MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

CURRICULA NAŢIONALĂ

PLANUL- CADRU
pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal anul de studii 2012-2013

Chişinău, 2012 1

CUPRINS

Ordinul ME nr. din 2012 ”Cu privire la Planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013 3 PLANUL- CADRU PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR, GIMNAZIAL ŞI LICEAL 4-6 I.Planul-cadru pentru învăţămîntul primar şi gimnazial: 1.1.Planul-cadru pentru clasele I-IX Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele I-IX 1.2.Planul-cadru pentru clasele I-IX bilingve 1.3.Planul-cadru pentru clasele I-IX cu studiere aprofundată a limbilor străine 1.4.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Coregrafie) 1.5.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Muzical-corale) 1.6.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Arte plastice) 1.7.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Teatru) 1.8.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Etnofolcloric) 1.9.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Sport) 1.10.Planul-cadru pentru clasele I-IX, cu studiere aprofundată a disciplinelor economice 1.11.Planul-cadru pentru clasele I-IV, cu Program ,,Pas cu pas” II.Planul-cadru pentru învăţămîntul liceal 2.1.Planul-cadru pentru licee cu profil umanistic şi real Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele X-XII 2.2.Planul-cadru pentru licee cu clase bilingve 2.3.Planul-cadru pentru clasele X-XII cu studiere aprofundată a limbilor străine 2.4.Planul-cadru pentru licee cu profil Arte 2.5.Planul-cadru pentru licee cu profil Sport 2.6.Planul-cadru pentru clasele liceale cu studiere aprofundată a disciplinelor economice 2.7. Planul-cadru pentru clasele liceale cu învăţămînt seral III.Planul-cadru pentru învăţămîntul special 3.1.Planul-cadru pentru şcoala auxiliară cu instruire în limba română 3.2.Planul-cadru pentru clasele de meserii din cadrul şcolilor auxiliare cu instruire în limba română 3.3.Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii surzi cu instruire în limba română 3.4.Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii nevăzători şi slabvăzători cu instruire în limba română 3.5.Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii cu consecinţe ale poliomielitei şi paralizie cerebrală infantilă cu instruire în limba română 3.6.Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii hipoacuzici şi surditate tardivă cu instruire în limba română 7-20 7 8 9 10 11 12 13 14 15-16 17-18 19 20 21-28 21 22 23 24 25 26 27 28 29-34 29 30 31 32 33 34

2

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1 MD-2033 Chişinău Republica Moldova tel. 23-33-48, fax: 23-35-15 www.edu.md

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Пяца Марий Адунэрь Национале, 1 МД-2033 Кишинэу Республика Молдова тел. 23-33-48, факс: 23-35-15 www.edu.md

ORDIN Nr. 179 din 29 martie 2012
Chişinău

Ref.: cu privire la Planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013 În scopul reglementării activităţii de organizare a procesului educaţional, asigurării continuităţii în promovarea conţinuturilor educaţionale în învăţămîntul primar şi secundar general din Republica Moldova, emit următorul O D : R IN A aproba Planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 20122013 (se anexează).
1.

2.

A aproba desfăşurarea cursurilor şcolare în două semestre: semestrul I semestrul II 01 septembrie -24 decembrie 2012; 09 ianuarie -31 mai 2013.

3.

A aproba durata vacanţelor şcolare, după cum urmează: vacanţa de toamnă vacanţa de iarnă vacanţa de primăvară vacanţa de Paşti vacanţa de vară 29.10.2012 - 04.11.2012; 25.12.2012 - 08.01.2013; 04.03.2013 - 10.03.2013; 04.05.2013 - 13.05.2013; 01.06.2013 - 31.08.2013.

Direcţia tehnologii informaționale și asigurare didactică (dl Iu. Mocanu) va asigura editarea şi difuzarea Planului - cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 20122013.
4.

Direcţia generală învățămînt preşcolar, primar și secundar general (dl V. Crudu) va monitoriza implementarea prevederilor Planului - cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013.
5. 6.

Se desemnează responsabil de îndeplinirea prezentului ordin dna Tatiana Potîng, viceministru.

Ministru
Valentin Crudu, 21 03 79

Mihail Şleahtiţchi

3

Clasele cu profil vor fi deschise numai în cazul. Anul şcolar în învăţămîntul preuniversitar începe la 01 septembrie şi finalizează la 31 mai (cu excepţia claselor absolvente pentru care ultima zi de studii este 24 mai). chimie (lucrări practice. vacanţa de toamnă vacanţa de iarnă vacanţa de primăvară vacanţa de Paşti vacanţa de vară 29. profil real .03. La orele de educaţie tehnologică.clasa a X-a-12 ore.05. clasa poate fi divizată în două grupe. a) b) învăţămînt gimnazial: limba străină. Pot fi formate grupe cu program prelungit.11. la treapta de gimnaziu.2013. Clasele pot fi divizate în două grupe. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. 09 ianuarie . 01. clasa a XI-a-10 ore.04. În condiţiile studierii aprofundate a disciplinei. 04.08.10. În clasele primare (I-IV) se recomandă acordarea a cîte 3 ore astronomice zilnic pentru organizarea orelor de meditaţie. Pe parcursul anului şcolar elevii beneficiază de următoarele vacanţe.24 decembrie 2012.12. informatică (lecţiile practice). clasa a XI-a-3 ore. la următoarele discipline: 1.10.13.2013 procesul educaţional în instituţiile de învăţămînt primar. 04. GIMNAZIAL ŞI LICEAL CADRUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A PROCESULUI EDUCAŢIONAL Planul-cadru pentru învăţămîntul primar.2013 .2012.clasa a X-a-6 ore. gimnazial şi liceal se realizează în săptămîna de studiu de 5 zile.2013 .2012 . profil real . cînd vor fi identificate surse financiare 4 . Examenele în clasele absolvente se vor susţine în perioadele: clasa IX 03-15 iunie clasa XII 03 – 22 iunie. informatică (lecţiile practice).03. 3. 25.31.2013 .PLANUL-CADRU PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR. fizică (lucrări practice. clasa a XII-a-8 ore).2013.2013. gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013 este un document normativ oficial care reglementează organizarea procesului educaţional şi este obligatoriu pentru toate structurile subordonate. clasa a XII-a-9 ore).08.05. În anul şcolar 2012 . Anul şcolar se constituie din două semestre: semestrul I semestrul II 01septembrie .01.06.2013. învăţămînt liceal: b) c) d) a) limba străină.31 mai 2013.2012 . 2. divizarea clasei se va efectua în acelaşi mod. învăţămînt primar: a) limba străină.

ikebana. în anul 2009. Activitatea sportivă în afara orelor de curs se va realiza în conformitate cu prevederile alineatului 8 din Note la tabelul nr. conform prevederilor Curriculumului „Securitatea traficului rutier". resurse și condiții disponibile etc.) se rezervă cîte 8 ore săptămînal pentru fiecare complet de clase I-IX şi cîte 4 ore săptămînal pentru fiecare complet de clase X-XII. În scopul organizării activităţilor extracurriculare (cor.1 la Hotărîrea Guvernului nr. În cazul. În clasele primare. Oferta privind orele opţionale pentru anul şcolar următor se afișează. cu remunerare din contul orelor pentru activitatea extracurriculară.8 ore.06 "Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice”. anexa nr.8 ore. acesta este elaborat de către cadrul didactic de predare (conform cerințelor actuale în domeniu). Durata săptămînală a activității unei grupe nu va depăși 2 ore academice în clasele primare și 4 ore academice în clasele gimnaziale și liceale.). grafică. pictură. În curriculum se va specifica durata valabilității acestuia. design.12 ore. în clasa a X-a . la orientarea treptată a profesorilor spre realizarea principiilor interdisciplinarităţii.10 ore. anual. cursurile respective se vor realiza din contul orelor de dirigenţie. în care pentru disciplina solicitată de către elevi nu există un curriculum aprobat centralizat. în clasa a VIII-a . discutat în ședința catedrei de specialitate. Curriculumul la disciplinele opţionale va fi diferit de curriculumul de bază predat. Lista disciplinelor opţionale este una orientativă pentru fiecare arie curriculară. clasa a IV-a . fără a depăşi numărul de ore stabilit în planul-cadru. Grupele vor fi constituite din cel puţin 15 elevi din aceeaşi clasă sau din clase diferite. aprobat de consiliul profesoral al instituției și coordonat cu direcția învățămînt. reieșind din specificul local (solicitări ale elevilor. în luna mai. cercuri la disciplinele de studii etc. Fiecare disciplină opţională se va realiza în baza unui curriculum aprobat/recomandat de minister. 5 .). Disciplinele respective vor răspunde intereselor şi aptitudinilor elevilor. Decizia privind atribuirea orelor opționale va fi determinată de cererile în scris ale elevilor (la treapta primară – cele ale părinţilor). cerc de dans. aprobat de către minister în anul 2006. resursele umane și materiale disponibile ale instituției. Numărul orelor extracurriculare destinate activităţilor sportive variază în funcţie de numărul de elevi din instituţiile de învăţămînt (4 ore pe săptămînă pentru fiecare secţie sportivă): Pînă la 120 elevi de la 121 pînă la 280 elevi de la 281 pînă la 400 elevi de la 401 pînă la 640 elevi de la 641 pînă la 880 elevi de la 881 pînă la 1120 elevi peste 1121 elevi 4 ore (o secţie sportivă) 8 ore (2 secţii sportive) 16 ore (4 secţii sportive) 24 ore (6 secţii sportive) 32 ore (8 secţii sportive) 40 ore (10 secţii sportive) 48 ore (12 secţii sportive) Disciplinele opţionale sînt orientate spre formarea la elevi a unor competenţe.suplimentare în coordonare cu administraţia publică locală. clasa a VI-a . prin aprobarea Consiliului profesoral al instituţiei de învăţămînt. care nu pot fi atinse doar prin intermediul unei singure discipline de studii. în baza cererilor elevilor. orchestre. aprobate de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi a Ministerului Afacerilor Interne. secţii sportive etc. urmînd ca distribuirea acestora să fie examinată în ședința consiliului de administraţie şi aprobată de către consiliul profesoral al instituției pînă la începutul noului an şcolar. cu aprobarea direcţiilor generale raionale/municipale învătămînt tineret şi sport. Cursul „Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor” se va realiza anual: în clasa a II-a . şcolile avînd posibilitatea de a o completa. Disciplinele opţionale pot fi proiectate pentru unul sau mai mulți ani de studii. Cursul „Securitatea traficului rutier” se va preda în mod obligator ( 15 ore anual în fiecare clasă de I-IX). vor contribui la sporirea și aprofundarea cunoașterii în cadrul ariei curriculare.12 ore. instituţia de învăţămînt va dispune de cadre didactice cu pregătire specială şi baza materială necesară.04. artă decorativă aplicată. 381 din 13.1. Cursul „Iniţiere în arta şahului” se va preda în clasa a II-a precum urmează: 9 ore teoretice anual (cîte o oră/lună) din contul modulului respectiv al Curriculumului de educaţie fizică şi 17 ore practice (cîte 2 ore academice/lună) din contul orelor extracurriculare (inclusiv cercuri. tineret și sport pînă la începutul anului școlar. Cursurile „Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor” şi „Securitatea traficului rutier” vor fi realizate de către diriginţi sau profesori cu pregătire în domeniu. artizanat. precum şi în clasele bilingve. Orele opţionale nu pot fi utilizate pentru extindere la disciplinele obligatorii. precum și de eficiența realizării orelor respective în anul precedent de studii. conform programei.

La disciplinele opţionale evaluarea se realizează. activitatea de dirijare şi control se va planifica uniform. încît elevii din diferite clase să poată constitui grupe. asigurîndu-se respectarea opţiunilor profesorilor. orarul zilnic va fi perfectat astfel. în parametrii numărului de ore minim şi maxim). lecţiile perechi pot fi programate doar în clasele liceale. orele opţionale se înscriu în catalogul clasei respective. o pauză mare (de15-20 min.2 ore. educaţie fizică).Religie”. ritmicitatea.30. (după fiecare lecţie) şi. administraţia instituţiilor de învăţămînt va ţine cont de următoarele exigenţe: • • • • • • • • • • • • • prima lecţie va începe între orele 8. încît la prima oră. la disciplinele opţionale şi disciplina obligatorie . favorabil antrenării progresive în activitatea şcolară. Cerinţe unice faţă de organizarea procesului educaţional În scopul asigurării centrării pe elev a procesului educaţional la nivel de unitate şcolară.). anual. timpul destinat studiilor şi activităţilor extracurriculare va fi reglementat judicios (se va respecta numărul de ore prevăzut de planul cadru pentru clasele I-XII. geografie). Orele opționale vor fi programate astfel. chimie etc. elaborate de către Ministerul Educaţiei. pentru clasele IIIIV . Orarul lecţiilor şi cel al activităţilor extracurriculare va fi discutat la consiliul de administraţie al instituţiei. în baza evaluării resurselor umane şi materiale şi a consultării cadrelor didactice. ziua de luni va avea un program mai lejer. clasa şi cadrul didactic supus evaluării. evaluarea sumativă se va realiza pe parcursul anului de studii.5 ore. educaţie muzicală. literatură.Fiecare elev va studia cel puţin o disciplină opţională.00-8. la întocmirea orarului evaluărilor se vor evita zilele de luni şi vineri. pentru clasa II .) să alterneze cu cele bazate pe activităţi intuitive sau motorii (artă plastică. orarul săptămînal va include. activitatea elevilor nu se notează. încît să se excludă suprapunerea acestora la o clasă în una şi aceiaşi zi. Disciplinele opţionale pot fi realizate în clase sau în grupe a cîte 12-15 elevi din aceeași clasă sau din clase diferite. durata recreaţiilor va constitui 10 min. în funcţie de posibilităţile şcolilor. după lecţia a III-a.. În cazul. periodicitatea. opţiunile elevilor şi ale părinţilor. Odată exprimată opţiunea pentru o anumită disciplină. astfel ca durata pregătirii acestora să nu depăşească pentru clasa I . la aprobarea proiectelor didactice de lungă durată se va coordona orarul evaluărilor sumative astfel.5-3 ore şi pentru clasele VIII-XII – 4 ore. acestea se înscriu într-un registru special de evidenţă. volumul zilnic al temelor pentru acasă va fi dozat echilibrat.1. fizică. reieşind din numărul minim de ore acordat disciplinei şi Recomandările metodologice la disciplinele şcolare. pentru clasele V-VII – 2. ca şi la celelalte discipline ale nucleului invariant.Educaţia moralspirituală”. în care grupa este constituită din elevii unei singure clase. frecventarea ei şi realizarea prevederilor curriculare devin obligatorii. în funcţie de opţiunile exprimate. Dacă grupa include elevi din două sau mai multe clase. În clasele primare. disciplinele care necesită un efort mintal sporit (matematică. iar spre mijlocul săptămînii se vor programa disciplinele care necesită un efort sporit. precum şi pentru disciplinele care prevăd activităţi practice. ţinîndu-se cont de frecvenţa. Orarul se aprobă de către directorul instituţiei pînă la 01 septembrie. părinţilor şi elevilor. în clasele gimnaziale orele perechi se admit doar pentru educaţia tehnologică. 6 ..1 oră. Orele opţionale se tarifează similar orelor obligatorii. în perioada de pînă la 01 septembrie. disciplinele şcolare care solicită un efort mai redus din partea elevului. la începutul şi sfîrşitul săptămînii. orele de studii se vor desfăşura în săli de clasă care dispun de un număr suficient de locuri pentru elevi şi corespund specificului disciplinei şcolare. Deasemenea nu se acordă notă elevilor din clasele I-IX la disciplina opţională . să fie programate disciplinele care necesită un efort mintal relativ mai lejer (istorie.

Opţionale 1. Limba rusă 4. Limbă şi comunicare 8 7 7 7 2 2 2 0-2 0-2 0-2 0-2 B. Arte 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 E. Educaţia plastică 3. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 1 0-1 0-2 0-2 0-2 C. Tehnologii 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 F. Planul-cadru pentru clasele I – IX Aria curriculară I Învăţămîntul primar II III Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 0-2 4 2 2 2 1 0-2 2 1 1 0-1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 28 30 IX 5 2 2 0-2 4 2 2 2 1 0-2 2 1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 27 29 Disciplina 1. Educaţie socioumanistică 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 D. Limba străină 3.1. Sport 2 2 2 2 0-1 0-1 0-1 0-1 18 20 20 21 20 22 22 23 7 . PLANUL-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÎNT 1. Opţionale 1. Chimie 6. Geografie 3.I. Opţionale 1. Fizică 5. Informatică 7. Ştiinţe 3. Opţionale 1. Opţionale Număr minim de ore Număr maxim de ore Clasele/numărul de ore IV V VI VII 6 2 2 0-1 4 1 0-2 2 1 1 0-1 1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 24 26 6 2 2 0-1 4 1 1 0-2 2 1 1 0-1 1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 25 27 5 2 2 0-2 4 2 2 1 1 0-2 2 1 1 0-1 1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 28 30 A. Istoria românilor și universală 2. Educaţia moral-spirituală 4. Limba şi literatura română 2. Matematică 2. Educaţia civică 5. Educaţia tehnologică 2. Biologie 4. Educaţia fizică 2. Opţionale 1. Educaţia muzicală 2.

Limbă şi comunicare: Semiotică Hermeneutică literară Folclor B.Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele I-IX Alte limbi străine Limba rusă (clase primare) Arta discuţiei Retorică Educaţia ecologică Matematică distractivă Geometrie distractivă Structuri algebrice Matematică aplicată A. Arte: Coregrafie Arta decorativ-aplicată Muzica instrumentală şi corală Istoria artelor plastice Design Istoria teatrului Arta dramatică şi de imitaţie Istoria muzicii E Tehnologii: Informatica (clasele II-IV. V-VI) Sculptură în lemn Arta culinară Grafică de calculator Tapiţerie Automobilul Pirogravură Cultură informaţională Ceramică Desen tehnic F. Educaţie socioumanistică: Omul şi mediul ambiant Etică Prin ţări şi continente Estetică Evoluţia descoperirilor geografice Conflictologie Popoarele lumii şi obiceiurile lor ABC-ul economic Religie Eu şi economia Filozofie pentru copii Piaţa internaţională Educaţia pentru dezvoltarea comunităţii Economia în cifre Cultura şi istoria naţională Mini-firma şcolară Educaţia pentru toleranţă Spirit întreprinzător Protecţia consumatorului Educaţia economică Educaţia moral-civică Dezbateri Educaţia pentru echitate de gen Educaţia militar-patriotică Educaţia toleranţei –lecţiile Holocaustului Explorarea dreptului umanitar Educaţia pentru drepturile omului Educaţia interculturală Educaţia socială şi financiară(clasele V-IX) D. Sport: Jocuri sportive (de echipă) Dans sportiv Înot Gimnastică Tenis (de masă. de cîmp) Atletism Şah 8 . Matematică şi ştiinţe: Istoria ştiinţei Istoria tehnicii Istoria matematicii Educaţia pentru sănătate C.

Educaţia muzicală 1 1 1 1 1 1 1 1 2. fizicii. Arte 1. chimiei. Limba străină II 2 2 2 2 4. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 6 5 5 2. biologiei în limba franceză/engleză/germană. Sport 1. Tehnologii 1.1. Chimie 1 2 6. Matematică şi ştiinţe 1. Matematică 4 4 4 4 4 4 4 4 2. 21 21 21 22 28 29 32 32 IX 5 4 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 31 9 .2. Educaţia plastică 1 1 1 1 1 1 1 E. Geografie 1 1 1 1 3. Biologie 1 2 2 4. Istoria românilor şi universală 1 2 2 2 2 2. Educaţia civică 1 1 1 1 D. Educaţia tehnologică 1 1 1 1 1 1 1 1 F. Educaţie socioumanistică 1. Informatică 1 1 C. Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 4. Limba străină I 3 3 3 3 4 4 4 4 3. Educaţia fizică 2 2 2 2 2 2 2 2 Aria curriculară Număr total de ore Notă: Planul-cadru de învătămînt se aplică în clasele cu predarea matematicii. Limbă şi comunicare 1. Fizică 1 2 2 5. Planul-cadru pentru clasele I-IX bilingve Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Clasele/numărul de ore Disciplina I II III IV V VI VII VIII A. Limba rusă 2 2 2 2 B. Ştiinţe 1 1 1 1 3.

Geografie 3. Sport 2 2 2 22 22 23 2 31 10 . Ştiinţe 3. Educaţie socioumanistică 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 27 1 1 1 1 1 2 28 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 31 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 31 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 D. Chimie 6. Educaţia moral-spirituală 4. Educaţia fizică Număr total de ore 4 1 1 1 1 2 20 4 1 - B.1. Matematică 2. Arte 1 1 1 1 E. Educaţia tehnologică 1. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 1 1 1 C. Limba şi literatura română 2. Limba rusă 8 2 - II 7 4 - Clasele/numărul de ore III IV V A. Tehnologii 1 1 1 F. Informatică 1. Educaţia muzicală 2. Educaţia plastică 1. Planul – cadru pentru clasele I – IX cu studiere aprofundată a limbilor străine Aria curriculară Disciplina Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial I 1.3. Limba străină I 3. Istoria românilor și universală 2. Fizică 5. Biologie 4. Educaţia civică 1. Limbă şi comunicare 7 7 6 4 4 3 2 2 VI 6 3 2 2 VII 5 3 2 2 VIII 5 3 2 2 IX 5 4 2 2 1. Limba străină II 4.

Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 1 1 C. Limba şi literatura română 2.Dans clasic 2. Ştiinţe 3. Biologie 4. Arte 1 1 1 1 E. Educaţia civică 1.4. Limbă şi comunicare 7 7 7 6 2 2 2 2 2 B. Istoria românilor și universală 2. Informatică 1. Educaţie socioumanistică 1 2 1 1 D. Pentru ocupaţiile individuale. clasic/sportiv/popularscenic/tradiţional şi contemporan de gală. Educaţia tehnologică 1. Tehnologii 1 1 F. (Coregrafie) Aria curriculară I 8 4 1 1 1 1 1 Învăţămîntul primar II III Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 30 IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 29 Disciplina 1. • • Pentru ocupaţiile individuale pot fi acordate 0.1.5 oră/săpămînal pentru fiecare 2 elevi. Educaţia plastică 1. corepetitorii vor fi tarifaţi 100% din orele de studii. Educaţia fizică 1. pentru fiecare colectiv şi pentru corepetitor. Matematică 2. Educaţia muzicală 2. organizarea lecţiilor de dans. 11 . Limba străină 3.Dans popular scenic/sportiv 3. Chimie 6. Geografie 3. prevăzute pentru disciplinele de profil. Limba rusă 1. ritmică. Sport 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Disciplinele de profil (Coregrafie) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 22 22 23 26 Notă (se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): • Pentru repetiţiile colectivelor de dans pot fi acordate 3 ore/săptămînal.Ritmica Număr total de ore Clasele/numărul de ore IV V VI VII 6 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 5 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 A. Fizică 5. Planul-cadru pentru clasele I – IX. Educaţia moral-spirituală 4.

Sport 1. Ştiinţe 1 1 1 1 3. Matematică şi ştiinţe 1. Limbă şi comunicare 1. 2 ore cor mare (clasele V-IX). • IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 32 Pentru ocupaţiile individuale la instrumentul muzical pot fi acordate 1 oră/săptămînal pentru fiecare elev. Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 4. Educaţia tehnologică 1 1 1 1 1 1 1 1 F. clasele X-XII (liceu cu profil Arte). Chimie 1 2 6. Informatică 1 1 C. cu condiţia antrenării diferitor elevi. Educaţie socioumanistică 1. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 6 5 5 2. (Muzical-corale) Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Clasele/numărul de ore Disciplina I II III IV V VI VII VIII A. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi.1. Istoria românilor și universală 1 2 2 2 2 2. 12 • • • • . Educaţia plastică 1 1 1 1 1 1 1 E. Pentru organizarea activităţilor în orchestră pot fi acordate 6 ore pentru un grup de cel puţin 15 elevi.Ansamblu coral 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Pentru toate disciplinele vocal-corale.Istoria muzicii 1 1 1 1 Număr total de ore 21 23 23 24 28 29 32 32 Aria curriculară Notă (se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): Poate fi divizată clasa la disciplina solfegiu în două grupe.Solfegiu 2 2 2 2 2 2 2 2 3. începînd cu clasele IV-IX. începînd cu clasa a II-a. Matematică 4 4 4 4 4 4 4 4 2. Arte 1. Tehnologii 1. Educaţia civică 1 1 1 1 D. Educaţia fizică 2 2 2 2 2 2 2 2 Disciplinele de profil (Muzical-coral) 1. Fizică 1 2 2 5. 2 ore cor mediu (clasele III-IV). • Pentru organizarea repetiţiilor cu corul de concert pot fi acordate 2 ore pentru corul mic (clasele I-II).5. Limba rusă 2 2 2 2 B. Biologie 1 2 2 4. Planul-cadru pentru clasele I – IX. Pentru elevii cu aptitudini muzical-vocale deosebite din clasele V-XII. Pentru organizarea activităţilor în ansamblurile vocale şi instrumentale pot fi acordate 1 oră/ săptămînal (nu mai mult de două ansambluri la o clasă). Limba străină 2 2 2 2 2 2 2 3. Geografie 1 1 1 1 3. ansambluri instrumentale corepetitorii vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil. poate fi prevăzută 1 oră de canto academic.

Limbă şi comunicare 1.IX.5 ore/săptămînal pentru fiecare 2 elevi. (Arte plastice ) Aria curriculară I Învăţămîntul primar II III Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 31 IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 31 Disciplina Clasele/numărul de ore IV V VI VII 6 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 28 5 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 31 A. Tehnologii 1. Pot fi acordate ore individuale . la 1. din clasele I.Pictura 3.Studiul formelor tridimensionale 5. Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 4. Ştiinţe 1 1 1 1 3.Istoria artelor plastice Număr total de ore 1 1 1 20 1 1 1 22 1 1 1 22 1 1 1 23 1 1 1 1 27 Notă(se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): • Clasele pot fi divizate în două grupe practice.0. la disciplinele „Desen”. pentru fiecare elev. Educaţia tehnologică 1 1 1 1 1 F.Desen 2. Matematică şi ştiinţe 1. ţambal. Geografie 1 3. Educaţia fizică 2 2 2 2 2 Disciplinele de profil (Arte plastice) 1. Educaţie socioumanistică 1. Matematică 4 4 4 4 4 2. Istoria românilor și universală 1 2 2. cobză şi instrumente aerofone vor fi tarifaţi 50% din orele de studii disciplinele enumerate. Biologie 4. „Pictură”. Informatică C. • 13 . „Compoziţie”. Sport 1. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 2. Chimie 6. Educaţia civică 1 D. Limba străină 2 2 2 2 3. XXII pentru activităţi practice. Planul-cadru pentru clasele I – IX. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. Arte 1. Limba rusă 2 B.• Corepetitorii la vioară. Educaţia muzicală 1 1 1 1 1 E.Compoziţia 4. Fizică 5.6.

(Teatru) Aria curriculară I Învăţămîntul primar II III Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 30 Disciplina Clasele/numărul de ore IV V VI VII 5 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 A.IX. Matematică 4 4 4 4 4 4 2. Limba rusă 2 2 B. Pentru ocupaţiile individuale (practice). Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 4.1. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 6 2. Educaţie socioumanistică 1.Arta vorbirii scenice 1 1 1 1 1 1 3. Pentru montarea spectacolelor pot fi acordate 2 ore/săptămînal.7. Limbă şi comunicare 1. Biologie 1 4. Ştiinţe 1 1 1 1 3. X-XII.Arta actorului 1 1 1 1 1 1 2.Ritmica şi dansul 1 1 1 1 1 1 Număr total de ore 20 22 22 23 27 28 Notă(se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): • Pot fi divizate clasele în două grupe la disciplinele „Arta vorbirii scenice”. Tehnologii 1. Informatică C. Sport 1. Educaţia tehnologică 1 1 1 1 1 1 F. Educaţia muzicală 1 1 1 1 1 1 2. Fizică 1 5. Educaţia civică 1 1 D. Educaţia plastică 1 1 1 1 1 1 E. Chimie 6. Istoria românilor și universală 1 2 2 2.Mişcarea scenică 1 1 4. Planul-cadru pentru clasele I – IX. Limba străină 2 2 2 2 2 3. Educaţia fizică 1 1 1 1 1 1 Disciplinele de profil (Arta teatrală) 1. • • • 14 . „Mişcare scenică”. pot fi acordate 0. Arte 1. Corepetitorii pentru organizarea orelor de ritmică şi dans vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil. Matematică şi ştiinţe 1. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi.5 ore/săptămînal pentru fiecare 2 elevi din clasele I. Geografie 1 1 3.

organizarea lecţiilor de dans clasic. Limba străină 3. Ştiinţe 3. Educaţia fizică 1. Arte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E. Planul-cadru pentru clasele I – IX. Educaţia civică 1. Educaţia moral-spirituală 4. Educaţia muzicală 2.8. Fizică 5. ( Etnofolcloric ) Aria curriculară I Disciplina 1. Pentru repetiţiile colectivelor de dans pot fi acordate 3 ore/săptămînal pentru fiecare colectiv. Biologie 4. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 C. Corepetitorii pentru ocupaţiile individuale.5 ore/săptămînal pentru fiecare 2 elevi. activităţile individuale la dans vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil. Educaţia tehnologică 1. popularscenic/tradiţional.Obiceiuri şi tradiţii 3. Sport 1 1 1 1 1 1 Disciplinele de profil (Etnofolcloric) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 22 22 23 26 27 Notă(se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): • • • Pot fi divizate clasele în două grupe la solfegiu. Limba rusă 1. Istoria românilor și universală 2.1. Matematică 2. Limbă şi comunicare 8 7 7 7 2 2 2 6 2 2 6 2 2 5 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 30 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 29 Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Clasele/numărul de ore II III IV V VI VII VIII IX B. Tehnologii 1 1 1 1 1 1 F. Informatică 1. • 15 . Educaţie socioumanistică 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 D. Pentru organizarea activităţilor individuale la studierea instrumentului muzical pot fi acordate 0. Chimie 6. Geografie 3. Limba şi literatura română 2. Educaţia plastică 1. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi.Dans popular Număr total de ore A.Teoria muzicii şi solfegiu 2.

• *În instituţiile de învăţămînt primar şi gimnazial. teatrale.Clasele cu studierea instrumentelor aerofone(fanfară): • Pot fi divizate clasele în două grupe la solfegiu. în cazul în care se întrunesc condiţiile stipulate în preliminarii. cu divizarea claselor. arte plastice. Pentru studierea instrumentului muzical individual poate fi acordată 1 oră/săptămînal pentru fiecare elev. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. 16 . etnofolclorice). coregrafice. care activează conform planului-cadru pentru clasele I-IX (muzical-corale. se admite includerea unei ore de limba străină II. • • Pentru repetiţiile generale pot fi acordate 2 ore/săptămînal pentru fiecare colectiv. *Prevederile notelor respective se referă în egală măsură şi la treapta de liceu cu profil Arte. Corepetitorii vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil. începînd cu clasa a II-a.

Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 C.Opţionale 1. aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. Planul-cadru pentru clasele I-IX (Sport) Aria curriculară Disciplina de învăţămînt 1.Biologie 4.9.Educaţia muzicală 2.Geografie 4. Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 18 20 20 21 24 25 28 28 27 20 22 22 23 26 27 30 30 29 Notă: Activităţile sportive specializate vor fi organizate în afara orelor de curs conform unui program special elaborat în baza Regulamentului şcolilor sportive.Ştiinţe 3.1.Limba rusă 4. Arte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 E.Educaţia fizică 2. Educaţie socioumanistică 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 D.Limba străină 3.Educaţia moral-spirituală 3.Educaţia plastică 3.463 din 28 aprilie 2006.Limba şi literatura română 2. 17 .Opţionale Număr minim de ore Număr maxim de ore Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Numărul de ore pe clase I II III IV V VI VII VIII IX A.Matematică 2.Fizică 5. Tehnologii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 F.Educaţia tehnologică 2.Informatică 7.Opţionale 1. Limbă şi comunicare 8 7 7 7 6 6 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 B.Educaţia civică 5.Istoria românilor și universală 2.Opţionale 1.Opţionale 1.Opţionale 1.Chimie 6.

handbal.12. lupte. volei. gimnastică artistică (băieţi). fotbal Polo pe apă. avansaţi. Diapazonul de vîrstă în grupa de instruire nu poate depăşi trei ani. caiac-canoe. dansuri sportive Atletism.895] 1. joc de dame Badminton. tenis de cîmp. MO184-186/15. 2 24 4 8 5 sportivă 3 27 3 8 4 [Anexa nr.2 modificată prin HG807 din 07. turism sportiv Arte marţiale Box. orientare sportivă.1 Grupele de ramuri sportive şi vîrsta minimă pentru înmatricularea copiilor în grupele de începători Vîrsta minimă 6-8 7-9 8-10 9-11 10-12 11-13 Grupele ramurilor sportive II Înot Baschet. tir. 2. măiestrie sportivă. canotaj Haltere I Gimnastică artistică (fete) Gimnastică ritmică Acrobatică. hipism. Nr.d/o Etapele de pregătire 18 . Numărul de sportivi în grupele de instruire este minim: în fiecare grupă numărul de sportivi poate fi majorat cu 2-4 persoane.12.Anexa nr.2 Regimul de instruire la etapele începători. ciclism. haltere mici. pentatlon modern Sporturi tehnice şi aplicative III Anexa nr. şi sarcina didactică săptămînală maximă Numărul sportivilor în grupă Anul de Sarcina didactică săptămînală instruire maximă (în ore academice) 1 2 3 1 9 12 16 14 1. rugby Aerobică. Începători 2 9 11 14 14 1 10 10 12 12 2 12 9 12 11 2. yachting Scrimă.09 art. tenis de masă. trambulina.09. Avansaţi 3 14 8 12 10 4 16 7 10 9 5 18 6 8 8 1 20 5 8 6 Măiestrie 3. şah. în funcţie de ramura sportivă.

Educaţia plastică 1. Educaţia muzicală 2. Istoria românilor și universală 2. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 C. Fizică 5. Relaţii de antreprenoriat 3. Tehnologii 1 1 1 1 F. Limba rusă 1. Limbă şi comunicare 6 6 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 B. Aplicaţii practice antreprenoriale Număr total de ore Învăţămîntul gimnazial Clasele/ numărul de ore V VI VII VIII A. Economia 2. Matematică 2. Educaţia civică 1. Arte 1 1 1 1 1 1 1 E.1. Informatică 1. Biologie 4. Limba şi literatura română 2. Ştiinţe 3. Educaţia fizică 1. Limba străină 3. Chimie 6. Sport 2 2 2 2 Disciplinele de profil 2 2 1 1 26 27 30 1 1 30 IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 30 19 . Geografie 3. Educaţia tehnologică 1. Planul-cadru pentru clasele V – IX cu studiere aprofundată a disciplinelor economice Aria curriculară Disciplina 1.10. Educaţie socioumanistică 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 D.

Matematică 2. Activităţi tematice 2. Planul – cadru al Programului „Pas cu Pas" pentru clasele I-IV Aria curriculară Disciplina 1. Limba străină 1. Educaţia plastică 1.Arte 1 1 E. Limbă şi comunicare 4 5 B. Educaţia fizică Număr total de ore: Clasele/numărul de ore I II III 4 5 2 4 1 3 1 1 1 1 2 25 4 5 2 4 1 3 1 1 1 1 2 25 IV 4 5 2 4 1 3 1 1 1 1 1 2 26 A. Tehnologii 1 F.Educaţia moral-spirituală 1.11. Educaţia tehnologică 1. Sport 2 23 Notă (se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală) 20 .1. Educaţia muzicală 2. Educaţie socioumanistică 4 1 D. Activităţi de învăţare în grup 2. Matematică şi ştiinţe 4 C. Ştiinţe 1. Istoria românilor şi universală 3. Limba şi literatura română 3.

Fizică.Geografie 3. Tehnologii 1.Informatică 2.Limba străină II 4.1. Planul cadru pentru învăţămînt liceal 2.Chimie 4. Educaţie socioumanistică 1.Limba şi literatura română 2.Educaţia civică 4.Limba străină I 3. numărul de ore pe clase Umanistic Real XI XII X XI XII 21 .Istoria românilor și universală 2.Matematică 2.Educaţia fizică 2.Opţionale E. Planul-cadru pentru licee cu profil umanistic şi real Aria curricualră Disciplina A. Matematică şi ştiinţe 1.Literatura universală 5.Opţionale C. Sport 1. Limbă şi comunicare 1.II.Opţionale D.Opţionale B.Astronomie 3.Biologie 5.Opţionale Număr minim de ore Număr maxim de ore 5 3 2 1 0-2 3 2 1 1 0-1 3 2 1 0-2 1 0-1 2 0-1 27 30 5 3 2 2 0-2 3 2 1 1 0-1 3 2 1 0-2 1 0-1 2 0-1 28 30 5 3 2 2 0-2 3 2 1 1 0-1 3 1 1 0-2 1 0-1 2 0-1 27 30 4 3 0-1 5 3 3 2 0-2 2 2 1 0-1 2 0-2 2 0-1 29 31 4 3 0-1 5 3 2 3 0-2 2 2 1 0-1 2 0-2 2 0-1 29 31 4 3 0-1 5 4 3 3 0-2 2 1 1 0-1 2 0-2 2 0-1 30 32 X Profilul.

18. 3. 32. 11. 7. 22. Discipline opţionale Logică Psihologie Economie în cifre Economie aplicată Etica în afaceri Compania şcolară Cheia succesului Filozofie Limba străină II Limba latină Limba şi literatura rusă Istoria culturii Istoria religiilor Cultura comunicării Tehnica traducerii Protecţia consumatorului Protecţia mediului înconjurător Tehnica experimentului chimic Instruire antreprenorială Educaţia pentru viaţa de familie Educaţia pentru sănătate Informatică economică Metode de rezolvare a problemelor de fizică Fizica şi calculatorul Metode de rezolvare a problemelor de geometrie Metode de rezolvare a problemelor de analiză matematică Structuri algebrice Vectori în spaţiu Istoria matematicii Explorarea dreptului umanitar Educaţia pentru drepturile omului Educaţia toleranţei . 27. 38. 35. 21. 15. 12. 16. 1. 6. 24. 14.lecţiile Holocaustului Educaţia pentru acţiuni comunitare Bazele tehnicii Educaţia pentru echitate de gen şi şanse egale Integrarea europeană Dezbateri Administrarea calculatoarelor şi a reţelelor Numărul de ore pe clase X 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 XI 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 XII 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Notă: Disciplina Limba străină II este prevăzută doar pentru profilul real 22 . 36. 31. 34. 4. 23. 28. 9. 37. 29. crt. 17. 10. 5.Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele X-XII Nr. 25. 26. 20. 8. 30. 2. 13. 33. 19.

fizicii. Tehnologii 1. Matematică şi ştiinţe 1.Informatică E.Fizică. Planul-cadru pentru licee cu clase bilingve Aria curriculară Disciplina A.Educaţia civică D.Limba şi literatura română 2.Biologie C.Educaţia fizică Număr total de ore X XI XII 4 4 2 5 3 3 2 2 2 1 2 2 32 4 4 2 5 3 2 3 2 2 1 2 2 32 4 4 2 5 4 3 3 2 1 1 2 2 33 Notă: Prezentul plan-cadru se aplică în clasele cu predarea matematicii.Geografie 3. chimiei.Limba străină I 3. Sport 1.2.Matematică 2. Educaţie socioumanistică 1.2. biologiei în limba franceză/engleză/germană.Istoria românilor și universală 2.Chimie 4. Astronomie 3. Limbă şi comunicare 1. 23 .Limba străină II B.

Matematică 2. Educaţie socioumanistică 1. Matematică şi ştiinţe 1.2. Literatura universală B. Fizică. Limba străină (2) 4. Planul . Educaţia civică D.3. Astronomie 3. Limba şi literatura romană 2. Limba străină (1) 3. Sport 1.cadru pentru clasele X-XII cu studiere aprofundată a limbilor străine Aria curriculară Disciplina A. Chimie 4. numărul de ore pe clase Umanistic Real X XI XII X XI 5 4 3 2 3 2 1 1 3 2 1 1 2 30 5 4 3 2 3 2 1 1 3 2 1 1 2 30 5 4 3 2 3 2 1 1 3 1 1 1 2 29 4 3 2 5 3 3 2 2 2 1 2 2 31 4 3 2 5 3 2 3 2 2 1 2 2 31 XII 4 3 2 5 4 3 3 2 1 1 2 2 32 24 . Biologie C. Tehnologii 1. Educaţia fizică Număr total de ore Profilul. Geografie 3. Informatică E . Istoria românilor și universală 2. Limbă şi comunicare 1.

Fizică.2.Educaţia artistică de profil Număr total de ore Numărul de ore pe clase X 5 3 3 2 1 1 3 2 1 1 1 8 31 XI 5 3 3 2 1 1 3 2 1 1 1 9 32 XII 5 3 3 2 1 1 3 1 1 1 1 10 32 25 . Istoria românilor și universală 2.Matematică 2. Chimie 4. Sport 1. Astronomie 3. Limba şi literatura română 2. Limbă şi comunicare 1. Biologie C.4.Educaţia fizică F. Educaţie socioumanistică 1. Tehnologii 1. Planul-cadru pentru licee cu profil Arte Aria curriculară Disciplina A.Informatică E. Limba străină B. Arte 1. Geografie 3. Educaţia civică D. Matematică şi ştiinţe 1 .

Matematică 2.09.Opţionale E.Opţionale C.463 din 28 aprilie 2006 Anexă Regimul de instruire la etapele.Opţionale D.12. Planul-cadru pentru licee cu profil Sport Aria curriculară Disciplina A. Avansaţi 4 16 7 10 9 5 18 6 8 8 1 20 5 8 6 Măiestrie 2. Diapazonul de vîrstă în grupa de instruire nu poate depăşi trei ani. Astronomie 3. aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.Informatică 2.Fizică.Limba şi literatura română 2.2. şi sarcina didactică săptămînală maximă Nr. măiestrie sportivă.09 art. Tehnologii 1. Educaţie socioumanistică 1.Istoria românilor și universală 2. Limbă şi comunicare 1.2 modificată prin HG807 din 07.d/o Anul de Sarcina didactică săptămînală Numărul sportivilor în grupă instruire maximă (în ore academice) 1 2 3 2 12 9 12 11 3 14 8 12 10 1.Educaţia fizică (teorie) Număr minim de ore Număr maxim de ore 4 3 0-1 3 2 1 2 0-1 3 2 1 0-1 1 0-1 1 23 26 4 3 0-1 3 2 1 3 0-1 3 2 1 0-1 1 0-1 1 24 27 4 3 0-1 3 2 1 3 0-1 3 1 1 0-1 1 0-1 1 23 26 Numărul de ore pe clase X XI XII Notă: Activităţile sportive specializate vor fi organizate în afara orelor de curs conform unui program special elaborat în baza Regulamentului şcolilor sportive. MO184-186/15. în funcţie de ramura sportivă.895] 1.Limba străină 3. Etapele de pregătire 2.Opţionale B.5. Sport 1.Chimie 4. 26 . Matematică şi ştiinţe 1.12.Geografie 3. 2 24 4 8 5 sportivă 3 27 3 8 4 [Anexa nr. avansaţi.Biologie 5. Numărul de sportivi în grupele de instruire este minim:În fiecare grupă numărul de sportivi poate fi majorat cu 2-4 persoane.Educaţia civică 4.

Geografie 3. Istoria românilor și universală 2.Astronomie 3. Educaţia fizică Disciplinele de profil 1. Matematică şi ştiinţe 1. Limba şi literatura română 2. Planul-cadru pentru clasele liceale cu studiere aprofundată a disciplinelor economice Aria curriculară Disciplina A. Informatică E.6. Educaţie socioumanistică 1. Relaţii de antreprenoriat 3. Biologie C. Matematică 2. Fizică. Sport 1. Chimie 4. Educaţia civică D.2. Aplicaţii practice antreprenoriale Număr total de ore X 4 3 5 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 33 Învăţămîntul liceal Clasele/numărul de ore XI 4 3 5 3 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 33 XII 4 3 5 4 3 3 2 1 1 2 2 2 1 1 34 27 . Limbă şi comunicare 1.Economia 2.Tehnologii 1. Limba străină I B.

Informatică Număr total de ore X 5 3 2 1 3 2 1 1 3 2 1 1 25 Profilul. Planul-cadru pentru clasele liceale cu învăţămînt seral Aria curricualră Disciplina A.Educaţia civică D.Limba şi literatura română 2.Biologie C.Fizică.Limba străină I 3. Educaţie socioumanistică 1. Matematică şi ştiinţe 1. Limbă şi comunicare 1. Săptămîna de studii în învăţămîntul liceal seral este de 5 zile. numărul de ore pe clase Umanistic XI XII 5 3 2 2 3 2 1 1 3 2 1 1 26 5 3 2 2 3 2 1 1 3 1 1 1 25 X 4 3 5 3 3 2 2 2 1 2 27 Real XI 4 3 5 3 2 3 2 2 1 2 27 XII 4 2 5 4 3 3 2 1 1 2 27 Notă: În învăţămîntul liceal seral clasele se vor deschide de la 25 elevi. 28 . Astronomie 3.7. Tehnologii 1.2. la profil umanistic şi real.Limba străină II 4.Geografie 3.Chimie 4.Literatura universală B.Istoria românilor şi universală 2.Matematică 2.

Sport 1.III.Matematică şi ştiinţe 1.Educaţia moral-spirituală 4.Matematică 2.Educaţia tehnologică F.Ştiinţe ale naturii C.cadru pentru şcoala auxiliară (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Limbă şi comunicare 1.Tehnologii 1.Limba rusă B.Geografie 3.1.Educaţie socioumanistică 1.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi logopedice I II Clasele / numărul de ore III IV V VI VII VIII 8 3 1 2 2 2 2 20 4 8 4 1 2 2 2 2 21 4 8 4 1 2 2 2 2 21 4 8 4 1 2 2 4 2 23 4 6 2 4 1 1 1 1 1 1 8 2 28 2 6 2 4 2 1 1 1 1 1 8 2 29 2 7 2 4 2 2 2 1 8 2 30 - 7 2 4 2 2 2 1 8 2 30 - 29 .Arte 1.Educaţia plastică E.Educaţia muzicală 2.Limba şi literatura romănă 2. Planul – cadru pentru învăţămîntul special 3.Istoria românilor și universală 2.Educaţia civică D. Planul .

Sport 1.Pregătirea profesională E.Tehnologii 1.Educaţia fizică Număr total de ore Numărul de ore pe săptămînă Anul I 3 2 2 1 1 1 1 18 2 31 Anul II 3 2 2 1 1 1 1 18 2 31 30 .Limbă şi comunicare 1.Limba şi literatura romănă 2. Planul – cadru pentru clasele de meserii din cadrul şcolilor auxiliare (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Istoria românilor și universală 2.2.Educaţie socioumanistică 1.3.Noţiuni de fizică şi chimie 3.Noţiuni de biologie şi igienă C.Geografie D.Limba rusă B.Matematică şi ştiinţe 1.Matematică 2.

Matematică şi ştiinţe 1.Istoria românilor și universală 2.Informatică C.Educaţia tehnologică F.Tehnologii 1.Educaţia civică 4.3.Educaţia moral-spirituală D.Limba şi literatura română 2.Educaţie socioumanistică 1.3.Chimie 6.Geografie 3. Planul – cadru al şcolii speciale pentru copii surzi (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Limbă şi comunicare 1. preg.Ritmica 2.Arte 1. labiolectură) 2.Limba rusă B.Opţionale Cl. 8 4 3 3 2 20 16 I 9 4 1 1 2 2 2 21 16 1 II 8 4 1 1 1 2 2 2 21 16 1 III 8 4 1 1 1 2 2 2 21 16 1 1 Clasele / numărul de ore IV V VI VII VIII 8 4 1 1 1 2 2 2 21 16 1 1 8 4 1 2 1 1 2 2 21 16 1 1 8 2 4 1 2 2 1 1 4 2 26 6 1 8 2 4 2 1 2 2 1 1 4 2 29 6 1 8 2 4 2 2 1 1 2 2 1 4 2 31 6 1 IX 8 2 4 2 2 2 1 2 2 1 4 2 32 6 1 X 8 2 4 2 2 2 1 2 2 1 4 2 32 4 1 - 31 .Matematică 2.Fizică 5.Ştiinţe 3.Activităţi individuale (dezvoltarea pronunţiei şi a percepţiei auditive.Limbajul mimico – gestual 3.Educaţia plastică E.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi de terapie compensatorie 1.Sport 1.Biologie 4.

Chimie 6.Limba străină B.Cunoştinţe despre mediul înconjurător 2.Sport 1.Ritmica 8.Abreviaţia Braille Învăţămîntul primar Î n v ă ţ ă m î n t u l g i m n a zi a l Clasele/numărul de ore I 8 4 1 1 1 1 2 2 20 1 2 2 1 1 2 2 1 II III 8 8 2 2 4 4 1 1 ..Biologie 4.Educaţia tehnologică F.Limbă şi comunicare 1.Limba rusă 3.Dezvoltarea percepţiei tactile şi a motoricii inferioare 5.Geografie 3.Educaţie socioumanistică 1.Educaţia civică 4.Matematică 2.Istoria românilor și universală 2.Educaţia fizică curativă 7.Dezvoltarea percepţiei vizuale 4.Educaţia muzicală 2.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi de terapie compensatorie 1.3.Ştiinţe 3.Educaţia plastică 3.Matematică şi ştiinţe 1.Tehnologii 1.Limba şi literatura română 2.Desen tiflografic E.1 IV 8 2 4 1 1 V 6 2 2 4 1 2 1 1 1 1 3 2 26 2 1 1 1 1 1 VI VII 6 6 2 2 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 3 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 VIII 6 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 3 2 31 1 1 1 3 2 31 1 1 1 IX 7 2 2 4 2 2 2 1 2 1 l - - - 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 24 2 1 1 1 1 1 - 2 2 23 23 1 - 2 2 27 31 - 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 .Educaţia moral-spirituală D.Informatică C.4.Logopedie 3.- - 32 .Dactilografiere 9. Planul – cadru al şcolii speciale pentru copii nevăzători şi slabvăzători (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Arte 1.Fizică 5.Orientarea în spaţiu 6.

Logopedie 2. Planul . Geografie 3.Educaţia fizică curativă Învăţămîntul primar Cl.Chimie 6.Limbă şi comunicare 1.Biologie 4.Ştiinţe 3.Limba străină 3.3.cadru al şcolii speciale pentru copii cu consecinţe ale poliomielitei şi paralizie cerebrală infantilă (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Informatică C.Educaţie socioumanistică 1 Istoria românilor și universală 2.Arte 1.Sport 1.Educaţia civică 4.Educaţia moral-spirituală D.Matematică şi ştiinţe 1.Educaţia plastică E.Educaţia tehnologică F.Educaţia muzicală 2.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi de terapie compensatorie 1.Limba şi literatura română 2.5.Matematică 2.Fizică 5.Limba rusă B. preg 8 4 2 2 2 2 20 4 2 I 9 4 1 1 1 2 2 20 4 2 II 8 2 4 1 1 1 1 2 2 22 4 2 Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 4 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 30 IX 9 5 2 2 4 2 3 2 2 2 1 1 3 2 31 - Clasele / numărul de ore III IV V VI VII 8 2 4 1 1 1 1 2 2 22 4 2 8 2 4 1 1 1 1 1 2 2 23 4 2 7 2 2 4 1 2 1 1 1 1 2 2 26 2 1 7 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 2 2 27 2 1 5 2 2 4 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 30 - 33 .Tehnologii 1.

indiferent de numărul elevilor.Istoria românilor și universală 2. În şcolile auxiliare în care activează clase de meserii şi care dispun de calculatoare se vor organiza lecţii practice de informatică cu elevii (4 ore pe săptămînă.Educaţia moral-spirituală D.Limba rusă B.Educaţia civică 4.Biologie 4. gimnazial şi liceal.Ştiinţe 3. 8 4 2 3 2 1 20 16 - I II Clasele / numărul de ore III IV V VI VII VIII IX X 9 5 1 1 2 2 2 22 16 1 - 8 5 1 1 1 2 2 2 22 16 1 - 8 5 1 1 1 2 2 2 22 16 1 1 8 5 1 1 1 2 2 2 22 16 1 1 - 8 5 1 2 1 1 2 2 2 24 16 1 1 8 2 5 1 2 1 1 1 4 1 2 28 6 1 - 8 2 5 2 2 2 1 1 1 4 2 30 6 1 - 8 2 5 2 2 2 1 2 1 1 4 2 32 6 1 - 8 2 5 2 2 2 1 2 2 1 4 2 33 6 1 - 9 2 5 3 2 2 1 2 1 1 4 2 34 4 1 - . Arte 1. Limbă şi comunicare 1. Sport 1. Planul – cadru al şcolii speciale pentru copii hipoacuzici şi surditate tardivă (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Educaţia plastică E. Şcolile speciale pentru copii hipoacuzici şi cu surditate tardivă.Opţionale Notă: În organizarea procesului instructiv-educativ. şcolile speciale pentru copii cu deficienţe locomotorii şi şcolile auxiliare vor activa conform planurilor de învăţămînt propuse. În toate clasele şcolilor speciale se va include o oră opţională pentru studierea religiei (cu excepţia claselor de meserii).Chimie 6.Tehnologii 1.Fizică 5. 34 Cl.Matematică 2. Educaţie socioumanistică 1.Activităţi individuale (dezvoltarea pronunţiei şi a percepţiei auditive. labiolectura) 2.Limbajul mimico – gestual 3. La orele de educaţie tehnologică clasa de elevi se va diviza în grupe de fete şi băieţi.Limba şi literatura română 2.3. din contul orelor de pregătire profesională).Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi de terapie compensatorie 1. Matematică şi ştiinţe 1.6. cu excepţia profilului agricol. anul de studii 2012-2013. şcolile speciale pentru copii surzi.Geografie 3. preg .Educaţia tehnologică F.Ritmica 2. instituţiile speciale vor lua la bază preliminariile din planulcadru pentru învăţămîntul primar.Informatică C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful