38

Probleme de chimi e. Culcgere pentru clam a IX·
Prin actiunea unc solutii de acid clorhidric conccntrat asupra unci probe de ali:
Zn-Cu (alama), se d oajJIA':"48 L gal. (c.n.). Stiind ca acecasi cantitate de prob
SUP USil actiuni i aeidulyi s ulfuric concentrat dcgaja 6,72 L gaz (e.n.), deterrnina:
a) masa probei de 'ali·l.lj luata in lucru;
b) compozi tia procentuala a al iaj ul ui .
5. Dcnsitatca unui 2<lZ X III raport cu aerul este 2.456. Dcterrnina:
a) rnasa rnoleculara a gazului X;
b) volurnul ocupat de J moli de gaz la 2TC si 2 arm:
e) rnasa de gaz neccsara pentru a reacrionn stoechiornetric ell 78 g potasiu,
6. Intr-un recipient vidal , eu VOIUIDUI de 500 crrr', se introduc 3,4 g amoniac gazos,
Determina: '
a. prcsiunea exercitaia de arnoniacul din recipient la temperatura de 27°e:
b) co nce ntrat ia proccntuala a solurie i de arn oniac, daca accsta se dizolva III
100 mL apa distilata.
> ­ I
7. lntr-o butel ie se afla 12.8 g metan si 8.5 g arnoniac la temperatura de 22°C.
Amestecul gazos exercita 0 presinne de 3,494 atm. Determina:
a) rnasa moleculara rncdie a amestecului gazes:
b) vo lumul bute liei III care se afla amestcc ul gaz es:
c) densitatea relat ive a arnestecului gazos III raport cu aerul ;
c1 pres iunile partiale ale celor do ua ga ze.

-
butclie se gasesc 6,4 g O
2
, 0, I l1},ol1
!
N
2
, 1,2044 · 10
23
molecule de metan 0
cantiiatc x de heiiu, la temperatura dt;, 5"C. Presiunea exercitata de amestecul gazes
este de 350 mmHg. iar este 100 mm Hg. Determine:
a) cantitatea de heliu din -recipient;
b) volumu l recip ieruu l ui.
9. lntr-o butclie cu piston sc afla diDd de carbon In temperatura de 17°C presiunea
de I Telllperatu:a gazului dfblltel ie creste la 162°C, asrfel Incat si vo lurn ul
butelici creste cu 2090. Calculeazfi :
a) pre siunea finala In butef
b) presiunea gazul ui l a O°C, daca vol umul scade ell 0,333 fara de volumul initial,
10. Densitntea lI11 11 i arnestec gazes de HF 1,4 gIL la 12rC si 1,64 atm.
Calculeaza: /
a) densitatea relativa a amestecului gazes III raport eu aerul;
b) corn poziti a procernuala rna: iea volumet rica a arnestccul ui.
11. Irnr-o butel ie se gascsc 1,7:' moli amcstcc gazos format din rnasc cgale de
metan. oxigen si dioxid de sulf, Amcstecul gazos exercita prcsiunea de 3990 rumHg
la 27°C. Calculeaza:
a) presiunile partiale ale gazclor:
I ) masa fiecaru i gaz eli 11 arnesiec:
c) volurnul buteliei,
Probleme de chimie. Culcgere pentru clasa (I IX·
38
Prin actiunea unc solutii de acid clorhidric conccntrat asupra unei probe de ali,
Zn-Cu (alama), se d L gaz (C.I1 .) . Stiind ca acecasi cantitate de prob
supusa actiunii acidul] . s ulfuric concentrat degaja 6,72 L gaz (c.n.), deterrnina:
a) masa probei de 'all 0luaia 111 lucru;
b) compozitia procent ala a aliajului.
5. Dcnsiiatea unui gaz X III raport ell aerul este 2.456. Detcrrnina:
a) masa rnolcculara a gazului X;
b) volumul ocupat de 3 moli de gaz Ia ZJOC $i 2 arm:
c) masa de gaz necesara pcntru a react iona stoechiometric ell 78 g potasiu.
6. Intr-un recipient vidat , eu volurnul de 500 cur', se iruroduc 3,4 g amoniac gazes,
Determina:
a prcsiunea i xercitaia de arnoniacul din recipient la temperatura de 27°C:
b) concentrati a pr occ ntual a a solutiei de amoniac, daca acesta se dizolva in
100 rnl, apa distilata.
7. Intr-o butelic se afla 12,8 1 metan 8.5 g arnoniac la temperatura de 22°e.
Arnestccul gazes exercita 0 presiifiie de 3,494 atm. Deterrnina:
a) masa molecu lara medic a amestecului gazes:
b) volumul bui eliei tn cars se afla amestecul gazes:
e) dens itatca relativa a arnestecului gazos In raport eu acrul ;
ef/ presiunile partiale ale celor doua gaze.
- I
A ntf_o butelie se gasesc 6,4 g O
2
, 0, I n}ori N
2
, 1,2044 . 10
23
molecule de metan si 0
cantiiatc x de heliu, la temper atura dc;S ' C. Presiunea cxercitata de amestecul gazos
este de 350 mmHg. iar I " icliului cste 100 mm Hg. Determine:
a) cantitatea de heliu din ·recipient;
b) volurnul reci pientului.
9. Inlr-o butel ie eu piston se aflu d de carbon la temperatura de 17°C si presiunea
de I atm. Temperatura gazului di:butelie creste la 162°C, astfel lncat si volumul
butelici creste cu 20%. Calculeaza:
a) presi unea finala ill butelic;
b) presiunea gazului la O°C, daca volumul scade cu 0,333 fa!a de volumul initial.
10. Densitarea unui amestec gazos dc HF 1,4 g/L la 127°C 1,64 aim.
Calculeaza:
a) dcnsitatea relativa a amestecului gaz s in raport cu aerul;
b) compozi ri a volumet rica a arnestecului .
11. Int r-o buielie se gascsc J.7) moli amc stec gazos format din rnase cgale de
rnetan. oxigen dioxi d de sui t'. Amcstecul gazos exerciia presiunea de 3990 111m Hg
la 2r c. Calculcaza:
a) presi unile pariiale ale gazel or:
b) masa Iiecarui gaz din arnestec;
e) VOl ll l11 11 1 butel iei ,
Legile gazului ideal
39 l(1sa a IX-a
moleculara medie a
. Un recipient de 4,92 L coniine la 2rC si 2 atm. Azorul se trece intr-un alt
be de al iaj
de proba
ipicnt cu volurnul de 20 L'in can! oxigen. Presiunea devine] ,968 atrn, la
rrn ina:
ecasi temperatura . Determine :
a) presiunea exercitata de oxigen inainte de introducerea azotului;
b) rnasa de oxigen;
c) masa moleculara medic a arnestecului gazes .
Un campus gazos A are compozijia 85,7% (;)1 4,3% H In procente de rnasa.
sc cga le de gaz A si exercita 0 presiune ¥1450 mm Hg. Prcsiunca partiala
iu. xercitata de C'f-L este 1050 mm Hg Determina:
a) formula moleculara a cornpusului A;
iac gazes .
b) masa rnoleculara medic a amestecului gazos.
i. Un gaz A eu masa de 3,643 g la-tcmperatura de I07"C si presiunea de 4,5 atm
izolvii In
upa un volum de 1,25 drn', ",,/
a) Identifica gazul, stiind ca este monoatomic si calculeaza masa lui rnoleculara,
b) Calculcaza densitatea gazului.din"rceipi'eht. •
de 22°C.
c) Determine presiunca gazului , dad se incalzeste la temperatura de 2000°C.
Un amestec gazos este format din 5 moJi O
2
, 5,6 L g S02!,39,6 g CO
2
si
_.8 CO. Calcul caza:

b) densitatea relativa in raport eu aCI)l 1'$Unraport cu hidrogenul ;
c) densitatea amestecului gazos la\! emperatura de 25°C si presiunea de I arm;
meum si 0
d) volumul ocupar de arnestecul de gaze in condiriile enuntate .
ul gazos
rmina:
'i Un arnestec de doua gaze monoatomicc, B, in raport molar 1:3, are
relati vii In raport eu hidrogenul cgala cu 47,875, iar diferenta dintre
iasele lor rnoleculare este 47. . ­
a) Identifica cele doua gaze fA. $1 B.
presiunea
b) Calculeaza presiunea exerc itata de amcstecul gazos, daca acesta se afla intr-un
vol urnul
eilindru Ctl capacitatea dC\20 L, la de 25°C, masa amestecului
fiind 3,Sip,kg. .­
c) Ce masa de gaz ar trebui evacuata pentru ea prcsiunea din recipient sa scada
initial.
pana la 30 atrn?
1.64 atm.
17. Intr-un cilindru de otel eu I de 10 dm'' se afla oxigen la presiunea de
: 20 atm si, temperatura de 23°C. parte din oxigen se consume penrru sudura
..stfel incat presiunca scade la 100 . trn, temperatura fiind de 26°C. Calculeaza:
a) masa de oxigen consumat a;
b) dcnsit atea initialii si final il a oxi genului:
"gale de
mmHg
c) volumul cantitatii de oxigen din butelic, masurat in condirii normalc.
Care est: masa la dl 12°C Hg
tr-o camera cu supratata de 18 01- 3.2 111? Cum se modified prcsrunea
dad ucnri din camera sc incalzcstc la ( :=
40
Probleme de chimie. Culegere pentru clasa a IX-o
recipient vidat sc un amestec de S02 111 raport molar 1:3.
Presiunca din recipient este de 4 atm. la f =soc. Se deschide robinetul se scot 300 L
arnestec gazes (c.n.), presiunea rarnas in recipient devenind 1 atm. Deterrnina:
a) volurnul recipi entului ; I
b) densitatea arnestecului aazos final densitatea relative 111 raport ell aerul:
c) masa arnestecului gazes rarnas In recipient.
Diferenta dintre dcnsitatile structura nepolara A. .substan\e gazoase ell
nasurate la 3 atm si 2r C si, respecp . in conditii normale, este 3,4 gi L.
Solutia apoasa a acestui compus a e car acter slab acid. Determine:
a) compusul A;
b) substantelc din schema: o
A + Na20 1 - ) B + O
2
. 11, 0 0
A
+
NH
3 ' .
/
rDensitatea relativa fata de aer a unuiarncstec gazes, format din CO
2
si un oxid
,II azotului, nu depinde de ia amcstecul ui , Calculeaza:
a) cornpozitia elernent ala a amest de rnasa m = 13,2 g, dad raportul
molar CO
2
: oxid de azot = 2: I ;
b) puritatea sarii de arnoniu supusa descornpunerii , pentru a obtine oxidul azotului
care sogasescin raport molar 12.
se introduc lntr-un hal on eu capacitatea de 2,24 L. Presiunea arne stecului de
gaze la ooe cste de 3 atm. .ca raportul rnaselor eclor doua gaze din amestec
este 0.3 18, det crrnina: I
a) masele molecula re ale gazelor: "'­
b) ccle doua gaze, sunt compusi binari ce contin oxigen;
-e+ masa so lutie i de Ca(OU)2 5%. necesara pentru a absorbi unul dintre cele dow!
gaze din amestec.
ozonizator eu volurnul de 1,5 m
3
se afl a oxigen la I = 30
0
e si p = 6 atm.
Dupa ozoni zare, temperatura este S77°C si presiunea 16,IS8 atm. Dcter mina :
a) randarnentul ozoni zarii;
b) fractiile molarc ale celor doua gaze;
c) presiunea din ozonizator dUP{1 reactie, daca temperatura scade la 5°C.
24. intr-un ozoni zator se afla aer (20% 0 2, 80% N
2
'in proceni e volurnetrice) care.
se ozonizeaza astfel incftt se obtine un arncstec gazes eu 4% ozon. Calculeaza:
a) cornpozitia arncstecului gazos dupa ozoni zare:
b) variatia presiunii initiale, In functie de presiunea finala din ozonizator.
25. Intr-un vas e ll volumu l de 5 L se introduce un amestec de HCl $i O
2
In raport
molar 3: I. Echilibrul reactiei se stabileste dupa ce 2S% din HCI a reactionat cu
oxigenul. Detcrmina:
a) variatia prcsiunii din vas, la SoC;
---
1 a IX-Q
lar 1:3.
b) compozitia amestccului gazes , la echilibru, In procente molare;
t 300 L
c) cornpozitia amestecului gazos, la echilibru, In proccnte masice.
rnina:
26, Un amesiec format din CO
2
~ i NH) are, la 27°C ~ i I atm. p = 0,9655 gIL.
u I; Calculeaza:
a) rnasa de uree ((NH1"hCO) obtinuta, la lin randarnent de 80% fala de CO
2

daca volumul amestecului aazos este 4480 m
J
(c.n.);
lara A.
b) raponul molar CO
2
: NH" la sfarsitul reaciiei:
c) masa de solutie de Ca(OH), 25%. care reline voiumui de dioxid de carbon
nereactionat;
d) volurnul solutiei de HCI j6(k care neutralizeaza amoniacul nercactionat
(p == 1,183 g/crrr').
27. Iner-un flacon cu volumul de 50 crrr' se aWi aer ell compozitia in procente de
velum: 20,45% O
2
, 78,8% N
2
, 0,75% CO
2
, la temperatura de 22°C ~ i presiunea de
768 mm Hg. Calculeaza:
In oxic!
a) rnasa aerului din flacon;
b) presiuniIe partiale exercirate de gaze;
rportul
c) presiunea aerului, daca f1aeonul se incalzeste la JOO°e.
zotul ui
28. Un gaz, X, cu densuatca relativa in raport eu aerul egala cu 0,969 esie
amestecat cu all gaz, Y, care are densitatea relative In raport cu aerul egala eu
r 1:2,
1,107. Volumul recipientului In care se arnesteca cele doua gaze este 7,5 L. iar
ului de masa arnestecului estc 276 g. La temperatura de 27°C, presiunea amestecului esle
mestec 29,52 atm. Amestecul gazos se aprinde, ootinandu-se un gaz cu masa rnoleculara 44.
Prcsiunea devine 24,6 ann, la temperatura de 2rc. Detcrmina:
a) raportul molar in care se gasesc cele doua gaze X si Y:
b) masa moleculara medic a arnestecului gazes initial, rcspectiv, a amestecului
• doua
gazes final;
c) care va fi rnasa ames tee uluj gazos dupa ce a avut Joe aprinderea, daca se
desehidc robinetul pentru ea presiunea .sa devina I aim la temperatura de
atm.
2rC;
d) caldura degajata la arderea gazului X, din recipient, stiind ca pentru arderea a
2 mali se elibereaza 283 kJ.
29. Se da ecuatia reactiei NP4 ,......; 2N0
2
• Stiind ca la temperatura de 60°C si
presiunea 1 atrn, gradul de disociere, u, este 49%. pentru 100 mali, calculeaza:
care.
a) valoarea lui a. la ( = 60°C $i P = J, I atm, la volurn constant;
b) prcsiunea la care gradul de disociere ajunge la 90%;
c) presiunea la care cchilibrul este total dcplasat spre drcapta, la temperatura de
20°e.
' ~ P O l t A
t eu 30. Intr-un balon vidat ~ u masa de 157 g $i volumul 100 cnr' se introduce
hipoazotita (NO?). Balonul cantareste dupa urnplere 180 g. Calculeaza:
a) presiunea exercitata de hipoazotita In temperatura de 2r C:
l.egi!e gazului ideal
41
Problemc de chimie. Culege re pentru clasa a IX-a
42
b) presiunea exercitata de amestecul gazos la temperatura de - SoC, daca balonul
a fost introdus intr-un vas cu gheata si gradul de conversic al hipoazotidei in
dimerul sau este 40%;
c) masa rnoleculara medie a arnestecului gazos,
31. La electroliza unei cantitati de apa acidulata se obtin 15 crn ' (c.n .) arnestec de
hidrogen oxigen. Calculeaza:
a) cornpozitia In procente rnasice a arnestecului de gaze obrinut:
b) masa moleculara medic a amestecului gazes:
c) densitatea amestecului gazes;
d) volurnul pe care l -ar ocupa arnestecul gazos la t == 127°C.
32. Densitatea unui arnestec gazos cu masa 80,5 g, format din S02> H
2S
$i CO
2
aflat in raport mol I : 5 : 2. la temperatura de 24rC, este 1,765 g/drtr'. Calculeaza:
a) presiunea exercitata de arnestecul de gaze',
b) nurnarul total de molecule din care este format amestecul gazos:
c) rnasa solutiei de acetai de plumb 15% necesara retinerii hidrogenului sulfurat
din amestec;
d) densitatea arnestecului gazos rarnas in rezervor, dupa retinerea H
2S
la tempe­
ratura de 20°C ~ i P = I atm.
33. Intr-un cuptor cu dirnensiunile 40 cm x 80 em x 100 em se ard 12 kg carbune
eu 32% steril . Arderea se face 'in aero rezultand un arnestec de gaze cu cornpozitia
l5.07% CO
2
, 8,22% CO si 76,71 % N
2
(In volume) . Calculeaza:
a) masa rnoleculara medie a arnestecului gazos rezultat;
b) presiunea gazelor din cuptor la sfarsitul combusuei. ta temperatura de lOOO°C;
c) presiunea gazelor din cuptor, daca are loc 0 racire brusca la O°C.
34, Intr-un recipient de 12 L se introduc 7 L CO, masurati la presiunea de 3 atm si
27°C si 5 L H
2
la presiunea de 5 atrn ~ i 27°C. Calculeaza:
a) presiunea arnestecului gazos la 27°C;
b) presiunile partiaie ale celor doua gaze;
c) rnasa rnoleculara medie a amestecului gazes:
d) presiunea arncstecului, la 0 conversie de 20% fata de CO, la temperatura de
350°C, stiind ca se obtine metanol;
e) fractia molars a metanolului,
35. In doua rezcrvoare de volume egaJe sc introduc, scparat, in raport de rnasa 1:2,
doua substanti gazoase X ~ i Y. la aceeasi temperatura. Sti ind cil raportul presiu nilor
din cele doua rezervoare este 1 si ca, daca ccle doua gaze se arnesteca, masa
rnoleculara medi c este 24. calculeaza:
a) rnasele rnolcculare ale celor doua gaze;
b) identif ica cele doua gaze, daca X este 0 substanta binara cu 10 electroni In
molecula, iar Y, 0 substanta diatornica:
c) rnasa molara medic a arncstecului gazos dupa apr indere, la f =50°C. stiind eil
masa amestecului este t Og.
a IX-a
l.egile goi utu! ideal
43
alonul
36. Inlr-o butclie ell capacitatea de 10 L s-a stocat 0 caruitate de 1.54 kg dintr-o
dei In
substanta gaz oasa binara a ciirei densitate i n raport ell aerul este 1,5225. Det errnina:
a) substanta si masa rnoleculara a ei. stiind ca reacrioneaza cu apa si (ormeaza
un acid;
b) pre siunea, gazului din recipient Ja temperatura carnerei (r =27°C);
ec de
e) dcnsitatca substanrei in conditii normate in conditiile problemei;
d) presiunca gazului, daca se consurna 0,02 kmoli de subsranta din buteJie:
e) temperatura la care trebuie sa se incalzeasca gazul ramas In cilindru pentru a
ajunge In presiunea, initiala
l ' .
L arnestec de CO si CO
2
are densitatea in raport ell oxigenul cgala eu I. ..
Amestccul gazos CSIC aI'S, iar volumul de aer utilizat CSIC 207.2 L. Calculeaza: .:? c)( tN
ii CO
2
a) compozitia in procente molare a amesiccului de oxizi ai carbonului ; ./l _ 0
aza:
b) compoziria in procente molare a amestccului gazes, dupa ardere: "0 ,.., G
c) masa solutiei de Ca(OH)2 de concentratie 20%, necesara absorbi ie i dioxidului
de car bon din amcstecul gazos final (eu formare de sare neutra) :
ulfurat
d) rn asa de carbune, car e cont ine 92% carbon, necesara obt incrii cantirarii de
dioxid de carbon din amesteeul final.
mpe­
38. 246,4 L arnestec de gaze (e.Il.) format din CO, 50
2
si H
2
se ana in raport molar
2:4:5. Amcsteeul gazes se arde eu 125 moll de aer, apoi se raceste la O°C. Calculeaza:

a) compozitia procentuala a amestecului gazes initial;
zitia
b) compozitia procentuala a amestecului gazes final;
) masa rnoleculara rnedie a arnestecului gazos final (c.n.);
d) densitaten medic a arnestecului gazes final ;
OO°C;
c) densitatea medie a arnestecului gazes final. dupa barbotarea acestui a lntr-o
soluiie de NaOH .
aIm
39. 5 moli de N
2
reactioneaza eu 8 moli f-h, cu 0 conversie de 10% In raport ell
azotul . Calculeaza:
a) compozitia in procente de volum a arnestecului gazes dupa ce a avut loc
reactia masa moleculara medie;
b) concentrajia proceruuala a solutiei de amoniac, dad hidrogenul neconsurnat
lur a de
este aprins arnoniacul este dizolvat In apa fermat a:
c) volumul de solutie de HC1 32% (p = I, J63 g /crn' ), necesar pentru retinerea
amoniacului obtinut .
sa 1:2.
40. Un amestec de doua gaze izomasice A $i B sc afla In raport molar 3: 1. Gazul A
iunilor
ardc In aer ell flacara albastra, forrnand un gaz, C, care este cules i ntr-un vas ell 30 ern)
. masa
solutie de Ca(OH) 2 2M. [n urrna reacriei se obtine un precipitat alb, Gazul B nu
reactioneaza cu oxigenul si eSle 0 subsiarua diatornica. Stiind ca amestecul gazes se
gaseste intr-un recipient ell volurnul de 390 em), Calculeaza:
rani in
a) cornpozitia procentuala moiara a amestecului gazes :
b) cantitatile de ga ze A si B;
iind eft
c) presiunea arne stecului gazes i n recipient, la temperatura de 25°C;
d) densitatea arnestccului gazes i n conditiile date.
,
44
Problema de chi mi e. Culegere pent ru clasa a IX-a
41. Se considera doua baloane care cornunica intre ele printr-un robinet. In balonul
A se afla J60 g oxi gen, iar In balonul B. 112 g azot, Ambclc baloane au volume de
500 cm
J
.
a) presiunca exercitata de cele doua gaze In bal oane, la temperat ura de 20
0
e
b) presiunca arnestecului gazos dupa deschiderea robin tului presiunile partialc
exercitate de oxigen si azot;
c) valoarea In care scade presiunea amestccului gam' . daca se cons ume 0 parte
din acesta pentru arderea a 15g carbune ce contine 80
r
lo carbon;
d) rnasa de solutie 8% NaOH neccsara penuu absorbtia dioxidului de carbon,
stiind ca se forrneaza sare neutra.
42. Pentru sterilizarca apei potabil e se bar botcaz a 44.8 L clor (c .n.) In Iiecare
100 kg apa. Considcrand eil 101 volumul de clor a fost absorbi t In apa, determine :
a) concentrati a procentuala a apci terilizate:
b masa de cl orura de sodiu de puritate 80% supusa electrolizei pentru a obtinc
clorul neeesar sterilizarii a 1000 tone de apa.
43. Intr-o atmosfera de clor sc ard 5 moli de hidrogen, rezultiind n mal i substanta X.
Jurnatate din anti tatea de substanta X se utilizeaza 111 reactia ell zincul, iar cealalta
jumat ate in reactia eu azotat ul de argiru. Deterrnina:
a) masele produsil or rezultati din reacti i le substantei X ell Zn si AgN0
3
;
b) vol umul de hidrogen (c. n.) utilizat in prima reactie;
c) volurnul de hidrogen (e.Il.) rccupcrat din a doua reacti e.
Rezotoiiri
p·V p ' \! 1. 12 dm' · 2 allll l atrnV
1. a) _ _ = _ _0 =} =--­
T I;, 273 K 273 K
V= 2.24 dm' =? nil: = 0.1 mali:
N:! + 3H! 2NH
J
I mol 3 moli 2 f11 Ii .v =0.3 moli H
2
0.1 moli x )' = 6,72 L= V
o
V
fl
,
, "
V
o
=7.38 drn H
2
; 11;'11) =12.044 . 10-- mol cule NH
J
2. 4 aCI + 2J-hSOo\ -> 4HCI + 2Na2S00\
4HCI + MnO, -> + 2H?0 + C J?
­ q. - - ­
+ 2I-hSOo\ MnO! 21 a250 o\ MnCl
2
+ C1
2
+ 2H
20
3.42 rnoli: VeIl = 19,1 45 L (c. n.)
Po' V
o
_ p . V. I atm· 19, 14 L · 303 K = 19 L
I;, T ' 273 K · I,I I 18 atrn