Sunteți pe pagina 1din 4

Instalarea si testarea oalelor de condens Armstrong

|nainte de instalare Trage]i conducta la oala de condens. |nainte de a instala oala de condens, cur`]a]i conducta sufl^nd cu abur sau aer comprimat. (Cur`]a]i filtrele dup` aceast` suflare). Ventilele de \nchidere din linia de evacuare a oalei de condens sunt necesare atunci c^nd oala de condens are un by-pass. Este o idee bun` c^nd \n vasul de refulare este o presiune ridicat`. Vezi clapetele de re]inere. By-pass-urile (fig. 41-3 [i 41-4) nu sunt recomandabile pentru c` dac` sunt l`sate deschise ele vor \mpiedica func]ionarea oalei de condens. Dac` este neap`rat necesar` o func]ionare continu`, utiliza]i doua oale de condens \n paralel, una ca rezerv`. Racorduri. Dac` se utilizeaz` numai unul singur, el trebuie s` fie pe partea de evacuare a oalei de condens. Cu dou` racorduri evita]i montajele orizontale sau verticale "in line". Cel mai bine este s` se instaleze \n unghi drept, ca \n figurile 40-1 [i 41-3 sau paralele, ca \n figura 41-4. Leg`turile standard |ntre]inerea este simplificat` dac` se p`streaz` lungimi de nipluri de intrare [i ie[ire identice pentru oale de condens de o dimensiune [i tip dat. O oal` de condens cu fitinguri [i semicuple identice poate fi p`strat` \n magazie. |n cazul \n care o oal` de condens trebuie reparat`, este simplu s` se desfac` cele dou` racoduri, s` se scoat` oala, s` se instaleze rezerva [i s` se str^ng` racordurile. Repara]iile se pot face apoi \n atelier [i oala reparat`, cu fitinguri [i semicupl`, poate fi p`strat` \n stoc. Ventilele de prob` (fig. 40-1) asigur` un mijloc excelent de verificare a func]ion`rii oalei de condens. Utiliza]i un robinet mic cu cep. Asigura]i o clapet` de re]inere sau un ventil de \nchidere \n linia de refulare pentru a izola oala de condens \n timpul verific`rilor.

ABC-ul amplas`rii oalelor de condens

Accesibil` pentru inspec]ie [i repara]ie. Sub punctul de drenare, ori de c^te este posibil. Aproape de punctul de drenare. Conectarea oalelor de condens Pentru conect`ri tipice vezi figurile 40-1 la 43-4. Ventilele de \nchidere sunt necesare \naintea oalei de condens c^nd oala de condens gole[te conducte de abur, cazane mari de ap`, etc, \n care sistemul nu poate fi oprit pentru \ntre]inerea oalelor de condens. Ele nu sunt necesare pentru instala]iile mici \nc`lzite cu abur - o pres` de sp`l`torie, de exemplu. Ventilul de \nc`lzire din alimentarea cu abur la ma[in` este de obicei suficient.

Figura 40-1. Montaj tipic de IB

Figura 40-1. Montaj tipic IB vertical`

40

Filtre. Instala]i filtre \naintea oalelor de condens c^nd se specific` acest lucru sau c^nd condi]iile de cur`]enie pretind aceasta. Unele oale de condens sunt mai susceptibile la problemele de murd`rie dec^t altele - vezi tabelul de recomand`ri. Unele oale de condens au filtre \ncorporate. C^nd se utilizeaz` un ventil de purjare a filtrului, \nchide]i ventilul de alimentare cu abur \nainte de a deschide ventilul de purj` al filtrului. Condensul din corpul oalei de condens va izbucni \napoi prin filtre pentru o cur`]ire corespunz`toare. Deschide]i ventilul de abur \ncet. Colectoarele de n`mol - sunt excelente pentru re]inerea pietrei [i eliminarea eroziunii care poate apare \n coturi atunci c^nd nu sunt prev`zute colectoare de n`mol. Cur`]a]i periodic.

Instala]iile de sifon necesit` o etan[are a apei [i, cu excep]ia DC, o clapet` de re]inere \n sau \naintea oalei de condens. }eava sifonului trebuie s` fie cu o m`rime mai mic` dec\t m`rimea nominal` a oalei de condens utilizate, \ns` nu mai mic` de 1/2" (DN 15). Ridicarea condensului Nu supradimensiona]i ]eava vertical` de refulare. De fapt o m`rime de ]eav` mai mic` dec\t cea normal` pentru aplica]ia respectiv` va da rezultate excelente. Clapetele de re]inere - sunt necesare frecvent. Ele sunt o necesitate dac` nu se utilizeaz` ventil de \nchidere pe linia de refulare. Figura 41-2 indic` trei amplasamente posibile pentru clapete de re]inere exterioare - oalele de condens cu clopot Armstrong au clapete de re]inere interioare \n timp ce oalele de condens cu disc actioneaz` ca ni[te clapete de re]inere proprii. Amplasamentele recomadate sunt indicate \n fig. 41-2. Figura 41-2 Localizarea clapetelor de sens

Clapete de re]inere pe, linia de refulare - \mpiedic` apari]ia curgerii inverse [i izoleaz` oala de condens c^nd ventilul de prob` este deschis. De obicei este instalat` \n punctul B din fig. 41-2. C^nd linia de retur este ridicat` iar oala de condens este expus` la condi]ii de \nghe], instala]i clapeta de re]inere \n punctul A, fig. 41-2. Clapetele de re]inere de pe linia de intrare - \mpiedic` pierderea etan[eit`]ii \n cazul \n care presiunea scade brusc sau c^nd oala de condens este deasupra punctului de picurare la oalele de condens IB. Se recomand` o clapet` de re]inere Armstrong din o]el inoxidabil, pozi]ia D. Dac` se utilizeaz` o clapet` de re]inere rabatabil`, instala]i-o \n pozi]ie C, fig. 41-2.

Oal` de condens cu clapete de sens \ncorporate

Figura 41-1 Oal` de condens cu clopot cu intrarea pe jos [i ie[irea lateral`

Figura 41-3 Oal` de condens cu clopot cu By-pass

Figura 41-4 Oal` de condens vertical` cu By-Pass

41

Ori de c^te ori exist` probabilitatea ca presiunea de intrare s` scad` sub presiunea de ie[ire a unei oale de condens principale, mai ales \n prezen]a aerului foarte rece, se va utiliza o oal` de condens cu golire de siguran]`. O astfel de aplica]ie ar fi o serpentin` de \nc`lzire cu func]ionare modulat` care trebuie golit` cu o linie de retur ridicat`. |n cazul unei goliri insuficiente de la oala de condens principal`, condensul se ridic` \n golirea de siguran]` [i este evacuat \nainte de a putea p`trunde \n schimb`torul de c`ldur`. O oal` de condens F&T poate fi o golire de siguran]` bun` datorit` capacit`]ii ei de a manipula cantit`]i mari de aer [i datorit` simplit`]ii func]ion`rii. Oala de condens de golire de siguran]` trebuie s` fie de aceeasi m`rime (capacitate) ca oala de condens principal`. Aplicarea corespunz`toare a unei goliri de siguran]` este ilustrat` \n fig. 42-1. Intrarea la golirea de siguran]` trebuie s` fie situat` pe colectorul de pic`turi al schimb`torului de c`ldur`, deasupra intr`rii la oala de condens principal`. Ea trebuie s` refuleze \ntr-un canal deschis. Bu[onul de golire trebuie conectat prin ]eav` la intrarea oalei de condens principale. Acest lucru \mpiedic` pierderea condensului format \n golirea de siguran]` de radia]ia corpului c^nd oala de condens principal` este activ`.

Golirea de siguran]` are un ruptor de vid \ncorporat pentru a men]ine func]ionarea atunci c^nd presiunea din schimb`torul de c`ldur` scade sub cea atmosferic`. Intrarea ruptorului de vid va fi instalat` cu o curbur` S pentru a se \mpiedica aspirarea murd`riei c^nd func]ioneaz`. Ruptorul de vid trebuie s` fie prev`zut la intrare cu un tub egal \n eleva]ie cu fundul schimb`torului de c`ldur` pentru prevenirea sc`p`rilor de ap` \n cursul func]ion`rii ruptorului de vid, iar colectorul de pic`turi [i corpul oalei de condens sunt \necate.

instalate mai multe oale de condens \ntr-un c`min de abur, izolarea oalelor de condens poate asigura protec]ia \mpotriva \nghe]`rii.

M`suri de precau]ie \mpotriva \nghe]`rii

Protec]ia \mpotriva \nghe]ului

O oal` de condens selectat` [i instalat` \n mod corespunz`tor nu va \nghe]a at^ta timp c^t aburul intr` \n oala de condens. |n cazul \n care alimentarea cu abur este oprit`, aburul condenseaz`, form^nd un vid \n schimb`torul de c`ldur` sau \nso]itorul de abur. Acesta \mpiedic` golirea liber` a condensului din sistem \nainte ca \nghe]ul s` apar`. Instala]i un ruptor de vid \ntre echipamentul care se gole[te [i oala de condens. Dac` nu este o golire gravita]ional` prin oala de condens la linia de retur, oala de condens [i linia de refulare trebuie golite manual sau automat prin intermediul unei evacu`ri de protec]ie \mpotriva \nghe]ului. De asemenea, c^nd sunt

1. Nu supradimensiona]i oala de condens. 2. Men]ine]i liniile de refulare ale oalei de condens foarte scurte. 3. |nclina]i liniile de refulare ale oalei de condens \n jos pentru o evacuare gravita]ional` rapid`. 4. Izola]i liniile de refulare ale oalei de condens [i liniile de retur ale condensului. 5. Acolo unde liniile de retur condens sunt expuse la mediul ambiant, se va lua \n considera]ie instalarea de \nso]itori. 6. Dac` linia de retur este supra\n`l]at`, trage]i o linie de refulare vertical` adiacent` la linia de golire la v\rful colectorului de retur [i izola]i linia de golire [i linia de refulare a oalei de condens, \mpreun`. Vezi fig. 42-2. Not`: O linie de refulare orizontal` lung` provoac` probleme. Se poate forma ghea]` la cap`t, \nfund^nd \n ultim` instan]` ]eava. Aceasta va \mpiedica oala de condens s` func]ioneze. Nu mai poate intra abur \n oala de condens [i apa din corpul oalei de condens \nghea]`. Figura 42-2.

Figura 42-1. Conexiune tipic` de oal` de condens cu golire de siguran]`

Instala]ie \n aer liber pentru a permite testarea [i \ntre]inerea oalei de condens la nivelul solului, cnd liniile de alimentare cu abur [i cele de retur sunt mult deasupra. Linia de golire [i linia de refulare a oalei de condens sunt izolate \mpreun` pentru prevenirea \nghe]`rii lor. Remarca]i amplasarea clapetei de re]inere \n linia de refulare [i a ventilului de purj` A care gole[te conducta de abur atunci c^nd oala de condens este deschis` pentru cur`]ire sau repara]ii.

42

Verificarea oalelor de condens Armstrong

Programul de verific`ri Pentru o durabilitate maxim` a oalei de condens [i economisirea aburului, se va stabili un program regulat de verificare a oalelor de condens [i de \ntre]inere preventiv`. Dimensiunile oalei de condens, presiunea de lucru [i importan]a lor vor determina frecven]a verific`rii oalelor de condens. Tabela 43-1. Frecven]a anual` a verfic`rii recomandat` pentru oalele de condens Cum se testeaz`
Presiunea de lucru (bar) Aplica]ie Drenare |nso]itor cond. principale Serpentin` Proces

1. Refulare condens Oalele de condens cu clopot [i cele cu disc trebuie s` aib` o refulare de condens intermitent`. Oalele de condens F&T trebuie s` aib` o refulare continu` de condens, \n timp ce oalele de condens termostatice pot s` fie fie continue, fie intermitente, \n func]ie de cantitate. C^nd o oal` de condens cu clopot are un debit extrem de sc`zut, ea va avea o refulare continu`, ceea ce provoac` un efect de picurare. Acest mod de func]ionare este normal \n aceste condi]ii. 2. Aburul expandat Nu-I confunda]i cu sc`parea de abur viu prin ventilul oalei de condens. Condensul, sub presiune, re]ine mai multe unit`]i de c`ldur` - kcal/kg dec^t condensul la presiune atmosferic`. Atunci c^nd condensul este refulat, aceste unit`]i de c`ldur` suplimentare reevaporeaz` o parte din condens. Cum se identific` aburul expandat. Utilizatorii oalelor de condens confund` uneori aburul expandat cu sc`parea de abur viu. lat` cum se poate face deosebirea: Dac` aburul sufl` continuu, \ntr-un flux "albastru", este o sc`pare de abur viu. Dac` aburul "plute[te" intermitent (de fiecare dat` c^nd oala de condens refuleaz`) \ntr-un nor albicios, este abur expandat. 3. Suflare continu` cu abur Probleme. Vezi capitolul respectiv.

4. Lips` debit Posibile probleme. Vezi capitolul "Probleme". Testul cu dispozitiv de ascultare (stetoscop) Utiliza]i un stetoscop sau ]ine]i un cap`t al unei tije pe capacul oalei de condens [i cel`lalt cap`t la ureche. Va trebuie s` pute]i auzi diferen]a dintre refularea intermitent` a unor oale de condens [i refularea continu` a altora. Aceast` stare de func]ionare corect` poate fi deosebit` de sunetul cu vitez` mai mare al unei oale de condens care sufl`. Pentru aceast` metod` este necesar` o experien]` vast`, deoarece prin conducte se pot transmite [i alte zgomote. Metoda de testare cu pirometrul Aceast` metod` ar putea s` nu dea rezultate precise, depinz^nd de construc]ia liniei de retur [i de diametrul orificiului oalei de condens. De asemenea, atunci c^nd se refuleaz` \ntr-un retur comun, o alt` oal` de condens ar putea avea sc`p`ri, produc^nd o temperatur` ridicat` la ie[irea oalei de condens care se verific`. Se pot ob]ine rezultate mai bune cu dispozitivul de ascultare. cere]i Buletinul Armstrong 310.

0-7 7-17 17-30 30 [i peste

1 2 2 3

1 2 2 3

2 2 3 4

3 3 4 12

Metoda ventilului de prob` - este cea mai bun`. Fig. 40-1 ilustreaz` conexiunea corect`, cu robinetul de \nchidere \n linia de retur pentru a izola oala de condens de colectorul de retur. lat` ce trebuie c`utat la deschiderea ventilului de prob`:

Figura 43-1. Montaj tipic al oalei de condens cu flotor [i temostatic`

Figura 43-2. Montaj tipic al unei oale de condens cu clopot [i control diferen]ial automat

Figura 43-3. Montaj tipic al unei oale de condens cu disc (termodinamice)

Figura 43-3. Montaj tipic al unei oale de condens termodinamic`

43