MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

CURRICULA NAŢIONALĂ

PLANUL- CADRU
pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal anul de studii 2012-2013

Chişinău, 2012 1

CUPRINS

Ordinul ME nr. din 2012 ”Cu privire la Planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013 3 PLANUL- CADRU PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR, GIMNAZIAL ŞI LICEAL 4-6 I.Planul-cadru pentru învăţămîntul primar şi gimnazial: 1.1.Planul-cadru pentru clasele I-IX Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele I-IX 1.2.Planul-cadru pentru clasele I-IX bilingve 1.3.Planul-cadru pentru clasele I-IX cu studiere aprofundată a limbilor străine 1.4.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Coregrafie) 1.5.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Muzical-corale) 1.6.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Arte plastice) 1.7.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Teatru) 1.8.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Etnofolcloric) 1.9.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Sport) 1.10.Planul-cadru pentru clasele I-IX, cu studiere aprofundată a disciplinelor economice 1.11.Planul-cadru pentru clasele I-IV, cu Program ,,Pas cu pas” II.Planul-cadru pentru învăţămîntul liceal 2.1.Planul-cadru pentru licee cu profil umanistic şi real Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele X-XII 2.2.Planul-cadru pentru licee cu clase bilingve 2.3.Planul-cadru pentru clasele X-XII cu studiere aprofundată a limbilor străine 2.4.Planul-cadru pentru licee cu profil Arte 2.5.Planul-cadru pentru licee cu profil Sport 2.6.Planul-cadru pentru clasele liceale cu studiere aprofundată a disciplinelor economice 2.7. Planul-cadru pentru clasele liceale cu învăţămînt seral III.Planul-cadru pentru învăţămîntul special 3.1.Planul-cadru pentru şcoala auxiliară cu instruire în limba română 3.2.Planul-cadru pentru clasele de meserii din cadrul şcolilor auxiliare cu instruire în limba română 3.3.Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii surzi cu instruire în limba română 3.4.Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii nevăzători şi slabvăzători cu instruire în limba română 3.5.Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii cu consecinţe ale poliomielitei şi paralizie cerebrală infantilă cu instruire în limba română 3.6.Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii hipoacuzici şi surditate tardivă cu instruire în limba română 7-20 7 8 9 10 11 12 13 14 15-16 17-18 19 20 21-28 21 22 23 24 25 26 27 28 29-34 29 30 31 32 33 34

2

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1 MD-2033 Chişinău Republica Moldova tel. 23-33-48, fax: 23-35-15 www.edu.md

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Пяца Марий Адунэрь Национале, 1 МД-2033 Кишинэу Республика Молдова тел. 23-33-48, факс: 23-35-15 www.edu.md

ORDIN Nr. 179 din 29 martie 2012
Chişinău

Ref.: cu privire la Planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013 În scopul reglementării activităţii de organizare a procesului educaţional, asigurării continuităţii în promovarea conţinuturilor educaţionale în învăţămîntul primar şi secundar general din Republica Moldova, emit următorul O D : R IN A aproba Planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 20122013 (se anexează).
1.

2.

A aproba desfăşurarea cursurilor şcolare în două semestre: semestrul I semestrul II 01 septembrie -24 decembrie 2012; 09 ianuarie -31 mai 2013.

3.

A aproba durata vacanţelor şcolare, după cum urmează: vacanţa de toamnă vacanţa de iarnă vacanţa de primăvară vacanţa de Paşti vacanţa de vară 29.10.2012 - 04.11.2012; 25.12.2012 - 08.01.2013; 04.03.2013 - 10.03.2013; 04.05.2013 - 13.05.2013; 01.06.2013 - 31.08.2013.

Direcţia tehnologii informaționale și asigurare didactică (dl Iu. Mocanu) va asigura editarea şi difuzarea Planului - cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 20122013.
4.

Direcţia generală învățămînt preşcolar, primar și secundar general (dl V. Crudu) va monitoriza implementarea prevederilor Planului - cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013.
5. 6.

Se desemnează responsabil de îndeplinirea prezentului ordin dna Tatiana Potîng, viceministru.

Ministru
Valentin Crudu, 21 03 79

Mihail Şleahtiţchi

3

2013 . 04. 09 ianuarie . 01.2013.03.01.05. 04.04.03. la treapta de gimnaziu. profil real . învăţămînt primar: a) limba străină. clasa a XI-a-3 ore. informatică (lecţiile practice). divizarea clasei se va efectua în acelaşi mod. a) b) învăţămînt gimnazial: limba străină. vacanţa de toamnă vacanţa de iarnă vacanţa de primăvară vacanţa de Paşti vacanţa de vară 29.2013.10. profil real .10.2013 . clasa a XI-a-10 ore. Anul şcolar în învăţămîntul preuniversitar începe la 01 septembrie şi finalizează la 31 mai (cu excepţia claselor absolvente pentru care ultima zi de studii este 24 mai). Anul şcolar se constituie din două semestre: semestrul I semestrul II 01septembrie .2012 .2012. Clasele cu profil vor fi deschise numai în cazul. Clasele pot fi divizate în două grupe.31. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi.06. învăţămînt liceal: b) c) d) a) limba străină. GIMNAZIAL ŞI LICEAL CADRUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A PROCESULUI EDUCAŢIONAL Planul-cadru pentru învăţămîntul primar. În clasele primare (I-IV) se recomandă acordarea a cîte 3 ore astronomice zilnic pentru organizarea orelor de meditaţie.31 mai 2013. gimnazial şi liceal se realizează în săptămîna de studiu de 5 zile.PLANUL-CADRU PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR.13. la următoarele discipline: 1. În anul şcolar 2012 .2012 . cînd vor fi identificate surse financiare 4 . fizică (lucrări practice.12.2013. 2. Examenele în clasele absolvente se vor susţine în perioadele: clasa IX 03-15 iunie clasa XII 03 – 22 iunie. clasa a XII-a-8 ore).08. gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013 este un document normativ oficial care reglementează organizarea procesului educaţional şi este obligatoriu pentru toate structurile subordonate. Pe parcursul anului şcolar elevii beneficiază de următoarele vacanţe.24 decembrie 2012.05. clasa a XII-a-9 ore).clasa a X-a-12 ore. În condiţiile studierii aprofundate a disciplinei. clasa poate fi divizată în două grupe.2013 . 3.2013 procesul educaţional în instituţiile de învăţămînt primar.11. chimie (lucrări practice.2013. Pot fi formate grupe cu program prelungit.clasa a X-a-6 ore.08. 25. La orele de educaţie tehnologică. informatică (lecţiile practice).

În curriculum se va specifica durata valabilității acestuia. În cazul. Activitatea sportivă în afara orelor de curs se va realiza în conformitate cu prevederile alineatului 8 din Note la tabelul nr. conform prevederilor Curriculumului „Securitatea traficului rutier". prin aprobarea Consiliului profesoral al instituţiei de învăţămînt. instituţia de învăţămînt va dispune de cadre didactice cu pregătire specială şi baza materială necesară. Decizia privind atribuirea orelor opționale va fi determinată de cererile în scris ale elevilor (la treapta primară – cele ale părinţilor). conform programei. care nu pot fi atinse doar prin intermediul unei singure discipline de studii. orchestre. 5 . în luna mai. clasa a IV-a . Fiecare disciplină opţională se va realiza în baza unui curriculum aprobat/recomandat de minister. cercuri la disciplinele de studii etc. Numărul orelor extracurriculare destinate activităţilor sportive variază în funcţie de numărul de elevi din instituţiile de învăţămînt (4 ore pe săptămînă pentru fiecare secţie sportivă): Pînă la 120 elevi de la 121 pînă la 280 elevi de la 281 pînă la 400 elevi de la 401 pînă la 640 elevi de la 641 pînă la 880 elevi de la 881 pînă la 1120 elevi peste 1121 elevi 4 ore (o secţie sportivă) 8 ore (2 secţii sportive) 16 ore (4 secţii sportive) 24 ore (6 secţii sportive) 32 ore (8 secţii sportive) 40 ore (10 secţii sportive) 48 ore (12 secţii sportive) Disciplinele opţionale sînt orientate spre formarea la elevi a unor competenţe. în anul 2009. la orientarea treptată a profesorilor spre realizarea principiilor interdisciplinarităţii. în care pentru disciplina solicitată de către elevi nu există un curriculum aprobat centralizat. reieșind din specificul local (solicitări ale elevilor. artă decorativă aplicată. aprobate de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi a Ministerului Afacerilor Interne.). Cursurile „Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor” şi „Securitatea traficului rutier” vor fi realizate de către diriginţi sau profesori cu pregătire în domeniu. grafică. în baza cererilor elevilor. secţii sportive etc.8 ore. Cursul „Iniţiere în arta şahului” se va preda în clasa a II-a precum urmează: 9 ore teoretice anual (cîte o oră/lună) din contul modulului respectiv al Curriculumului de educaţie fizică şi 17 ore practice (cîte 2 ore academice/lună) din contul orelor extracurriculare (inclusiv cercuri. Durata săptămînală a activității unei grupe nu va depăși 2 ore academice în clasele primare și 4 ore academice în clasele gimnaziale și liceale. acesta este elaborat de către cadrul didactic de predare (conform cerințelor actuale în domeniu). ikebana. Lista disciplinelor opţionale este una orientativă pentru fiecare arie curriculară. resursele umane și materiale disponibile ale instituției. artizanat. cu remunerare din contul orelor pentru activitatea extracurriculară. Disciplinele respective vor răspunde intereselor şi aptitudinilor elevilor. Oferta privind orele opţionale pentru anul şcolar următor se afișează. aprobat de consiliul profesoral al instituției și coordonat cu direcția învățămînt.06 "Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice”. Cursul „Securitatea traficului rutier” se va preda în mod obligator ( 15 ore anual în fiecare clasă de I-IX). cu aprobarea direcţiilor generale raionale/municipale învătămînt tineret şi sport. În clasele primare. precum și de eficiența realizării orelor respective în anul precedent de studii. Cursul „Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor” se va realiza anual: în clasa a II-a .12 ore. în clasa a X-a .04. resurse și condiții disponibile etc. Disciplinele opţionale pot fi proiectate pentru unul sau mai mulți ani de studii. urmînd ca distribuirea acestora să fie examinată în ședința consiliului de administraţie şi aprobată de către consiliul profesoral al instituției pînă la începutul noului an şcolar. Curriculumul la disciplinele opţionale va fi diferit de curriculumul de bază predat. anual.10 ore. 381 din 13. discutat în ședința catedrei de specialitate.). cerc de dans. fără a depăşi numărul de ore stabilit în planul-cadru. precum şi în clasele bilingve. vor contribui la sporirea și aprofundarea cunoașterii în cadrul ariei curriculare. pictură. Orele opţionale nu pot fi utilizate pentru extindere la disciplinele obligatorii.12 ore. Grupele vor fi constituite din cel puţin 15 elevi din aceeaşi clasă sau din clase diferite. cursurile respective se vor realiza din contul orelor de dirigenţie.suplimentare în coordonare cu administraţia publică locală. anexa nr. şcolile avînd posibilitatea de a o completa. În scopul organizării activităţilor extracurriculare (cor.) se rezervă cîte 8 ore săptămînal pentru fiecare complet de clase I-IX şi cîte 4 ore săptămînal pentru fiecare complet de clase X-XII.1. clasa a VI-a . aprobat de către minister în anul 2006.1 la Hotărîrea Guvernului nr. design. tineret și sport pînă la începutul anului școlar.8 ore. în clasa a VIII-a .

Religie”. în funcţie de opţiunile exprimate. în funcţie de posibilităţile şcolilor. în care grupa este constituită din elevii unei singure clase. literatură. după lecţia a III-a. disciplinele care necesită un efort mintal sporit (matematică. astfel ca durata pregătirii acestora să nu depăşească pentru clasa I .5 ore. asigurîndu-se respectarea opţiunilor profesorilor. o pauză mare (de15-20 min. La disciplinele opţionale evaluarea se realizează. Orarul lecţiilor şi cel al activităţilor extracurriculare va fi discutat la consiliul de administraţie al instituţiei. În cazul. durata recreaţiilor va constitui 10 min. ziua de luni va avea un program mai lejer. iar spre mijlocul săptămînii se vor programa disciplinele care necesită un efort sporit.) să alterneze cu cele bazate pe activităţi intuitive sau motorii (artă plastică. reieşind din numărul minim de ore acordat disciplinei şi Recomandările metodologice la disciplinele şcolare. să fie programate disciplinele care necesită un efort mintal relativ mai lejer (istorie. ca şi la celelalte discipline ale nucleului invariant. volumul zilnic al temelor pentru acasă va fi dozat echilibrat. evaluarea sumativă se va realiza pe parcursul anului de studii. Disciplinele opţionale pot fi realizate în clase sau în grupe a cîte 12-15 elevi din aceeași clasă sau din clase diferite. pentru clasele IIIIV .1. încît la prima oră. elaborate de către Ministerul Educaţiei. pentru clasa II . în clasele gimnaziale orele perechi se admit doar pentru educaţia tehnologică.). Cerinţe unice faţă de organizarea procesului educaţional În scopul asigurării centrării pe elev a procesului educaţional la nivel de unitate şcolară. activitatea de dirijare şi control se va planifica uniform. timpul destinat studiilor şi activităţilor extracurriculare va fi reglementat judicios (se va respecta numărul de ore prevăzut de planul cadru pentru clasele I-XII. clasa şi cadrul didactic supus evaluării.2 ore. fizică. orele de studii se vor desfăşura în săli de clasă care dispun de un număr suficient de locuri pentru elevi şi corespund specificului disciplinei şcolare.00-8.. la întocmirea orarului evaluărilor se vor evita zilele de luni şi vineri. ritmicitatea. geografie). orarul zilnic va fi perfectat astfel. în parametrii numărului de ore minim şi maxim).30. anual. lecţiile perechi pot fi programate doar în clasele liceale.. acestea se înscriu într-un registru special de evidenţă. pentru clasele V-VII – 2. ţinîndu-se cont de frecvenţa.5-3 ore şi pentru clasele VIII-XII – 4 ore. Deasemenea nu se acordă notă elevilor din clasele I-IX la disciplina opţională . administraţia instituţiilor de învăţămînt va ţine cont de următoarele exigenţe: • • • • • • • • • • • • • prima lecţie va începe între orele 8. Orele opționale vor fi programate astfel. în perioada de pînă la 01 septembrie. Odată exprimată opţiunea pentru o anumită disciplină. educaţie fizică). încît elevii din diferite clase să poată constitui grupe.1 oră. (după fiecare lecţie) şi. Dacă grupa include elevi din două sau mai multe clase. părinţilor şi elevilor. orarul săptămînal va include. Orele opţionale se tarifează similar orelor obligatorii. încît să se excludă suprapunerea acestora la o clasă în una şi aceiaşi zi. Orarul se aprobă de către directorul instituţiei pînă la 01 septembrie. educaţie muzicală. la disciplinele opţionale şi disciplina obligatorie . activitatea elevilor nu se notează.Educaţia moralspirituală”. favorabil antrenării progresive în activitatea şcolară. orele opţionale se înscriu în catalogul clasei respective. la începutul şi sfîrşitul săptămînii. disciplinele şcolare care solicită un efort mai redus din partea elevului. opţiunile elevilor şi ale părinţilor. frecventarea ei şi realizarea prevederilor curriculare devin obligatorii. periodicitatea. în baza evaluării resurselor umane şi materiale şi a consultării cadrelor didactice. chimie etc. În clasele primare.Fiecare elev va studia cel puţin o disciplină opţională. 6 . la aprobarea proiectelor didactice de lungă durată se va coordona orarul evaluărilor sumative astfel. precum şi pentru disciplinele care prevăd activităţi practice.

Limbă şi comunicare 8 7 7 7 2 2 2 0-2 0-2 0-2 0-2 B. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 1 0-1 0-2 0-2 0-2 C. Opţionale 1. Educaţia plastică 3. Opţionale 1. Opţionale 1. Arte 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 E. Chimie 6. Educaţia civică 5. Planul-cadru pentru clasele I – IX Aria curriculară I Învăţămîntul primar II III Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 0-2 4 2 2 2 1 0-2 2 1 1 0-1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 28 30 IX 5 2 2 0-2 4 2 2 2 1 0-2 2 1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 27 29 Disciplina 1. Geografie 3. Matematică 2. Educaţie socioumanistică 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 D. Opţionale 1. Tehnologii 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 F. Biologie 4. Sport 2 2 2 2 0-1 0-1 0-1 0-1 18 20 20 21 20 22 22 23 7 . Opţionale 1. Limba străină 3. Informatică 7. Educaţia moral-spirituală 4. PLANUL-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÎNT 1. Educaţia muzicală 2. Ştiinţe 3.I. Educaţia tehnologică 2.1. Limba şi literatura română 2. Fizică 5. Educaţia fizică 2. Istoria românilor și universală 2. Opţionale Număr minim de ore Număr maxim de ore Clasele/numărul de ore IV V VI VII 6 2 2 0-1 4 1 0-2 2 1 1 0-1 1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 24 26 6 2 2 0-1 4 1 1 0-2 2 1 1 0-1 1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 25 27 5 2 2 0-2 4 2 2 1 1 0-2 2 1 1 0-1 1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 28 30 A. Limba rusă 4.

V-VI) Sculptură în lemn Arta culinară Grafică de calculator Tapiţerie Automobilul Pirogravură Cultură informaţională Ceramică Desen tehnic F.Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele I-IX Alte limbi străine Limba rusă (clase primare) Arta discuţiei Retorică Educaţia ecologică Matematică distractivă Geometrie distractivă Structuri algebrice Matematică aplicată A. de cîmp) Atletism Şah 8 . Limbă şi comunicare: Semiotică Hermeneutică literară Folclor B. Matematică şi ştiinţe: Istoria ştiinţei Istoria tehnicii Istoria matematicii Educaţia pentru sănătate C. Educaţie socioumanistică: Omul şi mediul ambiant Etică Prin ţări şi continente Estetică Evoluţia descoperirilor geografice Conflictologie Popoarele lumii şi obiceiurile lor ABC-ul economic Religie Eu şi economia Filozofie pentru copii Piaţa internaţională Educaţia pentru dezvoltarea comunităţii Economia în cifre Cultura şi istoria naţională Mini-firma şcolară Educaţia pentru toleranţă Spirit întreprinzător Protecţia consumatorului Educaţia economică Educaţia moral-civică Dezbateri Educaţia pentru echitate de gen Educaţia militar-patriotică Educaţia toleranţei –lecţiile Holocaustului Explorarea dreptului umanitar Educaţia pentru drepturile omului Educaţia interculturală Educaţia socială şi financiară(clasele V-IX) D. Sport: Jocuri sportive (de echipă) Dans sportiv Înot Gimnastică Tenis (de masă. Arte: Coregrafie Arta decorativ-aplicată Muzica instrumentală şi corală Istoria artelor plastice Design Istoria teatrului Arta dramatică şi de imitaţie Istoria muzicii E Tehnologii: Informatica (clasele II-IV.

Sport 1. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 6 5 5 2. Geografie 1 1 1 1 3. Fizică 1 2 2 5. Limba rusă 2 2 2 2 B.2. Informatică 1 1 C. Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 4. Limba străină II 2 2 2 2 4. Matematică şi ştiinţe 1. Biologie 1 2 2 4. fizicii. chimiei. Limba străină I 3 3 3 3 4 4 4 4 3. Limbă şi comunicare 1.1. Educaţia muzicală 1 1 1 1 1 1 1 1 2. Matematică 4 4 4 4 4 4 4 4 2. Arte 1. 21 21 21 22 28 29 32 32 IX 5 4 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 31 9 . Ştiinţe 1 1 1 1 3. Istoria românilor şi universală 1 2 2 2 2 2. Educaţia plastică 1 1 1 1 1 1 1 E. biologiei în limba franceză/engleză/germană. Educaţia fizică 2 2 2 2 2 2 2 2 Aria curriculară Număr total de ore Notă: Planul-cadru de învătămînt se aplică în clasele cu predarea matematicii. Planul-cadru pentru clasele I-IX bilingve Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Clasele/numărul de ore Disciplina I II III IV V VI VII VIII A. Educaţia tehnologică 1 1 1 1 1 1 1 1 F. Chimie 1 2 6. Tehnologii 1. Educaţie socioumanistică 1. Educaţia civică 1 1 1 1 D.

Educaţia plastică 1. Planul – cadru pentru clasele I – IX cu studiere aprofundată a limbilor străine Aria curriculară Disciplina Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial I 1. Biologie 4. Educaţia civică 1. Geografie 3. Educaţia tehnologică 1. Limba străină I 3. Tehnologii 1 1 1 F. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 1 1 1 C. Chimie 6. Informatică 1.1. Ştiinţe 3. Limba străină II 4. Educaţie socioumanistică 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 27 1 1 1 1 1 2 28 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 31 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 31 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 D. Limba rusă 8 2 - II 7 4 - Clasele/numărul de ore III IV V A. Sport 2 2 2 22 22 23 2 31 10 . Educaţia fizică Număr total de ore 4 1 1 1 1 2 20 4 1 - B. Matematică 2. Istoria românilor și universală 2. Educaţia muzicală 2.3. Educaţia moral-spirituală 4. Limba şi literatura română 2. Fizică 5. Limbă şi comunicare 7 7 6 4 4 3 2 2 VI 6 3 2 2 VII 5 3 2 2 VIII 5 3 2 2 IX 5 4 2 2 1. Arte 1 1 1 1 E.

Educaţia moral-spirituală 4. pentru fiecare colectiv şi pentru corepetitor. Limba şi literatura română 2. Educaţie socioumanistică 1 2 1 1 D. Pentru ocupaţiile individuale. Limba rusă 1. Tehnologii 1 1 F. Planul-cadru pentru clasele I – IX. Chimie 6. ritmică. Sport 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Disciplinele de profil (Coregrafie) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 22 22 23 26 Notă (se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): • Pentru repetiţiile colectivelor de dans pot fi acordate 3 ore/săptămînal. • • Pentru ocupaţiile individuale pot fi acordate 0.Dans popular scenic/sportiv 3. Matematică 2. clasic/sportiv/popularscenic/tradiţional şi contemporan de gală. Ştiinţe 3. 11 . Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 1 1 C. prevăzute pentru disciplinele de profil. Educaţia muzicală 2.5 oră/săpămînal pentru fiecare 2 elevi.4.Ritmica Număr total de ore Clasele/numărul de ore IV V VI VII 6 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 5 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 A. Educaţia fizică 1. corepetitorii vor fi tarifaţi 100% din orele de studii.Dans clasic 2. organizarea lecţiilor de dans.1. Educaţia civică 1. Informatică 1. Educaţia plastică 1. Educaţia tehnologică 1. Limba străină 3. (Coregrafie) Aria curriculară I 8 4 1 1 1 1 1 Învăţămîntul primar II III Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 30 IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 29 Disciplina 1. Geografie 3. Fizică 5. Limbă şi comunicare 7 7 7 6 2 2 2 2 2 B. Arte 1 1 1 1 E. Biologie 4. Istoria românilor și universală 2.

Educaţia civică 1 1 1 1 D. cu condiţia antrenării diferitor elevi. Planul-cadru pentru clasele I – IX. Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 4. Pentru toate disciplinele vocal-corale. Pentru organizarea activităţilor în orchestră pot fi acordate 6 ore pentru un grup de cel puţin 15 elevi. Informatică 1 1 C. • IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 32 Pentru ocupaţiile individuale la instrumentul muzical pot fi acordate 1 oră/săptămînal pentru fiecare elev. Educaţia fizică 2 2 2 2 2 2 2 2 Disciplinele de profil (Muzical-coral) 1. Educaţia tehnologică 1 1 1 1 1 1 1 1 F. clasele X-XII (liceu cu profil Arte). Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 6 5 5 2. Sport 1. Limbă şi comunicare 1. • Pentru organizarea repetiţiilor cu corul de concert pot fi acordate 2 ore pentru corul mic (clasele I-II). începînd cu clasa a II-a. (Muzical-corale) Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Clasele/numărul de ore Disciplina I II III IV V VI VII VIII A. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. Geografie 1 1 1 1 3. Pentru elevii cu aptitudini muzical-vocale deosebite din clasele V-XII. începînd cu clasele IV-IX. Fizică 1 2 2 5. ansambluri instrumentale corepetitorii vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil. Matematică 4 4 4 4 4 4 4 4 2. Tehnologii 1. Limba străină 2 2 2 2 2 2 2 3.1.Solfegiu 2 2 2 2 2 2 2 2 3.5. Educaţie socioumanistică 1. 2 ore cor mediu (clasele III-IV). Pentru organizarea activităţilor în ansamblurile vocale şi instrumentale pot fi acordate 1 oră/ săptămînal (nu mai mult de două ansambluri la o clasă).Ansamblu coral 2 2 2 2 2 2 2 2 2. 2 ore cor mare (clasele V-IX). poate fi prevăzută 1 oră de canto academic. Matematică şi ştiinţe 1. Limba rusă 2 2 2 2 B. Biologie 1 2 2 4. 12 • • • • . Arte 1. Chimie 1 2 6. Ştiinţe 1 1 1 1 3. Istoria românilor și universală 1 2 2 2 2 2.Istoria muzicii 1 1 1 1 Număr total de ore 21 23 23 24 28 29 32 32 Aria curriculară Notă (se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): Poate fi divizată clasa la disciplina solfegiu în două grupe. Educaţia plastică 1 1 1 1 1 1 1 E.

Istoria artelor plastice Număr total de ore 1 1 1 20 1 1 1 22 1 1 1 22 1 1 1 23 1 1 1 1 27 Notă(se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): • Clasele pot fi divizate în două grupe practice. ţambal. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 2.Compoziţia 4. Pot fi acordate ore individuale . Educaţia tehnologică 1 1 1 1 1 F. „Pictură”. din clasele I. cobză şi instrumente aerofone vor fi tarifaţi 50% din orele de studii disciplinele enumerate.IX. Limba străină 2 2 2 2 3. Matematică şi ştiinţe 1. Planul-cadru pentru clasele I – IX. Sport 1.Studiul formelor tridimensionale 5. Limba rusă 2 B. la 1. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. Educaţie socioumanistică 1.Pictura 3. Educaţia fizică 2 2 2 2 2 Disciplinele de profil (Arte plastice) 1.6. Matematică 4 4 4 4 4 2. „Compoziţie”. Istoria românilor și universală 1 2 2.• Corepetitorii la vioară. la disciplinele „Desen”.Desen 2.5 ore/săptămînal pentru fiecare 2 elevi.0. Ştiinţe 1 1 1 1 3. Biologie 4. Arte 1. • 13 . Fizică 5. pentru fiecare elev. Limbă şi comunicare 1. Tehnologii 1. XXII pentru activităţi practice. Educaţia civică 1 D. Informatică C. Educaţia muzicală 1 1 1 1 1 E. Chimie 6. (Arte plastice ) Aria curriculară I Învăţămîntul primar II III Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 31 IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 31 Disciplina Clasele/numărul de ore IV V VI VII 6 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 28 5 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 31 A. Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 4. Geografie 1 3.

Biologie 1 4.Arta vorbirii scenice 1 1 1 1 1 1 3. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. Fizică 1 5.5 ore/săptămînal pentru fiecare 2 elevi din clasele I.1. Tehnologii 1. Educaţia plastică 1 1 1 1 1 1 E. Pentru ocupaţiile individuale (practice). Educaţie socioumanistică 1. Chimie 6. Ştiinţe 1 1 1 1 3. X-XII. Educaţia civică 1 1 D. pot fi acordate 0. Limba străină 2 2 2 2 2 3. Corepetitorii pentru organizarea orelor de ritmică şi dans vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 6 2. Educaţia tehnologică 1 1 1 1 1 1 F. Geografie 1 1 3. Istoria românilor și universală 1 2 2 2. Limbă şi comunicare 1.7. Sport 1. Arte 1. Educaţia fizică 1 1 1 1 1 1 Disciplinele de profil (Arta teatrală) 1. Matematică şi ştiinţe 1. „Mişcare scenică”. (Teatru) Aria curriculară I Învăţămîntul primar II III Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 30 Disciplina Clasele/numărul de ore IV V VI VII 5 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 A. Informatică C. Matematică 4 4 4 4 4 4 2.IX. • • • 14 . Limba rusă 2 2 B. Planul-cadru pentru clasele I – IX.Mişcarea scenică 1 1 4. Educaţia muzicală 1 1 1 1 1 1 2. Pentru montarea spectacolelor pot fi acordate 2 ore/săptămînal. Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 4.Ritmica şi dansul 1 1 1 1 1 1 Număr total de ore 20 22 22 23 27 28 Notă(se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): • Pot fi divizate clasele în două grupe la disciplinele „Arta vorbirii scenice”.Arta actorului 1 1 1 1 1 1 2.

Arte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E. ( Etnofolcloric ) Aria curriculară I Disciplina 1. Corepetitorii pentru ocupaţiile individuale. Sport 1 1 1 1 1 1 Disciplinele de profil (Etnofolcloric) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 22 22 23 26 27 Notă(se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): • • • Pot fi divizate clasele în două grupe la solfegiu. Educaţia fizică 1. Informatică 1. Pentru repetiţiile colectivelor de dans pot fi acordate 3 ore/săptămînal pentru fiecare colectiv. Educaţia moral-spirituală 4. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 C.5 ore/săptămînal pentru fiecare 2 elevi. Limba rusă 1. Educaţia plastică 1. Limba şi literatura română 2. Educaţia muzicală 2.Obiceiuri şi tradiţii 3. Matematică 2. Istoria românilor și universală 2. activităţile individuale la dans vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil. Fizică 5. • 15 . Tehnologii 1 1 1 1 1 1 F. Educaţia civică 1. popularscenic/tradiţional. Geografie 3. organizarea lecţiilor de dans clasic.8. Limba străină 3. Biologie 4.1. Educaţia tehnologică 1. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. Ştiinţe 3.Dans popular Număr total de ore A.Teoria muzicii şi solfegiu 2. Chimie 6. Limbă şi comunicare 8 7 7 7 2 2 2 6 2 2 6 2 2 5 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 30 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 29 Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Clasele/numărul de ore II III IV V VI VII VIII IX B. Pentru organizarea activităţilor individuale la studierea instrumentului muzical pot fi acordate 0. Planul-cadru pentru clasele I – IX. Educaţie socioumanistică 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 D.

începînd cu clasa a II-a. • • Pentru repetiţiile generale pot fi acordate 2 ore/săptămînal pentru fiecare colectiv. arte plastice. • *În instituţiile de învăţămînt primar şi gimnazial. coregrafice. etnofolclorice). cu divizarea claselor. Pentru studierea instrumentului muzical individual poate fi acordată 1 oră/săptămînal pentru fiecare elev. Corepetitorii vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. teatrale. în cazul în care se întrunesc condiţiile stipulate în preliminarii. care activează conform planului-cadru pentru clasele I-IX (muzical-corale. 16 .Clasele cu studierea instrumentelor aerofone(fanfară): • Pot fi divizate clasele în două grupe la solfegiu. *Prevederile notelor respective se referă în egală măsură şi la treapta de liceu cu profil Arte. se admite includerea unei ore de limba străină II.

463 din 28 aprilie 2006.Informatică 7.Opţionale 1.Matematică 2. Tehnologii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 F.Limba rusă 4.Opţionale 1.Biologie 4.Limba străină 3.Opţionale 1.Fizică 5.Educaţia moral-spirituală 3. Limbă şi comunicare 8 7 7 7 6 6 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 B.Educaţia civică 5. Planul-cadru pentru clasele I-IX (Sport) Aria curriculară Disciplina de învăţămînt 1.1.Opţionale 1.Ştiinţe 3.Opţionale 1.Geografie 4.Educaţia fizică 2.Istoria românilor și universală 2.Educaţia tehnologică 2.Limba şi literatura română 2. aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.Educaţia plastică 3.Opţionale Număr minim de ore Număr maxim de ore Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Numărul de ore pe clase I II III IV V VI VII VIII IX A. 17 .9. Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 18 20 20 21 24 25 28 28 27 20 22 22 23 26 27 30 30 29 Notă: Activităţile sportive specializate vor fi organizate în afara orelor de curs conform unui program special elaborat în baza Regulamentului şcolilor sportive.Educaţia muzicală 2. Arte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 E. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 C. Educaţie socioumanistică 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 D.Chimie 6.

ciclism. gimnastică artistică (băieţi). volei.Anexa nr. pentatlon modern Sporturi tehnice şi aplicative III Anexa nr. Numărul de sportivi în grupele de instruire este minim: în fiecare grupă numărul de sportivi poate fi majorat cu 2-4 persoane. şah. tenis de cîmp. măiestrie sportivă. avansaţi. lupte.d/o Etapele de pregătire 18 .1 Grupele de ramuri sportive şi vîrsta minimă pentru înmatricularea copiilor în grupele de începători Vîrsta minimă 6-8 7-9 8-10 9-11 10-12 11-13 Grupele ramurilor sportive II Înot Baschet. dansuri sportive Atletism.09 art. handbal. trambulina. haltere mici. în funcţie de ramura sportivă. yachting Scrimă. orientare sportivă. 2. hipism.2 Regimul de instruire la etapele începători. fotbal Polo pe apă.09. rugby Aerobică.12. MO184-186/15. Avansaţi 3 14 8 12 10 4 16 7 10 9 5 18 6 8 8 1 20 5 8 6 Măiestrie 3. tir. tenis de masă. caiac-canoe. Diapazonul de vîrstă în grupa de instruire nu poate depăşi trei ani.12. turism sportiv Arte marţiale Box. Începători 2 9 11 14 14 1 10 10 12 12 2 12 9 12 11 2.2 modificată prin HG807 din 07.895] 1. canotaj Haltere I Gimnastică artistică (fete) Gimnastică ritmică Acrobatică. joc de dame Badminton. şi sarcina didactică săptămînală maximă Numărul sportivilor în grupă Anul de Sarcina didactică săptămînală instruire maximă (în ore academice) 1 2 3 1 9 12 16 14 1. Nr. 2 24 4 8 5 sportivă 3 27 3 8 4 [Anexa nr.

Ştiinţe 3. Educaţia fizică 1. Educaţie socioumanistică 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 D. Limba şi literatura română 2. Istoria românilor și universală 2. Educaţia plastică 1. Informatică 1. Geografie 3. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 C. Limba rusă 1. Arte 1 1 1 1 1 1 1 E. Biologie 4.1. Relaţii de antreprenoriat 3. Educaţia tehnologică 1. Fizică 5. Sport 2 2 2 2 Disciplinele de profil 2 2 1 1 26 27 30 1 1 30 IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 30 19 . Chimie 6. Educaţia muzicală 2. Planul-cadru pentru clasele V – IX cu studiere aprofundată a disciplinelor economice Aria curriculară Disciplina 1. Educaţia civică 1. Economia 2. Aplicaţii practice antreprenoriale Număr total de ore Învăţămîntul gimnazial Clasele/ numărul de ore V VI VII VIII A. Limbă şi comunicare 6 6 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 B.10. Matematică 2. Tehnologii 1 1 1 1 F. Limba străină 3.

1. Educaţia tehnologică 1. Limbă şi comunicare 4 5 B. Planul – cadru al Programului „Pas cu Pas" pentru clasele I-IV Aria curriculară Disciplina 1. Istoria românilor şi universală 3. Matematică 2. Educaţia fizică Număr total de ore: Clasele/numărul de ore I II III 4 5 2 4 1 3 1 1 1 1 2 25 4 5 2 4 1 3 1 1 1 1 2 25 IV 4 5 2 4 1 3 1 1 1 1 1 2 26 A.Arte 1 1 E. Ştiinţe 1. Activităţi de învăţare în grup 2. Educaţie socioumanistică 4 1 D. Educaţia plastică 1. Matematică şi ştiinţe 4 C. Limba străină 1. Sport 2 23 Notă (se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală) 20 . Tehnologii 1 F. Educaţia muzicală 2.Educaţia moral-spirituală 1. Activităţi tematice 2. Limba şi literatura română 3.11.

Educaţia civică 4.Chimie 4.Fizică. Sport 1. numărul de ore pe clase Umanistic Real XI XII X XI XII 21 .Limba străină II 4.Biologie 5.Opţionale B.Matematică 2.Literatura universală 5.1.Opţionale E. Matematică şi ştiinţe 1.Astronomie 3.Limba şi literatura română 2.Educaţia fizică 2.Istoria românilor și universală 2. Limbă şi comunicare 1.Opţionale C. Tehnologii 1.Informatică 2. Planul cadru pentru învăţămînt liceal 2. Planul-cadru pentru licee cu profil umanistic şi real Aria curricualră Disciplina A.Opţionale Număr minim de ore Număr maxim de ore 5 3 2 1 0-2 3 2 1 1 0-1 3 2 1 0-2 1 0-1 2 0-1 27 30 5 3 2 2 0-2 3 2 1 1 0-1 3 2 1 0-2 1 0-1 2 0-1 28 30 5 3 2 2 0-2 3 2 1 1 0-1 3 1 1 0-2 1 0-1 2 0-1 27 30 4 3 0-1 5 3 3 2 0-2 2 2 1 0-1 2 0-2 2 0-1 29 31 4 3 0-1 5 3 2 3 0-2 2 2 1 0-1 2 0-2 2 0-1 29 31 4 3 0-1 5 4 3 3 0-2 2 1 1 0-1 2 0-2 2 0-1 30 32 X Profilul.II. Educaţie socioumanistică 1.Opţionale D.Limba străină I 3.Geografie 3.

17. 18. 15. 8. 10. 5. 29. 23. 12. 6. 7. 35. 1. 27. 19. 13. 24. 30. 32. 31. 4. 2. 21. 25. 33. 22. 34. 16.Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele X-XII Nr. 9. 36. 20. 14.lecţiile Holocaustului Educaţia pentru acţiuni comunitare Bazele tehnicii Educaţia pentru echitate de gen şi şanse egale Integrarea europeană Dezbateri Administrarea calculatoarelor şi a reţelelor Numărul de ore pe clase X 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 XI 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 XII 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Notă: Disciplina Limba străină II este prevăzută doar pentru profilul real 22 . 28. 38. 11. crt. 37. 3. 26. Discipline opţionale Logică Psihologie Economie în cifre Economie aplicată Etica în afaceri Compania şcolară Cheia succesului Filozofie Limba străină II Limba latină Limba şi literatura rusă Istoria culturii Istoria religiilor Cultura comunicării Tehnica traducerii Protecţia consumatorului Protecţia mediului înconjurător Tehnica experimentului chimic Instruire antreprenorială Educaţia pentru viaţa de familie Educaţia pentru sănătate Informatică economică Metode de rezolvare a problemelor de fizică Fizica şi calculatorul Metode de rezolvare a problemelor de geometrie Metode de rezolvare a problemelor de analiză matematică Structuri algebrice Vectori în spaţiu Istoria matematicii Explorarea dreptului umanitar Educaţia pentru drepturile omului Educaţia toleranţei .

23 . fizicii.Fizică. Matematică şi ştiinţe 1.Informatică E. Limbă şi comunicare 1. biologiei în limba franceză/engleză/germană. Educaţie socioumanistică 1.2.Chimie 4.2.Biologie C. Planul-cadru pentru licee cu clase bilingve Aria curriculară Disciplina A.Limba şi literatura română 2.Educaţia civică D. chimiei. Sport 1.Geografie 3.Matematică 2.Educaţia fizică Număr total de ore X XI XII 4 4 2 5 3 3 2 2 2 1 2 2 32 4 4 2 5 3 2 3 2 2 1 2 2 32 4 4 2 5 4 3 3 2 1 1 2 2 33 Notă: Prezentul plan-cadru se aplică în clasele cu predarea matematicii.Limba străină II B.Limba străină I 3. Astronomie 3.Istoria românilor și universală 2. Tehnologii 1.

numărul de ore pe clase Umanistic Real X XI XII X XI 5 4 3 2 3 2 1 1 3 2 1 1 2 30 5 4 3 2 3 2 1 1 3 2 1 1 2 30 5 4 3 2 3 2 1 1 3 1 1 1 2 29 4 3 2 5 3 3 2 2 2 1 2 2 31 4 3 2 5 3 2 3 2 2 1 2 2 31 XII 4 3 2 5 4 3 3 2 1 1 2 2 32 24 . Limba străină (1) 3.3. Tehnologii 1. Limbă şi comunicare 1. Biologie C. Chimie 4. Educaţia civică D. Sport 1. Fizică. Matematică şi ştiinţe 1. Matematică 2. Literatura universală B. Informatică E . Geografie 3.2. Limba şi literatura romană 2. Educaţie socioumanistică 1. Planul . Istoria românilor și universală 2. Limba străină (2) 4. Educaţia fizică Număr total de ore Profilul.cadru pentru clasele X-XII cu studiere aprofundată a limbilor străine Aria curriculară Disciplina A. Astronomie 3.

Chimie 4.2. Sport 1. Matematică şi ştiinţe 1 .Educaţia artistică de profil Număr total de ore Numărul de ore pe clase X 5 3 3 2 1 1 3 2 1 1 1 8 31 XI 5 3 3 2 1 1 3 2 1 1 1 9 32 XII 5 3 3 2 1 1 3 1 1 1 1 10 32 25 . Educaţia civică D.Informatică E.Matematică 2. Educaţie socioumanistică 1. Astronomie 3.4. Limba străină B. Arte 1. Limbă şi comunicare 1. Istoria românilor și universală 2. Geografie 3. Biologie C. Tehnologii 1. Limba şi literatura română 2.Educaţia fizică F. Planul-cadru pentru licee cu profil Arte Aria curriculară Disciplina A. Fizică.

895] 1.2. Educaţie socioumanistică 1.Educaţia civică 4.Opţionale D.12. Limbă şi comunicare 1.12.Fizică.Limba şi literatura română 2. aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.Opţionale E.Educaţia fizică (teorie) Număr minim de ore Număr maxim de ore 4 3 0-1 3 2 1 2 0-1 3 2 1 0-1 1 0-1 1 23 26 4 3 0-1 3 2 1 3 0-1 3 2 1 0-1 1 0-1 1 24 27 4 3 0-1 3 2 1 3 0-1 3 1 1 0-1 1 0-1 1 23 26 Numărul de ore pe clase X XI XII Notă: Activităţile sportive specializate vor fi organizate în afara orelor de curs conform unui program special elaborat în baza Regulamentului şcolilor sportive. Etapele de pregătire 2.Opţionale C. 2 24 4 8 5 sportivă 3 27 3 8 4 [Anexa nr. Planul-cadru pentru licee cu profil Sport Aria curriculară Disciplina A.5. avansaţi.09 art. Avansaţi 4 16 7 10 9 5 18 6 8 8 1 20 5 8 6 Măiestrie 2.Biologie 5.Geografie 3. Tehnologii 1. 26 .2 modificată prin HG807 din 07.09. Sport 1. în funcţie de ramura sportivă.Chimie 4. Matematică şi ştiinţe 1.Opţionale B. MO184-186/15. Diapazonul de vîrstă în grupa de instruire nu poate depăşi trei ani. Astronomie 3. şi sarcina didactică săptămînală maximă Nr.Istoria românilor și universală 2. măiestrie sportivă.Informatică 2. Numărul de sportivi în grupele de instruire este minim:În fiecare grupă numărul de sportivi poate fi majorat cu 2-4 persoane.463 din 28 aprilie 2006 Anexă Regimul de instruire la etapele.Matematică 2.Limba străină 3.d/o Anul de Sarcina didactică săptămînală Numărul sportivilor în grupă instruire maximă (în ore academice) 1 2 3 2 12 9 12 11 3 14 8 12 10 1.

Tehnologii 1. Matematică 2. Istoria românilor și universală 2. Limba străină I B. Fizică. Geografie 3. Limba şi literatura română 2. Planul-cadru pentru clasele liceale cu studiere aprofundată a disciplinelor economice Aria curriculară Disciplina A.6. Educaţia fizică Disciplinele de profil 1. Limbă şi comunicare 1.Astronomie 3. Matematică şi ştiinţe 1. Informatică E. Chimie 4. Relaţii de antreprenoriat 3. Aplicaţii practice antreprenoriale Număr total de ore X 4 3 5 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 33 Învăţămîntul liceal Clasele/numărul de ore XI 4 3 5 3 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 33 XII 4 3 5 4 3 3 2 1 1 2 2 2 1 1 34 27 . Sport 1.Economia 2. Biologie C.2. Educaţia civică D. Educaţie socioumanistică 1.

28 . Educaţie socioumanistică 1.Informatică Număr total de ore X 5 3 2 1 3 2 1 1 3 2 1 1 25 Profilul.Literatura universală B. Limbă şi comunicare 1. Săptămîna de studii în învăţămîntul liceal seral este de 5 zile.Istoria românilor şi universală 2. numărul de ore pe clase Umanistic XI XII 5 3 2 2 3 2 1 1 3 2 1 1 26 5 3 2 2 3 2 1 1 3 1 1 1 25 X 4 3 5 3 3 2 2 2 1 2 27 Real XI 4 3 5 3 2 3 2 2 1 2 27 XII 4 2 5 4 3 3 2 1 1 2 27 Notă: În învăţămîntul liceal seral clasele se vor deschide de la 25 elevi. Planul-cadru pentru clasele liceale cu învăţămînt seral Aria curricualră Disciplina A. Matematică şi ştiinţe 1.Limba şi literatura română 2.Matematică 2. la profil umanistic şi real.Chimie 4.Educaţia civică D.2.Limba străină I 3.Geografie 3.7. Tehnologii 1.Biologie C. Astronomie 3.Limba străină II 4.Fizică.

Sport 1.Tehnologii 1.Geografie 3.Educaţia muzicală 2.Istoria românilor și universală 2.Educaţia moral-spirituală 4.Ştiinţe ale naturii C.Matematică 2.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi logopedice I II Clasele / numărul de ore III IV V VI VII VIII 8 3 1 2 2 2 2 20 4 8 4 1 2 2 2 2 21 4 8 4 1 2 2 2 2 21 4 8 4 1 2 2 4 2 23 4 6 2 4 1 1 1 1 1 1 8 2 28 2 6 2 4 2 1 1 1 1 1 8 2 29 2 7 2 4 2 2 2 1 8 2 30 - 7 2 4 2 2 2 1 8 2 30 - 29 .Educaţia tehnologică F.Educaţia civică D.Matematică şi ştiinţe 1.1.Limba rusă B.Limbă şi comunicare 1.Educaţia plastică E.Arte 1.cadru pentru şcoala auxiliară (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A. Planul – cadru pentru învăţămîntul special 3.III.Educaţie socioumanistică 1.Limba şi literatura romănă 2. Planul .

Limba şi literatura romănă 2.Educaţia fizică Număr total de ore Numărul de ore pe săptămînă Anul I 3 2 2 1 1 1 1 18 2 31 Anul II 3 2 2 1 1 1 1 18 2 31 30 .Limbă şi comunicare 1.Sport 1.2.Pregătirea profesională E.Tehnologii 1.Noţiuni de fizică şi chimie 3.Limba rusă B. Planul – cadru pentru clasele de meserii din cadrul şcolilor auxiliare (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.3.Istoria românilor și universală 2.Geografie D.Noţiuni de biologie şi igienă C.Matematică 2.Matematică şi ştiinţe 1.Educaţie socioumanistică 1.

Ritmica 2.Arte 1.Limba şi literatura română 2.Fizică 5.Limbajul mimico – gestual 3.Tehnologii 1.Limba rusă B.Chimie 6.Educaţia moral-spirituală D.Istoria românilor și universală 2.Limbă şi comunicare 1.Sport 1.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi de terapie compensatorie 1. preg.Educaţia tehnologică F.Educaţie socioumanistică 1.3.Educaţia civică 4.Biologie 4. 8 4 3 3 2 20 16 I 9 4 1 1 2 2 2 21 16 1 II 8 4 1 1 1 2 2 2 21 16 1 III 8 4 1 1 1 2 2 2 21 16 1 1 Clasele / numărul de ore IV V VI VII VIII 8 4 1 1 1 2 2 2 21 16 1 1 8 4 1 2 1 1 2 2 21 16 1 1 8 2 4 1 2 2 1 1 4 2 26 6 1 8 2 4 2 1 2 2 1 1 4 2 29 6 1 8 2 4 2 2 1 1 2 2 1 4 2 31 6 1 IX 8 2 4 2 2 2 1 2 2 1 4 2 32 6 1 X 8 2 4 2 2 2 1 2 2 1 4 2 32 4 1 - 31 .Opţionale Cl.Activităţi individuale (dezvoltarea pronunţiei şi a percepţiei auditive. Planul – cadru al şcolii speciale pentru copii surzi (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Geografie 3.3. labiolectură) 2.Matematică şi ştiinţe 1.Educaţia plastică E.Informatică C.Ştiinţe 3.Matematică 2.

Limba străină B.Dezvoltarea percepţiei vizuale 4.Sport 1.Arte 1.Cunoştinţe despre mediul înconjurător 2.Biologie 4.Matematică şi ştiinţe 1.Istoria românilor și universală 2.Limba şi literatura română 2.Ştiinţe 3.Educaţia fizică curativă 7.Fizică 5.Limbă şi comunicare 1.Tehnologii 1.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi de terapie compensatorie 1.Geografie 3.Orientarea în spaţiu 6..Educaţia muzicală 2.Educaţie socioumanistică 1. Planul – cadru al şcolii speciale pentru copii nevăzători şi slabvăzători (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Desen tiflografic E.3.4.Dezvoltarea percepţiei tactile şi a motoricii inferioare 5.Informatică C.Abreviaţia Braille Învăţămîntul primar Î n v ă ţ ă m î n t u l g i m n a zi a l Clasele/numărul de ore I 8 4 1 1 1 1 2 2 20 1 2 2 1 1 2 2 1 II III 8 8 2 2 4 4 1 1 .Chimie 6.Educaţia civică 4.Educaţia plastică 3.- - 32 .Ritmica 8.Dactilografiere 9.Educaţia tehnologică F.Limba rusă 3.Matematică 2.1 IV 8 2 4 1 1 V 6 2 2 4 1 2 1 1 1 1 3 2 26 2 1 1 1 1 1 VI VII 6 6 2 2 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 3 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 VIII 6 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 3 2 31 1 1 1 3 2 31 1 1 1 IX 7 2 2 4 2 2 2 1 2 1 l - - - 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 24 2 1 1 1 1 1 - 2 2 23 23 1 - 2 2 27 31 - 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 .Educaţia moral-spirituală D.Logopedie 3.

Logopedie 2.Limba rusă B.Educaţia civică 4.Educaţie socioumanistică 1 Istoria românilor și universală 2.Matematică 2.Informatică C.Tehnologii 1.Ştiinţe 3.Arte 1.cadru al şcolii speciale pentru copii cu consecinţe ale poliomielitei şi paralizie cerebrală infantilă (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A. Geografie 3.Fizică 5.Biologie 4.Educaţia moral-spirituală D.Limba şi literatura română 2.Limba străină 3.Matematică şi ştiinţe 1.Chimie 6. preg 8 4 2 2 2 2 20 4 2 I 9 4 1 1 1 2 2 20 4 2 II 8 2 4 1 1 1 1 2 2 22 4 2 Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 4 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 30 IX 9 5 2 2 4 2 3 2 2 2 1 1 3 2 31 - Clasele / numărul de ore III IV V VI VII 8 2 4 1 1 1 1 2 2 22 4 2 8 2 4 1 1 1 1 1 2 2 23 4 2 7 2 2 4 1 2 1 1 1 1 2 2 26 2 1 7 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 2 2 27 2 1 5 2 2 4 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 30 - 33 .Educaţia tehnologică F.Sport 1.Limbă şi comunicare 1.3.Educaţia plastică E.Educaţia fizică curativă Învăţămîntul primar Cl.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi de terapie compensatorie 1.5. Planul .Educaţia muzicală 2.

Chimie 6. anul de studii 2012-2013. Sport 1.Educaţia tehnologică F.Educaţia plastică E.Biologie 4.Ştiinţe 3.Informatică C.Fizică 5. gimnazial şi liceal. Planul – cadru al şcolii speciale pentru copii hipoacuzici şi surditate tardivă (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Istoria românilor și universală 2. În toate clasele şcolilor speciale se va include o oră opţională pentru studierea religiei (cu excepţia claselor de meserii).Opţionale Notă: În organizarea procesului instructiv-educativ. şcolile speciale pentru copii cu deficienţe locomotorii şi şcolile auxiliare vor activa conform planurilor de învăţămînt propuse. din contul orelor de pregătire profesională).Ritmica 2. Matematică şi ştiinţe 1.Activităţi individuale (dezvoltarea pronunţiei şi a percepţiei auditive.Educaţia civică 4. instituţiile speciale vor lua la bază preliminariile din planulcadru pentru învăţămîntul primar. 8 4 2 3 2 1 20 16 - I II Clasele / numărul de ore III IV V VI VII VIII IX X 9 5 1 1 2 2 2 22 16 1 - 8 5 1 1 1 2 2 2 22 16 1 - 8 5 1 1 1 2 2 2 22 16 1 1 8 5 1 1 1 2 2 2 22 16 1 1 - 8 5 1 2 1 1 2 2 2 24 16 1 1 8 2 5 1 2 1 1 1 4 1 2 28 6 1 - 8 2 5 2 2 2 1 1 1 4 2 30 6 1 - 8 2 5 2 2 2 1 2 1 1 4 2 32 6 1 - 8 2 5 2 2 2 1 2 2 1 4 2 33 6 1 - 9 2 5 3 2 2 1 2 1 1 4 2 34 4 1 - . şcolile speciale pentru copii surzi. cu excepţia profilului agricol.Tehnologii 1.Matematică 2.3.6. Educaţie socioumanistică 1.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi de terapie compensatorie 1. indiferent de numărul elevilor. 34 Cl. La orele de educaţie tehnologică clasa de elevi se va diviza în grupe de fete şi băieţi. Limbă şi comunicare 1.Limba şi literatura română 2.Limba rusă B. Şcolile speciale pentru copii hipoacuzici şi cu surditate tardivă.Limbajul mimico – gestual 3. Arte 1. labiolectura) 2. preg .Geografie 3. În şcolile auxiliare în care activează clase de meserii şi care dispun de calculatoare se vor organiza lecţii practice de informatică cu elevii (4 ore pe săptămînă.Educaţia moral-spirituală D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful