtilor infiinfat anul Arhiepiscopia : S. lnton, indltarea agheasunui Puiu. Gherontie Dupd de tarea Teoctist, ierom. PF St.Paiascfreva, (1998), 2001 sfinliti, PS de Sebas- St Cosrnasi in este chilii matar a unor provizorii $i (actualmente cu o biserici episcopulSlatinei), delemn, hramulAdortlan Pamian la de cu Lucrdrilebiserica zid, hramulindllarea Maicii Domnului. mirea imprejurimi: in ani incheiate. ultimii s-au . Castelul in sunt incepute 2001, aproape Cruci, Sflntei Zamora trapezd Din arhondaric, etc. 2008 Cantacuzino, corp maiindllat impundtor dechilii, un Bugte So- . Mdndstirea Centrul funclioneazd in mdndstirii de statut mdndstire.cadrul cap[td

MAnailtrgauoprura
fdrd obtto glElena Hram: Sflntll lmpdrall Constantln jud. Adres* CepturaJos, sat de com, Ceptura, 107126, Prahova Acces: centura est PloiegtiuluikmdelaBucure$tiDN 60), (68 pe j/E din de a DN 1B25,5 spre apoi 102M NpAnd Ceptura Jos, km km E, DJ spre la de 4 (GPS: 45'0'35.69"N, 9'48,78'E) 26'1

jumetatesecoluluiXIX-lea cdlugdrii la Schit ctitorit prima in a al de de Mdndstirea Cdlddrugani cerei - al metoc fi pdnd anul19S9. urma va in in Decretului 410/1959, cilugdriisunt atungali schit, rdmas din A capaz nicAiingrijitor albisericii unsingur doar monah. moartea Dupd acestui locagul fi ldsat paragine, devenind va in pentru chiliile addposturi anima leleunuiGAS. Reinfiintarea Schitului Cepturafostaprobatd Sfdntu a de Sinod dinanul incd 1996, lipsa corp chilii, mijloacelor insd unui de a de pentru traigia fondurilor resturarea bisericiifdcut pdnd prezen a ca in sdseafle doarin administrafia centrului eparhial.200g fostridicat ln a la rangul mdndstire. de

Mdnistirea Gheia
9 viefuitori, deob$te viatd Hram: (biserica Adormirea Domnului Sfdnta Treime mare), Maicli (paraclisul) jud, Adresi: Cheia, Mdneciu, loc, com. 107356, Prahova Acces: 1/E60,DN 133kmdinBucuregti; kmdinPloiesti; km DN 14, 67 47 dinBragov. (GPS: 45'27'23.58'N, 25"57''l 6.09"D protos. Starefi Damian Toderifii contact+ 407 45432, 4024 4135 245 + 429 Cazare:50 locuri

trus turci 1777. de in Adormirea Domnului, in anul Schitul Maicii ridicat giel, 1790, dispdrea mistuit unincendiu1832. va de in Biserica actuaE gi avand hramurile Treime Adormirea Domnului, indlptd Sf. Maicii este lmprejurimi: in r Mdndstirea de Suzana 1835 cdtre ieromonahi doi originari Transitvania din gi - Damaschin lustin,cumetania Cdldirugani, terenul pe la donat vel-vornicul de Mihail pe Ghica. Biserica sfinfitd data 20iulie a fost de i839,decdtre episcopu Chesarie alBuzdului. pictorului Zugravul. Fresca aparfine Naum Catapeteasma, la lucratii Viena,fostdonatd episcopul a de Chesarie alBuzdului. lcoanele impirltegtisuntopera Gheorghe lui Tattarescu, argintate cdtre fiind de megterulLazdr Ploiegti. din Paraclisul hramul cu Adormirea Domnulu Maicii gi a fostctitorit 1924 1927 cdtre intre de stareful acea din vreme Grigorie printr-un Georgescu. Sedistinge frumos iconostas, sculptatin decilemn paraclisului pdstrate icoaneimpirdtegti reg. naosul ln patru sunt dinanul 1799, aparfindnd biserici. vechii Minastirea a fost trecut, numeroasele prin Cheia in eiactiuni cade gi prezenta ritate prin monahilor ardeleni unul centrele aici, din misionar

De vizut: primul Dupd tradifie, agezdmdnt monahal peaceste de meleaguri a de ' Muzeulobiecte fost intemeiat cdtiva de ciobani Sdcele,jurul din in anului 1700, disfiind bisericegti

manaEuroa uraEn8
lb vkrlultorl, rftr vhrld otr$tn glIona lmpdrall Constantlrr (blsorlca AcoperdmAntul vocho], Inm: Stlntll (blserlca SfAntul Tozvlteanul devard), (altarul Domnulul noud), llls ilnkJl (paraclisul) ifltrlllRomdnl jud. com, 107326, Prahova ldrosi:satSchlulegtl, lzvoarele, gpreCheia, 60, 1A hcca:DN1/E DN Bucureqti-Ploiegti-Chirilegti Vdlenii loMunto), DL apol pdnd Schiulegti, Delamarginea la 6 km. satului (ultimii ir;hlulogfl 3 kmpdnd mdndstire kilometri drum neasfaltati) incd la de sunt 45"1 .25'N, OPS: 7'41 25'55'35.81'E) Nlcodim Dimulescu; Contact +40244292560: lbrltt arhlm. Cazare:50 locuri

jumitate secolului)Mll-lea, intemeiati, lcg*nefaild# A luat fiinfd prima in a al fiind -q {rfrtr|ihffin probaUffjte sihagtri zona :clmal cdtiva din Vdlenii Munte. de Prima atesta- Melglf frfl$i.iliiirr 'cdocumenhri monahale unactdedonalie, care mentiavetrei este in se )neaze existenp schit o bisericutdlemn, 1745, unui cu de datat Propriehpostelnicul Conshntin locuri, Dinu ul acostor Poflogea, preotului fiul Radu LaMdndstirea rotlogea lwoarele, pentru gi-au din hotirdgte,1828, in zidirea biserici unei satul Crasna fdcut gase ldlenarlsatintemeiat anul , dinpricina dupd 1821 ndvdlirii turcilor. Biseri- ucenicia dintre inaftii ierarhi ai 1828, cdteepiscopul ;avafl sfintitdin de Chesarie alBuzdului, pichtd fiind Bisericii 0rlodoxe Pilmul n 1834. staref fostchiar a ctitorul, cdlugirit numele Chesa- Romilne. sub de fl viafa la timp, defiulsiu (monahul le,Va urmatin monahali, scurt Nil). $i )upd fiind secularizare, decade, inchinat schitul Ministirii Cheia.ln 1920 lmprejurimi: nalavoa singur un cdlugdr. lncepe renascdin prin sd 1964, osteneala r Salina staSldnic 'afllor (viitorul giTeleormanului) Ghedeon, Galaction episcop Alexandriei al Prahova Cahpeteasma vechi, bisericii lucratii Viena, acoperitii r Muntele Sare la este de cu il Nlcodim. naturald, blfi deaur. anul ln 1983, biserica a fostrenovati. 1991 fi re- rezervafie veche in va prin ilctatd, purhrea grijd PF de a Teoctist, pictorul-reshuntor Chi- Sldnic de loan . Serii, prin lac,Dupd 1989, osteneala Galaction, construit monument Muzeul Sldn PS s-au un picht gi il eroilor deloan Daniela Moldoveanu, unimpunitor arhondaric Ai giun mcorp chilii. mairidicat noud de S-a o bisericd zid, inglobeazd de ce Capata statutul mdndstire200'1. de in Dnaclis.

tllinistirea Chiforani
I vlefultori, deobgte viap lram: Mare Nicolae Sfdntul lerarh ldres[: Chilorani, Bucov, 12,jud.Prahova sat com. 1071 (68 pe tccss: centura esta Ploie$ului kmdelaBucuregti DN1tE din de i0), 1B6,5km, DL Npdnd Chiforani, km DN apoi spre 1,5 la 44"58'26.32'N, 3PS: 26"7'6.88"0 protos. itare$ Casian +40721070577 Costache; Contact

Biserica mand$rii dateazd la sfdrgitul de secolului XIV-lea, al fiind fltoria Tincdi Mdricineanca. pietre mormdnt Doui de agezate dreapin gi - a a pronaosului protosinghelului slujitor bisericii ctitor, Macarie, al jupdnite gi lln1524, a doamnei 1756 Stanca, - dau mdrturie vechide locafului. Ultimele restaurdri bisericii avut in 1921, noa ale au loc 1956 grinzile imbinate, gilabisericile t 2007. Biserica dinlemn, este fiind ca llnMaramureg, in coadd rindunicd. Tdrnositi 2007 PS de in de Sebasti-

MAnASflfeA

GApldavf,

l,vlnlrriionrn, tlnobstrr vlnla

Hram: Muconl0l glAstlorr Sflnfll Eplctot jud, Adres6: Capldava, Topalu, sat com. 907281, Corrsturrlir Acces: Cernavodd,situatd 59kmVdeConstanla70kmEde din loc, la sl1 Bucuregti,kmNpeDJ223pdnd Capidava 20 la (GPS: 44'29'39. 28'5'32.80'E) 1 2'N, Stareti: monahia Mihaela Pantea: +40733323596, 42650460 +407 Contact imprejurimi: r Ruinele cetdlii Capidava . Muzeul artd de gi Dinu Sevasta t/intild, Topalu

pentru pietrei Sdpdturile punerea detemelieMdndstirii a Capidava, din proiectuluituristico-arheologic iulie 2009, coincis lansarea au cu Capidav Redivivus, geticd cehtea Capidavainglobdnd bazilicd, care 0 milenare sub aufostdescoperite oseminte martiri. contributie sfinte de importantd la 0 constructia a$ezemdnt noului a avut-o monahald la Mdndstire ob$tea de Sf.loan in Casian, frunte starqul cu lustin Petre. in prezent Pdnd s-au paraclis. construit delemn trei 0 case cu chilii, trapezdunmic o $i

Ministirea Colilia
7 viefuitoare, deobgte viafd Hram: Intrarea DomnuluiBisericd, Maicii in Sfdntul Gheorghe jud. Adresd: C,olilia, Cogealac, sat com. 907070, Constanfa (24 apoi Acces: 2ZEB7 DN Kogdlniceanukm), peDJ222M Constanfa-M. pe pOnd Tdrgugor-Cheia-Grddina. Grddina, DLpietruit lamdndstire Dupd satul q (25kmdinMihail (GPS: 36' Kogehiceanu); 44" 14.24" 28" 44.95' N, 24' Stareti:stavrofora Rafaela Broascd Contact +407 27951620, 433421 : wun/\r.manastireacolilia.ro +407 51

:,, Mgg$''tsl : . gruLainceputul alXx-lea, Dobrogea stabilit multe in sec. s-au mai srlilli:do'lAi puri etnici ciiiui germani,noile agezdri conshuite de in lor fiind locaguri cult de A'darnclf$i{eee;M deritcatolic. 1942, in odatd retragerea cu in Germania, colonigtilor statul german primi pentru va despdgubiri partea din romdn statului casele conpe pentru struite aceste locuri, inclusiv loca$urile ln 1945, decult. locagu decult satul din Coliliarevenit a Bisericii Romdne. incepdnd Ortodoxe cu populalia 1963, ortodoxd satincepe migreze localitdti din sd spre mai dezvoltate, biserica rdmdndnd in stare avansatddegradare.binecude Cu vdntarea Teodosie, 2001a fostinfiinlatd fosta IPS dupd , in localitate Coliliamdndstireahramul cu Intrarea Maicii Domnuluiin Bisericd, Agezdmdn tulmonahal desfdgoard actiuni ample caritabil-sociale, centruRidicarea luisocial fecut sprijinul s-a cu financiaroamenilorafaceri al de George gi Teia Becali, Sponte Gheorghe Biserica sfinlitd 2009. Goga, in a fost Ministifea CfUCea 5vietuitoare, ob$te viaid de

Hram: lzuorul Tdmdduirii, Teodora laSihla Sfdnta de jud. Adresi: com. Crucea, 907095, Constanfa (p0nd Acces: DN2A 55kmNV Constanla in localitatea /E60, de Mdndstirea Crucea). se (GPS: afld situatd4 kmdesat; la 44'30'23.94"N, 28'13'4.68"E) Starefi:stavrofora Teodora Tdbdranu; Contact +407 40823232

A fostinfiintatd 2005, vecindtatea izvor in in unui tdmdduitor - ameprin preotul satul najat anii'30decdtre din Beltdge$ti. BiseConstruclia riciiSf.Teodora laSihla delemn, stilmaramure$ean de in - a inceput in 2005, finalizatd 2007S-asfinlit 2009 cetre Teodosie fiind in . in de iPS

Dorvent Ulinistlroa
vlalil b vlntttltrrl, rh rrbi;lu (blsorlca SIAntul Tdnrddulrll, I'arasr;lxtva nuro), Sl0nla llam: luvorul paraclisului (paracllsul), Sllntel (abslda ce indllarea Orucl llwrt0lro Crucea rrl6lrrrrlogte deleac) jud. com. 907224, Constanla sat ldroal: Gallta, Lipnila, la123 de lccac: 3,Constanta-0strov; kmSV Constanfa llN 27'28'50.59'D 44"6'30.28"N, Hl'li: Tudor Andrei llerotarhlm. www.dervent.ro 857707; iontact+40241 60 lazaro: locuri

(Scythia (285-305), fost in Dobrogea Minor)au lntimpul Diocletian lui Cristus, Cresto, Sive, Evagrius, Benignus, cre$tini: nartlrlzali multi mai qrostus, consemnati Zosim, Rufus, Sinidia, Patricius, totiacegtisfintifiind lor. martiriului LaSilisinsd tdrd n Acta Sanctlrum, a semenliona locul Maximus, mucenicia: Quintilianus, au lrn, apropiereDbrvent,primit in de pe perioadd,locul acum se unde Dasius. Dadas, Secondo, in acea lulius, patru ale Mdndstirii Dervent, fostmartirizati cregtini, cdror au nfl6 blserica pdstrdndu-se patru de ce insd cruci piatra, cunoscute, nume nesunt nu gisufletegtianumiti trupegti de a i:audoveditfitdmdduitoareneputinte de de mar- Crucea leac la gi fi de cd considerandarputea vorba uniidintre uarcetitori istorici Deruent mai llrll amintiti sus. (sec. de tixeazd Derventbisericd mdndstire Xl),distrula o Tradifia giDervent. Du(1036 Capidava odatd cetdfile cu $ depecenegi d. Hr.) pdRizboiul IndependenF (1877-1878), - respectate $i chiar crucile de care, decdtre cioban un surdomut redescoperite turci dosultanii - sunt PS Tein s-atrezit in adormindapropiereaacestora, vindecat. 1923, llarie pe donat la Derventmdndstire terenul o alTomisuluiinfiinfeazd rdorescu paraclisul gi Paraschiva care in 1934, Gheorghiu, Ahilreevici defamilia rdmdndnd neainsd icoanele din sfintele va adlpostea cruci arde temelii, pune a de PS alTomisului piatra temelie llnse foc. 1936, Gherontie de in N.Sdndulescu arhitectului ridicatd proiectul dupd biserici, actualei 9isfinpdrinte preacuviosul Elefterie Mi1942, la lltdpe13septembrie datd care prin 410, in 1959, Decretul mdndsnumit al a staret mdndstirii. hail fost de ca a timp ani. 1970 funclionatbisericd ilrea fost a inchisi dezece Din fiind mdndstirii care Galita, mlr satuluiinvecinat, clddirile auapa(inut a pdndin 1990. 2 februarie pdrintele 1990, Pe anul de Ostrov lolosite IAS in a mdndstirii. deredeschidere Mihail binecuvdntarea Eletterie primegte dobrorenumitul duhovnic la de an, acelagi pe12mai, vdrsta 90deani, gean mutd Domnul, inmormdntatpartea in a dreaptdSfdntului la fiind se dinuna cele Mindstirea Dervent astdzi dintre maiinfloritoare este Altar. gi tre Dunire mare. Pdcuiul lui Dervent afldcetatea bizantind Mindstirii se in apropierea vechea (sec. considerati cdtre cemulfi ca de cercetdtorifiind Soare X), primul Mitrola de in Vicina, care fostadus 1359 Curtea Argeg a late din lachint. Romdne$ti, al oolit Tdrii

Munrenlel M[r0p0lla
Tirgovigtei
NIFON inalt SiMitropolit Preasfinfitul tttlHA|TA
judetul Ddmbovita) (cuprinde 130004, Ddmbovita nr.5-7, iud' str.MihaiBravu, Tdrgovigte, +40245217606 371 Tel+4024521 3,fax:
Trdi3tanl min*iu-unturenj

jrre$ DtuTtb$m

Mitropolia Munteniei
Arhiepiscopia gi ArgeguluiMuscelului
Arh iepiscop: Preasf CAL| ARGATU inalt intitul NtC
judetul (cuprinde Argeg) Bd. Basarabilor, Curtea Argeg, 5300, Argeg, jud. nr.1, de 11 Tel:+402487 0, F + 4024821 ; www. 2241 u: 0399 eparh rgesui.ro iaa Iu

Manasilrea Mugunoatetg
4 vlulultorl, doobgto vlald Hram; Adormirea Domnu[,, Maicii Adres6: Fitionegti, com. 627135,jud. Vrancea Acces: Focgani, kmpeDN 85pdnd Tigita;2 kmpeDJ20bF din 18 pdnd ZE la 1 la pdnd Fitionesti. drum Panciu; kmpeDJ205H DJ205J 11 la Pe forestierincd 18 Si kmV;(GPS: 45"59'56.58"N, 27"2'2519'n Starefprotosinghel Nechita Cleopa

Dupd tradilie, Schitul Mugunoaiele intemeiatsfdrgitul al a fost la sec. XYll-lea. Biserica lemn 1839putrezind,1943, pdstorirea din din proin sub tos.Evghenie sevaindlB bisericd zid. Hulea, o de Pictura dateazd 1951 din . Schitul desfiinfat1960, este in clddirile in paragind.1g84ierom ajung in Cleopa Nechita, paznic schit 1959 1984, fost la intre adund micd o obste Oi Mdndstirea reinfiintati 1991in ultimii s-au este in . ani construitcorpuri 3 de gi clddiri zidgiunparaclis in 1996) s-au (sfinfit din renovat vechite chilii.

Ministirga SihaStru 20viefuitoare, viatddeob$te


Hram: Apostoli giPavel; Sfintii Petru (paraclisul) Adormirea Domnului Maicii Adres6: Ploscufeni, Homocea, sat com. 627179,jud. Vrancea Acces: Adjud kmNpeDN 85,apoi kmEpeDN 1A;DLsiDJ252, din 4 ZE 5 1 prin pdnd 10,5kmSE trecdnd Homocea laPloscufeni. Ploscu{eni kmS Din 3,5 (GPS: 46"2'54.42'N, 6'1 27'1 0.56"E) Starefi: stavrofora Anghelinei, Maria Contact +40237272313

Hatmanul$endrea, construiegte bisericd lemn prima in1474, de a schitului. uniicercetdtori, nuarfi insd Dupd schitul ctitoria acestu (cumnat gtefan Mare), a luiSandu mare hatman cu cel ci $endrea pela1748, vindecat buruieni leac sihastrul (cacu de de Sebastian Moff$t:'partilq$ hatman pe repushlcea aceste din moa$teb , locuri), o rand picior Sf. dupd la cdpdtatdluptele tdin cu Acachii; , hrii.in 1836 Costache urmagul ctitorului, vamaiajuta nu schitul $endrea, conform legdmdntului cuagezdmdntul, ruindndu-se.ln fdcut acesta 1885 sevaincepe zidirea biserici zid, unei de sfinfitd 1891. in Schiilvafi reinfiintatin anul'1903. 1955 Din devine mdndstiremaici, de mutdndu-se aici Devizut: 20decdlugdrite laSchitul de Buciumeni. in perioada comunistd,conditi in o Muzeul: deloc ugoare, agezdmdntul vareugi supravietuiascd. 1982-1 sd in anii 983 carte vafi pictatd i/eche, biserica pictor icoane, mdndstirii cdtre de cunoscutul bisericesc Grigore cbiecte cultetc. de Popescu. 1990 construit paraclis, trapezd Dupd s-au un chilii, etc.

$'rffi;;

SChitUl oanCea 4vietuitoare, ob$te viaF de


Hram: Sfdntul Gheorghe; Proroc Adresi: Sfdntul llie; Adjud, 00,jud.Vrancea 6251 Acces: Adjud kmNpeDN din 4 2AB5,apoi kmEpeDN 1A;DLsiDJ252-j 0,Skm 5 1 prin pdnii SE trecdnd Homocea laPloscufeni. Ploscuteni kmSpdnd Mdndstirea Din 3,b la Sihastru. 0ancea situat 800m EdeMdndstirea Schitul este la Sihastru (GPS: 46'2'54.42'N, 27''16'10.56"E) Egumen6: monahia Ghiur; Anisia Contact 40t2897 + 0293

Ctitorit lstrate de (1887-19S2), sfintit Oancea Buciumeni din a fost in 1936. format Este dintr-o bisericutdlemn de tencuitdexterior. mic la un pentru arhondaric chilii maici. dedonafie cuprindea: Actul mai 3 ha ai4 teren arabil, hadepddure fdneafd. 7 Ctitorul inmormAntat este in sub$i

Munteniei Mitropolia
Alexandriei Episcopia 9iTeleormanului
SfAUen GAI-ACTION Preasfinlitul fuiscop:
judetul Teleorman) m4rinde jud. 140059, Teleorman, nr. Alexandria, Carpati, 15, Sff. - d: +40247 Fax: 316654 326321, +40247

$iffi

il

Giurgiu lpiscopia
IUEURCA AMBROZIE Preasfinlitul iplscop:
judelul Ouprlnde Giurgiu) jud. 080015, Giurgiu 13, nr. ff, Portului, Giurgiu, iag i 4081, episcopiurguIui.ro + Fax: I sl:+40246214079, 4024621 www.

Munteniei ililitropolia
eALTnf VISARION Preasfintitul Iuscop:
judetul rm,,lurrinde Tulcea) 8201 nr. Vodi, 6 A,Tulcea, 34,jud.Tulcea Sr *lircea ro riu[,tax 51 +402405145;www.episcopiatulcii.

r t

Tlsa-Sllvestrl Mlnlstlrea
20vletultoare, deobste vlald

Hram: Vestlre, Buna Schlmbarea (paraclls) laFafd Adresa: Tisa-Silvestri, 0dobegti, sat com. 607560, Bacdu Jud, peDN2F,29 dreaptainTisa-Silvestri,3, km, km Acces: Bacdu MdraSegti, din spre (GPS: 46'39'20.62'N, 0'30.78'D 27'1 +40234223282,+40740314 Starefi:stavroforaTeoctistaUngureanu;Contact

pentru Atestati 1729, ur documentar prima h 13aprilie oare cdnd rdzeg lr ddruiegte Mdndstirii o parte satulMdrmureni-Vas Tisa din gi gi 186,t fostdesproprietiriti mogie depddure s-adesfiinfat. Dl a de 1895 existimentiunealaTisa cd fusese schit cdlugdri. un de in 1990 hotirdt mdndstirii. s-a reinfiinBrea Credinciogii audo satului pe in 1995 con natpimdntul care ridicat s-a actualul agezdmdnt. s-au paraclisul gicorpul chilii.ln struit de 1996 devenit a mdndstiremaic de q Panait. anii1998 intre subindrumarea duhovniceasce Emilian a pr. 2001.s-a mare, Buna mnstruit biserica cuhramul Vestire.

Ministirea Uermegti
9 vietuitoare, deobgte viala giElena Hram: Sfifiiilmpdrafi Constantin jud. Adresa: Doinei, str. Comdnegti, 605200, Bacdu prin Acces: Comdnegti, est, zona din industriald, str.Verme$ti, 2 km spre prin (GPS: 46'25'8.53"N, 26"28'1 9.37'E) monahia Fenici Stareti: Serafima Contact +4023437 +407666530 wvvw.sfintii-imparati.tre 4020, 75,

mdnistirii Ctitorii sunt Cojocaru Conshntin soliasa, Elen $i Constructia la 2000. sfinfit 30iunie la 2002 ainceput 18septembrie S-a PS decdtre loachim.

Ministirea Zeme$
10viefuitori, deobgte viald

Hram: lndlBrea Domnului jud. Adresa: Zemeg, com. 607690, Bacdu pe pe 1 Acces: Bacdu Comdnegti,DN2G, km,dreapta Moinegti, DJ17, prin 32 in din spre Zemeg, Boldttiu, km, pedrum piatri3 km in 26 apoi de (GPS: "D 46'35'21 2'N,26"23'3.41 .1 Emilian +407 40491252, +40788237878 Starefprotos. Ciobanu; Contact

Mdnistirea ridicati 1937. 1956 in in afost biserica $iafostrefd a ars fiind in Decretulului 410/1959 I cutiin anii1957-1958, desfiinFtdurma fostreinfiinpti ajutorul Zemeg, 1987. in lerom. Na cu Schelelor petrol de tanail, prim viefuitor mindstirii, reconstrucfia car ca al ainceput bisericii, afostsfinfitiin 1993. 2008 in fiind biserica lemn arsdinnou, distrus de a prezent constuiegte bisericd, cdrdmidd. inintregime.ln se o noud din

(Ecl6$l- al|au, | pnnulDoamna


vlald It vlotultoaro, dotilt(lltt Mak:ll hfit: Acoperdmdntul Donttttthtl 607050, Bacdu Beregtl-Tazldu, Jud. [lra: loc, pe spre po 1/E574, km,dreapta Comdne$ti 26 spre Bacdu Onogtl DN1 Oln bOn: 26'39'34.92'D pedeal m;(GPS: 46"28'0.6'1"N, 500 dreapta U lA, Skm, 44213931 +407 Contact OumitraScu; Emanuela fumenl: monahia

pe de donat in este Doamna ridicat sec.al XIX-lea, terenul Schitul Beregti' comunei astiziincomponenta sataflat hultoriidinEndchegti, de un de o bisericd lemn, corp chilii gospoddria' 9i l.auconstruit JChitUl OitUZ viati ob$te 7viefuitori,de

Maicii lnm: Na$terea Domnului jud. 607365, Bacdu Oituz, ffrsea:com. Ferdstraupe 19km, spre din l0ces: 0ne$ti Bragov, DN11/E574, dreaptain (GPS: 26"34'38.20"E) de kmdrum munte; 46'12'36.23'N, 3 0ilu2, +40742130709 Banu; Macarie ContacE ierom, leumen:

Bogdana, Bacdu, de lsaia iud. Arhimandritul Tugurlan, la Ministirea 0ituz. ldngd 1998 ai ucenici sii aucumparatin unteren cupatru lmpreuni un s-auconstrult vagon tren,apoi de intr-un au vietuitorii locuit ffialinui pe arhim. qi intre dechilii unparaclis. anii2000 2003, cheltuiala Oi 00rp din s-a Mdgura, inilpt o bisericd Mdnistirii duhovnicul Bulancea, Eplfanie prezent construit s-au Pdndin Maicii Nagterea Domnului. cuhnamul lomn, gospoderiastttpi. cu magaziile, trapeza, chlliile,

SfintulAndrei $chitul
viati 4 vletuitori, deobgte jud' 605200' Bacdu Podei, Comdne$, cartier Adresa; Andrei; Sfdntul Hram: pod, sud, peste "spre cartier Podei din Acces: Comdne$i (GPS: 2'r'1, 46'24'42.1 26"26'33'36'E) +40740543566 Contact Dominte; ierom. Egumen: Mercurie

pe a de ridicate uniicdlugiri la 1700, fostctitorit unei Petocul troite Comdneqti, de de de in unschit, 1997, citreo familie credinciogildngd plecat Domnul t6nir.Afostfinalizat de la pomenirea lorAndrei, fiului spre qi Bdcduanul. de loachim ln2000 sfinlit PS

(Poieni) cel SfintulEftimie Mare Schitul


viafd 5 vieluitori, deobgte jud. 605600' Bacdu Tg' Poieni, 0cna, cartier Adresar cel Eftimie Mare; Slintul Hram: spre in peDN1 dreapta Onegti Cnmdnegti 1/E574, km, 50 spre din Acces: Bacdu 0neqti pe 16D' 4 in prin peDN12A, Tg.0cna, 5 km,stAnga Cucuiefi, DJ1 prinHaghiackm, 1 (GPS: 26'49'36.51"E) 46'2118.48"N, 3 sEnga km; +40745599851 protos. Contact Pantiru; Claudiu Egumen:

S-a Eftimie. ridicat PF 2000, a Schitulfostinfiintatin cubinecuvdntarea S-au de22 in de o in 2004 bisericd lemn, stilmaramureqan, mindllime. de atelierul tamplarie, chiliile, care clddiri adipostesc mai construit multe Este' un sd urmdnd seridice paraclis arhondaricul. anexele, 9i trapeza, ce eroilor s-au inchinat un 0cnei, locag Migura alituride Mdnistirea Mondial' jertfit zoniin timpul Rizboi Primului in

Manas$rea (vaca) Gngan


15 vlelultorl, doob$te vlatd Hram: lzvorul Tdmdduirii, Duminica Sfin{ilor RomAni, Na$terea Maicii Domnului jud. Adres6: Crigan, Ribifa, loc. com. 337400, Hunedoara pe 9, Acces: DN76/E79 Deva-Brad,km,dreapta DC spre 40 Ribi{a, 1 km,ap0i dreapta mdndstire 1 km spre cca (GPS: 0'9.41'N, 46'1 22'46'46,90'B Sfarefi arhim. Visarion Contact Neag; +40254683742 Devizut: . in pronaos apar pictate chipurile martirilor neamului romdnesc: Horea, Clogca, gi Crigan Avram lancu.

Mdndstirea reinfiinfatd1992, este in dupd intrerupere aproa o de 200deani,in apropierea mdnestiri satul vechii (azi din Vaca Cri$a desprecdrei a existenfd date dinsecolele avem incd XVI-)ff||, locu cAnd toriidinRibila Vaca, rdmagi bisericd urma fdrd in accepterii Reform 9i decdtre familiile dinzona, construit propriul decult.r nobile locag i $i-au 1759sementioneazd cdmdndstireaafla ruine. fostrecledite, se in A ap cdlugirii risipit timpul s-au in antiuniate" a Sfdntului Sofro ,,revolufiei parasite pdndin delaCioara, rimdndnd 1772. Complexul monahal actual cuprinde: biserica hramul cu Nagte Maicii paraclisuliarnd Domnului,frumos dechilii, un corp trapeza, de c hramul lzvorul Tdmdduirii, de in situat pidure, hram cu $ialtarul vard, Duminica Sfintilor Romdni. SChitUl Biifa 2vietuitoare, obete viafd de
Hram: Acoperdmdntu| Domnului Maicii jud. Adresi: com. Baita, 337045, Hunedoara Acces: pe 75 DN7/E69 Deva-Oradea laLunca 95km, dreapta DN incd 1 km 1 (GPS: "N, 46"2'2.31 22"53'33.26'E) Egumeni: monahia Ecaterina Conbct+40254683104 Joldeg;

A fost infiintat 2003 familia in de Haiduc Remus. bisericii Planul est greace, decruce pronaosu avdnd pridvor un deschisturndeasupra $i

Schitul (Suseni-Gol!) Golf


3 viefuitori, deobgte viaf,i Hram: Duminica Tuturor Sfinfilor jud. Adres6: Suseni, Rdu Mori, sat com. de 337389, Hunedoara Acces: pe DN6B Hateg-Caransebes apoi 14 km, stdnga DJ686, 4 km cca (GPS: 45'28'49.1 22"52'1 6'N, 8.62'D protos. Egumen: Calinic Teslevici; Cnntact +40722144688

Reinfiinpt1994, in schitul caloca$ cult are de ctitoria cneziald afam lieiCdndea secolulalXlV{ea. din inainte aceasta, dovezi in zond existat monaha de sunt cd a viafi in sec. cdlugirii fostalungati mdndstire cdtre XVll au din de calvini, bise ricardmdndndparagind. in Construitd piatrd din brutd, biserica dup este, unele surse, anterioard dela Colf. perioada Cetdlii in comunistd ctitor pentru Cdndegtilor folositd grajd a fost ca animate, ajungdnd star intr-o imprejurimi: deplorabild. este Biserica alcdtuitd giun dintr-o dreptunghiulari al navd . castelul fortificat, tar rectangular, deasupra avdnd altarului puternic fortificat. un turn Pic dinpiatrd, amintit turadateazi lasfdrgitul XIV afostexecutatd gtefan de sec. gi de ,,Zogra deJules Verne in gi a din ln s-au lucrareasa Castelul care pictat bisericile Ostrov Densug.bisericd descope $i

EPTSC0P|ADEVET /JUD, / 301 $t HUNEDoAREI HUNEDoARA

Mdnistirea Prislop
40vietuitoare, deobste viatd Hram: Sfdntul Evanghelistul, Sfintei loan indlfarea Cruci jud. Adresi: Silvagu Sus, loc. de 335503, Hunedoara Acces: DJ687a Hafeg-Silvagu 6 km,apoi deJos, stdnga Silvagu spre de pe (GPS: Sus DJ687j, 7 km; incd 45"37'55.22'N,22'51'6.59"0 Starefi: monahia Pavelida Munteanu Contact 4025 7100 + 4037 79206 + 47 4, 27

Conform traditiei, mdndstirea ridicatd Sf.Nicodim este de jumdtate sec.al XIV-lea. pare dela Tismana a doua in a Se cea existat zond a$ezare veche, in o mai ctitoritd localnide ciidinCiula, atestatdanul la 1300. Afostrefdcutd temeliein din 1564 indeatul tAngd de se dedomnita Zamfira, domnitorului fiica muntean Basarab, Moise refugiatd mdniIstire afld unde aicidupd moartea sdu. tatdlui Domnila Zamtiraa impodobit bisericula cimitirul este cu pr. ingropat Arsenie, o picturd in frescd, noud executatd unzugrav |ara Romdneascd, de din adevdrat de loc gia ddruit bisericii icoand Maicii o a Domnului fdcatoare minuni: de mor- peleinaj pentru pronaosul mdntulseaflein ei bisericii. in 1762 mdndstirea incendiatd este credinciogL sus Mai generalului dinordinul Bukow. monahald reluatd 1770, decimitir, Wtecd Viafa o a fost in cdtre cdnd adugi cdlugdrii gi sunt aici Varlaam Nichita. sec.alXtX-leafost duce opeSterd in a stdncd preolii mirdinsatele imprejurimi. anii sdpatdin de administratd decdtre de din lntre cdtre lon deIa Sf. 191 gi1948 1 minastirea condusd mai greco-ca,Prislop, pi afost de mul{i egumeni numild tolici, a redevenit apoi ortodoxd. starelii Printre mandstiriimentioneazd SfAntului", se loc ,Casa pr. (1 loan, Mitropolit Transilvaniei al 585-1605), din1948, Arsenie iar Bo- incare retrdgea se pentru Nicolae Pdrintele Bdlan. Arseniereconstruit, reorga- adesea ca,adus deiPS aici a pr. gi putdnd consi- rugdciune ArsenE nizat pictat mdndstirea, la fi aducdnd-oforma astdzi, de in a m[nistire maici. urma lmpreiurimi: de derat altreilea alei.in 1950 dwenit ctitor in de Decretului 410/1959, mindstirea inchisi transformaticdmin r pegterile la a fost Ei Ponor, Din s-a 0haba, fiind in 1976 de debdtrdni, redeschisd camdndstiremaici. 1991 Teologic monahal Ecaterina. Cioclovina Sf. infiinpt incinta in mdnistirii Seminarul o cetatea Ddbdca punct vedere mdndstirii demici este dibiserica Din de arhitectonic National 'Parcul fel de in triconc, o turli penaos, cu singura acest din Retezat mensiuni,plan mindstiriiexistatgcoald . Castelul o vremii, a Transilvania. Peparcursul in cadrul Hunizilor Traiana preoli. pdstrat pentru gi vechi sec. . Ulpia icoane (din S-au cdteva cdntdreliviitori Sarmizegetusa precum pictate pdrintele Boca. Asenie XVI-XVlll), qiicoane de
r Cetatea Deva

Grigcior Schitul
viatd 8 vietuitoare, deob$te loan Treime, Tdierea Capului Sfdntului Botezdtorul Hram: Sfdnta jud. 337200, Hunedoara Adresi: com. Criqcior, pe 7 km, dreapta Criqcior apoi Acces: DN76/E79 Deva-Bradkm, dreapta DN74, 36 apoi (GPS: "E) 22'52'52.31 45 5.75',N, 3 km(cca kmdinHaleg); 46'7',1 +40254616040 monahia Vintild; loana Contact Egumeni:

in vechii ridicati in Aqezdmdntul construit apropierea biserici, a fost qi anii s-a )ft/ Balea. Construclia realizatintre 1992 secolul decneazul qi Dominchinat inilfdrii iar tdrziu ridicat unaltar vard de 1994, mai s-a tri2001. Biserica plan are din nului, funclionOnd in forma actuald anul giunul pronaosului gi doud lateraletreiturnuri, deasupra conc abside cu naosului. deasupra
i=

Devizut: . Muzeul de Criscior Etnologie, . Troita in ridicatd memoria iobagilor in rdsculati1784

EPTSCoPTADEVET /JUD. / 303 $rHUNEDoARET HUNED0ARA

Schitul Straja
3 viefuitori, deobgte viafd giElena Hram: lndl{area Cruci, lmpdrati Sfintei Sfintii Constantin jud. Adres6: stafiunea orag Straja, Lupeni, 335600, Hunedoara Acces: DN66/ Petroqani-Lupeni, apoi E79 17 km, stiinga staliunea spre Straja (cca km); (GPS: 9'9.73"N, 5 45'1 23"14'1 7.37'E) Egumen: ierom. Daniel Andrei; Contact +40722530332

ffi:i. Agezdmdtul infiinfat 1999 citrefamilia 9i Marce- #.lii{ii in a fost de Emil pE{eriffi}ul Drufnul pe la Pdrdu, apropierea cruddemetal, este in unei care a$ezate piscul fuidiinvt#rea. muntos apropiere,amintirea din in romdni ostagilor cdzuti celde-al WEE:I:El::: in gi Doilea Rdzboi Mondial. Cuprindebisericd lemn cdteva Intrao de chilii. printr-un artificial 57m,ai ciruipereti rea schit face in se tunel de sunt pictati sfintii Sinaxar, toate 365dezile anului. cu din din cele ale lnVinerea seorganizeazi Mare Drumul unpelerinajCrucii- Ludin peni laschit km). pdnd (10

SchitulVulcan
2 vie{uitori, deob$te viap Hram: Sf0ntul Nicolae lerarh jud. Adresi: Vulcan, loc. 336200, Hunedoara Acces: DN66A Petrogani-Vulcan,apoi 8 km, stanga schit, 2 km catre cca (GPS: 45"22'1.85'N, 23"19'7,72"E) Egumen: ierom. Vasile Mocan; +4072032099'l Contact

Biserica lemn fostridicati anul 998, aprobarea de in a 1 degi infiintirii agezdmdntului dateazd anul 992. monahal din 1 Corpul chilii de s-aconstruit in perioada 2000-2003. Biserica dezidseafld constructie. mare in

Descderea a Bibliobcil CIP l{afionale Romdniei a Ghidul ministidror Rominia Gheorghifi din / pr. ciocioi, gerban Amaria Tica, Dragne,....Bucuregti: sophia, Editura Aexandria, ortooora, cartei loio Bibliogr. lndex ISBN 978-973-1 73-4; |SBN 36-1 978-606-b29_070_9 l. Ciocioi, Gheorghiti gerban ll.Tica, lll.Dragne, Amalia 726.71(4981

Fotograf ii copertd: Laurentiu Tdtulescu jud. CopertaMdndstirea 1: Brdncoveanu, deSus, Bragov Sdmbdta CopertaMdndstirea jud.Neam! 4: Neam!,

MAt|UUIrrgA UOrnU
10 vlu[ttltuaru, dootlstu vlatd Hram: Sf0ntul Evanghelistul, Cuvioasd loan SfAnta Eufroslna Adresi: Cornu Jos, sat de com. Cornu, 80, Prahova 1071 jud. Acces: peDN Bucuresti-Ploiegti-Cdmpina, 60,96km;CAmpina-Cornu 1/E deJos, 205G, km; Bragov-Cdmpina-Cornu 1/E60,DC DJ 5,5 deJosDN 1,DJ205G. km. 77 (GPS: 45'9'53.31'N, 25"42'55.53"0 Sbrefi: monahia Parascheva Contact Bdgu; +40722390387

Mdndstirea seafld localitatea acela$i Cornu pe in cu nume, a$ezate dealul Topgei-Podigor, care deschide locdin priveli$se o incdntdtoare gi te asupra ora$ului Cdmpinaa Vdii Prahovei. intemeietoarea Mindstirii Cornu scriitoarea este Aurora Cornu, a satului, fiicd stabilitd prezent in laParis; mdndstirea ctitoritd pomenirea pdrinlilor a sotului gi a fost intru scriitoarei.2003 in gratuitd consiliul Cornu acordat folosinfd local a in Hozeva Arhiepiscopiei Bucuregtiului pentru terenul construcfia agezdmdntului. Lucrdrile construc{ieinceput de au efectiv 2006. in 2008 indl{at in Pdnd imprejurimi: s-au . Muzeul provizorie corp chilii. giun Nicolae o bisericd problemdcare de Principala cu se Grigorescu, Cdmpinaconfrunte mdndstirea cea este legatd alunecdrileteren. de de

ilofi$e Mrticeb: ,Ofn rma+td$. I qiA$bn, EFictet Sf;Panruttlplis; $..Guv-[ilc: . . de

$'ffi'fi',

Ministirea Ghighiu
50viefuitoare, deobste viald (biserica Hram: lzvorul Tdmdduirii mare), Sfinfii Lazdr, Spiridon Haralambie 9i (biserica cimitir) din Adresi: Ghighiu, Bdrcdnegti, jud. sat com. 107056, Prahova Acces: laintrareaPloiegti de in dinspre Bucuregti pecentura est 2 km de a pAnd pe 1/E Ploiegtiului lamdndstire,kmdinBucure$tiDN 60 58 (GPS: 44'54'0.90'N, 26"3'54.83'E) Stareti: skvrofora Eupraxia Neac$u; Gontact +40244277 198

Cele vechi mai mdrturii despre Mdndstirea dateazd lasfdrGhighiu de gitul secolului pe al)Ul-lea, este cdnd mentionataceste schitul locuri logofdtului gi Coresi aljupdnilei Sldvifa, Urmete sihdstriei vorgterge se insd aproapeintregime. in 1817 tn Abia Mdriufa Rdfoveanca impreund macu gi masaAna doneazd teren o parte averea pentru un din lor indl{area unui schit, cererea la monahului Agapie. fi ridicate, intdi, bisericufd Vor mai o gi chilii. mare a a in , delemn cdteva Biserica a mindstiriiinceputsezidi teqnq prin 1858, purtarea grijd staretului anul pe de a Eftimie, sfinfiti 31 fiind #qiluniiiqrqip. ' 1866. Pictura aparfine Gheorghe lui (1 ffisft[omilhild, martie TattarescuS64). Mdnds:' Sfihri:a tirea fostincendiatdmaimulte a in rdnduri; 1922 valoroasa in arde bibliotecd mdndstirii,timpul a in Primului germand Rdzboi Mondial armata distruge parte chilii, gitransformd o din alungd cdlugdrii Mdndstirea Ghighiu in fabricd conserve. de Mdndstireafi bombardatd oard 1g44. va a doua in Patriarhul Justinian restaureazd Marina din temelii,anii'50 secolului in ai trecut, intreg ansamblul monahal, transformdndu-lin mdndstire maici de (1952). Ghighiuafld vestitd La se o icoani ficdtoare minuni Maicii de a Domnuhi, datatd secolul XVI-lea, din al ddruitd anul 958deepiscopul in 1 De vdzut: Vasile SamahaSergiopolis, Bisericufa de Siria. cimitiruluihramurile r Muzeu: cu Sf. icoane gi Lazdr, Spiridon Sf.Haralambie datatd anul Sf. este din 1832, ctitorcchi, religioasr{ aftii fiind
pqrticete Msa$ter dinnpa$tel Sr Haraiambie,i Sf:Ctement! . Sf.Trifun, ' Sf,tlimifie Sasar r ;

lanculosu MAnaSIlr0a
vktlil / vlolttlttrl, tloutt(tltt mlcd) Mlna Maro nrnro), Sflntol lndltarea Cnti (blserloa Sl0ntLrl Mucsnlc (blsorlca Hram: jud. 107560, Prahova com. Adresft $olmarl, (DN lnalnte de (pe 1/E 1A), DN 1, Accos: Bucure$tl-Plole$tl 60)-Mdgurele 85km. Podu DJ leze$tl; 102M' lui ramificatie EpeDJ1001, spre in Mdgurele, lntraroa pe in de 20 lnainte intrarea$oimari partea spre DJ Gulbon; 100M, N,$oimari, km. pe 1/E pdnd 2.din depiaVa, lamdndstire; BucuregtiDN dale alAngd m,drum 400 la (10 laPloiegti 1B (centuraest), km; spre peDN pdnd Albe$tipdnd 65 apoi E, de lui DJ102M' V, spre 14 Pnleologu,km;DJ102C N,Urla$-Apostolache, spre Podu 38 lanculeqti,km spre DJ Gulbon, 100M, N,Mdndstirea 26'1 0'E) (GPS: 45'9'43.03'N, 2'5.1 +40721375345 +40244416461; Contact ZbArndu; Benedict ierom. Staret

lmprejurimi: EleonoraEcaterina a este lanculegti ctitorie surorilor $i Mdndstirea . Vechea Mdndstir Crasna.Apostolache al la ca (2005). funclionatinceput schit Mdndstirii A lanculescu prime$te (1 fdrd Sinod a iunie nr.162/14 2005 Sf0ntului al B0R, Hotdrdrea Prln 652), obpte, a este de delemn lalanculeqti o donatie consideratd mai cea Biserica de statutul mdndstire. prime- frumoasd mdndstir jud.Hunedoara. 2005-2006 construit s-au parohiei in anii Lunca, preotului dinjud.Prahova gi Prin de corpuri chiliigio trapezd. rdvna cucheltuiala lodoud jud. 2007 va se in Tdtdrani, Prahova,anul de Pru$an la parohia erbtlan pictorii Adrian fresco, cdtre de pictura intehnica muralebisericii, a rsallza preot bisericii' Voicu, $i nlNicoleta acela$i donandcatapeteasma mari, bisericii pedata 14septembrie, loc a avut tdrnosirea de ln2008, de un in ultimii s-aumaiconstruit corp ani Sf. euhramullndftareaCruci. qio anexd gospoddreascd. chllll

Jercilii Mdnistirea
viald 4 vletuitori, deob$te (biserica llie, Sfdntul veche), Mihail Arhangheli 9iGavriil Maria, Sfinlii Sfdnta l{ram: (biserica noud) loan Na$terea Sfdntului Botezdtorul Nicolae, StAntul jud. 106304, Prahova nr. str. Adresi: Jbicdldi, 1,Urlati, (centura est)' km;apoi spre pe 1 65 de la din Acces: Bucure$ti DN /E60pdnd Ploiegti 9 spre DJ 14 km; la 1 E,peDN Bpdnd Albe$ti-Paleologu, DJ102C, 102E Nincd km (GPS: '16.00"N, 3'27.23"E) 26'1 p0nd mdndstire; 45'1 la +40244271458 Florescu; Gontact arhim. Cleopa Stardr

in a Cricov fostconstruitd Sf. a de Biserica lemn Mdndstirii Maria, Lueal satului locag secole deinchindciune de fiind 1731, vreme doud Bran, jud. la 1932 foststrdmutatdCastelul ca 'punci a in rlu-Reghin, Mureg. anul udgidelr muzeu, transformatin castelulfiind paraclis in perioada comunistd, regal. jlcoane$doqr*, i Patriarh JustiVrednicul pomenire de sd incepe sedeterioreze. biserica dd:mihurtitMn Cricov la bisericaSchitul strdmutd anului la Marina,inceputul 1956, nlan ', n*aiciino*nutu pe de Va dezidseruinase. fi sfinfitd data I bisericd a cerui dinPrahova, (viitorul al episcopulTeoctist PatriarhRomdni-lmprejurimi: 1956 noiembrie decdtre in ulti- . Conacul Url lucriri restaurare' de unor ample fost biserica supuse in ei). 1980 Belu, pentru incdpdtoare, a putea zid,multmai de o miianis-aindllat bisericd 2008' din noud biserica seslujeqte decembrie vechi.ln locagul fi protejat unic religioase, decarte obiecte un in de Este curs finalizare depozit 9i gen putinele acest dinfard, vareuni care judelul giprintre de Prahova in vechi. peste detitluri carte veche 500deicoane de 2000 9i

ffi

Manasurea MaHn$tl
/ vlotultorl, dsob$to vlatd Hram: Mucenlc SfAntul Antonie Mare, cel SfAntul Fanurle, Nagtoroa StAntulul loan Botezdtorul jud. Adresi: Mdldie$ti, Dumbrivegti, com. 107501, Prahova sat (DN (DN 83 Acces: Bucuregti-Ploiegti 60)-Zamfira 1A), km.Din 1/E Zamfira V, spre apoi NpeDJ217,DJ218pAnd Mdldiegtii Jos7 km.Mdndstirea spre la de Sfdntul pdnd Antonie afldlamarginea resdrit sahilui se de a MdldieSUi Din deJos. Ploiegti la mdndstire,km;(GPS: 26 45"6'34.21"N, 26"0'5.44'0 Staretprotos. Lazdr Gontact Nan; +40244226218; +40244226216

ln urmd aproape deani, pddurea cu 250 in Mdldiegtii Jos existat de a un schit cdlugdri apartinea Mdndstirea de ce de Vdlcdnegti. Construc[ia noului a$ezemantla Miliieqtia fostinceputi ieromonahul de Antonie de Litd de (astdzi la Mdndstirea la Sf. Crasna-Prahova staret Mdndstirea Pantelimon, Siligtea-Gumegti),continuand ceidoishreticaresuccelucrdrile i-au $isub pentru dat(erom. PetuUngureanu lazdrNan). Terenul ?ndlBrea $iprobs. menestirii donat loan dinPloiegti. detemeliebisericii Piata afost de Guiu a pe pe 1995, a fost agezatd data 17septembrie biserica sfin|i6 24 de fiind iunie 2004, PS Tdmpla de Varsanufie Prahoveanul. destejar sculphE este gi Neamt. indlptuncorp chilii ofrumoademe$eri Humulegti, S-au din de sdclopotrifi, o dishnfd aprox. mdebiserici. la de 70

Mindstirea Parepa
viafd 8 viefuitoare, deobgte (biserica Sfantul (paraclisul) Hram: Sf0nta Treime, lzvorul Tdmdduirii mare), Nectarie Adresi: Parepa-Rugani,Colceag, 172, jud. sat com. 107 Prahwa Acces: . dinPloiegti 1Bspre pAnd Albegti-Paleologu, apoi 1D 1 DN E la 23km, DN spre - 12 km;ramificatie NE, 1 3,5kmpdnd Parepa SE spre DJ 02N la Ru$ani; din 2. pe ZE (60 Uziceni kmNE Bucure$ti DN 85)peDN spre 30km,ramificafie 1D NV, de NE, 102N kmpdnd Parepa DJ 3,5 la Ru$ani. (GPS:,M"54'14.84'N, 26"2'1'36.86'E) Stareti: monahia Evghenia Contact Dima; +40244447086; +40724291475

$f,ilanfdtnhie

Mdndstirea afostinfiintatdin 2003, martie biserica mdndstirii infiind (cunoscuti numele cepute dinanul incd 1941, cdtre de Maria Petre sub pdni de,,fecioara Parepa"). construit in prezent paraclisun din S-au un $i arhondaric. Biserica - a cdrei mare catapeteasme o adeverate este bijuterie, lemn sculptatiin destejar me$teri Tdrgu-Neamlde din urmeaze a gi fi pictatd mobilati, nefiind tAmosite. prezent lucreazi ridiincd in se la pentru gi carea corp chilii unui de maicilorlaunzid imprejmuitor. ob$tea

Ministirea Treime, Bugteni Sfinta


2 viefuitoare, deob$te viatd Hram: Sfdnta Treime jud. Adresi: Ubertdtii, 250, Bu$teni, str. nr. loc. 105500, Prahova pe Acces: mdndstireaafld orag, 150 mdeiegirea Bragov, partea se in la spre 131 dreaptd 30 l/E @ucuregti km$iBra$ov km,peDN 60 (GPS: 45"25'1 7.46'N, 25"32'50.32'E) Stareti:monahia Megalusa Contact+40244320430 Savu;

mprejurimi: , Castelul Zamora )antacuzino, Bugteni , Casa memoriald )ezar Petrescu,

Ministirea fost a infiintati 2009, incinta deodihnd prein in Casei a olilor Bugteni, apartine din care Arhiepiscopiei Bucuregtilor. Seinten[io-

.l vlulil ? vkttultrxuu, tluult{ilrt Na$tsrsa Dornnulul Malcll Hram: com. Burchll, 107430, Prahova Adregl: Polonarli Jud. pe DJ localltate dln sltuatd DN1/E60la41kmNdeBucuregti, Accos: Potigrafu, '101F V8,5kmpAnd Poienarii Burchii; spre 44'45'44,39'N, 26'1'7.97'E) {GPS: lrina stavrofora Cdlin Stareti: +407 851 manastirea.pissiota,r0 +40244486302; 227 00;vurvw. Oontact

Plsslota Mene$ilrea

Nicolae Pissiota #de dffiffi; in de Mindstirea fostctitoritd anul'1928 cdtre a . (1860-1940)- dealeasd -, aromane pemo$ia Cinnrluqd . om culturd, origine de :fiiT$f'i:$:Je poarH Biserica amAnghelescu. de Gheorghe cumperate la generalul .!q4uHliblr.t,ffqq! pronta lmpodobirea bizantine autohtone. rena$terii italiene, elemente cu :hCIribUdettllr ' (1877-1954), cea picPetrescu artist a fdcutd Costin de elInterioarifost tmhne e Romdn. Catapeteasma es- Aerninri*, i'mn'u. bisericii interioare Ateneului ale tatgifrescele gi in Mobilierul, sculptatlemn stejar, NaidiiDs*nuiti : de de tedinlemn trandafirdecireg. Eminescu Dima, alstatuii Mihai lui Anghel autor opere sculptorului a oste Pissiot rogie Romdn. Pardoseala dinmarmurd deCarrara. Mdndstirea este Ateneului dlnfata este adevdrat un Pdnd se bisericii. in 1948afostmdndstirecollderai:puteli ctitorilor afdlasubsolul Crlptele datd, admira miide Va in mdndstire maici de dupiaceastd decilugdri. fi transformatd aici pflniin 1962, Din este cdnd desfiinfatd, 1993mdndstirea reactivatd.florimulticolore, este cerbi, gi pentru ha- cdprioare, de covoare croitorie mdndstirii ateliere tesut existd ln cadrul pdun|fuani strufi, preole$ti, precumunmuzeu. gi Ine

Sinaia Ministirea
viatd 8 vletuitori, deob$te (biserica (biserica Adormirea Domnului Maicii Treime mar$, Hram: Sfdnta Schimbarea (paraclisul) laFatd veche), 1 00, str. nr. 06 Adresi: Mdndstirii, 2,Sinaia, 1 jud.Prahova pe 1/E (1 se in Sinaia26km, DN 60,deBucuregti Acces: afld oragul 9i46 (QPS: 0"N, kmdeBra$ov; 45'20'52.1 25"32'48.80"E) arhim. Macarie Bogus Starefi 4917 manastirea.sinaia.ro +4024431 : www. Contact

etc,

Mihail Mdndstirea este Sinaia ctitorie spetarului Cantacuzia la Sf. fn unui no,fiindridicatd urma pelerinaj Mdnistirea Ecaterina provinenumele gi mdndstirii). biseriVechea dinMuntele (de Sinai unde pdnd gi pestreazi astdzi in pridvor in cd,construitdstilbrdncovenesc, ln vechii md- imprejurimi: realizatd Pdrvu MutuZugravul. curtea naos pictura de . Mdndstirea Sf. l6ngiparaclisul 1792, din ca- Ana, 1400, ridicatd anii1690-1 seafld, in 695, ndstiri, Cota prim-ministruperioada Mon- Sinaia in Primului Rdzboi lonescu, voullui Tache in 846 in noue a fost dial. curtea a mAnestirii indlptd anii1842-1 biserica r Castelul Peleg grija Pelisor loasaf r Castelul inchinatd Treihi dinpiatrigicdrdmidd prin starefilor Sf. -, memoriald qiPaisie. fi pa(ial fiind duVa reconstruiti 1893-1903, renovatd . Casa in anii Enescu pe pi planul Pictura ulei, in executatdfond George Mandrea. arhitectului George pictorului Aage danez Exner. in stil apa(ine deaurmozaicat, neobizantin, in Prin Primat Gheorghian losif resfintegte biserica 1903. grija Mitropolitul mdndstire fardelectrifidin regelui l, Mdndstirea este Carol Sinaia prima pe mindstire, timpulvacanfeFamilia regalia locuitin aceasti catd. regedinld regali la in lor,pdnd anul in 1882, semutd Peleg.vechea cdnd

Suzana Mdnilstlrea
dosllttl vialil 50vkltultoaro, doobi;to/vlald (ltlsttrlca ttticd) Maicii AcoperdmAntulDontnulul Nicolae; Hram: Stdntul jud. 107355, Prahova Mdneciu, Adresi: com. pe 'llE 14, 14 Bucuregti,DN 60,DN 124km;din la Acces: 400mVdeDN (din (GPS: 25"55'45.78"E) 45'23'37.39'N, km; Bra$ov, km); 55 PloieSti, din 58 +40244294278 Stan; Arsenia Contact stavrofora Stareti: Cazare: locuri 50

bisericute in in intemeiatd1740, jurulunei a Suzanafost Mdndstirea poarte astezi. pe Numele Sf. cu delemn hramul Nicolaehram care-l $i care din Arsica Sicele, s-a Stanca de mdndstirii mo$tenit lactitora este inlocuiti o cu a prin de Prima Suzana. bisericd lemn fost numit cdlugdrie a cutremuin urma doud ins6, surpdndu-se nu altadezid,care vadura jumitate veaculuiXIX-lea. este Biserica astdzi ziditd de al a redinprima vestituPerlea, mdtuga Natalia monahiei sub 1880-1882, stdretia in anii )e vizut: lui in apa(ine Peexecutatdulei, Pictura bisericii, luidirijor Perlea. lonel r Muzeu: icoane TatGheorghe ai ucenici pictorului cei unul treNicolau, dintre maibuni pictate lemn pe rechi Acoperdmdn cu a bisericdmdndstirii,hramul tarescu, de-a Cea doua obiecte de ;i sticld, a Suzanafost in 1 1 Domnului, construiteanul 91 . Mindstirea afost veche Maicii ;ult, carte omdneascd de a Justinian. 970, purtarea grijd PF in restauratiianii1965-1 prin

particelb Moa$te: dinmoa$tule Sf.Mina$ Sf,fhralambb rcoane fecatoare icoana demlnuni: MaidiDomnufuia Milsfivlrii

Turnu Mindstirea
viatd 14 vietuitori, deobgte (biserica lui Brincoveni Sfinlii Arhangheli, Nicolae, Martiri Sfdntul Sfin{ii Hram: (biserica Turcitul), Sfdntul luiMihnea Maicii Adormirea Domnului Vlad Tepe$), (biserica negustorilor) Pantelimon jud. Vechi, Adresi: Tdrg$oru 107590, Prahova sat DJ (DN Ploiegti 1/E60,63kmdinBucuregti),129 de Acces: goseaua Centurd din la SV la apoi 4 V spre pdnd Strejnicu, incd kmspre totpeDN129pdnd Mdndstirea (GPS: 25"55' Tumu; 44'53'24.50'N, 28.27'q Valentin Mdtu Starefprotos. r0 +4Q244483077 +40244483463; Contact ; wwv.tumu. MoaSlB odoarel Oi par$bele din moagtele Sf.Nicolae, si. ttaratambie; Oln temn Stanta Cmce. '=.,....

pe in unui Turnu agezatd vatra satdacic, apropierea Mdndstirea este apare Tdrggor ina localititii mentionare roman. Prima ruinelor castru unui 1413. CanfucuzF Cronica din cel tr-unhrisov luiMircea Bdt0n 6 august al (1427) primei mdndstiri laTdrgqor de ctitorul mdrturie despre nitoraduce la varidica Ulad Domnitorul Tepeg tat6l - Vlad Drdculea, luiVlad Tepe$. va Aceash Sf.Nicolae. cuhramul domneascd in o Tdrggor,1461, biserici primind (1669-1672), un Vodd in de fi reshuratd 1671 Antonie dinPopegti ll Ghica Grigorie in 1752, domnul Mihail hram: Arhangheli $iGavriil. Sf. nou Ultimul din Sf. Turnu Mdndstirea Mindstirii Pantelimon Bucuregti. inchind inconjurati zidio noud bisericd, Ruvim, arhimandritul va star4delaTurnu, Dupd alXlX-lea. moartea secolului Nou, sfdrgitul in dechilii, Tdrggorul spre in rimdndnd admimdndstirii mogia se Ruvim, obgtea risipe$te, staretului pdnd 1948. mdndstirii fis-a Reactivarea Civile in Eforiei Spihlelor nistratia primii prin PF grija Teoctist, acel fiind transferali treiviein an cutin1997, cu Vodd lui Sitaru. de tuitori laMdndstirea Biserica Antonie afostrestaurati Nalionald a Monumentelo Comisia Cdlin arhitectului Hoindrescu, concursul proiectul reconsfuire S-au achiliilor stdreliei. amenade avizdnd lstorice 9i gospoddreascd etc. trapezd, anexd uncorp chilii, de

Zamflra Mf,nistlrca
vlulil rilrru 30vlotrrltolrr, rkr Hram: lndtaroa Donrrrulul, Nllorr Orutantlttttpolulul SlAntul ul jud. com. 107340, Prahova Adres{: Zarnflra, Llpdne$tl, sat (pe (DN 83 se Bucure$ti-Pl0ie$ti 1/E DN 60)-Zamflra 1A), km,Mdndstirea Acces: pdnd (DJ in de a afld latura SV satului 21h,la2 kmVdlnDN1A.DinPloiegti la 26"0'30.80'E) 19km; 45'4'12.05"N, mdndstire, (GPS: Fanuria Berica; Contact +40244215178 monahia Staref6:

provine la donatoarea pe mo$iei de Numele Mdndstirii Tamtira jupdni{a Zamacestei monahale, s-a construirea vetre care inceput ManuilApossotulsdu, i@#rBdi{hoF vdduvd deoarece fira, Rdmasd detdndrd,in1714, "' difl Brdncoveanu, afostomordtdeturci, fuastsle allui tol, deincredere Constantin om :, , si,Mfna"s:r , pe indltarea bisericii hramul Treime la Si.'ttarataTlF cu Sf. Zamlira incepe va Jupdnita 'fiica Biserica fi terminatd nora Smaranda, luilon va de sa ' 1716-1720. biserica stare ,iffiertq@ia:: intr-o Nifon, Bdldceanu. ani,Mitropolitul afldnd Peste Aga de'frintr{tiiiidda mai :MaiciiD0{nhulu zidegte o de avansatd degradare, in 1850 altdbisericd, incdpdtoare, :: in va 36 de imprejurul eichilii, care aduce demaici laSchitul construind Pictura interioari fostexecua de Filipegtii Pddure. de Ro$ioaraldngd pictorul vdrsta doar 8 ani. pe 1 avea de tati deNicolae Grigorescu,cdnd Devizut: hramulindl- Muzeu: 1857, la de Biserica sfintitd data I septembrie primind afost . icoane gi va Cu vremea, fi refdcu- vechi, al DomnuluiSf.Nifon Constantinopolului, obiecte tarea tipdritur bisericegti, sd ln maicile fostobligate pdrdseascd au Sf. tdgiBiserica Treime. 1959, etc. plecdnd pribegie. peste ani,monahia losefina religioase zece in Abia mdndstirea, in Techirghiol,vainstala mdndstire se Schitului Maria Sf. Chirild, stareta funcfia ghid biserial Marina, avdnd de PF Justinian cubinecuvdntarea in se 35 ln jurul pdnd 1975, voraduna decilugdrife,imprejurimi: ciimdndstirii. sdu, Zamfira afli . Muzeul ln Mindstirii se restaurarea mdndstirii.curtea memoria incepdndu-se lorga, psal- Nicotae VAbn lorga de familiei Nicolae gicelalprofesoruluimuzici lui mormintele perioadd timp deMunte trdit de Popescu. LaZamtiraa oindelungd ticd$tefdnache in nu apa(ine Biserica Treime mai Sf. renumitul duhovnic Stoica. Gavriil prezent fiind in biserici mir. de mdndstirii, transformatd

Ana, 1400 Sfdnta Cota Schitul


viatd 4 vietuitori, deob$te gi lustin loanichie Mare, cel Sfdntul Pdrin{i loachimAna, Sfdntul Hram: Sfintii MartirulFilosoful $i jud. loc. Cota 106100, Prahova Adresd: Sinaia, 1400, de Alpin, 1 Cu este la Acces: situatd cota 400,5 kmdinSinaia. 200minainte hotelul pe 1/E 700 31 drum dreapta, m(1 kmdinBucuregti kmdinBraqov, DN 60); la $i51 25"31'6.49'E) 45'21'37.64'N, GPS: +40721698567 ierom. Andrei; Contact Egumen: Calinic

gi pentru pustnicii muntii imprejurimi: in din ca Schitulfostctitorit 1453, paraclis a pustnic pddurile la a cunoscutSf,Ana fost r CastelulPe mirifice Ultimul zone. acestei pustnic, pe$terii s-anevoit (18771. apropierea unde acest lnochentie in in Sinaia, loanichie delaMdndstirea ainceput, 1995, ierom. $oncuteanu, paraclisuSfintirea in sihdstriei odinioard. de un sdinalte schit amintirea pe PS 2008, cdtre Varsade de luinoului s-afdcut data 6 august schit activ a contribuit primdria Prahoveanul. Lainiltarea a$ezimdntului nufie Sinaia. orasului

M0n0stlrea Techlrghlol
43vlulrtlklarc, dr.r vlatd ob$to Hram: Adormirea Domnului Maicii Adres6: Ovidiu, 5,Techirghiol, 00, Constanla str. nr, 9061 jud. Acces: 5 kmSdeConstan{a, VdeEforie DN 1 2 km Nord. 39/E87 ConstanlaAgigea, DN spre pdnd Techirghiol; apoi 38 SV la (GPS: 44'3'7.70"N, 28"36'4.41'D Starefi:stavrofora Semfora Gafton Contact +40241735 4, +40241735449; 61 r,rrww.sfanta-maria.ro qi Gazare tratament B0locuri Centrul 1 in Social-Pastoral Sf.Maria

Primul Patriarh Romdniei, Cristea, Miron in in al cumpdrA, 1928, pe Techirghiol, cu16camere, care transformd o viH in sanatoriu o preolesc, deservit cdteva de ln PF va in cdlugdrite.1951 Justinian aduce Ajun1i Techirghiol, noul la a$ezemant o frumoasd bisericd lemn, sec. )Ull-lea, origide din al de nuuitali lualio sd jud. (Maiore$ti, Mureg), hramul netransilveneand Apostoli Petru cu Sfintii binecuvdntare dela giPavel, care resfinte$te 15 august , schimbdndu-i in pe pe o 1951 hramul mdndstirii duhovnicul Maicii Domnului. Biserica fusese mutatd 1934decdtre in Carol - pdrintele Arsenie Adormirea la regele al ll-lea Sinaia, construindu-le, in schimb, localnicilor, o biseriPapacioc! pictura incdpdtoare, lcoanele impdrdte$ti dahte cdmai dezid. sunt 1730, fiind expresie in anii de naivd. 1965-1967,Justinianextinde PF va complexul laTechirghiol, continuand anii1975-1977.in giin de lucrdrile 1995 schitul devine mdndstire. 1999 2000 amenajat intre s-a o bzd modemd De vizut: Si de pendetratament balnear, ocrotirea Pantelimon, cuaparate sub Sf. dotatd ' statuia bronz l Sf.Pantelimon truelectroterapie, 2000 Tebdigalvanice, saline ln octombrie PF bdi etc. :nadintre mai cele pune pentru octist piatra temelie de construirea noibiserici zidcu unei de 'eprezentative lucrdri hram. acelagi injurullocagului,urmitorii sevorinilta in ani, chilii, ardupd lon ile sculptorului tradifionald ortodoxd romdneascd. ln mdndstire funcfioneazd un Jalea, in curtea hitectura aflatd ndndstirii atelier icoane de bizantine. metoc Este alArhiepiescopiei Bucuregtilor.

Dragoslavele Schitul
3 vietuitori, deob$te viatd Hram: Sfdntul Mucenic Mare Gheorqhe Adresd: Dragoslavele, jud.Argeg com. 117375, (DN DN Acces: Bucuregti-Tdrgovigte-Cdmpulung-MusceFDragoslavele 71, 72A, (DN 574), DN 73lE 574), km; 149 Bra$ov-Rucdr-Drag0slavele 57km. 73lE Schih:l afld 500mVdecentrul Dragoslavele se la com. (GPS: 45'20'56.05"N, 25'9'35.06'E) Administrator: Pavel + arhim. Toderitd: Contact 40248544464

patriarhali Dragoslavele fiinfd 1929, regedin{d Schitul a luat in ca de Preotimea odihn6. musceleand a construit o vili, pecare vadirui aici o uiri##iFei$=;,: Patriarhului Cristea.1949, Justinian Miron in PF la a adus Dragoslave Sffiilgt$flru::: li{EBef'l0l ,1.Q4{t o bisericd lemn, de construitd lasfdr$itul al)Ull-lea credinciog sec. de teffisfiotalrltffr; jud. patriarhale dinBorga, Maramureg. elvarestaura Tot incinta casei de odihnd, infiintdnd Schitul Dragoslavele. Biserica in schitului fostsfinfitd a 1949. anii1950-1960, in in cadrul a$ezimdntului a func{ionat o $coald protestelor demdsurile bisericegti. cauza Din fatd decdntdrdi abuzive ale prin mii regimului comunist, care decdlugdri scogi mdndstiri, in erau din 1959, Justinian PF Marina vaimpune i se domiciliu vreme $ase fo(at, de !to0lprpgrfldurr

Muntentel Mltropolla
Tomisului Arhiepiscopia
PETRESCU TE0D0SIE inalt Arhlepiscop: Preasfinfitul (cuprlnde Constanta) Judelul
Constanta, 9007 nr.2-3, Arhlepiscopiei, Constanfa, 42,jud. Str. isuui' I www, iepiscopiatom ro arh Fax: 61 61 : Tol +40241 4020, + 40241 4257,

Arhloplscopale Gatedrala

Constanfa
viatd Bvietuitori, deob$te

Hram: Sfintii Apostoli $iPavel Petru jud. nr.2-3, 900742, Adresd: Arhiepiscopiei, Constanfa, str. (GPS: 0'44.27"N, 28"38'50.75'E) Constanta; 44"1 protos. Maxim Vlad Stareg +4072386316 +4024161 +40241611732, 4020, Contact:

in Petru a CatedralaApostoli gi Pavelfostzidita anii1883-18 Sf. ill liPffti ele:, picturd, realizatdin realis lon Prima stil arhitectului Mincu, i : . dupd $11:iliipgeiptu;,; planurile $ tiiH 8 t;g i i ,::l jr decdtre pictorul Mobil D. din GheorgheMirea, dateazd anii1BB5-1888. ffiiffii :[effiSc erul policandru qiveche sfegnice, originar format strane, din candelabre, # d i $l: ; : . :; catapeteasmd executate dupd proiectul lon tot arhitectului Mincu aufost fffi1ffi4:; Noua picturd, stilneobizantin, realizatdin tehnica fresco, execu afost in ;:, S;$i6td i::r:ii gi in PopescudeNiculina Delavrance Dona Gheorghe sdddfi ii-'i=. tatddepictorul picturii prezenti cregtini martirizali ?n ffi$$,p1;r1li;:,,;. sfin{i tematicd a sunt desfdgurarea precum Chiril Axio in din religioase Dobrogeasec.lll-lV, Sf. din idffieififfifl'q centrele id$ii,!,{rw|l,..b,g (Cernavodd), a. polis gi Maxim Emilian Durostorum din Sl Dada, Sf,Dasius, .: il|ll8hii;Dnr$ui, pridvor infdli$ate tablouri care reproduse in scen doud sunt Zotic, in sunt prim-plan doidinhe pe ierarhii MiBisericii tomitane, avdndu-iin dinviata impdratului roman Va Tomisului: Bretanion, adversarul arianist tropoliei pe 2001, i-a incepdnd anul cu odat lens, Teotim care infruntat huni. l, $i catedrala dobd laTomis arhiepiscop Teodosie, ca alPS cuinscdunarea deste statut mdndstire. de

Ministirea Adamclisi
2 vietuitori, deob$te viatd Filip, Apostoli giPavel Petru Hram: Sfdntul Apostol Sfinfii jud. 907010, Constanfa Adresi: Adamclisi, com. (61 (60 intre Acces: 3 Constanta km)-Ostrov km), loc.Deleni lonCorvin DN $i (GPS: 44"4'22.1 27'55'45.1 1'N, 3'E) Rambet; +40749550843 Staretierom, Dorotei Contact

la Filip, in 2005, situatd este Mdndstirea Apostol infiintatd anul Sf. loc Tropaeum Traiani, Adamclisi, in care au cca1 kmdecetatea [!.ffiFffiiiE;il fostdescoperite, cumaibine 30deani,moagtele sfinf a cinci in urmd de #iridiffiffiHsl*;, gi Aldturi sfintii mucenici laNiculilel Halmy de trditoriin allV-lea. sec. de ffiffifl#]ffi:ts ris,martirii laAdamclisi dovada intense cre$tine ve vietuiri in fac unei de provincie mdnlstir Minor. de a Scythia Pentruseocupa inillarea a chea Filip. Tomisului, Pahomie Donato ierom. fost delegat, Arhiepiscopia de (2 este Mdndstirea Adam Stanca loc.Urluia. din rea terenului ha) familia mprejuflmr: pelinie a vechiului centr clisi dore$te o continuatoare monahald se a fi inceputul unul destul modest de dup de a fost episcopal laAdamclisi. 'Monumentul cetdfii ;i ruinele (2005), primavara in anul in plin a container amplasarea cdmp unui Traiani, lropaeum pe - sfinlit 14noiembrie 2008 va 2007 incepe construclia paraclis unui \damclisi pdnd Tomisului, Teodosie. mai IPS S-au indltat, in pre dearhiepiscopul r Pe$tera

AOA]|GAIa ol)$l0lrrhnnrnrn ManABUfOa


glI kttrir Stlrrtll lrrrlrtlrull Oottslntrlltr lram: txtttt, {10/02{r, 0onslntt[a sul ldfoad: Atiflnt:ala, Allttrittr, lttd. la lrn. 3 Ostrov, N dln lccea: lonCoruln, slttntilpoDN Constanla- spre peDJ223pdnd 44'7'55.16'N, 27'52'50.41'q 90km; fjln \llmnrr, Constanta (GPS:

o bisein comunista, Addncata pdrdsitd perioada a fost Localltatea peaceste a existat sat. piatrd singura locuri un fiind merturie cd dln 'lcd preveni propunerea comde distrugerea locuitorilorAliman, a se din La menestiri maici, hramul cu infiintarea unei de s-a a Dlotdbisericii, decis primdria qi in scop comunei dondnd acest ConstantinElena, $f.lmpdrati toren 5 ha. de |ln

viald de Milnistifea AxiOpoli$ zvietuitori, ob$te


gi Chiril, Mihail Sfin{ii Sflntii Hram: Arhangheli 9iGavriil, Mucenici DasiusChindeas jud. loc. 905200, Constanla Mload; Cernavodd, (61 imediata apropiere a mdndstirea seafldin DE Acces: 60Constantakm)-Cernavodd; (GPS: 9'59.02"N, '13.53'0 28"1 oragulul Cernavodd; 44"1 +40788129,|90 Neghinifd; Contact Teodosie monah Blarafi

in oragului Cernavoruine Axiopolis, cdrei seafld apropierea ale Cetatea in lll-lV. tArziu, sec. Mai sec. al multor sfinfiin a locul d6, fost demartiraj mai Mucenici Pentru Sf. centru un V-Vll, deveni important episcopal, cinstirea va gi intr-o nume pomenite inscripfie ale sunt Dasius Chindeas, cdror Chlrll, Donafia infiintarea mdndstiri. unei 1997, propus s-a aici, daocoperitd in anul credincio$iiCernavodd. din 2 s-a de bronului,ha, fdcut cdtre

Basarabi Ministirea
viatd ? vlatultorl, deob$te Teotim, Episcopul Tomisului lerarh Sflntul Hram: jud. loc. 905100, Constan[a Adros6: Basarabi, (20km). se intre DN3 Aoooa: Corfstanta-Basarabi Mdndstireaafld localitdfile 28'24'25.19',0 Albd; 44'10'2.86'N, lulTraian valu siPoarta (GPS: +40745313296 Teotim Contact Popa; Sltrot protos.

Basarabi descoperit s-a intr-un decretd comuna deal din ln 1957, (sec. monahal din daco-romane datdnd epoca unansamblu $imedievali rupestre, unicein o adevdratd format gase din bisericute lV-Xl), ,,lavrd fard, 84 Ponticd. per4ii Pe bisericufei existimaimulte din I po$terilor" Dacia preotul pe (Damian) merg drum, Dimian 1. slavd Inscrlptiiin veche: ,,(Eu) pecatele ...omule, aceastd pentru iar in bisericd, Dummele lumdndri FUn (luna) 2. Pdrinti. Dimian mai." ,,A Amin. cu se nazsu vdmiluiascdSfintii pdrintele in acest ...luna 4. A la am loc octombrie venit noi... aici, vcnlt marlosif." ajutd luna 3.,,Doamne, perobultdu 4.,,Luna 3crlg.,, ianuarie." sunt mai 10" 982). cinci Indictionul (anul Celelalte bisericute mult mici tle, decirca cudimensiunile 84, dreptunghiulard, bisericufa deformd dec0t din vatrd a aceastd decredinfdprins metri, grija Teodosie, Prin IPS 6r2x2 pe Sf. episcopul 2004, UatA data 4 noiembrie cu hramul Teotim, de nou (ziua Se al a Sf. Teotim sec. lV-lea). intenlioTomlsului deprdznuire Mc. prezent, qi mdndsticorp unei nmze construirea biserici a unui dechilii.ln

Menesflroa Dumbtavenl
3 vlelultorl, dsob$to vlald Hram: AcoperdmAntulDomnulul, Emlllan laDurostorunr Malcll SfAntul de jud. Adresi: com. Dumbrdveni, 907125, Constanta pe Acces: 3 Constanla-Cobadin,DJ391Cobadin-lndependen{a, DN apoi DJ392 pe lndependenfa-Dumbrdveni,T2 kmdinConstanla; 38Constanla-Amzacea, DJ DN apoi 392Amzacea-Plopeni-Dumbniveni; 75kmdinConstanfa (GPS: 43'55'50.32"N, 1.20'D 28'0'1 Star{: protos. Antim Gorschi contact+40742394410

Peraza localitdlii Dumbrdveni descoperitultimii uncomin s-a ani liloa$:r$rfi0ele .diiinida$i&b plexrupestru, gi format maimulte I din morminte cregtineo bisericutd ce paleocre$tin Basarabi, analogiivizibile cuansamblul Murfadela :ffffififfi#rii#i:prezintd :Hffi#ri tlar,complex in douietape: V-Vl sec. locuit sec. $i lX-X. Pentru pune in a ,Fuimeryi4,1; gi valoare importanfa religioasdculturaldacestuia,anul a in 2004 fost a :s;Sqbnb"deh . in : , . infiinlati, imediata apropiere, sa o mdnistire cilugdri, hramul de cu Yo 6 , l i , ' ' t Acoperdmdntul Domnului. desfintire bisericii Maicii Mdndstiri Slujba a ifii ffirffi pe Dumbrdveni oficiatd data 13septembrie deiPS afost de 2008, TeodoTomisului. sie, arhiepiscopul Decurdnd, mindstire fostaduse in moa$tele au Sfinfilor impdr4i giElena, laMdndstirea Cipru. Constantin Kikos, de

Ministirea Histria
viafi 6 viefuitori, deob$te Hram: Sfdntul Proroc Tezviteanul llie Adresd: lstria, 55,jud.ConstanB com. 9071 Acces: DN22/E87 NConstanp-Tariverde, VgiNpeDJ226 spre apoi spre (63km); (58km) DN2ZE879|226ConstanB-Ndvodari-Histria DJ (GPS: 44'32'46.04'N, 28"46'8.1 2'0 Staretprotos. Cuzdriorean loil Contact +40740790758

Pdnd prezent, vechea in in Histria fostdescoperite cetate au ruinele a cinci Patru bazilici cre$tine. dintre erau ele situate zidurile intre cetdfii, e-sf,i6"'tr0$s, una afara : iar in acestora. evidenfiazd Se bazilica cunoscutd numele sub {$f.Fanc{I6&j:j de,,particulard'.ln este fapt, vorba despre locag rugeciune un intede &fi.$l;Srigorle grat : gi regedinte mari. crede aici aflau mai unei Se cd se sediul episcopiei Teffidd[$i'ld[xa: i regedinfa posibilitatea cadrul ierarhului locului. este Nu exclusd nici cain $.aIr..',,1 ,, acestui complex arhitecturalfi existat 0 mdndstire. ruinele sd chiar intre gi edificiului descoperit fragmente Sfdnta a bisericii ornas-au din Masd mente semnul cruci. cu sfintei ln anul 2004, Teodosie IPS alTomisului binecuvdntarea a dat deintemeiereunei mdndstiri hramul Proroc Tezviteanul, a cu Sf. llie in apropieimprejurimi: rearuinelor cetdti. vechii Piatra temelie bisericii a fosta$ezate de a mari . Cetatea Histria in 2007. indltat corp chiliigialtarul vard. S-au un de Biserica esmare de . Muzeul construit tein construcfie.are vedere, asemenea, Se in de indllarea paraclis unui deVasile Pdrvan in Maicii Domnului. imediata apropiere in cinstea .!l$io.raeti : cuS0ieFd i

uooa Mlrcoa Domnulul, Inilfarea Ministlrea


ltt oltltlo lttttttittu I)(ntltrtlhll Hrrm:hrilllarua Vodd, 90/200,iud,Constanla Mlrcea r:rxtt, Adtoa6: (20 Nou intreSatu 9iFdclia (43 l)N Aacae: 22CConstanta km)-Cernavodd km); 1'D ({ll'1i: 28"10'27.1 5.97'N, 44"16'1

ia cizutiin rdzboi inifiativa eroilor Mormintele Societatea In 1926 Inaugurarea Vod6. la Mircea international de unui roallzdrii cimitir onoare sd a lucrdrilorfdcut insd in 1928, amploarea a fost acestuia programatd in1932 1 mai-1 octombrie aufost in termenul.perioada nu80respecte romAni99cunoscufi1218necuVodd 60 9i la humatl Mircea 51 deeroi: germani gi988 9i rugi norcutl, - 78cunoscuti necunoscufi, - 76cunoscuti sdrbi necunoscuti, - 1 bulgari 428necunoscufi, - 134cunoscuti1894 $i Vodd de in gi Pdnd cunoscut244necunoscufi. in 1937 cimitirul laMircea pe patte eroii seaflau inhuma$ terice din cea s-acentralizat maimare pomenirecinstire eroilor sf. la a Pentru dobrogean. o permanentd 9i torlul s-a dupd 2001 infiinpt Cultul Asociatiei Eroilor, anul la Llturghie,inifiativa monucele noii Biserica mdndstiri, cinci Domnului. indltarea M{nfistirea construiadministrativd cimitir o clddire din ale mente eroilor frumosul $i 2007. fiind restaurate, resfinfitein au interbelicdfostrecent tdinperioada

Lipnifa Ministirea
viafd 4 vlotuitoare, deobgte Dasie SfAntul loan Sfdntul Botezdtorul; Mucenic (paraclisul) Hram: jud. 907165, Constanla Lipnita, Mresi: com. (22 (102 DN Accos: 3 Constanta km)-ostrov km) 27'38'24.33"E) 44" IGPS: 6'12.72"N, 0nufria monahia Matei Stareti: +40241856625 Contact

Sf. pe Mdndstirea Mpqesi ce este vatrimonahald situatd drumul leagd ttoua Rdriics ' nostru 'orin mombte : ale doud Dervent, repere trecutului deMdndstirea Andrei Apostol ,.; infiinla- ,ff.,[$stnssF, Mdndstirea, chemat. celintdi legate Apostolul de cregtin strdns &?"$":r cdruia . Botezdtorul, Sf AposSf este 2004, inchinatd ' loan tAin noiembrie sf. ,iffi,1it'StliisF a fost al ocrotitor mdndstirii ales Al i-a tolAndrei fostucenic. doilea lll-M. in care dobrogean a trdit secolele ln octommartir Dasie, Mucenic pe de donat unui de construirea corp chilii terenul s-ainceput 2005 brie de 2006 de primdria iar Lipnifa, in ziua 29august s-apuspiatra comunei Dasie' Sf. paraclisului inchinat Mucenic mdndstirii, a temelie

'l8 vlotultorl, deobSte vlatd

Mln[stlrea Pegtera Sf0ntulul Apostol Andrel

ilwimrtqru

(biserica pe$terdbiserlca qi Hram: SfAntul Apostol Andrei din mare), (biserica AcoperdmAntul Domnului Maicii micd) jud. Adresi: com. Corvin,907150, lon Constanta Acces: 3, 76kmSV Constanfa,kmEdeOstrov DN de 67 (GPS: 44"5'26.46'N, 27"49'31 .67"E) Star$:arhim. Cosma Contact Mitu; +40241 +40241809171 856485, Cazare:25 locuri

S.h.$t&; Ardfei'' apostolatului Andrei finuturile in Sf.Apostol Dobrogei. ln acest segdloc St"Zofq,rAtal; ', pegtera care pare a sdld$luit in se cd apostolul intAi .' ,,cel chemat'|. Cuswie;ritil, ' segte

Mdndstirea Pegtera Apostol Sf. Andrei mdrturia este toponimicd a

pegtera cele ruien:brie,.,r; in primdvara 1943, gi anului noud izvoare fi redescope,," vor , iAridrbi' ritedepreotul $f.Ap. gijuConstantin Lembrdu, impreund Jean cu Dinu, teolog pegterii. ristcustudii Sorbona, la incepdndu-se, an,amenajarea in acel tnfiecare pe an, La30iulie 1944, episcopul Chesarie Pdunescu locul a sfintit deinchinare 70noiembrie, de gi rugdciune. pe$terii. in anii Urmdrile rdzboiului dusla ruinarea au Abia raznicul Ap. Sf. Andrei cregtindtorul1986-1989, grija Lucian, prin PS vicar episcop alArhiepiscopiei Tomisului nmAnilor-, la giDundrii Jos, fostcurdlate gi pe$terii. vara de au intrarea interiorul ln anundndstirea din lui1990, vieluitori laMdnistirea doi de ierom. Sihdstria, Victor Ghinddoaiomuna Coruin lon nugimonahul Nicodim Dincd, sositin au Dobrogea,gdndul a retace cu de -,Bethleemul vechea monahald. binecuvdntarea vatrd Cu ierarhului locului, trecut s-a la lobrogean'are pentru ridicarea nou unul cele unui agezdmdnt. ridicat S-au inceput corp chilii un 'oc dintre de naiimpresionante giunparaclis, pedahde17 octombrie s-apus piatra temelie iar 1993 de a rcleinaje fariL. din bisericii cuhramulAcoperdmdntul mici, Maicii Domnului, pe1 06. sfinfiti tombrie995. 1 Biserica - alecdrei mare lucrdri inceput 1998gis-au au in incheiatin - este 2002 astdzi adevdratd o catedrald, impodobiti exterior la cumozaicuri impresionante.

150 izvoare. Traditia q6.qp$.**io* Laaproximativ m depegterd afldnoud se spune cd ,, propovdduitor in pdrdul sfdntul boteza format apele din acestor izvoare. P .i @$bo,,,l

Mdndstirea Sfdnta Elena la Mare de


4 viefuitoare, deob$te viafi Hram: Sfin{ii lmpdrafi Constantin 9iElena jud. Adresi: Costinegti, Tuzla, sat com. 907090, Constanta Acces: 39,28kmSdeConstanta, VdeEforie DN 3 km (GPS: 43'55'24,05'N, 28"38'2.45'D Staretd: monahia Cipriana Negoescu + 41 07 ; Contact 407 0537

inanul , principesa mama 1921 Elena, regelui adonat hapenMihai, 100 truinfiinfarea mdndstiri maici Sf.Elena la Mare cuhnamul unei de -, de gi pirateregti, Sf.imparali ConshntinElena. 1930, urmareahcurilor in ca a maicile fostinlocuitecdlugdri, cashretpeprotos. au cu avdnd Eraclie Tduti. pe Dupd Decretul 410/'1959, mdndstirea afostinchisd, pdmdnturile acesteia ridicdndu-se satul astdzi Schitu. Agezdmdntul reinfiinpt 1990. 14 vafi in Pe penturidicarea locag cdtre Lucian mai1996 sfintit s-a locul noului de iPS Florea, Tomisului. arhiepiscopul in 1998 loc are Hrnosirea bisericii hramul cu gi pictura Sf. impdrati ConshntinElena. mai in 2005 sfinlegte se bisericii, re-

fO+ISra EIEnIulul looll lraulull MAI|ASUfOA


vlalfl 7 vlatultorl, tlottlt$to llontAttl tillrrllkr Dumlnha loan l{rrm:St0ntul Caslan; 9Q7275, Constanfa Tdrgugor, com. Jud. Adroai: (25 km), peDJ222M. Kogdlnlceanu apol DN Aocoa: 22Constanta-M. E 80 (21km); 3 lbgdlnlcoanu-Tdrgugor-CheiasecontinuekmpeDC spre spre Cheia intre este Mdndstirea situati satele 9iCasian Csslan. ehrl .68'q (GPS; .2 44"29'214'N,28"27'7 r0 www. ioancasian. +4Q7 11646; 247 Contact lustin 8trrefiprotos. Petre;

2001 in a infiinfat anul , cu Casianfost Sf. monahal loan Agezdmdntul pe$terii care in in Este IPS Teodosie. situat apropierea blnecuvAntarea Pe$tera desse Gasian Sf.Gherman' lU, in sec. Sf.loan tu tlhistlt, $i au Sihaqtrii foloperete veii deasupra Casimcea' stancos, intr-un chlde pe$terii Pe liturgici' perelii de cdt atAt alt-o calocuintd, gicaspatiu slujire ale pdnd pestreazd in zilele noastre devietuire monahilor, urme s6mal poartd urmdtorulinCasian Sf. etc. de semne cruci Stdnca loan Inecriptii, CasienilorPegterilor. hotarele Ml SHLhUHACAS|ANIUN 9i actlsi 0R0t pe de a mdnistire fostsfinfit data 28fepe actuala s-a Locul care ridicat patru un de final in stadiu deexecutie: corpuri chilii, para2003. bruarie mare, biserica stdrqia, gio saH conferinte.ln construcfie: de trapeza clls, muzeul. blblloteca, Sf4ntului Crucea Sfinftlui loanGasian Grucea loan Casian a Aici, Crucii. in anul2006, se mdndstirii afldPoiana ln apropierea fide -, odinioari ciobani apaacestuia izvor folosit un foat amenajat bineo adeviratd pentru al secetos Dobrogei, Ind consideratd, pdmdntul o Florea indltat a Lucian Tomisului arhiepiscopul Ldngd cuventare. izvor, de este loan cdSfdntul Casian oilginar pe troitd, frumoasd cereaminte$e locuri. aceste

Albi Poarta Rom0ni, Sfinfilor Ministiiea


viali 2 vlotuitori, deob$te Romdni Sfin{ilor Duminica Hram; Albd, 245, com. Adresd: Poarta 907 jud.Constan{a (39km); localitilile (22 Constantakm)-Cernavodd intre DN Acces: 22C/E60, gl MuffatlarCastelu 28"23'45.94'D (GPS: 2'59.03'N, 44"1 Dorian ierom. Star4: $tefan

de un Poarta s-a constdnteand Alba ridicat monument ln bcalitatea Columbia, de cu nume colonii: inscripfionat impresionante, dimensiuni Midia, Peninsula, Galegul, Culme, Poarta Noua Medgidia, Albd, Saligny, politici care de$nulilor memoriei inchinat este Monumentul Constanfa. pemalurile Dundre-Marea Canalului gi-au viafa, anii1950-1953, in dat Paul a AFDPR' Anpregedintelui Constanla filialei La Neagrd. propunerea RoSfintilor Duminica cu hramul aici s-a dreescu, infiinlat mdndstirea pentru Terenul Dorian' deierom. Lucrdrile coordonate sunt mdni. $tefan qi Alba Poarta (3ha) deo fade a mdndstiriifostdonat primdria ridicarea (2ha). milie credincio$i de

crvriltut lrtttulll 2 vkrlultorl, dr_r vla[d obste Hram: Nagterea Domnului Maicii Adresi: Deleni, 10,jud. com. 907i Constanta Acces: mdinDN Constanfa-0strov,localitdfile 700 pietreni Deleni; 3 intre $i la51kmSV Constanla; 44"6'22.68,N, (GpS: de 28.1,22.45,n Egumen: ierom. Casian Modoran Contact +407 8921 www.manastireadeleni.evonet. 407 3; ro

Schitul luatfiinfd anul2003, donarea suprafete a prin in unei de10hateren arabil, cdtre de familia Borchig, Arhiepiscop Tomisului.ln 2004, Teodosie mai iPS sfinte$te pentru locul biserica schitului. Biserica lemn, stilmaramuregean, deo echipd din in indllatd din Vicovul Jos, de Suceava, tdrnositd dahde7 septembrie pe a fost 200g. S-au construit mai stdrefia, corp chilii o microfermd. un de $i SChitUl StfUnga 6vietuitoare, viafddeobete

Hram: vestire Buna in consbucle), Arhangheli 9iGavriil sfinlii @iserica Mihail veche) @iserica g, Adresi: Strunga, 0ltina, sat com. 90721 jud.ConstanB Acces: oragul din Bdneasa, peDN3 situat (89 ConstanB km)-0strov km), kmNpe (52 B DJ391 9iDC Mdndstirea situatd satele A 48. seafld intre giOltina Rdzoare (GPS: 44"7'30.3127'38'1 "N, 6.53'E) Egumeni: monahia Filareta Bdltdrefu; Contact +40124934930, g8631732 +407

Mdndstirea infiinfati preajma biserici satului a fost in vechii a strunga, constuitil jurul in anului 1770, stuf lut.Dupd secol jumd_ din 9i gi un hte, bisericafostrefdcutd cdrdmidd fiindacoperitii tabld. a din arsd, cu satulmaiareastdzi cdfiva doar locuitori. 2001 Dupd Arhiepiscopia Tomisului hotdrdtinfiinlareain zond unei a aceastd a mdndstiri. Maicile asigurd gi hrana ingrijirea persoanelor in vdrstd sat.pdnd prezent iididin in s-au catuncorp chilii trapeza gi de mdndstirii. in constructie - biserica a mare mindstirii, hramul Vestire. cu Buna

Ministirea Dorna-Arini
15 viefuitoare, deob$te viatd Hram: Acoperdmdntul Domnului, Mare Maicii Sfdntul Mucenic Procopie, Cuvioasd Sfdnta Elisabeta Adresd: Gheorghifeni,Dorna-Arini,727202, sat com. Suceava iud. Acces: I 7/E5B DN Suceava-Vatra (1 km) Otrtt S Dornei09 apoi z pOnd Gheorghi{eni,E,10 km la spre (GPS: 47'20'41 .53'N, 25"24'34.1 S'E) Sbrefi: monahia Veniamina Badea Contact +40788417040;www.domaarlni.ro; locun Cazare: 40

Mdndstirea Dorna-Arini ctitorieipsTeodosie, este a arhiepiscopur romisului. Agezdmdntul monahalfostconstruit chiar a in satul natal ieraral pe hului, locul pirintegti. casei Ansamblul - ridicat intregime temn in din - cuprinde o bisericd, arhondaric, Clopotni{a iniltimea 60 chilii. - cu de demetri are24decropote, maimare cer greutatea 5 tone. avdnd de Mindstireafostsfinlitd data 20octombne decdtre pe a patriarde 2004 hulBartolomeuconstantinopolului Teoctist. metoc Arhieal gi pF Este al piscopiei Tomisutui.

Manasllroa Ea|oana
vlald 3 vlolultorl, deobgte Hram; Adormirea Domnului, Nlcolae Malcil SfAntul Adres6: BAldana, Tdrtdgegti, sat com. 137436,jud. D0mbovila Acces: DN7 (45km), din Bucuregti, km(prin 29 Chitila)-Tdrgovigte dupd loc. TdrtdseSti m E;dinDN 300 71A, Bdldana, kmV din 1,2 (GPS: "N, 44"35'45.8125'45'54.32'E) protos. Starefi Vicengu Gruzea Contact +407 23446395: www.manastireabaldana.ro

in anii 827-1831 Bdldana indltat micschit cdtre 1 preeste un de , la firifu*e r giprezbitera Bdlddnescu. Gheorghe Maria Reparatin dupd 1861; seetnlffiihbana otul l&rieii Dernr]bhd cularizarea averilor mdnistiregti vafunctiona cabisericd acesh doar de parohie. Agezimdntul monahal reinfiintat, titulatura mdnistire, este cu de in anul 1994. ultimii s-au ln ani construiti corp chilii, agheasmaun de un targiungard imprejmuitor.2006 avut resfintirea in a loc bisericii mdnistiriidecdtre Nifon Targovigtei. iPS al

Ministirea Bunea
8 vietuitori, deobSte viatd Hram: (biserica Sfinfii Arhangheli 9iGavriil Mihail veche), Sfdntul Mucenic (biserica Pantelimon Maria noud) 9iSfdnta Egipteanca jud. Adresi: com. Vulcana 137535, Ddmbovita Bdi, pe 71, Acces: Pucioasa, situatii DN la20kmNdeTdrgovigte, din loc. peDJ 7128 Vincd kmpindinstatiunea spre pddure 3,5 Vulcana apoi kmprin Bdi, 2 pe (doar jos); (GPS: 45"3'41.97"N, 25'21'30.38'E) protos. Stare$ Zosima Petru-Vlase; Gontact +40722159625; +40788311542

mprejurimi: Mdnistirea o arhitecturd are specificd lui Matei epocii Basarab, fiind de ' Muzeul vel-spdtarului Gddigteanu,anul ctitoria Bunea din 1654.lntr-un allui hrisov tnografie, Pucioasa

Cantacuzino, din1687, vorbege ,,schitul laVdlcana". se de de ln$erban t-un althrisov domnesc, 1693, daht intiilnim dela ,,mdndstioara Vabana". intocmitd Constantin de Berindei,1787, in trece mdndstirea ,,Hotirnicia" ca schit ce Bunea", numele Bunea intiilnit de fiind ,,sfdntul alVdlcdnii, ii zice totmaides laaceasti de datd. De-a lungultimpului, Mdndstirea va Bunea cunoa$e multe mai prea aspecmodificdri, nuvorschimbainsd mult care precise ultimelor restaurdri: tulinifial bisericii. cunosc al Se datele ale mari provine obgtea 1785, 1789-1880, Shretul 1976. actual din Mdndstirii Sdjud. raca, Timig. ultimii s-au in ani construitnoud o biserici, hramurile cu giSf. Sf,Mucenic Pantelimon Maria Egipteanca, corp chilii. de 9iun

Ministirea Pitroaia-Deal obsteinrormare


Hram: Sfantul Dimitie larordtorulMir, de larorulTdmdduirii, Apostoli 9iPavel Sfingi Petru Adres* satPdfoaia-Deal,Crdngurile, com. 137174,iud. Dambovita;Acces:80 kmpe A1/E Bucuregti-Pitegi, 702G N '|,3km 81 DJ apoi spre (GPS: 4"42'49.82'N, 2'57.63'E) 25'1

Ministirea ctitoriesculptoruluiVasile gia artistei este a Gorduz Silvia Radu ndscutd localihtea in Pitroaia-Deal. indlfat frumoasd S-au o bisericd stilmuntenesc corp chilii. in de Proiectul ansamblului apa(ine Aiun gi arhitectelor Sion, Milifa Rodica Gileganu Rodica Denichevici. Mdndsti-

Gobla Mln{stlroa
tttttttitltitln olrlikr 'dtfl lillitttttl kltitrlt Nk;ttliu: Hraln: 1ll/(X)5, DAntbovlta urttt, l;ut Adrosd: MAnAstirea, Grltla, Jud. (38); pe (69 situat llN / Buouregtl km)-PlteEti Gde$ti, rlirr Acces: ora$ul pe (27), la llhuovl$tc B kmN pAnd mdndstlre DJ702E (( 44'46'57,57'N, 1.83'E) 25"20'1 il'$i:

sa decoratia exteriCobia unice prin Mdndstirea este in Afost bisericeascd. ctitoriti noastre - in arhitectura oarA in Va Bologin Stolnicul. fi reparatdjurul Badea 1 de anul 572 in 1723-1724 se Pdrvu Cantacuzino, de nnului 1680 cdtre pane A funcfionatmdnestire ca prdbu$esc bisericii. bolfile parasita dupd averilor ln secularizarea mdndstire$ti, care, de ii va greci, Eforia Spitalelor purta de bisericd mir. devine decdlugdrii a avut importantd locin grlJd 0 maibine unsecol. restaurare de vreme de din lstorice. Monumentelor Paramentul, Comisiei cu anul 1938, sprijinul vechii face verde, sienna, dinbiserica mdnesocru, smdltuit[, cdrlmidi firidele deasemenea, exterioare lmpresioneazd, bijuterie. tlrlo adevdrati au monastic ansamblului din arheologicezona Sdpdturile nleloca$ului. de ale vechii fundatiilor clopotnife zidului incinla condusdescoperirea 9i paroh Popescu incepe repararea Preotul loan de tdalmdnistirii la 1572. reludnd lucrdrile putin inainte Revolulia 1989, din de timp cu acoperi$ului pictatd citreRomeo AcAndronic. de este 2001 biserica ln in 1994. anul pentru reactivarea vechi acestei mdndstiri. se tualmentefacdemersuri

Domnului, inilfarea Ministirea 1000 Cota


viafd 11 vieluitori, deobgte

Hozevitul, Sfdntul lacob indltarea Domnului, loan Hram: Arhangheli Sflnfii jud. 137310, D0mbovita com. Adresi: Moroeni, (8 (16 (57 Sinaia km); Moroeni km)DN Acces: 71Targovi$te km)pdnri pietruit lamdndstire DN spre V din 71 m 400 drum (GPS: 1'N, 45'18'23.'l 25"30'37.79'E) Dobre Melchisedec Star4 protos. +407 +407 62222555: 41033777 2426: +4024577 Contact

din Angelei Cojocaru Moagte: pertbsle apa(ine Cota iniltdriiMdndstirii 1000 Inifiativa dtn piatra temelie Primiivietuitori nnastele a bisericii. de 1994 in iulie sepune Moroeni. +O gi Dumitragcu.Wntitor Oe Hristofor Tohdneanuierom' 1000 fostFilip au dela Cota Mqff$!i., ,. protosinghelul Melchisese mdndstiriivaocupa 1996, constructia de Din prezentbisericd Sf.Mercurie, pdndin o S-au numit Dobre, star$in1997. consfuit dec Tarah Sf. 9l etc. taPeza de zid, corp chilii, de un Andronic Sf. de de are Biserica,treiturle, o lungime 22m 9io indltime 18m. cu ale de Lucrdrile construcfie mdndstirii George. lui apa(ine Sorin Pictura

Mani8tlraa D6alu
30vlofultoaro, doulttrtg vlulri

Hram: lerarh Sf0ntul Nicolae, Adormirea Maicii (paraclisul) Domnului Adresi: aleea Mdndstirea nr.1, Dealu, jud. Tdrgovigte, 130004, Ddmbovifa pdnd Acces: centrul din Tdrgovigtei kmNE 3,5 lamdndstire (GPS: 44"57'31.36'N, 25'28'54.82"D Starefi:stavrofora Emanuela Preda Contact +40245211880

Aflatiin ruind Radu Mare, de cel domnitorul incepe va refacereain ei pe 1499, Biserica Nicolae sfintitd data 4 decembrie Sf. fiind de 1501. Arhitectura bisericii, plan in treflat, deinspirafie este sdrbeascd, fatadelefiind stilarmenesc. in Ansamblul mindstiresc la Dealu finalide este )e vdzut: (1510-1512), luiRadu Mare. zatdeVlad Tdndr cel fratele cel Pictura va din 'Sarcofagele fi realizatd megterul de Dobromir, vremea in narmurd lui Neagoe ale domnitorului BasaMihai Viteazul prima rab, anul in 1514. Mdndstirea Radu Mare La Dealu, cel 9i intemeizd ladu Mare, cel a Aici tipografie firii Rom6negti. vestitul tipograf Macarie tipdri va trei le laMdndstirea (1508), lucrdri limba in Liturghierul slavonS: Octoihul(1510) Evanghe9i )ealu, opera sunt (1512). Dintru inceput, mdndstireaservi va necropold drept dom;culptorului Frederic liarul neasce. fostingropati mdndstire maideseamd Au in cei domni Jirii ai itorck, anii din 1 9 12-1 9 1 3 . (1508), Romdnegti:Vlad Dracul(1446), Vladislav alll-lea, celMare Radu (1 2), gi Vlad Tdndr 51 Pdtragcu Bun. aicivafi adus capul cel cel Tot r Muzeu: mareobiecte lui unificabr neam de Mihai Viteazul, cum lisericegti, dupd reiese dintr-un hrisov carte reche etc. 1612. anul in dinanul 1610 Mdndstirea a fostprddati oastea Dealu de (1629-1632)inchind luiGabriel Bathory. 1630, in domnitorul Tomga Leon perioadd timp,Mdnistirii Mdndstirea pentru scurtd Dealu, o de lviron din Muntele Athos. moartea Constantin Dupi lui Brdncoveanu, mdndstireainmprejurimi: revenindu-gi lainceputul alXIX-lea. doud cepe decad6, sd abia sec. Cele Domneascdcutremure 1829 ' Curtea gi 1838 o vorafecta - din destul grav. fi restade Va ;uTurnul Chindiei Ei (1842-1848), dupd in domnitorului Bibescu Gheorghe insd, ]iserica Domneascd uratd vremea (1863), secularizarea mdndstiregti obgtea averilor mdndstiriideveni va tot ilare ,Catedrala maistrdmtoratd, clddirile mdnistirii cdpdtdnd destinafii strdine viafa de nitropolitand din proces monahali. incepdnd 1953, cu mdndstireacunoagte amplu va un -drgovigte gi derestaurare, ridicdndu-seacum paraclisul hramul tot cu Adormirea , Biserica Sfdnta gi Maicii Domnului, altarului (1958), Pictura apar[ine losif lui Keber naosul fineri pronaosul opera pdrintelui fiind Boghiu laAntim. 1960, Sofian de ln ob, Muzeul tiparului monahald laMdndstirea sereface. 1989 de Dealu Dupd viapmonarialcd(iiromdnegti gtea

Mdndstirii se pierde negura Dealu in vremurilor. preSe i MoastsrPf,rtcale Vechimea cd oeui*iriritiil,:supune a fostctitoritd urmagii de domnitorului Munteniei Dracul, Vlad ,Sfi;F,tsrffi+{t$,; in 1446. ucis Prima atestare documentard a mdndstiriiafldm o intr-un do#r E$f*ffi cumentdatat martie - emis Vladislav (1448-1456) 28 1451 de alll-lea gurfl:d
ii;];, Ati$Flii i

Nucet Ultrndstlrea
vlitlti ? vlstuil(xuo, tktult$to (paracllsul) Maloll Adonttlroa Dontnulul til0rrtul Gheorgho, lram; jud. MlrceaVodd, Acces: localltatea r;om. 137335, D0mbovlfa; Dupd ldrosd: Nucet, (61 (18km), la spre rlltnlflpoDN Bucuregti km)-T0rgovlgte DJ711C V3,5kmpdnd 71 6'N, 26.72'q Nucet; 44'46'59.1 25"32' tl6rrflstlroa (GPS: +40762222459 monahla Andreea Contact David; llarefA:

- unPdrcdlab a Gherghina Nucet ctitorie jupdnului Mdnistirea este Basarab, Dintr-un hrisov luiNeagoe al Radu :hiul domnitorului celMare. (1485-1495), domnul cd Cdlugirul 1516, latat ianuarie afldm Vlad 23 vizut Brincovea- De Constantin Nucetul unmunte. cu ainzestrat drilRomdne$ti, I Panaghia.urma in cutremu- . Muzeu: Schitul mdndstirii, metoc, ca tuil vainchina obiecte icoane familie biserice$, tle Mdnistirii Nucet reziditd vestita este biserica ululdln1738, (1863), c6lugd- etc. averilor /6edrescu, secularizarea mdndstiregti locul Dupd romdni.anii30 aisecolului tn va de de llorgreci laNucet fi luat cdlugiri de urma Va mdndstirea decade. fi pdrdsitti monahiin cutremurului neeut 1994 Arhiepiscopia bisericd mir. anul de in Jln 940, 1 devenind o simpld Pdnd reinfiinfdrii mdndstiri. in prezent vechii l-irgovlgteiluathotdrdrea a paraclis, reclddirea aripi chilii unei de unui *-nu reu$it construirea frumos laFdntdna leac. de din in lndltarea foigor pddurea apropiere, unui li

lalomifei Pegtera Mlnistirea


I vlolultori, deobgte viald (biserica lapegtera), lerarh de Sfdntul Peru Hram: Apostoli giPavel Sfintii (biserica (blserica Adormirea Domnului veche) Maicii noud), Nlfon jud. 1373'10, Ddmbovifa Adresi; Moroeni, com. pdnd pdnd apoi telecabina laBabele, telecabina laPegtera; Accse: Bugteni: dln Arsd, trasee accesibile Vdrful Dor prin cu sau Piafa rlilr Cota Slnala 1400.orin peDN (6oro mers); Tdrgovigte 71,prin Bolboci, Padina. Moroeni, de din (GPS: 25"27'46.66'E) frngsele mdi auto anevoioase. 45"24'7.73"N, 4431 7, 637 41 cali $hret lorom. nicDandu ; contact+ 407 027 +407 461 25 0arare: locuri

vizut: lalomifei De 3 de vatrem0nahal6 la Pegtera ce Sepresupune prima jumitate veacului . Pestera lalomilei a al in Vodd de toet intemeiatd Mihnea celRdu, prima peste andecetre un va fiind l0l-lea, anul 1818 schitul arde, refdcut ln gi prsotul Pe din Gherontie Pietro$ita. lon Gheorghe Balhg ieromonahul ref6nemaifiind va din de 1961 fi mistuit nou fldcdri, de data 20aprilie pegterii, ridicat a fost de Actualul aflat 300mdepdrtaregura schit, la cut. biciobanilor zon6, din cu 1901, mai ctitori, participarea lnanul de mulfi prin a de Va in fiind sorlca sfintitd 1911. fi renovat purtarea grijd Patriarpreofilor (n 1961), cheltuiala Pimen Macarie Marinoiu, cu IrululJustinian gi avAnd din Bisericufa construitii lemn, este Breajcu. $tolchici Dumitru pe$terii readus la perefii este din Schitul apropierea cdptugifi gindrild. cu (fost protosinghelul Bddoiu stardal Maxim de ulatfr in 1993, cdtre abia Fieni. de de locagului Fabrica ciment Piatra temeeste mindstirii). Gtitorul in 1993. Tdrgovi$tei, Costin, Arhiepiscopul de Vasile lleafost agezatd IPS Arhondaricul in de Teoctist 1996. a fost Sflnflrea fdcutd PF $istirdiaau ani. in fost indltate ultimii

Manasilroa Huncu
5 vlotultoaro, dsob$te vla{d

(biserlca Hram: Adormirea Domnului Maicil mare), Nll, Sflntll Nicodim, (paraclisul) loan lacob Hozevitul jud. Adresi: com. Runcu, 137400, Ddmbovita pe 71, Acces: oragul loc. din Fieni, situati DN ramificafie NV spre pe prin (loc. DJ712A; trecOnd Runcu situati 8 kmdeFieni, kmde la 36 Tdrgovigte), 16 kmpdnd mdndstire.drumul sunt la Pe forestier, dupd iegirea Runcu, indicator mdndstire. din existd spre (GPS: 4'19.00'N. 8'48.00'n 45'1 25'1 Paisia Starefa: Silivdstru; Contact +407696371 +40724570813 29;

Mdndstirea igiare Runcu inceputurile 1997, in anul odatd venire cu Mo{,#:pdr$cele ": peaceste Sn meleaguriperintelui a lachint la Sfdntul de Munte. fostindl A
Arr,

dinBucuregti.anul 998Arhiepiscopia in 1 Tdrgovigteivadabinecuva i$i pentru tarea infiinfarea menestiri cdlugirife, acel venind noii de in an la lmprejurimi: Runcu cdteva cdlugirife laTismana.1999 fisfin{it parac de in va un . Schitul Cucuteanca pe delemn, fundatie beton. Biserica a mdndstirii afl6 con de mare se in strucfie. ridicat corp chilii, S-au un de trapeza, sterefia, bucdtiria, arun hondaric etc.

pe It,tt**6uidoii1 fatdintr-opoiane, unplatou, ,, terenul donat loan fiind de Purniches gi'Nil ': ' ' '

Ministirea Stelea
7 vietuitori, deob$te viatii

Hram: invierea Domnului jud. Adresft Stelea, 6,TArgovigte, str. nr. 130018, Ddmbov Acces: imediata in apropiere a centrului oragului Tdrgovigt (GPS: "A 44'55'44.33'25" 42.87 N, 27' Staretprotos, Vichentie Contact Bdgu; +40245220715 go. www.manastirea-stelea. ro

lmprejurimi: Actualul ansamblu arhitectural alMdndstirii arecaultim Stelea ctitor r Mdndstirea Dealu in 1645, Vasile pe Lupu, domnul Moldovei. Mdndstirea menlion este (la kmNE 3,5 din insi in maimulte hrisoave inainte aceaste - primul, 1582 mai de daE din centrul Tdrgovigtei) Mihnea Turcitul intdrea danie o fdcutimindstirii spdtar de . Mdndstirea Vifordta princare Vasile varidica Lupu monumentala mdndstire replicd Tre - o (5kmdinTargovi$te) Stelea. a

Devdzut: o Muzeu: curs in de organizare in Casa

lerarhilor lalagi- pentru consfintiimpdcarea domnul de a sacu Munten ei,Matei Basarab. pare domnul Se cd moldovean ctitoria a ales spdtaru pirinStelea faptului aicia fostinmormdntat datoritd cd vel-aga Nicolae, pisania tele dupd atestd sdu, cum bisericii. 1653 ln Stelea vizibtide este Patriarhul Macarie alAntiohiei, insotit Paul Alep, de de acegtia rdmdndn impresionatimdndstire. de Ajunsd metoc Bisericii Gheorghe din al Sf. Nou Bucuregti,sfdrqitul la secolului XVll-lea, al Stelea fi reinnoitd vreme va in greceasci la $tedomnitorului Constantin Brdncoveanu. Lagcoala de gi leaauinvifatGrigore Alexandrescu, Ridulescu Uasile LH. Gdrlov Dupd secularizarea mindstiregti, averilor in 1863, mdndstirea trans este

Vlforlta f,ln[stlrea
vlal6 vlolultoare, dotil$lo 16 lllo Gheorghe, Proroc (paracllsul) SfanUl [nm: Sfentul jud. 137007, DAmbovlta com. Ullt!* satVlforata, Anlnoasa, 71 DJ71B NE in loom:dlnDN TArgovlgte-Slnaia, spre pdnd satul nbreb(5kmdlnTdrgovigte) q 25"27' 44"58'22.48"N, 55.62' FPS: Mihaela Grdjdean hrcl* stavrofora bnhct +40245226548

1530, odadocumentari a mdnestirii dateazd anul din Prlma atestare vara 1611 Viei Vlad al il cuindllarea decetre Vodd V-lea.ln anului prddatd ogtile Gabriel principele Transilvaniei lorlh este lui Bathory, de perioadd timp, pentru scurtd care tabdra, o de 11608-1613), igiinstaleazd (161 restaureazd mdndstiVoievodul Mihnea 1-1616) Radu r T0rgovigte. gi Bain domniei Matei lui cu oa,inzestrtnd-o odoare proprietili. timpul (1632-1654), mdndstirii tiirnositi doua a oad,fiind biserica este larab greci, in cilugdrilor sunt t$i-,$!$[ili::+ danii. {utati cu nenumdrate Totatunci, locul misionarul Dacsici, slav aflat dupd dueecdlugdrife, cummdrturisegte lmprejurimi: (1 ln1640 Tdrgovigte. la Brdncoveanu 714) Constantin 688-1 construiegte r Mdndstirea Dealu gi Biserica cimitir (2 reface deincintd pardosegte zidul biserica. din mlchilii, km) (t 1832) arehramul Ap.Petru Br0ncoveanu Sf. rte ctitoritideGrigore 9i in 1864 cdde Catapeteasma mari fostexecutatdanul bisericii a I Pavel. prin Dupd mdndstireafi refdcutd va din lreIorl Storck. cutremurul 1940, (1948-1974.1960se Marina in a Justinian de rurtarea grijd Patriarhului pentru giintrefinerea mosanatoriald addpostirea aici hfllnteazi o Casd gi grav vdduve Mdndstirea afectatd de este uhlllor preoteselor bdtrdne. pdttile Vgi NaleanAu din de din ;utremurul 1977. foqtrezidite temelii termindndu-se gibiserica-paraclis totodati cuhramul ProSf. nmblului, Romdnd. DuViforita apa(inut Patriarhia a de anul oc llie.Pdndin 2000 Arhiepiscopiei Tdrgovigtei. datd sub fi aceastd trece jurisdictia primat mdndstirii afldFdntdna Mitropolitului Ghenadie, ln curtea se ieromonahului Macarie, gi teolog din il Romdniei, 1904, mormdntul 9i psalticd secolului al de bisericeascdlainceputul de ;ompozitor muzicd fi-lea.

Gucuteanca Schitul
viatd i vletuitori, deob$te l{ram: lnvierea Domnului jud. Runcu, 137400, Ddmbovifa Mresi:com. pe 71 spre pe 2A; lcces: ora$ul loc. din Fieni, situatd DN , ramiflcalie NV DJ71 trecdnd ylnRuncu (situatii 8 kmdeFieni, kmdeTArgovigte), kminainte Mdndstirea la 36 cu2 de pe forestier, ramificafie spre dreapta schit. luncu, 14kmdeFieni, drum la 45'14'40.'13'N, 25'21'28.09"E) ,GPS: ierom. Dumitragcu Egumen: Hristofor lontact +40723008381

Este din chilii Schitulfost a infiinfat 1990. format cdteva improdupd

Menesflroa Anlnoasa
10 vlslultoaro, deobsts vlatd Hram: SfAntul Nicolae, Gheorghe lerarh (paracllsul) Sfinfii 9iDimltrle jud. Adresi: com. Aninoasa, 117035, Argeg pe 73C, 16kmdeCdmpulung gi Acces: Berevoiegti, din loc. situatd DN la 30kmdeCurtea Argeg, de DJ7328 S3 kmpdnd com. spre in Aninoasa (GPS: 1'25.1 24" 4117'q 45"1 7'N, 55' Staref6: monahia Heruvima Contact Orodi; +40248577117

A fostziditiin 1677 vel-clucerul de Tudoran Vladescu, pe ,,care urme cdlugdrit", cum s-au dupd relateaze Mitropolitul alUnNeofit pe care locuri 1746. 1722gi in lntre 1730, episMry!.tBjpermcb: gro-Vlahiei, trece aceste de viitorul Mitropolit Ungro-Vlahiei fostegumen al Daniil, la dinrn0a+tele, copul Buzdu, :: ' Sf,Nioohe Aninoasa 1704-1716, in anii renovezi mdndstirea, metaniei locul sale, alocand acest importante in scop fonduri, imprejmuind-o zid- ce cu un Devizut: pe pdnd atinge alocuri,90m-, care 1 ddinuie in zilele noastre. 1773Miin r Sala goticd $i hail Tirtdgescu gi Cojoceanu paraclisul hramul Gheorghe zide$te cu Sf. biblioteca mdndstirii. Dimitrie, latura nord menestirii. din de a Biserica pdstreazdin mare bund Portretele ctitorilor parte picturi vestitului Mutu. ale P0rvu Aninoasei Stilul architectonic aparfin alansamblulu vestitului Mutu mdndstiresc Pdrvu Aninoasa unul este bdncovenesc. 1864 Dupe mdnistirea devine bisericd mir, comunism, din1993, de iarin CAP; mdndstire $ibisericd parohiaE paralel. 2001doar in Din mdndstire. refacerea De Aninoasei s-a , ocupatindeaprope, ani, in ultimii protos. Clement Pdunescu.

Mindstifea AntOnegti 3vietuitoare,obste viafd de


Hram: Nagterea Sfantului Botezdtorul loan jud. Adresi: com. 11 Corbeni,7275, Argeg Acces: Curtea Argeg kmpeDN (spre din de 20 7C Transfdgdrdgan); com. dincentrul (GPS: 8'29.38'N, Corbeni, 1 kmpdnd mdndstire; 45'1 cca la 24'38'51 .43'E) Starefd: monahia Filofteea Contact Vleju; +40722973580; 43319718 +407 lmprejurimi: . Cetatea Poienari . Barajul Vidraru

inundatiile vara Dupd din anului 1941, mare$alul Antonescu lon a pe construit satnou valea un Argegului, Antonegti. numit Zidirea bisericii dinAntonegti 1943 ainceputin peunteren donat Gheorghe de Erbagu. Biserica rdmdne neterminatd pricina va insd instaurdriiRomdnia, din in dupd august 23 1944, noului a regim Prin ateu. grijaiPS Calinic alArgeguluigiMuscelului, devine biserica mdndstire in 1995. Loca$ul sfintit a fost pedata 24iunie de 2004. Ministifea BaSCOVele 5vietuitoare, obste viatdde
Hram: IntrareaBisericd in a Maicii Domnului jud.Argeg Adres6: Ursoaia, Cotmeana,117317, sat com. (114 Acces: Pitesti kmpeA1,Bucuregti) NV, kmpeDN din spre 22 7lE81.Iaiegirea din Dumbrdvegti, pdnd ramlficafie dreapta kmpeDJ704E in Ursoaia, 400mspre 2,5 apoi S pdnd mdndstire.; 44'59'18.18'N, (GPS: la 24'39'28.69"0 Starefi: monahia naGheorghe; lusti Contact 407 + 490477 +40248663700 09;

imprejurimi: . Mdndstirea

A fostziditd anul in 1695 cdtre de Cantacuzino. unui in urma $erban (1838), cutremur biserica mdndstirii grav este afectate, reconstruitd fiind gi in 1843 $tefu de Nicolau destarefa Platonida Cizdnescu. Picturd din 1869. Desfiinlatd1962, in devine bisericd parohie. de Mdnastireafi reva

Gotilfula, Negru Vodil Mf,nilstlrea


I vktlttllrrl, tftr vkt[il ttltiilrt luvotttl Adonnlrca Donrturlttl, liltniillttlrll Maklll ilram; jud. 117240, Argoi; oorn. ldrosd: Celdteni, (20km)-TArgovigte (47km), dln 72A, CAmpulung-Muscel Acces: DN (doar ttllnl drum spre satele Cotenegti-Stoenegti, lapas) E,2,5km (GPS: 1 25'12'20.92'E) ll0 [rx;tr min.); 45'13'1.15"N, protos. Modest Ghinea Btarot +4076266477 45093294: wnry,cetatuiamuscel.ro 6:+407 0ontacf

unei stdncoasela 881m deasupra llilgqgqiR{rtice Este situatd deasupra creste gi lui Valea mirii I nlvelului -, inheValea Coman, Chiliilor rdulDdmbo- dnmoa b.0u*. i,, nudeparte mdndstire hantchhA; a locului faptul de Traditia consemneaze ce ulta, ' legendarul ,Mude0i"{as Nemai o dacicd locderefugiu, tdaiu,pentru axlstatcetate , pe gru locuri ,hoanb'ffodtOqq celcare Vodd, domnul Romdnegti, vaintemeia aceste fdrii I (sec. LaCetdluia, Vodd vormaiaflarefugiul igi Nico- il6rafttnilippana Xlll). Negru unschit ,' Maidi:$omnl*ui Mihai Viteazu, Matei Vladislav Vlaicu, fepeg, Vlad Alexandru Voievod, lae Dealtfel, Vodd Brdncoveanu. Basarab, Constantin $erban gi Constantin pegteri locuite trecut sihagtri, Mdndstirea in de lnmuntii dimprejur afldmaimulte se Cetdtui moa$tele ale Negru nai est Vodd de descoperindu-se intregi Cuviosului nudeparte Cetdtuia Meteo (1638). a s-au loanichie in biserica stdncdmdnistirii pds- supranumitd din schimonah Bibliotec gi Radu Totaici Romilniel Voievod Negru Voievod. Alexandru lratchipurile ctitorilor numdrdi mdndstiii tdmdduitor. Cetdtuia, schit, amintitd vre- prezent 6000 ca este seafldunmicizvor $iin peste meleaguri. Numeledevolune. lui Viteazul, in 1595, peaceste trece mea Mihai care, in hrisoavele multor mai domni Mdndstirii Cetdtuia deasemenea, apare, pe zaverei 1821 turcii, urmdrindu-i eterigtii se care munteni.timpul in din S-au retrdgeau Bragov, distrug bisericuta stdncd chiliile. fdcut din spre $i Din an mai multe renovdriin alXIX-lea al)O(-lea. 1992, deinceput sec. $i (bisericd lemn, introducerea curentului electric, mari din alunor prefaceri pentru gialimente Cetdfuia mdnistire. etc.), devine lunicular apd

Modest lerarh Schitul Sfdntul


viatd I vietuitoare, deob$te lerarh Hram: Sfdntul Modest jud. 117675, Adresi: Cotene$ti, Stoenegti, sat com. Argeg pe 72A situat Acces: satul din Cotenegti-Stoenegti, DN (17km)-Tdrgoviste drum (50km), CAmpulung-Muscel forestier, V,3 km spre (GPS: 45'15'3.08'N, 25'B'32.1 6'D Administrator: Athanasie ierom. Gogoneald +407451 354:+40763682676 81 Contact

pdInifiativa infiintdrii apadine lui de Schitul afld inceput drum. se la Negru Vodd. BiseriMdndstirii Cetdfuia, lnteluiModest Ghinea, staretul nu o ?n Pdndin decdt sin:utddelemn stilmaramure$ean. prezent existd vieluitoarele, seintentioneazd extindedar casd, addpostegte care ;urd qi pentru defavorizali. Schitul unui bdtrdnii ea schitului indltarea cdmin rueste electrificat.

Mena8fllea Glocanu
4 vlotultorl, doob$1e vlatd (blserlca Sflntii Hram: Intrarea in Bisericd a Maicii Domnulul voche), (biserica Apostoli noud) Adres6; Bughea Jos, 1 65,jud.Argeg com. de 1 71 Acces: COmpulung-Muscel, spre Bughea Jos km), din DJ732C V, de (5 (ultimii pddure, asfalt). apoiincd kmpAnd mdndstire 2 km,prin 3 la fdrd Pe po(iuni drum (aprox. taseu, doud incd de neasfaltate 1 km) (GPS: 6'2.00'N, 45"1 24"58'38.00"R ierom. Enache; Stiarefi Teofil Contact +40744313583 Mdndstirea Ciocanu a fostunul din principalele puncte desprijin ale rezistenlei romdnegti dinmunliimpotriva comunismuluiin anii '50.

lnceputurile Mdndstirii in Ciocanu inveluite legendd. boier sunt Un din Cdmpulung, lspravnicul, Nicolae ascunzandu-se dincalea tdtarilor, rese primejdia, se trase pddurile pedealurile in de Ciocanului, cetrece Dupd nu vamaiintoarce ci zidegte micschit, acasa, ludndu-gi numele Neofit. un de Documentar, mdndstirea 1572.in dateazd anul din biserica sep6sveche treazd piatrd mormdnt anii1610-161De-a o de din 1. lungul timpului, Mdndstirea Ciocanu in maimulte a ars rdnduri. Biserica veche, bdrne, din a prin gi fostindllatd anul in 1825, grijalui,,Kir Radovici Ctitor" a cuviosului pdstrezd, ceamaimare parte, pictura monah Neofit. Aceasta in inifiald lmprejurimi: . Mdndstirea naivd. 1932, vremea Miron in in PF Negru deexpresie Cristea, locample au lucreri /odd, Cdmpulung derestaurare gi a mdndstirii. 1960 1990 ostene$te singur intre se aiciun viefuitor ieromonahul Caraman, mehnia Mdndstirea lrodion cu la Neamt. Alegerea pentru bisericdmdndstirii hramul Apostoli, locului noua a cu Sf. in providenfiald, lo1994, cdtre Catinic les Rrge$eanul,dovedit de s-a tntrucdt peste culstabilit obgte de anterior sdsesurpe cafiva avea ani.

Ministirea Gorbii Piatri de


2 viefuitori, deobgte viafii Hram: Adormirea Domnului, Apostoli giPavel, Maicii Petru Sfinfii Sfdntul Voievod Neagoe Basarab jud. Adresi: 1 com. Corbi,17285, Argeg pAnd Domnegti Acces: 73C, DN Curtea Argeg-C6mpulung-Muscel, la de pe (22km), ramificatie (Domnegtilastinga DJ731spre apoi Nucgoara (GPS: 17' Stdnegti-Corbgori-Corbi, 11 km); 45" 0.22' 24'48' N, 0.04' A ierom. lgnatie Starefi Gorunescu; Contact +40745059405; urww.corbiidepiatra.ro

:H! lipf$s#*l

:#:HSfi:l6atiifilidrd

\licolae lorga zconsiderat Itldndstirea Corbii le Piatrd fiind ca rimamdndstire de rtlugdrile fara din TomAneascd.

Numele Corbii Piatrd mindstirii de de dat rupestreastezi monument istoric apare maimulte in hrisoave domnegti incepdnd 1512.Printre cu ctitorii seami numere de monahia Magdalina, mdtuga voievodului se Neagoe Basarab, mdndstireafiind considerati domneascd, lungul ctitorie De-a gi timpului, Mdndstirea dePiatri maipurta denumirea Merigul. Corbii va de pdndin (23 De prima la atestare iunie 1512) secolul XIX-lea, devine al cdnd bisericd mir,poartd de hramulAdormirea Domnului. Maicii Actualul hram, Sf.Apostoli, datezd, mai cel probabil, perioada biserica din rupestrd cdnd parohiald. a servit biserice ca Catapeteasma dateazd 1804. bisericii din primul proMdndstirea reinfiinfi 1996; in a fost shrfl, lgnatie Gorunescu, vine obgtea din Mdndstirii Argeg. prezent locample in Sldnic au lucrdri de restaurare a picturiiconsiderati mai cea veche faraRomdneascd. din Se

Gotmeana Minfistlrea
I vlelidlori, rIrohil|rr viirlii 0rrlrttlul liliitrlttlul littlttzillontl kritn Vcl;llro, lrlIrturr lliant:llrrrrir (ttoul Mait;ii vrl;ll);;i Ar;r4retiirrrAtrlul llotttnttltti paraclis) lhlenrir:rr 11/305, Argeq Athnrf,: Colrneana, r:orrr. iud. (1 spre pe 7/E rltrr A$r;cs: Pltesti 14 kmpe41, Bucuregti) NV DN B1 (36 yrArrRlrrlegti, spre peDJ7034, lr I Cotmeanakm) apoi S i 24'37'7 t{il,i 44"59'23.36',N, .44',E\ 1 Boiciuc; Contacl:4024824201 + Bf : 1 rlos.loasaf arof rrr tiararo: locuri 4B

vatre mona- di*:moogtete este cea Mdndstirea Cotmeana consideratd maiveche . " cerceteri, anul :Sfloailcs{:.: ,. din fiind dupd Romdneascd,datatd, ultimele hal6 Jara dln , : (1377-'t383), aicio bi- nar Pit*artru ridicd Radu domnitorul Romdne$ti l, l?92, , Tdrii Alexandtidi. ' sale, Cotmeana timpul domniei Schitul ecricd lemn, vaarde;in de care ' (1386-1418) aici, Mircea construie$te,in- hoanomabar mdndstire. celBdtrdn dovlne de icoafl* : BunaVestire. Bisericava miri[hi: zid lrtr 1387 '1389,bisericdde cuhramul o $i in Afost Brdncoveanu. reparatd Maiciibwnnut in 1 Constantin ll rostauratd171 decdtre 1990. Ansam- tfazitoerm 1959, 1855-1857 nnii 9irestauratdin1922-1924,1972, Maridstirii . din clopotnite trlul foudal laCotmeana alcetuit bisericd, este de $iziduri .#ifidaffi;:', La se cel in de construitescopuri apdrare. Cotmeanaafld mai doincintd tezaur Dragomir" Pretiosul de donat clopot lara Romdneascd, mdndstirii ,,jupdn din vochi ultimii descopeitin 1385. lnanul aniIaMdndstirea ips Ca- Cotmeana, in anul cu Mindstirea redeschisd 1990, binecuvdntarea afost format istoric),dinmonede aur$ veche camonument de llnlc Ldngd biserica (conservatd alArgegului. onamental Acoperd-discuri ridicat cu hramul s-au chilii, bisericd-paraclis, o lnultimii ani poate istoric monument sepds- dinteracotd, Domnului, trapezd in biserica etc. Maicii mdntul fi admirat Muzeu la gi portretele Mircea Bdtrdn Petru Cercel. lui cel lroazd Argeg. Judelean

pdrtibet, tfioagtor

Glavacioc Ministirea
I vleluitori, deqQgte viafa Buna Hram: Vestire jud. 117711, Argeg com. cel sat Adresi: Glavacioc, $tefan Mare, spre apoi din spre pe 6/E Acces: Bucure$ti SV DN 70Dragdneqti-Vla$ca, NVpe 55 125km. Pite$ti, SE DJ659, km spre pe 503 DJ Videle-Glavacioc, Din (GPS: 28' 44" 22.85'N, 5'27. D 25"1 88" protos. +40248696660 Contact +40722630635; Casian Crdu; Staret

* 1507 consemneaza 20 al cel Unhrisov luiRadu Mare datat iulie Mdndstirii satul a Glavacioc Cdlugdreni faptul Mircea Bdtrdn ddruit cd cel gi Vlad nume, Teleorman. al acelagi din depeNeajlov unaltsatcepurta Tot din de uneia lemn. V-lea Cdlugdrul a ridicat o bisericd zid,pelocul aici Mdndstirea aflat s-a sub domneascd. mdndstirearegedinfd ca ,l vafolosi purtarea grijd maimultor BasaNeagoe domnitoriRadu Mare, cel de a in de Conrab, Turcitul. fostrecldditd forma A actuale paharnicul Mihnea 1841 Focaintre gi1844. rtantin in Mdndstirea Glavacioc transformatd a fost ln perioada comunistd, (partial) anii1974-1 in 976, Ansamblul restaurat afost Sisericd parohie. de in anul , Redeschisd 1991 cu :And acoperi$ul este chiliilor acoperit tabld. gi in al de rrinpurtarea grijda IPSCalinic Argegului Muscelului.prezent

Mene$lrea curtoa Argag de


I 0 vlolultorl, deobSto vlatd

(biserica Neagoe Hram: Adormirea Domnului Maicii lui Basarab), (paraclisul) Sfdnta Filofteia jud. Adresd: Basarabilor,1, Curtea Argeg,15300, Argeg str. nr. de 1 Acces: apropierea in centrului oragului deArgeg Curtea (GPS: 45"9'50.24'N, 24'40'37.1 0'D Starefi arhidiacon lchim Caliopie contact+40248721735 Gazare: deoaspeli Casa Pelerinul, locuri 50

; $ti,fi Iiiffi n {ilffi ri. :l I :i:l i i : : :.lE i! i I i,ii i i;;i;i # i I i :


Pe16august517, 1 Cuftea 'aMdndstirea le Argeg fost a pentru )anonizatrimaoard, noila jfilntullerahNifon +1508), Patriarh al )onstantinopolului ;i Mitropolital llunteniei 7 500-1 505).

Biserica Mdndstirii deArge$ unul Curtea este dintre mai cele valoroa semonumente arhitecturii romdnegti toate ale din timpurile. unele Dupd pe izvoare, celebra bisericd cldditi Sf.Neagoe afost de Basarab fundafi ileunui locag mai mult vechi, mai cel probabil vechiul alMitropoli sediu Prima a a fost in firii Romdnegti. picture bcagului-bijuterie realizate vremea (1522-15291de Dobromir domnitorului delaAfumati Radu citre Zugravul, incheiatd 1526. anul1611 fiind in in armatele Gabriel lui Bathory distrug biserica, aceasta restauratdMatei fiind de Basarab. deAlep, Paul in 1654, considerd biserica Mdndstirii Curtea Argeg dinminunile de ,,una pentru scurte perilumii". 1793, ln Mdndstirea deArgeg Curtea devine, o )evdzut: oade, sediu EpiscopieiArgegului. ctitorie luiNeagoe al Vechea a Basara I Fintdna lui pe a in o astdzi citre arhitectul de fran/lanole, apropierea fostrefdcutd forma care vedem in cez Andr6 Lecomte Nouy, sfar$itul du veacului XIX-lea. spre Interiorul al ndndstirii a ) Curtea Domneascd zugrdvit pictorii gipictorul fost de francezi Nicolle, Renouard F. Ch. romdn sec. XIV) XlllN.Constantinescu. Catapeteasmaexecutati bronz gionix, este din aurit ) Biserica grupul '12 icoanele lucrate mozaic. in evidenfd fiind in lese celor coloane (sec. )omneascd XIV) pecei centrale ornamentate reprezentdnd 12 Apostoli.fap bogat floral, in t Biserica 0lari bisericii mdndstirii afldunfrumos se t Ruinele agheasmatar, afara iarin cu(iimeSdn pronaos afl6mor(sec. fdntinalegendarului megter licoard Xlll-XlV) ndstirii Manole,ln se mintele Neagoe lui Basarab, Despinei doamna, dela Afumafi, Radu mprejurimi: r ln drum Carol Ferdinand l, gi intregitorul alereginelor Elisabeta Maria. Paspre 9i (fost vechea latul episcopal palat regal), parcul din menestirii, construit a fost in 'itegti, tldndstire Tutana 1866. prezent locample in au lucrdri restaurare. de
sec. XVlll), obSte frird

Mdnistirea infricogata Judecatil raraooete


Hram: Treime; Sfdnta Adresi: com. lonegti, 71 jud.Argeg 11 74, Acces: Coste$ti, spre peDN Costegti-Rogiorii apoi din 7 km S 654 deVede, ramificage pdnd dreapta lamdniistire, la300mS-V lonegti. Pitegti, km situatd de Din 33 (GPS: 44"35'58.08'N, 24"53'58.1 8'E) pr, (parohul lonegti); Administrator: Corneliu Popescu din Contact +40248690181

ldndstirea afldin se nediata apropiere t celebrei Troile tdlfute anii'90 in risecolului trecut lecdtre ciobanul (generator n Marin ceea presa ce va umi,,fenomenul negti').

preotului dinlonegti, paroh Afostindlfatd iniliativa din PopesCorneliu cu,terenul donat cdtre credincioasdsat.Biserica afl6in fiind de o din se stadiulfinal alexecutiei lucrdrilor. S-aindlfat,asemenea, corp de de $iun pe chilii. presupunein urmd aproape veacuri aceste Se cd cu doud locuri (Butoiul), s-aaflat vestite o mdndstire dispdrutd 1863, dupd odatd secu cularizarea averilor mdndstiresti.

llln{stlroaGorganu
vlultl vlolulkrl, tktttltidtt (lrhlrdt:it lillrr[|l tttitttt), harhllorost Sava lerarh lram: SfAntul Callnlc 9l pnnrcllsul) Argeg 1171 com, ldregd: Gorganu, Cdllnegtl, 99,jud. sat (la pe 7 loc. com. dln lcces: centrul Calins$ti, situatd DN Bucuregti-Pitegti gi pe 4 kmSE Pitegti),DJ7048 DL500m de (lPS: 25'2'31 44'49'59.30'N, .63'E) protos. Suma; 506; +40248651 +40745568405 Contact lorest Itarelr

de aproape Mdse relativ Sf, cu Mlndstirea hramul lenrhCalinic afle peungorgan, ceofere priveli$te o ceea Este R0nciciov. situatd Ustlrea a Biserica lemn de din veii asupra gi satelor imprejurimi. le neuitat noii Dupiindltarea in 1744. fiind Drdghicegti, construitd satului Dartlnut 987, in 1 este in aceasta abandonate.986-1 de )lsorici zida satului, 1936, purtarea grijd iPSCalinic, metoc Episal locag devine vechiul a de )rln in metocul vatransformamdndstire se 1996, Din Argegului. anul ;oplei ln laGorganu.ulpdrintele Suma celdintdi stare! fiind lorest tecdlugdri, Sf. cu unparaclis hramul etajat, de un construit corp chilii lmii s-au ani gospodiregti. gicdteva veche Biserica a fost anexe lorest Sava erarhi $i 'epictat6; in in de sale o parte icoanele sepdstreazdsala la intrarea din de corpului chilii. aflat nulparaclis, laetajul

Nimiiegti Ministirea
viala l0 vletuitoare, deobste latorul in Maicii llram: Intrarea DomnuluiBisericd, Tdmdduirii 11781 Mare-Pravdf, 1, jud.Argeq com. [dresi:satNdmdie$ti, Valea (DN DN 71, 72A, 19), Bucure$ti-Tdrgovigte-Cdmpulung-Muscel DC lcces: dinspre in se Ndmdiestiafldlaintrarea Cdmpulung-Muscel km, 143 Mdndstirea (80 (GPS: 1'19.12'N, 25"3'0.00'E) 45"1 (68 9i Idrgovige km) Bragov km); +40248557101 Contact Lucia monahia Nedelea; Starefd: 20 Cazare: delocuri

pdnd nu Ndmdiegtiuluise cunosc intemeierea despre Date exacte pdstreazd numele mdndstirii ,lcoane intemeietorului insd Traditia n prezent. , in fiind acesteia invdluite legend6. deminwiiiwn Uodi,inceputurile lrlegru ilomnitorul peste florllrrrlulI noapte nrl*lcii au la ajungdndNdmdiegti,rdmas cd ie spune treipdstori, bitdi vis: acela$i auauzit de To|i deasupra stdnci. treiauavut unei :uoile de stdnci, veaacelei cd care spus in sdnul de Iopot unglas inger le-a $i Domchip dupd zugrdvitd adevdratul al Maicii o ;uri,sti ascunsdicoand Domnu- imprejurimi: Maica treia de Visul repetat treiori,in ceade-a noapte s-a rului. memoriaH Sf. . Casa lcoana atribuitii este in locul le-a uiinsdgi ardtat deintrare pegterd. Topdrcea ce locaq va Luca. Apostol Evanghelist Pegtera deveni deinchinare va George 9i Mare Tdmd- Valea Biserici lzvorul Maicii Domnuluiin Intrarea avea hramuri: doud 9i o Mausoleul Mateia hrisov al din mdndstirea atestatd 1547, este intr-un luirii.Documentar, gi au grav din in 1916 clddirilebisericuta stdncd fost Ciobanu. uiMircea provocat bombardamentele germane, armatei de rfectate unincendiu, de lucrdri restaude . au intre 7 liind refdcute 191 $i 1921in 2001 locample fdcdtoare minuni de icoand a rare. atunci fostrestauratdfaimoasa Tot $i

ffiiitsimw

Mdndstlrea Negru Uodd,


viatd I vletultori, deob$te Hram: Adormirea Domnului Maicii Adresi:str.Negru Vodd, 64,Cdmpulung-Muscel,00,jud.Argeg nr. 1151 (la Acces: marginea la oraqului iegirea Pitegti) CAmpulung-Muscel spre (GPS: 5'33,99'N, 45"1 25"2'1 4.48'D Staretprotos. Serafim Caiea +4024851 50;www.manastireanegruvoda. Contact 07 ro

Dupd tradifie, mdndstirea ctitoritdin21 deRadu 1 5 afost Negru Voievod. fi reziditd Basarab Va limpreund fiulsdu, de cu Nicolae Alexanil[$$$ffi e-'"|$:i gireinnoitdpevechea gi primei r temelie dinpiatra ctitorii deMatei ,dfnfisa$t6to. , dru, St. Pinutin*. , Basarab,1635-1 cdnd gi pAnd in redevine mindstire vadura in 1827. 636, $i;.V.{rE r 1:.;i ln acelan, Filaret episcopul Beldiman,sprijinul cu domnitoruluiJdrii Romdil i$ti: iitli:iil negti, pentru treia (arhitect Walet), Grigorie Ghica,vareface o a Franz oard :q$i ffi .4$illl biserica mdndstirii tdrnositd 1832. fiind in Turnul-clopotnitdcelmai este fffi (35 inaltdinfaraRomdneascemindllime). Ansamblul mdndstiresc cuprinS ifi fii$ ii,' de,peldngd gibiserici, bolnild, domneascd Matei chilii o casa a lui Basai: iffifufl ilul , rabgiunparaclis prima voievodal.Negru a funclionat tiparnifi La Vodd lggp.lgrffifl:-, prima in limba in 1642, Hflbli';l r r,: dinfara Romdneascd, tipdrindu-se, aici carte ro'i pentru zilete. rffiriiu':sffidCia; invdldturi toate Star4ia fostmodificatdstilbrdnmind, a in ;,r,, covenescultima jumdtatesec. XVlll-lea. #$l lffil$lc pdstreain a al Biserica mdndstirii piatrd zdcelmaiimportant de document epigrafic tard, mai din cea veche de -espedea n mormdntul mormdnt voievodald, Nicolae Alexandru apatin0nd domnitorului Basarab htemeietorului fiirii (1364). lconostasul o a deverate fiind este capodopere, bogat ornamentat Tomdnegt| Basarab (1 vegetale. Bisericafostrepictatd frescd 955-1957),vrecumotive a in in . delaMdndstirea mea Meletie Petcu, cdtre echipd staretului de o condusd arhim. de Sofian Vegru Vodd, Boghiu. Desfiinfatd comunigti 1959, in de mdndstirea fi reinfiintatd va in )dmpulung-Muscel, prin iPS giMuscelului. ;eafldastdzi la 1989, grija CalinicArgeqului al
iI ii ai iilr !r !i ilt !i tlaajt:) lt1 ,! t1:

)urtea Argeg. de

Ministirea

RinCiCiOv bviefuitori, ob$te viatd de

(biserica Buna Hram: Intrareain Bisericd Domnului a Maicii mare), VestireSfAntul llie Si (biserica lemn) de jud. Adresi: Cdrstieni, Celine$ti, sat com. 1''|7196, Argeg peDN Bucure$ti-Pitegti S-D DJ7048, (14 Acces; com. din Cdlinegti, situatd loc. 7 km Si (GPS: 7 kmpdndin Cdrstieni; 44"54'31.42'N, loc. 25'1'53.21'E) Staretierom. loanichie Vacarciuc; Contact +40248544623: 44510337 +407

pentru mlfgfiiiippsna ue documentar, prima intr-un oard, hrisov decancelaria emis voievoBormiuldir,: Maicii

rfdasdis: lp0aitfi

Mdndstirea, in satul situatd Cdrstienicom. al Cdlinegti, atestatd este

duluiRadu 1498. celMare, 19iulie din Pisania laintrareain de bisericd menfioneazd cd mdndstirea reziditd cdpitanul faptul a fost de Arsenie intre 1 gi 1648. de rdnduiald $oimul 10 iunie 647 17 septembrie Atras buna (1 dinmdndstire, Mitropolitul Varlaam fdrii Romdnegti al 679-1698) va igi petrece ultimii dinviatd Rdncdciov. la Lainceputul al XIX-lea ani sec. mdnlstirea aflaintr-ostare se avansatd degradare, reziditd de fiind in 1848 stdretia David sub lui ieromonahul.fi insdgrav Va afectatd nou din mproJurlml: cutremurelor 1940 1977. fostreinfiintatd 1996. din A in ) Mu/(,ul S-au Si vltlculturii in urma construit corp chiliigio bisericufd lemn hramurile Vesun de din Buna cu ilponrlculturli,

lllnistlrea Robala
vlltlll 3?vlotttltoartt, tklttlt$ltt liltndtlulrll 0lrru(ltrr lrutrttl Maro $l Sf0ntul Mtltxrttlt: l{ram: 117520, Ar00$ MuSdteqtl, com. ltd. Mresl: (17 pe 73C do situatil DN Curtsa Argeq km)dln Prosla, Acces: loc. prin Robaia' NV, (27km), 267,spre trecdnd satul DC Chmpulung-Muscel 24'44'9'00"E) (GPS: .00'N, la km 6,5 pAnd mdndstire; 45'15'1 44294243 +407 Contact Dobrescu; Petronia stavrofora Staretl:

creerii anterioare shincd Robaia dinperioada locala Traditia dateazd pddurii in inima zonei Locuitorii auindlfat tululfeudal Romaneascd. fara sateni maimultor robie de ce cu unschit unnume aminte$te ducereain a apare Robaia ina Mdnistirii documentard atestare Prima dec[tretdtari. Pe cel al 1593 luiAlexandru Riu(1592-1593)'locul din hrisov anul tr-un la 1644-1648,Mdin Armega,anii de ctitoritd banul de bleericuteilemn, de temelie pialui ,,din sava Robaia, sufarul sofia Liverainalfi 9i ndstirea lupteiimpotriva ln vremea Sf. cu biseficd, hramul Gheorghe. tr[" o noud (1764-1 egu766) va de sf. din untafiei Ardeal, sofronie la Gioara ajunge picvestitttl vegnice la va La mdnistiri. Robaia trece cele al men acestei schimnicul de sub (1735), cilugdrit numele Muhr Parvu torglzugrav al din pafitltielDintre copigti manuscrisela Robaia secolul de de marii pdcdtof 17 iIor, 64) (Milntuia pe ieromonahul re amintim Partenie XVlll-lea, se mdnistirii afld apropierea (Scam,1787l.in qtDorgtheu ieroschimonah exisin de lzvorul leac. mdndstire numit tdmdduitor delocalnici unizvor preote$tidepictur6. pentru vegminte $i de de taateliere broderie, croitorie Schit micul Brdti$e$ti' un de are Robaia in apropiere ,,loc lini$re", 9i

llie' Proroc Paltinul Sfintul Ministirea


viatd 4 vietuitori, deob$te llie Proroc Tea/teanul Sfdntul Hram: jud. Arefu, com. 117040' Argeq Adresi: de peTransfdgdrdgan, kmNdeCurtea Arge$' la70,5 este Acces: situatii 1 DN Lac; 5,5km km 47,5 deCdpdtaneni,l deBdlea in stAnga 7C'aprox'00m' 7"E) 24'38'33.1 (GPS: 45"35'2,35'N, +40744294243 Contact Pristavug; Visarion ierom. Staref; exisd apropiere o pensiune in imediata de in Czare: curs amenajare;

Afost lmprejudmi: al aiPS 9iMuscelului. este Mdndstirea ctitorie Calinic Argegului un mandstirii, corp o Mdndstirea la: lucrdrile biserica S-au 1995. incheiat infiinfatdin Corbeni la se ln trapezi arhondaric, gibiblioteci.prezent lucreazdpictura decnilii, m' de se la Mindstirea afld altitudinea1200 bisericii.

la schitul schimbarea Fafi, Gota2000 ob$teinformare


1 Arefu,17040' Argeq com. iud' laFatd; Schimbarea Adresi: Hram: la Cota de pe la84 este situati Transftigdrdgan, kmNdeCurtea Arge$, 2000' Acces 24"36'53.60"E) (GPS: limita Argeq; 45"36'37.44'N, iud. lon Cezar Bdndrescu ierom. Administator:

la Afostinfiintatdata pe 2000, Transfdgdra$an. se la schitul afld cota de mistuite peruinele clddiri unei Se 1998. construiegte de1 decembrie schiHidrotehnice. de societdlii constructii aparfinut care unincendiu, a llie, Sf' Mdndstirii Proroc Paltinul' in tuleste subordinea

Manasilroa SHnlc
vlalll 25vletultorl, doob$to Hram: Na$terea Domnului, Maicii Schimbarea SfanU laFaP, Calinic laCemica de jud. Adresi: Sldnic, Aninoasa, sat com. 117037, Argeq pe Acces: 3 kmEdinloc.Domneqti, dinspre venind dupd Curtea Argeg, de situatd (22 (22km), DN Curtea Argeg km)73C de Cdmpulung-Muscel DLspre 4,5km N, pdnd Mdndstirea Din la venind Sldnic. satul Sldnic, dinspre Cdmpulung-Muscel, 2 km pdnd intersec$a mdndstire; 45"1 1.03"N, (GPS: 5'1 la spre 24'52'1 2.69'D Teofil Bddoi; +40744365741 Starefarhim. Gontact Gazare:60 locuri de

Ajunpi Sldnic, la nuuitali vizitali ad gi muzeul bibliotea mdndstiii. imprgurimi: o Mdndstirea Aninoasa

inceputurile monahaleSlinic pierd negura la in vremurilor. Prima se prinatestare documentari a Schitului Sldnic datatd mai1679, este 16 popa tr-unactin care Nica, luiMacarie fiul cdlugdrul Sl6nic, din doneazd Mindstirii Aninoasa biserica Sldnicul Jos.ln 1805 din de anul Schitul Sldnicsedesfiinfeazd, biserica lemn mutate, 1830, de fiind in intr-un din sat Vlagca. Monahul lrinarh Pulpea, originar Sldnic, retrage, 1916, din se in in apropierea rdmase vechiul unde foifei din schit, incepe construirea unei bisericiin cinstea Maicii Domnului.1944 in Vitimion este Nifoiu numit stagi rd alschituluiintroduce rdnduieli slujbd zilnicd a$ezemanl in Din de 1978 in conducerea schitului ldsatd seama este ucenicului pdrintele sdu, pe Teofil Bddoi.ln seridice noud 1991 o bisericd loculcelei dinpevechi rioada interbelicd. 1992 Din Schitul Sldnic devine mdnistire. ,,Taborul" Pe argegean, denumire inspirati iPSCalinic Argegului, ridiciastizi a al se o laFatd, cu Schimbarea in cinstea Mdntu,,feicolibe": biserici hramul gi itorului, altacuhramul 0 Nagterea Domnuluio a treiacuhramul Maicii Sf.lerarh Calinic laCernica. de

Mindstirea Trivale
6 vietuitori, deobgte via[d Hram: Sfdnta Treime jud. Adresi: Trivale, 71, PiteSti, 0058, Argeg 11 str. nr. Acces: Parcul in Trivale Pitegti din (GPS: 44'51'1 2.71'N, 24'51'6.06'E) Nicut Starefprotos. Gherasim Contact+40248272343

Trifan Stanca Stincescu primii sunt ridicate la ctitori mdndstirii ai $i jumdtateveacului -, confluenta vii - Trivale in cea a tei de-a doua a al f fi '' S.,funmirr )(V-lea. bisericdfostdinlemn. fi recldditd piatrd evlaPrima Va a din de Ue iorgan, U (1632-1654), 1670 1673 viosul Matei domnitor Basarab lntre aceas$i gh$o j; . ; $f;, ta ajunge ruind, refdcuti piati gi cdrdmiddadusd la in fiind din de lloeevittil; ' ' :' ' ${,: (1672-16741 Schitul Begtelei, ldngd Pitegti deMitropolitul de Varlaam . Teodosie de grav Pictatd 1731deloasaf la Grecu. Afectati detreicutremure,sein laBrul. Sf. , Pantellmon gi colul XIX-leaal)O(-lea, al mdndstirea resurse renasci fievagesi sd de (1940) fi refdcutd (corpul chilii, datd. Dupd ultimul cutremur va lcoute fdclbare care de demlnunft lcoana in intregime, unnouplan intre1942 1944) cdtre dupd de Episcopia Si MalcllDomnuluiArgegului. reinfiintatd . Monument Afost in 1991 istoric.
'

Mflneailrll ltilnistlreaUalea
vlitlil ? vlelltiltrl, tlttttbi;ltt Iroltno Hnm:lil{lnta Arg0$ I urrrr. MAndstlrll, I llrriill,1/ i i,il,Jtd' sat Adrorl: Valea Ci$mea, laknr 19, dln 73lE Pitesti-Cdmpulurrg, inloc. lrcaa: DN 574 dreapta ramlllcutlo DJ732A DC 7,5km 0i 84, (ttl'li: 24'56'7.04"E) 45'1'47.44'N, 1 +40248299050 Daniil Contact lerom. Nitd; Etarot

Radu de a fost mdndstirii ziditd domnitorul PaiBiserica in pelocul biserici vechi mdrturie mai tl6(1535-1545), unei pe esa de fiind sens piatra mormdntjupaniteiViga,care ec6st anul toInscriptionat 1525 in sunt bisedcii vizibile naos alhr.Primul lmprejurimi: ale trei 9i Cele stratud picturii Adormirea iar din aldoiba 1746, ul- o Biserica Ciobanul, lui din din afateste 1548, vremea Mircea Domnului, Neofit, Romdne$i sere- Maicii MitopolitrluiTdtii in in Umul 1846. 1846, timpul din monument Bdje$ti, picfurii cahpeteasma (sec. repanatd are face bisericii, locrestaunarea gieste furla istoric /il/ll) lui .. o adeverate in in al in sculphti lemn, sec' )Ullllea, vremea bijuterie, anul s-afdcutin 1967. a bisedcii Ultima Mavrocordat. reparafie 0onshntin

Vileni Ministirea
viald vietuitoare, deobste ?lJ (biserica lnvierea Lazdr lui mare), Treime Sfdnta Hram: (blsericula bolnitei) jud. 117636, Arge$ com. Sdldtrucu, Adresi: prin pe trecdnd 20 de din Acces: Curtea Arge$ DJ703H, kmNV, pdndin Vdleni. Vdleni kmspre pdnd E 2 Din satul Valea Danului, (GPS: 1.22'E) 24"33'1 lamdndstire; 45'16'16.55"N, +40248545127 Papuc; Eleodora Gontact monahia Stareti:

Zosima la r schimonahul inaltd Vd- rilog& plrtngo al secoluluili\/ll{ea, Lajumitatea nioq*ote.: timpul monahald.ln rdzboiuluiqi1 o obgte intemeind , ', de o leni bisericuldlemn, Nicolae Pentru reinvia Sf' a (1788-1793), este mdndstirea pustiiti. ruso-austro-turc de cdlugdri l*"l9f?fF"l 1810, cdtiva aici, losif episcopul I mutd in anul a$ezdmantul, in o bisericiitindd. 'im Vdleni adaugd -, metoc schitul era deArgeg alcdrei biln anul va de monahilorfi luat cdlugdrite. 1829, insd vieme locul scurtd Episde va Platonidafi pictati zugravul refdcuti stareta de $tefan. serica cloo noud 1883-1885, bisericd, va in Petrescuzidi, anii Ghenadie copul din de pentru va potnild chilii gi Biserica fiinsddistrusd cutremurul maici. se intre losif episcopului Gafton, 1941 1945 conPrin 1940. strddania 9i Sf. mare o bisericd cuhramul Treime' in struie$temdndstire Ministifea Vedga 2vietuitoare,viatddeob$te
Cosma Damian fdrd Treime, Doctori dearginli Sfinfii 9i Hram: SfAnta 11 5, Vedea, 781 jud.Arge$ com. Adresi: pe 678, kmVpdnd comuna Vedea in 29 din Acces: Pitesti, DN Bugu Teodora (GPS: Star4i:monahia 24"38'9.97"0; 44'47'16.90"N,

Mandstirii arhimandritul curtea %liiijilrl;lltl* Robaia. 1810, Mdnastirea Totin Dorotei, ta

iPS cu a fost Mdndstirea infiintatd binecuvdntarea 9isprijinul Calinic, in dintre lacumpdna milenii, unei 2007,injurul bisericiindlfate in anul au mdndstiriio Monahiile de a unui apropiere spital psihiatrie. imediata

Mintrstlrea Vlerogl
ldrd obgte Hram: Intrarea Domnuluiin Malcll Blserlcd Adres*loc. Mioveni, Fdgetu, 5403, Argeg cartier 11 Jud. Acces: DN laiegirea Piteqti,kmpeDC DC spre din 7, din 9 79, 80 NE, prin (GPS: Valea Mare-Podgoria; 44'56'32.35'N, 24'54'20.59'E) pr. Administrator: Marius Nedelea

Mdndstirea afostctibritiin 1571 573 cite vomicul Goanii -1 de lvagcu lescu. altctitor seame eieste Un de al marele vistier Leurdeanu, Sfroe care lmprelurtmi: o casa pa(ial, 1645. mdmulfi memoriaE0 vareface, in Dupd cercetdtori, s-arertsas aici Sf. Liviu Rebreanu, Guy. Valea Sorlronie la Gioara, luptitor de impotiva unialismului Ardeal, din in Mare-Podgoriaveacul XVlll{ea. al Bisedca ministirii fostrestaurati anii1g55-1 a in 9b6. Zidurile cetitiimdnistidi ruinate sunt aproape infegime, biserica in iar necesitii lucrdri consolidare. ample de LaMindstirea Viero$i aflemai se printe cea luiAlbu gi multe lespezi tombale, care a Golescua soliei sale perioadi disparilie lrina. Dupd lungd o de monahale, a viefuirii mdnistirea prezent are niciunviepitor. a fost reinfiinlatdin 1998.ln nu insi
4vieluitori, viafddeobste g Sfdntul Hram Sfintul Botezdtorul Nectarie loan Taumaturgul Adres* Brddetu, Brddulef, 47, ArgeO sat 1171 jud. com. Acces: loc. din Prosia, peDN CurteaArgeg7 lffi)situatd 73C de 0 (27 Cdmpulung-MuscelDJ 11,5 spre pdnd Briidet. krn), 7031 km N la De lainfarea sat in ramificafle lastdnga pdnd schit 1km la (GPS: 8'36.79'N, 45'1 24'45'40.50"E) Egumen: Filotei Contract ierom. Dabu; +40248267520 SChitUl BfidetU

je recomandd ;onfirmuea Elefonicd a vizitei a Schitul Brddet. Vu existd de spalii ;azue. sunt Nu ndicatmre cdtre tchit.

Noul Bridetu, satul acela$i Schit din nume, afle culmea cu se pe Dealului Seci, altitudinea 800m,locdincare deschide la de se o frumoasi priveli$e asupra vechii mogii Schihluilnilprea a Domnuluictitorie a voievodului celBdtrtn a intregii Mircea dinastii Basarabilor. ve: a Din Si chiul ansamblu monahal existii zilele mai in noastre biserica doar mare, parohiald,jurulcireiaseaflduncimidatate 1395 astiizi din biserici in tir. 0bgtea noului s-aconstituit dorinh schit din reinnodirii firului viefuirii pe monahaleaceste locuri, vreme cincisecole lareforma unde, de - pdnd luiCuza s-au indlfat mul$me rugi ftgiduinte. de gi ln bisericup lemn, stilmuntenesc, agezate unbalda: de in sunt sub gi chinmoagtele Nechrie Eghina o icoani Maicii Sf. de a Domnului, ddruiteschitului cdtre de Ministirea Treime Eghina,anul Sf. din in 2005.

Munteniei Mitropolia
gi Buziului Vrancei Arhiepiscopia
N0ROCEL itul FANIE lnaft lrhlepiscop: Preasfinf EPI
judetele gi Buzdu Vrancea) louprlnde jud. 120043, Buziu nr.3, Episcopiei, Buzdu, lleea +40238413608 Ial/Fa<:

Mena$lroa Earbu
/ vkrtuil()uro, doob$to vlald (parutJlsrrl) Sflntll Mlhall Gavrlil; Tdmddulrll lzvorul Hram: Si jud. com. 127617, Buzdu Adres6: Lelcule$tl, Tisdu, sat pe 10 situatd 26kmVdeBuzdu DN Buzdula Acces: loc.lzvoru, din Brasov, S;(GPS: 1 km 45"10'42.74"N,26"34'44.73'q Macrina Munteanu; Contact +40238544858 Stareti: monahia

de de Mdnistirea a fost Barbu infiin[ati caschit cdlugdriin 1664, in Bd Barbu Bddeanu, i$iavea mre mo$ia localihtea cetre marele cdpitan pdniin1864, schitttlfostin a din Vreme secole, deni, apropiere. dedoud Dupd secularizerii averil Ministirii Vicdre$i Bucuregti. Legea din chinat (1863), satu mdndstiregti Schitul Barbu devine bisericd mir, de deservind reinfiinfea Peste Dionisie RomanoBuzdului al Leiculegti. 7 ani,episcopul Boziorudinpri vechiul ln 1890, surparea dupd Schitului agezimint, anul ob$ii cina eroziunii -, cilugdrilele aici voradduga delaBar solului de se picture, 1669. Ultima realizatiin an bu.Biserica dateazd anul mare din va in ln mene$irea desfiinF este 1895-1896,fi restauratii1931. 1959 lmpreJurlmi: prima reinfiinpE 1990, in stareti, Eftim biserici mir.Este de o lnHales, vechea devenind pa provenind obgtea Manastirii Rdtegti. 1996 sfintit in Munteanu, din este Mdndstlre Bradu ln biseric raclisul hramul lzvorul Tdmdduirii.ultimii s-aconsolidat ani cu (sec. XVll) r Mdndstirea pictura sereface Ciolanuveche, prezent restaurezd arhondaricul. ln se $i
pArtlcele Moa$or Sf. dln 40de Mucenlcl, Eftlmle celMare St, ftc[haro lcoane lcoana domlnunh Domnului, cu Malcll coro, tocufi ln $e tdceaup$luh| pentru ploaie

Ministirea Gf,rnu
via[a 10 vietuitoare, deobgte

(biserica Sfdntul Epifanie Hram: ngi Sfi Arhangheli 9iGavriil Mihail mare), (paraclisul (paraclisul Sfln$i mic) mare), Apostoli qiPavel Petu Pdndtdu, 127420,jud, Buzdu Adres*com. pe (55 (1 00 Acces: Sibiciu Jos, situatd DN10Buzdu km)-Braqo\, km), din de loc. la DLspre prin E, Pdndtdu, pdnd mdndstire 9 km (GPS: "N, 45'20'20.51 26'24'0.85'E) Antonia Vrabie; Contact +40730087247 Starefi:stavrofora , +4074480639

Chiajna imla veacului\M-lea Doamna al de Ctitorit schit jumdhtea ca pelocul vechi preund fiulei,Petu Taner (1559-1568), unei sihdst cu cel pdr6uluiTega, Mihailgi Doam cuhramul Arhangheli Sf. Gavriil. depevalea Logo va la vreme ctitodre, Lupu dupd lui naChiajna vinde schitul, pufind propriehrului, rimOne mogtenireGheorg lui fdt.Dupd moartea schitul ca C1rnu LaMdndstirea nevoit peioadd Logof[t Mdgurenii lalomila. o s-a Neacg Rdmasi vdduvd, acestuia, sotia din de detlmp, atras in vel-ban Craiovei, vafi ucis revolta al care sei sevacdsdbri Gheorma, cu delainanuelui din 1649, vel-ba al menilor Bucuregti, anul din din 1655. hrisov 3 aprilie Un duhovnic 0nufrie, Mircioa nului Gheorma, inchinarea ateste Schitnlui ,,aldoamnei Cdrnu SfAntul Paisie pe (Chiajna), Varimdne sub rectitorit cheltuiala Mdndstirii sa, Cdlddrugani. Vellcikovski. pdnd domniei $erba lui Cdlddru$anilor in 1686 in vremea obldduirea Mene$irii Bradu Paraschiv Bole$ea cand de Canhcuzino, vafiinchinat gisofia Dumifa.ln Nico vremea Constantin lui Brdncoveanu, egumenul sa pentu pierdut. Arhitecfur la schitnl dimdelaCdlddrugani sejudeci divan de XVl. secularizare, schit biserica aminte$testilul de sdrbesc secol Dupd manuscr rdmdne paragind.1865 in in Bolliac deaicimulte ridicd Cezar Dupd aSezimdntul reactivat mdndstire. con este ca S-au devaloare. 1989

ttt

:g{ffiB:i

m dln lA,r,ii ll;l; S t M ina ,' ;: i ,. $f.Art6{nie

Eerca u6ne8flrea
vlat6 Evleftltoaro, doott$ltt 127035' Buzdu trm. Adrosd: Bcrca, Mlhall Arhanoholl $lGuvtlll; Sflnlll Jud' Hnm: ori po 1 inainte loc.Sdtuc; pe de rAul de 25 lc,ccel kmNV Buzdu DN 0, sotrsco Buzdu (GPS: 26'40'50.07"E) pdnd Berca; 45'17'23,00'N, la IVL 203 DJ Paiu Casiana Sbretl:monahia

C6n' boierilor pe este mdndstirea ctitoria Cetdluia, Sltuatd platoul monahal anteeste insd 1694. Documentar agezimdntul dinanul dcdl, Mdnis- lmprejurimi: Drdghicigi spdtarul Mihalcea, 1672, stolnicul date.ln acestei rlor PlegcoiuJos'Ma- . vutcaniin'ro de din o impreuni parte mogia cumperau Berca tlrea in paharnic o va Cdndescu inchina 12mai1741cametoc, de Pdctete , rale ta $erban pentru de o Aici Buzdului. vafi infiinfati gcoald ,,tdrcomnici", Eplscopiei dupd giSeminarul Buzdu.1864, seculaTeologic Tn funcliondnd 0 vr6me de au 1986-1989loclucrdri mir. anii in de bisericd Berca rlzare, devine monahal reinfiintat este Agezdmdntul restaurare a bisericii. consolidare $i decapa2004; efectuat s-a au Lucririle restaurareinceputin de hr2003. fui apa4inend de picturii, lafresca originard la 1694' ajungdndu-se rea pdstratii propo4ie 807o. egumeneasci Casa de in 9ichiliPlrvuMutu, de stare suntintr-o avansatd degradare. llemdndstirii

Ciolanu Ministirea
viafd 15 vletuitori, deobgte (biserica micd) (biserica Sfdntul Gheorghe mare), Petu Apostoli 9iPavel Sfintii ]lram: 1 1 Tisdu,276 0,jud.Buzdu com. Adresi: pe 1 DJ h localitate situate 29kmVdeBuzdu DN 0 Buzdu-Bra$ov' AccesdinHaleg, (GPS: 4'8.95'N, 26"32'55.03'E) la 203G, 100H-DJ 7 kmNpdnd mdndstire; 45'1 Hulubei loanichie Filaret Egumen: Ursi; arhim. Sbrefiexarh 20 Cazare: delocuri +40238544460; Contact

Devizut: . Muzeul: icoane, obiecte veche, carte decult pe unei . Biblioteca: veacului XVI-lea, locul al spre A luat xieiromdnegti. fiinta sfdr$itul carte numele la veche de cel iqi Mdndstireatrage maiprobabil mai romdneasc sihistrii vechi. Sf' pe veche, hramul Mare 56demanuscrise cu Biserica este Ciolanu, care agezati. Dealul 21 Neaga, filocalice, de s0' doamnei fiind din dateazd 1590, ctitoria Gheorghe, Mucenic de manuscrise Uasile la Poiana de Cuviosul ln Turcitul. 1767, Mihnea tiavoievodului psalticd muzicd

:', i, aui*;i i,, ffiffiffii,trffif;iffi-ffiffiil,unst',,. aleOrtodoreprezentative monahale Mdndstirea una vetrele este din
HSralambie,i MEogrig; frldsterddipderiip.quaqteler$rbheqrghel Panterimon; "l

(pe Bischit). mdndstire atunci sa sub Miruluiavea ocrotirea aceastil al ChesarieBu- imprejurimi: episcopului este Petru Sf. serica Apostoli giPavel ctitoria Sl. PiTeodorescu . Schitul Nifon Nicolae zugrav de fiind din zdului, 1828, pictatd renumitul r Casa Memoriald Trei Nicolae in de va in biserica fi repictathulei cdtre $olescu. Vasile taru. 1934 Voiculescu Domnuluia Sf' Pdrscov a Maicii 9i icoane pecatapeteasmi Mdntuitorului, de - a nepot Tattarescu, al luiNicolui Botezdtorul opera Gheorghe - sunt loan apropie ln imediata un la a Pitaru. laeTeodorescu ln 1888, Ciolanufostdescoperit exemplara mdndstirii a lntre in deCoresi dinTetraevangheliarultipdrit laTdrgovigte1560. 1970 functionaL spre a mdndstiriifuncti- sfdrgittlsec. in de gi1985 construit corpuri chilii. cadrul doui s-au XX, Palama, Tabdra sculptur Sf. Monahal Grigorie Teologic de Seminarul in onat anii1997-2003 deIaMdgura al iPS din infiintat initiativa EpifanieBuzdului.

$chltul Gotifula
vlatd 2 vlotultoaro, d6obste (puucllsul) laFafd; Malcll Hram: Schlmbarea Nagterea Donrnulul Tlsdu,2761 jud.Buzdu 1 0, Adresl: com. pe la Acces: Haleg, dln localitate situatd 29kmVdeBuzdu DN10 Buzduapoi 7 203G, kmNpAnd Mdndstirea 7 la Ciolanu, incd Bragov, 100H-DJ DJ (ultima portiunedrumului neasfaltatd). Sepoate urca la a este kmp6nd schit Mdgura 40min. aprox. de laschit pe delaTabdra sculilure $i jos: (GPS: 4'29.87"N, 45"1 26"32'5.95'D monahia 0limpiada Zaif Egumeni: +4074308320 Contact

horuildFui

drmhnhlcoam illalnllffinndrll

Ciolanu, s-a de PeloculSchitului Cetdtuia, apatine Mdndstirea care din de cre$tine se 0 serie vestigii de dacice urme vietuire descoperit $i laFatd, Bisericii Schimbarea doisiinainte construirea de colul lV-lea. al lmprelurlml: pe gi losif locuri, in vor hagtri, Agaton duhovnicul monahul, ridica aceste . Nu bisericile 849, cruce piatrd. anul losif, ln 1854, ieromonahii Eftimie lsido uttati 1 o din $i rupestre dln Muntii vorincepe locag in cioplitd, sfinfit zidirea frumoase biserici piatrd din unei Buzdulul! la urcarea pe sa Domnitorul l, vizitAnd Cetdfuia,unandupd 1862. Carol indltarea castel, ddruiegte pen bani tron, cdubrea locpentru in unui unui pictarea locag aceasta executati Gheorghe fiind Tathre noului de tru in fiind Pictura vadeteriora destul repede, reficutd ?nse de se cuin 1869. lon cucheltuialafamiliei 1898 Eftimie de Obrocea Ciolineanul, $iSmara repard biseri ln anul stardul Bele! Nil din daPencovici Bucuregti. 1946, grav va din1940. Schitul fiinchi urma schitului, afectatein cutremurului Pdnd 2003 in vo in 1 in anii60aisecolului Sevaredeschide 991. trecut. perind,pirintidela Mdndstirea indlfat Paraclisul in Ciolanu. slujiaici, in Nagterea Domnului, sfintit 2007 Maicii a fost 2004-2006, hramul cu paraclisului ficutpedata 6 august picturii 2009. s-a de Sfintirea

Schitul SfintulNifon

fdrdobqte Adresi: Ciuta, Mdgura, com. 127321 Pantelimon sat Hram: Sfdntul 9ilaorulTimdduirii; jud.Buzdu; pe 10 localitate la29kmVdeBuziu DN BuaiuAcces Haleg, din situatd la la DJ 203G, Ciolanu, incd Bragov, 100H-DJ 7 kmNpdnd Mdndstirea apoi 4 kmp0nd (GPS: 5'50.67'N, Hulubei Egumen: loanichie 26'33''l 3.79"0; schh; 45'1

. Schitulfostinfiinht 181 deierodiaconul cumebnia Md la Nifon, in 1 a pe mijloc Finlescu.ln riestirea ddruit vihful Nitu de Ciolanu, unteren poieni fi de cu Sf. frumoase vor inilpteo bisericd lemn, hramul Nico unei gi incepe 1842, Nicolae Pieleanu zidirea une lae, c0teva chilii.ln clucerul gilzvorulTdmdduirii. Bise mai cu Sf. biserici mari, hramurile Pantelimon pdstoririi pe 1845, vremea episcopului Chesari a rica fi sfinfitd anul va in gi Dupd cimitirului. secu Buzdului. 856, ln 1 acelagi vaindlla biserica ctitor 1864 mdndstiregti, anului schitul desfiinl in vara este larizarea averilor in un de Lasfir$itulsecolului alXlX{ea, incinh sevaamenaja spital bo sa pulmonare (transformat in de inperioada comunistispital neuropsihia 41 in Decretului 0/1959 e Degi recapitti timp igi shtutul schit, urma de un pentru doua in 1960. reactivat1990. toat in Este Cu vafi inchis a oard, pdni nu Buziului, in prezent s-aajun depuse Arhiepiscopia de eforfurile

ManasrlrEauavarlu
vlald Evlotultoaro, dottltgltt (paracllsul) Paraschova (blHork:rt 0lNbasa rrurlo), Malcll Adormlroa Dontrulul llnm; 12/:142' Buzdu com. sat Adraa[: Jghlab, MAnzdlogll, Jud' pe semerge DJ204M Vodd; o.l Sdpoca-Vlntlld dlnM6nzdleqti dln Accoa: guiau, 203K (55 p6nd Jghlab km) la (GPS: '7.1 26'37'37.88'D 45'31 1'N, Ghifd Haralambia Itareti: monahia

twt o blnocuvdnlald oud dollnl$ta pentru $lcrealle Alenndru scrlltorll VlahuldAlexandru $i 0dobescu.

depe mo$nenilor i n 07, osteneala intemeiati 17 prin rea Mdndsti afost poienii donatorului numele Se Sldniculuia Rdmnicului. cunoaqte Valea Si lgnat monahale - Moise Begliu. prima a bisericda$ezarii se lncare inaltd motiv striciciuni, paraielor, adesea suferea schitul revererii Dlnpricina schi1821 biserica in din in pontru vafi refecut Poiana Vale. anul care biserice, o giarsd ln este iulul profanatd deturci. 1828sevainelta noud Zograf de care 9i de din treflat, bdrne brad, vafi pictatd Nicolae ln plan cu vafi sculptate, poleitd aur. loca$ului, catapeteasma Andronicescu. loan dupd fiind este 410/1 Decretul 959a$ezamdntul desfiinpt, reinfiintat Prln Parascheva. Cuvioasa cu un 1gg4 ridice paraclis hramul se in igg0. anul

Mirului Poiana Ministirea


viatd 5 vletuitori, deobSte Maicii (biserica Nagterea Domnului mare), Tuturor Sfinfilor Duminica Hram: Sfdntul (paraclisu| (cea doua de-a bisericd), llie jud. 127055, Buzdu Bisoca, com. Adresi: pe ZE spre situatd DN 85,DJ203H Sdrat, 1. Acces: dinR6mnicu localitate (40 de incd pane DJ DJ pdnd apoi, NV laBuda; DJ220, 2041, 204C h Jitia km); aici prin raului pe trecand vadul foresuer, Poiana la 3 kmpdnd Mandstirea Mdrului, drum Bisoca Vodd; DC DJ DJ 2.dinBuzdu: 2mKSapoca-Mntild apoi 245, 204C RAmnic. pdnd incd (60 Din km). Bisoca lamdndstire' 6'5km. 26'41'40.56'E) (GPS: 45"33'27.94'N, +40238548899 Gontactr protos. Begfe,agd; Macarie Stare!:

de esMdrului Mareindrumdtor de a vechii documentard sihastrii laPoiana Prima atestare din suflete veacul anul afl6m trecut 1702. alWllllea,cel al manuscrisschitului insd vechi intr-un te1730, aflafi obl6- cea unitinduh siha$tri sub de a fost monahale agezatd cdtiva vetrei Temelia cuvio- isihast Testamentul Mdrului. Vasile de multime ieroschimonahului delaPoiana duirea schit eu sens: in mdrturie acest $i ,,Zidind acest de mdndstii schituri urmdtoarea aduce sului in cu vreme fratiimei." lardstriind'-'t pdinteduhovnices cdtiva Mdrului trdind laPoiana Si Paisie 11sihds- al SfAntului duhovniceascd saindrumare sub vasile avut directa a cuviosul Cuvios Velicikovski, opera gederii in mdndstire. sacu- Vasile IaPoiana sale vremea Buzauluiin triidinMuntii de la de cuvilnt preurmd caftea Mdrului Nil fericitului sorski, ta vilntinainte cartea afost in ce celor suntem pd- canonizat B)Rin noud cun de lnchipuire secade NilSorski, Sf1ntutui gi ca prin avdnd 2003, poruncite neindreptdn pocdinta sdneinvdldm anul gicdlcdm sd timiri 25 din intru viefuind supunerea fosttradusd slavoni zi deprdmuire mintea cu tuudriicei bise- aprilie. cea manuscrise,maiveche zecide fiind romane, copiatdin inlimba primei pe in6lpt6 locul dela1774,fiind dateazd Mirului de rice h Poiana a mare, Biserica dinlemn, fostctitoritfl care la1730, a ars. de bisericufe fiind 1960, reactivain a fost Mandstirea desfiintataanul 1812. in anul prin in s-a noue Biserica a mendstirii sfintit 1994, 1989. dupd t6 imediat Begleagd' Macarie staretului strddania

Manasilrea Heregtl
60vlotultoare, deobsto vlatd Hram: SfAnta Trelme, Sfdntul Dimitrle larorAtorul doMlr Adres6: Rdtegtl, Berca, sat com. 127039,Jud. Buzdu pe 0, Acce$30kmNV Buzdu DN1 setrece Buzdu de raul inainte loc, de prin pdnd Sdtuc; peDJ203lVL, ori trecdnd Berca, laRdtegti; 2 kmpe apoi (GPS: DC pdnd mdndstire; 45'18'59.90'N, 194 la 26'38'0.13'D Starefi: stavrofora Ghelasia Tdnase, Contact +40238546032 Cazare: locuri 20

jumetate Mindstirea Rdtegti, ctitoriecdpitanului a Dragomir prima din a veaculuiXVll-lea,avut al a maiintai statutul schit, mentionatd de fiind ca pentru atare, intAia oard, intr-un hrisov 6 mai1634 monahului din al Sofronie Gornesti. din intr-un hrisov datat ianuarie - Damasalt 21 1652 Dev6zut: gi chin Cdlugdrul, Cdlugdrulpopa Daniil Dumitru Cdlugirul depun mdrturie r Muzeul: perioadd Rdtegti. cdDragomir cepitanul stdpdneaacea in mo$ia artd Vechiul blssriceascd, carte schit cuprindea 0 bisericuldlemn hramul Treimecdteva de cu Sf. chilii, 9i vocne, lcoane, in anul 1572, motive din necunoscute, sihdstria parasite. donafieste Prin broderil gi ileboierilor Scarlat Alexandru Hrisoscobufi reinfiinfatd mdndstiva - ca redemaici-, 1784indltdndu-se bisericd lemn. hramulsf. in 0 nou6 de cu lnapropierea prin Dimitrie.1844, osdrdia ln pe prin episcopului Chesarie mdndstiri| al Buziului, locul puftarea gijd a de acesteia vaconstrui se actuala bisericd, poartd ce hramurile doue celor IPS Norocet, locaguri vechi. Epifanie picturdbisericiiapa(inut mai Prima a a zugravului Nicolae ln 1996 s-ainfiinlat Teodorescu Pitaru, ajutat nepotul Gheorghe de sdu Tattarescu. ln 1874, unSemlnar Tnlogic in cimitir, vaindlta bisericuld hramul se o cu invierea Lazdr. Melui La nonahal, ndstirea Rdtegti,1861, in episcopul Dionisie Romano infiin{eazd o $coal6 pentru gifetele maici sdrace sat. din

Motflot pdrtlcele dlnmoilfltold $1, Haralambb; $f,40doMuconlcl,

Ministirea Sff,nta Treime, Podul Bulgarului


'l8 viefuitoare, deobgte viafd (biserica lemn), Hram: Sfdnta Treime de SfintiiArhangheli 9i Mihail (paraclisul) Gavriil Adresi: Cofatcu, Podgoria sat com. , 127481 Buzdu , jud. Acces: mVdeDN 300 AE85,la7 NE RdmnicuFSdrat km de (GPS: 45'26'26.24'N, 27'3'1.51 "D Stareti: monahia Ecaterina Taman Contact +40730835602, +40735787383

MdndstireaTreime cunoscutd ales numele Podul Sf. mai sub de Bulgarului fostctitoritd credinciogii zona -a de din Rdmnicul Sdratin anul 1946, pdstorirea sub (1 episcopului Buzdului, Angelescu Antim 944-1 979). (din Biserica a mdndstirii lemn) indltatd anii1946:1948. mare este in A doua bisericd, maimicidimensiuni, hramul Arhangheli Si de cu Sf. Mihail Gavriil,fostziditd 1954 1955. a intre Mdndstirea desfiintatd a fost in 9i 1959, urma anul in Decretului locul fiindluatdeunSMA. 1gg0, 410, ei in lmprejurimi: gi ieS al Mdndstirea Sfdnta r Casa memoriald prinstrddania epitanie Buzdului al Vrancei, gi paraclisul, este ufiimii \loxandru Vlahule, Treime reactivatd.ln anis-aamenajats-apictat )ragosloveni s-au construit chilii, noi trapez6, gospoddreqti anexe etc.

clobenoala schltul
vlttti ll vkrtttllttato, tluttbi,iltt de (bk;otk;it lilflrlltll loodoslelaBrazi Panlriitttott vrxltrt); SldntLrl Hram: {grrrracllsul) jud. 127355, Buzdu com. Adreed: Merei, DC de 1 Verne$ti, peDN 0 la11 kmNV Buzdu, 52 situatd 1. Acces: dinloc. S Noi, DJ Sdsenii apoi 205spre 4,5km;dinCiobdnoaia $rc V2 kmpAniiin DJ la 1 2. la l)1, V2 kmpAnd schit; dinDN B,indicator10kmdeBuzdu' spre apoi la 4 spre 203G Merei kmN;3 kmEpeDJ205pdnd Ciobdnoaia, 2 km p6nd schit. la (GPS: 0'1 26'40'39.05'E) 45'1 2.68"N, lustina monahia Gheonea Egumend: +40238428630 Contact Bude infiinfat Arhiepiscopia Ciobdnoaia, de Biserica lemna Schitului lmprejurimi:

Apgoa- o Pivnita de in gi fusese adusd 1870, laSchitul 1 in z[ului Vranceianul 998, sat averilor brdncoveneas secularizdrii in desfiinlat urma (astezi Noi), agezdmdnt Sdsenii ra Dulce de schitului, bise- lzvoru intiinprii (decembrie Pdnd Oata 1863). ta mdndstire$ti Zorleqti. preotul Moise, Constantin delaparohia se rlca lemn ingrijise de protos. David, sub decdlugdri, conducerea Macarie intdi Afostmai schit un 2008 sfinlit este in din in schit maici 2005. anul de transformat fllnd frescu impodobit frumoase de paraclis hramul Teodosie laBrazi, Sf. cu in ani, S-au Voicu Aurelian dinConstanfa. construitultimii cedepictorul gi de un Buziului Vrancei, corp chilii cateva Arhiepiscopiei $i cusprijinul gospodere$ti. anexe

Noi Sfintulllie,Sdsenii Schitul


viald 5 vieluitoare, deob$te Pantelimon llie, Proroc Sfdntul Sfdntul Hram: 27683, Buzdu Noi, Vernegti,'1 jud. sat Adresi: Sdsenii com. DC de gituatd Vernegti, peDN10 la11 kmNV Buzdu, 52 1 Acces: . dinloc. 1 2' la Noi, inci in V spre 2 kmpdnd Sdsenii apoi 1 kmpAnd schit; dinDN B' pe 4 DJ spre la Indicator10 kmdeBuzdu, 203G Merei kmN;apoi DJ2058,5 la 1 Noi; la kmpdnd Sdsenii deaici, kmVpdnd schit. (GPS: 2'1 26'41'30.87"E) 45'1 7.07'N, protos. Marti Administrator: Calinic +40756040545 Contact 4 Cazare:locuri

de pe Apgoara, ctitoritinainte Schitului schit Actualul s-aridicat locul gi sotia Stana' Schitul sa Bdncescu Dragomir cdpitanul 1700, cdtre de al 1800, metoc Mdndsapoi, Buziului, dupA metoc Episcopiei al devine a fost a delemn a$ezdmantului muta1870 biserica in tiriiCiolanu.anul nou Ciobdnoaia, infiinfat' a bisericdSchitului fiind td,aceasta in prezent Va a gunoaielor'fi reactivat locdedepozitare ajunge 1959 Dupd metocul Sf. in 1 are de construitd 996, hramurile llie9i 1994. Biserica zid, in anul o de mairidicat corp chilii, cramd un ani in ultimii s-au Sf.Pantelimon. al gospoddreqtiAre de pentru etc. statutul metoc Arhieanexe episcopie, giVrancei. piscopiei Buzdului

MAnasllrea tsrazl
20vlolulhlaro, dsob$to vlatd (blsurk;a Sl0rrtul Hram: Sfdntul Mucenic Mare Gheorghe rnaro), lerarh (paraclisul) Mucenlc TeodosielaBrazi de jud. Adres6: Panciu, loc. 625400, Vrancea Acces: 1,3kmSV centrul la de oragului Panciu, la30 kmNE situat de (1 Focaani kmpeDN B ZEB5 pdnd Tigifa, 12 kmpeDJ205D la apoi (GPS: 45'54'5.24"N, .39'D 27"5'1 Stareli: stavrofora Eusebia Ta$cd contact+ 407 4227 + 40237 65 85: 636824

gi in abia secolul XVll-lea, doimonahi Sava Teofilactzidesc al cdnd la pdstratd Brazi bisericuld o semiingropatd, pdndin noastre.ln zilele a doua jumdtatesecoluluiXVll-lea, agazein schit a al se acest Mitropolitul Teodoprin ('t674-1675), vafi martirizat, tdierea sieal Moldovei care in capului, toamna anului694, cdtre ceate tdtari. 1807 1 de o ln ieroschimona de Dimitrie, egumenschitului, agezemdntul al reface dintemelii. Biserica de pe lemn fi mutatd unplatou apropiere, seinfiinteazd schit va din unde un pentru maici, hramul loan. elvafi acela vazidi, 1834, cu Tot in Sf. care biserica hramulsf. 1949 cu Gheorghe.ln Schitul devine Brazi chinovie de pustiu. Zece cdlugdrite. animaitdziuvafi desfiinfat, ajungdnd locul Reperand, activatin sereconstruiesc, Biserica Gheorghe, 1990, Sf. stdretia Gala Galaction gospoddria Peste paraclis chiliile, trapeza, anexe. vechiul semiingropat se Si Vaslle inainte vaineta altparaclis,hramul lerarh Radu, un cu Sf. Mucenic TeodosielaBrazi de lo 1 940,aufdcut (canonizatin 2003).
t noud traducere limba eBlblieiin lucrAnd nmAnd, 5 vietuitoare, deob$te viap nare )eamat nrteatimpului la Hram: Tdierea Capului loan Sfdntului Botezatorul Vdndstirea BruL jud, Adresi: Panciu, loc. 625400, Vrancea fotaicia fost Acces: Mdndstirea loan, seafldnudeparte Mdndstirea in partea SfAntul Brazi de Brzi, de hmormenhtinl92S Va oragului (1 (18 Panciu kmdecentru), situat 30 kmNE Focgni kmpeDN orag la de ZE ;criitorul Slavici. 85pdnd Tigita, l 2 kmpeDJ205D lan la apoi (GPS: 45'54'5.24'N, 27'5'1,39'E) Staretd: Pavelina stavrofora Cafagiu, Contact +40237636824

p{rticolo Mo$lo: pe Dupd tradifie, Brazi fostintemeiat vremea Voievod Schitul a Sf. dln moastele (1457-1504). sigure despre cel Date insd existenta alldm sa Toodonle Sf, $tefan Mare

MinistireaSfdntul loan, Brazi

A aparfinut, schit, Mdndstirea fiindintemeiat anii ca Brazi, de in 1826-1828,cdtre de staretul Dimitrie laMdnistirea cubinecu de Brazi, gicu (8000 lei)dinparvantarea Episcopiei Romanului ajutor financiar de teamonahiei Suzana. Staretul Dimitrie biserica delemn, muti veche cu hramul Gheorghe, Sf. lacdteva demetri sute depdrtare, N,pedeaspre lulNeicu. voradduga, curdnd, rdnd chiliigio clopotnifd, Se in noul un de primind hramul Tdierea schit Capului loan Sf. Botezdtorul, 8 vietuavdnd itoare. 1894 fi construitd bisericd, zid. timpul ln va o noud Primulu de ln (1 6-1 Rdzboi Mondial 91 918) maicile laSf.loan, Brazi pdrdsi vor de schitul,revenind,parte, in cdtiva maitdrziu. Biserica ani ctitoritd preotul de Teodor Antohi Bucuregti, in 1936, vaprdbugi urma din sfintitd se in cutremurului 1940. A,gezdmdntul desfiinfatin fiindreactivat din este 1960, du-

uuruc Manasurea
vlitlil 6 vlotttllttttttt, rlt obitkr lttlit[il Slfutta lrolntu; StJtltttltittrtit Hram: 02/1t]0, Vtitttt:ttit com, AdroaA: Jarl$tea, ltttl. pe 2D, pe la spre pdnd dln Aceos Foc$ani DN 11 knrN,apol DJ205N NV (3 ajungem alti3 km pe dupd Pddurenlkm) 4 Jarl$loa,km.Trecdnd lAngd poiand. intr-o Buluc, InMtlndstirea situatd frumoasd (OPS: 7.35"E) 45"48'1 6'N,27'0'1 3.1 Talaban Justiniana Staref* +4075501 2308 Contact

lsaia boier Buluc socotit Caragea, din al lntemeietorMdndstirii este de Mereilorbisericd lemn cevafi o in care Odobegti, a construit Codrii sa. chiar 1679. sevacelugeri in ctitoria ln catalsaia la eflnlitd 8 martie cu grafia Buluc trecut 10viefueste Schitul Romanului 1809, din eparhiei Schimbade cu va o in ltori. anii1922-1928seridica bisericd zid, hramul insd biseii stricdciuni Cutremurul 1940 vaproduce mari din roalaFate. aici sosind 30 ln devine demaici, schit fiind rlcli, aceasta demolati.1951 biseriva darin Cote$ti, 1961 fi desfiintat, de devietuitoare laMdndstirea Vdrsdtura, Jarigtea. redesSe filie de devenind a parohiei caveche lemn Pe temede ample demardndu-se lucrdri reconstructie. dupi chide 1990, un in maicile indlfat agheasmatar. au llabisericii demolate,2006

Cotegti Ministirea
de viatd 16 vietuitoare, desine/viatd ob$te SfAnta Treime Hram: 6271 Adres6: Cotesti, 00,jud.Vrancea com. Rdmnicu apoi kmpe Sdrat, 5 DN Acces: Focgani 2/E85I kmspre din pdnd Mdndstirea seafleh 3 kmdecenilul Cotegti DJ205R laCotegti. comunei q (GPS: .59' 22.47' 45'39'1 N,27:2' Lazd Athandsi Starefi:monahia +40237252223 Contact

lmprejurimi: . Deh MAnestire tiindconside- Cotegti foarte dateazd anul1720, din Mdndstirii Cotegti Biserica este al la de de ctitorie episcopului Buzdu, a ratede uniicercetdtori $tefan ll-lea ugor ajuns dintre (1732-1738). documentmulte vechile Un (1720-17321, mitropolit Ungro-Vlahiei al viitor sihdstregti menfi- vetre Nicolae 1757 de din12ianuarie , scris ieromonahul delaCoteqti, vrAncene, mdndstir sa impreund solia Simio- constituindu-se cu fdcutd schitului ,,Avram de o oneazddonatie maicilor strdmu-intr-un de menestirea va 1819, Dositei preda ln staretul na". anul fel primegtegrea in lovitura uro Mdndstirea Bonte$ti. tateaicidelaSchitul alcdrdrilo "centru" vor pelerinului, in in CAP; 80 fiind 41 maDecretului0/1959, transformatd cele demaici apropiere care muncitori sezonieri, vordistruge imediata in lor fi alungate, locul aducdndu-se 1 de cuziduri in stil Biserica, moldovenesc, groase aprox.m,es- seafli vestitele chiliile. DelhAuil mdndstiri gi in 1991. refdcuts-au Vdzdre$ti, $i S-au mdndstirii, dupd teconsolidatd deschiderea g precum etc. un paraclis trapezd, stdretie, mic construitTn ultimiianichilii, schiturile lacob, Sf. gi ruda Domnului Ureche$ti.

deinffi;

,.rrraieifnri :':!' ilrui:;;i:!:

M$nfistlrea D6lhilufl
1/ vlolulloaro, deobgte vlald Hram: (biserica lzvorul Tdmdduiril nedatat?i), Arlnnglxril 9lGavrill Sflnflt Mlhail (biserica lemn), din Biserica lmpdnli giElena Sfintii Constantin (blserlca noud) jud. Adres6: Ddlhdu{i, Cddigele, sat com. 627068, Vrancea pe 1 Acces: Focaani DC 47,DC 46,trecdnd CArligele, laDdlhduti din prin pdnd 1 pe 13,5 Mdndstirea la2,5kmVdesat, drum km. seafld forestier (GPS: 45'41'43.72'N, 42.84"q 27"0' Stareti: stavrofora Emanuela Cnntact Enea; +40734353589

tqflq

ii

gi teindllatd 1464 1469. decursul intre in timpului vormaiconstrui se la Ddlhduli doud alte biserici. Ctitorul bisericii lzvorul Tdmdduirii zid, - de fdrd gi turld nusecunoa$tenicianul indltdrii A servit inchisoare ei. ca germand pentru prizonierii in timpul ru$i, Primului Rdzboi Mondial. Cahpeteasma bisericii fi distrusi acest va prilej, cu nefericit fiindrefdcutd in 1929.Locagulfostrestaurat anii1992-1 Biserica Arhangheli a in 995. Sf. gi Mihail Gavriil, datatd anul din 1625, lemn, o turldpenaos, fost din cu a recldditd stareful de Teolict 1810, pictatd 1827, stdretia in Vestitul fiind indrumdtor in sub lui isihastcuviwul Dionisie, oimpodobegte catapeteasmd care polecuo sculptati lemn, in Vasile IaPoiana ind-o aur. treia de cu A bisericd, hramul imparali giElena, cu Sf. Constantin a Mdrului a petrecut fostindlfatd in vremea (1Sbs). ziditd cdrdmistarefului Benedict Este din aproape decenii doud trei Desfiinfat regimul de comunisf 1g5g, in laDdlhdufl Stdntul dd,avdnd turleimpunitoare. schitul reinfiintat, mdndstire maici, 1990. dupd este ca de in Tot 1990, Paisie Velicikovski a icoand viefuit, asemenea, faimoasa fdcdtoare minuni Maicii de de a Domnului taDdlhduti de va pentru vreme, o in fi recuperatd laMuzeul de Nalional Artd.ln de ultimii s-au ani construit un aceastd veche vatrd corp dechilii, clopotnifd, nou gospoddria etc. o anexd
sihdstreascd.

il6minuni: ffina, Mdndstirea Ddlhdutifost?ntemeiati, maiprobabil,secolul Mabii,D4rllnufti a de, cel in al taO*t#utr: XV-lea unii prima Dupa cercetdtori, bisericdvechii sihdstresti a vetre es-

Mdnistifea

Lep$a 20 viefuitoare, obste via{d de

Hram: Nagterea Domnului (biserica Sf6nta Maicii mare); (paraclisul), Treime lzuorulTdmdduirii Arhangheli 9iGavriil (aflatdin Mihail construcfie) 9iSfinfii (paraclisul) TeodosielaBrazi de jud. Adresd: Tulnici, com. 627369, Vrancea Acces: Foc$ani kmpeDN pdnd Lepga, din 72 prin 2D la tecdnd Tulnici. Mdndstireaafldla2 kmNdeLepga DJ205F. Bragov, DN pe se pe 1'llE574, Din DN pAnd Lepga 1 km; 2D la sunt05 (GPS: 45'56'1 8.97"N, 26.3b'37.75"E) Starefi: stavrofora Mihaela Clim

infiinpt 1774 unucenic Cuviosului detapoiana in de al Vasile feowpffu,6lsare Schit Ue mtnsn*'icoaha Mdrului, 1809 in avdnd5viefuitori. 1 pe Bisericadelemn, fundafie piade 1 Sf;Nicolde : trd- datezd 1936, veche din cea azdnd intr-un incendiu 1929. din Schitul vaprimi icoand a Maicii o veche Domnului,la1584, lalerusalim de de si unpolicandru partea din regelui alll-lea. 1952 fost Carol in a transformatin schit maici; desfiinBt 1960, urma de este in in Decretutui 410/1959. Biserica redeschide,monument in 1974. fi resfinlitd ipsRnse ca istoric, Va Oe tonie Pldmddeald in 1981, reinfiintat,mdndstiremaici, 1990. Este ca de in ln uftimii a fostreparatd ani biserica veche, construit paraclis, s-au un 3 corpuride stdrefia, chilii, tnpezaetc.noud 0 bisericd, zid, hramurile din cu imprejurimi: lzvorulTdmdduiriigiSf. Arhangheti giGavriilse construclie Mihail aftiin din
.

Hecoa Manasurea
vlulil 1ll vlolultoaro, dttttttgltr lilllttlttl Malcll Nagteroa Domttttlttl, Nkxtlrttt Hram: 62/105, Vrancoa com. Adresi: Dumbrdvenl, Jtttl, de Dumbrdveni, la19kmSdeFocaani20kmNE Ramnicu sltuatd 9i dln Acces: com. DL S apol la 3 DJ Sdrat, 204P, kmVpdnd Dragoslovenl, spre 1'3 km "E) 27"4'8.51 (GPS: 45"33'6.25"N, +40237254292 Contact Paisia monahia Rusen; Stareli:

clucectitorfiind anul Recea Mdndstirii afostindlFtdin 1686, Biserica in 1863, funcli- Devdzut a averilor Pdnd rulMindil6. lasecularizarea mdndstireqti, Gher- o au ai Alli de ca onat schit celugeri. ctitori schitului fostieromonahul gi icoane Muzeul: (1850). obiecte pictafi partea a stange bcaqului Bagdat, in Vasile Profira vasie $i bisericesti biserica, parohiei cdrora Bordegti, li sesurpase sdtenii 1 $i lntre 900 1940 gb$te in mgnahale nua avut care Recea, biserica frecventeazd Ministirii Anghelescu PS Antim perioadd.1946, binecuvdntarea cu in toatiaceasti de Sosesc vafi mdndstirea redeschisd. aicitreimaici laMe- impreiurimi: alBuzdului, qidupd oficiali desfiinfarea a . Casa mindstirea care Rogozu, voringriji nastirea memorial din cutremurului1977 Alexandru Vlahutd, Din 410/1959. cauza Decretului in urma acesteia, o clopotnifa, Dragosloveni s-au ln avariate. anii1985-1990 ridicat va blserica fi grav cu un gi amenajat paraclis av0nd de un trapez6, micmuzeu uncorp chilii, juridepersoand capete mdndstirea statut Din Sf. hramul Treime. 1990 pica bisericiidecdtre de lucrdrilor repictare cu dlci.Odatd incheiarea a desfintire are -in Petre bisericesc Bragoveanul 1996, locslujba torul giVrancei' al EpifanieBuzdului IPS de locaguluicdtre Arhiepiscop

Rogozu Ministirea
viafd 17 vietuitoare, deobgte Maicii mare), loan Sfdntului Botezdtorul llasterea Hram: @iserica Nagterea Domnului (paraclisul) c, Bradului com. Slobozia Adresi: ,627305, Vrancea iud. pe ZE de Sdrat la Acces: 10 kmNdeRAmnicu $i32kmSV Foc$ani DN 85se pe 185, trecdnd la Bradului;DC 5 kn pAnd mdndstire, prin Slobozia comuna afld Liesti de Slobozia sisatul romi q (GPS: 4'N, 1' 45"29'56.6 27" 33.24' +40237259008 Pricop; Contact Serafima stavrofora Sbrefi:

in domniei Devizut: 1647, timpul in a fost Rogozu intemeiaE anul Mdnistirea obiecte Poiana o Muzeul: de sub maiintai numele schitul fiind Basarab, cunoscutd luiMatei carte schitul bisericegti, 1812 ru$i. cilugdri in anul mai aici intrucfit vieluiau multi Rusului, icoane etc. veche, Botezdtorul, Sf. Naqterea loan cu Un din arde temelii. noulocag, hramul seculariza-AiciFi-a Dupd petrecut in Robescu1820' Constantin boierul vafi ziditdecdtre ultimii sd Rogozu Mdndstirea vareugi supravietuiascd, anideviald mdnistire$ti, rea averilor pdintele Decretului410/1959 Paulin pierde dintre sale. averile in urma multe deOiisiva cunoscut BuzduluiVran- Lecca, eparhiei a de $i de statutul casd odihnd salariatilor capete scriitor duhovnic, schitul. gi sd fiind cele de cei, 100 monahiisurori obligate pdrdseascd Es- gitraducdtoL paraclisul hra- Mormintul se cu ln in ca sdu te reinfiinfat mindstire 1990. 1995sesfinfegte Serafima afldinapropierea starefei 2006, conducerea Domnului.ln sub Maicii mulNagterea mari bisericii a un corp este Pricop, sfinfit nou dechilii.
mdndstirii.

Tarn[a illin[stlroa
vlald I 1 vletullouro, dttott$ttt Malcll lltlm: Adormlrea Domnulul 62/036' Vrancea com. Jud ldruai:satGdgegtl, Bolote$tl, pe 2D' V, la sat Aiccs:dlnGdgegtl, situat 23kmNdeFoc$anl, DN DLspre B pdnd Mdndstirea Tarni{a la kn 26'57'41.76"E) (PS; 45'51'25.66"N, +40237259008 Contact Ciori$teanu; Tomaida lhrelft monahia

schitului 1702 cdlugdrii de in Tarnila Mandstirea a fostindltatd anul termenul sdrb6, a fi se mdndstiriipresupune deorigine Numele labele, conde de cu in folosit Moldova infelesul fa cdlugdrii aici, Ernllatiind la maiintdi se Acegtia agazd probabil,trecut, delemn. in fecflon0nd, $ei pe linigtite locuri vreme, aceste dupi retregandu-se, putind Vltlnegti, Episcopievidenfele (900 poiandDealului Mdgura maltitudine).ln a lntr-o Rdzboi Primul agezdmint. este in 1809, menfionatacest 9i alRomanului, pagube. anul 950 fi transformatd 1 va in produce multe mdnistirii Mondial vor 410/1 maicile fi alungate Decretului 959, in de lnchinovie maici. urma dupd A in ajungdnd ruind' fostreinfiinfatd 1990. aceasta mindstire, dln istoric702-1734) a din bisericd lemn mindstiriimonument (1 Vechea piatra de s-a in 2006' 2008 agezat in de fostdistrusd unincendiu, anul a in pe slujbele celei noi findndu-se a temelieunei biserici locul dispdrute, paraclisuliarn6. de

Trotuganu Ministirea
viatd 11 vletuitoare, deob$te Sfdntul Nicolae Tdmdduirii; lerarh lzvorul Hram: jud. 61 Movilita, 7210, Vrancea com. Adres* 12 la Ot't 18 din Acces: Focmni, krlr.pe ZE 85pdnd Tiqita; kmpeDJ205F in pdnd Movilifa, incd2 kmpdnd apoi la 8 la DAnd Panciu;kmpeDJ205H sat. seafld Mdndstirea ldngd Trotuganu. eatul 27"5'43.55"E) (GPS: 45"59'5.44'N, Burcea Dionisia monahia Etareti: contact+40723543787

datatd al al Teodosiell-lea Moldovei, dinanul Mitropolit fostului Diata a ctitorie sa.Cdmdraca Schitul menlioneazd Trotuganuviitoare 1676, de sunt gi din preotul Cochind Focaani socotiti, gulZaharia, Duma preotul Constantin in ierarh. 1695 de aldturi inaltul ctitori a$emenea, aischitului, 1809 ln datoratd. anul de Trotuganu dajdia Schitul scutegte Voievod Duca TroPralea, sub avea ocirmuireSchitul de 9i egumenullaSchitul Dositei, luat, peste locul ani, cdliva schitul, lorfiind in vor Monahii pdrdsi, tuganu. aici 1839 din de 1815, maicile Schitulsc0nteia;in sosesc $icdlugdriteproveniAnastasia, giSf. Monahia Brazi' Buciumeni loan, ledelaSchitul proprie, biserici pe doui vaindlfa, cheltuiald Buciumenilor, tAdinob$tea bisericii de pe (relocatd, ulterior)o alta zid, locul de laschituna lemn 9i urma 21 se la $i in vechi. 1936, Trotu$anuaflau desurori monahii.ln Dede bisericd o simpld devenind va schitul fi desfiinfat, 410/1959 cretului dupd imediat 1990. ca Va mir. fi reinfiintat, mdnestire,

Manasrrroa Yatoa Noagra


ti vkllulloaro, doobgtu vlalll Hram: Adormirea Domnului (bisericalemn), Maicii de Pogor0rea Sf0nt Duhului (bisericazid) de Adresi: satValea Neagrd, Nistoregti, com. 627238,jud. Vrancea Acces: Focgani 2Dspre pdnd Valea (46km), spre DJ din DN NV la Sdrii apoi V, 205D Neruja,km;DJ205M 7 Herdstrdu,km.Din 13 Herdstrdu 3 kmpdnd incd la mdndstire, kilometri drum pietruiti. ultimii de sunt (GPS: 45'48'28.45'N, 26"38'1 0,21'E) Stareti: stavrofora Melania Gdndac, Contactt +4072897 0479

preotul in anul 755, 1 Maftei Spinegti din impreund doicdlugdri cu de laPoiana purtat actu Mdrului ?ntemeiazd Vranceanume Schitul de lmne alamdndstire perioaddtimp. o lunge de intr-o scrisoare 17iulie din 1844 m sxniini:.lBana a episcopului Meletie, protoieria cdtre Putna, vorbe$te se despr tinutului $&lqfiDorrnului alegerea starefului lasihdstria Neagrd. de Valea Agezdmdntul biajunge measfAnb serice mirintre gi1909, pirisitdecilugiri. noud de 1894 fiind 0 ob$t din1920. anul in 1952 va schitul fi transformat in mindstire maic de gi fiindaduse surori monahii la Mdndstirea 9 de Trotuganu. Desfiinta in 1960, urma in Decretului 410/1959, biserica mdndstirii filiea ajunge parohiei Herdstrdu. in 1968 reintoarcemdnistire se la monahia Petron Ciornea, vaaduna jurul 5 viefuitoare. care in ei Biserica lemn, de monu pe ment istoric, ineltate bolovani rdu, este de catapeteasma acesteia, din poleitd aur bronz. lemn tei,este de cu $i Ldngd chiliile seinaltd vechi ac* tualmente clddiredinlemn cecuprinde o noud -, gi trapeza, bucdtdria unmic arhondaric. Biserica zid, de indlfatd ultimii arehramul in ani, Po gordrea Duh, sfintitd data 27mai pe Sf. fiind de 2007.

Ministirea Virziregti

6 viefuitoare, deob$te viaF (bisedca Hram: Adormirea Domnului Maicii veche); Sfdntul Mucenic Mare Gheorghe noud) biserica Adresi: com. Urechegti, 627385,jud. Vraneea Acces: DN 85(loc. din 2iE Ureche$ti), pdnd mdndstire. Urechegti 8 km la Com. este situatd 15 kmSV Focgani25kmNV Rdmnicu la de de Sdrat 9i (GPS: 45'36'29. 27" 4231'q 16'N, 1' Starefi: stavrofora Juvenalia Contact Lupu; +407671 695 81 Devizut: . Muzeul: obiecte decult, carte veche, icoane etc.

Ministirea Vdzdregtifostintemeiati anul a in 1645 Radu de Vdnaru vel-armagluiMatei al Basarab.1684 ln agezdmdntul monahal inchieste natdecetre nepotii ctitorului bogatei Mdndstiri Aninoasa Argeg. anii din ln 1749-'1780 mdndstirea pustie. ianuarie Mitopotitut ajunge ln 1794 Dosi teiFiliti decizia mdndstirea ia ca sddevind metoc mitropoliei. la al Revine shtutul inifial 1835. noud sdu in 0 biserici cuhramut Mare Sf. Muceni Gheorghe fiindl{atilaVdzdregi citre lonifd dinPalanca, - va de ltie fiind Mui nevoitui cue grija sfintitiin anul 1900. anii1929-1 , prin ieromonahului ln 931 Lavrenti numele serenoveazd ;i-aulegat biserica (zidurile grosime veche acesteia depdgesc 1 metru deMdndstirea Protosinghelul Severian, afost care staref Vdzdregti1849-1 valua la in 874, Vdzdregti: Sfdntul ocrotirea giMdndstirea pictasa Dalheufi. Cahpeteasma bisericiivechi, gi Paisie VelicikovsV sub tdin 1877, opera este vestitului zugrav Teodorescu Buzdu. in D. din inchis SfAnk Teodura de

?ohltulMuntloru 't
vlald vlctultorl, dootruto laFatd llnm; Schlmbaroa .Adrosd: Vl com. ntlleasca, 425, Vrancea 627 lud. pe ZE pdnd Sdrat, localltate NV, sltuati DN 85,spre DJ203H laBuda; l0ooa:dlnMmnlcu pAnd DJ trecand Jitia Shitul afld se la 0J220, 204t,DJ204C laVlnfllsasca, prin (45km). pddure pe trecdnd frumoasd debrazi, unplatou inalt; 7 lprux, kmdeVintileasca, printr-o (PS: 45"36'58.21'N, 26"39'40,44'E) protos. Macarie Be$liu; Contact +40238548899 lgumen:

Muntioru intemeiat staretul Ministirii Poiana MdruSchitul a fost de Begleagd, in 1999, sfinlit IPS fiind de EpifanieBuzeului al lul,Macarie $i punct intfilnirecelor 2001. agezatin in Este unicul de a trei Vranceianul prcvlncii gi istorice romdnegti: Muntenia, MoldovaTransilvania. noua Prin de Milcovului,incearcd se reTnvierea spiritului monacttorle laizvoarele dln CuviosuluiVasile delaPoiana Mdrului. Schitul metoc este hal vremea Poiana rl Mdndstirii Mdrului.

lacob, Sfdntul Girligele Schitul


viafd 2 vletuitori, deobgte Sfdntul ruda lacob, Domnului Hnm: jud. com. CArligele, 627065, Vrancea Adresi: la2 Ddlhduti schitul afldin Ddlhdutr, kmdeMdndstirea se satul Accos: q (GPS: 19.47' 27 2'26.20" 45"41' N, " ierom. Basarab Egumen: Teoctist

in format mic Schitul fostinfiintat 1996.Este a dintr-un paraclis, slin1999, cdteva Apa(ine Mdndstirea Dalhiufi. chilii. de fltin 9i

lmprejurimi: ln Soveja mai se viafd 12 viefuitoare, deobgte Doate vizita Mdndstirea Na$tere Sfingilmpdrali Corisiantin Hram: siElena Domnului de ziditA jud. com. Soveja, 627320, Vrancea Adres* Matei Basarab in (1 (1 Focqani-Iiqita apoi 205F 4km); 205F DJ DN 7km); N Ti$la-Panciu Acces: 2DlE85 '1645, ruinele cu pe (41 km). situat 5 kminainte infarea Soveja, malul cu de in Panciu-Soveja Este $ugitei. chiliilor care in a "N, (GPS: '38.91 26'41'34.04"E) 46"1 fost inchis Alecu monahia Melania Conta&, +407243403M Egumeni: Carp; Russo. care cel sd Schitul Sovejafost a infiintat anul , cubinecuvantarea in 2001 IPS Epi- avea culeagd, locuri, gi gi la familiei al Constantinpeaceste in fanie BuzduluiVrancei, inifiativa custridania 1846,balada Miorik, glMaria pentru Nistoroiu Focgani. construit, inceput, casd modin S-a 0 inspiraliune ,,acea intre lm- fdrd s-a biserica hramul cu Sfintii nahali. anii2004 2005 indltat 9i seamdn, acel pir4i Gonstantin giElena, a fostsfintitidecdtre Epifanie data suspin brazilor IPS care la al de La s-au o o foiti $io gial iaoarelor de21mai2005. acestea maiaddugatclopotni[d, (Mihai intreg fiind din in s-a o fdntAnd, ansamblul construit lemn. 2006 zidit casd peCarpati" Eminescu). pentru preotul duhovnic.

Soveja Echitul

jud. Adres*com. Ureche$tl, 627385, Vrancea gi25 de Sdnat-Urechegt de Acces: DN 85,15kmSV FocOani kmNV Rdmnicu din 2/E 5 kmpindlamdndstire (GPS: 45'36'3.46'N, 27"4'46.94'E) Pricop, +407671 695 81 Egumeni: monahia Emanuela Gontact 1 Cazare:5 locuri

in fostului Ureche CAP in 2000, clidirile Schitulfost a infiintat anul gi proprietate mo A$ezdmdntul BuzduluiVrancei. astezi a Arhiepiscopiei pe Este nahal statutul metoc arhiepiscopiei. amplasat creas are de al in cu un cu unui cultivat vifi devie.Afostsfinfit, 2003, paraclis hra deal la Maicii ln se mulAcoperdmAntul Domnului. prezent lucreaze finisare gi Pe se apei unui asigurarea potabile. viitor inchiliilor forarea pufpentru tentioneazi construirea biserici. unei

Munteniei Mitropolia
Dunirii Arhiepiscopia deJos
: inalt intitu CnAgUtrt Arhiepiscop Preasf I CASIAru
judetele Oi (cuprlnde Galati Brdila) jud. nr.104, 800201, Galafi, 8t. Domneascd, Galafi, 4,www.edj.ro +4023641 Fax: 5065, +4023646001 Tel:

Mdn{stlrea Adam
vhE 9 vlotultoare, doob$te Hram: Adormirea Domnului, Tdmddulrll Maicii lzvorul jud. AdresS: Adam, Drdgugeni, sat com. 805200, Galali (75 (30 in Acces: DJZ42Galalt km)-Tg. (3km)din Bujor Bdrlad km); dreptul Ghinghegti 03-5 kmpdnii Adam loc. DC 1 la (GPS: 46'1'38.87'N, 44' 27' 15.27'A monahia Anastasia +40236331 Staretd: Cimbru; Contact 384 du,it$Jnufti!;iffiha

Lasfdrgitul veacului XVI-leafostctitorit, cdtre cioban a din al de un pd(ile locului, mic loca un schit hramulTufuror Faima cu Sfintilor. noului ffiifji*qffinutuidF incd inceput, icoane fdcdtoare deinchinare datoreaze, dintru se unei de HAdaffii:,: ;:; ii:i minuni Maicii Domnului, rdtdcitor pddile Ria donatd unmonah de din La slritului. mijlocul secoluluiXVll-lea al serdarul Movild Adam constru pe gi iegte locul vechiului o bisericd piatrd cdrdmidd aici - de 9i schit din numele astdzi mdndstirii.1695 in mdndstirea inchinatd lavre de al este Sf.Ecaterina Sinai. 1759 din in devine metoc Mitropoliei lalagi. al de Mdndstirea Adam fostunadintre maiprospere monahale a vetre din cele (1863). Moldova pdnd secularizarea mdndstiregti Desfiinfa la de averilor in 1959, cdtre de regimul comunist, Mdndstirea vafi reinfiin{ati Adam in 1991 mdndstire cdlugdri. 2001 ln redevine mdndstire maici. ln ca de de giconsolidare loc lucrdri restaurare ultimiiani avut ample au de a biseric (ridicatd1803). la vechi

i$#E$#$f,$

Ministirea Buciumeni

35vieluitoare, deob$te viatd Hram: Sf6nta Treime jud. Adresi: Buciumeni, com. 807060, Galati (13,5 spre (35 spre Acces: Tecuci km) N$idinBarlad km) S, din peDN la 54/E 1 pdnd ramificafia V,in apropierea 58 spre Gdrii pe Berheci, DJ252GJepu-Tecugoru Buciumeni km 1 5 Sec(GPS: 46'2'2.59"N, 7'30.26"E) 27"1 Starefi: Macrina Humd; +40236822706 stavrofora Gontact

jumdtate secolului XV-lea, Mdndstirea dateazd prima din a al fiind consideratd dintre maivechi una cele vetre monahale judetul din Galat pela Dupd cercetdtori, 1430, Buciumeni existat schit unii la arfi un de bisericuta lemn schitului avdnd hramul Nicolae. cdlugdrite, de a Sf. Se pdstreazd numele ctitor, jurulanului in 1700, Manolac unui serdarul Radovici, reface intregime care in Buciumeni,acel in frunin timp Schitul teaobgtii cilugdrife de afldndu-se monahia in 1750 Mafta. devin schitul perioade metoc Episcopiei al Romanului, schitului in acea hramul fiind Sf. gi Treime. anii1840-1844ridicd in se biserica cdrdmiddtumul-clo din potnitd. culegea Odatd secularizdrii mdndstireSti, 1863 averibr dinanul mindstirea fi desfiinlatd, va rdmdndnd doar rnonahiiin 12 vdrstd, maaici joritatea gi rdspdndindu-se la mdndstirile Agapia VdAdam, cdlugdrilelor ratec. pdstorirea Dundrii Melchisedec Sub episcopului deJos, $tefdnesc (1865-1879), Buciumeniul redevine mdndstire. desfiinfat in Degi oficial perioada in rdmdn monahii. incepdn comunistd,agezdmdnt totugi cdteva prin viafa monahald cu1990, capdtd nou un suflu, purtarea grijd IPS de a Gasian Crdciun, Arhiepiscopul deJos. Dundrii

G0rlom0negtl hlnlstlrea
vlald I vlelulttxl, dotiltgltt Sl{lttttll Nkxlltltt BrAnrxrvonl: kltrrrlt Martlrl lltrm:Sttntlt B0/071 Galatl corn. , Jud, C6rlomdnegtl,Corto$tl, llruri: sat NE, spre pe 24lE 25, 581,DN drum E,apoi loc, dln Aooct: Tocucl, sltuatd DN pietruit N Pe in /DJ A Bi ?51 251 pdnd loc.Corod. DLspre 10 km,1 kmdrum 3"0 27'36'52.1 (GPS: plnil mdndstire; 45'59'34.45"N, lu Anghel Nicodim ierom. lmlnletrator: +40236337532 Oontact

este Cdrlomdne$ti un a documentardMdndstirii atestare Prlma schitul Ciunmenlionat, in 1445, careapare ,,lui 5 datat aprilie OIC MolVodd, domnitorul in cu 6 Stan", prisace fdntdnd. 1448Petru $i pensiu pe rdspldtegte Cernat-ploscarul fratele $teful, 9i pe tlovel, gi de slujire, pddurea mdndstirea la Cdrlomdnegti"' ,,cu ilu vrednicd avea Cirlomdneqti aproape Mdndstirea alXVll-lea, secolului sf6r$itul Epre Romaal ca ln este de 100 monahi. 1809 menfionati metoc Episcopiei isihastd, de curentului innoire va al ln nulul. secolul XVlll-lea fi integratd in distrusd este Mdndstirea complet Velicikovski. prumovat Sf.Paisie de vor rdmagi giturci, 1821. Pu[inii cdlugdri in purtate eterigti intre iuptele de bisericd cdrimidi peste mdndstire cdrei - a oon8trui, unan,o noud lovitd Cdrlom6negti, deunfulgi Mdndstirea fial existd astizi.ln1957, de al iPS la A e$, vafi pdrdsitd.fostreinfiinfatd,iniliativa Casian Dundrii prin gi TeEparhialaleProtoieriei Centrului 1g97. eforturile in anul Joe, cu 2004, hramulSf. sfintitin ultimii s-au oucl, construitin aniunparaclis, de un Brincoveni, corp chilii. Martiri 9i

Maicii Nagterea Domnului, Mtrnistirea Cudalbi


obgte viafa,de E'ldeviefuitoare, (biserica Sfdntul Gheorghe mare), $iCuvioasa Maicii llnm: NaSterea Domnului (paraclisul) Perascheva 8071 Cudalbi, 05,jud.Galati com. Adresi: DN situat din Accos: ora$ulTecuci, peDN241E581, 25,20kmEpeDJ251' drum 6 Mdrului Speacelagi incd km spre loc. din lpol, apropiereaValea (0PS: 27'43'40.52'E) 45"44'38.76'N, +40236862016 Popa; Mariani Contact threti: stavrofora

a cea Pand Eugeniei Gologanu, care ind$at, este Mdndstirea ctitoria Pri(sfinlitd anul 1938)' in monahale noii popropria biserica vetre mogie, va Mdndstireafi Vasiliu. Haritina a a mastareta mdndstiriifostmonahia metoc un devenind simplu in comuniste1950, de dosfiintaE autoritdtile fiind cdlugdritele alundefinitiv, in 1959 inchisd d Vladimirestiului. este vreme, in va mdndstiriiajunge,pufind Biserica gate, chiliile demolate. iar de 3 corpuri chilii bisericd, o 9i va 1990 fi construiti noud Dupd o ruina. cu de un a a de in oclopotnitd.partea nord bisericii fostindlfat altar vard preotegti. nume Vechiul al mide perdidesticld. unatelier vegminte Are MaiNagterea in Mindstirea in -a ndstirii Gologanu fostschimbat 1998 etc. mobilier este vechi, de cu Muzeul obiecte cult Cudalbi. cllDomnului, de lncurs reamenajare,

pqr$ode Hri ' [i6:ff1ss$BtC $,'ffibrie _ i feougut, s"f.Cflqdacti, eia * reoaosie Brsd 'l i

icoamtaemi de Hnan minunii

MabilDqlllxulu ',

Mtrnilstlrea Sfflntul Ttlfon


vlald 3 vlelultorl, doobgto Mucenlc Trifon Hram: SfAntul jud, Adres6: $endreni, 807290, Galati com. 12kmdin Acces: 251Galati-Smdrdan-Pechea. Galati NV DJ spre (ultimul (GPS: 27"48'12.49'D kilometrudrum pietruit); 45'36'53,98'N, de este ierom. Arsenie Gontact +40236830354 Starefi $tefu;

ii'i,'l:, ii!,si!111ti E i EFI i$$f $.ff i#filf, H r'fEif iiEilX i i:! E!i

IPS Afost infiintati anul , cubinecuvantarea in 2001 Casian Dundr al pe ln cadrul corp cldretrocedat arhiepiscopiei. unui de deJos, unteren mare Mucenic Trifon. Biserica a dire existiunmicparaclis hramuJSf. cu mdndstirii afld constructie. se in

Ministirea SfdntulUasileMare, cel Galati


7 vietuitoare, deobge viata gi Parascheva Hram: Sfdntul Vasile Mare Cuvioasa cel Adresi: Basarabiei,109,Galafi, nr. 8001'l jud.Galali 3, str. (GPS: 45"26'43.98'N, 28'3'9.1 3'E) leronima Bitere; Starefi:monahia Contact+40236328857

lmprejurimi: Mdndstirea funcfionezi cadrul in agezimdntului Sf.Vasile Mare cel o Biserica Precista care cuprinde: mai filantropicd, cabinetele medicale Cosm Sf. o asociatie (sec. Galali Xt/ll), paraclisul

giDamian, se in cu centrul social Speranta. Slujbele desfdgoard Vasile Mare Cuv. Parascheva,incinta a$ezdmdntul hramulSf. cel din $i

Arhangheli, MinistireaSfinfii Galati


7 vietuitori, deob$te viatd Hram: Arhangheli Sfinfii jud. Adresi: Egalite$i,6, Gala{i, str, nr. 800029, Galali in 2 in Acces: situatd municipiul aprox. kmdeArfiiepiscnpie, este Galati, Dundrii; 45'26''1,03'N, 28'3'30.37"E) apropierea (GPS: protos. +40236412730 Starefi Chesarie Sdmpetru; Contact

MdndstireaArhangheli ctitoritd anul in 1763 cdtide Sf. a fost Neamt. Actuala bisevacdlugdri la Galafi la Mdndstirea sosifi de gdldtean negustorului ricda mindstirii insdctitoria este Gheorg fiind intre Negustorul a doritca $igman, ?ndlfatd 1802 1805. 9i greacd romdgi in in limbi: slujbele fie sdvdrgitenoua sd bisericd doud nd.lncendiati timpul in migcdrii va eterigtilor - 1821 biserica fi resta-, in ln mdndstirii incepdnd 1832, uratiabia 1858. chiliile a funclionat, cu prima gcoald publicd oraqul in Din biserici mir, de pdnd din Galati. 1920, 1976, devine metoc Episcopiei Dundrii Jos, transfor de fiind anul cdnd al matiin schit cdlugdri. de Catapeteasma, sculptati, poleiti aur. este cu jumdtate ln bisericd pdstreazd icoane valoroase, a doua a se cdteva din mdndstire sine Primu sec. lUllllea.Redevine al de stdtdtoare 1994. din ve$niTeofil a trecut cele la staret mdndstirii, mitrofor Pandele, al arhim. pe monument 2001. Ansamblul mdndstiresc figureazd lista cein anul loristorice.

Mana$reav|aolmlro?rl
vktld | 47tlovlolultoaro, dttttltitltt (blserlca mlcd) lzvorul Malcll Adormlrea Domnulul, ldnl$dulrll Hlam: Vladlmlrescu, 80/295, Galatl Tudor com. lud Adreg6: (36,5 Mdndstlrea la seafld km)-Tecucl km)' DN Acces; 25Galatl(43 Vladimirescu Tudor 4 kmVdecom. (GPS: 3'46,08'N, 27'46'52'33'D 45'1 Nedelcu Daniela Ebrel* stavrofora +40236828781 Contact

mdndsti- mane obgte are mai Vladimiregticea numeroasd dintre Mdnistirea fir*ffis. avdnd ba*indlfbod (aproape demaici surori-Agapia Viratecul 150 9i illerom6negti $i Gu- li'tshiiPo0{!t!l$ Veronica 1938, stavrofora de in A de vlefuire sine). fostctitoritd anul pdrintilor sii' primit zestre partea pe din ca rlu (t 2005), terenul in este intre1941 1943, in formidecruce, mare, Biserica inilfatd 9i de l-a gfllmoldovenesc, hramulAdormirea Domnului. rdsdrit Maicii giare (1939), de ctitorit Devizut: lzvorulTimiduirii cu se blserici afldparaclisul hramul peste de m6n6stirii citre puterea o Muzeu: 100 desfiintarii La Nicolau. data Visarion arhim. din deicoane vietuiau 1956 - 14 comunistd februarie -, laVladimiregti 318monahii'sec. XVlll-XlX corpuri cele 1990, repari doud se in martie menestirii, deschiderea Dupd alte de un funcfionasepreventoriucopii 9iseridicd dechilii in care in este mindstirii indllati 1992' chilii douiclddiri stiretia, etc.Poarta bisculpturd de bine Define lnstilmaramure$ean. ateliere dotate picturi, a ceea Generatoare ce covoare. tricotaje, broderie, croitorie, Bericesce, pdniinprezent ,,feinterbelicd giteologii numi dinperioada presa vor Vladimiregti". nomenul

Zimbru Schitul
in ob$te formare r' Rafael Cuviosul Hram: 80701 com. sat Adresi: Bursucani, Bdldbdne$ti, 1' jud'Galati (80 (24 DJ Acces: 242&hnad kmS)-Gala$ kmNV) (GPS: 5.62'N, 27'45"16.64"E) 46"3'1 (starefa Adam) Mdnistirii Cimbru Anastasia monahia Egumeni:

lmprejurimi:' r Mdndstirea Adam

doar S-a Adam. turnat Mindstirii se Schitul afli in administrarea Rafael' Cuviosul cu unei fundatia biserici hramul

Mfnistlrea Mixlnonl
10 vlolultorl, deobsto vlald Hram: Naqterea loan cel SfAntului Botezdtorul, Volovod SlAntul $tefan Mare jud. Adresi: Mdxineni, 817090, Brdila com. (35 Acces: 202Brdila dekm)-RAmnicu (57km) DJ Serat (GPS: 45'24'31 N,27 37' 34'q .92" " 46 protos, +40723028275 Stare$ Paisie Agache; Contact

la in anul 1637, domnitorul Romdnegti, Basarab,ridica Matei va Tdrii Mdxineni dintre mai domniei sale una cele frumoase dinvremea ctitorii pe pisania,fostindlfatd locul Noua mdndstire, cum dupe greie$te a une Rolul mdndstiri, grobiserici nuiele. deaperare, de atribuit sfintei explicd neobignuitd 1,5 intrd simea a zidurilor: m.ln 1718, tdtarii in Jara cdnd pentru Romdneascd, Mavrocordattrimite Nicolae va tratativele urmau ce loc Mexineni sdaibd laMdndstirea doiinalli demnitari, demonstrdnd prin importanla mdndstirii. aceasta acordatd Pantelimon in 1750, mdndstirea metoc devine alspitaluluisf. dinBuguvernul aproba Ajunsd ruine, 1856, in in va reclddirea curegti. acesteia in curdnd Mdndstirea va in bisericd mir, insd Mdxineni fi transformatd de groase mdndstiriiprdbugesc fiind Zidurile ale se infedupi1877 inchisd. gia 1917, bombardamentelor germane aruncd armatei bruarie in urma in aerdecdtre rusi Pe armata a unui depozit munitie. data 24iude de nie1990 oficiazd prima Liturghie se aici Sfdntd arhiereascd, 73de dupd iPS al cu anideabandon, cdtre Casian Dundrii Jos, numit acel de de fiind protosinghelul Victo prilej primul reinfiinlate, stare! mdndstirii al Simion in mdndstirii, va Ovezea.anul 2004, prilejul cu sfinfirii aceasta primi al un hram: Voievod in lucrdr doilea Sf. celMare. prezent locample au $tefan Basarab. derestaurare a vechii ctitoriii luiMatei a si consolidare

Pantelimon, Ministirea Sfintul Lacu Sirat


13 viefuitoare, deobgte viafd Hram: Sfdntul MucenicTdmdduitor Mare Pantelimon $i jud. Adresi: Lacu sat Sdrat, Chiscani, com. 817026, Brdila la5,5 Acces: 2 BBuzdu-Brdila, kmSV centrul DN de oragului Brdila; ora$ poate la chiar din se ajunge mdndstire gicutramvaiul (GPS: 2'51.36'N, 45'1 27"55'5.96'B Starefi:.stavrofora Pantelimona Corjos Contact +40239684799

Mdndstirea datezd anul din 1996. situatd imediata Este in apropier Lacu intr-un incdntdtor natura a stafiunii balneoclimatericeSdrat, cadru de Ansamblul mdndstiresc de cu- inconjuratd unparc 40 dehectare. lmprejurimi: prinde frumoasd giun in o bisericufd lemn stilmaramuregean corp de de greceascd, ' Biserica A in de Casian Dundrii Jos de chilii(totdinlemn). fostsfinfitd 1999 lPS al lrdila Casa Mitropolitul Basarabiei. Primele monahii auforma care ')anaitmemoriald $i deiPSPetru, lstrati, Brdila obgtea provin laMdndstirea Mdndstirii Sdrat Lacu Buciumeni. de

Munteniei Mitropolia
gi SlobozieiGiliragilor Eplscopia
GRlF0Nl VINCENTIU Preasfinfitul lplocop:
judetele lalomifa Caldraqi) 0uprlnde Si lalomila, nr.2, F, Eplscopiei, Slobozia,920023,jud. 205, 71 1, bl: +40243231 Fax+40243231 www.sf-esc.ro

Mindstlrea Balaclu
vla{d 6 vlofultorl, doobgto

(paracllsu Adormlrea Domnulul, Hram: Malcll Nagtorea Domnulul Malcll jud. Adresi: Balaciu, com. 927040, lalomlfa (la88km de glLr Acces: 24Bucuregti-Uziceni-Slobozia N-E Bucuregti DN 38kmVdeSlobozia).Uziceni kmpOnd mdndstire. Din 24 la (GPS: 44'36'40.91'N, 26'53'28.40"8 Starefi ierom. Serafim Rotaru Contact +40243317043. +40767734821

Mdndstirea Balaciufostinfiintatd anul1929 PS a in de Ghe rontie NicolauTomisului, bisericii mirdinsatu injurul al de (dispirut), apadinea localitatea Pitegteanu Balaciu. Biserica mace de gi proprietarii 0dandstiriifostridicatd 1821 1841 cetre intre mogiei a de ia-Neacgu Pitegteanu. 1936-1 laBalaciufunc{io ln anii 939, a $iEcaterina nato inaceaste menestirevorforma de bisericegti. se du$coald cdntdreli hovnicegteviitori duhovniciBisericii mari noastrearhim. doi ai Macar (Mdndstirea (Mdndstirea lonifd Pasdrea) Damian Bogdan Sitaru $iarhim. in anul 1961in urma Decretului 410/1959, cdlugdrii Mdndstirea din Bala , ciuaufostalungati. 27august este Pe 1991 trimis staret Mdndstire ca la Balaciu, cdtre Teoctist, de PF vrednicul pomenire ieromonah BeTeofil de gospo lea, vareface veche, corpuri chilii, care biserica doud de anexele ddregti in anul 2000, Damaschin sfinlegte PS veche etc. Coravu biserica paraclisului iarin2006 locsfinlirea are deiarnd.

Ministirea Crisani
viafd 5 vietuitoare, deobgte gi (biserica Hram: Sfdntul Apostol Andrei Cuvioasa Parascheva in (paraclisul) construclie), Andrei Sfdntul jud. Adres6: Crdsani, Balaciu, sat com. 927040, lalomila Acces: localitatea situat'{ DN A Bucure$tidin Balaciu, pe 2 (la88 Uaiceni-Slobozia kmN-E Bucuregti, kmVdeSlobozia24 de 38 9i kmdeUziceni, 37spre DC la Crdsanii Jos, kmSpdnd mdndstire. de 7 (GPS: 44'35'35.1 26'51'57.63"8) 8'N, Staret6: monahia Arsenia Cozma Contact +4024331 3, +407230531 701 35 mprejurimi: r ln apropierea ffindstidi afld se cea pddure naimare ie salcdmi fard. din Jnpopas in aici mai, una atunci :dnd salcdmii in dau 'loare, vaaminti vd :usiguranfd de 'rumusefile Raiului.

Mdndstirea Crdsani, ctitorie pirintelui a arhim. Adrian Fdgeteanu, este indlfatd apropierea in strdvechii Helis regedintd Drom cetdti a lui chete secolele i.Hr, in lV-lll Terenul a$ezdmdntului donat crea fost de primele pentru locag inchinar Aurica Lazdr, noul dincioasa donatii de fiind fdcute pdrintele Pamvo laSchitul Sihastrul, S-a de de Daniil Putna. la dorit construireaCrdsaniunuiagezimdnt a studenfesc, avdndu-l ca pe ocrotitor Sf.Apostol Andrei. anul2000 ln este sfinlitd, cdtre de PS gi Cdldragilor, Damaschin al Sloboziei o bisericd lemn: de in'2001 age zdmdntul capetd statut schit maici hramul Apostol de de cu Sf. Andre ln anul 2003 mdndstire;in 2006, setermind corp iar devine cdnd un de piatra temelie bisericii dezid,cu hramul chilii, pune se de a mari, Sf. gi Apostol Andrei Cuv, Parascheva.

tindstlreaGhlrolu
vlttlil ttltqiltt !1vlctttllortttt, tftt (paracllsul) (trlsorlcl !ilflrrlir l'tttttstllttlvtt tnitnr), Vostlro lnm; tltuta {}2/103, lalomlfa r;orrr, l)rll1;rloiitl, Chlrolu-Unguronl, Jud. Ilnal: eat prin S, la38,5 2 Loer rllnDN Bucure$tl-Uzlcenl, kmspre 5 km,trecdnd porlluni drum). pe (asfaltul de llpse$te unele Bltlna Felltdlllo SlChlroiu 26"29'48.28"E) 44'35'32.75"N, FP.$: Filofteea Brebu hrrtft monahia 93038 hntact:+402q01

pe lonitd donat 1998, terenul defamilia dinBuPe de24aprilie data de piatra temeliebisericii Chiroiu, citre Mdndstirii a de se EUf6gtl,pune impreund unsobor cu al arhiepiscopTdrgovigtei, actualmente Nlfon, lP8 pe in acein Lucrdrile vor se incheia 2005; 2 octombrie, dr 21depreofi. vrednicul de Buna cu biserica hramul Vestire, cdtre l$l ana fostsfinfitd mdndstirii hramul are Paraclisul Coravu, ierarh dt pomenire Damaschin brodede existd Chiroiu ateliere croitorie, LaMindstirea Parascheva. 31, tlcglpicturd.

Dridu Itlldnistirea
via{d 1I vletuitoare, deobgte lzvorAtorulMir de Dimitrie Sfantul Maicii Acoperdmdntul Domnului, l{ram: (paraclisul) Mihail (blaorlca SfinliiArhangheli 9iGavriil mare), jud. 927105, lalomifa com. Adresi: Dridu, pe de la situatd DN2, 45kmNE Bucure$ti15kmSE din $i A0ces: loc.Movilita, Dridu la N 10 DJ dcUziceni, 302, kmspre pdnd Mdndstirea (GPS: 26'28'1 "E) 1.51 44'42'53.39'N, Haraga Gabriela Ehrefi:monahia +40753364330 hntact +40243283442,

Dridu cu Maicii Acopertmdntul Domnului, incepe Mdndstirii lndllarea de Chiliilebisericuta Teoctist, 1993. Patriarhului inanul 9i blnecuvdntarea rj paraclis)s-au sr.Ef$ffib'o6i (acum ridiMihail Arhangheli 9iGavriil cu lgmn, hramulsf. Paisie a Haraga, ucenicepdrintelui Olaru staretei Gabriela cu Cat osardia de tcoatb pe terenul donat l-a numit Metereze, fiind delaSihla Neam!, locul ffcdlbss are $emh$n*: sfintitd mare Sofia. Serafima Biserica a mdndstirii, in 2002, monahia icoan pictorului Dumitru :Maldi'Domnu pe Pictura apadine llinescu. ctltori DumitruSteluta $i pe de ateliere picturd lemn Dridu Mdnistirea existd din Macovei Bacdu.ln gicroitorie. glsticld, broderie de

$ffiffiff

ffidi#:f

Dridu $chitul
viafd 3 vletuitoare, deobgte Maicii Adormirea Domnului Hraml pe 2' jud. situate DN la Acces: loc'Movilifa' din Dridu, 927105, lalomila; com. Adresi: in N 0 DJ de de 45kmNE Bucuresti15 kmSE Uziceni, 302,1 kmspre pdnd comuna si comunei. se la Schitul afld 1,2kmdecentrul Drldu, llie Nectaria schimonahia (GPS: 27' 0' 44'41'40.6N,26" 52.23"0 ; Egumen*

(1995)schimonahiei lliedincoNectaria a Dridu ctitorie Schitul este paraclis hramul Maicii Adormirea cu dintr-un Este Dridu. format muna de sub gitrei este Agezdmdntul cunoscut numele Casa Domnului chilii. Episcopiei.

AUrAtmn rana

prlmul oste lnglnar ob$te agronom lstorla 2 vlstulloaro, in formare dln mMomd RomenbL Hram: a Sfdntul Mucenic Mare Pantelimon celcare introdus Adres6: Sdveni, a jud. com. 927235, lalomita soia agricuftura Acces: dinDN in 1. 2llE60Slobozia-ldnddrei, (3 gi (5 intre Ogradakm) ldnddrei km) romlneasqi, fiind peDC ramificafie SE prin spre Frdlileqti-Sudiii 1 SiDJ201,7,5km;2.din[dnddrei, Sdve condamnat de DJ 201pr eSV l 0 k m s pentru comunigti (GPS: 44'32'58.25' 27 46.28' N, "37' D gi ,intrMucerea Administrator: Antonie ierom. Ciobanu incunjuea unei Contact +40742802115 plante necunoscute Mdndstirea functioneazeanul giinutile noastre: din 2007 intr-un conac unul fost din fdrii nia'. Amuritin trecele impresionanteBdrdgancea apartinut mai din vestitului ing urma schingiuiilor, ner agronom Aurelian angrosist cereale ministru agricultu gi Pand, de al laGherla. Pentru a inainte alDoilea de Rdzboi Mondial. perioada in comuniste conacul devin incdpea siciui-au in sediu CAP al FratileSti. donat decdtre Afost BOR urmasii Aurelian lui Pa picioarele. fosttdiate fmprejurimi: memoriald ' Casa Perlea, onel Ograda

MinistlreaFr[fllegtl-Sudlfl

nd.Directorul Muzeului National Agriculturii Slobozia, al din Rdzvan Ciu printre principali noiimdndstiri. cd,senumdrd gi ctitorii ai Paraclischil improvizate, mdndstirea afldndu-se lainceput drum. de

MinistireaSfinfii Uoievozi, Slobozia


5 vie{uitori, deobgte viafa

Hram: Sfinfii Arhangheli 9iGavriil Mihail jud. Adresd: Menestirii, 2, Slobozia, str. nr. 920073, lalomiB pe 2A Acces: situatd oragul este in Slobozia, DN Bucure$ti-Constanh 0a iegrea Slobozia Constan{a) din spre (GPS: 44'33'43.30'N,"22' 34'q 27 37 protos. Starefi exarh Rafael Mdf contact+40243235245, 4325788 + 407 1

Mdndstirea Voievozi- mai Sfintii cea veche mdndstire estul din Mun pdstratd in zilele pdnd teniei, noastreeste amidite lungul de-a vremu rilor numele Mdndstirea Voievozi laVaideei, sub de Sfinlii de Slobozia lu lanache Slobozia. indltatd anul 8 decitrepostelnicu ori A fost in 161 la nache Caragea. Biserica acesteia fi refdcutd 1634, o invazie va in dupd a titarilor, citredomnitorul Basarab, construiegeunpu de gi Matei care ternic deapdrare, de5 mgilatdeaproape m.lntreg zid inalt 1,5 ansam puternice, blul aspectul cetefi, ziduri unei cu imposibil escalad de ,,are (Documente, Hurmuzaki). Domnitorulinchina sactitorie va noua Mdnds rii Dochiaru Sfdntul din Munte. Distrusd unputernic de cutremurin 1838 mdndstireafi reziditd temelii egumenia Gavriil Smirna, va din sub lui de in anii1840-1842. Turnul-clopotnifd ziditdeacelagi a fost egumen, anu in 1836. Pictura murald datezd 1842. din Secularizarea mdnds averilor regti duce decdderea va la mdndstirii, aceasta devenind bisericd mir de Dupd990aulocample 1 lucrdri consolidare de ln 19g4 de $irestaurare. gi vine sediul nou-infiinlatei Episcopii a SlobozieiCdldraSilor. februa La6 rie1994, Teoctist, PF impreund unmare cu sobor arhierei,vainstal de i.l aicipeprimul episcop ialomifean Nifon - PS Miheita. mprejurimi: Mdndstire maici 1998. noiembrie este de din ln 2009 transformat Nafional al in 'Muzeul griculturii, Slobozia mdndstire cilugari. de

tln6sttreaHaglenl
vlalil lE Setultorl, rlootr$to do lrvtr0torulMlr tilflrrlrrl Nkxrkro, l)lrttlltlo Maro llnm:$fantul lsrarh 927167, lalomifa Kogdlnlcoanu, lud. com. Haglonl, Mlhall ldrul sat lakm112, 2AlE Bucuregti-Slobozla-Jdnddrel-Constan{a' 60 lOOo:rllnDN pdnd pietruit. Slobozia laramificafie Din spre flmlflcatle S 3 km,drum dln 3Pkm; Tdnddrei,T,2kn. 27'45'21.94"0 44'38'52.46'N, @PEr protos. +40743257188 Mat; Rafael Contact tbn$ exarh

tsfEollsul)

(decizia infiinfare din fiind de 2000 in a fost Mdnistirea infiintatd anul pornindu-se practic, 2003, de in ainceput, mdndstirii Construc$a 1995). 1881 ctitoritiintre 9i bisericd Hagieni, fostei bisericii localitdli h rulnele din a Hagienifostdezafechtd cauza Carol de 1892 regele l. Localiatea PS in in paragind.2007 Daajungdnd 1971biserica din Inundatiilor anul , paraclis mdndstire hramul Dimitrie Sf' cu in un sfinfegte frumos megchin urrefdcutin a construitfostrecent de de larcr0torul Mir.Corpul chiliinou vechii prezent lucreazd larestaurarea biserici. se unui ma incendiu.ln

Amara Schitul
viafd l'l vlstultori, deobgte Gheorghe Mare llnm: Sfdntul Mucenic jud. 927020, lalomila loc. Adresi: Amara, pe 9 /E584, kmNpeDN2C DLpdnd DN2 Ei ora$ din Aoces: Slobozia, situat E60/ 9iDN21 h mdnestire (GPS: 7.77'N, 9'6.40'E) 27"1 44'36'1 + 407 7 Conbct+ 40243266249, 427 1684 Mdrculescu; ierom. Egumen: Damian 30 Cuare: locuri

Sloboziei al ca anul 9i a Schitulfostinfiinptin 2003, metoc Episcopiei ani in Amara' ultimii s-au oragului la situat marginea Se Ciliragilor. afl6 qi de (sfintitin 2004) uncorp Sf. cu un construit paraclis hramul Gheorghe provin lamdnistiri Moldova' din de Cilug[rii chllii.

Horia $chitul
viatd 3 vletuitori, deob$te Sfantul bisericd), spiridon (hramul viitoarea mdndstirii, Maicii Na$terea Domnului Hram: (biserica lemn) de Dascdlu (paraclisul, Sfantul in construcfie), Grigorie lalomita 927037,jud. com. sat Adresi: Horia, Axintele, la pe 3 DJ305 situatai DN Bucuregti-Cdldraqi' pAnd Sdpunari' localitate din Acces: Lehliu, 6 aooi 4 km, DJ313Horia,km. (GPS: 4.51 26'48'26.82'E) 44'32'1 "N, +40751967944 Contact Simion; monah Marian lsaia Administator:

trazond o bogatd cu intr-o 2007, in Horia infiinfat anul Schitul a fost (sec' cu 0daia Vestita monahald. Mdndstire Cilugdrului )Ul), o obgte difie de perioadademaximdinflorire, dispdrutd, astizi sa de de500 monahiin au schit. actualului Monahii indlpildd, afld micd de distanti locafia se la m insd locuind la800 de Horia satului o bisericd lemn, cimitirul Ft ldnga

MenA$lrea Llbortatoa
I 3 vlttlultoaro, doobiitu vlatd Hram: SfAnta Treime Adresi: Coslogeni, Dichiseni, sat com. 91 7051, 0aldragi Jud. pe 38 Acces: 4 kmNdeloc. la Coslogeni, localitate situatd DN CdldraSi (14km)(30 Fetegti km). (GPS: 6'4.83'N, 44'1 27'29'54.1 9"E) Starefi: monahia Clinciu Daria Contact +40745160147

thmtipdr$cele: MandstireaTreime fostinfiintatd anul Sf. a in 2000, jurulbiseri in tttn{,easied {shi fostului dedeportali sat Libertatea, demolat 1976. in Primul albise hram lfl' F il riciiafostSf.lmpdr4i giElena. aprilie Constantin ln 2001 mica obgte cre $igieFd, provine obgtea qg atdlaLibertateaincepe bisericii. reparatia Stareta Md din $t.tnocheniie lfiIKdffi6-d#64, ndstirii Micldu$eni, fiindoriginard dinBdrdgan.2003 la$i, insd ln biseric gi a fostpictat6, sfinlitd PS fiind de Damaschin alSlobozieiCdldragilor ia in 2004 sfintit corp chilii, s-a un de construit omul afaceri Ma de de Petre gi rian Milu!. construclie mic in - un paraclisunaldoilea dechilii. corp

MinistireaPlitiregti
5 viefuitoare, deobgte viafd Hram: Sfdntul Mercurie Adresd: Pldtdregti, com. 917200,jud. CdEraSi pe Acces: 1 kmdepdftarecentru, DJ301, kmSE Bucuregti la de 25 de (GPS: '5.15"N, '45.64'E) 44'21 26'21 Starefd: monahia Varvara Arndutu +40721607867, Contact +40728993833

Mdndstirea PldtdreSti ctitoritd domnitorul Ba a fost de Matei in sarab, anul 1646, mulfumire Sf.Mercurie,urca adusd in pe maunei victorii obtinute impotriva tdtarilor veniti ajute Radu sd-l llipretendent gisatul ag, ladomnie,anul in 1632. Mdndstirea Pldtdregt trag numele laprimul de egumenagezdmdntului al - Plastara,origin de greacd. dinsatele apropiere, Pitarului, giel Unul din Podul amintegte de ispravnicul Pitarul, Mitrea menlionatpisania in Este dintr bisericii. unul mai cele frumoase ansambluriarhitecturd de munteneascd dinsecol alXVll-lea. Cuprinde: biserica, deincintd, zidul chiliile Casa Domnea Si cd.Lasfinfirea bisericiipafticipat a domnitorul impreund Elin insugi, cu gi Doamna. Biserica pdstreazdastdzi mai fragmente pictura din originar votiv - tabloul alctitorului familia almarelui cu sa, ispravnic Clucer Albu jupdn inmormdntatbisericd, fratelui in al voievodului, Barbu. 1863 Dupd odate secularizarea mdndstiregti, cu averilor mdndstireafi transform va gi tdin bisericd mir. tdziu, de Mai aceasta inchisoarefemei sadevine de natoriu. Reinfiinfatd Patriarhul Cristea mdndstire cdlugdr de Miron ca de in 1927, Pldtdregtiul desfiintat nou anii'50,decdtre vafi din in regim comunist.2000 reinfiinfatd mdndstire maici. 2004, in este ca de in md ndstire cdlugdri. de Restaurarea mdndstirii incepe 2007, corpul in cu de (al nord doilea valoare ca istoricd Casa Domneascd). fondur dupd Lipsa patrimoniald proble lorgidisputa cuparohia Pldtdregti principalele sunt mecucare confrunti se mdndstirea astdzi.ln septembrie redevin 2009

(ir[irrrk;rr Arhidlacon rtruro), Sl0tttul Ghoorlllro Maro hm SfArrtrrt Muconlc (paracllsul) FEn jud. 917181, Cdldrasl Modelu, llnd: com. Din 21 de tat o kmdepdrtareCdldragl. DN , 2 kmpeDJ310 5tr: '39.70'N, 27'23'0,84"E) tsgr44"11 Noaptes Gherasim hilt protos. 3388 +4074091 F[$ct +40747349905,

de intre afost mdndstirii construitd 1909 191 cabisericd lioa$te;:Hrlicel Blserlca Si 3, ta pe de moa$!e{q nume, sfintitd 25mar- din fiind cu satului acela$i obgtea decdtre ltohle, mijltl$fi$r vor Ultimii Rdmniceanul. localnici pdrdsi rrni Valerian tgtg, dearhiereul il ln 1992 lcoane$qes6r de freatic suprafatd. stratului din 1970, pricina ntrasatuluiin deminrrti:.knan pe unei infiinlarea mdnistiri Maicli hotdrdgte locuri, trecdnd aceste lF Teoctist, tbmirului' jurul pdrdsiteurmicudouidecenii. viePrimul in fucelugariin bisericii mdndstirea in Pristavul.1995 Macarie a Utoralnoiimdndstirifostierom. in ultiArhiepiscop alTdrgovigtei. actualmente de Nifon, stinfita IPS I bst paraclisulhracu construite veche biserica $iaufost s-arestaurat illl anl de chiliile ungard piatrd' trapeza, 9i ilulSf.Arhidiacon stire{ia, $tefan,

Tiriceni ilinistirea
viatd I vlotultoare, deob$te Nicolae Mare Sfdntul lerarh l{rum: jud. 917096, Cdldragi com. satTdriceni, Frdsinet, Adtos6: Soarelui, lAngd loc. din Acces: Sdrulesti SdinDN3), situatd Autostrada C/km 18 Soarelui; kmdinLehliu 20 la spre pAnd Tdriceni, kmdinAutostrada 0J303 SE 47 4"N, 44'1 {0PS: 7'37.7 26"49' .22'q +40242317131 Gdtlan; Sebastiana Gontact monahia Stareti:

de Biserica schitului, la 1834, in infiinf4t 2001. Tdricenifost a Schitul perioadd timp de grec Guva. Hristofor 0 scurtd a lslpctitorie negustorului cu insd finddesfiintatd odatd secularizaca'mdndstire, a f,oasta func$onat pdnd (1863). de bisericd parohie mdnistire$ti Functioneudca Eaaverilor se in comunist.prezent luderegimul cdnd este ht1920, satul stimutat veqnice, la trecerea cele Dupd unui con laconstructia nou dechilii. Croaze mdndstiTdriceni devine agezdm0ntul Alecu, Zosima a 2007, staretului Jn r0demaici.

Timiduitii,Coslogeni lzvorul $chitul


viatd 7 vletuitori, deob$te Tdmdduirii larorul Hram: 7051, Cdldraqi 91 com. sat Adresi: Coslogeni, Dichiseni, iud. pe 38 Fetegti se la schitul afld 13kmEdeCdldrasiDN Cdldraqi- (30km) Acces: (GPS: 3'39.39'N, .59'E) 27'30'51 44"1 +40742468226 Gontact Lucian Ciolovic; ierom. Egumen:

deasupra lncd anul afost Coslogeni infiinfatin 2003. din1992, Schitul parohul de afostindlfat,cdtre din 1620, leac", datdnd anul cruci unei ,,de in 2007 lzvorulTdmdduirii. cu unmicparaclis hramul Coslogeni, dlnsatul de dinlemn o afostridicatd bisericdin stilmaramureqean, (inaltd 26m) Eparhiald a Sloboziei in membru Adunarea Poenaru, lui$tefan a -, ctitorie

Mdndstlfga AdimOgtl

irvrolrrrklr,vlalhrlool

ffirsG!r*i

Ht$G*;* r

(ltttttttllsttl) SfAttlttl lttttutl Malcll Hram: Nagtoroa Domttulul, lotttt 14/215, luloortnan, com. Adres[: satAddme$tl, Nanov, lutl, (6 (NV), de Roglorii Vedt Alexandrlakm), loc. l0ngd Nanov peDN6/E70 Acces: (26km); (GPS: 25"15'58.67'E) 44"0'3.00"N, +40247319843 Beldiman; Gontact Fanurie Stare$ ierom.

rilw.nip dBuuffii$#tlru##Hffi#didffi$

lmprejurimi: ' la 25kmlW,fosta Vldndstire Cogoteni Rogiorii de ildngd /ede). Biserica (sec. ndndstirii XVI) una cele 3ste dintre naifrumoase din Fra

1991 PSCa de in a fost a Piatadetemelie mdndstirii agezati anul pdndin (9ialTeleormanului, 1996), de alArgegului linic Argatu, episcop preotul dinsatul paroh A Adimeqti. ocupdndu-se lucrdrile constructie de pdnd 1996. 1996 2002 lntre maici in anul de functionat mdnistire ca 9i PS Ga Cu ministirea inchisi. binecuvdntarea este monahilor, in absenta prin aici mdndstire cdlugdri, venirea de in aceasta devine laction, 2002 Fa - Siligtea Gumeqti, a ieromonahului Sf. dela Mdndstirea Pantelimon injurul (actualul reugegteTnchege siu o care si stare$, Beldiman nurie Sf. inchinat loan cu corp Existi singur dechilii, unparaclis un micd ob$te. gantier. prezent fiind mdnistirea unadevirat in Rusul,

Brinceni Ministirea
viata 2 viefuitoare, deobgte

loan Na$terea Sfdntului Botezdtorul Hram: jud. Brdnceni, 147035, Teleorman Adresi:com. (27 in (12 com. Acces: 51Alexandria km)-Zimniceakm), centrul Brdncen DN (GPS: 25"23'33.99'E) 43'52'49.92"N, +407 45962738 Teodora Contact Doca; Stareti: monahia

in in 1998. situati imedia Este Mdndstirea infiintati anul a fost Pdnd Brdnceni. in pre comunei din a apropierebisericii centrul Mo@loraeH gi cu de trapezd biserica hralucrdrile uncorp chilii, la zent incheiat s-au dtn cupdt.ticdg rncqffio -..r stil Pictura frescd, neob Botezdtorul. bisericii Sf. mulNa$terea loan fn sf h4ii!m*t de Mindstirea inconjuratd unzidinalt este de este zantin) aproape final. $,Mdr'rurlsttariue laintrare frumoasd clopotniti. o avind
laAiud

Grdngu Ministirea
viatd 5 vietuitori, deob$te

gi (hramul mtrndstiriialparaclisului Mucenic Galaction Cuvios Hram: Sfdntul 1471 Crdngu, 00,jud.Teleorman Adresi:com. (17 pe 52 (28 Mdgurele km), Acces: situatd DN Alexandria km)-Tumu este (GPS: 25"3'1 ldngri Crdngu; 43"50'19.68"N, 0.63'E) loc. +40744895667 Popescu; Contact Clement Staretarhim.

Uo4qter$f.lOan PSGalaction al Ale cu Mindstireafostinfiintatd, binecuvdntarea a Botezdtorul, localititii Crdng in in anul xandriei Teleormanului, 2001, apropierea $i St.Har*amnie, initiMdgurele. Afundionat la 52 deschidereDN Alexandria-Tumu avdnd Sf Ctemert, (pdnd 2006). m6Dupa aprilie devine 1 2006 in de al camdnistire maici $f,Paraschevi nu hram a fostinmare al Biserica a mdndstirii,cdrei ndstire cdlugdri. de tcoane:ttcfrtsars in Sf Slujbele desfdgoariParaclisul se se in minunf noima ci stabilit, afld construcfie. Oe prezent incheiat ladoui corpu lucrdrile s-au Pdndin Mc. tttaiCIi$omrn*ui Cuv. Galaction. {ssc, XVI|}}

llnlstlrea Drl g{nogtl-Vlagea


vlulil 3lElultt,tu,', tkrobiito trriltrllrillrllvllltnrol ltlsorlcl), Iiolmo iilirl hfit: l.if0rrta (lrranrul pllustlna (paracllsul) Ctprt0n trtlt 1471 35, Toleorman Drdgdne$tl-Vla$ca, lud. I*tt* uutr. (;ontrul localitate pe Drdgdnegtl-Vlagca, sltuatd comunei Sn: tllrt (27km), (60 Bl{ tllxuro$tl km)-Alexandria 2 kmN,peDJ503, f Vklttlo; 25'34'49.58'E) FEr 44"7'24.86'N, Gligor Mitrodora frtrgtd:rtronahia

htrct r qoz+z++ogoo

intr-un vechi ce in 1998, conac aapal Eedei,onadd a luat Mdndstirea fiintd anul .l (inrudit familia "culii&teo'h' : cu mogierului Caprd Anghel interbelicd tnutln perioada ' el et:... -, pddurea ln Tufanii Grozii. timNoica), ldngd situat Constantin frlomlutui i$i,t cet,, pulcomunismului Familia Caprd ,Mq|p;$.,mr a diferite intrebuintdri. conacul primit a Alexandria, mai locaguri cultdinCilimdnegti, de fibrlt, in trecut, multe ,itinfiaitl*s!d; . in pre- si.,rnri*iueii este cu Sf. etc. ffavrodln Biserica hramul Treime in constructie. :: gi pnt selucreazdpictura paraclisuluihramul Ciprian lustina, dbj rcdl l :.;i : o cu Sf. la picgi romdneascd )U-)Ul, a sec. intre bizantind pictura htblnare pictura m6nd in de loan consideratspecialist primd un brul-restaurator Chiriac, la unicat nilui Mutu, realizdnd o lucrare aici frescelor Pdrvu ilgtaurarea Flnational.

Nisturelu lUlfinistirea
viatd Evlotultoare, deob$te Parascheva lerarh Sfdnt4 llnm:SfAntul Nicolae, Cuvioasd jud. 147 Ndsturelu, 220, Teleorman Ilresd:com. Dincom. comund situatd DN Acces: 5CZimnicAa-Giurgiu. Ndsturelu, spre km drum la8,S VdeZimnicea, pietruit S,1,5km (0PS: 25"28'30.43'D 43'39'36.78'N, Atanasia Ciorbagiu fhrefd:monahia +4076371 9629 oontact

mdndstire din Ndsturelu ceamaisudicd este Sf. MdndstireaNicolae, in romdnesc. intemeiatdanul A fost Sud" Fri, ,,Polul al monahismului gi TeleorAlexandriei PS episcopul cu 2002, binecuvdnkreaGalaction, pemo$iile Ndsturel, mogiiinchivestitei familii boieregti Udrigte manului, (demolati comunigti de Bisericii Vineri-Hereasca Sf. dinBucuregti nate - reinnoadd, - Sf. de mdndstirii Parascheva Unul h 198n. dinhramurile bisericd bulocurilor vechea cu legiturd spiritualitate de a strdnsa eltfel, pietrei (2003), seafla aici a Lapunerea detemeliemdndstirii cure$teand. giabandonatd fermd Pdnd - fosta agricold statLuciu. in de - desfiintatd prezent, ldngd paraclis pe s-au un inchinat Parascheva, amenajat Sf. un gospoddreascd. cu hramul Nicolae Sf. Biserica de corp chilii o anexd 9i (aprox. m)- cuzdvoaie de 500 in ApropiereaDundre de este constructie. giplopi, nenumdrate deapd face aceasti mdndstire din cu oglinzi silcii

Menasilrea Plevleonl
10 vln[ultorl, doobgkr vlafii Hram: Sfintil Arhanghell 9lGavrlll Mlhall jud. Adresi: Dudu, Plopii sat com, Sldvite$tl, 147259, Teleorman pe Acces: satul din Dudu, (33 situat DJ546Turnu Mdgurele kmNV)(30km drum Drdgdnegti-Olt S), neasfaltat V3 km,prin spre lunca inundabild a 0ltului (GPS:43'58'21 24'40' .85'N, 46.22"E\ Starefprotos, Teoctist Moldovanu Contiact +40745296684

l 'tglqirrtgiiirubeie :, oinryggtale .
$. ban'Boteiatqul

(Alunigul), Mdndstirea Pldviceni important monument arhitectonic din Romdneasceepoca din domnitorului Basarab, afldastez Matei se fara intr-o stare avansate degradare. de Ansamblul compus biseric este din (incurs restaurare),impunetor de un turn-clopotnitd, stdrefie,rdndu 2 dechiliigiziduri inalte apdrare. pe de Zidirea mdndstirii incheiat data s-a de2 mai1648, cheltuiala cu vel-vornicului Dragomir Dobromirescu fiul luiDobromir, marele al Craiovei, Elinei, luiRadu, ban fiica cluceru 9ial dinBrdncoveni, apropiatddomnitorului Basarab. rudd a Matei Sdpdturi arheologice efectuateincinta in mdndstirii,anii1995-2000,scos in ta au lumina fundatiile biserici sec. XVI-lea. moartea zilei unei din al Dupd ctitorului Mdndstirii Pldviceni, in 1652, aceasta sub trece ingrijirea Ralui duKrefulescu, cufamilia rudd ctitorului. Printre egumenii seami de ai gi mdndstirii numdrd leremia se Gacavela, dascilal domnitorului enciclopedist DimitieGantemir. Mdndstireasuferi stricdciuni va mari in peste urma cutremurului anul1802, desfiinlatd cdfiva Toate din fiind ani. incercdrile restaurare fi zadarnice, ci, in anul de vor astfel 1820, deva (ca veni metoc bisericd mirinsd) Bisericii de al Krelulescu Bucure$ din Primii cdlugdri stabilesc 2002, se aiciin incercdndreinvie, 200 sd dupd deani, vechea liturgicd. vatrd

1 viefuitor, in formare ob$te

Ministirea Sfdntul Gheorghe, Jiginegt

Hram: Sfdntul Mucenic Mare (paraclisul) Gheorghe, Vestire Buna jud. Adres6: Ti com. gdneqti, 420, Teleorman 147 pe 51 Acces: com. (10 din situatd DN Alexandria km)figdnegti, (29 Zimnicea km), neasfaltat Vaprox, km DL spre 1,5 (GPS: 43"54'16.62'N, 25'21'33.19"E) Starefi ieroschim. Prodromos Gontact Bele; +40745819248

Mdndstirea, peo colind apropierea situatd din comunei a ,tdoastdi,i , figdnegti, , pe$sleAh, ; luatfiinfd anul principal societatea dinBucuin 2004. Ctitorul este ASTRI $@r*sffntrtbi., regti, a sponsorizat care garduluiimpr construclia bisericii, clopotnilei, r abie muitor a chiliilor. , gi pdrintelu Coordonarea lucrdrilorfostincredinfatd a : :Aiud ' ieroschimonah Prodromos in octombrie PSGalaction Bele. 2008, tdrnoparaclisul segte mdnistirii hramul Vestire. prezent lucreacu Buna in se zdlapictura bisericii a mdndstirii, mari inchinatd Gheorghe. Sf. Conform dorinlei exprimate ctitori, mdndstirerespectd regim de in se un alimenta fdrd carne.

;lna8flroa $effiul FAnUn0,

Jlll$tea-Gumegtl
vlald I vlctultorl doob$le Fanurie, lmpdrafl Sflnlll Constantln $lElena ttm Sl0ntul paerlca lemn) dln 147350, Teleorman Sili$tea-GumeSti, jud. 5nd: com, (localitate peDN situatd 654,la Balaci hOu: dlncom. DJ E, 70 F kmNdeRogiori, kmSdePitegti), 703spre la Sf. 5 km ilhloa-Gumegti, pdnd Mdndstirea Pantelimon; spre asfaltat, N) Fol,1,5km,DL 24"58'35.76'D 0,61'N, [P8;44"22'1 Mihalcea Benedict llnt lorom. +407 2804 +40724963683, 6657 !0ntNct hnre:40 locuri

l#*a

i,lo$tr: dln odrtlcele moagtele Sflntllor la Mdrturlsltorlde Alud

lmprejurimi: . la10kmS-E de ldngd mdndstire, Baldovinegti, satul seafld ruinele Mdndstiri vechii Baldovinegti XIV) prima Mindstirea (sec. se .l a10kmS ,i n Sf. mindstire tar[ inchinati Fanurie. din Eete (5km)al de Sili$tea-Gumegti locul nagtere satul poate comunele illl sltuateintre Plopi, (vechi romd- fi admirat mai de centru cnezat Marin Preda giBalaci nrolul scditor cel lui cel incd mdndstiriexistat, dinvremea Mircea bdtran din a stejar Pe actualei msc), locul rdmdgifa a loc vestitei familii Bdldcenilor, in ca- Romdnia, a ce iltren,o mdndstire a apar{inut nebune Pdduri Marko Kraljevic, despo- vechii bdtiliadelaRovine, dupd ll i fostinmormdntat, (Deliorman) La Raguzand.inceputul r in comuna Cronica dupd UlMacedoniei, cummirturisegte schit ajungind simplu alMdndsti-Dobrotegti un mindstirea decade, Ic, alXlx-lea, unui trecut, construcfia aero- (11kmSV), Argeg. anii50 aisecolului in casa illGlavacioc, gters mdnistiri. Dupd desfiinfareamdrturisitorului p0rt vechii totalmente urmele milihra comunist in ruinate, temnilelor intr-una cazarmele din ldngd aeroport, militare situate Unlstii lanolide PSGalaction, episcopulloan cubinecuvdntarea incepe functioneze, si 1001, o in comuna Balaci giTeleormanului, cuhramul Fanurie, apa(indnd (6,5kmV),ruinele de Sf. schitul llexandriei 2007, ln septembrie schitul palatului Sili$tea-Gumegti. Sf. Mindstirea Pantelimon Bdldcenilo prilej de fiind cu mdndstire, sfinfitd acest biserica giBiserica la de Adormirea Fteridicat rangul Domnului, giElena stilmaramure$ean, Maicii (in cu Constantin Sf. cu bmn hramul Tmpdrafi de in prezent ctitoriE fiica se zonei specifice Teleorman). arhitecturale elemente 0lteva domnitorului Tirii de ample dcefd$oard lucrdri construcfie. Romdnegti $erban Cantacuzino

Titiri$tii deSus Ecaterina, Sf0nta Ministirea


viatd I vletuitoare, deobgte Ecaterina Sfdnta l{ram: jud. 1 TdtdrdstiiSus, 47400, Teleorman de ldresi:com. (53 de de in com. lcces: centrul Tdtiirdptii Sus peDJ504Alexandria km)(37 (GPS: 44'24'35.35'N, 25'7'21.22'q hstegti km); 42831 445 +407 Dobrin; Contact ierom. ldministrator: Serafim

locului, ierarhului Mdndstireafostinfiinlaticu binecuvdntarea a format din fortificat, ruinele complex unui in ldngd Galaction,2009, PS Ziduride Bdldceanu,bisericd la1798. vechii boiere$ti casele familii 9io turnuri circulare metere- lmprejurimi: 7 de au leincintei o indlfime peste m,avdnd 9i masiv, . Centrul sunt Ugile dintre colturi. turnului-clopotniti dinlemn le lafiecare Memorial de Responsabil culucrdrile conservare Marin fi din Preda, Sili$tea 9i outAndbaricadate interior.

Mane$lroa stenul Pantellmon


15 vlefultori, deobgts viatd

(hramul Hram: Sfdntul Pantelimon bisericiiconstructie) in Sfdntul Gurd Aur(paraclisul) loan de Adresi: com. Siligtea-Gumegti, jud.Teleorman 147350, (loc. pe 654,la30kmN Accesr com. din Balaci situatd DN deRogiori, kmSdePitegti), 703spre 70 DJ Siligtea-Gum spre 5 km E, (GPS: 44"22'1 0.61'N, 24'58'35.76'E) protos. Starefi Antonie Lifd Contact +40723216577 Cazare: locuri 100

* Pelocul actualei mdndstiri a existat intdi unitate mai o militardinfiinfatd imediat celde-alDoilea dupd Rdzboi Mondiat desfiinptd ani in 9i lmprejurimi: '60ai secolului pdnd preajm trecut. Locul unitifiimilitare fi luat, va in . la16kmSV, fostul Revolutiei 1989, o casd copii din (circa de de 1600). 1990, Dupd rimdschit Didegti. ln pustii, localitatea Didegti cazarmile aproape s-a n6nd ajung o ruine. 1gg7, binecuvanta in cu ndscut scriitorul Gala PS Galaction alAlexandriei sevainfiinta Mindstire aici $iTeleormanului, Galaction Sf.Pantelimon acea prin 17pavilioanesale, - la dati, cele ale devenin . Centrul Memorial una cele mari din mai mdndstiri ortodoxe lume, din rivalizdnd celebr cu Madn Preda, SiligteaMdndstire Pantelimon Sfdntul Sf. din Munte Athos. Biserica, hnmul avdnd Gumegti Sf.Pantelimon, in construclie. Mindstirea Pantelimon, este De Sf. Silig tea-Gumegti legat este fenomenul cunoscut intreaga subnumel in zona de,jalea icoanelor", monahi aici unii de sustindndpeparcursul cd anulu 2004 desfinti icoane phns. zeci din au

MAna$uroa mtmfln ue|6


4 vlotultorl, dontrgtrr vlald

(hramul Hraml Buna Vestire mdndstlrll); SlAntul StAntul Mlna, Nectar (hramul bisericii lemn, din singura existentdmdndstlre in deocamda jud. Adresi: Bolintin 085100, Giurgiu loc. Vale, Acces: A1Bucuregti-Pite$ti, din delaindicatorul Bolintin spre Vale (17kmdinLinia Centurd), 6019iDLspre 10,5kmpdnd de DJ SV la mdndstiree, ldngd situatd pddurea Bolintin-Malu Spart (GPS: '35.39'B 44"26'1 5.06'N, 25"41 Starefierom. Strdinu Mina contact+40765488745

Prima atestare documentard a Mindstirii Vestire pddur Buna din (6941). hrisovul Alexa ceamare Bolintinului anul a este 1433 Din lui druAldea Coconul, luiMircea Batran, laTargovigte, c fiul cel emis afldm cese Bolintinul a fost ldcutd temelia d din ei ,,mdndstirea nume$te [...] raposatul logofdtu". Pilea Dintr-un hrisov, anul alt din 1626, cunoa se pe cdacestd bogati mdndstire inchinatd, rdnd, a fost Mdndstirii Simon gi Petras Sf.Munte din Athos Mdndstirii Mihai-Vodi la Bucuregti. de Utt mavaadministra pdnd bunurile Mdndstirii Vestire la seculariza Buna averilor mdndstiregti, anul din 1863. Disparilia Mdndstirii Bolintin idmdn pdnd zilele in noastreenigme, o arheologii nereugindo localizez sd c precizie. Biserica lemn noii de a Mdndstiri Bolintin,stilmaramures in a fostindltatd osteneala Varsanufie cu PS Prahoveanul, vicar episcop a Arhiepiscopiei Bucuregtilor, 2004-2008, in anii constituindu-seintd mai impreund uncorpdechilii, metoc Mdndstirii Vodd Bu cu in al Radu din curegti. inceputul 2008, La anului Episcopia Giurgiului hotdrdgte tran formarea metoculuischit. fdbruarie, in in acela$i Sinodul an, Mitropo gi MuntenieiDobrogei decide va ridicarea Schitului Vestire rang Buna la demindstire, o continuatoare ca a vestitei dinpddurea lavre Bolintinu

Ministirea Delta Neajlovului


7 viefuitori, deob$te viata

(biserica Hram: Nagterea Domnului Maicii mare), lndfiarea Domnulu (biserica lemn), Arhangheli (paraclisul) de Sfinlii jud. Adresi: com. Comana, 087055, Giurgiu pe Acces: Cdlugdreni, situatd DNS din loc. Bucuregti-Giurgiu, DJ411 spre dupd km,DLspre 500m E; 7 S, (GPS: 0'44.92"N, .04"E) 44'1 26'5'1 Starefi arhim. lrineu lura$cu; Contact +40745702979

tcoqqeq,&#e' Mdndstirea agezatd este intr-un natural cadru deosebit pitore de rlemhuntiioanat denumit localnici Neajlovului. de Delta A funclionat intdi sch mai ca Maiciiilmnnuluiapa(indnd Mdndstirea (din de Comana august 2000), indllindu-se o bise ricutd lemn hramulindltarea gi de cu Domnuluiuncorp chilii. de Prime te statut mdndstire2005. de in Biserica zid, cinstea de in NaSterii Maic Domnului, urmeazd sfinfitd, a fi lucrdrile aceasta aproape la fiind incheia imprejurimi: te.Paraclisul hramul Arhangheli afldgielin stadiu Ctitor cu Sf. se final. . Parcul Natural principal mdndstirii arhim. al este lrineu lura$cu, stare{ Mdnds fost la Comana reaComana. una Este dintre maimari r Mdndstirea cele mdndstiri sudul din Romdn

ilanasuroauomana
vlllri lEvhrtttllotl, rtrohiilu (blsuricn Stantul rrturo), lerarh Nicolao llm: Slentul qtEpifanie (paraclisul) JFlrlOon jud. Comana, 087055, Giurgiu Ulrild:com, Bucuregti-Giurgiu,Adunafiidinloc. dlnE70 hoce: (1 41 SE DJ hpf,r:onl 9 kmSdeBucuregt0, 412PIDJ 1 spre (aflatdin Comana) loc. h km 19 p0nd mandstire pP$: 0'34.33'N, 26"8'32.27"0 44'1 Mihail Muscariu lhret protos. 5607 hntact +4072421 ; wrrrw.manastireacomana.r0 locuri hrare:20

Vlad din a Comana ctitorie domnitorului fepeg anul Hqqgbr,F!!qe este Mdndstirea ' in al deapirare. sec. XVI-lea oinrmoasmto fiind inaltata 0 menestire-cetate ca 1461, Ra- sf.@qa . asfel boierul in seruineazd aproapeintregime, cd,in 1588, hmana r i gi iroa" pe primeia. 1653 lntre zidirea noimdndstiri locul incepe unei du $erban E al Paul secrebr Patriarhu- *,nilrnmi;iq este de mdndstirea vizitatd cdtre deAlep, 1658 Nicolas acesteia,Sf, impresionat dearhitectura care Macarie alAntiohiei, rdmane lul princi- Devizut unul Basarab, Comana ajunge dintre lui domniei Matei Intlmpul gi uceniciaSf.Sava r Mdndstirea religioase Valahiei, fdcdndu-gi ale aici centre Dalole ooate Cantacuzi-Comana mdrturisitor alArdealului. viitorul Brancovici, mitropolit $erban fi considerati lasfdrgitul al una cele in stil sec. mdndstire, brdncovenesc, va no restauraintreaga din mai gi paraclis. mdndstirea inchinaE, importante este in1728 zidind unfrumos lilll-lea, necropo Dupd Mormdnt. secularizarea aici Mavrocordat, Sf6ntului domne$ti; se Nicolae docdtre lui in timp, simpld o bi- afldmormintele in 1864, devine, scuft Comana ilorilormenestiregti, fiu Pdtrascu, mdndstirii mauso- Nicolae in incinta ln anul 1932 construie$te se de Frlcd mir. Viteazul, luiMihai in Rizboi Radu de romdni cizuli in luptele peileailov Primul buleroilor $erban prin Voievod, mai in de redeschide camdndstirecdlugiri, 1992, Comana se l|ondial. 9iale gurtarea grijd PF fza Mdndstireaafldastdziin depregd- multor se de a Teoctist membri din familia Cantacuzi noi a flre unei restaurdri.

Mare Sfintul Ministirea Giurgiu Gheorghe, Mucenic


viald Bvletuitoare, deob$te Mare Gheorghe Sfdntul Mucenic Hram: gos. nr.81, 080307, MresS: Bucuregti, Giurgiu, Giurgiu ud. pe 70, in este hces:mdndstirea situatd DE laintrarea dinspre Bucuregti Giurgiu, nunicipiul 43'55'1 1.05"N, 25'58'21.25'D iGPS: Anastasia lonescu stavrofora Blarefi: +40246221 558 contact

prin din 2006 eforturile clericilor in Mdndstirea intiin{atdanul a fost in apropiereregedina Seafldsituatd imediata Giurgiului. Episcopia loc de acesteiaavut pedata 22 apna Giurgiu. Sfinfirea Bi episcopale cioplitori Bdrsana, din este 2007Biserica lemn operia megterilor . din le

Acoporamantut ucntrur Marctl Domnului, Ghiriacu


3 vietuitori, deobgte viald

Hram: Acoperdmdntul Domnului Maicii Adres6: Chiriacu, lzvoarele, , jud. com, sat 087141 Giurgiu pe (spre pAnd Acces: BucuregtiDN6/E70 Alexandria) in loc. din Ghimpati (40km), peDN cdtre 20 km;dupd Vlasin, DL,7 kmspre pe 58 apoi S, loc. V pdnd mdndstire satul (ldngd Chiriacu) la (GPS: 44"3'20.47"N, 8.92"E) 25'47'1 Egumen: Dionisie ierom. Cdrjan Cnntact +40730202074

Noul - sfinlit iulie in 2006 incearcd reinvie schit sd tradifia vec unei vetre monahale, dispdruti, vestitii ai Bolintinului. for astdzi din codri Este mat dintr-o de bisericuti lemn uncorp chilii. data 1 octomb de Pe de $i piatra pentru 2008 fostagezate detemelie a ridicarea biserici zid unei din cevapurta hramulAcoperdmdntul Maicii Domnului.

Barbu Gostinari Belu, Schitul


1 vietuitor, in formare ob$te

Adormirea Domnului Maicii Hram: jud. Adresi: com. Gostinari, 087105, Giurgiu peE70 1 1. Acces: Bucuregti-Jilava (1 km), Jilava 401A din DJ pdnd (SE), in loc. (1 Dobreni4 km), incd 0 kmpeDJ41 apoi 1 2 pAnd Gostinari.Din T0,inainte intrareaCdlugdreni in 2. E de in Bucuregti, 411 spre 19 km,apoi 412 spre incd DJ dinspre V DJ N la 5,5kmpane Gostinari (GPS: 1'1 44'1 1.63'N, 2'50.88"E) 26'1 ierom. Egumen: Nicolae Matei +40766675353 Contact Barbu a fost, Belu in primul posesor 1889, deautomobil din Romdnia.

Biserica Barbu a indlfatd anul 81 decetre Schitului Belu fost in 1 8, ma rele logofet Belu ldngd sale $tefan (1767-1833), cu(ile dinGostinari. poartd Schitul numele dintre unuia urmagii Barbu (1825-190 sdi, Belu ajuns ministru Culturii 1862, Tn al cunoscut ales donator terenu mai ca al luipentru celebrul Belu Bucuregti. cimitir din Biserica schitului astiz este aproaperuind, treiturle sfdntului fiindprdbugite. o ale locag cele Acope gulbisericii parte. maipdstreaze maimul gi lipsegteelin bund Se totugi te scene pictura odinioard. a fostreactivatanul din de Schitul in 2008 de PSAmbrozie, Giurgiului. episcopul

0t\/'21o, (ilrtr{,lrr Slobozia, irrrl, liimt; rrrrn. (la kmV DL 7 situatd 5C loc. brl: rtlrr Slobozia, peDN Giurgiu-Zimnicea deGiurgiu), N, spre 1,5km ilfilulrrrrlzat 25'54',0 43',E) fili 4u"52'8.64"N, Macarie $otdrcd lgmen: prolos. +40724415417 +40724295369, B0ntact

mm:

it lil l l l l l l l o i l l l l l l l l i l l l

qoa$q:rFAt$ce rnoa$elp din loan o milita- S{, Rusul; 0 Rusulexistatunitate a Schitul loan Sf. Pe locul seafld unde racld pdrticete cu gi vor iarterenul clddirile 2008 e il, Inoctombrie unitateadezafectatd, dela$5finli

in vederea amenajerii unui Episcopiei Giurgiului, fico in proprietatea Local Consiliul al Munimonahal.inceputul 2009, La anului |;ozemant gratuiti, o incd va schitului, titludefolosinfd cu Giurgiu acorda 3lplului Biserica apropiere a acestuia. situatd administrativd, in imediata 0lldlre deasupra fost unui de- este Rusul semiingropatd construitd tf, loan gozlt armament. a unui de Lucrdrile amenajare corp chilii a arde de $i desfigurare. sunt hondariculuiin plind
Dl vlzut: pdduri r lichltul agezat marginea frumoase unei la este r DlrrcoloDundre, locul Basarabovo, na$terii schitului,afld se satul in dreptul de patronul (5 Bucuregtilorkm) Dimitirie Nou, cel Sflntului

Giurgiu SfintulNicolae, Schitul


viatd 6 vletuitori, deob$te

Mare Nicolae Sfdntul lerarh Hram: nr. Giurgiu, 080036, cel str. Mres6: Mircea Bdtrdn, 38-40, Giurgiu lud. poftului in Giurgiu mdndstirea situatd zona este Acces: (GPS: 25'58'1 7.86"E) 43'54'1 .67'N, protos. Narcis Aldulescu Egumen: hntact +40721166431

gea- Moagte: in 1830, Giurgiu pdnd anul a fost, Sf. Biserica Schitului Nicolae, pflrticele Din odate eliberareaOin cu acesteia. 1831, Nu data mie. secunoa$te indltdrii moa+tete Sf. de fostei cdtre Romdneascd, Grigorie desub gi Giurgiului turci restituirea raiale Jara Sf. Vasile purtdnd in geamia funcfiona bisericd hramul Nicolae, Naeianz, Sf. ortodoxd, va ca in locag I al Fostului decultmahomedan, celMare, =, Nicolae Rusiei. cinstea farului St:Macrtna. Bisedatd aceaste - unaltar. i se formd patrulater, vaadduga dupd de ffic*loarc (de turci) lsoafle icoan in in doui va rlca Nicolae fi bombardatd rdnduri: 1877 cdtre Sf. dt minuni: germand). giin 1944 armata (de in s-a Refacerea acesteia,1945, facut gantuitonrtul {Cin Dom- Fidvorul:bisef pa(ial?nsd,lipsd fonduri- modelul Bisericii Nicolae Sf. dupd din de Episcopie a Giur2006, inliinfata nou ln de nesc Curtea Argeg, aprilie din giului luat in Bisericii Nicolae schit. Sf. hotdrdrea transformdrii a

MAnA$UrO8 UOilcU0r0
tOvlolulttnru, rh ubiikr vlalll Hram; (blsorlt;l Ar;oporftrrrl!rttrl Adormirea Donrrrulul Maicil rrrlro), Malcii (paraclisul) Domnului jud. Adresd: Frecdtei, com. 827075, Tulcea pe Acces: mdndstirea situatd DN229A, satele giPogta, la este intre Telifa de Tulcea lsaccea, kmSE Galati spre (DN22, la60 de DN229A),kmSE 19 de lsaccea23kmSV Tulcea de Si (GPS: 45'7'36.03'N, 28"34'48.59'D Starefi: monahia Casiana Mareg; Contact +40240548287 Gazare: locuri 10 lcoane fi#bare de minuni: icoana Mintuitorului, icoana lvlalCli Domnului

Mdndstirea Dere luat Celic $i-a numele lapdrdul dinapro de Cetic pdrdu ofel. erc,Celic Dereinsemndnd turcd in limba de Asupra in anului fiinfiriiagezdmdntului doud existd versiuni: Mdndstirea fonda 1. a fost de,,arhiereul" Athanasie (Marele Lisavenco in 1835 Diclionar Geograf t Rondniei);2. Mdrturia arhim. Roman Sorescu fixeazd fondarea Mdnds pe Celic ,,cam la1840", cdtre Dere de cdlugdri romanidoicdlugdri ru $i Devizut: intorgi laSfdntul (arhim. de Munte Athos Athanasie Lisavenco schim $i r Muzeul: veche artd prima nahul Paisie).anul ln 1846 construit biserica mdndst s-au din bisericeascd, 27de gi cuhramulAdormirea Domnului,unparaclis hramul Arha Maicii cu Sf. documente in scrise Mihail Gavriil. Athanasie Lisavenco transformd vatre vie noua de gi gheli Si limba turcd, arabd persand, pentru monahaldin mdndstiremaici, manuscrisetuire de cdlugdriconstruind o bise gitipdrituri vechi gi cutd cdteva la2 kmmailavale, infiinfeazd chilii unde a doua mdndst Celicul Jos. de Deteriordndu-se locag, 1910-1916fostrid vechiul in au (arhitect Dobrescu) bund cate biserica a mdndstirii mare gio par Toma dintre edificiile actuale. bisericdagezdmdntului pictati Noua a a fost intn gi 1926 1932, frescd, pictorul Eftimiu. in de Gh. Catapeteasma, sculpt in lemn pdrgiauritd, fostexecutati megterul de a de Anghel dinBu Dima cure$ti. Ministerul Cultelor a contribuitindl{area la locagului 14b.0 cu delei,sumd completatedaniile par cu credinciogilor. fostului Pelocul clis Mihailgi Sf. Gavriil, distrus inundafiileanul de din 1916, s-aindl protejatd unacoperig tabld. aicist o hoitd cuSfdnta Masd de din Tot afli gimormdntul ctitoruluiAthanasie (mdn Lisavenco,cdrui ale moagte neputrezitd) depuse paraclis.anul sunt ?n ln 1954, clddirea in atetieru pentru de{esdtorie amenajatparaclis slujbele iarnd, hram s-a un de cu Acoperdmdntul Domnului. 2002, Maicii In vietuirea sinedinmdnds de rea fost inlocuiti rdnduiala deobgte. ultimii taCelic cu vietii in ani, Der gi s-au construit o noud trapezduncorp chilii. de Ministifea GOdfU 3vietuitori, rormare ob$tein
jud. Hram: Intrarea Domnuluilerusalim; in Atlresi: Baia, com. 827005, Tulcea (55 spre Acces: 2AE87 DN (67 spre Tulcea km) S;Constanta km) N (GPS: 44"43'33.76'N, 28'40'34.24"0 Starefi ierom. Victorin Tudor; Conhct+40740562291

prin Mdndstirea infiinfati 2005, osteneala a fost in monahutui Victo pe rinTudor, teritoriulcom. S-au pro Baia. construit maiintdi paraclis un vizoriu lemn, uncorp chilii. 1 aprilie din apoi piatr de La 2007 s-asfinlit detemeliebisericii a mdndstiriihramul cu Intrarea Domnuluiin lerusal

ilana8ilfeA

UefOU

;'vhttrrll0rl,tltr vlntrl oltirlo

Mrtk;ll Slltrlol Atktltttltntt lloltttrttlttl 0ttttltt:lllittl) lnm:hrtiltaroa 0rrl:l; 82/0lrlr, lttk;uit Oluourovtr, ltttl. ldt$6:corn. po Ciucurova (at;ctrs DN22A), localitdlllo irrtto lfooc:4ZkrnSVdoTulcoa de lznrorul la 1 9|3,5 lopolog,cca kmdepopasul Cerbulul kmNV fl la pe NV, Din Bluuurova. HAr$ova,DN22Aspre 57 kmpAnd mdndstire 28'26'7.59"E) 44'55'59.90'N, lPSr +40745645448 Luca; lgnatie Contact hrst lerom.

h monahal pusa 8 septema de Platra temelienouluia$ezemant afost Tomial imputernicitArhiepiscopiei Hogea Stdnicd, de 2000 preotul brle pe s-a Terenul care construPencu Georgicd. deprotoiereul Marc lulul, $i printr-o a hotdrdrecgnsiliului noii a fost It aeezdmdntul atribuit mdnistiri imprejmuirea au 2000-2006 fostexecutate: ln perioada Ciucurova. local de gi S-au de de un brenului, corp chilii o bucdtdrievard. realizat, asemepe cudin dealului apropiere, al unDrum Grucii o GolgoE panta noa, $i paraclise formd hexagonald pecutrei de prlnzdnd stafii, care noue 14 din paraclise (cinci dublu vitrafi, acoperig etajat, cinci 9i totlziditi treipereli $i invierea pantei, peunpanou fostpictate au unde in corput vdrful din rtatli) pentru bdtrdni o mai in ultimii s-au construitcasd ani Domnului. fl lnilfarea Crucii Labaza glcopii, sector anexe zootehnic, gospoddregti. Drumului un un Maicii Adormirea Domnului arhondaric. Paraclisul inalfd $i $

Coco$ Ministirea
viafd 25vietuitori, deobgte mare)' Atal, Sfinfii Treime, Zotic, Camasie (biserica Sfinta 9iFilip Hram: jud. 827165, Tulcea (paraclisuD; com. Niculitel, Adresi: Nicolae Sfdntul Indicator, 5 lsaccea-Tulcea. dupd kmdelalsaccea, DN Acces: 221E87 se Mdndstireaafldla6 kmde Cocog. la S 4,5kmspre pdnd Mdndstirea 10 de Nlculitel, kmSE lsaccea35kmVdeTulcea $i (GPS: 2'42.53'N, 56.24'E 28"24' 45'1 100 Cazare: locuri +40755125933; Scutraru; Contact Visarion Shret ierom.

schit unui 835, in a fo'st Mdndstirea indlptd 1832-1 pelocul vechi de din transilvinean Fdgdrag' Visarion, arhim. de de sihagtri, la 1679, cdtre cu in '1826, uce- Devdzut: si Munte, plecase senevoiascd unde de venit laSfdntul r infiintat Intrarea Muzeul, cu gilsaia. a Prima bisericdmdndstirii,hramul sdi nicii Gherontie artd in 1985: in din Domnului, construitd lutginuiele 1832, bisericeascd, a fost a in Biserici Maicii carte prin Abdul veche sultanului Va cu fiindacoperitd olane. fi reparatd incuviinfarea etc. lgnatie cdlugdrului lrodeanul (1839-1861) Medgid 9imiriti cucheltuiala fdrd Sf. mare se [a in1846. 1853 ridicibiserica cuhramul Treime, picturi Poenaru, Hagi Nicolae Ghild prin ardelean mocanului fdrdturle, osdrdia 9i stese Roman Sorescu construiesc Sub la cesevacdlugdriCoco$. arhim. se in Sf. cu trapeza unparaclis hramul Nicolae. 1910 demoleaze refia, $i mari bisericii 9ia unui gi temelia din $i vechile bisericio parte chilii sepune Ample italian artistului F.daBiasse. luapa(ine Pictura nou corp dechilii. planurilor Eugen Chefarh. 956, in anii criri derestaurare, 1954-1 pebaza monument perioada chiliile, se 1957-1960renoveazd declarate fneaux.ln bisericdimprejurimi: agazdin de 1973 La istoric. 17ianuarie seaduc laNiculitelgise . Bazilica este paleocregtind, mdndstirii Trapeza Zotic, CamasieFilip. Atal, Sf. moagtele Martiri 9i giDaniela 2001 re- Niculi{el Moldoveanu.ln sunt pictatdin 1990 frescdin deloan

lilbryte S. Zoflc, Atal, cslnasie'$

. Mdndstirea Saon

Manasurea utnogEta
7 vletultorl, doobgtn vluld Hram: lzvorul Tdmdduirii Adres* Garvdn, Jijila, 11, Tulcea sat com. 8271 jud, Acces: Brdila, kmE,peDN (trecere bacul). situatd din 26 22 cu Este intre gi localitdfile Brdtianu comuna DinTulcea VpeDN22, km l.C. Jijila. spre 60 (GPS: 45'22'41 .51'N, 2B'8'25.45"E) protos. Pricop; Starefi lustin Gontact +40726186609

Mdndstirea Dinogefia infiinlatd anul a fost in 2004, pentru locul con struirea acesteia sfinfit cdtre Teodosie, fiind de iPS arhiepiscopul Tom gicolectia Sanctor sului. Codicele Martyrologium Hieronymianum /cfa amintesc despre existenfa martiriin cetefii acela$i il unor zona cu nume sec. Saturninus, Castus, l-lll: Speus, Primus, Donatus, Passus, Coprep gi el de pe Sinaxarul Bisericii Conskntinopolaminte$te unsfdnt nu din preznuit 25februarie loc.Drizipoa Tracia. No meAlexandru, la in din La pomenirea fdcea 14$i15 mai denumi pe viodunum-lsaccea luise cu deDinogetiae Alexandri. Descoperireacruci-relicvar lucra unei deaur, gicu in tehnica filigranului pietre semiprefioase, laconcluziail a dus cd aceaste a$ezare a fiinfat scaun un episcopal. Mirturie acest stdg in sens purtdnd grec unsigiliu plumb, de numele mitropolitului al Kievului dintn gi anii 1130 1145, Mihail, ainsotit, toate care dupd probabilitdfile, o scr trimisd ierarhului igiavea soare regedin(a Mdndstirea ce aici. Dinogetia sr afldin imediata apropieresitului a arheologic. in prezent con Pdnd s-au gi struit micd 0 biserici uncorp chilii. de

Ministirea Halmyris

!@ftSet*,
t $iR55t

6 viefuitori, deob$te viatd gi (biserica aflatd constructieprimul Hram: Sfinfii Epictet Astion mare, in $i paraclis), Montanus giMaxima (biserica demisol) Sfin[ii din Adresi: com. Murighiol, 827150,jud. Tulcea peDJ222C SE Acces: Tulcea, (46 din spre pdnd Murighiol km). intersec{ la La pe dincentrul Murighiolului secontinue stdnga, DunavdtuJos, DC cetre spre de pietruit. 1,5kmdelaiegirea Murighiol, partea pe drum La din stdngd drumului, afld a se ruinele Halmyris, care situatii cetd[ii ldngd este mdndstirea (GPS: '21 45"1 .09"N, 2'1 29"1 5.93'E) Staretprotos. Archiudean; lov Contact +40744859883; Gazare: locuri 15

Cetatea Halmyris mentionatii dinsecolul cafiindsitua este incd l, (peatunci) vdrsarea la Dundrii mare, in intr-un golfal Mdrii fost Negr Mdndstirea intemeiatd cinstirea Epictet a fost spre Sf. Preotul Astio $i Monahul, martirizalianul in 290, cdror ale sfinte moagte fostdesc au perite 15august decdtre echipd pe 2001, o romdno-americani dearhe ologi, condusd dr.Mihail de Zahariade.unaninainte, Cu aceeagi echip descoperise episcopald bazilica a cetefii. data 8 iulie Pe de 2002,laHa piatra myris agezat, citreIPS s-a de Teodosie, detemelie catedra a noiimdndstiri, consideratd ceamaimare intreaga a fi din Dobroge. Bi pe pe serica lasubsolul de catedralei sfinfitd data I iulie2007, a fost de 5 iulie2008 revenind de din moagte ,,acase", la catedrala Constanfa, gi Sf.Epictet Astion. construit corpuri chilii, unarhond S-au doud de cu

ilanasilrealzuorulI amaqulll,Macln
vlitld I vlolttltutl, tklohiiln Tdmddulrll llnm: lzvorul 8251J00, lulcoa Mdcin, ldrrsi: loc. lud. (cu 19 76 looes;dinTulcea, kmVpeDN22;dinBrdila bacul), kmE'peDN22 pand pe (spre de dln 4 knr Mdcin Cerna, laindicator, DLpietruit h poalele Mdcin Muntllor "E) (PS: 4'1 2B'9'9.31 45'1 6.77"N, + 4621 leronim Vasile; Contact 407 8987 f hret protos.

prin de in a fost Mdndstirea infiintati anul2005, purtarea griji a tdmdduunui in Tomisului, apropierea izvor Arhiepiscopul Teodosie, IPE se lzvorul de de bine lhr,lacare mai de150 anidepraznicul Tdmdduirii prin Pdnd sfinfite. in prezent, ca de tdunimullime credinciogiseiaapd gi mdndstistaretului Bratu familiilor giDascdlu prinosteneala 0ontribufia gi a fi ce stdrefia o bisericd urmeazd Vasile, construit s-au il|,pr.leronim altar se Slujbele sdvdrgescintr-un devard. rflntitiin2010.

Letea Ministirea
viafd t vletuitori, deobgte Maicii llnm: Na$terea Domnulu 82701 com, filresi:satLetea, C,A.Rosetti, 7,jud.Tulcea DC localitate, 4' 4 km Din C.A. traseu acela$i ca$ilaMdndstirea Rosetti. aceastd loces: pdnd SV laLetea 29'31'4.02'E) (GPS: 7'43.84'N, 45'1 Hotovi Augustin 3hr4 ierom. +4074341 6271 Contact

in 2004. - aflati - a infiintatd anul Mdndstirea in construcfie fost

Noui S0mbita Ministirea


in Ob$teformare Martiri Brafiioveni Sfintii llram: 827227 Noud, Topolog, , iud.Iulcea ldresi:satSdmbdta com. de 74 CeamurliaSus km), la spre din DN Acces: 22E87, Constanla Npdnd intersecfia apropiere Noud situatdin km.Sdmbdta este V, spre peDJ22ZSiDJ222Bincd28 lpoi TopologCerbu desatele $i (GPS: 28'24'41 .68"0 44'50'23.75'N,

parte locuitorilor Sdmbita Noud, satului a faptului o mare ce Datoritd jud. jud. cu oragul au Topolog, Tulceaigi obdrgiain Bragov, Fdgirag, com. (ctitorie br0ncoveneascd), Sdmbdta Mdndstirea de centrul spiritualitate o Noud satul dorinta lange SAmbdta sdseintemeieze ca manifestat E-a Cd(an, al Dumitru, strdnepotluiBadea Zamfir nume. cu fiindstire acest de suprafa{a 6 ha au acestuia donat din cu lmpreuni altimembri familia pe ministirea. sd urmeazd seridice bren, care

Mtn{stlrea Saon
40vlolultoaro, deobsto vlatd Hram: lndlfarea Domnulul, inElssrlctl Intrarea u Mulcll llornrrulul blserlca (blserlca veche), Acoperdmdntul Domnulul Maicii noud) jud. Adresi: com, Niculifel, 827165, Tulcea Acces: 22,15knSE lsaccea24kmVdeTulcea; DN intre DN de din 22, 9i gi localitdfile SamovaNiculifel, indicator N,2,5kmpdnd mdndstire spre la (GPS: 2'58.69'N, 45'1 28"32' 32.82"8) Strarefi: stavrofora Adriana Merlu$cd; Gontact +407 44373989; www.manastirea-sa0n,r0;20locuri Cazare:

Moa$t6 odoare: Si Lemn Sflnta drn

Cr , partimib on moagtele :

Sf.Vbhentie, St Maxtm Grecul Sf,Inochenfie, r Sr.epbtet Astion si

pot Pelerinii admira laMdndstirea Saon o impresionantd crescdtorie struli de gipduni

lmprejurimi: . Mdndstirea Coco$

prin Mdndstirea a luat Saon fiinfd anul in 1846, venirea uno cdlugdri laCelic care ridicat cdteva dinchirde Dere, au aici chilii picigiunparaclis, metoc Mdndstirii Dere. ca al Celic Curdnd, cdlugdrii laSchitul de Celicul Jos voraletura ob$ti. revenir de se noii Dupd Dobrogeipatria-mamd, la in 1878, Saonul, impreund toate cu biserici gi mdndstirile acestor locuri, trece jurisdicfia sub Episcopiei Dundrii de Jos, devenind sine de stdtdtor.timpulstarefului (18S9-190 in Filimon schitulfost a distrus unincendiu.1909, de ln episcopul Nicules Nifon l-atrecut vremelnic administrarea sub Mdndstirii Cocog. 1 septembr La 1909, episcopul a pus Nifon temelia bisericii hramul cu Acoperdmd Maicii Domnului. Constructia locaguluifostinsd a intreruptAtimpul in Primului Rdzboi Mondial.anul in 1916, Saonuldevenit nou a din mdndst redesine stdtdtore, in anul iar 1930 fosttransformatd a in mdndstire de pdstoririi Chesarie maici. 1956, timpul Dupd in PS Pdunescu,execu s-a tatpictura bisericeascd, locagulfiind sfintitin 1959. Pictura pebolta de Sf.Altar, pebolta pr. de mare dinpronaos apa(ine Sofian Boghiu de $i laMdndstirea dinBucuregti.urma Antim ln Decretului0/19S9, 41 mdnds tirea desfiin{atd, reinfiintatd1972 metoc Arhiepisco este fiind in ca at gi ei TomisuluiDunirii Jos. de Trapezafostpictatd 1999 pictoa in de rulAchilenie. in 1990 redevenit a mdndstiresine de stdtdtoare. Biseric paraclisulclopotnita pdstreazd astdzi, renovate gi veche, pdnd se fiind in mai multe rdnduri.

MinistireaSfdntul Nicolae, Micin

6 vieluitoare, deob$te viatd Hram: Sfdntul Nicolae, Cuvioasd Sfdnta Parascheva de Acoperdmdntu @isericalemn); (paraclisul) Maicii Domnului, Nectarie Sfdntul jud. Adresi: Nifon str. Bala$escu, loc. nr.2, Mdcin,825300,Tulcea (cu Acces: Tulcea kmVpeDN dinBrdila bacul), kmE,peDN22 din 76 22; 19 (GPS: 4'42.99'N, 45'1 28'7'49.64'E) Stareti: monahia Emanuela Simion; Contact +40240573032

Mdndstirea Nicolae fostconstruitd inifiativa Jugdnar Sf. pr. a din Adrian paroh BisericiiSf. lon, al Arhangheli Mihaitgi Gavriil Mdcin. din Ctigi toriimdndstirii Nicolae Georgeta Punerea detemelie pietrei sunt Gorga. a avut pedata 30octombrie slujba sfin{ire sivdr$itd loc de 2001, de fiind pe decdtre Teodosie, iPS arhiepiscopul Tomisului,3 noiembrie Bi2002. serica delemn, formd cruce, o singurd lucrati Reeste in de cu turld, la jud. ghin, Mureg. construit paracli S-a o clddire trei cu etaje, cuprinde ce suldeiarni, chilii, ateliere picturd, de croitorie etc.

Tellor va|ea ;lna$flrea


vlulil oltiilrr I Vlettlturl, tftr Arsenle Sllntll lillrrlll ldrnildulrll, 4(]tkrMlttxrttlt:|, Cuvlo$l 9i lnm: lrvontl fBaloslo Teilor, 827108, Tulcea Valea Jud. ldlu* com. pe 22, spre la V, bcrr: dlnTulcea, DN spre 28kmpAnd intersecfia la prin S incd trecdnd Niculifel, l0 kmspre p0nd apoi l|aulllol, DJ229, de Valea Teilor Niculitel. ce forestier goseaua leagd din Drum Valea lllndatlrea Teilor. 72 DJ229' dekn cu apoi Dundrea bacul, peDN22, trecdnd tlrAlla, Dln pP$r 28"29'9.50'D 0.59"N, 45'7'1 B Cazare:locuri +40748848464; Negrul; Contact Dionisie lhrofi lerom.

fiind de in fiinfd 2007piatra temelie a decdlugdriluat , Agezdmdntul a Visarion, a eparhieTulcii PS in Prin Teodosie. venirea noua deiPS lusl Ca hram: 40deMucenici. amplasaSf. a lltlnlstirea primit unaldoilea $i poiane Existd de inconjuratepdduri' intr-o este menestirea situati mcnt, iar un ce corp unsingur decl6dire, arelaparter paraclis, laetajchilidoar se a mdndstiriiafli vecindtate in camere oaspeti.imediah de llcAlcdteva puteri tdmdduitoare. localnici avdnd ca recunoscutcdtre de lzvor Un

Visterna Jtllinistirea
viatd ? vletuitoare, deobgte Parascheva Cuvioasa Maicii Na$terea Domnului, llram: 8271 com. sat Adresd: Visterna, Sarichioi, 93,jud.Tulcea 2234 pe 22 apoi E,DJ la spre &ces:dinTulcea DN E87 S32kmpdnd Babadag, spre lacului in este I km.Mdndstirea situatd vecindtatea Razim 7'D 28"49'7.1 44'53'5.85'N, SPS: 5603 +4074001 Contact Fevronia Gociua; 3hrefi:monahia

primdria pddurii Cetifii in Babadag,apropierea Enisala, Lamarginea supraPe 3 nou mdnistirii infiinpte hadeteren' aceastd a donat Sarichioi paraclis. unui de ridicaiea corp chilii a unui in inceput, 2009, 9i hF s-a

C.A. $chitul Rosetti


viatd 2 vletuitori, deob$te Buna Hmm: Vestire 82701 com. Rosetti, 5,jud,Tulcea Adres6: C.A. pebralul tractor Periprava-C.A. Tulcea-Periprava Chilia, 1. Acces: Cuvasul pebratul barcd Sulina, Tulcea-Sulina 2. Cu C.A. Rosetti, Rosetti-schit; vaporul de ori de asigurat firmd doud pezi,dimineata sau 9i Sulina-Cardontransport pe Rosefti) 14 km duce Sulina-Cardon (care laC.A. loara, $oseaua 29"34'5.07"E) (GPS: 7'40.20"N, 45"1 2locuri Cazare: +40724876800; Darie; ierom. Egumen: Calinic Contiact

in Tulcea, anul la km C.A. teritoriul comunei Rosetti,120 deoragul Pe piatra temelie de va protoiereul Dumitru Andone, pune deTulcea, 1990, 1990-1998 ln Buna cu de schit cdlugdri hramul Vestire.perioada a unui pe a schituluifostsfinfit daParaclisul ridicat paraclis treichilii. un B-au $i electricd' la schitul fostracordatrefeaua a in 2003. 2006 & de24martie de Star4i finisatd pichtd. la sd urmeazi fietencuiti interior, Biserica $i (1998-2000), (1996-1994, Paisie ierom. ierom. laintemeiere: Elefterie (martie 20O3-ianuarie ierom. Darie Calinic (2000-2003), Avram monahul

Topolog Schltul
vlatd 5 vletultoars, deobgto Vaslle Hram: lndtarea Sfintel Crucl, SfAntul celMaro jud. Adres6: Topolog, com. 827220, Tulcea pe 22A). Htrgova, DN pe 22A (acces DN Din Acces: kmSV Tulcea 49 de NV, la situatd Vraja com. spre 54kmpdnd mdndstire, in zona a pddurii (GPS: Topolog; 44"53'26. 28'24'59.33"E) 16'N, monahia Paraschiva Contact Vdlcu; +40727311907 Egumeni: Lacca100m de ouaclis afldlocul se unde credinciosul Tdrcea Dumitru adeswerit,ln trunchiul ulm unui forma abiatdiat, perfect vizibild a lemn Sfintei Cruci, din la odstrat 1993 biseicadin ntul Nw. Fdgdra$u Astifui, acesta afld se inbiseica schitului.

parohul Vabu, Bisericii Du Sf. Topolog ctitoriepr.Vasile este a Schitul pe mitru Topolog. Afostindlptintre 2001 2002, unteren anii apa din $i policandre lucrate preotului. in sunt Catapeteasma doud cele $ndnd $i Vdlcu copiii se lemn tei- imitatie de scoarF copac depreotul de $i gi Nicolae Paraschiva, desculptorulV aldturi Vasilica, Marian, Marinica, in Teodosie, Arhie torHagi. Biserica schitului fostsfinfitd 2002 a deiPS piscopul Tomisului.

fr"

iuddHll &ffi

lagilor Arhiepiscopia
gi Mitropolit PreasfinlitulTEOFAN lnafi SAVU Arhlepiscop
judetele BotoganiNeamt) gi lagi, {Ouprlnde jud. gi nr. 700064, lagi, cel fd, $tefan Mare Sfdnt, 16,lagi, Fax: 2656, m 15584, + 4023221 www. mb.ro Tfl: +402321

Mltropolltent, Gatodrah lafl


Parascl ltrlllt ri r tl, Hram: SfAnta Cuvloasd tr.rva, rrptt oir l l rtrnttlt rt SfAntul Gheorghe jud. gi Adresa: $tefan Mare SfAnt, 16,lagi, Bd, cel nr. 710064, la$i (GPS: 47"9'4'l 27"34' .62'N, 55.44') Mare Ecleziarh: Dosoftei arhim. $cheul Contact: +40232215454

$T"$t&, r,. , ,

E;'*i;;

Fefriehever : Ir

pe Mitropolitand ridicatd locul a fost altor d0 Catedrala qi (sec. XV-lea)Biserica Biserica Albd Straten udbiserici, al (sec. X{/ll-lea). zidit vremea loan al S-a in domnitorului Sturd za,prinosardia Mitropolitului Veniamin Costache, an intre g 1833 1842, planurile dupd arhiteclilor austrieci Johann Si Freiwald. ointrerupere 40deani,dincauza Dupd Gustav de cdderii bolt prin Mitropolitului Naniescu, losif intr centrale, reia se construclia, grija fiind anii1880 1886, arhitect deaceaste Alexandru datd 0rdscu. Ca $i pictura re tedrala o cledire monumentald, baroc destil tdziu, fiind este Tattarescu.sfinfegte 1887, prezenfa Se in in regel alizatd Gheorghe de gia familiei I regale, Carol tnCatedrala Mitropolitand pdstrate moagtele Cuvioasei Parasch sunt va.Acestea fostmutate laMdndstirea Trei in au de Sfintii lerarhi 1889,

veche Gatedrala - centrul eparhial


13 vieluitoare, deob$te viata Hram: SfAntul Mucenic Gheorghe, Teodora laSihla SfAnta de jud. 710064, laqi Adresa: $tefan Mare Sfant, 16,lagi, Bd. cel nr. $i (GPS: 47"9'40.01'N, 27"34'59.09'E) stavrofora Gheorghifd Starefi: Gabriela Contact+40232215454

Biserica ridicatd anii 761 1769 Mitropolitul intre 1 $i de Moldov afost (fost intre de Gavriil Calimachi mitropolit alTesalonicului 1745 1760), 9i venind, sfintire, Dupd noii dupd cea ,,Mitropolianoue", sfintirea catedr mitropolitane, Biserica in 1887, cultul Sfdntul Gheorghe inchisd a fost muzeu. reprez devenind Catapeteasma dinlemn tei, bisericii, de auriti, icoanele pecatapeteas de tdo capodoperd a stilului baroc, dinhe doud fiindrealizate Eustatie in 1805. fostrestauratd anii198 Altini, A intre de Fresca interior realizatd 1997 1999 echip este intre de din Si1985. 9i profesorului Buzuloiu. Vasile Redevine mdndstire1999Sieste in resfinfitd 2000 cdtre Hris in PF de Arhiepiscopul giiPSDaniel, Atenei, Mitropolitul Moldovei, todoulos, addu gdndu-i-se gihramul Teodora laSihla. Sf. de

SchitulGotnari-Liteanca lviefuitor

Hram: Arhangheli 9iGavriil, Mihail SfAntul llie Sfinfii jud. Acces: Hdrldu, sud, DN28B/E58, dreapt Adresa: Cotnari, lagi; loc. din spre pe 3 km, 47"20'59.24'N,26"56'58.13'E) spre Cotnari, (GPS: 3 km; Egumen: ierom. Rdbei-Muha; Pavel +40742355730 Contact

in Mitropolitul Moldovei. amena Este infiintat 1995 iPS de Daniel, S-a

uarnova ||ana$lroa
vlitlil I vlnlttlltxl, doohiiltr (ilrrrorllllr, loan Oi4tulul SfAntulul Botezdtorul lrlkrrolr Mut;ottk; Mare hm: SHnhtl (la pe 10 jud, Vaslul, DN24, km' dreapta Hanul tllrr spre Accos: lagl lltlaa: Bdrnova, la$l; peDJ248d, km;(GPS: 27'37'38.31'E) 47'4'28.58"N, 2,5 Sarmale) fusl +40232216693 Cnntact+40232294562' Paisie Furdui; hr4: lerom.

(1626Moldovei domnitorul Barnovschi-Movild, de Ctltoritd Miron de in ridicate 1603 leremia pe de unei 1633), locul biserici lemn 1629, a fost de este mdndstirii legat celal Mdndstirea Numele Sf. cu Hovlld, hramul Gheorghe. din inchinatd, Dabija Eustratie in 1662 dupd anul1662, de A Btbrului. fostterminatd domnitorul pe al Domnesc rAnd, -, cu de alost Barnovschi omorat turci odate Palatul Mlron F Patriarhiei retras Ghica, aici lerusalimului, Grigorell-lea al 1728, domnitorul ln Dafina. anul hamnei gi zid Athos, din clddirile incintd aindltat deimprejmuireMuntelui a ovreme,refdcut Fntru Sinai, palatul Muntelui in gi secularizati1863, de cucrenelurifoigor pzd. Este ilovezut din Patriarhiei parohiale; fiind Dafina $coaE iloamnei dinapropiere transformatin $icase Constantinopol un Afuncfionat timpcabisericd Patriarhiei se datd aceasti biserica degradeazd. Cup[ din 9i 1 in de a 1945 1950 fostmdndstiremaici. iulie 991 Alexandria, iarintre Si fiind lh'parohie, de de administratdcdtre fievinemdndstirecdlugdri. greci cdlugdrii pentru cu caarhitecturdMdndstirea este Bdrnova asemdndtoare Mdndstirea perioadd are cu de de Este Dngomirna. inconjurati ziduri apdrare, metereze, un o anL de200 de refacerea nu Din de la Um-clopotnitiintrare. lipsd fonduri s-apututincepe de ample restaurare' lucrdri Necesiti h[ndstirii.

ilinistireaBucium
viaF lE vleluitori, deob$te RomAni Sfintilor Duminica Hnm: nr. str. ldresa: Pdun, 14,la$i pe lagului, dreapta str.Pdun (DN in sudul din Bucium 24Vaslui-la$i) Aoces: $os. 27"38'17 33'q 47'6'54.33'N, fdrd 500 de 0 doua laPlopii so0, m;(GPS: +40232236485 Contad: lrineu ierom. Bdlap; 3hr4

rode Nifon 1863 ctitoritdin deieromonahii 9iNectarie,laSchitul Este se Munte ln apropiere afld in dus Sfdntul au cei din Prodromu Athos, care comandat 9i fi0nesc fdrd Plopii solai Pade - cea numitiProdromita nefdcutd mdn6. Domnului Maicii lcoana poet marelui Mihai Athonului, cdtre Eminescu, de hramul Sfinfii in a schituluifostsfinfit 1871 cu , hclisul care Prodromu, i-a al A Calinic Mltropolitul Miclescu.fostmetoc Schitului denu- Devizut: i-a Marina schimbat proprietili. 1948 Justinian PF in multe ddugat a 1954 bisericafostreparati . Biblioteca, lagi. anul avAnd Prodromu Dupd 9i in filrea Schitul 1 in Vasile Pascu 1964, sfinlitdin peste500decdrti frescidepictorul fiind 9i txlinsd, pictatdin primind hramul Du- decult in la de A 9i 1967. fostridicatd rang mdndstire1991, Romini. Sfinfilor mlnica miastdzi Roznoveanu, regedinfd Bucium afldCasa se LaMdndstirea al parc devinuri mitropoliun topolitand, frumos dendrologic aidepozitul bide ateliere tAmpldriedepicturd functioneazd mdndstirii 9i d.ln cadrul pentru cu noi proiectul unei biserici, construirea existd ln rantin6. prezent Domnului. invierea hnamul

Manailtroa uolaluta
18 vlolultorl, doobsto vlatd Hram: Apostoll $lPavol Sflnfll Potru Adresa: Cetdluia,1,lagl str. nr. Acces: partea sud ora$ului,sud cartlerul in de a la de Nicollna (GPS: 47"7'53.33' "35' "q N,27 2.27 protos. Starefi Partenie Contact Petric; +40232222319

Itoqsr, 1,

ffitr*i
poate Se admira o panorami|lagilor a dintumul ,Cina Peleinuluf .

Ridicatd1669-1672domnitorul in de Gheorghe in vrem Duca, Mitropolitului Dosoftei. oconsemnare Existd afaptului sultanul cd Meh poloniei, 167 metal lv-lea, in trecere campania aflat in impotriva in a elogiat frumuselea bisericii, a giamenintat-orepresalii. dar cu Delungul anilor suferit a numeroase stricdciuni, reshuratd 1g0g fiind giir in 196'1. Mdndstirea unul este dintre maiimportante cele monumentear de tdfeudald: incinta formd cetate, unde numele, gdndita are gi de de g fiind calocderefugiu impotriva ndvdlitorilor,biserica inconjuratd zi iar este de duri inalte piatrd, metereze de cu de gi turn $idrum strajd, deintrare turnu decol!. pe a Arhitectura bisericiicopizd cea Mdndstirii terarhi. o Trei Es una putinele din mdndstiri a pdstrat care intregul ansamblu arhitectu de initial. partea suda mdndstirii afldclddirea sala ln de goticd se cu Anast pentru mdndstirii. siaDoamna, pivnife cu vinul Pictura realizatd Mi este de giDima lanina, hai,Gheorghe din aldturi Nicolae de Zugravul bdtrdn cel 9 Zugravul, lucraserdTrei care la lerarhi, restauratd maimul fiind $lefan de teori,Biserica addpostegte mormdntulctitorului, acestuia, alfiicei doam Maria, alfratelui domnitorului, gialfiului lonifd,ln funclion Saul, sdu, l6g2 o tipografie,care tipdrit bisericegti in grecegti, in acea s-au cd(i peri fiind oadisingura acest din de fel intreg Rdsdritul. ln Casa Domneascd seafli unmuzeu, o bogatd cu colecfie obiecte gitipdrituri. de bisericegti

Ministirea (Podgoria Copou Copou)

16 viefuitoare, deobste viatd Hram: Atanasie Sfinlii Duminica Mironosifelor 9iChiril, Adresa: Podgoriilor, lagi str. nr.1, Acces: centru nord, str.C0p0u, str.Dumbrava. pe din spre apoi ln incinta Grddinii Botanic (GPS: 1'34.95'N, 47'1 27'32'53.86'D Staretft stavrofora Maria-Magdalena Vrdnceanu; Contact +40252276376 Legenda cd spune locul mdndstiii a pe fostales locul copacului scorburos unde ascuns s-a solia domnitorului Vasile in Lupu vrenea ndvdlirii tdtarilor. Voievodul a tdiat copacul gi, scorburos in semn mutumhe de gidsit cd 6i-a solia nevdtdmatd, a hotdrdt zidirea unei mdndstii.

in anul 1638 Vasile (1634-1653) o biserici piatrd Lupu zidegte pe de locul biserici vechi lemn, care inchind pe unei mai de o Mdndstirii Caraca lu delaMuntele Athos. Bisericaars$ia fostddrdmatd, reconstr a fiind itddemai multe nepdstrindu-se dinstilul ori, nimic locagului originar A fostrestauratd 1702 domnitorul in de Constantin apoi Serafim Duca, de egumenul Mdndstirii lerarhi,1809. pictatd 1g50. seTrei in Este in Dupd cularizare,1863, desfiinfatd, in este ajungdnd bisericd mir. de incepdn cuanul 1960, bisericafost a inclusd perimehul in Grddinii Botanice din lagi, ajungdnd stare intr-o avansatd degradare. anii1gg3 19g6 de intre si s-au efectuat ample lucririderestaurare, pictati Vasile Viole fiind de Si ta Carp. construito parohiald, gospoddregti. reacti S-au casd anexe Este vati camdndstire cdlugdri{e2001 ipSDaniel, de primind hramu in gi de Duminica Mironosifelor. Aicifuncfioneazd debroderie, ateliere croitorie si picturd bisericeascd.

llna8l|reauoDroval

vlitlil obiikr D vteluttort, rkr Steltlulul hm: PoqorArea lllth com, Rugl, Dotrrovill, la$l itrd. Il$r: uat pe pe dupd 13 spre Smll dlnla$l Vaslui, DN24, km,dreapta Pietrdria, DJ p7 nprrr 27"16'49'21'q 13km; Dobrovdf (GPS:46'55'30.70'N, Codreanu Chesarie tstrfi lorom. 100 58; , +407 bntact +lozgzg21321 446301 Cazare: locuri

ziditdintre cel a ultima mdndstiriieste ctitorielui$tefan Mare, Blserica laFaFince Schimbarea cu un in existand schit hramul It03 gl1504, zond Rareg. lui din din Pictura dateazd 1529, vremea Petru al iln gec, yU-lea. peruiconstruiti mai o bisericd mice, mai monahal cuprinde: hramblut pentru inhuMovild paraclisridicat 1607 domnul Simion de in llc unui turnul-clopotnifd din familiei Racovifi, 1663, sdu -, l$oa fiului Pavel casa a chiliile. care de t dln Zlg,zidul incinti9iclddirea adeposte$te Dobrovdtul perioadd, alMdndstipentru scurtd metoc alX:Vll-lea, o M lamijloculsec. cualte asemdndtoare este Biserica dinpiatd,cucontraforturi, tllZogr:afu. in ale 0ilbrii voievodului celMare, stilmoldovenesc. $tefan code de de a fost Mdndstirea afectatd rdzboaie,cutremure,regimul pu$cdrie, orfelinat, o un o timpului de-a aici ilunlst, functiondnd lungul lucrdri de Se poal6 agronomie. 1990 bisericd mir. executi Pdndin este de mdredevine gi in in reluate 1994. 1991 intre il restaurare 1974 1976, de iarin de ftlstlre maici, 1992 cdlugdri.

Jtlinistirea Frumoasa

viafd de 7viefuitoare,obete

Sfdnta Maicii Adormirea Domnului, MihailgiGavriil, lfrm: SfinliiArhangheli lagi (paraclis); cartier Adresa: Frumoase, Nicolina, str. hterina spre pe din loces: centru sud, str.Nicolina '0. .81 27'35'14.21 47"8'21 "N, SPS: Conbct+40232279457 Sofia tlueli: stavrofora Bordeianu;

a construit al hatman Moldovei, Meletie Balica, ln 1583-1586 pe a Mihail Arhangheli 9iGavriil, care Sfintii cu 0fldnistire hramul Gavril domnitorul in din mdndstirii omonime Sinai. 1618 hchinat-o aleGhica, al Grigorell-lea la de biserica rang mdndstire. a Movildridicat 1727 1733, intre sale, familiei a reconstruit, g0nd pentru regedinfa locul 9i numel0 de in fapt in blsericastilrenascentist, cei-aatras vremea atunci palate, gridinile. in numite zidurile, clddiri doud addugdnd do,,Frumoasa", laFruGhica de casele clddite Grigore ruse$i la1739, de ocupaliei tmpul biseActuala ulterior' fiind mdndstirea reshurati au moasa fostddrdmate, dintemelie care loasaf ctitoria egumenului Voinescu, a rezidit-o ilci este Maicii hramulAdormirea Domnului. adiugdndu-i 1836 1839, trtre $i intre construit anii1818 Sturdza", mai Si Incinta cuprinde: ,,Palatul Mihail ridicat de un 1819, mausoleumarmurd dedomnitorul Sturdzain precumruinele gi de vechilor boiereqti case afamiliei, ca 1833 necropold au domne$ti regedintele Dupi petimpul Grigore lui Ghica. secularizare, milispital iar tiitziu militard, mai militard, apoiinchisoare cazarmd afuns mdndstire Redevine de bisericd parohie. devenind Frumoasa br, Biserica Mitropolitul Daniel 2003, decdlugdrilein cubinecuvdntareaiPS Ciobotea, vreme.

Manasilrea uagala
3 vlolullorl, doohtilo vlald Hram: Pogordrea Duh; Sldntului Adresa: l)i\nlu, laiil; r;orrr, dln i{xl, Acces: pe Roman Vaslui, DNl5D,Bkm, pe spre 1 pAnd stiinga Polenarl,DCZ8A, in irr Degap km, N-V, depdmdntdrum gi I spre drum greu forestier, accesibil, I knr (GPS: 46"55'30.70'N, 6'49.21 'E) 27'1 gelaru protos. Responsabil: Clement Devizut: r Conacul Tdutu (sec. XIX)

r !

Prima bisericd lemn ridicat vremea gtefan Mare, de s-a in lui cel fiind pentru ddrdmatd maiUrziu boierii giTdutu, certandu-se hotade Carp care, ruldintre mo$iile vorstrica lor, loca$ul, hotarultrecdnd prin chiar mijlocul lui, zidit 6rziu,maijos locul S-a mai de initial, schit cAlugdri, biseun de a cdrui ricd existd astezi. 1959 in credinciogii Cdlancea din Ma$i $iSicrieru, Satul pentru ndstirii, zidit au biserica fiind mare, persecutati aceasta autoritifile de comuniste. pictatd 1970, s-a$isfintit. funclionat biserica Afost in cdnd A ca demirpdndin 1993, este cdnd reinfiinlatdmdndstirecdtugdri. ca de

Ministirea Galata
18 vie{uitoare, deob$te viatd Hram: lndftarea Domnului, Apostol (paraclis) Sfdntul lacov jud. Adresa: Mdndstirii,4, lagi, str. nr. 700616, la$i Acces: centru sud str.Nicolina, pe din spre pe dreapta gos. lagi-Voinegti (GPS: 47'8'44.85'N, 27'34'5.55'E) Starefd: stavrofora Macrina Conhct+40232224545 Lzdr;

Biserica, hramulinalfarea cu Domnului, ctitoritd Petru este de in fiind in Numelevine la ei de $chiopul1582-'1584, sfintitd 1584. giinseamnd poartd. fostincartierul Galata Constantinopol din A chinatd 1617 in Patriarhiei lerusalim. gchiopul construise dela Petru mai in'1577bisericd o din surpatdscurtd la - Galata Vale, vreme ridicadupd redincauza terenului alunecos. Mdndstirea, inconjuratd unzidputerde nic, unturn-clopotnitd cu impundtor, unaspect fortdreald. are de Pictura originard a bisericii distrusdincendiul 1762, refdcutd a fost in din fiind in gi sec. XIX-lea. al Biserica mdndstirii a avut origine frescd la exterioard, insd care in timp pierdut. s-a gchiopulin Paraclisulhramul Ap. cu Sf. lacov fost a ctitorit Petru de casadomneascildngd de bisericd. Astaziin incinta domnegtiafld casei se un muzeu, pdstreazd care fragmente vechea a bisericii, celebrul din frescd cu gi de S-au lucrdri restaurare 1961 1971, de intre ,,rogu Galata". efectuat cAnd descoperit s-au (printre alDespineiallui gi 6 morminte domneqti care gi Vlad, copii luiPetru doi ai Amirali, voievodului) solia $chiopul,al Mariei Dupd secularizare bisericd mir, mdndstirea transformadevine de iar este tdin inchisoare. 1990 Dupd Galatadevenit a mdndstire cdlugdrite. de Aici functioneazd unatelier croitoriedebroderie. de $i SChitUl Blaga Tviefuitoare, viafiideobste
Hram: Adormirea Domnului Maicii jud. Acces: lagi Vaslui DN Adresa: Blaga, Schitu 707436, la$i; sat pe com. Duca, din spre 24,22kn, (GPS: dreaptain Duca, 4 km; Schitu incd 47"2'10.43"N,27"44'8.17"D Egumeni: monahia insunifelu Pistisa

Afost iintat 2003, binecuvdntarea inf in cu iPS Daniet. inconstrucf Este ie uncorp chilii, paraclis. dependentMdnistirea de cu Este de Galata.

uoln ilanasllrea
viafii ttltiilrr l9 vkrlttlltri, tftr SlAttta Domnulttl, IlttrrAtltllrll, Irelmo lzvorrrl lndftarea Jlnm: jud. /0uullt), lagl Vodd, , Cuza nr.51 lagl, llrcaa:str. 9'E) 27'35'22.1 47'9'53.63'N, filPS: Vitalie Danciu lbret arhim. +4023221 tivw\iv.g0lia.r0 6693, +40232218324, $0ntact:

logofdtulin alXVI-lea, sec. de Golia Zlditiinitial loan refdcutd voievodul de Domnului a fost lndfiarea lleerlca gi de 1653 terminati fiul intre Lupu anii1650 Vmlle Si Vodd. Su,$tefdniti Tumul prevdzutcolturi turle Despre cu la inalt, de este Mdndstirea inconiuratdunzid Golia, 1 9i aspect Mdnes1ii Paul giunturn-clopotniti 30m,refdcutin900, are de in ddlcate 1667 spuna:,Nu deAlep in este de Biserica blocuri piatrd construitdstil areperechein din medievald. dofortdreali tute al inilial afostpictatd de,,Matei lui taile,prinindllime, tAzii, ale cu f,otlc, influente Renagterii 9i de gi A in (Zugravu), in reldcutd 17549iapoi 1838. fostafectati nume- ldrgime mdrefie'. loan" ori. restauratdmai de multe fiind din incendii cutremurul 1738, mase $ide re$edinli a iarin Vatoped, 1786 devenit athonite Mdndstirii Afostinchinati domnegti. dinfamiliile cununiilor sdvdrgirea Aici mltropolitand.seobignuia domcununiib lacov, Patriarhul Constantinopolului,aoficiat la Agtfel, Golia, Anlioh giMaria in 1693, dintre Bdncoveanu, Duca Conshntin dintre 9i ffigti cu se afld: in la Cantemir $iCatrina,1696. incintd mai sterdia Paraclisul (sec. luiAlexandru vremea din cigmeaua Domnului XIX-lea), lr0ul Maicii perioadd lonCreangi' diaconul o care casain a locuit Moruzi, gi intre (1 863), inchisd 1900 1947. dupd Seruineazd secularizare fiind Aici pind1992, devine misionard. parohiald mdndstire cdnd biserici Este tipografie, Trinitas, cultural-misionar cu editurd, Institutul functioneazd ndio,

Hlincea' Ministirea
viatd 8 viefuitori, deob$e Gheorghe Mare Sfdntul Mucenic Hram: jud. 707083, lagi Hlincea, com. Mresa: pe 3 3 km, str. din spre pe Acces: la$i sud, DJ248/ Nicolina, stanga DC29 km (GPS: 27'34'55.65'E) 47'6'42.28'N, +40232296463 Contact Metodie 0prica; Staretprotos.

fiica fiind ctitori Maria, domnitosec. la Ridicatd sfdrgitul al lil/l-lea, DioniMdndstirii in inchinati 1574 ei; Petre rufui $i $chiopul,sotul este Lupu. Biserica, lui in timpul Vasile Este Munte. restauratd siudinSfdntul originard, groase 1 m, pdstreazd bizantind fresca de cu masivd, ziduri lui in gi zugravul,vremea loan de intre realizate '1659 1660 cdtre Matei mdndsCetdtuia.ln metoc Mdndstirii al Devine 1670 din Lup.u. $tefanila intr-o staAjunsd militar. un intre tirea functionat 1788 1812 spital Si Moin de este de reavansatii deteriorare, restaurati 1908 Comisiunea in iPS la lstorice, apoiin1980-1984,iniliativa Teoctist. annumentelor (sec. turnul-clopotnifi ruinele chiliilor XVI), maiafl6: mdndstiriise samblul in (sec. Schitul Hlincea, desfiinfat 1959, (sec. zidul incintd XVll). XVll), de mdnistiiar devine de 1990 reinfiinfatin cuob$e cdlugdri, din1991 este de corpurile chilii. lucrdri restaurare ridicat de efectuat re.S-au sis-au

Manasilrea Ha0emDu
/ vlotultorl, duotriilrr vlalil

Hram: Nagterea Domnulul, Maicll Atx4xrrilrrrllnlrrlDomnulul Malcll (biserica noud) jud. Adresa: Haddmbu, Mogogegti, com, 707332, lagl pe pe Acces: lagi Podeni, DJ24B, km,dreapta DJ248b, din spre 13 9 km, dreaptaHaddmbu, (GPS: in 2 km; "N, 47"0'39.91 27"25'47 .59'E Nicodim Staretprotos. Gheorghila; Contact +40232228760 300 Cazare: locuri, rezervare cu

Mdndstirea,hramul Na$terea Domnului, construitl cu Maicii i este pe pe 1659, unteren ddruit Gheorghe lui laniHaddmbu, loc de Ghica ;&.:#.l-ddi::@na , I mnultii.,, unuischit lemn sec, de din al)U-lea-sec. al)Ul{ea, hramul Nicol cu Sf. Maieste numite documente in Schitul Dealul din Mare. Inifial, Mdnds $i reaHadambu ziditd o cetate afost ca fortificatd, biserica, mici de dimen gi fiind uni, inconjunte ziduri turnuri apdrare.1830 fostinchin in cu de a vreme 3 aniSfdntului de Mormdnt lalerusalim. Picturafostexecu de a tdin 1992 Vasile de Botnar. inceputrll al)O({ea intr-o La sec. en shred gi fapt avansatii degradare, relaht deistoricul Nicolae lorgain insemnd sale.Dupa Decretul 410/1959 mdndstirea inchisd, este reinfiinfdnduc mdndstire cdlugdriin in ultimii s-au de 1990. lucrdri ani efectuat ample d gi refacereconstruire, ridicAndu-se unmare dechilii, corp clopotniB, ar paraclisul hramurile hondaricul, Nicolae Sfhntul cu Sftintul lerarh Nico $i precum diferite gi dimdelaTismana, anexe. construitbisericd S-a o nou pichtiin frescd Vasile cuhramulAcoperdmdntul Domnului, Maicii Bu de gi zuloiu Vasile Gheorghiti, deiPS sfintiti Teohn 2008. in pictati preo Aiciseafldicoana Maicii Domnului Pruncul, cu de 0ctavian Zmiu, 1938, in ferecatd argint, in considerate fdcitoare m de gi nuni izvordtoaremir, cinstitifoarte decredinciogi. de fiind mult Mdnd pe monumentelor dinjud.laqi. tirea inscrisd lista este istorice

isdetu:

Ministirea Lacuri
4 viefuitori, deob$te viatd

Hram: Sfdntul Nicolae, Apostoli $iPavel Sfintii Petru Adresa: Deleni,707165, com. lasi iud. pe pe Acces: lagi Roman DN28/E58, km,dreapta Tdrgu din spre 46 in Frumos DN28B pe prin 25krn, stdnga Hdrldu, DJ281A, Delenikm in 3 (GPS: 47'28'1 4.96'N, 26'50'46.42'D Petroniu Star{: ierom. Andrei; Cnntact +40745494849

mprejurimi: r Ansamblul lonacului lantacuzino-

Agezdmdntul, sub cunoscut denumirea Sihdstria Codrul din Delen Nicolae Lacuri, fostctitorit marele sauSfdntul din a vistiernic de lordac pleacd Mdndsti Cantacuzino in 1724.1n este 1872 inchis, monahii iar la gi Terenul clddirile mogtenitorilor Cogula. revin luiGrigore girimdn Ghica totul paragind.incearcd in redeschiderea in 1948, Se schitului cindprot singhelul Alamuriana reorganizeazi monahald. Sava viaB in 1959, urm in Decretului schitul fostdesfiinfat, 410, a rdmdndndpaza tiran dir in unui zond, fiind slujbele finute numai hram, mod de in clandestin. 199 Dupd pentru schitul redeschismenestire.construiesc: este ca Se o clddire chil lrapeza, bucdtdria, diverse anexe. Aicise organizezd o tabdrd pictur de

ntnagUlea Mrc|EUFtnl

:Jrrvhlttlt(xrr0,vlrttdtbolryk,

com. 707066, Adresa: Mlcldussnl, Mllrrrll Arhanotxrll irl{ilrvrlll, Voullrui lhtrur filtn: Sflntll 1 km Mlcldu$enl, lrt]3,65kttt, stdngain dln sllro Acces: la$l llututtt l)N2lJ/l ld, la0l; 1xr pP8: "L) .44"N, 26'5b'34,01 47"5'51 +40232713112 Mihasla Stroescu; Contact lUoO: stavrofora

in a fost de bisericd Castelului la Miclduseni ridicati 1787 a Prlma fiul Sturdza, Sturdza, luiloan 1823 loan h vornlcul Sturdza.ln Dimitrie Ve- It'fuasfiHEiidi in biserica stilneoclasicvasfintitideMitopolitul i ilconstruie$te Ai i Cetitii Sffinhi0neo,., 4 ale aici aducandu-se cele icoane Paraclisului ilrmlnCostache, $;Andr4, .r: .: de afostinfiinptd Ecaterina Ministirea Micleu$eni $erban-Cantaihamt. A in 1947. fostmdndsti- 9;9666@iMii Sturdzegti, descendenE a boierilor ultima lUllno, sl : pdni la St $t0fan, , in Este cdnd desfiinfeazi. reinfiinpti 1994, se I demaici in 1953, emorgtnbid pentru Aici un lpS I lnltlatlva Daniel. funcfioneazdcentusocial-cultural bd- **F' , ,, gi se apropierea bisericii afl6 lmrtfi*ntro, croitoriebroderie.ln ateliere picturi, de [0n], intre Sturdza 1882 *.ntim;r*;ideq|$ in de Sturdza, construit stilneogotic Gheorghe Cutelul pe in Mito- trlaiciibornnutu Ansamblul retrocedat2001 afost fostului conac. 1904 locul fl printr-o pllelMoldoveigi hotirdre guvern. de Bucovinei,

ilinistirea PiatraSfinti

l0vietuit'ri,viatade'b$te

jud. 707038, laqi Adresa: Pietrdria, com. Maicii Adormirea Domnului; Hnm: pe (dupd Bucium),km 3 11 laSi-Vaslui,kn, dreapta DJ248D Motel DN24 Acces: (OPS: 27"38' 4'q 47"5'27.36"N, 25.7 Cazare: locuri 10 Gontact CristoforRuxandu; +40232294069; lhrot protos.

pentru celor ingroparea mo(i Bosie lnl72l Dimitrie a diruitunteren H -rffihql gi Vestire, Buna care partic|gdeta cu de o ciumd a zidit bisericufd lemn, hnmul de -, ln1732Grigore ll-lea Sf.fi{c. al lui sau Schitul Sihdstria Schitul Tdrdta. numit t-a Miltsl& l pe Biserica azidateade loc din va Ghlca construi acest o bisericd piatrd. devine spital 1761 de Ghica.ln schitul fiind zi din1754, ridicatd Matei din pentru Sf. deMdnistirea Spiridon lagi. de dep'endent bolnavii ciumd, bisericd de devenind 41 este odaticuDecretul0, schitul inchis, lnt gSg, gi ref[cutd crede bisericaeste din afectezigrav Cutremurul 1977 mlr. paroh Ciucd. Schitul Gh. depus preotul de din cu dlncioqii Pietrdria efortul fiind biserica reconde dupd fostredeschis 1990camindstire cdlugdri, a gtruiE, hramul 1998, CioboMaicii Adormirea Domnului.ln iPSDaniel cu In s-a Piatra in i-aschimbat denumireaMindstirea Sfdnti. 2004 incelea put in de zidirea biserici, acum faza definitivare. noii aflatd

viatd de Ministifea Sdngeap-Basafaba 8viefuitori, ob$te


laFaF Tdmdduirii, Schimbarea larcrul Hram: jud. Acces: Hdrldu sud, DN28BA58, spre pe 707445, la$i; din com. Mresa: Scobinfi, 47"24'4.33"N,26"54'4236'q 3 km; dreapta Scobinti (GPS: spre 3 km, +40728128101 Alexa; contact+40728128100, Gavriil thre$ protos.

(sec. cunoscuti Sdngeap al XV-lea), mdnistire peDealul de Vechea Hdrldului, dis- Dinanul2005, a fost Sdngeap dinhotarul sau din camindstirea Poiana pe Crucea de ln in Rdzboi Mondial. 1997, apropierea Mdndstirea Doilea in celui trusI timpul de-al la pe un devenindSAngeap-Basua a fost Basaraba, reinfiinpt schit, mdnistiri, dealul vechii cu un de in ln s-a mdndstire2000. 2003 ridicat paraclis lemn hramurilefunclioneazd anten Mina. stadiul pwtuluideRadio Mare Maicii Acoperimdntul DomnuluigiSf. Mucenic Suntin Trinitas. gi mare, de biserica uncorp chilii anexele. deconstructie

Menesilroa sfenfttsiluan Athonltul


10 vlotultoaro, doobgto vla[d Hram: Sfflntul Athonltul Slluan Adresa: Tdlpdlari,12,7001 lasi str. nr. 27, (GPS: Acces: imediata in apropierePiata 'N, de Unirii; 47'9'55.61 27.34'41 ,95'E) Stareti: monahia Siluana Vlad Contact +4023221 57,www.sfintiiarhangheli.ro 51

Aicifunclioneaze noiembrie Centrul Formare Con gi din 2008 de liere Arhangheli gi Gavriil", coordonarea Mihail sub monahie S ,,Sfintii luana gi Vlad. organizeazd deformare consiliere, Se cursuri semina pentru gi artterapie adulli copii, seminarii dealcoolismaltefor legate $i gisindu-gi alinarea, mededependenfi, tineri precumsupo gi mulli aici pentru profesionald gi reintegrarea reorientarea familiald. Activitdfile sun gi sustinutedeParohia Tdlpalari, lagi.

Ministirea Stavnic
2 viefuitori, deobgte viafd Hram: Sfintul Mucenic Dimitrie jud. Adresa: Schitu loc. Stavnic, Voinegti, com. 707602, la$i peDJ248A, pe Acces: lagi Rdsboieni, din spre 20km, dreapta DC38akm. 1 q (GP 47 4'8.7 N,27 23' S: " 2" " 22.68' Starefi arhim. Amfian Rdgogcd; Contact +40232235264

Constantin Cocoranul in jurulanului unschit hram zidegte 1727 cu Intrareain (Vovidenia), secdlugdre$te Biserici Maicii a Domnului unde apo cunumele in Calistru. 1766 schitul devine metoc Mdndstirii Spirid al Sf. dinlagi. anul in 1820 apare mentionatnumele: cu Schitul luiAtanasi I pdstrdndu fostbombardattimpul de-al in celui Doilea Rdzboi Mondial, totugi parteinsemnatdvechea gi o din bisericd, clddirile din anexe dinzidu deincint6. 1980 ln sitenii imprejurimiconstruit din au o bisericd modes dinchirpici, apropiere vechea in de bisericd. reinfiinfat 1992deiPS Este in Daniel, din2005 iar devine mdndstire.prezent construie$te in se 0 bise gi ricdmaimare este plan in refacerea bisericii in cadrul vechi. mdnds gi rii functioneazd ateliere tdmpldrie deceramicd. 2004 de Din ansamb pe Mdndstirii Stavnic trecut listamonumentelor dinjud.laSi este istorice
2 Vietuitori, deobgte viafd

Ministirea $oldana

giElena Hram: Sfinfli lmpdra{i Constantin jud. Adresa: Principald,Andriegeni, str. loc. 707010, laSi pe Acces: lagi Stdnca pe din spre Costegti,DN24C, km,stdnga DC2,0 km 52 1 (GPS: 47'32'1 0.62'N, 27"16' 37'q 57 Starefi ierom. Nectarie Voroneanu; Contact +40232290292

ln 1828 gi familia Floroaia zidegte schit. 1828 1944 un intre schitu gi pentru giBuhdieni. puternic slujit caparohie satele Este avari $oldana in alDoilea RdzboiMondial, fiind refdcutin decredinciosiidin 1948 zon ln 1961 inchis autoritdlile este de comuniste, ajungdndstare in avansa dedegradare. reinfiinlat mdndstire cdlugdri 1990, Este ca de dupd cdn giextindere:s-a bisericain s-a pictat incep lucrdri restaurare de 1995,

sllnil lll |orarnl ;ena8ilrea


vlalll i vlc$tllorl, tlurtlt{iltt l rel lnm: sttntit lerarhl jud' 700028' laqi nr. cel Bd. $l ldlraa: $tefan Maro SlArrl, 28,la$|, Mitropolitand de in orasului,aproplereCatedrala bora:in centrul 27"35'4.69'E) 47"9'35,22'N, BPSr +40734998030 Nichifor Contact Horia; hr4: arhim.

ctitorie este mai Trei Blserica lerarhi cea frumoasd a luiVasile lume. intreaga Afost recunoscutein arhitecturale o lttpu, bijuterie piatrd anii1635$i1639 sfinlite Mitropode intre din $i Fnetruite gi Gotici, care ridicate Sala este Tot in 1639. atunci fifulVarlaam paraclis alXIX{ea)' (sec. (1 apoi 635-1639), mdndstirii trapeza initial I fost arhitectonic, de Din mdndstirii. punct vedere muzeul aici Ftdzi afldndu-se este lntreaga bisericd impodopreia stil blserica tradilionalulmoldovenesc. este geometrice romdne$i, care Tmtdlunea tipic cu de cu bltA o broderie piatrd, omamente ln specifice deacord a wune giarabescuri dar cuomamente orienhle, 9i cu mimbind ondulatii cdniciinMoldova sunt Ferestrele impodobite nicila caacinuse diferite, 30 existind deregistre tlteiapusene, Va- afldvreo sunt bisericii inmormdnhti in in sculptate piatrd. pridvorul cuchenare biseicd in loan Alexandru Cuza' naos sdo egaleze pe Cantemir cu dleLupu solia fiul,Dimitrie 9i $i nici unde aurite, aufostage- aceash, prin cu impodobitdmozaicuri sculphti, o lxlstd nigd nici moaqtele omamentatie, in 1889 Parascheva' moa$tele Cuvioase Sf. 1641, in late, anul prinfrumusele, unfngniga addposteOte Astizi Mitropolihnd. in tu fostdepuse Catedrala pe cdcieauime$te Va- vizitator. primitin devoievodul dar Vasile Mare, cel Sf. din ment moagtele lerarfi Dumneze a Bisericafostpic- s-opdstreze la al Macarie Antiohiei' la de pdnd illeLupu 1650 laPatriarhul in D' Nichitin, laclonev), sfAr$itul Pronca Pospeev, veacuilor rugi me$eri (sidor ta6demari (Paul Alep) de Sala pdstrdndu-se in Muzeul doar originard din fragmente pictura 1642, jafurilor, incendiilorgicutremureurma Bisericaafostdeterioratiin Goticd. fiind sec. 5i1742' cutremurele lordin al)riVll{ea, renovatdintre'1741 Dupd qi de intre din a dln1802 1827 fostrestaurati temelii, 1882 1904, lucriri Si o adus serie S-au Lecomte Noiiy' du Andr6 francez arhitdctul ocupandu-se dinexterior, pdstrdndu-se ini{iald arhitectura 9iomamenhtia demodificiri, 1 Alte in A francezi.fostresfin$ti anul 904. de fiind blserica repictati artigti cu1994. s-au de lucrdri renovare fdcutincepdnd de o delainceputvatrd cula Trei Mindstirea lerarhireprezentatincd ($coala vaLupu lui Colegiul Vasile gi aici turd spiritualitate, funcfiondnd iarmaiapoi Domnegti, Academiei care din slliani) 1640, a statla baza Sala Goticd sec' preparandald pedagogicd)in ($coala ani de Gimnaziulpatru gi$coala pdfunctionat care mdndstirii, delaKiev, a adusd La alXIX-lea. tipografia printre Cazania care de o au ndin1821, apdrut serie cddidereferintd, prima romdnd in limba (1643), carte deinvdtdturd romAneascd - Carte s-aorganizat Trei laMdndstirea lerarhi De tipdritiinMoldova. asemenea, Mdrturisi' in a de interortodoxla la$i, care fostaprobati Sinodul ln 1642 patriarh Paisie al iar Movild, in 1645a fostuns a readecredintdtuiPetru demdrenumele (fost Galata), unde de la lerusalimului stare! Mdnistirea Eteriei s-acidrapelul Tot in 9i a ndstire Patriarhilor. aici, 1821s-asfin$t , a Greciei. prin se de revolutia eliberare tit proclamatia care declanga de ca 1990 cultuluiin 9ireinfiinlati mdndstirecdlugdri Este redeschisd

scn|tut Ua|oA $oace


4 vlotultorl, doobSte vlald Hram: Sfdntul Mucenlc Pantellmon, lerarh SfAntul Dosoltul jud, Adresa: Valea com, Seacd, 707570, lagi Acces: Pagcani, nord DJ20B, stAnga Valea dln spre pe 7km, in Seacd,km 2 (GPS: 6'52.93"N, 47"1 26'38'31 .64"0 Egumen: ierom. Paisie Cernamorit Contact +40744521482

lnfiinfat 2005, afld curs constructie. construite in se in de Aufost bis ricagiunoorpdechiliiintre 2006 2007. Apa(ine Mdndstirea de Sfin 9i Treilerarhi.

MinistireaUlidiceni
7 viefuitori, deobgte viatd qi Hram: Sfdntul ApostolEvanghelist Sfdntul (paraclisul) loan, llie jud. Adresa: Vlddiceni, Tome$ti, sat com. 707518, lagi pe (din Acces: DN28 lagi-Hugi str.Chiqineului), dreapta DC , spre pe 3'1 4 km, Vlddiceni, ; (GPS: "8'1212'N,27 38' .64' 2 km 47 " 21 q Starefarhim. Arsenie Butnaru; Cazare: rezervare cu Contact +40232268266, manastireavladiceni. uruvw. ro

pe Legenda cdmdndstirea ridicat locul care spune s-a in Alexa gi tlrucelBun Mitropolitul Mugat intAmpinatanul 41 pro losif au in 1 S cesiunea moa$tele cu Sfdnfului delaSuceava. in poiana loan Aici, ,,Vld cei", giridicat schit, s-a un dispdruttimpul, cu Prima bisericdschitului, hramul Apostol Evanghelist gi a cu Sf. loa a fostridicatd 19089i 191 decdfiva intre 0 cdlugdri athonili, distru fiind sdin anul 1918, urma explozii laundepozit munilie ir in unei de de aflat gi apropiere. anii1923 1928 construie$te bisericd. lntre se a doua Avaria gi decutremurul 1940 derdzboi,necesitat derenovare, din a lucrdri can s-au desfd$urat anii1957gi1959.Dupd959devine intre 1 bisericd mi de gi distrugdndu-se in intregime fiindulterior demolatd. 199 ln $idepozit, este reinfiintat qi agezdmdntul monahal. construit 1994 1999 S-au intre c bisericd totcuhramul Apostol Evanghelist giunparac noud, gi Sf. loan, cuhramulSf. llie.

Agsrron uanasur8a
vlitlti 0 vktlltlttnro, tlttttlt;tkt (biserica veche) Arhanghell rililro), lilllrrl Duhu[rl (tr[urrlr;rr sllrrlll Inm: Pogorarea Boto$ani 71/1 com. Agafton, Ctlrlr-rgtl, 11,jud. Ilrlsa: sat la 1500 DL (spre cca hcos:E58Boto$ani Suceava) Bkm,apoi stAnga mpdnd (GPS: 4'N, tdstlre; 47'42'25,1 26"35'59.48'E) irfu +40231518599 Hrituc; Ambrozia Contact lbretft stavrofora

ei, provine la intemeietorul ieroschimonahul de mdndstirii Numele cu de o 1729, bisericd lemn, anului aici, care A0afton, a ridicat in iurul jumdtatesecolului XIX-lea agezdal prima a in Arhangheli. Sfintii hiamul constructia se in de mdndstire celugerite;1838 incepe va mantul deveni DuhuPogordrea cuhramul de in noi Unol biserici, zid, stilmoldovenesc, la putinivreme, varidica cdteva se in vietuitoarelor, Numdrul lulsfdnt. in vestite ajungdnd monahal cu specific manufacturiere ute, atelierele Moldovd. lntreaga ai pelerini, 9ioameni seamd vre- fmprejurimi: de dar a atras Mdndstirea numerogi adesea. Mdndstirea cercetand Enescu lorga Sf0ntu Nicolae 9i George Eminescu, Mihai mll, MiDomnesc ale Aici de 9i obgtea la Agafton. s-aucdlugirit treimdtugi poetului Nicolae Botogani stardi a Popeuli, fiind luragcu, chiar ele, una haiEminescu, dintre 0limpiada chiliile (9km) insdmdndstirea, nu Decretul agezemantului. 410/1959 vacrufa de un sd ajungind adiposteascdcdmin bdtrinicu handicap. aiesteia in (chilii proprietifile Siterenuri) 1995, in , Reinfiintati 1991gi-adobdndit in alti intr-o locafie. de cdminului bdtrdni mutarea s-a in lar 1g99 reugit cu la biserica hramul de lucrdri restaurare loc ani Ultlmii auavut ample gi veche. Duhului Pogordrea Sftnt,cdt labiserica ispe monumentelor este Agafton inscrisd lista Mandstirea 2004, Din Boto$an:. din hrice judetul

Balg Ministirea
viatd 6 vletuitori, deobgte Treime Sfdnta llram: 71 60, com. Adresa: Frumu$c4 71 lud'Botogani la I forestierkmpdnd mdndstire Hadeu-Parcovaci apoi Acces: fi km), drum "E) 26'50'46.51 4.77"N, (GPS: 47'28'1 50824 +407561 Contact lsidor thr4 protos. Bucdtariu;

Balg Grigorie 1766, cdnd in se mdndstirii plaseazi anul lnceputurile pe iar a ars, in 1819 loaceasta ulterior de aici a ridicat o biserica lemn. o zidescbisericd sturdza ursacheLascdr Evghenia ei 9i cul schimonahia pdnd demaici in 1870, camandstire gi Functioneazd depiatrd cdrdmidd. loc av6nd o primiresturain 1945, se este cdnd inc-trisi. varedeschide inchisd. sdfiedinnou ca 41 959 insd re, Decretul0/1 vaface mdnestirea pentru multivrevaramdne mdnastirii biserica istoric, monument Degi in imprejurimi: me paragini. de Lacu ample demardndu-se lucrdri reshura- . Mdndstirea dupd redeschisd 1990, Este jud. com. agezimantului Deleni, la sfinfirea un corp se re.Totacum vaconstrui nou dechilii. (4km) Botogdneanul' PS de 1996 cdtre Galinic s-afdcutin

Minf,stlfga GO$Ula / vielrrrtort, vtetartrrolr$ki

Hram: Sf0ntul Nlcolao lorarh jud. /'l Adresa: Co$ula, Copdldu,/063, tsoto$anl sat com. (3 (cca'16 apol DN Botogani-Buda km), dreapta Co$ulakm) DJ, Acces: 28B (GPS: 47'37'1 9.96'N, 26'46'35,59"E) +40231552488 Staretprotos. Calinic Chirvase; Contactr

lui Rareg, cdt de Ctitoritdin in timpul 1535, domniei Petru re marele vistiernic Mateiag.secolele in XVll-XVlll, a$ezamantu prezenta important la centru duhovnicesc cultural, Arhive un $i pistrdndu-se sute documente provenind d Nalionale cdteva de pa pdrdsit, in locagul cult de devenind bisericd aici. 1908 fost a zid Reinfiintatd in 1991. s-au stdretia, rohiald. Ulterior renovat 2 corp deincintd cdrdmidd, din clddirea arhondaricului;construit s-au gi gospodere$ti. Ansamblul Mdndstirii este Cogula inclu dechilii anexele pelista monumentelor dinBotogani. istorice

Ministirea Gozancea
rt$alle,i 6 vietuitori, deob$te viatd .lcoanu
Itlg.ltlilt$fiiiffiEfl:

ffi ffifr i :, Adresa: Sulita, 7370, Botogani Ei#ii iiiliiiii jud. 71 com. .e1ffi#11,$ffi;{.l DN29DBotosani-$iligcani DJ297Bldndegti-Suli{a apoi (1 km), (1 km), se 1 Accesi 5
rltlill$Eit;lrinieE; 47"41 26"57'54.79'q urmeazd indicatorul, (GPS: '20.36'N, 6 km;

Hram: Adormirea Domnului, Tdmdduirii Maicii lzvorul

rr,uwan 20 Contact +407431 898; 7l Cazare: locuri Staretierom. Cleopa Strdchinaru; in#ffi;ii;ttu,-, pe vor bi ln 1656, pustnici fei meleaguri indlp0 micd shbiliti aceste ei rtug6ciHnflsr; va lr Paharnicul Balg, anului 1684, ridica sericd lemn. de Constantin injurul lmh;iffina.::,,tot mult in locul Cozancea bisericd, dinlemn, maiincdpdtoare, cele o noud ffiltjtil:F{4icjl,., eArs,: dintdi. :SCImnulul;#l fiind de Biserica actuald, zid, de datezd 1732, construiti Vas din *# ifliii,:, leBal$. protos. Florea, d in in Elisei ajubt Schitul inchis 1960. 1983, este pevieme.lde speg$ patriarh Romdniei), redeschide incepd schitul. Mitropolitul (viitor Justin al 2 corpuri dt cu1990, Cozancea statut mdnistire, construiesc capdtd de se imprejurimi: pictAndu-se gibiserica. chilii, agheasmatar, un ridicat ' Paraclisul ( la Marele Paisie a ca le pr.Paisie Olaru duhovnic Olaru vietuit Cozancea,pustnic n 1930 printre perioaddtimp, Cleopa numdrdndu-se ucenicii pr, llie se lungd de vreme 3 ani. de Ministirea Gufanda
Hram: Sfdnta Treime 71 51 Adresa: Guranda, Dumegti,71 , jud.Botogani sat com. (cca Acces: 29D DN Botogani-Trugegti km)-Guranda apoi face 32 C/km), se stdnga, la urmdnd indicatorul parcurgkmpdnd mdndstire 2 9ise (GPS: 47"47'1.05'N, 27'3'9.07'E) +40231578Q22: B Staretd: stavrofora Gabriela Turiceanu; Gontact Cazare: locuri

24vietuitoare,viatadeob$te

mprejurimi: , Mdndstirea

Vologin intemeiatd dupd imediat rdzboi,1945, maica in de Teodora gistareld agezdmdntului, memoriei inchinat eroilor neamul care fost a a publice reugit ridicarea biserici, Decr Cuajutorul colecte unei s-a unei in existenfa mdndstirii: 196 in tul 410/1 a avuturmdri 959 semnificative fiind vietuitoareleaiciaufostalungate cdte a$ezemantul ir de una una, tot Dupd maicd totalitate distrus. Revolulia 1989, din aceeagi Teodora, dir provenite mdndstir sd din fonduri dintr-o colectd, reugit ridice nou a

uorovol tenasuroa
vlald obgkr Jvlalultorl, drt krarr lzvorul Sfdnlrrlul lJotorAtorul, Tdmdduirll lnm: Na$terea Botogani, sat corn. ldrcsa: Gorovei, Vdculogtl,717446,Jud. 0PVdrfu

ilmpulut

(31km), stdnga 29A DN (spre 298 boee:DN Boto$ani-Dorohoi apoi la sau DL 1 cca11 km,apoi stdnga500mpdnd mdndstire; DN Eucsava) (23 (spre dupd kmDLdreapta 5 Cdmpului km), Suceava Dorohoi)-V6rfu EOA (GPS: 26'20'51.21'E) m la 1600 pAnd mdndstire; 47"52'40.24'N, +4Q744537148 Teofil Contact l[ret: protos. Timi$ag;

Dnagomima, mdnistid trecut mo$ieMdndstirii erain o a actualei Locul mod Aici au avea aceasta o gospoderie. monahii descoperitin minu[|nds in o de loan a ndo icoaneSfdntului Botezitorulauridicat bisericd lemn $i vechi, ia o alti inanii nll174}-1742. 1859-1866, bisericdloculcelei purgi A mai Nicolae fiindpictaE, tiiziu,in frescd. doua Sfdntul lnd hramul fiind din este a Gorovei dezid$idateazd 1834, construbbertci Mdnistirii is-a Jora. Lemnea l[ dearhimandrifiiVihlie giMacarie Acesteia addugat gio pridvor, i s-au in vegmOntar turldpepronaos.anii1984-1985 h 1896 (viitor in . Teoctist Patiah Romdniei). lmprejurimlr al de llcutrepar4ii citre Mifopolittl memoria Cam de Se se a 1001 fostconsolidate prezent afldinfaza pictare. afldin George $iin Enescu, un corp oonstru{ie nou dechilii. Enes com. George

Sfintulloandela Neamf Schitul


viatd 2 vletuitori, deobste Boto$ani 717211,iud. Adresa: satAlba, Hudegti, com. loan Sfdntul delaNeamt; lfram: (spre din spre apoi DN Dorohoi Darabani) - Hudegti, DLstdnga Alba, Alba Acces: 29A (GPS: 26"27'8.54'E) la 48'10'5.86"N, 5 lncd kmpdnd schit; Hobincu; +40231537148 ierom. Contact Egumen: Rafael

r Casa memoria Mihai Eminescu lpote$i

Pdnd din in la credinciogilorzond. in prezent lnfiintat 1992, inifiativa Se in monahald2chilii. afld construcfie cu ridicat biserhutdocasd o &au $i gi Gorovei. Aparline Mdnistirea de bisericduncorp chilii. de noua

Ministirea $tiubieni
viaF Evietuitori, deob$te (paraclis) Maicii Treime, Punerearacld Brdului Domnului in a Sfdnta Hram: jud. 717390, Botogani com. Adresa: $tiubieni, (34km), DJ (7 in lcces:DN29Botogani-Sdveni apoi 292dreapta, $tiubieni km), incd spre cu din localitate, intersectiaindicator mdndstire 1 km (GPS: 26'51'1 47'58'23.80"N, 9.01'E) +407408821 80 Sandu; Melchisedec Contact 8brefiprotos. (iarna) locuri 12 Cazare:30 (vara), locuri

in 1996, cu a Piatra temelie Mindstirii a de $tiubienifostpusd anul gi pe al Daniel, atunci Mitropolit MoldoveiBuPF Patriarh blnecuvdntarea la Ploiegteanu, dati profesor Fala acea Varlaam ctitori covinei, fiindPS Dimii. ridicat o Mihai Ana S-a din de cultatea Teologie lagi, familia 9i 9i paraclisul gitrapeza. anul 2000 ln un de care clddire cuprinde corp chilii, pe mare, hramul cu biserica locul care urmeaze seridice sd sfintit B-a Treime. Sf6nk

Mf, nfistlrea Slh[strla Uoronol

vlat.l 12vlotultorl, rktubt;kr (9 Hram: Vestire, Buna Sl0ntul 0nulrl0 suptnrrrbrlu) Boto$anl Adresa: Vorona,717475, c0m. iud, (cca 4 km, DJ Vorona 15km), Acces: 2BB DN Boto$ani apoi 208C, (GPS: 7.88'N, 26'41'39.46' la apoi kmpAnd mdndstire; 47"33'1 6 Ghedeon Hulana$u Staretprotos. Contact +40231 588577 : http:/isihastriavoronei.mmb.ro Cazare: locuri 36

.Rlo?gHraclaqur Zidirea Voronei, a unui decilugd ctitorie grup bisericii laSihistria de : ,strnHe moa$te"qleti indemnul in s-a Mihail Sturdza, ?nceput la fostului domnitor Moldovei al lStOtl;O1ufle, . anul Vla Tn de 1875. Picturafostexecutatestilneobizantinschimonahul a Fet$rinigrtiC{r dimir paraclisul hramul ; '. Mar cu Sfdntul Machidon.1940 construit in s-a ociattahfamutibr; , Mucenic clopotn chilii stdrefia, Mina, aniiurmAtori cledit noi, iarin s-au i drisfiinrirlllh.'
iiiftld$tlrs,rsf*ffi prdodsnm$ , I

in llie Proroc la 300m demdndstire,intersec troildcu hramul Sfdntul gi Vorona 0neaga. Lucrdri reparafie al de drumurilor localitdtile dintre 9i la mai dupi1990, 1991 ridicatd in este s-au teimbundtd{iri realizat ales Catapeteasma gi gilcoana casa Ghe Maicii intre s-a rang mdndstire. 1993 1997 construit Sfantului de Domnului cu noud. clopotnita deon, afldin Se constructie Pruncul MAnd de Paisie Velicikov contemporan cuSfdntul SfintulGuvios Onufiie, (eprezenkre Voronei, staref Md fiind al 25 delaNeam!,sihdstrit deaniinpddurile a unicdin din lard 0rtodo in A fost de ndstirii Vorona anii1777-1779, canonizat Biserica mdndstiii biserica gi la afldndu-se mormdntulsfintele moa$te sale Romdnd anul2005, in in suntinscilse Patrimoniul Nalional. Mdndstirea Voronei. Sihdstria primul demdndstirefrate gi-a Pa an ca LaSihdstria Voronei petrecut lmprejurimi: triarhul Teoctist Ardpagu. . Pe$tera Siha$trilor,
peunde trecut au mai mulfi sihagtri, intre $i care (la Cuv. Onufrie 2 km 3 viefuitori, deob$te viald demdndstire) r Mdndstirea Vorona Hram: Acooerdmdntul Domnului Maicii jud, (2,5 717101, Botogani km) Adresa: Oneaga, Cristegti, sat com. pe Sihdstria Voronei DJ208H Acces: kmdelaMdndstirea 3 (GPS: 47'34'41.59'N, 26"42'38.68"E) Bahnd Egumen: ierom. Teodosie

pictura. 410/1959, rdmd inchisd urma in Decretului $i s-arestaurat o*O**l" pdnd o in 1984 construcliile degraddndu-se. s-aamplasa 3oo do" astfel in 1968, ,natelt rn

0neaga Schitul

in locu Neculai Cristescu, Afost indltat anul 780 cdtre in 1 de clucerul (prob Mdndstirii infiintdrii numit localnici ladata acestuiaDealul de timp). mai dispdrutintre Dup monastic vechi, bildatoritd a$ezdmdnt unui din a in 1863, secularizarea mdndstiregti, biserica lemn schitu averilor jud. in satul unde reasamblatd Vdndtori, Botogani, e a fostdemontatd $i pddurii, locul pe rd schitului, mir, mijlocul in fost folositd bisericd ca de Masd unmic cimitir. mdndnd Sfdnta si doar Nou Voronei. in aparfine Mdndstirea de Sihdstria Reinfiinlat 1994, ur in S-au construit Oneaga sfinlitd 1999. mai a fost bisericd a Schitului trapeza, gospoddreasci. anexa mic dechilii, corp

ropauF uomnoscr Nlcolao llna8uroa 5ranrul


vlalil obiilo Evlolrrltul, rkr Adresa: $tefan Dottrnulul; str. Acoprtrilrrrlltrlttl Muk;ll Nicolae, hm: StAntut gerii Acces: 710022,Jud. Boto$anl; inapropierea nr. Maro, 41,BotoSani, Fl 26'38'47.74'E) B.z9'N, 47'45'1 EPSr +40231534584 loan Contact hrct: arhim. Harpa;

in cel de a Blsericafostctitoritd domnitorul $tefan Mare pe o ei de in cabisericd mir. 1751 seama s-ainfiinlat ma1196, din construindu-se ziddeincintd pia$i un ilrtlre decdlugdri, la de locagul Dupisecularizare, a revenit statutul bisericd !1. giin Biserieste in lf mlr. timpsedeterioreazd 1897 inchis6. din in fiind salvatd, restaurati anii1899-1906, initiativa este il ia iPS al lstorice. Monumentelor in 1991 Daniel Moldoveidehmlsiunii cu incepdnd anul o care reinfiinfirii agezdmdntului,primegteobgte llzla pe monumentelor cu istorice mdndstirii inclus lista afost Ansamblul t996. (monumentarhitecturdin molstil de Nicolae Biserica Sfdntul I oblective: pu$nele constructii (reprezentdnddintre una turnul-clopotnifi dovenesc) $i s-a Dupd gen lui cel din acest pdstrate vremea $tefan Mare). reinfiinfare do Maicii cu in de biserici, formd navd, hramulAcoperdmdntul o noud rldlcat corpul de Incinta $i Domnului. cuprindeasemenea dechilii stdr4ia'

Vorona Ministirea
viafd 40vletuitoare, deobgte Maicii Adormirea Domnului, Maicii Na$terea Domnului, Hnrm: lerarh Sf0ntul Nicolae jud. com. Adresa; Uorona,717475,Boto$ani (cca apoi Vorona 15 km), 2 km 4 DJ DN Acces: 288Boto$anikm,apoi 208C p0nd mdndstire; 47"34'49.83'N, (GPS: 26'39'52.92"0 la +40231 588521 Contact Teofana Scdntei; stavrofora Stardd: locuri (, Cazare:100

care . =i', Chiliain a pFtffi#ffi..o.l9 s; ffin{sllr*$f.:.S14,,. 18.$1,w,,ntm uci$tfi, vieluit cafrate incd Voronei dinse- demdndstire, in unui existenla schit Poiana Tradrtia aminte$te in paharnicul o Panaite ctitoregte anii1929-1931, lordache in 1793-1803 al colul )0/l-lea. anii Teoctist Rafail Patriarhul Arhimandritul Maicii de cu blsericd zid, hramulAdormirea Domnului. Ardpagu, ute piatrd, hramul Domnului, Maicii Nagterea cu de in o lnalti, 1835, bisericd pdstratd Vorona la pe Nicolae. mai camuzeu, Va ca o larin anulurmdtor, alta,avdnd ocrotitor Sfdntul aici gi sec' chilii. o clopotnildcdteva Lainceputul al amplasdndu-se de construi, asemenea, o gi ridicdndu-se, comemorativ biserici laincintd, placd la doud fdcut reparafiicele fr-leas-au Du- in2005. afost 1959-1 mdndstirea inchisd' 968 in noi btodaE, edificii. perioada giconsolidare. S-au pdredeschidere realizat lucrdri reparafie de noi s-au pentru prima oard lmprejurimi: 982 in trei construit clidirinoi, anii1980-1 afostpictatd, . Mdndstirea Domnului. Maicii cu 200 biserica hramulAdormirea dupd deani, pdstreazd Voronei deicoane Sihdstria o colectie se in are Mdndstirea unmuzeu, care Co$ula precum patrimoniulcarte r Mdndstirea de bisericeqti, cd(i vechi, decultgiobiecte 9i judefului Botogani. al veche Maicii Adormirea Biserica Vorona, cuprinzdnd Mdndstirii Ansamblul pe gospoddregti,inclus este stirefia, Domnului(1793), chiliile anexe 9i5

Mln[stlrea Zoeln

10 vlotultorl, deobgto vlafd Hram: Adormlrea Domnulul, ldmddulrll Malcll lzvorul slDumlnlca (blserlca lanoua RomAnl de locatle) Sfintllor jud, 71 Adresa: Bdlugeni,7025, Botoganl com. Acces: 288Boto$ani sud-est, 13kmramifica{ie DN spre dupd stfinga 400m;(GPS: 47"39'20.79'N, 26'46'10.28'E) Teodosie Plegca Staretprotos. +40231516333 Contact

Efdi:lsrd

mprejurimi: Cogula 'Mdndstirea 4 km) r Mdnistirea Vorona cca20 km) 'Mdndstirea iihdstria Voronei r Mdnistirea Sfdntul {icolae Domnesc, Boto$ani ']opduti,

ridicatd Tudorac A functionat caschit, inifial avand bisericd o de mai din din Basotd 1779, inlocuia alta, veche, lemn, 174 in care o ir rectitoritd Desfiintat1864. 1991 varedeschideministire, in ln se ca pafte staretul prin mare Firmilian Ciobanu, osteneala seridic cdruia de in clopotnip cateva ane biserica (sfinfitd 1993), corp chilii, noud un de $i a$ezeman xe.in urma alunecdrilorteren auafectat de care edificiile pe ir mdndstiregtiunplatou apropiere ridicarea biserici unei din s-adecis piatra temelie noului decul loca$ 25aprilie iPS 2006 Danielsfinfit a de a gi ln 2007 demarat lucrdrile bisericdlacorpul chilii. la de s-au Biserica lemn, hramul Adormirea Domnului, laZo Maicii de de cu pe 2004 lista monumentelor dinjudel istorice sinfigureazd anul din Bologani.

ilafla$ursa Agupra
vlitlit tkt Blbvktttrlkraro, liltro Arhanglroll til(irrvrlll Mlhiril llnm:Sllnlll com. Agapia, 61/010, Noarrrl ld;ora: lud. la Tdrgu-Neamf, p6nd mdndstire 9 km Ioos: dln pPti; 26'1 47'9'59,79'N, 4'7.85'E) 0limpiada Chiriac lhr{i: stavrofora lontact+40233244736

Traditia menfiune documentard a menestirii dateud 1437. din Prlma gunecdafostridicatd apropierea mai in vetre alcd- ll|bagtei:offifibu unei vechi monahale, de Agapie. Acesta impreund ucenicii au mo,aF'tela:rriai sdi de cu se Fl nume leage sihastrul rnilltrt:$'ftlir.i. .Prima de care tfrrziu fostdistrusd. bisericd a o de tldlcat bisericd lemn, mai imane,rd.of,tosie pare afostconstruitd Petru giElena Doamna, re0nfiind Rareg cd de tldse ieoana rnlnunfi .de frecventezond, ,Maicii&mfiufui. in Din alunecdrilorteren de noltidePetru $chiopu. pricina jurul maiin in unei biserici vale, cdlugdriidecis au construirea noi la1600 Noua Mdndstirea deastdzi. mdndstire Agapia a fost Devizut: se cireia vadezvolta . Mdndstir domnitorului Muzeul Gavriil fratele Construitdintrel642 dehatmanul Coci, Si16t14 Agapia: broderii, lstoria mdndstirii una covoare, a fost Lupu. a obgte Vaslle in 1803 devenit demaici. manuscr jafuri, incen- cd(ivechi, numeroase zbuciumatd, cunoscdnd distrugeri, pustiiri, foarte obiecte Te- decultetc. finalizdndu-se in 2009, de ori, dll,Afostrestauratd maimulte ultima groase, triconc, o singurd. Mormdntul plan brutd, zidurile cu bisericii piatrd e din mella lrineu proscomidiarul, giun 1858 diaconiconul Mitropolitului s-au turld.lntre gi1862 addugat pic- Mihdlcescu prldvor. icoana hramului, (1 admira Deasupra delaintrare poate ugii se 874-1 948) pictura Tot muraldin bizantin,o Mormdntul stil Grigorescu.luiiiapa(ine ta6deNicolae protos mai romdneascd. Mdndstirea areun Nicodim cu combinat celneoclasiccuarta Ai Mdnditd paraclishramul precum doud Nagterea Domnului, gialte biserici:(1 Maicii cu 889-1 975) memoriald (sec. (cea Maicii loan Sfdntul Bogoslovul mai o Casa Adormirea Domnului X\tlll)Si Vlahutd pentru Sfdnta fete Tot Teologic Monahal Cu- Alexandru veche). aiciseafldSeminarul Parascheva. incintei in afara mdnistiregti peste decase existd 100 vloasd l.L. De-a George monahiilor. lungultimpuluiaulaAgapia: Cogbuc, creat ale Duil irescu etc. Calistrat Caragiale, fi ogag, iuZamf SChitUl Agapia UeChe viatd 46 vietuitoare, ob$te de

laFatd Schimbarea Hram: 61 0, sat Agapia, Agapia, 701 jud.Neaml Adresa: Mdndstirea com. 9 km la Agapia, deaici din Acces: Tdrgu-Neamf, p6nd Mdndstirea 9i la 2 kmNpdnd schit (GPS: 0'49.39"N, 3'3.96'E) 47'1 26'1 monahia Fanuria Hordtdu; +40730146948 Contact Egumeni:

Pe Este dintre maivechi asezdri monastice Moldova. lodin una cele Veche in )ff Agapie ridicat sec. o La Agapia mai sihdstrii a cdlugdrului s-au culunei vechi s-au nevoit Cuviosu gi XVI o de din chilii. bisericd lemn cdteva in sec. s-aconstruitbisericd Agapie Sihastrul, gi piatrd, Din Rareg pedoamna Elena. cauza de- Cuviosul avdndu-i pePetru ctitori Eufrosin loc refaceri.1680 in biseri- Sihastrul, alunecdriteren avut numeroase de au SfAntul selor SfAntul Doamna, domnitorului GheorgheRafail, de sotia caafostreconstruitdAnastasia primind laFa!d. 1 gi s-a hramul Schimbarea lntre 990 1994 ridicat Partenie. Duca, pe Turnul-clo-Aiciapetrecut locag, mare, lemn, temelie beton mai de armat. unnou din nai potnifd construit piatrd. Agapia Veche unadevdrat centru nuffianipictorul de este din este

M0ndstlrea Almag

vlalii / vkrttrllorl, dortrsltr Hram: Duminica Sllntllor Tuturor jud. Adresa: G6rcina, com. 617200, Neanrf pc peDN1 Acces: Piatra-Neaml 5, spre T6rgu-Neam{, deGdrcina, laN din pdnd (GPS: DC146 inValea Alma$ului; 47'0'46.55'N, 26'19'47.35"E Nitd; +40233209397 Staretarhim. Laurenliu Gontact

mdndstiri familia Vasile Maria Alma$, in care Ctitorii acestei sunt si F$#,#FfWg : Nicolae. Fiin 1659 construit paraclis lemn hramulSfdntul de cu au un E9, ilIifiunii;l$0
sfihteF, ila;;;:::

Ecaterina Cantacuzino so distrus tdtari, fostrefdcut doamna de a de pdnd pdris lordache, functionat in 1821, cdnd fost a spdtarului a lia 9i Actuala in logofdtului avdn Balg, bisericd ridicatd 1821 tamilia a fost de Tuturor Tot hramul Duminica Sfin{ilor. in acelandevine obgte maic de Biserica construite piatrd, formd cruce, treiturle. in Cata este din de cu peteasmamobilierul lucrate lemn megteri in urma gi in locali. De sunt de 410/1959, maicile fost A cretului au alungate schitulfost a inchis. fos $i redeschis1987, adusi in fiind monahi. 1990 in mdndstire. intr devine 1988 1995 biserica picteazd. se Si viard Ministifea BisefiCani 8vieruitori, ob$te de
Hram: Vestire Buna jud. Adresa: Scdricica,7509, Neam{ 61 sat gos. Vde Acces: Piatra-NeamfBicu,l2km laPiatra-Neamt Bicaz, stdnga spre apoi (GPS: .1 Bisericani; 46'57'30.1 26'14'21B'D 1'N, spre sanatoriul protos. +40233241721 Starefi Serafim Mihali; Contact

losif, Este in de unui de di ctitoritd1498 cdlugdrul pelocul schit lemn (1517-1527)fi celcar vremea luiAlexandru Bun. va cel $tefdnild-Vodd prima in Biserica dinpiatrd, este a ridicat bisericd ziddelaBisericani. de :t,. iq,=4,,88ts:, triconc, doue plan gi centrald, Deasu lateraleuna a altarului. cu abside #fififfiiiic ,il; pronaosuluiafleturnul pdtratd. Pardose masiv, formd in se clopotnitei, :sFidilDglll:id|r' laeste piatrd. gi Biserica zugrdvitd pepandantivii bolfilor pe din este doar ;; ,Steiaf r ri i :j r rr contrastdndsobrie cu calotd. Catapeteasma bogat este ornamentatd, printr-o Aici nevoit, la s-a in teaicoanelor. impdrdtegtiremarcd Ugile se sculpturd aparte ar inceputul al sec. gi in sec. se Dup ta moldoveneascd. XIX ridicd chiliile, stdrelia paraclisul. Ml-lea,Sf.Chiriac secularizarea mdndstiregti1863, mdndstirearuineaze, ia averilor din se deIaBisericani penitenciar. 905este in 1 transformatd in sanatoriu. lntre mai tdziudevine (f 1660). gi gi 1924 1930 restauratd, este ajungdnd laforma aspectul azi. de

Mdndstirea Bodegti
10 vieluitori, deobste viald Hram: Vasile Sfdntul Varlaam, Mitropolitul Moldovei SfAntul celMare, jud. Acces: 15Cspre DN Tdrgu-Neam{, 24km Adresa: Bodegti,7070, Neamf; com. 61 pAnd com. in Bode$ti 47 1'4.47' 26" 2.7 D N, 25' 6' ; (GPS: " protos. leronim Andrescu; +40754677480; locuri Starefi Contact Cazare:30

pe in Agezdmdntul afostinfiinfat unteren donat, 1996, ofamilie de din pe Mdndstirii Bistrita; 30august a 2007 Bodegti. schit, jurisdictia Inifial sub ,llft#$fp.Ffiilqra; gi ' la de de Danielimpreun cu dfif{.: iviaffim;i fostridicat statut mdndstirea fostsfinlit PF pictati monahal Complexul cuprinde: biserica cdrdmidd, in din Mitm[lt-l;i::.;:. 12ierarhi. pentru pele paraclisulhramul Vestire, gio cledire Buna cu chiliile 6g6ui;U*ne frescd,
Efintife. i :ii

ul8lnla ilana8l|roa
vla[l obirlu vktlttlttrl, rftr 16 Makrll Adonnlrea l)otrrntrlrrl lnm: jud. rxrl sat conr. llun, ldresar Bistrlfa, Akrxarrrlrrr til /508, Neamf Piatra-Neanrl-Blcaz,VdePiatra-Neamf Bkm locss:DN15drumul 26'1 46'57'29.39"N, 7'20.76"E) IOPS: Luca +40233241 081 Contact lhret arhim. Diaconu;

Alexanin 1402 cdtre de Mdndstirea a fostridicatd anul Bistrip vremii, uneivechi dupd aratd documentele pelocul cel dru Bun, cum lui I cel a datdnd timpul PetruMugat. din de bleerici lemn $tefan Mare add- t+it4 @afn I gi La Petru Ra- di,$in'lEtryq care un Ugat turn-paraclis, semaipdstreazdastdzi. 1546 partial, in 1554 Liiar Alexandru S:tlnffiAna' tl cu a fC$ imprejmuit-o zid$ia renovat-o ." pugneanu in Mdndstirea construitestilbizantin, este a renovat-o complet. groase piatr[.In- Devizut Mdndstir inconjuratd ziduri de de are cvasipdtrati, Inclnta formd . Muzeul pe principald ridicatd treiniveluri:incdpere boltd cu semicir- Bistrifa, se o este tnarea unde pazei la nivel destinatd la pdstreazd gi la un culard parter, paftrclis primul gio camerd broderii preolegti ridicat se tumul-clopotnild de vegminte etaj. de ultlmul in partea mizdnoapte afld vechi riTot mdnistirii aflddoud voievodale icoane dinsec se case cel $tefan Mare. in incinta sculpturi De a functionat o renumiti XVI-)(Vlll, aici de cel dlcate Alexandru Bun. asemenea, precum monede, pisari intre clopotul de$i care Domneascd decopigti, gi grdmitici, a funcfionat $coald ddruit in mormintelor,afld $tefan Mare. se in bisericii, spafiul dedicat mc.rul SiXlX. interiorul cel gi voievo- Colecfia artd copiii Alexandru Bun solia Ana, dintre cel sa doi de lnmormintali icoana primul losif, cuorinde Mitropolit Moldovei Ldcustd, al Chiajna, lui$tefan sofia dului, luilisus' Mitropolitul Suce- ,,Pldngerea moldovean UrecheAnastasie, cronicar Grigore marele 9i (sec. Siicoana XVD Aici Bistrila focar Mdndstirea a constituit adevdrat deculturd. s-au ,,Maica un vei. Domnului cu PomelnicullaBistrifa.Dela Pruncul" XVI|, de Letopiseful anonin Moldoveigi al redactat (sec. re- remarcabile s-a Locurilor pdnd 1863, Sfinte in cdnd inceput 1677 fostinchinatd a opere gtaurareaMindstirea grele. reinfiinpti deartd. gi in ei. a cungscutperioade Este 1990.

Daniil Cueidiu Guvio$ul Sihastrul, $chitul


viatd 4vietuitori, deobgte Cuviosul Sihastrul Daniil Hram: jud, sat com. 617202, Neamf Adresa: Cuejdiu, Gdrcina, la numit apoi Acces: loc. din Gdrcina, Npdnd locul 6 km liganca, 1 kmVpe (GPS: 26'1 forestier; 46'59'39.48'N, 6'2.48'D drum ierom. Macovei; Contact +40721359169 Egumen: lrinarh

pe Poiana Pdrului, masivul lingi MunEste ridicatin 1998 dealul anul Apa{ine Mdndstirea Bistrita. Biserica construitd lemn. din de este celul.

Hangu Pahomie Mare, Guviosul cel Schitul


viatd 2vietuitori, deob$te Pahomie Mare Acoperdmdntul Domnului, Maicii Cuviosul cel Hram: jud. Adresar Hangu, 7240, Neaml com. 61 Largului,12 kmdecom. la Hangu Acces: Bicaz-Poiana $os. "N, 47'4'0.41 26"2'29.86'D IGPS: Egumen: lustin ierom. Mdzdrianu

iar in 1 Paraclisul dinlemn, chiliile piatrd este din S-a infiinfat anul 999. Bistrila. Apartine Mdndstirea de faza suntin definalizare.

PaFndoh ilOaml, Gapga-Erc scnrulGuvlosul


5 vletultorl, deob$te vlald

Trelme, Paisle HramSfflnta Cuvlosul delaNeanrf Acces: Platra-NeamfBlcaz, orag Bicaz, cartlo Adresa: Bicaz, 51 jud.Neamt; 61 00, $0s. (GPS: Capqa; 46'54'9.22'N, 7.20' 26'7' n protos. +40742959986 Egumen: Gherontie Contact Tibube;

pe Afost infiinfat anul in 1997, o colind marginea cartierului Cap h l Momentanlucreaz dinBicaz. Biserica construite c6rdmid6. este din se turnul-clopotnild. deMdndstirea Apadine Bistrita,

Schitul Draga
7 vietuitori, deob$te viatd jud. Treime; Adresa: Piatra-Neamf, Cozla, Dealul Hram: Sfinta 610252, Neamf peDealul Acces:6 dePiatra-Neamt, km Cozla (GPS: 46'57'53.09' 26" 2.06" ; Egumen: N, 22' ierom. Flavian haia Chi Q

yivlll, mogia pe Draga luat in Ddrmdnegtilor, intr-u Schitul a fiinfd sec. Biserica construitd birnedelemn, formidecruc in locretras. a fost din pridvorului. laexterior, $ilainteri Atdt cuunturn-clopotnifi deasupra c6t avea ornamente sculpturale deosebite. cuextinderea bise 0dati satului, parohiaH.ln 1992 fostmistuitd unincend caa devenit bisericd anul a de Apartine Mindstirea Bistrita. de

SChit.tlSfflnta Ana

2vieruitori,viafddeobst

gi loachimAna, loan Hozevitul Hram: Sfintii Pdrinli Sfdntul lacob jud. Adresa: Bistrifa, Alexandru Bun, 7508, Neamf cel 61 sat com. p6nd Acces: 15 drumul DN Piatra-Neamt-Bicaz,VdePiatra-Neamt la 8 km la Mdndstirea Bistrih, 4 kmNpdnd schit apoi (GPS: 46"56'54. N,26" 6'24.05"0Responsabih Teodosie 87' 1 rasofor Cure ;

infiinBt anul in 1999. Panclisul dincdrdmidd, incorpora ir S-a este pdnd nu corpul chilii, construclia afostfinalizatd in prezent. de insd Schit de Bistrita. apafline Mdndstirea

Schitul Sff,ntul Uama-Brateg llie,


5 vietuitori, deob$te viald Hram: llie Sfintul Tezviteanul jud. Adresa: Vama, Tarcdu, sat com. 617447, Neamt pe la Tarcdu, drumul forestier Brategul Unguresc Aeces: 24kmdecom. (GPS: 46"45'31.55'N, 26'10'51.51'E) Egumen: ierom. Vlasie Ganu; Contact +40745590104

Afost infiinfat anul 994, sfinfit 1997. in 1 fiind in Bisericachiliile sun $i Aparfine Mdndstirea Bistrita. dinlemn. de SChitul TifCufa 4vieiuitori,de viatd obste
Daniil AcoperdmAntul Domnului Maicii Hram: Sfdntul Sihastrul, jud. Adresa: Tdrcula, Tarcdu, 7445, Neaml sat com. 61 ldngd Tdrcufa Acces; 25kmdeTarcdu, rdul la (GPS: 46'43'23.96'N, 26'11'49.59"0; Egumen: monah Ambrozie Velea

Afost iintat anul inf in 2000. Biserica-paraclis incorporatd ul-clo intum potnild, precum chiliile construite lemn. gi Aparfine Mdnds de sunt din

uurau nanasflroa
vlllil ttltillo E vlotttlloaro, tftr Vestlro Buna ||lm; /130, Noantl Ceahldu,6l Jud. ldroa:com. Durdu in tj1 knt looc&dlnTArgu-Neamf, veslpAnd stallunea 25'55'1 7,38'E) 46'59'50.57'N, l6P$: +40233256674 Contiact Raisia hr{[: stavrofora Lungu; Sihastrul Pastoral Daniil Sf. Cultural laCentrul 'urre:

pe existent pela de schit unui a fost Mdndstirea ridicatd locul vechi ''' monahiile Ulterior, datezd documentard din1779. atestare Prima 1600. 'Si. Fqr*eqqrq{ in in de locul Viratec, lorfiindluat cdlugdri 1802. anii in Fauretras Poiana S;:iiirn66n@:; Veniamin de sfintitd Mitropolitul actuald, biserica s-a 1832-1835 construit pictat Munteie,iltrihu pridvorul, doud a Pictura Costache. bisericiifostexecutratiin etape: de pictat Pernnalitdti iarrestul bisericii' Pimen Macarie, 9iGhervasie, de hrtggS monahii de legate seamd a lui. ToniEa ucenicii CatapeteasmaMdndstirea Nicolae de lnanii1935-1937 cdtre $i Durdu: de in lucratd lemn tei poleit Mitopolitul pictate Constantinopolin 9ieste 1835 h fost la din este Turnul-clopotnifd ridicat zid,petreiniveluri, etajulintAi Veniamin C6tache, cuaur. mai incintd exis- Batuu laFata.ln Schimbarea cu $tefdnescu un lunctiondndparaclis hramul de chilii, Costache, atelier Delavrancea, casa veche 6 o clopotnild dinlemn, Veniamin mdndstire maici s-a l.L.Caragiale, de gi a plcturf detesut in covoare.1991 redevenit 9i Sadoveanu, Mihail Daniil Pastoral Sldntul Sihastrul. Cultural Centrul fhfllntat NinlaeGane.

Ripciunita Maicilor, Poiana $chitul


viata 11 vietuitoare, deob$te Maicii Acoperdmdntul Domnului Teodora laSihla, de Sfdnta Hram: jud. 61 Ceahldu,7125, Neaml com. Mresa: in Poiana al pe sud-esticCeahldului' de larorul Muntelui peversantul Acces: valea 25'58'3.90'E) 46'56'35.73'N, m; de1326 (GPS: laaltitudinea Maicilor, +40233258500 Cdliri; loanichia Contact monahia Egumeni:

cu un Maicilor schit in Durdu Mdildstirea a infiinfat Poiana ln 1997, paraclis dintr-un este Acesh alcituit de 9i Sf. hramul Teodora la Sihla. Aparfine Mdndsde din este Biserica construiti piatrd. de uncorp chilii. Dur6u. tkea

Dumbrivelele Mdnistirea
viafd 16vieluitoare, desine Petru Sfintii Maicii Nagterea Domnului, Apostoli $iPavel Hram: jud. 617073, Neamf com. sat Adresa: O$lobeni, Bode$ti, peDN1 20 spre din Acces: Piatra-Neamt Tdrgu-Neamf, 5C, km'in 0globeni .62'q .37'N, 26"24'11 47"3'47 1 dreaptakm;(GPS: +40749873696 Contact Nectaria Grddinariu; monahia Starefi:

ridicat vechi de intr-un schit lemn, i$i originea Ministirea are clopot1900 maiaddugat in s-au cdlugdri, anul cdfiva in1712de de ca gi a funclionat bisericd mir'in bwre{dei{oso comunismului in nita chiliile. perioida neatinse icoa- demFns* doar din au de 1993 lostmistuiti unincendiu, care scdpat a paraclis, hramul Nicolae, finalizat MaiiliDomru-$ Sf' cu , in agezatenoul nele, aufost care turld, cu in formd cruce, o singurd de este Biserica dincdrdmidd, in 1998. de statut mdndstire' a schitul primit sfintirii, Cu ocazia instilmoldovenesc. de mdndstiremaici. ln 2008 devenit a

Manasilrea llorala
20vlolultorl, doobgto vlald

Mdnistirea Horaifa a fostinfiinBtiin 1822, docume anul sunt ,dS itilnsnhknsr,B" Degi potrivit cdrora dateaze secolul in urma revelatii ea din ru. unei dumnez ,trtiiiiimnnuiii" , pdrintele Rosetiridicat bisericd lemn, hramul jdfiimar@ide: iegti, lrinarh a o de cu Pog : pdrintele Sfdntului Urmagul lastdrefie, Duh. sdu Ermoghen, +@{.(ffio.rx{, rdrea a ridic o noue bisericd, hramul cu Botezul Domnului. Biserica construite este di Regele al Carol piatre, bolli cdrdmidd, bizantin modelul biserici (dupd cu din in stil unei de ll-lea la afostexilat peTabor). Pictura realizatiin neobizantin. este stil Catapeteasma, lucra Mdndstirea Honita laViena, lemn in plasat aurit, unicd lume, este in amvonul afldndu-se dea pentru dezile, 75 u$ilor impdrdtegti. Complexul pentru supra mdnistiresc cuprinde mai Paracli capedeapsd cdsdtoria secretd cu deiamd Sfdntul Nicolae, tum-clopotnifiin seafleParaclisul un care Pogo ZziLambrino. rdrea Duhului Oitrei gese SfAnt corpuri chilii. muzeul de in mdnistiriise obiecte valoroase, argintiirie, gici(i vechi, icoane dintre sepot care amin o EvanghelieterecatdTnunlposfoldatAnd vremea argint, din domnitoru gialtul Constantin Brdncoveanu dinvremea gerban Cantacuz lui Vodi giun1ctoih. fiecare delzvorul in an, Tdmdduirii, loco procesiune are cl lcoana Maicii Domnului izbdvitoarea desecetd.

:#.

Hram: Pogor6rea Sfdntulul Duh Adresa: Crdcdoani, com. 617145,Jud. Neamf Acces: DN15CPiatra-NeamfTdrgu-Neamt, localitdfii din in dreptul Dobre prin Negregti giPoiana. 15kmpeDJ1564, loc. (GPSr 47"3'31.61'N, 26'16'47.32'n Stareg arhim. Pefoniu Marin; +4023324621 Conhct 0,www.honaita.m

Ministirea lloriicioara

,lqoffteftiloarcl ga$tilhtImara tradifie, Hordicioara afostinfiintati sfdrgitul )U,dinpo l!&di'Bomnului, Dupd spre sec. runca $tefan Mare. lui cel Arhim. Chiriacridicat bisericd lemn, a o din cu hramul Vestire. 1868, locul Buna ln in vechii bisericifostridicati n0 a una ud,dinpiatrd, cdtre de arhim. Ermoghen Buhug, hramul cu lzvorulTdm duirii, cdciinapropiere unizvor ape existd cu timdduitoare. 1988 Dupi gi gipictura fresci chiliile locagul fost au consolidate in finalizatd.

4 viefuitori, deobste viatd Hram: Vestire, Buna lzvorul Tdmdduirii Adresa: Crdcdoani, 45,jud.Neamt com. 61 71 Acces: drumul din nafional5CPiatra-NeamfTdrgu-Neamf, localiteili 1 in dreptul Dobren prin Negregti giPoiana,1 kmdeMdndstirea 15kmpeDJ1564, loc. la HoraiB (GPS: 447'3'9.48'N, 6''l.60'E) 26'1 Starefi ierom. Antim Gemdnar; Contact +40233246326; Cazare locuri 16

Ministirea Muntele Pietricica


7 vietuitori, deobSte viatd Hram: Schimbarea Sfdntul laFafa, Mina jud. Adresa: Versant nord-Pietricica, Piatra-Neamf,Neamt pe Acces: centrul din ora$ului, pecolind, urcd undrum de se neasfaltat 1 km (GPS: 46"55'38.00"N, 26"23'4.36'D protos. Stare$ Neofit Amariei; (vara) Contact +40744774360; Contact 0 locuri 1

pe Afostinfiinfatdschitin ca 1994, colina Piatra-Neam|, din deveni

ilanasuroa MunrolsuEln|lu
vlafil I vlotultorl, tluttltgttt lal-atd, cul 9l )lnm:Schlmbarea $tolutr Muro Sf0nt Noaml Ceahldu,617125, ldrosecom. Jud. cdtre de Ceahldu; laBicaz Lacul d0 m, la A0co8: altitudlnea1770 peMuntele (GPS: 9'E) 25"56'40.1 Rogu; 46'57'57.21'N, +40766568506 Contact Florea; Casian tllr4: protos.

vreme, in acea MoldoveiBucovinei Mitropolitul IPS ln 1992, Daniel, 9i odinioard in afldndu-se Muntele Ceahldu,apropiere Mindstirea r lnflintat mdnistiri se Prinfe ctitorii acestei astizidispdrute. sihestrii, malmulte pe MunBiserica ridicatd platoul este L6ncrinjan Elvefia. din familia ff16 necesare construcMaterialele de fiind Ceahldu, inconjuratdstdnci. tclul o in S-au A fost cu aufostaduse elicopterul. sfinlitd 1993. construit ilel Maicii Naqterea parohiald, gi unparaclis iarnd, hramul cu de chilii casi Domnului.

Gerebuc Schitul
viatd obSte 6vletuitori, de Proroc SfAntul llie Hram: 61 71 jud. com. Adrese Ceahldu, 25, Neamt 7 km Muntelui-Durdu, axial drumul la/orul Acces: (GPS: 9.08"N, 6.96'E) 25'59'1 46'59'1 protos. +407 Gontact 44706048 Munleanu; Egumen: Gherontie

insd pe nu sihisttii; secunoagte unei A fostinfiinFt locul maivechi in de de Schitul fostdistrus o avalangd,noaptea a a dahexacti infiintdrii. la refacerea schitului2 kmmai 1710 1704.ln s-ainceput a lnviereanului de o A$ezimdntul amplasament. de cuprindebisericd lemn 9i Jos vechiul Ceahldu. Muntele de chilii. cdteva Apadine M{nistirea

Stinile $chitul
viatd 3 vietuitori, deob$te Antonie Mare cel Sfdntul Hram: jud. 61 Ardelean,7065, Neaml com. Adresa: Bicazul Muntele Mdndstirii in apropierea Ceahldu, m, de la Acces: altitudinea1400 peMuntele (GPS: 25'56'20.90'E) Ceahldu; 46'56'8.44'N, locuri Vichentie Pdtatu; Cazare:4 ierom. Egumen:

Biserica in este in 1998. nou, infiintat anul relativ fiind Este schit un de Apa(ine Mdndstisunt Chiliile paraclisul dincdrdmidd. consfuclie. 9i Ceahldu. rea Muntele

Man8surea Noaml

Prima atestare documentard a mindstirii dateazd la 1210, de Pot pe vit documentelor, Mugat ridicat, locul vechi Petru a unei biserici d lemn, locag piatrd 1375. cutremurul 1471 un de la La din acestafos a distrus.anii in 1486-1 $tefan Mare, 497, cel considerand imposibild refa menestirii, cerea a ridicatnoua o bisericd,hramulindltarea cu Domnu Biserica reprezinte adevdrat arhitectural,o degan$ fru un unicat de isoane $i go.rninunirCo#a gi per musete deosebite, altaruluinaosul fostpictate ultima Absida au in fAlciiim+hirtru oada domnielui gipridvorulinch de a $tefan Mare, pronaosul cel iar ir ql:Prunoulta ; Ce picturi vremea Petru lui Rareg, straturile vechii devenind vizibile re dupd wmrqisec,vrlstaurarea anii2000. : din Biserica $io importantd este necropold, fiin aici )e vdzut: gi inmormdntafi (Pimen, voievozi, demnitari, giepiscopistarefi dar Silua , Muzeul Paisie giSilvestru, XIV; Paisie laNeam!).incinta Sf. sec. Sf. de in mdndstiriima se ) mormantul (ridicat AlexandruBun afli unturn-clopohifa de cel lainceputul XV sec. ifdntului necunoscut, cuParaclisul Vestire. Buna Mitropolitul Veniamin Costache celcare este e lescoperit in chip gia finalizat lucrdrile turnul-clopotnitd amenajat la Paraclisul Adormire ninunat 1986 in MaiciiDomnului partea nord incintei. anii1720-1730 riin de a in a fost sec. -aincepuful al dicatd biserica, hramul Gheorghe, in urma lucrdri cu Sf. care, unor de 0(-lea viefuit a la din a fost fiind in par Veamt loan Sf. lacob restaurare anii1956-1960, demolatd, reconstruitd teadeest, intre chilii. Bolnip Paraclisul loan Nou la Su Sf. cel de lozevituL cdrui $i ale ceava fost au ridicateanii in 1843-1846, fintemoa$te intregi ;eafldlaMdndstirea Perioadamaximdinflorire de a mdndstirii afostin al)Ulll-lea, sec. cdn if. Gheorghe din Sf.Paisie Uelicikovski stabilegteNeamf, se la impreund 60deuce cu tustiul Hozeva. nici,unde desfisoardintensd o activitate cdrturdreascd, traducind Filoc (tiparita Moscova1793). laNeamt /a in limba slavond la in Tot ucenicii sd vor traduce demanuscrise sute filocaliceromane$te.peste mie in Cei o de jurul cdlugdri, adunatiin starefului toate din vor faim {irileortodoxe, duce Mdndstirii Neam! celemai in indepdrtate aleRusiei, colturi Bulgariei, Ser gi biei Sf.Munte. 1794, ln marele restaurator altradiliei isihaste filocali dela Neamt la cele trece vegnice, inmormdntatbisericd. cadr fiind in in mdndstirii funcfionat gi au o gcoald caligrafi, de copigti miniaturigti, 0 $coa gi li desculptori gravori,tipografie o de Costach la fnfiintatd Veniamin if. Paisie laNeaml de peste5000 1807, aflatigiacum funcfiune)o bibliotecd detine in ce 1 de 9i gi (cele vechi, sec. deose legate volume peste demanuscrise mai 500 din XIV), 'ersonalffi teMdniisthea pentru deimporhnte cultura romdneascd. mdndstirii, Muzeul datdnd din leanf:Mitrop. pdstreazd 1916, catapeteasmaParaclisul Neamf, epitaf din Ceffiii un din -eoctist MoldoveL I al 1821cruci sculptatelemn, in cdteva icoane sec. din )Ull-)Ulll, icoa cdteva , irigoiefamblac, nepictate Nicolae de Grigorescu, obiecte cultgivegminte. indiferite de in ronicarii Eftimie, (sec. iar cinta cimitiruluiafld se Bisedca loan Sf. Bogoslovul XIX), lasub lacarie Azarie, $i solul segdsegte ei o gropnifd pdstreazd care oseminte cdlugdrilor ale car Nicodin 'atriarhul

ttloa$oi qfan*ltui nra*tete neaunoscut do la|fuarnt, capui St. $irneon oin t$unete'Utnun*i .

5/ vlgtulkrl, rhr vlul{ oht;lrr Hram: lndltarea Domrrulul Adresa: VAndtori, com. 617502,jud. Nr.larrr[ pe Acces: TArgu-Neamf, Poiana din spre Largului, DN158,11,5 peDJ155C, km. km, dreapta mdndstire spre 4,5 q (GPS: 6'8,99'N, 12'6.24' 47'1 26' Starefi arhim. Benedict Sauciuc +40233251 www. Contact 580, neamt.mmb.ro (Centrul Sf.Paisie) Cazare: locuri 150 Social

ilGnfiUl

EfAnryIo

/vletriltrill,vlatlldrttiltttltt

tj1/502' Noaml t;otrr' l\rlttt Adrora: V0ttdttxl, Aposkrll irlllrvol, lutl. llrrm:Sllnlll Neamt la4 V0tldttlrl, kmdeMdndstlrsa ltrt:ottt. NV la looca: 19knr tloll!(lrrNorrttt[, Buhdlanu Ghenadle monah (OPS: 6'1 20"1 / 47"1 6.39'N, 1'4 l 0"l);Egumen:

in Petru domnitorului $chiopul.anul in in infiinfat 1852, timpul A fost pe ln prisace ,,BranigteBohotin"' anii in intdregte o Movild leremia 1002 paraclisuncorp chilii. apar[ine Schitul de un s-au l999-2003 construit $i Neamt. doMdndstirea SOhitul CifbUna l6vieruitori,viatddeob$te
Voievod cel Binecredinciosul $tefan Mare Sf0nt 9i Hrum: jud. 61 com. Adresa: Vanatori,7502, Neamt dezimbri vizavi Rezervatia de TArgu-Neaml-Pipirig-Bistricioara, de Acces: pegos, 26'14'30.53'E) Neamf; 47"1 Vodd, 3 kmdeMdndstirea (GPS: 5'26,69'N, la Orago$ Pdduraru ierom. Egumen: Elefterie

cdzuti neamului eroilor cimitirul l6ngd in a construit,2001, Schitulfost un s-au intre Mondial. 2001 2003 construit paraclis Rdzboi lnal Doilea 9i gluncorp chilii. Neamf' de Apa(ine Mdndstirea de

Noui lcoana Schitul


viatd 13vietuitori, deob$te jud' 61 com. laFatd; Schimbarea Adresa: Vdndtori,7502' Neaml Hram: (GPS: 6'49.45"N' 47'1 Tdrgu-Neamt-Pipirig-Bistricioara; de Acces: pe$os. protos. 50 Proca; Cazare: locuri Calinic Egumen: 26'7'58.96"0;

Vechefostmuhtde a lcoana pricina Schitul de aluneciribr teren, Din alMdndsVasian, pe in 1947 amplasament. ieromonahul ecleziarh vechiul Patiarcu lacob Hozevitul, binecuvdntarea al tlriiNeamt ucenic Sf.loan $i cu noului de se Munteanu,vaocupa constru$ia a$ezemant, Nicodim hului primul ln tural la Fatd, Schimbarea devenind egumen acesttria. hramul ln Dimitrie' Sftntut cu se din nul-clopotnip,piatrd, dh unparaclis, hramul pichtiiintempera 1984depr' in noud, ridicd bisericd o 1 -1 anii 971 972se, casd existd bisericii o frumoasd apropierea ta Oe Bartolomeu Sindstria.ln Neamf. precum gianexele. de Aparfine Mdnistirea monahald, viatd ob$te SChitUl lCOana UeChe 2vietuitori,de
Antonie Mare cel SfAntul Hram: Neaml 617502,jud. com. Adresa: Vdndtori, Neamf la6 kmde Tdrgu-Neaml-Pipirig-Bistricioara,Mdndstirea Acces: pe$os. de lonescu (GPS: Egumen: Macarie ierom' 26"9'9.77'E); .89'N, 47'16'51

de DomnuluilaMdndstigi-a numele icoana Maicii dupd Schitul luat in turcilor, din de care, rea Neamt, in 1821a fostascunsd cdlugdri, calea , au Neamf. Rusu, Muntele la6 kmdeMdndsUrea Dupiunan,cdlugdrii inicoana ins-a insd la inapoi mindstire, pedrum icoana sd cercat aducd multe slujbe rugiciuni, gi din greunat nua maiputut clintitd loc.Dupd fi $i fi nepdmdnteani putut continuat de icoana umplut o strdlucire s-a $i a pe loc au cdlugdrii construit acel un minuni, acestei amintirea drumul.ln s-a pictat. locul icoana ridicat a Pe unde fostascunse mic, agheasmatar de de cu unschit, o biserici lemn uncorp chilii' $i primind Antonie cel hramul Sfdntul afost Dupd biserica reficuti, 1990

UGn|IUl l'OCfOV

I vloluttort, d6ollgtn vtnla

Hram: AoopordmAntulDomnulul Malcll Adresa: VAndtorl, com. 617502, Neamt iud. Acces: 15kmNV TArgu-Neamf, V0ndtorl,4 knrSV Mdndstirea la de in com, la de Noar (GPS: 47'14'32.08"N, 1'6.96'E) 26'1 Egumen: ierom. Ambrozie Ghinescu; Contact +40745388774

A fostridicat anul 714decdtre Pahomie Gledin in 1 (monah Sf. de t Neamf, mai episcopRomanului) iar apoi al ucenicii Biserica di sdi. este $i pe bdrne lemn, temelie piatrd, plan de de in treflat, 1847 s-au ln i addug gi chilii unparaclis, in 1993 mai iar s-a construit o case cateva cu chil LaPocrov pdstreaze se obiecte cultvechi, de icoane, cenidecul cruci, Apa(ine Mdnistirea de Neamf.
3 vie{uitori, deob$te viati

Schitul gi Sfinfii impnrafi Conshntin Elena, Biicen

giElena Hram: Sfifiii lmpdrafi Constantin jud. Adresa: Bdiceni, Todiregti, sat com. 707505, lagi pe Acces: Tdrgu-Frumos Cucuteni,DJ280B,km,stdnga Cucuteni, din spre 9 in dreapt in Bdrbdtegti, (GPS: 5 km; 47'17'6.11"N, 26"53'31,49"0 Egumen: ierom. Galaction Suharu; Contact +402327 117 +402327 022 17 ; 17

Dateazd sec. XV-lea, reinfiinptin Este din al S-a 1998. compus dintr gi bisericd cdrdmidduncorp chilii. din de Apa(ine Mdndstirea de Neam
Hram: Sfdntul celNou laSuceava loan de Adresa: Vdndtori, com. 617502,jud. Neamt Acces: pegos. de Tdrgu-Neaml-Pipirig.Bistricioara Mdndstirea iar seajunge la Neamf, (GPS: deaici 400m pdnd schit; 47"16'13.52'N, incd la 26"12'14.26'q protos. Egumen: Melchisedec Romcea

Schitul Sff,ntul loan cel Nou 4vietuit.ri, de viara 'b$te

gi gisub Bolnip Paraclisul loan Nou, Sfdntul cel cunoscute numele ,,B serica prin bdtrdnilor",fost au ridicate 1843 1846, osteneala intre shre Si lmprejurimi: . Muzeul Neonil Neamlului, cascop giingrijirea al avand adipostirea monahi memorial fului gi Mihail Sadoveanu vdrstnici bolnavi. Paraclisul formd navd, o absidd g are de cu rdsdritean (Casa memoriald turli cumai multe ferestre. fdcut S-au reparalii importante1863. in Apa Visarion Puiu) Neamt. linedeMdndstirea SChitUl VOvidenia 10 viefuitori, obste viaB de
Hram: IntrareaBisericd in a Maicii Domnului, Spiridon Sfdntul Adresa: Vdndtori, com, 617502,jud. Neam{ Acces: 15 kmNV TArgu-Neam{, Vdndtori la de in com. (GPS: 47"15' 22.48"N, 2'27,96"0 26'1 Egumen: arhim. Mihail Daniliuc; Contact +40233251874

Afostinfiinlatin IUlldefamilia sec. banului Gosan, a ridicat bicare o Devfuut: r lzvorul de Tdmrlduirii sericd lemn, stabilindu-i hramul Sfdntul Spiridon.ln episcopul 1749 loa - cuapd sulfuroasd nichie Romanului, ucenicise o vreme, consfruiin aces al care aici va locul terapeutice teia altd Sicaliteil o bisericd lemn, hnamul de cu Intrarea Domnuluiin Maicii Biseric (500 Sespune m). (Vovidenia). 1849-1857 construit ln anii s-a actuala biserici, piatrd, din in cdinsugi cel $tefan plan stilrusesc, treflat, cinci cu turle. Picturafostrealizatdtemper a in l\4areluat din a apd lntre 9989i1999s-aadeugat nou dechilii, etaj. 1 un corp cu Apa(ine acest pentru izvor de lratament. Mdndstirea Neamt.

NOGI|II

vllll0 0t)tt10 l4 vllrilltrl, (10

pe po Roznov, spre dlnBacdu Platru-NuuttttDN15,46 km,stAngain l4 Nechit km spre 26'23'39.47"E) 1.05"N, 46"46'1 50 422i +40233297 Cazare: locuri Contactt Grigore; Zenovie arhlm.

lillrrtll krI Mrtrlrtttlr:l /otrovltt /tttxrvltt Sohlmbaroa i(r'1, $l (i cotn. satNootrlt, l3otluiill,| /(ltl/, jtttl.Noutnl

pe de o loc care constucfie a exisht acest afost bisericufdlemn Prlma DoNechit"' de sub cunoscute numele ,,Schitul Nicolae, Sfdntul hnamul pdrdului pe in Nechit anii ]afiiaiTul$,$ihf;: bisericii valea existenF mentioneaze pdnd cindpe in sec. {unge ruind, in 1864, k -1419. inceputul XIX in chilii. 0 ridicat dinzid, dopohip citeva una s-au biserici vechii 9i Co rt il", ' ' s-a lntre in fiindredeschis1972. 1976 1979 ree schitul desfiinFt, 9i pune Tradilia pe MuceniciZenovie cu un s-au biserica, construit paraclis hramulSfinfii seama Chiriac Cuv. este Biserica dinpiatrS cd- delaTuldu, cuunparaclis. $i Zenoviauntum-clopohiti $i gi frumos oma- viefuitorvreme rotunjite cuoturld laterale treflat, abside cu in plan Ia o patru care descoperire maicuprinde clddiri, audestina- Nechit, monahal Aoezdmdntul celor iwoare trei gospodere$ti Pelerinul. 9iCasa $i S dechilii anexe

ffi 0 .

ffi;il'

SChitul BOflegti

viatd obete 8viefuitori,de

tdmdduitoare din mdndstiii. aprDierea

617086' com. sat Mina; Mare hfrm:Santut Mucenic Adresa: Mastacdn, Borleqti, pdndla pe$os. Bacdu apoi Roznov, dreapta Acces: Piatra-Neamf, spre din Heamt; lUd, pdnd pietruit' la 2 dintre ultimii kmdrum De la folnd Borlegti. aici5 kmdreapta, care rmlndstire; 46"46'41 (GPS: 26'28'30.28"E) .02"N, B Cazare:locuri +40726390309; Contact Antim Bozoancd; ierom. lgumen:

Nechit, arhimandritul shrdulMindstirii 1996 rrnastete Afostinfiinfatin decdtre racifrcu ilcnovie giin 2005 unincendiu prezent $I. Mina, ' . de a Schitul fostmistuitin Grigore. o loc vechiul s-aridicatmiPe mare in Biserica este construc$e. '!0reface. ldngi Pe Domnului. Maicii cu de ci bisericd lemn, hramulAcoperdmdntul chiliile ce de douit corpuri clddire addpostesc 9i s-au indllat blsericd mai Nechit. Aparlne Mdndstirea de uhondaricul'

r$:fffir.

rilinistirga Paltin

l0bvietuitoare,viaFdeob$te

Maicii Adormirea Domnului lHtram: jud. Teiului, 7346, Neamt 61 Vodd, Poiana com. sat Adresa: Petru laValea spre Teiului Tdrgu-Neamt, Largului DN hcces: 158delaPoiana (GPS: 0'43.50'N' 25'57'50.76'E) Vodd; 47"1 la tO dreapta kmpdnd Petru +4Q233257257 Contact lustina threti: schimonahia Bujor;

agezdmdndin Maicii BisericiiAdormirea Domnului, cadrul Ridicarea pr' Pdrla in inceput 2003, inifiativa lustin a Petru filantropic Vodd, tului din lucratd maramure$ean, demegteri in este vu.Biserica construiti stil iarla maramure$ene, inmodele cu este l-a zone. exterior lmpodobiti gi Purici din de executatd $tefan Doina in are terior picturd stilbizantin, mea plantelor laborator prelucrare de de Maicile aiciau un Cernduli. mdnistire s-a prepard L0ngd naturiste. medicamente din dicinale, care persoane are vdrstnice care in in sunt un rldicat spital, care ingrijite 9i stomatolomedicale laboratoare un de componetdazil bdtrdne, 9icabinet unde, o gcoald-intemat, intimgic.ln agezdmdntuluifunclioneazd cadrul in existd gcolar, zeci pulanului locuiescinvalicdteva decopii' incinti Ai 2000' paraclis hramul Pantelimon, in anul ridicat Sf. cu un

Petru Menasilroa uode


vlald 75vlotultorl, deob$to

Mlhall Hram: SfintilArhangheli9lGavrill jud. Teiului, 7346, Neaml 61 Adresa: Petru sat Vodd, Poiana com. laValea Teiului Tdrgu-Neamf, Largului spre Acces: 158delaPoiana DN (GPS: 0'43.50"N, 25'57'50.76' 10 la Vodd; 47'1 dreapta kmpdnd Petru +40233257003 lustin Contact Staretarhim. Pdrvu; il;=dd$i.ll; iitli;i

lustin unul Petru este Mindstirii Vodd pdrintele Pirvu, dincc Ctitorul incepd mendstire, A ridicat aceaste duhovnici Romdniei. ai ceresel'si;61 maicdutati muoedctde.; cu1991, sprijinul ,no[ r ri;.' Bi cat ales cu ucenicilor atdt sdi, monahi, mai mireni. , ;r:ir: 'a{qi}rwregolq A in atA in din a serica lemn fostterminati 1992. fostpictatd stilbizantin, Aud ,::,,: , : Mihai in de in interior, Siinexterior,anii1994-2000,pictorul Gab cAt pentru cre$ti Petru este Actualmente, Mdndstirea Vodd locdepelerinaj pdrinte mdndstirii aflemormantul se dintoate colturile tirii.ln cimitirul Gheorghe Dumitreasa. Calciu SChitul Pistfiveni viatd ob$te zvietuitori,de

jud. 61 7300, Neaml Parascheva; satRddeni, Pdstrdveni, Adresa: com. Hram: Sfdnta pe pe 29 Hanul spre Acces: Roman Suceava DN2/E85, km,stdngain Ancutei, din prin pdnd spre 19 din DJ208G, Rdzboieni, in Rddeni km;sau Tdrgu-Neamf Timigegti pe 17, Ingdregti, (spre peDN158, km,dreaptaDumbravaDC prin Urecheni, 7,5 in Q 16 (GPS: 47"7'49.89"N, 26'29'57.99'E) Rddeni, km; Contact +40788846274 Egumen: ierom. Pamvo Jugdnaru;

Pet de A fost infiintat anul in 2001 cdfiva de cdlugdri laMdndstirea de cu mare, Vodd. Cuprinde biserica chiliile unparaclis lemn, hram $i Petru Aparfine Mdndstirea Vodd. de Adormirea Domnului. Maicii

Urecheni Schitul
viafd 8 viefuitori, deobgte

loan de Hram: SfAntul HozevitullaNeamf jud, 61 Adresa: Urecheni, Urecheni,7490, Neaml sat com. (spre 7,5 spre Acces: Targu-Neaml Timi$eqti Q peDN158, km,dreap din pe 17, Ingdregti, Urecheni, I km in DumbravaDC prin (GPS: 47'9'28.96'N, 26'30'30.73"E) 4051 67 6 Niculitd; Contact +407 41 ; Cazare: locu Egumen: ierom. Chesarie lmprejurimi: . Casa lon lui din Creangd, flumulegti . Cetatea Neaml

de ififfiHAfuf, ;i;*iffidhffiHifr;ffiiid, aiimieiuvrairiiir ft w{e

i: r{qbldiprirbM{e;tligJenfinnirntiirittttWtui, rrr 1;: .: , ,''

Biserica este din Afost infiintat anul in 2000. schitului construite pia gi Aparfine Minds de mai sterqia dependinfe. trd.Complexul cuprinde Vodd. rea Petru Ministifea POiana-BrUstufi
lndftarea Cruci, Sfintei Duminica Cruci Sfintei Hram: 71 61 11 Adresa: Poiana, Brusturi-Drdgdnegti, , jud.Neamf sat com. in spre pe Acces: Targu-Neaml nord DN15C,12 kmpdnd Poiana din (GPS: 46'56'48.85'N, 26"9'49.87"E) Efrem Ciobanu Staretprotos.

viafddeobete evietuitori,

Biserica di neamului. este in in eroilor S-ainfiinfat 1997, memoria

llRasrlr8a rangarall
p Vlolrrltort, rIrohiilu vlalii rJr.r la l;lttt(x)lt ljllrrtll Rorrr0ni, 0uvloiii i;lArrtlllolrle PAn0dratl hm: Sttnlit til /ll0b,ltrtl. Noanr[ Pdngdra{i, com. hua: psDN duce colateral p0nd 15, $os. b0$; rlln Piatra-Neaml-Bl0az, undrum la sunt De ploplerea dela hidrocentralei Stejaru. aicimai 5 kmpdnd I (GPS: 26'10'49,81'E) Flndntlre; 46"56'0.85'N, cu Cazare: rezeruare Lefter; Contact+40233240337: Teofil Fril: protos.

care, Simeon, cu sihastrul la sec. de r Afostridicat[ sfdrsitul XM cdtre Aceasta arsi afost de o a cel dela$tefan Mare, fdcut bisericd lemn. Jutor a construit Lipugneanu Alexandru in celei Oi I hrrci pelocul vechi, 1560, rol avand cea suprapusa, delasubsol Este depiatri. o bisericd I bleericd in de hramul Dimitrie, formd navi,cu Sf. av0nd tatniF, unparaclis cu $ bisericaa cona reparat Varnava XIX in laterale.sec. egumenul 9i Salde in a Dupd mdnistirearemas noi, chilii dinpiatrd cirdmidd. 1872 $i lfiult pe un un in eaaufunctionat, rdnd, penitenciar,spihlmilihr,unsail1n6. de din $i a de iitoriu,o statiune cercetdriUniversititii la$i undepozit planmdndstirecdlugdri' de 1991 Dupd a redevenit h medicinale. vechi, daicoane mai patrimoniul mdnistirii potaminti multe se Din XVlll. sec. lnd din

m,

sT.,icetelq,

$f,SffuanAftfrdh ih:la $, hanilacob , $fr*i:rml6' ihEsfia$ti ff*ri

Pe$tera-Gdrcina il[nistirea
viatd 6vletuitoare, deob$te SfAnta in Maicii Intrarea DomnuluiBisericd, Treime Hnm: jud. 61 com. sat ldresa: Gdrcina, Gdrcina,7200, Neamt 1 spre peDN 5C,8 km nord din Aoces: Piatra-Neamt 26'20'1 5.08'0 46'58'1 8.99'N, {OPS: +40233242342 Antoci; Ecaterina Cpntact Itareti: monahia

de apa(inand M5- lmprejurimi: de ca in 1990 schit cdlugdri, infiintatd anul A fost de de biserica, corp chi- r Lacul acumula un tgg3-tgg7 construit s-au in'ahii BistriF. iistirea Cuejdiu de Picturafostrealizati a Maicii Acoperdmdntul Domnului. lllcuparaclisul de giTeodora mdnistire maici. in devine Purcaru.2009 0heorghe

i Rizboien ltlinistirea
viatd 26vietuitoare, deob$te Mihail SfintiiArhangheli $iGavriil llram: 731 61 com. Adresa: Rdzboieni, 5,jud.Neaml pe 11 pe ZEB5, km,st6nga DJ208g' km 29 spre din Acces: Roman Suceava DN 26"33'4.45'D 47'5'44.93"N, {GPS: 1 Cazare:0 locuri Cdug; Acachia Contact+40233292912; Etardi: stavrofora

de bdtilia laVala cel de A fostctitoritd $tefan Mare 20deanidupd ori, de fostrefdcutd maimulte celemaiimportante leqffiefi@ar, A din Albd, 1476. lea din demlnunfleoana este 977. fiind din de lucrdri restaurare cele 1975-1 Biserica construiti este Maicil&fi'$luhi, Laexterior moldoveneSti' plahiqicdrdmidd,stilgotic, elemente cu in policrome bumbi centnli. townsiimdinna cu smdltuite discuri cucdrdmizi ornamentatd $i oseaddpostind mausoleu, ca a fost Mdndstirea conceputd unadevdrat lupta 1476. din cdzutiin eroilor mintele moldoveni

MAna$lroa secu
vlald 60vlotultorl, dootrutu Tdierea Caoului loan Hram: SfAntulul tsotorlllorul Adresa: Vandtori, com. 617500, Neaml Jud. pe Acces: Targu-NeamlPoiana spre Largului,DN158, km, 13,5 din pe 57F, (GPS; 2'0.04'N, 1'1 stdnga DJ1 7 km; 47"1 26"1 .55"E) Vichentie Amadei; +40233251862 Staretarhim. Contact

tatil Mindstirea a fostctitorit[ Nestor Secu de Ureche, cronicar pe la unei cunoscute su Grigore Ureche,1602, locul maivechisihesffi, numele Schitul Zosima. lui Domnitorul Rare$ ridicat Petru a biseri de iar Elena Schitului Zosima, Doamna $ifiii sdiauingridit-o ziddepiatr cu gi ruinele mai Biserica dinpiatrd cirimidi,ir este cdruia existd astdzi. $i plan ridicati megteri 9idinfaraRomdneasce.ln , lr locali 1691 triconc, de pentru polon Sobieski, regelui loan se o$tenii can Secu stabilesc o vreme ln timpul marelui du voraduce stricdciuni mari agezdmdntului. stiretiei ('1775-17791s-au peste hovnic Paisie Velicikovski laSecu construit 10 penfu lu Dupd dechilii ucenicii sosifiaici laDragomima. plecarea sdi de la Neamt, sevaafla vreme maimulfi in subordinea de ani aces Secu ln loca$ulfostincendiat timpul in luptelor turci mdndstiri.1821 a dintre 9 pridvorul, diaconic fiind refdcut. i s-au Bisericii addugat un eterigti, apoi giunproscomidiar construit gis-au Paraclisul Domnului, Maicii Biser gi Sf. Bogoslovul, Sicladiri chilii anexe. intra La Sf.NicolaeBiserica loan reainmdnistire aflduntum-clopotnifi impundtor.lntre gipron naos se ctitorii. a sufe osexisti gropniti, sunt o unde inmormantati Mdndstirea numeroase Pictura in ulei, restaurdri. a fostrefdcutdin 1849-1850, ir anii mdndstiri stilrenascentist, cuinfluente slavo-bizantine.ln biblioteca s pdstreazd valoroase gitipdriturivechi, care manuscrise cd(i, dintre amin ttmCazania Varlaam. asemenea, gi unmuzeu, o boga lui De existd cu de cu 70 dintre amin care colectie obiecte patrimoniu,peste depiese, de timdoud cu cinci impodobite bri cu chivote aurgiargint, cdte turnuri, din liante, SfdntiEvanghelie, laMoscova 1763, limba in in slavon o tipiriti ferecati argint Vase aurit )Ull in aurit, setdeSfinte dinargint dinsec. un prefioase in incinta gi impodobit perle pietre mdndstiri unEpitaf cu etc. gi lui afldmormdntul Nestor Ureche, sofiei Mifofana, alMitropoli al lui, i in au lucrdri restaurar de fuiVarlaam. anii2000-2002 avutlocample picturii a catapetesmei mari, gi picturii. bisericii precum resfinfirea Si

Acoperim6ntul Maicii Domnului, Biicen Schitul

viatii 9 vietuitori, deob$te Romini Hram: Acoperdmantul Domnului, Maicii Duminica Sfintilor jud. 707151, laqi Adresa: Bdiceni, Cucuteni, sat com. pe pe 137,7 km I Acces: Tdrgu-Frumos Botogani, DN28B/E58,km,stanga DC din spre 47"1 .28"N, 26"55'28.52'E) GPS: 7'31 locuri Egumen: ierom. DamaschinAvdkijitei; +40232717117; Contact Cazare:20

:rr!r!:ilrj!1ii:,a.ri11:

a rj r: 11 !, 1r !:r !:

#ffiEEri9iS

pe infiinpt 1992, unteren Mdndstirii Clddirea con S-a in al Secu. este pe niveluri. parter ch La sunt stnitddinlemn, fundafie piafrd, doud de cu gi in liile,iarlaetajunmicparaclis. anii1983-1985 ridicat unparac s-a pichtintehnica tempera. intnrea schit La in sr devard, formd cruce, in de

Fn|Iul N|Ion
vlalil otrirlo hbluttort, tftr Vestiro hm: Buna /b00, Noatnl 61 com. llt|sa: Vdndtori, irrtl. Secu t g V Tdrgu-Neamt deMdndstirea 2 Sl km hOca: km de 2' 26'1 W: 47"124.61'N, 0'28.50'E) Veniamin Movileanu lerom. fumen: ln Nifon. 1821a fostarsdeturci9i in AfostinfiinBt 1690depustnicul fondatorul SchittNifon XIX nllcutin sec. deieroschimonahul lonescu, gi in Athos.MaitAziu a fostinchis reinfiinfat din Itl Prodromu Muntele iar se de 2000 fostdistrus unincendiu, acum afliin reconstruca l,9g1.ln Secu. de ff, Apa(ine Mdnistirea

llie, lchitulSff,ntul Ticiune


viaF I vletultori, deobgte gi Mina, Mucenici Victor Vichentie llnm sfadd ilie,sfintii jud. Vdndtori,7500, Neaml 61 com. ldresa: 26"9'1 Secu; 47"'13'9.19"N, 2.50'E) de Lnes:la6 kmNV Mdndstirea GPS: Amariei ierom. loanichie lgumen:

principal Sfdntul llie, Hramul este infiinpt anul in 2000. a Schitulfost gi Mina, Mucenici Victor Vicheninchinat Sfinfilor schituluifiind lanaclisul Secu. de !0,Apa4ine Mdndstirea

Bchitullibucani
viald I vletuitori, deobgte Bisericd Intrarea Domnuluiin Maria Magdalena, Maicii llnm:Sftnta jud. com. 61 ldresa: Tibucani,7485, Neaml la22kmNE Piatra-Neamt de in lcces: com. Tibucani, 2.25"N, 26"29'56.80"8 47'5'1 0PS: protos. Rus Arsenie lgumen:

pe in cd unde pare a exisht se in Schitul fostifrliintat 1774, locul a lordache Caneste Ctitorul spdtarul obgte anahor$i. de o Fchime micd pe de din o Deleanu, a ridicat bisericd lemn temelie piat6, care hcuzino lonifi boierulAga Botez Maria Magdalena,ln 1859, anul hramul Sfdnta Bu gi chiliiin s-au biserica. 1935 addugat clopotnilaa restaurat I construit gis-a Intrarea mare, biserica cuhramul stirdiagiarhondaricul ridicat lo, cu a avut, Domnului. SchitulTibucani in urmd aproape a lnBisericdMaicii gilla' Teodosie teologicd condusd veffii dascdli de secole,gcoald o iloud '1991. in Apa(ine Redeschis Velicikovski. ucenici ffintuluiPaisie ai ilon, Mdnistirea Secu. de

Mdndstlrea Slhlstrla
90vlolultorl, dootriilo vlald Hram: Nagterea Domnului Maicii jud. Adresa: Vandtori,7500, Neam{ com. 61 pe 58, 3,5 Acces: TArgu-NeamfPoiana din spre Largului,DNI 1 knr, pe 57F, (GPS: 2'0.04"N, 1'1 stdnga DJ1 10 km; 47'1 26'1 .55'E) Staretarhim. Victorin 0anele +40233251 www.sihastria.mmb.ro Contact 896, Cazare:30 locuri

Afostintemeiatdin pelocul maivechisihar 1655, unei trii,cunoscutd,,Sihdstria luiAtanasie", numele irr ca dupd temeietorului. Episcopul GhedeonHugilorconstruit prima al a aici bisericil pentru obgte, urma in incursiunilor tdtarilor, locagul varuinir, se lllqqsjrbclacu gichilii astfelcdin 1734 va episcopul Ghedeonridica noud o 1734 bisericd.ln $qgple&k30, oisirfl, o Mdndstirea Sihdstria subascultarea trece Mdndstirii iardin1779, Secu, db'Soxxil:. : : sub a Mdnistirii cea Neamf. 1821 in mdndstirea arse prddatd, irr este $i = vremea confruntirii dintre turcigieterigti, tezaurul mdndstiriifiind ascuns F qqrci prin loc Lucrdrile refacere de in lemffiie#' intr-un tdinuit. Costache auinceput 1824, grijaMi tropolitului Veniamin a stardului Dometian. fi refdcult: Vor $i [hlciiDsnnului , portii atunci biserica piatrd, turnul-clopotnifi, dechilii, de uncorp turnul gizidul incintd.ln seridicd paraclis iarnd lemn, va de 1837 un de din care arde, 1941 in cu reclddite1947, vredin in in , impreund chiliile jur,fiind pdrintelui mea stiretiei Cleopa. Complexul mdndstiresc delaSihdstria alcdtuit biseactual este din: ricaveche, hnmull{agbrea cu Maicii Domnului, construiti piatrd din )e vdzut , icoana gi Tdnguirea derdu cdrdmidd,stilclasic in moldovenesc, triconc, o singura in plan cu vlaicii Domnului paraclisul iarnd, hraturld, repictatdfrescd 1986 1988; in intre de cu $i inparaclis) mulSfinfiiPdrinfi loachim Ana, construit 1947, o picturd o in cu de 9i t icoana Homo Ecce reald valoare artisticd, a schimonahului Protcenco; operi lrineu Catedrainparaclis) laSfintaTeodora laSihla, ridicatd 1999, cdrdmidd cadre in de din cu de beton armat, picturd cu interioardin apa(indnd Vartolomeu frescd, arhim. Florea impreuni ucenicii Mdndstirea cu din Sihdstria; turnul-clopotnifi, pe gi construit doud niveluri 1825 restauratintre 9i1984. in 1983 ln cimitirul mdndstirii gdsesc mormintele multor se mai duhovnici $i nevoitoriSihdstriei: Cleopa ieroschim. 0laru, ai arhim. llie, Paisie arhim, loanichie monahul delaSihdstria, Bdlan, Marcu ieroschim. loanichie Mogialtii. roi, schim. lrineu Protcenco in incinta cimitiruluiafld se biserica, gi monument istoric, hramullnvierea cu DomnuluiSf.loan Evanghelistul. ln muzeul ministirii se pdstreazd valoroase obiecte biserice$ti, icoane vechi, liturgice, vase obiecte argint, Evanghelie, multe de o mai mprejurimi: cruci sculptate cdlugdri. biblioteca in de Sihdstriei afldcdteva de se mii Secu ' Mdndstirea volume, tipdrituri dinsec. vechi XVll-XVlll ,Schitul etc. Sihla ,Bisericula pe in ultimele decenii Mdndstirea Sihdstria, ldnga latura duhovniceas Dintr-un brad" cd,a desfdgurat o intensd activitate cultural-misionard, constituindu-se 'Schitul intr-un important centru spiritualitate de romdneascd, duhovnici marii laniil Sihastrul ieroschim. Paisie 0larugiarhim. llie Gleopa - fiind considerati adevd,Schitul r4i parinli spirituali neamului. ai Bogah activitate editoriald a mdndstirii lui 'oiana loan

pan6ffnlm. nlnnn|l In ,"oalor8aza Duna

Elllfl. ulnlro luclalllouals

t,t olt.ttilu.,

tt iltuul

uctruth Pelorlnal Locu- ilr nonahlsm la rlnfiiln$c, Convorblrl duhovnlcegt[ htlntlm:Patorlcul patrlarh RomAnlo al glnte, au rotnilneascdLaSlhdstrla fostedltate PFDanleL slc, Vetre sthdstrle de Y,

Pdrlntele Ne dln din Sflntllor,'lvolume serla vorbegte 6 h votume Vlellte an de Predici la fmpdrdtegti, la duminicile peste frow, Predici praznice ortodoxd. alte mutte ca(idespiritualitate J

hhltulBoureni
viald I vlotultorl, deob$te Constantin hrm: Sflnililmpdrati $iElena jud. 707346, la$i com. lficsa: satBoureni, Motca, 400m de Motca-Pagcani, SE satul 3 kmE, din Roman-Suceava, intersecfia l0ocg: gos. (GPS: "12'21.7 N,26'37'35.30'E) 8" 47 lOurenl ; +40232716341 ierom. Proclu Gdinuta; Contact fgumen:

spuinsd schitului, tradifia anul cu Nu cunoa$teexactitate infiinfirii se in este 1300. Primul documentcare incd exista dela anul ceacesta n0 a anul Boureni Letopisetut Moldovei.in 1610 fost e$te Schitul Mlntit fdrii pddure. iarin este credinciogi, 1750 mutatin de Feburat cdlugdrigi in bisericd a fost averilor Dupi secularizarea mdnistiregti tnansformat parohie, lasfdr$itul alXIX{ea reinfiinfat familia de Stuzegtilor. sec. iar do o Biserica dinlemn a avut icoaera in sec. reconstruit al )O(-lea. Ede $i la Domnului, a fostdusd Ministirea care a fdcdtoare minuni Maicii de ni spre 1942 afostmuhtmaisus, schitul erau Chiliile totdinlemn.ln Neamt. pentru pe va schit pldure, mogia Huzirescu, in 1946 construi care familiei giElena. in perioada inchis Constantin Sfinliiimpirati cu bbbericd hnamul de Inilial apa(inut Mdndsa imediat 1990. dupd vafi redeschis @munisE, Sihdstria. Neamf, din1992 deMdndstirea insd trea fine

Pagcqnilor Codrii $chitul


viatd 7 vietuitori, deob$te delaSihla Cuvioash'Teodora Sfdnta Hram: jud. 707345, lagi cum. Adresa: Mofca, Pagcani la5 km din Pagcani-Tdrgu-Neamf,deoragul Acces: $os. (GPS: 26'1 47"8'54.03'N, 0'48,54'E) protos. +40232732862 Cozma; Contact leronim Egumen:

Apa(ine de din . este infiinfat 1991Biserica construiti piatr6. in Afost Mdndstirea Sihdstria.

Poiana loan lui Schitul


viata 5 vietuitori, deob$te lndlfarea Cruci Sfintei Hram: jud. 61 com. Adresa: Vdndtori,7500, Neamt pe Dornei; Pipirig-Vatra dela la de Acces: 22 kmN-V Tdrgu-Neamt,Sos. 26"7'53.47'El 47"10'33.79'N, 3 km sus; Sihdstria mai (GPS: Mdndstirea Manea ierom. Egumen: Vasian

pustnic care sihdstrit gi-a in loan, a dupd Schitul luatnumele vestitul al duhovnic la cunoscutului Afostinfiintat dorinfa zondin alXVll{ea. sec. 1993. Paisie Loculafostsfintitin Biieroschim. 0laru. Mdndstiriisihdstria, corpul in eiafldndu-se dechidin este serica construiti lemn, vecindtatea Mdnistirea Sihdstria.

Sff,ntul Danlll Schltul Slhasilul,

Rf,pa Goroi lui


4 vietuitori, deob$te viatd Acoperdmdntul Domnului, Maicii Proroc Tezviteanul, llie Hram: Sfdntul Daniil SfAntul Sihastrul jud. 61 7500, Neam{ Adresa: VAndtori, com. pe Pipirig-Vatra pdna Dornei, Acces: 22 kmN-V Tdrgu-Neamf,gos. la de pAnd schit la Sihdstria,deaici6 kmS-V iar laMdndstirea (GPS: 26"9'30,1 2"E) 47"8'51.33'N, +40733801054 Egumen: Meletie ierom, Muntianu; Contact

in numele loan lui Coroi, dregdtorSfatul astfel Secheamd dupd tdri prdpastietimpul partide vdndto de in unei in care, 1763, cdzutintr-o a mai sihdstr odinioard multe re.in zona este schitul existat au unde astezi infiintarea schit cdlug unui de Dupd Mdndstirea 1989 Sihdstria a decis gichiliilor. Bi clopotnitei in construcliile bisericii, aici. 1996 finalizat s-au gich pe De clopotnifa de serica dinlemn, fundatie beton. asemenea, este Sihestria. Schitul aparfine Mdndstirea de liile dinlemn. sunt

Tirgu-Neamt Mina, Schitul Sfdntul

6 vietuitori, deob$te viatd Mina Hram: Sfdntul Mucenic Mare com, 617471 Neam{ Adresa: Dumbrava, Timigegti, sat , jud, pe Pipirig-Vatra pdnd Mdndstirea Dornei, la la de Acces: 22kmN-V Tg.-Neaml,$os. (GPS: .30'N, 26"26'1 .44'g Sihdstria, in apropierea acesteia; 47'12'41 +40233791 896 monahul Teodorit Contact Pul; Egumen:

pe sub in al Sihdstria, nume Afost infiintat 1955, unteren Mdndstirii prin A dupd Schitul in 1959afostdesfiinlat.fostreactivat 1989, grij GraSi. in fiind Victorin stardul Mdndstirii Sihdstria, sfintit arhimandritului 0anele, giinchindto paraclis douicase gi pentru monahi 1995. construit un S-au Apa{ine Mdndstirea Sihistria. Biserica dinpiatrd. de este

Schitul Sihla
25vietuitori, deob$te viatd

laFald, loan Schimbarea Hram: Nagterea Sfdntului Botezatorul, Cuvioasa Teodora laSihla de jud. 61 Adresa: Vdndtori,7500, Neamt com. pe$os. Dornei, Acces: 22kmN-V Tdrgu-Neamf, Pipirig-Vatra 3 kmSde la de (GPS: 26'1 Mdndstirea Sihdstria; 47'9'37.88'N, 0'43.26"E) imprejurimi: protos. Pahomie Catand; Contactl +40744513879 . Pe$tera Cuvioasei Egumen: de Ieodora la pe XV. sihestrii sec. Pr din este unei Schitul indltat locul maivechi in Sihla locul care mabisericd, lemn, hramul loan e Na$terea Sfdntului Botezdtor din cu sfdnta nevoit s-a de in 1741. Biserica actuald dateazd Cantacuzino fostctitoritd familia de gi mulfi prinpost ani prefaceri 1973. construiteplan Este in tri in mai 3, Moagtele la181 suportand multe rugdciune. naosului. Catapeteasmasculpta este turla conc, o singure deasupra cu ei seafldastdzi la Pecerska Lavra din gi in in in in lemn poleitd aur,Picturafostfinalizatd 1974, frescd, st cu a Kiev. laFa!i, dt A doua cu Schimbarea este bizantin. bisericd schit, hramul din lnanii1972-1985 laSihla nevoit s-a pdrintele

poartl for dintr-un Estein brad". de mici dimensiunigi numele ,,bisericup pichtd gi 1990 avutlo au mddenavd areo catapeteasmd in ulei.Dupd gicld o casd clopotnifa lucrdri renovare, de addugdndu-se cuetaj, ample
qnova

naEllroaI arcau
vlald Vlotultorl, dttttlrttltt
lilltlllktt Iutttrttt Duntlnlca rm:

til Tarcdu, /44$, N0ulnl tta: com. lud. la loc. pr: gos. Blcaz, 9i Piatra-Neamf 16kmS,intre BrateqArdelula' hmdsBlcaz .43"N, 0'50.23'E) 8;46"45'31 26'1 1 +4072336681 Contact Preotu; Gherman tti protos.

pe de Tarciului, ieroschimoin a fost Mindstirea ridicatd 1833, Valea statut mdnastire. de a iar Inifial Avramie. afostschit, din1990 primit $rul pe de de de din construitd lemn frasin, ofundatie piatrd, megihrlca este este planulin Turnul-clopotnip dinb6rne de formd cruce. avdnd bcati, lil 1936 is-a pe Bisericii addugatin unpridvor niveluri. ridicat doud h bmn, s-au la doud monahale,care addtn honn. incintisemaipotvedea case construclii' ani ultimii gialte lgatin

Tazliu itlinistirea
viald t vlotuitori, deob$te Maicii Na$terea Domnulu' llram: jud. Tazldu, 7460, Neaml 61 ldlesa:com. kmSdePiatra-Neamf 35 DJ Aoces: 156A, 26"27'48.19'E) 46"43'31.20'N, 0PS: +40233298153 Contact losif ftar4: protos. Chiriac;

inainte Devizut: s-a de monahald laTazldu constituit c6 spune obgtea Traditia memoriala cel a Este ctitorielui$tefan Mare, . Casa din documenhd 1458. dementionarea l.l. construite Mironescu de pelocul mai biserici lemn vechi unei in fldlcate 1496-1497, poet, ale ctitorii voie- (profesor, cele fiind cel deAlexandru Bun, unadintre maifrumoase gi scriitor medic) se groase piatrd. Intrarea arde de este Biserica inconiurati ziduil vodului. pronaosfostaddugat Alede a din sub cuie$e tumul-clopotnifirPridvorul decorata, frumos este Usa in Lipusneanu1596. dinpddvor foarte xandru 1 ln 171 a fostinchinatd din de in aflindu-se Uuiriut tstorie Piatr:a-Neamf. in a bisericiifostrefdcutd Sinai. Muntelui Pictura Mavrocordat deConshntin parohiagirefdcuti biserici ca de a ln 185g. 1879 fostmistuitd unincendiu La in de la A l6in1895. revenit statutul mdndstire1990. Tzlduatuncfionat gi de o$coah pisari dieci. moral de Chiriac laTazl6u, cdrui Sf. ln 2008 fost a canonizatGuvios pridvorul bisericii. se m0nt afldin

yaratac Mana8ilr6a
(i0 425 vlolultoaro, dosltro; vlo[ullonio, dootnte vlald vlnl6

Adormlrea Domnulul Hramr Malcll Adresa: Vdratec, Agapla, 701 Jud. sat com. 61 3, Neaml gos. Agapia, Acces: Tdrgu-Neamf-Piatra-Neamt, dreapta ramificalie apil Agapia ramificafie 4 kmpAnd mdndstire la dinsatul stdnga (GPS: 47'8'27.91'N, 6'1 26'1 2.92'E) Starefi: stavrofora losefina Giosanu Contact+40233244616

Vdratec maicii de care tl : : 1#,iq*#{,i:ri#$s Mdndstirea seleage numele Olimpiada, inte in in Vdratec, rdnduiE c fiind meiaze,1781-1785, o sihdstriepoiana aici l ill{t iiii Velicikovski. ir shrepdecdtre Paisie 0 bisericd lemn construie$ din se iffiE#Sgii -E'.f.F$: :,l,.eq+ndtftsqaio,: timpul in 1794, in starefei Nazaria, maitdziu, 1808, ridicat iar s-a actu
,rlqmiffinlfhffin4 .

ififfiiiEffifiF;:i1liiilincercari fiindpustiitd. 1900 confrunte unincend grele, in ceprin se cu


De vdzut: r mormOntul poetei /eronica Micle r casa Lahovary r codrii aramd de PersonaliEfi legate |e Mene$irea firatec: Mihai Eminescu, /eronica Micle, )rofira Sadoveanu, Mitrop. Bartolomeu \nania, maica lenedicta Zoe DumitrescuSugulen$a), Braga lr. Roman

incepdnd 1821 mdndstirea tre labisericd Adormirea Domnului. Maicii cu

mistuitor, a distrus aproape Actualul totul. mindstiresc est care complex gi 1900 cuprinde Biserica Adormirea Domnului, Maicii tur construit dupd laFatd nul-clopotniF, Biserica loan Sf. Botezdtorul, Biserica Schimbarea S Biserica Adormirea Domnuluiconstruiti piatrd rd Maicii de chiliile. e din gicdrbmidd,formd cruce, ziduri groase, doueturle in rotunde, im de cu cu moldovenesc neoclasice. Frescele bindnd stilul cuelemente originare di pictate 1841 aufostrefdcute 1882, stilneobizantin. in ln ca interior, in in , mdndstirii existat multe au mai o seteascd gcoa mixtd, drul $coli: $coale primard fete, gco (pentru fdrd cdlugdrifele carte), de de ,,$coala adulte" psalticeliniard, qcoala monahald, m0 demuzicd bisericeascd $i seminarul pentru g nahal cdlugdrite. Celebre atelierele broderie sunt de bisericeas pdnzd, picturd giart legdtoriecd(i,covoare, de tricotaj, bisericeascd fesut muzeul mdndstirii expuse icoane vechi, Evanghelii, veg decorativd.ln sunt gitapiserii. manuscrise, Biblioteca minte, obiecte cult, de covoare conlin gitipdrituri vechi. 6000 volume, care de din 1600 manuscrise sunt

Bilfitegti Schitul
viatd 2 vietuitoare, deob$te Hram: Sfinfii Cosma Damian 9i jud. Adresa: Bdlldteqti, loc. 7025, Neamt 61 (GPS: la Acces: 11kmdeTdrgu-Neamf; 47"7'19.20'N,26'18'20.87"q Responsabifi: monahia Varsanufia Contact Arhip; +40233244048 (vara) Cazare: locuri 50

A fost infiinpt dupi1989. Construcfiapiatrd din cuprinde parac un giDamian, gicamere pentru oaspefi, Pdnd cuhnmul Sfintii Cosma chilii anul 2008 apa(inut Mdn{stirea a de Vdratec.

M0l00velHucovlnel vlltropolta $l
gi Sucevei Ridiufilor lrhiepiscopia
PIMEN lnalt [hlepiscop: Preasfinfitul ZAINEA judetul tuprlnde Suceava)
jud' 720003, Suceava, nr. Bumbac, 2,Suceava, l[. Vasite www.arhiepiscopiasucevei.ro 5796, lrfr +4023021 Fax+40230522020,

c p 9! 8- //

\-_v\

-F \A -{

Er't

fr

dt b d

-gcq i

Ei g:

I.-E

MAnesilroa Ad0ncata
10vlo[ultoaro, doot4to vlald

Hram: AcoperdmAntulDomnulul Malcll jud. Adresa: Addncata, com. 727005, Suceava pe pe Acces: Suceava spre din NE Dorohoi, DN29A, km,dreapta DJ20B 3 q spre Fetegti, goregti, km (GPS: " 42' .71'N,26 21' 6.24' 7,5 ; Gri 47 41 1 Staret6: monahia Marina Colibd

Mdndstireahramul Acoperdmdntul Domnului satul cu Maicii din Fe Devdzutin apropiere: tegti, Addncata infiintatd, intdicaschit, anul com. a fost mai in 1999, iI Biserica lemn de din (fostd imediata apropiere biserici cimitir a unei Addncata de mindstire cdlugd de

pdstrat astdzi pdnd S-au numele nevoitori trecut, aici:ierom unor din de

LaFetegti Addncata nahii Ghedeon, Gherman, Calinic, monahul lnceputurile lsaia. mdnds aufwt descoperite pot considerate destul modeste. fi unele de Monahia Marina Colibi im a decur4nd prumutat vagon cale un de feratd, vechi, care improvizat paraclis in a un $ agezdminte omenegtL Primele vietuitoare agezdmdntului aldturi stare ale aufost, de obiecte ceranicd ,,chiliile". de tinere lao casd copii Botogani. in prezent con de de din Pdnd s-a vechi peste de 5000 cdteva deani,aparfinAnd struit corp chilii paraclis mansardds-ainfiinBt atelier gi un de cu la un d( culturii CucutenL croitorie. lmpresioneazd indeosebi, in mdndstire, lacrimilor" . ,,FdntAna

Ministirea Bogdinegti rdrdobste

Hram: Proroc Nagterea Domnului Sf. llie, Maicii jud. Adresa: Bogdene$ti, sat 727035, Suceava (GPS: Acces;1 kilometri deFdlticeni; 47"22'59.89'N, 1 lasud 26"16'0.33 Responsabil:Gheorghe Pr. Loghinoaia; Contact +4023057061 7

( Este (1 ctitorie voievodului Bogdan Moldovei a I al 359-1 in 151 365). vechiul delemn fostdistrus tdtari. 1542, schit a In de Petru Rareg stri mutd vatra agezimdntului monahal, intemeind Mdndstirea Cdte Rdgca. documente sec. XVI-lea din al mentioneaze la Bogddnegti, tofugi in an '1528-1574, unschit cdlugdri. 1745 de Dupd schitul consemna este ce sihdstrie maici. de Mdndstirearenagte in 1994, va abia c0nd agaz se piatra temelie unui agezdmdnt pdnd de nou a monahal. construit ir S-au prezent mare biserica dezid(sfintitd 2006), agheasmatar, in un agez gosp mdntul filantropic,,Acoperdmdntul Maicii Domnului", clopotnita, pe ln curtea ddria-anexd. mdndstirii, o frumosd statuie illnfdtigezd voie vodul Bogdan I descdlecdtorul, ctitor Bogddnegtiului. intdiul al

viafddeobete i, , Minnstifea BfOgteni 6vietuitori,

Hram: (paraclis) Sfinfii lerarhi, Trei Mare Sfdntul Mucenic Gheorghe Adresa: Bro$teni, Drdgugeni, sat com. 727221,jud. Suceava pe Acces: DNZEB5, Fdlticeni Roman, km,stdnga DC8, km din spre 25 7 (GPS: 8'40.20"N. "B 47"1 26'33'20.01 Starefi ierom, Metodie Atomei; Contact +407 87791 491 10 ; Cazare: locur

gi in 2001 pimen ips Zainea,Arhiep, alSuceveiRdddufilor, pia a$eza tradetemelie bisericii hramul Trei a cu De Sf. lerarhi. constructie ocu s-a patprotos. Grigore, losif starelul atuncial de mdndstirii. Biserica pic este tatdin tehnica fresco Viorel de Gherasim Fdlticeni. stilneobizan in din

Eogdsna ilana$lrea
vlulil ob{ilo I vl6ttr|iorl, drr de StAntul Loontle laRdddufl k:rarh lerarh ilnm:Sfentul Nlcolao, jud. 725400, Suceava Vodd, str. ldrosa: Bogdan nr.6, Rdddufi, 25'55'4.04'D 47'50'34.06"N, FPS: lustin Xu4 arhim. Dragomir +40744621 vwvw.bogdana.ro 951, hrUct ++0290563005,

bisericd lloagtei. de este Nicolae Rddduti ceamaiveche din Sfdntul Biserica -,', I pe de $1, unei Leffie de platri Moldova, imediat 1359, locul biserici dupd construitA din opaqqq cuvant, considerate este, in Biserica, sfintiti 1364, pedrept ,,Pan- RedauU, lcmn. delaSf,T@sie primii aifirii: intrucdt suntinmormdnta$ domnitori aici Moldovei", heonul gi fratele doh hrad l, Roman$tefan precum Bogdan, l, Petru hgdanI Lafcu, I Mugat, mama $tefdnita lui Stana, fiica cel lulAlexandru Bun,Anastasia, luiLafcu, MolNordului Dupd ocuparea fost de Vodd, loanichie, episcop Ridduti. 9i toate aproape in1775, desfiinfat s-au Hasburgic lmperiul de dovei cdtre printe gi devebiserica Bogdana Riddufi, din mdndstirile, care Mindstirea parohiald.ln regimului biserica dezafecafost comunist, anii bisericd nlnd pretextul este doar istoric, acces furi$tii. Racla moa\tele monument avdnd cd hE, sub cu Sf. iar au Bogdana,din1992 inceput Leontie Rddduti Mdnistirea ln 1991 reinfiintatd este de precum congi de a incintei a corpurilor chilii, de lucrdrile restaurare $i lerarh Leontie, in 2005. ln 2001s-asfinlit sfinfit Sfdntul cu unui etruirea paraclis, hramul de apezdm1:ntul Nicolae in- npii Sfdntul este Sfdntul Biserica valoarea artisticd culturald, sa Pentru si lerarh UNESC0. in clusd patrimoniul Leontie, la situat de 3 kmdeRddduti, SfintulLeontie la Riddufi sunt gi ceveacului XIV-leainceputul unde addpostili al LeontietrditlasfdRitul a Sfdntul 200decwii fi tineri. cel lui Laura. la Xl/-lea Mdndstirea ln timpul Alexandru Bun lui de-al Este unul vlddi- pulineledintre (1400-1432) chemat{a Spre episcopald. bitrdnele, slujirea este locuri unde de in ascunsi, schim- tinerii primesc din episcopalviatd s-a caLavrentie retras scaunul orfani dupi imediat moarte, asistentddupd ca Este numdlb Leontie. cinstit sfdnt de ludnd nic, $i 1992, Este de sale fdcdtoare minuni. canonizatin iardata majont. moa$tele fiind este depomenire 1 iutie.

Buciumeni Ministirea
viatd 20viefuitoare, deob$te Mare Gheorghe Hran:SfAntul Mucenic jud. 725200, Suceava nr. minunaE, 2,Fdlticeni, Adresa: Dumbrava sf. pe 1 2 spre spre Acces: Fdlticeni vest, RdddgeniDJ209m,km,stdngakm din 1'E) 26'16'47.1 47'27'28.70'N, GPS: +407 +4023Q541872, 45472195 Contact Maria Starefi:stavrofora Mildescu;

s-a in Alexandru Bun, anii1420-1430, zidit, cel ln timpul domnitorului jur,o bisericufi lemn, hramul cu din meleagurilor din locuibrilor dinosdrdia cdlugdcdteva Traditia chilii, s-au Nicolae, decare ridicat aldturi Sf.ler:arh peste distusdin a ars afost veacuri, biserica 9i degi aici reasci rimas vie a se pddurile im- ln apropiere afld din au siha$tri vietuitin cdlugdri rdnduri. siguranfd Cu repehte locul l-ainspirat care gi prejurimi, locag vechiul deinchinare peMihail Abia ne$tiuli neobserva$. pela1700 Sadoveanu instirit Buciumeni, scne din boier Radovici, un refdcut cdteManolache de este Dumbrava s;i minunatd. Sava episcopul alRomanului. in de Sisfintit 1718, cdtre

Mfin{stlrea Gim0rzanl
90vlolultoaro, doobi;lrr vlalll Hram: Nagterea Domnulul Maicii jud. Adresa: Cdmdzani, Vadu sat cOm, Moldovei, 727561, Suceava pe 2/E85,4 km,stdnga Vadul Acces; Fiilticeni Roman DN din spre 1 in peDC (GPS: Moldovei, 9,2 km; 47'23'55.30"N, 26"23'1175'q Starefd: stavrofora Deac; Maria Contact +40230536587

in anul 1863 boierul Emanoil Mo(un construit a o bisericd mirp de mo$ia dinsatul sa (din Cdmdrzani comuna Moldovei),hram Vadu cu Sfdntul Gheorghe. 1947 in anul mogia boiereascd expropriat a fost ia bisericadevenit a bisericii Ciumutegti-Gane.infiin a filiald din A fost apoi schit cdlugdri, $i-a un de care incetat existen{a urmare Decr ca a tului 410/1 biserica 959, schitului devenind bisericd mir. de Dependin audeservit CAP-ul. ln anul1992 locagulfostredeschis mdndstire maici. fos a ca de A construit paraclis un inchinat Sfdntului sfinlit acelagi apoi,i Mina, in an, l 22decembrie a avut sfin{irea 1992, loc intregului complex mdndstire

(Schitul MinistireaCiocinegti Suhard


10 vietuitori, deobste viafi Hram: lndlfarea Cruci Sfintei Adresa: Ciocdnegti, loc. 727120,jud. Suceava Acces: DN1 din 7/E58 Vatra Dornei-Cdmpulung Moldovenesc,km, 12 pe 8, pe stdnga DN1 4,5km,stdnga Ciocdnegti,drum munte in de spre Suhard,5 km (GPS: 27'39.28" 25" 2'5637"A 1, ; 47' N, 1 Star{: protos. Ghelasie Zaharia; Contact +40745289079 Gazare:locuri 6

poiand Agezdmdntul construitintr-o lapoalele este vdrfului Suhard, in pitoreascd. fosta tr-ozond LaCiocdnegti foarte se Din pdrasita caband turisticd Recele, ir desfdgoard renumitul 1990 cumperatd primarul in 1993, Gheorghe Tomoioagdlacob din 9i Festival nalional al a construit unschit cdlugdri, in 1993 iPS aici de sfintit de pimen. 199 ln gi oudlor incondeiate s-aconstruit o bisericd lemn. greu din Accesul mdndstire foarte p la este Festivalul nalional al timp iarnd. de pdstrdvului.

leofiael{6eMfc denlntm* imana NaiCii Oomnutui :

Ministirea Daniil Sihastrul, Putna


12 viefuitori, deobSte viatd

Hram: Sfdntul Sihasful Daniil Adresa: PuIna, 455,jud. com. 727 Suceava pe 78c, nord, km, Acces: Rdddufi DJI spre din 24 stdnga Vicovul Sus, in de peDN2H km,pdnd Putna, ldngd pe 10 in Mdndstirea 3,5km,dreapt Putna, laSihdstria 4.5kmdrum munte. Putnei, in (GPS: 47'52'6.88"N, 25'32'0.50"8 protos. Starefi Paftenie Negrean; Contact +40753020678

ChiliaSf.Daniil

Ridicatd 1991 inanul , sfintitd 28decembrie ASezdmdnt la 1992. are rdnduiald athonitd: slujbele facnoaptea,auacces se nu femeile, mancar este foarte simpld. Mdndstireaafldsituatd se departe zonele de locuit gi fiindooazd linigte rugdciune. incendiudistrus de Un a aproape intreag

uragomllnt trana8ilroa
p vlelultoaro, tkrobirltr vlalll l)rrh SlArrlulttl [ilm: Pogoraroa i 2/3titi' Sucoava Dragorrrlrrrrl, lud. Mitor:ul com. ldlera: pe 1 pe spre 1 dln l0Orsr Suceava E85 Cerndull'km,dreapta DJ208d'0 prln 1 km Dragomirnei Mitocul ht, "E) 26"1 47'45'29.70'N, 3'46.01 CIPS: +40230533839 Chihai; Heruvima Gontact ihreti: stavrofora (doar Cazare: iVlmru.dragomima,ro;curezeryare vara)

este arhitectural, de din Dragomima,punct vedere Mindstirea in artistici viziune o noud introducdnd ortodox, in Unbe Rdsdritul Pomare, Biserica cuhramul al)ull-lea. moldavi lrh bisericeasca dinsec. crimca, Anash$e Moldovei a Mitropolitului ggrerea Duh, sfdntului ctitorie se de Stroici, la1609, deosebe$te sale, 9i cu lmpreundrudele Lupu Simion prin sale anterioare proportiile nereligioase monumente celelalte detoate se gi ceea 9,5 m lungime, m ldlime 42mindl$me, ceo face 35 oblgnuite: cregBisericii vechisimbolal unei pardfoarte dind strdmtd, impresia nave, cu mai o a cdrturarridicat bisericd micd, hramul mitropolitul lnilial, ilne. de care llie Profe$i 9iEnoh, dateaze h 1602. Evanghelistul loan Sfdntul Ei rdsucit, cu decorate unbrau mari din bisericii sunt piatdciopliti, FaFdele de cu in este iar munteneasci,turlabisericii sculptati intregime BrAul piatra origine de ce se cdte- sculptatd ln gigeometriceorigine caucziand' pridvor afld de mofudflorale biserica innnjoard Anamormdntulctitorului, se iarin vapietedemormdnt, pronaos gdsegte a mare Dragonirnei Popa moldoveni: Crdciun este sinbolal ghsie a fost Biserica pichtideme$erii crimca. un printul SfinteiTreimL pfid. in 1627 pictura Popa gi alcelu Mitieg, tgnat Gregorie; sepistreazi transfor- treivirtuli de masive apdrare, zidudlor cregtinegt| construc$a Bamovschiincepe Miron Nddejdea Zidin fortificate Moldova' Credinfa, cetate in Dragomimaceamaiputemicd mdnd 9i Barnov- giDngostea, un numite: patu de turnul-clopottifd, turnuri apdrare, cuprind durile la (1635), indemn unitate Nicolae Sf' Paraclisul Arhimandritul, Silvestru$i Gheronchie, schi, fi mare, decredinld neam mici, - biserica biserica ansamblu (1609), intregul chiliile. trapeza de ldnt urma$ilu arhitec- Mitopolitul de ca este cehtea egunfenia- remarcabilunitate stil9iviziune Anastasie $i Sfdn- Crinca. sestabilegte Dragomirna la mdndstirea 1763-1775, ln tonicd. anii este Mdndstirea Devizut multi ucenici. cu impreund mai velicikovski, tul Paisie 845. in 1 fiindrestauratd 843-1 ln . Muzeul rdzboaie, de afectatd incendii diverse $i mdndstirii au intreanii1965 1976 locample dinSala de mdndstiremaici. Gotic6, devine 9i 1960 Nagterea cd(i cu defindnd: vechi, noul de lucrdri restaurare construiegte paraclis, hramul $ise bmderii, focar manuscrise, un a reprezentat puternic Dragomirna Mdndstirea Domnului. Maicii vechi Muzeul cd(i impodobit bisericeqti. m6- icoane deo s-au aici copiat deculturi, s-au 9i valoare etc. deosebiti c6(ivechi Psaltirea(1616)' cuprinde: Sala organizatin Goticd, ndstirii, moepitafuri, (1610, icoane, 1611), (1609), Tetraevanghelia Liturghier

Dragomirna Apostoli, sfinfii $'ffifttrl


Dragomirna de apa(ine Mindstirea viafd 5 vietuitori, deobgte, 727366'iud' Dragomirnei, com. Adresa: Mitocul Petru Apostoli $iPavel; Sfinlii Hram: pe 10 pe spre 1km, Acces: Suceava E85 Cerndu$, dreapta DJ208d, km' din Suceava; .l km in Dragomima, NE, pddure' Mdndstirea prin 1km. Dragomirnei Ldngd Mitocul (GPS: 26"14'21.02'E) 47"46'38.33"N, +40230533839 protos. Hanu; Pangratie Contact Egumen:

bidintr-o este Dragomima, compus la 3 Situat cca kmdeMdndstirea de corpuri chilii. de sericd zidsidoud

cu Racla moagtele Persul Sf.Iacob

Mana8uroa uotoata urofl,


I 0 vlolultorl, deobgto vlatd

Hram: AcoperdmenUl Domnulul, l'drnddulrll Malcil lzvorul jud. Adresa: 9orcaia,727040, Suceava com. pe pe pind Acces: Fdlticeni Roman DNZE8S dreapta DNl5c, in Boroaia din spre 8 km, (GPS: 7 km; 47"20'21 26"18'53.23"Q; .88'N, Staref ierom. Alexie lchim; Contact +0745884287; Cazare: locuri 20 imprelurimi: r Biserica din Boroaia, e unde inmormantat ierom. llarion Argatu

Este ctitorie luiMihail a Horga, locdinBoroaia. de Acesta, mirean fi gi-a ind, intemeiat o familie, avand copii, simtind chem cinci dar, ,,0 pentru monahald acordulfamiliei, l gicu delaDumnezeu" viafa a pleca gifolosind Schitul Sihla.ln septembrie avdnd 1995, agoniseala Bo dela roaia, ainceput peunteren aici, mo$tenit, consfuirea mdndstirii,bise cu ricd, chilii$ianexe. Afostsfin$tdin decetrelPS 1996 Pimen. Addpost uncdmin bdtr6ni. de

Ministirea inilfarea Domnului, Mestecin


7 viefuitori, deob$te viald Hram: lndltarea Domnului jud. Adresa: Fierul, 84,loc. sf. nr. Pojordta, 7271140, Suceava pe Acces: Vatra din Domei Gura spre Humorului DN7/E58 17,5km, dreapta in (GPS: Mestecdnig, pedrum munte; 47'26'3.10'N, 4 km de 25"22'4,99"8) Starefprotos. 0nufrie Leonte Contact +4074591 5,www.manastireamestecanis.woz.ro 681

poiand peCulmea Mdndstirea intr-o seafle frumoasd de Giumaldu Poiana Fierului, vedere Munlii cu spre Giumaliu, situati 4 kmp fiind la taseulturistic leage ce Pasul Mestecinig vdrful de Giumaldu. Minds prin rea, initial schit, luat a fiintd 1992, donarea in terenului cdtre fa de jud. milia lacoban, com. din lacobeni, Suceava. sfinfiti 1999 A fost in d lpS cdtre Pimen. Ansamblul mdndstirii in componenB biserica are sa: ct paraclisul hramul hramul inilBrea Domnului, cu Acoperdmdntul Maic prdznicarul, Domnului, gio clopotnila, stdretia, chiliile monahilor gosp pentru ddrie-anexd animale.

Ministirea Mestecinig
5 viefuitori, deobgte viafd

Hram: Sfdntul Pantelimon Adresa: Mestecdnig, 6,jud.Suceava sat 72731 pe Acces: Vatra Domei Gura spre HumoruluiDN7/E58 17,5km, dreapta Mestecdni in (GPS: 3,5kmpedrum munte; 47'26'20.66"N, de 25"21'29.21"D ierom. Stare$ Damaschin Mihdlescu Contact www.manastireamestecanis.blogspot.com, 50867 Contact +407481

primar Ctitoritd Gheorghe de Tomoloagd, al com. lacobeni, 1997 in Situati locul in numit Lat"dinMungi Giumaliu, reprezinti ur ,,Piciorul frumos agezdmdnt monahal, obgte cdlugdri. in 1999 cu de Pdnd s-auridicat biserica, dechillii, corpul turnul-clopotnifd.

Humol nana$ilre8
vlitlfi ohitkr l0 vlglttlloanr, rhr t',{akil lnm: Adormlrea llorrrrrrtlrtl Hunrorulul, 721355, Suceava com. ldrosa: Mdndstlrea Jud. pe B5/E58, km,dreapta 38 spre Humorulul,DN2, dln l00ee: Suceava Gura (GPS: 25'51 47"35'36.76'N, '17.59'E) ,5 frDJ177 km; Paraschiva Sorohan hueti: stavrofora hntact +40230572837

logofdtul Petru lui in Bubuiog, de Bisericafostzidite 1530 Toader a :nClS cu'L gi sotia Anastasia. aproape demetri aflau ruinele ffiic.'elede se La 300 sa, fam{ lareg, s{nti: :' pe luiAlexandru multi cel ridicatd vremea mai biserici mdndstire, de 1tnol vechi Rareg, deqi r**atl"a#i, monumental Petru allui in in 1415. inscrie programul Se lun, ceminunii.' , , la sa. a o nusste ctitorie sa,dara fostconstruitdrecomandarea pentru ndnanoorm*i prezinti arhitecturd Aici deosebitd. apar, o Biserica laHumor de precum llaicitnsnntlui pridvorul prlma deschis, din bisericilor Moldova, datiinconstruclia (sc,rul}, mor- Oeisis XVtl, deasupra camerei numitd hinitd, seafl6 care de ;lincdperea laetaj tsec. , in iar, in Din se hAdcii : mlntelor. pridvor pdtrunde pronaos, maideparte, camera boana in de a Absida circulardaltarului, partea rdsdrit bi- mrnsu*i,'u a " . mormintelor naos. $iin veche sculph- tsoXvU, naos este mricii, despartitide printr-ofoarte catapeteasmd, Movild. exterioa- St Arhanohel bisericii Gheorghe Frescele de de gi Hin lemn tisa donatd urrnailtd.lvrl mdndstireqti celorlalte biserici o aldturd impodobiteicoane cu bizantine, re, gi singulare ca Probota Sucevifa, Moldovi{a, Arbore, Voronet, moldave, giiconograficdinspatiul prezenti Fresca tot european. exteriarhitectonicd este este dominanti rogul-0cru, pichti deToma de a oard laHumor,cdrei cu extericelor biserici pictur6 cinci in 1535, prima girul fiind din Zugravul BuneiVestiri, sunt teme exterioare Acatistul Principalele iconografice oard. (fatada ArAsediul Constantinopolului sudici), Nicolae, Sf. Acatistul lerarh (fatada (fapda vestici) Cinul, de nordicd), Judecata Apoi luilesei borele 9i profeti, ierarhi, martiri sfinfiloringeri, apostoli, o cuprindeprocesiuneh care gi a gicuviogi de (absidele Mdnistirea inchisd a fost lateralecea altarului). de 1 ca in 1 Dupd850a fostfolositi depozit austro-ungard785. stdpdnirea bisericd parohie. de apoi materiale, $coald, ateliere Aici redevine mdndstire maici. functioneazd deinde ln 1991 vegminte. oud, picturi, de condeiat

Ministirea

Moldova-Sulifa

viatd de 3vietuitoare,ob$te

Hram: SfAntul celMare Vasile jud. com. 727040, Suceava Adresa: Gro$i, Boroaia, sat pe 1 pe 7/E58 2 km,stdnga DN 8, 23km, 1 Prislop, DNI din Dornei Pasul spre Acces: Vatra pe peDC86A, km, 1 14 dreapta DC87,4 km in dreaptaCdrlibaba, (GPS:" 41' 47 22.18'N, 3'8.49'E) 25"1 Teodora Boddrliu; Contact +4Q230577209 monahia Starefi:

pe Piatra donat llarie de Cozmeci. deteCtitoritd localnici unteren de pusiin anul localnicmegter sculptor, 1989. Alexa Bouhar, melie fost a Ai intesculpturile a realizat ctitor de este care, altfel, $iprimul allocagului, gicatapeteasma, aufost Lucrdrile impdrdtegti, tetrapoadele rioare ugile Na$terea cuprinde paraclis hramul un cu finalizate 1994. in Agezimdntul veniti cregtinii lasluj- imprejurimi: Domnului, demese potprdnzitoti osald unde Maicii . Herghelia Lucina trei 6 a un be, bucdtirie, beci, camerecdte paturi. o

(Uatra Mfinf,stlrea Moldovlfa Moldovlfe


40vlolultoaro, doulrslo vla[d

Hram: Vestlre Buna jud, Adresa: Vatra Moldovifei, 727595, Suceava sat peDN17A, Acces: Cdmpulung din Moldovenesc 23km, dinRddauli sau peDN17A, Marginea, prin Sucevifa,47km (GPS: 47'39'25.47"N, 25'34'1 8.62'E) Stareti: stavrofora Benedicta Tatulici Contact +40230336348

ii tooin$:ffi, i ddinuit lasfdrgitul al Xv-lea, dincauza alunecdri pdnd dr sec. cdnd, unei g$itiifiili*i[ itarrlt pot gi Actua teren, prdbugit. s-a Urmele acestei biserici fi vdzute astdzi. Mdidil ir iifxr i$dfiiil;i p" bF l: : : iu : bisericd g ;: a Moldovifeieste a luiPetuRareg, 1532. ctitorie din Voievo

prima Alexandru Bun locuri, r cel zidegte mdndstirepeaceste de care

gi inconjoard ziduri turnuri apdrare inscriind-ordndul in md cu de biserica, ndstirilor fortificate. Episcopul deRddduti Efrem zidegte anii161 61 in 0-1 I gi chilii o casd separatd a stdrefiei, $i-a regedinta. aicior Tot unde mutat gi ganizewdo gcoald copigti miniaturigti, de continudndacest ope in fel culturaldluiRareg,fostunul focarele a A din importante culturimdnd de tireascd Moldova, incepdnd sec. )ff-lea. lucrdri resta din din al Suferd de gi qi intre urare consolidare anii1954 1960, este cdnd refdcut acoperi gisoclul, refdcute gi fundaliile sunt consolidate sunt zidurile, tumurilech liile. Pictura, atdtin interior, giin exterior, cdt dateazd 1537. pan din Se pictori Moldovifa, mai la cdaulucrat mulfi deoareceobservd di se stiluri g ferite. remarcat De dominanta rogu-brun, dealbastrul fatd Voronefulu verdele la biserica de Arbore derogul-ocruHumorului.fatad Pe sau al lmnulAcatist, dintre mai te sudicd afld se reprezentat una cele frumoase meiconografice segdsesc bisericile Bucovina. la care din pistreazd Mdndstirea Moldovita ma obiecte valoare broderii, de ca: precum gijilful nuscrise, icoane, Petru ctitorului Rareg. pictatd mdndstirii inscrisd lista pe patrimoniului Biserica a este cultu ralmondial UNESC0.

Ministirea 0rata
10 vietuitoare, deob$te viatd

poate Drumul fi fdcut gipe jos, peinjul fiind deosebit de frunos: munte, oddure, cAmpie, tnoare.

Hram: Adormirea Domnului Maicii jud. Adresa: Botug, Fundu sat com. Moldovei, 727266, Suceava pe Acces: Cdmpulung din MoldovenescVatra spre Dornei, DN17458, pe pdnd 7,5km, in Fundul dreapta PojorAta DJI75prin Moldovei, in Botug 12,5km, smnga intraraBotugkm la in 3 (GPS: 47"32'52.06"N,7'36.88"8 25'1 Sbrefi:stavrofora Eupraxia llag

gi Mdndstirea s-aconstruit initiativapeterenul Traian lui Po 0rata din mohaci,amintirea sale in Ziditd la2( so{iei Reveca. in 1950, sfin{egte se 1954. 1960 fost septembrie Din a bisericd mir. de primul Din1990 redeschis 0rata, fiind s-a Schitul staret ierom. Gr Nunele Orata este gore. gimoare in 1993. Traian Pomohacicdlugdregte Ctitorul se aici, Su oreluat laafluentul de starefului Grigore incepe se construirea capele-p unei rAului Moldova, care conducerea pentru gi in ir aclis slujbele iarnd a chiliilor. t,Sg+ transforma de este prin curge spatele

tanaS$fea

PAnEtIll

vittliltftttthitltt OO JOE bvkrlttlltrl,

(paraclls) l;lnllhil liplrkltttl MrrkJl l)rrrttlllr|lll, klrllrh hml At;ourilrrr{.|trtrrl ths /2/425, Sucoava rrrtlt, l'lltloirlll 'kt.i' Polatn L\rlll, Jud, lfruar sat prin dreapta 500 flumor spr0 Humorulrrl Mdrldstlroa peDJ177' m,apoi Il0!r; dinGura 25'55'29.42'E) (GPS: 447'36'8.31'N, 7 {duro km; +40744129658 Contact Strugariu; Silvestru hrot protos.

un S-a curs se anul fnfiintatdin 2000, aflein deorganizare' ridicat pa- lmprejurimi: Humor in seafld constructie. ' Mdndstirea mare iar Sf. cu ll6lls, hramul Spiridon, biserica

rgagi Pegtele-Gotf, Milndstirea


tmpdra{i Constantin Sfintri 9iElena lltarn: jud. 727076, Suceava sat ldnesa: CntArga$i, N) (ultimiikmpeDC spre 77 2 Dornei de 65 DN1 Accss: 7/E58, kmSE Vatra lliescu Grigore ierom' Star4: 25'45'51 (0PS: 47'17'38.20"N, '80"0;

pe gi de corpuri chilii de o bisericd lemn doud s-au in 1994 construit s-aumaiinelpt Din din defam.Luneascu Broqteni. 1996 donat teren Un etc. anexele trapeza, il[retia,

Tiieturii Piatra Ministirea


viatd 12vletuitori, deob$te jud. 727405, com. Adresa: Panaci, Maicii Nasterea Domnului; Hram: peDN7/E58, I1 Cdndrenilor, Doma spre Domei Acces: Suceava; dinVatra pe drum I Cindrenilor DJ174D, km,stAnga demunte in stdnga Doma km, (GPS: 25'1 47'14'36.53'N, 4'16.73'B 2 km: +40755475544 Cnntact Brehuescu; Antonie 8tar4:arhim. locuri Cuare:30

de la de se Piatra Mindstirea Tdieturii afldpevarf munte, o altitudine Mondial, Rizboi eroilor monumentului dinPrimul m, 1700 in apropierea anul afost a Piatra temelieschitului pusdin 1933, de anul rldicatin 1917. proprietefii a$ezdmant, pr. Achirilei, acestui ctitorul decdtre losif lmpreiurimi: P9 locu.l ? iar a 410/1 Ant.nie Sf. sale. Decretul 959schitul fostdesfiintat, in 1962 . pe$tera familiei Prirf pe Mare ca pind in Reinfiintat1990 mdndstire,vechiul cel demolat latemelii. fost construirea e 1997 finalizatd gicu La hram. 1 iunie amplasament acelagi s-au Dupd 2000 Maicii Nagterea Domnului' anul mari, bisericii cuhramul gi de Sf, o cu un construit paraclis, hramul llie, clopotnifi o casd oaspefi. Ministifea rdrdvietuitori de POdu GOgnei incurs constructie'
Suceava Doma Cindrenilor,727l90,iud. Adresa: Petru Apost0li 9iPavel; Sfintii Hram: pe 7/E58,5 km 1 spre Domei Bistrifa, DN1 din Acces: Vatra 25"1 28'E) (GPS:"22' 47 22.68"N, 0'46. +40230727190 pr. Contact Negrea; Responsabif:Mihai

de Bisericesc la Fondul cdnd in locag lstoria sfdntului incepe 1924, pddure. cu Atunci, de suprafafi o in detinea, zond, importante Cernduti localnici in care o s-aindlfatmdnflstire, multi ob$tii sprijinul $ialbisericii, oficiate pentru participa slujbe la a cu ei si nunumai seadunau evlavie fostdesa Cognei de mindstirea laPodu in 1956 in zilele sdrbdtoare. de pirintele care, Negrea' cu Mihai a Cogneivenit la ln fiintatd. 2006, Podu Seamenareconstruc$a' incepe Pimen, de binecuvdnhre $iajutor laIPS jeaz6 casd pentru abandonafi. copiii o

Mdndstlrea Plutonlfa-Dorotela
20vlotultorl, tlonb$lu vlald

prin inmullindu-se acestor siha$tri, rdspandit chiliile toa s-au cu ucenicii pddurile Construind bisericufd lemn vatra zonei. din in satului de te o micd pdnd firul duhovnicegti prinsec astiziDoroteia, sihagtrii urmat vie$i $i-au gi lmperiului austro-ungar, ndvdliri rdzbo desele alXVlll-lea. Opresiunea pddurilorobcinilor gi Bucovineifdcut siha$trii se au ca se ie,exploahrea mprejurimi: gisd gi tdinuiti ne$tiuti nimeni. Regimul comunis a de r Mdndstirea Voronetimpufineze trdiascd grav in 1997 Rus contribuit la uitarea acesteitradilii duhovnicegti. ctitorii g Bdlan Rusu Rusu Gemdnaru Gheorghe, Constanti Gavril, Vasile, Victor, pen plini rdvniduhovniceascd poiana o parte pddure gi audonat din altii de laFatd, tu mdndstirea actuald, hramul cu Schimbarea $ipentuunparac precum pentru corp chilii. gi Mihail un de cuhramulvoievozilor SiGavriil,

lt"-6,; iaa: ; siha$tri, Dorotei Pluton, la Mdndsti de Ctitoritd doivestiti de mf,l Voronet,inceput douA dinlemn. $i jumdhtea al)Ull-le u_{!Ec$e ! I ::::1t;::;: 1;::i:; t: t: : ::: la chilii Spre sec. ca mUEI $iltt' l

laFatd Hraml Schlmbarea Adresa: Plutonifa, ftasin,727247, Suceava sat com. Jud. peDN1 Moldovenesc, 7/E58, Acces: Gura din Humorului Cdmpulung spre peste pe Plutonifa, rdu; Frasin, DJ177A,6km, stdngain 8 km, st4ngain (GPS: 47"30'53.76'N, 9.48"E) 25"48'1 lustin Contact +40722728457 Staretprotos. Ababei; www.manastirea-doroteia.uv.rolindex.html; Czare:10 locuri

rea Ministi Pojorf,ta-Gorlileni

20viefuitori, deobgte viafd Hram: Sfdnta Treime, Sfdntul lacob loan jud. Adresa: PojorAIa,727440, com. Suceava pe 7 Moldovenesc Vatra spre Domei, DN17858,km Acces: Cdmpulung din pe pe de 1 stdnga Pojordta,DJ1758, km, in 6,5 stinga drum muntekm (GPS:47'29'3.99'N,1.09'E) 25'30' protos. +4076501 Stareg Varlaam Contact Bdrsd; 0867 Cazare locuri 30 De aceste meleaguri p{rticdle }a51.loan HbzotNli tlsardte: de Ucon; St.,eheorghe fbzwiill,SJ. Zlnon Sf. ,-andscut FrovTarah Androirlo, PrdDopie,MrJceni0i btlozeva r . r I :' I ri Sf Sf. uCl$ el loan 1fAntul lacob tr rf,if&nre deffiunii iffi:i#ff (Hozevitu| .boin rii:i ii I i 1li1I :;' i ;: ; *;i ;+ r :iii: ; i lom1nul mprejurimi: r Muntele Rardu r Pietrele Doamnei

mater in schitul demolat, este i-. iriiirt t in t'git', schit. 1962 gi in com. Voronetfolosite ridicarea biseri la unei alele transportate fiind la in din de sunt se demir. parte obiectelecult duse Putna. 1966 ridic 0 fiind in in rdmase demolare, sfinfit 1968 dupi unmicparaclis jurulcrucii Biserica Treime. 1995 ridica in s-a in anii1970-1 s-arefdcut 987 Sf0nta o noud bisericd hramul loan cu Sf. lacob.

Ministifea Pfeutegti i0vieluitori, obste viatdde


727452, Hram: Vasile Mare; cel Adresa: Leucu$e$ti, Preute$ti, sat com. Sfdntul jud.Suceava; (E) spre Acces: Fdlticeni DolhascapeDJ108, km,dreapta din spre 5 in 47'25'32.83'N,26'22'37 .45'q Leucu$e$ti, stdnga Leucu$e$ti, m;(GPS: 4 km, 500 loil +07 35629, :i/leucucesti.eu/ http Starefierom. Corbu ; Contact 441

in 2000, in care gisfinfit bise Mdndstirea infiinpte anul a fost an s-a prin Vasile Mare, strddania ierosch ricamdndstirii hramul cu Sfdntul cel

ProDota ilanasilroa
vlu[1 l! vlolrtltoaro, rh ohqrlrr lerarit llnm:SlAntul Nkxrlurr orag /2/ Suceava llruea:satProbota, Dolhasr;a, l /6, lud. pe pe 25 in dln spre Aocos: Fdlticeni Dolhasca, DJ208 km,dreapta Dolhasca pdnd Probota (GPS: in 47'22'30,49'N, 26'37'21.62'q 6 km; DJ208S, +40230571433 Marina Contact fhreti: stavrofora Turcanu;

mdnistiri Este consideratd dintre maifrumoase una cele (1375-1391), PetruMugat I inalti Moldova. ctitor, Primul dln Alexandru Bun o bisericd, inchinatd Nicolae. Sf. cel Probota h in apropiere altloca$ acelagi care bucurd cu hram, se de un Construie$te mama aici deosebitd $tefan Mare, fiindinmormdntati a Sf. cel thntia insd Maria. este 0ltea, actuald ctitoritd de E, doamna cdlugdritd Biserica Petru in care ca sd Moldovei Rareg 1530, hotirdgte mdndstirea domnul mo$ii. cu necropolisagia urmagilor inzestrdnd-omaimulte a sdi, devlni in cat Nicolae pictatd, este atdtininterior, $ipeexterior, Sfdntul Blserica lntre au in timpul Petru domnitorului Rareg. anii1996 2001 avut 1532, Si gi finantate c6de lucrdri a picturii, locimportante decercetarerestaurare japonezd, cea permis frescei lucru descoperirea interioare o fundatie Ue in repetaal care exceplional din orlginare secolul XVI-lea, rezistasemod scea picturilor sec. XIX-lea. remarci din al Se derefacere tolorTncercdri Rdstignirea, Sinoadele Pantocratorul, cea taind, Nicolae, Cina de Sf. nole: nerestauratd, Pictura a rdmas de exterioard Judecata Apoi. mumenice, gi frescele luilesei" ,,Acatisinsd destul bine de dlstingdndu-se ,,Arborele bizantind, Vestiri". Planul bisericii unul este treflat, tradifia dupd tulBunei printr-un central. monument plan fiindunite Este UNEStrei cele abside reprezenht important centru cultural, activind aici Mdndstirea a un C0. Movild. Dosoftpi, Grigore Rogca, Gheorghe cdrturari: cunoscufii fostdesfiintatd, devenind bisericd mir.ln de in 1964mdndstirea a mdndstire cdlugdri, 1994fiindtransformatd in ca de 1991 reinfiintat s-a pentru lnmdndstire cilugdrite.

Secrieg-Moldovifa Ministirea
viafd 10 vieluitoare, deobgte Maicii SfAntul AcoperdmAntul Domnului llie, Hram: jud. 727385, Suceava com. Adresa Secrie$, Moldovita, sat peDN in Moldovenesc 17A,23kmdreapta Acces: Cdmpulung din 47 29.26' 25'35'57.33'E) N, Moldovita, (GPS: " 45' 8 km; +407 Filofteea Acasandrei; 42754712; Starefi: stavrofora Contact locuri Cazare:30

Biserica llie, piatrd, lfra$sntd.ca|s in anul Complexul cuprinde Sf. din Construitd 2005. : in Acoperdmdntul Domnului. rhia$t. loafl . 'l Maicii chiliile unalhr devard, hramul cu Si dbdbrui: mir. Domnului. auizvordt care biserici doud sunt icoane Maicii ale
' SI. filoteadh Etuna,l . .S..gleorgts, t1rypj66ir:r!

Mfindstlroa Putn6
vlal{ 98vls[ultorl, doobirlrr

Hram: Adormirea Domnului, $tefan Mare Maicii Sfdntul cel 727 jud. Adresa: Putna, 455, Suceava com. pe 7Bc, nord, km,stdnga Vicovu in Acces: Rddduli DJ1 spre din 24 pe 12 in deSus, DN2H km,pdnd Putna (GPS: 47'51'57.78'N, 25"35'51.26"E) Melchisedec Velnic Staretarhim. +4023041 +4023041 I, www.putna.r0 4055, 411 Contact Cazare: rezervare la+407 53020673, arhondaric@putna. ro

prima Este mdndstire de$tefan Mare. ziditd cel Ridicareae lega ei in 1465. Legenda ce,pen spune devictoria laChilia de asupra ungurilor, vdrf tructitoria voievodul cuarcul sa, atras dintr-un demunte a hotdr $i sdinalte biserica unde cezut acolo a sdgeata. pdnd 1469, in mdndstirea sfintiti fiind ir Lucrdrile durat 1466 au din tfiffi!giiEtiEi Bisericaarsin 1484, s-arezidit perioada urm in imediat 1469. a dar S.lBBili,Gliertadi6. gubrezirii fundaliei, ir Un a in Din r, ddcdedd,, i toare. alt incendiu lovit-o 1536. cauza 1653 Vasile incepe Lupu lucrdri refacere bisericii, termina fiind de ale ;tf :$,E li :lerarlliVdslb., in timpulvoievozilor ,, : Dabija. restaura Afost Gheorghe giEustratie $tefan Siiprie'$iiean,. in anii1756-1760, grijaMitropolitului Putneanul, in 1902 ; prin lacob apoi $rWr 4 $ b ' b ' ..i cuinterventia Romstrirfer. lucrare restaurare arhitectului Ultima de a avu WkWSf,rArn,': 'ffii#Bii$ r: locintre 1961 1975. anii si frfrFllEili din dinvremea domnitor se iffi-ffiii$i3liE: Laintrare afli unturndatdnd 1757, gi r ,1: Stl/avfla; ,, . Racovitd, de Conshntin despre aceasta mdrturie stema pefafad ddnd qqP$t i ''' devest, reunegte MoldoveifdriiRomdne$ti. denum gi Este care stemele Sf;SilteBgt$ $:d,'l Tumul l; Eminescu, in amintirea manifestirilor deaniversare a mdnistirii gi Mihai loan culturd. P care participat Eminescu, Slavici altioamenide au gi latura esteste Pa de situat Turnul clopotnifei, construitin 1882. anul partea apus incintei, construit Mi raclisul mdndstirii, este de situatin de a lacov in A in tropolitul Putneanulanul1759. fostpichtin frescd perioa gi 1980-1984 fratiiMihail Gavril Morogan, intimpul de stdrdieiArhiman Pe Domnea tuluilachint Unciuleac. latuna sudicd incintei afldGasa a se pe ridicatd anii1981 1988, temeliile vechi, intre celei distrusd dt cd, Si habsburgi. rdmasd vremea Voievod est Singura clddire din Sfdntului $tefan Turnul Tezaurului,cdrui in 1481in e . a construclie terminatd anul a fost aufost addpostite, in vremuri primejdie, de odoarele acestui locag. sfdnt nu Este Biserica pdstreazdlinia din initiald puline decdt elemente. al pronaos, gropniti, gialtar. regdsesc cdtuitd pridvor, din naos Se eleme gotice baroce. came Din te dearhitecturd bizantini, aldturi cele de sau (gropnita) mormintelor trecerea naos faceprintre coloa cdtre se doui peretele masive, auinlocuit, secolul )riVll-lea, in al despd4itor, spec care ficarhitecturii vremea $tefan. lui din Biserica reziditi 1653 a maifostpictatd. propus in nu refacer S-a picturii anul lustin in 1972, mitropolitulatunci, Moisescu, cdnd de a bi
"lerunlimul Neamului Bomenesc" (M. Eminescu)

, l/lloll

Dra(,u$ prltttole la noua frescl.Intretlmp lllsork;a gl llnll Morognn httnttl tttt Nlhall Gavrll Vodd, mal cea voche plctat6 aproapoltt lntroglme. a ilrerlcafost dln de blserlcd lemn a 500 implinirea deanidelain- Europa UNESO0, Larecomantlaroa in 1966, pe mondial' Putna Mindstirii s-acelebrat plan fmolerea macopiat aici cultural; s-au centru a fostunimportant Mtrndstirea pretioase' un Locagul detine bogat giaufostrealizate miniaturi Ituecrlse etc. icoane obiecte manuscrise, decult, cu muzgu, broderii, ln sdde un a timp, ln acelagi Putna fost9ieste izvor sfinlenie. urma bine oseminte s-au Domnegti gdsit vechii Case la fdcute temelia Dlturilor de aiciinainte intemeierea care nevoit cdlugdri S-au ale mlrositoareunor hlndstirii.

uvulllu.

Lq

lv

lsllt,

Rdgca Ministirea
viald t0 vleluitori, deob$te lerarh Sfdntul Nicolae Hnm: jud. Rasca,727455, Suceava com. ldtesa: pe pe I spre loces:dinFdlticeni Roman DN2/E85km,dreapta DN15C RAqca Buda, spre peDJ155Aspre 7 Rd$ca,km,dupd 2 km,dreapta 26'12'38.38'E) 47"21'9.85'N, 3 km; Sldtloara (GPS: Bdlan Mihail thr4: arhim.

A Vodd lui surse Bogdan l, la anul1343' fost icoans coana de Atribuitd unele chiliile, le minuni: a al Bogdan lll-lea construit in maimulte etape. 1512 Construitiin tUafiiOomnuiui Balg loan logofdtul 9iTeodor Macarie, Romanului, episcopul larin 1540 Uoqtc; Pattittl" la Rareg, Oinm6tete in l Sf. cu biserica hramul Nicolae. 1542Petru construiesc inalti Rogca, o incinticu creneluriturnde S-f. Mitrop. Grigorie 9i illicdas, lndemnul biserica.Sf-Ser,anmOe mdregte Bacioc vornic Costea marele ln aperare.1611-1617 dih Pictura SapV,lemn funerare sec.XV-ru|' din pdstrat vechi lespezi icoane 8-au 9i garga Cnrce in gi Rdgcafostexecutatd1551-1554 a a Mdndstirii Interioari exterioard pictura din tradilionald vremea in 1844 Kontras Zinte.Afolosit din domnitoru deStamatello cdt din iconografiei exterior, Stuzailsurghiune atdt Rareg, innoiri, in tematica Petru 0u lul istoic pe din le-a Renagterea adus vestul pemarele glin stilulinfluenfat noutdtile care de Kogdlnicea Mihail infdtigeazi votiv, care-l este Remarcabil tabloul Balcanice. Peninsulei a din care statinchis ce dupd s-aretras sa. pePetru Rareg, familia Aicia foststaref, cu tinpde6luniintr-o loandela R69ca camerd clopotn gi lerarh Sfdntul Hugilor,a murit Episcopiei Bcaunul din tiiinuite' RAsca. moagte rdmas au Mdndstiii alecdrui fi1608),

tdofitoaro

Petru SfinfiiApostoli 9i Pavel Ministirea


viafd 5 vieluitori, deobgte 727121,iud. com. sat Adresa: Boto$, Ciocdnesti, Petru Sfintri Hram: Apostoli 9iPavel; peDNI 12 Moldovenesc, 71E58' km' spre Dornei Cdmpulung Acces: Vatra Suceava; din peste 3,5 pe 8, in dreaptaBoto$, rdu, km spre st6nga CdrlibabaDN1 12 km, 'D "N, (GPS: '47.61 25"13'22.81 47'31 +4074591 3946 Contact Cdmpan; Antonie ierom. Staret

pe al unui un a Dupi1989 fostconstruit schit locul refugiu cdlugdrilor loc intr-un rem perioada prigoni{iin situat comunisti, la 1200 altitudine, in este Petru Apostoli 9i Pavel, sfintit 2001' cuhnmulSfintii fas. Locagul, S-a incendiu. reconstruit pulind de va vreme fi mistuit uncumplit dupd lnsd in care amplasament, a fostsfinfitd 2007. ldngd mdnistire vechiul o noud

J Min[stlfea

RafiU

urvtntrrnrrrl,vtnlhrlnolrqrln

Malcll Hram; Adormlrea Domnulul 72l151 Sur;rtitva com. Adresa: Chlril, Crucea, sat , jutl. 3 DN178 Dornei, SE, Ortoaia,km,Rusca,km,satCltirt Vatra spre prin 9 Acces: '11,5 (GPS: 47'25'57.65'N, 25'35'1.11'D km; 100 +40752883168; Cazare: lor;r Veniamin Bdican; Contact Staretprotos.

Rareg, ll de a in anul 1776, Rardu veche ctitorie luiPetru Schitul in in in se astdzi, pecea de 1541 afoststrdmutat,taind, locul care afld f E{.4p F: parte muntelui,poruncasub gi cdlduzirea Domnului, Maicii du la laltd a il3:,rii$ti[!iriFgffi q tot este tradilia a M#Sif consemneazd orald locului; atunci strdmutatd Sffinsluids pdcum ;::::::-::::::::::: mHarau NdscdtoareiDumnezeula Rariu de de icoana ficdtoare minunia de Adormirea Domnului, inche Maicii s-a cu Construclia bisericii, hramul Balg, a noului agezdmdnt de sute in 1800, ajutorul familiei care donat cu propietarmo gi regele l, noul al in Carol hectare teren pddure,1877, de giei gi locagului se reparar4iileintretinerea si Balg, dispune toate va ca la Rardul ridicat este mogiei. Lainceputul alXx-lea sec. facd veniturile din la de redeven ln 1 insd rangul mdndstire. 959 decade statutul schit, de afost de 1990. Noua biserici mdndstirii sfinlitd PS a mdndstire dupd abia Putneanul 2000. in anul Gherasim Tudor, memb ieromonahul Sandu Daniil LaSchitul Rarduvie{uit a gimorti laBucuregti, Ndscutin (24 1896 decembrie), alRuguluiAprins. (17 Daniil Tu de Sandu 1962 noiembrie), in temnila comunisti laAiud, a Sfdntului al BO Sinod in Comisiei Canonizare de dorseafld atentia laRugulAprin a lmnuluiAcatisf Poetul-monah Tudor autorul este Sandu Ndscdtoarei deDumnezeu.

viefuitori, ob$ viard de Ministirea Sihistria Rariu 20

Maicii lndtarea Domnului, Acoperemantul Domnului Hram: 725100, Alb, CAmpulung Moldovenesc, jud. Adresa: larorul nr.160, str. pe Rardu, str.lzvor Acces: Cdmpulungcentru, Cabana din spre Suceava; din 25'32'7.75'E) Alb, km; 7,5 (GPS: 47"28'27.83'N, protos. Arcdlean; Contact +407308951 68 Haralambie Starefi 150 Cazare: locuri

, !i FSa culunei i Se sec. sihdstrii a Cuviosului delasfdrqitul allU-lea. par Sisoe, llBlaft$nil$pta,i impreund cop Elena, domnitorului, cu refugiat Doamna sotia cdaicis-au $ftflei$ffiflfi.i;ii: Drept voievodul a ridicat bise o fiind de {ffit$:dp.if;;: sdi, ocrotifi cdlugdri. mulfumire,
mfuiEni:;;: r; i r ;i

pe in Rareg, lo Rardu infiinfat 1541dePetru Schitul Sihdstria a fost

Rardu. 1776a fos in vechi, infiinldndu-se Schitul astfel ricd locul in celei parte Rardu, desfiinfat fiind de in de strdmutat taind, cealaltd a muntelui faptul consemneazd cdMaic austro-ungare. traditie 0 veche autoritdlile pust Schitul rdmas a Domnuluiinsdgi poruncit arfi aceastd strdmutare. peloculschitulu sin vreme peste secole.perioada doud comunistd, de vrem Rdiescu, demolat autoritdlile de ridicat mic de un paraclis Rozaria in 1992. este biseri noii Construclia mdndstiriincepe in 1994 sfinlitd in S-au mare, hramul indltarea Domnului, s-apictat 1998. ma care cu Maicii chilii indllat paraclis htamul Acoperdmdntul Domnului, giur un cu - sub llarion Neagoe.ln locag gises acest se arhim. arhondaric stdrefia gialinare vindecare ce 7 sfinte icoane ficdtoare minuni, aduc de care

tenaSl|rea $I8nIu lotn otl lrou


vlalll It vlotultorl, dttttlrgltt (ilttxlrglttt, Mucttttlt; Maro |l|m: Sflntul 720034, nr. Vodd Vltoazul, 2,Suceava, str.lon Snoa: ptl,Suceava 5'0 26"1 47"38'30.79'N, 5'44.1 GPS: Ghira Vartolomeu fbt4 arhim. Sntact +40230215833

nedevenise episcopiei, care Mirduti, erare$edinta Biserica lntrucdt care alte unei biserici, seadiposde a fost lnc[p6toare, nevoie inallarea MaSffintul cu biserici, hramul Noua cel Sf. bastdmoa$tele loan Nou. 1514 A douietape. fostinceputiiin de s-a Gheorghe, ziditin ruMucenic cel fiul $i cel (1505-1514, lui$tefan Mare, al cltreBogdan lll-lea Orb 1 in (1 517-1527),anul 522'Ldngi de brminati fiulluiBogdan, $tefinita un in ridica 1626 paracrimca Anastasie mitropolitana, re$edinti noua Dragomirna, Minflstirii dincimitirul bisericii (ecleziamiti) asemenetor clls gcoald prima intre si tot cutorita deel.Aicia funclionat anii1786 1789 Daniil deieromonahul Vlahoconduse din clericald Suceava, Catehetici 1589 construitin turnul-clopotnili, mai monahal cuprinde complexul vlcl. (1894)' (sec. XVlll-lea)stdrdia al de Si corpul chilii dePetru $hiopul, esdupi in aici s-a Moldovei aflat pdn6 1677, care Mitropoliei ReSedinp mai sprijinitd cu teologici, o $coale Tot h muhtilalagi. aicia funcfionat IcunaSlilntului Rogca Grigore al l, 9i TeoctistTeoctist ll-lea, mitropoli$: de seama marii lmncelltlou Crimca. Anastasie in cu in este Biserica construiE plantriconc, turl6pe naos, stilul in a fostadaugat timpul Pridvorul moldovenegti. al tadi$onal bisericilor in executaufres' Pictura, 1 in costache,anul 837. veniamln Mihopolitului lui din 1534, timpul Petru din dateazfl c6t ci atiitininteridr, siin exterior, viertelberger de anii fiind Rareg, restauratdin 1906-1909 pictorulJohann Boldurd' Oliviu deprof. condusi de giapoi anii in 2001-2007 o echipd de in restaunaEintregime areste biserica lntreanii1904 1910 si baldaun impozant care Karl austriac Romstorfer, a construit hitectul turnul-clopotnita. decorat pentru sf. loan Nou ainiltat9i cel $i racla chin reficutin diferitcolorate, smiltuite cu strilucitor, discuri Acoperigul Cahpegi monumentalihtea loca$' acestui mdrefia 198.5, accentuezd din dateaza frumoase, bogate cu in sculptratilemn, ornamente 9i teasma poleitd nou 1870' din in refacuti Toader, slugerului fiind 9i 1796, opera in sucevei R6d6utilor,anul Arhiepiscopiei 9i odati cu reinfiintarea s-a maiconffhiepiscopiei. catedrala devine mdnastirii 1991, biserica loan Sfdntul celNou' cuhramul o incinti biserici-paraclis, struitin lmn cell{ou,martirizat Sfintrlui se ln biserici pistrezdmoagble la pe care 1332, aufostaduse Albi in Cetatea (zi, in Ucraina), la anul pe sunt aurit, care de Racla argint cel 1402 suceavain deAlexandru Bun. lui in realizatdvremea Alexandru martirului, din 12 modelate scene viata romdnegti' a artei o capodoperd medievale reprezintd celBun,

.ffi.

Mlntttlril

iln||ma Fulnol

40vlelultorl, deob9lo vlald

Buna Hram: Vestlre 727 com. Adresa: Pulna, 455, Suceava lud. pe 78c, nofi,24km,stAng Acces: Rdddutl DJ1 spre din pe pe Putna, 10 in Vicovul Sus, DN2H km,pAndin de Putna, Mdndstirea 3,5km ldngd (GPS: 25"33'56.46"E) 47'50'53.31'N, Olinci Nectarie Staretarhim. +40230414050 Cnntract

in a Sihisfia Putnei fostintemeiati timpu ce Voievod Binecredinciosului $tefan domniei gi Snt(1457-1504). atestare d0 Pdma Mare la cdlugirit Md Un 1466. titarincreqtinat, este cumenhre in iurulanului vreme scurH fiind sihdsfrie, urmatin venitin aceasti Putna, a nestirea $ Moldo CAnd de Maiintiis-ainetataicio biserici lemn. dealtimonahi. (1674-169 polon Sobieski loan regelui de vaa fostinvadati armatele p0ni la Pacea ]alGrlowi de Va astfel a fostpustiitd. rimdne Sihistria prin la s-au (1699), cilugiriice pribegised munfi intors locuri cind un este cu cunoscut numele Lazar, uce al egumen Sihistfiei lor.Pilmul (1671-1686).spdiinul ma Cu Dosoftei Moldovei al nical Sf.Mitropolit de el ridicio nouibisericufi llie domnesc Canhcuzino, relui vistiernic patu-cin incipeau iaoarele, cum lemn, care, in dupd nespun ,,abia monahal fostTeodos au agezimdntului lui Urma$ii la cdrma sihagtri'. jumdhte secolului X\llll-le (11753). a doua al a [n Dmoftei fi1715) fi Si egumenului in timpul deosebitii, oinflorire Puhei cunoa$te Sihisfia biser Elridicio noud Bobganilor. originar la (1753-1781), dinlinuttdle deRiddu de sfintitiin1758 episcopulDosofteiHerescu ci, dinpiatr6, nordu incinh. Dupiocuparea amenaieazi chilii Construieste Sianexe, (17751, i se mult cite Mofdoveide lmperiulAustro-Ungar Sihdsfriei pun precui.ln astfel impreiur de intr-o interdic[ii, ajungdnd shremateriali tre al grele, 1784, shrd oficial Sihistriei]{abn- ultimul in Guvlosul Slhest Paisie egumenia lercochimonah preia Guvlmul celaDomnul. (ultimii ai secolului Sihd pdnila desfiinFre al)rrV|ll-lea)' ani ei Putrei porunca stipdni din monahalinchis a$ezdm0nt este triaPufirei ultimul dt Putna, 9iobiectele ca la Vietuitorii transfenaliMindstirea sunt striine. ]u trecind aicimaideparte, Paisie ieroschimonahul rdmdne cult,Singur jurulanului veacuri pustiire uih de Dupidoud 1790. in ve$nice cele 9i Printre Putnei redeschisi. dirdmitu 1990, re,la24aprilie Sih4stria este gi galbenefrumos tei gisitgiosemintele mirositoare celor stare ale s-au gi Natan Paisie. Sila, cuviogi: ficibare demi llaicil Domnului Putneise icoana afli l-aSihistia bisericii. in sEnga naosului nunl, a$ezati Timi' lzvorul cu o s-a 2001 lnanii -2007 ridicat nouibisedci, hramul ministire. 2005 in deSarov. ianuarie devine Sf. duiriiOi Serafim pictur sculpturi, timplirie, de infiinptaiciateliere croi'brie, S-au pe functioneazd giaplicat Pe icoane lemn. ldngimdndstire inrimat 9iur cimindebafani.

slatlna llntrstlrea

vlald b vbtultoaro, rlootrykr /27490' Suceava t;tttn. laFutA; Jud. hm: Schlmbarea Adrem: Slutltu, (3 apoi Luncll km)' sttnga Mrud Cornu Fdltlconl Sacsa (/ knr), spro Otn bor: (GPS: (4 25"57'30.66'E) (1t 47'26'0.99'N, 9l I PAralo km) Slatlnakm); +40230573928 Contactl Evellna fuofft stavrofora Tdnasd;

prima Moldovei a fortificate, cttorie domnitorului o Este mdne$ire ca intre Afost Lipugneanu. construiti 1554 1558, ne9i lhxandru Alexandru mormintele ctibrului aici domneascd, afldndu-se fopoli precum alecelor fiice, doud Ruxandn, al doamnei 9i llpugneanu, clopohip' md gi monahal cupdnde Ansamblul ?rofana Teodon. tumurile addpostesc care (1558), incintei, zidurile plafuldomnesc bire$edinta, Sf.freilerarhi Sf.Nicolae, cuhramurile 9i |raclisele de ini$al a ministirii existat o Scoala cadrul chiliile.ln clopotttip, illoteca, cu Mdndstirea incep6nd suferdr iarin alXXo Scoaliteologice. muzbe, sec. si ajung6nddmdni sticiciuni numeroase sec. al)rUll{ea, $iiafud, iir$itul mdnistire rcdevine sec-. puetle de40 deani.l-aincepuhrl al XIX-lea timp se 1821, lucrfuile refacere.ln laSlatina varefugia de incepdnd decefugeri, vafi Eteriei. conducdbrii Mdndstirea dinnou De vizut: unul Olimpiotul, dintre lordache Domnesc, de conduse arhim. o Palatul de au Din !rs6SijefuiE. 1823 locnoilucrdri restaurare, care addposte$e Costache. Veniamin FllaretdeMibopolitul Si mdndstirii llie Cleopa inte 1948 1958. muzeul adlim. Slatina shret l-aMdnistirea afost Si sicuprinde: in ca fiind este 41 959 Decretrl 0/1 loca$ul inchis, redeschis1962 m5- manuscrise, Dupi carte (inclusiv veche, etc. lucrffiderestaurare au Dupi1990 locample de nlstire cdlugifie. icoane de plctrra), aici consfruindu-se o casd oaspeti. 9i Ministifea Teodoreni 2svietuitoare,viafadeobete Domnului lndtarea Hram:

720123, Suceava nr. Teodoroiu, 16, Suceava, str. iud. Adresa: Ecaterina (GPSI DN29A; spre zona ie$irea Dorohoi, Burdujeni, NE, cartierul din Acces: Suceavafn 17' 8', 22.7 q 26" 47'40'35.34',N, 4623 4297 Utale; Nimfodora Contact+407 stavrofora StareF:

pqstelnicul Movili, fnatele domTeodor 1597 ctitoriEin decdtre Afost 1472 exisho ln 1600{606). anul Movili(1595-1600, leremia nitorului biacestei Pe arsd cue de bisericd lemn, a fostultefior deturci. temeliile (toader) postelniculTeodor Movild al secoluluiXVl.lea, lasfdrgitul sericute, din de a de aici a constuit o biserici zld.BisericafostrestauraH boierii cite ln este al in Costin secolul XVll-lea.1664 inchinati Mdndstirea familia Biserica cilugdri Atros, inshldndu-se greci. aici PaveldeMunble la Stf,ntul au 774, din ruso-turc 1769-1 chiliile fost rizboiului in vafi devastati timpul a de pribu$ite. anul lucrdri restaurare 1785 efectrat s-au in arse zidurile $i a din avefilor secularizdrii mdnistireqti 1863 dusla de Legea locagului cult. devine iar detinnte, mindstirea bisedcdlmprejurimi: de mdndstiriimogiile deposedarea in gi de lucrdri reshurare' 1992 . Mdndstirea au in demir. anii1986 1993 locample Teodoreni,md- Moldovita Putna ca Mdndstirea Moldovei, a reinfiinfat Mitropolitul lPS Daniel, r Mdndstirea chilii, din o A de nistire maici. fostconstruiticlddire zidpentru: buciErie, de gi aici Maicile desfi$oarfl activiti$ restire[e,magazii beciuri. tapezd, religioase. cdrtilor manuscriselor broderiilor, a icoanelor,

Men0stlroa Sucovfir
70vlelultoaro, tloobgto vlald Hram: lnvlerea Domnulul, Schlmbaroa laFatd Adresa: Sucevlfa, com. 727510,Jud. Suceava pe Acces: Suceava, Redaufl, DNZE85, km, din spre 35 pe 7A, Rddiuti Marginea, km stiinga DN1 prin 18 Si (GPS: " 46' 47 42.44'N, 25'42'39.08'E) Sbrefi: shvrofora Mihaela Cozmei contact+40230417110 Nuareposibilitiiti cuare de

SuceviB in ordine este, cronologicd, $icea mare ultima mai mdnes pictati exterior nordul recufrescd in din Moldovei. Mdndstirea Sucevip, hramd lnvierea cu Domnului, construit afost li sfdrgitul alX\/l-lea, familia prezen sec. de Movild. Tr:adifia consemneaze )upd spusele precum existen gi unor siha$tri, ucenici Sfdntului ai Daniil Sihastrul, ;e rcetdtorulu i francez unei biserici lemn, hramul din cu Schimbarea incd laincepu laFafd, de pictura Henry, 'aul pe veacului XVI-lea, locul subMuntele al de Obcina Mare, numit aste $i Vdndstiii Sucevila LaPustnici. atestare Prima documentard a mdndstirii dateazd la6 au de #te"Testamentul gust 1583, vremea din domnitorului Shiopul. Petru rteiclasice ln 1595 domnitorul leremia Movild adaugi bisericii pridvoa noldovenegti'. doui gi zidurile tumurile incinti, confed de care mindstiriiinfiligarea deceta te medievald, domneasce,cdrei o casd ab ruine mai pelatura se ved d( mprejurimi: precum chiliile gi pentru nord, l-a celugeri. etajultumuluide seafl intrare , Biserica Arbore din perioade unparaclis, hramul cu Buna Uesdre, dinaceastii Tot datea pictura interioareexterioard a bisericii- o valoare de artisticd, cultur $i gi ld,istoricd duhovniceasci incontestabild -, executatiiin deloa fresci gifntelesduSofronie, Zugravul exponenggcolii picturimoldov ai de predominante verdele rogul. neasce. gi Culorile sunt Programul iconog ficcumultitudinea pAnd scenelor o ,,Bibliein este imagini" laFacere le de Apocalipsd infifigeazd care lucrarea Dumnezeu lui in lume avdnd scop ca mdntuirea neamului omenesc. cdteva Apar scene inedite: imnul liturg naos), reprezentiiri Sfintei alte ale Treimi, ,,Unule-Ndscut..,' ciclur 0n (Sf. complete vietile sfinfi Pahomie, loan Nou laSuce din unor Sf. cel de )titoritii 1503 in va,Sf.lerarh Nicolae, Gheorghe Pictura Sf. etc.). exterioard, pe$rat bine e Hatmanul Luca (pe arereprezentate scena,,Scata virtufilor" latura nord), de rugiciun irbore. Fresca tuturor sfintilor, Arborele lesei, filosofilor etc. lui friza antici xterioard, 1541 din , Biserica constuit[ stilmoldovenesc, este in stilstatomicit epoca in lu steconsidenatd cea mi reprezentativa $tefan Mare, gi cel oimbinare elemente de bizantinegotice elemente cu de icturd vremea arhitecturdvechilor din ale bisericide dinMoldova. lemn omnitorilor $tefan Muzeul ministirii cuprindevaloroasd o colectie artdmedieva de elMare Petru 9i icoane, sculpturiin gifildeg, lemn broderii, manuscrise miniate, argint iarc$, verdele de rie, giSimio acoperdmintele demorminte domnitorilor (1606) ale leremia precum lrDore, (1609) etc.lncimitirul ministirii afldBiserica se Botezut Dom tbastrul Voronef, Movild de punct nului, construiti mitropolitul evenind, din de Gheorghe in 1580, Movild deveniti bise e vedere coloristic, ricd mir 1832. de in urcainconfundabild Mdndstirea SuceviB, alituridecelelalte mdndstiri picturd cu exter bijuteriei granifele sti miroard Moldova, din a cdror faimd depa$it mult a de firii, rhitectonice, care peste turie gi veacuricredinlei a strimogegtia puterii creage popo de a rceparte astdzi din rului romdn. atrimoniul UNESCO.

ilana8l|roa uo]o]lul
vlatd obgln l4vletultoare,do Slhastrul SfAntulDanlll Gheorghe, Maro flnm:Stdntul Mucenlc 725300' nr. Gura Voronet,166, Humorulul, Jud. Itrua: str, luoeava pe 77D' inVoronet,DJ'l 4 km dln Humorului loocs: Gura 25'51'51.09'E) 47'31'2.36"N, (OPS: lrina lbrutl: stavrofora Pintescu 3 +4023023241 snbct +40230235323, posibilitdil decazare l{uare vizut anul De atust mene$idi c{ibriEdedomnibrul $HancelMarein Blsedca r exterioard afost starq Primul almenestidi Sf. Pictuna fei in numai luni beisdp6m0ni. 11188, 9i a/Dasfu cucelebrul al al renumit Moldovei duhomic $hasfiul, $ sfehic domnibrului;deVtruret Cw.Daniil aftst mene$ire. Mormantul pmnaosulbisericii. 1785 Finiin siu momanU seafl6in de Bucovineici- Sf.Cw. cuanexarca odde Daniil esb decilugiri.Mindstirca desfinprtfl 1991, reinfiinptin camene$ire$hasful S-a in anul tlabsburgic, 1785. te lmperiul decilugdtiP. originari' arhibctura pnnfepulinele vechi pisfreazd care biserhi Este inchis. un bisericii pddvor adaugi Ro$ca Gdgore 1547 Migppolitrl ln anul paft dinlimpul $tefan cel lui in dabaze ceamaimare inbdoari Plctrra prin Ro$ca, Grigore Mibopolihrlui care Picfuna exbrioar4 sedabreaza Mare. cultuuna de albosfru Uconelesbconsiderate dincapodoperele colebful de de Judeci$i Apoi pe scena in mod lmpresioneazd demebit ale nale lumii. impdrib$iau uSile de din Cabpeteasmalemn tisaaudtfl 9i de lahrna apus. afii$ce. o marcvaloare patimoniul UNESC0' est Ministirca inclusiin

Uafra SfintulDimitrie, Dornei Ministirea


viafd 5vielultoare, deob$e Sf Hram: ntrlDiniltie 725700' Suceava Domei, nr. Vafa sr. Jud. Adesa: ffriliei, 118, Vafra ora$ului Domej in Acce$ centrul (GPS: 25'22'39.64'E) 47'20'36.96'N, 140741979183 Rohr; Contact seavrofonaAndreea SbreF: un anul indlp6 dupa 2003'funclionmzi a$ezimdnt mdnislidi, ln cadrul un o cupdnde bisericd, Complexul Ciocnne$ti-Buc0vina. social Fundatia chiliietb. cimindebebani,

Godru-Gaivana Schihtl
viali 4 vieluitoare, deob$te HramSfinhTrcime (spre spre Accgs: 7271 jud. Caimna, tlO, Sucearra; dinSuceava lacobe$ti N)'pe Adrusa: Solcii'7 km pe Srce/ii Gura Slobozia 9i h 21kn, slinga lacobegli, ttc40'pdn DN2/E85, (GPS: 9"N, 47'43'35,1 26"0'45.08"E) 84 Ciotu; Dornnica Conbct +407429161 Egumentmonahia

care un adiposte$te centusocial' a fostridiCodru-Caivana Schitul de Se in 2009. afld curs in deFinanfe, anul Ministerului catcuspriiinul organizare.

Olillllul

Mafglnoa

3 vtoluilut, dcohgte vtnla

Hram: Nagterea Domnulul Malcll Adreea: Marglnea, loc, 727345, Sucoava; ltNl /A Accee: Jud. Rddduf-Sucwlfa-Cdmpulung; deRdddufl,kmdeMargtnea, deMdndsti 12 kmV 4 5 km (GPS: Suce/ila; 47'47'1 13'N, 7. 25'47'31 .66'D protos. Egumen: Gheorghe Bodnaru

Schihrl, peunteren inilpt donat citreunlocalnicConshntin de Mihd ilescu este poiand, lasud saful -, sifuatinfoffumoasi aflati de Margin Consfrudia ainceput anul 994. in 1 Palactisul temn fostsfintit 1995 din a in inilpt 3 corpuri chdiri. S-au de SChitUl MOlid s vietuitori,de viatd ob$te
Hram: ltlag'terea Sfdntului Botezdtorul loan Adresa BelFg, 16 A,satMolid, Vama, str. jud. nr. com. 727591, Suceava Acces: Gura din Humsllui Cdmpulung peDN17/E5g, spre liloldovenesc, 15km, sttngainainte deVama Frasin,km spre 1 (GPS: 47'33'29.58'N, 25'43'15.63'E) Egumen: ierom. Gawiil Velicu; Conhct+40230815435

A fostinfiinpt anul in 2005. Schihll incd constudie. esG in Bisedca 9 dependinBle suntconstuitelemn, stilfadilional. din Tn Schitrlse bucurd d prezenp citorva vesligii:dopohiF o mdigondi lemn, are vars din care o gi decca deani, unbordeitadifional 150 dinlemn, peste deani. de 170

Schitul Poiana Argifei


3 vietuitori, deobste viati

Hram: SflinhTreime Adresa Capu Cdmpului, 727585,jud. Suceava; 't pe Acces: Gura din Humorului DN2E, est, Sasca spre spre Noud,2km, dreapta Cap dupi pe 77C, pand Capu Codrului, DJ1 4km, in Cdmpului, spre pedrum apoi vest forestier 3km. prin Drumul pedure greu pe este practicabil ploaie. (GPS: 47'28'1 9.65"N, 25"56'44.1 3'B protos. Egumen: Pantelimon Aioanei

dinsatul Capu Cdmpului, in 19g2. incep S-a lmpreluriml: constnrlia uncory clddire lemn, pentu cu de din chilii. t6zius-aoon Mai . Mdndstirea Voronet gi r Mdndstirea Este de linigte, accesul dificil, ale fiind mai Slatina sffnit biserica. unloc intensi peweme ploioasa.

Ridicat credincio$ii de

4 viefuitori, deobgte viafd Hram: cel $tefan Mare Sfdnt 9i Adresa Ciocdnegti,727120,jud. Acces: Suceava; DN17/E5g Domei-CAmpulu Vatra Moldovenesc, stlinga 0N18, kn pdndin pe 12km, 4,b Ciocdnqti (GPS: 47'28',$.65"N, 25"16'1.zB"0 1 pr. Egumen: $tefan Contact Bilan; +40740490706:Gazare:5 locuri

gtefan Mare Sfint Ministirea gi cel

Mdnistirea ctitoriti fam. giFevronia a fost de Emil Dascelu, Tomoioa prubs. Gheorghe, Lavrentie, Barblomeuprobs. ierum. Timotei. Bisefic $i a fostsfin!'hin 2005 lPSPimen. afld?nconstuctie bisericd de Se o md mare.

rul Moloovel Duuuvrr vl Mfiropolla


RomanuluiBaciului 9i Arhiepiscopia
LUCA EFIIMIE lnaft Arhlepiscop: Preasfinfitul judetul (ouprlnde Baciu) 61 iud' cel nr' 8t. AlexandruBun, 5,Roman,1065, Neamt 44683, +402347 www'epr'ro Fax: 50, +402344561 Tel:

tl|.iltauuruu Dut]ItuG 8 vlelultoaro, deobgte vlatd

Hram: lntrarea DomnululBlserlcd Malcll in Adresa: larorul com. Berheciulul, 607260, Bacdu iud. Acces: Bacdu Vaslui, DN2F, km,dreapta Secuieni, laorul din pe spre 1B,S in spre Berheclului, DJ241A,1 stinga Baimac DC33, km 2km, pe spre 4 (GPS: 46"37'37.61'N, 3'4.38'E) 27"1 staref* monahia Jusuniana condurache; Gontact +40234223s3s, 4491 +407 4g9s

Mindstirea fostinfiinpti in 19gg, binecuvdntarea Eftim a cu lps Luca, Arhiepiscopul gi RomanuluiBacdului, ridicati locul pe fiind fost parohiale Bdimac. biserici din Biserica dinsata fostconstruite veche d boierul ciuchiin 1824. Degradatd intimp, foslreparatdin 9idinno a 1g64 in 1960-1970.faBpridvorului unfrumos ln este monumentinchinat eroit neamului.afld construcfiecorp chilii untum-clopotrifd Se in gi un de

Ministirea Bogdana
47 vieFitoare, deobgte via[i Hram: Sfdnta Treime Adresa: gtefan Mare, jud. com. cel 607605, Baaiu Acces: Bacdu 0negti DN1 pe 1tEO74, km,stilnga 0negti din spre S0 in spre pe 1A, Adjud, DN1 9km, dreapta Bogdana, spre 4 km (GPS: 0'58.35'N, 46'1 26'50'25.36'n StareF:stavrofora Cristofona Hdrjoabd; Contact +40234339003

ln aprqiere afld se Bozefb, de lrcul nagtere Sf.Stefan al celMae

Este ctitorie boierului a Solomon gia Bdrlddeanu soliei Ana, sale, din 1670. fostrefticutd 17ssdeepiscopul A in loanichie. 1793 in biseric estedistruse un cuhemur. cel de-alDoilea de Dupi Rdzboi Mondi mindstirea a cunoscut o viatimonahald intensi, devenind maimar cea mdndstirejudefului a Baciu. 19b9 fostdesfiintati, ln a devenind azi psihiatric, tabdridecopii. apoi Episcopia Romanului, incepdnd 1g7g cu reface vechea a$ezare monahali, organizdnd undepozit-muzeu, aici care pdsteazi veche, carte obiecte arti medievald de romdneasci, din icoane sec. XVlll-XX.ln este 1990 reinfiinBti mdndstire maici. ca de

Legendarul din stSu Bozesti

Ministirea Caracliu

6 viefuitoare, deobgte viafd Hram: Nagterea Domnului, lerarh Maicii SfdnU Soiridon Adresa: Caracldu, Bdrsdnegti, sat jud. com. 607038, Bacdu Accs: Bacdu Onegti, DN11/E524,km,dreapta Helegiu pe din spre 40 dupri '1,5 peDJ116, km,stingain peDC153, km BArsdnegti 1,5 (GPS: 8'53.27"N, 46"1 26"'53.44'E) Starep: monahia Siluana Matei; Contract +4074541 www,manastireacaraclau.ro 9039, Cazare: locuri, rezervare 10 cu

pietrei Punerea detemelie ficutinziua pomenirii Muceni s-a sfintei pe pr. Ecatefina,25noiembrie decitrepSloachim. ierom. 2000, Teodo Ambdrug, duhovnicul mdnistidi, coordonat a lucrdrile construcfie de ln 2004,la deanidelatecerea vegnicieBinecredinciosului 500 in a voievod gi cel s-a $tefan Mare Sfdnt, sfinfit bisefica lemn, hramul din cu Sfdntullerarh Spiridon.

uanpooa?u iltnasuroa
vlald I vlotultorl, rlooltgltt Atttlpo Alltttttllttl Cuvlos lilm: SfAntul Morll, Doalul 607140, Bacdu com. 5rura: lud. pe pe Morii' spre 39 spre dln hoco: Birlad Adlud, DN11A, km,dreapta Dealu pe 5 Morii, DC59B,km in Dealu km, N241A,12 dreapta 27"17' 46"20'47.86"N, 53.42"q 0PS: leremia-Pahomie; Partene Frr$ lerom. + 44289820 282887, 407 hntact ++ozg+

in loan de a fost Blserica ctitoriti preotul Mihalache1889 re9i 995. in este 995. in novaH 1993-1 Pictura realizati 1994-1 Anin Guviosul s-a mdndstirii nescut, 1816, ln satrldinapropierea la fratedemdnistire 20deani,la A fost lpa Oela Galapodegti. fdcut Lala pleaca Afios,fiindcilugdrit Schitul Munte CllddruOani; h Sfdntul In lui al sihastru iubitor RugSciuniilisus' ca cunoscut mare A 9i Du, ajuns in Mai pirdsegte in Atrosul seintoarce Moldova. 6ziu pleacd Rut 860 $i la se ln anul Pecerska. 1865 stabile$teMindstirea la ia, poposindLavra 1882. la vegnice 10ianuarie la 17 Trece cele unde Valaam, petrece ani. de il Munte fec in sinaxare cdrtile 1906 cilugiriidelaSfdntul $iTn Dln lnanaSfdntului pe de Antipa l-a RomAnd canonizat SfintulCuvios 0rtodoxd Biserica cult. de Antipa Ia in anul lr Calapode$ti 1992. Calapdesti

Giolpani Ministirea
viaP 00vlegitoare, deobgte Maicii Adormirea Domnului Emilian laDurostorum, de llnm:SfanM (paraclis), Nicolae din Sfdntul (bisericacimitir) 605100, Baciu nr. 9, str. Adresa: Ciolpani, Buhugi, iud. spre spre pe 56H, stAnga mdndstlre din Acces: Buhugi Runc DJ1 3 km, (GPS: 26"42'45.44"q 3km; 46'44'48.89"N, Shrelt stavrofora Chirvase fqcia 1, 51 0onhct+40234261 +40234433238

pe lui Biserica fostctitodtiin vremea PetuShiopudeunsoldat a Este Hariton. cilugiritaicicu numele care Sulipgul, s-a Ciolpan nume pdni pentru Biserica ddinuie$e dati documentar prima la1590. atestaE qi de pecareo vedem astezi ridicati este de Biserica lemn ln 1730. desfiinteaziin Schitulse Nicolae. Sfintul cuhramul Cantacuzino, Teodor jumitate sec. )0(-lea, de rimdndnd biserici parohie pdma biserica al a glde cimitir. Eftimie, 1991, se Mdndstireareinfiinleazdin cu binecuv6ntarealPF cu de corpul chilii S-au constuit lucririle constudie. de lncepdndu-se apoi sfinfit Domnului, in 1993, paraclisul, hramul Maicii Adormirea cu sfn|itii Emilian la Durostorum, in 1997, de Stintul cu biserica, hramul din biserica cimitir, gi anexele. 2000-2002 reshurat precum s-a ln din mindstire fard Este singura istoric monument dinsec.al XVlll-lea. purtind de Emilian laDurostorum. hramulSf.

Gotumba Mlnlstlrea
vlatd 11 vlolultoaro, doob$to Duhului Sfdnt Hram: Pogorflrea 607005, Bacdu Adresa: Agdq, com. lud. in 21 Ciuc spre Acces: Comdnegti Miercurea peDN12A, km,stdnga din 26"10'59.30"E) 46"29'15.33'N, 3 km; Cotumba, (GPS: +40234382385 Mihaela Sandu; Contact monahia Starefi:

jumdtatesecolului yMll-lea. rna Cea al a in doua Ctitoritd ceade-a este Cotumba din25 despre veche documenlard Schitttl atestare Pahomie, car menestirii, 1757, zapis mdnial starelului de martie un primul 1766, do in Biserica zida fostconsfruitdanul de ctitor. e socotit gi fae Neculai Andrei Toader La vomicul Grigore Cupenski. 20 iulie1770 partea devine biseri in Surdu. 1864 Schitului Cntumba lordinmogia danie venite la de in 1994, maici cu ca A demir. fostreinfiinpti mdnistire anul noud. o ani Brdncoveni, ufiimii s-aridicat bisericd Oft.ln Mdnistirea

Diaconegti Mdnistirea
viatd 10 vietuitoare, deob$te

Maicii Hram: Adormirea Domnului jud. 607005, Bacdu Adresa: Agdq, com. in 24, stinga Preluci, Ciuc spre Acces: Comdnegti Miercurea peDN1 16km, din (GPS: 26"15'5.93'D 2 km; 46"27'18.79'N, Evloghia Chirvase Stardi: monahia Contact+40723357882

gina$on pentru ortodoxe 1998. Afostinfiintatdin Dragostea valorile jertfeimdrturisitorilor dinultimul gicinstirea sunt secol trisdtun romdni ur funclioneaz ln mdndstirii a de dominantiob$tii la Diacone$i.cadrul psaltic precum grupul gi Lo Heruvimii. bizantini, atelier iconografie de derugiciune reculegere. 9i

Giurgeni Ministirea
viafd 7 viefuitori, deobgte

Maicii Hram: Nagterea Domnului Morii, 40, Adresa: Dealul 6071 jud.Bacdu com. pe pe 23 1 spre Acces: Roman Baciu, DNZE85, km,stAnga DJ207C, km, din pe 59, spre in Ursului, DJ1 3 km,stdnga Giurgeni stinga Valea (GPS: 46'48'43.1 27"6'29.85'E) 3'N, +40744578840 Antonie Jeflea; Contact Staretprotos.

devi La sec. de cu ditflfq4{lirirytil: pieiRomanului,bisericd lemn. sfdrgitul al XIX-lea : frlaiciirD6mn'iici1schit pentru nu Biserica lemn a rezisht est de maici, mdndstire. apoi 9i

metoc Episc al in al ca de Iasdn+ffiilBedi Ridicat schit cdlugdri secolul )Ulll-lea,

pdstra Aici sec. o de construiti bisericd zidlainceputul al)O(-lea. sunt in Nectarie, ferecatd argin alta a icoane, din1796, zugravului una doud prin in Este arginhrul. desfiintatd1960, Decr din1831, luiCoroescu a c ln se de biseiice mir. mai1993 reinfiinteaz tul 410/1959, devenind ln 200 Romanului. episcopul mdndstire maici, grijaPSEftimie, de din it din este Biserica o constructie cdrdmid mdnistire cdlugdri. de devine qroase. cu formd cruce, ziduri de

Llpoua tranest|roa
vlatd lVuuttorl, rkrril}trto Apostoll uil'uvul Potru hm: Sflntll Mdlosu, Llpova, com. 6t)l2l5,lud. Bacdu lnra: sat pe pe in 33 spre borr: dlnBacdu Vaslul, DN2F, km,stlinga Plopana DJ241D,2Rn pE: 46'42'54.45"N, 1'11.49'E) 27'1 +40744913224 lgnatie Popa;contact bot brom.

ca de in este Rldicati 1764, mentionate 1801 mdndstirecilugdri, $iin lemn. fostmetoc ministiA al cu de de Lipovei, bisericd Ib numele Tisa giobgtea atunci pdrdsit-0. giNeamt. 1910 a de ln bisericaars a ilorSecu presiunilor care, mai aici un h tgSS vieluia doar arhimandrit, dincauza plecat el.Bisericaaiuns gi deoigicocinipentru a saivan a lUbritiifilor, ln a distrusi. 1995 fostreinfiinpti. mai Dorcl, tdniufiind

Migura 0cnei ilinistirea


viafa ob$e 0 vlotuitoare,de lndltarea Domnului llnm: jud. loc. 0cna, 605600, Bacdu ldresa: Tg. pe 1 in spre 50 dreapta0negti spre din lcces: Bacdu Onegti DNl /E574, km, pe 500 13 in 0cna stinga mdndstire, m spre hmdnegtiDN12A, km, Tg. (GPS: 26"35''10.53"E) abrupt; 46'16'13.95'N, drum Laurentia Bulancea lluefi: monahia +407 48 +40234 344325, 224635 oontact

la din indlfarea Domnului, construit lemn a fost cu Schitul, hramul Donose Dirminegti din fiica la cdnd boierului fiind 1053, atestat 1655, din a acestuiafostziditio bisericd Schitului Pelocul 0cna. hceo danie al apoi schitul cu Sf. bmnfa 1757, hramul Gheorghe, devenind metoc ridicati in de din A Sf. Mindstirii Spiridon lagi. teia biserici, piatd,este in de Buna fiind 810, 1803-1 cuhramul Vestire, desfiinp6 comunigtianul in Este ca turistic. reinfiintati mindstire in corirplex 1964 transformatd $i indltarea cu noua bisericd, hramul s-a iar 1990, in anii1990-1993 zidit pictaE clopotnip, S-au Domnului, intreanii1994 1997. maiconstruit 9i se mdndstirii afldmonumentul apropierea rhondariculunparaclis.ln $i pentru Rdzboi Mondial. neamuluiin Primul intregirea roilorcdzufi

Parincea Ministirea
viata 25vieluitoare, deob$te noud) Na$terea Domnului Maicii Sfdntul Nicolae, Hram: @iserica jud. com. Parincea, 607400, Bacdu Mresa: pe prin pe 7 din spre Acces: Bacdu Vaslui, DN2F, km,dreapta DJ252, Buhoci 9i 27'5'50.61"E) 17 46"29',9.55'N, Blbireqtr,km;(GPS: Evlampia Contact+40234226521 Corciu; $hrqE:monahia

aici Sf. afost veche cu Biserica delemn, hramul Nicolae, adusd pe 1964, la Mindstirea desfiintatiin deveeste trasd role, deboi, 1702. noud, in . bisericd mir.Afostreinfiintatd 1991Biserica cuhramul de nind 1998-2002 pr.Mihail de Maicii a fost Nagterea Domnului, consfruitiin gi Evlampia Corciu. monahia mindstirii, maica starep, Velea, duhovnicul la in Chiuaru. sfinte$te 2004, 500de Se de Afostpictatiin 2004 Mihai cel de vegniceSf.Voievod a la de ani latrecerea cele $tefan Mare, citre Hugilor. PS loachim Mareg, episcopul

Pnpana Mana$lroa
7 vlotultorl, doobsts vlatd de Malcii StAntul Hram: Acoperdmdntul Domnului, Noctarle Eghlna jud. Adresa: Plopana, c0m, 607440, Bacdu pe pe in 33km, stlinga Plopana Acces: Bacdu Vaslui, DN2F, din spre pe stdnga DJ241D,5km, stAngain CaselorDJ241C,1km, drum Valea 1 km; 46"41'52.63'N, 27"12'46.27'q comunal (GPS: protos. Ghenadie Catargiu; Contact+40745897575 Stareg

gi clidirisun inte 2000 2009. Unele Mdnistireafostconstuiti a grija Elefterie pr. Tis Piduraru, stare[ul fostul prin l[F, de cumperate la in apropiere. Biserica zid estedreptu din Lipova, mdndstire situatd ghiulare, catapeteasma de De a dinlemn stejar. curdndfostfinaliza cu pictura fiepictati integral. mdndstirea urmand sd altarului, social, sun ln cadrul mdndstirii funcfioneazi a$ezemant unde un mireni. ingrijifi debitrdni, 20 monahi 9i

Poglef Ministirea
viatd I vietuitoare, deobgte Buna Hram: Vestire Bacdu Adresa: Corbasca, com. 607120,jud. pe pe in 28 Acces: Baciu Adjud, DNZE85, km,snga Rdcdciuni din spre giDienet, peDC 13 km. prin DJ252E, Rdstoaca apoi 96, (GPS:,16'1 "q 27 8'50.26'N,"7'5.87 Luciana Afloarei Starefi:monahia +4074531 +40234i136028, 9502 Contact

cu Sucmezeu, sepan ctitorit A existat schit cilugdri numele un de Ministire Balg, in 1 deboierul Constantin in 1734, desfiinFt anul 864. 9i iCnimnrf*nnas-areinfiintatin 1996. aldturi ctitoria lemn laLunca Este, de din de anul :utT&mf,dulrii Bacdu. monument din istoric judetul locag din singurul decult lemn N mai din lcoana laorul Timiduidieste dincele vechi zond. una pictate acelagi cu pictu in stil vechimea dareste ei, s-astabilit exact zidit cdnd u$ilor diaconegti, dateazi 1734, a fost schitul. care din Iitoane,luffiarP

Richitoasa Ministirea
viatd 5 vietuitoare, deobqte

Adormirea Domnului Maicii Hram: jud. Adresa com. Rdchitoasa, 607490, Bacdu p pe in Vechi, 3,5 Acces: Adjud Baceu DNZE85, km,dreapta Adjudul din spre pe ir Turcului, DJ24128 kmpane DNI spre 1A Birlad, km,stAnga Podul 28 in , (GPS: 27'21 1 Rdchitoasa; 46"26'49.63'N, '19.1 "E) pr. Bolin; +40743149224 Responsabif:Eftimie Gontact

De vizut r Biserica de veche emn, hramul cu

la ln 1704 Biserica indltati 1697 llielanache-Tifescu. spib de a fost pentru vor sd rullliescria afurisanie ceicare incerca sticemdndsti 0 Fiul Dumnezeu totisfin$i...'. ctitoru de ,,sifieblestematDomnul Side grecegtiVatopedu Afos in Mdnistirii dinAftos. Gawiil, ainchinat-0,1729, Tot a distusd cutremurul 1739. in 1739ministirea fostreficutid de din lacov. su Daniil, de egumenul iarin 1836 egumenul A fostsecularizatr azil loan fiind domnia luiAlexandru Cuza, tansformati,inlST2,in pent

Bunc lnistlrea
vlat6 Ylotultorl, rloohttht Constantln Slhrlllhnpdrall Mllrnll $l [m: SflnlllArhan0holl irl(i0wlll, Fna haraclisul) (ldngd BuhuSl), 605102, Baciu Runc Jud. Inu: loc. pe pe prin in 27 Bacdu Buhu$i DN15 km,dreapta Buhu$i, bOu: Otn (GPS: 44', N, 46" 55.47" 26"44',43.90" in O D OOn,kmpand Runc; 1,1 +40234261274 Macarie Costea; Contact f|g4: protos.

in luptei de cel ctitor loculuiil amintegte pe$tefan Mare, urma , Tnaditia caintemeietori 1 surse mentioneazd Unele insd in anului457. Orbtc, iurul | gi s-a ln sa lsdcescu sofia (1695). anul1760 ziditbiserica F lona$cu gi de bisericd mir,fiind in e desfiinfati 1888 devine Mdndstirea ic-tuaE. 410 inchisiiarin 1959 apoi Decretul este Dupd in $i ilnfllnlaE 1941. gi Afostpictati de anii Restauratdintre1986 1988. ltleschisiin1967. mai Agezdmdntul in de Matei, 0heorghe fiindresfin$ti PSEftimie 1988. giElena. lcoana Constantin Sfidiilmpir4i cu un ilprlnde paraclis hramul Maicii Domnului de adusi dinbisericd,icoana DomnuluiAxionip, llalcii 9i aici. care de cu sunt din h Klev, paraclis, cinstite osebire pelerinii ajung

(Berzunli) illnistireaSfintulSava
viati 20vletuitori, deobgte laFata Hnm:Schimbarea jud. 607060, Bacdu com. Adresa: Bezunfi, pe 1/E574, km,dreapta dupd 26 spre din lcces: Bacdu 0ne$ti, DN1 pe 1 pe 74, pe 1 spre Elnduleni DJ18, 350m,stdnga Bezunli DC1 apoi DC17 3 Buda mindstire,km stAngain spre I km, (0PS: .64"N, 26"34'39.02'E) 46'25'1 +40745319502 voaideg; contact+40234336028, Arsenie thrct protos.

ierom. Varlaam in de biserici fostcpnstruiti 1829 cdtre a Actuala 9i chirilice: scris litere cu este bisericii aflat Pe Vasile. mormintul in naosul piatr[odihnegte luiDumnezeu leroschimonahul, Vasile robul aceastii "Sub care fecut a lntre acesta.' anii1901 1943 funcfionat schitul Gttorul a 9i 1960 fostdesfiinfat a anul sau de ca altemativ schit cilugdri demaici.ln mare Biserica a fost in ca fiind decomuni$ti, redeschis1990 mdnistire. Pe gi pictatd, sfinlitiin 2002de PSloachim. Muntele fiind roshurate pe s-a un de a existat schit cdlugiri, aleciruiruine in Savului,vechime, Sf. cu un construit paraclis hramul llie.

viafideobste Ministifga SliniC t0vietuitori,


cel Sfdntul Hram: $tefan Mare jud. Moldova, 605500, Bacdu loc. Adresa: Sldnic 'l2km, pe dupd stlinga Moldova DJ116A, spre din Acces: Tg.0cna, Sldnic pedrum accesibil greu 3km Cerdac, "E) (GPS: 3'25.47'N, '29.61 26"31 46'1 protos. +40745570072 +40745432554, Leonte; Contact Daniel Starefr

din originar Vasile, 1999 Gavrild de ctitoritidupd Este mdnistire o zidipentuo vreme America. 2003 inceput ln s-a in Boze$i, stabilit Dupd cel la Sf. in mari, reabisericii sfinfiti 2006, praznicul $tefan Mare. Venicu aici, se moartea sale, sofiei ctitorul cdlugiregte in 2003, numele

llle SchltulSlf,ntul
2 vlelultorl, deobgte vlatd Hram: Sfdntul Adresa: Bezunfl, llle; loc. 607060, Bacdu Jud. Acces: kmin munte sus Mdnistlrea mal de 6 SfAntul Sava (GPS: 46"24'1 2.62'N, 26'33'59.72"8 Egumen: ierom. Mragdi; lsaia +40744967562 Contact

Apa(ine MdndstireaSava, Bezunti. de Sf.

Schitul Sihistria Grucii


2 viefuitori, deobgte viafd jud. Hram: lndlfarea Cruci; Adresa: Cucuiefi, Solont, loc. com. 607230, Bacdu Sfintei pe pe 1 Acces: Bacdu Floregti, DN2G, din spre 22km, dreapta GrigoreniDC 84,prin in pddurekm Pdrjol, 17km, 1 Cucuiefi, dreaptain (GPS: 46"36'4.98'N, 26'30'35.89"8 Egumen: ierom. Macarie Cnntact +40745599851 Nacu;

pe Se$tie despre schit un ridicat sec. XIX-lea, Dealul in al Cruc distrus 1945. locul s-aridicat, in Pe lui incepdnd anul cu 2000, no un A constuit unsingur perintele Atanaild, acdrat care cr schit. fost de om, spinarea pentru lemnul construclie.

Zimbru Schitul

2 viefuitori, deobgte vlafd jud. Hram: Sfin{ii Constantin Adresa: Pdncegti, Poienari, sat com. 607230, 9iElena; pe prin Neamt; Acces' Roman Lufca, DJ207A, Lufca, Vulpd$e$ti, 13km din spre $agna pedrum Pdncegti, dreaptaVulpdgegti, in forestier Piscul spre Rusului 7 km, (GPS: 46"56'59.86"N, 27"6'35.83"E) Egumen: ierom. Ciprian Gontact Mera; +407m665596

pr. intre Initi Schitulfost a infiintat 1956 1965, cdtre Partenie. de 9i in A in a fostdoar chilie, o devenind1994 schit. fostsfinlit 1997 P de loan Bdcduanul.

M0l00velbucovlnel $l ilffopolta
Hugilor Eplscopia
0NlLA CORNELIU Preasfinfitul Slecop:
judelul puprlnde Vaslui) jud. 735100, Vaslui nr.19, Kogilniceanu, Hugi, h. UInal 841 Fax lfl: +40235481538, +40235481 , www.episcopiahusilor.ro

uarsorats Eptscopata HuFl .l


0 vlolultorl, duolrqilo vlald Hram: Apostoll glPavol Sfinlll Petru Adresa: $tefan Mare, 1,Hugl, str. cel nr. 735100, Vaslui Jud, (GPS: 46"40'35.94"N, 28"3'28,67"E) Egumen: Veniamin arhim. Botoroga; Contact: +40235481538

Episcopia igiareinceputurile 1598. 194 Hugilor in anul ln a fostdesfiintatd,intervenfia la autoriteillor comuniste. Es reinfiinfatdin 1996. anul Catedrala episcopale ctitorie luigtefan este a cn Mare, anul din 1495. cauza Din repetatelor intervenfii refacere, de asta nusemaipdstreazd urmele gi decdt locului pisania locagului ft inifial. 1756 seincepe refacerea dupd ajunseseintr-o dedegrad lui, ce stare gijafurilor. avansate, cauza din cutremurelor, incendiilor Picturaapa( ii neluiGheorghe Tattarescu, realizate1890. 1996 in in biserica redev gi prin PS catedrali episcopald, reparatdresfintiti, grija loachim fiind Ma (t palatul req 2009). incinta in episcopiei existl mai ir episcopal, constru 1782, turn-clopotnifd, mult recent, 1938, muzeul, car un zidit mai in in $i pdstrate sunt manuscrise, picturi, icoane, obiecte religioase.

Ministirea Alexandru Ulahufi


18 viefuitori, deobgte viafd

Hram: Na$terea Domnului, lerarh (paraclis) Maicii Sfdntul Nicolae jud. Adresa: Alexandru com. Vlahufa, 737010, Vaslui pe Acces: Bdrlad Vaslui, DN24/E581, stdnga DJ245, din spre 6 km, in 20km, st0ngain Alexandru Vlahufd,km 1 (GPS: 46"25''f 3"N,27"37'51 4.1 .24"E) ierom. Starefi Hristodulos Contact Popa; +40740237460

pdrintelui Pdwu, terenul deo to pe Ridicatd inifiativa din lustin donat pdrintele calnice, Rodica Colomei. zidirea La locagului a contribuit Calist Chifan. detemeliefostpusdin Piatna a august 2002. Biserica-paraclis a fos in sfin$ti septembrie decdtePS 2003, loachim. ldngd Pe biserica-pa gi s-au gi2 construit chilii, 12 tnapezabucdtdria, agheasmatarfdntdni. un Se continud lucrdrib biserica urmdnd construiunarho la mare, a se $i pentru pelerini. daric

Ministirea Bogdinifa
3 vietuitori, deob$te viatd

Hram: Sfdntul Nicolae lerarh Adresa: Schitu, Bogddnifa, 0,jud.Vaslui sat com. 73701 pe Acces: Bdrlad Vaslui, DN24/E581, stdnga DJ245, din spre 6 krn, in pe pAnd 7,5km, dreapta Bdcani, DJ245C, ,5km in satul in 21 Schitu (GPS: 46"30'7.29'N, 15.45'E) 27"40' protos. Stare$ Antonie Atodiresei; Gontact +40788049424

)evizut: de ' Bisericalemn

Existi ruinele biserici, unei cunoscute in vechime Schitul ca Bogddn Inifial ridicat bisericu{d, cdtre Teodor lonild s-a o de fratii Bolea, anu in Si grec, 1784. locul Pe Eustatie, neam a construit 1847o bise schitului, de in ricddinpiatrd. Schitul fostdesfiintat 1864, a devenit a in cdnd bisericd de enorie. Schit luat Satul a numele laschitul vechi. 2003 de cel in s-aincep

(Magarurul, tsuloronr
vlall \llchrll0rl, rir ohir|r Atlrttrrltrrit Tdmddulril, Mitk:lll)tttttttttlttl lzvorul

7316115, Vaslul com. Zorleni, iud. pe in spre dlnBArlad Vaslul DN24/E581km,dreapta Simila, ,5 pe 7 in 10,5 DN24A, km,stdnga Popeni, DJ284A,km,drum 27"51' 46'1 ; (GPS: 6'59.40"N, 2.52'q protos. +40745143597 Micu; Euharist Contact

Altar SlAntului s-a in in legenda ceunmegar oprit pedure Masa spune ridicati 1602. Afost din a de in era unui stejar, care ascunse maidemult uihtd0 icoand este trunchiul $i It laF destejarin s-a cae pe i-a Domnului hoErdt ciobani gdsit fdcutd Minunea deMaica lhlcll Domnului. icoana Maicii gi a ce bisericd Domnului. Se in acel I zldeascd loco bisericdunschit. spune prima pdnd Sfdnh Masd. luifiind azi cu din fdcuta stejarul icoana, lemnul din l0ot Mdgarului. inilial Schltul numit B-a a dupi schituldeveo bisericd cirdmidd, care de 1840 lnanul sezide$te pichtdintre 1955 1958. 1960in urma in Afost anii maici. de nltmdndstire 9i de in ca ReinfiinFtd1993 mdndstire sedesfiifieaze, comunist, decretului monahi delaMdndsvenfi actuald formatin unor s-a Obgtea monahi. iurul jurul LAngd Euharist. bisericd Vodd apoiin pdrintelui tmaPetru Sia crescut paraclisdoud gi trapeza chiliile, stdreta, clddiri, includ care constuit un &au recent. construite d bucdtiria,

Dimitrie Gantemir, Ministirea Grumezoaia


viaF 12viefuitori, deobgte noud), Dimitrie, lzvoritorul Mir(biserica de Sfantul Mucenic Hram: (biserica veche) in a Maicii Domq.ului IntrareaBisericd Cantemir com. Grumezoaia, Dimitrie Adresa: , ,737191jud.Vaslui Cantemir, spre cel din strr Acces: Husi, loan-Vodd Viteaz, Dimitrie pDJ244C 2 15km, dreaptain peDC37, km,dreaptain Urlafi, 28'1'6.07"E) 46"34'45.99"N, 3 km; Grumezoaia, (GPS: +40744973551 +40235485373, Bodnar; Contact arhim. Serafim Staret

peun pdmit la de de este Prima bisericd ridicaE ShnPosatnicul, teren pentudevohmentul in wemea la slujirii aritat domnitorul celMare $tefan lnapropiere s-au lemn, gdsit cu de construiegte bisericd o noud Dimifiie Cantemir in oaste. 1692 roma monede rdmdnenumele datAnd timpul De Domnului.laacesh Biserici Maicii a hnamul lntrareain $i din 1802, iarin lui Antoninus Pius mdndstire maiciin de devine Ini$al de mdndstirii. schit cdlugdri, pdrisiti. de 38-1 Dupd devine secularizare bisericd (1 61). holerei, este 1855, cauza din parohie. 1996 de ReinfiinFtiin camdndstirecSlugdri. pirintelui Bodarhimandrit Senafim fidicati ddruirea cu Noua bisedc6, in . veche nar, fostsfinlitiin 2001Biserica s-aresfinfit 2006. a lui cel din de /tftar un Masa Stdntrlui este trunchi stejar vremea $tefan

Florogtl Min[stlrea
vlald 7 vlotultooro, dsobgkr (paraclls) Proroc Adormlrea llorrrrrulul Malell Hram: SfAntul llle, jud. Adresa: Floregti, 737010, Vaslul 'l2 po pe spre Acces: Vaslui Bacdu, DN2F, km,stanga Floregti, din spre DJ245, km,dreaptain 13 Flore$ti (GPS: 46'33'1 2.64'N, 27'33'26.62'D + 4467 Firmiliana Gherasim Stareli:monahia ; Contact 407 8355

vistiemicul, vo Prima Ghenovici bisericd ziditd 1590, C0rstea este in de lg#tr$ffi'*$ ridici bisericd, term ln Cosbche altd nical ,,fdrii Sus". 1686 de Gavrili[d *.*ifiUpiiffi; Mdnds Mitropolitul Veniamin Costache o inchind nati $ffil$mi.,futUloe, defiii sdiin 1694. ldibregi[ , , :: , EsfigmenouMuntele ,, in ajunse din Athos, cauza prccare care din stirii 18'M Nilincepe bisericii gia cloporhiteiin mari Arhimandritul construc[ia ir in urma Rdmasd neterminatd secularizdrii, finalizatdsfinfii abia este $i bisericd mir. de Palatul sti 18ffi. 1893 ln Biserica llie declarati Sldntul este iarin Este r{ieieste construitin 1858, 1881 anul devine runal. prelu spihl rural in 1980 Ministerulde fiind Inteme, inshlatin Spihlul Flore$ti. el de in Biserica monumenhld, construiH cdrimidd,stilneogotic din este pdrintelui Ariton, ani lezechiel secontinui c6$va lucrd de Cu osteneala ledereconsolidare labisericdlacelelalte cl6diri. $irenovare si lcoana fdcdbarc minuni de DomnuluiPruncul, feteca6 argint poleiti au in cu lcoana Maicii cu 9i gi Dateazd 1749. din S-a maieste cunoscuti ca ,,S-fdnh la Floregti". de petecut minuni mijlocireafiind prin de multe ei, cduhtigiceruti preoti $iir pentru procesiunile vreme secetii, aducdtoare deploaie. de

Ministirea Grijdeni
14 viefuitoare, deobgte via{d

Hram: Treime, Sfdntul Nicolae Sfdnta jud. 737282, Vaslui Adresa:.Grdjdeni,Fruntigeni, com, in km, Acces: Bdrlad, TrestianapeDJ242,3dreaptaTrestiana din spre pe 2 spre Frunti$eni, DJ242F, km,dupd 11 Grajdeni, forestier km drum (GPS: 0'49.60'N, 47' 46'1 27" 27.09'q +40788192391 lrina Contact Stareli:monahia Moaleg;

grajduri Pogtei, unde trag ale de se Separe pevremuri existau cd aici innoptind locului ci Rareg, su denumirea gia mdnistirii. spune Petru Se iar a cd a un uncopac dimprejur,avut visminunat, dimineafaaflat a fos pe gi-a meleaguri, amin intors ales domn Moldovei. maitdziu aceste al intre 1 visul a ridicat bisericd unschit. Schitul durat 1538gi171 a o 9i $i ir o dar cdnd ars.Maitiiziu s-aridicat alti bisericd, a fostdistrusd a Sfintu 1870. episcop Ananiazidit bisericd cdrimidd, hramul a o de cu Un in Nicolae. sfintit 1872. in Devine mdndstire maici 1952. de 0bSt S-a i la 1960, cdnd fostalungate urmare au ca ajunsese100demaiciin 41 Decretului 959. 0n protos. prin reco 1990, osteneala Ciprian Timofte, continud se Dupd trapezi, bucitdrie, mag chilii, structia bisericii, construiesc stdretie, se gi in zii,ateliere unparaclis. Biserica pictatd frescd, Alexan este de

Itnasllrea MEllnETrl
vlalil I vlotttltorl, tkttthitltt lillrrlll Mrr[:ll |tlm: Acoperdrn0ntul l)otttttrrlttl, Arhungholl Gavrlil llhallsl 737260, Vaslul Gdrcenl, lud. I!ruaa: pe spre din l0ocs: Bacdu Vaslui DN2F,55km,stAngain

5km' inTrohan, din pe 13 dreapta hsca, DJ159,km, 6'53'69'E) 27'1 spre 4 km; 46'47'3.69"N, nord, pddure (GPS: ilrcent'spre Contact Filip firesprotos. Mercag; +40744577762 ce bisedca segese$te in se mai locul biserici vechi ridice, 1826, Pe unei de in devine cu Odati seculadzarea bisedce mir, 1864' il astezi. ' cu in este timpului, renovaE1925 1928, ajuOi in decunsul Deteriorati de in schit maici' se Prezan. mare$alului in 1928 trdnsforme tamiliei bnrl de Aici gi de 9i o tmitorie unatelier covoare. a functionato gcoald Exlstau de 1990 1959 Desfiinptin girefnfiinFtin camdndstire biserice$i. canHre$ pentu 9io clddire anex6' chilii doui mai S-au ridicat clddiri eJuged. pe de giserica o consttrclie lemn, formidecruce, fundalie in de este plafi tencuitfl ciment. cu

Moreni Ministirea
viaP 45vietuitoare, deobgte Maicii Acoperdmdntul Domnului llram: 7371 Deleni, 70,jud.Vaslui Adresa: pe in pe 1 spre din Acces: Vaslui Birlad, DN24,1km,dreaptaSecuia' sPre 3km 5km, DJ245a, dinDeleni sud 27'43'55.03"0 (GPS: 46"30'48.79"N, +40235345226 Contact Duduman; Gabriela iUreF stavotora

lui vremea PetuRareg refecutf,in 9i este de 0 biserica lemn ridicatiin se in in RelnfiinFt1935; 1949 tansin desfiinpt 1864. este . Schiu 1801 renovati nou6, o 9i s-a in maici. 1953 consfigit biserici Oe brmi in scnit deveni$ biserica Zafiu.ln s-a pich6in de'Conshntin 1960 desfiintat 1986 minisiar de camindstire cilugdri, din1992 s-a mir. Oe ln 1990 reTnfiinlAt de nou maici. este tirea din mic, un de cu mic6, Biserica dinlemn, o lungime 80m,are pridvor fiind de existi mindstidi ateliere ticohie$i in cl6dirii. cadrul mijtocul consfuitin preoF$i. ve$minte

Iu Sfdntu i loanBotezitorul Ministirealrlagterea


viata 15 vietuitoare, deob$te loan Sf6ntului Botezdtorul Nagterea Hram: jud' 737300, Vaslui lvdneqti, com. Adresa 5 Ursoaia'krn pe 55 spre din Accesl Bacdu Vaslui, DN2F, km,dreaptain 6' 27 8"N, " 24'49.7 q 1 46'37' 8.7 GPS: 59 +407 40781562, 416737 +407 Contact Chiriac; Antonia itar4* monahia 40 Cazarel locuri

pe de donat familia 2000, unteren a MdnistireafqstinfiinFtiin anul primele maici trei 2001 venit au $i in giMaria din Ptdcinti lvineSti. anul lon decdtepr'lustin mdndstirea fiind lrineu Sandu, timigisi ridice ieromonahul Pefu de Pdrvu laMdnislirea Vod6.

Manasilroa Parvogtl

6 vletultoar, doubgtu vlatd Hram: lerarh Sfdntul Nlcolae jud. Adresa: Pdrve$ti, 737148, Vaslul pe 24lE5Bl, km,stiinga Pdruu Acces: Bdrlad Vaslui DN din spre 20 spre (GPS: 11,5km; 46"28'43.99'N,27"44'27 36"q monahia Starefi: Antonia Bdldu; Contact +40749285068 ifodtbr perucerc rnm$qbSfrMina, din obucdlicednveflnentul l SffiiltIui GUrd ba{t &Ati ': ;=;i;.lrlfti:*;lixlii ri:;r'r:;i:::rr:ir:iI

Pdma biserici ridicat 1666. jurul ctitorii adus obgte s-a in in ei, d au o cdlugiri, intemeind schit. 1816 ridicat noue in un s-a i o bisedce, sfintiti 1820. 1864 devenit in a bisericd mir.S-a de reinfiinptin caministin 1993 gi demaici. consfuit stdre$e, S-au trapezd bucitdrie. chilii, Biserica es lemn. din

Ministirea Rafaila
12 viefuitori, deobgte viafd Hram: Na$terea Domnului Maicii Adresa: Todiregti, com. 737535,jud. Vaslui pe 5D, pe Acces: Vaslui Roman DN1 38 km,stdnga Todiregti, din spre in prin DJ248A, Plopoasa, in Rafaila,km.Seafld marginea 8 in vesticd a (GPS: satului; 46'48'9.55'N, 21.93'A 27"21' Mchentie Contact Starefarhim. Lupu; +40235459251

Tradilia cdaexisht unschit sec. )M-lea, spune aici din al rihicat cdt de unmonah Rafail, inainte cefusese inoastea $tefan numit Radu, arca$ lui ce pfimise pdmdntul Valea Mare, lacare de din in 1531 Stemnicului, . Biserica lemn fostmuhtd 1838 ieroschimonahul sta de a in de lorest, tnapropiere pdni parohiald. existd reful in schitului, satul Rafaila, dmdndnd azibisericd Bis plopvechi 550 rica un de actuald, zid, fostridicatiin de a 1834 ieroschim. ajuhtd lorest, de ni, cucircurnferinta credinciogiiimprejurimi. sfintiE Mitropolitul din Afost de Veniamin Coshch le 13m,sddit, dupd Sdrdciti secularizare,916 1940 reconsolidati. desfiint la in 1 gi este Este tegendd, insufi de gitansfomatiin in 1959 sediul CAP. cel \tefan Mue.A rosttrdsnita an Mdndstirea reinfi in 1993. este in$t[ si
le mufte dara oi, 'dmas verde.

Schitul Pogorirea Duhului Sfint,Drigegti


7 viefuitori, deob$te viatd Hram: Pogordrea Duhului Sfdnt

.l!|oqdF:#rtlcels ,' Adresa: jud. Drdgegti, Todiregti, com. 737537, Vaslui dlri:@$e. pe 5D, Acces: Vaslui Roman DN1 37km,dreaptaTodiregi,km din spre in 1 $nfr#ideia:' (GPS: 46'51'1 .37'N, 27"23'29.65"E) St$Huan lffisnltul. , , $;S o rr u n 'l 'e :'
ffi *l'Siffffi'
, l'

Egumen: Vichentie Contact arhim. Lupu; +40235459251

in 1999 sfinfit paraclis, hramul s-a un Pogortrea cu Duhului Sfdn provenite la romdnii plecati Schitul fostconstruit multe a cu donafii de li mAr4stnti' : lucru strdinitate. in uqi$f tl$q{sttrsa ta Biserica delemn sfinfit 2007 cetre Laurengu mare in s-a de iPS Stre S i&va., za,PS loachim Bdcduanu Corneliu Bdrlddeanu st,Mffih SiPS
'.: i. u ::i+i.' , db

igr

la lenasilleaScnlmoarcarala
vla[i olrirlrr F vkrlrrlltxrro, thr krrrrrh lalalit, film: Schinrbarea lilllrrlrll Nk;ttlittl jttd. /it5l(X), Vaslul Vlcol, Gavrll nr.1,llugl, ldlrsa:str. po 3 km din spre legind Hugi B0rlad DN24B/E58, $oro: 'E) '16.71 2B'1 a0"aO'ZZ.O7"N, !PS: +40235480655 Contact Tdnase; Veronica Achilina hr4i: monahia cu 0Iare: 50locuri, rezervare

Bdcduanul. prin PS din a fost Minastirea ridicatd 1996, grija loachim Mihail casa chiliiin filozofului Ralea' cdteva amenajat s-au lnl||al intre mare biserica inilFndu-se 1997 s-a Paraclisul ziditintre oi1998, 1999 2004. n[ $i

Fdstici Nicolae, Sfintul il[nistirea


viaF 6 vlotuitoare, deobgte lerarh Sfdntul Nicolae llram: 7371 com. sat Adresa: Fdstdci, Delegti, 79'jud.Vaslui pe dupd pe 1 spre din Acces: Vaslui Bacdu DN2F1,5km,dreapta Laza' in pe 06, in HArgova,DC1 11,5kmpdnd Fdstdci' 7,5 DCl05, km,stdnga a de este Mdndstirea pelimita nord satului q 27' .1 (GPS: 46"44''l 0'N,27" 1'45' 41094204 +407 Contact Chelaru; Paraschiva monahia 8tarefa:

a este actuala ctitorie voieBisedca din este Mindstirea ateshte 1694. FAstAci Mdndstirm 1809 .in finea de Racovrfi, la 1721 anul Mihait vodului Menestirii a din Sfdnta 9i deMdndstirea Ecaterina Sinai apoi fostinchinati gi clopotniFzidul stere$achiliile, s-au $i din in Frumoasalagi. 1834 construit loasaf prin Arhimandritului Bldndu. lnconjurdtot grija aici a lnte 1 Oi in Refdcuti pictati 1850. anii 856 1864 exisht ogcoald $i secularizdlii in mir, urma de bisericd devine ln 1864 bisericegti. dedascfili 1 ca iardupd959 ca servesc orfelinat, clddirile in 1918 mdnestife$t. averilor cdnd in 1967pdn6 1977, din seexecute de cAP. sediu Lucrdri reconsolidare Pascu. de este pictati Vasile $i ca iarin decdlugiri, 1993 menesca este in 1990 reinfiinpti mdndstire de tire maici.

Tanacu Ministirea
de in curs organizare Treime SfAnta Hram: jud. 737510, Vaslui com. Adresa: Tanacu, de in 7,5 spre pe din Acces: Vaslui la$i, DN24, km,dreapta Muntenii Sus, 3 de de 2 km.LaSE Muntenii Sus, km (GPS: 27"47'35.05"E) 46"40'49.51'N,

cu schitul hramul s-a din de donat credinciogiizond ridicat Peunteren un Au 2000. fostconstuite paraclis un 9i cu incepdnd anul sfiinhTreime, de este Mindstirea in curs organizare. de corp chilii.

12 vletultorl, doobgte vlald Hram: lmpdratl Aposlul Arulrr.rl Sflntll Constantln St0ntul 9lElona, 737360, Vaslul Adresa: Coddegtl, Miclegtl, com. Jud. Acces: Vaslui la$,peDN24, km,dreaptain din spre 27 dreptul 500 Coddegti, m (GPS: 27"48' 46'50'50.56'N, 16.57"E) Gupd; Contact +40235341228, +40745669099 Staretarhim. $tefan

Manasllrea cor irroran Ma]t il uilnr, uooao$u

lmpreiurimi: r Casa memoriald Emil Raco'itd, loc, EmilRacovitd

1990 doimonahiintor$iin nahle, locudle Andrei lnfiinpd dupd de d laSchihrl lcoana, Neamf HaralambielaMdndstirea Auincep de Slatina. 9i la in construclia bisericii sffiRitrl anului 1993. Pamclisul sfinlit 199 a fost loachim decdfePS Bdcduanul. constuit S-a corpul chilii, inclu de care paraclisul, prin fapeza, bucdtdria, cdmdrile magazia,special osdrd in $i pr.arhim. in lucririle con Gu$a. prezent suntin definalizare ftza de $tehn sfructie biserica la mare, Pe Movila Burcel, la100 existi grup lui m, aflati un sfitnu,cufei cru mari, cuprinde: Romdniei sftgiate, harta Mari lui care stafuia $tefan Ma cel gi Sfdnt o femeie gi lucrat6 bronz, infuchipezd in care Romdnia, rupd pactu| Molotov-Ribbentop pe Tot Movila Burcel ddicat lui s-a Schitul Sfinililmpdrali, cubisedc 1 lemn, apar$ne mdndstire. de chiliide carc
4 vie[uitori, deob$te viata

Schitul Sfinfii lmpirali, Msvila Burcel lui

Hram: Sfinfiilmpdrafi Constantin 9iElena jud. Adresa 737360, Vaslui Coddegti, Miclegti, com. Acces: Vaslui lagi, 0N24, din spre pe 27km, dreaptain dreptul CoddeS loc. ,16'50'53,68'N, 500m;(GPS: 27"48'7.87"8 Egumen: arhim. Gu$a; +40235341228, +40745669099 Gontact $tefan

giaparline, Movila pe Este siUat lAngd Mdndstirea Codee$, care de lr Burcel. sfintit 1997. o singuri in Are cu S-a clidire lemn, paraclis, de chil starefie fapezi. 9i

Aroealulul U|ffopolla
Sibiului Irhiepiscopia
STREZA IAURENTIU giMitropolit Preasfinlitul lnalt irnlepiscop
puprtnOe Sibiu Bragov) iudetele Si

jud. 550179, Sibiu, ,nt.24,Sibiu, h, Mitropotiei ro mitropolia-ardealului. 5521, 1584, + ?rl:+4026921 Fax: 4026921 www.

Gatedrala Mltropolltani $lblu


Hram: Sf0rrta Trolnrs; Adresi: Mltropolioi, l;lhll, str. nt.3lt, |lh0l/9,Jud. Slblu (GPS: 45"47'41 24"8'5 .44'N, 1.56'E) protos. Mare Eclezfarh: Macarie Contact +40733994322 Jutul;

Prim ctitor considerat este Mitropolitul gaguna, 1857, Andrei in dn piatra temelie sfinfitein de p este 1902, timpulips Melianu in toan grece$tia incd8 case, dddmate. locul biserici unei toate Arhitecti a $i fostlosifKommer Virgil Nagy, lucrdrile fostsupraveghea iar au d Si inginerul ora$ului, Schussing. losif Edificiul camodel are Sfdnta dt Sofia Mqq$; radacu pdrticele rnai ; Constantinopol, dedimensiuni mici; mai turnurile masive laintrare ale de ia muttor stnti giinglobeazd eleme specificd arhitecturii ecleziale ardelene unele , forma dinstilul baroc, pictatd Octavian Este de Smi[ebchi, Anastasie Demi inattar pdstreazd se gi losifKeber. Primul dintre a creat stilpropriu Sibiu, ei un la inaugurd patru icoane bisericeascd moderndArdeal". in Catedrala sfintitd 1g0 a fost in pictate ,,arta inpdrdtegti decdtre banMefianu. anul2007 inceput IPS ln s-au tucrdrile spdta de W lenn,frumos inpodobrte, gi a un vitraliu $irefacerepicturii s-aconfecfionat monumental in arcad provenind lafosta de Programul corului. slujbelor desfe$oard dimineata se zilnic, oficiindu greceascd, bisuiculd gi UtreniaSfdnta Liturghie, seara iar Ceasul nouilea Vecernia. al $i

Ministirea Gdrfigoara
20vieluitoare, deob$te viatri

Hram: Sfinfii Apostoli giPavel Petru jud. Adresd: Cdrfigoara, com. 557075, Sibiu Acces: peruta E68 (pe prin Sibiu-Fdgdrag,DNTC Transfagdragan) apoi Cdrfigoara, urmdrindu-se indicatorul.kmEdeSibiu. 47 (GPS: 45'41'33.30'N, 24"35'39.1 9"0 Starefi: monahia Siluana Ciupitu; Contact +40744854562; Cazare: locu 10

A fost reinfiintata anul1991,cu binecuvantareaAnton in iPS lmprejurimi: r Muzeul pe locul vechi unui schit etnografic Pldmddeald, atestat jurulanului in 1400, cu gimemorial Badea prilejul unor fdcute Mircea Bdtrdn. a$ezdmdntul danii de cel Din distru Cdrfan, Cdr[igoara degeneralul pestra Bukowin nusemai 1761 nimic. Biserica constr s-a . Abafia cisterciand intre gi anii2000 2003, plan in treflat, unsingurtum cu deasupra naosu (sec. Cd(a al gi prezintd combinare elemente o gi de bizantine brdncoveneg in Xlll-lea), astdzi gi existd atelier icoane unuldebroderie un de bisericeas bisericd evanghelicd mdndstire pictate curdbdare rugdciune,sdrguincioasele lcoanele a comunitdfii aici, de mai 9i germane la locale, custudiiin gi premiateune Grecia, apreciatepeleriniaufost sunt de la 10km, satul in Cd(a expozitii, arfi cea 1998, SUA. cum din din
20viefuitoare, deob$te viatd

Ministirea Migura, Jina

De vdzut: r Mdndstirea 0a$a $0 kmdin$ugag) r Mdndstirea (25 itrungari km)9i Vldndstirea Afteia

jud. Hram: Nagterea Domnului; Maicii Adresi: Jina, com. 517778, Sibiu Acces: peruta EGB Sibiu-Sebeg apoi Alba, ramificafie lastdnga gugag Dobra spre de 9i (GPS: Sus 0 km; 1 45'46'25.36"N, 23"39'52.55'D Starefi: monahia 0limpiada Barbu; Contact +4025873801 1;Cazare: locuri 20

Situatd 0 altitudine 1180 mdndstirea la de m, a fostinfiinfati dup 1989, inifiativa la monahiei Streulea la Rdmef, starfle prima Maria de a provine lapdrdul agezdmdntului. mdndstirii Numele de Mdgura, trec care prin apropiere. Biserica sfintitdin Se afost 1999. incadreudinstilut bizan

ntnroacl IanaslrreaNocncR,

vlulti vlolultouru, tkrol4rhr Jf Makil iiln: Na$teroa Lkrrrurultil Acces 106 ruta DJ pe Nocrlch, 55/1{ib, Sltiu; lurl. Frue* com. "0 (GPS: 1.26"N, 24"26'57.51 ldu-Agntta; 45'52'2 Marina tlrcft monahia Matel; 34, lontact++oz0gls821 +40740697450 ltrre:4locuri

pe monain unui a fost Mindstirea infiintatd 1990, locul a$ezemant a al in Bukow a doua de iumdhte secolului XVlll-lea. fttl dlstrus generalul in s-ainceput de corpul chilii. 2004 este de laraclisul tipsald inglobatin Are de de unei oonstructia biserici cdrdmidd. atelier icoane.

0rlat Ministirea
viatd I 0 vletuitoare, deob$te Treime llram:Sfdnta jud. 557170, Sibiu com. Adresi: Orlat, pe Sibiu-Sebeg; Cristian iadrumul 0rlat se spre dinloc. E68 ruta lcces: ,15'45'23.46'N, 23'56'46.30"E) (7lm),apoi 1500 (GPS: incd m; +40269571330 Contact monahia Dionisia Grigore; Stareti:

piatra lmprejurimi: parte categoria 1989, de infiinFte dupd ministirilor Face din . 9 peproprietatea monahului La3 km,biserica A fiind in temelie sfin$ti 1993. fostridicati pe muzeul icoane de Biserica, cdrei ale construc-sticld Sibiel fiind schit Agachi, initial decdlugdri. Macarie din triconc, trei r La1 kmdesatul cu in in se s-au flegipicturd incheiat 2000, incadrezd stilul . Schitul Orlat in 0rlat, A inchis, addugat ulterior.fostsfinfitd 2001 turle pridvor $i

Rogu Turnu Ministirea


viatd 2 vietuitori, deob$te (se in dupd duminicd Maicii Adormirea Domnuiui tine prima Hram: 15august) ( , Sibiu Tumu Ro$u, 557285,jud. nr. com. Caselor, 704, Adres*str.Valea 0lt, spre Sibiu-Tdlmaciu,ramiflcafie Podu apoi E81 Acces: peruta (GPS: 24"1 6.53'E) indicatorul; 45"36'59.80"N, 9'1 urmdrindu-se Petroniu Tdnase Shr$ protos. 20 4695: Cazare: locuri +4078841 +4078841 4694. Contact

(fostul Porcegti) unagezd- MdndstiraTumu exista sat Turnu Ro$u La3 kmdecom. e sec. informatii la mUlocul al Rogu aiubtllde de monahal despre s-aupdstrat care mdnt peleini, mufti urmd persecutiei probabil urma de conduse in ulterior, fiind )ril/lll-lea, distrus recomandarea la generalul Aici in 1761-1762. s-aridicat, 1850, pdrintelui in Bukow Transilvania Arsenie prin fdrd arhitecturald, Bea de o bisericufi piatri,impresionanti simplitatea (repicturd veche Aldturi interioardexterioard. debiserica tumgiavdnd 9i de de un din dupd 1985)s-a constuit, 1990, paraclis lemn brad novaEin in Mindstirea sfinfitd 1994, a fost naosului. tipsald, unturndeasupra cu Tinase. 2009 fost ln a Petroniu shrd al ei estepdrintele andincare pentru bisericdministirii. noua a sfintiti temelia lmpreiudmi:
. Lacca1500mspre pentru deosebit apa cdutat munte, lzvorul Cdlugdrului, depelerini . Turnu ctitoriedomnitorului a Porce$ti, Ro$u, Sf. din decuratd Biserica Nicolae satul

SChltUl BAZllA

2 vtotuttonro, rlnulrcta vhrtdt

hh/0i10, Slblu; Adres[: Btutru, cottt, Hram: Nagtoroa Domnulul; Malcll ltrl. spro unndrlnd ltrdlcatorul; Acces: 4Apsruta N1 Medla$-BldJel, Bazna, apoi (GPS: 2'7,27"N, 6'55.26"0; monahla Cdnlparlu; Marlna 24"1 Egumeni: 46"1 +407886621 Cazare:locuri 6 Contact 83;

intre de infiintat 1996, in schitul afld curs organizare. 1948 se in V gi de Nicolae a ridicat uncemin odihnd tra Bdlan aici 1949, Mifopolitul pdniin 1991. preotilor, a functionat atare To ca tament destinat care pentru bisericd. tumat fundatia o atunci s-a

SchitulGhirpir rdrdob$te
Buna Hram: Acooerdmdntul Domnului: Vestire Maicii jud. Adresi: com. Chirpdr, 557080, Sibiu La41 Acces: 06Sibiu-Agnita, Marpod-Chirpar. kmEdeSibiu, DJ1 apoi (GPS: 45'53'48.49'N, 24'36'56.92'E) +402695861 +40769716050 48, Mloara Stdnulet; Contact Adminisffior: in de Gazare: curs amenajare

lmpreiurimi: Stinu la donat infiinptin 2008, initiativapeterenul defamilia anul $i r Mdndstirea Nocrich letdinChirpdr. afli ?n cu amenajare monahali chilii o case Se curs de 9 (cca km) 10 paraclis.

adm vietuitorilor,lucrdri ocupe de se doamna Pindlasosirea nistrator Mioara Stinulet.

Foltea Schitul
2 vietuitoare, deob$te viata Hram: Sfdntul Mucenic Mare Gheorghe jud. Adresi: com. Siliqte, 557225, Sibiu La27 E68 Sibiu-Sdliqte, ramificatie Sdligte. RfiiYdeSibiu apoi spre Acces: ruta (GPS: 23'51'48.44"E) 45"47'25.50'N, monahia Teofana Stanca Egumeni: +40745097217 Contact Cazare curs amenaiare in de

pot la vatrd ale Vechea monahald, cireiinceputuri fi plasate sliirgit centru luptiimpotiv de secolului)Ul{ea, fost$i unimportant al a inainte de uniafiei. Ultima atestare documentard, dea fi distrus genera Devizut La Foltii, sub mai cuno Bucow, 1740. Fdntdna denumire care este este .ln Sdligte 0r in Sarai, a cilugirul Uisarion cutschitul, poposit 1744 (3km), ,,apostolul Muzeul phca personalitdtiloi Tot a bisericii. aic todoxiei", cum dupd consemneaze demarmure sdliitene pe (praznuit 21 Nicolae 0prea Sdli$te din Sf. a treito vreme Mdrturisitor . Muzeul gi1923, intre fiin Biserica schituluifostridicatd anii1922 a octombrie). Protopopiatului Rizboi Mondial. monahai Viap inchinati memoriei eroilor Primul din Sdliqte doi comunisti, unul maxim vietuito cu sau aici r Parcul sculpfurd continuat giin perioada de 2002 devenit demaici. a schit inlemn Poiana Din din
Soarelui

lmprejurimi: . La3 kmdeschit afliicomuna gi important centru culturi spirituali de se Sdligte, ai RomA romdneascd. comunei Zona Sdliotedattdriiceimaimullimembri Academiei a printre (1806-1873), Lupag, istor loan Romano, episcop Buzdu de care:Dionisie pedagog (18831972), Rogca, (1895-19 filosof D.D. 0nisifor Ghibu, 0880-1965), (1897-1991), 0letea, (1875-1959), Pavel, medic Andrei di Banciu, filolog lonel Axente picto (1894-1977); personalit4i: Victor regizorul lliu(1912-1968), Sibiel, istoric alte istoricul Mooa loan

,Cn|IUlUflAI

r Blsork;u tnuzoltl gl po ()rhlt, 55/l/0,lttdSlbltt; dolcoane stlcle Adroll; Mttk;ll Na$teroa lkrrrtrrrrlrrl; rlottt, llt :110, lnm: (la lTkmVdeSlblu, dlnSlblel 3 km) spro0rlat). (lltt0rl$tllilt E0 ladrurnul Soturg l0Ocs:E6SperutaSlblu o Mdndstirea Orlat 23'1,/'tj,9tt"b) 45'44'27.65"N, IPS: (la1500mdesatul 389 +40269571 Agachl; Contact Macarle monah lgumen: 0rlat)

lvlelull{rl

satului Se in la dupd a intiinfat 1989 marginea 0rlat' afl6 Schitulfost deorganizare, BUre

SChitul Piltinig

uap de 3vietuitori, obete

laFala Schimbarea Hram: jud. 550001, Sibiu. PdltiniS, ldresi: statiunea de 32 spre Sibiu-RdginariPdltiniq, kmSV Sibiu lcces:DL 5.43"0 (OPS: 2.61 23'56''l 45"40'1 "N, protos. +40269574006 Valeriu Contact Luca; Egumen:

1350 de la Pdltinig,o altitudine peste m' statiunea la Situat intrareain in Bdlan, aproNicolae Mitropolitul 1925 a schitul fostinfiintatin decdtre gi bisericii a $t,Cruci Sibiului. plerea deodihni Arhiepiscopiei Construcfia a casei afost 1927, anul afostfinalizatdin iarin urmdtor sfinfit' Devazut caseicu $emineu care Ansamblul, .ln partea sud minigtri. principelui Nicolaea cinci regent lnprezenla 9i de a Nicolae bisericii,imediata Mitropolitului in in a fost cuprindeo clopotnild, restaurattimpul $i se cdnd eiapropiere,afld dupd Pldmddeald, 1982, gi al Mladin maiales MitropolituluiAntonie filosofulu mormantul gi frescia bisericii. realizat picturain 8-a Schitul Peligor 4vietuitoare,viatddeob$te
llie Proroc Tentiteanul Sfantul Hram: jud. 557038, Sibiu com. sat Adresi: Pelisor, Bdrghig, de 57 BArghig. kmNE in com. curamificatie Sibiu-Agnita-Mediag DL Acces: peruta (GPS: 7'N, Sibiu; 46"2'59.1 24'29.'38.69'E) Ababei Teoctista mondhia Egumen* 40 Cazare: locuri +40764121782; +407 42355118, Contact

Noica, Constantin care trditlaPdltinig a intre 975$i1987, 1 persecuti dincauza comuniste

IPS 2005 binecuvintareaDr'Laurentiu cu la anului lnfiintat sfdrgitul de de de o S-au Streza. ridicatbisericd lemn tipsald corpul chilii. $i

Riginari Schitul
viafd 5 vietuitoare, deobgte Nectarie Sfdntul Tuturor Sfintilor; Duminica Hozevitul; loan Sfdntul lacob Hram: jud. Rd$inari, 557200, Sibiu Adres*com. 7 km de Sibiu-Rdsinari, SV Sibiu DL Accesr peruta (GPS: .21 45'43'21 "N,24"4'8.66'E) +40745301475 Vieru; Macrina Contact monahia Egumeni:

lmprciurimi: o Biserica Treim Sf. (cu dinRdginari roatd celebra a viefii) cu r mormdntul de un 2002. construit corp chilii, S-a in a infiinfat anul Schitulfost Andrei piatra temelie biserica cdrd- Mitropolitului de la de paraclisparter.ln s-asfinlit 2005 la $aguna plan . stil construitdin bizantin, Tuturor Sfintilor, Duminica midd, hramul cu memoriale Casa semicircu- Emil gipridvor la de deschis intrare, formd treflat, unsingurturn cu Cioran . Casa rotunde. gi de memoriald exterior,sustinut treicoloane lari,inspre Goga Octavian in fostsfinfit 2008. loca$ culta de Noul

$cnftul sedlnca
I vlolultor

Hram: lnd@rea Crucl; Sflntel Adres& Sddlnca, l-oanrnog, sat curr. 557126, jud.Sibiu; Acces: Sibiu-Alba, 5 kmdreapta-Ocna DN1 dupd Slblulul-Hagag, apol (GPS: st6nga-Sddinca; NdeSibiu; 45"58'58.71'N,24"2'22.13'n 35km protos. Stoica; Egumen: David Conbct +4074081 4691

Biserica schitului, infiintat anul in 2006, fost a sfintiti anmai un tani planul tipsald, abside are de fdrd laterale, pridvorinchis, cu deasu $i ceruia inaltd se turnul-clopotnifd.

SchitulSibiel
3 viefuitori, deobgte viafd Hram: Treime; Sfdnta Sfdntul (biserica depiatrd) llie veche jud. Adres6: Sibiel, com. 557264, Sibiu Acces: peruta E68 prin Sibiu-Cristian,ramificafie stdnga 0rlat, apoi spre spre 25 Sibiel; kmVdeSibiu. Schitul afld 7 kmmai deSibiel, se la sus drum forestier (GPS: 45'45'13.82'N, 23"51'28.48'E) Egumen: ierom. Casian Contact Voicu; +40742547642

Devizut: o Biserica Sibiel, din Seafldpelocul uneia dintre mai eele vechivetre mdnestirestiAr din monument istoric, hiepiscopia (secolele Sibiului al XV|-lea-alXVll-lea, dupd unele ipotez pictatd 17749i intre jumdtatesecolului XVlll-lea exista viatiinfloritoare a 1775defrafiiStan al aici o din 9i in prima lacob Rdginari punct vedere din gi pentru de cultural duhovnicesc: funcfiona$coaE o viitor . Muzeul icoane preoti de bisericegti,cdlugdrii ocupau altele cop iar se intre cu $icdntdreti pesticld Zosim Pr. erea traducerea manuscrise. sfdrgitul de Spre secolului XVlll-lea al md $i 0ancea Sibiel, din ndstirea e distrusd.1925 ridice loca$ cultpeloculvechii in se un de bi prin in unic Europa din sfintit 1949, in urma in dar, Decretului 410/19b destat mullimea exponatelorserici lemn,

mdndstirea e transformatdaddpost in forestier. A,gezdmdntul reinf esie intat 1991, initiativa in din Mitropolitului Serafim Joant6, ulterior indltdn du-se o bisericdstilbizantin,pridvor aici in cu inchis.

Schitul Uegtem
'l viefuitoare Hram: lndlfarea Domnului Adresi: Vegtem, gelimbdr,557263,jud. sat com. Sibiu Acces: peruta E68 Sibiu-Vegtem, curamificatie ladreapta schit spre (GPS: 45"43'0.38'N, 3'22.42"q 24"1 Egumeni: monahia Epiharia Predescu; Contact +407 44592124 Devizut: r Monumentul dela ridicatin $elimbdr, amintirea victoriei lui Mihai Viteazul asupra trupelor Andrei lui (1 Bathory599)

lnfiinlat 2007, in schitul unparaclis plan are in treflat, vafi incare grandios giacademia clus intr-un ansamblu,catedrald cu monahald Pe poate drumul acces schitse de spre vedeacruce o veche piatrd, din care conform traditiei, marcheazd vechiului locul agezdmdnt, in 1761 distrus Peste deactualul seafld drum schit Ualea Pl6ngerii, dedesfd locul gurare bdtdliei la1599 luiMihai al de a Viteazul.

]f|Ul|UulrrUU DE]tYUil |r|arl vlitlil ohirlrr 6 vlolultorl, tftr (paraclls) Aposlol Arrrlrol; lrril[rrtorr Dottrtutlul Sf0ntul llram: rxlrrr, 50/181, Bra$ov sat Adres[: Berlvol, llrx;ua, lud. pe Bragov-l'dgdras, continud com. Recea se spre se DE68 ruta apol Acces: 9i (18 indicatorul kmdeFdgdrag) urmeaze (GPS: 24'58'31.32'D 45'40'58.09'N, locuri +40722750004; Cazare:15 losifToma; Contact 8tar4:protos.

Mdndstirea Dejan de in Munfilor Figdrag scdldatdmargine apele (10kmperuta de Strijuita crestele $i sec. Berivoi-Recea-D a fost vechea monahald lainceputul vatra Berivoi, ale ropezi rdului mdndstiri satele ardelene, Be- . Mdndstirea cele una alXVlll-lea dintre maiinfloritoare perioadd timpin pro- Bucium km (20 gi Berivoiul afldndu-selungd de Mic o Mare rlvoiul Berivoipriehtea in- peruta acesteia consemnate este Brdncoveanu. Existenfa familiei in de Mdnistireafostdistrusd 1761 generalul Recea-Sercdita a din tr-oconscripfie 1748. principalul unialieiBucium) calea obstacolin impunerii intrucdt devenise Bukow, Transilvaniei. lnsudul lucririle construcfie de reinfiintatd1993, sedemarezd in cdnd Este Domnului. cuhramullndlfarea a paraclisului cu mare biserica 9iuncomplex chise lncepdnd 1998 construiesc cu gi se la Biserica cirsald lli,trapezd, deprotocol arhondaricmansardd. o care elemente ii conferd neobizantin, cdteva avdnd stilului cumscrie in brdul in cu 131 aparte: deocnife exterior, picturd frescd, de frumusete pronaopiatrd o inconjoard, treiturle, deasupra dintre doud care cele ce pronaos. din marmura deRuSchita albd sului,

lmprejurimi: r

Bucium Ministirea
'10 viati vieluitori, deob$te laFaF Hram: Schimbarea a Domnului jud. 507201, Bra$ov com. Adres*satBucium, $incaYeche, pe Bra$ov-Figdra$. se Laiegirea Pergani urmdregte din DE68 ruta Acces: (GPS: 25"5'53.66"E) indicatorul mt'ndstire; 45"44'45.35"N, spre Negru Cleopa Staretierom, Cazare: +40768878976, www,bucium.ro; 50locuri Contact

1761 ordidin 1737, arsin monahal, atestatin este Vechiul agezdmdnt 1990, seincepe cdnd Mdndstirea reinfiinBtiin este Bukow. nulgeneralului locul otroip apropiere, aminteqte stil unei constructia bisericiin bizantin.ln de in care cdlugdrii aici9icdtiva mdndstire$ti, auarslaolaltd vechii biserici prigoanei,laMinistirea Berivoii Mari. de din se care refugiaserdcalea Ministifga Bunegti vietuitoare, viatddeob$te 12
com. Bunegti, 507035, Adresi: Mare Gheorghe; Hram: Sl6ntul Mucenic jud.Bra$ov; pe Bra$0v-Sighi$oara; Fi$erului se dinDealul Acces: DE80 ruta (cca indicatorul mdndstire 75kmdeBragov) spre urmeazd (GPS:,16'5'31 25"6'34,27"0 Potcoavd; monahia Filofteia .38'N, ; Stareli: 20 7; Cazare: locuri +4026826001 Contact

Devizut: o Colectia Radoce etnograficd Bucium dinsatul

de 1991, din o noui, Mdnistire infiintatiin avdnd 1994 obgte monahii, gi nepoate pdrintelui ale Potcoavd, FilotteiaRafaiela intrecare surorile Si cuuna in bisericastilneobizantin, dincele Cuprinde Dumitru Stiniloae.

Manasilroa Erancovaenu, Sflmbita Sus de


38vletultorl, deobSte vlatd

Hram: Adormirea Domnului, Tdmdduirii, Manl Maicii lzvorul Sfinfii Brdncoveni jud. Adresi: com. Sdmbdta Sus, de 507266, Bragov Acces: E68, DN1, Fdgdra$, Voila, com. ramificafiecom. DL (GPS: '24.97"N,24"47'39.6 SambdtaSus km); de (13 45'41 Starefi arhim. llarion Urs (Academie); contact+40726348464, +40730556342 www.manastireabrancoveanu.r0: locuri Cazare: 250

Este dintre mai una cele importante mdndstiri Ardeal, $idin din in dar treagapri. Ctitorie brdncoveneascd de vatrd $imonumentarhitecturd, d gi spiritualitate ortodoxddeculturd, aceasta remarcd prin se atdt valoar istoricdintemeierii cdtgiprin a ei, dezvoltarea uimitoare ultimele din de prestigiul diversificat obiectiveleinter gia cenii, i-acrescut care mult de duhovnicesc, gituristic. cultural jumetate incd prima din a secolului alrull-lea exista poalele Ia Mun lorFdgdrag,Poiana in Branigtei, o mdndstire bisericutd lemn.ln cu de anu 1696, voievodul Romdnegti Gonstantin Br0ncoveanu construi ]drii te pelocul o bisericd piatrd, ei din infiinfdnd gio $coale grdmdt aici de de Pictura frescd bisericii varealiza teniu, in a se mai I $iuna zugravi. anii 766-1 instilpostbrancovenesc. 1 767, De$i scape distrugere de in an 1761-1762, mdndstirealaSdmbdtafi afectatd persecufiiin de va de anu pdnd 1785. Mdndstirea a rdmas ruind in anul ?n 1926, incep cdnd lucrdr lederestaurare a bisericii dereorganizare monahale, con a vietii sub $i Devdzut: ducerea Mitropolitului Nicolae Bdlan alArdealului, a deveriit care astf . larorul Tdmdduirii, ctitor. fostreparate Au zidurile bisericii, executat s-au lucrdri de celmai vechi obiectiv al doilea gi (atestat sculpture piatrd in lemn, picture, in parte dinincintd Vechea conservatdmare in in documentar laanul mod in uimitor, ciuda aproape deaniincare celor 140 biserica in a stat 1500), restaurat de gi, ruini,afostrestauratddeasemenea, intregitd unde fuses acolo zidul Mitropolitul Nicolae pdstrdndu-se fidel gi picturii distrus, cdtmai stilul erminia originale. SMlangiimprejmuit pe reconstruit inintregime, vechiul amplasament, clopotelor, turnul und cuunbaldachin aufostinstalate clopote armonizate ridibat cinci bine corpul adm sculptat lemn in de $is-a stejar gi nistrativ chilii gospoddrie oarecare cu lao distanfd bisericd. de Inspir r Biblioteca cu grijd tul Mitropolit Nicolae s-aocupat mare dereactivarea Bdlan cu viet peste 2000 de monahale, formdndobgte cdlugiriimbundtdfifi, o de cudeosebite valen volume carte de qi spiritualepregdtire teologicd superioard. rard, manuscrise, primii Printre viefuitorimdndstirii numdrat pirinbleArsenie ai s-au Bo incunabule Cea etc. gi ca (primul viefuitor staref anii1940-1944, duhovnic, in mare desdvdr mai veche scriere pdrintele organizator (stard deaici un este Serafim Popescu in anii1944-1 954 9ipictor), persan manuscris din apreciat giNicolae (viitor duhovnic) Mladin mitropolit alArdealului). sec. lX. Altreilea a fostMitropolitul ctitor Antonie Pldmideali, degi care, a . MormAntul pdstorit perioada a comunismului grea ?n cu a fncepdnd 1982), fostco pdrintelui Teofil ordonatorul lucrdri unor exceptionale. A reconstruit incinta mdndstirii, de Pdrdian,cimitirul in patrulateri, doud formd gi cu corpuri masive clddiri, lanord altu de unul dinapropierea
qdi-

9tJUIUUU[rt' lt|rul tr I rtrrtlrr,rr I

chllll, trapeza, casa lttt coa stflrolirr lurnul-clopolnlltl, qlr:hllll, 1m sudlcd, glttttlrttul. bibllotocir domneascl, doveche, de patrlmoniu: colectia carte un deline valoros Muzeut veg(iconografie, de gimanuscrise, colecllile arti bisericeascd cumente De cea de $i de obiecte cult), numismaticd etnografie' liturgice, mlnte Chilia de pr.Arsenie in Nicol, de ficutSmuzeului Dominik constdndsute donafia menfionat Bon At6t de de are antice. monede Biblioteca unfond 65000 volume. muzede colecfionate c6(ile obiectele de au 9i ul,cdtgibiblioteca cafond bazd mitropoli- lmprejurimi: necropola de s-a in Antonie. pergola vest amenajat Mltropolitul . de incin- Altarul vard in celor mormintele treictitori' afara gioinrOeatutui, in centru avdnd de dinpddurea fagi, S6m- sculptat pdrintele Academia Antonieridicat a Mitropolitul apropiere, iel,in imediata de clddi- Arsenie ulterio in 2005), arti, gtiinfi (inauguratd Boca, cultur6, blta - spiritualitate, gi qi camere renovat extins trapezi numeroase sald avdnd deconferinfe, reimpundtoare, . pdrintelui simpozioane,larorul sd capabil gdzduiascd internalional pontru centru cazare, la Arsenie,aprox. Lamdndstigi religios-culturale. tabere alteactivitdti cursuri, ionferinte, 1 kmdemdndstire in de unatelier picturipesticld, jurulciruias-acon- pedrumul refuncfionezd spre in pe condusd Vigtigoara din gcoald cea etituit maiimportantd depicturd sticld !ard, pe pictura sticld ico- . Chilia a (care Morar a realizat calinic prezent pdrintele de pdrintelui perioadaArsenie, deseam6in gi ca sdpatd noi) avdndu-l reprezentant bisericii nostasului ta- in munte loc de ca Pictor Tohdneanu. autodidact mare pepdrintele Timotei anterioard dar de de atelieruluialgcolii picturd desihdstrie, pdrintele a fostinifiatorul Timotei 9i lent, (acces: neterminaE de prin incununate prestigiul mdndstirii expozitiile crescdnd n samnata, turistic traseul (Elvefia, prin internationale Germa- spre prd gimaicuseamd cele din succes Valea Cabana Sdmbd- Sdmbetei, Ministirii Australia Dinobqtea SUA, Austria, Canada, $.a'). nia, apoi lrineu traseu Episcopul Mladin, Nicolae spre marcat ierarhi numerogi (Mitrop. ridicat tas-au sporit cu PS Joanti, Sofian vest, grad B6lp1 Serafim Visarion iPS PS Crdciunag-Suceveanul, du- dedificultate) dar$i patrunjel,lpS Laurenfiu MitropolitulArdealulu1, ma1 Streza, dr. Popescup6Serafim pdrintele Boca, $i Arsenie pdrintele precum hovnici Teofil rintele Pdrdian.

Deiani Ministirea
viatd 5 vie{uitori, deob$te laFata Schimbarea (paraclis) Maicii Acoperdmdntul Domnului; Hram: jud' 507182, Bragov com. sat Adresi: Dejani, Recea, spre pe Bra$ov-Fdgdra$, continud Recea se se apoi 9i DE68 ruta Acces: 8-9 indicatorul km.16 kmSdeFdgdrag urmeazd (GPS: 24"54'40.51'E) 45"40'23.23'N, +40742094989 Contact Nichifor; Varlaam ierom. Starefi 12 Cazare: locuri

in distrus monahal, in 1761sepierd , agezimdnt vechiului inceputurile XYlll-lea. alXVll-lea-al secolelor negura peisaj monsuperb intr-un Mindstirii, in in 1990 Poiana Reinfiintatd un azi atrage numerogiinchindtori 9ipelerini. moDejani tan,Mdnastirea o care cuprinde incintd, mai permite turn-clopotnild accesulin numental qi de unparaclis piatrd in delemn stilmoldovenesc, bisericd frumoasd stil de programul deiarnd uncomplex chiliiin pentru liturgic 9i cdrimida a de o icoand lemn se mindstire pdstreazd Delavechea brdncovenesc, gi precumfdntdna. unclopot, Sf.Nicolae,

lioane{dc*tom ieoatn demhunk

qryrnulu U*r*

rniiloeitm caiea mumvirUgi,'

ff'ffiJl,o

lmprejurimi: . Mdndstirea Beriv fi km)

Manesflroa Fagot
4 vlolultoaro, donbgto vla[d

Hram: Na$terea Domnului Maicii jud. Adresi: Boholf, Beclean, sat com. 505200, Bragov pe pe Acces: DE68 rutaBra$ov-FdgdraS, DJperutaFdgdrag-$oarg-Rupe 7 apoi kmdeFdgdraS; 45" 47.79' 24'58'8. N, B4"D $PS: 52' Hulpan; +40746243743; 10 Stareti: monahiaTeodora e,ontact Cazare: locuri

pe infiintatin peDealul 1993 Crucii, locul uneivechi monah vetre distruse 1761, in agezdmdntul a cuprins unparaclis lemn, al inifial de un mar tardevard cdteva in 2004 inceput s-a bisericii chilii. constructia $i inconjuratd complex chilii. deun de

Ministirea Poiana Bragov


4 vieluitori, deob$te viatd

Hram: Nagterea Sfdntului Botezdtorul loan jud. (centru) Adresd: Poiana Bragov, Acces: Bragov stafiunea 500001, Bra$ov; din se urmdregte indicatorul Poiana spre Bragov, km; 11 (GPS: 45'35'33.13"N, 25'33'9.96' Hristofor Contact +40268262424, +40724042212 Starefi arhim. Bucur; Cazare:locuri 4

infiinfatdin 2000 Arhiepiscopia Frumoasa anul de Sibiului. bisericd de pe lemn, ridicatd o fundatie masivd beton, lademisol gialt de are chilii anexe. Biserica construitdstilmaramure$an, este in cuturnul-clopo pridvorului, previzut foigor pdtrat coif deasupra cu $i alungit.

Ministirea Predeal
viafl{ 6 viefuitoare, deobgte jud. Hram: lerarh Nicolae; Adresi: Predeal, Sfdntul orag 505300, Bra$ov pe Bragov-Predeal (GPS: (30km); Acces: DE60 ruta 45'29'1 8.21'N, 25'34'4.43'E) monahia Mihu; +40740697450; 4 locuri Sbret6: Spiridona Contact Cazare:

Reinfiintatd in 1993pelocul fostului metoc Arhiepiscopiei al Sibiu Vechea monahal vatd lui,pringrijaMitropolitului Antonie Pldmddeali. a fost intemeiatd1774, in construindu-se o bisericd lemn, deturc de arsd .lp1'ti-qpt&ir+ in 1788. ridicd a doua :' pdn Se o bisericd lemn de care dunat a tidminntf::icsana1819, seconstruiegte din piatrdbrad, Sf.Nicolae ; in in cdnd biserica dd cuhramul ;Hffjp,mffii]ruff;i incepe 1835 in 935 se construcfia de-a celei doua biserici, anii1933-1 s-a fdcut reparafii laintregul mdndstiresc. desfiinfati Afost capitale complex 1959. Biserica in stilbizantin, iconostasulzid, o singurd micd, are de cu ug gi Pictura lntregul com diaconeascd. afostrestauratd?ntre anii1974 1976. plex - cu doud monahal cele biserici- declarat este monument istoric. SChitUl AUgUStin 2vietuitoare, obsre viafd de

Hram: lndlfarea Domnului pe Bra$ov-Mdieru$ Adres6: Augustin, 51 jud.Bra$ov; com. 5071 , Acces: DE60 ruta (50km indicatorul schit localitatea Apala-Augusiin Ndin apoi urmdregte se spre prin (GPS: Bra$ov); 46"2'29,93'N, 25"32'11 .47'D Egumend: monahia Mihaela +40741338363 Guraliuc; Contact

pe Este infiintatin 2006, locul foste vetre monahale distruse de unei generalul gi prin ridi Bukow a cdrei amintire sdtenii pdstrat-o troilele au pe pdnd ridicarea cas cate dealul mdndstirii. reugit in prezent S-a unei

UCJ||IUl Ufan

I'vtrrfutkurn,vlnt6rlootrsto

Soborul Sflrrlikl Atrottolll J{ramr l2 Adrrd:snltilntorr, 2808, Bran, nr, com. 50/020, Bra$ov; Accas: pe l)N/illlruyrv l'llr4rll stdnga glmon, stanga Valea llrun, spre apol lud. (ti pu (cca Tleel, foreslkrrkrr)p0rrrl culmoa drum Dealulul Balaban 30kmdlnBra$ov); (GPS: 45'28'44.77'N, 25'21'58.71'E) monahla Vulpoiu Egumeni: Talsla + 24828095, www.schitulbran. ro ; Gontact 407

pe lnfiinfat 2006, locul in unde jeffi oshgii s-au romani luptele in peculoarul desfdgurate Rucdr-Brantimpul Primului din Rdzboi Mondial. ,i@Sg44eu S-a pdrucehah.S ' o bisericd lemn, in 2007 inceput construit de iar s-a constu4ia c-omplexului Mc; ibriih,i incluzdnd trapezd, monahal chilii, bibliotecd, atelierc unparaclis iamd. Btar$ab,ffibtde $i ', qrumicenffi.

Pegtera, Bran $chitul

2 viefuitori, deobgte viafd Hram: SfAnta Treime; Adresi: Pe$tera, Bran, 36,jud.Bragov sat com. 5071 pe Bragov-Rdgnov,DN73A rutaRdgnov-Zdrnegti din pe (32km Acces: DE572 ruta apoi (GPS: Bragov); 45"31' 2'N,25'1 16"0 34.7 6'9. ierom. Egumen: $tefan Neicu; Contact +40751 186456

lmprcjurimi:

r Castelul Bran . Cetatea Rdsnovul

SChitUl BfeaZa

4viefuitori,viatddeob$te

Tdierea Hlam: Capului SfAntului Botezdtorul loan Adresd: Breaza, Lisa, 16,jud.Bragov sat com. 5071 pe Bragov-Fdgdrag,peDJFdgdrag-Recea-Breaza, Accesr DE68 ruta apoi indicatorul, 25kmdeFdgdrag urmdndu-se cca (GPS: 45"40'24.65"N, 24"53'3.12"9; Egumen: Ambrozie ierom. Dufd (cu +40769281 Cazare: locuri rezervare) Contact 539; 40

Pe teritoriul localitdfii Breaza existau trecut in doud mdndstiri, ambeledistruse generalul de Bukow. 1997 construie$te in se o bisericuti de lemn, acum curs pictare; monahald reactivati 2006, in de viap este din prin venirea uneiob$ti monahi. de

SchitulGuciulata rdrdviefuitori
Hram: Cuvioasa Faraschiva jud. Adresi: Cuciulata, loc. 507097, Bragov (55km), (7 sau Acces: 13lE60Bragov-Mdierug-HoghizDJ104,Cuciulatakm) DN (14km), (18 DN 68 Fdgdrag-$ercaia DJ'104, 1/E Cuciulata km) (GPS: 45'56'30.71 25'1 "N, 6'40.67'E) pr. Administrator: paroh Mircea ComSa; Contact +40268286242

lnimprejurimile Cuciulatei a existatin secolul XVlll-lea al o mdndstire, precum fapt dovedit detoponime atAt Crucii" ,,Poiana sau Po,,F0ntina pii", gideinsemneri cdt documentare. traditiei, Conform actuala bisericufd dela Cuciulatafi apartinut mdndstiri, aiciin jurulanului ar fostei aduse pdrdsite, 1752. Folositi timp preofiicatolocigiintre9i1980 un de 1948 paroh biserica in anii1980-1982 este restaurati preotul de Alexandru gi Comga resfinfite PSLucian de Fdgdrdgeanul. strdduinB Prin aceluia$i preot, 1992 infiinleazd seama Schitul pe in se ei Cuciulah, dorindu-se construirea unui debdtrdni, rdmas azil fapt deocamdatd de in faza $i a proiect. reparatii imbundtdtiri locagului cultaufostficute Alte ale de $i paroh depreotul Mircea Comga, aiciin 2002. venit Biserica schitului, din emn stejar, monument Seslujegte eain intervalul de este istoric. in dingi lresdrbdtoarea Pagteluia Cuvioasei Paraschiva, in sdrbitorile peste de

Schltul Golful Ghlllllor


3 vlelultorl, dsobSte vlatd

lmprejurimi: o Bisericula din pegterd 3 minute (la deschit) . Parcul National Piatra Craiului, cuMasivul Piatra Craiului

Hram: Sfdntul Pantelimon: Paraschiva SfAnta jud. Adresi: Zdrnegti, orag 505800, Bragov, urmeazd se indicatorul spre Pensiunea Foii km) Plaiul fi pe pe RAgnov Acces: DE572 rutaBragov-Rignov, DN73A ruta apoi - Zdrnegt (GPS: 45'34'1.25"N, 4'57.29'0 1 25'1 protos. Egumen: Emilian lGdar; Contact +40721664348; Cazare: locuri 20

pe Reinfiintatanul in 2001, locul vechi unei vetre monahale, a car existenp atestate 1723gicare fostdistrusi 1781. este in a in S-au con gi struit corpul chilii paraclisul,din2003 inceput de iar s-a ridicarea une gisfinfitdin biserici lemn, de terminatii 2009. SChitUl $inCa llOUi 4viefuitori,viapdeobste

Hram: Duminica Tuturor Sfintilor Adresd: $inca com. Noud, 50721 jud.Bragov 0, (39 pe Rignov-Zdmegti-gercaia Acces: Bragov km)peDN73A ruta din (GPS: 45'41'43.1 25'1 2'N, 3'56.52"E) protos, Bilauca; Egumen: Matei Contact +40740437018

Devdzut: *8i ffiffii*ra1t!ffil:li1+:*.i lilliii.i:.,,. iEffi r Ruina vechii biserici, pdstreazd ce prin lnfiinBt anul2009, osteneala 9i contribulia in obgtii sitenilo fragmentefrescd pelocul de unei vechi mai vetre monahale. Sipdturile arheologicesco au mdndstirii ' lzvorul la iveald zidurile bisericii fostei ministiri,dahti in secolele XUFn4 r Biserica lemn de picture, pdrdnd aucape in mod vechea sfinfii ce (sec. lmpresioneazd deosebit din$inca Noud perdilor teleretezate datoritd distrugerii bisericii. alXVlll-lea)

SChitUl$inCa UeChe 4viefuitoare,ua6deob

k@4mu1,
temr{xfilffidiil tgttina ,

Hram: Nagterea Domnului, (panaclis) Maicii Sfintul lerartNectarie jud. Adresi: com. Veche, 507206, Bragov $inca pe Acces: pe grcaia-ginca DE68 rutaBragov-gercaia, DN73A ruta apoi Veche (58kmdinBragov); 45"45'1 (GPS: 4.82'N, 0'3.48"8 25"1 Egumeni: monahia Serafima Antofe Contact +40758067908; lwwv,sincaveche.ro

Viafa prin monahald reactivatiiginca a fost la Veche infiinprea Sch gi tuluiNagterea Domnului agezarea ob$ti monahi de Maicii unei de in cembrie Complexul 2006. mdndstiresc cuprinde celugerilor,cinc casa cu gi trapeza unparaclis chilii, inchinat Nectarie Eghina. apropie Sf. De vizut: de ln . Complexul pe$tera doud rupestruseafle cu bisericufe rupestre, insecoleleX|V-lea datate al incinta din mdndstirii XV{ea. Viapmonahald a?ncetat odaticuprigoana aici conduse gene de (1761). ralul Bukow intreaga lucrare reshuraregrotei cele de a cu dou gide bisericute construcfie a complexului monahal afli subpafonaj se Fundafiei ortodox-cultunle Sfhnti Bucuria Maica neageptati. Ampl proiect pe vizeazd viitor: ridicarea biserici hramul Vestire, unei cu Buna cu anexele aferente mdndstirii; infiinprea ateliere creatie organ unor de $i pentru zareade tabere crea$e de tineri, expozifii, conferinfe; deschide gantier pentru unui arheologic agezarea depeteritoriul dacicd mdndsti

Aroealulul Mfirop0lla
CovasneiHarghitei Arhiepiscopia 9i
|OAN Preasfintitul SELEJAN Arhiepiscop:
qiHarghita) (cuprinde Covasna iudetele jud' Ciuc, nr. Miron St. Patiarhul Cristea, 5,Miercurea 530112, Harghita, 2'1453 +402661 Tel/Far:

:rrqttsottt gg lllol uuv 7 vlolultoaro, doobgto vlald Hram: Acoporilmdntul Domnului; Malcll Duminlca Sfinfilor Rom0ni Alres* satMdrcug, Dobdrldu, com. jud. S270B7, Covasna Acces:DN11/ES74BragovspreJrl:q.11_k,apoiOreaptaOwt0 ' O^.1,r^mB-MercuS kmSV Sf.Gheorghe (4km). 18 din (GPS: 45'43'41 7,N,28" 10.45"E); .3 52, Stareta monahia ima Seraf Comga Contact +4026737i681 ;www.manastirea_marcus.com; locuri Cazare: 20

Hram: Sciimbarea laFald; Adresi: com. Buzdulu Sita i, SzZ1S5,jud. C,ovasna Acces: 0 lntorsura DNl Buzdului, SE Buzduluikml (4 spre Sita (GPS: 45"37'54.36"N, 26.3,36.77"n Starefd: monahia lovdnesc; Loida Contact +40267373170

Mdndstirea intemeiati r'curunui a fost pe vechi schit, distrus juru in anului 1700. Prima incercare a reinvia de vechea monahara vatre n revin maicii suzana com$a, in 1g50, ridicatbisericdceteva ois care, a o crririi, $i truse 1973 autoritifi. irrr de Refnfiinptd 991deunmic demaici r in r , grup de Mdndstirea Bdncoveni,fiunte monahia in cu 3erafima comga, orginari dii Mdrcug, nepoaHmaicii a suzana. Ansambrur format este ttinf-ofrumoa bisericd zidcutreifurre, stirneobizantin, corp chirii. de in patronea giun de Asociafia binefaceretustina, de sf. peniru centru sprijinkea fetiteror orfane Ministirea Sita BuziUlUi 30 vietuitoare, obste viati de

infiinfatd 19g7 obgte cdlugdri, in cu de devine mdnistire maici de din 2000. Mdndstirea ridicatd pirohia sitaBuzdutui, a fost de din peunterendonat pr.Arsenie de Muscaru. 2001, Dupd cdnd o nis'ericuta avea si uncorp chirii remn, de din s-ainceput construclia bisericii zid a unu de gi complex sdincluddbibliotecd care o de 9iateliere picturd broderie. si

Mindstifea Ualea Mafe

. Tvietuitori, viafddeobste

Hram: Nagterea Sfantului Botezritorul loan Adresi: com. Valea Mare, S2717O,jud. Covasna; Acces: DJ121A,cca30kmde la Sfdntu Gheorghe; 45.44,15.2 ZA.Z'\ (GpS: S'N, .}A,;F) Staref. arfiim. Gheorghe Avram Contact +40261373289;vww.manastireasfioan.ro;locuri Cazare: 40

inninpta 1998, inifiativa Rn ra credinciogirorzond prinrevenire din gi pemeleagurile delaMdndstirea natale, Dervent (Dobrogea), a monahut Gheorghe Avram' 1999 in s-ausfinfitbiserica temn agezdmdntu oL a gipiatra temerienoiibiserici, dimensiunite de a de unei cateorair, ,ir.u in curs pictare. de

Ministirea lzvorul Muregului


25viefuitoare, deobSte viatd Hram: Adormirea Domnului; loan Maicii Sfdntul Botezdtorul (paractis) Adresi: lzvorul loc. Muregului, jud. 537356, Hargnlta; Acce$ 2,dinMiercurea bNj

infiinFtd 1996, poarere irn ra Munterui Hdgmagur rao artitudin Mare, 9?0 dindorinta m, comunitdfii in aniiurmdtori construit rocare. s-au lg bisericastir in brdncovenesc, dechirii paracris, duhovnicu corpur cu casa lui, clopotnifa gianexele gospoddregti.

Staretfmonahia Miriam oprea; Contact +40266gf S0S9; Car;, O0 (doar locuri vara)

(35 din Ciuc km), Gheorsheni (cFS: S.ei; t i"+z,z.ttq (1s km); +O"si,r N,

uoamncllraraul uuurllllulrt Mana$urea


MOglinegtl vlrrln tkr llvl(rlullrxur, obglo
in DomnuluiBlserlcd; Malcll ltltrarou irilirkjl Nagtcroa t)otrrttrtltll, Hram: jutl. Miercurea DN1ZE578 Acces: 535/00, llarghita; Toplita, Adresa: 25"22' (GPS: 46"55'39.88"N, 21.12'g Cluc-Gheorgheni-Toplila; +40266343300 Contact Morariu, Ecaterina monahia Stareld:

Gheormoldovean Safta, domnului in de Ctitoriti 1658 doamna sotia pornite generalul Bukov. prigoanei de pustie urma ghe in rdm0ne $tefan; ekpederemai istoric,cunoscut multe a monument de Biserica lemn, pe in picturd bisericii, panze,fostexecutatd1981 a , a 0riginala staurare. Sf. Mdndstirii la parte iconostas pistreazd muzeul se din Popa. 0 deMaria de unei eincredinfati obgti maici. mindstirea Din lliedinToplita. 1999

Ministifea Figefel

svietuitori,viatddeobete

loan Sf6ntului Botezdtorul Capului Tdierea Treime, Sfdnta Hram: Harghita 537117,jud. com. sat Adres6: Fdgetel, Frumoasa, Ciuc la24krn Miercurea de spre DN12A, Fdget, Acces: .33'E) (GPS: 25'55'51 46'28'8.22'N, Contact+40266339247 Muregan; Ghelasie Sbr4: protos.

1903 o de in -, - paraclis familial ridicatd anul lnitial o bisericufd era a venirea, 1931, ierodupi Prin penume Gheorghe. credincioase Rozalia se Bogdana, de Dionisie cualti3 monahi laMdndstirea monahului $ova Arhiepiscofiinddonatd biserica monahal, aici intemeiazd unagezdmdnt in Bdlan Nicolae in 1936. de pieiSibiului reparate sfintitd Mitropolitul 9i $i viafa monahald gialeperioadei comuniste, de Dictatului laViena conditiile pdstrdndu-se vechea in este Mdndstirea reinfiinfatd1995, s-aintrerupt. delainturnul-clopotniti gi de complexulchilii, bisericdconstruindu-se de in Biserica,stilbizantin, tip navd, gi incinta, ce trare zidul delimiteazd in a fostresfinfitd1999.

Giuc Miercurea Nicolae, Sfintul Ministirea


via{d 20vietuitoare, deobgte (capela eparhial) Centrului lerarh Sfdntul Nicolae Hram: jud. Ciuc' nr. Miron str. Adresi: Patriartr Cristea, 5,Miercurea 530112' Harghita (23 DN1 km), BraSov-Chichi$ stAnga 2E578 DN1 Acces: 1/E574 25'48'8.86'E) (78 (GPS: 46"21'36.52"N, Ciuc Gheorghe-Miercurea km); Sfdntu Conhct+40266317912 Harisa SbreF:monahia Cruceanu;

de 0rtodoxe Episcopiei reqedintei in din Functioneazd1994, cadrul pentru liturgic caritualul utilizezd de 0bgtea maici CovasnaHarghita. Si din iar eparhial, laslujbele timpela hramul Nicolae laCentrul de Sf. cu Catedrali la gi strana frumoasa pulsdptdmdniidesdrbdtori alcdtuiesc qi (ridicatd anii intre 1929 1939). episcopald uaFdeob$te SChitul Gura lzvOrului 4vieluitori,
jud. 535700, Toplita, lzvorului, loc. Adresi: Gura Sfintilor; Tuturor Duminica Hram: (GPS: 25"21'2.09"E) Harghita; 47"2'28.96"N, Cazare: Copiimulti; 3-4locuri Ghenadie Egumen:

a lucririle construcfie de s-au in in infiinlat 1999. 2000 demarat Afost pregdtitd piatra temeliebisericii schitului, a de s-a iarin chiliilor, 2001 sfin$t Sf.llie, pictur[. dependentMdndstirea TopliF. pentru de Este in prezent

Manasilroa unnlutiltc,topua
25vlnlultorl, doutri;lrr vlatd Hram: SfAntul Proroc Tezvlteanul llie Adresi: $tefan Mare, 70,ora$ str. cel nr. Toplita, jud. 535700, Harghita; Acces: DN1ZE578 Miercurea (cca km) Ciuc-Gheorgheni-Toplifa 90 (GPS: 46'55'47.35'N, 25"20'37.93"D Starefi arhim. Emilian Telcean; Contact +40266342649 (vara), locuri (iarna) Cazare: locuri 150 80

Devizut: infiinBtd 1928, in ctitorie Patriarhului Gristea, a Miron inchinatd me r lcoana Maicii perintilor Bisericuta lemn mdndstirii moriei (datdnd 184 sei. de a din Domnului Pruncul cu jud. a fostadusd Toplifa dinanul la incd 1910, Stdnceni, Mureg. din L pictatd lisus, de prezenfa patriarhuluictitor, maicu bisericii,1928, in in incinta Dumitru Belizarie, sfintirea stdrefia,casd patru 0 cu (realiz camere, clopotnifa mdndstirii depusd Patriarhul prindea de Miron popula Cristea deosebiti, lemn, din respectandliniimaristilularhitecturii in pentru noapte o la precum o Fdntdnderoilor, gi romane$ti), a inchinatd soldatilor pen cezufi Sfdntul Mormdnt tru dezrobirea Ardealului. o deosebiti De frumusete, biserica mdnist alM0ntuitoruluigi gitransilvdnene, p imbind elemente arhitecturale moldovene$ti cupidvor sfinfitd lariul apoi latura sudicd, deasupra seinalfiturnul-clopotnitd cdruia cufoi$or. Pictu lordan.

veche distrus s-a in aproapeintregime strdmutarea la bisericii Stdn din la ceni Toplita. Pictura a fostrealizatd DumituBelizarie, noud de car portretele pdrinfilor patriarh a introdus tablouri ca votive, pronaos, in luictitor, George Domnita Gristea, cdror ale morminte afli in parte se $i vesticd pronaosului. a Patriarhul Cristea prezentatpostu Miron este in demembru Consiliuluiregenfd, mantia afldndu-gi al de sub sa ocrotir regele l. Picturafostrestauratd1989, monahali ace Mihai a in Viata in a$ezemant, de-a trecut lungul timpului jurisdicfia multor sub mai eparh s-adesfe$urat intrerupere. 1994,datd infiinfdrii fdrd Din a Episcopie dr gi CovasnaHarghita, afli subpurtarea grijd noii se de a episcopii, repre primului zentdnd hirotonirii locul episcop Utular, loan PS Selejan. p Muzeul, inaugurat1995, in detine importantd o colecfie icoaner de (din al lemn sec. )Mll-lea) pesticli(delasf.sec, XVlll-lea-ince al Si gialte sec. alXlXlea), valoroase exemplare veche obiecte decarte liturgic precumobiecte auapa(inut gi o colecfie artd de religioasd, care ctitorul grupate secfia in memoriald Elie Dr. Miron Cristea.1992 amplasat ln s-a ir g curtea mdndstirii, bust Patriarhului Cristea.1994 sfinlit un al Miron in s-a paraclisul hramul cu lzvorul Timdduirii, in incinta ridicat agezdmdntulu 4vie{uitori,viafddeobste

SChitUl DUmbfiViOafa

Hram: Sfinfiilmpdrafi Constantin 9iElena Adresd: Dumbrdvioara, Ernei, sat com. 547217,jud. Mureg (1 km); Acces: 5 Tdrgu DNl Mureg-Reghin (GPS: 5 46"38'8.77'N, 24'38'36.83'E) protos. Egumen: Teodosie Cnlceriu; Contact +40265337001

lntemeiat 1930, Patriarhul Cristea. in de Miron Desfiinlat1940 in 0n Dictatului laViena),reinfiinfatin urma de e 1993, construindu-se o mic paraclisul anexe. 2003 biserici lemn, corp chilii, de un de in se 9ialte piatra sfintegte detemelie noii a biserici. Apartine Mdndstireallie de Sf.

gi Albei, Mitropolia Griganei Glujului, Maramure$ului


giClujului Vadului, Feleacului Arhiepiscopia
ANANIA Tnalt BART0LOMEU Arhiepiscop $i Mitropolit Preasfintitul
judefele 9iBistrita) (cuprinde Cluj lancu, 18,Cluj-Napoca, 17, Cluj, nr. 4001 jud. Avram Piata 004, +402641184,www.arhiepiscopia-ort-cluj.org 95 Tel:+40264431 Fax:

cluj iudftele $iBi$EiF,

Gatodrala M|tropolmna Glul-Napoct


Hram: Adormlroa Domnulul Malcli Adresi: Plafa Avram lancu, 18, Cluj-Napoca, 17,jud.CluJ nr. 4001 (GPS: 46'46'19.29'N, 23'35'47.06'E) Ecleziarh: Teofil arhim. Roman (Secretariatul Contact +40264431004 Episcopiei)

intre dupi unirea Transilvanie cr Construiti anii 1923Si 1933, gi lvan, Romdnia, iniliativa cusprijinul Episcopului Nicolae dupd u din proiect realizat arhiteclii de Gristinel Constantin Pompon Georges $i De vizut: . Muzeul Lucrdrile datorite vremii, auputut terminate, fos nu fi au care, conditiilor Satului pelmai cuprinzdtor reluate mai de iPS dupe bine ojumdtate veac, initiativa Bartolom de din nuzeu aerliber in din Anania. proces Astfel, 1996 1999 desfd$urat amplu intre d s-a un Si gi lomdnia algaselea restaurareexteriorului in a catedralei, timpce,in interior, ansamb lin Europa) Inifial in de este de r Grddina Botanicd iconograficmozaic Murano in curs realizare. catedra iardin 200 episcopale, in 1973 devenit a catedrald arhiepiscopaE, anul peamaibogatd grddind mitropolihni.cursul in 2010 muze catedrale anului sevainaugura botanicd din este gi :uropa Centrald la situat subsolul catedralei. ie Est) Programul liturgic Catedrala la Mitropolitani desfdgoari regi se in giVecernia. zilnic Liturghie demdndstire, slujindu-se Sfdnta

Biigoara Ministirea
3 vietuitori, deobge viatii

jud. Hram: Sfdntul Proroc Adresi: llie; com. Bdi$oara, 407065, Cluj DN7S-Buru, DJ107M-lara-Mi$oara, kmpdnd la Acces: Turda din apoi apoi 3 mdndstire; dinCluj spre sau E60 Floregti, DJ107M apoi Sdvddisla-Bdigo (GPS: la .72'N,23'25'12.29'q apoi kmpdnd mdndstire; 46"34'34 3 protos. Emanuel Starefi Scarlat Gontact +40264333381, 441 +407 64037Gazare: locuri 70 : lmprejurimi: Liteni 'Cetatea (sec. il XlFlea) r Statiunea Muntele (12 ldiqorii km)

Tetrei, 1991,peterenul in siu Ctitoria fostinceputi Nastasia a de Devine mdndstire 1994. in Dupd constuirea paraclis lemn unui de 9 in ridicarea biserici st in a corpului chiliis-ainceput, 1999, de unei Mdndstirii bizantin, modelul dupd bisericii Sinaia.

Ministirea Giucea
7 vietuitoare, deob$te viatd De vizut r Bisericula ndndstirii, datati 1575, monument storic r Domeniul lui )ctavian de Goga a Ciucea: castelul roetului, casa nemoriald Ady :ndre, mausoleul gi Veturia ;o{ilor )ctavian Goga

Hram: Na$terea Domnului Maicii jud. Adresi: com. Ciucea, 407225, Cluj pe Acces: DN1/E60 Cluj-Oradea, laintnareain 73kn, Ciucea dreapta, mdin$osea 100 (GPS: 46"56'53.31'N, 48' 22" 54.57'q Stare[i: monahia Inocentia Filip +40264259008, 445627 +407 Gontact 25

in la Ctitoritd 1939, dorinfa testamentard a poetului 0ctavian Gog inchisdin a fostreinfiintatiin Biserica 1994. 1945, mindstirii mon este jud. ment istoric a foststrimuhtd com. lconosta din Gdlpdia, Sdlaj. ai gistranele provin lavechea Teologic Clui-N de capeld Seminarului a din

uat|6l MAnasuroa
vltttll tth{tlrr 26vlelultuaru, thr (blserlca noud) lndltarea Ctrrr;l Sllrrtol (lrluorhu vocho), Vestlro Buna Hram: com. 40/21b, CluJ Adres6: Chlulestl, Jud. pe 82, in E576 Dej-Bala 9 km,dreapta Cdgeiu, DJ1 11km, Mare, Acces: pe 82E, la drum accesibil in droapta Chiuie$ti, DJ1 7 kmpdnd mdndstire, greu (GPS: "E) 23'55'34,81 larna; 47"19'47.88'N, 20 +40264225506; Cazare locuri Varvara Georgiu; Contact Sbrdi: stavrofora

1765, biserica este Prima atestaremdndstirii la Cigiel dinanul a de pe care-i Pahomie Georgiu, unteren Filip de fllndridicati ieromonahul pe cheltuiala Viata in monahale aici,intreruptd de sa. apa4inea $i pentru apoi fie dinnou in intrerupte sd in ca este 1853, reluate 1955, in 410 Mindstirea redeschisi 1991. este Decretului din 1959. urma din XVlll, de are Asezimdntul o biserica hmndesecolul strdmutatd satul Biseicavnhe Dupd reactivare construit monahaEparaclisul s-au casa 1923. Canciin $i ateliere picturd lmprejurimi: de La funcfioneazd Buna Vestire. mdndstire cu hramul Fanti glcroitorie. 2 kmsegese$te Fanti, o bisericup hramul r Schitul (2km cu Schitul cu La . Mdndstirea Rohia a Ci$iel Treime, preotul duhovnic Mdndstirii sluje$tedoua dinMaramureg al unde Sfdnta mai sdrbdtori mari. hramului, $ilaalte dar cu zideRusalii, ocazia Ministifea Gfistofgl viatd obge 4uirtuito.n, de

jud. Agchileu 407046, Cluj Mare, llie Adresi: com. Sfintii siLazdr; Hram: pe 09, in Micd, DJ1 5 km,dreapta km, DN'lF/E60 Cluj-Zaldu,34,5dreaptaTopa Acces: 46'57'53.17"N,23"27'42.55'q Mare, tnAschileu 3 km;(GPS: +407 44278562 Paraschiva Buculei; Contact Sbreti:monahia

gi din bisericufi clopotti[d avdnd a Ctitorig lui llieLazir,din1999, gi in a dintr-un Prima obgte, 2000, fostformati de lemn uncorp chilii. pe grupde surori, Anton la de Maxim avandu-l- duhovnic ierom. ca veniti de Din 2006 s-aa$ezat aici ob$tea monahii Rardq' anul Sihistria Rd$ca delaMdndstirea Transilvand.

Ministirea Feleacu
viafa 2 vietuitori, deobgte jud. com. Feleacu, 407270, Cltlt Sfdnta Treime; Adresi: Hram: in 8 km, DN'l/E60 Cluj-Turda, stAnga Feleacu Acces: (GPS: 46"43'5.00'N, 23'37'9.69'E) protos. Alexandru Ghent Stareg 4 +40744697409: Cazare:locuri +40264237257. Contact

(sat documentar vechii din ReinfiinFrea menestiri Feleac atestat ln feon cu in 1367) ficutin 1991, binecuvdnhrealpS Hedneanu. lmprejurlmi: s-a lncin- o Biserica unei ridicarea de 1993 inceput s-a bisericii, dimensiunile catedrale. din (1 488), in cu altarul var6, de acoperit, picturd frescd, Feleacu corpul h cuprinde dechilii, fadifie ctitoritidupd gi o paraclisul, din tumul-clopotnifa casd-muzeu 1870(reconstituit[). de$tefan Mare cel prin existenfa unei . monahald, reprezentati reia SezimAntul tradifia (8 Turda Clui km), pdni al al aici mdndstiri a fundionat dinsecolul XVI{ea in secolul (24km) care Feleacul o lo- r Cheile (6km este Cluj-Napoca, la cca )Ulll-lea. Situat doar 8 kmdeoragul Tuzii gi episcopal VdeTurda), Cheile istoricd aparte penbu a fostsediu cd calibte rezonanp cu 9i Turenilor in secolul XV-lea. al mitropolitan apoi

MAnasflrea Fnre$tl
vlatd 20vlolultoaro, deob$to Hram: Acooerdmdntul Domnului Malcli jud. Adresi: Floregti, 407280, Cluj com. Tdulr km Acces: Cluj-Floregti, drum E60 apoi comunalspre S 3 (GPS: 46'43'1 23'30'37.99"E) 9.87"N, Teodora Cdmpan Starefi:stavrofora 4207 Contact+ 4026426521+ 407 9719 2.

biseiciiva ffinlirea ?vea in 1I apilie loc ?010.

preotului Fize$an gia familiei Vasile Beldea loa Ctitoritd initiativa din Piata temelie pus mprejurimi: credincio$ilor deaici. de s-a ir dinFloregticuajutorul $i r Biserica lemn, 20 noiembrie de 1994, binecuvdntarea iPSBartolomeu. cuprin Incinta cu nonument din biserica istoric (realizareexceplie influen de cu de aarhitecturiistilbizantin, unele lduti, com. Floregi gi poarh-clopotniti. Mdndsti aleromanicului), corpuri clddiri doud de sec. XVlll-lea) al mirific, apropierea peduri. in unei este a$ezatiiintr-un natural cadru , Muzeul Apei,
:loregti

MinistireaMihai Uodi
5 vietuitoare, deob$te viatd Hram: SfinfiiArhangheli $iGavriil Mihail nr.5, 40'1'l jud. Adresi: Aleea Obeliscului, Turda, 17, Cluj (GPS: 46'33'22.7 N,23"47' 4' 20.41' A monahia Meletina Morozan Staretd: Contact +40721821512

rnfiecare an, ta9 august se iomemoreazd 'tciderea lui Viteazul. Vihai c-venimentul include slujba religimsd;i manifestdri, zlte eunind oficialitali trcale mullime gi in le participanli se wcul unde afld Vdndstirea Mihai gi Vodd mormdntul narelui domn

lnfiinBti anul in 2002, initiativa Bartolomeu in memo la IPS Anania, lui Mihai Vitezul, apropierea in locului unde fostucismarele a dom preofului dr mdndstirii revenit i-a ctitor roman. Realizarea constructiei in c Vasile din S-au biserica stilbizantin biserici $tiopei Turda. construit lu Mdndstiri Vodd Bucuregti, Mihai din ctitoria copie arhitecturale a vechii precum Mdnistirea necropo MihaiViteazul, $icorpul chilii sterqia. de cu permanent Mihai are regim Vodd un derugdciune. De vizut
. MormdntulMihai printr-un lui Viteazul, marcat obelisc,falapofiimdndstirii in

Ministirea Muntele Rece


viald 3 viefuitoare, deobgte

Hram: lndftarea Domnului jud. Adresi: com. Valea 407585, Cluj lerii, pe 21 in 9 Acces: E576 Cluj-Oradea,km,stinga Gildu DJ107N,kmdrun pietruit (acces iarna); E576 sau Cluj-Floregti, peDJ1 stdnga 07M dificil la Sdvddisla-Bdi$oara-Valea seurcd kmp6nd mdndstire lerii, apoi 6 (GPS: 23"20'0.1 46'39'49.70'N, 0'E) Stareli:monahia Siluana Burducea

de lnfiintata 1995. construit in S-au biserica lemn, corp chil de un zidul arhondaricul, clopotnita, devard. contuie$te deincint altarul Se )e vizut: eroilor cdzu$ celde-a in apropiere a altarului afl6cimitirul se r Mdndstirea Flore$ti in imediata mdndstirii in acest fiind, Doilea Rdzboi Mondial, hramul sens, sepoa cdt Mdndstirea 30 km),

Itllilnilstlroa Nlcula
30vlolultorl, rlnottrln vlntil Adormlr0a ltornrrrrllrl, Nlc0lae, Vestlre Buna Mirh;li Stnntul Hram: sat conr, 407278, Cluj Adresd: Nlcula, Glrorla, Jud. E576 CluJ-Gherla, DJ109C km,DJ109D km,Nicula, 2 km 2 2 apoi Acces: pAnd mdndstire; 47'0'6.95' 23'57' 1'q (GPS: la N, 24.1 Andrei Coroian 8br4: arhim. + manastireanicula. ro;Cazare: locuri 100 835, Contiact40264241 www.

incepe, lstoria spirituald a Mindstirii Nicula conform tradifiei, pre- i#tidiit6tifi cu pustnic gi-au Nicolae, unde imprumutat in zone unui a de ulterior ffifiinBB*i : zenla satul, si mdndstirea, atestare cdt Prima documentard ffi$i!ffi,idif'li a atat denumirea lemn Nicula din1552, l.ijEl'#ffi,i1 la in bisericuld este i oxistenleiuneisihdstriicu de in 1974locagul a ars intregime, inlo- ilffirffiCIu. decult in fiind unui urma incendiu, l$;;=,, din 1770. nouibisericd, ftIljltb.:f$ttiE 0 cu strdmutatd satul datatd cuit o bisericd Jop, zid,cu hramul Nagterea loanBotezitorul, ridicat t+jP'6ffipg in gtffe;i;i:il Sfintului s-a de i 1875-1879. incadrdndu-se in stilul aceasta arhitectural romanic, are anii .P,#,1$.fin :i gi in unicat sa. de ff nfl',HirHd -il;, uniconostas in Brd prinforma execulia Lucrat lemn B{f,ibi KerestegiuTdgnad, inlocuit 1938 ;$priiililiuJ: in teiaurit cdtre de Samuil din acesta a jI:-'; i.i mai lconostasulforma soare; frumoasa din fis:al$ilgli :: cruce are unui din unul vechi. pornesc numeroase intrerupte medalioane in rze, sdu de egale, centrul iconografic 12Apostoli. Biserica sunt cei addpostegte care reprezentati prfl icoana Domnului Pruncul. de cu odorul mare al mdndstirii: Maicii preotul dinlclod anul in 1681A ldcrimat de . de Luca timp Afostzugr[vitd intre 1699, minune atestatd o crode 26dezile, 15 februarie 12 martie 9i pelerinaje o Minunata intdmplare a determinat de nicd austriacdvremii. a precedentin romdnesc. s-aridicat a treia fdrd Recent spafiul o amploare Adormirea Maicii Domnului, domind intregul cu care biserici, hramul gi monahal cuprinde: stdrefiaparaclisul mai chiliile, Complexul ansamblu. (tgtg-tgZO);noud (finalizatd Buna in 1991) o clddire cuhramul Vestire paraclisul hramul protocol, birouri, saloane camere de cu cuprinzdnd 9i gi regedintd miNicolae, s-amutat stdrdia; decreatie, unde Casa Sfdntul giatelierul lucru IPS cuprinzdnd apartamentul de ale Bartolotropolitand, pentru mitropolitane, giapartament meu, degedinfe sala sinoadele sald de protocol, paraclisul hramul lerarh Bartolomeu; aripa intr-o cu Sfdntul muzeul de functioneazi atelierul picturd mdndstirii, de al a Casei creatie gibiblioteca. patristiceecumenice gi igi in clddirea Centrului cercetdri de gi Ecclesiafuncfionezd$coald muzicd aresediul Editura o de bizantind. transilvdnean, a functionat din1659 incd lmporhnt centru cultural unde o gcoald De minunea deicoana Domlegatd Maicii bisericeascd. asemenea, in Nicula celui vechi mai nului determinat a aparitia satul a centu depicveche pesticld Transilvania. mdndstirii Muzeul din define Biseica un turi firineasci atrage patrimoniu icoane, pentru iconograficd dinincintd reprezentativ arta valoros de din pelerini, nunerogi precum o bogata gi Biblioteca nordul Transilvaniei, coleclie etnograficd. care, rostind prin veche, exemplare de cu deseamd culturii rugdciunea ale sedistinge fondul carte Tatdl gialXVlll{ea. romdnegtisecolele din alXVll-lea teologice gi nostru Ndsctitoa lmprejurimi:
. Rezervatia 12 naturald $tiucilor, Sdcdlaia kmr Zona Lacul spre turisticd cuo Jaga (cca . Armeneascd salbd lacuri 15km)r Cetatea de GherlaBiserica

deDumnezeu, lougulde inconjoard cultingenunch| de pinii Ia7 ori.

loan llszovltul, Sff,ntul lacob Mindstlrea


Platfa GfalUlUi svtelultort,vtalddeobsto

lmprejurimi: r Biserica lemn de (1 dinBucea791) istoric monument r Mdndstirea Ciucea giDomeniul lui Goga Octavian dela (15 Ciucea km)

(prima din loan Hozevitul duminicd august) Hram: SfAntul lacob jud, 407441, Cluj Negreni, nr. Adresi: Bucea, 2428,com. sat (intre in Piatra Craiului localittifile dupd E60 Acces: Oradea-Huedin,67km, Pasul . pe 3 km forestier, ramificalie dreapta drum CornifelBucea), 9i Flore Antonie (GPS: 2" 39.59"; Staretierom. 46"58'46.0N,22' 41' D r.ro www.manastireapiatracraiului.l +4025931 +4072U823300; 5668, Contact locuri Cazare:200

lorgules Vioricdi din in Mdndstirea infiintatd 1995, initiativa este situa de mdndstiri teren o casd vacanfd, un va viitoarei care dona 9i de maiintdi bisericufd o S-a de intr-o zond deosebit pitoreascd. ridicat de a de lemn. 2004 pus in s-a piatra temeliebisericii zid.
Paraschiva Hram: Sfdnta Cuvioasd jud. 407490, Cluj Transilvand, com. Adresd: R09ca, Rdqca sat Belig-FAntdnele lacca Acces: DNlR Huedin-Belig, 3 kmdebarajul (GPS: 23"2'33.1 5'D 46"41'37.40"N, +407 +40264334139, 47668799 loana; Casian Gontact Stare|protos.

viatd de Transilvani 6vieluitori,ob$t Ministirea RdgCa

lmprejurimi: ct de o Toderici. ridicat bisericd zidin stilmoldovenes S-au deNicolae . Barajul precum uncorp chilii. 2006 gi paraclis demisol, mdndst in devine de la Belig-F0ntinele

peterenul don IPS Bartotomeu, in cu Ctitoritd 2002, binecuvdntarea

decdlugdri.

la Fati Schimbarea Ministirea

viatd 3 vietuitori, deob$te jud. 407461, Cluj de loc. laFata; Hram: Schimbarea Adresi: Petre$tii Sus, Petregtii Sus de siinga, comunal Turda-Petregtii drum deJos, Acces: 071 DJ1 (GPS: 46"32'6.25"N, 23"38'26.97"0 +40744478272 Gontact Teofil Staretprotos. Popescu; (doar 5-1 Cazare: 0 locuri vara) lmprejurimi: r Cheile (4km) Tunii . Salina Turda din r Palatul Voievodal dinTurda

monah agezdm0nt in 1998, amintirea strdvechi in unui Reinfiintatd laincepu documentar este Mdndstirea atestatd de dela Petre$tii Sus. al loan transilvan Sigismundll-lea intr-un alprincipelui act sec. alWl-lea, prin mdndstinea obligate pldteascd Scaunu o rentianuaH sd era care Petridu de cdmonahii la,,Ministirea Nicolae considerd Ariegului. lorga intr-opegterd di Viteazul a slujba prohodirelui Mihai de au sevar$it mdnds trimite Dosoftei Moldovei al in apropiere. 1687Mitropolitul in slavon cu sfinfilor, o dedicatie limba cartea Viala petrecerea sa Si cu de bisericauncorp chilii paraclis. in s-au Pdnd prezent ridicat $i
jud. 407293, Cluj com. de Treime; Adresi: Soporu Cimpie, Frata, sat Hram: Sfdnta la Tuzii-SoporuCdmpie,200mdedrum de Acces: DJ150 Cdmpia (GPS: 46'41'36.63"N, 24"0'59.67"0 +40766363534 Contact lrineu Starefprotos, Pane$;

Ministirea Soporude Cflmpie 6vietuitori,viatd

Pa$ inifial in coordonate depr.Nicolae Lucrdrile, demarate1992, in c au de suslinut credincio$i,fostpreluate urmd dinSoporu Cdmpie, de
'l

GOrmAlA MAnASilreA
vltttt\ rrltttln 25vltttulloaro, tftt loan litfirllrtlttl Botezetorul 0rtlrrrhri ltikttutt Buna Hram: Vostlro, jud. llill SAngoorz 425301, Blstrita-Ndsdud statiunea Atlresd: 47"24'37 I km; din Acces: SAngeoz, (GPS: '7'l'N,24"41'4'72'q 7 Gazare:locuri +40788984829; Contact Ghiran; monahia Ecaterina Staret6:

sese inceputuriplaseazdin ale vatrd Strdveche monahaE, cdrei pdrdsirii 1761locuitorii Sdngeorz din eiin in , al colul XVI-lea.contextul de in bisericd transformdnd-o in mdndstiriilocalitate, biserica mutd 1994 . readusein la Devizut: pemalulstdngSomegului al 1820 Mutatdin $i mir. Muzeul de va istoric, fi demontati reasamblatd comparatd, monument bisericula, 9i Sfrngeoz, artd bisericdSdngeoz-Bdi inceput: ceea redevenind ce eradintru in la Cormaia 2003, preotului Sdngeozan r Muzeul Nicodim Cuibul prin duhovnic 9ia mdndstireascd,osteneala Maieru monahalVisurilor, Agezdmdntul Ghiran. Ecaterina starefd cu in ob$tii, frunte maica noud, biserica in stilbizantin ridicdndu-se in deaiciafostreinfiinfat 1995, cum pdstreazd de obiecte valoare, veche in de $lcorpul chilii. biserica se pictorului dinLdpug. Tudor icoane ale arficateva

viale de Ministirea Dobric 5viefuitoare,obete


Constantin Luca, Evanghelist Sfintiiimpdrdi 9iElena Sfdntul Hram: (paraclis) Bistrifa-Ndsaud Mic,427028,jud. com. sat Adres* Dobric, Cdianu (6 (1 km), DJ1 , 9 Beclean)-Uriu stdnga 71 Dobric E576 (spre Acces: Dej (GPS: 4'23.93'N,24'7'50.38'E) km); 47'1 +40263347236 Contact Veronica Cotofand; Sbreli: stavrofora (vara) 10 Cazare: locuri

parc care frumos dendrologic, a imprejurimi: intr-un in ca lnfiinlatd 1992 schit, unei . Muzeul la Milea, initiativa Castelului memorial intreceledoudrdzboaie apa(inut Christiana Pop lon Reteganul, cuAsociafia in decaritate, colaborare internafionale asociatii a in Vadului, cuArhiepiscopia Feleacului Bucure$ti'gi $iClujului' 1993 Reteag din lemn stilmaramure$ean, in de o S-au mdndstire. ridicat bisericd devenit mare giclopotnita. afld construcfie biserica cuhraSe tn monahald casa de5 in castelfunctioneazdani,la Maicii mulAdormirea Domnului.vechiul bdtrdni. Milea, celor dorinta 2 fetealeavocatului unazilde

llva Ministirea Mare


viatd 1I vietuitoare, deob$te noud) Duhului (biserica laFatd, Schimbarea PogorArea Sfdnt Hram: Bistrita-Ndsdud 427090,jud. llva com. Mare, Adresi: llva 172D' apoi spre 7 DN17D Sdngeoa-Bdi sud km, stdnga Acces: pdnd apoi Mare, 1 kmdingosea lamdndstire (GPS: 22' 24'55'9.39'B 47" 29.55'N, 5 +4026337627 Contact Marinca; Hristofora monahia Stareli: locuri Czare:80

fa P.dednajo:

1992' lmprejurimi: de un intemeind schit cdlugiriin de o sdi, bisericd lemn chilii, 9i noud ridicibiserica 9ialte . Zond se Ulterior de mdndstiremaici. Din 1999 devine pitoreascd la Fanurie,800mdistantd, cuiaoare Mucenic minerale cu Are clddiri. unmetoc hramulsfdntul naturale chilii. cu pddure brazi, o clddire paracliscdteva cuprinzdnd de 9i intr-o

ta mninrnarea FaF, frpmui pe de mo$tenit la pirintii manediril ridicd, pdmdntul Daniil leromonahul Ureche

Manasflrea Nugonl
1I vlolultorl, doobSto vlatd Hram: St0ntul llle jud. Adres6: Nugeni, com. 427200, Bistrifa-Ndsdud Acces: Beclean, S,Nugeni0 km), 2 kmpdnd mdndstire (1 DL spre apoi la (GPS: 47'6'29.20'N, 3'22.93'E) 24'1 protos. Starefi Paisie lloaie Contact +40263350044: Gazare: locuri 10

pr. infiinlatd 1991, inifiativa Marius in din Avram Nuge din Pdnd prezent construit corp chilii paraclisul,di gi in s-au un de iar 1998 biserica mare, aflate curs pictare avand model in de ca biseri noud laSihdstria$iclopotnita. de -,

(Rebra) Ministirea Parva


10 vietuitori, deobSte viatd

Hram: Sfinfii Apostoli giPavel Petru jud. Adresi: com. Rebra, 427235, Bistrifa-Ndsdud (spre Acces: DN17C Ndsdud Sdngeoz-Bdi)-Rebrigoara, DJ172B, apoi stdnga (GPS: Rebra; 47'22'28.55' 24" 18.67E) " N, 29' protos. Zdgrean; Starefi Chiril Contact +40263367004; Cazare: 70-80 locuri lmprejurimi: r Muzeul memorial Liviu Rebreanu, loc.Liviu Rebreanu . Casa memoriald George Cogbuc, loc. Cogbuc

gi pe intresatele Parva Rebra, colina numite Mdndstire, La o troit de lemnmarca loculaltarului bisericutei mdndstiregti aici.Fost de primele a$ezdmail intemeiatinceputul a fost la secolului)ff|-lea, al dat despre mdndstire datiind la1755. de Mdndstirea desfiintatdin afost urm ordinului imperial 12decembrie Ulterior, din 1782. biserica lemn de a mdndstiriifoststrdmutatd Parva, intdiin cimitir, in centr a in mai apoi satului. 1963 fostinlocuitd unloca$ cultdincdrdmidd. 1993 in a cu de ln pdmdntul de la Parva redobdndit gi-a sfinlit vechiul reugindu rost, reinfiinlarea mdndstirii aici. de Actualmente, complexul monahal cuprind (sfinfitd 30 august biserica in 2009), clddirea chilii$i paraclis, cu cas monahald, arhondaricul Patrimoniul bisericute, spec vechii in $.a. gi icoane vechi, pdstrat a fostreadus mdndstire 2003. s-a in in anul

Mindstirea Ff, Piatra ntinele


20viefuitoare, deobgte viafd Hram: Na$terea Domnului Maicii Adresi: Piatra sat Fdntdnele, Tiha com, Bdrgdului, 427363, jud.Bistri{a-Ndsdud (spre Dornei),Pasul Acces: Bistrifa Vatra E58 in Tihufa, 200mdela$osea; la (GPS: 4'20.52"N, 47"1 25'0'38.40'E) Starefi: stavrofora Pamfilia Solcan Contact +4026326401 4467 6, +07 2986; Cazare: locuri 20

lnceputurile mdndstirii plasate anul1g28, sunt in cdnd sose$te aic ierodiaconul Luncan. ridicd paraclis chilii. prin Vasile Se un lnchisd $i Decretul pun 4'10/1959, reinfiintatd1994, lPSBartolomeu este in cand piatra temelie noului de a agezdmdnt. Cuprinde biserica 1928, din un paraclis ateliere broderie, gi gi corp chilii, de (icoan de croitorie picturd gi litografii). Mdndstirea deservegteparohia Piatra satului Fdntdne pe avdndu-l preot ca slujitorgi duhovnicprotosinghelul Hor[. Gavriil

lflana8ilroa Saua
vlirlri olrqiln i vhllulloaro, rhr flram: lzvonrl I dnri'trhrlrll ldresi:com. Salvlr, 42l2irb, l]lstrlla-Ndsdud Jrll. (4,5 DN lcces: I TDNdsdud, V-Salva km) sprc 47'1 44.98' 24 22' N, 23.90' iGPS: B' O Moisa stavrofora Emanuela Stareli: +40263360780. +40263209669 Contact

paroh 1994 Salva, cu Ctitoritdin decredinciogiidin in frunte preotul in cdteva o bisericd luni de )umitru Morar, aureu$it ridice doar care sd gi pe Cotutiu. 1996 in donat Varvara de emn, chiliile clopotnita, unteren noi. inceput ridicarea bisericii r-a

Bichigiu SfintaTreime, Ministirea


viafd 4vie{uitori, deobgte (paraclis) Atanasie Todoran Hram: SfAnta Treime, Sfdntul jud. Adresi: Suplai, Zagra, com, 427389, Bistrita-Ndsdud sat intre CosbucTelciu Acces: 7CNdsdud nord, localitdfile DNl spre $i (greu ramificafie spre 13 de stdnga Suplai, kmdrum piatrd accesibil la DJ1 3,5 sau arna); DNl7DBeclean-Mocod,72Zagra-Suplai, kmpdnd (GPS: 24"17' .22'q mdndstire; 47'25'44.09'N, 17 +40788855896; llie Contact Cazare:6locuri Star{:protos. Cira;

lmprejurimi: . Muzeul memoria Cogbuc, loc. noud, in 0 care LaBichigiu pomenite1523 menestire pentru 3 George este Mdndstirea Bichi- Cogbuc Cetdfii Bistrifa. aprobarea partea din ;dlugiriprimiserd r Rezervatia in in campanieidistrugere de conduse naturald Zagra de atestatd1716, urma Iiueste Lacul pdnd (cunumeroase numele Valea Mdndstirii Bucow. gi-apdstratinsd Locul de rcneralul din ln vechea mindstire, aproape deani,prinde exemplarebroag dupd 300 rstdzi. 1995 de pe pe din Grigorie testoase) muviatd terenul donat uncredincios Suplai, nume de

ln este fecariu. urma incendiu in unui bisericufa lemn distrusd. 2003 de ridicdndu-se un lucrdrile reconstruclie de a agezdmdntului, ruinceput cu :orp chilii phraclis. de

Ministifea Strimba

3vietuiroare,ob$te viatd de

lram:Sfdntul Spiddon lerarh 427 Bistrifa-Ndsdud \dresd: Strdmba, 103,jud. loc. (spre Dornei)-Josenii Bdrgdului, DJ172C \cces: Bistrifa Vatra E58 (GPS: 5'4.1 24"40'1 3"E) 5'N, 0.1 neasfaltat), Strdmba; 47'1 monahia Epiharia Brumd itaretd:

lPSBartolo-lmprejurimi: in cu Mdndstirea infiinlatd 1999, binecuvdntarea a fost gi Zbdrei, vdduvd mamd copii, .MuzeulCasa a'10 neupeunteren donat Lucretia de Livezil Mdndstirea in constructie.Sdseasce, seafld ntratd ob$tea maici mdndstirii. in de a

(Telcigor)rdrdobste Boscatu Schitul


lram:Duminica Sfintilor Tuturor jud. Valea Telcigor, Telciu, com. 427355, Bistri{a-Ndsdud \dresi:zona 10 tcces: 7CNdsdud nord-Co$buc-Telciu, Telcigor, km DN1 spre apoi spre 47"26' 26.41'N, 24'24'59.05'0 GPS:

imprejurimi: . Muzeul memoria Parva, infiinlatin 1995, dependentMdndstirea A$ezdmdntul Cogbuc, fiind de George

Aloel, Mftropolia ulujulul, un$anel $l

Maramuregului
Alba Arhiepiscopia luliei
ANDREICUT inlitul inalt Arhiepiscop: Preasf ANDREI
judelele $iMure$) (cuprinde Alba jud. lulia, 0010, Alba nr. Viteazul,16,Alba 51 Mihai Str. rei rea. 27 1690, + : Tel+4025881 Fax: 402588197;www. ntregi ro

Gatedrs|a Arn|epFcopale lulla8au Albe


vru[fi do ,,CatedfalaReintfegiril" rtvr(,turr(rr,obete
Hram: Treime, Arhangheli 9iGavrill Mihail Sfdnta Sfinfii Adresi: Mihai str. Viteazul,16,Alba 5'l001 jud, nr, lulia, 0, Alba Acces: zona in istoricdora$ului, Alba a Cetatea Carolina (GPS: 46'4'7.1 23'34'6.29'E) 5"N, (int. Star{: arhim. Samuel Cristea; Contact +40258818188 121)

nationale rominilor, fostconstruitd an in Simbol unitdfii al a a 1921-1922, avdnd in 1922, I gi aici loc, incoronarea Ferdinand a regelui rqpliu] gi reginei (fapt care incorondr Jl:fr4'rrFti,i Maria pentru i semaispune ,,Catednala g..e-,,Irg.l ln fl"o-r$.t,H"e;:., Reprezintd o continuare a aqezdmdntului mitropolitan bdlgrddean, distru ffilai.v.ail#n:ii de habsburgi 1713 1714, cuprindeao bisericd zid gi intre care de $i lBIl s'rel. ridicatd Mihai de Viteazul 1597, in Complexul alcdtuit catedra este din dbtr-r t$!ai, gicorpurile g aferente, reprezentdnd o sinteze elemente de arhitectonic ilil;*dr*#ndi;EF':. gi din munteni Matei Basarab Constan domnitorilor ; ii i$iJ F,glf$#ttr,tdecorative timpul lS$: liiiri , ,,,,,,,,,,,,,,,,$l.f-"rT: Brdncoveanu. Pictura frescdapa(inepictorului in Petres Costin EFfi ifil$#ri'i; . in pronaos portretele gi sunt voievodului Viteazul al Doamn Mihai rFltiffi$ tffie'; portretele aleregelui g iar la votive Ferdinan ffi#rlris,liffiffi Stanca, in naos, intrare, reginei Maria. Catedrala inconjuratd o incintd este de dreptunghiu ;;i ;l$l$;lEl$3-llfi;,Sf pavilioane in partea est,unde afldregedin avdnd doud cu mari de se gi administralia gi doudpavilioane in partea mici arhiepiscopiei, de Pelerinaie: . cu prin aauia$drbdbtil vest, inglobdnd clopotnila 58 m.Pavilioanele legate gale de sunt gi sustinutecoloanearcade de duble. ffitl$!:#S$JF,lii' :: ilrg$umilrje).; Biserica catedrald este episcopald 1975,cdnds-a infiint din De vizut: Episcopia lulia, in 1998 fostridicatd rang la Ortodoxd Alba de care a de gi gi Arhiepiscopie. Programul liturgic zilnic: este Utrenia SfintaLiturgh ' MuzeulSala Jnirii, Celula lui dimineafa, VecerniaPavecernifa seara, in zilele miercu cu Mici iar de lorea, Biblioteca gi vineri duminicd actist paraclis. un sau l'{ffit'r#la';,: pgi#dtrd$=ii

lEi,Elry:iii

3atthyaneum

Ministifea Atteia 14viefuitori, viafddeobete


Hram: lmpdrati Sfinfii Constantin $iElena Adresd: Strungari, Sdligtea,7541jud.Alba sat com. 51 , (1 Acces: 1 Alba DN lulia-Sebeq km), 7 Vinfu Jos(6km), 7044 7 DN de DJ (1 Pianu in stdnga, deSus 2 km), dreapta Strungari, drum 5 km forestier (GPS: 45'50'12.63"N, 23'26'59.95'E) protos, Paven go. Starefi loan www. manastirea-afteia. ro ; Contact

pe Ridicatd locul vechi vetre monahale, intemeiate a dou in unei

[nprejurimi: jumdtate secolului XVll-lea inchinate gi a al Mdndstirii dinfara Cozia de ' Bisericalemn, Romdneascd. ln secolul XVlll-leaviefuit Sofronie la Cioar al a aici de ronument istoric, pentru luptdtor religioase romdnilor cunoscutul drepturile ortodoc ale (sec. lin Sdligtea al Dupd distrugerea mdnistirii 1778, parte materialeleconstruc din o din de fflll-lea), ridicatd folosite ridicarea bisericiin Cioara, aufostdus la aufost unei satul unde :u materiale de provenind gi carfideslujbd cdteva ronstruclie gi piese pictate, foarte unele valoroase. Viaf ie laMdndstirea monahald reactivati este aiciin1926, tAziuconstruindu-se mai aicio (distrusd \fteia in parte epoc bisericd, care dar astdzi maiexistd. nu lnchisd prima in a t77B) Mdndstirea vafi redeschisd1975. Afieia in Actuala comuniste, biseri r Bisericalemn de monahal cuprinde s-aconstruitincepdnd 2005. cuanul Complexul mai un iinPianu Sus de
' 1 7 4 1\

uana$Ilr08 AIDtG-llOgOZ
vhrttl 0 vlstultoaro, rlnrilBln Prortx; AdrarA: Allruc, llkr; 517005, Alba lram: Sf0ntul r;orn, Jud. (l $ kn); de lcces: 75C6nporrl.Allrur; rndndstlrea DN sezdre$te laSosea 46"25' 82'N,22" 57 "E); 57' .53 Stareti: stavrof loanichiagor ora Gli GPS: 59. 10 +40258777562, +40740672167; Gazare: locuri )ontact

Revolutia Mo4lu parHce din lstoria acestui a$ezemant in primii dedupd incepe ani Dionisie lgnat dsh Sf.N[sotae consistenp cuvenirea a pdrintelui odate aici 89Sicapite in in ridicarea bisericii, ,#r,il*lt ll:.F! maici, 1999. acela$i seincepe an il a cdtorva in Alte imbogifesc incinta $fffg;$'.$wde Inalizati 2002 sfintitd 2005. construc$i in Si laHiiaruar, ,,.. pedoad* impodobit S. AnMbd cu corpul chilii, un micparaclis, de cu n acea{ite v+d Aici din altarul var6, de clopotniB. funcfioneazi ilcturidemaicile ob$te, lmprgurimi: gi ileliere picturd, de sculpturecroitorie. r Pe$tera Scdri$o

Ministirea Cheile Gibului


viaF i vietuitoare, deob$te Alba Vestire; Adresi: Cheile Cibului, 517034,jud. fram:Buna (39 DN DJ Almagu (10km), 7050 Mare DJ lcces: 47Alba lulia-Zlatna km), 705, (1 (spre sau 7 neasfaltat), Cibului0 km); DN 0rdqtie Sebeg) Cheile / km,DJ705stAnga, (7 (4 DJ Geoagiu km), 705DBozeg km)-Bdcdia 46'2' 23' 4' 5 km)-Cheile (3km)(GPS: 14.87'N, 10'48.7 q Cibului ; +4078881691 2 loanichia Contact Vlaicu; Itardi: monahia

formatd com- . Biserica Piata Chiliei existat mene$ire a o dintr-un Sub s6nca monum in Mdnistirea Cheile istoric Vestire al ilexdechilii rupestre, dispiruti secolul XVlll-lea. Buna Mar Alma$u 2001.ln 2004 (1418), monahaleaici, de incepdnd anul cu )ibului reiabadi$avietii . Rezervatia natura gi corp constucfia bisericiin bizantina unui dechilii. unei stil ;eincepe
Cheile Cibului

imprejurimi:

Dumbrava Ministirea
l5 vietuitoare, deob$te' viatd ,lram: (biserica Dimifie, Adormirea Domnului Maicii Sfdntul Mucenic Mgle jud. roud); Adres[satDumbrava, Unirea, 7788, Alba com. 51 (spre (spre (1 km), Turda)-Unirea dupd kmDLstdnga 5 [cces: 1 Aiud DN 6 Dumbrava), pindlamdndstire 1 km ;atul q 46"26'20.64'23" M.51' N, 47' QPS: 100 Vasile Crigan; Contact +40258876027; Cazare: locuri Itardi: Arhim.

ridicatd anii1997 tcoaneff,q{sqr intre lnfiintatd 1996. in Incinta cuprinde biserica, $i gi jbdedf loca$ul in ce 2000, clddirile formidepatrulaterimprejmuiesc decult. dqttiinirtiij piatra temelie noiibiserici, tip catedrali, ffikiit'Fsmnufd de n anul 2009 sfinfit s-a de a eill i Adormirea Domnului. Maicii ;uhramul $$tura"dedda Vasile Cri$an, indrume care spiritual ob$tea mliioisqtOiam Pirintele arhimandrit : gi in Dumbrava, $icoordonator sattl'Diimtrav dar al nonahaH, totodatd paroh satul este '' peldngd Veronica",functioneazd ce )entrului Servicii de Sociale ,,Sfinta pe de adepostesc centrul, organizat mai ninistire. corpuri clddire Trei (copiiintre9i12ani), 2 Centrul deprinde nulte secfii: detipfamilial Casd (copii 12 Centrul sdptimdnal, leripentru independenti peste ani), viati (gdzduie$te cucopii), mame speciald, de lmprejurimi: Casa maternal ]entrul $coala gi Tot vdrstnicecuhandicap. aicifunc$oneazi cabinet un sto- . Cetatea )ersoane Aiudulu pe de Sala natologic modern este punctul a fi inauguratd derecupera- . Monumentul Miha $i

Miln{stlfga GefgiUl MIC

t1vtrrlurrort,vtatErrtnol

Hram: St0ntul GholaslolaR0nnt; do AdresA: Oorgilul 5l l')l l,lutl.Alba; sat Mic, Accos: 107 DJ Blaj-Cergeu, DL stAnga, Cergdul Mlc (GPS: 46'4'54.09'N, 23'56'1 .79"0 Stare|ierom. Nectarie Apostol; +40258719215, +40742090505 Contact

primind ob$te cdlugdri lnfiinlatd anul2001, in veniti la o de de jud. Mdndstirea Vodd, Neamf. Petru Biserica lemn, de inceputd 2001 in a fostterminatd anmaitdrziu, un construindu-se deasemenea corpu gio dechilii mici uizea de dimensiuni casd locuit. de Planurileviitor de prin incintei dezvoltarea monahale noiconstructii. Ministifga LUp$a 20vietuitori,viafddeobet
jud. Hram: indl{area Cruci; Adresi: LupSa, 7410, Alba Sfintei com, 51 (70 Acces: 75Turda-Baia DN luliadeArieg-Lupgakm); DN Alba sau 74 (70 (1 (1 Zlatna-Abrudkm), 74A, DN Cdmpeni km), 75,Lupga5 km); 1 DN (GPS: 46'22'28.52'N, 23'10'23,50'E) protos, Starefi Melhisedec +40258769467 Ungureanu; Contact

Vahd mdndstireasce inceputuri plaseazdprim in alecdrei se jumdtate sec.al Xv-lea, a hramul Nicolae, biserica, cu Sf. est ctitoritd cunoscuta familie boierilor la fiin de a Cdndea 1429, considerate mai cea veche biserice lemn Apuseni.juru de din in pdnd ei s-a constituit obgte, o loculpurtdnd astdzi numele ,,la prigoanei generalului Mdndstire". dedistrugeretimpul Scapd in Bukow pdnd fiintlpredatd in 1820, insd, unifilor, a functionat$coalA in Aici o mprejurimi: puternic picturd. 1848, dezvoltdndu-se, ln deasemenea, un centru de ehografic 'Muzeul 1948 revine Bisericii 0rtodoxe, Locagul culta fostrestauratintre de ani )amfil Albu, Lupga 1975 1978, mdndstirea reinfiintatd 990. fiind in '1 r Blserica 9i ln 1994 a$aze o obgte monahi metania Mdnistir if. Gheorghe, Lup$a se aici de cu la Sdmbdta Sus, de ulterior constuindu-senouansamblu chili un de piatrdimprejmuitor, zidulde ateliere, turnul-clopotnifd, unparaclisinchi giSf. Adormirii Domnului Siluan Maicii Atronitul. biserica segdses in veche pecatapeteasmd, delasfdrgitul al)Ull-lea. icoanele de datdnd sec.

Ministifea Migina

2vie{uitori,viafddeobste

jud. (AiuQ,515207, Alba Hram: Treime; Sfdnta Adresi: Mdgina loc. (8km); Acces: 1071 DJ Aiud-Mdgina (GPS: 46'20'9.19'N, .23'q 23"38'7 rruww.manastireamagin Starefi ierom. Hanuschi; llie Gontact +40258716320: Cazare: locuri 10

Vatrd monahaldveche cu traditie, de-a timpulu degiintreruptd lungul pentru Este menfionati primadatdin 1611 mindstireas anul ca,,parohie altiateshre, sigurd, din 1665. afu ionat este anul Aici ncf pdndin ogcoa 1848 (1803-1S64. de monah Nicolae Marcu ln 1871 mSndsti conduse prof. greco-cato a fostpdrdsiti, locagul cultfiindfolosit credinciogii de de pdnd cabiserice parohie in 1948, a revenit de cdnd comunitefii ortodo dinlocalitate. 1992 Andrei in PS Andreicufsfinfit mdndstirii, iar a biserica din1998 viapmonahald reactivatd. Biserica dinpiatrd fos veche este a mprejurimi: impodobiti picturd frescd, cu in incepdndu-se totodati ridicarea no unei r Schitul cu Aiud biserici, hramul cu Sfdntul Evanghelist ctitoritd loan loan, de Lazdr Alba din liserica-mausoleu, gardul piatrd, marchea lulia. mai S-au construit devard, alhrul de care \iud

MAnASilfOA

FAfaU

Frvlnlrtllotl,vlnl6(k|(ltt$to

(xllll bl Adros6: Inlnll, /2t10, Alba lroltrtu; St0ntil lud Hram: (cca ssacd-Fdrdu18km), Mureg-Vama (14 l).1 tlrrlro[ krrr), l0/l),Ocna DN Acces: 1 Alrrl 24'0'22.39"E) (GPS: gl3 kmspre p.rdlarrrtlrrrlritlro; 46"20'29.85"N, $lloa +40744623865 Contact Palsle Ule$an; Starefprotos,

de protos. Biserica lemn, Paisie Uleqan. la in lnfiinfati 1995 iniflativa din stimutatilaFirdu satul din istoric, monument dateazi 1664 afost $i de S-a Fodor' ridicat, de in A fostpictati fresciin 2003 Marcel $ilea. altor pe ridicarea urmdrindu-se un asemenea,miccorpdechilii, viitor a$ezamant. in acest monahale a bunei clidirinecesare desfiguririvietii

0a$a Ministirea
viald 23vietuitori, deobgte (paraclis) Pantelimon Mucenic Sfdntul Maicii Adormirea Domnului; Hram: jud. 51 com. mt Adresi: Tdu-Bisfa, $ugag, 7782' Alba (44km), incd DN Sebe9-$ugaq-Teu-Bistra apoi 23 kmpdnd Acces: 67C DN doar accesibile vara: 7APefogani-0barSia Variante lamdndstire. sau 7A (34 0a9a, DN Brezoi-Voineasa-0bdrsia DN Lotrului km), 67C, (86 DN 0a9a Lotrului km), 67C, (GPS: 23'36'36.55'E) 45'34'20.61'N, 30 Cazare: locuri +40258738000; Contact lustin Staretprotos. Miron;

lmpreiufimi: r Mdndstirea Tet . Ruinele cetdtii de dacice laCipdlna (DN inainte de 67C, la $ugag, 3 kmde 0aqa' $0sea) Lacului m, 1300 pemarginea de la Situati o altitudine peste diunui accesului r Ruinele castu cauza din a de 1990, ob$te maici, devenit, cu lnfiintatiin (a Cuprinderoman 15-20km decilugdri' ministire cu incep0nd 2000 iarna, ficilmaiales ldngd chiliicu demdndstire, corpulde 1982 aiciintre Oi1983, strimutatd din biserica lemn, la Vf,luiPdtru, 1 km sterqia ce clddiri adipostesc $itrapeza.deVf.$ureanu) lamijlbc tumul-clopotnita aialte

tabiradetine10-30 an, fiecare in perioada iulie, Aicisedesf{$oarein kbdrase Din2009, din de retorganizate ASCOR-u| Timigoara0radea. $i giAnul Nou. intre organizeazi $iiarna, Criciun

Pitr0ngeni-llegroiu Ministirea
viafa 7 vietuitoare, deobgte llie SfAntul (paraclis) Buna Hram: Vestire; jud. 5'16109' Alba ora$ sat Adresi: Pdtrdngeni, Zlaha, 1 stdnga, km ramificafie (cca in lulia-Zlatna 39km), utul Petranjeni DN Acces: 74Alba (GPS: 23'1 6'34.09'E) 46"5'3.38"N, 36691 +407491 Contact Mardare; Emiliana Starefi:stavrofora

in distruse monahale vetre unei in in lnfiintatd 1993, apropierea foste ridicatd lmprejurimi: biserica jumdtatesecolului XVlll-lea. incluzdnd Incinta, al a a doua monume cu o Biserica intre dupd Si in 0, aici 191 s-aimbogdlit infiintare, anii1997 2002, o istoric Vestire Buna serafim (1418), llie Proroc $isfdntul (cu sfantul de bisericd tip navd hramul noud Mar Almagu trapezi unal- . Muzeul deconferinfe, sali de 9i dar Achim deSarov), gicuuncorp chilii, tArziu, Emilian, Almagu a vechea bisericdfostreshurati unanmai in $i, hr devar6. 2005 iar muzeul, din Mare in 2005 inaugurat s-a Tot in cu impodobiti picturd frescd. Cheile cu de ,,Acatistttlr Mdndstirea anual aici 2006 sedesfdgoard o tabdrd picfurd tematica Cibului august. 1-15 in

MAnaSilfeA

POnOf

vlu[d 4 vblultorl, rtrobptn

Hram: Sf0ntul Noctarls; Adresi: Ponor, com, 5175ti5, Allru lurl, (cca Accos: 750C DJ Teiug-Streml-Rdmef km), prln 18 apol Chollo RamoUul-Brdde (GPS: Ponor; 46"20'1 4.90"N, 23"24'56.80"E) +40258867688 Staretprotos. Curtescu; lrineu Contact

in 2002. Ansamb Lucrdrile construcfie fostdemarate anul de au in locagul cul de monahal formauneicete$, mijloc are afldndu-se mprejurlmi: protos. la Stardul a$ezemantului, lrineu Curtescu, metianiaMdndstir cu Ramel Sihdstria, ucenic cunoscutului ' Mdndstirea duhovnic 01aru. Paisie a fost al Ministifga via{i obete POiana SOhOdOl 3vietuitori,de

jud. Hram: indfprea Domnului; Adresi: Poiana sat Sohodol, Sohodol, com. 517727, Alba (spre Mofilor),km,apoi stdnga DL Acces: 75Cdmpeni Vadu DN 3 Gura (15 (GPS: 46"20'14.24'N,23'0'36.59'E) Sohodol-Sohodol-Poiana km); Sohodol +40258787194; +40744928954; Gazare:6 locur lrineu Contact Filip; Staretierom. \rhim. Dwoftei (19131990) Moraru zfostun cuviati on sfenE.lnainte dea la lrece celevesnice, indemnatfiind de Duhul Sfilnt, mers a tnbatemdndstiile incares-anevoit, cerilnd iertuefi 0inewvdntare.

parohiale satul lnfiintatd 1998, jurul in in bisericii din Poiana Sohod plinproces depopulare. in Locagul cultdateazd 1875. din aflatin de de Dosoftei Morar 1966 capreot credincio$ilor arhimandritul vine al deaici pictura, lucreri reabilitarebisericii: realiza careinitiaze ample de a Morogan, iconostasul lemn steja intre1966 1972 Mihai de din de $i Neamt, vitralii lucrate Ateliere la lucrate Mdndstirea la $i stranele, g.a. Patriarhiei Bucuregti Din1996 Sohodolul pdstorit ierom este de din pent Filip, terenului lrineu acfualul staret. reugegte Se cumperarea liturg mdndstire, biserici mindstireasce, serviciul biserica mirdevine de monahali, gi pentru paroh mica sivdrgindu-se pentru atat ob$tea cdt gi aferentii. ridicat asemeneacorp chilii unaltar vard. de un de de S-au

Rimetea Ministirea Sfdntul Botezitorul, loan

25vietuitoare, deobgte viafa jud. Rimetea, Hram: Sfdntul Botezdtorul; com. loan Adresi: 517456, Alba (spre de stiinga Rimetea, spre Acces: 75Turda Baia Arieg)-Buru, DJ107M DN apoi 4 kmpdnd mdndstire, seafld la care intrelocalitdtile qiRimetea; DJ107M Buru sau (27 (GPS: 46"28'59.52'N, 23"34'51.06 Aiud-Rimeteakm), incd kmspre apoi 4 Buru; Teofana Pandelea; Gontact +40788258729, 48173786 +407 Shreti: monahia

ridicatin deconstuc 2000, Biserica, inchinati loan Sf. Botezdtorul, s-a paroh pr.celibatar Comdneci, incomuna Pogaga Jos loan de g ocupendu-se liturgicd de Rdnduiald afioniti ctitor biserici. ridicat uncorp chilii. de S-a $

gheli MinistireaSoborul ilorArhan Mihail, Sfinf

Gavriil 9i Rafail, Rimetea 14vie[uitoare,viafddeo

Arhangheli Gavriil Rafail, Mihail, SfAntul Acoperdm0nt Hram: Soborul Sfinfilor 9i jud. Adresd: Principald, com. str. nr.315, Rimetea, 51 7456, Alba (spre de 4 DN apoi stdnga Rimetea, spre Acces: 75Turda Baia Arieg)-Buru, DJ107M kmpdnd mdndstire, seafld la care intrelocalitdtile qiRimetea; DJ107MAiudBuru sau (27 (GPS: Buru; 46"29'26.75"N, 23"34'49.49'E) Rimetea km), apoiincd kmspre 4 Ana +402587 68243, +407 26246589 Stareti:monahia Mircea; Contact

mprelunmrl paroh Pogaga Jos.Biseric loan de Sfdntul pr.celibatar Comdneci, in comuna ' Mdndstirea gi Mihail, Gavriil Rafail, in forme cruc este de Sf. oan Botezdtorul, inchinati Arhangheli

ln1998s-au ridicatbiserica$i dechilii, constucfieocupan corpul de

Man8sllroa Hamal
vir(fl )5vlotultrxrtu, rloolrtllo Malcll Sllnlll Alxxiloli 9ilttvul Adormlrea Domnulul l\rlrrr lram: 9l (blserlca veche) maro), lzvorul lllttrtklulrll blserica jud. Rdmet, 517590, Alba Mdndstlrll, com. nr.15, sat ldresi: Valea Mdndstirii 8 DJ Teius-Stremt-Valea (1 km) [cce$: 750C '1 46"1 6'N, GPS: 8'5.1 23'31 1.00"0 11 +402588801 lerusalima Contact Ghibu; stavrofora itrarefi: 50 lazare: locuri

gi din vatrd Este maiveche importantd monahale cea mairecente Arhiepiscopiei de Albalulia.Cele )uprinsul plaseaze Xll-Xlll. vechimea secolele eiin )erceteri (depustniciitrditoriin pe4i dealticredincio$i .[&iabk: aceste $i de lntemeiatd '' Gapu; provine latermenul ulterior alli sttniutiii${rlh a avut de lumirea ,,eremifi"), $i ,,Rdmef" I :' gi precum delaAfumati, Vi- sefl ffi $brc; t, Matei Corvin Mihai Radu ;titori ocrotitori, $i ' persecutii, fiind inchlilareiftr , ., mai timpului fostsupusd multor a De-a ,eazul. lungul ,r gi (1762 1785), refdcuti. anii1850 bi#ricerioue lnhe dar rdnduri dishusi h doud Si parohiald. 1940 viata monahald este Din ca 1940 functionat bisedcd a 'eactivatd, ridicarea corp 8 chilii unui cu Evloghie reugind Ota stardul 9i De Decretului vizut: paraclis.1955 maici. urma in de in mdndstire devine r unui mdndsti 1968, . Muzeul mdndstiriiincepein 0 noud din f10/1959 esteinchisd. etapd istoria in inaugurat1969, cu care Dometie ieromonahului Manolache, impreune ungrup care o colec{ie h timpul are la atelierul Rdmet. deicoane pe reu$e$temute se la covoareAiud care le maici lucrau vechi (de starefa mdicufelor), gipesticld, fapt lerusalima Ghibu atelierului, lemn Conducdtoarea veche, colecf de autorizatia cafte mai cereri, in statului, urma multor din r obtinut partea Rdmet suprae- numismaticd, s-au 1989, la 1 Dupd in a mdndstirii,anul 972, funcfionare o (1991), clddit s-a s-a arhondaricul, antimise, mdndstirii clddirile lapoarta de lajat impresionanta salonul colecfie de trapeza, ridicatnoud o construclieinglobdnd camera protocol, etnografic pentru $i gcoala gi copii chiliile, Ce conferinfesimpozioane, s-auconstruit (1998-1999), pentru infiate mdndstire clddiri de fetele de camere caldre altarul de atelierele tesdtoriebroderie, devard. oentru $i arhitectonic este Biserica a mdnistirii unmonument veche aiartisla lucrdri consolidare de in licdeexceptie. timpa fostsupusd diferite cu girestaurare.1988 cu locagul fostridicat 2,08m,ocazie care a in prezintd multe de mai straturi Bisericuta descoperitmorminte, I s-au perioadei de picturi, maivechi 1330-1340. altstrat Un aparfindnd cel Mihu fiind de dela1377, realizat zugravul dela Crigul lrescd dateazd repicteazd altaruabsida din zugravul Gheorghe Fdgdra$ Alb. 1742, in picturd postbrdncoveneasci, de ansamblu un lui,realizdnd interesant pictura gi pictura anii1975 1977, exterioard.intre executdnd acelagi 9i pictorii in Dumitrache. Anghelescu de afostrestauratd 9i Daniel $tefan Apostoli Sfinlii cu unei construcfia noibiserici, hramul 1982 inceput s-a patru s-a noii Sfinfirea biserici finalizatd animait0rziu. Petru Pavel, Si de Episcopului Ghelasie loc a 1992, cdnd avut Aicanonizarea fdcutin despre incd o a laRdmet. mdnistirefuncfionat dinvechime$coal6, La 1973, timin ln dar in menliuni anul1762, giin 1821. anul existd care pentru lmprejurimi: a pulstarelului clidire, o Manolache, ridicat noud s-a Dometie
o

Mfinietlrea ntulloanBotoritorul, Sffl Alba lulla


9 vietuitori, deob$te viatd

Hram: Na$terea Sfdntului Botezdtorul loan jud, Adresd: Valea str. Cdlugdrului,10,Alba CP 0P3, 510310, Alb nr. lulia, 12, Acces: Alba pegos, din lulia, Calea Mo{ilor Cdmpeni, 500mdela spre dupd intersecfia la semaforizatd incd m pdnd mdndstire stdnga, 600 (GPS: 46'5'5.36"N, 23"32'43.04'D protos. Cojanu; Starefi loan Conbct+40258835553

PS episcopul al armatei Dr.loanStroia ctitor a P.g}ffi#i;i#:i.. ln 1937, Nagterea loanBotezdtorul, in schitul, hramul cu Sf. mutdnd el obgte
I; dddtiaiiitddr,llt{ifi

general

gla#ffi#$ffi[li; monahald la catedrala de nou-infiintatei episcopii armatei. a Schit


ffiiiBg fl:]r

aiiijftiidlEililll;autoritdfile gospoddria comuniste. 1975 a funcfionat Din aici Episcop

pdnd vietuitorii fostalungati cdtr a funclionat in 1966, cdnd au de

deAlba in 1990, Andrei lulia. iPS hotirdgte reinfiinlarea schitului, dat de aceasta statut mdnistire. cu de Deoarece vechiului numai zona schit er favorabild lucrdrii duhovnice$ti a mdnistirii, binecuvdntarealPS cu Andre prin (datdnd seincepe reconstrucfia restrimutarea din bisericii lemn de pe 1768) unnou amplasament peValea situat Popii, 2,5kmN-V la de Arhiepiscopal. 1999 ln anul in regedin Centrul obgtea mutat noua s-a iardupd vechea ce bisericd lemn fostimpodobitd picturd sti de a cu in in loc bizantin,2000 avut resfinfirea a ei. intr-un in Construcfiile doud giseincadreazd plan form cuprind p64i parte proiectului, de cetate. Prima a cuprinzdnd stdr$ia, doui corpu gi gi de chilii, anexe clopotnifa,fostrealizati estedatd folosin a in in propo(ie 50%.Acestea de mic arhonda adipostesc chilii,un gi editura, ateliere gospoddria. inceput S-a bisericii centra construcfia o criptd-subsol500mp.Arhitectura de bisericii, amenajdndu-se avdn pri caprototip bolnita incearcdactualizare romdnesc, Coziei, o a stilului pdstrarea in special sculpturilorpiatrS. in ln elementelor decorative, ale gi incinta mdnistirii existd ateliere tAmplirie deicoane. Mdndstirea are de o bogatd activitate revista Epifan editoriald, aiciinfiinfindu-se giEditura Tn vdzut lumina tiparului rugdciuni, cadrul cdreia au diverse de cddi scrie gi duhovnicegti, pentru i, precum Agena duhovniceascd cdti copi d anual Ministifea Tel 20viefuitoare, viafddeobste

(paraclis), (biserica Hram: Mare Sf0ntul Mucenic Gheorghe Nagterm Domnului Maicii noud jud. Adresd: $ugag, 7782, Alba com. 51 (27 Tdu-Bistra km), incd kmpdnd (1 Acces: 67C DN Sebeg-$ugagkm), 7 apoi 7 la (GPS: mdndstire; 45'41'35.69'N, 23"33'8.28"E) Filofteia Contact Bura; +40258738028; Strareti: stavrofora Cazare: locuri 20

Mffii r s pffihrdln *tieffiiie#la;*mm#r;fffipdp*ffi[;u

$Effi $ii'il$iffi ffi lf$ffi i$;fi;si&:d'#ffi$iil$ffi$iffi itfl#ffi iffiffiiffi Ed6.1d


mprejunmr:

pe infiintatd 1990. Pdnd 2000 ridicd in dupd se biserica, locul cele gi vechi, intrege datdnd 1954. din Corpul chilii unmicparaclis lemn de de gi primului al agezdmdnt incinta, segdsegte mormdntul unde ctitor

Manasilroa Strungtrl
vkrttl 18vlelultoaro, rtr olBtn Malcll AcoperdmAntul Domnulul; Stflnlulul Botezdtorul; Tdleroa Capulul loun Hram: loan Hozovltul Sf0ntul lacob DN Sebeq-Sbeqel DL 51 Alba; sat Adres6: Strungarl,7541Jud. Acces: 67C f km), , (GPS: 23"30'37.44"E) 45"51'2.54"N, Rdchita-Strungarl; droapta, 151 Contact Dositeea Protopopescu; +40258761 monahia Starefi:

pe Pianului traditia locald consemnandValea in intemeiatd 1997, chilii secoluluiU-leaa unei sihdstregti. al ince oxistenta deh inceputul a incintei: bisede ample s-au Dupiinfiintare demarat lucriri construcfie formd L,clopottip. de de de complexul clddiriin altarul vald, dca,

Sub llllinistirea Piatri,Silciua


viaF 17 viefuitoare, deobSte Parascheva Cuvioasa Hram: de 517651 Alba Piatre, Sdlciua Jos, com. , jud. filresi: satSub Piatrd DL 5 35 deJm DN Acces: 75Turda-Sdlciua (cca km), stdnga km,Sub (GPS: 40.7 3' 46"23'2.1N,23"27' 4'D 6, +4076U257951 +4025878881 Vaida; Siluana Contact Sbrep:monahia

lmpreludml: r Ministirea Martirii (1994). qi BisericaNeamului, ca in ca ReinfiinFtd 1991 schit apoi ministire Muncelu istoric monument ai r Mdndstirea este anii1797-1798, declarati edificatiin delemn, Lup$a pistreazi1 icoane vechi. bisericd,stilbizantin, ridicat . Mendstirea in s-a foarte Noua 1 Po$ag

bisericeascd. Are de 1997. ateliere croitorie broderie cu lncepdnd anul $i

Ministifga Tiuni

viaF de 4viefuitoare,obste

Maicii,Domnului Acoperdmdntu| Hram: Acces: 148 Blaj-Valea DN Lungd, 7821jud.Alba; 51 com. sat Adresi: Tduni, Valea , 24'7'48'24'q (7 km); Tduni(12 (GPS:46"9'37.92'N, Lungi km), 0.1142K, +4025888801 5, +40740638239 Contact Mihaela Cioba; Sbrep:monahia

gi ieroal 1996. Actualul slujitor duhovnicagezimdntului, lnfiintatiin paroh. acea vreLa in ca la avenit Tduni 1992 preot losif monahul lonescu, religioase desfd$urindu-se slujbele de erau mecondiliile deosebit grele, pentu pietrei temelie de sfinfirea s-a din ln $coala sat.ln 1995 reugit dar ministireasci, utilizat ca sd locagul cultce urma fie bisericd de 9i parohiali. 1999 inceput de stuccorpului chilii contrucfia ln s-a biserici pe apartamentul stiretia, duhovnicului, casa incorpordnd furat 2 niveluri, gi anexe. Arhitectapeza alte biblioteca, sala deprotocol, deconferinte, elemente reunegte monahal transilvinean, unicat bisericii, in spa$ul tura al a fi romdne$i, dorindu-se unsimbol celor futuror 3 provincii specifice romdn lor unititii biserice$ia poporului in Bisericd. $i

MindstireaSfdntaTreime'Albac l vietuit.are
jud. (Rusegti), Albac 517005, Alba com. Treime; Adresi: Sfdnta Hram: (GPS:,16"28'39. 22"56' 22.83' El 88'N, Contact+40762257952 Semfora ShreF: monahia $tefan;

in curs organizare. de

4 vbtuttoaro, rtn vkrtf, olrgto SChltUl AlUd Hram; lndltarea Crucl Stlntel Adresd: Erollor, 3,Alud, 5200, Alba nr. 51 str. Jud. (46km), Aiud, lulia-Teiug-Aiud laIntrareain Acces; 1/E81 DN Sebe$-Alba pe la Avram a treia lancu stradd de dupd dreapta goseaua centurd, Liceul pdnd Axent la se inainte la$coala Generald dreapta imediat stdnga, merge $i printre garaje, pepartea stdngd biserica-maus este Sever, dreapta apoi Si (GPS: 8'27.04'N, 46'1 23"43'48.32'D Vdrvdruc Egumen: ierom. Augustin +40258860325: www.calvarulaiudului.ro Contract

Fogtilor Definuti Politici, Aiud la s-a financiarAsociatiei al Cu sprijinul in memoria martiri ridicat, anii1992-1994, in o bisericd-mausoleu giin prin prin La aiudean. trecu$ temnifele comuniste special penitenciarul poalele Aiudului, perioa in Robibr" aufostaruncati martirii unde ,,Rdpei Locagulfostsfintit 199 in cocini a comunistd amenajaserd deporci. se gartotomeu monahaH la Anania. 2005 infiinptaicio vatr6 in s-a deIPS pr. Pdrvu laMdndstirea Vodd. afld jurisdicf Petru Se sub dorinta lustin de ridicat Aldturi monumentul de de directd Arhiepiscopiei lulia. a deAlba gi monahaldun Fogtilor Detinufi Politici construitcase s-au 0 Asociafia prin: surprinde indltimea 4 de micparaclis. Interiorul bisericii-mausoleu prin la metri la intrare aiunge 12min partea care altarului, cobordr de perdii lipsegte, fiindplacati panou cu marcatii 24detrepte. Pictura de pe in definutilor au suferit care Maica Domnului de marmurd carese potciti numele pe plat 0rantd Sfinlii cu 7 de La temnifele comuniste.exterior, acoperigul seinaltd perechi Mucenici temnila cruci, din peste sesprijinealtecruce, mari de dimensiuni, orizonta care o Aiudului ln viziunea simbolizeazd neamului crucea susfinu arhitectului, acestea 2 mari och dejertfamartirilor, cele goluri brafele iar din crucii reprezintd poporului Pe in implordnd divinitatea. viitor vorconstrui apropie se incinh bisericd. bisericii-mausoleu monahald noud sio
viafd 10 vietuitoare, deobgte jud. nr. 510040, Alba Hram: Sfdntul Adresi: Francisca,1, Alba-lulia, Lzdr; str. gtrand Reintregirii spre 2 km Acces: laCatedrala de (GPS: monahla Vulcu Maria 46"4'9.92"N,23"32'37.74" 8; Egumeni: +40258832526, +40751041202; Cazare: locuri 20 Gontactr

Schitul Sfintul Laztt

Schit Peacest a funcfionat anii1937 1999 intre amplasament Oi Cilugdrulu loan mutat aceastd laValea datd Sfdntul Botezdtorul, dupd Micegti ridicat statut mdnistire. la de Si practice: funcfioneazd mision tnfiintat necesitdfi din aici uncentru preofesc gospodd tipografia, atelierul lumdndri, tle cdminul $i loan Are de cu Sfdntul Bo arhiepiscopiei.unmicparaclis lemn, hramul gi indlfdndu-se bisericd zid, hram onoud de cu tezdtorulocasimonahald, g poarta din l-azir. asemenea, dela intrare, De construiti piatrd Sfdntul pe gi cu o a cdrdmiddprevdzuti ocnife, inlocuiegteceaveche, schitu paraclis afldmorminte a Botezdtorul. in apropierea micului se Sf.loan Dr.loa treiierarhi transilvineni: Veniamin al Caransebegului, PS Nistor general armatei, PSPolicarp gi Morugca. cimitir ln al Stroia, episcop monahilor, deasemeneaapropierea in bisericii, afli mormdn se aflat gi inte Sava staref arhimandritului Cimpoca, al schitului anii1946 1955

Tvletultoaro, vlatddsob$to UCn|IUl ADaCr UUpt Pltlt lnvbroa lJornrrulul; com, (Dupd 517013, Alba Adru* Allno Plege), Jud. Hnm:

Rogoz-Dupd do DL DN Albac cu Acces: 75C0nrponl (10knr); 4 kmlnalnte Albac st0nga, (GPS: 1,61 / /"N, Plege; 46"26'8, 22"50'1 'E) +40740945469 +40258777070, monahla Marlam Contact Vlcol; Egumeni:

Incinta Lupga. Menestirii lnfiinFt in 2004,sub administrarea in seafle constructie. a$ezemantului

Bistra, Cimpeni Schitul


viafd 4 vieluitoare, deo$te gi loc. Bistrei, 515500, Adresi: Valea llie Brancovici; lerarhi lorest Sava Sfinfii Hram: jud. C0mpeni, Alba (spre de local Valea Bistrei 2 drum sEnga, DN Acces: 75Cdmpeni Baia Arie$), km,apoi (GPS: 3.09'N, 23"4'1 5.25"E) 46"22'1 +40744382696 Ana Contact monahia Savu; Egumeni:

Lupga. o biserici Are de de infiinFtin1998, depinzdnd Mdnistirea gi de chilii sHrefie. firi lemn, picttrd cuiconoshs zid, Si SChitUl BUIbUC 3vietuitori,viafddeobge

jud. Blandiana, 517222, Alba Adresi: com, loan Hram: Sfdntul Teologul; DJ Blandiana DN deJos Acces: 7 Sebe$-Vlntu (6km), 107A, (GPS: 23'22'56.35'E) 45'59'8.27'N, +40748844536 Popa; monah Sofronie Gontact Egumen:

laschit Accesulfemeilor este nou, biserici chilii. Agezdmint avdnd $i lntezis.

Schitul Gilene
viafa 4 vietuitoare, deobgte jud. 515603, Alba Adresi: Cdlene, Cugir, ora$ Maicii Acoperdmfntul Domnului; Hram: (spre dupd deCimp, apoi, 2 km, deJos-Balomiru Acces: 7 Seb6$ 0raStie)-Vinlu DN (8 DJ apoi stanga 704,Cugir km), DLCdlene Intersclie (GPS: 23'24'47.30'B 45'50'4.86"N, Conhct+40258770103 Melania Cdrpinigan; stavrofora Egumen*

pe schide din in 1991, terenul donat una viefuitoarele lntiinpt anul un de biserica, corp Albu. s-au monahia Paraschiva Ulterior ridicat tului, qi anexe. stirdia,trapeza o gospoddrie chilii,

Cut Schitul
viala 6 vietuitori, deob$e jud. Adresd: Cut, com. 517206, Alba Athonitul; Sftintul Siluan Hram: pe (spre stAnga, (2km), merge Cut se ramificalie 1 /lcces:DN Sebeg SD9 km,apoi pdnd principal lagcoala localitate, indicator drum stiinga schit, spre apoi din :drumul 23'38'40.73"0 1,7 45"56'49.70'N, ,dificil, km;(GPS: +4074920031 8 Popa; ierom. Teofan Contact Egumen:

prin monahi la Rebra-Parde cdtorva 2005, venirea infiinFt anul in primd unmicparaclis tip sald, necesar de tar:d intr-o va.S-aconstruit ridicarea corpului de Ulterior biserice$ti. s-ainceput slujbelor desfaSurfuii paraclisulhnamulAdormireaDomnului. Maicii cu chilii, include care

$Chltul

H0pl|8

3 vlo[ultorl, dootrsto vlald

Hram: Vestlre; Buna Adresl: Hdprla, Clugud,12,43,lrrd. com, Alba sat 51 (cca lulla-Teleac-Hdprlakm) Acces: 107Alba DJ 9 (GPS: 46'4'3'1 23'39'54,92'D .78'N, Egumen: arhim. exarh Andrei Barbu; Contact +40721334943, +40754042170

infiinlat anul in 2004, afld curs organizare. constiur S-au se in de bisericduncorp chilii. de $i SChitul Lizegti 3vietuitoare,uaFdeob$te
jud. (Vadu Hram: Adresi: Ldzegti Motilor), Sfdntul Athonitul; Siluan com. 517799, Alba Acces: 75Cdmpeni-Vadu (1 km), stdnga Ldzegti DN Mofilor2 DL spre (GPS: 46"25'48.08"N, 7'E) 22'55'58.1

gi infiintatin 1994. Cuprindemicparacliso casd un ldrdneascd. SChitUl LivgZile 5vietuitoare,uapdeob$te


jud. Hram: Nagterea loan Adresi: Livezile,7390, Alba Sfdntului Botezdtorul; com. 5'1 (1 Acces: 107M DJ Aiud-Livezilekm)(GPS: 0 ; 46"20'42.93' 23" 12.7 n N, 37' 4' Egumend: monahia Filoteea Dragugin; +40258868008, +40761702175 Conlact

9 lmprejurimi: s-aocupat ridicarea de bisericii a corpului chilii. de Biserica lem de $i o Mdndstirea Mdgina

in Petru terenu Ctitorit 1995 credinciosul lrimie, a donat de care

gi pronaosului, informidecruce, pridvor a fos cu deschisturli deasupra pictatd George de Dascdlul Bucure$ti anul din sfintitdin 2000. Si

Schitul 0bargii
7 vietuitoare, deob$te viatd

Hram: Intrarea Domnului Maicii in Bisedcd; Adresi: com. Rogia Secaq, 7216, de 51 jud. gi Alba; Acces: 107Blaj-Cergdu-Ro$ia intre DJ se deSeca$, CergduRogia Secag de pe face dreaptadreptul in troifei, drum piatrd, kmpdnd mdndstire; de 3 la pr. (GPS: 46'5'54.44'N,23'52'27 Egumen: celibatar .50"0; Septimiu Matthei; (vara), (iarna) +40258868008, +40761702175;tanre:24locuri 8locuri Contact

lmprejurimi; infiinlat 2004, sea$aze o ob$te monahii. ridic in cand aici de S-au r Mdndstirea Cergdul gi Arhiepiscopie dt uncorp chilii unmicparaclis. alldin subordinea de Se Mic

Alba lulia.

Pogaga Schitul
5 vietuitori, deob$te viald

Hram: Adormirea Domnului; Maicii laFatd Schimbarea jud. (spre Adresi: com. Po$aga, 517575, Alba; Acces: 75Turda Cdmpeni)-Pog DN (GPS: DL 46"27'22.68'N,23"23'51 .28'E deJos(37km), dreapta Pogaga Sus; spre de Egumen: ierom. Teofan +40258776134 Jurcd; Contact

paroh 1 Alexandru Rujdea, in Pogaga Jos, Ctitoritin933depreotul de z fost inchis urma in Decretului 410/1959. cuvenirea ieromonah Odati Paisie in lucrdri constructie Cosma,1979 initiate sunt de a incintei: biseri zidul inconjurdtor, arep decdrdmidd, chiliile, clopotnip, depiatrd care latura nordicd serie medalioane in mozaic reprezenEnd dt o de chipuri poeli domnitori, $ieroi romdni. Biserica lemn schitului evidenti se de a prinelementele sculpturd gi de exterioardprogramul iconografic. sch La

|Y|AIIaUIIrOA fratv!

4 vlolrrltrnre, d00b9t0 vhrlil

Hram: Dumlrrk;u iifltllkrr lrrlrrror Adrose: Oagvu, (iur{ilrlu, sat uorrr. b4l20/, Muro$ lud. (spro pe dupd Acces: Reghln lbilrrogtl ost) DJ153C, Dln spro dreapta Gurghiu (GPS: 46'44'7,1 24'53'49.38'E) 1'N, +40265536453, +40761 91 llie Gontact 621 4 Staretprotos. Pop;

Aici Este maiveche cea vatre monahald peValea de Gurghiului. au lcoana canonizdrii pentru pulin timpCuviosul Simeon Sihastrul la Pdngdrali SfAntului de cu vietuit Simeon de infrdngerii $tefan Mare laPilngdrali lui sei, din in cel ucenicii retra$i Moldova urma aflatd Cagv Viafa laMdndstirea turci, 1476. se cunoa$te pirisiriimdndstirii. in Nu anul decdtre a o la Cagva fostreactivatd1995. construit paraclis este mdrtuie in S-a un a monahale gi lemn, in 1996 inceput iar corpului chilii a biseri- puteiiluiDunneze s-a constructia de de Cel minunatintru ciopliti de sfinliiSdi, de in bisericilor athonite, dinpiatrd este cii.Locagul cult, stilul pin la turlei vindecdrile s-au me$teri giprezinti turldunicat noiintari, dupimodelul locali o care petrecut Hilandar Sfdntul Munte. mindstire La funcfioneazd Mdndstirii din aici. bisericii gi ln loc 2008, a avut proclamarea aici ateliere croitorie pictur6. anul de lmprejurimi: laMdndstirea Simeon laPingirafi. Sosit Cagva . Cetatea canonizirii Sfintului de Gurghiu Domnul. Dupd . Muzeul inaintea mo(iisale, Cuviosul Simeonadormitin a cuputin cinegetic F dendrolog au la de cdtiva sfintele moagte fostduse Suceava domnitorulparcul ani, sale din vreme sfdnt Gurghiu ca cel Cuviosul Simeon cinstitincd acea en $tefan Mare. procesiunesfintele moagte la marele ficdnd sale tdmdduitor, domn cu ginecaz. vreme boald de

Ministirea Gipiieni ta,auuuito,i


jud. Proroc Tea/teanul; llie Adresi: com. Sdnger, 547540, Mureg Hram: Sfdntul ramificalie SAnger, dreapta, 1 km, Acces: 151Ludu$ nord km,apoi DJ spre 8 dreapta ,16'32'44.38'N, 24'9'4.61'E) Cipdieni, (GPS: 3 km; monahia Eufimia Contact +40265715676 Stareti: Urian;

gi, inliinBU 1996, s-ainceput in construcfia bisericii concomicind gia stirdiei. 2001 construit devard, in s-a altarul tent, corpul0l chilii a de paroh in ocazional Lazdr, loan impodobit picturd fresci.Preot cu slujitor Tdrgu Mureg. in Ministirea Jacul ROmineSc 13vietuitori,uapdeob$re

jud. Nicolae; Adres6: Tdrgu-Mureg, Rom0nesc, Jacul 547028, Hram: Sf0ntul OPRM (spre (24km), DN Mure$; Acces: 13/E60TArgu-Mureg Sighi$oara)-Bdldu$eri apoi DN (5 pe (1 Romdnesc km) 13A(spre Fintdnele km), dreapta DJ134,Jacul apoi 5 Sovata) (GPS:,16'1'|.99'N, 9'1 24"48',t6.33'E) ierom. Buga;e,ontact 407 1267 + 407 loan li + 887 1, 88527 7 97 Starefi

pr. lnfiinlatd 1994, inifiativa prof. MoldovanlaFacultatea in la llie de de (originar Albegti)a altor intelectualila$coala de Teologie Sibiu din din 9i pustiu, biseiar Tdrgu-Mureg. laacea eraaproape datii, Ardeleand Satul, 1880, in ruine. era Mdndstirea inglobeazd birica, datind jurul din anului de satului, casd fosta parohiald, precumo casidonati un serica $coala, $i pe recldditd fundafia vechi, amenavecin. Biserica practic afost celei s-au jat cdteva trapeza clopotnifa. gi Sfinfirea locagului cults-afdcut de chilii, veri mandstirea a gdzduit multe la mai in 2009.ln urmdtoriinfiinfdrii, anii prof. r0nd tabird o studenteascd organizatdpdrintele llieMoldovan. de

Man8slrrea Lapu$na
ll vbtultorl, donbSte vlatd jud. Hram: SfAntul Nicolae; Adresi: Ldpugna, loc. 54/331, Mure$ (37 sau Acces: 153C DJ Reghin-Gurghiu-lbdnegti-Ldpugna km); (spre (1 DN12 Gheorghieni Topliga)-Ditrdukm), 3 stdnga 153C, DJ (GPS: Remetea-Ldpugna; 46'46'5 .81'N, 25"12'47 .23"q protos. Starefi Arsenie Boariu contact+ 407 I 498, 407 2887 + 6268152 1

Bisericalemn a$ezemantului, de a monument dateazd an istoric, din qi 1779 a fost stremutate dinsatul aici in Comori anul 1939, dorin din regelui Carol ll-lea, i$i avea Ldpu$na al care la castelul vdndtoa de parohiei Ulterior rdmas administralia in a ortodoxe apropiere, ir din iar 1997 devenit a bisericd mdndstireasci, cu infiin{area odate Mdnds prin Lipugna. Incinta monahald contur construirea corp a prins unui d gi chilii, sterelieia turnului-clopotnip, a ceinglobeazd paraclis. un $i pictu Valorosul edificiu lemn pdstreazd de i$i aproape totalitate in gi gi originare, stranelecandelabrele precum unrepertoriu icoan vechi, de realizate mijlocul la secolului XiVlll-lea zugravul al de moldovean Vasilag gideallipictoritransilvdneni, anonimi.
' ' lEqa$tql viatd cumoaste 4 viefuitori, deobgte Oe, ,rada lh sfinli necunoscutl Hram: indltarea Domnului Eroilor) Ziua

Ministirea Rdciului Nima

pa*a*tn:sr, Atai:

[nprejurimi: r Mdndstirea idnmdrtinul de )dmpie r Bisericalemn, de nonument istoric, )uhramul Sfinlii \rhangheli 9i Mihail lavriil, Bozed

jud. Adresd: Nima sat Rdciului, Rdciu, com. 547493, Mureg (spre Acces: 15ETirguMureg NV)-Ceuagu DN (25 deC0mpie-RAciukm); jumetatea la drumului Sdbed R0ciu, dreapta Nima intre DL Rdciului spre 9i (GPS: 46"41'25.80'N, 24"26'24.71'O Staretprotos. Serafim Contact Siladi; +40265426044, +40752778882 Cazare: locuri 50

intre 1991 1992 construit anii s-a biserica lemn, de impodobit ct Oi picturd pe executatd panze, ulei. lucrdri dusla finalizarea in Alte au ir pe gia uno 1996, corpului chilii maimulte a de niveluri, incluzdnd sterefia, pe paraclisul locuri cazare timpdevard. 2007-2008 ridicat de in s-a cr hramul Arhidiacon Sfdntul $tefan.

Ministirea Rizoare
5 vieluitoare, deobgte viald

Hram: lndfiarea Domnului; Adresd: Rdzoare, Mihe$u CAmpi sat com. de jud. 547426, Mureg (32 Acces: 60Turda-Ludugkm), 151SAnger-Zdu E DJ deCAmpie(cca pe Mihegu Cdmpie 28 km), seurmeazd de apoi indicatorul drum loca gila (5 (GPS: spre Rdzoare mdndstirekm); 46'40'59.84"N, 24"9'5.64'E Duhovnic: Arsenie ierom. Nedelea: Contact +40740012037

infiintatd anul gi in 2005. ridicat corp chilii trapezd ur S-au un de cu paraclis, hramul gi cu Sfinfii Pdrinli loachim Ana. anul2006 sfint in s-a piatra temelienoii de a biserici, vapurta care hramulindltarea Domnul

ManaSilroa H6G6a
19vlolultuatrt, (lilolrtilrl vlrtti Nagturrrir | )otrrtrttltti Mirk:il Hram: 60 Acces: 15/E TArgu-MuregDN 54 loc. Adres[: Re00a,/(iOl], Muro$; lrrtl, (1 knr), Tdrgu-Mureg m 4 Ungheni-Recea la:100 doaeroportul Chichernea Cristina (GPS: Starefi: stavrofora 46'27'47,92'N, 24"25'9,06"Q; arhondaric Cazare: +40265328213; Contact

paLazdr, cdnd incepe lstoria a$ezdmdntului in 1982, pr.loan gi adminisaici construie$teo capeld maitdziuuncorp in roh Vidrasdu, religioase de adusd Libertatea insd rdmdndnd neterminate. acestea trativ, prin prinde cubinecula contur,Recea, intemeierea, din1989 schimbdrile monaagezdmdnt Arhiepiscopul lulia, unui deAlba a iPS vantarea Andrei, pe iarca Chichernea, duhovnic, Cristina ca hal, avdnd shrqdpemonahia comupirinteloanlovan, a petrecut aniininchisorile 13 care cunoscutul gi biserica (t La anului s-au niste 2008). sfdr$itul 1991 reabiliht finisat 9i in s-a de altarul vard. 1993 aici, existente iarin 1992s-aconstruit clidirea pe niveluri, adeposte$te ce de complexuluichilii doud construclia lnceput gi anexe.lntr-o clddire amenajat un s-au alti trapezaalte chiliile, stirelia, gi o S-a de medical ateliere croitorie picturd. construitclddire cabinet 9i adiposteqte pentru nafional-bisericesc care muzeul caracter cu aio alta piatra temeliebisericii cuhramul noi, a de in 1995 sfinlit s-a biblioteca. imprejurimi: prin in Loca$ul cultimpresioneazdpictura . Catedrala de Maicii Nasterea Domnului. ortodoxd A cioplitigi marmur6.fost dinTdrgu-Mureg din mozaic, giprinfinisajele piatrd dar tehnica al al medievald Ardpa$uPF 2003 PF de Teoctist sfintitin 9i $i Petros Vll-lea Alexandriei . Cetatea Recea Mdndstirea a dinTdrgu-Mure$ maicii Africi. jertfa priceperea shrefe, Prin alintregii 9i pelerini toate colfurile din aparte, atrage care un devenit locdeofrumusete devatt", mdndstirea a gdzduit,,Universitatea al anii tdrii.ln 1994-2002 de de dr. inifiatorfostpr.prof. llieMoldovan laFacultateaTeologie a cdrei precum invitafi seamd. de gi studenti, a dinSibiu care reunithumero$i 9i

de Sinmirtinul Gdmpie Mdnistiiea


viatd 3 vietuitori, deob$te (biserica Mihail Sfintii Maicii Adormirea Domnului, Arhangheli 9iGavriil Hram: jud. com. 547497, Mure$ deCAmpie, RAciu, sat Adresd: S0nmdrtinul veche): (25km), (spre deCdmpie-Rdciu DN Tirgu-Mureg NV)-Ceuagu Acces: 15E (4 prima deCAmpiekm) ladreapta Sdnmdrtinul spre interseclie apoi (GPS: 24"25' 46'43'37.99'N, 34.23'q +40745645863 +40265426952, Libeg; Contact Teodul Staretprotos.

mdnistirii laSdnmdrtinul de existenta sigure informalii atestd Cdteva ,- . ciipdriicicflde :: jumdtatesec. XVlll-lea, funcfiona incinti ,b,Sf.l.4$n. in cdnd al a in deCdmpie a doua in aqezdmdntul aici a incetat celtdrziu 1785, Viafa o $coald. monahald protosinghelului prin Teodul venirea in Reactivat1990, in ajungdndruind, jurul Exista lmprejurimi: obgte. format o micd apoi s-a in cdruia stare!, Libeg, actualul r Nima Arhangheli Mdndstirea Sfintii monument cuhramul istoric, de o aici bisericuti lemn, Rdciului inceput constructia reinfiinfare a Dupd adusd Mihail Gavriil, in 1978. si . Bisericalemn, de S-a Maicii de cu noi unei biserici, hramulAdormirea Domnului. ridicat ase- monument istoric, trapezd, camerdcuhramul stdrefie, cu corp menea monumental declddiri chilii, un Sfinfii astfel sd afost Turnul-clopotnitd proiectat incdt se Arhangheli gi bibliotecd. Mihail deprotocol,
Bozed

tll@$F:iaolg : ,

fr#t,,sdiu

Manasflrea stghtgoara
l0 vlolultorl, deobste vlald

mclaeu ,ltloqSr edeh33 de sfintr hhrFuale:dr llnailuri

Hram: SfAntul Mucenic Mare (biserlcd); Tdmdduirii Dimitrie lzvorul (paraclis); Adresi: Aurel str. jud. Maicu, 26A,Sighigoara, nr. 545400, Mureg Acces: '13/E Bragov-Sighigoara sauDN 4 Sibiu-Med DN 60 (1 km), 06 1 (90km), DN Sighigoana sau 13/E Tdrgu-Mureg-sighigoara 60 (b2km); seajunge o intersecfie imediat podul Tdrnava, la peste mare dupd in intersecfie sEnga apoi gi seface pe imediat nou din stdnga drumur ce (3-4 (GPS: 1'17.94'N, duce mdndstire km); la 46'1 24.48'19.39'0 Starefarhim. Ghelasie fepeg contact+ 402657 023.+ 407 71 29841 022 Gazare:80 locuri

lnfiinptiladorinta credincio$ilor gia protopopului Boia dinzond toan Lucrdrile constructie pe de incepute unteren donat credincio$ilua de au amploare anul dupi 1997, odatd venirea delaMdndstirea cu aici, Lupg a perintelui Ghelasie starel a$ezdmantului al lmprejurimi: din1ggg. S-aincep fepe$, r Centrul oragului ridicarea bisericii Mai s-aamenajat mari. intdi provizoriu, lademisol u medieval Sighigoaraparaclis pdnd finalizarea la edificiului. ridicat, asemenea S-au de ur - patrimoniu corp chiliiincluzdnd de gi stdrefia paraclisul, trapeza, arhondaric un ur universal UNESCO altar vard pddure. de in Sfinfirea bisericii fdcut 2005 ips AnO s-a in de . Catedrala ortodoxd gi pe Andreicuf PSDaniel Stoenescu, episcopul Daciei Felix. viitorse dinSighigoara doregte amenajarea muzeu. unui gdzduiegte Mdndstirea preote$ti sinaxe starqiidin gi conferinle cu ArhiepiscopiaAlbalulia, $i diferite de dar gi pe intdlniri cursuri tem religioase.

MinistireaSocolul Gdmpie de
3 vietuitoare, deobgte viafd

Hram: Tdierea Capului Sfdntului Botezdtorul loan Adresi: Socolul Mmpiq547172, Mureg jud. loc. de Acces: 15Reghin-Breaza DN Filpigu apoi, DN (4km), 16, Mare, dupd cca3 krnintersecfie pe dreapta DJ1624,Tonciu, DLst0nga, apoi Socolu (GPS: deCdmpie; 46'47'31.81'N, 24.30'48.44"E) Starefi:monahia Bartolomeea PoD;

lmprejudmi: Biserica agezdmdntului initial parohiatd. a fost bisericd Ridicatd intre r Centrul oragului anii1938 1968, gi avea hramut SfintiiArhangheti 9i Gavriil a Mihait 9i medieval Sighigoara fost sfinfitd 1974. 1994 in in destinafia pentru locagului schimbat, a s-a - patimoniu ca de a nou-infiintatului agezdmdnt,hramu cu universal UNESCO servi bisericd mdndstire

Tdierea Capului Sfdntului Botezdtorul. mairidicat corpde loan S-au un chiliigistdrefia, in 1996, iar altarul vard. 1999 fosttransformatd de in a in menestire maici. viitor vafunclionaunagezimdnt de Pe aici social. $i

Al0el, M|tropolia Glujului, un$anet $l

Maramuregului
Episcopia 0radiei
Preasfinfitul S0FR0NIE DRINCEC Episcop:
judeful (cuprinde Bihor) Roman nr. 41001 jud.Bihor 7, Ciorogariu, 3, 0radea, Str.Episcop www.episcopiaoradiei. ro Tel/Fax: +402591 33487;

(fosta Episcopaltr) Gatedrali


Hram: Adormirea Domnului Maicli jud. Adres6: Unirii, 2, 0radea, Piafa nr. 410072, Bihor (GPS: 2.90'N, 47"3'1 21'55'44.35'E)

cu ,,Blseflca Lune"

pdndin Afostcatedrald episcopald urmdcu cdlivaani. Constru inanii 1784-1790, proiectul supravegherea arhitect dupd $isub oredean lacobEdner, stil baroc, elemente in cu neoclas pronaosului 0 indltime Turnul-clopotnitd deasupra dr seafld $iare ln 1992, in in timpului multe mai etap 55m.Sfinfitd 1832, cunoscut lungul a de-a tinpulpdstorhii derenovarerestaurare. $i Preasfinlitului loan I semai inturnul-clopotnit su spune cuLund", deoarece Mihtilfan, fost au ,,Biserica jumdtate Ia aduse ,Biserica negr orologiu, aflA sferd diametrul 3 m,vopsiti se o cu de osemintele jumdtate cuLund" reddnd fazele toate lunii. Mecanism auriu, se rote$te, care episcopului Nicolae gi funcfionalastdzi, executatin deceasornicarul Ruepp 1793 afost Georg pi Popoviciu (datd fiindunic Europa.altd in lui 0 caracteristicd portretul Horea este inhumate aldturi de pe realizat arcada i din181 cdnd fostpictatd 6, a biserica), despdditoa Roman episcopii gi CiorogariuVasile naosuluialtar, de chiar deasupra delatdmpld. crucii Coman. pe Afost inscrisd lista monumentelor in 2004. istorice

giGatedrala Episcopald Oradea


Hram: lnvierea Domnului jud. Adresd: Centrul PiaB civic, Independenfei, Oradea, nr.41, 410067, Bihor (GPS: "N, .02"0 47"3'7.61 21'56'21 protos. Bighe Ecleziarh: lrineu

Este noua lucrdrile fiin catednald a Episcopiei Ortodoxe Oradea, (1992-2006). incepute timpul loanMihdlpn in PS in Construitdst neobizantin, fiind locag catedrala 65 mindfiime, celmaimare are de cultdinjud.Bihor. Pentu slujirea liturgici fostamenajat a demiso Programul slujbelor desf6goar6 se in regim mdndstire, de oficiindu giVecemia, zilele vineri, zilnic Liturghie iarin Maslu Sfdnta de S'fdntul

Metocul Biile Felix


1 viefuitor Hram: Pogordrea Sfdnt Duhului jud. Adresi: stafiunea Felix, 7500, Bihor Bdile 41 Acces: 0radea Statiunea Felix km), parcul in E79 Bdile (8 dendrologic (GPS: 46"59'24.64"N, 21'58'40.85'D protos. Bighe Ecleziarh: lrineu

De vizut: r Rezervatia de nuferi statiune

in fazd constructie, o bisericd lemn monument dir istoric de are de gi secolul )Ulll-lea, al la Felix 1993 provenind jud din adusd Bdile in anul vechi. progra Are Silaj.Locagul cultpdstreazd de o colecfie icoane de gi liturgic zilnic, Liturghie Vecernie. afldsubascultarea cu Se directi e Centrului Eoarhial 0radea,

MAnaal|roa Dunl YElrl]Ef ul.rueo


vlnln 12vlelultrnrtt, rkt(ilUln Mlna Mucenlc (hltrork:u lil0tttul Maro tutro), Vestlro Buna Hram: (blserica micd) jud. 410133, Bihor nr. A, Corvln, 234 Oradea, str. Adresi: Matol Mare spre la in Acces: 0radea, legirea Satu 21 (GPS: 47'6'1 0.29'N, "53'47.78'E) Bddild Pavelida Star4i: stavrofora M624956 47 +t$2591 6727,+ 407 Contact

. MAnal$tlr(,a Crucl Sflntel (2km cu de0radea), monumen bisericula istoric biserica Ai Transilvani unicatin pictura pentru exterioard

prin unei loan 1998 episcopul Mihilfan, valorificarea de lnfiintatiin Romanecare udqtsrqc+q. alArmatei financiar 9i cu in ridicate 1936 sprijinul biserici do-i Mondial quBdrtnsb Rdzboi Doilea celui 9i pirdsitd urma declangdrii de-al in fusese 60deanideabandonta50& sfifrl,,i de Dupd comunist. maibine regimului lnstaurarii ln' de lucrari conso- senA$ unor de bisericd m6n6stire supusd ample devine $ieste biseftca marg se Aldturi ridicialte giintirire zidulilor, picturd tdmpldrie. de a lidare $i inchegdndu-se monahale, vietii desfagurdrii necesare de corpuri clddiri de altarul ln 2009 incintimdndstireasc6. s-asfin$t o astiet frumoasd avdnd Nicolae, Sfdntul Petru Apostoli 9i Pavel Sfin$i 9i cu vare, hramul tip de bisericuB cirdmidi catacombd, iar clopotnip, lasubsol deasupra Mina. Mare cuhramulsfdntul Mucenic

0radea Parascheva, SfintaCuvioasi $chitul


fdrd obgte

Se din Buna de apadine Mdndstirea Vestire 0radea. afldin Schitul de cufti organizare.

lzbuc Ministirea
via[d 10 vietuitori, deobgte (biserica lemn) de laorul Maicii Hrim:Adormirea Domnului; Tdmdduirii 41 36' com. sat Adresi: Oilugdri, Cdrpinet,71 jud.Bihor lzbuc drum (cca dreapta local' 92 E79 Aoces: 0radea-Beiu$-Cdrpinetkm), la (4km), km apoiT pdnd mdndstire (GPS: 1 9'q 22"29'5'7 .82"N, 46"23'41 6 +4074902691 Tdrdu; Contact Mihail exarh Egumen: protos. 100 Cazarer locuri

Devdzut: r Bisericutalemn de al a mdnistire epar- (secolulXVllFlea cea pe locsfdnt, reprezintd maiveche Agezati mdndstir de unui existenfa nucleu viatd dinincinta safului Cdlugdriindicd hiei.Numele . larorul apd cu a un Mai locuri. mult, iaor minunat deter- temeduitoare, acestor in religioasaistoria a acestuiacdrui caracteristica pelerinaje, apei vindecdtoare. datoritd sale minat caracteristicd de de intervale, unde numele lzbuc deosebitd laanumite a dat 9i cd izbucne$te este apa episco- numele Mdndstirii la in aici. ridicate infiintati 1928 initiativa mindstirii datutterior Este din inifial cuprindea unmicparaclis lzbuc. izvorul R, pului Roman Ciorogariu, oradiei intermitent este carstic locaqul in chilii Tdmiduirii, $istirelie, 1959 lzvorul ie*n cuhramul din reprezentativ din de in 1954 Incinta imbogate$te cuo bisericuti lemn secolul Romdnia; se extins. a fost Tri- declarat adusd Maicii Adormirea Domnului, dincurtea cu alx/lll-lea, hramul monumen (1987) alnaturii pussub gi clddire 9i tdziucuo impozantd cu2 etaje iarmai Beiug, bunalului ocrotire. paraclisul pictatin (dupd 1989)' frescd cu

.lfii

ii,'i iliFfiii iiii

Manasilrea $ranla uruc6, uraoea


/0 vlotultoaro, dsob$to vlatd

rrtggqractdcu firftstouehSq ilffiffifi{i j' ,I :St;iEqwiblsnil! ..g=;iffiE ili,, una lnfiinfatd 1992. in Incinta cuprinde valoroase doud biserici: de S' Ssrafimdor istoric, din lemn, secolul Xryll-lea, al monument adusd localita din xenta sarorls. (ud. 1 fiinc incepdnd anul 994, cu Corbegti Bihor), una piatri,ridicati s.a.) ' $i de ' iconogra mdnistireasci Transilvaniaprogram din cu singura bisericd De vdzut peexterior. lmpresioneazd ,,lnfricogitoarele alevdzduhul vemi scena r Mdndstirea Buna pe ir incinta cele4 laturi include, de clidirice marcheaze Complexul /estire, 0radea r ,,BisericaLund" partea vest, dominant cu incoronat alte4 turnulet de de un fum-clopotnifi, Jin0radea precum d gi Lamdndstire funcfioneazd decroitorie broderie, ateliere $i gi picturd icoane lemn pdnzd. pe de
:: :; : : : : a :,:t: t,: :

(biserica Sfdnta mare), Cuvioasd Hram: Adormirea Domnului Maicii giNagterea Domnului (biserica lemn, de monumen Paraschiva Maicii Xenia Sfdntul istoric), Sfdntul Rusul, loan Sfdnta (paraclis), Mina, (alt lndltarea Cruci, Sfintei Sfintul Serafim Sarov paraclis), de (altarul vara) TeodosielaBrazi de de SfAntul nr. 01 , Bihor Adresd: Fdcliei, 24A,}radea,4181 jud. str. punct la2 km Acces: Oradea, dereper: Intercontinental, in Hotel (GPS: 47'3'7.20"N,"58'2.83"0 21 Mina Shretd:stavrofora Bddild www.msfc.ro; Cazare: locuri 50 Contact +4025947167'l 44851825: , +407

Schitul Inand rerdob$te


Adres*satInand, Cefa, com. 417151, Hram: Sfdnta Mucenitd Mare Ecaterina; jud.Bihor; (spre 20 la Acces: E671 schitul 0radea Arad) km-lnand, seafld gosea (GPS: 46'53'45.45"N, 21 "45'26.09'E)

din se curs DependentMdndstirea Cruce Oradea, aflein de de Sfdnta organizare.ridicat S-a biserica.

Poiana Florilor Schitul

Hram: lntrareaBisericd in a Maicii Domnului 41 00, Acces: 0radea-Alegd,HPeqti$, E60 DN1 apoi Adresi: Aleqd, 51 jud.Bihor; loc. (din pind 18 asfaltat,part o Pddurea Neagri Alegd lamdndstire,km;o parte drum spre (GPS: forestier); 47'B'40.46'N,22"22'51.85" 20 drum 0; Cazare: locuri

lmprejudmi: r Biserica Dumitru Sf. linlindud Alegd ctitorielui a fdreob$te i1658), lonstantin Basarab giSfAntul Filofteea Nectarie Hram: Sfdnta Mucenifd ldrnu pe la 0radea, $oseauacenturd de Acces: 5 kmdeMdndstirea Cruce, Sfdnta (GPS: 47'3'59,34"N, 22'1'54.39"E)

(sec. Florilor alXVlll-lea), 199 inanul infiinfatin castelul laPoiana de maicile sun Depinde Mindstirea de Sfdnta Cruce Oradea, unde din de prin Biserica lemn, de adusd judet din trimise sdslujeascd rotafie. aici pe la Alba, amplasatdo culme, 20mdecastel. e

Mucenifi Filofteea, Oradea Schitul Sfdnta

DependentMdndstirea Cruce Oradea, afld curs Sfdnta din se in d de piatra temelie s-atumat gi P S-a de fundatia bisericii. organizare. sfin$t pentru viitor vorfuncfiona centru un social copiii orfani uncentr aici $i pentru dezicucantind betrani.

ManaSUfOAUlana U! UalE

l vlnlrlt0r

l'olttl Sllrrlll Hram: Alxrlrkrll 6lI'nvnl 41 7100, Blhor uotlt' Slfltttt Stafluirurt tkrVtrlu' lJttduruusa, Jud' Adres6: deVale; E79 Btlduroasa-Stflna sau Deva-BradD,l/tj4A E79 Acces: 0raOoa-tltlltl$, 'Belus,DJZ6qngudureasa-StatladoVale;(GPS:46'41'28'40"N'22"37'1134'q 12-1 Cazare: 4 locuri Feraru; Macarle Etarefprotos,

stil marein bizantin, paraclisul, biserica cuprinde 1991, lnfiintatiin anexe' dinlemn, alte cu $i depiatr6, mansardA lmprejurimi: monahald, casa

Legu Baraiul $chitul

. Casacada ladolina viatd . Pe$tera 2 viefuitori, deob$te Meziad . Lacul Le$u com' 41 13'jud' sat Constantin Adresi: Remeti, Buh' 71 lmpdnali Sflfiii 9iElena; llram: Reme$, Bulz, apoi mu in Bucm, DJI-08|, DJl08K, onadm clu!, sat ilnol nor$ rbeoinspre 22'34'51 50"N' (GPS: 46"49'20 '44"E) in Lacului,sat; laCoada aRanOu-se mdnistirea +407570281B3 Contact Maxim; Ambrozie ieroschim. Egumen:

in 1999, apropierea in din credincio$ilorzond anul la infiintat dorinfa biserica Cuprinde 9i se afld9i unsatdevacanF' Legu, Barajului unde Stdna de Apa(ine Mdndstirea deVale' monahald. casa
rafrloaqE: ta cu.Srticelea1e , Oe s{inlitgr U fatra Maicii Nagterea Domnului Hram: xibv 417397 Bihor Pecemlodln com. satVoivozi, Pope$ti, Adresi: 'iud' Acces:E6 0 0 radea- A legd' D N l H s p re N l l k m ,a p o i D J l o SH V oi vozi ,di nsat5kmpdnd (GPS: 1 lamdndstire; 47'1 '47.41'N,22"22'8'40'q Devdzut: 53 +407652177 Contact Dorohoi; Teodora Stareti:stavrofora r de plaseazdin alxll-lea, Biserica lemn sec. se ale inceputuri vatrd Veche monahale,cdrei Sfdntul cuhramul jurul (datatiin anului Nicolae, de ruinele biserici piatrd gidiniare pdstreaze unei se strdmutatd in 1993' dinSacahsau Reinfiintatd Peri in de n igbO). rpuriinut Mdndstirea (azi Ucraina). de istoric o noue din strdmutatd Sacalasdu, bisericd, monument de niseiica lemn cuprinOe

Ministirea

Voievozi

5uitluitou,t,viaFdeob$te

de de corpul chilii altarul vard' 2005, $i zid, ilceputdin

0radea SfintulloanBotezitorul, Schitul


viatd viefuitori, deob$te loan Sfdntul Botezdtorul Hram: 410169, Bihor iud' Doja, str. Alresd: Gheorghe nr'83,0radea, 21'57',23'49"E) (GPS: Judelean; 47"3'54.30"N, spitalului in in Acces: 0radea,apropierea 0205 +4025921 Contact protos. Oprea; Antim Egumen:

din ui directd in af in infiintat 1994, ldndu-sesubordinea aCentrulEparhial precum Episcopale, 9i Catettralei din tjn$tea alcdtuiti slujitorii or,aoea. este Are alepiscopiei. oclddire administrativ din personaiut monahal aparatul Oin culivadd grddini. episcopiei, 9i Tot se gospodaria cuparaclis. aici afld Schitul Valea lui Mihai 2vie{uitori,viatddeob$te
Domnului a BisericdMaicii Intrareain Hram: (spre jud, 0radea nord)-Valea E671 Acces: 415700, Bihor; lui loc. Adres6: Valea Mihai, 22"7'4'66'9 47'30'41,94'N, (63 (GPS: luiMihai km); locuri Cazare:4 +40763133927; Pili$; protoi. Dometie Contact Egumen:

din de fiind biserica construitd o credincioasdzond, . Rezervalia naturald in infiinfat 2009, construiesc Cicos (cca casa $ise Lacul de peterenul s-aridicat, asemenea, monahald sdu. 10ha) lzbuc' deMdndstirea

imprejurimi:

ucn|Iutnula
2 vlstullorl, doobsto vlatd

Hram: Sfdntul Botezdtorul, Teodora laSlhla loan SfAnta de jud. Adresi: com. Finiq, 417265, Bihor pAnd Acces: Beiug din DJ764F (4km), 12 kmpedrum Finig apoi forestier lamdndstir (GPS: 46'34'1 9"N, 2'0.29"E) 5.1 22"1 Egumen: ierom. Visarion Tuderici

infiinptin 1998, dependenB sub Mdnistirii deVale; treian Stina de ,tEhPefrstFre,'

s la- , este subordonat Mdndstirii Bisericuta lzbuc. schituluifostconstruit ir a q,tqpiluoirtutlui, peseama , 1927 (1 cetunului Cerbu-Brusturikmdelocalihtea 9 Finig), ul ,

terior depopulat; renovate 1973 episcopul Coman. an in Vasile de Din lmprejurimi: . Muzeul paraclis Ora$enesc 2001 s-auridicat nou dechilii, un corp micul inchinat Ma Sfintei gi delstorie riaMagdalena, stdrefia, trapeza Aici functioneaziatelier croit un de $.a. Etnografie, Beiug riegio micd tipografie. o Pe$tera Ur$ilor r Biserica lemn, de monument din istoric loc. Lazuri Beius de

j+Shd$nfrt'fu

Albel, Mitropolia GluJului, url$anel $l

Maramuregului
giSitmarului Maramuregului Episcopia
CHIRA JUSTINIAN lnaft Arhiepiscop: Preasfintitul
judefele giSatu (cuprinde Maramureg Mare) jud. 430313, Maramure$ Mare, nr. lancu, 5,Baia Avram Str. msm. 25 www.episcopiam ro 14, : Tel:+ 402622146 Fax+ 4026221 46,

h d6tubrunt

&s

Manesilroa Eorga Eala


5 vletultorl, deob$te vlatd

Hram: lerarh SfAntul Nicolae jud. nr. Adresi: Baia loc. Bor$a, Energiei, 38A,435250, Maramure str. (15km), DNlB Ciocane$t Acces: E58/E576 Dornei-lacobeni apoi Vatra Bor$a-Baia (6km) Borga ladreapta comunal Cdrlibaba-Bor$a; drum (GPS: 24" 47'40'45.85'N, 42'59.26'9 ierom. Pimen Rogan Starefi +40264345634 Contact imprejurimi: . Bisericalemn, de (sec. iin Borga al Wlll-lea), monument storic . Mdndstirea Moisei r La9 km,Schitul Vinigoru

in familii, prezent in stabilitd Australia, a dor care Ctitorie unei a primit pentru lui binefacerile astfel mu[umeasce Dumnezeu toate se (planul fiind arhitectonic schit biserica o frumusele de aparte Cuprinde inceputd 2001 in de de pdrintele de la Pogaga)corpul chilii. loan $i gi in biserica in curs pictare vafi sfinfiti 2010. este de

SchitulUinigoru
viatd 2 vieluitori, deob$te Hram: Sfdntul Vasile Mare lerarh cel (9km) Borga Acces: DN18 din Borga N-E-Baia (6km)-Vini$oru spre (GPS: 47'40'3.26' 1 N,24" 42.64' 46' 9 +40724836256 Egumen: monah Vitalie Costea; Contact

in de DependentMindstirea Borga, o biserice lemn sti Baia are de (ridicatd de maramure$ean in 2006) uncorp chilii. Si

Ministirea Birsana
14 vietuitoare, deobqte viatd

Hram: Soborul 12Apostol' celor jud. nr. Adresi: com. Bdrsana, 6, 437035, Maramureg lzei-0nce$ti-Bdrs DJ1 Marmafiei-Vadu Acces: 86Sighetu (GPS: .40'E) 47'47'33.56"N, 24"5'31 stavrofora Filofteia Oltean Staretd: +40262331 +40745595708; 101, Contact wvuiv. manastireabarsana. ro mdndstirii Gazare:arhondaricul la lmprejurimi: .ln loc. Bdrsana, vechea bisericd de lemn mdndstirii, a in strdmutatdsat in1806, obiectiv UNESCO Frumoasa bisericdin stilmaramure$ean mdndstirii dinincinta pdnd avea nudenult renumele a fi cea de naiinaltd bisericd de

vatremonahald, re$edin fiind Mdndstirea Bdrsana o veche este intre maramure$ean, de Bdrsana, anii173 Gavriil ultimului episcop incepdnd cu Bdrsana atestate este documentar $i 1740.Localitatea doud cea 1326. apropierea existat mdndstiri, depedeal in ei au anul in ln statul austriac confiscd avere Humdna atestatd 1390. 1791 fiind (Ucrain Bdrsana o subordoneaze Menestirii Cernok Mdndstirii $i pdrdsitefostmutatd 180 Tn mdndstirii a Pentru fi protejatd, a biserica in satului, seafld$iin preze unde din decredincio$ii Bdrsana vatra 1993, aparte, reinfiinfatdin cuprind Mdndstirea actuald, ofrumusefe de cas in altarul biserica stil maramuregean, de vare,agheasmatarul, trapez casa maicilor, artistului, duhovnicului, me$terilor, casa casa poarta gimonumentul funera muzeul, turnul-clopotnitd, maramuregeand

uonnla Manasflroa
vltttll 4 vletultoaro, tktttttl,lln Sr;lthtrtraroa laFatd Alxlrol, Sfdntul Apostol Hram: 437101 Maramureg com. Adresd: Copalnlc-Mdnd$tur,, Jud, (21km) Liipug-Copalnlc-Mdndgtur DN1 Acces: 82T0rgu 23"40'40.65'E) (GPS: 47"30'35.93'N, Gazare: +402624978Q0; 10 locuri Bularcd; Contact Eufrasia monahia Starefi:

. Blsorlcllolemn dln lstorlc0 monumente La$chla dlnCdrplnlg, $lCopalnic

pierderii fiului Rusu, Mircea in urma a este Mdndstirea ctitoriefamiliei biserica construindu-se incep $i de lorin vdrstd 14 ani.Lucrdrile in 1997, de o a primit ob$te maici' mdndstirea Din 2000 de apoicorpul chilii. anul

Botiza Ministirea
viald 8 viefuitoare, deob$te laFa{d Schimbarea Hram: nr. Botiza, 156,437065, Maramureg com. Adresi: lud. (45 DJ1 Botiza kmdin 86D' Marma$ei-Bdrsana-Rozavlea, DJ1 Acces: 86Sighetu Marmafiei) Sighetul (GD8: 41' N, 47' 22.27' 24'7'20.U"q Bogoian Rafaela Stareli:monahia +40262334485 Contact lmprejurimi: r Biserica lemn de din Sf.Parascheva datatd Botiza, satul adusi din1699, de gi dinVi$eul Jos pe resfinliti locul in actual 1899

Berlsidor de indrumafi preotul din de Ctitoriti credinciogii Botiza, in bisericd stil o 1992s-auridicat frumoasi cu lncep0nd becaru. chilii. vard frescd, altarulde gicorpulde Din cupicturdin maramure$ean, demaici. o obgte 2001 3ddpostegte
(,

Breaza Ministirea
via[d 3 viefuitoare, deobgte Treime Sfdnta Hram: 43731 jud,Maramure$ 5, de com. Suciu Sus, Adresi: de DJ 71 I Ldpu$-Ddmdcu$eni, , Suciu Sus, Tdrgu Acces: pietruit 7 apoi kmpedrum q (Gft:47 24' .62" 24" 18.92' " 47 N, 2' Antonia StareF:stavrofora Tineghe +40262388170 Gontact 4 Cazare:locuri

Devizut: . Bisericutalemn de memoria ridicattiin pdrintelui ctitor pe celei Florea, locul de incendiate vechi, comuni$U . Troita piatra $i comemorativd preotului dedicate de martir laAiud

(devenit a construieromonah), prof. Muregan Primul ctitor, dr.Florea la murind intemnifdri, 958, 1954-1 intredoud in perioada it agezdmdntul cu incepdnd anul lmprejurimi: refecutd a fost incendiatd, Mdnistirea, Aiud 1961. in duactualmente . Biserica pdrintelui arhim. Buzo Gavriil, Florea, 1990 ucenicul de de cu monahald lemn Rogoz, zid,casa biserica de din S-au al hovnic agezdmdntului. ridicat UNESCO monument chilii alte si anexe.

Dealu Mtrn[stlrea Mare


vlald 4 vlofultorl, deobgte

Proroc llie Hram: SfAntul Maramureg nr. Adresi: com, Coroeni, 176,437126,jud, Mare, 2 km apoi DJ1 drum Dealu Acces: CDej-Gdlgdu, 09F-Drdghia, local, DN1 indicatorul urmdrindu-se (GPS: "22' 0.7 N,23 47' .59' 47 1 4' 47 q Paisie Contact: +40262389536 Starefarhim. Cosma; Cazare: locuri 20 mprejurimi: , Biserica lemn de com. linDrdghia, monument loroieni, storic

Paisie in Agezdmdnt monahal infiinlat 1992 pdrintele Cosm nou, de in corp Ansamblul cuprinde biserica stilbizantin, dechili actualul staret. paraclis, poarta stilmaramure$ean, in foigor lemn de situat in unfrumos pddurii 200mdemindstire).incinti amplasat (cca ln s-a o cas mijlocul etnografic. in s-a un veche adusd Budegti,care amenajat muzeu din

Nicolae Schitul Sf0ntul

fat Dealu din Coroieni, afldndu-se Apadine Mdndstirea Mare com. de pe pddure.lncepind cuanu la de deaceash 20deminute mers josprin monahali. afldin deorganiza Se curs 2007 ridicat s-au bisericacasa $i

Ministirea Dragomiregti
4 vietuitori, deobgte viatd

Adormirea Domnului Maicii Hram: Sfdntul Proroc lzvorul llie; Tdmdduirii; Maramureg 1918, Adresi: Dragomiregti, Decembrie nr.344,437140,jud. loc. str.1 (44km lzei-Dragomiregti dinSigheQ Acces: DJ186 Sighet-Valea protos. (GPS: Perfa 47'40'20.63'N, 23.83"0; 24"17' Starelr Sofronie +40744638634; Cazare: locuri 60 +40262337291, Contact

3- iiiliw.i iff#EffiF$ffitsn#rffiiiffiffi$,t fiffiifit$flEFii$


mprejurimi: r Muzeul tdrdncii orn0ne din )ragomiregti, naugurat2001 in , Biserica lemn de nonument din istoric 3ogdan (1 8) Vodd 71

De vdzut: r lcoana Maicii )omnului Pruncul, Ministifea Figet 5viefuitoare,obste cu viala de in ;cdpatd mod jud. 437300, Maramureq Hram: lndftarea Domnului; Adresd: Sdlsig, com. Tn ninunat urma (40 Mare) DN'lC Mare-Zaldu,Fdrca$a Sdlsig kmdinBaia Baia din 4 km, Acces: ncendiului1949 din (GPS: 47"31'34.90'N, 17' .43"q 23 47 Tomo$; Gontact +40745671099; Czare 20locuri Sbreti: monahia Marina

Mo monahul Pimen Pe loculuneivetremdndstiregti dispdrute, pune Biserica arde mdnistirii 1926. in a$ezemantului in dovan bazele in miraculos 0 icoane bmndinse de 1949, incendiu din scepandmod pe in Maria reprezentdndFecioara cu Pruncul brate al colul )Ull-lea, preotul Codrea in imprejurimibisericd lemn de Nutu ridicd o in 1957 prin pdnd de viata este inchisd in 1990, cdnd monahald reluatd venirea la Dragomiregti. Ulteri Mindstirea Toplita actualului al Mdndstirii a staret piatra teme 2008 de construit gialte chilii clidiri-anexe.ln s-apus s-au lielanoua bisericd.

gi in 2000. in constructie dechilii biseric corpul infiintatd anul Sunt gi ca Maicile ob$te lucreazdin atelierele picturd, de croitoriebroderie din gisiti de mdndstire. in bisericiseafleo cruce lemn refunclioneazdin

MAna$Irroanaora
vlulfl 5 vlolulkraru, rIrol4tlo 437165, Maramureq Adrosl: (irosl, lnvleroa Dottuurlttli rjottt. Hram: Jud. spre Sprie; Mare Baia lakrglroa Bala dln DL Mare-Gro$|, Acces: Baia (GPS: 47"36'6.1 23'36'33.51'E) 2'N, + 26304824 Cdlinl monahia Justiniana ; Contact 407 Stareti:

dupd a doua vatre lstoricd monahald, cainsemnetate $ivechime cea mai d0- imprejurimi: este Vechiul Maramuregului. a$ezemant atestatin multe dinPerii . Biserica lemn de in giinsemndri: urmeazd1600 monument din Efrem episcopul dela Habrulil cumente istoric la Ca peMihaiViteazulin un semnand actsinodal Suceava. ur- Sdcdldseni Moldova, probabil de Devizut: menestirea pustiitecelmai este voievodului, mare uciderii a poloneze, confirmat o scrisoare 1614 9ivareinvia . Monumentul din de fapt armatele de patru ln anii de reprezentdn in dupi abia 1996, aproape secole ladistrugere. urmdtori bronz lui : bi realizirifrumoasa - capul Mihai numeroase inregistreazd infirii,agezdmdntul reinfi in (dupd Co- Viteazul,incinta din arhitecturale faraRomdneascd modelul cu serice influente mdndstirii poarta aflatd ziei), monahald, cuturnul-clopotnitd, in construcfie casa 9i pe un vaingloba viitor muzeu. care

Ministirea leud l vietuitoare


Trei Hram: Sfinfii lerarhi jud. leud, 437170, Maramureg com. Adresft DJl86C, lzei-Rozavlea, Marmafiei-Valea DJ186 Sighetu Acces: (GPS: 47'39'51.87"N,24"14'48.47'e) de leud, kmSE leud; 2

din la credincio$ilor leud$i a infiintata inifiativa preotului din Brici, biserica lemn, Alexandru cuprinde monahald. o casd in construite2003, si
lmprejurimi: leud r Biserica Deal, (sec. ld/ll-lea), din UNESCO monument leud al din ' Biserica $es, (sec. leud Satului istoric monument o Muzeul atXVllllea),

de Codicelelaleud este considerat ceamaiveche religioasd cafte (1392} romAneascd )iginaluldercopeit laleud afld se la astdzi Biblioteca Romdne Academiei

Moisei Ministirea
viatd 7 vietuitori, deob$te Maicii Adormirea Domnului Hram: jud. nr. 437195, Maramureg Adresi: Moisei, 203, com. pe (peste Prislop)-Bor$a; Baia Mare-Sighet, Acces: Suceava Pasul principald; (DN18),2 kmde$oseaua la Vigeului lzei Valea Valea sau (GPS: 24'32'45.91'E) 47'38'6.56"N, +40744506198; +40262347110, Teofil Cnntact Star4:protos. Pop;

''

50locuri Cazare: :agintaH, in afla$ icoana hrnrului;'rtdp, iftmnefeffidre minuni: Maicii de Dev&ut ' r tiq.4 uoilorimPdrf,tepti lEfaF o Monumentul Dua episcopului inchinat la era monahal,1637 regedintd Vechi asezdmdnt martirilor din (39 Moisei deromd Transilvaniei, in1672deMitropolitul a fost Pop. mitru Mdndstirea sfinfitd in din Aici Putna. a functionat 1694 ucigi 1944de al ca Brancovici, metoc Mdndstirii Sava maghiare in din grup pictori, aulucrat diferite la biserici trupele care de un o $coale a activat $i ansamb retragere), mdrturie a veacuri-cuprinzdnd figuri veche biserica delemn, cuprinde: zone. A$ezemdntul 12 la informd cruce, de construiti inceputuldepiatrd, la noud biserica dezid, lortrecute, aflat altarul in casa din sec. )0({ea sfintitd 1911, monahaldparaclisul, de iegirea com. al 9i si

MAnAsIrrOa PeIrOVa
7 vlofultorl, deobgte vlafd Hram; lzvorul Tdmddulrll; Capului Tdlerea Sfdntului Botezdtorul loan Adres6: Petrova, 0,jud.Maramureg com. 43721 Acces: 8 Sighetu DN1 Marmafiei, Rona Sus petrova,2 kmdedrumul intre de si la naf ; (GPS: ional 47'50'8.92'N, 12'2.95' 1 24" E) Shre! protos. Agaton 0prigan; Contact +40723926261 50 :Cazare: locuri Devdzut: r lzvorul aflat pedrumul spre mdndstire, despre care credinciogii spun areputere cd tdmdduitoare Devdzut r Cimitirul eroilor cdzu{iin Primul Rdzboi Mondial, amenajat cdlugdrii de mdndstirii .L a 2 0 0 m de mdndstire, 9 gropi comune ostagilor ale dinPrimulRdzboi Mondial

lEffi

iiiil.li.|l iilffinifiiri*llrt|lffip#dil...jfl#iH :.

infiinlatd 2000, in paraclisul cuprinde monahald, casa ma $ibiserica re,aflatd construclie.slujegte doud in Se in limbi: romand ucrainea si

Ministirea Prislop

10 vieluitori, deobgte viafd Hram: Schimbarea Sfdnta laFatd, Treime AdresS: Borga, 435200,jud, Maramureg Acces: Moisei-Borga-Pasul la20kmdeBorga Prislop, sauVatra Dornei-lacobeni-Ciocdnegti-Cdrlibab Prislop,60 kmdeVatra la Dorner (GPS: 47"36'30.07' 24'51' N, 12.02" n Stareg arhid. Andrei Reziuc contact+40731 324658

Construcfia mdndstirii inceput urme 10 ani, s-a in cu ridicdndu-se bise rica zid$icorpul chilii. 2008 a$ezat o ob$te cdlugdr de de Din s-a aici de

Ministirea Rohifa
9 viefuitori, deobgte viafd lmprejurimi: r Mdndstirea Rohia, oazd linigte, de altar rugdciune, de centru transilvan gi despiritualitate culturd, intr-un cadru natural mirific Hram: Sfinfii Apostoli giPavel (biserica Petru mare); Acoperdmdntul Domnului (paraclis) Maicii Adresi: Boiereni, jud. sat 435601, Tdrgu Ldpug, Maramureg Acces: 82Tdrgu DJl (7km), Ldpug-Rohia Rohifa (1km); (GPS: 22' 47' 29.98'N, 23"58'1 8.70"4 Staretprotos. Vasile Filip contact+40745527335 Cazare:40 locuri

Vechea mdndstire distrusd 1761-1762,locul marcat 0 afost in fiind de cruce lemn, deuna piatrd 1904. de apoi de din Reinfiintatd in 1g93. Bise rica fostconstruite2004, casa paraclis, a in iar cu ridicatd Mdndstir de Rohia, in curs reamenajare. este de
Devizut: . Biserica lemn de (sec. dinStrdmtura al XVll-lea), monument istoric . Biserica lemn de dinGlod, com. (1 Strdmtura 700), monument istoric

SChitUl StfdmtUfa 3viefuitori,de viard obste


Hram: Cuvioasa Parascheva; com. Adresi: Str0mtura, 0,jud,Maramure$ 43731 Acces; 86Sighetu DJl Marmafiei-Bdrsana-strdmtura,pdnd menestire apoi km b h (GPS: 47"46'23.00"N, 24"8'7,51'n Egumen: ierom. Neamciuc; Nifon Contact +40242786717

Slujirea liturgicd face paraclisul hramul parascheva, se in cu Sf. ame najat demisolul la constructiei ridicate 2003, in urmand fiecldditd sd biserica lemn schitului. de a

Honla Ana, Mdnistlrea Slanta


vktltl 17 vlotulkll, tlnttltttlrt MaltJl Hram: Adormlrea llottrttulttl 435612, LdpuS, nr. Adresi: Rohia, IB,TArgu sat (7km) Ldpu$-Rohia DJ1 Acces: 82TArgu lud.Maramure$; 4"E) (GPS: 1'N, 47'24'39.1 23'52'54.1 Justin Sigheteanul StaretPS arhim. Pantelimon Egumen: llieg www.manastirea-rohia.r0 +40262387605; Contact 1 Cazare:00 locuri

paroh satul Ni- Pelednde:la Rohia, din de intre Ctitoritd anii1923 1926 preotul Si fiicei Ana, AdormlreaM#ii sale pe in memoria Viilor Gherman,Dealul dinapropiere, colae (1$ (sfintiti 1926) Dffnnutui in o bisericd Cuprindea vdrsti 10ani. de la moarte frageda prima din mdndstire ortodoxd Tran- eugrrst)$itaoru: fiind dispdrut), de $iuncorp chilii(azi Tdmdduiril agezdmdntul lungul anilor De-a din dupd construite Unirea 1918. silvania cu de mai etape construdie, numeroase a cunoscut multe 9iinsemnate PS are in ridicati 1965, la etajre$edinp Justi- Devizut: stejar, Casa realizeri. de fost al Sdtmarului, sbre! Rohiei . lcoana Maicii al episcopMaramuregului nian, actualul 9i pictatd anii (1944-1973). monumenhli panclis, construitiin 1973-1975Domnului, cu Casa Athos cu giamplasatiin bisericii, laultimul cele etaje, din doud paraclisul laMuntele fap are, giscdpatdmod in realizatin 1975-1979' anii acestuia, lconostasul lzvorulTimiduirii. hramul dintr-un din minunat lon operd de reprezintilucrare excepfie, a profesoruluiRucdreanu incendiu15 o 0n mdndstirii' biblioteca deasemenea addposteqte Casa Bucure$ti. cuparaclis 1927), august intre ridicati anii pdstratdParacli Casa 40000 volume. Poetului, de de cu unfond peste in admira Sfdntul se Nicolae la de de doud cu 1977gi 1979giavdnd etaie verande, lacare poate bisericii Ghilia addposte$te pidnbluiltlico- demisolul no aimprejurimilor, frumusefe deosebita chilia (1912-1989). ca 0rganizati unmicmuzeu, in care a mdndstirii laeSbinhardt mari lucrurile . lcoanele in 1980-1 pistreazi 989 in a Nicolae laRohia locuit anii de monahul mozaicAdormir S-au Maicii mobilier' tablouri, personale acestuia: cd(i, nianuscrise, icoane, ale gi Domnului a ansamblul lzvorul phreta(1968), alhr devari,iarin 1988, un maiconstuit -, Tdmdduirii in operd de de impodobit poarta lemn laintrarea incintd, a sculp- dinpridvorul cu biseri fost impundtoare noi Casa Toader maramure$ean Bdrsan. Albi,construc$e torului . cu unapartament Casa paraclis secretariatul, (1988-1992), chiliile, cuprinde cu mansafda care ln seria construcfiilor addpostegte gi a de oficial primire oaspefilor. episcopalunsalon mdndsti biblioteca Colful care de biserica lemn casa, abatuiesc Maramu-cuunfond peste noi mai seinscriu $i de muzeul 40000 volume din adaposte$e 2007 biserici 2003. inauguratin Aceasti re$ean, de cuPoetului), . Chilia al (aflatintre qi2Co7laetajul aldoilea Casei 1983 ministirii pdrintelu pe gi de bisericeqtilemn Nicolae prinzind colecfie carte veche una icoane de 9i Steinhard o pe a noua in 1996 ridicd bisericdmdndstirii, se din al sticld sec. )rUlll-lea. arelemente cuprinde aceash Dorindu-seunsimbol, a fi locul vechi. celei Muntenia romdne$ Moldova, cele 9i hitecturale toate treiprovincii din prezintd pridvor fati, brdncovenescin un un informd cruce, de Transilvania: maramure$eade moldovene$ti oiniltime bisericd turncuelemente $iare panclisul hnamul Nicolae, Sf. cu amenajat noi bisericii s-a nd.Lademisolul s-ainin anul vechii icoanele bisericu{e' 2008 impodobit iconostasul cu 9i o clidiNicolae cultural-monahal Steinhardt", construirea ceput ,,Centrului s6li sala mdnistirii, delecturd, biblioteca niveluri, vacuprinde ce repezece muzeul gi Steinhardt, mdndstirii, muzeul deconfednldsimpozioane, Nicolae mdndstirii etc. mdndstirii, traoeza

Ruosla Menesflrea

15 vlotultoare, deob$tc vlald (paraclis) (blserlca Dumlnlca mare); BomAnl Hram: Na$terea Domnulul Malcll Sllnlllor nr.1303, Ldpu$, com. 437175, Maramureq Adresi: Ldpu$ul sat Rom0nesc, Jud, dreaptakm 3 Acces: 09F DJ1 TArgu Liipug-Ldpug, laiegirea nord Ldpug, spre din (GPS: 47'31'33.94'N, 24'1'58.07'E) +40262381017 Maria Drdgug; Contact Starefi: stavrofora Magdalena Cazare:00 locuri 1 mprejurimi: de ' Biserica emn Rogoz, din nonument UNESCO sec. XVI-lea) al

monahal cuprin in Complexul Piatra temelie a$ezat 1995. de s-a g paraclis, devard (sfintitd in altar biserica stilmaramure$ean in 2004), in unedificiu lemn st de impundtoare dechilii. construie$te corpuri Se maramure$ean,vagdzduicoleclie care o etnograficd.

mprejurimi: , Cimitirul din Vesel idpdnla, Casa cu nemoriald Stan lon 'dtra$ , Memorialul victinelor comunismului, iighet Mara'Muzeul nuregului, Sighet

Ministirea SipinfaPeri

viafd 6 viefuitoare, deobgte Arhangheli 9iGavriil Mihail Hram: Sfintii jud. Adresi: nr. com. Sdpdnla, 85,437305, Maramur Acces: DN19 Sighetu Marmatiei NV-Sdpdnla spre (1 km), nord Sdpdnfa 1 km la de 8 (GPS: 47'58'58.65"N, 23"42''1.40'D monahia Ciuban Agnia Starefi: 42240998 2524, contact+ 4026237 +407 Cazare: curs amenajare in de

liserica Mdndstirii aste Mdndstiri Mihail Peri-Maramure$, Sf. din datnditiaistoricdvechii a 1dphnla cea este peteritoriul Mdnd Distrusdinceputul la secolului)(Vlll-lea, al Ucrainei. nailnaftd construclie gicultural: ctitorie e Peri constituit important centru bisericesc a un le lemn Europa tirea din jurisdictia 75 m) in 1 directd e voievozilor Dragogegti, supusd anul 391sub afost

de infiinptd 1997, hotarul in in satului Sdpdnfa, dorinta a reinn din

patriarhului avu Lainceputulsec. al)Ulll-lea, aicigi-a deConstantinopol. mdrturisitor Sino de losif, 1992 re$edinta episcopul canonizatin cadrept Romdne. dulBisericii 0rtodoxe Sdp1nla au Peri '-a tost pentru traduse paroh Lufai, Peri Sipdnfa z Ctitoritd pdrintele Grigore Mdndstirea de fimaardin limba primit, anul lucrdrile con de 2005, ob$te maici, a continuat care din 0 de Psalttrea, 'omdnd: ln monahal cuprinde bise incepute complexul structie anterior. prezent pl ivangheliaFaptele g rica lemn, corp chilii, noud monahaE, devard de un de o casd altarul \postolilor. Codicele pddure. prezinte niveluri:demisol func trei la casa chilii cu Biserica din rorone{eanare rgl tocul obirgie (sfintit nivel la doilea seamenaje in oneaze paraclis in 2003), celde-al un de localitate. zdbiserica rceastd propriu-zise, nivelul iarla superior vaamenaja paracl se un

SChitUl BOfga PietfOaSa Tvieruitoare,viafddeobst


loan Hram: Tdierea Caoului Sfdntului Botezdtorul jud. loc. 435200, Maramureg Adresi: Borga, la Muntelui Pietrosu Acces: DN18 Borga, 4,5kmdeorag, poalele la (GPS: 24'39'1.00'D 1 47"37'47.84'N, +40745828515 monahia Timig; Egumeni: loanichia Contiact Cazare: curs amenajare in de

hprejurimi: r Biserica lemn de (1 lin Borqa700), nonument istoric Moisei ' Mdndstirea
'10

la di infiintatin 2007, cerereapeterenul decredincio$i anul donat 9i

Dcnrutuuooill
4 vlt-t[ttltrxl, rlnolrlill vl;r[rl Hram: hrrpiirirll Sflnlll {)orlillrrrllrt iilI lorra Adresi: Bud0;itl, com. 4lll0/0,Jurj, Maramure$ Acces: DNlB Slghetu din Marmallel sud-Fere$ti, spre apoi DJ1 stanga 868,Cdline$ti-Bude$ti (GPS: 47'44' 34.92' 23" 27 D N, 56' .46' Egumen: Mihail ierom. Bud contact +40749183814 Cazare: locuri 20

u0vazut: o InUurJo$tl, doud blserlcl lemn: de Budegtl Josanl (datatd643), 1 introdusd in patrimoniul mondia UNESCO, 9iBudegt (datate Susani 1760) monument istoric

pe Reinfiinfat in 1994 locul vetre unei monahale sec. XV-lea-al din al XVI-lea, distrusd sec.al XVlll-lea. construit in S-au biserica mdndstirii, cuturnin stilmaramure$ean, pronaosului, dechiliiSi deasupra corpul turnul-clopotnita intrare. dela

Schitul Ghiuzbaia
1 vie{uitor Hram: Na$terea Domnului Maicii Adresi: Chiuzbaia, 01 jud.Maramureg sat 4351 , Acces: DN18 Mare-Baia drum spre Baia Sprie, local nord, Chiuzbaia, (GPS: 6 km; 47'41'55.4'1'N, 23.40'36.33'0 protos. Egumen: Varlaam Coroian Contact +407 46584, 441 0724/390846; Cazare:'ttocuri 0 lmprejurimi:

Ctitorie acredincio$ilor dinChiuzbaia. dezid corpul chilii . Biserica lemn Biserica gi de de perioada s-au ridicatin prin preotului Viorel 1995-1998, grija paroh Mada. dinDrdghia, com. In 2002 refdcut s-au chiliile distruse urma incendiu. in unui Coroieni, monumen
istoric

Schitul Eroilor Revolufieir uirluito'.


Hram: Na$terea Domnului jud. Adresi: com. Budeqti, 437070, Maramureg jud. Acces: Vdleni, 437077, CSlinegti, Maramureg com. (GPS: 4'1 44"1 3.75'N, 26"27'44.52"q Egumen: monah llarion Fellner

infiinfat 1992 inifiativa preotului pop poienite inin din toan din tzei. chinat eroilor Revolufiei decembrie Arelocag cultSicasd din 1989. de monahaldparaclis. afld curs organizare. cu Se in de

lmprejurimi: r Bisericile delemn din Cdlinegti, Sdrbi, Bude$ti, monument istorice r Mdndstirea Bdrsana

Schitul lzvoare
fdrdviefuitori Hram; Tdierea Capului Sfdntului Botezdtorul loan Adresi: jud. stafiunea lzvoarele, Desegti, com. 437089, Maramureg Acces: DJ183 Mare-Firiza-lzvoarele, Baia Baia 25kmde Mare (GPS: 47'45'28.42'N, 23"42'59.80'D pr. Bdbut; Preotsfujitor: Dan Contact +40740029777

Devdzut: Situat staliunea in montand lzvoarele, o bisericd zidin formd . Mla$tina are de rezervaf preotului dearci(ridicati inifiativa la profesor Borca a preotuluiVldginescu, ie gi Vasile naturald turbii, de la Vasile 0niga Mara)9icasimonahaE. 2000 din o Din sluje$te pdrintele 500mdebisericd aici Dan Bdbut, a continuat care lucririle, biserica in faza a fi pictatd. . Virfullgnis fiind de

lcosno llcltorro loonnn domlnunh Malcll Domnululdo l{ Bixad


iX)-ffiri$nffl$;;.; ,:

Manasilrea ilxao
vlafd 0 vlolullori, d0olriilrr

m*prtnnjeru. $ir.r,rir$A;E!fl l$ii,,

ffiiiB$; a MaiciiOomnutui

(8sefiembrie), "{,ai$ ffi!1i*i:,. Sf;lnan&fff nrl 1 P lainceputul al)Ull-lea. sec. Vechi agezdmdnt, documentar atestat {#$;iuii[]lladl#pa la 1700 instaleaze S lsaia, de aiciarhimandritul venit la Mdndstire se
$ f; i t l a c lri; ; i,::::

Maicii Petru Hram: Apostoli $iPavel; Sfintii Adormirea Domnului jud. Mare Bixad, 447055, Satu Adresi: com. DJI091 Acces: I Satu DNl Mare-Livada-Negregti-0a9, Bixad (GPS: 47'56'2.85'N, 23'23'2.06'E) +40740695664 Emanuil Contact Rus; Starg:arhim. 25 Cazare: locuri

qi inifiindintensd act la o Pavel, Athos, convertit din **"+, urirllit.i vitate Munteleregiune.urma uniatism, 1701, prounionistd mdndst in sale, in uciderii in
mprejurimi: r Muzeul Tdrii )agului Negregtidin laq(5km)

pdrdsitd, timpului, a ju in rdmdndnd pdnd 1759, decursul astfel in este g inchisd nalional,1954 dinnou in este rol catunimportant culturalgi a dispirut, ac in 1990. Biserica lemn sec. XVll-lea din al redeschisd de in 989 in tualul locas construit 1771 restauratrepictat anii1980-1 fiind , $i reactivarea monahale la Bixad, realizat altelucrd vielii de s-au Dupd 9i giinfrumusetare a agezdmdntului. deconstructie

Apei Ministirea Lunca


7 viefuitoare, deobgte viafd (paraclis) (biserica Buna mare), Vestire Hram: Acoperdmdntul Domnului Maicii jud. Mare Adresi: com. Apa,447015, Satu lndicatoarele Mare-Seini, 5 kmDJl92,Apa, dupd urmdndu-se Acces: CBaia DNl $fillf|:idtb'i., ,= ' :: 47"45'56.77'N, 1'57.93'E) 23'1 Bridffianfinv=;: (GPS: Cazare: locuri 20 Fugulin; +40740663248; Stareti: monahiaTeoctista Contact tllffig:P-,,f,*kllffi

d :rfii eii,:

Apei, c infiinlatdin lainifiativa 1996, credinciogilor dinLunca avdndi in urma inundatiilor197 din locagul cult satului, de al desfiinfat bisericd casa in starete, ridicat monah s-au cu a 0datd venirea, 1999, actualei gialte infiinfarea atelier picturd, unui de Seintenlioneazd anexe.

Mdriug Ministirea
viatd 5 vieluitori, deob$te Hram: lzvorul Tdmdduirii jud, Mare Vinului, 447346, Satu Adrese: Mdriug, Valea sat com. DL, Mare-Culciu-Valea apoi Vinului, dreapta Acces: 93 Satu DJl Mdriug km) f (GPS: 23'1 47'39'27.66'N, 1'48.73'E) Nergheg Staretprotos. Gherontie +407 +407 44787664, 40779277 Contact 20 Cazare: locuri

[nprejurimi: Tdrii ' Muzeul din )odrului Mdriug, in liber nuzeu aer cu | 8 case fdrdnegti memoriald ' Casa \loisie Tdutu, in

cu atrei inceputul monahale in 1992, vielii este odatd venirea mona iar Rohia. o bisericutd lemn, din200 de delaMdndstirea Seconstruie$te mariin bizantin. stil construclia bisericii seincepe

Mana$lroa lIEnIt
vlit[ri tlr 6 vlotrrlkratu, oll,ilrr

lrElmEr ll|olvulll

Itultttc StAnta Hram: jud. Mare txltrr, sat Adres6: Moisenl, ('u|r.tttt,44/102, Satu (200 din m Mare-Negregti-0ag-Moigeni DN1 Acces: 9 Satu (GPS: 23"29' $osea); 47'55'30.51'N, 8.24'q +40261859160 Contact leronima monahia Stareti: $elever;

r Mrlndstlrua lllxad . Muzeul ldrll in 0a$ului, Negregti0as

in de bisericufa lemn stil moldovenesc' in Cuprinde infiintata 2005. preotului. monahald, casa casa

Portirifa Ministirea
via{d I viefuitori, deobgte (prima din iulie) Portdrila duminicd luna Maica Domnului Hram: Satu Nou, Oragul 447223,jud' Mare nr. com. sat Adresi: Prilog-Vii,80A, ,|9, spre Nou, 0ag, Ora$ul peDN 12kmNV' din Acces: Negre$ti spre (GPS: 23'15'20.03'D 47'52'7.38"N, Mare, Pd$unea 6 km; Sarca; Conbct+40767270803 Cleopa Shre$ierom. 150 Cazare: locuri

Bdbuf Gheorghe - misiin de a fost Mdndstirea infiintati 1993 arhid' carte tipire$te primii dedupa Revolulia 1989 din ani care ortodox, in onar a$ezdmant. actualului indltarea incepdnd obfinute din religioase, veniturile dineste de cu mdndstiresc,numaiputin cincialtare, unul Ansamblul forme lui esteunaoriginald: din tdrii.Constructia trecelemaimari NV iarin cofiuri, cele amplasatein patru patrulaterd, cubisericileincorporate, muzeu etnografic. se un de altarul vari.lnmdndstireafld mijloc

Noue Scirigoara Ministirea


viald 9 viefuitori, deob$te loan Sfdntului Botezdtorul Nasterea Hram: jud. Mare 447250, Satu Piqco[, bom. Adresi: Noud, DJ1 96C, DN1 Accesr 9 SatfMare-Carei-Piscolt, Scdri$oara 1,5 kmE(61kmdin (GPS: 3'E) 22'1 Mare); 47"36'49.96'N, 4'39.1 Satu 25 Cazare: locuri +40261824824; Be!; Timotei Cnntact arhim. exarh Staret

Devizut: . Muzeul Motilor, Noud Scdrigoara

in Scdrigoara stabilifi satul de in infiinptd 1991decomunitateamoti , cuprinmenestirea Actualmente din reformei agrare 1924. in Noud urma gospodere$ti, turnul-clopotnifd chilii, 9i in debisericastilbizantin, anexe pelerini. pentru chilii

Ministirea Jeghea
viafd 10 vietuitoare, deobgte Maicii Na$terea Domnului Hram: Satu 447109,jud. Mare com. satleghea, Craidorolt, Adresd: (spre DJ108L, Satu DN19A/E81 Mare sud)-Mdddra$, TerebegtiAcces: (35 indicatorul km (neasfaltat) Teghea, urmeazd se spre DJ195B Craidorolf, q 1 N, (GPS: 1 47'35' 2.02' 22"43' 0'24' Mare) dinSatu ; Mateiu Emanuela Starefi:stavrofora 30 Cazare: www.manastirea-teghea.r0; locuri M523194; Conhct+407

de biserica lemn, datd Dupd aceastd s-auridicat in infiintatd 1994, anexe paraclis, in devard stilmaramure$ean, altarul cu monahald casa picturd. gospoddregti. de Are atelier

\t-

Mttropolla 0ftenlel
Arhiepiscopia Graiovei
gi Mitropolit: Preasfinlitul P0PA lnaft IRINEU Arhiepiscop
Dolj lcuprinde iudetele giGori) jud. Mitopolitul Firmilian, 3, Craiova, nr. 200381, Dolj, Sfr. Fax 41 www.mitropoliaolteniei.ro Iel:+40251 5054, +40251 8369, 41

.,--.t**
Cloddlr! &16

uareorara Mllropollana u]anva (Ministirea Mare Sf. Mucenlc Dlmitrie


Hram: Sfdntul Dimitrie, lzvordtorulMir de jud. Adresa: Matei Basarab, 14,Craiova, str. nr. 200760, Dolj (GPS: B'54.90'N, 44'1 23"47'29.09'D Starel: arhim. Gherontie Conhct+40251415054 Ciupe;

precum altele il dau intemeietor loan Cu gi pe in care ca al $I ffi::!;=.. giAsan, 1185, (1230) pe penfu sfff1&f$.Fi', manilor sau Mircea Bdtdn. menfionatd prima cel Este dat
$ii $hl i I i;:.- .r' ,

Biserica Sfdntul Dimitie celmdvechi este edificiu cultdinCeht de pdrtlcelo Mga$t+: pe Bdniei. Existi opinii su$ncea fostinfiinptd vremea care frafilor Pet dfn moastele

$f.ffiit

lt:

in 1645, ,,Biserica DomneasciCraiova", a boierilor ca de ctitorie Craiove prim Barbu ctitorfiind Craiovescu;insurse numiti,,Biserica afte este Bdne sa"(aBanilor olteni). 1651 fostreziditd temelii MabiBasara in a din de Vafi reparatd,1690, fosful in de mare Petru arma$ 0bedeanu, maiapo iar in 1724, este cdnd repictatd fiulsiu, stolnicul de Constantin Di 0bedeanu. 1765 metoc Episcopiei devine al Rdmnicului. reziditi temelii ar Afost din de hitectulAndr6 Lecomte No0y, sprijinul de cu regelui I gialReginei El Carol pe sabeh, anii in 1889-1893,loculfostului disfrus cutemurul locag, de di g 1838. PicturafostexecuhE, stilbizantin, picbfii a in francezi de Menpio (1907-1933), restauratd 2006 2008. Bories fiind inte Devine catedr Si grea mitropolitandin 1939, anul Planul arhitectonic albisericii decruce este gi pe cd,cuunpridvor deschis, penaos doud pronaos. oturld (conform Nicolae Pe ldngd catedralifunclionat a lui lorga)cea ve mai gcoald 0ltenia: gcoala preoti dascdli. gi che din de

MinistireaTuturor ilor,paracl mitropolita Sfinf is

Hram: Duminica Tuturor Sfintilor; Adresa: Mitropolit str. Firmilian, 3, 200381 nr. , jud. (GPS: Craiova, Dolj; 44"18'53.41"N, 23'47'52.35"9; Starefi: monahia Miriam Link
0

dhdmasiols,

s.nmiuuii ffi6$9,:::;'

S, rdra. : fi Arv;ftarfon , sdrimmatrut .

Biserica lemn ctitoriti monahul delaMdndstirea din este de Daniil Tis jud. mana, 1784, bisericd in ca a safului natal, siu Tdlpisegi, Gorj. Prdda in deturci 1821 vaft restauratd localnici 1822, deme$terul in de apoi zu , grav of in cdnd transformdri imporhn ,,DimitrieCornegti",1860, vasuferi pdrdsita 1905. initiativa Teoctist fi strdmuhti 1975 Este in k PF va in lr paraclis Craiova, din1976 iar devine mitropolitan. Beneficiazdo pictu de gio sculpturi precum deosebite, 9ideo coleclie impresionantd deicoan

3 viefuitori, deobgte viafd (paraclis) Hram: Sfdntul Mucenic Gheorghe, Acoperdm6ntul Domnului Maicii jud. pe Adresa: General lspas, 35,Craiova, Dolj; str. nr. Acces: centura oragulu $tefan (GPS: ldngd Fabrica avioane; 44'17'30.1 23"47'54.48"Q; ierom. de 1"N, Sbrefi Grigorie Sandu; Contact +40251 435122

Ministirea Sfintul Mucenic Gheorghe

Biserica veche ctitoritd 1952, fostul este in de mitropolit Olteni al gi (t Firmilian 1972} Bisericaclopotnip fost au fdcute planurile dupd arh g Pencioiu.2009 fostsfinfitd in a biserica mare, hramul Nicolae cu Sf. gi Sf.ApostolEvanghelist o copie unei loan, a bazilici bizantine Sko din pje, la1240. de

Manasur6a uarcoa
12 vlolultrxuu, (ln(illFlrl vlnp cel Stdntul Intraruullhurrh;ri irr n MnkilUomnulul, Antonle Mare, Hram: (paruclls) Trelme Sfdnta jud, 207206, Dolj sat com. Adresa: C0rcea, Co$ovenl, Cdrcea 16km, DN6/E70 Craiova-Bucuregti dreaptain Acces: (GPS: 6'35.02'N, 9.28'D 23'53'1 44"1 Cristofir monahia Eleodora Stare[i: 458080 +40251 Contact

r loca$ ilsdrrtsiperiiiil traditiei, vechi un existat, conform mdndstiria Pelocul actualei piatre de cu Cin E : , : . o biserici existe cruce actualei La monahal, 15m dealtarul Sf. iasihr:etMa ministirii numegte ce- St, se iar din chirilice, dealul apropierea inscriptii ,,la ef'mrshe; ,, acum Cdrcea a fostinceputd 40de si,tinaoriliui, actualei lugdri". Construirea Mdndstiri ., gi nu regimului comunist, S{.]tqi(lors$A din Cristofir sotia insd, cauza sa, anideloachim Si, ieof$u Vornicescu binecuvdntarea isnafie a dat iPS Dupd a fostterminatd. 1989, Nestor : $;|'tafldmlb; in pentru mdnestirii, vafi sfintitd 1992. care infiin{area Tismana, ff.tua . venitd Eleodora Cristofir, dela Mindstirea Actuala stareti, de s-au Pdnd fiica este ctitorilor. in prezent inetatbiserica zid9ichiliile.

Uechi Bucoviful Co$una, Ministirea


viatd 2 vietuitori, deobgte Nicolae Hram: Sfdntul jud. Acces: din 200819, Dolj; Mofleni, Craiova, nr. str. Adresa: Co$una, 17,cartierul (GPS: 8'20.1 23"45'34.41'9 2'N, Mofleni; 44'1 spre cenfrul Craiovei Bucovdt, (exarh); +40251 463966 Prescure Contact Vasile Staret arhim.

informafie mdndstirii1483, in zidirea ateste mai merturie Cea veche primul giNicolae filorga, egumen Hagdeu Petriceicu de intdritd Bogdan gi pare, piatra cdrdmida vese din A fost indEftimie{1571-1575). ziditd, (Mofleni). Mdndstirea cunumele apare Pelendava castt roman chiului Eftimie TdriiRom6al Mitropolitului in sau Coguna" Actul ,,Cogund" ,,La (1574), giirf Bisericasingu(1574) Actul Mihai Viteazul Voievod lui ne$ti * este pdstreazd vechea in mdndstire construitd din care raclddire semai gi3 octombrie demarele $tefan ban 1572, intre 75 doar dezile, 20iulie gidefiulsdu, Pdwu, gi de l-a de Pe ldngd numele Coguna primit peceldeBucovdf,lamopemalul intre celdlalt Jiului. anii al nume, situat cu siadinsatul acelagi parte Jiului, gi de mdndstirii mutatd cealaltd a a fost obgtea 1834 1843 Primul Rdzboi Nou. Bucovdtul Dupd o s-a unde construitaltdbisericd: in A fostinchisd sa in biserica restauratdforma actuald. este Mondial parohie.chiliile eifunctioneazd in de ca 1939, reinfiinlatdbiserici apoi Grigorie Teologic,,Sfdntul Teologul". Seminarul .deosebitvaloroasd, fresca Se dateazd 1574. remarcd din de Pictura, pictatd a gidinnaos, cronicd o Muralidela Bucovit, Cronica dinaltar pictat, gi precum unsinaxar ziaanului fiecare voievozilor Romdneqti, Jdrii in sdrbdtoritaceazi. sfdntului deimaginea fiindreprezentatd doar liturgicd sdvdrqegte la se istoric, Biserica monument slujirea este mari. hram lasdrbdtorile $i cu unparaclis hrain seminarului construitcurtea in anul 2002 fost a

MAnasilroa J|IHnu
0 vlulrrlttxl, tkrob$tu vlatd

Dimitrie, Sfdntul Proroc llio Hram: Sf0ntul Mucenlc Mare jud. 207467, Dolj com. Adresa: Brani$te, Podari, sat peste (spre com. de Acces: DN56/E79 Craiova sud), Podari 5),inainte podul ftm in spre JiustAngaBranigte mdndstire (GPS: 6'1 44"1 8.67'N, 23'48'5.03'E) Nifon Contact +40251426449 Staretierom. Viicdru$;

Jitianu Mdndstirea std miltuie ca a victoriei la de BovineluiMircea a asupra celBdtrdn turcilor.

monahal dateazd lasfdrgitul de secolului/il/-le al A$ezdmdntul giinceputul fiind a Craiove secolului)Ul-lea, ctitorie boierilor al pelocul mici ridicate, traditiei, cd de de conform unei biserici lemn, in de treMircea Betran semn mulfumire, victoria laRo cel de dupd gi pe pozifiei deosebite care avea 0 vine. Datoritd strategiceimportanfei Radu Vodd, de craioveni: $erban mindstireafostinzestrati banii a $er gi Brdncoveanu. Md de ban $tefan Cantacuzino,maiales Constantin dar Atho Mdndstirii Pavel Muntele Sf. din nestirea Jitianu fostinchinatd a pdnd 1628. in in de a in Biserica astdzi, formd cruce, fostridicatd de Basa Bdlaga, domnitorului sotia Gonstantin de anii1654-1658 doamna qi in Popa de rabC0rnu, terminati 1701 egumenul Luca la Sf.Munt de gidePetru Domnitorul Brdncovea mare Constantin 0bedeanu, arma$. pent iar se o construie$te in 1701, in 1787 adaugeclopotnifi, chiliile Rdzboiului in in deIndepe drept a serui turndeaperare.1877, timpul gi pentru osta$ de mdndstirea a servit depozit obuze caspital ca dentd, mulfi Du in mindstiriifiind ingropati ostagi. romdni pefront, curtea rdniti pdsecularizare, in gcoald agricultu de mdndstirea transformate a fost pdnd ln 960 de loca$ul devenind bisericd parohie in 1914. 1939-1 mdnd de fiind chiliile ateliere tesdtor tirea fostdemaici, construite actuale, a gi rdnduri, oard Restauratd multe in mai ultima dup cusdturi covoare. in A in de din cutremurul 1977. fostreinfiintatd2001camdndstire maici. , pictura s-areficutzidul incintei voievoda 2004 fostrestauratd a anul $i de in prezent mdndstirecdlugdri. este

MinistireaMaglavit
viatd 3 vietuitori, deob$te Na$terea Domnului Maicii Hram: larcrul Tdmdduirii, jud. 207360, Dolj Adresa Maglavit, com. (2 dreapta spre Acces: DN56/879 Craiova-Calafat, peDN56A Maglavit km) (GPS: 23"3'56.66'E) 44"1'56.27"N, Vladimir Ddrdngd Starefprotos. Contact +40722470979

unor Constructia incepe 1936, inifiativa credi bisericii in din pe gi Lupu. cu ciogi, locul in amintirea ,,minunii" Petrache Es gi Tdmd cu lzvorul de desfiintatd comunigti reinfiinfatd, hramul ina lucrdrile neterminate in an se duirii, 1990, in care continud iar este de Astdzi biserica terminatd, pictura in curs este intederdzboi. finalizare. lu Lupu, de inmormdntat Petrache numit localnici Aicieste ,,0mul Dumnezeu".

MAna8fl PopenzaloFtl raa


'I1 vlc[ultorl, {lnohsln vlnlfl Parascheva Cuvloasa $il&ttlul Hram: StAntul (inllrrk:, Nlcolao, lornrlr jud. 207244, Do\ sat com. Adresa: PopAnzdlo$tl,Drdgote$tl, (1 km); (km 1 dreapta DN65/E574 Craiova-Slatina, in Pielegti 10),Popdnzdle$ti Acces: (GPS: 'E) .58'N, 44"16'41 24'4'37,91 Fanurie Chiritd Staretprotos. 45657 wrrwv.mreasfcalinicdolj,xhost.ro 2, +40251 Gontact

Calinic Sf.Ierarh

mdndstirii logofdtul Ham- a donat 1678, Primul dinlemn fost loca$ a construitin decdtre a gia Rdmnicului-Noul Severin. o icoand Maicii Episcopiei zadinPopanzdle$tifostinchinat DomnuluL fdcdtoare haiduc, cdlugdrindu-se tinerele ctitor Legenda despre cea fostin spune impodeninuni, Metodie laRdmnic de constru-dobitd o ulbd de in arhim. numele loan. 1799 de aicisub cu a galbenL legendd duhovniceascd tot in atras iegte altloca$, dinlemn. 1853, delinigtea un 0 pe Lavrentie re- spune fostul sd il trimite ierom. de locului, Calinic, Sf. episcop Rdmnic, cd propietar icoanei al giconstruiegte menestirii Acesta dinproprietitile vinde locaqul. clddeascd gi-ar insugit fi nlba de care apoi o bisericd cdrdmidd, este pictate. deaur,dw dupd biserici devenind mdndstirea sedesfiinteazd, in urma secularizdrii, cilliva arfi ani iar Sf. reinfiintatd 1990, hramul Calinic Sf.Nicolae, sdrdcit tot,ceea dupd cu demir.Este Ai de hramul Parascheva. l-adeterminat Sf. Nestor, careii adeugd delPS in 1999 resfintitd e ce

Sadova Mdnistirea
viafd 4 viefuitori, deobgte Bisericd Intrarea Domnuluiin Maicii Sfdntul Nicolae, Hram: jud. 207505, Dolj Artresa: Sadova, com. (km 55) DN55 Acces: Craiova-BechelSadova (GPS: 23'55'30.1 5"E) 43'54'20.89'N, Prescure Vasile Staretarhim. +40746905148 Contact

ulba sdinapoieze ndndstirii.

:l *rin

i*ilrs,,nt*ffi"c.ffiiiiffiiadi

0 legendd spune

Basarab lainceputul alXVI-lea,cdMatei sec. de Craiove$ti Mdndstirea; ctitoritd boierii cu a ajuns armata locag un un a fostpentru timpindelungat important decultdinJaraRo- laSadova, unde pe vechii s-arugat icoana in mdndstirii construitd1633, locul a fost Biserica mdneascd. la BasarabSfdntului Este de Sf. de cu biserici lemn, hramul Nicolae. fortificatd Matei Nicolae, cd, incepute, chiliile, promilAnd dacd vacontinua lucrdrile Brdncoveanu in 1640, Preda apoi in Brdncoveanu vainvinge luptd, vafi iar depe de turnul-clopotnitd latura sud, Constantin $i in lntrarea Bisericd vaidicaobiseicd cuhramul in biserica-bolnitd, va celcare ridica 1693 dezid.La26august Domnului. a Maicii 1ffi2 c1stigd lupta in ca gi,devenind 41 Decretului 959, fostreactivatd1992 0/1 a Desfiintatd in urma domn Se de este construiEte apoi, mindstire maici, din1994, mdndstirecdlugdri. pds- al f'drii, de refdcutd 1852 biseriadezid. in murald originard 1792, din fragmente pictura din treazd nu Exteriorul bisericii maipistreaSi1903. fiind, originard, cagiinteriorul, zdinfdtigarea perioaddin biserica care afectat o lungd de paraginS. Aspectul se actual afostldsatdin Biserica-bolnild, de ultimei datoreazd interventii consolidare Intrarea cuhramul Restaurarea exterioadin $irefacere, 1996. in BisericdMaicii a mari finalizat. s-a

Manesilrea Gameregoasca
20vlotultoaro, doobsto vlald Hram: Tdierea Caoului loan Sfdntului Botezdtorul Adresa: Tdrgu loc. 215500, Cdrbunegti, jud.Gol (km Acces: DN67 din TArgu Jiu-Rm. VAlcea/loc. in Scoarfa 17)ladreapta, DN67Bkm, in 1,5km 8 stdnga TArgu Cdrbune$ti, (GPS: 44'57'40.54'N, 9.66'E) 23'31'1 Stareti:monahia Cristofora Drdghici; Contact +4025337 8704 preot italian, Un privind stelele aici striilucitoue de august, exclamat a cuuimire: ,,Ce minune! Lavoi, pare mai cerul mult ca aproape in ltalia."

Mdndstirea ziditd 1780, timpul Alexandru in in lui lpsilanti, de este polcovnicul Collesculorgu Mihail Pictura cdtre Cdmdrdgescu. in fresc $i gi gi zugravuGheorghe dateazd 1831 a fost din executate,,Matei de ca fa,zugravi". pronaosului, Biserica,forma navd, clopotnita in de cu deasupra est imprejmuitd unziddinpiatrd rdu. servit cetate aperare l0 cu de A ca de $i pornea tunel prin sr derefugiu. spune dinpronaos Se cd un subteran care putea pe ajunge caz primejdie celdlalt al Gilortului, surp in de mal tunel gi in 1946. fostrestauntd1880, A in 1928 intre 1967 1969. 199 tn 9i cdnd recapdte igi statutul mdndstire, de incepe construcfia chiliilor, tra a pezei aatelierelor.ln 2009 di septembrie semutA biserica lemn aici de $i (5km), va Pojogeni care deveni biserici cimitirului. a

Ministirea Crasna
10 vie{uitori, deobgte viaf,i

Hram: Sfdntul Nicolae Adresa: Crasna, 71 jud.Gorj com. 21 65, Acces: 665Novaci-Bumbe$ti km,Crasna DJ Jiu15 (GPS: 0'50.74'N, 45"1 23"32'0.49'E) protos. Aftanache Stare$ Nifon Contact +40253474471

jupdn mdndstirii ctitoria este vel-pitarului Dumitru Filigan il!fiffilx.E$l$li#l Biserica


ffiffiffiffi lH.ail

ffffi$fi$ffEfih.t$ Viteazul, la sfdrsitul al )U-lea. ir Mihai de sec. Bisericafostterminatd a

giver nepot Banului al Craiovei, Dobromir, cuDoamna Stanca, lu sofia

$ar* : :r3Affidl 1637. gi Agezarea eideosebit liniqtitd singuraticd cdlugiri de a atras ru

gdtori dinvremea Nicodim la Tismana. pictat an incd Sf. de intre S-a 1756 1757 Grigore $idefiulsdu, giin primii aisec Zograf lon, de ani Si alXlX-lea.lntre $i 1938 1936 Comisia Monumentelor face lstorice im pofiante reparalii, mdndstirea practic, 1936, fiind in rectitoritd cdtr de Gheorghe Tdtdrdscu,dupd990este iar 1 renovatdintregime. in Biserica,formd cruce, construitdin bizantin, o singu in de este stil cu rdturld deasupra Catapeteasma dintimpul Mat naosului, domnitorului pdnd boltd, poleitd foifd au - inaltd Basarab la sculptati lemn, in cu de lnsecolul XVI-lea al printre mai din fiind cele frumoase {ard, adusd laCatedrala de Sf existain ntului - este raza Dimitrie Craiova. din Crasnamicd o sihdstrie bisericd cu gi Dupd bisericachiliile fost 1990 au acoperitetabld, cu corpul chi de delemn, inchinatd lii dinpartea sud fostrenovat s-aconstruit corp gi de a un nou, cdtre Rd Sf, Ninlae,unde pe sdrit, locul celuivechi sec. din al)rMl-lea, seafld incare chilii, trapez senevoiau cilliva biblioteca etc. cdlugdri isihagti

IY|AIIAUUIUU UUEIU mEIEt sulqorru


10 vkttttl t t t irtv iit [ ttl t rt t l t ; r l t t tt, i

Constantln lilh[ii $lElena Mrtlt:ll Adonttlrou l)orrritttlrtl, hr[rllra[l Hram: 21 t;ottt, sat iud Adresa: G0rbov, llttti\lit;tt,/090, GorJ Turceni DJ in Jlu Flllasl-Tg. / lakm18 stdnga Bro9teni, 673prin DN66/E9/ Acces: (B (4km), Bordscukrn) dreapta 23'32'0.49'D (GPS: 10'50.74"N, 45' +40253334453 Pascu; Gontact: Pahomia monahia Starefi:

zoMare cunoscutin vdrful se agezatdin Dealului (loc Mdnlstirea afld incdntitoarea se de Gioaca ndsubdenumirea luisurcel), unde deschide a fost gi intre situate Jieturi Jiu.Biserica priveli$te satelor vdilor asupra 9i cu A liberale,functionat boier 1 in ziditd anul 865deC.Sdvoiu, cutendinte in 1 in 1 Desfiintatd 9599ireinfiintatd 992. intreruperi.

lcoana Ministirea
viatd 5 vietuitoare, deobSte loan Sfdntul Botezdtorul Hram: 21 69, com. sat Adresa: Cdrpini$, Crasna, 71 jud.Gorj 25 / Cdrpini$ Novaci-Bumbegti-Jiu (9kmdeNovaci' kmde DJ665 Acces: (GPS: 23'34'22.16'D Bumbe$ti); 45'10'50.01'N, 4325 +4025347 llie; Teodora Contact Stareli:monahia

Muntela de deosebit pitoreascd,poalele intr-o Este a$ezatd zond p64i peambele demici fiind spre drumul mdnestire mdrginit luiPardng, la 1 in din amplasate 50in 50m.Afostinfiintati anul 996, inifiativa troile Sinod Sfdntului al Bisericu lcoana, aprobarea de Comitetului Binefacere ca de cu de ca Romdne,menestiremaici viafd ob$te, donatie ciiortodoxe seafl6in din lcoanei Bucuregti. pr. de PopesculaBiserica a familiei loan filantropic. un construc$eagezdmdnt

Polovragi Ministirea
viata 30vieluitoare, deob$te jud 217365' Gori com. Adresa: Polovragi, Maicii Adormirea Domnului; Hram: Polovragi (km Tg. Vdlcea Jiu-Milostea 54 dreapta' 67 AccesDN Rm. 23"47'19.28'q (3km); (GPS: 45'11'34.11'N, 96 +402534761 Vaida: Evghenia Contact stavrofora Stareli:

Comisul UqrqinsiCu 1505, Radu de anului in a fost mdndstirii ziditd jurul Biserica desco- mo3+teae4 pisaniilelimba slavond in mdrturisesc giP6tru dupi spltarul, cum I Pd- mufisnnt| ' Danciu logofdtul in de perite locatitilite 9iBaia Arami. 1645, lgoiu in Matei domnitorului Basarab, cu bisericd, ajutorul actuala ctitoreste rdianu de in 1693 ConEste Mormdnt. rdscumpdratd Sfdntului o care inchind pridvorul, clopotnita care Brdncoveanu, o restaureazd 9i adaugd stantin vladimF lui a oastei Tudor gizidul incintd. fostlocdeorganizare A de Pictutrilobatd. cu in este Biserica construitastilbizantin, forme rescu. 1700, fostexecutaa in realizatejurulanului de ra,deosebit valoroasd, contine mdndstirii complexul 9i de de ti demegteri la$coala la Hurezi. intre Lavrentie 1732 Devdzut clement si de ctitoritd episcopul biserica-bolnifi, devenindo Pegtera nu mindstirea a fostdesfiintatd, comunistd ln Muierilor 1738. perioada se in Polovrag de mdndstire maici' apropiere aflePesterar Pe$tera cu incepdnd 1968, ins6, . Cheile 0ltetului de vreme 300deani' de care Polovragi, a fostadministratdmindstire

Lalnlcl Manasurea

:q[ lM;0uii6n irodkft, qqie S ' tradiliei, sec. XIV-lea, Nicodim la Tismana f in Conform al Sf. de ar dnrnm$ele , construit, Vigina, schit lemn Lainici. dupi un din la Biserica schitulu s Siranm ue St; ce insd sec. in Mari SaroV,$f'ffib pare a fostdishusd lajumdtatea al)rUlll-lea,timpul I Prima &iqr-${$iln0v,, Tereza. atestare documentard a mindstirii apare sec. Xvlll-le in al si.&1ffi.i .;:i cdnd schimniculAtanasie laTismanaLainici, 1780, vine de la in $ido ffi;:,li:ri;r#., ( neaze mendstirii o mo$ie. mentioneazd ci la Lainici Se la 1870 exista jurul Biblie lui$erban in 1690, a Cantacuzino, schitului, donati anului dr Brdncoveanu, domnitorul Constantin semnate domnitor de insu$i. Prim pe le doud biserici s-aupdstat, locul s-aconstruit nu lor biserica actu gi181 pecheltuiala 7, ali,intre 181 anii 2 boierilor Sirddnescu, Brdilo ld copieadusf, gi Fdrcdgescu, Poenaru, Mdlddrescu, BengescuMageru, timpul loa in lui 2ob6detaMdn. Vodd ln l-ainici Caragea.Mdndstirea a statascuns Tudor Vladimirescu de ghizatin cdlugdr, era Pentru fapt, 18'1 deoarece urmirit turci. de acest in 7 .]i A,@.:=.. 1,,.r mdndstirea desuferit, devastati cdtre a avut fiind de turci; cdlugirii at fermenul ,,Lainicf gi fostalungafi, luiMaxim iar monahul tdiat i s-a lnfe capul. 1854 190 zrderiva unii dupd la lrodion, numit Sf.Calinic la Cemic a foststaref Lainici Cuviosul de de ;ercetdtori la de Lainiciului", a devenit Acesta duhovnicul dupi Sf. Calinic, cei ,,Luceafdrul rumele unuitrib fusese ucenic. inifial Mdndstirea distrusd a fost completin timpul Primu al lailor, Teto-dac, ';unoscut germane Rdzboi pin Mondial, trupele intrdnd caiiinbisericd, cu fudndodoa ndele al lVlea-al rele, clopotele, andnd Dupd mdnds uhivagidevastind cimitirul. 1929 Hea,inpreundcu rea reconstruiti ungrup monahi laMdndstirea Fdsinei, ir este de de de tibulbexilu,in frunte starqulVisarion care Toia, introduce unregim cu aici ascetic seve nnaSarmisegetuzei, lucru dinamizeazd duhovniceascd, viafa care mdnistirea devenind ce din a circa kn 80 in timpul regimuluicomunist, 1947 cdutatd credinciogi. de dupd listanla Lainici. in cemai de mdndstirea multdesuferit, 1961 desfintatd, in a avut fiind rdmdndnd )upd pdrei, cr afte Ermenul ,,lainicf' titlul ,,casd oaspefi".1975 de de in stareful face Caliopie Georgescu une rovine greaca din gi imbundtitiriviafa in mdnistirii reintroduce r6nduieli leascetice. rcche: ,lainos", pentu ln 1990 pus s-a piafa temelie de noua bisericd-catedrald decd hsemndnd de pdnd sta treiPS Nestor Olteniei. al Bisericafost la a inceput[ constuit[ 9i ilatrd',trecdtoare de diuldefinisaje cdtre loan de ing. Selejan, EpiscopCovas actualmente al ilatrd. gi Harghitei. Biserica lasubsol f Cuprinde biserici doud suprapuse. de va )e vizut destinatl Bisericii Catacombe, din urmdntl fie redatd picfural sd viaf aici Vigina ' Mdndstirea gi de 1 la Biserica lanivelul de superior pridv r Schitul Locurele cregtinilor laanul p0nd 313. r Ruinele Popescu, reprezenhte cele im Castrelor rulaufostpictate Grigore de fiind aici mai 0mane portante momente istoria Bisericii din cregtine, ceimai seami cu sfin de , Complexul gi lumea dintoate vremurile, ocronologie dintoatd ca a universaliti$i creg )rancugian dela tine. din1990 Mdndstirea s-au Tot in Lainici constuit: nou dechi un corp g.Jiu un din mdndstirea,ziddespriji un Mdndstirea Prislop lii,o trapezd, gard piatdceinconjoad '
. l,

35vlolulkrl, deobgte vlald Hram: Intrarea BisericdMaicii in a Domnulul, Tdmdduirii lzvorul (biserica noud) Adresa: Bumbegti str. loc. Jiu, Lainici, 215100, GorJ iud. (km Acces: DN66 T0rgu Jiu-Bumbegtiloc. Jiu, Lainici 32) (GPS: 5'51 1"N,23'23'31 45'1 .3 .07"E) Staretarhim. loachim Pdrvulescu Contact +40253463333.+40253463333 fax www.manastirealainici.ro;curezervare Gazare:

sa Laltrlcl lacbato dela eupranumlt ,,Luceafdrul Lal- cola$apta Gallnie, SfAnttrlul nrrru,drhuuulerrl Sflnte roneolslhasmulul Laude Sltoatd a verlgd lantulul ssto lrodlon ultlma zllnlc sf. nicl". cuvlos pe de la A al llne dln mflnesc sscolul xtx-loa, trecut Domnul data 3 mai1900; obgtea candela inapoi a$ezate in aprinsd careau-fost Wntru intregi, i s-auaflatmoaqtele Z Oupa ani gi credinlei a intdirea mormdnt'Cuviosullrodionvaficanonizatin20l0,cudataprdznuiriipe cregtine. desdvArgiii ocrotitor 9i Lainici lari Mdndstirea 9iintreaga auunmare Astfel, 3 mai. ceruri. mijlocitorin

ru

l u E P l l l l E E l rl rs H -q

Schitul Locurele

l vieluitor

laFald Schimbarea Hram: Jiu, 51 loc. Adresa: Bumbegti 21 00'iud.Gorj cota pe Gropul' 750m Lainici, Muntele Gces:la4,5kmdeMindstirea 1'E) 23'22'35.1 (GPS: 5'24.36"N, 45"1 +40726808828 Contact Gherasim; Firmilian igum.n,ierom.

Schitul cdtre unui in a schit Primul dinlemn fostctitorit, urma vis,intreanii1850 Drumultrece Cdrtianu'Locurele Prin Constandin Slotoi1 de 9i doi cdtre preoli mir:Lupu 9itASi,Oe lrcui devis! caugari$aicicunumeletucagiCleopa'Cusfatulsf'Calinic'peatunci de auindlptbiserica zidin anii Tradilia cei anintegte rpir.rJlf narnicutui, doiieromonahi locaq Noul a fostslinfit depustnici Lainicischitul. fdcdtori apoi ddruind Mdndstirii f bSS-ieSg, deminuni au oey.carinic|a6august1860,av6ndhramu|schimbarealaFa|i'care aici. intre 9i Dionisie de $tefanescu 1892 vieluit Datoritd a fost Biserica restaurati ierom. isihast de afectati Primul specificului este monahald ViaB a 18gi,gitotatunci fostpictati. cele al schitului, nazOoitr4onOial,cdlugdriitrebuindsdplece,apoideregimulcomunist rugdciuni maimulte lu- nu sunt vdzute incep in 2006 de avansat deteriorare. stadiu irntr-un cele n.rtiiru ajungdnd sd urmdnd seresh- detoatd a zidurilor, ci lumea, de a bisericii, consolidare Oe crarife ietacere in fdcute taind acelea urezesipictura.SchitulLocure|eareunro|duhovnicescimportant,Sfd de numai mosdptdm6nii fi $tiute iarin 9isdrbdtori, timpul sr iit,rrgtiie s*argegteinduminici Lainici' Dunnezeu. deMdndstirea este Schitul dependent iachilie. nevoiesc naniise

Strf,mba Treime, Sff,nta Ministirea


viatd 40viefuitoare, deob$te (biserica noud); Maicii Acoperdmdntul Domnului Treime, Sfdnta Hram: jud com. sat Adresa: Strdmba-Jiu, Iurceni,217524, Gorj DJ Bro$teni' 673prin Jiu, Filiagi-Tg. lakml8stdngain DN66/E97 Acces: (cca (4km)-strdmba-Jiu10km) Turceni 7'59.27'E) (GPS: 4.21 44"45''l "N,23"1 cu Cazare: rezervare +40253334253; Contactl Marina ffareh: stavrofora Gligor;

sotia Rdiogeanu, de in este Minastirea ctitorite 1597-1599 stoichitd saoocniasinepotu|sduMi|ogi,pe|ocu|unuischitmaivechi,dinl519 pdsGovora, al ca este Strdmba menfionat metoc Mdndstirii Scniiut iSZS in 173f in vremea cand, pdndin alXVlll-lea, sec. acest tranOu-qi statut Este Tismana' al metoc Mdndstirii lliag, Alexandru devine oomnitorutui se ctitori nuPrintre mare Raiogeanu, arma$. pirtat de t.1793 constantin Mult giNicolae Mavrocordat' timp gtefan Cantacuzino qidomnitorul rata Din in 1956. caude mdndstiremaici Redevine de afostbisericd parohie. cuhramul bisericd, o s-a a bisericii, construitaltd avansate zadegraddrii toate unde Domnului, setinacum slujbele' Maicii

Tl$mana Mfindstlrea
vlatd 55vlelultoare, deob$te Hram: Adormirea Domnului Maicii Adresa: Tismana, com. 217495,jud. Gorj Tismana DN67D Tdrgu de dreapta Acces: Jiu-Baia Aramd, (km mdndstirea (6km) 31), (GPS: 45'4'56,22"N, 22'55'26.56'E) lerusalima Stareti: stavrofora Gligor ro +4025337 www.manastireatismana. 4317, Contact 40 Cazare: locuri, rezeruare cu

Tismana ceamaiveche mdndstire viate cu chinov este .rfl6#ffi#ii#:i Mdndstirea fiind de Nicodim, celu cu alddinTara :flHg6imti:ffii!$J$iii Romdneascd, intemeiatd Sfdntul j
idb:h; :,:; l;1i; i ;,:;

gdrii gicuajutorul Prima a voievodului | (1377-1383). biseric Radu sdi Bi vine mdnistirii. fostconstruit6 lemn tisa, unde gi numele din de de ISil {:H[ji,trl :A]ii materialprimilor dom Sf. cu al serica actuale, ctitoria Nicodim, ajutorul tiioirite6tff0are in lui I nitori Basarabi, inceputd timpul Radu Basarabtermina este $i tl6mhgriricoana defiiisdi, 1377, I fiind la cr Dan giMircea Bdtrdn, sfintitd 15august cel njaiclinomnului, Maicii Acest confirmat o not de hramul Adormirea Domnului. acteste pe (1377 bisericain 6886" anul ceseaflA unpergament: sfintit pe ,,S-a Este agezatd o gi Neagoe Basarab, Pa Radu Lucrdrile voievozi: st1ncd Muntelui a continue suburmdtorii inconjuratd sie, StArnina, Petru in este de celTandr. 1564 pictate megterulzugrav,,Do deculmiimpddurite ot Tdrgovigtea", repictatdintregimeinceputul al )Ulll-le in la sec. fiind gistAnmase, lAngd gi paraclisul (1646-1651 reface ct Matei Basarab incinta construiegte quraintunecatd a iconostasul in de hramul Nicolae. Sf. sculptat lemn tei aurita fostexe Pe$teii Nicodim, Sf. pentru (1766). Tismanaepocd Monahul o de cutat Gherasim de Urmeazd zidurile ,i desub ori de distrugeri, datorate turcilor austriecilor; demulte rolul ceta are sale apa, $i lagnegte rostogolindu-se e in Vladimirescu organizdnd depregdtir o bazd deapirare, aiciTudor tot cascadd, o cddere Revolutiei cu din1821. 40 dechca minrdul mai transformdri Ansamblul monahalcunoscut multe a $i restaur Tismana, in mari la sec. de-a lungul timpului, suferind alterdri mijlocul al XIX-lea P pe prinlului rintre mi istratori timpul i ad n Bi lucrdrilor efectuate arhitectul de Schlatter, vremea nogiei Mdndstirii va fi iar de a bescu, pridvorul cdnd bisericiivaddrdmat, partea sud incintei Tismana numdrat fi transformatd s-a gi intre Antone in palat domnesc. 1943 1947,maregalul giNicolae Br1ncug| ir RomdnieiTismana. fi depozitate la Vor o din cuascundeparte tezaurul tatdl celebrului Mitrop. Stdrminei 2 tone aur. 1970, supravegherea Ne 21 de ln sub stdnca sculptor Constantin lucrdri a celor bise Vornicescu, auinceput ample restaurare doud de stor BrAncugl pridvorul mariin bisericii mdndst rici, chiliilor.1983 reconstituit a s-a -, 1996. Lucrdrileconsoli de revenind laarhitectura originardpictatin romdnescartd arhitecturi contin re,depunere valoarestilului in a de gi giastdzi.muzeul in mdndstiriiseobiecte cult, de fragmentefresc din afld pronaosului, prin uqi recuperate decuparea peperefii lorde dela1732, Tetraevan vechii Ca de amintim: biserici, documente.obiecte valoare (colectiile 405; Muzeului Arta) 1404-1 cd de din /larul Cuviosului Nicodim piesd (colectiile Muzeului Artd), mai cea veche de delnita laTismana de de lasfdrgitul in |araRomdneascd, de datdnd secolu argintdrie cunoscute (colecliile Muzeului Artd), fa de ce talerul folosit anafornifd ca alXIV-lea; 1iceanai mdreald ceparte donaliile Neagoe Tismana, lui Basarab Mdndstirea cdtre dir din mdndstirile dintoate 151 51 chivotul reprezentand Tismanei; in care pes biserica cutia se 3-1 4; peste de 0lt!", Nicodim. crucea plumbCuviosului de a Sf. Grigore Alexandrescutradegetul Nicodim;

i;tffiffii
l l: : l r, :

po Ecleslqi dlntro il do 0 $coale ctlrlurnil r;dllgrfifl, carc amlntlm Dlonlslo functloneazd in 1949. do Devlne chlnovlc malclln Astazl,mdnlstire, arhul. de de unatelier plcturh unatollor croitorie. 9l de Sfintullllcodlm la Tlsmana in la ndscut Prilep, aromdn, era cel Nicodim Sfintit deneam Cuviosul qia domLazdr despotului cu prin fiind serbiei, 1310, inrudit familia sudul SfilntulNicodim ce Dupd Nicolae (frescd) nului Romdnegti, Alexandru-Basarab, invaficarte, ldrii Hiin Mdndstirea Athos secdlugdregte in 9i din seduce tinerete Muntele De protoepistatin conducerea vdzut: egumenchiar ajunge 9i unde landar, maitdziu . intemeiazd, Pegtera Romdneascd vine 9i Dupd 1365 in fara Munte. anul sfantului Sf.Nicodim Tismana. Cascada vodita gi l, vodd Radu mandstirile (1369), luivlaicu cu ajutorul 0ndltime Hategului,40m) iar Aninoasa; in Tara Topolnifa Vigina, (1gi7l,Gura Motrului, 9i se pristop sfdrgitul alXlV-lea). bdtrfinefe, Nicodim . Maisus, kmin Sf. La 4 sec. i,lanestirea (ta se Schitu noapteain ne- munte, afld post, privegheretoatd de in 9i in asprd, la retrage nevoinla de care m6nistirii, sepdstreaziCioclovinaJos de in pegtera deasupra rugdciune, incetiU la26 il prdznuieqte decembrie' pdnd Ortodoxd Biserica astizi.

l v l u l l u D u r ti l r i l | rrl rsrttrrl

Mihail Gavriil' Arhangheli Sfinfii Schitul 9i


GiOClOVinadg JOS viatd de 3viefuitoare, ob$te
Mihail Sfintii Hram: Arhangheli 9iGavriil (2 Tismanaoredemer$ de 4-5 Acces: kmin munte laMindstirea (GPS: 22"54'25.99'E) 45"5'54.01'N, Marica Paraschiva monahia Egumeni:

dintre 9i rdzboaielor turci aus- Paul Alep din sec. Lainceputul alXVlll-lea, cauza de in pustiit, risipindu-sepddurile mentioneud: cdlugdrii s-a Tismana Ministirea trieci, a de cetatea rezistenfd ,Pedealuile de Schiturile aiciauconstituit Muntilor Cioclovinei. inconjurdtoare pandurilor Vladimirescu. luiTudor mai bise- vietuiesc multi construitd jurul ln 5 1660. 171 este anului ih este Schitul ridicat care sihagtri, vinla Tismana. gi de NicodimAtanasie laMindstirea egumenii rica piatrS,de de anumite biseicdin BisericatimpurL sd pdna 1gag fost schit devine demaici. apoi de locuit cdlugd1, i in ca in pictura in frescd, stilbizan- primeascd este Sfintele scundd; cu de formd navd, o turld are este sculptat mai Taine." dinlemn giinnegritd fum.catapeteasma de tin,veche probabil laaltd bisericd' de provenind biserica, veche decdt Tismana. de dependentMdndstirea Este

de la Fati,GioclovinaSus Schimbarea Schitul


1 viefuitoare llie Proroc laFata, Schimbarea Sfdntul Hram: deJos Cioclovina pddure laSchitul de 3 Acces: kmprin ;'N, Popovici Vartolomeea monahia Egumeni: 25.99"8; (GPS: 45'5'54.01 22"54'

de anul este aflat Schitul, la970m altitudine, ridicatin 1714 egumevodd lui in giserdarul obedeanu,vremea $tefan cantaP6tru nulNicodim pdnd pirdsit A 1841. fost in spiridon,anul de Este cuzino. refdcut arhim. viata pa(ial. cu restaurat lncepdnd1998 desihistrie in 1g40, afost cdnd o s-a mdndstirii zidit cu prin grijamaicii vartolomeea.ajutorul a reinviat, a Biserica Popescu. gi de a fosttencuitd repictati Grigore biserica casd, de Este IPS pe31 iulie2005, cdtre Teofan. dependent de fostiesfinliti Tismana. Mindstirea

Manasuroa Logrofll rargu


20vlolultoars, doob$te vlatd

Hram: loachimAna Sflntli si jud. Adresa: Targu sat Logregti, Logregi, 7293, Gon com, 21 (km Acces: DN67 Vdlcea-Tdrgu Rm. Jiu, st0ngain Milostea 54 peDJ605A, peste (km in Tdrgu dreapta0bislavu 29)peDN67B, Logregti 1),dreapta ftm1 (GPS: rdu km; 2 44"52'32.31"N, 23'41'9.73'D Starefi:monahia Fevronia Conbct+40253284005 Nuld;

Un decredinld cuib aflatdintre silini$te, Mdndstirea lealuri, TArgu Logregti este unlocderaigi inchindciune, care-li ld o mullumire tduntricd decAte ori pragul. riii treci

Biserica, hramul loachim Ana, fostctitoritd 176 in cu Sf. a $i deieromonahul Tdnddlescu clucerul Pandia de Costache cuso si pelocul loca$ vechi. 178 fiica mai ln liasa,llinca, luiC.Obedeanu, unui prin inchinate Episcopiei Rdmnic doud deinchinare. intr este de acte pdrdsitd secu 1830 1840 servit cabisericd mirqia fost a de dupd 9i $i rizarea mdndstire$ti. averilor A fostrestauratd 1911 1914, a fi redeschisd. intre fdrd ln 193 $i vechi, ridicatd odate repar4ia cu bisericii a fost o noud clddire. 17no Pe iembrie biserica resfintitd ipSNifon. 1940 este de in perioada regimului mdndstirea inchisd. 1990 in comunist, este est redeschisa demaicile laPolovragi. de Redevine mdndstire in 1992. Sreparat construit corpuri chilii, trei de stdretia s-au $i

Unefte de vechi 4000deanigdsite laLogregtiCuftura Glina

Ministirea Vigina
2 viefuitori, deob$te viap Hram: SfAnta Treime Adresa: BumbegtFJiu, 00,jud.Gorj loc. 21 51 Acces: DN66/E79, Jiu-Petrogani, Tg, laiegirea defileul 14km din Jiului, (GPS: 45"11'30.55'N, 23"23'29,48"0 Starefi ierom. lrodion Breaz go. C0ntact www. manastirea-visina-gorj, ro

)e vdzut: , Mdndstirea Lainici , Schitul Locurele Castrelor ' Ruinele omane , Defileul Jiului

Nicodim, impreund cdtiva Sfdntului cu ucenici, intemeiazi sfdrgi la pe sec.alXIV-lea, Valea Mdndstirea cuhramul Vigina, Tre Jiului, Sfdnta pe ime, locul sihdstrii vechi. mai Prima unei atestare documenta s gese$te intr-un Basarb 1514, este document Neagoe allui din unde po primul menit egumen cunoscut mdndstiriiGrigorie. vechea al Din md pe ndstire pdstrat ruinele s-au doar bisericii, situate malul alJiulu drept laiesirea defileu. din Afostreinfiinlatdanul 994. in 1 Pdnd prezent construit pa in s-au un gi raclis uncorp chilii. de

MfirOpOila urlenlel
R0mnicului Arhiepiscopia
MCRISTEA inlitul : inalt Arh iepiscop Preasf GHERASI
judetul (cuprinde Vdlcea) jud. 240175, Vdlcea, Vdlcea, Argeg, 53,Rdmnicu nr. Str. nicului. 31 2; 170, : Tel +40250731 Fax+ 402507 17 www.episcopia-ram ro

urailaulrruu Ar]|ula
25vkrlttllouu, doob$kr vlatd

::n Sfficele *.m, '

Hram: Slinfii Arhangheli 9iGavriil Mihail Adresa: Bistrila, Costegti, 16, VAlcea, 820m sat com. 2471 jud. cota pe Acces: 67 Rm. DN VAlcea-Tg. lakm37dreapta DJ646,7 kri, Jiu, gerpuit cariera prin dreaptainainte deMdndstirea Bistrila,kmdrum 5 (GPS: 1'48.03"N, decalcar; 45'1 24"2'39.67"0 Starefd: stavrofora Ambrozia Rucdreanu Contact +40745075225; Cazare: rezervare cu

grea care purtat-o turc pe Traditia spune dupd luptd ce, o a cu P'Hrilor de Ltcigi pe darnu a putut-o cdgtiga, Matei Vodd Basarab retras plaiur s-a pqrtcee troA, Uin rdna$,Aposbl valcene, urmdrit turci.Domnitorul ascuns Muntii fiind de s-a in Arnot SY, Filip, leraih gi in rogozul miclac, fdgdduie$te unui sdconstruiascd o mdndstire dac tvtttrait atSlnaAetoi, scapd.fost pe A ziditd, locul biserici vechi, anii1633-16 unei mai in S,r[,h; Parascheva, cu hramul Arhangheli gi Gavriil. atestare Sf. Mihail Prima documen St tmxim

(t 9 aprilie 1654), ingropat maiintai Tdrgovigte apoi Arno la $iadus la gi al riscoala dupd seimenilor, lui Danciu vel-vornic, lui Mat tatdl pridvorul. 1705 1706 Basarab. 1694 adaugd in se intre domnito si pictura, Constantin Brdncoveanu gi restaureazd repard reconstrui purtdnd catapeteasma - 0 adevdrate dearti sculpturald, operd )e vizut: ampre r mormdntul lui stilului brdncovenesc, acum Muzeul ArtddinBucuregti. aflate la de To ulatei Basarab atunci executatd bisericii, este u$a sculptatdin decastan, lemn deose ,in pictura, devaloroasd. originard Pictura a bisericii pestreazd, executatd se fiind d gi rhitectura gi otTdrgovigte" la 1644 definitivatdpopa de Dumitru 175 lin ,,Stroe ;culptura sa, Biserica mdnistirii o constructie in plan este micd, trilobat, absi cu liserica Arnota este poligonale gi pridvor deschis, ornamente cdrdmidd avdnd din aparen nul dintre cele a suferit multe mai renoveri, interventii $iconsolideri. naireprezentative Mdndstirea pdnd Arnota fostmdndstire cdlugdri in 2000, a de cdnd deve a nonumente istorice ;i deaftdreligioasd mdndstire maici. Dupd de 2003 locaicinumeroase au restaurdrist $i tintard. gi construiesc Paraclisulllie, Sf. chilii, trapezdarhondaric.
.' Ivhrlna, degetul Sf,Griguie Oecapolitul

in in se al Basar nmrnrasnorut,este 1636. pronaos afledouemorminte: luiMatei

MinistireaBoia
3 viefuitoare, deobgte via{d

Hram: AcoperdmAntul Domnului Maicii jud. Adresa: Greblegti, Cdineni, sat com. 247088, Vdlcea Acces: DNZE81 Vdlcea-Sibiu, laCAinenii (km Rm. dreapta Mari 56) DJ703H,kmGreblegti, spre apoi 3 3 km est, stAnga kmspre 3,6 nord-e (GPS: 45'28'54.48'N, 24"20' .97'E) 21 Starefi: monahia Popescu; Liliana Contact +4076561 5380

pe pd Seafld situatd partea sud-vestMunlilor in de a Fdgdrag,valea rdului in comuna Boia, Cdineni, GrebleSti, ceamait6ndrd satul fiind ctitor monahald judetul din Vdlcea. Minastirea ridicati 2005, binec afost in cu vdntarea Gherasim, PS episcopul Rdmnicului, decdtre arhim. luslinP6r vu,stareful MinistiriiPetuUodi,dinjud,Neamf, impreund Nicol cu Boromiz Ureche satul Greblegti. $iGheorghe din

MAnasflroa Elrtr[a
tiO vkrtttlloirtc,rfir vlirlll olrlkr Adr.rnnirol |)orrrrrrrhri Mirlr:li |lram: corn, 24i Adresa: Coste$tl, I 1b, VAlcoa irrti, pe VAlcea-Tg.dreapta DJ646(km 7 km 37), DN Jiu, Acces: 67lRm. (GPS: 1'19.12'N,24 2'23.26' 45'1 E) +40250863327 stavrofora Mihaela Tama$; Contact Stareti: cu Cazare: rezervare

Barbu Mdndstirea ctitorie boierilor a Craiove$ti, $i este postelnicul, Danciu fraliisdi, Pdrvu vornicul, arma$ul Radu $i Prima apare document dinanii1492-1494. atestare intr-un Mdnastirea 1494 Cdlugdrul. a fost din16martie al luiVlad Vodd Este de Mihnea la1509. refecutd boiedistrusd temelii cdtre din de Basarab Voievod, '1515 intre Neagoe rii Craiovegti sprijinul cu Sfdntului $i cea comoare a 151 in 1497este f. adusd laConstantinopolmaidepref de Decapolitul. Legenda cdmoagtele spune locagului, moa$tele Grigorie Sf. cu a de Craiovescuaurdelaunturc.Turcul ceaufostcumpdrate Barbu insd ruto sumd mare aur, de greutatea cucea moagtelor. a urmat egald a pe greu, fdcut intr-adevdr, cAntdreau dars-au o minune: a$ezate untaler, pe pus galbenii cehlalt Acest taler, lucru Craiovescu a ugoare banul cdnd pe la trage?" in f-afdcut turcsdexclame: vezi, cregtin cregtin ,,Yezi, cum gi in de 1656 Domnila BdlaSa$erban Cantacuzino donezd racld argint, o cu md- Racla moa$tel moa$te. Constantin Brdncoveanu ddruiegte care sdfiea$ezate sfintele Sf.Grigorie gi clopotnifa. ndstirii multe mai obiecte cult, clopot, reface de un Decapolitul prima din in complexul monahal laBistrifafuncfionat tiparnifd de a gi Macarie, de a ieromonahului precum o legatorie fara Romdneascd, cd - s-a in Aici opinia cercetdtori tipdrit 1508 Sespune in 1763 unor cddibiserice$ti. - dupd de epidemia prima pepdmdnt cAnd Macarie, carte tipdritd Liturghierul al cttlugdrului slavpn cuprinsese ciumd in tiparegte Universa-Bucuregtiu| romdnesc. leromonahul Moxa, 1620, Mihail Cronica este Pravila IaGovora. ld,iarin 1640 de racla adusd cu pdstreazi (1 mai 520-1521),moaStele Grigor Din Craiove$tilorse biserica-bolnifd ctitoria Sf. in frescd la Fafd, avdnd impresionantd interioardDecapolitulfala o cu hramul Schimbarea iuin Mitropolie| paleologd Pridvorul in de tdrzie. bolniteifostaddugat1710 a detraditie rugdciunilor urma Mdndstirea puternic este afectatd cutremurul de din Cantacuzino. $erban ciuma ainceput sd pdnd mare, deainapoi, biserica 1838, restauratd in 1855, a fostsfinfitd fiind cdnd dispdrA Pictura Adormirea Domnului. interioard realiza-definitiv. Maicii a fost cu hramul 1877 mandstire in funclioneazd difein 1850. Dupd td deTattarescu, fiind riteinstitu{ii in 1959 este social-culturale. mdndstirea desfiinlatd, lucrdri restaurare. Devizut: in 1984, incep cdnd de reinfiinfatdipSGnerasim de
. Obiective turistic

imprejurimi: Nafiona dinParcul . Schitul Pdpuga, laanul 1710, ctitorit egumenul de bistrilean VAnturarifa datat Buila la500 arhimandritul, mdemdndstire $tefan o Schitul Peri, la 1689, ctitorit de Scdunelul Schitul datat anul sau la1 km Paisie egumenul bistrilean arhimandritul, demdndstire o Schitul Supiatrd Schitul lzvoare, la1701ctitorit 40 de datat de sau , la2 km bistritean arhimandritul, demdndstire egumenul $tefan

MAnASUToA Uoztt
2Bvlotultorl, doobskr vlatd Hram: Sf0nta Treime jud. Adresa: Cdlimdnegti, loc, 245600, VAlcea Acces: DN7/E81 Vdlcea-Sibiu, Rm. Cdlimdnegti (lffi 17),3 kmspre nord (GPS: 45"'16'23.50"N, 24'18'45.88'E) Stareg ierom. Vartolomeu Androni Contact 40250750230 + g0.ro http://www.manastirea-cozia. Devizut: r MormAntul lui Mircea Bdtr0n cel r Muzeul mdndstirii, care cuprinde manuscrise, icoane vechi, sculpturd gi inpiatrd lemn, obiecte cultetc. de r FdntAnile din curtea mdndstirii

ln Cerdacul lui Mircea, corpul din dechilii dinspre )ft, a saisGigore poezia Alexandrercu lui la ,,Umbra Mircea Cozia'.

ClituulMdndstiii Cozia, Mircea cel propus Edtrdn, spre can0nzarc lmprejurimi: Turnu ' Mdndstirea r Schitul 0strov r Mdndstirea Stdnigoara in bogatd ' o zond

Afostcunoscutd in vechimesubnumele Mdndstirea Co de Nucet, $i zianefiind altceva traducerea decdt in cumanedenumirii a romanes / fostconstruitd, legendei,apropierea mdndstiri, conform in altei ridica qi Vodi.Biserica, deunme$ter intre1386 139 deNegru zidite sarb, este dintre maiimportante alelui Mircea Bdtrdn una cele ctitorii ir cel poarte lui timpul ileagoe Basarab construit s-a fint6nacare-i nume pictura. 1706-1707 add iarintre 1512 1521 refdcut anii s-a ln este $i gatpridvorul bdncovenesc, seconstruiesc cerdacurile, Const chiliile. policandrele naos pronaos gi tin Brdncoveanu deruie$te mdndstirii din ir pronaosul gisesc bisericii se mari mormanful voievodului Mircea ce $i Teofana, almonahiei mama Mihai lui Viteazul, cdlugdriti moa dupd pe teafiului Biserica, tradifie ei. de bizantind, construite blocuri d mari piatrd, plan gi in treflat, laexterior bogatisculpfure piatrd orna are o in mente cdrdmidd. remarci din Se ancadramentele 7 ferestre na celor ale osului alhrului, datdnd epoca Mircea Bdtrdn. din lui cel Pictura mura $i deo valoare artistici deosebitd, refdcuti 1704-1 defamil a fost in 705 pictura Cantacuzinilor,in 1984-1 cdnd descoperit origina apoi 985, s-a XIV desecol dinpronaos. lungultimpului, De-a mdnistirea fi repara va gi de ori, renovareconsolidare fdcdndu-se intn $irenovate multe ultima 1958 1959 cdtre Justinian de PF Marina, si paraclise: paraclisul zid,cuhramulAd Mdndstirea doud are din gi mirea Maicii Domnului, 1583, paraclisul din brincovenesc,hra cu mulDuminica Tuturor Sfinfilor, cdr6midd, din avdnd case doui boltite $ unfoi$or, 1710-1711. din Biserica-bolnili, cuhramul Apostoli, Sf. afla pepartea gi cealaltd$oselei, ziditd anii1542 1543 Pet a intre a fost de numit Voievod, giRadu Paisie. gi Mdndstirea a constituit lungul Cozia de-a timpului unpubrnic fo cardeculftri romineasci. afuncfionat Aici ogcoali mdndstireasc di primul pr. 1415, dascilfiind Sofronie, shreful ministirii. Filos, logofdt a mareluivoievod celBdtrdn, Mircea compune versurigi religioas imne e primul romdn. la Cozia, poet fiindconsiderat Tot Mardarie Cozianul alcd la tuiegte 1696 Lexiconul slavo-romen. lstoria mdndstirii strdns legatd istoria mindstirea este de repr fdrii, zentdnd ofortireafd redutabild in calea cotropitorilor austrieci. 187 intre gi 1893 transformatdin pugcdrie, e in apoiin spital. perioada Primu grajd Mondial Rdzboi a devenit pentru cai.

uoz|a uocn6 $cnnul loan|a Platra 6au


Nagteare Este ln nord sltuat urrkikrntotru demdn{stire; hramurlle presupunee ctitoria lui Se cd rea loan Sf. Botezdtorul Parascheva. $lOuv, sec. XIV-lea. al sec. tat6l la Radu, luiMircea, sfArgitul alXlll-lea-inceputul 1601 documentard dinI noiembrie si8 noiembrie dateazd Prima atestare Mdndstirea Cozia, in de cdtre monahia,actele danie 1602, Teofana cdnd 1670 Este refdcut sfintitin de schit. doi ai mentioneazdcdlugdri acestui $i monaruineazd 1838 agezarea Teodosie. Cutremurele din1802, Mitrop. lor datoritd importanlei vechi conseruate hald. 1980 ln ruinele Coziei sunt pictatd construiesc stdrefia, biserica; se in este istorice. 1986 refdcutd Si zidurile schitului. clopohita,

Lemn Dintr-un Ministirea


viatd 40vietuitoare, deobgte Nagterea Domnului Maicii Hram: jud. 247195, Vdlcea Adresa: Frdnce$ti, com. pe la Vdlcea-Dragdgani dreapta Bdbeni DJ646 18km, Acces: 64Rm. DN 2,5kmFrdncegti, DJ6466 km dreapta (GPS: 1'31 24"1 45" .32"N, 0'52.20'D +40250762756 Emanuela Contact Oprea; Starefi:monahia Cazare: rezervare cu

prieste locale, de Potivit uneivechitraditii biserica lemn construitdin Devizut: . delemn prin Ea unui stejar. a fost . Bisericainima mele ale al decenii sec. XVI-lea, cioplirea singur lcoana din gizi copacului icoand Maicii Domnului, cesepdsheazd ridicatd cinstea in icoanei monahald traditii ln acestei a$ezarea in biserica zida mdndstirii.baza de pe care Dint-unLemn. deAlep, l-ainsolit Paul numele deaicipoartd prin Romdnegti cdlitoriile acestuia Jdrile Macarie Antiohieiin al Patriarhul gi a ar o susfine uncilugar fi gdsit icoandMaicii cd inte anii1653 1658, i-ar sd o in unui bdbin.Atunci voce fi poruncit Domnului scorbura stejar acelui zideascd o mdni$tire trunchiul copac. din monahal numele agezdmdntului deaici Primul care documentin apare Basain de Biserica zida fostconstruiti 1640 Matei de 1635. este datat Este Bdncoveanu, mare fost spdtar. rabsau, dupd surse, Preda alte de prezentdnd generale lui arhitectura Matei in linii in triconc, construitdplan Basarab. mdndsrestaureazd inintregime clopotnila Cantacuzino in 171 $efan 5 de mdndstirea restaurati este 1938 Domneascd.lntre qi1940 tiriigiCasa gi in monahal devenind mod Aerului Marinei, ansamblu acest Ministerul gi pentru simbolic deinchinare aviatorimarinari. alhr agezdeste existenfa acestui Maicii Domnului, care legatd de lcoana impresimare. mdnt monahal, pdstratdbiserica Eaaredimensiuni este in (1 de 1929, Andrei Gr,abar laUniversitatea 0 in onante ,50mx 'l,1 m). anul gi, icoana, identificat-o ca a dinStrasbourg a vizihtmdndstireastudiind din dupd la Theothokos Grecia, in al fiindpictatd sec. lV-lea Mdndstirea plaseazd originea in insd icoanei Luca. icoana Apostol Allicercetdtori Sf. (sec. in se pistreazd tradiliei, lume mai Conform Constantinopol alXlV-lea). Lemn, care de dintre gicea la asemenea delaDintr-un celei treiexemplare lcoana Maicii

ffi

Manasilrea Fra$nel
52vletultorl, deOb{ite, vhtA randulald utluril0

Hram: Adormirea Domnului, Maicii Nagterea SfAntului Botezdtoru loan jud. Adresa: Muereasca, com. 247405, Vdlcea (8km) Gura Acces: DN7/E81 VAlcea-Sibiu, stdngain Lunca, Rm. com. (1km); in 45'11 24"19'44.28 Vdii, dreaptaMuereasca (GPS: '35.40"N, I Neonil Sbret arhim. $tefan; Conbctwww,frasinei.ro Are decazare oosibilitdti
pafircspolll

vechi cuhram Prima bisericd indltatd - Biserica aici schitrlui -, in Na$terealoan Sf. Botezdtorul, construitd lemn 1710, cia fost din de tt.=. tredoicdlugdri origine de bulgard, gi $tefan, binecuvdnt llarion cu ffi$ff|$.t,', Trif$n;,:episcopului #;:llilttnpnic Inochentie. reconstruitdzidin 1764 Vafi din de deRimnic, ;$f,i#|insr:i :t:i!r Cdrstea, gi gi Zugrav Damian Nicolitd pictatd, stilbizantin, Teodor in de pdrds 1780 in acelagi Schitul pustiit austrieciin girdmdne este de an. pdndin 1845, este cernican Acache. se Atunci cdnd refecut cdlugdrul de de -abiserica sus gi lu acces 00ar Astdzi biserice de restaureaze pridvorul inchis pictat. chiliile, este este pot cimitir sesluje$teeadoar hram, 24iunie. Femeile Erbafii. gi in la in pdnd rrca numai la Mdndstirii Frdsinei, numite Biserica Mare, avdnd hram Biserica $i la Iserica aflatd 2 km in de Adormirea Domnului,intreg Maicii cu ansamblulclddiri, formd de naijosdemdndstire. Ram este ctitoria lerarh Sf. Calinic la Gernica, de episcopul cetate, 1859-18 nicului. construitd, planurile Este dupd sfantului,perioada in gisfintitd 1863. Mig in Pictura realizatdulei pictorul in de ardelean este gi Pop, stilul Tattarescu, 1860 1863, in lui intre curdtatd ulterior picto de Sf. -egdmdntul lalinic respectat rulAritium este Avachian. ;ustrictefe. Chiarin Paraclisul hramul Treilerarhi fostzidit episcopul cu Sf. a de Ghe pdstoririi impul sale, gi Tot rasim al in de Safirim Romanului,1905 pictat Belizarie. elcontinu ;eicare cdlcat l-au pe nete constructiilearipa sud deesta bisericii, rdmdseserd de gi care rufostpedepsifi de Calinicanul in 1863, in 1910 iar construiegte arhonaric Este Npru. cunoscut minate Sf. pdstorite :uultinerei tipiculSfdntului Munt Viafamonahali la Frdsinei de urmeazd linMuereasca: (accesulfemeilor Athosr mdnistire auvoiesi intrefemei in nu es lingregeald a te permis numai biserica la poalele in de dealului) nusegete$t 9i recut hotarul 9i 1867 piatrd legdmdntcca la Sf. a in o de cu carne. Calinicagezat anul i-aimbolndvit de gi pen o de unde astdzi bisericddependinfe pilepsie, nevoitd 2 kilometri mdndstire, sunt fiind piatra legimdnt gravate litere truczarea femeilor. Pe sunt cu chiri de aiutorul Sf. idceard pentrufi )alinic, a pentru care lice binecuvdntdri, cele vorpdstra legdm0nt, g cdt atdt acest gi ertatd in acelagi pentru ce hotdrdrea sfdntului: sfdnt blesteme, cele vorcdlca ,,Acest loca imp tdmdduitd. gi de monahi fiindcd din s-acledit temelie a fi chinovie pdrinti din spre partea putea viefuitori femeiascd sdaducd vreun scandal monahilor de legdturd oprit laacest sdmai s-a de loc treac acolo, aceea grea de sub parte inainte, niciunchip, femeiascd.cele vor lar a sub ce indrdznitre gitoate nenorocirile asupra precum: si vie lor, sd cesdfiesub blestem gdrbdviatotfelul pedepse,iardgi cevorpdzi gi gi rdcia, aceas de celor gia hotdrdreaibd luiDumnezeu smereniei noastresd sd blagoslovenia $i vindasupra fericitul lor Rdmnicului-Noului Seve bine. Calinic, episcopul t'lumele Miini1stirii rin, ian.1867." 17 provine de 'rdsinei Este mdndstire lardcare a fost nu secularizatd, Alexand singura din a pdduile frasini de

to3st". "

:
,

MAnaslrroauornElu
I vlntulluaro, rIrolrtrln vlirtr'l com. Tdloroa 0ir|rrrhrl lillltrlrrlrrl lloloulltttruli sat krrrn Adresa: Cdllnegtl, Brezol, lram: 45'23'16.99'N, km41 145501 V&lt;oa; IJN//881 V0lcea-Slbiu, ; (GPS: Acces: Rm. , jud. +40250778768 ierom. Vartolomeu Androni; Contact ,418'4.24'E Exarh: );

Mare$ Bdiescuasoliei Masale a Mdndstirea ctitorievornicului este $i viap de ia, dinanul 666. 1808 fostdistrusd unincendiu, monahald 1 in a pdnd lrieste de iindintreruptd in 1835, mdndstirea refdcutd stareful cdnd Pictlra lueste trilobat, constuiE cdrdmidd. din in este nrh.Biserica,plan Radu, gilordache, Mihail in de in alhrul pictat 1761 pictorii fiind :raH fresci, gi lrinarh. in 1 de arnaosulpronaosul,835, stareful gi care prin lnanul 898, 1 odaH consbuctia ferate atunelului trece cu cdii propierea Din clddiri demolarea chiliilor, vechile au bisericii, necesare afost 'imasnumai foigor, gi gi de zidurile tumul apdrare lanord estdebide un gi in 91 Cupolao parte alhraufostddrdmate1916-1 I girefdcute din ;eric6. monument s-a istoric reshurarcacesili a htreanii1923 1925. Ultima Si lstorice. Monumentelor de dcutin 1960, cdteDirectia anul fiind de in Mdndstirea Cornetufostschit cdlugiri, prezent mdndstire a le maici.

Ministirea Govora
20 viefuitoare, deob$te viatd lram:Adormirea Domnului Maicii jud. com. 247379, Vdlcea \dresa: Govora, Miffdegti, sat (km in Rm. Jiu, \cces: DN7/E81 VAlcea-Tg. stAnga Gurigoara 14, DJ6471 km 45'3'48.99"N 24'13'9.39"E) GPS: +40250770342 itarefd: monahia Heruvima Contact C,ovaci; ]azare: locuri, rezervare 10 cu

tco*ne l din fiind cele vechi tard, ridicati Oe Mdndstirea este dintre mai Govora una miirunniqry mdnds- fifaiiii$om*ului, lui Dracul. Numele sub h sec. XIV-lea alXV-lea, domnia Vlad al si = provine laslavonescul govoriti d vntbi, spune izvor, mursau a :irii d0 in perioada domniei Albu mur izvor. fostdistrusd boierul celMare, A de de gi sd de intre ca aceea, anii1492 1496, fierefdcutd uiVlad Jepeg, dupd gi 1640 1645, Maintre domnitorul /ladCdlugdrulRadu Mare. anii cel 9i totald aici ii face o teiBasarab mindstiriireparatie Siinstalezd o tiparnip primitd laMitropolitul Movild laKiev. Govora tipdrit Petru de La s-au de (1637), Pravila nicd(1640) prima lumeroase decult- Pnltirea cddi $i lcmtallaicii (dupd Cotipiritedediaconul in romdnd cd(ilebisericegti carte limba Donnuluiinaipild in care ve- esfrunicdinlmn Pravita taGovora.incdperile a funcfionat de esi delaBragov): giastdzi. tipografie existd mai ;hea lmprejurimi: Brdncoveanu, mdndstirea re- r Biserica a fost domniei Constantin lui in timpul fostei gi gi in iar S-a o rtauratd extinsd. addugattrapezd 1775, clopotnita o Mdndstiri Sldtioare la sec, Cutremureau ridicatd anii1568in larte clidiri fostridicateinceputul alXVlll-lea. din '1577 doamna de mari au e din1940,'1977 Si1986 adus pierderiacestuilocag.lntregul ficdn- JdriiRomAnegti, reparatie intre ultima a msamblufostrenovat anii1957 1969, Si Salvarez picturi Ecaterina pel6ngd valoroasa in interiorul bisericii, in 1986-1988. lu-se anii lui al so{ia Alexandru pa(indnd segdsegte cade din o frumoasd ll-leaMircea, satu $colii laHurez, 1711-1712, in in stil din sculptatd brdncovenesc. hpeteasmd originard, lemn, (0cnele Sldtioarele
pcta

MAna8l|roa nurozl
00vlu[ultoaro, duobstu vlattl

giElena Hram: Sfinfii impdrafi Constantin jud. Adresa: Horezu, loc. 245800, Vdlcea Acces: DN7/E81 Vdlcea-Tg. dreapta Bogddn Rm. Jiu, dupd (2kminainte loc.Horezu), 146,DC1472 km,Roman de DC (GPS: deJos; 45"10'8.83'N, 24'0'25.64'q Starefi: monahia Pavelina Gagea Contact +40250860071 Cnzarct locuri, rezeryare 22 cu

Mdndstirea (Hurezu), maideseamd Hurezi cea ctitorie domnu a martir Brdncoveanu, a artei Constantin sinteze romanegti acel din timp gi a fostconstruitd anii1690 1693, intre biserica a a$ezeman mare fiind tAmositd8 septembrie Locagul 0 remarcabild la 1693. este realiza prin aartei brancovenegti, sedistinge originalitate, care mdiestria q liniilor p{frqi&.oin culorilor. : Megterii aucreat care aceastd capodoperd lstrate sunt lemna r$oagtbtd pietrarul Manea gi Vucagin Caragea vdtaful zidarilor. care execu Cei au $. &q!!Cur6dB pictura, intre 692 1694, fostConstantin, Andrei, Neago 1 gi g au loan, Stan, +ur;S,t l lchim. Sar.eq;; pronaosulbisericii Eiimorhlizezdin marichipurile celordoudfa $f.$ft:Too$r, i ..l gifamilia gii familia Brdncoveanu Cantacuzino.inifiativa Din 1*:: " domnitorului principalul artistic cdtorva gifefebisericegti, devine boieri Hurezi centru a Episcopiei Rdmnicului, incdt astfel mdndstirile Polovraci, Surpate Mamu, gi Govora, fel ca gi schiturile la Cozia, FeldelgoiuSirdcinegti, fos au gi decorate picturi aceiagi care construite restaurate sau cu de artigti li gcoald Hurezi formaserd o adevdratd stilistici. Biserica, menitd devin sd gi necropola Brdncovenilor, reparati restaurati maimulte ir a fost de ori: {urezi, plus ,,Le beau 1827,1872, 1907-1912 Mdndstirea a fostinctu Hurezi 9i1954-1964. letoute Roumanie', pelista patrimoniului mondial cultural UNESC0. )hafles Diehl Ansamblul monastic compune biserica se din: mdnistirii, ctitor gi de marele domnitor cdrturar Constantin Brdncoveanu, in cen aflatd )rezul domnului gi trulincintei, hramul impar:afi cu Sf. ConstantinElena; biserica-b )onstantin nifi, ctitoritd doamna pictatde de Maria, domnitorului, sofia la 1696, d lrAncoveanu, gi megterii romdni Preda, Nicolae lanache; SchitrlSf.Apostoli, ctitor L$a apare cum mdndstirii, Arhimandritul, destareful loan la 1698; Schitut gtefan Sf. I in pisania care numit astfel numele celmare domnitorului, l-actito dupi fiului al e afld deasupra care rgii intrare de in gipictatde la 1703 lanache, giHranite. maiconstruit lstrate S-au cor riserica a mare puletajat chiliilor, regedin{a al domneascd cuturnul-clopotnifd, sala de ndndstirii: voi ,Nu sfatgi foigorul egumenului Dionisie (1725-1753) Bdlicescu - bog tra in sdlagul casei ornamentatmotive cu decorative, a monahului cucele ste opere losif, 2 nele, voisuipe nu giMoldovei,simbol unita meheraldice ingemdnate, aleMunteniei ca de patului :gternutul pictatd 1705-1706, Pe vesticd afldtrapeza, se in ia leodihnd, voida te nafionald. latura nu paraclisul. omn ochilor mei deasupra, Constantin Brdncoveanu, deo aleasd caom cultu i pleoapelor mele peste a epocii a infiinfat sale, vestita bibliotecd, rdmasd veacuri de sub gi ormitarerepaus numirea Biblioteca Gonstantin lui de Brincoveanu, mai care numdrd implelor mele, prezent aproximativ devolume. funcfionat unimportant 4000 A aici cen And voiafla nu loc budeculturd,gcoald copi$ti manuscrise, o de de o bibliotecd umanist lomnului gisela$ pdnd Hurezifostmdnistire cdlugdri in 1872, a devenit a de citnd lumnezeului de lui cilugdrife. lcob."
lr$na, . sf,AF.;Eth, mefla Srbrar'r Mihallal Sdffipalrrn $t.hbitna. ,

Mana$ilfa

MAffiU

vlntil 3 vlelulhruro, doobsto

')4/3?"5, Vflhoa Sl1lrrlul r:orrr, lram: Nlr:olnn; Adrera: I rttrllrrgll, Jud. Mare, DN 0rrrlr;rrl tlroaptain Grddlnarl-Runcu \ccos: ti4l)rr11p1iurrri l? krrr, prlrr plhrrl 7 km rcDJ677C 0{lrrtrrkrl, luLungogtl, 44'34'32.36"N 1'21,68'R 24"1 GPS: Contact +40732122552 itarefi:monahia Pavelina lonild; Aurora

BrdncoveaDoamna mama domnitorului Constantin Stanca, pe in alteia mai ru,a construitbisericd lemn 1655, locul de o Devizut: probabil, . Brdncovea-Biserica familiei Mogogegtilor. Constantin /echi, apa(inand, Stdnegt pictatd frescd cdtre istoric, Piruu monument cu in de ruconstruie$te o bisericd zidin 1696, de de XVI giMarin 1699, doud De-a anilor picturd sec, se la corpuri clddiri. lungul de Ulutu 9i . din fiind Mdndstirea Biserica-bolni multe restaurAri, repar{ie in 1957-1958. ultima acmai Lungegti, 1833 veche, carte lefine obiecte valoare de artisticd istoricd: bisericeasce $i devine biseri2 clopote bronz la1699 in 1873 de de etc. )biecte cult, de pdnd parohie, in paragind. 1932 mdndstire maici Din de ajungdnd ;dde in funcfioneazd un inchisd. incepdnd 1961 incintd cu n 1960, este cdnd gis-au pentru reluat Astdzi mdndstire maici este de ;dmin-spital betrani. gi bisericii. de a picturii a zidurilor ucrdrile restaurare

Ministirea Sdricinegti

viafd de svietuitoare,obste

Maicii lram:Adormirea Domnului 247 4, Y 47 \dresa: Valea i, com. Chei Pdu$eSti-MdglaSi, jud. Alcea sat prin 13km, VAlcea-Bdile \cces: 644,Rdmnicu DN 0ldnegti, PdugegtFMdgh$i, pdnd Cheii; 45'11'29.77'N,24"12'3.48'q itAnga laValea (GPS: Honcioiu; +40754737678 monahia Anastasia Contact itarefd:

dateazd a Schitului Sdrdcine$ti din1437. Prima atestare documentard impreund Devizut cu Ititorul bisericii actuale Episcopul alRdmnicului, este $tefan in turnul-clopotnild, laanul s-a mierii'sdrdcine$ti, 1688. 1692 construit . Mormdntul Pictura ctitorului Episcop dai s-a un deschis. arinsec. alXVlll-lea bisericii addugat pridvor giPreda, devenit Gheorghe aceia$i$tefan, fiind de eazd la'1717, realizatdTeodosie, de cu paraclisul la Hurezi, de intreg ansamblul la schimnicnumel de rictori hu zugrdvit care Sava dinpridvor istoric. monument idrdcinegti declarat este refdcdndu-se inapoi Dupd din schitul distrus, s-a cutremurul 1838 fiind in in mod re 1855-1857. in 1960 fost a desfiintat abuziv, reinfiintat i Abia cdnd 1991 mdnistire cdlugdrite. dupd 2008, locagului de anul , ca monahald. redat imobilele, putut forma ob$te o ;-au s-a SChitUl BfadU 12 vietuitoare, obste viate de
jud. Adresa: 245303, VAlcea lram:Sfdntul Botezdtorul; satGurguiata, loan prin 13km, la V6lceaBdile Oldne$ti, Pdugegti-Mdglagi, stdnga \cces: 644,Rdmnicu DN pe 2,5 stdnga schit pddure) spre (prin /alea dreapta Gurguiata km, spre Cheii, DJ7,5km, (GPS: monahia Arsenia Maxim 45'13'1.67'N, 24"11'17.07"D; Egumeni: ] km;

pe numit Schitul subRapa de Este construit temelia schit 1766, unui din ieromoin de 3r:adului. bisericd zida fostridicati 1784 pr.Sava Actuala de in de Biserica,formd fost al ajuhtfiind pr.Grigore, de mh, egumenlezerului, 784 in mult de a )orabie, seamdnd cucea lalezer;fostpictati 1783-1 dePo- Devdzut: decdt . Biserica Horea este mdinalt Zograf. Tumul-clopotri[d, ehje, mult dedoud n Dimitie lui perioaddabsenp 0ldnegti a la dupd de in se iserica. 1994, Bradu vaa$eza, o lungd
o

Manasilroa sten$oar8
14 vlolultorl, duobgte vlald Hram: Sf6ntul Mucenlc Gheorghe Adresa: Cdlimdnegti, jud. loc. 245600, Vdlcea pe Acces: valea Pduga-StAnigoara plecdnd halta spre nord, din CFR Pdup-Cdciulata, sau stafia Turnu, est, km 6 km, din CFR spre 4 (GPS: B'6.44'N, 45"1 24"20'9.27"q 1 Staref, Laurenfiu Contact Popa; +40250751087 pdr{cgle Moa6tor dinmoaEple Sf,Cuv. Neofit .

Devizut . Pe$tera Cuv. Meletie o lzvorul Meletie lui

Primul agezdmdnt monahal unschit lemn, afost de construit siha de trii Meletie, Neofit, veniti laMdndstirea trditoriin lsaia, pegter de Cozia, deaici. 1747 in Gheorghe Clucerut biserica,vafi pustiiti ir ridicd ce apoi, 1788, turci. reconstruit 1803-1806 citremonahii de Este in anii de Sav giTeodosie, delaAthos, veniti sprijiniti episcopul 1alArgegului de losif ir 1850 intregul agezdmdnt distrus unincendiu. este de Actuala biserici di piatrd, g0g impreund chiliile, fostconstruitd anii1903-1 dearhim cu a in Nicandru gipictati. 1937 construit panclis, Manu in este un Pe aceste locuris-a pe retras sihastru, nume un Meletie, $i-a care fd cutchilie intr-ope$tere, 1 kmdistanfd. inaintat zile, gi-ama la Fiind de nu putut aduce dedeparte. ces-arugat Dumnezeu, munte apd Dupd la din a izvordt Acest este pdnd apd. izvor cunoscut astdzi tnoruttuiMetetie ca Viafd monahald asprd, seconsumd este nu carne.

Ministirea Surpatele
15 vie{uitoare, deob$te viatd Hram: Sf0nta Treime jud.UArcffi Adresa: Surpatele, Frdncegti sat com. , 247203, Acces: 64Rm. DN Vdlcea-Ddgd$ani dreapta&ibeni DJ646 pe 1I km, la 2,5kmFrancesti, dreapta 6463,5km,dreapta Dezrobifi DJ in - Moqteni spre peDJ646c,km; Balutoaia, (GPS: 2 45'2'52.46"N,24.11'21 .32'g SbreF: monahia Eftmia Constantiu Contact +40722946683 Gazare: rezervare cu hoaneficiblrc Oe mfnrni lcmna , Domnului Maicii

Prima bisericd lemn fostindltatd logofdtul Drdgoesc de a g de Tudor fratele Shnciu, sdu feciorii Popa lui Frdncu, lainceputulsec. al)ff|-lea. Biserica zida fostconstruiti 1703-1706 doamna din in de Marica Bdnco veanu. 181 afostrepictatd zugravul ln 5 de Gheorghe Gherontie Hurez din in anul 872mdnistirea inchide, in ruind. restauratd ani 1 se liind Este intre gi 1927 1935, cdtre de Comisia Monumentelor amenajAnd lstorice, lmprejurimi: . Mdnestirea uncorp chilii. de Biserica,stilbrdncovenesc, pichtd frescd in este in la (3 Dintr-un Lemn km) 1707, zugravii de Andrei ieromonah, gigtefan. Surpate losif Hranite La este reprezenhtd o scend rarintAlniti impdrlirea hainelor lisus.pnn lui treobiectele valoare cu artisticd deosebiti amintim: catapeteasma dintei sculptatd, deintrare, uqile sculptate Filip de tdmplarulin brdncovene stil pret, icoane mare candele argint, policandrul dedoamna de de ddruit MariaBrdncoveanu. Mdndstirea a beneficiat maimulte de refaceri anii1958 1959 intre 9i in 1984, in 2004 fostrestaurati pictura iar a murald. Ugile impdrdtegti bisericii opera pdrintelui Boghiu. ale sunt Sofian

fialtaulrrou I uf]tu
2 vloitrllorl, rkr vhrtn olr,ikr t laFatd l)orrrtrttlttl, Soltltttbarea (blserlca itr tt lram: lnttaroir llkirrtk:0Mrrl;it rdresa: Odlhrrdtxrsll, Jtttl, loo. 24lrti00, VAlcoa pe 300 dreaph pod m, 5 DN7/E81 Cdllmdrro$tlSlbiu, km, spre icces: dln pe la 300m dreaptatroifa stdnga lAngd I,5 km, rdu nediat jPS: 7'1 24'1 .98"E) 45'1 7.86"N, B'31 Gazare: locuri 30 +40250750851; ihret loanichie Contact Trifa;

Devizut o Pe$terile siha$tril pe lui ii este de Denumirea datd unturnaflat stdnca ,,Piscul Teofil", DaniilMisaildin $i Ini- curtea in al Arutela sec. ll-lea. romane Castrul din de urnconstruit legiunile mindstirii

din Turnu in cele urmd, turn, Schitul ials-anumit Schitul dupd apoi de 9i, de-a Cozia, Turneanu masivul din Turnu. culmii ildndstirea Lapoalele dintre care in chilii sihdstrii, sipate stAnci, timpului, fostmulte au ungul giastdzi. rnele maipestreaza se Domnului, a a IntrareaBiserici Maicii in Biserica veche, hramul cu pe Mitopolihtl de din 1676, loculalteia lemn, Uarlaam, ridicatiin ost imprejurimi: in vechi. Mistuitd fldcdri 1932, . ln apropierea de fiind a l6riiRomdnegti, o copie Coziei in chilii in in r fostrefdcutd 1933. jur seafldnumeroase sdpate piatrd, acestui a$evechi numitd zdmdnt noud, pe$teri pustnicii izolau lume. Biserica monastic se de se unde loud 9i $i anii laFafd, Schimbarea a fostridicatdintre pdstreazdastdzi liserica mare, hramul cu cea vestigii istoric Aceasta for- unele are Timug. cdrturar Gherasim de 1897 1901, episcopul Si cum renumite, arfi: parter etaj, fiecare fiindo biserigi nivel la niveluri, ndpdtratd, doud cu Arutel castrul roman intre separat, altpreot. anii1935gi1938au sau de :din care fineslujba se de stdnca piatrd giinfregul Pda fost ansamblu renovat. numitd lui de corpurile chilii ostconstruite Masa A fost Traian bisericeqti. de functionat o $coald cintdrefi 1939 a aici 6in anul redevine iar in ca in reinfiintatdschit 1975, din1988 lesfiintatd1961, neconsumdnd carne. asprd, o viafd Vietuitorii aiciduc de ndndstire. viatd ob$te SChitUl DObfUga Bviefuitori, de
sat com. Domnului; Adresa: DobruSa, Zldtdrei, a Maicii IntrareaBisericd in {ram: jud.t/d'lcea; DN Drdge$ani-Slatina dreapta Zldtdrei spre 500m, Acces: 64 247687, 1,5 4,5 spre spre )J 677 km,dreapta $tefdne$ti km,dreapta Dobru$a km 2,5 44'38'1 0"N, 1'29.39'E) 1.1 24"1 GPS: +407 23822963 Contact loanichie MAnzald; igumen:

in Este in documentaranii1500-1520. reparat Schitul atestat este Este de Buzescu, in 1675 episcopii 9illarion. apoi 1610 Radu de $tefan zuDaniil ieromonahul 9idepreotul 4, 1 rugrdvit 177 Si177 decdtre infe interioard are Biserica,formd cruce, o incdpere in de dinSutegti. ;rav (tip in Biserica - intre naos pronaos unic faraRomdneascd). a $i lropnifa 1998. bstrestauratdin SChitUl LaCUI FfUmOS bvietuitori,viatddeob$te
247742,iud. com. Adresa: Pleaga, Vlddegti, sat Mihail Arhangheli 9iGavriil; lram:Sfintii pe pe stdnga str.Dealul lui str. /dlcea: Acces: Rm. din Vdlcea DN7/E81, Calea Traian, Plea$a Malului km, 168 kmpdndin 3,5 DC 6 sat vlalului odndin Dealul +40721713%7 Gavriil Conhct Egumen: 45'9'9,37"N,2418'10,27"D; Galaction Zelig; GPS:

gdgduzd, deorigine de intre Ctitorit anii1994 1997, ieromonahul 9i )aisie Avrinte Frdsinei localniciiTraian 9i de Vasiloglu, Mdnistirea dela 9i

.'uiltlut tuuul 5 vlolrilloaro, rjoobslrr vlnlii Hram: IntrarcaBlserlcd in a Malcli Domnului Adresa: Cheia, Oldnegti, sat Bdile 245301,jud. Vdtcea Acces: 644,Rdmnicu - Bdile DN Vdlcea prin 0ldne$ti, pdugegti-Mdglagi, 13km, stlinga Valea peDJ654(drum la Cheii, forestier accesibil g,bkm auto) (GPS: 2'1 45'1 8.35'N, 0'1 24'1 7.90"0 Egumeni: g3 monahia Popa; Maria Gontact +407gg03g1

Schitulfost a construit, in 1b59, voievodul Ciobanu de Mircea im preune sotia doamna petru cu sa, Chiajna, voievodului Rareg fiica in apropierea schit lemn unui de atestat documentar 14gb-1 . in din 501 i l t a $ q :. , ,.. vremea Radu Mare. lui cel Biserica actualdfostziditd 171 deepis a in 4 $f,turlqlede ta gi copuf flarion schimonahul lerell : Antonie pictate fi20 deierom'.'i in Ni $i colae' Dupe refacerea schitului, s-auaddpostit 300decdru aici peste gdri, retra$i sihdstrie, pegteri prin unii prin in sau chitii. gds Mulli $i-au jafurilor sfdrgitul urma in datorate legende, unei conform cdreia Mirce celBdtrdn fi zidito ldditd bani zidut ar cu pentru fi renova in bisericii, a lanevoie. schitul fostreparat extins maimulte de-a gi a de ori lungultim pului. fostobgte cdlugdri in 1946, demaici, in 1960 A pdnd de pdnd apoi cdnd fost a inchis datoritd Decretului Redevine demaici 410. obgte dupd 1989; construiegte se o bisericd in 19gg. noud Sfdntul Guvios Antonie la lezer, origine de de (dupd aromdnd alfi cercetdtori,deldrani fiu Devizut olteni), stabilegte164g Rm. se in la Vdlcea, ocu_ o Pegtera Sfdntului pdndu-secome(. 64deani de La alege monahald. cerenun calea Dupd Antonie sdpatd in laideea a merge Muntele laindemnul de la Athos, episcopului se llarion, mume stabilegteschitut la lezer, sfdntul donat a schitului bunurile gi toate sale . Crucea Mo$ilor chiliile, sepdstreazd astizi. care pdnd . Schitul Timp 3 ania sdpat bide o Pahomie a zidit . Schitul in porunci in gi-a unei divine. gdsit Pdtrunsa sericd stdncd, urma odihna vegnici in . Schitul pegterd, deani. prdznuit 23noiembrie. chilia ldngd Bradu de lag2 pe Este

Schitul Jgheaburi
10 vieluitoare, deobgte viafd

Hram: Nagterea Domnului Maicii Adresa: Stoenegti, com. 247625,jud, Vdlcea Acces: 64Rm. DN Vabea-Dregdgani dreapta DN 20km,dreapta pe 67 3 km, pe in StoenegtiDJ6464 800m, dreaptaStoene$tiDJ651spre pe in Gruiu, Neghinegti DC Piscu I km, '160 Mare. aici De drum forestier sicdrare fdrii acces Pescurtdturd,Piscu seface h 20'pe (6km) auto. din jos Mare t (GPS: l 2'1 45' 8.35'N, 0'1 24"1 7.90'E) Egumeni: monahia Heruvima Brezan; Contact +40250776620

Schitul este frecventat de gide credinciogi turigti, datoritii inoarelor ape cu sulfuroase, captate aicidinvechime.

Schitulfost a construit lemn 1310, timpul Radu din in in lui gi Negru, a fostrefdcut Mitrop. de Teofil, 1640, timpul Matei in in lui Basarab. Biserica ziddateazd de din1827, pe construitdlocul delemn Timote celei de gi Daniil ieromonah.pare aicia existat maiveche se cd cea bolnifd din vdlcea, datoritd izvor unui sulfuros in apropiere. aflat Biserica,iormd in denavd, turld, o catapeteasmd gia fostpictatdin fdrd are dezid frescd in stilbizantin, llieZugravul Teiug constantin de gi din Zugravul Zmedin urat, 1828. construit in s-au chiliile, stdrefia; bisericafostrenovatdin a 1940 1970. 9i

tcn|tul uslrov
2 vlolulkntu, rlnolrtiln vhrlrl lram:Nagloroa Muk;il l)otrrtrttlttl loc. 245600, Valcea ldresa: Cdllmdno$tl, '|ud. pod,pe peste hotelului Central, dreapta lcces:dinCdlimdnestl, in dreptul (GPS: 11'q 45'14'43.02'N, 24"20'37 nsuld; + 50244 Mura Tunza; Contact: 402507 Mariami igumeni: monahia

Ba- lcoanq Neagoe intre de Schitul ctitorit 1520 1521 domnitorul este Si ftqq!ryr pe gi al dsminunii mai din unei ;arab sotia Despina, locul biserici vechi sec. sa, Des- Lboarp : Basarab, doamna Aici W-lea. s-aucilugdritsotialui l,leagoe 1,43'{ii lui care de rina, numele Platonida,mama MihaiViteazul, $i-a u0mHiltut' . cu $i : vremuri tdmpla auritd, ,Hbdi$hitria: Se din de uatnumele Teofana. pdstrezd acele [VI) (restauratd in '1791 1566. Maicii Domnului din de conoshsul lemn tei,icoana lui Basarab: Sf, Alte de le loan ZugravuD. treiicoane pevremea Neagoe de tlicolae, gi de se Cobordrea pecruce Sf.Sava afldla Muzeul Artd, Parcul agremen de jurulmdndstirii din pdnd a de Schitul Ostrovfostschit cdlugdriSucuregti. 1522 in 1890, Din o este adevdratd pentru Bise- grddind cdlugdrife. monahal Romdnia din a$ezemdnt e, fiindprimul botanicd. jcaa fostpictatd, stilbizantin, 1752 1760. gi intre in 4V AiciseintAlnesc gi de chiliile cele- despecii arbor[ care inanul 1838 biserica deincendiul ainghilit scapi gi arbugti trandafiri in 1940. care alte clddiri, aufostrefdcuteanul biserica hidrocentralei Cdlimdnegti, a fostridiDin construcfiei cauza casa circa mgia fostreconstruitd stdreliei. 6 ;atd

SchitulTroianu
] vietuitori, deob$te viald loan {ram: Tdierea Capului Sfdntului Botezdtorul jud. 240015, Vdlcea Rimnicu VAlcea, tdresar Lotrului, intr. pe Posada), dreapta lui continuare Vdlcea-Jg,(Calea Traian, Jiu tcces: DN Rm. din 67 q (GPS: 20' 1 ntr. Lotrului; 45'4'56.5"N,24" 54.92' :gumen: PJega; Sava Conbct+40744562189

Devdzut:

memoriald gi Au din al stdrefiei dateazd sec. XVlll-lea. fost r Casa Biserica schituluicasa Pann, RAmn Anton 'efdcute Hrisant 842, Hureziului, 1840-1 ca in anii Penetis, egumenul de Vdlcea militar aflat Hurezi. aicis-a comandamentul netoc Mdndstirii in 1848 al gi MaGheorghe condusd generalul de de il armatei panduri voluntari, gheru. declaratd monument in 1966. istoric Este Humetoc redevine alMdndstirii ln urma secularizdrii, Troianu Schitul pdndin proprietatea Rm, 1972. stdreCasa IAS Vdlcea apoiin ezi,intrdnd gi iar foigorul pridvorul, ddrdmate, bisein depozit, lieiafosttransformatd 'ica pentru Este grajd 1972 aici vite. restauratintre gi1975, fiind ajunge in Magheru, desfiinlat1990. Gheorghe General lrganizat Muzeul apoi

Dcn|Iut ranomto
/ vlolultorl, doobgte vlald

Hram; Proroc Tezviteanul SfAntul llie jud. Adresa: Bdile loc. Oldnegti, 245300, Vilcea prin Acces: 644,Rdmnicu - Bdile DN VAlcea Oldnegti, Pduqegti-Mdg 13km, stAngaValea peDJ654(drum la Cheii, forestier accesibil auto) pdnd 13km,st0nga lalzvorul Frumos km.Existd undrum 1,5 foresti 9i dinspre sud-vest,laSchitul de Pdtrunsa. q (GPS: 4'29.42" 24"7' 45"1 N, 24.09' Egumen: leronim Tama$; Contact +40250776620 Devizut: . peisaj deosebit . cascaoa r lacul nuferi cu

Schitul ridicat Pahomie este de monahul Sava Haiducul 152 in $i Dupd alti pisanie, Pahomiefi marele Barbu o acest ar ban Graioves ctitorul Mdndstirii Bistrifa, a ziditschitul anii151 520,peloc care in 9-1 unde scapat viatd, a cu ascunzandu-se deMihnea Reu. cel Schitul fostreparat 1684. 1824 a in ln schitul metoc lezeru era al Biseica schitului este Ajuns stare avansate degradare, inchis 1880. 195 in de de a fost in in pe cldditd un stei estereclddit urmele dupd zidurilor rdmase. fostpictat 1956, A in fiin dest1ncd de lung in an losif Rdmnicului. aproape demeti, sfintit acela$i dePS 50 al desubcarelagnegte Primul vieluitor schitului al reclddit fi cilugdrul va loasaf lonescu, d lworul Frumos. la Mdndstirea in 1980 Arnota. trece cele la ve$nice este inmormdn $i l6ngd bisericutei zidul schitului.

Schitul Pitrunsa
35vietuitori, deob$te viatd Hram: Tdierea Capului Sfdntului Botezdtorul loan jud.V?tlcea Mresa:com. Bdrbategti, 247025, pe Acces: 67Rm. DN Vdlcea-Tg. 30km,dreapta Baze$ti Jiu h DJ646E km. pecirare km I Apoi 3,5 (GPS: 45"13'29.9124"6'4.68'D 'N, Egumen: Varsanufie Gherghel; Contact +40723572894 Cazare: locuri 15

pe in Construit1740, cdtre de episcopul Climent Rdmnicului,locu al i$ffir rHdU:WSdh- unde fostnescut mama Paraschiva a de sa, Modoran Pietrarii Jos din de PusHullfuwoi fugaripeste munte fricaunei de invazii turcegti, addpostindu-se lapoa lele Muntelui in locul Buila, numit astezi Petrunsa. este Schitul distrus, ir jumdtatesec. )Ulll-le gi urma cdderii stdnci, refdcut a doua unei in a al protopopul gi depostelnicul Dumitru, Pietraru postelnicul Bdrbdtes lon probabil urma$i episcopului ai Climent. pdresit. redeschis1935 in anul 1895 schitul fostdinnou a Este in S prin resfinlitin de23august ziua 1936, osteneala ieromonahuluiV groase pridvor minGrigorescu. Actuala bisericd, ziduri cu inchis, datea $i gi pictatd stilbdncovenescunele zddinsec. XIX-lea,este al in cu influen populare. Bisericasuferit a modificdri1963; 1977 construit in in s-a cas Veniamin shrefului Grigorescu. este Schitul declarat monument istoric. prin pr. ln 2006 indlpt noud s-a o bisericd, grija Varsanufie Gherghe

M|tropolra uftenlel
giStrehaiei Episcopia Severinului
trtlCOlAfSCU NlC0DlM Preasfinlitul ipiscop:
judetul Mehedinti) cuprinde jud. 220103, Mehedinti Turnu nr.6, Bibicescu, Drobeta Severin, \dresa: l. Gh. Str. www.episcopiaseverinului.ro Fax: lel:+40252333048, +40252333039;

ffiy:xtB

tvtuiluultluu Dura uu ,|Iuiltu


b vlnlulloaro, doob$te vlald

Hram: Arhangheli 9iGavriil Sfinfii Mihail jud. Adresa: Baia Aramd, loc. de 225100, Mehedinfi Acces: 67D Jiu-Baia Aramd, km. zona nord-vest DN Tg. de 48 ln de a localiti{ii Baia Aramd de (GPS: ,06"N, 45"0'1 22"48'1 6,33"E) Stareti: monahia Rusu; lsidora Contact 40788739195 + De v&ul: . Podul lui Dumnezeu monument natural, (ldngd Ponoarele Baia ie Aramd)

pe Mdndstirea construiti locul schit vechi, 169 a fost intre unui mai gi 1703. ctitoritd Sf.Constantin Este de Brdncoveanu, Cornea Banul Brd gi iloiu Milco Biiegul, cum dupd reiese pisanie. pufin dupd din La timp c a fostconstruiti, fostinchinatd a Mdndstirii Hilandar, Muntele din Atho Biserica,plan in treflat, dinpunct vedere este de arhitectural specifice sti luluibrdncovenesc, imprejmuitd zidlasfdrgitul al XVlll-l fiind cu sec. pictati interior Neagoe Paftenie la Mdndstirea gi Este in de de Tisma (1713). Devine mdndstirecdlugdrite de in 2008. Necesitd lucrdri re ample de staurare.

Ministirea Cernefi
2 viefuitoare, deob$te viatd

Hram: Sfinta Treime, Cuvioasa Mucenifd Mare Anastasia Romana jud. Adresa: sat$imian, Cerneli, com. 227445, Mehedinti (Podu pe Acces: Drobeta Severin Gruii) DJ607A-Drumul Tumu din C,ernetulu 3 km, dreapta Cemet, m spre 500 (GPS: 44"38'1 8.65'N, 22'42'31 .56"E) Murgild: Starep: Grigoria Conhct+40732280817

Mdndstirea construitdanul1662 voievodul a fost in de Grigore Gh ca,fiindrefecutd intre 1784 1794, o bisericd apoi anii Este fortifica $i groase ferestre gi cuunturn-clopotnild giinalt, masiv ziduri inguste. Di vechiul monahal maipdstreazd alechiliilor zidu ansamblu se urme $i A inchinatd deincintd.fost Mdnistirii Tismana. Biserica plan are tricon pe cuturld naos. in 1970 mdndstirea trecuti patrimoniul a fost in Muzeului Po(ile de Fier; obiectele cultsunt toate de astiziinmuzeu. gi De-a lungul istoriei, mdnistirea cdlugdrifostchiar regedin de a (t episcopald. vietuitor Ultimul cunoscut este aici Ghenadie1837), Est reinfiintatd menestire maici 2005. ca in tn2007 inceput de au lucrdrile de gi constructie a chiliilor, trapezeibucitdriei, Ministifea GOdganU incurs inriinfare, de fdrd obste

Hram: Sfdntul Evanghelistul; com. loan Adresa: Godeanu, 227215,jud. Mehedinti pe Acces: DN67 Jiu-Drobeta Severin km,dreapta Malovdf, DJ67017km Tg, Tumu 70 in pe (GPS: st0nga DC6a kmpdndin 1 Godeanu; 44'48'4.09'N, 22'37'4.69'D Sbrep:Emilia Nistoroiu; Conhct+40757029441

Este infiinptd cdtre de Mitropolia 0lteniei, mdndstirecdlugdr ca de in 29septembrie in 2009 puspiatra temelie bisericii 2008. s-a de a de

MAnasuroa uoFu?r6a-unvornrc
(ir, (;fllrqrirl rltr ndnd$llr{) irr r;rrrri rnlrfllnlur}, obglr.r l0ril {ram: Palxurrkr r;ul Cuvlosul Matrr{rtnal) {l \dresa: Flrlzu, llovdf, Mehedinli sat com. 227274,Jud. \cces: 67Turnu DN Severin-Tg.25km,stdngain Jiu Ciovdrnigani, prin 22'42'51 .99"0 19 (GPS: '34,03'N, 44'51 rcDJ 671E Firizu km; \dministrator: Drdghici Calinic lontact+40767404837

intemeiatd in timpul Nicodim laTismana, a vieluit de care o Afost Sf. perioadd timpin zona llovdtului, prima insd atestare documenicurte de pdnd 1493. funclionat in sec. Xvlll-lea, A al dupe lard dateazd anul din Mdndstirilor in rdndul in Catagrafiile oltene )are apare consemnate ,,caA fost de de Crivelnicul. reinfiintatd )elelor", denumireaMindstirea cu 2005. Mitropolia camenestirecdlugdriin 0lteniei de

Ministirea Motrului Gura


| 2 vietuitori, deob$te viatd Parascheva lram:Cuvioasa jud. ldresa: Gura Motrului, Butoie$ti, com. 227093, Mehedinfi sat pe 1 Turnu in \cces: E70 DNO Filia$i Severin stAnga DC 15, 2,5kmpAnd 3 km, luraMotrului GPS: 44'33'5.92"N, 23'26'40.78"0 lacob +40252373233 itaret ierom. Rusu; Contact

primul la tradiliei, sec. Conform ctitor Sf,Nicodim,sfdrgitul al este in 1519, a luiHarvat, W-lea. doua A ctitorie, atestate documentar este Basarab. rarelogofet luiNeagoe al in 1 in de Biserica astdzi fostreconstruitd653, stilmoldovenesc, a de fiind in lui BrdncoveaPreda Brincoveanu, pictatd vremea Constantin gi 17d4. 1841 1853 mdndstirea refdcutd este ru,intreanii1702qi intre prin arhimandritului Poteca, aici 1830. repictatd grija Eufrosin exilat in ;i )lopotnifa dateazd sec. XVll-lea. din al gdzduiegte religioase: Mdndstirea in prezent muzeu obiecte un cu cope gi istoricd, carte de cu eclii icoane lemn, veche obiecte cult valoare de Brdncoveanu. rultedintre fiind ele donate Constantin de

Ministirea Jiana
'drd obgte {ram: Mucenic Veteranul luliu Sfdntul jud. 227350, Mehedinti ldresar Pdtulele, com, pe DJ \cces: 56aTurnu DN 16km, Severin-Calafat, dreapta DJ562, 56415km (GPS: in 22"46'21.43'E) lAnd Jiana; 44"25'8,02'N, Valerian Amarandei; Contact +40721907835 \dministrator:

Este infiinlatd cdtre de Mitropolia 0lteniei, mdndstire cdlugdri, ca de h 28mai 2008.

turailaour Ita |YtIuuuiltu I vblullooro

Hram; Arhangheli 9iGavriil, Treime Sflnfii Mihail Sfdnta Adresar 57,Cazanele DN Dundrii, com. ldngd Dubova,227170,jud. Mehedin Acces: 57Orgova-Moldova20km DN Noud, (GPS: 44'38'1 4.96'N, 7'37.08"0 22'1 Starefi: monahia Filoteea Brandea; +4075788331 Contact 7 Devizut: . Czanele Dundrii . Statuia Decebal lui sculptatdmunte in

Secrede mdndstirea ctitoritd jurulanului cd a fost in 1453. loc in vechii biserici hramul Proroc in 1523 cu Sf. llie, banul Nicolae Gdrligte ridicd altdbisericd, vafi distrusd rdzboiul o ce ?n ruso-austro-turc, dinan gi 1787 1792.in1823fostdescoperitd ruine icoandMaicii a sub 0 a Dom nului. fostreconstruite 1931$i1947, in 1967a fostacoper A intre insd deapele Dundrii urmareconstruirii ca a hidrocentraleiPo(ile Fie dela de l. Delabiserica initiald pe$reaze impdrdte$ti candeld, se ugile afla $io parohial laEgelnila. in muzeul de Este reinfiinlatd 1995, binecuvdntarea in cu ips Nestor Vornices Biserica zid, formd cruce, fostterminati 1999, prezent de in de a in in es tein stadiul picturd. 2008 de Dln mdndstire cdtugdrite. devine de Mdnd tirea a$ezate podului Traian. este intr-un pitoresc, apropierea loc in lui P malul cehlalt Dundrii afld al se tabula Traiana. apropierea in mindstirii st zona afld Cazanele Dundrii, o deosebiti de frumusete.

Mindstirea Sfdnta Ana


25viefuitoare, deob$te viatd Hram: Sfdnta Ana geicaru, 6, orgova, Adresa: Pamfil str. nr. 225200,jud. Mehedinti pe Acces: kmsud Orgova, coama 1,5 de Dealului Mogului (GPS: 42' 44" 42.14'N, 22"23'56.1 3'E) Starefi: stavrofora Popovici Justina Contact +40252361 ; Cazare: locuri, rezervare 991 50 cu

Locagul construitintre 1936 1939, dincauza gi a fost anii dar, reg murilor totalitare,fostsfinfit in 2 decembrie cu hramul a abia 1990, Sf levdzut: Ana, numele dupd mamei ctitorului.ln regimul 1945 comunist transform , panoramd superbd locagul restaurant. in Devine mdndstire 1990. in Complexul monahal ini supra Dundrii a fost alcdtuit dintr-o biserici lemn, elementestiltraditio de cu de fial ,Mdndstirea gichilii pd(i, romdnesc, peambele ansamblul forma avdnd literei S-a U, lraconia gei maiconstruit clopotnifa unaltar vard, cu de Muzeul memorial Pamfil caru, biblioteca, giunatelier croitorie. trapeza de

geicaru Mdndstirea ctitoritd ziaristul este (1894-1980 de Pamfil Moa$: cu racld pentru drept mulfumire luiDumnezeu ceascdpat viatdin adusd cu timpu Srdcdtdeh Si nna, Marina. luptelor 1916, Primul Sr, din in Rdzboi Mondial gieste inchinati memor g.'ttardamHe. tuturor pentru eroilor auluptat care Romdnia Initial, 1935, fos Mare. in a Sl TriJon, Drumul construit Eroilor, de1,5km,dincentrul lung 0rgovei pdn Vechi S+. SnGn'Attnnltul. peDealul gi Mogului, strdjuit 7 troife bdnci drum de sculptate stejar, in in st.Famscnivi gravate pentru care erau dedicatii fiecare regiment a participa care la feogfuaru lcoqno gi luptele laAlion, de Cerna Orgova 191 Troitele deteriorat din 6. s-au trep deminunii irmna tat,dispdrdndin 1960. Sfintoi Ana

lflana8ilroa $ilonaH
I vltttttlloiuo, rh ohitkr vlirtrl {ram: lrclrrxl SfAnta \dresa: 225300, Mehedlnfi Strehaia, Jud. Severin, \cces: DN6/E70 Craiova-Turnu 67km 23'1 44'37'1 3,23"N, 1'35.34'D GPS: +40252370942 Archiudean; Contact itareti:Teofana

pe Basarab, loin de Mdndstirea Strehaia rectitoritd1645 Matei este n-anin6lnit, ln lasfdrgitul alyil/-lea. ,,Noi sec. Craiovegti bisericiindllate deboierii )ulunei nici desigur, o altd Ba- mdndstire lui Brdncoveanu a adeugat bisericii Matei 1693 Constantin domnitorul deopotripdstratd as- vdcuaceasta. pdni gi de dateazd u$a la intrare de iarab pridvor; atunci un Pribisericii veligtea deschialtarului 0 constituie orientarea a mdndstirii izi. 0 particularitate lug locurilor sdasupra qi orientare. Basarab a pistrat elaceeagi ipre Matei sud. deosedezid cu Biserica in formd cruce, catapeteasmd gi pridvor dinjur este este de bit pictatiin Zugravul. deinveselibare 1826 1645, repictatdin deBarbu fiind leschis.'Afost pentru suflet" pamonument beciurile (Paul Alep) istoric, format monahal, dinbiserica \nsamblul de al cetdti vechilor gizidul incintd vechii de fundafiile chilii domnesc, atului qi Epiaici sediul istoric. 1673 1689 a avut intre nedievale, obiectiv este Strehaia. icopia Tudor Vladimirescu a acorin 1821 de Datoritd aspectuluifortdrea{d, in Mdndstirea implicat evenis-a mdndstiriiimportantd o strategicd. Jat pe venitul un mogiei a nentele 1848, arenda$ul mdnistirii donat cdnd din pentru revolutiei. zile cauza m de functiondnd cabiseriin urma in 1863 desfiinfatd, secularizdrii, este reludndu-se viata astfel in mirpdnd 1958. reinfiinfatd1990, in Este ;d de s-a anii de de intre 1993 1994 nonahald o intrerupere'127 ani. dupi 9i mdndstirecdlugdrile. de Din devine chilii. 2007 un de :onstruit corp

Topolnifa Mindstirea
viatd | 2 vietuitori, deob$te Constantin Sfinlii Sfdntului Botezdtorul, lmpdrati loan {ram:Tdierea Capului ;i Elena jud. BAaii, {dresa: lzuoru 227295, Mehedin$ com. pe 7, in Jiu DN Severin-Tg.7 km,stdnga Putinei DC 11 km {cces: 67Turnu 22'36'29.43"E) 44'45'34.54"N, BPS: Pavel Starefi arhim. Nicoldescu iorltrcl: +40252342565

la sec, zidite Pelocul biserici deSf.Nicodimsfdrgitul alXIV-lea,Moa$tei unei raciac$ o altd vor al Craioveqtiinilta,in sec. XVI-lea, biserici. moaslc ta'mai boierii de Lupu din multisfldidin boierului Buliga, este Biserica actualdmdndstirii ctitoria a Grecul Au$ia ' Grigore in de 1646. fostpictatiin 1673, stilbizantin, zugravii A 9i gi Turnul-clopotnild Fresca originard pdstreazdastdzi. se Dima Romanul. Mdndstirea Devizut: a este iar din alXVll-lea, catapeteasma din1762, Cateazd sec. de pdrdsitd 1864, lun- . Judecata Apoi, in 1930. De-a re,infiintatd secularizare, fost in dupd $i pictatd in gi gultimpului fdcut multe reparalii restaurdri.ln anis-a frescd uftimii mai i s-au mana$irii exteriorul in lemn stilmaramure$ean. ridicat o bisericd de si

MAna8llroa uoorls
2 vlolultorl, deobgte vlafd Hram: SfAntul Antonie Mare Nasterea Domnului cel Maicii si Adresa: Drumul Nicodim, 1, Drobeta-Turnu 220118, Sf. nr. Severin, jud.Mehedinti 'l Acces: DNOIETO Severin-Timigoara, dreaptakm Turnu la19km, (GPS:,14'43'28.92'N, 19.62'\ 22"29' Star{:protos. loanichie Nicoldescu conhct +40788258907

Este mai cea veche voievodald ctitorie ateshtd documenbr $itotod tdprimul agezemant monahal pra noastdadministat din autono dupi regulile monahale stabilite Sf.Uasile Mare. de cel gi A fostridicatd anii1370 1372 Sf.Nicodim, sprijin intre de cu gi voievodului VladislavMdnistireafostinzestratd mo$ii venitu l. a cu JeoHF:wtuqete,' precum deurmagii Dan Mircea gi de Voievod, ffi-iipffilpfr.Ai',l domnegti Vladislav lui: l, ce #l$i",:,,' Bdtdn, al ll-lea, Dan Vlad DnculgiRadu Frumos, cel devenind pute un niccentru Ortodoxieiin dunereand. al zona Bisericafostrefdcutiin a tim puldomniei luiVlaicu-Vodd, vafi reziditd temeliiin care din 1689, Brd de iloiu Comea, agi. Unele mare lucrdri refacere executate170 de sunt in deAthanasie, egumenul Mdndstirii Tismana. ln 1493, cauza din atacurilor turcilor, centrul monahal laVodilat de s muti laTismana, mdndstirea rdmdnind unsimplu doar metoc aces al proprietifiletrecla Mdndstirea iar, teia, in 1524, toate ei Tismana. Md ndstirea Vodita maifi pomenitd nou intr-un va din abia hrisov 14oc din VMita, ruinele tombrie 1662. primei ndndstiri primul Biserica initiald mdndstirii probabil, a este, monument alarh tecturii sacrale romdnegti peplan ridicat triconc. Acest numit Vodip I tip, s-apdstrat prin doar fundamente. Sistemul boltire bisericii timpu de a din luiVlaicu-Vodi sustinut pilagtri deo parte dealtaa abs gi este de aflafi delor laterale. tiparhitectural, Vodip totdeplan Noul numit ll, triconc, da cubolta ingustatd sistemul sustinere,fi intiilnit de de va frecvent arh in pind tectura Romdnegti in secolul XVlll-lea. al fdrii Este reinfiinfatd 991 mdndstire cdlugdri. 1991 199 in 1 ca de lntre 9i gi s-aconstruit corp chilii, care afldgistirefia, trapeza un de in se md ndstirii. construit S-a olrumoasd bisericd lemn, unele de cu elemente din tradifional stilul maramuregean, in 2001 citreipSTeofan. sfintitd de

0ftentel Mltropolla
Slatinei Episcopia
PA$CANU SEBASTIAN Preasfinfitul Episcop:
judetul (cuprinde 0lt) jud. 230080, 0lt, nr. Buze$ti, 15,Slatina, Str. Adresa: Fratii www.episcopiaslatinei.ro fax +403494'16861; +40349416862, tel:+40249421026,

rvrur raruutuu DI diluuYUItl

/0 vlu[rrlloalr, tklobslu vlat,i Hram: Adorrnirea Domnului, Maicii lzvorul larrriltltirii, Slin[ii Arlranghel (paraclis) Mihail Gavriil 9i Adresa: Brdncoveni, jud. com. 237050, Olt Acces: DN65/E574 Slatina-Craiova stanga DN64 pe 7,8km, cdtre pe Caracal, km,stdnga DC80 m 10 400 (GPS: B'1 44'1 5.44'N, 8'21 24'1 .55'E) Stare[i: stavrofora Eufrosina Stanciu; Contact +40249417244 Cazare: rezeryare cu

Dupd unele izvoare, Mdnistirea Brdncoveni anterioare lcoane fiicibare este anul jupdnita deminudi; icoana 1491. 1570 in Calea, strdbunica luiMateiBasarab, construi PtaiciiOomnuiui te pelocul paraclisbisericufd lemn. actualului o de Prima atestare docu
tttoaOter #rticele mai din nlga$ple mulhr $fnt

IcanaMaicii Donnului Povtiluitoarea

Coloanele Mdndstiii VdcdreStiafldin se lapiduiumul la de Brdncoveni.

Paraclisul hramul cu Sf. Arhangheli Mihail

mentarA unactdedanie 1583, timpul Mihnea este din din lui Turcitul in urma vindecerii cuapa sale lzvorului Tdmdduirii, mai care curge astez $i Matei Basarab, impreund nepotul Preda cu sdu Brdncoveanu, bunic domnitorului Constantin Bdncoveanu, gi picteazd reface biserica, intre gi gi anii 1634 1640, construiegte turnul-clopotnifd, $ibe chiliile, casele ciurile domnegti maideinuiescastizi, care zidurile apirare, de ddn Ai du-iunaspect fortdreafd. de Constantin Brdncoveanu in intreg reface memdnestireaintre 9i1704: construitd 1699 este biserica mare 9ipictatd cuhram Adormirea Domnului 17 70Zeste ul Maicii intre 00-1 ridicat actual uI ; paraclis (bolnita mdndstirii), hramut Arhangheli SiGavriil. cu Sf, Mihail Du pdmoartea gia muceniceascd a domnitoruluifiilor mdndstirea sdi, a avu mult suferit, in maimulte de fiind rdnduri ocupata prddati timpul in rdz $i boaielor austro-tu $i ruso-tu iarin 1721 72l a iosttransforma rce rce, -1 in cazarmd austriace. Biserica este mare puternic afectatd cutremu de polcovnicu, din1837, fiind, 1842, girepictatdNicolae in recldditd de Ma giVasile teiCdtulescu Mateescu. secularizarea mdndstire Dupd averilor din1863, obgtea diminueazd, administrator se ultimul al mdndstiriifi pr.Radu dinGelei. deobgte fi reluatd, pentru Viata va cdfiva ani $apci in 1952, este cdnd adusd duhovnicul de mindstiriiicoanifdcdtoa o deminuni Maicii a Domnului, a icoaneifdcdtoare copie deminuni la de Mdndstirea Dilhduti. 1959 Dupd mindstirea transformatd este in azil. pS Seredeschide camdnistire maici, sprijinul Gher in 1985 de cu simal Rdmnicului, Calinic Argeguluial Elenei gi al PS al Bdrbulescu. intre gi 1985 1999 locample au restaurdriale agezdmdnilui, seconstruie pe unmuzeu, contine: care gi icoane lemn, vechi obiecte cd(i biserice etc. lapidariumul in fostele in aflat pies beciuri domnegti fostaduse au provenitelabiserici mdnistiri gi de demolateBucure$ti de1989 in inainte in mdndstire funcfionezd atelier picturd un de bizantind, atelier un de peste devolume. croitorie, biblioteca iar numdri 5000 Biserica in formd cruce, pdstreazd mare, de catapeteasma originar dinlemn sculptat, Ugile intrare masive, auritd. de sunt sculptate me$ de papa terul italian Giorgio Pesena in bisericd inmormdntafi: Levin. sunt Bldncoveanu,luiConstantin tatdl Brdncoveanu, si bunicul pamama lui. raclisul, plan in treflat, pictat stilbizantin megterii gcoala este in de din de grec la Hurezi, condugi artistul Constantinos. frescd, de Vechea deoseb

ualulu Manasurea
vliltll 0l)ll(, 5 vlstultutl, (l(, lerarh Hram: SfAntul Nlcolac jud. 237290, Olt com. Adresa: 0boga, 9, Cdlui km, din pe Acces: DN din 65/E574, Bals DJ64312,5 stAngain peDC (GPS:44"27'42.89"N, 24"1'51.92'D pdndin Cdluiului; Gura 3 km, +40249456186 Contact Miroslav; Corneliu arhim. Stare$

voiedomniei in in anul mdndstiriiincepe '1515, timpul Constructia (bunicul trei l i D fl l sl primii celor fiind Banul Basarab, ctitori Vlad vodului Neagoe in A Spdtarul. fostterminatd PdrcdlabulBalica Dumitru fra{iBuzegti), 9i Mare $iStroe, Ban Preda, Radu, Clucer, fratii 1588 cdtre Buzegti: Mare de iar o chiliile,clopotnitd,la au construite Pdni Mare Stolnic. in 1594 fost fostfolositd pridvorul (ddrdmat 1859). Mdndstirea a in 161 s-aaddugat 0 Aici gica Buzegtilor' seafld a familiei veacurilor necropold lungul de-a jupdnita giRadu Biserica Buzescu, Stanca Preda inmormdntafi Buzescu, jurulanului de repictatd 1600, fiind in Zugravul, de a fostpictatd Mihnea postelnicul Cogoveanu in 1834. Zugravul Barbu s-au culturald, copiat activitate o intensd s-a in mdndstire desfd$urat a urma a suferit etc. de cdrti slujbd Agezdmdntul distrugeriin rdzboaielor, de mdndstirecdluglri. redevine Din cutremurelor siincendiilor.1986

'*H#*-,

Glocociov Ministirea
viafi 50vietuitoare, deob$te Mihail Arhangheli 9iGavriil Sfinlii Hram: jud. 230038, Olt nr. Adresa: Mdndstirii,3,Slatina, str. (GPS: 3'D 42.77'N, 24'21'53.'1 44"24' +40249435489 Contact lulia Sbrefi:monahia Bdgdceanu; (vara) 7 Cazaret0 locuri

lui din al in veacul XVI-lea, vremea Neadocumentar Atestatd giinzestratd danii de cu goeBasarqb, este mdndstirea refdcutd Basarab, Renagtereaastdzi de lui de 1645, timpul Matei in Este MihaiUiteazul. recldditiin se gi imBasarab, a mdndsthii a vel-agd rudd luiMatei Ducu dregdtor Buicescu, marele in jupdneasa Mara. sa, preuni solia, Dumitra,cumama jupdneasa Mi- datoreud, bund cu 9i renumitului Mdndstirii pafte, Coconul Alexandru domnitorul de a ndstireafostinchinatd cdtre Vinrion duhovnic Mdnds- Coman s-a Athos. anii1798 1802 nevoitin intre din Cutlumug, Muntele 9i (1921-2002 (1764-1839). in vremeaal cdrui Naum Rdmniceanul cdlugirul Clocociov tirea se mormilnt substanficu (1812-1818) mdndstirea a contribuitsume afldinapropierea Caragea luiloan rdzboa- biseicii. in gcolilor intreaga Sedegradezd urma in alelaintre{inerea !ard. restagia secularizirii. anii Asuportatin 1980-1981 ielor, cutremurelor a clopotnifei, turlelor, stdreliei, cu au tokle,care continuat refacerea urdri deschis' cu triconc, pridvor in Biserica dinzid, plan este zidului incintd. de picturi la1645' parte vechea de din o Sepdstreazimare de o care se mdndstirii afldmuzeul, contine colec{ie arln incinta broderii, icoane, de decorativd, romdneascd: piese artd td veche tesdturi impdicoane cele etc. in cd(i $isculpturi lemn, vechi Menlionlm patru Sf. cu Maica Pantocrator, Domnului lisus, Nicolae lisus $i rdtegti: Hristos provenite Biserica propo(ii, piese din Maicii Adormirea Domnului, demari pentru in Basarab.mdndslui reprezentative opera Matei Sdmburesti-0|t, gipicturd' de ateliere tirefunctioneazd detricotat, broderie

ManaErrroa Marne$fl
Uvlotrdtoilro, doubi;tn vlal6 Hram: AcoperdmAntulDomnului Maicii jud, Adresa: MeineSti, Balg, sat com. 235100, olt Racovitd km,stdnga 1,5 Acces: Balg sud km,peDJ643spre din spre 3 44"19'47.98'N, 24"6'25.67'El 1,5km;(GPS: monahia Magdalena Cofandra Stareti: Contact +40249650089

Prima din cu Sf. a fost bisericd, lemn, hramul Voievozi, ri Bise Matei in dicatd ispravnicul Bdzeanu, anii1742-1743. de ir Nicolae, construitd a fost rica piatre, hramul lerarh din cu Sf. postelnicul, Nicolae loanichie gipos Preda 1805-1809Popa de in in telnicul Nicolae Mdinescu Sipictatd frescd 1810-1812 prin Pe greci, plaiuri Dupd tlesfiinFrea schitului plecarea cdlugdrilor biserica aceste lancu r haiducit Schit biserici mirgis-aruinat. renovatd in 1979. de Este abia devenit Jianu. Localnicii de 1996. ridicat noud S-a o biseric s-areinfiinBt menestire maiciin ca locul numesc Schitul in sfintitd 2005 PS de lrineu Sldtineanu. Flaiducilor.

Ministirea Strehirefi
4 viefuitoare, deobgte viatd Adormirea Domnului Maicii Hram: jud. 230088, Olt Adresa: Strehdret,154, str. nr. Slatina, (GPS: 26' 3'N,24'20'56.84'D 44" 24.1 +40249420025, 48696222 +407 lrina Contact Shrefi: monahia Niculescu;

prima in in Mdndstirea pomenitd datd 1478, in 1578, 1608 apoi este 9 pe fl drept ctitor Epi in 1620. Despre actuala bisericd ia/oaredau unele altele Varlaam Rdmnicului, mitropolit fdrii Romdnegil, pt al ajuns al copul in lui Basarab, monahul Serafim monahul Seralim. timpul domniei Matei pentua ridic in mogia la cumperd 1664 Strehdrdi ajuns episcop Buzdu, Mihopoliei laBucure in 1668, schitul inchinat este de aicio mdndstire. Bi facdnd unele repar{ii mdndstiriiin perioade. acea Episcopul Serafim in ln de serica pictatd 1671. 1844, este schitul reshurat ecleziar este gi in 1863, mai Dupi losif sunt construite multe clddiri. secularizare, cldd gi in spital. ficut diverse reparafii restaurdr rilesunt transformate S-au Din 2008 declaratii mdndstiremai de 1930-1936 1982. anul este siin dePS Sebastian.

MinistireaStudina
2 vie{uitori, deobgte via{d

lndtarea Sfintei Nagterea SfAntului Botezdtorul loan Hram; Cruci, jud. Adresa: Studina, com. 237445, Olt pe gi chiar Acces: DJla15 kmdeCaracal 20kmdeCorabia, in marginea in ei, din Studinita $oselei,dreapta laiegirea satul (GPS: 7.98'D 43'57'52.53'N, 24'25'1 llarion Pojoga Star$:protos.

pictatd interior, a fostsfinfit in care in 1994a fostconstruiti troit6, o pelocul care intenfioneazd pe se sdst PS decdtre lrineu Sldtineanul, paraclisu in anul constructia mdndstirea. 2008 inceput a construiascd

tsanatulul Mnropolta
Timigoarei Arhiepiscopia
gi Mitropolit Preasfinfitul N|COLAE C0RNEANU lnaft Arhiepiscop
judelul cuprinde TimiS) jud. nr. 300021, Timig 3dul Loga, 7,Timigoara, C.D. www.mitropolia-banatului.ro Fu: tel:+40256490287, +40256491176,

ludstutlirn$l

uursurutil tyiluopor|Iana I lmlgoara


Hram: Sflntll lerarhl Trol Adresd: Vlctoriel, Piafa Timigoara, 300030, Tlmi$ Jud. (GPS: 45'45'4.31 21 'N, '13'27.93'E) pr. Administrator: Victor Mitiga Gontact +40256491 592

Mo49{q: lo$if s. .,: ta Oe

Esteun monument artdprinarhitectura, de pictura $ sculptura fiind ei, totodatd maimare cel edificiu cultdin de Timigoara. detemeliefostsfinlitideepiscopul Piatra a Andr Magieru Aradului anul al in 1936. Sfintireafostfdcutd an a 10 mai tarziu, 1946, prezenla in in Regelui care nume Mihai, se printre principalii ai locagului. arhitectural un ctitori Stilul este summum tradifiei al religioase romane$ti, trdsdtura dominan fiind cea bizantino-moldoveneascd. mai pulinde Are nu 11turle. Picturile gi interioare exterioare fostexecutate pictor au de Atanasie Demian. anii2003-2006 efectuat in s-au lucriridecuritare a picturii, cdreias-aredat i frumusefealainceput. subsotul de La edificiu esteexpusd bogatd o colec{ie artdreligioasd dinBanat o de veche gi valoroasd colectie icoane, partea de dinspre constituindu-se altar ca necropoldmitropolitilor a Banatului. Catedrala addpostegte, in parte dreaptdpronaosului, a moagtele Mitropolitului celNou, losif aduse la de Mdndstirea in 1956. Partog, Programul liturgic estezilnic,sdvdrgindu-se Liturghie gi Sfdnta Vecernia.

Ministirea Cebza
12 viefuitoare, deobgte viafd Hram: lndlfarea Cruci Sfintei Adresi: Cebza, Ciacova, 11,jud.TimiS sat com. 307j Acces: DN59 Timigoara, sud-Jebel, spre DJ693B la dreapta-Ciacova-Cebza(GpS: (32km); 4S.33'32.63,N, 21"3'S:r .22'n Starep: monahia Eufimia Clocloda imprejurimi: r Turnul medieval sau (sec. Cula XIV), Ciacova . Casa memoriald Dositei 0bradovici, Ciacova

Vechi agezdmdnt monahal, anterior secolului)riVlll-lea, al reactivat in 1996 stiruinla Nicotae la iPS corneanu. Biserica lemn mdndsti de a pe este monument ai seafli in cimitirul istoric satului, vremuri, izvoru desubaltarul acesteia consideratcredinciogifiind era de ca timdduito mulfi dintre ceivindecati ldsdndu-giaici care pdstrat timp cdrjele, s-au un in podul locagului cult.Dupd de refnfiinfare s-ainceput construcfia incinteimonahale, ridicdndu-se dechilii paraclis. uncorp cu

Menasilroa Dobro0tl
vlat{ i vletultorl, doollstu Paraschlva flram: Sfdnta Cuvloasd com. 307021 Timip ldresi:satDobregti, Bara, , jud. DJ609B, Balint, DJ509C, la intrarea Cogtei in stdnga Timigoara-Lugoj, lcces:E70 sau Fdget-Lugoj, 27km 3ara, dreapta Ldpu$nic-Dobregti, NdeLugoj; DN68A spre peDJ609B, dreapta DJ609 Cladova-0haba Jreapta Mdndgtur-Bethausen spre (GPS: 21 45"54'39.73"N, "56'40.58'E) -ungd-Dobre$ti; ierom. Buliga Matei Starefi +40256333199 Contact

(la vreme MitropolitMoldoveiBuco- Satti al PF Este ctitoria Daniel acea $i Dobre$tie in casei din acest scop, apropierea sale Do- trcutnatatat rinei), a achizilionatin care Daniel locului viitoarei mdndstiri fd- PF Cifrotea s-a in 2003, teren. un Sfintirea treni, anul labiserica monahilor sdvdrgegte religioase slujbele 0b$tea ]utin 2005, monahal la Dobregti. de in ridicdrii a$ezemantului Jinsat, agteptarea

Firdea Ministirea
viafd / viefuitoare, deobgte (biserica Paraschiva mare), SfintaCuvioasd Adormirea Domnului Maicii Hram: (paraclis) jud. Fdrdea, Adresi: com. 307165, Timig 0J681 A Vuia dreapta, Lugoj-Fdget-Deva, dinTraian ramificatie Acces: DN68A (35 Mic-FArdeakm) Surducu 22'1 45"44'43.94'N, 0'50.98"E) [GPS: Antonia ffijan Stare$:monahia corhct +40256335473

Mitropolit al IPS Nicolae, infiintatd 2001, binecuvantarea in cu A fost lain Se functiondnd intdicaschit. afli situatd apropierea mai Banatului, noui, biserica iarunanmai Surd0c.ln s-a 2003 sfintit ;ului acumulare de locagului cult de chiliile, dispuse jurimpreiurul de l6ziuaufost linalizate precum clopottip. afld constuclie corpul Se in formidecdsufe, sub $i gi principal chilii. ateliere croitoriebroderie. gdzduie$e taVara Are de de pentru $i Ddra muncd rugdciune eleve studente. de $i

lmprejurimi: . Lacul Surduc . Expozilia memoriald Traian la Vuia, Cdminul din cultural loc. Vuia Traian

lzvorul Miron Mdnistirea


viafd 3 vietuitori, deobgte Hram: Sfdntul llie jud. com. 307416, Timig Adresd: Romdnegti, Tomegti, sat Vuia-Fdget-Cogava, apoi la Acces: DN68A Lugoj-Traian (50 Romdneqti km) DJ684 dreapta (GPS: 1' 45'49'5.56'22'19'24.7 El N, ierom. Rafael Mufescu Stiaref contact+40256334657

lmprejurimi: r Biserica lemn de Nagterea Sfdntului loan Botezdtorul (sec. alXllll-lea), Rom0ne$ti de (viitor Miron in 2 episcopului Cristea patduh r Biserica lemn infiintati 191 la infiativa Paraschiv Sfinfiti familiei Glava Romdnegti. in 1931. Cuvioasa din alRomdniei)prindania 9i (1794), Curtea cdt fiind Este ziditidinpiatdgicirdmidd, pichti atit lainterior, gilaex- . Pe$tera Romdne$ 1995 construit renumitd s-au iarincepdndanul cu lerior.ln a fostreshurata, 1980 oentru paraclisul hramul trapeza, spafii acustica lzvorul Timdduirii, corp chilii, un de cu deosebitd Fi gi concertele aici tinute biblioteca. decazare s-aamenajat

il t|ftltlll:;llt(t:;(t

fistreazil cdleva biecte deoseblte, ;um fi crucea ar ryantdintrunchiul nui copac Wat h apropierea z$ezdmdntului.

Mana$ilrea Luncanll tius d0


vlatd 4 vlotulbaro, dooir$lo

Maicii Hram: Acooerdmdntul Dornnulul de com. 307414, Adresi: LuncaniiSus, Tome$ti, sat jud. Timig Vuia-Fdget-Cogava, DLdreapta Acces: DN6BA Lugoi-Traian (57 deSus Romdne$ti-Tome$ti-Luncanii km) (GPS: 45'44'22.05'N, 8'56.23'E) 22"1 Filoteea Nistor Stareti:stavrofora ro Contact manastireaacooeramantulmaiciido www.

in Nicolae infiintatdin 2001, binecuvantarealPS a Banatului anul cu mprejurimi: Pdn , Mdndstirea Athosului. ce aminte vdile de loc de lzvorul tr-un deosebit pitoresc, aduce vliron, RomAne$ti in prezent construit: t doud de o biserice lemn, corpuri clddire de s-au gospoddrie-anexd.

Morisena, Genad Ministirea

7 vietuitoare, deob$te viatd loan Hram: Na$terea Sfdntului Botezdtorul jud. Adresi: Cenad, com, 307095, Timiq la Mare-Cenad, dingosea, hotar sevede Acces: Timi$oara-Sdnnicolau DN6 (71 (GPS: 46'6'51.21'N, 20"35'33.00'E) com, Cenad km); +40256373903 monahia Fronea; Contact Stareti: $tefania

(astdzi ir mprejurimi: de in vechea Morisena Cenad) o mdndstire cdlugdr exista local Cenad jurul documentar tard din 1002, mai mdndstire atestatd anului cea veche 'Muzeul Cet4ii ' Ruinele me in 2003 pentru cinsti a Morisena infiinfatd anul atat Mdndstirea afost Vlorisena, Cenad past traditie, gidinconsiderente cdt moria acestor custrdveche locuri r Pddurea Genad

gi (sfintitd2005), corp chilii pa in un de ral-misionare. Cuprinde biserica raclisul vard. de

Mindstirea Parto$
viafd 2 vietuitori, deobgte losif de Hram: indlfarea Cruci, Sfintei Sfdntul celNou laPartog jud. 307014, Timig Adresi: Parto$, Banloc, sat com. DJ1 DN59 Timigoara-Moravita, Deta-Banloc,84Partog DN59B Acces: g (54 (GPS: 45"20'8.50'N, 23.95' 21"7' km); Almdjanu, Star$:pr.Cristian

docu vatrd a cdrei existenfd atestatd este Veche monahaH, Banatu 2 decenii ocuparea dupd mentar 1571, aproape in la pe ca turci. mdrturie 1666 din amintegteegumen ki decdtre 0 peo harte austriace 1723 din figureazd asemenea de Sfilntul celNou $tefan. losif Mdndstirea a le Ia Partogfost pe sdrb Sarai, in 17 trece aicicdlugdrul Visarion iarintre1750gi175 44 unmitropolft cu importan bisericd, cedovede$te fapt Marcu Mutiu ridicd monumentale o viald fdcdtor sfAntd, va ir Desfiinfatd1778, fi reactivat in in acea agezdmdntului perioadd. Ce minuniincd din pentru scurtd perioadd, intrucdt aniic0 in 1944 mdndstire maici de o ca vietii. timpul intreruptd. 2008 hoter ln s-a via{a a fost munismului monahald dinnou reinfiintarea mdndstirecdluglri, eica de gi la vegnice Mitr Aici retras ultimii aivietii a trecut cele in ani s-a politul al Timigoarei (t1656). au losif Sfintele moagte fostscoa sale gi in ved la Mitropolitand in dinmormdnt anul1956 duse Catedrala a Sfdntul celNou laPartosfostcanoni losif de rea canonizerii oficiale.

rtuuuuuu rvru]u Y|anuuuruu


I vlelultorl, doobiilrr vlald Mlhall lram: Arhanghell 9lGavrlll Sflnlll 307464, Vlctor Delamarina, Vlad Mare, Hres* satPietroasa nr.321 com. , d. Timi$ (7 Mare km) tcces: D1136 Lugoj-Herendegti-Petroasa 21'50'41.46'D 45'37'29,00'N, GPS: 0741235702 Mateg; C,ontact ibr{: ierom. $tefan

proprietape Mihaela nepotul acesteia unteren de Ctitoritd monahia Si personale. fiind 1996, sfintitiinanul2001. Mdndstirea afostinfiinfatdin e de bisericd zid9iuncorp chilii. de dintr-o este $ezdmdntul format

Siraca Ministirea
viafd 'viefuitori, deobgte laFatd, Vestire lram:Schimbarea Buna jud. 307'196, Timig Mic, Gataia, ldresi:sat$emlacu com. (36 DN58B Gdtaia la spre Voiteg km), dreapta tcces: Timi$oara, sud E70 Mic DL spre 17km), dreapta Butin-$emlacu 7"E) 2.7 21'24'56,1 45"21' 4'N, GPS: +4025641 0005 Climent Vdntu; Contact itaret protos,

dateazd 1270.l-a din a mdndstirii Prima documentard atestare mentioneaze puternic acest franciscane surse ifdr$itul al )ff-lea, sec. de ca ortodoxd Banat fiindo ,,pepinied schismadin de runct rezistenfd al un anul de mdndstirii (re)ziditiin 1443 cdtre ucenic afost ici".Biserica pe fiind in de Macarie, rectitoritd1730 de if. Nicodim laTismana, nume in autoritdfile austriece Dupd eide Lazarevici. desfiinlarea cdtre iiuriciko 0sfiind de la mdndstirea scoasd licitatie, cumpdrati familia este 1780, lnanii afost bisericd familiald. 1948-1987 cripta oici, vaamenajain care la in 1988, stdruinfa Mic, rtilizati parohia de $ernlacu restaurdndu-se. biconstruindu-se mindstire, ulterior a redevenit PS Nicolae Corneanu, noui de ierica $icorpul chilii.

Timigeni Ministirea
viatd 11 vietuitoare, deob$te loan Sfdntului Botezdtorul lram:Tdierea Caoului jud. ldresi: com. 307395, Timig $ag, DN59 Timigoara, sud (14km) spre $ag \cces: 21 8.00'E) 45'39'1 0.50'N, "12'1 GPS: itareli:monahia Casiana $imon +40256394885 )ontact

prin fiind Vasile in Ctitoritd 1944deMitropolitul Ldzdrescu, inzestratd perioada Dalea.ln vreme, Justinian locului )steneala exarhului dinacea 'egimului pentru fiind va comunist fi desfiintatd o perioadi, reorganizase Inifial bisericegti ofiipS Corneanu. slujbele .dprinstdruinta Nicolae paraclis s-a lntre in de amenajatcorpul chilii. 1968 1972 intr-un ;iau 9i 'idicat bisericd, in 2002 inceput de unui iar s-a construcfia noulocag o incinta Alte au agezdmdntului: incipdtor. constructii imbogdtit ;ult,mai un corp trapeza, arhondaric, nou un stdretiagi de Jncorp chiliiincluzdnd

Hanalulul Mfiropolta
Aradului Arhiepiscopia
inlitul SEVICIU Arh iepiscop: Preasf TlM0TEl inalt
judetul (cuprinde Arad) jud. nr. Arad, 2900, Arad Episcopiei,60-62, Str. uI : 281 2 ep p t el:+ 40257 856,Fax+40257 87 ; www. iscoiaaradui.ro 281

rYr|lrroDlfl Ito r{t uu, uul 25vlo[ulluuu, dcobste vla[,{

Ridicatd anii1760-1762 episcopul in (175 de Sinesie Jivanovici 1768),servit re$edinp a ca episcopaldvard. de Complexul monahal afos rr*t.n*m"* construit stilbaroc, in avand bisericd piatrd hramul Sime o de cu Sf. *'mnnlnt!iCoana Stdlpnicul, face care corp comun re$edinta cu episcopaH. Desfiinfat Al|a;eii Oornnutut ir l Decretului0/1 a fostreactivatd 1964. 1988incinta 41 959, F6c,,rull;&na$ urma in ln sOeErsSopuietb4 imbogdfit aducerea Sdligtea Mure$ unei prin din de a bisericute lem de prin dinsecolul XVlll-lea,in aniiurmdtori ridicarea paraclisulu al iar d imprejurimi: . Noua corp chilii.Dupd 2000 de anul s-ainceput Catedrald vard a unui constructia une $i Episcopald 0rtodoxd noibiserici, hramulAdormirea Domnului, neobizanti cu Maicii in stil cr dinArad elemente care afld curs finalizarevafi sfintitd se in de ir $tefaniene, si . Biserica ortodoxd toamna anului 2010. iniliativa Teoctist Din PS ArdpagulAradului (viito al (1 sdrbd 698-1 702) patriarh),fosta in re$edinld episcopaldvard, anul de in 1967 fostame a - ceamai veche najat muzeu, define valoroasi un care o coleclie artd: de icoane p vechi clddire Arad din r Cetatea gisticld, rard, lemn carte obiecte cult. gi Arad de Biserica depiatrd bise veche rica lemn de adusd Silistea monumente din sunt istorice.

Mm+b: radacu 25Dd{fisb h e olvrhisfinti

(biserica deplatrd), Hram: Sf0ntul Simeon Stdlpnicul vcche Acoperdmdntul Domnului (biserica Sfintii Maicii noud), Apostoli Si Petru (biserica lemn Sdligtea), Pavel (paracl de din Nagterea Domnului Maicii jud. Adresi: Dundrii, 170, str. nr. Arad, 310486, Arad Acces: cartierul in nord-vestul in gose Gai, municipiului in dreapta Arad, (GPS: spre Nddlag; 46'13'4.77'N,'16'24.51 '0 21 Starefi: monahia Magdalena Borteg +40257271722; Contact www.manastireagai.ro;10 locuri Cazare:

Schitul Almag
5 viefuitori, deob$te viatd

Hram: Vestire Buna jud. Adresi: com. Almag, 7340, Arad 31 Acces: 79A (spre (38 DN Ineu est)-Alma$ km); pe schitul afld ccao orddemers jos se la pe greu dinAlmag, undrum accesibil (GPS: 5'1 46'1 2.52'N, 0'40.66'E) 22'1 Egumen: arhim. Agapie Corbu; Cnntactr +4021317473

infiinfat sfdrgitul 1999, la gi anului avdnd paraclischilii. un Funclione in regim athonit, accesul femeilorschit intezis. la fiind

Schitul Rogia
6 viefuitoare, deob$te viati Hram: Sfinfii Arhangheli 9iGavriil Mihail Adresi: Rogia, Dieci, 19, Arad sat com. 3171 jud. Acces: 79A (spre (27 DN Ineu est)-Buteni km), 793stdnga Sebig), (spre DJ dupd cca3 kmDJ708dreapta, Ro$ia (GPS: 'D 46'20'12.63'N, 1'38.41 22'1 Egumen6: monahia Cdrdei; lftimia Conbct+40758044567, +40745963578

imprejurimi: . Schitul Almas

A fostinfiinlat dupd 1990 inifiativa la credincio$ilorzond. din Satu parohiald Rogia depopulat, bisericd fiind (datdnd 1896) deven fosta din a parohiald amenajate chitii. afl biserica in schitului,casa fiind cdteva Se in constructie

tvIoilllDll|tto rgrEuou I vlelullorl, rloobtrkr vlatil (luturlcrrl Vakr), rihr Gheorghe lram:Sf0ntul lezvltnunrrl llle St0ntul FeredeulDeal) din jud. \dresi: com. 31 $iria, 7340, Arad laiegirea $iria Ghioroc 1 kmse spre dupd \cces: 709Arad-$iria; DJ din gi (30 la /reazd incd stdnga separcurg cca1800mpdnd mdndstire km jinArad); laFeredeul Vale, 4 kmpdnd Feredeul Deal incd la din de din 46"1 21'39'1 5.80"0 GPS: 4'30.50"N, llarion Tducean; Contact +40257531340 itarefiexarh arhim.

ince un Dupd tradifie, imprejurimile exista schit din1691, :Snnte,crui in $iriei ,.. Tratatului la Karlovitz, s-auretras, turcii schitul fost r(i4srbtertrbr a in de ldnd, urma istori- FeredeuldiilM;i Documentele iar viefuitor schitului, al decapitat. listrus, pr,Filimon, in eiin Feredeucontextul distrugerii 1761in iinmrmlrea"M repomenesc Mdndstirea de , '' :' , persecutiei generalului Bukow. Initiativa intemeierii mdndstiri ,DomT["ulrii , unei limpul iosus$ , , t?, prof. Bdru. s-a piatra ,iid diilJale' apa(ine Nicolae in 1931 pus relocul distruse celei fercdenf paraclis hramul finalizat cu Sfdntul Gheorghe, 9isfinlit Devdzut: le temelieunui a o clddire . lzvorul apa Comga. ridicat asemenea S-a de Jnanmaitdrziu PS de Nicolae cu pentru in episcop. tdmdduitoare mai micd, biblioteca, bucdtiria,camerd 0 cuprinzand aflat la fiind in 410/1959 este Sfdntulu rrma Decretului schitul inchis, reactivat1987, in stdnga Sf. al locului.ln an PS originar pdrtile din acelagi este Altar Bisericii niliativa Timotei Seviciu, (din paraclisulin giclddirea gesind ruind aferentdGheorghe deal) nstalat actualul starfl, care, . paracli- ,,Monumentul Pelocul demareazd delucrdri reconstruclie, o serie de listrusd, - mdrtur trdsnitilo/' (cunoscutd faptreceptat Sfdntul Gheorghe s-a actuala bisericd,hramul cu sului ridicat unui la alte cuprinzand actdejustilie din s-au rcum Feredeul Deal), care addugat clddiri, ca ca la 4 o trapeza. 1989 amenajat, kmmaila vale, dumnezeiascd, in s-a stdrelia, chiliile, locul cu in 1995 aici unei Jospoddrie-anexd. s-ainceput giconstrucfia biserici marcdnd in care in 1937,doiturigti au in ln a llie finalizatd1999. 2000 schitul fost hramul Sfdntul Tezviteanul, fost trdsnifi ce dupd la monahald mutat vizitaserd qise s-a ridicat rangul mdnflstire. timpul, la Cu obgtea de schitul gi trapezdunmic purtaserd Feredeul Vale, s-au unde construit cuchilii, clddiri din necuviinc raraclis lemn. de cuuncdlugdr SChitUlTimand 3vietuitoare,uapdeob$te

Pleiinals,la , grOatoarea inaEri

(2iulie) Maicii flram: Ve$mdntul Domnului jud, ldresi:loc. Ineu, 5300, Arad 31 (37km), 79A (31 [cces: 79Arad-Chi$ineu-Cri$ DN Ineu DN (Bogsig apoi la sau <m)-Bogsig gara), 3 kmpdnd mdndstire; DJ709 (49km), 79A (6 \rad-$iria-Pdncota-$icula DN Ineu km)-Bogsig "N, 46"25'25.91 21'54'48.52'D IGPS: 40 +40729179113; Cazare: locuri Egumenir monahia Andreea Netreteiu; Contact

lmprejurimi: . Mdndstirea Feredeu, $iria 2009, cel nou din urma infiintatin este mai schit eparhie.ln desfiinfirii(cca km) 35 teArad schitului . Muzeul Spitalului debdtrdni, social Consiliul Judefean a donat memoria qi Slavici Emil gi renul clddirile Biserica lemn stilmaramuregean, in cu hra- loan anexe. de Montia, $iria iar, Maicii incd mulNa$terea Domnului, construitd din2003, dupd a fost

tracasa mfiinfare,incintis-au in amenajat chiliile, stiretia, duhovnicului, gio peza, de sociald, 0b$tea desfdgura activitate asistenfi va bucdtdria. peviitor a cu urmdrindu-se unui crearea agezdmdnt deingrijirecopiilor care Sfdntul Biserica schitului prima eparhie a primit este din leficiente. Aradului, Antimis noua titulaturd a Arhiepiscopiei cu

t-rrrrur ug 25vlolultorl, doob$te vlold

Hram: Intrarea in Blsericd (blsorlca PogorA a Malcil Domnulul veche), Duhului (biserica Adormirea Domnului SfAnt (paraclisu noud), Maicii de vard), Schimbarea (paraclisuliarnd) laFafi de Adresi: Bodrogu com. sat Nou, Zdddreni, 317126,jud. Arad Acces: 69Arad (spre DN Timigoara)-Araduin Aradu dreaDta Nou, Nou peDJ682Zdddreni-Bodrogu aici maimerge kmpdnd Nou; de se 1 la (GPS: mdndstire; 46'8'0.54"N, 1'1.39"0 21.1 Starefi arhim. Nestor lovan Cnntact +40257270177 Cazare: 50 , www.manastireabodrog.ro; locur

Mdndstirea Hodog-Bodrogconsideratd este agezdmdntul ma cucea veche monahala viald neintreruptd faranoastrd. din Tradilia vorbegte de spre descoperirea a unei aici icoane fdcdtoare minuni Maicii de a Domn luicuPruncul, pentru s-aconstruitbisericd, care pdstr fapt care o in s-a vreme indelungatd neprduitul Prima odor. atestare documentard din este pentru apoi 1177, giin documente 123 ca locagulsd figureze alte (1216, etc.). 1241, ln cdnda locinvazia avut tdtard, bisericula distrusd, afost insdviafa monahald a continuat.noud 0 bisericd,stilbizantin, in existen in demfrh0.4i;:iqqana azi, ridicd jurul anului 1370. 16b1 in : gi se mdndstirea servegte temp ilhiqfDonuMui-eirardrept regedinfd generalului episcopald. deperseculia Scapd Buko din1761, numdrul dar vieluitorilor restriclionla 12.in 1822ince este al ffffi;toorserrca,functionezeunseminar pesd aici teologic. 1887 sub Din trece jurisdic Mitropoliei Sibiului. perioada in comunistd deposedatd serie este deo de qi bunuri proprietifi, in urma iar Decretului0/1 rdmdn mdndsti 41 9bg la lmprejurimi: doar vietuitori. 3 patriarh), Episcopul (viitorul Teoctist Aripagul instalat ca . Schltul Bodrogu arhiereuEpiscopiei al Aradului1962, ocupd aceastd de in se dupd datd Vechi reactivarea mdndstirii.ultimele decenii secolului viata in trei ale trecut duhovniceascd a mdndstirii deosebit infloritoare, a function a fost de degi lnajunut Adormirii gisub titulatura gospoddrie-anexd de a Episcopiei Aradului. Maicii Domnului Incinta monahald cuprinde biserici. veche, doud (14 Cea giin avdnd hram august) lntrarea BisericdMaicii jumdtateseVinerea la in Mare, a Domnului, dateazd a doua din a oral0 dimineala, (restauratd multe de-a colului alXlV-lea demai ori lungul timpului),o cu Iamdndstire picturd secolele din XVI-)Oll, asemenea de (in gi restauratd1938 1943 sedesfdgoani Biserica a fost noud pe construitdincepdnd 1989, locul pacuanul unui procesiunea ,Drumul gi raclis iarnd, arehramul de Pogordrea Sfdnt. Duhului Paraclisulvade Crucii'. ri addpostegte lademisol episcopald",mormintele cu episcopi ,,Cripta Aradului. corpuri chilii edificii gi Alte gospoddregtiintregesc de incinta. ln corpul apus pdstreazd de se o colecfie obiecte bisericegti. de vechi

i #m,ffil'.$^ffiJgni:6.

il

3flt-'jf,'fl': '.

Schitul Bodrogu Vechi


0do6r6 sgntol veqmeiltul l Sf,Parawtrsra: lmprejurimi: r Mdndstlrea Hodog-Bodrog

bvietuitoare,uaFdeob$te

Hram: (bisericd), Vestire Cuvioasa Parascheva (paraclis) Buna Adresi: Bodrogu orag jud, sat Vechi, Pecica, 7236, Arad 31 Acces: 7/E6B (spre DN (16 Arad vest)-Pecicakm), drum stanga, apoi local Bodrogu Vechi; delaMdndstirea sau peste Hodog-Bodrog, trecdndu-se Mure$ unpod pe 4 km, plutitor; 46"8'45,85"N, (GPS: 21'9'37.83'E)

Schitul afld mijlocul pdduri, locul fost pe se in unei unui canton fores tier. lnfiintat anul in 2000, ansamblul cuprinde biserica, hramul cu Cuvioasa gi Parascheva, unparaclisuncorp chilii. afld obldduir de Se sub Mdnistirii Hodog-Bodrog.

Banatutut Mitropolia
Garansebegului EpiscoPia
LUCIAN Preasfinlitul MIC EpiscoP:
Carag-Severin) (cuprinde iude[ul

325400' nr'11, Viteazul, Caransebe$, iud'Carag-Severin' Mihai Str. Tel:+40255516412,Fu:+40255516402;www'episcopiacaransebesulu

for

rcmn

CILugir.

,l-l**

Ntdilauurttil ,{ililuf, 4 vlolLrltorl, doob$to vlalfl

ruutu

Hram: laFa{d Schimbarea jud. Adresi: Putna, Prigor, sat com. 327309, Cara$-Severin (cca km), Acces: DN57B Oravifa-Bozovici-Prigor drum 60 comunal (spre 57 apoi spre dreapta Putna; E70 sau Caransebes sud) km, DN57B lablanifa-Prigor, comunal spre apoi drum stdnga Putna (GPS: 44"55'58.1 22"10' 2'N, 1211'q protos, Gana; Starefi Sava Contact +40745230587; Cazare:20 locuri

A fostinfiinfatd schit 1996, binecuvantarea ca in cu IPSLauren Streza, ridicatd rang mdndstireanimaitdrziu. fiind la Ini{iati de 3 mdndstiriiapartinut Luca construirii a domnului Zdvoianu, originar sadin tul Putna, a donat terenul acest in ln infiinldr care scop. aniiurmdtori gi s-au reu$it ridicarea paraclis vard, corpului chilii a parac unui de a de precumamenajarea sector in apro sului iarnd, de unui agrozootehnic $i pierea mdndstirii.

Mdndstirea Herculane Bdile


3 vietuitoare, deob$te viatd Hram: Nagterea Domnului Maicii (Vila Adresi: Nicolae deHateg Doboganu), Bdile str. Stoica nr.5, Herculane, 325200, jud.Carag-Severin; DN6/E70 (spre Acces: Caransebeg 0rgova)-Bdile Herculane (cca km); (GPS: 74 44'53'34.64"N, 22"25'38.94"E) Starefd: monahia Teofana Contact Kalai; +402555601 04 locuri Czare:20

infiinfatd inifiativa Laurenliu la iPS Streza, dorinla a valorific din de Doboganu"staliunea Herculane. Bdile Edificiul, Episcop din donat ,,Vila pe in 1925, in Caransebegului a fostconfiscat nedrept timpul regimu i#i$iditlii :iii comunist a fostretrocedat1998.Lucrdrile in indemarate auvizat aici Si gi $fiiiissiiffi.flffis:tr-oprimd repararea giamenajarea paraclis a camere fazd , clddirii unui S laPhrtog;Sf. lordeoaspe{i, mai gi : iar apoi trapezei a chiliilor. a Conceput agezdm ca Puehb Cuvlos de monahal schitul fostridicat rang mdndstire 2007 la social, a de in anul ffild 6r*t:ir: Maicile aiciseocupd cuconfecfionarea gi preofegti, de devegminte luin crdnd atelierul croitoriemdndstirii. de al lqpll illl$$.$t$l siif Fdlslti . Pdr i'4$#$*iiinet,

Ministirea Brebu
Bviefuitoare, deobgte via{,i

Hram: AcooerdmAntul Domnului Maicii jud.Carag-Severin Adresi: Brebu, com. 327045, Acces: DNSB Caransebeg-Regifa, dinRegita, kmdinCaransebe 15km 20 (GPS: 3'44.43'N, 26.10'E), 45"1 22"7' Staref6: monahia Magdalena +40745391 Ghinda$; Contact 693 Cazare: locuri 10

primarului Brebu, infiinlatd anul1997, iniliativa in loan din din pe Pdcurariu, caschit, terenul numit Popii", decredincio donat ,,Valea Brebu. in dincomuna Sfinlirea bisericii fdcut 1999, s-a S-au constru pdndin prezent corp chilii, paraclisul vard. anul un de trapeza, de ln 2000 ridicat rangul mdndstire. dinobgte la schitulfost a de Maicile desfdgo gospoddregti, grddindritul precum qi cregterea activitIli animalelor, da

Galugsra Manesilrea
vlatd 6 vleJultorl, tloolt$ttt Maioll AcoperdrnAntullJ(nlllltlllll Hram: 325604, Carag-Severin Montand, loc. Adres6: Ciclova iud, (2 apoi Montand km), incd5 kmpedrum DJ Acces: 573JOravita-Ciclova pdnd mdndstirii asfaltat in curtea (GPS: 21'45'52.58'D 45'1'20.89"N, Cazare: +40765704790; 10 locuri 0nita; Casian Contact Staretprotos.

sitrecut existentain a unei dovede$te Valea Toponimul Cdlugdrului aici vor in Montane.1858 fi descgperite Ciclovei in hdstrii imprejurimile Doma gi de fdcdtoare minuni Maicii unui moa$tele nevoitoro icoand teologul a locului, duhovniceascd binic indemnat deincdrcdtura nului. satului din menestirea apropierea natal, in ctitore$te1858 Nedici Alexie a avut in Sfinlirea loc 1861ln Kenghelat' Emilian PS ' cubinecuvantarea pictura A fost bisericii. s-a iar chiliile, in 1942 realizat s-au 1862 ridicat se recente lucrdrile Printre Streza. de Laurenfiu anul resfintitdin 2000 PS de altarului vard' ridicarea corpului mansardarea dechilii numere $i

Nera Ministirea
viatd 47vietuitoare, deob$te Paraschiva Cuvioasd Hram: SfAnta jud. 327330, Carag-Severin Montand, com. Adresd: Sasca Ciuchici-Macovigte-Sasca spre 10 DN Acces: 57Oravita SV km,DJ571 2 (1 forestierkm 7 apoi Montand km), pedrum (GPS: 2'l'41 44'53'42.13'N, ''18,64'D Gazare: +40723865296; 8locuri losif; Dimitria Contact monahia Stareti:

din originar slati- oqqeslfrtel lti ii doctor chirild, domnului Pavel din ctitoritd initiativa PS 1994 cdtre Emilian de anul a Piatra temelie fostagezatdin de naNera. (sfinfitd in bisericastilmoldovenesc in 1997), cuprinde Ansamblul Birdas. gimuzicd (picturd, sculpturd paraclisuliarni ateliere de de c0rpul chilii, 9i a incintei imprejurimi: de lucrdri construcfie amplele psatticd).2.003 demarat s-au in . patru corpuri sdinchide Mdndstirea care mari proiectul indlfarea a vizdnd monahale, Ciclova Cdlugdra, patrulater cetate. tip intr-un biserica Montana obgte . cu de Nerei Este mdndstireamaici ceamainumeroasd dinEpiscopia Cheile printre alte . Cheile culturale, duhovnice$ti Su$arei Peldngi $i Caransebe$ului. activitdlile prepelitelor. De asemeapicultura amintim ale ascultdri ob$tii $icre$terea proiect de social conunui realizarea se in la nea, mdndstireare vedere gi care neputincioqi, vorfigdzduiti ingribdtrdnii azil a struire unui pentru jitidecdtre personalul monahal.

ffi#,.

'laE

Teiug Ministirea
viatd 4 vietuitori, deob$te Maicii Adormirea Domnului Hram: jud. 325400, Carag-Severin Caransebeg, Adresi: NE' in prin parcul calea se Teiu$, traverseazd feratd direc{ia 3 km Caransebe$, Acces: 'D (GPS: 22'1 45'24'20.07"N, 1'56.11 locuri Cazare:8 +40742003549; Tibil; Justinian Gontact Staretprotos.

Justinian originar ieromonahului Tibil, din in lnfiintatd1999, initiativa de o s-au Pdni actual dinMaramureg, stare!. in prezent ridicat biserici gi altarul stdretia, devard o gospoderie-anexd' de zid. corp chilii, un

Manaslrroa Ftalraticnsa
I vlelultorl, deobstc vlatd Hram: Duminica Sfintilor Tuturor Adresi: com. Armeni$, 327005,jud,Carag-severin Acces: (spre Herculane)-Armenig DN6/E70 Caransebeg Bdile (25km) (GPS: 0'51 45'1 .61'N, 22"18' 24.U"q protos. Starefi Paisie Sadici; Conbct+4Q723552414; Cazare:8 locuri

Numele Piatra de pictatd stance, Scrisd datdeo icoand pe este c existe Tradifia aici. consemneazdmulte privitoareapari mai legende la icoanei. dintre vorbe$te Una ele despre aceastd icoand nefiind ca fdcu demdnd omeneasc* a fostdescoperitd dinamitdndu-se ea cdnd, stan ca din apropierea Armeni$ului,vederea in construirii ferate cdii intn gi 0ravifa, Caransebeg gi aceasta despicat a apdrut s-a icoana Sfint pictatd piatrd, legdturd vechimea pe Treimi, in cu icoanei, indiciu un t furnizat o hartd de austriacd 1788, consemneazd Sfint din ce Stdnca in familia Dragomir Slatina a ridicat parac din Mici lcoana pes6nca Treimi. 1929, de un delaPiataftisd pomenirea lor.Ridicarea, apo care addpostegte pentru icoana, fiicei mai gi a a unei case monahale unei clopotnife contur micsch a dat unui jurul infiinfatin anului pe 1930. Ulterior construit dealul apropie s-au din gio unnou monahal noud corp biserici, sfinlitdin 2008, schitu anul iar e fostridicat rang mdndstire. la de

MinistireaVasiova
12 viefuitoare, deobgte viafd

Hram: Sfdntul ,,de lzvo/' llie la jud. Adresd: Dognecei,27,Boc$a, str. nr. 325300, Carag-Severin ,D .45'14.01 Acces: (25km); DNSBB Regifa-Bocga (GPS: 45.22'15.64'N,21 Starefi: monahia Varvara Sdntiuan; Gontact +40740892982: 10locu Cazare:

lmprejurimi: mai t6rziu arhiereul Musta, 193B construit corp de Filaret ln s-a un de . Muzeul de clddire formd L,care in de addpostea giatelierele fesdtorie chiliile de ln Mineralogie 1940-1945 a activat capreot aici misionar renumitulduhovnic Viche Esteticd a Fierului (colectia particulard tieMaldu, urma ln Decretului 410/1958 mdndstirea inchisd, a fost fiin Constantin Gruescu), transformatd casd copii dizabilitdfi. intr-o de cu Redeschisd 198g dupd Ocna Fier de datd dupd s-aumaiconstruit paraclis care

Ctitoritd 1905 ieromonahul in de Macarie Gugcd,fostsfinfitd an a 2

un deiarnd unaltar vard de Si Maicile ocupd grddindritul, se pictura cu apicultura, gicroitoria.

Schitul Gornea, Sichevifa


5 viefuitoare, deobgte viafd

Hram: IntrareaBisericd in a Maicii Domnului Adresd: Gomea, Sichevifa, sat com. 327344,jud. Carag-Severin Acces: 57Orgova-Moldova(pe DN Noud Clisura Dundrii) km,la200mde 88 din cu spre $osea intersecfiadrumul Gornea (GPS: 'N, 44'39'52,31 21'51 '40.81 Egumeni: "E); monahia Macaria Grdpea Contact +40728630009; Cazare: locuri 10

lnfiinfat 2001, inifiativa protopopuluiVdran, locul in din pe lon unu fostpichet griniceri. de S-auconstruit gi chiliile, trapeza, bucdtdria paraclis piatra temelie bisericii. arhondaricul, ln 2003 agezat s-a de a mdndstiresc sfinfit 2006. a fost in

Eogerun Schltul
vlald 4 vletultoaro, doott$ttt Petru Apostoli $lPavol Sflntii Hram: Carag-Severin 327112,iud' com. sat Adresd: Bogdltin, Cornereva, (34 pAnd apoi (spre DN Acces: 6 Or$ova Caransebeg) laPlugova km)' DJ608 (1 pdnd Bog0ltin1 km) la (spre Cornereva) Pah rasof N, 23' (GPS: 36.66' 22" 49.53"0 ; Egumeni: oraHristofora 45'1' 3 Cazare: l0curi +407 63425024; Contact

are Biseica doud

icoane a Biserica frumoase ale din credincio$ilorzond. la in intemeiat 1949, iniliativa Maicii Ldzarescu, Domnului, vasile Banatului, Mitropolitul de in fostsfintitd 1959, c6tre ele una dintre fiind 410. pictatd renumitul Decretului an, insd fiind a$ezemantul desfiintat in acelagi in urma de de lucrdri extinde- duhovnic se Vichentie in schitului, 1994, intreprind cu odatd reactivarea aici sunt viefuitor Actualmente Maldu, de este Din monahale. 2008 schit maici. rea incintei $i a ansamblu-inte 1949 1951. a bisericii deimbundtdtire de lucrdri consolidare in curs $i luimonahal.

SChitUl Feneg

6vietuitori,vialddeobete

Nectarie Sfdntul Hram: Cara$-Severin 327006,jud. com. sat Adresi: Feneg, Armeni$, km)' DL (spre Herculane)-Armenig apoi @5 DN Acces: 6 Caransebeg Bdile 22"20'12'22'n (GPS: 1'35.87'N, 45"1 Fene$ stdnga (3km); +40729149743 Timig; Bartolomeu Contact ierom. Egumen: 10 Cazare: locuri

preotului Bertea, admi- . Mdndstirea Constantin vicar Piatra la in infiintat 2001, iniliativa com. s-au Scrisd, Armenig schitului destinatd ln cladirea caransebegului. alEpiscopiei nistrativ Armeni$ului schit . Cheile a Din chilii un amenajat paraclis, gitrapezd. 2008 fosttransformatin suntin de Lucrdrile curs finalizare. decdlugdri.

imprejurimi:

Mic Muntele Schitul


1 vieluitor llie Proroc Hram: SfAntul 327406, Turnu-Ruieni, (statiune Mic)' de turisticd peMuntele com. sat Adres6: Borlova Mic Muntele jud.carag-Severin; DJ608A Caransebeg-Borlova-stafiunea (25km) Acces: q 23'23' 22"22' (GPS: 1 45"21'8.32'N, +40747255121 Contact Timig ierom. Pantelimon; Egumen:

in de Mic Muntele o bisericd lemn, stil statiunea in 1939 ridicatin s-a IaCrucea '1940, un ,,Pelerinajul bucdtdrie cu monahal5 chilii, sfintitdin apoi corp maramure$an, Mic" depeMuntele sd monahald seintrerupd ca gitrapezd. a comunistfecut viafa Regimul este organizat, e perioaddunpaznic. schitulreac- incepilnd 2006,in de aceaste fiind biserica ingrijitdin aici, din in de un s-a lnut in t ggt. Oupd 2000 ridicat corp chiliicubucdtdrie. fiecare Iaprunicul tivai an noaptea. CrucL luminati Sfintei indltarii metalice, 0 cruce afostindltatd apropiere

SchitulVdridia
viatd 3 vie{uitori, deobste Duhului Pogordrea SfAnt Hram: jud. nr. com. Adres6: Vdrddia, 338,.327420, Garag-Severin DJ (spre Bkm, DN Acces: 57Oraviia Grddinari) apoi 5734'Vdrddia "32' (6km)(GPS: 45'5'1 4'N,21 3S'25'q 6.1 ; Conbct+40721532874 Jugariu; Fanurie ierom. Egumen:

PS lainitiativa Lucian al CaransebeguluL

Dcnflut Ntco||nT
3 vlofultorl, deobste vlatd Hram: SfAntul Mucenic Mare Dimitrie Adres6: Nicolin{, jud. com. 327082, Carag-Severin Acces: 57 Oravi{a Moldova DN (spre Noud)-Rdcdgdia-Nicolinl (13km) (GPS: 44'57'30.45"N, 21'33'21.62'E) Egumen: ierom. Pentoiu; llie Contact +407228g3748

imprejurimi: o Mdndstirea Nera (16 km)

Paraclisul schitului sfinlitin octombrie incurs arn afost 25 2009. de najare. afld obldduirea Se sub Mdndstirii Cdtugdra.

Schitul Poiana Mirului


5 viefuitoare, deobgte via{d Hram: Na$terea Sfdntului Botezdtorul loan Adresd: Mdru, com. Statiunea Mdrului, Poiana l2743g,jud. Carag-Severin Acces: 68Caransebeg Hafeg), DN (spre poiana 22Rn,Zduoi, spre apoi Stafiunea (15 (GPS: Mdrului km); 45.28'41 .3j'N,22.27,11 .Bg,A Egumend: monahia Olimpiada Contact 51 56326 Tiliufd; +407 7 lmprejuririii: . Schitul Muntele Mic r Lacul Poiana Mdrului

infiinfat inifiativa preotului Dorel la paroh gi Mercea a credinciog dinparohia Mdru. Lucririle construc{ie desfdsuratmaimult de s-au in etape: incepute inainte 1g8g, fostsistate de au datoritd opoziliei regim luicomunist reluate 1994 pentru scurtd in perioadd timp. 2000 o $i de in s-areu$it demararea lucrdrilor ridicarebisericii, de a finalizate2 ani.Din in 2007 schitul devenit cdtugdrife. in curs definitivare a tte sunt de lucrdri deamenajare a chiliilor, trapezeianexelor gospoddregti. deaic Maicile $i seindeletnicesc, altele, confecfionarea intre cu preolegti. devegminte SChitUl Regila 6vietuitori, viafddeobete
Hram: indltarea Domnului Adresi: Regifa, Mdndstirii, jud. Dealul 327082, Cara$-Severin (GPS: 17'46.56"N, 45' 21'56'5.59'E) Egumen: ierom. Daniel Cosmaniuc; Contact 407 37 993; + 22 j Czare:.1 locuri 0

imprejurimi: r Muzeul permanent delocomotive cu abur Regita, din amenajataerliber in (monument istoric) r Mdndstirea Vasiova, Bocga (25km)

lntemeiat 2004, peterenul deo familie Regita. ridica in donat din S-a paraclisulvard uncorp chilii inglobeazd de paraclisuliarnd. ce de de este pecale afi finalizat. de Proiecteleviitor de vizezd primul ridicare in rdnd bisericii a agezdmdntului, ducereabun mari dargi la sfdrsit celorla a lucrdri clidire amenajare in ultimii gi de inifiate ani. SChitUl SgmeniC 2vietuitori,via{iideobste

Hram: Sfdntul Proroc llie Adresd: Vdliug, com. Staliunea Semenic, 32t41E,jud. Carag-severin Acces: 582Regifa-Cuptoare-Vdliug-Muntele km) DJ (33 Semenic (GPS: 1'6.65'N, 45'1 22'3'30.80"0 protos. Egumen: Porfirie Contact Nica; +40255254256; .1 locuri Cazare: 5

papp Inifiativainfiintdrii inginerului aparfine Alexandru qicredincioq dinzond, biserica lemn schitului indtlata anii1945-j94 de a fiind in Desfiinfat cdhe de regimul comunist doar ani, reactivat dupd 3 este imedia dupd 1989. afld construcfie Se in o clddire vaaddposti ce chiliite, tnpeza giarhondaricul. a fost bucdtdria Biserica renovatd in Siresfintitd1999.

uucova Eruuul, slenulDlonFn schltul


in obsto formaro Exlguul SfAntul Dlonlsle Hram: 327016, Carag-Severln com. Adresd: Bucova, Jud. pe 68 43km 34 Haleg, km$iCaransebe$, este Acces: Bucova situatii DN intre com. (GPS: 22"37' 45'30'42.98'N, 47.21'q Stdmgd ierom. Calinic Egumen:

Sf'DiRomdndinchinat primul din monahal Patriarhia Este a$ezemant Sfilntului canonizat lcoana perintele cre$tineal dreptului bisericesc, erei Exiguul, onisie $i Dionisie Exiguul vale monahal, pefrumoasa a Bissituat A$ezdm0ntul anul deBORin 2008. pe a fostinfiintat dahde de deosebit pitoresc, natural intr-un cadru trei, gi Caransea Lucian de 2009, 1 octombrie lainifiativa cupurtarea grije PS Agezimdntul de un Cuprinde biserica, corp chilii unalhrvar6' begului. 9i pentru fiului Gheorgheoni, pomenirea sdu lonesie de a fostctitorit domnul in de ve$nice.curs amenajare' la trecut Dionisie, prematurcele

Petrognifa Cruci, Sfintei inilfarea Schitul


in ob$te formare lndllarea Cruci Sfintei Hram: 327062, Carag-Severin com. sat Adresi: Petro$nita, Buco$nita, iud. la15 km DN Acces: 6 Caransebe$-0r$ova, deCaransebe$ (GPS: 9'24.65"N, 5'24.91'E) 22'1 45'1 +40742116901 0cu; monah 0nufrie Contact Egumen:

in curs amenajare. de

tsanatulul Mfiropolta
Episcopia 9i Hunedoarei Devei
Episcop: Preasfinfitul GEORGIU GURIE
judeful [cuprinde Hunedoara) jud. nr. Avram lancu, 2, Deva, 330025, Hunedoara Str. ro 1241 Iel./fax:+4025421 ; www.episcopiadevei.

Dcn|Iut uucut$
3 vlefultorl, deobgte vlald

Hram: Sf0ntul Mucenic Mare Gheorghe jud. Adresi: Cucuig, Beriu, sat com. 337077, Hunedoara pe Acces: / E68, DN7 Deva-0rdgtie, dreapta DJ705A,km,stdnga Cdstdu pe 25km, la 3 DC54A,km;(GPS: 8 45'45' 7.41 23"17'41 1 'N, .94"E1 protos. Egumen: Andrei Mihali; Conbct+40722678541

dntql$Effaii :m*hor$nli

;pqryF:

A fostinfiintat 1993, amintirea vechi in in unei sihdstrii existen gi candva zond. anii1994 1997 fostagezare ?n pentr lntre a monahaE cdlugdrite,din1999 devenit demonahi. iar a obgte Stdrdia chiliite s-au Si ridicat incepdnd anul cu 2003. curtea ln menestirii ridicat altar s-a un de vare lemn. prezent doregte din ln se construirea biserici mari. unei mai

Schitul Ghelari
5 viefuitoare, deobgte viafd

Hram: SfinfiiArhangheli 9iGavriil Mihail jud. Adresi: com. Ghelari, 337240, Hunedoara Acces: DJ687D 7 km,apoi cca dreapta Ghelari 10 km(1 kmdinHunedoar spre incd 7 (GPS: 45"42'47.9 22"47' .48"A 4'N, 31 Egumeni: monahia Haritina Conbct+ 40254735354 Viliga;

r Catedrala dinGhelari, noui sfinliEin 1973, dintre maiimpunitoare una cele din poleit lAngi biserici, iconostasul cu aur,folosindu-se are in fad. Construitd vechea acest pictura in tehnica scop4 kg de aur.Este renumitimaialespentru sa fresc4 pictali o suprafafd 4000m2, realizatd Constantin pe de printrNitulescu. Sfinfii, de picturali tehnici persoani calcipraoriginali, orienteuiprivirile orice igi citre care gulbisericii. primul Preotul Nerva Florea considerat este ctitor,,alminunii ase fird muire laGhelari.' de

pdnd A fostinfiinBt 1991 a funcfionat in 1993, reactiv in fiind 9i in 1997, Biserica piatrd atestati de este documentar al XVlll-le in sec. pe A fostctitoritd cheltuiala Berivoi lui Gheorghe, pictatd 1770 fiind in deechipa me$terului Simeon Pitegti, cdrui Popa din al ucenic, Nicola pe semneaze icoanele impdrdtegti pe catapeteasma de de lemn. For maactualerezultat urma a in lucririlor restaurare de derulate sec. in al pronaosut XIX-lea, bisericii cdnd initiales-aadeugat i turla. 9i De vizut

Schitul Retezat
2 viefuitoare, deobgte viafd Hram: Schimbarea laFafd jud. Adresi: com, deMori, Rdu 337380, Hunedoara Acces: 65Hafeg-Caransebeg apoi pe DN 1 km, stdnga 0strov, 685, valea 0 spre DJ R6ului Retezatincd (25kmdeHateg) Mare 9 km (GPS: 45"26'0.1 22"46'53.55"E) 7'N, Egumeni: monahia Haritina Viliga (Schitul Contact 40254735354 + Ghelari)

Schitul fostctitoritin 1999 citrePSDaniil Daciei a anul de al Felix fiindsituat poalele la muntilor Retezat. Biserica forme navd, o are de cu partea apus. turldin de

t lrt tt lgt

lrtr

grr.

vlald I vlolultorl, doobgto Stlnflllmpdr{l Constantln ilram: lndltarea SflntolCrucl, 9lElena 335600, Hunedoara Straja, Lupenl, ldrest statiunea orCI Jud. StraJa spre 17 km, stAnga stallunea E79 lcces:DN66/ Petro$ani-Lupenl, apol (GPS: 9'9.73"N, 4'1 23'1 7.37"E) 45"'l 5 lcca km); Andrei; Conbct+t107225fi332 Egumen: ierom. Daniel

Emil in de Agezimdtul infiinFt 1999 citre familia $i Marcea fost pe laPdrdu, apropierea crucidemebl,careestea$ezate piscul in unei romani cez$iin celde-al in mtagilor muntos apropiere,amintirea din de chilii. o Rdzboi Mondial. Cuprindebiserice lemn cdteva IntraDoilea 9i perdisunt printr-un afficialde57m,aicdrui tunel rea schit face in se pictati sfintii Sinaxar, toate 365dezile anului. ale cele din cu din Drumul Crucii- Ludln unpelerinaiMare in Vinerea seorganizeazd peni pdnilaschit km). (10

SchitulUulcan
viaF 2 vietuitori, deob$te lerarh Hram: Sfdntul Nicolae jud. loc. 336200, Hunedoara Adresi: Vulcan, cca cdtre schit, 2 km 8 km, stinga DN66A Petrogani-Vulcan,apoi Acces: (GPS: 23"19'7.72'E) 45'22'1.85"N, +40720320991 Vasile Mocan; Contact Egumen: ierom.

infiinfirii in 1998, aprobarea degi a Biserica lemn fostridicati anul de 1992. dechilii s-aconstruit monahal dateazidinanul Corpul asezdmdntului construdie. mare Biserica dezidseafldin in perioada 2000-2003.

o Blgstlca Densug

Este mai cea veche bisericd RomAnia semal slujbe din incare fln pe religioase, hramul Nicolae.fostconstruitdsec. Xlll-lea, Sf. A in al avOnd gi ruinele constructii folosindu-se materiale, coloanestatui la de unei antice, in stil in de Sarmizegetusa. Construitd romanic, pictata 1443 zugrav a fost (10 din zugravi cunoscufi.kmdeHaleg) romdni unul primii $tefan, o Biserica Gurasada din

Avdnd hramul Arhanghel este dintre maivechi Sf, Mihail, una cele biserici (30 depiatrd, datAnd secolul din alXlll-lea. kmdeDeva)

. Biserica Sdntdmiria Orlea Ctitoritd,stilromanic lasfdrgitul in tAziu, secoluluiXlll-lea,fostcatolic al a gi reformat. Picturile murale imbind stilul ortodoxdacum apartine cultului bizantin celitalian reprezintdmai cu cel vechi ansamblu din ortodox $i - anii (3km Rom0nia 1300-1330. deHateg)

o Biserica Strei

pelocul vechi in agezdr Ctitorie cneziald, construitdstilromano-gotic unei gireprezentative monumente romane, unul este dintre maivechi cele Afost la secoluluiXIV-lea al dearhitecturd transilvand. pictatd sfAr$itul pictorul Are (16 Adormirea Domnului.kmde Maicii de Grozie. hramul Hunedoara, Cdlan) ldngd

. Biserica Streisdngeorgiu intre 3 AvAnd hramul . Gheorghe, construitd 131 gi1314,pelocul Sf a fost fiind unei biserici lemn sec. Xll-lea, pictatd atunci me$teru de din al tot de pictural intreaga zugrav Teofil. socotitd mai Este ansamblu din cel vechi (in Cdlan) fard. oragul

1981 Bucureqti, . in '**, Artacre$tindBomdnia,2, 1985. Bucure$ti, Romdnia,4, cre$tindin '**, Atta .**,Catalggul vol. a centraldstatului, 1: istoricd dinArhiva moldovenegti documentelor Bucuregti. Statului, Arhivele 620, 1387-1 .**,Catalogul vol. a istoricd centraldstatului, 2: din moldovenegtiArhiva documentelor Bucureqti. Statului, Arhivele 652, 1621 -1 **, Catalogul vol' a istoricd centraldstatului, 4: din moldovenegtiArhiva documentelor Bucureqti' Statului, Arhivele 700, 1676-1 **",Cdldtori despre Romilnevol.), 1968-1976. (6 Bucureqti, strdini fdrite ***,CIMEC, (site). Culturald de InstitutulMemorie Patrimoniu, ***,Domnitoriiierarhii Bom6ne$ti. 2009. lor, Ctitoriile mormintele Bucuregti, 9i Tdrii $i *"",Mdndstiribiserici MoldovaBucovina, Bucureqti' 2008. DVD, gi din 9i *** Monumente gi 1974. Moldoveisucevei,la1i, din bisericegtiMitropolia istorice , ***,Pagini istorie 2006. Bucuregti, teleormdneand, bisericeascd de *, pidvoae cerutui. 2009. Bucureqti, Bucurqtilq gi Arhiepi*npk MdnMiri *hitundin ate 1928. Bucuregti, dinveaculalNllea, gimdndsliite motdovenegti Bisericite Balg, Gheorghe , al din gi motdovenegti veacurile Wl-lea 9i al Bisericite mdndstirile Gheorghe, Bal$, 1933. Bucure$ti, XlXlea, 2001. Bucuregti, a ed. romfuneascd,ll-a, arhim,, desihdstrie loanichie, Vetre Bdlan, 2005. Sihdstria, ed. romdnesc,a V-a, Patericul arhim., foanichie, Bdlan, 1909. Bucureqti, Maramuregulu| din loan, Bdrlea, Insemndri bisericile de dela (protos.), Brfuncoveanu Sdmbdta Sus lstorie, Mdndstirea Daniel Breabdn, Dan (manuscris), 2008' Sibiu, lucrare licenfd de aftd, spirituatitate, culturd-, 1967. Bucureqti, Moldovei, D escrierea Dimitrie, Cantemir, 1988. Bucureqti, CemicaCdlddrugnL Monasliri tstoria monah, sfintetu 9i Cemicanul, Casian, 2005. Bucuregti, bizantind, deiconografie Ghid Constantin, Cavarnos, giasfdzr, 2008. Sibiu' fn ardeleantrecut Monahismul Dumitru, Sebastian Cdrstea, 2003. Bucuregti, Recea'Mure1, Mdndstirea Cristina, Chichernea, 1998. Nicula, Maicii Adormirea Domnului, Mdndstiii Monografia Nicula. Dumitru, Cobzaru, 1940' Caransebeg, Caransebegului, Eparhiei Monografia Nicolae, Cornean, Ia$incaVeche Bragov), monahalde Aud' rupestre complexul din Bisericile Florea, Costea, 2005. Bragov, XXVlll, in rev. ,,Cumidava", (1 ). ri /sforla intei dndstiBrigca901 Sf M lescu, Cretu Narcis, 2007. Bucureqti, gimdndstiriortodoxe dinRomfinia, Mihail, Diaconescu, Blsenbi 2003' picfurii Bucureqti, bizantine, Erminia Dionisie Furna, din rev. ului,in ,,Cumidava", mdndstirescin Fdgdn ate Aurel, fara Dragne, Vestigii treaftutui Bragov,2005. XXVlll, 1976. Bucure$ti, romdneascd, deartd enciclopedic medievald Diclionar Vasile, Drdgu!, goticdin Bucureqti,1979' Rondnia, /rta Vasile, Driguf, 2001. Bucureqti, 1lteniei, Mitropolia gischituite Ronilniei. Yasile, Dumitrache, Mdndstirile MuntenieiDobrogeiMitropolia gi schiturile Romilniei. 9i Vasile, Dumitrache, Mdndstirite 2002' gi Bucure$ti, mdndstiri schlfu4 eparhii, Criganei Ardealului, gi schiturile Mitropolia Romilniel 9i Vasile, Dumitrache, Mdndstirile 2002. Bucure$ti, MaramuresuluL

lagl Erhan, Vaslle, Mdndstlrlblserlcl oragul gllmpreJurlm[lagl, rlln 2005. fl geograficd Bucuregtl, Ghinea, Enciclopedia Dan, a Homilnie[ 2000, 1977. Giurgea, Vrancea. turistic, Emil, Ghid Bucuregti, foan, lemn nord-vestulTransilvaniei, 1996. Bucuregti, Godea, Bisericide dinRomdnia, jr., lcd,l. loan Mdrturii sfinlenie de romdneascd. Monahiinbundtdliti secolele din trec fe,Sibiu, 2002. lonescu, lstoria in Bucuregti, 1963. Gr., arhitecturiiBomdnia, pi lorga, Nicolae, istorice Studii asupra Chiliei Cetdlii Bucuregti,l Albe, 899. Nicu, Deva, Jianu, Biserici lemn Transilvania,l, 2005. de din Lecca, romdne, Bucure$ti, 2009. 0ctav-G Famil boieregti eorge, iile Mdndstirea Cluj-Napoca, Rohia, 1989. Man, Serafim, arhim., Mihai, Bdmef, Bucuregti, 1975. Manolache, Mdndstirea judefulllba, Ndsdud, 2005. Marc, Nectarie Sfinlii Petru Bistrifa , Mdndstirea Apostoli giPavel, giUngaria, 1936. romdnegti Transilvania Meteg, Mdndstirile din Sibiu, $tefan, pr., gibucovinene, Micaunescu, Dimitrie, Vizitdnd mdndstiri Bucuregti, 1937 basaabene 1979. Moisescu, Tilrgovigte. Monumente gidearfd, istorice Bucure$ti, Cristian, 1976. Mure$ianu,1.8., dinBanat, Mdndstiri Timi$oara, Musicescu, Ana-Maria, Mdndstirea Bucuregti, 1965. Sucevifa, gi 2008. Palade, Mihaela, Biserica Mdndstirii lstorie forme culori, Dealu. in Bucuregti, romdn| Bucuregti, 2002. Pdcurariu, Mircea, acad., Diclionarul teologilor (coordonator, Enciclopedia Bom Pdcurariu, Mircea, acad. colectiv autori\, 0rtodoxiei nesfl Bucure$ti,2010. vol,, Pdcurariu, Mircea, lstoria Bisericii 1rtodoxe Romdne,3 ed.a ll-a,Bucure acad., 1992-1 994. Pdcurariu, Mircea, lstoria Bisericii romdnegti Transilvania, Crigana Banat, acad., din I pdndin Maramureg 1918, 1992. ClujNapoca, pe Pdrdian, , arhim., Teofif Amintiri despre duhovniciicare cunwti Cluj i-am Napoca, 2003 Porumb, Marius, Bisericide dinManmureg, lemn Bucuregti, 2005. Potra, Din Bucuregti, 1981. George, Bucuregtiialtddatd, de Prisnea, Mdndstirea Bucuregti, Neamf, 1969. Constantin, 1919. Puiu, Visarion, mitrop., Mdndstirile Basarabia, din Chigindu, Ragcu, Mdndstirea Probota, ,,Misionarul", Chigindu, in rev. nr.1-2, 1939. G., Peri,Baia 2003. Mare, Rogca, Mdndstirea Nufu, Sdpdnla Roman, Mdndstirile Bucuregti, 4. 191 Sorescu, dobrogene, Lucia; lonescu-Ghinea, Enciclopedia Neculai, ldcagurilor cultdinBucure de Stoica, Bucuregti, 2005. gi medievale Nicolae, Repertoriu bibliograficlocalitdlilor monumentelor di Stoicescu, al Moldova, Bucuregti, 1974. gifan Romdneascd,l- Enciclo Mihai vol. Sturdza, D.,Familiile boieregti Moldova din genealogicd si biograficd, Bucuregti, 2004. dieistoricd, gi planului Teodoru, Contribulii studiul H, la triconc Moldova, in Chig originii evoluliei ndu,1970. Bistrifa, Bucuregti, 1966. Theodorescu, Mdndstirea Rdzvan, Vlasie, Mihai,Drumuri mdndstiri. monahale ortodoxe di spre Ghidul agezdmintelor Romdnia, a X-a, Bucure$ti, 2005. ed. Vdtigianu, lstoria feudale fdrile V., in Romilne, Bucuregti, 1959. aftei romdnescistoria fn Zamfirescu, Zaharia, Dan; Ciprian, Paisianismul,moment un spirit Bucuregti, 1996. alitdlii europene,

uurnl||o

Mi n d sti re a C . rnu ......22 o Mi n d sti re a Gh ighiu......22 ....2i Mindstirealanculegti. Md n d sti re a l e r cdlii......2i Bucuregti .....21 Md n d sti re a Mdldieqti . Cat ed ra laP a t r i a r h a l.i....8 ......2t Mi n d sti re a P a r epa. l/ldndsti Doam Chiajna rea na Mdndstirea Treime, Sfdnta . . . . ....8 [iud. llf o v ). .........21 . [tl dnd s t ire a An t i m . . . ....9 B u g te n i ......2! Md n d sti re a P i ssiota Duminica ilor Sf inf Mldnistirea Md n d sti re a S i naia.......2! . . . . . . ....9 Romd n i ....10 Mi n i sti re a S u zana ......21 l/lindstireaChristiana . ...l Mldnis t ire a Pl u m b u i t a 0 Md n d sti re a T.ur nu ......2( Radu l/ldndstirea Vodi,. . . . , . . . . 11 MdndstireaZamfira .....2i Ana, Sftnta .... l/ldnistirea Stavropoleos . . . .12 Schitul .......2i C o ta 1 4 0 0 . ...1 2 Sc hi t ulDar v a r i Techirghiol Mdnistirea Jud.llfov fi u d .C o n sta n ta) ........2t ... Mldndstirea Cdlddru$ani.. . . . . 13 Schitul (iud. . .2t DragoslaveleArge$) . Mlini s t ire a C e r n i c a . . ...1 4 .. Tomisului . . . . .2( [Idnd s t ire a Pa s i r e a . . ...1 5 Arhiepiscopia Nicolae, Mlindstirea Sf0ntul Sihru. 15 Jud.Gonstanfa Arhiepiscopald Catedrala Mldndstirea Samurcdgegti, .......3( . . . . . . .16 C o n sta n ta Ciorogdrla ....3( . ,,.1 6 MindstireaAdamclisi. Sc hi t ulVid r a . MindstireaAddncata..,..31 [4 d nds t ire a S n a g o v. . ...1 7 .....31 l/l dni s t ire a T i g a n e q.t.i...1 7 Md n i sti re a A xiopolis .. Moara Vldsiei . . . . . . . . . 18 Mi n i sti re a B a sar abi.....31 Schitul .....Si . 18 Md n d sti re a C apidava Gdneasa Schitul SfinfiiArhangheli, . Md n i sti re a 0 o lilia ......31 Prahova Jud. ......3i [tl dnd s t ire a Br e b u . . . ...1 9 Md n i sti re a C rucea. . Mi n i sti re a D e r yent ......3i . n. Mldnd s t ire a C a r a i m a ...1 9 ... Dumbrdveni.. . . . . 3r MfdndstireaCeptura ....20 Mdnistirea [tf dnd s t ire a C h e i a .... . ...2 0 Md n i sti re a H i str ia.......3r Tndfiarea Domnului, [,f i nd s t irea C r a s n a... . ...2 1 Ministirea ....3{ Mi rce a V o d d . [,findstireaChitorani ....21 Mi n i sti re a L i p nifa. ......3t MITROPOTIA MUNTENIEI .. khiepiscopia Bucuregtilor . . . . 7

rvlgl lOOtll 90

ll lll lI,UPCItcl

Md n d sti re a Gor ganu .....53 Md n d sti re a N imiiegti....53 Mdndstirea Vodi, Negru C i mp u l u n g -Muscel......54 Mi n d sti re a R dncdciov ....54 Md n d sti re a R obaia. ......55 Mdndstirea Proroc Sfdntul llie, P a l ti n u l .........55 Schitul Schimbarea laFa!i, C o ta 2 0 0 0 .......55 Md n d sti re a S ldnic ......56 . Arhiepiscopia Tirgovigtei. . . . . 39 Md n d sti re a T r ivale . .......56 MdndstireaValea Mandstirii. . . 57 ... Jud.Dimbovifa Md n i sti re a V i l eni ......57 . Mdnd s t ire a B 6 l d a n a . . ....4 0 Mi n i sti re a V e dea. ......57 Mdni s t irea Bu n e a . . . ....4 0 .......58 Mdnastirea Pdtroaia-Deal.. . .40 Md n i sti re a V i er ogi .... S ch i tu l B rd d e tu .........58 Md nd s t ire a C o b i a . . . ....4 1 Mdndstirea inallarea Domnului, gi Arhiepiscopia Buziului Cota1 000 . . . . ...4 1 V ra n ce i .........59 Mi nd s t ire a D e a l u . . . . ,...4 2 Jud.Buziu Mdnds t ire a N u c e t . . ....4 3 . Md n i sti re a B ar bu ......60 . Mindstirea Pegtera lalomitei . .43 . .. Md n d sti re a C dr nu ......60 . Mind s t irean c u Ru . . . ... .4 4 Md n d sti re a B er ca.. ......61 Mind s t irea St e l e a . . . ....4 4 ......61 Mdnd s t ire a Vi f o r i t a . . ...4 5 Md n d sti re a C i olanu . Sc hitu lCu c u t e a n c a. . ...4 5 S ch i tu l C e td tuia .........62 . S ch i tu l S fd n tulNifon ....62 . gi Arhiepiscopia Argegului Md n a sti re a Gdvanu ......63 Musc e f u lu i . . . ...4 7 Mdndstirea Mirului. . . . .63 Poiana .. Jud. Argeg Md n d sti re a R ategti. ......64 Mindst ire a A n i n o a s a. ...4 8 Mindstirea Treime, . Sfdnta Podul Mdnd s t ire a A n t o n e g....4 8 B u l g a ru l u i . ti .......64 MdndstireaBascovele ....48 S ch i tu l C i o b d noaia. ......65 Ministirea Cetiluia, Negru Vodd. .49 Schitul Sfdntul Sasenii . . .65 llie, Noi. Schitul Sfdntul Modest,, . 49 lerarh .. Jud. Vrancea Mdnd s t irea C i o c a n.u. ...5 0 . Md n i sti re a B rzi.. ......66 MdndstireaCorbii . . . . . .50 dePiatrd Mdnastirea loan, . . . .66 Sfdntul Brazi Md nds t ire a C o t m e a n a 1 ....5 Md n i sti re a B u luc.. ......67 Md nds t ire a G l a v a c i o.c. 1 ...5 Md n d sti re a C oteSti. ......67 Mdndstirea deArgeS. . . .52 Curtea ..

Apos t o lA n d r e i ....3 6 Mdndstirea Elena Sfdnta d e laMa re . . . ...,3 6 Mdndstirea Pegtera Iui Sfdntu loanCas ia n . . ....3 7 Mdndstirea Romdni, Sfinfilor Poar t a Alb e . . ....3 7 Sc hitulDe l e n i . . . . . ....3 8 Sc hitulSt r u n g a . . . . . . ...3 8 Mdndstirea Arini Dorna, . . ....3 8 fi ud.S u c e a v a.) . .

MANASTIRILOR / 309 CUPRINSGHIDUL /

M in d s t i r e a D a l h a u ti.....6 8 . M in d s t i r e a l e.p $ a ......6 8 M in d s t i r e a R . ce a ......6 9 e M in d s t i r e a R o g o zu......6 9 .... Mdndstirea Mugunoaiele . . . .70 Mdn i s t i r e a Si h a stru.....7 0 . Sc h i t u l 0 a n c e a .........7 0 ......7 1 Min d s t i r e a T a rn i ta . ....71 MdndstireaTrotu$anu Neagrd.. MdndstireaValea . .. . . .72 ....72 MdndstireaVirzdregti S c h i t u l M u n t i o ru ........7 3 . . .73 lacob, Cdrligele. Schitul Sfdntul ....7 3 Sc h i t u l S o v e j a Sc h i t u l U r e c h e$ ti........7 4 Arhiepiscopia Dunirii Jos . . .75 de Jud. Galafi Mdn i s t i r e a Ad a m. .......7 6 M d n d s t i r e a Bu ci u me....7 6 ni . . . . . . .77 MdndstireaCdrlomdnegti. Maicii Mdndsti Na$terea rea Domn u l u i , C u d a l b.......7 7 i . Trifon.. . . . . . 78 Mdnistirea Sfdntul Mdndstirea Vasile Sfdntul cel ......7 8 Mare,Galati Mdndstirea Arhangheli, Sfintii .........7 8 Galati.. ....... MdnistireaVladimiregti. .79 ....7 9 Sc h i t u l Z i m b r u Jud.Briila M d n d s t i r e a M ixi n e n.....8 0 i Mdndstirea Pantelimon, Sfdntul ......8 0 L a c u Sd r a t . Episcopia Slobozieigi ......8 1 G ili r a g i l o r Jud.lalomifa Md n i s t i r e a B a l a ci u......8 2 ......8 2 Md n d s t i r e a C rd sa n i Min d s t i r e a C h i ro i u ......8 3 .

Md n i stir eaDr idu.. ......83 ....83 S ch i tu lDr idu. Fralilegti-Suditi. . 84 . ., . Mdndstirea Mdndstirea Voievozi, Sfinlii ........84 S l o b o zia. ......85 Md n d stir eaHagieni ....85 S ch i tu lAmar a ....85 S ch i tu lHor ia. Jud. Ciliragi MinistireaLibeftatea ....86 Md n d stir eaPlatdr egti,....S6 Md n d stir ea Negr.u. Radu- . . .....87 ......87 Md n d stir eaTir iceni lzvorul Tdmdduirii, Schitul .......87 C o sl o geni. gi Alexandriei Episcopia T e l e o rmanului... ......89 Teleorman Jud. .....90 Md n d s tir eaAddm egti .....90 Mi n d stir eaBr dnceni Md n i stir eaCr dngu .,....90 . . . 91 Mindstirea Drdgdne$ti-Vla$ca. ....91 MdndstireaNdsturelu. .....g2 Md n d s tir eaPldviceni Mdndstirea Gheorghe, Sfdntul ... .....92 Ji g d n e gti Mdndstirea Fanurie, Sfdntul ......93 S i l i g te a- Gum e9ti,... Mdndstirea Ecaterina, Sfdnta T d td rd stiideSus ........93 Mdndstirea Pantelimon, Sf0ntul .. S i l i g te a- Gum 9$ti ......94 E p i scopiaGiur giu. ......95 Jud. Giurgiu MdndstireaBolintinVale .96 ....... ... Mdndstirea Neajlovului. . 96 Delta .....97 Md n d s tir eaCom ana. Mdndstirea Mare Sfdntul Mucenic .......97 Gh e o rghe,Giur giu

DUrilr.ut AUUputuiltultluttvtututl

M An A $ rrrg a u a g 8 l a

.....

il4

Dom n u lui , C h i r i a c u ...,.9 8 . Schitul Belu, Barbu Gostinari, .98 ... Schitul Sfdntul Rusul, loan Sloboz ia . . . . .....9 9 Schitul Sfdntul Nicolae, Giurgiu .99 .. Episcopia . Tulcii . . . . . .101 Jud. Tulcea Mdndstirea Dere Celic . . .102 M ind s t ire a C . d r u . . ...1 0 2 o M dnis t ire a C . r b u . . ...1 0 3 e M dnds t ire a C o c o $ . . ...1 0 3 . MindstireaDinogetia. ...104 Mindstirea Halmyris . . . .104 Mdndstirea Timidurii, lzvorul Mdc in . . . . . . ...1 0 5 Mdnds t ire a L e t e a . .. ....1 0 5 Mindstirea Sdmbita Noud.. . . . 105 . Mi nd s t ire a S a o n . . . ....1 0 6 Mindstirea Sfdntul Nicolae, Mdcin. . . . . . ...1 0 6 MindstireaValeaTeilor. . 107 ...... Mdnd s t ire a V i s t e r n a. 0 7 . ...1 Schit u lC. A . R o s e t t . ....1 0 7 i Schit u lT o p o l o g . . . . . ...1 0 8

Md n l sti re a Galata. .....114 S ch i tu l B l a g a. ...114 Md n d sti re a Golia.. .....115 Mi n d sti re a H lincea.....115 Md n d sti re a Haddm bu ...l16 Md n d sti re a L.acur i .....116 Mi n i sti re a Mi cliuSeni ........117 Mindstirea Sfdntd. . . . . .117 Piatra . Mdnistirea Sdngeap-Basaraba . . 117 Mindstirea Sfdntul Siluan A th o n i tu l .......118 Md n i sti re a S tavnic.....118 Mdnistirea$oldana. . . . .118 Mdnistirea Trei Sfintii lerarhi.. . 119 . S ch i tu l V a l e aSeacd .....120 Mi n i sti re a V l idiceni ....l20

Jud.Botogani Mi n i sti re a A gafton .....121 Mi n i sti re a B als... .....121 Mi n d sti re a C osula .....122 Md n d sti re a C ozancea ........122 Md n i sti re a Gur anda....122 Md n i sti re a Gor ovei ....l23 Schitul Sfdntul delaNeamt.123 loan . Md n d sti re a $ tiubieni ....123 MTTR0P0L|A M0LD0VE|$t Mdndstirea Voronei. .124 Sihistria . BUG0VIl,tEl Arhiepiscopialagilor ...109 S ch i tu l 0 n e a ga ........124 Mindstirea Sfdntul Nicolae Jud.lagi Domnesc, Popdu{i 125 Catedrala Mitropolitand,. . . . 110 Mdndstirea lagi Vorona Catedralaveche, eparhial centrul . 110 Mindstirea Zosin Schitul Cotnari-Liteanca. . . 110 ..... Ministirea Bdrnova . . ..111 Jud.lrleamf .....127 Mindstirea Bucium . . . . .111 Md n d sti re a A gapia. Schitul Agapia Veche. . . .127 Mind s t ire a C e t d f u i a. ...l l 2 Mi n d sti re a A l mag. .....128 Mdndstirea Copou (Pod g o ria C o p o u . . . . ...1 1 2 MdnistireaBisericani...128 ) Mdnd s t ire a D o b r o v i.t...1 1 3 MindstireaBodegti ....128 .....l29 MdndstireaFrumoasa ...113 Md n i sti re a B i str ita.

/ 31I CUPRINS /GHIDULMANASTIRILOR

Daniil Cuviosul Sihastrul, Schitul ........1 2 9 Cuejd i u Pahomie Mare, cel Schitul Cuviosul ........1 2 9 Ha n g u . Paisie SchitulCuviosul delaNeamt, ....1 3 0 Ca p $ a - B i c a z ...1 3 0 S c h it u l D r a g a . .. SchitulSfdntaAna. . . .130 . 130 llie, Schitul Sfdntul Vama-BrateS. S c h it u l T d r c u t a ..,.....1 3 0 . Minis t i r e a D u r d u .....1 3 1 Poiana Maicilor, Schitul . . . .131 Rdpciunita .... Dumbrdvelele. .131 Mindstirea MdnistireaHoraita ....132 .......1 Mdndst i r e a H o r i ici o a ra 3 2 . Muntele Pietricica.132 Mindstirea .. Muntele Ceahldu. .133 Mdndstirea SchitulCerebuc . . . . . . . .133 . . .133 SchitulStdnile Md n is t i r e a N e a m f ......1 3 4 Sc h it u l B r a n i s t e ........1 3 5 SchitulCdrbuna. . . . . . . .135 . . .135 Noud. Schitullcoana . Sc h it u l l c o a n a Ve ch e...1 3 5 . ...1 3 6 S c h it u l P o c r o v Conskntin Schitul lmpnr4i Sfintii . . . . . . .136 Bdiceni $iElena, . loan SchitulSf0ntulcelNou. . . .136 .......1 3 6 S c h it u l Vo v i d e n ia M indst i r e a N e c h i t ......1 3 7 SchitulBorlegti . . . . . . . .137 Minds t i r e a Pa l t i n.. .....1 3 7 . Mdndstirea Vodd.. . . . . . .138 Petru Sc hit u l P d s t r d v e n ......1 3 8 i SchitulUrecheni . . . . . . .138 Poiana-Brusturi . . . . .138 Mdndstirea ...139 MdndstireaPdngarali. . . . 139 MinistireaPegtera-Gdrcina MdnistireaRizboieni....l39 M d n d s t i r e a S e c u .. .....1 4 0

Acoperdmintul Maicii Schitul ....140 D o mn u B diceni l u i, ...141 S ch i tu l N ifon llie, .. Schitul Sfdntul Tdciune. . .141 SchitulJibucani . . . . . .141 ....l42 MdndstireaSihdstria . Boureni laqi).. . . . . 143 Schitul fiud. Schitul Pagcanilor Codrii .......143 0 u d .l a g i ) . . . 143 Poiana loan lui Schitul Daniil Schitul Sfdntul Sihastrul, R d p a l u i Cor oi ........144 Mina, SchitulSf0ntul .....144 T i rg u -N e aml . .. ...144 S ch i tu l S i hla. Md n i sti reaTar cdu......145 ......145 Md n d sti reaTazldu MdndstireaViratec .. . . .146 S ch i tu l B altateqti.......146 gi Sucevei Arhiepiscopia . . ...147 R i d i u fi fo r Jud.Suceava ...148 MdndstireaAdAncata ..... MdnistireaBogddnegti. . . 148 ....148 Md n d sti reaBr ogteni. ....l49 Md n d sti reaBogdana ...149 Md n i sti reaBucium eni ..... MdndstireaCimdrzani . . . 150 Mdndstirea Ciocine$ti (SchitulSuhard) . . . . . . .150 DaniilSihastrul, . 150 Putna Mdndstirea ...... MdndstireaDragomirna.151 Schitul Appstoli, Sfintii .....151 D ra g o mi rna .. Mdndstirea Boroaia . . . .152 Grogi, Dom lui, Mdnisti indllarea nu rea . . ...152 Me ste ci nig ... Mdndstirea Mestecdnis. . . . .152 Humor . . . . .153 Mdnistirea .... Ministirea Moldova-Sulita . 153

JIZ

/ UNIUUL MANAbIII{ILUTI

/ UUI'I{INi'

(Vatra Mdndstirea Moldovita Mo ld o v i l e i ) . .....1 5 4 Md nis t i r e a O.r a t a .....1 5 4 Mdn[stirea Pddegtii Jos. . . . . 155 de Mindstirea Pegtele-Cotdrgagi . . . 155 Mindstirea PiatraTiieturii. . . 155 .. Mdndstirea Gosnei . . . . . 155 Podu .. Ministirea Plutonita-Doroteia . . . 156 Mdndstirea Pojordta-Corlafeni . . .156 MdndstireaPreutesti. . . .156 . :. . . . Mdndstirea Probota . . . . .157 Mdndstirea Secrieg:1y1s;6ovita . . .157 Min d s t i r e a P u t n a .....1 5 8 . Mdnds ti r e a R d g c a .....1 5 9 . Mdndstirea Apostoli Sfintii Petru Pavel . . . . . . . .159 .$i Mdnds ti r e a R a r d u .....1 6 0 . Mindstirea Sihastria . . . . . 160 Rardu Mdndstirea loan Nou . 161 Sfdntul cel . MdnlstireaSihistria . . . .162 Putnei Minds t i r e a S l a t i n a .....1 6 3 MinistireaTeodoreni ...163 Mi nds t i r e a Su c e v i ta ....1 6 4 MdndstireaVoronet .. . .165 Mdndstirea Dimitrie, Sfdntul Va t ra Do r n e i ....1 6 5 SchitulCodru-Cajvana. .165 ...... Sc hit u lM a r g i n e a . ......1 6 6 Sc hit u lM o l i d . ...1 6 6 Schitul PoianaArgitei. .. . . . 166 ... Mdnistirea celMare $tefan $i Sf dnt . . . .1 6 6 gi Arhiepiscopia Romanului Bac iu lu i . ......1 6 7 Jud.Baciu Md n is t ir e a B d i m a c .....1 6 8 Mdndstirea Bogdana . . . .168 Md n d s t i r e a C a r a cl i u ....1 6 8 Mlndstirea Calapodegti. . . .169 .... Min d s t i r e a C i o l p a n i....1 6 9

Md n d sti re aCotumba ....lT0 Mdndstirea DiaconeSti . . . . .170 ... Md n d sti re aGiur geni ....170 Md n i sti re aLipova .....171 Mdndstirea 0cnei. ....171 Mdgura . MindstireaParincea ...171 Md n i sti re aPlopana .....172 Mi n d sti re aPoglef .....172 Mdndstirea Rdchitoasa . . . . .172 ... Md n d sti re aRunc.. .....173 Mdndstirea Sava Sfdntul (B e rzu n fi ). ......173 Md n d sti re aSldnic......173 Mdndstirea Tisa-Silvestri . . .174 .... Md n d sti re aVer megti ....lT4 Mi n i sti re a Zem eg. .....174 (Beregi-Tazldu) Schitul Doamna . . 175 S ch i tu l 0 i tuz. ...175 Schitul Sfdntul Andrei . . .175 SchitulSfdntul celMare Eftimie (P o i e n D . . . . .. . .175 S ch i tu l S fd ntulllie... ...176 Schitul Sihistria .. Crucii. . . . . . . 176 Schitul Zimbru Neamf). . .176 .. fiud.

E p i sco p i a Hugilor . .....177 Jud. Vaslui Catedrala Episcopald . . .. . .178 Hu$i Mindstirea Alexandru Vlahutd . 178 .. MdndstireaBogddnita ...178 (Mdgarului) Mdndstirea Bujoreni . . 179 Mdnistirea Dimitrie Cantemir, Grumezoaia . . . .179 Mdndstirea Flore$ti . . . . .180 Md n d sti re aGr djdeni ....180 Mdnistirea MalineSti . . .181 Mdndstirea Moreni . . . . .181 Mdndsti Nagterea rea Sfdntului l o a n o te zd tor ul.... ....181 B Mi n d sti re aPdr vegti .....182 Mi n d sti re aRafaila. .....182

CUPRINS /GHIDULM/{NASTIRILOR / 313

Duhului Schitul Pogordrea Sfdnt, Dra g e E t i . .......1 8 2 laFati.. . 183 Mindstirea Schimbarea Mdndstirea Nicolae, Sfdntul ........1 8 3 F is t dc i . M inds t i r e a T a n a cu.....1 8 3 Mindstirea cel $tefan Mare $i .t .....1 8 4 S f intC o d d e.$ . i , Movila lui Schitul impardi, Sfintii ........1 8 4 Bu rc . l e MITROPOLIA ARDEALULUI . Arhiepiscopia Sibiului. . . . . . . 185 Jud. Sibiu Mitropolitani . . . 186 Sibiu. Catedrala ...186 MdndstireaCdti$0ara Migura, . . . . . . 186 Mindstirea Jina. Nocrich, Hdrtibaci.187 .. Mindstirea Min d s t i r e a 0 r l a t .. .....1 8 7 . MdndstireaTurnu . . . . . . .187 Rogu S c h itu l Ba z n a . . ...... ...1 8 8 S c h itu l C h i r p i r ....._ ...1 8 8 . . .188 SchitulFoltea. ...1 8 9 S c h itu l O r l a t . SchitulPdltinig . . . . . . . .189 ...1 8 9 Sc hit u l Pe l i g o r Sc hit u l R i $ i n a r i ........1 8 9 SchitulSidinca . . . . . . . .190 . . . .190 SchitulSibiel ........1 9 0 Sc hit u l Ve $ t e m . Jud.Bragov Mdndstirea Mari. . . . . . . 191 Berivoii Ministirea Bucium . . . . .191 Mindstirea Bune$ti . . . . .191 Mdndstirea Brdncoveanu, Sdmbita Sus de . . . . . . .192 M ind s t i r e a D e j an i . .....1 9 3 M d n d s t i r e a F.i g e t .....1 9 4 Mdndstirea Bragov . . . .194 Poiana .. M d n i s t i r e a P r e de a l.....1 9 4

S ch i tu l A ugustin........194 ...195 S ch i tu l B ran.. Bran. SchitulPegtera, . . . . . . . . .195 ...195 S ch i tu l B reua S ch i tu l C uciulata..,....195 .. Schitul Chiliilor.. . . . . . . 196 Coltul Noud. . . . . .196 Schitul$inca .....196 S ch i tu l $ incaVeche Arfiiepiscopia Govasnei 9i H a rg h i te i ......197 Jud.Covasna .....198 Md n d sti reaMdr cu$ Buzdului. . . . . 198 . MdndstireaSita MindstireaValea., ., . . . . 198 Mare Jud.Harghita lzvorul ... Mdnistirea Mure$ului. 198 (Pdrdul Doamnei Mdndstirea . . .199 Doamnei), Moglinegti Mi n i sti reaFagetel .....199 Nicolae, Mdnistirea Sfdntul .. Mi e rcu reaCiuc ......199 Gura .. Schitul lzvorului. . . . . . . . 199 llie, . .200 Mindstirea Sfdntul Toplila. Schitul Dumbrdvioara .....200 fi u d .Mu reg) M|TR0P0L!A CLUJULU!, ALBE|, cRr$Al{Er MARAMURE$ULUI $r Arhiepiscopia Uadului, Feleacului-$iClujului . . .201 Jud.Clui itani Catedrala Mitropol 0rtodoxi, Cluj-Napoca. MdnistireaBdi$oara....202 .....202 Md n d sti reaCiucea. Mi n d sti reaCigiel .....203 . MdnistireaCristorel ....203 Md n d sti reaFeleacu .....203 MdnistireaFloresti .....204 Vodd . MdndstireaMihai ... . . ..204

3I4 / GHIDUL MANASflRILOR / CUPRINS

MdndstireaDumbrava ...21g Mdndstirea Mic . . ., Cergdut . ..;1; Mdndstirea Lupga . . . . .214 M d n d s t i r e a Ma g i n a .....2 1 4 MdndstireaFdrdu . .....215

MdnastireaAhaiR{* il: ffi:l,,ifflffilffT::::: Mdndstirea Cibutui fi Cheife . . .iti Uanastirea Rdciutu Nima

i;?ffi,i,H#:[,:r'"

catedraraArhiepiscopardAlbaluria, illlrlH:Aa$va .. ....22s - r,,gn3,ti,.,.c;;;;,; ..-..-.]tz


i . . . . . .224 MdndstireaRdzoare. ....224 rrainastireaRecea . . ....zzs Mdnistirea Sdnmdrtinuf de C a mpie ._._......225 MdndstireaSighigoara ...226 .....zz7

Jud.Afba

;33 ltni*,Ldzesti schiturBoscaturr,[iqoo .ffi ffi,'illffiii.. ii, A r h i e p i s c o p i a A l b a tu fi e i .. pogaga.......' ........222 ....2 l l S ch ituf

Aff?,Fi#fi,,,,, ...............222 :: 3';1,,,T1,:;;,., r; tvtdnristireas,,arf. ........


. .... 22s

ffi#f:3:lllFdntdnere schturcarrnr:.... ...221

MdndstireailvaMare . . .220 .. ..Z0T Dupdpfese ..2Z1 MdndstireaNuseni_ . ... .....;0, :rlitu!Afbac, Cdmpeni. ...221 M d n d sti reaP arv a(R ebra) :rlitulBistra, .. .. ....i l ..,0; l rl it u f s r lb ; c . . . . :..... . . . . . 2 2 1

Mdndstireac,,,i, 207 :,"::i:! Mdndstirea $lifflilffi'TlllllTl: Dobric . .,.. . .;;; schitut srantui . rm,

... Mandstireana*rtrnr,fvani. MdndstireaTet' .....21g . .206 Mdndstirea strungari Mdndstirea . . . . z1g s.r,,ro.rr, faFafd . 206 . lt4dnastirea Piatrd, sub Mindstirea sdlciua . 219 soporu cdmpie.. 206 . de . MdndstireaTduni .....21g Jud.Bistrifa-I{isiud '

srantur ru ro.n flfli:Hr. Arbarulia Hozevitur,Filii.t"il,lij,'llli....ru

rrrtandsurea

204'anaffi ffi:1,'i::iliilf,:l*e 205 '''' sfdntut toan

Botezdtorul,

.......218

. n,,q,,y,,srr rvrrau, Gavriif uavn,f $i f1!1019tiMihaif, gi R a fail, e tea .. Rim ..

Mdndstirea Sfinfitor Soborut

sotezitorul,,Blserica cuLund,,. . . . . .228 lllifl"t sfdntuttoan Hrmerea. CatedrataEpiscopatd,0riden...z ...ii;


.. ..216 0radea

. . .: ... ..;i ; Mdndstirea Sohodot Poiana . . . . ;i;

ffi:fffffll,.n*'u,g,i 't'i'a'0".i"'il;;;;' 226 ; 1li E p i scopiaadiei. pie Md n d s t i r e a p.o n o r Or .


Jud.Bihor Metogul Fetix Baife . . . . .ZZB Mdnistirea Vestire, Mdnistirea r/oo+i,^ Rrrna Buna
... ... ..22g

/ 315 uAnAsnnu-oR / GHIDUL cuPRtNs Cuvioasd Sfdnta Schitul ....229 Parascheva,0radea. Min d s t i r e a l z b u c . . .....2 2 9 .230 Oradea Cruce, Sfdnta Ministirea ...2 3 0 Schit u l l n a n d . . . .230 Florilor Poiana Schitul Filofteea, Muceniti Sfdnta Schitul .......2 3 0 0r adea . . . . ..2Sl MdnistireaStdnadeVale . ..231 Legu Barajul . Schitul ....231 MdndstireaVoievozi. loan Sfdntul Botezitorul, Schitul . .......2 3 1 O radea . ...2 3 2 . Sc h it ul H u t a . .i Sc h itV a l e a iM i h a . . ......2 3 1 ul l u Maramuregului Episcopia 9i .....2 3 3 Si t m a ru l u i Maramureg Jud. .. Baia MdndstireaB0r9a...... .234 Sc h it ul V i n i g o r u . .......2 3 4 ....234 MdndstireaBdrsana. .....2 3 5 Mdndst i r e a B e r i n ta . o t i z a .....2 3 5 Mdndst i r e a B .....2 3 5 ra M inds ti r}e e a 2 a . Dealu . Mdndstirea Mare . . . . . . .236 .. Nicolae.. . . . . . 236 Sfdntul Schitul .... Dragomiregti . . .236 Mdndstirea Mdndst i r e a F d g e t.......2 3 6 M d n is ti r e a H . b r a .....2 3 7 a M d n is ti r e a l e u d . . . .....2 3 7 Minds ti r e a M o i s ei......2 3 7 .....2 3 8 Mdndst i r e a P e t r ova Mdnis t i r e a Pr i s l o p ......2 3 8 M inds ti r e a R o h i t a......2 3 8 S c h it u l St r d m t u r a ......2 3 8 . Ana, Mindstirea Sfinta Rohia. . 239 M d n d s t i r e a R u o ai a.....2 4 0 . Peri Mindstirea Sapdnta . . . . . . .240 .. Borsa Schitul Pietoasa. . . . ..240 Sc h it u l Bu d e s t i . . .......2 4 1 ......241 S ch i tu l C h i uzbaia. . .... Revolutiei . .241 Eroilor Schitul . . .241 Schitullzvoare Mare Jud.Satu Md n d sti re aBixad..,....242 . . . .. . MdnistireaLuncaApei. .242 Mi n d sti re aM ir iug. .....242 Treime, Sfdnta Ministirea ........243 Mo i $ e n i MindstireaPortirita ....24S Noud Scdrisoara . . . .243 Mindstirea .....243 Md n d sti re aTeghea MITROPOLIA OLTENIEI Craiovei Arhiepiscopia Jud.Doli . Craiova246 Mitropolitand, Catedrala Tuturor Mdndstirea Sfintilor, paracfismitropolitan ....246 Mucenic Sfantul Mdnistirea ......246 Gh e o rg h e . .....247 Md n d sti re aCdr cea. Bucovif ul Coguna, Mindstirea .. .247 V e ch i . ......248 Md n d sti reaJitianu MdnistireaMaglavit ....24S ... Popdnzile$ti . . . .249 Mdndstirea . i.... Md n i sti re aSadova.....249 Jud.Gori . . . . .250 Chmdrdseasca. Mdndstirea .,...250 Md n i sti re aCr asna. . 251 Bordscu Dealu Mare, Ministirea ......251 Md n d sti realcoana MinistireaPolovragi ....251 Mi n d sti re aLainici......252 S ch i tu l L o cur ele........253 Trei rea Mindsti Sfdnta me, .......253 S trd mb a . Mi n d sti re aTismana....2S4

sro I Cttouttr,tAMsTtRtLOR / cupRtNS

Schimbarea laFafd, u r o c f o v in a d e S u s ......Z S s Mdnistirea Logregti. Tdrgu . . . . . 256 MdndstireaVigina .. .. . .....2 5 6

sfinfii Arhansheli ei ::llyt Cioctovina Mihait de . . . . . . 2Ss Jos. :1uiit, Schitut

Artiepiscopia Rlmnicut . . . . Zi7 ui. Jud. Uilcea


Ministirea Boia.

M dnds t i r e a A.r.n.o t a....2 5 8 Me r *ir *v# F ' ,- ]... i . . .. ......

uanastirraHrreri."""'263 Sch itu tBr adu....

n:ffi:ffi:sr:faI - ,'il ffimm#


MfrRoPotl

. :::::i,:,.,:iili. . ", ffi:;,[:##;;; ';]

yig$;Bnnh.... :.... . :rT; Episcopiasratinei .....277 Jud. pdpusa . . . Ott .. . . . .rr; Mdndstirea :s.cjrituf . . . .X Mindstirea . Brdncoveni Cozia. ........278 ....260 Mdnastreail,,i coziavechesauJrhituli;;; . ::,: i piatra. Md,esti,,;il;;;ir,. .l

.i;

$T'ti";ffi*$t' ir; I

. ......i; I

MdnistireaCernefi .....272 srtjtu,Rogia.

270 , ffffi:,,#il , MinistireaeailoeAramd li' :!? $ffi:T,ffi:l ,,l; L


Jurf. Meherfinfi ' ' '271 Jud'Arad

Schituf n1." . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 0 M d n d sr ir e a Sd r a ca.;;; I .....:.... Sc hit urpe,r. . ; ; ;; .. L

Mdndstirear**......,11. schi'Troianu . . . . . . .... . 269 Manisljrea pietroasa ...;gl t p.norir.

Schituf Uiron.......r;; I t io:....':'.: " 268 Mindstirea oriur . . Luncanii Jgd;;. . .'''' . .;;; fc.rritul ' ' ' " '268 Mdnristireat'rtorisena,ienl I schituf ororr..'.:. ..26s

schitutDobruga ....26t rudndstireao;;td....... I ....?; MdnistireaFdrdea..... Schituf .......il I rrrriirrir ...267 Mdnistireafzvorut

ffiTiff;;,ffT:" "'267 "

ruanasureasta",",f#iHllto:i::,':::, ;3: 266 r,,'an,,u*c,0, ,e, I

::: I

/ 3iz cuPRtNs /cHrDuLuAMsrntoR


Poiana Mirului . . .296 Schitul . . .296 SchitulReqita. S ch i tu l S e menic. .......296 Dionisie Exiguul, Sfdntul Schitul ........297 B u co va .... Episcopia Caransebegului. 291 lndltarea Cruci, Sfintei Schitul Jud.Garag-Severin ......297 P e tro $ n i ta . . . . . . .292 Putna MdndstireaAlmdj, Deveigi Episcopia ... Mdnistirea Herculane . .292 Bdile ....299 H u n e d o a rei. . Md n d s t i r e a Br e b u .....2 9 2 MindstireaCilugira ..,.293 Jud.Hunedoara .. Crigan . Md n is ti r e a N.e r a .....2 9 3 Mdnistirea (Vaca). . . . . 300 ...300 . ita Mdndst i r e a T e i u s.......2 9 3 S ch i tu l B a :..... .... Schitul (Suseni-Colf). . . 300 Colt . Mindstirea Scrisd. . . . . .294 Piatra MdnistireaVasiova .....294 Md n i sti re aPr islop......301 .. Schitul Gornea, Sichevita.. . . .294 S ch i tu l C riscior ......301 ...302 . .......2 9 5 S ch i tu l C u cuig Sc h it u l Bo g 0 l t i n ...302 . Sc h it u l F e n e $ . .......2 9 5 S ch i tu l Gh elar i Mic. SchitulMuntele. . . . . . . . . .295 S ch i tu l R etezat. ........302 Sc hit u l V i r i d i a , . .......2 9 5 S ch i tu l S tr.aja ........303 . . .303 Sc hit u l N i c o l i n t . . .......2 9 6 SchitulVulcan

INDEX

A
Acoperdmdntul Domnului, Maicii Bdiceni, schit,140 Acoperdmdntul Domnului, Maicii Chiriacu, schit, 98 Adam, T6 mdndstire, Adamclisi, mdndstire, 30 Addmegti, mindstire, 90 (iud. Addncata, mdndstire Suceava), 148 (ud. Addncata, mdndstire Constanla), 31 Afteia, mindstire,212 Agafton, ministire,21 1 Agapia, mdndstire, 127 Agapia Veche, 127 schit, Aiud, 220 schit, Albac, Plege, 221 Dupd schit, Albac-Rogoz, mdndstire, 21 3 Alexandru Vlahutd, mdndstire, 178 Almag, mdndstire Neam$, 128 fud. Almag, (ud.Arad), 288 schit Almdj, Putna, mdndstire, 292 Amara, 85 schit, Aninoasa, 48 mdndstire, Antim, mindstire,9 Antonegti, mdndstire, 48 Arad, mdnistire, Gai, 288 Arnota, m6ndstire,258 Augustin, schit,194 Axiopolis, mdndstire, 31

B
Baia Borga, mdndstire, 234 Baia Aramd, mdndstire, de 272 Balaciu, mdndstire, 82 Balg, mdndstire, 121 Barajul schit, Legu, 231 Barbu, mdndstire, 60 Barbu Gostinari, 98 Belu, schit, Basarabi, mdndstire, 31

Bascovele, mdndstire, 48 Bazna, 188 schit, Bdile Felix, mindstire, 228 Bdile Herculane, mdndstire, 292 Bdimac, mdndstire, 168 Bdigoara, mdndstire, 202 Bdita, schit, 300 Bdltitegti, 146 schit, B6ldana, mdndstire,40 Bdrnova, mdndstire, 111 Bdrsana, mdndstire, 234 Berca, mdndstire, 61 Berinta, mdndstire, 235 Berivoii mdndstire, Mari, 191 Bisericani, mdndstire, 128 Bistra, Cdmpeni, 221 schit, Bistrita, mdnistire Neam!), 129 fiud. (ud. Bistrip, mdndstire Vdlcea), 259 Bixad, mdndstire,242 Blaga, 114 schit, Bodegti, mdndstire, 128 Bodrogu schit, Vechi, 290 Bogdltin, 295 schit, (jud. Bogdana, mdndstire Bacdu), 168 Bogdana, mdndstire Suceava), 149 fiud. Bogddnegti, ftrdndgtire, 148 BogddniB, mdndsftre, 178 Boia, mdpdstire,258 Bolintin mdndstire, Vale, 96 Borlegti, 137 schit, Borga Pietroasa, 240 schit, (Ielcigor), 209 Boscatu schit, Botiza, mdndstire, 235 Boureni, 143 schit, Bradu, 265 schit, Bran, schit,195 Branigte, 135 schit, Brazi, mdndstire, 66

, u u lu 'va J v ullu, ou l l l l r I o u

uouolq,

iltqilaoutu,

I It

Dilhdutl, mdn6stlre, 88 mdn[stlre, )olllla, 32 Dealu, mdn[stlre, 42 schlt, )olt(Susenl-Colf), 300 (Jud. mdndstlre Maramure Dealu Mare, )olful Chlliilor, 196 schit, 236 mdnlstire,9T lomana, (jud. Boriscu, mdndstire Mare, (Podgoria mindstire, 112 Dealu Copou), ]opou Gorj),251 Piatrd, mdndstire, 50 )orbiide 193 Dejani, mdndstire, mdndstire, 207 )ormaia, Deleni, 38 schit, mdndstire, 263 )ornetu, Delta Neajlovului, mdndstire, 96 mdndstire,22 )ornu, Dervent, mindstire, 33 mdndstire, 67 ]ote$ti, Diaconegti, ministire, 70 1 mdndstire, 51 lotmeana, Dimitrie Cantemir, Grumezoaia, schit, lotnari-Liteanca, 110 mindstire, 179 mdndstire, 170 lotumba, 104 Dinogetia, mdndstire, mdndstire,122 ]o$ufa, 261 Lemn, mdndstire, Bucovdtul mdndstire, Vechi, 247 Dintr-un lo$una, (Beregti-Tazldu), 175 schit, Doamna mdnistire, 273 )ogugtea-Crivelnic, mdndstire, 8 Doamna Chiajna, 122 mdndstire, ]ozancea, (Pdriul Mogldneg Doamnei), Doamnei mdn[stire, 260 ]ozia, 199 mindstire, loan Veche Schitul laPiatrd, sau ]ozia 283 Dobregti, mdndstire, ndndstire, 261 207 Dobric, mindstire, (iud. 250 mindstire Gorj), ]rasna, 11 Dobrovdl, mdndstire,3 21 mdndstire Prahova), Srasna, fiud. Dobruga, 267 schit, mdndstire, 82 ]risani, Dorna, mdndstire, Arini, 38 Srdngu, mdndstire, 90 Draga, schit,130 mdndstire,'203 ).$storel, 236 Dragomiregti, mdndstire, (Vgca), mdndstire, 300 )rigan 151 Dragomirna, mdndstire, schit, lri$cior, 301 Dragoslavele, 28 schit, mindstire,32 lrucea, ministire, Drdgdnegti-Vlagca, 91 schit, luciulata, 195 Dridu, mdndstire, 83 schit, Sucuig, 302 Dridu, 83 schit, schit, ]ucuteanca, 45 mdndstire,3 21 Dumbrava, mindstire, 52 ]urtea Argeg, de Dumbrdvelele, mdndstire, 131 221 Dut, schit, Dumbriveni, mdndstire, 34 Daniil Cuejdiu, schit, Duviosul Sihastrul, Dumbrdvioara, 200 schit, 129 Romini, mdndstire 9 Duminica Sfintilor Pahomie Mare, Hangu, schit, Duviosul cel 131 Durdu, mdndstire, 129 Paisie Gapga-Bicaz, Cuviosul dela Neamf, E schit,130 Revolutiei, 241 Eroitor schit,

D
Putna, 150 Daniil Sihastrul, mdndstire, Darvari, 12 schit,

F (jud. 194 Fdget, mindstire Bragov), 236 Fdget, mindstire Maramureg), fiud.

Cdluiu, mdndstire,2Tg Cdmdrdgeasca, mdndstire, 250 Sdmbara Sus, llal"c9yeanu, de Cdmdrzani, j 92 mdndstire, mdndstire, 150 Cdrbuna, 135 schit, Brdncoveni, mdndstire, 27g Cdgiel, mdndstire, Breaza, 203 mdndstire Maramureg), fud. 235 Cdrcea, mdndstire,247 fud. 195 lreua,schit Bragov), urebu, mdndstire, mdndstire Carag_severin), Cdrlomdnegti, Z7 (jud. 292 Cdrnu, mdndstire,60 Brebu, mdndstire prahova), fiud. 1g Cdrfigoara, mdndstire, Brogteni, 1g6 mdndstire, 14g Cebza, mdndstire,2g2 mdndstire Bragovj, (lud. 191 fucjum, Celic mdndstire, Dere, j02 mdndstire tagi), (jud. 111 :uc]um, Ceptura, mdndstire,20 fud. Z6 :Tyrni,mdndstire Galafi), Cerbu, mdndstire, 103 uucrumeni, mdndstire Suceava), fud. 149 Cerebuc, 133 schit, Budegti, 241 schit, Cergdut mdndstire, Mic, Bujoreni 2.t4 (Mdgarufui), mdndstire, 17g Cerneli, mdndstire, 272 urltorJc, 22.1 schit, Cernica, mdndstire. 14 Butuc, mdndstire,6T mdndstire tasi), Buna fiud. 112 Vestire, lul3luiu, 0radea, mdndstire, 229 Negru mdndstire, Vodd, uunea, 49 mdndstire,40 :u:3lrfu, ueraruta, fiud. schit Buzdu),62 Bunegti, mdndstire, 191 Cheia, mdndstire,20 Cheile c Cibului, mdndstire, 213 Chiroiu, C.A.Rosetti, .t07 g3 mdndstire, schit, Chirpar, 1gg Calapodegti, schit, mdndstire, I 69 Chiforani, Capidava, mdndstire, mdndstire, 21 32 Chiuzbaia, 241 Caracldu, schit, mdndstire, 16g .l Christiana, Caraiman, mdndstire, mdndstire, 0 19 Ciobdnoaia, Cagva, schit,65 mdndsIie,223 Ciocanu, mdndstire,50 Arhiepiscopatd tutia, Atba 212 :*q"lr Ciocdnegti (Schitut uareorala Suhard), Arhiepiscopald mdndstire, constanta, 30 150 Catedrala ,,BisericaLund,, cu }radea,2Zg de.Jos (Sfinlii Catedrala Arhanghe|i Episcopatd 17g Hugi, Mtnail ^9',t"t]yll $iGavriil), 255 schit, Catedrafa Episcopald }radea, 2Zg desus(schimbarea Catedrala taFafd), Mitropotitand Cluj_Napoca, schit, 255 202 ^c]:ltlfg Catedrala Mitropolitand Craiova, Ciolanu, 246 mdndstire,6i Catedrala Mihopolitand .t10 tagi, Ciolpani, mdndstire, 16g Catedrala Mihopolitand 186 Sibiu, Cipdieni, mdndstire, 223 Catedrala Mitropolitand Ciucea, Timigoara, mdndstire,202 2g2 patriarhald, Catedrala g Clocociov, mdndstire, 279 Catedrala lagi, veche 110 Cobia, mdndstire, 41 Cdlddrugani, mdndstire, Cocog, 13 mdndstire, 103 Cdlene, 221 schit, pagcanifor, Codrii schit, 143 Cdlugdra, mdndstire, 2g3 Codru, mdndsttre,102

320 / GHIDUT MANASilRILOR / INDEX Brddetu, sg schit, Brdnceni, mdndstire, 90

32i2I GHIDUL MANASTIRILOR / NDEX Figefel, mdndstire, I g9 Fdrdu, mdndstire,2li Fdrdea, mdndstire,2g3 Feleacu, mdndstire, 203 Feneg, 2gS schit, Feredeu, mdndstire, 2gg Floregti, mdndstire Cluj), fud. 204 mdndstire Vaslui;, 6uid. teO ftgreSti, Foltea, 1gg schit, Frdsinei, mdndstire, 262 Frdfitegti_Sudili, mdndstire. 8q Frumoasa, mdndstire, 113 Humor, mdndstire, 153 Hurezi, mdndsttre,264 Huta, schit, 232

I
lanculegti, mdndstire, 23 lcoana, mdndstire, 2S1 lcoana Noud, 13b schit, lcoana Veche, 135 schit, leud, mdndstire, 237 lezer, schit,26g llva Mare, mdndstire, 207 Inand, 230 schit, lzbuc, mdndstire,229 latoare, schit,241 lzvorul Miron, mdndstire, 2g3 lzvorul Muregului, mdndstire, 19g lzvorul Tdmdduirii, Coslogeni, g7 schit, lzvorul Tdmddurii, mdndstire, Mdcin, 10S I lrytqrea Domnutui, 1000, Cota mdndstire, 41

G
Galata, mdndstire,114 Gdvanu, mdndstire,63 Ghelari, 302 schit, Ghighiu, mdndstire, 22 Giurgeni, mdndstire, 170 Glavacioc, mdndstire, 51 Godeanu, mdndstire, 272 Golia, mdndstire, 11S Gorganu, mdndstire, 53 Gornea, Sichevifa, 2g4 schit, Gorovei, mdndstire, 123 Govora, mdndstire,263 Grdjdeni, mdndstire, 1g0 Grogi, Boroaia, mdndstire, 152 Gura lzvorufui, 199 schit, Gura Motrufui, mindstire, 273 Guranda, mdndstire, 122

li
)
l

Mrrcea littrc.l Domnutui, Vodd, manastire.35


IndlBrea petro$nila, Sfintei Cruci, schit, 297 lnfricogata Judecatti, mdndstire, 52 J Jacul Romdnesc, mdndstire, 223 Jercdldi, mdndstire, 23 Jgheaburi, 26g schit Jiana, mdndstire,2TS Jitianu, mdndstire, 24g

H
Habra, mdndstire,237 Haddmbu, mdndstire, 116 Hagieni, gS mdndstire, Halmyris, mdndstire, 104 Hdpna, schit,22Z Histria, mdndstire,34 Hlincea, mdndstire, 115 Hodog-Bodrog, mdndstire, 290 Horaifa, mindstire, 132 Hordicioara, mdndstire, 132 Horia, g5 schit

t
Lacul Frumos, 267 schit, Lacuri, mdndstire, 116 Lainici, mdndstire, 252 Ldpu$na, mdndstire, 224 Ldzegti, schit,222 Lepga, mdndstire,6g Letea, mdndstire, 105 Libertatea, g6 mdndstire, Lipnifa, mdndstire,35

INDEXGHIDUL / MANASTIRILOR I 823 Lipova, mdndstire, 171 Livezife, schit,222 Locurele, 253 schit, Lunca mdndstire, Apei, 242 Luncanii Sus, mdndstire, de 284 Lupga, mdndstire,2'14 Nagterea Sfdntului Botezdtorul, loan mdndstire Vaslui), 181 fiud. Nimdie$ti, mdndstire, 53 Ndsturelu, mdndstire, 91 Neamt, mdndstire, 134 Nechit, mdndstire,137 Negru Cdmpulung-Muscel, Vodd, mdndstire,54 Nera, mdndstire,293 Nicolint, 296 schit, Nicula, mdndstire,205 Nifon, 141 schit, Nima Rdciului, mdndstire, 224 Nocrich, Hdrtibaci, mdndstire, 187 Nucet, mdndstire, 43 Nugeni, mdndstire,208

M
Maglavit, mdndstire, 248 Mamu, mdndstire,265 Marginea, 166 schit, Mdgina, mdndstire, 2't4 Mdgura, mdndstire, Jina, 186 Mdgura mdnistire,1 Ocnei, 17 Mdine$ti, mdnistire, 280 MdldieSti, mdndstire, 24 Mdlinegti, mdndstire, 181 Mdrcug, mdndstire, 198 Mdriu$, mindstire, 242 Mdxineni, mdndstire, 80 (indlprea Mestecdnig Domnului), mdndstire,152 (Sfintul Mestecdnig Pantelimon), mdndstire, 152 Micldugeni, mdndstire, 117 Mihai Vod6, mindstire, 204 Moara Vlisiei, 18 schit, Moisei, mdndstire,237 Moldova-SuliB, mdndstire, 153 (Vata Moldovip Moldovi{ei), mdndstire, 154 Molid, 166 schit, Moreni, mdndstire,181 Morisena, Cenad, mdndstire, 284 Mraconia, mdndstire, 274 Muntele Ceahldu, mdndstire, 133 Muntele schit, Mic, 295 Muntele Pietrici0a, mdndstire, 132 Muntef e Rece, mdnisti 204 re, Muntioru, 73 schit, Mugunoaiele, mdndstire, 70 N Nagterea Domnului, Maicii Cudalbi, ministire. TT

0
0ancea, 70 schit, 0aga, mdndstire,215 Obdrgii, schit,222 175 0ituz, schit, Oneaga, schit,124 mdndstire, 0rata, 154 Orlat, mdndstire, 187 0rlat, schit, 189 0strov, 269 schit,

P
Pahomie, 270 schit, Paltin, mdndstire, 137 Parepa, mdndstirel'24 Parincea, mdndstire, 17i Parto$, mdndstire,284 (Rebra), Parva mdndstire, 208 Pasdrea, mdndstire,l5 Pdltinig, 189' schit, Pdpuga, schit,259 Pdstrdveni, schit,138 Pdtdngeni-Negroiu, mdndstire,5 21 Pdtoaia-Deal, mdndstire, 40 Pdtrunsa, schit,270 Pdngdra{i, mdndstire, 139 Pdrtegtii Jos, de mdndstire, 155

I
324 I GHIDUL MANASTIRILOR / INDEX Pdrvegti, mdndstire, I 82 Peligor, 1g9 schit, Pegtele-Cotdrgagi, mdndstire, 155 Pegtera, schit, Bran, lgS lalomifei, mdndstire, 43 feStera Predeal, mdndstire, 194 Preutegti, mdndstire, 156 mdndstire Hunedoard, fiud. 301 lr]rfon, Pristop, mdndstire trlaramureii, fiuO. iSg Probota, mdndstire, 157 Putna, mdndstire, 158

lll,:ii. 36 manastire, Pegtera Sfdntului CasJan, loan mdndstire, R 37 Radu mdndstire, Vodd, 1.1 Pegtera-Gdrcina, mindstire, 13g Radu-Negru, g7 mdndstire, Petrova, mdndstire, 23g : Rafaila, mdndstire, 1g2 Petru Vodd, mdndstire, t3g Rardu, mdndstire, 160 Piaha Fdntdnele, mdndstire, 20g Rdchitoasa, mdndstire, Piatra 172 Scrisd, mdndstire, 2g4 Rdginari, 1g9 schit Piatra Sfdntd, mdndstire, t 17 Rdtegti, mdndstire,64 Piatra Tdieturii, mdndstire, t 55 Rdzboieni, mdndstire, Piehoasa mdndst 13g Mare, re,2gS Rdzoare, mdndstire, Pissiota, 224 mdndstire, 25 Rdmef, mdndstire,217 Pldtdregti, g6 mdndstire, Rdncdciov, mdndstire, Pldviceni, 54 g2 mdndstire, Rdgca, mdndstire, Plopana, l59 mdndstire, 172 Rdgca Transilvand, Plumbuita, mdndstire, mdndstire, 206 10 Recea, mdndstire Mureg), Plutonifa-Doroteia, (iud. 225 mdnistire, 156 Recea, mdndstire Vrancea), Pocrov, 136 schit, fud. 6g Regifa, 296 schit, Podu Cognei, mdndstire, 155 Retezat, 302 Poglef, schit, mdndstue,172 (Sfdntut Botezdtorut), Pogordrea loan Duhului Drdgegti, Sfdnt, !ry",r.1 schit, mdndstire,216 182 Rimetea Poiana (so_borut Arhangheli Argifei, 166 sfinlitor schit, Mihail, Gavriilsi eoiana natairi, aragov, manastire, rlrrr,"*, zto poiana_Brusturi, t* Hobaia, mdndstire,55 mdndstire. tsn poiana mdndstire, Florilor, 230 69 schit, :09:ru, poiana loan, ton4a, mdndstire, lui 23g schit, 143 xogta' 288 Poiana schit, Maicilor, Rdpciunita, 131 schit. ltunc, Poiana mdndstire, Mdrufui, 173 mdndstire o,,.",1,' ri,,, ^. Poiana
Poiana Sohodol, mdndstire, 216 Pojordta-Corldteni, mdnistire, 156 Polovragi, mdndstire, 251 Ponor, mdndstire,216 Popdnzdlegti, mdndstire, 249 PortdriB, mdndstire, 243 Pogaga, schit,222

srrylrtui Andrei, Apostot

Mdrurui, ;;L-9+;*,; schit (uJ. ffi,| ffiX'J,',|il,

s
Sadova, mdndstire,249 Salva, mdndstire, 209 Ciorogdrta, mdndstire, 16 flurciseSti, saon, j06 mdndstire, Sddinca, 1g0 schit peri, Sapdnta mdndstire, 240

INDEXGHIDUL / MANASTIRILOR I I25 Siraca, mdndstire,285 Sdricinegti, mdndstire, 265 Sdmbdta mdndstire, Noud, 105 Sdngeap-Basaraba, 117 mdndstire, SdnmdrtinulCdmpie, de mdndstire, 225 Scdri$oara mdndstne, Noud, 243 laFafd, 2000, Schimbarea Cota schit, 55 Schimbarea laFafd, mdndstire Cluj), fiud. 206 Schimbarea mdndstire laFatd, fiud. Vaslui), 183 Secrieg-MoldoviB, mdndstire, 157 mdndstire, Secu, 140 Semenic, 296 schit, Ana, 1400, Sffinta Cota 27 schit, (ud. Ana, Sfdnta mdndstire Mehedinti), 274 Sfdnta Rohia, Ana, mdndstire, 239 Sfdnta schit Neamf), Ana, fud. 130 Sfdnta Cruce, Oradea, mdndstire, 230 Sfdnta Cuvioasd Parascheva, 0radea, schit, 229 Sfdnta Ecaterina, TdtdrdgtiiSus, de mdndstire, 93 Sfdnta delaMare, Elena mdndstire, 36 Sfdnta Mucenifd Filofteea, 0radea, schit, 230 Treime, Sfdnta Albac, mdndstire, 219 Sfdnta Treime, Bichigiu, mdndstire, 209 Sfdnta Treime, Bugteni, mdnistire, 24 Sfdnta Treime, Moigeni, mdndstire, 243 Sfdnta Treime, Bulgarului, Podul mdndstire, 64 Sfdnta Treime, Strdmba, mdnistire, 253 Sfdntul Andrei, 175 schit, Sfdntul Sihastrul, luiCoroi, Daniil Rdpa schit, 144 Sfdntul Dimitrie, Dornei, Vatra mdndstire, 1 65 Sfdntul Dionisie Exiguul, Bucova, schit, 297 (Poieni), Sfdntul Efiimie Mare cel schit, 1 75 Sfdntul Fanurie, Siligtea-Gumegti, mdndstire, 93 Sfdntul Gheorghe, mdndstire, 92 figdnegti, lacob, Sfdntul Cdrligele, 73 schit, lerarh Sfdntul Modest, 49 schit, Sfdntul Sdsenii schit, llie, Noi, 65 llie, Sffintul schit Bacdu), 176 fiud. llie, Sfdntul Tdciune, 141 schit, Sfdntul TopliB, llie, mdndstire, 200 Sfdntul Vama-Brate$, 130 llie, schit, Sfdntul Brazi, loan, mdndstire, 66 loan Sfdntul Botezdtorul, lulia, Alba mdndstire,218 Sfdntul Botezdtorul, schit, loan 0radea, 231 loan (ud. Sfdntul celNou, mdndstire Suceava), 161 loan Sfdntul celNou, fiud. schit Neamt), 136 SfAntul delaNeamt, 123 loan schit, Sfdntul lacob loan Hozevitul, Piatra Craiului, mdndstire, 206 Sfdntul Rusul, loan Slobozia, 99 schit, Sfdntul Lazdr, 220 schit, Sfdntul Mucenic Mare Gheorghe, Giurgiu, mdndstire,9T Sfdntul Tdrgu Mina, Neamf, 144 schit, Mucenic Sfdntul Gheorghe, mdndstire {ud.Dolj),246 Sfdntul Nicolae, Fdstdci, mdndstire, 183 Sfdntul Nicolae, Giurgiu, 99 schit, Sfdntul Nicolaeu mdndstire, Mdcin, 106 Nicolae, Sfdntul Miercurea Ciuc, mdndstire,199 Sfdntul Nicolae, fiud. schit Maramureg), 236 Sfdntul Nicolae, Sitaru, mdndstire, 15 Sfdntul Nicolae Domnesc, Popdufi, mdndstire, 125 Sfdntul schit Buzdu), Nifon, fiud. 62 Sfdntul Pantelimon, Sdrat, Lacu mdndstire, 80 Sfdntul Pantelimon, Siligtea-Gumegti, mdndstire.94

326 / GHIDUL MANASTIRILOR / INDD( Sffinful Proroc paltinul, llie, mindstire, SS Stelea, mdndstire,44 Sliinful (Benunti), Sava mdndstire, 173 Straja, schit,303 Sfdntut Siluan Athonitut, mindstire (ud. Strdmba, mdndstire, 20g lagi),118 Strdmtura, 23g schit, Sftintul Trifon, mindstire Galati), 78 fiud. Strehaia, mindstire, 27b Sffinful Vasile Mare, cel Galafi, ministire, Sfehirefi, mindstire, 2g0 78 Sfunga, schit, 38 Sfi Apostoli, nlii Dragomima, 151 schit, Stungari, mindstire, 9 21 petru SfinliiApostoti gipavet, mdndstire Sfudina, mdndstire,2g0 Suceava), 1b9 fiud. Sub Piatri, Sdlciua, ministire, 21g Sfi i Arhangheli, mdndstire, nfi Galafi, 7g SuceviB, mdndstire, 164 Sftntii Arhangheli, Gdneasa, 1g schit, Surpatele, ministire, 266 Sfintii lmpdrafi, Movila luigurcel, schit, Suzana, ministire, 26 184 Sfi lmpdrali ConstantinEtena, gi ilii $ Bdiceni, 136 schit Noud, 196 schit, $inca SfintiiTrei lerarhi, mindstire lagi), (iud, Veche, 196 schit $inca 11 9 mdndstire, $oldana, 11g Sfi Voievozi, nfii g4 Slobozia, mdnistire, celMare gud. mdndstire 9iSftint, poarh Sfinfilor Romdni, Albi,ministire, $tefan Suceava), 166 37 cet $tefan Mare Sf6ntCodie$ti, 9i Sibiel, 190 schit, mdndstire Vastui), 1g4 fiud. Sighigoara, mindstire, 226 mdndstire, $tiubieni, 123 Sihastru, mdndstire, 70 Sihdstria, T mindstire, i42 Sihistria Tanacu, Crucii, 176 ministire, schi! lg3 Sihdstia Tarciu, Putnei, mindstire, mdnistire, 14S 162 Sihdstda TamiB, Rariu, ministire, mdnistire, 160 Tl Sihistda fazldu, Voronei, mdndstire,l45 ministire, 24 1 Sihla, Tdmand, 28g schit, 144 schit, Sinaia, Tdrcufa, 180 mdndstire,25 schit, g7 Sih Buziului, Tdriceni, mdndstire, mdndstire, lgg Slatina, Tduni, mdndstire, mdndstire,Zlg 163 Sldnic, Tdrgu mindstire Argeg), Logregti, ministire, 56 256 fiud. Slinic, Techirghiol, mindstire Baciu), (ud. ministire, 2g 173 Snagov, Teiug, mindstire, mdndstire,2g3 17 Socolulde Teodoreni, Cdmpie, mdndstire, mdndstire, 163 226 Soporu Cimpie, Timigeni, de mdndsUre, mindstire, 2g5 206 Soveja, 73 Tisa-Silvestri, schit mdndstire, 174 Stavnic, Tismana, ministire, 1g 1 mdnistire, 2S4 Shvropoleos, TopolniB, mdndstire, mdnistire, 12 27S Stdnile, 133 Topolog, 108 schit, schit, Stiina Vale, de Tdvale, mdndstire, mindsUre, 231 56 Stiinigoara, Troianu, 26g mindstire, schit, 266

INDEXGHIDUL / MANASTIRILOR I 327 Trofu$anu, mdndstire, 71 Tumu, mdndstire Prahova), 26 fiud. Turnu, ministire Vdlcea), 267 fiud. Turnu Rogu, mdndstire, 187 paraclis Tuturor Sfintilor, mitropolitan, mdndstire,246 mdndstire, 243 feghea, mdndstire,218 Jet, schit, Tibucani, 141 mdndstire, 17 figdnegti, Vdrddia, 295 schit, Vdzdregti, mdndstire, 72 Vedea, ministire,5T Vermegti, mdndstire, 174 Vegtem, schit,190 Vidra, 16 schit, Vierogi, mdndstire,5S Vifordta, mdndstire, 45 Vinigoru, 234 schit, Visterna, mdnistire, 107 Vigina, ministire, 256 Vladimiregti, mdndstire, 79 Vlddiceni, mdndstire, 120 Vodifa, mdndstire,276 Voievozi, mdndstire, 231 Vorona, mdndstire,125 Voronet, mdndstire, 165 Vovidenia, 136 schit, Vulcan, 303 schit,

U
Urecheni, schit,138 Ureche$ti, 74 schit,

v
Valea Mihai, 231 lui schit, Valea Mare, mdndstire, 198 Valea Mdndstirii, mdndstire, 57 Valea Neagrd, mdndstire, 72 Valea Seacd, 120 schit, Valea Teilor, mdndstire, 107 Vasiova, mdndstire, 294 Vdleni, mdndstire,5T Viratec, minastire, 146

z
Zamfrra, mdnistire,2T Zemeg, mdndstire,l74 Zimbru, (ud.Baciu), schit 176 Zimbru, fiud. schit Galati), 79 Zosin, mindstire, 126

32 DIFUZARE: S.C. Supergraph S.R.t. Str.lonMinulescu 36,sector nr. 3, 031216, Bucuregti _ Tel.: 021-320.61fax: .19; 021-319.10.84 e-mail: contact@supergraph.ro www.librariasophia.ro , www.sophia.ro SocietateaDifuzare de SUPERGMPH vaorera posibilitateaa primi postd de prin mai bune despiritualitaie,' cdrfi . 9rlr. Eotogie,. culturd religioasd, filozofie arti, apirute edituri prestigiu. la de _ Plata face se ramburs piimirei la cadilor; taxele poghle suportate Supenirapn. sunt Oe Vi agteptdm ta LIBRARN SOPHIA str.Bibescu nr.19. Vodd 0401 Bucuregti, 4 51, sector (tdngd FacuttateaTeologie) de tef 021 . -336.1 0722.266.& 0.00; g vww. librariasophia. ro

l I
I

sauificd purind vrene pentrurasfoi a cdrrite noastre: este neputinldnu gdsesti cu sd ceva pegustul spre folosul $i tdu!

Str. Bucium nr,34lari tel.i0232/211225 fax0232/211252 ofi ce@printmulticolor.ro

S-ar putea să vă placă și