Sunteți pe pagina 1din 121

Reglementare din 29/10/2009

Page 1 of 121

Ministerul Finan elor Publice

Reglementare din 29/10/2009


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 766bis din 10/11/2009

Reglementare contabil conform cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene i cu Directiva a VII-a a Comunit ilor Economice Europene

REGLEMENTRI CONTABILE conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene CAPITOLUL I ARIA DE APLICABILITATE I MONEDA DE RAPORTARE 1 - (1) Prezentele reglementri prevd formatul i con inutul situa iilor financiare anuale, principiile contabile i regulile de recunoatere, evaluare, scoatere din eviden i prezentare a elementelor n situa iile financiare anuale, regulile de ntocmire, aprobare, auditare/verificare, potrivit legii, i publicare a situa iilor financiare anuale, unele reguli privind contabilitatea de gestiune, Planul de conturi general, precum i con inutul i func iunea conturilor contabile. Acestea stabilesc, de asemenea, reguli privind organizarea i conducerea contabilit ii i raportrile efectuate n conformitate cu cerin ele institu iilor statului, pentru uzul tuturor categoriilor de utilizatori. (2) Prezentele reglementri transpun: a) Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene 78/660/CEE din data de 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor forme de societ i comerciale, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 222 din data de 14 august 1978, cu modificrile i completrile ulterioare1; ___________ 1 Directiva a IV-a a fost modificat i completat prin urmtoarele directive: - Directiva a VII-a a Consiliului 83/349/CEE din 13 iunie 1983 privind conturile consolidate, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 193 din 18 iulie 1983; - Directiva a XI-a a Consiliului 89/666/CEE din 21 decembrie 1989 privind cerin ele de prezentare referitoare la sucursalele deschise ntr-un Stat membru de ctre anumite tipuri de societ i comerciale care intr sub inciden a legisla iei unui alt stat, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 395 din 30 decembrie 1989; - Directiva Consiliului 90/604/CEE din 8 noiembrie 1990 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE privind conturile anuale i a Directivei 83/349/CEE privind conturile consolidate n ceea ce privete excep iile pentru ntreprinderile mici i mijlocii i publicarea conturilor n ecu, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 317 din 16 noiembrie 1990; - Directiva Consiliului 90/605/CEE din 8 noiembrie 1990 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE privind conturile anuale i a Directivei 83/349/CEE privind conturile consolidate n ceea ce privete aria de aplicabilitate a acestor directive, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 317 din 16 noiembrie 1990; - Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 27 septembrie 2001 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE, Directivei 83/349/CEE i a Directivei 86/635/CEE privind regulile de evaluare pentru conturile anuale i consolidate ale anumitor tipuri de societ i comerciale, precum i ale bncilor i ale altor institu ii financiare, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 283 din 27 octombrie 2001; - Directiva Consiliului 2003/38/CE din 13 mai 2003 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE privind conturile anuale n ceea ce privete sumele exprimate n euro, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 120 din 15 mai 2003; - Directiva 2003/51/CEE a Parlamentului European i a Consiliului din 18 iunie 2003 pentru modificarea Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE i 91/674/CEE privind conturile anuale i consolidate ale anumitor tipuri de societ i comerciale, bncilor i altor institu ii financiare i ale societ ilor de asigurare privind modernizarea i actualizarea regulilor contabile, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 178 din 17 iulie 2003. b) art. 10 alin. 2 din Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de achizi ie, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 142 din 30 aprilie 2004; c) prevederile Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 17 mai 2006, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 157 din 9 iunie 2006, referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE; d) prevederile Directivei 2006/46/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 14 iunie 2006, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 224 din 16 august 2006, referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE; e) prevederile Directivei 2009/49/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 18 iunie 2009, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 164 din 26 iunie 2009, referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE. (3) Prezentele reglementri se aplic de ctre urmtoarele categorii de persoane (denumite n continuare entit i): a) societ ile comerciale: - societ ile n nume colectiv; - societ ile n comandit simpl; - societ ile pe ac iuni; - societ ile n comandit pe ac iuni; i - societ ile cu rspundere limitat. b) societ ile/companiile na ionale; c) regiile autonome; d) institutele na ionale de cercetare-dezvoltare; e) societ ile cooperative i celelalte persoane juridice care, n baza legilor speciale de organizare, func ioneaz pe principiile societ ilor comerciale; f) subunit ile fr personalitate juridic, cu sediul n Romnia, care apar in persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul n Romnia, n condi iile prevzute de prezentele reglementri; g) subunit ile fr personalitate juridic, cu sediul n strintate, care apar in persoanelor prevzute la lit. a) - e), cu sediul sau domiciliul n Romnia, n condi iile prevzute de prezentele reglementri; h) subunit ile din Romnia, care apar in unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul n strintate, n condi iile prevzute de prezentele reglementri. (4) Societ ile comerciale care au subunit i organizeaz i conduc contabilitatea astfel nct s fie disponibile informa iile necesare privind activitatea desfurat de aceste subunit i. (5) n n elesul prezentelor reglementri, prin subunit i fr personalitate juridic, care apar in persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul n Romnia, se n elege sucursale, agen ii, reprezentan e sau alte asemenea unit i fr personalitate juridic, nfiin ate potrivit legii.

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 2 of 121

2 - (1) Contabilitatea se ine n limba romn i n moneda na ional. Contabilitatea opera iunilor efectuate n valut se ine att n moneda na ional, ct i n valut. (2) Prin valut se n elege alt moned dect leul. CAPITOLUL II FORMATUL I CON INUTUL SITUA IILOR FINANCIARE ANUALE SEC IUNEA 1 DISPOZI II GENERALE PRIVIND SITUA IILE FINANCIARE ANUALE 3 - (1) Persoanele juridice care la data bilan ului depesc limitele a dou dintre urmtoarele trei criterii (denumite n continuare criterii de mrime): - total active: 3.650.000 euro, - cifr de afaceri net: 7.300.000 euro, - numr mediu de salaria i n cursul exerci iului financiar: 50 ntocmesc situa ii financiare anuale care cuprind: - bilan , - cont de profit i pierdere, - situa ia modificrilor capitalului propriu, - situa ia fluxurilor de numerar, - notele explicative la situa iile financiare anuale. (2) Persoanele juridice care la data bilan ului nu depesc limitele a dou dintre criteriile de mrime prevzute la alin. (1) ntocmesc situa ii financiare anuale simplificate care cuprind: - bilan prescurtat, - cont de profit i pierdere, - note explicative la situa iile financiare anuale simplificate. Op ional, ele pot ntocmi situa ia modificrilor capitalului propriu i/sau situa ia fluxurilor de numerar. (3) Situa iile financiare anuale, respectiv situa iile financiare anuale simplificate constituie un tot unitar. (4) Potrivit legii contabilit ii, situa iile financiare anuale trebuie nso ite de o declara ie scris de asumare a rspunderii conducerii entit ii pentru ntocmirea situa iilor financiare anuale potrivit Reglementrilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene. Informa iile cuprinse n aceast declara ie sunt cele prevzute de legea contabilit ii. 4 - Prevederile pct. 3 referitoare la componentele situa iilor financiare anuale, se aplic i de entit ile prevzute la pct. 1 alin. (3) lit. h) din prezentele reglementri. 5 - (1) Situa iile financiare anuale ntocmite de persoanele juridice prevzute la pct. 3 alin. (1) sunt auditate potrivit legii. Sunt auditate, de asemenea, situa iile financiare anuale ntocmite de entit ile prevzute la pct. 1 alin. (3) lit. h), n cazul depirii limitelor criteriilor de mrime prevzute la pct. 3 alin. (1). (2) Fac obiectul auditului statutar i situa iile financiare anuale ntocmite de persoanele juridice de interes public, aa cum sunt definite potrivit legii. (3) Situa iile financiare anuale simplificate sunt verificate, potrivit legii. 6 - Pct. 3 alin. (2) din prezentele reglementri nu se aplic de ctre entit ile ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat, aa cum aceasta este definit de legisla ia n vigoare privind pia a de capital. 7 - (1) Atunci cnd, la data bilan ului, o entitate depete sau nceteaz s mai depeasc limitele a dou dintre cele trei criterii prevzute la pct. 3 alin. (1), acest fapt afecteaz aplicarea derogrii prevzute la acel punct, numai dac acest lucru are loc n dou exerci ii financiare consecutive. n acest scop se reanalizeaz numrul de componente ale situa iilor financiare anuale, astfel: a) o entitate care a ntocmit situa ii financiare anuale simplificate va ntocmi situa iile financiare anuale prevzute la pct. 3 alin. (1) numai dac, n dou exerci ii financiare consecutive, depete limitele a dou dintre cele trei criterii prevzute la pct. 3 alin. (1); b) o entitate care a ntocmit situa iile financiare anuale prevzute la pct. 3 alin. (1) va ntocmi situa ii financiare anuale simplificate, numai dac, n dou exerci ii financiare consecutive, nu depete limitele a dou dintre cele trei criterii prevzute la pct. 3 alin. (1). (2) Prin dou exerci ii financiare consecutive se n elege exerci iul financiar precedent celui pentru care se ntocmesc situa iile financiare anuale i exerci iul financiar curent, pentru care se ntocmesc situa iile financiare anuale. Ca urmare, pentru ntocmirea situa iilor financiare anuale, ncadrarea n criteriile de mrime prevzute de prezentele reglementri se efectueaz la sfritul exerci iului financiar, pe baza indicatorilor determina i din situa iile financiare ale exerci iului financiar precedent celui de raportare i a indicatorilor determina i pe baza datelor din contabilitate i a balan ei de verificare ncheiate la finele exerci iului financiar curent, utilizndu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Na ional a Romniei, valabil la data ncheierii exerci iului financiar. (3) Totalul activelor prevzut la pct. 3 alin. (1) cuprinde activele de la lit. A - C nscrise la "Active" din formatul bilan ului prevzut la pct. 24 alin. (1) sau din formatul prevzut la pct. 24 alin. (2). 8 - Situa iile financiare anuale se ntocmesc n mod clar i n concordan cu prevederile prezentelor reglementri. 9 - Situa iile financiare anuale trebuie s ofere o imagine fidel a activelor, datoriilor, pozi iei financiare, profitului sau pierderii entit ii. 10 - Dac aplicarea prevederilor prezentelor reglementri nu este suficient pentru a oferi o imagine fidel n n elesul pct. 9, entitatea trebuie s prezinte informa ii suplimentare n notele explicative. 11 - Dac, n cazuri excep ionale, aplicarea unei prevederi din prezentele reglementri se dovedete contrar obliga iei prevzute la pct. 9, entitatea trebuie s fac abatere de la acea prevedere, n vederea oferirii unei imagini fidele, n n elesul pct. 9. Orice astfel de abatere trebuie prezentat n notele explicative, mpreun cu o explica ie a motivelor acesteia i o prezentare a efectelor abaterii asupra valorii activelor, datoriilor, pozi iei financiare i a profitului sau pierderii. 12 - (1) Subunit ile fr personalitate juridic, care apar in persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul n Romnia, organizeaz i conduc eviden contabil proprie, astfel nct aceasta s permit determinarea informa iilor i a obliga iilor prevzute de lege, iar persoanele juridice crora le apar in s poat ntocmi situa ii financiare anuale. (2) Activitatea desfurat n strintate de subunit ile fr personalitate juridic, care apar in persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul n Romnia, se include n situa iile financiare ale persoanei juridice romne i se raporteaz pe teritoriul Romniei, cu respectarea prevederilor pct. 2 i pct. 185 din prezentele reglementri. (3) Persoanele desemnate ca reprezentant/mputernicit fiscal, potrivit Codului fiscal i Codului de procedur fiscal, in contabilitatea proprie n func ie de statutul lor de persoane fizice sau juridice, dup caz. n cazul n care sunt persoane juridice, acestea ntocmesc situa ii financiare anuale i raportri contabile, potrivit Legii contabilit ii nr. 82/1991, republicat. (4) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din Romnia care apar in unor persoane juridice cu sediul n strintate reprezint subunit i fr personalitate juridic ce apar in acestor persoane juridice i au obliga ia ntocmirii situa iilor financiare anuale i a raportrilor contabile cerute de Legea contabilit ii nr. 82/1991, republicat. 13 - (1) n cazul asocierilor n participa ie ncheiate ntre o persoan juridic romn i o persoan juridic strin, contabilitatea se ine de ctre persoana desemnat de asocia i, care rspunde potrivit legii. (2) La organizarea i conducerea contabilit ii asocierii n participa ie trebuie avute n vedere att prezentele reglementri, ct i cerin ele care rezult din alte prevederi legale. (3) Prezentele reglementri se aplic, de asemenea, asocierilor n participa ie ntre persoane juridice strine (nerezidente), nregistrate n Romnia. Pentru acestea, asociatul desemnat prin contractul de asociere s ndeplineasc obliga iile fiscale organizeaz i conduce eviden a contabil a asocierii, astfel nct s se poat determina informa iile i obliga iile prevzute de lege, fr a ntocmi situa ii financiare anuale.

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 3 of 121

14 - Ministerul Finan elor Publice i alte autorit i de reglementare pot solicita prezentarea n situa iile financiare anuale a unor informa ii suplimentare fa de cele care trebuie prezentate n concordan cu prezentele reglementri. 15 - Formatul bilan ului i al contului de profit i pierdere, n special n ceea ce privete forma adoptat pentru prezentarea acestora, nu poate fi modificat de la un exerci iu financiar la altul. n cazuri excep ionale, sunt permise abateri de la acest principiu. Orice astfel de abatere trebuie men ionat n notele explicative, mpreun cu o explica ie a motivelor care au determinat-o. 16 - n bilan i n contul de profit i pierdere, elementele prevzute la pct. 24 alin. (1), 24 alin. (2) i 32 alin. (1) trebuie prezentate separat, n ordinea indicat. O subclasificare mai detaliat a elementelor se poate face numai n notele explicative. 17 - Formatul, succesiunea i terminologia elementelor din bilan i din contul de profit i pierdere care sunt precedate de cifre arabe trebuie adaptate, n cazul n care natura specific a unei entit i impune acest lucru. Astfel de adaptri trebuie efectuate atunci cnd sunt cerute prin reglementri speciale emise de Ministerul Finan elor Publice i alte autorit i de reglementare. 18 - (1) Pentru fiecare element de bilan , de cont de profit i pierdere i, dup caz, din situa ia modificrilor capitalului propriu i/sau situa ia fluxurilor de numerar trebuie prezentat valoarea aferent elementului corespondent pentru exerci iul financiar precedent. (2) Dac valorile prevzute la alin. (1) nu sunt comparabile, absen a comparabilit ii trebuie prezentat n notele explicative, nso it de comentarii relevante. 19 - Un element de bilan , din contul de profit i pierdere i, dup caz, din situa ia modificrilor capitalului propriu i situa ia fluxurilor de numerar pentru care nu exist valoare nu trebuie prezentat, cu excep ia cazului n care exist un element corespondent pentru exerci iul financiar precedent, n n elesul pct. 18 alin. (1). 20 - (1) Bilan ul este documentul contabil de sintez prin care se prezint elementele de activ, datorii i capital propriu ale entit ii la sfritul exerci iului financiar, precum i n celelalte situa ii prevzute de lege. (2) n bilan elementele de activ i datorii sunt grupate dup natur i lichiditate, respectiv natur i exigibilitate. (3) n n elesul prezentelor reglementri: a) un activ reprezint o resurs controlat de ctre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se atept s genereze beneficii economice viitoare pentru entitate. Un activ este recunoscut n contabilitate i prezentat n bilan atunci cnd este probabil realizarea unui beneficiu economic viitor de ctre entitate i activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluat() n mod credibil; b) o datorie reprezint o obliga ie actual a entit ii ce decurge din evenimente trecute i prin decontarea creia se atept s rezulte o ieire de resurse care ncorporeaz beneficii economice. O datorie este recunoscut n contabilitate i prezentat n bilan atunci cnd este probabil c o ieire de resurse ncorpornd beneficii economice va rezulta din decontarea unei obliga ii prezente i cnd valoarea la care se va realiza aceast decontare poate fi evaluat n mod credibil; c) capitalurile proprii reprezint interesul rezidual al ac ionarilor sau asocia ilor n activele unei entit i dup deducerea tuturor datoriilor sale. (4) Beneficiile economice reprezint poten ialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau echivalente de numerar ctre entitate. Aceast contribu ie se reflect fie sub forma creterii intrrilor de numerar, fie sub forma reducerii ieirilor de numerar, de exemplu, prin reducerea costurilor de produc ie. Astfel, poten ialul poate fi unul productiv, atunci cnd activul este utilizat separat sau mpreun cu alte active pentru prestarea de servicii sau producerea de bunuri destinate vnzrii de ctre entitate. De asemenea, poten ialul poate mbrca forma convertibilit ii n numerar sau echivalente de numerar. SEC IUNEA 2 UTILIZATORII I CARACTERISTICILE CALITATIVE ALE SITUA IILOR FINANCIARE ANUALE 2.1. UTILIZATORII SITUA IILOR FINANCIARE ANUALE 21 - Utilizatorii situa iilor financiare ntocmite potrivit prezentelor reglementri includ investitorii actuali i poten iali, personalul angajat, creditorii, furnizorii, clien ii, institu iile statului i alte autorit i, precum i publicul. Acetia utilizeaz situa iile financiare pentru a-i satisface o parte din necesit ile lor de informa ii. n func ie de pr ile interesate, necesit ile de informa ii pot include urmtoarele: a) Investitorii. Ofertan ii de capital purttor de risc i consultan ii lor sunt preocupa i de riscul inerent tranzac iilor i de rentabilitatea investi iilor lor. Ei au nevoie de informa ii pentru a decide dac ar trebui s cumpere, s pstreze sau s vnd instrumente de capital. Ac ionarii sunt interesa i i de informa ii care le permit s evalueze capacitatea entit ii de a plti dividende. b) Angaja ii. Personalul angajat i grupurile sale reprezentative sunt interesa i de informa ii privind stabilitatea i profitabilitatea angajatorilor lor. Acetia sunt interesa i i de informa ii care le permit s evalueze capacitatea entit ii de a oferi remunera ii, pensii i alte beneficii de pensionare, precum i oportunit i profesionale. c) Creditorii. Creditorii sunt interesa i de informa ii care le permit s determine dac mprumuturile acordate i dobnzile aferente vor fi rambursate la scaden . d) Furnizorii i al i creditori. Furnizorii i al i creditori sunt interesa i de informa ii care le permit s determine dac sumele care le sunt datorate vor fi pltite la scaden . Furnizorii i al i creditori sunt, n general, interesa i de entitate pe o perioad mai scurt dect creditorii, cu excep ia cazului n care ei sunt dependen i de continuitatea activit ii entit ii, atunci cnd aceasta este un client major. e) Clien ii. Clien ii sunt interesa i de informa ii despre continuitatea activit ii unei entit i, n special atunci cnd au o colaborare pe termen lung cu entitatea respectiv sau sunt dependen i de ea. f) Institu iile statului i alte autorit i. Institu iile statului i alte autorit i sunt interesate de alocarea resurselor i implicit de activitatea entit ilor. Acestea solicit informa ii pentru a reglementa activitatea entit ilor, pentru a determina politica fiscal i ca baz pentru calculul venitului na ional i al altor indicatori statistici similari. g) Publicul. Entit ile pot afecta publicul n diferite moduri. De exemplu, entit ile pot avea o contribu ie substan ial la economia local n multe moduri, mai ales prin numrul de angaja i i colaborarea cu furnizorii locali. Situa iile financiare pot ajuta publicul furniznd informa ii referitoare la evolu iile recente i tendin ele legate de prosperitatea entit ii i a sferei de activitate a acesteia. 22 - Dei nu toate necesit ile de informa ie ale utilizatorilor pot fi satisfcute de situa iile financiare cu scop general, exist informa ii care pot interesa to i utilizatorii. 2.2. CARACTERISTICILE CALITATIVE ALE SITUA IILOR FINANCIARE ANUALE 23 - (1) Caracteristicile calitative sunt atributele care determin utilitatea informa iei oferite de situa iile financiare. Cele patru caracteristici calitative principale sunt inteligibilitatea, relevan a, credibilitatea i comparabilitatea. (2) Inteligibilitatea. O calitate esen ial a informa iilor furnizate de situa iile financiare este aceea c ele trebuie s fie uor n elese de utilizatori. n acest scop, se presupune c utilizatorii dispun de cunotin e suficiente privind desfurarea afacerilor i a activit ilor economice, de no iuni de contabilitate i au dorin a de a studia informa iile prezentate, cu aten ia cuvenit. Totui, informa iile asupra unor probleme complexe, care ar trebui incluse n situa iile financiare datorit relevan ei lor n luarea deciziilor economice, nu ar trebui excluse doar pe motivul c ar putea fi prea dificil de n eles pentru anumi i utilizatori. (3) Relevan a. Pentru a fi utile, informa iile trebuie s fie relevante pentru luarea deciziilor de ctre utilizatori. Informa iile sunt relevante atunci cnd influen eaz deciziile economice ale utilizatorilor, ajutndu-i pe acetia s evalueze evenimente trecute, prezente sau viitoare, s confirme sau s corecteze evalurile lor anterioare. Relevan a informa iei este influen at de natura sa i de pragul de semnifica ie. n anumite cazuri, natura informa iei este suficient, prin ea nsi, pentru a determina relevan a sa. n alte cazuri, att natura, ct i pragul de semnifica ie sunt importante. n n elesul prezentelor reglementri, se consider c o informa ie este semnificativ dac omisiunea sau prezentarea sa eronat poate

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 4 of 121

influen a deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situa iilor financiare anuale. n analiza semnifica iei unui element sunt luate n considerare mrimea i/sau natura omisiunii sau a declara iei eronate judecate n contextul dat. (4) Credibilitatea. Pentru a fi util, informa ia trebuie s fie i credibil. Informa ia este credibil atunci cnd nu con ine erori semnificative, nu este prtinitoare, iar utilizatorii pot avea ncredere c reprezint corect ceea ce i-a propus s reprezinte sau ceea ce se atept, n mod rezonabil, s reprezinte. Pentru a fi credibil, informa ia trebuie s reprezinte cu fidelitate tranzac iile i alte evenimente pe care aceasta fie i-a propus s le reprezinte, fie este de ateptat, n mod rezonabil, s le reprezinte. Pentru ca informa ia s prezinte credibil evenimentele i tranzac iile pe care i propune s le reprezinte, este necesar ca acestea s fie contabilizate i prezentate n concordan cu fondul i realitatea lor economic, i nu doar cu forma lor juridic, potrivit pct. 46 din prezentele reglementri. De asemenea, pentru a fi credibil, informa ia cuprins n situa iile financiare trebuie s fie neutr, adic lipsit de influen e. Situa iile financiare nu sunt neutre dac, prin selectarea i prezentarea informa iei, influen eaz luarea unei decizii sau formularea unui ra ionament pentru a realiza un rezultat sau un obiectiv predeterminat. n exercitarea ra ionamentelor necesare pentru a face estimrile cerute n condi ii de incertitudine, este necesar includerea unui grad de precau ie, astfel nct activele i veniturile s nu fie supraevaluate, iar datoriile i cheltuielile s nu fie subevaluate. Pentru a fi credibil, informa ia din situa iile financiare trebuie s fie complet. O omisiune poate face ca informa ia s fie fals sau s induc n eroare i astfel s nu mai aib caracter credibil i s devin defectuoas din punct de vedere al relevan ei. (5) Comparabilitatea. Utilizatorii trebuie s poat compara situa iile financiare ale unei entit i n timp, pentru a identifica tendin ele n pozi ia financiar i performan ele sale. Utilizatorii trebuie s poat compara situa iile financiare ale diverselor entit i, pentru a le evalua pozi ia financiar i performan a. Astfel, msurarea i prezentarea efectului financiar al acelorai tranzac ii i evenimente trebuie efectuate ntr-o manier consecvent n cadrul unei entit i i de-a lungul timpului pentru acea entitate i ntr-o manier consecvent pentru diferite entit i. O consecin important a calit ii informa iei de a fi comparabil este ca utilizatorii s fie informa i despre politicile contabile utilizate n elaborarea situa iilor financiare i despre orice modificare a acestor politici, precum i despre efectele unor astfel de modificri. Utilizatorii trebuie s fie n msur s identifice diferen ele ntre politicile contabile pentru tranzac ii i alte evenimente asemntoare utilizate de aceeai entitate de la o perioad la alta, ct i de diferite entit i. Conformitatea cu prezentele reglementri, inclusiv prezentarea politicilor contabile utilizate de entitate, ajut la ob inerea comparabilit ii. Nevoia de comparabilitate nu trebuie confundat cu simpla uniformitate i nu trebuie s devin un impediment n introducerea de politici contabile mbunt ite. Nu este indicat pentru o entitate s continue s eviden ieze n contabilitate, n aceeai manier, o tranzac ie sau un alt eveniment dac politica adoptat nu men ine caracteristicile calitative de relevan i credibilitate. Nu este indicat pentru o entitate s-i lase politicile contabile nemodificate atunci cnd exist alternative mai relevante i mai credibile. Este, de asemenea, important ca situa iile financiare s prezinte informa ii corespunztoare pentru perioadele precedente. (6) Pentru ca informa ia s fie relevant i credibil, sunt necesare urmtoarele: - informa ia s fie oportun pentru luarea deciziilor de ctre utilizatori; - beneficiile de pe urma informa iei s depeasc costul acesteia; - s se stabileasc un echilibru ntre caracteristicile calitative ale informa iei financiare. SEC IUNEA 3 FORMATUL BILAN ULUI 24 - (1) Formatul bilan ului este urmtorul: A. Active imobilizate I. Imobilizri necorporale 1. Cheltuieli de constituire 2. Cheltuieli de dezvoltare 3. Concesiuni, brevete, licen e, mrci comerciale, drepturi i active similare, dac acestea au fost achizi ionate cu titlu oneros 4. Fondul comercial, n msura n care acesta a fost achizi ionat cu titlu oneros 5. Avansuri i imobilizri necorporale n curs de execu ie II. Imobilizri corporale 1. Terenuri i construc ii 2. Instala ii tehnice i maini 3. Alte instala ii, utilaje i mobilier 4. Avansuri i imobilizri corporale n curs de execu ie III. Imobilizri financiare 1. Ac iuni de inute la entit ile afiliate 2. mprumuturi acordate entit ilor afiliate 3. Interese de participare 4. mprumuturi acordate entit ilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare 5. Investi ii de inute ca imobilizri 6. Alte mprumuturi B. Active circulante I. Stocuri 1. Materii prime i materiale consumabile 2. Produc ia n curs de execu ie 3. Produse finite i mrfuri 4. Avansuri pentru cumprri de stocuri II. Crean e (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) 1. Crean e comerciale 2. Sume de ncasat de la entit ile afiliate 3. Sume de ncasat de la entit ile de care compania este legat n virtutea intereselor de participare 4. Alte crean e 5. Capital subscris i nevrsat III. Investi ii pe termen scurt 1. Ac iuni de inute la entit ile afiliate 2. Alte investi ii pe termen scurt IV. Casa i conturi la bnci C. Cheltuieli n avans D. Datorii: sumele care trebuie pltite ntr-o perioad de pn la un an 1. mprumuturi din emisiunea de obliga iuni, prezentndu-se separat mprumuturile din emisiunea de obliga iuni convertibile 2. Sume datorate institu iilor de credit 3. Avansuri ncasate n contul comenzilor 4. Datorii comerciale - furnizori

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 5 of 121

5. Efecte de comer de pltit 6. Sume datorate entit ilor afiliate 7. Sume datorate entit ilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale E. Active circulante nete/datorii curente nete F. Total active minus datorii curente G. Datorii: sumele care trebuie pltite ntr-o perioad mai mare de un an 1. mprumuturi din emisiunea de obliga iuni, prezentndu-se separat mprumuturile din emisiunea de obliga iuni convertibile 2. Sume datorate institu iilor de credit 3. Avansuri ncasate n contul comenzilor 4. Datorii comerciale - furnizori 5. Efecte de comer de pltit 6. Sume datorate entit ilor afiliate 7. Sume datorate entit ilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale H. Provizioane 1. Provizioane pentru pensii i obliga ii similare 2. Provizioane pentru impozite 3. Alte provizioane I. Venituri n avans J. Capital i rezerve I. Capital subscris 1. Capital subscris vrsat 2. Capital subscris nevrsat II. Prime de capital III. Rezerve din reevaluare IV. Rezerve 1. Rezerve legale 2. Rezerve statutare sau contractuale 3. Alte rezerve V. Profitul sau pierderea reportat() VI. Profitul sau pierderea exerci iului financiar (2) Formatul bilan ului prescurtat este urmtorul: A. Active imobilizate I. Imobilizri necorporale II. Imobilizri corporale III. Imobilizri financiare B. Active circulante I. Stocuri II. Crean e (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) III. Investi ii pe termen scurt IV. Casa i conturi la bnci C. Cheltuieli n avans D. Datorii: sumele care trebuie pltite ntr-o perioad de pn la un an E. Active circulante nete/datorii curente nete F. Total active minus datorii curente G. Datorii: sumele care trebuie pltite ntr-o perioad mai mare de un an H. Provizioane I. Venituri n avans J. Capital i rezerve I. Capital subscris (prezentndu-se separat capitalul vrsat i capitalul nevrsat) II. Prime de capital III. Rezerve din reevaluare IV. Rezerve V. Profitul sau pierderea reportat() VI. Profitul sau pierderea exerci iului financiar 25 - Dac un activ sau o datorie are legtur cu mai mult de un element din formatul de bilan , rela ia sa cu alte elemente trebuie prezentat n notele explicative, dac o asemenea prezentare este esen ial pentru n elegerea situa iilor financiare anuale. De exemplu: o imobilizare corporal finan at par ial din subven ii, par ial din surse proprii; o imobilizare corporal reevaluat, pentru care transferul la rezerve al surplusului din reevaluare se face pe msura amortizrii imobilizrii; un mprumut obligatar pentru care s-a prevzut o prim de rambursare a obliga iunilor; o majorare de capital subscris de ac ionari la o valoare mai mare dect valoarea nominal a ac iunilor corespunztoare (subscriere cu prim de capital) etc. 26 - (1) Ac iunile de inute la entit ile afiliate trebuie prezentate numai n cadrul elementelor prevzute n acest scop. (2) Entit ile afiliate au semnifica ia prevzut la pct. 6 din Reglementrile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunit ilor Economice Europene. 27 - Toate angajamentele sub forma garan iilor de orice fel acordate trebuie, n cazul n care nu exist obliga ia de a le prezenta ca datorii, s fie n mod clar prezentate n notele explicative, i trebuie fcut distinc ie ntre diferitele tipuri de garan ii recunoscute de legisla ia na ional. De asemenea, trebuie fcut o prezentare separat a oricrei garan ii valorice care a fost acordat. Angajamentele acordate, care exist n rela ia cu entit ile afiliate, trebuie prezentate distinct n notele explicative. SEC IUNEA 4 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILAM 28 - Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul cruia i sunt destinate, potrivit politicilor contabile aprobate de administratori sau persoanele care au obliga ia gestionrii entit ii. 29 - (1) Cheltuielile efectuate n cursul exerci iului financiar, dar care sunt aferente unui exerci iu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de "Cheltuieli n avans". (2) Veniturile care, dei se refer la exerci iul financiar curent, nu sunt exigibile dect dup nchiderea acestuia, trebuie prezentate la "Crean e". n cazul n care astfel de venituri sunt semnificative, acestea trebuie prezentate n notele explicative. 30 - (1) Veniturile ncasate nainte de data bilan ului aferent exerci iului financiar curent, dar care sunt aferente unui exerci iu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de "Venituri n avans". (2) Cheltuielile care, dei se refer la exerci iul financiar curent, se vor plti numai n cursul unui exerci iu financiar ulterior, trebuie

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 6 of 121

prezentate la "Datorii". n cazul n care astfel de cheltuieli sunt semnificative, ele trebuie prezentate n notele explicative. (3) n cadrul veniturilor n avans reflectate n bilan , sumele care urmeaz a fi trecute pe venituri curente ntr-o perioad de pn la un an se prezint distinct de cele care urmeaz a fi trecute pe venituri curente ntr-o perioad mai mare de un an. 31 - (1) Ajustrile de valoare cuprind toate corec iile destinate s in seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilan ului, indiferent dac acea reducere este sau nu definitiv. (2) Ajustrile de valoare pot fi: ajustri permanente, denumite n continuare amortizri, i/sau ajustrile provizorii, denumite n continuare ajustri pentru depreciere sau pierdere de valoare, n func ie de caracterul permanent sau provizoriu al ajustrii activelor. SEC IUNEA 5 FORMATUL CONTULUI DE PROFIT I PIERDERE 32 - (1) Formatul contului de profit i pierdere este urmtorul: 1. Cifra de afaceri net 2. Varia ia stocurilor de produse finite i a produc iei n curs de execu ie 3. Produc ia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat 4. Alte venituri din exploatare 5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile b) Alte cheltuieli externe 6. Cheltuieli cu personalul: a) Salarii i indemniza ii b) Cheltuieli cu asigurrile sociale, cu indicarea distinct a celor referitoare la pensii 7. a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i imobilizrile necorporale b) Ajustri de valoare privind activele circulante, n cazul n care acestea depesc suma ajustrilor de valoare care sunt normale n entitatea n cauz 8. Alte cheltuieli de exploatare 9. Venituri din interese de participare, cu indicarea distinct a celor ob inute de la entit ile afiliate 10. Venituri din alte investi ii i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate, cu indicarea distinct a celor ob inute de la entit ile afiliate 11. Alte dobnzi de ncasat i venituri similare, cu indicarea distinct a celor ob inute de la entit ile afiliate 12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investi iile de inute ca active circulante 13. Dobnzi de pltit i cheltuieli similare, cu indicarea distinct a celor privind entit ile afiliate 14. Profitul sau pierderea din activitatea curent 15. Venituri extraordinare 16. Cheltuieli extraordinare 17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinar 18. Impozitul pe profit 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 20. Profitul sau pierderea exerci iului financiar. (2) Elementul "Produc ia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat" eviden iaz veniturile din produc ia de imobilizri. SEC IUNEA 6 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE PROFIT I PIERDERE 33 - (1) Cifra de afaceri net cuprinde sumele rezultate din vnzarea de produse i furnizarea de servicii care se nscriu n activitatea curent a entit ii, dup deducerea reducerilor comerciale i a taxei pe valoarea adugat, precum i a altor taxe legate direct de cifra de afaceri. (2) n cazul entit ilor care au realizat opera iuni de leasing financiar, radiate din Registrul general i care, la data intrrii n vigoare a prezentelor reglementri, mai au n derulare contracte de leasing, n cifra de afaceri net se include i dobnda cuvenit acestor contracte, aferent perioadei de raportare. 34 - (1) n n elesul prezentelor reglementri, termenii de mai jos au urmtoarele semnifica ii: a) veniturile constituie creteri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub form de intrri sau creteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizeaz n creteri ale capitalurilor proprii, altele dect cele rezultate din contribu ii ale ac ionarilor; b) cheltuielile constituie diminuri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile sub form de ieiri sau scderi ale valorii activelor ori creteri ale datoriilor, care se concretizeaz n reduceri ale capitalurilor proprii, altele dect cele rezultate din distribuirea acestora ctre ac ionari. (2) Veniturile i cheltuielile care apar altfel dect n cursul activit ilor curente ale entit ii trebuie prezentate la "Venituri extraordinare" i "Cheltuieli extraordinare". (3) Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzac ii ce sunt clar diferite de activit ile curente ale entit ii i care, prin urmare, nu se atept s se repete ntr-un mod frecvent sau regulat. (4) Activit ile curente reprezint orice activit i desfurate de o entitate, ca parte integrant a afacerilor sale, precum i activit ile conexe n care aceasta se angajeaz i care sunt o continuare a primelor activit i men ionate, incidente acestora sau care rezult din acestea. (5) Pentru a stabili dac un eveniment sau o tranzac ie se delimiteaz clar de activit ile curente ale entit ii, se are n vedere, mai degrab, natura elementului sau a tranzac iei aferente activit ii desfurate n mod curent de entitate, dect frecven a cu care se atept ca aceste evenimente s aib loc. Prin urmare, un eveniment sau o tranzac ie poate fi extraordinar pentru o entitate, dar nu i pentru o alta, datorit diferen elor dintre activit ile curente ale acelor entit i. De exemplu, pierderile rezultate n urma unui cutremur sau unui alt dezastru natural pot fi calificate de ctre majoritatea entit ilor ca elemente extraordinare. De asemenea, exproprierea activelor este un eveniment extraordinar. (6) Cu excep ia cazului n care veniturile i cheltuielile prevzute la alin. (2) sunt nesemnificative pentru evaluarea rezultatelor, n notele explicative trebuie prezentate explica ii despre valoarea i natura acestora. Aceeai prevedere se aplic veniturilor i cheltuielilor legate de un alt exerci iu financiar. 35 - Entit ile trebuie s prezinte n notele explicative propor ia n care impozitul pe profit afecteaz "Profitul sau pierderea din activitatea curent" i "Profitul sau pierderea din activitatea extraordinar". SEC IUNEA 7 PRINCIPII CONTABILE GENERALE 36 - (1) Elementele prezentate n situa iile financiare anuale se evalueaz n conformitate cu principiile contabile generale prevzute n prezenta sec iune, conform contabilit ii de angajamente. Astfel, efectele tranzac iilor i ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cnd tranzac iile i evenimentele se produc (i nu pe msur ce numerarul sau echivalentul su este ncasat sau pltit) i sunt nregistrate n contabilitate i raportate n situa iile financiare ale perioadelor aferente. (2) Veniturile i cheltuielile care rezult direct i concomitent din aceeai tranzac ie sunt recunoscute simultan n contabilitate, prin asocierea direct ntre cheltuielile i veniturile aferente, cu eviden ierea distinct a acestor venituri i cheltuieli.

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 7 of 121

(3) Principiul contabilit ii de angajamente se aplic inclusiv la recunoaterea dobnzii aferente perioadei, indiferent de scaden a acesteia. 37 - Evaluarea reprezint procesul prin care se determin valoarea la care elementele situa iilor financiare sunt recunoscute n contabilitate i prezentate n bilan i contul de profit i pierdere. 38 - (1) Principiul continuit ii activit ii. Trebuie s se prezume c entitatea i desfoar activitatea pe baza principiului continuit ii activit ii. Acest principiu presupune c entitatea i continu n mod normal func ionarea, fr a intra n stare de lichidare sau reducere semnificativ a activit ii. (2) O entitate nu va ntocmi situa iile financiare anuale pe baza continuit ii activit ii dac organele de conducere stabilesc dup data bilan ului fie c inten ioneaz s lichideze entitatea sau s nceteze activitatea acesteia, fie c nu exist nicio alt variant realist n afara acestora. Deteriorarea rezultatelor din exploatare i a pozi iei financiare, ulterior datei bilan ului, indic nevoia de a analiza dac presupunerea privind continuitatea activit ii este nc adecvat. (3) Dac administratorii unei entit i au luat cunotin de unele elemente de nesiguran legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-i continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate n notele explicative. n cazul n care situa iile financiare anuale nu sunt ntocmite pe baza principiului continuit ii, aceast informa ie trebuie prezentat, mpreun cu explica ii privind modul de ntocmire a acestora i motivele care au stat la baza deciziei conform creia entitatea nu i mai poate continua activitatea. Evenimentele sau condi iile ce necesit prezentri de informa ii pot aprea i ulterior datei bilan ului. 39 - Principiul permanen ei metodelor. Metodele de evaluare i politicile contabile, n general, trebuie aplicate n mod consecvent de la un exerci iu financiar la altul. 40 - (1) Modificrile de politici contabile pot fi determinate de: a) ini iativa entit ii, caz n care modificarea trebuie justificat n notele explicative la situa iile financiare anuale; b) o decizie a unei autorit i competente i care se impune entit ii (modificare de reglementare), caz n care modificarea nu trebuie justificat n notele explicative, ci doar men ionat n acestea. (2) Modificarea de politic contabil la ini iativa entit ii poate fi determinat de: - o modificare excep ional intervenit n situa ia entit ii sau n contextul economico-financiar n care aceasta i desfoar activitatea; - ob inerea unor informa ii credibile i mai relevante. Exemple de situa ii care justific modificarea de politici contabile pot fi: - admiterea la tranzac ionare pe o pia reglementat a valorilor mobiliare pe termen scurt ale entit ii sau retragerea lor de la tranzac ionare; - schimbarea ac ionariatului, datorat intrrii ntr-un grup, dac noile metode asigur furnizarea unor informa ii mai fidele; - fuziuni i opera iuni asimilate efectuate la valori contabile, caz n care se impune armonizarea politicilor contabile ale societ ii absorbite cu cele ale societ ii absorbante etc. (3) Schimbarea conductorilor entit ii nu justific modificarea politicilor contabile. (4) Ca rezultat al incertitudinilor inerente n desfurarea activit ilor, unele elemente ale situa iilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. Se pot solicita, de exemplu, estimri ale: clien ilor incer i; uzurii morale a stocurilor; duratei de via utile, precum i a modului preconizat de consumare a beneficilor economice viitoare ncorporate n activele amortizabile etc. (5) Procesul de estimare implic ra ionamente bazate pe cele mai recente informa ii credibile avute la dispozi ie. O estimare poate necesita revizuirea dac au loc schimbri privind circumstan ele pe care s-a bazat aceast estimare sau ca urmare a unor noi informa ii sau a unei mai bune experien e. (6) O modificare n baza de evaluare aplicat reprezint o modificare n politica contabil i nu reprezint o modificare n estimrile contabile. Dac entitatea are dificult i n a face distinc ie ntre o modificare de politic contabil i o modificare de estimare, aceasta se trateaz ca o modificare a estimrii. (7) Efectul modificrii unei estimri contabile se va recunoate prospectiv prin includerea sa n rezultatul: - perioadei n care are loc modificarea, dac aceasta afecteaz numai perioada respectiv (de exemplu, ajustarea pentru clien i incer i); sau - perioadei n care are loc modificarea i al perioadelor viitoare, dac modificarea are efect i asupra acestora (de exemplu, durata de via util a imobilizrilor corporale). 41 - Principiul pruden ei. La ntocmirea situa iilor financiare anuale, evaluarea trebuie fcut pe o baz prudent i, n special: a) n contul de profit i pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilan ului; b) trebuie s se in cont de toate datoriile aprute n cursul exerci iului financiar curent sau al unui exerci iu precedent, chiar dac acestea devin evidente numai ntre data bilan ului i data ntocmirii acestuia; c) trebuie s se in cont de toate datoriile previzibile i pierderile poten iale aprute n cursul exerci iului financiar curent sau al unui exerci iu financiar precedent, chiar dac acestea devin evidente numai ntre data bilan ului i data ntocmirii acestuia. n acest scop sunt avute n vedere i eventualele provizioane, precum i datoriile rezultate din clauze contractuale; d) trebuie s se in cont de toate deprecierile, indiferent dac rezultatul exerci iului financiar este pierdere sau profit. nregistrarea ajustrilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueaz pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit i pierdere. Ca urmare, activele i veniturile nu trebuie s fie supraevaluate, iar datoriile i cheltuielile, subevaluate. Totui, exercitarea pruden ei nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberat a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberat a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situa iile financiare nu ar mai fi neutre i nu ar mai avea calitatea de a fi credibile. 42 - Principiul independen ei exerci iului. Trebuie s se in cont de veniturile i cheltuielile aferente exerci iului financiar, indiferent de data ncasrii veniturilor sau data pl ii cheltuielilor. Astfel, se vor eviden ia n conturile de venituri i crean ele pentru care nu a fost ntocmit nc factura (contul 418 "Clien i - facturi de ntocmit"), respectiv n conturile de cheltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit nc factura (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"). n toate cazurile, nregistrarea n aceste conturi se efectueaz pe baza documentelor care atest livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize de nso ire a mrfii, situa ii de lucrri etc.) 43 - Principiul evalurii separate a elementelor de active i de datorii. Conform acestui principiu, componentele elementelor de active i de datorii trebuie evaluate separat. 44 - (1) Principiul intangibilit ii. Bilan ul de deschidere pentru fiecare exerci iu financiar trebuie s corespund cu bilan ul de nchidere al exerci iului financiar precedent. (2) Modificarea politicilor contabile se efectueaz numai pentru perioadele viitoare, ncepnd cu exerci iul financiar urmtor celui n care sa luat decizia modificrii politicii contabile. Modificarea politicilor contabile poate fi efectuat numai de la nceputul unui exerci iu financiar. Nu sunt permise modificri ale politicilor contabile pe parcursul unui exerci iu financiar. (3) n cazul modificrii politicilor contabile i corectrii unor erori aferente perioadelor precedente, nu va fi modificat bilan ul perioadei anterioare celei de raportare. (4) Corectarea pe seama rezultatului reportat, a erorilor semnificative aferente exerci iilor financiare precedente, nu se consider nclcare a principiului intangibilit ii. 45 - (1) Principiul necompensrii. Orice compensare ntre elementele de active i datorii sau ntre elementele de venituri i cheltuieli este interzis. (2) Toate crean ele i datoriile trebuie nregistrate distinct n contabilitate, pe baz de documente justificative. Eventualele compensri ntre crean e i datorii fa de aceeai entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi nregistrate numai dup contabilizarea veniturilor i cheltuielilor corespunztoare. (3) n cazul schimbului de active, n contabilitate se eviden iaz distinct opera iunea de vnzare/scoatere din eviden i cea de

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 8 of 121

cumprare/intrare n eviden , pe baza documentelor justificative, cu nregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente opera iunilor. Tratamentul contabil este similar i n cazul prestrilor reciproce de servicii. 46 - (1) Principiul prevalen ei economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilan i contul de profit i pierdere se face innd seama de fondul economic al tranzac iei sau al opera iunii raportate, i nu numai de forma juridic a acestora. (2) Respectarea acestui principiu are drept scop nregistrarea n contabilitate i prezentarea fidel a opera iunilor economico-financiare, n conformitate cu realitatea economic, punnd n eviden drepturile i obliga iile, precum i riscurile asociate acestor opera iuni. Evenimentele i opera iunile economico-financiare trebuie eviden iate n contabilitate aa cum acestea se produc, n baza documentelor justificative. Documentele care stau la baza nregistrrii n contabilitate a opera iunilor economico-financiare trebuie s reflecte ntocmai modul cum acestea se produc, respectiv s fie n concordan cu realitatea. De asemenea, contractele ncheiate ntre pr i trebuie s prevad modul de derulare a opera iunilor i s respecte cadrul legal existent. n condi ii obi nuite, forma juridic a unui document trebuie s fie n concordan cu realitatea economic. n cazuri rare, atunci cnd exist diferen e ntre fondul sau natura economic a unei opera iuni sau tranzac ii i forma sa juridic, entitatea va nregistra n contabilitate aceste opera iuni, cu respectarea fondului economic al acestora. (3) Exemple de situa ii cnd se aplic principiul prevalen ei economicului asupra juridicului pot fi considerate: ncadrarea, de ctre utilizatori, a contractelor de leasing n leasing opera ional sau financiar; ncadrarea opera iunilor la vnzare n nume propriu sau comision, respectiv consigna ie; recunoaterea veniturilor, respectiv a cheltuielilor n contul de profit i pierdere sau ca venituri n avans, respectiv cheltuieli n avans; ncadrarea participa iilor ca fiind de inute pe termen lung sau pe termen scurt; recunoaterea participa iilor de inute ca fiind de natura ac iunilor de inute la entit i afiliate, a intereselor de participare sau sub forma altor imobilizri financiare; ncadrarea reducerilor acordate, respectiv primite, la reduceri comerciale sau financiare. (4) Entit ile au obliga ia ca la contabilizarea opera iunilor economico-financiare s in seama de toate informa iile disponibile, astfel nct s fie extrem de rare situa iile n care natura opera iunii, determinat pe baza principiului prevalen ei economicului asupra juridicului, s difere de cea care ar fi stabilit n lipsa aplicrii acestui principiu. 47 - Principiul pragului de semnifica ie. Valoarea elementelor de bilan i de cont de profit i pierdere care sunt precedate de cifre arabe poate fi combinat dac: (a) acestea reprezint o sum nesemnificativ, n n elesul pct. 9; sau (b) o astfel de combinare ofer un nivel mai mare de claritate, cu condi ia ca elementele astfel combinate s fie prezentate separat n notele explicative. 48 - n cazuri excep ionale pot fi efectuate abateri de la principiile contabile generale prevzute n prezenta sec iune. Orice astfel de abateri trebuie prezentate n notele explicative, precum i motivele care le-au determinat, mpreun cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, pozi iei financiare i a profitului sau pierderii. SEC IUNEA 8 REGULI DE EVALUARE 8.1. REGULI GENERALE DE EVALUARE 49 - (1) Elementele prezentate n situa iile financiare anuale se evalueaz, de regul, pe baza principiului costului de achizi ie sau al costului de produc ie. Cazurile n care nu se folosete costul de achizi ie sau costul de produc ie sunt cele prevzute de prezentele reglementri. (2) n situa ia n care s-a optat pentru reevaluarea imobilizrilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea just, se aplic prevederile subsec iunii 8.2.5. "Reguli de evaluare alternative" din prezentele reglementri. 8.1.1. Evaluarea la data intrrii n entitate 50 - (1) La data intrrii n entitate, bunurile se evalueaz i se nregistreaz n contabilitate la valoarea de intrare, care se stabilete astfel: a) la cost de achizi ie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros; b) la cost de produc ie - pentru bunurile produse n entitate; c) la valoarea de aport, stabilit n urma evalurii - pentru bunurile reprezentnd aport la capitalul social; d) la valoarea just - pentru bunurile ob inute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere. n cazurile men ionate la lit. c) i d), valoarea de aport i, respectiv, valoarea just, se substituie costului de achizi ie. (2) Prin valoare just se n elege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunvoie ntre pr i aflate n cunotin de cauz n cadrul unei tranzac ii cu pre ul determinat obiectiv. Valoarea just a activelor se determin, n general, dup datele de eviden de pe pia , printr-o evaluare efectuat, de regul, de profesioni ti califica i n evaluare. n situa ia n care nu exist date pe pia privind valoarea just, din cauza naturii specializate a activelor i a frecven ei reduse a tranzac iilor, valoarea just se poate determina prin alte metode utilizate, de regul, de ctre profesioniti n evaluare. 51 - (1) Costul de achizi ie al bunurilor cuprinde pre ul de cumprare, taxele de import i alte taxe (cu excep ia acelora pe care persoana juridic le poate recupera de la autorit ile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare i alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizi iei bunurilor respective. n costul de achizi ie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu ob inerea de autoriza ii i alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective. (2) Cheltuielile de transport sunt incluse n costul de achizi ie i atunci cnd func ia de aprovizionare este externalizat. (3) Reducerile comerciale acordate de furnizor i nscrise pe factura de achizi ie ajusteaz n sensul reducerii costul de achizi ie al bunurilor. (4) Reducerile comerciale primite ulterior facturrii, respectiv acordate ulterior facturrii, indiferent de perioada la care se refer, se eviden iaz distinct n contabilitate (contul 609 "Reduceri comerciale primite", respectiv contul 709 "Reduceri comerciale acordate"), pe seama conturilor de ter i. (5) Reducerile comerciale pot fi, de exemplu: a) rabaturile - se primesc pentru defecte de calitate i se practic asupra pre ului de vnzare; b) remizele - se primesc n cazul vnzrilor superioare volumului convenit sau dac cumprtorul are un statut preferen ial; i c) risturnele - sunt reduceri de pre calculate asupra ansamblului tranzac iilor efectuate cu acelai ter , n decursul unei perioade determinate. (6) Reducerile financiare sunt sub form de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor nainte de termenul normal de exigibilitate. Reducerile financiare primite de la furnizor reprezint venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se refer (contul 767 "Venituri din sconturi ob inute"). La furnizor, aceste reduceri acordate reprezint cheltuieli ale perioadei, indiferent de perioada la care se refer (contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate"). (7) n cazul valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat, costul de achizi ie nu include costurile de tranzac ionare direct atribuibile achizi iei lor, aceste costuri fiind nregistrate n conturile de cheltuieli corespunztoare. (8) n cazul valorilor mobiliare pe termen scurt care nu sunt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat, precum i al valorilor mobiliare pe termen lung, costul de achizi ie include i costurile de tranzac ionare direct atribuibile achizi iei lor. 52 - (1) Costul de produc ie al unui bun cuprinde costul de achizi ie a materiilor prime i materialelor consumabile i cheltuielile de produc ie direct atribuibile bunului. (2) Costul de produc ie sau de prelucrare al stocurilor, precum i costul de produc ie al imobilizrilor cuprind cheltuielile directe aferente produc iei, i anume: materiale directe, energie consumat n scopuri tehnologice, manoper direct i alte cheltuieli directe de produc ie, costul proiectrii produselor, precum i cota cheltuielilor indirecte de produc ie alocat n mod ra ional ca fiind legat de fabrica ia acestora.

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 9 of 121

n cazul produc iei de imobilizri, exemple de cheltuieli ncadrate la alte cheltuieli direct atribuibile sunt urmtoarele: a) costurile de amenajare a amplasamentului; b) costurile ini iale de livrare i manipulare; c) costurile de instalare i asamblare; d) costurile de testare a func ionrii corecte a activului; e) onorarii profesionale i comisioane achitate n legtur cu activul etc. (3) Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera i alte cheltuieli legate de personalul direct angajat n furnizarea serviciilor, inclusiv personalul nsrcinat cu supravegherea, precum i regiile corespunztoare. (4) n costul de produc ie poate fi inclus o propor ie rezonabil din cheltuielile care sunt indirect atribuibile bunului, n msura n care acestea sunt legate de perioada de produc ie. Includerea n costul stocurilor a regiilor generale poate fi adecvat n msura n care reprezint costuri suportate pentru a aduce stocurile n locul i forma dorite. (5) Exemple de costuri care nu trebuie incluse n costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei n care au survenit, sunt urmtoarele: - pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de produc ie nregistrate peste limitele normal admise, inclusiv pierderile datorate risipei; - cheltuielile de depozitare, cu excep ia cazurilor n care aceste costuri sunt necesare n procesul de produc ie, anterior trecerii ntr-o nou faz de fabrica ie. Cheltuielile de depozitare se includ n costul de produc ie atunci cnd sunt necesare pentru a aduce stocurile n locul i n starea n care se gsesc; - regiile (cheltuielile) generale de administra ie care nu particip la aducerea stocurilor n forma i locul final; - costurile de desfacere; - regia fix nealocat costului, care se recunoate drept cheltuial n perioada n care a aprut. Alocarea regiei fixe asupra costurilor se face pe baza capacit ii normale de produc ie (activitate). Regia fix de produc ie const n acele costuri indirecte de produc ie care rmn relativ constante, indiferent de volumul produc iei, cum sunt: amortizarea, ntre inerea sec iilor i utilajelor, precum i costurile cu conducerea i administrarea sec iilor. (6) Capacitatea normal de produc ie reprezint produc ia estimat a fi ob inut, n medie, de-a lungul unui anumit numr de perioade, n condi ii normale, avnd n vedere i pierderea de capacitate rezultat din ntre inerea planificat a echipamentului. 53 - (1) Costurile ndatorrii care sunt direct atribuibile achizi iei, construc iei sau produc iei unui activ cu ciclu lung de fabrica ie pot fi incluse n costul acelui activ. De exemplu, n costurile ndatorrii pot fi incluse dobnda la capitalul mprumutat pentru finan area achizi iei, construc iei sau produc iei de active cu ciclu lung de fabrica ie, precum i comisioanele aferente acestor mprumuturi contractate. (2) Costurile ndatorrii pot fi incluse n costurile de produc ie ale unui activ cu ciclu lung de fabrica ie, n msura n care sunt legate de perioada de produc ie. (3) Costurile ndatorrii suportate de entitate n legtur cu mprumutul de fonduri pot fi incluse n costul bunurilor sau serviciilor cu ciclu lung de fabrica ie, cu respectarea prevederilor pct. 41 din prezentele reglementri. (4) n sensul prezentelor reglementri, prin activ cu ciclu lung de fabrica ie se n elege un activ care solicit n mod necesar o perioad substan ial de timp pentru a fi gata n vederea utilizrii sale prestabilite sau pentru vnzare. Activele financiare i stocurile care sunt fabricate pe o baz repetitiv de-a lungul unei perioade scurte de timp nu sunt considerate active cu ciclu lung de fabrica ie. Nu sunt active cu ciclu lung de fabrica ie nici activele care n momentul achizi iei sunt gata pentru utilizarea lor prestabilit sau pentru vnzare. (5) Capitalizarea costurilor ndatorrii trebuie s nceteze cnd se realizeaz cea mai mare parte a activit ilor necesare pentru pregtirea activului cu ciclu lung de fabrica ie, n vederea utilizrii prestabilite sau a vnzrii acestuia. (6) n cazul includerii costurilor ndatorrii n valoarea activelor, acestea trebuie prezentate n notele explicative. 8.1.2. Evaluarea la inventar i prezentarea elementelor n bilan 54 - (1) n scopul ntocmirii situa iilor financiare anuale, entit ile trebuie s procedeze la inventarierea i evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii. (2) n situa iile financiare anuale elementele de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii se reflect i se evalueaz la valoarea contabil, pus de acord cu rezultatele inventarierii. Prezentele reglementri se aplic inclusiv n cazul bunurilor care au fost aduse drept aport la capital i al activelor n curs de execu ie. n n elesul prezentelor reglementri, valoarea contabil a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut dup ce se deduc amortizarea acumulat, pentru activele amortizabile i ajustrile acumulate din depreciere sau pierdere de valoare. 55 - (1) Evaluarea cu ocazia inventarierii a elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii se face potrivit prezentelor reglementri i normelor emise n acest sens de Ministerul Finan elor Publice. (2) n scopul efecturii inventarierii, conducerea entit ii trebuie s stabileasc proceduri proprii, cu respectarea prevederilor legale. n vederea desfurrii n bune condi ii a opera iunilor de inventariere i evaluare, n comisiile de inventariere vor fi numite persoane cu pregtire corespunztoare, tehnic i economic, cunosctoare a domeniului de activitate. (3) La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul pruden ei, potrivit cruia se va ine seama de toate ajustrile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare. Pentru elementele de natura activelor nregistrate la cost, diferen ele constatate n minus ntre valoarea de inventar i valoarea contabil se eviden iaz distinct n contabilitate, n conturi de ajustri, aceste elemente men inndu-se la valoarea lor de intrare. 56 - (1) Evaluarea imobilizrilor corporale i necorporale, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea de inventar, stabilit n func ie de utilitatea bunului, starea acestuia i pre ul pie ei. Fac obiectul evalurii i imobilizrile n curs de execu ie. Corectarea valorii imobilizrilor necorporale i corporale i aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectueaz, n func ie de tipul de depreciere existent, fie prin nregistrarea unei amortizri suplimentare, n cazul n care se constat o depreciere ireversibil, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru depreciere, n cazul n care se constat o depreciere reversibil a acestora. n cazul imobilizrilor corporale i necorporale, la determinarea pierderilor din depreciere pot fi avute n vedere, de ctre evaluatori independen i sau personalul entit ii, i alte metode de evaluare (de exemplu: metode bazate pe fluxuri de numerar). Pentru a stabili dac exist deprecieri ale imobilizrilor corporale i necorporale, n afara constatrii faptice cu ocazia inventarierii, pot fi luate n considerare surse externe i interne de informa ii. La sursele externe de informa ii se ncadreaz aspecte precum: - pe parcursul perioadei, valoarea de pia a activului a sczut semnificativ mai mult dect ar fi fost de ateptat ca rezultat al trecerii timpului sau utilizrii; - pe parcursul perioadei au avut loc modificri semnificative, cu efect negativ asupra entit ii, sau astfel de modificri se vor produce n viitorul apropiat asupra mediului tehnologic, comercial, economic sau juridic n care entitatea i desfoar activitatea sau pe pia a creia i este dedicat activul etc. Din sursele interne de informa ii se exemplific urmtoarele elemente: - exist indicii de uzur fizic sau moral a imobilizrii; - pe parcursul perioadei au avut loc modificri semnificative, cu efect negativ asupra entit ii, sau astfel de modificri se vor produce n viitorul apropiat, n ceea ce privete gradul sau modul n care imobilizarea este utilizat sau se atept s fie utilizat. Astfel de modificri includ: situa iile n care imobilizarea devine neproductiv, planurile de restructurare sau de ntrerupere a activit ii creia i este dedicat imobilizarea, precum i planificarea cedrii imobilizrii nainte de data estimat anterior; - raportrile interne pun la dispozi ie indicii cu privire la faptul c rezultatele economice ale unei imobilizri sunt sau vor fi mai slabe dect cele scontate. Indiciile de depreciere a imobilizrilor, puse la dispozi ie de raportrile interne, includ:

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 10 of 121

- fluxul de numerar necesar pentru achizi ionarea unei imobilizri similare, pentru exploatarea sau ntre inerea imobilizrii este semnificativ mai mare dect cel prevzut ini ial n buget; - rezultatul din exploatare generat de imobilizare este vizibil inferior celui prevzut n buget; - o scdere semnificativ a profitului din exploatare prevzut n buget, respectiv o cretere semnificativ a pierderilor prevzute n buget, generate de imobilizare etc. Deciziile privind reluarea unor deprecieri nregistrate n conturile de ajustri au la baz constatrile comisiei de inventariere. Pot exista i unele indicii c o pierdere din depreciere recunoscut n perioadele anterioare pentru o imobilizare necorporal sau corporal nu mai exist sau s-a redus. La aceast evaluare se ine cont de surse externe i interne de informa ii. n categoria surselor externe de informa ii se pot ncadra urmtoarele: - valoarea de pia a imobilizrii a crescut semnificativ n cursul perioadei; - n cursul perioadei au avut loc modificri semnificative cu efect favorabil asupra entit ii sau se estimeaz c astfel de modificri se vor produce n viitorul apropiat, n mediul tehnologic, comercial, economic sau juridic n care entitatea i desfoar activitatea sau pe pia a creia i este dedicat activul etc. Dintre sursele interne de informa ii se exemplific urmtoarele: - pe parcursul perioadei au avut loc modificri semnificative, cu efect favorabil asupra entit ii, sau astfel de modificri se vor produce n viitorul apropiat n ceea ce privete gradul sau modul n care imobilizarea este utilizat sau se atept s fie utilizat. Aceste modificri includ costurile efectuate n timpul perioadei pentru a mbunt i i a crete performan a imobilizrii sau pentru a restructura activitatea creia i apar ine imobilizarea; - raportrile interne dovedesc faptul c performan a economic a unei imobilizri este sau va fi mai bun dect s-a prevzut ini ial etc. Evaluarea imobilizrilor corporale la data bilan ului se efectueaz la cost, mai pu in amortizarea i ajustrile cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluat, aceasta fiind valoarea just la data reevalurii, mai pu in orice amortizare ulterioar cumulat i orice pierderi din depreciere ulterioare cumulate. (2) Activele de natura stocurilor se evalueaz la valoarea contabil, mai pu in ajustrile pentru depreciere constatate. Ajustri pentru depreciere se constat inclusiv pentru stocurile fr micare. n cazul n care valoarea contabil a stocurilor este mai mare dect valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminueaz pn la valoarea realizabil net, prin constituirea unei ajustri pentru depreciere. Fac obiectul evalurii i stocurile n curs de execu ie. n n elesul prezentelor reglementri, prin valoare realizabil net a stocurilor se n elege pre ul de vnzare estimat care ar putea fi ob inut pe parcursul desfurrii normale a activit ii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci cnd este cazul, i costurile estimate necesare vnzrii. (3) Evaluarea la inventar a crean elor i a datoriilor se face la valoarea lor probabil de ncasare sau de plat. Diferen ele constatate n minus ntre valoarea de inventar stabilit la inventariere i valoarea contabil a crean elor se nregistreaz n contabilitate pe seama ajustrilor pentru deprecierea crean elor. Pentru crean ele incerte se constituie ajustri pentru pierdere de valoare. Evaluarea la bilan a crean elor i a datoriilor exprimate n valut i a celor cu decontare n lei n func ie de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Na ional a Romniei, valabil la data ncheierii exerci iului financiar. n scopul prezentrii n bilan , valoarea crean elor, astfel evaluate, se diminueaz cu ajustrile pentru pierdere de valoare. (4) Disponibilit ile bneti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garan ie, acreditivele, ipotecile, precum i alte valori aflate n casieria unit ilor se prezint n bilan n conformitate cu prevederile legale. Disponibilit ile bneti i alte valori similare n valut se evalueaz n bilan la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Na ional a Romniei, valabil la data ncheierii exerci iului financiar. nscrierea n listele de inventariere a mrcilor potale, a timbrelor fiscale, tichetelor de cltorie, bonurilor cantit i fixe, a biletelor de spectacole, de intrare n muzee, expozi ii i altele asemenea se face la valoarea lor nominal. n cazul unor bunuri de aceast natur depreciate sau fr utilizare se constituie ajustri pentru pierdere de valoare. (5) Titlurile pe termen scurt (ac iuni i alte investi ii financiare) admise la tranzac ionare pe o pia reglementat se evalueaz la valoarea de cota ie din ultima zi de tranzac ionare, iar cele netranzac ionate la costul istoric mai pu in eventualele ajustri pentru pierdere de valoare. Titlurile pe termen lung (ac iuni i alte investi ii financiare) se evalueaz la costul istoric mai pu in eventualele ajustri pentru pierdere de valoare. 57 - Pentru elementele de natura datoriilor, diferen ele constatate n plus ntre valoarea de inventar i valoarea contabil se nregistreaz n contabilitate, pe seama elementelor corespunztoare de datorii. 58 - Capitalurile proprii rmn eviden iate la valorile din contabilitate. 59 - (1) La fiecare dat a bilan ului: a) Elementele monetare exprimate n valut (disponibilit i i alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele i depozitele bancare, crean e i datorii n valut) trebuie evaluate i prezentate n situa iile financiare anuale utiliznd cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Na ional a Romniei i valabil la data ncheierii exerci iului financiar. Diferen ele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, ntre cursul de schimb al pie ei valutare, comunicat de Banca Na ional a Romniei de la data nregistrrii crean elor sau datoriilor n valut, sau cursul la care acestea sunt nregistrate n contabilitate i cursul de schimb de la data ncheierii exerci iului financiar, se nregistreaz la venituri sau cheltuieli din diferen e de curs valutar, dup caz. b) Pentru crean ele i datoriile, exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, eventualele diferen e favorabile sau nefavorabile, care rezult din evaluarea acestora se nregistreaz la alte venituri sau alte cheltuieli financiare, dup caz. Determinarea diferen elor de valoare se efectueaz similar prevederilor lit. a). c) Elementele nemonetare achizi ionate cu plata n valut i nregistrate la cost istoric (imobilizri, stocuri) trebuie prezentate n situa iile financiare anuale utiliznd cursul de schimb valutar de la data efecturii tranzac iei. d) Elementele nemonetare achizi ionate cu plata n valut i nregistrate la valoarea just (de exemplu, imobilizrile corporale reevaluate) trebuie prezentate n situa iile financiare anuale la aceast valoare. (2) Prin elemente monetare se n elege disponibilit ile bneti i activele/datoriile de primit/de pltit n sume fixe sau determinabile. Caracteristica esen ial a unui element monetar este dreptul de a primi sau obliga ia de a plti un numr fix sau determinabil de unit i monetare. 60 - Evenimentele care apar dup data bilan ului pot furniza informa ii suplimentare referitoare la perioada raportat fa de cele cunoscute la data bilan ului. Dac situa iile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta i informa iile suplimentare, dac informa iile respective se refer la condi ii (evenimente, opera iuni etc.) care au existat la data bilan ului. 8.1.3. Evaluarea la data ieirii din entitate 61 - (1) La data ieirii din entitate sau la darea n consum, bunurile se evalueaz i se scad din gestiune la valoarea lor de intrare sau valoarea la care sunt nregistrate n contabilitate (de exemplu, valoarea reevaluat pentru imobilizrile corporale care au fost reevaluate sau valoarea just pentru valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat). (2) Activele constatate minus n gestiune se scot din eviden la data constatrii lipsei acestora. (3) La scoaterea din eviden a activelor, se reiau la venituri ajustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente acestora. Evenimente ulterioare datei bilan ului 62 - (1) Evenimentele ulterioare datei bilan ului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc ntre data bilan ului i data la care situa iile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere. n accep iunea prezentelor reglementri, prin autorizarea situa iilor financiare anuale se n elege aprobarea acestora de ctre un consiliu director, administratori sau alte organe de conducere, potrivit organizrii entit ii, n vederea naintrii lor spre aprobare, conform legii. (2) Evenimentele ulterioare datei bilan ului includ toate evenimentele ce au loc pn la data la care situa iile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere, chiar dac acele evenimente au loc dup declararea public a profitului sau a altor informa ii financiare selectate.

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 11 of 121

(3) Pot fi identificate dou tipuri de evenimente ulterioare datei bilan ului: a) cele care fac dovada condi iilor care au existat la data bilan ului. Aceste evenimente ulterioare datei bilan ului conduc la ajustarea situa iilor financiare anuale; i b) cele care ofer indica ii despre condi ii aprute ulterior datei bilan ului. Aceste evenimente ulterioare datei bilan ului nu conduc la ajustarea situa iilor financiare anuale. (4) n cazul evenimentelor ulterioare datei bilan ului care conduc la ajustarea situa iilor financiare anuale, entitatea ajusteaz valorile recunoscute n situa iile sale financiare, pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei bilan ului. Exemple de evenimente ulterioare datei bilan ului care conduc la ajustarea situa iilor financiare i care impun ajustarea de ctre entitate a valorilor recunoscute n situa iile sale financiare sau recunoaterea de elemente ce nu au fost anterior recunoscute sunt urmtoarele: a) solu ionarea ulterioar datei bilan ului a unui litigiu care confirm c o entitate are o obliga ie prezent la data bilan ului. Entitatea ajusteaz orice provizion recunoscut anterior, legat de acest litigiu, sau recunoate un nou provizion. Ca urmare, entitatea nu prezint o datorie contingent; b) falimentul unui client, aprut ulterior datei bilan ului, confirm de obicei c la data bilan ului exista o pierdere aferent unei crean e comerciale i, n consecin , entitatea trebuie s ajusteze valoarea contabil a crean ei comerciale; c) descoperirea de fraude sau erori ce arat c situa iile financiare anuale sunt incorecte. (5) n cazul evenimentelor ulterioare datei bilan ului care nu conduc la ajustarea situa iilor financiare anuale, entitatea nu i ajusteaz valorile recunoscute n situa iile sale financiare pentru a reflecta acele evenimente ulterioare datei bilan ului. Un exemplu de eveniment ulterior datei bilan ului care nu conduce la ajustarea situa iilor financiare anuale este diminuarea valorii de pia a valorilor mobiliare, n intervalul de timp dintre data bilan ului i data la care situa iile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere. (6) Dac o entitate primete, ulterior datei bilan ului, informa ii despre condi iile ce au existat la data bilan ului, entitatea trebuie s actualizeze prezentrile de informa ii ce se refer la aceste condi ii, n lumina noilor informa ii. (7) Atunci cnd evenimentele ulterioare datei bilan ului care nu conduc la ajustarea situa iilor financiare anuale sunt semnificative, neprezentarea lor ar putea influen a deciziile economice ale utilizatorilor. n consecin , o entitate trebuie s prezinte urmtoarele informa ii pentru fiecare categorie semnificativ de astfel de evenimente ulterioare datei bilan ului: a) natura evenimentului; i b) o estimare a efectului financiar sau o men iune conform creia o astfel de estimare nu poate s fie fcut. Corectarea erorilor contabile 63 - (1) Erorile constatate n contabilitate se pot referi fie la exerci iul financiar curent, fie la exerci iile financiare precedente. (2) Corectarea erorilor se efectueaz la data constatrii lor. (3) Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni i declara ii eronate cuprinse n situa iile financiare ale entit ii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultnd din greeala de a utiliza sau de a nu utiliza informa ii credibile care: a) erau disponibile la momentul la care situa iile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise; b) ar fi putut fi ob inute n mod rezonabil i luate n considerare la ntocmirea i prezentarea acelor situa ii financiare anuale. Astfel de erori includ efectele greelilor matematice, greelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorrii sau interpretrii greite a evenimentelor i fraudelor. (4) Corectarea erorilor aferente exerci iului financiar curent se efectueaz pe seama contului de profit i pierdere. (5) Corectarea erorilor semnificative aferente exerci iilor financiare precedente se efectueaz pe seama rezultatului reportat. (6) Erorile nesemnificative aferente exerci iilor financiare precedente se corecteaz, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totui, pot fi corectate pe seama contului de profit i pierdere erorile nesemnificative. Erorile nesemnificative sunt cele de natur s nu influen eze informa iile financiar-contabile. Se consider c o eroare este semnificativ dac aceasta ar putea influen a deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situa iilor financiare anuale. Analizarea dac o eroare este semnificativ sau nu se efectueaz n context, avnd n vedere natura sau valoarea individual sau cumulat a elementelor. (7) n notele la situa iile financiare trebuie prezentate informa ii suplimentare cu privire la erorile constatate. (8) Corectarea erorilor aferente exerci iilor financiare precedente nu determin modificarea situa iilor financiare ale acelor exerci ii. n cazul erorilor aferente exerci iilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informa iilor comparative prezentate n situa iile financiare. Informa ii comparative referitoare la pozi ia financiar i performan a financiar, respectiv modificarea pozi iei financiare, sunt prezentate n notele explicative. (9) nregistrarea stornrii unei opera iuni contabile aferente exerci iului financiar curent se efectueaz fie prin corectarea cu semnul minus a opera iunii ini iale (stornare n rou), fie prin nregistrarea invers a acesteia (stornare n negru), n func ie de politica contabil i programele informatice utilizate. 8.2. ACTIVE IMOBILIZATE 8.2.1. Reguli de evaluare de baz 64 - (1) Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare i de inute pe o perioad mai mare de un an. Ele trebuie evaluate la costul de achizi ie sau la costul de produc ie, cu respectarea prevederilor pct. 68 i 70. (2) Beneficiile economice viitoare reprezint poten ialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau de echivalente de numerar ctre entitate. Poten ialul poate fi unul productiv, fiind parte a activit ilor de exploatare ale entit ii. 65 - Activele imobilizate cuprind acele active destinate utilizrii pe o baz continu, pe o perioad mai mare de un an, n scopul desfurrii activit ilor entit ii. 66 - Drepturile asupra propriet ilor imobiliare i alte drepturi similare, aa cum sunt definite de legisla ia na ional, trebuie prezentate la "Terenuri i construc ii". 67 - (1) Micrile diverselor elemente de imobilizri se prezint n notele explicative. n acest scop, se prezint distinct, ncepnd cu costul de achizi ie sau costul de produc ie, pentru fiecare element de imobilizare, pe de o parte, creterile, cedrile i transferurile n cursul exerci iului financiar, iar, pe de alt parte, ajustrile cumulate de valoare la nceputul exerci iului financiar i la data bilan ului, precum i rectificrile efectuate n cursul exerci iului financiar asupra ajustrilor de valoare din exerci iile financiare precedente. Ajustrile de valoare se prezint n bilan ca deduceri clare din elementele corespunztoare. (2) Dac, atunci cnd situa iile financiare anuale se ntocmesc conform prezentelor reglementri pentru prima oar, costul de achizi ie sau costul de produc ie al unei imobilizri nu poate fi determinat fr cheltuieli sau ntrzieri exagerate, valoarea rezidual de la nceputul exerci iului financiar poate fi tratat drept cost de achizi ie sau cost de produc ie. Orice aplicare a acestei prevederi trebuie prezentat n notele explicative. n acest context, valoarea rezidual reprezint valoarea just a bunului respectiv. (3) Atunci cnd se efectueaz reevaluarea imobilizrilor corporale, micrile diverselor elemente de imobilizri, prevzute la alin. (1), se prezint ncepnd cu costul de achizi ie sau costul de produc ie, modificat ca rezultat al reevalurii. n acest scop, valoarea reevaluat se substituie valorii de intrare a imobilizrilor corporale. 68 - (1) Costul de achizi ie sau costul de produc ie al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economic trebuie redus cu ajustri calculate pentru a diminua valoarea unor astfel de active n mod sistematic de-a lungul duratelor lor de utilizare economic (amortizare). (2) Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economic reprezint alocarea sistematic a valorii amortizabile a unui activ pe ntreaga durat de utilizare economic. Valoarea amortizabil este reprezentat de cost sau alt valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluat). (3) n n elesul prezentelor reglementri, prin durata de utilizare economic se n elege durata de via util, aceasta reprezentnd: a) perioada n care un activ este prevzut a fi disponibil pentru utilizare de ctre o entitate; sau b) numrul unit ilor produse sau al unor unit i similare ce se estimeaz c vor fi ob inute de entitate prin folosirea activului respectiv. 69 - Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate n bilan la valoarea contabil, aceasta fiind reprezentat de costul de achizi ie,

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 12 of 121

costul de produc ie sau alt valoare care substituie costul, diminuat cu amortizarea cumulat pn la acea dat, precum i cu pierderile cumulate din depreciere. 70 - (1) Atunci cnd se constat pierderi de valoare pentru imobilizrile financiare, trebuie fcute ajustri pentru pierdere de valoare, astfel nct acestea s fie evaluate la cea mai mic valoare atribuit acestora la data bilan ului. (2) Imobilizrile trebuie s fac obiectul ajustrilor de valoare, indiferent dac duratele lor de utilizare economic sunt limitate sau nu, astfel nct acestea s fie evaluate la cea mai mic valoare atribuibil acestora la data bilan ului, dac se estimeaz c reducerea valorii acestora este permanent. (3) Ajustrile de valoare prevzute la alin. (1) i (2) trebuie nregistrate n contul de profit i pierdere i prezentate distinct n notele explicative, dac acestea nu au fost prezentate separat n contul de profit i pierdere. (4) Evaluarea la valorile minime, potrivit alin. (1) i (2), nu poate fi continuat dac nu mai sunt aplicabile motivele pentru care au fost fcute ajustrile respective. 71 - Dac activele imobilizate fac obiectul ajustrilor excep ionale de valoare exclusiv n scop fiscal, n notele explicative se prezint valoarea ajustrilor i motivele pentru care acestea au fost efectuate. 8.2.2. Imobilizri necorporale Recunoaterea imobilizrilor necorporale 72 - (1) O imobilizare necorporal este un activ identificabil, nemonetar, fr suport material i de inut pentru utilizare n procesul de produc ie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi nchiriat ter ilor sau pentru scopuri administrative. (2) O imobilizare necorporal ndeplinete criteriul de a fi identificabil cnd: a) este separabil, adic poate fi separat sau divizat de entitate i vndut, transferat, autorizat, nchiriat sau schimbat, fie individual, fie mpreun cu un contract corespunztor, un activ identificabil sau o datorie identificabil; sau b) decurge din drepturi contractuale sau de alt natur legal, indiferent dac acele drepturi sunt transferabile sau separabile de entitate sau de alte drepturi i obliga ii. (3) O entitate controleaz o imobilizare dac entitatea are capacitatea de a ob ine beneficii economice viitoare de pe urma resursei i de a restric iona accesul altora la acele beneficii. Beneficiile economice viitoare care decurg dintr-o imobilizare necorporal pot include venitul din vnzarea produselor sau serviciilor, economisiri de costuri sau alte beneficii rezultate din utilizarea imobilizrii de ctre entitate. (4) Anumite imobilizri necorporale pot fi pstrate n sau pe un obiect fizic, cum ar fi un compact-disc (n cazul unui software), documenta ie legal (n cazul unei licen e sau al unui brevet) sau pelicul. Pentru a stabili dac o imobilizare care ncorporeaz att elemente corporale, ct i necorporale ar trebui tratat ca imobilizare corporal sau ca imobilizare necorporal, o entitate evalueaz care element este mai semnificativ. De exemplu, software-ul pentru un utilaj computerizat care nu poate opera fr acel software specific se include n valoarea acelei imobilizri corporale. Acelai lucru este valabil i pentru sistemul de operare al unui computer. Atunci cnd software-ul nu este parte integrant a hardware-ului respectiv, software-ul este tratat ca imobilizare necorporal. (5) Listele de clien i nu se recunosc ca imobilizri necorporale. 73 - (1) O imobilizare necorporal trebuie recunoscut n bilan dac se estimeaz c va genera beneficii economice pentru entitate i costul su poate fi evaluat n mod credibil. (2) Pentru a stabili dac o imobilizare necorporal generat intern ndeplinete criteriile de recunoatere, o entitate clasific generarea imobilizrii ntr-o faz de cercetare i o faz de dezvoltare. Dac o entitate nu poate face distinc ia ntre faza de cercetare i cea de dezvoltare ale unui proiect intern de creare a unei imobilizri necorporale, entitatea trateaz cheltuielile cu acel proiect ca i cum ar fi determinate doar de faza de cercetare. (3) Nicio imobilizare necorporal care decurge din cercetare (sau din faza de cercetare a unui proiect intern) nu se recunoate. Cheltuielile cu cercetarea (sau cele din faza de cercetare a unui proiect intern) se recunosc drept cheltuial atunci cnd sunt generate, deoarece, n faza de cercetare a unui proiect intern, o entitate nu poate demonstra c o imobilizare necorporal exist i c aceasta va genera beneficii economice viitoare. (4) Cercetarea este investiga ia original i planificat ntreprins n scopul ctigrii unor cunotin e sau n elesuri tiin ifice ori tehnice noi. (5) Exemple de activit i de cercetare sunt: a) activit ile al cror scop este acela de a ob ine cunotin e noi; b) identificarea, evaluarea i selec ia final a aplica iilor descoperirilor fcute prin cercetare sau a altor cunotin e; c) cutarea de alternative pentru materiale, instrumente, produse, procese, sisteme sau servicii; i d) formularea, elaborarea, evaluarea i selec ia final a alternativelor posibile pentru materiale, instrumente, produse, procese, sisteme sau servicii noi sau mbunt ite. 74 - n cadrul imobilizrilor necorporale se cuprind: - cheltuielile de constituire; - cheltuielile de dezvoltare; - concesiunile, brevetele, licen ele, mrcile comerciale, drepturile i activele similare, cu excep ia celor create intern de entitate; - fondul comercial; - alte imobilizri necorporale; - avansurile acordate furnizorilor de imobilizri necorporale; i - imobilizrile necorporale n curs de execu ie. Active de natura cheltuielilor de constituire 75 - Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de nfiin area sau dezvoltarea unei entit i (taxe i alte cheltuieli de nscriere i nmatriculare, cheltuieli privind emisiunea i vnzarea de ac iuni i obliga iuni, precum i alte cheltuieli de aceast natur, legate de nfiin area i extinderea activit ii entit ii). 76 - (1) O entitate poate include cheltuielile de constituire la "Active", caz n care poate imobiliza cheltuielile de constituire. n aceast situa ie, cheltuielile de constituire trebuie amortizate n cadrul unei perioade de maximum cinci ani. (2) n situa ia n care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excep ia cazului n care suma rezervelor disponibile pentru distribuire i a profitului reportat este cel pu in egal cu cea a cheltuielilor neamortizate. 77 - Sumele prezentate n bilan la elementul "Cheltuieli de constituire" trebuie explicate n note. Active de natura cheltuielilor de dezvoltare 78 - (1) Imobilizrile de natura cheltuielilor de dezvoltare sunt generate de aplicarea rezultatelor cercetrii sau a altor cunotin e ntr-un plan sau proiect ce vizeaz produc ia de materiale, dispozitive, produse, procese, sisteme sau servicii noi sau mbunt ite substan ial, nainte de nceperea produc iei sau utilizrii comerciale. (2) O imobilizare necorporal generat de dezvoltare (sau faza de dezvoltare a unui proiect intern) se recunoate dac, i numai dac, o entitate poate demonstra toate elementele urmtoare: a) fezabilitatea tehnic pentru finalizarea imobilizrii necorporale, astfel nct aceasta s fie disponibil pentru utilizare sau vnzare; b) inten ia sa de a finaliza imobilizarea necorporal i de a o utiliza sau vinde; c) capacitatea sa de a utiliza sau vinde imobilizarea necorporal; d) modul n care imobilizarea necorporal va genera beneficii economice viitoare probabile. Printre altele, entitatea poate demonstra existen a unei pie e pentru produc ia generat de imobilizarea necorporal ori pentru imobilizarea necorporal n sine sau, dac se prevede folosirea ei pe plan intern, utilitatea imobilizrii necorporale; e) disponibilitatea unor resurse tehnice, financiare i de alt natur adecvate pentru a completa dezvoltarea i pentru a utiliza sau vinde imobilizarea necorporal; f) capacitatea sa de a evalua credibil cheltuielile atribuibile imobilizrii necorporale pe perioada dezvoltrii sale. (3) Exemple de activit i de dezvoltare sunt:

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 13 of 121

a) proiectarea, construc ia i testarea produc iei intermediare sau folosirea intermediar a prototipurilor i modelelor; b) proiectarea uneltelor i matri elor care implic tehnologie nou; c) proiectarea, construc ia i operarea unei uzine pilot care nu este fezabil din punct de vedere economic pentru produc ia pe scar larg; d) proiectarea, construc ia i testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele, sistemele sau serviciile noi sau mbunt ite. 79 - (1) La cheltuielile de dezvoltare pot fi nscrise i cheltuielile de explorare i evaluare a resurselor minerale. Nu reprezint imobilizri necorporale de natura activelor de explorare i de evaluare acele active care sunt n mod clar corporale (de exemplu, vehicule i echipamente de forare). (2) Cheltuielile de explorare i evaluare a resurselor minerale sunt cheltuieli generate de entitate n legtur cu explorarea i evaluarea resurselor minerale, nainte ca fezabilitatea tehnic i viabilitatea comercial ale extrac iei resurselor minerale s fie demonstrate. Pentru a determina dac aceste cheltuieli se recunosc ca imobilizri necorporale, o entitate ia n considerare gradul n care cheltuiala poate fi asociat cu descoperirea resurselor minerale. Explorarea i evaluarea resurselor minerale se refer la prospectarea resurselor minerale, inclusiv minereuri, petrol, gaz natural i resurse similare neregenerative, dup ce entitatea a ob inut drepturile legale de a explora ntr-o anumit zon, precum i determinarea fezabilit ii tehnice i a viabilit ii comerciale ale extrac iei resurselor minerale. (3) Exemple de cheltuieli care pot fi incluse n evaluarea ini ial a activelor de explorare i exploatare pot fi urmtoarele: a) cheltuieli cu achizi ia drepturilor de a explora; b) cheltuieli cu studii topografice, geologice, geochimice i geofizice etc. (4) O entitate nu va nregistra la cheltuieli de dezvoltare de natura cheltuielilor de explorare i evaluare a resurselor minerale cheltuielile angajate: a) nainte de explorarea i evaluarea resurselor minerale, cum sunt cheltuielile ce au avut loc nainte de momentul n care entitatea a ob inut dreptul legal de a explora o anumit zon; b) dup ce sunt demonstrabile fezabilitatea tehnic i viabilitatea comercial ale extrac iei unei resurse minerale. (5) O imobilizare necorporal de natura activelor de explorare i evaluare nu va mai fi clasificat ca atare atunci cnd fezabilitatea tehnic i viabilitatea comercial ale extrac iei unei resurse minerale sunt demonstrabile. (6) Cheltuielile legate de valorificarea resurselor minerale nu vor fi recunoscute drept active de explorare i evaluare. (7) Unul sau mai multe din urmtoarele fapte i mprejurri indic faptul c o entitate ar trebui s analizeze i s efectueze, dac este cazul, o ajustare pentru deprecierea activelor de explorare i evaluare: a) durata pentru care entitatea are dreptul de a explora o anumit zon a expirat n decursul perioadei sau va expira n viitorul apropiat i nu se preconizeaz rennoirea; b) nu sunt prevzute n buget i nici planificate cheltuieli substan iale pentru explorarea n continuare i pentru evaluarea resurselor minerale n acea zon; c) explorarea i evaluarea resurselor minerale dintr-o anumit zon nu au dus la descoperirea unor cantit i de resurse minerale viabile din punct de vedere comercial, iar entitatea a decis s ntrerup acest gen de activit i n zona respectiv; d) exist suficiente date care s indice c, dei este posibil o dezvoltare n zona respectiv, este pu in probabil ca valoarea contabil a activului de explorare i evaluare s fie complet recuperat n urma valorificrii sau vnzrii etc. 80 - (1) Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaz pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dup caz. (2) n cazul n care durata contractului sau durata de utilizare depete cinci ani, aceasta trebuie prezentat n notele explicative, mpreun cu motivele care au determinat-o. (3) n situa ia n care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excep ia cazului n care suma rezervelor disponibile pentru distribuire i a profitului reportat este cel pu in egal cu cea a cheltuielilor neamortizate. (4) - Sumele prezentate n bilan la elementul "Cheltuieli de dezvoltare" trebuie explicate n notele explicative. Concesiunile, brevetele, licen ele, mrcile comerciale, drepturile i activele similare 81 - (1) Concesiunile, brevetele, licen ele, mrcile comerciale, drepturile i activele similare reprezentnd aport, achizi ionate sau dobndite pe alte ci, se nregistreaz n conturile de imobilizri necorporale la costul de achizi ie sau valoarea de aport, dup caz. n aceast situa ie valoarea de aport se asimileaz valorii juste. (2) Concesiunile primite se reflect ca imobilizri necorporale atunci cnd contractul de concesiune stabilete o durat i o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmeaz a fi nregistrat pe durata de folosire a acesteia, stabilit potrivit contractului. n cazul n care contractul prevede plata unei redeven e/chirii, i nu o valoare amortizabil, n contabilitatea entit ii care primete concesiunea, se reflect cheltuiala reprezentnd redeven a/chiria, fr recunoaterea unei imobilizri necorporale. (3) Brevetele, licen ele, mrcile comerciale, drepturile i alte active similare se amortizeaz pe durata prevzut pentru utilizarea lor de ctre entitatea care le de ine. 82 - (1) n cazul unui acord de concesiune a serviciilor de tip public-privat, ncheiat potrivit legisla iei n vigoare, licen a primit de entitatea care are calitatea de operator, de a taxa utilizatorii unui serviciu public, se nregistreaz la imobilizri necorporale, dac sunt stabilite o durat i o valoare pentru aceast licen . (2) n n elesul prezentelor reglementri, un acord de concesiune a serviciilor este de tip public-privat dac: a) concedentul controleaz sau reglementeaz ce servicii trebuie s presteze operatorul n cadrul infrastructurii, cui trebuie s le presteze i la ce pre ; i b) concedentul controleaz - prin dreptul de proprietate, dreptul de beneficiu sau n alt mod - orice interes rezidual n infrastructur la terminarea acordului. Fondul comercial 83 - (1) Fondul comercial se recunoate, de regul, la consolidare i reprezint diferen a dintre costul de achizi ie i valoarea just la data tranzac iei, a pr ii din activele nete achizi ionate de ctre o entitate. (2) n situa iile financiare anuale individuale, fondul comercial se poate recunoate numai n cazul transferului tuturor activelor sau al unei pr i a acestora i, dup caz, i de datorii i capitaluri proprii, indiferent dac este realizat ca urmare a cumprrii sau ca urmare a unor opera iuni de fuziune. Transferul este n legtur cu o afacere, reprezentat de un ansamblu integrat de activit i i active organizate i administrate n scopul ob inerii de profituri, nregistrrii de costuri mai mici sau alte beneficii. Pentru recunoaterea n contabilitate a activelor i datoriilor primite cu ocazia acestui transfer, entit ile trebuie s procedeze la evaluarea valorii juste a elementelor primite, n scopul determinrii valorii individuale a acestora. Aceasta se efectueaz, de regul, de ctre profesioniti califica i n evaluare, membri ai unui organism profesional n domeniu, recunoscut na ional i interna ional. (3) Fondul comercial generat intern nu se recunoate ca activ deoarece nu este o resurs identificabil (adic nu este separabil i nici nu decurge din drepturi legale contractuale sau de alt natur) controlat de entitate, care s poat fi evaluat credibil la cost. (4) n cazul n care fondul comercial este tratat ca un activ, se au n vedere urmtoarele prevederi: a) fondul comercial se amortizeaz, de regul, n cadrul unei perioade de maximum cinci ani; b) totui, entit ile pot s amortizeze fondul comercial n mod sistematic ntr-o perioad de peste cinci ani, cu condi ia ca aceast perioad s nu depeasc durata de utilizare economic a activului i s fie prezentat i justificat n notele explicative. Avansuri i alte imobilizri necorporale 84 - (1) n cadrul avansurilor i altor imobilizri necorporale se nregistreaz avansurile acordate furnizorilor de imobilizri necorporale, programele informatice create de entitate sau achizi ionate de la ter i pentru necesit ile proprii de utilizare, precum i re ete, formule, modele, proiecte i prototipuri. (2) Programele informatice, precum i celelalte imobilizri necorporale nregistrate la elementul "Alte imobilizri necorporale" se amortizeaz pe durata prevzut pentru utilizarea lor de ctre entitatea care le de ine. (3) n cazul programelor informatice achizi ionate mpreun cu licen ele de utilizare, dac se poate efectua o separare ntre cele dou active, acestea sunt contabilizate i amortizate separat.

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 14 of 121

Imobilizrile necorporale n curs de execu ie 85 - Imobilizrile necorporale n curs de execu ie reprezint imobilizrile necorporale neterminate pn la sfritul perioadei, evaluate la costul de produc ie sau costul de achizi ie, dup caz. Evaluarea ini ial a imobilizrilor necorporale 86 - O imobilizare necorporal se nregistreaz ini ial la costul de achizi ie sau de produc ie, aa cum sunt definite n prezentele reglementri. 87 - Un element raportat drept cheltuial ntr-o perioad nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unei imobilizri necorporale. Cheltuieli ulterioare 88 - (1) Cheltuielile ulterioare efectuate cu o imobilizare necorporal dup cumprarea sau finalizarea acesteia se nregistreaz n conturile de cheltuieli atunci cnd sunt efectuate. (2) Cheltuielile ulterioare vor majora costul imobilizrii necorporale atunci cnd este probabil c aceste cheltuieli vor permite activului s genereze beneficii economice viitoare peste performan a prevzut ini ial i pot fi evaluate credibil. Evaluarea la data bilan ului 89 - O imobilizare necorporal trebuie prezentat n bilan la valoarea de intrare, mai pu in ajustrile cumulate de valoare. Cedarea 90 - O imobilizare necorporal trebuie scoas din eviden la cedare sau atunci cnd niciun beneficiu economic viitor nu mai este ateptat din utilizarea sau cedarea sa. 91 - (1) n cazul scoaterii din eviden a unei imobilizri necorporale, sunt eviden iate distinct veniturile din vnzare, cheltuielile reprezentnd valoarea neamortizat a imobilizrii i alte cheltuieli legate de cedarea acesteia. (2) n scopul prezentrii n contul de profit i pierdere, ctigurile sau pierderile care apar odat cu ncetarea utilizrii sau ieirea unei imobilizri necorporale se determin ca diferen ntre veniturile generate de ieirea activului i valoarea sa neamortizat, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, i trebuie prezentate ca valoare net, ca venituri sau cheltuieli, dup caz, n contul de profit i pierdere, la elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", dup caz. 8.2.3. Imobilizri corporale Recunoaterea imobilizrilor corporale 92 - Imobilizrile corporale reprezint active care: a) sunt de inute de o entitate pentru a fi utilizate n produc ia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi nchiriate ter ilor sau pentru a fi folosite n scopuri administrative; i b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an. 93 - (1) Imobilizrile corporale cuprind: terenuri i construc ii; instala ii tehnice i maini; alte instala ii, utilaje i mobilier; avansuri acordate furnizorilor de imobilizri corporale i imobilizri corporale n curs de execu ie. (2) Terenurile i cldirile sunt active separabile i sunt contabilizate separat, chiar atunci cnd sunt achizi ionate mpreun. O cretere a valorii terenului pe care se afl o cldire nu afecteaz determinarea valorii amortizabile a cldirii. 94 - (1) Contabilitatea terenurilor se ine pe dou categorii: terenuri i amenajri de terenuri. (2) n contabilitatea analitic, terenurile pot fi eviden iate pe urmtoarele grupe: terenuri agricole, terenuri silvice, terenuri fr construc ii, terenuri cu zcminte, terenuri cu construc ii i altele. 95 - (1) Imobilizrile corporale de inute n baza unui contract de leasing se eviden iaz n contabilitate n func ie de prevederile contractelor ncheiate ntre pr i, precum i legisla ia n vigoare. Entit ile in cont, de asemenea, i de cerin ele principiului prevalen ei economicului asupra juridicului, prevzut la pct. 46. (2) Clasificarea contractelor de leasing n leasing financiar sau leasing opera ional se efectueaz la nceputul contractului. 96 - (1) n n elesul prezentelor reglementri, termenii de mai jos au urmtoarele semnifica ii: a) contract de leasing este un acord prin care locatorul cedeaz locatarului, n schimbul unei pl i sau serii de pl i, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioad stabilit; b) leasing financiar este opera iunea de leasing care transfer cea mai mare parte din riscurile i avantajele aferente dreptului de proprietate asupra activului; c) leasing opera ional este opera iunea de leasing ce nu intr n categoria leasingului financiar. (2) Un contract de leasing poate fi recunoscut ca leasing financiar dac ndeplinete cel pu in una dintre urmtoarele condi ii: a) leasingul transfer locatarului titlul de proprietate asupra bunului pn la sfritul duratei contractului de leasing; b) locatarul are op iunea de a cumpra bunul la un pre estimat a fi suficient de mic n compara ie cu valoarea just la data la care op iunea devine exercitabil, astfel nct, la nceputul contractului de leasing, exist n mod rezonabil certitudinea c op iunea va fi exercitat; c) durata contractului de leasing acoper, n cea mai mare parte, durata de via economic a bunului, chiar dac titlul de proprietate nu este transferat; d) valoarea total a ratelor de leasing, mai pu in cheltuielile accesorii, este mai mare sau egal cu valoarea de intrare a bunului, reprezentat de valoarea la care a fost achizi ionat bunul de ctre finan ator, respectiv costul de achizi ie; e) bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natur special, astfel nct numai locatarul le poate utiliza fr modificri majore. 97 - (1) nregistrarea n contabilitate a amortizrii bunului ce face obiectul contractului se efectueaz n cazul leasingului financiar de ctre locatar/utilizator, iar n cazul leasingului opera ional, de ctre locator/finan ator. (2) n cazul leasingului financiar, achizi iile de ctre locatar de bunuri imobile i mobile sunt tratate ca investi ii n imobilizri, fiind supuse amortizrii pe o baz consecvent cu politica normal de amortizare pentru bunuri similare ale locatarului. (3) n cazul leasingului opera ional, bunurile sunt supuse amortizrii de ctre locator, pe o baz consecvent cu politica normal de amortizare pentru bunuri similare ale acestuia. 98 - (1) Reflectarea n contabilitatea locatarilor a activelor aferente opera iunilor de leasing financiar se efectueaz cu ajutorul conturilor de imobilizri necorporale i imobilizri corporale. (2) Dobnzile de pltit corespunztoare datoriilor din opera iuni de leasing financiar se nregistreaz n contabilitatea locatarilor periodic, conform contabilit ii de angajamente, n contrapartida contului de cheltuieli. Dobnda de pltit, aferent perioadelor viitoare, se eviden iaz n conturi n afara bilan ului (contul 8051 "Dobnzi de pltit"). 99 - (1) Locatorul are recunoscute n contabilitate bunurile date n regim de leasing financiar drept crean e imobilizate. (2) Dobnzile de primit corespunztoare crean elor din opera iuni de leasing financiar se nregistreaz n contabilitatea locatorului periodic, conform contabilit ii de angajamente, n contrapartida contului de venituri. (3) La recunoaterea n contabilitate a contractelor de leasing financiar trebuie avut n vedere legisla ia care reglementeaz categoriile de entit i care pot derula asemenea opera iuni. 100 - (1) La contabilizarea opera iunilor de leasing opera ional, locatorul trebuie s prezinte bunurile date n regim de leasing opera ional n conturile de imobilizri necorporale i imobilizri corporale, n conformitate cu natura acestora. (2) Sumele ncasate sau de ncasat se nregistreaz n contabilitatea locatorului ca un venit n contul de profit i pierdere, conform contabilit ii de angajamente 101 - (1) n contabilitatea locatarului, bunurile luate n leasing opera ional sunt eviden iate n conturi de eviden din afara bilan ului. (2) Sumele pltite sau de pltit se nregistreaz n contabilitatea locatarului ca o cheltuial n contul de profit i pierdere, conform contabilit ii de angajamente. 102 - O tranzac ie de vnzare a unui activ pe termen lung i de nchiriere a aceluiai activ n regim de leasing (leaseback) se contabilizeaz n func ie de clauzele contractului de leasing, astfel: a) dac tranzac ia de vnzare i nchiriere a aceluiai activ are ca rezultat un leasing financiar, tranzac ia reprezint un mijloc prin care

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 15 of 121

locatorul acord o finan are locatarului, activul avnd rol de garan ie. Entitatea beneficiar a finan rii (locatarul) nu va recunoate n contabilitate opera iunea de vnzare a activului, nefiind ndeplinite condi iile de recunoatere a veniturilor. Activul rmne nregistrat n continuare la valoarea existent anterior opera iunii de leasing, cu regimul de amortizare aferent. Opera iunea de finan are va fi eviden iat prin articolul contabil 512 "Conturi curente la bnci" = 167 "Alte mprumuturi i datorii asimilate", urmnd ca dobnda i alte costuri ale finan rii, potrivit contractelor ncheiate, s fie nregistrate conform prezentelor reglementri. Din punctul de vedere al regimului taxei pe valoarea adugat, au loc dou opera iuni distincte, respectiv livrarea bunului, efectuat de locatar, i opera iunea de leasing, efectuat de locator, pentru care taxa pe valoarea adugat se eviden iaz potrivit legii; b) dac tranzac ia de vnzare i nchiriere a aceluiai activ are ca rezultat un leasing opera ional, entitatea vnztoare contabilizeaz o tranzac ie de vnzare, cu nregistrarea scoaterii din eviden a activului i a sumelor ncasate sau de ncasat i a taxei pe valoarea adugat pentru opera iunile taxabile, conform prevederilor legale. Opera iunea de nchiriere a activului n regim de leasing opera ional se contabilizeaz de utilizator conform prezentelor reglementri. Ca urmare, opera iunea se reflect n contul de profit i pierdere. 103 - (1) n vederea ntocmirii situa iilor financiare anuale, utilizatorii bunurilor luate n leasing financiar sau opera ional inventariaz i transmit societ ii de leasing lista bunurilor de inute n baza contractelor de leasing. (2) Entit ile contractante care au efectuat opera iuni de leasing i leaseback trebuie s prezinte n notele explicative la situa iile financiare anuale informa ii referitoare la opera iunile derulate. 104 - (1) n cadrul imobilizrilor corporale sunt eviden iate n mod distinct imobilizrile corporale n curs de execu ie. (2) Sunt reflectate, de asemenea, distinct n contabilitate, acele imobilizri corporale cumprate, pentru care s-au transferat riscurile i beneficiile aferente, dar care sunt n curs de aprovizionare (grupa 22 "Imobilizri corporale n curs de aprovizionare" din Planul de conturi general). Evaluarea ini ial a imobilizrilor corporale 105 - (1) O imobilizare corporal recunoscut ca activ trebuie evaluat ini ial la costul su determinat potrivit regulilor de evaluare din prezentele reglementri, n func ie de modalitatea de intrare n entitate. (2) Exemple de costuri care se efectueaz n legtur cu construc ia unei imobilizri corporale, direct atribuibile acesteia, sunt: a) costurile reprezentnd salariile angaja ilor, contribu iile legale i alte cheltuieli legate de acestea, care rezult direct din construc ia imobilizrii corporale; b) cheltuieli materiale; c) costurile de amenajare a amplasamentului; d) costurile ini iale de livrare i manipulare; e) costurile de instalare i asamblare; f) cheltuieli de proiectare i pentru ob inerea autoriza iilor; g) costurile de testare a func ionrii corecte a activului, dup deducerea ncasrilor nete provenite din vnzarea elementelor produse n timpul aducerii activului la amplasamentul i condi ia de func ionare (cum ar fi eantioanele produse la testarea echipamentului); h) onorariile profesionale pltite avoca ilor i exper ilor etc. (3) n cazul n care o cldire este demolat pentru a fi construit o alta, cheltuielile cu demolarea sunt recunoscute dup natura lor, fr a fi considerate costuri de amenajare a amplasamentului. Acelai tratament contabil se aplic i cheltuielilor reprezentnd valoarea neamortizat a cldirii demolate. (4) n costul unei imobilizri corporale sunt incluse i costurile estimate ini ial cu demontarea i mutarea acesteia la scoaterea din func iune, precum i cu restaurarea amplasamentului pe care este pozi ionat imobilizarea, atunci cnd aceste sume pot fi estimate credibil i entitatea are o obliga ie legat de demontare, mutare a imobilizrii corporale i de refacere a amplasamentului. (5) Costurile estimate cu demontarea i mutarea imobilizrii corporale, precum i cele cu restaurarea amplasamentului se recunosc n valoarea acesteia, n coresponden cu un cont de provizioane (contul 1513 "Provizioane pentru dezafectare imobilizri corporale i alte ac iuni similare legate de acestea"). Cheltuieli ulterioare 106 - (1) Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizri corporale trebuie recunoscute, de regul, drept cheltuieli n perioada n care au fost efectuate. (2) Cheltuielile efectuate n legtur cu imobilizrile corporale utilizate n baza unui contract de nchiriere, loca ie de gestiune sau alte contracte similare se eviden iaz n contabilitatea entit ii care le-a efectuat, la imobilizri corporale sau drept cheltuieli n perioada n care au fost efectuate, n func ie de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate n legtur cu imobilizrile corporale proprii. 107 - (1) Costul repara iilor efectuate la imobilizrile corporale, n scopul asigurrii utilizrii continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuial n perioada n care este efectuat. (2) Sunt recunoscute ca o component a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare, investi iile efectuate la imobilizrile corporale. Acestea trebuie s aib ca efect mbunt irea parametrilor tehnici ini iali ai acestora i s conduc la ob inerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fa de cele estimate ini ial. Ob inerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de ntre inere i func ionare. 108 - (1) Imobilizrile corporale n curs de execu ie reprezint investi iile neterminate efectuate n regie proprie sau n antrepriz. Acestea se evalueaz la costul de produc ie sau costul de achizi ie, dup caz. (2) Imobilizrile corporale n curs de execu ie se trec n categoria imobilizrilor finalizate dup recep ia, darea n folosin sau punerea n func iune a acestora, dup caz. (3) Costul unei imobilizri corporale construite n regie proprie este determinat folosind aceleai principii ca i pentru un activ achizi ionat. Astfel, dac entitatea produce active similare, n scopul comercializrii, n cadrul unor tranzac ii normale, atunci costul activului este de obicei acelai cu costul de construire a acelui activ destinat vnzrii. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. n mod similar, cheltuiala reprezentnd rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum i pierderile care au aprut n cursul construc iei n regie proprie a activului nu sunt incluse n costul activului. Evaluarea la data bilan ului 109 - O imobilizare corporal trebuie prezentat n bilan la valoarea de intrare, mai pu in ajustrile cumulate de valoare. Amortizarea 110 - (1) Amortizarea se stabilete prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizrilor. (2) Amortizarea imobilizrilor corporale se calculeaz ncepnd cu luna urmtoare punerii n func iune i pn la recuperarea integral a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizrii imobilizrilor corporale sunt avute n vedere duratele de utilizare economic i condi iile de utilizare a acestora. (3) n cazul n care imobilizrile corporale sunt trecute n conservare, n func ie de politica contabil adoptat, entitatea nregistreaz n contabilitate o cheltuial cu amortizarea sau o cheltuial corespunztoare ajustrii pentru deprecierea constatat. (4) O modificare semnificativ a condi iilor de utilizare sau nvechirea unei imobilizri corporale poate justifica revizuirea duratei de amortizare. De asemenea, n cazul n care imobilizrile corporale sunt trecute n conservare, folosirea lor fiind ntrerupt pe o perioad ndelungat, poate fi justificat revizuirea duratei de amortizare. (5) n cazuri excep ionale, inclusiv n situa ia prevzut la pct. 121 alin. (3) din prezentele reglementri, durata de amortizare stabilit ini ial se poate modifica, aceast reestimare conducnd la o nou cheltuial cu amortizarea pe perioada rmas de utilizare. 111 - (1) Amortizarea imobilizrilor corporale concesionate, nchiriate sau n loca ie de gestiune se calculeaz i se nregistreaz n contabilitate de ctre entitatea care le are n proprietate.

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 16 of 121

(2) Se supun, de asemenea, amortizrii investi iile efectuate la imobilizrile corporale luate cu chirie, pe durata contractului de nchiriere. La expirarea contractului de nchiriere, valoarea investi iilor efectuate i a amortizrii corespunztoare se cedeaz proprietarului imobilizrii. n func ie de clauzele cuprinse n contractul de nchiriere, transferul poate reprezenta o vnzare de active sau o alt modalitate de cedare. nregistrarea n contabilitate a opera iunilor se efectueaz conform prezentelor reglementri. 112 - (1) Entit ile amortizeaz imobilizrile corporale utiliznd unul din urmtoarele regimuri de amortizare: a) amortizarea liniar realizat prin includerea uniform n cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite propor ional cu numrul de ani ai duratei de utilizare economic a acestora; b) amortizarea degresiv, care const n multiplicarea cotelor de amortizare liniar cu un anumit coeficient, caz n care poate fi avut n vedere legisla ia n vigoare; c) amortizarea accelerat, care const n includerea, n primul an de func ionare, n cheltuielile de exploatare a unei amortizri de pn la 50% din valoarea de intrare a imobilizrii. Amortizrile anuale pentru exerci iile financiare urmtoare sunt calculate la valoarea rmas de amortizat, dup regimul liniar, prin raportare la numrul de ani de utilizare rmai. Deoarece amortizarea calculat trebuie s fie corelat cu modul de utilizare a activului i, ntruct n cazuri rare o imobilizare corporal se consum n primul an n procent de pn la 50%, rezult c metoda de amortizare accelerat este mai pu in utilizat n scopuri contabile; d) amortizare calculat pe unitate de produs sau serviciu, atunci cnd natura imobilizrii justific utilizarea unei asemenea metode de amortizare. (2) Metoda de amortizare folosit trebuie s reflecte modul n care beneficiile economice viitoare ale unui activ se atept s fie consumate de entitate. (3) Metoda de amortizare se aplic de o manier consecvent pentru toate activele de aceeai natur i avnd condi ii de utilizare identice, n func ie de politica contabil adoptat. (4) Metoda de amortizare se poate modifica doar atunci cnd aceasta este determinat de o eroare n estimarea modului de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobilizri corporale. (5) Amortizarea aferent imobilizrilor corporale se nregistreaz n contabilitate ca o cheltuial. 113 - (1) Terenurile nu se amortizeaz. (2) Investi iile efectuate pentru amenajarea lacurilor, bl ilor, iazurilor, terenurilor i pentru alte lucrri similare se recupereaz pe calea amortizrii, prin includerea n cheltuielile de exploatare ntr-o perioad determinat de administratori sau persoanele care au obliga ia gestionrii entit ii, pe baza duratelor de via util ale acestora. Cedarea i casarea 114 - (1) O imobilizare corporal trebuie scoas din eviden la cedare sau casare, atunci cnd niciun beneficiu economic viitor nu mai este ateptat din utilizarea sa ulterioar. (2) Dac o entitate recunoate n valoarea contabil a unei imobilizri corporale costul unei nlocuiri par iale (nlocuirea unei componente), atunci ea scoate din eviden valoarea contabil a pr ii nlocuite, cu amortizarea aferent, dac dispune de informa iile necesare. 115 - (1) n cazul scoaterii din eviden a unei imobilizri corporale, sunt eviden iate distinct veniturile din vnzare, cheltuielile reprezentnd valoarea neamortizat a imobilizrii i alte cheltuieli legate de cedarea acesteia. (2) n scopul prezentrii n contul de profit i pierdere, ctigurile sau pierderile ob inute n urma casrii sau cedrii unei imobilizri corporale trebuie determinate ca diferen ntre veniturile generate de scoaterea din eviden i valoarea sa neamortizat, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta i trebuie prezentate ca valoare net, ca venituri sau cheltuieli, dup caz, n contul de profit i pierdere, la elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", dup caz. Compensa ii de la ter i 116 - (1) n cazul distrugerii totale sau par iale a unor imobilizri corporale, crean ele sau sumele compensatorii ncasate de la ter i, legate de acestea, precum i achizi ionarea sau construc ia ulterioar de active noi sunt opera iuni economice distincte i trebuie nregistrate ca atare pe baza documentelor justificative. Astfel, deprecierea activelor se eviden iaz la momentul constatrii acesteia, iar dreptul de a ncasa compensa iile se eviden iaz pe seama veniturilor conform contabilit ii de angajamente, n momentul stabilirii acestuia. (2) Exemple de asemenea compensa ii pot fi nregistrate n urmtoarele situa ii: a) sume pltite/de pltit de ctre companiile de asigurare pentru deprecierea sau pierderea unor imobilizri corporale cauzat, de exemplu, de dezastre naturale sau furt; b) sume acordate de guvern, n schimbul unor imobilizri corporale, de exemplu, terenuri care au fost expropriate. 8.2.4. Imobilizri financiare 117 - (1) Imobilizrile financiare cuprind ac iunile de inute la entit ile afiliate, mprumuturile acordate entit ilor afiliate, interesele de participare, mprumuturile acordate entit ilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare, alte investi ii de inute ca imobilizri, alte mprumuturi. (2) n sensul prezentelor reglementri, prin interese de participare se n elege drepturile n capitalul altor entit i, reprezentate sau nu prin titluri, care, prin crearea unei legturi durabile cu aceste entit i, sunt destinate s contribuie la activit ile entit ii. De inerea unei pr i din capitalul unei alte entit i se presupune c reprezint un interes de participare, atunci cnd depete un procentaj de 20%. (3) Contravaloarea ac iunilor i a altor imobilizri financiare primite cu titlu gratuit se nregistreaz n contrapartid cu contul 1068 "Alte rezerve." 118 - (1) La alte crean e imobilizate se cuprind garan iile, depozitele i cau iunile depuse de entitate la ter i. (2) n conturile de crean e imobilizate reprezentnd mprumuturi acordate se nregistreaz sumele acordate ter ilor n baza unor contracte pentru care entitatea percepe dobnzi, potrivit legii. (3) Entit ile care au eviden iate n contul de crean e imobilizate crean e imobilizate cu scaden a mai mare de un an, vor prezenta n bilan , la imobilizri financiare, numai partea cu scaden a mai mare de 12 luni, diferen a urmnd a fi reflectat la crean e. Evaluarea ini ial 119 - Imobilizrile financiare recunoscute ca activ se evalueaz la costul de achizi ie sau valoarea determinat prin contractul de dobndire a acestora. Evaluarea la data bilan ului 120 - Imobilizrile financiare se prezint n bilan la valoarea de intrare mai pu in ajustrile cumulate pentru pierdere de valoare. 8.2.5. Reguli de evaluare alternative 8.2.5.1. Reevaluarea imobilizrilor corporale 121 - (1) Entit ile pot proceda la reevaluarea imobilizrilor corporale existente la sfritul exerci iului financiar, astfel nct acestea s fie prezentate n contabilitate la valoarea just, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluri n situa iile financiare ntocmite pentru acel exerci iu. Amortizarea calculat pentru imobilizrile corporale astfel reevaluate se nregistreaz n contabilitate ncepnd cu exerci iul financiar urmtor celui pentru care s-a efectuat reevaluarea. (2) Evalurile efectuate cu ocazia reorganizrilor de ntreprinderi (fuziuni, divizri) nu constituie reevaluare n sensul prezentelor reglementri contabile, aceste evaluri efectundu-se n scopul stabilirii raportului de schimb, pentru toate elementele de bilan . Fac excep ie situa iile n care data situa iilor financiare care stau la baza reorganizrii coincide cu data situa iilor financiare anuale. (3) Dac o imobilizare corporal complet amortizat mai poate fi folosit, cu ocazia reevalurii acesteia i se stabilete o nou valoare i o nou durat de utilizare economic, corespunztoare perioadei estimate a se folosi n continuare. (4) n cazul efecturii reevalurii imobilizrilor corporale, acest lucru trebuie prezentat n notele explicative, mpreun cu elementele supuse reevalurii, metoda prin care s-au calculat valorile prezentate, precum i elementul afectat din contul de profit i pierdere. 122 - (1) Reevaluarea imobilizrilor corporale se face la valoarea just de la data bilan ului. Valoarea just se determin pe baza unor evaluri efectuate, de regul, de profesioniti califica i n evaluare, membri ai unui organism profesional n domeniu, recunoscut na ional i

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 17 of 121

interna ional. (2) La reevaluarea unei imobilizri corporale, amortizarea cumulat la data reevalurii este tratat n unul din urmtoarele moduri: a) recalculat propor ional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel nct valoarea contabil a activului, dup reevaluare, s fie egal cu valoarea sa reevaluat. Aceast metod este folosit, deseori, n cazul n care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice; sau b) eliminat din valoarea contabil brut a activului i valoarea net, determinat n urma corectrii cu ajustrile de valoare, este recalculat la valoarea reevaluat a activului. Aceast metod este folosit, deseori, pentru cldirile care sunt reevaluate la valoarea lor de pia . 123 - (1) n cazul n care, ulterior recunoaterii ini iale ca activ, valoarea unui activ imobilizat este determinat pe baza reevalurii activului respectiv, valoarea rezultat din reevaluare va fi atribuit activului, n locul costului de achizi ie/costului de produc ie sau al oricrei alte valori atribuite nainte acelui activ. n astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului avnd n vedere valoarea acestuia, determinat n urma reevalurii. (2) Elementele dintr-o grup de imobilizri corporale se reevalueaz simultan pentru a se evita reevaluarea selectiv i raportarea n situa iile financiare anuale a unor valori care sunt o combina ie de costuri i valori calculate la date diferite. (3) Dac un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate. (4) O grup de imobilizri corporale cuprinde active de aceeai natur i utilizri similare, aflate n exploatarea unei entit i. (5) Exemple de grupe de imobilizri corporale sunt: terenuri; cldiri; maini i echipamente; nave; aeronave etc. (6) Reevalurile trebuie fcute cu suficient regularitate, astfel nct valoarea contabil s nu difere substan ial de cea care ar fi determinat folosind valoarea just de la data bilan ului. Valoarea just a imobilizrilor corporale este determinat, n general, plecnd de la valoarea lor de pia . (7) Dac un activ dintr-o grup de active nu poate fi reevaluat, de exemplu, din cauz c nu exist o pia activ pentru acel activ, activul trebuie prezentat n bilan la cost, minus ajustrile cumulate de valoare. (8) O pia activ este o pia unde sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele condi ii: a) elementele comercializate sunt omogene; b) pot fi gsi i n permanen cumprtori i vnztori interesa i; i c) pre urile sunt cunoscute de cei interesa i. (9) Dac valoarea just a unei imobilizri corporale nu mai poate fi determinat, valoarea activului prezentat n bilan trebuie s fie valoarea sa reevaluat la data ultimei reevaluri, din care se scad ajustrile cumulate de valoare. 124 - (1) n cazul n care se efectueaz reevaluarea imobilizrilor corporale, diferen a dintre valoarea rezultat n urma reevalurii i valoarea la cost istoric trebuie prezentat la rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct n "Capital i rezerve" (contul 105 "Rezerve din reevaluare"). Tratamentul n scop fiscal al rezervei din reevaluare trebuie prezentat n notele explicative. (2) Indiferent dac valoarea rezervei a fost modificat sau nu n cursul exerci iului financiar, entit ile trebuie s prezinte n notele explicative urmtoarele informa ii: a) valoarea rezervei din reevaluare la nceputul exerci iului financiar; b) diferen ele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare n cursul exerci iului financiar; c) sumele capitalizate sau transferate ntr-un alt mod din rezerva din reevaluare n cursul exerci iului financiar, prezentndu-se natura oricrui astfel de transfer, cu respectarea legisla iei n vigoare; d) valoarea rezervei din reevaluare la sfritul exerci iului financiar. (3) Surplusul din reevaluare inclus n rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct n rezerve (contul 1065 "Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare"), atunci cnd acest surplus reprezint un ctig realizat. n sensul prezentelor reglementri ctigul se consider realizat la scoaterea din eviden a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din ctig poate fi realizat pe msur ce activul este folosit de entitate. n acest caz, valoarea rezervei transferate este diferen a dintre amortizarea calculat pe baza valorii contabile reevaluate i valoarea amortizrii calculate pe baza costului ini ial al activului. (4) Dac rezultatul reevalurii este o cretere fa de valoarea contabil net, atunci aceasta se trateaz astfel: - ca o cretere a rezervei din reevaluare prezentat n cadrul elementului "Capital i rezerve", dac nu a existat o descretere anterioar recunoscut ca o cheltuial aferent acelui activ; sau - ca un venit care s compenseze cheltuiala cu descreterea recunoscut anterior la acel activ. (5) Dac rezultatul reevalurii este o descretere a valorii contabile nete, aceasta se trateaz ca o cheltuial cu ntreaga valoare a deprecierii, atunci cnd n rezerva din reevaluare nu este nregistrat o sum referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scdere a rezervei din reevaluare prezentat n cadrul elementului "Capital i rezerve", cu minimul dintre valoarea acelei rezerve i valoarea descreterii, iar eventuala diferen rmas neacoperit se nregistreaz ca o cheltuial. (6) Rezerva din reevaluare trebuie redus n msura n care sumele transferate la aceasta nu mai sunt necesare pentru aplicarea metodei de evaluare utilizate i pentru ob inerea scopului su. (7) Sumele reprezentnd diferen e de natura veniturilor i cheltuielilor rezultate la reevaluare trebuie prezentate separat n contul de profit i pierdere. (8) Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuit, direct sau indirect, cu excep ia cazului n care activul reevaluat a fost valorificat, situa ie n care surplusul din reevaluare reprezint ctig efectiv realizat. (9) Cu excep ia cazurilor prevzute la alin. (3) i (6), rezerva din reevaluare nu poate fi redus. 125 - Ajustrile de valoare se calculeaz n fiecare exerci iu financiar pe baza valorii atribuite imobilizrii la ncheierea acelui exerci iu financiar. 126 - n cazul n care se efectueaz reevaluarea, n notele explicative trebuie prezentate, separat pentru fiecare element din bilan de natura imobilizrilor corporale reevaluate, urmtoarele informa ii: a) valoarea la cost istoric a imobilizrilor reevaluate i suma ajustrilor cumulate de valoare; sau b) valoarea la data bilan ului a diferen ei dintre valoarea rezultat din reevaluare i cea reprezentnd costul istoric i, atunci cnd este cazul, valoarea cumulat a ajustrilor suplimentare de valoare. 8.2.5.2. Evaluarea la valoarea just a instrumentelor financiare 127 - Prin derogare de la regulile generale de evaluare prevzute de prezentele reglementri i sub rezerva condi iilor prevzute la pct. 140 la 142, entit ile pot evalua n situa iile financiare anuale consolidate instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, la valoarea just. 128 - Un instrument financiar reprezint orice contract ce genereaz simultan un activ financiar pentru o entitate i o datorie financiar sau un instrument de capitaluri proprii pentru o alt entitate. 129 - Un activ financiar este orice activ care reprezint: a) numerar; b) un instrument de capitaluri proprii al unei alte entit i; c) un drept contractual: - de a primi numerar sau un alt activ financiar de la o alt entitate; sau - de a schimba active sau datorii financiare cu alt entitate n condi ii care sunt poten ial favorabile entit ii; sau d) un contract care va fi sau poate fi decontat n propriile instrumente de capitaluri proprii i este: - un instrument financiar nederivat pentru care entitatea este sau poate fi obligat s primeasc un numr variabil al propriilor instrumente de capitaluri proprii; sau - un instrument financiar derivat care va fi sau poate fi decontat n alt fel dect prin schimbul unei sume fixe de numerar sau alt activ financiar pentru un numr fix din instrumentele de capital ale entit ii. n acest scop, instrumentele de capital ale entit ii nu includ

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 18 of 121

instrumente care sunt ele nsele contracte pentru primirea sau livrarea propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entit ii. 130 - O datorie financiar este orice datorie care reprezint: a) o obliga ie contractual: - de a ceda lichidit i sau alt activ financiar unei alte entit i; sau - de a schimba active sau datorii financiare cu alt entitate n condi ii care sunt poten ial nefavorabile pentru entitate; sau b) un contract care va fi sau poate fi decontat n propriile instrumente de capitaluri proprii ale entit ii i este: - un instrument financiar nederivat pentru care entitatea este sau poate fi obligat s livreze un numr variabil din propriile sale instrumente de capitaluri proprii; sau - un instrument financiar derivat care va fi sau poate fi decontat altfel dect prin schimbul unei sume fixe de numerar, sau alt activ financiar n schimbul unui numr fix din propriile instrumente de capitaluri proprii ale entit ii. n acest scop, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entit ii nu includ instrumente care pot fi ele nsele contracte pentru primirea sau livrarea viitoare a propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entit ii. 131 - Un instrument derivat este un instrument financiar care ndeplinete cumulativ urmtoarele condi ii: - valoarea sa se modific ca urmare a varia iilor unei anumite rate de dobnd, a pre ului unui instrument financiar, a pre ului unor mrfuri, a unui curs de schimb valutar, a unui indice de pre uri sau rate, a unui rating de credit sau indice de credit sau a altei variabile, cu condi ia ca, n cazul unei variabile nefinanciare, aceasta s nu fie specific unei pr i contractuale (uneori denumit "baz" sau "element suport"); - nu solicit nicio investi ie ini ial net sau solicit o investi ie ini ial net care este mai mic dect cea necesar pentru alte tipuri de contracte de la care se atept reac ii similare la modificrile condi iilor de pia ; i - este decontat la o dat viitoare. 132 - Exemple de tipuri de instrumente derivate sunt contractele ferme de schimb la termen (forward), contractele swap de valute, contractele futures i instrumentele condi ionale (op iunile cumprate sau vndute). 133 - Una dintre caracteristicile definitorii ale unui instrument derivat este faptul c necesit o investi ie net ini ial a crei valoare este mai mic dect cea care ar fi necesar n cazul altor contracte de la care se atept s reac ioneze identic la factorii pie ei. 134 - Op iunile se ncadreaz n defini ia instrumentelor derivate deoarece prima pltit, indiferent de exercitarea sau nu a op iunii, este mai mic dect investi ia ce ar fi necesar pentru ob inerea instrumentului financiar de baz cu care este corelat op iunea. 135 - n cazul contractelor cu instrumente derivate, angajamentele de cumprare sau vnzare aferente acestora se nregistreaz n conturi n afara bilan ului (cont 8039 "Alte valori n afara bilan ului", analitic distinct), n momentul ncheierii contractelor. 136 - n general, valoarea just ini ial a instrumentelor derivate este zero, cu excep ia op iunilor pentru care valoarea just ini ial este dat de valoarea primei pltite sau ncasate, caz n care contravaloarea acestora se eviden iaz n conturile bilan iere corespunztoare de crean e, respectiv datorii. 137 - n n elesul prezentelor reglementri, opera iunile de schimb la vedere sunt opera iunile de cumprare i de vnzare a valutelor, cu decontarea n termenul stabilit n general prin reglementri sau conven ii ale pie ei respective, de regul maxim de dou zile lucrtoare de la data ncheierii tranzac iei, la cursul de schimb stabilit ntre pr i (curs SPOT). 138 - Opera iunile de schimb la termen (FORWARD) sunt considerate opera iunile de cumprare i de vnzare a valutelor, cu decontare dup termenul stabilit n general prin reglementri sau conven ii ale pie ei respective, de regul mai mult de dou zile lucrtoare de la data ncheierii tranzac iei, la cursul de schimb stabilit ntre pr i (curs FORWARD). 139 - Opera iunile SWAP sunt opera iuni de cumprare i vnzare simultan a unei sume n valut, cu decontarea la dou date, de valori diferite (de regul SPOT i FORWARD) la cursurile de schimb stabilite (SPOT i FORWARD) la data tranzac iei. 140 - n n elesul prezentelor reglementri, contractele bazate pe marf care dau oricreia dintre pr ile contractante dreptul de decontare n numerar sau prin alte instrumente financiare se consider instrumente financiare derivate, cu excep ia cazurilor n care: a) acestea au fost ncheiate i continu s ndeplineasc cerin ele ateptate ale entit ii privind cumprarea, vnzarea sau utilizarea produsului de baz; b) acestea au fost ini ial destinate unui astfel de scop; i c) se atept ca acestea s fie decontate prin livrarea mrfii. 141 - Evaluarea la valoarea just se aplic numai datoriilor care sunt: a) de inute ca parte a unui portofoliu de tranzac ionare; sau b) instrumente financiare derivate. 142 - Evaluarea la valoarea just nu se aplic: a) instrumentelor financiare nederivate de inute pn la scaden ; b) mprumuturilor i crean elor generate de entitate i nede inute n scopul tranzac ionrii; i c) intereselor n filiale, ntreprinderi asociate i asocieri n participa ie, instrumentelor de capital emise de entitate, contractelor cu plata contingent ntr-o combinare de ntreprinderi, precum i altor instrumente financiare cu astfel de caracteristici speciale i care, n concordan cu ceea ce este general acceptat, se contabilizeaz diferit fa de alte instrumente financiare. n n elesul prezentelor reglementri, prin combinare de ntreprinderi se n elege gruparea unor entit i individuale ntr-o singur entitate raportoare, determinat de ob inerea controlului de ctre o entitate asupra uneia sau mai multor ntreprinderi. 143 - (1) Valoarea just prevzut la pct. 127 se determin prin referire la: a) valoarea de pia , pentru acele instrumente financiare pentru care se poate identifica cu uurin o pia credibil. Dac valoarea de pia nu se poate identifica cu uurin pentru un instrument, dar poate fi identificat pentru componentele sale sau pentru un instrument similar, valoarea de pia poate fi derivat din cea a componentelor sale sau a instrumentului similar; sau b) o valoare determinat cu ajutorul unor modele i tehnici de evaluare general acceptate, pentru instrumentele pentru care nu se poate identifica cu uurin o pia credibil. Astfel de modele i tehnici trebuie s asigure o aproximare rezonabil a valorii de pia i trebuie testate periodic (i revizuite, dac este cazul) prin compararea valorilor furnizate cu pre urile tranzac iilor efective observabile sau pe baza oricror informa ii de pia disponibile. (2) n sensul prezentelor reglementri pia a credibil are semnifica ia pie ei active, aa cum apare prezentat aceasta la pct. 123 alin. (8). (3) Instrumente financiare care nu pot fi evaluate credibil prin oricare dintre metodele men ionate la alin. (1) se evalueaz n conformitate cu regulile generale de evaluare prevzute de prezentele reglementri. 144 - (1) Prin excep ie de la prevederile pct. 41, atunci cnd un instrument financiar se evalueaz n conformitate cu pct. 143, modificarea valorii se include n contul de profit i pierdere. Totui, o astfel de modificare se include direct n capitalul propriu, ntr-o rezerv de valoare just, dac: a) instrumentul contabilizat este un instrument de acoperire mpotriva riscurilor conform unui sistem de contabilizare a acoperirii riscului care permite ca unele sau toate modificrile de valoare s nu fie nregistrate n contul de profit i pierdere; sau b) modificarea de valoare se refer la o diferen de schimb valutar aprut la un element monetar care face parte dintr-o investi ie net a entit ii ntr-o entitate strin. Astfel, n situa iile financiare consolidate care includ o asemenea entitate strin, diferen ele de schimb valutar care n situa iile financiare anuale individuale au fost recunoscute n contul de profit i pierdere, se recunosc ini ial ntr-o component a capitalurilor proprii (contul 1067 "Rezerve din diferen e de curs valutar n rela ie cu investi ia net ntr-o entitate strin"), urmnd s fie recunoscute n contul de profit i pierdere la cedarea investi iei nete. O entitate poate s i cedeze interesul ntr-o entitate strin prin vnzare, lichidare, rambursarea capitalului social sau abandonarea ntregii entit i sau a unei pr i din aceasta. O reducere a valorii contabile a unei entit i strine, fie din cauza pierderilor sale, fie din cauza unei pierderi recunoscute de investitor, nu constituie o cedare par ial. n consecin , nicio parte a ctigului sau pierderii din diferen e de curs, amnate n capitalurile proprii, nu este recunoscut n contul de profit i pierdere la momentul reducerii valorii contabile. (2) n n elesul prezentelor reglementri, prin investi ie net ntr-o entitate strin se n elege valoarea interesului entit ii raportoare din activele nete ale acelei entit i strine.

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 19 of 121

Un element monetar ce urmeaz a fi primit de la o entitate strin sau pltit unei entit i strine, pentru care decontarea nu este nici planificat i nici nu este probabil a fi fcut n viitorul apropiat, este, n esen , o parte a investi iei nete a entit ii n acea entitate strin. Astfel de elemente monetare pot include crean e sau mprumuturi pe termen lung. Ele nu includ crean ele i datoriile comerciale. Entitatea care de ine un element monetar de primit de la o entitate strin sau pltit unei entit i strine, poate fi orice filial a grupului. 145 - (1) Rezerva de valoare just se ajusteaz atunci cnd sumele nregistrate n aceasta nu mai sunt necesare pentru aplicarea evalurii la valoarea just. (2) Rezerva de valoare just va rmne eviden iat n contabilitate att timp ct sunt eviden iate n bilan instrumentele financiare crora le este aferent. 146 - Dac a fost aplicat evaluarea la valoarea just a instrumentelor financiare, notele explicative prezint: a) ipotezele semnificative care stau la baza modelelor i tehnicilor de evaluare, dac valorile juste au fost determinate n conformitate cu pct. 143 alin. (1) lit. b); b) pentru fiecare categorie de instrumente financiare, valoarea just, modificrile de valoare incluse direct n contul de profit i pierdere, precum i modificrile incluse n rezerva de valoare just; c) pentru fiecare clas de instrumente financiare derivate, informa ii privind aria i natura instrumentelor, inclusiv termenii i condi iile semnificative care pot afecta valoarea, momentul i certitudinea fluxurilor viitoare de numerar; i d) un tabel care s prezinte modificrile rezervei de valoare just n cursul exerci iului financiar. 8.3. ACTIVE CIRCULANTE 8.3.1. Generalit i Recunoaterea activelor circulante 147 - (1) Un activ se clasific ca activ circulant atunci cnd: a) se atept s fie realizat sau este de inut cu inten ia de a fi vndut sau consumat n cursul normal al ciclului de exploatare al entit ii; b) este de inut, n principal, n scopul tranzac ionrii; c) se atept a fi realizat n termen de 12 luni de la data bilan ului; sau d) este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar a cror utilizare nu este restric ionat. Toate celelalte active reprezint active imobilizate. (2) Ciclul de exploatare al unei entit i reprezint perioada de timp dintre achizi ionarea activelor care sunt destinate procesrii i finalizarea acestora n numerar sau echivalente de numerar. (3) Echivalentele de numerar reprezint investi iile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt uor convertibile n numerar i sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. 148 - n categoria activelor circulante se cuprind: a) stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost ntocmit factur; b) crean e; c) investi ii pe termen scurt; d) casa i conturi la bnci. Evaluarea activelor circulante 149 - (1) Activele circulante trebuie evaluate la costul de achizi ie sau costul de produc ie, dup caz, cu respectarea prevederilor alin. (2) de mai jos. (2) Ajustrile de valoare se fac pentru activele circulante n vederea prezentrii acestora la cea mai mic valoare de pia sau, n circumstan e speciale, la o alt valoare minim atribuibil acestora la data bilan ului. 150 - Evaluarea efectuat conform prevederilor de la pct. 149 alin. (2) nu poate fi continuat dac motivele pentru care au fost fcute ajustrile de valoare nu mai sunt aplicabile. Prin urmare, n situa ia n care ajustarea devine total sau par ial fr obiect, ntruct motivele care au dus la reflectarea acesteia au ncetat s mai existe ntr-o anumit msur, atunci acea ajustare trebuie reluat corespunztor la venituri. 151 - Dac activele circulante fac obiectul ajustrilor de valoare cu caracter excep ional, exclusiv n scop fiscal, suma ajustrilor i motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate n notele explicative. 8.3.2. Stocuri 152 - (1) Stocurile sunt active circulante: a) de inute pentru a fi vndute pe parcursul desfurrii normale a activit ii; b) n curs de produc ie n vederea vnzrii n procesul desfurrii normale a activit ii; sau c) sub form de materii prime, materiale i alte consumabile care urmeaz s fie folosite n procesul de produc ie sau pentru prestarea de servicii. (2) n categoria stocurilor se cuprind i activele cu ciclu lung de fabrica ie, destinate vnzrii (de exemplu, ansambluri sau complexuri de locuin e etc. realizate de entit ile ce au ca activitate principal ob inerea i vnzarea de locuin e). Dac construc iile sunt realizate n scopul exploatrii pe termen lung, de ctre entitatea care le-a realizat, ele reprezint imobilizri. (3) De asemenea, atunci cnd un teren este cumprat n scopul construirii pe acesta de construc ii destinate vnzrii, acesta este nregistrat la stocuri. 153 - (1) Atunci cnd exist o modificare a utilizrii unei imobilizri corporale, n sensul c aceasta urmeaz a fi mbunt it n perspectiva vnzrii, la momentul lurii deciziei privind modificarea destina iei, n contabilitate se nregistreaz transferul activului din categoria imobilizri corporale n cea de stocuri. Transferul se nregistreaz la valoarea neamortizat a imobilizrii. Dac imobilizarea corporal a fost reevaluat, concomitent cu reclasificarea activului se procedeaz la nchiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia. (2) n cazul n care un activ care a fost ini ial recunoscut la terenuri este folosit ulterior pentru construirea de ansambluri de locuin e destinate vnzrii, n func ie de modul de negociere a contractelor de vnzare a bunurilor ce fac obiectul construc iei i vnzrii, valoarea terenului se include n valoarea activului construit sau se eviden iaz distinct la stocuri de natura mrfurilor, la valoarea de nregistrare n contabilitate. Dac terenul a fost reevaluat, concomitent cu schimbarea naturii activului se procedeaz la nchiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia. (3) n cazul activelor de natura ansamblurilor sau complexurilor de locuin e care ini ial erau destinate vnzrii i care ulterior i schimb destina ia, urmnd a fi folosite de entitate pe o perioad ndelungat sau s fie nchiriate unor ter i, n contabilitate se nregistreaz un transfer de la stocuri la imobilizri corporale. Transferul se efectueaz la data schimbrii destina iei, la valoarea la care activele erau nregistrate n contabilitate (reprezentat de cost). 154 - (1) n cadrul stocurilor se cuprind: a) mrfurile, i anume bunurile pe care entitatea le cumpr n vederea revnzrii sau produsele predate spre vnzare magazinelor proprii; b) materiile prime, care particip direct la fabricarea produselor i se regsesc n produsul finit integral sau par ial, fie n starea lor ini ial, fie transformat; c) materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, semin e i materiale de plantat, furaje i alte materiale consumabile), care particip sau ajut la procesul de fabrica ie sau de exploatare fr a se regsi, de regul, n produsul finit; d) materialele de natura obiectelor de inventar; e) produsele, i anume: - semifabricatele, prin care se n elege produsele al cror proces tehnologic a fost terminat ntr-o sec ie (faz de fabrica ie) i care trec n continuare n procesul tehnologic al altei sec ii (faze de fabrica ie) sau se livreaz ter ilor;

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 20 of 121

- produsele finite, adic produsele care au parcurs n ntregime fazele procesului de fabrica ie i nu mai au nevoie de prelucrri ulterioare n cadrul entit ii, putnd fi depozitate n vederea livrrii sau expediate direct clien ilor; - rebuturile, materialele recuperabile i deeurile; f) animalele i psrile, respectiv animalele nscute i cele tinere de orice fel (vi ei, miei, purcei, mnji i altele) crescute i folosite pentru reproduc ie, animalele i psrile la ngrat pentru a fi valorificate, coloniile de albine, precum i animalele pentru produc ie - ln, lapte i blan; g) ambalajele, care includ ambalajele refolosibile, achizi ionate sau fabricate, destinate produselor vndute i care n mod temporar pot fi pstrate de ter i, cu obliga ia restituirii n condi iile prevzute n contracte; h) produc ia n curs de execu ie, reprezentnd produc ia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevzute n procesul tehnologic, precum i produsele nesupuse probelor i recep iei tehnice sau necompletate n ntregime. n cadrul produc iei n curs de execu ie se cuprind, de asemenea, serviciile i studiile n curs de execu ie sau neterminate. (2) n cadrul stocurilor se includ i bunurile aflate n custodie, pentru prelucrare sau n consigna ie la ter i, mainile folosite numai ca material de demonstra ie pentru negociere n domeniul automobilelor, cu durat de utilizare de sub un an. Acestea se nregistreaz distinct n contabilitate, pe categorii de stocuri. Dac materialele de demonstra ie au durat de utilizare mai mare de un an, ele reprezint imobilizri. (3) Sunt reflectate, de asemenea, distinct n contabilitate, acele stocuri cumprate, pentru care s-au transferat riscurile i beneficiile aferente, dar care sunt n curs de aprovizionare (grupa 32 "Stocuri n curs de aprovizionare" din Planul de conturi general). 155 - (1) nregistrarea n contabilitate a intrrii stocurilor se efectueaz la data transferului riscurilor i beneficiilor. (2) n general, datele de transfer al controlului, de transfer al propriet ii i de livrare coincid. Totui, pot exista decalaje de timp, de exemplu, pentru: - bunuri vndute n consigna ie sau stocurile la dispozi ia clientului; - stocuri gajate livrate creditorului beneficiar al gajului, care rmn n eviden a debitorului pn la vnzarea lor; - bunuri recep ionate pentru care nu s-a primit nc factura, care trebuie nregistrate n activele cumprtorului; - bunuri livrate i nefacturate, care trebuie scoase din eviden , transferul de proprietate avnd loc; - bunuri vndute i nelivrate nc, pentru care a avut loc transferul propriet ii. De exemplu, la vnzrile cu condi ia de livrare "ex-work", bunurile vndute ies din stocul vnztorului din momentul punerii lor la dispozi ia cumprtorului etc. 156 - (1) De inerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum i efectuarea de opera iuni economice, fr s fie nregistrate n contabilitate, sunt interzise. (2) n aplicarea alin. (1) este necesar s se asigure: a) recep ionarea tuturor bunurilor materiale intrate n entitate i nregistrarea acestora la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, n custodie sau n consigna ie se recep ioneaz i nregistreaz distinct ca intrri n gestiune. n contabilitate, valoarea acestor bunuri se nregistreaz n conturi n afara bilan ului; b) n situa ia unor decalaje ntre aprovizionarea i recep ia bunurilor care se dovedesc a fi n mod cert n proprietatea entit ii, se procedeaz astfel: - bunurile sosite fr factur se nregistreaz ca intrri n gestiune att la locul de depozitare, ct i n contabilitate, pe baza recep iei i a documentelor nso itoare; - bunurile sosite i nerecep ionate se nregistreaz distinct n contabilitate ca intrare n gestiune; c) n cazul unor decalaje ntre vnzarea i livrarea bunurilor, acestea se nregistreaz ca ieiri din entitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel: - bunurile vndute i nelivrate se nregistreaz distinct n gestiune, iar n contabilitate n conturi n afara bilan ului; - bunurile livrate, dar nefacturate, se nregistreaz ca ieiri din gestiune att la locurile de depozitare, ct i n contabilitate, pe baza documentelor care confirm ieirea din gestiune potrivit legii; d) bunurile aprovizionate sau vndute cu clauze privind dreptul de proprietate se nregistreaz la intrri i, respectiv, la ieiri, att n gestiune, ct i n contabilitate, potrivit contractelor ncheiate. Costul stocurilor 157 - (1) Costul stocurilor trebuie s cuprind toate costurile aferente achizi iei i prelucrrii, precum i alte costuri suportate pentru a aduce stocurile n forma i n locul n care se gsesc. (2) Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera i alte cheltuieli legate de personalul direct angajat n furnizarea serviciilor, inclusiv personalul nsrcinat cu supravegherea, precum i regiile corespunztoare. 158 - Materiile prime i materialele consumabile care sunt n mod constant nlocuite i a cror valoare total este de o importan secundar pentru entitate pot fi prezentate la "Active" la o valoare i cantitate fixe, dac valoarea, cantitatea i structura acestora nu variaz n mod semnificativ. 159 - (1) Costul stocurilor care nu sunt de obicei fungibile i al acelor bunuri sau servicii produse i destinate unor comenzi distincte trebuie determinat prin identificarea specific a costurilor individuale. (2) Bunurile fungibile sunt bunuri de orice natur care nu se pot distinge n mod substan ial unele de altele. (3) Identificarea specific a costului presupune atribuirea costurilor specifice elementelor identificabile ale stocurilor. Acest tratament contabil este adecvat pentru acele elemente care fac obiectul unei comenzi distincte, indiferent dac au fost cumprate sau produse. (4) Identificarea specific nu poate fi folosit n cazurile n care stocurile cuprind un numr mare de elemente, care sunt de regul fungibile. 160 - (1) n func ie de specificul activit ii, pentru determinarea costului pot fi folosite, de asemenea, metoda costului standard, n activitatea de produc ie sau metoda pre ului cu amnuntul, n comer ul cu amnuntul. (2) Costul standard ia n considerare nivelurile normale ale materialelor i consumabilelor, manoperei, eficien ei i capacit ii de produc ie. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic i ajustate, dac este necesar, n func ie de condi iile existente la un moment dat. (3) Diferen ele de pre fa de costul de achizi ie sau de produc ie trebuie eviden iate distinct n contabilitate, fiind recunoscute n costul activului. (4) Repartizarea diferen elor de pre asupra valorii bunurilor ieite i asupra stocurilor se efectueaz cu ajutorul unui coeficient care se calculeaz astfel:
Diferen e de pre aferente + intrrilor n cursul perioadei, cumulat de la nceputul exerci iului financiar pn la finele perioadei de referin Coeficient de2 = x 100 repartizare Soldul ini ial al Valoarea intrrilor n stocurilor la pre + cursul perioadei la pre de nregistrare de nregistrare, cumulat de la nceputul exerci iului financiar pn la finele perioadei de referin Soldul ini ial al diferen elor de pre

___________ La calcularea procentului mediu de adaos comercial, soldul ini ial al contului de mrfuri i valoarea intrrilor de mrfuri

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 21 of 121

nu vor include TVA neexigibil. Acest coeficient se nmul ete cu valoarea bunurilor ieite din gestiune la pre de nregistrare, iar suma rezultat se nregistreaz n conturile corespunztoare n care au fost nregistrate bunurile ieite. (5) Coeficien ii de repartizare a diferen elor de pre pot fi calcula i la nivelul conturilor sintetice de gradul I i II, prevzute n Planul de conturi general, pe grupe sau categorii de stocuri. (6) La sfritul perioadei, soldurile conturilor de diferen e se cumuleaz cu soldurile conturilor de stocuri, la pre de nregistrare, astfel nct aceste conturi s reflecte valoarea stocurilor la costul de achizi ie sau costul de produc ie, dup caz. (7) Diferen ele de pre se nregistreaz propor ional att asupra valorii bunurilor ieite, ct i asupra bunurilor rmase n stoc. (8) n comer ul cu amnuntul poate fi utilizat metoda pre ului cu amnuntul, pentru a determina costul stocurilor de articole numeroase i cu micare rapid, care au marje similare i pentru care nu este practic s se foloseasc alt metod. n aceast situa ie, costul bunurilor vndute se calculeaz prin deducerea valorii marjei brute din pre ul de vnzare al stocurilor. Orice modificare a pre ului de vnzare presupune recalcularea marjei brute. 161 - (1) La ieirea din gestiune a stocurilor i altor active fungibile, acestea se evalueaz i nregistreaz n contabilitate prin aplicarea uneia din urmtoarele metode: a) metoda primul intrat - primul ieit - FIFO; b) metoda costului mediu ponderat - CMP; c) metoda ultimul intrat - primul ieit - LIFO. (2) Dac valoarea prezentat n bilan , rezultat dup aplicarea metodelor specificate n alin. (1), difer n mod semnificativ, la data bilan ului, de valoarea determinat pe baza ultimei valori de pia cunoscute nainte de data bilan ului, valoarea acestei diferen e trebuie prezentat n notele explicative ca total pe categorie de active. (3) Potrivit metodei "primul intrat - primul ieit" (FIFO), bunurile ieite din gestiune se evalueaz la costul de achizi ie sau de produc ie al primei intrri (lot). Pe msura epuizrii lotului, bunurile ieite din gestiune se evalueaz la costul de achizi ie sau de produc ie al lotului urmtor, n ordine cronologic. (4) Metoda "costului mediu ponderat" (CMP) presupune calcularea costului fiecrui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate n stoc la nceputul perioadei i a costului elementelor similare produse sau cumprate n timpul perioadei. Media poate fi calculat periodic sau dup fiecare recep ie. Perioada de calcul nu trebuie s depeasc durata medie de stocare. (5) Potrivit metodei "ultimul intrat - primul ieit" (LIFO), bunurile ieite din gestiune se evalueaz la costul de achizi ie sau de produc ie al ultimei intrri (lot). Pe msura epuizrii lotului, bunurile ieite din gestiune se evalueaz la costul de achizi ie sau de produc ie al lotului anterior, n ordine cronologic. n cazul n care aplicarea metodei LIFO conduce la solduri creditoare n conturile de stocuri, aceast diferen se reia pe seama altor venituri din exploatare. 162 - (1) Metoda aleas trebuie aplicat cu consecven pentru elemente similare de natura stocurilor i a activelor fungibile de la un exerci iu financiar la altul. Dac, n situa ii excep ionale, administratorii decid s modifice metoda pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, n notele explicative trebuie s se prezinte urmtoarele informa ii: - motivul modificrii metodei, i - efectele sale asupra rezultatului. (2) O entitate trebuie s utilizeze aceleai metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natur i utilizare similare. No iunea de "utilizare similar" este proprie fiecrei entit i. Pentru stocurile cu natur sau utilizare diferit, folosirea unor metode diferite de calcul al costului poate fi justificat. (3) O diferen n localizarea geografic nu este suficient pentru a justifica alegerea de metode diferite. 163 - Valoarea produselor i serviciilor n curs de execu ie se determin prin inventarierea produc iei neterminate la sfritul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a opera iilor tehnologice i evaluarea acesteia la costurile de produc ie. 164 - (1) Contabilitatea stocurilor se ine cantitativ i valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent. (2) n condi iile folosirii inventarului permanent, n contabilitate se nregistreaz toate opera iunile de intrare i ieire, ceea ce permite stabilirea i cunoaterea n orice moment a stocurilor, att cantitativ, ct i valoric. (3) Inventarul intermitent const n stabilirea ieirilor i nregistrarea lor n contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfritul perioadei. (4) Entit ile care utilizeaz metoda inventarului intermitent efectueaz inventarierea faptic a stocurilor conform politicilor contabile, dar nu mai trziu de finele perioadei de raportare pentru care au de determinat obliga ii fiscale. Aplicarea metodei inventarului intermitent presupune respectarea Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii. 165 - (1) Metoda inventarului intermitent const n faptul c intrrile de stocuri nu se nregistreaz prin conturile de stocuri, ci prin conturile de cheltuieli. (2) Stabilirea ieirilor de stocuri n cursul perioadei are la baz inventarierea faptic a stocurilor la sfritul perioadei. Ieirile de stocuri se determin ca diferen ntre valoarea stocurilor ini iale, la care se adaug valoarea intrrilor, i valoarea stocurilor la sfritul perioadei stabilite pe baza inventarului. (3) Inventarul intermitent nu se utilizeaz n comer ul cu amnuntul n situa ia n care se aplic metoda global-valoric. 166 - Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate n bilan la o valoare mai mare dect valoarea care se poate ob ine prin utilizarea sau vnzarea lor. n acest scop, valoarea stocurilor se diminueaz pn la valoarea realizabil net, prin reflectarea unei ajustri pentru depreciere. 8.3.3. Investi ii pe termen scurt 167 - (1) Contabilitatea trezoreriei asigur eviden a existen ei i micrii ac iunilor de inute la entit ile afiliate, altor investi ii pe termen scurt, disponibilit ilor n conturi la bnci/casierie, creditelor bancare pe termen scurt i altor valori de trezorerie. (2) Contravaloarea ac iunilor pe termen scurt primite cu titlu gratuit se nregistreaz n contrapartid cu contul 768 "Alte venituri financiare." 168 - (1) Alte investi ii pe termen scurt reprezint obliga iunile emise i rscumprate, obliga iunile achizi ionate i alte valori mobiliare achizi ionate n vederea realizrii unui profit ntr-un termen scurt. (2) n categoria altor investi ii pe termen scurt intr i depozitele bancare pe termen scurt. 169 - (1) La intrarea n entitate, investi iile pe termen scurt se evalueaz la costul de achizi ie, prin care se n elege pre ul de cumprare, sau la valoarea stabilit potrivit contractelor. Depozitele bancare pe termen scurt n valut se nregistreaz la constituire la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Na ional a Romniei, de la data opera iunii de constituire. (2) La ieirea din gestiune a investi iilor pe termen scurt, cu excep ia depozitelor bancare pe termen scurt, se aplic prevederile pct. 161. (3) Lichidarea depozitelor constituite n valut se efectueaz la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Na ional a Romniei, de la data opera iunii de lichidare. Diferen ele de curs valutar ntre cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt nregistrate n contabilitate i cursul Bncii Na ionale a Romniei de la data lichidrii depozitelor bancare se nregistreaz la venituri sau cheltuieli din diferen e de curs valutar, dup caz. 170 - (1) Pentru deprecierea investi iilor de inute ca active circulante, la sfritul exerci iului financiar, cu ocazia inventarierii, se reflect ajustri pentru pierdere de valoare, nregistrate pe seama cheltuielilor. (2) La sfritul fiecrui exerci iu financiar, ajustrile pentru pierderile de valoare reflectate se suplimenteaz, diminueaz sau anuleaz, dup caz. La ieirea din entitate a investi iilor pe termen scurt, eventualele ajustri pentru pierdere de valoare se anuleaz. 8.3.4. Casa i conturi la bnci

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 22 of 121

171 - (1) Conturile la bnci cuprind: valorile de ncasat, cum sunt cecurile i efectele comerciale depuse la bnci, disponibilit ile n lei i valut, cecurile entit ii, creditele bancare pe termen scurt, precum i dobnzile aferente disponibilit ilor i creditelor acordate de bnci n conturile curente. (2) Sumele virate sau depuse la bnci ori prin mandat potal, pe baz de documente prezentate entit ii i neaprute nc n extrasele de cont, se nregistreaz ntr-un cont distinct. (3) Conturile curente la bnci se dezvolt n analitic pe fiecare banc. (4) Dobnzile de ncasat, aferente disponibilit ilor aflate n conturi la bnci, se nregistreaz distinct n contabilitate, fa de cele de pltit, aferente creditelor acordate de bnci n conturile curente, precum i cele aferente creditelor bancare pe termen scurt. (5) Dobnzile de pltit i cele de ncasat, aferente exerci iului financiar n curs, se nregistreaz la cheltuieli financiare sau venituri financiare, dup caz. 172 - Contabilitatea disponibilit ilor aflate n bnci/casierie i a micrii acestora, ca urmare a ncasrilor i pl ilor efectuate, se ine distinct n lei i n valut. 173 - (1) Opera iunile privind ncasrile i pl ile n valut se nregistreaz n contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Na ional a Romniei, de la data efecturii opera iunii. (2) Opera iunile de vnzare-cumprare de valut, inclusiv cele derulate n cadrul contractelor cu decontare la termen, se nregistreaz n contabilitate la cursul utilizat de banca comercial la care se efectueaz licita ia cu valut, fr ca acestea s genereze n contabilitate diferen e de curs valutar. 174 - La finele fiecrei luni, disponibilit ile n valut i alte valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat n valut, acreditive i depozite n valut se evalueaz la cursul de schimb al pie ei valutare, comunicat de Banca Na ional a Romniei din ultima zi bancar a lunii n cauz. Diferen ele de curs nregistrate se recunosc n contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferen e de curs valutar, dup caz. 175 - (1) n vederea achitrii unor obliga ii fa de furnizori, entit ile pot solicita deschiderea de acreditive la bnci, n lei sau n valut, n favoarea acestora. (2) Lichidarea acreditivelor constituite n valut se efectueaz la cursul de schimb comunicat de Banca Na ional a Romniei, de la data opera iunii de lichidare. Diferen ele de curs valutar ntre cursul de la data constituirii sau cursul la care acreditivele sunt nregistrate n contabilitate i cursul Bncii Na ionale a Romniei de la data lichidrii acreditivelor se nregistreaz la venituri sau cheltuieli din diferen e de curs valutar, dup caz. 176 - (1) Sumele n numerar, puse la dispozi ia personalului sau a ter ilor, n vederea efecturii unor pl i n favoarea entit ii, se nregistreaz distinct n contabilitate (contul 542 "Avansuri de trezorerie"). (2) n cazul pl ilor n valut suportate din avansuri de trezorerie, cheltuielile se recunosc n contabilitate la cursul din data efecturii opera iunilor sau la cursul din data decontrii avansului. (3) Sumele reprezentnd avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii i nedecontate pn la data bilan ului, se eviden iaz n contul de debitori diveri (461 "Debitori diveri") sau crean e n legtur cu personalul (4282 "Alte crean e n legtur cu personalul"), n func ie de natura crean ei. 177 - n contul de viramente interne se nregistreaz transferurile de disponibilit i bneti ntre conturile la bnci, precum i ntre conturile la bnci i casieria entit ii. 178 - Opera iunile financiare n lei sau n valut se efectueaz cu respectarea regulamentelor emise de Banca Na ional a Romniei i a reglementrilor emise n acest scop. 8.4. TER I 179 - Contabilitatea ter ilor asigur eviden a datoriilor i crean elor entit ii n rela iile acesteia cu furnizorii, clien ii, personalul, asigurrile sociale, bugetul statului, entit ile afiliate i cele legate prin interese de participare, asocia ii/ac ionarii, debitorii i creditorii diveri. 180 - (1) n contabilitatea furnizorilor i clien ilor se nregistreaz opera iunile privind cumprrile, respectiv livrrile de mrfuri i produse, serviciile prestate, precum i alte opera iuni similare efectuate. Datoriile ctre furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, de la care, pn la finele lunii, nu s-au primit facturile se eviden iaz distinct n contabilitate (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"), pe baza documentelor care atest primirea bunurilor, respectiv a serviciilor. Crean ele fa de clien ii pentru care, pn la finele lunii, nu au fost ntocmite facturile se eviden iaz distinct n contabilitate (contul 418 "Clien i - facturi de ntocmit"), pe baza documentelor care atest livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor. (2) n baza contabilit ii de angajamente, entit ile trebuie s eviden ieze n contabilitate toate veniturile i cheltuielile, respectiv crean ele i datoriile rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale. (3) n conturile de furnizori i clien i se eviden iaz distinct datoriile, respectiv crean ele din penalit i stabilite conform clauzelor contractuale, despgubiri datorate pentru contracte ntrerupte nainte de termen i alte elemente de natur similar. 181 - (1) Avansurile acordate furnizorilor, precum i cele primite de la clien i se nregistreaz n contabilitate n conturi distincte. (2) Avansurile acordate furnizorilor de imobilizri se reflect distinct de avansurile acordate altor furnizori. 182 - (1) n conturile de ter i se nregistreaz distinct opera iunile de scontare, forfetare i alte opera iuni, efectuate cu institu ii de credit. (2) Scontul comercial - reprezint opera iunea prin care n schimbul unui efect de comer (cambie, bilet la ordin), institu ia de credit pune la dispozi ia posesorului crean ei, valoarea efectului, mai pu in agio (taxa de scont i comisioanele aferente), fr a atepta scaden a efectului respectiv, iar institu ia are drept de recurs asupra beneficiarului fondurilor. (3) Forfetarea - reprezint cumprarea, fr recurs asupra oricrui de intor anterior, a unor crean e scadente la termen, ca rezultat al livrrii de bunuri sau prestrilor de servicii, contra unei taxe forfetare. 183 - (1) Opera iunile privind vnzrile/cumprrile de bunuri i prestrile de servicii efectuate pe baza efectelor comerciale se nregistreaz n contabilitate n conturile corespunztoare de efecte de primit sau de pltit, dup caz. (2) Efectele comerciale trebuie s ndeplineasc condi iile de form i fond prevzute de legisla ia n vigoare, fr de care validitatea lor poate fi contestat sau anulat. (3) Efectele comerciale scontate neajunse la scaden se nregistreaz ntr-un cont n afara bilan ului (contul 8037 "Efecte scontate neajunse la scaden ") i se men ioneaz n notele explicative. 184 - (1) Crean ele i datoriile n valut, rezultate ca efect al tranzac iilor entit ii, se nregistreaz n contabilitate att n lei, ct i n valut, cu respectarea prevederilor pct. 185 din prezentele reglementri. (2) n conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea contabilit ii nr. 82/1991, republicat, orice opera iune economico-financiar efectuat se consemneaz n momentul efecturii ei ntr-un document care st la baza nregistrrilor n contabilitate, dobndind astfel calitatea de document justificativ. (3) Din punct de vedere contabil, efectuarea opera iunii economico-financiare este probat de orice document n care se consemneaz aceasta. (4) n cazul bunurilor achizi ionate nso ite de factur sau de aviz de nso ire a mrfii, urmnd ca factura s soseasc ulterior, cursul valutar utilizat la nregistrarea n contabilitate este cursul de la data recep iei bunurilor. 185 - (1) n n elesul prezentelor reglementri, o tranzac ie n valut este o tranzac ie care este exprimat sau necesit decontarea ntr-o alt moned dect moneda na ional (leu), inclusiv tranzac iile rezultate atunci cnd o entitate: a) cumpr sau vinde bunuri sau servicii al cror pre este exprimat n valut; b) mprumut sau ofer spre mprumut fonduri, iar sumele ce urmeaz s fie pltite sau ncasate sunt exprimate n valut; sau c) achizi ioneaz sau cedeaz ntr-o alt manier active, contracteaz sau achit datorii exprimate n valut. (2) Cursul de schimb valutar este raportul de schimb dintre dou monede. (3) Diferen a de curs valutar este diferen a ce rezult din conversia unui anumit numr de unit i ale unei monede ntr-o alt moned la cursuri de schimb diferite. (4) n vederea aplicrii regulilor privind contabilizarea opera iunilor n valut, crean ele i datoriile exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, sunt asimilate elementelor exprimate n valut.

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 23 of 121

(5) O tranzac ie n valut trebuie nregistrat ini ial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Na ional a Romniei, de la data efecturii opera iunii. (6) nregistrarea contravalorii n lei a capitalului social subscris n valut se face la cursul de schimb al pie ei valutare, comunicat de Banca Na ional a Romniei, din data subscrierii. Diferen ele de curs valutar ntre cursul de la data subscrierii i cursul de la data vrsrii capitalului social n valut se nregistreaz la venituri sau cheltuieli din diferen e de curs valutar, dup caz. (7) n cazul datoriilor de leasing financiar n valut, acestea se nregistreaz la cursul de schimb al pie ei valutare comunicat de Banca Na ional a Romniei la data acordrii finan rii. n situa ia n care data acordrii finan rii este zi nebancar, la calculul diferen elor de curs valutar aferente se va avea n vedere cursul de schimb al pie ei valutare comunicat de Banca Na ional a Romniei n ultima zi bancar anterioar acesteia Prevederile prezentului alineat se aplic i n cazul datoriilor de leasing financiar n lei, cu decontare n func ie de cursul unei valute (8) Diferen ele de curs valutar care apar cu ocazia decontrii crean elor i datoriilor n valut la cursuri diferite fa de cele la care au fost nregistrate ini ial pe parcursul lunii sau fa de cele la care sunt nregistrate n contabilitate trebuie recunoscute n luna n care apar, ca venituri sau cheltuieli din diferen e de curs valutar. Atunci cnd crean a sau datoria n valut este decontat n decursul aceleiai luni n care a survenit, ntreaga diferen de curs valutar este recunoscut n acea lun. Atunci cnd crean a sau datoria n valut este decontat ntr-o lun ulterioar, diferen a de curs valutar recunoscut n fiecare lun, care intervine pn n luna decontrii, se determin innd seama de modificarea cursurilor de schimb survenit n cursul fiecrei luni. (9) Diferen ele de valoare care apar cu ocazia decontrii crean elor i datoriilor exprimate n lei, n func ie de un curs valutar diferit de cel la care au fost nregistrate ini ial pe parcursul lunii sau fa de cele la care sunt nregistrate n contabilitate trebuie recunoscute n luna n care apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare. Atunci cnd crean a sau datoria este decontat n decursul aceleiai luni n care a survenit, ntreaga diferen rezultat este recunoscut n acea lun. Atunci cnd crean a sau datoria este decontat ntr-o lun ulterioar, diferen a recunoscut n fiecare lun, care intervine pn n luna decontrii, se determin innd seama de modificarea cursurilor de schimb, survenit n cursul fiecrei luni. (10) Prevederile prezentului punct se aplic i pentru activitatea desfurat n strintate de subunit ile fr personalitate juridic, i care apar in persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul n Romnia, inclus n situa iile financiare ale persoanei juridice romne. 186 - La finele fiecrei luni, crean ele i datoriile n valut se evalueaz la cursul de schimb al pie ei valutare, comunicat de Banca Na ional a Romniei din ultima zi bancar a lunii n cauz. Diferen ele de curs nregistrate se recunosc n contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferen e de curs valutar, dup caz. Prevederile de mai sus se aplic i crean elor i datoriilor exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute. n acest caz, diferen ele nregistrate se recunosc n contabilitate la alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare, dup caz. 187 - La scderea din eviden a crean elor i datoriilor ale cror termene de ncasare sau de plat sunt prescrise, entit ile trebuie s demonstreze c au fost ntreprinse toate demersurile legale, pentru decontarea acestora. 188 - (1) Contabilitatea furnizorilor i clien ilor, a celorlalte datorii i crean e se ine pe categorii, precum i pe fiecare persoan fizic sau juridic. n acest sens, n contabilitatea analitic, furnizorii i clien ii se grupeaz astfel: interni i externi, iar n cadrul acestora pe termene de plat, respectiv de ncasare. (2) n cadrul conturilor de furnizori i clien i, se grupeaz distinct datoriile i crean ele rezultate din tranzac iile cu clauze de rezerv de proprietate. (3) n cazul mrfurilor returnate de clien i se corecteaz nregistrrile contabile efectuate cu ocazia vnzrii mrfurilor. Ca urmare, se corecteaz conturile 411 "Clien i", 707 "Venituri din vnzarea mrfurilor", 607 "Cheltuieli privind mrfurile" i 371 "Mrfuri". Tratamentul TVA n aceste situa ii este cel prevzut de legisla ia n domeniu. 189 - (1) Crean ele incerte se nregistreaz distinct n contabilitate (contul 4118 "Clien i incer i sau n litigiu" sau n conturi analitice ale conturilor de crean e, pentru alte crean e dect clien ii). (2) n scopul prezentrii n situa iile financiare anuale, crean ele se evalueaz la valoarea probabil de ncasat. Atunci cnd se estimeaz c o crean nu se va ncasa integral, n contabilitate se nregistreaz ajustri pentru depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera. 190 - n cazul cesionrii unei crean e, diferen a dintre valoarea crean ei preluate prin cesionare i suma de achitat cedentului reprezint venit la data constatrii drepturilor i obliga iilor, potrivit clauzelor contractuale. 191 - (1) Contabilitatea decontrilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemniza iile pentru concediile de odihn, precum i cele pentru incapacitate temporar de munc, pltite din fondul de salarii, primele reprezentnd participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, i alte drepturi n bani i/sau n natur datorate de entitate personalului pentru munca prestat. (2) n vederea nregistrrii primelor reprezentnd participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, o entitate recunoate ca provizion costul previzionat al acestora atunci i numai atunci cnd: a) entitatea are o obliga ie legal sau implicit de a face astfel de pl i ca rezultat al evenimentelor anterioare; i b) poate fi fcut o estimare cert a obliga iei. O obliga ie curent exist atunci, i numai atunci, cnd entitatea nu are o alt alternativ realist dect s efectueze aceste pl i. (3) n situa iile financiare ale exerci iului pentru care se propun prime reprezentnd participarea personalului la profit, contravaloarea acestora se reflect sub form de provizion, cheltuiala rezultnd din serviciul angajatului. Provizionul urmeaz a fi reluat n exerci iul financiar n care se acord aceste prime. 192 - (1) n contabilitate se nregistreaz distinct alte drepturi i avantaje care, potrivit legisla iei n vigoare, nu se suport din fondul de salarii (masa cald, alimente antidot etc.), precum i alte drepturi acordate potrivit legii. (2) Drepturile de personal neridicate n termenul legal se nregistreaz ntr-un cont distinct, pe persoane. 193 - Re inerile din salariile personalului pentru cumprri cu plata n rate, chirii sau pentru alte obliga ii ale salaria ilor, datorate ter ilor (popriri, pensii alimentare i altele), se efectueaz numai n baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor rela ii contractuale. 194 - (1) Sumele datorate i neachitate personalului (concediile de odihn i alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume care urmeaz s fie ncasate de la acesta, aferente exerci iului n curs, se nregistreaz ca alte datorii i crean e n legtur cu personalul. (2) Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme i echipamente de lucru, precum i debitele provenite din pagube materiale, amenzile i penalit ile stabilite n baza unor hotrri ale instan elor judectoreti, i alte crean e fa de personalul entit ii se nregistreaz ca alte crean e n legtur cu personalul. 195 - (1) Beneficiile sub forma ac iunilor proprii ale entit ii (sau alte instrumente de capitaluri proprii), acordate angaja ilor sunt nregistrate distinct (contul 644 "Cheltuieli cu remunerarea n instrumente de capitaluri proprii"), n contrapartida conturilor de capitaluri proprii (de exemplu, contul 1068 "Alte rezerve", analitic distinct), la valoarea just a respectivelor instrumente de capitaluri proprii, de la data acordrii acelor beneficii. Recunoaterea cheltuielilor aferente muncii prestate de angaja i are loc n momentul prestrii acesteia. (2) Data acordrii beneficiilor reprezint data la care entitatea i angaja ii beneficiari ai respectivelor instrumente n eleg i accept termenii i condi iile tranzac iei, cu men iunea c, dac respectivul acord face obiectul unui proces de aprobare ulterioar (de exemplu, de ctre ac ionari), data acordrii beneficiilor este data la care este ob inut respectiva aprobare. (3) Pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate care intr n drepturi imediat, la data acordrii beneficiilor, angaja ilor nu li se cere s finalizeze o perioad specificat de servicii nainte de a avea dreptul necondi ionat asupra respectivelor instrumente de capitaluri proprii i, n absen a unei dovezi privind contrariul, entitatea va considera c serviciile prestate n schimbul instrumentelor de capitaluri proprii au fost deja primite. n acest caz, cheltuielile aferente se nregistreaz integral, la momentul respectiv, n contrapartid cu conturile de capitaluri proprii.

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 24 of 121

(4) Pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate, care intr n drepturi numai dup ndeplinirea de ctre angaja i a unei perioade specificate de servicii, cheltuielile aferente sunt nregistrate pe msura prestrii serviciilor, pe parcursul perioadei pentru satisfacerea condi iilor de intrare n drepturi, n contrapartid cu conturile de capitaluri proprii. Suma nregistrat drept cheltuieli va avea n vedere estimarea numrului de instrumente de capitaluri proprii care vor intra n drepturi, iar aceast estimare trebuie revizuit dac informa iile ulterioare indic faptul c numrul de instrumente de capitaluri proprii preconizate a intra n drepturi este diferit fa de estimrile precedente, astfel nct, la data intrrii n drepturi, estimarea respectiv s fie egal cu numrul de instrumente de capitaluri proprii care intr n drepturi. 196 - (1) Contabilitatea decontrilor privind contribu iile sociale cuprinde obliga iile pentru contribu ia la asigurri sociale, contribu ia la asigurri sociale de sntate i la constituirea fondului pentru ajutorul de omaj. (2) Eventualele sume datorate sau care urmeaz s fie ncasate n perioadele urmtoare, aferente exerci iului n curs, se nregistreaz ca alte datorii i crean e sociale. Aici se cuprinde i contribu ia unit ii la schemele de pensii facultative i la primele de asigurare voluntar de sntate. 197 - n cadrul decontrilor cu bugetul statului i fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adugat, impozitul pe venituri de natura salariilor, subven iile de primit, alte impozite, taxe i vrsminte asimilate. 198 - (1) Impozitul pe profit/venit de plat trebuie recunoscut ca datorie n limita sumei nepltite. (2) Dac suma pltit depete suma datorat, surplusul trebuie recunoscut drept crean . (3) Pl ile anticipate n contul impozitului pe profit, determinate potrivit legii, se reflect distinct n contabilitate (contul 4411 "Impozitul pe profit"). 199 - Taxa pe valoarea adugat pentru achizi iile din Romnia i pentru livrrile de bunuri sau prestrile de servicii efectuate n Romnia se determin i se nregistreaz n contabilitate potrivit legii. 200 - Impozitul pe venituri de natura salariilor, care se nregistreaz n contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii. 201 - (1) La alte impozite, taxe i vrsminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe cldiri, impozitul pe terenuri, vrsmintele din profitul net al regiilor autonome, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport, taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat i alte impozite i taxe. Acestea se defalc n contabilitatea analitic pe feluri de impozite, taxe i vrsminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale. (2) Reflectarea n contabilitate a accizelor i fondurilor speciale incluse n pre uri sau tarife se face pe seama conturilor corespunztoare de datorii, fr a tranzita prin conturile de venituri i cheltuieli. 202 - (1) Subven iile primite sau de primit de ctre entitate se nregistreaz n contabilitate n conturi distincte. (2) Atunci cnd datoriile n valut aferente anumitor obiective sau lucrri finan ate din subven ii sunt achitate direct de ctre autorit ile care gestioneaz fondurile, din sumele reprezentnd acele subven ii, fr ca aceste sume s tranziteze conturile entit ii, n contabilitate se reflect att datoria n valut, ct i crean a din subven ii corespunztoare. Dac la sfritul lunii sau perioadei de raportare, conturile de datorii fa de furnizori i crean e din subven ii n valut prezint sold, acestea se evalueaz, astfel nct veniturile i cheltuielile financiare aferente s nu influen eze rezultatul acelei luni, respectiv perioade. n toate cazurile se va urmri ca modul de contabilizare a opera iunilor s respecte clauzele cuprinse n contractele ncheiate i legisla ia n vigoare. (3) n cazul achizi iilor n valut, finan ate din sume nerambursabile, decontate de operatorii economici, n calitate de beneficiari ai acestor fonduri, diferen ele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se deconteaz cu institu ia finan atoare dac exist clauze n acest sens, cuprinse n contractele ncheiate, sau prevederi n actele normative aplicabile. Diferen ele respective se nregistreaz n conturi de debitori diveri sau creditori diveri, n rela ie cu alte venituri financiare, respectiv alte cheltuieli financiare, dup caz. (4) Prevederile de la alin. (2) i (3) se aplic i n cazul datoriilor exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute. 203 - Contabilitatea decontrilor ntre entit ile din cadrul grupului i cu ac ionarii/asocia ii, cuprinde opera iunile care se nregistreaz reciproc i n aceeai perioad de gestiune, att n contabilitatea entit ii debitoare, ct i a celei creditoare, precum i decontrile ntre ac ionari/asocia i i entitate privind capitalul social, dividendele cuvenite acestora, alte decontri cu ac ionarii/asocia ii i, de asemenea, conturile coparticipan ilor referitoare la opera iunile efectuate n comun, n cazul asocierilor n participa ie. 204 - (1) Dividendele repartizate de intorilor de ac iuni, propuse sau declarate dup data bilan ului, precum i celelalte repartizri similare efectuate din profit, nu trebuie recunoscute ca datorie la data bilan ului. n acest sens, sumele reprezentnd dividende, respectiv, vrsminte la buget vor fi reflectate n conformitate cu prevederile pct. 248. (2) Cota-parte din profit ce se pltete, potrivit legii, fiecrui asociat constituie dividend. 205 - Sumele depuse sau lsate temporar de ctre ac ionari/asocia i la dispozi ia entit ii, precum i dobnzile aferente, calculate n condi iile legii, se nregistreaz n contabilitate n conturi distincte. 206 - Crean ele/datoriile entit ii fa de al i ter i, al ii dect personalul propriu, clien ii i furnizorii, se nregistreaz n conturile de debitori/creditori diveri. 207 - (1) Cheltuielile efectuate i veniturile realizate n exerci iul financiar curent, dar care privesc exerci iile financiare urmtoare, se nregistreaz distinct n contabilitate, la cheltuieli n avans sau venituri n avans, dup caz. (2) n aceste conturi se nregistreaz, n principal, urmtoarele cheltuieli i venituri: chirii, abonamente, asigurri i alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente i alte venituri aferente perioadelor sau exerci iilor urmtoare. (3) n contul 471 "Cheltuieli n avans" se nregistreaz, de asemenea, achizi iile de certificate de emisii de gaze cu efect de ser, efectuate n cursul perioadei curente, dar care sunt aferente unei perioade ulterioare, urmnd a se recunoate drept cheltuieli ale perioadelor viitoare n care urmeaz a se utiliza. 208 - Opera iunile care nu pot fi nregistrate direct n conturile corespunztoare, pentru care sunt necesare clarificri ulterioare, se nregistreaz, provizoriu, n contul 473 "Decontri din opera ii n curs de clarificare". Sumele nregistrate n acest cont trebuie clarificate de ctre entitate ntr-un termen de cel mult trei luni de la data constatrii. 209 - Pentru deprecierea crean elor din conturile de clien i, decontri n cadrul grupului i debitori, cu ocazia inventarierii la sfritul exerci iului financiar, se reflect ajustri pentru depreciere. Contabilitatea angajamentelor i altor elemente extrabilan iere 210 - (1) Drepturile i obliga iile, precum i unele bunuri care nu pot fi integrate n activele i datoriile entit ii se nregistreaz n contabilitate n conturi n afara bilan ului, denumite i conturi de ordine i eviden . n aceast categorie se cuprind: angajamente (giruri, garan ii, cau iuni) acordate sau primite n rela iile cu ter ii; imobilizri corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, n pstrare sau custodie; debitori sco i din activ, urmri i n continuare; stocuri de natura obiectelor de inventar date n folosin ; redeven e, loca ii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scaden ; bunuri publice primite n administrare, concesiune i cu chirie de ctre regii autonome, societ i/companii na ionale, societ i comerciale; dobnzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la scaden ; certificate de emisii de gaze cu efect de ser primite, care nu au stabilit o valoare i, prin urmare, nu pot fi recunoscute n conturi bilan iere, precum i alte valori. (2) n notele explicative la situa iile financiare anuale trebuie prezentate informa ii referitoare la elementele nregistrate n conturi n afara bilan ului. 211 - (1) n cadrul elementelor extrabilan iere sunt cuprinse i activele contingente (contul 807 "Active contingente"), respectiv datoriile contingente (contul 808 "Datorii contingente"). (2) Un activ contingent este un activ poten ial care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilan ului i a cror existen va fi confirmat numai prin apari ia sau neapari ia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi n totalitate sub controlul entit ii. Un exemplu n acest sens l reprezint un drept de crean ce poate rezulta dintr-un litigiu n instan (de ex. o despgubire), n care este implicat entitatea i al crui rezultat este incert.

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 25 of 121

Activele contingente sunt generate, de obicei, de evenimente neplanificate sau neateptate, care pot s genereze intrri de beneficii economice n entitate. Activele contingente nu trebuie recunoscute n conturile bilan iere. Acestea trebuie prezentate n notele explicative n cazul n care este probabil apari ia unor intrri de beneficii economice. Activele contingente nu sunt recunoscute n situa iile financiare, deoarece ele nu sunt certe iar recunoaterea lor ar putea determina un venit care s nu se realizeze niciodat. n cazul n care realizarea unui venit este sigur, activul aferent nu este un activ contingent i trebuie procedat la recunoaterea lui n bilan . Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura reflectarea corespunztoare n situa iile financiare a modificrilor survenite. Astfel, dac intrarea de beneficii economice devine cert, activul i venitul corespunztor vor fi recunoscute n situa iile financiare aferente perioadei n care au survenit modificrile. n schimb, dac este doar probabil o cretere a beneficiilor economice, entitatea va prezenta n notele explicative activul contingent. (3) O datorie contingent este: a) o obliga ie poten ial, aprut ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilan ului i a crei existen va fi confirmat numai de apari ia sau neapari ia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi n totalitate sub controlul entit ii; sau b) o obliga ie curent aprut ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilan ului, dar care nu este recunoscut deoarece: - nu este sigur c vor fi necesare ieiri de resurse pentru stingerea acestei datorii; sau - valoarea datoriei nu poate fi evaluat suficient de credibil. O entitate nu va recunoate n bilan o datorie contingent, aceasta fiind prezentat n notele explicative. n situa ia n care o entitate are o obliga ie angajat n comun cu alte pr i, partea asumat de celelalte pr i este prezentat ca o datorie contingent. Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina dac a devenit probabil o ieire de resurse care ncorporeaz beneficiile economice. Dac se consider c este necesar ieirea de resurse, generat de un element considerat anterior datorie contingent, se va recunoate, dup caz, o datorie sau un provizion n situa iile financiare aferente perioadei n care a intervenit modificarea ncadrrii evenimentului, cu excep ia cazurilor n care nu poate fi efectuat nicio estimare credibil. (4) Datoriile contingente se disting de provizioane prin faptul c: a) provizioanele sunt recunoscute ca datorii (presupunnd c pot fi realizate estimri corecte), deoarece constituie obliga ii curente la data bilan ului i este probabil c vor fi necesare ieiri de resurse pentru stingerea obliga iilor; i b) datoriile contingente nu sunt recunoscute ca datorii, deoarece sunt: - obliga ii posibile, dar pentru care trebuie s se confirme dac entitatea are o obliga ie curent care poate genera o ieire de resurse; sau - obliga ii curente care nu ndeplinesc criteriile de recunoatere n bilan (deoarece fie nu este probabil s fie necesar o reducere a resurselor entit ii pentru stingerea obliga iei, fie nu poate fi realizat o estimare suficient de credibil a valorii obliga iei). 8.5. DATORII PE TERMEN SCURT: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN LA UN AN 212 - (1) O datorie trebuie clasificat ca datorie pe termen scurt, denumit i datorie curent, atunci cnd: a) se atept s fie decontat n cursul normal al ciclului de exploatare al entit ii; sau b) este exigibil n termen de 12 luni de la data bilan ului. (2) Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung. 8.6. DATORII PE TERMEN LUNG: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN 213 - Contabilitatea mprumuturilor i datoriilor asimilate acestora se ine pe urmtoarele categorii: mprumuturi din emisiuni de obliga iuni i prime de rambursare a acestora, credite bancare pe termen lung i mediu, sumele datorate entit ilor afiliate i entit ilor de care compania este legat prin interese de participare, alte mprumuturi i datorii asimilate, precum i dobnzile aferente acestora. 214 - mprumuturile din emisiunile de obliga iuni reprezint contravaloarea obliga iunilor emise potrivit legii. n cadrul acestora, trebuie eviden iate distinct mprumuturile din emisiuni de obliga iuni convertibile. 215 - (1) Datoriile privind concesiunile i alte datorii similare sunt cele determinate de bunurile preluate cu acest titlu, potrivit contractelor ncheiate de entitate. Bunurile luate n concesiune se reflect n conturi n afara bilan ului (contul 8038 "Bunuri publice primite n administrare, concesiune i cu chirie"). (2) La sfritul duratei contractului de concesiune, bunurile se restituie proprietarului, situa ie n care are loc anularea datoriilor corespunztoare privind concesiunea. 216 - Entit ile trebuie s men in clasificarea datoriilor pe termen lung purttoare de dobnd n aceast categorie chiar i atunci cnd acestea sunt exigibile n 12 luni de la data bilan ului, dac: a) termenul ini ial a fost pentru o perioad mai mare de 12 luni; i b) exist un acord de refinan are sau de reealonare a pl ilor, care este ncheiat nainte de data bilan ului. Prime privind rambursarea obliga iunilor 217 - (1) Atunci cnd suma de rambursat pentru datorii este mai mare dect suma primit, diferen a se nregistreaz ntr-un cont de activ (169 "Prime privind rambursarea obliga iunilor"). Aceasta trebuie prezentat n bilan , ca o corec ie a datoriei corespunztoare, eviden iate n contul 161 "mprumuturi din emisiuni de obliga iuni", precum i n notele explicative. (2) Valoarea acestei diferen e trebuie amortizat printr-o sum rezonabil n fiecare exerci iu financiar, astfel nct s se amortizeze complet, dar nu mai trziu de data de rambursare a datoriei (articol contabil 6868 "Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obliga iunilor" = 169 "Prime privind rambursarea obliga iunilor"). 8.7. PROVIZIOANE 218 - (1) Provizioanele sunt destinate s acopere datoriile a cror natur este clar definit i care la data bilan ului este probabil s existe, sau este cert c vor exista, dar care sunt incerte n ceea ce privete valoarea sau data la care vor aprea. (2) Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor. 219 - Provizioanele nu pot depi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obliga iei curente la data bilan ului. 220 - Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incert. 221 - (1) Un provizion va fi recunoscut numai n momentul n care: - o entitate are o obliga ie curent generat de un eveniment anterior; - este probabil ca o ieire de resurse s fie necesar pentru a onora obliga ia respectiv; i - poate fi realizat o estimare credibil a valorii obliga iei. Dac aceste condi ii nu sunt ndeplinite, nu va fi recunoscut un provizion. (2) Provizioanele se pot distinge de alte datorii, cum ar fi datoriile din credite comerciale sau cheltuielile angajate, dar nepltite, datorit factorului de incertitudine legat de exigibilitatea sau valoarea viitoarelor cheltuieli necesare stingerii datoriei. Spre deosebire de acestea: a) datoriile din credite comerciale constituie obliga ii de plat a bunurilor sau serviciilor ce au fost primite de la sau expediate de furnizori i care au fost facturate, sau a cror plat a fost convenit n mod oficial cu furnizorii; i b) cheltuielile angajate sunt obliga iile de plat pentru bunuri i servicii care au fost primite de la sau expediate de furnizori, dar care nu au fost nc pltite, facturate sau nu s-a convenit oficial asupra pl ii lor cu furnizorul, inclusiv salariile datorate angaja ilor (de exemplu, sumele aferente concediului pltit). Dei uneori este necesar o estimare a valorii sau exigibilit ii acestor datorii, elementul de incertitudine este - n general - mult mai redus dect n cazul provizioanelor. Angajamentele entit ilor sunt prezentate, de regul, ca parte a datoriilor rezultate din credite comerciale sau din alte activit i, n timp ce provizioanele sunt raportate separat. (3) O obliga ie curent este o obliga ie legal sau implicit. n n elesul prezentelor reglementri: a) o obliga ie legal este obliga ia care rezult: - dintr-un contract (n mod explicit sau implicit);

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 26 of 121

- din legisla ie; sau - din alt efect al legii; b) o obliga ie implicit (de exemplu, obliga ia prin care o entitate se angajeaz s efectueze pl i compensatorii personalului disponibilizat) este obliga ia care rezult din ac iunile unei entit i n cazul n care: - prin stabilirea unei practici anterioare, prin politica scris a firmei sau dintr-o declara ie suficient de specific, entitatea a indicat partenerilor si c i asum anumite responsabilit i; i - ca rezultat, entitatea a indus partenerilor ideea c i va onora acele responsabilit i. 222 - (1) Nu se recunosc provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare. (2) Se vor recunoate ca provizioane doar acele obliga ii generate de evenimente anterioare care sunt independente de ac iunile viitoare ale entit ii (de exemplu, modul de desfurare a activit ii n viitor). Exemple de astfel de obliga ii sunt amenzile sau costurile de eliminare a efectelor negative, produse mediului, pedepsite de lege, ambele genernd ieiri de resurse care ncorporeaz beneficii economice, indiferent de ac iunile viitoare ale entit ii. Similar, o entitate recunoate un provizion pentru costurile de nchidere a unei instala ii petroliere, cu condi ia ca respectiva entitate s remedieze daunele produse deja. Spre deosebire de aceast situa ie, o entitate poate inten iona sau poate avea nevoie, datorit presiunilor de ordin comercial sau a cerin elor de ordin legal, s efectueze cheltuieli pentru a putea ac iona ntrun anumit mod (de exemplu, prin instalarea de filtre pentru fum ntr-un anumit tip de fabric). Deoarece entitatea poate evita cheltuielile viitoare prin diverse ac iuni, de exemplu, prin modificarea procedeului de fabrica ie, ea nu are o obliga ie curent aferent acelei cheltuieli viitoare i, deci, nu va recunoate niciun provizion. 223 - (1) Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt: a) litigii, amenzi i penalit i, despgubiri, daune i alte datorii incerte; b) cheltuielile legate de activitatea de service n perioada de garan ie i alte cheltuieli privind garan ia acordat clien ilor; c) ac iunile de restructurare; d) pensii i obliga ii similare; e) dezafectare imobilizri corporale i alte ac iuni similare legate de acestea f) impozite; g) prime ce urmeaz a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contractuale; i h) alte provizioane. (2) Contabilitatea provizioanelor se ine pe feluri, n func ie de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite. 224 - (1) Provizioanele pentru restructurare se pot constitui n urmtoarele situa ii: a) vnzarea sau ncetarea activit ii unei pr i a afacerii; b) nchiderea unor sedii ale entit ii; c) modificri n structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere; d) reorganizri fundamentale care au un efect semnificativ n natura i scopul activit ilor entit ii. (2) n cazul n care restructurarea este la nivelul grupului, provizionul pentru restructurare se recunoate att n situa iile financiare anuale individuale ale entit ii din grup afectate de restructurare, ct i n cele consolidate. (3) Provizioanele de restructurare, n cazul unei obliga ii legale, se constituie cu respectarea condi iilor generale de recunoatere a provizioanelor i a prevederilor legale. (4) O entitate are o obliga ie implicit care determin constituirea unui provizion pentru restructurare atunci cnd sunt ndeplinite condi iile generale de recunoatere a provizioanelor i entitatea: a) dispune de un plan oficial detaliat pentru restructurare, care s stipuleze cel pu in: - activitatea sau partea de activitate la care se refer; - principalele loca ii afectate de planul de restructurare; - numrul aproximativ de angaja i care vor primi compensa ii pentru ncetarea activit ii, distribu ia i posturile acestora; - cheltuielile implicate; i - data de la care se va implementa planul de restructurare; i b) a provocat celor afecta i o ateptare c va realiza restructurarea prin nceperea implementrii acelui plan sau prin anun area principalelor sale caracteristici celor afecta i de acesta. n cazul n care o entitate ncepe un plan de restructurare sau anun principalele sale caracteristici celor afecta i numai dup data bilan ului, dac restructurarea este semnificativ i neprezentarea ar putea influen a deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza situa iilor financiare, este necesar prezentarea de informa ii n acest sens. (5) Un provizion aferent restructurrii va include numai costurile directe generate de restructurare, i anume cele care: - sunt generate n mod necesar de procesul de restructurare; i - nu sunt legate de desfurarea continu a activit ii entit ii. Un provizion pentru restructurare nu trebuie s includ costuri precum cele legate de: - recalificarea sau mutarea personalului permanent; - marketing; sau - investi iile n noi sisteme i re ele de distribu ie. Aceste cheltuieli referitoare la administrarea viitoare a activit ii nu reprezint datorii de restructurare la data bilan ului. 225 - (1) Provizioanele pentru pensii se refer la sumele ce vor fi pltite de entitate dup ce angaja ii au prsit entitatea. Valoarea provizioanelor pentru pensii se stabilete de ctre specialiti n domeniu. La determinarea lor se ine seama de vrsta, vechimea n munc i rota ia personalului n cadrul entit ii. (2) Provizioanele pentru pensii se recunosc pe parcursul perioadei de munc rmase pn la pensie, atunci cnd exist certitudinea achitrii lor ntr-o perioad previzibil de timp. 226 - (1) Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de plat datorate bugetului de stat, n condi iile n care sumele respective nu sunt reflectate ca datorie n rela ia cu statul. (2) Aceste provizioane pot fi constituite, de exemplu, pentru: diferen e de impozite rezultate din opera iuni de control nefinalizate; impozite pentru care entitatea are deschise procese n instan ; rezerve din facilit i fiscale sau alte rezerve pentru care n legisla ia fiscal exist prevederi referitoare la impozitarea acestora, precum i n alte situa ii care pot genera datorii sub forma impozitului pe profit. 227 - (1) Provizioanele prezentate n bilan la "Alte provizioane" includ provizioane constituite pentru: - beneficiile pltite angaja ilor pentru terminarea contractului de munc, ca rezultat al deciziei unei entit i de a ncheia contractul unui angajat nainte de data normal de pensionare sau al deciziei unui angajat de a accepta n mod voluntar plecarea n omaj, n schimbul acelor beneficii; - alte beneficii pe care entitatea urmeaz s le plteasc angaja ilor sau persoanelor dependente de acetia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii; - cheltuielile legate de protec ia mediului nconjurtor, pentru: protejarea aerului; gestiunea apelor uzate; gestiunea deeurilor, protejarea solului, a apelor subterane i a apelor de suprafa ; protejarea biodiversit ii i a peisajului; alte activit i de protejare a mediului nconjurtor; - obliga ii asumate n comun cu o ter parte etc. (2) Provizioanele incluse la "Alte provizioane" trebuie descrise n notele explicative, dac acestea sunt semnificative. 228 - n cazul n care operatorul unui acord de concesiune a serviciilor are o obliga ie contractual de a ntre ine infrastructura la un anumit nivel de utilizare sau de a aduce infrastructura ntr-o anumit stare nainte de a fi predat concedentului la sfritul acordului de serviciu, drept obliga ii de ndeplinit ca o condi ie a licen ei primite, aceste obliga ii contractuale de a ntre ine sau de a reabilita infrastructura se recunosc drept provizion i se evalueaz la cea mai bun estimare a cheltuielii care ar fi cerut pentru a deconta obliga ia actual la data bilan ului.

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 27 of 121

229 - (1) Provizioanele trebuie s fie strict corelate cu riscurile i cheltuielile estimate. (2) Pentru stabilirea existen ei unei obliga ii curente la data bilan ului, trebuie luate n considerare toate informa iile disponibile. 230 - (1) Valoarea recunoscut ca provizion trebuie s constituie cea mai bun estimare la data bilan ului a costurilor necesare stingerii obliga iei curente. Cea mai bun estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care o entitate ar plti-o, n mod ra ional, pentru stingerea obliga iei la data bilan ului sau pentru transferarea acesteia unei ter e pr i la acel moment. (2) Acolo unde efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezint valoarea actualizat a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obliga iei. n acest caz, actualizarea provizioanelor se face ntruct, datorit valorii-timp a banilor, provizioanele aferente unor ieiri de resurse care apar la scurt timp de la data bilan ului sunt mult mai oneroase dect cele aferente unor ieiri de resurse de aceeai valoare, dar care apar mai trziu. (3) Actualizarea provizioanelor se efectueaz, de regul, de ctre persoane specializate. Rata de actualizare utilizat reflect evalurile curente pe pia ale valorii-timp a banilor i ale riscurilor specifice datoriei 231 - (1) Ctigurile rezultate din cedarea preconizat a activelor nu trebuie luate n considerare n evaluarea unui provizion. (2) Dac se estimeaz c o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de ctre o ter parte, rambursarea trebuie recunoscut numai n momentul n care este sigur c va fi primit. Rambursarea trebuie considerat ca un activ separat. 232 - (1) Provizioanele trebuie revizuite la data fiecrui bilan i ajustate pentru a reflecta cea mai bun estimare curent. n cazul n care pentru stingerea unei obliga ii nu mai este probabil o ieire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri. (2) Provizioanele vor fi utilizate numai pentru scopul pentru care au fost ini ial recunoscute. (3) Provizioanele se evalueaz naintea determinrii impozitului pe profit, tratamentul fiscal al acestora fiind cel prevzut de legisla ia fiscal. 8.8. SUBVEN II 233 - (1) n categoria subven iilor se cuprind subven iile aferente activelor i subven iile aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agen ii guvernamentale i alte institu ii similare na ionale i interna ionale. (2) n cadrul subven iilor se reflect distinct: - subven ii guvernamentale; - mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven ii; - alte sume primite cu caracter de subven ii. 234 - (1) Subven iile aferente activelor reprezint subven ii pentru acordarea crora principala condi ie este ca entitatea beneficiar s cumpere, s construiasc sau achizi ioneze active imobilizate. (2) O subven ie guvernamental poate mbrca forma transferului unui activ nemonetar (de exemplu, o imobilizare corporal), caz n care subven ia i activul sunt contabilizate la valoarea just. (3) n conturile de subven ii pentru investi ii se contabilizeaz i dona iile pentru investi ii, precum i plusurile la inventar de natura imobilizrilor corporale i necorporale. 235 - Subven iile aferente veniturilor cuprind toate subven iile, altele dect cele pentru active. 236 - (1) Subven iile se recunosc, pe o baz sistematic, drept venituri ale perioadelor corespunztoare cheltuielilor aferente pe care aceste subven ii urmeaz s le compenseze. (2) n cazul n care ntr-o perioad se ncaseaz subven ii aferente unor cheltuieli care nu au fost nc efectuate, subven iile primite nu reprezint venituri ale acelei perioade curente. 237 - (1) Subven iile nu trebuie nregistrate direct n conturile de capital i rezerve. (2) Subven iile pentru active, inclusiv subven iile nemonetare la valoarea just, se nregistreaz n contabilitate ca subven ii pentru investi ii i se recunosc n bilan ca venit amnat (contul 475 "Subven ii pentru investi ii"). Venitul amnat se nregistreaz n contul de profit i pierdere pe msura nregistrrii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor. 238 - (1) Restituirea unei subven ii referitoare la un activ se nregistreaz prin reducerea soldului venitului amnat cu suma rambursabil. (2) Restituirea unei subven ii aferente veniturilor se efectueaz prin reducerea veniturilor amnate, dac exist, sau, n lipsa acestora, pe seama cheltuielilor. (3) n msura n care suma rambursat depete venitul amnat sau dac nu exist un asemenea venit, surplusul, respectiv valoarea integral restituit, se recunoate imediat ca o cheltuial. 8.9. CAPITAL I REZERVE 239 - Capitalul i rezervele (capitaluri proprii) reprezint dreptul ac ionarilor asupra activelor unei entit i, dup deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exerci iului financiar. 240 - La elaborarea situa iilor financiare, entit ile adopt conceptul financiar de capital. Conform acestui concept, capitalul este sinonim cu activele nete sau cu capitalurile proprii ale entit ii. 8.9.1. Capital 241 - (1) Capitalul este reprezentat de capitalul social, patrimoniul regiei etc., n func ie de forma juridic a entit ii. 242 - Bunurile de natura patrimoniului public, primite n administrare, nu se eviden iaz n conturi bilan iere. La cedarea bunurilor respective, entit ile care au eviden iate aceste bunuri n conturi de imobilizri, n coresponden cu contul 1016 "Patrimoniul public", scot din eviden imobilizrile prin diminuarea patrimoniului public, cu aprobarea organelor competente. 243 - (1) Capitalul social subscris i vrsat se nregistreaz distinct n contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice i a documentelor justificative privind vrsmintele de capital. (2) Contabilitatea analitic a capitalului social se ine pe ac ionari sau asocia i, cuprinznd numrul i valoarea nominal a ac iunilor sau a pr ilor sociale subscrise i vrsate. (3) Principalele opera iuni care se nregistreaz n contabilitate cu privire la majorarea capitalului sunt: subscrierea i emisiunea de noi ac iuni, ncorporarea rezervelor i alte opera iuni, potrivit legii. (4) Opera iunile care se nregistreaz n contabilitate cu privire la micorarea capitalului sunt, n principal, urmtoarele: reducerea numrului de ac iuni sau pr i sociale sau diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor ac ionari sau asocia i, rscumprarea ac iunilor, acoperirea pierderilor contabile din anii preceden i sau alte opera iuni, potrivit legii. (5) Scoaterea din eviden a unui bun care a constituit aport la capitalul social nu modific capitalul social, cu excep ia situa iilor prevzute de legisla ia n vigoare. n toate cazurile de modificare a capitalului social, aceasta se efectueaz n baza hotrrii adunrii generale a ac ionarilor, cu respectarea legisla iei n vigoare. 244 - (1) Ac iunile proprii rscumprate, potrivit legii, sunt prezentate n bilan ca o corec ie a capitalului propriu. (2) Ctigurile sau pierderile legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entit ii (ac iuni, pr i sociale) nu vor fi recunoscute n contul de profit i pierdere. Contravaloarea primit sau pltit n urma unor astfel de opera iuni este recunoscut direct n capitalurile proprii i se prezint distinct n bilan , respectiv Situa ia modificrilor capitalului propriu, astfel: - ctigurile sunt reflectate n contul 141 "Ctiguri legate de vnzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii"; - pierderile sunt reflectate n contul 149 "Pierderi legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii". (3) Nu reprezint ctiguri sau pierderi legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entit ii, diferen ele de curs valutar dintre momentul subscrierii ac iunilor i momentul vrsrii contravalorii acestora, acestea fiind recunoscute la venituri sau cheltuieli financiare, dup caz. (4) Ctigurile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determin ca diferen ntre pre ul de vnzare al instrumentelor de capitaluri proprii i valoarea lor de rscumprare, respectiv ntre valoarea nominal a instrumentelor anulate i valoarea lor de rscumprare. (5) Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determin ca diferen ntre valoarea de rscumprare a instrumentelor de

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 28 of 121

capitaluri proprii i pre ul lor de vnzare, respectiv ntre valoarea de rscumprare a instrumentelor anulate i valoarea lor nominal. (6) Cheltuielile legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii sunt reflectate direct n capitalurile proprii (cont 149 "Pierderi legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii") atunci cnd nu sunt ndeplinite condi iile pentru recunoaterea lor ca imobilizri necorporale (cont 201 "Cheltuieli de constituire"). (7) Soldul creditor al contului 141 "Ctiguri legate de vnzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", respectiv soldul debitor al contului 149 "Pierderi legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", poate majora, respectiv diminua, suma altor rezerve (cont 1068 "Alte rezerve"). (8) n notele explicative trebuie cuprinse informa ii referitoare la opera iunile care au afectat instrumentele de capitaluri proprii ale entit ii. 245 - (1) Primele legate de capital cuprind primele de emisiune, fuziune, aport i de conversie. (2) Conturile corespunztoare primelor legate de capital pot avea numai sold creditor. (3) Prima de emisiune se determin ca diferen ntre pre ul de emisiune de noi ac iuni sau pr i sociale i valoarea nominal a acestora. (4) Prima de fuziune se determin ca diferen ntre valoarea aportului rezultat din fuziune i valoarea cu care a crescut capitalul social al societ ii absorbante. (5) Prima de aport se calculeaz ca diferen ntre valoarea bunurilor aportate i valoarea nominal a capitalului social cu care au fost remunerate aceste aporturi. (6) Prima de conversie a obliga iunilor n ac iuni se calculeaz ca diferen ntre valoarea nominal a obliga iunilor corespunztoare mprumuturilor obligatare i valoarea ac iunilor emise potrivit prevederilor contractuale, atunci cnd valoarea obliga iunilor depete valoarea ac iunilor corespunztoare. 8.9.2. Rezerve din reevaluare 246 - (1) Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizrilor corporale, n conformitate cu prevederile prezentelor reglementri, trebuie reflectat n debitul sau creditul contului 105 "Rezerve din reevaluare", dup caz, cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobilizrilor corporale din prezentele reglementri. Eviden ierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuat pe fiecare imobilizare corporal n parte i pe fiecare opera iune de reevaluare care a avut loc. (2) Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuat numai n limita soldului creditor existent, aferent imobilizrii respective. (3) Rezervele din reevaluarea imobilizrilor corporale au caracter nedistribuibil. Diminuarea rezervelor din reevaluare se poate efectua numai cu respectarea prevederilor subsec iunii 8.2.5.1. "Reevaluarea imobilizrilor corporale" din prezentele reglementri. 8.9.3. Alte rezerve 247 - (1) Contabilitatea rezervelor se ine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale i alte rezerve. (2) Rezervele legale se constituie anual din profitul entit ii, n cotele i limitele prevzute de lege, i din alte surse prevzute de lege. (3) Rezervele legale pot fi utilizate numai n condi iile prevzute de lege. (4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entit ii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia. (5) Alte rezerve neprevzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau n alte scopuri, potrivit hotrrii adunrii generale a ac ionarilor sau asocia ilor, cu respectarea prevederilor legale. 8.9.4. Rezultatul exerci iului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului i acoperirea pierderii contabile 248 - (1) n contabilitate, profitul sau pierderea se stabilete cumulat de la nceputul exerci iului financiar. (2) Rezultatul exerci iului se determin ca diferen ntre veniturile i cheltuielile exerci iului. (3) Rezultatul definitiv al exerci iului financiar se stabilete la nchiderea acestuia i reprezint soldul final al contului de profit i pierdere. (4) Repartizarea profitului se nregistreaz n contabilitate pe destina ii, dup aprobarea situa iilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectueaz n conformitate cu prevederile legale n vigoare. (5) Sumele reprezentnd rezerve constituite din profitul exerci iului financiar curent, n baza unor prevederi legale, se nregistreaz prin articolul contabil 129 "Repartizarea profitului" = 106 "Rezerve". Profitul contabil rmas dup aceast repartizare se preia la nceputul exerci iului financiar urmtor celui pentru care se ntocmesc situa iile financiare anuale n contul 117 "Rezultatul reportat", de unde urmeaz a fi repartizat pe celelalte destina ii hotrte de adunarea general a ac ionarilor sau asocia ilor, cu respectarea prevederilor legale. Eviden ierea n contabilitate a destina iilor profitului contabil se efectueaz dup adunarea general a ac ionarilor sau asocia ilor care a aprobat repartizarea profitului, prin nregistrarea sumelor reprezentnd dividende cuvenite ac ionarilor sau asocia ilor, rezerve i alte destina ii, potrivit legii. (6) nchiderea conturilor 121 "Profit sau pierdere" i 129 "Repartizarea profitului" se efectueaz la nceputul exerci iului financiar urmtor celui pentru care se ntocmesc situa iile financiare anuale. Ca urmare, cele dou conturi apar cu soldurile corespunztoare, n bilan ul ntocmit pentru exerci iul financiar la care se refer situa iile financiare anuale. (7) n contul 117 "Rezultatul reportat" se eviden iaz distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la nceputul exerci iului financiar curent, a rezultatului din contul de profit i pierdere al exerci iului financiar precedent, precum i rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile. 249 - (1) Pierderea contabil reportat se acoper din profitul exerci iului financiar i cel reportat, din rezerve, prime de capital i capital social, potrivit hotrrii adunrii generale a ac ionarilor sau asocia ilor, cu respectarea prevederilor legale. n lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoper pierderea contabil este la latitudinea adunrii generale a ac ionarilor sau asocia ilor, respectiv a consiliului de administra ie. (2) n cazul corectrii de erori care genereaz pierdere contabil reportat, aceasta trebuie acoperit nainte de efectuarea oricrei repartizri de profit. 8.10. VENITURI I CHELTUIELI 250 - (1) Contul de profit i pierdere cuprinde: cifra de afaceri net, veniturile i cheltuielile exerci iului, grupate dup natura lor, precum i rezultatul exerci iului (profit sau pierdere). (2) Cifra de afaceri net, n sensul prezentelor reglementri, se calculeaz prin nsumarea veniturilor rezultate din livrrile de bunuri i prestrile de servicii i alte venituri din exploatare, mai pu in reducerile comerciale acordate clien ilor. (3) Atunci cnd, n baza unor prevederi legale exprese, n conturile de venituri au fost cuprinse sume reprezentnd diverse impozite i taxe reflectate concomitent n conturi de cheltuieli, cu ocazia ntocmirii contului de profit i pierdere, la cifra de afaceri net se vor nscrie sumele reprezentnd veniturile men ionate, corectate cu cheltuielile corespunztoare acelor impozite. 251 Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzac ii care sunt clar diferite de activit ile curente i care, prin urmare, nu se atept s se repete ntr-un mod frecvent sau regulat, de exemplu exproprieri sau dezastre naturale. 8.10.1. Venituri 252 - (1) n categoria veniturilor se includ att sumele sau valorile ncasate sau de ncasat n nume propriu din activit i curente, ct i ctigurile din orice alte surse. (2) Activit ile curente sunt orice activit i desfurate de o entitate, ca parte integrant a obiectului su de activitate, precum i activit ile conexe acestora. (3) Ctigurile reprezint creteri ale beneficiilor economice care pot aprea sau nu ca rezultat din activitatea curent, dar nu difer ca natur de veniturile din aceast activitate. n contul de profit i pierdere, ctigurile sunt prezentate, de regul, la valoarea net, exclusiv cheltuielile aferente, la elementul "Alte venituri din exploatare". 253 - (1) Veniturile din activit i curente se pot regsi sub diferite denumiri, cum ar fi: vnzri, prestri de servicii, comisioane, redeven e, chirii, subven ii, dobnzi, dividende. (2) Sumele colectate de o entitate n numele unor ter e pr i, inclusiv n cazul contractelor de agent, comision sau mandat comercial ncheiate potrivit legii, nu reprezint venit din activitatea curent, chiar dac din punct de vedere al taxei pe valoarea adugat persoanele care ac ioneaz n nume propriu sunt considerate cumprtori revnztori. n aceast situa ie, veniturile din activitatea curent sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 29 of 121

254 - Suma veniturilor rezultate dintr-o tranzac ie este determinat, de obicei, printr-un acord ntre vnztorul i cumprtorul/utilizatorul activului, innd cont de suma oricror reduceri comerciale. 255 - Contabilitatea veniturilor se ine pe feluri de venituri, dup natura lor, astfel: a) venituri din exploatare; b) venituri financiare; c) venituri extraordinare. 256 - (1) Veniturile din exploatare cuprind: a) venituri din vnzarea de produse i mrfuri, precum i prestri de servicii. n aceast categorie se includ i veniturile realizate din vnzarea de locuin e de ctre entit ile ce au ca activitate principal ob inerea i vnzarea de locuin e. Veniturile se recunosc la valoarea integral, inclusiv n cazul n care entitatea practic programe de fidelizare a clien ilor. n acest caz, pentru contravaloarea punctelor cadou acordate clien ilor ca parte a unei tranzac ii de vnzare de bunuri, prestare de servicii sau a altor forme similare de stimulare, i care pot fi folosite n viitor de client pentru a ob ine bunuri sau servicii gratuite sau la pre redus, sub rezerva ndeplinirii unor eventuale condi ii suplimentare, entitatea nregistreaz n contabilitate un provizion; b) venituri aferente costului produc iei, reprezentnd varia ia n plus (cretere) sau n minus (reducere) dintre valoarea la cost de produc ie efectiv a stocurilor de produse i servicii n curs de execu ie de la sfritul perioadei i valoarea stocurilor ini iale ale produselor i serviciilor n curs de execu ie, nelund n calcul ajustrile pentru depreciere reflectate; c) venituri din produc ia de imobilizri, reprezentnd costul lucrrilor efectuate de entitate pentru ea nsi, care se nregistreaz ca imobilizri corporale i necorporale; d) venituri din subven ii de exploatare, reprezentnd subven iile pentru acoperirea diferen elor de pre i pentru acoperirea pierderilor, precum i alte subven ii de care beneficiaz entitatea; e) alte venituri din exploatarea curent, cuprinznd veniturile din crean e recuperate, penalit i contractuale, datorii prescrise, scutite sau anulate potrivit legii, precum i alte venituri din exploatare. (2) Varia ia stocurilor de produse finite i n curs de execu ie pe parcursul perioadei reprezint o corec ie a cheltuielilor de produc ie pentru a reflecta faptul c fie produc ia a majorat nivelul stocurilor, fie vnzrile suplimentare au redus nivelul stocurilor. (3) Veniturile aferente costului produc iei n curs de execu ie se nscriu, alturi de celelalte venituri, n contul de profit i pierdere, cu semnul plus (sold creditor) sau minus (sold debitor). 257 - Veniturile financiare cuprind: a) venituri din imobilizri financiare; b) venituri din investi ii pe termen scurt; c) venituri din crean e imobilizate; d) venituri din investi ii financiare cedate; e) venituri din diferen e de curs valutar; f) venituri din dobnzi; g) venituri din sconturi primite n urma unor reduceri financiare; h) alte venituri financiare. Venituri din vnzri de bunuri 258 - (1) n contabilitate, veniturile din vnzri de bunuri se nregistreaz n momentul predrii bunurilor ctre cumprtori, al livrrii lor pe baza facturii sau n alte condi ii prevzute n contract, care atest transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, ctre clien i. (2) Veniturile din vnzarea bunurilor se recunosc n momentul n care sunt ndeplinite urmtoarele condi ii: a) entitatea a transferat cumprtorului riscurile i avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor; b) entitatea nu mai gestioneaz bunurile vndute la nivelul la care ar fi fcuto, n mod normal, n cazul de inerii n proprietate a acestora i nici nu mai de ine controlul efectiv asupra lor; c) mrimea veniturilor poate fi evaluat n mod credibil; d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzac iei s fie generate ctre entitate; i e) costurile tranzac iei pot fi evaluate n mod credibil. (3) O promisiune de vnzare nu genereaz contabilizarea de venituri. (4) Pentru bunurile livrate n baza unui contract de consigna ie, se consider c livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clien ilor si. (5) Pentru bunurile transmise n vederea testrii sau a verificrii conformit ii, se consider c transferul propriet ii bunurilor a avut loc la data acceptrii bunurilor de ctre beneficiar. Bunurile transmise n vederea verificrii conformit ii sunt bunurile oferite de furnizor clien ilor, acetia avnd dreptul fie s le achizi ioneze fie, s le returneze furnizorului. Contractul aferent bunurilor livrate n vederea testrii este un contract provizoriu prin care vnzarea efectiv a bunurilor este condi ionat de ob inerea de rezultate satisfctoare n urma testrii de ctre clientul poten ial, testare ce are scopul de a stabili c bunurile au caracteristicile solicitate de clientul respectiv. (6) Pentru stocurile la dispozi ia clientului, se consider c transferul propriet ii bunurilor are loc la data la care clientul intr n posesia bunurilor. Stocurile la dispozi ia clientului reprezint o opera iune potrivit creia furnizorul transfer regulat bunuri ntr-un depozit propriu sau ntr-un depozit al clientului, prin care transferul propriet ii bunurilor intervine, potrivit contractului, la data la care clientul scoate bunurile din depozit, n principal pentru a le utiliza n procesul de produc ie. Venituri din prestarea de servicii 259 - (1) Veniturile din prestri de servicii se nregistreaz n contabilitate pe msura efecturii acestora. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrri i orice alte opera iuni care nu pot fi considerate livrri de bunuri. (2) Stadiul de execu ie al lucrrii se determin pe baz de situa ii de lucrri care nso esc facturile, procese-verbale de recep ie sau alte documente care atest stadiul realizrii i recep ia serviciilor prestate. (3) n cazul lucrrilor de construc ii, recunoaterea veniturilor se face pe baza actului de recep ie semnat de beneficiar, prin care se certific faptul c executantul i-a ndeplinit obliga iile n conformitate cu prevederile contractului i ale documenta iei de execu ie. (4) Contravaloarea lucrrilor nerecep ionate de beneficiar pn la sfritul perioadei se eviden iaz la cost, n contul 332 "Servicii n curs de execu ie", pe seama contului 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor n curs de execu ie". Venituri din redeven e, chirii, dobnzi i dividende 260 - Veniturile din redeven e, chirii, dobnzi i dividende se recunosc astfel: a) dobnzile se recunosc periodic, n mod propor ional, pe msura generrii venitului respectiv, pe baza contabilit ii de angajamente; b) redeven ele i chiriile se recunosc pe baza contabilit ii de angajamente, conform contractului; c) dividendele se recunosc atunci cnd este stabilit dreptul ac ionarului de a le ncasa. 261 - (1) Veniturile din reluarea provizioanelor, respectiv a ajustrilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se eviden iaz distinct, n func ie de natura acestora. (2) Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite, respectiv a ajustrilor pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate se efectueaz prin nregistrarea la venituri n cazul n care nu se mai justific men inerea acestora, are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibil. 8.10.2. Cheltuieli 262 - (1) Cheltuielile entit ii reprezint valorile pltite sau de pltit pentru: - consumuri de stocuri i servicii prestate, de care beneficiaz entitatea; - cheltuieli cu personalul; - executarea unor obliga ii legale sau contractuale etc. (2) Cheltuielile efectuate de entit i pentru realizarea instala iilor n vederea asigurrii utilit ilor (ap, energie electric, gaze) necesare func ionrii se nregistreaz n func ie de natura acestora, pe cheltuieli ale perioadei, atunci cnd n contractele ncheiate cu furnizorii de

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 30 of 121

utilit i este prevzut c acestea urmeaz s treac n proprietatea prestatorului serviciului sau lucrrii respective. n toate cazurile se vor avea n vedere clauzele cuprinse n contractele ncheiate ntre pr i. (3) Pierderile reprezint reduceri ale beneficiilor economice i pot rezulta sau nu ca urmare a desfurrii activit ii curente a entit ii. Acestea nu difer ca natur de alte tipuri de cheltuieli. n contul de profit i pierdere, pierderile sunt prezentate, de regul, la valoarea net, exclusiv veniturile aferente, la elementul "Alte cheltuieli de exploatare". (4) n cadrul cheltuielilor exerci iului financiar se cuprind, de asemenea, provizioanele, amortizrile i ajustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate. 263 - (1) Contabilitatea cheltuielilor se ine pe feluri de cheltuieli, dup natura lor, astfel: a) cheltuieli de exploatare, care cuprind: - cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile; costul de achizi ie al obiectelor de inventar consumate; costul de achizi ie al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei i apei consumate; valoarea animalelor i psrilor; costul mrfurilor vndute i al ambalajelor; - cheltuieli cu serviciile executate de ter i, redeven e, loca ii de gestiune i chirii; prime de asigurare; studii i cercetri; cheltuieli cu alte servicii executate de ter i (colaboratori); comisioane i onorarii; cheltuieli de protocol, reclam i publicitate; transportul de bunuri i personal; deplasri, detari i transferri; cheltuieli potale i taxe de telecomunica ii, servicii bancare i altele; - cheltuieli cu personalul (salariile, asigurrile i protec ia social i alte cheltuieli cu personalul, suportate de entitate); - alte cheltuieli de exploatare (cheltuielile legate de protejarea mediului nconjurtor, aferente perioadei; pierderi din crean e i debitori diveri; despgubiri, amenzi i penalit i; dona ii, sponsorizri i alte cheltuieli similare; cheltuieli privind activele cedate i alte opera ii de capital; crean e prescrise potrivit legii; certificatele de emisii de gaze cu efect de ser achizi ionate potrivit legisla iei n vigoare i ale cror costuri pot fi determinate, aferente perioadei curente etc.); b) cheltuieli financiare, care cuprind: pierderi din crean e legate de participa ii; cheltuieli privind investi iile financiare cedate; diferen ele nefavorabile de curs valutar; dobnzile privind exerci iul financiar n curs; sconturile acordate clien ilor; pierderi din crean e de natur financiar i altele; c) cheltuieli extraordinare (calamit i i alte evenimente extraordinare). (2) Cheltuielile cu provizioanele, amortizrile i ajustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare, precum i cheltuielile cu impozitul pe profit i alte impozite, calculate potrivit legii, se eviden iaz distinct, n func ie de natura lor. 264 - Conturile sintetice de venituri i de cheltuieli se pot dezvolta pe conturi analitice, n func ie de necesit ile impuse de anumite reglementri sau potrivit necesit ilor proprii ale entit ii. 8.10.3. Contabilitatea opera iunilor realizate n cadrul contractelor de asocieri n participa ie 265 - (1) Eviden a asocierii n participa ie se organizeaz att la nivelul asocierii, ct i n contabilitatea fiecrui coparticipant cu ajutorul contului "Decontri din opera ii n participa ie", analitic distinct pe fiecare coparticipant. Eviden a decontrilor din opera iuni n asocieri n participa ie, respectiv a decontrii cheltuielilor i veniturilor realizate din opera iuni n asocieri n participa ie, precum i a sumelor virate ntre coparticipan i, se realizeaz cu ajutorul contului "Decontri din opera ii n participa ie". (2) Societatea comercial care conduce eviden a asocierii n participa ie ine eviden i ntocmete balan de verificare distincte de cele corespunztoare activit ii proprii. (3) n ceea ce privete imobilizrile corporale i necorporale puse la dispozi ia asocierii, acestea sunt cuprinse n eviden a contabil a celui care le de ine n proprietate. (4) Cheltuielile i veniturile determinate de opera iunile asocierilor n participa ie se contabilizeaz distinct de ctre unul din asocia i, conform prevederilor contractului de asociere, cu respectarea prevederilor pct. 13. La sfritul perioadei de raportare, cheltuielile i veniturile nregistrate pe naturi se transmit pe baz de decont fiecrui asociat, n vederea nregistrrii acestora n contabilitatea proprie. (5) La data bilan ului, bunurile de natura stocurilor, crean elor, disponibilit ilor, precum i a datoriilor asocierii n participa ie, se nscriu n situa iile financiare anuale ale asociatului care conduce eviden a asocierii. SEC IUNEA 9 CON INUTUL NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUA IILE FINANCIARE ANUALE 266 - Notele explicative trebuie: a) s prezinte informa ii despre reglementrile contabile care au stat la baza ntocmirii situa iilor financiare anuale i despre politicile contabile folosite; b) s ofere informa ii suplimentare care nu sunt prezentate n bilan , contul de profit i pierdere i, dup caz, n situa ia modificrilor capitalurilor proprii i/sau situa ia fluxurilor de numerar, dar sunt relevante pentru n elegerea oricrora dintre acestea. 9.1. POLITICI CONTABILE 267 - (1) Politicile contabile reprezint principiile, bazele, conven iile, regulile i practicile specifice aplicate de o entitate la ntocmirea i prezentarea situa iilor financiare anuale. Exemple de politici contabile sunt urmtoarele: alegerea metodei de amortizare a imobilizrilor, reevaluarea imobilizrilor corporale sau pstrarea costului istoric al acestora, capitalizarea dobnzii sau recunoaterea acesteia drept cheltuial, alegerea metodei de evaluare a stocurilor, contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc. (2) Administratorii entit ii trebuie s aprobe politici contabile pentru opera iunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situa iile prevzute de legisla ie. n cazul entit ilor care nu au administratori, politicile contabile se aprob de persoanele care au obliga ia gestionrii entit ii respective. Aceste politici trebuie elaborate avnd n vedere specificul activit ii, de ctre specialiti n domeniul economic i tehnic, cunosctori ai activit ii desfurate i ai strategiei adoptate de entitate. (3) La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile contabile generale prevzute de prezentele reglementri. (4) Politicile contabile trebuie elaborate astfel nct s se asigure furnizarea, prin situa iile financiare anuale, a unor informa ii care trebuie s fie: a) inteligibile; b) relevante pentru nevoile utilizatorilor n luarea deciziilor; i b) credibile n sensul c: - reprezint fidel activele, datoriile, pozi ia financiar i profitul sau pierderea entit ii; - sunt neutre; - sunt prudente; - sunt complete sub toate aspectele semnificative; - evenimentele i tranzac iile sunt contabilizate i prezentate conform principiului prevalen ei economicului asupra juridicului, atunci cnd a fost aplicat acest principiu. 268 - (1) Modificarea politicilor contabile este permis doar dac este cerut de lege sau are ca rezultat informa ii mai relevante sau mai credibile referitoare la opera iunile entit ii. (2) n cazul modificrii unei politici contabile, entitatea trebuie s men ioneze n notele explicative natura modificrii politicii contabile, precum i motivele pentru care aplicarea noii politici contabile ofer informa ii credibile i mai relevante, pentru ca utilizatorii s poat aprecia dac noua politic contabil a fost aleas n mod adecvat, efectul modificrii asupra rezultatelor raportate ale perioadei i tendin a real a rezultatelor activit ii entit ii. (3) Nu se consider modificri ale politicilor contabile:

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 31 of 121

a) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzac ii care difer ca fond de evenimentele sau tranzac iile produse anterior; b) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzac ii care nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative. 9.2. NOTE EXPLICATIVE 9.2.1. Prevederi generale 269 - (1) Pe lng informa iile cerute conform prevederilor din celelalte sec iuni ale prezentelor reglementri, notele explicative trebuie s cuprind i informa ii referitoare la aspectele prevzute de prezenta sec iune. (2) Notele explicative se prezint sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din situa iile financiare anuale trebuie s existe informa ii aferente n notele explicative. 270 - Notele explicative trebuie s cuprind informa ii privind metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situa iile financiare anuale i metodele utilizate pentru calcularea ajustrilor de valoare. Pentru elementele incluse n situa iile financiare anuale care sunt sau au fost ini ial exprimate n moned strin (valut), trebuie prezentate bazele de conversie utilizate pentru a le exprima n moneda na ional. 271 - (1) n notele explicative trebuie cuprinse, de asemenea, urmtoarele informa ii: a) denumirea i sediul social ale fiecreia dintre entit ile n care entitatea de ine fie direct, fie printr-o persoan care ac ioneaz n nume propriu, dar n contul entit ii, interese de participare reprezentnd un procent de capital de cel pu in 20%, prezentnd: propor ia de capital de inut, valoarea capitalului i rezervelor, profitul sau pierderea entit ii respective pentru ultimul exerci iu financiar pentru care au fost aprobate situa iile financiare anuale. Informa iile privind capitalul, rezervele i profitul sau pierderea entit ii n care se de ine interesul de participare pot fi omise dac sunt doar de o importan neglijabil n n elesul pct. 9; b) denumirea, sediul principal sau sediul social i forma juridic ale fiecreia dintre entit ile la care entitatea este asociat cu rspundere nelimitat. Aceste informa ii pot fi omise dac sunt doar de o importan neglijabil n n elesul pct. 9. (2) Notele explicative trebuie s men ioneze: a) denumirea i sediul social ale entit ii care ntocmete situa iile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entit i din care face parte entitatea n calitate de filial; b) denumirea i sediul social ale entit ii care ntocmete situa iile financiare anuale consolidate ale celui mai mic grup de entit i din care face parte entitatea n calitate de filial i care este, de asemenea, inclus n grupul de entit i prevzut la lit. a); c) locul de unde pot fi ob inute copii ale situa iilor financiare anuale consolidate prevzute la lit. a) i b), cu condi ia ca acestea s fie disponibile. 272 - Trebuie s se men ioneze, totodat, dac situa iile financiare anuale au fost ntocmite n conformitate cu Legea contabilit ii nr. 82/1991, republicat, i cu prevederile cuprinse n prezentele reglementri. 273 - Urmtoarele informa ii trebuie prezentate cu claritate i repetate ori de ct ori este necesar, pentru buna lor n elegere: a) denumirea entit ii care face raportarea; b) faptul c situa iile financiare anuale sunt proprii acesteia i nu grupului; c) data la care s-au ncheiat sau perioada la care se refer situa iile financiare anuale; d) moneda n care sunt ntocmite situa iile financiare anuale; e) exprimarea cifrelor incluse n raportare (de exemplu, lei). 274 - (1) O entitate prezint urmtoarele date, n cazul n care ele nu au fost prezentate n situa iile financiare anuale: a) locul principal unde i desfoar activitatea, dac este diferit de sediul oficial; b) o descriere a naturii activit ii desfurate i principalele domenii de activitate; c) denumirea societ ii-mam i cea a de intorului final n cadrul grupului (dac este cazul); d) orice alt informa ie care, n opinia directorilor i administratorilor, ajut la prezentarea unei imagini fidele asupra entit ii. (2) Notele explicative prezint natura i scopul comercial ale angajamentelor entit ii, care nu sunt incluse n bilan , i impactul financiar al acelor angajamente asupra entit ii, atunci cnd riscurile sau beneficiile provenind din asemenea angajamente sunt semnificative i n msura n care prezentarea unor asemenea riscuri sau beneficii este necesar pentru evaluarea pozi iei financiare a entit ii. Rela iile cu entit ile afiliate 275 - Dac entitatea raportoare a avut tranzac ii cu entit i legate, ea trebuie s prezinte tranzac iile ncheiate cu entit ile legate, inclusiv suma acestor tranzac ii, natura rela iei cu entitatea legat i alte informa ii referitoare la tranzac ii, necesare pentru o n elegere a pozi iei financiare a entit ii raportoare, dac asemenea tranzac ii sunt semnificative i nu au fost ncheiate n condi ii normale de pia . Informa iile referitoare la tranzac ii individuale pot fi agregate dup natura lor, cu excep ia cazului cnd informa ia separat este necesar pentru o n elegere a efectelor tranzac iilor cu entitatea legat, asupra pozi iei financiare a entit ii raportoare. 276 - Entit ile legate au semnifica ia prevzut de Reglementrile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunit ilor Economice Europene. 9.2.2. Informa ii referitoare la elementele de bilan 277 - Notele explicative trebuie s cuprind: a) duratele de via util sau ratele de amortizare utilizate; b) metodele de amortizare utilizate; c) creterile de valoare a imobilizrilor, cu indicarea separat a acelora aprute din procesul de dezvoltare intern; d) valoarea imobilizrilor necorporale n curs. 278 - Atunci cnd imobilizrile necorporale prezentate n bilan cuprind cheltuieli de dezvoltare, n notele explicative trebuie prezentate urmtoarele informa ii: a) perioada pe parcursul creia valoarea cheltuielilor imobilizate este sau urmeaz s fie amortizat; i b) motivele care au determinat recunoaterea acestora ca active (beneficii economice viitoare etc.). 279 - n cazul n care fondul comercial achizi ionat de ctre o entitate este prezentat n bilan la imobilizri necorporale, atunci perioada aleas pentru amortizarea acestuia i motivele pentru care a fost aleas acea perioad trebuie s fie prezentate n notele explicative. 280 - (1) Notele explicative trebuie s prezinte, pentru fiecare grup de imobilizri corporale, urmtoarele informa ii: a) bazele de evaluare folosite n determinarea valorii contabile brute (cost istoric sau valoare reevaluat). Dac s-au folosit baze diferite de evaluare, atunci trebuie prezentat pentru fiecare grup n parte valoarea contabil brut a respectivei grupe; b) metodele de amortizare folosite; c) valoarea imobilizrilor corporale n curs. (2) n cazul n care elementele imobilizrilor corporale sunt exprimate la valori reevaluate, trebuie prezentate data i condi iile de efectuare a reevalurii. 281 - (1) Se men ioneaz existen a oricror certificate de participare, obliga iuni convertibile sau valori mobiliare sau drepturi similare, cu indicarea numrului acestora i a drepturilor pe care le confer. (2) Prezentarea n notele explicative a informa iilor de la alin. (1) la imobilizri financiare sau investi ii pe termen scurt se face n func ie de inten ia entit ii cu privire la durata de inerii titlurilor de valoare, de pn la un an sau mai mult de un an. 282 - O entitate prezint informa ii care s permit utilizatorilor situa iilor sale financiare s evalueze importan a instrumentelor financiare pentru pozi ia i performan a sa financiar. 283 - (1) Se specific toate situa iile n care entitatea a depus garan ii sau a gajat, respectiv a ipotecat active proprii pentru garantarea unor obliga ii n favoarea unui ter , men ionndu-se, de asemenea i valoarea acestora. (2) n cazul existen ei de garan ii, o entitate prezint: - valoarea contabil a activelor financiare pe care le-a gajat drept garan ii reale pentru datorii sau datorii contingente; i - termenii i condi iile aferente gajrii. (3) Cnd o entitate de ine garan ii reale i are dreptul de a vinde sau regaja garan ia real n lipsa imposibilit ii de respectare a obliga iilor de ctre proprietarul garan iei reale, aceasta prezint: - valoarea just a oricror astfel de garan ii reale vndute sau regajate, i dac entitatea are sau nu obliga ia de a le returna; i

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 32 of 121

- termenii i condi iile asociate cu utilizarea garan iilor reale. 284 - Pentru mprumuturile de plat recunoscute la data de raportare, o entitate prezint: - detaliile oricror neexecutri ale obliga iilor privind durata principalului, dobnda, condi iile de rambursare a acelor mprumuturi de plat; - nclcri ale condi iilor aferente acordului de mprumut, care permit creditorului s solicite rambursarea accelerat. Informa iile nu se solicit dac nclcrile au fost remediate sau condi iile mprumutului au fost renegociate la data de raportare sau nainte de aceasta; - valoarea contabil a mprumuturilor de plat, pentru care nu a fost onorat obliga ia la data de raportare; i - dac obliga ia neexecutat a fost remediat sau dac au fost renegociate condi iile mprumuturilor de plat, nainte ca situa iile financiare s fie autorizate pentru emitere. 285 - (1) Se prezint n notele explicative costul de achizi ie sau costul de produc ie al stocurilor eviden iate n bilan i metodele de evaluare a stocurilor. (2) Dac, n situa ii excep ionale, administratorii decid s modifice metoda de evaluare pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, trebuie prezentate urmtoarele informa ii: a) motivul modificrii metodei; i b) efectul financiar asupra rezultatului exerci iului financiar. 286 - Trebuie prezentat, de asemenea, valoarea stocurilor gajate n contul datoriilor. 287 - O entitate trebuie s prezinte n notele explicative subclasificri ale crean elor prezentate n bilan , clasificate ntr-o manier corespunztoare activit ii desfurate, iar sumele de ncasat de la entit ile afiliate i ntreprinderile asociate trebuie prezentate separat. 288 - n notele explicative se men ioneaz sumele datorate de entitate care devin exigibile dup o perioad mai mare de cinci ani, precum i valoarea total a datoriilor entit ii acoperite cu garan ii reale depuse de aceasta, cu indicarea naturii i formei garan iilor. Aceste informa ii trebuie prezentate distinct pentru fiecare element bilan ier de natura datoriilor, potrivit formatului de bilan prevzut de prezentele reglementri. 289 - (1) n cazul n care entitatea a emis pe parcursul exerci iului financiar valori mobiliare, se prezint urmtoarele informa ii: a) tipul valorilor mobiliare emise; b) pentru fiecare categorie de valori mobiliare emise: valoarea de emisiune i suma primit. (2) n cazul n care obliga iunile emise de o entitate sunt de inute de o persoan nominalizat sau mputernicit de ctre acea entitate, n notele explicative se men ioneaz valoarea nominal a obliga iunilor respective i valoarea contabil a acestora. 290 - n cazul obliga iilor pentru care nu s-au constituit provizioane, se prezint urmtoarele informa ii: a) valoarea exact sau estimat a acelei obliga ii; b) natura juridic a obliga iei i efectul acesteia; c) dac entitatea a depus o garan ie semnificativ cu privire la acea obliga ie i, n caz afirmativ, natura acelei garan ii. 291 - (1) De asemenea, se prezint informa ii referitoare la alte obliga ii financiare viitoare pentru care nu s-au constituit provizioane, dar care sunt relevante pentru a aprecia situa ia economic a entit ii. (2) Pentru orice garan ie semnificativ care a fost constituit trebuie fcut o prezentare detaliat. Valoarea total a oricror angajamente financiare, n cazul n care nu ndeplinesc condi iile pentru a fi recunoscute n bilan , trebuie s fie prezentate n mod clar n notele explicative, n msura n care aceste informa ii sunt utile pentru evaluarea pozi iei financiare a entit ii. (3) Orice angajamente privind pensiile i entit ile afiliate trebuie prezentate distinct. 292 - Dac n timpul exerci iului financiar o sum este transferat la sau de la provizioane, urmtoarele informa ii se prezint n notele explicative: a) valoarea provizioanelor la nceputul exerci iului financiar; b) sumele cu care provizioanele au fost majorate sau diminuate n cursul exerci iului financiar; c) natura, sursa sau destina ia oricror astfel de transferuri; d) valoarea provizioanelor la sfritul exerci iului financiar. 293 - Referitor la capitalul entit ii se ofer urmtoarele informa ii: a) dac entitatea nu are capital autorizat, valoarea capitalului subscris; b) dac, conform actului de nfiin are, entitatea are capital autorizat, valoarea acestuia, precum i valoarea capitalului subscris n momentul nfiin rii entit ii sau n momentul autorizrii entit ii pentru nceperea activit ii i n momentul oricrei modificri a capitalului autorizat; c) numrul i valoarea ac iunilor subscrise n cursul exerci iului financiar n limitele unui capital autorizat. n n elesul prezentelor reglementri, prin capital autorizat se n elege suma maxim a capitalului subscris potrivit statutului sau adunrii generale; d) dac exist mai multe clase de ac iuni sau pr i sociale, numrul i valoarea nominal pentru fiecare clas. n n elesul prezentelor reglementri, prin clas de ac iuni sau pr i sociale se n elege o grupare n func ie de caracteristicile acestora, stabilite potrivit legii. 294 - n cazul n care capitalul social cuprinde i ac iuni rscumprabile, se furnizeaz urmtoarele informa ii: a) data cea mai apropiat i data limit la care entitatea poate rscumpra respectivele ac iuni; b) dac acele ac iuni trebuie rscumprate obligatoriu sau dac rscumprarea este la alegerea entit ii sau a ac ionarilor; c) dac trebuie pltit o prim de rscumprare i, n caz afirmativ, care este valoarea acesteia. 295 - n ceea ce privete eventualele drepturi legate de distribuirea ac iunilor, se furnizeaz urmtoarele informa ii: a) numrul, descrierea i valoarea ac iunilor care fac obiectul exercitrii acestor drepturi; b) perioada pe parcursul creia drepturile pot fi exercitate; c) pre ul care trebuie pltit pentru ac iunile distribuite. 296 - Pentru fiecare categorie de rezerve inclus n capitalurile proprii, se descrie natura sa i scopul pentru care a fost constituit. 9.2.3. Informa ii referitoare la elementele din contul de profit i pierdere 297 - (1) Notele explicative trebuie s cuprind informa ii privind cifra de afaceri net, defalcat pe segmente de activit i i pe pie e geografice, n msura n care aceste segmente i pie e difer substan ial unele fa de altele, innd seama de modul de organizare a vnzrii de produse i a furnizrii de servicii rezultate din activit ile curente ale entit ii. (2) Entit ile prevzute la pct. 3 alin. (2) din prezentele reglementri pot s nu prezinte informa iile men ionate la alin. (1), cu respectarea ndeplinirii condi iilor prevzute la pct. 7 alin. (1). (3) Prin segment de activitate se n elege o component distinct a entit ii care este angajat n furnizarea unui produs individual sau a unui serviciu, sau a unui grup de produse sau servicii conexe i care este subiectul riscurilor i beneficiilor care sunt diferite de cele din alte segmente de activitate. Factorii care vor fi lua i n considerare n determinarea caracterului conex al produselor sau serviciilor sunt: a) natura produselor i serviciilor; b) natura proceselor de produc ie; c) tipul sau clasa de clien i pentru produse sau servicii; d) metodele utilizate pentru distribuirea produselor sau furnizarea serviciilor; i e) dac este posibil, caracterul mediului economic. (4) Un segment geografic este o component distinct a unei entit i care este angajat n furnizarea de produse i servicii ntr-un mediu economic specific i care este subiectul riscurilor i beneficiilor care sunt diferite de acelea ale componentelor care opereaz n alte medii economice. Factorii care vor fi lua i n considerare n identificarea segmentelor geografice includ: a) similaritatea condi iilor economice i politice;

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 33 of 121

b) legtura ntre opera iile din diferite zone geografice; c) apropierea opera iilor; d) riscuri speciale asociate opera iilor dintr-un domeniu specific; e) reguli de control privind schimbul valutar; i f) riscurile valutare aferente. Riscurile i beneficiile unei entit i sunt influen ate att de localizarea geografic a opera iilor desfurate (locul unde sunt produse bunurile), ct i de localizarea pie elor acesteia (locul unde sunt vndute produsele). (5) Un singur segment de activitate nu include produse i servicii cu riscuri i beneficii ce difer n mod semnificativ. n mod similar, un segment geografic nu include opera ii n medii economice cu riscuri i beneficii ce difer n mod semnificativ. 298 - Informa iile pe segmente de raportare, respectiv segmente de activitate i segmente geografice, sunt elaborate conform politicilor contabile adoptate pentru ntocmirea i prezentarea situa iilor financiare anuale. 299 - Se prezint n mod distinct totalul onorariilor percepute, aferente exerci iului financiar, de auditorul statutar sau firma de audit pentru auditul statutar al situa iilor financiare anuale, totalul onorariilor percepute pentru alte servicii de asigurare, totalul onorariilor percepute pentru servicii de consultan fiscal i totalul onorariilor percepute pentru orice alte servicii dect cele de audit statutar. 300 - (1) n notele explicative trebuie incluse informa ii privind numrul mediu de persoane angajate n cursul exerci iului financiar, defalcat pe categorii i, dac acestea nu sunt prezentate distinct n contul de profit i pierdere, cheltuielile cu personalul aferente exerci iului financiar, defalcate conform pct. 32 alin. (1), rndul 6; (2) Se men ioneaz suma indemniza iilor acordate n exerci iul financiar membrilor organelor de administra ie, conducere i de supraveghere n virtutea responsabilit ilor acestora, precum i orice angajamente generate sau asumate privind pensiile pentru fotii membri ai acestor organe, indicndu-se valoarea total a angajamentelor pentru fiecare categorie. (3) Entit ile prevzute la pct. 3 alin. (2) din prezentele reglementri pot s nu prezinte informa iile de la alin. (2), dac prezentarea lor face posibil identificarea situa iei unui anumit membru al organelor de administra ie, conducere i de supraveghere, cu respectarea condi iilor prevzute la pct. 7 alin. (1). 301 - Se prezint suma avansurilor i creditelor acordate membrilor organelor de administra ie, conducere i de supraveghere, cu indicarea ratelor dobnzii, principalelor condi ii i a oricror sume restituite, precum i a angajamentelor asumate n numele acestora sub forma garan iilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie. 302 - Se prezint msura n care calcularea profitului sau pierderii exerci iului financiar a fost afectat de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale i regulile de evaluare prevzute de prezentele reglementri, a fost efectuat n exerci iul financiar curent sau ntr-un exerci iu financiar precedent n vederea ob inerii de facilit i fiscale. Atunci cnd influen a unei asemenea evaluri asupra cheltuielilor viitoare cu impozitul pe profit este semnificativ, trebuie prezentate detalii. 303 - (1) Se prezint diferen a dintre cheltuiala cu impozitul pe profit/venit aferent exerci iului financiar curent i exerci iilor financiare precedente i suma impozitelor rmas de plat pentru aceste exerci ii, cu condi ia c aceast diferen s fie semnificativ pentru obliga iile fiscale viitoare. (2) De asemenea, se include reconcilierea dintre rezultatul contabil al exerci iului financiar i rezultatul fiscal, aa cum este prezentat n declara ia de impozit pe profit. 304 - n notele explicative trebuie s se prezinte separat propunerea de repartizare a profitului net pe destina ii, astfel: a) sumele repartizate la rezerve; b) sumele repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii preceden i; c) dividende; d) alte repartizri. SEC IUNEA 10 CON INUTUL RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR 305 - (1) Consiliul de administra ie elaboreaz pentru fiecare exerci iu financiar un raport, denumit n continuare raportul administratorilor, care cuprinde cel pu in o prezentare fidel a dezvoltrii i performan ei activit ilor entit ii i a pozi iei sale financiare, mpreun cu o descriere a principalelor riscuri i incertitudini cu care se confrunt. (2) Prezentarea de mai sus este o analiz echilibrat i cuprinztoare a dezvoltrii i performan ei activit ilor entit ii i a pozi iei sale financiare, corelat cu dimensiunea i complexitatea activit ilor. (3) Se vor face prezentri de informa ii cu privire la respectarea condi iilor de capital propriu, prevzute de legisla ia n vigoare privind societ ile comerciale. (4) De asemenea, n raportul administratorilor trebuie cuprinse informa ii referitoare la controlul intern, aa cum acesta este prezentat la Sec iunea 11 "Controlul intern" din prezentele reglementri. (5) n msura n care este necesar pentru a n elege dezvoltarea entit ii, performan a sau pozi ia sa financiar, analiza cuprinde indicatori financiari i, atunci cnd este cazul, indicatori nefinanciari-cheie de performan , relevan i pentru activit i specifice, inclusiv informa ii despre aspecte privind mediul nconjurtor i angaja ii. (6) n furnizarea analizei sale, raportul administratorilor include, atunci cnd este cazul, referiri i explica ii suplimentare privind sumele raportate n situa iile financiare anuale. 306 - (1) Raportul administratorilor ofer, de asemenea, informa ii despre: a) evenimente importante aprute dup sfritul exerci iului financiar; b) dezvoltarea previzibil a entit ii; c) activit ile din domeniul cercetrii i dezvoltrii; d) informa ii privind achizi iile propriilor ac iuni, i anume: - motivele achizi iilor efectuate n cursul exerci iului financiar; - numrul i valoarea ac iunilor achizi ionate i nstrinate n cursul exerci iului financiar i propor ia din capitalul subscris pe care acestea o reprezint; - n cazul achizi iei i nstrinrii cu titlu oneros, contravaloarea ac iunilor; - numrul i valoarea nominal a tuturor ac iunilor achizi ionate i de inute de entitate i propor ia din capitalul subscris pe care acestea o reprezint; e) existen a de sucursale ale entit ii; f) utilizarea de ctre entitate a instrumentelor financiare, n cazul n care sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, datoriilor, pozi iei financiare i a profitului sau pierderii: - obiectivele i politicile entit ii n materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politica sa de acoperire mpotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzac ie previzionat pentru care se utilizeaz contabilitatea de acoperire mpotriva riscurilor, i - expunerea entit ii la riscul de pia , riscul de credit, riscul de lichiditate i la riscul fluxului de numerar. (2) Scopul acestor prezentri este de a furniza informa ii care s ajute la n elegerea mai bun a semnifica iei instrumentelor financiare bilan iere sau extrabilan iere asupra situa iei financiare a unei entit i, rezultatelor activit ii ei i fluxurilor de numerar i de a ajuta n evaluarea sumelor, momentului apari iei i gradului de siguran a fluxurilor de numerar viitoare asociate cu acele instrumente. Prezentrile cerute ofer informa ii pentru a-i ajuta pe utilizatorii situa iilor financiare n evaluarea gradului de risc aferent instrumentelor financiare, recunoscute sau nu n bilan . (3) Tranzac iile cu instrumente financiare pot avea ca rezultat pentru o entitate asumarea sau transferarea ctre alte pr i a unuia sau mai multora dintre riscurile financiare descrise mai jos. a) Riscul de pia cuprinde trei tipuri de risc:

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 34 of 121

- riscul valutar - este riscul ca valoarea unui instrument financiar s fluctueze din cauza varia iilor cursului de schimb valutar; - riscul ratei dobnzii la valoarea just - este riscul ca valoarea unui instrument financiar s fluctueze din cauza varia iilor ratelor de pia ale dobnzii; - riscul de pre - este riscul ca valoarea unui instrument financiar s fluctueze ca rezultat al schimbrii pre urilor pie ei, chiar dac aceste schimbri sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afecteaz toate instrumentele tranzac ionate pe pia . Termenul "risc de pia " ncorporeaz nu numai poten ialul de pierdere, dar i cel de ctig. b) Riscul de credit - este riscul ca una dintre pr ile instrumentului financiar s nu execute obliga ia asumat, cauznd celeilalte pr i o pierdere financiar. c) Riscul de lichiditate - (numit i riscul de finan are), este riscul ca o entitate s ntlneasc dificult i n procurarea fondurilor necesare pentru ndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiat de valoarea sa just. d) Riscul ratei dobnzii la fluxul de numerar - este riscul ca fluxurile de numerar viitoare s fluctueze din cauza varia iilor ratelor de pia ale dobnzii. De exemplu, n cazul unui instrument de mprumut cu rat variabil, astfel de fluctua ii constau n schimbarea ratei dobnzii efective a instrumentului financiar, fr o schimbare corespondent a valorii sale juste. O entitate trebuie s prezinte obiectivele i politicile de gestionare a riscului, inclusiv politicile de acoperire a acestuia. 307 - (1) n cazul entit ilor ale cror valori mobiliare - n totalitate sau o parte din aceste titluri - sunt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat i care fac obiectul unei oferte publice de achizi ie, astfel cum acestea sunt definite n legisla ia n vigoare privind pia a de capital, raportul administratorilor trebuie s cuprind urmtoarele informa ii detaliate despre: a) structura capitalului lor, inclusiv valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat, cu indicarea claselor diferite de ac iuni i, dac este cazul, pentru fiecare clas de ac iuni, drepturile i obliga iile ataate clasei respective i procentul din capitalul social total pe care l reprezint; b) orice restric ii legate de transferul de valori mobiliare, cum ar fi limitrile privind de inerea de titluri de valoare sau necesitatea de a ob ine aprobarea entit ii sau a altor de intori de valori mobiliare; c) de inerile semnificative directe i indirecte de ac iuni (inclusiv de inerile indirecte prin structuri piramidale i de ineri ncruciate de ac iuni, aa cum acestea sunt definite n reglementrile n vigoare privind pia a de capital); d) de intorii oricror valori mobiliare cu drepturi speciale de control i o descriere a acestor drepturi; e) sistemul de control al oricrei scheme de acordare de ac iuni salaria ilor, dac drepturile de control nu se exercit direct de ctre salaria i; f) orice restric ii privind drepturile de vot, cum ar fi limitrile drepturilor de vot ale de intorilor unui procent stabilit sau numr de voturi, termenele de exercitare a drepturilor de vot sau sistemele prin care, coopernd cu entitatea, drepturile financiare ataate valorilor mobiliare sunt separate de de inerea de valori mobiliare; g) orice acorduri dintre ac ionari care sunt cunoscute de ctre entitate i care pot avea ca rezultat restric ii referitoare la transferul valorilor mobiliare i/sau la drepturile de vot; h) regulile care prevd numirea sau nlocuirea membrilor consiliului de administra ie i modificarea actelor constitutive ale entit ii; i) puterile membrilor consiliului de administra ie i, n special, cele referitoare la emiterea sau rscumprarea de ac iuni; j) orice acorduri semnificative la care entitatea este parte i care intr n vigoare, se modific sau nceteaz n func ie de o modificare a controlului entit ii ca urmare a unei oferte publice de achizi ie, i efectele rezultate din aceasta, cu excep ia cazului n care prezentarea acestor informa ii ar prejudicia grav entitatea. Aceast excep ie nu se aplic n cazul n care entitatea este obligat n mod special s prezinte asemenea informa ii conform altor cerin e legale; k) orice acorduri dintre entitate i membrii consiliului su de administra ie sau salaria i, prin care se ofer compensri dac acetia demisioneaz sau sunt concedia i fr un motiv rezonabil sau dac rela ia de angajare nceteaz din cauza unei oferte publice de achizi ie. Informa iile de mai sus vor fi prezentate ntr-o sec iune distinct a raportului administratorilor, referitoare la guvernan a corporativ. (2) De asemenea, o entitate ale crei valori mobiliare sunt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat, astfel cum aceasta este definit n legisla ia n vigoare privind pia a de capital, va include n cadrul aceleiai sec iuni referitoare la guvernan a corporativ o declara ie care va cuprinde cel pu in urmtoarele informa ii: a) o trimitere la: - codul de guvernan corporativ care se aplic entit ii i/sau codul de guvernan corporativ pe care entitatea a decis s l aplice voluntar. Entitatea va indica prevederile care sunt disponibile public; i/sau - toate informa iile relevante referitoare la practicile de guvernan corporativ aplicate n plus fa de cerin ele legisla iei na ionale. n acest caz, entitatea va face disponibile public practicile sale de guvernan corporativ; b) n msura n care, potrivit legisla iei na ionale, entitatea se ndeprteaz de la codul de guvernan corporativ care i se aplic sau pe care a ales s l aplice, o explica ie a acesteia privind pr ile din cod pe care nu le aplic i motivele neaplicrii; c) o descriere a principalelor caracteristici ale controlului intern i a sistemelor de gestionare a riscurilor, n rela ie cu procesul de raportare financiar; d) modul de desfurare a adunrii generale a ac ionarilor i atribu iile-cheie ale acesteia, precum i o descriere a drepturilor ac ionarilor i a modului cum acestea pot fi exercitate; e) structura i modul de operare ale organelor de administra ie, conducere i supraveghere i ale comitetelor acestora. (3) Membrii organelor de administra ie, conducere i supraveghere ale entit ii au obliga ia colectiv de a asigura ca situa iile financiare anuale i raportul administratorilor s fie ntocmite i publicate n conformitate cu legisla ia na ional. 308 - Raportul administratorilor se aprob de consiliul de administra ie i se semneaz n numele acestuia de pre edintele consiliului. SEC IUNEA 11 CONTROLUL INTERN 309 - (1) n n elesul prezentelor reglementri, controlul intern al entit ii vizeaz asigurarea: - conformit ii cu legisla ia n vigoare; - aplicrii deciziilor luate de conducerea entit ii; - bunei func ionri a activit ii interne a entit ii; - fiabilit ii informa iilor financiare; - eficacit ii opera iunilor entit ii; - utilizrii eficiente a resurselor; - prevenirii i controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fixate etc. Ca urmare, procedurile de control intern au ca obiectiv: - pe de o parte, urmrirea nscrierii activit ii entit ii i a comportamentului personalului n cadrul definit de legisla ia aplicabil, valorile, normele i regulile interne ale entit ii; - pe de alt parte, verificarea dac informa iile contabile, financiare i de gestiune comunicate reflect corect activitatea i situa ia entit ii. (2) n contextul situa iilor financiare anuale consolidate, aria controlului intern contabil i financiar se refer la societ ile cuprinse n consolidare. (3) Controlul intern se aplic pe tot parcursul opera iunilor desfurate de entitate, astfel: a) anterior realizrii opera iunilor, cu ocazia elaborrii bugetului, ceea ce va permite, ulterior realizrii opera iunilor, controlul bugetar; b) n timpul opera iunilor, de exemplu, sub aspectul determinrii procentului de realizare fizic a produc iei n curs de execu ie sau a

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 35 of 121

procentului de rebuturi nregistrate; c) dup finalizarea opera iunilor, caz n care verificarea este destinat, de exemplu, s analizeze rentabilitatea opera iunilor i s constate existen a conformit ii sau a eventualelor anomalii, care trebuie corectate. 310 - (1) Controlul intern cuprinde componente strns legate, respectiv: - o definire clar a responsabilit ilor, resurse i proceduri adecvate, modalit i i sisteme de informare, instrumente i practici corespunztoare; - difuzarea intern de informa ii pertinente, fiabile, a cror cunoatere permite fiecruia s-i exercite responsabilit ile; - un sistem care urmrete, pe de o parte, analizarea principalelor riscuri identificabile n ceea ce privete obiectivele entit ii i, pe de alt parte, asigurarea existen ei de proceduri de gestionare a acestor riscuri; - activit i corespunztoare de control, pentru fiecare proces, concepute pentru a reduce riscurile susceptibile s afecteze realizarea obiectivelor entit ii; - o supraveghere permanent a dispozitivului de control intern, precum i o examinare a func ionrii sale. (2) Scopul controlului intern este s asigure coeren a obiectivelor, s identifice factorii-cheie de reuit i s comunice conductorilor entit ii, n timp real, informa iile referitoare la performan e i perspective. Indiferent de natura sau mrimea entit ii, eforturile depuse pentru aplicarea unui control intern satisfctor sunt legate de aplicarea unor bune practici. 311 - Politica de resurse umane a entit ii trebuie s urmreasc aspecte precum recrutarea de personal calificat, gestionarea carierelor, formarea continu, evaluri individuale, consilierea salaria ilor, promovri i ac iuni corectoare. 312 - Activit ile de control fac parte integrant din procesul de gestiune prin care entitatea urmrete atingerea obiectivelor propuse. Controlul vizeaz aplicarea normelor i procedurilor de control intern, la toate nivelele ierarhice i func ionale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performan elor opera ionale, securizarea activelor, separarea func iilor. 313 - Evaluarea controlului intern pleac de la aspecte precum: - existen a de ghiduri i manuale de proceduri; - garantarea evolu iei sistemului de control intern; - asigurarea posibilit ii accesului la sistem pentru controlul extern; - asigurarea posibilit ii confruntrii descrierii teoretice cu realitatea. 314 - (1) n cadrul unui mediu informatizat, controlul intern pleac de la aspecte precum: - existen a unei strategii informatice formalizate, elaborate cu implicarea conducerii opera ionale; - implicarea conducerii i sensibilizarea sa fa de riscurile crescute sau generate de informatic; - alocarea de resurse care demonstreaz capacitatea sistemului informatic de a-i atinge obiectivele; - recrutarea de personal cu un nivel de competen adaptat tehnologiilor utilizate i existen a unui plan de formare continu care trebuie s permit o actualizare a cunotin elor. (2) Elementele de risc specifice, introduse de utilizarea informaticii, se refer la evaluarea unor aspecte precum: - nivelul de dependen a entit ii de sistemul su informatic, cu influen asupra continuit ii exploatrii, atunci cnd dependen a este prea mare; - nivelul de confiden ialitate a informa iilor vehiculate de sistem; - obliga ia de respectare a dispozi iilor n vigoare referitoare la fiscalitate, protec ia persoanelor, proprietatea intelectual sau reglementri specifice anumitor sectoare de activitate. 315 - (1) Controlul intern contabil i financiar al entit ii se aplic n vederea asigurrii unei gestiuni contabile i a unei urmriri financiare a activit ilor sale, pentru a rspunde obiectivelor definite. (2) Controlul intern contabil i financiar este un element major al controlului intern. El vizeaz ansamblul proceselor de ob inere i comunicare a informa iei contabile i financiare i contribuie la realizarea unei informa ii fiabile i conforme exigen elor legale. Ca i controlul intern n general, el se sprijin pe un sistem cuprinznd n special elaborarea i aplicarea politicilor i procedurilor n domeniu, inclusiv a sistemului de supraveghere i control. (3) Controlul intern contabil i financiar vizeaz asigurarea: - conformit ii informa iilor contabile i financiare publicate, cu regulile aplicabile acestora; - aplicrii instruc iunilor elaborate de conducere n legtur cu aceste informa ii; - protejrii activelor; - prevenirii i detectrii fraudelor i neregulilor contabile i financiare; - fiabilit ii informa iilor difuzate i utilizate la nivel intern n scop de control, n msura n care ele contribuie la elaborarea de informa ii contabile i financiare publicate; - fiabilit ii situa iilor financiare anuale publicate i a altor informa ii comunicate pie ei. 316 - (1) n domeniul organizrii generale, trebuie s existe: - o documentare referitoare la principiile de contabilizare i control al opera iunilor; - circuite de informa ii viznd exhaustivitatea opera iunilor, o centralizare rapid i o armonizare a datelor contabile, precum i controale asupra aplicrii acestor circuite; - un calendar al elaborrii de informa ii contabile i financiare difuzate n cadrul grupului, necesare pentru situa iile financiare ale societ iimam. 2) Sunt necesare, de asemenea: - identificarea cu claritate a persoanelor responsabile cu elaborarea informa iilor contabile i financiare publicate sau care particip la elaborarea situa iilor financiare; - accesul fiecrui colaborator implicat n procesul elaborrii de informa ii contabile i financiare, la informa iile necesare controlului intern; - instituirea unui mecanism prin care s se asigure efectuarea controalelor; - proceduri prin care s se verifice dac controalele au fost efectuate, s se identifice abaterile de la regul i s se poat remedia, dac este necesar; - existen a unui proces care urmrete identificarea resurselor necesare bunei func ionri a func iei contabile; - adaptarea necesarului de personal i a competen elor acestuia la mrimea i complexitatea opera iunilor, ca i la evolu ia nevoilor i constrngerilor. 317 Sub aspectul regulilor contabile, trebuie avute n vedere: - existen a unui manual de politici contabile; - existen a unei proceduri de aplicare a acestui manual; - existen a de controale prin care s se asigure respectarea manualului; - cunoaterea evolu iei legisla iei contabile i fiscale; - efectuarea de controale specifice asupra punctelor sensibile; - identificarea i tratarea corespunztoare a anomaliilor; - adaptarea programelor informatice la nevoile entit ii; - conformitatea cu regulile contabile; - asigurarea exactit ii i exhaustivit ii nregistrrilor contabile; - respectarea caracteristicilor calitative ale informa iilor cuprinse n situa iile financiare, astfel nct s satisfac nevoile utilizatorilor; - pregtirea informa iilor necesare consolidrii grupului; - definirea i distribuirea procedurilor de elaborare a situa iilor financiare consolidate, ctre toate entit ile de consolidat. SEC IUNEA 12 AUDITAREA SAU VERIFICAREA SITUA IILOR FINANCIARE ANUALE

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 36 of 121

318 - (1) Situa iile financiare anuale ale entit ilor se auditeaz de ctre una sau mai multe persoane fizice sau juridice autorizate n condi iile legii. (2) Auditorii statutari i exprim un punct de vedere referitor la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situa iile financiare anuale pentru acelai exerci iu financiar. 319 - Entit ile prevzute la pct. 3 alin. (2) nu au obliga ia auditrii situa iilor financiare anuale, cu respectarea condi iilor de la pct. 7 alin. (1). Situa iile financiare anuale ale acestor entit i se verific potrivit prevederilor legisla iei n materie. 320 - (1) Raportul auditorilor statutari cuprinde: a) o introducere care identific cel pu in situa iile financiare anuale care fac obiectul auditului statutar, mpreun cu cadrul de raportare financiar care a fost aplicat la ntocmirea acestora; b) o descriere a ariei auditului statutar, care identific cel pu in standardele de audit conform crora a fost efectuat auditul statutar; c) o opinie de audit care exprim n mod clar opinia auditorilor statutari, potrivit creia situa iile financiare anuale ofer o imagine fidel conform cadrului relevant de raportare financiar i, dup caz, dac situa iile financiare anuale respect cerin ele legale; opinia de audit este fr rezerve, cu rezerve, o opinie contrar sau, dac auditorii statutari nu au fost n msur s exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimrii unei opinii; d) o referire la aspectele asupra crora auditorii statutari atrag aten ia, printrun paragraf distinct, fr ca opinia de audit s fie cu rezerve; e) un punct de vedere privind gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situa iile financiare anuale pentru acelai exerci iu financiar. (2) Raportul se semneaz de ctre auditori statutari, persoane fizice, n numele acestora sau al auditorilor persoane juridice autorizate, dup caz, i se dateaz. SEC IUNEA 13 APROBAREA, SEMNAREA I PUBLICAREA SITUA IILOR FINANCIARE ANUALE 321 - (1) Situa iile financiare anuale se ntocmesc i se public, potrivit legii, n moneda na ional. (2) Situa iile financiare anuale sunt semnate de persoanele n drept, cuprinznd: - numele i prenumele persoanei care le-a ntocmit, nscrise n clar; - calitatea acesteia (director economic, contabil-ef sau alt persoan desemnat prin decizie scris de administrator, persoan autorizat potrivit legii, membr a Corpului Exper ilor Contabili i Contabililor Autoriza i din Romnia); - numrul de nregistrare n organismul profesional, dac este cazul. 322 - Situa iile financiare anuale, nso ite de raportul administratorilor pentru exerci iul financiar n cauz i de raportul de audit semnat de persoana responsabil, potrivit legii, sau raportul cenzorilor sunt supuse aprobrii adunrii generale a ac ionarilor sau asocia ilor, potrivit legisla iei n vigoare. 323 - Situa iile financiare anuale, aprobate n mod corespunztor, mpreun cu raportul administratorilor i raportul de audit semnat de persoana responsabil, potrivit legii, sau raportul cenzorilor, se public n conformitate cu legisla ia n vigoare. 324 - Ori de cte ori situa iile financiare anuale i raportul administratorilor se public n ntregime, acestea trebuie s fie reproduse n forma i con inutul pe baza crora auditorii statutari sau persoanele care au efectuat verificarea, dup caz, i-au ntocmit raportul lor. Acestea trebuie s fie nso ite de textul complet al raportului de audit sau al raportului de verificare, dup caz. 325 - Dac situa iile financiare anuale nu se public n ntregime, trebuie s se indice faptul c versiunea publicat este o form prescurtat i trebuie s se fac trimitere la oficiul registrului comer ului la care au fost depuse situa iile financiare anuale. n cazul n care situa iile financiare anuale nu au fost nc depuse, acest lucru trebuie prezentat. Raportul de audit nu se public, dar se men ioneaz dac a fost exprimat o opinie de audit fr rezerve, cu rezerve sau contrar, sau dac auditorii statutari nu au fost n msur s exprime o opinie de audit. De asemenea, se men ioneaz dac raportul de audit face referire la aspecte asupra crora auditorii statutari atrag aten ia printrun paragraf distinct, fr ca opinia de audit s fie cu rezerve. 326 - (1) mpreun cu situa iile financiare anuale trebuie publicat propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. (2) Distribuirea profitului sau acoperirea pierderii contabile se prezint n notele explicative. CAPITOLUL III PREVEDERI FINALE 327 - Pentru asigurarea informa iilor destinate sistemului institu ional al statului, Ministerul Finan elor Publice poate solicita entit ilor depunerea unor raportri la unit ile sale teritoriale. CAPITOLUL IV PLANUL DE CONTURI GENERAL 328 - (1) Conturile sintetice din planul de conturi se pot dezvolta pe conturi analitice n func ie de necesit ile impuse de anumite reglementri sau potrivit necesit ilor proprii ale fiecrei entit i. (2) Conturile pot avea func iune contabil de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifunc ionale (A/P). n general, conturile cu func iune contabil de activ corespund elementelor de natura activelor i cheltuielilor, iar conturile cu func iune contabil de pasiv corespund elementelor de natura datoriilor, capitalurilor proprii i veniturilor sau sunt aferente ajustrilor de valoare. n conturile cu trei cifre, cifra terminal 9 semnific opera iuni de sens contrar celor acoperite n mod normal de conturile de nivel superior din grupa din care fac parte. (3) Conturile n afara bilan ului sunt conturi care se debiteaz i se crediteaz n func ie de modalitatea de nregistrare n conturile de bilan a opera iunii, la scaden sau la data realizrii acesteia. (4) Pentru organizarea contabilit ii de gestiune, nu este obligatorie utilizarea conturilor din clasa 9 "Conturi de gestiune". 329 - Planul de conturi general este urmtorul: CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI 10. CAPITAL I REZERVE 101. Capital3 1011. Capital subscris nevrsat (P) 1012. Capital subscris vrsat (P) 1015. Patrimoniul regiei (P) 1016. Patrimoniul public4 (P) 104. Prime de capital 1041. Prime de emisiune (P) 1042. Prime de fuziune/divizare (P) 1043. Prime de aport (P) 1044. Prime de conversie a obliga iunilor n ac iuni (P) 105. Rezerve din reevaluare (P)

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 37 of 121

106. Rezerve 1061. Rezerve legale (P) 1063. Rezerve statutare sau contractuale (P) 1064. Rezerve de valoare just5 (P) 1065. Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P) 1067. Rezerve din diferen e de curs valutar n rela ie cu investi ia net ntr-o entitate strin6 (A/P) 1068. Alte rezerve (P) 107. Rezerve din conversie7 (A/P) 108. Interese care nu controleaz8 1081. Interese care nu controleaz - rezultatul exerci iului financiar (A/P) 1082. Interese care nu controleaz - alte capitaluri proprii (A/P) 109. Ac iuni proprii 1091. Ac iuni proprii de inute pe termen scurt (A) 1092. Ac iuni proprii de inute pe termen lung (A) 11. REZULTATUL REPORTAT 117. Rezultatul reportat 1171. Rezultatul reportat reprezentnd profitul nerepartizat sau pierderea neacoperit (A/P) 1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dat a IAS, mai pu in IAS 299 (A/P) 1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P) 1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementrilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene (A/P) ___________ 3 n func ie de forma juridic a entit ii se nscrie: capital social, patrimoniul regiei etc. 4 Acest cont mai apare doar la entit ile care nu au finalizat procedurile legale de transfer al bunurilor de natura patrimoniului public. 5 Acest cont apare numai n situa iile financiare anuale consolidate. 6 Acest cont apare numai n situa iile financiare anuale consolidate. 7 Acest cont apare numai n situa iile financiare anuale consolidate. 8 Acest cont apare numai n situa iile financiare anuale consolidate. 9 Acest cont apare doar la entit ile care au aplicat Reglementrile contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 i pn la nchiderea soldului acestui cont. 12. REZULTATUL EXERCI IULUI FINANCIAR 121. Profit sau pierdere (A/P) 129. Repartizarea profitului (A) 14. CTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RSCUMPRAREA, VNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII 141. Ctiguri legate de vnzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P) 149. Pierderi legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (A) 15. PROVIZIOANE 151. Provizioane 1511. Provizioane pentru litigii (P) 1512. Provizioane pentru garan ii acordate clien ilor (P) 1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizri corporale i alte ac iuni similare legate de acestea (P) 1514. Provizioane pentru restructurare (P) 1515. Provizioane pentru pensii i obliga ii similare (P) 1516. Provizioane pentru impozite (P) 1518. Alte provizioane (P) 16. MPRUMUTURI I DATORII ASIMILATE 161. mprumuturi din emisiuni de obliga iuni 1614. mprumuturi externe din emisiuni de obliga iuni garantate de stat (P) 1615. mprumuturi externe din emisiuni de obliga iuni garantate de bnci (P) 1617. mprumuturi interne din emisiuni de obliga iuni garantate de stat (P) 1618. Alte mprumuturi din emisiuni de obliga iuni (P) 162. Credite bancare pe termen lung 1621. Credite bancare pe termen lung (P) 1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scaden (P) 1623. Credite externe guvernamentale (P) 1624. Credite bancare externe garantate de stat (P) 1625. Credite bancare externe garantate de bnci (P) 1626. Credite de la trezoreria statului (P) 1627. Credite bancare interne garantate de stat (P) 166. Datorii care privesc imobilizrile financiare 1661. Datorii fa de entit ile afiliate (P) 1663. Datorii fa de entit ile de care compania este legat prin interese de participare (P) 167. Alte mprumuturi i datorii asimilate (P) 168. Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate 1681. Dobnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de obliga iuni (P) 1682. Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P) 1685. Dobnzi aferente datoriilor fa de entit ile afiliate (P) 1686. Dobnzi aferente datoriilor fa de entit ile de care compania este legat prin interese de participare (P) 1687. Dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii asimilate (P) 169. Prime privind rambursarea obliga iunilor (A) CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZRI 20. IMOBILIZRI NECORPORALE 201. Cheltuieli de constituire (A) 203. Cheltuieli de dezvoltare (A) 205. Concesiuni, brevete, licen e, mrci comerciale, drepturi i active similare (A)

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 38 of 121

207. Fond comercial 2071. Fond comercial pozitiv10 (A) 2075. Fond comercial negativ11 (P) 208. Alte imobilizri necorporale (A) ___________ 10 Acest cont apare, de regul, n situa iile financiare anuale consolidate. 11 Acest cont apare numai n situa iile financiare anuale consolidate. 21. IMOBILIZRI CORPORALE 211. Terenuri i amenajri de terenuri (A) 2111. Terenuri 2112. Amenajri de terenuri 212. Construc ii (A) 213. Instala ii tehnice, mijloace de transport, animale i planta ii 2131. Echipamente tehnologice (maini, utilaje i instala ii de lucru) (A) 2132. Aparate i instala ii de msurare, control i reglare (A) 2133. Mijloace de transport (A) 2134. Animale i planta ii (A) 214. Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protec ie a valorilor umane i materiale i alte active corporale (A) 22. IMOBILIZRI CORPORALE N CURS DE APROVIZIONARE 223. Instala ii tehnice, mijloace de transport, animale i planta ii n curs de aprovizionare (A) 224. Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protec ie a valorilor umane i materiale i alte active corporale n curs de aprovizionare (A) 23. IMOBILIZRI N CURS I AVANSURI PENTRU IMOBILIZRI 231. Imobilizri corporale n curs de execu ie (A) 232. Avansuri acordate pentru imobilizri corporale (A) 233. Imobilizri necorporale n curs de execu ie (A) 234. Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale (A) 26. IMOBILIZRI FINANCIARE 261. Ac iuni de inute la entit ile afiliate (A) 263. Interese de participare (A) 264. Titluri puse n echivalen 12 (A) ___________ 12 Acest cont apare numai n situa iile financiare anuale consolidate. 265. Alte titluri imobilizate (A) 267. Crean e imobilizate 2671. Sume datorate de entit ile afiliate (A) 2672. Dobnda aferent sumelor datorate de entit ile afiliate (A) 2673. Crean e legate de interesele de participare (A) 2674. Dobnda aferent crean elor legate de interesele de participare (A) 2675. mprumuturi acordate pe termen lung (A) 2676. Dobnda aferent mprumuturilor acordate pe termen lung (A) 2678. Alte crean e imobilizate (A) 2679. Dobnzi aferente altor crean e imobilizate (A) 269. Vrsminte de efectuat pentru imobilizri financiare 2691. Vrsminte de efectuat privind ac iunile de inute la entit ile afiliate (P) 2692. Vrsminte de efectuat privind interesele de participare (P) 2693. Vrsminte de efectuat pentru alte imobilizri financiare (P) 28. AMORTIZRI PRIVIND IMOBILIZRILE 280. Amortizri privind imobilizrile necorporale 2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P) 2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P) 2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licen elor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare (P) 2807. Amortizarea fondului comercial13 (P) 2808. Amortizarea altor imobilizri necorporale (P) ___________ 13 Acest cont apare, de regul, n situa iile financiare anuale consolidate. 281. Amortizri privind imobilizrile corporale 2811. Amortizarea amenajrilor de terenuri (P) 2812. Amortizarea construc iilor (P) 2813. Amortizarea instala iilor, mijloacelor de transport, animalelor i planta iilor (P) 2814. Amortizarea altor imobilizri corporale (P) 29. AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZRILOR 290. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor necorporale 2903. Ajustri pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P) 2905. Ajustri pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licen elor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare (P) 2907. Ajustri pentru deprecierea fondului comercial14 (P) 2908. Ajustri pentru deprecierea altor imobilizri necorporale (P) ___________ 14 Acest cont apare, de regul, n situa iile financiare anuale consolidate. 291. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale 2911. Ajustri pentru deprecierea terenurilor i amenajrilor de terenuri (P) 2912. Ajustri pentru deprecierea construc iilor (P) 2913. Ajustri pentru deprecierea instala iilor, mijloacelor de transport, animalelor i planta iilor (P) 2914. Ajustri pentru deprecierea altor imobilizri corporale (P) 293. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor n curs de execu ie 2931. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale n curs de execu ie (P)

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 39 of 121

2933. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor necorporale n curs de execu ie (P) 296. Ajustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare 2961. Ajustri pentru pierderea de valoare a ac iunilor de inute la entit ile afiliate (P) 2962. Ajustri pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P) 2963. Ajustri pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P) 2964. Ajustri pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entit ile afiliate (P) 2965. Ajustri pentru pierderea de valoare a crean elor legate de interesele de participare (P) 2966. Ajustri pentru pierderea de valoare a mprumuturilor acordate pe termen lung (P) 2968. Ajustri pentru pierderea de valoare a altor crean e imobilizate (P) CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI I PRODUC IE N CURS DE EXECU IE 30. STOCURI DE MATERII PRIME I MATERIALE 301. Materii prime (A) 302. Materiale consumabile 3021. Materiale auxiliare (A) 3022. Combustibili (A) 3023. Materiale pentru ambalat (A) 3024. Piese de schimb (A) 3025. Semin e i materiale de plantat (A) 3026. Furaje (A) 3028. Alte materiale consumabile (A) 303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A) 308. Diferen e de pre la materii prime i materiale (A/P) 32. STOCURI N CURS DE APROVIZIONARE 321. Materii prime n curs de aprovizionare (A) 322. Materiale consumabile n curs de aprovizionare (A) 323. Materiale de natura obiectelor de inventar n curs de aprovizionare (A) 326. Animale n curs de aprovizionare (A) 327. Mrfuri n curs de aprovizionare (A) 328. Ambalaje n curs de aprovizionare (A) 33. PRODUC IE N CURS DE EXECU IE 331. Produse n curs de execu ie (A) 332. Servicii n curs de execu ie (A) 34. PRODUSE 341. Semifabricate (A) 345. Produse finite (A) 346. Produse reziduale (A) 348. Diferen e de pre la produse (A/P) 35. STOCURI AFLATE LA TER I 351. Materii i materiale aflate la ter i (A) 354. Produse aflate la ter i (A) 356. Animale aflate la ter i (A) 357. Mrfuri aflate la ter i (A) 358. Ambalaje aflate la ter i (A) 36. ANIMALE 361. Animale i psri (A) 368. Diferen e de pre la animale i psri (A/P) 37. MRFURI 371. Mrfuri (A) 378. Diferen e de pre la mrfuri (A/P) 38. AMBALAJE 381. Ambalaje (A) 388. Diferen e de pre la ambalaje (A/P) 39. AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR I PRODUC IEI N CURS DE EXECU IE 391. Ajustri pentru deprecierea materiilor prime (P) 392. Ajustri pentru deprecierea materialelor 3921. Ajustri pentru deprecierea materialelor consumabile (P) 3922. Ajustri pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P) 393. Ajustri pentru deprecierea produc iei n curs de execu ie (P) 394. Ajustri pentru deprecierea produselor 3941. Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor (P) 3945. Ajustri pentru deprecierea produselor finite (P) 3946. Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale (P) 395. Ajustri pentru deprecierea stocurilor aflate la ter i 3951. Ajustri pentru deprecierea materiilor i materialelor aflate la ter i (P) 3952. Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor aflate la ter i (P) 3953. Ajustri pentru deprecierea produselor finite aflate la ter i (P) 3954. Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale aflate la ter i (P) 3956. Ajustri pentru deprecierea animalelor aflate la ter i (P) 3957. Ajustri pentru deprecierea mrfurilor aflate la ter i (P) 3958. Ajustri pentru deprecierea ambalajelor aflate la ter i (P) 396. Ajustri pentru deprecierea animalelor (P) 397. Ajustri pentru deprecierea mrfurilor (P) 398. Ajustri pentru deprecierea ambalajelor (P) CLASA 4 - CONTURI DE TER I 40. FURNIZORI I CONTURI ASIMILATE 401. Furnizori (P) 403. Efecte de pltit (P) 404. Furnizori de imobilizri (P) 405. Efecte de pltit pentru imobilizri (P)

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 40 of 121

408. Furnizori - facturi nesosite (P) 409. Furnizori - debitori 4091. Furnizori - debitori pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor (A) 4092. Furnizori - debitori pentru prestri de servicii (A) 41. CLIEN I I CONTURI ASIMILATE 411. Clien i 4111. Clien i (A) 4118. Clien i incer i sau n litigiu (A) 413. Efecte de primit de la clien i (A) 418. Clien i - facturi de ntocmit (A) 419. Clien i - creditori (P) 42. PERSONAL I CONTURI ASIMILATE 421. Personal - salarii datorate (P) 423. Personal - ajutoare materiale datorate (P) 424. Prime reprezentnd participarea personalului la profit15 (P) 425. Avansuri acordate personalului (A) 426. Drepturi de personal neridicate (P) 427. Re ineri din salarii datorate ter ilor (P) 428. Alte datorii i crean e n legtur cu personalul 4281. Alte datorii n legtur cu personalul (P) 4282. Alte crean e n legtur cu personalul (A) ___________ 15 Se utilizeaz atunci cnd exist baz legal pentru acordarea acestora. 43. ASIGURRI SOCIALE, PROTEC IA SOCIAL I CONTURI ASIMILATE 431. Asigurri sociale 4311. Contribu ia unit ii la asigurrile sociale (P) 4312. Contribu ia personalului la asigurrile sociale (P) 4313. Contribu ia angajatorului pentru asigurrile sociale de sntate (P) 4314. Contribu ia angaja ilor pentru asigurrile sociale de sntate (P) 437. Ajutor de omaj 4371. Contribu ia unit ii la fondul de omaj (P) 4372. Contribu ia personalului la fondul de omaj (P) 438. Alte datorii i crean e sociale 4381. Alte datorii sociale (P) 4382. Alte crean e sociale (A) 44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE I CONTURI ASIMILATE 441. Impozitul pe profit/venit 4411. Impozitul pe profit (P) 4418. Impozitul pe venit16 (P) ___________ 16 Se utilizeaz pentru eviden ierea impozitului pe venitul microntreprinderilor, definite conform legii. 442. Taxa pe valoarea adugat 4423. TVA de plat (P) 4424. TVA de recuperat (A) 4426. TVA deductibil (A) 4427. TVA colectat (P) 4428. TVA neexigibil (A/P) 444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P) 445. Subven ii 4451. Subven ii guvernamentale (A) 4452. mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven ii (A) 4458. Alte sume primite cu caracter de subven ii (A) 446. Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (P) 447. Fonduri speciale - taxe i vrsminte asimilate (P) 448. Alte datorii i crean e cu bugetul statului 4481. Alte datorii fa de bugetul statului (P) 4482. Alte crean e privind bugetul statului (A) 45. GRUP I AC IONARI/ASOCIA I 451. Decontri ntre entit ile afiliate 4511. Decontri ntre entit ile afiliate (A/P) 4518. Dobnzi aferente decontrilor ntre entit ile afiliate (A/P) 453. Decontri privind interesele de participare 4531. Decontri privind interesele de participare (A/P) 4538. Dobnzi aferente decontrilor privind interesele de participare (A/P) 455. Sume datorate ac ionarilor/asocia ilor 4551. Ac ionari/asocia i - conturi curente (P) 4558. Ac ionari/asocia i - dobnzi la conturi curente (P) 456. Decontri cu ac ionarii/asocia ii privind capitalul (A/P) 457. Dividende de plat (P) 458. Decontri din opera ii n participa ie 4581. Decontri din opera ii n participa ie - pasiv (P) 4582. Decontri din opera ii n participa ie - activ (A) 46. DEBITORI I CREDITORI DIVERI 461. Debitori diveri (A) 462. Creditori diveri (P) 47. CONTURI DE SUBVEN II, REGULARIZARE I ASIMILATE 471. Cheltuieli nregistrate n avans (A) 472. Venituri nregistrate n avans (P) 473. Decontri din opera ii n curs de clarificare (A/P) 475. SUBVEN II PENTRU INVESTI II

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 41 of 121

4751. Subven ii guvernamentale pentru investi ii (P) 4752. mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven ii pentru investi ii (P) 4753. Dona ii pentru investi ii (P) 4754. Plusuri de inventar de natura imobilizrilor (P) 4758. Alte sume primite cu caracter de subven ii pentru investi ii (P) 48. DECONTRI N CADRUL UNIT II 481. Decontri ntre unitate i subunit i (A/P) 482. Decontri ntre subunit i (A/P) 49. AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA CREAN ELOR 491. Ajustri pentru deprecierea crean elor - clien i (P) 495. Ajustri pentru deprecierea crean elor - decontri n cadrul grupului i cu ac ionarii/asocia ii (P) 496. Ajustri pentru deprecierea crean elor - debitori diveri (P) CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE 50. INVESTI II PE TERMEN SCURT 501. Ac iuni de inute la entit ile afiliate (A) 505. Obliga iuni emise i rscumprate (A) 506. Obliga iuni (A) 508. Alte investi ii pe termen scurt i crean e asimilate 5081. Alte titluri de plasament (A) 5088. Dobnzi la obliga iuni i titluri de plasament (A) 509. Vrsminte de efectuat pentru investi iile pe termen scurt 5091. Vrsminte de efectuat pentru ac iunile de inute la entit ile afiliate (P) 5092. Vrsminte de efectuat pentru alte investi ii pe termen scurt (P) 51. CONTURI LA BNCI 511. Valori de ncasat 5112. Cecuri de ncasat (A) 5113. Efecte de ncasat (A) 5114. Efecte remise spre scontare (A) 512. Conturi curente la bnci 5121. Conturi la bnci n lei (A) 5124. Conturi la bnci n valut (A) 5125. Sume n curs de decontare (A) 518. Dobnzi 5186. Dobnzi de pltit (P) 5187. Dobnzi de ncasat (A) 519. Credite bancare pe termen scurt 5191. Credite bancare pe termen scurt (P) 5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scaden (P) 5193. Credite externe guvernamentale (P) 5194. Credite externe garantate de stat (P) 5195. Credite externe garantate de bnci (P) 5196. Credite de la trezoreria statului (P) 5197. Credite interne garantate de stat (P) 5198. Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P) 53. CASA 531. Casa 5311. Casa n lei (A) 5314. Casa n valut (A) 532. Alte valori 5321. Timbre fiscale i potale (A) 5322. Bilete de tratament i odihn (A) 5323. Tichete i bilete de cltorie (A) 5328. Alte valori (A) 54. ACREDITIVE 541. Acreditive 5411. Acreditive n lei (A) 5412. Acreditive n valut (A) 542. Avansuri de trezorerie17 (A) ___________ 17 n acest cont vor fi eviden iate i sumele acordate prin sistemul de carduri. 58. VIRAMENTE INTERNE 581. Viramente interne (A/P) 59. AJUSTRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE 591. Ajustri pentru pierderea de valoare a ac iunilor de inute la entit ile afiliate (P) 595. Ajustri pentru pierderea de valoare a obliga iunilor emise i rscumprate (P) 596. Ajustri pentru pierderea de valoare a obliga iunilor (P) 598. Ajustri pentru pierderea de valoare a altor investi ii pe termen scurt i crean e asimilate (P) CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI 60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE 601. Cheltuieli cu materiile prime 602. Cheltuieli cu materialele consumabile 6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare 6022. Cheltuieli privind combustibilii 6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 6024. Cheltuieli privind piesele de schimb 6025. Cheltuieli privind semin ele i materialele de plantat 6026. Cheltuieli privind furajele 6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 42 of 121

603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 604. Cheltuieli privind materialele nestocate 605. Cheltuieli privind energia i apa 606. Cheltuieli privind animalele i psrile 607. Cheltuieli privind mrfurile 608. Cheltuieli privind ambalajele 609. Reduceri comerciale primite 61. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TER I 611. Cheltuieli cu ntre inerea i repara iile 612. Cheltuieli cu redeven ele, loca iile de gestiune i chiriile 613. Cheltuieli cu primele de asigurare 614. Cheltuieli cu studiile i cercetrile 62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TER I 621. Cheltuieli cu colaboratorii 622. Cheltuieli privind comisioanele i onorariile 623. Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate 624. Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal 625. Cheltuieli cu deplasri, detari i transferri 626. Cheltuieli potale i taxe de telecomunica ii 627. Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate 628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter i 63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE I VRSMINTE ASIMILATE 635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate 64. CHELTUIELI CU PERSONALUL 641. Cheltuieli cu salariile personalului 642. Cheltuieli cu tichetele de mas acordate salaria ilor 643. Cheltuieli cu primele reprezentnd participarea personalului la profit 644. Cheltuieli cu remunerarea n instrumente de capitaluri proprii 645. Cheltuieli privind asigurrile i protec ia social 6451. Contribu ia unit ii la asigurrile sociale 6452. Contribu ia unit ii pentru ajutorul de omaj 6453. Contribu ia angajatorului pentru asigurrile sociale de sntate 6456. Contribu ia unit ii la schemele de pensii facultative 6457. Contribu ia unit ii la primele de asigurare voluntar de sntate 6458. Alte cheltuieli privind asigurrile i protec ia social 65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 652. Cheltuieli cu protec ia mediului nconjurtor 654. Pierderi din crean e i debitori diveri 658. Alte cheltuieli de exploatare 6581. Despgubiri, amenzi i penalit i 6582. Dona ii acordate 6583. Cheltuieli privind activele cedate i alte opera ii de capital 6588. Alte cheltuieli de exploatare 66. CHELTUIELI FINANCIARE 663. Pierderi din crean e legate de participa ii 664. Cheltuieli privind investi iile financiare cedate 6641. Cheltuieli privind imobilizrile financiare cedate 6642. Pierderi din investi iile pe termen scurt cedate 665. Cheltuieli din diferen e de curs valutar 666. Cheltuieli privind dobnzile 667. Cheltuieli privind sconturile acordate 668. Alte cheltuieli financiare 67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE 671. Cheltuieli privind calamit ile i alte evenimente extraordinare 68. CHELTUIELI CU AMORTIZRILE, PROVIZIOANELE I AJUSTRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE 681. Cheltuieli de exploatare privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere 6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizrilor 6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru deprecierea imobilizrilor 6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru deprecierea activelor circulante 686. Cheltuieli financiare privind amortizrile i ajustrile pentru pierdere de valoare 6863. Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare 6864. Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de valoare a activelor circulante 6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obliga iunilor 69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT I ALTE IMPOZITE 691. Cheltuieli cu impozitul pe profit 698. Cheltuieli cu impozitul pe venit i cu alte impozite care nu apar n elementele de mai sus18 ___________ 18 Se utilizeaz conform reglementrilor legale. CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI 70. CIFRA DE AFACERI NET 701. Venituri din vnzarea produselor finite 702. Venituri din vnzarea semifabricatelor 703. Venituri din vnzarea produselor reziduale 704. Venituri din servicii prestate 705. Venituri din studii i cercetri 706. Venituri din redeven e, loca ii de gestiune i chirii 707. Venituri din vnzarea mrfurilor 708. Venituri din activit i diverse 709. Reduceri comerciale acordate 71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUC IEI N CURS DE EXECU IE

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 43 of 121

711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 712. Venituri aferente costurilor serviciilor n curs de execu ie 72. VENITURI DIN PRODUC IA DE IMOBILIZRI 721. Venituri din produc ia de imobilizri necorporale 722. Venituri din produc ia de imobilizri corporale 74. VENITURI DIN SUBVEN II DE EXPLOATARE 741. Venituri din subven ii de exploatare 7411. Venituri din subven ii de exploatare aferente cifrei de afaceri19 7412. Venituri din subven ii de exploatare pentru materii prime i materiale consumabile 7413. Venituri din subven ii de exploatare pentru alte cheltuieli externe 7414. Venituri din subven ii de exploatare pentru plata personalului 7415. Venituri din subven ii de exploatare pentru asigurri i protec ie social 7416. Venituri din subven ii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare 7417. Venituri din subven ii de exploatare aferente altor venituri 7418. Venituri din subven ii de exploatare pentru dobnda datorat ___________ 19 Se ia n calcul la determinarea cifrei de afaceri. 75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 754. Venituri din crean e reactivate i debitori diveri 758. Alte venituri din exploatare 7581. Venituri din despgubiri, amenzi i penalit i 7582. Venituri din dona ii primite 7583. Venituri din vnzarea activelor i alte opera ii de capital 7584. Venituri din subven ii pentru investi ii 7588. Alte venituri din exploatare 76. VENITURI FINANCIARE 761. Venituri din imobilizri financiare 7611. Venituri din ac iuni de inute la entit ile afiliate 7613. Venituri din interese de participare 762. Venituri din investi ii financiare pe termen scurt 763. Venituri din crean e imobilizate 764. Venituri din investi ii financiare cedate 7641. Venituri din imobilizri financiare cedate 7642. Ctiguri din investi ii pe termen scurt cedate 765. Venituri din diferen e de curs valutar 766. Venituri din dobnzi 767. Venituri din sconturi ob inute 768. Alte venituri financiare 77. VENITURI EXTRAORDINARE 771. Venituri din subven ii pentru evenimente extraordinare i altele similare 78. VENITURI DIN PROVIZIOANE I AJUSTRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE 781. Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea de exploatare 7812. Venituri din provizioane 7813. Venituri din ajustri pentru deprecierea imobilizrilor 7814. Venituri din ajustri pentru deprecierea activelor circulante 7815. Venituri din fondul comercial negativ20 786. Venituri financiare din ajustri pentru pierdere de valoare 7863. Venituri financiare din ajustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare 7864. Venituri financiare din ajustri pentru pierderea de valoare a activelor circulante ___________ 20 Acest cont apare numai n situa iile financiare anuale consolidate. CLASA 8 - CONTURI SPECIALE 80. CONTURI N AFARA BILAM ULUI 801. Angajamente acordate 8011. Giruri i garan ii acordate 8018. Alte angajamente acordate 802. Angajamente primite 8021. Giruri i garan ii primite 8028. Alte angajamente primite 803. Alte conturi n afara bilan ului 8031. Imobilizri corporale luate cu chirie 8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare 8033. Valori materiale primite n pstrare sau custodie 8034. Debitori sco i din activ, urmri i n continuare 8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date n folosin 8036. Redeven e, loca ii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate 8037. Efecte scontate neajunse la scaden 8038. Bunuri publice primite n administrare, concesiune i cu chirie 8039. Alte valori n afara bilan ului 804. Amortizarea aferent gradului de neutilizare a mijloacelor fixe 8045. Amortizarea aferent gradului de neutilizare a mijloacelor fixe 805. Dobnzi aferente contractelor de leasing i altor contracte asimilate, neajunse la scaden 8051. Dobnzi de pltit 8052. Dobnzi de ncasat21 806. Certificate de emisii de gaze cu efect de ser 807. Active contingente 808. Datorii contingente 89. BILAM 891. Bilan de deschidere

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 44 of 121

892. Bilan de nchidere ___________ 21 Acest cont se folosete de ctre entit ile radiate din Registrul general i care mai au n derulare contracte de leasing. CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE22 ___________ 22 Pentru organizarea contabilit ii de gestiune, folosirea conturilor din aceast clas este op ional. 90. DECONTRI INTERNE 901. Decontri interne privind cheltuielile 902. Decontri interne privind produc ia ob inut 903. Decontri interne privind diferen ele de pre 92. CONTURI DE CALCULA IE 921. Cheltuielile activit ii de baz 922. Cheltuielile activit ilor auxiliare 923. Cheltuieli indirecte de produc ie 924. Cheltuieli generale de administra ie 925. Cheltuieli de desfacere 93. COSTUL PRODUC IEI 931. Costul produc iei ob inute 933. Costul produc iei n curs de execu ie CAPITOLUL V TRANSPUNEREA23 SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALAN A DE VERIFICARE LA 31.12.2009 N NOUL PLAN DE CONTURI GENERAL ___________ Administratorii entit ilor rspund pentru transpunerea corect a soldurilor conturilor, din balan ele de verificare la 31 decembrie 2009, n conturile prevzute n noul Plan de conturi general cuprins n prezentele reglementri. De asemenea, se va urmri ca transpunerea din vechile conturi sintetice n noile conturi sintetice de gradul unu i doi, dac este cazul, s se efectueze n func ie de natura sumelor reflectate n soldul fiecrui cont.
23

CONTURI VECHI CONTURI (conform Planului de conturi general POTRIVIT REGLEMENTRILOR cuprins n Reglementrile contabile CONTABILE CONFORME CU aprobate prin Ordinul ministrului DIRECTIVELE EUROPENE finan elor publice nr. 1752/2005, cu modificrile i completrile ulterioare) Simbol Denumire cont Simbol Denumire cont cont cont CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI GRUPA 10 - CAPITAL I REZERVE 101 Capital 101 Capital 1011Capital subscris nevrsat 1011Capital subscris nevrsat 1012Capital subscris vrsat 1012Capital subscris vrsat 1015Patrimoniul regiei 1015Patrimoniul regiei 1016Patrimoniul public 1016Patrimoniul public 104 Prime de capital 104 Prime de capital 1041Prime de emisiune 1041Prime de emisiune 1042Prime de fuziune/divizare 1042Prime de fuziune/divizare 1043Prime de aport 1043Prime de aport 1044Prime de conversie a obliga iunilor 1044Prime de conversie a obliga iunilor n ac iuni n ac iuni 105 Rezerve din reevaluare 105 Rezerve din reevaluare 106 Rezerve 106 Rezerve 1061Rezerve legale 1061Rezerve legale 1063Rezerve statutare sau contractuale 1063Rezerve statutare sau contractuale 1064Rezerve de valoare just 1064Rezerve de valoare just 1065Rezerve reprezentnd surplusul 1065Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare realizat din rezerve din reevaluare 1067Rezerve din diferen e de curs Cont nou valutar n rela ie cu investi ia net ntr-o entitate strin

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 45 of 121

1068Alte rezerve 1068Alte rezerve 107 Rezerve din conversie 107 Rezerve din conversie 108 Interese care nu controleaz 108 Interese minoritare 1081Interese care nu controleaz 1081Interese minoritare - rezultatul rezultatul exerci iului financiar exerci iului financiar 1082Interese care nu controleaz - alte 1082Interese minoritare - alte capitaluri proprii capitaluri proprii 109 Ac iuni proprii 109 Ac iuni proprii 1091Ac iuni proprii de inute pe termen 1091Ac iuni proprii de inute pe termen scurt scurt 1092Ac iuni proprii de inute pe termen 1092Ac iuni proprii de inute pe termen lung lung GRUPA 11 - REZULTATUL REPORTAT 117 Rezultatul reportat 117 Rezultatul reportat 1171Rezultatul reportat reprezentnd 1171Rezultatul reportat reprezentnd profitul nerepartizat sau pierderea profitul nerepartizat sau pierderea neacoperit neacoperit 1172Rezultatul reportat provenit din 1172Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dat a IAS, adoptarea pentru prima dat a IAS, mai pu in IAS 2924 mai pu in IAS 29 24 Acest cont apare doar la entit ile care au aplicat Reglementrile contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 i pn la nchiderea soldului acestui cont. 1174Rezultatul reportat provenit din 1174Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile corectarea erorilor contabile 1176Rezultatul reportat provenit din 1176Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea trecerea la aplicarea Reglementrilor contabile conforme Reglementrilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene Economice Europene GRUPA 12 - REZULTATUL EXERCI IULUI FINANCIAR 121 Profit sau pierdere 121 Profit sau pierdere 129 Repartizarea profitului 129 Repartizarea profitului GRUPA 14 - CTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RSCUMPRAREA, VNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII 141 Ctiguri legate de vnzarea sau 141 Ctiguri legate de vnzarea sau anularea instrumentelor de anularea instrumentelor de capitaluri proprii capitaluri proprii 149 Pierderi legate de emiterea, 149 Pierderi legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii instrumentelor de capitaluri proprii GRUPA 15 - PROVIZIOANE 151 Provizioane 151 Provizioane 1511Provizioane pentru litigii 1511Provizioane pentru litigii 1512Provizioane pentru garan ii acordate 1512Provizioane pentru garan ii acordate clien ilor clien ilor 1513Provizioane pentru dezafectare 1513Provizioane pentru dezafectare imobilizri corporale i alte imobilizri corporale i alte ac iuni similare legate de acestea ac iuni similare legate de acestea 1514Provizioane pentru restructurare 1514Provizioane pentru restructurare 1515Provizioane pentru pensii i 1515Provizioane pentru pensii i obliga ii similare obliga ii similare 1516Provizioane pentru impozite 1516Provizioane pentru impozite 1518Alte provizioane 1518Alte provizioane GRUPA 16 - MPRUMUTURI I DATORII ASIMILATE 161 mprumuturi din emisiuni de 161 mprumuturi din emisiuni de obliga iuni obliga iuni

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 46 of 121

1614mprumuturi externe din emisiuni de 1614mprumuturi externe din emisiuni de obliga iuni garantate de stat obliga iuni garantate de stat 1615mprumuturi externe din emisiuni de 1615mprumuturi externe din emisiuni de obliga iuni garantate de bnci obliga iuni garantate de bnci 1617mprumuturi interne din emisiuni de 1617mprumuturi interne din emisiuni de obliga iuni garantate de stat obliga iuni garantate de stat 1618Alte mprumuturi din 1618Alte mprumuturi din emisiuni de emisiuni de obliga iuni obliga iuni 162 Credite bancare pe termen lung 162 Credite bancare pe termen lung 1621Credite bancare pe termen lung 1621Credite bancare pe termen lung 1622Credite bancare pe termen lung 1622Credite bancare pe termen lung nerambursate la scaden nerambursate la scaden 1623Credite externe guvernamentale 1623Credite externe guvernamentale 1624Credite bancare externe garantate de 1624Credite bancare externe garantate de stat stat 1625Credite bancare externe garantate de 1625Credite bancare externe garantate de bnci bnci 1626Credite de la trezoreria statului 1626Credite de la trezoreria statului 1627Credite bancare interne garantate de 1627Credite bancare interne garantate de stat stat 166 Datorii care privesc imobilizrile 166 Datorii care privesc imobilizrile financiare financiare 1661Datorii fa de entit ile afiliate 1661Datorii fa de entit ile afiliate 1663Datorii fa de entit ile de care 1663Datorii fa de entit ile de care compania este legat prin interese compania este legat prin interese de participare de participare 167 Alte mprumuturi i datorii asimilate167 Alte mprumuturi i datorii asimilate 168 Dobnzi aferente mprumuturilor i 168 Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate datoriilor asimilate 1681Dobnzi aferente mprumuturilor din 1681Dobnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de obliga iuni emisiuni de obliga iuni 1682Dobnzi aferente creditelor bancare 1682Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen lung pe termen lung 1685Dobnzi aferente datoriilor fa de 1685Dobnzi aferente datoriilor entit ile afiliate fa de entit ile afiliate 1686Dobnzi aferente datoriilor fa de 1686Dobnzi aferente datoriilor fa de entit ile de care compania este entit ile de care compania este legat prin interese de participare legat prin interese de participare 1687Dobnzi aferente altor mprumuturi 1687Dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii asimilate i datorii asimilate 169 Prime privind rambursarea 169 Prime privind rambursarea obliga iunilor obliga iunilor CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZRI GRUPA 20 - IMOBILIZRI NECORPORALE 201 Cheltuieli de constituire 201 Cheltuieli de constituire 203 Cheltuieli de dezvoltare 203 Cheltuieli de dezvoltare 25 Concesiuni, brevete, licen e, mrci 205 Concesiuni, brevete, licen e, mrci 205 comerciale, drepturi i active comerciale, drepturi i active similare similare 25 n acest cont vor fi reflectate i concesiunile, brevetele, licen ele, mrcile comerciale, drepturile i activele similare realizate cu for e proprii, existente n sold la data transpunerii, pn la scoaterea lor din eviden . 207 Fond comercial 207 Fond comercial 2071Fond comercial pozitiv 2071Fond comercial pozitiv 2075Fond comercial negativ 2075Fond comercial negativ 208 Alte imobilizri necorporale 208 Alte imobilizri necorporale

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 47 of 121

GRUPA 21 - IMOBILIZRI CORPORALE 211 Terenuri i amenajri de terenuri 211 Terenuri i amenajri de terenuri 2111Terenuri 2111Terenuri 2112Amenajri de terenuri 2112Amenajri de terenuri 212 Construc ii 212 Construc ii 213 Instala ii tehnice, mijloace de 213 Instala ii tehnice, mijloace de transport, animale i planta ii transport, animale i planta ii 2131Echipamente tehnologice (maini, 2131Echipamente tehnologice (maini, utilaje i instala ii de lucru) utilaje i instala ii de lucru) 2132Aparate i instala ii de msurare, 2132Aparate i instala ii de msurare, control i reglare control i reglare 2133Mijloace de transport 2133Mijloace de transport 2134Animale i planta ii 2134Animale i planta ii 214 Mobilier, aparatur birotic, 214 Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protec ie a valorilor echipamente de protec ie a valorilor umane i materiale i alte active umane i materiale i alte active corporale corporale GRUPA 22 - IMOBILIZRI CORPORALE N CURS DE APROVIZIONARE 223 Instala ii tehnice, mijloace de Cont nou transport, animale i planta ii n curs de aprovizionare 224 Mobilier, aparatur birotic, Cont nou echipamente de protec ie a valorilor umane i materiale i alte active corporale n curs de aprovizionare GRUPA 23 - IMOBILIZRI N CURS I AVANSURI PENTRU IMOBILIZRI 231 Imobilizri corporale n curs de 231 Imobilizri corporale n curs de execu ie execu ie 232 Avansuri acordate pentru imobilizri 232 Avansuri acordate pentru imobilizri corporale corporale 233 Imobilizri necorporale n curs de 233 Imobilizri necorporale n curs de execu ie execu ie 234 Avansuri acordate pentru imobilizri 234 Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale necorporale GRUPA 26 - IMOBILIZRI FINANCIARE 261 Ac iuni de inute la entit ile 261 Ac iuni de inute la entit ile afiliate afiliate 263 Interese de participare 263 Interese de participare 264 Titluri puse n echivalen 264 Titluri puse n echivalen 265 Alte titluri imobilizate 265 Alte titluri imobilizate 267 Crean e imobilizate 267 Crean e imobilizate 2671Sume datorate de entit ile 2671Sume datorate de entit ile afiliate afiliate 2672Dobnda aferent sumelor datorate de 2672Dobnda aferent sumelor datorate de entit ile afiliate entit ile afiliate 2673Crean e legate de interesele de 2673Crean e legate de interesele de participare participare 2674Dobnda aferent crean elor legate 2674Dobnda aferent crean elor legate de interesele de participare de interesele de participare 2675mprumuturi acordate pe termen lung 2675mprumuturi acordate pe termen lung 2676Dobnda aferent mprumuturilor 2676Dobnda aferent mprumuturilor acordate pe termen lung acordate pe termen lung 2678Alte crean e imobilizate 2678Alte crean e imobilizate 2679Dobnzi aferente altor crean e 2679Dobnzi aferente altor crean e imobilizate imobilizate 269 Vrsminte de efectuat pentru 269 Vrsminte de efectuat pentru

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 48 of 121

imobilizri financiare imobilizri financiare 2691Vrsminte de efectuat 2691Vrsminte de efectuat privind privind ac iunile de inute la ac iunile de inute la entit ile entit ile afiliate afiliate 2692Vrsminte de efectuat privind 2692Vrsminte de efectuat privind interesele de participare interesele de participare 2693Vrsminte de efectuat pentru alte 2693Vrsminte de efectuat pentru alte imobilizri financiare imobilizri financiare GRUPA 28 - AMORTIZRI PRIVIND IMOBILIZRILE 280 Amortizri privind imobilizrile 280 Amortizri privind imobilizrile necorporale necorporale 2801Amortizarea cheltuielilor de 2801Amortizarea cheltuielilor de constituire constituire 2803Amortizarea cheltuielilor de 2803Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare dezvoltare 2805Amortizarea concesiunilor, 2805Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licen elor, mrcilor brevetelor, licen elor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor comerciale, drepturilor i activelor similare similare 2807Amortizarea fondului comercial 2807Amortizarea fondului comercial 2808Amortizarea altor imobilizri 2808Amortizarea altor imobilizri necorporale necorporale 281 Amortizri privind imobilizrile 281 Amortizri privind imobilizrile corporale corporale 2811Amortizarea amenajrilor de terenuri 2811Amortizarea amenajrilor de terenuri 2812Amortizarea construc iilor 2812Amortizarea construc iilor 2813Amortizarea instala iilor, 2813Amortizarea instala iilor, mijloacelor de transport, animalelor mijloacelor de transport, animalelor i planta iilor i planta iilor 2814Amortizarea altor imobilizri 2814Amortizarea altor imobilizri corporale corporale GRUPA 29 - AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZRILOR 290 Ajustri pentru deprecierea 290 Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor necorporale imobilizrilor necorporale 2903Ajustri pentru deprecierea 2903Ajustri pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare cheltuielilor de dezvoltare 2905Ajustri pentru deprecierea 2905Ajustri pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, concesiunilor, brevetelor, licen elor, mrcilor comerciale, licen elor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare drepturilor i activelor similare 2907Ajustri pentru deprecierea fondului 2907Ajustri pentru deprecierea fondului comercial comercial 2908Ajustri pentru deprecierea altor 2908Ajustri pentru deprecierea altor imobilizri necorporale imobilizri necorporale 291 Ajustri pentru deprecierea 291 Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale imobilizrilor corporale 2911Ajustri pentru deprecierea 2911Ajustri pentru deprecierea terenurilor i amenajrilor de terenurilor i amenajrilor de terenuri terenuri 2912Ajustri pentru deprecierea 2912Ajustri pentru deprecierea construc iilor construc iilor 2913Ajustri pentru deprecierea 2913Ajustri pentru deprecierea instala iilor, mijloacelor de instala iilor, mijloacelor de transport, animalelor i transport, animalelor i planta iilor planta iilor 2914Ajustri pentru deprecierea 2914Ajustri pentru deprecierea altor altor imobilizri corporale imobilizri corporale 293 Ajustri pentru deprecierea 293 Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor n curs de execu ie imobilizrilor n curs de execu ie 2931Ajustri pentru deprecierea 2931Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale n curs de imobilizrilor corporale n curs de

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 49 of 121

execu ie execu ie 2933Ajustri pentru deprecierea 2933Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor necorporale n curs imobilizrilor necorporale n curs de execu ie de execu ie 296 Ajustri pentru pierderea de valoare 296 Ajustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare a imobilizrilor financiare 2961Ajustri pentru pierderea de valoare 2961Ajustri pentru pierderea de valoare a ac iunilor de inute la entit ile a ac iunilor de inute la entit ile afiliate afiliate 2962Ajustri pentru pierderea de valoare 2962Ajustri pentru pierderea de valoare a intereselor de participare a intereselor de participare 2963Ajustri pentru pierderea de valoare 2963Ajustri pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate a altor titluri imobilizate 2964Ajustri pentru pierderea de valoare 2964Ajustri pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entit ile a sumelor datorate de entit ile afiliate afiliate 2965Ajustri pentru pierderea de valoare 2965Ajustri pentru pierderea de valoare a crean elor legate de interesele de a crean elor legate de interesele de participare participare 2966Ajustri pentru pierderea de valoare 2966Ajustri pentru pierderea de valoare a mprumuturilor acordate pe termen a mprumuturilor acordate pe termen lung lung 2968Ajustri pentru pierderea de valoare 2968Ajustri pentru pierderea de a altor crean e imobilizate valoare a altor crean e imobilizate CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI I PRODUC IE N CURS DE EXECU IE GRUPA 30 - STOCURI DE MATERII PRIME I MATERIALE 301 Materii prime 301 Materii prime 302 Materiale consumabile 302 Materiale consumabile 3021Materiale auxiliare 3021Materiale auxiliare 3022Combustibili 3022Combustibili 3023Materiale pentru ambalat 3023Materiale pentru ambalat 3024Piese de schimb 3024Piese de schimb 3025Semin e i materiale de plantat 3025Semin e i materiale de plantat 3026Furaje 3026Furaje 3028Alte materiale consumabile 3028Alte materiale consumabile 303 Materiale de natura obiectelor de 303 Materiale de natura obiectelor de inventar inventar 308 Diferen e de pre la materii prime 308 Diferen e de pre la materii prime i materiale i materiale GRUPA 32 - STOCURI N CURS DE APROVIZIONARE 321 Materii prime n curs de Cont nou aprovizionare 322 Materiale consumabile n curs de Cont nou aprovizionare 323 Materiale de natura obiectelor de Cont nou inventar n curs de aprovizionare 326 Animale n curs de aprovizionare Cont nou 327 Mrfuri n curs de aprovizionare Cont nou 328 Ambalaje n curs de aprovizionare Cont nou GRUPA 33 - PRODUC IE N CURS DE EXECU IE 331 Produse n curs de execu ie 331 Produse n curs de execu ie 332 Servicii n curs de execu ie 332 Lucrri i servicii n curs de execu ie GRUPA 34 - PRODUSE 341 Semifabricate 341 Semifabricate

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 50 of 121

345 Produse finite 345 Produse finite 346 Produse reziduale 346 Produse reziduale 348 Diferen e de pre la produse 348 Diferen e de pre la produse GRUPA 35 - STOCURI AFLATE LA TER I 351 Materii i materiale aflate la ter i 351 Materii i materiale aflate la ter i 354 Produse aflate la ter i 354 Produse aflate la ter i 356 Animale aflate la ter i 356 Animale aflate la ter i 357 Mrfuri aflate la ter i 357 Mrfuri aflate la ter i 358 Ambalaje aflate la ter i 358 Ambalaje aflate la ter i GRUPA 36 - ANIMALE 361 Animale i psri 361 Animale i psri 368 Diferen e de pre la animale i 368 Diferen e de pre la animale i psri psri GRUPA 37 - MRFURI 371 Mrfuri 371 Mrfuri 378 Diferen e de pre la mrfuri 378 Diferen e de pre la mrfuri GRUPA 38 - AMBALAJE 381 Ambalaje 381 Ambalaje 388 Diferen e de pre la ambalaje 388 Diferen e de pre la ambalaje GRUPA 39 - AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR I PRODUC IEI N CURS DE EXECU IE 391 Ajustri pentru deprecierea 391 Ajustri pentru deprecierea materiilor prime materiilor prime 392 Ajustri pentru deprecierea 392 Ajustri pentru deprecierea materialelor materialelor 3921Ajustri pentru deprecierea 3921Ajustri pentru deprecierea materialelor consumabile materialelor consumabile 3922Ajustri pentru deprecierea 3922Ajustri pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de materialelor de natura obiectelor de inventar inventar 393 Ajustri pentru deprecierea 393 Ajustri pentru deprecierea produc iei n curs de execu ie produc iei n curs de execu ie 394 Ajustri pentru deprecierea 394 Ajustri pentru deprecierea produselor produselor 3941Ajustri pentru deprecierea 3941Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor semifabricatelor 3945Ajustri pentru deprecierea 3945Ajustri pentru deprecierea produselor finite produselor finite 3946Ajustri pentru deprecierea 3946Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale produselor reziduale 395 Ajustri pentru deprecierea 395 Ajustri pentru deprecierea stocurilor aflate la ter i stocurilor aflate la ter i 3951Ajustri pentru deprecierea 3951Ajustri pentru deprecierea materiilor i materialelor aflate la materiilor i materialelor aflate la ter i ter i 3952Ajustri pentru deprecierea 3952Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor aflate la ter i semifabricatelor aflate la ter i 3953Ajustri pentru deprecierea 3953Ajustri pentru deprecierea produselor finite aflate la ter i produselor finite aflate la ter i 3954Ajustri pentru deprecierea 3954Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale aflate la ter i produselor reziduale aflate la ter i 3956Ajustri pentru deprecierea 3956Ajustri pentru deprecierea animalelor aflate la ter i animalelor aflate la ter i 3957Ajustri pentru deprecierea 3957Ajustri pentru deprecierea mrfurilor aflate la ter i mrfurilor aflate la ter i

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 51 of 121

3958Ajustri pentru deprecierea 3958Ajustri pentru deprecierea ambalajelor aflate la ter i ambalajelor aflate la ter i 396 Ajustri pentru deprecierea 396 Ajustri pentru deprecierea animalelor animalelor 397 Ajustri pentru deprecierea 397 Ajustri pentru deprecierea mrfurilor mrfurilor 398 Ajustri pentru deprecierea 398 Ajustri pentru deprecierea ambalajelor ambalajelor CLASA 4 - CONTURI DE TER I GRUPA 40 - FURNIZORI I CONTURI ASIMILATE 401 Furnizori 401 Furnizori 403 Efecte de pltit 403 Efecte de pltit 404 Furnizori de imobilizri 404 Furnizori de imobilizri 405 Efecte de pltit pentru imobilizri 405 Efecte de pltit pentru imobilizri 408 Furnizori - facturi nesosite 408 Furnizori - facturi nesosite 409 Furnizori - debitori 409 Furnizori - debitori 4091Furnizori - debitori pentru cumprri 4091Furnizori - debitori pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor de bunuri de natura stocurilor 4092Furnizori - debitori pentru 4092Furnizori - debitori pentru prestri prestri de servicii de servicii i executri de lucrri GRUPA 41 - CLIEN I I CONTURI ASIMILATE 411 Clien i 411 Clien i 4111Clien i 4111Clien i 4118Clien i incer i sau n litigiu 4118Clien i incer i sau n litigiu 413 Efecte de primit de la clien i 413 Efecte de primit de la clien i 418 Clien i - facturi de ntocmit 418 Clien i - facturi de ntocmit 419 Clien i - creditori 419 Clien i - creditori GRUPA 42 - PERSONAL I CONTURI ASIMILATE 421 Personal - salarii datorate 421 Personal - salarii datorate 423 Personal - ajutoare materiale 423 Personal - ajutoare materiale datorate datorate 424 Prime reprezentnd participarea 424 Prime reprezentnd participarea personalului la profit personalului la profit 425 Avansuri acordate personalului 425 Avansuri acordate personalului 426 Drepturi de personal neridicate 426 Drepturi de personal neridicate 427 Re ineri din salarii datorate 427 Re ineri din salarii datorate ter ilor ter ilor 428 Alte datorii i crean e n legtur 428 Alte datorii i crean e n legtur cu personalul cu personalul 4281Alte datorii n legtur cu 4281Alte datorii n legtur cu personalul personalul 4282Alte crean e n legtur cu 4282Alte crean e n legtur cu personalul personalul GRUPA 43 - ASIGURRI SOCIALE, PROTEC IA SOCIAL I CONTURI ASIMILATE 431 Asigurri sociale 431 Asigurri sociale 4311Contribu ia unit ii la asigurrile 4311Contribu ia unit ii la asigurrile sociale sociale 4312Contribu ia personalului la 4312Contribu ia personalului la asigurrile sociale asigurrile sociale 4313Contribu ia angajatorului pentru 4313Contribu ia angajatorului pentru asigurrile sociale de sntate asigurrile sociale de sntate 4314Contribu ia angaja ilor pentru 4314Contribu ia angaja ilor pentru

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 52 of 121

asigurrile sociale de sntate asigurrile sociale de sntate 437 Ajutor de omaj 437 Ajutor de omaj 4371Contribu ia unit ii la fondul de 4371Contribu ia unit ii la fondul de omaj omaj 4372Contribu ia personalului la fondul 4372Contribu ia personalului la fondul de omaj de omaj 438 Alte datorii i crean e sociale 438 Alte datorii i crean e sociale 4381Alte datorii sociale 4381Alte datorii sociale 4382Alte crean e sociale 4382Alte crean e sociale GRUPA 44 - BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE I CONTURI ASIMILATE 441 Impozitul pe profit/venit 441 Impozitul pe profit/venit 4411Impozitul pe profit 4411Impozitul pe profit curent 4418Impozitul pe venit 4418Impozitul pe venit 442 Taxa pe valoarea adugat 442 Taxa pe valoarea adugat 4423TVA de plat 4423TVA de plat 4424TVA de recuperat 4424TVA de recuperat 4426TVA deductibil 4426TVA deductibil 4427TVA colectat 4427TVA colectat 4428TVA neexigibil 4428TVA neexigibil 444 Impozitul pe venituri de natura 444 Impozitul pe venituri de natura salariilor salariilor 445 Subven ii 445 Subven ii 4451Subven ii guvernamentale 4451Subven ii guvernamentale 4452mprumuturi nerambursabile cu 4452mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven ii caracter de subven ii 4458Alte sume primite cu caracter de 4458Alte sume primite cu caracter de subven ii subven ii 446 Alte impozite, taxe i vrsminte 446 Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate asimilate 447 Fonduri speciale - taxe i 447 Fonduri speciale - taxe i vrsminte asimilate vrsminte asimilate 448 Alte datorii i crean e cu bugetul 448 Alte datorii i crean e cu bugetul statului statului 4481Alte datorii fa de bugetul statului 4481Alte datorii fa de bugetul statului 4482Alte crean e privind bugetul statului 4482Alte crean e privind bugetul statului GRUPA 45 - GRUP I AC IONARI/ASOCIA I 451 Decontri ntre entit ile afiliate 451 Decontri ntre entit ile afiliate 4511Decontri ntre entit ile afiliate 4511Decontri ntre entit ile afiliate 4518Dobnzi aferente decontrilor ntre 4518Dobnzi aferente decontrilor ntre entit ile afiliate entit ile afiliate 453 Decontri privind interesele de 453 Decontri privind interesele de participare participare 4531Decontri privind interesele de 4531Decontri privind interesele de participare participare 4538Dobnzi aferente decontrilor 4538Dobnzi aferente decontrilor privind interesele de participare privind interesele de participare 455 Sume datorate 455 Sume datorate ac ionarilor/asocia ilor ac ionarilor/asocia ilor 4551Ac ionari/asocia i - conturi curente 4551Ac ionari/asocia i - conturi curente 4558Ac ionari/asocia i - dobnzi la 4558Ac ionari/asocia i - dobnzi la conturi curente conturi curente 456 Decontri cu ac ionarii/asocia ii 456 Decontri cu ac ionarii/asocia ii

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 53 of 121

privind capitalul privind capitalul 457 Dividende de plat 457 Dividende de plat 458 Decontri din opera ii n 458 Decontri din opera ii n participa ie participa ie 4581Decontri din opera ii n 4581Decontri din opera ii n participa ie - pasiv participa ie-pasiv 4582Decontri din opera ii n 4582Decontri din opera ii n participa ie - activ participa ie - activ GRUPA 46 - DEBITORI I CREDITORI DIVERI 461 Debitori diveri 461 Debitori diveri 462 Creditori diveri 462 Creditori diveri GRUPA 47 - CONTURI DE SUBVEN II, REGULARIZARE I ASIMILATE 471 Cheltuieli nregistrate n avans 471 Cheltuieli nregistrate n avans 472 Venituri nregistrate n avans 472 Venituri nregistrate n avans 473 Decontri din opera ii n curs de 473 Decontri din opera ii n curs de clarificare clarificare 475 Subven ii pentru investi ii Cont nou 4751Subven ii guvernamentale pentru 131 Subven ii guvernamentale pentru investi ii investi ii 4752mprumuturi nerambursabile cu 132 mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven ii pentru caracter de subven ii pentru investi ii investi ii 4753Dona ii pentru investi ii 133 Dona ii pentru investi ii 4754Plusuri de inventar de natura 134 Plusuri de inventar de natura imobilizrilor imobilizrilor 4758Alte sume primite cu caracter de 138 Alte sume primite cu caracter de subven ii pentru investi ii subven ii pentru investi ii GRUPA 48 - DECONTRI N CADRUL UNIT II 481 Decontri ntre unitate i subunit i481 Decontri ntre unitate i subunit i 482 Decontri ntre subunit i 482 Decontri ntre subunit i GRUPA 49 - AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA CREAN ELOR 491 Ajustri pentru deprecierea 491 Ajustri pentru deprecierea crean elor - clien i crean elor - clien i 495 Ajustri pentru deprecierea 495 Ajustri pentru deprecierea crean elor - decontri n cadrul crean elor - decontri n cadrul grupului i cu ac ionarii/asocia ii grupului i cu ac ionarii/asocia ii 496 Ajustri pentru deprecierea 496 Ajustri pentru deprecierea crean elor - debitori diveri crean elor - debitori diveri CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE GRUPA 50 - INVESTI II PE TERMEN SCURT 501 Ac iuni de inute la entit ile 501 Ac iuni de inute la entit ile afiliate afiliate 505 Obliga iuni emise i rscumprate 505 Obliga iuni emise i rscumprate 506 Obliga iuni 506 Obliga iuni 508 Alte investi ii pe termen scurt i 508 Alte investi ii pe termen scurt i crean e asimilate crean e asimilate 5081Alte titluri de plasament 5081Alte titluri de plasament 5088Dobnzi la obliga iuni i titluri de 5088Dobnzi la obliga iuni i titluri de plasament plasament 509 Vrsminte de efectuat pentru 509 Vrsminte de efectuat pentru investi iile pe termen scurt investi iile pe termen scurt 5091Vrsminte de efectuat pentru 5091Vrsminte de efectuat pentru ac iunile de inute la entit ile ac iunile de inute la entit ile afiliate afiliate

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 54 of 121

5092Vrsminte de efectuat pentru alte 5092Vrsminte de efectuat pentru alte investi ii pe termen scurt investi ii pe termen scurt GRUPA 51 - CONTURI LA BNCI 511 Valori de ncasat 511 Valori de ncasat 5112Cecuri de ncasat 5112Cecuri de ncasat 5113Efecte de ncasat 5113Efecte de ncasat 5114Efecte remise spre scontare 5114Efecte remise spre scontare 512 Conturi curente la bnci 512 Conturi curente la bnci 5121Conturi la bnci n lei 5121Conturi la bnci n lei 5124Conturi la bnci n valut 5124Conturi la bnci n valut 5125Sume n curs de decontare 5125Sume n curs de decontare 518 Dobnzi 518 Dobnzi 5186Dobnzi de pltit 5186Dobnzi de pltit 5187Dobnzi de ncasat 5187Dobnzi de ncasat 519 Credite bancare pe termen scurt 519 Credite bancare pe termen scurt 5191Credite bancare pe termen scurt 5191Credite bancare pe termen scurt 5192Credite bancare pe termen scurt 5192Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scaden nerambursate la scaden 5193Credite externe guvernamentale 5193Credite externe guvernamentale 5194Credite externe garantate de stat 5194Credite externe garantate de stat 5195Credite externe garantate de bnci 5195Credite externe garantate de bnci 5196Credite de la trezoreria statului 5196Credite de la trezoreria statului 5197Credite interne garantate de stat 5197Credite interne garantate de stat 5198Dobnzi aferente creditelor bancare 5198Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen scurt pe termen scurt GRUPA 53 - CASA 531 Casa 531 Casa 5311Casa n lei 5311Casa n lei 5314Casa n valut 5314Casa n valut 532 Alte valori 532 Alte valori 5321Timbre fiscale i potale 5321Timbre fiscale i potale 5322Bilete de tratament i odihn 5322Bilete de tratament i odihn 5323Tichete i bilete de cltorie 5323Tichete i bilete de cltorie 5328Alte valori 5328Alte valori GRUPA 54 - ACREDITIVE 541 Acreditive 541 Acreditive 5411Acreditive n lei 5411Acreditive n lei 5412Acreditive n valut 5412Acreditive n valut 542 Avansuri de trezorerie 542 Avansuri de trezorerie GRUPA 58 - VIRAMENTE INTERNE 581 Viramente interne 581 Viramente interne GRUPA 59 - AJUSTRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE 591 Ajustri pentru pierderea de valoare 591 Ajustri pentru pierderea de valoare a ac iunilor de inute la entit ile a ac iunilor de inute la entit ile afiliate afiliate 595 Ajustri pentru pierderea de valoare 595 Ajustri pentru pierderea de valoare a obliga iunilor emise i a obliga iunilor emise i rscumprate rscumprate

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 55 of 121

596 Ajustri pentru pierderea de valoare 596 Ajustri pentru pierderea de valoare a obliga iunilor a obliga iunilor 598 Ajustri pentru pierderea de valoare 598 Ajustri pentru pierderea de valoare a altor investi ii pe termen scurt a altor investi ii pe termen scurt i crean e asimilate i crean e asimilate CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI GRUPA 60 - CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE 601 Cheltuieli cu materiile prime 601 Cheltuieli cu materiile prime 602 Cheltuieli cu materialele consumabile602 Cheltuieli cu materialele consumabile 6021Cheltuieli cu materialele auxiliare 6021Cheltuieli cu materialele auxiliare 6022Cheltuieli privind combustibilii 6022Cheltuieli privind combustibilul 6023Cheltuieli privind materialele 6023Cheltuieli privind materialele pentru ambalat pentru ambalat 6024Cheltuieli privind piesele de schimb 6024Cheltuieli privind piesele de schimb 6025Cheltuieli privind semin ele i 6025Cheltuieli privind semin ele i materialele de plantat materialele de plantat 6026Cheltuieli privind furajele 6026Cheltuieli privind furajele 6028Cheltuieli privind alte materiale 6028Cheltuieli privind alte materiale consumabile consumabile 603 Cheltuieli privind materialele de 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar natura obiectelor de inventar 604 Cheltuieli privind materialele 604 Cheltuieli privind materialele nestocate nestocate 605 Cheltuieli privind energia i apa 605 Cheltuieli privind energia i apa 606 Cheltuieli privind animalele i 606 Cheltuieli privind animalele i psrile psrile 607 Cheltuieli privind mrfurile 607 Cheltuieli privind mrfurile 608 Cheltuieli privind ambalajele 608 Cheltuieli privind ambalajele 609 Reduceri comerciale primite Cont nou GRUPA 61 - CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TER I 611 Cheltuieli cu ntre inerea i 611 Cheltuieli cu ntre inerea i repara iile repara iile 612 Cheltuieli cu redeven ele, loca iile 612 Cheltuieli cu redeven ele, loca iile de gestiune i chiriile de gestiune i chiriile 613 Cheltuieli cu primele de asigurare 613 Cheltuieli cu primele de asigurare 614 Cheltuieli cu studiile i cercetrile614 Cheltuieli cu studiile i cercetrile GRUPA 62 - CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TER I 621 Cheltuieli cu colaboratorii 621 Cheltuieli cu colaboratorii 622 Cheltuieli privind comisioanele i 622 Cheltuieli privind comisioanele i onorariile onorariile 623 Cheltuieli de protocol, reclam i 623 Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate publicitate 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal i personal 625 Cheltuieli cu deplasri, detari i 625 Cheltuieli cu deplasri, detari i transferri transferri 626 Cheltuieli potale i taxe de 626 Cheltuieli potale i taxe de telecomunica ii telecomunica ii 627 Cheltuieli cu serviciile bancare i 627 Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate asimilate 628 Alte cheltuieli cu serviciile 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter i executate de ter i GRUPA 63 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE I VRSMINTE ASIMILATE 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe i 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe i

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 56 of 121

vrsminte asimilate vrsminte asimilate GRUPA 64 - CHELTUIELI CU PERSONALUL 641 Cheltuieli cu salariile personalului 641 Cheltuieli cu salariile personalului 642 Cheltuieli cu tichetele de mas 642 Cheltuieli cu tichetele de mas acordate salaria ilor acordate salaria ilor 643 Cheltuieli cu primele reprezentnd Cont nou participarea personalului la profit 644 Cheltuieli cu remunerarea n Cont nou instrumente de capitaluri proprii 645 Cheltuieli privind asigurrile i 645 Cheltuieli privind asigurrile i protec ia social protec ia social 6451Contribu ia unit ii la asigurrile 6451Contribu ia unit ii la asigurrile sociale sociale 6452Contribu ia unit ii pentru ajutorul 6452Contribu ia unit ii pentru ajutorul de omaj de omaj 6453Contribu ia angajatorului pentru 6453Contribu ia angajatorului pentru asigurrile sociale de sntate asigurrile sociale de sntate 6456Contribu ia unit ii la schemele de Cont nou pensii facultative 6457Contribu ia unit ii la primele de Cont nou asigurare voluntar de sntate 6458Alte cheltuieli privind asigurrile 6458Alte cheltuieli privind asigurrile i protec ia social i protec ia social GRUPA 65 - ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 652 Cheltuieli cu protec ia mediului Cont nou nconjurtor 654 Pierderi din crean e i debitori 654 Pierderi din crean e i debitori diveri diveri 658 Alte cheltuieli de exploatare 658 Alte cheltuieli de exploatare 6581Despgubiri, amenzi i penalit i 6581Despgubiri, amenzi i penalit i 6582Dona ii acordate 6582Dona ii i subven ii acordate 6583Cheltuieli privind activele cedate 6583Cheltuieli privind activele cedate i alte opera ii de capital i alte opera ii de capital 6588Alte cheltuieli de exploatare 6588Alte cheltuieli de exploatare GRUPA 66 - CHELTUIELI FINANCIARE 663 Pierderi din crean e legate 663 Pierderi din crean e legate de de participa ii participa ii 664 Cheltuieli privind investi iile 664 Cheltuieli privind investi iile financiare cedate financiare cedate 6641Cheltuieli privind imobilizrile 6641Cheltuieli privind imobilizrile financiare cedate financiare cedate 6642Pierderi din investi iile pe termen 6642Pierderi din investi iile pe termen scurt cedate scurt cedate 665 Cheltuieli din diferen e de curs 665 Cheltuieli din diferen e de curs valutar valutar 666 Cheltuieli privind dobnzile 666 Cheltuieli privind dobnzile 667 Cheltuieli privind sconturile 667 Cheltuieli privind sconturile acordate acordate 668 Alte cheltuieli financiare 668 Alte cheltuieli financiare GRUPA 67 - CHELTUIELI EXTRAORDINARE 671 Cheltuieli privind calamit ile i 671 Cheltuieli privind calamit ile i alte evenimente extraordinare alte evenimente extraordinare GRUPA 68 - CHELTUIELI CU AMORTIZRILE, PROVIZIOANELE I AJUSTRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE 681 Cheltuieli de exploatare privind 681 Cheltuieli de exploatare privind amortizrile, provizioanele i amortizrile, provizioanele i

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 57 of 121

ajustrile pentru depreciere ajustrile pentru depreciere 6811Cheltuieli de exploatare privind 6811Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizrilor amortizarea imobilizrilor 6812Cheltuieli de exploatare privind 6812Cheltuieli de exploatare privind provizioanele provizioanele 6813Cheltuieli de exploatare privind 6813Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru deprecierea ajustrile pentru deprecierea imobilizrilor imobilizrilor 6814Cheltuieli de exploatare privind 6814Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru deprecierea ajustrile pentru deprecierea activelor circulante activelor circulante 686 Cheltuieli financiare privind 686 Cheltuieli financiare privind amortizrile i ajustrile pentru amortizrile i ajustrile pierdere de valoare pentru pierdere de valoare 6863Cheltuieli financiare privind 6863Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de ajustrile pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare valoare a imobilizrilor financiare 6864Cheltuieli financiare privind 6864Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de ajustrile pentru pierderea de valoare a activelor circulante valoare a activelor circulante 6868Cheltuieli financiare privind 6868Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a amortizarea primelor de rambursare obliga iunilor a obliga iunilor GRUPA 69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT I ALTE IMPOZITE 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 698 Cheltuieli cu impozitul pe venit i 698 Cheltuieli cu impozitul pe venit i cu alte impozite care nu apar n cu alte impozite care nu apar n elementele de mai sus elementele de mai sus CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI GRUPA 70 - CIFRA DE AFACERI NET 701 Venituri din vnzarea produselor 701 Venituri din vnzarea produselor finite finite 702 Venituri din vnzarea 702 Venituri din vnzarea semifabricatelor semifabricatelor 703 Venituri din vnzarea produselor 703 Venituri din vnzarea produselor reziduale reziduale 704 Venituri din servicii prestate 704 Venituri din lucrri executate i servicii prestate 705 Venituri din studii i cercetri 705 Venituri din studii i cercetri 706 Venituri din redeven e, loca ii de 706 Venituri din redeven e, loca ii de gestiune i chirii gestiune i chirii 707 Venituri din vnzarea mrfurilor 707 Venituri din vnzarea mrfurilor 708 Venituri din activit i diverse 708 Venituri din activit i diverse 709 Reduceri comerciale acordate Cont nou GRUPA 71 - VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUC IEI N CURS DE EXECU IE 711 Venituri aferente costurilor Din contul 711 "Varia ia stocurilor" stocurilor de produse 712 Venituri aferente costurilor Din contul 711 "Varia ia stocurilor" serviciilor n curs de execu ie GRUPA 72 - VENITURI DIN PRODUC IA DE IMOBILIZRI 721 Venituri din produc ia de 721 Venituri din produc ia de imobilizri necorporale imobilizri necorporale 722 Venituri din produc ia de 722 Venituri din produc ia de imobilizri corporale imobilizri corporale GRUPA 74 - VENITURI DIN SUBVEN II DE EXPLOATARE 741 Venituri din subven ii de exploatare 741 Venituri din subven ii de exploatare 7411Venituri din subven ii de exploatare 7411Venituri din subven ii de exploatare aferente cifrei de afaceri aferente cifrei de afaceri

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 58 of 121

7412Venituri din subven ii de exploatare 7412Venituri din subven ii de exploatare pentru materii prime i materiale pentru materii prime i materiale consumabile consumabile 7413Venituri din subven ii de exploatare 7413Venituri din subven ii de exploatare pentru alte cheltuieli externe pentru alte cheltuieli externe 7414Venituri din subven ii de exploatare 7414Venituri din subven ii de exploatare pentru plata personalului pentru plata personalului 7415Venituri din subven ii de exploatare 7415Venituri din subven ii de exploatare pentru asigurri i protec ie pentru asigurri i protec ie social social 7416Venituri din subven ii de exploatare 7416Venituri din subven ii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare 7417Venituri din subven ii de exploatare 7417Venituri din subven ii de exploatare aferente altor venituri aferente altor venituri 7418Venituri din subven ii de exploatare 7418Venituri din subven ii de exploatare pentru dobnda datorat pentru dobnda datorat GRUPA 75 - ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 754 Venituri din crean e reactivate i 754 Venituri din crean e reactivate i debitori diveri debitori diveri 758 Alte venituri din exploatare 758 Alte venituri din exploatare 7581Venituri din despgubiri, amenzi i 7581Venituri din despgubiri, amenzi i penalit i penalit i 7582Venituri din dona ii primite 7582Venituri din dona ii i subven ii primite 7583Venituri din vnzarea activelor i 7583Venituri din vnzarea activelor i alte opera ii de capital alte opera ii de capital 7584Venituri din subven ii pentru 7584Venituri din subven ii pentru investi ii investi ii 7588Alte venituri din exploatare 7588Alte venituri din exploatare GRUPA 76 - VENITURI FINANCIARE 761 Venituri din imobilizri financiare 761 Venituri din imobilizri financiare 7611Venituri din ac iuni de inute la 7611Venituri din ac iuni de inute la entit ile afiliate entit ile afiliate 7613Venituri din interese de participare 7613Venituri din interese de participare 762 Venituri din investi ii financiare 762 Venituri din investi ii financiare pe termen scurt pe termen scurt 763 Venituri din crean e imobilizate 763 Venituri din crean e imobilizate 764 Venituri din investi ii financiare 764 Venituri din investi ii financiare cedate cedate 7641Venituri din imobilizri financiare 7641Venituri din imobilizri financiare cedate cedate 7642Ctiguri din investi ii pe termen 7642Ctiguri din investi ii pe termen scurt cedate scurt cedate 765 Venituri din diferen e de curs 765 Venituri din diferen e de curs valutar valutar 766 Venituri din dobnzi 766 Venituri din dobnzi 767 Venituri din sconturi ob inute 767 Venituri din sconturi ob inute 768 Alte venituri financiare 768 Alte venituri financiare GRUPA 77 - VENITURI EXTRAORDINARE 771 Venituri din subven ii pentru 771 Venituri din subven ii pentru evenimente extraordinare i altele evenimente extraordinare i altele similare similare GRUPA 78 - VENITURI DIN PROVIZIOANE I AJUSTRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE 781 Venituri din provizioane i ajustri 781 Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind pentru depreciere privind activitatea de exploatare activitatea de exploatare

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 59 of 121

7812Venituri din provizioane 7812Venituri din provizioane 7813Venituri din ajustri pentru 7813Venituri din ajustri pentru deprecierea imobilizrilor deprecierea imobilizrilor 7814Venituri din ajustri pentru 7814Venituri din ajustri pentru deprecierea activelor circulante deprecierea activelor circulante 7815Venituri din fondul comercial negativ 7815Venituri din fondul comercial negativ 786 Venituri financiare din ajustri 786 Venituri financiare din ajustri pentru pierdere de valoare pentru pierdere de valoare 7863Venituri financiare din ajustri 7863Venituri financiare din ajustri pentru pierderea de valoare a pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare imobilizrilor financiare 7864Venituri financiare din ajustri 7864Venituri financiare din ajustri pentru pierderea de valoare a pentru pierderea de valoare a activelor circulante activelor circulante CLASA 8 - CONTURI SPECIALE GRUPA 80 - CONTURI N AFARA BILAN ULUI 801 Angajamente acordate 801 Angajamente acordate 8011Giruri i garan ii acordate 8011Giruri i garan ii acordate 8018Alte angajamente acordate 8018Alte angajamente acordate 802 Angajamente primite 802 Angajamente primite 8021Giruri i garan ii primite 8021Giruri i garan ii primite 8028Alte angajamente primite 8028Alte angajamente primite 803 Alte conturi n afara bilan ului 803 Alte conturi n afara bilan ului 8031Imobilizri corporale luate cu chirie 8031Imobilizri corporale luate cu chirie 8032Valori materiale primite spre 8032Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare prelucrare sau reparare 8033Valori materiale primite n pstrare 8033Valori materiale primite n pstrare sau custodie sau custodie 8034Debitori scoi din activ, urmri i 8034Debitori scoi din activ, urmri i n continuare n continuare 8035Stocuri de natura obiectelor de 8035Stocuri de natura obiectelor de inventar date n folosin inventar date n folosin 8036Redeven e, loca ii de gestiune, 8036Redeven e, loca ii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate chirii i alte datorii asimilate 8037Efecte scontate neajunse la scaden 8037Efecte scontate neajunse la scaden 8038Bunuri publice primite n Cont nou administrare, concesiune i cu chirie 8039Alte valori n afara bilan ului 8038Alte valori n afara bilan ului 804 Amortizarea aferent gradului de 804 Amortizarea aferent gradului de neutilizare a mijloacelor fixe neutilizare a mijloacelor fixe 8045 Amortizarea aferent gradului de 804526Amortizarea aferent gradului de neutilizare a mijloacelor fixe neutilizare a mijloacelor fixe 26 n acest cont este eviden iat amortizarea aferent gradului de neutilizare a mijloacelor fixe, determinat potrivit legisla iei emise anterior prezentelor reglementri. 805 Dobnzi aferente contractelor de 805 Dobnzi aferente contractelor de leasing i altor contracte leasing i altor contracte asimilate, neajunse la scaden asimilate, neajunse la scaden 8051Dobnzi de pltit 8051Dobnzi de pltit 8052Dobnzi de ncasat 8052Dobnzi de ncasat 806 Certificate de emisii de gaze cu Cont nou efect de ser 807 Active contingente Cont nou 808 Datorii contingente Cont nou GRUPA 89 - BILAN

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 60 of 121

891 Bilan de deschidere 891 Bilan de deschidere 892 Bilan de nchidere 892 Bilan de nchidere

CAPITOLUL VI STRUCTURA SITUA IILOR FINANCIARE ANUALE SEC IUNEA 1 BILAN UL 1.1. BILAN UL 330 - Structura bilan ului care se ntocmete de entit ile prevzute la pct. 3 alin. (1) este urmtoarea:
Jude ul _________________________|_|_| Entitate _____________________________ Adresa: localitatea _________________, sectorul ___, str. _______ nr. ______, bl. _____ sc. _____, ap. _____________ Telefon ___________, fax _____________ Numr din registrul comer ului _______ Forma de proprietate ___________|_|_| Activitatea preponderent (denumire clas CAEN) _______________ Cod clas CAEN _____________|_|_|_|_| Cod unic de nregistrare ________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

BILAN la data de ...........


- lei Sold la: Nr. Denumirea elementului rd. nceputul Sfritul exerci iuluiexerci iului financiar financiar A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZRI NECORPORALE 1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801) 01 2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) 02 3. Concesiuni, brevete, licen e, mrci comerciale, 03 drepturi i active similare i alte imobilizri necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907) 04 5. Avansuri i imobilizri necorporale n curs de 05 execu ie (ct. 233 + 234 - 2933) TOTAL (rd. 01 la 05) 06 II. IMOBILIZRI CORPORALE 1. Terenuri i construc ii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 07 2911 - 2912) 2. Instala ii tehnice i maini (ct. 213 + 223 - 2813 08 2913) 3. Alte instala ii, utilaje i mobilier (ct. 214 + 224 - 09 2814 - 2914) 4. Avansuri i imobilizri corporale n curs de execu ie 10 (ct. 231 + 232 - 2931) TOTAL (rd. 07 la 10) 11 III. IMOBILIZRI FINANCIARE 1. Ac iuni de inute la entit ile afiliate (ct. 261 12 2961) 2. mprumuturi acordate entit ilor afiliate (ct. 2671 + 13 2672 - 2964) 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) 14 4. mprumuturi acordate entit ilor de care compania este 15 legat n virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965) 5. Investi ii de inute ca imobilizri (ct. 265 - 2963) 16 6. Alte mprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 17

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 61 of 121

2966* - 2968*) TOTAL (rd. 12 la 17) 18 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. Materii prime i materiale consumabile (ct. 301 + 321 20 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 2. Produc ia n curs de execu ie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 21 348* - 393 - 3941 - 3952) 3. Produse finite i mrfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 22 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 4428) 4. Avansuri pentru cumprri de stocuri (ct. 4091) 23 TOTAL (rd. 20 la 23) 24 II. CREAN E (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 1. Crean e comerciale27 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 25 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) 2. Sume de ncasat de la entit ile afiliate (ct. 451** - 26 495*) 3. Sume de ncasat de la entit ile de care compania este 27 legat n virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*) 4. Alte crean e (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 28 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187) 5. Capital subscris i nevrsat (ct. 456 - 495*) 29 TOTAL (rd. 25 la 29) 30 III. INVESTI II PE TERMEN SCURT 1. Ac iuni de inute la entit ile afiliate (ct. 501 - 591)31 2. Alte investi ii pe termen scurt 32 (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) TOTAL (rd. 31 + 32) 33 IV. CASA I CONTURI LA BNCI 34 (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471) 36 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN LA UN AN 1. mprumuturi din emisiunea de obliga iuni, 37 prezentndu-se separat mprumuturile din emisiunea de obliga iuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 2. Sume datorate institu iilor de credit (ct. 1621 + 1622 38 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419) 39 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 40 5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405) 41 6. Sume datorate entit ilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 42 2691 + 451***) 7. Sume datorate entit ilor de care compania este legat 43 n virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile 44

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 62 of 121

privind asigurrile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) TOTAL (rd. 37 la 44) 45 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 46 - 45 - 63) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) 47 G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN 1. mprumuturi din emisiunea de obliga iuni, 48 prezentndu-se separat mprumuturile din emisiunea de obliga iuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 2. Sume datorate institu iilor de credit (ct. 1621 + 1622 49 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419) 50 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 51 5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405) 52 6. Sume datorate entit ilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 53 2691+ 451***) 7. Sume datorate entit ilor de care compania este legat 54 n virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile 55 privind asigurrile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) TOTAL (rd. 48 la 55) 56 H. PROVIZIOANE 57 1. Provizioane pentru pensii i obliga ii similare (ct. 1515) 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58 59 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 151328 + 1514 + 1518) TOTAL (rd. 57 la 59) 60 I. VENITURI N AVANS 1. Subven ii pentru investi ii (ct. 475) 61 2. Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total (rd. 62 63 + 64), din care: Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an (ct. 63 472*) Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an (ct. 64 472*) TOTAL (rd. 61 + 62) 65 J. CAPITAL I REZERVE I. CAPITAL 1. Capital subscris vrsat (ct. 1012) 66 2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011) 67 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 68 TOTAL (rd. 66 la 68) 69 II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 70 III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 71 IV. REZERVE

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 63 of 121

1. Rezerve legale (ct. 1061) 72 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 73 3. Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve 74 din reevaluare (ct. 1065) 4. Alte rezerve (ct. 1068) 75 TOTAL (rd. 72 la 75) 76 Ac iuni proprii (ct. 109) 77 Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 78 (ct. 141) Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 79 (ct. 149) V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() SOLD C 80 (ct. 117) SOLD D 81 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCI IULUI SOLD C 82 FINANCIAR (ct. 121) SOLD D 83 Repartizarea profitului (ct. 129) 84 CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 69 + 70 + 71 + 76 - 77 + 85 78 - 79 + 80 - 81 + 82 - 83 - 84) Patrimoniul public (ct. 1016) 86 CAPITALURI - TOTAL (rd. 85 + 86) 87
27 Sumele nscrise la acest rnd i preluate din conturile 2675 la 2679 reprezint crean ele aferente contractelor de leasing financiar i altor contracte asimilate, precum i alte crean e imobilizate, scadente ntr-o perioad mai mic de 12 luni. 28 Acest cont apare la entit ile care au aplicat Reglementrile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 94/2001, precum i la cele care aplic prevederile pct. 92 alin. (3) din prezentele reglementri.

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
ADMINISTRATOR, Numele i prenumele ___________________ Semntura _____________________________ tampila unit ii NTOCMIT, Numele i prenumele ___________________ Calitatea _____________________________ Semntura _____________________________ Nr. de nregistrare n organismul profesional

1.2. BILAN UL PRESCURTAT 331 - Structura bilan ului prescurtat care se ntocmete de entit ile prevzute la pct. 3 alin. (2) este urmtoarea:
Jude ul _________________________|_|_| Entitate _____________________________ Adresa: localitatea _________________, sectorul ___, str. _______ nr. ______, bl. _____ sc. _____, ap. _____________ Telefon ___________, fax _____________ Numr din registrul comer ului _______ Forma de proprietate ___________|_|_| Activitatea preponderent (denumire clas CAEN) _______________ Cod clas CAEN _____________|_|_|_|_| Cod unic de nregistrare ________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

BILAN PRESCURTAT la data de .........


- lei Sold la: Nr. Denumirea elementului rd. nceputul Sfritul exerci iuluiexerci iului financiar financiar A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 2071 + 01 208 + 233 + 234 - 280 - 290 - 2933) II. IMOBILIZRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 02

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 64 of 121

223 + 224 + 231 + 232 - 281 - 291 - 2931) III. IMOBILIZRI FINANCIARE (ct. 261 + 263 + 265 + 267* - 03 296*) ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) 04 B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 05 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 +/- 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 398 + 4091 - 4428) II. CREAN E29 (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o 06 perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 267* - 296* + 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187) III. INVESTI II PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 506 + 07 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598) IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 08 + 541 + 542) ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) 09 C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471) 10 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE 11 PN LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519) E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 12 - 11 - 19) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12) 13 G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD MAI 14 MARE DE UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519) H. PROVIZIOANE (ct. 151) 15 I. VENITURI N AVANS (rd. 17 + 18), din care: 16 Subven ii pentru investi ii (ct. 475) 17 Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total 18 (rd. 19 + 20), din care: Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an 19 (ct. 472*) Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an (ct. 20 472*) J. CAPITAL I REZERVE I. CAPITAL (rd. 22 la 24), din care: 21 - capital subscris vrsat (ct. 1012) 22 - capital subscris nevrsat (ct. 1011) 23 - patrimoniul regiei (ct. 1015) 24 II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 25 III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 26 IV. REZERVE (ct. 106) 27 Ac iuni proprii (ct. 109) 28 Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri 29 proprii (ct. 141)

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 65 of 121

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri 30 proprii (ct. 149) V. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C 31 REPORTAT() (ct. 117) SOLD D 32 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCI IULUI SOLD C 33 FINANCIAR (ct. 121) SOLD D 34 Repartizarea profitului (ct. 129) 35 CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21 + 25 + 26 + 27 - 28 + 36 29 - 30 + 31 - 32 + 33 - 34 - 35) Patrimoniul public (ct. 1016) 37 CAPITALURI - TOTAL (rd. 36 + 37) 38

Sumele nscrise la acest rnd i preluate din contul 267 reprezint crean ele aferente contractelor de leasing financiar i altor contracte asimilate, precum i alte crean e imobilizate, scadente ntr-o perioad mai mic de 12 luni. *) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
ADMINISTRATOR, Numele i prenumele ___________________ Semntura _____________________________ tampila unit ii NTOCMIT, Numele i prenumele ___________________ Calitatea _____________________________ Semntura _____________________________ Nr. de nregistrare n organismul profesional

29

SEC IUNEA 2 CONTUL DE PROFIT I PIERDERE 332 - Structura contului de profit i pierdere este urmtoarea: CONTUL DE PROFIT I PIERDERE la data de ..........
- lei Nr. Exerci iul financiar Denumirea indicatorilor rd. Precedent Curent A B 1 2 1. Cifra de afaceri net (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) 01 Produc ia vndut (ct. 701 + 702+ 703 + 704 + 705 + 706 + 02 708) Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707) 03 Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 Venituri din dobnzi nregistrate de entit ile radiate 05 din Registrul general i care mai au n derulare contracte de leasing (ct. 766*) Venituri din subven ii de exploatare aferente cifrei de 06 afaceri nete (ct. 7411) 2. Venituri aferente costului produc iei n curs de execu ie (ct. 711 + 712) Sold C 07 Sold D 08 3. Produc ia realizat de entitate pentru scopurile sale 09 proprii i capitalizat (ct. 721 + 722) 4. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417) 10 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10) 11 5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele 12 consumabile (ct. 601 + 602 - 7412) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 13

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 66 of 121

b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap) (ct. 605 - 14 7413) c) Cheltuieli privind mrfurile (ct. 607) 15 Reduceri comerciale primite (ct. 609) 16 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care: 17 a) Salarii i indemniza ii30 (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 18 7414) b) Cheltuieli cu asigurrile i protec ia social (ct. 19 645 - 7415) 7. a) Ajustri de valoare privind imobilizrile 20 corporale i necorporale (rd. 21 - 22) a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813) 21 a.2) Venituri (ct. 7813) 22 b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 23 24 - 25) b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 24 b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 25 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30) 26 8.1. Cheltuieli privind presta iile externe (ct. 611 + 27 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416) 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte 28 asimilate (ct. 635) 8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658) 29 Cheltuieli cu dobnzile de refinan are nregistrate de 30 entit ile radiate din Registrul general i care mai au n derulare contracte de leasing (ct. 666*) Ajustri privind provizioanele (rd. 32 - 33) 31 - Cheltuieli (ct. 6812) 32 - Venituri (ct. 7812) 33 CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 34 (rd. 12 la 15 - 16 + 17 + 20 + 23 + 26 + 31) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 11 - 34) 35 - Pierdere (rd. 34 - 11) 36 9. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613) 37 - din care, veniturile ob inute de la entit ile afiliate 38 10. Venituri din alte investi ii i mprumuturi care fac 39 parte din activele imobilizate (ct. 763) - din care, veniturile ob inute de la entit ile afiliate 40 11. Venituri din dobnzi (ct. 766*) 41 - din care, veniturile ob inute de la entit ile afiliate 42 Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)43 VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43) 44 12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i 45 investi iile financiare de inute ca active circulante (rd. 46 - 47) - Cheltuieli (ct. 686) 46 - Venituri (ct. 786) 47 13. Cheltuieli privind dobnzile (ct. 666* - 7418) 48 - din care, cheltuielile n rela ia cu entit ile 49 afiliate

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 67 of 121

Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 50 668) CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 48 + 50) 51 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(): - Profit (rd. 44 - 51) 52 - Pierdere (rd. 51 - 44) 53 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(): - Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51) 54 - Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44) 55 15. Venituri extraordinare (ct. 771) 56 16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 57 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR: - Profit (rd. 56 - 57) 58 - Pierdere (rd. 57 - 56) 59 VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56) 60 CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57) 61 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(): - Profit (rd. 60 - 61) 62 - Pierdere (rd. 61- 60) 63 18. Impozitul pe profit (ct. 691) 64 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 65 698) 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCI IULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 62 - 64 - 65) 66 - Pierdere (rd. 63 + 64 + 65); (rd. 64 + 65 - 62) 67
30 La acest rnd se cuprind i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legisla iei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.


ADMINISTRATOR, Numele i prenumele ___________________ Semntura _____________________________ tampila unit ii NTOCMIT, Numele i prenumele ___________________ Calitatea _____________________________ Semntura _____________________________ Nr. de nregistrare n organismul profesional

SEC IUNEA 3 SITUA IA MODIFICRILOR CAPITALULUI PROPRIU 333 - Structura exemplificativ a situa iei modificrilor capitalului propriu este urmtoarea: SITUA IA MODIFICRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de ...........
- lei Sold la Creteri Reduceri Sold la Denumirea elementului nceputul sfritul exerci iului Total, Prin Total, Prin exerci iului financiar din care: transfer din care: transfer financiar A 1 2 3 4 5 6 Capital subscris Patrimoniul regiei Prime de capital Rezerve din reevaluare

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 68 of 121

Rezerve legale Rezerve statutare sau contractuale Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare Alte rezerve Ac iuni proprii Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii Rezultatul reportat Sold C reprezentnd profitul nerepartizat sau pierderea Sold D neacoperit Rezultatul reportat Sold C provenit din adoptarea pentru prima dat a IAS, mai Sold D pu in IAS 2931 Rezultatul reportat Sold C provenit din corectarea erorilor Sold D contabile Rezultatul reportat Sold C provenit din trecerea la aplicarea Reglementrilor contabile conforme cuSold D Directiva a patra a Comunit ilor Economice Europene Profitul sau Sold C pierderea exerci iului Sold D financiar Repartizarea profitului Total capitaluri proprii
31 Acest cont apare doar la entit ile care au aplicat Reglementrile contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 i pn la nchiderea soldului acestui cont.

ADMINISTRATOR, Numele i prenumele ___________________ Semntura _____________________________ tampila unit ii

NTOCMIT, Numele i prenumele ___________________ Calitatea _____________________________ Semntura _____________________________ Nr. de nregistrare n organismul profesional

Nota 1: Prezentrile cifrice cuprinse n situa ia prezentat mai sus trebuie s fie nso ite de informa ii referitoare la: - natura modificrilor; - tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul; - natura i scopul pentru care au fost constituite rezervele; - orice alte informa ii semnificative. Nota 2: Modificrile capitalului propriu se prezint pentru cele dou exerci ii financiare, precedent i curent. SEC IUNEA 4 SITUA IA FLUXURILOR DE NUMERAR 334 - (1) O entitate prezint situa ia fluxurilor de numerar pentru fiecare perioad pentru care sunt prezentate situa iile financiare anuale. Situa ia fluxurilor de numerar prezint modul n care o entitate genereaz i utilizeaz numerarul i echivalentele de numerar. n contextul ntocmirii acestei situa ii: - fluxurile de numerar sunt intrrile sau ieirile de numerar i echivalente de numerar; - numerarul cuprinde disponibilit ile bneti i depozitele la vedere; - echivalentele de numerar sunt investi iile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt uor convertibile n sume cunoscute de

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 69 of 121

numerar i care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. (2) Situa ia fluxurilor de numerar trebuie s prezinte fluxurile de numerar ale entit ii din cursul perioadei, clasificate pe activit i de exploatare, de investi ie i de finan are. Activit ile de exploatare sunt principalele activit i generatoare de venituri ale entit ii, precum i alte activit i care nu sunt activit i de investi ie sau finan are. Activit ile de investi ie constau n achizi ionarea i cedarea de active imobilizate i de alte investi ii care nu sunt incluse n echivalentele de numerar. Activit ile de finan are sunt activit i care au drept rezultat modificri ale valorii i structurii capitalurilor proprii i mprumuturilor entit ii. Fluxurile de numerar exclud micrile ntre elemente care constituie numerar sau echivalente de numerar, deoarece aceste componente fac parte din gestiunea numerarului unei entit i, i nu din activit ile de exploatare, investi ie i finan are. Gestiunea numerarului presupune plasarea excedentului de numerar n echivalente de numerar. (3) Structura exemplificativ a situa iei fluxurilor de numerar ntocmit atunci cnd fluxurile de numerar din activitatea de exploatare sunt prezentate pe baza metodei directe, este urmtoarea: SITUA IA FLUXURILOR DE NUMERAR32 la data de ...............
- lei Exerci iul financiar Denumirea elementului Precedent Curent A 1 2 Fluxuri de numerar din activit i de exploatare: ncasri de la clien i Pl i ctre furnizori i angaja i Dobnzi pltite Impozit pe profit pltit ncasri din asigurarea mpotriva cutremurelor Numerar net din activit i de exploatare Fluxuri de numerar din activit i de investi ie: Pl i pentru achizi ionarea de ac iuni Pl i pentru achizi ionarea de imobilizri corporale ncasri din vnzarea de imobilizri corporale Dobnzi ncasate Dividende ncasate Numerar net din activit i de investi ie Fluxuri de numerar din activit i de finan are: ncasri din emisiunea de ac iuni ncasri din mprumuturi pe termen lung Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar Dividende pltite Numerar net din activit i de finan are Creterea net a numerarului i echivalentelor de numerar Numerar i echivalente de numerar la nceputul exerci iului financiar Numerar i echivalentele de numerar la sfritul exerci iului financiar
32

Entit ile pot folosi i metoda indirect de prezentare a Situa iei fluxurilor de numerar.
ADMINISTRATOR, Numele i prenumele ___________________ Semntura _____________________________ tampila unit ii NTOCMIT, Numele i prenumele ___________________ Calitatea _____________________________ Semntura _____________________________ Nr. de nregistrare n organismul profesional

(4) Conform metodei directe, sunt eviden iate clasele principale de ncasri i pl i. (5) Fluxurile de numerar din activitatea de exploatare pot fi prezentate i conform metodei indirecte, exemplificat n continuare (pentru un exerci iu financiar):

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 70 of 121

Profit brut Ajustri pentru: Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu provizioanele i ajustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare Venituri din reluri de provizioane i ajustri pentru depreciere sau pierdere de valoare Cheltuieli financiare Venituri financiare Cheltuieli privind activele cedate Venituri din vnzarea activelor Varia ia soldurilor conturilor de crean e comerciale i alte crean e din exploatare Varia ia soldurilor conturilor de datorii comerciale i alte datorii din exploatare Varia ia soldurilor conturilor de stocuri Numerar generat din exploatare Dobnzi pltite Impozit pe profit pltit.

(6) Fluxurile de numerar din dobnzi i dividende ncasate sau pltite se prezint separat. Fiecare dintre acestea se clasific ntr-o manier consecvent de la o perioad la alta, ca fiind generat fie de activit i de exploatare, fie de investi ie sau de finan are. O entitate poate clasifica dobnda pltit, precum i dobnda i dividendele ncasate drept fluxuri de numerar din exploatare, finan are i, respectiv, din investi ie. Dividendele pltite pot fi clasificate drept fluxuri de numerar din finan are sau exploatare. SEC IUNEA 5 EXEMPLE DE PREZENTARE A NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUA IILE FINANCIARE ANUALE 335 - Aceast sec iune exemplific modul de prezentare n notele explicative la situa iile financiare anuale, a informa iilor cerute de prezentele reglementri. Ca urmare, entit ile stabilesc formatul notelor explicative, cu condi ia prezentrii cel pu in a informa iilor solicitate, referitoare la elementele cuprinse n situa iile financiare anuale. Notele explicative prezentate n continuare constituie doar exemple de prezentare, entit ile trebuind s ntocmeasc note explicative care s acopere toate informa iile necesar a fi prezentate potrivit prezentelor reglementri: 1. Active imobilizate 2. Provizioane 3. Repartizarea profitului 4. Analiza rezultatului din exploatare 5. Situa ia crean elor i datoriilor 6. Principii, politici i metode contabile 7. Participa ii i surse de finan are 8. Informa ii privind salaria ii i membrii organelor de administra ie, conducere i de supraveghere 9. Exemple de calcul i analiz a principalilor indicatori economico-financiari 10. Alte informa ii Nota 1 Active imobilizate
- lei Ajustri de valoare***) Valoarea brut**) (amortizri i ajustri pentru depreciere sau Denumirea pierdere de valoare) elementului de Sold la Cedri, Sold la Sold la Ajustri Sold la imobilizare*) nceputul Creteritransferuri sfritul nceputul nregistrateReduceri sfritul exerci iului ****) i alte exerci iuluiexerci iului n cursul sau exerci iului financiar reduceri financiar financiar exerci iuluireluri financiar financiar 0 1 2 3 4 = 1+2-3 5 6 7 8 = 5+6-7

*) Cheltuielile de constituire i cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentndu-se motivele imobilizrii i perioada de amortizare, cu justificarea acesteia. **) Modificrile valorii brute se vor prezenta plecnd de la costul de achizi ie sau costul de produc ie pentru fiecare element de imobilizare, n func ie de tratamentele contabile aplicate. n cazul n care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depete cinci ani, aceasta trebuie prezentat n notele explicative, mpreun cu motivele care au determinat-o. n cazul fondului comercial amortizat ntr-o perioad de peste cinci ani, aceast perioad nu trebuie s depeasc durata de utilizare economic a activului i trebuie s fie prezentat i justificat n notele explicative. ***) Se vor prezenta duratele de via sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare i ajustrile care privesc exerci iile anterioare. ****) Se vor prezenta separat creterile de valoare aprute din procesul de dezvoltare intern. Nota 2 Provizioane

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 71 of 121

- lei Denumirea Sold la nceputul Transferuri**) Sold la sfritul provizionului*) exerci iului exerci iului financiar n cont din cont financiar 0 1 2 3 4 = 1 + 2 - 3

*) Provizioanele prezentate n bilan la "Alte provizioane" trebuie descrise n notele explicative, dac acestea sunt semnificative. **) Cu explicarea naturii, sursei sau destina iei acestora. Nota 3 Repartizarea profitului*)
- lei Destina ia profitului Suma Profit net de repartizat: - rezerva legal - acoperirea pierderii contabile - dividende etc. Profit nerepartizat

*) n cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia. Nota 4 Analiza rezultatului din exploatare
- lei Exerci iul financiar Denumirea indicatorului Precedent Curent 0 1 2 1. Cifra de afaceri net 2. Costul bunurilor vndute i al serviciilor prestate (3 + 4 +5) 3. Cheltuielile activit ii de baz 4. Cheltuielile activit ilor auxiliare 5. Cheltuielile indirecte de produc ie 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2) 7. Cheltuielile de desfacere 8. Cheltuieli generale de administra ie 9. Alte venituri din exploatare 10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)

Nota 5 Situa ia crean elor i datoriilor


- lei Sold la sfritul Termen de lichiditate Crean e exerci iului financiar Sub 1 an Peste 1 an 0 1 = 2 + 3 2 3 Total, din care:

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 72 of 121

- lei Sold la sfritul Termen de exigibilitate Datorii*) exerci iului financiar Sub 1 an 1 - 5 ani Peste 5 an 0 1 = 2 + 3 + 4 2 3 4 Total, din care:

*) Se vor men iona urmtoarele informa ii: a) clauzele legate de achitarea datoriilor i rata dobnzii aferente mprumuturilor; b) datoriile pentru care s-au depus garan ii sau au fost efectuate ipotecri: - valoarea datoriei; - valoarea i natura garan iilor; c) valoarea obliga iilor pentru care s-au constituit provizioane; d) valoarea obliga iilor privind plata pensiilor. Nota 6 Principii, politici i metode contabile Se vor prezenta: a) Reglementrile contabile aplicate la ntocmirea i prezentarea situa iilor financiare anuale. b) Abaterile de la principiile i politicile contabile, metodele de evaluare i de la alte prevederi din reglementrile contabile, men ionnduse: - natura; - motivele; - evaluarea efectului asupra activelor i datoriilor, pozi iei financiare i a profitului sau pierderii. c) Dac valorile prezentate n situa iile financiare nu sunt comparabile, absen a comparabilit ii trebuie prezentat n notele explicative, nso it de comentarii relevante. d) Valoarea rezidual pentru imobilizri stabilit n situa ia n care nu se cunoate pre ul de achizi ie sau costul de produc ie al acesteia. e) Suma dobnzilor incluse n costul activelor imobilizate i circulante cu ciclu lung de fabrica ie. f) n cazul reevalurii imobilizrilor corporale: - elementele supuse reevalurii, precum i metodele prin care sunt determinate valorile rezultate n urma reevalurii; - valoarea la cost istoric a imobilizrilor reevaluate; - tratamentul n scop fiscal al rezervei din reevaluare; - modificrile rezervei din reevaluare: valoarea rezervei din reevaluare la nceputul exerci iului financiar; diferen ele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare n cursul exerci iului financiar; sumele capitalizate sau transferate ntr-un alt mod din rezerva din reevaluare n cursul exerci iului financiar, prezentndu-se natura oricrui astfel de transfer, cu respectarea legisla iei n vigoare; valoarea rezervei din reevaluare la sfritul exerci iului financiar. g) Dac activele fac obiectul ajustrilor excep ionale de valoare exclusiv n scop fiscal, suma ajustrilor i motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate n notele explicative. h) Dac valoarea prezentat n bilan , rezultat dup aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difer n mod semnificativ, la data bilan ului, de valoarea determinat pe baza ultimei valori de pia cunoscute nainte de data bilan ului, valoarea acestei diferen e trebuie prezentat n notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile. Nota 7 Participa ii i surse de finan are Se vor prezenta urmtoarele informa ii: a) se men ioneaz existen a oricror certificate de participare, valori mobiliare, obliga iuni convertibile, cu prezentarea informa iilor cerute n Subsec iunea 9.2 "Note explicative" din cadrul Capitolului II "Formatul i con inutul situa iilor financiare anuale" al prezentelor reglementri. b) capital social subscris/patrimoniul entit ii. c) numrul i valoarea total a fiecrui tip de ac iuni emise, men ionndu-se dac au fost integral vrsate i, dup caz, numrul ac iunilor pentru care s-a cerut, fr rezultat, efectuarea vrsmintelor. d) ac iuni rscumprabile: - data cea mai apropiat i data limit de rscumprare; - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rscumprrii; - valoarea eventualei prime de rscumprare. e) ac iuni emise n timpul exerci iului financiar: - tipul de ac iuni; - numr de ac iuni emise; - valoarea nominal total i valoarea ncasat la distribuire; - drepturi legate de distribu ie: numrul, descrierea i valoarea ac iunilor corespunztoare; perioada de exercitare a drepturilor; pre ul pltit pentru ac iunile distribuite. f) obliga iuni emise: - tipul obliga iunilor emise; - valoarea emis i suma primit pentru fiecare tip de obliga iuni; - obliga iuni emise de entitate, de inute de o persoan nominalizat sau mputernicit de aceasta: valoarea nominal; valoarea nregistrat n momentul pl ii.

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 73 of 121

Nota 8 Informa ii privind salaria ii i membrii organelor de administra ie, conducere i de supraveghere Se vor face men iuni cu privire la: a) indemniza iile acordate membrilor organelor de administra ie, conducere i de supraveghere. b) obliga iile contractuale cu privire la plata pensiilor ctre fotii membri ai organelor de administra ie, conducere i supraveghere, indicndu-se valoarea total a angajamentelor pentru fiecare categorie. c) valoarea avansurilor i a creditelor acordate membrilor organelor de administra ie, conducere i de supraveghere n timpul exerci iului: - rata dobnzii; - principalele clauze ale creditului; - suma rambursat pn la acea dat; - obliga ii viitoare de genul garan iilor asumate de entitate n numele acestora. d) salaria i: - numr mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie; - salarii pltite sau de pltit, aferente exerci iului; - cheltuieli cu asigurrile sociale; - alte cheltuieli cu contribu iile pentru pensii. Nota 9 Exemple de calcul i analiz a principalilor indicatori economico-financiari 1. Indicatori de lichiditate:
a) Active curente Datorii curente - valoarea recomandat acceptabil - n jurul valorii de 2; - ofer garan ia acoperirii datoriilor curente din activele curente. b) Indicatorul lichidit ii imediate Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid) = Datorii curente = Indicatorul lichidit ii curente (Indicatorul capitalului circulant)

2. Indicatori de risc: a) Indicatorul gradului de ndatorare


Capital mprumutat x 100 Capital propriu sau Capital mprumutat x 100 Capital angajat

unde: - capital mprumutat = credite peste un an; - capital angajat = capital mprumutat + capital propriu. b) Indicatorul privind acoperirea dobnzilor - determin de cte ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobnda. Cu ct valoarea indicatorului este mai mic, cu att pozi ia entit ii este considerat mai riscant.
Profit naintea pl ii dobnzii i impozitului pe profit = Numr de ori Cheltuieli cu dobnd

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaz informa ii cu privire la: - Viteza de intrare sau de ieire a fluxurilor de numerar ale entit ii; - Capacitatea entit ii de a controla capitalul circulant i activit ile comerciale de baz ale entit ii; - Viteza de rota ie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaz de cte ori stocul a fost rulat de-a lungul exerci iului financiar
Costul vnzrilor = Numr de ori Stoc mediu

sau Numr de zile de stocare - indic numrul de zile n care bunurile sunt stocate n unitate
Stoc mediu x 365 Costul vnzrilor

- Viteza de rota ie a debitelor-clien i -> calculeaz eficacitatea entit ii n colectarea crean elor sale; -> exprim numrul de zile pn la data la care debitorii i achit datoriile ctre entitate.
Sold mediu clien i x 365 Cifra de afaceri

O valoare n cretere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clien ilor i, n consecin , crean e mai greu de ncasat (clien i ru platnici). - Viteza de rota ie a creditelor-furnizor - aproximeaz numrul de zile de creditare pe care entitatea l ob ine de la furnizorii si. n mod ideal ar trebui s includ doar creditorii comerciali.
Sold mediu furnizori x 365,

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 74 of 121

Achizi ii de bunuri (fr servicii)

unde pentru aproximarea achizi iilor se poate utiliza costul vnzrilor sau cifra de afaceri. - Viteza de rota ie a imobilizrilor corporale - evalueaz eficacitatea managementului imobilizrilor corporale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumit cantitate de imobilizri corporale.
Cifra de afaceri Imobilizri corporale

- Viteza de rota ie a activelor totale


Cifra de afaceri Total active

4. Indicatori de profitabilitate - exprim eficien a entit ii n realizarea de profit din resursele disponibile: a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezint profitul pe care l ob ine entitatea din banii investi i n afacere:
Profit naintea pl ii dobnzii i impozitului pe profit, Capital angajat

unde capitalul angajat se refer la banii investi i n entitate att de ctre ac ionari, ct i de creditorii pe termen lung, i include capitalul propriu i datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente. b) Marja brut din vnzri
Profitul brut din vnzri x 100 Cifra de afaceri

O scdere a procentului poate scoate n eviden faptul c entitatea nu este capabil s i controleze costurile de produc ie sau s ob in pre ul de vnzare optim. Nota 10 Alte informa ii Se prezint: a) Informa ii cu privire la prezentarea entit ii raportoare, potrivit Subsec iunii 9.2. "Note explicative" din cadrul Capitolului II "Formatul i con inutul situa iilor financiare anuale" al prezentelor reglementri. b) Informa ii privind rela iile entit ii cu filiale, entit ile asociate sau cu alte entit i n care se de in participa ii, cerute potrivit Subsec iunii 9.2. c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea n moneda na ional a elementelor de activ i datorii, a veniturilor i cheltuielilor eviden iate ini ial ntr-o moned strin. d) Informa ii referitoare la impozitul pe profit: - propor ia n care impozitul pe profit afecteaz rezultatul din activitatea curent i rezultatul din activitatea extraordinar; - reconcilierea dintre rezultatul exerci iului i rezultatul fiscal, aa cum este prezentat n declara ia de impozit; - msura n care calcularea profitului sau pierderii exerci iului financiar a fost afectat de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale i regulile contabile de evaluare, a fost efectuat n exerci iul financiar curent sau ntr-un exerci iu financiar precedent n vederea ob inerii de facilit i fiscale; - impozitul pe profit rmas de plat. e) Cifra de afaceri: - prezentarea acesteia pe segmente de activit i i pe pie e geografice. f) Atunci cnd evenimentele ulterioare datei bilan ului au o asemenea importan nct neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situa iilor financiare de a face evaluri i de a lua decizii corecte, o entitate trebuie s prezinte urmtoarele informa ii pentru fiecare categorie semnificativ de astfel de evenimente: - natura evenimentului; i - o estimare a efectului financiar sau o men iune conform creia o astfel de estimare nu poate s fie fcut. g) Explica ii despre valoarea i natura: - veniturilor i cheltuielilor extraordinare; - veniturilor i cheltuielilor nregistrate n avans, n situa ia n care acestea sunt semnificative. h) Ratele achitate n cadrul unui contract de leasing. i) n cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmtoarele informa ii: - o descriere general a contractelor semnificative de leasing; - dobnda de ncasat aferent perioadelor viitoare. n cazul unui leasing financiar, locatarul va eviden ia urmtoarele: - o descriere general a contractelor importante de leasing, incluznd, dar fr a se limita la, urmtoarele: existen a i condi iile op iunilor de rennoire sau cumprare; restric iile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare i alte opera iuni de leasing; - dobnda de pltit aferent perioadelor viitoare. j) Onorariile pltite auditorilor/cenzorilor i onorariile pltite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultan fiscal i alte servicii dect cele de audit. k) Efectele comerciale scontate neajunse la scaden . l) Atunci cnd suma de rambursat pentru datorii este mai mare dect suma primit, diferen a se prezint n notele explicative. m) Datoriile probabile i angajamentele acordate. n) Angajamentele sub forma garan iilor de orice fel trebuie, n cazul n care nu exist obliga ia de a le prezenta ca datorii, s fie n mod clar prezentate n notele explicative, i trebuie fcut distinc ie ntre diferitele tipuri de garan ii recunoscute de legisla ia na ional. De asemenea, trebuie fcut o prezentare separat a oricrei garan ii valorice care a fost prevzut. Angajamentele de acest tip care exist n rela ia cu entit ile afiliate trebuie prezentate distinct. o) Dac un activ sau o datorie are legtur cu mai mult de un element din formatul de bilan , rela ia sa cu alte elemente trebuie prezentat n notele explicative, dac o asemenea prezentare este esen ial pentru n elegerea situa iilor financiare anuale.

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 75 of 121

p) Orice detaliere a elementelor din situa iile financiare anuale, atunci cnd aceste elemente sunt semnificative i sunt relevante utilizatorii situa iilor financiare.
ADMINISTRATOR, Numele i prenumele ___________________ Semntura _____________________________ tampila unit ii NTOCMIT, Numele i prenumele ___________________ Calitatea _____________________________ Semntura _____________________________ Nr. de nregistrare n organismul profesional

CAPITOLUL VII FUNC IUNEA CONTURILOR n acest capitol sunt prezentate con inutul i func iunea conturilor contabile cuprinse n Planul de conturi general prevzut la Capitolul IV din Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene. ntruct n Planul de conturi general sunt cuprinse i conturi specifice consolidrii, func iunea conturilor prezentate n continuare se refer inclusiv la acestea. Func iunea conturilor prezentat n acest capitol nu este limitativ, fiind exemplificat modul de nregistrare contabil a principalelor opera iuni economico-financiare. La reflectarea n contabilitate a opera iunilor economice derulate se are n vedere con inutul economic al acestora, cu respectarea principiilor, bazelor, regulilor i politicilor contabile permise de reglementarea contabil aplicabil. Prevederile cuprinse n acest capitol nu constituie baz legal pentru efectuarea opera iunilor economico-financiare, ci numai referin e cu privire la nregistrarea n contabilitate a acestora. CLASA 1 "CONTURI DE CAPITALURI" Din clasa 1 "Conturi de capitaluri" fac parte urmtoarele grupe: 10 "Capital i rezerve", 11 "Rezultatul reportat", 12 "Rezultatul exerci iului financiar", 14 "Ctiguri sau pierderi legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", 15 "Provizioane" i 16 "mprumuturi i datorii asimilate". GRUPA 10 "CAPITAL I REZERVE" Din grupa 10 "Capital i rezerve" fac parte urmtoarele conturi: Contul 101 "Capital" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a capitalului subscris, vrsat i nevrsat, n natur i/sau numerar, de ctre ac ionarii/asocia ii unei entit i, precum i a majorrii sau reducerii capitalului, potrivit legii. n func ie de forma juridic a entit ii se nscrie: capitalul social, patrimoniul regiei etc. Contabilitatea analitic a capitalului se ine pe ac ionari/asocia i, eviden iindu-se numrul i valoarea nominal a ac iunilor/pr ilor sociale subscrise sau vrsate. Referitor la patrimoniul public, se vor avea n vedere prevederile legale n acest sens. Contul 101 "Capital" este un cont de pasiv. n creditul acestui cont se nregistreaz: - capitalul subscris de ac ionari/asocia i, n natur i/sau numerar, capitalul majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi ac iuni/pr i sociale, precum i capitalul preluat n urma opera iunilor de reorganizare, potrivit legii (456); - profitul contabil realizat n exerci iile financiare precedente, utilizat ca surs de majorare a capitalului social (117); - rezervele destinate majorrii capitalului, potrivit legii, inclusiv cele corespunztoare instrumentelor de capitaluri proprii acordate angaja ilor (106); - primele de capital, ncorporate n capitalul social (104). n debitul contului se nregistreaz: - capitalul retras de ac ionari/asocia i, precum i capitalul lichidat cu ocazia opera iunilor de reorganizare a entit ilor, potrivit legii (456); - acoperirea pierderilor contabile realizate n exerci iile financiare precedente, care reduc capitalul social, conform hotrrii adunrii generale a ac ionarilor/asocia ilor (117); - reducerea capitalului social cu valoarea ac iunilor proprii rscumprate i anulate, potrivit legii (109); - diferen a dintre valoarea nominal a instrumentelor de capitaluri proprii anulate i valoarea lor de rscumprare (141). Soldul contului reprezint capitalul subscris, vrsat/nevrsat. Contul 104 "Prime de capital" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a primelor de emisiune, de fuziune/divizare, de aport i de conversie a obliga iunilor n ac iuni. Contul 104 "Prime de capital" este un cont de pasiv. n creditul contului 104 "Prime de capital" se nregistreaz: - valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii/divizrii, aportului la capital i/sau din conversia obliga iunilor n ac iuni (456). n debitul contului 104 "Prime de capital" se nregistreaz: - primele de capital ncorporate n capitalul social (101); - primele de capital transferate la rezerve (106); - pierderile contabile ale exerci iilor precedente, acoperite din prime de capital, potrivit legii (117). Soldul contului reprezint primele de capital netransferate la capital sau la rezerve. Contul 105 "Rezerve din reevaluare" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a rezervelor din reevaluarea imobilizrilor corporale. Contul 105 "Rezerve din reevaluare" este un cont de pasiv. n creditul contului 105 "Rezerve din reevaluare" se nregistreaz: - creterea fa de valoarea contabil net, rezultat din reevaluarea imobilizrilor corporale, dac nu a existat o descretere anterioar recunoscut ca o cheltuial aferent imobilizrilor corporale reevaluate (211, 212, 213, 214). n debitul contului 105 "Rezerve din reevaluare" se nregistreaz: - capitalizarea surplusului din reevaluare, prin transferul direct n capitalul propriu, atunci cnd acest surplus reprezint ctig realizat, respectiv la scoaterea din eviden a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe msura folosirii activului de ctre entitate (1065); - descreterile fa de valoarea contabil net, rezultate din reevaluarea ulterioar a imobilizrilor corporale (211, 212, 213, 214); - ajustarea amortizrii cumulate nregistrate pn la data reevalurii imobilizrii corporale, n cazul n care reevaluarea se efectueaz prin aplicarea unui indice (281). Soldul creditor al contului reprezint rezerva din reevaluarea imobilizrilor corporale existente n eviden a entit ii. Contul 106 "Rezerve" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a rezervelor constituite. Contabilitatea rezervelor se ine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale, rezerve de valoare just, rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare, rezerve din diferen e de curs valutar n rela ie cu investi ia net ntr-o entitate strin i alte rezerve. n creditul contului 106 "Rezerve" se nregistreaz: - profitul net contabil realizat la nchiderea exerci iului curent repartizat la rezerve n baza unor prevederi legale (129);

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 76 of 121

- profitul net realizat n exerci iile anterioare, repartizat la rezerve, conform hotrrii adunrii generale a ac ionarilor/asocia ilor (117); - capitalizarea surplusului din reevaluare transferat direct n capitalul propriu, atunci cnd acest surplus reprezint ctig realizat, respectiv la scoaterea din eviden a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe msura folosirii activului de ctre entitate (105); - primele de capital transferate la rezerve (104); - diferen a dintre valoarea participa iilor primite ca urmare a participrii n natur la capitalul altor entit i i valoarea neamortizat a imobilizrilor corporale i necorporale care fac obiectul participa iei (261, 263, 265); - majorarea valorii participa iilor de inute n capitalul altor entit i, ca urmare a ncorporrii rezervelor n capitalul acestora (261, 263, 265); - valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angaja ilor (644); - creterea valorii activelor financiare disponibile pentru vnzare, inclus direct n capitalul propriu, n cadrul situa iilor financiare consolidate (501); - partea cuvenit investitorului din rezervele nregistrate de ntreprinderea asociat n care se de in participa ii, cu ocazia consolidrii prin metoda punerii n echivalen (264); - diferen a favorabil de schimb valutar, nregistrat la consolidare, n rela ie cu un element monetar care face parte dintr-o investi ie net a entit ii ntr-o entitate strin (765); - ctigurile legate de vnzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, transferate la rezerve (141). n debitul contului 106 "Rezerve" se nregistreaz: - rezervele destinate majorrii capitalului, potrivit legii, inclusiv cele corespunztoare instrumentelor de capitaluri proprii acordate angaja ilor (101); - diferen a dintre valoarea participa iilor primite ca urmare a participrii n natur la capitalul altor entit i i valoarea neamortizat a imobilizrilor corporale i necorporale care au fcut obiectul participa iei, transferat la venituri cu ocazia cedrii participa iilor respective (764); - rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor contabile nregistrate n exerci iile precedente, conform hotrrii adunrii generale a ac ionarilor/asocia ilor (117); - decontarea capitalurilor proprii ctre ac ionari/asocia i, n cazul opera iunilor de reorganizare, potrivit legii (456); - pierderile legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve (149); - ajustarea rezervei de valoare just, urmare a diferen elor nefavorabile rezultate din evaluarea activelor financiare disponibile pentru vnzare, n cadrul situa iilor financiare consolidate (501); - diferen a nefavorabil de schimb valutar, nregistrat la consolidare, n rela ie cu un element monetar care face parte dintr-o investi ie net a entit ii ntr-o entitate strin (665). Soldul contului reprezint rezervele existente i neutilizate. Contul 107 "Rezerve din conversie" Contul 107 "Rezerve din conversie" se utilizeaz numai n situa iile financiare consolidate. Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a diferen elor de curs valutar rezultate din conversia situa iilor financiare anuale ale societ ilor nerezidente. Contul 107 "Rezerve din conversie" este un cont bifunc ional, folosit la consolidarea societ ilor nerezidente. n creditul contului 107 "Rezerve din conversie" se nregistreaz: - diferen ele favorabile rezultate din conversia posturilor de activ cuprinse n bilan ul societ ilor nerezidente; - diferen ele favorabile rezultate din conversia posturilor de datorii cuprinse n bilan ul societ ilor nerezidente; - diferen ele nefavorabile recunoscute drept cheltuial la cedarea participa iilor de inute n societ ile nerezidente (665). n debitul contului 107 "Rezerve din conversie" se nregistreaz: - diferen ele nefavorabile rezultate din conversia posturilor de activ cuprinse n bilan ul societ ilor nerezidente; - diferen ele nefavorabile rezultate din conversia posturilor de datorii cuprinse n bilan ul societ ilor nerezidente; - diferen ele favorabile recunoscute drept venit la cedarea participa iilor de inute n societ ile nerezidente (765). Soldul creditor reprezint diferen ele favorabile aferente societ ilor nerezidente consolidate, iar soldul debitor, cele nefavorabile. Contul 108 "Interese care nu controleaz" Contul 108 "Interese care nu controleaz" se utilizeaz numai n situa iile financiare consolidate. Cu ajutorul acestui cont se eviden iaz interesele care nu controleaz, rezultate cu ocazia consolidrii filialelor prin metoda integrrii globale. Contul 108 "Interese care nu controleaz" este un cont bifunc ional, folosit la consolidarea filialelor. n creditul contului 108 "Interese care nu controleaz" se nregistreaz partea din rezultatul favorabil al exerci iului financiar i celelalte capitaluri proprii ale filialei, atribuit unor interese care nu sunt de inute de ctre societatea-mam, direct sau indirect. n debitul contului 108 "Interese care nu controleaz" se nregistreaz partea din rezultatul nefavorabil, atribuit unor interese care nu sunt de inute de ctre societatea-mam, direct sau indirect. Soldul contului reprezint interesele care nu controleaz. Contul 109 "Ac iuni proprii" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a ac iunilor proprii, rscumprate potrivit legii. Contul 109 "Ac iuni proprii" este un cont de activ. n debitul contului 109 "Ac iuni proprii" se nregistreaz: - pre ul de achizi ie al ac iunilor proprii rscumprate (512). n creditul contului 109 "Ac iuni proprii" se nregistreaz: - reducerea capitalului cu valoarea ac iunilor proprii rscumprate i anulate, potrivit legii (101); - diferen a ntre valoarea de rscumprare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate i valoarea lor nominal (149); - valoarea sumei de ncasat/ncasate din vnzarea ac iunilor proprii (461, 512); - diferen a ntre valoarea de rscumprare a instrumentelor de capitaluri proprii i pre ul lor de vnzare (149); - valoarea instrumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu gratuit (149). Soldul contului reprezint valoarea ac iunilor proprii, rscumprate, existente. GRUPA 11 "REZULTATUL REPORTAT" Din grupa 11 "Rezultatul reportat" face parte contul 117 "Rezultatul reportat". Contul 117 "Rezultatul reportat" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a rezultatului sau pr ii din rezultatul exerci iului precedent nerepartizat de ctre adunarea general a ac ionarilor/asocia ilor, respectiv a pierderii neacoperite i a rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile. Contul 117 "Rezultatul reportat" este un cont bifunc ional. n creditul acestui cont se nregistreaz: - profitul net realizat n exerci iul financiar ncheiat, eviden iat la nceputul exerci iului financiar urmtor n rezultatul reportat (121); - pierderile contabile ale exerci iilor financiare precedente, acoperite din prime de capital, potrivit legii (104); - pierderile contabile ale exerci iilor financiare precedente, acoperite din rezerve, conform hotrrii adunrii generale a ac ionarilor/asocia ilor (106); - pierderile contabile realizate n exerci iile financiare precedente, acoperite prin reducerea capitalului social, conform hotrrii adunrii generale a ac ionarilor/asocia ilor (101); - pierderile contabile nregistrate n exerci iile financiare precedente, acoperite din rezultatul reportat reprezentnd profit, conform hotrrii adunrii generale a ac ionarilor/asocia ilor (117);

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 77 of 121

- rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate n exerci iul financiar curent, aferente exerci iilor financiare precedente (411, 461 i alte conturi n care urmeaz s se eviden ieze corectarea erorilor). n debitul acestui cont se nregistreaz: - pierderile contabile realizate n exerci iul financiar ncheiat, transferate la nceputul exerci iului financiar urmtor asupra rezultatului reportat (121); - profitul contabil realizat n exerci iile financiare precedente, utilizat ca surs de majorare a capitalului social, potrivit legii (101); - profitul net realizat n exerci iile financiare precedente, i care se repartizeaz n exerci iile financiare urmtoare pe destina iile aprobate de adunarea general a ac ionarilor/asocia ilor, potrivit legii (1068, 117, 446, 457); - rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate n exerci iul financiar curent, aferente exerci iilor financiare precedente (401, 404, 431, 437, 438, 441, 4423, 446, 447, 448, 462 i alte conturi n care urmeaz s se eviden ieze corectarea erorilor). Soldul debitor al contului reprezint pierderea neacoperit, iar soldul creditor, profitul nerepartizat. GRUPA 12 "REZULTATUL EXERCI IULUI FINANCIAR" Din grupa 12 "Rezultatul exerci iului financiar" fac parte: Contul 121 "Profit sau pierdere" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a profitului sau pierderii realizate n exerci iul financiar curent. Contul 121 "Profit sau pierdere" este un cont bifunc ional. n creditul contului 121 "Profit sau pierdere" se nregistreaz: - la sfritul perioadei, soldul creditor al conturilor din clasa 7 (701 la 786); - pierderile contabile realizate n exerci iul financiar ncheiat, transferate la nceputul exerci iului financiar urmtor asupra rezultatului reportat (117). n debitul contului 121 "Profit sau pierdere" se nregistreaz: - la sfritul perioadei, soldul debitor al conturilor de cheltuieli (601 la 698); - profitul net realizat n exerci iul financiar ncheiat, care a fost repartizat la rezerve conform prevederilor legale (129); - profitul net realizat n exerci iul financiar ncheiat, eviden iat la nceputul exerci iului financiar urmtor n rezultatul reportat (117). Soldul creditor reprezint profitul realizat, iar soldul debitor, pierderea realizat. Contul 129 "Repartizarea profitului" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a repartizrii profitului realizat n exerci iul curent i repartizat, potrivit legii. Contul 129 "Repartizarea profitului" este un cont de activ. n debitul contului 129 "Repartizarea profitului" se nregistreaz: - rezervele constituite, potrivit legii, din profitul realizat n exerci iul financiar curent (106). n creditul contului 129 "Repartizarea profitului" se nregistreaz: - profitul net realizat n exerci iul financiar ncheiat, care a fost repartizat la rezerve conform prevederilor legale (121). Soldul contului reprezint profitul repartizat, aferent exerci iului financiar ncheiat. GRUPA 14 "CTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RSCUMPRAREA, VNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII" Din grupa 14 "Ctiguri sau pierderi legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" fac parte: Contul 141 "Ctiguri legate de vnzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a ctigurilor legate de vnzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii. Contul 141 "Ctiguri legate de vnzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" este un cont de pasiv. n creditul contului 141 "Ctiguri legate de vnzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se nregistreaz: - diferen a ntre pre ul de vnzare al instrumentelor de capitaluri proprii i valoarea lor de rscumprare (461, 512); - diferen a ntre valoarea nominal a instrumentelor de capitaluri proprii anulate i valoarea lor de rscumprare (101). n debitul contului 141 "Ctiguri legate de vnzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se nregistreaz: - ctigurile legate de vnzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, transferate la rezerve (106). Soldul contului reprezint ctigurile legate de vnzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii. Contul 149 "Pierderi legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a pierderilor legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii. Contul 149 "Pierderi legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" este un cont de activ. n debitul contului 149 "Pierderi legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se nregistreaz: - diferen a ntre valoarea de rscumprare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate i pre ul lor de vnzare (109); - diferen a ntre valoarea de rscumprare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate i valoarea lor nominal (109); - valoarea instrumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu gratuit (109); - cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci cnd nu sunt ndeplinite condi iile pentru recunoaterea lor ca imobilizri necorporale (512, 531, 462); - alte cheltuieli legate de rscumprarea instrumentelor de capitaluri proprii (512, 531, 462). n creditul contului 149 "Pierderi legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se nregistreaz: - pierderile legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve (106). Soldul contului reprezint pierderile legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii. GRUPA 15 "PROVIZIOANE" Din grupa 15 "Provizioane" face parte: Contul 151 "Provizioane" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a provizioanelor pentru litigii, garan ii acordate clien ilor, pentru restructurare, pensii i obliga ii similare, pentru dezafectarea imobilizrilor corporale i alte ac iuni similare legate de acestea, a provizioanelor pentru impozite, precum i a altor provizioane. Contul 151 "Provizioane" este un cont de pasiv. n creditul contului 151 "Provizioane" se nregistreaz: - valoarea provizioanelor constituite pe seama cheltuielilor, inclusiv a celor corespunztoare primelor ce urmeaz a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale (681); - costurile estimate ini ial cu demontarea i mutarea imobilizrii corporale, precum i cele cu restaurarea amplasamentului pe care este pozi ionat imobilizarea (212, 213). n debitul contului 151 "Provizioane" se nregistreaz: - sumele reprezentnd diminuarea sau anularea provizioanelor (781).

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 78 of 121

Soldul contului reprezint provizioanele constituite. GRUPA 16 "MPRUMUTURI I DATORII ASIMILATE" Din grupa 16 "mprumuturi i datorii asimilate" fac parte: Contul 161 "mprumuturi din emisiuni de obliga iuni" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a mprumuturilor din emisiunea obliga iunilor. Contul 161 "mprumuturi din emisiuni de obliga iuni" este un cont de pasiv. n creditul contului 161 "mprumuturi din emisiuni de obliga iuni" se nregistreaz: - suma mprumuturilor de primit/primite din emisiuni de obliga iuni (461, 512); - suma primelor de rambursare aferente mprumuturilor din emisiuni de obliga iuni (169); - diferen ele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, a mprumuturilor din emisiuni de obliga iuni n valut (665). n debitul contului 161 "mprumuturi din emisiuni de obliga iuni" se nregistreaz: - suma mprumuturilor din emisiuni de obliga iuni rambursate (512); - valoarea obliga iunilor emise i rscumprate, anulate (505); - mprumuturile din emisiuni de obliga iuni convertite n ac iuni (456); - diferen ele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, precum i din rambursarea mprumuturilor din emisiuni de obliga iuni n valut (765). Soldul contului reprezint mprumuturile din emisiuni de obliga iuni nerambursate. Contul 162 "Credite bancare pe termen lung" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a creditelor bancare pe termen lung primite de entitate. Contul 162 "Credite bancare pe termen lung" este un cont de pasiv. n creditul contului 162 "Credite bancare pe termen lung" se nregistreaz: - suma creditelor pe termen lung primite (512); - diferen ele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, a creditelor n valut (665). n debitul contului 162 "Credite bancare pe termen lung" se nregistreaz: - suma creditelor pe termen lung rambursate (512); - diferen ele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, a creditelor n valut, precum i la rambursarea acestora (765). Soldul contului reprezint creditele bancare pe termen lung nerambursate. Contul 166 "Datorii care privesc imobilizrile financiare" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a datoriilor entit ii fa de entit ile afiliate, respectiv entit ile de care compania este legat prin interese de participare. Contul 166 "Datorii care privesc imobilizrile financiare" este un cont de pasiv. n creditul contului 166 "Datorii care privesc imobilizrile financiare" se nregistreaz: - sumele ncasate de la entit ile afiliate, respectiv entit ile de care compania este legat prin interese de participare (512); - diferen ele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, a datoriilor exprimate n valut (665). n debitul contului 166 "Datorii care privesc imobilizrile financiare" se nregistreaz: - sumele restituite entit ilor afiliate, respectiv celor de care compania este legat prin interese de participare (512); - diferen ele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, a datoriilor exprimate n valut, precum i la rambursarea acestora (765). Soldul contului reprezint sumele primite i nerestituite. Contul 167 "Alte mprumuturi i datorii asimilate" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a altor mprumuturi i datorii asimilate, cum sunt: depozite, garan ii primite i alte datorii asimilate. Contul 167 "Alte mprumuturi i datorii asimilate" este un cont de pasiv. n creditul contului 167 "Alte mprumuturi i datorii asimilate" se nregistreaz: - sumele de ncasat/ncasate reprezentnd alte mprumuturi i datorii asimilate (461, 512); - valoarea concesiunilor primite (205); - valoarea imobilizrilor corporale primite n leasing financiar (212, 213, 214); - sumele reprezentnd garan iile de bun execu ie re inute, conform contractelor ncheiate (404); - diferen ele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, a mprumuturilor i datoriilor asimilate n valut (665); - diferen ele nefavorabile aferente datoriilor exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (668). n debitul contului 167 "Alte mprumuturi i datorii asimilate" se nregistreaz: - sumele reprezentnd alte mprumuturi i datorii asimilate rambursate (512); - obliga ia de plat a ratelor pe baza facturilor emise de locator, n cazul leasingului financiar (404); - valoarea imobilizrilor aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituite (213); - garan iile de bun execu ie restituite ter ilor (512); - diferen ele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, a mprumuturilor i datoriilor asimilate, n valut, precum i la rambursarea acestora (765); - diferen ele favorabile aferente datoriilor exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (768). Soldul contului reprezint alte mprumuturi i datorii asimilate, nerestituite. Contul 168 "Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a dobnzilor datorate, aferente mprumuturilor din emisiunea de obliga iuni, creditelor bancare pe termen lung, datoriilor fa de entit ile afiliate, respectiv entit ile de care compania este legat prin interese de participare, precum i a celor aferente altor mprumuturi i datorii asimilate. Contul 168 "Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate" este un cont de pasiv. n creditul contului 168 "Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate" se nregistreaz: - valoarea dobnzilor datorate, aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate (666); - diferen ele nefavorabile de curs valutar aferente dobnzilor datorate n valut, rezultate n urma evalurii acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (665). n debitul contului 168 "Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate" se nregistreaz: - suma dobnzilor pltite aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate (512); - diferen ele favorabile de curs valutar aferente dobnzilor datorate n valut, rezultate n urma evalurii acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, precum i la rambursarea acestora (765). Soldul contului reprezint dobnzile datorate i nepltite. Contul 169 "Prime privind rambursarea obliga iunilor" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a primelor de rambursare reprezentnd diferen a dintre valoarea de rambursare a obliga iunilor i valoarea de emisiune a acestora.

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 79 of 121

Contul 169 "Prime privind rambursarea obliga iunilor" este un cont de activ. n debitul contului 169 "Prime privind rambursarea obliga iunilor" se nregistreaz: - suma primelor de rambursare aferente mprumuturilor din emisiuni de obliga iuni (161). n creditul contului 169 "Prime privind rambursarea obliga iunilor" se nregistreaz: - valoarea primelor privind rambursarea obliga iunilor, amortizate (686). Soldul contului reprezint valoarea primelor privind rambursarea obliga iunilor, neamortizate. CLASA 2 "CONTURI DE IMOBILIZRI" Din clasa 2 "Conturi de imobilizri" fac parte urmtoarele grupe de conturi: 20 "Imobilizri necorporale", 21 "Imobilizri corporale", 22 "Imobilizri corporale n curs de aprovizionare", 23 "Imobilizri n curs i avansuri pentru imobilizri", 26 "Imobilizri financiare", 28 "Amortizri privind imobilizrile" i 29 "Ajustri pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizrilor". GRUPA 20 "IMOBILIZRI NECORPORALE" Din grupa 20 "Imobilizri necorporale" fac parte: Contul 201 "Cheltuieli de constituire" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor ocazionate de nfiin area sau dezvoltarea unei entit i (taxe i alte cheltuieli de nscriere i nmatriculare, cheltuieli privind emisiunea i vnzarea de ac iuni i obliga iuni, precum i alte cheltuieli de aceast natur, legate de nfiin area i extinderea activit ii entit ii). Contul 201 "Cheltuieli de constituire" este un cont de activ. n debitul contului 201 "Cheltuieli de constituire" se nregistreaz: - cheltuielile ocazionate de nfiin area sau dezvoltarea entit ii (404, 462, 512, 531). n creditul contului 201 "Cheltuieli de constituire" se nregistreaz: - amortizarea cheltuielilor de constituire scoase din eviden (280). Soldul contului reprezint valoarea cheltuielilor de constituire existente. Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a imobilizrilor de natura cheltuielilor de dezvoltare, recunoscute ca imobilizri necorporale. Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" este un cont de activ. n debitul contului 203 "Cheltuieli de dezvoltare" se nregistreaz: - lucrrile i proiectele de dezvoltare efectuate pe cont propriu sau achizi ionate de la ter i (233, 721, 404); - lucrrile i proiectele de dezvoltare achizi ionate de la entit i afiliate sau de la entit i legate prin interese de participare (451, 453); - valoarea imobilizrilor de natura cheltuielilor de dezvoltare primite cu titlu gratuit (4753); - plusuri de inventar constatate la imobilizrile de natura cheltuielilor de dezvoltare (4754). n creditul contului 203 "Cheltuieli de dezvoltare" se nregistreaz: - valoarea neamortizat a imobilizrilor de natura cheltuielilor de dezvoltare cedate (658); - imobilizrile de natura cheltuielilor de dezvoltare amortizate integral, precum i cheltuielile de dezvoltare aferente brevetelor sau licen elor (280, 205). Soldul contului reprezint valoarea imobilizrilor de natura cheltuielilor de dezvoltare existente. Contul 205 "Concesiuni, brevete, licen e, mrci comerciale, drepturi i active similare" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a concesiunilor recunoscute ca imobilizri necorporale, brevetelor, licen elor, mrcilor comerciale, precum i a altor drepturi i active similare aportate, achizi ionate sau dobndite pe alte ci. Contul 205 "Concesiuni, brevete, licen e, mrci comerciale i alte drepturi i valori similare" este un cont de activ. n debitul contului 205 "Concesiuni, brevete, licen e, mrci comerciale, drepturi i active similare" se nregistreaz: - brevetele, licen ele, mrcile comerciale i alte valori similare achizi ionate, reprezentnd aport n natur, primite ca subven ii guvernamentale sau cu titlu gratuit, precum i cele constatate plus la inventar (404, 456, 4751, 4753, 4754); - brevetele, licen ele, mrcile comerciale i alte valori similare achizi ionate de la entit i afiliate sau de la entit i legate prin interese de participare (451, 453); - valoarea concesiunilor primite (167); - imobilizrile de natura cheltuielilor de dezvoltare aferente brevetelor sau licen elor (203). n creditul contului 205 "Concesiuni, brevete, licen e, mrci comerciale, drepturi i active similare" se nregistreaz: - valoarea neamortizat a concesiunilor, brevetelor, licen elor, altor drepturi i valori similare scoase din eviden (658); - amortizarea concesiunilor, brevetelor, licen elor, altor drepturi i valori similare, scoase din eviden (280); - valoarea brevetelor i a altor drepturi i valori similare aportate i retrase (456); - valoarea brevetelor, licen elor i a altor drepturi i valori similare depuse ca aport la capitalul altor entit i, n schimbul dobndirii de participa ii n capitalul acestora (261, 263, 265). Soldul contului reprezint concesiunile recunoscute ca imobilizri necorporale, brevetele, licen ele, mrcile comerciale i alte drepturi i valori similare existente. Contul 2071 "Fond comercial pozitiv" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a fondului comercial pozitiv reflectat, de regul, la consolidare. Contul 2071 "Fond comercial pozitiv" este un cont de activ. n debitul contului 2071 "Fond comercial pozitiv" se nregistreaz: - diferen a pozitiv ntre costul de achizi ie i valoarea, la data tranzac iei, a pr ii din activele nete achizi ionate. n creditul contului 2071 "Fond comercial pozitiv" se nregistreaz: - valoarea neamortizat a fondului comercial pozitiv scos din eviden (658); - valoarea fondului comercial amortizat integral, scos din eviden (280). Soldul contului reprezint valoarea fondului comercial pozitiv existent. Contul 2075 "Fond comercial negativ" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a fondului comercial negativ rezultat la consolidare. Contul 2075 "Fond comercial negativ" este un cont de pasiv. n creditul contului 2075 "Fond comercial negativ" se nregistreaz: - diferen a negativ ntre costul de achizi ie i valoarea, la data tranzac iei, a pr ii din activele nete achizi ionate. n debitul contului 2075 "Fond comercial negativ" se nregistreaz: - cota-parte din fondul comercial negativ reluat la venituri (781). Soldul contului reprezint valoarea fondului comercial negativ nereluat la venituri. Contul 208 "Alte imobilizri necorporale" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a programelor informatice create de entitate sau achizi ionate de la ter i, precum i a altor imobilizri necorporale. Contul 208 "Alte imobilizri necorporale" este un cont de activ. n debitul contului 208 "Alte imobilizri necorporale" se nregistreaz: - valoarea programelor informatice i a altor imobilizri necorporale achizi ionate (404); - valoarea programelor informatice i a altor imobilizri necorporale achizi ionate de la entit i afiliate sau de la entit i legate prin interese de participare (451, 453); - valoarea programelor informatice realizate pe cont propriu (233, 721); - valoarea programelor informatice reprezentnd aport la capitalul social (456);

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 80 of 121

- valoarea programelor informatice i a altor imobilizri necorporale primite ca subven ii guvernamentale (4751); - valoarea programelor informatice i a altor imobilizri necorporale primite cu titlu gratuit (4753); - plusurile de inventar constatate la programele informatice i la alte imobilizri necorporale (4754). n creditul contului 208 "Alte imobilizri necorporale" se nregistreaz: - valoarea neamortizat a altor imobilizri necorporale scoase din eviden (658); - amortizarea altor imobilizri necorporale, scoase din eviden (280); - valoarea altor imobilizri necorporale aportate i retrase (456); - valoarea altor imobilizri necorporale depuse ca aport la capitalul altor entit i, n schimbul dobndirii de participa ii la capitalul acestora (261, 263, 265). Soldul contului reprezint valoarea altor imobilizri necorporale existente. GRUPA 21 "IMOBILIZRI CORPORALE" Din grupa 21 "Imobilizri corporale" fac parte: Contul 211 "Terenuri i amenajri de terenuri" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a terenurilor i a amenajrilor de terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie, mprejmuirile, lucrrile de acces etc.). Contul 211 "Terenuri i amenajri de terenuri" este un cont de activ. n debitul contului 211 "Terenuri i amenajri de terenuri" se nregistreaz: - valoarea terenurilor achizi ionate, a celor reprezentnd aport la capital, valoarea terenurilor primite prin subven ii pentru investi ii (404, 456, 4751); - valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit (4753); - valoarea terenurilor achizi ionate de la entit i afiliate sau de la entit i legate prin interese de participare (451, 453); - valoarea la cost de produc ie a amenajrilor de terenuri realizate pe cont propriu (231, 722); - creterea fa de valoarea contabil net, rezultat din reevaluarea terenurilor, dac nu a existat o descretere anterioar recunoscut ca o cheltuial aferent terenului reevaluat (105); - creterea fa de valoarea contabil net, rezultat din reevaluarea terenurilor, recunoscut ca venit care s compenseze cheltuiala cu descreterea, recunoscut anterior la acel activ (781); n creditul contului 211 "Terenuri i amenajri de terenuri" se nregistreaz: - valoarea terenurilor, respectiv a amenajrilor de terenuri cedate, amortizate (281, 658); - valoarea descreterii rezultate din reevaluarea terenurilor n limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105); - valoarea descreterii rezultate din reevaluarea terenurilor recunoscut ca o cheltuial cu ntreaga valoare a deprecierii, atunci cnd n rezerva din reevaluare nu este nregistrat o sum referitoare la acel activ (681); - valoarea terenurilor care fac obiectul participrii n natur la capitalul social al altor entit i, n schimbul dobndirii de participa ii n capitalul acestora (261, 263, 265); - valoarea terenurilor aportate, retrase (456); - valoarea terenurilor folosite pentru construirea de ansambluri de locuin e destinate vnzrii, reclasificate ca mrfuri (371); - valoarea terenurilor expropriate (671). Soldul contului reprezint valoarea terenurilor i costul amenajrilor de terenuri existente. Contul 212 "Construc ii" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a existen ei i micrii construc iilor. Contul 212 "Construc ii" este un cont de activ. n debitul contului 212 "Construc ii" se nregistreaz: - valoarea construc iilor achizi ionate, realizate din produc ie proprie, primite prin subven ii pentru investi ii, ca aport la capitalul social (404, 231, 4751, 456); - valoarea construc iilor primite cu titlu gratuit (4753); - valoarea construc iilor achizi ionate de la entit i afiliate sau de la entit i legate prin interese de participare (451, 453); - valoarea construc iilor primite n regim de leasing financiar (167); - creterea fa de valoarea contabil net, rezultat din reevaluarea construc iilor, dac nu a existat o descretere anterioar recunoscut ca o cheltuial aferent construc iei reevaluate (105); - creterea fa de valoarea contabil net, rezultat din reevaluarea construc iilor, recunoscut ca venit care s compenseze cheltuiala cu descreterea, recunoscut anterior la acel activ (781); - costurile estimate ini ial cu demontarea i mutarea imobilizrii corporale la scoaterea din eviden , precum i cele cu restaurarea amplasamentului (151); - valoarea amortizrii investi iilor efectuate de chiriai la construc iile primite cu chirie i restituite proprietarului (281). n creditul contului 212 "Construc ii" se nregistreaz: - valoarea neamortizat a construc iilor scoase din eviden (658); - amortizarea construc iilor scoase din eviden (281); - descreterile fa de valoarea contabil net, rezultate din reevaluarea construc iilor, n limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105); - valoarea descreterii rezultate din reevaluarea construc iilor, recunoscut ca o cheltuial cu ntreaga valoare a deprecierii, atunci cnd n rezerva din reevaluare nu este nregistrat o sum referitoare la acel activ (681); - valoarea amortizrii construc iilor, eliminat cu ocazia reevalurii din valoarea contabil brut a acestora (281); - valoarea cldirilor care fac obiectul participrii n natur la capitalul social al altor entit i, n schimbul dobndirii de participa ii n capitalul acestora (261, 263, 265); - valoarea investi iilor efectuate de chiriai la construc iile primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (281); - valoarea construc iilor aportate retrase (456); - valoarea construc iilor distruse de calamit i (671). Soldul contului reprezint valoarea construc iilor existente. Contul 213 "Instala ii tehnice, mijloace de transport, animale i planta ii" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a existen ei i micrii instala iilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproduc ie i munc i a planta iilor. Contul 213 "Instala ii tehnice, mijloace de transport, animale i planta ii" este un cont de activ. n debitul contului 213 "Instala ii tehnice, mijloace de transport, animale i planta ii" se nregistreaz: - valoarea instala iilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i planta iilor achizi ionate, realizate din produc ie proprie, primite prin subven ii pentru investi ii, ca aport la capitalul social (404, 446, 223, 231, 4751, 456); - valoarea instala iilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i planta iilor primite cu titlu gratuit (4753); - plusurile de inventar constatate la instala ii tehnice, mijloace de transport, animale i planta ii (4754); - valoarea instala iilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i planta iilor achizi ionate de la entit i afiliate sau de la entit i legate prin interese de participare (451, 453); - costurile estimate ini ial cu demontarea i mutarea imobilizrii corporale la scoaterea din eviden , precum i cele cu restaurarea amplasamentului (151); - valoarea instala iilor tehnice, mijloacelor de transport, primite n regim de leasing financiar (167); - creterea fa de valoarea contabil net, rezultat din reevaluarea instala iilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i planta iilor,

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 81 of 121

dac nu a existat o descretere anterioar recunoscut ca o cheltuial aferent imobilizrii corporale reevaluate (105); - creterea fa de valoarea contabil net, rezultat din reevaluarea instala iilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i planta iilor, recunoscut ca venit care s compenseze cheltuiala cu descreterea, recunoscut anterior la acel activ (781); - valoarea amortizrii investi iilor efectuate de chiriai la instala iile tehnice i mijloacele de transport primite cu chirie i restituite proprietarului (281). n creditul contului 213 "Instala ii tehnice, mijloace de transport, animale i planta ii" se nregistreaz: - valoarea neamortizat a instala iilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i planta iilor scoase din eviden (658); - amortizarea instala iilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i planta iilor scoase din eviden (281); - valoarea imobilizrilor aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituie (167); - descreterile fa de valoarea contabil net, rezultate din reevaluarea instala iilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i planta iilor, n limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105); - valoarea descreterii rezultate din reevaluarea instala iilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i planta iilor, recunoscut ca o cheltuial cu ntreaga valoare a deprecierii, atunci cnd n rezerva din reevaluare nu este nregistrat o sum referitoare la acel activ (681); - valoarea instala iilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i planta iilor care fac obiectul participrii n natur la capitalul social al altor entit i, n schimbul dobndirii de participa ii n capitalul acestora (261, 263, 265); - valoarea investi iilor efectuate de chiriai la instala iile tehnice i mijloacele de transport primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (281); - valoarea instala iilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i planta iilor distruse de calamit i (671). Soldul contului reprezint valoarea instala iilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i planta iilor, existente. Contul 214 "Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protec ie a valorilor umane i materiale i alte active corporale" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a existen ei i micrii mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protec ie a valorilor umane i materiale i a altor active corporale. Contul 214 "Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protec ie a valorilor umane i materiale i alte active corporale" este un cont de activ. n debitul contului 214 "Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protec ie a valorilor umane i materiale i alte active corporale" se nregistreaz: - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protec ie a valorilor umane i materiale i a altor active corporale achizi ionate, realizate din produc ie proprie, primite prin subven ii pentru investi ii, ca aport la capitalul social (404, 446, 224, 231, 4751, 456); - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protec ie a valorilor umane i materiale i a altor active corporale primite cu titlu gratuit (4753); - plusurile de inventar constatate la mobilier, aparatur birotic, echipamente de protec ie a valorilor umane i materiale i la alte active corporale (4754); - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protec ie a valorilor umane i materiale i a altor active corporale achizi ionate de la entit i afiliate sau de la entit i legate prin interese de participare (451, 453); - valoarea amortizrii investi iilor efectuate de chiriai la imobilizrile primite cu chirie i restituite proprietarului (281); - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protec ie a valorilor umane i materiale i a altor active corporale, primite n regim de leasing financiar (167); - creterea fa de valoarea contabil net, rezultat din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protec ie a valorilor umane i materiale i a altor active corporale, dac nu a existat o descretere anterioar recunoscut ca o cheltuial aferent imobilizrii corporale reevaluate (105); - creterea fa de valoarea contabil net, rezultat din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protec ie a valorilor umane i materiale i a altor active corporale, recunoscut ca venit care s compenseze cheltuiala cu descreterea, recunoscut anterior la acel activ (781). n creditul contului 214 "Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protec ie a valorilor umane i materiale i alte active corporale" se nregistreaz: - valoarea neamortizat a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protec ie a valorilor umane i materiale i a altor active corporale, scoase din eviden (658); - amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protec ie a valorilor umane i materiale i a altor active corporale scoase din eviden (281); - descreterile fa de valoarea contabil net, rezultate din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protec ie a valorilor umane i materiale i a altor active corporale, n limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105); - valoarea descreterii rezultate din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protec ie a valorilor umane i materiale i a altor active corporale, recunoscut ca o cheltuial cu ntreaga valoare a deprecierii, atunci cnd n rezerva din reevaluare nu este nregistrat o sum referitoare la acel activ (681); - aportul n natur la capitalul social al altor entit i, n schimbul dobndirii de participa ii la capitalul acestora (261, 263, 265); - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protec ie a valorilor umane i materiale i a altor active corporale distruse de calamit i (671). Soldul contului reprezint valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protec ie i a altor active corporale existente. GRUPA 22 "IMOBILIZRI CORPORALE N CURS DE APROVIZIONARE" Din grupa 22 "Imobilizri corporale n curs de aprovizionare" fac parte conturile: 223 "Instala ii tehnice, mijloace de transport, animale i planta ii n curs de aprovizionare"; 224 "Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protec ie a valorilor umane i materiale i alte active corporale n curs de aprovizionare". Cu ajutorul conturilor din aceast grup se ine eviden a imobilizrilor corporale cumprate, pentru care s-au transferat riscurile i beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt n curs de aprovizionare. Conturile din aceast grup sunt conturi de activ. n debitul conturilor din grupa 22 "Imobilizri corporale n curs de aprovizionare" se nregistreaz: - valoarea imobilizrilor corporale cumprate, pentru care s-au transferat riscurile i beneficiile aferente, dar care sunt n curs de aprovizionare (404). n creditul conturilor din grupa 22 "Imobilizri corporale n curs de aprovizionare" se nregistreaz: - valoarea imobilizrilor corporale cumprate, pentru care s-a ncheiat procesul de aprovizionare (213, 214). Soldul conturilor reprezint valoarea imobilizrilor corporale cumprate, pentru care s-au transferat riscurile i beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt n curs de aprovizionare. GRUPA 23 "IMOBILIZRI N CURS I AVANSURI PENTRU IMOBILIZRI" Din grupa 23 "Imobilizri n curs i avansuri pentru imobilizri" fac parte: Contul 231 "Imobilizri corporale n curs de execu ie" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a imobilizrilor corporale n curs de execu ie. Contul 231 "Imobilizri corporale n curs de execu ie" este un cont de activ. n debitul contului 231 "Imobilizri corporale n curs de execu ie" se nregistreaz: - valoarea imobilizrilor corporale n curs de execu ie facturate de furnizori, inclusiv entit i afiliate sau entit i legate prin interese de

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 82 of 121

participare (404, 451, 453); - valoarea imobilizrilor corporale n curs de execu ie efectuate n regie proprie, neterminate (722); - valoarea imobilizrilor corporale n curs de execu ie primite ca aport la capitalul social (456). n creditul contului 231 "Imobilizri corporale n curs de execu ie" se nregistreaz: - valoarea imobilizrilor corporale n curs de execu ie, recep ionate, date n folosin sau puse n func iune (211, 212, 213, 214); - valoarea imobilizrilor corporale n curs de execu ie scoase din eviden (658); - valoarea imobilizrilor corporale n curs de execu ie distruse de calamit i (671). Soldul contului reprezint valoarea imobilizrilor corporale n curs de execu ie. Contul 232 "Avansuri acordate pentru imobilizri corporale" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a avansurilor acordate furnizorilor de imobilizri. Contul 232 "Avansuri acordate pentru imobilizri corporale" este un cont de activ. n debitul contului 232 "Avansuri acordate pentru imobilizri corporale" se nregistreaz: - valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizri corporale (404); - diferen ele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, a avansurilor acordate n valut (765); - diferen ele favorabile aferente crean elor din avansuri exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (768). n creditul contului 232 "Avansuri acordate pentru imobilizri corporale" se nregistreaz: - valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizri corporale, decontate (404); - diferen ele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, a avansurilor acordate n valut sau cu ocazia decontrii acestora (665); - diferen ele nefavorabile aferente crean elor din avansuri exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, sau nregistrate cu ocazia decontrii lor (668). Soldul contului reprezint avansurile acordate furnizorilor de imobilizri corporale, nedecontate. Contul 233 "Imobilizri necorporale n curs de execu ie" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a imobilizrilor necorporale n curs de execu ie. Contul 233 "Imobilizri necorporale n curs de execu ie" este un cont de activ. n debitul contului 233 "Imobilizri necorporale n curs de execu ie" se nregistreaz: - valoarea imobilizrilor necorporale n curs de execu ie facturate de furnizori, inclusiv entit i afiliate sau entit i legate prin interese de participare (404, 451, 453); - valoarea imobilizrilor necorporale n curs de execu ie efectuate n regie proprie, neterminate (721); - valoarea imobilizrilor necorporale n curs de execu ie primite ca aport la capitalul social (456). n creditul contului 233 "Imobilizri necorporale n curs de execu ie" se nregistreaz: - valoarea imobilizrilor necorporale n curs de execu ie, recep ionate (203, 208); - valoarea imobilizrilor necorporale n curs de execu ie scoase din eviden (658). Soldul contului reprezint valoarea imobilizrilor necorporale n curs de execu ie. Contul 234 "Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a avansurilor acordate furnizorilor de imobilizri necorporale. Contul 234 "Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale" este un cont de activ. n debitul contului 234 "Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale" se nregistreaz: - valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizri necorporale (404); - diferen ele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, a avansurilor acordate n valut (765); - diferen ele favorabile aferente crean elor din avansuri exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (768). n creditul contului 234 "Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale" se nregistreaz: - valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizri necorporale, decontate (404); - diferen ele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, a avansurilor acordate n valut sau cu ocazia decontrii acestora (665); - diferen ele nefavorabile aferente crean elor din avansuri exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, sau nregistrate cu ocazia decontrii lor (668). Soldul contului reprezint avansurile acordate furnizorilor de imobilizri necorporale, nedecontate. GRUPA 26 "IMOBILIZRI FINANCIARE" Din grupa 26 "Imobilizri financiare" fac parte: Contul 261 "Ac iuni de inute la entit ile afiliate" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a ac iunilor de inute la entit ile afiliate. Contul 261 "Ac iuni de inute la entit ile afiliate" este un cont de activ. n debitul contului 261 "Ac iuni de inute la entit ile afiliate" se nregistreaz: - valoarea ac iunilor dobndite prin achizi ie (512, 531, 269); - valoarea ac iunilor dobndite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al entit ilor afiliate (205, 208, 211, 212, 213, 214, 371); - diferen a dintre valoarea ac iunilor dobndite i valoarea neamortizat a imobilizrilor care au constituit obiectul participrii n natur la capitalul entit ilor afiliate (106); - diferen a dintre valoarea ac iunilor dobndite i valoarea mrfurilor care au constituit obiectul participrii n natur la capitalul entit ilor afiliate (758); - valoarea ac iunilor primite ca urmare a majorrii capitalului social al entit ilor afiliate la care se de in participa ii, prin ncorporarea rezervelor (106); - valoarea ac iunilor primite ca urmare a majorrii capitalului social al entit ilor afiliate la care se de in participa ii, prin ncorporarea beneficiilor (761). n creditul contului 261 "Ac iuni de inute la entit ile afiliate" se nregistreaz: - cheltuielile privind valoarea ac iunilor de inute la entit ile afiliate, cedate (664). Soldul contului reprezint valoarea ac iunilor de inute la entit ile afiliate. Contul 263 "Interese de participare" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a titlurilor sub forma intereselor de participare, pe care entitatea le de ine n capitalul ntreprinderilor asociate. Contul 263 "Interese de participare" este un cont de activ. n debitul contului 263 "Interese de participare" se nregistreaz: - valoarea participa iilor dobndite prin achizi ie (512, 531, 269); - valoarea participa iilor dobndite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al ntreprinderilor asociate (205, 208, 211, 212, 213, 214, 371); - diferen a dintre valoarea participa iilor dobndite i valoarea neamortizat a imobilizrilor care au constituit obiectul participrii n natur la capitalul ntreprinderilor asociate (106); - diferen a dintre valoarea participa iilor dobndite i valoarea mrfurilor care au constituit obiectul participrii n natur la capitalul ntreprinderilor asociate (758);

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 83 of 121

- valoarea participa iilor primite ca urmare a majorrii capitalului social al ntreprinderilor asociate la care se de in participa ii, prin ncorporarea rezervelor (106); - valoarea participa iilor primite ca urmare a majorrii capitalului social al ntreprinderilor asociate la care se de in participa ii, prin ncorporarea beneficiilor (761). n creditul contului 263 "Interese de participare" se nregistreaz: - cheltuielile privind valoarea participa iilor de inute la ntreprinderile asociate, cedate (664); - costul de achizi ie al participa iilor evaluate la consolidare prin metoda punerii n echivalen (264). Soldul contului reprezint imobilizrile financiare, de inute sub form de interese de participare. Contul 264 "Titluri puse n echivalen " Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a titlurilor de participare evaluate la consolidare prin metoda punerii n echivalen . Contul 264 "Titluri puse n echivalen " este un cont de activ. n debitul contului 264 "Titluri puse n echivalen " se nregistreaz participa iile n ntreprinderile asociate, prezentate n situa iile financiare consolidate la valoarea determinat prin metoda punerii n echivalen , astfel: - costul de achizi ie al titlurilor evaluate prin metoda punerii n echivalen (263); - partea cuvenit investitorului din profitul nregistrat n exerci iul curent de ntreprinderea asociat (761); - partea cuvenit investitorului din rezervele nregistrate de ntreprinderea asociat n care se de in participa ii, cu ocazia consolidrii prin metoda punerii n echivalen (1068). Contul 265 "Alte titluri imobilizate" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a altor titluri de valoare de inute pe o perioad ndelungat, n capitalul social al altor entit i diferite de entit ile afiliate i ntreprinderile asociate. Contul 265 "Alte titluri imobilizate" este un cont de activ. n debitul contului 265 "Alte titluri imobilizate" se nregistreaz: - valoarea altor titluri imobilizate dobndite prin achizi ie (512, 531, 269); - valoarea altor titluri imobilizate dobndite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al altor entit i (205, 208, 211, 212, 213, 214, 371); - diferen a dintre valoarea altor titluri imobilizate dobndite i valoarea neamortizat a imobilizrilor care au constituit obiectul participrii n natur la capitalul altor entit i (106); - diferen a dintre valoarea altor titluri imobilizate dobndite i valoarea mrfurilor care au constituit obiectul participrii n natur la capitalul altor entit i (758); - valoarea altor titluri imobilizate primite ca urmare a majorrii capitalului social al altor entit i la care se de in participa ii, prin ncorporarea rezervelor (106); - valoarea altor titluri imobilizate primite ca urmare a majorrii capitalului social al altor entit i la care se de in participa ii, prin ncorporarea beneficiilor (761). n creditul contului 265 "Alte titluri imobilizate" se nregistreaz: - cheltuielile privind valoarea altor titluri imobilizate de inute n capitalul social al altor entit i la care se de in participa ii, cedate (664). Soldul contului reprezint alte titluri imobilizate existente. Contul 267 "Crean e imobilizate" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a crean elor imobilizate sub forma mprumuturilor acordate pe termen lung altor entit i, precum i a altor crean e imobilizate, cum sunt depozite, garan ii i cau iuni depuse de entitate la ter i. Contul 267 "Crean e imobilizate" este un cont de activ. n debitul contului 267 "Crean e imobilizate" se nregistreaz: - sume pltite reprezentnd valoarea mprumuturilor acordate altor entit i (512); - dobnzile aferente crean elor imobilizate (763, 766); - valoarea garan iilor depuse la ter i (411); - diferen ele favorabile de curs valutar, aferente mprumuturilor acordate n valut i depozitelor constituite n valut, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (765); - diferen ele favorabile aferente crean elor exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora, la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (768). n creditul contului 267 "Crean e imobilizate" se nregistreaz: - valoarea mprumuturilor restituite de ter i (512); - dobnzile ncasate, aferente crean elor imobilizate (512); - valoarea garan iilor restituite de ter i (512); - crean a reprezentnd ratele aferente leasingului financiar (411); - valoarea pierderilor din crean e imobilizate (663); - diferen ele nefavorabile de curs valutar, aferente mprumuturilor acordate, rezultate n urma evalurii acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, sau n urma ncasrii crean elor (665); - diferen ele nefavorabile de curs valutar, aferente depozitelor constituite n valut, rezultate n urma evalurii acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, sau cu ocazia lichidrii lor (665); - diferen ele nefavorabile aferente crean elor exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora, la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (668). Soldul contului reprezint valoarea mprumuturilor acordate i a altor crean e imobilizate. Contul 269 "Vrsminte de efectuat pentru imobilizri financiare" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a vrsmintelor de efectuat cu ocazia achizi ionrii imobilizrilor financiare. Contul 269 "Vrsminte de efectuat pentru imobilizri financiare" este un cont de pasiv. n creditul contului 269 "Vrsminte de efectuat pentru imobilizri financiare" se nregistreaz: - sumele datorate pentru achizi ionarea de imobilizri financiare (261, 263, 265); - diferen ele nefavorabile de curs valutar, rezultate n urma evalurii la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, a datoriilor n valut reprezentnd vrsminte de efectuat pentru imobilizrile financiare (665). n debitul contului 269 "Vrsminte de efectuat pentru imobilizri financiare" se nregistreaz: - sumele pltite pentru imobilizri financiare (512, 531); - diferen ele favorabile de curs valutar, rezultate n urma evalurii datoriilor n valut, reprezentnd vrsminte de efectuat pentru imobilizrile financiare, la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, sau n urma achitrii acestora (765). Soldul contului reprezint sumele datorate pentru imobilizrile financiare. GRUPA 28 "AMORTIZRI PRIVIND IMOBILIZRILE" Din grupa 28 "Amortizri privind imobilizrile" fac parte: Contul 280 "Amortizri privind imobilizrile necorporale" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a amortizrii imobilizrilor necorporale. Contul 280 "Amortizri privind imobilizrile necorporale" este un cont de pasiv. n creditul contului 280 "Amortizri privind imobilizrile necorporale" se nregistreaz: - valoarea amortizrii imobilizrilor necorporale (681). n debitul contului 280 "Amortizri privind imobilizrile necorporale" se nregistreaz: - amortizarea aferent imobilizrilor necorporale scoase din eviden (201, 203, 205, 207, 208). Soldul contului reprezint amortizarea imobilizrilor necorporale.

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 84 of 121

Contul 281 "Amortizri privind imobilizrile corporale" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a amortizrii imobilizrilor corporale. Contul 281 "Amortizri privind imobilizrile corporale" este un cont de pasiv. n creditul contului 281 "Amortizri privind imobilizrile corporale" se nregistreaz: - cheltuielile aferente amortizrii imobilizrilor corporale (681); - valoarea amortizrii investi iilor efectuate de chiriai la imobilizrile corporale primite cu chirie i restituite proprietarului (212, 213, 214); - ajustarea amortizrii cumulate nregistrate pn la data reevalurii imobilizrii corporale, atunci cnd reevaluarea se efectueaz prin aplicarea unui indice (105). n debitul contului 281 "Amortizri privind imobilizrile corporale" se nregistreaz: - valoarea amortizrii imobilizrilor corporale scoase din eviden (211, 212, 213, 214); - valoarea investi iilor efectuate de chiriai la imobilizrile corporale primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (212, 213); - valoarea amortizrii imobilizrilor corporale, eliminat cu ocazia reevalurii, din valoarea contabil brut a acestora (212). Soldul contului reprezint amortizarea imobilizrilor corporale. GRUPA 29 "AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZRILOR" Din grupa 29 "Ajustri pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizrilor" fac parte: Contul 290 "Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor necorporale" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a ajustrilor pentru deprecierea imobilizrilor necorporale. Contul 290 "Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor necorporale" este un cont de pasiv. n creditul contului 290 "Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor necorporale" se nregistreaz: - sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea imobilizrilor necorporale (681). n debitul contului 290 "Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor necorporale" se nregistreaz: - sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea imobilizrilor necorporale (781). Soldul contului reprezint valoarea ajustrilor aferente imobilizrilor necorporale. Contul 291 "Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a ajustrilor pentru deprecierea imobilizrilor corporale. Contul 291 "Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale" este un cont de pasiv. n creditul contului 291 "Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale" se nregistreaz: - sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea imobilizrilor corporale (681). n debitul contului 291 "Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale" se nregistreaz: - sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea imobilizrilor corporale (781). Soldul contului reprezint valoarea ajustrilor aferente imobilizrilor corporale. Contul 293 "Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor n curs de execu ie" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a ajustrilor pentru deprecierea imobilizrilor necorporale i corporale n curs de execu ie. Contul 293 "Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor n curs de execu ie" este un cont de pasiv. n creditul contului 293 "Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor n curs de execu ie" se nregistreaz: - sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea imobilizrilor n curs de execu ie (681). n debitul contului 293 "Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor n curs de execu ie" se nregistreaz: - sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea imobilizrilor n curs de execu ie (781). Soldul contului reprezint valoarea ajustrilor aferente imobilizrilor n curs de execu ie. Contul 296 "Ajustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a ajustrilor pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare. Contul 296 "Ajustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare" este un cont de pasiv. n creditul contului 296 "Ajustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare" se nregistreaz: - sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor privind pierderea de valoare a imobilizrilor financiare (686). n debitul contului 296 "Ajustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare" se nregistreaz: - sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor privind pierderea de valoare a imobilizrilor financiare (786). Soldul contului reprezint valoarea ajustrilor aferente imobilizrilor financiare. CLASA 3 "CONTURI DE STOCURI I PRODUC IE N CURS DE EXECU IE" Din clasa 3 "Conturi de stocuri i produc ie n curs de execu ie" fac parte urmtoarele grupe de conturi: 30 "Stocuri de materii prime i materiale", 32 "Stocuri n curs de aprovizionare", 33 "Produc ia n curs de execu ie", 34 "Produse", 35 "Stocuri aflate la ter i", 36 "Animale", 37 "Mrfuri", 38 "Ambalaje" i 39 "Ajustri pentru deprecierea stocurilor i produc iei n curs de execu ie". GRUPA 30 "STOCURI DE MATERII PRIME I MATERIALE" Din grupa 30 "Stocuri de materii i materiale" fac parte: Contul 301 "Materii prime" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a existen ei i micrii stocurilor de materii prime. Contul 301 "Materii prime" este un cont de activ. n situa ia aplicrii inventarului permanent: n debitul contului 301 "Materii prime" se nregistreaz: - valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime achizi ionate de la ter i (401, 408, 446, 321, 542); - valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime aduse de la ter i (351, 401); - valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime de la entit i afiliate sau entit i legate prin interese de participare (451, 453); - valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime primite de la unitate sau subunit i (481, 482); - valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime reprezentnd aport n natur al ac ionarilor/asocia ilor (456); - valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor i produselor re inute i consumate ca materie prim n aceeai unitate, inclusiv a diferen elor de pre nefavorabile aferente (341, 345); - valoarea materiilor prime constatate plus la inventar, a celor primite cu titlu gratuit i a celor rezultate din dezmembrri (601, 758); - diferen ele de pre n minus sau favorabile, aferente materiilor prime achizi ionate (308). n creditul contului 301 "Materii prime" se nregistreaz: - valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli, precum i a celor constatate lips la inventar sau distruse (601); - valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime vndute ca atare (371); - valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime livrate unit ii sau subunit ilor (481, 482); - valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime trimise spre prelucrare sau n custodie la ter i (351); - valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime ieite prin dona ie (658); - valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime distruse prin calamit i (671). Soldul contului reprezint valoarea materiilor prime existente n stoc. Contul 302 "Materiale consumabile" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a existen ei i micrii stocurilor de materiale consumabile (materiale auxiliare, combustibili, ambalaje, piese de schimb, semin e i materiale de plantat, furaje i alte materiale consumabile). Contul 302 "Materiale consumabile" este un cont de activ. n situa ia aplicrii inventarului permanent:

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 85 of 121

n debitul contului 302 "Materiale consumabile" se nregistreaz: - valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile achizi ionate de la ter i (401, 408, 446, 322, 542); - valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile aduse de la ter i (351, 401); - valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile primite de la entit i afiliate sau entit i legate prin interese de participare (451, 453); - valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile primite de la unitate sau subunit i (481, 482); - valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile reprezentnd aport n natur al ac ionarilor/asocia ilor (456); - valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor i produselor re inute i consumate ca materiale consumabile n aceeai unitate (341, 345); - valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile constatate plus la inventar, a celor primite cu titlu gratuit i a celor rezultate din dezmembrri (602, 758); - contravaloarea materialelor consumabile achitate prin alte valori (532); - diferen ele de pre n minus sau favorabile, aferente materialelor consumabile achizi ionate (308). n creditul contului 302 "Materiale consumabile" se nregistreaz: - valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile incluse pe cheltuieli, precum i a celor constatate lips la inventar sau distruse (602); - valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile vndute ca atare (371); - valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile livrate unit ii sau subunit ilor (481, 482); - valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile trimise spre prelucrare sau n custodie la ter i (351); - valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile ieite prin dona ie (658); - valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile distruse prin calamit i (671). Soldul contului reprezint valoarea materialelor consumabile existente n stoc. Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a existen ei, micrii i uzurii materialelor de natura obiectelor de inventar. Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" este un cont de activ. n situa ia aplicrii inventarului permanent: n debitul contului 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" se nregistreaz: - valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achizi ionate de la ter i (401, 408, 446, 323, 542); - valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la entit i afiliate sau entit i legate prin interese de participare (451, 453); - valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite ca aport n natur de la ac ionari/asocia i (456); - valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la unitate sau subunit i (481, 482); - valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aduse de la ter i (351, 401); - valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar, a celor primite cu titlu gratuit i a celor rezultate din dezmembrri (603, 758); - valoarea la pre de nregistrare a produselor re inute pentru a fi folosite ca materiale de natura obiectelor de inventar n aceeai unitate (345); - diferen ele de pre n minus sau favorabile, aferente materialelor de natura obiectelor de inventar achizi ionate (308). n creditul contului 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" se nregistreaz: - valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar incluse pe cheltuieli, precum i a celor constatate lips la inventar sau distruse (603); - valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar livrate unit ii sau subunit ilor (481, 482); - valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise spre prelucrare sau n custodie la ter i (351); - valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar ieite prin dona ie (658); - valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar vndute ca atare (371); - valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar distruse prin calamit i (671). Soldul contului reprezint valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar existente n stoc. Contul 308 "Diferen e de pre la materii prime i materiale" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a diferen elor (n plus sau nefavorabile, respectiv n minus sau favorabile) ntre pre ul de nregistrare standard (prestabilit) i costul de achizi ie, aferente materiilor prime, materialelor consumabile i materialelor de natura obiectelor de inventar. Contul 308 "Diferen e de pre la materii prime i materiale" este un cont rectificativ al valorii de nregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile i materialelor de natura obiectelor de inventar. n debitul contului 308 "Diferen e de pre la materii prime i materiale" se nregistreaz: - diferen ele de pre n plus sau nefavorabile (costul de achizi ie este mai mare dect pre ul standard) aferente materiilor prime, materialelor consumabile i materialelor de natura obiectelor de inventar intrate n gestiune (401, 542); - diferen ele de pre n plus sau nefavorabile, aferente materiilor prime, materialelor consumabile i materialelor de natura obiectelor de inventar achizi ionate de la entit i afiliate sau entit i legate prin interese de participare (451, 453); - diferen ele de pre n minus sau favorabile aferente materiilor prime, materialelor consumabile i materialelor de natura obiectelor de inventar ieite din gestiune (601, 602, 603). n creditul contului 308 "Diferen e de pre la materii prime i materiale" se nregistreaz: - diferen ele de pre n minus sau favorabile, aferente materiilor prime, materialelor consumabile i materialelor de natura obiectelor de inventar achizi ionate (301, 302, 303, 542); - diferen ele de pre n plus sau nefavorabile aferente materiilor prime, materialelor consumabile i materialelor de natura obiectelor de inventar ieite din gestiune (601, 602, 603). Soldul contului reprezint diferen ele de pre aferente materiilor prime, materialelor consumabile i materialelor de natura obiectelor de inventar existente n stoc. n situa ia aplicrii inventarului intermitent: Stocurile existente la nceputul exerci iului financiar, precum i intrrile n cursul perioadei de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar se nregistreaz direct n debitul conturilor 601 "Cheltuieli cu materiile prime", 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" i 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar". Conturile 301 "Materii prime", 302 "Materiale consumabile" i 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" se debiteaz numai la sfritul perioadei cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, existente n stoc, stabilit pe baza inventarului, prin creditul conturilor 601 "Cheltuieli cu materiile prime", 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile", 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar", iar la nceputul perioadei imediat urmtoare, pentru respectarea permanen ei metodelor, se reiau pe cheltuieli la aceeai valoare. GRUPA 32 "STOCURI N CURS DE APROVIZIONARE" Din grupa 32 "Stocuri n curs de aprovizionare" fac parte conturile: 321 "Materii prime n curs de aprovizionare"; 322 "Materiale consumabile n curs de aprovizionare"; 323 "Materiale de natura obiectelor de inventar n curs de aprovizionare"; 326 "Animale n curs de aprovizionare";

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 86 of 121

327 "Mrfuri n curs de aprovizionare"; 328 "Ambalaje n curs de aprovizionare". Cu ajutorul conturilor din aceast grup se ine eviden a stocurilor cumprate, pentru care s-au transferat riscurile i beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt n curs de aprovizionare. Conturile din aceast grup sunt conturi de activ. n debitul conturilor din grupa 32 "Stocuri n curs de aprovizionare" se nregistreaz: - valoarea stocurilor cumprate, pentru care s-au transferat riscurile i beneficiile aferente, dar care sunt n curs de aprovizionare (401). n creditul conturilor din grupa 32 "Stocuri n curs de aprovizionare" se nregistreaz: - valoarea stocurilor cumprate, pentru care s-a ncheiat procesul de aprovizionare (301, 302, 303, 361, 371, 381). Soldul conturilor reprezint valoarea stocurilor cumprate, pentru care s-au transferat riscurile i beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt n curs de aprovizionare. GRUPA 33 "PRODUC IE N CURS DE EXECU IE" Din grupa 33 "Produc ie n curs de execu ie" fac parte: Contul 331 "Produse n curs de execu ie" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a stocurilor de produse n curs de execu ie (care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevzute de procesul tehnologic, respectiv produc ia neterminat) existente la sfritul perioadei. Contul 331 "Produse n curs de execu ie" este un cont de activ. n debitul contului 331 "Produse n curs de execu ie" se nregistreaz: - valoarea la cost de produc ie a stocului de produse n curs de execu ie la sfritul perioadei, stabilit pe baz de inventar (711). n creditul contului 331 "Produse n curs de execu ie" se nregistreaz: - scderea din gestiune a valorii produselor n curs de execu ie la nceputul perioadei urmtoare (711). Soldul contului reprezint valoarea la cost de produc ie a produselor aflate n curs de execu ie la sfritul perioadei. Contul 332 "Servicii n curs de execu ie" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a serviciilor n curs de execu ie existente la sfritul perioadei. Contul 332 "Servicii n curs de execu ie" este un cont de activ. n debitul contului 332 "Servicii n curs de execu ie" se nregistreaz: - valoarea la cost de produc ie a serviciilor n curs de execu ie la sfritul perioadei (712). n creditul contului 332 "Servicii n curs de execu ie" se nregistreaz: - scderea din gestiune a valorii serviciilor n curs de execu ie la nceputul perioadei urmtoare (712). Soldul contului reprezint valoarea la cost de produc ie a serviciilor n curs de execu ie la sfritul perioadei. GRUPA 34 "PRODUSE" Din grupa 34 "Produse" fac parte: Contul 341 "Semifabricate" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a existen ei i micrii stocurilor de semifabricate. Contul 341 "Semifabricate" este un cont de activ. n debitul contului 341 "Semifabricate" se nregistreaz: - valoarea la pre de nregistrare sau pre de produc ie a semifabricatelor intrate n gestiune din activitatea proprie i plusurile constatate la inventariere (711); - valoarea semifabricatelor aduse de la ter i (354, 401); - valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor primite de la unitate sau subunit i (481, 482). n creditul contului 341 "Semifabricate" se nregistreaz: - valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor vndute i lipsurile constatate la inventariere (711); - valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor consumate n aceeai unitate (301, 302); - valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor trimise la ter i (354); - valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor livrate unit ii sau subunit ilor (481, 482); - valoarea pierderilor din calamit i (671). Soldul contului reprezint valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor existente n stoc la sfritul perioadei. Contul 345 "Produse finite" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a existen ei i micrii stocurilor de produse finite. Contul 345 "Produse finite" este un cont de activ. n debitul contului 345 "Produse finite" se nregistreaz: - valoarea la pre de nregistrare a produselor finite intrate n gestiune i plusurile de inventar (711); - valoarea la pre de nregistrare a produselor finite aduse de la ter i (354, 401). n creditul contului 345 "Produse finite" se nregistreaz: - valoarea la pre de nregistrare a produselor finite vndute i lipsurile de inventar (711); - valoarea la pre de nregistrare a produselor cuvenite unit ilor prestatoare, ca plat n natur, potrivit prevederilor contractuale (462, 401); - valoarea la pre de nregistrare a produselor finite transferate n magazinele de vnzare proprii (371); - valoarea la pre de nregistrare a produselor re inute pentru a fi utilizate n aceeai unitate (301, 302, 303, 381); - valoarea la pre de nregistrare a produselor acordate salaria ilor ca plat n natur, potrivit legii (421); - valoarea la pre de nregistrare a produselor finite trimise la ter i (354); - valoarea dona iilor de produse finite (658); - valoarea pierderilor din calamit i (671). Soldul contului reprezint valoarea la pre de nregistrare a produselor finite existente n stoc la sfritul perioadei. Contul 346 "Produse reziduale" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a existen ei i micrii stocurilor de produse reziduale (rebuturi, materiale recuperabile sau deeuri). Contul 346 "Produse reziduale" este un cont de activ. n debitul contului 346 "Produse reziduale" se nregistreaz: - valoarea la pre de nregistrare a produselor reziduale intrate n gestiune din produc ie proprie (711); - valoarea produselor reziduale aduse de la ter i (354, 401). n creditul contului 346 "Produse reziduale" se nregistreaz: - valoarea la pre de nregistrare a produselor reziduale vndute i lipsurile de inventar (711); - valoarea produselor reziduale trimise la ter i (354). Soldul contului reprezint valoarea la pre de nregistrare a produselor reziduale existente n stoc la sfritul perioadei. Contul 348 "Diferen e de pre la produse" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a diferen elor ntre pre ul standard (prestabilit) i costul de produc ie al produselor finite i semifabricatelor. Contul 348 "Diferen e de pre la produse" este un cont rectificativ al valorii de nregistrare a produselor. n debitul contului 348 "Diferen e de pre la produse" se nregistreaz: - diferen ele de pre n plus sau nefavorabile (costul de produc ie este mai mare dect pre ul standard) aferente produselor intrate n

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 87 of 121

gestiune din produc ie proprie (711); - diferen ele de pre n minus sau favorabile repartizate asupra produselor ieite din gestiune (711). n creditul contului 348 "Diferen e de pre la produse" se nregistreaz: - diferen ele de pre n minus sau favorabile (costul de produc ie este mai mic dect pre ul standard) aferente produselor intrate n gestiune din produc ie proprie (711); - diferen ele de pre n plus sau nefavorabile repartizate asupra produselor ieite din gestiune (711). Soldul contului reprezint diferen ele de pre aferente produselor existente n stoc. GRUPA 35 "STOCURI AFLATE LA TER I" Din grupa 35 "Stocuri aflate la ter i" fac parte: Contul 351 "Materii i materiale aflate la ter i" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a existen ei i micrii stocurilor de materii prime, materiale consumabile i materiale de natura obiectelor de inventar trimise la ter i, pentru prelucrare sau n custodie. Contul 351 "Materii i materiale aflate la ter i" este un cont de activ. n debitul contului 351 "Materii i materiale aflate la ter i" se nregistreaz: - valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile i materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la ter i (301, 302, 303). n creditul contului 351 "Materii i materiale aflate la ter i" se nregistreaz: - valoarea materiilor prime, materialelor consumabile i materialelor de natura obiectelor de inventar intrate n gestiune, aduse de la ter i (301, 302, 303); - scderea din gestiune a materiilor prime, materialelor consumabile i materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la ter i, constatate lips la inventar (601, 602, 603); - scderea din gestiune a materiilor prime, materialelor consumabile i materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la ter i, distruse de calamit i (671). Soldul contului reprezint valoarea materiilor prime, materialelor consumabile i materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la ter i. Contul 354 "Produse aflate la ter i" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a stocurilor de produse trimise la ter i, pentru prelucrare sau n custodie. Contul 354 "Produse aflate la ter i" este un cont de activ. n debitul contului 354 "Produse aflate la ter i" se nregistreaz: - valoarea la pre de nregistrare a produselor (semifabricatelor, produselor finite sau produselor reziduale) trimise la ter i (341, 345, 346). n creditul contului 354 "Produse aflate la ter i" se nregistreaz: - valoarea produselor intrate n gestiune, aduse de la ter i (341, 345, 346); - scderea din gestiune a produselor aflate la ter i pentru care s-au ntocmit documente de livrare sau constatate lips la inventar (607). Soldul contului reprezint valoarea la pre de nregistrare a produselor aflate la ter i. Con inutul i func iunea conturilor 356 "Animale aflate la ter i", 357 "Mrfuri aflate la ter i" i 358 "Ambalaje aflate la ter i" sunt similare cu cele ale conturilor prezentate n aceast grup. GRUPA 36 "ANIMALE" Din grupa 36 "Animale" fac parte: Contul 361 "Animale i psri" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a efectivelor de animale i psri de natura stocurilor, respectiv animalele nscute i cele tinere de orice fel (vi ei, miei, purcei, mnji etc.), n vederea creterii i folosirii lor pentru munc i reproduc ie, animalele i psrile la ngrat pentru valorificare; coloniile de albine, precum i animalele pentru produc ie (ln, lapte i blan). Contul 361 "Animale i psri" este un cont de activ. n debitul contului 361 "Animale i psri" se nregistreaz: - valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor achizi ionate (368, 401, 408, 326, 542); - valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor achizi ionate de la entit i afiliate sau de la entit i legate prin interese de participare (451, 453); - valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor primite de la unitate sau subunit i (481, 482); - valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor aduse de la ter i, precum i a celor aportate n natur (356, 401, 456); - valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor ob inute din produc ie proprie, sporuri de greutate i plusurile de inventar (711); - valoarea animalelor i psrilor primite cu titlu gratuit (758). n creditul contului 361 "Animale i psri" se nregistreaz: - valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor vndute - din produc ie proprie sau achizi ionate - constatate minus de inventar i cele trimise la ter i (711, 606, 356); - valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor livrate unit ii sau subunit ilor (481, 482); - valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor vndute ca atare (371); - valoarea pierderilor din calamit i (671). Soldul contului reprezint valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor existente n stoc la sfritul perioadei. Contul 368 "Diferen e de pre la animale i psri" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a diferen elor, n plus sau nefavorabile, respectiv n minus sau favorabile, ntre pre ul standard (prestabilit) i costul de achizi ie, respectiv costul de produc ie. Contul 368 "Diferen e de pre la animale i psri" este un cont rectificativ al valorii de nregistrare a animalelor i psrilor. n debitul contului 368 "Diferen e de pre la animale i psri" se nregistreaz: - diferen ele de pre n plus sau nefavorabile aferente animalelor i psrilor achizi ionate (401, 542); - diferen ele de pre n plus sau nefavorabile aferente animalelor i psrilor achizi ionate de la entit i afiliate sau de la entit i legate prin interese de participare (451, 453); - diferen ele de pre n plus sau nefavorabile (pre ul de nregistrare este mai mare dect pre ul standard) aferente animalelor i psrilor intrate n gestiune din produc ie proprie (711); - diferen ele de pre n minus sau favorabile aferente animalelor i psrilor incluse pe cheltuieli (606); - diferen ele de pre n minus sau favorabile repartizate asupra animalelor i psrilor ieite din gestiune (711). n creditul contului 368 "Diferen e de pre la animale i psri" se nregistreaz: - diferen ele de pre n minus sau favorabile aferente animalelor i psrilor achizi ionate (361, 542); - diferen ele de pre n minus sau favorabile (pre ul de nregistrare este mai mic dect pre ul standard) aferente animalelor i psrilor intrate n gestiune din produc ie proprie (711); - diferen ele de pre n plus sau nefavorabile aferente animalelor i psrilor incluse pe cheltuieli (606); - diferen ele de pre n plus sau nefavorabile repartizate asupra animalelor i psrilor ieite din gestiune, din produc ie proprie (711). Soldul contului reprezint diferen ele de pre aferente animalelor i psrilor existente n stoc. GRUPA 37 "MRFURI" Din grupa 37 "Mrfuri" fac parte: Contul 371 "Mrfuri" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a existen ei i micrii stocurilor de mrfuri.

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 88 of 121

Contul 371 "Mrfuri" este un cont de activ. n debitul contului 371 "Mrfuri" se nregistreaz: - valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor achizi ionate (401, 408, 446, 327, 542); - valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor achizi ionate de la entit i afiliate sau de la entit i legate prin interese de participare (451, 453); - valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor primite de la unitate sau subunit i (481, 482); - valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor reprezentnd aportul n natur al ac ionarilor/asocia ilor (456); - valoarea mrfurilor aduse de la ter i (357, 401); - valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, animalelor i psrilor i ambalajelor, vndute ca atare (301, 302, 303, 361, 381); - valoarea la pre de nregistrare a produselor finite transferate magazinelor proprii (345); - valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor constatate plus la inventar i a celor primite cu titlu gratuit (607, 758); - valoarea adaosului comercial i taxa pe valoarea adugat neexigibil, n situa ia n care eviden a mrfurilor se ine la pre cu amnuntul (378, 4428); - valoarea terenurilor folosite pentru construirea de ansambluri de locuin e destinate vnzrii, reclasificate ca mrfuri (211). n creditul contului 371 "Mrfuri" se nregistreaz: - valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor ieite din gestiune prin vnzare i lipsurile de inventar (607); - valoarea adaosului comercial i a taxei pe valoarea adugat neexigibil aferent mrfurilor ieite din gestiune (378, 4428); - valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor livrate unit ii sau subunit ilor (481, 482); - valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor trimise la ter i (357); - valoarea dona iilor i pierderilor din calamit i (658, 671); - valoarea mrfurilor care fac obiectul participrii n natur, potrivit legii, la capitalul social al altor entit i, n schimbul dobndirii de participa ii n capitalul acestora (261, 263, 265). Soldul contului reprezint valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor existente n stoc la sfritul perioadei. Contul 378 "Diferen e de pre la mrfuri" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a adaosului comercial (marja comerciantului) aferent mrfurilor din unit ile comerciale. Contul 378 "Diferen e de pre la mrfuri" este un cont rectificativ al valorii de nregistrare a mrfurilor. n creditul contului 378 "Diferen e de pre la mrfuri" se nregistreaz: - valoarea adaosului comercial aferent mrfurilor intrate n gestiune (371). n debitul contului 378 "Diferen e de pre la mrfuri" se nregistreaz: - valoarea adaosului comercial aferent mrfurilor ieite din gestiune (371). Soldul contului reprezint valoarea adaosului comercial aferent mrfurilor existente n stoc la sfritul perioadei. GRUPA 38 "AMBALAJE" Din grupa 38 "Ambalaje" fac parte: Contul 381 "Ambalaje" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a existen ei i micrii stocurilor de ambalaje. Contul 381 "Ambalaje" este un cont de activ. n debitul contului 381 "Ambalaje" se nregistreaz: - valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor achizi ionate (401, 408, 446, 328, 542); - valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor primite de la entit i afiliate, entit i legate prin interese de participare (451, 453); - valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor primite de la unitate sau subunit i (481, 482); - valoarea ambalajelor reprezentnd aportul n natur al ac ionarilor/asocia ilor (456); - valoarea ambalajelor aduse de la ter i (358, 401); - valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor constatate plus de inventar i a celor primite cu titlu gratuit (608, 758); - valoarea ambalajelor care circul n sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, re inute n stoc (409); - valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor realizate din produc ie proprie i re inute ca ambalaje (345); - diferen e de pre n minus sau favorabile aferente ambalajelor achizi ionate (388). n creditul contului 381 "Ambalaje" se nregistreaz: - valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor vndute ca atare (371); - valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor consumate i lipsurile constatate la inventar (608); - valoarea ambalajelor trimise la ter i (358); - valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor livrate unit ii sau subunit ilor (481, 482); - valoarea dona iilor i a pierderilor din calamit i (658, 671). Soldul contului reprezint valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor existente n stoc la sfritul perioadei. Contul 388 "Diferen e de pre la ambalaje" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a diferen elor n minus sau favorabile, respectiv n plus sau nefavorabile ntre pre ul standard i costul de achizi ie, aferente ambalajelor. Contul 388 "Diferen e de pre la ambalaje" este un cont rectificativ al valorii de nregistrare a ambalajelor. n debitul contului 388 "Diferen e de pre la ambalaje" se nregistreaz: - diferen ele de pre n plus sau nefavorabile (costul de achizi ie mai mare dect pre ul standard) aferente ambalajelor intrate n gestiune (401, 542); - diferen ele de pre n plus sau nefavorabile aferente ambalajelor achizi ionate de la entit i afiliate sau de la entit i legate prin interese de participare (451, 453); - diferen ele de pre n minus sau favorabile aferente ambalajelor incluse pe cheltuieli (608). n creditul contului 388 "Diferen e de pre la ambalaje" se nregistreaz: - diferen ele de pre n minus sau favorabile aferente ambalajelor achizi ionate (381, 542); - diferen ele de pre n plus sau nefavorabile aferente ambalajelor ieite din gestiune (608). Soldul contului reprezint diferen ele de pre aferente ambalajelor existente n stoc la sfritul perioadei. GRUPA 39 "AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR I PRODUC IEI N CURS DE EXECU IE" Din grupa 39 "Ajustri pentru deprecierea stocurilor i produc iei n curs de execu ie" fac parte conturile: 391 "Ajustri pentru deprecierea materiilor prime"; 392 "Ajustri pentru deprecierea materialelor"; 393 "Ajustri pentru deprecierea produc iei n curs de execu ie"; 394 "Ajustri pentru deprecierea produselor"; 395 "Ajustri pentru deprecierea stocurilor aflate la ter i"; 396 "Ajustri pentru deprecierea animalelor"; 397 "Ajustri pentru deprecierea mrfurilor"; 398 "Ajustri pentru deprecierea ambalajelor". Cu ajutorul conturilor din aceast grup se ine eviden a constituirii, de regul, la sfritul exerci iului financiar, a ajustrilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, produc ie n curs de execu ie, produse, animale, mrfuri i ambalaje, precum i a suplimentrii, diminurii sau anulrii acestora, potrivit politicilor adoptate de entitate.

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 89 of 121

Conturile din aceast grup sunt conturi de pasiv. n creditul conturilor din grupa 39 "Ajustri pentru deprecierea stocurilor i produc iei n curs de execu ie" se nregistreaz: - valoarea ajustrilor pentru deprecierea stocurilor i a produc iei n curs, constituite sau suplimentate, pe feluri de ajustri (681). n debitul conturilor din grupa 39 "Ajustri pentru deprecierea stocurilor i produc iei n curs de execu ie" se nregistreaz: - sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea stocurilor i produc iei n curs (781). Soldul conturilor reprezint valoarea ajustrilor constituite, la sfritul perioadei. CLASA 4 "CONTURI DE TER I" Din clasa 4 "Conturi de ter i" fac parte urmtoarele grupe de conturi: 40 "Furnizori i conturi asimilate", 41 "Clien i i conturi asimilate", 42 "Personal i conturi asimilate", 43 "Asigurri sociale, protec ia social i conturi asimilate", 44 "Bugetul statului, fonduri speciale i conturi asimilate", 45 "Grup i ac ionari/asocia i", 46 "Debitori i creditori diveri", 47 "Conturi de subven ii, regularizare i asimilate", 48 "Decontri n cadrul unit ii", 49 "Ajustri pentru deprecierea crean elor". GRUPA 40 "FURNIZORI I CONTURI ASIMILATE" Din grupa 40 "Furnizori i conturi asimilate" fac parte: Contul 401 "Furnizori" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a datoriilor i a decontrilor n rela iile cu furnizorii, al ii dect entit ile afiliate i entit ile legate prin interese de participare, pentru aprovizionrile de bunuri sau serviciile prestate. Contul 401 "Furnizori" este un cont de pasiv. n creditul contului 401 "Furnizori" se nregistreaz: - valoarea la pre de cumprare sau standard (prestabilit) al materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, animalelor i psrilor, mrfurilor i ambalajelor, achizi ionate cu titlu oneros de la ter i pe baz de facturi (301, 302, 303, 341, 345, 346, 361, 371, 381, 321, 322, 323, 326, 327, 328), precum i diferen ele de pre n plus sau nefavorabile aferente, n cazul n care eviden a acestora se ine la pre uri standard (308, 368, 388); - rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate n exerci iul financiar curent, aferente exerci iilor financiare precedente (117); - valoarea materialelor achizi ionate, nestocate i consumul de energie i ap (604, 605); - valoarea ambalajelor care circul n sistem de restituire, facturate de furnizori (409); - valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, mrfurilor, ambalajelor etc. achizi ionate, n cazul folosirii metodei inventarului intermitent (601, 602, 603, 607, 608); - valoarea serviciilor prestate de ter i (611 la 626, 628, 471); - valoarea facturilor primite, n cazul n care acestea au fost eviden iate anterior ca facturi nesosite (408); - taxa pe valoarea adugat aferent furnizorilor (4426); - valoarea timbrelor fiscale i potale, biletelor de tratament i cltorie i a altor valori achizi ionate (532); - valoarea despgubirilor, amenzilor i penalit ilor datorate ter ilor (658); - valoarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser achizi ionate, aferente perioadei (652); - diferen ele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului n valut, nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (665); - diferen ele nefavorabile aferente datoriilor exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (668); - valoarea avansurilor facturate (409). n debitul contului 401 "Furnizori" se nregistreaz: - pl ile efectuate ctre furnizori (512, 531, 541, 542); - valoarea acceptat a efectelor comerciale de pltit (403); - valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizrii pl ilor cu acetia (409); - sumele nete achitate colaboratorilor i impozitul re inut (512, 531, 444); - valoarea la pre de nregistrare a produselor cuvenite unit ilor prestatoare, ca plat n natur potrivit prevederilor contractuale (345); - datorii prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758); - valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturrii (609); - valoarea sconturilor ob inute de la furnizori (767); - valoarea ambalajelor care circul n sistem de restituire, predate furnizorului (409); - diferen ele favorabile de curs valutar aferente datoriilor ctre furnizori, la decontarea acestora sau cu ocazia evalurii lor la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (765); - diferen ele favorabile aferente datoriilor exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, la decontarea acestora sau cu ocazia evalurii lor la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (768). Soldul contului reprezint sumele datorate furnizorilor. Contul 403 "Efecte de pltit" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a obliga iilor de pltit pe baz de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.). Contul 403 "Efecte de pltit" este un cont de pasiv. n creditul contului 403 "Efecte de pltit" se nregistreaz: - valoarea acceptat a efectelor comerciale de pltit (401); - diferen ele nefavorabile de curs valutar, nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, din evaluarea soldului n valut (665). n debitul contului 403 "Efecte de pltit" se nregistreaz: - pl ile efectuate la scaden pe baz de efecte comerciale (512); - diferen ele favorabile de curs valutar constatate la evaluarea, la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, a efectelor comerciale de pltit sau la lichidarea acestora (765). Soldul contului reprezint valoarea efectelor comerciale de pltit. Contul 404 "Furnizori de imobilizri" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a obliga iilor de plat fa de furnizorii de imobilizri corporale sau necorporale, al ii dect entit ile afiliate i entit ile legate prin interese de participare. Contul 404 "Furnizori de imobilizri" este un cont de pasiv. n creditul contului 404 "Furnizori de imobilizri" se nregistreaz: - valoarea imobilizrilor facturate de furnizori sau a serviciilor prestate de ter i pentru realizarea acestor imobilizri (201, 203, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 223, 224, 231, 233); - rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate n exerci iul financiar curent, aferente exerci iilor financiare precedente (117); - obliga ia de plat a ratelor pe baza facturilor emise de locator, n cazul leasingului financiar, i a dobnzii aferente (167, 666); - valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizri (232, 234); - taxa pe valoarea adugat aferent furnizorilor de imobilizri (4426); - valoarea despgubirilor, amenzilor i penalit ilor datorate ter ilor (658); - diferen ele nefavorabile de curs valutar nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, din evaluarea soldului n valut (665);

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 90 of 121

- diferen ele nefavorabile aferente datoriilor exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (668). n debitul contului 404 "Furnizori de imobilizri" se nregistreaz: - sumele achitate furnizorilor de imobilizri, precum i valoarea avansurilor decontate furnizorilor de imobilizri (512, 531, 541, 232, 234); - valoarea garan iilor depuse la ter i (167); - valoarea acceptat a efectelor de pltit pentru imobilizri (405); - datorii prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758); - valoarea sconturilor ob inute de la furnizorii de imobilizri (767); - diferen ele favorabile de curs valutar aferente datoriilor ctre furnizorii de imobilizri, la decontarea acestora sau cu ocazia evalurii (765); - diferen ele favorabile aferente datoriilor exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, nregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evalurii lor la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (768). Soldul contului reprezint sumele datorate furnizorilor de imobilizri. Contul 405 "Efecte de pltit pentru imobilizri" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a obliga iilor de plat ctre furnizorii de imobilizri, pe baz de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.). Contul 405 "Efecte de pltit pentru imobilizri" este un cont de pasiv. n creditul contului 405 "Efecte de pltit pentru imobilizri" se nregistreaz: - valoarea acceptat a efectelor comerciale de pltit pentru imobilizri (404); - diferen ele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului n valut, nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (665). n debitul contului 405 "Efecte de pltit pentru imobilizri" se nregistreaz: - pl ile efectuate ctre furnizorii de imobilizri pe baz de efecte comerciale, la scaden a acestora (512); - diferen ele favorabile de curs valutar nregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evalurii lor la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (765). Soldul contului reprezint valoarea efectelor de pltit pentru imobilizrile achizi ionate. Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a decontrilor cu furnizorii pentru aprovizionrile de bunuri i prestrile de servicii, pentru care nu s-au primit facturi. Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" este un cont de pasiv. n creditul contului 408 "Furnizori - facturi nesosite" se nregistreaz: - valoarea bunurilor aprovizionate sau a serviciilor prestate de ctre furnizori, precum i a altor datorii ctre acetia (301, 302, 303, 361, 371, 381, 4428, 604, 605, 611 la 626, 628, 658); - rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate n exerci iul financiar curent, aferente exerci iilor financiare precedente (117); - diferen ele nefavorabile de curs valutar nregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, aferente datoriilor n valut ctre furnizori (665); - diferen ele nefavorabile nregistrate la primirea facturii sau la nchiderea exerci iului, aferente datoriilor exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute (668). n debitul contului 408 "Furnizori - facturi nesosite" se nregistreaz: - valoarea facturilor sosite (401); - diferen ele favorabile de curs valutar nregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (765); - diferen ele favorabile aferente datoriilor exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, nregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (768). Soldul contului reprezint sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi. Contul 409 "Furnizori - debitori" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a avansurilor acordate furnizorilor pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor sau pentru prestri de servicii. Contul 409 "Furnizori - debitori" este un cont de activ. n debitul contului 409 "Furnizori - debitori" se nregistreaz: - valoarea avansurilor facturate (401); - valoarea ambalajelor care circul n sistem de restituire, facturate de furnizori (401); - diferen ele favorabile de curs valutar, aferente avansurilor n valut acordate furnizorilor, nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (765); - diferen ele favorabile aferente crean elor exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (768). n creditul contului 409 "Furnizori - debitori" se nregistreaz: - valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizrii pl ilor cu acetia (401); - valoarea ambalajelor care circul n sistem de restituire, napoiate furnizorilor, precum i valoarea ambalajelor degradate (401, 608); - valoarea ambalajelor care circul n sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, re inute n stoc (381); - diferen ele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor n valut acordate furnizorilor, nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (665); - diferen ele nefavorabile aferente crean elor exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (668). Soldul contului reprezint avansuri acordate furnizorilor, nedecontate. GRUPA 41 "CLIEN I I CONTURI ASIMILATE" Din grupa 41 "Clien i i conturi asimilate" fac parte: Contul 411 "Clien i" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a crean elor i decontrilor n rela iile cu clien ii interni i externi pentru produse, semifabricate, materiale, mrfuri etc. vndute, servicii prestate, pe baz de facturi, cu excep ia entit ilor afiliate i a entit ilor legate prin interese de participare, inclusiv a clien ilor incer i, ru-platnici, dubioi sau afla i n litigiu. Contul 411 "Clien i" este un cont de activ. n debitul contului 411 "Clien i" se nregistreaz: - valoarea la pre de vnzare a mrfurilor, produselor, semifabricatelor etc. livrate i serviciilor prestate, precum i taxa pe valoarea adugat aferent (701 la 708, 4427); - valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate, eviden iate anterior n contul "Clien i - facturi de ntocmit" (418); - crean a reprezentnd ratele aferente leasingului financiar (267); - dobnda cuvenit locatorului pentru ratele de leasing financiar (766); - venituri nregistrate n avans sau de realizat, aferente perioadelor sau exerci iilor financiare urmtoare (472); - valoarea avansurilor facturate clien ilor (419, 4427); - valoarea crean elor reactivate (754); - valoarea ambalajelor care circul n sistem de restituire, facturate clien ilor (419);

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 91 of 121

- valoarea despgubirilor, amenzilor i penalit ilor datorate de ter i (758); - diferen ele favorabile de curs valutar, aferente crean elor n valut, nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (765); - diferen ele favorabile aferente crean elor exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (768); - rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile aferente exerci iilor financiare anterioare (117). n creditul contului 411 "Clien i" se nregistreaz: - sumele ncasate de la clien i (512, 531); - decontarea avansurilor ncasate de la clien i (419); - valoarea garan iilor re inute de ter i (267); - valoarea cecurilor i efectelor comerciale acceptate (511, 413); - valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturrii (709); - valoarea sconturilor acordate clien ilor (667); - sumele trecute pe pierderi cu prilejul scderii din eviden a clien ilor incer i sau n litigiu (654); - crean e prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (658); - valoarea ambalajelor care circul n sistem de restituire, primite de la clien i (419); - diferen ele nefavorabile de curs valutar aferente crean elor n valut, nregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evalurii lor la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (665); - diferen ele nefavorabile aferente crean elor exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, nregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evalurii lor la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (668). Soldul contului reprezint sumele datorate de clien i. Contul 413 "Efecte de primit de la clien i" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a crean elor de ncasat, pe baz de efecte comerciale. Contul 413 "Efecte de primit" este un cont de activ. n debitul contului 413 "Efecte de primit" se nregistreaz: - sumele datorate de clien i reprezentnd valoarea efectelor comerciale acceptate (411); - diferen ele favorabile de curs valutar, aferente efectelor comerciale de ncasat, nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (765). n creditul contului 413 "Efecte de primit" se nregistreaz: - efecte comerciale primite de la clien i (511); - sumele ncasate de la clien i prin conturile curente (512); - diferen ele nefavorabile de curs valutar aferente crean elor datorate de clien ii externi a cror decontare se face pe baz de efecte comerciale, nregistrate la primirea efectelor comerciale sau cu ocazia evalurii crean elor la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (665). Soldul contului reprezint valoarea efectelor comerciale de primit. Contul 418 "Clien i - facturi de ntocmit" Cu ajutorul acestui cont se eviden iaz livrrile de bunuri sau prestrile de servicii, inclusiv taxa pe valoarea adugat, pentru care nu sau ntocmit facturi. Contul 418 "Clien i - facturi de ntocmit" este un cont de activ. n debitul contului 418 "Clien i - facturi de ntocmit" se nregistreaz: - valoarea livrrilor de bunuri sau a serviciilor prestate ctre clien i, pentru care nu s-au ntocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea adugat aferent, precum i a altor crean e fa de acetia (701 la 708, 4428, 758); - diferen ele favorabile de curs valutar, aferente crean elor n valut nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (765); - diferen ele favorabile aferente crean elor exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (768). n creditul contului 418 "Clien i - facturi de ntocmit" se nregistreaz: - valoarea facturilor ntocmite (411); - diferen ele nefavorabile de curs valutar aferente clien ilor - facturi de ntocmit, nregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (665); - diferen ele nefavorabile aferente crean elor exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, nregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (668). Soldul contului reprezint valoarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, pentru care nu s-au ntocmit facturi. Contul 419 "Clien i - creditori" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a clien ilor - creditori, reprezentnd avansurile ncasate de la clien i. Contul 419 "Clien i - creditori" este un cont de pasiv. n creditul contului 419 "Clien i - creditori" se nregistreaz: - sumele facturate clien ilor reprezentnd avansuri pentru livrri de bunuri sau prestri de servicii (411); - valoarea ambalajelor care circul n sistem de restituire, facturate clien ilor (411); - diferen ele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor n valut primite de la clien i, nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (665); - diferen ele nefavorabile aferente datoriilor exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (668). n debitul contului 419 "Clien i - creditori" se nregistreaz: - decontarea avansurilor ncasate de la clien i (411); - valoarea ambalajelor care circul n sistem de restituire, primite de la clien i (411); - valoarea ambalajelor care circul n sistem de restituire, nerestituite de clien i (708); - diferen ele favorabile de curs valutar, aferente avansurilor decontate, precum i cele aferente datoriilor n valut ctre clien i, nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (765); - diferen ele favorabile, aferente datoriilor exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, nregistrate cu ocazia decontrii sau la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (768). Soldul contului reprezint sumele datorate clien ilor - creditori. GRUPA 42 "PERSONAL I CONTURI ASIMILATE" Din grupa 42 "Personal i conturi asimilate" fac parte: Contul 421 "Personal - salarii datorate" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a decontrilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia n bani sau n natur, inclusiv a sporurilor, adaosurilor, premiilor din fondul de salarii etc. Contul 421 "Personal - salarii datorate" este un cont de pasiv. n creditul contului 421 "Personal - salarii datorate" se nregistreaz: - salariile i alte drepturi cuvenite personalului (641). n debitul contului 421 "Personal - salarii datorate" se nregistreaz: - re ineri din salarii reprezentnd avansuri acordate personalului, sume opozabile salaria ilor datorate ter ilor, contribu ia pentru asigurri

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 92 of 121

sociale, contribu ia pentru ajutorul de omaj, garan ii, impozitul pe salarii, precum i alte re ineri datorate (425, 427, 431, 437, 428, 444); - valoarea la pre de nregistrare a produselor acordate salaria ilor ca plat n natur, potrivit legii (345); - drepturi de personal neridicate (426); - salariile nete achitate personalului (512, 531). Soldul contului reprezint drepturile salariale datorate. Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a ajutoarelor de boal pentru incapacitate temporar de munc, a celor pentru ngrijirea copilului, a ajutoarelor de deces i a altor ajutoare acordate. Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" este un cont de pasiv. n creditul contului 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" se nregistreaz: - ajutoarele materiale suportate potrivit legii, precum i alte ajutoare acordate (431, 645). n debitul contului 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" se nregistreaz: - ajutoare materiale achitate (512, 531); - re inerile reprezentnd avansuri acordate, sume datorate unit ii sau ter ilor, contribu ia pentru asigurri sociale, contribu ia pentru asigurri de sntate i pentru ajutorul de omaj i impozitul datorat (425, 427, 428, 431, 437, 444); - ajutoare materiale neridicate (426). Soldul contului reprezint ajutoare materiale datorate. Contul 424 "Prime reprezentnd participarea personalului la profit" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a primelor acordate personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale, reprezentnd participarea acestora la profit. Contul 424 "Prime reprezentnd participarea personalului la profit" este un cont de pasiv. n creditul contului 424 "Prime reprezentnd participarea personalului la profit" se nregistreaz: - valoarea primelor reprezentnd participarea personalului la profit, acordate potrivit legii (643). n debitul contului 424 "Prime reprezentnd participarea personalului la profit" se nregistreaz: - re ineri reprezentnd avansuri, sume datorate unit ii i ter ilor, precum i alte re ineri datorate (427, 428, 444); - sumele achitate personalului (512, 531); - sumele neridicate de personal (426). Soldul contului reprezint primele acordate din profit, datorate. Contul 425 "Avansuri acordate personalului" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a avansurilor acordate personalului. Contul 425 "Avansuri acordate personalului" este un cont de activ. n debitul contului 425 "Avansuri acordate personalului" se nregistreaz: - avansurile achitate personalului (512, 531). n creditul contului 425 "Avansuri acordate personalului" se nregistreaz: - sumele re inute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale, reprezentnd avansuri acordate (421, 423). Soldul contului reprezint avansurile acordate. Contul 426 "Drepturi de personal neridicate" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a drepturilor de personal neridicate n termenul legal. Contul 426 "Drepturi de personal neridicate" este un cont de pasiv. n creditul contului 426 "Drepturi de personal neridicate" se nregistreaz: - sumele datorate personalului, reprezentnd salarii, sporuri, adaosuri, ajutoare de boal, prime i alte drepturi, neridicate n termen (421, 423, 424). n debitul contului 426 "Drepturi de personal neridicate" se nregistreaz: - sumele achitate personalului (512, 531); - drepturile de personal neridicate, prescrise potrivit legii (758). Soldul contului reprezint drepturi de personal neridicate. Contul 427 "Re ineri din salarii datorate ter ilor" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a re inerilor i popririlor din salarii, datorate ter ilor. Contul 427 "Re ineri din salarii datorate ter ilor" este un cont de pasiv. n creditul contului 427 "Re ineri din salarii datorate ter ilor" se nregistreaz: - sumele re inute personalului, datorate ter ilor, reprezentnd chirii, cumprri cu plata n rate i alte obliga ii fa de ter i (421, 423, 424). n debitul contului 427 "Re ineri din salarii datorate ter ilor" se nregistreaz: - sumele achitate ter ilor, reprezentnd re ineri sau popriri (512, 531). Soldul contului reprezint sumele re inute, datorate ter ilor. Contul 428 "Alte datorii i crean e n legtur cu personalul" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a altor datorii i crean e n legtur cu personalul. Contul 428 "Alte datorii i crean e n legtur cu personalul" este un cont bifunc ional. n creditul contului 428 "Alte datorii i crean e n legtur cu personalul" se nregistreaz: - sumele re inute personalului reprezentnd garan ii (421); - sumele datorate personalului, pentru care nu s-au ntocmit state de plat, determinate de activitatea exerci iului care urmeaz s se nchid, inclusiv indemniza iile pentru concediile de odihn neefectuate pn la nchiderea exerci iului financiar (641); - sumele datorate personalului sub form de ajutoare (438); - sumele ncasate sau re inute personalului pentru sumele datorate de acesta (531, 512, 421, 423, 424). n debitul contului 428 "Alte datorii i crean e n legtur cu personalul" se nregistreaz: - sumele achitate personalului, eviden iate anterior ca datorie fa de acesta (531); - sumele datorate de personal, reprezentnd chirii, avansuri nejustificate, salarii, ajutoare de boal, sporuri i adaosuri necuvenite, imputa ii i alte debite, precum i sumele achitate de unitate acestuia (706, 708, 758, 4427, 438, 512, 531); - sumele restituite gestionarilor reprezentnd garan iile i dobnda aferent (531); - cota-parte din valoarea echipamentului de lucru suportat de personal (758, 4427); - valoarea biletelor de tratament i odihn, a tichetelor i biletelor de cltorie i a altor valori acordate personalului (532); - sume reprezentnd avansuri nejustificate sau nedecontate pn la data bilan ului (542). Soldul creditor al contului reprezint sumele cuvenite personalului, iar soldul debitor, sumele datorate de personal. GRUPA 43 "ASIGURRI SOCIALE, PROTEC IA SOCIAL I CONTURI ASIMILATE" Din grupa 43 "Asigurri sociale, protec ia social i conturi asimilate" fac parte: Contul 431 "Asigurri sociale" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a decontrilor privind contribu ia angajatorului i a personalului la asigurrile sociale i a contribu iei pentru asigurrile sociale de sntate. Contul 431 "Asigurri sociale" este un cont de pasiv. n creditul contului 431 "Asigurri sociale" se nregistreaz: - contribu ia angajatorului la asigurrile sociale (645); - contribu ia angajatorului pentru asigurrile sociale de sntate (645); - sume reprezentnd alte drepturi de asigurri sociale, potrivit legii (645);

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 93 of 121

- contribu ia personalului la asigurri sociale (421, 423); - contribu ia personalului pentru asigurri sociale de sntate (421, 423). n debitul contului 431 "Asigurri sociale" se nregistreaz: - sumele virate asigurrilor sociale i asigurrilor sociale de sntate (512); - sumele datorate personalului, ce se suport din asigurri sociale (423); - sume reprezentnd datorii privind asigurrile sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758). Soldul contului reprezint sumele datorate asigurrilor sociale. Contul 437 "Ajutor de omaj" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a decontrilor privind ajutorul de omaj, datorat de angajator, precum i de personal, potrivit legii. Contul 437 "Ajutor de omaj" este un cont de pasiv. n creditul contului 437 "Ajutor de omaj" se nregistreaz: - sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de omaj (645); - sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de omaj (421, 423). n debitul contului 437 "Ajutor de omaj" se nregistreaz: - sumele virate reprezentnd contribu ia unit ii i a personalului pentru constituirea fondului de omaj (512); - sume reprezentnd datorii privind ajutorul de omaj, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758). Soldul contului reprezint ajutorul de omaj datorat. Contul 438 "Alte datorii i crean e sociale" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a contribu iei unit ii la schemele de pensii facultative i la primele de asigurare voluntar de sntate, a datoriilor de achitat sau a crean elor de ncasat n contul asigurrilor sociale, precum i a pl ii acestora. Contul 438 "Alte datorii i crean e sociale" este un cont bifunc ional. n creditul contului 438 "Alte datorii i crean e sociale" se nregistreaz: - contribu ia unit ii la schemele de pensii facultative (645); - contribu ia unit ii la primele de asigurare voluntar de sntate (645); - sumele reprezentnd ajutoare achitate n plus personalului (428); - sume restituite de la buget reprezentnd vrsminte efectuate n plus n rela ia cu bugetul asigurrilor sociale (512). n debitul contului 438 "Alte datorii i crean e sociale" se nregistreaz: - sumele datorate personalului sub form de ajutoare (428); - sumele virate reprezentnd contribu ia unit ii la schemele de pensii facultative (512); - sumele virate reprezentnd contribu ia unit ii la primele de asigurare voluntar de sntate (512); - sumele virate asigurrilor sociale reflectate ca alte datorii (512); - sume reprezentnd alte datorii privind asigurrile sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758). Soldul creditor al contului reprezint contribu ia unit ii la schemele de pensii facultative i la primele de asigurare voluntar de sntate, precum i sumele datorate bugetului asigurrilor sociale, iar soldul debitor, sumele ce urmeaz a se ncasa de la bugetul asigurrilor sociale. GRUPA 44 "BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE I CONTURI ASIMILATE" Din grupa 44 "Bugetul statului, fonduri speciale i conturi asimilate" fac parte: Contul 441 "Impozitul pe profit/venit" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a decontrilor cu bugetul statului/bugetele locale privind impozitul pe profit/venit. Contul 441 "Impozitul pe profit/venit" este un cont de pasiv. n creditul contului 441 "Impozitul pe profit/venit" se nregistreaz: - sumele datorate de entitate ctre bugetul statului/bugetele locale, reprezentnd impozitul pe profit/impozitul pe venit (691, 698); - impozitul pe profit/venit aferent exerci iilor financiare anterioare, n cazul corectrii erorilor contabile reflectate pe seama rezultatului reportat (117). n debitul contului 441 "Impozitul pe profit/venit" se nregistreaz: - sumele virate bugetului de stat/bugetelor locale reprezentnd impozitul pe profit/venit (512); - sume reprezentnd impozitul pe profit/venit, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758). Soldul creditor al contului reprezint sumele datorate de entitate, iar soldul debitor, sumele vrsate n plus. Contul 442 "Taxa pe valoarea adugat" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a decontrilor cu bugetul statului privind taxa pe valoarea adugat pentru opera iunile efectuate pe teritoriul Romniei. Nu se eviden iaz n acest cont taxa pe valoarea adugat aferent cumprrilor de bunuri sau servicii efectuate din alte state i taxa pe valoarea adugat datorat pe teritoriul unui alt stat pentru livrri de bunuri sau prestri de servicii efectuate pe teritoriul acelor state, n conformitate cu prevederile legale. Contul 442 "Taxa pe valoarea adugat" este un cont bifunc ional. Pentru eviden ierea distinct a taxei pe valoarea adugat se utilizeaz urmtoarele conturi sintetice de gradul II: 4423 "TVA de plat" 4424 "TVA de recuperat" 4426 "TVA deductibil" 4427 "TVA colectat" 4428 "TVA neexigibil". n contextul func iunii acestor conturi, prin perioad se n elege perioada fiscal reglementat de legisla ia fiscal n domeniul TVA. Contul 4423 "Taxa pe valoarea adugat de plat" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a taxei pe valoarea adugat de pltit la bugetul statului. Contul 4423 "Taxa pe valoarea adugat de plat" este un cont de pasiv. n creditul contului 4423 "Taxa pe valoarea adugat de plat" se nregistreaz: - diferen ele rezultate la finele perioadei ntre taxa pe valoarea adugat colectat mai mare (4427) i taxa pe valoarea adugat deductibil (4426). n debitul contului 4423 "Taxa pe valoarea adugat de plat" se nregistreaz: - pl ile efectuate ctre bugetul statului, reprezentnd taxa pe valoarea adugat (512); - sumele compensate cu taxa pe valoarea adugat de recuperat din perioada fiscal precedent (4424); - sumele reprezentnd taxa pe valoarea adugat de plat, scutite sau anulate, potrivit legii (758). Soldul contului reprezint taxa pe valoarea adugat de plat. Contul 4424 "Taxa pe valoarea adugat de recuperat" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a taxei pe valoarea adugat de recuperat de la bugetul statului. Contul 4424 "Taxa pe valoarea adugat de recuperat" este un cont de activ. n debitul contului 4424 "Taxa pe valoarea adugat de recuperat" se nregistreaz: - diferen ele rezultate la sfritul perioadei ntre taxa pe valoarea adugat deductibil mai mare (4426) i taxa pe valoarea adugat colectat (4427). n creditul contului 4424 "Taxa pe valoarea adugat de recuperat" se nregistreaz: - taxa pe valoarea adugat ncasat de la bugetul statului (512); - taxa pe valoarea adugat de recuperat compensat n perioadele urmtoare cu taxa pe valoarea adugat de plat (4423) sau cu alte taxe i impozite, potrivit legii.

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 94 of 121

Soldul contului reprezint taxa pe valoarea adugat de recuperat de la bugetul statului. Contul 4426 "Taxa pe valoarea adugat deductibil" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a taxei pe valoarea adugat deductibil, potrivit legii. Contul 4426 "Taxa pe valoarea adugat deductibil" este un cont de activ. n debitul contului 4426 "Taxa pe valoarea adugat deductibil" se nregistreaz: - sumele reprezentnd taxa pe valoarea adugat deductibil potrivit legii (401, 404, 451, 453, 512 sau 4427 n cazul n care se aplic taxare invers); - sumele reprezentnd ajustri ale taxei pe valoarea adugat deductibile aferente bunurilor de capital, n favoarea persoanei impozabile, potrivit legii; - sumele reprezentnd ajustri ale taxei pe valoarea adugat deductibile pentru achizi iile de bunuri i servicii, altele dect bunurile de capital, n favoarea persoanei impozabile, potrivit legii. n creditul contului 4426 "Taxa pe valoarea adugat deductibil" se nregistreaz: - sumele compensate la sfritul perioadei din taxa pe valoarea adugat colectat (4427); - diferen ele rezultate la sfritul perioadei ntre taxa pe valoarea adugat deductibil mai mare i taxa pe valoarea adugat colectat (4424); - taxa pe valoarea adugat devenit nedeductibil prin aplicarea pro-rata (635); - regularizarea taxei pe valoarea adugat aferente avansurilor, sau a facturilor par iale emise, potrivit legii; - ajustarea bazei impozabile la beneficiar i sumele ce rezult din corectarea facturilor sau a altor documente care in loc de factur, n cazurile prevzute de lege; - ajustarea taxei pe valoarea adugat deductibile pentru achizi iile de bunuri i servicii, altele dect bunurile de capital, n favoarea bugetului de stat, potrivit legii; - ajustarea taxei pe valoarea adugat deductibile aferente bunurilor de capital n favoarea bugetului de stat, potrivit legii. La sfritul perioadei, contul nu prezint sold. Contul 4427 "Taxa pe valoarea adugat colectat" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a taxei pe valoarea adugat colectat, potrivit legii. Contul 4427 "Taxa pe valoarea adugat colectat" este un cont de pasiv. n creditul contului 4427 "Taxa pe valoarea adugat colectat" se nregistreaz: - taxa pe valoarea adugat colectat aferent livrrilor de bunuri i prestrilor de servicii taxabile, avansurilor pentru livrri de bunuri sau prestri de servicii taxabile (411, 428, 451, 453, 461, 531), precum i taxa aferent opera iunilor pentru care se aplic taxare invers, potrivit legii (4426); - taxa pe valoarea adugat aferent opera iunilor care sunt asimilate livrrilor de bunuri i prestrilor de servicii, taxabile potrivit legii (428, 461, 635); - taxa pe valoarea adugat neexigibil devenit exigibil (4428). n debitul contului 4427 "Taxa pe valoarea adugat colectat" se nregistreaz: - regularizarea taxei aferente avansurilor sau a facturilor par iale emise; - ajustarea bazei impozabile la furnizor i sumele ce rezult din corectarea facturilor sau a altor documente care in loc de factur, n cazurile prevzute de lege; - taxa pe valoarea adugat deductibil, compensat la sfritul perioadei, potrivit legii (4426); - taxa pe valoarea adugat de plat, datorat bugetului statului, stabilit potrivit legii (4423). La sfritul perioadei, contul nu prezint sold. Contul 4428 "Taxa pe valoarea adugat neexigibil" n acest cont se eviden iaz, potrivit legii, taxa pe valoarea adugat neexigibil. Contul 4428 "Taxa pe valoarea adugat neexigibil" este un cont bifunc ional. Soldul contului reprezint taxa pe valoarea adugat neexigibil. Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a impozitelor pe veniturile de natura salariilor i a altor drepturi similare, datorate bugetului statului. Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" este un cont de pasiv. n creditul contului 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" se nregistreaz: - sumele reprezentnd impozitul pe venituri de natura salariilor, re inut din drepturile bneti cuvenite personalului, potrivit legii (421, 423, 424); - sumele reprezentnd impozitul datorat de ctre colaboratorii unit ii pentru pl ile efectuate ctre acetia (401). n debitul contului 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" se nregistreaz: - sumele virate la bugetul statului reprezentnd impozitul pe veniturile de natura salariilor i a altor drepturi similare (512); - sumele reprezentnd impozitul pe venituri de natura salariilor, anulate potrivit legii (758). Soldul contului reprezint sumele datorate bugetului statului. Contul 445 "Subven ii" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a decontrilor privind subven iile aferente activelor i a celor aferente veniturilor, distinct pe subven ii guvernamentale, mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven ii i alte sume primite cu caracter de subven ii. Contul 445 "Subven ii" este un cont de activ. n debitul contului 445 "Subven ii" se nregistreaz: - subven iile pentru investi ii, mprumuturile nerambursabile cu caracter de subven ii pentru investi ii i alte sume de primit, cu caracter de subven ii pentru investi ii (4751, 4752, 4758); - valoarea subven iilor pentru venituri, aferente perioadei (741); - valoarea subven iilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare (472); - valoarea subven iilor de primit drept compensa ii pentru pierderile nregistrate ca urmare a unor evenimente extraordinare (771). n creditul contului 445 "Subven ii" se nregistreaz: - valoarea subven iilor ncasate (512). Soldul contului reprezint subven iile de primit. Contul 446 "Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a decontrilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele i vrsmintele asimilate, cum sunt: accizele, impozitul pe i eiul din produc ia intern i pe gaze naturale, impozitul pe dividende, impozitul pe cldiri i impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, vrsminte din profitul net al regiilor autonome, alte impozite i taxe. Contul 446 "Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate" este un cont de pasiv. n creditul contului 446 "Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate" se nregistreaz: - valoarea altor impozite, taxe i vrsminte asimilate datorate bugetului statului sau bugetelor locale (635); - vrsminte din profitul net al regiilor autonome (117); - impozitul pe dividende datorat (457); - valoarea taxelor vamale aferente aprovizionrilor din import (213, 214, 301, 302, 303, 371, 381). n debitul contului 446 "Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate" se nregistreaz: - pl ile efectuate la bugetul de stat sau bugetele locale privind alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (512); - sume reprezentnd alte impozite, taxe i vrsminte asimilate, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758). Soldul contului reprezint sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale.

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 95 of 121

Contul 447 "Fonduri speciale - taxe i vrsminte asimilate" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a datoriilor i a vrsmintelor efectuate ctre alte organisme publice, potrivit legii. Contul 447 "Fonduri speciale - taxe i vrsminte asimilate" este un cont de pasiv. n creditul contului 447 "Fonduri speciale - taxe i vrsminte asimilate" se nregistreaz: - datoriile i vrsmintele de efectuat, conform prevederilor legale, ctre alte organisme publice (635). n debitul contului 447 "Fonduri speciale - taxe i vrsminte asimilate" se nregistreaz: - pl ile efectuate ctre organismele publice (512); - sume reprezentnd fonduri speciale - taxe i vrsminte asimilate, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758). Soldul contului reprezint sumele datorate. Contul 448 "Alte datorii i crean e cu bugetul statului" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a altor datorii i crean e cu bugetul statului. Contul 448 "Alte datorii i crean e cu bugetul statului" este un cont bifunc ional. n creditul contului 448 "Alte datorii i crean e cu bugetul statului" se nregistreaz: - valoarea despgubirilor, amenzilor, penalit ilor datorate bugetului (658); - sume restituite de la buget, reprezentnd vrsminte efectuate n plus din impozite, taxe i alte crean e (512). n debitul contului 448 "Alte datorii i crean e cu bugetul statului" se nregistreaz: - sumele virate la bugetul statului reprezentnd alte datorii cu bugetul statului (512); - sumele cuvenite entit ii, datorate de bugetul de stat, altele dect impozite i taxe (758); - sume reprezentnd alte datorii cu bugetul statului, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758). Soldul creditor reprezint sumele datorate de entitate bugetului statului, iar soldul debitor, sumele cuvenite de la bugetul de stat. GRUPA 45 "GRUP I AC IONARI/ASOCIA I" Din grupa 45 "Grup i ac ionari/asocia i" fac parte: Contul 451 "Decontri ntre entit ile afiliate" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a opera iilor ntre entit ile afiliate. Contul 451 "Decontri ntre entit ile afiliate" este un cont bifunc ional. n debitul contului 451 "Decontri ntre entit ile afiliate" se nregistreaz: - sumele virate altor entit i afiliate (512); - sumele cuvenite din vnzri de bunuri i prestri de servicii ctre entit i afiliate, precum i taxa pe valoarea adugat aferent (701 la 708, 4427); - pre ul de vnzare al imobilizrilor corporale i necorporale cedate entit ilor afiliate, precum i taxa pe valoarea adugat aferent (758, 4427); - pre ul de vnzare al imobilizrilor financiare cedate la entit i afiliate (764); - dividende aferente investi iilor de inute la entit i afiliate (761, 762); - valoarea crean elor reactivate (754); - valoarea despgubirilor, amenzilor i penalit ilor datorate de entit ile afiliate (758); - dobnzile cuvenite aferente mprumuturilor acordate entit ilor afiliate (766); - diferen ele favorabile de curs valutar aferente datoriilor n valut fa de entit ile afiliate, la decontarea acestora (765); - diferen ele favorabile aferente datoriilor fa de entit ile afiliate, cu decontare n func ie de cursul unei valute, la decontarea acestora (768); - diferen ele favorabile de curs valutar la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, din evaluarea soldului n valut, aferent decontrilor fa de entit i afiliate (765); - diferen ele favorabile aferente soldului decontrilor fa de entit i afiliate, cu decontare n func ie de cursul unei valute, la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (768). n creditul contului 451 "Decontri ntre entit ile afiliate" se nregistreaz: - sumele ncasate de la alte entit i afiliate (512); - valoarea imobilizrilor facturate de furnizori - entit i afiliate sau a serviciilor prestate de ter i pentru realizarea acestor imobilizri (203, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233); - valoarea la pre de cumprare sau standard (prestabilit) a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar etc. primite de la entit i afiliate (301, 302, 303, 308, 361, 368, 371, 381, 388); - taxa pe valoarea adugat aferent furnizorilor (4426); - dobnzile datorate aferente mprumuturilor angajate (666); - ncasarea dividendelor din participa ii (512); - valoarea debitelor sczute din eviden (654); - diferen ele nefavorabile aferente crean elor n valut fa de entit ile afiliate, cu ocazia decontrii acestora (665); - diferen ele nefavorabile aferente crean elor fa de entit ile afiliate, cu decontare n func ie de cursul unei valute, cu ocazia decontrii acestora (668); - diferen ele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului n valut, nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (665); - diferen ele nefavorabile aferente soldului decontrilor cu entit ile afiliate, cu decontare n func ie de cursul unei valute, nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (668). Soldul debitor al contului reprezint crean ele entit ii, iar soldul creditor, datoriile entit ii n rela iile cu entit ile afiliate. Contul 453 "Decontri privind interesele de participare" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a decontrilor privind interesele de participare. Contul 453 "Decontri privind interesele de participare" este un cont bifunc ional. n debitul contului 453 "Decontri privind interesele de participare" se nregistreaz: - sumele virate entit ilor legate prin interese de participare (512); - sumele cuvenite din vnzri de bunuri i prestri de servicii ctre entit i legate prin interese de participare, precum i taxa pe valoarea adugat aferent (701 la 708, 4427); - pre ul de vnzare al imobilizrilor corporale i necorporale cedate entit ilor legate prin interese de participare, precum i taxa pe valoarea adugat aferent (758, 4427); - valoarea despgubirilor, amenzilor i penalit ilor datorate de entit ile legate prin interese de participare (758); - dividende aferente investi iilor de inute la entit ile legate prin interese de participare (761); - pre ul de vnzare al imobilizrilor financiare cedate entit ilor legate prin interese de participare (764); - dobnzile cuvenite aferente mprumuturilor acordate entit ilor legate prin interese de participare (766); - diferen ele favorabile de curs valutar aferente datoriilor n valut fa de entit ile legate prin interese de participare, nregistrate la decontarea acestora (765); - diferen ele favorabile aferente datoriilor fa de entit ile legate prin interese de participare, cu decontare n func ie de cursul unei valute, nregistrate la decontarea acestora (768); - diferen ele favorabile de curs valutar din evaluarea soldului n valut, nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (765); - diferen ele favorabile aferente decontrilor fa de entit ile legate prin interese de participare, cu decontare n func ie de cursul unei valute, nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (768);

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 96 of 121

- valoarea crean elor reactivate (754). n creditul contului 453 "Decontri privind interesele de participare" se nregistreaz: - sumele ncasate de la entit ile legate prin interese de participare (512); - valoarea imobilizrilor facturate de furnizori - entit i legate prin interese de participare sau a serviciilor prestate de ter i pentru realizarea acestor imobilizri (203, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233); - valoarea la pre de cumprare sau standard (prestabilit) a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar etc. primite de la entit i legate prin interese de participare (301, 302, 303, 308, 361, 368, 371, 381, 388); - taxa pe valoarea adugat aferent furnizorilor (4426); - dobnzile datorate aferente mprumuturilor primite de la entit i legate prin interese de participare (666); - ncasarea dividendelor din participa ii (512); - valoarea debitelor sczute din eviden (654); - diferen ele nefavorabile aferente crean elor n valut fa de entit i legate prin interese de participare, cu ocazia decontrii acestora (665); - diferen ele nefavorabile aferente crean elor fa de entit i legate prin interese de participare, cu decontare n func ie de cursul unei valute, cu ocazia decontrii acestora (668); - diferen ele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului n valut, nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (665); - diferen ele nefavorabile aferente decontrilor cu entit i legate prin interese de participare, cu decontare n func ie de cursul unei valute, nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (668). Soldul debitor al contului reprezint crean ele privind interesele de participare, iar soldul creditor, datoriile privind interesele de participare. Contul 455 "Sume datorate ac ionarilor/asocia ilor" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a sumelor lsate temporar la dispozi ia entit ii de ctre ac ionari/asocia i. Contul 455 "Sume datorate ac ionarilor/asocia ilor" este un cont de pasiv. n creditul contului 455 "Sume datorate ac ionarilor/asocia ilor" se nregistreaz: - sumele lsate temporar la dispozi ia entit ii de ctre ac ionari/asocia i (512, 531); - dobnzile aferente sumelor depuse de ac ionari/asocia i (666); - sumele reprezentnd dividende cuvenite ac ionarilor/asocia ilor i lsate la dispozi ia entit ii (457); - diferen ele nefavorabile de curs valutar, din evaluarea soldului n valut, nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (665). n debitul contului 455 "Sume datorate ac ionarilor/asocia ilor" se nregistreaz: - sumele restituite ac ionarilor/asocia ilor (512, 531); - diferen e favorabile de curs valutar aferente datoriilor fa de ac ionari/asocia i (765); - sume reprezentnd datorii fa de ac ionari/asocia i, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758). Soldul contului reprezint sumele datorate de entitate ac ionarilor/asocia ilor. Contul 456 "Decontri cu ac ionarii/asocia ii privind capitalul" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a decontrilor cu ac ionarii/asocia ii privind capitalul. Contul 456 "Decontri cu ac ionarii/asocia ii privind capitalul" este un cont bifunc ional. n debitul contului 456 "Decontri cu ac ionarii/asocia ii privind capitalul" se nregistreaz: - capitalul subscris de ac ionari/asocia i, n natur i/sau numerar, capitalul social majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi ac iuni/pr i sociale, precum i capitalul preluat n urma opera iunilor de reorganizare, potrivit legii (101); - valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii/divizrii, aportului la capital i/sau din conversia obliga iunilor n ac iuni (104); - sumele achitate ac ionarilor/asocia ilor sau bunurile retrase cu ocazia reducerii capitalului, n condi iile legii (512, 531, 205, 208, 211, 212); - diferen ele favorabile de curs valutar aferente aportului n valut (765). n creditul contului 456 "Decontri cu ac ionarii/asocia ii privind capitalul" se nregistreaz: - aportul n natur al ac ionarilor/asocia ilor la capitalul entit ii (205, 208 la 231, 233, 301, 302, 303, 361, 371, 381); - sumele depuse ca aport n numerar (512, 531); - mprumuturile din emisiunea de obliga iuni convertite n ac iuni (161); - capitalul social retras de ac ionari/asocia i, precum i capitalul social lichidat, potrivit legii (101); - decontarea capitalurilor proprii ctre ac ionari/asocia i n cazul opera iunilor de reorganizare, potrivit legii (106); - diferen ele nefavorabile de curs valutar nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, sau cu ocazia vrsrii capitalului social subscris n valut (665). Soldul debitor al contului reprezint aportul la capital subscris i nevrsat, iar cel creditor, datoriile entit ii fa de ac ionari/asocia i. Contul 457 "Dividende de plat" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a dividendelor datorate ac ionarilor/asocia ilor corespunztor aportului la capitalul social. Contul 457 "Dividende de plat" este un cont de pasiv. n creditul contului 457 "Dividende de plat" se nregistreaz: - dividendele datorate ac ionarilor/asocia ilor din profitul realizat n exerci iile precedente (117). n debitul contului 457 "Dividende de plat" se nregistreaz: - sumele achitate ac ionarilor/asocia ilor, reprezentnd dividende datorate acestora (512, 531); - impozitul pe dividende (446); - sumele lsate temporar la dispozi ia entit ii, reprezentnd dividende (455); - sume reprezentnd dividende datorate ac ionarilor/asocia ilor, prescrise potrivit legii (758). Soldul contului reprezint dividendele datorate ac ionarilor/asocia ilor. Contul 458 "Decontri din opera ii n participa ie" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a decontrilor din opera ii n participa ie, respectiv a decontrii cheltuielilor i veniturilor realizate din opera ii n participa ie, precum i a sumelor virate ntre coparticipan i. Contul 458 "Decontri din opera ii n participa ie" este un cont bifunc ional. n creditul contului 458 "Decontri din opera ii n participa ie" se nregistreaz: - veniturile realizate din opera ii n participa ie transferate coparticipan ilor, conform contractului de asociere (701 la 781); - cheltuielile primite prin transfer din opera ii n participa ie, inclusiv amortizarea calculat de proprietarul imobilizrii (601 la 681); - sumele primite de la coparticipan i (512, 531). n debitul contului 458 "Decontri din opera ii n participa ie" se nregistreaz: - veniturile primite prin transfer din opera ii n participa ie (701 la 781); - cheltuielile transferate din opera ii n participa ie, inclusiv amortizarea calculat de proprietarul imobilizrii, ce se transmite coparticipantului care ine eviden a opera iilor n participa ie conform contractelor (601 la 681); - sumele achitate coparticipan ilor sau virate ca rezultat al opera iei n participa ie (512, 531). Soldul creditor al contului reprezint sumele datorate coparticipan ilor ca rezultat favorabil (profit) din opera ii n participa ie, precum i sumele datorate de coparticipan i pentru acoperirea eventualelor pierderi nregistrate din opera ii n participa ie. Soldul debitor al contului reprezint sumele de ncasat de la coparticipan i pentru acoperirea eventualelor pierderi nregistrate din opera ii n participa ie, precum i sumele ce urmeaz a fi ncasate de coparticipan i din opera ii n participa ie ca rezultat favorabil (profit). GRUPA 46 "DEBITORI I CREDITORI DIVERI"

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 97 of 121

Din grupa 46 "Debitori i creditori diveri" fac parte: Contul 461 "Debitori diveri" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a debitorilor proveni i din pagube materiale create de ter i, alte crean e provenind din existen a unor titluri executorii i a altor crean e, altele dect entit ile afiliate i entit ile legate prin interese de participare. Contul 461 "Debitori diveri" este un cont de activ. n debitul contului 461 "Debitori diveri" se nregistreaz: - valoarea bunurilor constatate lips sau deteriorate, imputate ter ilor (758, 4427); - pre ul de vnzare al imobilizrilor corporale i necorporale cedate (758, 4427); - valoarea imobilizrilor financiare cedate (764); - valoarea debitelor reactivate (754); - suma mprumuturilor ob inute prin obliga iunile emise (161); - sumele de ncasat reprezentnd alte mprumuturi i datorii asimilate (167); - dividende de ncasat aferente titlurilor imobilizate sau celor pe termen scurt (761, 762); - valoarea titlurilor de plasament pe termen scurt i a ac iunilor proprii pe termen scurt, cedate, precum i diferen a favorabil dintre pre ul de cesiune i pre ul de achizi ie al acestora (501, 506, 508, 764); - valoarea sumei de ncasat din vnzarea ac iunilor proprii rscumprate (109, 141); - valoarea veniturilor nregistrate n avans (472); - sumele reprezentnd avansuri de trezorerie, acordate de ctre entitate persoanelor fizice, altele dect proprii salaria i, nedecontate pn la data bilan ului (542); - valoarea despgubirilor i a penalit ilor datorate de ter i (758); - sumele datorate de ter i pentru redeven e, loca ii de gestiune i chirii (706); - dobnzile datorate de ctre debitorii diveri (766); - diferen ele favorabile de curs valutar, aferente crean elor n valut, nregistrate cu ocazia evalurii acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (765); - diferen ele favorabile aferente crean elor cu decontare n func ie de cursul unei valute, nregistrate cu ocazia evalurii acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (768); - rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate n exerci iul financiar curent, aferente exerci iilor financiare precedente (117). n creditul contului 461 "Debitori diveri" se nregistreaz: - valoarea debitelor ncasate (512, 531); - valoarea sconturilor acordate debitorilor (667); - sumele trecute pe pierderi cu prilejul scderii din eviden a debitorilor (654); - crean e prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (658); - diferen ele nefavorabile de curs valutar aferente crean elor n valut, nregistrate la decontarea acestora sau la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (665); - diferen ele nefavorabile aferente crean elor cu decontare n func ie de cursul unei valute, nregistrate cu ocazia decontrii acestora sau la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (668). Soldul contului reprezint sumele datorate entit ii de ctre debitori. Contul 462 "Creditori diveri" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a sumelor datorate ter ilor, pe baz de titluri executorii sau a unor obliga ii ale entit ii fa de ter i provenind din alte opera ii, al ii dect entit ile afiliate i entit ile legate prin interese de participare. Contul 462 "Creditori diveri" este un cont de pasiv. n creditul contului 462 "Creditori diveri" se nregistreaz: - sumele ncasate i necuvenite (512, 531); - cheltuieli ocazionate de nfiin area sau dezvoltarea entit ii (201); - sumele datorate ter ilor reprezentnd despgubiri i penalit i (658); - partea din subven ii aferente activelor sau veniturilor, de restituit (4751, 472); - diferen ele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului n valut, nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (665); - diferen ele nefavorabile aferente creditorilor cu decontare n func ie de cursul unei valute, nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (668); - rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate n exerci iul financiar curent, aferente exerci iilor financiare precedente (117); - cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii atunci cnd nu sunt ndeplinite condi iile pentru recunoaterea lor ca imobilizri necorporale (149); - alte cheltuieli legate de rscumprarea instrumentelor de capitaluri proprii (149). n debitul contului 462 "Creditori diveri" se nregistreaz: - sume achitate creditorilor (512, 531); - valoarea la pre de nregistrare a produselor cuvenite unit ilor prestatoare ca plat n natur, potrivit prevederilor contractuale (345); - sconturile ob inute de la creditori (767); - sume reprezentnd datorii fa de creditori diveri, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758); - diferen ele favorabile de curs valutar aferente datoriilor ctre creditori diveri, nregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evalurii lor la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (765); - diferen ele favorabile aferente creditorilor cu decontare n func ie de cursul unei valute, nregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evalurii lor la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (768). Soldul contului reprezint sumele datorate creditorilor diveri. GRUPA 47 "CONTURI DE SUBVEN II, REGULARIZARE I ASIMILATE" Din grupa 47 "Conturi de subven ii, regularizare i asimilate" fac parte: Contul 471 "Cheltuieli nregistrate n avans" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor efectuate n avans care urmeaz a se suporta ealonat pe cheltuieli, pe baza unui scaden ar, n perioadele/exerci iile financiare viitoare. Contul 471 "Cheltuieli nregistrate n avans" este un cont de activ. n debitul contului 471 "Cheltuieli nregistrate n avans" se nregistreaz: - sumele reprezentnd abonamentele, chiriile, certificatele de emisii de gaze cu efect de ser achizi ionate i alte cheltuieli efectuate anticipat (401, 512, 531). n creditul contului 471 "Cheltuieli nregistrate n avans" se nregistreaz: - sumele repartizate n perioadele/exerci iile financiare urmtoare pe cheltuieli, conform scaden arelor (605, 611 la 628, 652, 658, 666). Soldul contului reflect cheltuielile efectuate n avans. Contul 472 "Venituri nregistrate n avans" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a veniturilor nregistrate n avans. Contul 472 "Venituri nregistrate n avans" este un cont de pasiv. n creditul contului 472 "Venituri nregistrate n avans" se nregistreaz:

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 98 of 121

- veniturile nregistrate n avans, aferente perioadelor/exerci iilor financiare urmtoare, cum sunt: sumele facturate sau ncasate din chirii, abonamente, asigurri etc. (411, 461, 512, 531); - valoarea subven iilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare (445). n debitul contului 472 "Venituri nregistrate n avans" se nregistreaz: - veniturile nregistrate n avans i aferente perioadei curente sau exerci iului financiar n curs (704, 705, 706, 708, 766); - valoarea subven iilor pentru venituri, nregistrate anterior ca venituri n avans (741); - partea din subven iile aferente veniturilor, restituit sau de restituit (512, 462). Soldul contului reprezint veniturile nregistrate n avans. Contul 473 "Decontri din opera ii n curs de clarificare" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a sumelor n curs de clarificare, ce nu pot fi nregistrate pe cheltuieli/venituri, sau n alte conturi n mod direct, fiind necesare cercetri i lmuriri suplimentare. Contul 473 "Decontri din opera ii n curs de clarificare" este un cont bifunc ional. n debitul contului 473 "Decontri din opera ii n curs de clarificare" se nregistreaz: - pl ile pentru care n momentul efecturii sau constatrii acestora nu se pot lua msuri de nregistrare definitiv ntr-un cont, necesitnd clarificri suplimentare (512); - sumele restituite, necuvenite unit ii (512, 531). n creditul contului 473 "Decontri din opera ii n curs de clarificare" se nregistreaz: - sumele ncasate i necuvenite entit ii (512, 531); - sumele clarificate trecute pe cheltuieli (601 la 658). Soldul contului reprezint sumele n curs de clarificare. Contul 475 "Subven ii pentru investi ii" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a subven iilor guvernamentale pentru investi ii, mprumuturilor nerambursabile cu caracter de subven ii pentru investi ii, dona iilor pentru investi ii, plusurilor de inventar de natura imobilizrilor i a altor sume primite cu caracter de subven ii pentru investi ii. Contul 475 "Subven ii pentru investi ii" este un cont de pasiv. n creditul contului 475 "Subven ii pentru investi ii" se nregistreaz: - subven iile pentru investi ii, mprumuturile nerambursabile cu caracter de subven ii pentru investi ii i alte sume de primit cu caracter de subven ii pentru investi ii (445); - valoarea imobilizrilor necorporale i corporale primite drept subven ii guvernamentale (conturile corespunztoare imobilizrilor respective); - valoarea imobilizrilor necorporale i corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (conturile corespunztoare imobilizrilor respective). n debitul contului 475 "Subven ii pentru investi ii" se nregistreaz: - cota parte a subven iilor pentru investi ii trecute la venituri, corespunztor amortizrii calculate (758); - partea din subven ia pentru investi ii restituit sau de restituit (512, 462). Soldul contului reprezint subven iile pentru investi ii, netransferate la venituri. GRUPA 48 "DECONTRI N CADRUL UNIT II" Din grupa 48 "Decontri n cadrul unit ii" fac parte: Contul 481 "Decontri ntre unitate i subunit i" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a decontrilor ntre unitate i subunit ile sale fr personalitate juridic, care conduc contabilitate proprie. Contul 481 "Decontri ntre unitate i subunit i" este un cont bifunc ional. n debitul contului 481 "Decontri ntre unitate i subunit i" se nregistreaz: - valori materiale i bneti transferate subunit ilor (n contabilitatea unit ii) sau unit ii (n contabilitatea subunit ii) (301, 302, 303, 341, 361, 371, 381, 512, 531). n creditul contului 481 "Decontri ntre unitate i subunit i" se nregistreaz: - valori materiale i bneti primite de unitate de la subunit i (n contabilitatea unit ii) sau cele primite de subunitate de la unitate (n contabilitatea subunit ilor) (301, 302, 303, 341, 361, 371, 381, 512, 531). Soldul debitor al contului reprezint sumele de ncasat, iar soldul creditor, sumele datorate pentru opera iuni din cadrul unei entit i cu subunit i fr personalitate juridic. Contul 482 "Decontri ntre subunit i" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a decontrilor ntre subunit ile fr personalitate juridic din cadrul aceleiai unit i, care conduc contabilitate proprie. Contul 482 "Decontri ntre subunit i" este un cont bifunc ional. n debitul contului 482 "Decontri ntre subunit i" se nregistreaz: - valori materiale i bneti transferate ntre subunit i (301, 302, 303, 341, 361, 371, 381, 512, 531). n creditul contului 482 "Decontri ntre subunit i" se nregistreaz: - valori materiale i bneti primite (301, 302, 303, 341, 361, 371, 381, 512, 531). Soldul debitor reprezint sumele de ncasat de la alte subunit i, iar soldul creditor, sumele datorate pentru opera iuni fa de subunit i ale aceleiai entit i. GRUPA 49 "AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA CREAN ELOR" Din grupa 49 "Ajustri pentru deprecierea crean elor" fac parte: Contul 491 "Ajustri pentru deprecierea crean elor - clien i" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a ajustrilor constituite pentru deprecierea crean elor din conturile de clien i. Contul 491 "Ajustri pentru deprecierea crean elor - clien i" este un cont de pasiv. n creditul contului 491 "Ajustri pentru deprecierea crean elor - clien i" se nregistreaz: - valoarea ajustrilor constituite pentru clien i incer i, dubioi, ru-platnici sau afla i n litigiu (681). n debitul contului 491 "Ajustri pentru deprecierea crean elor - clien i" se nregistreaz: - diminuarea sau anularea ajustrilor constituite pentru deprecierea crean elor - clien i (781). Soldul contului reprezint ajustrile pentru depreciere constituite. Contul 495 "Ajustri pentru deprecierea crean elor - decontri n cadrul grupului i cu ac ionarii/asocia ii" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a ajustrilor constituite pentru deprecierea crean elor eviden iate n conturile de decontri n cadrul grupului i cu ac ionarii/asocia ii. Contul 495 "Ajustri pentru deprecierea crean elor - decontri n cadrul grupului i cu ac ionarii/asocia ii" este un cont de pasiv. n creditul contului 495 "Ajustri pentru deprecierea crean elor - decontri n cadrul grupului i cu ac ionarii/asocia ii" se nregistreaz: - constituirea ajustrilor pentru depreciere de natur financiar, constatate n cadrul conturilor de decontri n cadrul grupului i cu ac ionarii/asocia ii (686). n debitul contului 495 "Ajustri pentru deprecierea crean elor - decontri n cadrul grupului i cu ac ionarii/asocia ii" se nregistreaz: - diminuarea sau anularea ajustrilor constituite pentru deprecierea crean elor din conturile de decontri n cadrul grupului i cu ac ionarii/asocia ii (786). Soldul contului reprezint ajustrile constituite.

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 99 of 121

Contul 496 "Ajustri pentru deprecierea crean elor - debitori diveri" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a ajustrilor constituite pentru deprecierea crean elor - debitori diveri. Contul 496 "Ajustri pentru deprecierea crean elor - debitori diveri" este un cont de pasiv. n creditul contului 496 "Ajustri pentru deprecierea crean elor - debitori diveri" se nregistreaz: - ajustrile constituite pentru deprecierea crean elor din conturile de debitori diveri (681). n debitul contului 496 "Ajustri pentru deprecierea crean elor - debitori diveri" se nregistreaz: - diminuarea sau anularea ajustrilor constituite pentru deprecierea crean elor din conturile de debitori diveri (781). Soldul contului reprezint ajustrile constituite. CLASA 5 "CONTURI DE TREZORERIE" Din clasa 5 "Conturi de trezorerie" fac parte urmtoarele grupe de conturi: 50 "Investi ii pe termen scurt", 51 "Conturi la bnci", 53 "Casa", 54 "Acreditive", 58 "Viramente interne", 59 "Ajustri pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie". GRUPA 50 "INVESTI II PE TERMEN SCURT" Din grupa 50 "Investi ii pe termen scurt" fac parte: Contul 501 "Ac iuni de inute la entit ile afiliate" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a ac iunilor de inute la entit ile afiliate, cumprate n vederea ob inerii de venituri financiare ntr-un termen scurt. Contul 501 "Ac iuni de inute la entit ile afiliate" este un cont de activ. n debitul contului 501 "Ac iuni de inute la entit ile afiliate" se nregistreaz: - valoarea la cost de achizi ie a ac iunilor cumprate de la entit ile afiliate (509, 512, 531); - diferen ele favorabile din evaluarea la ncheierea exerci iului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat (768); - creterea valorii activelor financiare disponibile pentru vnzare, inclus direct n capitalul propriu, n cadrul situa iilor financiare anuale consolidate (106). n creditul contului 501 "Ac iuni de inute la entit ile afiliate" se nregistreaz: - pre ul de cesiune al ac iunilor de inute pe termen scurt la entit ile afiliate, cedate (461, 512, 531); - pierderea reprezentnd diferen a dintre valoarea contabil a investi iilor financiare pe termen scurt i pre ul lor de cesiune (664); - diferen ele nefavorabile din evaluarea la ncheierea exerci iului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat (668); - ajustarea rezervei de valoare just, urmare a diferen elor nefavorabile rezultate din evaluarea activelor financiare disponibile pentru vnzare, n cadrul situa iilor financiare anuale consolidate (106). Soldul contului reprezint valoarea ac iunilor de inute pe termen scurt la entit ile afiliate. Contul 505 "Obliga iuni emise i rscumprate" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a obliga iunilor emise i rscumprate. Contul 505 "Obliga iuni emise i rscumprate" este un cont de activ. n debitul contului 505 "Obliga iuni emise i rscumprate" se nregistreaz: - valoarea obliga iunilor emise i rscumprate (509, 512, 531). n creditul contului 505 "Obliga iuni emise i rscumprate" se nregistreaz: - valoarea obliga iunilor emise i rscumprate, anulate (161). Soldul contului reprezint valoarea obliga iunilor emise i rscumprate, neanulate. Contul 506 "Obliga iuni" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a obliga iunilor cumprate. Contul 506 "Obliga iuni" este un cont de activ. n debitul contului 506 "Obliga iuni" se nregistreaz: - valoarea la cost de achizi ie a obliga iunilor cumprate (509, 512, 531); - diferen ele favorabile din evaluarea, la ncheierea exerci iului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat (768). n creditul contului 506 "Obliga iuni" se nregistreaz: - pre ul de cesiune al obliga iunilor de inute (461, 512, 531); - pierderea reprezentnd diferen a dintre valoarea contabil a investi iilor financiare pe termen scurt i pre ul lor de cesiune (664); - diferen ele nefavorabile din evaluarea la ncheierea exerci iului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat (668). Soldul contului reprezint valoarea obliga iunilor existente. Contul 508 "Alte investi ii pe termen scurt i crean e asimilate" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a depozitelor bancare pe termen scurt, a altor investi ii pe termen scurt i crean e asimilate, cumprate. Contul 508 "Alte investi ii pe termen scurt i crean e asimilate" este un cont de activ. n debitul contului 508 "Alte investi ii pe termen scurt i crean e asimilate" se nregistreaz: - valoarea la cost de achizi ie a altor investi ii pe termen scurt i crean e asimilate cumprate (509, 512, 531); - diferen ele favorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt depozitele pe termen scurt n valut, nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (765). n creditul contului 508 "Alte investi ii pe termen scurt i crean e asimilate" se nregistreaz: - pre ul de cesiune al altor investi ii pe termen scurt (461, 512, 531); - pierderea reprezentnd diferen a dintre valoarea contabil a investi iilor financiare pe termen scurt i pre ul lor de cesiune (664); - diferen ele nefavorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt depozitele pe termen scurt n valut, nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, sau la lichidarea lor (665). Soldul contului reprezint valoarea altor investi ii pe termen scurt i crean e asimilate existente. Contul 509 "Vrsminte de efectuat pentru investi iile pe termen scurt" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a vrsmintelor de efectuat pentru investi iile pe termen scurt cumprate. Contul 509 "Vrsminte de efectuat pentru investi iile pe termen scurt" este un cont de pasiv. n creditul contului 509 "Vrsminte de efectuat pentru investi iile pe termen scurt" se nregistreaz: - valoarea datorat pentru investi iile pe termen scurt cumprate (501, 505, 506, 508); - diferen ele nefavorabile de curs valutar, rezultate n urma evalurii datoriilor n valut, reprezentnd vrsminte de efectuat pentru investi iile pe termen scurt, la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (665). n debitul contului 509 "Vrsminte de efectuat pentru investi iile pe termen scurt" se nregistreaz: - valoarea achitat a investi iilor pe termen scurt cumprate (512, 531); - diferen ele favorabile de curs valutar, rezultate n urma evalurii datoriilor n valut, reprezentnd vrsminte de efectuat pentru investi iile pe termen scurt, la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, sau n urma achitrii acestora (765). Soldul contului reprezint valoarea datorat pentru investi iile pe termen scurt cumprate. GRUPA 51 "CONTURI LA BNCI" Din grupa 51 "Conturi la bnci" fac parte:

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 100 of 121

Contul 511 "Valori de ncasat" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a valorilor de ncasat, cum sunt cecurile i efectele comerciale primite de la clien i. Contul 511 "Valori de ncasat" este un cont de activ. n debitul contului 511 "Valori de ncasat" se nregistreaz: - valoarea cecurilor i a efectelor comerciale primite de la clien i (411, 413). n creditul contului 511 "Valori de ncasat" se nregistreaz: - valoarea cecurilor i a efectelor comerciale ncasate (512); - valoarea sconturilor acordate (667). Soldul contului reprezint valoarea cecurilor i a efectelor comerciale nencasate. Contul 512 "Conturi curente la bnci" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a disponibilit ilor n lei i valut aflate n conturi la bnci, a sumelor n curs de decontare, precum i a micrii acestora. Contul 512 "Conturi curente la bnci" este un cont bifunc ional. n debitul contului 512 "Conturi curente la bnci" se nregistreaz: - sumele depuse sau virate n cont, rezultate din ncasrile n numerar, din cecuri, din alte conturi bancare, din acreditive etc. (581); - valoarea subven iilor primite i ncasate (445); - valoarea sumei ncasate din vnzarea ac iunilor proprii (109, 141); - suma mprumuturilor ob inute prin emisiuni de obliga iuni (161); - creditele bancare pe termen lung i scurt ncasate (162, 519); - sumele ncasate de la entit i afiliate sau de la entit i legate prin interese de participare (166, 451, 453); - sumele ncasate reprezentnd alte mprumuturi i datorii asimilate (167); - valoarea crean elor imobilizate i a dobnzilor aferente ncasate, precum i a garan iilor restituite (267); - sumele ncasate de la clien i (411, 413); - sumele recuperate din debite ale personalului (428); - taxa pe valoarea adugat de recuperat, ncasat de la bugetul statului (4424); - sumele restituite de la buget, reprezentnd vrsminte efectuate n plus n rela ia cu bugetul statului i asigurrile sociale (448, 438); - sumele lsate temporar la dispozi ia entit ii de ctre ac ionari/asocia i (455); - sumele depuse ca aport n numerar la capitalul social (456); - sumele primite ca rezultat al opera iilor n participa ie (458); - sumele ncasate de la debitori diveri (461); - sumele ncasate de la creditori diveri (462); - sumele ncasate n avans i care privesc exerci iile urmtoare (472); - sumele ncasate, n curs de clarificare (473); - sumele virate unit ii de ctre subunit i (n contabilitatea unit ii) sau subunit ilor, de ctre unitate (n contabilitatea subunit ilor) (481, 482); - valoarea investi iilor pe termen scurt cedate, inclusiv a diferen elor favorabile din cedare (501, 506, 508, 764); - valoarea cecurilor i a efectelor comerciale ncasate (511); - sumele ncasate reprezentnd redeven e, loca ii de gestiune i chirii (706); - sumele ncasate din activit i diverse (708); - sumele ncasate reprezentnd dobnzile aferente disponibilit ilor n conturi la bnci (766); - dobnzile ncasate aferente disponibilit ilor aflate n conturile curente (518); - sumele ncasate reprezentnd subven ii aferente veniturilor (741); - sumele ncasate reprezentnd alte venituri din exploatare (758); - sumele ncasate reprezentnd dividendele pentru participa iile la capitalul altor societ i (761, 762); - sumele ncasate reprezentnd dobnzile aferente crean elor imobilizate (763); - sumele ncasate din investi ii financiare cedate (764); - valoarea sconturilor ncasate de la furnizori sau al i creditori (767); - sumele ncasate reprezentnd venituri extraordinare (771); - creditele bancare pe termen scurt, acordate de banc pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte (519); - diferen ele favorabile de curs valutar, aferente opera iunilor efectuate n valut n cursul perioadei sau disponibilit ilor la banc, n valut, existente la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (765); - diferen ele favorabile, aferente opera iunilor cu decontare n func ie de cursul unei valute, n cursul exerci iului (768). n creditul contului 512 "Conturi curente la bnci" se nregistreaz: - sumele ridicate n numerar din cont sau virate n alt cont de trezorerie (581); - sumele pltite reprezentnd rambursarea mprumuturilor din emisiuni de obliga iuni (161); - creditele pe termen lung i scurt rambursate (162, 519); - sumele restituite entit ilor afiliate, entit ilor legate prin interese de participare sau altor entit i (451, 453, 166); - sumele pltite reprezentnd rambursarea altor mprumuturi i datorii asimilate, precum i garan iile de bun execu ie restituite ter ilor (167); - valoarea de achizi ie a imobilizrilor financiare i a investi iilor pe termen scurt cumprate (261, 263, 265, 501, 505, 506, 508); - vrsmintele efectuate pentru partea neachitat a imobilizrilor financiare i a investi iilor pe termen scurt (269, 509); - sumele achitate coparticipan ilor sau virate ca rezultat al opera iilor n coparticipa ie (458); - suma dobnzilor pltite (168, 518, 519, 666); - valoarea mprumuturilor acordate pe termen lung (267); - pl ile efectuate ctre furnizori de bunuri i servicii, inclusiv prin intermediul efectelor comerciale (401, 403, 404, 405); - pl ile efectuate ctre personalul entit ii (421, 423, 424, 425, 426, 428); - sumele achitate ter ilor, reprezentnd re ineri sau popriri din salarii (427); - partea din subven iile aferente activelor sau veniturilor, restituit (4751, 4752, 472); - pl i ocazionate de nfiin area sau dezvoltarea entit ii (201); - sume achitate colaboratorilor (401); - cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci cnd nu sunt ndeplinite condi iile pentru recunoaterea lor ca imobilizri necorporale (149); - alte cheltuieli legate de rscumprarea instrumentelor de capitaluri proprii (149); - sumele achitate reprezentnd cheltuieli cu ntre inerea i repara iile, redeven ele, loca iile de gestiune i chiriile, primele de asigurare, studiile i cercetrile, comisioanele i onorariile, protocol, deplasri, detari, transferri, potale i taxe de telecomunica ii, sume achitate pentru alte servicii executate de ter i (611 la 614, 622 la 626, 628); - valoarea serviciilor bancare pltite (627); - pl i efectuate reprezentnd alte cheltuieli de exploatare (658); - sumele pltite anticipat (471); - sumele pltite pentru ac iuni proprii rscumprate (109); - valoarea sconturilor re inute de bnci (667); - sumele achitate reprezentnd contribu ia la asigurrile sociale i la asigurrile sociale de sntate (431); - sumele achitate reprezentnd contribu ia entit ii i a personalului la constituirea fondului pentru ajutorul de omaj (437);

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 101 of 121

- sumele virate asigurrilor sociale reflectate ca alte datorii sociale (438); - sumele virate reprezentnd contribu ia unit ii la schemele de pensii facultative, respectiv la primele de asigurare voluntar de sntate (438); - sumele pltite la buget, reprezentnd impozitul pe profit/venit (441); - plata ctre buget a taxei pe valoarea adugat datorate i a taxei pe valoarea adugat pltite n vam (4423, 4426); - plata ctre buget a impozitului pe venituri de natura salariilor (444); - pl ile efectuate ctre organismele publice privind taxele i vrsmintele asimilate datorate (447); - plata ctre bugetul de stat a accizelor, altor impozite, taxe i vrsminte asimilate (446, 448); - sumele achitate ac ionarilor/asocia ilor (455, 456); - sumele achitate ac ionarilor/asocia ilor din dividendele cuvenite (457); - taxele de mediu achitate (652); - sumele achitate creditorilor diveri (462); - restituirea sumelor aflate n curs de clarificare (473); - pl ile efectuate reprezentnd sume transferate ntre unitate i subunit i (481, 482); - diferen ele nefavorabile de curs valutar, aferente opera iunilor n valut, efectuate n cursul perioadei, sau disponibilit ilor aflate n conturi la banc n valut, la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (665); - diferen ele nefavorabile, aferente opera iunilor cu decontare n func ie de cursul unei valute, n cursul perioadei (668). Soldul debitor reprezint disponibilit ile n lei i n valut, iar soldul creditor, creditele primite. Contul 518 "Dobnzi" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a dobnzilor datorate, precum i a dobnzilor de ncasat, aferente creditelor acordate de bnci n conturile curente, respectiv disponibilit ilor aflate n conturile curente. Dobnzile datorate i cele de ncasat, aferente exerci iului n curs, se nregistreaz la cheltuieli financiare, respectiv venituri financiare. Contul 518 "Dobnzi" este un cont bifunc ional. n debitul contului 518 "Dobnzi" se nregistreaz: - dobnzile de ncasat aferente disponibilit ilor aflate n conturile curente (766); - dobnzile pltite, aferente mprumuturilor primite (512). n creditul contului 518 "Dobnzi" se nregistreaz: - dobnzile datorate, aferente creditelor acordate de bnci n conturile curente (666); - dobnzile ncasate aferente disponibilit ilor aflate n conturile curente (512). Soldul debitor reprezint dobnzile de primit, iar soldul creditor, dobnzile de pltit. Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a creditelor acordate de bnci pe termen scurt. Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt" este un cont de pasiv. n creditul contului 519 "Credite bancare pe termen scurt" se nregistreaz: - creditele bancare pe termen scurt, acordate de banc pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte, inclusiv dobnzile datorate (512, 666). n debitul contului 519 "Credite bancare pe termen scurt" se nregistreaz: - creditele bancare pe termen scurt restituite, inclusiv dobnzile pltite (512). Soldul contului reprezint creditele bancare pe termen scurt nerestituite. GRUPA 53 "CASA" Din grupa 53 "Casa" fac parte: Contul 531 "Casa" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a numerarului aflat n casieria entit ii, precum i a micrii acestuia, ca urmare a ncasrilor i pl ilor efectuate. Contul 531 "Casa" este un cont de activ. n debitul contului 531 "Casa" se nregistreaz: - sumele ridicate de la bnci (581); - sumele ncasate de la clien i (411); - sumele ncasate de la ac ionari/asocia i i din opera ii n participa ie (455, 458); - sumele ncasate reprezentnd aport la capitalul social (456); - debite ncasate de la salaria i i debitori diveri (428, 461); - sumele ncasate de la creditori diveri (462); - sumele ncasate reprezentnd venituri anticipate (472); - sumele ncasate i necuvenite unit ii (473); - sumele virate unit ii de ctre subunit i (n contabilitatea unit ii) sau subunit ilor, de ctre unitate (n contabilitatea subunit ilor) (481, 482); - sumele restituite n numerar reprezentnd avansuri de trezorerie neutilizate (542); - sumele ncasate din servicii prestate, vnzarea mrfurilor i alte activit i (704, 707, 708, 4427); - sumele ncasate din studii, redeven e, loca ii de gestiune i chirii (705, 706); - sumele ncasate din despgubiri i alte venituri din exploatare (758); - ctigul rezultat din vnzarea investi iilor pe termen scurt la un pre de cesiune mai mare dect valoarea contabil (764); - diferen ele favorabile de curs valutar aferente opera iunilor efectuate n valut n cursul perioadei sau disponibilit ilor n valut, nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (765). n creditul contului 531 "Casa" se nregistreaz: - depunerile de numerar la bnci (581); - costul de achizi ie al investi iilor financiare cumprate n numerar (261, 263, 265, 267, 269, 501, 505, 506, 508, 509); - pl ile efectuate ctre furnizori (401, 404); - sumele achitate personalului (421, 423, 424, 425, 426, 428); - pl i ocazionate de nfiin area sau dezvoltarea entit ii (201); - sumele achitate colaboratorilor (401); - pl ile efectuate reprezentnd sume transferate ntre unitate i subunit i (481, 482); - sumele achitate reprezentnd cheltuielile cu redeven ele, chiriile, primele de asigurri, comisioanele, onorariile, protocol, deplasri, detari, transferri, taxe potale i taxe de telecomunica ii, sume achitate pentru alte servicii executate de ter i (612, 613, 622 la 626, 628); - pl ile efectuate reprezentnd alte cheltuieli de exploatare (658); - sumele achitate ter ilor reprezentnd re ineri sau popriri din remunera ii (427); - sumele pltite din opera ii n participa ie (458); - sumele restituite asocia ilor/ac ionarilor (455, 456); - dividendele pltite ac ionarilor/asocia ilor (457); - sumele achitate creditorilor diveri (462); - sumele pltite anticipat (471); - sumele ncasate i necuvenite unit ii (473); - pl ile efectuate reprezentnd sume transferate ntre unitate i subunit i, precum i ntre subunit i (481, 482);

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 102 of 121

- cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci cnd nu sunt ndeplinite condi iile pentru recunoaterea lor ca imobilizri necorporale (149); - alte cheltuieli legate de rscumprarea instrumentelor de capitaluri proprii (149); - pl ile n numerar reprezentnd alte valori achizi ionate (532); - avansurile de trezorerie acordate (542); - diferen ele nefavorabile de curs valutar, aferente opera iunilor n valut efectuate n cursul perioadei sau disponibilit ilor n valut existente la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (665). Soldul contului reprezint numerarul existent n casierie. Contul 532 "Alte valori" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a bonurilor valorice, timbrelor fiscale i potale, biletelor de tratament i odihn, tichetelor i biletelor de cltorie, tichetelor de mas, a altor valori, precum i a micrii acestora. Contul 532 "Alte valori" este un cont de activ. n debitul contului 532 "Alte valori" se nregistreaz: - valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale i potale, biletelor de tratament i odihn, tichetelor i biletelor de cltorie, tichetelor de mas i a altor valori, achizi ionate (401, 531, 542). n creditul contului 532 "Alte valori" se nregistreaz: - valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale i potale, biletelor de tratament i odihn, tichetelor i biletelor de cltorie i a altor valori, consumate (302, 428, 624, 625, 626); - valoarea tichetelor de mas acordate salaria ilor (642). Soldul contului reprezint alte valori existente. GRUPA 54 "ACREDITIVE" Din grupa 54 "Acreditive" fac parte: Contul 541 "Acreditive" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a acreditivelor deschise n bnci pentru efectuarea de pl i n favoarea ter ilor. Contul 541 "Acreditive" este un cont de activ. n debitul contului 541 "Acreditive" se nregistreaz: - valoarea acreditivelor deschise la dispozi ia ter ilor (581); - diferen ele favorabile de curs valutar, aferente soldului privind acreditivele deschise n valut, nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (765). n creditul contului 541 "Acreditive" se nregistreaz: - sumele pltite ter ilor sau virate n conturile de disponibilit i ca urmare a ncetrii valabilit ii acreditivului (401, 404, 581); - diferen ele nefavorabile de curs valutar, aferente opera iunilor efectuate n valut n cursul perioadei sau soldului privind acreditivele deschise n valut, la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, sau la lichidarea acestora (665). Soldul contului reprezint valoarea acreditivelor deschise n bnci, existente. Contul 542 "Avansuri de trezorerie" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a avansurilor de trezorerie. Contul 542 "Avansuri de trezorerie" este un cont de activ. n debitul contului 542 "Avansuri de trezorerie" se nregistreaz: - avansurile de trezorerie acordate (531); - diferen ele favorabile de curs valutar aferente avansurilor de trezorerie n valut, nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (765). n creditul contului 542 "Avansuri de trezorerie" se nregistreaz: - avansurile de trezorerie justificate prin achizi ia de stocuri, inclusiv diferen ele de pre nefavorabile aferente (301 la 303, 308, 361, 368, 371, 381, 388, 401); - cheltuieli reprezentnd valoarea materialelor nestocate, consumurilor de energie i ap, ntre inere i repara ii, primele de asigurare, studii i cercetare executate de ter i, comisioane i onorarii, protocol, reclam i publicitate, transport de bunuri, deplasri, potale i telecomunica ii, alte servicii executate de ter i (602, 604, 605, 611 la 614, 622 la 626, 628); - sume reprezentnd avansuri nejustificate (428); - sumele reprezentnd avansuri de trezorerie, nedecontate pn la data bilan ului (461, 428); - sume restituite n numerar reprezentnd avansuri de trezorerie neutilizate (531); - sume utilizate pentru achitarea altor valori (532); - diferen ele nefavorabile de curs valutar, aferente avansurilor de trezorerie n valut, nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, sau la lichidarea acestora (665). Soldul contului reprezint sumele acordate ca avansuri de trezorerie, nedecontate. GRUPA 58 "VIRAMENTE INTERNE" Din grupa 58 "Viramente interne" face parte: Contul 581 "Viramente interne" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a viramentelor de disponibilit i ntre conturile de trezorerie. Contul 581 "Viramente interne" este un cont de activ. n debitul contului 581 "Viramente interne" se nregistreaz: - sumele virate dintr-un cont de trezorerie n alt cont de trezorerie (512, 531, 541). n creditul contului 581 "Viramente interne" se nregistreaz: - sumele intrate ntr-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie (512, 531, 541). De regul, contul nu prezint sold. GRUPA 59 "AJUSTRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE" Din grupa 59 "Ajustri pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" fac parte conturile: 591 "Ajustri pentru pierderea de valoare a ac iunilor de inute la entit ile afiliate"; 595 "Ajustri pentru pierderea de valoare a obliga iunilor emise i rscumprate"; 596 "Ajustri pentru pierderea de valoare a obliga iunilor"; 598 "Ajustri pentru pierderea de valoare a altor investi ii pe termen scurt i crean e asimilate". Cu ajutorul conturilor din aceast grup se ine eviden a constituirii ajustrilor pentru pierderea de valoare a investi iilor financiare la entit i afiliate, a obliga iunilor emise i rscumprate, obliga iunilor i a altor investi ii financiare i crean e asimilate, precum i a suplimentrii, diminurii sau anulrii acestora, dup caz. Conturile din aceast grup sunt conturi de pasiv. n creditul conturilor din grupa 59 "Ajustri pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" se nregistreaz: - valoarea ajustrilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie, constituite sau suplimentate, dup caz (686). n debitul conturilor din grupa 59 "Ajustri pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" se nregistreaz: - sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (786). Soldul conturilor reprezint valoarea ajustrilor constituite pentru pierderile de valoare, existente la sfritul perioadei.

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 103 of 121

CLASA 6 "CONTURI DE CHELTUIELI" Din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" fac parte urmtoarele grupe de conturi: 60 "Cheltuieli privind stocurile", 61 "Cheltuieli cu serviciile executate de ter i", 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de ter i", 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate", 64 "Cheltuieli cu personalul", 65 "Alte cheltuieli de exploatare", 66 "Cheltuieli financiare", 67 "Cheltuieli extraordinare", 68 "Cheltuieli cu amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare" i 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit i alte impozite". Conturile din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" sunt conturi cu func ie de activ, cu excep ia contului 609 "Reduceri comerciale primite", care are func ie de pasiv. Conturile din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" pot fi creditate n cursul perioadei, pentru opera iile n participa ie, cu sumele transmise pe baz de decont. La sfritul perioadei, soldul acestor conturi se transfer asupra contului de profit i pierdere (121). GRUPA 60 "CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE" Din grupa 60 "Cheltuieli privind stocurile" fac parte: Contul 601 "Cheltuieli cu materiile prime" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor cu materiile prime. n debitul contului 601 "Cheltuieli cu materiile prime" se nregistreaz: - valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli, constatate lips la inventar sau distruse, pierderile din deprecieri ireversibile, precum i cele aflate la ter i i a diferen elor de pre nefavorabile, aferente (301, 308, 351); - valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime aprovizionate, n cazul folosirii metodei inventarului intermitent (401); - sume n curs de clarificare (473). Contul 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor cu materialele consumabile. n debitul contului 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" se nregistreaz: - valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile incluse pe cheltuieli, constatate lips la inventar, pierderile din deprecieri ireversibile, precum i a celor aflate la ter i i a diferen elor de pre nefavorabile aferente (302, 308, 351); - valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile aprovizionate, n cazul folosirii metodei inventarului intermitent (401); - sume n curs de clarificare (473); - valoarea materialelor consumabile achitate din avansuri de trezorerie (542). Contul 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar, la darea n folosin a acestora. n debitul contului 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" se nregistreaz: - valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar incluse pe cheltuieli, constatate lips la inventar, pierderile din deprecieri ireversibile i a celor aflate la ter i i a diferen elor de pre nefavorabile, aferente (303, 308, 351); - valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aprovizionate, n cazul folosirii inventarului intermitent (401); - sume n curs de clarificare (473). Contul 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor privind materialele nestocate. n debitul contului 604 "Cheltuieli privind materiale nestocate" se nregistreaz: - valoarea materialelor nestocate aprovizionate de la furnizori (401, 408); - sume n curs de clarificare (473); - valoarea materialelor nestocate achitate din avansuri de trezorerie (542). Contul 605 "Cheltuieli privind energia i apa" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor privind consumurile de energie i ap. n debitul contului 605 "Cheltuieli privind energia i apa" se nregistreaz: - valoarea consumurilor de energie i ap (401, 408, 471, 542); - sume n curs de clarificare (473). Contul 606 "Cheltuieli privind animalele i psrile" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor cu animalele i psrile ieite din unitate. n debitul contului 606 "Cheltuieli cu animalele i psrile" se nregistreaz: - valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor vndute, constatate lips la inventariere, precum i diferen ele de pre nefavorabile, aferente (361, 368); - sume n curs de clarificare (473). Contul 607 "Cheltuieli privind mrfurile" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor privind mrfurile. n debitul contului 607 "Cheltuieli privind mrfurile" se nregistreaz: - valoarea mrfurilor vndute, constatate lips la inventariere, depreciate ireversibil (371); - valoarea mrfurilor i a produselor aflate la ter i pentru care au fost emise documentele de livrare sau constatate lips la inventar (354, 357); - valoarea mrfurilor achizi ionate, n cazul folosirii metodei inventarului intermitent (401); - sume n curs de clarificare (473). Contul 608 "Cheltuieli privind ambalajele" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor privind ambalajele. n debitul contului 608 "Cheltuieli privind ambalajele" se nregistreaz: - valoarea ambalajelor aflate n consigna ie la ter i, pentru care au fost emise documentele de vnzare (358); - valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor vndute, constatate lips la inventariere, precum i a diferen elor de pre nefavorabile, aferente (381, 388); - valoarea ambalajelor achizi ionate, n cazul folosirii metodei inventarului intermitent (401); - valoarea ambalajelor care circul n sistem de restituire, degradate (409); - sume n curs de clarificare (473). Contul 609 "Reduceri comerciale primite" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a reducerilor comerciale primite ulterior facturrii, indiferent de perioada la care se refer. n creditul contului 609 "Reduceri comerciale primite" se nregistreaz: - valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturrii (401). GRUPA 61 "CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TER I" Din grupa 61 "Cheltuieli cu serviciile executate de ter i" fac parte: Contul 611 "Cheltuieli cu ntre inerea i repara iile" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor cu ntre inerea i repara iile executate de ter i. n debitul contului 611 "Cheltuieli cu ntre inerea i repara iile" se nregistreaz: - valoarea lucrrilor de ntre inere i repara ii executate de ter i (401, 408, 471, 512, 542); - sume n curs de clarificare (473). Contul 612 "Cheltuieli cu redeven ele, loca iile de gestiune i chiriile"

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 104 of 121

Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor cu redeven ele, loca iile de gestiune i chiriile. n debitul contului 612 "Cheltuieli cu redeven ele, loca iile de gestiune i chiriile" se nregistreaz: - cheltuielile cu redeven ele, loca iile de gestiune i chiriile datorate sau pltite (401, 408, 471, 512, 531, 542); - sume n curs de clarificare (473). Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor cu primele de asigurare. n debitul contului 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" se nregistreaz: - valoarea primelor de asigurare datorate sau achitate conform contractelor de asigurare (401, 408, 471, 512, 531, 542); - sume n curs de clarificare (473). Contul 614 "Cheltuieli cu studiile i cercetrile" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor cu studiile i cercetrile. n debitul contului 614 "Cheltuieli cu studiile i cercetrile" se nregistreaz: - valoarea studiilor i a cercetrilor executate de ter i (401, 408, 471, 512, 542); - sume n curs de clarificare (473). GRUPA 62 "CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TER I" Din grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de ter i" fac parte: Contul 621 "Cheltuieli cu colaboratorii" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor cu colaboratorii. n debitul contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii" se nregistreaz: - sumele datorate colaboratorilor pentru presta iile efectuate (401, 471); - sume n curs de clarificare (473). Contul 622 "Cheltuieli privind comisioanele i onorariile" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor reprezentnd comisioanele datorate pentru cumprarea sau vnzarea titlurilor de valoare imobilizate sau a celor de plasament, comisioanele de intermediere, onorariile de consiliere, contencios, expertizare, precum i a altor cheltuieli similare. n debitul contului 622 "Cheltuieli privind comisioanele i onorariile" se nregistreaz: - sumele datorate privind comisioanele i onorariile (401, 408, 471, 512, 531, 542); - sume n curs de clarificare (473). Contul 623 "Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor de protocol, reclam i publicitate. n debitul contului 623 "Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate" se nregistreaz: - sumele datorate sau achitate care privesc ac iunile de protocol, reclam i publicitate (401, 408, 471, 512, 531, 542); - sume n curs de clarificare (473). Contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor privind transportul de bunuri i personal, executate de ter i. n debitul contului 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal" se nregistreaz: - sumele datorate sau achitate pentru transportul de bunuri, precum i pentru transportul colectiv de personal (401, 408, 471, 512, 531, 532, 542); - sume n curs de clarificare (473). Contul 625 "Cheltuieli cu deplasri, detari i transferri" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor cu deplasrile, detarile i transferrile personalului. n debitul contului 625 "Cheltuieli cu deplasri, detari i transferri" se nregistreaz: - sumele datorate sau achitate reprezentnd cheltuieli cu deplasri, detari i transferri (inclusiv transportul) (401, 408, 471, 512, 531, 532, 542); - sume n curs de clarificare (473). Contul 626 "Cheltuieli potale i taxe de telecomunica ii" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor potale i a taxelor de telecomunica ii. n debitul contului 626 "Cheltuieli potale i taxe de telecomunica ii" se nregistreaz: - valoarea serviciilor potale i a taxelor de telecomunica ii datorate sau achitate (401, 408, 471, 512, 531, 532, 542); - sume n curs de clarificare (473). Contul 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor cu serviciile bancare i asimilate. n debitul contului 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate" se nregistreaz: - valoarea serviciilor bancare i asimilate pltite (471, 512); - sume n curs de clarificare (473). Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter i" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a altor cheltuieli cu serviciile executate de ter i. n debitul contului 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter i" se nregistreaz: - sumele datorate sau achitate pentru alte servicii executate de ter i (401, 408, 471, 512, 531, 542); - sume n curs de clarificare (473). GRUPA 63 "CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE I VRSMINTE ASIMILATE" Din grupa 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate" face parte: Contul 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate, datorate bugetului statului sau altor organisme publice. n debitul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate" se nregistreaz: - prorata din taxa pe valoarea adugat deductibil devenit nedeductibil (4426); - taxa pe valoarea adugat colectat aferent bunurilor i serviciilor folosite n scop personal, predate cu titlu gratuit care depesc limitele prevzute de lege, cea aferent lipsurilor peste normele legale, precum i cea aferent bunurilor i serviciilor acordate salaria ilor sub forma avantajelor n natur (4427); - decontrile cu bugetul statului privind impozite, taxe i vrsminte asimilate, cum sunt: diferen ele de pre la gaze i i ei ob inute din produc ia intern, impozitul pe cldiri i impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, precum i alte impozite i taxe (446); - datoriile i vrsmintele de efectuat, ctre alte organisme publice, potrivit legii (447); - sume n curs de clarificare (473). GRUPA 64 "CHELTUIELI CU PERSONALUL" Din grupa 64 "Cheltuieli cu personalul" fac parte: Contul 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor cu salariile personalului. n debitul contului 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" se nregistreaz:

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 105 of 121

- valoarea salariilor i a altor drepturi cuvenite personalului (421); - drepturi de personal pentru care nu s-au ntocmit statele de plat, aferente exerci iului ncheiat (428). Contul 642 "Cheltuieli cu tichetele de mas acordate salaria ilor" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor cu tichetele de mas acordate salaria ilor. n debitul contului 642 "Cheltuieli cu tichetele de mas acordate salaria ilor" se nregistreaz: - valoarea tichetelor de mas acordate salaria ilor (532). Contul 643 "Cheltuieli cu primele reprezentnd participarea personalului la profit" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor cu primele reprezentnd participarea personalului la profit, acordate potrivit legii. n debitul contului 643 "Cheltuieli cu primele reprezentnd participarea personalului la profit" se nregistreaz: - valoarea primelor reprezentnd participarea personalului la profit, acordate acestora (424). Contul 644 "Cheltuieli cu remunerarea n instrumente de capitaluri proprii" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor cu remunerarea n instrumente de capitaluri proprii. n debitul contului 644 "Cheltuieli cu remunerarea n instrumente de capitaluri proprii" se nregistreaz: - valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angaja ilor (106). Contul 645 "Cheltuieli privind asigurrile i protec ia social" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor privind asigurrile i protec ia social. n debitul contului 645 "Cheltuieli privind asigurrile i protec ia social" se nregistreaz: - sumele acordate personalului, potrivit legii, pentru protec ia social (423); - contribu ia unit ii la asigurrile sociale i de sntate (431); - contribu ia unit ii la constituirea fondului pentru ajutorul de omaj (437); - contribu ia unit ii la schemele de pensii facultative (438); - contribu ia unit ii la primele de asigurare voluntar de sntate (438). GRUPA 65 "ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE" Din grupa 65 "Alte cheltuieli de exploatare" fac parte: Contul 652 "Cheltuieli cu protec ia mediului nconjurtor" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor cu protec ia mediului nconjurtor, aferente perioadei. n debitul contului 652 "Cheltuieli cu protec ia mediului nconjurtor" se nregistreaz: - taxele de mediu achitate (5121); - certificatele de emisii de gaze cu efect de ser achizi ionate (401); - cheltuielile efectuate n avans, aferente exerci iului n curs (471). Contul 654 "Pierderi din crean e i debitori diveri" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a pierderilor din crean e. n debitul contului 654 "Pierderi din crean e" se nregistreaz: - sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scoaterii din eviden a clien ilor incer i sau a debitorilor (411, 451, 453, 461). Contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a altor cheltuieli de exploatare. n debitul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare" se nregistreaz: - cheltuielile efectuate n avans, aferente exerci iului n curs (471); - valoarea despgubirilor, amenzilor i penalit ilor, datorate sau pltite ter ilor i bugetului (401, 404, 448, 462, 408, 512); - valoarea dona iilor acordate (301, 302, 303, 345, 371, 381, 512, 531); - valoarea neamortizat a imobilizrilor necorporale sau corporale, scoase din activ (203, 205, 2071, 208, 211, 212, 213, 214); - valoarea imobilizrilor n curs, scoase din eviden (231, 233); - sume n curs de clarificare (473); - sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit prevederilor legale n vigoare, reprezentnd crean e fa de clien i, debitori diveri etc. (411, 461 i alte conturi n care urmeaz s se eviden ieze sumele prescrise sau anulate). GRUPA 66 "CHELTUIELI FINANCIARE" Din grupa 66 "Cheltuieli financiare" fac parte: Contul 663 "Pierderi din crean e legate de participa ii" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a pierderilor din crean e imobilizate. n debitul contului 663 "Pierderi din crean e legate de participa ii" se nregistreaz: - valoarea pierderilor din crean e imobilizate (267). Contul 664 "Cheltuieli privind investi iile financiare cedate" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor privind investi iile financiare cedate. n debitul contului 664 "Cheltuieli privind investi iile financiare cedate" se nregistreaz: - valoarea imobilizrilor financiare scoase din activ (261, 263, 265); - pierderea reprezentnd diferen a dintre valoarea contabil a investi iilor financiare pe termen scurt i pre ul lor de cesiune (501, 506, 508). Contul 665 "Cheltuieli din diferen e de curs valutar" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor privind diferen ele de curs valutar. n debitul contului 665 "Cheltuieli din diferen e de curs valutar" se nregistreaz: - diferen ele nefavorabile de curs valutar, rezultate n urma ncasrii crean elor n valut (267, 411, 413, 451, 453, 456, 461); - diferen ele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor pltite, la decontarea acestora (232, 234, 409); - diferen ele nefavorabile de curs valutar rezultate n urma evalurii crean elor n valut, la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (232, 234, 267, 409, 411, 413, 418, 451, 453, 456, 461); - diferen ele nefavorabile de curs valutar, rezultate n urma achitrii datoriilor n valut (512, 531, 541); - diferen ele nefavorabile de curs valutar, aferente avansurilor ncasate, la decontarea acestora (419); - diferen ele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor n valut, la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (161, 162, 166, 167, 168, 269, 401, 403, 404, 405, 408, 419, 451, 453, 455, 462, 509); - diferen ele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, a disponibilit ilor bancare n valut, a disponibilit ilor n valut existente n casierie, precum i a depozitelor i altor valori de trezorerie n valut (512, 531, 541, 542, 267, 508); - diferen ele nefavorabile de curs valutar rezultate din lichidarea depozitelor, a acreditivelor i avansurilor de trezorerie n valut (267, 508, 541, 542); - diferen ele nefavorabile de curs valutar nregistrate la cedarea unei participa ii ntr-o entitate extern care a fost cuprins n consolidare (107); - diferen ele nefavorabile de curs valutar nregistrate n situa iile financiare anuale consolidate, aferente unui element monetar care face parte dintr-o investi ie net a entit ii ntr-o entitate strin (106). Contul 666 "Cheltuieli privind dobnzile" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor privind dobnzile. n debitul contului 666 "Cheltuieli privind dobnzile" se nregistreaz: - valoarea dobnzilor datorate, aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate (168);

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 106 of 121

- dobnda datorat pentru ratele de leasing financiar (404); - valoarea dobnzilor datorate, aferente mprumuturilor ncasate de la entit i afiliate i entit i legate prin interese de participare (451, 453); - valoarea dobnzilor cuvenite ac ionarilor/asocia ilor pentru disponibilit ile lsate temporar la dispozi ia entit ii (455); - valoarea dobnzilor repartizate pe cheltuieli pentru opera iunile de cumprare cu plata n rate (471); - valoarea dobnzilor pltite, aferente creditelor acordate de bnci n conturile curente (512); - valoarea dobnzilor aferente creditelor bancare pe termen scurt (518, 519). Contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor privind sconturile acordate clien ilor, debitorilor sau bncilor. n debitul contului 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate" se nregistreaz: - valoarea sconturilor acordate clien ilor, debitorilor sau re inute de bnci (411, 461, 511, 512). Contul 668 "Alte cheltuieli financiare" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor financiare, altele dect cele nregistrate n celelalte conturi din aceast grup. Contul 668 "Alte cheltuieli financiare" func ioneaz similar celorlalte conturi din grupa 66 "Cheltuieli financiare". n debitul contului 668 "Alte cheltuieli financiare" se nregistreaz: - diferen ele nefavorabile aferente furnizorilor i creditorilor, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, sau cu ocazia decontrii lor (401, 404, 408, 419, 462, 512); - diferen ele nefavorabile aferente datoriilor din leasing financiar, exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (167); - diferen ele nefavorabile aferente clien ilor i debitorilor, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, sau cu ocazia decontrii lor (411, 418, 409, 461); - diferen ele nefavorabile aferente crean elor din avansuri acordate furnizorilor de imobilizri, exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, sau cu ocazia decontrii lor (232, 234); - diferen ele nefavorabile aferente datoriilor fa de entit ile afiliate i entit ile legate prin interese de participare exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, sau cu ocazia decontrii lor (451, 453, 512); - diferen e nefavorabile aferente crean elor fa de entit ile afiliate i entit ile legate prin interese de participare, precum i a crean elor imobilizate, exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, sau cu ocazia decontrii lor (451, 453, 267); - diferen ele nefavorabile din evaluarea la ncheierea exerci iului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat (501, 506). GRUPA 67 "CHELTUIELI EXTRAORDINARE" Din grupa 67 "Cheltuieli extraordinare" face parte: Contul 671 "Cheltuieli privind calamit ile i alte evenimente extraordinare" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor extraordinare. n debitul contului 671 "Cheltuieli privind calamit ile i alte evenimente extraordinare" se nregistreaz: - valoarea pierderilor din calamit i, exproprieri de active (211, 212, 213, 214, 231, 301, 302, 303, 341, 345, 351, 361, 371, 381). GRUPA 68 "CHELTUIELI CU AMORTIZRILE, PROVIZIOANELE I AJUSTRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE" Din grupa 68 "Cheltuieli cu amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare" fac parte: Contul 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor de exploatare privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere. n debitul contului 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere" se nregistreaz: - valoarea provizioanelor constituite, inclusiv a celor corespunztoare primelor ce urmeaz a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale (151); - amortizarea aferent imobilizrilor necorporale i corporale (280, 281); - valoarea ajustrilor pentru deprecierea imobilizrilor necorporale sau corporale, constituite sau majorate (290, 291, 293); - valoarea ajustrilor pentru deprecierea stocurilor i a produc iei n curs de execu ie, constituite sau majorate (391 la 398); - valoarea ajustrilor pentru deprecierea crean elor nencasabile i a clien ilor dubioi, ru platnici sau n litigiu, constituite sau majorate (491, 496). Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizrile i ajustrile pentru pierdere de valoare" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor financiare cu amortizrile i ajustrile pentru pierdere de valoare. n debitul contului 686 "Cheltuieli financiare privind amortizrile i ajustrile pentru pierdere de valoare" se nregistreaz: - valoarea primelor de rambursare a obliga iunilor, amortizate (169); - valoarea ajustrilor pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare (296); - valoarea ajustrilor pentru deprecierea crean elor din decontri din cadrul grupului i cu ac ionarii/asocia ii, constituite sau majorate (495); - valoarea ajustrilor pentru pierderea de valoare a investi iilor pe termen scurt, constituite sau majorate (591, 595, 596, 598). GRUPA 69 "CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT I ALTE IMPOZITE" Din grupa 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit i alte impozite" fac parte: Contul 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor cu impozitul pe profit. n debitul contului 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit" se nregistreaz: - valoarea impozitului pe profit (441). Contul 698 "Cheltuieli cu impozitul pe venit i cu alte impozite care nu apar n elementele de mai sus" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a cheltuielilor cu impozitul pe venit pltit de microntreprinderi i a altor impozite, conform reglementrilor emise n acest scop. n debitul contului 698 "Cheltuieli cu impozitul pe venit i cu alte impozite care nu apar n elementele de mai sus" se nregistreaz: - valoarea impozitului pe venitul microntreprinderilor (441). CLASA 7 "CONTURI DE VENITURI" Din clasa 7 "Conturi de venituri" fac parte urmtoarele grupe: 70 "Cifra de afaceri net", 71 "Venituri aferente costului produc iei n curs de execu ie", 72 "Venituri din produc ia de imobilizri", 74 "Venituri din subven ii de exploatare", 75 "Alte venituri din exploatare", 76 "Venituri financiare", 77 "Venituri extraordinare" i 78 "Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere sau pierdere de valoare". Conturile din clasa 7 "Conturi de venituri" sunt conturi cu func ie de pasiv. Fac excep ie conturile 709 "Reduceri comerciale acordate", care are func ie de activ, i cele din grupa 71 "Venituri aferente costului produc iei n curs de execu ie", care sunt bifunc ionale. Conturile din clasa 7 "Conturi de venituri" pot fi debitate, n cursul perioadei, cu veniturile realizate din opera ii de participa ie transferate coparticipan ilor. La sfritul perioadei, soldul acestor conturi se transfer asupra contului de profit i pierdere (121).

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 107 of 121

GRUPA 70 "CIFRA DE AFACERI NET" Din grupa 70 "Cifra de afaceri net" fac parte: Contul 701 "Venituri din vnzarea produselor finite" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a vnzrilor de produse finite, animalelor i psrilor. n creditul contului 701 "Venituri din vnzarea produselor finite" se nregistreaz: - pre ul de vnzare al produselor finite, vndute clien ilor (411); - pre ul de vnzare al produselor finite pentru care nu s-au ntocmit facturi (418); - sume cuvenite din vnzri de bunuri i prestri de servicii ctre entit i afiliate i entit i legate prin interese de participare (451, 453). Contul 702 "Venituri din vnzarea semifabricatelor" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a veniturilor din vnzarea semifabricatelor. n creditul contului 702 "Venituri din vnzarea semifabricatelor" se nregistreaz: - pre ul de vnzare al semifabricatelor, vndute clien ilor (411); - pre ul de vnzare al semifabricatelor, pentru care nu s-au ntocmit facturi (418); - sume cuvenite din vnzri de bunuri i prestri de servicii ctre entit i afiliate i entit i legate prin interese de participare (451, 453). Contul 703 "Venituri din vnzarea produselor reziduale" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a veniturilor din vnzarea produselor reziduale. n creditul contului 703 "Venituri din vnzarea produselor reziduale" se nregistreaz: - pre ul de vnzare al produselor reziduale, vndute clien ilor (411); - pre ul de vnzare al produselor reziduale pentru care nu s-au ntocmit facturi (418); - sume cuvenite din vnzri de bunuri i prestri de servicii ctre entit i afiliate i entit i legate prin interese de participare (451, 453). Contul 704 "Venituri din servicii prestate" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a veniturilor din servicii prestate. n creditul contului 704 "Venituri din servicii prestate" se nregistreaz: - tarifele serviciilor prestate, facturate clien ilor (411); - tarifele serviciilor prestate pentru care nu s-au ntocmit facturi (418); - venituri nregistrate n avans aferente perioadei curente sau exerci iului n curs (472); - tarifele serviciilor prestate, ncasate n numerar (531); - sume cuvenite din vnzri de bunuri i prestri de servicii ctre entit i afiliate i entit i legate prin interese de participare (451, 453). Contul 705 "Venituri din studii i cercetri" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a veniturilor din studii i cercetri. n creditul contului 705 "Venituri din studii i cercetri" se nregistreaz: - valoarea studiilor i a contractelor de cercetare, facturate clien ilor (411); - valoarea studiilor i a contractelor de cercetare pentru care nu s-au ntocmit facturi (418); - valoarea studiilor i a contractelor de cercetare nregistrate n avans, aferente perioadei curente sau exerci iului n curs (472); - sume cuvenite din vnzri de bunuri i prestri de servicii ctre entit i afiliate i entit i legate prin interese de participare (451, 453). Contul 706 "Venituri din redeven e, loca ii de gestiune i chirii" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a veniturilor din redeven e, loca ii de gestiune i chirii. n creditul contului 706 "Venituri din redeven e, loca ii de gestiune i chirii" se nregistreaz: - valoarea redeven elor pentru concesiuni, a loca iilor de gestiune, chiriilor facturate ctre concesionari, locatari, chiriai (411); - valori primite de la ter i privind loca ii de gestiune, licen e, brevete i alte drepturi similare (461); - valoarea redeven elor pentru concesiuni, a loca iilor de gestiune i a chiriilor pentru care nu s-au ntocmit facturi (418); - sumele datorate de personal, reprezentnd chirii care se fac venituri ale entit ii (428); - venituri nregistrate n avans aferente perioadei curente sau exerci iului n curs (472); - sumele ncasate reprezentnd valoarea redeven elor cuvenite pentru concesiuni, a loca iilor de gestiune i a chiriilor, precum i pentru folosirea brevetelor, mrcilor i a altor drepturi similare (512, 531); - sume cuvenite din vnzri de bunuri i prestri de servicii ctre entit i afiliate i entit i legate prin interese de participare (451, 453). Contul 707 "Venituri din vnzarea mrfurilor" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a veniturilor din vnzarea mrfurilor. n creditul contului 707 "Venituri din vnzarea mrfurilor" se nregistreaz: - pre ul de vnzare al mrfurilor, vndute clien ilor (411); - pre ul de vnzare al mrfurilor, pentru care nu s-au ntocmit facturi (418); - sumele ncasate n numerar din vnzarea mrfurilor (531); - sume cuvenite din vnzri de bunuri i prestri de servicii ctre entit i afiliate i entit i legate prin interese de participare (451, 453). Contul 708 "Venituri din activit i diverse" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a veniturilor din diverse activit i, cum sunt: comisioane, servicii prestate n interesul personalului, punerea la dispozi ia ter ilor a personalului unit ii, venituri din valorificarea ambalajelor, precum i alte venituri realizate din rela iile cu ter ii. n creditul contului 708 "Venituri din activit i diverse" se nregistreaz: - sumele facturate clien ilor, reprezentnd venituri din activit i diverse (411); - sumele datorate de clien i, pentru care nu s-au ntocmit facturi (418); - sumele datorate de personal, reprezentnd consumuri efectuate pentru acesta i care se fac venituri ale entit ii (428); - sumele ncasate de la ter i, reprezentnd venituri din activit i diverse (512, 531); - venituri nregistrate n avans, aferente perioadei curente sau exerci iului n curs (472); - valoarea ambalajelor care circul n sistem de restituire, nerestituite de clien i (419); - sume cuvenite din vnzri de bunuri i prestri de servicii ctre entit i afiliate i entit i legate prin interese de participare (451, 453). Contul 709 "Reduceri comerciale acordate" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a reducerilor comerciale acordate ulterior facturrii, indiferent de perioada la care se refer. n debitul contului 709 "Reduceri comerciale acordate" se nregistreaz: - valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturrii (411). GRUPA 71 "VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUC IEI N CURS DE EXECU IE" Din grupa 71 "Venituri aferente costului produc iei n curs de execu ie" fac parte: Contul 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a costului de produc ie al produselor stocate, precum i varia ia acestuia. n creditul contului 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" se nregistreaz: - la sfritul perioadei, costul produselor n curs de execu ie (331); - costul de produc ie sau pre ul de nregistrare al semifabricatelor, produselor finite i produselor reziduale ob inute, la finele perioadei, constatate plus la inventar, precum i diferen ele ntre pre ul prestabilit i costul de produc ie aferent (341, 345, 346, 348); - costul de produc ie sau pre ul de nregistrare al animalelor i psrilor ob inute din produc ie proprie, diferen ele de pre aferente, precum i sporurile de greutate i plusurile de inventar (361, 368). n debitul contului 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" se nregistreaz: - reluarea produselor n curs de execu ie, la nceputul perioadei (331); - costul de produc ie sau pre ul de nregistrare al semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, animalelor i psrilor vndute,

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 108 of 121

constatate lips la inventariere, precum i diferen ele de pre aferente (341, 345, 346, 348, 361, 368). Contul 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor n curs de execu ie" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a costului de produc ie al serviciilor n curs de execu ie, precum i varia ia acestuia. n creditul contului 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor n curs de execu ie" se nregistreaz: - la sfritul perioadei, costul serviciilor n curs de execu ie (332); n debitul contului 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor n curs de execu ie" se nregistreaz: - reluarea serviciilor n curs de execu ie, la nceputul perioadei (332). GRUPA 72 "VENITURI DIN PRODUC IA DE IMOBILIZRI" Din grupa 72 "Venituri din produc ia de imobilizri" fac parte: Contul 721 "Venituri din produc ia de imobilizri necorporale" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a veniturilor din produc ia de imobilizri necorporale. n creditul contului 721 "Venituri din produc ia de imobilizri necorporale" se nregistreaz: - valoarea imobilizrilor necorporale realizate pe cont propriu (203, 208, 233). Contul 722 "Venituri din produc ia de imobilizri corporale" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a veniturilor din produc ia de imobilizri corporale. n creditul contului 722 "Venituri din produc ia de imobilizri corporale" se nregistreaz: - costul de produc ie al amenajrilor de terenuri, realizate pe cont propriu (211, 231); - costul de produc ie al celorlalte imobilizri corporale, realizate pe cont propriu, precum i al investi iilor efectuate la cele existente (231). GRUPA 74 "VENITURI DIN SUBVEN II DE EXPLOATARE" Din grupa 74 "Venituri din subven ii de exploatare" face parte: Contul 741 "Venituri din subven ii de exploatare" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a subven iilor cuvenite entit ii n schimbul respectrii anumitor condi ii referitoare la activitatea de exploatare a acesteia. n creditul contului 741 "Venituri din subven ii de exploatare" se nregistreaz: - subven iile de exploatare primite sau ce urmeaz a fi primite (512, 445); - subven ii pentru venituri, recunoscute anterior ca venituri amnate (472). GRUPA 75 "ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE" Din grupa 75 "Alte venituri din exploatare" fac parte: Contul 754 "Venituri din crean e reactivate i debitori diveri" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a crean elor reactivate privind clien ii i debitorii diveri. n creditul contului 754 "Venituri din crean e reactivate i debitori diveri" se nregistreaz: - veniturile din crean ele reactivate (411, 461, 451, 453). Contul 758 "Alte venituri din exploatare" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a veniturilor realizate din alte surse dect cele nominalizate n conturile distincte de venituri ale activit ii de exploatare. n creditul contului 758 "Alte venituri din exploatare" se nregistreaz: - sumele datorate de personal privind debite, salarii, sporuri sau adaosuri necuvenite, avansuri nejustificate (428); - valoarea bunurilor constatate lips sau deteriorate, imputate ter ilor (461); - valoarea despgubirilor, amenzilor i penalit ilor datorate de ter i (411, 451, 453, 461, 418); - cota-parte a subven iilor pentru investi ii trecut la venituri, corespunztor amortizrii nregistrate (475); - bunurile sau valorile primite gratuit (301, 302, 303, 361, 371, 381, 512, 531); - bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizri (301, 302, 303); - drepturi de personal neridicate, prescrise, potrivit legii (426); - sumele cuvenite unit ii, datorate de ctre bugetul statului, altele dect impozite i taxe (448); - pre ul de vnzare al imobilizrilor necorporale i corporale cedate (451, 453, 461); - diferen a dintre valoarea participa iilor primite ca urmare a participrii cu mrfuri la capitalul altor entit i i valoarea mrfurilor care fac obiectul participa iei (261, 263, 265); - sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentnd datorii fa de furnizori, creditori diveri, ac ionari/asocia i (401, 404, 462, 455, 457 i alte conturi n care urmeaz s se eviden ieze sumele respective); - sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentnd datorii privind asigurrile sociale, ajutorul de omaj, impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adugat, alte impozite, taxe i vrsminte asimilate, fonduri speciale, dividende de pltit i alte datorii cu bugetul statului (431, 437, 441, 4423, 446, 447, 448, 444, 438). GRUPA 76 "VENITURI FINANCIARE" Din grupa 76 "Venituri financiare" fac parte: Contul 761 "Venituri din imobilizri financiare" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a veniturilor din imobilizri financiare (titluri de participare, interese de participare). n creditul contului 761 "Venituri din titluri imobilizate" se nregistreaz: - dividendele de ncasat/ncasate, aferente titlurilor imobilizate (451, 453, 461, 512); - valoarea titlurilor imobilizate primite ca urmare a majorrii capitalului social al entit ii la care se de in participa ii, prin ncorporarea profitului (261, 263, 265); - partea cuvenit investitorului din profitul nregistrat n exerci iul curent de ntreprinderea asociat, cu ocazia consolidrii prin punere n echivalen a participa iei de inute de investitor n ntreprinderea asociat (264). Contul 762 "Venituri din investi ii financiare pe termen scurt" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a veniturilor din investi ii financiare pe termen scurt. n creditul contului 762 "Venituri din investi ii financiare pe termen scurt" se nregistreaz: - dividendele de ncasat/ncasate, aferente investi iilor financiare pe termen scurt (451, 461, 512). Contul 763 "Venituri din crean e imobilizate" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a veniturilor din crean e imobilizate. n creditul contului 763 "Venituri din crean e imobilizate" se nregistreaz: - dobnda aferent crean elor imobilizate (267, 512). Contul 764 "Venituri din investi ii financiare cedate" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a veniturilor rezultate din vnzarea investi iilor financiare. n creditul contului 764 "Venituri din investi ii financiare cedate" se nregistreaz: - pre ul de vnzare al imobilizrilor financiare cedate (451, 453, 461); - ctigul rezultat din vnzarea investi iilor pe termen scurt la un pre de cesiune mai mare dect valoarea contabil (461, 512, 531); - diferen a dintre valoarea participa iilor primite ca urmare a participrii n natur la capitalul altor entit i i valoarea neamortizat a imobilizrilor corporale i necorporale care au fcut obiectul participa iei, cu ocazia cedrii participa iilor respective (1068). Contul 765 "Venituri din diferen e de curs valutar" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a veniturilor din diferen e de curs valutar.

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 109 of 121

n creditul contului 765 "Venituri din diferen e de curs valutar" se nregistreaz: - diferen ele favorabile de curs valutar, rezultate la ncasarea crean elor n valut (512, 531); - diferen ele favorabile de curs valutar, rezultate la evaluarea crean elor n valut, nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (232, 234, 267, 409, 411, 413, 418, 451, 453, 456, 461); - diferen ele favorabile de curs valutar, rezultate din decontarea datoriilor n valut i evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (161, 162, 166, 167, 168, 269, 401, 403, 404, 405, 408, 419, 451, 453, 455, 462, 509); - diferen ele favorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea disponibilit ilor n valut, existente n casierie sau n conturi la bnci, precum i a depozitelor i a altor valori de trezorerie n valut, nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (512, 531, 267, 508, 541, 542); - diferen ele favorabile de curs valutar nregistrate la cedarea unei participa ii ntr-o entitate strin care a fost cuprins n consolidare (107); - diferen ele favorabile de curs valutar nregistrate n situa iile financiare anuale consolidate, aferente unui element monetar care face parte dintr-o investi ie net a entit ii ntr-o entitate strin (106). Contul 766 "Venituri din dobnzi" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a veniturilor financiare din dobnzile cuvenite pentru disponibilit ile din conturile bancare, pentru mprumuturile acordate sau pentru livrrile pe credit. n creditul contului 766 "Venituri din dobnzi" se nregistreaz: - dobnzile aferente crean elor imobilizate (267, 512); - dobnzile cuvenite, aferente mprumuturilor acordate entit ilor afiliate i entit ilor legate prin interese de participare (451, 453); - dobnzile aferente sumelor datorate de ctre debitorii diveri (461); - dobnzile primite, aferente disponibilit ilor aflate n conturi curente (512); - dobnzi de primit aferente disponibilit ilor aflate n conturi curente (518); - dobnda cuvenit pentru ratele de leasing financiar la locator (411); - valoarea dobnzilor nregistrate pe venituri, pentru opera iunile de vnzare cu plata n rate (472). Contul 767 "Venituri din sconturi ob inute" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a veniturilor din sconturile ob inute de la furnizori i al i creditori. n creditul contului 767 "Venituri din sconturi ob inute" se nregistreaz: - valoarea sconturilor ob inute de la furnizori sau al i creditori (401, 404, 462, 512). Contul 768 "Alte venituri financiare" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a veniturilor financiare, altele dect cele nregistrate n celelalte conturi din aceast grup. Contul 768 "Alte venituri financiare" func ioneaz similar celorlalte conturi din grupa 76 "Venituri financiare". n creditul contului 768 "Alte venituri financiare" se nregistreaz: - diferen ele favorabile aferente furnizorilor i creditorilor cu decontare n func ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, sau cu ocazia decontrii lor (401, 404, 408, 419, 462); - diferen ele favorabile aferente datoriilor din leasing financiar exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (167); - diferen ele favorabile aferente clien ilor i debitorilor, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, sau cu ocazia decontrii lor (411, 418, 409, 461, 512); - diferen ele favorabile aferente crean elor din avansuri acordate furnizorilor de imobilizri, exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar (232, 234); - diferen e favorabile aferente datoriilor fa de entit ile afiliate i entit ile legate prin interese de participare, cu decontare n func ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, sau cu ocazia decontrii lor (451, 453); - diferen ele favorabile aferente crean elor fa de entit ile afiliate i entit ile legate prin interese de participare, precum i a crean elor imobilizate, a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar, sau cu ocazia decontrii lor (451, 453, 267, 512); - diferen ele favorabile din evaluarea, la ncheierea exerci iului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat (501, 506). GRUPA 77 "VENITURI EXTRAORDINARE" Din grupa 77 "Venituri extraordinare" face parte: Contul 771 "Venituri din subven ii pentru evenimente extraordinare i altele similare" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a acelor venituri rezultate din compensa iile primite pentru cheltuieli sau pierderi din calamit i sau alte evenimente extraordinare. n creditul contului 771 "Venituri din subven ii pentru evenimente extraordinare i altele asimilate" se nregistreaz: - sumele primite sau de primit drept compensa ie pentru pierderi nregistrate de entitate, ca urmare a efecturii unor cheltuieli generate de evenimente extraordinare (512, 445). GRUPA 78 "VENITURI DIN PROVIZIOANE I AJUSTRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE" Din grupa 78 "Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere sau pierdere de valoare" fac parte: Contul 781 "Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea de exploatare" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a veniturilor ob inute din diminuarea sau anularea provizioanelor, a ajustrilor pentru deprecierea imobilizrilor corporale i necorporale, a activelor circulante, precum i a veniturilor corespunztoare fondului comercial negativ, nregistrate n situa iile financiare anuale consolidate. n creditul contului 781 "Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea de exploatare" se nregistreaz: - sumele reprezentnd diminuarea sau anularea provizioanelor (151); - sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea imobilizrilor (290, 291, 293); - sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea stocurilor i produc iei n curs de execu ie (391 la 398); - sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea crean elor-clien i (491, 496); - cota-parte din fondul comercial negativ, transferat la venituri n situa iile financiare anuale consolidate (2075). Contul 786 "Venituri financiare din ajustri pentru pierdere de valoare" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a veniturilor financiare din ajustri pentru pierdere de valoare. n creditul contului 786 "Venituri financiare din ajustri pentru pierdere de valoare" se nregistreaz: - sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare (296); - sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea crean elor - decontri n cadrul grupului i cu ac ionarii/asocia ii (495); - sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (591, 595, 596, 598). CLASA 8 "CONTURI SPECIALE" Din clasa 8 "Conturi speciale" fac parte dou grupe de conturi: grupa 80 "Conturi n afara bilan ului" i grupa 89 "Bilan ". Pentru grupa 80 "Conturi n afara bilan ului" se folosete metoda de nregistrare n partid simpl, conform creia nregistrrile se fac n debitul i creditul unui singur cont, fr folosirea de conturi corespondente. Conturile din grupa 89 "Bilan " func ioneaz n partid dubl, intrnd n coresponden cu conturile de activ i de pasiv.

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 110 of 121

GRUPA 80 "CONTURI N AFARA BILAN ULUI" Din grupa 80 "Conturi n afara bilan ului" fac parte: Contul 801 "Angajamente acordate" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a angajamentelor acordate de ctre entitate (giruri, cau iuni, garan ii, alte angajamente acordate), reflectnd eventuala datorie a entit ii fa de ter i, generat de angajamentele asumate. n debitul contului 801 "Angajamente acordate" se nregistreaz valoarea angajamentelor n momentul acordrii lor de ctre entitate, iar n credit, valoarea angajamentelor n momentul ncetrii lor. Soldul contului reprezint contravaloarea angajamentelor acordate de ctre entitate, existente la un moment dat. Contul 802 "Angajamente primite" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a angajamentelor primite de ctre entitate (giruri, cau iuni, garan ii, alte angajamente primite), reflectnd eventuala crean a entit ii fa de ter i, generat de angajamentele primite. n debitul contului 802 "Angajamente primite" se nregistreaz valoarea angajamentelor n momentul primirii lor de ctre entitate, iar n credit, valoarea angajamentelor n momentul ncetrii lor. Soldul contului reprezint contravaloarea angajamentelor primite de ctre entitate, existente la un moment dat. Contul 8031 "Imobilizri corporale luate cu chirie" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a imobilizrilor corporale luate cu chirie de la ter i, n baza contractelor ncheiate n acest scop. n debitul contului 8031 "Imobilizri corporale luate cu chirie" se nregistreaz, pe baza contractelor sau proceselor-verbale de nchiriere, valoarea de inventar a imobilizrilor corporale respective luate cu chirie, iar n credit, valoarea acelorai imobilizri corporale restituite titularilor pe baza proceselor-verbale de predare. Soldul contului reprezint valoarea de inventar a imobilizrilor corporale luate cu chirie la un moment dat. Contul 8032 "Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a materiilor prime, materialelor i altor valori materiale (imobilizri corporale, obiecte pre ioase etc.) apar innd ter ilor, primite pentru prelucrare, finisare sau reparare, pe baz de contract. n debitul contului 8032 "Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare" se nregistreaz, la pre urile prevzute n contract, valorile materiale primite pentru prelucrare, finisare sau reparare, iar n credit se nregistreaz, la aceleai pre uri, valorile materiale finisate sau reparate, restituite titularilor. Soldul contului reprezint valorile materiale primite spre prelucrare sau reparare. Contul 8033 "Valori materiale primite n pstrare sau custodie" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a valorilor materiale (materii prime i materiale, mrfuri, imobilizri corporale etc.) primite temporar spre pstrare sau n custodie pe baz de act de predare-primire (scoatere) din custodie, ncheiat n acest scop. n debitul contului 8033 "Venituri materiale primite n pstrare sau custodie" se nregistreaz, la pre urile prevzute n documentele ncheiate, valorile materiale primite n custodie sau pstrare temporar, iar n credit, la aceleai pre uri, valorile materiale ieite din custodie sau pstrare ca urmare a restituirii, achizi ionrii pentru nevoile entit ii, distrugerii din cauza calamit ilor, lipsurile de inventar etc. Soldul contului reprezint valoarea materialelor primite n pstrare sau custodie, existente la un moment dat. Contul 8034 "Debitori scoi din activ, urmri i n continuare" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a debitorilor care au fost scoi din activul entit ii, ca insolvabili sau dispru i, care, n conformitate cu dispozi iile legale, trebuie urmri i n continuare pn la reactivare sau mplinirea termenului de prescrip ie. n debitul contului 8034 "Debitori scoi din activ, urmri i n continuare" se nregistreaz sumele datorate de debitorii insolvabili sau dispru i, scoi din activ, iar n credit, sumele reactivate ca urmare a revenirii debitorilor la starea de solvabilitate sau sumele ale cror termene de urmrire s-au prescris. Soldul contului reprezint sumele datorate de debitorii insolvabili sau dispru i scoi din activ, nereactivate. Contul 8035 "Stocuri de natura obiectelor de inventar date n folosin " Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a stocurilor de natura obiectelor de inventar date n folosin . n debitul contului 8035 "Stocuri de natura obiectelor de inventar date n folosin " se nregistreaz valoarea stocurilor de natura obiectelor de inventar date n folosin , iar n credit, aceleai stocuri, n momentul scoaterii lor din folosin . Soldul contului reprezint valoarea stocurilor de natura obiectelor de inventar date n folosin . Contul 8036 "Redeven e, loca ii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a imobilizrilor primite n leasing opera ional, a contractelor de nchiriere, chiriilor i altor datorii asimilate, datorate de ctre entitate pentru bunurile luate n loca ie sau chirie, pentru care nu se recunoate o imobilizare necorporal. n debitul contului 8036 "Redeven e, loca ii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate" se nregistreaz sumele reprezentnd redeven e, loca ii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate, iar n credit, valoarea datoriilor de acest gen, efectiv pltite de ctre entitate. Soldul contului reprezint contravaloarea redeven elor, loca iilor de gestiune, chiriilor i altor datorii asimilate pe care entitatea le are de pltit la un moment dat. Contul 8037 "Efecte scontate neajunse la scaden " Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a efectelor scontate depuse la banc, dar neajunse la scaden . n debitul contului 8037 "Efecte scontate neajunse la scaden " se nregistreaz efectele scontate, dar neajunse la scaden , depuse la banc, iar n credit, efectele scontate ajunse la termen. Soldul contului reprezint efectele scontate depuse la banc, neajunse la scaden . Contul 8038 "Bunuri publice primite n administrare, concesiune i cu chirie" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a bunurilor publice primite n administrare, concesiune i cu chirie de ctre regii autonome, societ i/companii na ionale, societ i comerciale. n debitul contului 8038 "Bunuri publice primite n administrare, concesiune i cu chirie" se nregistreaz valoarea bunurilor publice primite n administrare, concesiune i cu chirie de ctre regii autonome, societ i/companii na ionale, societ i comerciale, iar n credit, valoarea celor restituite. Soldul contului reprezint valoarea bunurilor publice primite n administrare, concesiune i cu chirie de ctre regii autonome, societ i/companii na ionale, societ i comerciale, existente n entitate la un moment dat. Contul 8039 "Alte valori n afara bilan ului" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a bunurilor care au fost predate n leasing financiar de ctre entit ile radiate din Registrul general i care mai au n derulare contracte de leasing, a angajamentelor de cumprare sau vnzare, aferente instrumentelor derivate, precum i a altor valori n afara bilan ului dect cele cuprinse n conturile 8031 - 8038. n debitul contului 8039 "Alte valori n afara bilan ului" se nregistreaz alte valori ob inute n afara bilan ului, iar n credit, stingerea obliga iilor entit ii n legtur cu aceste valori. Soldul contului reprezint alte valori n afara bilan ului, existente la un moment dat. Contul 8045 "Amortizarea aferent gradului de neutilizare a mijloacelor fixe" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a amortizrii aferente gradului de neutilizare a mijloacelor fixe. n debitul contului 8045 "Amortizarea aferent gradului de neutilizare a mijloacelor fixe" este eviden iat amortizarea aferent gradului de neutilizare a mijloacelor fixe, urmrit extrabilan ier. n creditul contului se eviden iaz amortizarea aferent gradului de neutilizare a mijloacelor fixe cu ocazia reevalurii, a trecerii pe cheltuieli sau a scoaterii din eviden a acestora. Soldul contului reprezint valoarea amortizrii aferente gradului de neutilizare a mijloacelor fixe aflate n gestiune. Contul 8051 "Dobnzi de pltit" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a dobnzilor de pltit, corespunztoare contractelor de leasing i altor contracte asimilate, aferente

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 111 of 121

perioadelor viitoare. n debitul contului "Dobnzi de pltit" este eviden iat valoarea dobnzilor de pltit corespunztoare contractelor de leasing i altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare, iar n credit, cele aferente perioadei n curs, trecute pe cheltuieli. Soldul contului reprezint valoarea dobnzilor de pltit corespunztoare contractelor de leasing i altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare. Contul 8052 "Dobnzi de ncasat" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a dobnzilor de ncasat de ctre entit ile radiate din Registrul general i care mai au n derulare contracte de leasing, corespunztoare contractelor de leasing i altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare. n debitul contului "Dobnzi de ncasat" este eviden iat valoarea dobnzilor de ncasat, corespunztoare contractelor de leasing i altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare, iar n credit, cele aferente perioadei n curs, trecute pe venituri. Soldul contului reprezint valoarea dobnzilor de ncasat corespunztoare contractelor de leasing i altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare. Contul 806 "Certificate de emisii de gaze cu efect de ser" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser primite gratuit, potrivit legii. n debitul contului 806 "Certificate de emisii de gaze cu efect de ser" se eviden iaz certificatele de emisii de gaze cu efect de ser primite gratuit, iar n credit, cele ieite din circuit, potrivit legii. Soldul contului reprezint valoarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser, de care beneficiaz entitatea. Contul 807 "Active contingente" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a activelor contingente. n debitul contului 807 "Active contingente" se eviden iaz valoarea activelor contingente nregistrate, iar n credit, cele scoase din conturile extrabilan iere. Soldul contului reprezint valoarea activelor contingente existente n entitate. Contul 808 "Datorii contingente" Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a datoriilor contingente. n debitul contului 808 "Datorii contingente" se eviden iaz valoarea datoriilor contingente nregistrate, iar n credit, cele scoase din conturile extrabilan iere. Soldul contului reprezint valoarea datoriilor contingente existente. GRUPA 89 "BILAN " Din grupa 89 "Bilan " fac parte: Contul 891 "Bilan de deschidere" Cu ajutorul acestui cont se asigur deschiderea tuturor conturilor. n debitul contului 891 "Bilan de deschidere" se nregistreaz soldurile conturilor de pasiv (prin creditarea acestora), iar n credit, soldurile conturilor de activ (prin debitarea acestora). Dup efectuarea acestor nregistrri, contul se soldeaz. Contul 892 "Bilan de nchidere" Cu ajutorul acestui cont se asigur nchiderea tuturor conturilor. n debitul contului 892 "Bilan de nchidere" se nregistreaz soldurile conturilor de activ (prin creditarea acestora), iar n credit, soldurile conturilor de pasiv (prin debitarea acestora). Dup efectuarea acestor nregistrri, contul se soldeaz. REGLEMENTRI CONTABILE conforme cu Directiva a VII-a a Comunit ilor Economice Europene CAPITOLUL I ARIA DE APLICABILITATE 1 - Prezentele reglementri prevd forma i con inutul situa iilor financiare anuale consolidate, precum i regulile de ntocmire, aprobare, auditare i publicare a situa iilor financiare anuale consolidate. 2 - Prezentele reglementri transpun: a) Directiva a VII-a a Comunit ilor Economice Europene 83/349/CEE din data de 13 iunie 1983 privind conturile consolidate, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 193 din data de 18 iulie 1983, cu modificrile i completrile ulterioare5; b) art. 10 alin. 2 din Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de achizi ie, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 142 din 30 aprilie 2004; c) prevederile Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 17 mai 2006, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 157 din 9 iunie 2006, referitoare la modificarea Directivei 83/349/CEE; d) prevederile Directivei 2006/46/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 14 iunie 2006, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 224 din 16 august 2006, referitoare la modificarea Directivei 83/349/CEE; e) prevederile Directivei 2009/49/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 18 iunie 2009, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 164 din 26 iunie 2009, referitoare la modificarea Directivei 83/349/CEE. ___________ 5 Directiva a VII-a a fost modificat i completat prin urmtoarele directive: - Directiva a XI-a a Consiliului 89/666/CEE din 21 decembrie 1989 privind cerin ele de prezentare referitoare la sucursalele deschise ntr-un Stat membru de ctre anumite tipuri de societ i comerciale care intr sub inciden a legisla iei unui alt Stat, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 395 din 30 decembrie 1989; - Directiva Consiliului 90/604/CEE din 8 noiembrie 1990 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE privind conturile anuale i a Directivei 83/349/CEE privind conturile consolidate n ceea ce privete excep iile pentru ntreprinderile mici i mijlocii i publicarea conturilor n ecu, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 317 din 16 noiembrie 1990; - Directiva Consiliului 90/605/CEE din 8 noiembrie 1990 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE privind conturile anuale i a Directivei 83/349/CEE privind conturile consolidate n ceea ce privete aria de aplicabilitate a acestor directive, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 317 din 16 noiembrie 1990; - Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 27 septembrie 2001 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE, Directivei 83/349/CEE i a Directivei 86/635/CEE privind regulile de evaluare pentru conturile anuale i consolidate ale anumitor tipuri de societ i comerciale, precum i ale bncilor i ale altor institu ii financiare, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 283 din 27 octombrie 2001; - Directiva 2003/51/CEE a Parlamentului European i a Consiliului din 18 iunie 2003 pentru modificarea Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE i 91/674/CEE privind conturile anuale i consolidate ale anumitor tipuri de societ i comerciale, bncilor i altor institu ii financiare i ale societ ilor de asigurare privind modernizarea i actualizarea regulilor contabile, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 178 din 17 iulie 2003. CAPITOLUL II CONDI II PENTRU NTOCMIREA SITUA IILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 112 of 121

3 - O entitate trebuie s ntocmeasc situa ii financiare anuale consolidate i raport consolidat al administratorilor dac aceast entitate, denumit n continuare societate-mam, este organizat ntr-unul din tipurile men ionate la pct. 12 din prezentele reglementri, face parte dintr-un grup de entit i i ndeplinete una din urmtoarele condi ii: a) de ine majoritatea drepturilor de vot ale ac ionarilor sau asocia ilor ntr-o alt entitate, denumit n continuare filial; b) este ac ionar sau asociat al unei entit i i majoritatea membrilor organelor de administra ie, conducere i de supraveghere ale entit ii n cauz (filial) care au ndeplinit aceste func ii n cursul exerci iului financiar, n cursul exerci iului financiar precedent i pn n momentul ntocmirii situa iilor financiare anuale consolidate au fost numi i doar ca rezultat al exercitrii drepturilor sale de vot; c) este ac ionar sau asociat al unei filiale i de ine singur controlul asupra majorit ii drepturilor de vot ale ac ionarilor sau asocia ilor acelei filiale, ca urmare a unui acord ncheiat cu al i ac ionari sau asocia i; d) este ac ionar sau asociat al unei filiale i are dreptul de a exercita o influen dominant asupra acelei filiale, n temeiul unui contract ncheiat cu entitatea n cauz sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, dac legisla ia aplicabil filialei permite astfel de contracte sau clauze; e) societatea-mam de ine puterea de a exercita sau exercit efectiv o influen dominant sau control asupra unei filiale; f) este ac ionar sau asociat al unei filiale i are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administra ie, conducere i de supraveghere ale acelei filiale; g) societatea-mam i filiala sunt conduse pe o baz unificat de ctre societatea-mam. 4 - n n elesul prezentelor reglementri, filiala reprezint o entitate aflat sub controlul altei entit i, denumit societate-mam. 5 - O societate-mam i filialele acesteia reprezint un grup de entit i. 6 - (1) n n elesul prezentelor reglementri i al Reglementrilor conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene, entit ile ntre care exist rela iile prevzute la pct. 3, precum i celelalte entit i care au rela ii similare cu una dintre entit ile men ionate anterior sunt entit i afiliate. (2) n n elesul prezentelor reglementri, o entitate este legat cu o alt entitate dac: a) direct sau indirect, prin una sau mai multe entit i: - controleaz sau este controlat de cealalt entitate ori se afl sub controlul comun al celeilalte entit i (aceasta include societ ile-mam, filialele sau filialele membre); - are un interes n respectiva entitate, care i ofer influen semnificativ asupra acesteia; sau - de ine controlul comun asupra celeilalte entit i; b) reprezint o ntreprindere asociat a celeilalte entit i; c) reprezint o asociere n participa ie n care cealalt entitate este asociat; d) reprezint un membru al personalului-cheie din conducere al entit ii sau al societ ii-mam a acesteia; e) reprezint un membru apropiat al familiei persoanei men ionate la lit. a) sau d); f) reprezint o entitate care este controlat, controlat n comun sau influen at semnificativ ori pentru care puterea semnificativ de vot ntr-o asemenea entitate este dat, direct sau indirect, de orice persoan men ionat la lit. d) sau e); sau g) entitatea reprezint un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angaja ilor celeilalte entit i sau al oricrei entit i care este entitate legat cu cealalt entitate. (3) Atunci cnd se evalueaz dac o entitate de ine control, control comun sau influen semnificativ, sunt luate n considerare i drepturile de vot poten iale. Acestea sunt aferente unor instrumente care au poten ialul, dac sunt exercitate sau convertite, s i confere de intorului putere de vot adi ional sau s reduc puterea de vot a altei pr i, cu privire la politicile financiare i opera ionale ale unei alte entit i. Cu ocazia acestei evaluri nu sunt luate n calcul nici inten ia conducerii entit ii care de ine aceste drepturi de vot poten iale i nici capacitatea financiar a acesteia de a exercita sau de a converti acele drepturi. (4) O tranzac ie cu o entitate legat reprezint un transfer de resurse, servicii sau obliga ii ntre entit ile legate, indiferent dac se percepe sau nu se percepe un pre . (5) Personalul-cheie din conducere reprezint acele persoane care au autoritatea i responsabilitatea de a planifica, conduce i controla activit ile entit ii, n mod direct sau indirect, incluznd oricare director (executiv sau altfel) al entit ii. (6) Membrii apropia i ai familiei unei persoane reprezint acei membri ai familiei care ar putea s influen eze sau s fie influen a i de acea persoan n raport cu entitatea. Acetia pot include: a) partenerul de via i copiii persoanei; b) copiii partenerului de via al persoanei; i c) dependen i ai persoanei sau ai partenerului de via al acesteia. (7) Beneficiile postangajare includ pensiile, alte beneficii de pensionare, asigurri de via postangajare i asisten medical postangajare. (8) n n elesul prezentelor reglementri, urmtoarele categorii nu sunt n mod necesar entit i legate: a) dou entit i, doar pentru c au n comun un director sau un alt membru al personalului-cheie din conducere; b) 2 asocia i, doar pentru c exercit controlul n comun asupra unei asocieri n participa ie; c) finan atorii, sindicatele, serviciile publice, departamentele i agen iile guvernamentale, doar n virtutea rela iilor obinuite pe care le au cu o entitate (dei acestea pot s afecteze libertatea de ac iune a entit ii sau s participe la luarea deciziilor acesteia); d) un client, un furnizor, un francizor, un distribuitor sau un agent general cu care entitatea desfoar un volum semnificativ de activitate, numai n virtutea dependen ei economice rezultate. 7 - Referitor la drepturile aferente societ ilor-mam, se aplic prevederile pct. 8 - 10 i 11 alin. (2). 8 - Pentru aplicarea prevederilor pct. 3 a), b), c), f) i g), drepturile de vot i drepturile de numire sau de revocare ale oricrei alte filiale, precum i cele ale oricrei persoane care ac ioneaz n nume propriu, dar n contul societ ii-mam sau al altei filiale, trebuie adugate la cele ale societ ii-mam. 9 - Pentru aplicarea prevederilor pct. 3 a), b), c), f) i g), n scopul determinrii drepturilor societ ii-mam, drepturile sale vor fi reduse cu drepturile: a) aferente ac iunilor de inute n contul unei persoane care nu este nici societatea-mam, nici o filial a acesteia; sau b) aferente ac iunilor de inute drept garan ii, cu condi ia ca drepturile n cauz s fie exercitate n conformitate cu instruc iunile primite sau s fie de inute pentru acordarea unor mprumuturi ca parte a activit ilor obinuite, cu condi ia ca drepturile de vot s fie exercitate n contul persoanei care ofer garan ia. 10 - Pentru aplicarea prevederilor pct. 3 a), b) i c), numrul total al drepturilor sale de vot n filial trebuie redus cu numrul drepturilor de vot aferente ac iunilor proprii de inute de aceasta, de ctre o filial a acesteia sau de ctre o persoan care ac ioneaz n nume propriu, dar n contul acelor entit i. 11 - (1) Cu respectarea prevederilor pct. 19 - 21, o societate-mam i toate filialele sale trebuie consolidate, indiferent de locul unde sunt situate sediile lor sociale. (2) n aplicarea alin. (1), orice filial a unei filiale se consider filial a societ ii-mam care este societatea-mam a entit ii care urmeaz s fie consolidat. 12 - Prezentele reglementri se aplic dac societatea-mam i filialele sale sunt organizate ntr-unul din urmtoarele tipuri de entit i: a) societ i comerciale: - societate n nume colectiv; - societate n comandit simpl; - societate pe ac iuni; - societate n comandit pe ac iuni; - societate cu rspundere limitat; b) societ i/companii na ionale;

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 113 of 121

c) alte entit i care, potrivit legilor speciale, pot de ine participa ii n capitalul altor entit i. 13 - (1) Cu respectarea prevederilor pct. 12, o societate-mam este scutit de la ntocmirea situa iilor financiare anuale consolidate dac la data bilan ului su entit ile care urmeaz s fie consolidate nu depesc mpreun, pe baza celor mai recente situa ii financiare anuale ale acestora, limitele a dou dintre urmtoarele trei criterii: - total active 17 520 000 euro - cifra de afaceri net: 35 040 000 euro - numr mediu de salaria i n cursul exerci iului financiar: 250. (2) Criteriile de mrime prevzute la alin. (1) se determin nainte de compensarea prevzut la pct. 32 i eliminarea de la pct. 40 lit. a) i b). (3) Atunci cnd la data bilan ului societ ii-mam entit ile care urmeaz s fie consolidate depesc sau nceteaz s mai depeasc limitele a dou din cele trei criterii prevzute la alin. (1), acest fapt afecteaz aplicarea derogrii prevzute la acel alineat, numai dac acest lucru are loc n dou exerci ii financiare consecutive. 14 - Excep ia prevzut la pct. 13 alin. (1) nu se aplic dac una dintre filialele care urmeaz s fie consolidate este o entitate ale crei valori mobiliare sunt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat, n conformitate cu legisla ia n vigoare privind pia a de capital. 15 - Cu respectarea prevederilor pct. 13 i 14, o societate-mam este exceptat de la obliga ia elaborrii situa iilor financiare anuale consolidate atunci cnd ea nsi este o filial, iar propria sa societate-mam este nfiin at n conformitate cu legea romn sau cu legea unui stat membru al Uniunii Europene, n unul din urmtoarele dou cazuri: a) societatea-mam n cauz de ine toate ac iunile entit ii exceptate. n acest sens, nu se iau n considerare ac iunile la entitatea exceptat, de inute de membrii organelor sale de administra ie, conducere sau de supraveghere, n temeiul unei obliga ii legale sau prevzute n actul constitutiv sau statut; sau b) dac societatea-mam n cauz de ine 90% sau mai mult din ac iunile entit ii exceptate, iar restul ac ionarilor sau asocia ilor entit ii n cauz au aprobat exceptarea. 16 - Exceptarea prevzut la pct. 15 este condi ionat de ndeplinirea cumulativ a urmtoarelor condi ii: a) entitatea exceptat i, cu respectarea prevederilor pct. 19 - 21, toate filialele sale trebuie consolidate n situa iile financiare anuale ale unui grup mai mare de entit i, a crui societate-mam este constituit n conformitate cu legea romn sau cu legea unui stat membru al Uniunii Europene; b) - situa iile financiare anuale consolidate i raportul consolidat al administratorilor ale grupului mai mare de entit i trebuie ntocmite de societatea-mam a grupului n cauz i auditate, n conformitate cu prevederile legale sub inciden a crora intr societatea-mam a grupului mai mare de entit i, potrivit prezentelor reglementri; - situa iile financiare anuale consolidate, raportul consolidat al administratorilor i raportul persoanei responsabile cu auditarea acelor situa ii financiare trebuie publicate de ctre entitatea exceptat, conform prevederilor pct. 114 i 115; c) notele explicative la situa iile financiare anuale ale entit ii exceptate trebuie s prezinte: - denumirea i sediul social ale societ ii-mam care ntocmete situa ii financiare anuale consolidate; i - exceptarea de la obliga ia de a ntocmi situa ii financiare anuale consolidate i raport consolidat al administratorilor. 17 - Excep ia prevzut la pct. 15 nu se aplic societ ilor-mam ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat, n conformitate cu legisla ia n vigoare privind pia a de capital. 18 - Nu se va aplica exceptarea prevzut la pct. 15 - 17 n msura n care elaborarea de situa ii financiare anuale consolidate este cerut pentru informarea salaria ilor sau a reprezentan ilor lor, sau de ctre o autoritate administrativ sau judiciar pentru propria sa informare. 19 - O entitate poate fi exclus de la consolidare n cazul n care includerea sa nu este semnificativ pentru scopul oferirii unei imagini fidele a activelor, datoriilor, pozi iei financiare i a profitului sau pierderii entit ilor incluse n aceste situa ii financiare, considerate ca un tot unitar. 20 - Dac dou sau mai multe entit i ndeplinesc cerin a de la pct. 19, acestea trebuie totui s fie incluse n situa iile financiare anuale consolidate dac, considerate ca un tot unitar, acestea sunt semnificative pentru scopul furnizrii unei imagini fidele n sensul prevederilor pct. 24 din prezentele reglementri. 21 - (1) n plus, o entitate poate s nu fie inclus n situa iile financiare consolidate dac: a) restric ii severe pe termen lung mpiedic exercitarea de ctre societatea-mam a drepturilor sale asupra activelor sau managementului acestei entit i; sau b) informa iile necesare pentru elaborarea situa iilor financiare anuale consolidate se pot ob ine numai cu costuri sau ntrzieri nejustificate; sau c) ac iunile la entitatea n cauz sunt de inute exclusiv n vederea vnzrii ulterioare a acestora. (2) Cu respectarea prevederilor pct. 13, orice societate-mam care se afl sub inciden a dreptului intern al unui stat membru i care are numai filiale nesemnificative n sensul pct. 24, att individual, ct i n ansamblu, este exonerat de obliga ia impus la pct. 3. CAPITOLUL III NTOCMIREA SITUA IILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE 22 - (1) Situa iile financiare anuale consolidate cuprind bilan ul consolidat, contul de profit i pierdere consolidat i notele explicative la situa iile financiare anuale consolidate. Aceste documente constituie un tot unitar. (2) Potrivit legii contabilit ii, situa iile financiare anuale consolidate trebuie nso ite de o declara ie scris de asumare a rspunderii conducerii societ ii-mam pentru ntocmirea situa iilor financiare anuale consolidate potrivit Reglementrilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunit ilor Economice Europene. Informa iile cuprinse n acea declara ie sunt cele prevzute de legea contabilit ii. (3) n cazul entit ilor administrate n sistem dualist, referirile din prezentele reglementri la "administratori" se vor citi ca referiri la "membrii directoratului". 23 - Situa iile financiare anuale consolidate se ntocmesc n mod clar i n concordan cu prevederile prezentelor reglementri. 24 - Situa iile financiare anuale consolidate ofer o imagine fidel a activelor, datoriilor, pozi iei financiare i a profitului sau pierderii entit ilor incluse n aceste situa ii financiare, considerate ca un tot unitar. 25 - Dac aplicarea prevederilor prezentelor reglementri nu este suficient pentru a oferi o imagine fidel n n elesul pct. 24, n notele explicative la situa iile financiare anuale consolidate trebuie prezentate informa ii suplimentare. 26 - Dac, n cazuri excep ionale, aplicarea uneia din prevederile prezentelor reglementri nu corespunde cerin ei de furnizare a unei imagini fidele, n conformitate cu prevederile pct. 24, se va face abatere de la aceste prevederi n vederea oferirii unei imagini fidele, n n elesul pct. 24. Orice astfel de abatere trebuie prezentat n notele explicative la situa iile financiare anuale consolidate, mpreun cu o explica ie a motivelor sale i o prezentare a efectelor abaterii asupra activelor, datoriilor, pozi iei financiare i a profitului sau pierderii. 27 - Autorit ile de reglementare pot solicita prezentarea n situa iile financiare anuale consolidate a unor informa ii suplimentare fa de cele care trebuie s fie prezentate n concordan cu prezentele reglementri. 28 - Prevederile Sec iunilor 1 - 8 ale Capitolului II "Formatul i con inutul situa iilor financiare anuale" din Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene - cu excep ia prevederilor referitoare la entit ile care ntocmesc bilan prescurtat - se aplic n ceea ce privete formatul situa iilor financiare anuale consolidate, cu respectarea prevederilor din prezentele reglementri i lund n considerare ajustrile esen iale care rezult din caracteristicile proprii situa iilor financiare anuale consolidate, n raport cu situa iile financiare anuale. 29 - Formatul bilan ului consolidat i al contului de profit i pierdere consolidat este prevzut la Capitolul VIII "Formatul bilan ului consolidat i al contului de profit i pierdere consolidat" din prezentele reglementri.

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 114 of 121

Proceduri de consolidare A. Bilan consolidat 30 - Activele i datoriile entit ilor incluse n consolidare se ncorporeaz n totalitate n bilan ul consolidat, prin nsumarea elementelor similare. 31 - Stocurile pot fi prezentate ca un singur element n situa iile financiare anuale consolidate, dac exist circumstan e speciale care ar putea determina cheltuieli nejustificate. 32 - Valorile contabile ale ac iunilor n capitalul entit ilor incluse n consolidare se compenseaz cu propor ia pe care o reprezint n capitalul i rezervele acestor entit i, astfel: a) compensrile se efectueaz pe baza valorilor juste ale activelor i datoriilor identificabile la data achizi iei ac iunilor sau, n cazul n care achizi ia are loc n dou sau mai multe etape, la data la care entitatea a devenit o filial. n n elesul prezentelor reglementri, data achizi iei reprezint data la care controlul asupra activelor nete sau opera iunilor entit ii achizi ionate este transferat efectiv ctre dobnditor. b) n condi iile n care nu se pot stabili valorile prevzute la litera a), compensarea se efectueaz pe baza valorilor juste de la data la care entit ile n cauz sunt incluse n consolidare pentru prima dat. Diferen ele rezultate din asemenea compensri se nregistreaz, n msura n care este posibil, direct la acele elemente din bilan ul consolidat care au valori superioare sau inferioare valorilor lor contabile. c) Orice diferen rezultat ca urmare a aplicrii lit. a) sau rmas dup aplicarea lit. b) se prezint ca un element separat n bilan ul consolidat, astfel: - diferen a pozitiv se prezint la elementul "Fond comercial pozitiv"; - diferen a negativ se prezint la elementul "Fond comercial negativ". Aceste elemente, metodele utilizate i orice modificri semnificative fa de exerci iul financiar precedent trebuie explicate n notele explicative la situa iile financiare anuale consolidate. 33 - Prevederile pct. 32 nu se aplic ac iunilor n capitalul societ ii-mam de inute fie de entitatea n cauz, fie de o alt entitate inclus n consolidare. n situa iile financiare anuale consolidate aceste ac iuni se trateaz ca ac iuni proprii, n concordan cu Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene. 34 - (1) Suma atribuibil ac iunilor n filialele incluse n consolidare, de inute de alte persoane dect entit ile incluse n consolidare, se prezint separat n bilan ul consolidat, la elementul "Interese care nu controleaz". (2) Interesele care nu controleaz trebuie prezentate n bilan ul consolidat n capitalurile proprii, separat de capitalurile proprii ale societ ii-mam. B. Contul de profit i pierdere consolidat 35 - Veniturile i cheltuielile entit ilor incluse n consolidare se ncorporeaz n totalitate n contul de profit i pierdere consolidat, prin nsumarea elementelor similare. 36 - Suma oricrui profit sau pierderi atribuibil ac iunilor n filialele incluse n consolidare, de inute de alte persoane dect entit ile incluse n consolidare, se prezint separat n contul de profit i pierdere consolidat, la elementul "Profitul sau pierderea exerci iului financiar aferent() intereselor care nu controleaz". C. Prevederi comune bilan ului consolidat i contului de profit i pierdere consolidat 37 - Situa iile financiare anuale consolidate se ntocmesc n conformitate cu prezentele reglementri. 38 - Metodele de consolidare trebuie aplicate n mod consecvent de la un exerci iu financiar la altul. 39 - Abateri de la prevederile pct. 38 se pot face n cazuri excep ionale. Orice asemenea abateri trebuie prezentate n notele explicative la situa iile financiare anuale consolidate, precum i motivele acestora, mpreun cu o evaluare a efectelor abaterilor asupra activelor, datoriilor, pozi iei financiare i a profitului sau pierderii entit ilor incluse n consolidare, considerate ca un tot unitar. 40 - Situa iile financiare anuale consolidate prezint activele, datoriile, pozi ia financiar i profiturile sau pierderile entit ilor incluse n consolidare, ca i cum acestea ar fi o singur entitate. n special: a) datoriile i crean ele dintre entit ile incluse n consolidare se elimin din situa iile financiare anuale consolidate; b) veniturile i cheltuielile aferente tranzac iilor dintre entit ile incluse n consolidare se elimin din situa iile financiare anuale consolidate; c) dac profiturile i pierderile rezultate din tranzac iile efectuate ntre entit ile incluse n consolidare sunt luate n calcul la determinarea valorii contabile a activelor, acestea se elimin din situa iile financiare anuale consolidate. De asemenea, dividendele interne sunt eliminate n totalitate. 41 - Derogri de la prevederile pct. 40 sunt permise dac sumele n cauz nu sunt semnificative n n elesul pct. 24. 42 - (1) Situa iile financiare anuale ale societ ilor nerezidente sunt convertite dup metoda cursului de nchidere. Aceast metod presupune: a) n bilan : - exprimarea posturilor din bilan , cu excep ia capitalurilor proprii, la cursul de nchidere; - exprimarea capitalurilor proprii la cursul istoric; - nscrierea, ca element distinct al capitalurilor proprii, a unei rezerve din conversie, ce corespunde diferen ei dintre capitalurile proprii la cursul de nchidere i capitalurile proprii la cursul istoric, precum i diferen ei dintre rezultatul determinat n func ie de cursul mediu sau cursul de schimb de la data tranzac iilor i rezultatul la cursul de nchidere. Rezerva din conversie nscris n bilan este repartizat ntre societatea-mam i interesele care nu controleaz; b) n contul de profit i pierdere - exprimarea veniturilor i a cheltuielilor la cursul mediu. Cnd acesta fluctueaz semnificativ, veniturile i cheltuielile vor fi exprimate la cursurile de schimb de la data tranzac iilor. (2) Cursul de nchidere este cursul de schimb de la data ntocmirii bilan ului. 43 - (1) Situa iile financiare anuale consolidate se ntocmesc la aceeai dat ca i situa iile financiare anuale individuale ale societ iimam. (2) Situa iile financiare anuale consolidate pot fi ntocmite pentru o alt dat, pentru a se ine seama de datele bilan ului celor mai multe sau ale celor mai importante dintre entit ile incluse n consolidare. Dac se face uz de aceast derogare, acest fapt trebuie prezentat n notele explicative la situa iile financiare anuale consolidate, mpreun cu motivele care au determinat-o. (3) Atunci cnd situa iile financiare anuale ale unei filiale, folosite la ntocmirea situa iilor financiare anuale consolidate, sunt ntocmite la o dat de raportare diferit de cea a societ ii-mam, trebuie fcute ajustri datorit efectelor tranzac iilor sau evenimentelor semnificative care au loc ntre acea dat i data situa iilor financiare ale societ ii-mam. ntr-un astfel de caz, activele i datoriile filialei strine sunt convertite la cursul de schimb de la data bilan ului acelei filiale. Sunt fcute ajustri pentru schimbri semnificative n cursurile de schimb, intervenite pn la data bilan ului entit ii raportoare. 44 - (1) Diferen a dintre data de raportare a filialei i data de raportare a societ ii-mam nu trebuie s fie mai mare de trei luni. Lungimea perioadelor de raportare i orice diferen e ntre datele de raportare trebuie s fie aceleai de la o perioad la alta. (2) Dac data bilan ului entit ii de consolidat precede data bilan ului consolidat cu mai mult de trei luni, entitatea n cauz este consolidat pe baza unor situa ii financiare interimare ntocmite la data bilan ului consolidat. 45 - n cazul n care componen a entit ilor incluse n consolidare s-a modificat semnificativ n cursul exerci iului financiar, situa iile financiare anuale consolidate trebuie s cuprind informa ii care s permit compara ia seturilor succesive de situa ii financiare anuale

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 115 of 121

consolidate. 46 - Activele i datoriile care urmeaz s fie cuprinse n situa iile financiare anuale consolidate se evalueaz prin metode uniforme i potrivit Sec iunilor 7 i 8 ale Capitolului II "Formatul i con inutul situa iilor financiare anuale" din Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene. 47 - O societate-mam care ntocmete situa ii financiare anuale consolidate trebuie s aplice aceleai metode de evaluare ca i pentru situa iile financiare anuale proprii. 48 - Dac activele i datoriile care urmeaz s fie cuprinse n situa iile financiare anuale consolidate au fost evaluate de entit ile incluse n consolidare prin metode diferite de cele utilizate pentru consolidare, acestea trebuie evaluate din nou conform metodelor utilizate pentru consolidare, cu excep ia cazului n care rezultatele acestei noi evaluri nu sunt semnificative n n elesul pct. 24. Abateri de la acest principiu sunt permise n cazuri excep ionale. Orice astfel de abateri i motivele care le-au determinat se prezint n notele explicative. 49 - n bilan ul consolidat i n contul de profit i pierdere consolidat trebuie s se in seama de orice diferen care a avut loc cu ocazia consolidrii ntre cheltuielile cu impozitul aferent exerci iului financiar i exerci iilor financiare precedente i suma impozitului pltit sau de pltit pentru aceste exerci ii, n msura n care, n viitorul previzibil, este probabil s apar o cheltuial efectiv cu impozitul pentru una dintre entit ile incluse n consolidare. 50 - Dac activele care urmeaz s fie cuprinse n situa iile financiare anuale consolidate au fcut obiectul unor ajustri excep ionale de valoare exclusiv n scop fiscal, acestea se ncorporeaz n situa iile financiare anuale consolidate numai dup eliminarea ajustrilor respective. 51 - (1) Un element separat, aa cum este definit la pct. 32 lit. c), care corespunde unui fond comercial pozitiv, se trateaz conform regulilor prevzute n Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene, aplicabile pentru elementul "fond comercial". (2) Durata de amortizare a fondului comercial pozitiv se determin de la data achizi iei ac iunilor sau, n cazul n care achizi ia are loc n dou sau mai multe etape, la data la care entitatea a devenit o filial. (3) n cazul situa iei prevzute la pct. 32 lit. b), durata de amortizare a fondului comercial pozitiv se determin de la data primelor situa ii financiare anuale consolidate. 52 - (1) O valoare prezentat ca un element separat, definit la pct. 32 lit. c), care corespunde unui fond comercial negativ, poate fi transferat n contul de profit i pierdere consolidat numai: a) dac aceast diferen corespunde previziunii, la data achizi iei, a unor rezultate viitoare nefavorabile ale entit ii n cauz sau previziunii unor costuri pe care entitatea respectiv urmeaz s le efectueze, n msura n care o asemenea previziune se materializeaz; sau b) n msura n care diferen a corespunde unui ctig realizat. (2) n vederea recunoaterii fondului comercial negativ, o entitate trebuie s se asigure c nu au fost supraevaluate activele identificabile achizi ionate i nu au fost omise sau subevaluate datoriile. (3) n msura n care fondul comercial negativ se raporteaz la pierderi i cheltuieli viitoare ateptate, ce sunt identificate n planul pentru achizi ie al achizitorului i pot fi msurate credibil, dar care nu reprezint datorii identificabile la data achizi iei, acea parte a fondului comercial negativ trebuie recunoscut ca venit n contul de profit i pierdere, atunci cnd sunt recunoscute aceste pierderi i cheltuieli viitoare. (4) n msura n care fondul comercial negativ nu se raporteaz la pierderi i cheltuieli viitoare ateptate i care pot fi msurate n mod credibil la data achizi iei, acest fond comercial negativ trebuie recunoscut ca venit n contul de profit i pierdere, dup cum urmeaz: a) valoarea fondului comercial negativ ce nu depete valorile juste ale activelor nemonetare identificabile achizi ionate trebuie recunoscut ca venit atunci cnd beneficiile economice viitoare cuprinse n activele identificabile amortizabile achizi ionate sunt consumate, deci, de-a lungul perioadei de via util rmas a acelor active; i b) valoarea fondului comercial negativ n exces fa de valorile juste ale activelor nemonetare identificabile achizi ionate trebuie recunoscut imediat ca venit. 53 - (1) Dac o entitate inclus n consolidare conduce o alt entitate mpreun cu una sau mai multe entit i neincluse n consolidare, entitatea respectiv trebuie inclus n situa iile financiare anuale consolidate, consolidarea efectundu-se propor ional cu drepturile n capitalul acesteia, de inute de entitatea inclus n consolidare. O asemenea consolidare este denumit n continuare consolidare propor ional. Entitatea care exercit controlul comun este numit n continuare asociat. (2) Pct. 19 - 52 se aplic mutatis mutandis consolidrii propor ionale prevzute la alin. (1) de mai sus, cu men iunea c opera iunile implicate de opera iunile de consolidare se efectueaz propor ional cu drepturile n capitalul entit ii asupra creia se exercit controlul comun. 54 - n cazul n care se aplic pct. 53, prevederile pct. 59 nu se aplic dac societatea comercial consolidat propor ional este o ntreprindere asociat, n sensul pct. 59. 55 - Aplicarea consolidrii propor ionale presupune urmtoarele: - bilan ul asociatului include partea lui din activele pe care le controleaz n comun i partea lui din datoriile pentru care rspunde solidar; - contul de profit i pierdere al unui asociat include partea lui din veniturile i cheltuielile entit ii controlate n comun; - asociatul adun partea lui din fiecare dintre activele, datoriile, veniturile sau cheltuielile entit ii controlate n comun cu elementele similare din propriile situa ii financiare anuale, rnd cu rnd. De exemplu, poate aduna partea lui din stocurile entit ii controlate n comun, cu stocurile sale i partea lui din imobilizrile corporale ale entit ii controlate n comun, cu imobilizrile sale. 56 - Cnd un asociat cumpr active de la o entitate controlat n comun, acesta nu va recunoate partea lui din profiturile acelei entit i, rezultate din efectuarea tranzac iei, pn n momentul n care revinde activele unei ter e pr i. Un asociat trebuie s recunoasc partea lui din pierderile rezultate din aceste tranzac ii n acelai mod ca profiturile, cu excep ia cazului n care pierderile reprezint o depreciere a activelor, situa ie n care trebuie recunoscute imediat. 57 - Un asociat al unei entit i controlate n comun ntrerupe folosirea consolidrii propor ionale de la data la care nceteaz s de in acel control. 58 - Pct. 53 - 57 referitoare la consolidarea propor ional nu se aplic dac entitatea este o ntreprindere asociat n sensul pct. 59. 59 - (1) Dac o entitate inclus n consolidare exercit o influen semnificativ asupra politicii opera ionale i financiare a unei entit i neincluse n consolidare (ntreprindere asociat), n care de ine un interes de participare, n sensul pct. 60, acel interes de participare se prezint n bilan ul consolidat la elementul "Titluri puse n echivalen ". (2) Se presupune c o entitate exercit o influen semnificativ asupra altei entit i dac de ine 20% sau mai mult din drepturile de vot ale ac ionarilor sau asocia ilor n acea entitate. n acest caz, entitatea care exercit influen a semnificativ este numit investitor. (3) Pentru calcularea drepturilor care asigur influen a semnificativ se aplic prevederile pct. 8 - 10. 60 - (1) n n elesul prezentelor reglementri, prin interese de participare se n elege dreptul n capitalul altor entit i, reprezentat sau nu prin certificate, care, prin crearea unei legturi durabile cu aceste entit i, sunt destinate s contribuie la activit ile entit ii. (2) De inerea unei pr i din capitalul unei alte entit i se presupune c reprezint un interes de participare, atunci cnd depete un procentaj de 20%. 61 - n n elesul prezentelor reglementri, o entitate la care un investitor exercit o influen semnificativ asupra politicii sale opera ionale i financiare este o ntreprindere asociat. 62 - Atunci cnd pct. 59 se aplic pentru prima dat unui interes de participare prevzut la pct. 60, interesul de participare respectiv se prezint n bilan ul consolidat la valoarea corespunztoare propor iei de capital i rezerve a ntreprinderii asociate, reprezentate de acel interes de participare. Diferen a dintre aceast sum i valoarea contabil a interesului de participare, calculat conform regulilor de evaluare prevzute n Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene, se prezint distinct n notele explicative la situa iile financiare anuale consolidate. Aceast diferen se calculeaz la data la care metoda se aplic pentru prima

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 116 of 121

oar, respectiv la data achizi iei ac iunilor sau, dac acestea au fost achizi ionate n mai multe etape, la data la care entitatea a devenit o ntreprindere asociat. 63 - n msura n care diferen a pozitiv men ionat la pct. 62 nu poate fi asociat niciuneia dintre categoriile de active sau datorii, aceasta se trateaz conform pct. 51. 64 - (1) Suma corespunztoare propor iei de capital i rezerve a ntreprinderii asociate, men ionate la pct. 62, se majoreaz sau se reduce cu valoarea oricrei varia ii care a avut loc n cursul exerci iului financiar, n propor ia de capital i rezerve a ntreprinderii asociate, reprezentat de acel interes de participare; aceasta se reduce, de asemenea, cu suma dividendelor aferente acelui interes de participare. (2) Partea investitorului din profitul sau pierderea ntreprinderii asociate, nregistrat dup achizi ie, este ajustat pentru a lua n calcul, de exemplu, amortizarea activelor amortizabile pe baza valorii juste la data achizi iei. Similar, ajustri corespunztoare se aduc pr ii investitorului din profitul sau pierderea ntreprinderii asociate, nregistrat dup achizi ie, pentru pierderile din depreciere recunoscute de ntreprinderea asociat. 65 - (1) n scopul cuprinderii n consolidare, situa iile financiare ale ntreprinderii asociate vor fi ntocmite utiliznd politici contabile uniforme pentru tranzac ii i evenimente similare n circumstan e similare. (2) Dac o ntreprindere asociat utilizeaz alte politici contabile dect cele ale investitorului pentru tranzac ii i evenimente similare n circumstan e similare, se vor face ajustri pentru a asigura conformitatea politicilor contabile ale ntreprinderii asociate, cu cele ale investitorului, atunci cnd situa iile financiare ale ntreprinderii asociate sunt utilizate de investitor pentru aplicarea metodei punerii n echivalen . (3) Dac activele i datoriile unei ntreprinderi asociate au fost evaluate prin alte metode dect cele utilizate pentru consolidare n conformitate cu pct. 47, acestea vor fi evaluate din nou, n scopul calculrii diferen ei men ionate la pct. 62, prin metodele utilizate pentru consolidare. 66 - (1) Partea de profit sau pierdere a ntreprinderilor asociate, atribuibil unor asemenea interese de participare, se prezint n contul de profit i pierdere consolidat la elementul "Profitul sau pierderea exerci iului financiar aferent() ntreprinderilor asociate". (2) Dac partea investitorului din pierderea ntreprinderii asociate este egal sau mai mare dect participa ia n ntreprinderea asociat, investitorul ntrerupe recunoaterea cotei sale de pierderi adi ionale. Participa ia ntr-o ntreprindere asociat este valoarea contabil a investi iei n ntreprinderea asociat, n conformitate cu metoda punerii n echivalen , precum i orice interes pe termen lung care, n fond, formeaz o parte din investi ia net a investitorului n ntreprinderea asociat. De exemplu, un element pentru care decontarea nu este nici planificat, nici probabil a se produce n viitorul apropiat este, n fond, o extindere a investi iei entit ii n ntreprinderea asociat. Astfel de elemente pot s includ ac iuni preferen iale, crean e pe termen lung sau mprumuturi, ns nu includ crean e tranzac ionale sau orice crean pe termen lung pentru care exist garan ii reale adecvate, cum ar fi mprumuturile garantate. Pierderile recunoscute n conformitate cu metoda punerii n echivalen ca fiind n exces fa de investi ia investitorului n ac iuni ordinare se aplic celorlalte componente ale interesului investitorului. (3) Dup ce participa ia investitorului este redus la zero, pierderile adi ionale se contabilizeaz i se recunoate o datorie doar n msura n care investitorul i-a asumat obliga ii legale sau implicite, sau a fcut pl i n numele ntreprinderii asociate. Dac ntreprinderea asociat raporteaz ulterior profituri, investitorul rezum recunoaterea cotei sale din acele profituri doar dup ce cota sa din profituri egaleaz cota din pierderile nerecunoscute. 67 - Partea grupului din ntreprinderea asociat reprezint suma participa iilor la acea ntreprindere asociat, apar innd societ ii-mam i filialelor. n acest scop sunt ignorate participa iile celorlalte entit i n ntreprinderea asociat. 68 - Profiturile i pierderile care rezult din tranzac iile "n amonte" i "n aval" dintre investitor (inclusiv filialele sale consolidate) i o ntreprindere asociat sunt recunoscute n situa iile financiare ale investitorului doar corespunztor participa iilor n ntreprinderea asociat, apar innd unor de intori ter i investitorului. Tranzac iile "n amonte" sunt, de exemplu, vnzrile de active de la o ntreprindere asociat la un investitor. Tranzac iile "n aval" sunt, de exemplu, vnzrile de active de la un investitor ctre o ntreprindere asociat. Partea investitorului din profitul sau pierderea ntreprinderii asociate rezultnd din aceste tranzac ii este eliminat. 69 - Investi ia ntr-o ntreprindere asociat este contabilizat utiliznd metoda punerii n echivalen de la data la care devine ntreprindere asociat. 70 - Cele mai recente situa ii financiare anuale disponibile ale ntreprinderii asociate sunt utilizate de investitor la aplicarea metodei punerii n echivalen . Dac datele de raportare ale investitorului i ntreprinderii asociate sunt diferite, ntreprinderea asociat ntocmete, pentru uzul investitorului, situa ii financiare la aceeai dat ca situa iile financiare anuale ale investitorului, cu excep ia cazului n care acest lucru este imposibil. 71 - Dac situa iile financiare anuale ale unei ntreprinderi asociate utilizate la aplicarea metodei punerii n echivalen sunt ntocmite la o dat de raportare diferit de cea a investitorului, se vor face ajustri aferente efectelor tranzac iilor sau evenimentelor semnificative care au loc ntre acea dat i data situa iilor financiare ale investitorului. n orice caz, diferen a dintre data de raportare a ntreprinderii asociate i cea a investitorului nu va putea fi mai mare de 3 luni. Durata perioadelor de raportare i diferen ele dintre datele de raportare vor fi aceleai de la o perioad la alta. 72 - (1) n cazul consolidrii unei ntreprinderi asociate, eliminrile men ionate la pct. 40 lit. c) se efectueaz n msura n care informa iile sunt cunoscute sau pot fi stabilite. (2) Derogrile de la alin. (1) sunt permise, dac sumele respective sunt nesemnificative n n elesul pct. 24. 73 - Dac o ntreprindere asociat ntocmete situa ii financiare anuale consolidate, prevederile precedente se aplic capitalului i rezervelor prezentate n aceste situa ii consolidate. 74 - Pct. 59 - 73 pot s nu se aplice dac interesul de participare n capitalul ntreprinderii asociate nu este semnificativ n n elesul pct. 24. CAPITOLUL IV CON INUTUL NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUA IILE FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE 4.1. POLITICI CONTABILE 75 - Politicile contabile reprezint principiile, bazele, conven iile, regulile i practicile specifice aplicate de o societate-mam la ntocmirea i prezentarea situa iilor financiare anuale consolidate. 76 - Situa iile financiare anuale consolidate trebuie s fie ntocmite folosind politici contabile uniforme pentru tranzac ii asemntoare i alte evenimente n circumstan e similare. 77 - Dac un membru al grupului folosete alte politici contabile dect cele adoptate n situa iile financiare anuale consolidate, pentru tranzac ii asemntoare i evenimente n circumstan e similare, n scopul ntocmirii situa iilor financiare consolidate trebuie fcute ajustri corespunztoare la situa iile sale financiare. 78 - Trebuie prezentate politicile folosite pentru evaluarea fondului comercial i a intereselor care nu controleaz. 4.2. NOTE EXPLICATIVE 4.2.1. Prevederi generale 79 - Pe lng informa iile cerute conform altor sec iuni din prezentele reglementri, notele la situa iile financiare anuale consolidate trebuie s furnizeze informa ii referitoare la aspectele prevzute de prezenta subsec iune. 80 - (1) Notele explicative trebuie s cuprind informa ii privind metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situa iile financiare anuale consolidate, precum i metodele utilizate pentru calcularea ajustrilor de valoare. (2) Pentru elementele incluse n situa iile financiare anuale consolidate care sunt sau au fost ini ial exprimate n moned strin, trebuie furnizate bazele de conversie utilizate pentru exprimarea acestora n moneda n care se ntocmesc situa iile financiare anuale consolidate. 81 - n notele explicative trebuie cuprinse, de asemenea, urmtoarele informa ii: (a) - denumirile i sediile sociale ale entit ilor incluse n consolidare;

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 117 of 121

- propor ia de capital de inut n entit ile incluse n consolidare, altele dect societatea-mam, de ctre entit ile incluse n consolidare sau de ctre persoanele care ac ioneaz n nume propriu, dar n contul acestor entit i; - condi iile care au determinat consolidarea, aa cum acestea sunt prezentate la pct. 3, cu respectarea prevederilor pct. 8 - 10. Aceast ultim men iune poate fi, totui, omis n cazul n care consolidarea a fost efectuat n temeiul pct. 3 lit. (a) i dac propor ia de capital este egal cu propor ia drepturilor de vot. (b) Aceleai informa ii trebuie furnizate n ceea ce privete entit ile excluse din consolidare conform prevederilor pct. 19 - 21, ca i motivul excluderii lor. 82 - n notele explicative se prezint: Denumirile i sediile sociale ale ntreprinderilor asociate cu entitatea inclus n consolidare, n sensul pct. 59, i propor ia de capital a acestora, de inut de entitatea inclus n consolidare sau de persoane care ac ioneaz n nume propriu, dar n contul acestor entit i. Aceleai informa ii trebuie furnizate n ceea ce privete ntreprinderile asociate men ionate la pct. 74, mpreun cu motivele pentru care sa considerat c acele interese de participare nu sunt semnificative n n elesul pct. 24. 83 - n notele explicative se prezint: Denumirea i sediul social ale entit ilor consolidate propor ional n temeiul pct. 53 la 58, factorii pe care se bazeaz conducerea comun i propor ia capitalului acestora, de inut de entit ile incluse n consolidare sau de persoanele care ac ioneaz n nume propriu, dar n contul acestor entit i. 84 - Notele explicative prezint: Denumirea i sediul social ale fiecreia dintre entit ile, altele dect cele prevzute la pct. 81 - 83 de mai sus, n care entit ile incluse n consolidare de in direct sau prin intermediul unor persoane care ac ioneaz n nume propriu, dar n contul acestor entit i, un procentaj de capital de cel pu in 20%, men ionnd propor ia de capital de inut, suma de capital i rezerve i profitul sau pierderea ultimului exerci iu financiar al entit ii n cauz, pentru care au fost aprobate situa iile financiare. Aceste informa ii pot fi omise dac nu sunt semnificative, n n elesul pct. 24. 85 - De asemenea, se prezint numrul i valoarea nominal a tuturor ac iunilor societ ii-mam de inute de entitatea nsi, de filialele entit ii n cauz sau de o persoan care ac ioneaz n nume propriu, dar n contul acelor entit i. 86 - n notele explicative se prezint: Valoarea avansurilor i creditelor acordate potrivit legii membrilor organelor de administra ie, conducere i de supraveghere ale societ iimam, de ctre acea entitate sau de ctre una dintre filialele sale, indicnd ratele dobnzii, principalele condi ii i orice sume restituite, precum i a angajamentelor asumate n contul lor sub forma garan iilor de orice fel, indicnd totalul pe fiecare categorie. 87 - Trebuie s se men ioneze, totodat, dac situa iile financiare anuale consolidate au fost ntocmite n conformitate cu prezentele reglementri. 88 - (1) Urmtoarele informa ii trebuie prezentate cu claritate i repetate ori de cte ori este necesar, pentru buna lor n elegere: a) denumirea i sediul social al societ ii-mam care face raportarea; b) data la care s-au ncheiat situa iile financiare anuale consolidate sau perioada la care se refer; c) moneda n care sunt ntocmite situa iile financiare anuale consolidate; d) unitatea de msur n care sunt exprimate cifrele incluse n raportare. (2) Notele explicative la situa iile financiare anuale consolidate prezint natura i scopul comercial ale oricror angajamente care nu sunt incluse n bilan ul consolidat, precum i impactul financiar al acelor angajamente, atunci cnd riscurile sau beneficiile provenind din asemenea angajamente sunt semnificative i n msura n care prezentarea unor asemenea riscuri sau beneficii este necesar pentru evaluarea pozi iei financiare a entit ilor incluse n consolidare, luate ca un tot. (3) Tranzac iile cu entit ile legate, cu excep ia celor n interiorul grupului, ncheiate de societatea-mam sau de alte entit i incluse n consolidare, inclusiv sumele acestor tranzac ii, natura rela iei cu entitatea legat i alte informa ii referitoare la tranzac ie, necesare pentru o n elegere a pozi iei financiare a entit ilor incluse n consolidare, luate ca un tot, dac aceste tranzac ii sunt semnificative i nu au fost ncheiate n condi ii normale de pia . Informa ii referitoare la tranzac iile individuale se pot combina plecnd de la natura lor, cu excep ia situa iei n care informa ia separat este necesar pentru o n elegere a efectelor tranzac iilor cu entitatea legat, asupra pozi iei financiare a entit ilor incluse n consolidare, luate ca un tot. 4.2.2. Informa ii n completarea bilan ului consolidat 89 - Notele explicative trebuie s prezinte pentru fiecare clas de imobilizri corporale: a) bazele de evaluare folosite n determinarea valorii contabile brute; b) metodele de amortizare folosite. 90 - Dac evaluarea la valoarea just a instrumentelor financiare a fost efectuat conform subsec iunii 8.2.5.2. "Evaluarea la valoarea just a instrumentelor financiare" a Capitolului II "Formatul i con inutul situa iilor financiare anuale" din Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene, se prezint: a) ipotezele semnificative care stau la baza modelelor i tehnicilor de evaluare, dac valorile juste au fost determinate n concordan cu prevederile acelei subsec iuni; b) pe fiecare categorie de instrumente financiare, valoarea just, modificrile de valoare nregistrate direct n contul de profit i pierdere, precum i modificrile incluse n rezerva de valoare just potrivit aceleiai subsec iuni; c) pentru fiecare clas de instrumente financiare derivate, informa ii despre aria i natura instrumentelor, inclusiv termenii i condi iile semnificative care pot afecta valoarea, momentul i certitudinea fluxurilor viitoare de numerar; i d) un tabel care s prezinte micrile rezervei de valoare just n cursul exerci iului financiar. 91 - Dac evaluarea la valoarea just a instrumentelor financiare nu a fost efectuat potrivit subsec iunii 8.2.5.2. din Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene, se prezint urmtoarele: a) pentru fiecare clas de instrumente financiare derivate: - valoarea just a instrumentelor, dac o astfel de valoare poate fi determinat prin oricare din metodele prevzute la acea subsec iune din Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene; - informa ii privind aria i natura instrumentelor financiare; i b) pentru imobilizrile financiare nregistrate la o valoare mai mare dect valoarea lor just i pentru care nu s-a utilizat op iunea de a se reflecta o ajustare pentru pierdere de valoare, potrivit subsec iunii 8.2.1 "Reguli de evaluare de baz" din Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene: - valoarea contabil i valoarea just a activelor individuale sau a gruprilor corespunztoare ale acelor active individuale; - motivele pentru care nu a fost redus valoarea contabil, inclusiv natura elementelor care furnizeaz dovada c valoarea contabil va fi recuperat. 92 - Se prezint valoarea total a datoriilor nregistrate n bilan ul consolidat i care sunt scadente dup mai mult de cinci ani, precum i valoarea total a datoriilor nregistrate n bilan ul consolidat i acoperite cu garan ii reale oferite de entit ile incluse n consolidare, men ionnd natura i forma garan iilor. 93 - Se prezint valoarea total a oricror angajamente financiare neincluse n bilan ul consolidat, n msura n care aceste informa ii sunt utile pentru evaluarea pozi iei financiare a entit ilor incluse n consolidare, considerate ca un tot unitar. Orice angajamente privind pensiile i entit ile afiliate neincluse n consolidare trebuie prezentate separat. 94 - Pentru fiecare categorie de rezerve inclus n capitalurile proprii, se descrie natura sa i scopul pentru care a fost constituit. 4.2.3. Informa ii n completarea contului de profit i pierdere consolidat 95 - Se prezint defalcarea cifrei de afaceri consolidate, pe categorii de activit i i pe pie e geografice, aa cum acestea sunt definite n Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene, n msura n care aceste categorii i pie e difer substan ial una fa de alta, innd seama de modul de organizare a vnzrii produselor i furnizrii serviciilor rezultate din activit ile curente ale entit ilor incluse n consolidare, considerate ca un tot unitar.

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 118 of 121

96 - Separat, se prezint totalul onorariilor percepute, aferente exerci iului financiar, de auditorul statutar sau firma de audit pentru auditul statutar al situa iilor financiare anuale consolidate, totalul onorariilor percepute pentru alte servicii de asigurare, totalul onorariilor percepute pentru servicii de consultan fiscal i totalul onorariilor percepute pentru alte servicii dect cele de audit statutar. 97 - (1) Se prezint numrul mediu de persoane angajate n cursul exerci iului financiar, de entit ile incluse n consolidare, defalcat pe categorii i, dac nu sunt prezentate distinct n contul de profit i pierdere consolidat, cheltuielile cu personalul aferente exerci iului financiar. (2) Se prezint separat numrul mediu de persoane angajate n cursul exerci iului financiar de entit ile prevzute la pct. 53 i 54. 98 - (1) n notele explicative se prezint: Valoarea indemniza iilor acordate n exerci iul financiar membrilor organelor de administra ie, conducere i de supraveghere ale societ iimam pentru func iile de inute de acetia n societatea-mam i n filialele sale, precum i orice angajamente care au luat natere sau sunt ncheiate n aceleai condi ii privind pensiile acordate fotilor membri ai acestor organe, indicnd totalul pe fiecare categorie. (2) Separat de informa iile de la alin. (1), se prezint indemniza iile acordate pentru func iile exercitate n entit ile controlate n comun i ntreprinderile asociate. 99 - Se prezint msura n care calculul profitului sau pierderii consolidat(e) a exerci iului financiar a fost afectat de evaluarea elementelor care, prin derogare de la principiile enun ate n sec iunile 7 i 8 ale Capitolului II "Formatul i con inutul situa iilor financiare anuale" din Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene i la pct. 50 din prezentele reglementri, a fost efectuat n exerci iul financiar n cauz sau ntr-un exerci iu financiar precedent, n vederea ob inerii de facilit i fiscale. Atunci cnd influen a unei asemenea evaluri asupra cheltuielilor viitoare cu impozitul, ale entit ilor incluse n consolidare, considerate ca un tot unitar, este semnificativ, trebuie prezentate detalii. 100 - Se prezint diferen a dintre cheltuiala cu impozitul nregistrat n contul de profit i pierdere consolidat al exerci iului financiar i ale celor aferente exerci iilor financiare precedente, i suma impozitului de pltit pentru aceste exerci ii, cu condi ia c aceast diferen s fie semnificativ pentru scopul impozitrii viitoare. CAPITOLUL V RAPORTUL CONSOLIDAT AL ADMINISTRATORILOR 101 - Consiliul de administra ie al societ ii-mam elaboreaz pentru fiecare exerci iu financiar un raport, denumit n continuare raportul consolidat al administratorilor, care cuprinde cel pu in o revizuire fidel a dezvoltrii i performan ei activit ilor i a pozi iei entit ilor incluse n consolidare, considerate ca un tot unitar, mpreun cu o descriere a principalelor riscuri i incertitudini cu care acestea se confrunt. 102 - Revizuirea este o analiz echilibrat i cuprinztoare a dezvoltrii i performan ei activit ilor i a pozi iei entit ilor incluse n consolidare, considerate ca un tot unitar, adecvat cu dimensiunea i complexitatea afacerilor. n msura n care este necesar pentru a n elege dezvoltarea, performan a sau pozi ia financiar, analiza cuprinde att indicatori financiari, ct i, dac este cazul, indicatori nefinanciari - cheie de performan , relevan i pentru activit i specifice, inclusiv informa ii privind probleme de mediu nconjurtor i angaja i. 103 - n furnizarea analizei sale, raportul consolidat al administratorilor prevede, atunci cnd este cazul, referiri i explica ii suplimentare privind sumele raportate n situa iile financiare anuale consolidate. 104 - (1) Referitor la entit ile cuprinse n consolidare, raportul furnizeaz, de asemenea, o indica ie despre: a) orice evenimente importante aprute dup sfritul exerci iului financiar; b) dezvoltarea previzibil a entit ilor respective, considerate ca un tot unitar; c) activit ile entit ilor respective, considerate ca un tot unitar, din domeniul cercetrii i dezvoltrii; d) utilizarea de ctre entit ile incluse n consolidare a instrumentelor financiare i, dac sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, pozi iei financiare i a profitului sau pierderii, i anume: - obiectivele i politicile entit ilor n materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politicile lor de acoperire mpotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzac ie previzionat pentru care se utilizeaz contabilitatea de acoperire mpotriva riscurilor, i - expunerea la riscul de pia , riscul de credit, riscul de lichiditate i la riscul fluxului de numerar, aa cum acestea sunt prezentate n Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene. (2) Raportul consolidat al administratorilor prezint o descriere a principalelor trsturi ale controlului intern al grupului i a sistemelor de gestionare a riscurilor, n legtur cu procesul ntocmirii de situa ii financiare anuale consolidate, atunci cnd o entitate are valorile mobiliare admise la tranzac ionare pe o pia reglementat, aa cum aceasta este definit n legisla ia n vigoare privind pia a de capital. n cazul n care raportul consolidat al administratorilor i raportul administratorilor sunt prezentate ca un singur raport, aceste informa ii trebuie incluse n sec iunea raportului care cuprinde declara ia asupra guvernan ei corporative. (3) Membrii organelor de administra ie, conducere i supraveghere ale entit ilor care ntocmesc situa ii financiare anuale consolidate i raport consolidat al administratorilor au obliga ia colectiv de a asigura ca situa iile respective i raportul consolidat al administratorilor s fie ntocmite i publicate n conformitate cu legisla ia na ional. 105 - n cazul entit ilor ale cror valori mobiliare - n totalitate sau o parte din aceste valori mobiliare - sunt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat i care fac obiectul unei oferte publice de achizi ie, astfel cum acestea sunt definite n legisla ia n vigoare privind pia a de capital, raportul consolidat al administratorilor trebuie s cuprind urmtoarele informa ii detaliate despre: a) structura capitalului lor, inclusiv valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat, cu indicarea claselor de ac iuni i, dac este cazul, pentru fiecare clas de ac iuni, drepturile i obliga iile ataate clasei respective i procentul din capitalul social total pe care l reprezint; b) orice restric ii legate de transferul valorilor mobiliare, cum ar fi limitrile privind de inerea de valori mobiliare sau necesitatea de a ob ine aprobarea entit ii sau a altor de intori de valori mobiliare; c) de inerile semnificative directe i indirecte de ac iuni (inclusiv de inerile indirecte prin structuri piramidale i de ineri ncruciate de ac iuni, aa cum acestea sunt definite n reglementrile n vigoare privind pia a de capital); d) de intorii oricror valori mobiliare cu drepturi speciale de control i o descriere a acestor drepturi; e) sistemul de control al oricrei scheme de acordare de ac iuni salaria ilor, dac drepturile de control nu se exercit direct de ctre salaria i; f) orice restric ii privind drepturile de vot, cum ar fi limitrile drepturilor de vot ale de intorilor unui procent stabilit sau numr de voturi, termenele de exercitare a drepturilor de vot sau sistemele prin care, coopernd cu entitatea, drepturile financiare ataate valorilor mobiliare sunt separate de de inerea de valori mobiliare; g) orice acorduri dintre ac ionari care sunt cunoscute de ctre entitate i care pot avea ca rezultat restric ii referitoare la transferul valorilor mobiliare i/sau la drepturile de vot; h) regulile care prevd numirea sau nlocuirea membrilor consiliului de administra ie i modificarea actelor constitutive ale entit ii; i) puterile membrilor consiliului de administra ie i, n special, cele referitoare la emiterea sau rscumprarea de ac iuni; j) orice acorduri semnificative la care entitatea este parte i care intr n vigoare, se modific sau nceteaz n func ie de o modificare a controlului entit ii ca urmare a unei oferte publice de achizi ie, i efectele rezultate din aceasta, cu excep ia cazului n care prezentarea acestor informa ii ar prejudicia grav entitatea; aceast excep ie nu se aplic n cazul n care entitatea este obligat n mod special s prezinte asemenea informa ii conform altor cerin e legale; k) orice acorduri dintre entitate i membrii consiliului su de administra ie sau salaria i, prin care se ofer compensri dac acetia demisioneaz sau sunt concedia i fr un motiv rezonabil sau dac rela ia de angajare nceteaz din cauza unei oferte publice de achizi ie. CAPITOLUL VI AUDITAREA SITUA IILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE 106 - Situa iile financiare anuale consolidate ale entit ilor se auditeaz de ctre una sau mai multe persoane fizice sau juridice autorizate

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 119 of 121

n condi iile legii. 107 - Persoana sau persoanele responsabile cu auditarea situa iilor financiare anuale consolidate (denumite auditori statutari) i exprim, de asemenea, un punct de vedere referitor la gradul de conformitate a raportului consolidat al administratorilor cu situa iile financiare anuale consolidate pentru acelai exerci iu financiar. 108 - Raportul auditorilor statutari cuprinde: a) o introducere care identific cel pu in situa iile financiare anuale consolidate care fac obiectul auditului statutar, mpreun cu cadrul de raportare financiar care a fost aplicat la ntocmirea acestora; b) o descriere a ariei auditului statutar, care identific cel pu in standardele de audit conform crora a fost efectuat auditul statutar; c) o opinie de audit care exprim n mod clar opinia auditorilor statutari, potrivit creia situa iile financiare anuale consolidate ofer o imagine fidel conform cadrului relevant de raportare financiar i, dup caz, dac situa iile financiare anuale consolidate respect cerin ele legale; opinia de audit este fr rezerve, cu rezerve, o opinie contrar sau, dac auditorii statutari nu au fost n msur s exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimrii unei opinii; d) o referire la orice aspecte asupra crora auditorii statutari atrag aten ia, printr-un paragraf distinct, fr ca opinia de audit s fie cu rezerve; e) un punct de vedere privind gradul de conformitate a raportului consolidat al administratorilor cu situa iile financiare anuale consolidate pentru acelai exerci iu financiar. 109 - Raportul se semneaz de ctre auditori statutari, persoane fizice, n numele acestora sau al auditorilor persoane juridice autorizate, dup caz, i se dateaz. 110 - n cazul n care situa iile financiare anuale ale societ ii-mam se ataeaz la situa iile financiare anuale consolidate, raportul auditorilor statutari cerut de prezentele reglementri poate fi combinat cu raportul auditorilor statutari asupra situa iilor financiare anuale ale societ ii-mam, prevzut de Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene. CAPITOLUL VII APROBAREA, SEMNAREA I PUBLICAREA SITUA IILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE 111 - Situa iile financiare anuale consolidate se ntocmesc i se public, potrivit legii, n moneda na ional. 112 - Situa iile financiare anuale consolidate sunt semnate de persoanele n drept, cuprinznd: - numele i prenumele persoanei care le-a ntocmit, nscrise n clar; - calitatea acesteia (director economic, contabil-ef sau alt persoan desemnat prin decizie scris de administratorul societ ii-mam, persoan autorizat potrivit legii, membr a Corpului Exper ilor Contabili i Contabililor Autoriza i din Romnia); - numrul de nregistrare n organismul profesional, dac este cazul. 113 - Situa iile financiare anuale consolidate, nso ite de raportul consolidat al administratorilor pentru exerci iul financiar n cauz i de raportul persoanei responsabile cu auditarea situa iilor financiare anuale consolidate, sunt supuse aprobrii adunrii generale a ac ionarilor societ ii-mam. 114 - (1) Situa iile financiare anuale consolidate, aprobate n mod corespunztor, mpreun cu raportul consolidat al administratorilor i raportul persoanei responsabile cu auditarea situa iilor financiare anuale consolidate, se public de entitatea care a ntocmit situa iile financiare anuale consolidate, conform legisla iei n vigoare. (2) Trebuie s fie posibil ob inerea, la cerere, a unei copii a ntregului raport consolidat al administratorilor sau a oricrei pr i a raportului. Pre ul unei astfel de copii nu trebuie s depeasc costul su administrativ. Aceste prevederi nu se aplic entit ilor ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat, n conformitate cu legisla ia n vigoare privind pia a de capital. 115 - (1) Ori de cte ori situa iile financiare anuale consolidate i raportul consolidat al administratorilor se public n ntregime, acestea trebuie s fie reproduse n forma i con inutul pe baza crora auditorii statutari i-au ntocmit raportul lor. Acestea trebuie s fie nso ite de textul complet al raportului de audit. (2) Dac situa iile financiare anuale consolidate nu se public n ntregime, trebuie s se indice faptul c versiunea publicat este o form prescurtat i trebuie s se fac trimitere la oficiul registrului comer ului la care au fost depuse situa iile financiare anuale consolidate. n cazul n care situa iile financiare anuale consolidate nu au fost nc depuse, acest lucru trebuie prezentat. n acest caz raportul de audit nu se public, dar se men ioneaz dac a fost exprimat o opinie de audit fr rezerve, cu rezerve sau contrar, sau dac auditorii statutari nu au fost n msur s exprime o opinie de audit. De asemenea, se men ioneaz dac raportul de audit face vreo referire la orice aspecte asupra crora auditorii statutari atrag aten ia printr-un paragraf distinct, fr ca opinia de audit s fie cu rezerve. CAPITOLUL VIII FORMATUL BILAN ULUI CONSOLIDAT I AL CONTULUI DE PROFIT I PIERDERE CONSOLIDAT SEC IUNEA 1 BILAN UL CONSOLIDAT 116 - Formatul bilan ului consolidat este urmtorul: A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZRI NECORPORALE 1. Cheltuieli de constituire 2. Cheltuieli de dezvoltare 3. Concesiuni, brevete, licen e, mrci comerciale, drepturi i active similare, dac acestea au fost achizi ionate cu titlu oneros, i alte imobilizri necorporale 4. Fond comercial pozitiv 5. Avansuri i imobilizri necorporale n curs de execu ie II. IMOBILIZRI CORPORALE 1. Terenuri i construc ii 2. Instala ii tehnice i maini 3. Alte instala ii, utilaje i mobilier 4. Avansuri i imobilizri corporale n curs de execu ie III. IMOBILIZRI FINANCIARE 1. Ac iuni de inute la entit i afiliate neincluse n consolidare 2. mprumuturi acordate entit ilor afiliate neincluse n consolidare 3. Interese de participare de inute la entit i neincluse n consolidare 4. mprumuturi acordate entit ilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare 5. Investi ii de inute ca imobilizri 6. Alte mprumuturi IV. TITLURI PUSE N ECHIVALEN B. ACTIVE CIRCULANTE I. Stocuri

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 120 of 121

1. Materii prime i materiale consumabile 2. Produc ia n curs de execu ie 3. Produse finite i mrfuri 4. Avansuri pentru cumprri de stocuri II. Crean e (Sumele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 1. Crean e comerciale 2. Sume de ncasat de la entit ile afiliate neincluse n consolidare 3. Sume de ncasat de la entit ile de care compania este legat n virtutea intereselor de participare 4. Alte crean e 5. Capital subscris i nevrsat III. Investi ii pe termen scurt 1. Ac iuni de inute la entit i afiliate neincluse n consolidare 2. Alte investi ii pe termen scurt IV. Casa i conturi la bnci C. CHELTUIELI N AVANS D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN LA UN AN 1. mprumuturi din emisiunea de obliga iuni, prezentndu-se separat mprumuturile din emisiunea de obliga iuni convertibile 2. Sume datorate institu iilor de credit 3. Avansuri ncasate n contul comenzilor 4. Datorii comerciale - furnizori 5. Efecte de comer de pltit 6. Sume datorate entit ilor afiliate neincluse n consolidare 7. Sume datorate entit ilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN 1. mprumuturi din emisiunea de obliga iuni, prezentndu-se separat mprumuturile din emisiunea de obliga iuni convertibile 2. Sume datorate institu iilor de credit 3. Avansuri ncasate n contul comenzilor 4. Datorii comerciale - furnizori 5. Efecte de comer de pltit 6. Sume datorate entit ilor afiliate neincluse n consolidare 7. Sume datorate entit ilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale H. PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru pensii i obliga ii similare 2. Provizioane pentru impozite 3. Alte provizioane I. Venituri n avans 1. Subven ii pentru investi ii 2. Venituri nregistrate n avans 3. Fond comercial negativ J. Capital i rezerve I. Capital subscris 1. Capital subscris vrsat 2. Capital subscris nevrsat II. Prime de capital III. Rezerve din reevaluare IV. Rezerve 1. Rezerve legale 2. Rezerve statutare sau contractuale 3. Rezerve de valoare just 4. Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare 5. Rezerve din diferen e de curs valutar n rela ie cu investi ia net ntr-o entitate strin 6. Alte rezerve Ac iuni proprii Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii V. REZERVE DIN CONVERSIE VI. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() VII. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCI IULUI FINANCIAR aferent() societ ii-mam Repartizarea profitului VIII. INTERESE CARE NU CONTROLEAZ 1. Profitul sau pierderea exerci iului financiar aferent() intereselor care nu controleaz 2. Alte capitaluri proprii SEC IUNEA 2 CONTUL DE PROFIT I PIERDERE CONSOLIDAT 117 - Formatul contului de profit i pierdere consolidat este urmtorul: 1. Cifra de afaceri net 2. Varia ia stocurilor de produse finite i a produc iei n curs de execu ie 3. Produc ia realizat pentru scopuri proprii i capitalizat 4. Alte venituri din exploatare 5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile b) Alte cheltuieli externe 6. Cheltuieli cu personalul: a) Salarii i indemniza ii b) Cheltuieli cu asigurrile sociale, cu indicarea distinct a celor referitoare la pensii 7. a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i imobilizrile necorporale b) Ajustri de valoare privind activele circulante, n cazul n care acestea depesc suma ajustrilor de valoare care sunt normale 8. Alte cheltuieli de exploatare

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010

Reglementare din 29/10/2009

Page 121 of 121

Profitul sau pierderea din exploatare 9. Venituri din interese de participare 10. Venituri din alte investi ii i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate 11. Alte dobnzi de ncasat i venituri similare 12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investi iile de inute ca active circulante 13. Dobnzi de pltit i cheltuieli similare 14. Profitul sau pierderea din activitatea curent 15. Venituri extraordinare 16. Cheltuieli extraordinare 17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinar 18. Impozitul pe profit 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 20. Profitul sau pierderea exerci iului financiar aferent() entit ilor integrate 21. Profitul sau pierderea exerci iului financiar aferent() ntreprinderilor asociate 22. Profitul sau pierderea exerci iului financiar - total, atribuibil(): - societ ii-mam - intereselor care nu controleaz

http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=dhpqx0z58jf...

2/2/2010