Sunteți pe pagina 1din 6

OrdinulpreedinteluiAgenieiNaionaledeAdministrareFiscalnr.17/2012pentruaprobarea Proceduriidenregistrareaacordurilorprivinddeclarareaiplatacontribuiilorsociale,ncheiatede angajatoriinerezidenicupersoanefizicerezidentesaunerezidentecareidesfoaractivitatean Romniaiobinvenituridinsalarii,precumipentrureglementareaunoraspecteprocedurale ntemeiulart.12alin.(3)dinHotrreaGuvernuluinr.109/2009privindorganizareaifuncionarea AgenieiNaionaledeAdministrareFiscal,cumodificrileicompletrileulterioare. n temeiul art.5 alin.(4) i al art. 296^19 alin.

.(1^9) (1^12) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,cumodificrileicompletrileulterioare, preedinteleAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal emiteurmtorul: ORDIN Art.1. Se aprob Procedura de nregistrare a acordurilor privind declararea i plata contribuiilor sociale, ncheiate de angajatorii nerezideni cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care i desfoaractivitateanRomniaiobinvenituridinsalarii,prevzutnAnexanr.1laprezentulordin. Art.2. (1) Aspectele procedurale privind aplicarea prevederilor art.296^19 alin.(1^12) din Codul fiscalsuntprevzutenAnexanr.2laprezentulordin. (2) Contribuabilii persoane fizice care i desfoar activitatea n Romnia i obin venituri din salariidelaangajatoriiprevzuilaart.296^19alin.(1^12)dinCodulfiscalauobligaiadepuneriilunarea formularului 224 Declaraie privind veniturile sub form de salarii din strintate obinute de ctre persoanelefizicecaredesfoaractivitatenRomniaidectrepersoanelefiziceromneangajateale misiunilordiplomaticeiposturilorconsulareacreditatenRomnia. Art.3.ReferirilelaCodulfiscaldinprezentulordin,reprezinttrimiterilaLegeanr.571/2003privind Codulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare,iarreferirilelaCoduldeprocedurfiscalreprezint trimiteri la Ordonana Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrileicompletrileulterioare. Art.4. Organul fiscal competent, organizeaz evidena acordurilor ncheiate de persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii strini, precum i evidena angajailor misiunilor diplomatice i posturilorconsulare,careseconducinformatizat,potrivitmodelelorprevzutenAnexanr.3iAnexanr.4 laprezentulordin. Art.5.Anexelenr.14facparteintegrantdinprezentulordin. Art.6.Direciageneralproceduripentruadministrareaveniturilor,Direciageneraldetehnologia informaiei, precum i direciile generale ale finanelor publice judeene i a municipiului Bucureti vor ducelandeplinireprevederileprezentuluiordin. Art.7.PrezentulordinsepublicnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI. EmislaBucureti,la11.01.2013 PREEDINTE, ERBANPOP

Anexanr.1 Proceduradenregistrareaacordurilorprivinddeclarareaiplatacontribuiilorsociale,ncheiatede angajatoriinerezidenicupersoanefizicerezidentesaunerezidentecareidesfoaractivitatean Romniaiobinvenituridinsalarii A. nregistrarea acordurilor ncheiate cu angajatori din state care nu intr sub incidena regulamentelorUniuniiEuropeneprivindcoordonareasistemelordesecuritatesocialsaudinstatecu careRomnianuarencheiateacordurioriconveniindomeniulsecuritiisociale 1. Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care i desfoar activitatea n Romnia i obin venituridinsalariidelaangajatoridinstatecarenuintrsubincidenaregulamentelorUniuniiEuropene privind coordonarea sistemelor de securitate social sau din state cu care Romnia nu are ncheiate acorduri ori convenii n domeniul securitii sociale, au obligaia nregistrrii acordurilor referitoare la declarareaiplatacontribuiilorsocialeobligatoriilaorganulfiscalcompetent. 2.Organulfiscalcompetenteste: a)organulfiscalnacruirazteritorialcontribuabilulareadresaundeiaredomiciliul,potrivit legiisauadresaundelocuieteefectiv,ncazulncareaceastaestediferitdedomiciliu,pentrupersoanele fizicecareaudomiciliulfiscalnRomnia; b)organulfiscalnacruirazteritorialsedesfoaractivitateacareconstituiesursadevenit, pentruceilalicontribuabilipersoanefizice. 3. Persoanele fizice romne, precum i persoanele fizice nerezidente care dein cod numeric personal(CNP),depunlaorganulfiscalcompetent: formularul020Declaraiedenregistrarefiscal/Declaraiedemeniunipentrupersoanelefizice romne, pentru actualizarea vectorului fiscal, avnd bifate n capitolul C Date privind activitatea desfurat csua Angajator, precum i, n capitolul E Date privind vectorul fiscal, seciunile referitoarelaimpozitulpevenituldinsalariiicontribuiilesociale; o copie, tradus n limba romn, certificat de traductori autorizai, a acordului ncheiat cu angajatorul,referitorlaobligaiadeclarriiipliicontribuiilorsocialeobligatorii. 4. Persoanele fizice nerezidente, care nu dein cod numeric personal, depun la organul fiscal competent: formularul030Declaraiedenregistrarefiscal/Declaraiedemeniunipentrupersoanelefizice strine,nvedereanregistrriifiscalei/sauactualizriivectoruluifiscal,avndbifatencapitolulCDate privindactivitateadesfuratcsuaAngajator,precumi,ncapitolulEDateprivindvectorulfiscal, seciunilereferitoarelaimpozitulpevenituldinsalariiicontribuiilesociale; o copie, tradus n limba romn, certificat de traductori autorizai a acordului ncheiat cu angajatorul,referitorlaobligaiadeclarriiipliicontribuiilorsocialeobligatorii. B. nregistrarea acordurilor ncheiate cu angajatori nerezideni care nu au sediul social sau reprezentannRomniaicaredatoreazcontribuiilesocialeobligatoriipentrusalariaiilor,potrivit instrumentelorjuridiceinternaionalelacareRomniaesteparte 1. Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care i desfoar activitatea n Romnia i obin venituridinsalariidelaangajatorinerezidenicarenuausediulsocialsaureprezentannRomniaicare datoreaz contribuiile sociale obligatorii pentru salariaii lor, potrivit instrumentelor juridice internaionalelacareRomniaesteparteicareauncheiatunacordcuangajatorulprivinddeclarareai platacontribuiilorsociale,auobligaiasdepunlaorganulfiscalcompetent,dupcaz: a)formularul020Declaraiedenregistrarefiscal/Declaraiedemeniunipentrupersoanelefizice romne, pentru actualizarea vectorului fiscal, avnd bifate n capitolul C Date privind activitatea

desfurat csua Angajator, precum i, n capitolul E Date privind vectorul fiscal, seciunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii i contribuiile sociale persoanele fizice romne sau persoanelefizicenerezidentecaredeincodnumericpersonal(CNP); b)formularul030Declaraiedenregistrarefiscal/Declaraiedemeniunipentrupersoanelefizice strine,nvedereanregistrriifiscalei/sauactualizriivectoruluifiscal,avndbifatencapitolulCDate privindactivitateadesfuratcsuaAngajator,precumi,ncapitolulEDateprivindvectorulfiscal, seciunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii i contribuiile sociale persoanele fizice nerezidentecarenudeincodnumericpersonal. 2.Organulfiscalcompetentestecelprevzutlapct.2dinSeciuneaA. 3.AngajatoriinerezidenicarenuausediulsocialsaureprezentannRomniaicaredatoreaz contribuiile sociale obligatorii pentru salariaii lor, potrivit instrumentelor juridice internaionale la care Romnia este parte au obligaia s transmit organului fiscal competent informaii cu privire la acordul ncheiatcuangajaii. 4. Angajatorii prevzui la pct.3, pot transmite o copie a acordului, tradus n limba romn, certificatdetraductoriautorizai,directorganuluifiscalcompetentpentruadministrareasalariatuluisau potmputerniciangajatulsndeplineascaceastobligaie,potrivitart.18dinCoduldeprocedurfiscal. 5.Angajailorcareaufostmputerniciistransmitorganuluifiscalcompetentinformaiiprivind acordulncheiatlesuntaplicabileprevederileSeciuniiA. C. nregistrarea persoanelor fizice romne care obin venituri din salarii, ca urmare a activitii desfurate la misiunile diplomatice i posturile consulare acreditate n Romnia, n cazul n care misiunile i posturile respective nu opteaz pentru ndeplinirea obligaiilor declarative i de plat a contribuiilorsociale 1. Persoanele fizice romne care obin venituri din salarii, ca urmare a activitii desfurate la misiunile diplomatice i posturile consulare acreditate n Romnia, n cazul n care misiunile i posturile respective nu opteaz pentru ndeplinirea obligaiilor declarative i de plat a contribuiilor sociale, au obligaiasdepunlaorganulfiscalnacruirazteritorialiaudomiciliul,potrivitlegiisauadresaunde locuiescefectiv,ncazulncareaceastaestediferitdedomiciliu: a)formularul020Declaraiedenregistrarefiscal/Declaraiedemeniunipentrupersoanelefizice romne, pentru actualizarea vectorului fiscal, avnd bifate n capitolul C date privind activitatea desfurat csua Angajator, precum i, n capitolul E Date privind vectorul fiscal, seciunile referitoarelaimpozitulpevenituldinsalariiicontribuiilesociale; b) o adeverin din care s rezulte datele de identificare ale misiunii diplomatice sau postului consulardelacareobinvenituridinsalarii. D.Dispoziiicomune 1. Acordurile ncheiate de angajatorii nerezideni cu persoanele fizice rezidente sau nerezidente, trebuiesconin,nmodobligatoriu,elementelenecesarepentrustabilireacorect,dectreangajat,a contribuiilorsocialedatorate,cumarfi,codulCAENalactivitiiprincipaleaangajatorului,condiiilede munc,etc. 2.a)PersoanelefizicerezidentesaunerezidenteprevzutenSeciunileAC,auobligaiasdepun lunarformularul112Declaraieprivindobligaiiledeplatacontribuiilorsociale,impozituluipeveniti evidenanominalapersoanelorasigurate.

b)SeciuneaDatedeidentificareapltitoruluiiseciuneaDatedeidentificareaasiguratului dinformularul112secompleteazcudateledeidentificareapersoaneifizicecareareobligaiadeclarrii contribuiilorsociale. c)Persoaneleprevzutelalit.a)declarnformularul112iimpozitulpevenituldinsalariidatorat potrivit legii, fr a mai depune formularul 224 Declaraie privind veniturile sub form de salarii din strintateobinutedectrepersoanelefizicecaredesfoaractivitatenRomniaidectrepersoanele fiziceromneangajatealemisiunilordiplomaticeiposturilorconsulareacreditatenRomnia. 3.Obligaiiledeclarativeideplatacontribuiilorsocialelerevinpersoanelorfizicerezidentesau nerezidentenumaipentruperioadastipulatnacordulncheiatcuangajatorul. 4.Lancetareaobligaieidedeclarareideplatacontribuiilorsociale,persoanafizicrezident sau nerezident, are obligaia depunerii declaraiei de meniuni, pentru eliminarea din vectorul fiscal a obligaiilordeclarativeprivindimpozitulpevenituldinsalariiiacontribuiilorsociale. 5.Declaraiademeniunicaresedepunelaorganulfiscalcompetenteste,dupcaz: a)formularul020Declaraiedenregistrarefiscal/Declaraiedemeniunipentrupersoanelefizice romne pentru persoanele fizice romne sau persoanele fizice nerezidente care dein cod numeric personal(CNP); b)formularul030Declaraiedenregistrarefiscal/Declaraiedemeniunipentrupersoanelefizice strinepentrupersoanelefizicenerezidentecarenudeincodnumericpersonal. E.Dispoziiifinale 1. Organul fiscal competent, organizeaz evidena acordurilor ncheiate de persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii strini, precum i evidena angajailor misiunilor diplomatice i posturilorconsulare,careseconducinformatizat,potrivitmodelelorprevzutenAnexelenr.3inr.4la prezentulordin. 2. n situaia n care, intervin modificri cu privire la perioada pentru care se ncheie acordul, acestea se declar de ctre contribuabil, prin depunerea documentului justificativ, respectiv a actului adiional,laorganulfiscalcompetent. Informaiile din actul adiional se opereaz de organul fiscal, n evidena acordurilor ncheiate de persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii strini, la poziia corespunztoare din registru undeafostnregistratacorduliniial. 3. Documentele primite de organul fiscal competent, potrivit prezentei proceduri se arhiveaz la dosarulfiscalalcontribuabilului.

Anexanr.3 Registruprivindorganizareaevideneiacordurilorncheiatedepersoanelefizicerezidentesaunerezidentecuangajatoriistrini Nr. Numrde Datedeidentificarepersoanfizic Datedeidentificareangajator Datedespreacord crt. nregistrare Numei CNP/NIF Denumire ara Data Perioadapentrucarese prenume ncheierii ncheieacordul* acordului dela pnla (zz/ll/aaaa) (zz/ll/aaaa) *Semodificdectreorganulfiscalcompetentnsituaiancare,ndateleprevzutenacorduliniialintervinmodificricuprivirelaperioada pentrucaresencheieacordulntrepersoanelefizicerezidentesaunerezidentecuangajatoriistrini.

Anexanr.4 Registruprivindorganizareaevideneiangajailormisiunilordiplomaticeiposturilorconsulare Numrde Datedeidentificarepersoanfizic Datedeidentificaremisiunediplomatic/ nregistrare postconsular Numeiprenume CNP/NIF Denumire ara

Nr. crt.