Sunteți pe pagina 1din 136

ADMINISTRAIA NAIONAL APELE ROMNE

ADMINISTRAIA BAZINAL DE AP MURE


Str. Koteles Samuel nr.33 cod postal 540057 TG.MURES Tel. 0265 260289 ; 265420; 262191,Fax: 0265 264290; 267955; 265059 CIF: 18234918 ;
IBAN RO 51 TREZ 4765 047X XX00 5990 Trez Tg. Mures

http://www.rowater.ro/damures , e-mail: dispecer@dam.rowater.ro

VIZAT , DIRECTOR, Giurgea Teodor

DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE
A CONTRACTUL DE PROIECTARE I EXECUIE LUCRRI, LA OBIECTIVELE DE INVESTIII:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Regularizare prului Lu pe teritoriul comunei Glodeni , jud. Mure Regularizare ru Mure n zona localitilor Suseni-Ciumani-Remetea, jud. Harghita Regularizare paru Sovata la Sovata jud. Mures Regularizare pru Ciuruleasa pe teritoriul comunei Ciuruleasa , judeul Alba Amenajare Valea Cpriorica in satul Caprioara, comuna Savarsin, jud. Arad Regularizare ru Aiudel la Aiud, jud. Alba Regularizare Valea Petri n comuna Petri, judeul Arad Regularizare rau Ariesul Mare si afluenti amonte acumularea Mihoiesti, jud. Alba Punerea in siguranta a barajului de priza Albesti jud. Mures Amenajarea rului Niraj amonte de acumularea Valea, jud. Mure Regularizare si aparari de maluri pe raul Galbena pe sectorul Densus-Hateg , jud. Hunedoara

PROCEDURA ALEAS PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI LICITAIE DESCHIS


Director Tehnic E.I. Sef Serviciu Investitii Sef Birou Achizitii Ing. Orbn Lszl Levente Ing. Popa Ioan Ec.Somogyi Jozsef Cons.jr.Cizmas Adela
nr. / . 06. 2011

Comp. Juridic Contencios :

Anunt de participare publicat in SEAP

TARGU MURE - 2011

DOCUMENTAIA DE ATRIBUIRE
CUPRINDE
SECIUNEA I: Informaii generale SECIUNEA II: Fia de date a achiziiei SECIUNEA III: Caietul de sarcini SECIUNEA IV: Formulare SECIUNEA V: Anexe, respectiv:
Anexa nr.1. Memoriu tehnic - Regularizare prului Lu pe teritoriul comunei Glodeni , jud. Mure; Anexa nr.2 . Memoriu tehnic - Regularizare ru Mure n zona localitilor Suseni-CiumaniRemetea, jud. Harghita; Anexa nr.3 . Memoriu tehnic - Regularizare paru Sovata la Sovata jud. Mures Anexa nr.4 . Memoriu tehnic - Regularizare pru Ciuruleasa pe teritoriul comunei Ciuruleasa , judeul Alba; Anexa nr.5 . Memoriu tehnic - Amenajare Valea Cpriorica in satul Caprioara, comuna Savarsin, jud. Arad; Anexa nr.6 . Memoriu tehnic - Regularizare ru Aiudel la Aiud, jud. Alba; Anexa nr. 7. Memoriu tehnic - Regularizare Valea Petri n comuna Petri, judeul Arad; Anexa nr.8 . Memoriu tehnic - Regularizare rau Ariesul Mare si afluenti amonte acumularea Mihoiesti, jud. Alba; Anexa nr. 9. Memoriu tehnic - Punerea in siguranta a barajului de priza Albesti jud. Mures; Anexa nr. 10. Memoriu tehnic - Amenajarea rului Niraj amonte de acumularea Valea, jud. Mure Anexa nr. 11. Memoriu tehnic Regularizare si aparari de maluri pe raul Galbena pe sectorul Densus-Hateg , jud. Hunedoara

SECIUNEA I: INFORMATII GENERALE


A. Introducere A.1 Informatii privind autoritatea contractanta A.2 Scopul aplicarii procedurii A.1.1 Informatiile privind autoritatea contractanta precum si sursele de finantare asigurate pentru indeplinirea contractului sunt prezentate in Fisa de date a achizitiei. A.2.1 Autoritatea contractanta invita persoanele juridice interesate sa depuna oferta in scopul atribuirii contractului pentru executia lucrarilor descrise in Fisa de Date a Achizitiei si in Caietul de Sarcini. A.2.2 Pentru atribuirea acestui contract de achizitie publica se aplica procedura indicata in Fisa de Date a Achizitiei. A.3.1 a) nediscriminarea; b) tratamentul egal; c) recunoasterea reciproca; d) transparenta; e) proportionalitatea ; f) eficienta utilizarii fondurilor publice. A.4.1 Atribuirea contractului de achizitie publica se realizeaza in conformitate cu prevederile actelor normative indicate in Fisa de date a achizitiei. B. Calificarea candidatilor/ofertantilor B.1 Eligibilitate B.1.1 Orice persoana juridica, romana sau straina, are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. B.1.2 Poate fi exclus dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se afla in oricare din urmatoarele situatii: a) a intrat n faliment ca urmare a hotrrii pronunate de judectorul-sindic; b) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit; b1) n ultimii 2 ani nu i-a ndeplinit sau i-a ndeplinit n mod defectuos obligaiile contractuale, din motive imputabile ofertantului n cauz, fapt care a produs sau este de natur s produc grave prejudicii beneficiarilor acestuia; b2) ofertantul in ultimi 5 ani, a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani. c) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala; d) prezint informaii false sau nu prezint informaiile solicitate de ctre autoritatea contractant, n scopul demonstrrii ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie. B.1.3 Ofertantul trebuie sa prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea dupa cum se precizeaza in Fisa de date a achizitiei, conform Formularului A din Sectiunea IV. B.1.4 Persoanele fizice sau juridice, care au participat, in orice fel, la intocmirea documentatiei de atribuire sau care fac parte din comisia de
3

A.3 Principii care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica

A.4 Legislatie aplicabila

B.2 Inregistrare

B.3 Capacitate tehnica si economico-financiara

evaluare constituita pentru atribuirea contractului de achizitie publica, nu au dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat si nici subcontractant. B.1.5 Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia in scopul depunerii unei oferte comune. B.1.6 Filialele agentilor economici, cu personalitate juridica si inregistrate in conformitate cu prevederile de la B.2.1, au dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica in nume propriu si, in acest scop, trebuie sa prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara, proprii filialei. Sucursalele neinregistrate au dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si de a incheia contractul respectiv numai in numele societatii-mama, prin imputernicire. In acest caz, documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si economico-financiara, trebuie sa fie cele ale societatii - mama. B.1.7 La procedura aplicata pentru atribuirea unui contract de achizitie publica nu au dreptul de a participa doua sau mai multe filiale/sucursale ale aceleiasi societati - mama. B.2.1 Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, oricarui ofertant, sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica precum si, daca este cazul, de atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din Romania sau din tara in care este stabilit, dupa caz. B.2.2 Ofertantul trebuie sa prezinte documentele care dovedesc inregistrarea, dupa cum se precizeaza in Fisa de Date a Achizitiei. B.3.1 Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor ca acestia sa faca dovada capacitatii tehnice si capacitatii economico-financiare de care dispun pentru indeplinirea contractului. B.3.2 Ofertantul trebuie sa prezinte documentele care dovedesc capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara, dupa cum se precizeaza in Fisa de Date a Achizitiei. B.3.3 Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva. B.3.4 n cazul n care ofertantul/candidatul i demonstreaz situaia economic i financiar invocnd i susinerea acordat, n conformitate cu prevederile de la B.3.3, de ctre o alt persoan, atunci acesta are obligaia de a dovedi susinerea de care beneficiaz, de regul, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, ncheiat n form autentic, prin care aceasta confirm faptul c va pune la dispoziia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigur susinerea financiar nu trebuie s se afle n situaia care determin excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180. B.3.5 Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul ferm prevazut la art.186 alin.(2) si la art.190 alin.(2) din O.U.G nr.34/2006 trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare. B.3.6 In cazul in care sustinerea tertului se refera la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispozitia ofertantului-fonduri financiare, utilaje,echipamente, personal, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza. B.3.7 In cazul in care sustinerea tertului vizeaza indeplinirea unor cerinte
4

minime de calificare cum ar fi experienta similara reflectata prin prezentarea unor liste de produse/servicii/lucrari furnizate/prestate/executate intr-o perioada anterioara sau indeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achizitie publica, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa. B.3.8 In situatiile prevazute la cap.3.4, 3.5 si 3.6 de mai sus, sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, aceasta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului, B.3.9 Angajamentul ferm prezentat de ofertantul castigator face parte integranta din contractul de achizitie publica. B.4 Cerinte minime de B.4.1 Fiecare candidat/ofertant trebuie sa faca dovada ca indeplineste cerintele minime de calificare; aceste cerinte minime sunt prevazute in Fisa de calificare Date a Achizitiei. B.4.2 Se prezuma ca cerintele minime de calificare sunt disproportionate in raport cu natura si complexitatea contractului de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit, daca se impune indeplinirea unor conditii cum ar fi: -a)- suma valorilor/cantitatilor de produse furnizate/servicii prestate si lucrari executate, incluse in contractul/contractele prezentat/prezentate de catre operatorul economic ca dovada a experientei lui similare, sa fie mai mare decat valoarea/cantitatea de produse/servicii/lucrari ce vor fi furnizate/prestate/executate in baza contractului ce urmeaza sa fie atribuit, -b)- valoarea cifrei de afaceri a operatorului economic sa fie mai mare decat valoarea estimata a contractului, multiplicata cu 2; -c)- demonstrarea unui nivel minim al indicatorului financiar <lichiditate generala> in cazul atribuirii unui contract cu durata de indeplinire mai mica de 3 luni sau in cazul atribuirii unui contract de executare succesiva, avand o durata mai mare de 3 luni, dar pentru care platile aferente prestatiilor urmeaza sa se efectueze la intervale mai mici de 60 de zile de la data efectuarii acestora, -d)- nivelul indicatorului financiar <lichiditate generala> sa depaseasca cota de 100%, in cazul atribuirii unui contract care nu se incadreaza in categoria celor prevazute la lit.c); -e)- demonstrarea unui nivel minim al indicatorului financiar <solvabilitate> in cazul in care operatorul economic a prezentat documente din care sa rezulte ca nu se afla in niciuna dintre situatiile prevazute la art.181 lit.a) sau b) din ordonanta de urgenta. B.4.3 Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art.176 din O.U.G nr.34/2006 cu modificarile si actualizarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in Documentatia de Atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. B.4.4 In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la cap.B.4.3 de mai sus, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi
5

mai mic de 3 zile lucratoare. B.4.5 Autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune indeplinirea unor criterii de calificare pentru eventualii subcontractanti, dar resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens. B.4.6 In cazul asocierii mai multor candidati/ofertanti, cerintele privind eligibilitatea si inregistrarea trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte, iar celalte cerinte privind capacitatea tehnica si capacitatea economicofinanciara trebuie sa fie indeplinite, prin cumul, de grupul de asociati. B.4.7 In cazul in care, in cadrul unei proceduri, contractul este impartit pe loturi, criteriul de atribuire utilizat, daca este cazul, trebuie sa fie acelasi pentru toate loturile respective. C. Elaborarea ofertei C.1.1 Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei sale, precum si a documentelor care o insotesc, iar autoritatea contractanta nu va fi responsabila sau raspunzatoare pentru costurile respective. C.2.1 Autoritatea contractanta permite personalului sau agentilor ofertantului sa viziteze amplasamentul lucrarii in conditiile prevazute in Fisa de Date a Achizitiei; ca urmare a vizitei, se va intocmi un proces verbal. C.2.2 Ofertantului i se recomanda sa viziteze si sa examineze amplasamentul lucrarii, inclusiv imprejurimile si sa obtina toate informatiile care pot fi necesare in vederea elaborarii ofertei. Ofertantul isi asuma riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau ranirea fizica a unei/unor persoane si/sau cu pierderea sau deteriorarea proprietatii. Ofertantul va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitei amplasamentului lucrarii. C.3.1 Oferta si documentele care o insotesc trebuie sa fie redactate in limba C.3 Limba de specificata in Fisa de Date a Achizitiei. redactare a ofertei Documentatia tehnica (pliante, prospecte, manual de utilizare etc.) si documentele emise de institutii/organisme oficiale din tara in care ofertantii straini sunt rezidenti, pot fi prezentate in alta limba, cu conditia ca acestea sa fie insotite de o traducere autorizata in limba specificata in Fisa de Date a Achizitiei. C.4.1 Perioada de valabilitate a ofertelor, prevzut n anunul/invitaia de C.4 Perioada de valabilitate a ofertei participare i n documentaia de atribuire, trebuie s fie stabilit astfel nct s se ntind pn la momentul ncheierii contractului/acordului-cadru. Atunci cnd stabilete perioada de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractant va lua n considerare estimrile privind perioada necesar pentru analiza i evaluarea ofertelor, perioada necesar pentru verificrile legate de aceste activiti, precum i perioada legal prevzut pentru rezolvarea eventualelor contestaii. Fr a afecta prevederile art. 93 alin. (3) din H.G. nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare i asumndu-i implicaiile prevederilor art. 97 alin. (4) lit. b) din H.G. nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractant are obligaia de a solicita prelungirea valabilitii ofertelor, precum i, dup caz, a garaniei de participare, n situaii excepionale care impun o astfel de prelungire. C.4.2 Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este de acord sau nu cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. C.4.3 Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga dupa sine pierderea garantiei pentru participare. C.5.1 Oferta, elaborata de catre ofertant, trebuie sa cuprinda: C.5 Documentele C.1 Costul asociat elaborarii si prezentarii ofertei C.2 Vizitarea amplasamentului
6

Propunerea tehnica Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte, in totalitate, cerintele prevazute in Caietul de Sarcini. Propunerea financiara Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la preturi, tarife, daca este cazul, conditii de angajare a unor eventuale credite, precum si orice alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. C.6.1 Scrisoarea de inaintare C.6 Documentele care insotesc oferta Ofertantul trebuie sa prezinte scrisoarea de inaintare in conformitate cu modelul prevazut in Sectiunea IV, Formularul 1. C.6. Garantia pentru participare Ofertantul trebuie sa prezinte garantia pentru participare in conformitate cu prevederile referitoare la cuantumul si forma de prezentare a acesteia, asa cum sunt precizate in Fisa de Date a Achizitiei. C.6.4 Documentele de calificare Ofertantul trebuie sa prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, respectiv, capacitatea tehnica si capacitatea economico- financiara, dupa cum este precizat in Fisa de date a achizitiei. C.7.1 Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii de executie C.7 Propunerea a lucrarilor cu cerintele prevazute in Caietul de Sarcini; propunerea tehnica va tehnica contine documentele mentionate in Fisa de Date de a Achizitiei. C.7.2 Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor, in, completarea unor formulare specifice, conform Fisei de Date a Achizitiei, care permit, in functie de particularitatile achizitiei, sintetizarea informatiilor referitoare la elementele propunerii tehnice. C.8.1 Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta, care reprezinta elementul C.8 Propunerea principal al propunerii financiare. financiara C.8.2 Ofertantul va evidentia, prin completarea formularelor corespunzatoare din Sectiunea IV, informatiile precizate in Fisa de Date de a Achizitiei la pct. V.5. C.8.3 In cazul in care contractul de achizitie publica urmeaza sa fie finantat printrun credit a carui obtinere este in sarcina ofertantului, atunci acesta trebuie sa prezinte si oferta de credit a bancii finantatoare. C.8.4 In scopul monitorizarii procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, ofertantul are obligatia de a exprima pretul ofertat atat in euro, cat si in lei. Echivalentul in lei a valorii exprimate in euro se va determina corespunzator cursului mediu al pietei valutare, calculat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua precizata in Fisa de Date a Achizitiei (aceasta zi indica, implicit, reperul in timp la care se considera valabil costul necesar indeplinirii contractului). C.9.1 Ofertantul trebuie sa constituie garantia pentru participare in cuantumul si C.9 Garantia pentru participare pentru o perioada de valabilitate asa cum sunt acestea prevazute in Fisa de date a achizitiei. C.9.2 Garantia pentru participare este necesara pentru a proteja autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al ofertantului, in sensul prevederilor de la C.9.5, pe intreaga perioada derulata pana la semnarea contractului de achizitie publica si constituirea garantiei de buna executie. C.9.3 Garantia pentru participare se exprima in lei si poate fi constituita conform informatiilor din Fisa de Date a Achizitiei. C.9.4 Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse si returnate nedeschise la inceperea sedintei de deschidere o ofertelor. C.9.5 Autoritatea contractanta are dreptul de a vira garantia pentru participare in bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; ofertei
7

C.10 Dreptul de a solicita clarificari

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei; C.9.6.1 n cazul primirii unei contestaii de ctre Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor, n msura n care Consiliul respinge contestaia, autoritatea contractant va reine contestatorului din garania de participare n raport cu valoarea estimat a contractului urmtoarele sume: a) ntre 63.000 lei i 420.000 lei inclusiv - 1% din aceast valoare; b) ntre 420.001 lei i 4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 0,1% din ceea ce depete 420.001 lei; c) ntre 4.200.001 lei i 42.000.000 lei inclusiv - 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depete 4.200.001 lei; d) ntre 42.000.001 lei i 420.000.000 lei inclusiv - 11.760 lei + 0,001% din ceea ce depete 42.000.001 lei; e) ntre 420.000.001 lei i 4.200.000.000 lei inclusiv - 15.540 lei + 0,0001% din ceea ce depete 420.000.001 lei; f) peste 4.200.000.001 lei - 19.320 lei + 0,00001% din ceea ce depete 4.200.000.001 lei. C.9.6. 2 n msura n care instana competent admite plngerea formulat mpotriva deciziei Consiliului de respingere a contestaiei, autoritatea contractant are obligaia de a returna contestatorului sumele prevzute la C.9.6. 1., n cel mult 5 zile lucrtoare de la data pronunrii deciziei instanei de judecat. C.9.7 Garantia pentru participare, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se returneaza de catre autoritatea contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie. C.10.1 Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire. C.10.2 Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati, cat mai repede posibil, la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economic. C.10.3 Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsurile - insotite de intrebarile aferente - catre toti operatorii economici care au obtinut, documentatia de atribuire, luand masuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective. C.10.4 Fr a aduce atingere prevederilor de la C.10.2, n msura n care clarificrile sunt solicitate n timp util, rspunsul autoritii contractante la aceste solicitri trebuie s fie publicat/transmis nu mai trziu de 6 zile nainte de data limit stabilit pentru depunerea ofertelor. C.10.5 In cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand astfel autoritatea contractanta in imposibilitate de a respecta termenul prevazut la C.10.4, aceasta din urma are, totusi, obligatia de a raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de catre operatorii economici inainte de data limita de depunere a ofertelor. D. Prezentarea ofertelor

D.1. Data limita si modalitati pentru depunerea ofertei

D.1.1 Ofertantul trebuie sa isi ia toate masurile astfel incat oferta sa fie primita si inregistrata, de catre autoritatea contractanta, pana la data limita pentru depunere stabilita in anuntul sau in invitatia de participare. D.1.2 Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct, de catre ofertant, la adresa indicata in anuntul sau in invitatia de participare. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere, ofertantul isi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta
8

majora. D.1.3 Autoritatea contractanta are dreptul de a decala data limita pentru depunerea ofertei, caz in care aceasta va comunica noua data limita, in scris, cu cel putin 3 zile inainte de data limita stabilita initial, tuturor operatorilor economici care au obtinut un exemplar din Documentatia de Atribuire. D.2.1 Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei si al documentelor care o D.2. Mod de insotesc, in original, si un numar de copii al acestora conform prevederilor din Fisa de prezentare date a achizitiei. In eventualitatea unei discrepante intre original si copii, va prevala originalul. D.2.2 Originalul si copia/copiile trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi semnate, pagina cu pagina, de reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati, desemnat de ofertant sa-l angajeze in contract. In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. D.2.3 Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semneze oferta. D.2.4 In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. D.3. Sigilarea i D.3.1 Ofertele se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si marcarea ofertei netransparent. D.3.2 Plicul trebuie sa fie marcat cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei, fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata. D.3.3 Plicul trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 11 noi. 2011.. D.3.4 Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la D.3.3, autoritatea contractanta nu isi asuma nicio responsabilitate pentru pierderea sau ratacirea ofertei. D.4. D.4.1 Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage oferta numai inainte de data Modificarea si limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens. retragerea D.4.2 Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta dupa expirarea datei ofertei limita stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare (a se vedea si C.9.5). D.5.1 Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decat D.5. Oferte cea stabilita in anuntul sau prin invitatia de participare sau care este primita, de catre intarziate autoritatea contractanta, dupa expirarea datei limita pentru depunere, se returneaza nedeschisa. D.6.1 Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia si de a depune oferta D.6 Oferta comuna, fara a fi obligati sa-si prezinte asocierea intr-o forma legalizata. Fiecare dintre comuna acestia isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale prevederilor stipulate in viitorul contract de achizitie publica. D.6.2 In cazul n care o asocieri de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. D.6.3 Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata inainte de semnarea contractului, n cazul n care oferta comuna este declarata cstigatoare. D.6.4 Asociatii desemneaza din rndul lor pe acela care, n cazul atribuirii contractului de achizitie publica, i reprezinta n raporturile cu autoritatea contractanta, n calitate de lider de asociatie. D.7 Interdictia D.7.1 Ofertantul nu are dreptul de a depune decat o singura oferta de baza pentru intreg lotul. Ofertantii asociati nu au dreptul de a depune alte oferte, in mod individual, pe de a depune
9

mai multe oferte

langa oferta comuna. D.7.2 Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanti in cadrul uneia sau mai multor oferte, nu au dreptul de a depune oferta in nume propriu sau in asociere. D.7.3 Orice oferta pentru care se constata nerespectarea prevederilor de la D.7.1 sau D.7.2 urmeaza sa fie respinsa. E. Deschiderea si evaluarea ofertelor

E.1 Deschiderea ofertelor

E.2. Confidentialitate

E.1.1 Deschiderea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare, la data si in locul indicate in anuntul de participare. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent, prin reprezentantii sai, la deschidere. E.1.2 Nici o oferta nu poate fi respinsa la deschidere, cu exceptia ofertelor care se returneaza nedeschise conform prevederilor de la D.5 precum si a celor care nu fac dovada constituirii garantiei pentru participare. E.1.3 Comisia de evaluare va intocmi un proces - verbal de deschidere care urmeaza sa fie semnat atat de catre membrii comisiei cat si de catre reprezentantii ofertantilor care sunt prezenti la deschiderea ofertelor. Fiecare membru al comisiei de evaluare si fiecare ofertant care a semnat procesul verbal de deschidere are dreptul de a primi o copie a acestuia. E.2.1 Autoritatea contractanta are obligatia de a pastra confidentialitatea asupra continutului ofertei, precum si asupra oricarei informatii privind ofertantul a carei dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestuia de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale. E.2.2 Comisia de evaluare nu are dreptul de a dezvalui, ofertantilor sau altor persoane neimplicate oficial in procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, informatii legate de propria activitate, pana cand nu a fost comunicat rezultatul aplicarii procedurii respective. E.3.1 Ofertantul nu are dreptul de a influenta sau de a incerca sa influenteze comisia de evaluare in procesul de examinare si evaluare a ofertelor sau in decizia de stabilire a ofertei castigatoare, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. E.3.2 Niciun ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare, asupra nici unei probleme legate de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor pana in momentul atribuirii contractului de achizitie publica. Ofertantul are dreptul de a aduce clarificari la oferta si/sau la documentele care insotesc oferta numai ca urmare a unei solicitari scrise din partea comisiei de evaluare. E.3.3 Comisia de evaluare are obligatia de a exclude orice ofertant in cazul in care se dovedeste ca acesta a fost sau este angajat in practici corupte sau frauduloase in legatura cu procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. E.4.1 Fiecare ofertant trebuie sa indeplineasca conditiile referitoare la eligibilitate si inregistrare, precum si cerintele solicitate privind capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara. Orice ofertant care indeplineste, in totalitate, cerintele minime corespunzatoare criteriilor de calificare si selectie este considerat ofertant calificat. E.4.2. Oferta este considerat inacceptabil n urmtoarele situaii: a. se incadreaza in categoria celor prevazute de art. 33 alin. 3 din H.G. nr. 925/2006; b. a fost depus de un ofertant care nu ndeplinete una sau mai multe din cerintele de calificare stabilite in documentatia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor art. 11 al.(4)-(5) din H.G. nr. 925/2006 documente relevante in acest sens; c. constituie o alternativ la prevederile caietului de sarcini, alternativ care nu poate fi luat n considerare din urmtoarele motive:

E.3. Frauda si coruptie

E.4. Examinarea documentelor care insotesc oferta^

10

-n anunul de participare nu este precizat n mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative; -respectiva oferta alternativa nu respecta cerinele minime prevzute n caietul de sarcini; d. nu asigur respectarea reglementrilor obligatorii referitoare la condiiile specifice de munc i de protecie a muncii, atunci cnd aceast cerin este formulat n conformitate cu prevederile art 34. alin. (2) din O.U.G. nr.34/2006; e. preul, fara TVA, inclus in propunerea financiara depaseste valoarea estimata comunicata prin anuntul/invitatia de participare si nu exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, e^1. pretul, fara TVA, inclus in propunerea financiara depaseste valoarea estimata comunicata prin anuntul/invitatia de participare si, desi exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, se constata existenta a cel putin uneia dintre urmatoarele situatii: -pretul este cu mai mult de 10% mai mare decat valoarea estimata prevazuta in anuntul/invitatia de participare, -incheierea contractului la pretul respectiv ar conduce la eludarea aplicarii acelor prevederi ale ordonantei de urgenta care instituie obligatii ale autoritatii contractante in raport cu anumite praguri valorice. f) n urma verificrilor prevzute la art. 202 i 203 din O.U.G. nr. 34/2006 se constat c oferta prezint un pre neobinuit de sczut pentru ceea ce urmeaza a fi furnizat/prestat/executat, astfel incat nu se poate asigura indeplinirea contractului la parametrii cantitativi si calitativi solicitati prin caietul de sarcini. E.4.3 Atunci cand pretul ofertat fara TVA, reprezinta mai putin de 85% din valoarea estimata a contractului respectiv. E.4.4 (1)- In cazul in care, pe parcursul evaluarii, se constata existenta unei oferte cu pret aparent neobisnuit de scazut in sensul prevederilor de la E.4.3, autoritatea contractanta are obligatia de a efectua verificari detaliate in legatura cu aspectele prevazute la art.202 alin.(2) din O.U.G. nr.34/2006. (2)-In scopul efectuarii verificarilor prevazute la alin.(2), autoritatea contractanta va solicita ofertantului inclusiv documente privind, dupa caz, preturile la furnizori, situatia stocurilor de materii primesi meteriale, modul de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a fortei de munca, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru, (3)-In cazul in care ofertantul nu prezinta informatiile solicitate sau aceste informatii nu pot justifica pretul aparent neobisnuit de scazut, oferta intra sub incidenta prevederilor art.36 ali.(1) lit.f) din H.G. nr.925/2006. E.4.5 Oferta este considerat neconform n urmtoarele situaii; a. nu satisface in mod corespunzator cerinele caietului de sarcini; b. conine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective; c. conine n cadrul propunerii financiare preuri care nu sunt rezultatul liberei concurene i care nu pot fi justificate; d. in cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevazut defalcarea pe loturi, oferta este prezentata fara a se realiza distinctia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibila aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot in parte. n cazul n care ofertantul nu transmite n perioada precizat de comisia de evaluare clarificrile/rspunsurile solicitate sau n cazul n care explicaiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerat neconforma.
11

E.5 Comisia de Evaluare.

E.6 Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de lucrari E.7 Evaluarea ofertelor

n cazul n care ofertantul modific prin rspunsurile pe care le prezint coninutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerat neconform. Modificri ale propunerii tehnice se accept n msura n care acestea: a) pot fi ncadrate n categoria viciilor de form sau erorilor aritmetice; sau b) reprezint corectri ale unor abateri tehnice minore, iar o eventual modificare a preului, indus de aceste corectri, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanilor participani la procedura de atribuire; prevederile art. 79 alin. (3)din H.G. nr. 925/2006 rmn aplicabile. n cazul n care ofertantul modific prin rspunsurile pe care le prezint coninutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerat neconform, cu excepia situaiei prevzute la art. 80 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006. Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau viciile de form numai cu acceptul ofertantului. n cazul n care ofertantul nu accept corecia acestor erori/vicii, oferta sa va fi considerat neconform. E.5.1 Autoritatea contractant are obligaia de a desemna, pentru atribuirea contractelor de achiziie public, persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se constituie ntr-o comisie de evaluare. E.5.2 Comisia de evaluare are obligatia de a stabili care sunt clarificarile necesare pentru evaluarea fiecarei oferte, precum si perioada de timp acordata pentru transmiterea clarificarilor. E.5.3 (1) Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau viciile de form numai cu acceptul ofertantului. n cazul n care ofertantul nu accept corecia acestor erori/vicii, oferta sa va fi considerat neconform. (2) Erorile aritmetice se corecteaz dup cum urmeaz: a) dac exista o discrepanta ntre preul unitar i preul total, trebuie luat n considerare preul unitar, iar preul total va fi corectat corespunztor; b) dac exista o discrepanta ntre litere i cifre, trebuie luat n considerare valoarea exprimat n litere, iar valoarea exprimat n cifre va fi corectat corespunztor. (3) Viciile de form reprezint acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a cror corectare/completare este susinut n mod neechivoc de sensul i de coninutul altor informaii existente iniial n alte documente prezentate de ofertant sau a cror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect n raport cu ceilali participani la procedura de atribuire. E.5.4 Organizarea si functionarea Comisiei de Evaluare vor respecta prevederile H.G. nr.834/2009, art.71-art.83. E.7.1 Criteriul pe baza caruia se atribuie contractul de achizitie publica este prevazut in Fisa de Date a Achizitiei si nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.

E.7.1 Evaluarea ofertelor si, in urma acestei evaluari, stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza de catre comisia de evaluare avand in vedere incadrarea in perioada de valabilitate a ofertelor, precum si criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica. E.7.2 In cazul n care atribuirea contractului de achiziie publica se face pe baza criteriului "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic", evaluarea ofertelor se realizeaz prin acordarea, pentru fiecare oferta n parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicrii algoritmului de calcul stabilit n documentaia de atribuire.In ordinea descresctoare a punctajului acordat, comisia de evaluare trebuie sa ntocmeasc clasamentul pe baza cruia se stabilete oferta ctigtoare. E.7.3 n cazul n care, atribuirea contractului de achiziie public se face pe baza criteriului preul cel mai sczut, evaluarea ofertelor se realizeaz prin compararea preurilor fiecrei oferte admisibile n parte i prin ntocmirea, n ordine cresctoare
12

E.8 Stabilirea ofertei castigatoare

a preurilor respective, a clasamentului pe baza cruia se stabilete oferta ctigtoare E.8.1 Oferta castigatoare, stabilita de catre comisia de evaluare, va fi oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea criteriului pe baza caruia se atribuie contractul de achizitie publica, descris in Fisa de Date a Achizitiei. F. Atribuirea contractului de achizitie publica

F.1. Comunicarea privind rezultatul aplicarii procedurii

F.1.1 Autoritatea contractant are obligaia de a informa operatorii economici implicai n procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul seleciei, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziie public sau de ncheiere a acordului-cadru, la admiterea ntr-un sistem de achiziie dinamic, la rezultatul concursului de soluii ori, dup caz, la anularea procedurii de atribuire i eventuala iniiere ulterioar a unei noi proceduri, n scris i ct mai curnd posibil, dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la emiterea acestora, nuntrul termenului prevzut la art. 200 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si actualizarile ulterioare F.1.2 In cazul ofertantilor a caror oferta a fost respinsa, comunicarea va preciza motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele n temeiul crora oferta a fost considerat inacceptabil i/sau neconform, ndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinelor de funcionare i performan prevzute n caietul de sarcini F.1.3 In cazul ofertantilor a caror oferta a fost acceptabil i conform, prin urmare admisibil, dar care nu a fost declarat ctigtoare, comunicarea va preciza caracteristicile i avantajele relative ale ofertei/ofertelor ctigtoare n raport cu oferta sa, numele ofertantului cruia urmeaz s i se atribuie contractul de achiziie public sau, dup caz, ale ofertanilor cu care urmeaz s se ncheie un acordcadru. F.1.4 Autoritatea contractanta are dreptul de a nu furniza anumite informatii referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica si care ar putea fi cuprinse in ansamblul informatiilor pe care autoritatea contractanta trebuie sa le furnizeze in acord cu prevederile de la F.1.2, si anume in situatia in care aceasta furnizare: a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrara interesului public; b) ar prejudicia interesele comerciale ale ofertantilor, inclusiv acelea ale ofertantului a carui oferta a fost declarata castigatoare sau ar prejudicia concurenta loiala intre ofertanti. F.1.5 In cazul ofertantului castigator, comunicarea va preciza faptul ca oferta sa a fost declarata castigatoare si ca acesta este invitat in vederea incheierii contractului. F.2.1 Prin exceptie de la prevederile art. 204 O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si actualizarile ulterioare, autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, daca ia aceasta decizie, de regula, inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire si, oricum, inainte de data incheierii contractului, numai in urmatoarele cazuri: a) autoritatea contractant se afl n una dintre situaiile prevzute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a),art. 117 alin. (2) lit. a) sau art.1481 lit.a); b) au fost depuse numai oferte inacceptabile i/sau neconforme; c) nu a fost depus nicio ofert sau au fost depuse oferte care, dei pot fi luate n considerare, nu pot fi comparate datorit modului neuniform de abordare a soluiilor tehnice i/sau financiare; d) abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila incheierea contractului; e) ca urmare a deciziei pronunate de Consiliul Naional de Soluionare a
13

F.2. Dreptul autoritatii contractante de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica

F.3 Incheierea contractului de achizitie publica

Contestaiilor prin care dispune eliminarea oricror specificaii tehnice, economice sau financiare din anunul/invitaia de participare, din documentaia de atribuire ori din alte documente emise n legtur cu procedura de atribuire. F.2.2 Dispoziiile de la F.2.1 nu pot aduce atingere obligaiei autoritii contractante de a anula o procedur de atribuire n urma unei hotrri judectoreti sau a unei decizii n acest sens a Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor. F.2.3 In sensul prevederilor alin. (1) lit. d), procedura de atribuire se considera afectata in cazul in care se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii: a) in cadrul documentatiei de atribuire si/sau in modul de aplicare a procedurii de atribuire se constata erori sau omisiuni care au ca efect incalcarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f); b) autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective fara ca acestea sa conduca, la randul lor, la incalcarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f)din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si actualizarile ulterioare. F.3.1 Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare de catre comisia de evaluare. Preturile unitare prevazute in oferta care a fost stabilita ca fiind castigatoare sunt ferme, contractantul neavand posibilitatea de a modifica oferta care se va constitui in parte integranta a contractului de achizitie publica F.3.2 Contractele care intr n sfera de aplicare a O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si actualizarile ulterioare pot fi ncheiate numai dup mplinirea termenelor de ateptare de: a) 11 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii, n cazul n care valoarea estimat, conform prevederilor art. 23 i ale cap. II seciunea a 2-a, a contractului respectiv este egal sau mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2); b) 6 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii, n cazul n care valoarea estimat, conform prevederilor art. 23 i ale cap. II seciunea a 2-a, a contractului respectiv este mai mic dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2). F.3.3 Contractele/acordurile-cadru care intr n sfera de aplicare a O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si actualizarile ulterioare, ncheiate nainte de mplinirea termenelor prevzute la alin. (1), sunt lovite de nulitate. F.3.4 Respectarea termenelor prevzute la F.3.2 este facultativ n urmtoarele cazuri: a) atunci cnd prezenta ordonan de urgen nu prevede obligativitatea publicrii unui anun sau a unei invitaii de participare; b) atunci cnd contractul/acordul-cadru respectiv urmeaz s fie ncheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedur de atribuire i nu exist ali operatori economici implicai n procedura de atribuire; c) atunci cnd este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a utilizrii unui sistem dinamic de achiziie. F.3.5 In cazul in care autoritatea contractanta nu reuseste sa incheie contractul cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, din cauza faptului ca ofertantul se afla intr-o situatie de forta majora sau in imposibilitate fortuita de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul sa declare castigatoare oferta clasata pe locul doi, daca exista si este admisibila; in caz contrar, se anuleaza procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. F.3.6 Ofertantul invitat de catre autoritatea contractanta sa incheie contractul de achizitie publica are obligatia de a constitui garantia de buna executie in forma/formele si in cuantumul precizate in Fisa de Date a Achizitiei.
14

SECIUNEA II: FIA DE DATE A ACHIZIIEI


I. a. - AUTORITATEA CONTRACTANT
Denumire: ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRAIA BAZINAL DE AP MURES Cod de identificare fiscal : 18234918 ; IBAN RO 51 TREZ 4765 047X XX00 5990 Trez Tg. Mures Adres: str. Koteles Samuel nr. 33 jud Mures Localitate: Tg. Mures Cod potal: 540057 ara: ROMANIA E-mail dispecer@dam.rowater.ro, licitatii@dam.rowater.ro Modalitati de comunicare: Pers. de contact :- ec. Jozsef Somogyi - Sef Birou Achizitii; -ing. Popa Ioan -Sef Serv. Investitii .

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, trebuie sa fie transmise in scris. Orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii, respectiv in momentul primirii. Documentele scrise pot fi transmise prin posta sau prin fax, cele care au fost transmise prin fax, trebuie sa fie transmise si prin posta, intr-un termen rezonabil. Orice clarificare cu privire la procedura de atribuire va fi transmisa de autoritatea contractanta numai prin SEAP , atasat anuntului de participare .

I.b Principala activitate sau activiti ale autoritii contractante


x ministere ori alte autoriti publice centrale, servicii publice centrale

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local agenii naionale autoriti locale alte institutii guvernate de legea public instituie european / organizaie internaional altele (specificai)

aprare ordine public/siguran naional x mediu economico-financiare sntate construcii i amenajarea teritoriului protecie social cultur, religie i actv. Recreative educaie activiti relevante energie ap pot transport x altele (specificai) Gospodrirea Apelor

Autoritatea contractant achiziioneaz n numele altei autoriti contractante DA NU x Alte informaii i / sau clarificri pot fi obinute : x la adresa mai sus menionat altele: ( specificai / adresa / fax / interval orar ) Date limit de primire a solicitrilor de clarificri: 04.11. 2011, ora limit: 1400 Adresa : ADMINISTRAIA NAIONAL APELE ROMNE ADMINISTRAIA BAZINAL DE AP MURE , Str. Koteles Samuel nr.33 , Tg.Mures Tel. 0265 260289 ; 265420; 262191,Fax: 0265 264290; Data limit de transmitere a rspunsului la clarificri : 07.11. 2011, ora limit: 1500 Pentru solicitarea de clarificri se va utiliza Formularul: SOLICITRI DE CLARIFICRI.

15

I.c. Cai de atac : Instituia responsabil pentru soluionare contestaie Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adres: strada Stavropoleos - Nr. 06 Sectorul 3 Localitate: Municipiul Bucuresti Cod potal: 030084 ara: ROMNIA E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021 / 310.46.41 Adres internet: www.cnsc.ro. Fax: 021 / 310.46.42 I.d. Sursa de finanare : Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit: - Bugetul de stat (credite stabilite conform OUG 105/2010)

Dup caz, proiect / program finanat din fonduri comunitare DA NU Dac DA, facei referire la proiect/program Finantare conform OUG 105/2010 aprobat prin legea 15/2011

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) Descriere II.1.1) Denumire contract: Contract de proiectare i execuie lucrri (documentaie tehnico-economic fazele P.T.+C.S., D.E. i P.A.C., verificare proiect si execuie de lucrri la obiectivele de investitii) II. 1.2) Denumire contract i locaia lucrrii: Elaborare documentaie tehnico-economic (fazele P.T.+C.S., D.E. i P.A.C.), verificare proiect si execuie lucrari la obiectivele de investitii: Obiect 1 Obiect 2 Obiect 3 Obiect 4 Obiect 5 Obiect 6 Obiect 7 Obiect 8 Obiect 9 Obiect 10 Obiect 11
proiectare+ execuie lucrri proiectare+ execuie lucrri Regulariz. ru Mure n zona localitilor Suseni-Ciumani-Remetea, jud. HR proiectare+ Regularizare paru Sovata la Sovata jud. Mures execuie lucrri proiectare+ Regularizare pru Ciuruleasa pe teritoriul comunei Ciuruleasa , judeul Alba execuie lucrri proiectare+ Amenajare Valea Cpriorica in satul Caprioara, comuna Savarsin, jud. Arad execuie lucrri proiectare+ Regularizare ru Aiudel la Aiud, jud. Alba execuie lucrri proiectare+ Regularizare Valea Petri n comuna Petri, judeul Arad execuie lucrri proiectare+ Regulariz. rau Ariesul Mare si afluenti amonte acumularea Mihoiesti, jud. AB execuie lucrri proiectare+ Punerea in siguranta a barajului de priza Albesti jud. Mures execuie lucrri proiectare+ Amenajarea rului Niraj amonte de acumularea Valea, jud. Mure execuie lucrri proiectare+ Regularizare si aparari de maluri pe raul Galbena pe sectorul Densus-Hateg , execuie lucrri jud. Hunedoara Regularizare prului Lu pe teritoriul comunei Glodeni , judeul Mure

Lucrrile se vor executa n judeele: Arad, Hunedoara, Alba , Mures, Harghita (b) Produse (a) Lucrri x Execuie Cumprare Leasing Proiectare si executie x nchiriere Realizare prin orice mijloace corespunztoare
16

(c) Servicii

cerinelor specificate de autoritate contractant Principalele locaii ale lucrrilor: Ob. Locatia
1 2 3 4 5 6 7 8

Cumprare n rate Cod cadastral


IV-1.59 IV-1. IV-1.52.4 IV-1.81.10.3.1 IV-1.142 IV-1.90 IV-1.139 IV-1.81 IV-1.81.7 , IV-1.81.5 IV-1.96 IV-1.67 IV-1.117.14.11

9 10 11

Lucrarile sunt amplasate in Bazinul hidrografic Mures, pe cursul prului Lu pe teritoriul comunei Glodeni , judeul Mure Lucrarile sunt amplasate in Bazinul hidrografic Mures, pe cursul rului Mure n zona localitilor Suseni-Ciumani-Remetea, jud. Harghita Lucrarile sunt amplasate in Bazinul hidrografic Mures, pe cursul parului Sovata la Sovata jud. Mures Lucrarile sunt amplasate in Bazinul hidrografic Mures, pe cursul parului Ciuruleasa pe teritoriul comunei Ciuruleasa , judeul Alba Lucrarile sunt amplasate in Bazinul hidrografic Mures, pe Valea Cpriorica in satul Caprioara, comuna Savarsin, jud. Arad Lucrarile sunt amplasate in Bazinul hidrografic Mures, pe cursul rului Aiudel la Aiud, jud. Alba Lucrarile sunt amplasate in Bazinul hidrografic Mures, pe Valea Petri n comuna Petri, judeul Arad Lucrarile sunt amplasate in Bazinul hidrografic Mures, pe cursul rului Ariesul Mare si afluenti : Ariesul Mic si pr. Albac, amonte acumularea Mihoiesti, jud. AB Lucrarile sunt amplasate in Bazinul hidrografic Mures, pe cursul rului Tarnava Mare - barajului de priza Albesti jud. Mures Lucrarile sunt amplasate in Bazinul hidrografic Mures, pe cursul prului Niraj amonte de acumularea Valea, jud. Mure Lucrarile sunt amplasate in Bazinul hidrografic Mures, pe cursul rului Galbena pe sectorul Densus-Hateg , jud. Hunedoara

Coduri CPV : -

45246000-3 Lucrri de regularizare a cursurilor de ap i a viiturilor; 45246200-5 Lucrri de protecie a malurilor 71322000-1 Servicii de proiectare tehnic pentru construcia de lucrri publice; 71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante; 71311100-2 Servicii de asisten n domeniul lucrrilor publice;

II. 1. 3) Procedura se finalizeaz prin : Contract de achiziie public : x ncheierea unui acord cadru : II. 1.4. Durata contractului de achiziie public include durata prevazuta pentru proiectarea si executia lucrarilor solicitate si perioada de rambursare a costului total definit la Cap. VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare dar nu mai tarziu de 2020. Perioada de rambursare a creditului este de 6 ani (2015 2020) Pentru ntocmirea i verificarea documentaiei tehnico-economice (fazele P.T.+D.E.+C.S.i P.A.C.) pentru elaborarea studiilor necesare (topografice, geotehnice, hidrologice, expertiza etc), pentru ntocmirea documentaiilor pentru obinere certificat de urbanism, avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, necesare obinerii autorizaiei de construire, inclusiv elaborarea Planului de securitate i sntate pentru executarea lucrrilor la obiectivele de investiii, termenul maxim de realizare este de 60 zile de la data semnrii contractului. Pentru ntocmirea documentaiei aferente scoaterii terenurilor din circuitul agricol si silvic, i pentru ntocmire documentaie pentru expropiere terenuri (dac este cazul) precum i pentru ntocmirea tuturor documentaiilor necesare pentru achiziia terenurilor necesare pentru execuia lucrrilor de construcii aferente obiectivelor de investiii mai sus menionate; pentru identificarea proprietarilor, pentru inventarierea actelor de proprietate, pentru documentaii cadastrale, pentru documentaiile aferente scoaterii definitive din circuitul agricol, pentru avizri O.C.P.I, pentru obinere cri funciare, pentru expertiza terenurilor, etc, termenul maxim de realizare este de 75 zile de la data semnrii contractului. Pentru ntocmirea documentaiei tehnico-economice (faza D.E.) i a oricarei alte
17

documentaii sau studiu solicitat de beneficiar, inclusiv reactualizarea Devizului General, ori de cte ori solicit achizitorul pe toata perioada pn la finalizarea execuiei lucrrilor, perioada maxim de realizare a prestaiei este de 14 zile de la comanda beneficiarului. Pentru obinerea certificatului de urbanism i avizelor i acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism i obinerea autorizaiei de construire termenul maxim este de 45 zile de la data finalizrii documentaiilor aferente obinerii acestora. Pentru asistena tehnic perioada prestaiei este perioada de execuie a lucrrilor . Pentru execuia lucrrilor: Obiectul. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Durata executiei lucrarilor luni
(de la data semnarii contractului )

6 24 24 24 12 36 36 36
24 24 36

zile (de la atribuirea contractului ) sau ncepnd cu / / ( zz / ll / aaaa / ) II.1.5.Informaii privind acordul cadru ( dac este cazul ) Acordul cadru cu mai muli operatori Nr. Acordul cadru cu un singur operator sau, dac este cazul nr. maxim al participanilor al acordului cadru vizat Durata acordului cadru: Durata n ani sau luni Posibilitatea de a relua competiia cu semnatarii acordului cadru DA NU II.1.7) Divizare pe loturi da NU x Ofertele se depun pe: Un singur lot Unul sau mai multe Toate loturile Alte informatii referitoare la loturi: ............................................................................................................................................... II.1.8) Ofertele alternative sunt acceptate DA NU x

II.2) Cantitatea sau scopul contractului : II.2.1) Total lucrri (se vor include eventuale suplimentri i opiuni, dac exista) : Se vor executa documentatiile tehnice (fazele P.T.+C.S., D.E. i P.A.C.), activitatile de verificare a proiectului i lucrarile de constructii mentionate si specificate clar in Antemasuratori si Caietul de Sarcini, astfel: ntocmirea i verificarea n 4 (patru) exemplare (pe suport de hrtie i suport digital - CD) a documentaiilor tehnico-economice (fazele P.T.+C.S., D.E. i P.A.C.) i elaborarea studiilor necesare (topografice, geotehnice, hidrologice, expertiza etc), ntocmirea documentaiilor pentru certificatul de urbanism, avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, ntocmire documentaie pentru scoatere terenuri din circuitul agricol i ntocmire documentaie pentru expropiere terenuri (dac este cazul) necesare pentru punerea n oper a obiectivelor de investiii: Obiect 1
18 proiectare+

Obiect 2 Obiect 3 Obiect 4 Obiect 5 Obiect 6 Obiect 7 Obiect 8 Obiect 9 Obiect 10 Obiect 11

execuie lucrri proiectare+ execuie lucrri Regulariz. ru Mure n zona localitilor Suseni-Ciumani-Remetea, jud. HR proiectare+ Regularizare paru Sovata la Sovata jud. Mures execuie lucrri proiectare+ Regularizare pru Ciuruleasa pe teritoriul comunei Ciuruleasa , judeul Alba execuie lucrri proiectare+ Amenajare Valea Cpriorica in satul Caprioara, comuna Savarsin, jud. Arad execuie lucrri proiectare+ Regularizare ru Aiudel la Aiud, jud. Alba execuie lucrri proiectare+ Regularizare Valea Petri n comuna Petri, judeul Arad execuie lucrri proiectare+ Regulariz. rau Ariesul Mare si afluenti amonte acumularea Mihoiesti, jud. AB execuie lucrri proiectare+ Punerea in siguranta a barajului de priza Albesti jud. Mures execuie lucrri proiectare+ Amenajarea rului Niraj amonte de acumularea Valea, jud. Mure execuie lucrri proiectare+ Regularizare si aparari de maluri pe raul Galbena pe sectorul Densus-Hateg , execuie lucrri jud. Hunedoara

Regularizare prului Lu pe teritoriul comunei Glodeni , judeul Mure

ntocmirea tuturor documentaiilor necesare pentru achiziia terenurilor necesare pentru execuia lucrrilor de construcii aferente obiectivelor de investiii mai sus menionate; identificarea proprietarilor, inventarierea actelor de proprietate, documentaii cadastrale, documentaii pentru scoaterea definitivdin circuitul agricol, avizri O.C.P.I, obinere cri funciare, expertiza terenurilor, etc. obinerea certificatelor de urbanism i avizelor i acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism precum i obinerea autorizaiilor de construire ; elaborarea Planului de securitate i sntate pentru executarea lucrrilor la toate obiectele; verificarea dispoziiilor de antier care vor fi emise pe parcursul execuiei lucrrilor; asigurarea asistenei tehnice din partea proiectantului (eful de proiect) n faze determinante i pe parcursul execuiei lucrrilor de construcii; reactualizarea Devizului General, ori de cte ori solicit achizitorul, pe parcursul execuiei lucrrilor de construcii Se solicit executarea lucrrilor necesare, conform Studiilor de Fezabilitate, a obiectivelor de investiii, dup cum urmeaz: Obiect 1 Lucrrile propuse sunt amplasate n albia minor i major a prului Lu pe teritoriul comunei Glodeni. Capacitile totale de lucrri propuse: -regularizare albie - lucrari de defrisare L=4,933 km -aparari maluri cu pereu de piatra bruta L = 0,760 km -suprainaltari diguri L = 8,218 km -subtraversari :2 buc cu clapeta 800, 2 buc. cu clapeta 600 Capacitile totale de lucrri propuse: -recalibrare albie 1,31 km -aprri de mal 0,31 km -diguri de aprare noi 7,27 km -subzidire ziduri de sprijin 0,62 km -dig parapet nou 0,44 km -supranlare dig parapet 0,17 km -refacere prag 1 buc Capacitile totale de lucrri propuse: -albie amenajat 4,200 km -ziduri de sprijin 1,100 km -gabioane 1,000 km -supranlare ziduri 0,120 km
19

Obiect 2

Obiect 3

Obiect 4

-consolidri + supranlri zid 0,260 km Capacitile totale de lucrri propuse pentru amenajarea cursului de ap Ciuruleasa pe teritoriul comunei Ciuruleasa sunt: -regularizare albie L= 4,000 k m -consolidri de mal cu zid de sprijin h=2.0m L= 4,135 k m -cderi din beton h=0.3-0.5m 18 buc. - praguri de fund din anrocamente 4 buc. Capacitile totale de lucrri propuse: -recalibrarea albiei pe 4,0 km ; Capacitile totale de lucrri propuse: -albie amenajat L = 7,20 km ; -protecii de mal L = 5,82 km : -reabilitare protecii existente L = 1,10 km Capacitile totale de lucrri propuse: -reprofilare albie L = 16,819 km din care: 1,937 km V. Pietri ,- 14,882 km V. Roia -protecii de mal L = 7,835 km din care: -V.Petri : ziduri 1,180 km, gabioane 0,650 km -V. Roia : gabioane 6,005 km -zid parapet L = 33,638 km din care : 3,874 km - V. Petri , 29,764 km V. Roie Lucrrile sunt amplasate pe r. Arieul Mare-Tronson I ntre loc. Grda de Sus i Scrioara, L = 8 km, pr. Albac - Tronson II loc. Albac L = 1,5 km i r. Arieul Mic Tronson III , ntre loc. Avram Iancu i Ponorel L = 17 km, pe o lungime total de albie de cca. 27 km jud. Alba.Capacitile totale de lucrri propuse: - ziduri de sprijin din beton ciclopian L = 7,450 km; - praguri de fund din anrocamente 18 buc. - reprofilare albie minor L = 4,050 km Barajul si priza de apa Albesti este amplasat pe cursul mijlociu al raului Tarnava Mare, la cca 110 km de izvoare, amonte de municipiul Sighisoara (amonte de confluenta cu p. Rogoz si aval la 300 m de disipatorul acumularii nepermanente Vanatori), judetul Mures. Capacitile de lucrri propuse: -PUNERE IN SIGURANTA - constructii hidrotehnice ( apararari de maluri amonte priza Albesti, reabilitari in frontul de barare al prizei, stabilizare albie aval priza) - echipamente hidromecanice - instalatii electrice -cabina de protectie mecanisme de actionare Amenajarea rului Niraj amonte de acumularea Valea, jud. Mure Lucrrile sunt amplasate pe cursul raului. Niraj, amonte de acumularea Valea, pe teritoriul comunelor Vrgata i Eremitu. Capacitile totale de lucrri propuse: - aprri ale maluri din gabioane L = 9,495 km - praguri de fund din gabioane - 50 buci Amenajarea rului Mure se desfoar ntre barajul de priz nr. 2 Tg. Mure i pod C.F. Cristeti. Capaciti totale de lucrri- REST DE EXECUTAT : -consolidri de maluri L = 6,19 km din care: - mal drept 2,81 km, mal stng 3,38 km - praguri ngropate - 14 buc

Obiect 5 Obiect 6

Obiect 7

Obiect 8

Obiect 9

Obiect 10

Obiect 11

20

Lucrrile propuse sunt amplasate n albia minor i major a rului Galbena pe teritoriul administrativ al: comunei Densu cu satele tei, Densu, al comunei General Berthelot (Unirea) cu satele Tutea, Frcdin, General Berthelot, oraului Haeg i Sntmria Orlea. Capaciti totale de lucrri: -regularizare albie L=20.000m -zid de sprijin piatra h=2.0m L= 5.990m -zid de sprijin piatra h=1.5m L= 300m -zid de sprijin piatra h=1.0m L= 210m -consolidare mal-pereu zidit h=2.0m L=12.780m -consolidare mal-pereu zidit + parapet L= 500m -parapet beton L=3.900m -cadere beton h=0.3m -12 buc.; -cadere de beton h=0.5m -5 buc. -prag de fund anrocamente -10 buc.; -reparatii zid de sprijin -L=80m -reparatii pereu dale beton -L=500m ; -indiguiri -L=4.400m -subtraversari DN800 4 buc. -prag retentie 6 buc. Informaii privind cantitile, scopul contractului se regsesc n Seciunea III Caietul de Sarcini II.2.2) Opiuni ( dac exist ) da x nu Dac exist, descrierea acestor opiuni: : n conditiile art.122, din O.U.G. nr. 34/2006, cu toate modificrile i completrile ulterioare
Val estimmata a viitorului contract
(Proiectare+exec.) Lei Euro
(exclusiv TVA)

Obiect 11

Val estimmata pentru proiectare


Lei
5.735.646,5

Val estimmata a costurilor de finantare


40% din val. lucrarilor Lei Euro
(exclusiv TVA)

Euro
(exclusiv TVA)

196.923.862,6

46.883.206,9

1.365.530,3

76.475.286,44

18.148.339,17

Ob.

din care C + M
(exclusiv TVA)

din care PROIECTARE


(exclusiv TVA)

Lei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6.488.145,2 11.901.951,6 7.043.621,0 8.290.085,5 3.650.875,8 19.651.454,8 32.601.501,6 23.459.978,2 15.982.186,3 36.612.596,8 25.505.819,4
191.188.216,1

Euro 1.539.700,8 2.824.450,4 1.671.520,7 1.967.319,0 866.388,8 4.663.483,9 7.736.657,6 5.567.284,0 3.792.730,3 8.688.530,0 6.199.610,9
45.517.676,6

Lei 194.644,4 357.058,5 211.308,6 248.702,6 109.526,3 589.543,6 978.045,0 703.799,3 479.465,6 1.098.377,9 765.174,6
5.735.646,5

Euro 46.191,0 84.733,5 50.145,6 59.019,6 25.991,7 139.904,5 232.099,7 167.018,5 113.781,9 260.655,9 185.988,3
1.365.530,3

Pentru obiectivele [1 10] valori la 28.02.2011):

1 Euro= 4,2139

21

III. CONDIII SPECIFICE CONTRACTULUI


III.1 Alte condiii particulare referitoare la contract ( dupa caz ) III.1.1. Contract rezervat
(dac DA scurt descriere )

III.1.2. Altele
Contractul se poate modifica de drept n cazul rectificrilor bugetare de stat pe perioada derulrii contractului care modific lista anual a obiectivelor de investiii cu finanare integral sau parial de la bugetul de stat, in conformitate cu O.U.G. nr. 105/2010 pentru

DA

NU x
NU

DA x

aprobarea Programului National de Dezvoltare a Infrastructurii. IV: PROCEDURA III.1) Procedura selectat

Licitaie deschis
Licitaie restrns Licitaie restrns accelerat Dialog competitiv

Negociere cu anun de participare Negociere fr anun de participare Cerere de oferte Concurs de soluii DA

IV.2) Etapa final de licitaie electronic

NU x

Dac DA, informaii adiionale despre licitaia electronic Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/19.04.2006 (cu modificarile si completarile ulterioare) privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii. Legea nr. 337/17.07.2006 pentru aprobarea Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii. Hotrrea nr. 925/2006 (cu modificarile si completarile ulterioare) pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice, si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonana de Urgen a Guvernului nr.30/12.04.2006 (cu modificarile si completarile ulterioare) privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public. Ordinul Ministerului Mediului nr. 1163 din 16.07.2007 privind aprobarea unor msuri pentru mbuntirea soluiilor tehnice de proiectare i de realizare a lucrrilor hidrotehnice de amenajare i reamenajare a cursurilor de ap, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor. Normativ tehnic pentru lucrri hidrotehnice NTLH-001 ,,Criterii i principii pentru evaluarea i selectarea soluiilor tehnice de proiectare i realizare a lucrrilor hidrotehnice de amenajare/reamenajare a cursurilor de ap, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor" aprobat cu Ordinul Ministerului Mediului nr. 1215 din 6.10.2008 Hotrre nr. 925/1995 de aprobare a regulamentului de verificare i expertizare tehnic de calitate a proiectelor, a execuiei lucrrilor i a construciilor. Ordinul nr. 777 din 26 mai 2003 pentru aprobarea reglementrii tehnice "ndrumtor pentru atestarea tehnico-profesional a specialitilor cu activitate n construcii" Ordinul nr. 107 din 29 martie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoaterea autorizrii persoanelor fizice i juridice romne, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparine Spaiului Economic European n vederea realizrii i verificrii lucrrilor de specialitate n domeniul cadastrului, al geodeziei i al cartografiei pe teritoriul Romniei. H.G. nr.28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
22

Ordin nr.863/2008 pentru aprobarea pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii" ORDIN nr. 276 din 28 aprilie 2009 pentru modificarea i completarea Instruciunilor de aplicare a unor prevederi din Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltrii, lucrrilor publice i locuinelor nr. 863/2008. Standarde naionale i reglementri tehnice n domeniu. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ; Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare; Hotararea de Guvern nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii. Proceduri MLPAT privind autorizarea personalului din laboratoarele de incercari si CQ; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca; Hotararea de Guvern nr. 300/2006 (cu modificarile si completarile ulterioare) privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile; Legea nr. 346/2004 (cu modificarile si completarile ulterioare) privind stimularea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi mici si mijlocii ORDIN nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea n aplicare a certificatului de participare la licitaii cu ofert independent Lege nr. 15 din 11 martie 2011 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii Datorita volumului mare al documentatiei de atribuire, a fost imposibila atasarea acesteia in intregime la anuntul de participare in SEAP. S-au atasat anuntului de participare Fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini, contractul de proiectare si executie si formularele. Operatorii economici vor transmite o scrisoare de interes, cu toate datele de identificare, cel mai tarziu cu doua zile inainte de data deschiderii ofertelor. In cel mult 24 de ore de la primirea scrisorii, autoritatea contractanta va pune la dispozitia operatorilor economici interesati, in mod gratuit de la sediul autoritatii contractante, un exemplar din DALI, devize generale, liste de cantitati si expertize unde este cazul. Toate raspunsurile la solicitarile de clarificare vor fi publicate in SEAP, motiv pentru care operatorii economici vor lua toate masurile ce se impun pentru a intra in posesia lor.

V. CRITERII DE CALIFICARE I/SAU SELECIE V.1) Situaia personal a candidatului / ofertantului


Certificat de participare la licitaie cu ofert independent Solicitat x Nesolicitat Declaraii privind eligibilitatea Solicitat x Nesolicitat Cerin obligatorie: se solicit prezentarea formularului 2.

*Cerine obligatorii: - prezentare formular 3 din Sect.IV, - Cazierul judiciar al persoanelor aflate la conducerea operatorului economic;
23

-certificate de atestare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor i taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, sa faca dovada esalonarii conform graficului aprobat, precum si plata la zi a obligatiilor curente, (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care.candidatul/ofertantul este rezident), valabile la data depunerii ofertelor. Declaraie privind nencadrarea n prevederile art. 180 si art. 181 din O.U.G. 34 / 2006. Solicitat x Nesolicitat Certificat privind calitatea de participant la procedur Solicitat x Nesolicitat Declaraie privind situaia personal a operatorului economic Solicitat x Nesolicitat Declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 691 din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare. *Cerin obligatorie: -completare formular 4.

Cerin obligatorie: -completare formular 5 Cerin obligatorie: -completare formular 6

Solicitat

Solicitat x Nesolicitat V.2) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale ( nregistrare ) Persoane juridice / fizice romne *Cerin obligatorie: Certificat de nregistrare (fotocopie semnat, tampilat i avnd meniunea conform cu originalul).

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului,


cu cel mult 30 de zile nainte de data depunerii documentelor de calificare, n original sau copie legalizat, din care s rezulte obiectul de activitate (execuie lucrri de construcii hidrotehnice i/sau proiectare construcii hidrotehnice) si faptul ca nu sunt nscrise meniuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85 / 2006 privind procedura insolvenei. Persoane juridice /fizice strine Cerine obligatorii: Documente care dovedesc o form de nregistrare/atestare in calitate de persoana juridica in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care ofertantul este rezident Certificat constatator (sau document echivalent) emis de registrul comertului (sau autoritatea echivalenta din tara in care ofertantul este rezident), cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertei, din care s rezulte obiectul de activitate relevant pentru obiectul prezentei achizitii (execuie lucrri de construcii hidrotehnice i/sau proiectare construcii hidrotehnice) si faptul ca nu sunt nscrise meniuni cu privire la procedura insolvenei sau operatiuni similare. Documentele vor fi nsoite de traducerea acestora de ctre un traductor autorizat.
24

V. 3.) Situaia economico - financiar Informaii privind situaia - informatii generale privind operatorul economic potrivit economico financiar Formularului 8 din Sectiunea IV; - Bilanurile contabile, contul de profit si pierderi, toate Solicitat x Nesolicitat anexele la 31.12.2008, 31.12.2009 i 31.12.2010 sau Balana de verificare contabil la 31.12.2010, vizate i nregistrate la organele n drept (copii semnate si stampilate pe fiecare pagina) - declararea cifrei de afaceri medie globala pe ultimii trei ani (2008, 2009, 2010) Valorile vor fi exprimate in lei si euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pe anul respectiv, dupa cum urmeaza: ANUL CURS EURO 2008 3,3373 2009 3,6827 2010 4,2099 Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a tarii respective in care s-a facut inregistrarea si va specifica ratele utilizate in oferta depusa. - cifra medie de afaceri pe ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin 382.000.000. lei pentru lucrari si cel putin 11.000.000. lei pentru serviciile de proiectare. - rezultatul exerciiilor financiare pe ultimii 3 ani. Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri, a garantiei de participare si a garantiei de buna executie la 50 % va prezenta, anexat Formularului pentru garanie, o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMMurilor. - obligaii contractuale n desfurare fa de ali beneficiari, dac este cazul, conform Formularului 9. Atunci cnd un grup de operatori economici depune ofert comun, situaia economic i financiar se demonstreaz prin luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

V.4.) Capacitatea tehnic i / sau profesional Informaii privind capacitatea Lista cu principalele servicii de proiectare prestate in ultimii tehnic trei ani si lucrari similare executate in ultimii trei ani, Solicitat x Nesolicitat Formular 10 si Formularul 11 Solicitat Nesolicitat

Declaraie i Lista principale lucrari executate n ultimii 5 ani i respectiv Declaraie i Lista principale prestari de servicii in ultimii 3 (trei) ani conform Formulare 10,11. Fia privind ,,Experiena Similar (formulare 13 i 13 ') a ofertantului: - Se solicit ca n ultimii 5 ani ofertantul s fi finalizat contracte similare (contracte al cror obiect a fost execuia de construcii hidrotehnice similare de tipul: regularizri i recalibrri de albie, consolidri i aprri de mal, diguri, punerea in siguranta baraje etc.) a cror valoare cumulat s fie cel puin egal cu 196.000.000 lei (fr T.V.A.). Pentru demonstrarea ndeplinirii acestei solicitri se vor prezenta contractele de execuie care certific experiena similar, nsoite de
25

Procesele-Verbale de recepie la terminarea lucrrilor, care s fac dovada finalizrii contractului la valoarea prezentat i recomandri conform precizrilor ce urmeaz: - Se solicit ca n ultimii 3 ani ofertantul s fi ncheiat i ndeplinit cel puin 1 (unu) contract de proiectare cu o valoare egal (sau mai mare) de 5.700.000 lei (fr T.V.A.) sau echivalentul n euro 1.382.388 EURO sau cel mult 3 (trei) contracte de executie de valoare cumulat egal (sau mai mare) de 191.000.000 lei (fr T.V.A.) sau echivalentul n euro 46.322.121 EURO (1 Euro la data de 24.05.2011 = 4,1233 RON), contracte ale cror obiect a fost prestarea unor servicii similare proiectare lucrri de construcii i amenajri hidrotehnice+executie. Pentru demonstrarea ndeplinirii acestei solicitri se vor prezenta contractele de valoare minim impuse. Autoritatea contractant solicit, ca cerin minim, obligativitatea prezentrii cel puin a 5(cinci) recomandri din partea unor beneficiari/clieni pentru execuia unor lucrri similare lucrri hidrotehnice (inclusiv de la beneficiarii contractelor de valoare minim impus) si respectiv obligativitatea prezentrii cel puin a 3(trei) recomandri din partea unor beneficiari/clieni pentru prestarea unor servicii similare - proiectare lucrri de construcii i amenajri hidrotehnice (inclusiv de la beneficiarul contractului sau contractelor de valoare minim impus). Recomandarea trebuie s precizeze cel putin la urmatoarele aspecte (formularul 12): a. Modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv; b. Daca pe parcursul executiei lucrarilor au fost inregistrate: - neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale de lucrari; - cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusiva a contractantului; - contracte reziliate dupa inceperea executiei, motivele rezilierii; - receptii amanate sau respinse datorita nerespectarii parametrilor de calitate. Recomandrile aferente lucrrilor executate pentru beneficiari/clienti din Romania trebuie sa fie vizate de Inspectoratul de Stat in Constructii. Facem meniunea c, n situaia n care unele Inspectorate teritorile de Stat n Construcii nu vizeaz recomandrile ofertanilor, vor fi luate n consideraie i recomandrile nevizate. Declaraie privind efectivul mediu anual al personalului angajat i al cadrelor de conducere, confom Formularului 14 din Sectiunea IV. - Informaii referitoare la studiile, pregtirea profesional i calificarea personalului de conducere, precum i ale persoanelor responsabile pentru prestarea serviciilor de proiectare i respectiv ale persoanelor responsabile direct cu ndeplinirea contractului i al responsabilului tehnic cu executia lucrrilor si respectiv al responsabilului cu verificarea calitii. Se solicit ca cerin minim, desemnarea de ofertant ca ef de proiect, care va asigura asistena tehnic din partea proiectantului pe parcursul execuiei lucrrilor de construcii i care va reprezenta ofertantul la fazele determinante i n relaiile cu beneficiarul, o
26

persoan cu studii superioare de specialitate cu experien n proiectare de cel puin 15 ani. Se solicit ca cerin minim, pentru prestarea serviciilor de proiectare , desemnarea de ctre ofertant a unui coordonator n materie de securitate i sntate pentru nivelul superior pe durata elaborrii proiectului, conform ORDIN nr.242/23.03.2007, care poate fi angajat al ofertantului sau persoan fizic/juridic a crui angajament de participare a fost obinut de ctre ofertant. Cerine obligatorii pentru prestarea serviciilor de proiectare: 1. Certificate de atestare eliberate de Ministerul Mediului conform Ordinului nr. 1671/2007 pentru domeniile: a) ntocmirea studiilor hidrologice; b) ntocmirea studiilor hidrogeologice; c) ntocmirea studiilor de gospodrire a apelor i d)elaborarea documentaiilor pentru obinerea avizului de gospodrire a apelor.
2. Certificate de autorizri eliberate de O.N.C.G.C. conform Ordinului nr. 107/2010 emis de M.A.I.-Agenia Naional de Cadastru i Publicitate Imobiliar pentru: -persoane fizice: categoria B sau C; sau - persoane juridice: clasa a II-a 3. Atestate verificatori proiecte conform Ordinului M.L.P.T.L. nr.777/2003, cerinele: A7-Rezistena i stabilitate pentru construcii i amenajri hidrotehnice; B5-Sigurana n exploatare pentru construcii i amenajri hidrotehnice; D-igiena, sntatea oamenilor, refacerea i protecia pentru toate domeniile.

Cerine obligatorii pentru execuia lucrrilor: Ofertantul va anexa copia legalizat dup contractul individual de munc/angajamentul de participare al coordonatorului n materie de securitate i sntate pe durata elaborrii proiectului. Se solicit, ca cerin minim obligatorie, desemnarea de ofertant, ca responsabil tehnic cu execuia lucrrilor (R.T.E.), a unei persoane care s fie atestat tehnico-profesional pentru domeniul: V Construcii i amenajri hidrotehnice, angajati ai ofertantului (cu carte de munc) sau persoan fizic/juridic a crui angajament de participare a fost obinut de ctre ofertant, cu experien n activitatea de R.T.E. de cel puin 5 ani; Informaii privind Planul propriu de securitate i sntate n munc pe antier, n conformitate cu prevederile H.G.nr. 300 din 2006 (*actualizat*) i informaii privind msuri de protecia mediului pe care operatorul economic le va aplica n timpul ndeplinirii contractului de lucrri. Ofertantul va anexa copia legalizat dup contractul individual de munc/angajamentul lucrtorului desemnat privind securitatea i sntatea muncii Pe parcursul derulrii contractului, contractantul nu are dreptul de a nlocui persoanele nominalizate n ofert pentru ndeplinirea contractului de servicii, fr acceptul autoritii contractante, iar
27

eventuala nlocuire a acestora (n cazuri temeinic motivate i probate), nu trebuie s conduc la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniiale. Declaratie referitoare la utilaje, instalatii, echipamente tehnice, pe specificul proiectrii i execuiei lucrrilor, necesare pentru realizarea obiectivelor de investiii conform Formularului E; Informaii privind Planul propriu de securitate i sntate n munc pe antier, n conformitate cu prevederile H.G.nr. 300 din 2006 (*actualizat*) i informaii privind msuri de protecia mediului pe care operatorul economic le va aplica n timpul ndeplinirii contractului de lucrri. Se va anexa graficul fizic si valoric de executie pentru indeplinirea lucrarilor formularul 23 Lista contractelor aflate in desfasurare daca este cazul formularul 9 V.5) Standarde Solicitat x Nesolicitat Cerine obligatorii: Certificat ISO 9001 sau echivalent pentru sistemul de management al calitii; In cazul unei asocieri prezentarea certificatului este obligatorie pentru toti asociatii; Certificat ISO 14001 sau echivalent pentru Sistemul de Management de Mediu; Certificat OHSAS 18001:2004 sau echivalent-Sistem de Management al Sntii i Securitii Ocupaionale; Certificat SA 8000 sau echivalent - Sistem de Management de Responsabilitate Social.
Not:

Nu se accept adeverine din care rezult c operatorul economic este n curs de certificare. Se accept un document, emis de organismul de certificare, n care se precizeaz c operatorul economic a finalizat auditul de certificare, urmnd s primeasc n curnd certificarea propriuzis. Informaii privind subcontractanii n cazul n care oferta include subcontractani, se va completa (dac este cazul) Formularul 17 din Seciunea IV cu denumirea subcontractanilor, specializarea acestora i specificarea lucrrilor Solicitat x Nesolicitat care urmeaz a le executa subcontractantul/subcontractanii.
Autoritatea contractant are obligaia de a solicita, la ncheierea contractului de achiziie public, prezentarea contractelor ncheiate ntre viitorul contractant i subcontractanii nominalizai n ofert. Contractele prezentate trebuie s fie n concordan cu oferta i se vor constitui n anexe la contractul de achiziie public. Pe parcursul derulrii contractului, contractantul nu are dreptul de a nlocui subcontractanii nominalizai n ofert fr acceptul autoritii contractante, iar eventuala nlocuire a acestora nu trebuie s conduc la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniiale.

Informatii privind asocierea operatorilor economici (dac este cazul) Solicitat x Nesolicitat

Cerin obligatorie: prezentarea Formularului 18 din Sectiunea IV Formularul se va prezenta n cazul n care un grup de operatori economici se asociaz cu scopul de a depune oferta comun, fr a fi obligai s i legalizeze asocierea.
28

Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul n care contractul este atribuit unei asocieri de operatori economici care au depus ofert comun, au obligatia s legalizeze asocierea . Not:
In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) se va analiza cu privire la asociere in ansamblu.

Informaii privind susinerea operatorilor economici (dac este cazul) Solicitat x Nesolicitat

n cazul n care, ofertantul i demonstreaz situaia economic i financiar ori capacitatea tehnic i/sau profesional prin prezentarea unui angajament de susinere din partea unui ter, pentru a fi luat n considerare susinerea acordat, angajamentul ferm (ncheiat n form autentic la notariat) trebuie s reprezinte un instrument juridic care s asigure dreptul autoritii contractante de a solicita, n mod legitim, ndeplinirea anumitor obligaii de ctre persoana susintoare.
n cazul n care susinerea terului se refer la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispoziia ofertantului - fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal -, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie s prevad care sunt resursele respective i s evidenieze faptul c disponibilizarea acestora se va realiza necondiionat, n funcie de

necesitile care apar pe parcursul ndeplinirii contractului n cauz.


n cazul n care susinerea terului vizeaz ndeplinirea unor cerine minime de calificare cum ar fi experiena similar reflectat prin prezentarea unor liste de servicii prestate ntr-o perioad anterioar sau ndeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri n domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achiziie public, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie s garanteze autoritii contractante faptul c, n cazul n care contractantul ntmpin dificulti pe parcursul derulrii contractului, persoana susintoare se oblig s asigure ndeplinirea complet i reglementar a obligaiilor contractuale prin implicarea sa direct.

Susintorul rspunde pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii obligaiilor prevzute n angajament, aceasta din urm avnd posibilitatea de aciune direct mpotriva susintorului. Persoana care asigur susinerea financiar nu trebuie s se afle n situaia care determin excluderea din procedura de atribuire conform art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 (Formularul 3 din Seciunea IV).
Angajamentul ferm prezentat de ofertantul ctigtor face parte integrant din contractul de achiziie public. Susintorul rspunde n mod direct pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante, ca urmare a nerespectrii obligaiilor asumate prin angajament.

Atenie! Formularele pentru angajamentul ferm se vor introduce n ofert numai n cazul n care situaia economic i financiar ori capacitatea tehnic i/sau profesional a ofertantului este susinut de ctre un ter, pentru ndeplinirea contractului.

29

V.6) Daca este aplicabil modul de selectare/ preselectare

Modul de selectare si calificare se va face conform OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Cerinte minime de selectare: - cifra de afaceri medie global pe ultimii trei ani (2008, 2009, 2010) trebuie sa fie de minim: 392.000.000 lei fr tva. Se vor prezenta contracte dupa cum urmeaza: PENTRU PROIECTARE - prezentarea a cel putin unui contract similar privind lucrari de regularizare cursuri de apa, baraje si lucrari hidrotehnice (reabilitare, modernizare, etc) ncheiat n ultimii 3 ani al crui obiect este de aceeai natur i complexitate cu serviciile care urmeaza a fi prestate, n valoare de cel puin 5.000.000 lei fr tva. PENTRU EXECUTIA DE LUCRARI -prezentarea a cel putin unui contract incheiat n ultimii 5 ani de natur i complexitate similare lucrarilor ce fac obiectul contractului a cror valoare cumulat s fie cel putin egal cu 191.000.000 lei Fiele de experien similar vor fi nsoite de copii dup contract, procese verbale de recepie la terminarea lucrrilor i recomandare din partea beneficiarului. PERSONAL MINIM NECESAR Nivel minim: Ofertantul trebuie s fac dovada c dispune de cel puin urmtorul personal de specialitate necesar pentru ndeplinirea contractului: 1. PENTRU PROIECTARE -.proiectanti ingineri Hidrotehnicieni -.ingineri autorizati topo /topometristi autorizati pentru lucrari in sistemul de proiectie Stereografic -. inginer atestat pentru verificarea proiectelor 2. PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR -.manager general de proiect in domeniul constructiilor hidrotehnice cu pregtire profesional relevant n aceast calitate, prin coordonarea a cel putin unui proiect similar din punct de vedere al complexittii; - efi de antier cu studii de inginerie - construcii i o pregtire profesional de cel puin 10 ani, cu implicarea n aceast calitate n cel putin un proiect similar din punct de vedere al complexittii -.responsabili tehnici cu executia (RTE), atestati respectiv unul pentru fiecare din urmtoarele domenii: Constructii Hidrotehnice -. ingineri Hidrotehnicieni cu vechime minima 3 ani, -. reponsabili cu calitatea (C.Q.) Ofertantul va prezenta n copie certificat pentru conformitate cu originalul urmtoarele documente: - crile de munc sau, dup caz, contractele individuale de munc ale personalului invocat vizat de ITM i/sau contractele de prestri servicii ncheiate ntre ofertant i persoanele respective, ori alte documente relevante (valabile pe perioada de derulare a contractului), astfel nct s rezulte ndeplinirea cerinelor privind profilul/experiena specialitilor propui; - diplome privind specializarea personalului (studiile, pregtirea
30

profesional, calificarea si atestarea profesional); - autorizaii/certificate de atestare profesional i legitimaiile aferente (aflate n termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor) sau, n lipsa acestora, deciziile de numire pentru poziia respectiv i documentul/documentele de specializare n baza creia s-a realizat numirea (pentru acele poziii unde nu exist reglementri n vigoare). UTILAJE Nivel minim: Ofertantul trebuie s fac dovada c dispune de cel puin urmtoarele dotari si utilaje necesare pentru ndeplinirea contractului indiferent de forma de detinere ( proprietate, chirie sau concesiune): Pentru PROIECTARE sunt necesare urmatoarele dotari: -3. buc. statie topo -. program de proiectare CAD pentru predarea PT si DE Pentru EXECUTIE - utilaje minime necesare in functie de specificul lucrarilor: - statii de betoane, - 5 autogredere, - 5 cilindrii compactori ( cu rulouri netede si/sau cu pneuri , minim 2 cilindrii compactori cu pneuri), - 15. autobasculante, - 10. excavatoare (inclusiv cu cupa de 1,25 mc), - 5. incarcatoare pe pneuri si/ sau senile, - 10 buldozer, - 15 motocompresoare, - 15. motopompe -Ofertantul va face dovada ca dispune de un laboratoare autorizat gradul 2 pentru determinarile necesare la executia lucrarilor. Pentru a face dovada disponibilittii utilajelor/echipamentelor n cauz respectiv utilizarea acestora cu respectarea prevederilor legale i normativelor tehnice aplicabile privind funcionarea acestora, operatorul economic trebuie s prezinte, n funcie de situaia specific fiercrui utilaj n parte, copii dup urmtoarele documente: rapoartele de inspecie/ITP aflate n termen de valabilitate, RCA si licente conforme si valabile pentru utilajele autorizate s circule pe drumurile publice, pentru staia de betoane autorizaia mediu care atest funcionarea in conditii legale, contracte de inchiriere, contract de concesiune.
NOT: n cazul n care ofertantul opteaz s uzeze de dreptul prevzut la Cap. B.4.3. din SECIUNEA I INFORMAII GENERALE, pentru demonstrarea ndeplinirii criteriilor de calificare prevzute la art.176 din O.U.G. nr. 34/2006 cu toate modificrile i completrile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta iniial doar o declaraie pe propria rspundere (Formular 39) semnat de reprezentantul su legal, prin care confirm c ndeplinete cerinele de calificare astfel cum au fost solicitate n Documentaia de Atribuire. Declaraia va fi nsoit de o anex n care ofertantul trebuie s menioneze succint, dar precis, modul concret de ndeplinire a respectivelor cerine - inclusiv, dac au fost solicitate, diverse valori, cantiti sau altele asemenea.

VI. PREZENTAREA OFERTEI VI.1) Limba de redactare a ofertei Oferta se va redacta n limba romn. Persoanele straine vor prezenta documentele solicitate in traducere legalizata. Lipsa oricarui document atrage dupa sine descalificarea ofertantului
31

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei VI.3) Garanie de participare Nesolicitat Solicitat x

Oferta se va menine valabil pentru o perioad de 90 de zile calendaristice. Cuantumul garaniei de participare: 3.000.000 lei. Perioada de valabilitate a garaniei pentru participare: 90 de zile. Vor fi acceptate urmtoarele forme de constituire: a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar ori de o societate de asigurri, care se prezint n original, n cuantumul i pentru perioada prevzut n documentaia de atribuire. (1).Garantia trebuie sa fie irevocabila (2) Instrumentul de garantare trebuie s prevad dac plata garaniei se va executa: a) condiionat, respectiv dup constatarea culpei persoanei garantate, n conformitate cu contractul garantat; sau b) necondiionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garania de participare se poate constitui i prin depunerea unui ordin de plat sau a unei file cec, cu condiia confirmrii acestora de ctre banc pn la data deschiderii ofertelor; Cerin obligatorie: Documentul se va constitui n conformitate cu prevederile art. 86 i 87 din H.G. nr.925/2006 (*actualizat*) i n conformitate cu prevederile art. 278 1 din O.U.G. nr.34/2006 (*actualizat*) . b) Ordin de plat emis n favoarea autoritii contractante n contul pentru garaniile de participare nr. RO13TREZ4765005XXX008483 ,deschis la Trezoreria Targu Mures, cu condiia confirmrii acestuia de ctre banca emitent, pn la data deschiderii ofertelor. Documentul care face dovada constituirii garaniei de participare va fi transmis i la sediul autoritii contractante (n original n cazul scrisorilor de garanie sau o copie cu viza bncii n cazul ordinelor de plat), nsoit de scrisoarea de naintare (Formular J). Netransmiterea acestor documente la sediul autoritii contractante pn la data limit de depunere a ofertelor va conduce la respingerea ofertelor respective, conform art.33 alin (3) lit.b) din H.G.nr. 925/2006 (*actualizat*). Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri, a garantiei de participare si a garantiei de buna executie la 50 % va prezenta, anexat Formularului pentru garanie, o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor. (3) in cazul depunerii unei contestatii, daca CNSC respinge contestatia depusa, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare in conformitate cu art. 278^1 din OUG. 34/2006.

VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul are obligaia de a face dovada conformitii propunerii de execuie a lucrrilor i prestrilor de servicii de proiectare, cu cerinele prevzute n Caietul de Sarcini. n acest scop propunerea tehnic va conine, n funcie de cerinele prevzute n Fia de date a achiziiei, urmtoarele prevederi pentru fiecare prestaie (lucrri i servicii de proiectare): 1. Cerine obligatorii pentru Execuie lucrri a) programul calitii, care concretizeaz sistemul de asigurare i de conducere a calitii la particularitile lucrrii ce face obiect al ofertei, avizat de specialiti sau de organisme abilitate n acest sens. Programul
32

calitii trebuie s cuprind:


- descrierea sistemului calitii, aplicat la lucrare, inclusiv listele procedurilor aferente sistemului calitii (dosarul de prezentare a

sistemului propriu de conducere i de asigurare a calitii lucrrilor adaptat la specificul lucrarilor care se contracteaz);
- listele procedurilor tehnice de execuie a principalelor categorii de lucrri privind realizarea obiectivului i planul de control al calitii, verificrii i ncercrii; - laboratoarele utilizate si autorizate, de grad corespunzator lucrarilor.

b) graficul de execuie a lucrrii; c) listele cantitilor de lucrri completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrri, cu respectarea integral a cerinelor calitative i cantitative prevzute n Proiectul Tehnic, caietele de sarcini i n alte acte normative n vigoare care reglementeaz execuia lucrrilor; d) fiele tehnice aferente listelor cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj si independente, inclusiv dotarile, aferente lucrarii a carei executie face obiectul contractului de achizitie publica; e) fiele tehnice aferente tuturor utilajelor din dotare sau nchiriate i analiza pentru preurile folosite n elaborarea ofertei, care vor conine n detaliu urmtoarele elemente: amortisment, ntreinere, reparaii, salarii, lubrifiani, carburani, asigurri, taxe i impozite, etc. f) fiele tehnice aferente tuturor transporturilor necesare pentru execuia lucrrilor i analiza pentru preurile folosite n elaborarea ofertei, care vor conine n detaliu urmtoarele elemente: amortisment, ntreinere, reparaii, salarii, lubrifiani, carburani, anvelope,acumulatori, asigurri, taxe, impozite, taxe rovignet i licenele de transport, etc. g) caracteristicile tehnice i buletinele de analiz aferente pietrei din carier, emis de laborator atestat conform prevederilor legale n vigoare. - se vor indica formularele ce trebuie completate n aa fel nct, informaiile din propunerea tehnic s permit identificarea cu uurina a corespondenei cu specificaiile tehnice minime din Caietul de Sarcini. Pentru mijloacele de transport i utilajele din dotare proprie sau nchiriate se vor prezenta fiele tehnice aferente i licenele de transport, n conformitate cu legislaia n vigoare. Formularele 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, C3 vor fi completate conform modelelor din Seciunea IV. Pentru justificarea preurilor materialelor se vor ataa ofertele de la furnizori, acestea acoperind n totalitate categoriile de lucrri aferente obiectivului. In vederea evitarii subevalurii unor categorii de lucrri sau ofertelor n ansamblul lor, ofertele vor conine: - oferte ferme cu preul materialelor, semnate de furnizori, pentru toate categoriile de materiale aferente obiectivului de investiii; - analize de pre pentru toate materialele aferente obiectivului de investiii; - valoarea consumurilor totale de resurse materiale; - valoarea consumurilor totale cu mna de lucru; - valoarea consumurilor totale privind utilajele de construcii; - analize de pre/oferte nchiriere pentru utilajele de construcii i respectiv mijloacele de transport; - valoarea consumurilor totale privind transporturile; - valoarea utilajelor i echipamentelor tehnologice, cu montaj i independente, inclusiv a dotrilor, aferente lucrrii a crei dobndire face obiectul achiziiei publice; - suma cheltuielilor indirecte (exprimate n % din Total cheltuieli directe) i a profitului (exprimat n % din Total cheltuieli
33

directe+cheltuieli indirecte). II. Cerine obligatorii pentru Servicii de proiectare : a. O descriere detaliat a metodologiei i a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor ; b. Numele persoanei desemnat de ofertant ca ef de proiect care va asigura asistena tehnic din partea proiectantului pe parcursul execuiei lucrrilor de construcii i care va reprezenta ofertantul la fazele determinante i n relaiile cu beneficiarul; c. O scurt descriere a tehnologiilor prevzute pentru execuia lucrrilor; d. Informaii despre situaia juridic a terenurilor ce se vor ocupa de lucrrile proiectate; e. Informaii despre sigurana n exploatare i durata de serviciu (exploatare) estimat; f. Informaii despre impactul realizrii obiectivului de investiii asupra sntii oamenilor i asupra mediului; g. Alte informaii considerate semnificative pentru evaluarea corespunztoare a propunerii tehnice; h. Ofertanii trebuie s i asume regulile de legislatia n vigoare i s prezinte n cadrul ofertei modul de organizare a activitii S.S.M. (securitatea i sntatea muncii) pentru serviciile ce urmeaz a se presta i msurile protecie a muncii n conformitate cu obligatorii luate pentru prevenirea riscurilor de accidentare i mbolnvirilor profesionale la desfurarea acestor servicii. i. Ofertanii trebuie s respecte cerinele de rezisten i stabilitate prevzute de legislaia n vigoare: STAS 4273/1983, STAS 4068/2-87, S.R. 11100-1:1993, P100/06, NP-055-01 aprobat de ordinul 783/2002, Legea 10/1995, STAS 9268/89 i orice alt normativ sau regulament privind proiectarea i execuia construciilor; j. ofertantul are obligaia s prevad n proiect, utilizarea n execuia lucrrilor a unor tehnologii cu un impact ct mai redus i chiar neagresive asupra mediului; k. ofertantul trebuie s includ n proiect folosirea, pentru execuia lucrrilor, de materiale ecologice conform Directivelor U.E.; l. ofertantul are obligaia s elaboreze, n cadrul proiectului tehnic soluii, astfel nct amenajarea hidrotehnic s fie exploatat n siguran, la parametrii proiectai, pe toat durata de exploatare; m. ofertantul are obligaia s elaboreze n proiect soluii cu un impact favorabil asupra mediului i sntii oamenilor; n. durata de serviciu (exploatare) estimat de ofertant trebuie s fie egal cu durata prevzut n H.G. nr.2139/2004; o. ofertantul are obligaia s prezinte n mod detaliat, n cadrul ofertei tehnice, metodologia fazelor de elaborare a proiectului tehnic i respectiv metodologia de urmrire pe parcursul execuiei lucrrilor; p. ofertantul are obligaia s prezinte programul calitii, care concretizeaz sistemul de asigurare i de conducere a calitii la particularitile lucrrii, pentru asigurarea din punct de vedere calitativ a tuturor cerinelor de proiectare. q. descriere detaliat a metodologiei i a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor de achiziionare terenuri; r. alte informaii considerate semnificative pentru evaluarea corespunztoare a propunerii tehnice; s. ofertantul va prezenta graficul de timp propus pentru prestarea serviciilor de achiziionare terenuri conform formularului 15 din seciunea formulare.
34

t. activitile i sarcinile concrete care vor fi ncredinate personalului de specialitate implicat n ndeplinirea contractului; Ofertanii trebuie s prezinte complet propunerea tehnic, conform cerinelor obligatorii mai sus enunate. Propunerea tehnic trebuie s ndeplineasc n mod corespunzator cerinele autoritii contractante. VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta indicat in Sectiunea IV (Formularul 3) care reprezinta elementul principal al propunerii financiare. Propunerea financiara, va contine: conform formularului de oferta, valoarea totala si defalcat pe servicii de proiectare (P.T.+C.S., D.E. i P.A.C.), servicii de verificare proiect inclusiv serviciile de achiziionare terenuri si respectiv executie lucrari. Costul Total = valoarea proiectarii + valoarea lucrarilor care urmeaza a fi executate + costul de finantare. Incluzand costurile terenurilor. Costul de finantare va cuprinde dobanda si alte cheltuieli de finantare care vor fi evidentiate separat. Dovada ofertantului ca dispune de surse de finantare; 1. In cazul in care ofertantul face dovada ca dispune de obtinerea creditului (angajamentul bancii, etc.), ofertantul va prezenta scrisoarea de confort, acord, pre-contract sau contract in care sa se precizeze: - numele creditorului - valoarea creditului in Lei - termenul pentru care se acorda creditul si numele lucrarii pentru care se acorda creditul . 2. In cazul in care ofertantul are surse proprii ofertantul va prezenta dovada ca dispune de resursele financiare necesare indeplinirii contractului de lucrari. Plata contractului se va face incepand cu anul 2015 in limita creditelor aprobate. Graficul de rambursare se va face cu si fara TVA in LEI. Achizitorul poate face rambursarea anticipat in limita bugetului cu acordul executantului. Contractul de lucrari semnat si acceptat Propunerea financiara, va rezulta luand in calcul urmatoarele : - ntocmirea i verificarea documentaiei tehnico-economice (fazele P.T.+C.S.i P.A.C.), elaborarea studiilor necesare (topografice,geotehnice, hidrologice,expertiza,etc), ntocmirea documentaiilor pentru certificatul de urbanism, avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, necesare obinerii autorizaiei de construire, precum i elaborarea Planului de securitate i sntate pentru executarea lucrrilor la obiectivele de investiii; - ntocmirea documentaiei pentru scoatere terenuri din circuitul agricol si silvic, i ntocmire documentaie pentru expropiere terenuri (dac este cazul) precum i ntocmirea tuturor documentaiilor necesare pentru achiziia terenurilor necesare pentru execuia lucrrilor de construcii aferente obiectivelor de investiii mai sus menionate; pentru identificarea proprietarilor, pentru inventarierea actelor de proprietate, pentru documentaii cadastrale, pentru documentaiile aferente scoaterii
35

definitive din circuitul agricol si silvic, pentru avizri O.C.P.I, pentru obinere cri funciare, pentru expertiza terenurilor incluzand plata acestora, etc; - ntocmirea documentaiei tehnico-economice (faza D.E.) i a oricarei alte documentaii sau studiu solicitat de beneficiar, inclusiv actualizarea Devizului General, ori de cte ori solicit achizitorul pe toata perioada pn la finalizarea execuiei lucrrilor - Obinerea certificatului de urbanism i avizelor i acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism i obinerea autorizaiei de construire - Asistena tehnic din partea proiectantului n faze determinante i pe parcursul execuiei lucrrilor de construcii pentru obiectivul de investitii mai sus menionat; - Elaborarea instructiunilor de exploatare; - Intocmirea referatului de prezentare cu privire la modul in care a fost executata lucrarea, necesar la receptia obiectivului; - Includerea in documentatii a masurilor de protectie a muncii , PSI si a mediului necesare la executia lucrarilor. - Elaborarea punctului de vedere al proiectantului asupra comportarii in exploatare a obiectivului in perioada de garantie pana la receptia finala. - Valoarea total a ofertei de pre pentru executarea lucrrilor de construcii necesare pentru realizarea fiecrei categorii de lucrari, incluzndu-se toate cheltuielile necesare pentru desfurarea activitii de execuie a lucrrilor de baza i respectiv cheltuielile necesare organizrii de antier. Ofertantul va evidentia, pentru partea de executie, prin completarea formularelor corespunzatoare din Sectiunea IV, urmatoarele : a) Valoarea totala a lucrarii ce urmeaza a fi executata, inclusiv taxa pe valoarea adaugata care va fi evidentiata distinct; b) Valoarea pe fiecare obiect al lucrarii ce urmeaza a fi executate, inclusiv taxa pe valoarea adaugata care va fi evidentiata distinct ; c) Valoarea fiecarui deviz aferent categoriilor de lucrari; d) Valoarea consumurilor totale de resurse materiale ; e) Valoarea consumurilor totale cu mana de lucru ; f) Valoarea consumurilor totale privind utilajele de constructii ; g) Valoarea consumurilor totale privind transporturile ; h) Valoarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, cu montaj si independente, inclusiv a dotarilor, aferente lucrarii a carei dobandire face obiectul achizitiei publice; i) Valoarea dobanzii creditului j) Alte cheltuieli generate de finanarea din surse proprii k)organizarea de santier este obligatorie si se va justifica prin proiect de organizare de santier in conformitate cu legislatia in vigoare si a masurilor stabilite prin documentatia de evaluare a impactului asupra mediului in perioada de constructie. Valoarea organizarii de santier va fi justificata printr-un deviz.. Oferta de pre va conine i cheltuielile aferente asigurrii pe perioada execuiei lucrrilor, ce va cuprinde riscurile ce ar putea apare privind lucrrile executate, utilajele, instalaiile de lucru, echipamentele , materialele pe stoc, personalul propriu i reprezentanii mputernicii s verifice, s testeze sau s recepioneze lucrrile, precum i daunele sau prejudiciile aduse ctre tere persoane fizice i juridice. Asigurarea propriu-zis se va ncheia dup atribuirea contractului de ctre ofertantul ctigtor.
36

Propunerea financiar, va conine, conform formularului de ofert, valoarea total a ofertei de pre (incluzand costul finantarii), n lei i Euro
( 1Euro = 4,1233 lei la cursul B.N.R. n data de 24.05.201 inainte de ora 12:00 ).

VI.6) Vizita pe teren

Autoritatea contractanta impune vizitarea i inspectarea locului viitorului antier de lucrri i mprejurimile acestuia n scopul evalurii, din punctul de vedere al cheltuielilor, riscurilor i a tuturor datelor necesare pregtirii unei oferte fundamentat tehnic i conform cu datele reale din teren; dac este cazul, ofertanii pot semnala eventualele neconcordane dintre documentaia tehnic pus la dispoziie i situaia din teren. Vizita va avea loc dup cum urmeaz: Repezentantul A.B.A.Mures Ora Locul de intalnire Primria comunei : XXXXXXX, jud. .
(NUMELE,PRENUMELE FUNCTIA , TEL.)

Ob. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Data vizitarii
amplasamentului

Ofertantii vor include n oferta lor procesul verbal de vizitare teren (amplasament), ncheiat mpreun cu reprezentanii autoritii contractante. Lipsa oricarui document atrage dupa sine descalificarea ofertantului VI.7) Modul de prezentare a ofertei - Oferta se va depune la : ADMINISTRAIA NAIONAL APELE ROMNE ADMINISTRAIA BAZINAL DE AP MURE , Str. Koteles Samuel nr.33 , Tg.Mures Biroul REGISTRATURA (et .2) Data limit pentru depunerea ofertei: 11.11 .2011, ora 1000. - Modul de prezentare al ofertei : 1-Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei si al documentelor care o insotesc, in original, si dou exemplare copie. In eventualitatea unei discrepante intre original si copii va prevala originalul. 2- Originalul si copiile trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi semnate, pagina cu pagina, de reprezentantul/ reprezentantii autorizat/ autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. In cazul documentelor emise de institutii/ organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. 3- Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana / persoanele autorizata / autorizate sa semneze oferta. n cadrul documentelor de calificare se va introduce i formularul de contract semnat i tampilat de ofertant. Ofertantul nu are dreptul de a depune dect o singur ofert de baz. Ofertanii asociai nu au dreptul de a depune alte oferte, n mod individual, pe lng oferta comun. Persoanele juridice nominalizate ca
37

subcontractani n cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune ofert n nume propriu sau n asociere. Orice ofert pentru care se constat nerespectarea prevederilor de mai sus va fi considerat inacceptabil. Nu este permis respingerea niciunei oferte, cu excepia celor care se ncadreaz n una dintre urmtoarele situaii: au fost depuse dup data i ora limit de depunere sau la o alt adres dect cele stabilite n anunul de participare; nu sunt nsoite de garania de participare astfel cum a fost solicitat n documentaia de atribuire de depunere a ofertelor. 4- Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si fiecare set de copii in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile cu ORIGINAL si, respectiv, COPIE. Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent. 5- Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei, fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata. Propunerea tehnica, propunerea financiara si, daca este cazul, documentele de calificare si ofertele alternative, se vor introduce, in plicuri distincte, marcate corespunzator. 6- Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA 11.11.2011, ora 1100. 7- Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la pct. 6, autoritatea contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei. VI.8) Deschiderea ofertelor - Ofertele se deschid n data de .11.11.2011, ora 1100 la sediul autoritii contractante: ADMINISTRAIA NAIONAL APELE ROMNE ADMINISTRAIA BAZINAL DE AP MURE , Str. Koteles Samuel nr.33 , Tg.Mures - Condiii pentru participanii la sedina de deschidere: la sedinta de deschidere vor participa membri comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, daca considera necesar aceasta, n baza prezentrii delegaiilor aferente.

Pentru ca autoritatea contractanta sa asigure garantarea protejarii acelor informatii pe care ofertantul le precizeaza ca fiind confidentiale, in ceea ce priveste secretul comercial si protejarea intelectuala, ofertantul va preciza care din elementele care compun oferta sunt considerate confidentiale.

38

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE VII.1) Preul cel mai sczut VII.2) Cea mai avantajoas ofert economic

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI / NCHEIEREA ACORDULUI CADRU VIII.1 Ajustarea preului contractului DA x NU VIII.2. Garania de bun execuie a contractului DA x NU Pretul contractului este ferm in lei.

Cuantumul garaniei de bun execuie va fi de 5 % din valoarea (fr T.V.A.) a contractului. Vor fi acceptate urmtoarele forme de constituire: garania de bun execuie se poate constitui i printr-un instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar sau de o societate de asigurri, care devine anex la contract. Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) din H.G. nr.925/2006 se aplic n mod corespunztor. dac prile convin, garania de buna execuie se poate constitui i prin reineri succesive din sumele datorate pentru facturi pariale. n acest caz contractantul are obligaia de a deschide un cont la dispoziia autoritii contractante, la o banca agreat de ambele pri. Suma iniial care se depune de ctre contractant n contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din preul contractului. Pe parcursul ndeplinirii contractului, autoritatea contractant urmeaz sa alimenteze acest cont prin reineri succesive din sumele datorate i cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garanie de buna execuie n documentaia de atribuire. Autoritatea contractant va dispune ca banca sa ntiineze contractantul despre vrsmntul efectuat, precum i despre destinaia lui. Contul astfel deschis este purttor de dobnda n favoarea contractantului. Garania trebuie s fie irevocabil. Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri, a garantiei de participare si a garantiei de buna executie la 50 % va prezenta, anexat Formularului pentru garanie, o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor. Perioada de garanie este de 24 luni, de la data procesului verbal la terminarea lucrrilor.

Se solicit, dup caz, completarea cu urmatoarelor documente: ASOCIEREA Conform art 44 din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare: (1) Mai muli operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatur sau ofert comun, fr a fi obligai s i legalizeze din punct de vedere formal asocierea. (2) Autoritatea contractant are dreptul de a solicita ca asocierea s fie legalizat numai n cazul n care oferta comun este declarat ctigtoare i numai dac o astfel de msur reprezint o condiie necesar pentru buna ndeplinire a contractului. Acord de asociere completarea unui formular (formularul ACORD DE ASOCIERE sectiunea FORMULARE) cu asociaii, cu informaii privind proporia n care contractul de lucrri urmeaz s fie ndeplinit de ctre asociai i specializarea acestora. Atenie! n cazul asocierii mai multor operatori economici, criteriile de calificare trebuie ndeplinite de fiecare asociat, iar celelalte criterii de calificare privind situaia economico-financiar i capacitatea tehnico-profesional, trebuie s fie ndeplinite prin cumul de grupul de asociai( OUG 34/2006, art.186, alin 3).
39

SUSTINEREA TEHNICA SI/SAU FINANCIARA n cazul n care, n conformitate cu prevederile art. 186 i 190 din ordonana de urgen, ofertantul i demonstreaz situaia economic i financiar ori capacitatea tehnic i/sau profesional prin prezentarea unui angajament de susinere din partea unui ter, autoritatea contractant are obligaia de a lua n considerare aceast susinere pentru verificarea ndeplinirii cerinelor minime impuse n cadrul documentaiei de atribuire. Persoana care asigur susinerea financiar nu trebuie s se afle n situaia care determin excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180. n cazul n care susinerea terului se refer la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispoziia ofertantului - fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal - angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie s prevad care sunt resursele respective i s evidenieze faptul c disponibilizarea acestora se va realiza necondiionat, n funcie de necesitile care apar pe parcursul ndeplinirii contractului n cauz. n cazul n care susinerea terului vizeaz ndeplinirea unor cerine minime de calificare cum ar fi experiena similar reflectat prin prezentarea unor liste de produse/servicii/lucrri furnizate/prestate/executate ntr-o perioad anterioar sau ndeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri n domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achiziie public, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie s garanteze autoritii contractante faptul c, n cazul n care contractantul ntmpin dificulti pe parcursul derulrii contractului, persoana susintoare se oblig s asigure ndeplinirea complet i reglementar a obligaiilor contractuale prin implicarea sa direct. n situaiile mentionate, susintorul rspunde pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii obligaiilor prevzute n angajament, aceasta din urm avnd posibilitatea de aciune direct mpotriva susintorului. Angajamentul ferm prezentat de ofertantul ctigtor face parte integrant din contractul de achiziie public. Se vor depune, daca este cazul, urmatoarele documente (sectiunea FORMULARE): - declaratie tert sustinator Formular DT Declaraie ter susintor tehnic i profesional-privind utilajele Formular DT1 Declaraie ter susintor tehnic i profesional-privind personalul - angajamentul ferm al sustinatorului Formular AT ANGAJAMENT privind susinerea tehnica si profesional a ofertantului/grupului de operatori economici Formular AF - ANGAJAMENT Ter susintor financiar Ofertantii au obligatia de a indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, protectia mediului conform Legii privind securitatea si sanatatea in munca nr.319/2006, H.G. nr.109/2006 cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca,O.G. nr.195/2005 privind protectia mediului modificata si completata. Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind : Legislatia in domeniul protectiei mediului :www.mmediu.ro ; - Protectia muncii si conditiile de munca :www.inspectmun.ro.

Not:
Operatorii economici din strinatate vor depune documentele traduse n limba romn de ctre o persoan autorizat.

EF SERVICIU INVESTIII, Ing. Popa Ioan EF BIROU ACHIZITII Ec. Somogyi Jozsef
40

SECIUNEA III CAIETUL DE SARCINI


Caietul de Sarcini face parte integrant din documentaia de atribuire a Contractului de prestri servicii de proiectare i verificare tehnic i execuie de lucrri i constituie ansamblul cerinelor pe baza crora se elaboreaz, de ctre fiecare ofertant, propunerea tehnic. Scopul aplicrii prezentei proceduri este atribuirea Contractului pentru achiziia public de prestri servicii de proiectare i execuie de lucrri pentru 12 obiective de investiii.

1. INFORMAII GENERALE
1.1. Obiectul contractului prestri servii i execuie de lucrri: Prestarea serviciilor de proiectare i verificare tehnic a documentaiilor tehnico-economice (fazele P.T.+C.S., D.E. i P.A.C.) i execuia lucrrilor de construcii pentru obiectivele de investitii: Obiect 1 Obiect 2 Obiect 3 Obiect 4 Obiect 5 Obiect 6 Obiect 7 Obiect 8 Obiect 9 Obiect 10 Obiect 11 Regularizare prului Lu pe teritoriul comunei Glodeni , judeul Mure Regulariz. ru Mure n zona localitilor Suseni-Ciumani-Remetea, jud. HR Regularizare paru Sovata la Sovata jud. Mures Regularizare pru Ciuruleasa pe teritoriul comunei Ciuruleasa , judeul Alba Amenajare Valea Cpriorica in satul Caprioara, comuna Savarsin, jud. Arad Regularizare ru Aiudel la Aiud, jud. Alba Regularizare Valea Petri n comuna Petri, judeul Arad Regulariz. rau Ariesul Mare si afluenti amonte acumularea Mihoiesti, jud. AB Punerea in siguranta a barajului de priza Albesti jud. Mures Amenajarea rului Niraj amonte de acumularea Valea, jud. Mure Regularizare si aparari de maluri pe raul Galbena pe sectorul Densus-Hateg , jud. Hunedoara

care se achiziioneza este : ntocmirea documentaiilor tehnico-economice (fazele P.T.+C.S., D.E. i P.A.C.) n conformitate cu: H.G. nr.28 din 09.01.2008 ,,privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii; ORDIN nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instruciunilor de aplicare a unor prevederi din Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" i ORDIN nr. 276 din 28 aprilie 2009 pentru modificarea i completarea Instruciunilor de aplicare a unor prevederi din Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltrii, lucrrilor publice i locuinelor nr. 863/2008; ntocmirea documentaiilor tehnico-economice (fazele P.T.+C.S., D.E. i P.A.C.) conform indicatorilor tehnico-economici aprobai de ordonatorul principal de credite-Ministerul Mediului; ntocmirea tuturor studiilor necesare (studii topografice, hidrologice, geotehnice, studiul de evaluare a impactului asupra mediului) ; ntocmirea documentaiilor pentru avizele i acordurile inclusiv Acordul de Mediu stabilite prin certificatul de urbanism, necesare obinerii autorizaiei de construire; ntocmirea documentaiei aferente scoaterii terenurilor din circuitul agricol i pentru ntocmire documentaie pentru expropiere terenuri (dac este cazul) precum i pentru ntocmirea tuturor documentaiilor necesare pentru achiziia terenurilor necesare pentru execuia lucrrilor de construcii
41

aferente obiectivelor de investiii mai sus menionate; pentru identificarea proprietarilor, pentru inventarierea actelor de proprietate, pentru documentaii cadastrale, pentru documentaiile aferente scoaterii definitive din circuitul agricol, pentru avizri O.C.P.I, pentru obinere cri funciare, pentru expertiza terenurilor, etc. ntocmirea planurilor cadastrale (scara 1:1000) pe amplasamentele lucrrilor proiectate, n coordonate STEREO 70, vizate de O.C.P.I., n conformitate cu legislaia romn n vigoare pentru obiectivul de investiii mai sus menionat; Suprapunerea peste planurile cadastrale a limitelor n plan a lucrrilor propuse a se executa; Calculul suprafeelor de teren ocupate definitiv i temporar repartizate pe categorii de folosin i deintori; Contactarea autoritii locale i obinerea de informaii/documente cu privire la identitatea titularilor de drepturi reale asupra terenurilor. Identificarea deintorilor de terenuri cuprinse n planurile cadastrale, cu precizarea apartenenei administrativ-teritoriale (comuna de care aparin) a acestor terenuri i a adreselor deintorilor; Inventarierea actelor de proprietate, implicit a formelor de proprietate existente pe zona studiat; ntocmirea tabelului cu suprafeele ocupate de traseul obiectivului de investiii i obinerea acordului de principiu privind scoaterea definitiv din circuitul agricol; ntocmirea prin experi evaluatori, membri ANEVAR, a rapoartelor de evaluare pentru fiecare teren ce urmeaz a fi achiziionat. n funcie de natura proprietilor i a actelor de proprietate existente, inventarierea parcelelor pentru care se pot ntocmi documente cadastrale (acte cu circuit nchis, acte cu circuit ntrerupt); Obinerea acceptului deintorilor pentru cedarea terenurilor conform legislaiei n vigoare; Inventarierea reelelor de sprijin existente, lucrri necesare pentru extinderea reelelor de sprijin (ndesire); ntocmirea documentaiilor cadastrale necesare pentru ncheierea actelor de vnzarecumprare n form autentic (memoriu tehnic, copie dup titlul de proprietate, situaia tehnico-juridic cu micarea parcelelor, propuneri de dezmembrare i parcelare i planurile de situaie aferente); Avizarea documentaiilor la O.C.P.I. pentru nscrierea n Cartea funciar; ntocmirea documentaiilor pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol, definitiv i temporar, n conformitate cu Ordinul 798 din 2005; ntocmirea expertizei privind evaluarea terenurilor ocupate definitiv i temporar de lucrrile de construcii, efectuat de evaluatori atestai; Obinerea Crii Funciare; ntocmirea unor documentaii pentru achiziionarea unor terenuri care nu au fost identificate iniial sau au aprut pe parcursul execuiei lucrrilor de construcii pentru realizarea obiectivului de investiii mai sus menionat. Asigurarea oricror alte servicii necesare finalizrii contractului de servicii, inclusiv obinerea documentelor emise de autoritile si instituiile n drept, necesare achiziionrii terenurilor. Obinerea certificatului de urbanism i avizelor i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism i autorizaiei de construire. Contravaloarea aferent obinerii va fi suportat de contractant.

42

Verificarea documentaiilor tehnico-economice (fazele P.T.+C.S., D.E. i P.A.C.) i ntocmirea raportului de verificare; Asisten tehnic din partea proiectantului pe tot parcursul execuiei lucrrilor de construcii pentru obiectivele de investiii mai sus menionate; Elaborarea instruciunilor de exploatare; ntocmirea referatului de prezentare cu privire la modul n care a fost executat lucrarea, necesar la recepia obiectivului; Actualizarea Devizului General, ori de cte ori execuiei lucrrilor. solicit achizitorul, pn la finalizarea

Desemnarea coordonatorul n materie de securitate i sntate pe durata elaborrii proiectului lucrrii; Includerea n documentaii a Planului de securitate i sntate pentru executarea lucrrilor la toate obiectivele de investitii, conform prevederilor H.G.nr.300/2006, a msurilor de protecia muncii i msurilor P.S.I. necesare la execuia lucrrilor; Coordonatorul n materie de securitate i sntate pe durata elaborrii proiectului lucrrii trebuie s transmit coordonatorului n materie de securitate i sntate pe durata realizrii lucrrii registrul de coordonare i dosarul de intervenie, pe baza unui proces-verbal; ntocmirea oricrui studiu sau documentaie (referitoare la obiectul de investiii mai sus menionat) solicitat de beneficiar pe parcursul execuiei lucrrilor de construcii pentru obiectul mai sus menionat. Includerea n documentaiile elaborate a resurselor privind protecia mediului n conformitate cu documentaia de evaluare a impactului asupra factorilor de mediu. Se vor prezenta (odat cu predarea P.T.-ului) planurile de situaie, ntocmite conform normelor metodologice de ntocmire a P.A.C. sau D.T.A.C., privind amplasarea obiectelor aferente investiiei-plane pe suport topografic vizate de O.C.P.I, ntocmit la scrile: 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dup cum urmeaz prin care se precizeaz: a) cotele construciilor proiectate i meninute, pe cele trei dimensiuni (cotele de reper 0,00; cote de nivel; distane de amplasare; axele; cotele,etc; b)denumirile i destinaiile fiecrui corp de construcie. La elaborarea documentaiei tehnico-economice (faza P.T.) se vor respecta prevederile H.G. nr.846/2010 pentru aprobarea Strategiei Naionale de management al riscului la inundaii pe termen mediu i lung; La elaborarea documentaiei tehnico-economice (faza P.T.) se va ine cont de ultimul debit istoric (maxim nregistrat); Odat cu predarea P.T.-ului pentru rest de executat, se vor prezenta documentele prin care s se evidenieze situaia actual a construciilor rezultate n urma efecturii investiiei, respectiv datele tehnice din Proiectul Tehnic din care s rezulte suprafaa ocupat de bunul de investiie nou creat cu caracteristicile tehnice i constructive ale acestuia (suprafeele aferente lucrrii, lungimi, amprize diguri, nlimi, asigurri, etc - datele din fiele tehnice). 1.2. Autoritatea contractant : ADMINISTRAIA NAIONAL APELE ROMNE ADMINISTRAIA BAZINAL DE AP MURE , Str. Koteles Samuel nr.33 , Tg.Mures 1.3. Surse de finantare: Obiectivele de investiii sunt finanate din surse atrase de catre liderul asociatiei de la institutii bancare si financiare autorizate. 1.4. Principalele locaii ale lucrrilor: - Lucrarile hidrotehnice sunt amplasate in zonele indicate la Cap II 1.2) din fisa de date a achizitiei si Anexele 1-12 la prezentul Caiet de sarcini.

43

1.5. Perioada de realizare a obiectivelor de investiii: Conform documentelor de aprobare a investiiei, perioada de execuie lucrri este dup cum urmeaz: Obiectul. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Durata executiei lucrarilor luni
(de la data semnarii contractului )

6 24 24 24 12 36 36 36
24 24 36

Pentru ntocmirea i verificarea documentaiei tehnico-economice (fazele P.T.+C.S.i P.A.C.) pentru elaborarea studiilor necesare (topografice, geotehnice, hidrologice, expertiza etc), pentru ntocmirea documentaiilor pentru obinere certificat de urbanism, avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, necesare obinerii autorizaiei de construire, inclusiv elaborarea Planului de securitate i sntate pentru executarea lucrrilor la obiectivele de investiii, termenul maxim de realizare este de 30 zile de la data semnrii contractului. Pentru ntocmirea documentaiei aferente scoaterii terenurilor din circuitul agricol i pentru ntocmire documentaie pentru expropiere terenuri (dac este cazul) precum i pentru ntocmirea tuturor documentaiilor necesare pentru achiziia terenurilor necesare pentru execuia lucrrilor de construcii aferente obiectivelor de investiii mai sus menionate; pentru identificarea proprietarilor, pentru inventarierea actelor de proprietate, pentru documentaii cadastrale, pentru documentaiile aferente scoaterii definitive din circuitul agricol, pentru avizri O.C.P.I, pentru obinere cri funciare, pentru expertiza terenurilor, etc, termenul maxim de realizare este de 60 zile de la data semnrii contractului. Pentru ntocmirea documentaiei tehnico-economice (faza D.E.) i a oricarei alte documentaii sau studiu solicitat de beneficiar, inclusiv reactualizarea Devizului General, ori de cte ori solicit achizitorul pe toata perioada pn la finalizarea execuiei lucrrilor, perioada maxim de realizare a prestaiei este de 7 zile de la comanda beneficiarului. Pentru obinerea certificatului de urbanism i avizelor i acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism i obinerea autorizaiei de construire termenul maxim este de 30 zile de la data finalizrii documentaiilor aferente obinerii acestora. Pentru asistena tehnic perioada prestaiei este perioada de execuie a lucrrilor .

2. INFORMAII GENERALE REFERITOARE LA OBIECTIVUL DE INVESTIII PENTRU CARE SE SOLICIT OFERTA PENTRU PROIECTARE I EXECUIE DE LUCRRI
2.1. Principalele caracteristici ale lucrrilor care trebuie proiectate i executate Caracteristicile lucrrilor hidrotehnice necesare pentru obiectele 1 - 11 sunt prezentate n extrasele (anexate) din documentaia tehnico-economic: faza S.F.. Anexele 1-11 la prezentul Caiet de sarcini. , ntocmite pentru obiectivele de investiii mai sus menionate. 2.2. Prestarea serviciilor de verificare pentru obiectivul de investiii menionat se va face de ctre operatori economici sau persoane fizice autorizate atestai pentru cerina de calitate A7 ,,Rezisten i stabilitate pentru construcii i amenajri hidrotehnice conform H.G. nr.925/1995 i Ordinul M.L.P.T.L.777/2003.
44

2.3. Documentaia pentru obinerea terenurilor i pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol se va ntocmi n conformitate cu Ordinul nr. 798 din 16.09.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind coninutul documentaiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol. 2.4. Numrul de personal de proiectare pe care ofertantul l va considera ca necesar, va fi astfel determinat nct s poat ndeplini, n condiii optime, aceast activitate.

3. CERINELE AUTORITII CONTRACTANTE PRIVIND NTOCMIREA OFERTEI TEHNICE


a. b. c. d. n cuprinsul ofertei tehnice se vor prezenta: CV-rile personalului de conducere desemnat de ctre ofertant s desfoare activitatea de coordonare, execuie i verificare a calitii lucrrilor; Perioada de timp necesar ofertantului pentru ntocmirea documentaiilor tehnico-economice pentru fiecare obiect n parte (fazele P.T.+C.S., D.E. i P.A.C.); Perioada de timp necesar ofertantului pentru realizarea execuiei lucrrilor de construcii pentru fiecare obiect n parte ale obiectivului de investiii mai sus menionat; Numele persoanei desemnat de ofertant ca ef de proiect care va sigura asistena tehnic din partea proiectantului pe parcursul execuiei lucrrilor de construcii i care va reprezenta ofertantul la fazele determinante i n relaiile cu beneficiarul; Numele persoanei desemnat de ofertant ca ef de antier care va asigura coordonarea activitii de execuie a lucrrilor de construcii i care va reprezenta ofertantul la fazele determinante i n relaiile cu beneficiarul; Numele persoanei desemnat de ofertant ca responsabil tehnic cu execuia; O scurt descriere a tehnologiilor prevzute pentru execuia lucrrilor; Informaii despre impactul realizrii obiectivului de investiii asupra sntii oamenilor i asupra mediului; Programul calitii propus pentru realizarea execuiei obiectivului de investiii. Alte informaii considerate semnificative pentru evaluarea corespunztoare a propunerii tehnice.

e.

f. g. h. i. j.

4. VIZITAREA AMPLASAMENTULUI OBIECTULUI DE INVESTIII PENTRU CARE SE SOLICIT PROIECTAREA, VERIFICAREA I EXECUTAREA LUCRRILOR DE CONSTRUCII
Ofertanii au dreptul s viziteze amplasamentul obiectivului de investiii pentru care se solicit prestarea serviciilor de proiectare pentru asigurarea execuiei corecte a lucrrilor de construcii. Vizitarea amplasamentelor se va efectua n prezena reprezentanilor autoritii contractante, conform tabelului indicat in Fisa de date a achizitiei , cap VI.6). Ofertantii sunt obligati sa desemneze cel putin un participant la vizitarea amplasamentelor care va prezenta delegaii sau documente de reprezentare din partea ofertantului cu semnatura i stampila acestuia. Ofertanii vor suporta toate costurile legate de vizitarea amplasamentelor.

5. ALTE ASPECTE CARE VOR FI PRECIZATE N CADRUL OFERTEI TEHNICE


5.1. Numrul de personal de proiectare i execuie a lucrrilor pe care ofertantul l va considera ca necesar, va fi astfel determinat nct s poat realiza, n condiii optime, obiectivul de investiii.. 5.2. Sediu, puncte de lucru: Activitile de proiectare i de executare a lucrrilor se vor desfura att la sediul proiectantului ct i la amplasamentul obiectivului de investiii, corespunztor celor 4 obiective de investiii. Cazarea, masa, transportul, chiriile i alte asemenea cheltuieli privesc ofertantul i se vor include n preul ofertei.
45

5.3. Ofertantul va trebui s asigure dotarea corespunztoare a personalului responsabil cu ntocmirea documentaiilor tehnico-ecomice i executarea lucrrilor de construcii cu mijloace de transport (pentru deplasarea la amplasamentul obiectului de investiii pe parcursul executrii lucrrilor), spaii de lucru i tehnic de calcul pentru activitatea de birou, echipamente de protecia muncii, mijloace de comunicare (telefon, fax). 5.4. Pentru situaii deosebite, pentru care autoritatea contractant consider ca necesare de efectuat: msuratori de execuie, analize de laborator, expertize, suplimentar celor efectuate de ctre antreprenori (conform caietelor de sarcini i a programelor privind asigurarea calitii), acestea vor fi efectuate de ctre contractant (ofertant) fie prin fore proprii (dac dispune), fie prin uniti specializate, agreate de ctre autoritatea contractant. 5.5. Autoritatea contractant va pune la dispoziie ofertanilor, n Documentaia de atribuire, urmtoarele documente: Piese scrise i piese desenate (plane) extras din documentaia tehnicoeconomic (faza S.F.) i respectiv extras din documentaia tehnico-economic (faza P.T. +C.S.-pentru obiect III), inclusiv Devizul General i avizul de aprobare ale obiectivului de investiii, astfel nct ofertantul s-i poat elabora oferta ncadrndu-se n limita valorii de investiie i de C+M aprobate, cu realizarea n totalitate a capacitilor aprobate i cu respectarea soluiei tehnice propuse i avizate. 5.6. Contractul va intra n vigoare n ziua urmtoare semnrii contractului de ctre ultima parte, dar prestarea serviciilor de proiectare i execuia lucrrilor de construcii va incepe n ziua urmtoare primirii Comenzii ferme din partea achizitorului (n cazul serviciilor de proiectare) i n ziua primirii Ordinului de ncepere a lucrrilor (n cazul execuiei lucrrilor de construcii).

Caietul de sarcini se obtine de la sediul aut. contr., gratis pe un CD, in baza unei scrisori de intentie. EF SERVICIU INVESTIII, ing. Ioan Popa

46

SECIUNEA IV FORMULARE
Seciunea IV conine formularele destinate, pe de o parte, s faciliteze elaborarea i prezentarea ofertei i a documentelor care o nsoesc i, pe de alt parte, s permit comisiei de evaluare examinarea i evaluarea rapid i corect a tuturor ofertelor depuse. Fiecare candidat/ofertant care particip, n mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziie public are obligaia de a prezenta formularele prevzute n cadrul acestei seciuni, completate n mod corespunztor i semnate de persoanele autorizate. BORDEROU FORMULARE --------------------------------------------------------------------------------------------Nr. Denumire formular --------------------------------------------------------------------------------------------1. Scrisoare de naintare. 2. Certificat de participare la licitaie cu ofert independent.

3. Declaratie privind eligibilitatea. 4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prev.la Art.181/OUG nr.34/2006. 5. Declaraie privind calitatea de participant la procedur.
6. Declaraie privind situaia personal a operatorului economic. 6. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69/OUG nr. 34/2006 7. Solicitare de clarificri. 8. Informaii generale. 9. Informaii privind obligaiile contractuale n curs. 10. Declaratie privind lista princip.lucrari execut.in ultimii 5 ani (inclusiv tabel). 11. Declaratie privind lista princip.prestari de servicii in ultimii 3 ani (inclusiv tabel. 12. Recomandare. 13. Experienta similara-execuie lucrri. 13'.Experienta similara-prestari servicii 14.Declaraie privind efectivul mediu anual al personalului i al cadrelor de conducere. 15.Informaii referitoare a personalul de conducere. 16.Declaratie privind utilajele,instalatiile,echip.de care dispune ofertantul. 17.Lista cu subcontractanii si specializarea acestora. 18.Acord de subantrepriza (subcontractare). 19.Formular de Oferta i Formularul Oferta Financiar si Evaluare obiecte 20.Scrisoare de garanie bancar 21.Scrisoare de garanie bancar de bun execuie 22.Informatii privind situatia financiara, 23.Grafic fizic si valoric de executie a lucrarii. 24.Centralizatorul financiar al obiectelor. 25.Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari,Devizul-oferta al obiectului 26.Lista cantitatilor de lucrari 27.Lista cantitatilor de lucrari 28.Lista consumurilor de resurse materiale 47

29.Lista consumurilor cu mana de lucru 30.Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii 31.Lista consumurilor privind transporturile 32.Fisa tehnica nr(se completeaza ptr.fiecare utilaj,) 33.Lista cu cantitatile de utilaje si echip.tehnologice, inclusive dotarile 34.Grafic de timp pentru indeplinirea sarcinilor

35.Angajament Ter susintor financiar


36.ANGAJAMENT privind susinerea tehnica si profesional a ofertantului/grupului de operatori economic

37.Declaraie ter susintor tehnic i profesional


38.Declaraie ter susintor tehnic i profesional

39.Model declaraie iniial privind ndeplinirea cerinelor de calificare 40.Model de Contract de Lucrari
Anexa nr. 19 ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA LUCRARI

** Formularele vor fi ntocmite (prin adaptarea corespunzatoare), atat de ofertantul care isi asuma raspunderea pentru realizarea intregului pachet de activitati (lucrari,proiectare si verificare proiect) cat si de operatorul economic ce va avea raspunderea intocmirii documentatiilor de proiectare (P.T.,C.S. , D.E. si P.A.C.), INDIFERENT DACA RELATIA DINTRE CEI DOI OPERATORI ECONOMICI SE VA REALIZA PRIN ASOCIERE SAU SUBCONTRACTARE.

48

FORMULAR 1

OFERTANT ............................................ (denumire/nume)

nregistrat la sediul autoritatii contractante Nr. ........... / ..................

Scrisoare de naintare
Catre ......(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Ca urmare a anuntului de participare nr. publicat in Sistemul Electronic al Achiziiilor Publice (S.E.A.P.)...... din..........(zi/luna/an), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ...............(denumirea contractului de achizitie publica); Noi..........(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat, urmatoarele: 1. Documentul .............(tipul, serie/numar, emitent) privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si prezentare ofertei; 2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ..... copii: a) oferta; b) documentele care insotesc oferta; Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele dumneavoastra.

Data completarii...................

Cu stima,

Ofertant (semnatura autorizata)

FORMULAR 2
49

CERTIFICAT de participare la licitaie cu ofert independent


I. Subsemnatul/Subsemnaii, ........................., reprezentant/reprezentani legali al/ai ............................., ntreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziie public organizat de ............................., n calitate de autoritate contractant, cu nr. .......................... din data de ........................, certific/certificm prin prezenta c informaiile coninute sunt adevrate i complete din toate punctele de vedere. II. Certific/Certificm prin prezenta, n numele ................................., urmtoarele: 1. am citit i am neles coninutul prezentului certificat; 2. consimt/consimim descalificarea noastr de la procedura de achiziie public n condiiile n care cele declarate se dovedesc a fi neadevrate i/sau incomplete n orice privin; 3. fiecare semntur prezent pe acest document reprezint persoana desemnat s nainteze oferta de participare, inclusiv n privina termenilor coninui de ofert; 4. n sensul prezentului certificat, prin concurent se nelege oricare persoan fizic sau juridic, alta dect ofertantul n numele cruia formulm prezentul certificat, care oferteaz n cadrul aceleiai proceduri de achiziie public sau ar putea oferta, ntrunind condiiile de participare; 5. oferta prezentat a fost conceput i formulat n mod independent fa de oricare concurent, fr a exista consultri, comunicri, nelegeri sau aranjamente cu acetia; 6. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete preurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenia de a oferta sau nu la respectiva procedur sau intenia de a include n respectiva ofert elemente care, prin natura lor, nu au legtur cu obiectul respectivei proceduri; 7. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete calitatea, cantitatea, specificaii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 8. detaliile prezentate n ofert nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent nainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunat de contractor. III. Sub rezerva sanciunilor prevzute de legislaia n vigoare, declar/declarm c cele consemnate n prezentul certificat sunt adevrate i ntrutotul conforme cu realitatea. Ofertant, ............................... Data

OPERATOR ECONOMIC
50

FORMULAR 3

____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA


Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ___________________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i a sanciunilor aplicate faptei de fals n acte publice, c nu ne aflm in situaia prevazut la art. 18o din Ordonana de urgena a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/ sau splare de bani. De asemenea, declar c la prezenta procedur nu particip n dou sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatur/ofert individual i o alta candidatur/ofert comun, nu depun ofert individual, fiind nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte oferte. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Prezenta declaraie este valabil pn la data de _________________________ _____.
(se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completrii ......................

Operator economic, _________________ (semnatura autorizat)

FORMULAR 4 OPERATOR ECONOMIC


51

_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181

Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele operatorului economic), in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect .................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de .................. (zi/luna/an), organizata de ...................... (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca: a) nu sunt in stare de faliment ca urmare a hotrrii pronunate de judectorul sindic ; b) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata .................; b1) nu sunt in situatia ca in ultimii 2 ani sa nu imi indeplinesc sau sa imi indeplinesc in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care ar fi produs sau ar fi de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor mei; c)nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala; d) nu prezint informaii false sau prezint informaiile solicitate de autoritatea contractant, n scopul demonstrrii ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic, . (semnatura autorizat )

FORMULAR 5
52

Operator economic ........................................ (denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR


1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ............... (se mentioneaza procedura), avand ca obiect ................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de ....... (zi/luna/an), organizata de ....................... (denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta: [ ] in nume propriu; [ ] ca asociat in cadrul asociatiei ..............................; [ ] ca subcontractant al .........................................; (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 2. Subsemnatul declar ca: [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici; [ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa. (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica. 4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................ (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. Operator economic, ............................................................
(numele n clar, semntura i tampila ofertantului)

Operator Economic

.......................... (denumirea)

53

FORMULAR 6 OPERATOR ECONOMIC _____________________


(denumirea/numele)

DECLARAIE privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 180

Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele operatorului economic), in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect .................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de .................. (zi/luna/an), organizata de ...................... (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca: In ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati a unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic, . (semnatura autorizat )

OPERATOR ECONOMIC
54

__________________ (denumirea/numele) Formular nr. 6 DECLARAIE privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 691 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Subsemnatul___________________, reprezentant legal al ___________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur si a sanciunilor aplicate faptei de fals n acte publice, c nu ne aflm in situaia prevazut la art. 69 1 din Ordonana de urgena a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata si cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul (se alege cazul corespunzator si se inscrie numele) _____________________ nu are drept membri n cadrul consiliului de administraie/organ de conducere sau de supervizare si/sau nu are acionari ori asociai persoane care sunt so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv sau care se afl n relaii comerciale, astfel cum sunt acestea prevzute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce dein funcii de decizie n cadrul autoritii contractante. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete si corecte n fiecare detaliu si neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii si confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completrii ...................... Operator economic, _________________ (semnatura autorizat si stampila) Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 Falsul in Declaratii din Codulul Penal referitor la Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, n vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cnd, potrivit legii ori mprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda Operator economic, ______________ (semnatura autorizat si stampila) _Nota: Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de catre fiecare membru in parte, iar in cazul in care ofertantul declara ca intentioneaza sa subcontracteze o parte a serviciilor, va fi completata si de catre subcontractor/subcontractori si va fi semnata de reprezentantul legal al operatorului economic.

55

FORMULAR 7
Denumire operator economic Nr. ________ / _____

SOLICITARE DE CLARIFICRI
Ctre,
ADMINISTRAIA NAIONAL APELE ROMNE Administraia Bazinal de Ap SIRET Referitor la ............................(tip procedur) pentru atribuirea contractului de achiziie public/ncheierea acordului-cadru..................(obiectul contractului/acordului-cadru), Cod CPV ................... , anun/invitaie de participare v adresm urmtoarea solicitare de clarificri cu privire la: 1. 2. 3. Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus.

Cu consideraie,

Operator economic, .......................................


(nume i semntura)

56

FORMULAR 8

Operator economic .................................. (denumirea/numele)

INFORMAII GENERALE
1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Telefon: Fax: E-mail: 5. Certificatul de nmatriculare/nregistrare ............(nr. nmatriculare/inregistrare, data) 6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (n conformitate cu prevederile din statutul propriu) 6.1. Activiti CAEN pentru care exist autorizare..................................(se va solicita dup caz, certificatul
constatator conform cruia operatorul economic ndeplinete condiiile de funcionare specifice pentru activitatea CAEN n care se nscrie obiectul contractului de achiziie)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul: 1._______________________________________________________ (adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 2._______________________________________________________ 3._______________________________________________________ 4._______________________________________________________ 8. Principala pia a afacerilor : 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : Cifra de afaceri anual (la 31 dec.) lei Cifra de afaceri anual (la 31 dec.) echivalent euro

Anul 1.............. 2............. 3.............. Media anual :

Operator economic, ..................................


(semntur autorizat)

57

FORMULAR 9

INFORMAII PRIVIND OBLIGAIILE CONTRACTUALE N CURS

(denumire ofertant) INFORMAII PRIVIND OBLIGAIILE CONTRACTUALE N CURS

Denumirea obiectivului de investiii Contract ncheiat(nr./luna/an) 1

Valoarea lucrrii contractate sau n curs de contractare Lei 2

Coeficientul de actualizare

Valoarea actualizat a lucrrii

Valoarea executat, reactualizat (pn la data)

Valoarea ramas de executat

Valoarea preconizat a se executa n urmatoarele 12 luni Lei 7

Durata de execuie contractat Luni 8

Termen punere n funciune, conform contractului Luna/an 9

Lei 3

Lei 4

Lei 5

Lei 6

TOTAL Data completrii: ...................................... ...................................... (denumire ofertant)

58

FORMULAR 10
OPERATORUL ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRRI EXECUTATE N ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al...........................................................................,


(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsotesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ........................................................................... (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Prezenta declaraie este valabil pn la data de. (se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic, . (semnatura autorizat)

59

ANEXA FORMULAR 10
Nr. Crt. Obiectul contractului Codul CPV Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa Calitatea executantului*) Preul total al contractului Procent executat % Perioada de derulare a contractului **) 7

0 1

.....

Operator economic,
(semnatura autorizat)

________ *) Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat, subcontractant. **) Se va preciza data de ncepere i de finalizare a lucrrilo 60

FORMULAR 11
OPERATORUL ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE N ULTIMII 3 ANI


Subsemnatul, reprezentant mputernicit al...........................................................................,
(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsotesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ........................................................................... (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Prezenta declaraie este valabil pn la data de. (se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)
Procent ndeplinit de prestator (%)

Nr. crt.

Obiect contract

Codul CPV

Denumirea/nume beneficiar /client Adresa

Calitatea prestatorului*)

Pre total contract

Perioad derulare contract **)

1 2 ... Operator economic, (semntur autorizat)

*)Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de ncepere i de finalizare a prestrii.

61

FORMULAR 12
BENEFICIARUL LUCRARII . (denumirea, adresa, telefonul) AVIZAT INSPECTIA IN CONSTRUCTII judetul (cu eventuale observatii si punct de vedere).. Inspector sef,

RECOMANDARE
In legatura cu participarea. Cu sediul in .. str.. nr., la licitatii publice, ca urmare a colaborarii si derularii unor contracte de investitii in domeniul constructii-montaj si al instalatiilor aferente acestora, suntem in masura de a face cunoscute urmatoarele: Numita societate a derulat cu firma de constructii mai sus mentionata urmatoarele lucrari: Denumirea Lucrarii . Contract lucrarii .. Data inceperii lucrarilor . Data terminarii Observatii ..

nr./data

Apreciem calificativul lucrarilor executate, din punct de vedere al calitatii, ca fiind: FOARTE BUN BUN SATISFACATOR NESATISFACATOR In cursul desfasurarii lucrarilor de executie au fost inregistrate: Neconformitati care au dus la refaceri partiale sau totale de lucrari Total, din care: Rezolvat Observatii si precizari ..

Caz de accident tehnic produs din vina exclusiva a contractantului, datorita incalcarii normelor tehnice si a legislatiei in vigoare privind calitatea lucrarilor . Receptii amanate datorita nerespectarii parametrilor de calitate Receptii respinse datorita nerespectarii parametrilor de calitate

La terminarea lucrarilor si/sau la receptia finala La terminarea lucrarilor si/sau la receptia finala

Alte precizari . Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor inregistrate in cadrul unitatii noastre. CONDUCATORUL BENEFICIARULUI, (PRESEDINTE, DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR) Semnatura, 62

FORMULAR 13
CANDIDAT/OFERTANT ............................................ (denumire/nume)

Experienta similara (*)

1. Denumirea si obiectul contractului: Numarul si data contractului: 2. Denumirea / numele beneficiarului / clientului: Adresa beneficiarului / clientului: Tara: 3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: (se bifeaza optiunea corespunzatoare) contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) contractant asociat subcontractant 4. Valoarea contractului a) initiala (la data semnarii contractului): b) finala (la data finalizarii contractului): (**) exprimata in moneda in care s-a incheiat contractul exprimata in echivalent euro1)

... ... ... ... 5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: 6. Durata de executie a lucrarii (luni) a. contractata - termen PIF: b. efectiv realizata - PIF: c. motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul: 7. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: 8. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul verbal de receptie: 9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul isi sustine experienta similara cu referire, in mod special, la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contract:
1)

Pentru contractele incheiate inainte de anul 1999 valoarea contractului se exprima in echivalent $

Ofertant (semnatura autorizata)

__________________
(*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract in parte, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului de antrepriza sau subantrepriza precum si prin procesul- verbal de receptia la terminarea lucrarilor. (**) Se va prezenta Anexa la procesul verbal de receptie cu valoarea obiectivului defalcata pe obiecte.

63

FORMULAR 13 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) EXPERIENA SIMILAR*) 1. Denumirea si obiectul contractului: _______________________________. Numarul si data contractului: ________________________________. 7.. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: _________________________. Adresa beneficiarului/clientului: _______________________________. Tara: ____________________. 7.. _ |_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) _ |_| contractant asociat _ |_| subcontractant 7.. Valoarea contractului: exprimata in moneda in care s-a incheiat contractul a) initiala (la data semnarii contractului): _________ b) finala (la data finalizarii contractului): _________ ___________ ___________ exprimata in echivalent euro Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: ___________________________. 6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara: _______________________________. Operator economic, . (semnatura autorizat *) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.
64

FORMULAR 14
Operator economic _________________ (denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT I AL CADRELOR DE CONDUCERE


Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ........................................................... (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ................................................................. (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Anul 1 Personal angajat Din care personal de conducere Anul 2 Anul 3

(n cazul solicitrii) Anexez la declaraie CV-urile personalului de conducere, precum i a personalului responsabil pentru ndeplinirea contractului de achiziie public.

Data completrii ......................

Operator economic, ................................. (semntur autorizat)

65

FORMULAR 15

INFORMAII REFERITOARE LA PERSONALUL DE CONDUCERE


Subsemnatul _/, Director General al societii comerciale................................ declar pe propria rspundere c pentru lucrarea _______________ voi folosi urmtorul personal de conducere precum i urmtoarele persoane responsabile pentru ndeplinirea contractului:

Nr crt 0 A. 1

NUMELE I PRENUMELE FUNCIA Studiile se specialitate 1 2 PERSONAL DE CONDUCERE DIRECTOR GENERAL ____________ _________ ____________ _________ ____________ _________ ____________ _________ ____________ __________ ____________ __________

Vechime n specialitate (ani) 3 ___

Numrul de lucrri similare, executate n calitate de conductor 4 ____

2 DIRECTOR ECONOMIC

___

____

3 ___ ___ DIRECTOR TEHNIC

B. 1 2 . . .

PERSOANE RESPONSABILE PENTRU NDEPLINIREA CONTRACTULUI . . .

Operator economic, (semntura autorizat ) .....................................


66

FORMULAR 16 OPERATOR ECONOMIC _____________________


(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU NDEPLINIREA CORESPUNZTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRRI

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ......................................................... declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ....................................................................cu privire la orice aspect tehnic i financiar (denumirea si adresa autoritii contractante) n legatur cu activitatea noastra. Prezenta declaraie este valabil pn la data de .............................................. (se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei) Operator economic,
. (semnatura autorizat )

67

LISTA cuprinznd cantittile de utilaje, instalaii i echipamente tehnice

Nr.crt. Denumire utilaj/echipament/instalaie U.M. Cantitate

Forma de deinere Proprietate n chirie

1. 2.

Operator economic, .......... (semnatura autorizat )

68

FORMULAR 17

LIST CU SUBCONTRACTANII I SPECIALIZAREA ACESTORA


Subsemnatul....................................................ofertant/candidat/reprezentant mputernicit al ........................................(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul de mai jos sunt reale.

Nr crt

Denumire /nume subcontractant

Datele de recunoatere ale subcontractanilor

Specializare

Partea/prile din contract ce urmeaz a fi subcontractate

Operator economic (semntur autorizat)

69

FORMULAR 18

ACORD DE ASOCIERE n vederea participrii la procedura de atribuire a contractului de achiziie public


Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobat prin legea nr.337/2006. 1. Prile acordului : _______________________, reprezentat prin................................, n calitate de.............. (denumire operator economic, sediu, telefon) i ________________________ reprezentat prin..............................., n calitate de.............. (denumire operator economic, sediu, telefon) 2. Obiectul acordului: 2.1 Asociaii au convenit s desfoare n comun urmtoarele activiti: a) participarea la procedura de achiziie public organizat de ................................... ................................(denumire autoritate contractant) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) b) derularea n comun a contractului de achiziie public n cazul desemnrii ofertei comune ca fiind ctigtoare. 2.2 Alte activitai ce se vor realiza n comun: 1. ___________________________________ 2. ___________________________________ ___________________________________ 2.3 Contribuia financiar/tehnic/profesional a fiecarei pri la ndeplinirea contractului de achiziie public este: 1._______ % S.C. ___________________________ 2._______ % S.C. ___________________________ 2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitile comune desfurate de asociai se va efectua proporional cu cota de participare a fiecrui asociat, respectiv: 1._______ % S.C. ___________________________ 2._______ % S.C. ___________________________ 3. Durata asocierii 3.1 Durata asocierii constituite n baza prezentului acord este egal cu perioada derulrii procedurii de atribuire i se prelungete corespunztor cu perioada de ndeplinire a contractului ( n cazul desemnrii asocierii ca fiind ctigtoare a procedurii de achiziie). 4. Condiiile de administrare i conducere a asociaiei: 4.1 Se mputernicete SC..............................., avnd calitatea de lider al asociaiei pentru ntocmirea ofertei comune, semnarea i depunerea acesteia n numele i pentru asocierea constituit prin prezentul acord.

70

4.2 Se mputernicete SC..............................., avnd calitatea de lider al asociaiei pentru semnarea contractului de achiziie public n numele i pentru asocierea constituit prin prezentul acord, n cazul desemnrii asocierii ca fiind ctigtoare a procedurii de achiziie).

5. ncetarea acordului de asociere 5.1 Asocierea i nceteaz activitatea ca urmare a urmtoarelor cauze: a) expirarea duratei pentru care s-a ncheiat acordul; b) nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a activitilor prevzute la art. 2 din acord; c) alte cauze prevzute de lege. 6 Comunicri 6.1 Orice comunicare ntre pri este valabil ndeplinit dac se va face n scris i va fi transmis la adresa/adresele ......................................................., prevzute la art.......... 6.2 De comun acord, asociaii pot stabili i alte modaliti de comunicare. 7 Litigii 7.1 Litigiile intervenite ntre pri se vor soluiona pe cale amiabil, iar n caz de nerezolvare vor fi soluionate de ctre instana de judecat competent. 8. Alte clauze:____________________________________________ Prezentul acord a fost ncheiat ntr-un numr de.....exemplare, cte unul pentru fiecare parte, astzi............................(data semnrii lui)

Liderul asociatiei: ______________________ (denumire autoritate contractanta) ASOCIAT 1, ___________________ ASOCIAT 2, ___________________ Not!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ i se va completa n funcie de cerinele specifice ale obiectului contractului/contractelor

71

ACORD DE SUBANTREPRIZA
Noi semnatarii de mai jos, ne angajam in numele societatilor pe care le reprezentam sa participam la realizarea investittiei .. dupa cum urmeaza:

Categoria de lucrari De specialitate ale

Valoarea lucrarilor

Numele si adresa antreprenorului sau subantreprenorilor si/sau

Care se executa mii lei subantreprenorilor de specialitate -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 1. 2. 3.

Data completarii

Antreprenor general, (denumirea)

Subantreprenor A, . (denumirea)

Subantreprenor B, (denumirea)

72

FORMULAR 19

FORMULAR DE OFERT
......................................... (denumire/oferte ofertant) OFERT Ctre .................................................................................................... (denumirea autoritii contractante i adresa complet) 1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus mentionat, s executm ............................................... (denumirea lucrrii) pentru suma de ................., (suma n litere i n cifre, precum i moneda ofertei) platibil dup recepia lucrrilor, la care se adaug TVA n valoare de ............ (suma n litere i n cifre, precum i moneda). 2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s ncepem lucrrile ct mai curnd posibil dup primirea ordinului de ncepere i s terminm lucrrile n conformitate cu graficul de execuie anexat, n ....................................................... (perioada n litere i n cifre). 3. Ne angajm s meninem aceasta ofert valabil pentru o durat de ........... zile, (durata n litere i cifre) (ziua/luna/anul) i poate fi respectiv pn la data de ................. i ea va rmne obligatorie pentru noi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare, s constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire. 5. Precizm c:(se bifeaz opiunea corespunztoare): |_| depunem ofert alternativ, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert separat, marcat n mod clar alternativ/alt ofert. |_| nu depunem ofert alternativ. 6. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert, mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este acceptat ca fiind ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi. 7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice sau orice ofert primit. Data _____/_____/_____ ..............................................................................., (nume, prenume i semntur),
L.S.

n calitate de ............................................ legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

73

Anexa nr. 19 - ANEX LA FORMULARUL DE OFERT LUCRRI


..................................................... (denumirea/numele ofertant)

ANEX LA OFERTA DE LUCRRI

1 2

3 4

7 8 9 10

Valoarea maxim a lucrrilor executate de subcontractant (% din preul total ofertat) Garania de bun execuie va fi constituit sub forma........................ n cuantum de: Perioada de garanie de bun execuie (luni calendaristice) Perioada de mobilizare (numrul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de ncepere a lucrrilor pn la data nceperii execuiei) Termenul pentru emiterea ordinului de ncepere a lucrrilor (numrul de zile calendaristice de la data semnrii contractului) Penalizri pentru ntrzieri la termene intermediare i la termenul final de execuie (% din valoarea care trebuia s fie realizat) Limita maxim a penalizrilor (% din preul total ofertat) Limita minim a asigurrilor (% din preul total ofertat) Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice) Limita maxim a reinerilor din situaiile de plat lunare (garanii, avansuri ) ..................................................... (semntura autorizat) L.S.

74

Anexa 19

EVALUARE OBIECTE (Obiectiv de Investitie)

in mii Ron/ mii Euro la cursul 1 Euro =

la data de

Nr. Denumirea capitolelor Crt.


1

Valoare (fara TVA) mii lei mii euro


2 3

TVA mii lei


4

Valoare (TVA inclus) mii lei mii euro


5 6

1 2 3 4 5

Obtinerea terenului Amenajare teren Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Studii de teren (topo, hidro, geotehnice, expertize, etc) Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii inclusiv plata lor Proiectare si inginerie inclusiv documentatiile aferente terenurilor exproprieri , inclusiv documentatiile necesare achizitionarii terenurilor; PAC inclusiv plata acestuia, reactualizari DG Asistenta tehnica proiectant pe parcursul executiei Lucrari de C + M + I + Dotari Organizare de santier Comisioane, cote, taxe; ISC, CSC etc. Cheltuieli diverse si neprevazute 5% Costul creditului Total General

7 8 9 10 11 12

75

OFERTANTUL ..

OFERTA FINANCIAR
pentru prestarea serviciilor de proiectare i verificare a documentaiilor tehnico-economice (fazele P.T.+C.S., D.E. i P.A.C.) i execuia lucrrilor pentru realizarea obiectivelorl de investiii indicate in Caietul de sarcini , cap.1 ,pct.1.1.:

Obiect deinvestiie Denumire serviciu/lucrare prestat/executat

Obiectul 1

Obiectul .

Obiectul ..

Obiectul 11

Obiectul 12

TOTAL

Elaborare studii de teren (topografice, hidrologice, geotehnice, expertiz, etc)

ntocmirea documentaiilor pentru obinere certificat de urbanism, avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, necesare obinerii autorizaiei de construire
ntocmirea documentaiei aferente scoaterii terenurilor din circuitul agricol i ntocmire documentaie pentru expropiere terenuri (dac este cazul) precum i ntocmirea tuturor documentaiilor necesare pentru achiziia terenurilor necesare ntocmirei verificare documentaii tehnico-economicefaza P.T.+C.S.i P.A.C. inclusiv elaborarea Planului de securitate i sntate Obinerea certificatului de urbanism i avizelor i acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism i obinerea autorizaiei de construire ntocmire i verificare documentaii tehnico-economice -faza D.E. i alte dispoziii de antier inclusiv reactualizarea Devizului General Asigurare asisten tehnic pe parcursul execuiei 76

lucrrilor Execuia lucrrilor, utilaje, dotari (O.S.) cheltuieli diverse


TOTAL (exclusiv T.V.A.) -leiTOTAL (exclusiv T.V.A.) -euroT.V.A. -leiTOTAL GENERAL -LEI-

Curs EURO anunat de B.N.R. la data de .........2011, ora 1200 : Termen de finalizare a obiectivului de investiii: Termen de finalizare a fiecrui obiect n parte: Oferta financiar cuprinde valoarea serviciilor prestate inclusiv toate costurile aferente desfurrii acestei activiti (materiale, manoper, transport, cazare, echipamente etc).

Ofertant, . (semnatura autorizat)

77

BANCA ___________________
(denumirea)

FORMULAR 20

SCRISOARE DE GARANIE BANCAR


pentru participare cu ofert la procedura de atribuire a contractului de achiziie public Ctre ___________________________________________ (denumirea autoritaii contractante i adresa complet) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _____________ __________, (denumirea contractului de achiziie public) ______________, noi ____________________, avnd sediul nregistrat la ________ (denumirea bncii) (adresa bncii) ne obligm fa de _____________________ ________________ s pltim suma de (denumirea autoritii contractante) _____________________ ____, la prima sa cerere scris i fr ca aceasta s aib (n litere i n cifre) obligaia de a-i motiva cererea respectiv, cu condiia ca n cererea sa autoritatea contractant s specifice c suma cerut de ea i datorat ei este din cauza existenei uneia sau mai multora dintre situaiile urmtoare: a) ofertantul _____________________ i-a retras oferta n perioada de valabilitate (denumirea/numele) a acesteia; b) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul ___________________________ (denumirea/numele) nu a constituit garania de bun execuie n perioada de valabilitate a ofertei; c) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul ___________________________ (denumirea/numele) a refuzat s semneze contractul de achiziie public n perioada de valabilitate a ofertei. Prezenta garanie este valabil pn la data de ______________________. Parafat de Banca _____________ n ziua ______ luna ________ anul _____

(semntura autorizat)

78

BANCA ___________________
(denumirea)

FORMULAR 21

SCRISOARE DE GARANIE BANCAR DE BUN EXECUIE


Ctre ___________________________________________ (denumirea autoritii contractante i adresa complet) Cu privire la contractul de achiziie public ________________________________, (denumirea contractului) ncheiat ntre __________________ , n calitate de contractant, i __________________, n calitate de achizitor, ne obligm prin prezenta s pltim n favoarea achizitorului, pn la concurena sumei de _____________ reprezentnd ______% din valoarea contractului respectiv, orice sum cerut de acesta la prima sa cerere nsoit de o declaraie cu privire la nendeplinirea obligaiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute n contractul de achiziie public mai sus menionat. Plata se va face n termenul menionat n cerere, fr nici o alt formalitate suplimentar din partea achizitorului sau a contractantului. Prezenta garanie este valabil pn la data de ____________________ . n cazul n care parile contractante sunt de acord s prelungeasc perioada de valabilitate a garaniei sau s modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bncii, se va obine acordul nostru prealabil; n caz contrar prezenta scrisoare de garanie i pierde valabilitatea. Parafat de Banca _______________ n ziua ______ luna ________ anul _____

(semntura autorizat)

79

FORMULAR 22

INFORMATII PRIVIND SITUATIA FINANCIARA


CONTRACTANT . (denumirea) Certificam exactitatea datelor DGFPCFS judetul.. Director general, A.Elemente privind evolutia bonitatii financiare: Nr. Denumirea Simbolul Crt. anuale; raportare semestriale la data de: 31.XII 31.XII 31.XII 200 200. 200 4 5 6 U.M. Indicatori de bonitate calculati: -conform bilanturilor contabile -conform formularelor de

0 1 2 3 2

cicluri An B.Elemente privind capacitatea financiara a contractantului (ofertantului)-calculata la data de .. (din bilantul ultimului an incheiat ) 1.TOTAL GENERAL ACTIV-mil lei din care: 1.1.-Active circulante Total: .lei 2.TOTAL GENERAL PASIV lei din care; 2.1. Obligatii TOTAL: .lei. 3.Fond de rulment (rd.1.1.-rd.2.1)TOTAL: lei 4.Depozite bancare TOTAL: lei 5.Linie de credite deschise TOTAL: lei 6.Credite bancare (neconsumate) TOTAL: lei. 7.Venituri din exploatare TOTAL: lei. (din activitatea de C+M) 8. Viteza de rotatie a fondului de rulment (Vr). CONTRACTANT

1 Lichiditatea globala Solvabilitatea patrimoniala Rata profitului brut Viteza de rotatie A fondului de Rulment

2 Lg Sp Rpn

3 % % %

Vr

80

FORMULAR 23
OFERTANT ........................................... (denumire)

Grafic fizic si valoric de executie a lucrarii


Nr. crt. Grupa de obiecte/denumire obiect Anul I ... Anul n Luna 1 1 2. Organizare de santier Obiect 01 categoria de lucrari: .......... .......... Obiect 02 categoria de lucrari: .......... .......... Obiect ... categoria de lucrari: .......... .......... 2 3 ... N

3.

...

Ofertant (semnatura autorizata)

81

FORMULAR 24 Centralizatorul financiar al obiectelor


Nr. crt. Grupa de obiecte / denumire obiect Valoare (exclusivTVA) -mii leidin care: C+M contractant conducator (lider asociatie) total C+M 4 5 asociat 1 total 6 C+M 7 din care (dupa caz):

asociat ... total 8 C+M 9

Subcontracta nt 1 Total 10 C+M 11

subcontractant...

0 1.

2.

3.

4. 5.

1 Proiectare (numai in cazul in care obiectul contractului cuprinde atat proiectarea cat si executia lucrarii) Amenajarea terenului 2.1 ............................ Amenajari pentru protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor 3.1 .............................. Realizarea infrastructurii (retele de racord, utilitati exterioare incintei) Investitia (lucrarea) de baza 5.1 Obiect 01 .................... ........................................... Organizare de santier

Total 12

C+M 13

Total valoare (exclusiv TVA) Taxa pe valoarea adaugata

mii lei euro -mii lei-

Procent1 Lucrarea se incadreaza in grupa: ......( ofertantul precizeaza grupa IIA sau IIB, dupa caz)

TOTAL (inclusiv TVA) -mii leiProiectant Ofertant (semnatura autorizata) (semnatura autorizata) PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1, avand in vedere respectarea structurii aprobate pentru devizul general; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, atunci responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului. 1 reprezinta partea din contract, calculata ca o cota procentuala din pretul total, care urmeaza a fi indeplinita de persoane juridice romane

82

FORMULAR 25
Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari Devizul - oferta al obiectului .........................
Categoria de lucrari Valoare (exclusiv TVA) -mii leicontractant conducator (lider asociatie) 0 I. 1. 2. ... n 1 Cladiri si constructii speciale, instalatii aferente constructiilor si retele de utilitati in incinta Ts Terasamente C Constructii ... ................... Montaj utilaje tehnologice, M inclusiv retelele aferente TOTAL I 2 3 asociat 1 din care (dupa caz):

asociat ...

Subcontractant 1

Subcontractant ...

Procurare - Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj - Utilaje si echipamente de transport - Dotari, inclusiv utilaje si echipamente independente cu durata mare de serviciu TOTAL II re (exclusiv TVA) mii lei euro Taxa pe valoarea adaugata -mii leiTOTAL (inclusiv TVA) -mii leiProiectant (semnatura autorizata) Ofertant (semnatura autorizata)

II.

PRECIZARE: 1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, atunci responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului

83

FORMULAR 26 Lista cantitatilor de lucrari*


Obiectul .......................................... Categoria de lucrari ...................... Nr. crt. 0 1. Capitol de lucrare 1.1 Subcapitol 1.2 Subcapitol ....................... Capitol de lucrare 2.1 Subcapitol 2.2 Subcapitol ....................... ....................... TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCR~RI Ofertant (semnatura autorizata) * Precizare: Articolele de lucrari vor fi comasate in cadrul listelor de cantitati , avand in vedere respectarea simultana, pe cat posibil, a urmatoarelor conditii: - articolul comasat trebuie sa reprezinte o activitate pentru realizarea careia resursele principale trebuie sa fie omogene ca natura; - articolul comasat trebuie sa reprezinte o activitate a carei desfasurare in timp are continuitate (nu este intrerupta de necesitatea realizarii unei activitati distincte) Prin natura omogena a principalelor resurse se intelege acelasi material preponderent, aceeasi meserie pentru forta de munca si natura utilajului conducator, aferente procesului tehnologic (excavatii, compactare, turnare, forare, ridicare, montaj etc.) Descrierea continutului articolelor comasate se poate realiza fie prin trimiteri la articole de deviz, fie prin descrierea detaliata a conditiilor tehnice, tehnologice, de masurare si de calitate.
(1

Capitol de lucrari SEC|IUNEA TEHNIC~ 1

U.M.

Cantitate

Pret unitar

Total (3 X 4) SEC|IUNEA FINANCIAR~ 5 5

2.

...

Acest formular se va utiliza si pentru intocmirea situatiilor de plata in cazul utilizarii Modelului 1 aferent formulei de actualizare prevazuta in Fisa de date a achizitie, la F.3.2.

84

FORMULAR 27 Lista cantitatilor de lucrari


Obiectul .......................................... Categoria de lucrari ...................... Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total a)+b)+c)+d) 4 Total (3 x 4) sau (5 + 6 + 7 + 8)

Nr. crt.

Capitol de lucrari

U.M.

Cantitate

Material (3 x 4a)

Manopera (3 x 4b)

Utilaj (3 x 4c)

Transport (3 x 4d)

0 1.

2.

...

SEC|IUNEA TEHNIC~ 1 2 Capitol de lucrare 1.1 Subcapitol 1.2 Subcapitol ....................... Capitol de lucrare 2.1 Subcapitol 2.2 Subcapitol ....................... ........................

SEC|IUNEA FINANCIAR~ 6 7

M Cheltuieli directe

U din care: - Vut termice (Valoare aferenta pentru utilaje termice) - Vut electrice (Valoare aferenta pentru utilaje electrice) U = Vut
electrice termice

+ Vut

Alte cheltuieli directe: - CAS: - Somaj: - Sanatate: - Fond de risc: - Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

85

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Cheltuieli indirecte = T0 x % Profit = (T0 + I0) x %

M0

mo

U0

t0 I0 P0

T0

TOTAL GENERAL Ofertant


(1

V0 = T0 + I0 + P0

(semnatura autorizata) Acest formular se va utiliza si pentru intocmirea situatiilor de plata in cazul utilizarii Modelului 2 aferent formulei de actualizare prevazuta in Fisa de date a achizitie, la F.3.2.

PRECIZ~RI (pentru Formularul C5): 1. Cheltuielile directe sunt constituite din urmatoarele: M- cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale in care se cuprinde valoarea materialelor calculata cu preturile de la furnizori, fara TVA; in cazul materialelor care provin din import, valoarea acestora trebuie sa includa si orice taxe si comisioane platibile la frontiera (taxe vamale, comisioane vamale etc.). m - cheltuieli aferente consumurilor cu mana de lucru in care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de constructii in care se cuprinde valoarea rezultata din totalul orelor de functionare ale utilajelor respective si din tariful mediu orar corespunzator functionarii. t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile in care se cuprinde: a) valoarea transporturilor auto, CF, naval, a materialelor, prefabricatelor, confectiilor etc, de la producator sau furnizor la depozitul intermediar precum si de la depozitul intermediar la locul de punere in opera in raza de actiune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor transporturi; b) valoarea transporturilor cu utilajele de constructii de la baza de utilaje la punctul de lucru si retur; c) valoarea transporturilor tehnologice, in masura in care acestea nu sunt cuprinse in articole distincte ( transport pamant, beton, mortar, moloz ...................rezultat din demolari) 2. Autoritatea contractanta are obligatia de a include in lista cantitatilor de lucrari, atat in sectiunea tehnica cat si in cea financiara, materialele si furniturile pe care intentioneaza sa le puna la dispozitie, in scopul preluarii si includerii acestora, de catre ofertanti, in preturile lor unitare. Utilajele si echipamentele tehnologice, puse la dispozitie de catre autoritatea contractanta, nu vor fi cuprinse n valoarea ofertei aferente listelor de procurare a utilajelor si echipamentelor.Autoritatea contractanta va preciza insa conditiile de livrare, n functie de care, n pretul unitar din devizul de montaj, contractantul va cuprinde, dupa caz, transportul, ambalarea si depozitarea la locul de montaj. Valoarea materialelor si furniturilor cuprinse n devizele-oferta si care se pun la dispozitie de catre autoritatea contractanta, pe masura consumarii lor, se va scadea din punct de vedere strict financiar din situatiile de plata aferente, ntocmite conform preturilor unitare din oferta, raportate la cantitatile real executate. 3. Articolele sau cantitatile de lucrari precum si utilajele sau echipamentele functionale, necuprinse in listele cu cantitati de lucrari, respectiv, in listele de procurare, ale documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, dar care, ca urmare a analizarii de catre ofertanti a proiectului tehnic, se dovedesc necesare executiei lucrarii, vor fi aduse la cunostinta autoritatii contractante, care, in cazul insusirii observatiilor respective, are obligatia de a transmite , in scris, tuturor ofertantilor completarile sau modificarile stabilite. 4. Cheltuielile indirecte vor cuprinde si contravaloarea primelor de asigurare solicitate in conditiile de contractare.

86

FORMULAR 28 Lista consumurilor de resurse materiale


Nr. crt. Denumirea resursei materiale U.M. Consumuri cuprinse in oferta Pret unitar (exclusiv TVA) - lei 4 ............. ............. ............. ............. Valoare (exclusiv TVA) - lei (3 x 4) 5 ............. ............. ............. ............. Furnizor Greutate (tone)

0 1. 2. 3. ...

1 .................. .................. .................. .................. Resurse nenominalizate (cel mult 20% din valoarea totala a resurselor materiale) TOTAL

2 ...... ...... ...... ......

3 ............. ............. ............. .............

6 ............ ............ ............ ............

7 ............ ............ ............ ............

__ M

__

__ lei euro

.............

__

............

Ofertant (semnatura autorizata) Lista se intocmeste pentru consumurile de resurse materiale necesare indeplinirii intregului contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele consumurilor de resurse materiale, grupate pe categorii de lucrari, numai daca este precizat acest lucru in Fisa de date a achizitiei sau la solicitarea comisiei de evaluare si fara a mai calcula echivalentul in euro pentru totalul rezultat
1

87

FORMULAR 29

Lista consumurilor cu mana de lucru


Nr. crt. 0 1 2 3 ... Denumirea meseriei Consumuri (om-ore) cu manopera directa 2 .................. .................. .................. .................. Tarif mediu - lei/ora 3 .................. .................. .................. .................. Valoare (exclusiv TVA) - lei (2 x 3) 4 .................. .................. .................. .................. Procent2

1 .................. .................. .................. ..................

5 __ __ __ __

TOTAL m .................. Lucrarea se incadreaza in grupa: ...........(se precizeaza grupa IIA sau IIB, dupa caz) ..................

mii lei: ............ euro: ............

..................

Ofertant (semnatura autorizata) Lista se intocmeste pentru consumurile de mana de lucru necesare indeplinirii intregului contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele consumurilor de mana de lucru, grupate pe categorii de lucrari, numai daca este precizat acest lucru in Fisa de date a achizitiei sau la solicitarea comisiei de evaluare si fara a mai calcula echivalentul in euro pentru totalul rezultat 2 reprezinta remuneratia aferenta mainii de lucru formata din cetateni romani, calculata ca o cota procentuala din valoarea totala a consumurilor de mana de lucru
1

88

FORMULAR 30 Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii


Nr. crt. 0 1. 2. 3. ... Denumirea utilajului de constructii Consumuri - ore de functionare 2 .................. .................. .................. .................. Tarif orar - lei/ora functionare 3 .................. .................. .................. .................. Valoare (exclusiv TVA) - mii lei (2 x 3) 4 .................. .................. .................. ..................

1 .................. .................. .................. ..................

TOTAL U

..................

lei: .................. euro: Ofertant (semnatura autorizata) ..................

Lista se intocmeste pentru consumurile de ore de functionare a utilajelor necesare indeplinirii intregului contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele consumurilor de ore de functionare a utilajelor, grupate pe categorii de lucrari, numai daca este precizat acest lucru in Fisa de date a achizitiei sau la solicitarea comisiei de evaluare si fara a mai calcula echivalentul in euro pentru totalul rezultat

89

FORMULAR 31 Lista consumurilor privind transporturile


Nr. crt. Tip de transport Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate tone transportate 2 km. parcursi 3 ore de functionare 4 Tarif unitar - lei/to x km Valoare (exclusiv TVA) - lei -

0 1.

2.

3.

1 Transport auto (total) din care, pe categorii 1.1 ........................... 1.2 ........................... ............................... .. Transport pe cale ferata (total) din care, pe categorii 2.1 ........................... 2.2 ........................... ............................... .. Alte transporturi (total) TOTAL t

lei: ....................... euro: ...................... Ofertant

(semnatura autorizata) Lista se intocmeste pentru consumurile privind transporturile necesare indeplinirii intregului contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cu consumurile privind tansporturile, grupate pe categorii de lucrari, numai daca este precizat acest lucru in Fisa de date a achizitiei sau la solicitarea comisiei de evaluare si fara a mai calcula echivalentul in euro pentru totalul rezultat
1

90

FORMULAR 32

Fisa tehnica nr. ...... (se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc, prevazute in Formularul C11)
Utilajul, echipamentul tehnologic: .......... (denumire) Nr. Specificatii tehnice crt. impuse prin caietul de sarcini 0 1 Parametrii tehnici si functionali 1. .......................................................................................... Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in 2. exploatare .......................................................................................... Conditii privind conformitatea cu standarde relevante 3. .......................................................................................... Conditii de garantie si postgarantie 5. .......................................................................................... Alte conditii cu caracter tehnic 6. .......................................................................................... Proiectant (semnatura autorizata) Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini 2 Producator 3

Ofertant (semnatura autorizata)

PRECIZARE: 1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1 ; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, atunci responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului

91

FORMULAR 33
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile
Nr. crt. 0 1. Denumire U.M. Cantitate Pret unitar - lei/U.M. 4 Valoare (exclusiv TVA) - lei (3 x 4) 5 Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax) 6 Fisa tehnica atasata 7 Fisa tehnica nr. ... Fisa tehnica nr. ... Fisa tehnica nr. ... Fisa tehnica nr. ... ... ... ...

2.

...

1 Obiect 01 a. ........................ b. ........................ ... ........................ Obiect ... a. ........................ b. ........................ ... ........................ Se completeaza, dupa caz, cu o cota procentuala de cheltuieli suplimentare (aprovizionare, manipulare etc.) TOTAL P

mii lei Euro Ofertant (semnatura autorizata)

92

FORMULAR 34 Grafic de timp pentru indeplinirea sarcinilor

Numele1

Functie

Sarcina (raporturi solicitate) 1

ziua/saptamana/luna

numarul de zile/ saptamani/ luni

... total 1 total 2 total ....

1 2 ....

Denumire activitati

Numarul de persoane aferente fiecarei activitati 1

ziua/saptamana/luna

numarul de zile/ saptamani/ luni ... total 1 total 2 total ...

1 2 ...

OPERATOR ECONOMIC,
________________
(semnatura autorizata)

Este necesara numai nominalizarea persoanelor cu sarcini de conducere, precum si, in functie de cerintele din Fisa de date a achizitiei, specialistii cu sarcini cheie in indeplinirea contractului d

93

FORMULAR 35
Ter susintor financiar .......................... (denumirea)

ANGAJAMENT privind susinerea financiar a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Ctre, ................................................................................ (denumirea autoritii contractante i adresa complet) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea contractului de achiziie public), noi .......................(denumirea terului susintor financiar), avnd sediul nregistrat la .................. (adresa terului susintor financiar), ne obligm, n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru ndeplinirea integral i la termen a tuturor obligaiilor asumate de acesta/acetia conform ofertei prezentate i contractului de achiziie public ce urmeaz a fi ncheiat ntre ofertant i autoritatea contractant. Acordarea susinerii financiare nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia celor care au fost incluse n propunerea financiar. n acest sens, ne obligm n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de .................................................................. (valoarea total/parial din propunerea financiar), necesar pentru ndeplinirea integral, reglementar i la termen a contractului de achiziie public. Noi, ............................................ (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s rspundem fa de autoritatea contractant pentru neexecutarea oricrei obligaii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), n baza contractului de achiziie public i pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susinerea financiar conform prezentului angajament, renunnd n acest sens, definitiv i irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuiune. Noi, ..................... (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s renunam definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare, att fa de autoritatea contractant, ct i fa de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertani), care ar putea conduce la neexecutarea, parial sau total, sau la executarea cu ntrziere sau n mod necorespunztor a obligaiilor asumate de noi prin prezentul angajament. Noi,.................................. (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii obligaiilor prevzute n angajament. Noi ................ (denumirea terului susintor tehnic i profesional) declarm c garantm faptul c, n cazul n care ............................ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertani) ntmpin greuti n derularea contractului , ................ noi (denumirea terului susintor financiar) nelegem s ne implicm direct n finalizarea contractului ce urmeaz a fi atribuit. Prezentul reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, care d dreptul autoritii contractante de a solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a anumitor obligaii care decurg din susinerea financiar acordat .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completrii,

Ter susintor, (semntur autorizat) 94

FORMULAR 36
.......................... (denumirea) ANGAJAMENT privind susinerea tehnica i/sau profesional a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Ctre, .............................................. (denumirea autoritii contractante i adresa complet) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziie public), noi ............. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), avnd sediul nregistrat la .......... .............(adresa terului susintor tehnic i profesional), ne obligm, n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice i profesionale necesare pentru ndeplinirea integral i la termen a tuturor obligaiilor asumate de acesta/acetia, conform ofertei prezentate i contractului de achiziie public ce urmeaz a fi ncheiat ntre ofertant i autoritatea contractant. Acordarea susinerii tehnice i profesionale nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia celor care au fost incluse n propunerea financiar. n acest sens, ne obligm n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) urmtoarele resursele tehnice i/sau profesionale (se va completa dup caz cu capacitatea tehnica i/sau profesional conform art.190 din O.U.G. nr.34/2006) : ................................................ ..................................................................necesar pentru ndeplinirea integral, reglementar i la termen a contractului de achiziie public. Susinerea noastr are n vedere urmtoarele: ................................................ .................................................................. (se vor detalia mijloacele ce vor fi puse la dispoziie). Noi, ....................... (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c nelegem s rspundem, n mod necondiionat, fa de autoritatea contractant pentru neexecutarea oricrei obligaii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), n baza contractului de achiziie public, i pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susinerea tehnic i profesional conform prezentului angajament, renunnd n acest sens, definitiv i irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuiune. Noi, .................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm ca nelegem s renunm definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare, att fa de autoritatea contractant, ct i fa de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertani), care ar putea conduce la neexecutarea, parial sau total, sau la executarea cu ntrziere sau n mod necorespunztor a obligaiilor asumate de noi prin prezentul angajament. Noi,.................................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c nelegem s rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii obligaiilor prevzute n angajament. Noi ................ (denumirea terului susintor tehnic i profesional) declarm c garantm faptul c, n cazul n care ............................ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertani) ntmpin greuti n derularea contractului , ................ noi (denumirea terului susintor tehnic i profesional) nelegem s ne implicm direct n finalizarea contractului ce urmeaz a fi atribuit. Prezentul reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, care d dreptul autoritii contractante de a solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a anumitor obligaii care decurg din susinerea tehnic i profesional acordat .............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici). Data completrii, ........................... Ter susintor, ..................... (semntur autorizat)

95

FORMULAR 37 Ter susintor tehnic i profesional .......................... (denumirea)

Declaraie Subsemnatul, reprezentant mputernicit al .......................... (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice de care dispun i care urmeaz a fi folosite efectiv pentru ndeplinirea contractului de achiziie public............................................................. sunt reale. Declar de asemenea c vom disponibiliza aceste resurse necondiionat, n funcie de necesitile care vor aprea pe parcursul ndeplinirii contractului de achiziie public avnd ca obiect..........................................................( obiectul contractului). LISTA privind logistica, utilajele, instalaiile i echipamentele tehnice aflate n dotare si care urmeaz a fi efectiv folosite pentru ndeplinirea contractului de achiziie public Nr. crt Denumire utilaj/echipament/instalaie Cantitate U.M. Forma de deinere Proprietate n chirie

Prezenta declaraie este anex la Angajamentul ferm privind susinerea noastr tehnic i profesional oferit .............................................. ....................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completrii,

Ter susintor, (semntur autorizat)

96

FORMULAR 38 Ter susintor tehnic i profesional .......................... (denumirea) Declaraie Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ........(denumirea terului susintor tehnic si profesional), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat i al cadrelor de conducere i care urmeaz a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziie public.................................................... sunt reale. LISTA privind personalului angajat i al cadrelor de conducere care urmeaz a fi efectiv alocate pentru ndeplinirea contractului de achiziie public Anul 1 Personal angajat Din care personal de conducere Personal efectiv alocat pentru ndeplinirea contractului Din care personal de conducere efectiv alocat pentru ndeplinirea contractului Anexez declaraiei, CV-urile personalului de conducere precum i ale personalului care va fi alocat efectiv pentru ndeplinirea contractului de achiziie public. Subsemnatul declar c informaiile furnizate, referitoare la experiena anterioar, capacitile tehnice i personalul angajat i cel de conducere sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ........... (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Prezenta declaraie este anex la Angajamentul ferm privind susinerea noastr tehnic i profesional oferit .............................................. ....................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). Anul 2 Anul 3

Data completrii,

Ter susintor, (semntur autorizat)

97

FORMULAR 39 Operator economic ........................................ (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALIFICARE

1. Subsemnatul ........................, reprezentant imputernicit al S.C...................., declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, avand ca obiect: ..................................... (denumirea procedurii), la data de ...................(data deschiderii ofertelor), organizata de A.N. "APELE ROMNE" Administraia Bazinal de Ap SIRET, S.C. .................., indeplineste cerintele de calificare impuse prin Documentatia de Atribuire dupa cum urmeaza: a. b. c. ... * se enumera fiecare document solicitat care face obiectul acestei declaratii 2. Subsemnatul ........................, reprezentant imputernicit al S.C......................, declar ca la solicitarea autoritatii contractante, ma oblig sa completez prezenta declaratie cu toate documentele specificate in Fisa de Date a Achizitiei si enumerate la punctul 1, in termen de 3 zile lucratoare de la solicitare. Data completrii ...................................

Operator economic
______________________

98

FORMULARUL 40 CONTRACT DE LUCRARI Nr. Denumire Proiect: ...................................... Numr de identificare:............. n temeiul prevederilor OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare si avand in vedere raportul procedurii nr. ......../ ....................... .aprobat de Beneficiar; n conformitate cu prevederile Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naional de dezvoltare a infrastructurii aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 15/2011; Potrivit prevederilor art. 1din Hotrrea Guvernului nr. 1176 / 2005 privind statutul de organizare i funcionare a Administratiei Nationale Apele Romane , cu modificrile i completrile ulterioare a fost perfectat prezentul contract de lucrri; ntre prile: Art. 1 PRILE CONTRACTANTE ......................................................................, cu sediul n ................................., strada ....................... nr............, sector ......., Tel. ..........................., fax. ....................., cod de nregistrare fiscal .........................., reprezentat legal de Dl./Doamna..............................., avnd funcia de Director ABA................................., beneficiar al Programului Naional de Dezvoltare a Infrastructurii, denumit n cele ce urmeaz Beneficiar pe de o parte, i Denumirea Operatorului economic......................................................., (adresa), tel/fax, Cod Unic de Inregistrare ........., nr de ordine la registrul Comerului J.., cont ..........................................Banca ..........................................................................................................................denumit in continuare Executant, pe de alt parte. Beneficiarul i Executantul convin dup cum urmeaz: Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI DE LUCRRI (1) Obiectul prezentului Contract de lucrri const n proiectarea, execuia, terminarea lucrrilor i remedierea oricror defeciuni ale acestora pentru proiectul cu titlul ..................................., denumit n continuare proiect. (2) Proiectul prevzut la alin. (1) este finanat n cadrul Programului naional de dezvoltare a infrastructurii, Infrastructura in domeniul gospodaririi apelor, lucrari hidrotehnice de aparare impotriva inundatiilor, marirea gradului si/sau de siguranta a barajelor si reabilitarea si protectia zonei costiere, aprobat prin Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 105/2010. Art. 3 DURATA CONTRACTULUI DE LUCRRI I PERIOADA DE EXECUIE A LUCRRILOR (1) Contractul intr n vigoare la data semnrii lui de ctre ultima parte. (2) Durata contractului de achiziie public include durata prevazut pentru proiectarea i execuia lucrrilor, perioada de notificare a defeciunilor i perioada de rambursare a costului total dar nu mai trziu de 2020. (3) . (4) Durata de execuie a lucrrilor este de , din care pentru proiectare, pentru execuia lucrrilor, perioada de notificare a defecinilor. (5) Data nceperii duratei de execuie a lucrrilor este stabilit conform prevederilor Sub-clauzei 7.1. nceperea lucrrilor din Conditiile de Contract. Art. 4 - DOCUMENTELE CONTRACTULUI DE LUCRRI (1) Urmtoarele documente vor fi considerate ca fcnd parte din acest Contract de lucrri i vor fi citite i interpretate ca parte a acestui contract: (a) Contractul de lucrari; (b) Graficul de executie; (c) Graficul de plati; (d) Scrisoarea de Acceptare a ofertei ctigtoare datat ..; (e) Scrisoarea de Oferta datat .............., nsoit de Anexa la Ofert; (f) Actele adiionale i clarificrile fcute n timpul pregtirii ofertelor; (g) Condiiile de Contract; (h) Fisele tehnice ale obiectivelor de investitii;

99

(i) Clarificrile fcute n timpul evalurii propunerii Executantului; (j) Propunerea Executantului; (k) Studiile de fezabilitate ale obiectivelor de investiii; (l) Orice alte documente care fac parte din contract, dac e cazul. (2) Actele adiionale ulterioare semnrii acestui Contract vor avea ordinea de preceden a documentelor pe care le modific. (3) Documentele care alctuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se expliciteaz reciproc. n scopul interpretrii, prioritatea documentelor va fi aplicat n conformitate cu ordinea prevzut la alin.(1). Art. 5 - OBLIGAIILE PRILOR A. Obligaiile Executantului (1) Executantul se oblig s asigure finanarea lucrrilor din surse proprii sau atrase. Executantul va emite prima factur conform datei din Graficul de pli dac sunt ndeplinite, n mod cumulative, urmtoarele condiii: a. Lucrarile realizate cuprinse n factur au fost recepionate la terminarea lucrrilor; b. Situatiile de lucrri au fost verificare de Beneficiarul final; c. Plata facturii emise este programat n Graficul de plat; d. Suma din factur se ncadreaz n limitele valorice prevzute n Graficul de plati. (2) Executantul se angajeaz fa de Beneficiar s proiecteze, s execute, s termine Lucrrile i s remedieze orice defeciune a acestora i viciile asccunse pentru proiectul intitulat ....................................... n temeiul prezentului Contract de lucrri. (3) Executantul are obligaia de a supraveghea lucrrile, de a asigura fora de munc, materialele, instalaiile, echipamentele i toate celelalte obiecte, fie de natur provizorie, fie definitive cerute de i pentru contract, n msura n care necesitatea asigurrii acestora este prevzut n contract sau se poate deduce, n mod rezonabil, din contract. (4) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea i sigurana tuturor operaiunilor executate pe antier, precum i pentru procedeele de execuie utilizate, cu respectarea prevederilor i a reglementrilor legii privind calitatea n construcii. (5) Un exemplar din documentaia predat de ctre Beneficiar Executantulului va fi inut de acesta din urm n vederea consultrii de ctre Inspecia de Stat n Construcii, precum i de ctre persoane autorizate de Beneficiar, la cererea acestora. (6) Executantul este responsabil de trasarea corect a lucrrilor fa de reperele date de Beneficiar, precum i de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor i resurselor umane necesare ndeplinirii responsabilitii respective. (7) n cazul n care, pe parcursul execuiei lucrrilor, survine o eroare n poziia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricrei pri a lucrrilor, Executantul are obligaia de a rectifica eroarea constatat, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasrii, Executantul are obligaia de a proteja i pstra cu grij toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrrilor. (8) Executantul are obligaia de a pune la dispoziia Beneficiarului, la termenele precizate n anexele contractului, caietele de msurtori (ataamentele) i, dup caz, n situaiile convenite, desenele, calculele, verificrile calculelor i orice alte documente pe care Executantul trebuie s le ntocmeasc sau care sunt cerute de Beneficiar. (9) Executantul are obligaia de a respecta i executa dispoziiile Beneficiarului emise prin intermediul Dirigintelui de Santier n orice problem, menionat sau nu n contract, referitoare la lucrare. n cazul n care Executantul consider c dispoziiile Beneficiarului emise prin intermediul Dirigintelui de santier sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecii, n scris, fr ca obieciile respective s l absolve de obligaia de a executa dispoziiile primite, cu excepia cazului n care acestea contravin prevederilor legale. (10) n cazul n care respectarea i executarea dispoziiilor prevzute la alin.(9) determin dificulti n execuie care genereaz costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Executantului din capitolul diverse si neprevazute cuprins in oferta. (11) Pe parcursul execuiei lucrrilor i remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligaia: i) de a lua toate msurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cror prezen pe antier este autorizat i de a menine antierul (att timp ct acesta este sub controlul su) i lucrrile (att timp ct acestea nu sunt finalizate i ocupate de ctre Beneficiar) n starea de ordine necesar evitrii oricrui pericol pentru respectivele persoane; ii) de a procura i de a ntreine, pe cheltuiala sa, toate dispozitivele de iluminare, protecie, ngrdire, alarm i paz, cnd i unde sunt necesare sau au fost solicitate de ctre Beneficiar sau de ctre alte autoriti competente, n scopul protejrii lucrrilor sau al asigurrii confortului riveranilor; iii) de a lua toate msurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe i n afara antierului i pentru a evita orice pagub sau neajuns provocate persoanelor, proprietilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau ali factori generai de metodele sale de lucru. (12) Executantul rspunde, potrivit obligaiilor ce i revin, pentru viciile ascunse ale construciei, ivite ntr-un interval de .......... ani de la recepia lucrrii i, dup mplinirea acestui termen, pe toat durata de existen a construciei,

100

pentru viciile structurii de rezisten, ca urmare a nerespectrii proiectului tehnic i a detaliilor de execuie aferente execuiei lucrrii. (13) Executantul se oblig s despgubeasc Beneficiarul mpotriva oricror: a. reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legtur cu execuia lucrrilor sau ncorporate n acestea; i b. daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea proiectului sau caietului de sarcini ntocmit de ctre Executant. (14) Obligatiile Executantului prevzute in prezentul articol se completeaz cu prevederile Clauzelor 4 Executantul, 5 Proiectarea, 6 Personalul si forta de munc, 7 Utilajele, materialele si executia 8. nceperea, ntrzierea i Suspendarea Lucrrilor, 9 Testele la terminare, 11 Perioada de garanie, 17 Asigurri din Condiiile de Contract. B. Obligaiile Beneficiarului (15) Beneficiarul se angajeaz s plteasc Executantului, n perioada i n condiiile prevzute n contractul de lucrri, cu respectarea att a Graficului de Pli ct i a Anexei la O.U.G. nr. 105/2010, Preul Contractului (16) .n termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetului de stat aferent fiecrui an calendaristic, Beneficiarul va informa Executantul asupra creditelor bugetare aprobate pentru prezentul contract de lucrri i va revizui Graficul de pli dac este cazul. (17) n cazul n care Beneficiarul intenioneaz s plteasc n avans, tranele prevzute n Graficul de pli, acesta are obligaia de a notifica Executantul cu 28 zile nainte de data la care va efectua plata, specificnd numrul de trane pe care le va plti n avans. (18) La nceperea lucrrilor, Executantul in numele Beneficiarului are obligaia de a obine toate autorizaiile i avizele necesare execuiei lucrrilor. (19) Beneficiarul are obligaia de a pune la dispoziia Executantului, fr plat, dac nu s-a convenit altfel, urmtoarele: a) predare amplasament; b) suprafeele de teren necesare pentru depozitare i pentru organizarea de antier-sarcina executantului; c) cile de acces rutier i racordurile de cale ferat-sarcina executantului; d) racordurile pentru utiliti (ap, gaz, energie, canalizare etc.), pn la limita amplasamentului antierului sarcina executantului. Costurile pentru consumul de utiliti, precum i cel al contoarelor sau al altor aparate de msurat se suport de ctre Executant. (20) Beneficiarul are obligaia de a examina i msura, prin intermediul Dirigintelui de santier, lucrrile care devin ascunse n cel mult 5 zile de la notificarea Executantului. (21) Obligaiile Beneficiarului prevzute n prezentul articol se completeaz cu prevederile Clauzelor 2 Beneficiarul, 10 Recepia lucrrilor de ctre Beneficiar, 13 Preul contractului i plile din Condiiile de Contract. Art. 6 - PREUL CONTRACTULUII (1) Preul Contractului ce va fi pltit de Beneficiar Executantului pentru execuia, proiectarea, terminarea Lucrrilor i remedierea defeciunilor acestora va fi de Lei (n litere Lei) la care se adaug TVA ............... Lei (2) Preul Contractului poate fi ajustat n funcie de plata anticipat de ctre Beneficiar a unor trane potrivit prevederilor art. 5, lit. B, alin. (17). (3) Negocierile pentru diminuarea preului contractului de lucrri ca urmare a plilor anticipate ce urmeaz a fi efectuate de Beneficiar vor fi consfinite prin ncheierea unui act adiional la prezentul contract de lucrri. (4) Prevederile prezentului articol se completeaz cu cele ale Sub-clauzei 12.1 Pretul contractului din Condiiile de Contract. Art. 7 - MODALITI DE PLAT (1) Plile vor fi efectuate n Lei, n contul bancar al Executantului, conform graficului de plat, dup cum urmeaz: Numele bncii: Titularul contului: Numrul contului: (2) Graficul de pli va putea fi modificat de ctre Beneficiar, n condiiile n care devin incidente prevederile Sub-clauzei 7.6. Ritmul Evoluiei Lucrrilor din Condiiile de Contract. Graficul de plati revizuit va fi transmis Executantului n termen de 7 zile de la data modificrii, sub sanciunea inopozabilitii fa de Executant a acestor modificri. (3) Graficul de plai va putea fi modificat n caz de rectificare bugetar. Graficul de plati revizuit va fi transmis Executantului n vederea aprobrii, urmnd a deveni parte din contractul de lucrri.

101

(4) Pltile vor fi efectuate prin ordin de plat, n contul bancar notificat de ctre Executant, n termen de 30 de zile de la primirea la sediul Beneficiarului a facturii si situatiilor de lucrri dac sunt ndeplinite conditiile de la art. 5, lit. A, alin. (1) din prezentul contract. (5) Executantul va emite factura cu 30 de zile nainte de data prevzut n Graficul de Plti. Art. 8 CONFIDENIALITATE (1) Beneficiarul i Executantul se angajeaz s depun toate diligenele pentru pstrarea confidenialitii asupra documentelor, materialelor, datelor i informaiilor n legtur cu prezentul Contract de lucrri, respectiv s nu multiplice, utilizeze, copieze sau s transmit unor teri orice informaii declarate de prile la prezentul Contract de lucrri ca fiind confideniale. (2) Nu pot fi declarate confideniale acele documente, materiale, date i/sau informaii folosite n scop publicitar pentru informarea i promovarea utilizrii fondurilor alocate prin Programul naional de dezvoltare a infrastructurii. (3) Beneficiarul i Executantul vor fi exonerai de rspunderea pentru dezvluirea de informaii confideniale referitoare la Contractul de lucrri dac: a) informaia a fost dezvluit dup ce a fost obinut acordul scris al celeilalte pri contractante pentru asemenea dezvluire; sau b) partea contractant a fost obligat n mod legal s dezvluie informaia. Art. 9 CORESPONDENA (1) ntreaga coresponden legat de prezentul Contract de lucrri se va face n scris, cu menionarea titlului Proiectului i va purta numr de nregistrare de intrare i de ieire. (2) ntreaga coresponden legat de prezentul Contract de lucrri se va transmite la urmtoarele adrese: Pentru Beneficiar: ..................................................... Pentru Executant: ....................................................... Art. 10 MODIFICRI I COMPLETRI LA CONTRACTUL DE LUCRRI (1) Prile au dreptul, pe durata ndeplinirii prezentului Contract de lucrri, de a conveni modificarea articolelor acestuia, prin act adiional, ncheiat n aceleai condiii ca i Contractul de lucrri. (2) n cazul n care propunerea de modificare a Contractului de lucrri vine din partea Executantului, acesta are obligaia de a o transmite Beneficiarului cu cel puin 30 de zile nainte de termenul la care este intenionat a intra n vigoare, cu excepia unor circumstane deosebite, acceptate de Beneficiar. Executantul va transmite, de asemenea, odat cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare (3) Prevederile prezentului articol se completeaz cu prevederile clauzei 11 Modificri si Actualizari din Conditii de Contract Art. 11 - FORA MAJOR (1) n sensul prezentului Contract de lucrri, forei majore i se aplic termenii i condiiile prevzute la clauza 17 Forta major din Condiiile de Contract. Art. 12 - GARANIA DE BUN EXECUIE A CONTRACTULUI (1) Executantul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului n cuantum de ..................... , pn la emiterea procesului verbal de receptie final i, oricum nainte de nceperea execuiei contractului. (2) Beneficiarul se oblig s elibereze garania pentru participare i s emit ordinul de ncepere a contractului, prin Dirigintele de santier nominalizat de catre Beneficiar, numai dup ce Executantul a fcut dovada constituirii garaniei de bun execuie. (3) Beneficiarul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, pentru cazurile prevzute n Sub-clauza 3.2 Garantia de bun executie din Condiiile de Contract.n limita prejudiciului creat. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, Beneficiarul are obligaia de a notifica acest lucru Executantului n conformitate cu prevederile Sub-clauzei 2.5 Revendicrile beneficiarului din Condiiile de Contract. (4) Garania lucrrilor este distinct de garania de bun execuie a contractului. (5) Prevederile prezentului articol se completeaz cu prevederile clauzei 3.2 Garantia de bun executie din Condiiile de Contract. Art. 13 ASIGURRI (1) Executantul are obligaia de a ncheia, nainte de nceperea lucrrilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aprea privind lucrrile executate, utilajele, instalaiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu i reprezentanii mputernicii s verifice, s testeze sau s recepioneze lucrrile, precum i daunele sau prejudiciile aduse ctre tere persoane fizice sau juridice. (2) Termenii si conditiile asigurrilor vor respecta prevederile clauzei 16 Asigurri din Conditiile de Contract.

102

Art. 14 SUBCONTRACTORI (1) Executantul are obligaia de a ncheia contracte cu subcontractorii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat contractul cu Beneficiarul. (2) Executantul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate contractele ncheiate cu subcontractorii desemnai. (3) Lista subcontractorilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele ncheiate cu acetia se constituie n anexe la contract. (4) Executantul este pe deplin rspunztor fa de Beneficiar de modul n care ndeplinete contractul. (5) Subcontractorul este pe deplin rspunztor fa de Executant de modul n care i ndeplinete partea sa din contract. (6) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractorilor, dac acetia nu i ndeplinesc partea lor din contract. (7) Executantul poate schimba oricare subcontractor numai dac acesta nu i-a ndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractorului nu va modifica preul contractului i va fi notificat Beneficiarului si Dirigintelui de santier. (8) Prevederile prezentului articol se completeaz cu prevederile Sub-clauzelor 3.4 Subcontractorii prevzui n ofert i 3.5 Subcontractorii nominalizati din Condiiile de Contract. Art. 15 - SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR (1) n cazul n care, din vina sa exclusiv, Executantul nu i ndeplinete obligaiile asumate prin Clauza 7 din Conditiile de Contract, atunci Beneficiarul este ndreptit de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu 0,04% pe zi de ntrziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea lucrarilor rest de executat. (2) n cazul n care Beneficiarul nu onoreaz facturile n termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite potrivit Sub-clauzei 12.5 Pltile din Conditiile de Contract, atunci acesta are obligaia de a plti, costurile finanrii aferente sumelor nepltite i ntrziate la plat i penaliti n valoare de 0,04% pe zi de ntrziere din suma datorat, calculate ncepnd cu ziua calendaristic urmtoare termenului prevzut n Sub-clauza 12.5 Pltile pn la data efectiv a plii n totalitate. Art. 16 NCETAREA CONTRACTULUI DE LUCRRI (1) n cazuri excepionale i temeinic dovedite, inclusiv cazurile de for major, Beneficiarul poate decide s rezilieze Contractul de lucrri printr-o notificare scris, fr a fi solicitat restituirea plilor deja efectuate. (2) n situaia n care contractul de lucrri a fost reziliat conform prevederilor uneia dintre urmtoarele Clauze din Condiiile de Contract: 13.2 Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar, 14.2 Rezilierea Contractului de ctre Executant. (3) n situaia n prevzut la art. 14.3 din prezentul contract de lucrri. (4) Rezilierea Contractului potrivit prevederilor uneia din clauzele Condiiilor de Contract va fi neleas ca o ncetare a Contractului privind execuia lucrrilor, Contractul ramnnd n vigoare privind obligaiile de plat ale Beneficiarului pn la achitarea integral a sumelor datorate Executantului cu respectarea Graficului de Plai. Art. 17 LEGEA APLICABIL (1) Prezentul Contract de lucrri oblig prile s respecte ntocmai i cu bun credin fiecare dispoziie a acestuia n conformitate cu principiul obligativitii contractului ntre pri. (2) Contractul este guvernat de legea romn. Art. 18 DISPOZIII FINALE (1) n eventualitatea unui litigiu ntre Beneficiar i Executant, survenit n executarea acestui Contract de lucrri, se va ncerca soluionarea acestuia pe cale amiabil potrivit prevederilor Sub-clauzei 18.3 Solutionarea pe cale amiabil din Conditiile de Contract. n situaia n care nu se poate ajunge la o nelegere pe cale amiabil, litigiul va fi soluionat de ctre instanele judectoreti competente material din raza teritorial n care se afl sediul Beneficiarului asa cum sunt precizate n Sub-clauza 18.4 Instana de judecat competent din Conditiile de Contract. (2) Prezentul Contract de lucrri a fost ncheiat n trei exemplare originale, n limba romn, din care 2 (dou) exemplare pentru Beneficiar i un exemplar pentru Executant. Beneficiar: Nume, prenume reprezentant legal ................................................................................ Semntur.............................................................. Funcia: . Data.... EXECUTANT Nume, prenume reprezentant legal ................................................................................ Semntur.............................................................. Funcia: . Data....

103

Anexa nr. 19 ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA LUCRARI

Denumirea Contractului: Numarul de identificare:

Nr. crt. Numele i adresa Beneficiar

Articol / Subclauza 1.1.2.2 din Conditii de Contract

Date ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRAIA BAZINAL DE AP MURES Str. Koteles Samuel nr.33, Tg.Mures, Tel. 0265/260.289; 0265/265.420; 0265/262.191; Fax: 0265/264.290 (A se completa de ctre Oferant)

Numele i adresa Executantului Durata de Execuie a Lucrrilor Perioada de Notificare a Defeciunilor

1.1.2.3 din Conditii de Contract 1.1.3.3 din Conditii de Contract 1.1.3.6 din Conditii de Contract

.... de luni

24 luni

104

Obiect/sectoare

1.1.5.6 din Conditii de Contract

Ob.1 - Regularizare prului Lu pe teritoriul comunei Glodeni, judeul Mure


Ob.2 - Regularizare ru Mure n zona localitile Suseni-Ciumani-Remetea, jud. Harghita Ob.3 - Regularizare paru Sovata jud. Mures la Sovata

Ob.4 - Regularizare pru Ciuruleasa pe teritoriul comunei Ciuruleasa, judeul Alba Ob.5 - Amenajare Valea Cpriorica n satul Caprioara, comuna Svrin, jud. Arad Ob.6 - Regularizare ru Aiudel la Aiud, jud. Alba Ob.7 - Regularizare Valea Petri n comuna Petri, judeul Arad Ob.8 - Regularizare ru Ariesul Mare i aflueni amonte acumularea Mihoieti, jud. Alba Ob.9 - Punerea n siguran priz Albeti, jud. Mure a barajului de

Ob.10 - Amenajarea rului Niraj amonte de acumularea Valea, jud. Mure Ob.11 - Amenajarea rului Mure n zona barajului de priz Azomure, Tg. Mure Ob.12 - Regularizare i aprri de maluri pe rul Galbena pe sectorul Densu-Hateg , jud. Hunedoara

Sisteme de transmitere electronic Legea aplicabil

Art. 9 din Contractul de lucrri Art. 17 din Contractul de lucrri 3.2 din Conditii de Contract 3.2 din Conditii de Contract 3.2 din Conditii de Contract 5.3 din Conditii de Contract

Transmitere prin fax

Legea romn

Valoarea Garaniei de Bun Execuie Prezentarea Garaniei de Bun Execuie Durata de valabilitate a Garaniei de Bun Execuie Programul de lucru

5 % din Valoarea de Contract Acceptat (fr TVAA), n LEI In termen de 7 zile dup contractului de lucrri semnarea

Pn la momentul emiterii Procesului Verbal de Recepie Final la sfritul Perioadei de Notificare a Defeciunilor Luni ... Vineri (Aprilie ... Octombrie) 07:00 - 19:00 i (Noiembrie ... Martie) Smbt 08:00 - 14:00
105

08:00

17:00

Daune provocate de ntrzieri

7.7 din Conditii de Contract 7.7 din Conditii de Contract 12.2 din Conditii de Contract 12.4 din Conditii de Contract

0,04%/zi de ntrziere lucrrilor ntrziate

din

Valoarea

Valoarea maxim a daunelor provocate de ntrzieri Total plat n avans

10% din Valoarea lucrrilor ntrziate

Nu se vor acorda pli n avans

Graficul de pli

Graficul de Pli va fi ntocmit n funcie de creditele de angajament aferente fiecrui an calendaristic, aa cum sunt prevzute n Anexa la OUG nr. 105/2010. Graficul de Plti revizuit va fi transmis Executantului n termen de 7 zile de la data modificrii, sub sanciunea inopozabilitii fa de Executant a acestor modificri. Graficul de plai va putea fi modificat n caz de rectificare bugetar. Graficul de plati revizuit va fi transmis Executantului, urmnd a deveni parte din contractul de lucrri. Lei

Moneda n care se efectueaz plata Termenul de transmitere a asigurrii: (a) dovada faptului ca asigurarile au fost incheiate (b) copii ale polielor Valoarea minim a asigurrii terei pri Suma minima asigurata pentru personal In caz de deces In caz de vatamari corporale, imbolnaviri sau maladii Locul unde se va solutiona litigiul

Art. 7 din contractul de lucrri 16.1 din Conditii de Contract

a) 14 zile dup Data de ncepere b) 28 zile dup Data de ncepere 500.000 lei per eveniment, pentru un numr nelimitat de evenimente

16.3 din Conditii de Contract 16.4 din Conditii de Contract

40.000 lei 80.000 lei 18.3 din Conditii de Contract Instantele judecatoresti competente din raza teritoriala n care Beneficiarul i are sediul

Semnatura : ............................................................................... (persoana sau persoanele autorizate in semnarea din partea ofertantului) Data: ..................

106

Condiii de Contract

1. Prevederi Generale
1.1. Definiii n Condiiile de Contract (aceste Condiii), urmtoarele cuvinte i expresii vor avea semnificaiile de mai jos. Cuvintele care indic persoane sau pri includ societi sau alte entiti legale, cu excepia cazurilor n care contextul cere altfel. 1.1.1.1 Contract nseamn contractul de lucrari, graficul de plat, graficul de executie, comunicarea rezultatului procedurii, Formularul de Oferta, Anexa la Ofert, Condiiile de Contract. Fisele tehnice ale obiectivelor de investitii, inclusiv Actele adiionale i clarificrile fcute n timpul pregtirii ofertelor, propunerea Executantului, inclusiv clarificrile fcute n timpul evalurii propunerii sale, studiile de fezabilitate i orice alte documente care fac parte din contract. 1.1.1.2 Comunicarea rezultatului procedurii nseamn scrisoarea de acceptare oficial a Ofertei, semnat de ctre Beneficiar. 1.1.1.3 Formularul de Ofert nseamn documentul intitulat formular de ofert, care a fost completat de ctre Executant i include oferta pentru Lucrri, semnat i adresat Beneficiarului. 1.1.1.4 Fisele tehnice ale obiectivelor de investitii cuprind Volumul 3 din Documentatia de Atribuire. 1.1.1.5 Propunerea Executantului nseamn documentul intitulat propunere, transmis de ctre Executant mpreun cu Formularul de Ofert, aa cum este inclus n Contract. Acest document poate include i proiectul preliminar al Executantului. 1.1.1.6 Ofert nseamn Formularul de Ofert i toate documentele incluse n Contract, pe care Executantul le-a depus mpreun cu Formularul de Ofert. 1.1.1.7 Anex la Ofert nseamn formularele completate, intitulate Anexa la Ofert, care sunt anexate la Formularul de Ofert i fac parte din aceasta. Graficele includ: Grafice de pli i Grafice de garanii 1.1.1.8 PNDI inseamn Programul National de Dezvoltarea Infrastructurii 1.1.1.9 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 Parte nseamn Beneficiarul sau Executantul, dup cum cere contextul. Beneficiar nseamn persoana numit Beneficiar n Anexa la Ofert i succesorii legali ai acestei persoane. Executant nseamn persoana(ele) numit(e) Executant n Formularul de Ofert acceptat de ctre Beneficiar i succesorii legali ai acestei(or) persoane. Reprezentantul Executantului nseamn persoana numit de ctre Executant in Contract sau desemnata din cand in cand de catre Executant potrivit prevederilor SubClauzei 3.3 [Reprezentantul Executantului], care acioneaz n numele Executantului. Personalul Beneficiarului nseamn forta de munca si alti angajati ai Beneficiarului si oricare alt personal notificat Executantului, de catre Beneficiar ca personal al Beneficiarului. Personalul Executantului nseamn Reprezentantul Executantului i ntregul personal pe care Executantul l folosete pe antier, care poate include personalul, fora de munc, ali angajai ai Executantului, ai tuturor SubExecutantilor i orice alt personal care asist Executantul la execuia Lucrrilor. Subcontractor nseamn orice persoan numit n Contract Subcontractor, sau orice persoan desemnat ca Subcontractor pentru o parte de Lucrri i succesorii legali ai acestor persoane.

1.1.1 Contractul

1.1.2 Pri Persoane

1.1.2.5

1.1.2.6

1.1.2.8

1.1.3 Date, Teste, Perioade i Terminare

1.1.3.1

Dat de Baz nseamn data anterioar cu 28 de zile fa de ultima dat de depunere a Ofertei. Dat de ncepere a Lucrrilor nseamn data notificat, potrivit prevederilor SubClauzei 7.1 [nceperea Lucrrilor]. Durat de Execuie nseamn timpul necesar finalizrii Lucrrilor sau a unui Obiect de Lucrri (dup caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.2 [Durata de Execuie], dup cum este declarat n Anexa la Ofert (cu orice prelungire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], calculat din momentul Datei de ncepere. Teste la Terminare nseamn testele care sunt specificate n Contract sau sunt convenite de ambele Pri, sau dispuse ca Modificri i care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 8 [Testele la Terminare] nainte ca Lucrrile sau un Obiect (dup caz) s fie recepionate de ctre Beneficiar.

1.1.3.2 1.1.3.3

1.1.3.4

107

1.1.3.5

1.1.3.6

1.1.3.7

1.1.3.8 1.1.3.9

1.1.3.10 1.1.3.11

1.1.3.12 1.1.3.13

Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor nseamn procesul verbal ntocmit i semnat n conformitate cu Legile n vigoare, de ctre comisia de recepie numit de ctre Beneficiar, la cererea Executantului pentru un Obiect sau a unei pri de Lucrare (dup caz) de ctre Beneficiar, potrivit prevederilor Clauzei 9 [Recepia Lucrrilor de ctre Beneficiar]. Perioad de Notificare a Defeciunilor nseamn perioada de notificare a defeciunilor aprute la Lucrri sau Obiecte (dup caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Terminarea Lucrrilor Neexecutate i Remedierea Defeciunilor], aa cum se menioneaz n Anexa la Ofert (cu toate prelungirile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defeciunilor]), calculat de la data la care Lucrrile sau Obiectele de Lucrari sunt terminate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.1 [Recepia Lucrrilor i a Sectoarelor de Lucrri]. Proces Verbal de Recepie Final nseamn procesul verbal ntocmit i semnat conform Legilor n vigoare de ctre Comisia de Recepie numit de ctre Beneficiar la cererea Executantului, care poate recomanda sau nu recepionarea final a Lucrrilor, Obiectului sau a unei pri de Lucrare (dup caz) de ctre Beneficir, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.9 [Procesul Verbal de Recepie Final]. Zi nseamn o zi calendaristic i An nseamn 365 de zile. Certificatul de Recepie la Terminarea Lucrrilor nseamn certificatul emis de Beneficiar n condiiile Sub-clauzei 9.5, preciznd data la care lucrrile sau Obiectele au fost terminate n conformitate cu prevederile contractului, cu excepia unor lucrri minore rmase neexecutate i a defeciunilor care nu vor afecta semnificativ utilizarea Lucrrilor sau a Obiectelor n scopul destinat (pn cnd sau n timp ce aceste lucrri sunt finalizate i defeciunile sunt remediate)." Certificatul de Recepie Final nseamn certificatul emis de Beneficiar n condiiile Subclauzei 10.12 Certificatul de Receptie Finala "Comisia de Recepie nseamn comisia numit de ctre Beneficiar potrivit HG nr. 273 din 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora, n sensul recepionrii lucrrilor finanate prin prezentul contract. Administrare sau folosinta inseamna dreptul pe care l dobndeste Beneficiarul asupra obiectivului de investitii finantat din PNDI Custodie nseamn operatiunea de transmitere de ctre Beneficiar a unor lucrari hidrotehnice sau dupa caz sectoare de lucrari pe masura de lucrarile de reabilitare sunt executate, n scopul folosirii, conservarii si ntreinerii cursului de apa respectiv. Valoare de Contract Acceptat nseamn valoarea acceptat n Comunicarea rezultatului procedurii pentru execuia, proiectarea i terminarea Lucrrilor i remedierea tuturor defeciunilor. Preul Contractului nseamn preul definit n Sub-Clauza 12.1 [Preul Contractului] i efectuate n conformitate cu prevederile Contractului. Cost nseamn toate cheltuielile fcute (sau care urmeaz s fie fcute) n mod rezonabil de ctre Executant, indiferent dac sunt fcute pe sau n afara antierului. Situaie Final de Lucrri nseamn situaia de lucrri definit potrivit prevederilor Sub-Clauzei 12.8 [Prezentarea Situaiilor Finale de Lucrri]. Moned Local nseamn moneda rii. Situaie de Lucrri nseamn situaia de lucrri transmis de ctre Executant ca parte a solicitrii potrivit prevederilor Clauzei 12 [Preul Contractului i Pltile] Credite bugetare nseamn sumele aprobate in bugetul Beneficiarului, n limitele si potrivit destinatiilor stabilite prin bugetul respectiv. Utilajele Executantului nseamn toate aparatele, mainile, vehiculele i altele asemenea necesare pentru execuia i terminarea Lucrrilor i remedierea oricror defeciuni. Sunt excluse Lucrrile Provizorii, Utilajele asigurate de ctre Beneficiar (dac exist), Echipamentele, Materialele i altele asemenea, care vor face sau fac parte din Lucrrile Permanente. Bunuri nseamn Utilajele Executantului, Materialele, Echipamentele i Lucrrile Provizorii, sau oricare din acestea, dup caz. Materiale nseamn produse de orice tip (altele dect Echipamentele) care vor face sau fac parte din Lucrrile Permanente, inclusiv numai livrarea de materiale (dac exist) furnizate de ctre Executant, potrivit prevederilor Contractului. Lucrri Permanente nseamn lucrrile permanente necesar a fi executate de ctre

1.1.4 Moned i Rambursri

1.1.4.1

1.1.4.2 1.1.4.3 1.1.4.4 1.1.4.5 1.1.4.6 1.1.4.7

1.1.5 Lucrri i Bunuri

1.1.5.1

1.1.5.2 1.1.5.3

1.1.5.4

108

1.1.5.5 1.1.5.6 1.1.5.7

1.1.5.8

Executant potrivit prevederilor Contractului. Echipamente nseamn aparatele, mainile, instalaiile i vehiculele care vor face sau fac parte din Lucrrile Permanente. Obiect nseamn o parte din Lucrri specificat n Anexa la Ofert ca Obiect (dac exist). Lucrri Provizorii nseamn toate lucrrile provizorii de orice tip (altele dect Utilajele Executantului), necesare pe antier pentru execuia i terminarea Lucrrilor Permanente i remedierea oricror defeciuni. Lucrri nseamn Lucrrile Permanente i Lucrrile Provizorii, sau oricare dintre acestea, dup caz. Documentele Executantului nseamn calculele, programele de computer i alte software inclusiv codificarea, plane, manuale, modele i alte documente tehnice inclusiv documentele create i implimate pe CD, dischete, casete sau orice alte mijloare electronice de stocare a datelor (dac exist), furnizate de ctre Executant conform prevederilor Contractului; aa cum este descris n Sub-Clauza 4.2 [Documentele Executantului]. ar nseamn ara n care este amplasat antierul (sau cea mai mare parte a acestuia), unde urmeaz a fi executate Lucrrile Permanente. For Major este definit n Clauza 17 [Fora Major]. Legi nseamn toate legile naionale (sau ale rii), decretele, ordonanele i alte legi, reglementri i hotrri ale oricrei autoriti publice legal constituite. Garanie de Bun Execuie nseamn garania (sau garaniile, dac exist) asigurat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.2 [Garania de Bun Execuie]. antier nseamn locurile n care vor fi executate Lucrrile Permanente i unde se vor livra Echipamentele i Materialele, i oricare alte locuri prevzute n Contract ca fiind parte component a antierului. Organizarea de antier a Executantului poate, n unele cazuri, s nu fie parte a antierului, aa cum este acesta definit conform Contractului. Imprevizibil nseamn ceea ce nu poate fi prevzut n mod rezonabil de ctre un Executant cu experien, pn la data depunerii Ofertei. Modificare nseamn orice modificare a Cerinelor Beneficiarului sau a Lucrrilor, care se dispune sau se aprob ca i modificare, potrivit prevederilor Clauzei 11 [Modificri i Actualizri].

1.1.6 Definiii

Alte

1.1.6.1

1.1.6.2 1.1.6.3 1.1.6.4 1.1.6.5 1.1.6.6

1.1.6.7 1.1.6.8

1.2 Interpretri Cu excepia situaiilor n care n Contract contextul cere altfel: (a) cuvintele care indic un gen includ toate genurile; (b) cuvintele care indic singularul includ i pluralul i cuvintele care indic pluralul includ i singularul; (c) prevederile care includ cuvintele a conveni, convenit sau acord necesit nregistrarea n scris a acordului, i (d) scris sau n scris nseamn scris de mn, dactilografiat, tiprit sau redactat electronic care devine nregistrare permanent. Termenul lun nseamn lun calendaristic 1.3 Cesionarea Nicio Parte nu va cesiona o parte sau ntregul Contract, beneficiu sau orice alt drept n cadrul sau asupra Contractului. Prin excepie, fiecare Parte poate cesiona, conform dispozitiilor legale in vigoare, sub form de garanie n favoarea unei bnci sau unei alte instituii financiare, dreptul su la orice sume de ncasat sau care vor deveni ncasabile n derularea Contractului. 1.4 Respectarea Legilor La executarea Contractului, Executantul va respecta Legile n vigoare. Cu excepia altor prevederi: (a) Executantul va transmite toate ntiinrile, va plti toate taxele, impozitele i onorariile i va obine toate autorizaiile, licenele i aprobrile n conformitate cu Legile n vigoare pentru proiectarea, execuia i terminarea Lucrrilor i remedierea oricror defeciuni, altele dect cele prevzute n autorizaia de construire. Executantul va despgubi Beneficiarul i l va proteja mpotriva consecinelor datorate nendeplinirii acestor obligaii. Legislaia aplicabil cu relevan special referitoare le Contract include, fr a se limita la: Legea nr. 10/1995 privind calitate n constructii i Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor i unele msuri pentru realizarea locuintelor ambele cu toate modificrile i completrile ulterioare. Autorizatiile (inclusiv autorizatia de construire) si/sau permisele necesare conform cerinelor autoritilor naionale/locale relevante se vor obine de ctre Executant pe cheltuiala sa. Aceste permise includ ntre altele permise

109

pentru construirea organizrii de antier, devierea traficului, permise de utilizare a unor drumuri, permise de reziden i de munc, permise pentru comunicaii radio, permise de deviere a unor utiliti publice, etc. 1.5 Interferena cu proprietile adiacente i cu traficul n msura n care respect cerinele avizelor Contractului, toate aciunile necesare pentru executarea, finalizarea lucrrilor i remedierea oricrei defeciuni aprute, vor continua numai dac nu afecteaza inutil sau necorespunztor: a) Interesul publicului; b) Accesul, utilizarea i blocarea drumurilor publice sau private, i a aleilor ctre sau de la proprieti aflate n posesia Beneficiarului sau a altei persoane. Executantul va despgubi Beneficiarul n ceea ce privete toate revendicrile, aciunile n justiie, pierderile, costurile, taxele i cheltuielile aprute sau legate de acestea, n msura n care Executantul este responsabil.

2 Beneficiarul
2.1 Autorizaii, Acorduri, Aprobri Beneficiarul va asigura, la cererea Executantului, asisten pentru: obinerea de ctre Executant a oricror autorizaii, acorduri sau aprobri necesare potrivit prevederilor legislaiei romneti: (i) pe care Executantul trebuie s le obin conform prevederilor Sub-Clauzei 1.4 [Respectarea Legilor], (ii) pentru livrarea Bunurilor, inclusiv taxe vamale, i (iii) pentru exportul Utilajelor Executantului la eliberarea antierului. 2.2 Personalul Beneficiarului Beneficiarul va fi responsabil pentru ca Personalul Beneficiarului i ali eventuali Executanti ai Beneficiarului pe antier: (a) s colaboreze cu Executantul i (b) s aplice msuri similare cu cele pe care trebuie s le aplice Executantul potrivit Sub-Clauzei 3.7 [Proceduri de Securitate] i Sub-Clauzei 3.11 [Protecia Mediului]. 2.3 Asigurarea Resurselor Financiare de ctre Beneficiar n termen de 28 de zile de la primirea unei solicitri din partea Executantului, Beneficiarul va prezenta dovada asigurrii resurselor financiare, necesare pentru plata Preului Contractului (estimat pn la momentul respectiv) n conformitate cu prevederile Clauzei 12 [Preul Contractului i Pltile]. Dac Beneficiarul intenioneaz s modifice semnificativ condiiile de finanare, acesta trebuie s ntiineze Executantul i s prezinte detaliile necesare. Bugetul Beneficiarului va fi considerat drept dovad substanial. 2.4 Revendicrile Beneficiarului Dac Beneficiarul se consider ndreptit la o plat potrivit prevederilor unei clauze din aceste Condiii sau n legtur cu Contractul i/sau la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defeciunilor, Beneficiarul va ntiina Executantul i i vor prezenta acestuia detaliile necesare. ntiinarea va fi transmis de ndat ce Beneficiarul are cunotin despre evenimentul sau contextul care genereaz revendicarea. ntiinarea cu privire la prelungirea Perioadei de Notificare a Defeciunilor va fi transmis nainte de expirarea acestei perioade. Detaliile prezentate trebuie s specifice Clauza sau alt motivaie a revendicrii i trebuie s includ o justificare a sumei i/sau prelungirii la care Beneficiarul se consider ndreptit potrivit prevederilor Contractului.

3. Executantul
3.1 Obligaiile Generale ale Executantului Executantul va proiecta, executa i termina Lucrrile n conformitate cu prevederile Contractului i va remedia orice defeciuni ale Lucrrilor. Lucrrile terminate trebuie s corespund scopurilor pentru care au fost executate aa cum au fost definite n Contract. Executantul va furniza Echipamentele i Documentele Executantului specificate n Contract, precum i tot Personalul Executantului, Bunurile, consumabilele i alte produse sau servicii, provizorii sau permanente, necesare pentru proiectarea, execuia, terminarea lucrrilor i remedierea defeciunilor. Lucrrile vor include orice lucrare care este necesar pentru a satisface Fisele tehnice ale obiectivelor de investitii, Propunerea Executantului i Graficele, sau impuse de prevederile Contractului, precum i toate lucrrile care (dei nu sunt menionate n Contract) sunt necesare pentru asigurarea rezistenei, stabilitii i siguranei n exploatare a Lucrrilor. Executantul va fi responsabil de corectitudinea, stabilitatea i sigurana tuturor operaiunilor de antier i ale tuturor metodelor de execuie ale Lucrrilor.

110

Executantul va transmite, oricnd sunt cerute de ctre Beneficiar, detalii referitoare la msurile i metodele pe care Executantul le propune spre a fi adoptate pentru executarea Lucrrilor. Nu va fi fcut nici o modificare semnificativ a acestor msuri sau metode fr ca acest lucru s fie supus n prealabil ateniei Beneficiarului. 3.2.Garania de Bun Execuie Executantul va obine, pe cheltuiala sa, o Garanie de Bun Execuie pentru realizarea corespunztoare a lucrrilor n valoare de 5% din Valoarea de Contract Acceptata. n termen de maxim 7 zile dup semnarea contractului de execuie, Executantul va prezenta Beneficiarului Garania de Bun Execuie. Garania de Bun Execuie va fi emis de o entitate i dintr-o ar (sau alt jurisdicie) aprobate de ctre Beneficiar, i avnd coninutul formularului din Documentaia de Atribuire sau un alt format acceptat de Beneficiar. Executantul se va asigura c Garania de Bun Execuie este valabil i n vigoare pn la execuia i terminarea Lucrrilor de ctre Executant i remedierea oricror defeciuni. Dac termenii Garaniei de Bun Execuie specific data de expirare a acesteia, iar Executantul nu este ndreptit s obin Procesul Verbal de Recepie Final cu 28 de zile nainte de data de expirare a garaniei, Executantul va prelungi valabilitatea Garaniei de Bun Execuie pn cnd Lucrrile vor fi terminate i toate defeciunile remediate. Beneficiarul nu va formula nicio revendicare privind executarea Garaniei de Bun Execuie cu excepia revendicrii sumelor la care Beneficiarul este ndreptit potrivit prevederilor Contractului, n eventualitatea n care: (a) Executantul nu reuete s prelungeasc valabilitatea Garaniei de Bun Execuie, aa cum este descris n paragraful anterior, situaie n care Beneficiarul poate revendica ntreaga valoare a Garaniei de Bun Execuie; (b) Executantul nu pltete Beneficiarului, n termen de 42 de zile, o sum datorat, convenit de ctre Executant sau stabilit potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului] sau Clauzei 18 [Revendicri, Dispute]; (c) Executantul nu reuete s remedieze o defeciune n termen de 30 de zile de la primirea solicitrii Beneficiarului privind remedierea defeciunii, sau (d) se creeaz circumstane care s ndrepteasc Beneficiarul s rezilieze contractul potrivit prevederilor SubClauzei 13.2 [Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar], indiferent dac s-a trimis sau nu ntiinare de reziliere. Beneficiarul va despgubi Executantul i nu l va considera vinovat pentru daunele, pierderile i cheltuielile (inclusiv taxe legale i cheltuieli) care rezult dintr-o revendicare privind executarea Garaniei de Bun Execuie, n msura n care Beneficiarul nu era ndreptit la revendicare. Beneficiarul va returna Executantului Garania de Bun Execuie, dup cum urmeaz: a) 70% din valoarea garantiei, n termen de 14 zile de la data ncheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrrilor, dac Beneficiarul nu a revendicat pn la acea dat pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de notificare a defectiunilor, n termen de 21 de zile dup primirea unei copii a Procesului Verbal de Recepie Final. n cazul n care procedura de atribuire este organizat pe mai multe loturi, fiecrui lot corespunzndu-i o Garantie de Bun Executie, prevederile paragrafului anterior se aplic pentru fiecare Garantie de Bun Execuie n parte. 3.3 Reprezentantul Executantului Executantul va numi un Reprezentant al Executantului i i va atribui acestuia toat autoritatea necesar pentru a aciona n numele Executantului potrivit prevederilor Contractului. Cu excepia cazurilor n care Reprezentantul Executantului este numit prin Contract, Executantul va prezenta Beneficiarului pentru obinerea consimmntului, nainte de Data de ncepere, numele i referinele privind persoana pe care Executantul o propune pentru a fi numit Reprezentant al Executantului. Reprezentantul Executantului va primi n numele acestuia instruciunile emise da ctre Beneficiar. Executantul nu va putea revoca numirea Reprezentantului Executantului sau numi un nlocuitor al acestuia fr consimmntul scris prealabil al Beneficiarului. n acest sens, Executantul va transmite Beneficiarului, spre a obine consimmntul acestuia, numele i detaliile persoanei pe care Executantul intentioneaz s o propun ca i nlocuitor al Reprezentantului Executantului, cu 30 de zile nainte de data la care se intenioneaz s aib loc nlocuirea. n cazul n care consimmntul Beneficiarului este retras, revocat ulterior, sau dac persoana nominalizat nu reuete s acioneze n calitate de Reprezentant al Executantului, Executantul va transmite, n mod similar, numele i detaliile unei alte personae potrivite pentru o astfel de nominalizare.

111

3.4 Subcontractorii prevzui n ofert Executantul nu va subcontracta n totalitate Lucrrile. n cazul n care pri din Lucrri urmeaz s se ndeplineasc de unul sau mai muli Subcontractori, la semnarea Contractului de lucrri, Executantul va furniza Beneficiarului contractele ncheiate de Executant cu Subcontractorii prevzui n Ofert. Aceste contracte vor ndeplini condiiile din Ofert i vor constitui anexe la Contract. Executantul nu va avea dreptul de a nlocui pe nici unul din Subcontractorii prevzui n Ofert fr acceptul prealabil al Beneficiarului. Executantul va fi responsabil pentru aciunile sau erorile Subcontractorilor, ca i cum acestea ar fi aciunile sau erorile Executantului. Cu excepia altor prevederi: (a) Executantului nu i se va cere s obin aprobarea pentru furnizorii de Materiale sau pentru subcontractare cnd Subcontractorul este numit n Contract; (b) pentru numirea Subcontractorii propui dup semnarea Contractului va fi obinut consimmntul prealabil al Beneficiarului; (c) Executantul va transmite Beneficiarului ntiinri cu cel puin de 28 de zile nainte de termenele la care Subcontractorii intenioneaz s nceap lucrrile, precum i datele efective de ncepere a lucrrilor pe antier;

3.5 Subcontractorii nominalizati n aceast Sub-Clauz, Subcontractor nominalizat nseamn un Subcontractor pe care Beneficiarul, conform prevederilor Clauzei 11 [Modificri i Actualizri], l desemneaz s fie angajat ca Subcontractor, conform unei instruciuni transmise Executantului. Executantul nu va avea obligaia s angajeze un Subcontractor nominalizat mpotriva cruia Executantul a ridicat obiecii justificate i ntiineaz Beneficiarul ct de repede posibil, prezentnd motivaia corespunztoare. 3.6 Trasarea Lucrrilor Executantul va trasa Lucrrile n funcie de reperele originale, coordonatele i cotele de referin specificate n proiectul Tehnic. Executantul va avea responsabilitatea de a amplasa corect toate prile de Lucrri i va rectifica orice eroare de amplasament, cot, dimensiune sau traseu al Lucrrilor. 3.7 Proceduri de Securitate Executantul are obligaia: (a) s respecte reglementrile n vigoare legate de securitatea muncii; (b) s se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe antier; (c) s depun toate eforturile rezonabile pentru a pstra antierul i Lucrrile degajate de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective; (d) s asigure mprejmuirea, iluminatul, paza i supravegherea Lucrrilor pn la terminarea i recepia acestora potrivit prevederilor Clauzei 9 [Recepia Lucrrilor de ctre Beneficiar], i (e) s execute orice Lucrri Provizorii care pot fi necesare, datorit execuiei Lucrrilor, pentru utilizarea de ctre public i protecia publicului, a proprietarilor i ocupanilor terenurilor adiacente. 3.8 Asigurarea Calitii Executantul va institui un sistem de asigurare a calitii pentru a demonstra respectarea cerinelor Contractului. Sistemul va fi n conformitate cu detaliile prevzute n Contract. Beneficiarul va avea dreptul s auditeze orice aspect al sistemului calitii. Detaliile tuturor procedurilor i documentele de conformitate vor fi transmise Beneficiarului n scopul informrii acestuia, nainte de nceperea fiecrei etape de proiectare sau execuie. La emiterea unui document de natur tehnic adresat Beneficiarului, este necesar ca pe documentul respectiv s fie nscris acceptul prealabil al Executantului. Respectarea sistemului de asigurare a calitii nu va exonera Executantul de nici una din sarcinile, obligaiile sau responsabilitile sale potrivit prevederilor Contractului. 3.9 Informaii despre antier Beneficiarul va pune la dispoziia Executantului, pentru informarea acestuia, nainte de Data de Baz, toate datele relevante, care se afl n posesia Beneficiarului, referitoare la structura geologic i condiiile hidrologice de pe antier, inclusiv aspectele legate de mediu. n msura n care este posibil (innd cont de costuri i timp), se va considera c Executantul a obinut toate informaiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevzute i alte circumstane care pot influena sau afecta Oferta sau Lucrrile. n aceeai msur, se va considera c Executantul a inspectat i examinat antierul, mprejurimile acestuia,

112

datele menionate mai sus i alte informaii disponibile, i c a fost satisfcut, nainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante, inclusiv urmtoarele (fr a se limita la acestea): (a) forma i natura antierului, inclusiv condiiile subterane; (b) condiiile hidrologice i climaterice; (c) volumul i natura activitii i Bunurilor necesare pentru execuia i terminarea Lucrrilor i remedierea oricror defeciuni; (d) legislaia, procedurile i codul muncii aferente rii; i (e) cerinele Executantului referitoare la ci de acces, cazare, faciliti, personal, energie, transport, ap i alte servicii. 3.10 Utilajele Executantului Executantul va rspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe antier, Utilajele Executantului vor fi considerate ca fiind n ntregime destinate executrii Lucrrilor. Executantul nu va retrage de pe antier nici un Utilaj important fr consimmntul Beneficiarului. Executantul va utiliza pentru execuia lucrrilor utilaje care s aib cel puin aceeai calitate i capacitate ca i cele propuse n ofert, conform cerintelor din documentaia de atribuire. 3.11 Protecia Mediului Executantul va lua toate msurile necesare pentru protecia mediului nconjurtor (att pe antier ct i n afara acestuia) i pentru limitarea daunelor sau afectrii populaiei i a proprietilor ca urmare a polurii, zgomotului i a altor consecine ale activitii sale. Executantul se va asigura c emisiile, deversrile de suprafa i deeurile rezultate n urma activitilor proprii nu vor depi valorile indicate n Fisele tehnice ale obiectivelor de investitii i nu vor depi valorile admise de Legile n vigoare. n cazul nclcrii de ctre Executant a prevederilor prezentei Sub-Clauze, Beneficiarul va fi ndreptit s primeasc din partea Executantului, costul msurilor de remediere necesare, precum i alte despgubiri n funcie de daunele provocate. Acestea se vor stabili conform Sub-clauzei 2.5.Revendicrile Beneficiarului. 3.12 Rapoarte privind Evoluia Execuiei Lucrrilor Cu excepia altor prevederi, rapoartele lunare privind evoluia execuiei Lucrrilor vor fi elaborate de ctre Executant i transmise Beneficiarului n ase exemplare. Primul raport va acoperi perioada pn la sfritul primei luni calendaristice consecutive Datei de ncepere. Restul rapoartelor vor fi prezentate n fiecare lun, n termen de 7 zile dup ultima zi a perioadei cuprins n raport. Raportarea va continua pn la terminarea de ctre Executant a tuturor lucrrilor rmase la data de terminare specificat n Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor. Fiecare raport va include: (a) grafice i descrieri detaliate ale evoluiei nregistrate, incluznd fiecare etap de proiectare, Documentele Executantului, achiziie, fabricaie, livrri pe antier, construcie, montaj, testare, punerea n funciune i efectuarea probelor; (b) fotografii care s reprezinte stadiul fabricaiei i evoluia lucrrilor pe antier; (c) pentru producerea fiecrui subansamblu principal al Echipamentelor i pentru Materiale, se vor prezenta: numele productorului, locul de asamblare, procentul de realizare, datele planificate i cele realizate pentru: (i) nceperea asamblrii; (ii) inspeciile fcute de Executant; (iii) testele, i (iv) transportul i sosirea pe antier; (d) copii ale documentelor de asigurare a calitii, rezultatele testelor i certificatele de calitate pentru Materiale; (e) lista Modificrilor, a ntiinrilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului] i a celor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.1 [Revendicrile Executantului]; (f) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricror incidente neprevzute i activiti n legtur cu aspectele de mediu i relaiile publice; i (g) comparaii ntre evoluia real a Lucrrilor i cea planificat, prezentnd detalii referitoare la orice evenimente sau circumstane care pot periclita terminarea lucrrilor conform prevederilor Contractului i msurile care se adopt (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea ntrzierilor. 3.13 Securitatea antierului Cu excepia altor prevederi: a) Executantul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe antier, i b) Persoanele autorizate se vor limita la Personalul Executantului, Personalul Beneficiarului i oricare alte persoane a cror identitate a fost notificat Executantului de ctre Beneficiar sau Beneficiarul, n calitate de personal autorizat al altor Executanti ai Beneficiarului pe antier. 3.14 Vestigii

113

Toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichitile, mpreun cu construciile i alte rmie sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe antier vor fi ncredinate n grija i sub autoritatea Beneficiarului. Executantul va lua toate msurile necesare pentru a opri Personalul Executantului sau alte persoane de la nlturarea sau deteriorarea acestor descoperiri. Dup descoperirea unor astfel de obiecte, Executantul va transmite cu promptitudine o ntiinare Beneficiarului, care va emite instruciuni pentru modul de soluionare. Dac Executantul nregistreaz ntrzieri sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectrii acestor instruciuni, Executantul va transmite o nou ntiinare Beneficiarului i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 18.1 [Revendicrile Executantului], va avea dreptul la: (a) o prelungire a duratei de execuie pentru fiecare ntrziere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea Lucrrilor este sau va fi ntrziat. 3.15. Utilitile existente Executantul se va familiariza cu poziia tuturor drumurilor i a serviciilor existente de orice fel, inclusiv canalizare, telefon, cabluri i stlpi de electricitate, conducte de ap i gaz, i altele similare, nainte de a ncepe excavaiile sau alte lucrri ce pot afecta serviciile existente

Executantul va fi responsabil de toate pagubele cauzate de el tuturor drumurilor i utilitilor de orice fel n procesul de execuie a lucrrilor. El va remedia orice pagub, pe cheltuiala sa, n cadrul perioadei de execuie, astfel nct calitatea lucrrii s poat fi confirmat de Beneficiar. Executantul va contacta i va face toate demersurile necesare fa de autoritile locale relevante i/sau proprietarii n vederea relocrii sau refacerii tuturor utilitilor, dup cum a fost agreat cu acestea sau instructat de Beneficiar. Executantul va suporta costurile aferente acestor lucrri.

4. Proiectarea
4.1 Obligaiile Generale de Proiectare Executantul va executa i va fi responsabil pentru proiectarea Lucrrilor. Proiectul va fi executat de ctre proiectani calificai, ingineri sau ali profesioniti i va fi verificat n conformitate cu Legile n vigoare de ctre un specialist verificator de proiecte atestat, angajat de ctre Executant. Cu excepia altor prevederi ale Contractului, Executantul va transmite Beneficiarului, n vederea obinerii consimmntului acestuia, numele i detalii relevante ale fiecrui proiectant, verificator de proiect i Subproiectant propus. Dac Beneficiarul nu acord consimmntul sau se revoc ulterior sau dac persoana desemnat nu reuete s acioneze, Executantul va prezenta n mod similar numele i detaliile despre persoana care o nlocuiete avnd cel puin aceleai calificri, abiliti i expertiz ca i persoana desemnat iniial. Executantul i va asuma rspunderea privind disponibilitatea proiectanilor de a participa la discuii cu Beneficiarul n orice moment rezonabil, pn la data de expirare a Perioadei de Notificare a Defeciunilor. La primirea ntiinrii prevzut de prevederile Sub-Clauzei 7.1 [nceperea Lucrrilor], Executantul va studia cu atenie Fisele tehnice ale obiectivelor de investitii (inclusiv criteriile de proiectare i calculele de proiectare, dac exist) i articolele de referin menionate n Sub-Clauza 3.6 [Trasarea Lucrrilor]. n termenul menionat n Anexa la Ofert, calculat de la Data de ncepere, Executantul va ntiina Beneficiarul referitor la orice eroare, greeal sau alt neconcordan identificat n Cerinele Beneficiarului sau n aceste articole de referin. Dup primirea acestei ntiinri, Beneficiarul va decide dac se vor aplica prevederile Clauzei 11 [Modificri i Actualizri] i va ntiina, n mod corespunztor, Executantul. Dac i n msura n care (innd cont de cost i timp) un Executant cu experien, acordnd atenia necesar ar fi identificat o eroare, greeal sau un alt defect atunci cnd a inspectat antierul i a examinat Fisele tehnice ale obiectivelor de investitii nainte de prezentarea Ofertei, Durata de Execuie nu va fi prelungit i Preul de Contract nu va fi actualizat. 4.2 Documentele Executantului Documentele Executantului vor cuprinde documentele tehnice solicitate prin Fisele tehnice ale obiectivelor de investitii, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiiilor impuse de aprobri. Dac un Document al Executantului este necorespunztor, acesta va fi corectat pe cheltuiala Executantului, revizuit i retransmis (i, dac este specificat, aprobat) n conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. Pentru fiecare parte a Lucrrilor i exceptnd situaia n care aprobarea sau consimmntul Beneficiarului a fost obinut:

114

n cazul unui Document al Executantului care a fost (aa cum s-a menionat) transmis Beneficiarului spre aprobare: (i) Beneficiarul va ntiina Executantul c Documentul Executantului a fost aprobat, cu sau fr comentarii, sau c acesta nu corespunde prevederilor Contractului (menionnd msura n care nu corespunde); (ii) execuia unei pri a Lucrrilor nu va ncepe pn cnd Beneficiarul nu va aproba Documentul Executantului; i (iii) se va considera c Beneficiarul a aprobat Documentul Executantului la expirarea perioadelor de revizuire pentru toate Documentele Executantului care sunt relevante pentru proiectarea i execuia unei pri a Lucrrilor, exceptnd cazul n care Inginerul a transmis o ntiinare cuprinznd meniunile prevzute n sub-paragraful (i); (b) execuia unei pri a Lucrrilor nu va putea ncepe nainte de expirarea perioadelor de revizuire a tuturor Documentelor Executantului, care sunt relevante pentru proiectarea i execuia acesteia; (c) execuia unei pri a Lucrrilor se va face n conformitate cu Documentele Executantului revizuite (i aprobate, dac este specificat); i (d) dac Executantul dorete s modifice un proiect sau document care a fost anterior trimis pentru revizuire (i aprobare, dac este specificat,), Executantul va ntiina imediat Beneficiarul. Ulterior, Executantul va transmite Beneficiarului documentele revizuite conform procedurii de mai sus. Dac Beneficiarul dispune c sunt necesare Documente ale Executantului suplimentare, Executantul le va elabora cu promptitudine. 4.3 Standardele i Normativele Tehnice Proiectul, Documentele Executantului, execuia lucrrilor i Lucrrile terminate vor respecta prevederile standardelor tehnice i Legilor referitoare la execuia lucrrilor, construcie i mediu nconjurtor, Legile aplicabile produsului finit pentru fabricarea cruia sunt destinate Lucrrile i alte standarde menionate n Studiile de Fezabilitate si Proiectul Tehnic ale obiectivelor de investitii, aplicabile Lucrrilor sau definite de Legile n vigoare. Toate aceste Legi, referitoare la Lucrri i la fiecare Obiect, vor fi cele n vigoare la data recepiei de ctre Beneficiar a Lucrrilor sau a unor Obiecte de lucrri potrivit prevederilor Clauzei 9 [Recepia de ctre Beneficiar]. Referirile din Contract la standarde publicate vor fi nelese ca referiri la ediia aplicabil la Data de Baz, dac nu este altfel specificat. Proiectul final al Executantului va fi verificat i aprobat n conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile i completrile ulterioare. 4.4 Documentele Conforme cu Execuia n conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea n construcii cu modificrile si completrile ulterioare, Executantul are obligaia de a elabora, actualiza i de a pune la dispoziia Beneficiarului un set complet de nregistrri i desene ale execuiei lucrrilor Conforme cu Execuia, preciznd amplasamentele, dimensiunile i detaliile lucrrilor executate. Aceste nregistrri i desene Conforme cu execuia vor fi pstrate pe antier i vor fi utilizate exclusiv n scopul prevzut de aceast Sub-clauz.

(a)

Suplimentar, Executantul are obligaia de a prezenta Beneficiarului plane ale Lucrrilor, conforme cu execuia, reprezentnd lucrrile aa cum sunt executate, i le va transmite Beneficiarului pentru revizuire i aprobare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Documentele Executantului]. Executantul este obligat s predea Beneficiarului 4 exemplare ale tuturor documentelor Conforme cu Execuia, nainte de nceperea Testelor la Terminare, i nainte de data emiterii Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor. Lucrrile nu vor fi considerate terminate n vederea efecturii recepiei potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.1 [Recepia Lucrrilor i a Sectoarelor de Lucrri] pn la primirea de ctre Beneficiar a acestor documente, precum i a Crii Tehnice a Construciei potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea n construcii i a Hotrrii Guvernului nr. 273 din 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora.

4.5 Erorile de Proiectare n cazul n care, n Documentele Executantului, se identific erori, omisiuni, ambiguiti, discrepane sau alte deficiene, acestea i Lucrrile vor fi remediate pe cheltuiala Executantului, fr a ine cont de niciun consimmnt sau aprobare emise potrivit prevederilor acestei Clauze.

5. Personalul i Fora de Munc


5.1 Angajarea Personalului i Forei de Munc

115

Cu excepia celor prevzute n Studiile de Fezabilitate si Proiectul Tehnic ale obiectivelor de investitii, Executantul va lua toate msurile necesare pentru angajarea ntregului personal i forei de munc, nelocalnic sau din zon, precum i pentru plata, cazarea, masa i transportul acestuia. Executantul va angaja personal cheie conform propunerii din oferta listat n Lista nr. ... i inclus n Contract. Orice nlocuire a personalului se va face cu personal cu calificri i experient cel putin echivalente cu cele ale personalului nlocuit i numai n urma obinerii aprobrii Beneficiarului. 5.2 Legislaia Muncii Executantul va respecta ntreaga legislaie a muncii care se aplic Personalului Executantului, inclusiv Legile referitoare la angajare, sntate, securitatea muncii, asisten social, emigrare i repatriere, i i va asigura acestuia toate drepturile legale. 5.3 Programul de Lucru Activitatea pe antier se va ntrerupe n zilele nelucrtoare i n afara programului normal de lucru menionat n Anexa la Ofert, cu urmtoarele excepii: (a) Contractul conine alte prevederi; (b) exist acordul Beneficiarului; (c) Lucrarea nu poate fi evitat sau este necesar pentru protejarea vieii sau a proprietii sau pentru sigurana Lucrrilor, caz n care Executantul va informa imediat Beneficiarul. (d) dac pentru a recupera intrzierile conform sub-clauzei 7.6 Ritmul Evoluiei Lucrrilor, Executantul solicit executarea de lucrri n zilele de odihn sau n afara programului de lucru prevzut n Anexa la Ofert, cauznd costuri suplimentare Beneficiarului Executantul se angajeaz n scris s ramburseze costul orelor suplimentare de lucru pentru personalul Beneficiarului, n conformitate cu costurile unitare incluse n contractul Beneficiarului cu Achizitorul. 5.4 Sntatea i Securitatea Muncii n termen de maxim 30 zile de la data nceperii lucrrilor, Executantul va transmite Beneficiarului Planul de Sntate i Securitate a Muncii (SSM) i Planul de Management de Mediu (MM), furniznd o descriere detaliat a metodelor pentru asigurarea securitii muncii pe parcursul tuturor fazelor de execuie sau punere n funciune. Planul de Sntate i Securitate a Muncii i Planul de Management de Mediu vor cuprinde suficiente detalii astfel nct s se evite ambiguitile n interpretare la o dat ulterioar. Pentru SSM i MM este necesara obinerea aprobrii Beneficiarului, care nu va permite nceperea niciunei lucrri pe antier pn la data la care SSM i MM nu au fost acceptate integral i corespunztor. Planul de Sntate i Securitate a Muncii i Planul de Management de Mediu vor fi revizuite, dup cum este necesar, pe parcursul execuiei lucrrilor i vor fi retransmise Beneficiarului spre acceptare. Executantul se va conforma cu toate legile, regulamentele i specificaiile n vigoare, cu respectarea tuturor msurilor de protecie, operaiilor i documentelor administrative necesare pentru securitatea muncii i protecia mediului. Executantul va include n personalul su un Responsabil pentru Protecia Muncii, care va avea ca i atributii exclusive sigurana i protecia personalului i a forei de munc mpotriva accidentelor. Responsabilul cu Protecia Muncii va deine calificarea necesar pentru aceast poziie i va avea autoritatea de a emite instruciunile necesare i de a adopta msurile de prevenire a accidentelor.

Imediat de la apariia unui accident pe antier sau n legtur cu execuia Lucrrilor, Executantul va raporta accidentul Reprezentantului Beneficiarului, in conformitate cu legislatia in vigoare. Deasemenea, Executantul va raporta accidentul de munc autoritii competente, dac legea prevede astfel. Executantul va lua toate msurile necesare pentru meninerea sntii i securitii Personalului propriu. Executantul se va asigura, n colaborare cu autoritile sanitare, c personalul medical, facilitile de prim ajutor, infirmeria i serviciul de ambulan sunt asigurate n permanen pe antier i n taberele de cazare ale Personalului Executantului sau Beneficiarului i c se iau toate msurile necesare pentru asigurarea asistenei sociale, condiiilor de igien i prevenirea epidemiilor.

6. Utilajele, Materialele i Execuia


6.1 Modul de Execuie Executantul se va ocupa de fabricarea Echipamentelor, de producerea i aprovizionarea Materialelor i de toate cele necesare execuiei Lucrrilor: (a) n modul (dac exist) specificat n Contract; (b) cu grij i profesionalism, n conformitate cu practici recunoscute; i

116

(c) cu mijloace corespunztoare i Materiale care nu prezint riscuri, dac n Contract nu este altfel prevzut. 6.2 Prelevarea de Probe Executantul va transmite Beneficiarului, urmtoarele probe de Materiale i informaii relevante pentru a fi revizuite n conformitate cu procedurile de elaborare a Documentelor Executantului descrise n Sub-Clauza 4.2 [Documentele Executantului]: a) probe standard prelevate de la productor i probe specificate n Contract, totul pe cheltuiala Executantului; i b) probe suplimentare indicate de ctre Beneficiar. Fiecare prob va fi etichetat, cu meniunea originii i locului de utilizare n Lucrare. 6.3 Inspecia Personalul Beneficiarului va avea oricnd: a) acces nelimitat n orice parte a antierului i n toate locurile de unde se obin Materiale naturale; i b) dreptul, pe parcursul producerii, asamblrii i execuiei lucrrilor (pe antier sau n alt parte), s examineze, inspecteze, msoare i s testeze materialele i calitatea execuiei, i s verifice evoluia proceselor de producere a Echipamentelor i de producere i prelucrare a Materialelor. Executantul va ntiina Beneficiarul de fiecare dat cnd o lucrare este terminat i nainte ca aceasta s devin acoperit, ascuns sau ambalat pentru depozitare sau transport. n continuare, Beneficiarul va efectua, fr ntrzieri nejustificate examinarea, inspecia, msurtorile sau testele necesare, sau va ntiina Executantul c aceste activiti nu sunt necesare. Dac Executantul omite s transmit ntiinarea, acesta, la solicitarea Beneficiarului, va descoperi lucrarea i va efectua remedierile necesare pe cheltuial proprie. 6.4 Testarea Executantul va furniza toat aparatura, asistena tehnic, documentele i alte informaii, electricitate, utilaje, combustibil, consumabile, instrumente, for de munc, materiale i personal cu calificarea i experiena corespunztoare, necesare pentru realizarea eficient a testelor specificate. Executantul va conveni mpreun cu Beneficiarul data i locul pentru desfurarea testelor specificate pentru Echipamente, Materiale i alte pri ale Lucrrilor. Beneficiarul va putea, potrivit prevederilor Clauzei 11 [Modificri i Actualizri], schimba locul sau detaliile testelor specificate sau instrui Executantul pentru efectuarea de teste suplimentare. Dac aceste teste modificate sau suplimentare arat c Echipamentele testate, Materialele sau calitatea execuiei nu respect prevederile Contractului, atunci costul efecturii acestora va fi suportat de ctre Executant, fr a lua n considerare alte prevederi ale Contractului. Beneficiarul va ntiina Executantul, cu cel puin de 24 de ore nainte, cu privire la intenia acestuia de a participa la efectuarea testelor. Dac Beneficiarul nu se prezint la data i locul convenite, Executantul poate ncepe efectuarea testelor, cu excepia cazurilor n care Inginerul dispune altceva, i testele vor fi considerate ca fiind efectuate n prezena Beneficiarului. Dac Executantul nregistreaz ntrzieri i/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectrii acestor instruciuni sau ca urmare a ntrzierii pentru care este responsabil Beneficiarul, Executantul va ntiina Beneficiarul i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 18.1 [Revendicrile Executantului], va avea dreptul la: a) o prelungire a duratei de execuie pentru astfel de ntrzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea Lucrrilor este sau va fi ntrziat. . Executantul va transmite, cu promptitudine, Beneficiarului rapoarte privind rezultatele testelor vizate pentru conformitate. Atunci cnd rezultatele testelor sunt corespunztoare, Beneficiarul va aproba buletinele de ncercare ale Executantului, sau va emite un certificat care va confirma rezultatele testelor. Dac Beneficiarul nu a participat la teste, se consider c acesta a acceptat rezultatele ca fiind corect obinute. 6.5 Respingerea Dac n urma examinrii, inspeciei, msurtorii sau testrii se identific Echipamente, Materiale, proiecte sau lucrri cu deficiene sau neconforme cu prevederile Contractului, Beneficiarul va putea respinge Echipamentele, Materialele, proiectele sau lucrrile necorespunztoare prin transmiterea unei ntiinri ctre Executant cuprinznd motivaia respingerii. Executantul va remedia deficienele, cu promptitudine, i se va asigura c produsul remediat este n conformitate cu prevederile Contractului. Dac Beneficiarul solicit refacerea testelor pentru Echipamentele, Materialele, lucrrile remediate sau o nou verificare a proiectelor, acestea se vor repeta n termenii i condiiile iniiale. Dac respingerea i refacerea testelor sau noua verificare a proiectelor produc costuri suplimentare Beneficiarului, Executantul va suporta aceste costuri.

117

6.6 Lucrri de Remediere Fr a lua n considerare testele sau certificrile anterioare, Beneficiarul poate solicita Executantului: a) s nlture de pe antier i s nlocuiasc orice Echipament sau Material care nu este n conformitate cu prevederile Contractului, b) s nlture sau s refac orice lucrare care nu este n conformitate cu prevederile Contractului, i c) s execute orice lucrare care este solicitat ca urgent pentru sigurana Lucrrilor datorit unui accident, unui eveniment neprevzut sau altui factor. Executantul se va conforma solicitrii ntr-un interval de timp rezonabil, care va fi perioada de timp (dac exist) specificat n solicitare, sau n regim de urgen dac urgena este specificat potrivit prevederilor sub-paragrafului (c). Dac Executantul nu se conformeaz solicitrii, Beneficiarul va fi ndreptit s angajeze i s plteasc alt Executant care s execute lucrarea. Cu excepia cazului n care Executantul este ndreptit la plat pentru lucrare, Executantul va plti Beneficiarului toate costurile rezultate din nerespectarea solicitrii.

7. nceperea, ntrzierea i Suspendarea Lucrrilor


7.1 nceperea Lucrrilor Beneficiarul va transmite Executantului o ntiinare privind Data de ncepere a lucrrilor cu cel puin 7 zile nainte de aceast dat. Cu excepia altor prevederi, Data de ncepere a lucrrilor nu va depi cu mai mult de 14 de zile data semnrii Contractului de lucrri. ntiinarea privind Data de ncepere a lucrrilor va cuprinde lucrri n limita creditelor de angajament aferente anului calendastic n cauz, respectnd att Graficul de Pli, ct i Anexa la OUG nr. 105/2010. La nceputul fiecrui an calendaristic, Inginerul va emite un ordin de ncepere a lucrrilor n limita creditelor de angajament aferente anului respectiv. Executantul va ncepe proiectarea i execuia Lucrrilor ct mai curnd posibil dup Data de ncepere i va continua execuia Lucrrilor cu promptitudine i fr ntrzieri. 7.2 Durata de Execuie Executantul va finaliza toate Lucrrile i fiecare Obiect (dac exist) pn la expirarea Duratei de Execuie a Lucrrilor sau a Obiectului (dup caz) inclusiv: (a) trecerea Testelor la Terminarea Lucrrilor, i (b) terminarea tuturor lucrrilor prevzute n Contract astfel nct Lucrrile sau Obiectele s poat fi considerate terminate pentru a fi supuse Recepiei, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.1 [Recepia Lucrrilor i a Obiectelor de Lucrri]. 7.3 Graficul de Execuie n termen de 7 zile dup primirea ntiinrii potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.1 [nceperea Lucrrilor], Executantul va transmite Beneficiarului un grafic de execuie detaliat cu planificri calendaristice inclusiv pentru fiecare an n parte. De asemenea, Executantul va transmite programe actualizate de fiecare dat cnd: a) graficul anterior nu mai corespunde evoluiei lucrrilor sau obligaiilor Executantului b) Beneficiarul l notific asupra modificrii creditelor bugetare aprobate Fiecare grafic va include: (a) ordinea n care Executantul intenioneaz s execute Lucrrile, inclusiv perioadele propuse pentru fiecare faz de proiectare, prezentare a Documentelor Executantului, procurare, producere, inspecie, livrare pe antier, construcie, montare, testare, punere n funciune i efectuare a probelor; (b) perioadele de revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Documentele Executantului] i orice alte transmiteri, aprobri i acorduri menionate n Fisele tehnice ale obiectivelor de investitii; (c) succesiunea i termenele aferente inspeciilor i testelor specificate n Contract, i (d) un raport justificativ care s includ: (i) o descriere general a metodelor pe care Executantul intenioneaz s le aplice i a principalelor etape de execuie a Lucrrilor, i (ii) detalii cuprinznd estimrile rezonabile ale Executantului privind necesarul de Personal pe categorii precum i numrul fiecruia din Utilajele Executantului, necesare pe antier pentru realizarea fiecrei etape principale de lucrri, Dac n termen de 21 de zile dup primirea graficului, Beneficiarul nu transmite o ntiinare Executantului, n care s menioneze c programul nu corespunde prevederilor Contractului, Executantul va aciona n conformitate cu

118

programul i cu alte obligaii pe care trebuie s le ndeplineasc potrivit prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va fi ndreptit s-i planifice activitatea conform programului Executantului. Dac Beneficiarul transmite o ntiinare Executantului n care se menioneaz c graficul nu corespunde (n mod necesar) prevederilor Contractului sau evoluiei Lucrrilor i inteniilor declarate ale Executantului, Executantul va transmite Beneficiarului un program actualizat n conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.

n procesul de elaborare a Graficului de Execuie, Executantul va lua n calcul prevederile relevante din Fisele tehnice ale obiectivelor de investitii cu privire la testarea lucrrilor. 7.4 Prelungirea Duratei de Execuie Executantul va avea dreptul, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 18.1 [Revendicrile Executantului] la o prelungire a Duratei de Execuie dac i n msura n care terminarea Lucrrilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.1 [Recepia Lucrrilor i a Sectoarelor de Lucrri], este sau va fi ntrziat de urmtoarele cauze: (a) o Modificare (dac nu s-a convenit o actualizare a Duratei de Execuie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.3 [Procedura de Modificare]), (b) un motiv de ntrziere care acord dreptul prelungirii Duratei de Execuie potrivit prevederilor unei Sub-Clauze din aceste Condiii de Contract, (c) condiii climatice nefavorabile excepionale, (d) lipsa imprevizibil a personalului sau a Bunurilor, datorat unor epidemii sau aciuni guvernamentale, sau (e) o ntrziere, impediment sau obstacol cauzate de, sau care pot fi atribuite Beneficiarului, Personalului Beneficiarului sau altor Executanti ai Beneficiarului care i desfoar activitatea pe antier. Dac Executantul se consider ndreptit la o prelungire a Duratei de Execuie, Executantul va ntiina Beneficiarul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.1 [Revendicrile Executantului]. Atunci cnd va stabili o prelungire a Duratei de Execuie conform prevederilor Sub-Clauzei 18.1, Beneficiarul va revedea cele stabilite anterior i va putea majora dar, n nici un caz, nu va putea reduce perioada cumulat de prelungire. Prelungirea perioadei de execuie nu implic automat dreptul Executantului la orice plat suplimentar.

Executantul nu va fi ndreptit la o prelungire separat a duratei de execuie pentru fiecare dintre multiplele cauze de ntrzieri, care se suprapun, ci doar la perioada real de ntrziere determinat de Beneficiar indiferent de cauzele care au contribuit la producerea acelei ntrzieri. Dac una dintre cauzele de ntrziere concurente este n sarcina Executantului, ea determinnd prin sine nsi, independent de celelalte cauze, ntrzierea n execuia lucrrilor sau a unei pri a acestora, nu va fi acordat o prelungire a duratei de execuie pentru respectiva perioad. 7.5 ntrzieri Cauzate de Autoriti n cazul n care se produc urmtoarele situaii: (a) Executantul a urmat ntocmai procedurile stabilite de autoritile publice legal constituite din ar, (b) autoritile ntrzie sau ntrerup activitatea Executantului, i (c) ntrzierile sau ntreruperile au fost Imprevizibile, ntrzierile sau ntreruperile vor fi considerate motiv de prelungire a duratei de execuie potrivit prevederilor subparagrafului (b) al Sub-Clauzei 7.4 [Prelungirea Duratei de Execuie]. 7.6 Ritmul Evoluiei Lucrrilor Dac, n orice moment: a) evoluia lucrrilor este prea nceat pentru a finaliza Lucrrile n cadrul Duratei de Execuie, i/sau b) evoluia lucrrilor a rmas n urm (sau va rmne n urma) Graficul de Execuie curent valabil potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.3 [Graficul de Execuie], cu excepia cazului n care este vorba despre o cauz enumerat n Sub-clauza7.4 atunci Beneficiarul poate: (i) s emit un Certificat de Recepie a prii Lucrrilor ce a fost executat; n acest caz, Executantul va fi obligat s plteasc Penaliti de ntrziere, calculate n conformitate cu Sub-clauza 7.7 lund n calcul Valoare Total Acceptat i/sau (ii) solicita Executantului transmiterea, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.3 [Graficul de Execuie], unui Grafic de Execuie actualizat i unui raport justificativ care s descrie metodele revizuite propuse de Executant spre a fi adoptate n vederea accelerrii evoluiei lucrrilor pentru ncadrarea n Durata de Execuie. Dac nu este notificat altfel de ctre Beneficiar, Executantul va adopta metode revizuite care pot necesita majorarea numrului orelor de lucru i/sau a numrului de Personal i/sau Bunuri, cu riscul i pe cheltuiala Executantului. Dac

119

aceste metode revizuite produc costuri suplimentare pentru Beneficiar, Executantul va plti Beneficiarului aceste costuri, n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5, [Revendicrile Beneficiarului], precum i Penaliti pentru ntrzieri (dac e cazul), potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.7 de mai jos. 7.7 Penaliti de ntrziere Dac Executantul nu reuete s respecte prevederile Sub-Clauzei 7.2 [Durata de Execuie], Executantul va plti Beneficiarului penaliti de ntrziere, n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului]. Penalitile de ntrziere vor constitui suma menionat n Anexa la Oferta, care va fi pltit pentru fiecare zi de ntrziere nregistrat ntre Data de Terminare contractual i data specificat n Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor. Suma total datorat, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, nu va putea depi suma maxim aferent penalitilor de ntrziere, prevzut n Anexa la Ofert, respectiv 10% din valoarea lucrarilor rest de executat. Penalitile de ntrziere vor fi singurele daune datorate de Executant, n afara daunelor produse de rezilierea contractului nainte de terminarea Lucrrilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar]. Aceste penaliti nu vor exonera Executantul de obligaia de a termina Lucrrile sau de alte sarcini, obligaii sau responsabiliti pe care le are conform prevederilor Contractului. Orice penaliti de ntrziere vor fi calculate i deduse din fiecare certificat de plat a Executantului. Fr s aduc atingere altor prevederi din Contract, Beneficiarul are dreptul de a compensa orice penalitate de ntrziere datorat potrivit Clauzei 7 Inceperea, ntrzierea i suspendarea lucrrilor din orice sum viitoare datorat din Preul Contractului. 7.8 Suspendarea Lucrrilor Beneficiarul poate oricnd dispune Executantului suspendarea executrii unei pri sau a tuturor Lucrrilor. Pe perioada suspendrii, Executantul va proteja, pstra i asigura paza acelei pri sau a tuturor Lucrrilor mpotriva deteriorrii, pierderii sau degradrilor. Executantul va depune toate eforturile rezonabile pentru a minimaliza i a diminua toate costurile asociate unei astfel de suspendrii. Numai dac este altfel instructat de ctre Beneficiar, pe parcursul suspendrii ce afecteaz progresul lucrrilor, Executantul va menine Personalul i Echipamentele Executantului pe antier sau n apropierea antierului, find pregtit s reia Lucrrile ca urmare a primirii de instruciuni subsecvente din partea Beneficiarului. Beneficiarul poate, de asemenea, notifica cauza suspendrii. Dac i n msura n care cauza este notificat i se dovedete c responsabilitatea este a Executantului, prevederile Sub-Clauzei 7.9 nu se va aplica. 7.9 Consecinele Suspendrii Dac Executantul va nregistra ntrzieri i/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectrii instruciunilor Benficiarului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.8 [Suspendarea Lucrrilor] i/sau ca rezultat al relurii lucrrilor, Executantul va transmite Beneficiarului o ntiinare i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 18.1 [Revendicrile Executantului], va avea dreptul la: (a) o prelungire a duratei de execuie pentru astfel de ntrzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea lucrrilor este sau va fi ntrziat. Dup primirea ntiinrii, Beneficiarul va conveni sau stabili modul de soluionare a acestor probleme. Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.8 [Suspendarea Lucrrilor] Executantul nu va fi ndreptit la o prelungire a duratei de execuie i/sau la plata Costurilor suplimentare necesare remedierii consecinelor unor erori din proiectul elaborat de Executant, a lucrrilor sau materialelor necorespunztoare sau a consecinelor omisiunii Executantului de a proteja, depozita sau asigura paza. 8.10 Reluarea Execuiei Lucrrilor Dup confirmarea permisiunii sau dispunerii relurii activitii, Executantul i Beneficiarul vor examina mpreun Lucrrile, Echipamentele i Materialele afectate de suspendare. Executantul va remedia toate deteriorrile sau defeciunile Lucrrilor, Echipamentelor sau Materialelor sau orice pierdere a acestora, care s-au produs n timpul suspendrii.

8. Testele la Terminare
8.1 Obligaiile Executantului Ulterior asigurrii documentelor n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.4 [Documentele Conforme cu Execuia], Executantul va efectua Testele la Terminare conform prevederilor acestei Clauze i Sub-Clauzei 6.4 [Testarea].

120

Executantul va ntiina Beneficiarul cu cel puin 21 de zile nainte de data la care Executantul va fi pregtit s efectueze toate Testele la Terminare. Data la care Executantul este pregtit s efectueze toate Testele la Terminare va preceda data notificrii Beneficiarului conform Sub-Clauzei 9.1 Recepionarea Lucrrilor i a Obiectelor. Cu excepia cazurilor n care s-a convenit altfel, Testele la Terminare se vor efectua n termen de maxim 14 zile dup aceast dat, la data sau datele stabilite de ctre Beneficiar. Cu excepia altor prevederi, Testele la Terminare se vor efectua n urmtoarea succesiune: (a) teste preliminare punerii n funciune, care vor include inspecii specifice i teste funcionale (la cald i la rece) pentru a demonstra c fiecare component a Echipamentelor poate s funcioneze n condiii de siguran n urmtoarea etap; (b) teste la punerea n funciune, care vor include teste specifice de funcionare pentru a demonstra c Lucrrile sau Obiectele pot funciona n condiii de siguran i aa cum este specificat, n toate condiiile admisibile de funcionare; i (c) probe de funcionare, care vor demonstra c Lucrrile sau Obiectele pot funciona n condiii de siguran, conform prevederilor Contractului. n timpul funcionrii de prob, cnd Lucrrile funcioneaz n condiii stabile, Executantul va ntiina Beneficiarul c Lucrrile sunt gata pentru efectuarea oricror alte Teste la Terminare, inclusiv teste de funcionare pentru a demonstra c Lucrrile corespund criteriilor specificate n Fisele tehnice ale obiectivelor de investitii i n conformitate cu Listele de Garanii, dac exist. Efectuarea probelor nu se va considera recepie potrivit prevederilor Clauzei 9 [Recepia Lucrrilor de ctre Beneficiar]. Cu excepia altor prevederi, orice produs rezultat n perioada de efectuare a probelor pentru Lucrri va reprezenta proprietatea Beneficiarului. La analiza rezultatelor Testelor la Terminare, Beneficiarul va lua n considerare efectele utilizrii Lucrrilor de ctre Beneficiar asupra funcionalitii sau altor caracteristici ale Lucrrilor. De ndat ce Lucrrile sau Obiecte au trecut toate Testele la Terminare, descrise n sub-paragrafele (a), (b) sau (c), Executantul va transmite Beneficiarului un raport autorizat asupra rezultatelor acestor Teste. 8.2 ntrzieri n Efectuarea Testelor Dac efectuarea Testelor la Terminarea lucrrilor este ntrziat nejustificat de ctre Beneficiar, se vor aplica SubClauza 6.4 [Testarea] (paragraful al cincilea) i/sau Sub-Clauza 9.3 [Recepia i Testele la Terminarea Lucrrilor]. Dac Testele la Terminare sunt ntrziate nejustificat de ctre Executant, Beneficiarul poate solicita Executantului, printr-o ntiinare, s efectueze Testele n interval de 21 de zile de la primirea ntiinrii respective. Executantul va efectua Testele la termenele stabilite de ctre Executant situate n intervalul de 21 de zile, termene de care va ntiina Beneficiarul. Dac Executantul nu reuete s efectueze Testele la Terminare n perioada de 21 de zile, Personalul Beneficiarului poate efectua Testele cu riscul i pe cheltuiala Executantului. Testele la Terminare se vor considera ca fiind efectuate n prezena Executantului, iar rezultatele Testelor vor fi acceptate ca fiind exacte. 8.3 Repetarea Testelor Dac Lucrrile, sau un Obiect, nregistreaz Teste la Terminare necorespunztoare, se vor aplica prevederile SubClauzei 6.5 [Respingerea], iar Beneficiarul sau Executantul pot solicita ca Testele necorespunztoare i Testele la Terminare pentru orice lucrare n legtur cu acestea s fie repetate n termenii i condiiile aplicabile testelor anterioare. 8.4 Rezultate Necorespunztoare ale Testelor la Terminare Dac Lucrrile, sau un Obiect, nregistreaz Teste la Terminare necorespunztoare, repetate potrivit prevederilor SubClauzei 8.3 [Repetarea Testelor], Beneficiarul va fi ndreptit: (a) s dispun repetarea Testelor la Terminare, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3; (b) s resping Lucrrile sau Obiectul (dup caz), dac rezultatele necorespunztoare nu permit Beneficiarului utilizarea Lucrrilor sau Obiectului, eventualitate n care Beneficiarul va aplica msurile prevzute n sub paragraful (c) al Sub-Clauzei 10.4 [Omisiunea Remedierii Defeciunilor]; sau (c) s emit un Certificat de Recepie la Terminarea Lucrrilor, dac Beneficiarul solicit acest lucru. n eventualitatea n care se aplic msurile prevzute n sub-paragraful (c), Executantul va proceda n concordan cu celelalte obligaii impuse de Contract, iar Preul Contractului se va diminua cu suma necesar despgubirii Beneficiarului de consecinele erorilor Executantului. Dac diminuarea menionat pentru acoperirea consecinelor erorilor Executantului nu este stabilit (sau metoda de calcul a acesteia nu este definit) n Contract, Beneficiarul poate

121

solicita ca diminuarea s fie (i) convenit de ambele pri (pentru remedierea erorii) i pltit nainte de emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, sau (ii) decis i pltit potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului].

9. Recepia Lucrrilor de ctre Beneficiar


9.1 Recepia Lucrrilor i a Obiectelor Beneficiarul se oblig s receptioneze lucrrile executate n limita creditelor bugetare anuale i trimestriale aprobate cu aceast destinaie, n msura n care au fost executate lucrri n conformitate cu prevederile prezentului contract de lucrri. Cu excepia celor prevzute n Sub-Clauza 8.4 [Rezultate Necorespunztoare ale Testelor la Terminare], Beneficiarul va recepiona Lucrrile, n limita creditelor bugetare aprobate i comunicate Executantului potrivit prevederilor Contractului de lucrri, dac sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii: (i) acestea au fost terminate n conformitate cu prevederile Contractului, incluznd condiionrile descrise n Sub-Clauza 7.2 [Durata de Execuie], (ii) Beneficiarul a emis un Certificat de Recepie la Terminarea Lucrrilor i, atunci cnd a fost emis un Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor prin care se recomand admiterea recepiei.

Executantul va solicita Beneficiarului, n termen de o zi de la emiterea Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor de ctre Beneficiar, emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, atunci cnd Lucrrile, din punct de vedere al Executantului, au fost terminate i pregtite de recepie.
Beneficiarul va nominaliza o comisie de recepie a Lucrrilor n termen de maxim 15 zile de la notificarea de ctre Executant a terminrii lucrrilor. Comisia de recepie a lucrrilor, va ntocmi i semna Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor n conformitate cu legislaia n vigoare. Dac Beneficiarul nu i ndeplinete obligaiile privind organizarea recepiei i transmiterea deciziei sale privind admiterea cu sau fr obiecii, amnarea sau respingerea recepiei, lucrrile se vor considera recepionate n condiiile legii. Dac Lucrrile sunt mprite pe Obiecte, Executantul poate solicita Beneficiarului emiterea Proceselor Verbale de Recepie la Terminare pentru fiecare Obiect n parte. 9.2 Recepia unor Pri de Lucrri Beneficiarul poate, emite un Certificat de Recepie la Terminarea Lucrrilor pentru orice Obiect a Lucrrilor Permanente, cu condiia ca acea parte s fie independent din punct de vedere fizic i funcional. Beneficiarul nu va utiliza nici o parte a Lucrrilor (altfel dect ca msur temporar specificat n Contract, sau convenit de ctre ambele Pri) pn cnd Beneficiarul nu ncheie cu Executantul un Proces Verbal de Predare Primire pentru aceast parte. Executantul are obligaia de a sprijini Beneficiarul n elaborarea Procesului Verbal de predareprimire. Dac Beneficiarul utilizeaz o parte a Lucrrilor nainte de emiterea Procesului Verbal de Recepie: (a) partea care este utilizat va fi considerat ca fiind recepionat de la data la care a nceput utilizarea acesteia; (b) Executantul va nceta s mai aib responsabilitatea privind acea parte ncepnd cu data la care a nceput utilizarea acesteia, dat la care responsabilitatea va trece n sarcina Beneficiarului, i Dup ce Comisia de Recepie a emis un proces verbal de predare-primire pentru o parte din Lucrare, se vor lua msuri pentru asigurarea prioritar pentru Executant a condiiilor necesare realizrii Testelor la Terminare neefectuate. Executantul va efectua aceste Teste la Terminarea Lucrrilor ct mai curnd posibil, nainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defeciunilor. Dac se produc Costuri suplimentare Executantului ca urmare a recepiei i/sau utilizrii de ctre Beneficiar a unui Obiect din Lucrare, altele dect utilizarea specificat n Contract sau convenit de ctre Executant, Executantul (i) va ntiina Beneficiarul i (ii) cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 18.1 [Revendicrile Executantului], va avea dreptul la plata Costurilor Suplimentare la care se adaug un profit rezonabil, care vor fi incluse n Preul Contractului. Dup primirea acestei ntiinri, Beneficiarul va aciona pentru a conveni sau stabili Costurile Suplimentare i profitul aferent.

122

Dup emiterea procesului verbal de predare-primire si dupa efectuarea testelor la terminarea lucrrilor pentru partea respectiv, executantul transmite n custodie Beneficiarului final partea respectiv spre a fi operat, conservat si ntreinut. Fondurile aferente ntreinerii si operrii cad n sarcina Beneficiarului final. Dac a fost emis un Proces Verbal de predare-primire pentru o parte din Lucrri (alta dect un Obiect), penalitile de ntrziere pentru terminarea Lucrrilor rmase de executat vor fi diminuate. n mod similar, penalitile de ntrziere pentru celelalte Obiecte (dac exist), n care este inclus i partea recepionat, vor fi, de asemenea, diminuate. Pentru o ntrziere nregistrat dup data specificat n Procesul Verbal de predare-primire a prii din Lucrri, reducerea proporional a penalitilor de ntrziere se va calcula ca raport ntre valoarea prii de Lucrri recepionat i valoarea total a Lucrrilor sau Obiectului (dup caz). Prevederile acestui paragraf se vor aplica numai procentului zilnic al penalizrii de ntrziere, reglementat de prevederile Sub-Clauzei 7.7 [Penaliti de ntrziere] i nu vor afecta limita maxim a penalitilor. 9.3 Recepia i Testele la Terminarea Lucrrilor Dac Executantul este mpiedicat cu mai mult de 14 zile s efectueze Testele la Terminare datorit unei cauze aflate n responsabilitatea Beneficiarului, Executantul va notifica Beneficiarul cu privire la acest aspect. ntiinarea va include detalii care s specifice motivul pentru care Testele la Terminare nu au putut fi efectuate, precum i detalii referitoare la natura i durata ntrzierilor sau ntreruperilor care pot apare din aceast cauz. Ulterior, Beneficiarul va emite n consecin un Certificat de Recepie la Terminarea Lucrrilor, iar Executantul va efectua Testele la Terminare de ndat ce acest lucru este posibil, dar nainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defeciunilor. Beneficiarul va transmite o ntiinare i va solicita ca Testele la Terminare s fie efectuate n termen de 14 zile i n conformitate cu prevederile Contractului. Dac Executantul nregistreaz ntrzieri i/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a unor astfel de ntrzieri n efectuarea Testelor la Terminare, Executantul va transmite Beneficiarului o ntiinare i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 18.1 [Revendicrile Executantului], va avea dreptul la: (a) o prelungire a duratei de execuie pentru astfel de ntrzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea este sau va fi ntrziat, i (b) plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil, care vor fi incluse n Preul Contractului. Dup primirea ntiinrii, Beneficiarul va conveni sau stabili modul de soluionare a acestor probleme. 9.4 Restabilirea Suprafeelor de Teren Cu excepia altor prevederi ale Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, un proces verbal emis pentru un Obiect sau o parte a Lucrrilor nu va certifica execuia lucrrilor necesare de restabilire a suprafeelor de teren din zona lucrrii sau a altor suprafee de teren. 9.5. Emiterea Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor Cu excepia celor prevzute n Sub-Clauza 8.4 [Rezultate Necorespunztoare ale Testelor la Terminare], Executantul poate solicita Beneficiarului, Certificatul de Recepie la Terminarea Lucrrilor, printr-o ntiinare trimis cu cel mult 14 zile nainte ca, dup opinia Executantului, Lucrrile s fie ncheiate i gata pentru a fi recepionate. Dac Lucrrile sunt mprite n Obiecte, Executantul n mod similar poate solicita Certificat de Recepie pentru fiecare Obiect. n termen de maxim 28 de dup primirea ntiinrii de la Executant, Beneficiarul: a) va emite Certificatul de Recepie Executantului, preciznd data la care Lucrrile sau Obiectele acestora au fost ncheiate conform contractului exceptnd lucrrile minore neexecutate i defectiunile care nu afecteaz substanial utilizarea Lucrrilor sau a Obiectelor n scopul pentru care au fost fcute (fie pn n momentul sau att timp ct aceste lucrri sunt ncheiate i aceste defeciuni sunt remediate); sau b) va respinge cererea, motivnd i specificnd lucrrile ce trebuie executate de ctre Executant pentru a face posibil emiterea Certificatului de Recepie. Atunci Executantul va ncheia aceste lucrri nainte de emiterea unei alte ntiinri potrivit acestei Sub-clauze. Dac Beneficiarul omite s emit Certificatul de Recepie sau s resping cererea Executantului n termen de maxim 28 de zile, iar dac Lucrrile sau Obiectele (dup caz) sunt n conformitate cu Contractul, se consider c Certificatul de Recepie a fost emis n ultima zi a perioadei. Beneficiarul are obligaia de a transmite Executantului Certificatul de Recepie la Terminarea Lucrrilor, n aceeai zi n care acest certificat este emis.

10. Perioada de Garanie


10.1 Terminarea Lucrrilor Neexecutate i Remedierea Defeciunilor

123

Pentru ca Lucrrile i Documentele Executantului i fiecare Obiect s corespund prevederilor Contractului (cu excepia uzurii normale) nainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defeciunilor sau ct mai curnd posibil, Executantul: (a) va completa orice lucrare rmas neterminat la data emiterii Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor ntr-o perioad rezonabil menionat de ctre Beneficiar, i (b) va executa toate lucrrile necesare pentru remedierea defeciunilor, fie ele aparente sau ascunse, sau degradrilor, conform solicitrilor Beneficiarului (sau n numele acestuia), pn la sau nainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defeciunilor pentru Lucrri sau Obiecte (dup caz). Dac se produc defeciuni sau degradri, Executantul va fi ntiinat n consecin de ctre (sau n numele) Beneficiar. 10.2 Costul Remedierii Defeciunilor Toate lucrrile la care s-a fcut referire n sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 10.1 [Terminarea Lucrrilor Neexecutate i Remedierea Defeciunilor] vor fi executate cu riscul i pe cheltuiala Executantului, dac i n msura n care lucrrile se datoreaz: (a) proiectului Lucrrilor, altul dect partea de proiect pentru care este responsabil Beneficiarul (dac exist), (b) Echipamentelor, Materialelor sau calitii execuiei care nu sunt n conformitate cu prevederile Contractului, sau (c) nerespectrii de ctre Executant a unei alte obligaii. Dac i n msura n care lucrrile de remediere sunt datorate oricror alte cauze, Executantul va fi notificat cu promptitudine de ctre Beneficiar (sau n numele acestuia) i se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 11.3 [Procedura de Modificare]. 10.3 Prelungirea Perioadei de Notificare a Defeciunilor Beneficiarul va fi ndreptit, conform prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului], la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defeciunilor pentru Lucrri sau Obiecte, dac i n msura n care Lucrrile, Obiectele sau o component important a Echipamentelor (n funcie de caz i ulterior recepiei), nu pot fi utilizate n scopul pentru care acestea au fost destinate, din cauza unor defeciuni sau unor degradri. Perioada de Notificare a Defeciunilor nu va putea fi prelungit cu mai mult de doi ani. Dac livrarea i/sau montajul Echipamentelor i/sau Materialelor au fost suspendate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.8 [Suspendarea Lucrrilor] sau a Sub-Clauzei 14.1 [Dreptul Executantului de a Suspenda Execuia Lucrrilor], obligaiile Executantului potrivit prevederilor acestei clauze nu se vor aplica niciunei defeciuni sau degradri produse la mai mult de doi ani dup expirarea Perioadei de Notificare a Defeciunilor pentru Echipamente i/sau Materiale. Cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 2.5, Beneficiarul va fi ndreptit la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defeciunilor pentru lucrri, un Obiect sau o parte important a Lucrrilor, dac i n msura n care Lucrrile, un Obiect, o component important a Echipamentelor sau o parte important a Lucrrilor (dup caz, i dup receptia Lucrrilor) nu pot fi utilizate n scopul pentru care au fost create din cauza unei defeciuni sau deteriorare. Totui, Perioada de Notificare a Defeciunilor nu poate fi prelungit cu mai mult de doi ani. 10.4 Omisiunea Remedierii Defeciunilor Dac Executantul nu reuete s remedieze defeciunile sau degradrile n termen de 30 de zile, Beneficiarul (sau o persoan n numele Beneficiarului) poate stabili o dat pn la care este necesar remedierea defeciunilor sau degradrilor i va transmite Executantului o ntiinare referitoare la aceast dat. Dac Executantul nu reuete s remedieze defeciunile sau degradrile pn la data stabilit n ntiinare i costul lucrrilor de remediere trebuia suportat de ctre Executant potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.2 [Costul Remedierii Defeciunilor], Beneficiarul poate (la alegerea sa): (a) s execute lucrarea n mod corespunztor, cu fore proprii sau prin intermediari, pe cheltuiala Executantului, Executantul fiind exonerat de responsabilitate pentru aceast lucrare iar Executantul va plti Beneficiarului, n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului], costurile nregistrate de ctre Beneficiar pentru remedierea defeciunilor sau degradrilor; (b) s solicite Beneficiarului s convin sau s decid o reducere rezonabil a Preului Contractului; sau (c) s rezilieze ntregul Contract sau partea de Contract care se refer la Lucrrile care nu pot fi utilizate n scopul stabilit dac defeciunile sau degradrile mpiedic Beneficiarul la utilizarea Lucrrilor sau a unei pri semnificative a Lucrrilor. Fr s prejudicieze celelalte drepturi, prevzute n Contract sau alte drepturi, Beneficiarul va avea dreptul de a recupera toate sumele pltite pentru Lucrri sau pentru partea de Lucrri (dup caz), mpreun cu costurile de finanare i costurile aferente demontrilor i demolrilor necesare, eliberrii antierului i returnrii Echipamentelor i Materialelor Executantului. 10.5 nlturarea Lucrrilor Necorespunztoare Dac defeciunile sau degradrile nu pot fi remediate cu promptitudine pe antier i Beneficiarul i d consimmntul, Executantul poate nltura de pe antier, n scopul reparrii, acele componente ale Echipamentelor care sunt defecte sau

124

degradate. Acest consimmnt poate solicita Executantului s majoreze valoarea Garaniei de Bun Execuie, cu valoarea de nlocuire a acestor componente, sau s prezinte o alt garanie corespunztoare. 10.6 Repetarea Testelor Dac lucrrile de remediere a defeciunilor sau degradrilor pot afecta funcionalitatea Lucrrilor, Beneficiarul poate solicita repetarea oricrora dintre Testele prevzute n Contract. Solicitarea va fi fcut printr-o ntiinare transmis n termen de 28 de zile dup efectuarea remedierilor. Aceste teste vor fi efectuate n condiiile i termenii aplicabili testelor anterioare, cu excepia faptului c ele vor fi efectuate cu riscul i pe cheltuiala Prii rspunztoare pentru lucrrile de remediere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.2 [Costul Remedierii Defeciunilor]. 10.7 Dreptul de Acces Executantul va avea drept de acces la toate prile Lucrrilor i la nregistrrile referitoare la exploatarea i funcionarea Lucrrilor, pn la emiterea Procesului Verbal de Recepie Final, cu excepia situaiilor de incompatibilitate cu msurile rezonabile de securitate ale Beneficiarului. 10.8 Stabilirea Cauzelor Defeciunilor La solicitarea i indicaiile Beneficiarului, Executantul va cuta s identifice cauzele tuturor defeciunilor. Cu excepia situaiei n care Executantul are obligaia remedierii defeciunilor pe cheltuiala proprie, potrivit prevederilor SubClauzei 10.2 [Costul Remedierii Defeciunilor], Costul inspeciilor, inclusiv un profit rezonabil, va fi convenit sau stabilit de ctre Beneficiar i va fi inclus n Preul Contractului.

10.9 Procesul Verbal de Recepie Final ndeplinirea obligaiilor Executantului nu se consider a fi ncheiat pn cnd Beneficiarul nu a emis Executantului Procesul Verbal de Recepie Final, preciznd data la care Executantul i-a ncheiat obligaiile prevzute n Contract. Recepia final va fi convocat de Beneficiar n cel mult 15 zile dup expirarea Perioadei de Garanie sau ct mai curnd posibil dup ce Executantul a furnizat toate Documentele Executantului, a terminat toate Lucrrile, a efectuat testele pentru toate Lucrrile i a remediat defeciunile. La terminarea recepiei, Comisia de recepie final a lucrrilor va consemna observaiile i concluziile n Procesul Verbal de Recepie Final n termen de 3 zile lucrtoare mpreun cu recomandarea de admitere cu sau fr obieciuni a recepiei, de amnare sau de respingerea ei. Un exemplar al Procesului Verbal de Recepie Final va fi transmis Beneficiarului. Data recepiei finale va fi considerat data notificrii de ctre Beneficiar a deciziei sale. Comisia de Recepie Final nominalizat de Beneficiar va studia urmtoarele documente: a. Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor; b. finalizarea lucrrilor prevzute n Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor; c. referatul Beneficiarului cu privire la comportarea Lucrrilor aflate n exploatare n Perioada de Notificare a Defeciunilor; d. Certificatul de Recepie Final emis de Beneficiar; Procesul Verbal de Recepie Final va fi singurul document considerat a certifica recepia Lucrrilor. Acesta nu protejeaz Executantul de rspundere profesional pentru nereguli sau defeciuni n structura de rezisten ca rezultat al non-conformitii cu documentaia de proiectare i detaliile de execuie referitoare la construirea acestei structuri. 10.10 Obligaii Nendeplinite Dup emiterea Procesului Verbal de Recepie Final, fiecare Parte va avea responsabilitatea de a ndeplini orice obligaie care rmne nendeplinit la data recepiei. n scopul stabilirii naturii i volumului obligaiilor nendeplinite, Contractul se va considera a fi n vigoare. Emiterea Procesului Verbal de Recepie Final de ctre Beneficiar nu va aduce atingere rspunderii Executantului pentru viciile ascunse ale Lucrrilor pe durata termenelor de garanie impuse de Legile n vigoare. 10.11 Eliberarea antierului Dup primirea Procesului Verbal de Recepie Final, Executantul va ndeprta din antier toate Utilajele Executantului, surplusul de materiale, molozul, deeurile i Lucrrile Provizorii. Dac acestea nu au fost evacuate n termen de 28 de zile dup ce Beneficiarul a emis Procesul Verbal de Recepie Final, Beneficiarul poate vinde sau dispune n alt fel de bunurile rmase. Beneficiarul va fi ndreptit la plata costurilor produse pentru, sau n legtur cu activitatea de vnzare sau pentru degajarea i amenajarea antierului.

125

Orice diferen de bani rmas de pe urma vnzrii va fi pltit Executantului. Dac suma rezultat din vnzri nu acoper costurile Beneficiarului, Executantul va plti Beneficiarului diferena neacoperit. 10.12 Certificatul de Recepie Final Beneficiarul va emite Certificatul de Recepie Final n termen de maxim 14 zile de la expirarea celei din urm Perioade de Notificare a Defeciunilor, sau ct mai repede dup acest termen cu condiia ca Executantul s fi furnizat toate Documentele Executantului i s fi terminat i testat toate Lucrrile, inclusiv remedierea oricror defeciuni. O copie a Certificatului de Recepie Final va fi trimis Executantului n ziua emiterii acestuia. Certificatul de Bun Execuie va fi emis nainte de semnarea Procesului Verbal de Receptie Final de ctre Comisia de Recepie n conformitate cu legislaia n vigoare.

11. Modificri i Actualizri


11.1 Dreptul de a Modifica Modificrile pot fi iniiate de ctre Beneficiar nainte de emiterea Certificat de Recepie la Terminarea Lucrrilor, printr-o instruciune sau printr-o solicitare adresat Executantului pentru transmiterea unei propuneri. Modificrile nu vor conine omisiuni ale lucrrilor care urmeaz s fie executate de ali Executanti. Executantul va avea obligaia de a executa orice Modificare, cu excepia cazului n care Executantul ntiineaz cu promptitudine Beneficiarul (prezentnd detalii justificative) c (i) Executantul nu poate obine cu uurin Bunurile necesare pentru Modificare, (ii) aceasta va reduce sigurana sau compatibilitatea Lucrrilor. Dup primirea ntiinrii, Beneficiarul va anula, confirma sau modifica instruciunea. Modificri eseniale, pot fi aduse la contract, de regul, printr-un act adiional. Urmtoarele tipuri de modificri vor fi considerate eseniale: A. Modificri cu impact tehnic care: (i) Modific scopul lucrrilor aa cum au fost definite n Fisele tehnice ale obiectivelor de investitii sau (ii) Altereaz condiiile n care contractul de lucrri a fost evaluat i atribuit (modificri substaniale ale propunerii Executantului ntr-un contract de proiectare-execuie i a standardelor minime ale materialelor) B. Modificri cu impact financiar care pot determina o cretere a preului total al contractului, astfel nct Valoarea Acceptat a Contractului va fi depit (inclusiv cheltuielile de diverse i neprevzute). C. Modificri de esen contractual (modificri ale condiiilor contractuale, ale contractului de lucrri sau a anexei la ofert). 11.2 Optimizarea Proiectului Executantul poate transmite oricnd Beneficiarului o propunere scris care (n opinia Executantului), dac va fi adoptat, (i) va urgenta terminarea Lucrrilor, (ii) va reduce costul execuiei, ntreinerii i exploatrii Lucrrilor, (iii) va mbunti eficiena sau valoarea lucrrilor finalizate, sau (iv) din alte considerente va fi n avantajul Beneficiarului. Propunerea va fi elaborat pe cheltuiala Executantului i va include elementele enumerate n Sub-Clauza 11.3 [Procedura de Modificare]. Executantul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere fcut potrivit acestei Sub-Clauze, inclusiv n perioada necesar pentru revizuirea i aprobarea acesteia. Executantul nu va fi ndreptit la nicio prelungire a Duratei de Execuie, Cost sau profit aferente unei asemenea perioade de revizuire i aprobare. Executantul cunoate c nu are dreptul de a iniia Procedura de Modificare n propriul beneficiu, ci numai n interesul Beneficiarului. Beneficiarul i Dirigintele de santier au dreptul suveran de a respinge o Propunere de Modificare naintat de Executant, dac acetia consider c o astfel de Modificare este de natur a le afecta drepturile lor prevzute de contract. 11.3 Procedura de Modificare Dac Beneficiarul solicit o propunere, nainte de a dispune o Modificare, Executantul va rspunde n scris ct mai curnd posibil, fie prin exprimarea motivaiei pentru care nu se poate conforma (dac este cazul), fie prin transmiterea urmtoarelor: (a) descrierea proiectului i/sau lucrrii propuse pentru a fi executate i programul de execuie al acestora (b) propunerea Executantului pentru modificarea necesar a programului de execuie potrivit prevederilor SubClauzei 7.3 [Programul de Execuie], i a Duratei de Execuie, i

126

Dup primirea unei asemenea propuneri, Beneficiarul va rspunde ct mai curnd posibil, (potrivit prevederilor SubClauzei 11.2 [Optimizarea Proiectului] sau n alt fel), i va aproba, va respinge, sau va face comentarii. Executantul nu va ntrzia execuia lucrrilor pn la primirea rspunsului. Dup dispunerea sau aprobarea unei Modificri, Beneficiarul va conveni sau stabili actualizarea Preului Contractului i a Graficului de Pli. Aceste actualizri vor include un profit rezonabil i vor ine cont de propunerile transmise de Executant potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Optimizarea Proiectului], dac se pot aplica.

12. Preul Contractului i Plile


12.1 Preul Contractului Cu excepia altor prevederi stabilite prin Contractul de lucrri: (a) Preul Contractului va fi Valoarea de Contract Acceptat ca sum forfetar i va face obiectul unor actualizri n conformitate cu fisa de date a achizitiei; (b) Executantul va plti toate taxele, impozitele i onorariile pe care acesta trebuie s le plteasc potrivit prevederilor Contractului; (c) cantitile care pot fi incluse n Listele de cantiti vor fi cantiti reale si corecte respectand capacitatile din Studiile de Fezabilitate aprobate pentru cele 11 obiecte; i (d) o cantitate sau pre care vor fi incluse ntr-o List de cantiti vor fi utilizate pentru scopurile menionate n List i pot fi inaplicabile pentru alte scopuri. Beneficiarul va ntiina Dirigintele de santier si Executantul ori de cte ori ia cunotin de faptul c Preul Contractului depete Valoarea de Contract Acceptat sau orice valoare de contract convenit ulterior de Beneficiar i Executant n cadrul unor acte adiionale la Contract.

12.2 Plata n Avans Pentru prezentul contract de lucrri Beneficiarul nu va plti avans. 12.3 Prezentarea Situaiilor Interimare de Lucrri Executantul va transmite Beneficiarului, lunar in data de 10 a lunii urmtoare sau de fiecare dat cnd este finalizat un Obiect, o situaie de lucrri, n patru exemplare, ntr-o form aprobat de ctre Dirigintele de santier, n care va prezenta detaliat sumele la care Executantul se consider ndreptit, mpreun cu documentele justificative care vor cuprinde raportul privind evoluia lucrrilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.12 [Rapoarte privind Evoluia Lucrrilor]. Situaia de lucrri va include urmtoarele valori, n ordinea de mai jos: (a) valoarea estimat a contractului pentru Lucrrile executate, inclusiv valoarea proiectarii i Documentele Executantului elaborate pn la sfritul lunii (inclusiv Modificrile, dar excluznd articolele descrise n subparagrafele de la (b) la (d) de mai jos; (b) orice alte adugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau n alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 19 [Revendicri, Dispute], i (c) deducerea sumelor aprobate n Situatiile Interimare de Lucrri anterioare. (d) sumele aferente costurilor finantarii pentru perioada aferent situaiei de lucrri. (e) sumele aferente costurilor pentru achizitionarea de terenuri, expertize, etc. Orice situaie prezentat conform prevederilor prezentei sub-clauze va fi semnat de ctre Reprezentatul Executantului numit n conformitate cu prevederile sub-clauzei 3.3. n cazul n care Situaia de Lucrri nu este semnat de ctre Reprezentantul Executantului, acea Situaie de Lucrri va fi nul i nu va produce efecte juridice potrivit prevederilor contractuale. Situatiile de lucrari vor indica, n mod exact, obiectul aferent lucrrilor cuprinse n respectiva situatie. Beneficiarul va verifica situaiile de lucrri transmise de Executant n termen de 21 de zile de la primirea lor de la Executant nsotite de toate documentele justificative, urmrind dac lucrrile respect prevederile contractuale si dac valorile introduse de Executant n situatiile de lucrri concord cu msurtorile realizate. Executantul va obtine avizul Dirigintelui de santier nainte de a transmite situatiile de lucrri Beneficiarului. Dirigintele de santier va transmite Beneficiarului situatiile de lucrari n termen de 7 zile de expirarea perioadei de verificare. Beneficiarul va aviza, n maxim 21 zile, situatiile de lucrari iar n cazul n care sunt corect ntocmite i le va nsusi i le va programa la plat conform Graficului de plati prevzut la Sub-clauza 12.4. din Conditiile de Contract. Dup verificare de ctre Beneficiar, acesta le va transmite Executantului n maxim 7 zile de la finalizarea verificrilor, spre a fi valorificate. 12.4 Graficul de Pli Dac n Contract este prevzut un Grafic de Pli atunci, cu excepia altor prevederi ale acestui grafic:

127

(a) (b)

tranele prevzute n acest grafic de pli vor fi valorile de Contract estimate n conformitate cu prevederile subparagrafului (a) al Sub-Clauzei 12.3 [Prezentarea Situaiilor Interimare de Lucrri]; dac tranele prevzute n grafic nu sunt conforme cu evoluia real, nregistrat n execuia Lucrrilor, i dac se constat c evoluia real este mai lent dect cea pentru care s-a fundamentat graficul de pli, atunci Beneficiarul poate aciona pentru a conveni sau stabili valorile tranelor care s ia n considerare msura n care evoluia nregistrat este mai lent dect cea pentru care s-au fundamentat tranele de plat.

Beneficiarul va efectua prima plat la data prevzut n Graficului de Plti. Graficul de Plti va putea fi modificat de ctre Beneficiar, n condiiile n care devin incidente prevederile sub-clauzei 7.6. Ritmul Evoluiei Lucrrilor din Condiiile de Contract. Graficul de Pli va fi ntocmit n funcie de creditele de angajament aferente fiecrui an calendaristic, aa cum sunt prevzute n Anexa la OUG nr. 105/2010. Graficul de Plti revizuit va fi transmis Executantului n termen de 7 zile de la data modificrii, sub sanciunea inopozabilitii fa de Executant a acestor modificri. Graficul de plai va putea fi modificat n caz de rectificare bugetar. Graficul de plati revizuit va fi transmis Executantului, urmnd a deveni parte din contractul de lucrri. 12.5 Pltile Nicio sum nu va fi pltit pn cnd Beneficiarul nu a primit i aprobat Garania de Bun Execuie si pn cnd obiectul din lucrare sau lucrarea n ntregul ei nu a fost receptionat la terminarea lucrrilor. Beneficiarul va plti Executantului, dup cum urmeaz: Executantul va emite factur, dac sunt ndeplinite n mod cumulativ urmtoarele condiii: a. Cursul de apa a caror lucrri de reabilitare au fost cuprinse n factur a fost recepionat la terminarea lucrrilor; b. Situatiile de lucrari au fost verificate de Dirigintele de santier si avizate de Beneficiar; c. Plata facturii emise este programat n Graficul de plat; d. Suma din factur se ncadreaz n limitele valorice prevzute n Graficul de Plti. Nicio factur nu va fi emis de Executant niante de momentul prevzut n Graficul de Pli. Executantul va emite factura cu 30 de zile inainte de data prevzut n Graficul de Plti. Beneficiarul va efectua plata prin ordin bancar, n contul bancar notificat de Executant n termen de 30 zile de la data primirii la sediul Beneficiarului a facturii, dac sunt ndeplinite condiiile cumulative de la a) la d). n cazul n care n urma unei rectificri bugetare, Beneficiarul dispune de fonduri suficiente pentru a plti mai multe situatii de lucrri, Beneficiarul poate cumula mai multe Situatii de lucrri ce au fost n prealabil verificate de Dirigintele de santier si avizate de Beneficiar. 12.6 ntrzieri n Efectuarea Plilor Dac Executantul nu va primi plata n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 12.5 [Pltile], Executantul va avea dreptul s primeasc costuri de finanare aferente perioadei de ntrziere calculate lunar pentru suma nepltit. Majorrile de ntrziere n valoare de 0,04% pe zi de ntrziere din suma datorat vor fi calculate ncepnd cu ziua calendaristic urmtoare termenului prevzut n Sub-clauza 12.5 [Pltile] pn la data efectiv a pltii n totalitate. n cazul unei pli pariale vor fi acoperite cu ntietate majorrile de ntrziere. 12.7 Situaia de Lucrri la Terminare n termen de 84 de zile dup emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, Executantul va transmite Beneficiarului, n patru exemplare, Situaia de lucrri la terminare, nsoit de documente justificative, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 12.3 [Prezentarea Situaiilor Interimare de Lucrri], care s conin: (a) valoarea tuturor lucrrilor executate n conformitate cu prevederile Contractului pn la data menionat n Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, (b) orice alte sume la care Executantul se consider ndreptit, i (c) o estimare a oricror alte sume pe care Executantul le consider ca i vor fi datorate potrivit prevederilor Contractului. Sumele estimate vor fi prezentate n Situaia de lucrri la terminare. Situatia de Lucrri la Terminare va fi verificat de Dirigintele de santier si va fi avizata de Beneficiar si ulterior programat la plat potrivit Graficului de Plti. Dup avizarea Situatiei de Lucrri la Terminare de ctre Beneficiar, acesta o va transmite Executantului n termen de 7 zile de la avizare. 12.8 Prezentarea Situaiilor Finale de Lucrri

128

n termen de 45 de zile de la emiterea Procesului Verbal de Recepie Final, Executantul va transmite Beneficiarului, n patru exemplare, Situaia final de lucrri, nsoit de documentele justificative, care s prezinte n detaliu, ntr-un format aprobat de ctre Beneficiar, urmtoarele: (a) valoarea tuturor lucrrilor executate conform prevederilor Contractului, i (b) orice alte sume la care Executantul se consider ndreptit, potrivit prevederilor Contractului, sau n alt fel. Dac Beneficiarul nu va fi de acord sau nu va putea verifica o parte a situaiei finale, Executantul va transmite orice informaii suplimentare pe care Beneficiarul le va solicita n mod rezonabil i va efectua toate modificrile convenite de comun acord. Ulterior, Executantul va pregti i va transmite Beneficiarului situaia final, aa dup cum s-a convenit. Aceste Condiii se refer la situaia de plat asupra creia s-a czut de acord ca fiind Situaia Final de Lucrri. Dac, n urma discuiilor Beneficiarului cu Executantul va deveni evident c exist o disput, n pofida modificrilor situaiei finale asupra crora s-a czut de acord, Beneficiarul va transmite Executantului o Situaie Interimar de Plat pentru prile din situaia final asupra crora s-a czut de acord. Dac disputa este soluionat, n final, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.4 [Obinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 18.3 [Soluionarea pe Cale Amiabil], Executantul va pregti i va transmite Beneficiarului (cu o copie pentru Beneficiar) o Situaie Final de Lucrri. Situatia Final de Lucrri va fi verificat de Dirigintele de santier si va fi avizat de Beneficiar si ulterior programat la plat potrivit Graficului de Plti. Dup avizarea Situatiei de Lucrri la Terminare de ctre Beneficiar, acesta o va transmite Executantului n termen de 7 zile de la avizare. 12.9 Scrisoarea de Descrcare La prezentarea Situaiei Finale de Lucrri, Executantul va transmite o Scrisoare de Descrcare care va confirma c totalul Situaiei Finale de Lucrri reprezint valoarea final i complet a tuturor sumelor datorate Executantului potrivit prevederilor Contractului sau n legtur cu acesta. Aceast scrisoare poate confirma c descrcarea intr n vigoare la data la care Executantul va primi Garania de Bun Execuie i restul de plat, dat la care descrcarea va deveni efectiv.

13. Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar


13.1 ntiinarea de Remediere Dac Executantul nu reuete s-i ndeplineasc una din obligaiile prevzute n Contract, Beneficiarul poate s solicite Executantului, printr-o ntiinare, s corecteze greeala i s o remedieze ntr-o perioad specificat i rezonabil de timp. 13.2 Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar Beneficiarul va fi ndreptit s rezilieze Contractul dac Executantul: (a) nu reuete s respecte prevederile Sub-Clauzei 3.2 [Garania de Bun Execuie] sau cerinele unei ntiinri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.1 [ntiinarea de Remediere], (b) abandoneaz Lucrrile sau demonstreaz n alt fel intenia de a nu continua ndeplinirea obligaiilor din cadrul Contractului, (c) nu reuete, fr justificri rezonabile: (i) s realizeze lucrrile n conformitate cu prevederile Clauzei 7 [nceperea, ntrzierea i Suspendarea Lucrrilor], sau (ii) s soluioneze cerinele unei ntiinri, emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 6.5 [Respingerea] sau SubClauza 6.6 [Lucrri de Remediere], n termen de 28 de zile de la primirea acesteia. (d) subcontracteaz toate Lucrrile; (e) devine falit sau insolvabil, intr n proces de lichidare, primete un ordin de punere sub sechestru mpotriva sa, ajunge la un acord cu creditorii si, desfoar n continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager n beneficiul acestor creditori, sau dac se ntmpl orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor n vigoare) are un efect similar cu cel al oricrei astfel de situaii sau evenimente, sau (f) d sau se ofer s dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mit, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompens pentru: (i) a aciona sau a nceta s acioneze n legtur cu Contractul, sau (ii) a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu oricare persoan care are legtur cu Contractul, sau dac oricare din membrii Personalului Executantului, ageni sau SubExecutanti dau sau se ofer s dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, n modul descris n acest sub-paragraf (f). Stimulentele i recompensele legale oferite Personalului Executantului nu dau dreptul la rezilierea Contractului. n oricare din aceste evenimente sau circumstane, Beneficiarul, n termen de maxim 14 zile de la transmiterea unei

129

nstiinri ctre Executant, va putea s rezilieze contractul i s evacueze Executantul de pe antier. Contractul va fi reziliat de drept, fr aciune n instan sau sentin arbitrar sau oricare alte formaliti la expirarea notificrii de 14 zile, anterior menionat. Totui, n cazurile descrise de sub-paragrafele (e) sau (f), Beneficiarul va putea, printr-o ntiinare, s rezilieze Contractul imediat, acesta ncetnd de drept, fr aciune n instan sau sentin arbitrar sau oricare alte formaliti, dup primirea de ctre Executant a notificrii de reziliere. Opiunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Beneficiarului prevzut n Contract si nici un drept al Executantului privind plata pentru lucrarile executate pana la data rezilierii. Dup reziliere Executantul va prsi antierul i va preda Beneficiarului toate Bunurile solicitate, toate Documentele Executantului i orice alte documente de proiectare ntocmite de sau pentru el. Executantul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instruciuni rezonabile incluse n ntiinare (i) pentru cesionarea oricrui contract de subantrepriz, i (ii) pentru a proteja viaa sau proprietatea sau pentru sigurana Lucrrilor. Dup reziliere, Beneficiarul poate finaliza Lucrrile prin fore proprii i/sau cu alte entiti. Beneficiarul i aceste entiti vor putea folosi apoi Bunurile, Documentele Executantului sau orice alte documente de proiectare ntocmite de Executant sau n numele acestuia. Beneficiarul va transmite o ntiinare prin care Utilajele Executantului i Lucrrile Provizorii vor fi restituite Executantului pe antier sau n apropierea antierului. Executantul va organiza cu promptitudine evacuarea acestora, cu riscul i pe cheltuiala Executantului. Dac pn la data din ntiinare Executantul nu a reuit s efectueze o plat datorat Beneficiarului, aceste articole pot fi vndute de ctre Beneficiar pentru recuperarea datoriei. Orice diferen rezultat din aceast tranzacie va fi pltit apoi Executantului. 13.3 Evaluarea la Data Rezilierii De ndat ce este practic posibil, dup ce o ntiinare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.2 [Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar] a intrat n vigoare, Beneficiarul va aciona pentru a conveni sau stabili valoarea Lucrrilor, Bunurilor sau Documentelor Executantului, i alte sume datorate Executantului pentru lucrrile executate n conformitate cu prevederile Contractului. 13.4 Plata dup Rezilierea de ctre Beneficiar Dup ce ntiinarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.2 [Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar] a intrat n vigoare, Beneficiarul poate: (a) sista plile urmtoare ctre Executant pn cnd costurile de proiectare, execuie, terminare i remediere a defeciunilor, daunelor produse de ntrzieri n terminarea lucrrilor (dac exist), i toate celelalte costuri suportate de ctre Beneficiar au fost stabilite i/sau (b) recupera de la Executant pierderile i daunele suportate de ctre Beneficiar i orice alte costuri suplimentare pentru terminarea Lucrrilor, dup luarea n considerare a sumelor datorate Executantului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Evaluarea la Data Rezilierii]. Dup acoperirea acestor pierderi, daune i costuri suplimentare Beneficiarul va plti Executantului diferena. Dup reziliere, Executantul va proceda n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.3 [ncetarea Execuiei Lucrrilor i Retragerea Utilajelor Executantului] i va fi pltit n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 17.6 [Rezilierea Opional, Lichidare i Pli].

14. Suspendarea sau Rezilierea Contractului de ctre Executant


14.1 Dreptul Executantului de a Suspenda Execuia Lucrrilor Dac Beneficiarul nu reuete s ia o decizie legat de o situatie de lucrri n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 12.3 [Prezentarea situatiilor interimare de lucrri] sau dac Beneficiarul nu respect prevederile Sub-Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de ctre Beneficiar] sau Sub-Clauzei 12.6 [Plile], Executantul poate, la cel puin 21 de zile dup ntiinarea Beneficiarului, s suspende execuia Lucrrilor (sau s reduc ritmul de execuie) pn la data la care Executantul va primi, dac va primi, Situatia de lucrri verificat de Beneficiar, o dovad concret sau plata, dup caz i n conformitate cu cele precizate n ntiinare. Aciunea Executantului nu va prejudicia drepturile acestuia la compensri financiare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 12.6 [ntrzieri n Efectuarea Plilor] i la rezilierea contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Rezilierea Contractului de ctre Executant]. Dac Executantul primete, ulterior, Situatia de Lucrri verificat de Beneficiar, o dovad concret sau plata (dup cum este prezentat n Sub-Clauza corespunztoare i n ntiinarea de mai sus) nainte de transmiterea ntiinrii de reziliere a Contractului, Executantul va rencepe activitatea normal de ndat ce acest lucru este posibil.

130

Dac Executantul nregistreaz ntrzieri i/sau Costuri suplimentare ca urmare a suspendrii Lucrrilor (sau a reducerii ritmului de execuie) n conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Executantul va transmite o ntiinare Beneficiarului i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 18.1 [Revendicrile Executantului] va avea dreptul la: (a) o prelungire a duratei de execuie pentru orice astfel de ntrziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea lucrrilor este sau va fi ntrziat, i (b) plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil care vor fi incluse n Preul Contractului. Dup primirea acestei ntiinri, Beneficiarul va aciona pentru a conveni sau stabili modul de soluionare a acestor probleme. 14.2 Rezilierea Contractului de ctre Executant Executantul va fi ndreptit s rezilieze Contractul dac: (a) nu primete, n termen de 42 de zile dup transmiterea ntiinrii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.1 [Dreptul Executantului de a Suspenda Execuia Lucrrilor] dovada rezonabil referitoare la respectarea condiiilor Sub-Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de ctre Beneficiar], (b) Beneficiarul nu reuete s verifice o Situatie de lucrri n termen de 21 de zile de la expirarea termenului de verificare, (c) nu primete suma datorat potrivit Situatiei de Lucrri avizate de Beneficiar n termen de 42 de zile, dup data de expirare a perioadei specificate n Sub-Clauza 12.5 [Plile], termen la care trebuie efectuat plata (cu excepia deducerilor prevzute n Sub-Clauza 2.5 [Revendicrile Beneficiarului], (d) Beneficiarul nu i ndeplinete n mod substanial obligaiile prevzute n Contract, (e) o suspendare ndelungat afecteaz n totalitate Lucrrile, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.11 [Suspendarea Prelungit], sau (f) Beneficiarul devine falit sau insolvabil, intr n proces de lichidare, primete un ordin de punere sub sechestru mpotriva lui, ajunge la un acord cu creditorii si, sau desfoar n continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager n beneficiul acestor creditori, sau dac se ntmpl orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor n vigoare) are un efect similar cu cel al oricrei astfel de situaii sau eveniment. n oricare din aceste evenimente sau circumstane, Executantul, n termen de maxim 14 zile de la transmiterea unei nstiinri ctre Beneficiar, va putea s rezilieze contractul. Contractul va fi reziliat de drept, fr nicio aciune n instan sau sentin arbitrar sau oricare alte formaliti la expirarea notificrii de 14 zile, anterior menionat. Totusi, n cazurile descrise de sub - paragrafele (e) sau (f), Executantul va putea, printr-o ntiinare, s rezilieze Contractul imediat, acesta ncetnd de drept, fr nicio aciune n instan sau sentin arbitrar sau oricare alte formaliti, dup primirea de ctre Beneficiar a notificrii de reziliere. Opiunea Executantului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Executantului prevzut n Contract sau alt drept. 14.3 ncetarea Execuiei Lucrrilor i Retragerea Utilajelor Executantului Dup ce ntiinarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.5 [Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Contractul], a Sub-Clauzei 14.2 [Rezilierea Contractului de ctre Executant] a intrat n vigoare, Executantul cu promptitudine: (a) va nceta toate activitile, cu excepia celor dispuse de ctre Beneficiar pentru a proteja viaa, proprietatea sau pentru sigurana Lucrrilor, (b) va preda toate Documentele Executantului, Echipamentele, Materialele i alte lucrri pentru care Executantul a fost pltit, i (c) va ndeprta toate celelalte Bunuri de pe antier, cu excepia celor necesare pentru sigurana acestuia, i va prsi antierul. n sensul prezentei Clauze, Santierul va cuprinde numai acele locuri n care vor fi executate Lucrrile Permanente si unde se vor livra Echipamentele si Materialele. Orice Materiale sau Echipamente sub proprietatea Beneficiarului n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 6.7 si care, la data rezilierii, nu s-ar afla pe Santier conform definitiei de mai sus, vor fi transportate cu promptitudine de catre Executant si depozitate pe Santier, ntr-un loc definit de catre Beneficiar si care va fi amenajat si mprejmuit de ctre Executant. 14.4 Plata dup Rezilierea de ctre Executant Dup ce ntiinarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Rezilierea Contractului de ctre Executant] a intrat n vigoare, Beneficiarul cu promptitudine: (a) va restitui Executantului Garania de Bun Execuie, (b) va plti Executantului, valoarea lucrrilor executate, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 17.6 [Rezilierea Opional, Lichidare i Pli]

15. Riscuri i Responsabiliti


131

15.1. ngrijirea Lucrrilor de ctre Antreprenor Antreprenorul i va asuma ntreaga rspundere pentru ngrijirea Lucrrilor de la Data de ncepere a Lucrrilor pn la data din ntiinarea Beneficiarului potrivit prevederilor Sub-clauzei 9.1 Recepia Lucrrilor i a Obiectelor. Apoi, rspunderea va fi transferat Beneficiarului. Dac se produc pierderi sau daune asupra Lucrrilor, pe parcursul perioadei menionat mai sus, Executantul va recupera pierderea sau dauna astfel nct Lucrrile s fie conforme cu prevederile Contractului. Cu excepia cazului n care pierderea sau dauna se produc ca urmare a uneia dintre Responsabilitile Beneficiarului, Executantul va despgubi Beneficiarul, antreprenorii, agenii i angajaii Beneficiarului pentru toate pierderile i daunele produse Lucrrilor i pentru toate reclamaiile sau cheltuielile decurgnd din Lucrri i cauzate de o nclcare a Contractului, din neglijen sau alt nendeplinere a obligaiilor de ctre Executant, agenii sau angajaii si.

16. Asigurri
16.1 Cerine Generale pentru Asigurri n aceast Clauz, Partea asiguratoare nseamn, pentru fiecare tip de asigurare, Partea responsabil de a face i menine n vigoare asigurrile specificate n Sub-Clauzele relevante. Atunci cnd Executantul se constituie n Parte asiguratoare, fiecare asigurare va fi fcut cu asiguratori (societi de asigurare) i n termenii aprobai de ctre Beneficiar. Atunci cnd Beneficiarul se constituie n Partea asiguratoare, fiecare asigurare va fi efectuat cu asiguratori i n termenii care s respecte detaliile anexate la prezentele Condiii. Dac este necesar o poli prin care s se despgubeasc o asociaie asigurat, asigurarea se va aplica separat fiecrui membru asociat asigurat ca i cnd s-ar fi emis cte o poli separat pentru fiecare membru al asociaiei. Dac polia despgubete i o alt asociaie asigurat, diferit de cele asigurate potrivit prevederilor acestei Clauze, (i) Executantul va aciona n contextul poliei respective n numele acestei asociaii suplimentare asigurate, cu excepia situaiilor n care Beneficiarul va aciona n numele Personalului Beneficiarului, (ii) celelalte asociaii asigurate nu vor avea dreptul de a primi pli direct de la asigurator sau de a trata direct cu asiguratorul, i (iii) Partea asiguratoare va solicita celeilalte asociaii asigurate s respecte condiiile prevzute n polia de asigurare. Fiecare poli care face asigurri mpotriva pierderilor sau daunelor va asigura efectuarea plilor n moneda cerut pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Plile primite de la asiguratori vor fi folosite pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Partea asiguratoare relevant va prezenta celeilalte Pri, n perioadele specificate n Anexa la Ofert (calculate de la Data de ncepere) urmtoarele: (a) dovada faptului c asigurrile descrise n aceast Clauz au fost ncheiate, i (b) copii ale polielor pentru asigurrile descrise n Sub-Clauza 16.2 [Asigurarea Lucrrilor i a Utilajelor Executantului] i Sub-Clauza 17.3 [Asigurarea mpotriva Vtmrii Persoanelor i a Daunelor Aduse Proprietii]. Dup ce se face plata fiecrei prime de asigurare, Partea asiguratoare va transmite celeilalte Pri dovada plii. La fiecare transmitere a dovezilor sau a polielor, Partea asiguratoare va transmite o ntiinare Beneficiarului. Fiecare Parte va respecta condiiile stipulate n fiecare poli de asigurare. Partea asiguratoare va informa asiguratorii cu privire la orice modificri n execuia Lucrrilor i va menine asigurarea n conformitate cu prevederile acestei Clauze. Niciuna din Pri nu va face vreo modificare concret a termenilor asigurrilor fr s obin acceptul prealabil al celeilalte Pri. Dac un asigurator ntreprinde (sau e pe cale s ntreprind) o modificare, Partea notificat de ctre asigurator va transmite, cu promptitudine, o ntiinare celeilalte Pri. Dac Partea asiguratoare nu reuete s fac sau s menin n vigoare una din asigurrile necesar a fi fcute i meninute potrivit prevederilor Contractului, sau nu reuete s asigure dovezi satisfctoare i copii ale polielor de asigurare n conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, cealalt Parte poate s fac (la opiunea sa, i fr s prejudicieze orice alt drept sau msur de remediere) o asigurare care s acopere cele necesare i s plteasc primele de asigurare corespunztoare. Nimic din cele prevzute n aceast clauz nu limiteaz obligaiile, ndatoririle sau responsabilitile Executantului sau ale Beneficiarului n conformitate cu celelalte prevederi contractuale sau n alt fel. Orice sum neasigurat sau nerecuperat de la asiguratori va fi suportat de ctre Executant i/sau Beneficiar n conformitate cu aceste obligaii, ndatoriri i responsabiliti. Dac Partea asiguratoare omite s fac i s menin n vigoare o asigurare posibil i care trebuie fcut i meninut n conformitate cu prevederile Contractului, iar cealalt parte nici nu aprob omiterea

132

asigurrii i nici nu efectueaz o asigurare care s acopere cele necesare acestei omisiuni, orice sum care ar fi putut fi acoperit prin aceast asigurare va fi pltit de ctre Partea asiguratoare. Plile efectuate de o Parte ctre cealalt Parte vor face, dup caz, obiectul Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 18.1 [Revendicrile Executantului]. 16.2 Asigurarea Lucrrilor i a Utilajelor Executantului Executantul va asigura att n numele su ct i n numele Beneficiarului orice daun sau pierdere pentru care el este responsabil potrivit Contractului. O astfel de asigurare va acoperi: lucrrile, mpreun cu materialele i echipamentele ce urmeaz a fi incorporate, la valoarea costurilor nlocuirii complete mpotriva oricrei daune sau pierderi ca urmare a oricrei cauze, alta dect Fora major ori unele riscuri ce sunt atribuite potrivit contractului Beneficiarului b) o suma suplimentar de 15% din costul total de nlocuire sau orice alt sum specificat n Anexa la Ofert pentru a acoperi toate cheltuielile directe i indirecte implicate pentru acoperirea daunei sau pagubei, inclusiv onorarii profesionale i costul lucrrilor de demolare sau ndeprtare a oricrei pri a lucrrilor sau nlturarea restului de materiale de orice natur Asigurarea va intra n vigoare din data prezentrii dovezii cu privire la plat conform Sub-clauzei 16.1 Cerine Generale pentru Asigurri i va fi valabil pn la momentul emiterii Procesului Verbal de Recepie la Terminarea lucrrilor. Partea asiguratoare va menine n vigoare aceast asigurare pentru a furniza acoperirea, pn la data emiterii Procesului Verbal de Recepie Final, pentru pierderi sau daune pentru care este rspunztor Executantul i care sunt generate de un eveniment care se produce nainte de emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, i pentru pierderi sau daune cauzate de ctre Executant n cursul altor operaiuni (inclusiv cele la care se refer Clauza 10 [Perioada de Garanie]. Partea asiguratoare va asigura Utilajele Executantului pentru nu mai puin dect valoarea total de nlocuire, la care se adaug costul transportului la antier. Pentru fiecare din Utilajele Executantului, asigurarea trebuie s fie n vigoare pe durata transportului la antier i pe perioada n care utilajul este necesar ca Utilaj al Executantului. Cu excepia altor prevederi, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze asigurrile: (a) vor fi fcute i meninute de ctre Executant ca Parte asiguratoare, (b) se vor face n numele ambelor Pri, care vor fi mpreun ndreptite s primeasc pli de la asiguratori, plile fiind destinate sau alocate ntre Pri pentru unicul scop de a recupera pierderile sau daunele, (c) pot exclude pierderi sau daune i refacerea: (i) unei pri din Lucrri care prezint deficiene din cauza erorilor de proiectare, materialelor sau execuiei necorespunztoare (dar polia va include orice alte pri care sunt pierdute sau degradate ca urmare direct a acestor deficiene i nu cum este descris n sub-paragraful (ii) de mai jos), (ii) unei pri din Lucrri care este pierdut sau deteriorat, n scopul de a restabili orice alt parte din Lucrri, dac aceast parte prezint deficiene ca urmare a erorilor de proiectare, materialelor sau manoperei necorespunztoare, (iii) unei pri din Lucrri care a fost recepionat de ctre Beneficiar, cu excepia situaiei n care Executantul este responsabil pentru pierderi sau daune, i 16.3 Asigurare mpotriva Vtmrii Persoanelor i a Daunelor Aduse Proprietii Partea asiguratoare va asigura ambele Pri mpotriva responsabilitii pentru orice pierderi, daune, decese sau vtmri corporale care pot afecta oricare proprietate fizic (cu excepia celor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Asigurarea Lucrrilor i Utilajelor Executantului]) sau oricare persoan (cu excepia persoanelor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.4 [Asigurarea Personalului Executantului]), pot fi generate de execuia Contractului de ctre Executant i se produc nainte de emiterea Procesului Verbal de Recepie Final. Aceast asigurare se va face pentru o valoare minim per eveniment cu un numr nelimitat de evenimente, i la o valoare care nu va fi inferioar valorii specificate n Anexa la Ofert. Dac n Anexa la Ofert nu este specificat o valoare, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica. Cu excepia altor prevederi, asigurrile specificate n aceast Sub-Clauza: (a) vor fi fcute i meninute de ctre Executant ca Parte asiguratoare, (b) vor fi fcute n numele ambelor Pri (c) vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau daunele asupra proprietii Beneficiarului (exceptnd cele asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2), care apar ca urmare a executrii a)

133

Contractului de ctre Executant, i 16.4 Asigurarea Personalului Executantului Executantul va face i menine asigurarea mpotriva responsabilitii pentru reclamaii, daune, pierderi i cheltuieli (incluznd taxele i cheltuielile legale) care decurg din vtmri corporale, mbolnviri, maladii sau decesul oricrei persoane angajate de ctre Executant sau al oricrui alt membru al Personalului Executantului. Valoarea minim a poliei de asigurarea este menionat n Anexa la Ofert. Beneficiarul vor primi de asemenea, despgubiri potrivit prevederilor poliei de asigurare cu excepia cazului n care aceast asigurare poate exclude pierderile i revendicrile n msura n care acestea sunt produse de un act sau o neglijen a Beneficiarului sau a Personalului Beneficiarului. Asigurarea va fi meninut n vigoare i efectivitate pe toat perioada n care acest personal va participa la execuia Lucrrilor. Pentru angajaii Subcontractorilor, asigurarea poate fi fcut de ctre Subcontractori, dar Executantul va avea responsabilitatea respectrii acestei Clauze. 16.5 Asigurare pentru Proiect Executantul va subscrie o asigurare de garanie profesional, care va acoperi riscul de neglijen profesional n proiectarea Lucrrilor. Aceasta asigurare nu va avea o limit mai mic dect 5% din Preul Final al Contractului. Executantul va depune toate diligenele de a menine asigurarea de garanie profesional n deplin valabilitate pn la emiterea Procesului Verbal de Recepie Final. Executantul se angajeaz s anune imediat Beneficiarul n legatur cu orice dificultate ntmpinat n prelungirea, reinnoirea sau restabilirea acestei asigurri.

17. Fora Major


17.1 Definiia Forei Majore n aceast clauz "Fora Major" nseamn un eveniment sau circumstan excepional: (a) care nu poate fi controlat de ctre una din Pri (b) pe care aceast Parte nu ar fi putut s o prevad n mod rezonabil nainte de semnarea Contractului, (c) care, odat aprut, nu a putut fi evitat sau depit n mod rezonabil de acea Parte, i (d) care, n fond, nu poate fi atribuit celeilalte Pri. Fora Major poate include, dar nu se limiteaz, atta timp ct sunt ndeplinite condiiile de la (a) la (d) de mai sus, numai la evenimente excepionale sau circumstane de tipul celor enumerate mai jos: (i) rzboi, ostiliti (indiferent dac se declara rzboi sau nu), invazii, aciuni ale dumanilor strini, (ii) rebeliune, terorism, revoluie, insurecie, lovitur militar sau de stat, sau rzboi civil, (iii) revolte, tulburri i dezordine, greve i lock out, provocate de altcineva dect de Personalul Executantului i ali angajai ai Executantului sau Sub-Executantilor, (iv) muniii de rzboi, materiale explozive, radiaii ionizante i contaminri cu substane radioactive, cu excepia cazurilor cnd utilizarea muniiei, explosivilor, radiaiilor sau radioactivitatea poate fi pusa pe seama Executantului. (v) catastrofe naturale precum cutremure, furtuni, taifunuri, sau erupii vulcanice. 17.2 ntiinarea Forei Majore Dac o Parte este sau va fi mpiedicat de a ndeplini obligaiile sale potrivit prevederilor Contractului de un caz de For Major, atunci aceast Parte va ntiina cealalt Parte de evenimentele sau circumstanele care constituie For Major i va specifica obligaiile de la a cror ndeplinire este sau va fi mpiedicat. Fora Major va fi invocat n termen de maxim 3 zile de la momenzul apariiei i confirmat n termen de maxim 5 zile de la apariie, printr-un certificat emis de Camera de Comer din raza teritorial n care a avut loc evenimentul asimilat Forei majore. Partea care a transmis ntiinarea va fi exonerat de ndeplinirea acelor obligaii pe care, i n perioada n care, Fora Major o mpiedic s le ndeplineasc. Fr a lua n considerare celelate prevederi ale acestei Clauze, Fora Major nu se va aplica obligaiilor nici uneia dintre Pri de a face pli ctre cealalt Parte potrivit prevederilor Contractului. 17.3 Obligaia de a Reduce ntrzierile la Minim Fiecare Parte va depune, cnd este posibil, toate eforturile pentru a reduce la minim orice ntrziere datorat Forei Majore n realizarea Contractului. Atunci cnd o Parte nceteaz s mai fie afectat de Fora Major, va transmite o ntiinare celeilalte Pri.

134

17.4 Consecinele Forei Majore Dac Executantul este mpiedicat de Fora Major s ndeplineasc oricare dintre obligaiile care i revin prin Contract, a transmis o notificare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 17.2 [ntiinarea Forei Majore], i se produc ntrzieri i/sau Costuri suplimentare din cauza Forei Majore, Executantul, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 18.1 [Revendicrile Executantului] va avea dreptul la: (a) o prelungire a duratei de execuie pentru o astfel de ntrziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea lucrrilor este sau va fi ntrziat Dup primirea acestei ntiinri, Beneficiarul va proceda pentru a conveni sau stabili modul de soluionare a acestor probleme. 17.5 Fora Major care Afecteaz SubExecutantii Dac un SubExecutant are dreptul, potrivit prevederilor unui contract sau acord legat de Lucrri, de a invoca fora major n termeni suplimentari sau mai extini dect cei specificai n aceast Clauza, astfel de evenimente sau circumstane de for major suplimentare sau mai extinse nu vor constitui o scuz pentru nendeplinirea obligaiilor Executantului sau nu-l vor ndrepti s fie exonerat de responsabiliti potrivit prevederilor acestei Clauze. 17.6 Rezilierea Opional, Lichidare i Pli Dac execuia unei pri importante de Lucrri n derulare este mpiedicat pentru o perioad continu de 84 zile din motive de For Major pentru care s-a transmis o ntiinare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 17.2 [ntiinarea Forei Majore], sau pentru mai multe perioade de timp nsumnd peste 140 de zile datorit aceleiai Forte Majore pentru care s-a transmis ntiinare, atunci oricare Parte poate transmite celeilalte Pri o ntiinare referitoare la rezilierea Contractului. n acest caz, rezilierea va avea efect la 7 zile dup transmiterea ntiinrii de reziliere, iar Executantul va proceda n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.3 [ncetarea Execuiei Lucrrilor i Retragerea Utilajelor Executantului]. Dup o astfel de reziliere, Beneficiarul va determina valoarea lucrrilor executate i va emite un Certificat de Plat care va include: (a) sumele datorate pentru toate lucrrile executate care au preuri stabilite n Contract (b) Costul Echipamentelor i Materialelor comandate pentru Lucrri i care au fost livrate Executantului sau pentru care Executantul are responsabilitatea de a accepta livrarea: aceste Echipamente i Materiale vor deveni (i vor fi pe riscul acestuia) proprietatea Beneficiarului, dup ce vor fi pltite de ctre Beneficiar i puse la dispoziia Beneficiarului de ctre Executant; (c) orice alte Costuri sau obligaii care, n acele mprejurri, au fost n mod rezonabil suportate de Executant n vederea terminrii Lucrrilor; (d) Costul ndeprtrii Lucrrilor Provizorii i a Utilajelor Executantului de pe antier i returnarea acestora ctre alte lucrri ale Executantului n ara sa de origine (sau ctre orice alt destinaie dar la un cost care s nu fie mai mare dect acesta); i (e) Costul repatrierii personalului i muncitorilor Executantului care la data rezilierii erau angajai permaneni pentru Lucrri. 17.7 Exonerarea de Executare a Contractului prin Efectul Legii n aplicarea prevederilor acestei Clauze, dac apar evenimente sau circumstane care nu pot fi controlate de ctre Pri (incluznd Fora Major dar nelimitndu-se la aceasta), care fac imposibil sau ilegal, pentru fiecare dintre Pri sau pentru ambele Pri, ndeplinirea obligaiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor legii care guverneaz Contractul, ndreptesc Prile de a fi scutite de executarea ulterioara a Contractului, atunci, dup o ntiinare transmis de o Parte ctre cealalt Parte cu privire la acele evenimente sau circumstane: (a) Prile vor fi scutite de executarea ulterioar a contractului, fr a prejudicia drepturile fiecrei Pri n legtur cu orice nclcare anterioar a Contractului, i (b) suma pltibil de ctre Beneficiar Executantului va fi aceeai ca i cea care ar fi putut fi pltit potrivit prevederilor Sub-Clauzei 17.6 [Rezilierea Opional, Lichidare i Pli], dac Contractul ar fi fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 17.6.

18. Revendicri, Dispute


18.1 Revendicrile Executantului Dac Executantul se considera ndreptit la o prelungire a Duratei de Execuie i/sau la pli suplimentare, potrivit prevederilor oricrei Clauze din aceste Condiii sau conform altor prevederi legate de Contract, Executantul va transmite Beneficiarului o ntiinare n care s descrie evenimentele sau circumstanele care au determinat apariia revendicrii. ntiinarea va fi trimis ct mai curnd posibil dar nu mai trziu de 28 de zile din momentul n care Executantul a cunoscut sau ar fi trebuit s cunoasc evenimentele sau circumstanele respective.

135

Dac Executantul nu reuete s transmit ntiinarea cu privire la o revendicare n termen de 28 de zile, Durata de Execuie a Lucrrilor nu va fi prelungit, Executantul nu va avea dreptul la pli suplimentare, iar Beneficiarul va fi exonerat de orice responsabilitate legat de revendicarea respectiv. n caz contrar, se vor aplica urmtoarele prevederi ale acestei Sub-Clauze Executantul va transmite, de asemenea, orice alte ntiinri cerute prin Contract i va asigura documente justificative cu privire la revendicare, toate fcnd referire la evenimentele sau circumstanele relevante. Beneficiarul va aciona pentru a conveni sau stabili (i) prelungirea (dac este cazul) Duratei de Execuie a Lucrrilor (nainte sau dup expirarea acesteia) n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 7.4 [Prelungirea Duratei de Execuie a Lucrrilor] i/sau (ii) plata costurilor suplimentare (dac exist) la care este ndreptit Executantul, potrivit prevederilor Contractului. 18.2 Soluionarea pe Cale Amiabil n cazul n care se transmite o ntiinare de nemulumire, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.1 [Revendicarile Executantului] de mai sus, ambele Pri vor ncerca s soluioneze disputa pe cale amiabil nainte de a se adresa instanelor judectoreti n a cror raz teritorial se afl sediul Beneficiarului. Cu excepia cazurilor n care Prile stabilesc altfel, prile se pot adresa instanei de judecat la expirarea unui termen de 56 de zile de la data la care a fost trimis ntiinarea de nemulumire, chiar dac nu s-a fcut nici un efort de soluionare a disputelor pe cale amiabil. 18.3. Instana de judecat competent Exceptnd cazurile n care disputele se soluioneaz pe cale amiabil va fi soluionat de instanele judectoreti competente material n a cror raz teritorial se afl sediul Beneficiarului.

136