Sunteți pe pagina 1din 4

Contabilitatea societatilor de asigurare 1.

Operatiuni privind decontarile: Inregistrarea subscrierii primelor de asigurare 401 = 70X - in functie de natura venitului Decontari privind primele de asigurare Venituri din exploatare Incasarea primelor de asigurare direct de catre societate 544/547 = 401 Conturi la banci/casa Decontari privind primele de asigurare Inregistrarea primelor asigurate prin intermediari de asigurari 544/547 = 404 Conturi la banci/casa Decontari privind intermedierile in asigurari Decontarea primelor de asigurare incasate prin intermediari in asigurari 404 = 401 Decontari privind intermedierile in asigurari Decontari privind primele de aigurare Inregistrarea primelor de asigurari subscrise aferente contractelor reziliate 708 402 Prime brute subscrise anulate Prime anulate si de restituit Inregistrarea primelor de asigurare restituite 402 = 542/547 Prime anulate si de restituit Conturi la banci/casa Diminuarea primelor asigurate cu primele anulate 402 = 401 Prime anulate si de restituit Decontari privind primele de asigurare Inregistrarea sumelor reprezentand primele de incasat de catre brokeri de asigurari 461 = 462
Debitori diversi Creditori diversi

Inregistrarea primelor incasate de catre brokeri 544/547 = 461 Conturi la banci/casa Debitori diversi Decontarea primelor de asigurare incasate de brokeri cu societatea de asigurari 461 = 544/547 Debitori diversi Conturi la banci/casa 2.Operatiuni privind creantele si datoriile aferente coasigurarilor: Inregistrarea primelor de asigurare brute aferente contractelor de coasigurare 405 = 70X- in functie de natura venitului Decontari privind operatiunile de coasigurare Venituri din exploatare Incasarea primelor de coasigurare 544/547 = 405 Conturi la banci/casa Decontari privind operatiunile de coasigurare Inregistrarea anularii primelor coasigurate 708 = 402 Prime brute subscrise anulate Prime anulate si de restituit Evidenta primelor de coasigurare anulate si neincasate 402 = 405 Prime anulate si de restituit Decontari privind operatiunile de coasigurare 3.Operatiuni privind creantele si datoriile aferente reasigurarii: Inregistrarea primelor de asigurare cedate in reasigurare 709 = 412 Prime brute subscrise cedate Decontari privind operatiunile reasigurareacceptari Inregistrarea sumelor reprezentand comisionul de reasigurare 412 = 705 Decontari privind operatiunile Venituri din servicii prestate reasigurare-acceptari

Inregistrarea sumelor incasate de la reasigurator reprezentand daune ce intra in sarcina sa, conform clauzelor contractuale 544/547 = 412 Conturi la banci/casa Decontari privind operatiunile reasigurare-cedari Inregistrarea daunelor achitate 412 = 705 Decontari privind operatiunile Venituri din servicii prestate reasigurare-cedari Inregistrarea primelor de asigurare primite in reasigurare 411 = 703/704 Decontari privind operatiunile Venituri din prime brute reasigurare-acceptari subscrise aferente acceptarilor la asigurari de Inregistrarea sumelor reprezentand daune achitate asiguratorului 411 = 544/547 Decontari privind operatiunile Conturi la banci/casa reasigurare-acceptari Inregistrarea cheltuielilor reprezentand daune 604/605 = 411 Cheltuieli privind daunele Decontari privind operatiunile reasigurareacceptari Inregistrarea veniturilor obinute din recuperari 411 = 753 Decontari privind operatiunile Venituri din recuperari aferente reasigurare-acceptari asigurarilor generale 4.Operatiuni privind plasamentele, si anume imobilizarile financiare Inregistrarea plasamentelor (titluri de participare) in capitalul altor societati comerciale 263/265 = 269/544/547 Interese de participare/alte Varsaminte de efectuat pt. imobilizari titluri imobilizate financiare/conturi la banci/casa Plata achizitiei titlurilor de participare 269 = 544/547 Varsaminte de efectuat Conturi la banci/casa pentru imobilizari financiare Cedarea imobilizarilor financiare 663 = 26X Cheltuieli privind plasamentele Plasamente in imobilizari financiare 5. Operatiuni privind alte plasamente financiare / cumpararea de actiuni Plasarea unor investitii financiare in alte titluri cu venit variabil 271 = 263/265 Plasamente financiare in Interese de participare/alte titluri titluri cu venit variabil imobilizate Inregistrarea actiunilor vandute la un pret mai mic % = 271 544/547 Plasamente financiare in titluri cu venit variabil Conturi la banci/casa 663 Cheltuieli privind plasamentele Inregistrarea actiunilor vandute la un pret mai mare 544/547 = % Conturi la banci/casa 271 Plasamente financiare in titluri cu venit variabil 763 Alte venituri privind plasamentele

Inregistrarea dobanzilor incasate aferente obligatiunilor detinute in portofoliu 272 = 763 Plasamente financiare in titluri Plasamente financiare in titluri cu venit fix cu venit variabil Incasarea dobanzii 544/547 = 272 Conturi la banci/casa Plasamente financiare in titluri cu venit fix Corespondenta dintre conturi nu este limitativa. Dezvoltarea in analitic a conturilor sintetice va fi adoptata si completata de fiecare societate, in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii. In Reglementarile contabile Conforme cu Directivele Europene Specifice domeniului asigurarilor publicat in M. Of. nr. 1.187 bis/29.12.2005 sunt specificate clar prevederile privind planul de conturi pentru Asigurari si planul de conturi pentru Brokerii de asigurari. Brokerii de asigurari organizeaza contabilitatea conform Ordinului Comisiei. Conform Ordinului nr. 3/2009, raportarile pe care brokerii de asigurare si/sau reasigurare trebuie sa le intocmeasca si termenele de transmitere a acestora catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sunt urmatoarele: Raportarile anuale Acestea cuprind: a) situatiile financiare anuale, in forma prevazuta de reglementarile contabile in vigoare; b) raportarea privind angajatii si persoanele cu contract de mandat, in forma prevazuta in anexa nr. 1, la reglementari; c) raportarea privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat si/sau a prospectului de pensii facultative, in forma prevazuta in anexa nr. 2, la reglementari. Mentionam ca aceasta raportare se va transmite numai de catre brokerii de asigurare si/sau reasigurare care au aprobare pentru aceasta activitate, avand inscris si codul CAEN 6629 alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii; d) raportarea referitoare la evolutia si structura capitalului social, in forma prevazuta in anexa nr. 3. Termen de raportare Situatiile financiare prevazute la lit. a) se vor transmite pana la termenul stabilit prin normele metodologice pentru incheierea exercitiului financiar. Raportarile anuale prevazute la lit. b)-d) se vor transmite odata cu situatiile financiare anuale. Raportarile semestriale Acestea cuprind: a) raportari contabile, in forma prevazuta de reglementarile contabile in vigoare; b) raportarea privind evolutia si structura capitalului social, in forma prevazuta in anexa nr. 3, la reglemenari. Termen de raportare Raportarile semestriale se vor transmite pana la termenul stabilit prin sistemul de raportare contabila semestriala. Raportari trimestriale Acestea cuprind: a) raportarea privind activitatea desfasurata de brokerii de asigurare si/sau reasigurare, in forma prevazuta in anexa nr. 4 din reglementari; b) raportarea privind veniturile obtinute de brokerii de asigurare si/sau reasigurare, in forma prevazuta in anexa nr. 5 din reglementari; c) raportarea privind situatia elementelor de activ si pasiv din evidentele contabile ale brokerilor de asigurare, in forma prevazuta in anexa nr. 6 din reglementari; d) raportarea privind situatia modificarii capitalurilor proprii, in forma prevazuta in anexa nr. 7 din reglementari; e) raportarea privind taxa de functionare pentru activitatea de brokeraj, in forma prevazuta in anexa nr. 8 din reglementari. Referitor la aceasta raportare a societatilor de brokeraj in reglementari mai sunt prevazute si alte aspecte, cum ar fi: e1) raportarea prevazuta la litera e) se va transmite indiferent daca pentru perioada raportata veniturile din activitatea de brokeraj, respectiv valoarea taxei de functionare datorate, sunt zero; e2) in cazul transmiterii unei situatii rectificative, aceasta se va face in forma prevazuta in anexa nr. 9;

e3) situatiile rectificative privind taxa de functionare se intocmesc si se transmit la data constatarii si inregistrarii diferentelor fata de raportarea initiala; e4) brokerii de asigurare si/sau reasigurare au obligatia de a urmari ca volumul total al veniturilor realizate din activitatea de brokeraj, aferent perioadei de raportare, sa corespunda cu cel evidentiat in anexele la raportarea contabila semestriala, respectiv situatiile financiare anuale; e5) brokerii de asigurare si/sau reasigurare pot efectua operatiuni de regularizare si/sau de compensare a sumelor virate, pe baza documentelor justificative, cu notificarea prealabila a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor; e6) sumele reprezentand taxa de functionare datorata se vireaza trimestrial, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare incheierii trimestrului, in contul nr. RO 57 TREZ 700 5025 XXX000272, deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti; e7) pentru nevirarea la termen a taxei de functionare, brokerii de asigurare si/sau reasigurare sunt obligati sa plateasca majorari de intarziere, conform prevederilor art. 36 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. Majorarile de intarziere se evidentiaza separat pe ordinul de plata prin care se achita taxa de functionare. Termen de raportare Raportarile trimestriale se transmit pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare incheierii trimestrului. Eventualele rectificari la raportarile trimestriale, aferente trimestrului IV, prevazute la lit. a)-d), se vor transmite odata cu situatiile financiare anuale. De asemenea mai mentionam ca, aceste raportari trebuie semnate de persoanele abilitate in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991, si vor fi transmise de catre brokerii de asigurare si/sau reasigurare atat in format letric, cat si electronic (on-line) in aplicatia CSA-EWS. Pentru transmiterea on-line, brokerii de asigurare si/sau reasigurare au obligatia de a se inregistra ca utilizatori in aplicatia CSA-EWS, in baza formularului de inregistrare existent pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.