Sunteți pe pagina 1din 12

DE CE TREBUIE INREGISTRATA O MARCA ?

Marca este un element esential al strategiei intreprinderilor: ea face distinctia dintre produsele si serviciile intreprinderii si cele ale concurentei. Pentru consumator reprezinta cel mai comod mijloc da a recunoaste rapid o categorie de produse si servicii care i-a fost recomandata sau, pe care experienta l-a determinat sa o prefere altor produse sau servicii de aceeasi natura. Pentru intreprindere, marca reprezinta un mijloc de a cuceri si a pastra o clientela. O marca poate fi opusa altei marci, utilizata de concurenta, numai dupa inregistrarea la OSIM. Depozitul confera primului solicitant , pentru produsele si serviciile desemnate in cerere, un drept de proprietate, care-i permite sa se opuna contrafacerilor sau imitatiilor ilegale. Astfel, eforturile manifestate de catre titularul marcii ,pentru a-si face cunoscute produsele , nu vor putea fi influentate de catre concurenti. Marca inregistrata devine element activ , care se poate comercializa. Drepturile asupra marcii pot fi transmise prin cesiune sau licenta oricind in cursul duratei de protectie a marcii , astfel : a) prin cesiune, independent de transmiterea fondului de comert in care aceasta este incorporata. Cesiunea poate fi totala sau partiala, fara limitarea teritoriala a folosirii marcii. b) prin licenta , exclusiva sau neexclusiva , pentru toate sau numai o parte din produsele/serviciile pentru care marca a fost inregistrata. Actele ce modifica sau transmit drepturile asupra unei marci trebuie stabilite in scris. Ele nu pot fi opuse unor terti decit dupa inscrierea lor in registrul national al marcilor.

CINE POATE INREGISTRA O MARCA ?


Orice persoana fizica sau juridica poate inregistra o marca. Inregistrarea unei marci poate fi ceruta direct sau printr-un mandatar . In cazul unui depozit in coproprietate se recomanda solicitantilor sa stabileasca un contract referitor la raporturile dintre ei.

CE TIP DE MARCA SE POATE INREGISTRA ?


Solicitantul trebuie sa-si aleaga o marca cit mai atractiva pentru consumator si care sa raspunda conditiilor impuse de lege. Conform legii marca este definita ca un semn susceptibil de reprezentare grafica servind la deosebirea produselor, sau a aserviciilor, unei persoane fizice sau juridice, de cele apartinind altei persoane. Marca poate fi verbala , figurativa sau compusa. Pot constitui marci semne distinctive , cum ar fi : cuvinte, ( inclusiv nume de persoane) , denumiri arbitrare sau fanteziste, deesene, litere ,cifre, elemente figurative, forme tridimensionale si , in special, forma produsului sau a ambalajului sau, combinatii de culori , precum si orice combinatie a acestor semne.

Marca nu trebuie sa fie compusa in exclusivitate, din cuvinte, sau din expresii comune sau naturale, folosite pentru a desemna produsul, sau serviciul, sau categoria careia ii apartine ( ex. : MOBILA pentru obiecte de mobilier , sau MAGAZINUL pentru o publicatie cu continut variat .) De asemenea , nu trebuie nici sa fie descrisa in mod exclusiv , adica limitata la indicarea compozitiei sau a calitatii esentiale ( ex. : AMAR pentru o bautura cu gust amar , sau AUTOMOTO pentru piese de automobile si motociclete ). Nu pot fi inregistrate ca marci semnele care: a) nu se deosebesc suficient de alte marci privind produse sau servicii identice sau similare inregistrate in Romania sau protejate in baza unor conventii internationale, cu exceptia cazului cand inregistrarea este ceruta sau autorizata de titularii acestor marci; b) constituie copierea, imitarea sau traducerea unei marci din alt stat, notoriu cunoscuta in Romania pentru produse sau servicii identice sau similare; c) cuprind numai denumiri care sunt sau au devenit uzuale, necesare sau generice pentru acelel produse, sau servicii, ori se refera exclusiv la modul, timpul si locul fabricatiei sau la natura, destinatia, pretul, calitatea, cantitatea si greutatea marfurilor; d) cuprind fara autorizatia organelor in drept: nume sau portrete de conducatori de stat, denumiri de organizatii sau de unitati administrativ teritoriale din Romania; reproduceri sau imitatii de steme, drapele, ordine, medalii, embleme si insigne; semne oficiale de marcare, verificare, calitate, control sau garantie; e) cuprind elementele prevazute la litera d), apartinand altor state sau organizatiilor internationale interguvernamentale, daca folosirea este interzisa de conventiile la care Romania este parte; f) cuprind indicatii false sau inselatoare ori sunt contrare legilor ordinii publice si bunelor moravuri.

Este deci, indispensabil, ca viitorul solicitant sa efectueze o cercetareprealabila, inainte de a depune la registratura cererea de inregistrare a unei marci. Aceste cercetari pot fi facute de catre sectorul Marci din OSIM , cu conditia platirii unei taxe.

CUM SE CONSTITUIE DEPOZITUL UNEI MARCI ?


Depozitul poate fi facut fie direct, fie prin intermediul unui mandatar. Daca depozitul este facut prin intermediul unui mandatar (mandatarul autorizat este consilierul in proprietate industriala care poate avea si calitatea de reprezentare in procedurile in fata OSIM ) acesta trebuie sa aiba o procura, care se va atasa cererii de inregistrare de marca. Cererea de inregistrare se poate depune fie direct, la registratura OSIM, fie prin posta. Cererea de inregistrare a unei marci se intocmeste in limba romana, pe un formular tip si trebuie sa contina: - denumirea solicitantului, asa cum rezulta din actele oficiale de infiintare;

- sediul solicitantului, respectiv adresa unde titularul isi are sediul, eventual si adresa pentru corespondenta, daca este cazul; - numele si prenumele mandatarului, daca este cazul; - prioritate invocata, daca este cazul, respectiv daca se invoca o prioritate de prim depozit (cu mentionarea statului, a datei si a numarului actului doveditor) sau o prioritate de expozitie; - descrierea marcii: se va lipi o reproducere 6/6 cm pe cerere in locul indicat, sau se va scrie denumirea marcii; - culori revendicate, daca marca contine una sau mai multe culori pentru care se solicita protectia; - traducerea sau transliterarea marcii ,sau unor elemente ale marcii, daca este cazul ; - lista de produse si/sau servicii pentru care se solicita inregistrarea marcii si care fac obiectul activitatii titularului - semnatura si stampila solicitantului, sau a mandatarului.

La aceasta cerere se vor anexa urmatoarele:

- dovada achitarii taxei de inregistrare si examinare a marcii - 5 reproduceri ale marcii, maximum 6/6 cm , alb-negru foarte clare, daca se solicita inregistrarea unei marci constituita dintr-o grafica deosebita sau un element figurativ. In cazul in care se revendica si culori, vor fi anexate si 5 reproduceri color ale marcii , maximum 6/6 cm; - certificatul de prioritate , daca este cazul ; - lista intreprinderilor indreptatite sa foloseasca marca colectiva si regulamentul de folosire al acesteia , daca este cazul.

CE DREPTURI DECURG DIN INREGISTRAREA UNEI MARCI ?


Drepturile titularului marcii sunt confirmate prin certificatul de inregistrare a marcii. Inregistrarea marcii confera titularului un drept exclusiv asupra marcii pentru produsele si/sau serviciile pentru care s-a efectuat inregistrarea, pe un termen de 10 ani de la data constituirii depozitului.Inregistrarea aduce cu sine interdictia , pentru terti, de a depune sau de a utiliza, fara autorizatie, indiferent sub ce forma, marca sau unul din elementele sale caracteristice, pentru aceleasi produse sau servicii. La cererea titularului inregistrarea unei marci poate fi reinnoita la implinirea fiecarui termen de protectie de 10 ani, cu plata taxei prevazute de lege.

Cererea de reinnoire a inregistrarii marcii poate fi facuta cu cel mult trei luni inainte de expirarea duratei de protectie in curs. Cu ocazia reinnoirii lista produselor / serviciilor poate fi limitata , dar nu amplificata. Taxa pentru cererea de reinnoire a inregistrarii marcii poate fi platita in cel mult 6 luni dupa expirarea duratei de protectie in curs, dar cu majorarea prevazuta de lege.

Reinnoirea inregistrarii marcilor se inscrie in Registrul National al Marcilor si se publica in BOPI in termen de 6 luni de la depunerea la OSIM a cererii de reinnoire.

CUM SE POATE EXTINDE IN ALTE TARI PROTECTIA UNEI MARCI ? Marcile inregistrate la OSIM nu sunt protejate decat pe teritoriul Romaniei. Protectia intr-o tara straina presupune indeplinirea formalitatilor prescrise de legislatia tarii respective. Conventia de la Paris asigura unui titular roman aceleasi drepturi ca cele acordate titularilor nationali din tara respectiva. Conventia da prioritate, asupra oricaror altor persoane, pentru depunerea aceleiasi marci , in tarile membre ale Conventiei, intr-un interval de 6 luni, socotit de la data depozitului facut in Romania. Aranjamentul de la Madrid permite inregistrarea internationala a unei marci, intr-o tara sau mai multe tari membre ale acestui aranjament, printr-o cerere unica, depusa la Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale, situata la Geneva, cu conditia ca aceasta marca sa fie inscrisa in registrul marcilor inregistrate din Romania (sa aiba certificat de inregistrare). Durata protectiei obtinute in baza Aranjamentului de la Madrid este de 10 sau 20 de ani in functie de optiunea titularului.

CE ESTE MARCA COLECTIVA ?


Marca colectiva reprezinta marca destinata a servi la deosebirea produselor/serviciilor membrilor unei asociatii de produsele /serviciile apartinind altor persoane. Asociatiile de fabricanti, de producatori , de comercianti, de prestatori de servicii pot solicita la OSIM inregistrarea de marci colective. Solicitantul inregistrarii unei marci colective va depune o data cu cererea de inregistrare sau, cel tarziu in termen de 3 luni de la data notificarii de catre OSIM , un regulament de folosire a marcii colective. Orice modificare a regulamentului de folosire a marcii colective se comunica in scris la OSIM si produce efecte numai de la data inscrierii respectivei modificari in Registrul National al Marcilor. Marcile colective sunt supuse regimului marcilor individuale.

CE ESTE MARCA DE CERTIFICARE ?


Marca de certificare este marca ce indica faptul ca produsele / serviciile pentru care este utilizata sunt certificate de titularul marcii in ceea ce priveste calitatea, materialul, modul de fabricatie a produselor sau de prestare a serviciilor, precizia ori alte caracteristici. Marcile de certificare pot fi inregistrate la OSIM de catre persoane juridice legal abilitate sa exercite controlul produselor sau al serviciilor. NU pot solicita inregistrarea unei marci de certificare persoanele juridice care fabrica , importa sau vand produse , ori presteaza servicii , altele decat cele de control in domeniul calitatii. Solicitantul inregistrarii unei marci de certificare va depune o data cu cererea de inregistrare , sau cel mai tarziu in termen de 3 luni de la data notificarii de catre OSIM : a) regulamentul de folosire a marcii de certificare; b) autorizatia sau documentul din care sa rezulte exercitarea legala a activitatii de certificare ori, daca este cazul , inregistrarea marcii de certificare in tara de origine. Drepturile cu privire la marca de certificare nu pot fi transmise de persoana juridica ,titulara a marcii. Transmiterea dreptului asupra marcii de certificare se stabileste prin hotarire a guvernului. Cand o marca de certificare a incetat sa mai fie protejata , ea nu poate fi nici depusa , nici utilizata inainte de expirarea unui termen de 10 ani de la data incetarii protectiei. Marcile de certificare sunt supuse regimului marcilor individuale.

CE ESTE INDICATIA GEOGRAFICA ?


Este denumirea servind la identificarea unui produs originar dintr-o tara , regiune sau localitate aunui stat, in cazurile in care o calitate, o reputatie sau alte caracteristici determinate pot fi in mod esential atribuite acestei origini geografice. Indicatiile geografice pot fi folosite numai de catre persoanele care produc sau comercializeaza produsele pentru care aceste indicatii au fost inregistrate. Nu sunt supuse procedurii de inregistrare (stabilita de legea 84/1998) indicatiile geografice care au dobindit sau vor dobindi protectie pe calea unor conventii bilaterale sau multilaterale incheiate de Romania. Au calitatea de a solicita OSIM inregistrarea unei indicatii geografice, asociatiile de producatori care desfasoara o activitate de productie in zona geografica, pentru produsele indicate in cerere. OSIM inregistreaza indicatia geografica si acorda solicitantului dreptul de utilizare dupa ce Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, sau dupa caz , autoritatea competenta din tara de origine a solicitantului, certifica :

a) indicatia geografica a produselor care urmeaza a fi inregistrate; b) produsele care pot fi comercializate sub aceasta indicatie ; c) aria geografica de productie , d) caracteristicile si conditiile de obtinere pe care trebuie sa la indeplineasca produsele pentru a putea fi comercializate sub aceasta indicatie. Dreptul de folosire a unei indicatii geografice nu poate face obiectul nici unei transmisiuni.

Legislaia naional n vigoare n domeniul mrcilor i indicaiilor geografice


Hotrrea Guvernului nr. 1.134/10.XI.2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mrcile i indicaiile geografice - publicat n Monitorul Oficial nr. 809/03.XII.2010 LEGEA nr. 84 /1998 priviile i indicaiile geografice, republicat - M.Of.nr.350/27.05.2010 Ordonana guvernului nr. 41/1998*) (*republicata*) privind taxele n domeniul protectiei proprietatii industriale i regimul de utilizare a acestora, publicata in Monitorul Oficial nr. 959 din 29 noiembrie 2006

Ordine, dispoziii i instruciuni de serviciu n domeniul mrcilor Acorduri i tratate multilaterale la care Romnia este parte n domeniul mrcilor i indicaiilor geografice
Tratatul de la Singapore privind dreptul mrcilor, 13-31martie 2006, rectificat de Romnia prin legea nr. 360 /4.12.2007 Regulament de aplicare a Tratatului de la Singapore privind dreptul mrcilor Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internaional a mrcilor, in forma revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificat de Romnia prin Decretul nr.1176 din 28.12.1968 B.Of.nr.1/06.01.1969 Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internaional a mrcilor adoptat la Madrid la 27 iunie 1989, ratificat de Romnia prin Legea 5/1998 - M.Of.nr.11/15.01.1998 Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaional a produselor i serviciilor in vederea inregistrarii mrcilor din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 i la Geneva la 13 mai 1977 i modificat la 2 octombrie 1979, la care Romnia a aderat prin Legea nr.3/1998 M.Of.nr.10/14.01.1998 Aranjamentul de la Viena instituind o clasificare internaional a elementelor figurative ale mrcilor intocmit la Viena la 12 iunie 1973 i modificat la 1 octombrie 1985, la care Romnia a aderat prin Legea nr.3/1998 - M.Of.nr.10/14.01.1998 Convenia pentru instituirea Organizatiei Mondiale de Proprietate Intelectuale semnata la Stockholm, 14 iulie 1967, ratificata de Romnia prin decretul nr.1175 din 28.12.1968 - B.Of.nr.1/06.01.1969

Convenia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, in forma revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificata de Romnia prin Decretul nr.1777 din 28.12.1968 - B.Of. nr.1/06.01.1969 Tratatul privind dreptul mrcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994, la care Romnia a aderat prin Legea nr.4/1998 - M.Of.nr.10/14.01.1998 Regulament de execuie al Tratatului privind dreptul mrcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994 Acordul european instituind o asociere intre Romnia, pe de o parte i Comunitatile Europene i statele membre ale acestora pe de alta parte semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de Romnia prin Legea nr.20/1993 - M.Of.nr.73/12.04.1993 Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comert - Anexa 1C.Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuala legate de comert incheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994, ratificat de Romnia la 22 decembrie 1994 prin Legea nr.133/1994 M.Of.nr.360/27.12.1994 Ce inseamna a nregistra denumirea unui produs , a unei firme sau a inregistra o emblem?
Cand oamenii spun ca intentioneaza sa inregistreze o denumire sau o emblema, utilizand expresia a inregistra o marca , in general se refera la inregistrarea acelei denumiri sau a acelei embleme la un organism care gestioneaza , supravegheaza si garanteaza dreptul acestora la utilizarea exclusiva a acelor denumiri sau embleme.

Inregistrarea la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci organismul care gestioneaza, supravegheaza si garanteaza aceste drepturi in Romania, ofera beneficii importante, o marca inregistrata, devenind proprietatea privata a celui care a inregistrat-o si o foloseste pe piata. Prin simpla utilizare a unei denumiri, a unui simbol sau a unei embleme pentru a identifica bunuri si servicii pe piata ia nastere o marca iar cel care a utilizat-o primul devine posesorul acesteia. Care este diferenta dintre o marca de firma, o marca de produs sau una de servicii?
O marca de produs este reprezentata de orice denumire, simbol sau alt mijloc folosit pentru a identifica sursa/originea unui produs.

O marca de serviciu este reprezentata de orice denumire, simbol sau alt mijloc folosit pentru a identifica sursa/originea unui serviciu. O marca de firma este reprezentata de orice denumire, simbol sau alt mijloc folosit pentru a identifica sursa/originea unui complex de produse si servicii. Din punct de vedere legal nu exista nici o diferenta intre acesti termeni. Cat timp dureaza inregistrarea unei marci?
Inregistrarea unei marci dureaza in general intre 12-16 luni.

Pentru a fi siguri ca marca pe care o folosim sau pe care dorim sa o folosim nu incalca drepturile unei alte firme sau persoane fizice este extrem de utila o cercetare de marca. O cercetare de marca va identifica daca exista utilizatori cunoscuti ai acelei marci sau utilizatori potentiali care au facut deja demersuri in vederea inregistarii acesteia. In urma cercetarii veti fi informati daca exista altcineva care revendica marca. In ipoteza in care inregistrez o denumire pentru un produs, ce se intampla daca vreau sa utilizez aceeasi denumire pentru un alt produs?

Daca produsul respectiv este de acelasi tip cu produsul pentru care deja aveti inregistrata o marca, puteti folosi marca dvs. Daca noul produs este radical diferit de cel pentru care exista deja marca inregistrata, trebuie sa depuneti o noua cerere de inregistrare in care sa solicitati ca marca dvs existenta sa acopere o noua clasa de protectie, clasa in care va fi incadrat noul produs. Toate produsele existente sunt incadrate in anumite clase de protectie functie de specificul fiecaruia. Astfel produsele chimice sunt incadrate intr-o anumita clasa de protectie pe cand mobila este incadrata in alta clasa de protectie. Exista in acest caz urmatoarele posibilitati: fie veti putea utiliza marca respectiva si pe noul produs, neexistand nici un utilizator al acesteia in cadrul noii clase de protectie, fie nu veti putea folosi marca existand deja un utilizator. In acest caz va trebui sa concepeti o alta marca. Daca noul dvs produs este similar cu produsul original pentru care aveti deja protectie iar extinderea protectiei asupra unei alte clase de protectie este justificata trebuie sa analizati impreuna cu un consultant specializat situatia, pentru a gasi o solutie favorabila. Pot solicita protejarea numelui, logo-ului, si sloganului in aceeasi cerere de inregistare? Un nume, un logo sau un slogan sunt marci separate. Pentru ca o cerere de inregistrare se refera doar la o marca veti fi nevoiti sa depuneti separat fiecare marca. Astfel veti putea folosi separat si in orice combinatie toate marcile. Daca veti combina un logo cu un nume va trebui sa le utilizati impreuna mereu. Utilizarea separata anuleaza efectele benefice ale protectiei! Ce se intampla daca am facut demersuri pentru a inregistra o marca dar apoi aflu ca aceasta marca a mai fost folosita de altcineva dar nu a fost niciodata inregistrata? Rezolvarea situatiei depinde de locul unde a mai fost folosita marca respectiva. Daca denumirea a fost utilizata pe plan national atunci este posibil ca cererea dvs sa fie respinsa si nu veti fi protejat in eventualitatea in care continuati sa utilizati acea denumire iar primul utilizator va putea dovedi ca utilizand denumirea ati dat nastere la confuzie in randul clientilor. Daca denumirea a fost folosita doar intr-o anumita zona, veti putea folosi marca doar in zonele in care nu veti provoca confuzia clientilor. In acest caz va exista o proprietate dubla asupra marcii. De ce mai trebuie sa fac o cercetare de marca daca oricum in momentul in care depun cererea de inregistrare OSIM face o astfel de cercetare? Daca veti inregistra marca direct fara a face o cercetare preliminara, veti plati 2-3 milioane de lei, bani pe care ii veti pierde daca cererea va fi respinsa din cauza existentei unei marci asemanatoare sau similare cu a dvs. Este recomandat sa intreprindeti o cercetare de marca oficiala prin OSIM si o alta cercetare prin forte proprii pentru ca cercetarea de marca intreprinsa la OSIM nu acopera decat marcile inregistrate existente si cele depuse spre inregistrare si nu acopera denumirile sau marcile care se folosesc dar care nu sunt inregistrate. Deoarece utilizarea unei marci mai degraba decat inregistrarea determina proprietatea asupra acesteia este indicat sa faceti amandoua tipurile de cercetari de marca. Ce drepturi imi confera inregistrarea numelui, logo-ului la Registrul Comertului? Teoretic aceasta inregistare ofera dreptul de utilizare exclusiva si dreptul de a fi despagubit pentru incalcarea acestui drept, daca puteti demonstra ca o copiere si o utilizare a numelui, logo-ului a fost facuta in mod deliberat. De ce mai trebuie sa inregistrez o marca daca deja am asigurate toate drepturile prin inregistarea la Registrul Comertului?

Simplu. Pentru ca inregistrarea unei marci la OSIM, face mult mai usoara castigarea oricarui proces sau actiune impotriva unor utilizatori ulteriori stabilind anumite prezumtii adica fapte care nu trebuie dovedite in instanta. Aceste prezumtii cuprind prezumtia ca dvs sunteti proprietarul marcii si ca utilizatorii ulteriori au copiat in mod deliberat marca, fapt care faceti sa puteti cere despagubiri si rezolvarea cazului intr-un timp foarte scurt. Ce se intampla daca in urma cercetarii am descoperit marci identice sau asemanatoare dar eu continui sa utilizez acea marca? Proprietarul marcii este in masura sa va dea in judecata si sa va ceara despagubiri. De aceea este bine sa va schimbati marca. Desigur aceasta inseamna cheltuieli pentru dvs: trebuie schimbate cartile de vizita, deocumentele oficiale, produsele inscriptionate cu marca in discutie trebuiesc retrase de pe piata si re-inscriptionate. Imi pot proteja numele domeniului meu de activitate/adresa site-ului pe Internet ca si o marca? Acest lucru este posibil doar daca utilizati marca respectiva pe piata de bunuri sau servicii pe Internet. Dar daca pe de alta parte numele domeniului este folosit numai ca o adresa pe Internet, cererea dvs. va fi respinsa. Daca cercetarea de marca identifica o marca identica/similara cu a mea si descopar ca proprietarul acesteia nu mai est e in afaceri ( sau ca marca respectiva nu mai este utilizata in afaceri) pot s-o utilizez eu? O pot inregistra?
Daca proprietarul initial al marcii nu mai este in afaceri, nu inseamna ca marca respectiva nu mai poate fi utilizata de altii. De asemenea, chiar daca proprietarul initial nu o mai foloseste in afaceri exista posibilitatea sa o foloseasca altcineva. Totusi in ambele situatii exista sansa sa fiti dvs cel care sa o poata utiliza.

Daca adaug un element grafic la denumirea firmei/unui produs , se creeaza o distinctie fata de o denumire similara / identica a firmei sau a unui produs care sunt deja marci inregistrate sau folosite? Nu. Daca denumirea care insoteste elementul grafic este similara /identica cu o denumire inregistrata sau utilizata nu veti putea folosi sau inregistra aceasta combinatie. Ce arie trebuie sa cuprinda aceasta cercetare de marca pentru a fi eficienta?
O cercetare de marca trebuie sa includa Registrul National al marcilor inregistrate pentru a identifica denumirile celorlalte marci care ar putea intra in conflict cu a dvs. In plus toate publicatiile si cataloagele de firme si de denumiri ale produselor, toate publicatiile comerciale si cataloagele de reclame, inclusiv reteaua Internet.

Cui I se adreseaza Buletinul Oficial al Marcilor Inregistrate?

Buletinul de Proprietate Industriala sectiunea Marci Inregistrate cuprinde marcile inregistrate, brevetele de inventii acordate, marcile re-inregistrate si se adreseaza consultantiilor, specialistilor, agentilor si firmelor a caror activitate impune o evidenta a regulamentelor si notificarilor OSIM. De asemenea se adreseaza tuturor celor care doresc sa evite un potential proces pentru incalcarea legii marcilor inregistarate.
Voi fi anuntat de OSIM daca va fi necesar sa-mi re-inregistrez marca? Nu. Dvs. aveti responsabilitateta de a va informa in legatura cu data cand expira inregistrarea marcii. Daca depasiti termenul de scadenta va fi anulata inregistrarea marcii. Acest lucru nu va afecta proprietatea asupra marcii respective dar veti fi nevoit sa va inregistrati marca pentru a putea pastra avantajele conferite de aceasta .

Pot sa-mi protejez marca la nivel international? Nu se poate proteja o marca la nivel international. Este posibil sa inaintati o cerere de inregistrare a marcii unui grup de tari din Uniunea Europeana, dar chiar daca cererea este acceptata sunt necesare proceduri speciale pentru protejarea marcii in tarile constitutive. In caz contrar, este necesar sa protejati marca respectiva in fiecare tara.

Ce este o marca?
Le vedem, le auzim, le atingem, le mirosim. uant prezente peste tot in viata noastra: pe strada, in propria casa, in supermarketuri, in restaurante, in mass-media. Ne ajuta sa identificam provenienta produsului sau serviciului respectiv, oferindu-ne in acelasi timp informatii importante privind calitatea acestora. Marcile, caci despre ele este vorba, constituie piatra de temelie a competitiei dintre diferiti producatori, respectiv prestatori de servicii, acordandu-le totodata consumatorilor posibilitatea de a alege. Marca a devenit astazi un puternic mijloc de presiune asupra pietei si, desi legea nu obliga la inregistrarea marcilor, atat producatorii cat si furnizorii de servicii au interes sa-si protejeze afacerile. De asemenea, prin interactiunea dintre productie si consum, putem spune ca marca este un fel de arbitru in organizarea pietei, un mijloc de corelare a cererii cu oferta. O marca este orice semn care serveste pentru diferentierea pe piata a produselor si seviciilor unei persoane sau societati de cele ale concurentei. Este absolut necesar ca ea sa diferentieze produsul sau serviciul acestei persoane sau societati pentru a evita confuzia cu alte produse sau servicii identice sau similare. Pentru consumator marca reprezinta cel mai comod mijloc de a recunoaste o categorie de produse sau servicii ce i-a fost recomandata sau pe care experienta l-a determinat sa o prefere altor produse sau servicii de aceeasi natura. Pentru o companie, marca reprezinta un mijloc de a cuceri si a pastra clientii. O marca poate fi constituita dintr-un cuvant, din litere, cifre, nume, desene, etichete, sloganuri, imagini. Tot mai multe tari permit inregistrarea unor marci denumite neconventionale, cum ar fi:

Semne sonore (sunete)


Un exemplu clasic de marca sonora este tonul de apel al firmei Nokia

Semne olfactive (mirosuri)


Un exemplu de marca olfactiva inregistrata ca marca comunitara estei mirosul ierbii proaspat cosite, pentru mingi de tenis

Semne tactile

O singura atingere a unui obiect poate duce la recunoasterea acestuia, de exemplu daca suprafata atinsa are o structura sau o forma specifica; de exemplu, sticla de Coca-Cola a fost proiectata in anul 1915, astfel incat sa poata fi recunoscuta si in intuneric

Marci compuse dintr-o singura culoare


Pentru ca o culoare sa poata fi considerata marca, solicitantul trebuie sa faca dovada distinctivitatii dobindite prin acea culoare; cele mai cunoscute exemple sunt: culoarea roz (cu un cod pantone specificat) pentru izolatii din fibra de sticla si materiale de constructii; culoarea violet, pentru ciocolata a firmei Cadbury's; culoarea orange, pentru servicii de telecomunicatii

Marci in miscare
Pot fi clipuri de film, imagini video, logo-uri animate pentru spectacole de televiziune; un exemplu de marca in miscare inregistrata ca marca cominitara consta din usile unei masini Lamborghini cu descrierea: marca se refera la un aranjament tipic si caracteristic al usilor unui vehicul

Marci gestuale
Acestea sunt cazuri particulare ale marcii in miscare; un exemplu de marca gestuala este marca ce reproduce doua degete cu gestul de a taia; acest gest este cunoscut din reclamele pentru ciocolata TWIX

De ce trebuie inregistrata o marca?


O marca inregistrata este proprietatea dvs. in timp ce una neinregistrata este disponibila si poate fi folosita de catre oricine. Intr-o lume guvernata de piata si de concurenta este important sa-ti protejezi numele, indiferent daca este numele unui produs, al unui serviciu sau al unei firme. Fara a fi legal inregistrata, marca ramane doar un cuvant sau o imagine pe care o veti putea folosi pana cand veti fi atentionat printr-o notificare pentru a nu o mai folosi si pentru a plati despagubiri catre persoana care a inregistrat-o prima. Inregistrarea acestora, in conformitate cu legea marcilor, ofera societatii dvs.drepturi exclusive de a-i impiedica pe altii sa comercializeze produse sau sa presteze servicii similare sau identice sub o marca asemanatoare sau identica. In situatia in care nu va inregistrati marca(semnul sau numele pe care il folositi) pot interveni doua ipoteze: 1. Fie marca pe care o folositi apartine unei alte persoane 2. Fie marca este libera dar poate fi adoptata si de concurenta 1. In situatia in care marca pe care o folositi este proprietatea unei alte persoane ce activeaza pe aceeasi piata cu dvs., puteti deveni subiectul unei actiuni legale de contrafacere si vi se pot solicita daune.

Potrivit art. 35 din Legea 84/1998: "inregistrarea marcii confera titularului un drept exclusiv asupra marcii" Potrivit art. 35 alin.2 din Legea 84/1998: "titularul marcii, poate cere instantei judecatoresti competente sa interzica tertilor sa foloseasca, in activitatea lor comerciala, fara consimtamantul titularului: un semn identic cu marca, pentru servicii identice cu acelea pentru care marca a fost inregistrata..." Potrivit art. 83 din Legea 84/1998: "constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda de 1500 lei: a ... folosirea fara drept a unei marci..." Potrivit art. 85 din Legea nr.84/1998: "Pentru prejudicii cauzate prin savarsirea faptelor prevazute la art. 83, persoanele vinovate pot fi obligate la despagibiri, potrivit dreptului comun." Potrvit art.86 din Legea nr.84/1998: "Orice uilizare a marcilor ... in activitatea industriala sau comerciala, in scopul de a induce in eroare consumatorii, constituie un act de concurenta neloiala si se pedepseste cu inchisoarea de la o luna la doi ani sau cu amenda de 1500 lei." 2. In situatia in care denumirea sau semnul pe care il folositi nu apartine unei alte persoane dar dvs. il utilizati fara sa-l fi inregistrat la OSIM, companiile rivale, inspirate de ideile dvs., pot si ele adopta un nume identic sau asemanator cu al dvs., pana la confuzie, fara sa va puteti apara in vreun fel. In situatia in care concurenta adopta o marca identica sau similara, clientii pot fi indusi in eroare astfel incat sa apeleza la serciile sau produsele firmei concurente crezand ca sunt produsele sau serviciile dvs. Aceasta situatie va duce la scaderea profiturilor companiei dvs. precum si la prejudicierea imaginii dvs. daca produsele sau serviciile concurentei sunt de o calitate inferioara. Indiferent de ipostaza, concluzia ce se impune este aceea ca fara inregistrare eforturile financiare facute pentru realizarea unui produs sau pentru prestarea unui serviciu de calitate, pentru prospectarea pietei si pentru cucerirea acesteia, se pot risipi. De aceea este important ca atunci cand ati hotarat ca un nume sau un insemn sa va deosebeasca de concurenta sa-l verificati la OSIM si apoi sa-l inregistrati. Numai prin inregistrare la OSIM :

Deveniti proprietarul acelui nume Va puteti dezvolta in siguranta afacerea si imaginea Puteti investi linistit in publicitate Puteti interzice tertilor sa comercializeze sau sa furnizeze servicii sub aceeasi marca sau o marca similara