Sunteți pe pagina 1din 1

ACCEPTARE DE DONATIE

1.

2.
3.
4.
5.

Subsemnatul ....................................................., domiciliat in ....................................................,


str. ................................. nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ........,
sector/judet ..............................., nascut la data de (ziua, luna, anul) .......................................... in
(localitatea) ................................... sector/judet ........................................., fiul
lui .............................. si al ............................................, posesorul buletinului (cartii) de identitate
seria ....................... nr. ...................., eliberat de ............................., cod numeric
personal ......................................, in calitate de donatar, inchei prezentul act de acceptare de donatie
cu urmatoarele conditii:
Eu .................................................................. accept donatia facuta de .............................. cu domiciliul
in ......................................., judetul/sectorul ......................... potrivit ofertei de donatie autentificata sub
nr. .................... din ...................... la Biroul Notarului Public ...................................., cu privire la locul de
veci situat in Cimitirul ........................... avand dimensiunile de .................. ml x ........... ml, in suprafata
de .................. mp, amplasat in parcela ......................... fig. ................. poz. ................... .
Locul de veci, care a facut obiectul ofertei de donatie, cunosc ca este concesionat donatorului nefiind
instrainat sub nici o forma vreunei alte persoane, pana la data autentificarii prezentei acceptari de
donatie si ca nu face obiectul nici unui litigiu.
Stiu ca taxele aferente locului de veci sunt achitate la zi de catre donator, urmand ca de astazi, data
autentificarii prezentei acceptari, sa fie suportate de mine, donatarul, care voi suporta si taxele
ocazionate de autentificarea prezentului act.
Cunosc dispozitiile art. 814 Cod civil, potrivit carora donatia isi produce efectele la data comunicarii
donatorului a prezentului act de acceptare de donatie.
Evaluez locul de veci la suma de .........., exclusiv in scopul stabilirii taxelor.
DONATAR