MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

CURRICULA NAŢIONALĂ

PLANUL- CADRU
pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal anul de studii 2012-2013

Chişinău, 2012 1

CUPRINS

Ordinul ME nr. din 2012 ”Cu privire la Planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013 3 PLANUL- CADRU PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR, GIMNAZIAL ŞI LICEAL 4-6 I.Planul-cadru pentru învăţămîntul primar şi gimnazial: 1.1.Planul-cadru pentru clasele I-IX Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele I-IX 1.2.Planul-cadru pentru clasele I-IX bilingve 1.3.Planul-cadru pentru clasele I-IX cu studiere aprofundată a limbilor străine 1.4.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Coregrafie) 1.5.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Muzical-corale) 1.6.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Arte plastice) 1.7.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Teatru) 1.8.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Etnofolcloric) 1.9.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Sport) 1.10.Planul-cadru pentru clasele I-IX, cu studiere aprofundată a disciplinelor economice 1.11.Planul-cadru pentru clasele I-IV, cu Program ,,Pas cu pas” II.Planul-cadru pentru învăţămîntul liceal 2.1.Planul-cadru pentru licee cu profil umanistic şi real Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele X-XII 2.2.Planul-cadru pentru licee cu clase bilingve 2.3.Planul-cadru pentru clasele X-XII cu studiere aprofundată a limbilor străine 2.4.Planul-cadru pentru licee cu profil Arte 2.5.Planul-cadru pentru licee cu profil Sport 2.6.Planul-cadru pentru clasele liceale cu studiere aprofundată a disciplinelor economice 2.7. Planul-cadru pentru clasele liceale cu învăţămînt seral III.Planul-cadru pentru învăţămîntul special 3.1.Planul-cadru pentru şcoala auxiliară cu instruire în limba română 3.2.Planul-cadru pentru clasele de meserii din cadrul şcolilor auxiliare cu instruire în limba română 3.3.Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii surzi cu instruire în limba română 3.4.Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii nevăzători şi slabvăzători cu instruire în limba română 3.5.Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii cu consecinţe ale poliomielitei şi paralizie cerebrală infantilă cu instruire în limba română 3.6.Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii hipoacuzici şi surditate tardivă cu instruire în limba română 7-20 7 8 9 10 11 12 13 14 15-16 17-18 19 20 21-28 21 22 23 24 25 26 27 28 29-34 29 30 31 32 33 34

2

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1 MD-2033 Chişinău Republica Moldova tel. 23-33-48, fax: 23-35-15 www.edu.md

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Пяца Марий Адунэрь Национале, 1 МД-2033 Кишинэу Республика Молдова тел. 23-33-48, факс: 23-35-15 www.edu.md

ORDIN Nr. 179 din 29 martie 2012
Chişinău

Ref.: cu privire la Planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013 În scopul reglementării activităţii de organizare a procesului educaţional, asigurării continuităţii în promovarea conţinuturilor educaţionale în învăţămîntul primar şi secundar general din Republica Moldova, emit următorul O D : R IN A aproba Planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 20122013 (se anexează).
1.

2.

A aproba desfăşurarea cursurilor şcolare în două semestre: semestrul I semestrul II 01 septembrie -24 decembrie 2012; 09 ianuarie -31 mai 2013.

3.

A aproba durata vacanţelor şcolare, după cum urmează: vacanţa de toamnă vacanţa de iarnă vacanţa de primăvară vacanţa de Paşti vacanţa de vară 29.10.2012 - 04.11.2012; 25.12.2012 - 08.01.2013; 04.03.2013 - 10.03.2013; 04.05.2013 - 13.05.2013; 01.06.2013 - 31.08.2013.

Direcţia tehnologii informaționale și asigurare didactică (dl Iu. Mocanu) va asigura editarea şi difuzarea Planului - cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 20122013.
4.

Direcţia generală învățămînt preşcolar, primar și secundar general (dl V. Crudu) va monitoriza implementarea prevederilor Planului - cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013.
5. 6.

Se desemnează responsabil de îndeplinirea prezentului ordin dna Tatiana Potîng, viceministru.

Ministru
Valentin Crudu, 21 03 79

Mihail Şleahtiţchi

3

08.06. 3.10.2012 .01. a) b) învăţămînt gimnazial: limba străină.clasa a X-a-6 ore. 04.PLANUL-CADRU PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR.2013.05.2012. Clasele cu profil vor fi deschise numai în cazul.05. Pe parcursul anului şcolar elevii beneficiază de următoarele vacanţe. clasa a XII-a-8 ore). 25. 09 ianuarie . la următoarele discipline: 1.03. 01.clasa a X-a-12 ore.2013. învăţămînt primar: a) limba străină. În clasele primare (I-IV) se recomandă acordarea a cîte 3 ore astronomice zilnic pentru organizarea orelor de meditaţie.31 mai 2013. În anul şcolar 2012 .08. La orele de educaţie tehnologică. fizică (lucrări practice. Pot fi formate grupe cu program prelungit. profil real . Examenele în clasele absolvente se vor susţine în perioadele: clasa IX 03-15 iunie clasa XII 03 – 22 iunie. În condiţiile studierii aprofundate a disciplinei. informatică (lecţiile practice). informatică (lecţiile practice).03.24 decembrie 2012. la treapta de gimnaziu. clasa a XI-a-3 ore. profil real .2013.10.04.2013. cînd vor fi identificate surse financiare 4 . clasa a XII-a-9 ore). vacanţa de toamnă vacanţa de iarnă vacanţa de primăvară vacanţa de Paşti vacanţa de vară 29. chimie (lucrări practice.2012 . clasa a XI-a-10 ore. divizarea clasei se va efectua în acelaşi mod. 04.11. 2. Anul şcolar se constituie din două semestre: semestrul I semestrul II 01septembrie . gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013 este un document normativ oficial care reglementează organizarea procesului educaţional şi este obligatoriu pentru toate structurile subordonate. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi.2013 .2013 .12. Clasele pot fi divizate în două grupe. Anul şcolar în învăţămîntul preuniversitar începe la 01 septembrie şi finalizează la 31 mai (cu excepţia claselor absolvente pentru care ultima zi de studii este 24 mai).13. învăţămînt liceal: b) c) d) a) limba străină. clasa poate fi divizată în două grupe. gimnazial şi liceal se realizează în săptămîna de studiu de 5 zile.2013 . GIMNAZIAL ŞI LICEAL CADRUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A PROCESULUI EDUCAŢIONAL Planul-cadru pentru învăţămîntul primar.2013 procesul educaţional în instituţiile de învăţămînt primar.31.

În clasele primare. 381 din 13. Orele opţionale nu pot fi utilizate pentru extindere la disciplinele obligatorii. instituţia de învăţămînt va dispune de cadre didactice cu pregătire specială şi baza materială necesară. anexa nr. Fiecare disciplină opţională se va realiza în baza unui curriculum aprobat/recomandat de minister. orchestre. vor contribui la sporirea și aprofundarea cunoașterii în cadrul ariei curriculare.8 ore. tineret și sport pînă la începutul anului școlar. Lista disciplinelor opţionale este una orientativă pentru fiecare arie curriculară. artă decorativă aplicată. în care pentru disciplina solicitată de către elevi nu există un curriculum aprobat centralizat. secţii sportive etc. aprobate de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi a Ministerului Afacerilor Interne. clasa a VI-a . precum și de eficiența realizării orelor respective în anul precedent de studii. în luna mai. În curriculum se va specifica durata valabilității acestuia. cursurile respective se vor realiza din contul orelor de dirigenţie. Numărul orelor extracurriculare destinate activităţilor sportive variază în funcţie de numărul de elevi din instituţiile de învăţămînt (4 ore pe săptămînă pentru fiecare secţie sportivă): Pînă la 120 elevi de la 121 pînă la 280 elevi de la 281 pînă la 400 elevi de la 401 pînă la 640 elevi de la 641 pînă la 880 elevi de la 881 pînă la 1120 elevi peste 1121 elevi 4 ore (o secţie sportivă) 8 ore (2 secţii sportive) 16 ore (4 secţii sportive) 24 ore (6 secţii sportive) 32 ore (8 secţii sportive) 40 ore (10 secţii sportive) 48 ore (12 secţii sportive) Disciplinele opţionale sînt orientate spre formarea la elevi a unor competenţe.04. ikebana. artizanat. Durata săptămînală a activității unei grupe nu va depăși 2 ore academice în clasele primare și 4 ore academice în clasele gimnaziale și liceale. anual. care nu pot fi atinse doar prin intermediul unei singure discipline de studii.12 ore. Cursul „Iniţiere în arta şahului” se va preda în clasa a II-a precum urmează: 9 ore teoretice anual (cîte o oră/lună) din contul modulului respectiv al Curriculumului de educaţie fizică şi 17 ore practice (cîte 2 ore academice/lună) din contul orelor extracurriculare (inclusiv cercuri. design. conform programei. 5 . Grupele vor fi constituite din cel puţin 15 elevi din aceeaşi clasă sau din clase diferite. Oferta privind orele opţionale pentru anul şcolar următor se afișează.suplimentare în coordonare cu administraţia publică locală.). aprobat de către minister în anul 2006. Activitatea sportivă în afara orelor de curs se va realiza în conformitate cu prevederile alineatului 8 din Note la tabelul nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.).8 ore. Cursul „Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor” se va realiza anual: în clasa a II-a . precum şi în clasele bilingve. discutat în ședința catedrei de specialitate. conform prevederilor Curriculumului „Securitatea traficului rutier". în clasa a X-a .1. cerc de dans. grafică. Cursul „Securitatea traficului rutier” se va preda în mod obligator ( 15 ore anual în fiecare clasă de I-IX). Curriculumul la disciplinele opţionale va fi diferit de curriculumul de bază predat. prin aprobarea Consiliului profesoral al instituţiei de învăţămînt. clasa a IV-a . şcolile avînd posibilitatea de a o completa. resursele umane și materiale disponibile ale instituției. acesta este elaborat de către cadrul didactic de predare (conform cerințelor actuale în domeniu).12 ore. Cursurile „Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor” şi „Securitatea traficului rutier” vor fi realizate de către diriginţi sau profesori cu pregătire în domeniu. Decizia privind atribuirea orelor opționale va fi determinată de cererile în scris ale elevilor (la treapta primară – cele ale părinţilor).10 ore. În cazul. fără a depăşi numărul de ore stabilit în planul-cadru. În scopul organizării activităţilor extracurriculare (cor. cu remunerare din contul orelor pentru activitatea extracurriculară. în clasa a VIII-a . aprobat de consiliul profesoral al instituției și coordonat cu direcția învățămînt. cercuri la disciplinele de studii etc. la orientarea treptată a profesorilor spre realizarea principiilor interdisciplinarităţii.) se rezervă cîte 8 ore săptămînal pentru fiecare complet de clase I-IX şi cîte 4 ore săptămînal pentru fiecare complet de clase X-XII. Disciplinele opţionale pot fi proiectate pentru unul sau mai mulți ani de studii. Disciplinele respective vor răspunde intereselor şi aptitudinilor elevilor. reieșind din specificul local (solicitări ale elevilor. urmînd ca distribuirea acestora să fie examinată în ședința consiliului de administraţie şi aprobată de către consiliul profesoral al instituției pînă la începutul noului an şcolar. cu aprobarea direcţiilor generale raionale/municipale învătămînt tineret şi sport. în anul 2009.06 "Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice”. pictură. în baza cererilor elevilor. resurse și condiții disponibile etc.

orele opţionale se înscriu în catalogul clasei respective.Religie”. pentru clasele IIIIV . în funcţie de opţiunile exprimate. la aprobarea proiectelor didactice de lungă durată se va coordona orarul evaluărilor sumative astfel. ţinîndu-se cont de frecvenţa. în baza evaluării resurselor umane şi materiale şi a consultării cadrelor didactice. în parametrii numărului de ore minim şi maxim). lecţiile perechi pot fi programate doar în clasele liceale.1. disciplinele şcolare care solicită un efort mai redus din partea elevului. precum şi pentru disciplinele care prevăd activităţi practice. în clasele gimnaziale orele perechi se admit doar pentru educaţia tehnologică. Cerinţe unice faţă de organizarea procesului educaţional În scopul asigurării centrării pe elev a procesului educaţional la nivel de unitate şcolară. asigurîndu-se respectarea opţiunilor profesorilor. la disciplinele opţionale şi disciplina obligatorie . Disciplinele opţionale pot fi realizate în clase sau în grupe a cîte 12-15 elevi din aceeași clasă sau din clase diferite. Orele opționale vor fi programate astfel. orele de studii se vor desfăşura în săli de clasă care dispun de un număr suficient de locuri pentru elevi şi corespund specificului disciplinei şcolare. frecventarea ei şi realizarea prevederilor curriculare devin obligatorii. Orarul lecţiilor şi cel al activităţilor extracurriculare va fi discutat la consiliul de administraţie al instituţiei. evaluarea sumativă se va realiza pe parcursul anului de studii. orarul zilnic va fi perfectat astfel. în perioada de pînă la 01 septembrie. pentru clasa II . orarul săptămînal va include. clasa şi cadrul didactic supus evaluării. geografie). timpul destinat studiilor şi activităţilor extracurriculare va fi reglementat judicios (se va respecta numărul de ore prevăzut de planul cadru pentru clasele I-XII. acestea se înscriu într-un registru special de evidenţă.Educaţia moralspirituală”.) să alterneze cu cele bazate pe activităţi intuitive sau motorii (artă plastică. disciplinele care necesită un efort mintal sporit (matematică.5-3 ore şi pentru clasele VIII-XII – 4 ore. (după fiecare lecţie) şi. astfel ca durata pregătirii acestora să nu depăşească pentru clasa I . la întocmirea orarului evaluărilor se vor evita zilele de luni şi vineri.1 oră. educaţie muzicală. ritmicitatea. Deasemenea nu se acordă notă elevilor din clasele I-IX la disciplina opţională .2 ore. periodicitatea. Dacă grupa include elevi din două sau mai multe clase. favorabil antrenării progresive în activitatea şcolară. în care grupa este constituită din elevii unei singure clase. administraţia instituţiilor de învăţămînt va ţine cont de următoarele exigenţe: • • • • • • • • • • • • • prima lecţie va începe între orele 8. încît la prima oră. activitatea de dirijare şi control se va planifica uniform. În cazul. ca şi la celelalte discipline ale nucleului invariant.. Orarul se aprobă de către directorul instituţiei pînă la 01 septembrie. opţiunile elevilor şi ale părinţilor. fizică. Odată exprimată opţiunea pentru o anumită disciplină.Fiecare elev va studia cel puţin o disciplină opţională. activitatea elevilor nu se notează. educaţie fizică). iar spre mijlocul săptămînii se vor programa disciplinele care necesită un efort sporit. La disciplinele opţionale evaluarea se realizează. după lecţia a III-a. durata recreaţiilor va constitui 10 min. să fie programate disciplinele care necesită un efort mintal relativ mai lejer (istorie. În clasele primare. ziua de luni va avea un program mai lejer. volumul zilnic al temelor pentru acasă va fi dozat echilibrat.00-8. reieşind din numărul minim de ore acordat disciplinei şi Recomandările metodologice la disciplinele şcolare. 6 .)..5 ore. în funcţie de posibilităţile şcolilor. Orele opţionale se tarifează similar orelor obligatorii. părinţilor şi elevilor.30. anual. pentru clasele V-VII – 2. încît elevii din diferite clase să poată constitui grupe. elaborate de către Ministerul Educaţiei. chimie etc. încît să se excludă suprapunerea acestora la o clasă în una şi aceiaşi zi. o pauză mare (de15-20 min. literatură. la începutul şi sfîrşitul săptămînii.

Istoria românilor și universală 2. Limba străină 3. Opţionale 1. Opţionale 1. Limba rusă 4. Educaţia fizică 2. Informatică 7. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 1 0-1 0-2 0-2 0-2 C. Planul-cadru pentru clasele I – IX Aria curriculară I Învăţămîntul primar II III Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 0-2 4 2 2 2 1 0-2 2 1 1 0-1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 28 30 IX 5 2 2 0-2 4 2 2 2 1 0-2 2 1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 27 29 Disciplina 1. Opţionale 1. Limba şi literatura română 2. Educaţie socioumanistică 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 D. Educaţia plastică 3. Matematică 2. Opţionale Număr minim de ore Număr maxim de ore Clasele/numărul de ore IV V VI VII 6 2 2 0-1 4 1 0-2 2 1 1 0-1 1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 24 26 6 2 2 0-1 4 1 1 0-2 2 1 1 0-1 1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 25 27 5 2 2 0-2 4 2 2 1 1 0-2 2 1 1 0-1 1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 28 30 A. Educaţia moral-spirituală 4. Sport 2 2 2 2 0-1 0-1 0-1 0-1 18 20 20 21 20 22 22 23 7 . Geografie 3. Biologie 4. Chimie 6.I. Educaţia muzicală 2. Arte 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 E.1. Tehnologii 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 F. Limbă şi comunicare 8 7 7 7 2 2 2 0-2 0-2 0-2 0-2 B. Opţionale 1. Ştiinţe 3. PLANUL-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÎNT 1. Fizică 5. Educaţia tehnologică 2. Educaţia civică 5. Opţionale 1.

Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele I-IX Alte limbi străine Limba rusă (clase primare) Arta discuţiei Retorică Educaţia ecologică Matematică distractivă Geometrie distractivă Structuri algebrice Matematică aplicată A. Limbă şi comunicare: Semiotică Hermeneutică literară Folclor B. Educaţie socioumanistică: Omul şi mediul ambiant Etică Prin ţări şi continente Estetică Evoluţia descoperirilor geografice Conflictologie Popoarele lumii şi obiceiurile lor ABC-ul economic Religie Eu şi economia Filozofie pentru copii Piaţa internaţională Educaţia pentru dezvoltarea comunităţii Economia în cifre Cultura şi istoria naţională Mini-firma şcolară Educaţia pentru toleranţă Spirit întreprinzător Protecţia consumatorului Educaţia economică Educaţia moral-civică Dezbateri Educaţia pentru echitate de gen Educaţia militar-patriotică Educaţia toleranţei –lecţiile Holocaustului Explorarea dreptului umanitar Educaţia pentru drepturile omului Educaţia interculturală Educaţia socială şi financiară(clasele V-IX) D. Arte: Coregrafie Arta decorativ-aplicată Muzica instrumentală şi corală Istoria artelor plastice Design Istoria teatrului Arta dramatică şi de imitaţie Istoria muzicii E Tehnologii: Informatica (clasele II-IV. Sport: Jocuri sportive (de echipă) Dans sportiv Înot Gimnastică Tenis (de masă. Matematică şi ştiinţe: Istoria ştiinţei Istoria tehnicii Istoria matematicii Educaţia pentru sănătate C. V-VI) Sculptură în lemn Arta culinară Grafică de calculator Tapiţerie Automobilul Pirogravură Cultură informaţională Ceramică Desen tehnic F. de cîmp) Atletism Şah 8 .

fizicii. Tehnologii 1. Matematică 4 4 4 4 4 4 4 4 2. Arte 1. Informatică 1 1 C. Chimie 1 2 6. Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 4. chimiei. Fizică 1 2 2 5. Matematică şi ştiinţe 1. Sport 1. biologiei în limba franceză/engleză/germană. Limba străină I 3 3 3 3 4 4 4 4 3. 21 21 21 22 28 29 32 32 IX 5 4 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 31 9 . Educaţia fizică 2 2 2 2 2 2 2 2 Aria curriculară Număr total de ore Notă: Planul-cadru de învătămînt se aplică în clasele cu predarea matematicii. Limba străină II 2 2 2 2 4. Educaţia muzicală 1 1 1 1 1 1 1 1 2. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 6 5 5 2. Educaţia civică 1 1 1 1 D.1.2. Biologie 1 2 2 4. Geografie 1 1 1 1 3. Limba rusă 2 2 2 2 B. Istoria românilor şi universală 1 2 2 2 2 2. Planul-cadru pentru clasele I-IX bilingve Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Clasele/numărul de ore Disciplina I II III IV V VI VII VIII A. Ştiinţe 1 1 1 1 3. Limbă şi comunicare 1. Educaţia tehnologică 1 1 1 1 1 1 1 1 F. Educaţia plastică 1 1 1 1 1 1 1 E. Educaţie socioumanistică 1.

Limba străină I 3. Informatică 1. Limba rusă 8 2 - II 7 4 - Clasele/numărul de ore III IV V A. Biologie 4. Istoria românilor și universală 2. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 1 1 1 C.1. Geografie 3. Educaţia tehnologică 1. Limba străină II 4. Educaţia civică 1. Educaţia moral-spirituală 4. Limbă şi comunicare 7 7 6 4 4 3 2 2 VI 6 3 2 2 VII 5 3 2 2 VIII 5 3 2 2 IX 5 4 2 2 1. Planul – cadru pentru clasele I – IX cu studiere aprofundată a limbilor străine Aria curriculară Disciplina Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial I 1.3. Fizică 5. Ştiinţe 3. Arte 1 1 1 1 E. Tehnologii 1 1 1 F. Limba şi literatura română 2. Matematică 2. Sport 2 2 2 22 22 23 2 31 10 . Educaţia plastică 1. Educaţie socioumanistică 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 27 1 1 1 1 1 2 28 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 31 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 31 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 D. Educaţia fizică Număr total de ore 4 1 1 1 1 2 20 4 1 - B. Educaţia muzicală 2. Chimie 6.

Matematică 2. Educaţia plastică 1.Dans popular scenic/sportiv 3. Fizică 5. Biologie 4. organizarea lecţiilor de dans. corepetitorii vor fi tarifaţi 100% din orele de studii. Educaţia muzicală 2. Educaţia tehnologică 1. Sport 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Disciplinele de profil (Coregrafie) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 22 22 23 26 Notă (se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): • Pentru repetiţiile colectivelor de dans pot fi acordate 3 ore/săptămînal. Istoria românilor și universală 2. • • Pentru ocupaţiile individuale pot fi acordate 0. pentru fiecare colectiv şi pentru corepetitor. Geografie 3. 11 . Limbă şi comunicare 7 7 7 6 2 2 2 2 2 B. Arte 1 1 1 1 E. Limba şi literatura română 2.Ritmica Număr total de ore Clasele/numărul de ore IV V VI VII 6 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 5 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 A. prevăzute pentru disciplinele de profil. (Coregrafie) Aria curriculară I 8 4 1 1 1 1 1 Învăţămîntul primar II III Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 30 IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 29 Disciplina 1. Ştiinţe 3. Limba rusă 1. Educaţia moral-spirituală 4. ritmică. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 1 1 C. clasic/sportiv/popularscenic/tradiţional şi contemporan de gală.5 oră/săpămînal pentru fiecare 2 elevi.Dans clasic 2. Limba străină 3. Tehnologii 1 1 F. Educaţie socioumanistică 1 2 1 1 D.4.1. Planul-cadru pentru clasele I – IX. Pentru ocupaţiile individuale. Chimie 6. Informatică 1. Educaţia civică 1. Educaţia fizică 1.

Istoria muzicii 1 1 1 1 Număr total de ore 21 23 23 24 28 29 32 32 Aria curriculară Notă (se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): Poate fi divizată clasa la disciplina solfegiu în două grupe. Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 4. clasele X-XII (liceu cu profil Arte). Educaţie socioumanistică 1. Geografie 1 1 1 1 3. poate fi prevăzută 1 oră de canto academic. Matematică şi ştiinţe 1. Fizică 1 2 2 5. 2 ore cor mediu (clasele III-IV). Chimie 1 2 6. Arte 1. • IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 32 Pentru ocupaţiile individuale la instrumentul muzical pot fi acordate 1 oră/săptămînal pentru fiecare elev.Solfegiu 2 2 2 2 2 2 2 2 3.1. Ştiinţe 1 1 1 1 3.Ansamblu coral 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Educaţia plastică 1 1 1 1 1 1 1 E. Planul-cadru pentru clasele I – IX. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 6 5 5 2. Limba rusă 2 2 2 2 B. • Pentru organizarea repetiţiilor cu corul de concert pot fi acordate 2 ore pentru corul mic (clasele I-II). Pentru elevii cu aptitudini muzical-vocale deosebite din clasele V-XII. Informatică 1 1 C. Pentru toate disciplinele vocal-corale. începînd cu clasele IV-IX. Pentru organizarea activităţilor în ansamblurile vocale şi instrumentale pot fi acordate 1 oră/ săptămînal (nu mai mult de două ansambluri la o clasă). începînd cu clasa a II-a. Istoria românilor și universală 1 2 2 2 2 2. Educaţia civică 1 1 1 1 D. Biologie 1 2 2 4. Educaţia fizică 2 2 2 2 2 2 2 2 Disciplinele de profil (Muzical-coral) 1. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. Matematică 4 4 4 4 4 4 4 4 2. Sport 1. ansambluri instrumentale corepetitorii vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil. Limba străină 2 2 2 2 2 2 2 3. Limbă şi comunicare 1. 2 ore cor mare (clasele V-IX).5. Tehnologii 1. 12 • • • • . cu condiţia antrenării diferitor elevi. (Muzical-corale) Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Clasele/numărul de ore Disciplina I II III IV V VI VII VIII A. Educaţia tehnologică 1 1 1 1 1 1 1 1 F. Pentru organizarea activităţilor în orchestră pot fi acordate 6 ore pentru un grup de cel puţin 15 elevi.

Biologie 4. Arte 1. Geografie 1 3. Educaţia tehnologică 1 1 1 1 1 F. Chimie 6.Desen 2. Educaţia muzicală 1 1 1 1 1 E. Sport 1. Pot fi acordate ore individuale .Istoria artelor plastice Număr total de ore 1 1 1 20 1 1 1 22 1 1 1 22 1 1 1 23 1 1 1 1 27 Notă(se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): • Clasele pot fi divizate în două grupe practice. pentru fiecare elev. Educaţia fizică 2 2 2 2 2 Disciplinele de profil (Arte plastice) 1. Limba străină 2 2 2 2 3.6. (Arte plastice ) Aria curriculară I Învăţămîntul primar II III Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 31 IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 31 Disciplina Clasele/numărul de ore IV V VI VII 6 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 28 5 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 31 A. Matematică şi ştiinţe 1. Tehnologii 1. Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 4. Planul-cadru pentru clasele I – IX. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. „Pictură”. • 13 .• Corepetitorii la vioară. la disciplinele „Desen”.5 ore/săptămînal pentru fiecare 2 elevi. Educaţia civică 1 D. Limbă şi comunicare 1. din clasele I. Educaţie socioumanistică 1. XXII pentru activităţi practice.IX. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 2. Fizică 5.Pictura 3.0. Matematică 4 4 4 4 4 2. la 1. Limba rusă 2 B. „Compoziţie”. cobză şi instrumente aerofone vor fi tarifaţi 50% din orele de studii disciplinele enumerate. ţambal.Compoziţia 4.Studiul formelor tridimensionale 5. Ştiinţe 1 1 1 1 3. Informatică C. Istoria românilor și universală 1 2 2.

Chimie 6. pot fi acordate 0. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 6 2. X-XII. Educaţia tehnologică 1 1 1 1 1 1 F.Ritmica şi dansul 1 1 1 1 1 1 Număr total de ore 20 22 22 23 27 28 Notă(se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): • Pot fi divizate clasele în două grupe la disciplinele „Arta vorbirii scenice”.Mişcarea scenică 1 1 4. Informatică C. Pentru ocupaţiile individuale (practice). Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 4. (Teatru) Aria curriculară I Învăţămîntul primar II III Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 30 Disciplina Clasele/numărul de ore IV V VI VII 5 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 A. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi.IX. Planul-cadru pentru clasele I – IX. Istoria românilor și universală 1 2 2 2. Educaţia muzicală 1 1 1 1 1 1 2. Geografie 1 1 3. Educaţia plastică 1 1 1 1 1 1 E. • • • 14 . Matematică 4 4 4 4 4 4 2. Educaţia fizică 1 1 1 1 1 1 Disciplinele de profil (Arta teatrală) 1.5 ore/săptămînal pentru fiecare 2 elevi din clasele I. Pentru montarea spectacolelor pot fi acordate 2 ore/săptămînal. Limba rusă 2 2 B. Tehnologii 1. Biologie 1 4. Arte 1.Arta actorului 1 1 1 1 1 1 2. Limba străină 2 2 2 2 2 3. Sport 1. Matematică şi ştiinţe 1. Corepetitorii pentru organizarea orelor de ritmică şi dans vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil.7. Fizică 1 5. Educaţia civică 1 1 D. Educaţie socioumanistică 1. Ştiinţe 1 1 1 1 3.Arta vorbirii scenice 1 1 1 1 1 1 3. „Mişcare scenică”. Limbă şi comunicare 1.1.

Sport 1 1 1 1 1 1 Disciplinele de profil (Etnofolcloric) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 22 22 23 26 27 Notă(se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): • • • Pot fi divizate clasele în două grupe la solfegiu.Dans popular Număr total de ore A. Geografie 3. popularscenic/tradiţional. Educaţie socioumanistică 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 D. ( Etnofolcloric ) Aria curriculară I Disciplina 1. Limba şi literatura română 2. Istoria românilor și universală 2. Biologie 4. Pentru repetiţiile colectivelor de dans pot fi acordate 3 ore/săptămînal pentru fiecare colectiv. Chimie 6.8. Educaţia plastică 1. Educaţia civică 1. Educaţia moral-spirituală 4. Limba rusă 1. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. Educaţia muzicală 2. activităţile individuale la dans vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil. Arte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E. Matematică 2.Obiceiuri şi tradiţii 3. Educaţia tehnologică 1. Ştiinţe 3. Educaţia fizică 1. Informatică 1. • 15 .1. Limbă şi comunicare 8 7 7 7 2 2 2 6 2 2 6 2 2 5 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 30 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 29 Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Clasele/numărul de ore II III IV V VI VII VIII IX B.Teoria muzicii şi solfegiu 2. Pentru organizarea activităţilor individuale la studierea instrumentului muzical pot fi acordate 0. Tehnologii 1 1 1 1 1 1 F. Planul-cadru pentru clasele I – IX. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 C. Fizică 5. organizarea lecţiilor de dans clasic. Limba străină 3.5 ore/săptămînal pentru fiecare 2 elevi. Corepetitorii pentru ocupaţiile individuale.

16 . • *În instituţiile de învăţămînt primar şi gimnazial. se admite includerea unei ore de limba străină II.Clasele cu studierea instrumentelor aerofone(fanfară): • Pot fi divizate clasele în două grupe la solfegiu. care activează conform planului-cadru pentru clasele I-IX (muzical-corale. începînd cu clasa a II-a. în cazul în care se întrunesc condiţiile stipulate în preliminarii. etnofolclorice). Pentru studierea instrumentului muzical individual poate fi acordată 1 oră/săptămînal pentru fiecare elev. arte plastice. cu divizarea claselor. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. *Prevederile notelor respective se referă în egală măsură şi la treapta de liceu cu profil Arte. coregrafice. • • Pentru repetiţiile generale pot fi acordate 2 ore/săptămînal pentru fiecare colectiv. Corepetitorii vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil. teatrale.

Educaţia plastică 3.Matematică 2.Chimie 6.Opţionale 1. aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.Fizică 5.1. Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 18 20 20 21 24 25 28 28 27 20 22 22 23 26 27 30 30 29 Notă: Activităţile sportive specializate vor fi organizate în afara orelor de curs conform unui program special elaborat în baza Regulamentului şcolilor sportive. Arte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 E.Opţionale 1.Educaţia civică 5.463 din 28 aprilie 2006.Opţionale 1.Educaţia muzicală 2.Geografie 4.Educaţia moral-spirituală 3.9. 17 .Istoria românilor și universală 2. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 C.Informatică 7.Ştiinţe 3. Educaţie socioumanistică 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 D. Planul-cadru pentru clasele I-IX (Sport) Aria curriculară Disciplina de învăţămînt 1.Opţionale 1.Educaţia tehnologică 2.Limba rusă 4.Educaţia fizică 2. Limbă şi comunicare 8 7 7 7 6 6 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 B.Limba şi literatura română 2.Limba străină 3.Biologie 4.Opţionale 1. Tehnologii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 F.Opţionale Număr minim de ore Număr maxim de ore Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Numărul de ore pe clase I II III IV V VI VII VIII IX A.

09 art. Nr. orientare sportivă.12.12. ciclism. şi sarcina didactică săptămînală maximă Numărul sportivilor în grupă Anul de Sarcina didactică săptămînală instruire maximă (în ore academice) 1 2 3 1 9 12 16 14 1. Avansaţi 3 14 8 12 10 4 16 7 10 9 5 18 6 8 8 1 20 5 8 6 Măiestrie 3.1 Grupele de ramuri sportive şi vîrsta minimă pentru înmatricularea copiilor în grupele de începători Vîrsta minimă 6-8 7-9 8-10 9-11 10-12 11-13 Grupele ramurilor sportive II Înot Baschet. tenis de masă. yachting Scrimă.2 modificată prin HG807 din 07. avansaţi.d/o Etapele de pregătire 18 .895] 1. pentatlon modern Sporturi tehnice şi aplicative III Anexa nr. handbal. Numărul de sportivi în grupele de instruire este minim: în fiecare grupă numărul de sportivi poate fi majorat cu 2-4 persoane. tenis de cîmp. canotaj Haltere I Gimnastică artistică (fete) Gimnastică ritmică Acrobatică. joc de dame Badminton. rugby Aerobică. tir. dansuri sportive Atletism. trambulina. şah. gimnastică artistică (băieţi). în funcţie de ramura sportivă. 2. Diapazonul de vîrstă în grupa de instruire nu poate depăşi trei ani. măiestrie sportivă. lupte.2 Regimul de instruire la etapele începători. Începători 2 9 11 14 14 1 10 10 12 12 2 12 9 12 11 2. MO184-186/15. haltere mici. caiac-canoe. volei. hipism.Anexa nr. turism sportiv Arte marţiale Box. fotbal Polo pe apă.09. 2 24 4 8 5 sportivă 3 27 3 8 4 [Anexa nr.

Limba străină 3. Educaţia fizică 1.1. Istoria românilor și universală 2. Relaţii de antreprenoriat 3. Educaţia civică 1. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 C. Economia 2.10. Limba rusă 1. Fizică 5. Matematică 2. Educaţia tehnologică 1. Ştiinţe 3. Sport 2 2 2 2 Disciplinele de profil 2 2 1 1 26 27 30 1 1 30 IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 30 19 . Planul-cadru pentru clasele V – IX cu studiere aprofundată a disciplinelor economice Aria curriculară Disciplina 1. Chimie 6. Limbă şi comunicare 6 6 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 B. Limba şi literatura română 2. Biologie 4. Educaţia plastică 1. Educaţie socioumanistică 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 D. Educaţia muzicală 2. Geografie 3. Aplicaţii practice antreprenoriale Număr total de ore Învăţămîntul gimnazial Clasele/ numărul de ore V VI VII VIII A. Tehnologii 1 1 1 1 F. Arte 1 1 1 1 1 1 1 E. Informatică 1.

Educaţia moral-spirituală 1. Educaţie socioumanistică 4 1 D. Educaţia tehnologică 1. Educaţia muzicală 2. Sport 2 23 Notă (se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală) 20 . Activităţi de învăţare în grup 2. Tehnologii 1 F.Arte 1 1 E. Matematică şi ştiinţe 4 C. Activităţi tematice 2. Matematică 2. Limba străină 1.1. Istoria românilor şi universală 3. Educaţia plastică 1. Limbă şi comunicare 4 5 B. Educaţia fizică Număr total de ore: Clasele/numărul de ore I II III 4 5 2 4 1 3 1 1 1 1 2 25 4 5 2 4 1 3 1 1 1 1 2 25 IV 4 5 2 4 1 3 1 1 1 1 1 2 26 A. Planul – cadru al Programului „Pas cu Pas" pentru clasele I-IV Aria curriculară Disciplina 1.11. Ştiinţe 1. Limba şi literatura română 3.

numărul de ore pe clase Umanistic Real XI XII X XI XII 21 . Planul cadru pentru învăţămînt liceal 2.Astronomie 3. Limbă şi comunicare 1. Sport 1. Planul-cadru pentru licee cu profil umanistic şi real Aria curricualră Disciplina A.Opţionale B.Opţionale C.Biologie 5.Chimie 4.Educaţia civică 4. Educaţie socioumanistică 1.Limba şi literatura română 2.Opţionale Număr minim de ore Număr maxim de ore 5 3 2 1 0-2 3 2 1 1 0-1 3 2 1 0-2 1 0-1 2 0-1 27 30 5 3 2 2 0-2 3 2 1 1 0-1 3 2 1 0-2 1 0-1 2 0-1 28 30 5 3 2 2 0-2 3 2 1 1 0-1 3 1 1 0-2 1 0-1 2 0-1 27 30 4 3 0-1 5 3 3 2 0-2 2 2 1 0-1 2 0-2 2 0-1 29 31 4 3 0-1 5 3 2 3 0-2 2 2 1 0-1 2 0-2 2 0-1 29 31 4 3 0-1 5 4 3 3 0-2 2 1 1 0-1 2 0-2 2 0-1 30 32 X Profilul.Istoria românilor și universală 2.Limba străină I 3.Literatura universală 5.Geografie 3.Limba străină II 4.Opţionale D. Matematică şi ştiinţe 1. Tehnologii 1.Informatică 2.Fizică.1.II.Opţionale E.Matematică 2.Educaţia fizică 2.

28. 36. 7. 25. crt. 27. 12. 14. 22. 33. 13. 9. 32. 5. 2. 10. 29. 17. 8. 19. 11. 3. 23. 15. 38. 24. 16.Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele X-XII Nr. 35. 26. 34. 18. 20. 6. Discipline opţionale Logică Psihologie Economie în cifre Economie aplicată Etica în afaceri Compania şcolară Cheia succesului Filozofie Limba străină II Limba latină Limba şi literatura rusă Istoria culturii Istoria religiilor Cultura comunicării Tehnica traducerii Protecţia consumatorului Protecţia mediului înconjurător Tehnica experimentului chimic Instruire antreprenorială Educaţia pentru viaţa de familie Educaţia pentru sănătate Informatică economică Metode de rezolvare a problemelor de fizică Fizica şi calculatorul Metode de rezolvare a problemelor de geometrie Metode de rezolvare a problemelor de analiză matematică Structuri algebrice Vectori în spaţiu Istoria matematicii Explorarea dreptului umanitar Educaţia pentru drepturile omului Educaţia toleranţei . 37.lecţiile Holocaustului Educaţia pentru acţiuni comunitare Bazele tehnicii Educaţia pentru echitate de gen şi şanse egale Integrarea europeană Dezbateri Administrarea calculatoarelor şi a reţelelor Numărul de ore pe clase X 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 XI 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 XII 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Notă: Disciplina Limba străină II este prevăzută doar pentru profilul real 22 . 31. 30. 4. 1. 21.

Astronomie 3.Limba străină I 3.2. Matematică şi ştiinţe 1.2.Geografie 3.Informatică E.Educaţia fizică Număr total de ore X XI XII 4 4 2 5 3 3 2 2 2 1 2 2 32 4 4 2 5 3 2 3 2 2 1 2 2 32 4 4 2 5 4 3 3 2 1 1 2 2 33 Notă: Prezentul plan-cadru se aplică în clasele cu predarea matematicii.Limba străină II B.Limba şi literatura română 2.Chimie 4. Educaţie socioumanistică 1. 23 .Istoria românilor și universală 2. Limbă şi comunicare 1.Biologie C.Educaţia civică D. biologiei în limba franceză/engleză/germană. Planul-cadru pentru licee cu clase bilingve Aria curriculară Disciplina A. chimiei.Fizică. fizicii.Matematică 2. Tehnologii 1. Sport 1.

Matematică şi ştiinţe 1. Educaţia civică D. Biologie C. Planul . Fizică. Educaţia fizică Număr total de ore Profilul. numărul de ore pe clase Umanistic Real X XI XII X XI 5 4 3 2 3 2 1 1 3 2 1 1 2 30 5 4 3 2 3 2 1 1 3 2 1 1 2 30 5 4 3 2 3 2 1 1 3 1 1 1 2 29 4 3 2 5 3 3 2 2 2 1 2 2 31 4 3 2 5 3 2 3 2 2 1 2 2 31 XII 4 3 2 5 4 3 3 2 1 1 2 2 32 24 . Educaţie socioumanistică 1.3. Literatura universală B. Limba străină (2) 4.cadru pentru clasele X-XII cu studiere aprofundată a limbilor străine Aria curriculară Disciplina A. Matematică 2. Tehnologii 1. Limba şi literatura romană 2. Geografie 3. Istoria românilor și universală 2. Sport 1. Informatică E .2. Chimie 4. Astronomie 3. Limbă şi comunicare 1. Limba străină (1) 3.

2. Educaţie socioumanistică 1. Fizică. Planul-cadru pentru licee cu profil Arte Aria curriculară Disciplina A. Astronomie 3. Educaţia civică D. Chimie 4. Limba şi literatura română 2.4. Geografie 3.Educaţia fizică F. Sport 1. Matematică şi ştiinţe 1 . Tehnologii 1. Istoria românilor și universală 2. Limbă şi comunicare 1. Limba străină B.Matematică 2. Biologie C. Arte 1.Educaţia artistică de profil Număr total de ore Numărul de ore pe clase X 5 3 3 2 1 1 3 2 1 1 1 8 31 XI 5 3 3 2 1 1 3 2 1 1 1 9 32 XII 5 3 3 2 1 1 3 1 1 1 1 10 32 25 .Informatică E.

MO184-186/15.d/o Anul de Sarcina didactică săptămînală Numărul sportivilor în grupă instruire maximă (în ore academice) 1 2 3 2 12 9 12 11 3 14 8 12 10 1.Educaţia civică 4.Opţionale C.Biologie 5. Matematică şi ştiinţe 1.463 din 28 aprilie 2006 Anexă Regimul de instruire la etapele.Opţionale D. avansaţi.Limba şi literatura română 2. în funcţie de ramura sportivă. Sport 1. Etapele de pregătire 2.5. Astronomie 3.12.Istoria românilor și universală 2. Tehnologii 1.Matematică 2. şi sarcina didactică săptămînală maximă Nr. Educaţie socioumanistică 1.Fizică.2 modificată prin HG807 din 07.12. aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.Chimie 4.Informatică 2. măiestrie sportivă.09.Opţionale B. 26 . Diapazonul de vîrstă în grupa de instruire nu poate depăşi trei ani. Limbă şi comunicare 1.Geografie 3.Opţionale E.Limba străină 3.895] 1. Avansaţi 4 16 7 10 9 5 18 6 8 8 1 20 5 8 6 Măiestrie 2. 2 24 4 8 5 sportivă 3 27 3 8 4 [Anexa nr. Planul-cadru pentru licee cu profil Sport Aria curriculară Disciplina A.2.09 art.Educaţia fizică (teorie) Număr minim de ore Număr maxim de ore 4 3 0-1 3 2 1 2 0-1 3 2 1 0-1 1 0-1 1 23 26 4 3 0-1 3 2 1 3 0-1 3 2 1 0-1 1 0-1 1 24 27 4 3 0-1 3 2 1 3 0-1 3 1 1 0-1 1 0-1 1 23 26 Numărul de ore pe clase X XI XII Notă: Activităţile sportive specializate vor fi organizate în afara orelor de curs conform unui program special elaborat în baza Regulamentului şcolilor sportive. Numărul de sportivi în grupele de instruire este minim:În fiecare grupă numărul de sportivi poate fi majorat cu 2-4 persoane.

Istoria românilor și universală 2.Astronomie 3. Sport 1. Biologie C. Limbă şi comunicare 1.Economia 2. Limba şi literatura română 2. Matematică şi ştiinţe 1. Geografie 3. Aplicaţii practice antreprenoriale Număr total de ore X 4 3 5 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 33 Învăţămîntul liceal Clasele/numărul de ore XI 4 3 5 3 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 33 XII 4 3 5 4 3 3 2 1 1 2 2 2 1 1 34 27 . Fizică.2. Limba străină I B. Chimie 4. Planul-cadru pentru clasele liceale cu studiere aprofundată a disciplinelor economice Aria curriculară Disciplina A. Educaţia civică D. Relaţii de antreprenoriat 3. Educaţia fizică Disciplinele de profil 1. Matematică 2.6. Educaţie socioumanistică 1.Tehnologii 1. Informatică E.

Matematică şi ştiinţe 1.Limba străină I 3. 28 .Istoria românilor şi universală 2.Limba străină II 4.Matematică 2. Planul-cadru pentru clasele liceale cu învăţămînt seral Aria curricualră Disciplina A.Literatura universală B.7. Educaţie socioumanistică 1.Geografie 3. numărul de ore pe clase Umanistic XI XII 5 3 2 2 3 2 1 1 3 2 1 1 26 5 3 2 2 3 2 1 1 3 1 1 1 25 X 4 3 5 3 3 2 2 2 1 2 27 Real XI 4 3 5 3 2 3 2 2 1 2 27 XII 4 2 5 4 3 3 2 1 1 2 27 Notă: În învăţămîntul liceal seral clasele se vor deschide de la 25 elevi.Limba şi literatura română 2. Astronomie 3.Informatică Număr total de ore X 5 3 2 1 3 2 1 1 3 2 1 1 25 Profilul. la profil umanistic şi real.Educaţia civică D. Tehnologii 1.2.Fizică. Limbă şi comunicare 1. Săptămîna de studii în învăţămîntul liceal seral este de 5 zile.Chimie 4.Biologie C.

Matematică 2.Educaţia tehnologică F.Arte 1.III.Tehnologii 1.Limba rusă B.Geografie 3.Istoria românilor și universală 2.Sport 1.Matematică şi ştiinţe 1.Educaţia civică D.Educaţia plastică E.1.cadru pentru şcoala auxiliară (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A. Planul – cadru pentru învăţămîntul special 3. Planul .Limba şi literatura romănă 2.Educaţia moral-spirituală 4.Ştiinţe ale naturii C.Educaţie socioumanistică 1.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi logopedice I II Clasele / numărul de ore III IV V VI VII VIII 8 3 1 2 2 2 2 20 4 8 4 1 2 2 2 2 21 4 8 4 1 2 2 2 2 21 4 8 4 1 2 2 4 2 23 4 6 2 4 1 1 1 1 1 1 8 2 28 2 6 2 4 2 1 1 1 1 1 8 2 29 2 7 2 4 2 2 2 1 8 2 30 - 7 2 4 2 2 2 1 8 2 30 - 29 .Educaţia muzicală 2.Limbă şi comunicare 1.

Pregătirea profesională E.Noţiuni de biologie şi igienă C.3.Limbă şi comunicare 1.Noţiuni de fizică şi chimie 3.Limba şi literatura romănă 2. Planul – cadru pentru clasele de meserii din cadrul şcolilor auxiliare (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Sport 1.Istoria românilor și universală 2.Tehnologii 1.Geografie D.2.Matematică şi ştiinţe 1.Educaţie socioumanistică 1.Limba rusă B.Matematică 2.Educaţia fizică Număr total de ore Numărul de ore pe săptămînă Anul I 3 2 2 1 1 1 1 18 2 31 Anul II 3 2 2 1 1 1 1 18 2 31 30 .

Matematică 2.Educaţia tehnologică F.Limbă şi comunicare 1.3.Matematică şi ştiinţe 1.Limbajul mimico – gestual 3.Fizică 5.Biologie 4. labiolectură) 2.Informatică C.3.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi de terapie compensatorie 1.Educaţia plastică E.Ştiinţe 3.Tehnologii 1.Educaţia moral-spirituală D. 8 4 3 3 2 20 16 I 9 4 1 1 2 2 2 21 16 1 II 8 4 1 1 1 2 2 2 21 16 1 III 8 4 1 1 1 2 2 2 21 16 1 1 Clasele / numărul de ore IV V VI VII VIII 8 4 1 1 1 2 2 2 21 16 1 1 8 4 1 2 1 1 2 2 21 16 1 1 8 2 4 1 2 2 1 1 4 2 26 6 1 8 2 4 2 1 2 2 1 1 4 2 29 6 1 8 2 4 2 2 1 1 2 2 1 4 2 31 6 1 IX 8 2 4 2 2 2 1 2 2 1 4 2 32 6 1 X 8 2 4 2 2 2 1 2 2 1 4 2 32 4 1 - 31 .Educaţia civică 4.Sport 1. preg.Activităţi individuale (dezvoltarea pronunţiei şi a percepţiei auditive.Ritmica 2.Chimie 6.Opţionale Cl. Planul – cadru al şcolii speciale pentru copii surzi (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Istoria românilor și universală 2.Arte 1.Limba rusă B.Geografie 3.Educaţie socioumanistică 1.Limba şi literatura română 2.

Arte 1.Educaţia civică 4.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi de terapie compensatorie 1.Sport 1.Desen tiflografic E. Planul – cadru al şcolii speciale pentru copii nevăzători şi slabvăzători (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Limba străină B.Logopedie 3.1 IV 8 2 4 1 1 V 6 2 2 4 1 2 1 1 1 1 3 2 26 2 1 1 1 1 1 VI VII 6 6 2 2 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 3 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 VIII 6 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 3 2 31 1 1 1 3 2 31 1 1 1 IX 7 2 2 4 2 2 2 1 2 1 l - - - 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 24 2 1 1 1 1 1 - 2 2 23 23 1 - 2 2 27 31 - 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 .Limba rusă 3.Chimie 6..Geografie 3.Matematică 2.Fizică 5.4.- - 32 .Ritmica 8.Abreviaţia Braille Învăţămîntul primar Î n v ă ţ ă m î n t u l g i m n a zi a l Clasele/numărul de ore I 8 4 1 1 1 1 2 2 20 1 2 2 1 1 2 2 1 II III 8 8 2 2 4 4 1 1 .Informatică C.Limba şi literatura română 2.Educaţia muzicală 2.Biologie 4.Matematică şi ştiinţe 1.Cunoştinţe despre mediul înconjurător 2.3.Dezvoltarea percepţiei vizuale 4.Tehnologii 1.Limbă şi comunicare 1.Orientarea în spaţiu 6.Educaţia tehnologică F.Dezvoltarea percepţiei tactile şi a motoricii inferioare 5.Ştiinţe 3.Istoria românilor și universală 2.Educaţia moral-spirituală D.Educaţia plastică 3.Educaţia fizică curativă 7.Dactilografiere 9.Educaţie socioumanistică 1.

Matematică 2.3.Matematică şi ştiinţe 1.Tehnologii 1.cadru al şcolii speciale pentru copii cu consecinţe ale poliomielitei şi paralizie cerebrală infantilă (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Arte 1.Biologie 4.Educaţie socioumanistică 1 Istoria românilor și universală 2.Limba şi literatura română 2.Educaţia muzicală 2.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi de terapie compensatorie 1.Informatică C. Planul .Ştiinţe 3.Educaţia tehnologică F.5.Educaţia plastică E.Educaţia moral-spirituală D.Fizică 5.Educaţia civică 4. preg 8 4 2 2 2 2 20 4 2 I 9 4 1 1 1 2 2 20 4 2 II 8 2 4 1 1 1 1 2 2 22 4 2 Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 4 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 30 IX 9 5 2 2 4 2 3 2 2 2 1 1 3 2 31 - Clasele / numărul de ore III IV V VI VII 8 2 4 1 1 1 1 2 2 22 4 2 8 2 4 1 1 1 1 1 2 2 23 4 2 7 2 2 4 1 2 1 1 1 1 2 2 26 2 1 7 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 2 2 27 2 1 5 2 2 4 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 30 - 33 .Educaţia fizică curativă Învăţămîntul primar Cl.Logopedie 2.Limbă şi comunicare 1. Geografie 3.Limba străină 3.Limba rusă B.Sport 1.Chimie 6.

Sport 1. preg .Chimie 6. La orele de educaţie tehnologică clasa de elevi se va diviza în grupe de fete şi băieţi. cu excepţia profilului agricol. şcolile speciale pentru copii surzi.Educaţia plastică E.Ritmica 2.Limba rusă B. şcolile speciale pentru copii cu deficienţe locomotorii şi şcolile auxiliare vor activa conform planurilor de învăţămînt propuse. Matematică şi ştiinţe 1.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi de terapie compensatorie 1.Fizică 5. În şcolile auxiliare în care activează clase de meserii şi care dispun de calculatoare se vor organiza lecţii practice de informatică cu elevii (4 ore pe săptămînă. labiolectura) 2.Educaţia civică 4. instituţiile speciale vor lua la bază preliminariile din planulcadru pentru învăţămîntul primar. Planul – cadru al şcolii speciale pentru copii hipoacuzici şi surditate tardivă (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A. Şcolile speciale pentru copii hipoacuzici şi cu surditate tardivă. 34 Cl.Educaţia tehnologică F. Limbă şi comunicare 1.3. 8 4 2 3 2 1 20 16 - I II Clasele / numărul de ore III IV V VI VII VIII IX X 9 5 1 1 2 2 2 22 16 1 - 8 5 1 1 1 2 2 2 22 16 1 - 8 5 1 1 1 2 2 2 22 16 1 1 8 5 1 1 1 2 2 2 22 16 1 1 - 8 5 1 2 1 1 2 2 2 24 16 1 1 8 2 5 1 2 1 1 1 4 1 2 28 6 1 - 8 2 5 2 2 2 1 1 1 4 2 30 6 1 - 8 2 5 2 2 2 1 2 1 1 4 2 32 6 1 - 8 2 5 2 2 2 1 2 2 1 4 2 33 6 1 - 9 2 5 3 2 2 1 2 1 1 4 2 34 4 1 - .Limba şi literatura română 2.Informatică C. În toate clasele şcolilor speciale se va include o oră opţională pentru studierea religiei (cu excepţia claselor de meserii). Arte 1. Educaţie socioumanistică 1.Educaţia moral-spirituală D.Geografie 3.Ştiinţe 3.Istoria românilor și universală 2.Opţionale Notă: În organizarea procesului instructiv-educativ. indiferent de numărul elevilor.Limbajul mimico – gestual 3.6. gimnazial şi liceal.Tehnologii 1.Biologie 4.Activităţi individuale (dezvoltarea pronunţiei şi a percepţiei auditive. din contul orelor de pregătire profesională). anul de studii 2012-2013.Matematică 2.