MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

CURRICULA NAŢIONALĂ

PLANUL- CADRU
pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal anul de studii 2012-2013

Chişinău, 2012 1

CUPRINS

Ordinul ME nr. din 2012 ”Cu privire la Planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013 3 PLANUL- CADRU PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR, GIMNAZIAL ŞI LICEAL 4-6 I.Planul-cadru pentru învăţămîntul primar şi gimnazial: 1.1.Planul-cadru pentru clasele I-IX Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele I-IX 1.2.Planul-cadru pentru clasele I-IX bilingve 1.3.Planul-cadru pentru clasele I-IX cu studiere aprofundată a limbilor străine 1.4.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Coregrafie) 1.5.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Muzical-corale) 1.6.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Arte plastice) 1.7.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Teatru) 1.8.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Etnofolcloric) 1.9.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Sport) 1.10.Planul-cadru pentru clasele I-IX, cu studiere aprofundată a disciplinelor economice 1.11.Planul-cadru pentru clasele I-IV, cu Program ,,Pas cu pas” II.Planul-cadru pentru învăţămîntul liceal 2.1.Planul-cadru pentru licee cu profil umanistic şi real Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele X-XII 2.2.Planul-cadru pentru licee cu clase bilingve 2.3.Planul-cadru pentru clasele X-XII cu studiere aprofundată a limbilor străine 2.4.Planul-cadru pentru licee cu profil Arte 2.5.Planul-cadru pentru licee cu profil Sport 2.6.Planul-cadru pentru clasele liceale cu studiere aprofundată a disciplinelor economice 2.7. Planul-cadru pentru clasele liceale cu învăţămînt seral III.Planul-cadru pentru învăţămîntul special 3.1.Planul-cadru pentru şcoala auxiliară cu instruire în limba română 3.2.Planul-cadru pentru clasele de meserii din cadrul şcolilor auxiliare cu instruire în limba română 3.3.Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii surzi cu instruire în limba română 3.4.Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii nevăzători şi slabvăzători cu instruire în limba română 3.5.Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii cu consecinţe ale poliomielitei şi paralizie cerebrală infantilă cu instruire în limba română 3.6.Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii hipoacuzici şi surditate tardivă cu instruire în limba română 7-20 7 8 9 10 11 12 13 14 15-16 17-18 19 20 21-28 21 22 23 24 25 26 27 28 29-34 29 30 31 32 33 34

2

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1 MD-2033 Chişinău Republica Moldova tel. 23-33-48, fax: 23-35-15 www.edu.md

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Пяца Марий Адунэрь Национале, 1 МД-2033 Кишинэу Республика Молдова тел. 23-33-48, факс: 23-35-15 www.edu.md

ORDIN Nr. 179 din 29 martie 2012
Chişinău

Ref.: cu privire la Planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013 În scopul reglementării activităţii de organizare a procesului educaţional, asigurării continuităţii în promovarea conţinuturilor educaţionale în învăţămîntul primar şi secundar general din Republica Moldova, emit următorul O D : R IN A aproba Planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 20122013 (se anexează).
1.

2.

A aproba desfăşurarea cursurilor şcolare în două semestre: semestrul I semestrul II 01 septembrie -24 decembrie 2012; 09 ianuarie -31 mai 2013.

3.

A aproba durata vacanţelor şcolare, după cum urmează: vacanţa de toamnă vacanţa de iarnă vacanţa de primăvară vacanţa de Paşti vacanţa de vară 29.10.2012 - 04.11.2012; 25.12.2012 - 08.01.2013; 04.03.2013 - 10.03.2013; 04.05.2013 - 13.05.2013; 01.06.2013 - 31.08.2013.

Direcţia tehnologii informaționale și asigurare didactică (dl Iu. Mocanu) va asigura editarea şi difuzarea Planului - cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 20122013.
4.

Direcţia generală învățămînt preşcolar, primar și secundar general (dl V. Crudu) va monitoriza implementarea prevederilor Planului - cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013.
5. 6.

Se desemnează responsabil de îndeplinirea prezentului ordin dna Tatiana Potîng, viceministru.

Ministru
Valentin Crudu, 21 03 79

Mihail Şleahtiţchi

3

cînd vor fi identificate surse financiare 4 . informatică (lecţiile practice). a) b) învăţămînt gimnazial: limba străină. 04. clasa poate fi divizată în două grupe.24 decembrie 2012.clasa a X-a-12 ore. GIMNAZIAL ŞI LICEAL CADRUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A PROCESULUI EDUCAŢIONAL Planul-cadru pentru învăţămîntul primar.2013. Anul şcolar în învăţămîntul preuniversitar începe la 01 septembrie şi finalizează la 31 mai (cu excepţia claselor absolvente pentru care ultima zi de studii este 24 mai).2013 .2013.31 mai 2013. fizică (lucrări practice. 09 ianuarie . Examenele în clasele absolvente se vor susţine în perioadele: clasa IX 03-15 iunie clasa XII 03 – 22 iunie.10. 04. Clasele cu profil vor fi deschise numai în cazul. profil real . dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. la treapta de gimnaziu.05. clasa a XII-a-9 ore).05. informatică (lecţiile practice).08.04.11. la următoarele discipline: 1. clasa a XI-a-3 ore.03.06. În condiţiile studierii aprofundate a disciplinei. Clasele pot fi divizate în două grupe. 3. În clasele primare (I-IV) se recomandă acordarea a cîte 3 ore astronomice zilnic pentru organizarea orelor de meditaţie. chimie (lucrări practice.2012. Pot fi formate grupe cu program prelungit. 25. În anul şcolar 2012 .31.2013 procesul educaţional în instituţiile de învăţămînt primar.12.03. 2.PLANUL-CADRU PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR.clasa a X-a-6 ore. învăţămînt primar: a) limba străină. profil real .2012 .08.01.10. vacanţa de toamnă vacanţa de iarnă vacanţa de primăvară vacanţa de Paşti vacanţa de vară 29.2013 . învăţămînt liceal: b) c) d) a) limba străină. clasa a XI-a-10 ore. Pe parcursul anului şcolar elevii beneficiază de următoarele vacanţe. Anul şcolar se constituie din două semestre: semestrul I semestrul II 01septembrie . La orele de educaţie tehnologică.2012 .2013. gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013 este un document normativ oficial care reglementează organizarea procesului educaţional şi este obligatoriu pentru toate structurile subordonate. clasa a XII-a-8 ore).2013 . divizarea clasei se va efectua în acelaşi mod.2013. 01.13. gimnazial şi liceal se realizează în săptămîna de studiu de 5 zile.

tineret și sport pînă la începutul anului școlar. aprobat de către minister în anul 2006. vor contribui la sporirea și aprofundarea cunoașterii în cadrul ariei curriculare. conform programei. secţii sportive etc. Disciplinele respective vor răspunde intereselor şi aptitudinilor elevilor. cercuri la disciplinele de studii etc.). precum şi în clasele bilingve. clasa a IV-a . fără a depăşi numărul de ore stabilit în planul-cadru. 381 din 13. În scopul organizării activităţilor extracurriculare (cor. ikebana. şcolile avînd posibilitatea de a o completa.). 5 .06 "Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice”. acesta este elaborat de către cadrul didactic de predare (conform cerințelor actuale în domeniu). Activitatea sportivă în afara orelor de curs se va realiza în conformitate cu prevederile alineatului 8 din Note la tabelul nr. în care pentru disciplina solicitată de către elevi nu există un curriculum aprobat centralizat. urmînd ca distribuirea acestora să fie examinată în ședința consiliului de administraţie şi aprobată de către consiliul profesoral al instituției pînă la începutul noului an şcolar.04.) se rezervă cîte 8 ore săptămînal pentru fiecare complet de clase I-IX şi cîte 4 ore săptămînal pentru fiecare complet de clase X-XII. Numărul orelor extracurriculare destinate activităţilor sportive variază în funcţie de numărul de elevi din instituţiile de învăţămînt (4 ore pe săptămînă pentru fiecare secţie sportivă): Pînă la 120 elevi de la 121 pînă la 280 elevi de la 281 pînă la 400 elevi de la 401 pînă la 640 elevi de la 641 pînă la 880 elevi de la 881 pînă la 1120 elevi peste 1121 elevi 4 ore (o secţie sportivă) 8 ore (2 secţii sportive) 16 ore (4 secţii sportive) 24 ore (6 secţii sportive) 32 ore (8 secţii sportive) 40 ore (10 secţii sportive) 48 ore (12 secţii sportive) Disciplinele opţionale sînt orientate spre formarea la elevi a unor competenţe. În cazul. în clasa a X-a . Cursul „Securitatea traficului rutier” se va preda în mod obligator ( 15 ore anual în fiecare clasă de I-IX). cu aprobarea direcţiilor generale raionale/municipale învătămînt tineret şi sport.8 ore. Grupele vor fi constituite din cel puţin 15 elevi din aceeaşi clasă sau din clase diferite. În curriculum se va specifica durata valabilității acestuia.1. în baza cererilor elevilor.suplimentare în coordonare cu administraţia publică locală. orchestre. cu remunerare din contul orelor pentru activitatea extracurriculară. design.12 ore. cursurile respective se vor realiza din contul orelor de dirigenţie. Curriculumul la disciplinele opţionale va fi diferit de curriculumul de bază predat.8 ore. în clasa a VIII-a . prin aprobarea Consiliului profesoral al instituţiei de învăţămînt. În clasele primare. reieșind din specificul local (solicitări ale elevilor.10 ore. Orele opţionale nu pot fi utilizate pentru extindere la disciplinele obligatorii. discutat în ședința catedrei de specialitate. resursele umane și materiale disponibile ale instituției. în anul 2009. anexa nr.12 ore. Fiecare disciplină opţională se va realiza în baza unui curriculum aprobat/recomandat de minister. Disciplinele opţionale pot fi proiectate pentru unul sau mai mulți ani de studii. care nu pot fi atinse doar prin intermediul unei singure discipline de studii. conform prevederilor Curriculumului „Securitatea traficului rutier". Durata săptămînală a activității unei grupe nu va depăși 2 ore academice în clasele primare și 4 ore academice în clasele gimnaziale și liceale. Cursul „Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor” se va realiza anual: în clasa a II-a . grafică. aprobate de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi a Ministerului Afacerilor Interne. la orientarea treptată a profesorilor spre realizarea principiilor interdisciplinarităţii. resurse și condiții disponibile etc. Cursurile „Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor” şi „Securitatea traficului rutier” vor fi realizate de către diriginţi sau profesori cu pregătire în domeniu. în luna mai. artizanat. artă decorativă aplicată. Decizia privind atribuirea orelor opționale va fi determinată de cererile în scris ale elevilor (la treapta primară – cele ale părinţilor). instituţia de învăţămînt va dispune de cadre didactice cu pregătire specială şi baza materială necesară. anual. Oferta privind orele opţionale pentru anul şcolar următor se afișează. Lista disciplinelor opţionale este una orientativă pentru fiecare arie curriculară. pictură. Cursul „Iniţiere în arta şahului” se va preda în clasa a II-a precum urmează: 9 ore teoretice anual (cîte o oră/lună) din contul modulului respectiv al Curriculumului de educaţie fizică şi 17 ore practice (cîte 2 ore academice/lună) din contul orelor extracurriculare (inclusiv cercuri. cerc de dans. aprobat de consiliul profesoral al instituției și coordonat cu direcția învățămînt. clasa a VI-a .1 la Hotărîrea Guvernului nr. precum și de eficiența realizării orelor respective în anul precedent de studii.

durata recreaţiilor va constitui 10 min. ţinîndu-se cont de frecvenţa. orarul săptămînal va include.. disciplinele şcolare care solicită un efort mai redus din partea elevului.00-8. disciplinele care necesită un efort mintal sporit (matematică.5 ore. lecţiile perechi pot fi programate doar în clasele liceale. frecventarea ei şi realizarea prevederilor curriculare devin obligatorii. volumul zilnic al temelor pentru acasă va fi dozat echilibrat. Cerinţe unice faţă de organizarea procesului educaţional În scopul asigurării centrării pe elev a procesului educaţional la nivel de unitate şcolară. părinţilor şi elevilor. la aprobarea proiectelor didactice de lungă durată se va coordona orarul evaluărilor sumative astfel. pentru clasele IIIIV . în clasele gimnaziale orele perechi se admit doar pentru educaţia tehnologică.1 oră. la începutul şi sfîrşitul săptămînii. pentru clasele V-VII – 2. Deasemenea nu se acordă notă elevilor din clasele I-IX la disciplina opţională . ritmicitatea. în funcţie de opţiunile exprimate. după lecţia a III-a. să fie programate disciplinele care necesită un efort mintal relativ mai lejer (istorie. orarul zilnic va fi perfectat astfel. favorabil antrenării progresive în activitatea şcolară. 6 . chimie etc. fizică. Orarul lecţiilor şi cel al activităţilor extracurriculare va fi discutat la consiliul de administraţie al instituţiei.30. clasa şi cadrul didactic supus evaluării. activitatea elevilor nu se notează. o pauză mare (de15-20 min.) să alterneze cu cele bazate pe activităţi intuitive sau motorii (artă plastică. orele de studii se vor desfăşura în săli de clasă care dispun de un număr suficient de locuri pentru elevi şi corespund specificului disciplinei şcolare. la disciplinele opţionale şi disciplina obligatorie . asigurîndu-se respectarea opţiunilor profesorilor.2 ore. în parametrii numărului de ore minim şi maxim). în perioada de pînă la 01 septembrie.1. Disciplinele opţionale pot fi realizate în clase sau în grupe a cîte 12-15 elevi din aceeași clasă sau din clase diferite. acestea se înscriu într-un registru special de evidenţă.Fiecare elev va studia cel puţin o disciplină opţională. pentru clasa II . astfel ca durata pregătirii acestora să nu depăşească pentru clasa I . La disciplinele opţionale evaluarea se realizează.). elaborate de către Ministerul Educaţiei. precum şi pentru disciplinele care prevăd activităţi practice. literatură. timpul destinat studiilor şi activităţilor extracurriculare va fi reglementat judicios (se va respecta numărul de ore prevăzut de planul cadru pentru clasele I-XII. În clasele primare. activitatea de dirijare şi control se va planifica uniform. Orele opţionale se tarifează similar orelor obligatorii. ziua de luni va avea un program mai lejer. anual.Religie”. orele opţionale se înscriu în catalogul clasei respective. geografie). educaţie muzicală. În cazul. educaţie fizică). în funcţie de posibilităţile şcolilor. Orele opționale vor fi programate astfel. (după fiecare lecţie) şi. administraţia instituţiilor de învăţămînt va ţine cont de următoarele exigenţe: • • • • • • • • • • • • • prima lecţie va începe între orele 8. la întocmirea orarului evaluărilor se vor evita zilele de luni şi vineri. Odată exprimată opţiunea pentru o anumită disciplină. Dacă grupa include elevi din două sau mai multe clase. în baza evaluării resurselor umane şi materiale şi a consultării cadrelor didactice. încît să se excludă suprapunerea acestora la o clasă în una şi aceiaşi zi.5-3 ore şi pentru clasele VIII-XII – 4 ore. reieşind din numărul minim de ore acordat disciplinei şi Recomandările metodologice la disciplinele şcolare. în care grupa este constituită din elevii unei singure clase. încît elevii din diferite clase să poată constitui grupe. opţiunile elevilor şi ale părinţilor. iar spre mijlocul săptămînii se vor programa disciplinele care necesită un efort sporit. evaluarea sumativă se va realiza pe parcursul anului de studii. ca şi la celelalte discipline ale nucleului invariant..Educaţia moralspirituală”. Orarul se aprobă de către directorul instituţiei pînă la 01 septembrie. încît la prima oră. periodicitatea.

Educaţia civică 5. Opţionale 1. PLANUL-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÎNT 1. Educaţia plastică 3. Biologie 4.1. Fizică 5. Sport 2 2 2 2 0-1 0-1 0-1 0-1 18 20 20 21 20 22 22 23 7 . Limba rusă 4. Limba străină 3.I. Ştiinţe 3. Opţionale 1. Opţionale Număr minim de ore Număr maxim de ore Clasele/numărul de ore IV V VI VII 6 2 2 0-1 4 1 0-2 2 1 1 0-1 1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 24 26 6 2 2 0-1 4 1 1 0-2 2 1 1 0-1 1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 25 27 5 2 2 0-2 4 2 2 1 1 0-2 2 1 1 0-1 1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 28 30 A. Limbă şi comunicare 8 7 7 7 2 2 2 0-2 0-2 0-2 0-2 B. Planul-cadru pentru clasele I – IX Aria curriculară I Învăţămîntul primar II III Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 0-2 4 2 2 2 1 0-2 2 1 1 0-1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 28 30 IX 5 2 2 0-2 4 2 2 2 1 0-2 2 1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 27 29 Disciplina 1. Istoria românilor și universală 2. Geografie 3. Matematică 2. Educaţia fizică 2. Opţionale 1. Arte 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 E. Informatică 7. Educaţia moral-spirituală 4. Opţionale 1. Tehnologii 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 F. Limba şi literatura română 2. Educaţie socioumanistică 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 D. Educaţia muzicală 2. Chimie 6. Opţionale 1. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 1 0-1 0-2 0-2 0-2 C. Educaţia tehnologică 2.

Limbă şi comunicare: Semiotică Hermeneutică literară Folclor B. Educaţie socioumanistică: Omul şi mediul ambiant Etică Prin ţări şi continente Estetică Evoluţia descoperirilor geografice Conflictologie Popoarele lumii şi obiceiurile lor ABC-ul economic Religie Eu şi economia Filozofie pentru copii Piaţa internaţională Educaţia pentru dezvoltarea comunităţii Economia în cifre Cultura şi istoria naţională Mini-firma şcolară Educaţia pentru toleranţă Spirit întreprinzător Protecţia consumatorului Educaţia economică Educaţia moral-civică Dezbateri Educaţia pentru echitate de gen Educaţia militar-patriotică Educaţia toleranţei –lecţiile Holocaustului Explorarea dreptului umanitar Educaţia pentru drepturile omului Educaţia interculturală Educaţia socială şi financiară(clasele V-IX) D.Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele I-IX Alte limbi străine Limba rusă (clase primare) Arta discuţiei Retorică Educaţia ecologică Matematică distractivă Geometrie distractivă Structuri algebrice Matematică aplicată A. V-VI) Sculptură în lemn Arta culinară Grafică de calculator Tapiţerie Automobilul Pirogravură Cultură informaţională Ceramică Desen tehnic F. Matematică şi ştiinţe: Istoria ştiinţei Istoria tehnicii Istoria matematicii Educaţia pentru sănătate C. Arte: Coregrafie Arta decorativ-aplicată Muzica instrumentală şi corală Istoria artelor plastice Design Istoria teatrului Arta dramatică şi de imitaţie Istoria muzicii E Tehnologii: Informatica (clasele II-IV. Sport: Jocuri sportive (de echipă) Dans sportiv Înot Gimnastică Tenis (de masă. de cîmp) Atletism Şah 8 .

Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 4.1. Planul-cadru pentru clasele I-IX bilingve Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Clasele/numărul de ore Disciplina I II III IV V VI VII VIII A. biologiei în limba franceză/engleză/germană. Limba străină I 3 3 3 3 4 4 4 4 3. Biologie 1 2 2 4. Educaţia fizică 2 2 2 2 2 2 2 2 Aria curriculară Număr total de ore Notă: Planul-cadru de învătămînt se aplică în clasele cu predarea matematicii. Educaţia tehnologică 1 1 1 1 1 1 1 1 F. Sport 1. Istoria românilor şi universală 1 2 2 2 2 2. Fizică 1 2 2 5.2. Ştiinţe 1 1 1 1 3. Arte 1. Matematică 4 4 4 4 4 4 4 4 2. Limba rusă 2 2 2 2 B. Informatică 1 1 C. Limba străină II 2 2 2 2 4. Chimie 1 2 6. Educaţia muzicală 1 1 1 1 1 1 1 1 2. chimiei. Tehnologii 1. Educaţia plastică 1 1 1 1 1 1 1 E. Matematică şi ştiinţe 1. 21 21 21 22 28 29 32 32 IX 5 4 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 31 9 . Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 6 5 5 2. Educaţia civică 1 1 1 1 D. fizicii. Geografie 1 1 1 1 3. Limbă şi comunicare 1. Educaţie socioumanistică 1.

Educaţia muzicală 2. Sport 2 2 2 22 22 23 2 31 10 . Limba străină II 4. Fizică 5. Tehnologii 1 1 1 F. Geografie 3. Limba străină I 3. Educaţia plastică 1. Educaţia tehnologică 1.1. Istoria românilor și universală 2. Limbă şi comunicare 7 7 6 4 4 3 2 2 VI 6 3 2 2 VII 5 3 2 2 VIII 5 3 2 2 IX 5 4 2 2 1.3. Limba şi literatura română 2. Chimie 6. Ştiinţe 3. Educaţie socioumanistică 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 27 1 1 1 1 1 2 28 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 31 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 31 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 D. Educaţia moral-spirituală 4. Arte 1 1 1 1 E. Planul – cadru pentru clasele I – IX cu studiere aprofundată a limbilor străine Aria curriculară Disciplina Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial I 1. Matematică 2. Educaţia civică 1. Educaţia fizică Număr total de ore 4 1 1 1 1 2 20 4 1 - B. Limba rusă 8 2 - II 7 4 - Clasele/numărul de ore III IV V A. Biologie 4. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 1 1 1 C. Informatică 1.

Educaţie socioumanistică 1 2 1 1 D.Dans popular scenic/sportiv 3. Ştiinţe 3. organizarea lecţiilor de dans. (Coregrafie) Aria curriculară I 8 4 1 1 1 1 1 Învăţămîntul primar II III Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 30 IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 29 Disciplina 1. 11 . Limbă şi comunicare 7 7 7 6 2 2 2 2 2 B. Istoria românilor și universală 2. Educaţia fizică 1. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 1 1 C. pentru fiecare colectiv şi pentru corepetitor.1. Educaţia moral-spirituală 4. Educaţia plastică 1. Planul-cadru pentru clasele I – IX.5 oră/săpămînal pentru fiecare 2 elevi. Informatică 1. clasic/sportiv/popularscenic/tradiţional şi contemporan de gală. Sport 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Disciplinele de profil (Coregrafie) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 22 22 23 26 Notă (se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): • Pentru repetiţiile colectivelor de dans pot fi acordate 3 ore/săptămînal.Ritmica Număr total de ore Clasele/numărul de ore IV V VI VII 6 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 5 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 A. prevăzute pentru disciplinele de profil. corepetitorii vor fi tarifaţi 100% din orele de studii. Biologie 4.Dans clasic 2. Educaţia civică 1. ritmică. Arte 1 1 1 1 E. Pentru ocupaţiile individuale. Matematică 2. Tehnologii 1 1 F. Geografie 3. Limba şi literatura română 2. Fizică 5. Chimie 6.4. Limba străină 3. Educaţia tehnologică 1. • • Pentru ocupaţiile individuale pot fi acordate 0. Educaţia muzicală 2. Limba rusă 1.

Matematică 4 4 4 4 4 4 4 4 2. Informatică 1 1 C. Educaţia tehnologică 1 1 1 1 1 1 1 1 F. Pentru organizarea activităţilor în ansamblurile vocale şi instrumentale pot fi acordate 1 oră/ săptămînal (nu mai mult de două ansambluri la o clasă). Sport 1. Fizică 1 2 2 5. cu condiţia antrenării diferitor elevi. Geografie 1 1 1 1 3. începînd cu clasele IV-IX. 12 • • • • . ansambluri instrumentale corepetitorii vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil. Tehnologii 1. Biologie 1 2 2 4. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 6 5 5 2. Ştiinţe 1 1 1 1 3. Chimie 1 2 6. • IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 32 Pentru ocupaţiile individuale la instrumentul muzical pot fi acordate 1 oră/săptămînal pentru fiecare elev. Pentru toate disciplinele vocal-corale. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. • Pentru organizarea repetiţiilor cu corul de concert pot fi acordate 2 ore pentru corul mic (clasele I-II).5. Pentru organizarea activităţilor în orchestră pot fi acordate 6 ore pentru un grup de cel puţin 15 elevi. poate fi prevăzută 1 oră de canto academic. Educaţia plastică 1 1 1 1 1 1 1 E. Limba rusă 2 2 2 2 B.Istoria muzicii 1 1 1 1 Număr total de ore 21 23 23 24 28 29 32 32 Aria curriculară Notă (se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): Poate fi divizată clasa la disciplina solfegiu în două grupe.Solfegiu 2 2 2 2 2 2 2 2 3. Istoria românilor și universală 1 2 2 2 2 2. Matematică şi ştiinţe 1. Arte 1.1. 2 ore cor mare (clasele V-IX). Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 4. începînd cu clasa a II-a. Pentru elevii cu aptitudini muzical-vocale deosebite din clasele V-XII. Planul-cadru pentru clasele I – IX. Limba străină 2 2 2 2 2 2 2 3. Educaţia civică 1 1 1 1 D. clasele X-XII (liceu cu profil Arte).Ansamblu coral 2 2 2 2 2 2 2 2 2. 2 ore cor mediu (clasele III-IV). Educaţie socioumanistică 1. Limbă şi comunicare 1. Educaţia fizică 2 2 2 2 2 2 2 2 Disciplinele de profil (Muzical-coral) 1. (Muzical-corale) Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Clasele/numărul de ore Disciplina I II III IV V VI VII VIII A.

la disciplinele „Desen”. (Arte plastice ) Aria curriculară I Învăţămîntul primar II III Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 31 IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 31 Disciplina Clasele/numărul de ore IV V VI VII 6 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 28 5 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 31 A.Studiul formelor tridimensionale 5. Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 4. Istoria românilor și universală 1 2 2. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 2.5 ore/săptămînal pentru fiecare 2 elevi. Matematică 4 4 4 4 4 2. Informatică C. Biologie 4.0. Pot fi acordate ore individuale .Pictura 3. „Pictură”. Ştiinţe 1 1 1 1 3. Educaţia civică 1 D. • 13 . din clasele I. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. Arte 1.Desen 2. Fizică 5. „Compoziţie”. Matematică şi ştiinţe 1. Educaţia muzicală 1 1 1 1 1 E. Educaţia fizică 2 2 2 2 2 Disciplinele de profil (Arte plastice) 1. Chimie 6. Limba străină 2 2 2 2 3. Educaţia tehnologică 1 1 1 1 1 F. cobză şi instrumente aerofone vor fi tarifaţi 50% din orele de studii disciplinele enumerate.6.Istoria artelor plastice Număr total de ore 1 1 1 20 1 1 1 22 1 1 1 22 1 1 1 23 1 1 1 1 27 Notă(se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): • Clasele pot fi divizate în două grupe practice. Sport 1.• Corepetitorii la vioară. la 1. XXII pentru activităţi practice. pentru fiecare elev. Limba rusă 2 B. Limbă şi comunicare 1. Educaţie socioumanistică 1.IX. Planul-cadru pentru clasele I – IX. Geografie 1 3. ţambal.Compoziţia 4. Tehnologii 1.

Limbă şi comunicare 1.Arta actorului 1 1 1 1 1 1 2. Educaţie socioumanistică 1.Mişcarea scenică 1 1 4. Arte 1. Tehnologii 1. Limba străină 2 2 2 2 2 3. X-XII.5 ore/săptămînal pentru fiecare 2 elevi din clasele I. Istoria românilor și universală 1 2 2 2. Fizică 1 5. Limba rusă 2 2 B.IX. Educaţia fizică 1 1 1 1 1 1 Disciplinele de profil (Arta teatrală) 1. Biologie 1 4. pot fi acordate 0. • • • 14 . Geografie 1 1 3.7. (Teatru) Aria curriculară I Învăţămîntul primar II III Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 30 Disciplina Clasele/numărul de ore IV V VI VII 5 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 A. Educaţia civică 1 1 D.Ritmica şi dansul 1 1 1 1 1 1 Număr total de ore 20 22 22 23 27 28 Notă(se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): • Pot fi divizate clasele în două grupe la disciplinele „Arta vorbirii scenice”. Planul-cadru pentru clasele I – IX. Matematică şi ştiinţe 1. Ştiinţe 1 1 1 1 3. Chimie 6. Sport 1. Pentru ocupaţiile individuale (practice). Pentru montarea spectacolelor pot fi acordate 2 ore/săptămînal. Corepetitorii pentru organizarea orelor de ritmică şi dans vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. Informatică C. Matematică 4 4 4 4 4 4 2. Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 4.Arta vorbirii scenice 1 1 1 1 1 1 3. Educaţia tehnologică 1 1 1 1 1 1 F. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 6 2. Educaţia plastică 1 1 1 1 1 1 E. Educaţia muzicală 1 1 1 1 1 1 2.1. „Mişcare scenică”.

Educaţia civică 1.1. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 C. Pentru organizarea activităţilor individuale la studierea instrumentului muzical pot fi acordate 0. Educaţia muzicală 2. Limbă şi comunicare 8 7 7 7 2 2 2 6 2 2 6 2 2 5 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 30 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 29 Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Clasele/numărul de ore II III IV V VI VII VIII IX B. Limba şi literatura română 2. Tehnologii 1 1 1 1 1 1 F. • 15 .Obiceiuri şi tradiţii 3.5 ore/săptămînal pentru fiecare 2 elevi. Educaţia fizică 1. ( Etnofolcloric ) Aria curriculară I Disciplina 1.Dans popular Număr total de ore A. Arte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E. Educaţie socioumanistică 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 D. organizarea lecţiilor de dans clasic.8. Informatică 1. Limba rusă 1. Planul-cadru pentru clasele I – IX. Chimie 6. Educaţia tehnologică 1. Educaţia moral-spirituală 4. Corepetitorii pentru ocupaţiile individuale. Sport 1 1 1 1 1 1 Disciplinele de profil (Etnofolcloric) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 22 22 23 26 27 Notă(se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): • • • Pot fi divizate clasele în două grupe la solfegiu. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. popularscenic/tradiţional. Fizică 5. Educaţia plastică 1. Limba străină 3. Pentru repetiţiile colectivelor de dans pot fi acordate 3 ore/săptămînal pentru fiecare colectiv. Istoria românilor și universală 2. activităţile individuale la dans vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil. Biologie 4. Matematică 2. Geografie 3.Teoria muzicii şi solfegiu 2. Ştiinţe 3.

Pentru studierea instrumentului muzical individual poate fi acordată 1 oră/săptămînal pentru fiecare elev. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. etnofolclorice). Corepetitorii vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil. teatrale. *Prevederile notelor respective se referă în egală măsură şi la treapta de liceu cu profil Arte. coregrafice. 16 . cu divizarea claselor. se admite includerea unei ore de limba străină II.Clasele cu studierea instrumentelor aerofone(fanfară): • Pot fi divizate clasele în două grupe la solfegiu. începînd cu clasa a II-a. în cazul în care se întrunesc condiţiile stipulate în preliminarii. • *În instituţiile de învăţămînt primar şi gimnazial. • • Pentru repetiţiile generale pot fi acordate 2 ore/săptămînal pentru fiecare colectiv. care activează conform planului-cadru pentru clasele I-IX (muzical-corale. arte plastice.

Informatică 7.Educaţia civică 5. Educaţie socioumanistică 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 D.Fizică 5.Chimie 6.Biologie 4.Opţionale 1.9.463 din 28 aprilie 2006.Opţionale 1.Educaţia fizică 2.Matematică 2.Educaţia moral-spirituală 3. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 C.1. Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 18 20 20 21 24 25 28 28 27 20 22 22 23 26 27 30 30 29 Notă: Activităţile sportive specializate vor fi organizate în afara orelor de curs conform unui program special elaborat în baza Regulamentului şcolilor sportive.Educaţia muzicală 2.Opţionale 1.Opţionale 1. 17 . Limbă şi comunicare 8 7 7 7 6 6 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 B.Limba rusă 4.Ştiinţe 3. Arte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 E.Educaţia tehnologică 2.Educaţia plastică 3.Opţionale Număr minim de ore Număr maxim de ore Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Numărul de ore pe clase I II III IV V VI VII VIII IX A.Istoria românilor și universală 2.Geografie 4. aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. Planul-cadru pentru clasele I-IX (Sport) Aria curriculară Disciplina de învăţămînt 1.Opţionale 1.Limba străină 3. Tehnologii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 F.Limba şi literatura română 2.

fotbal Polo pe apă.Anexa nr.12.09.2 Regimul de instruire la etapele începători. yachting Scrimă. volei. MO184-186/15. avansaţi. haltere mici.12. Începători 2 9 11 14 14 1 10 10 12 12 2 12 9 12 11 2. handbal.09 art. gimnastică artistică (băieţi). tir. lupte. caiac-canoe. trambulina. dansuri sportive Atletism.1 Grupele de ramuri sportive şi vîrsta minimă pentru înmatricularea copiilor în grupele de începători Vîrsta minimă 6-8 7-9 8-10 9-11 10-12 11-13 Grupele ramurilor sportive II Înot Baschet. Diapazonul de vîrstă în grupa de instruire nu poate depăşi trei ani. rugby Aerobică. turism sportiv Arte marţiale Box. canotaj Haltere I Gimnastică artistică (fete) Gimnastică ritmică Acrobatică.2 modificată prin HG807 din 07.d/o Etapele de pregătire 18 . tenis de cîmp. tenis de masă. în funcţie de ramura sportivă. Numărul de sportivi în grupele de instruire este minim: în fiecare grupă numărul de sportivi poate fi majorat cu 2-4 persoane. hipism. şi sarcina didactică săptămînală maximă Numărul sportivilor în grupă Anul de Sarcina didactică săptămînală instruire maximă (în ore academice) 1 2 3 1 9 12 16 14 1. orientare sportivă. 2 24 4 8 5 sportivă 3 27 3 8 4 [Anexa nr. Avansaţi 3 14 8 12 10 4 16 7 10 9 5 18 6 8 8 1 20 5 8 6 Măiestrie 3.895] 1. măiestrie sportivă. 2. joc de dame Badminton. pentatlon modern Sporturi tehnice şi aplicative III Anexa nr. ciclism. Nr. şah.

Ştiinţe 3.1. Tehnologii 1 1 1 1 F. Relaţii de antreprenoriat 3. Educaţie socioumanistică 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 D. Educaţia tehnologică 1. Chimie 6. Economia 2. Aplicaţii practice antreprenoriale Număr total de ore Învăţămîntul gimnazial Clasele/ numărul de ore V VI VII VIII A.10. Geografie 3. Sport 2 2 2 2 Disciplinele de profil 2 2 1 1 26 27 30 1 1 30 IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 30 19 . Matematică 2. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 C. Limba rusă 1. Educaţia plastică 1. Limba şi literatura română 2. Arte 1 1 1 1 1 1 1 E. Educaţia fizică 1. Istoria românilor și universală 2. Educaţia muzicală 2. Limba străină 3. Educaţia civică 1. Informatică 1. Planul-cadru pentru clasele V – IX cu studiere aprofundată a disciplinelor economice Aria curriculară Disciplina 1. Fizică 5. Limbă şi comunicare 6 6 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 B. Biologie 4.

Educaţia tehnologică 1. Sport 2 23 Notă (se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală) 20 .1. Matematică şi ştiinţe 4 C. Limba străină 1. Educaţia muzicală 2. Tehnologii 1 F. Educaţia plastică 1. Limbă şi comunicare 4 5 B. Educaţia fizică Număr total de ore: Clasele/numărul de ore I II III 4 5 2 4 1 3 1 1 1 1 2 25 4 5 2 4 1 3 1 1 1 1 2 25 IV 4 5 2 4 1 3 1 1 1 1 1 2 26 A. Matematică 2. Ştiinţe 1. Activităţi tematice 2.Educaţia moral-spirituală 1. Istoria românilor şi universală 3.11.Arte 1 1 E. Activităţi de învăţare în grup 2. Limba şi literatura română 3. Planul – cadru al Programului „Pas cu Pas" pentru clasele I-IV Aria curriculară Disciplina 1. Educaţie socioumanistică 4 1 D.

Educaţia civică 4.Astronomie 3.Informatică 2.Limba străină II 4.Biologie 5.Limba şi literatura română 2.Istoria românilor și universală 2.Literatura universală 5. numărul de ore pe clase Umanistic Real XI XII X XI XII 21 .1.Opţionale D.Opţionale C. Limbă şi comunicare 1.Opţionale E. Sport 1.Opţionale Număr minim de ore Număr maxim de ore 5 3 2 1 0-2 3 2 1 1 0-1 3 2 1 0-2 1 0-1 2 0-1 27 30 5 3 2 2 0-2 3 2 1 1 0-1 3 2 1 0-2 1 0-1 2 0-1 28 30 5 3 2 2 0-2 3 2 1 1 0-1 3 1 1 0-2 1 0-1 2 0-1 27 30 4 3 0-1 5 3 3 2 0-2 2 2 1 0-1 2 0-2 2 0-1 29 31 4 3 0-1 5 3 2 3 0-2 2 2 1 0-1 2 0-2 2 0-1 29 31 4 3 0-1 5 4 3 3 0-2 2 1 1 0-1 2 0-2 2 0-1 30 32 X Profilul. Educaţie socioumanistică 1. Planul-cadru pentru licee cu profil umanistic şi real Aria curricualră Disciplina A.Educaţia fizică 2. Matematică şi ştiinţe 1.Matematică 2.Geografie 3.Limba străină I 3. Planul cadru pentru învăţămînt liceal 2. Tehnologii 1.Fizică.Chimie 4.II.Opţionale B.

19. 24. 28. 12. 10. 4. crt. 33. 6. 2. 23. 7. Discipline opţionale Logică Psihologie Economie în cifre Economie aplicată Etica în afaceri Compania şcolară Cheia succesului Filozofie Limba străină II Limba latină Limba şi literatura rusă Istoria culturii Istoria religiilor Cultura comunicării Tehnica traducerii Protecţia consumatorului Protecţia mediului înconjurător Tehnica experimentului chimic Instruire antreprenorială Educaţia pentru viaţa de familie Educaţia pentru sănătate Informatică economică Metode de rezolvare a problemelor de fizică Fizica şi calculatorul Metode de rezolvare a problemelor de geometrie Metode de rezolvare a problemelor de analiză matematică Structuri algebrice Vectori în spaţiu Istoria matematicii Explorarea dreptului umanitar Educaţia pentru drepturile omului Educaţia toleranţei . 30. 9. 36. 5. 35. 26. 11. 13.lecţiile Holocaustului Educaţia pentru acţiuni comunitare Bazele tehnicii Educaţia pentru echitate de gen şi şanse egale Integrarea europeană Dezbateri Administrarea calculatoarelor şi a reţelelor Numărul de ore pe clase X 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 XI 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 XII 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Notă: Disciplina Limba străină II este prevăzută doar pentru profilul real 22 . 1. 38. 16. 32. 18. 31. 20. 29. 22. 17. 3. 34. 14. 15. 27.Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele X-XII Nr. 37. 8. 25. 21.

Educaţia civică D. Astronomie 3.Istoria românilor și universală 2.Chimie 4. fizicii. Sport 1. Educaţie socioumanistică 1. Limbă şi comunicare 1.Fizică.Limba străină II B.2.Matematică 2. biologiei în limba franceză/engleză/germană.Limba şi literatura română 2.Biologie C.2. Matematică şi ştiinţe 1. chimiei.Informatică E. 23 . Tehnologii 1.Educaţia fizică Număr total de ore X XI XII 4 4 2 5 3 3 2 2 2 1 2 2 32 4 4 2 5 3 2 3 2 2 1 2 2 32 4 4 2 5 4 3 3 2 1 1 2 2 33 Notă: Prezentul plan-cadru se aplică în clasele cu predarea matematicii. Planul-cadru pentru licee cu clase bilingve Aria curriculară Disciplina A.Limba străină I 3.Geografie 3.

Planul . Limbă şi comunicare 1. Fizică. Educaţie socioumanistică 1. Tehnologii 1. Istoria românilor și universală 2. Informatică E . Limba şi literatura romană 2. Matematică 2. Educaţia fizică Număr total de ore Profilul.cadru pentru clasele X-XII cu studiere aprofundată a limbilor străine Aria curriculară Disciplina A. Limba străină (2) 4. numărul de ore pe clase Umanistic Real X XI XII X XI 5 4 3 2 3 2 1 1 3 2 1 1 2 30 5 4 3 2 3 2 1 1 3 2 1 1 2 30 5 4 3 2 3 2 1 1 3 1 1 1 2 29 4 3 2 5 3 3 2 2 2 1 2 2 31 4 3 2 5 3 2 3 2 2 1 2 2 31 XII 4 3 2 5 4 3 3 2 1 1 2 2 32 24 . Biologie C. Literatura universală B. Educaţia civică D. Geografie 3. Matematică şi ştiinţe 1. Astronomie 3.3.2. Limba străină (1) 3. Sport 1. Chimie 4.

Astronomie 3. Biologie C. Educaţia civică D. Chimie 4.Matematică 2.Educaţia fizică F. Sport 1. Geografie 3. Istoria românilor și universală 2. Planul-cadru pentru licee cu profil Arte Aria curriculară Disciplina A. Tehnologii 1. Limbă şi comunicare 1. Fizică. Matematică şi ştiinţe 1 .4. Limba străină B. Arte 1.Informatică E. Limba şi literatura română 2.2. Educaţie socioumanistică 1.Educaţia artistică de profil Număr total de ore Numărul de ore pe clase X 5 3 3 2 1 1 3 2 1 1 1 8 31 XI 5 3 3 2 1 1 3 2 1 1 1 9 32 XII 5 3 3 2 1 1 3 1 1 1 1 10 32 25 .

Educaţia civică 4.Biologie 5.Geografie 3. în funcţie de ramura sportivă.Istoria românilor și universală 2. aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.Limba străină 3.Chimie 4. Numărul de sportivi în grupele de instruire este minim:În fiecare grupă numărul de sportivi poate fi majorat cu 2-4 persoane.Fizică. Etapele de pregătire 2. Planul-cadru pentru licee cu profil Sport Aria curriculară Disciplina A.Limba şi literatura română 2. avansaţi. Sport 1. Astronomie 3.Informatică 2. 26 .Opţionale E.Opţionale D. Diapazonul de vîrstă în grupa de instruire nu poate depăşi trei ani. măiestrie sportivă.12.09 art. Avansaţi 4 16 7 10 9 5 18 6 8 8 1 20 5 8 6 Măiestrie 2.5.463 din 28 aprilie 2006 Anexă Regimul de instruire la etapele.Opţionale C.Opţionale B.895] 1. 2 24 4 8 5 sportivă 3 27 3 8 4 [Anexa nr. şi sarcina didactică săptămînală maximă Nr.2 modificată prin HG807 din 07.12. Tehnologii 1. Educaţie socioumanistică 1. Limbă şi comunicare 1.d/o Anul de Sarcina didactică săptămînală Numărul sportivilor în grupă instruire maximă (în ore academice) 1 2 3 2 12 9 12 11 3 14 8 12 10 1.09. Matematică şi ştiinţe 1.2. MO184-186/15.Matematică 2.Educaţia fizică (teorie) Număr minim de ore Număr maxim de ore 4 3 0-1 3 2 1 2 0-1 3 2 1 0-1 1 0-1 1 23 26 4 3 0-1 3 2 1 3 0-1 3 2 1 0-1 1 0-1 1 24 27 4 3 0-1 3 2 1 3 0-1 3 1 1 0-1 1 0-1 1 23 26 Numărul de ore pe clase X XI XII Notă: Activităţile sportive specializate vor fi organizate în afara orelor de curs conform unui program special elaborat în baza Regulamentului şcolilor sportive.

Economia 2. Educaţia fizică Disciplinele de profil 1. Biologie C. Chimie 4. Relaţii de antreprenoriat 3.2. Planul-cadru pentru clasele liceale cu studiere aprofundată a disciplinelor economice Aria curriculară Disciplina A. Aplicaţii practice antreprenoriale Număr total de ore X 4 3 5 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 33 Învăţămîntul liceal Clasele/numărul de ore XI 4 3 5 3 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 33 XII 4 3 5 4 3 3 2 1 1 2 2 2 1 1 34 27 . Limba străină I B. Limba şi literatura română 2. Istoria românilor și universală 2.Tehnologii 1. Matematică şi ştiinţe 1. Geografie 3. Educaţia civică D. Educaţie socioumanistică 1. Fizică.Astronomie 3. Matematică 2. Informatică E.6. Sport 1. Limbă şi comunicare 1.

Informatică Număr total de ore X 5 3 2 1 3 2 1 1 3 2 1 1 25 Profilul.Limba străină II 4.Educaţia civică D.2. numărul de ore pe clase Umanistic XI XII 5 3 2 2 3 2 1 1 3 2 1 1 26 5 3 2 2 3 2 1 1 3 1 1 1 25 X 4 3 5 3 3 2 2 2 1 2 27 Real XI 4 3 5 3 2 3 2 2 1 2 27 XII 4 2 5 4 3 3 2 1 1 2 27 Notă: În învăţămîntul liceal seral clasele se vor deschide de la 25 elevi. Astronomie 3.Istoria românilor şi universală 2.Biologie C.Geografie 3.Chimie 4. Planul-cadru pentru clasele liceale cu învăţămînt seral Aria curricualră Disciplina A. Matematică şi ştiinţe 1. la profil umanistic şi real. 28 . Educaţie socioumanistică 1.Limba străină I 3.Fizică.7.Literatura universală B.Matematică 2.Limba şi literatura română 2. Tehnologii 1. Limbă şi comunicare 1. Săptămîna de studii în învăţămîntul liceal seral este de 5 zile.

Planul .Educaţia muzicală 2.Arte 1.Limba rusă B.cadru pentru şcoala auxiliară (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Educaţia plastică E.Sport 1.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi logopedice I II Clasele / numărul de ore III IV V VI VII VIII 8 3 1 2 2 2 2 20 4 8 4 1 2 2 2 2 21 4 8 4 1 2 2 2 2 21 4 8 4 1 2 2 4 2 23 4 6 2 4 1 1 1 1 1 1 8 2 28 2 6 2 4 2 1 1 1 1 1 8 2 29 2 7 2 4 2 2 2 1 8 2 30 - 7 2 4 2 2 2 1 8 2 30 - 29 .Educaţia moral-spirituală 4.Educaţia tehnologică F.Matematică 2.Geografie 3.Tehnologii 1.1.Ştiinţe ale naturii C.Istoria românilor și universală 2.Matematică şi ştiinţe 1.Limba şi literatura romănă 2.Educaţia civică D. Planul – cadru pentru învăţămîntul special 3.III.Limbă şi comunicare 1.Educaţie socioumanistică 1.

Educaţia fizică Număr total de ore Numărul de ore pe săptămînă Anul I 3 2 2 1 1 1 1 18 2 31 Anul II 3 2 2 1 1 1 1 18 2 31 30 .3.Noţiuni de fizică şi chimie 3.Limba şi literatura romănă 2.Geografie D.Sport 1.Matematică 2.Limba rusă B.Istoria românilor și universală 2.Limbă şi comunicare 1. Planul – cadru pentru clasele de meserii din cadrul şcolilor auxiliare (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Matematică şi ştiinţe 1.Educaţie socioumanistică 1.Tehnologii 1.Pregătirea profesională E.2.Noţiuni de biologie şi igienă C.

Opţionale Cl.Tehnologii 1.Educaţia plastică E. preg.Geografie 3. labiolectură) 2.Ştiinţe 3.Educaţia civică 4.Fizică 5.Limba şi literatura română 2.Limbajul mimico – gestual 3.Limbă şi comunicare 1.Sport 1.Ritmica 2.Chimie 6.Informatică C.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi de terapie compensatorie 1.Biologie 4.Matematică şi ştiinţe 1.3.Matematică 2.Arte 1. Planul – cadru al şcolii speciale pentru copii surzi (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Limba rusă B.Istoria românilor și universală 2.3.Educaţia tehnologică F.Educaţie socioumanistică 1.Educaţia moral-spirituală D.Activităţi individuale (dezvoltarea pronunţiei şi a percepţiei auditive. 8 4 3 3 2 20 16 I 9 4 1 1 2 2 2 21 16 1 II 8 4 1 1 1 2 2 2 21 16 1 III 8 4 1 1 1 2 2 2 21 16 1 1 Clasele / numărul de ore IV V VI VII VIII 8 4 1 1 1 2 2 2 21 16 1 1 8 4 1 2 1 1 2 2 21 16 1 1 8 2 4 1 2 2 1 1 4 2 26 6 1 8 2 4 2 1 2 2 1 1 4 2 29 6 1 8 2 4 2 2 1 1 2 2 1 4 2 31 6 1 IX 8 2 4 2 2 2 1 2 2 1 4 2 32 6 1 X 8 2 4 2 2 2 1 2 2 1 4 2 32 4 1 - 31 .

Dactilografiere 9.Cunoştinţe despre mediul înconjurător 2.Arte 1.Istoria românilor și universală 2. Planul – cadru al şcolii speciale pentru copii nevăzători şi slabvăzători (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Educaţia fizică curativă 7.Tehnologii 1.- - 32 .Sport 1.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi de terapie compensatorie 1.Dezvoltarea percepţiei vizuale 4.Educaţia tehnologică F.Orientarea în spaţiu 6.Limba rusă 3.1 IV 8 2 4 1 1 V 6 2 2 4 1 2 1 1 1 1 3 2 26 2 1 1 1 1 1 VI VII 6 6 2 2 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 3 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 VIII 6 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 3 2 31 1 1 1 3 2 31 1 1 1 IX 7 2 2 4 2 2 2 1 2 1 l - - - 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 24 2 1 1 1 1 1 - 2 2 23 23 1 - 2 2 27 31 - 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 .3.Fizică 5.Educaţia plastică 3.Educaţie socioumanistică 1.Logopedie 3.Informatică C.Matematică 2.Desen tiflografic E.Chimie 6.Ritmica 8.Educaţia civică 4.Geografie 3.Limba străină B.Ştiinţe 3..Biologie 4.Abreviaţia Braille Învăţămîntul primar Î n v ă ţ ă m î n t u l g i m n a zi a l Clasele/numărul de ore I 8 4 1 1 1 1 2 2 20 1 2 2 1 1 2 2 1 II III 8 8 2 2 4 4 1 1 .4.Dezvoltarea percepţiei tactile şi a motoricii inferioare 5.Educaţia moral-spirituală D.Educaţia muzicală 2.Limba şi literatura română 2.Limbă şi comunicare 1.Matematică şi ştiinţe 1.

Educaţia fizică curativă Învăţămîntul primar Cl.Tehnologii 1.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi de terapie compensatorie 1.5. Geografie 3.Educaţia tehnologică F.Biologie 4.Informatică C.Educaţia civică 4.Limba rusă B.Educaţie socioumanistică 1 Istoria românilor și universală 2.3.Chimie 6.Ştiinţe 3.Matematică 2.Matematică şi ştiinţe 1.Educaţia moral-spirituală D.Educaţia plastică E.Fizică 5. Planul .Limbă şi comunicare 1.cadru al şcolii speciale pentru copii cu consecinţe ale poliomielitei şi paralizie cerebrală infantilă (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Logopedie 2.Limba şi literatura română 2.Limba străină 3.Arte 1.Sport 1.Educaţia muzicală 2. preg 8 4 2 2 2 2 20 4 2 I 9 4 1 1 1 2 2 20 4 2 II 8 2 4 1 1 1 1 2 2 22 4 2 Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 4 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 30 IX 9 5 2 2 4 2 3 2 2 2 1 1 3 2 31 - Clasele / numărul de ore III IV V VI VII 8 2 4 1 1 1 1 2 2 22 4 2 8 2 4 1 1 1 1 1 2 2 23 4 2 7 2 2 4 1 2 1 1 1 1 2 2 26 2 1 7 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 2 2 27 2 1 5 2 2 4 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 30 - 33 .

Limbă şi comunicare 1.Fizică 5.Geografie 3.6. Educaţie socioumanistică 1.Biologie 4. Sport 1. În toate clasele şcolilor speciale se va include o oră opţională pentru studierea religiei (cu excepţia claselor de meserii). cu excepţia profilului agricol.Istoria românilor și universală 2. 8 4 2 3 2 1 20 16 - I II Clasele / numărul de ore III IV V VI VII VIII IX X 9 5 1 1 2 2 2 22 16 1 - 8 5 1 1 1 2 2 2 22 16 1 - 8 5 1 1 1 2 2 2 22 16 1 1 8 5 1 1 1 2 2 2 22 16 1 1 - 8 5 1 2 1 1 2 2 2 24 16 1 1 8 2 5 1 2 1 1 1 4 1 2 28 6 1 - 8 2 5 2 2 2 1 1 1 4 2 30 6 1 - 8 2 5 2 2 2 1 2 1 1 4 2 32 6 1 - 8 2 5 2 2 2 1 2 2 1 4 2 33 6 1 - 9 2 5 3 2 2 1 2 1 1 4 2 34 4 1 - .Ritmica 2.3.Educaţia moral-spirituală D.Tehnologii 1. Planul – cadru al şcolii speciale pentru copii hipoacuzici şi surditate tardivă (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Informatică C.Opţionale Notă: În organizarea procesului instructiv-educativ.Limba şi literatura română 2. Arte 1. preg . În şcolile auxiliare în care activează clase de meserii şi care dispun de calculatoare se vor organiza lecţii practice de informatică cu elevii (4 ore pe săptămînă. şcolile speciale pentru copii surzi. Matematică şi ştiinţe 1. La orele de educaţie tehnologică clasa de elevi se va diviza în grupe de fete şi băieţi.Chimie 6.Matematică 2. indiferent de numărul elevilor.Educaţia tehnologică F. şcolile speciale pentru copii cu deficienţe locomotorii şi şcolile auxiliare vor activa conform planurilor de învăţămînt propuse.Limba rusă B. anul de studii 2012-2013.Activităţi individuale (dezvoltarea pronunţiei şi a percepţiei auditive.Educaţia plastică E.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi de terapie compensatorie 1.Educaţia civică 4. 34 Cl. Şcolile speciale pentru copii hipoacuzici şi cu surditate tardivă. din contul orelor de pregătire profesională).Ştiinţe 3. labiolectura) 2. gimnazial şi liceal.Limbajul mimico – gestual 3. instituţiile speciale vor lua la bază preliminariile din planulcadru pentru învăţămîntul primar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful