MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

CURRICULA NAŢIONALĂ

PLANUL- CADRU
pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal anul de studii 2012-2013

Chişinău, 2012 1

CUPRINS

Ordinul ME nr. din 2012 ”Cu privire la Planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013 3 PLANUL- CADRU PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR, GIMNAZIAL ŞI LICEAL 4-6 I.Planul-cadru pentru învăţămîntul primar şi gimnazial: 1.1.Planul-cadru pentru clasele I-IX Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele I-IX 1.2.Planul-cadru pentru clasele I-IX bilingve 1.3.Planul-cadru pentru clasele I-IX cu studiere aprofundată a limbilor străine 1.4.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Coregrafie) 1.5.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Muzical-corale) 1.6.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Arte plastice) 1.7.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Teatru) 1.8.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Etnofolcloric) 1.9.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Sport) 1.10.Planul-cadru pentru clasele I-IX, cu studiere aprofundată a disciplinelor economice 1.11.Planul-cadru pentru clasele I-IV, cu Program ,,Pas cu pas” II.Planul-cadru pentru învăţămîntul liceal 2.1.Planul-cadru pentru licee cu profil umanistic şi real Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele X-XII 2.2.Planul-cadru pentru licee cu clase bilingve 2.3.Planul-cadru pentru clasele X-XII cu studiere aprofundată a limbilor străine 2.4.Planul-cadru pentru licee cu profil Arte 2.5.Planul-cadru pentru licee cu profil Sport 2.6.Planul-cadru pentru clasele liceale cu studiere aprofundată a disciplinelor economice 2.7. Planul-cadru pentru clasele liceale cu învăţămînt seral III.Planul-cadru pentru învăţămîntul special 3.1.Planul-cadru pentru şcoala auxiliară cu instruire în limba română 3.2.Planul-cadru pentru clasele de meserii din cadrul şcolilor auxiliare cu instruire în limba română 3.3.Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii surzi cu instruire în limba română 3.4.Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii nevăzători şi slabvăzători cu instruire în limba română 3.5.Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii cu consecinţe ale poliomielitei şi paralizie cerebrală infantilă cu instruire în limba română 3.6.Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii hipoacuzici şi surditate tardivă cu instruire în limba română 7-20 7 8 9 10 11 12 13 14 15-16 17-18 19 20 21-28 21 22 23 24 25 26 27 28 29-34 29 30 31 32 33 34

2

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1 MD-2033 Chişinău Republica Moldova tel. 23-33-48, fax: 23-35-15 www.edu.md

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Пяца Марий Адунэрь Национале, 1 МД-2033 Кишинэу Республика Молдова тел. 23-33-48, факс: 23-35-15 www.edu.md

ORDIN Nr. 179 din 29 martie 2012
Chişinău

Ref.: cu privire la Planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013 În scopul reglementării activităţii de organizare a procesului educaţional, asigurării continuităţii în promovarea conţinuturilor educaţionale în învăţămîntul primar şi secundar general din Republica Moldova, emit următorul O D : R IN A aproba Planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 20122013 (se anexează).
1.

2.

A aproba desfăşurarea cursurilor şcolare în două semestre: semestrul I semestrul II 01 septembrie -24 decembrie 2012; 09 ianuarie -31 mai 2013.

3.

A aproba durata vacanţelor şcolare, după cum urmează: vacanţa de toamnă vacanţa de iarnă vacanţa de primăvară vacanţa de Paşti vacanţa de vară 29.10.2012 - 04.11.2012; 25.12.2012 - 08.01.2013; 04.03.2013 - 10.03.2013; 04.05.2013 - 13.05.2013; 01.06.2013 - 31.08.2013.

Direcţia tehnologii informaționale și asigurare didactică (dl Iu. Mocanu) va asigura editarea şi difuzarea Planului - cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 20122013.
4.

Direcţia generală învățămînt preşcolar, primar și secundar general (dl V. Crudu) va monitoriza implementarea prevederilor Planului - cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013.
5. 6.

Se desemnează responsabil de îndeplinirea prezentului ordin dna Tatiana Potîng, viceministru.

Ministru
Valentin Crudu, 21 03 79

Mihail Şleahtiţchi

3

cînd vor fi identificate surse financiare 4 . clasa a XII-a-8 ore). Clasele cu profil vor fi deschise numai în cazul. gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013 este un document normativ oficial care reglementează organizarea procesului educaţional şi este obligatoriu pentru toate structurile subordonate. În clasele primare (I-IV) se recomandă acordarea a cîte 3 ore astronomice zilnic pentru organizarea orelor de meditaţie.PLANUL-CADRU PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR. informatică (lecţiile practice).2013. Clasele pot fi divizate în două grupe.2013 . profil real . clasa poate fi divizată în două grupe.08. clasa a XI-a-10 ore. Pot fi formate grupe cu program prelungit. Pe parcursul anului şcolar elevii beneficiază de următoarele vacanţe. 2.06. 01. vacanţa de toamnă vacanţa de iarnă vacanţa de primăvară vacanţa de Paşti vacanţa de vară 29.12.2012 .2013.24 decembrie 2012. 25. GIMNAZIAL ŞI LICEAL CADRUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A PROCESULUI EDUCAŢIONAL Planul-cadru pentru învăţămîntul primar. gimnazial şi liceal se realizează în săptămîna de studiu de 5 zile.2012.05. informatică (lecţiile practice). dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi.10.31 mai 2013. la treapta de gimnaziu. a) b) învăţămînt gimnazial: limba străină. 3. învăţămînt primar: a) limba străină.10.clasa a X-a-6 ore. fizică (lucrări practice. profil real . Examenele în clasele absolvente se vor susţine în perioadele: clasa IX 03-15 iunie clasa XII 03 – 22 iunie. 04.2013 procesul educaţional în instituţiile de învăţămînt primar.08.01. la următoarele discipline: 1.31.13. La orele de educaţie tehnologică. Anul şcolar se constituie din două semestre: semestrul I semestrul II 01septembrie .2013 .clasa a X-a-12 ore. În condiţiile studierii aprofundate a disciplinei. 09 ianuarie . Anul şcolar în învăţămîntul preuniversitar începe la 01 septembrie şi finalizează la 31 mai (cu excepţia claselor absolvente pentru care ultima zi de studii este 24 mai). 04.11. În anul şcolar 2012 . învăţămînt liceal: b) c) d) a) limba străină. chimie (lucrări practice.03.04.05. clasa a XII-a-9 ore).03.2013.2012 . clasa a XI-a-3 ore.2013. divizarea clasei se va efectua în acelaşi mod.2013 .

cu aprobarea direcţiilor generale raionale/municipale învătămînt tineret şi sport. tineret și sport pînă la începutul anului școlar. anual. Curriculumul la disciplinele opţionale va fi diferit de curriculumul de bază predat. în clasa a X-a . şcolile avînd posibilitatea de a o completa.). în luna mai.suplimentare în coordonare cu administraţia publică locală. cursurile respective se vor realiza din contul orelor de dirigenţie. care nu pot fi atinse doar prin intermediul unei singure discipline de studii. Cursul „Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor” se va realiza anual: în clasa a II-a . fără a depăşi numărul de ore stabilit în planul-cadru. 381 din 13. conform prevederilor Curriculumului „Securitatea traficului rutier". Fiecare disciplină opţională se va realiza în baza unui curriculum aprobat/recomandat de minister. precum și de eficiența realizării orelor respective în anul precedent de studii. resurse și condiții disponibile etc. reieșind din specificul local (solicitări ale elevilor. cercuri la disciplinele de studii etc. prin aprobarea Consiliului profesoral al instituţiei de învăţămînt. În clasele primare. cerc de dans. grafică. aprobat de consiliul profesoral al instituției și coordonat cu direcția învățămînt.1 la Hotărîrea Guvernului nr. pictură. discutat în ședința catedrei de specialitate. Cursul „Iniţiere în arta şahului” se va preda în clasa a II-a precum urmează: 9 ore teoretice anual (cîte o oră/lună) din contul modulului respectiv al Curriculumului de educaţie fizică şi 17 ore practice (cîte 2 ore academice/lună) din contul orelor extracurriculare (inclusiv cercuri.8 ore. artă decorativă aplicată.06 "Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice”. în clasa a VIII-a . Cursurile „Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor” şi „Securitatea traficului rutier” vor fi realizate de către diriginţi sau profesori cu pregătire în domeniu. aprobate de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi a Ministerului Afacerilor Interne. conform programei. design. Grupele vor fi constituite din cel puţin 15 elevi din aceeaşi clasă sau din clase diferite. Disciplinele respective vor răspunde intereselor şi aptitudinilor elevilor. Decizia privind atribuirea orelor opționale va fi determinată de cererile în scris ale elevilor (la treapta primară – cele ale părinţilor).). clasa a IV-a . În curriculum se va specifica durata valabilității acestuia. Disciplinele opţionale pot fi proiectate pentru unul sau mai mulți ani de studii. În cazul. cu remunerare din contul orelor pentru activitatea extracurriculară. Durata săptămînală a activității unei grupe nu va depăși 2 ore academice în clasele primare și 4 ore academice în clasele gimnaziale și liceale. În scopul organizării activităţilor extracurriculare (cor. în anul 2009. resursele umane și materiale disponibile ale instituției. acesta este elaborat de către cadrul didactic de predare (conform cerințelor actuale în domeniu). în care pentru disciplina solicitată de către elevi nu există un curriculum aprobat centralizat. anexa nr. ikebana. precum şi în clasele bilingve. la orientarea treptată a profesorilor spre realizarea principiilor interdisciplinarităţii. în baza cererilor elevilor. artizanat. Numărul orelor extracurriculare destinate activităţilor sportive variază în funcţie de numărul de elevi din instituţiile de învăţămînt (4 ore pe săptămînă pentru fiecare secţie sportivă): Pînă la 120 elevi de la 121 pînă la 280 elevi de la 281 pînă la 400 elevi de la 401 pînă la 640 elevi de la 641 pînă la 880 elevi de la 881 pînă la 1120 elevi peste 1121 elevi 4 ore (o secţie sportivă) 8 ore (2 secţii sportive) 16 ore (4 secţii sportive) 24 ore (6 secţii sportive) 32 ore (8 secţii sportive) 40 ore (10 secţii sportive) 48 ore (12 secţii sportive) Disciplinele opţionale sînt orientate spre formarea la elevi a unor competenţe. secţii sportive etc. Lista disciplinelor opţionale este una orientativă pentru fiecare arie curriculară.10 ore. vor contribui la sporirea și aprofundarea cunoașterii în cadrul ariei curriculare. Cursul „Securitatea traficului rutier” se va preda în mod obligator ( 15 ore anual în fiecare clasă de I-IX).12 ore.12 ore. urmînd ca distribuirea acestora să fie examinată în ședința consiliului de administraţie şi aprobată de către consiliul profesoral al instituției pînă la începutul noului an şcolar. aprobat de către minister în anul 2006. instituţia de învăţămînt va dispune de cadre didactice cu pregătire specială şi baza materială necesară. clasa a VI-a . Oferta privind orele opţionale pentru anul şcolar următor se afișează. orchestre. 5 . Activitatea sportivă în afara orelor de curs se va realiza în conformitate cu prevederile alineatului 8 din Note la tabelul nr.) se rezervă cîte 8 ore săptămînal pentru fiecare complet de clase I-IX şi cîte 4 ore săptămînal pentru fiecare complet de clase X-XII.1.04. Orele opţionale nu pot fi utilizate pentru extindere la disciplinele obligatorii.8 ore.

volumul zilnic al temelor pentru acasă va fi dozat echilibrat.Educaţia moralspirituală”. La disciplinele opţionale evaluarea se realizează. după lecţia a III-a. educaţie fizică).Religie”. În cazul. orele de studii se vor desfăşura în săli de clasă care dispun de un număr suficient de locuri pentru elevi şi corespund specificului disciplinei şcolare.) să alterneze cu cele bazate pe activităţi intuitive sau motorii (artă plastică.30.5 ore. educaţie muzicală. ţinîndu-se cont de frecvenţa. încît să se excludă suprapunerea acestora la o clasă în una şi aceiaşi zi. ritmicitatea. în perioada de pînă la 01 septembrie. asigurîndu-se respectarea opţiunilor profesorilor. favorabil antrenării progresive în activitatea şcolară. frecventarea ei şi realizarea prevederilor curriculare devin obligatorii.00-8. Orarul se aprobă de către directorul instituţiei pînă la 01 septembrie. în clasele gimnaziale orele perechi se admit doar pentru educaţia tehnologică.. disciplinele şcolare care solicită un efort mai redus din partea elevului.Fiecare elev va studia cel puţin o disciplină opţională. astfel ca durata pregătirii acestora să nu depăşească pentru clasa I .. anual. pentru clasa II . Deasemenea nu se acordă notă elevilor din clasele I-IX la disciplina opţională . la aprobarea proiectelor didactice de lungă durată se va coordona orarul evaluărilor sumative astfel. fizică. Dacă grupa include elevi din două sau mai multe clase. încît elevii din diferite clase să poată constitui grupe. reieşind din numărul minim de ore acordat disciplinei şi Recomandările metodologice la disciplinele şcolare. durata recreaţiilor va constitui 10 min.5-3 ore şi pentru clasele VIII-XII – 4 ore.1 oră. o pauză mare (de15-20 min. părinţilor şi elevilor. în care grupa este constituită din elevii unei singure clase. ca şi la celelalte discipline ale nucleului invariant.1. periodicitatea. să fie programate disciplinele care necesită un efort mintal relativ mai lejer (istorie. la întocmirea orarului evaluărilor se vor evita zilele de luni şi vineri. Odată exprimată opţiunea pentru o anumită disciplină. pentru clasele V-VII – 2. timpul destinat studiilor şi activităţilor extracurriculare va fi reglementat judicios (se va respecta numărul de ore prevăzut de planul cadru pentru clasele I-XII. În clasele primare. în parametrii numărului de ore minim şi maxim). literatură. precum şi pentru disciplinele care prevăd activităţi practice. orele opţionale se înscriu în catalogul clasei respective. (după fiecare lecţie) şi. încît la prima oră. acestea se înscriu într-un registru special de evidenţă.2 ore. în baza evaluării resurselor umane şi materiale şi a consultării cadrelor didactice. clasa şi cadrul didactic supus evaluării. Orele opționale vor fi programate astfel. opţiunile elevilor şi ale părinţilor. evaluarea sumativă se va realiza pe parcursul anului de studii.). Cerinţe unice faţă de organizarea procesului educaţional În scopul asigurării centrării pe elev a procesului educaţional la nivel de unitate şcolară. 6 . la disciplinele opţionale şi disciplina obligatorie . în funcţie de opţiunile exprimate. geografie). în funcţie de posibilităţile şcolilor. iar spre mijlocul săptămînii se vor programa disciplinele care necesită un efort sporit. Disciplinele opţionale pot fi realizate în clase sau în grupe a cîte 12-15 elevi din aceeași clasă sau din clase diferite. chimie etc. Orele opţionale se tarifează similar orelor obligatorii. ziua de luni va avea un program mai lejer. elaborate de către Ministerul Educaţiei. pentru clasele IIIIV . disciplinele care necesită un efort mintal sporit (matematică. activitatea elevilor nu se notează. activitatea de dirijare şi control se va planifica uniform. orarul zilnic va fi perfectat astfel. orarul săptămînal va include. Orarul lecţiilor şi cel al activităţilor extracurriculare va fi discutat la consiliul de administraţie al instituţiei. lecţiile perechi pot fi programate doar în clasele liceale. la începutul şi sfîrşitul săptămînii. administraţia instituţiilor de învăţămînt va ţine cont de următoarele exigenţe: • • • • • • • • • • • • • prima lecţie va începe între orele 8.

Educaţia tehnologică 2. Educaţia muzicală 2. Opţionale 1. Opţionale 1. Opţionale 1. Limba rusă 4. PLANUL-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÎNT 1. Opţionale 1. Educaţie socioumanistică 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 D. Planul-cadru pentru clasele I – IX Aria curriculară I Învăţămîntul primar II III Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 0-2 4 2 2 2 1 0-2 2 1 1 0-1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 28 30 IX 5 2 2 0-2 4 2 2 2 1 0-2 2 1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 27 29 Disciplina 1. Arte 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 E. Chimie 6.I. Limbă şi comunicare 8 7 7 7 2 2 2 0-2 0-2 0-2 0-2 B. Fizică 5. Geografie 3. Educaţia moral-spirituală 4. Tehnologii 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 F. Educaţia plastică 3. Biologie 4. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 1 0-1 0-2 0-2 0-2 C. Educaţia civică 5. Sport 2 2 2 2 0-1 0-1 0-1 0-1 18 20 20 21 20 22 22 23 7 . Opţionale Număr minim de ore Număr maxim de ore Clasele/numărul de ore IV V VI VII 6 2 2 0-1 4 1 0-2 2 1 1 0-1 1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 24 26 6 2 2 0-1 4 1 1 0-2 2 1 1 0-1 1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 25 27 5 2 2 0-2 4 2 2 1 1 0-2 2 1 1 0-1 1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 28 30 A. Informatică 7. Limba şi literatura română 2. Matematică 2.1. Opţionale 1. Limba străină 3. Istoria românilor și universală 2. Ştiinţe 3. Educaţia fizică 2.

V-VI) Sculptură în lemn Arta culinară Grafică de calculator Tapiţerie Automobilul Pirogravură Cultură informaţională Ceramică Desen tehnic F. Sport: Jocuri sportive (de echipă) Dans sportiv Înot Gimnastică Tenis (de masă. Limbă şi comunicare: Semiotică Hermeneutică literară Folclor B. Educaţie socioumanistică: Omul şi mediul ambiant Etică Prin ţări şi continente Estetică Evoluţia descoperirilor geografice Conflictologie Popoarele lumii şi obiceiurile lor ABC-ul economic Religie Eu şi economia Filozofie pentru copii Piaţa internaţională Educaţia pentru dezvoltarea comunităţii Economia în cifre Cultura şi istoria naţională Mini-firma şcolară Educaţia pentru toleranţă Spirit întreprinzător Protecţia consumatorului Educaţia economică Educaţia moral-civică Dezbateri Educaţia pentru echitate de gen Educaţia militar-patriotică Educaţia toleranţei –lecţiile Holocaustului Explorarea dreptului umanitar Educaţia pentru drepturile omului Educaţia interculturală Educaţia socială şi financiară(clasele V-IX) D. Arte: Coregrafie Arta decorativ-aplicată Muzica instrumentală şi corală Istoria artelor plastice Design Istoria teatrului Arta dramatică şi de imitaţie Istoria muzicii E Tehnologii: Informatica (clasele II-IV.Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele I-IX Alte limbi străine Limba rusă (clase primare) Arta discuţiei Retorică Educaţia ecologică Matematică distractivă Geometrie distractivă Structuri algebrice Matematică aplicată A. Matematică şi ştiinţe: Istoria ştiinţei Istoria tehnicii Istoria matematicii Educaţia pentru sănătate C. de cîmp) Atletism Şah 8 .

Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 6 5 5 2. Informatică 1 1 C. biologiei în limba franceză/engleză/germană. Educaţia tehnologică 1 1 1 1 1 1 1 1 F. Matematică 4 4 4 4 4 4 4 4 2. Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 4. Ştiinţe 1 1 1 1 3.2. Educaţia muzicală 1 1 1 1 1 1 1 1 2. Limbă şi comunicare 1. chimiei. Educaţia plastică 1 1 1 1 1 1 1 E. Istoria românilor şi universală 1 2 2 2 2 2. Planul-cadru pentru clasele I-IX bilingve Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Clasele/numărul de ore Disciplina I II III IV V VI VII VIII A. Educaţia fizică 2 2 2 2 2 2 2 2 Aria curriculară Număr total de ore Notă: Planul-cadru de învătămînt se aplică în clasele cu predarea matematicii. Chimie 1 2 6. Geografie 1 1 1 1 3. Limba străină II 2 2 2 2 4. Sport 1. Matematică şi ştiinţe 1. Educaţie socioumanistică 1. Limba rusă 2 2 2 2 B. Arte 1. Limba străină I 3 3 3 3 4 4 4 4 3. Fizică 1 2 2 5.1. fizicii. Tehnologii 1. 21 21 21 22 28 29 32 32 IX 5 4 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 31 9 . Educaţia civică 1 1 1 1 D. Biologie 1 2 2 4.

Planul – cadru pentru clasele I – IX cu studiere aprofundată a limbilor străine Aria curriculară Disciplina Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial I 1. Istoria românilor și universală 2. Limba şi literatura română 2. Limbă şi comunicare 7 7 6 4 4 3 2 2 VI 6 3 2 2 VII 5 3 2 2 VIII 5 3 2 2 IX 5 4 2 2 1. Ştiinţe 3. Educaţia fizică Număr total de ore 4 1 1 1 1 2 20 4 1 - B. Arte 1 1 1 1 E. Informatică 1. Educaţia moral-spirituală 4. Educaţie socioumanistică 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 27 1 1 1 1 1 2 28 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 31 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 31 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 D. Limba străină II 4. Limba rusă 8 2 - II 7 4 - Clasele/numărul de ore III IV V A. Matematică 2. Geografie 3. Educaţia civică 1. Limba străină I 3. Educaţia tehnologică 1. Educaţia muzicală 2. Educaţia plastică 1. Biologie 4.3. Tehnologii 1 1 1 F. Sport 2 2 2 22 22 23 2 31 10 . Fizică 5. Chimie 6. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 1 1 1 C.1.

Limba rusă 1. clasic/sportiv/popularscenic/tradiţional şi contemporan de gală.4. Informatică 1. pentru fiecare colectiv şi pentru corepetitor. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 1 1 C.Dans clasic 2. Chimie 6.5 oră/săpămînal pentru fiecare 2 elevi.Dans popular scenic/sportiv 3. prevăzute pentru disciplinele de profil. Matematică 2. Educaţia tehnologică 1. Sport 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Disciplinele de profil (Coregrafie) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 22 22 23 26 Notă (se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): • Pentru repetiţiile colectivelor de dans pot fi acordate 3 ore/săptămînal. Educaţia moral-spirituală 4. Limbă şi comunicare 7 7 7 6 2 2 2 2 2 B. Educaţia fizică 1. Geografie 3. Istoria românilor și universală 2. Educaţia muzicală 2. (Coregrafie) Aria curriculară I 8 4 1 1 1 1 1 Învăţămîntul primar II III Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 30 IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 29 Disciplina 1. organizarea lecţiilor de dans. Arte 1 1 1 1 E. Educaţia civică 1. Biologie 4. Ştiinţe 3.Ritmica Număr total de ore Clasele/numărul de ore IV V VI VII 6 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 5 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 A. 11 . Limba străină 3. ritmică. corepetitorii vor fi tarifaţi 100% din orele de studii. Planul-cadru pentru clasele I – IX.1. • • Pentru ocupaţiile individuale pot fi acordate 0. Limba şi literatura română 2. Tehnologii 1 1 F. Educaţia plastică 1. Fizică 5. Educaţie socioumanistică 1 2 1 1 D. Pentru ocupaţiile individuale.

Sport 1.1. Biologie 1 2 2 4. Matematică 4 4 4 4 4 4 4 4 2. Educaţia tehnologică 1 1 1 1 1 1 1 1 F. Informatică 1 1 C. Tehnologii 1. Arte 1. începînd cu clasa a II-a.Ansamblu coral 2 2 2 2 2 2 2 2 2. clasele X-XII (liceu cu profil Arte). dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. Educaţia plastică 1 1 1 1 1 1 1 E. Limba rusă 2 2 2 2 B. Pentru elevii cu aptitudini muzical-vocale deosebite din clasele V-XII. 2 ore cor mediu (clasele III-IV). Pentru organizarea activităţilor în orchestră pot fi acordate 6 ore pentru un grup de cel puţin 15 elevi. Matematică şi ştiinţe 1. 12 • • • • . 2 ore cor mare (clasele V-IX). Planul-cadru pentru clasele I – IX. Geografie 1 1 1 1 3. Educaţie socioumanistică 1.5. cu condiţia antrenării diferitor elevi. Educaţia fizică 2 2 2 2 2 2 2 2 Disciplinele de profil (Muzical-coral) 1. începînd cu clasele IV-IX. Fizică 1 2 2 5. ansambluri instrumentale corepetitorii vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil. Istoria românilor și universală 1 2 2 2 2 2. Pentru toate disciplinele vocal-corale.Solfegiu 2 2 2 2 2 2 2 2 3. (Muzical-corale) Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Clasele/numărul de ore Disciplina I II III IV V VI VII VIII A. Chimie 1 2 6. Pentru organizarea activităţilor în ansamblurile vocale şi instrumentale pot fi acordate 1 oră/ săptămînal (nu mai mult de două ansambluri la o clasă). Limba străină 2 2 2 2 2 2 2 3. Limbă şi comunicare 1.Istoria muzicii 1 1 1 1 Număr total de ore 21 23 23 24 28 29 32 32 Aria curriculară Notă (se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): Poate fi divizată clasa la disciplina solfegiu în două grupe. Educaţia civică 1 1 1 1 D. poate fi prevăzută 1 oră de canto academic. Ştiinţe 1 1 1 1 3. Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 4. • IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 32 Pentru ocupaţiile individuale la instrumentul muzical pot fi acordate 1 oră/săptămînal pentru fiecare elev. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 6 5 5 2. • Pentru organizarea repetiţiilor cu corul de concert pot fi acordate 2 ore pentru corul mic (clasele I-II).

• Corepetitorii la vioară. pentru fiecare elev. Pot fi acordate ore individuale . Educaţia civică 1 D. Limbă şi comunicare 1. Educaţia fizică 2 2 2 2 2 Disciplinele de profil (Arte plastice) 1. Limba rusă 2 B. „Pictură”. Limba străină 2 2 2 2 3. • 13 .5 ore/săptămînal pentru fiecare 2 elevi. XXII pentru activităţi practice. Istoria românilor și universală 1 2 2. Matematică 4 4 4 4 4 2. (Arte plastice ) Aria curriculară I Învăţămîntul primar II III Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 31 IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 31 Disciplina Clasele/numărul de ore IV V VI VII 6 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 28 5 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 31 A. Informatică C. Biologie 4. Tehnologii 1. Fizică 5.Pictura 3. Sport 1.6. ţambal. Planul-cadru pentru clasele I – IX.IX. „Compoziţie”.Desen 2. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 2. Ştiinţe 1 1 1 1 3. Educaţia tehnologică 1 1 1 1 1 F. Educaţia muzicală 1 1 1 1 1 E. cobză şi instrumente aerofone vor fi tarifaţi 50% din orele de studii disciplinele enumerate.Compoziţia 4. Matematică şi ştiinţe 1.0. Educaţie socioumanistică 1. la disciplinele „Desen”. din clasele I.Studiul formelor tridimensionale 5.Istoria artelor plastice Număr total de ore 1 1 1 20 1 1 1 22 1 1 1 22 1 1 1 23 1 1 1 1 27 Notă(se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): • Clasele pot fi divizate în două grupe practice. Chimie 6. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. Geografie 1 3. la 1. Arte 1. Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 4.

Matematică şi ştiinţe 1.IX. Sport 1. „Mişcare scenică”. Matematică 4 4 4 4 4 4 2. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. Tehnologii 1. pot fi acordate 0. Pentru montarea spectacolelor pot fi acordate 2 ore/săptămînal. Educaţie socioumanistică 1. Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 4. Planul-cadru pentru clasele I – IX.Arta actorului 1 1 1 1 1 1 2. Corepetitorii pentru organizarea orelor de ritmică şi dans vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil.Ritmica şi dansul 1 1 1 1 1 1 Număr total de ore 20 22 22 23 27 28 Notă(se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): • Pot fi divizate clasele în două grupe la disciplinele „Arta vorbirii scenice”. Educaţia muzicală 1 1 1 1 1 1 2. Educaţia tehnologică 1 1 1 1 1 1 F.7.5 ore/săptămînal pentru fiecare 2 elevi din clasele I.Arta vorbirii scenice 1 1 1 1 1 1 3. Fizică 1 5.Mişcarea scenică 1 1 4. Ştiinţe 1 1 1 1 3. Limbă şi comunicare 1. Biologie 1 4. Istoria românilor și universală 1 2 2 2. Educaţia plastică 1 1 1 1 1 1 E. Educaţia fizică 1 1 1 1 1 1 Disciplinele de profil (Arta teatrală) 1.1. Chimie 6. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 6 2. Limba străină 2 2 2 2 2 3. Informatică C. X-XII. • • • 14 . Geografie 1 1 3. (Teatru) Aria curriculară I Învăţămîntul primar II III Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 30 Disciplina Clasele/numărul de ore IV V VI VII 5 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 A. Arte 1. Limba rusă 2 2 B. Pentru ocupaţiile individuale (practice). Educaţia civică 1 1 D.

Limba şi literatura română 2. Educaţia tehnologică 1. Arte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E.1. • 15 .Dans popular Număr total de ore A. Educaţia muzicală 2. organizarea lecţiilor de dans clasic. Istoria românilor și universală 2. Limba rusă 1. Limbă şi comunicare 8 7 7 7 2 2 2 6 2 2 6 2 2 5 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 30 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 29 Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Clasele/numărul de ore II III IV V VI VII VIII IX B. Educaţie socioumanistică 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 D. ( Etnofolcloric ) Aria curriculară I Disciplina 1. Biologie 4. popularscenic/tradiţional. Educaţia plastică 1. Geografie 3. Educaţia fizică 1. Pentru organizarea activităţilor individuale la studierea instrumentului muzical pot fi acordate 0. Sport 1 1 1 1 1 1 Disciplinele de profil (Etnofolcloric) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 22 22 23 26 27 Notă(se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): • • • Pot fi divizate clasele în două grupe la solfegiu. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 C.Obiceiuri şi tradiţii 3. Pentru repetiţiile colectivelor de dans pot fi acordate 3 ore/săptămînal pentru fiecare colectiv. Ştiinţe 3. Educaţia civică 1. Fizică 5. Limba străină 3.5 ore/săptămînal pentru fiecare 2 elevi. Matematică 2. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. Planul-cadru pentru clasele I – IX.8.Teoria muzicii şi solfegiu 2. Tehnologii 1 1 1 1 1 1 F. Corepetitorii pentru ocupaţiile individuale. Educaţia moral-spirituală 4. Chimie 6. Informatică 1. activităţile individuale la dans vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil.

Pentru studierea instrumentului muzical individual poate fi acordată 1 oră/săptămînal pentru fiecare elev. Corepetitorii vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. 16 . coregrafice. • • Pentru repetiţiile generale pot fi acordate 2 ore/săptămînal pentru fiecare colectiv. etnofolclorice). începînd cu clasa a II-a. *Prevederile notelor respective se referă în egală măsură şi la treapta de liceu cu profil Arte. cu divizarea claselor.Clasele cu studierea instrumentelor aerofone(fanfară): • Pot fi divizate clasele în două grupe la solfegiu. care activează conform planului-cadru pentru clasele I-IX (muzical-corale. teatrale. • *În instituţiile de învăţămînt primar şi gimnazial. în cazul în care se întrunesc condiţiile stipulate în preliminarii. se admite includerea unei ore de limba străină II. arte plastice.

Istoria românilor și universală 2.Educaţia moral-spirituală 3. Limbă şi comunicare 8 7 7 7 6 6 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 B.9.Educaţia tehnologică 2.Opţionale 1.Opţionale 1. Planul-cadru pentru clasele I-IX (Sport) Aria curriculară Disciplina de învăţămînt 1. Educaţie socioumanistică 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 D.Educaţia plastică 3.463 din 28 aprilie 2006. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 C.1.Educaţia fizică 2.Opţionale Număr minim de ore Număr maxim de ore Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Numărul de ore pe clase I II III IV V VI VII VIII IX A.Geografie 4.Chimie 6.Educaţia muzicală 2. Tehnologii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 F.Ştiinţe 3.Limba rusă 4.Biologie 4.Informatică 7.Opţionale 1. 17 .Limba străină 3.Matematică 2.Limba şi literatura română 2.Fizică 5. aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.Opţionale 1.Opţionale 1.Educaţia civică 5. Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 18 20 20 21 24 25 28 28 27 20 22 22 23 26 27 30 30 29 Notă: Activităţile sportive specializate vor fi organizate în afara orelor de curs conform unui program special elaborat în baza Regulamentului şcolilor sportive. Arte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 E.

yachting Scrimă. avansaţi. gimnastică artistică (băieţi). Avansaţi 3 14 8 12 10 4 16 7 10 9 5 18 6 8 8 1 20 5 8 6 Măiestrie 3. măiestrie sportivă. rugby Aerobică. tir. tenis de cîmp.d/o Etapele de pregătire 18 . haltere mici.12.09 art. tenis de masă. MO184-186/15. în funcţie de ramura sportivă. şi sarcina didactică săptămînală maximă Numărul sportivilor în grupă Anul de Sarcina didactică săptămînală instruire maximă (în ore academice) 1 2 3 1 9 12 16 14 1. turism sportiv Arte marţiale Box. trambulina.09. Numărul de sportivi în grupele de instruire este minim: în fiecare grupă numărul de sportivi poate fi majorat cu 2-4 persoane.2 Regimul de instruire la etapele începători.895] 1. fotbal Polo pe apă. volei. Diapazonul de vîrstă în grupa de instruire nu poate depăşi trei ani. hipism. orientare sportivă.1 Grupele de ramuri sportive şi vîrsta minimă pentru înmatricularea copiilor în grupele de începători Vîrsta minimă 6-8 7-9 8-10 9-11 10-12 11-13 Grupele ramurilor sportive II Înot Baschet. şah. pentatlon modern Sporturi tehnice şi aplicative III Anexa nr. ciclism.Anexa nr. dansuri sportive Atletism. 2 24 4 8 5 sportivă 3 27 3 8 4 [Anexa nr. Începători 2 9 11 14 14 1 10 10 12 12 2 12 9 12 11 2. Nr. lupte. caiac-canoe. canotaj Haltere I Gimnastică artistică (fete) Gimnastică ritmică Acrobatică. 2.2 modificată prin HG807 din 07. joc de dame Badminton.12. handbal.

10. Chimie 6. Matematică 2. Educaţie socioumanistică 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 D. Biologie 4. Limba şi literatura română 2. Istoria românilor și universală 2. Geografie 3. Educaţia muzicală 2. Educaţia civică 1. Limbă şi comunicare 6 6 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 B. Limba rusă 1. Educaţia plastică 1. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 C. Ştiinţe 3. Tehnologii 1 1 1 1 F. Planul-cadru pentru clasele V – IX cu studiere aprofundată a disciplinelor economice Aria curriculară Disciplina 1. Limba străină 3. Sport 2 2 2 2 Disciplinele de profil 2 2 1 1 26 27 30 1 1 30 IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 30 19 .1. Relaţii de antreprenoriat 3. Economia 2. Educaţia tehnologică 1. Aplicaţii practice antreprenoriale Număr total de ore Învăţămîntul gimnazial Clasele/ numărul de ore V VI VII VIII A. Arte 1 1 1 1 1 1 1 E. Fizică 5. Educaţia fizică 1. Informatică 1.

Educaţia plastică 1. Istoria românilor şi universală 3. Educaţia tehnologică 1. Limba şi literatura română 3.1. Educaţia fizică Număr total de ore: Clasele/numărul de ore I II III 4 5 2 4 1 3 1 1 1 1 2 25 4 5 2 4 1 3 1 1 1 1 2 25 IV 4 5 2 4 1 3 1 1 1 1 1 2 26 A. Ştiinţe 1. Sport 2 23 Notă (se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală) 20 . Limba străină 1. Matematică 2. Educaţia muzicală 2. Matematică şi ştiinţe 4 C. Tehnologii 1 F. Activităţi de învăţare în grup 2. Planul – cadru al Programului „Pas cu Pas" pentru clasele I-IV Aria curriculară Disciplina 1. Educaţie socioumanistică 4 1 D. Activităţi tematice 2.11.Arte 1 1 E. Limbă şi comunicare 4 5 B.Educaţia moral-spirituală 1.

II.Educaţia civică 4.Opţionale B. Educaţie socioumanistică 1.Matematică 2.Istoria românilor și universală 2.Educaţia fizică 2. Limbă şi comunicare 1.Limba şi literatura română 2. Sport 1.Chimie 4.Opţionale E.Literatura universală 5.Biologie 5.Fizică.Informatică 2. Matematică şi ştiinţe 1.1.Opţionale D.Opţionale Număr minim de ore Număr maxim de ore 5 3 2 1 0-2 3 2 1 1 0-1 3 2 1 0-2 1 0-1 2 0-1 27 30 5 3 2 2 0-2 3 2 1 1 0-1 3 2 1 0-2 1 0-1 2 0-1 28 30 5 3 2 2 0-2 3 2 1 1 0-1 3 1 1 0-2 1 0-1 2 0-1 27 30 4 3 0-1 5 3 3 2 0-2 2 2 1 0-1 2 0-2 2 0-1 29 31 4 3 0-1 5 3 2 3 0-2 2 2 1 0-1 2 0-2 2 0-1 29 31 4 3 0-1 5 4 3 3 0-2 2 1 1 0-1 2 0-2 2 0-1 30 32 X Profilul. numărul de ore pe clase Umanistic Real XI XII X XI XII 21 . Planul-cadru pentru licee cu profil umanistic şi real Aria curricualră Disciplina A. Tehnologii 1.Astronomie 3.Limba străină I 3.Limba străină II 4.Geografie 3.Opţionale C. Planul cadru pentru învăţămînt liceal 2.

22. 10. 9. 35. 23. 16. 28. 12. 21. 17. 37. 5. 4.lecţiile Holocaustului Educaţia pentru acţiuni comunitare Bazele tehnicii Educaţia pentru echitate de gen şi şanse egale Integrarea europeană Dezbateri Administrarea calculatoarelor şi a reţelelor Numărul de ore pe clase X 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 XI 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 XII 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Notă: Disciplina Limba străină II este prevăzută doar pentru profilul real 22 . 11. 26. 30. 18. 24. 29. 36. 6. 14. 25. 19. 2. 13. 33. 20. Discipline opţionale Logică Psihologie Economie în cifre Economie aplicată Etica în afaceri Compania şcolară Cheia succesului Filozofie Limba străină II Limba latină Limba şi literatura rusă Istoria culturii Istoria religiilor Cultura comunicării Tehnica traducerii Protecţia consumatorului Protecţia mediului înconjurător Tehnica experimentului chimic Instruire antreprenorială Educaţia pentru viaţa de familie Educaţia pentru sănătate Informatică economică Metode de rezolvare a problemelor de fizică Fizica şi calculatorul Metode de rezolvare a problemelor de geometrie Metode de rezolvare a problemelor de analiză matematică Structuri algebrice Vectori în spaţiu Istoria matematicii Explorarea dreptului umanitar Educaţia pentru drepturile omului Educaţia toleranţei . 8. 3. 27. 34. 32. 38. 7.Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele X-XII Nr. 1. 31. 15. crt.

Matematică 2.Limba şi literatura română 2.Geografie 3.Istoria românilor și universală 2. 23 .Chimie 4.Limba străină I 3.Limba străină II B.Educaţia fizică Număr total de ore X XI XII 4 4 2 5 3 3 2 2 2 1 2 2 32 4 4 2 5 3 2 3 2 2 1 2 2 32 4 4 2 5 4 3 3 2 1 1 2 2 33 Notă: Prezentul plan-cadru se aplică în clasele cu predarea matematicii. chimiei. fizicii.2. Educaţie socioumanistică 1. Astronomie 3. Tehnologii 1. Matematică şi ştiinţe 1.Informatică E.Educaţia civică D. Limbă şi comunicare 1.Biologie C.2. Sport 1. biologiei în limba franceză/engleză/germană. Planul-cadru pentru licee cu clase bilingve Aria curriculară Disciplina A.Fizică.

Educaţia civică D. Educaţie socioumanistică 1. Informatică E . Istoria românilor și universală 2.3. Geografie 3. Sport 1. Planul . Limba şi literatura romană 2. Limba străină (2) 4. Matematică şi ştiinţe 1. Educaţia fizică Număr total de ore Profilul. Tehnologii 1. Biologie C. numărul de ore pe clase Umanistic Real X XI XII X XI 5 4 3 2 3 2 1 1 3 2 1 1 2 30 5 4 3 2 3 2 1 1 3 2 1 1 2 30 5 4 3 2 3 2 1 1 3 1 1 1 2 29 4 3 2 5 3 3 2 2 2 1 2 2 31 4 3 2 5 3 2 3 2 2 1 2 2 31 XII 4 3 2 5 4 3 3 2 1 1 2 2 32 24 . Chimie 4. Literatura universală B.cadru pentru clasele X-XII cu studiere aprofundată a limbilor străine Aria curriculară Disciplina A. Astronomie 3. Matematică 2. Limba străină (1) 3.2. Fizică. Limbă şi comunicare 1.

Educaţia fizică F. Istoria românilor și universală 2.Educaţia artistică de profil Număr total de ore Numărul de ore pe clase X 5 3 3 2 1 1 3 2 1 1 1 8 31 XI 5 3 3 2 1 1 3 2 1 1 1 9 32 XII 5 3 3 2 1 1 3 1 1 1 1 10 32 25 . Chimie 4. Limba şi literatura română 2.2. Educaţia civică D. Planul-cadru pentru licee cu profil Arte Aria curriculară Disciplina A. Geografie 3. Tehnologii 1. Fizică. Limbă şi comunicare 1.4. Sport 1.Informatică E. Astronomie 3. Arte 1. Limba străină B. Biologie C. Educaţie socioumanistică 1. Matematică şi ştiinţe 1 .Matematică 2.

avansaţi. Planul-cadru pentru licee cu profil Sport Aria curriculară Disciplina A.2 modificată prin HG807 din 07. Limbă şi comunicare 1. şi sarcina didactică săptămînală maximă Nr.463 din 28 aprilie 2006 Anexă Regimul de instruire la etapele.Chimie 4.Istoria românilor și universală 2.Matematică 2.Geografie 3. Astronomie 3. măiestrie sportivă.Informatică 2.d/o Anul de Sarcina didactică săptămînală Numărul sportivilor în grupă instruire maximă (în ore academice) 1 2 3 2 12 9 12 11 3 14 8 12 10 1. 2 24 4 8 5 sportivă 3 27 3 8 4 [Anexa nr. Avansaţi 4 16 7 10 9 5 18 6 8 8 1 20 5 8 6 Măiestrie 2.Opţionale C. Etapele de pregătire 2.Educaţia fizică (teorie) Număr minim de ore Număr maxim de ore 4 3 0-1 3 2 1 2 0-1 3 2 1 0-1 1 0-1 1 23 26 4 3 0-1 3 2 1 3 0-1 3 2 1 0-1 1 0-1 1 24 27 4 3 0-1 3 2 1 3 0-1 3 1 1 0-1 1 0-1 1 23 26 Numărul de ore pe clase X XI XII Notă: Activităţile sportive specializate vor fi organizate în afara orelor de curs conform unui program special elaborat în baza Regulamentului şcolilor sportive. Tehnologii 1. 26 .2.Opţionale D. Diapazonul de vîrstă în grupa de instruire nu poate depăşi trei ani.Educaţia civică 4.Opţionale B. MO184-186/15. aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.895] 1. Sport 1. Numărul de sportivi în grupele de instruire este minim:În fiecare grupă numărul de sportivi poate fi majorat cu 2-4 persoane.Biologie 5.5. în funcţie de ramura sportivă.Fizică.Opţionale E. Educaţie socioumanistică 1.Limba şi literatura română 2. Matematică şi ştiinţe 1.09.12.09 art.Limba străină 3.12.

Aplicaţii practice antreprenoriale Număr total de ore X 4 3 5 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 33 Învăţămîntul liceal Clasele/numărul de ore XI 4 3 5 3 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 33 XII 4 3 5 4 3 3 2 1 1 2 2 2 1 1 34 27 . Educaţie socioumanistică 1. Educaţia civică D. Istoria românilor și universală 2.6. Educaţia fizică Disciplinele de profil 1. Biologie C. Limba şi literatura română 2.2.Tehnologii 1. Chimie 4. Geografie 3.Economia 2. Sport 1. Planul-cadru pentru clasele liceale cu studiere aprofundată a disciplinelor economice Aria curriculară Disciplina A. Limba străină I B. Matematică şi ştiinţe 1. Fizică.Astronomie 3. Matematică 2. Relaţii de antreprenoriat 3. Informatică E. Limbă şi comunicare 1.

Biologie C. Planul-cadru pentru clasele liceale cu învăţămînt seral Aria curricualră Disciplina A.Matematică 2.7.Chimie 4. Matematică şi ştiinţe 1. 28 . numărul de ore pe clase Umanistic XI XII 5 3 2 2 3 2 1 1 3 2 1 1 26 5 3 2 2 3 2 1 1 3 1 1 1 25 X 4 3 5 3 3 2 2 2 1 2 27 Real XI 4 3 5 3 2 3 2 2 1 2 27 XII 4 2 5 4 3 3 2 1 1 2 27 Notă: În învăţămîntul liceal seral clasele se vor deschide de la 25 elevi. la profil umanistic şi real.2. Săptămîna de studii în învăţămîntul liceal seral este de 5 zile.Educaţia civică D.Geografie 3.Literatura universală B. Limbă şi comunicare 1.Istoria românilor şi universală 2. Astronomie 3.Limba străină I 3. Tehnologii 1. Educaţie socioumanistică 1.Informatică Număr total de ore X 5 3 2 1 3 2 1 1 3 2 1 1 25 Profilul.Limba şi literatura română 2.Fizică.Limba străină II 4.

Arte 1.Educaţia plastică E.Educaţia tehnologică F.Educaţia muzicală 2.Limba rusă B. Planul .Ştiinţe ale naturii C.Matematică 2.Istoria românilor și universală 2.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi logopedice I II Clasele / numărul de ore III IV V VI VII VIII 8 3 1 2 2 2 2 20 4 8 4 1 2 2 2 2 21 4 8 4 1 2 2 2 2 21 4 8 4 1 2 2 4 2 23 4 6 2 4 1 1 1 1 1 1 8 2 28 2 6 2 4 2 1 1 1 1 1 8 2 29 2 7 2 4 2 2 2 1 8 2 30 - 7 2 4 2 2 2 1 8 2 30 - 29 .cadru pentru şcoala auxiliară (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Educaţia moral-spirituală 4.Matematică şi ştiinţe 1.Limbă şi comunicare 1.Educaţie socioumanistică 1.Limba şi literatura romănă 2.Geografie 3.1.Sport 1.III.Tehnologii 1. Planul – cadru pentru învăţămîntul special 3.Educaţia civică D.

Limba rusă B.Educaţie socioumanistică 1.Limba şi literatura romănă 2.Noţiuni de fizică şi chimie 3.3.Noţiuni de biologie şi igienă C.Pregătirea profesională E.Tehnologii 1.Istoria românilor și universală 2.Matematică şi ştiinţe 1. Planul – cadru pentru clasele de meserii din cadrul şcolilor auxiliare (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Limbă şi comunicare 1.2.Matematică 2.Educaţia fizică Număr total de ore Numărul de ore pe săptămînă Anul I 3 2 2 1 1 1 1 18 2 31 Anul II 3 2 2 1 1 1 1 18 2 31 30 .Sport 1.Geografie D.

Planul – cadru al şcolii speciale pentru copii surzi (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Matematică şi ştiinţe 1.Educaţia tehnologică F.Arte 1.Istoria românilor și universală 2.Informatică C.3.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi de terapie compensatorie 1.Limba rusă B.Limba şi literatura română 2.Matematică 2.Limbă şi comunicare 1.Chimie 6.Educaţia moral-spirituală D.3.Educaţia civică 4.Limbajul mimico – gestual 3.Tehnologii 1.Educaţie socioumanistică 1.Sport 1. 8 4 3 3 2 20 16 I 9 4 1 1 2 2 2 21 16 1 II 8 4 1 1 1 2 2 2 21 16 1 III 8 4 1 1 1 2 2 2 21 16 1 1 Clasele / numărul de ore IV V VI VII VIII 8 4 1 1 1 2 2 2 21 16 1 1 8 4 1 2 1 1 2 2 21 16 1 1 8 2 4 1 2 2 1 1 4 2 26 6 1 8 2 4 2 1 2 2 1 1 4 2 29 6 1 8 2 4 2 2 1 1 2 2 1 4 2 31 6 1 IX 8 2 4 2 2 2 1 2 2 1 4 2 32 6 1 X 8 2 4 2 2 2 1 2 2 1 4 2 32 4 1 - 31 .Ştiinţe 3.Biologie 4.Opţionale Cl.Geografie 3. preg.Educaţia plastică E.Fizică 5.Activităţi individuale (dezvoltarea pronunţiei şi a percepţiei auditive. labiolectură) 2.Ritmica 2.

Limba şi literatura română 2.Educaţia plastică 3.Arte 1.Matematică şi ştiinţe 1.Informatică C.Educaţie socioumanistică 1.Educaţia civică 4.Logopedie 3.Educaţia muzicală 2.Geografie 3.Limba rusă 3.Educaţia tehnologică F.Ritmica 8.4.Desen tiflografic E.Educaţia fizică curativă 7.Biologie 4.Dezvoltarea percepţiei vizuale 4.Tehnologii 1.Dactilografiere 9.Sport 1.Cunoştinţe despre mediul înconjurător 2.Fizică 5.Chimie 6.Dezvoltarea percepţiei tactile şi a motoricii inferioare 5.Orientarea în spaţiu 6..Abreviaţia Braille Învăţămîntul primar Î n v ă ţ ă m î n t u l g i m n a zi a l Clasele/numărul de ore I 8 4 1 1 1 1 2 2 20 1 2 2 1 1 2 2 1 II III 8 8 2 2 4 4 1 1 .Istoria românilor și universală 2.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi de terapie compensatorie 1.Educaţia moral-spirituală D.1 IV 8 2 4 1 1 V 6 2 2 4 1 2 1 1 1 1 3 2 26 2 1 1 1 1 1 VI VII 6 6 2 2 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 3 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 VIII 6 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 3 2 31 1 1 1 3 2 31 1 1 1 IX 7 2 2 4 2 2 2 1 2 1 l - - - 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 24 2 1 1 1 1 1 - 2 2 23 23 1 - 2 2 27 31 - 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 .- - 32 .Limbă şi comunicare 1.Limba străină B. Planul – cadru al şcolii speciale pentru copii nevăzători şi slabvăzători (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.3.Matematică 2.Ştiinţe 3.

Informatică C.Chimie 6.Educaţia fizică curativă Învăţămîntul primar Cl.Fizică 5.Limba şi literatura română 2.Educaţia tehnologică F.Educaţie socioumanistică 1 Istoria românilor și universală 2.Tehnologii 1.Limba străină 3.Biologie 4.Ştiinţe 3.Logopedie 2. Planul .Matematică şi ştiinţe 1.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi de terapie compensatorie 1.Limbă şi comunicare 1.5.Educaţia plastică E.Educaţia muzicală 2.Educaţia moral-spirituală D.Educaţia civică 4.cadru al şcolii speciale pentru copii cu consecinţe ale poliomielitei şi paralizie cerebrală infantilă (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Arte 1. Geografie 3.Sport 1.Limba rusă B. preg 8 4 2 2 2 2 20 4 2 I 9 4 1 1 1 2 2 20 4 2 II 8 2 4 1 1 1 1 2 2 22 4 2 Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 4 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 30 IX 9 5 2 2 4 2 3 2 2 2 1 1 3 2 31 - Clasele / numărul de ore III IV V VI VII 8 2 4 1 1 1 1 2 2 22 4 2 8 2 4 1 1 1 1 1 2 2 23 4 2 7 2 2 4 1 2 1 1 1 1 2 2 26 2 1 7 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 2 2 27 2 1 5 2 2 4 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 30 - 33 .Matematică 2.3.

Activităţi individuale (dezvoltarea pronunţiei şi a percepţiei auditive.Ritmica 2. Matematică şi ştiinţe 1. gimnazial şi liceal.Geografie 3. instituţiile speciale vor lua la bază preliminariile din planulcadru pentru învăţămîntul primar.Opţionale Notă: În organizarea procesului instructiv-educativ.Biologie 4. şcolile speciale pentru copii cu deficienţe locomotorii şi şcolile auxiliare vor activa conform planurilor de învăţămînt propuse.Educaţia moral-spirituală D.Matematică 2.Limbajul mimico – gestual 3. şcolile speciale pentru copii surzi.3.6. Limbă şi comunicare 1.Educaţia tehnologică F.Chimie 6. labiolectura) 2.Tehnologii 1. Educaţie socioumanistică 1. 34 Cl. preg . Arte 1.Limba rusă B.Ştiinţe 3. În toate clasele şcolilor speciale se va include o oră opţională pentru studierea religiei (cu excepţia claselor de meserii). În şcolile auxiliare în care activează clase de meserii şi care dispun de calculatoare se vor organiza lecţii practice de informatică cu elevii (4 ore pe săptămînă.Educaţia civică 4. La orele de educaţie tehnologică clasa de elevi se va diviza în grupe de fete şi băieţi. Şcolile speciale pentru copii hipoacuzici şi cu surditate tardivă. cu excepţia profilului agricol. anul de studii 2012-2013.Limba şi literatura română 2. Sport 1.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi de terapie compensatorie 1. indiferent de numărul elevilor.Fizică 5. Planul – cadru al şcolii speciale pentru copii hipoacuzici şi surditate tardivă (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A. din contul orelor de pregătire profesională).Educaţia plastică E. 8 4 2 3 2 1 20 16 - I II Clasele / numărul de ore III IV V VI VII VIII IX X 9 5 1 1 2 2 2 22 16 1 - 8 5 1 1 1 2 2 2 22 16 1 - 8 5 1 1 1 2 2 2 22 16 1 1 8 5 1 1 1 2 2 2 22 16 1 1 - 8 5 1 2 1 1 2 2 2 24 16 1 1 8 2 5 1 2 1 1 1 4 1 2 28 6 1 - 8 2 5 2 2 2 1 1 1 4 2 30 6 1 - 8 2 5 2 2 2 1 2 1 1 4 2 32 6 1 - 8 2 5 2 2 2 1 2 2 1 4 2 33 6 1 - 9 2 5 3 2 2 1 2 1 1 4 2 34 4 1 - .Informatică C.Istoria românilor și universală 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful