Sunteți pe pagina 1din 81

MINISTERULLUCRRILORPUBLICE,TRANSPORTURILORlLOCUINEI

ORDINULNr.607 din21.04.2003 pentruaprobareareglementriitehniceNormativprivind proiectarea,executareaiexploatareahidroizolaiilorlacldiri", indicativNP04002, n conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995, privind calitatea n construcii, cu modificrileulterioare, ntemeiulprevederilorart.2pct.45ialeart.4alin.(3)dinHotrreaGuvernuluinr.3/2001privind organizareaifuncionarea MinisteruluiLucrrilorPublice,Transporturilor iLocuinei,cumodificrile ulterioare, Avnd n vedere procesul verbal de avizare nr. 72 /14.10.2002 al Comitetului Tehnic de Specialitate Fizicaconstruciiloricerinefuncionalepentruconstrucii", MinistrulLucrrilorPublice,TransporturiloriLocuinei,emiteurmtorul: ORDIN: Art.1.SeaprobreglementareatehnicNormativprivindproiectarea,executareaiexploatarea hidroizolaiilor la cldiri", indicativ NP 04002, elaborat de Institutul Naional de CercetareDezvoltaren 1 ConstruciiiEconomiaConstruciilorNCERC Bucuretiiprevzutnanexa carefaceparteintegrantdin prezentulordin. Art.2.PrezentulordinvafipublicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI.
1

Anexa se public n Buletinul Construciilor editat de Institutul Naional de Cercetare Dezvoltare n Construcii i Economia ConstruciilorNCERCBucureti.

Art.3.Ladataintrriinvigoareaprezentuluiordin,Ordinulministruluilucrrilorpubliceiaamenajrii teritoriului nr. 15/N din 22 aprilie 1993 pentru aprobarea reglementrii tehnice Instruciuni tehnice pentru utilizarea foilor de bitum aditivat la hidroizolaiile acoperiurilor", indicativ C 246 1993, i nceteaz aplicabilitatea. Art.4.Direciageneraltehnicnconstruciivaducelandeplinireprevederileprezentuluiordin. p.Ministrullucrrilorpublice,transporturilorilocuinei, MariusSorinOvidiuBOTA, Secretardestat
MINISTERULLUCRRILORPUBLICE,TRANSPORTURILOR lLOCUINEI

NORMATIVPRIVINDPROIECTAREA,EXECUTAREAl EXPLOATAREAHIDROIZOLAIILORLACLDIRI, INDICATIVNP04002

Elaboratde: InstitutulNaionaldeCercetareDezvoltare nConstruciiiEconomiaConstruciilorNCERC Bucureti Directorgeneral: prof.dr.ing.DanLUNGU

DirectorDepartamentFizicaConstruciilor.Instalaii dr.ing.loanPEPENAR efLaborator: Responsabil de proiect: Colectivdespecialiti: ing.SergiuMELINTE arh.EugenPOPESCU arh.EugenPOPESCU ing.SergiuMELINTE arh.ViceniuTOMA ing.SilvianaCONSTANTIN ing.lolandaERBAN tehn.VictorinaSASU tehn.CristianARSENE tehn.LilianaBARBU

Avizatde: DIRECIAGENERALTEHNICNCONSTRUCII Directorgeneral: Responsabilde tem: ing.IonSTNESCU ing.PaulaDRAGOMIRESCU

CUPRINS
1.Prevederigenerale 1.1.Obiect 1.2.Domeniuldeaplicare 1.3.Referineprincipale
1.4. Terminologieielementedefinitorii

2.Principiiprivindproiectarea,executareaiutilizareahidroizolaiilor 2.1.Principiiprivindproiectarea 2.2.Principiiprivindexecutarea 2.3.Principiiprivindexploatarea 3.Principiigeneralepentruevaluareastructurilor hidroizolantelacldiri 3.1.Principiigeneralepentruevaluareastructurilorhidroizolantealeacoperiuriloriaaltor

elemente alecldirilorsupusedirectaciuniiapelormeteorice 3.2.Principiigeneralepentruevaluareastructurilorhidroizolantealecldiriloriprilordecldiri mpotrivaexfiltraiilor 3.3.Principiigeneralepentruevaluareastructurilorhidroizolantealeelementelorsauprilordecldiri, amplasatesubteran,mpotrivainfiltraiilori/sau exfiltraiilor 4.SistempracticdeevaluareastructurilorhidroizolantesistemulI.P.T 5.Principiiesenialedeevaluareamaterialelorhidroizolante 6. Consideraiiprivindstabilireanivelurilordeperforman corespunztoarestructurilori materialelorhidroizolante nfunciedezonareageoclimatic 7.Prezentareamaterialelorhidroizolantedeuzcurent 7.1.Membranebituminoase
7.2. Materialehidroizolantebituminoasedinmaseomogenecuaplicarepelicular

7.3.Membranepolimerice 7.4. Materialehidroizolantepolimericedinmaseomogene cuaplicarepelicular 8. Alctuireastructurilorhidroizolante 8.1.Alctuireastructurilorhidroizolantelaacoperiurile tipteras 8.2.Alctuireastructurilorhidroizolantempotrivaexfiltraiilor 8.3.Alctuireastructurilorhidroizolanteaelementeloriprilordecldireamplasatesubteran(socluri, fundaii,subsoluri)mpotrivainfiltraiilori/sauexfiltraiilor 9.Condiiiprivindverificareacalitiiiurmrireacomportriintimpahidroizolaiilor 9.1.Condiiiprivindverificareacalitii 9.2.Urmrireacomportriinexploatare 10.Msuriprivindprotecia iigienamuncii 11.Msuriprivindprevenireaistingereaincendiilor

Anexanr.1 Anexanr.2 Anexanr.3 Anexanr.4A Anexanr.4B Anexanr.4C

Anexanr.5 Anexanr.6A Anexanr.6B Anexanr.6C Anexanr.6D Anexanr.6E Anexanr.7 Anexanr.8 Anexanr.9 Hrizonaregeoclimatic
NORMATIVPRIVINDPROIECTAREA, EXECUTAREAIEXPLOATAREA HIDROIZOLAIILORLACLDIRI Indicativ NP0402002

1.PREVEDERIGENERALE

1.1.Obiect

PrezentulnormativcuprindeurmtoareleprevederinconformitatecuLegeanr.10/95: a.Prevederiexigeniale: principiiprivindproiectarea,executareaiutilizarea hidroizolaiilor principiigeneralepentruevaluareastructurilorhidroizolante sistempracticdeevaluareastructurilorhidroizolante: sistemul I.P.T. principiideevaluareamaterialelorhidroizolante. b.Prevederiinformative: specificaiidezonaregeoclimatic prezentareamaterialelorhidroizolantedeuzcurent alctuireastructurilorhidroizolante. c. Anexe Not: ncadrulprezentuluinormativsefacrefeririiexemplificriilaalte elementecefacparte din conceptulde hidroizolaie.
Elaboratde: InstitutulNationaldeCercetareDezvoltare nConstruciiiEconomiaConstruciilor NCERCBucureti Aprobatde:MINISTRUL LUCRRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILORI LOCUINEI,cuordinul nr.607din21.04.2003

1.2.Domeniuldeaplicare
1.2.1. Prevederile prezentului normativ se adreseaz proiectanilor, executanilor i beneficiarilor (utilizatorilor) de lucrri de construcii, precum i organelor de avizare, control i responsabililor tehnici cu execuiadindomeniulconstruciilorcivile,industrialei agrozootehnice. 1.2.2. Prevederile prezentului normativ se refer la hidroizolaiile continue i omogene la cldiri supuseaciuniiapelor,neagresivechimic,cusaufrpresiunehidrostatic(infiltraiii/sau exfiltraii). 1.2.3. Hidroizolaiilecontinueiomogenelacaresereferprezentulnormativconstaudin: 1.2.3.1. Materialehidroizolantebituminoasecontinuemembranenearmatesauarmate(cuarmare,simpl saudubl,cuprinsnmas,sau custratdearmarecasuport) 1.2.3.2. Materiale hidroizolantepolimerice continuimembraneextrudatesaucalandrate,nearmatesau armate(cuarmaresimplsau dublcuprinsnmasi/saucusaufrstratdearmarecasuport) 1.2.3.3.Materialehidroizolantedinmaseomogene,bituminoase saupolimerice,cuaplicarepelicularn unulsaumaimultestraturi,cusaufrstrat/straturidearmare. 1.2.4.PrevederileprezentuluinormativNUsereferla: hidroizolaiilaconstrucii speciale(drumuriipoduri,tuneluri,bataluri,gropiecologice) hidroizolaiilecuplcimetalice impermeabilizri n mas sau de suprafa a elementelor de construcie (betoane, tencuieli, ape) impermeabilizrialesolului ecranriidrenajedeprotecieaprilordeconstruciesubterane nvelitorilaacoperiuricupantgeneralmaimarede5% reabilitriireparaiialehidroizolaiilor.

1.3.Referineprincipale
1.3.1.Referinenaionale Legea10/95privindcalitateanconstrucii
SRISO6240/97 Normedeperformannconstruciiconinutiprezentare

NormativcadruprivinddetaliereaconinutuluicerinelorstabiliteprinLegea10/95 SeriaC.107 Normativepentruproiectareaiexecutarealucrrilordeizolaiitermicelacldiri SR137/95 Materialehidroizolantebitumate.Reguliimetodedeverificare P.130/99 Normativprivindurmrireacomportriintimpaconstruciilor P.100/92 Normativpentruproiectareaantiseismicaconstruciilor,inclusivcompletareimodificare cap. 11,12(MLPAT71/N/96) P.118/99 Normativdesiguranlafocaconstruciilor

SR1907/1/97 Calcululnecesaruluidecldur.Prescripii decalcul STAS10101/20/90 Aciuneavntului STAS10101/21/92 ncrcridatedezpad STAS2921/76 Construciicivileindustrialeiagrozootehnice Lucrridehidroizolaii Determinareaimpermeabilitii STAS 6615/174 Adezivipebazdeelastomeri Determinareavscozitii STAS6622/88 Chiturideetanarearosturilornconstrucii Condiiitehnicegeneraledecalitate STAS8622/88 Chiturideetanarearosturilornconstrucii Condiiitehnicedecalitate STAS9199/73 Masticuribituminoasepentruizolaiila construcii Metodedeanalizincercri. HG925/95 Regulamentdeverificareiexpertizaretehnic decalitateaproiectelor,aexecuieilucrriloriconstruciilor Legea90/96LegeaprotecieimunciicompletatcuLegea 177/2000 Normegeneraledeproteciamuncii,elaboratedeMinisterul MunciiiProtecieiSocialencolaborarecuMinisterul Sntii1996 Regulamentulprivindproteciaiigienamuncii,aprobat cuOrdinulnr.9/N/l5.03.1993alMLPAT Normativcadrudeacordareiutilizareaechipamentului individualdeproteciamuncii,aprobatcuOrdinulnr.225/95 OGRnr.60/97privindaprareampotrivaincendiilor, aprobatprinLegeanr.212/97 Normegeneraledeprevenireistingereaincendiilor, aprobatecuOrdinulMInr.775/98 Normativdeprevenireistingereaincendiilorpedurata executriilucrrilordeconstruciiiinstalaiiaferente acestora,indicativC300aprobatcuOrdinulnr.20/Nal

MLPAT

Dispoziiigeneraledeordineinterioarpentruprevenireai stingereaincendiilorD.G.P.S.I.001,aprobate cuOrdinulMInr.1023/99 Dispoziiigeneraleprivindinstruireandomeniulprevenirii istingeriiincendiilorD.G.P.S.I.002, aprobatecuOrdinul MInr.1080/2000.

1.3.2.Referinestrine DirectiveGeneraleUEAtcprivindetaneitatealaconstrucii(caietCSTBnr.1812) Directivetehniceunificate,seria20i43(CSTB),privindetaneitateaconstruciilor Directiveeuropeneprivindproduselepentruconstrucii(89/106/CEE)

Ghidulperformanelornconstrucii(elaboratedeCSTCiSECO)din1990.

1.4.Terminologieielementedefinitorii
1.4.1.TerminologieconformSTAS2355/185 (ConstruciiCivile,IndustrialeiAgrozootehnice. Lucrridehidroizolaiinconstrucii.Clasificarei terminologie) 1.4.2.Terminologie(adoptatsuplimentar): 1.4.2.1.Etaneitatetermengenericcedefineteimpermeabilitateaconstruciilor(prii.elementede construcii) mpotriva apei i/sau a umiditii, care cuprinde i domeniul hidroizolaiilor la cldiri (ce fac obiectulprezentuluinormativ) 1.4.2.2. Hidroizolaiestructuraetan,continuiomogendeprotecieaelementelorsauprilorde construciempotrivainfiltraiilori/sauexfiltraiilorapeii/sauaumiditiinaturaleamediului 1.4.2.3. Membrane (membrane hidroizolante) termen generic ce definete totalitatea materialelor hidroizolantesubformdefoigroaseambalatensuluri 1.4.2.4. Mase omogene cu aplicare pe licit/ar termen generic ce definete totalitatea materialelor hidroizolantesubformsemifluidcudiversevscoziti 1.4.2.5. Terase utilitare termen ce definete categoria teraselor ce comport funciuni utilitare n exploatare: a)Terasecirculabilepietonal terasedeaccesi/saufluxpietonal(cuutilizareredussauintens) b) Terasecarosabile teraseapteaccesuluiiparcajuluiauto c)Terasecuutilitatemultipl(mixte). 1.4.2.6. Terasenecirculabilecustructurhidroizolantautoprotejatterasepecarenusecirculsau cucirculaieocazional,dirijat,careaucastratsuperioralstructuriihidroizolanteomembranhidroizolant autoprotejat (pentru acces ocazional se prevd zone special ntrite i marcate ce comport o circulaie uoar) 1.4.2.7. Terase necirculabile cu protecie suplimentar grea terase pe care nu se circul sau cu circulaieocazional(peste structurahidroizolantseprevedeproteciegreadinpietri,dalesau ap) 1.4.2.8.Teraseranversateterasepe care nusecirculcustructuritermohidroizolanteinversate (termoizolaialestateste pozatpestestructurahidroizolantaplicatdirectpeelementulstructuralsuport) 1.4.2.9. Armare(strat straturidearmare)materialesubformdempslituri(voaluri)folii,esturi, plase,careseincludn structurainternamembranelorhidroizolantesaucarentrescstraturilehidroizolante dinmaseomogenecuaplicarepelicular 1.4.2.10. Autoprotecie (membranesaustructurihidroizolante autoprotejate)proteciecumateriale minerale(granularesaunpaiete),foliisaupeliculeaplicatenprocesuldefabricaiepefaasuperioara membranelorhidroizolantesaumaterialehidroizolante (membranesaupelicule)rezistentelafactoriidemediu prinnaturacompounduluidincaresuntfabricate

1.4.2.11. Independentsauflotant moddeaplicarefraderenlasuportauneifolii,foi,membranesau structurihidroizolante 1.4.2.12. Semiaderentmoddeaplicareauneifolii,foi,membranesaustructurihidroizolanteprin lipirenpuncte,benzi(fii)continuisaudiscontinui,ntrunprocentstabilit 1.4.2.13. Aderenatotal(totaladeren)moddeaplicareauneimembranesaustructuri hidroizolanteprinsudursaulipirecontinu,omogenpentreagasuprafa 1.4.2.14. Stratdeseparare(desolidarizare)foliesaufoaieaplicatflotantntrediversesubstructuri alestructurilortermohidroizolantesauaplicatsubstratuldeproteciegrea,curoldeampiedicaaderena i/sauroldeprotecie 1.4.2.15. Stratdedesolidarizare stratdinfoaie,folie,mpslituretc.intercalatntrealtestraturiale structuriitermohidroizolantecuroldeampiedicaadereni/saudeprotecie. 1.4.2.15.Difuzie(stratdifuzie)stratcurolderepartizareuniformimigrareavaporilordeap.

1.4.3.Explicitaretermeni 1.4.3.1. SistemulIPTsistemdeaprecierecalitativglobalpecriteriiinivelurideperformana structurilorhidroizolante(detaliatncapitolul IV)cecuprinde: I impermeabilitatealaap PrezistenaIaperforare(Ps perforarestaticiPd perforaredinamic) Tcomportamentullatemperaturiridicate. 1.4.3.2. Criteriiinivelurideperformanamaterialelor hidroizolante(detaliatncapitolul V)ce cuprindeurmtoriiparametri definitorii,principali: Rforaderuperelatraciune Aalungirealaruperelatraciune Fflexibilitatealatemperaturisczute. 1.4.3.3. Suport seaplichidroizolaia: termen ce definete natura suprafeei pe care

a) Suport rigid beton monolit sau prefabricat, ape (slab armate, din mortar de ciment) constituie suportcudeformaii neglijabile,comportoricetipdematerialehidroizolante b) Suport elastic suport deformabil (panouri profilate metalice, astereal din lemn sau din plci celulozice aglomerate)cusgeatmaximadmisibilde1/150comporthidroizolaiicumembrane c) Suport semirigid plci termoizolante, semirigide simplu pozate, lipite n puncte, continuu sau fixatemecanicpesuportrigid,cepotfisupuseunuiefortdecompresiune 2 maximde8N/cm pentruodeformaiemaximde10%(exemplu:plcidinpolistirenexpandatsau extrudat,plcidin poliuretan,etc.) comporthidroizolaiicumembrane d) Suport semielastic plci termoizolante fixate mecanic, lipite continuu sau n puncte pe suport 2 rigid,elasticsausemirigid,cepotfisupuseunuiefortde0,2N/cm ,cuodeformaiemaximde5% la un coeficient de revenire de minim 0,90 (exemplu: plci vat mineral de minimum 140 3 kg/m )comporthidroizolaiicumembrane.

1.4.3.4.Structurahidroizolant termencedefineteunsistem structuralmonostrat,bistratsau multistratdinmaterialehidroizolante: a) Structurilehidroizolantepotficonstituitedinmembranehidroizolante(bituminoasesaupolimerice) saudinmase omogenecuaplicarepelicular(bituminoasesaupolimerice) b) Structurilehidroizolante dinmembraneseaplicpesuportn urmtoarelevariante: simplu pozate direct pe elementul suport sau cu intercalarea unui strat de separare (cu asigurareaetaneitiisuprapunerilor) lipitecontinuu.nurmtoarelemoduri: lipirecuadezivispecificilacald(masticuri bituminoase)saularece(adezivibituminoi i/saupolimerici) sudur cu flacra sau cu aer cald (sau sudur cu microunde a suprapunerilor unor membrane polimerice) autoaderen(cufilmdeprotecie cesendeprteaz) suprapunerileselipescsause sudeaz. lipitediscontinuu,nurmtoarelemoduri: cuadezivispecifici,lacaldsaularece,n punctesaubenzi printopireasuperficialareliefului(benzisauploturi)cucareesteprevzutmembrana hidroizolant(bituminoas) npunctesaubenziautoadezive) cuadezivispecifici,lacaldsaularece,prinintercalareauneifoliisaufoiperforate. simplupozate,cufixaremecanic(cuasigurareaetaneitiisuprapunerilor) lipitecontinuusaudiscontinuu,cufixaremecanicsuplimentar. Note: membranelececompunstructurilehidroizolantemultistratselipesccontinuuntreelecuadezivispecificila caldsaulareceiprin sudur(nuserecomandprinautoaderen) structurile hidroizolante din mase omogene,simplesauarmate,seaplic numai pe suport rigid (n straturi succesive) manualsau mecanic(cusaufrstraturidearmare).

1.4.3.5. Structurile hidroizolante din membrane se protejeaz fa de factorii de mediu n unul din urmtoarelemoduri: a)Autoprotejate(dinfabricaie)cu: materialeminerale(granule,paiete) lamembranebituminoase foliimetalice(prindublare)din aluminiu,cupru,inox lamembranebituminoase foipolimerice(prindublare)lamembranepolimerice pelicule(lacuri,vopsele)lamembranepolimerice prinnaturacompounduluidincareeste realizatmaterialulhidroizolantlamembranebituminoase ipolimerice. b)Protejatepeantiercu: peliculedeprotecie(reflectante)lamembranebituminoaseipolimerice 2 acoperirecupietrisaudale(proteciegrea>40kg/m ),cusaufrstratdedesolidarizarela membranebituminoasei polimerice acoperirecu elementeprefabricatesauturnate(avnd rolconstructivsaurol deproteciei de uzurncazulteraselorutilitare)cusaufrstratdedesolidarizare lamembranebituminoase acoperirecuplcisaumasetermoizolanteprotejatespreexterior(structuriranversate)pelicular saucuproteciegreacusaufrstratdedesolidarizare Iamembranebituminoasei polimerice.

1.4.3.6.Structurilehidroizolantedinmaseomogenecuaplicarepelicularseprotejeazfadefactorii demediununuldinurmtoarelemoduri: autoprotejate(dinfabricaie)nmas,prinnaturacompounduluidincaresuntrealizate protejatepeantiercu: peliculedeprotecie(reflectante) 2 acoperirecudalesaupietri(proteciegrea>20kg/m),cuintercalareaunuistratde desolidarizare acoperirecufolii,esturisaumpslituri.

1.4.4.Configuraiastructurilortermohidroizolante (noiunisuplimentarecontextuluidardefinitorii prezentuluinormativ): a) Structuriletermohidroizolante potfi: structuri clasice n care structura termoizolant este cuprins ntre structura hidroizolant i elementulstructuralsuport(semenioneazcstratuldedifuzieibarieracontravaporilorfacpartedin structuratermoizolant) structuri ranversate n care termoizolaia este aplicat peste structura hidroizolant (spre exterior).Termoizolaiaranversatpoatefirealizatcumaterialeaplicatedirect(poliuretanspumat) sauprin pozareadeplci(sticlspongioassaupolistirenextrudat),protejate structuri distincte (separate) hidroizolant i termoizolant (n care termoizolaia este prevzutninteriorul construciei,subelementulsuportalhidroizolaiei). b) Structuriletermohidroizolanteclasice auurmtoareaconfiguraie(delaexteriorspre interior): structura hidroizolant autoprotejat sau protejat suplimentar, aplicat n aderen total, semiflotant sau flotant pe structura termoizolant (se va prevede strat difuzant sub hidroizolaia aplicatpetermoizolaiaceimplicprocedeeumedesaupesuportcuumiditatepropriepestenivelul admisibil) structuratermoizolant(monostrat,bistratsaumixt) protecia termoizolaiei (fa de vaporii de ap aflai la interiorul construciei) este alctuit din bariera contra vaporilor,cusaufrstratdedifuzie. c)Structurilehidroizolantecumembranebituminoase sepot aplicapetoatetipuriledesuport,conform urmtoruluitablou:
Tipulteraselor/moddeaplicare Tipul suportului SUPORTRIGID beton,ap betonuorturnatsauspumat SUPORTELASTIC
1 lemnsauplcifibrolemnoase

T.N.G.

T.N.A.

T.P.

f. s. t.
X X X X X X

s. t.
X X
X

f.
X X
X

s.
X X
X

t.
X X

X X

X X

Pesuportdinlemnsauplcifibrolemnoaseprimulstrathidroizolantsevafixamccanic.

Tipulteraselor/moddeaplicare Tipul suportului T.N.G. T.N.A. T.P.


S.

f.
SUPORTSEMIRIGID plcipoliuretansaupolistiren 1 (cusaufrcaerare) plciplut (cusaufr stratde caerare) plciperlit(cusaufr stratde caerare) plcisticlspongioas SUPORTSEMIELASTIC plcirigidevatmineral 2 (cusaufr stratdecaerare)

s. t. s. t. f.

t.

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

T.N.G. T.N.A. T.P. f. s. t.

= terasenecirculabilecuproteciesuplimentar,grea = terasenecirculabilecustructurahidroizolantautoprotejat = terasecirculabilepietonal. = flotant = semiaderen = aderentotal

d)Structurilehidroizolantecumembranepolimerice(deregulstructurimonostrat)seaplicderegul pe suport rigid dar se pot aplica i pe suport elastic, semirigid sau semielastic cu respectarea strict a prevederilorproductorului(demembranepolimerice) Membranele polimerice se aplic de regul cu fixare mecanic i sudarea/lipirea suprapunerilor conformprevederilorproductorului.
1

Pesuportdinpoliuretansaupolistirensepoateaplicansemiaderensauaderentotalncazulmembranelorautoadezive,special conceputesepoateaplicalaT.P.cu circulaieredus. 2 Pesuportdin vat mineral, primulstrat hidroizolatse va fixamecanic pe suport din vat mineral caerat din fabricaie cu membranhidroizolant.seaplicn semiaderensauintotaladerensepoateaplicalaT.P.cucirculaiefoarteredus.

2.PRINCIPIIPRIVINDPROIECTAREA,EXECUTAREAI UTILIZAREAHIDROIZOLAIILOR 2.1.Principiiprivindproiectarea


2.1.1.Principiigenerale

2.1.1.1. Documentaia de execuie privind hidroizolarea cldirilor mpotriva apei i/sau a umiditii mediului se va ntocmi conform prevederilor reglementrilor tehnice specifice n construcii, n vigoare i n concordancuprevederileproductorilordematerialehidroizolante. 2.1.1.2. Documentaiade execuiealucrrilorde hidroizolareacldirilorsevaelaboradectrefirme i/saupersoanespecializate,autorizate. 2.1.1.3. Documentaia de execuie a lucrrilor de hidroizolare va fi elaborat explicit, pe stadii fizice distincte,cuprezentarealucrrilordealtspecificicorelareaacestoraculucrriledehidroizolarepropriuzise (dupcaz).

2.1.1.4. Documentaia de execuie a lucrrilor de hidroizolare se va ntocmi n baza temeiprogram elaboratenbazaurmtoarelordate definitorii: a) Definireaideterminareacondiiiloriexigenelorstabilitedebeneficiar(utilizator) b)Stabilirea i definirea din punct de vedere structural i funcional al tipului de cldire, sau elementalcldiriicese hidroizoleaz c) Stabilirea condiiilor geologice (studiu geo, nivel mediu i maxim al apelor freatice) i de zonaregeoclimatic,dupspecificulhidroizolaiei d) Stabilireamodurilor,parametrilorinivelurilorde acionarecurentimaximpoteniala apeisauaumiditiimediuluiasupraobiectuluicesehidroizoleaz e)Definireatipuluidehidroizolaiepreconizat. 2.1.1.5. Documentaia de execuie a lucrrilor de hidroizolare a cldirilor mpotriva apei i/sau a umiditii mediului va cuprinde memoriul justifcativexplicativ (justificarea soluiei adoptate n contextul datelordetem,implicaiilenrelaieculucrrileconexe,dealtspecific),cantitidelucrripestadiifizice, necesardemateriale, resurseiutilajeprecumipieseledesenatedeansambluidetaliile caracteristice. 2.1.1.6. Documentaiadeexecuievacuprindespecificaiileprivindreglementriletehnicedereferin, standardele sau agrementele tehnice ale materialelor, durabilitatea apreciat a structurilor hidroizolante preconizateicondiiiledeutilizare. 2.1.1.7. Pentru lucrri de hidroizolare de amploare sau cu condiii de pericol privind incendiile, exploziilesauaccidentrile,sevorelaboraproiectetehnologiceicaietedesarcinicuabordareadistincta msurilorP.S.I.ideproteciamuncii. 2.1.1.8. Proiectantulibeneficiarulpotoprilucrriledeexecuiencazulncareseconstatabateridela prevederiledocumentaieideexecuie,aprescripiilorireglementrilornvigoare.

2.1.2.Principiiparticulare 2.1.2.1. La proiectarea hidroizolaiilor cldirilor se va ine seama de urmtoarele aspecte specifice ansambluluiconstruit: a)Definireacondiiilorgeoclimaticedeamplasareaconstruciei: b)Categoriadeimportanacldirii c)Definireageneraldinpunctdevederevolumetricistructuralalcldirii,prilorsauelementelorde construciecenecesithidroizolaresautermohidroizolare d)Definireafuncionalitii cldirii,prilorsauelementelor de construciepentrustabilireagenerala tipuluidehidroizolaiesaudetermohidroizolaie e)Stabilireaprecisanaturii,geometrieiiconformaieielementuluisuportalstructuriihidroizolantesau termohidroizolante f) Definireamoduluidecomportaredinpunctdevederealdeplasrilor,vibraiilor,micrilorelasticei alniveluluidemicrofisurare fisurarealelementuluisuport Apreciereaistabilitateamodalitilorinivelurilordeacionare mediicurentei maximpotenialea apeisauaumiditiimediuluiasuprahidroizolaiei. 2.1.2.2. Proiectareapropriuzisahidroizolaiilorlacldirisevafacenbazaurmtoareloraspecte: a)Stabilirea cerinelor de performan a nivelurilor de performan necesare pentru structura hidroizolantpreconizatafiutilizat(conformsistemuluiI.P.T.deaprecierecalitativglobal) b)Definireaistabilireatipuluidehidroizolaiepreconizat(nfoihidroizolantesaudinmaseomogenecu

aplicare pelicular). n cazul structurilor termohidroizolante, se va face corelarea cu normele n vigoare privindtermoizolareaconstruciilor,cudefinireaistabilireastructuriiansambluluitermohidroizolant c)Stabilirea structurii ansamblului hidroizolant (monostrat, multistrat) a materialuluimaterialelor componente(bituminoasesaupolimerice)iasistemuluideaplicarepesuportpentrusuprafeeleorizontale, nclinate i verticale, n concordan cu specificaiile productorului i cu cele din agrementele tehnice ale materialelorpreconizate d)Definirea i stabilirea relaiilor privind anexele, accesoriile i elementele constructive locale (receptoarepluviale,jgheaburienouri,atice,strpungeri,diferenedenivel,socluri,etc),ncontextul suprafeeigeneraledateinconcordancumodulde utilizarefuncionare e)Determinarea i prezentarea elementelor speciale, particulare, atipice i modurilor de soluionare f) Determinareacantitilordelucrripeetapedeexecuie,stadiifiziceipetipuridestructuri g)Determinareacantitilordematerialenecesare h) Stabilirea condiiilor privind verificarea calitii lucrrilor i urmrirea comportrii n exploatare.

2.2.Principiiprivindexecutarea

2.2.1.Principiigenerale 2.2.1.1. Execuia hidroizolaiei cldirilor mpotriva apei i/sau a umiditii mediului trebuie s se desfoarencondiiifacilepentruasigurareacalitii necesarenutilizare,prinrespectareareglementrilor tehnicenvigoare. 2.2.1.2. Lucrrile se vor executa de ctre firme autorizate, cu personal calificat, specializat n domeniu. 2.2.1.3. nainteanceperiilucrrilor,executantulvasolicitaproiectantului,dacestecazul,prelucrarea documentaieideexecuie,precumielucidareaeventualelorneconcordanefadesituaiadinteren. 2.2.1.4 nainteanceperiilucrrilor,executantulvaelaboradocumentaiatehnologicdeexecuie(funciede naturaiamploarealucrrilor)ivastabiligraficul' de ealonarenraportculucrrileconexei/sau cu lucrrile de alt specific Executantul va prelua frontul de lucru n baza procesului verbal, cu ndeplinireatuturorexigenelorimpusedenaturalucrrilor,deprevederiledocumentaieideexecuie iareglementrilorspecifice nvigoare. 2.2.1.5. nceperea lucrrilor va fi precedat de organizarea de antier, n special privind asigurarea punctelor i traseelor de acces, a punctelor i zonelor de depozitare a gospodriei anexe i a msurilor de protecieamunciiidepaziprevenireaincendiilor. 2.2.1.7. Lucrrile se vor executa strict n conformitate cu condiiile i prevederile documentaiei de execuie i a reglementrilor specifice n vigoare orice neconcordan va fi semnalat spre rezolvare proiectantuluidespecialitatecuntiinareabeneficiarului. 2.2.1.8. Executantul va ntocmi procese verbale privind diversele faze de execuie, n special pentru lucrrile ascunse, mpreun cu beneficiarul (i cu proiectantul). n unele cazuri se pot opera sondaje de verificarecevorfiimediatremediate.

2.2.1.9. Laterminareaexecuieisevorntocmiformelederecepiealelucrrii(cueventualeobservaii cevorfinsuiteioperatedeexecutant)nbazaconstatriloriverificrilorefectuatedeocomisieformat dinexecutant,proiectantibeneficiar.Sevorface,undeesteposibil,probrialeetaneitiiprininundarepe timplimitat(72ore)iobservareaeventualelorinfiltraii.

2.2.2.Principiiparticulare 2.2.2.1.Condiiiclimatice: a) Structurile hidroizolante se vor aplica la exteriorul construciilor n condiii climatice normale, adecvate lucrrilor dehidroizolare frvnturiputernicesauploaie,latemperaturipozitive (conform prevederilortehnologice),ngeneralpeste+2C b) Structurile hidroizolante se vor aplica n interiorul construciilor n condiii de temperatur pozitivideperfectventilareaspaiilorncareselucreaz(nspeciallalucrulcuprodusececonin solveniorganicivolatilisausubstanenocive). 2.2.2.2.Condiiireferitoarelasuport condiiidepreluareafrontuluidelucru: a) Suportulpecareseaplicstructurilehidroizolantevafiuscat,degresat,curatidesprfuit b) Niveluladmisibilalumiditiinaturaleasuportuluihidroizolaieiserecomandsfie: maxim12%Iabeton,elementeprefabricatedinbeton,ape,tencuieli(dinmortardeciment fradaosdevar) maxim12%labetoncelularsauspumat maxim20%laasterealdinlemn maxim15%Iaplciperlit,gipscarton maxim15%laplciaglomeratecelulozice. c) d) Suprafaasuportuluirigidtrebuiesfieplan,cudenivelridemaxim5mmdeterminatecudreptarul de2mlungime,aplicatpedireciadeplaneitate Suprafaa suportului rigid nu va prezenta neregulariti (bavuri sau excrescene) mai mari de 2 mm determinatecuo rigletde20cmlungime,deplasatntoatesensurile

e)Nusevoradmitedenivelrintreelementelesuport,prefabricate,maimaride10mmdenivelrilesevor rectifica cu mortar de ciment (fr adaos de var i eventual cu adaos de aditivi plastifiani), cu o pant de minim1/5 f) Suportulrigidnutrebuiescomportefisurrinplanulsuprafeeimaimaride1,5mm(determinateprin calcul)subaciuneatuturorncrcrilorprevizibile,stabilite:
2 g) Neregularitilelocalenegative(scobituri,exfolieri)maimicide2cm sevorrectificacumortarcurini 2 sintetice iar neregularitile mai mari de 2 cm se vor rectifica cu mortar de ciment cu aditivi specifici (fradaosdevar)

h)Suporturileelastice,semirigideisemielasticecupantentre2%i3%vorfiplane\jnctsnuseformeze 2 (dupaplicareahidroizolaiei)stagnrideapmaimaride1m cugrosimeastratuluideapdemaxim1,5 cm i)Muchiileintrnde(scafe)sauieindevorfirealizatenunghidreptsaucuracordla45inuvorprezenta neregulariti (bavuri) mai mari de 2 mm determinate cu rigleta de 20 cm lungime i denivelri (longitudinale)maimaride5mm determinatecudreptarulde2mlungime(acestecondiiisuntaplicabile i n cazul liurilor de ancorareprotecie a terminaiilor verticale a hidroizolaiei) nu se recomand realizarea scafelor semirotunde. Se pot utiliza scafe prefabricate la hidroizolaiile mpotriva apelor fr presiune hidrostatic

j)Sevaverificaexistenaicalitateamontriituturorelementelorconstructiveianexelacareseracordeaz hidroizolaia precum i corecta execuie a acestora (receptoare de scurgere, strpungeri, elemente de fixare,elementeauxiliare,baeetc). 2.2.2.3.Condiiidepunerenoper: a)Structurilehidroizolanteitermohidroizolantevorfiasiguratelantreruperealucrului,nctsseevite deteriorarealucrriiexecutatedatoritfactorilornaturaliprevizibili(precipitaii,vnt)cepotacionape timpulpauzelordelucru(noaptea, zilelibere) b) Aplicarea structurilor hidroizolante se va face pe zone i sensurideterminate,innduseseaman specialdepante,decile deacces,transport imanipulareamaterialelor,fr afectareazonelorcu lucrrincursdeexecuiesauterminate c) Dotrile grele de lucru (butelii cu gaz, containere sau palei cu material hidroizolant, etc.) vor fi prevzutecupostamentei elemente de transport care s nu deteriorezesuprafeele suport i cele hidroizolate d) Lapantegeneralemaimicide2%seadmitstagnrideappesuprafeelimitate. 2.2.2.4.Condiiiprivindproteciamunciiiprevenirea incendiilor a) Se vor lua toate msurile necesare pentru prevenirea accidentelor de munc (asigurarea cilor de accesverticalei orizontale,asigurareagolurilor,dotareacorespunztoareamijloacelorderidicarea materialelor,etc) b) Sevorluatoatemsurilenecesarepentrupazaiprevenireaincendiilor(moddelucrucufocdeschis, depozitareamaterialelor,etc) c) Se vor lua toate msurile necesare pentru a preveni acumularea (n special n spaiile nchise, izolate)degazetoxicei/sauinflamabile d) Nu se vor admite utilaje, scule i unelte improvizate sau defecte care ar putea periclita calitatea lucrrilordehidroizolaresauproteciaisntateamuncitorilor.

2.3.Principiiprivindexploatarea Noiunea de exploatare cuprinde aspectele privind durabilitatea, ntreinerea, utilizarea i funcionarea sistemuluihidroizolant 2.3.1.Principiigenerale 2.3.1.1.Durabilitateaunuisistempoateficaracterizatprindoumodurideevaluare: a) Garaniaacordat(durabilitategarantatdectreexecutanti/sauproductor)trebuiesconstituie unsistemobligatoriu deevaluare(cureferirelamaterialelehidroizolantece compunstructurasaula structurnansamblu) b) Duratadeutilizareapreciatconstituieunsistemorientativdeevaluarecalitativcepoatefiluat nconsiderarefunciedeorganismulcarefaceapreciereasaususinereaprinexemplificri. Sistemuldegarantaretrebuiesprecizezemsuriledentreinerepreconizatenfunciedecondiiilede utilizare n conformitate cu prevederile Legii 10/1995, cu garanie de 10 ani. n cazuri particulare, prin convenientre pri(proiectant,executant,beneficiar)sepotstabilialtetermene.

2.3.1.2. Msuriledentreinerepreconizateifrecvenaacestora trebuiescstipulatenDosarulTehnic (carteatehnicaconstruciei). 2.3.1.3. Condiiiledeutilizareifuncionaretrebuiestabiliteprintemaprogramivorfimeninutepe ntreaga durat normat. Condiiile stipulate n tema program pot fi completate de proiectant funcie de criteriiledecalitateconsiderate.

2.3.2.Principiiparticulare: Durabilitateahidroizolaiilorcldirilorimplicunsistem funcionalprivindverificarea, exploatareaintreinereaacestora: 2.3.2.1.Sistemuldeverificare: Controlul calitii lucrrilor de hidroizolaii se va face pe parcursul desfurrii lucrrilor, pe faze determinateilaterminareaacestoraivorfistipulatenproceseverbalecesevoranexalacarteatehnica construciei,astfel: a) Verificripeparcursullucrrilor: calitateasuportului calitateamaterialelorhidroizolante poziionarea i fixarea n structura suport a pieselor nglobate, de trecere, a elementelor de strpungereetc calitateaexecuieipeetapedelucruastructuriihidroizolantei/sautermohidroizolante. b) Rectificri: rectificrilocale,undeestecazul,peetapedelucru nvedereaverificriifinalesaucaurmareaacesteiasevorexecutarectificriprivindsistemele deasigurareiprotecie,aeventualelordefeciunilocaleidefinisareasuprafeeihidroizolate,unde estecazul. c) Verificarefinal: verificareadesuprafasevarealizavizualiprintatonare,urmrindcorectitudineaicalitatea moduluide aplicare,lipire,racordare,acoperire,asigurareideprotecieastructuriihidroizolante(la cerere,sepoatefaceiverificareastructuralprinsondajecarotare,cuprobedelaboratorale acestora) verificareadocumentelorprivindcontroaleledecalitate (proceseverbale)efectuatepeparcursul desfurriilucrrilor verificareaprinprobacuap(undeesteposibilrealizareaindundriicuap)timpde72ore(frase depi capacitateadestabilitateirezistenacldirii). d)Verificriperiodice: verificarea periodic se va realiza conform unei metodologii stabilite de ctre beneficiar cu proiectantuli/sauexecutantul.Aceastverificareesterecomandabilafi efectuatlaintervalededoi ani.

2.3.2.2.ntreinerea La verificrile periodice se va urmri i modul de utilizare a hidroizolaiei, n sensul respectrii

condiiilorcadru de utilizare stabilite prin tem orice intervenii neprevzute se pot face numai cu acordul proiectantului. Laverificrileperiodicesevoraveanvedere: a) Interzicerea oricror intervenii efectuate asupra hidroizolaiei (spargeri, ncrcri suplimentare,ancoraje,etc) b) Interzicereacirculaieipesuprafeeleconceputei realizatecanecirculabilenacestsens este recomandabil ca n cazul teraselor necirculabile de mari dimensiuni sau carecuprind puncte de vizitare,s se prevad ci de acces ocazional,prin asigurarea unor zone cu protecii adecvate acestui scop. ntreinerea hidroizolaiilor este sarcina beneficiarului, conform indicaiilor stipulate n documentaia tehnic.ntreinereaconstnmsuriprivindutilizareacorectilalucrrideinterveniecurente.Lalucrrile de intervenie curente (ce se refer la izolaiile aparente sau accesibile, nu la cele ascunse, acoperite de structurigrele)seaunvedere: a) Curareasezonierperiodicasuprafeelorprinnlturareadepunerilorivegetaiei(minimde 2oripean primvarailasfritultoamnei)prin mturare,precumicurireacuateniepetimpul ierniiaaglomerrilorexcesivedezpadsauagheiidinzonelededirijareiscurgereaapelorpluviale Curareatrotuarelorperimetraledeprotecieasoclurilorsausubsolurilorcldirilor c) Interzicerea efecturii de spturi n zonele hidroizolatesubteran, frasigurarea unor msuri pentru evitarea degradrii izolaiei i acumulrilor de ap sau de modificare a regimului hidrografic subteran d) Interzicereaschimbriimoduluideutilizareaspaiilorhidroizolatefracordulproiectantului e) Meninereancondiiifuncionalea elementelordeprotecieahidroizolaiei(tencuieli,ape, dalaje,copertine,etc) laproteciilecupietriserecomandcala710anissecearnissespele stratuldepietriianual(primvara)sserepartizezeuniformpesuprafa(ntindereuniform) f) Repararea sau regenerarea zonelor deteriorate accidental (hidroizolaii i/sau elemente de protecie.

3.PRINCIPIIGENERALEPENTRUEVALUAREASTRUCTURILORHIDROIZOLANTE LACLDIRI Acestcapitolcuprindecerineledecalitate,condiiiletehniceicriteriiledeperformanprincipalela caretrebuiesrspundurmtoarelecategoriidehidroizolare: hidroizolareaacoperiuriloriaaltorelementeale cldirilorsupusedirectaciuniiapelormeteorice hidroizolareaelementelorsauprilordecldirimpotrivaexfiltraiilor hidroizolareaelementelorsauprilordecldiri,amplasatesubteran,mpotriva infiltraiilori/sauexfiltraiilor. Principiilegeneraleenunatenprezentulcapitolvorfiprecizate,ncapitolul8,prinnivelurideperforman corespunztoare criteriilordeperformanalediferitelorcategoriidestructurihidroizolante. 3.1.Principiigeneralepentruevaluareastructurilorhidroizolantealeacoperiuriloria altorelementealecldirilorsupusedirectaciuniiapelormeteorice Sereferlaurmtoareleelementesauprialecldirilorsupuse directaciuniiapelormeteorice:

acoperiuriterasplatecupantacuprinsntre0%(inclusiv)i1,5%(nclimatmontannu suntadmisepante0% suntrecomandatepantepeste1,5%) acoperiuriterascupantacuprinsntre1,5%i5%(seadmitporiunilimitatelamaxim 30%dinsuprafacupante peste5%) alteelementealecldirilor. Acest paragraf cuprinde cerinele de calitate, condiiile tehnice i criteriile de performan principalelacaretrebuiesrspundhidroizolaiaacoperiuriloriaaltorelementealecldirilorsupuse aciuniiapelormeteorice,conformurmtoruluitablou:
Nr. crt. Cerinede calitate Condiii tehnice Criteriideperforman

0 1.

1
Rezistena i stabilitatea

2
Aptitudineade exploatare

3
Evitareadeformaiilorexcesivesub sarciniconcentrate: sgeata limitat subsarcinse refer la structurahidroizolant n raportcu suportul. Evitareadegradrilorprodusela deplasrilesuportului: alungirealaruperelatraciune.

Capacitateade rezisteni stabilitatea

Foradeaderen lasuport(realizat prinlipiresautestare) nvederea preveniriiefectelorsuciuniii presiuniivntului 3

Durabilitatea structural

Meninereaproprietiloriniiale: duratadegaraniestabilit

2.

Siguranan Siguranan exploatare utilizare

Rezistenalancrcriconcentrate: rezistenalaperforarestatic. Rezistenala occucorpuridure: rezistenalaperforaredinamic.

3.

Siguranala Rezistenalafoc Clasadecombustibilitate: nmodcurentnusepuncondiii foc


pentrucazuricupericoldefocse vorluamsurispecifice(includerea hidroizolaieintreelementesau straturiincombustibile,barierecu Emisiadesubstanepoluante: pedurataexploatrii hidroizolaiei nuseadmitemisiidesubstane toxicesauinsalubre laexecuie,dupcaz,se

4.

Igiena, Igienaaeruluii sntatea apei oamenilor, refacerea iprotecia mediului

5.

Protecia Proteciatermic Comportamentlatemperaturiridicate: deplasrilimitatealehidroizolaiei termic, fadesuport. izolare hidrofugi Comportamentlatemperaturisczute: economia flexibilitateahidroizolaiei. deenergie 1 2 3
Izolarea hidrofug Etaneitatealaap: impermeabilitateahidroizolaiei. mbuntireaindiceluideizolarela zgomotdeimpact: sedetermin ncazurispeciale (teraseutilitarecucirculaieintens, spaiiinterioarecenecesit nivel redusdezgomot).

6.

Protecia mpotriva zgomotului

Izolareala zgomotde impact

3.2.Principiigeneralepentruevaluareastructurilorhidroizolantealecldirilori prilordecldirimpotrivaexfiltraiilor
Sereferlaelementesauprialecldiriloramplasatesubteransausuprateran, hidroizolate mpotriva exfiltraiilor, supuse apelor fr presiune hidrostatic sau cu presiune hidrostatic redus (spaii, pri i elementedeconstruciesupuselaumeziri,stropiri,splrisauiroiri). Acestparagrafcuprindecerineledecalitate,condiiiletehniceicriteriiledeperformanprincipale la care trebuie s rspund hidroizolaia elementelor sau prilor de cldiri supuse exfiltraiilor, conform urmtoruluitablou:
Nr. crt. Cerinede calitate Condiii tehnice Criteriideperforman

1 0 1. Rezistenai
stabilitatea

2
Aptitudineade exploatare

3
Evitareadeformaiilorexcesivesubsarcini concentrate: sgeatalimitatsubsarcinsereferla structurahidroizolantnraportcusuportul. Evitareadegradrilorproduseladeplasrile suportuluisauelementuluisuprapus: alungirealaruperelatraciune.

0 1

Capacitateade Foradeaderenlasuport: nuconstituiecondiieprinfaptulc rezisteni hidroizolaiaseaflderegul,ntre stabilitatea elementerigide,grele. Durabilitatea structural Meninereaproprietiloriniiale: duratadeutilizareacldirii Rezistenalancrcriconcentrate: rezistenalaperforarestatic.

2. Siguranan
exploatare

Siguranan utilizare

3.
Siguranala foc

Clasadecombustibilitate: n Rezistenalafoc modcurentnusepuncondiii,hidroizolaia fiindcuprinsderegulntreelemente continue,incombustibile.

4.
Igiena, sntatea oamenilor, refacerea iprotecia mediului

Emisiadesubstanepoluante: pedurataexploatriihidroizolaieinuse admitemisiidesubstanetoxicesau Igienaaeruluii insalubre laexecuie,nspecialnspaiilelimitate apei inchise,seimpuneadoptareamsurilor specificeNTSMiNPSI. Protecia termic Comportamentlatemperaturiridicate: frrestriciipentruhidroizolaiiaflaten interiorulcldirilor deplasrilimitatefadesuportale hidroizolaieiaflatelaexteriorulcldirilor. Comportamentlatemperaturisczute: nmodcurentnusepuncondiii. (flexibilitateahidroizolaiei). 3

5.

Protecia termic,izolare hidrofugi economiade energie

0 1

6. Protecia
mpotriva zgomotului

Izolareala zgomotde impact

mbuntireaindiceluideizolarelazgomot deimpact: nmodcurentnusepuncondiii.

3.3.Principiigeneralepentruevaluarea structurilorhidroizolantealeelementelor sauprilordecldiri,amplasatesubteran,mpotrivainfiltraiilori/sau exfiltraiilor


Sereferlaurmtoareleelementesauprialecldiriloramplasatesubteran(subcota0,00)hidroizolate mpotriva infiltraiilor i/sau exfiltraiilor, supuse aciunii apelor cu sau fr presiune hidrostatic (caz particular: construcii supraterane hidroizolate mpotriva exfiltraiilor, supuse apelor cu presiune hidrostatic: bazine,rezervoare): subsoluri fundaii,socluridefundaii spaiitehniceitehnologice(bazine,rezervoare) spaii,elementesauprideconstruciisupusela umeziri,stropiri,splrisauiroiri. Acestparagrafcuprindecerineledecalitate,condiiiletehniceicriteriiledeperformanprincipalela care trebuie s rspund hidroizolaia elementelor sau prilor de cldiri, amplasate subteran, mpotriva infiltraiilori/sauexfiltraiilor,conformurmtoruluitablou:

Nr. crt.

Cerinede calitate

Condiii tehnice

Criteriideperforman

Aptitudineade Evitareadeformatiilorexcesivesubsarcini exploatare concentrate: sgeatalimitat subsarcinserefer lastructurahidroizolant nraportcu suportul. Evitareadegradrilorprodusela deplasrilesuportuluisauelementului suprapus: alungirealaruperelatraciune. Capacitatea derezisten istabilitatea Foradeaderenlasuport: nuconstituiecondiieprinfaptulc hidroizolaiaseafl deregul, ntre elementelerigide,grele. Meninereaproprietiloriniiale: duratadeutilizareacldirii. Rezistenala ncrcriconcentrate: rezistenalaperforarestatic. Clasadecombustibilitate: nmodcurentnusepuncondiii, hidroizolaiafiindcuprins deregul ntre elementecontinui,incombustibile. Emisiadesubstanepoluante: pedurataexploatriihidroizolaieinuse admitemisiidesubstanetoxicesau insalubre laexecuie, nspecial nspaiilelimitate i nchise,seimpuneadoptareamsurilor specificeNTSMiNPSI.

Rezistena i stabilitatea

Durabilitatea structural

2. Siguranan
exploatare

Sigurana n utilizare

3.
Siguranala foc Rezistena lafoc

4.
Igiena, sntatea oamenilor, refacerea iprotecia mediului

Igienaaerului iapei

4.SISTEMPRACTICDEEVALUAREASTRUCTURILOR HIDROIZOLANTE SISTEMULI.P.T.


n prezentul capitol, din criteriile de performan enunate (capitolul 3), sau selectat trei criterii principalecarepermitevaluareaglobalastructurilorhidroizolantemonostratsaumultistrat. Aceste criteriide evaluaredenumitesistemI.P.T."sunturmtoarele: I. impermeabilitatealaap P.rezistenlaperforare(staticidinamic) T.comportamentullatemperaturiridicate

4.1.Impermeabilitatealaap(I)
Seclasificncategoriideniveluriexigeniale,pentrucarestructurahidroizolantesteimpermeabil, conformtabelului:
Niveluride clasificareI" I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Nivelulpresiuniiapei (KPasaumcoloan deap) 1,5sau0,15 10sau1,0 60sau6,0 100sau10,0 200sau20,0 400sau40,0 peste400sau40,0 Timpulmeninerii presiunii(ore)

72 72 48 48 48 48 48

ImpermeabilitatealaapsedeterminconformprevederilorSTAS292176.

4.2.Rezistenalaperforare(P)
Reprezint rezultatul interpolrii valorilor (indicilor) de clasificare a rezistenelor la perforare static (Ps)iperforaredinamic(Pd)conformurmtoarelortabele: RezistenaIaperforarestatic(Ps)
Niveluride subclasificare Ps Ps.1. Ps.2. PS.3: Ps.4. ncrcarekg (bila10mm) <7 >7 >15 >25

Rezistenalaperforaredinamic(Pd)

Niveluride subclasificarePd Pd.1. Pd.2. Pd.3. Pd.4.

Energiede ocde9J (poansonsferic,0mm) 2530 1520 81012 46

Pentru hidroizolaiile monostrat la nvelitorile acoperiurilor sa stabilit un parametru intermediar Ps.3.S.cecorespundeuneivaloriancrcrii>20kg. ClasamentulgeneralP"sedefineteconformurmtoareigriledeinterpolareaPs"iPd":
Nivelurideclasificarela perforareP"
P.1. P.2. P.3.(P.3.S.) P.4.

Niveluridesubclasificare Perforarestatic
Ps.,1. Ps.2. Ps.3.(Ps.3.S.) Ps.4.

Perforaredinamic
Pd.1. Pd.2. Pd.3. Pd.4.

NivelulgeneraldecalificarePcorespundeniveluluiminimal PsiPd.Rezistenalaperforarestatic se determin conform SR 1371995. Rezistena la perforare dinamic se determin conform Directivelor GeneraleUEAtc.

4.3.Comportamentullatemperaturiridicate(T)
Reprezint inuta structurilor hidroizolante la temperaturi ridicate privind alunecarea (glisarea), la nivelulstratuluisuportiastraturilorntreele,conformtabelului:
Nivelurideclasificare T"
T.1. T.2. T.3. T.4.

Mrimeadeplasrii (mm)

Temperaturdencercare (C)
+60 +60 +80 +100

2 <2 <2 <2

Aceastcategorieestesemnificativpentrustructurilehidroizolanteaflatencontactdirectcufactorii mediuluiambiant(nsoleieredirect)daresteutilipentruperioadadeaplicare,naintedeafiacoperitecu elementedeconstruciesausistemesuplimentaredeprotecie. ComportamentullatemperaturiridicatesedeterminconformSR1371995. 5.PRINCIPIIESENIALEDEEVALUAREAMATERIALELORHIDROIZOLANTE n prezentul capitol sunt prezentate criterii de performan care permit evaluarea diverselor tipuri de materialehidroizolante. Criteriiledeperformancuprinddoucategoriideparametri: parametri definitorii, principali de evaluare a materialelor hidroizolante dar prin extensie i de apreciere a structurilor hidroizolante monostrat sau multistrat.Pentru aprecierea structurilor hidroizolante

multistratsevaluanconsiderarenprincipiu,ncadrulunuiparametru,materialulcuniveluldeexigen celmai defavorabil paramatri auxiliari de evaluare suplimentar a materialelor hidroizolante sunt prezentai n ANEXA NR.l. Parametridefinitorii,principalisunt:

5.1.Foraderuperelatraciune(R)
Acest parametru este relevant pentru materialele hidroizolante dar i pentru structurile hidroizolante (membrane i mase omogene cu aplicare pelicular). Parametrul R se exprim n N/5 cm, conform SR 137/1995. Parametrul R se exprim n valori pentru sensul longitudinal i transversal al materialelor i/sau structurilorhidroizolante,conformurmtoruluitabel:
Niveldeexigen R
R.1. R.2. R.3. R.4. R.5.

Foraderuperelatraciune(N/5cm) longitudinalRl
RI.1.<250 RI.2.250300 RI.3.300400 RI.4.400500 RI.5.>500

transversalRt
Rt.1.<150 Rt.2.150200 Rt.3.200300 Rt.4. 300400 Rt.5.>400

NivelulgeneraldecalificareRcorespundeniveluluiminimal Rl iRt.

5.2.Alungirealaruperelatraciune(A)
Acest parametru este relevant pentru materialele hidroizolante dar i pentru structurile hidroizolante (membrane i mase omogene cu aplicare pelicular). Parametrul A se exprim n procente, conform SR 137/1995.ParametrulAse exprim n valori pentru sensul longitudinal i transversal al membranelor i/sau structurilorhidroizolante,conformurmtoruluitabel:
Niveldeexigen A A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. A.6. A.7. Alungirealaruperelatraciune(%) longitudinalA.l. AI.1. AI.2. AI.3. AI.4. AI.5. AI.6. AI.7. <2 2 5 10 20 40 60 transversalA.t. At.1. At.2. At.3. At.4. At.5. At.6. At.7. <1,5 1,5 4 8 16 35 50

NivelulgeneraldecalificareAcorespundeniveluluiminimalAl.iAt.

5.3.FlexibilitateaIatemperaturisczute(F)
Acest parametru este relevant pentru membranele hidroizolante dar i pentrustructurile hidroizolante din mase omogene cu aplicare pelicular. Parametrul F se exprim, conform SR 137/1995 completat, prin

meninerea calitilor de impermeabilitate sub coloana de ap de 5 cm timp de 24 ore dup ndoirea pe diferitedomurila180,latemperaturidiverse,conformurmtoruluitabel:

6.CONSIDERAIIPRIVINDSTABILIREANIVELURILORDE PERFORMANCORESPUNZTOARESTRUCTURILOR I MATERIALELORHIDROIZOLANTENFUNCIEDEZONAREA GEOCLIMATIC


Conceperea hidroizolaiilor cldirilor, supuse aciunii apelor cu sau fr presiune hidrostatic i a umiditiinaturaleamediului,sevataceavndnvederecaracteristicilegeoclimaticealezoneideamplasare (prezentatenanexnhrispecifice),conformurmtoarelorprecizri: 6.1.Hriprivindaciuneaseismic Harta de zonare seismic de calcul, conform Normativ P.10092, permite precizarea nivelurilor de performan privind alungirea la rupere (A), pentru evitarea degradrilor produse ca urmare a deplasrilor suportului(i/sauelementuluisuprapus)hidroizolaiei,astfel: Lungimea(/)desfuratabuclei(zonei)decompensare (inclusivalungirea)larosturitrebuiesndeplineascrelaia: l>l+2 ncare: l i 2reprezintdeplasrilemaximealetronsoaneloradiacenterostului,ncazdeseism.

6.2.Hriprivindtemperatura Hartadezonareclimatic,conformSR1907/11997iSTAS6472/21983,ceindictemperaturilede calcul n sezonul rece i respectiv n cel cald, permit precizarea nivelurilor de performan privind comportamentul hidroizolaiei la temperaturi sczute i comportamentul hidroizolaiei expuse direct la temperaturiridicate,astfel: a) Comportamentul la temperaturi sczute, exprimat prin niveluri de performan privind flexibilitateahidroizolaieila temperaturisczute (F) b) Comportamentul la temperaturi ridicate, exprimat prin niveluri de performan privind mrimeadeplasrilorprinalunecareahidroizolaiei latemperaturiridicate(T).

6.3.Hriprivindaciuneaagenilorclimatici
6.3.1. Hri de zonare a ncrcrilor date de vnt, conform STAS 10101/201990 ce indic presiunea dinamic raportat la viteza vntului i de zonare a potenialului vntului, conform atlas climatologic ce indicduratapeanavnturilorcuvitezamaimarede4m/sec.Acestehripermitprecizareanivelurilorde performanaleforei de aderen, a hidroizolaiei (expuse direct) aplicate pe suport prin lipire sau lestare (F.ad.),pentruprevenireaefectelorsuciuniii presiuniivntului.Efectelesuciuniiipresiuniivntuluisevor determina prin calcul i/sau prin ncercri. Pentru anumite cazuri speciale se pot preciza i niveluri de performanprivindrezistenala traciuneambinrilor(Jt)iadezivitatea(Az).

6.3.2.Hartadezonareancrcrilordatedezpad,conformSTAS10101/211992 indic presiuneaexercitatpesuprafaahidroizolaiei(expusedirect).Aceasthartpermitepresizareanivelurilorde performanprivindforaderuperelatraciune (R)ialungirealaruperelatraciune (A)ahidroizolaieipozate

pe suport semirigid elastic sau semielastic. Valorile nivelurilor de performan se vor determina pe baza calcululuideformaiilorpecare lecomporthidroizolaia.

7.PREZENTAREAMATERIALELORHIDROIZOLANTEDEUZ CURENT 7.1.Membranebituminoase


Membranele bituminoase constituie gama de produse cea mai larg utilizat n lume, n structuri hidroizolantemonostratsaumultistrat. 7.1.1.Membranelebituminoasepotfialctuitepebazaadoumaricategoriicalitativedebitum: bitum oxidat bitum de extracie sau bitum natural oxidat prinsuflaredeaerlatemperaturi ridicate bitumaditivat (bitumpolimeri)aditivareaconstntrun procesdemodificarefizicastructurii coloidaleabitumuluiprinncorporareaunuipolimer,realiznduseastfeluncompozitbifazicomogen istabilcuproprietimbuntite fadecomponeniiiniiali.

7.1.2. Membranepebazdebitumoxidat Membranelepebazdebitumoxidatsuntmaterialetradiionalecareprezintngeneralnivelurireduse alecomportamentuluilatemperaturisczute(flexibilitate). Seinterziceutilizareamembranelorpebazdebitumoxidatlaconstruciiledecategoriedeimportan AiB(conformHG261/1994).

7.1.3. Membranepebazdebitumaditivat Membranelepebazdebitumaditivatreprezintsortulcelmaiutilizatpeplanmondial,cucalitinet superioarefadematerialelehidroizolantepebazdebitumoxidat. Bitumurileaditivateutilizatenproducereamembranelorhidroizolantesunturmtoarele: a) Bitumplastomer: amestec de bitum uor oxidat cu APP (polipropilen atactic). Membranele cu bitum plastomer se produc n gam larg de grosimi (3 4 5 mm). Au o bun comportare la aciunea solvenilororganicii laalungiriprelungite.Lipireantrefoiipesuport sepoatefaceprin sudur(topire superficialcufalcrasaucujetdeaerfierbinte)i/sauprin lipir ecuadezivispecificilacaldsaurece Bitumelastomer: amestec de bitum uor oxidat cu SBS (copolimerstirenbutadienstiren). Membranele cu bitum elastomer se produc n gam larg de grosimi (2 3 4 5 mm). Au o bun comportare la alungiri prelungite i la temperaturi sczute. Lipirea pe suport i ntre foi se poate realiza prin sudur i/sau prin lipirecuadezivilacaldsaurece c) Bitum polimeradeziv: amestec de bitum oxidat cu polimeri i uleiuri plastifiate, se aplic pe membranelehidroizolante.pefoliilemetalicesaupolimerice.Seprotejeazcufoliideseparareantiaderente. Membranele hidroizolante bituminoase sau polimerice autoadezive se produc n general n grosimi relativ reduse (1,5 2 2,5 mm). Au o bun comportare la alungiri prelungite. Lipirea ntre foi sau pe suportul amorsat se face prin simpla presare la temperaturiambientale pozitive, conform indicaiilor productorului. Lipireasuprapunerilorsefaceprinsudursauprinautoaderen,cusudareaunuitraifcontinuudemembran pestesuprapunere.

7.1.4. Membranele bituminoase pot conine unul sau dou straturi de armare, strat suport i de protecie,diverse: 7.1.4.1.Straturidearmaresausuportdinmaterialeorganice: a) Cartoncelulozicnprezentcuutilizarereduscaracteristicilefizicomecanicesuntmodeste,este putrescibil,comportvariaii dimensionaleapreciabilelavariaiidetemperaturiumiditate b) Pnzasauesturdinfiretextiledeasemeni,nprezentcuutilizareredusnmultecazuriare un comportament aleatoriu este putrescibil i n procesul de fabricaie consum cantiti mari debitum de impregnareideacoperire c) Psl poliesteric (voal poliesteric) constituie unul din materialele cele mai utilizate pe plan mondial principalele caliti constau n imputrescibilitate, bun impregnare cu bitum, rezisten bun la perforare staticialungirelarupereapreciabil.Pslpoliestericesteutilizatcamaterialdearmarealmembranelor (100200g/mp)saucamaterialsuport(peste200g/mp)ipoateconstituiistratdifuzampentruvapori d) estura poliestericcastrat dearmarese impunefadepsl(voalul)poliesteric arefoarte bune caliti privind rezistena la perforare dinamic, stabilitate dimensional i rezisten la alungire la rupere.Poateconstituiistratsuport e) Foliisubiripolimericecastratsuport(filmtermofuzibil).

7.1.4.2.Straturidearmaresausuportdinmaterialeanorganice: a) mpslitur(voal)din fibredesticlconstituieuntip dearmturcufoartelargutilizare este stabil dimensional, nu suport plierea i are alungiri reduse la rupere la traciune poate constitui i strat suport b) esturadinfiredesticl(cuurzealibtturdinfirdesticlnusuntrecomandateesturilecu btturdin mee dinfire desticl)constituiestratdearmaresaustrat suportcastrat dearmareconfer calitifizicomecanicesuperioare c) Foliimetalicesaumixte(metal+polimeri)potconstituistratsuportsaustratdearmare(utilizate ca barier puternic contra vaporilor) se mai fabric sub form de benzi autoadezive pentru etanri de detaliu.Sefolosesc:aluminiulecruisat,cuprul,oelulinoxidabilsauplumbul d) Reelele metalice subiri (plase) constituie strat special de armare pentru anumite membrane utilizate la etanarea construciilor supuse la ape cu mare presiune hidrostatic reelele neacoperite, pot constituistratdearmaresuplimentar,lipitntremembranelececonstituiestructuramultistrat,cuutilizaren acelaidomeniu 7.1.5.Proteciadinfabricaie(autoprotecia)membranelor bituminoase: 7.1.5.1. Protecie(autoprotecie) fa de factorii de mediu se protejeaz membranele ce constituie strat hidroizolant superior, n contact direct cu mediul exterior (factori climatici, lumina i aciuni mecanice). Proteciapoatefialctuitdin: a) Granulesaupaietemineralegranuledinnisipcuaros,ceramicconcasat,paietedinardeziesau micetcacesteaconfermembranelorprotecieeficientmpotrivaaciuniiradiaiilorsolareiaaciunilor mecanice(mrete considerabilrezistenalaperforarestatic)itotodatauiroldecorativ b) Foliimetalicealuminiuecruisat(uzual0,08mmgrosime720g/mp)iinoxsaucupru(uzual0,08 mm grosime 390 g/mp) acestea se utilizeaz ca strat de protecie al hidroizolaiilor pentru suprafeele verticaledatoritcalitilorreflectante(termoreflexieireflexiearadiaiilorultraviolete)

c) Foliipolimericeutilizatecaproteciemecanic(lapoansonarestatic)celemaiuzualesuntfoliile poliesterice d) Foliicomplexe,polimericemetalizatesaupolimericeplacatecufoliimetaliceutilizatecaprotecie mecanicicontraradiaiilorsolare e) Compound bituminos special fabricat cu rezisten fa de factorii de mediu (radiaii solare, n specialUV)acestecompounduribituminoasepotaveainsuiriantivegetale(antirdcini). 7.1.5.2. Proteciiantiaderenteutilizatempotriva lipiriimembranelorbituminoasentreele,n sistemuldeambalarensuluri.Proteciasefacecufoliitermofuzibile(setopescnprocesuldeaplicarela cald),pulberiminerale,mpsliturisaufoliiantiaderentepentrumembranelesaufoliileautoadezive.

7.2.Materialehidroizolantebituminoasedinmaseomogenecuaplicarepelicular
Materialele hidroizolante bituminoase din mase omogene cu aplicare pelicular constituie gama de produse cu utilizri variate (amorse, mase peliculare hidroizolante, mase adezive i mase de etanare) n compoziiiistructuridiverse. Hidroizolaiilesuprateranecumaterialebituminoasedinmaseomogenecuaplicarepelicularnusevor prevedealacldiridincategoriadeimportanA,B,iC(conformHG261/1994). Hidroizolaiilesubteranecumaterialebituminoasedinmaseomogenecuaplicarepelicularnusevor prevedea la cldiri din categoria de importan A i B (conform HG 261/1994) dar pot fi prevzute la celelaltecategoriidarnumaicahidroizolaiempotrivaapelorfrpresiunehidrostatic. Sevorrespectaprevederileproductoruluiprivinddomeniulimoduldeutilizarespecificmaterialului hidroizolant.

7.2.1.Clasificareaduptipulcompoziiei 7.2.1.1.Bitumuloxidat reprezintmaterialulprimarutilizatn realizareamembranelorcubitumoxidat, nlipireaacestoraicamaterialdebazlaamorsareasuprafeelor. nlucrriledehidroizolaii,bitumuloxidatseutilizeaznurmtoareagamdeproduse: a) Amorsa bitum oxidat topit, diluat n solveni organicicompatibili (1/3 bitum i 2/3 solvent).Se aplicrecepentruasigurareaadereneihidroizolaieilasuport.Esteinterzisutilizareamotorineicasolventsau caamorsa b) Masticfierbintebitumoxidattopitcuadaosuriminerale(maxim30%pulberisaufibre minerale).Seaplicfierbintelalipireaipeliculizareasuplimentardesuprafaamembranelorcu bitumoxidat c) Mastic rece bitum oxidat (topit) cu adaosuri minerale i diluat n diverse proporii cu solveni organici.Seaplicrece,ndiferitevscoziti,lapeliculizridesuprafa,camasdepaclusaucaadeziv, cucalitingeneralmediocre d) Emulsiiidispersiinapmaterialfluidcuaplicarelareceutilizatcaamorssaulapeliculizri hidroizolante,nspecialpentruspaiinchisesaucupericoldeincendiuiexplozie. 7.2.1.2.Masticuribituminoaseaditivatecuelastotnerisau plastomeri,cuaplicare larecesaulacald.cudiverse vscoziti Seutilizeazlalucrridehidroizolaiisubformaurmtoarelorproduse:

a) Amorsemasticuridiluatensolveniorganicicompatibili,cuaplicarepelicularnstarerecepentru asigurareaadereneihidroizolaieilasuport b) Mastic fierbinte de lipir e continu sau discontinu a membranelor bituminoase aditivate(lipire continusaudiscontinuamembranelorpesuportilipirecontinuamembranelorntreele) c) Mase de paclu cu diferite vscoziti utilizat ca adeziv sau ca mas de etanare sau strat de impermeabilizare,cuaplicarepelicularnunulsaumaimultestraturi,simplesauarmatecuvoaldinfibre desticl,poliester,relon,etc,pesuprafeeleamorsate.

7.2.2.Clasificareadupmoduldeaplicare: Funciedeviscozitate,acestematerialesepotaplicanunulsaumaimultestraturi,cusaufrstraturi dearmare,astfel: a)Materialefluide seaplicprinstropire,pulverizare,pensularesaucutrafaletele b) Materialesemifluideseaplicprinpensularesaucutrafaletele c) Materialesemivscoase seapliccuracletasaucosoroaba d) Materialevscoaseseapliccupaclul

7.2.3.Condiiigenerale Caracteristicilematerialelorhidroizolantebituminoasedinmaseomogenecuaplicarepelicular,variaz nfunciedeconsistenai domeniuldeutilizare: a) Maselefluide(amorse)trebuiesaibniveluldefluiditatenecesarptrunderiinporiielementului (suport)pecaresuntaplicateisformezeopeliculcontinu,aderent b) Masele semifluide, pnlacelevscoasetrebuiesndeplineascurmtoarelecondiii: sfieaderentelasuportulamorsat sfieimpermeabilelaap sfiestabilelatemperaturiridicate sfieelasticelatemperaturisczuteiridicate(latemperaturiridicatesnucurg) sfiecompatibilechimiccuelementelesaumaterialelecucarevinncontact adeziviiscorespundrolului(niveldeadeziune,stabilitate,elasticitatelatemperaturi sczuteinalte).

7.3.Membranepolimerice
Membranelepolimericesuntreprezentatedematerialediversedincategoriapolimerilorelastomerisau plastomeri(produidepolimerizarenaltahidrocarburilornesaturate).Procedeuldefabricareamembranelor polimericeconstnlaminare,calandrare,extruderesau procedeemixte. Membranele polimerice sunt prezente n variate compounduri, moduri de fabricare, structuri i domenii de utilizare,propriifirmelorproductoare. 7.3.1.Materialelepolimericecelemaiutilizatelaproducereamembranelorsunturmtoarele: a) polimerielastomeri: IIRcopolimerdeizoprenideizobutilen EPDM(EPT) copolimerdeetilen,depropilenidedienmonomer

CSM polipropilenclorosulfonat NBRcauciucnitril. b) polimeriplastomeri: PVC clorurde vinilreprezintcelmaiutilizatcompoundnrealizareamembranelor polimerice PEpolietilendejoassaunaltdensitate PIB poliizobutilen VAE(EVA)copolimerdeacetatdeviniiideetilen CPE(PEC) polietilenclorurat GudroncuPVC. 7.3.2.Membranelepolimericepotfirealizatendiversemoduri: 7.3.2.1. Membraneomogene membranerealizateprinlaminare sauextrudere,saumembranerealizate prinprocedeuldedublare,calandrare)adousaumaimultefoidinaceeairecepturcusaufr armare. 7.3.2.2. Membranecompozitemembranerealizateprinlaminare,calandraresauextrudere,dublatecufoi dinrecepturidiverse,cusaufrarmare. Not:
stratuldearmarepoatefiinclusnmasamembraneisaupoate constituisuportul membranei stratuldearmarepoateavearoldeaconfericalitifizicomecanicesuperioare(membraneinearmate)saupoateavearol tehnologicde fabricare,fraconfericalitisuplimentarenotabile stratuldearmare,casuportalmembranei,poateaveairoldifuzam alvaporilor difuziavaporilorsepoaterealizaiprinamprentareasauagrenarea feteiinferioareamembranei.

7.3.3.Membranelepolimericepotfiautoprotejate(dinfabricaie)fadefactoriidemediu(nspecial radiaiiUViIR)prin: dublarecufoliipolimericesaumetalice peliculizaredesuprafa nmasprinnaturacompoundului. Not:


membranele polimerice fr autoprotecie trebuie protejate suplimentarprinlestare(pietri,dale)sauprinincluderentre elementede construcie(beton,zidrie,ape) membranelepolimerice(nspecialcelecuutilizarelaetanrisubterane)voraveaadaosuribiocidencompoundulde bazcare siconfererezistenlavegetale(rdcini),mucegaiuri,bacterii etc unelemembranepolimerice(speciale),prinnaturacompoundului, potfirezistenteladiveriagenichimici.

7.3.4.Membranelepolimericepotfiarmatesaudublatecudiferitemateriale: Se armeaz cu materiale tip reea (esturi rare cu acelaitip de urzeal i bttur) din fire textile, sticl,poliestericesauchiarmetalicesubiri. Depunereasaudublarea(armarea)sefacepepsldinfibrepoliestericesaudinsticl.Nusuntexcluse niciunfeldealtecombinaiidemateriale.

7.3.5.Membranelepolimericesepotaplicapesuportndiferitemoduri: a) Flotant,simpluaezat(prelat),cufixaremecanicpeconturiasigurareancmpprinlestaresau cufixaremecanic b) Prinlipirecontinusaudiscontinucuadezivispecificicuaplicarelarecesaucumasticdebitumcu aplicarelarecesaulacald (condiiedecompatibilitateamembraneilaadezivisaulabitum)

c) Prinlipirecontinuprinautoaderen
d) nsistemmixt.

7.3.6. Membranelepolimericeseutilizeazngeneralca hidroizolaiimonostratuneleprodusese asociaznstructuribistrat (cazncarestraturileselipesccontinuuntreelecuadezivispecifici cuaplicarelarece,prinautoaderensauprinlipirecubitumfierbinte).nunelecazurisepotasocia polimericecubituminoase.

7.3.7.Etanareajoantelor(prinsuprapunereamembranelori/sauprinsuprapunereadebenzi acoperitoarejoantei,dinacelaimaterialsaucualtematerialecompatibile),sepoaterealizan diversemoduri: lipireprindizolvareasuperficialasuprafeelordecontact sudurprintopireasuperficialasuprafeelordecontactcuaerfierbinte sudurcumicroundedenaltfrecven lipirecuadezivispecificiaplicailarecesaulacald lipireprinautoaderen. Marginile se pot etana suplimentar prin cordon de sudur realizat cu electrod specific din material polimericsaucordoncumasticdeetanarespecific(ncazul lipiriiprindizolvaresuperficial).

7.3.8. Specificaiicalitativegenerale: a) Membranelepolimericearmatetrebuiesprezinteostabilitatedimensionallacaldmaibunde 0,2% (valorile negative, contraciile, se relev n sens longitudinal iar cele pozitive, alungirile, n sens transversal),prinexpuneretimpde6orela+80C b) Membranele polimerice trebuie definite i din punct de vedere al comportrii Ia mbtrnire acceleratacesteanutrebuiessuferemodificrimaimaride10%aprincipalilorparametridupexpunere laxenotesttimpde10.000ore c) Membranelepolimericese definesccadomeniu deutilizare(din punct de vedere al recepturii) n membranecuutilizaresuprateran(Iaacoperiuri)isubteran.Membranelepolimericespecificelucrrilor subteraneconinsubstanebiocide(mpotrivamucegaiurilor, ciupercilor,bacteriilor,etc).
i

7.4.Materialehidroizolantepolimericedinmaseomogenecuaplicarepelicular
Materialele hidroizolante polimerice din mase omogene cu aplicare pelicular constituie o gam de produsecuutilizrispecializate(amorse,masepelicularehidroizolante,maseadeziveimasedeetanare)n compoziiii structuridiverse. Acestetipuridematerialevorfiprevzutecudiscernmnt,numaiconformprevederilorstricteale productorilor,pebazaunorgaraniisolide,deoarecenprezentsuntpuintestatepractic,lacondiiilenoastre demediu.

8.ALCTUIREASTRUCTURILORHIDROIZOLANTE 8.1.Alctuireastructurilorhidroizolantelaacoperiuriletipteras
8.1.1.Cmpcurentstructurihidroizolantemonostrat

8.1.1.1.Condiiiconceptuale: a) Condiiigeneraleprivinddomeniuldeutilizare: hidroizolaiile monostratnusevorprevedealacldiridin categoriadeimportanA(conformHG 261/1994) hidroizolaiile monostrat nusuntrecomandatelacldirilesituate n zonaclimatic IV(conform SR10907/197) hidroizolaiilemonostratpotfiprevzutelaterasecupantemaimaride1,5% suportulhidroizolaiilormonostratvafirigid hidroizolaiile monostrat nu sunt recomandate la terasele utilitare i la terasele cu structur termoizolantranversat: Not:pentruhidroizolaiile monostratse vorutilizanumai membranespecialproduse pentruacest mod de utilizare, respectndusestrictprevederileproductoruluiprivindaplicarea. b) Condiiiprivindalctuirea: se vor prevedea membrane bituminoase cu bitum aditivat cu grosimea minim de 4 mm sau membranepolimericecugrosimeaminimde1,0mm,recomandabilde1,2mm flexiuneantreplanuridiferite(coame,scafe, dolii)vafi ntritnlungullinieideinterseciecuunstrat hidroizolant suplimentarculimeadesfuratdeminim50cmpestecaresevaaplicahidroizolaia monostratbituminoasncazulmembranelorpolimericecarenucomportlipirentotaladeren,se recomandutilizareauneimembranecuogrosimemaimarefadeceaprevzutncmpulcurent serecomandcaflexiuneantreplanurileorizontaliverticalsfierealizatsubununghide 45prinutilizareascafelorfabricate(dinmembranehidroizolantelemnetc). c) CondiiiprivindnivelurileminimedeperformannsistemulI.P.T: impermeabilitate (I): 1.3 rezistenlaperforare(P): membranecuproteciesuplimentargrea P.4 membraneautoprotejate P.3.s. comportamentlatemperaturridicat(T): membranecuproteciesuplimentargreaT.3 membranecuautoprotecie T.4. Not: pentrupantedela5%la30%(recomandabil20%)membranelevorfiautoprotejateivorfilipitenaderen totalsausemiaderen pentrupantepeste30%(recomandabil20%),membranelevorfi autoprotejateivorfilipitenaderentotal sausemiaderen,cu fixaremecanic. d) Condiiiprivindnivelurileminimedeperformanpentru careesteasiguratetaneitatea: rezistenalaruperelatraciune(R): membranelipitenaderentotal,semiaderensaupozate flotant,cusaufrfixaremecanic,lapantesub20% R.3. membranelipitenaderentotal,lapantepeste20% (inclusivsuprafeeverticale)R.4. membranelipitensemiaderen,cusaufrfixaremecanic,lapantepeste20%R.5. alungirealaruperelatraciune(A): membranelipitenaderentotal,semiaderensaupozateflotant,cusaufrfixare mecanic,pesuportcupantsub20% A.2. flexibilitatealatemperaturisczute(F):F.3.

8.1.1.2.Condiiiprivindexecuia: a) Condiiiprivindmoduldeaplicare: aplicareamembranelorpesuportorizontalcupantsub5%serecomandasefacenlungul linieidepantiarpesuportcupantpeste5%serecomandasefaceperpendicularpeliniadepant continuitateaetanasuprapunerilorsevarealizaprinlipiresausudurladimensiuneaminim indicatdeproductor liniasuprapunerilorcapetelormembranelorsuccesivenu vaficolinearcidecalatcu50cm. b) Condiiiprivindniveluriledeperformanminimaledeetaneitateasuprapunerilor: nivelul de asigurarea a etaneitii mbinrilor suprapu nerilor (J) va fi de 20 KPa la pante sub 5 % i de 15 KPa la pantepeste5%(presiuneameninuttimpde30minute).

8.1.2.Cmpcurentstructurihidroizolantemultistrat 8.1.2.1.Condiiiconceptuale: a)Condiiigeneraleprivinddomeniuldeutilizare: hidroizolaiilemultistratpotfiprevzutecumembranebituminoasecubitumoxidatsauaditivat saucustructurimixte cumembranebituminoaseipolimerice(compatibilelabitum) hidroizolaiilecumembranebituminoasecubitumoxidat vorfiprevzutenminimtreistraturi hidroizolaiilemultistratpotfiprevzutelacldirisituatentoatezonelegeoclimatiee hidroizolaiilemultistratpotfiprevzutelateraseiacoperiuricupantediverse,inclusiv cele plate(pant0) hidroizolaiilemultistratnusuntsupuseunorrestriciiprivindnaturasuportuluisaudomeniulde utilizare materialelecomponentealestructurilormultistratse recomandsprovindelaunsingur productor,nconformitatecuprevederileacestuiaprivindstructurareaimodulde aplicare. b)Condiiiprivindalctuirea: sevorprevedeastructuribistratcumembranebituminoasecubitumaditivatcugrosimeatotal de minim4,5mm(recomandabil de5,0mm),structuri multistrat cumembranebituminoasecubitum oxidat cu grosimea total de minim 6 mm sau structuri bistrat mixte, cu membrane polimerice cu grosimeademinim0,8mmimembranebituminoasecubitumaditivatcugrosimeademinim3mm flexiunea ntre planuri diferite (scafe) va fi ntrit n lungul liniei de intersecie cu un strat hidroizolant suplimentar cu limea de minim 0,25 m peste care se va aplica structura hidroizolant multistratcoamelei doliileserecomandsfientritecuunstrathidroizolantsuplimentarculimea desfuratdeminim50cm serecomandcaflexiuneantreplanurile orizontali verticalsfierealizatsub ununghi de 45prinutilizareascafelorfabricate(dinmembranehidroizolante,lemn,etc) structurile termohidroizolante cu termoizolaia ranversat (format din plci termoizolante lestate)potfiprevzutelateraselecldirilorsituatenzonaclimaticIiII(conformSR10907/197), cupantemaimaride3%. Not: Principiile de alctuire a principalelor tipuri de structuri hidroizolante
bituminoasesuntprezentaten ANEXANR.5. i termohidroizolante cu membrane

c)CondiiiprivindnivelurileminimedeperformannsistemulI.P.T.: impermeabilitate (I)referitorlamembranelecomponenteale structurii: suprafeeplatesaucupantsub3%: 1.3.(sepermit zonelimitatedestagnareaapei) suprafeecupantpeste3%: 1.2. rezistenalaperforare(P)icomportamentulIatemperaturridicat(T),funciedesuport,pant i tipul funcional al acoperiurilor, pentru structurile hidroizolante, se recomand s fie conform urmtoarelortablouri: TablouP" Rezistenalaperforare(P)
Tipulfunionalalacoperiului Inaccesibil Utilitar Pietonal Auto Pietonal Autoprotecie Protecie suplimentar grea Proteciedale peploturi Panta %

Suportul structurii hidroizolante

Grdin Protecie stratdrenant 7 P.5. P.5. P.5. P.5.

Protecie suplimentar grea

0 Izolaietermic semirigidsau rigid Suportrigid

Suportrigid termoizolaie ranversat Lemnsau panouri fibrolemnoase Plciprofilate dintablcu termoizolaie semirigid

1 01,5 1,55 >5 01,5 1,55 >5 1,55

2 P.3. P.3. P.3. P.2. P.2. P.2.

3 P.3. P.3. P.3. P.3. P.2.

4 P.4. P.4. PA. P.4.

5 P.5. P.5. P.5. P.5.

6 P.4. P.4. P.4. P.4.

1,55 >5 1,55

P.4. P.3. P.3.

P.4.

P.5.

P.5.

P.3.

>5

P.4.

Tablou T" Rezistenalaperforare(T)


Tipulfunionalalacoperiului Inaccesibil Utilitar Pietonai Auto Pietonai Autoprotecie Protecie suplimentar grea Proteciedale peploturi Panta %
Protecie suplimentar grea

Suportul structurii hidroizolante

Grdin

Izolaietermic semirigidsau rigid Suportrigid

01,5 1,55

T.3. T.3. T.4. T.3. T.3. T.4.

T.1. T.2.

T.2. T.2.

T.3. T.2,

T.3. T.3.

>5
01,5 1,55

T.1. T.2.

T.2. T.2.

T.2. T.2.

T.3. T.3.

>5
Suportrigid termoizolaie 1ranversat
Lemnsau panourifibro lemnoase Plciprofilate dintablcu termoizolaie semirigid 1,55

T.1.

1,55

T.3. T.4. T.3. T.4.

T.2.

T.3.

T.3.

>4
1,55

T.2.

>5

Not: pentrupante>30%temperaturavafide120C d)Condiiiprivindnivelurileminimedeperformanpentrucareesteasiguratetaneitatea: rezistenalaruperelatraciune(R): pantesub20%:R.3.(seadmitesub3%R.2.) pantepeste20%(inclusivsuprafeeverticale):R.4. altitudinimaimaride800m:R.4. alungirealaruperelatraciune(A): structuraplicatpesuportrigid,cupantasub20%:A.2. structuraaplicatpesuportelasticsausemirigid,cupantasub20%:A.4. structura aplicat pe suport semielastic, cu panta 20%:A.5. flexibilitatealatemperaturisczute(F): structurtermohidroizolantranversat: F.2. zonaclimaticIi II(conformSR10907/197:F.3. zonaclimatic III (conformSR10907/197): F.4. pentruzonaclimaticIV (conformSR10907/197):F.5. altitudinimaimaride800m: F.6.

Protecie stratdrenant
T.1. T.2. T.1. T.2.

sub

8.1.2.2.Condiiiprivindexecuia: a) Condiiiprivindmoduldeaplicare:

aplicareamembraneisuperioarepesuportorizontalcupantsub5%serecomandasefacen lungullinieidepantiarpesuportcupantpeste5%serecomandasefaceperpendicularpe liniade pant membrana superioar poate fi aplicat paralel cu membrana inferioar dar decalat la 1/2 din lime continuitateaetanasuprapunerilorsevarealizaprinlipiresausudurladimensiuneaminim indicatdeproductor liniasuprapunerilorcapetelormembranelorsuccesivenu vafi colinearcivafidecalatcu50cm iarliniasuprapunerilorcapetelormembranelorstratuluisuperiorvafidecalatcuminim1mfade ceaastratuluiinferior. b) Condiiiprivindniveluriledeperformanminimalede etaneitateasuprapunerilor: Nivelul de asigurare a etaneitii punerilor (J) va fi de 10 KPa la pante peste 5% pantesub5%(presiunemeninuttimpdeminim30minute). 8.1.3.Structurihidroizolanteverticale (monostratsaubistrat) 8.1.3.1.Condiiiconceptuale: a) Condiiigeneraleprivinddomeniuldeutilizare: hidroizolaiaverticaldinmembranebituminoasesevaprevedeanstructuriminimbistrat,nzoneleC, D i E corespunztoare zonrii ncrcrilor date de zpad", conform STAS 10101/2192 i n zonele ce presupunaglomerridezpad membranelececompunhidroizolaiaverticalvorfideaceeainatursaucompatibile ntre elei cu celececompun structurahidroizolantcurent,decmp suportulhidroizolaieiverticaleserecomandsfierigidsauelastic. b) Condiiiprivindalctuirea: se vor prevedea structuri monostrat sau bistrat cu membrane bitumate cu bitum aditivat, minim structuribistratcumembranebitumatecubitumoxidatsaustructurimonostratcumembranepolimerice la terasele utilitare hidroizolaia vertical va fi minim bistrat (nu se include stratul suplimentar de ntrire) structurahidroizolantverticalvafiautoprotejatsaucuproteciesuplimentargrea(tencuieliarmate sauelemente prefabricate) hidroizolaiaverticalsevaaplicantotaladerenfadeelementulsuport hidroizolaia vertical se va aplica pe nlime minim de 30 cm n zonele submontane, montane i depresionarmontane.Pentrunlimimaimaride50cmserecomandase prevedeafixaremecaniccontinu apriisuperioare,terminale,astructuriihidroizolante hidroizolaiaverticalsevaracorda(ntoarce)pecapul aticelorsausevafixamecanicla parteasuperioar. Not: Principiiledealctuireaprincipalelor tipurideracordurintreplanuri, peelementeleconstructiveiinstalaiiprecumidatele
privind dimensionareapieselordecolectareiscurgereaapelormeteorice suntprezentatenANEXANR.6.

mbinrilor i de 15

supra KPa la

c) Condiiiprivindnivelurileminimedeperformann sistemul I.P.T.: impermeabilitate (I): 1.2. rezistenalaperforare(P): structurihidroizolanteautoprotejate: P.I. structurihidroizolantecuproteciesuplimentar:P.2.

comportamentullatemperaturridicat(T):T.2. d) Condiiiprivindnivelurileminimedeperformanpentru careesteasiguratetaneitatea: foraderuperelatraciune:R.4. alungirealarupere:A.2. flexibilitatealatemperaturisczute:F.3. rezistenalasfieresevaconsideranivelulnecesarpentruasigurareastabilitiilanivelulfixrilor mecanice.

8.1.3.2.Condiiiprivindexecuia: a)Condiiiprivindmoduldeaplicare: interseciantreplanulverticaliorizontalsevarealizanvinclusaucuracord(scaf)la45(cu lungimeaipotenuzeideminim5cm)scafapoatefirealizatdinapdinmortarde cimentsaucupiese profilate,speciale(dinmembranbituminoas,lemnetc) terminaiasuperioarastructuriihidroizolanteserecomandafiasiguratprinfixare mecanic,prinintroducerenliorizontalsauprinacoperireculcrimar stratulsuplimentardentrirevafiacoperitpeorizontaldehidroizolaiaorizontalmonostratsauva fiinterpusntre straturilehidroizolaieiorizontalemultistrat.Stratulhidroizolantvertical,exterior,seva suprapunepesteultimulstrat(superior)hidroizolantalstructuriidecmp(orizontale) hidroizolaiaverticalvaputeaficonstituitdin prelungireahidroizolaieiorizontalenumain sensulderulriimembraneihidroizolantenuseadmiteracordareapeverticaltransversalsensului derulriimembraneihidroizolante. b)Condiiiprivindniveluriledeperformanminimaledeetaneitateasuprapunerilor: niveluldeasigurareaetaneitiimbinriisuprapunerilorlastructurilemonostrat almbinrilor verticalevafide 15KPaicelalmbinrilorcusuprafeeleorizontalede20Kpaiarlastructurilebistrat de10KPa,respectiv15KPa.

8.2.Alctuireastructurilorhidroizolantempotrivaexfiltraiilor
8.2.1.Condiiiconceptuale: a)Condiiigeneraleprivinddomeniuldeutilizare: hidroizolarea elementelor i prilor de cldire amplasate suprateran sau subteran mpotriva exfiltraiilorsereferlaetanareaspaiilorumede,cusplriistropiriocazionale,periodicesaucontinue hidroizolarea acestor spaii se poate concepe cu membrane hidroizolante sau cu mase omogene cu aplicarepeliculariseconcretizeazprinhidroizolareapardoselilor,plinteloridupnecesitiapereilor acesttip deetanareestempotrivaapelorfrpresiune hidrostatic,astfel: cusolicitaremoderatncazulspaiilorumedei/saucusplriistropiriocazionale cusolicitareintensncazulspaiilorcusplriistropiri (iroiri)periodicei/saucontinue. suportulhidroizolaieivafi rigid hidroizolaiaorizontaliverticalvafiprotejatsuplimentarcuapesautencuieli. b)Condiiiprivindalctuirea,funciedeintensitateasolicitrii:

b.l. Solicitrimoderate: se vorprevede hidroizolaii monostrat cumembranebituminoase cubitumaditivat cu grosimea minimde2,5mmsaucumembranepolimericecugrosimeaminimde0,8mm,structurimonostratsau bistrat cu membrane bituminoase cu bitum oxidat cu grosimea total de minim 3 mm sau structuri cu minimdoustraturidinmaseomogenecuaplicarepelicular, armate flexiunea ntre planuri va fi ntrit, n lungul liniei de intersecie, cu un strat hidroizolant suplimentar (membran sau mase omogene cu aplicare pelicular, armate) cu limea desfurat de minim25cm(minim10cmpevertical) hidroizolarea suprafeelor verticale (fiind mai puin solicitate) poate s nu fie prevzut cu materialehidroizolante cidintencuielii/saufinisajeimpermeabile(vopsitorii,placaje). b.2.Solicitriintense: sevorprevedeahidroizolaii monostrat cumembranebituminoasecubitumaditivat cugrosime minimde3mmsaucumembranepolimericecugrosimeaminimde1,0mm,recomandabil1,2mm, structuri bistrat cu membrane bituminoase cu bitum oxidat cu grosimea total minim de 4 mm sau structuricuminimtreistraturidinmaseomogenecuaplicare pelicular,cudoustraturidearmare flexiunea ntre planuri va fi ntrit, n lungul liniei de intersecie, cu un strat hidroizolant suplimentar (membran sau mase omogene cu aplicare pelicular, armate) cu limea desfurat de minim30cm ( min i m15cmpevertical) hidroizolaia suprafeelor verticale (fiind mai puin solicitat) poate fi prevzut conform prevederilordelapct.8.2.1.b.1.(suprafeeorizontale): Not: Principiile dehidroizolareaelementeloriprilordecldirempotriva
7. exfiltraiilorsuntprezentatenANEXANR.

c) Condiii privind nivelurile minime de performan n sistemul I.P.T., funcie de intensitatea solicitrii: c.l.Solicitrimoderate: impermeabilitate (I): I.I. rezistenlaperforare(P): P.2.pentrusuprafeeverticale P.3.pentrusuprafeeorizontale comportamentlatemperaturridicat(T):T.2. c.2.Solicitriintense: impermeabilitate (I): 1,2. rezistenlapoansonare(P): P.2.pentrusuprafeeverticale P.4.pentrusuprafeeorizontale. comportamentlatemperaturaridicat(T):T.2.

d)condiiiprivindnivelurileminimedeperformanalematerialelorhidroizolante: foraderuperelatraciune: R.2.pentrusuprafee orizonatele R.3.pentrusuprafeeverticale. alungirealarupere: A.2.

flexibilitatealatemperaturisczute:F.1. 8.2.2.Condiiiprivindexecuia: a) Condiiiprivindmoduldeaplicare: interseciadintreplanuriserecomandaserealizanvinclu hidroizolaia vertical cu nlimea mai mare de 50 cm necesit fixare mecanic a marginii superioare stratul suplimentar de ntrire i hidroizolaia vertical vor fi suprapuse minim 10 cm peste hidroizolaiaorizontaln cazulstructurilormonostrat. b) Condiiiprivindniveluriledeperformanminimaledeetaneitateasuprapunerilor: niveluldeasigurareaetaneitiimbinrilor(J)vafide 20KPapesuprafeeleorizontalei15KPapesuprafeele verticale.

8.3.Alctuireastructurilorhidroizolanteaelementeloriprilordecldire amplasatesubteran(socluri,fundaii,subsoluri)mpotrivainfiltraiilori/sau exfiltraiilor


8.3.1.Tipurideprezenaapeipentrucareestenecesarhidroizolareaelementeloriprilorde cldireamplasatesubteran 8.3.1.1.Apefrpresiunehidrostatic umiditateanaturalaterenului:provinedinapeledeprecipitaiecarenustagneaznsolicarenu exercitopresiunehidrostatic(terenuripermeabileavnd k>0,01m/s) apadescurgere:esteapanmicare,subefectulgravitaiei,ndrumsprepnzafreatic(terenuri permeabileavnd k>0,01m/s),carenuexercitpresiunehidrostaticsauexercitopresiune nesemnificativ,temporar. 8.3.1.2. Apecupresiunehidrostatic a) Apedeinfiltraie: apa de acumulare: este apa de scurgere care se acumuleaz prin ntlnirea straturilor greu permeabileiexercitopresiunehidrostatic apadestratificaie: esteapadescurgerecareptrundenstraturigreupermeabilestrbtutede straturipermeabileiprin careseacumuleaziexercitopresiunehidrostatic apafreatic:esteapacareformeazunstratcompactntregranuleledesoliexercitopresiune hidrostatic. b) Apedeexfiltraie: apadestocare:esteapaconinutnbazinesaurezervoare. c) Aciunicombinateinfiltraieiexfiltraie.

8.3.1.3. Situaiideprezenaapelorcupresiunehidrostaticpentrucareestenecesarhidroizolarea subteranaconstruciilor

Douconstruciialturate,fundatelaadncimidiferite,unafiinddeasupraicealaltsubnivelulpnzei freatice.Dacconstruciafundatsubnivelulpnzeifreaticeseaflnamontefadesensuldescurgerealapei, construcia fundat peste nivelul pnzei freatice nu necesit hidroizolaie iar dac se afl n aval se va hidroizola deoarece se ridic nivelul pnzei freatice. Hidroizolaiile vor fi prevzute mpotriva apelor cu presiune hidrostatic. Construciile aflate deasupra nivelului maxim al pnzei freatice se vor hidroizola mpotrivaapelorfrpresiunehidrostatic.

Construcia se afln zona descurgere naturalaapelor deinfiltraie prin stratul permeabil (nisip)aflat ntredou straturi puinpermeabile(argil)

Construciaseafl nzonadescurgerenatural aapelorde infiltraieprinstratulpermeabil (nisip)situatsubstratulde pmntvegetal,permeabil

Construciaseafl ntrunteren puinpermeabiliarumpluturaspturiieste permeabil,ceea ceconducelaacumulrideapeceexercit presiunehidrostatic

Construciaseafl ntrunteren puinpermeabildarcarearefracturideteren permeabilceconvergspreconstrucie izonadeumplutur aspturii

8.3.2.Condiiiconceptuale: 8.3.2.1.Condiiigeneraleprivinddomeniuldeutilizare a) Hidroizolaiilesevorprevedeanurmtoarelesituaii: ncazulterenurilorncarenuexistpericoldeinfiltrarecuprodusepetrolieresauaaltorsoluii carepotafectacaracteristicilecalitativealematerialelorhidroizolante n cazul cnd sunt avantajoase tehnic sau economic dect alte procedee ca: ridicarea nivelului inferioralconstruciei,utilizareadebetoanesaumortareimpermeabile,impermeabilizareaterenului, prevedereadesistemedrenanteetc b) Proiectarea construciilor subterane se va face astfel nct s seasigureposibilitateaexecutriihidroizolaieiinnduseseamadeformaconstrucieinplaninseciune vorfictmaisimple pentruasigurareauneimanoperesimpleisigure construcia se va amplasa de regul la o distan de minim 1,20 m fa de alte construcii sau. elemente de construcie existentesauncurs deproiectareexecuie,pentruaaveaspaiulnecesar execuiei hidroizolaieincazcontrarsevaprocedaastfel: sevaprevedeaunperetesuportalhidroizolaieidistanatiseparatfadeconstruciaexistent printrunstratdedesolidarizareialunecare(plcideeuricauciuc,plcipolistirenexpandat,plcisau foidinmaterialepolimericeetc) sevaretrageparteasubteranaconstrucieiladistandeminim1,20miarparteasuprateranva ieinconsollalimitanecesar. labazaspturii,perimetralconstruciei,vorfiprevzute rigoleipuuripentrudirijarea,colectareai evacuarea apelor din precipitaii suplimentar, dac este cazul, se poate prevedea un sistem permanent de epuisment pentru coborrea pnzei freatice la minim 30 cm sub nivelul betonului de egalizare, pentru a se asiguraunsuportuscatpentruexecutareahidroizolaiei(orizontale) n cazul hidroizolaiei n sistem cuv exterioar" betonul de egalizare de sub radierul construciei (subradier)trebuieprevzutcuo supralrgiredeminim30cmpetotconturulradierului(cungroarei armare suplimentar perimetral pentru a se mpiedica fisurarea) pentru crearea spaiului necesar de racordare a hidroizolaieiverticale ncazulradierelorsituatelacotediferite,subradierulcasuport alhidroizolaieivafiracordatla45cu odiferendeniveldemaxim1rn,ntrosingurtreapt,sauntreptemultiplepentrudiferenede n'velmai

mari
elementeledestrpungerevorfinglobateifixatensuportul hidroizolaieiilafaaacestuia.
2 c) ncazulcndlanivelulhidroizolaieipresiuneadepete5daN/cm ,temperaturaestemaimare de40C,existvibraiisaueforturitangeniale,etanareasevarealizacumembranehidroizolante bituminoase cubitumaditivatsaupolimerice

d) Laalegereastructuriihidroizolantesevaineseamadeniveluldeetanareadmisibilconcretizatprin stareafeeiinterioareapereilorsaupardoselii: uscat nu se admit pete izolate de umezeal constituie condiia curent de exigen corespunztoareprevederilorprezentuluinormativ umed se admit poriuni izolate de umezeal pe suprafee de maxim 20 %, fr apariia stagnrilor sau picturilor de ap nu se vor admite la spaiile cu utilizare uman sau animal ci eventualnumailaspaiitehnicencarenuexistactivitateumanpermanentsautemporar e) Categoriile de fisurare previzibile a construciei dup valoarea limit de calcul a deschiderii fisurilor (criterii ce implic nivelul de rezisten Ia alungire la rupere a materialelor hidroizolante preconizate): e.1. cu deschiderea fisurilor pn la 0,1mm e.2. cu deschiderea fisurilor pn la 0,2mme.3.cudeschidereafisurilordela0,2la0,5mm. f) Hidroizolaia pereilor subsolurilor sau a cuvelor se va aplica pe structura de rezisten din beton armatsauzidrie g) Execuiaserecomandaseefectuadinspreexteriorulconstruciei,nspaiulrezultatdin sptura (sistemcuvexterioar)ncazulncarenusepoateasigurahidroizolareapeexteriorsepoate adoptasistemul deexecuieahidroizolaieidininterior(cuvinterioar)pepereteledeproteciecuroldesuport h)Laconstruciilecedeservescinstalaiile electricesauconinaparaturaelectricsauelectronicetc, hidroizolaiavafintritsuplimentarfadeprevederileprezentuluinormativ i) Hidroizolaiile subterane se aplic n aderen total pe ntreaga suprafa (pe suport i ntre membrane)ncazulncareelementulsuportorizontalesteumed(nusepoateobinetotalaaderen)sepoate prevedea un prim strat pozat flotant, constituind astfel un suport uscat de aderen a membranelor hidroizolantececompunstructura.

8.3.2.2.Condiiiprivindhidroizolareampotrivaapelorfr presiunehidrostaticafenomenuluide capilaritate Sereferngenerallahidroizolareafundaiilorisoclurilor: a)Condiiigeneraleprivindalctuirea:

hidroizolaia orizontal va fi de regul monostrat i se va realiza cu membrane hidroizolante bituminoase sau polimerice, la nivelul dintre fundaie i soclu sau zidrie, cu sau fr racordare la hidroizolaiavertical(asocluluisaufundaiei) hidroizolareaorizontalaelementelordefundarepoatefiprevzutilanivelultlpiifundaieipe betonulslabarmatde egalizaredeminim10cmgrosimerecomandabil,defiecareparte,sevaasigurao lime util pentru a se putea face racordarea la suprafeele verticale ale fundaiei sau soclului i pereilorpeambelefee(exterioriinterior) hidroizolaiaverticalvafiaplicatpeunsuportdintencuialcumortardecimentfradaosde var,dindricuit

hidroizolaiavertical,exterioar,afundaiilor,socluriloripereilorsubteranivafiridicatpn lacotafinitatrotuarului,ncondiiileunorstropirinormale hidroizolaia vertical, exterioar, a fundaiilor peste cota finit a trotuarului cu minim 30 cm, n cazurile amplasrii construciilor n zone montane i submontane, n care se prevd aglomerri de zpadincazulstropirilorfrecventeiintense(construciicuacoperiuricuscurgerelapictur, custreainngustetc) hidroizolatiaverticalpoatefialctuitdintromembranhidroizolantbituminoassau polimericlipitcontinuupe suport,fixatmecaniclaparteasuperioarsaudinminimdou straturidinmaseomogenecuaplicarepeliculareventual armate,protejatesubterancuplci,panouri saufoisemirigide (simple,amprentatesaucelulare),zidriesauecrandeargilcompactatnstraturi succesivei supraterancutencuieliarmate dinmortardecimentfradaosdevarsauzidrie. Not:Principiiledehidroizoiarelacldiricusaufrsubsoliprincipiiledehidroizoiarearosturilorcontraapelorfr
presiunehidrostaticsunt prezentatenANEXANR.8iANEXANR.9.

b)CondiiiprivindnivelurileminimedeperformannsistemulI.P.T.: b.l.Hidroizolatiaorizontalmpotrivafenomenuluidecapilaritate: impermeabilitatea(I): trebuiescorespundlapresiuneadecalculaelementelordeconstrucieexercitatpe suprafaamaterialului hidroizolantrecomandabilminim1.3. rezistenalapoansonare(P): P.4. comportamentlatemperaturridicat(T): T.2. Not:
Pentruconstruciiparter,dincategoriadeimportanCiD,hidro izolaiaorizontalmpotrivafenomenuluide capilaritatepoateFiprevzutcu maseomogenecuaplicarepelicular,nminimdoustraturi,recomandabil custratde armare.Niveluriledeperformanpotfi1.2.iP.3. Rezistena la compresiune (strivire) a materialului hidroizolant s nui schimbe aparent proprietile 2 fizicelaopresiunede5daN/cm (s permitotasarestabildemaxim15%cualungirelateralcorespunztoare) Se menioneaz c membranele hidroizolante bituminoase cu bitum aditivat, cu simpla armare, de 4 mm grosime pot asigura impermeabilitatea la 2 presiunipeste5daN/cm (500KPa).

b.2.Hidroizolatiaorizontalmpotrivaapelorfrpresiunehidrostatic(lasubsoluri): impermeabilitate (I): 1.2. rezistenalaperforare(P): P.3. comportamentlatemperaturridicat(T):T.2. b.3.Hidroizolatiaverticalmpotrivaapelorfrpresiunehidrostatic: impermeabilitate (I): 1.2. rezistenalaperforare(P): P.3. comportamentlatemperaturridicat(T):T.2.

8.3.2.3.Condiiiprivindhidroizolareampotrivaapelorcupresiunehidrostatic Hidroizolarea se va realiza n structuri monostrat sau multistrat cu membrane bituminoase i/sau polimerice:

a) Hidroizolarea mpotriva apelor cu presiune hidrostatic se poate concepe, funcie de sensul de acionareapresiuniicorelatcusistemulconstructiv,nunuldinurmtoarelesisteme: a.1.Sistemulcuvinterioar"(cuvncuv): sistemulpoatefiadoptatnprincipalmpotrivaexfiltraiilorstructurasuport(ceaexterioar)vafi derezistencuradierdinbetonarmatipereidinbetonarmatsauzidriedecrmid(armatcu smburiicenturi dinbetonarmat),peaceastaseaplic hidroizolatiaiprotecia interioar(cuv interioar) sistemulsepoateadoptainurmtoarelecazuri: mpotrivainfiltraiilorsauaciunilorcombinatealeapei(dininterioridinexterior) cnd nu se poate adopta sistemul cuv exterioar" din motive constructive sau din imposibilitateaasigurriispaiului necesardelucrupeexterior cndconstrucianecesitrosturi de dilataresautasare(astfelsepoateasiguracontinuitateai calitateaoptimahidroizolaieinzonarosturilor): sistemulprezinturmtoareleavantaje: sigurana calitii execuiei hidroizolaiei (asigurarea etaneitii) n zonele de racord dintre suprafeeleorizontaleiceleverticaleprecumilarosturi posibilitatearealizriiconstrucieilngalteconstrucii existente posibilitateaverificrii,etaneitii(laexfiltraii)duprealizareahidroizolaieiprinprobacuapa, ncazulbazinelorsupraterane. sistemulprezinturmtoareledezavantaje: posibilitateadegradrii hidroizolaieilaexecuiastructuriicuveiinterioare(lamontarea armturilorilaturanareabetonului) imposibilitateaverificriietaneitii(laexfiltraii)ncazulconstruciilorsubterane. a.2.Sistemulcuvexterioar": sistemulpoatefi adoptatnprincipalmpotrivainfiltraiilorstructurasuportorizontalvafi subradieruliarceaverticalvafiperetelederezisteninterior(diafragm),peacesteaseaplica hidroizolaiaiproteciainterioar(radier)iceaexterioar(perete) sistemulsepoateadoptaimpotrivaexfiltraiilorsauaciunilorcombinatealeapei(dininteriori dinexterior),cucondiiacaproteciavertical,exterioarsndeplineasccerineledeirezistenistabilitate ceseimpun sistemulprezintavantajulcombinriicusistemulcuvinterioar"ncazulunorsituaiiicondiii diferitedelucru(vecinti, zonecurosturi,canale,diferenedecotealeplanuriloretc) sistemulprezinturmtoareledezavantaje: necesitspaiudelucruperimetral,exteriorconstruciei fragmenteazlucrareadeetaneitatenfazeprinintercalarealucrrilordeconstrucie aferentesistemului necesitomanoperdenaltcalitatelaracorduldintresuprafeeleorizontaleiceleverticale. a.3.Sistemulsemicuv": sistemulesteocombinareasistemuluicuvinterioar"cu celcuvexterioar"acestsistemimplicdificultinexecuie,ce conduclaocalitatenecontrolabil,faptpentrucarenueste recomandat. b)Condiiigeneraleprivindalctuireahidroizolaieimpotrivaapelorcupresiunehidrostatic: hidroizolaiasevaaplicapesuportrigidiplan,rectificat

hidroizolaia vertical, aplicat pe nlimi mari, se va executa pe tronsoane de maxim 2 m nlime,cudecalareantreeleasuprapunerilor(snuexistecolinearitateasuprapunerilor) ncondiiile ncareseestimeazpericoldealunecareamembranelorhidroizolante,sevaexecutafixareamecanic apriisuperioare pentrunlimialecoloaneideapmaimaride2mse recomandutilizareahidroizolaiei verticalemultistrat racorduriledintreplanuridiferitevorfiasiguratesuplimentarprinaplicareaunuistrat hidroizolantdentrirede50cmlimedesfurat(25cm+25cm) elementeledestrpungereirosturilevorfiatentexecutate conformdetaliilorprevzutede proiectant,respectndusecustricteecondiiileimpusedimensionriiicalitiipieselorde etanare.
Not:Principiiledehidroizolarearosturiloristrpungerilorcontraapelor cupresiunehidrostaticsuntprezentatenANEXA NR.9.

c)CondiiiprivindnivelurileminimedeperformannsistemulI.P.T. Niveluriledeperformansevorcalculafunciedesolicitrilelacareestesupushidroizolaia,privind nivelul maxim al presiunii hidrostatice i nivelul presiunii exercitate de elementele de construcie, recomandabilconformurmtoarelordate: impermeabilitatea(I): nivelminim:1.3.nivelcalculatcorespunztorpresiuniihidrostaticemaximemultiplicatcuun coeficientdeminim: o 1,2xpentrupresiunimaximede10KPa o 1,5xpentrupresiunimaximede50KPa o 1,8xpentrupresiunimaximede80KPa o 2,0xpentrupresiunimaximede100KPa. rezistenalaperforare(P): rezistena la perforare static (Ps): minim 1,2 x presiunea exercitat de elementele de construcie rezistenalaperforaredinamic(P.d.)minimP.d.3. comportamentlatemperaturaridicat(T): ngeneralnusepuncondiii.

9.CONDIIIPRIVINDVERIFICAREACALITIIIURMRIREA COMPORTRIINTIMPAHIDROIZOLAIILOR 9.1.Condiiiprivindverificareacalitii


Verificareacalitiiserealizeaznconformitatecuprevederileprezenteireglementri,adocumentaiei de execuieiafielortehnicealematerialelorutilizate,attpentrufazeleintermediarectipentruntregul sistem. n cazul n care unitatea executantare un sistem propriu deconducere i asigurare a calitii, lucrrile de hidroizolaiesevorverificancadrulrespectivuluisistem(procedurideexecuie,plandecontrolalcalitii etc). Pentruasigurareacalitiilucrrilorseimpunurmtoareleetape: recepiamaterialelordehidroizolaieiaccesorii pstrareaidepozitareamaterialelor controlulcalitiilapunereanoper

recepialucrrilor.

9.1.1.Recepiamaterialelor Recepiamaterialelorsebazeazpeverificareacertificatelordecalitate(conformitate),termenelorde valabilitate (unde este cazul) i de garanie emise de productor pentru fiecare lot de materiale, conform reglementrilorspecifice. n unele cazuri se pot solicita analize de laborator (de conformitate) care s certifice caracteristicile specificenraportcudatele tehnicestipulatennormeledeprodussaunagrementeletehnice. nacestcontext,controluldecalitatepentrumaterialeseexecutpeantierdectrepersonali/saun institute/laboratoarespecializate,atestate. Controluldecalitatecuprindeurmtoareleverificriminimale pentrumembranelehidroizolante: caracteristicigeometrice(lungime,lime,grosime) verificareacomportriilatemperaturiridicate verificareaflexibilitiilatemperaturisczute verificareaforeideruperelatraciune verificareaalungiriilaruperelatraciune.

9.1.2.Pstrareaidepozitareamaterialelor Condiiile de pstrare i depozitare ale materialelor sunt precizate de productorii acestora n fiele tehnicedeprodus: ndepozite,ngeneral,trebuiescrespectateurmtoarelecondiii: membranele hidroizolante n foi se depoziteaz sub form de suluri (n poziie vertical) pe platforme sau palei, n spaiiacoperite materialelehidroizolantefluidesedepoziteaznbidoane saubutoaie,eventualpaletizat,nspaii nchise,acoperiteiventilate. lapunctuldelucrudepozitareasevafacepetimplimitat,recomandabilnspaiiacoperite.

9.1.3.Controlulcalitiilapunereanoper controlulcalitiimaterialelorlapunereanoperseefectueazdectreefulpunctuluidelucrusau dectreresponsabilulcucalitatea,nconformitatecuprevederiledocumentaieideexecuieiafielor tehnicedeprodus controluliasigurarea: utilajelor, sculelor i dispozitivelor i a cilor de acces la frontul de lucru, necesare pentru proteciamuncii spaiiloricondiiilordemicroclimatnecesarepregtiriimaterialelor(undeestecazul) calitii suportului care trebuie s corespund condiiilor geometrice i fizicomecanice specifice. controlul: respectriistricteacerinelorprivindtehnologiadeaplicareamaterialelorhidroizolanteia accesoriilor. 9.1.4.Recepialucrrilor

Recepia final a lucrrilor se va face n comuh, de ctre beneficiar, proiectant i executant, n conformitate cu prevederile reglementrilor tehnice n vigoare, avnduse n vedere cerinele de calitate, proceseleverbalede lucrriexecutatendiverseetapeiaspectulgeneralalsuprafeelorexecutate.

9.2.Urmrireacomportriinexploatare
9.2.1.Urmrireacomportriinexploatareanvelitorilor lacldiri Urmrireacomportriinexploataresevafacenconformitatecuprevederilereglementrilortehnice nvigoare. Asigurareaurmririicomportriintimp,ncondiiinormaledeutilizareahidroizolaiilor,sevaface pringrijabeneficiarului,odatpean. Intervalul de mai sus poate fi modificat n funcie de condiiile concrete pentru fiecare caz n parte, astfel: intervalul poate fi mrit dac la dou verificri succesive nu se constat degradri, dar nu la lucrricuvechimemaimarede10ani intervalul poate fi micorat pentru hidroizolaiile la caredegradrile ar conduce la deteriorarea unorechipamentespeciale(camerecomand,staiielectrice,cameredecalcul,etc) intervalulpoatefimicoratpentruhidroizolaiileceaufostsupuselasarcini,ocurisaumicri (deplasri)neprevzute (seism,accidentemecanice,etc).

9.2.2.Lucrrideintervenie Generaliti Lucrriledeinterveniepentruremedierea/refacereahidroizolaiilorseefectueaznurmtoarele situaii: laconstatareaunordefectesaudegradri(dislocrialunecri,fisurrietc) ncazulunoraccidentenaturalesautehnologice(seism,exploziietc). Lucrriledeinterveniepotrezultanurmaverificrilorprogramate. Lucrrile de intervenie se vor efectua dup elaborarea documentaiilor tehnice i a detaliilor de execuiespecificefiecruicaznparte. Documentaiile tehnice de intervenie vor fi elaborate deproiectant. n cazul n care intervenia este necesar ca urmare a unei expertize, documentaia tehnic de intervenie va fi verificat de verificator i vizatdeexpertultehnicatestatconformHGnr.925/1995. Proiectantul va stabili, prin documentaia tehnic de intervenie, msurile de asigurare i control, privindcalitatealucrrilor. Lucrrile de intervenie vor fi executate obligatoriu de ctre uniti specializate, atestate, conform prevederilorlegalepentrucategoriadelucrripecareleexecut. Fazedeexecuie Fazeledeexecuiealucrrilordeinterveniepentruremedierea/refacereahidroizolaiilorsunt: nlturareacauzelor ceaucondusladeteriorareanvelitorii pregtireasuportului pregtireamaterialelorhidroizolantepreconizate aplicareahidroizolaiei verificareacalitiilucrrilordeintervenie.

10.MSURIPRIVINDPROTECIAI IGIENAMUNCII
Msurile privind protecia i igiena muncii vor fi cuprinse, n mod obligatoriu n documentaia de execuie ntocmit de proiectant, n conformitate cu natura i tipul construciei i/sau elementului de construciecesehidroizoleazicunaturamaterialelorpreconizate. Aceste msuri vor fi bazate pe prevederile indicate de productorii materialelor hidroizolante (privind materialulpropriuzisi tehnologiadeaplicare)precumideurmtoarelereglementritehnice nvigoare: Legea90/1996 Legeaprotecieimunciimodificati completatcuLegea177/2000 Normegeneraledeproteciamuncii,elaboratedeMinisterul MunciiiProtecieiSocialencolaborarecu Ministerul Sntii 1996 Regulamentulprivindproteciaiigienamuncii,aprobatcu Ordinulnr.9/N/l5.03.1993alMLPAT Normativulcadrudeacordareiutilizareaechipamentului individualdeproteciamuncii,aprobatcuOrdinul nr.225/ 1995. Fadereglementrilemenionate,pentrufiecarelucraren parte,funciedeparticulariti,responsabilulcu proteciamunciii responsabiluldelucrarevorluamsurispecifice,suplimentareprivind proteciaiigienamuncii.

11.MSURIPRIVINDPREVENIREAI STINGEREA INCENDIILOR


Msurileprivindprevenireaistingereaincendiilorvorficuprinsenmodobligatoriundocumentaiade execuientocmitde proiectant. Aceste msuri vor fi bazate pe prevederile indicate de productorii materialelor hidroizolante precum i pe urmtoarelereglementri tehnicenvigoare: O.G.R.nr.60/1997 privindaprareampotrivaincendiilor, aprobatprinLegeanr.212/1997 Normelegeneraledeprevenireistingereaincendiilor, aprobatecuordinulM.I.nr.775/1998 NormativdesiguranlafocaconstruciilorindicativP.11899 Normativ de prevenire i stingere a incendiilor pe durata executrii lucrrilor de construcii i instalaiiaferenteacestora,indicativC.300aprobatcuOrdinulnr.20/N/94alMLPAT Dispoziii generale de ordine interioarpentru prevenirea i stingerea incendiilor D.G.P.S.I.001, aprobatecuOrdinul M.I.nr.1023/1999 DispoziiigeneraleprivindinstruireandomeniulpreveniriiistingeriiincendiilorD.G.P.S.I.002, aprobatecuOrdinul M.I.nr.1080/2000. Fadereglementrilemenionate,pentrufiecarelucrarenparte,funciedeparticulariti,nspecial lalucrriledehidroizolarecumaterialeinflamabilesaucombustibile,responsabilulPSIiresponsabilulde lucrarevorluamsurispecifice,suplimentaredeprevenireaistingereaincendiilor. ANEXANR.1 PARAMETRIAUXILIARIDEEVALUARE AMATERIALELOR HIDROIZOLANTE Se prezint criteriile de performan cu parametri auxiliari, de evaluare suplimentar a materialelor hidroizolante.

1. Rezistena Ia sfiere (S) relev fora necesar pentru sfierea unei epruvete din material hidroizolant care suport n zona de maxim solicitare o distribuie neuniform a solicitrii la traciune, conform SR 137/1995. Valoarea forei se exprim n N. Acest parametru este util pentru calcularea i verificareasistemuluideasigurareauneimembranefixatemecanic,nspecialncazulsuprafeelorverticale saucupantaccentuat. 2. Stabilitatea dimensional (D) relev variaia dimensional a membranelor dar i a materialelor i structurilor din mase omogene cu aplicarepelicular,expuse la temperaturi nalte, conform SR 137/ 1995. Stabilitateadimensionalseenunpentrusensullongitudinalisensultransversal.Stabilitateadimensional esterelevantnspecial pentrumembranelepolimerice. 3. Delaminarea(L),conformSR137/1995,secaracterizeazprinprezenasauabsenafenomenuluide desprindere a masei hidroizolante de acoperire n raport cu armtura, n condiii date de temperatur i umiditate. Aderena autoproteciei (Aa) acest parametru relev nivelul aderenei materialului granular de proteciedepusdinfabricaiepemembranelebituminoasenurmaaciuniimecanicedeabraziune,conform SR137/1995.Nusevoradmitesorturilececomportpierderialematerialuluigranulardeautoproteciemai maride30%n stareuscatimaimaride50%nstareumed. 5. Etaneitatea mbinrilor (J) acest parametru relev nivelul de etaneitate al mbinrilor (suprapunerilor)dintredoumembraneconformDirectivelorGeneraleUEAtc.mbinriletrebuiesasigure etaneitatealaopresiune(deaer)deminim10KPatimpde30minute: 6. Rezistena la traciune a mbinrilor (Jt) acest parametru relev nivelul de rezisten la fore de traciuneaplicatetransversalmbinriidintredoumembraneconformDirectivelorGeneraleUEAtc.Nivelul derezistenlatraciuneambinrilorseidentificprinforalacareaparerupturanzonadeaderensaun afaraacesteia. 7. Foradeaderenlasuport(Fad.)acestparametrurelevniveluldeaderenalmembranelorntre 2 eleifadesuportivedereaprevederiiefectelorseciuniiipresiuniivntuluiseexprimnN/m : fora de aderen la suport trebuie s indeplineasc urm toareacondiie: Fad.3Pc undePe=presiunedecalculrezultatnfunciedezonaigraduldeexpunerelavnt fora de aderen total,semiflotantsauflotant): la suport se determin cu relaia (aderen

Fad=a x Pa+ al xG unde: 2 a =suprafadelipire(aderen)efectiv(aderentotalsau semiflotant/semiaderent)nm 2 Pa=presiuneadeaderennzona/zoneledelipireefectivinN/m 2 al =suprafalestat(sistemflotant)nm 2 G =presiuneadelestarenN/m . 8. Adezivitatea(Az)acestparametrurelevniveluldeaderen(lipire)pecarelcomportstraturile hidroizolante din mase omogene cu aplicare pelicular, ntre ele, pe suport i faa de straturile de armare, conformSTAS91991975. 9. Uscare(U)acestparametrurelevtimpuldeuscare(reticulare)astraturilorhidroizolantedinmase omogenecuaplicarepelicular,conformSTAS28751975.ngeneralacesttimptrebuiesfieuzualde24 oreimaximde48ore.

10.Vscozitatea(V)acestparametrurelevniveluldelucrabilitate(fluiditate)almaseloromogenecu aplicarepelicular,conformSTAS6615/11974,clasificatastfel: vscozitate redus (amorse pelicule hidroizolante subiri) cu nivel de vscozitate de 100 centipoise permite aplicareaprinstropiresaupensulare vscozitatemedie(peliculehidroizolante,masedelipire)cunivelmaximdevscozitatede200 centipoise permiteaplicarealacosoroab,prinpensulareiperiere vscozitate mare (mase hidroizolante i de lipire) cu nivel de vscozitate mai mare de 200 centipoise permiteaplicarealacosoroab,prinperiereipcluire.
Not: 1centipoise=1mPa/s

11.Omogeneitate i stabilitate la depozitare (segregare) conform STAS 86221988. Nu se admit segregrisau aglomerrin materialuldepozitatminim7zile. 12.Stabilitatelacaldla70Cpepantde45(100%)timpde 2ore,conformSTAS91991973, pentrumaseleomogenecuaplicare pelicular,nearmate,nuseadmitscurgeri 13.Coninut de substan uscat din masa materialului hidroizolant cu aplicare pelicular, conform STAS6615/21974. 14.Combustibilitatea acest parametru se relev prin nivelul de combustibilitate, cu specificarea noxelor sau a topiturilor ce se produc n timpul arderii. Acest parametru se refer la membranele hidroizolanteiIaceledinmaseomogenecuaplicarepelicularivafiavutnvederencontextulNPSIn vigoare. 15.1nflamabilitateaacestparametruserelevprintemperaturalacaresepoateproduceaprinderea. Acestparametruserefernspeciallamaterialelehidroizolantedinmaseomogenecuaplicare pelicularceconinsolveniorganiciivafiavutnvederencontextulNPSInvigoare.

ANEXANR.2
CONDIIIDEMEDIU Condiiilemediuluiexterior,lacaresuntexpusenvelitorilesuntngeneralcomplexeicompusedintr un numr de factori de mediu cu agenii corespunztori, definii prin niveluri de severitate ce trebuiesc consideraifunciedezonadesituareaconstruciei(nvelitorii)idenivelulexigenialpreconizat. A.Condiiigenerale ntabelsuntindicaifactoriiiageniidemediucuurmtoarele nivelurideseveritate: Tabel1
Factordemediu AgenidemediuUM a.CLIM: temperatur: temperaturisczuteC temperaturiridicateC variaiedetemperatur C/minut. umiditatearelativ aaerului % presiunevntKPa Nivelurideseveritate

35252015105 +20+40+60+85+ 100+ 120 0,5135 20507585100 0,30,55123

precipitaii: intensitatea(debitul)ploii 2 l/m /minut vitezade iroireaapei m/s zpad transportat (intensitate) 2 kg/m /s grindin energdeimpact J radiaiesolar (efectetermice) 2 intensitateW/m

0,512510(15) 0,5131020(30) 0,513 11040150,(250) 3005007001000(1120)

Factordemediu AgenidemediuUM b. SUBSTANECHIMICEACTIVE 3 mg/m : saremarin dioxiddesulf hidrogensulfurat oxizideazot amoniac clor acidclorhidric acidfluorhidric c. SUBSTANEMECANICACTIVE: sedimentarepulberi,vitezade 2 sedimentaremg/m /h ncrcarestatic (aglomerare) KPa.

Nivelurideseveritate

30010003000040000 13510203040100300 0,010,10,30,513 10153050 100 0,010,10,30,513,102030100 0,313,1035175 0,010,10,30,6,13 0,010,10,5,15, 0,0030,010,030,11, 13,10,203040,80 0,10,5,1235,10

B.Condiiiparticulare Seindicaspectele particularedecaracterizareiexemplificareafactoriloriagenilordemediu: Ploaie:secaracterizeazprinurmtoriiparametrifizici: intensitateaploii distribuiadiametruluipicturii distribuiavitezeidecdere temperaturapicturilor.

Tabel2 Caracteristicileploii(delamediepnlalungdurat)
Tipuldeploaie Intensitatealimit superioar l/h Diametrul caracteristical picturiimm 0,10,5 Vitezade Cdere m/s 0,251

Ploaieuoar

1,0

Ploaiemoderat Ploaieintens Ploaieputernic Avers

4,0 15 40 100

0,51

12 24 47 6

12 25 3

Grindina: secaracterizeazprinurmtoriiparametrifiziciaiboabelordeghea: diametrul densitatea vitezadecdere energiadeimpact. Seiaunconsiderareboabeledegrindincudimensiunimarice auefectdistrugtor. 3 Densitateaboabelorestedecirca900kg/m. Vitezadecderesedetermincu formula: V= 5 , l6 d unde: V= vitezadecdere,nm/s d= diametrulboabelor,nmm Energiadeimpactestecalculatfunciedemasaivitezade cdere. Tabel 3 Caracteristicileboabelordegrindin (pentrudiametrepeste20mm)
Diametru mm Masa g Vitezadecdere m/s Energiadeimpact J

20 50 60 70 80 90 100

4 59 102 162 241 344 471

23 36 40 43 46 49 52

1 39 81 151 257 411 627

Zpada Densitateazpeziiczutepesuprafeeprezintmarivariaii. 3 3 Zpadaproasptczutareodensitatevariindntre70kg/m i150kg/m ,iardensitateauneizpezi 3 3 vechi,tasate,atingedela200kg/m la400kg/m . Zpadtransparent:esteocombinaiedevntcuzpad,nacestecondiiiparticulelefinepot ptrundeprinfantesauprinmbinri. Tabel4 Fluxulorizontaldezpadfunciedenlime

nlimeadeasuprasolului m

2 Fluxulorizontaldezpad g/msec

10 1 0,5 0,1

310 560 800


3000

Prafnisip Principalul constituent al nisipurilor i prafurilor prezente n natur este cuarul. Eroziunea materialelorseproducencondiiancareprafulinisipulsuntcombinatelacurenideaercuvitezmare i/saudurate marideacionare. Dimensiuneaparticulelor praffin: prafgrosier: 1000m. Caracterizare: pnla75 m dela75mpnla150 m

nisip:

dela150mpnla

Tabel5 Concentraiicaracteristicedeprafinisip
Zonare Ruralisuburban Urban Industrial
3 Concentraieg/m

40110 100450 5002000

Sedimentaredepraf i nisip Tabel6


Zonare Ruralisuburban Urban Industrial Sedimentaredeprafi 2 nisipmg/m xor 0,415 1540 4080

Sedimentareaprafului inisipuluisepoateproduce: prinsedimentareanaerstagnant(staie) prinsedimentarepesuprafeeacoperite prinatracieelectrostatic princaptarendeschideringuste. Ptrundereaprafuluiinisipuluipoatesaparastfel: transportninteriorprincirculaieforataaerului transportninteriorprinagitaietermicaaerului pomparelainteriorprindilatareicompresietermicaaeruluisauprinvariaiapresiunii atmosferice.

ANEXANR.3
PRINCIPIIDEAMPLASAREAELEMENTELOR

DECONSTRUCIECEDEPESCPLANUL NVELITORIIACOPERIURILOR Realizarea i ntreinerea hidroizolaiei impune unele distane minimale ntre elementele ce depescplanulnvelitorii(ntresuprafeeverticale,atic.pazie,streainidomurideaccessau tehnologice,ventilaii,couri,luminatoareetc): distanelel,Lidtrebuiesseconformezedatelordin urmtorultablou:

1.(m) <0,40 0,40 >1,20

d.(m) 0,25 0,50 1,00

sevaevitaprevedereaelementelorcedepescplanul nvelitoriiculungimeaperpendicularpe liniadepant,n cmpulacoperiului,cimax.ladistana d fadecoamcu condiiacal2d

ANEXANR.4

ELEMENTEPRIVINDDIMENSIONAREAPIESELOR DEEVACUAREICOLECTAREA APELORMETEORICE LAACOPERIURI


ANEXA 4A EVACUAREAAPELORPLUVIALE ANEXA4BDIMENSIONAREASENOURILOR ANEXA4CDIMENSIONAREAELEMENTELOR LATERALEDESCURGERE

ANEXANR.4A Evacuareaapelorpluviale Evacuareaapelorpluviale(cuscurgereexterioarsauinterioar)sepoateprevedeaprin receptoarecilindricesautronconice,dimensionatefunciedesuprafaadeacoperideservit 2 (proiecieorizontal),pentruundebitmaximalprecipitaiilorde3 litri/minut/m, conformurmtorului tablou:


Receptoarepluvialecilindrice suprafaa 2 (m ) diametrud (mm) Receptoarepluvialetronconice suprafaa 2 (m ) diametrud (mm)

28 38 50 64 79 95 113 133 154 177 201 227 254 284

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 40 55 71 91 113 136 161 190 220 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Receptoarepluvialecilindrice suprafaa 2 (m ) diametrud (mm)

Receptoarepluvialetronconice suprafaa 2 (m ) diametrud (mm)

314 346 380 415

200 210 220 230

253 287 324 363

150 160 170 180

452 490 530 570 615 660 700

240 250 260 270 280 290 300

406 449 494 543 646 700

190 200 210 220 240 250

*Diametrul (d) reprezintcota interioarareceptoruluipluvial


2 *1cm deseciuneareceptoarelor corespundeevacuriiapelordepe 2 osuprafade1m (suprafaa nvelitoriiproiectatnplan)

*Diametrul (d) reprezintcota interioarareceptoruluipluvial


2 *0,7cm deseciuneareceptoarelor corespundeevacuriiapelordepe 2 osuprafade1m (suprafaa nvelitoriiproiectatnplan)

distanamaximntredoureceptoarepluvialevafide30m receptoarelepluvialevorfiastfelrepartizateiamplasatenctapadeploaiesnuparcurg maimultde30mdelacelmaindeprtatpunctpnlacolectareievacuare ncazulteraselorprevzutecuunsingurreceptordescurgerepluvial se vaprevedea o evacuare a apelor i prin prea plin se recomand prevederea a minim dou receptoare de scurgerepluvial nloculreceptoarelordescurgerepluvialsepotprevedeagarguie.

ANEXANR. 4B Dimensionareaenourilordestreainidedolie(seciunidreptunghiulare sautrapezoidaie)

30cm<Lu<100cm

Su=Lux Hu

Not: Limimaimaride100cmnusemaiconsiderjgheaburicanalconstruitecielementesaupride construciedistincte (Lu< 100cm)


Suprafaadenvelitoaren proiecieorizontal
2 Seciuneautil (Su)minim(cm )

pantafundului 0%(<0,5%) 0150

jgheaburicanal 0,5% 1%

160 170 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700

292 308 319 336 363 424 484 539 594 644 699 792 886

165 176 182 187 204 237 270 303 336 363 391 446 495

132 138 143 149 160 187 215 237 259 281 303 347 385

ANEXANR.5

PRINCIPIIDEALCTUIRE ASTRUCTURILORHIDROIZOLANTEI TERMOHIDROIZOLANTECUMEMBRANE BITUMINOASELAACOPERIURI

ACOPERIURITERASENECIRCULABILE

structurhidroizolantautoprotejat suportamorsat

structurhidroizolantautoprotejat termoizolaie bariervaporicusaufrstratde difuziune suportamorsat

protecie grea din pietri pe strat de separare sau din dale pozate n pat denisip structurhidroizolant stratdeseparare elementsuport

proteciegreadinpietripestratde separaresaudindalepozaten patde nisip structurhidroizolant stratdeseparare termoizolaie barierdevaporicusaufrstrat de difuziune suportamorsat

ACOPERIURITERASNECIRCULABILECUTERMOIZOLAIERANVERSAT

proteciegreadinpietri stratdeseparare termoizolaie(cuporinchii) structurhidroizolantcusau fr stratdedifuzie suportamorsat

stratdeseparare termoizolaie(cuporinchii) structurhidroizolantcusau fr stratdedifuzie suportamorsat

ACOPERIURINECIRCULABILECUSUPORTDINASTEREAL

structurhidroizolant autoprotejat suportdinasterealamorsat

structurahidroizolant autoprotejat termoizolaie bariervaporifixatcucuie suportdinastereal

ACOPERIURITERASNECIRCULABILE CUSUPORTDINPANOURIMETALICEPROFILATE

structurhidroizolantautoprotejat termoizolaie suportdinpanourimetaliceprofilate

Termoizolaiaiprimulstrathidroizolantsefixeazmecanicpesuportuldinpanourimetalice profilatecarevoravealimeacuteisuperioare(suport)maimaredectlimeagoluluirezultatal cuteiinferioare. Hidroizolaiaselipetentotaladerenpepanourilemetaliceprofilate,complexe,termoizolate, uzinate

TERASEUTILITARECIRCULABILEPIETONAL

dalepozatenpatdenisipsaun mortardecimentistratdeseparare structurhidroizolant stratdeseparare elementsuport

dalepeploturi structurhidroizolant stratdeseparare elementsuport

dalepozatenpatdenisipsaunmortarde cimentistratdeseparare stratdeseparare termoizolaiepestratdeseparare bariervaporicusaufrstratdifuzie elementsuportamorsat

dalepeploturi structurhidroizolant stratdeseparare termoizolaiepestratdeseparare bariervaporicusaufrstratdifuzie elementsuportamorsat

TERASEUTILITARE CIRCULABILE,CAROSABILE

mbrcminteasfalticcompactat structurhidroizolant elementsuportamorsat

daleautoblocantepozate npat denisip structurhidroizolant termoizolaierigid bariervapori(fr difuzie) elementsuportamorsat

TERASEUTILITARE GRDIN
stratvegetal stratfiltrant stratdrenantdinelemente preformatesaupietri structurhidroizolant stratdeseparare elementsuport

stratvegetal stratfiltrant stratdrenantdinelemente preformatesaupietri structurhidroizolant. stratdeseparare termoizolaie bariervaporicusaufrstrat difuzie elementsuportamorsat

ANEXANR.6 PRINCIPIIDEALCTUIREALEPRINCIPALELOR TIPURIDERACORDURINTRE SUPRAFEEI LAELEMENTEDECONSTRUCIEI INSTALAII,CUMEMBRANE BITUMINOASELAACOPERIURI


Principiideracordarealestructurilorhidroizolantedepesuprafeeleorizontale peceleverticale ANEXA6B Principiiderealizareaterminaieisuperioare ahidroizolaieiverticale ANEXA6C Principiideracordareahidroizolaieila margineasuprafeeiacoperiurilorfr rebordilaatice ANEXA6D Principiidehidroizolarearosturilor ANEXA6E Principiideracordareahidroizolaieila deflectoareireceptoare ANEXA6A

ANEXANR.6A
Principiideracordarealestructurilorhidroizolante depesuprafeeleorizontalepeceleverticale, cupoziionareastratuluisuplimentar dentrireahidroizolaiei

ANEXANR.6B Principiiderealizareaterminaieisuperioare ahidroizolaiilorverticale


SISTEMCULCRIMAR

ANEXANR.6C

Principiideracordareahidroizolaieilamargineasuprafeeiacoperiurilorfr rebord
RACORDAREDIRECTPECORNIACULCRIMAR

RACORDAREPECORNIACUSORTCUPICURATOR dinprofilmetalicsaupolimeric

RACORDAREPESORTCUPICURATOR dinprofilmetalicsaupolimeric

STRUCTURIHIDROIZOLANTE

STRUCTURITERMOHIDROIZOLANTE

PRINCIPllDERACORDAREAHlDROIZOLAIEIPEATICE RACORDARE RACORDARE DIRECTA CUGLAF RACORDARE RACORDARECU CUCOPERTIN ELEMENTPREFABRICAT

ANEXANR.6D Principiidehidroizolarcarosturilor
ROSTURICUREBORD acoperirecumaterialhidroizolantlipit acoperirecuelementprefabricat

profildeprotecie,metalic saupoliAiericj ROSTURICU.REBORDLACONSTRUCIIDENIVELATE

ANEXANR.6E Rosturideracordareahidroizolaieiladeflectoareireceptoarepluviale
DEFLECTORSIMPLU DEFLECTORDUBLU

PRINCIPIIDERACORDAREAHIDROIZOLAIEILARECEPTOARELEPLUVIALE

Not: La piesele receptor pluvial metalic (plumb, aluminiu), peste gulerul acestora se va prevede un strat hidroizolantsuplimentar,superior,aplicatsub structurahidroizolant,cudepireamarginiigulerului cuminim10cm.

ANEXANR.7

Principiidehidroizolareaelementeloriprilordecldirempotrivaexfiltraiilor
Not: Pestehidroizolaiesevoraplicaapeleitencuielileslabarmatecasuportalstratuluideuzuri definisare HIDROIZOLAIEORIZONTAL

stratsuplimentardentrire

hidroizolaieorizontal

HIDROIZOLAIEORIZONTALIVERTICAL

hidroizolaievertical

stratsuplimentardentrire

hidroizolaieorizontal

min.10cm. min.15cm.

ANEXANR.8 Principiidehidroizolareasoclurilor ifundaiilorlacldiricusaufrsubsol

v. hidroizolaievertical p. protecieverticalgreasau uoar d.e. dopetanarecumastic

h.p. hidroizolaieorizontalla pardoseli h.c. hidroizolaieorizontalcontra fenomenuluidecapilaritate

HIDROIZOLAREASOCLURILOR SIFUNDAIILORASOCIATECU SISTEMDEDRENARE PERIMETRALA elementstructuralvertical

placaredeprotecie,cu ventilare,dinfolii polimericesemirigide, amprentate hidroizolatieverticala

sistemperimetraldedrenare hidroizolatieorizontala contra efectuluidecapilaritate

ANEXANR.9 Principiidehidroizolarearosturiloristrpungerilor Principiidehidroizolarearosturilor


PRINCIPIIDEHIDROIZOLAREAROSTURILORCONTRAAPELORFRPRESIUNEHIDROSTATIC

STRPUNGERENSISTEMPRESETUP

HARTI ZONAREGEOCLIMATICA