MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

CURRICULA NAŢIONALĂ

PLANUL- CADRU
pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal anul de studii 2012-2013

Chişinău, 2012 1

CUPRINS

Ordinul ME nr. din 2012 ”Cu privire la Planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013 3 PLANUL- CADRU PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR, GIMNAZIAL ŞI LICEAL 4-6 I.Planul-cadru pentru învăţămîntul primar şi gimnazial: 1.1.Planul-cadru pentru clasele I-IX Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele I-IX 1.2.Planul-cadru pentru clasele I-IX bilingve 1.3.Planul-cadru pentru clasele I-IX cu studiere aprofundată a limbilor străine 1.4.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Coregrafie) 1.5.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Muzical-corale) 1.6.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Arte plastice) 1.7.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Teatru) 1.8.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Etnofolcloric) 1.9.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Sport) 1.10.Planul-cadru pentru clasele I-IX, cu studiere aprofundată a disciplinelor economice 1.11.Planul-cadru pentru clasele I-IV, cu Program ,,Pas cu pas” II.Planul-cadru pentru învăţămîntul liceal 2.1.Planul-cadru pentru licee cu profil umanistic şi real Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele X-XII 2.2.Planul-cadru pentru licee cu clase bilingve 2.3.Planul-cadru pentru clasele X-XII cu studiere aprofundată a limbilor străine 2.4.Planul-cadru pentru licee cu profil Arte 2.5.Planul-cadru pentru licee cu profil Sport 2.6.Planul-cadru pentru clasele liceale cu studiere aprofundată a disciplinelor economice 2.7. Planul-cadru pentru clasele liceale cu învăţămînt seral III.Planul-cadru pentru învăţămîntul special 3.1.Planul-cadru pentru şcoala auxiliară cu instruire în limba română 3.2.Planul-cadru pentru clasele de meserii din cadrul şcolilor auxiliare cu instruire în limba română 3.3.Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii surzi cu instruire în limba română 3.4.Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii nevăzători şi slabvăzători cu instruire în limba română 3.5.Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii cu consecinţe ale poliomielitei şi paralizie cerebrală infantilă cu instruire în limba română 3.6.Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii hipoacuzici şi surditate tardivă cu instruire în limba română 7-20 7 8 9 10 11 12 13 14 15-16 17-18 19 20 21-28 21 22 23 24 25 26 27 28 29-34 29 30 31 32 33 34

2

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1 MD-2033 Chişinău Republica Moldova tel. 23-33-48, fax: 23-35-15 www.edu.md

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Пяца Марий Адунэрь Национале, 1 МД-2033 Кишинэу Республика Молдова тел. 23-33-48, факс: 23-35-15 www.edu.md

ORDIN Nr. 179 din 29 martie 2012
Chişinău

Ref.: cu privire la Planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013 În scopul reglementării activităţii de organizare a procesului educaţional, asigurării continuităţii în promovarea conţinuturilor educaţionale în învăţămîntul primar şi secundar general din Republica Moldova, emit următorul O D : R IN A aproba Planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 20122013 (se anexează).
1.

2.

A aproba desfăşurarea cursurilor şcolare în două semestre: semestrul I semestrul II 01 septembrie -24 decembrie 2012; 09 ianuarie -31 mai 2013.

3.

A aproba durata vacanţelor şcolare, după cum urmează: vacanţa de toamnă vacanţa de iarnă vacanţa de primăvară vacanţa de Paşti vacanţa de vară 29.10.2012 - 04.11.2012; 25.12.2012 - 08.01.2013; 04.03.2013 - 10.03.2013; 04.05.2013 - 13.05.2013; 01.06.2013 - 31.08.2013.

Direcţia tehnologii informaționale și asigurare didactică (dl Iu. Mocanu) va asigura editarea şi difuzarea Planului - cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 20122013.
4.

Direcţia generală învățămînt preşcolar, primar și secundar general (dl V. Crudu) va monitoriza implementarea prevederilor Planului - cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013.
5. 6.

Se desemnează responsabil de îndeplinirea prezentului ordin dna Tatiana Potîng, viceministru.

Ministru
Valentin Crudu, 21 03 79

Mihail Şleahtiţchi

3

2013. 04.2013 .04.2012 .12.2013 procesul educaţional în instituţiile de învăţămînt primar. Examenele în clasele absolvente se vor susţine în perioadele: clasa IX 03-15 iunie clasa XII 03 – 22 iunie.06. Anul şcolar în învăţămîntul preuniversitar începe la 01 septembrie şi finalizează la 31 mai (cu excepţia claselor absolvente pentru care ultima zi de studii este 24 mai). dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. 25. 01.08.11. 3. divizarea clasei se va efectua în acelaşi mod. informatică (lecţiile practice). clasa a XII-a-9 ore). a) b) învăţămînt gimnazial: limba străină. la treapta de gimnaziu. fizică (lucrări practice. 2.2013 .2012 .clasa a X-a-12 ore.31 mai 2013. gimnazial şi liceal se realizează în săptămîna de studiu de 5 zile. vacanţa de toamnă vacanţa de iarnă vacanţa de primăvară vacanţa de Paşti vacanţa de vară 29.03. În anul şcolar 2012 . 09 ianuarie .24 decembrie 2012.2013 .01.03.05.05. informatică (lecţiile practice). clasa a XII-a-8 ore). GIMNAZIAL ŞI LICEAL CADRUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A PROCESULUI EDUCAŢIONAL Planul-cadru pentru învăţămîntul primar.13.2013.10. chimie (lucrări practice.2013. învăţămînt primar: a) limba străină. Anul şcolar se constituie din două semestre: semestrul I semestrul II 01septembrie .2013. învăţămînt liceal: b) c) d) a) limba străină. În clasele primare (I-IV) se recomandă acordarea a cîte 3 ore astronomice zilnic pentru organizarea orelor de meditaţie.10. Pot fi formate grupe cu program prelungit. la următoarele discipline: 1.2012. 04. La orele de educaţie tehnologică. clasa a XI-a-10 ore. gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013 este un document normativ oficial care reglementează organizarea procesului educaţional şi este obligatoriu pentru toate structurile subordonate. clasa a XI-a-3 ore. Clasele pot fi divizate în două grupe. Clasele cu profil vor fi deschise numai în cazul. profil real . profil real . În condiţiile studierii aprofundate a disciplinei.08. clasa poate fi divizată în două grupe. cînd vor fi identificate surse financiare 4 .31. Pe parcursul anului şcolar elevii beneficiază de următoarele vacanţe.clasa a X-a-6 ore.PLANUL-CADRU PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR.

04. Disciplinele opţionale pot fi proiectate pentru unul sau mai mulți ani de studii. conform prevederilor Curriculumului „Securitatea traficului rutier". resurse și condiții disponibile etc. urmînd ca distribuirea acestora să fie examinată în ședința consiliului de administraţie şi aprobată de către consiliul profesoral al instituției pînă la începutul noului an şcolar. Curriculumul la disciplinele opţionale va fi diferit de curriculumul de bază predat. Orele opţionale nu pot fi utilizate pentru extindere la disciplinele obligatorii. care nu pot fi atinse doar prin intermediul unei singure discipline de studii. anexa nr. Cursul „Iniţiere în arta şahului” se va preda în clasa a II-a precum urmează: 9 ore teoretice anual (cîte o oră/lună) din contul modulului respectiv al Curriculumului de educaţie fizică şi 17 ore practice (cîte 2 ore academice/lună) din contul orelor extracurriculare (inclusiv cercuri. precum și de eficiența realizării orelor respective în anul precedent de studii. Numărul orelor extracurriculare destinate activităţilor sportive variază în funcţie de numărul de elevi din instituţiile de învăţămînt (4 ore pe săptămînă pentru fiecare secţie sportivă): Pînă la 120 elevi de la 121 pînă la 280 elevi de la 281 pînă la 400 elevi de la 401 pînă la 640 elevi de la 641 pînă la 880 elevi de la 881 pînă la 1120 elevi peste 1121 elevi 4 ore (o secţie sportivă) 8 ore (2 secţii sportive) 16 ore (4 secţii sportive) 24 ore (6 secţii sportive) 32 ore (8 secţii sportive) 40 ore (10 secţii sportive) 48 ore (12 secţii sportive) Disciplinele opţionale sînt orientate spre formarea la elevi a unor competenţe. acesta este elaborat de către cadrul didactic de predare (conform cerințelor actuale în domeniu). ikebana. fără a depăşi numărul de ore stabilit în planul-cadru. discutat în ședința catedrei de specialitate.8 ore. design. resursele umane și materiale disponibile ale instituției. prin aprobarea Consiliului profesoral al instituţiei de învăţămînt. instituţia de învăţămînt va dispune de cadre didactice cu pregătire specială şi baza materială necesară. în care pentru disciplina solicitată de către elevi nu există un curriculum aprobat centralizat. anual. în anul 2009. şcolile avînd posibilitatea de a o completa. Oferta privind orele opţionale pentru anul şcolar următor se afișează. 381 din 13. Cursul „Securitatea traficului rutier” se va preda în mod obligator ( 15 ore anual în fiecare clasă de I-IX). Cursul „Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor” se va realiza anual: în clasa a II-a . clasa a VI-a . orchestre. cu remunerare din contul orelor pentru activitatea extracurriculară. tineret și sport pînă la începutul anului școlar. vor contribui la sporirea și aprofundarea cunoașterii în cadrul ariei curriculare. 5 . aprobate de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi a Ministerului Afacerilor Interne. cursurile respective se vor realiza din contul orelor de dirigenţie. secţii sportive etc. aprobat de către minister în anul 2006. în baza cererilor elevilor. cercuri la disciplinele de studii etc.12 ore. În clasele primare. cerc de dans. Activitatea sportivă în afara orelor de curs se va realiza în conformitate cu prevederile alineatului 8 din Note la tabelul nr.12 ore. la orientarea treptată a profesorilor spre realizarea principiilor interdisciplinarităţii. artizanat.1 la Hotărîrea Guvernului nr. Cursurile „Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor” şi „Securitatea traficului rutier” vor fi realizate de către diriginţi sau profesori cu pregătire în domeniu. în clasa a VIII-a . cu aprobarea direcţiilor generale raionale/municipale învătămînt tineret şi sport. conform programei. clasa a IV-a . Fiecare disciplină opţională se va realiza în baza unui curriculum aprobat/recomandat de minister. Lista disciplinelor opţionale este una orientativă pentru fiecare arie curriculară.). În cazul. în clasa a X-a .). Disciplinele respective vor răspunde intereselor şi aptitudinilor elevilor. aprobat de consiliul profesoral al instituției și coordonat cu direcția învățămînt. precum şi în clasele bilingve. Grupele vor fi constituite din cel puţin 15 elevi din aceeaşi clasă sau din clase diferite. pictură. artă decorativă aplicată. reieșind din specificul local (solicitări ale elevilor. grafică. În curriculum se va specifica durata valabilității acestuia. În scopul organizării activităţilor extracurriculare (cor.06 "Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice”. Durata săptămînală a activității unei grupe nu va depăși 2 ore academice în clasele primare și 4 ore academice în clasele gimnaziale și liceale.suplimentare în coordonare cu administraţia publică locală. în luna mai.10 ore.) se rezervă cîte 8 ore săptămînal pentru fiecare complet de clase I-IX şi cîte 4 ore săptămînal pentru fiecare complet de clase X-XII. Decizia privind atribuirea orelor opționale va fi determinată de cererile în scris ale elevilor (la treapta primară – cele ale părinţilor).1.8 ore.

la întocmirea orarului evaluărilor se vor evita zilele de luni şi vineri. disciplinele care necesită un efort mintal sporit (matematică. orele de studii se vor desfăşura în săli de clasă care dispun de un număr suficient de locuri pentru elevi şi corespund specificului disciplinei şcolare. în care grupa este constituită din elevii unei singure clase. părinţilor şi elevilor. Odată exprimată opţiunea pentru o anumită disciplină. acestea se înscriu într-un registru special de evidenţă.Educaţia moralspirituală”.) să alterneze cu cele bazate pe activităţi intuitive sau motorii (artă plastică. frecventarea ei şi realizarea prevederilor curriculare devin obligatorii. în parametrii numărului de ore minim şi maxim). Cerinţe unice faţă de organizarea procesului educaţional În scopul asigurării centrării pe elev a procesului educaţional la nivel de unitate şcolară. în baza evaluării resurselor umane şi materiale şi a consultării cadrelor didactice. Orarul lecţiilor şi cel al activităţilor extracurriculare va fi discutat la consiliul de administraţie al instituţiei. pentru clasa II . ziua de luni va avea un program mai lejer. 6 . chimie etc.. orele opţionale se înscriu în catalogul clasei respective. La disciplinele opţionale evaluarea se realizează. să fie programate disciplinele care necesită un efort mintal relativ mai lejer (istorie. timpul destinat studiilor şi activităţilor extracurriculare va fi reglementat judicios (se va respecta numărul de ore prevăzut de planul cadru pentru clasele I-XII. activitatea elevilor nu se notează. Orele opționale vor fi programate astfel.1 oră. în funcţie de posibilităţile şcolilor.00-8. literatură. În clasele primare. (după fiecare lecţie) şi. anual. disciplinele şcolare care solicită un efort mai redus din partea elevului. administraţia instituţiilor de învăţămînt va ţine cont de următoarele exigenţe: • • • • • • • • • • • • • prima lecţie va începe între orele 8. În cazul. la disciplinele opţionale şi disciplina obligatorie . durata recreaţiilor va constitui 10 min. în funcţie de opţiunile exprimate.Fiecare elev va studia cel puţin o disciplină opţională.Religie”.2 ore.5-3 ore şi pentru clasele VIII-XII – 4 ore. pentru clasele V-VII – 2. educaţie muzicală. iar spre mijlocul săptămînii se vor programa disciplinele care necesită un efort sporit. după lecţia a III-a. periodicitatea. evaluarea sumativă se va realiza pe parcursul anului de studii. educaţie fizică). ritmicitatea. încît să se excludă suprapunerea acestora la o clasă în una şi aceiaşi zi.5 ore. ţinîndu-se cont de frecvenţa. orarul săptămînal va include. la aprobarea proiectelor didactice de lungă durată se va coordona orarul evaluărilor sumative astfel. fizică. Dacă grupa include elevi din două sau mai multe clase. Disciplinele opţionale pot fi realizate în clase sau în grupe a cîte 12-15 elevi din aceeași clasă sau din clase diferite. activitatea de dirijare şi control se va planifica uniform. volumul zilnic al temelor pentru acasă va fi dozat echilibrat. o pauză mare (de15-20 min. opţiunile elevilor şi ale părinţilor. Deasemenea nu se acordă notă elevilor din clasele I-IX la disciplina opţională . în perioada de pînă la 01 septembrie. încît la prima oră. astfel ca durata pregătirii acestora să nu depăşească pentru clasa I . reieşind din numărul minim de ore acordat disciplinei şi Recomandările metodologice la disciplinele şcolare.. Orele opţionale se tarifează similar orelor obligatorii. clasa şi cadrul didactic supus evaluării.1. orarul zilnic va fi perfectat astfel. încît elevii din diferite clase să poată constitui grupe. Orarul se aprobă de către directorul instituţiei pînă la 01 septembrie. ca şi la celelalte discipline ale nucleului invariant. pentru clasele IIIIV . elaborate de către Ministerul Educaţiei. geografie). favorabil antrenării progresive în activitatea şcolară.).30. în clasele gimnaziale orele perechi se admit doar pentru educaţia tehnologică. lecţiile perechi pot fi programate doar în clasele liceale. precum şi pentru disciplinele care prevăd activităţi practice. la începutul şi sfîrşitul săptămînii. asigurîndu-se respectarea opţiunilor profesorilor.

Sport 2 2 2 2 0-1 0-1 0-1 0-1 18 20 20 21 20 22 22 23 7 . Chimie 6. Educaţia fizică 2. Planul-cadru pentru clasele I – IX Aria curriculară I Învăţămîntul primar II III Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 0-2 4 2 2 2 1 0-2 2 1 1 0-1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 28 30 IX 5 2 2 0-2 4 2 2 2 1 0-2 2 1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 27 29 Disciplina 1. Matematică 2. Educaţia moral-spirituală 4.1. Tehnologii 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 F. Opţionale 1. Educaţie socioumanistică 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 D. Educaţia muzicală 2. Fizică 5. Opţionale Număr minim de ore Număr maxim de ore Clasele/numărul de ore IV V VI VII 6 2 2 0-1 4 1 0-2 2 1 1 0-1 1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 24 26 6 2 2 0-1 4 1 1 0-2 2 1 1 0-1 1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 25 27 5 2 2 0-2 4 2 2 1 1 0-2 2 1 1 0-1 1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 28 30 A. Opţionale 1. Educaţia tehnologică 2. Educaţia civică 5. Istoria românilor și universală 2. Arte 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 E. Limba rusă 4.I. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 1 0-1 0-2 0-2 0-2 C. Opţionale 1. Opţionale 1. Biologie 4. Opţionale 1. Geografie 3. PLANUL-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÎNT 1. Informatică 7. Limba şi literatura română 2. Educaţia plastică 3. Limbă şi comunicare 8 7 7 7 2 2 2 0-2 0-2 0-2 0-2 B. Ştiinţe 3. Limba străină 3.

Limbă şi comunicare: Semiotică Hermeneutică literară Folclor B. Arte: Coregrafie Arta decorativ-aplicată Muzica instrumentală şi corală Istoria artelor plastice Design Istoria teatrului Arta dramatică şi de imitaţie Istoria muzicii E Tehnologii: Informatica (clasele II-IV. Educaţie socioumanistică: Omul şi mediul ambiant Etică Prin ţări şi continente Estetică Evoluţia descoperirilor geografice Conflictologie Popoarele lumii şi obiceiurile lor ABC-ul economic Religie Eu şi economia Filozofie pentru copii Piaţa internaţională Educaţia pentru dezvoltarea comunităţii Economia în cifre Cultura şi istoria naţională Mini-firma şcolară Educaţia pentru toleranţă Spirit întreprinzător Protecţia consumatorului Educaţia economică Educaţia moral-civică Dezbateri Educaţia pentru echitate de gen Educaţia militar-patriotică Educaţia toleranţei –lecţiile Holocaustului Explorarea dreptului umanitar Educaţia pentru drepturile omului Educaţia interculturală Educaţia socială şi financiară(clasele V-IX) D.Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele I-IX Alte limbi străine Limba rusă (clase primare) Arta discuţiei Retorică Educaţia ecologică Matematică distractivă Geometrie distractivă Structuri algebrice Matematică aplicată A. de cîmp) Atletism Şah 8 . Sport: Jocuri sportive (de echipă) Dans sportiv Înot Gimnastică Tenis (de masă. V-VI) Sculptură în lemn Arta culinară Grafică de calculator Tapiţerie Automobilul Pirogravură Cultură informaţională Ceramică Desen tehnic F. Matematică şi ştiinţe: Istoria ştiinţei Istoria tehnicii Istoria matematicii Educaţia pentru sănătate C.

Planul-cadru pentru clasele I-IX bilingve Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Clasele/numărul de ore Disciplina I II III IV V VI VII VIII A. Geografie 1 1 1 1 3. Limba rusă 2 2 2 2 B. chimiei.2. Limbă şi comunicare 1. Matematică 4 4 4 4 4 4 4 4 2. Educaţia plastică 1 1 1 1 1 1 1 E. Educaţia muzicală 1 1 1 1 1 1 1 1 2. Biologie 1 2 2 4. Sport 1. Educaţia civică 1 1 1 1 D. Ştiinţe 1 1 1 1 3. Arte 1.1. Istoria românilor şi universală 1 2 2 2 2 2. Chimie 1 2 6. Educaţia tehnologică 1 1 1 1 1 1 1 1 F. Educaţia fizică 2 2 2 2 2 2 2 2 Aria curriculară Număr total de ore Notă: Planul-cadru de învătămînt se aplică în clasele cu predarea matematicii. Educaţie socioumanistică 1. fizicii. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 6 5 5 2. Informatică 1 1 C. Limba străină I 3 3 3 3 4 4 4 4 3. Matematică şi ştiinţe 1. biologiei în limba franceză/engleză/germană. Fizică 1 2 2 5. Tehnologii 1. Limba străină II 2 2 2 2 4. 21 21 21 22 28 29 32 32 IX 5 4 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 31 9 . Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 4.

Limbă şi comunicare 7 7 6 4 4 3 2 2 VI 6 3 2 2 VII 5 3 2 2 VIII 5 3 2 2 IX 5 4 2 2 1. Limba străină I 3. Educaţie socioumanistică 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 27 1 1 1 1 1 2 28 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 31 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 31 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 D. Matematică 2. Chimie 6. Educaţia muzicală 2. Educaţia civică 1. Sport 2 2 2 22 22 23 2 31 10 . Limba străină II 4. Biologie 4. Educaţia moral-spirituală 4. Planul – cadru pentru clasele I – IX cu studiere aprofundată a limbilor străine Aria curriculară Disciplina Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial I 1. Educaţia fizică Număr total de ore 4 1 1 1 1 2 20 4 1 - B.3. Limba rusă 8 2 - II 7 4 - Clasele/numărul de ore III IV V A. Limba şi literatura română 2.1. Arte 1 1 1 1 E. Ştiinţe 3. Informatică 1. Istoria românilor și universală 2. Educaţia plastică 1. Fizică 5. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 1 1 1 C. Educaţia tehnologică 1. Tehnologii 1 1 1 F. Geografie 3.

• • Pentru ocupaţiile individuale pot fi acordate 0. Educaţia fizică 1. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 1 1 C. Geografie 3.Ritmica Număr total de ore Clasele/numărul de ore IV V VI VII 6 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 5 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 A. organizarea lecţiilor de dans. Sport 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Disciplinele de profil (Coregrafie) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 22 22 23 26 Notă (se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): • Pentru repetiţiile colectivelor de dans pot fi acordate 3 ore/săptămînal. pentru fiecare colectiv şi pentru corepetitor. Educaţie socioumanistică 1 2 1 1 D. corepetitorii vor fi tarifaţi 100% din orele de studii. clasic/sportiv/popularscenic/tradiţional şi contemporan de gală. Planul-cadru pentru clasele I – IX.Dans clasic 2. prevăzute pentru disciplinele de profil. (Coregrafie) Aria curriculară I 8 4 1 1 1 1 1 Învăţămîntul primar II III Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 30 IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 29 Disciplina 1. Limba rusă 1. Tehnologii 1 1 F. Limbă şi comunicare 7 7 7 6 2 2 2 2 2 B. Fizică 5.Dans popular scenic/sportiv 3.4. Biologie 4. Educaţia muzicală 2. Educaţia plastică 1. Pentru ocupaţiile individuale. Ştiinţe 3. Educaţia civică 1. 11 . Arte 1 1 1 1 E. Chimie 6. Educaţia tehnologică 1. Limba străină 3. Matematică 2. Istoria românilor și universală 2. ritmică. Educaţia moral-spirituală 4. Limba şi literatura română 2.1. Informatică 1.5 oră/săpămînal pentru fiecare 2 elevi.

Fizică 1 2 2 5. Matematică şi ştiinţe 1. 2 ore cor mare (clasele V-IX). cu condiţia antrenării diferitor elevi. Matematică 4 4 4 4 4 4 4 4 2. (Muzical-corale) Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Clasele/numărul de ore Disciplina I II III IV V VI VII VIII A. Istoria românilor și universală 1 2 2 2 2 2. Limba rusă 2 2 2 2 B.1.Solfegiu 2 2 2 2 2 2 2 2 3. Ştiinţe 1 1 1 1 3. Educaţie socioumanistică 1. Pentru elevii cu aptitudini muzical-vocale deosebite din clasele V-XII. Limba străină 2 2 2 2 2 2 2 3. clasele X-XII (liceu cu profil Arte). Educaţia tehnologică 1 1 1 1 1 1 1 1 F. începînd cu clasa a II-a. Biologie 1 2 2 4. poate fi prevăzută 1 oră de canto academic. • Pentru organizarea repetiţiilor cu corul de concert pot fi acordate 2 ore pentru corul mic (clasele I-II). Tehnologii 1. Pentru toate disciplinele vocal-corale. începînd cu clasele IV-IX. • IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 32 Pentru ocupaţiile individuale la instrumentul muzical pot fi acordate 1 oră/săptămînal pentru fiecare elev. Chimie 1 2 6. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 6 5 5 2. Educaţia civică 1 1 1 1 D. Geografie 1 1 1 1 3. 12 • • • • . Educaţia fizică 2 2 2 2 2 2 2 2 Disciplinele de profil (Muzical-coral) 1.5. 2 ore cor mediu (clasele III-IV). dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. Informatică 1 1 C.Ansamblu coral 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Limbă şi comunicare 1. Pentru organizarea activităţilor în ansamblurile vocale şi instrumentale pot fi acordate 1 oră/ săptămînal (nu mai mult de două ansambluri la o clasă). Educaţia plastică 1 1 1 1 1 1 1 E. Sport 1.Istoria muzicii 1 1 1 1 Număr total de ore 21 23 23 24 28 29 32 32 Aria curriculară Notă (se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): Poate fi divizată clasa la disciplina solfegiu în două grupe. Planul-cadru pentru clasele I – IX. Arte 1. Pentru organizarea activităţilor în orchestră pot fi acordate 6 ore pentru un grup de cel puţin 15 elevi. ansambluri instrumentale corepetitorii vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil. Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 4.

Planul-cadru pentru clasele I – IX. Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 4. Tehnologii 1. Educaţia tehnologică 1 1 1 1 1 F. Limba rusă 2 B. Chimie 6.5 ore/săptămînal pentru fiecare 2 elevi. Arte 1.6. Educaţia fizică 2 2 2 2 2 Disciplinele de profil (Arte plastice) 1. Limba străină 2 2 2 2 3. „Compoziţie”. „Pictură”.Compoziţia 4. Pot fi acordate ore individuale . Sport 1. Educaţia civică 1 D. la 1.Istoria artelor plastice Număr total de ore 1 1 1 20 1 1 1 22 1 1 1 22 1 1 1 23 1 1 1 1 27 Notă(se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): • Clasele pot fi divizate în două grupe practice. Limbă şi comunicare 1. (Arte plastice ) Aria curriculară I Învăţămîntul primar II III Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 31 IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 31 Disciplina Clasele/numărul de ore IV V VI VII 6 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 28 5 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 31 A.Pictura 3. Informatică C. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi.Studiul formelor tridimensionale 5. din clasele I. Educaţie socioumanistică 1.Desen 2. Fizică 5. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 2. la disciplinele „Desen”. pentru fiecare elev. Geografie 1 3. Matematică şi ştiinţe 1. Istoria românilor și universală 1 2 2. Biologie 4. Matematică 4 4 4 4 4 2. Ştiinţe 1 1 1 1 3. ţambal. • 13 .• Corepetitorii la vioară. XXII pentru activităţi practice. cobză şi instrumente aerofone vor fi tarifaţi 50% din orele de studii disciplinele enumerate.0. Educaţia muzicală 1 1 1 1 1 E.IX.

Tehnologii 1. Educaţia civică 1 1 D. „Mişcare scenică”. Educaţia muzicală 1 1 1 1 1 1 2. Matematică şi ştiinţe 1. Istoria românilor și universală 1 2 2 2. Limba rusă 2 2 B. Informatică C. Geografie 1 1 3.7. Limba străină 2 2 2 2 2 3. Educaţia fizică 1 1 1 1 1 1 Disciplinele de profil (Arta teatrală) 1.IX. Ştiinţe 1 1 1 1 3. Matematică 4 4 4 4 4 4 2. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. Sport 1. Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 4. Planul-cadru pentru clasele I – IX.1.Mişcarea scenică 1 1 4. Pentru montarea spectacolelor pot fi acordate 2 ore/săptămînal.Arta vorbirii scenice 1 1 1 1 1 1 3. X-XII. Fizică 1 5. Educaţia tehnologică 1 1 1 1 1 1 F. Chimie 6.5 ore/săptămînal pentru fiecare 2 elevi din clasele I.Ritmica şi dansul 1 1 1 1 1 1 Număr total de ore 20 22 22 23 27 28 Notă(se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): • Pot fi divizate clasele în două grupe la disciplinele „Arta vorbirii scenice”. Educaţie socioumanistică 1. Biologie 1 4. Educaţia plastică 1 1 1 1 1 1 E.Arta actorului 1 1 1 1 1 1 2. Corepetitorii pentru organizarea orelor de ritmică şi dans vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil. Limbă şi comunicare 1. Arte 1. (Teatru) Aria curriculară I Învăţămîntul primar II III Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 30 Disciplina Clasele/numărul de ore IV V VI VII 5 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 A. Pentru ocupaţiile individuale (practice). Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 6 2. • • • 14 . pot fi acordate 0.

Planul-cadru pentru clasele I – IX. Corepetitorii pentru ocupaţiile individuale. popularscenic/tradiţional. Educaţie socioumanistică 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 D.1.Teoria muzicii şi solfegiu 2.5 ore/săptămînal pentru fiecare 2 elevi. Biologie 4. Tehnologii 1 1 1 1 1 1 F. Educaţia fizică 1. Limba străină 3. Limbă şi comunicare 8 7 7 7 2 2 2 6 2 2 6 2 2 5 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 30 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 29 Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Clasele/numărul de ore II III IV V VI VII VIII IX B.Obiceiuri şi tradiţii 3. Educaţia civică 1. Matematică 2. Educaţia moral-spirituală 4. Limba rusă 1. Limba şi literatura română 2. organizarea lecţiilor de dans clasic. • 15 . Educaţia tehnologică 1. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 C. Fizică 5. Sport 1 1 1 1 1 1 Disciplinele de profil (Etnofolcloric) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 22 22 23 26 27 Notă(se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): • • • Pot fi divizate clasele în două grupe la solfegiu.Dans popular Număr total de ore A. Arte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E. Informatică 1. Chimie 6. Geografie 3. activităţile individuale la dans vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil. Pentru repetiţiile colectivelor de dans pot fi acordate 3 ore/săptămînal pentru fiecare colectiv. Ştiinţe 3.8. Istoria românilor și universală 2. ( Etnofolcloric ) Aria curriculară I Disciplina 1. Pentru organizarea activităţilor individuale la studierea instrumentului muzical pot fi acordate 0. Educaţia muzicală 2. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. Educaţia plastică 1.

teatrale. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. cu divizarea claselor. • • Pentru repetiţiile generale pot fi acordate 2 ore/săptămînal pentru fiecare colectiv. arte plastice. coregrafice. începînd cu clasa a II-a. Pentru studierea instrumentului muzical individual poate fi acordată 1 oră/săptămînal pentru fiecare elev. 16 . etnofolclorice). care activează conform planului-cadru pentru clasele I-IX (muzical-corale. *Prevederile notelor respective se referă în egală măsură şi la treapta de liceu cu profil Arte. în cazul în care se întrunesc condiţiile stipulate în preliminarii.Clasele cu studierea instrumentelor aerofone(fanfară): • Pot fi divizate clasele în două grupe la solfegiu. • *În instituţiile de învăţămînt primar şi gimnazial. se admite includerea unei ore de limba străină II. Corepetitorii vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil.

Geografie 4.Educaţia civică 5.Ştiinţe 3.Educaţia plastică 3.Biologie 4.Fizică 5.Educaţia muzicală 2.Opţionale 1.Opţionale Număr minim de ore Număr maxim de ore Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Numărul de ore pe clase I II III IV V VI VII VIII IX A.Limba rusă 4.Opţionale 1.9. Limbă şi comunicare 8 7 7 7 6 6 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 B. aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1. 17 .Educaţia moral-spirituală 3.Chimie 6.Istoria românilor și universală 2.Matematică 2.Limba străină 3.Educaţia tehnologică 2. Planul-cadru pentru clasele I-IX (Sport) Aria curriculară Disciplina de învăţămînt 1. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 C.463 din 28 aprilie 2006.Educaţia fizică 2.Opţionale 1. Educaţie socioumanistică 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 D. Tehnologii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 F. Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 18 20 20 21 24 25 28 28 27 20 22 22 23 26 27 30 30 29 Notă: Activităţile sportive specializate vor fi organizate în afara orelor de curs conform unui program special elaborat în baza Regulamentului şcolilor sportive.Opţionale 1.Informatică 7. Arte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 E.Limba şi literatura română 2.Opţionale 1.

fotbal Polo pe apă. turism sportiv Arte marţiale Box. şi sarcina didactică săptămînală maximă Numărul sportivilor în grupă Anul de Sarcina didactică săptămînală instruire maximă (în ore academice) 1 2 3 1 9 12 16 14 1. Nr.2 Regimul de instruire la etapele începători. trambulina. tir. handbal.12. avansaţi. măiestrie sportivă. hipism.2 modificată prin HG807 din 07. lupte. yachting Scrimă. canotaj Haltere I Gimnastică artistică (fete) Gimnastică ritmică Acrobatică. rugby Aerobică.895] 1. tenis de masă. gimnastică artistică (băieţi).12.d/o Etapele de pregătire 18 . Diapazonul de vîrstă în grupa de instruire nu poate depăşi trei ani. orientare sportivă. MO184-186/15. în funcţie de ramura sportivă. caiac-canoe. tenis de cîmp.Anexa nr.1 Grupele de ramuri sportive şi vîrsta minimă pentru înmatricularea copiilor în grupele de începători Vîrsta minimă 6-8 7-9 8-10 9-11 10-12 11-13 Grupele ramurilor sportive II Înot Baschet. 2 24 4 8 5 sportivă 3 27 3 8 4 [Anexa nr. ciclism. 2. haltere mici. joc de dame Badminton. Începători 2 9 11 14 14 1 10 10 12 12 2 12 9 12 11 2. Avansaţi 3 14 8 12 10 4 16 7 10 9 5 18 6 8 8 1 20 5 8 6 Măiestrie 3.09 art. şah. dansuri sportive Atletism. volei. Numărul de sportivi în grupele de instruire este minim: în fiecare grupă numărul de sportivi poate fi majorat cu 2-4 persoane.09. pentatlon modern Sporturi tehnice şi aplicative III Anexa nr.

Educaţia plastică 1. Informatică 1. Matematică 2. Educaţia civică 1. Sport 2 2 2 2 Disciplinele de profil 2 2 1 1 26 27 30 1 1 30 IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 30 19 . Aplicaţii practice antreprenoriale Număr total de ore Învăţămîntul gimnazial Clasele/ numărul de ore V VI VII VIII A. Educaţie socioumanistică 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 D. Istoria românilor și universală 2. Relaţii de antreprenoriat 3. Ştiinţe 3.1. Biologie 4. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 C. Educaţia tehnologică 1.10. Limba străină 3. Limbă şi comunicare 6 6 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 B. Tehnologii 1 1 1 1 F. Educaţia fizică 1. Limba rusă 1. Educaţia muzicală 2. Economia 2. Arte 1 1 1 1 1 1 1 E. Geografie 3. Chimie 6. Fizică 5. Limba şi literatura română 2. Planul-cadru pentru clasele V – IX cu studiere aprofundată a disciplinelor economice Aria curriculară Disciplina 1.

Matematică 2. Planul – cadru al Programului „Pas cu Pas" pentru clasele I-IV Aria curriculară Disciplina 1.Arte 1 1 E. Limba străină 1. Ştiinţe 1. Educaţia tehnologică 1. Istoria românilor şi universală 3. Educaţia fizică Număr total de ore: Clasele/numărul de ore I II III 4 5 2 4 1 3 1 1 1 1 2 25 4 5 2 4 1 3 1 1 1 1 2 25 IV 4 5 2 4 1 3 1 1 1 1 1 2 26 A. Educaţie socioumanistică 4 1 D. Sport 2 23 Notă (se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală) 20 .1. Limba şi literatura română 3. Limbă şi comunicare 4 5 B.11. Matematică şi ştiinţe 4 C.Educaţia moral-spirituală 1. Educaţia plastică 1. Educaţia muzicală 2. Activităţi de învăţare în grup 2. Tehnologii 1 F. Activităţi tematice 2.

Limba străină II 4. Sport 1. Planul-cadru pentru licee cu profil umanistic şi real Aria curricualră Disciplina A.Limba şi literatura română 2. Tehnologii 1.Educaţia civică 4. Planul cadru pentru învăţămînt liceal 2.Informatică 2.Educaţia fizică 2.Istoria românilor și universală 2. numărul de ore pe clase Umanistic Real XI XII X XI XII 21 .Limba străină I 3.Opţionale E. Educaţie socioumanistică 1.1.Opţionale D.Matematică 2.II.Astronomie 3.Literatura universală 5.Chimie 4.Fizică.Biologie 5.Geografie 3.Opţionale B. Matematică şi ştiinţe 1. Limbă şi comunicare 1.Opţionale C.Opţionale Număr minim de ore Număr maxim de ore 5 3 2 1 0-2 3 2 1 1 0-1 3 2 1 0-2 1 0-1 2 0-1 27 30 5 3 2 2 0-2 3 2 1 1 0-1 3 2 1 0-2 1 0-1 2 0-1 28 30 5 3 2 2 0-2 3 2 1 1 0-1 3 1 1 0-2 1 0-1 2 0-1 27 30 4 3 0-1 5 3 3 2 0-2 2 2 1 0-1 2 0-2 2 0-1 29 31 4 3 0-1 5 3 2 3 0-2 2 2 1 0-1 2 0-2 2 0-1 29 31 4 3 0-1 5 4 3 3 0-2 2 1 1 0-1 2 0-2 2 0-1 30 32 X Profilul.

26.Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele X-XII Nr. 29. 15. 14. 10. 17. 34. 32. Discipline opţionale Logică Psihologie Economie în cifre Economie aplicată Etica în afaceri Compania şcolară Cheia succesului Filozofie Limba străină II Limba latină Limba şi literatura rusă Istoria culturii Istoria religiilor Cultura comunicării Tehnica traducerii Protecţia consumatorului Protecţia mediului înconjurător Tehnica experimentului chimic Instruire antreprenorială Educaţia pentru viaţa de familie Educaţia pentru sănătate Informatică economică Metode de rezolvare a problemelor de fizică Fizica şi calculatorul Metode de rezolvare a problemelor de geometrie Metode de rezolvare a problemelor de analiză matematică Structuri algebrice Vectori în spaţiu Istoria matematicii Explorarea dreptului umanitar Educaţia pentru drepturile omului Educaţia toleranţei . 7. 3. 19. 22. 12. 25. 2. 16. 24. 33. 9. 28. crt. 23.lecţiile Holocaustului Educaţia pentru acţiuni comunitare Bazele tehnicii Educaţia pentru echitate de gen şi şanse egale Integrarea europeană Dezbateri Administrarea calculatoarelor şi a reţelelor Numărul de ore pe clase X 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 XI 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 XII 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Notă: Disciplina Limba străină II este prevăzută doar pentru profilul real 22 . 21. 6. 37. 27. 36. 1. 35. 8. 18. 5. 30. 20. 4. 11. 13. 38. 31.

Planul-cadru pentru licee cu clase bilingve Aria curriculară Disciplina A.Chimie 4. Astronomie 3. Limbă şi comunicare 1. Tehnologii 1.2.Biologie C. chimiei. biologiei în limba franceză/engleză/germană. Sport 1. fizicii. Matematică şi ştiinţe 1.Limba şi literatura română 2.Limba străină I 3.Istoria românilor și universală 2. Educaţie socioumanistică 1.Educaţia civică D.Informatică E. 23 .Matematică 2.2.Educaţia fizică Număr total de ore X XI XII 4 4 2 5 3 3 2 2 2 1 2 2 32 4 4 2 5 3 2 3 2 2 1 2 2 32 4 4 2 5 4 3 3 2 1 1 2 2 33 Notă: Prezentul plan-cadru se aplică în clasele cu predarea matematicii.Limba străină II B.Fizică.Geografie 3.

Limba şi literatura romană 2.3. Educaţia civică D. Limba străină (2) 4. Informatică E .2. Limba străină (1) 3. Matematică şi ştiinţe 1. Istoria românilor și universală 2. Sport 1. Tehnologii 1. Educaţie socioumanistică 1. Geografie 3. Educaţia fizică Număr total de ore Profilul. Matematică 2. Limbă şi comunicare 1.cadru pentru clasele X-XII cu studiere aprofundată a limbilor străine Aria curriculară Disciplina A. Chimie 4. Planul . Fizică. Biologie C. Astronomie 3. numărul de ore pe clase Umanistic Real X XI XII X XI 5 4 3 2 3 2 1 1 3 2 1 1 2 30 5 4 3 2 3 2 1 1 3 2 1 1 2 30 5 4 3 2 3 2 1 1 3 1 1 1 2 29 4 3 2 5 3 3 2 2 2 1 2 2 31 4 3 2 5 3 2 3 2 2 1 2 2 31 XII 4 3 2 5 4 3 3 2 1 1 2 2 32 24 . Literatura universală B.

Educaţia civică D. Limba străină B. Istoria românilor și universală 2. Geografie 3. Educaţie socioumanistică 1. Arte 1.Educaţia artistică de profil Număr total de ore Numărul de ore pe clase X 5 3 3 2 1 1 3 2 1 1 1 8 31 XI 5 3 3 2 1 1 3 2 1 1 1 9 32 XII 5 3 3 2 1 1 3 1 1 1 1 10 32 25 . Chimie 4. Limba şi literatura română 2.4.Informatică E. Astronomie 3. Biologie C.Matematică 2. Tehnologii 1. Fizică.Educaţia fizică F. Matematică şi ştiinţe 1 .2. Sport 1. Limbă şi comunicare 1. Planul-cadru pentru licee cu profil Arte Aria curriculară Disciplina A.

Numărul de sportivi în grupele de instruire este minim:În fiecare grupă numărul de sportivi poate fi majorat cu 2-4 persoane.Fizică.09.Matematică 2. MO184-186/15.Opţionale E. aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. avansaţi. Limbă şi comunicare 1.463 din 28 aprilie 2006 Anexă Regimul de instruire la etapele.Istoria românilor și universală 2.Informatică 2.Limba străină 3.2 modificată prin HG807 din 07.2.09 art.Chimie 4. Diapazonul de vîrstă în grupa de instruire nu poate depăşi trei ani.Educaţia fizică (teorie) Număr minim de ore Număr maxim de ore 4 3 0-1 3 2 1 2 0-1 3 2 1 0-1 1 0-1 1 23 26 4 3 0-1 3 2 1 3 0-1 3 2 1 0-1 1 0-1 1 24 27 4 3 0-1 3 2 1 3 0-1 3 1 1 0-1 1 0-1 1 23 26 Numărul de ore pe clase X XI XII Notă: Activităţile sportive specializate vor fi organizate în afara orelor de curs conform unui program special elaborat în baza Regulamentului şcolilor sportive.895] 1. 2 24 4 8 5 sportivă 3 27 3 8 4 [Anexa nr.12. Planul-cadru pentru licee cu profil Sport Aria curriculară Disciplina A. şi sarcina didactică săptămînală maximă Nr. Tehnologii 1.12. Astronomie 3. 26 .Biologie 5.Opţionale C. Avansaţi 4 16 7 10 9 5 18 6 8 8 1 20 5 8 6 Măiestrie 2. Sport 1.Opţionale D. în funcţie de ramura sportivă.Limba şi literatura română 2. Etapele de pregătire 2. Educaţie socioumanistică 1.5. măiestrie sportivă.Educaţia civică 4.d/o Anul de Sarcina didactică săptămînală Numărul sportivilor în grupă instruire maximă (în ore academice) 1 2 3 2 12 9 12 11 3 14 8 12 10 1. Matematică şi ştiinţe 1.Opţionale B.Geografie 3.

Matematică şi ştiinţe 1.2. Fizică.Tehnologii 1.Economia 2. Istoria românilor și universală 2. Biologie C. Geografie 3. Educaţie socioumanistică 1. Sport 1. Relaţii de antreprenoriat 3. Matematică 2.Astronomie 3. Informatică E. Aplicaţii practice antreprenoriale Număr total de ore X 4 3 5 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 33 Învăţămîntul liceal Clasele/numărul de ore XI 4 3 5 3 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 33 XII 4 3 5 4 3 3 2 1 1 2 2 2 1 1 34 27 . Limba şi literatura română 2.6. Planul-cadru pentru clasele liceale cu studiere aprofundată a disciplinelor economice Aria curriculară Disciplina A. Educaţia civică D. Chimie 4. Limba străină I B. Limbă şi comunicare 1. Educaţia fizică Disciplinele de profil 1.

Fizică.Geografie 3.Chimie 4. Săptămîna de studii în învăţămîntul liceal seral este de 5 zile. Limbă şi comunicare 1.Informatică Număr total de ore X 5 3 2 1 3 2 1 1 3 2 1 1 25 Profilul. Educaţie socioumanistică 1. Tehnologii 1. numărul de ore pe clase Umanistic XI XII 5 3 2 2 3 2 1 1 3 2 1 1 26 5 3 2 2 3 2 1 1 3 1 1 1 25 X 4 3 5 3 3 2 2 2 1 2 27 Real XI 4 3 5 3 2 3 2 2 1 2 27 XII 4 2 5 4 3 3 2 1 1 2 27 Notă: În învăţămîntul liceal seral clasele se vor deschide de la 25 elevi. Astronomie 3.Istoria românilor şi universală 2. 28 .7.Literatura universală B.Biologie C.Educaţia civică D. Matematică şi ştiinţe 1.Limba străină I 3.Limba şi literatura română 2.2. la profil umanistic şi real.Matematică 2.Limba străină II 4. Planul-cadru pentru clasele liceale cu învăţămînt seral Aria curricualră Disciplina A.

Educaţia moral-spirituală 4.1.Ştiinţe ale naturii C.Tehnologii 1.Sport 1.Limba rusă B.cadru pentru şcoala auxiliară (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A. Planul – cadru pentru învăţămîntul special 3.Educaţia tehnologică F.Educaţie socioumanistică 1.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi logopedice I II Clasele / numărul de ore III IV V VI VII VIII 8 3 1 2 2 2 2 20 4 8 4 1 2 2 2 2 21 4 8 4 1 2 2 2 2 21 4 8 4 1 2 2 4 2 23 4 6 2 4 1 1 1 1 1 1 8 2 28 2 6 2 4 2 1 1 1 1 1 8 2 29 2 7 2 4 2 2 2 1 8 2 30 - 7 2 4 2 2 2 1 8 2 30 - 29 .Matematică 2.Educaţia muzicală 2.Educaţia civică D.Geografie 3. Planul .Limba şi literatura romănă 2.Arte 1.Matematică şi ştiinţe 1.Educaţia plastică E.III.Limbă şi comunicare 1.Istoria românilor și universală 2.

2.Noţiuni de biologie şi igienă C.3.Istoria românilor și universală 2.Limba şi literatura romănă 2.Matematică şi ştiinţe 1.Limba rusă B.Matematică 2.Noţiuni de fizică şi chimie 3.Pregătirea profesională E.Educaţie socioumanistică 1.Sport 1.Geografie D. Planul – cadru pentru clasele de meserii din cadrul şcolilor auxiliare (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Educaţia fizică Număr total de ore Numărul de ore pe săptămînă Anul I 3 2 2 1 1 1 1 18 2 31 Anul II 3 2 2 1 1 1 1 18 2 31 30 .Limbă şi comunicare 1.Tehnologii 1.

Planul – cadru al şcolii speciale pentru copii surzi (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Arte 1.Activităţi individuale (dezvoltarea pronunţiei şi a percepţiei auditive.Istoria românilor și universală 2.Educaţia civică 4.Tehnologii 1.Fizică 5.3. labiolectură) 2. 8 4 3 3 2 20 16 I 9 4 1 1 2 2 2 21 16 1 II 8 4 1 1 1 2 2 2 21 16 1 III 8 4 1 1 1 2 2 2 21 16 1 1 Clasele / numărul de ore IV V VI VII VIII 8 4 1 1 1 2 2 2 21 16 1 1 8 4 1 2 1 1 2 2 21 16 1 1 8 2 4 1 2 2 1 1 4 2 26 6 1 8 2 4 2 1 2 2 1 1 4 2 29 6 1 8 2 4 2 2 1 1 2 2 1 4 2 31 6 1 IX 8 2 4 2 2 2 1 2 2 1 4 2 32 6 1 X 8 2 4 2 2 2 1 2 2 1 4 2 32 4 1 - 31 .Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi de terapie compensatorie 1.Informatică C.Sport 1.Educaţia plastică E.Ştiinţe 3.Educaţia moral-spirituală D.Biologie 4. preg.Limba şi literatura română 2.Chimie 6.Limba rusă B.Ritmica 2.Geografie 3.Educaţie socioumanistică 1.Limbajul mimico – gestual 3.Matematică 2.Opţionale Cl.Educaţia tehnologică F.Matematică şi ştiinţe 1.Limbă şi comunicare 1.3.

Educaţie socioumanistică 1.Educaţia moral-spirituală D.Chimie 6.Desen tiflografic E.Geografie 3.Limba rusă 3.Informatică C.- - 32 .Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi de terapie compensatorie 1.Istoria românilor și universală 2.Fizică 5.Matematică şi ştiinţe 1.Limba şi literatura română 2.Dezvoltarea percepţiei tactile şi a motoricii inferioare 5.Limba străină B.Limbă şi comunicare 1.Sport 1..Arte 1.Educaţia tehnologică F.Cunoştinţe despre mediul înconjurător 2.Tehnologii 1.Matematică 2.Educaţia plastică 3.1 IV 8 2 4 1 1 V 6 2 2 4 1 2 1 1 1 1 3 2 26 2 1 1 1 1 1 VI VII 6 6 2 2 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 3 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 VIII 6 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 3 2 31 1 1 1 3 2 31 1 1 1 IX 7 2 2 4 2 2 2 1 2 1 l - - - 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 24 2 1 1 1 1 1 - 2 2 23 23 1 - 2 2 27 31 - 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 .Abreviaţia Braille Învăţămîntul primar Î n v ă ţ ă m î n t u l g i m n a zi a l Clasele/numărul de ore I 8 4 1 1 1 1 2 2 20 1 2 2 1 1 2 2 1 II III 8 8 2 2 4 4 1 1 .Educaţia muzicală 2.Dezvoltarea percepţiei vizuale 4.Logopedie 3.Educaţia fizică curativă 7.Ritmica 8.4.Ştiinţe 3.Dactilografiere 9.Biologie 4.Educaţia civică 4.3. Planul – cadru al şcolii speciale pentru copii nevăzători şi slabvăzători (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Orientarea în spaţiu 6.

Limba şi literatura română 2.cadru al şcolii speciale pentru copii cu consecinţe ale poliomielitei şi paralizie cerebrală infantilă (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Limba străină 3.Ştiinţe 3.Matematică 2.Tehnologii 1.Biologie 4. Geografie 3.Sport 1.Educaţie socioumanistică 1 Istoria românilor și universală 2.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi de terapie compensatorie 1.3.Fizică 5.Educaţia tehnologică F.Educaţia fizică curativă Învăţămîntul primar Cl.Logopedie 2.Limba rusă B.Educaţia muzicală 2.Arte 1.5.Limbă şi comunicare 1. Planul . preg 8 4 2 2 2 2 20 4 2 I 9 4 1 1 1 2 2 20 4 2 II 8 2 4 1 1 1 1 2 2 22 4 2 Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 4 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 30 IX 9 5 2 2 4 2 3 2 2 2 1 1 3 2 31 - Clasele / numărul de ore III IV V VI VII 8 2 4 1 1 1 1 2 2 22 4 2 8 2 4 1 1 1 1 1 2 2 23 4 2 7 2 2 4 1 2 1 1 1 1 2 2 26 2 1 7 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 2 2 27 2 1 5 2 2 4 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 30 - 33 .Educaţia civică 4.Informatică C.Educaţia moral-spirituală D.Chimie 6.Educaţia plastică E.Matematică şi ştiinţe 1.

preg .3. 8 4 2 3 2 1 20 16 - I II Clasele / numărul de ore III IV V VI VII VIII IX X 9 5 1 1 2 2 2 22 16 1 - 8 5 1 1 1 2 2 2 22 16 1 - 8 5 1 1 1 2 2 2 22 16 1 1 8 5 1 1 1 2 2 2 22 16 1 1 - 8 5 1 2 1 1 2 2 2 24 16 1 1 8 2 5 1 2 1 1 1 4 1 2 28 6 1 - 8 2 5 2 2 2 1 1 1 4 2 30 6 1 - 8 2 5 2 2 2 1 2 1 1 4 2 32 6 1 - 8 2 5 2 2 2 1 2 2 1 4 2 33 6 1 - 9 2 5 3 2 2 1 2 1 1 4 2 34 4 1 - .Tehnologii 1. Planul – cadru al şcolii speciale pentru copii hipoacuzici şi surditate tardivă (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Ştiinţe 3.Educaţia civică 4.Chimie 6. labiolectura) 2. În şcolile auxiliare în care activează clase de meserii şi care dispun de calculatoare se vor organiza lecţii practice de informatică cu elevii (4 ore pe săptămînă.Informatică C. La orele de educaţie tehnologică clasa de elevi se va diviza în grupe de fete şi băieţi. gimnazial şi liceal.Geografie 3.Matematică 2.Opţionale Notă: În organizarea procesului instructiv-educativ.Limba şi literatura română 2.Fizică 5. Matematică şi ştiinţe 1. Arte 1. din contul orelor de pregătire profesională). anul de studii 2012-2013.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi de terapie compensatorie 1. şcolile speciale pentru copii cu deficienţe locomotorii şi şcolile auxiliare vor activa conform planurilor de învăţămînt propuse.Istoria românilor și universală 2. cu excepţia profilului agricol. Sport 1.Biologie 4. indiferent de numărul elevilor.Educaţia plastică E.Limbajul mimico – gestual 3. instituţiile speciale vor lua la bază preliminariile din planulcadru pentru învăţămîntul primar. Şcolile speciale pentru copii hipoacuzici şi cu surditate tardivă.6.Activităţi individuale (dezvoltarea pronunţiei şi a percepţiei auditive. şcolile speciale pentru copii surzi. Limbă şi comunicare 1.Limba rusă B. În toate clasele şcolilor speciale se va include o oră opţională pentru studierea religiei (cu excepţia claselor de meserii). Educaţie socioumanistică 1.Educaţia tehnologică F. 34 Cl.Educaţia moral-spirituală D.Ritmica 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful