Sunteți pe pagina 1din 32

Raport Anual 2007 Generali Asigur`ri

Cel mai puternic leu al ultimilor 175 de ani

Sub aripile leului

Pentru noi, fiecare misiune reprezint` un angajament. Angajamentul c` vom fi \ntotdeauna acolo unde va fi nevoie. Acolo unde vom fi solicita]i. C` vom fi puternici atunci cnd vei avea nevoie de sprijin. Avem o experien]` acumulat` \n decursul a peste 175 de ani.

Cuprins
005 006 006 006 007 007 007 008 009 010 011 012 013 014 016 017 018 020 022

Mesajul Directorului General Activitatea GENERALI ASIGUR~RI \n 2007


Evolu]ia pie]ei romne[ti de asigurare Prezentarea general` a companiei Raportul Directoratului Retrospectiv` 2007 Proiecte principale derulate Rezultate \nregistrate Buget 2008 Managementul companiei Ac]ionariatul [i capitalul social Oferta de produse

Rezultate financiare GENERALI ASIGUR~RI


Raportul auditorilor independen]i Prime brute subscrise Daune brute pl`tite Bilan] Activ Bilan] Pasiv Contul de profit [i pierdere (contul tehnic al asigur`rilor de via]`, contul tehnic al asigur`rilor generale, contul netehnic) Rezerve tehnice Cash Flow (Situa]ia fluxurilor de trezorerie)

026 028 029

Reprezentare teritorial`

Mesajul Directorului General

Punct i de la capt
Reprezentare teritorial` Mesaj Director General Activitate 2007 Rezultate financiare 2007

Una dintre responsabilit`]ile scrise [i nescrise ale unui director general este s` trag` linie [i s` analizeze. A fost bine, a fost r`u? A fost suficient sau am fi putut face mai mult? Care sunt pa[ii urm`tori? Mai mult dect att, un bun manager trebuie totodat` s` \mp`rt`[easc` rezultatele tuturor celor implica]i \n proces. De multe ori, tindem s` minimiz`m importan]a realiz`rilor ob]inute [i uit`m s` ne bucur`m ele. {i chiar avem de ce s` ne bucur`m! Anul trecut a fost unul de succes pentru Generali \n Romnia. A[ putea spune chiar c` a fost un an al premierelor - lansarea asigur`rii de daune materiale pentru IMM-uri, aplicarea tarifului CASCO segmentat pe mai multe clase de risc, introducerea fran[izei [i a sistemului bonus malus. De asemenea, \n 2007 s-a \nfiin]at o nou` companie Generali \n Romnia - Generali Fond de Pensii, care a reu[it performan]a de a se clasa pe locul trei \n topul administratorilor de pensii private, ob]innd o cot` de pia]` de aproape 10% [i reu[ind s` fie una dintre pu]inele companii care [i-au \ndeplinit obiectivele. |n ceea ce prive[te domeniul asigur`rilor, am reu[it s` ocup`m pozi]ia a 8-a \n topul primilor asigur`tori, fiind una dintre pu]inele societ`]i de asigurare din Romnia care a realizat profit, \n condi]iile \n care pe pia]a romneasc` exist` 43 de societ`]i active. De asemenea, ne-am dep`[it cu 33% planurile de business aferente anului 2007! Acestea sunt doar cteva dintre performan]ele realizate \mpreun`, pentru care vreau s` \i felicit pe to]i cei care au contribuit la acest succes. V` mul]umesc tuturor pentru un an \mplinit! Personal, m` bucur s` lucrez al`turi de oameni dedica]i, serio[i [i profesioni[ti. S` ne bucur`m \mpreun` de rezultatele ob]inute [i s` ajungem la rezultate [i mai bune \n 2008! V` asigur c` pl`cerea este de partea mea.

S` ne bucur`m \mpreun` de rezultatele ob]inute [i s` ajungem la rezultate [i mai bune \n 2008!

Tudor Moldovan Director General Generali Asigur`ri

Activitatea Generali Asigur`ri \n 2007


Evolu]ia pie]ei romne[ti de asigurare Prezentarea general` a companiei

Evolu]ia pie]ei romne[ti de asigurare


Date provizorii prezentate de c`tre Comisia de Supraveghere a Asigur`rilor, cu privire la rezultatele ob]inute de \ntreaga pia]` a asigur`rilor \n anul 2007, arat` c` aceasta [i-a men]inut trendul ascendent. Volumul total de prime brute subscrise n 2007 a fost de 7.165.790.888 Lei, n cre[tere nominal` cu 25,07% fa]` de anul precedent. Exprimat n euro, la cursul mediu de schimb stabilit de BNR, primele brute subscrise au fost de 2,15 miliarde euro, \n cre[tere cu 31% fa]` de anul precedent. Ca structur`, 79,9% din totalul primelor a fost generat de asigur`rile generale [i, respectiv, 20,1% de asigur`rile de via]`. Gradul de penetrare a asigur`rilor (prime brute subscrise raportate la PIB, estimat la valoarea de 390,3 miliarde Lei) a fost de 1,84% n 2007 (fa]` de 1,67% nregistrat n 2006). Densitatea asigur`rilor (prime brute subscrise, raportate la popula]ie) a fost de circa 333 Lei/locuitor (fa]` de circa 266 Lei/locuitor n anul 2006). Prime brute subscrise din asigur`ri generale n 2007, acestea au fost n valoare de 5.726.317.027 Lei, n cre[tere nominal` cu 24,73% fa]` de 2006. Dintre clasele de asigur`ri generale, cele mai mari ponderi au fost de]inute de Asigur`rile de mijloace de transport terestru, altele dect cele feroviare (46%), Asigur`rile de r`spundere civil` a autovehiculelor (26,1%), Asigur`rile de incendiu [i calamit`]i naturale (11,3%) [i Asigur`rile de credite (6,8%). Prime brute subscrise din asigur`ri de via]` Acestea au fost n valoare de 1.439.473.861 Lei, cu 26,46% mai mult dect n 2006. La fel ca n anul precedent, Asigur`rile de via]`, anuit`]i [i asigur`ri de via]` suplimentare [i Asigur`rile de via]` [i anuit`]i legate de fonduri de investi]ii au continuat s` de]in` cele mai mari ponderi, respectiv de 64,1% [i 33,9%. Ritmuri de cre[tere, peste cel aferent ntregii pie]e de asigur`ri de via]`, au fost nregistrate ns` de Asigur`rile de

accidente [i boal`, cu o cre[tere de 174,87%, Asigur`rile permanente de s`n`tate (cu un ritm de cre[tere de 37,83%) [i Asigur`rile de via]`, anuit`]i [i asigur`ri de via]` suplimentare (cu 31,60%). Indemniza]ii brute pl`tite |n 2007, acestea au fost n valoare de 3.349.508.834 Lei (cu 27,71% mai mult dect n 2006), din care: pentru asigur`ri generale - 3.167.266.407 Lei (n cre[tere cu 27,61%), iar pentru asigur`ri de via]` - 182.242.427 Lei (n cre[tere cu 29,41%).

Prezentarea general` a companiei


Generali Asigur`ri este membr` a Grupului Generali, lider n Europa pe sectorul asigur`rilor de via]`, cu o experien]` de 175 de ani n domeniu. Istoria companiei n Romnia a nceput acum mai bine de 170 de ani, n 1835, cnd grupul a deschis prima sucursal`, n Br`ila. Compania a cunoscut de-a lungul anilor performan]e deosebite. n anul 1935, societatea, cunoscut` sub denumirea de Generala, era lider de pia]`. Datorit` contextului politic, n 1948, Grupul Generali a fost nevoit s` se retrag` de pe pia]a european` [i, implicit, din Romnia. A revenit ns` n anul 1993, cu o ofert` mai bogat` de asigur`ri generale. ncepnd cu anul 2001, Generali Asigur`ri ofer` clien]ilor s`i toate tipurile de asigur`ri, inclusiv asigur`ri de via]`. De la revenirea pe pia]` [i pn` n prezent, Generali Asigur`ri s-a identificat prin calitatea serviciilor oferite [i prin promptitudinea n plata desp`gubirilor. n Romnia, Generali Asigur`ri are performan]e deosebite, num`rndu-se n primii 10 cei mai puternici asigur`tori din pia]a romneasc`. Standardul ridicat al serviciilor, profesionalismul demonstrat n lumea afacerilor, politica financiar` echilibrat`, dublate de un underwriting prudent, au f`cut din Generali Asigur`ri o companie cu renume pe plan na]ional [i interna]ional.

Raportul Directoratului
Retrospectiv` 2007 Proiecte principale derulate Rezultate \nregistrate Buget 2008

Retrospectiv` 2007
ANUL 2007 poate fi caracterizat, pe scurt, ca unul care a adus schimb`ri organiza]ionale att la nivelul Grupului Generali, ct [i \n ceea ce prive[te Generali Asigur`ri S.A. Este binecunoscut faptul c`, evenimentul cel mai important, chiar pentru comunitatea asigur`rilor din Europa, l-a constituit tranzac]ia dintre Grupul Generali [i Grupul PPF, prin care cele dou` grupuri \[i unesc afacerile lor de asigurare, din ]`rile central [i est europene, \ntr-o societate mixt`, nou constituit` sub numele de Generali PPF Holding B.V. (GPH), \n care grupul Generali de]ine controlul, cu o participare de 51%. GPH [i-a stabilit sediul \n Olanda [i \[i conduce activitatea prin filiala sa din Praga. Societ`]ile care apar]in noului Holding, opernd \n 12 ]`ri din Centrul [i Estul Europei, au cumulat astfel un volum total de prime brute de aproximativ 3,1 miliarde de Euro, provenind de la 9 milioane de clien]i. Acestea ofer` noului holding excelenta oportunitate de a avea o pozi]ie de frunte pe pie]ele de asigurare, \n cre[tere rapid`, din Centrul [i Estul Europei, beneficiind [i de larga experien]` interna]ional` a Grupurilor Generali [i PPF. |n ceea ce prive[te managementul companiei Generali Asigur`ri, sistemul unitar a fost \nlocuit cu sistemul dualist de administrare a societ`]ii, \n concordan]` cu noile prevederi ale Legii nr. 31/1990, potrivit c`rora competen]ele [i obliga]iile privind administrarea societ`]ii se exercit` de noile organisme de conducere, [i anume: Directoratul [i Consiliul de Supraveghere. Anul 2007 a fost marcat [i prin \nfiin]area cu succes a unei noi companii Generali \n Romnia, Generali Fond de Pensii S.A., care a reu[it s` ocupe locul 3 \n pia]a pensiilor private (pilonul 2), cu un num`r de 389.607 membri (dup` alocarea aleatorie) [i o cot` de pia]` de 9,37%. Succesul realizat \n campania de pensii private se datoreaz`, \n principal, for]ei proprii de vnzare. Acest rezultat a fost posibil ca urmare a strategiei de dezvoltare, \nceput` \n anul 2005.

Proiecte principale derulate


Toate eforturile angaja]ilor au fost direc]ionate spre perfec]ionarea produselor, cre[terea eficien]ei for]ei de vnzare, l`rgirea rela]iilor directe cu clien]ii importan]i [i cu brokerii. Pentru atingerea acestor obiective au fost derulate o serie de proiecte. Proiectul CASCO Principalul scop al proiectului a fost tarifarea asigur`rii CASCO, \n func]ie de mai multe categorii de risc: tipul autovehiculului, puterea motorului, num`rul de km parcur[i anual, vrsta [i experien]a anterioar` a conduc`torului auto etc. Odat` cu acest sistem de tarifare a fost introdus [i sistemul bonus malus prin care, la re\nnoirea poli]ei, de]in`torul autovehiculului prime[te un discount (bonus) sau este penalizat (malus), \n func]ie de num`rul daunelor din anul anterior de asigurare. Introducerea unei fran[ize deductibile obligatorii de minimum 150 Euro a fost o alt` m`sur` adoptat` odat` cu implementarea acestui nou tarif. Fran[iza obligatorie a fost introdus` pentru to]i asigura]ii (persoane fizice, utilizatori ai ma[inilor cump`rate \n sistem leasing etc.). Din p`cate, pia]a asigur`rilor CASCO nu a urmat acela[i trend, chiar dac` to]i asigur`torii raporteaz` pierderi pe aceast` linie de asigurare. Acest proiect a fost lansat la \nceputul anului [i a avut drept scop \mbun`t`]irea rezultatului pentru asigur`rile CASCO. |n luna iunie a fost lansat` o nou` variant` a poli]ei CASCO, prin care au fost introduse noi clauze la poli]a de baz`. Bancassurance Acest proiect a avut drept scop diversificarea canalelor de vnzare [i folosirea unei noi oportunit`]i de afaceri, avnd \n vedere dezvoltarea produselor bancare. Principalele produse vndute au fost cele legate de asigur`ri pentru creditele oferite de b`nci (ipotecare [i de consum), respectiv asigurarea de locuin]` - Eurocasa, asigur`rile de via]` [i asigur`rile auto - CASCO, RCA.
Reprezentare teritorial` Mesaj Director General Activitate 2007 Rezultate financiare 2007

Proiecte IT Dou` proiecte importante, VIAS2 [i eVP, au fost continuate [i \n anul 2007. Aceste proiecte au avut rolul de a sprijini for]a de vnzare [i de a oferi o platform` de lucru pentru partenerii de afaceri (brokeri, societ`]i de leasing, b`nci etc.). Alte ini]iative La nivelul \ntregii societ`]i a fost pus` \n aplicare o ini]iativ` educativ` cu privire la responsabilitatea fa]` de natur` De natur` responsabili -, care presupune reducerea consumului de hrtie \n companie [i colectarea acesteia \n vederea recicl`rii. S`pt`mnal, se transmite prin e-mail, c`tre to]i angaja]ii, un Buletin Informativ Intern care cuprinde cele mai importante informa]ii despre societate. Revista intern` a companiei, cunoscut` sub titulatura Jurnal de Bord, care con]ine evenimentele principale derulate de companie, a fost editat` cu succes pe parcursul anului 2007. Programe de training [i preg`tire profesional` au fost constant organizate la nivelul salaria]ior [i la nivelul for]ei de vnzare.

pentru anul 2007 a fost dep`[it cu 1%. Pierderea realizat` la sfr[itul anului este mai mult de jum`tate dect cea planificat` ini]ial. Cota de pia]` (date preliminare): 4,19%.
Asigur`ri non-via]` [i via]`, 1000 Lei Prime brute subscrise Rezultat \nainte de impozitare Impozit Rezultat dup` impozitare Realizat 2007 382.129 3.495 0 3.495

Per total companie (asigur`ri non-via]` [i asigur`ri de via]`), cre[terea volumului de prime \n 2007 fa]` de 2006 a fost de 28%, iar planul prev`zut pentru anul 2007 a fost dep`[it cu 33%. Profitul realizat la sfr[itul anului 2007 este de aprox. 3.495.000 Lei. Din total portofoliu, asigur`rile non-via]` reprezint` 84%, iar asigur`rile de via]` 16%. Cota de pia]` (date preliminare): 5,33%. Acest rezultat a fost posibil datorit` activit`]ilor desf`[urate \n cursul anului 2007, calit`]ilor managementului [i persoanelor care lucreaz` pentru Generali Asigur`ri, salaria]i [i for]` de vnzare. ACTIVELE totale reflectate \n bilan] au cunoscut o cre[tere cu 38%, determinat` de rezultatele bune [i cre[terea de capital subscris de Generali Holding Vienna, ac]ionarul principal, [i de ASTRA Bucure[ti. Investi]iile financiare au generat un venit semnificativ, de 2,7 ori mai mare dect cel din anul precedent. Au crescut \ns` [i crean]ele din opera]iunile de asigurare, ca urmare a dezvolt`rii activit`]ii. PASIVELE totale reflectate \n bilan] au crescut ca urmare a major`rii capitalului, modific`rilor intervenite \n rezervele tehnice, \n condi]iile \n care a avut loc un num`r redus de daune majore, [i a sporirii volumului de prime subscrise. CONTUL DE PROFIT [i PIERDERE arat` un profit net de 3.494.801 Lei. Rezultatul final pozitiv provine, \n principal, din dezvoltarea activit`]ii [i din veniturile financiare ob]inute din investi]ii \n active exprimate \n Euro.

Rezultate \nregistrate
Ca urmare a proiectelor derulate \n companie, rezultatele \nregistrate la sfr[itul anului 2007 sunt urm`toarele:
Asigur`ri non-via]`, 1000 Lei Prime brute subscrise Rezultat \nainte de impozitare Impozit Rezultat dup` impozitare 10.090 Realizat 2007 321.325 10.090

La asigur`rile generale, cre[terea volumului de prime \n 2007 fa]` de 2006 a fost de 25%, iar planul prev`zut pentru anul 2007 a fost dep`[it cu 41%. Profitul, \nainte de impozitare, realizat la sfr[itul anului 2007, este de aprox. 10.900.000 Lei. Cota de pia]` (date preliminare): 5,63%.
Asigur`ri de via]`, 1000 Lei Prime brute subscrise Rezultat \nainte de impozitare Impozit Rezultat dup` impozitare - 6.596 Realizat 2007 60.804 - 6.596

La asigur`rile de via]`, cre[terea volumului de prime \n 2007 fa]` de 2006 a fost de 49%, iar planul prev`zut

PUTEREA SOCIET~}II se bazeaz` pe calitatea managementului [i pe soliditatea bilan]ului s`u. |n acest context, la sfr[itul anului 2007 eviden]ele contabile prezint` tabloul urm`tor: 1. Capitalul propriu a) capitalul social adus de ac]ionari este de 120 milioane Lei, din care 67,5 milioane Lei pentru asigur`rile generale [i 52,5 milioane Lei pentru asigur`rile de via]`, avnd urm`toarea structur`: - Generali Holding Vienna - Astra Asigur`ri - Centrocoop - Unit`]i cooperatiste - Unit`]i Creditcoop b) rezerve legale c) rezerve de capital [i alte rezerve d) rezerve de reevaluare 83,785 865 % 16,027 021 % 0,054 422 % 0,130 112 % 0,002 580 % 788. 348 Lei 3.118.024 Lei 8.806.138 Lei

2. Rezervele tehnice \n sum` de 331.867.802 Lei, din care: a) pentru asigur`ri generale b) pentru asigur`ri de via]` 271.223.620 Lei 60.644.182 Lei
Reprezentare teritorial` Mesaj Director General Activitate 2007 Rezultate financiare 2007

Acestea au fost constituite \n conformitate cu prevederile legale \n vigoare [i revizuite actuarial. Cerin]ele reglement`rilor \n vigoare \n ceea ce prive[te marja de solvabilitate sunt respectate \n totalitate.

Buget 2008
Bugetul anului 2008 prevede un volum de prime de 455 milioane Lei, cu 19% mai mult dect \n anul 2007. Volumul de prime pentru asigur`ri non-via]` este de 364,5 milioane Lei (13% cre[tere), iar cel de asigur`ri de via]` de 90,5 milioane Lei (49% cre[tere). Rezultatul financiar (aferent investi]iilor financiare din 2008) este de 9,2 milioane Lei, din care: non-via]` 7,0 milioane Lei [i via]` 2,2 milioane Lei. Costurile totale bugetate pentru anul 2008 sunt \n sum` de 158,2 milioane Lei, reprezentnd 34,77% din volumul primelor emise. Rata costului total aferent activit`]ii de non-via]` este de 27,7% din prime emise, iar rata costului total aferent activit`]ii de via]` este de 63,3% din prime emise. |n anul 2008, Generali Asigur`ri va urm`ri o cre[tere profitabil` [i dezvoltarea \n ora[ele mici [i mijlocii.

Managementul companiei
n ceea ce prive[te managementul companiei Generali Asigur`ri, sistemul unitar a fost nlocuit n 2007 cu sistemul dualist de administrare a societ`]ii, n concordan]` cu noile prevederi ale Legii nr. 31/1990, potrivit c`rora competen]ele [i obliga]iile privind administrarea societ`]ii se exercit` de noile organisme de conducere, [i anume: Directoratul [i Consiliul de Supraveghere.

Directorat

Tudor Moldovan - Pre[edinte Luciano Cagnato - Membru Drago[ C`lin - Membru

Consiliul de Supraveghere

Emil Boldu[ - Pre[edinte Francesco Bosatra - Membru D`nu] Brnz` - Membru Luisa Coloni - Membru Werner Moertel - Membru

10

Ac]ionariatul [i capitalul social


Capitalul social La 31 decembrie 2007, capitalul social subscris [i v`rsat al companiei Generali Asigur`ri era de 120.000.000 Lei.

Structura ac]ionariatului Generali Asigur`ri:

Generali Holding Vienna Astra Asigur`ri Centrocoop Unit`]i cooperatiste Unit`]i Creditcoop

83,785 865 % 16,027 021 % 0,054 422 % 0,130 112 % 0,002 580 %

11

Mesaj Director General

Activitate 2007

Rezultate financiare 2007

Reprezentare teritorial`

Oferta de produse
ASIGUR~RI DE VIA}~ Asigurare de economisire pentru copii - Majorat Asigurare de deces - Clasic Plus Asigurare mixt` de via]` - Practic Plus Asigurare de economisire [i pensie - Orizont Asigurare de s`n`tate - Focus Plus Asigurare de via]` cu component` investi]ional` - Generali Investment Unit Solution Asigurare pentru protec]ia [i motivarea angaja]ilor - Generali Employee Benefits

ASIGUR~RI GENERALE Asigur`ri auto Asigurarea tip CASCO a autovehiculelor Asigurarea obligatorie de r`spundere civil` pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule RCA Asigurarea de r`spundere civil` pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, cu valabilitate numai \n afara teritoriului Romniei Carte Verde Asigurarea de r`spundere civil` auto facultativ` Asigurarea de accidente pentru persoanele transportate Asisten]` rutier` Asigurarea tip CASCO a navelor Asigurarea bunurilor/valorilor pe timpul transportului Asigurarea pentru incendiu: riscuri civile/ comerciale/ activit`]i industriale Asigurarea tip toate riscurile pentru activit`]i comerciale [i industriale Asigurarea multirisc de daune materiale pentru activit`]i comerciale [i industriale destinata IMM - urilor Asigurarea de locuin]` - EUROCASA Asigurarea pentru furt: locuin]e/birouri/comercial/industrial Asigurarea tip toate riscurile a lucr`rilor de construc]ii [i/sau montaj Asigurarea utilajelor Asigurarea de avarii accidentale a utilajelor Asigurarea pentru terorism Asigurarea de r`spundere civil` a familiei Asigurarea de r`spundere civil` fa]` de ter]i/angaja]i/produs Asigurarea de r`spundere profesional` pentru contabili autoriza]i, medici, avoca]i, arhitec]i, notari publici, brokeri de asigurare, vn`tori [i pescari Asigurarea de r`spundere a transportatorului n calitate de c`r`u[ (CMR) Asigurarea de r`spundere civil` pentru utilaje agricole ne\nmatriculate Asigurarea animalelor Asigurarea culturilor agricole Asigurarea de incendiu pentru gospod`rii agricole Asigurarea de accidente persoane (individual` [i pentru familie, de grup) [i boli profesionale Asigurarea medical` de c`l`torie \n str`in`tate Travel Asigurarea riscului de neplat` (credite inclusiv carduri de credit, leasing auto/utilaje/echipamente) Asigurarea pentru garan]ii

Asigur`ri maritime [i de transport Asigur`ri de incendii [i alte daune la propriet`]i

Asigur`ri de r`spundere civil`

Asigur`ri agricole

Asigur`ri de accidente [i boal`

Asigur`ri de credite [i garan]ii

12

Rezultate financiare 2007

Generali Asigur`ri a subscris n 2007 cu 28% mai mult dect n anul anterior
Generali Asigur`ri a continuat [i n 2007 tendin]a de cre[tere, nregistrnd un volum total de prime brute subscrise de 382 mil. Lei, cu 28% mai mult fa]` de 2006. Aceast` cre[tere a provenit att din activitatea de asigur`ri generale, cu un volum de prime brute subscrise de 321 mil. Lei (cu 25% mai mult fa]` de 2006), ct [i din cea de asigur`ri de via]`, unde volumul de prime subscrise, de 60,8 mil. Lei, a fost cu 49% mai mare dect n anul precedent. Profitul net nregistrat de Generali Asigur`ri n 2007 a fost de 3,49 milioane Lei. Generali Asigur`ri a nregistrat \n 2007 cre[teri pe majoritatea claselor de asigur`ri, att la asigur`rile de via]`, ct [i la asigur`rile generale. Astfel, pe segmentul asigur`rilor de via]`, primele subscrise de Generali Asigur`ri continu` s` nregistreze o dinamic` accelerat`, cre[terea fa]` de 2006 fiind de 49%. Aproximativ 45% dintre aceste prime corespund poli]elor noi, emise n cursul ultimului exerci]iu financiar ncheiat. Asigur`rile individuale [i p`streaz` ponderea n totalul portofoliului, cu o cot` de 76%, restul fiind asigur`ri de grup. La asigur`rile generale, cre[teri semnificative s-au nregistrat n sectorul asigur`rilor de r`spundere civil` pentru autovehicule (+116,5%), asigur`rile de r`spundere civil` general` (+29,2%), asigur`rile CASCO (+24,7%) [i asigur`rile de bunuri (+23,6%). Anul 2007 a adus o serie de produse [i servicii noi n portofoliul Generali Asigur`ri: asigurarea de daune materiale pentru IMM-uri, aplicarea tarifului CASCO segmentat pe mai multe clase de risc, introducerea fran[izei [i a sistemului bonus malus. Volumul de prime subscrise s-a realizat prin intermediul tuturor canalelor de vnzare, Direc]ia Central`, Sucursala Bucure[ti, cele 84 de agen]ii teritoriale [i puncte de lucru, brokeri, b`nci partenere. Num`rul agen]ilor de asigurare a crescut pe parcursul anului 2007 de la 2800 la aproximativ 3400.

13

Mesaj Director General

Activitate 2007

Rezultate financiare 2007

Reprezentare teritorial`

Raportul auditorilor independen]i


Raport asupra situa]iilor financiare Responsabilitatea conducerii pentru situa]iile financiare Responsabilitatea auditorului Opinia Alte aspecte Raport asupra conformit`]ii administratorilor cu situa]iile financiare

Raport asupra situa]iilor financiare


Am auditat situa]iile financiare anexate ale societ`]ii SC Generali Asigur`ri S.A. (Societatea) care cuprind bilan]ul la data de 31 decembrie 2007, contul de profit [i pierdere, situa]ia modific`rilor capitalului propriu [i situa]ia fluxurilor de trezorerie pentru exerci]iul financiar ncheiat la aceast` dat` [i un sumar al politicilor contabile semnificative, precum [i alte note explicative. Situa]iile financiare men]ionate se refer` la: Total capitaluri proprii: 85.250.278 Lei Rezultatul net al exerci]iului financiar (profit): 3.494.801 Lei Aceste standarde cer ca noi s` respect`m cerin]ele etice ale Camerei, s` planific`m [i s` efectu`m auditul n vederea ob]inerii unei asigur`ri rezonabile c` situa]iile financiare nu cuprind denatur`ri semnificative. Un audit const` n efectuarea de proceduri pentru ob]inerea probelor de audit cu privire la sumele [i informa]iile prezentate n situa]iile financiare. Procedurile selectate depind de ra]ionamentul profesional al auditorului, incluznd evaluarea riscurilor de denaturare semnificativ` a situa]iilor financiare, datorate fraudei sau erorii. n evaluarea acestor riscuri, auditorul ia n considerare controlul intern, relevant pentru ntocmirea [i prezentarea fidel` a situa]iilor financiare ale Societ`]ii, pentru a stabili procedurile de audit relevante n circumstan]ele date, dar nu [i n scopul exprim`rii unei opinii asupra eficien]ei controlului intern al Societ`]ii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite [i rezonabilitatea estim`rilor contabile elaborate de c`tre conducere, precum [i evaluarea prezent`rii situa]iilor financiare luate n ansamblul lor. Consider`m c` probele de audit pe care le-am ob]inut sunt suficiente [i adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Responsabilitatea conducerii pentru situa]iile financiare


Conducerea Societ`]ii r`spunde pentru ntocmirea [i prezentarea fidel` a acestor situa]ii financiare n conformitate cu Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigur`rilor nr. 3129/2005 cu modific`rile [i complet`rile ulterioare [i cu politicile contabile descrise n notele la situa]iile financiare. Aceast` responsabilitate include: proiectarea, implementarea [i men]inerea unui control intern relevant pentru ntocmirea [i prezentarea fidel` a situa]iilor financiare care s` nu con]in` denatur`ri semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea [i aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estim`ri contabile rezonabile n circumstan]ele date.

Opinia
n opinia noastr`, situa]iile financiare au fost ntocmite de o manier` adecvat`, n toate aspectele semnificative, n conformitate cu Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigur`rilor nr. 3129/2005 cu modific`rile [i complet`rile ulterioare [i cu politicile contabile descrise n notele la situa]iile financiare.

Responsabilitatea auditorului
Responsabilitatea noastr` este ca, pe baza auditului efectuat, s` exprim`m o opinie asupra acestor situa]ii financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romnia.

14

Alte aspecte
Acest raport este adresat exclusiv ac]ionarilor Societ`]ii n ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta ac]ionarilor Societ`]ii acele aspecte pe care trebuie s` le raport`m ntr-un raport de audit financiar, [i nu n alte scopuri. n m`sura permis` de lege, nu accept`m [i nu ne asum`m responsabilitatea dect fa]` de Societate [i de ac]ionarii acesteia, n ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia exprimat`. Situa]iile financiare anexate nu sunt menite s` prezinte pozi]ia financiar`, rezultatul opera]iunilor [i un set complet de note la situa]iile financiare n conformitate cu reglement`ri [i principii contabile acceptate n ]`ri [i jurisdic]ii altele dect Romnia. De aceea, situa]iile financiare anexate nu sunt ntocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglement`rile contabile [i legale din Romnia, inclusiv Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigur`rilor nr. 3129/2005 cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.

Raport asupra conformit`]ii administratorilor cu situa]iile financiare


n concordan]` cu Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigur`rilor nr. 3129/2005, articolul 312, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, noi am citit raportul administratorilor ata[at situa]iilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situa]iile financiare. n raportul administratorilor, noi nu am identificat informa]ii financiare care s` fie n mod semnificativ neconcordante cu informa]iile prezentate n situa]iile financiare al`turate.

PricewaterhouseCoopers Audit SRL Bucure[ti, 18 martie 2008 nregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romnia cu nr. 6/25 iunie 2001

15

Mesaj Director General

Activitate 2007

Rezultate financiare 2007

Reprezentare teritorial`

Prime brute subscrise


la 31 decembrie 2007
Prime emise, brute (via]`)
Individual Grup Contracte de capitalizare Asigur`ri complementare Unit Linked
Lei Lei

31 decembrie 2007 31.672.855 14.634.054 1.440.612 7.904.519 5.151.958 60.803.998

31 decembrie 2006 26.640.680 7.315.000 1.231.000 4.566.000 1.018.765 40.771.445

Prime emise, brute (non-via]`)


Accidente de persoane [i s`n`tate R`spundere civil` general` Daune la propriet`]i Incendiu [i alte pagube Bunuri n tranzit Credite [i garan]ii CASCO R`spundere civil` auto + altele

Lei

Lei

31 decembrie 2007 2.034.989 6.880.733 18.450.888 49.208.636 2.486.607 10.696.665 190.994.619 40.572.188 321.325.325

31 decembrie 2006 2.970.608 17.694.758 20.044.738 34.669.490 3.539.149 20.551.617 153.103.506 5.392.412 257.966.278

16

Daune brute pl`tite


la 31 decembrie 2007
Daune brute pl`tite
Accidente de persoane [i s`n`tate R`spundere civil` general` Daune la propriet`]i Incendiu [i alte pagube Bunuri n tranzit Credite [i garan]ii CASCO R`spundere civil` auto [i asisten]` Asigur`ri de via]` Total daune
Lei Lei

31 decembrie 2007 47.753 617.905 6.184.829 3.437.785 2.328.562 26.670.530 151.475.041 16.211.531 6.803.443 213.773.380

31 decembrie 2006 689.396 383.733 2.483.235 2.903.780 1.079.821 1.605.140 83.654.604 4.470.780 3.232.752 100.503.241

17

Mesaj Director General

Activitate 2007

Rezultate financiare 2007

Reprezentare teritorial`

Bilan] activ
la 31 decembrie 2007
Lei Rnd Nota 31 decembrie 2007 Lei 31 decembrie 2006 A. Active necorporale I. Imobiliz`ri necorporale 3. Concesiuni, brevete, licen]e, m`rci, drepturi [i valori similare 6. Alte imobiliz`ri necorporale Total B. Plasamente I. Plasamente n imobiliz`ri corporale [i n curs 1. Terenuri [i construc]ii 2. Avansuri [i plasamente \n imobiliz`ri corporale \n curs de execu]ie Total II. Plasamente de]inute la societ`]ile afiliate [i sub forma de interese de participare [i alte plasamente n imobiliz`ri financiare 5. Alte plasamente n imobiliz`ri financiare Total III. Alte plasamente n imobiliz`ri financiare 1. Ac]iuni, alte titluri cu venit variabil [i unit`]i la fondurile comune de plasament 2. Obliga]iuni [i alte titluri cu venit fix 6. Depozite la institu]iile de credit Total C. Plasamente aferente asigur`rilor de via]` pentru care expunerea la riscul de investiga]ii e transferat` contractan]ilor Total plasamente D. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate n reasigurare I. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate n reasigurare la asigur`ri generale 1. Partea din rezerva de prime aferent` contractelor cedate n reasigurare 3. Partea din rezerva de daune aferent` contractelor cedate n reasigurare 4.b) Partea din rezerva de catastrof` aferent` contractelor cedate n reasigurare Total (rd.28 la 33) II. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate n reasigurare la asigur`ri de via]` 2. Partea din rezerva de prime aferent` contractelor cedate n reasigurare 4. Partea din rezerva de daune aferent` contractelor cedate n reasigurare Total (rd.35 la 39) Total (rd.34+40+41) E. Crean]e I. Crean]e provenite din opera]iuni de asigurare direct` 1. Asigura]i 3. Alte crean]e provenite din opera]iuni de asigurare direct` Total II. Crean]e provenite din opera]iuni de reasigurare III. Alte crean]e 46 2; 20 48 2 49 50 2 51 2; 19 142.076.312 142.076.312 31.574 4.932.569 105.674.273 251.726 105.925.999 18.436 3.752.614 36 38 40 42 40.347 34.927 75.274 114.272.942 332.553 33.760 366.313 107.463.170 28 10 30 11 32 34 9 62.344.592 51.853.076 114.197.668 71.035.374 34.352.105 1.709.378 107.096.857 17 18 7 22 24 1c) 426.980 261.519.627 15.867.148 277.813.755 318.107 133.765.408 28.495.707 162.579.222 15 16 459.465 459.465 760.882 760.882 08 1b) 09 1b) 10 12.088.975 8.570 12.097.545 12.573.717 12.944 12.586.661 03 06 07 1a) 453.309 463.959 917.268 301.079 301.138 602.217

26 27

4.487.241 294.858.006

977.138 176.903.903

18

Lei Rnd Nota 31 decembrie 2007

Lei 31 decembrie 2006

F. Alte elemente de activ I. Imobiliz`ri corporale [i stocuri 1. Instala]ii tehnice [i ma[ini 2. Alte instala]ii, utilaje [i mobilier 3. Avansuri [i imobiliz`ri corporale n curs de execu]ie Total (rd. 53 la 55) Stocuri 4. Materiale consumabile Total II. Casa [i conturi la b`nci G. Cheltuieli n avans I. Dobnzi [i chirii nregistrate n avans II. Cheltuieli de achizi]ie reportate TOTAL (rd. 64 la 65) 1. Cheltuieli de achizi]ie reportate privind asigur`rile generale III. Alte cheltuieli nregistrate n avans Total Total activ 62 63 64 66 67 68 519.422 29.582 29.582 65.980 614.984 569.300.908 502.651 90.521 90.521 302.481 895.653 408.568.466 57 59 60 8 904.026 904.026 3.669.333 405.935 405.935 5.037.704 53 1b) 54 1b) 55 56 5.778.484 1.245.410 7.023.894 6.177.450 1.385.385 7.562.835

19

Mesaj Director General

Activitate 2007

Rezultate financiare 2007

Reprezentare teritorial`

Bilan] pasiv
la 31 decembrie 2007
Lei Rnd Nota 31 decembrie 2007 Lei 31 decembrie 2006 A. Capital [i rezerve I. Capital Capital social din care: - capital subscris v`rsat III. Rezerve din reevaluare IV. Rezerve 1. Rezerve legale 3. Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare 4. Alte rezerve Total V. Rezultatul reportat 1. Rezultatul reportat reprezentnd profitul nerepartizat sau pierderea neacoperit` Sold D 2. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dat` a IAS mai pu]in IAS 29 Sold C VI. Rezultatul exerci]iului VII. Repartizarea profitului Total capitaluri proprii C. Rezerve tehnice I. Rezerve tehnice privind asigur`rile generale 1. Rezerva de prime privind asigur`rile generale 2. Rezerva pentru participare la beneficii [i riscuri privind asigur`rile generale 3. Rezerva de daune privind asigur`rile generale a) Rezerva de daune avizate b) Rezerva de daune neavizate 4. Alte rezerve tehnice pentru asigur`ri generale (rd. 99+100+101) b) Rezerva de catastrof` II. Rezerve tehnice privind asigur`rile de via]` (rd. 103+104+105+106+109) 1. Rezerve matematice 2. Rezerva de prime asigur`ri de via]` 3. Rezerva pentru participare la beneficii [i risturnuri privind asigur`rile de via]` 4. Rezerva de daune privind asigur`rile de via]` (rd. 107+108) a) Rezerva de daune avizate b) Rezerva de daune neavizate 5. Alte rezerve tehnice privind asigur`rile de via]` III. Rezerva de egalizare Total (rd.92+102+110) 92 93 10 94 95 11 96 97 98 100 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 271.223.620 153.538.742 12.366 106.094.297 91.135.303 14.958.994 11.578.215 11.578.215 60.644.182 29.133.014 27.768.657 1.308.368 1.855.310 1.679.251 176.059 579.833 331.867.802 224.318.060 132.092.498 343.083 64.667.459 58.176.121 6.491.338 27.215.020 27.215.020 40.701.622 19.522.148 19.180.031 801.743 1.197.700 1.146.949 50.751 748.572 265.768.254 Sold C Sold D 88 90 80 81 50.782.293 754.503 3.494.800 174.740 85.250.277 19.783.622 754.503 30.998.672 12.318.391 73 75 76 78 788.348 162.911 2.200.610 3.151.869 613.608 162.911 2.763.525 3.540.044 69 4 70 72 120.000.000 120.000.000 8.806.138 50.000.000 50.000.000 8.806.138

20

Lei Rnd Nota 31 decembrie 2007

Lei 31 decembrie 2006

D. Rezerva matematic` aferent` asigur`rilor de via]` pentru care expunerea la riscul de investi]ii este transferat` contractan]ilor (314) E. Provizioane 2. Provizioane pentru impozite 3. Alte provizioane Total (rd. 113 la 115) F. Depozite primite de la reasigur`tori G. Datorii I. Datorii provenite din opera]iuni de asigurare direct` II. Datorii provenite din opera]iuni de reasigurare V. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale [i datorii pentru asigur`rile sociale Total (rd 118 la 124) H. Venituri n avans II. Venituri nregistrate n avans Total (rd. 126 + 127) Total pasiv

112

4.482.642

975.329

114 115 116 117

78.254 78.254 28.022.057

4.327 24.646 28.973 48.560.480

120 12` 18 124 21 125

1.057.107 81.034.171 17.217.152 99.308.430

194.541 35.997.596 13.776.420 49.968.557

127 128 129

20.291.445 20.291.445 569.300.908

30.948.482 30.948.482 408.568.466

21

Mesaj Director General

Activitate 2007

Rezultate financiare 2007

Reprezentare teritorial`

Contul de profit [i pierdere


Contul tehnic al asigur`rilor de via]` la 31 decembrie 2007
Lei Rnd Nota 31 decembrie 2007 Lei 31 decembrie 2006

1. Venituri din prime, nete de reasigurare a) venituri din prime brute subscrise (+) b) prime cedate n reasigurare (-) c) varia]ia rezervei de prime, net` de reasigurare (+/-) Total (rd. 01 - 02 - 03) 2. Venituri din plasamente b) venituri din alte plasamente cu prezentarea distinct` a veniturilor din plasamente la societ`]ile afiliate, din care: venituri provenind din terenuri [i construc]ii venituri provenind din alte plasamente d) Venituri provenind din realizarea plasamentelor Total (rd. 05 + 07 + 10 + 11) 3. Plusvalori nerealizate din plasamente 4. Alte venituri tehnice, nete de reasigurare 5. Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare TOTAL (rd. 16 + 19) a) sume pl`tite (rd 17 - 18) - sume brute - partea reasigur`torilor (-) b) varia]ia rezervei de daune (+/-) (rd. 20 - 21) - suma brut` - partea reasigur`torilor (-) 6. Varia]ia rezervelor tehnice privind asigur`rile de via]` TOTAL (rd. 23 + 26 + 29) a) varia]ia rezervei matematice (rd 24 - 25) - suma brut` - partea reasigur`torilor (-) b) varia]ia rezervei pentru participare la beneficii [i risturnuri (rd 27 - 28) - suma brut` - partea reasigur`torilor (-) c) varia]ia altor rezerve tehnice - suma brut` 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 175.836 74.605 101.231 3.783.478 3.959.314 1.195.627 101.318 7.142.851 6.486.408 6.803.443 317.035 656.443 657.610 1.167 10.696.325 9.610.867 9.610.867 506.625 506.625 578.833 578.833 76.218 76.218 1.733.014 1.809.232 52.541 3.700.261 2.768.971 3.232.752 463.781 931.290 965.050 33.760 6.770.620 6.593.424 6.593.424 177.196 177.196 01 16 02 03 04 60.803.998 1.684.165 8.880.832 50.239.001 40.771.445 1.412.461 8.301.224 31.057.760

22

Lei Rnd Nota 7. Varia]ia rezervei matematice aferente asigur`rilor de via]` pentru care expunerea la riscul de investi]ii este transferat` contractantului cedat` n reasigurare (+/-) TOTAL (rd. 33 - 34) - suma brut` - partea reasigur`torilor (-) 8. Cheltuieli de exploatare nete: a) cheltuieli de achizi]ii c) cheltuieli de administrare d) comisioane primite de la reasigur`tori [i particip`ri la beneficii (-) Total (rd. 35 + 36 + 37 - 38) 9. Cheltuieli cu plasamente: a) cheltuieli de gestionare a plasamentelor, inclusiv cheltuielile cu dobnzile Total (rd. 40 + 41 + 42) 10. Minusvalori nerealizate din plasamente 11. Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare 13. Rezultatul tehnic al asigur`rii de via]` Profit (rd. 04 + 12 + 13 + 14 - 15 - 22 - 32 - 39 - 43 - 44 - 45 - 46) Pierdere (rd. 15 + 22 + 32 + 39 + 43 + 44 + 45 + 46 - 04 - 12 - 13 - 14) 47 48 7.268.873 40 43 44 45 226.515 226.515 887.793 35.493 31 decembrie 2007

Lei 31 decembrie 2006

32 33 34 35 37 38 39

3.507.313 3.507.313 32.343.861 8.310.919 386.936 40.267.843

975.329 975.329 24.846.959 6.611.305 215.013 31.243.251 2.748.629 2.748.629 6.743 2.189.213 14.714.513

23

Mesaj Director General

Activitate 2007

Rezultate financiare 2007

Reprezentare teritorial`

Contul de profit [i pierdere


Contul tehnic al asigur`rilor generale la 31 decembrie 2007
Lei Rnd Nota 31 decembrie 2007 Lei 31 decembrie 2006

1. Venituri din prime, nete de reasigurare a) venituri din prime brute subscrise (+) b) prime cedate n reasigurare (-) c) varia]ia rezervei de prime (+/-) d) varia]ia rezervei de prime, cedate n reasigurare (+/-) Total (rd. 01 - 02 - 03 + 04) 3. Alte venituri tehnice, nete de reasigurare (+) 4. Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare a) daune pl`tite (rd 9 - 10) sume brute partea reasigur`torilor (-) b) varia]ia rezervei de daune, net` de reasigurare: (+/-) Total (rd. 8 + 11) 5. Varia]ia altor rezerve tehnice, nete de reasigurare, din care: b) Varia]ia rezervei de catastrof` (+/-) Total (rd. 13 + 14 + 15) 6. Varia]ia rezervei pentru participare la beneficii [i risturnuri (+/-) 7. Cheltuieli de exploatare nete a) cheltuieli de achizi]ie c) cheltuieli de administrare d) comisioane primite de la reasigur`tori [i particip`ri la beneficii (-) Total (rd. 18 + 19 + 20 - 21) 8. Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare 9. Varia]ia rezervei de egalizare 10. Rezultat tehnic al asigur`rii generale Profit (rd. 05 + 06 + 07 - 12 - 16 - 17 - 22 - 23 - 24) Pierdere (rd. 12 + 16 + 17 + 22 + 23 + 24 - 05 - 06 - 07) 25 26 18 15 20 15 21 15 22 15 23 24 62.812.747 10.983.206 29.759.163 44.036.790 8.650.467 748.572 3.703.386 43.564.850 9.284.514 22.965.487 29.883.877 4.342.213 19.158.017 14 16 17 (13.927.426) (13.927.426) (330.717) 6.364.176 6.364.176 343.083 08 09 10 11 12 14 95.080.550 196.050.782 100.970.232 23.925.866 119.006.416 44.660.621 88.631.907 43.971.286 20.083.265 64.743.886 01 13;17 02 13 03 13 04 13 05 13 07 321.325.325 141.854.195 21.446.244 (5.041.314) 152.983.572 257.966.278 138.330.644 75.491.184 40.788.209 84.932.659 1.586.559

24

Contul de profit [i pierdere


Contul netehnic la 31 decembrie 2007
Lei Rnd Nota 31 decembrie 2007 Lei 31 decembrie 2006

1. Rezultatul tehnic al asigur`rii generale - Profit - Pierdere 2. Rezultatul tehnic al asigur`rii de via]` - Profit - Pierdere 3. Venituri din plasamente b) Venituri din alte plasamente - din care venituri din plasamente la societ`]ile afiliate venituri provenind din terenuri [i construc]ii d) Venituri din ajust`ri pentru depreciere/ pierdere de valoare a plasamentelor Total (rd. 05 + 07 + 10 + 11) 6. Cheltuieli cu plasamentele Total (rd. 16 + 17 + 18) a) cheltuieli de gestionare a plasamentelor, inclusiv cheltuielile cu dobnzile c) pierderi provenind din realizarea plasamentelor 9. Alte venituri netehnice 11. Rezultatul curent Profit (rd. 01 - 02 + 03 - 04 + 13 + 14 + 15- 16 - 20 - 21 + 22 23 + 26 - 27) Pierdere (rd.02 - 01 + 04 - 03 - 13 - 14 - 15 + 16 + 20 + 21 - 22 + 23 - 26 + 27) 15. Venituri totale 16. Cheltuieli totale 17. Rezultatul brut Profit (rd. 29 - 30); (rd. 23 - 24 + 27 - 28) Pierdere (rd. 30 - 29); (rd. 24 - 23 + 28 - 27) 20. Rezultatul net al exerci]iului Profit (rd. 36 - 37 - 38 - 39) Pierdere (rd. 37 + 38 + 39 - 36) 40 41 3.494.801 30.998.672
Rezultate financiare 2007

01 02 03 04 07 08 09 11 13 22 16 22 17 19 22 22 28 29 34 35 36 37

3.703.386 7.268.873 1.341.491 440.518 900.973 13.096.883 14.438.374 932.510 902.509 30.001 961.196 3.494.801 658.760.938 655.266.137 3.494.801 -

19.158.017 14.714.513 1.110.764 353.520 757.244 4.207.623 5.318.387 2.890.471 2.890.471 445.942 30.998.672 600.682.803 30.998.672
Reprezentare teritorial`

569.684.131

25

Mesaj Director General

Activitate 2007

Rezerve tehnice
Partea din rezervele tehnice aferent` contractelor cedate n reasigurare (non-via]`)
Lei 31 decembrie 2007 Rezerva de prime asigur`ri directe Rezerva de prime accept`ri Rezerva de daune avizate Rezerva de daune avizate indirecte Rezerva de daune neavizate Rezerva de catastrof` Total 62.282.399 62.193 39.647.933 6.436.873 5.768.271 114.197.668 Lei 31 decembrie 2006 70.962.900 72.473 25.432.978 6.390.145 2.528.982 1.709.378 107.096.857

Rezerva de prime (non-via]`)


Partea Rezerva de reasigur`torilor prime brut`
(vezi nota 9)

Lei 31 decembrie 2007 Rezerva de prime net` 671.031 16.720.291 16.783.817 50.108.338 5.319.724 1.590.949 91.194.150 Partea Rezerva de reasigur`torilor prime brut` 769.625 8.641.070 14.177.293 80.577.308 8.480.816 19.446.386 132.092.498 125.135 429.714 8.183.185 40.343.351 5.751.905 16.202.084 71.035.374

Lei 31 decembrie 2006 Rezerva de prime net` 644.490 8.211.356 5.994.108 40.233.957 2.728.911 3.244.302 61.057.124

(vezi nota 9)

Accidente de persoane [i s`n`tate R`spundere civil` general` Incendiu CASCO Daune propriet`]i Altele Total

674.521 17.182.061 23.367.886 99.691.691 9.985.499 2.637.083 153.538.742

3.490 461.770 6.584.069 49.583.353 4.665.775 1.046.136 62.344.592

Rezerva de daune avizate [i neavizate privind asigur`rile generale


Lei 31 decembrie 2007 Partea Rezerva de reasigur`torilor daune brut`
(vezi nota 9)

Lei 31 decembrie 2006 Partea Rezerva de reasigur`torilor daune brut` 839.261 1.165.975 12.632.818 38.260.562 5.321.808 3.952.949 2.494.086 64.667.459 385.426 530.317 10.305.525 19.111.252 2.103.006 1.916.579 34.352.105 Rezerva de daune net` 453.835 635.658 2.327.293 19.149.310 3.218.802 3.952.949 577.508 30.315.354

Rezerva de daune net` 89.810 612.571 3.444.774 31.317.286 1.835.824 12.210.604 4.730.351 54.241.221

(vezi nota 9)

Accidente de persoane [i s`n`tate R`spundere civil` general` Incendiu CASCO Daune propriet`]i R`spundere civil` auto Altele Total

89.810 2.214.508 16.955.671 62.320.135 4.866.718 12.210.604 7.436.851 106.094.297

1.601.936 13.510.897 31.002.849 3.030.894 2.706.500 51.853.076

26

Rezerva de daune neavizate


Partea Rezerva de reasigur`torilor daune brut`
(vezi nota 9)

Lei 31 decembrie 2007 Rezerva de daune net` 26.236 40.098 174.731 3.455.837 207.243 3.183.566 2.103.012 9.190.723 Partea Rezerva de reasigur`torilor daune brut` 223.618 152.777 441.800 3.242.983 715.133 1.087.894 627.133 6.491.338 91.574 41.708 308.513 1.618.987 105.260 362.940 2.528.982

Lei 31 decembrie 2006 Rezerva de daune net` 132.044 111.069 133.287 1.623.996 609.873 1.087.894 264.193 3.962.356

(vezi nota 9)

Accidente de persoane [i s`n`tate R`spundere civil` general` Incendiu CASCO Daune propriet`]i R`spundere civil` auto Altele Total

26.236 59.587 396.171 6.885.577 413.935 3.183.566 3.993.922 14.958.994

19.489 221.440 3.429.740 206.692 1.890.910 5.768.271

Rezerva de daune avizate


Partea Rezerva de reasigur`torilor daune brut`
(vezi nota 9)

Lei 31 decembrie 2007 Rezerva de daune net` 63.574 572.474 3.270.043 27.861.449 1.628.581 9.027.038 2.627.340 45.050.497 Partea Rezerva de reasigur`torilor daune brut` 615.642 1.013.198 12.191.018 35.017.579 4.606.676 2.865.055 1.866.953 58.176.121 293.851 488.609 9.997.012 17.492.265 1.997.746 1.553.640 31.823.123

Lei 31 decembrie 2006 Rezerva de daune net` 321.791 524.589 2.194.006 17.525.314 2.608.930 2.865.055 313.313 26.352.998
Rezultate financiare 2007 Reprezentare teritorial`

(vezi nota 9)

Accidente de persoane [i s`n`tate R`spundere civil` general` Incendiu CASCO Daune propriet`]i R`spundere civil` auto Altele Total

63.574 2.154.921 16.559.500 55.434.558 4.452.783 9.027.038 3.442.929 91.135.303

1.582.447 13.289.457 27.573.109 2.824.202 815.590 46.084.805

Rezerva de catastrof`
Rezerva de Partea catastrof` reasigur`torilor (vezi nota 9) brut` Accidente de persoane [i s`n`tate Incendiu CASCO Daune propriet`]i Asisten]` Total 709.109 6.053.132 2.913.735 1.167.268 734.971 11.578.215 -

Lei 31 decembrie 2007 Rezerva de catastrof` net` 709.109 6.053.132 2.913.735 1.167.268 734.971 11.578.215 27.215.019 1.709.378 Rezerva de Partea catastrof` reasigur`torilor (vezi nota 9) brut` 887.588 6.157.446 18.681.123 1.488.862 8.546 636.811 742.427 321.594

Lei 31 decembrie 2006 Rezerva de catastrof` net` 879.042 5.520.635 1.167.268 25.505.641 17.938.696

27

Mesaj Director General

Activitate 2007

Cash flow
Situa]ia fluxurilor de trezorerie la 31 decembrie 2007
Lei 31 decembrie 2007 Fluxuri de numerar din activit`]i de exploatare: rezultat net modific`rile pe parcursul perioadei ale capitalului circulant ajust`ri pentru elementele nemonetare [i alte elemente incluse la activit`]ile de investi]ii Numerar net din activit`]ile de exploatare Fluxuri de numerar din activit`]i de investi]ii pl`]ile n numerar pentru achizi]ionarea de terenuri, construc]ii [i alte active corporale [i necorporale pe termen lung ncas`rile n numerar din vnzarea de terenuri, construc]ii [i alte active corporale [i necorporale pe termen lung pl`]ile n numerar pentru achizi]ia de instrumente de capital propriu [i de crean]` ale altor societ`]i ncas`rile n numerar din vnzarea de instrumente de capital propriu [i de crean]` ale altor societ`]i Numerar net din activit`]i de investi]ii Fluxuri de numerar din activit`]i de finan]are veniturile n numerar din emisiunea de ac]iuni [i alte instrumente de capital propriu Numerar net din activit`]i de finan]are Cre[terea net` a numerarului [i a echivalentelor de numerar Numerar [i echivalente de numerar la nceputul perioadei Flux de numerar - total - via]` Flux de numerar - total - non-via]` Numerar [i echivalente de numerar la sfr[itul perioadei 70.000.000 70.000.000 (4.072.033) 37.482.686 926.747 (4.998.780) 33.410.653 20.000.000 20.000.000 26.601.803 10.880.883 1.238.677 25.383.126 37.482.686 (4.144.353) 621.212 (303.524.537) 186.575.735 (120.471.943) (15.348.684) 3.329.191 (62.833.985) 16.393.985 (58.459.493) 3.494.801 19.749.366 62.654.475 46.399.910 (30.998.672) 6.468.877 89.591.091 65.061.296 Lei 31 decembrie 2006

28

Reprezentare teritorial`
DIREC}IA CENTRAL~ Str. Gheorghe Polizu nr.58-60 Bucure[ti, sector 1 Tel.: 021.312.3635 Fax: 021.312.3720 ALBA-IULIA Bd.Transilvaniei nr.29, jud.ALBA Tel.: 0258.834.456 Fax: 0258.834.597 ALEXANDRIA Str. Dun`rii nr.218, bl.TRB7, sc. A, ap. 2, jud. TELEORMAN Tel.: 0247.315.211 Fax: 0247.317.047 ALEXANDRIA LSF Str. Dun`rii nr.218, bl.TRB 7, sc. A, ap. 2, jud.TELEORMAN Tel: 0247.315.214 ARAD Bd. Revolu]iei nr.100, et.1, jud. ARAD Tel.: 0257.285.588 Fax: 0257.214.567 ARAD LSF Str. Eroul Necunoscut nr.4, jud. ARAD Tel.: 0257.284.760 Fax: 0257.284.740 BAC~U Str. Vasile Alecsandri nr.41, parter - et.1, jud. BAC~U Tel.: 0234.576.477 Fax: 0234.570.597 BAIA MARE Str. Culturii nr.11, ap.1, jud. MARAMURE{ Tel.: 0262.224.758 Fax: 0262.220.271 BAIA MARE LSF Str. Victoriei nr.2-4, jud. MARAMURE{ Tel.: 0262.212.886 Fax: 0262.212.887 BEIU{ Str. Pandurilor nr.23 A, jud. BIHOR Tel.: 0720.000.059 BISTRI}A Str. Andrei Mure[anu, bl.7, sc.C, ap.25, jud. BISTRI}A-N~S~UD Tel.: 0263.234.523 Fax: 0263.235.431 BOTO{ANI Str. {tefan Luchian nr.9, sc. A, ap.1, jud. BOTO{ANI Tel.: 0231.506.025 Fax: 0231.506.216 BRA{OV 1 Str. H`rmanului nr.29, bl.2, sc.B, ap.2, jud. BRA{OV Tel.: 0268.323.125 Fax: 0268.310.224 BRA{OV 1 bis Str. 15 Noiembrie nr.44, ap.1, jud. BRA{OV Tel.: 0268.470.054 Fax.: 0268.470.064 BRA{OV 2 Calea Bucure[ti nr.9, bl.43, sc.B, ap.3, jud. BRA{OV Tel.: 0268.313.411 Fax: 0268.313.408 BRA{OV 2 bis Str. Nicolae B`lcescu nr.5, et.1, ap.7, jud. BRA{OV BR~ILA Str. Vapoarelor nr.10 A, jud. BR~ILA Tel.: 0239.622.425 Fax: 0239.614.687 BUCURE{TI 1 Str. Barbu V`c`rescu nr.11, sector 2 Tel.: 021.211.3439 Fax: 021.211.0243 BUCURE{TI 2 Calea Plevnei nr.236, sector 1 Tel. 021.316.6010 Fax: 021.316.6000 BUCURE{TI 4 Str. Pache Protopopescu nr.5, sector 2 Tel.: 021.209.4933 Fax: 021.252.8850 BUCURE{TI 5 Bd. Unirii nr.27, sc.1, et. 4, ap.2, sector 4 Tel.: 021.335.2059 Fax: 021.301.9876 BUCURE{TI 7 Str. Marinarilor nr.29, sector 1 Tel.: 021.231.4141 Fax: 021.231.4142 BUCURE{TI 8 Str. Maior Coravu nr.20, sector 2 Tel.: 021.250.4110 Fax: 021.250.4112 BUCURE{TI 9 Str. Alexandru Constantinescu nr.1, corp A, et.1, ap.9, sector 1 Tel.: 021.224.6105 Fax: 021.224.6104 BUCURE{TI 10 LSF Str. Sf. Treime nr.53, sector 2 Tel.: 021.242.6168 Fax: 021.211.5128 BUCURE{TI 10 LSF bis Str. Maica Domnului nr.49, sector 2 BUCURE{TI 12 SAI Bdul. Uverturii nr.87 A, sector 6 Tel.: 021.434.6183 Fax : 021.434.6185 BUZ~U Str. Sava Gotul nr.8, jud. BUZ~U Tel.: 0238.415.366 Fax: 0238.415.366 C~L~RA{I Str. Prel. Bucure[ti nr.7, bl. C20, sc.1, et.1, jud. C~L~RA{I Tel.: 0242.331.218 Fax: 0242.331.216 C~L~RA{I LSF Str. Luceaf`rului nr.1, bl. E1, sc. D, ap.20, jud. C~L~RA{I Tel.: 0242.331.314 Fax: 0242.331.313 CLUJ-NAPOCA Str. Petofi Sandor nr.34, jud. CLUJ Tel.:0264.406.633 Fax: 0264.430.861 CLUJ-NAPOCA 2 Str. Eroilor nr.16 , jud. CLUJ Tel.: 0264.594.022 Fax: 0264.407.944 CLUJ-NAPOCA LSF Str. Ia[ilor nr.20, jud. CLUJ Tel.: 0264.487.173 Fax: 0264.484.784 CONSTAN}A 1 Bd. Mamaia nr.83, bl.LS5, ap.1-2, jud. CONSTAN}A Tel.: 0241.551.064 Fax: 0241.665.291

29

Mesaj Director General

Activitate 2007

Rezultate financiare 2007

Reprezentare teritorial`

CONSTAN}A 2 Str. Jupiter nr.19, et.1, jud. CONSTAN}A Tel.: 0241.554.167 Fax: 0241.660.878 CRAIOVA Str. C.D. Fortunescu nr.10, jud. DOLJ Tel.: 0251.414.190 Fax: 0251.416.130 CRAIOVA 2 Str. Madona Dudu nr.10, jud. DOLJ Tel.: 0251.522.100 CRAIOVA LSF Str. Sfin]ii Apostoli nr.20, jud. DOLJ Tel.: 0251.310.256 Fax: 0251.310.267 DEVA Bd. Decebal, bl.8, jud. HUNEDOARA Tel.: 0254.214.521 Fax: 0254.213.256 DEVA LSF P-]a. Victoriei nr.1, jud. HUNEDOARA Tel.: 0254.219.077 Fax: 0254.219.070 DROBETA-TURNU-SEVERIN Str. Smrdan nr.38, et.1, jud. MEHEDIN}I Tel.: 0252.313.200 Fax: 0252.320.031 F~G~RA{ Str. Centru Civic, bl.7, jud. BRA{OV Tel.: 0268.210.944; Fax: 0268.210.988 FOC{ANI B-dul Independen]ei nr.3 A, jud. VRANCEA Tel.: 0237.206.911 Fax: 0237.206.912 GALA}I Str. Domneasc` nr.66, jud. GALA}I Tel.: 0236.306.200 Fax: 0236.468.618 GHERLA Str. Roman` nr.5, jud. CLUJ Tel: 0264.430.861 GIURGIU Str. Bucure[ti, bl.104, sc. A, parter, jud. GIURGIU Tel: 0246.213.994 Fax: 0246.211.024

HUNEDOARA Str. Avram Iancu nr.3, bl.137, ap.27, jud. HUNEDOARA Tel.: 0254.711.045 IA{I Str. Splai Bahlui nr.37, jud. IA{I Tel.: 0232.233.890 Fax: 0232.251.582 MEDIA{ Str. Unirii nr.14, ap.2, jud. SIBIU Tel.: 0269.838.663 MEDIA{ LSF Str. {tefan Ludvig Roth nr.24, bl.6, ap.5, jud. SIBIU Tel.: 0269.834.833 MIERCUREA CIUC Str. Kossuth Lajos nr.11-13, jud. HARGHITA Tel.: 0266.371.492 Tel/Fax: 0266.316.106 MIH~ILE{TI Calea Bucure[ti nr.209, ap. 4, Jud. GIURGIU MOINE{TI Str. Tudor Vladimirescu, bl. D7, sc. A, ap.2, jud. BAC~U Tel.: 0234.363.016 ODORHEIUL SECUIESC Str. 1 Decembrie 1918 nr.14, ap.1 jud. HARGHITA Tel.: 0266.210.328 ORADEA Str. Jean Juares nr.29, jud. BIHOR Tel.: 0259.427.202 Fax: 0259.430.775 ORADEA LSF Str. Republicii nr.62, et.1, jud. BIHOR Tel.: 0259.479.940 Fax: 0259.479.930 PETRO{ANI Bd. 1 Decembrie 1918, bl.112, ap.3, jud. HUNEDOARA Tel.:0254.540.900 PIATRA NEAM} Str. Alexandru Cel Bun nr.4, jud. NEAM} Tel.: 0233.232.647 Fax: 0233.223.882

PITE{TI Str. Victoriei nr.89, et.1, ap. 3, jud. ARGE{ Tel.: 0248.223.348 Fax: 0248.212.747 PITE{TI LSF Str. Unirii nr.11, jud. ARGE{ Tel.: 0248.211.132 Fax: 0248.211.811 PLOIE{TI Str. Valeni 1-3, bl.33IK, sc.1, ap.1, jud.PRAHOVA Tel.: 0244.594.829 Fax: 0244.594.964 RMNICU - S~RAT Str. Victoriei nr.113, et.1, Jud. BUZ~U Tel.: 0720.000.094 RMNICU - VLCEA Str. Calea lui Traian nr.181, bl.12, sc. B, ap.1, jud. VLCEA Tel.: 0250.717.131 Fax: 0250.737.975 REGHIN Str. Mihai Viteazul nr.12, jud. MURE{ Tel.: 0265.513.390 RE{I}A Str. Revolu]ia din Decembrie, bl.34, ap.2, jud. CARA{ SEVERIN Tel.: 0255.220.126 Fax: 0255.220.127 SATU - MARE Pia]a 25 Octombrie, bl.10, parter, jud. SATU-MARE Tel.: 0261.711.600 Fax: 0261.713.940 SFNTU-GHEORGHE Str. Josif Bem nr.2, bl.3, sc.H, ap.2, jud. COVASNA Tel.: 0267.306.330 Fax: 0267.352.678 SIBIU Str. Vasile Milea nr.58, jud. SIBIU Tel.: 0269.233.632 Fax: 0269.232.735 SIBIU LSF Str. Gimnasticii nr.33B, jud. SIBIU Tel.:0269.240.666 Fax:0269.216.646

30

SIGHETUL MARMA}IEI Str. Bradului nr.1-3, jud. MARAMURE{ Tel.: 0262.224.758 SIGHI{OARA Str. Ilarie Chendi nr.3, jud. MURE{ Tel.: 0265.779.124 SLATINA B-dul Nicolae Titulescu, bl.41, parter, jud. OLT Tel.: 0249.430.171 Fax: 0249.430.172 SLOBOZIA Str. Ialomi]ei, bl. B4, sc. A, parter, jud. Ialomi]a Tel.: 0243.233.095 Fax: 0243.233.094 SUCEAVA Str. Curtea Domneasc` nr.9, jud. SUCEAVA Tel.: 0230.522.464 Fax: 0230.530.306 TRGU - JIU Str. Eroilor nr.3, jud. GORJ Tel.: 0253.215.054 Fax: 0253.218.150 TRGU - MURE{ Str. Tudor Vladimirescu nr.56 A, jud. MURE{ Tel.: 0265.263.154 Fax: 0265.263.074 TRGU - MURE{ 2 Str. George Enescu nr.8, jud. MURE{ TRGU - SECUIESC Str. Molnar Jozsias nr.48, jud. COVASNA Tel.: 0267.360.316 Fax: 0267.360.317 TRGOVI{TE Bd. Independen]ei nr.17 bis, et.1, jud. DMBOVI}A Tel.: 0245. 216.026 Fax: 0245.210.118 TIMI{OARA Str. Louis Pasteur nr.7, jud. TIMI{ Tel.: 0256.212.319 Fax: 0256.309.585 TIMI{OARA 2 B-dul Tache Ionescu nr.22, jud. TIMI{ Tel.: 0256.433.114 Fax: 0256.433.125

TIMI{OARA LSF Str. Gheorghe Doja nr.40, jud. TIMI{ Tel.: 0256.204.507 Fax: 0256.203.400 TULCEA Str. Portului nr.14, et. 5, jud. TULCEA Tel.: 0240.531.204 Fax: 0240.531.204 VASLUI Str. Nicolae Iorga nr.82 bis, jud. VASLUI Tel.: 0235.311.090 Fax: 0235.311.091 ZAL~U Bd. Mihai Viteazul nr.30, bl. A2, ap.1, jud. S~LAJ Tel.: 0260.612.835 Fax: 0260.611.932 BUCURE{TI - DIREC}IA DAUNE Calea Plevnei nr.53, sector 1 Tel.: 021.312.5267; 021.311.2967; 021.313.9431 Fax: 021.311.5060

31

Mesaj Director General

Activitate 2007

Rezultate financiare 2007

Reprezentare teritorial`

GENERALI ASIGUR~RI SA Str. Gheorghe Polizu nr.58-60 Bucure[ti, sector 1 Tel.: 021.312.3635 Fax: 021.312.3720