P. 1
3497894-sint-psiho-267

3497894-sint-psiho-267

|Views: 16|Likes:
Published by erzsebetbiro

More info:

Published by: erzsebetbiro on Jan 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2013

pdf

text

original

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE – PSIHOLOGIE

SINTEZE ANUL II

SPECIALIZAREA – PSIHOLOGIE
Coordonator: Prof.univ.dr Mihaela MINULESCU

1 CUPRINS PSIHOLOGIA PERSONALITĂŢII Lector univ. drd. Mihaela Corina Ţuţu Obiective I. Conceptul de personalitate II. Teorii, modele şi perspective de abordare a personalităţii III. Temperamentul ca subsistem dinamico-energetic al personalităţii IV. Aptitudinile – ca subsistem instrumental-operaţional al personalităţii V. Inteligenţa – ca subsistem rezolutiv-productiv al personalităţii VI. Creativitatea – ca subsistem reinformativ-constructiv al personalităţii VII. Caracterul – ca latură relaţional-valorică şi de autoreglaj a personalităţii VIII. Relaţiile dintre subsistemele personalităţii IX. Eul în structura personalităţii X. Nivelul interpersonal al personalităţii XI. Empatia – construct multidimensional al personalităţii XII. Probleme generale ale devenirii şi maturizării personalităţii Bibliografie obligatorie PSIHOLOGIA VÂRSTELOR (Lector univ. drd. Graţiela Sion) Obiective I. Delimitări conceptuale privind domeniul psihologiei vârstelor II. Perspective teoretice cu privire la dezvoltarea umană III. Creşterea şi dezvoltarea copilului de la 1 la 3 ani IV. Creşterea şi dezvoltarea copilului de la 3 la 6/7 ani V. Dezvoltarea copilului de la 6 la 12 ani VI. Adolescenţa – tranziţia de la copilărie la maturitate VII. Perioada adultă VIII. Perioada bătrâneţii Bibliografie obligatorie PSIHOLOGIE SOCIALĂ (Asistent univ. Simona Marica) Obiective I. Obiectul psihologiei sociale II. Scurt istoric al psihologiei sociale III. Psihologia socială în România IV. Persoana în psihologia socială V. Construcţia socială a Eului VI. Percepţia socială şi teoriile atribuirii VII. Teoria disonanţei cognitive VIII. Relaţiile interpersonale IX. Grupurile sociale mici X. Influenţa socială XI. Conducerea grupurilor XII. Atitudinile şi schimbarea lor

2 XIII. Grupurile mari şi fenomenele de masă XIV. Fenomenele de masă Bibliografie obligatorie BAZELE TEORETICE ALE EVALUĂRII PSIHOLOGICE (Prof. univ. dr. Mihaela Minulescu) Obiective I. Psihodiagnoza ca domeniu specific II. Testul psihologic, mijloc principal în evaluarea psihologică III. Testarea intelectului: principii de interpretare; probe de capacităţi cognitive IV. Psihodiagnoza la vârstele mici şi foarte mici Întrebări de autoevaluare Bibliografie obligatorie TESTAREA PSIHOLOGICĂ (Prof. univ. dr. Mihaela Minulescu) I. Chestionare de evaluare a trăsăturilor-dimensiunilor personalităţii II. Chestionare adresate tipologiei personalităţii III. Chestionare construite pentru evaluarea unor personalităţi accentuate IV. Chestionare adresate condiţiei psihologice a personalităţii Întrebări de autoevaluare Bibliografie selectivă Glossar DEFECTOLOGIE ŞI LOGOPEDIE (Lector univ. drd. Monica Delicia Avramescu) Obiective 1. Deficienţa mintală 2. Deficienţa vizuală 3. Handicapul de auz 4. Sindromul hiperkinetic 5. Tulburările de comportament 6. Tulburările de limbaj 7. Polihandicapul Bibliografie obligatorie PSIHOLOGIE MEDICALĂ (Prof. univ. dr. Florin Tudose) Obiective I. Obiectul şi relaţiile psihologiei medicale II. Normal şi patologic în biologie, medicină şi viaţa psihică III. Sănătate şi boală, adaptare şi stres

3 IV. Trăsături de personalitate în determinarea bolilor V. Vulnerabilitate, eveniment de viaţă, conflict şi criză VI. Mecanismele de apărare VII. Aspecte ale comunicării cu pacientul VIII. Medicină psihologică şi psihosomatică IX. Condiţii psihopatologice frecvente cu exprimare corporală X. Repere în psihosexologie XI. Psihologia intervenţiei terapeutice PSIHOLOGIE COGNITIVĂ (Lector univ. drd. Elena-Claudia Rusu) Obiective 1. Introducere în psihologia cognitivă 2. Psihologia cognitivă şi neuroştiinţă 3. Atenţia şi conştiinţa 4. Percepţia 5. Memoria – procese, modele şi metode de cercetare 6. Reprezentarea cunoştinţelor 7. Limbajul 8. Rezolvarea de probleme şi creativitatea 9. Decizia şi raţionamentul 10. Dezvoltarea cognitivă PSIHOLOGIE EXPERIMENTALĂ (Conf. univ. dr. Nicolae Lungu) Obiective Partea I. Bazele teoretice şi metodologice ale experimentului. Tehnici psihofiziologice. Designul experimental şi determinări senzoriale 1. Metoda experimentală în psihologie 2. Componentele cercetării experimentale (Proiectul experimental) 3. Tehnici psihofiziologice 4. Demonstraţii şi lucrări practice în domeniul senzaţiilor Partea a II-a Modelarea experimentală a percepţiei şi a unor procese psihice superioare. (Atenţie, Gândire, Limbaj şi Memorie). 5. Modelarea experimentală a atenţiei 6. Modelarea experimentală a gândirii 7. Direcţiile de cercetare experimentală a limbajului 8. Modelarea experimentală a memoriei Bibliografie obligatorie PSIHOLOGIA DIFERENŢELOR INDIVIDUALE (Lector univ. drd. Graţiela Sion) Obiective I. Fundamentele ştiinţifice şi empirice ale psihologiei diferenţiale

4 II. Explicarea diferenţelor individuale: factori ereditari, factori de mediu, factori sociali III. Diferenţele individuale ca mod de structurare a personalităţii în raport cu dezvoltarea pe vârste, starea de sănătate fizică şi gen. Bibliografie obligatorie

PSIHOLOGIA PERSONALITĂŢII Lector univ.drd. Mihaela Corina ŢUŢU

OBIECTIVE Psihologia personalităţii, ca disciplină ştiinţifică fundamentală în cadrul psihologiei, îşi propune să furnizeze studenţilor cunoştinţele de bază cu privire la personalitatea umană, care să le permită acestora o aprofundare a viziunii ştiinţifice asupra omului şi personalităţii umane şi, totodată, să le faciliteze orientarea în procesul dificil de cunoaştere şi studiere a omului. I. CONCEPTUL DE PERSONALITATE: Ca domeniu distinct de cercetare şi cunoaştere, ca ramură specială a psihologiei, psihologia personalităţii s-a conturat începând de abia cu deceniul al treilea al secolului XX. Nu există unanimitate cu privire la natura obiectului său de studiu (investigaţie), nu există un model unic al personalităţii, ci modele eterogene, termenul „personalitate” fiind o noţiune polisemică. În calitate de numitor comun al definirii personalităţii apar: unitatea, integralitatea şi structuralitatea. La nivelul personalităţii operează simultan trei tipuri de caracteristici (niveluri): a. caracteristici generalumane (universale), proprii tuturor oamenilor; b. caracteristici tipologice (particulare), valabile numai pentru anumite grupuri / categorii de indivizi; c. caracteristici strict individuale (singulare), ce definesc omul ca entitate irepetabilă, unică, originală. Personalitatea umană reprezintă unul dintre cele mai complexe fenomene din univers; este o realitate extrem de complexă şi dinamică, cu multiple laturi. Ca urmare a acestui fapt, personalitatea necesită o abordare multidisciplinară. Printre ştiinţele care cercetează personalitatea menţionăm: antropologia fizică şi culturală; sociologia; pedagogia; istoria; morala; estetica; medicina; psihologia; filosofia. Personalitatea apare, din perspectivă psihologică, într-o dublă ipostază: a. ca realitate (personalitatea este totalitatea psihologică ce caracterizează şi

1

din punct de vedere practic – psihologia persoanei devine unul dintre factorii importanţi în optimizarea. atât din considerente teoretice. care să nu fie integrată în conceptul de personalitate. „mască”. simte şi se comportă).individualizează un om particular. prin comportament. să prezinte un tablou coerent al modalităţilor în care o persoană gândeşte. în calitate de concept (personalitatea înglobează aproape toată psihologia. cât şi practice: • • din punct de vedere teoretic – personalitatea este cadrul de referinţă fundamental pentru definirea sensului şi valorii explicative a celorlalte noţiuni psihologice. Stoetzel. există mai multe tipuri de personaje: sociale. Rolul desemnează ansamblul modelelor şi normelor sociale asociate unui anumit statut. denumită prin diferite concepte. După O. nu există nici o experienţă psihologică. Personajul reprezintă modul concret de manifestare în exterior. Klineberg. Precizări conceptuale: Individul desemnează totalitatea elementelor şi însuşirilor fizice. Conceptul de personalitate tinde să acopere toate procesele psihice şi astfel. b. volitive. concret). biologice şi psihofiziologice – înnăscute sau dobândite – care se integrează într-un sistem pe baza mecanismului adaptării la mediul natural. este echivalent cu rolul social. a persoanei şi personalităţii. Personalitatea este corespondentul în plan social al individualităţii din planul biologic. Statutul desemnează „ansamblul de comportamente pe care o persoană le poate aştepta sau pretinde din partea altora. 1963). personalitatea ocupă un loc central în psihologie. biochimice. rolul indică individului ce anume trebuie să facă 2 . desemnează persoana plus o notă de valoare. manifestare care se subordonează unui anumit rol social. personalitatea fiind principalul ghid şi modelarea concretă a omului. în virtutea poziţiei pe care o ocupă în viaţa socială” (J. Persoana reprezintă un ansamblu de însuşiri psihice care permit adaptarea la mediul social. fiind o specificare a individului. Individualitatea rezultă prin diversificarea şi diferenţierea organizării structural-funcţionale a individului. raţionalizarea şi dirijarea conduitelor umane. reprezintă mecanismul şi logica generală de organizare şi integrare în sistem generic supraordonat a componentelor bio-psiho-socio-culturale. implică manifestarea actuală a omului într-o socială dată. În ambele ipostaze.

concret) – general (universal). După criteriul conţinutului. este inaccesibilă ştiinţei. T. Această controversă între nomotetic şi idiografic (ştiinţă – unicitate) este soluţionată în prezent de orientarea idiotetică (J. Definiţii prin structură internă: personalitatea are o consistenţă proprie. Accepţiuni ale conceptului de personalitate: a) Accepţiunea antropologică: esenţa personalităţii umane o reprezintă ansamblul relaţiilor sociale în expresia lor subiectivă. condiţionarea personalităţii. delimităm două categorii de definiţii: 3 . Allport clasifică definiţiile personalităţii în trei grupe: • • • Definiţii prin efect extern: iau în considerare modul de manifestare a personalităţii în exterior. Toate aceste divergenţe au fost depăşite prin paradigma interacţiunii sistemice. R. Lamiell). o structură internă specifică. • • • Divergenţa între orientarea atomar-descriptivistă şi orientarea sinteticstructuralistă: problema raportului «parte – întreg». c) Acceptiunea axiologică: personalitatea este un „ansamblu de valori. nu poate fi studiată. După criteriul sferei. Divergenţa între orientarea statică şi orientarea dinamică: problema dimensiunii temporale a personalităţii. • Divergenţa între orientarea biologistică şi orientarea sociologist-culturologică: problema raportului dintre factorii biologici şi cei sociali în determinarea.pentru a-şi justifica un statut sau altul. Divergenţa între orientarea plană (liniară) şi orientarea ierarhică (plurinivelară): problema organizării interne a personalităţii. chiar dacă există. 2. Tipuri de definiţii ale personalităţii: 1. Definiţii pozitiviste (formale): susţin că „structura internă”. G. Linton precizează că rolul este în fapt standardul comportamentelor dictate de un anumit statut. interiorizată. Divergenţe metodologice în psihologia personalităţii: • divergenţa între orientarea idiografică şi orientarea nomotetică: problema raportului particular (individual. b) Accepţiunea psihologică: personalitatea este un „ansamblu de condiţii interne”.

experimental). Adler (psihologia individuală). putem vorbi de mai multe tipuri de teorii: • • • • • • După similitudinea sau unicitatea personalităţii: idiografice. contradictorii. Horney (psihanaliza interpersonală). f) să aibă valoare funcţională (să îi ajute pe oameni să înţeleagă comportamentele cotidiene şi să se autocunoască). teoriilor personalităţii. Erikson 4 . În ultimii ani se constată ca fiind mult mai eficientă analiza comparativă a biologizante. d) să dispună de economicitatea conceptelor (să utilizeze un număr cât mai redus de concepte pentru explicaţie). După factorii determinanţi: teorii radicale (absolutizante) – psihologizante şi sociologizante. c) să aibă valoare euristică (să stimuleze direct cercetarea în definirea conceptelor operaţionale şi în precizarea modului în care acestea pot fi verificate empiric). Pentru ca o teorie a personalităţii să fie validă. teorii După aspectele considerate în modelarea comportamentului (după gradul de generalitate): teorii multidimensionale şi teorii particulare. E. După gradul de apropiere-îndepărtare: teorii concordante. Jung (psihologia analitică). Din perspectivă evolutivă: teorii statice. teorii de compromis. II. asemănătoare. Henri Ey clasifică teoriile personalităţii în: teorii reductoare (elementariste). Freud (psihanaliza clasică). Considerăm necesară aprofundarea următoarelor teorii ale personalităţii. b) să aibă consistenţă internă (să nu prezinte contradicţii interne). opuse. teorii dinamice. teorii nomotetice. TEORII. să plece de la ipoteze verificabile empiric.. e) să fie comprehensivă (să explice cât mai multe aspecte ale comportamentului. Definiţii multidimensional-globale: prezintă personalitatea ca entitate complexă.G. MODELE ŞI PERSPECTIVE DE ABORDARE A PERSONALITĂŢII În funcţie de diverse criterii. în funcţie de autorii lor: S. pentru a favoriza exactitatea). A.• • Definiţii reducţionist-unidimensionale: reduc personalitatea la o singură componentă. K. ea va trebui să îndeplinească următoarele caracteristici: a) să fie verificabilă (o bună teorie trebuie să posede concepte clare. teorii dinamice. teorii integrative. logice. teorii neconcordante. C. teorii genetice. diferite. teorii personaliste.

• Într-un sens larg. Friedman şi R. şi anume: a. fundamental al acesteia. factoriale. la situaţie. Teoriile personalităţii. Rotter (teoria controlului intern / extern). Cattell şi H. până la elementul primar. totodată. Dintre ele. şi care consideră personalitatea ca fiind o structură exclusiv internă a individului. G. interpretează personalitatea ca fiind o „construcţie socială” (S. modelul substanţialist (teoriile tipologice. modelul situaţionist (teoriile comportamentiste) – utilizat de psihologia socială. b.B. psihosocială – interpretează personalitatea în context situaţional concret. modelul interacţionist (teoriile psihosociale) – are în vedere interacţiunea dintre primele două modele (dintre persoană şi situaţie).(dezvoltarea psihosocială a personalităţii). modelul constructivist (teoriile psihologiei umaniste. relaţional şi grupal. unică. Rogers (teoria centrării pe persoană). consecvenţa comportamentului depinde de factorii situaţionali. Rosenman (teoria personalităţii de tip A / B). specific. R. ca o structură globală şi unitară. W. depăşindu-se astfel limitele perspectivelor descriptivist-atomare şi. menţionăm perspectivele: atomistă (asociaţionistă) – vizează descompunerea personalităţii în elementele sale componente. Mischel (teoria situaţionistă a personalităţii). Kelly (teoria constructelor personale). Allport (teoria trăsăturilor de personalitate). luându-se în considerare întregul univers relaţional al persoanei: cel intrapsihic şi cel situaţional concret. J. c.J. analiza separată a elementelor.B. sistemică – interpretarea personalităţii ca sistem. Witkin (teoria dependenţei / independenţei faţă de câmpul perceptiv). structurală – consideră personalitatea ca întreg. rezultată prin interactiunea elementelor componente şi. Hampson). 5 . d. Eysenck (analiza factorială a personalităţii). s-au corelat între ele permiţând elaborarea unor modele interpretativ-explicative ale personalităţii. irepetabilă şi ireductibilă. personalitatea reprezintă ansamblul tuturor fenomenelor psihice. H. C. în funcţie de gradul lor de apropiere şi asemănare. M. G. constantă. dinamică.H. în procesul interacţiunii cu ceilalţi modificându-se însăşi construcţia propriei personalităţi. psihanalitice) –utilizat de psihologia generală. Psihologia ştiinţifică contemporană interpretează personalitatea din perspectiva structural-sistemică. personalitatea fiind raportată strict la sistemul social. individul se comportă similar în situaţii diferite. teoria constructelor personale) – s-a dezvoltat ca urmare a interacţiunii psihologiei generale cu psihologia socială şi psihologia personalităţii. în acelaşi timp. Aceste modele au dus la conturarea diverselor perspective de abordare a personalităţii.

expresivitatea psihică. De asemenea. impulsivitatea. în orice împrejurare. deschis. tempoul modificărilor neuropsihice temperamentale. fiind observabil încă din copilărie. El se manifestă în orice situaţie. respectiv a personalităţii ca macrostructură.• Într-un sens restrâns. subsistemul relaţional-valoric şi de autoreglaj (caracterul). 6 . gradul de dezvoltare. hipercomplex şi probabilist. mobilitatea (plasticitatea). integrarea. Indicatorii psiho-comportamentali ai temperamentului sunt: impresionabilitatea. o abordare din perspectiva ciberneticii. Înţelegerea deplină a personalităţii necesită o viziune în acelaşi timp structurală şi sistemică asupra alcătuirii şi funcţionalităţii ei. subsistemul instrumental-operaţional (aptitudinile). personalitatea este un ansamblu de însuşiri/trăsături psihice. Subsistemele (substructurile) personalităţii sunt: subsistemul dinamico-energetic (temperamentul). putem defini într-un mod sintetic personalitatea ca o „structură complexă implicând un ansamblu de structuri şi funcţionând sistemic”. memorie. afectivitate) şi se reflectă în comportament. vom aborda inteligenţa ca subsistem rezolutiv-productiv al personalităţii şi creativitatea ca subsistem transformativconstructiv al personalităţii. Din perspectivă structural-sistemică. se implică în organizarea şi desfăşurarea proceselor psihice – percepţie. Temperamentul este pecetea şi dimensiunea dinamico-energetică a oricărei unităţi psihocomportamentale. a teoriei generale a sistemelor şi a teoriei informaţiei. ritmul reacţiilor şi trăirilor psihice. Definiţie şi caracterizare generală Temperamentul se defineşte ca ansamblul însuşirilor dinamico-energetice ale personalităţii. gândire. Ca entitate reală. personalitatea conţine toate atributele sistemicului. TEMPERAMENTUL – CA SUBSISTEM DINAMICO-ENERGETIC AL PERSONALITĂŢII 1. ea fiind un sistem dinamic. III. menţionăm: consistenţa. Temperamentul reprezintă modul în care variabilele bioconstituţionale şi bioenergetice se psihizează (adică. Dintre proprietăţile generale ale structurilor.

El influenţează personalitatea. temperamentul este latura de formă („stilistică”). şi nu latura de conţinut (internă). întrucât însuşirile bioenergetice se imprimă ca atare pe tabloul comportamental ce se elaborează stadial în cursul vieţii individului. şi invers. Tipul de activitate nervoasă superioară formează baza neurofuncţională a temperamentului. În principiu.s. în ontogeneză se formează profiluri de personalitate asemănătoare din punct de vedere aptitudinal şi caracterial. Temperamentul nu este o variabilă neutră din punct de vedere adaptativ: structura temperamentală este o interfaţă între persoană şi lume. durata şi semnificaţia influenţelor externe şi efectele în sfera psihocomportamentală.) – definit prin intensitatea. structura temperamentală şi. Dacă însuşirile dinamico-energetice ca atare sunt înnăscute. simpatie – antipatie).s. el nu are o semnificaţie axiologică (nu există temperamente bune sau rele). pe fondul aceleiaşi scheme temperamentale se elaborează profiluri de personalitate diferite. 2.n.n. Locul temperamentului în cadrul personalităţii: în structura de ansamblu a personalităţii. „elementul” ereditar în organizarea internă a personalităţii. integrarea lor în plan psihocomportamental (adică în dinamica proceselor psihice şi a actelor motorii) se realizează în ontogeneză. Tipologii temperamentale: 7 .Între tipul de activitate nervoasă superioară (a. Trăsăturile temperamentale au rol important în sfera relaţiilor interpersonale (atracţie – respingere. Însă. stilul comportamental. dar nu determină conţinutul vieţii psihice. şi are rol mediator între intensitatea. respectiv. Rolul temperamentului în ansamblul personalităţii. Natura psihică a temperamentului este afectivo-reactivă. echilibrul şi mobilitatea proceselor centrale de excitaţie şi inhibiţie – şi temperament există o relaţie directă şi strânsă. temperamentul fiind fundamentul emoţional al personalităţii. nuanţează modul de manifestare a celorlalte laturi ale personalităţii. tipurile temperamentale sunt echipotenţiale: pe fondul unor scheme temperamentale diferite. nu generează prin sine însuşi nici conţinuturi psihice nici performanţe. dezvoltarea psihică condiţionează modul concret în care se configurează acest temperament. Dacă tipul de a. ci reprezintă modul de a fi. ci ne arată doar cum se exteriorizează şi se manifestă o persoană într-o situaţie concretă (sub aspectul indicatorilor psihocomportamentali). determină categoria de temperament. tipul temperamental sunt înnăscute reprezentând astfel. alături de predispoziţii. determinate genetic.

c) criterii psihologice. normosplahnicii. delimitând patru tipuri biopsihice: longilin stenic. Biotipologia americană: Sheldon.s. Biotipurile reprezintă în sine faze într-o singură dimensiune. tipul slab – generează temperamentul melancolic. bimodale şi trimodale. 2. sintonic. • • Biotipologia franceză: Sigaud stabileşte patru biotipuri (1. tipul respirator. (b) N. 2. A. b) criterii psihofiziologice. anestezic). Pavlov studiind tipul de a. d. mobilitate) ale proceselor nervoase fundamentale (excitaţia şi inhibiţia) a stabilit corespondenţa dintre tipul de sistem nervos şi temperament: a. e) criterii clinice. 4.n. schizotimic. tipul muscular. Lombroso. în funcţie de cele 3 însuşiri (intensitate. B. 3. 3. tipul digestiv.P. greoi) şi trei schizotimice (1. echilibrat. c. Tipologii morfologice sau bioconstituţionale: Clasice: • • Hipocrate a delimitat tipul corporal ftizic şi tipul apoplectic. Tipologii psihofiziologice: • I. 3. Kretschmer stabileşte trei tipuri principale: 1) picnic – ciclotim. mezomorf şi respectiv. E. generând trei temperamente – visceroton. hipomaniac. mobil – generează temperamentul sangvinic. somatoton şi respectiv. 3. 2) leptosom (sau astenic) – schizotim.Criteriile de clasificare a temperamentelor pot fi împărţite în mai multe categorii: a) criterii morfologice sau bioconstituţionale. tipul cerebral). Prin combinaţia tipurilor picnic şi leptosom rezultă şase tipuri temperamentale: trei ciclotimice (1. 2. Pende adaugă la criteriul morfologic pe cel fiziologic. b. mezoderm şi ectoderm. tipul puternic. rezultă următoarele tipuri: 1. microsplahnicii. Viola. tipul puternic. echilibrat. brevilin astenic. • Biotipologia italiană: (a). inert – generează temperamentul flegmatic. 2. hiperestezic. 3. tipul puternic neechilibrat. d) criterii psihosociologice. brevilin stenic. microsplahnicii. 3) atletic – vâscos şi un tip accesoriu (mai puţin individualizat): tipul displastic. echilibru. 2. În funcţie de raportul dintre cele două Contemporane: 8 . longilin astenic. ectomorf. G. fiind: unimodale. cerebroton. excitabil – generează temperamentul coleric. 4. după gradul de dezvoltare a celor trei foiţe embrionare – endoderm. C. stabileşte trei biotipuri – endomorf.

d) tipul gânditor. activism. grupei sangvine A îi corespunde temperamentul armonic. dinamismul proceselor nervoase. Rezultă patru tipuri temperamentale: a) tipul activ. identifică tipurile: extravert şi introvert. direcţia – în cadrul a patru subsisteme: motor-general. • În funcţie de grupele sangvine. Montain identifică 4 temperamente: a. Rorschach – tot în funcţie de orientarea spre lume. H. b. În funcţie de compartimentul predominant se pot distinge în total opt tipuri. tipul limbic drept. c) tipul artistic. tipul cortical drept. • • D. sentimentalextravertit. b) tipul afectiv. a stabilit 5 tipuri de bază: oral. tonusul afectiv. Heymans şi Wiersma (tipologia olandeză). Pavlov stabileşte 3 tipuri: special – artistic. Tipologii psihologice: • • Freud – pornind de la stadiile evoluţiei sexualităţii.. B. C. tipul cortical – stâng. 2. şi anume: gândirea. cărora le corespund 4 temperamente: 1. intuitiv-introvertit. Jung – în funcţie de orientarea spre lume. d. Autorul indică patru compartimente diferite în care se pot manifesta extraversiunea sau introversiunea. afectiv. special – gânditor şi intermediar. grupei sangvine B îi corespunde temperamentul ritmic. uretral. • În funcţie de asimetria funcţională a emisferelor cerebrale. 3. senzitiv-extravertit. intuitiv-extravertit. senzitiv-introvertit.sisteme de semnalizare (senzorial şi logic). senzaţiile şi intuiţia. Gheorghe Zapan (1984) a adăugat la cele trei însuşiri ale sistemului nervos stabilite de Pavlov. introtensiv şi coartat (retractat). mental. stabileşte tipurile: extratensiv. Nebîliţin a introdus o a patra dimensiune (însuşire) a tipului de sistem nervos şi anume. pornind de la ideea că temperamentele sunt determinate de 3 componente psihologice – emotivitate. încă trei dimensiuni (indici) temperamentale – persistenţa. gânditor-introvertit. anal. N. grupei sangvine AB îi corespunde temperamentul complex. perceptiv-imaginativ. grupei sangvine 0 îi corespunde temperamentul melodic. afectivitatea. • • sentimental-introvertit. Hermann a identificat 4 tipuri cerebrale funcţionale. 9 . şi anume: gânditor-extravertit. falic şi genital. rezonanţă. c. tipul limbic stâng. 4.

apatic. 6. 3. b. e. Definiţie şi caracterizare generală Aptitudinile ne dau măsura gradului de organizare a sistemului personalităţii sub aspect adaptativ-instrumental concret. abulic. tipul impulsiv. e. Structura psihologică a aptitudinilor: Aptitudinea este o structură complexă. E. în care se articulează şi se integrează diferite entităţi psihice. exploziv. tipul hipertimic. motorii şi fizice. l. astenic. 4. neliniştit. d. sangvinic. tipul nervos. Aptitudinile reprezintă un complex de procese şi însuşiri psihice individuale. 8. hipertimic.. e. tipul politic. tipul nestatornic. flegmatic. tipul detaşat. G. f. Kahn distinge următoarele tipuri: a. APTITUDINILE – CA SUBSISTEM INSTRUMENTAL-OPERAŢIONAL AL PERSONALITĂŢII 1. interesele senzoriale. Berger şi A. Tipologii clinice (psihopatologice): • E.instabil. • R. c. c. tipul agresiv. j. în dublul său înţeles: cantitativ şi calitativ. tipul acumulativ. k. tipul economic. isteroid (histrionic sau mitomaniac). b. apatic. i. multidimensională. Schneider delimitează tipurile: a. f. Le Gall (tipologia franceză) adaugă la tipologia olandeză încă 6 componente psihologice – lărgirea / îngustarea câmpului conştiinţei. fanatic. după o schemă şi 10 . 2. Horney: a. amorf. pasionat. • K. polaritatea. b. b. aviditatea. tipul exploziv. Allport şi Vernon: a. 7. care permite efectuarea cu succes (cu rezultate peste medie) a anumitor tipuri de activităţi. tipul teoretic. i. structurate într-un mod original. IV. d. d. sentimental. b. c. coleric. rezultând un mare număr de tipuri particulare. c. j. g. Fromm: a. tipul social.tipul productiv. c. Tipologii psihosociologice: • • • Spranger. h. tandreţea şi pasiunea intelectuală –. 2. g.tipul obsesiv. tipul religios. Ele răspund la întrebarea: „ce poate face şi ce face efectiv un anumit individ în cadrul activităţii pe care o desfăşoară?” şi se leagă întotdeauna de performanţă şi eficienţă. depresiv. E. tipul sensibil. D. K. tipul fantastic. Le Senne. tipul bizar. tipul exploatator. tipul amoral. tipul complezent (dependent).prin combinaţia lor rezultă 8 temperamente: 1. tipul estetic. h. 5. d. tipul depresiv. f . tipul receptiv. tipul instabil:. nervos.

preponderent de mediu şi care ţin de interacţiunea ereditate – mediu. elementare şi aptitudini complexe. 5. Există diverse variante relaţionale între ereditate şi mediu (relaţii de interacţiune şi compensare reciprocă). deprinderi şi priceperi. b) după proces (viteza. c) după latura structuralfuncţională (structurare internă. aptitudinile se clasifică în: aptitudini simple. aptitudinile speciale se subclasifică în aptitudini: artistice. de reglare.formulă în acelaşi timp comună mai multor indivizi şi diferită de la un individ la altul. 11 . dinamogenă şi de autoîntărire. modul de relaţionare internă şi modul de relaţionare cu: procesele psihice. ştiinţifice. executivă. de vârstă etc. Criterii de evaluare a aptitudinilor a) după produs (noutate. După structura lor. astfel obiectivarea ei în cadrul aceleiaşi activităţi şi la acelaşi individ are un caracter foarte variabil (în funcţie de natura sarcinilor şi a situaţiilor. Aptitudinea cuprinde următoarele verigi: informaţională. tehnice. aptitudinile pot fi: generale şi speciale. În structura generală a unei aptitudini. În funcţie de sfera de solicitare şi implicare în cadrul activităţii. În funcţie de genul activităţii în cadrul căreia se manifestă. durata. ci se constituie în ontogeneză pe baza interacţiunii complexe. de optimum funcţional şi de regresie (în funcţie de vârstă şi de mediu). 3. Structura aptitudinii are un caracter dinamic. Raportul înnăscut – dobândit Aptitudinea nu este nici înnăscută. noutatea). după gradul lor de complexitate.). cunoştinţe. procesualoperatorie. originalitate. sfera afectiv-motivaţională. atitudinile. temperamentul). manageriale. aptitudini intelectuale. nici determinată de mediu. eficienţă). 4. aptitudini psihomotorii. se diferenţiază trei tipuri de aptitudini: aptitudini senzoriale. pedagogice. Din punct de vedere evolutiv. aptitudinea parcurge 3 stadii: de structurare şi maturizare. contradictorii dintre fondul ereditar şi mediu (intrauterin şi extrauterin). sportive. din punct de vedere genetic există 3 tipuri de componente: preponderent ereditar. Clasificarea aptitudinilor • • • După natura psihologică a elementelor componente. în funcţie de nivelul de dezvoltare al componentelor de bază şi modul de interacţiune şi articulare a lor.

Th. Simon. ci şi forme specializate de inteligenţă (ce permit finalizarea cu succes a unui singur tip de activitate). Mayer şi P. Cattell au delimitat două feluri de inteligenţă: fluidă (de tip A) şi cristalizată (de tip B). ci mai ales finalitatea ei (implicarea ei cu succes în numeroase şi variate activităţi).P. S. • • • Fr. inteligenţa „subiectivă”. Conceptul de inteligenţă. interpersonală. inteligenţa practică inteligenţa de tip „literat”. Abordări teoretice privind inteligenţa Abordarea psihometrică: centrată mai mult pe diagnoza inteligenţei. Când vorbim despre inteligenţă ca aptitudine generală avem în vedere nu atât conţinutul şi structura ei psihologică. logico-matematică. empatică. J. V. D. INTELIGENŢA – CA SUBSISTEM REZOLUTIV-PRODUCTIV AL PERSONALITĂŢII 1. ea fiind expresia organizării superioare a tuturor proceselor psihice. Salovey. introducând noţiunea de inteligenţă multiplă. Binet diferenţiază patru forme ale inteligenţei: inteligenţa „obiectivă”. (b) Inteligenţa – ca aptitudine generală. inteligenţa semantică.Nivelul cel mai înalt la care se poate realiza dezvoltarea în integrarea aptitudinilor speciale şi a celor generale este cel al talentului şi geniului. muzicală. • J. Binet. D. deoarece există nu numai o inteligenţă generală. Guilford delimitează patru tipuri de inteligenţă: inteligenţa simbolică. A. Hebb şi B. introducerea conceptului de coeficient de inteligenţă. definirea inteligenţei ca o „sumă de abilităţi”. inteligenţa socială şi capacitatea . Segal) evidenţiază o nouă formă de inteligenţă: inteligenţa emoţională. 12 inteligenţa concretă. 2. Goleman. D. Gardner. Accepţiunea este însă limitată. L. kinestezică. H. Paulhan distinge două tipuri de inteligenţă: inteligenţa „analitică” şi inteligenţa „sintetică”. Bar-On. identifică 7 tipuri de inteligenţă: lingvistică. Reprezentanţi: A. spaţială. Wechsler. intrapersonală. Hein. Tipuri de inteligenţă Există actual două mari accepţiuni ale noţiunii de inteligenţă: (a) Inteligenţa – ca sistem complex de operaţii. Terman. şi anume: • • • Thorndicke delimitează 3 tipuri de inteligenţă: abstractă. J. D. practică şi socială.

c. Rapiditatea executării unei sarcini depinde de inteligenţă. Abordarea genetică. Dezechilibrările dintre inteligenţă şi personalitate determină regresia ambelor. omogenă sau prezintă o compoziţie multifactorială: a. subteoria componenţială. Spearman. Abordarea sistemică: R. creativitatea apare în patru accepţiuni importante: 1. Sarton prin următoarele caracteristici: • • • • Precizia executării unei sarcini depinde de inteligenţă.Abordarea analitică factorială. procesual al creativităţii. Teoria ierarhică: C. Problema care se pune în cadrul acestor teorii este dacă inteligenţa are o structură unitară. Sternberg dezvoltă teoria triarhică a inteligenţei. efortul pentru finalizarea sarcinii depinde de personalitate. centrându-se pe problema genezei inteligenţei ( J. subteoria „celor două faţete”.Teoria bifactorială: C. Nivelul de dezvoltare a inteligenţei este o trăsătură intrinsecă inteligenţei. 2. Accepţiunile noţiunii de creativitate: Într-o accepţiune foarte largă. creativitatea constituie un fenomen general uman. faptul că ea nu se produce instantaneu. Psihologia genetică depăşeşte abordarea factorială. calitatea rezultatului depinde de personalitate. tipul de sarcini şi modul de utilizare al nivelului de inteligenţă este influenţat de personalitate. Guilford. 3. Vernon. Teoria multifactorială: L. Burt şi Ph. ca proces (vizează caracterul fazic. ci necesită parcurgerea 13 . valoarea. Piaget).P. ca produs (se au în vedere: noutatea şi originalitatea produsului. Asocierea imaginilor sau ideilor depinde de inteligenţă. Relaţia inteligenţă – personalitate: este descrisă de către psihologul francez A. cu 3 subteorii: subteoria contextuală. forma cea mai înaltă a activităţii umane. CREATIVITATEA – CA SUBSISTEM TRANSFORMATIV-CONSTRUCTIV AL PERSONALITĂŢII 1. • • Dereglarea funcţionării inteligenţei se datorează tulburării (deteriorării) personalităţii. b. Privită dintr-o perspectivă specific psihologică. supleţea/rigiditatea asocierilor depinde de personalitate. utilitatea socială şi aplicabilitatea vastă). Thurstone şi J. VI.

Prin creativitate. incubaţia. variabilitatea ideilor. 3. Există două accepţiuni fundamentale ale noţiunii de „caracter”: a. • sensibilitatea pentru probleme. elaborare. factorii afectiv-motivaţionali. putând stimula sau inhiba creativitatea. Wallace stabileşte patru etape ale procesului creator: pregătirea. 2. capacitate de redefinire (Guilford). socioeducaţionali. receptivitate la orice. Taylor). Factorii creativităţii: a. flexibilitate. iluminarea. toleranţa la situaţii ambigui. verificarea). G. largă (extensivă) – caracterul este definit ca schemă logică de organizare a profilului psihosocial al personalităţii. d. iar la rândul ei. aptitudinali şi temperamentali). CARACTERUL – CA LATURĂ RELAŢIONAL-VALORICĂ ŞI DE AUTOREGLAJ A PERSONALITĂŢII 1. originalitate (Lowenfeld). devenind astfel una dintre cele mai complexe dimensiuni ale personalităţii). omul valorizându-se pe sine însuşi. sensibilitate faţă de probleme.unor etape. factorii de personalitate (atitudinali. originalitate. identificarea cu problemele altor oameni şi culturi. personalitatea umană se înscrie într-un orizont axiologic. psihosociali. se pune astfel problema stimulării potenţialului creativ – activarea şi valorificarea lui. b. socioculturali. Structura psihologică a caracterului • Atitudinile caracteriale: 14 . Caracteristicile personalităţii creatoare • fluiditate. psihologici: factorii intelectuali (inteligenţa şi gândirea divergentă). Importantă este configuraţia factorilor. capacitate rapidă de adaptare la orice situaţie. ca dimensiune complexă de personalitate (creativitatea integrează în sine întreaga personalitate şi activitate psihică a individului. ca potenţialitate general umană (creativitatea este o capacitate general umană. restrictivă – caracterul este definit ca un ansamblu închegat de atitudini şi trăsături. 2. în grade şi proporţii diferite. Definiţie şi caracterizare generală: Caracterul constituie latura de conţinut a personalităţii. a fi creator înseamnă a-ţi realiza maximal şi în mod original potenţialul propriu). b. interacţiunea lor. 3. se integrează organic în structura personalităţii. c. • lipsa de îngâmfare. încrederea în propria activitate creatoare (C. VII. 4. fiecare individ dispune de un potenţial creativ.

care include structurile: cognitive. atitudinea faţă de diferite instituţii. 15 . atitudinea faţă de ceilalţi). cu valoare morală. Trăsătura caracterială reprezintă o structură psihică internă. motivaţionale şi afective. • Trăsăturile caracteriale: Trăsăturile caracteriale exprimă notele specifice ale atitudinilor caracteriale. astfel. relaţii de competitivitate şi excludere reciprocă. el se exprimă prin diferite atitudini care sunt componentele lui. Se evaluează numai printr-o operaţie de comparare a unei persoane cu altele. În funcţie de obiectul de referinţă. de declanşare şi ai conexiunii inverse. Deoarece caracterul este în esenţă un sistem de atitudini stabile în faţa diverselor situaţii. Ponderea celor trei componente (cognitivă. specifică.Atitudinea este poziţia internă. ci doar cea esenţială. atitudinile sunt clasificate în: atitudinea faţă de sine (imaginea de sine) şi atitudinea faţă de societate (atitudinea faţă de muncă. atitudinea faţă de structura şi forma organizării psihice. specifică şi unică. care conferă constanţă modului de comportare a unui individ în situaţii sociale semnificative pentru el. relaţii de compensare. (b) blocul de execuţie. pe care o are o persoană faţă de realitatea în care trăieşte sau faţă de un grup de probleme ale acestei realităţi. Nu orice trăsătură comportamentală este şi trăsătură caracterială. Când atitudinile intră în concordanţă cu normele sociale. Atitudinea este o construcţie psihică sintetică ce reuneşte elemente cognitive. Atitudinea apare. de activare. Atitudinea reprezintă un fel de dispoziţie latentă a individului de a reacţiona sau acţiona într-un mod sau altul la stimulările mediului extern. Din punct de vedere funcţional. coerentă cu toate celelalte. Între atitudini pot exista următoarele tipuri de relaţii: relaţii de ierarhizare. definitorie pentru om. afectiv – motivaţională şi volitivă) în structura atitudinii poate fi foarte variabilă la nivel intraindividual şi interindividual. ca notă distinctivă a personalităţii. structura atitudinală cuprinde două „blocuri” (segmente): (a) blocul de comandă / direcţional. se elaborează sistemul atitudini-valori. ca o structură psihică multidimensională. relaţii de coordonare (de cooperare). care include operatorii de conectare. ele devin valori. afective şi volitive. conducând la diverse tipologii caracteriale.

cu dominanţa netă a caracterului asupra celorlalte laturi şi cu capacitatea caracterului de a le regla şi valorifica maximal. se relaţionează reciproc. Important în existenţa concretă a individului este nu atât prezenţa / absenţa uneia dintre aceste dimensiuni. poate facilita / inhiba dezvoltarea unor trăsături caracteriale. Trăsăturile caracteriale se formează şi se individualizează prin interacţiunea elementelor cognitive. Între subsistemele personalităţii se disting. laturile) personalităţii nu sunt separate. patru tipuri de relaţii: a) relaţii de ierarhizare. Clasificarea trăsăturilor caracteriale: • • Trăsături globale (care formează profilul caracterial). de dezechilibrare a acesteia. intersubiective. de avantajare sau periclitare. predispune (şi nu determină) caracterul spre anumite manifestări.Trăsăturile caracteriale (la fel ca şi atitudinale) apar în perechi polare. afectiv –motivaţionale. cu efecte de echilibrare asupra personalităţii sau. efectele produse de o latură în alta repercutându-se chiar asupra laturii care le-a generat. VIII. cu efecte pozitive / negative. modelul cercurilor concentrice şi modelul piramidei caracteriale. în general. antagonice. La rândul său. ci modul specific în care ele se structurează şi relaţionează. ci interacţionează unele cu altele. Ca relaţii specifice avem în vedere: 1. caracterul influenţează (controlează. independente unele faţă de altele. c) relaţii de compensare. dimpotrivă. nu atât gradul lor de dezvoltare. morale). d) relaţii de feed-back. reglează) temperamentul prin: inhibarea 16 . voliţionale. b) relaţii de interinfluenţare. Trăsături particulare (cognitive. Au fost elaborate 3 modele caracteriale: modelul balanţei caracteriale. Temperamentul influenţează caracterul prin faptul că: nuanţează („colorează”) manifestările trăsăturilor caracteriale. RELAŢIILE DINTRE SUBSISTEMELE PERSONALITĂŢII Dimensiunile (subsistemele. conducând în plan psihocomportamental la efecte diverse. se ierarhizează dând naştere unei structuri ce dispune de o arhitectonică specifică. astfel încât unitatea globală a personalităţii să nu fie afectată. afectiv-motivaţionale şi volitive. se organizează. Relaţia temperament – caracter: este o relaţie de influenţare reciprocă.

Relaţia aptitudini – atitudini (caracter): pot fi optime. astfel. cât modul de utilizare (steril /creativ) al inteligenţei. nu atât nivelul de inteligenţă în sine. şi alţi factori. nu se poate concepe o etapă a creativităţii în care inteligenţa să nu fie prezentă. Creativitatea presupune. Relaţia temperament – aptitudini: este asemănătoare cu cea dintre temperament şi caracter. Profesionalizarea temperamentelor se referă la posibilitatea adaptării temperamenelor la . 3. cu atât valoarea produsului original creat va fi mai mare. IX. de compatibilitate. de compensare reciprocă (conducând la personalităţi armonice şi eficiente) sau situându-se la polul opus (generând personalităţi dizarmonice şi ineficiente). 4. care asigură integrarea dinamică şi permanentă a 17 temperamentale poate conduce la modificarea aptitudinilor. mascarea sau compensarea temporară a însuşirilor temperamentale ce determină efecte dezadaptative. dificultăţile în formarea aptitudinilor pot fi însă depăşite prin antrenament sau compensare. Inteligenţa este subordonată creativităţii. se integrează nivelului comportamental cel mai înalt (creativitatea). influenţa este pozitivă. atunci când atitudinile caracteriale sunt adecvate aptitudinilor. valorizarea şi valorificarea maximă a trăsăturilor temperamentale asociate în plan comportamental cu efecte pozitive. însă. Când persoanele dispun de un nivel optimal al inteligenţei. Criteriile după care se evaluează această relaţie sunt: nivelul. EUL ÎN STRUCTURA PERSONALITĂŢII Eul reprezintă nivelul integrativ cel mai înalt în cadrul sistemului de personalitate. Temperamentul poate facilita / inhiba dezvoltarea aptitudinilor. integrând nivelele comportamentale inferioare ei –folosind procesele psihice (inclusiv gândirea) – la rândul ei. performanţele lor creative/noncreative se datorează factorilor non-cognitivi (afectiv-motivaţionali şi de personalitate). dar nu în mod rigid (nu anihilându-l). 2. Important este. sensul şi caracterul direct / indirect al interacţiunii. dinamica acestei interacţiuni explicând dinamica personalităţii.anumitor trăsături temperamentale (mai ales pe cele care se asociază în plan comportamental cu efecte negative). Caracterul trebuie să regleze temperamentul. cu cât nivelul de solicitare al inteligenţei este mai mare. de concordanţă. Caracterul: poate facilita / inhiba punerea în valoare a aptitudinilor. este principalul mijloc prin care se exprimă creativitatea. Eul este nucleul central al personalităţii. inteligenţa activă (optimală). Modificarea manifestărilor activitate. în afara inteligenţei (factorul esenţial). Relaţia inteligenţă – creativitate: între inteligenţă şi creativitate există interacţiuni reciproce. Deşi creativitatea este mai mult decât inteligenţă.

însă nu orice fel de conştiinţă. Din punct de vedere structural. Structurarea personalităţii la nivelul Eului se realizează în cursul ontogenezei. prin interacţiunea permanentă dintre conştiinţa despre lumea externă şi conştiinţa de sine. un construct între conştiinţă şi personalitate. profilul social şi profilul mixt. de fapt. spre realizarea scopurilor. Eul psihologic. în acelaşi timp. organismul e mai larg decât personalitatea”. ci o conştiinţă reflexivă (însoţită de gândire). b. Eul apare însă nu doar ca „nucleu” al personalităţii sau ca un simplu sistem al ei. 3. proprietăţile (particularităţile) Eului. după ce definea Eul ca nucleu al personalităţii. continuităţii şi unităţii propriei existenţe. Eul îndeplineşte câteva funcţii esenţiale. locul şi rolul Eului în structura personalităţii. s-a evidenţiat că Eul dispune şi de un puternic suport afectiv-motivaţional şi atitudinal. ci ca un adevărat sistem de valori. generând astfel sentimentul identităţii. Allport. 2. În afara elementelor menţionate. exprimă personalitatea. în cazul Eului este vorba despre conştiinţa de sine. Eul social. Eul este. esenţial pentru individ este intenţionalitatea sa. 18 . G. profilul spiritual. funcţia de mediere şi reglare. c.informaţiilor despre sine. arăta: „conştiinţa e mai largă decât Eul. reflexivitatea. Astfel. gândirea. funcţia motivaţională. componenţa şi structura psihică a Eului. despre ceilalţi şi despre lume. se selimitează 4 profile de bază ale Eului: profilul somatic. – la câteva criterii. majoritatea lor au unele aspecte comune. În cadrul personalităţii. şi anume: a. Eul corporal (fizic). Eul conţine personalitatea şi. Diversitatea definiţiilor date Eului poate fi redusă – în funcţie de elementele comune pe care le conţin. Eul include 3 componente intercorelate şi reciproc integrate: 1. şi anume: • • • Eul este un fapt de conştiinţă. orientarea finalistă. În funcţie de gradul de elaborare a celor 3 componente şi de modul lor de articulare şi integrare. Dincolo de diversitatea concepţiilor asupra naturii psihice a Eului. şi anume: funcţia cognitivă. intenţionalitatea apar ca elemente primordiale ale Eului. personalitatea e mai largă decât conştiinţa.

şi nu personalitatea globală. formele „B” şi „C” (de control. o metodă de determinare a personalităţii interpersonale. În funcţie de cele 3 dimensiuni. reflectă doar o parte (faţetă) a personalităţii. Autorul (şi colaboratorii) construieşte acest instrument plecând de la modelul spaţial tridimensional al personalităţii interpersonale.afectiv. Din combinarea celor şase caracteristici rezultă 27 de tipuri de personalitate interpersonală. Personalitatea interpersonală: • reprezintă personalitatea individului aşa cum este ea percepută şi evaluată de ceilalţi membri ai grupului. • • evidenţiază rolurile de grup: comportamentul persoanei în cadrul grupului din care face parte. Bales care introduce conceptul de „personalitate interpersonală” şi elaborează. F. XI. EMPATIA – CONSTRUCT MULTIDIMENSIONAL AL PERSONALITĂŢII 19 . în funcţie de expectaţiile membrilor grupului. teoria şi tehnica lui Bales au fost revizuite şi îmbunătăţite. aceştia se specializează pe două domenii: domeniul tehnic al sarcinii şi domeniul socio. comportamentul interpersonal concret. Ulterior. astfel. Cercetările lui Bales au arătat că în cadrul interacţiunii dintre membrii unui grup. totodată. Contribuţia fundamentală aparţine psihosociologului R. NIVELUL INTERPERSONAL AL PERSONALITĂŢII Raportarea personalităţii la situaţie (modelul situaţional al personalităţii) a permis delimitarea unui nou nivel funcţional în cadrul personalităţii – în afara celui intrapersonal -. generând. şi anume: nivelul interpersonal. Plecând de la cadrul său conceptual – teoretic. Bales a elaborat şi o tehnică de determinare a personalităţii interpersonale. ce cuprinde 3 dimensiuni polare (ca tendinţe comportamentale în cadrul grupului): dominare – supunere. consevatorism – radicalism. Ea se relevă acestora. Bales construieşte 3 forme de chestionare privind evaluarea personalităţii interpersonale: forma „A” (de diagnostic).X. de validare). cu orientări valorice diferite. pozitive (sociabilitate) – negative (izolare).

pentru a atinge nivelul de „maturizare empatică” (nivelul evoluat al condiţiei primare de a empatiza). empatia include mai multe ipostaze. d. înţelege şi evalua stările. transpunerea în stările afective ale celuilalt). c. modul lui de a gândi şi de a-şi realiza rolul social. a activităţii în cadrul relaţiei interpersonale). proces psihic (desfăşurare multufazică. cognitivă (capacitatea de a prelua punctul de vedere al celuilalt. transpunerea imaginativ-ideativă în sistemul de referinţă al celuilalt). b. S. începând cu proiecţia Eului pâna la identificarea cu celălalt). Empatia se referă la punerea temporară în situaţia celuilalt şi la faptul că Eul se simte celălalt pentru a-i retrăi stările afective. Empatia vizează două componente psihologice: a. subiectiv). c. afectivă (capacitatea de a prelua stările afective ale celuilalt. gândurile şi acţiunile celuilalt). însuşire aptitudinală – generală şi specifică – vizând aspectul performanţial: realizarea cu succes. Scopul empatiei îl constituie cunoaşterea şi ameliorarea relaţiilor interpersonale. produs psihic (retrăirea stărilor afective. însuşire psihică (trăsătură de personalitate. e. gândurilor şi acţiunilor celuilalt. Funcţiile empatiei sunt multiple: a. fenomen psihic (fapt interior. Empatia nu este înnăscută. predictivă. deşi presupune identificarea cu celălalt. Fiind un construct multidimensional de personalitate.Empatia – capacitate specific umană – reprezintă transpunerea psihologică a Eului în psihologia altei persoane (capacitatea de a conştientiza. la un nivel superior. acţiunile. performanţială. gândurile. mai ales la persoanele aflate frecvent în situaţii relaţionale. nu înseamnă pierderea propriei identităţi. permiţând înţelegerea modului în care celălalt interpretează lumea. În cadrul unei definiţii sintetice şi operaţionale. 20 . Marcus consideră empatia ca fiind „fenomenul psihic de retrăire a stărilor.” Transpunerea psihologică a Eului în psihologia celuilalt – ca mecanism al declanşării empatiei -. cognitivă (de cunoaştere şi înţelegere a celuilalt). a gândurilor şi acţiunilor celuilalt). dobândit prin transpunere psihologică a Eului într-un model obiectiv de comportament uman. b. şi anume: a. b. d. de comunicare (interpersonală). ci se constituie şi se dezvoltă în cursul ontogenezei. adaptarea socială a personalităţii. de contagiune afectivă (contaminarea stării celuilalt). Un aspect important îl reprezintă dezvoltarea acestei capacităţi (prin programe dirijate de antrenament empatic).

scopuri. de a se face recunoscut de alţii. nivelul structurilor dezvoltate. cât şi relaţia dintre structura internă şi factorii externi. În funcţie de raportarea personalităţii (ca structură internă) la solicitările externe. 2. Lewin stabileşte 3 niveluri de dezvoltare a acesteia: a. capacitatea individului de a se pune în valoare. 8. nobil. distingem 4 tipuri majore de personalitate: A. În acest sens. nivelul structurilor semidezvoltate. ea devine. 4. ci şi regresiv. Zlate consideră drept criterii esenţiale următoarele aspecte: 1. Constituirea şi maturizarea personalităţii implică atât aspectele structural – funcţionale interne ale acesteia. motive. susţinerea şi argumentarea unor judecăţi de valoare întemeiate. concepţii. crearea de valori sociale.devenirea conştientă de lume. 5. nivelul structurilor primare (globale). absenţa corelaţiilor logice dintre componente. domeniul medical. convingeri în raport cu lumea şi cu sine. Devenirea şi maturizarea personalităţii implică o serie de aspecte ce trebuie luate în considerare.Ca domenii principale de implicare şi de cercetare a empatiei menţionăm: psihologia socială. neuniform. XII. începând încă din primele zile ale copilăriei. 9. 21 . se construieşte în cursul ontogenezei. c. desfăşurarea unei activităţi utile şi recunoscute social. În funcţie de diferenţierea şi specializarea interioară a componentelor personalităţii. Personalitate imatură psihosocial – simplitatea structurilor. didactic. M. cu efecte dezadaptative (conduite marginale sau deviante). dobândirea unui profil psihomoral bine conturat. capacitate de adaptare redusă. psihologia personalităţii. Procesul devenirii personalităţii nu este permanent ascendent. integrarea armonioasă şi utilă în colectivitate. psihoterapia. cu efecte adaptative. elaborarea unui sistem propriu de reprezentări. continuu. PROBLEME GENERALE ALE DEVENIRII ŞI MATURIZĂRII PERSONALITĂŢII Personalitatea nu este înnăscută. K. 7. atitudini. coerent. considerarea ca model educaţional pentru formarea altor personalităţi. 6. elaborarea. formarea unei capacităţi de control şi autocontrol adecvate. 10. funcţionalitate ineficientă. b. uniform. artistic şi literar. 3. de alţii şi de sine. discontinuu.

anxios. hiperperseverentă. depăşirea egocentrismului (raportarea caldă a Eului la ceilalţi). Allport identifică 6 caracteristici ale personalităţii mature: extensia simţului Eului. 4. percepţie realistă. emotiv. adaptare. Personalitate matură psihosocial – complexitatea structurilor. El stabileşte mai multe forme de personalitate accentuată. C. flexibilitatea relaţiilor dintre generaţii. flexibilitatea relaţiilor interpersonale. trebuinţa spre flexibilitate. 5.Maslow). combinarea lor şi efectele acestor combinări (pozitive / negative). cu tendinţa spre patologic. Maslow. rezultă tipurile de personalitate accentuată: hiperdemonstrativă. nestăpânită. Personalitatea optimală (termen introdus de W. G. Rogers. se situează la limita dintre normal şi patologic. autorealizare (A. 2. personalitatea pozitivă). funcţionalitate eficientă. rezultă tipurile accentuate: hipertimic. în condiţii defavorabile de viaţă. A fost amplu abordată în special de psihologia umanistă: A. vom avea caracteristicile personalităţii imature. Imporatant este nu doar natura psihică a trăsăturilor accentuate. distimic. hiperexactă. sănătate mentală. Ca termeni echivalenţi ai personalităţii mature vom considera termenii: normalitate. şi negative. o filosofie unificatoare a vieţii (orientarea valorilor). umor). Personalitatea accentuată – cea care prezintă caracteristici ce ies din comun (în sens pozitiv sau negativ) în raport cu media populaţiei. trebuinţa spre unitate.B. Coan în 1974) are următoarele caracteristici: 1. 3. intuiţie. capacitate de autoreglare. Personalitatea pozitivă ( termen introdus de reprezentanţii psihologiei pozitive.unificare. 3. în funcţie de accentuarea a 3 categorii de caracteristici: 1. labil. prin accentuarea trăsăturilor temperamentale. chiar una şi aceeaşi combinaţie putând determina şi efecte pozitive. prin accentuarea dimensiunilor globale ale personalităţii identifică tipurile accentuate: extravert şi introvert. 22 . La polul opus. performanţă. exigenţa Eului. obiectivarea Eului (autocunoaştere. predispune la manifestări patologice. ci şi numărul lor. prin accentuarea trăsăturilor caracteriale. Allport. 2. exaltat. după 1990) se caracterizează prin: bunăstare spirituală. Acest tip de personalitate a fost definit şi amplu descris de către Karl Leonhard. eficienţă (personalitatea optimală. C. securitatea emoţională (autoacceptarea).

Bucureşti. Corina Ţuţu. personalitatea manifestată (exteriorizată.D. personalitatea reală (aşa cum este ea în realitate. 2. Editura Trei. 1991. Sheila Hayward. Tipuri psihologice. După modul de interacţiune al celor 6 faţete. 23 . 1999. 2. Personaltatea destructurată – incapacitatea de adaptare. Menţionăm faptul că tipurile de personalitate sunt. corija sau optimiza anumite particularităţi psihologice. Cunoscând tipurile de personalitate. nesistematică a faţetelor). Bucureşti. Toate aceste tipuri pot fi încadrate. f. Bucureşti. 4. personalitatea ideală (imaginea dorită). BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE 1. obiectivată în comportament). II. necorelată. Carl Gustav. subordonarea sau chiar anularea celoralate). Bucureşti. Jung. 5. personalitatea autoevaluată (imaginea de sine). Psihologia personalităţii.6. Editura Fundaţiei România de Mâine. Mihai Golu. putem încadra în cele patru tipuri majore de personalitate. Diferenţe interindividuale. personalitatea percepută (imaginea despre ceilalţi). Editura Didactică şi Pedagogică. Mihaela. 2004. şi anume: a. 4. Structura şi dezvoltarea personalităţii. se configurează 4 tipuri de personalitate: 1. vol. celelalte reprezintă faţetele subiective ale personalităţii. tipul unitar şi armonios dezvoltat ( coerenţa şi concordanţa tuturor faţetelor). multe alte tipologii ale personalităţii. Ann Birch. Bucureşti. În funcţie de diverse criterii. Zlate distinge mai multe „faţete” (laturi) ale personalităţii globale. Gordon. Fundamentele psihologiei. M. putem forma. c. Editura Tehnică. tipul dedublat (cu o mare discordanţă între faţete). e. 2006. evita. şi tipuri de Eu. Allport. personalitatea proiectată (imaginea pe care credem că o au ceilalţi despre noi). 3. tipul instabil (acţiunea independentă. prin intervenţii educative şi terapeutice. în mod corespunzător. Elaborând un model sintetic – integrativ al personalităţii. b. 2005. Dacă personalitatea reală şi cea manifestată sunt faţete obiective. în cele 4 tipuri majore de personalitate. d. totodată. Opere complete. tipul accentuat (accentuarea uneia dintre faţete. 3. vol. Editura Fundaţiei România de Mâine.

Editura Atos. 1997. Fundamentul cultural al personalităţii. 1968. Mihaela Roco. Creativitate şi inteligenţă emoţională. Marcus. 2001. Bucureşti. Stroe. Editura Pro Humanitate. Fundamentele psihologiei. Elemente de personologie. 10. Bucureşti. Iaşi. 7. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. 24 . Editura Victor. Bucureşti. Editura Polirom. 9. 8. 2004. 2000. Mielu Zlate. Tudora Sima. Empatie şi personalitate.6. Ralph Linton.

Psihologia copilului este centrată asupra studiului copilului. precum şi specialiştii în psihologia vârstei adulte şi psihologia senectuţii. precum şi pentru a realiza predicţii şi recomandări privind educaţia copilului. Psihologia copilului studiază dezvoltarea copilului pentru a descrie şi explica dezvoltarea acestuia. precum şi a procesului dezvoltării intelectuale şi morale la vârstele mici. DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND DOMENIUL PSIHOLOGIEI VÂRSTELOR Psihologia vârstelor are ca obiect studiul schimbărilor psihologice care au loc începând de la naştere până în perioada bătrâneţii. dimensiunea evoluţiei temporale diferenţiate. drd. Ursula Şchiopu (1997) arată că domeniul încorporează studiul caracteristicilor evoluţiei psihice. pe când psihologia genetică. 1 . Graţiela SION Obiective Cunoaşterea de către studenţii a problematicii vârstelor umane şi a specificului lor în timp. este o ştiinţă a dezvoltării. Contribuţii importante la studiul domeniului au adus cercetătorii în psihologia copilului şi adolescentului.PSIHOLOGIA VÂRSTELOR Lector univ. a trăsăturilor specifice fiecărui stadiu de vârstă. cu tendinţa de a face o mai mare apropiere a psihologiei de viaţa concretă. de la naştere până la moarte. Ca urmare. are ca scop descrierea şi explicarea dezvoltării copilului de la naştere la adolescenţă. a relaţiei dintre potenţele vârstelor şcolare şi planurile şi programele de învăţământ. centrată asupra aspectului evolutiv al comportamentelor şi asupra genezei lor. la rândul ei. Psihologia copilului nu trebuie confundată cu psihologia genetică care. cu schimbări ce survin în decursul întregii vieţi. contribuţiilor de prestigiu la cunoaşterea specificului fiecărei vârste. se impun unele delimitări conceptuale privind domeniul psihologiei vârstelor în raport cu celelalte domenii. I.

Psihologia dezvoltării (în engl. Pentru termenul de psihologia vârstelor. Pedinielli. în dicţionarele de specialitate româneşti sunt oferite traduceri în limba engleză prin development psychology. Termenul de dezvoltare este definit ca ansamblu de transformări care afectează organismele vii sau instituţiile sociale ceea ce implică. Psihologia genetică reprezentată de A.plecând de la studiul copilului. noţiunile de continuitate. 2002. Gesell în Statele Unite. Psihologia genetică se deosebeşte şi de psihologia adultului prin importanţa crescută pe care o acordă explicaţiei în raport cu simpla descripţie şi prin ipoteza că în psihologie ca şi în biologie. psihologia dezvoltării la procesele evolutive. Neveanu.7) fapt care face să se impună astfel termenul provenit din limba engleză. 1978). 1996) al cărui obiect se limitează la geneza categoriilor esenţiale ale gândirii. Guidetti. explicaţia este inseparabilă de studiul dezvoltării (P. Termenul de „psihologie genetică” nu include aspectul ereditar al conduitelor. spun cercetătorii francezi citaţi. J. Un alt aspect de menţionat este acela că studiul psihologiei genetice nu se ocupă cu studiul genezei umane. 2002. şi pentru că ambele se referă la schimbări de ansamblu care se produc de-a lungul evoluţiei de la începutul vieţii până la sfârşitul ei. Entwicklung = dezvoltare) (Ursula Şchiopu. p. p. de asemenea. Piaget în Elveţia şi H. fără a o delimita strict la perioada copilăriei. dar şi al involuţiei proceselor sau comportamentelor. finalitate şi evoluţie (Bideaud. acesta fiind domeniul geneticii ca domeniu de studiu al eredităţii umane. Termenul de psihologia dezvoltării tinde să se substituie termenului de psihologie genetică pe de o parte pentru că ambele se ocupă de studiul schimbării. în limba franceză psychologie du développement sau în limba germană Entwicklung Psychology (germ. Houde. psychology of life (life-span psychology). Folosirea termenului de psihologia dezvoltării. 1997). O accepţiune generală a termenului este 2 . ci. life-span psychology) a progresat mai mult în ţările anglo-saxone decât în Franţa (Torrette.3). Sillamy. Psihologia dezvoltării are în vedere studiul evoluţiei. are ca scop cunoaşterea genezei structurilor mentale ale adultului. De asemenea.P. dimpotrivă aspectul lor evolutiv. majoritatea definiţiilor oferite pentru psihologia vârstelor conduc la ideea că termenul de dezvoltare este termenul central. Wallon în Franţa include şi epistemologia genetică (N. aduce o deschidere în plus şi o mai bună clarificare prin evitarea utilizării cuvântului genetic care ar restrânge spun ei.

deşi vârsta în sine nu le explică. Transformările cantitative şi calitative ce definesc dezvoltarea pot fi clasificate în trei mari categorii. Şchiopu. dar evoluţia lor este relativ independentă una de cealaltă. Studiul dezvoltării se realizează pe patru mari coordonate: descrierea. Şchiopu. dezvoltarea înseamnă modificări complexe biopsiho-sociale ale individului. socio-cultural.aceea conform căreia dezvoltarea este un ansamblu de etape determinate temporal care conduc un organism viu sau o organizaţie socială dintr-un stadiu primitiv către unul mai elaborat şi mai complex. Schimbările sunt bine structurate pe vârste. într-o etapă determinată a vieţii ca şi metamorfozele ce au loc sub influenţa standardelor sociale şi a vârstei biologico-psihologice. 1997). Există strânse corelaţii între tipurile de dezvoltare. explicarea. Cercetările în domeniul psihologiei vârstelor conţin în primul rând descrieri ale principalelor caracteristici ale etapelor de vârstă. în funcţie de specificul dezvoltării: fizice. Propune o viziune ce are în atenţie condiţionarea social-istorică a conduitei. diagnoza şi consilierea. psihice şi sociale. provizoriu sau definitiv. când ritmurile de dezvoltare sunt mai apropiate. Explicaţiile 3 . încheierea perioadei de creştere nu duce la stoparea dezvoltării psihice sau la o încetinire a dezvoltării din acest punct de vedere. ierarhizate în timp. respectiv aspecte specifice ale dezvoltării fizice. precum şi aspecte ale dezvoltării personalităţii în contextul interacţiunii sociale. ca formare de instrumente de adaptare din ce în ce mai complexe şi ca formare de modalităţi de satisfacere de trebuinţe şi formare de noi trebuinţe şi mijloace de a le satisface. psihice. în prefaţa la Psihologia vârstelor. Ceea ce oferă în plus cercetările româneşti în psihologia vârstelor faţă de cele ale psihologiei dezvoltării anglo-saxone. drept ecran concret al constituirii identităţii şi subidentităţilor dominante. profesional (U. Mecanismele care asigură sau permit trecerea dintr-o etapă în alta se circumscriu dezvoltării. cognitive. dar creşterea este esenţială pentru fazele timpurii ale dezvoltării psihice. educaţional. Cu alte cuvinte. 1997). afective. De exemplu. Dezvoltarea implică modificarea echilibrului între asimilarea realităţii şi acomodare la condiţiile subiective şi circumstanţiale concrete ale vieţii (U. este o abordare ce ţine cont de contextul social-economic. Dezvoltarea psihică are la bază încorporări şi constituiri de conduite şi atitudini noi.

precum şi alte aplicaţii practice referitoare la descrierea bazei de diagnosticare şi intervenţie în cazul tulburărilor de dezvoltare cu efecte asupra comportamentului sau capacităţii de învăţare. Interpretările extreme unilateralizează explicaţiile accentuând valoarea unuia din termeni. iar consilierea cuprinde un set de recomandări ce au la bază studiul dezvoltării umane. vor ridica alte probleme şi vor construi teorii diferite de cele ale cercetătorilor care pornesc de la presupunerea că indivizii sunt receptori pasivi ai influenţelor de mediu. Derivat din acestea se descriu sarcini referitoare la fundamentarea procesului educativ. şi nu transformări. respectiv stabilirea reperelor psihologice în designul învăţării. teoreticienii care consideră că dezvoltarea se datorează în mare măsură activităţii copilului. Unul din subiecte este controversa ereditate – mediu. implicând adăugiri. Există un număr de subiecte de recurenţă în studiul dezvoltării încă nerezolvate. controversate. De exemplu. dar continuă să rămână importante pentru contribuţia pe care o aduc la teoria dezvoltării. recomandări care au rolul de a creşte calitatea educaţiei la vârstele mici şi calitatea dezvoltării umane în cazul vârstelor adulte. Aceste interpretări disjunctive nu mai sunt actuale. Creşterea se referă la modificări fizice care sunt în primul rând cantitative şi dimensionale. Diagnoza presupune determinarea gradului dezvoltării în funcţie de indicatorii de medie. În concluzie.oferite de psihologia vârstelor se referă la corelarea unor factori ce au influenţă asupra modului în care fiinţa umană îşi construieşte funcţiile şi procesele psihice. Problema dacă individul este văzut ca fiind activ sau pasiv se conturează ca un al doilea subiect important al dezvoltării copilului. a se maturiza şi a învăţa. psihologii care se ocupă de dezvoltare au două sarcini: să descrie schimbările şi să descopere cauzele aferente schimbărilor. Un al treilea aspect este dacă dezvoltarea este un proces continuu fără întreruperi sau dacă constă din etape separate. Aceste diferenţe se explică prin presupunerile de la care pornesc cercetătorii privind natura dezvoltării şi procesele de dezvoltare. Alte subiecte se conturează prin faptul că anumiţi teoreticieni şi cercetători oferă şi descriu explicaţii foarte diferite ale dezvoltării. De aceea. Se 4 . O a treia sarcină este de a construi teorii care să organizeze şi să interpreteze observaţiile în sprijinul formulării de predicţii. precum şi caracteristicile dominante. dezvoltarea înseamnă a creşte. care se pot constitui în teme principale.

cum ar fi creşterea numărului de ramificaţii nervoase şi a masei cerebrale. O primă lege este cea a continuităţii procesului dezvoltării de la concepţie la maturitate. ca un copil să înveţe să meargă trebuie să aibă puterea fizică şi coordonarea musculară suficient dezvoltate. De exemplu. funcţiile şi procesele sale în timpul creşterii şi maturării. O a doua lege este cea a corelaţiei creşterii şi se referă la legăturile ce se stabilesc în organism între toate părţile. O altă lege se referă la variaţia vitezei de dezvoltare. nu toţi o vor parcurge în acelaşi timp şi cu o viteză constantă pe toată durata stadiului. dar nu specifică maturitatea individului care reiese mai ales din corelaţia dintre toţi factorii şi parametrii de dezvoltare. rezultatul maturării în final este acelaşi. maturare şi învăţare. cum sunt creşterea în înălţime sau greutate. Maturarea este un termen folosit pentru a descrie schimbări relativ independente de mediul copilului. Principiile generale ale dezvoltării guvernează evoluţia fiinţei umane de la stadiul de zigot până la stadiul de individ matur la vârsta 18-20 de ani capabil de a trăi independent în societate. 1993). Asemenea schimbări. 5 . în timp ce dezvoltarea presupune o adaptare treptată într-o perioadă îndelungată. Dezvoltarea este procesul complet prin care individul se adaptează la mediul său. Zlate. Dar de vreme ce adaptarea se face prin creştere. 4) sau celor fiziologice (M. Diferenţa principală dintre învăţare şi dezvoltare este că învăţarea presupune adaptare imediată pe termen scurt. Creşterea şi maturarea sunt două mecanisme interdependente: modificarea proporţiilor corpului depinde de maturarea endocrină. Lefrançois. p. Descrierea stadiilor şi statisticile arată nivelul „normal” al dezvoltării. Viteza maturaţiei diferă de la un copil la altul.pot identifica creşteri ale masei somatice. sunt exemple clare de creştere. Chiar dacă secvenţa dezvoltării este aceeaşi pentru toţi copii. Aceste schimbări sunt atribuite schimbărilor genetice (Guy R. cum sunt modificările sistemului osos şi a masei musculare şi creşteri ale masei nervoase a organismului. dar şi şansa de a exersa deprinderile acumulate. iar creşterea greutăţii depinde de maturarea ţesuturilor. Învăţarea în sens larg este definită ca rezultat al experienţei şi nu ca proces de maturare. acestea nu sunt decât aspecte ale dezvoltării. În toate aspectele dezvoltării umane există o interacţiune între maturare şi învăţare.

şi abordările psihanalitice. organizate în teorii caută să ofere explicaţii. de regulă în plan inconştient. deoarece oferă posibilitatea de a privi dincolo de datele concrete ale dezvoltării fizice şi psihice. O teorie asupra dezvoltării se poate focaliza doar asupra dezvoltării cognitive. adânc înrădăcinate în individ.Teoreticienii învăţării s-au ocupat de identificarea principiilor aferente învăţării şi nu de descrierea diferenţelor dintre procesele de învăţare la copii şi la adulţi. ideilor şi ipotezelor într-o manieră coerentă interrelaţionată cu aspect generalizator. tocmai de aceea o viziune integratoare este necesar să cuprindă cât mai multe dintre teoriile prezente în câmpul cercetării psihologiei dezvoltării. principii. PERSPECTIVE TEORETICE CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA UMANĂ Nevoia umana de încadrare logică a fenomenelor observate conduce la crearea de ipoteze şi teorii care încearcă să explice realitatea în integralitatea sa. De aceea. psihologia dezvoltării se ocupă de individul uman de la naştere până la bătrâneţe. atât pentru timpul prezent. Piaget. construind cadre explicative şi comprehensive asupra dezvoltării umane ca fenomen. Abordările psihanalitice Abordările psihanalitice sunt cele care încearcă să identifice forţe existente. teoriile învăţării sociale. Piaget sau a dezvoltării psihoafective cum este cazul teoriilor psihanalitice. cât şi pentru viitor. aşa cum este cazul teoriei dezvoltării cognitivconstructiviste a lui J. mergând până la principii şi legi. Aceste afirmaţii. teoreticienii dezvoltării au abordat diferenţele de învăţare şi comportament dintre adulţi şi copii şi modul în care se dezvoltă cronologic procesul de învăţare al copilului. dar şi predicţii pentru fenomene. Studiul teoriilor dezvoltării este important. teoria cognitiv-constructivistă a lui J. II. 1. Aceste forţe în interacţiune cu mediu au ca rezultat dezvoltarea personalităţii. În sinteza prezentată aici vom trece în revistă behaviorismul. ipoteze. Teoria într-o definiţie largă este organizarea datelor. În opoziţie cu aceştia. concepte. 6 .

relaţii ce se referă la dinamica pulsiunilor. Aşadar viziunea psihanalitică a dezvoltării are la bază principiul libidoului. format din instanţe cu specializări funcţionale. Aceste mecanisme sunt: catharsisul. Sexualitatea este folosită de Freud într-un înţeles foarte larg. simbolizarea. în consecinţă. cât şi cu lumea interioară din sfera inconştientului şi este definit de EU (EGO) şi SUPRAEU (SUPEREGO). Libidoul este sursa de energie pentru dorinţele sexuale. Pornirea de a procrea este însă în mod constant descurajată şi chiar împiedicată de realitate. Organizarea dinamică a personalităţii presupune mecanisme de funcţionare şi relaţii între instanţele ce o compun. Instinctul de supravieţuire are o importanţă secundară şi este legat de o relaţie cu mediul (Freud denumeşte mediul drept realitate). fundament care a deschis în primul rând un nou cadru de analiză. definind o nouă direcţie în psihologie – psihologia abisală sau psihologia ce vizează sondarea inconştientului. „iar întreaga dezvoltare a individului este o succesiune de 7 .Părintele psihanalizei ca teorie şi metodă este considerat Sigmund Freud (1856-1939). Printre ideile fundamentale ale lui Freud este noţiunea de comportament uman şi. suptul degetului. Personalitatea din punctul de vedere psihanalitic este organizată după un model dinamic şi stratificat ierarhic. 1975). de aceea sexualitatea are o atât de mare importanţă în descrierea dezvoltării umane de către Freud. psihanaliza postfreudiană s-a sprijinit pe fundamentul oferit de întemeietorul său. fumatul). direcţia pe care o ia dezvoltarea personalităţii derivă din două tendinţe foarte puternice: pornirea de a supravieţui şi pornirea de a procrea (Roazen. Atât în teorie. ci toate activităţile care pot fi legate de comportamentul sexual indiferent cât de primar (de exemplu. cât şi în practica sa. refularea şi cenzura. Sexualitate nu înseamnă numai acele activităţi evident asociate cu sexul. Dorinţele sexuale sunt foarte importante în sistemul lui Freud încât acestora el le conferă un termen special – libido. subconştientul sau preconştientul ca loc al cenzurii asupra pulsiunilor venite din inconştient şi instanţă intermediară între conştient – inconştient şi conştientul ca ultimă instanţă ce realizează schimbul de informaţii cu lumea reală – externă. sublimarea. dinamica exteriorizării pulsiunilor în conştient. după cum dorinţele sexuale sunt încadrate drept dorinţe de libido. Instanţele personalităţii sunt: inconştientul ca rezervor al pulsiunilor şi energiilor instinctuale.

ID-ul este dominant. instinctual. 36). denumirea fiecărei etape reflectă modificările în aria satisfacţiei sexuale pe măsură ce copilul se maturizează începând cu etapa orală. dezvoltării şi regresiunii libidinale” (Constantin Enăchescu. Pe scurt. etapa de latenţă şi. 1998. precum şi reţinerea lor. etapa genitală. Preocupare pentru gratificarea imediată a impulsurilor. teoria lui Freud identifică trei nivele ale personalităţii: ID. etapa falică. ID şi EGO Copilul devine interesant de organele genitale. muşcatul. sursa plăcerii sexuale implică manipularea organelor genitale – perioada complexului 8 Anală Falică 8-18 luni 18 luni-6 ani . 3 2 1 SUPEREGO (SUPRAEU) Conştiinţa Sursa conflictului cu ID-ul EGO (EU) Mediator bazat pe realitate Locul constituirii mecanismelor de apărare ID (SINE) Primitiv. Ego şi SuperEgo (vezi figura). înghiţitul şi joaca cu buzele.etape ale apariţiei. trecând prin etapa anală. Sursele de gratificare sexuală cuprind eliminarea fecalelor şi urinei. Etapele dezvoltării psihosexuale: Etapa Orală Vârsta aproximativă 0-8 luni Caracteristici Sursele de plăcere sunt suptul. pasional – apare de la naştere Sursa instinctelor primare Freud împarte schimbările de motivaţie într-o succesiune de ape care se disting prin obiectivele sau activităţilor necesare satisfacerii instinctelor individuale pe durata respectivei etape (vezi tabelul de mai jos). p. în final.

a cărui teorie are relevanţă pentru psihologia dezvoltării copilului. Lefrançois. Erikson duce formulările psihanalitice mult mai departe decât cele timpurii realizate de Freud. educaţia specială. În 1950 publică lucrarea Childhood and Society. SUPEREGO Latentă 6-11 ani Pierde interesul în gratificare sexuală. psihologia gestaltistă. EGO. Erikson micşorează interesul de studiu asupra clasicului triunghi descris de Freud – mamă. respectiv. ID. accentuează asupra mediului social al dezvoltării copilului. Erik Erikson – teoria dezvoltării psihosociale Este unul din cei mai importanţi continuatori ai lui Freud. Cercetările lui Erikson şi scrierile sale au extins gândirea psihanalitică la domenii cum ar fi antropologia culturală. Erikson pune în evidenţă felul în care fiecare stadiu contribuie la dezvoltarea unei personalităţi unice şi. SUPER EGO Genitală După 11 ani Interes faţă de modelul de plăcere sexuală. 1983 2. lucrare de mare circulaţie şi în prezent în literatura psihologică. îngrijirea copilului. tată. Dacă psihologia copilului descrie o dată cu Piaget dezvoltarea cognitivă a copilului. * După Guy R. educaţia timpurie. psihiatria. EGO. psihologia socială. teoria lui Erik Erikson propune o stadialitate a dezvoltării cunoaşterii sinelui în interacţiunea cu ceilalţi. el se axează pe influenţele psihosociale ale dezvoltării.Oedip sau Electra. respingerea fixaţiilor sau regresiilor. îl sprijină pe individ să devină un membru activ şi creator al societăţii. în acelaşi timp. ID. copil – aşa cum apare el în complexele Electra şi Oedip şi. literatura şi arta. Identificarea cu părintele de acelaşi sex. dezvoltarea copilului. deşi acceptă cadrele de bază ale dezvoltării psihosexuale. 9 . Opera lui Erikson vine în sprijinul profesioniştilor şi este organizată în cercuri care depăşesc cercurile psihanalitice ale teoreticienilor şi practicanţilor – între acestea fiind activităţile sociale. Teoria dezvoltării personale şi sociale a lui Erikson propune abordarea stadială a formării personalităţii pe latura socializării. psihologia şi consilierea confesională.

De exemplu. Ultimele trei stadii descriu maturitatea pentru că aşa cum am arătat. iar eşecul construieşte o imagine de sine negativă.Erikson propune ipoteza conform căreia oamenii trec prin opt stadii pe parcursul întregii vieţi. Cu fiecare stadiu parcurs şi prin obţinerea unei rezolvări. ori un moment critic. individul capătă o dimensiune a competenţei sale. un sentiment de inadecvare şi de 10 2 3 3 ani la 6 ani 4 6 la 12 . se consideră că mulţi adulţi au încă de rezolvat probleme ce ţin de criza identităţii manifestată în adolescenţă. Cele opt stadii ale vieţii după Erikson se identifică cu o criză majoră ce trebuie rezolvată pentru a întruni condiţiile unei personalităţi sănătoase. În fiecare stadiu are loc o criză. dar există persoane care nu rezolvă complet aceste crize şi efectele lor continuă să pună probleme mai târziu pe parcursul vieţii. Stadiile dezvoltării în perspectiva lui E. a elibera ▪ conflictul dintre dorinţa de a fi protejat şi nevoia de a fi liber ▪ iniţiativă versus sentimentul de vină ▪ Relaţiile cu familia în general ▪ explorarea posibilităţilor sinelui sau restrângerea lor ▪ nevoia de a produce şi construi lucruri versus ▪ sentimentul de inferioritate sau credinţa în incapacitate ▪ Relaţiile ce determină soluţionarea crizei sunt cele legate de mediul şcolar ▪ Succesul aduce cu sine un sentiment de încredere în forţele proprii. iar individul trebuie să parcurgă şi ultimele trei stadii pentru a progresa. Erikson spre deosebire de alţi teoreticieni nu consideră că dezvoltarea nu se încheie cu adolescenţa. Erikson: Vârsta 1 de la naştere la 18 luni 18 luni la 3 ani caracteristici ▪ construirea încrederii versus pierderea încrederii ▪ relaţia de tip „a lua” – „a da în schimb” ▪ autonomie versus îndoială sau teamă ▪ relaţia cu părinţii ▪ „a păstra” şi „a lăsa să plece”. de a cărui rezolvare depinde cursul dezvoltării ulterioare. Majoritatea oamenilor rezolvă aceste crize satisfăcător şi efectele acestora sunt îndepărtate pentru a se mişca spre alte provocări dictate de ritmul vieţii.

de a muri 3. Copilul care la început a fost tentat să atingă micul 11 . Un copil de 9 luni a fost învăţat să se teamă de un stimul neutru – un şobolan alb furios – după ce Watson i l-a arătat de câteva ori însoţit de un sunet terifiant. acesta face un experiment în 1920. ▪ Descrierea psihologică se constituie în baza alegerii de tipul – a fi sau a nu fi tu însuţi.5 12 la 18 ani 6 perioada tinereţii 7 perioada de viaţă adultă 8 perioada bătrâneţii incapacitate care determină comportamentul ulterior de învăţare. Acesta susţine ştiinţa obiectivă a psihologiei în ideea că orice studiu trebuie să se concentreze direct pe evenimente observabile – stimuli şi răspunsuri comportamentale şi nu pe structurile inconştientului. folosind principiul pavlovian al condiţionării clasice. Behaviorismul a început în decadele anterioare cu cercetări efectuate de psihologi între care este importantă contribuţia iniţială a lui John B. cooperarea. sexualitatea. Behaviorismul În deceniile 3 şi 4 studiul copilului a fost profund influenţat de un punct de vedere total diferit de cel al psihanalizei: teoria behavioristă – o tradiţie ce vine din concepţia de „tabula rasa” a lui J. prietenia. Locke asupra intelectului uman. Impresionat de activitatea lui Pavlov. ▪ reproducere versus autoconstrucţie ▪ Relaţiile determinante sunt cele cu partenerul şi relaţiile de muncă ▪ Axa psihologică este oferită de sintagma „a avea grijă de”/ „a se ocupa de” ▪ criza generată de pendularea între integritate şi disperare ▪ axa psihologică fiind descrisă de capacitatea de a face faţă ideii de a nu mai fi. aplicat comportamentului copiilor. Watson. ▪ intimitate versus izolare ▪ Relaţiile determinante sunt legate de experienţe privind competiţia. ▪ corespunde conflictului între construirea identităţii şi confuzia la nivelul asumării rolurilor ▪ Relaţiile determinante sunt cele dezvoltate la nivelul grupului de prieteni. ▪ Axa psihologică este aceea a descoperirii şi pierderii sinelui în celălalt.

ţinuţi pe genunchi. Gesturile permise sunt legate de recompensă şi salut şi se rezumă la o strângere de mână sau bătaie pe umăr şi o mângâiere pe creştet. În acest moment. iar factorii biologici (cei menţionaţi de Gesell şi Freud) sunt importanţi numai în măsura în care asigură fundamentul de bază pentru răspunsurile învăţate. În locul căldurii şi dragostei. Prima. sărutaţi. comportamentul părinţilor trebuie să fie obiectiv şi ferm. Elementul cheie al acesteia este învăţarea. a aplicat teoria condiţionării în creşterea copilului. practica modernă recomandă părinţilor formarea deprinderilor de folosirea toaletei în intervalul de la 18 luni la 3 ani. foarte curând a început să plângă vehement întorcând capul să nu mai vadă. De exemplu. acestora li se asociază o mare varietate de stimuli care devin conduite secundare sau conduite învăţate. După Watson behaviorismul american a urmat câteva direcţii de dezvoltare. În acest scop. cea a lui Clark Hull – teoria reducerii conduitei – conform căreia organismul acţionează continuu pentru satisfacerea nevoilor fiziologice şi reduce stările de tensiune. Pe măsură ce sunt satisfăcute conduite primare: foame. sete şi sex. La vremea sa această recomandare a creat controverse în sensul că această abordare ştiinţifică a creşterii copilului. Ceea ce ştim astăzi este că recomandările lui Watson sunt prea dure şi nu ţin seamă de nevoile şi capacităţile copilului pentru a duce la o dezvoltare sănătoasă.obiect alb. sugarul caută apropierea şi atenţia adulţilor care îl hrănesc. bani asociaţi în mintea sa cu posibilitatea de a cumpăra dulciuri care devin reductori plăcuţi ai tensiunii conduitelor primare. în timp ce copilul va spăla vasele pentru a-şi primi banii de buzunar. Watson este pionierul behaviorismului – a psihologiei experimentale a copilului. În opinia sa copii trebuie trataţi ca tineri adulţi. dar blând. Watson consideră mediul ca fiind forţa supremă în dezvoltarea copilului şi crede că orice copil poate fi modelat de adult în orice direcţie dacă sunt controlate atent asociaţiile stimul – răspuns. Această conducere ştiinţifică a educaţiei trebuie să înceapă din primele luni de viaţă ale copilului printr-un program de hrănire rigid şi prin introducerea oliţei de la vârsta de 1-3 luni. a fost considerată chiar şi de adepţii ei rece. În lucrarea Psychological Care of Infant and Child (1928) se recomandă părinţilor să nu se manifeste afectiv pentru a preveni răsfăţul şi comportamentul dependent. Copii nu trebuie îmbrăţişaţi. Watson recomandă părinţilor să folosească metode eficiente care să-i ajute pe copii să înveţe bunele obiceiuri. rigidă şi extremă. 12 .

Erikson consideră dezvoltarea drept competenţă socială. Influenţa behavioristă se întrevede prin nevoia de testare şi experimentare şi studiul comportamentului. Acesta respinge ideea lui Hull cum că reducerea conduitelor primare este singurul mod de a se determina organismul să înveţe. Freud. De exemplu. în schimb se concentrează pe comportamentul imediat al copilului şi pe forţele de mediu care influenţează comportamentul. teoria lui Freud a prevăzut că frustrarea intensă a nevoilor primare ale copilului duce la anxietate şi neadaptare comportamentală. pe lângă hrană şi băutură. El a observat a atât animale. dar comportamentul poate fi eliminat prin pedepse cum ar fi retragerea de privilegii. 4.O altă direcţie a orientării behavioriste este a condiţionării operante a lui Skinner. comportamentul unui copil poate fi îmbunătăţit dacă este urmat de orice fel de întărire. cum este agresiunea. zâmbetul. Erikson şi Piaget descriu dezvoltarea ca o trecere printr-o succesiune fixă de etape cărora le corespund vârste aproximative. acestea nu privesc nici cauzele istorice ale comportamentului. În contrast cu acestea. Teoria învăţării sociale Plecând de la teoria psihanalitică (după unii autori). A fost obişnuită să folosească oliţa ce avea un dispozitiv care declanşa o melodie ori de câte ori copilul o folosea cu succes. cât şi oamenii continuă să se comporte în maniere care duc la rezultate plăcute de toate felurile şi încetează manifestarea de comportamente care duc la rezultate neplăcute. iar Piaget accentuează dezvoltarea intelectuală. După Skinner. Teoreticienii învăţării au adoptat această ipoteză a legării agresiunii de frustrare şi au studiat-o în 13 . Ca urmare. Skinner a aplicat această teorie pentru a-şi creşte propria fiică. opera lui Skinner privind condiţionarea operantă a început să fie larg aplicată ca o paradigmă de învăţare behavioristă în psihologia copilului. altele cum ar fi lauda. o jucărie nouă. în anii ’30 cercetătorii studiază posibilitatea de testare a predicţiilor psihanalitice şi de transpunere a acestora într-o teorie a învăţării. Freud pune accentul pe dezvoltarea personalităţii. dezaprobare parentală sau izolarea în camera sa. abordările behavioriste – numite şi abordări despre dezvoltare în baza învăţării – nu descriu etape de dezvoltare.

Interesul special pe care Sears îl arată teoriilor învăţării se poate explica prin apropierea de Clark L. atenţia sa se concentrează pe comportamentul însuşit al copilului datorită asocierii cu reducerea conduitei primare. aprobării părinţilor. dar ei construiesc peste aceste principii oferind puncte de vedere mai largi referitoare la modul în care copiii şi adulţii achiziţionează noi răspunsuri. căldură şi afecţiune a copilului este esenţial pentru dezvoltarea acestuia. De aceea cercetările lui Sears se ocupă în principal de practicile de creştere a copilului – hrănire. Alte influenţe asupra lucrărilor sale vin din perspectiva învăţării sociale. După Sears modul în care părinţii satisfac nevoia de hrană. Adoptând teoria lui Hull. domeniul dezvoltării copilului intră în mediu de laborator controlat ştiinţific. metode de disciplinare – ca fiind factori ce pot anticipa agresiunea. în special influenţa lui Dollard şi Miller cu care Sears a colaborat într-o cercetare ce avea drept obiectiv aplicarea teoriei învăţării la problemele sociale imediate. După al Doilea Război Mondial teoria învăţării sociale devine una din forţele dominante în domeniul cercetării dezvoltării copilului. atenţie şi aprobare reprezintă pentru părinţi un instrument puternic de a-l învăţa pe copil regulile vieţii sociale. Controlul părinţilor devine în ultimă instanţă conduită secundară. Hull. Această dorinţă de apropiere. pedepsire. din care se naşte o nouă teorie: teoria învăţării sociale. Treptat acestea duc prin asociere la aceste conduite secundare cum ar fi obţinerea apropierea fizice. Robert Sears este deschizătorul de drumuri în domeniul teoriei sociale în dezvoltarea personalităţii. Albert Bandura a efectuat o serie de investigaţii de laborator pentru a demonstra că învăţarea observaţională numită 14 . atenţiei. Cu această constatare. Reacţiile agresive ale copiilor sunt legate de măsura frustrării prin care au trecut şi de recompensele şi pedepsele primite pentru comportament agresiv (Dollard. Hrănirea promptă. Se conturează astfel o serie de variante teoretice. comportamentul dependent şi autocontrolul copiilor. Copiii şi-l însuşesc ajungând la autocontrol şi conştientizare. căruia i-a fost şi student şi mai apoi coleg în anii petrecuţi la Yale.detaliu. Teoreticienii învăţării sociale acceptă principiile condiţionării şi întăririi identificate de behaviorişti. precum şi satisfacerea altor necesităţi de dependenţă ale copilului sunt considerate ca bază a învăţării sociale ulterioare. 1939). Alţi teoreticieni ai învăţării sociale şi-au propus să demonstreze că învăţarea observaţională şi imitarea sunt instrumente puternice de socializare pe perioada copilăriei.

dar s-au dovedit a fi eficiente şi pentru rezolvarea unor probleme inerente copilăriei. Piaget – teoria cognitiv-constructivistă a dezvoltării Conceptele de bază pe care le foloseşte în teoria sa sunt preluate din biologie şi logică. conduita prosocială şi imitaţia conduitei sexuale. J. Întrebarea „ce anume îi face pe copii să dorească să imite comportamentul anumitor modele” a găsit răspuns prin cercetările lui Bandura şi a celor ce au continuat studiile. care au demonstrat atracţia copiilor faţă de modele calde şi puternice şi care posedă obiecte dorite de ei sau alte trăsături. au făcut ca teoria să devină mai cognitivă. modelarea şi manipularea indiciilor situaţionale pentru a elimina comportamente nedorite ale copiilor şi pentru a spori adoptarea de către aceştia a unor răspunsuri acceptabile social. Comportându-se ca aceste modele. Aceste principii se aplică pe scară largă copiilor cu probleme comportamentale. Behaviorismul şi teoria învăţării sociale au un impact major asupra muncii cu copiii. 5. reguli generale din seturi complexe de comportamente observate care le afectează imitaţia şi învăţarea. Cu toate acestea. poate fi un moment de depăşire a propriei temeri. Bandura recunoscute că de la vârste foarte timpurii copilul achiziţio-nează multe din răspunsuri ascultându-i pe ceilalţi din jur. Modificările comportamentale se referă la un set de proceduri practice care combină întărirea. fără pedepse sau recompense directe. El postulează un efect de continuitate între procesele biologice de adaptare a organismului la mediul în care trăieşte şi procesele psihologice unde factorii exteriori şi interiori ai 15 . De exemplu. copiii speră să obţină propriile resurse de valoare pentru viitor. schimbările recente care au apărut în domeniul dezvoltării copilului în ansamblu. Cercetările lui Bandura continuă să influenţeze în mare măsură studiile privind dezvoltarea socială a copiilor. să privească doi colegi care se joacă cu un câine. Întărirea şi modelarea sunt aplicate pentru formarea deprinderilor sociale la copiii care nu au prieteni pentru că le lipseşte acel comportament social afectiv. confirmând abilitatea copiilor de a asculta.modelare reprezintă baza unor mari varietăţi de comportamente însuşite ale copilului cum ar fi agresiunea. Bandura arată că pentru un copil care se teme de animale. de a reţine şi abstractiza.

Echilibrul între asimilare şi acomodare duce la adaptare. Nu percepem schema. iar adaptarea intelectuală comportă un element de asimilare. iar structurile care sunt generate de funcţionarea sa sunt descrise în termeni logici (structuri logico-matematice. Adaptarea individului la mediu se face graţie celor două mecanisme principale care constau în schimburile continue ce se stabilesc între individ şi mediul său: asimilarea şi acomodarea. aşa cum omul asimilează substanţe şi le transformă tot aşa pe plan psihologic. Fenomenul invers asimilării se numeşte acomodare. Acomodarea comportă. inteligenţa este acomodare la mediu şi variaţiile sale. Sursa existenţei şi a modificării schemelor reiese din cele două momente ale adaptării unui individ la mediul său. adică de structurare prin incorporare şi. obiectele suferă transformări când sunt asimilate. adaptare). Stadiul în această perspectivă presupune: ordinea diferitelor achiziţii este neschimbată. Astfel. de asemenea. Asimilarea şi adaptarea intervin în toate actele de inteligenţă. acomodare. şi cunoaştere care rezultă într-o interacţiune între subiect şi obiect. prin acomodare. Asimilarea se realizează graţie schemelor care se vor modifica prin acomodare. astfel că atunci când o schemă se dovedeşte inadecvată în faţa unui obiect nou. structuri de grup). deci. Forma cea mai înaltă de adaptare mentală după Piaget este inteligenţa. Pe plan biologic. funcţionarea inteligenţei va fi descrisă prin termeni biologici (asimilare. 16 . adaptarea schemei la realitatea obiectelor. dar se poate modifica fie generalizându-se. Schemele perceptive sunt cele care permit realizarea acţiunii. Pe plan psihologic acomodarea corespunde procesului prin care presiunile din mediul extern duc la modificarea structurilor sau acţiunilor individului.dezvoltării sunt indisociabili. se consolidează prin exerciţiu. dar percepem acţiunea. fie modificânduse sub presiunea lumii exterioare. Piaget prezintă dezvoltarea din perspectiva stadialităţii genetice. se produc modificări şi diferenţieri ale schemei. acestea fiind: asimilarea şi acomodarea. O schemă se conservă. Schemele perceptive sunt entităţi abstracte ca şi schemele mentale care corespund structurii unei acţiuni. Mecanismul intern pe care se bazează dezvoltarea de la un stadiu la altul este cel al asimilării şi acomodării care caracterizează omul din primele zile de viaţă.

pentru dezvoltarea intelectuală. Perioada se caracterizează prin expansiune enormă a conduitelor motorii şi verbale.există o structură proprie a stadiului şi nu doar o juxtapunere de proprietăţi. sau a altor agenţi fizici sau chimici). Stadiile dezvoltării conform teoriei lui J. să ofere siguranţă şi să fie stimulativ. vorbirea. Stadiul operaţiilor concrete: de la 7/8 ani la 11/12 ani. mediul în care creşte şi se dezvoltă copilul trebuie să fie afectiv. CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA COPILULUI DE LA 1 LA 3 ANI 1. că această structură reconverteşte achiziţiile anterioare care nu dispar ci se manifestă în altă formă (în situaţii regresive pot reapărea). manevrarea cu mai multă precizie a obiectelor din jur. Caracterizare generală Spre deosebire de perioada anterioară. Cercetările au pus în evidenţă mai multe tipuri de nevoi ale copilului în primii ani de viaţă ce se impun a fi satisfăcute: nevoi fizice. III. atât stadialitatea genetică. Din această cauză. copilul dezvoltă un început de independenţă dezvoltând mersul. cât şi cea dinamică sunt subdivizate în substadii (abordarea pe vârste). Nevoile fizice ale copilului în primii ani de viaţă: hrănirea adecvată pentru a asigura nevoile nutriţionale. Stadiul operaţiilor formale: de la 11/12 ani la 15/16 ani. 17 . Stadiul preoperator: de la 2 la 7/8 ani. fiecare stadiu conţine germenii trecerii la următorul. Piaget sunt: Stadiul senzorio-motor: de la naştere la 2 ani. emoţionale şi sociale şi nevoi ce asigură dezvoltarea intelectuală. fiecare stadiu conţine un moment de pregătire şi unul de stabilitate. O altă caracteristică a perioadei este animismul şi antropomorfismul ca şi caracteristici generale ale gândirii copilului antepreşcolar. S-a dovedit că primii ani de viaţă sunt vitali în stabilirea stării de bine fizic şi emoţional de mai târziu şi în cele din urmă. protejarea împotriva factorilor teratogeni (supraîncălzire sau frig în viaţa precoce.

factori ereditari – influenţează ritmul de creştere şi valorile definitive ale parametrilor de creştere. factori hormonali – între aceştia hormonul de creştere este indispensabil pentru reglarea creşterii scheletice. prin supravegherea stării de sănătate. factorii de mediu – nutriţia – element esenţial în dezvoltarea procesului de creştere. părinţii să aibă o atitudine echilibrată. Să se impună limite rezonabile ale comportamentului copilului. Dacă copilul are probleme cu dezvoltarea cognitivă şi cu dezvoltarea îndemânării. Stimularea dezvoltării intelectuale se începe în perioada de sugar şi se face. prin imunizări etc. în special de către mamă. pentru a asigura nevoile emoţionale deosebite ale acestora. de regulă. de compoziţie şi funcţie celulară. excesul determină accelerarea creşterii fără maturaţie (gigantismul). sub supravegherea strictă a adulţilor care au ca grijă principală binele acestuia. adaptate nevoilor copilului. dezvoltare şi maturaţie depinde de factori ereditari. iar deficitul acestui hormon se exprimă prin încetinirea proceselor de creştere şi maturare. p. 1998. Dezvoltarea şi maturaţia reprezintă noţiuni calitative referitoare la diferenţieri de structură. iar în cazul copiilor bolnavi. conform programelor genetice. Să i se asigure o stare de sănătate bună.prevenirea bolilor prin asigurarea condiţiilor de locuit. hormonali şi de mediu. de către părinţi. 199) 2. stimularea senzorială se va face de către specialist. particulare fiecărui ţesut. 18 . (Florin Iordăchescu. Nevoile emoţionale şi sociale ale copilului: Să crească într-o familie unită. Ritmul de creştere. mai ales faţă de cei cu boli cronice sau cei cu nevoi speciale. care să-l ajute să-şi stimuleze dezvoltarea autocontrolului. Dezvoltarea fizică Prin creştere se înţeleg acumulările cantitative ale dimensiunilor corporale. Să se cultive sentimentul de respect pentru propria viaţă şi viaţa celorlalţi Nevoile pentru dezvoltarea intelectuală corespunzătoare a copilului Se vor crea o serie de facilităţi educaţionale.

În România aceste măsurători au fost elaborate de Institutul de Igienă Bucureşti.5 kg. coloanei vertebrale. 1983). 1975 p. iar înfăţişarea generală a organismului se modifică. În primul an. climatul afectiv. Elementele de maturaţie sunt reprezentate de dezvoltarea relativă a masivului facial cu dispariţia treptată a aspectului particular al nou-născutului. dentiţiei (Ferrier P.100 gr. Are loc progresia în ceea ce priveşte dezvoltarea creierului de la 980 gr. 55-73). se constată o egalizare a celor două perimetre spre vârsta de 1 an.. după care perimetrul cranian rămâne progresiv în urma celui toracic. Principalele achiziţii psihice ale perioadei 19 . Se dezvoltă sistemul muscular şi a ligamentelor ceea ce va duce la o mai mare agilitate a corpului. sex.E. Segmentele corpului au ritmuri de creştere inegale. a membrelor. iar la 3 ani de 15 kg Talia creşte de la 74 cm la 92 cm După vârsta de 1 an valoarea medie aproximativă a înălţimii în centimetri se poate afla din formula: vârsta (în ani) × 6 + 77 (Nelson. La 3 ani ritmul de creştere este mai diminuat faţă de perioada anterioară. iar diferite reacţii înnăscute încep să se condiţioneze (la 2 ani şi jumătate apare controlul sfincteral). greutatea medie este de 9. calitatea relaţiilor dintre părinţi şi copii. vârstă şi mediul de provenienţă (rural/urban). acestea sunt standarde de referinţă reflectând nivelul dezvoltării fizice la diferite grupe de vârstă. factorii psihici şi emoţionali contribuie în mare măsură la confort prin ambianţa familială. Au loc osificări la nivelul craniului prin închiderea fontanelelor. Raporturile segmentare dintre trunchi şi membre arată că membrele cresc mai rapid decât trunchiul până la pubertate după care se inversează ritmul de creştere. Stress-ul psihic provocat de mediul ambiant nefavorabil influenţează negativ procesul de creştere. a cutiei craniene. Activitatea corelată a diferitelor regiuni şi zone cerebrale se dezvoltă foarte mult. obiceiuri elementare. tradiţii culturale în strânsă legătură cu factorii nutriţionali. la 3 ani. la 1an ajunge la 1.factorii socioeconomici influenţează creşterea organismului copilului prin modul de viaţă. În raport cu perimetrul toracic care la naştere este mai mic decât cel cranian. Este important de ştiut că cifrele rezultate din măsurătorile parametrilor antropometrici sunt confruntate cu valorile din standardele de referinţă care ţin seama de zona geografică. 3.

redresând capul. Copilul îşi dezvoltă capacităţile de la mersul şovăit la alergat. desfacere. Se perfecţionează mişcările mâinilor în rapiditate şi precizie (încă de la un an şi câteva luni copilul poate bea din cană. căţărat. Posibilitatea copilului de a se mişca conduce la experimentarea de noi senzaţii dezvoltând experienţa cognitivă. Dezvoltarea se derulează urmând câteva legi generale care permit înţelegerea mecanismelor dezvoltării. apoi ai spatelui permiţând poziţia şezând. târât. să smulgă. la muşchii gâtului. Aceste legi sunt: Legea dezvoltării cefalo-codale. dulapurile. De exemplu. Acestea au fost descrise de Gesell şi ilustrează progresul maturizării nervoase cu efectele sale asupra controlului motricităţii. mâncând cu linguriţa). învârtire. sertarele şi să culeagă obiecte mici între degete. În acelaşi timp. descendent de la muşchii oculari. Achiziţia mersului este o bună ilustrare a acestei interrelaţii. De aceea. prin exersarea mersului el dezvoltă o autonomie faţă de adult ceea ce înseamnă baza independenţei de mai târziu.Perioada antepreşcolară se caracterizează prin trei achiziţii importante: mersul. să tragă. Acum este capabil să împingă. Mielinizarea fibrelor nervoase se realizează progresând de la zona creierului la zona de bază a coloanei vertebrale. un copil privat de îngrijire şi nestimulat va prezenta un retard important în achiziţiile sale. Dezvoltarea motricităţii trece din faza ei incipientă „de tatonare” în faza ei de adevărată expansiune. Dezvoltarea psihomotorie este progra-mată genetic pentru fiecare specie. adică de la ceea ce este la mică distanţă către ceea ce se află din ce în ce mai departe. apoi controlul membrelor inferioare adăugând achiziţia poziţiei bipede. de la manevrarea imprecisă. dar asta nu înseamnă că mediul nu intervine ca factor de modulare a celui genetic. copilul va exersa un control din ce în ce mai mare asupra muşchilor. Legea dezvoltării proximo-distale. Această înseamnă lărgirea controlului de la segmentele centrale la segmentele 20 . reprezentarea şi limbajul. la apucare. să spargă. Ea ilustrează progresele mielinizării într-un sens proximo-distal. Aceste achiziţii permit copilului un acces mai mare la mediul înconjurător. ba mai mult decât atât la stăpânirea şi modificarea lui. Termenul de „psihomotricitate” este folosit pentru a exprima faptul că dezvoltarea motricităţii este legată de celelalte progrese în dezvoltarea intelectuală şi socioafectivă. La doi ani este capabil să deschidă uşile. Dezvoltarea psihomotorie. să ridice.

) Capul moale Ascultă sunete Vede un obiect în linie mediană Ridică uşor Priveşte mâna exacapul care minatorului. priLimbajul (L) Reacţii Sociale (R. Tonusul este legat de evoluţia posturii. tonusul axial va creşte pentru a permite redresarea trunchiului pe când tonusul muşchilor flexori (ai braţelor şi picioarelor) se va diminua pentru a permite gradul de sensibilitate necesar staţionării în picioare şi mersului. adaptate după Gesell: Vârsta Motricitate (luni) (M) 1 2 Adaptare senzorială (A. inexpresivă.S. Tonusul muscular al nouluinăscut va evolua diferit în funcţie de muşchii solicitaţi şi anume. apoi la nivelul articulaţiei cotului şi apoi în palmă.S. observă examinatorul. urmărecade repede reşte un obiect de la linia mediană Ţine capul Urmăreşte un obiect până la 180°. Gângureşte când se vorbeşte 3 21 .) Mici zgomote Figură guturale. Surâde când i se vorbeşte. Mişcările devin astfel mai suple şi mai adaptate. de la umeri la mână şi aşa mai departe). emite vocale izolate Gângureşte. Evoluţia prehensiunii este efectiv o bună ilustrare a acestei legi deoarece putem constata că controlul mişcărilor dirijate ale copilului asupra unui obiect apar mai întâi la nivelul umărului.periferice facilitând progresul în controlul de la grupele de muşchi mari la grupele de muşchi mici. Evoluţia tonusului şi a posturii. Normele dezvoltării. Evaluarea dezvoltării unui copil se realizează raportat la propriul ritm de dezvoltare şi nu numai prin raport la grupa de vârstă de referinţă. permiţând de asemenea gesturi din ce în ce mai precise şi minuţioase (de la regiunea pelviană la picioare. deoarece copiii hipertonici stau în picioare mai mult decât ceilalţi şi cei hipotonici au un control mai bun al motricităţii fine. achiziţia ultimă fiind cea legată de mişcările mâinii unde controlul degetelor este din ce în ce mai perfecţionat dezvoltând motricitatea fină. căci este importantă variaţia propriei curbe de dezvoltare pe care se evaluează progresul. progresul copiilor hipertonici sau hipotonici nefiind similară. Principalele achiziţii psihomotorii până la vârsta de 3 ani conform datelor IOMC – Bucureşti. râde. Mimică la figura umană.

zgârie diferite obiecte. Gângureşte. Pricepe „nu”. prehensiune precară. În decubit dorsal ridică picioarele în sus. Ta. înţelege. priveşte al doilea. duce obiectele la gură. culcat duce piciorul la gură. Ba. mama. Ta. Pricepe 7 Spune „m…m…” Vocalizări silabice. surâde şi vocalizează la vederea propriei imagini din oglindă. Îşi ţine biberonul. Papa. încearcă să localizeze un sunet Urmăreşte cu ochii obiecte dispărute. 8 Ia două cuburi în cele două mâini. recunoaşte biberonul. priveşte alt obiect. încearcă să reapuce un obiect căzut. Prinde cu amândouă mâinile. imită sunete. Prehensiune medio-digitală 5 veşte un obiect mai mult de un minut. apucă al treilea cub. ţine un cub. Stă în şezut susţinut. Stă în şezut. Vede imediat un obiect. Descoperă un 22 Silabe izolate. Loveşte un cub de altul. Ma. gângureşte spontan Diferenţiază pe străini. ţine un cub. prehensiune radio-palmară. Recunoaşte jucării. cade în mâini.4 Stă o fracţiune de secundă susţinut Ţine capul drept stabil. mângâie imaginea din oglindă. Apucă bine alimente solide. se ascunde după o cârpă Surâde la imaginea din oglindă. încearcă cu insistenţă să apuce jucării. 9 10 Stă în pi- . se ţine în picioare când e susţinut de mâini. 6 Întoarce capul la sunet. tata. Răspunde la nume. se întoarce de pe o parte pe altă. vocalize Strigă în puseuri Surâs spontan. Suge jucării. prehensiune palmară. mănâncă singur un biscuit. ridică mâinile după obiecte.

prehensiune cu opozabilitate În picioare. urcă scările ţinut de o mână. Fraze din 3-4 cuvinte. „bravo!” „Pa!” 15 Papa. arată când doreşte un obiect Încearcă să mănânce singur cu linguriţa. Se joacă şi cercetează diferite obiecte. lângă bară. Bea singur din ceaşcă. Urcă şi coboară pe o scară susţinut de o mână. controlul sfincterelor pe parcursul zilei. Controlul parţial al sfincterelor. 20 de cuvinte. Turn din două cuburi. limbaj sub formă de jargon. ascultă ordine. introduce corect cuburile mici în cele mari Turn de 3-4 cuburi. răspunde la nume Spune două cuvinte. cere când vrea să mănânce şi să bea. arată celor din jur ce îl interesează. ridică picioarele şi le repune Merge susţinut numai de o mână. mâzgăleşte spontan pe hârtie. urcă scările ajutându-se de mâini obiect ascuns sub privirea sa. denumeşte imagini din cărţi cu poze. aşază un cub pe o suprafaţă. Pricepe să facă gesturi de ajutor la îmbrăcare. tata. mama. utili- Turn din 5-6 cuburi Imită cu creionul pe hârtie linii 23 . mama. Aşază jucării pe o suprafaţă. 4-5 cuvinte. Merge.11 12 cioare. Aleargă fără să cadă 10 cuvinte şi nume proprii. combină spontan 3-4 cuvinte. se ridică susţinut. Încearcă să construiască un turn din cuburi. Mănâncă corect cu lingu- 18 21 24 Merge singur şi repede. încearcă să întoarcă paginile unei cărţi. pricepe să dea obiecte la cerere. imită sunete. dă cu piciorul în minge. se aşază singur pe un scăunel. repetă cuvinte.

încearcă să se ţină într-un picior. Copilul de aici înainte are capacitatea de a opera în plan mental cu imaginile secundare furnizate de reprezentare. Majoritatea autorilor apreciază că la această vârstă copilul învaţă prin imitaţie. a manevrării obiectelor şi asupra dezvoltării gândirii (Golu. ţine corect creionul. urcă şi coboară o scară alternând picioarele Face un turn din 8 cuburi.verticale şi orizontale 30 36 Sare cu ambele picioare.se denumi ralul. La sfârşitul primului an de viaţă gândirea copilului este dominată în totalitate de acţiunea concretă cu obiectele. Ţine corect creionul. se joacă în grup fără cooperare Îşi spune nu. 1993). verbalizează ceea ce face. tu. Zlate. Descrie ce fac animalele sau oamenii din imagini. răspunde la întrebări. „eu” pentru a utilizează plu. 24 . Utilizează prepoziţii. ştie să spună funcţiile unor obiecte zează eu. încearcă să se ţină într-un picior. merge pe bicicletă. al meu. directă. imită cu creionul linii verticale şi orizontale. Verza. copiază cercul. Ştie să-şi spună sexul. La un an şi jumătate se face trecerea decisivă spre reprezentarea acţiunii înainte de executarea ei reală. Realizează un turn şi pod din cuburi Desenează şi explică ce a desenat.Utilizează mele complet. se îmbracă şi mănâncă singur. se îmbracă singur cu o jachetă. apare „de ce” Se joacă în grup cooperând. Sare pe ambele picioare. riţa. controlul sfincterelor pe parcursul nopţii. cu imaginea ei are implicaţii asupra jocului. Capacitatea de a înlocui acţiunea concretă.

funcţia reglatorie – declanşează acţiuni cu ajutorul limbajului. În România. La 2 ani ritmul şi fluenţa vorbirii este încă slabă. Vocabularul său poate conţine de la 8 până la 20 de cuvinte. vrea. Verza. 2 luni – gângureşte. se joacă repetând un cuvânt sau o frază. jargonul folosit este impregnat de conţinut emoţional. la 3 ani şi jumătate. Zlate. dar predominantă este funcţia ludică – copilul se joacă şi exersează vorbind (Golu. 1993). La sfârşitul primului an de viaţă majoritatea copiilor pronunţă câteva cuvinte cu înţeles. produce propoziţii din care lipseşte de cele mai multe ori verbul. vocea nu este controlată în volum şi modulaţie. 5 luni – sunete în ritm alert. dacă nu mai multe dintre acestea. 69) identificăm următoarele stadii: stadiul cuvântului-frază în care copilul exprimă atitudini afective şi mintale şi care conţin o mare încărcătură informaţională. simte. înţelege întrebări simple ce au legătură cu mediul său şi activităţile sale. Stadiul structurii sintactice debutează la 3 ani. Copilul pronunţă cuvintele unele după altele în ordinea importanţei pe care acestea par să o aibă pentru el. Stadiul „frazei gramaticale” în care copilul exprimă relaţii între noţiuni şi judecăţi. respectiv faptul că prin intermediul limbajului poate obţine satisfacerea unor trebuinţe. 3 luni – vocale şi consoane izolate. În jurul vârstei de 2 ani el foloseşte limbajul ca mijloc de comunicare curentă. indicii dezvoltării normale a comportamentului verbal sunt următorii: 1 lună – sunete laringiene. La 3 ani aproape majoritatea conţinutului exprimat de copil este inteligibil. aude. După M.Una din cele mai importante achiziţii este vorbirea. Stadiul prefrazei durează de la 1 an şi jumătate până la 2 ani. De la exerciţiul vocal din primul an de viaţă în care sunt incluse gânguritul şi ţipătul. Stadiul debutează la doi ani şi câteva luni. În evoluţia limbajului la copil pot fi evidenţiate mai multe stadii. Zlate (1993. Stadiul „diferenţierii formelor gramaticale”. p. 6 luni – sunete mai variate. unele fiind cuprinse în vocabularul propriu sau limbajul propriu. copilul trece la exerciţiul cuvintelor când jocul cu cuvintele şi silabele este aproape permanent. Este capabil să relateze despre experienţa sa şi relatarea să poată fi urmărită şi înţeleasă. 7 luni – vocalizează 25 . 4 luni – tendinţa de modulare. Acest stadiu se întinde de la 1 an la 1 an şi jumătate. Sunt active majoritatea funcţiilor limbajului: cea de comunicare – copilul exprimă ceea ce vede. La sfârşitul primului an de viaţă deja cunoaşte valoarea socială a limbajului.

pronume). 9 luni – silabe repetate. Conduita suportului – Trage covorul pentru a aduce mai aproape obiectul. în vocabular activ. cel preoperaţional (de la 2 la 7 ani). 3 cuvinte (substantive. 15 luni 4 până la 6 cuvinte în vocabular activ şi folosirea „jargon”-ului. 10 luni – înţelege cuvinte folosite des. 18luni – 8 până la 10 cuvinte. „experienţe pentru a vedea ce se întâmplă” 26 . Stadiul reacţiilor circulare terţiare şi descoperirea de mijloace noi prin experimentare activă (11/12 luni – 18 luni) Pentru ca actul inteligent să fie complet sunt necesare mijloacele noi de acţiune. 33 luni – poezii scurte. 8 luni – pronunţă silabe. 30 luni – vocabular activ bogat. 11 luni – cuvânt cu sens. cuvinte din mai multe silabe. 24 luni – propoziţii din 2. Dezvoltarea inteligenţei şi gândirii Perioada de la 1 la 3 ani din perspectiva piagetiană este caracterizată de încheierea stadiului senzorio-motor (0 – 2 ani) şi debutul stadiului următor. La sfârşitul primului an de viaţă dezvoltarea inteligenţei conform teoriei lui Piaget parcurge substadiile 5 şi 6 ale dezvoltării senzorio-motorii: 4. Conduita sforii – Trage sfoara de care este legat un obiect pentru a-l apropia. 36 luni – relatează situaţii din viaţa lui şi a familiei. în cele terţiare acţiunile sunt caracterizate de schimbarea modalităţii de producere a rezultatului. foloseşte cuvinte – propoziţii. receptiv la cuvinte noi. adjective. 27 luni – îşi vorbeşte singur când se joacă. Apar reacţiile circulare terţiare În RCS copilul cunoaşte rezultatul acţiunii sale şi îl repetă folosind scheme cunoscute de acţiune. limbaj constituit gramatical. pronume personal. 12 luni – 2 cuvinte cu semnificaţia precisă. sensul pluralului. Nu trebuie uitat însă în aprecierea dezvoltării că fiecare copil are ritmul său de dezvoltare şi caracteristicile sale individuale şi evaluarea trebuie realizată pe mai multe dimensiuni pentru ca aprecierea să fie corectă. verb conjugat. verbe.silabe.1. 4. – Trage faţa de masă pentru a coborî obiectul. foloseşte corect pluralul. crearea lor şi căutarea acestor mijloace este caracteristica acestui moment.

În jurul vârstei de 2 ani. semnele fiind mai arbitrare decât simbolurile deoarece ele nu au nici o legătură cu obiectele pe care le reprezintă (Tourrette şi Guidetti. p.2. Dezvoltarea inteligenţei şi limbajului sunt strâns legate de conduitele verbale contribuind semnificativ la dezvoltarea gândirii. respectiv: apariţia funcţiunii semiotice. Această funcţie se va dezvolta într-o manieră privilegiată pe parcursul diferitelor conduite care sunt: imitaţia amânată. apogeul gândirii egocentrice şi începutul descentrării cognitive. la ce folosesc acestea şi care sunt efectele obiectului asupra sa. Stadiul inventării de mijloace noi prin combinări mentale (18 -24 luni) Soluţia la problemă nu mai este tatonată practic. copilul fiind capabil să găsească soluţia în mintea sa. 111).Exemplu: descoperind traiectoria unui obiect copilul va căuta să-l arunce în alte moduri sau de la alte puncte de plecare. apoi semiotică. Cea de-a doua fază este faza lui „de ce ?” şi debutează la 3 ani. Această perioadă de după vârsta de 2 ani. este marcată de trei mari achiziţii. Această funcţie generatoare a reprezentării este denumită de Piaget simbolică. prin intermediul semnelor şi simbolurilor. 2002. jocul simbolic. Sfârşitul inteligenţei senzorio-motorii şi debutul inteligenţei veritabile. imaginile mentale şi limbajul. În conduita verbală distingem două etape interogative cu influenţe asupra structurării gândirii. Prima etapă este activă. 27 . 4. La sfârşitul stadiului senzorio-motor copilul deţine un sistem elementar de semnificaţii şi o posibilitate elementară de a reprezenta mental anumite acţiuni. Prin această întrebare copilul caută să identifice relaţiile dintre obiecte. Aceste reprezentări şi utilizarea semnificantului se dezvoltă o dată cu apariţia funcţiei semiotice sau simbolice care reprezintă capacitatea de a evoca obiectele sau situaţiile care au fost cândva percepute. Conduita bastonului – apropie un obiect îndepărtat folosind un băţ. Perioada preoperaţională sau stadiul preoperator debutează în jurul vârstei de doi ani cu apariţia reprezentărilor mentale şi posibilităţile de evocare verbală şi mentală caracteristice. etapa pe care Rose Vincent a denumit-o „marea identificare” (ce este asta ?).

Fiecare stadiu aduce după sine un set de probleme ce trebuie depăşite în raport cu dezvoltarea de mai târziu. p. nevoia de contact social care este o nevoie primară. J Bowlby. El arată că nevoia de ataşament a copilului faţă de mama sa evidenţiază o nevoie înnăscută. 2000.5. stadii în care satisfacerea este obţinută pe măsură ce libidoul (energia sexuală) este direcţionat spre diferite părţi ale corpului.L. teorie care asimilează concepte din teoria psihanalistă.E. 168). 28 . anal şi debutul celui falic. Dezvoltarea afectivităţii Vârsta de la 1 la 3 ani este caracterizată de fuziunea cu mama pe de o parte şi tendinţa copilului pe de altă parte de a se construi ca persoană (Tourrette şi Guidetti. Această dezvoltare este descrisă de mai mulţi autori încercând să clarifice elementele de bază ale dezvoltării afective. Eşecul în negocierea satisfăcătoare a unui anumit stadiu va avea ca rezultat fixaţia sau stagnarea dezvoltării în acel stadiu (A. anal. Bowlby împarte dezvoltarea ataşamentului în 4 etape: etapa de preataşament – de la naştere la 6 săptămâni când comportamentul este o problemă de răspunsuri reflexive determinate genetic cu valoare de supravieţuire. E. Atkinson. 2002. 579). Freud propune cinci stadii: oral. Atkinson. falic. Bem. p. elaborează în jurul anilor ’50 teoria ataşamentului. El se referă la „instincte sexuale”. etapa ataşamentului delimitat – 6/8 luni până la 18 luni/2 ani corespunzătoare etapei în care ataşamentul faţă de mamă este foarte evident. Freud arată că în această perioadă copilul se află într-un stadiu de narcisism primar corespunzând perioadei autoerotismului. etologie şi psihologie cognitivă (R. structurală. p. 111). de latenţă şi genital. 2002. Pentru perioada de la 1 la 3 ani sunt caracteristice stadiile oral. D. Freud a folosit termenul „sexual” mai degrabă cu sensul de plăcere fizică. Birch. R. etapa ataşamentului de acţiune – (6 săptămâni-6/8 luni) – în această fază copiii mici se orientează şi răspund marcând mai mult decât până acum preferinţa faţă de mamă. În această perioadă copiii manifestă anxietate de separare. Un alt psihanalist. deşi în atribuirea acestui termen copiilor. Una dintre perspectivele teoretice ale dezvoltării afective este cea propusă de psihanaliză. Smith.C.J.

Cea de-a doua fază a dezvoltării afectivităţii la această vârstă este cea de cooperare cu adultul ca urmare a unor interiorizări a interdicţiilor. Bowlby descrie că în jurul vârstei de 3 ani se formează un palier matur în construcţia acestei reprezentări care îl va ajuta pe copil să suporte mai bine separarea corespunzătoare intrării în grădiniţă.Această perioadă de ataşament delimitat îşi găseşte echivalenţa în permanenţa obiectului din teoria lui Piaget. Cele patru etape ale lui Bowlby arată că legătura afectivă de durată pozitivă cu persoana care are grijă de copil se dezvoltă pornind de la experienţele din primii 2 ani de viaţă. M. Zazzo şi A. Ca urmare. iar copiii nu trebuie să se mai angajeze în comportamente de căutare a apropierii la fel de insistent ca până acum. Verza. Fontaine (1992) etapele identificării în oglindă debutează în primul an de viaţă mai întâi cu interesul pentru figura adultului din preajmă care este mult mai vie decât propria sa 29 . astfel că autorii au identificat fiecare câte o etapă. aceasta durează în timp şi spaţiu. Odată stabilită legătura de ataşament. Identitatea se construieşte procesual. Darwin credea că acest fenomen are loc la 17 luni. În pragul vârstei de 2 ani se constituie faza opoziţiei. Verza. În această perioadă copilul construieşte progresiv o reprezentare internă ale figurilor de ataşament care îi va permite să suporte din ce în ce mai bine absenţa şi să anticipeze întoarcerea lor. Zlate. Gesell la 2 ani şi René Zazzo la 3 ani. etapa formării unei relaţii reciproce – 18 luni/2 ani şi după. În evoluţia afectivităţii antepreşcolarului autorii români identifică două faze specifice. După R. 1993). Zlate. De la identificarea primară produsă prin confruntarea cu imaginea din oglindă până la momentul când nu au mai considerat imaginea din oglindă o dublură cu existenţa de sine stătătoare (Golu. Revolta faţă de interdicţia adultului se transformă întrun comportament de opoziţie. 1993). Un moment esenţial al identităţii este acela în care copilul vorbeşte despre sine folosind pronumele personal „eu”. Copilul începe să acţioneze conform interdicţiilor interiorizate (Golu. Debutul personalităţii Mulţi autori au legat apariţia identităţii de sine de momentul în care copilul se recunoaşte în oglindă. anxietatea de separare scade la vârsta de 3 ani. 6.

Caracterizare generală a perioadei preşcolare Perioada preşcolară (după U. relaţiile satisfăcătoare între părinte şi copil stabilesc legături puternice de identificare între copii şi părinţi. Către 8 luni el este intrigat de imaginea dublă a unei persoane (reală şi în oglindă). Verza. oferind în acest fel propria lor recompensă. preşcolarul mijlociu (4-5 ani) şi preşcolarul 30 . 77) poate fi împărţită în trei subperioade: preşcolarul mic (3-4 ani). Mecanismele identificării copiilor cu părinţii au fost explicate psihanalitic prin adoptarea comportamentului părinţilor de către copii datorită poziţiei de putere a acestora. Apoi copilul trece de la zâmbet la perplexitate. aceasta fiind doar o imagine. copii aplică de fapt sentimentele de satisfacţie pe care le asociază cu părinţii. Acesta este şi momentul constituirii identificării ca proces de structurare a personalităţii şi care în etapa identificării primare se referă la imitaţia comportamentelor adulţilor care-l îngrijesc şi la fuziunea afectivă ce stă la baza imitaţiei. astfel. CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA COPILULUI DE LA 3 LA 6/7ANI 1. dar nu se manifestă pregnant înainte de 2-3 luni. copiind comportamentul părinţilor. vorbeşte cu imaginea sa ca şi cum ar avea un alt copil în faţa lui. p. Verza. Între 18 şi 24 de luni. p. 127 şi Golu. stadiul următor fiind cel în care înţeleg că este vorba de propria lor reflecţie. Zlate. copiii reuşesc să înţeleagă că în imaginea din oglindă este vorba tot de ei înşişi. IV. ca urmare. E. Din acest moment el surâde în oglindă. Şchiopu. 1993. Cercetările arată că. că imaginea nu prezintă un alt copil. 1997.imagine. apreciază autorii. apoi el se interesează din ce în ce mai mult de imaginea sa şi în lunile următoare se întreabă din ce în ce mai mult despre efectul oglinzii (începutul celui de-al doilea an de viaţă). La această vârstă copilul înţelege că în oglindă nu este un alt copil şi începe să se intereseze de simultaneitatea celor două imagini (se joacă executând diverse mişcări în oglindă). Teoriile învăţării arată că există o asociere pozitivă între comportamentul şi trăsăturile părinţilor ca urmare a satisfacerii nevoilor copiilor. La mijlocul celui de-al doilea an el trece printr-o perioadă de evitare a imaginii care poate coexista cu anume formă de fascinaţie (el se priveşte cu surprindere).

dar diferenţele individuale sunt încă foarte mari constând în precizia. După Guilmain (1971) dezvoltarea mişcărilor poate fi apreciată pe câteva mari direcţii: supleţe. dar el începe să se coreleze cu sarcinile de ordin educativ. Preşcolarul mic se caracterizează printr-o puternică expansiune. apar primele forme ale gândirii logice. 2. Preşcolarul mijlociu manifestă o maximă receptivitate faţă de mediul înconjurător. orientate spre sistematizare şi observarea faptelor particulare. forţa şi coordonarea mişcărilor. Reacţiile emoţionale sunt mai controlate şi mai în acord cu cerinţele părinţilor sau educatorilor. limbajul capătă o structură mult sistematizată şi închegată fiind constituit după regulile gramaticale. iar activităţile obligatorii sunt mai solicitante. Creşterea este mai lentă între 4 şi 5 ani (în medie 4-6 cm. O altă caracteristică este ritmul accelerat al socializării copilului. Activităţile preşcolarului mare sunt din ce în ce mai sistematice. Cunoştinţele despre mediul înconjurător sunt mult îmbogăţite. Preşcolarul mijlociu se adaptează mai uşor mediului din grădiniţă. sunt utilizate unele procedee de memorare. În general. jocul este mai bazat în acţiuni. fapt ce îi dezvoltă percepţia. de la 3 la 6 ani copilul creşte în înălţime de la aproximativ 92 cm la 116 cm. iar ponderal de la 14 kg la 22 kg Viteza de creştere a 31 . Preşcolarul mare. Perioada preşcolară mică este cea de trecere de la centrarea organismului pe satisfacerea necesităţilor imediate spre activităţi în care modalităţile de satisfacere sunt mai complexe şi mai ales de tip psihologic. dar în perioada 6-7 ani ritmul de creştere se accelerează încă o dată). atenţia voluntară devine de mai lungă durată. Percepţia transformată în observaţie se exersează şi devine pricepere. deşi activitatea de bază rămâne jocul. Începe pregătirea pentru şcoală. Dezvoltarea psihomotorie Progresul psihomotricităţii este legat la această vârstă de progresia achiziţiilor relevate de continuarea procesului de mielinizare a legăturilor neuromotrice. care devine un proces orientat. copilul trăieşte frenezia explorării mediului. Jocul rămâne activitatea dominantă a acestei etape. echilibru şi calitatea mişcărilor. Se instalează mai evident unele trăsături caracteriale care conturează viitoarea personalitate. cu sarcini şi modalităţi proprii de realizare.mare (5-6 ani).

de asemenea. dirijare şi controlare a activităţii (Golu. chiar dacă acestea sunt fragile şi postura preşcolarului trebuie adesea corectată. de la 370 g la naştere. cresc sub raport morfologic şi îşi perfecţionează funcţiile.diferitelor părţi ale corpului duce la schimbarea proporţiilor sale. se măreşte volumul creierului. Verza. 7 ani el va reprezenta cca 1/6. 3. 79).200 gr. spaţiul în care se mişcă copilul este din ce în ce mai vast. dar şi o asimetrie funcţională. precum şi perfecţionarea funcţională a diferitelor regiuni corticale. Spre deosebire de etapele anterioare când segmentele inferioare. Lateralitatea este oscilantă până la 1 an când domină iniţial câteva forme primare de ambidextrie. Celulele ţesutului nervos se diferenţiază. Această lateralitate este dependentă de dominaţia progresivă a unei emisfere cerebrale faţă de cealaltă. cântărind cca 1. Asimetria de dreapta se manifestă după 1 an la majoritatea copiilor. Procesul de osificare continuă. 26). Aceasta este indeterminarea relativă care conferă creierului plasticitatea sa remarcabilă din primii ani de viaţă. se constituie curburile coloanei vertebrale. p. uneori inhibitorie asupra segmentelor inferioare. un proces de creştere a numărului fibrelor mielinice şi a fibrelor intercorticale. iar la 6/7 ani reprezintă 4/5 din greutatea finală. dacă la 2 ani copilul reprezintă cca 1/5 din corp la 6. Ele îşi manifestă acţiunea reglatorie. 1984. de exemplu. Dezvoltarea senzorială În consecinţa dezvoltării motorii. p. 1993. acum segmentele superioare ale sistemului nervos. periferice ale sistemului nervos erau dominante (fapt care explică caracterul instabil şi exploziv al manifestărilor comportamentale). În această perioadă are loc şi un dinamic proces de diferenţiere al neuronilor care formează straturile corticale. îşi triplează greutatea la 3 ani. Specializarea relativă a emisferelor nu este realizată simultan ci se va exprima în copilărie prin preferinţe care apoi se vor stabiliza. Zlate. îndeosebi scoarţa cerebrală devin dominante. Creierul are o simetrie anatomică. ceea ce permite o mai bună coordonare. Repartiţia funcţiilor se face în emisfera stângă sau dreaptă şi aceasta reprezintă procesul de lateralizare (Dailly şi Moscato. O altă coordonată a dezvoltării psihomotorii este lateralizarea. Stimularea variată conduce la o accentuată dezvoltare senzorială mai ales în ceea ce priveşte sensibilitatea vizuală 32 . dantura provizorie se deteriorează şi apar mugurii noii dentiţii.

2001.147) Reprezentările copiilor sunt prima instanţă a transformării impresiilor senzoriale. apoi reprezentarea copiilor evoluează şi pe măsura întăririi reprezentării prin revenirea la obiectul pe baza căruia s-a format.şi auditivă. mai ales cea a structurilor verbale. p. neîngrădită. cuvintele care exprimă caracteristici tactile sunt mult mai stabile ca semnificaţie şi au un caracter mai evident operaţional. în special de către educatoare (Tinca Creţu. cel puţin în momentul în care ele trebuie să se ordoneze liber pentru a face pe copil să depăşească datele imediate şi actuale ale experienţei ceea ce constituie însăşi condiţia gândirii şi a cunoaşterii (H. astfel încât o posibilitate mai mare. 1964. 2001 p. 33 .Wallon. fie ceea ce ştie copilul despre acel obiect (Tinca Creţu. în ansamblu. compunerea şi descompunerea lor. explorarea perceptivă este facilitată de transferurile mai uşoare de la tact şi auz la văz. pot apărea uneori performanţe discriminative surprinzătoare pentru cei din jur. Percepţiile preşcolarilor se formează în consecinţa acţiunii directe cu obiectele. dacă vede un recipient ca un cilindru. Limbajul. percepţia rămâne globală. Formarea reprezentărilor de mărime. 214). saturate emoţional. Reprezentarea este un proces reconstitutiv în care se implică operaţii mintale şi dacă acestea nu s-au format încă. spune că e pahar. este un suport necesar al reprezentărilor. timp. manipularea. percepţia şcolarilor poate fi dirijată verbal de către adult. de acces la obiecte. spaţiu are o valoare foarte mare pentru formarea noţiunilor de mai târziu. formă. în structura imaginii se impun. Acum. astfel. aşa încât chiar dacă preşcolarul doar vede un obiect poate să se refere şi la celelalte calităţi ale lui. arată Wallon. percepţia şcolarului poate beneficia de experienţa anterioară.149). ea devine tot mai schematică şi mai puţin legată de concret. p. fie dominante perceptive. spune că e un câine mare. Exisă câteva caracteristici importante ale percepţiei copiilor de la 3 la 6 ani: sunt stimulate şi susţinute de curiozitatea lor foarte mare. percepţiile preşcolarilor sunt foarte vii. Achiziţia limbajului are de asemenea un rol important în dezvoltarea percepţiei şi reprezentărilor. dacă vede la grădina zoologică un lup. dar uneori transferurile sunt deformate. conduce la o mai bună cunoaştere şi o mai corectă formare a percepţiilor. dar.

nu respectă perspectiva. Luquet (1927). 34 . după Tinca Creţu. Piaget. Piaget. ci şi la închegarea personalităţii sale. Zlate. El descrie mai multe stadii ale evoluţiei desenului pe vârste: stadiul mâzgălelii până la 2 ani. 4. sunt preluate de copil ca pe nişte modele exterioare. Verza. p. 1993. gest simbolic (J. 45). Motricitatea şi acţiunea cu obiectele contribuie nu doar la îmbogăţirea şi diversificarea planului cognitiv al copilului. ceea ce desenează este dispus unul lângă altul pe o linie orizontală existând şi situaţii în care copilul desenează separat elementele unei structuri (pălăria plasată mult deasupra capului). toate sunt puse pe acelaşi plan. Pe măsura elaborării diferitelor conduite motorii independente (igienice. alimentare. nu respectă proporţiile astfel încât oamenii pot fi la fel de mari sau chiar mai mari decât casele. apoi stadiul realismului vizual între 9 şi 12 ani. funcţia semiotică dă naştere la două tipuri de instrumente: • simbolurile sunt semnificaţii apropiate de realitatea pe care o desemnează.H.Adaptarea copilului la real şi traducerea realului prin percepţii şi reprezentări a fost urmărită în evoluţia desenului copiilor de la 2 la 8/10 ani. B. vestimentare) copilul se detaşează tot mai pregnant de mediul înconjurător. se individualizează (Golu. această capacitate de a reprezenta un obiect în absenţa sa există după vârsta de 1 an şi jumătate. 1976. clasic pentru acest tip de studiu fiind G. stadiul realismului nereuşit de la 4 ani şi stadiul realismului intelectual între 4 şi 8 ani. Dezvoltarea inteligenţei şi gândirii Conform teoriei lui J. pot fi caracterizate prin următoarele: nu organizează elementele desenului pe o temă dată putând apare şi altele care nu au nici o legătură cu ce şi-a propus să facă. Aceste particularităţi ale reprezentărilor exprimate şi în desenele libere ale preşcolarilor. la sfârşitul perioadei senzoriomotorii. sunt convenţionale. apare funcţia semiotică şi se referă la posibilitatea de a reprezenta un lucru (un semnificat: obiect din realitate) cu ajutorul unui „semnificant” diferenţiat şi care nu serveşte decât pentru această reprezentare: limbaj. 81). p. imagine mintală. colective. Inhelder. • semnele nu mai păstrează nici o asemănare cu realitatea ce o desemnează. stadiul realismului fortuit de la 3 ani.

lumea adulţilor prezintă pentru copil două obstacole la care trebuie să se adapteze: limbajul şi regulile pe care nu le înţelege. 4. c. „realismul intelectual”. 6 ani. jocul simbolic reprezintă exerciţiul de familiarizare cu situaţiile noi. apărarea împotriva angoasei. 3. la răsturnări de roluri etc. evocarea verbală – limbajul. 9 ani). „realismul vizual” (8. – la nivel preoperator imaginile mentale sunt statice. 2. problematice în care prin folosirea simbolurilor copilul rezolvă mai ales conflictele afective servind la compensarea unor trebuinţe nesatisfăcute. – statice. imitaţia amânată imitaţia este o prefigurare a reprezentării fără ca aceasta să fie prezentă în gândire.. cinetice. de transformare. „realismul fortuit”. reproductive şi anticipative. „realismul neizbutit”. imaginea mintală = imitaţii interiorizate. 3 ani şi 5. desenul – 1. 8 ani apar cele cinetice. agresivitate sau identificare cu agresorii. Au fost puse în evidenţă 5 conduite ce implică construirea sau folosirea de semnificaţii pentru a reprezenta un obiect sau un eveniment: a. fobii. dificile. e. Are ca şi caracteristici generale: egocentrismul gândirii copilului caracterizează starea în care propriile dorinţe şi plăceri sunt suverane. este descris ca fiind apogeul jocului infantil. jocul simbolic poate evidenţia conflicte inconştiente: interese sexuale. jocul simbolic la 2. b. copilul nu poate înţelege faptul că ceilalţi trăiesc sentimente diferite sau gândesc diferit. 35 . are dificultăţi în a corela punctul său de vedere cu al altora. imitaţia amânată începe în absenţa modelului şi prefigurează reprezentarea propriu-zisă (la sfârşitul perioadei senzorio-motorie). d. Stadiul preoperator debutează la 2 ani şi durează până la 7/8 ani.preluarea semnelor colective prin canalul imitaţiei este mai mult sau mai puţin fidelă. proiectează propriile senzaţii asupra celorlalţi. după 7. de aceea el este centrat pe sine însuşi.

personajele fantastice pot interveni în viaţă. iar după 5 ani mai persistă doar unele rămăşiţe ale animismului. adică cuvântul se detaşează de acţiune şi de percepţie chiar dacă rămâne încă foarte ataşat de reprezentarea concretă. copilul procedând de la singular la singular. este o formă de sinteză subiectivă deformată a realităţii. artificialismul constă în faptul că posibilul şi imposibilul se suprapun. Egocentrismul ontologic exprimă modul în care copilul percepe realitatea.Piaget distinge două tipuri de manifestare a egocentrismului: logic şi ontologic. vii şi conştiente. intuitivă şi preconceptuală. Gândirea egocentrică este o gândire prelogică. Gândirea intuitivă este încă foarte legată de acţiune şi percepţie. Schemele verbale devin ele însele preconcepte. proces în care se stabilesc legături stranii între fenomene. Egocentrismul logic se referă la caracteristicile raţionamentului copilului: sincretismul şi transducţia. Punctul de plecare este constituit de schemele senzoriomotorii care se transformă la finalul stadiului senzorio-motor în scheme verbale. iar evenimentele din jur au legătură cu acţiunea copilului „realismul” gândirii copilului se referă la materializarea elementelor de factură spirituală datorată nediferenţierii între fizic şi psihic. ceea ce lipseşte gândirii egocentrice a copilului este un plus de mobilitate pentru a-i permite să se descentreze şi să câştige prin aceasta un grad 36 . Gândirea preconceptuală se află la jumătatea drumului între scheme şi concepte. Conceptul de sincretism exprimă faptul că gândirea copilului nu poate coordona detaliile ca părţi ale ansamblului în formula logicii adulte (analiză şi sinteză). Până la 5 ani gândirea copilului este stăpânită de magism. În concluzie. abia după 5 ani copiii încep să decidă asupra realităţii personajelor. Transducţia precede apariţia conceptelor logice de deducţie (de la general la particular) şi inducţie (de la particular către general). ceea ce el înţelege despre mediu şi despre locul său în mediu. ci conferă realităţii explicaţii confuze. Într-o primă etapă toate lucrurile sunt animate. apoi de la 3 ani jumătate doar jucăriile sunt vii. deoarece el asociază elemente care nu sunt legate între ele decât aparent. procedând într-o manieră aparent logică. felul în care se reprezintă pe sine. Egocentrismul ontologic se manifestă prin: • animismul se referă la faptul că fenomenele şi obiectele din jur sunt privite ca fiind însufleţite.

5. Stern) şi creşte preponderenţa vocabularului activ faţă de cel pasiv. ale analizatorului verbo-motor şi ale celui auditiv pronunţia nu este încă perfectă. Volumul vocabularului creşte de la un vocabular mediu de 700 – 800 de cuvinte la 3 ani la 1. substadiul gândirii simbolice şi preconceptuale (2-4 ani). Sunt posibile omisiuni (când este vorba de mai multe consoane alăturate). până la 2. 2. Zlate. dezvoltarea capacităţii de a discrimina şi înţelege vorbirea pe care o aude de la ceilalţi din apropiere şi dezvoltarea abilităţii de a produce sunete şi succesiuni de sunete ale vorbirii care corespund din ce în ce mai exact structurilor vorbirii adulţilor ( J. p. 47). deşi datorită unor particularităţi ale aparatului fonator. identifica. substadiul gândirii intuitive (4 – 7/8 ani). vocabularul va creşte exponenţial şi se dezvoltă sintaxa devenind din ce în ce mai complexă. Dacă dezvoltarea fonologică este aproape încheiată. 2002. Carroll. 114).mai mare de mobilitate care-i va permite să examineze simultan toate punctele de vedere. p. 37 . Importante pentru învăţarea limbajului sunt cel puţin trei secvenţe de dezvoltare interdependente: dezvoltarea cognitivă (capacitatea de a recunoaşte. inversiuni de sunete (se referă la schimbarea ordini fonemelor din cuvinte: „prentu” în loc de „pentru”) (Golu. substituiri („zoc” în loc de „joc” sau „sase” în loc de „şase”). discrimina şi manipula).000 de cuvinte la 4 ani.500 de cuvinte la 6 ani (W. Declinul gândirii egocentrice prin descentrare are loc către vârsta de 5-6 ani când raţionamentul copilului se modifică şi se observă o diminuare a răspunsurilor egocentrice cu o acomodare mai puternică la realitatea exterioară obiectivă (Tourrette şi Guidetti.B. La intrarea în şcoală copiii pronunţă aproape toate sunetele. Verza. Se dezvoltă latura fonetică a limbajului. Dezvoltarea limbajului La începutul acestei perioade. 1993. p. erorile fiind din ce în ce mai rare. către vârsta de 3 ani. 1979. limbajul este în plină expansiune şi au loc progrese spectaculoase privind construcţia frazei. Substadiile stadiului preoperator sunt: 1. 87).

p. • 5 ani – sunt folosite cel puţin două adverbe de timp („azi”. ci este o premisă a unui limbaj interiorizat pregătind activitatea socială ulterioară. Observaţiile arată construirea timpurie a competenţelor de comunicare prin limbaj. 6. egocentrismul. 4 litere. dar şi de reglaj (Ana Tucicov-Bogdan. cuprinde componente auditive şi vizuale. Privitor la funcţia de comunicare a limbajului. iar concluziile cercetătoarei se referă la exersarea precoce a funcţiei de comunicare a limbajului şi la faptul că formele de comunicare se modifică odată cu vârsta în măsura în care ele sunt tributare cunoştinţelor. de fixare a experienţei cognitive. • 6 ani – 3 adverbe folosite corect. Concomitent cu dezvoltarea limbajului are loc şi dezvoltarea celor mai importante funcţii ale sale şi anume: funcţia de comunicare. pentru această perioadă. Până spre vârsta de 5 ani se dezvoltă şi limbajul intern. Deşi monologul este extins în această perioadă. „mâine”). – relatează despre 3 imagini. în concepţia cercetătoarei. structurat pe baza mecanismelor vorbirii sonore. kinestezice. „noi”. 1973. – recită poezii lungi cu intonaţie. Slama-Cazacu. 240). el nu reflectă. şi de organizare a activităţii(U. precum şi componente eferente motorii. 1963. • 4 ani – este uzuală folosirea pluralului în vorbirea curentă şi a pronumelui („eu”. obiectivelor care sunt de asemenea în dezvoltare. – este capabil să relateze despre 3 imagini cu detalii. au puse în evidenţă conduite precoce de comunicare (T. Vorbirea interioară are o funcţie cognitivă. indicii dezvoltării normale minimale a limbajului sunt: • 3 ani şi 6 luni – copilul este capabil să redea până la 2 strofe. motivaţiilor. acum are loc un progres care face ca 38 . Şchiopu. Limbajul intern este un limbaj interior.Sintetic spus. • 5 ani şi 6 luni – foloseşte 3 adverbe de timp („ieri”). Dezvoltarea afectivă Comparativ cu perioada anterioară când emoţiile erau nediferenţiate în care erau implicate stări afective confuze (copilul plângea şi râdea în acelaşi timp). p. – recunoaşte corect 3. „tu”. 266). „voi”). 1966).

39 . reuşeşte uneori să nu plângă. Se dezvoltă de asemenea capacitatea de a-şi stăpâni reacţiile. stadiu care survine celui anal şi este caracterizat de o predominanţă a zonei genitale. Se conturează mai clar unele sentimente morale (ruşinea. 1963). Pentru această perioadă psihanaliza semnalează trecerea copilului în stadiul falic. Aceasta pune în evidenţă prezenţa unor elemente constitutive ale unei atitudini critice. devine evidentă adâncirea şi nuanţarea trăirilor afective. prietenia şi dragostea). p. Se manifestă în jurul vârstei de 3 ani şi se întinde până aproape de 5 sau 6 ani. arată psihanaliza. Conduita negativistă intră într-un proces de involuţie. Copilul este capabil acum să sesizeze neconcordanţa între gratificare şi faptele proprii. intuiţiile copilului şi informaţiile oferite de anturaj. iar treptat se constituie memoria afectivă. corecte faţă de sine însuşi. Şchiopu. Această curiozitate se naşte sub influenţa pulsiunii şi a dezvoltării cognitive de ansamblu ce explodează în această etapă. Apariţia sentimentelor este şi un indicator al dezvoltării conştiinţei (U. Şchiopu. Interesul copilului faţă de sexualitate priveşte mai ales problematica naşterii copiilor şi relaţiile sexuale între părinţi. 1963. mai complexe şi să apară stări emotive deosebite cum ar fi cea cunoscută sub numele de „sindromul bomboanei amare” în care se manifestă o stare afectivă complexă rezultată din primirea unui recompense nemeritate deplin. se dezvoltă la copil curiozitatea faţă de propria sexualitate. când se loveşte. teoriile infantile privitoare la sexualitate şi descoperirea diferenţelor de sex. de exemplu. Imitaţia din ce în ce mai pregnantă are rolul de a dezvolta stări afective noi.emoţiile să fie mai profunde. Curiozitatea manifestată din plin în perioada preşcolarităţii mijlocii facilitează de asemenea dezvoltarea unor sentimente intelectuale reflectate în plăcerea de a descoperi sau de a căuta. Teoriile sexuale infantile ţin de elaborările intelectuale ale copilului răspunzând întrebărilor ce derivă din ceea ce copilul cunoaşte despre sexualitate. mulţumirea. Tot acum. Stadiul falic aduce cu sine problematica complexului oedipian şi teama de castrare. În preşcolaritate se face trecerea de la emoţii la sentimente ca stări afective stabile şi generalizate. Aceste teorii sunt constituite plecând de la elemente contingente. ca şi prezenţa unor normatori morali cu rol de sancţionare în conştiinţa copilului preşcolar (U.245).

7. frecvenţa interacţiunilor şi calitatea lor. perioada de graţie de la 4 la 5 ani. Wallon în perioada 3-6 ani corespunde stadiului personalismului. aceasta fiind o perioadă de maximă receptivitate emoţională. Copilul. Conştiinţa diferenţelor între sexe se construieşte în perioada falică şi este caracterizată de convingerea eronată a copiilor asupra existenţei unui singur sex şi anume cel ce se prezintă posesor al falusului (Bideaud. Caracteristica stadiului este în continuare centripetă. conducând la elaborarea de teorii eronate şi încărcate de nesiguranţă şi tensiune afectivă. este necunoaşterea anatomiei sexuale feminine şi masculine. Houde.Copilul interpretează în manieră proprie fenomenele şi formulează propriile construcţii imaginare. Pedinielli. consistente şi de durată. 40 . joacă un rol determinant în construirea personalităţii. precum şi a fiziologiei actului sexual.177). 2002). bazându-se pe relativa independenţă şi autonomie nou câştigată. Perioada de opoziţie face parte din nevoia afirmării personalităţii ce se naşte acum. arată psihanaliza. în discriminarea între dorinţele proprii şi cele ale părinţilor. spune Freud. Interrelaţiile din triunghiul copil – mamă – tată plămădesc matriţele afectivităţii pentru întreaga viaţă (Tinca Creţu. p. Declinul complexului Oedip pentru băieţi şi a complexului Electra pentru fete semnalează intrarea în stadiul de latenţă. Complexul de ambele tipuri. contribuie în primul rând la acest proces. Relaţiile familiale au un impact major asupra dezvoltării afective a copilului. În cursul acestei perioade se pot distinge mai multe substadii: perioada de opoziţie de la 3 la 4 ani. Ataşamentele afective ale copilului mic se transformă în relaţiile afective stabile. în orientarea dorinţei umane. putem spune că dezvoltarea afectivă a copilului în această perioadă este dependentă de calitatea relaţiilor pe care copilul le stabileşte cu adulţii din mediul său. 2001. Caracteristic pentru toţi copiii la această vârstă. în construirea limitelor (structurarea superegoului). Ca o concluzie. copilul fiind încă centrat pe sine. Constanţa atitudinilor. Dezvoltarea personalităţii Dezvoltarea personalităţii copilului după H. perioada de imitaţie de la 5 la 6 ani. câştigă prin opoziţia faţă de ceilalţi conştiinţa de sine ca fiind diferit de ceilalţi.

atitudinilor. Celulele gliale. astfel că celulele gliale sunt responsabile pentru creşterea în greutate şi perimetru a creierului (L. Coloana vertebrală devine mai puternică. el caută acum aprobarea. Apar unele diferenţe între creşterea ponderală şi în înălţime la fete şi băieţi (de exemplu. 1997). p. Berk.203. iar în înălţime cu aproximativ 6 cm/an.). una în care 41 . Perioada este una de tranziţie şi deci. Ciofu. creşte volumul masei musculare. 115-130 cm. care joacă un rol major în procesul de mielinizare a sistemului nervos continuă să se multiplice mult după ce procesul de producere a neuronilor a luat sfârşit. iar la fete între 110-130 cm. la băieţi. 1998). dentiţia permanentă o înlocuieşte pe cea provizorie. Este o perioadă de narcisism. producţia de neuroni este completă. se dezvoltă musculatura fină a degetelor mâinilor. Este important faptul că încă de la 6 luni intrauterin. Perioada imitaţiei corespunde momentelor când copilul consacră mult timp imitaţiei adultului nu doar la nivelul gesturilor.5kg/an. DEZVOLTAREA COPILULUI DE LA 6 LA 12 ANI 1.13. Creşterea în greutate se va face în medie cu 3. iar stimularea face ca funcţiile să fie activate. C. V. Imitaţia este un concept-cheie în gândirea walloniană. Continuă procesul de osificare. p. Între 6-12 ani perimetrul cranian creşte de la 51 la 53-54 cm La sfârşitul acestei perioade creierul atinge dimensiunile de adult (E. personajelor. imitaţia era aproape simultană producerii atitudinii. Dezvoltarea şi specializarea celulei nervoase se află sub control genetic. ea făcând legătura între inteligenţa situaţională şi inteligenţa discursivă. Creşterea perimetrului cranian este foarte lentă în cursul acestei perioade. dar în acelaşi timp este expusă deformărilor.Perioada de graţie este cea în care eul copilului tinde să se valorizeze. Ciofu. implicit forţa musculară. prin poziţii incorecte. Îi place să se dea în spectacol şi se vrea seducător pentru adultul din preajmă şi pentru propria sa satisfacţie. acum ea devine progresiv amânată contribuind imitaţia propriu-zisă. ci şi la nivelul rolurilor. În perioada precedentă. Dezvoltarea fizică şi influenţa asupra dezvoltării psihice Creşterea în greutate este lentă la începutul stadiului şi se accentuează ulterior în perioada pubertăţii când se va înregistra un salt de creştere.

pot apărea disfuncţii şi crize de creştere şi dezvoltare (P. responsabile de conexiunile caracteristice gândirii. Diferitele arii corticale se dezvoltă în ordinea în care apar la copil anumite capacităţi. fiecare emisferă primeşte impulsuri senzoriale şi controlează doar o parte a corpului (aceea opusă ei). Continuă procesele de creştere şi maturizare de la nivelul sistemului nervos. Dezvoltarea proceselor cognitive de la 6/7 ani la 10/12 ani În baza dezvoltării sistemului nervos. Golu. trunchiului şi apoi ale picioarelor. şcolarul mic oboseşte uşor. Cercetările au arătat atât că lateralizarea are loc pe întreg parcursul copilăriei. largi. precum şi de feedbackul necesar. La naştere regiunile primare ale cortexului. Regiunile senzoriale sunt următoarele ce se dezvoltă şi se maturizează. în maturarea pe nivele a sistemului senzorial. Odată cu intrarea în şcolaritate cresc efortul fizic şi intelectual ce conduc la instalarea stării de oboseală variind în funcţie de caracteristicile individuale ale fiecărui copil. La 6-7 ani se constată lărgirea 42 . controlând mişcările mâinilor. Fiecare regiune realizează predominant anumite sarcini. 1978). Lateralizarea sau specializarea funcţiilor pentru emisferele cerebrale umane are loc într-o manieră similară. Cu toate că se observă importante achiziţii fizice. Prima este cea care controlează sensibilitatea tactilă. este neîndemânatic faţă de sarcinile şcolare. nu sunt complet dezvoltate şi se maturizează în etape diferite. respectiv cea mai avansată este regiunea motorie responsabilă de mişcările grosiere. 1984). De exemplu. ca şi cele secundare. pentru cei mai mulţi indivizi. cât şi că într-adevăr copilul se naşte cu o capacitate de relaţie a creierului şi că în fapt există unele evidenţe de cercetare conform cărora emisferele cerebrale ale copilului par să fie programate de la început pentru funcţii specializate (Spreen. Această secvenţialitate în dezvoltare ajută în explicarea variaţiei. emisfera stângă guvernează procesarea informaţiilor verbale în timp ce emisfera dreaptă joacă un rol primordial în procesarea informaţiilor spaţiale şi emoţiilor. urmată de vedere şi zona senzorială primară auditivă (Tanner. dezvoltarea şi maturizarea senzaţiilor şi percepţiilor continuă. responsabile de primirea impulsurilor motorii şi senzoriale de la organele de simţ. 1993). urmând ca pe parcurs rezistenţa sa să crească şi îndemânarea să devină din ce în ce mai evidentă. Mai mult. 2.

Creşte capacitatea de recepţionare a sunetelor înalte şi de autocontrol al emisiunilor verbale.câmpului vizual central şi periferic. 43 . intuiţia preoperatorie se va transforma în cursul acestei perioade într-o gândire operatorie mobilă şi reversibilă (Tourrette şi Guidetti. Cu ajutorul învăţării reprezentările suferă modificări esenţiale atât în ceea ce priveşte sfera. Şcolarul mic dispune de numeroase reprezentări. Ca urmare a descentrării progresive şi a coordonării din ce în ce mai accentuată a diferitelor puncte de vedere. Fondul de reprezentări existent este utilizat voluntar din povestiri şi desene. Criteriul trecerii de la intuiţie la operaţie conform teoriei piagetiene este reversibilitatea. dar acest tip de acţiune nu este operaţie până când ea nu are caracteristica reversibilităţii. Copilul poate avea imagini sau reprezentări care să permită interiorizarea unor acţiuni (ceea ce presupune trecerea din plan extern în plan intern. Reprezentarea capătă în această perioadă noi caracteristici. De la reprezentări separate şcolarul mic trece la grupuri de reprezentări. în imagini. p. 1993).115. precum şi creşterea diferenţierii nuanţelor cromatice. Se diminuează sincretismul – percepţia întregului – datorat în principal creşterii acuităţii perceptive faţă de componentele obiectului perceput. Se produc de asemenea generalizări ale direcţiei spaţiale (dreapta. cât şi conţinutul. De la 7/8 la 10 /11 ani gândirea copilului trece în stadiul operaţiilor concrete. minute. înainte. astfel structurându-se procesele imaginaţiei şi gândirii. Golu. Perioada 4-7 ani era caracterizată de o gândire intuitivă.111. în elemente şi caracteristici cu care operează în contexte diferite. Datorită structurării activităţii şcolare în timp (ore. înapoi) şi se formează simţul orientării. Creşte acurateţea percepţiei spaţiului şi datorită dobândirii de experienţă extinsă în domeniu. 2002). Realizează noi combinaţii şi realizând noi imagini. se perfecţionează şi nuanţează intonaţia. cu toate acestea ele sunt slab sistematizate şi confuze. el poate descompune acum reprezentarea în părţi componente. p. cât şi datorită schemelor logice interpretative care intervin în analiza spaţiului şi timpului perceput. Percepţia timpului înregistrează şi ea un nou moment în dezvoltare. zile ale săptămânii) timpul devine un stimul care se impune tot mai mult copilului şi îl obligă la orientare din ce în ce mai precisă. mental). stânga. Percepţia câştigă noi dimensiuni. creşte gradul de generalitate al reprezentărilor (P. Acum copilul poate aprecia pe cale auditivă distanţa dintre obiecte după sunetele pe care le produc.

apoi prin reciprocitate. Experimentele de „conservarea cantităţii” demonstrează că până la vârsta de 7/8 ani copiii nu dezvoltă noţiunea de „reversibilitate”. Reversibilitatea prin inversiune unde se înlocuieşte adunarea cu scăderea. analiza cu sinteza. Houde.115.Reversibilitatea este capacitatea gândirii de a executa aceeaşi acţiune în două sensuri de parcurs. lungime. materiei sau masei. precum B egal cu A. La nivelul gândirii operatorii (după 7 ani) reversibilitatea devine completă sub ambele forme. acţionează asupra cantităţilor continue (nefragmentate) ale spaţiului. volum (Bideaud. În cursul acestui stadiu se dezvoltă operaţiile logico-matematice şi operaţiile infralogice (Tourrette şi Guidetti p. Pedinielli. înmulţirea cu împărţirea. 2002). timpului şi stau la originea naşterii noţiunii de măsură. reversibilitatea este posibilă şi gândirea poate realiza operaţii. greutate. Operaţiile logico-matematice acţionează asupra cantităţilor discontinue sau discrete şi conduc la noţiuni de clasă. Aceste operaţii sunt mai întâi concrete pentru că ele acţionează asupra obiectelor concrete. 44 . Copilul trebuie să fie conştient că este vorba de aceeaşi acţiune. în mod simultan. ci doar inversarea. Construirea invarianţilor în cadrul unui sistem de transformări este evaluat pornind de la faimoasele probe piagetiene de conservare: conservarea cantităţilor discontinue ca în proba jetoanelor şi a cantităţilor continue: substanţă solidă şi lichidă. Plecând de la acest moment când copilul recunoaşte existenţa unui invariant care permite realizarea aceleiaşi acţiuni în cele două sensuri. în stadiul care ne interesează. Reversibilitatea prin reciprocitate unde A egal cu B. reale şi manipulabile. relaţie şi număr. O transformare operatorie nu se efectuează decât prin raportarea la un invariant. p. 331. Reversibilitatea este achiziţionată mai întâi prin inversiune. Operaţiile infralogice care se elaborează în acelaşi timp cu cele logice-matematice. 2002). dacă nu este conştient de identitatea acţiunii el nu se află încă în stadiul operator pentru că el nu a achiziţionat încă reversibilitatea operatorie. conservarea invarianţilor dincolo de transformările aparente este unul din cele mai bune criterii de operativitate ale copilului. Schema obiectului permanent este invariantul grupului practic al deplasărilor şi. Aceasta face posibilă înţelegerea conservării sau a invarianţei cantităţii.

reversibile care înlocuiesc procedeele empirice. desprinderea relaţiilor cantitative în seria numerică). mărime). limitate. generalizări înguste. naive ale etapei precedente. Se elaborează trei structuri logicomatematice în această perioadă: clasificarea. Dezvoltarea limbajului. raţionalizările nu depăşesc concretul imediat decât din aproape în aproape. cu toate aceste achiziţii copilul se desprinde greu de expresiile perceptive. Achiziţia fundamentală – reversibilitatea. 1973). − structuri operatorii de relaţii (reversibilitatea prin reciprocitate). ci numai asupra obiectelor pe care copilul le clasifică. În concluzie. Construcţiile logice îmbracă forma unor judecăţi şi raţionamente care îi permit copilului ca dincolo de datele nemijlocit 45 . 3. Operaţiile: – seriere (ordonarea în şir crescător. − structuri operatorii de clase. − organizarea noţiunilor în ansambluri flexibile (urmare a achiziţiei reversibilităţii). descrescător). principalele achiziţii ale stadiului operaţiilor concrete (7-12 ani) sunt: Structura operatorie concretă – nu se extinde asupra enunţurilor verbale. sărace. serierea. intuitive. de experienţa imediată. potenţarea acestei structuri se poate realiza printr-o bună dirijare a activităţii de cunoaştere prin sarcini concrete formulate faţă de copil (Valentina Radu. – clasificare (grupare după criterii – formă. culoare. imediate. Îmbogăţirea limbajului şi asimilarea structurilor gramaticale conduce la dezvoltarea capacităţilor intelectuale. − numeraţie în plan conceptual (număr ca element articulat al seriei. numărul. Ele se pot constitui în structuri de ansamblu care sunt sisteme de operaţii coordonate. Achiziţia scris–cititului Are loc apariţia şi consolidarea construcţiilor logice. acţiunile fiind legate de acţiunea efectivă.Operaţiile logico-matematice devin posibile în urma achiziţiei reversibilităţii. seriază.

Bruner arată că procesele vorbirii sunt aşezate astfel: audiere.000 de cuvinte) care pătrund tot mai mult în vocabularul activ al copilului (P. Rivers (1971) subliniază că este o mare diferenţă între descifrare (ca în audiere sau citire) şi încifrare (ca în vorbire şi scriere). Activitatea orală şi vizuală trebuie să fie într-un echilibru prin citit şi scris. Creşte flexibilitatea gândirii şi mobilitatea ei. Activitatea verbală are componente cognitive. Tot acum se formează capacitatea de scris–citit impulsionând progresele limbajului. Ordinea prezentă în procesul instructiv-educativ a celor 4 deprinderi fundamentale este: ascultarea (înţelegerea). Învăţarea limbii depinde de factorii genetici. Golu. timpul. vorbire. enunţul verbal exterior.M. sonor. citire. codare. clasificarea şi concretizarea logică. exprimarea. volumul. ridicându-se în plan abstract. generalizarea. grafic etc. spaţiul.senzoriale să întrevadă anumite permanenţe. greutatea. de starea fiziologică şi experienţa acumulată de copil şi de tipul de mediu la care a fost expus. dezvoltarea operaţiilor de gândire absolut indispensabile oricărei achiziţii intelectuale: analiza. activitatea verbală expresivă (vorbire. structura semantică de profunzime. scriere). general umană. 1993) Învăţarea limbii constă în însuşirea de formule corecte de exprimare. categorial. citirea şi scrierea. Vocabularul copilului la intrarea în şcoală este de aproximativ 2. Exersarea extensivă a citirii este premisa însuşirii reale a cititului. La sfârşitul perioadei. copilul îşi însuşeşte fondul principal de cuvinte al limbii materne (aproximativ 5. 46 . activitatea verbală impresivă (audiere. structura semantică de suprafaţă a limbii particulare.S. Gândirea copilului surprinde la această vârstă fenomene inaccesibile simţurilor permanente şi invariante. Şarlău. comparaţia. 1984).500 de cuvinte şi stăpâneşte reguli de folosire corectă a cuvintelor în vorbire. scriere. Intrarea copilului în şcoală facilitează în cadrul procesului instructiv-educativ. citire). şi de la cuvânt la idee. anumiţi invarianţi cum ar fi cantitatea de materie. abstractizarea. Pentru copilul în primul an de şcoală textul scris se asociază cu exersarea orală. decodare (G. Principalele momente ale activităţii verbale sunt următoarele: motivul şi ideea generală a enunţului. Se merge de la idee la cuvânt. viteza. W. afective şi motorii. J. sinteza. limbajul intern cu notaţia semantică specifică.

Rast. de la sunete la silabă. pentru ca apoi să fie realizată unirea sunetelor în cuvinte şi a cuvintelor în propoziţii. creşterea vitezei de citire cu voce tare sau în gând care depinde de ritmul fiecărui copil şi înţelegerea celor citite. să se realizeze delimitarea cuvintelor în silabe şi apoi fiecare silabă în sunete. deci metoda trebuie să fie fonetică. p. motivaţia.Mecanismele neurofuncţionale care stau la baza celor două forme de limbaj se arată că vorbirea cere o maturitate anume a sistemului nervos central. citirea textelor simple. iar scrisul cere în plus maturizarea unor capacităţi de percepţie şi organizare-structurare şi psihomotricitate care intervin mai târziu în dezvoltare. Mialaret. Învăţarea cititului trece prin următoarele stadii succesive de acumulare: educarea prealabilă senzorial-motrice. citirea expresivă. Pentru învăţarea limbii române se arată că pentru a învăţa corect cititul şi scrisul trebuie luate în considerare elementele componente ale limbii. Şerdean. automatizarea citirii. în principal vederea şi auzul. Gândirea. citirea curentă corectă. corectarea articulării şi pronunţării.48. delimitarea sunetelor din cuvinte. Vrăsmaş. O altă treaptă a deprinderii cititului este citirea curentă şi corectă care este citirea copilului care 47 . 1993). dobândirea mecanismelor funda-mentale. Ray. după care să se parcurgă drumul invers. 25. Când este vorba de scris ele necesită un grad mai mare de maturitate şi funcţionalitate (E. pentru deprinderea scrisului este necesară de asemenea maturitatea structurilor vorbirii. că trebuie să se pornească de la desprinderea unei propoziţii din vorbire. iar aceasta se realizează prin delimitarea cuvintelor din vorbire. Achiziţia scris–cititului necesită pe lângă dezvoltarea normală a aparatului verbo-motor şi dezvoltarea motricităţii largi şi fine. Etapele pe care copilul le parcurge în deprinderea cititului sunt: descifrarea. observaţiile arătând că dacă sunt afectate structurile vorbirii se manifestă şi o anume incapacitate de achiziţie a limbajului scris. 1978). înţelegerea celor citite. p. Aceasta înseamnă că metoda pe care o folosim în familiarizarea elevilor cu cititul şi scrisul trebuie să ţină seama pe de o parte de faptul că scrierea concordă aproape exact cu pronunţarea. iar pe de altă parte. dezvoltarea vorbirii. 1999). cuvânt şi propoziţie ceea ce denotă că metoda trebuie să fie şi analitico-sintetică (I. aceasta punând în evidenţă legătura între vorbire şi scriere. lectura personală cu caracter cultural-informativ (Dottrens. La un alt nivel. afectivitate şi voinţa sunt implicate în ambele forme de limbaj.

La acestea se adaugă planul afectiv şi intenţionalitatea. nivelul percepţiei şi reprezentărilor şi a celui afectiv. În privinţa deprinderii scrisului. antrenarea simultană. p. Se poate constata o schimbare a 48 . semne convenţionale. nivelul motor. 1999).28. abecedară şi postabecedară. însă timpul necesar pentru parcurgerea acestor etape este diferit de la copil la copil. dezvoltarea capacităţilor de a înţelege şi a opera cu simboluri în general (gesturi.ştie să transpună în limbajul articulat semnele grafice. antrenarea unor mecanisme de formare a unor scheme complexe. Momentele dezvoltării limbajului scris la copil din perspectiva mecanismelor implicate sunt: organizarea spaţială kinestezică şi grafică. se obţine o anumită viteză şi se însuşesc câteva reguli ortografice. Ea devine un instrument de lucru pentru dobândirea de noi informaţii. 4. este rezultatul legăturilor interfuncţionale pe trei niveluri şi anume. Etapele necesare în deprinderea cititului sunt relativ aceleaşi pentru toţi copiii. corporală şi cea grafică. mecanismele neurofiziologice implicate sunt: dezvoltarea normală a întregului sistem al limbajului. Scrierea. a mai multor zone specializate ale scoarţei cerebrale. respectiv controlul kinestezic se realizează la nivelul mişcării şi cel vizual la nivelul traseului grafic. legătura dintre expresia orală. Formarea abilităţilor de scris-citit sunt parcurse în şcoală în trei mari etape: preabecedară. Cele două mişcări se unesc. În ultima fază citirea devine expresivă şi ar putea fi numită citirea afectivă. ducând la anticipaţie vizuală şi apoi la reprezentarea vizuală. Dezvoltarea personalităţii în perioada şcolarităţii mici La începutul acestei perioade copilul părăseşte faza narcisismului şi „afirmării” personalităţii pentru a intra puţin câte puţin în lumea cunoaşterii. arată A. formare şi dezvoltarea mecanismelor de integrare. precum şi realizarea mobilităţii acestora. Vrăsmaş. Aceasta depinde de gradul de deprindere al citirii corecte şi curente. în cea abecedară se dobândesc deprinderile de a scrie toate literele alfabetului şi de a-l folosi în grafierea cuvintelor şi propoziţiilor. perioada postabecedară corespunde celei în care se ating toţi parametrii scrierii conform modelelor. Vrăsmaş. Este evidenţiată astfel legătura dintre controlul mişcărilor şi controlul vizual. în structuri. controlul kinestezic şi controlul vizual. Perioada preabecedară este cea în care se formează abilitatea de scriere a elementelor grafice disparate. în învăţarea semnelor grafice. desen) şi în speţă (E.

ADOLESCENŢA – TRANZIŢIA DE LA COPILĂRIE LA MATURITATE 1. Perioada categorială (9 la 11 ani) debutează după Wallon într-o manieră comparativă. Este o perioadă importantă a întăririi Super-ego-ului. dar şi cu cele ce vor surveni. care contribuie atât la decentrarea socio-afectivă. iar copilul se află într-o stare de relativ echilibru privind conflictele pulsionale comparativ cu perioadele precedente. În această perioadă energia pulsională se eliberează printr-o investire intelectuală: interesul copilului pentru cunoaştere. Această evoluţie intelectuală este realizată într-un context social important şi anume şcoala. aşezarea lor în categorii. Copilul nu mai este centrat pe sine ca în stadiul centripet şi devine din ce în ce mai centrat pe exterior ca în stadiul centrifug. pentru lumea exterioară. Perioada este caracterizată de 49 .intereselor. toate acestea făcând gândirea să devină din ce în ce mai abstractă. modificarea categoriilor anterioare prestabilite. respectiv copilul va încerca sa determine prin ce anume sunt obiectele diferite sau nu şi aceasta îl conduce la abstragerea calităţilor lucrurilor. Debutul stadiului este numit de către H. Dezvoltarea fizică la pubertate şi adolescenţă Biologic adolescenţa semnifică perioada de la pubertate la maturitate. Se poate întâmpla să nu se fi rezolvat în totalitate complexul oedipian în perioada precedentă. cognitivă. Termenul de latenţă marchează faptul că între 5 şi 6 ani evoluţia sexualităţii se încetineşte simţitor sau chiar se opreşte. care va permite regruparea. ca să intre apoi într-o nouă fază a pulsiunilor genitale în perioada preadolescenţei. alteori adolescenţa este descrisă ca începând cu pubertatea şi încheindu-se în perioada adultă. Psihanaliza arată că de la 6 la 12 ani se instalează perioada de latenţă. cât şi la decentrarea intelectuală. dar el rămâne deocamdată ocultat. Wallon perioada precategorială (de la 6 la 9 ani) şi se caracterizează printr-o diminuare a sincretismului: gândirea devine din ce în ce mai diferenţiată. dar rămâne concretă (legată de obiecte şi situaţii reale). Există o desexualizare a relaţiilor cu părinţii acompaniată de refulare şi sublimare a pulsiunilor sexuale arhaice. VI.

Perioada de creştere rapidă însă poate debuta în jurul vârstei de 9-10 ani la fete şi 11-12 ani la băieţi. după această perioadă el este capabil să aibă copii. el trebuind să înveţe să se adapteze noii aparenţe într-un ritm de multe ori prea rapid. Probleme. Acesta este un motiv pentru care majoritatea adolescenţilor se preocupă intens de felul cum arată (Fraziev şi Lisanbee. Perimetrul toracic înregistrează valori de 50 . Creşterea explozivă este o provocare pentru psihicul adolescentului. Aceste schimbări au loc în pubertatea târzie sau în adolescenţa timpurie. Acesta este motivul pentru care alţi autori au apreciat creşterea explozivă drept criteriu de intrare în perioada pubertăţii. Acum este cunoscut faptul că foarte frecvent fetele nu sunt fertile aproape un an după prima menstruaţie (menarhă). În acest moment este aproape general acceptat faptul că maturitatea sexuală este de 12 ani la fete şi 14 la băieţi (G. pubertatea propriu-zisă (12-14 ani). iar înălţimea cu 27%. Datorită creşterii explozive şi inegale.R. Pubertatea sau nubilitatea (Malmquist. 1950). Pubertatea semnificând fapt maturarea sexuală. Toate aceste lucruri ce pot părea minore devin adevărate probleme existenţiale în această perioadă. 1978) este echivalentă cu maturitatea sexuală şi deci capacitatea de reproducere.schimbări rapide şi creşteri explozive în greutate şi în înălţime. pubescenţa se referă la acele schimbări care au ca rezultat maturitatea sexuală. pielea grasă. şi momentul postpuberal considerat puţin diferenţiabil de momentul preadolescenţei (de la 14-16/18 ani). precum coşurile. Problema în definirea pubertăţii şi din acest punct de vedere este aceea că este aproape imposibil de determinat exact momentul când o persoană devine fertilă. pubertatea corespunde la rândul ei mai multor stadii: etapa prepuberală (10-12 ani). înfăţişarea adolescentului nu este întotdeauna armonioasă. Lefrancois). Între 10 şi 18 ani masa corporală creşte cu mai mult de 100%. Cercetări mai vechi luau ca repere momentul când fetele aveau prima menstră pentru a fixa momentul de debut al pubertăţii. de ele îngrijorânduse în egală măsură şi fetele ca şi băieţii. Cu atât mai mult acest criteriu este greu de identificat la băieţi. După Ursula Şchiopu şi Emil Verza (1981). de asemenea adolescentul la 14 ani atinge în medie 95% din talia adultă. dinţii neregulaţi. ochelarii. după care urmează o perioadă de creştere explozivă. alteori descrie perioada de la 13 la 29 ani. Jersild (1963) spune că înainte de pubertate individul este copil.

În intervalul de la 12 la 14 ani la fete şi la 14 la 16 ani la băieţi are loc dezvoltarea caracterelor sexuale primare şi secundare. Puseul de creştere la băieţi începe de obicei cu aproape doi ani mai târziu decât la fete şi dezvoltarea în înălţime la băieţi continuă o perioadă mai mare de timp decât la fete. Între caracteristicile sexuale secundare menţionăm apariţia menstruaţiei la fete şi a secreţiei seminale la băieţi. în timp ce la băieţi are loc o dezvoltare a penisului şi a testiculelor şi o dezvoltare funcţională caracterizată de debutul producerii spermei. proces care continuă lent până pe la 22-23 de ani. mâinile şi picioarele lungi. În preadolescenţă un loc deosebit de important îl ocupă începutul maturizării sexuale. Creşterea statutară a adolescentului este corelată cu maturizarea funcţiei de reproducere. Se produc modificări sensibile. Într-un timp relativ scurt apar elemente noi. în perimetrul diferitelor segmente cu schimbări ale raportului dintre ele. creşterea părului în regiunea pubisului şi în axilă.5 kg anual şi are loc o creştere rapidă a scheletului. Tot aşa. înfăţişarea nearmonioasă a preadolescentului. în greutate 4. apariţia pilozităţii faciale la băieţi. creierul e în linii mari constituit (încă de la 6 ani el atinge 85-90% din greutatea finală constatată la 24-25 de ani). dezvoltarea glandelor mamare la fete. cât şi în funcţiile diferitelor organe. clitorisului şi uterului. lungime. Are loc un proces de perfecţionare funcţională a neuronilor 51 . fapt ce conduce la o anumită stângăcie a mişcărilor preadolescentului. în vreme ce toracele şi bazinul rămân în urmă. La fete dezvoltarea bustului se corelează cu dezvoltarea bazinului care capătă conformaţie diferită de cea a băieţilor. Creşterea în înălţime se realizează mai ales pe seama membrelor. schimbarea vocii. În cadrul dezvoltării caracteristicilor sexuale primare menţionăm ovulaţia la femei şi o creştere a dimensiunilor vaginului.creştere aproape duble faţă de perioada precedentă. De aici. În perioada adolescenţei. care imprimă o restructurare profundă a întregului organism al preadolescentului. din punct de vedere morfologic. pieptul căzut şi îngust şi ca urmare înfăţişarea adolescentului este relativ nearmonioasă. musculatura corpului se dezvoltă mai lent decât scheletul. în greutate. Se încheie prima perioada a maturizării sexuale. Se câştigă în înălţime 20-30 de cm faţă de perioada anterioară. îndeosebi preadolescenta (de la 11/13 ani la 14/15 ani) este marcată de o creştere şi dezvoltare impetuoasă atât sub aspect corporal extern.

Este doar de semnalat că gradul de maturizare al adolescentului afectează dezvoltarea sa socială şi personală.C. Se ştie deja că fetele în adolescenţă au un avantaj de dezvoltare de aproximativ 2 ani. Dacă maturizarea timpurie se petrece în anii pubertăţii. Ei dezvoltă o imagine de sine mai pozitivă decât ceilalţi. cât şi la băieţi. sunt neliniştiţi. Lefrancois). atât la fete. Cei a căror dezvoltare este mai lentă au dificultăţi în adaptare. se accentuează funcţia reglatoare a limbajului intern. Dacă maturizarea timpurie apare la vârsta adolescenţei atunci ea devine un avantaj ca şi în cazul băieţilor. Aceasta nu înseamnă că maturizarea timpurie sau târzie afectează în mod cert toţi indivizii dintr-o generaţie şi nici că cei favorizaţi iniţial de maturizare rămân favorizaţi pe parcursul întregii dezvoltări. În ceea ce priveşte efectul maturizării timpurii la fete părerile sunt contradictorii. alţii mai puţin. preocupările lor fiind altele decât ale grupului de vârstă. 52 . fetele pot fi dezavantajate de această maturizare. Jones. sunt mai neîncrezători în forţele proprii şi dezvoltă o imagine de sine mai puţin pozitivă. astfel că ele pot fi într-un fel marginalizate (G. Pentru băieţi maturizarea precoce este un avantaj. De aceea. mai agresivi şi cu mult mai mult succes în relaţiile heterosexuale. Procesele de analiză şi sinteză devin tot mai fine. vom avea în grupul de adolescenţi de 15 ani unii mai bine dezvoltaţi. mai încrezători în sine. iar maturizarea târzie este un dezavantaj în relaţiile sociale. 2. sunt mai populari. 1965). Consecinţe ale dezvoltării fizice în planul dezvoltării sociale Aparenţa fizică este un criteriu al maturizării. Băieţii care se maturizează mai devreme se adaptează mai bine. Caracteristici ale dezvoltării psihice După Maurice Debesse. Studii longitudinale au pus în evidenţă că maturizarea precoce sau târzie are o contribuţie importantă în adaptarea socială (M. Creşterea explozivă nu se realizează în ritmuri egale pentru toţi adolescenţii. Aceste diferenţe au consecinţe în planul dezvoltării sociale şi personale. funcţiile adolescenţei se pot exprima sintetic astfel: de adaptare la mediu. 3.scoarţei cerebrale.R.

de independenţă. precum şi datorită implicării în alegeri vocaţionale. E. spiritul critic şi autocritic. se dezvoltă şi se consolidează structurile gândirii logico-formale. Nevoia de imitaţie a şcolarului mic devine nevoia de a fi personal la pubertate. acesteia i se adaugă în pubertate nevoia de creaţie care se transformă în adolescenţă în nevoia creaţiei cu valoare socială. Transformările psihice la care este supus adolescentul sunt generate de nevoile şi trebuinţele pe care le resimte – atât de nevoile apărute încă în pubertate. Zlate (1993) adolescentul se confruntă cu o serie de nevoi sau nevoile descrise în perioadele anterioare cunosc o prefacere semnificativă: nevoia de a şti. de anticipare. autoeducare în adolescenţă. iar în adolescenţă se transformă în nevoia de a fi unic în prima parte a perioadei ca apoi să se manifeste nevoia de a se exprima ca personalitate (M. În consecinţă. la finalul căruia ne vom afla în faţa unor structuri psihice bine închegate şi cu un grad mai mare de mobilitate. se dezvoltă caracterul de sistem al gândirii. 1993). de autodeterminare a puberului devine nevoia de desăvârşire. 1993. Nevoia de grupare îşi pierde caracteristica neselectivă devenind axată pe criterii şi preferinţe. de apartenenţă la grup. Zlate. (P. de definire a personalităţii. Satisfacerea nevoilor de autodeterminare şi autoeducare se datorează maturizării sociale. Nevoia de a şti este prezentă începând cu perioada şcolarului mic. conştientizării responsabilităţilor ce-i revin. Sub imperiul acestor nevoi adolescentul dezvoltă instrumentarul psihic necesar. M.de depăşire. de planificare. După M. Nevoia de a fi afectuos ia forma unui nou egocentrism. Verza. autodepăşire. 158). Golu. are loc acum un proces de dezvoltare. de predicţii. Nevoia de independenţă. Zlate. capacitatea de interpretare şi evaluare. Jean Rousselet (1969) identifică mai multe tipuri de conduite dezvoltate în adolescenţă: conduita revoltei. şi nevoia modelelor. 53 . cât şi de noile trebuinţe apărute în adolescenţă. În această perioadă se pot constata confruntări între comportamentele impregnate de atitudinile copilăreşti şi cele solicitate de noile cadre sociale în care acţionează adolescentul. p. de a fi afectuos. care treptat se dezvoltă în „reciprocitate” afectivă pe parcursul maturizării afective şi emoţionale.

conduita exaltării şi afirmării. Tendinţa către introspecţie şi înclinarea spre visare sunt caracteristice adolescenţei. Revolta este direcţionată iniţial împotriva familiei. revolta împotriva moralei şi a bunelor maniere în încercarea sa de a se elibera de constrângerile sociale suspectate de încercarea de a anihila personalitatea în plină dezvoltare a adolescentului. Introspecţia conduce la un examen al propriilor posibilităţi şi aptitudini. creşte acuitatea vizuală şi vederea sub unghi mic. Interesul pentru muzică şi pictură frecvent în preadolescenţă şi adolescenţă susţine creşterea şi antrenarea sensibilităţii vizuale şi auditive. mirosul. precum şi vederea fină a detaliilor amănuntelor. iar adolescentul nu se sfieşte să-şi accepte dovezile propriei slăbiciuni. manifestări de protest. 4. Perioada de exaltare şi afirmare survine în momentul în care tânărul se simte capabil de a valorifica resursele dobândite prin informare şi introspecţie. Se dezvoltă gustul. Sensibilitatea auditivă se dezvoltă foarte mult pe linia reproducerii. capacitatea de acomodare. înţelegerii nuanţelor din vorbire. spune Jean Rousselet. Această maturizare îşi are sursa în maturizarea proceselor psihice.conduita închiderii în sine. Are loc erotizarea sensibilităţii. Adolescentul insistă. Conduita revoltei conţine refuzul de a se supune. 425). vederea la distanţă (gradul de distanţă). dar această introspecţie pe lângă construirea unei imagini de sine conduc la reflecţii privind locul lor ca indivizi în societate şi chiar mai mult apar întrebări şi reflecţii cu privire la locul şi rolul omului în univers. a identificării obiectelor sau fiinţelor după însuşiri perceptive auditiv. sensibilitatea cutanată. 1969. Ca 54 . 1963. de răzvrătire. p. Dezvoltarea intelectuală Perioada adolescenţei şi preadolescenţei este perioada de maxim a creşterii capacităţilor perceptive şi de reprezentare. Conduita închiderii în sine este similară cu o perioadă de introspecţie. apoi apare revolta împotriva şcolii prin refuzul de a accepta o autoritate recunoscută până atunci. asupra studierii defectelor sale. Creşte acuitatea vizuală. Şchiopu. Creşte activitatea senzorială şi se modifică pragul minimal şi maximal al diverşilor analizatori şi pragurile diferenţiale (U. 137). „Elanul acesta este rodul unei îndelungate maturizări a personalităţii şi constituie o reacţie împotriva sterilelor lui visări de odinioară” (Jean Rousselet. p. se lărgeşte câmpul vizual.

Sunt capabili de eforturi sporite pentru controlul atenţiei şi sunt conştienţi de anumite deficienţe şi relativ în măsură a le corija. Procesul de învăţământ solicită foarte mult adolescentul şi dezvoltarea gândirii sale este astfel antrenată. Sunt structurate noi particularităţi ale atenţiei datorită sporirii cunoştinţelor. 432). sunt urmărite logic trăsăturile de similitudine şi diferenţă dintre clase de fenomene. problemă. se determină criteriile logice ale clasificării. memoria adolescentului poate opera cu aspecte esenţiale. devin mai eficiente. Adolescentul capătă deprinderea de a raţiona logic şi sunt întărite acum capacităţile operative intelectuale. Memoria operează acum mai frecvent cu reprezentări şi noţiuni din ce în ce mai bogate şi mai complexe. ea începe chiar cu momentul fixării procedând la restructurări ce conduc la o organizare mai inteligibilă a materialului. Operaţiile de gândire devin formale în condiţiile în care se operează asupra informaţiei prin generalizare şi transfer. Are loc o schimbare calitativă a memoriei şi anume se îmbogăţeşte cu memoria logică. Se dezvoltă formele raţionale abstracte ale gândirii. Şchiopu. Actualizarea este mai rapidă şi pentru că procesarea informaţiei devine mai structurată. 1963). percepţia fiind clar potenţată de interesul stârnit de un anume domeniu. mai complexe şi mai variate. Aceasta are consecinţe asupra capacităţii de învăţare care devine de 4-5 ori mai eficientă decât în perioada micii şcolarităţi (U. Se dezvoltă atenţia voluntară şi atenţia involuntară şi postvoluntară îşi modifică mult aspectul. voluntară şi perseverentă (U. Observaţia este folosită pentru a verifica. p. intrarea în adolescenţă presupune desăvârşirea stadiului operaţiilor formale. datorită lărgirii intereselor de cunoaştere şi datorită creşterii spiritului de observaţie. Creşte randamentul activităţii intelectuale prin intermediul algoritmilor de mai mare complexitate. 1963. mai solicitată în probleme noi. În conformitate cu teoria lui Piaget. Şchiopu. se îmbogăţeşte capacitatea de operare cu scheme logice. Generalizarea operaţiilor de clasificare sau a relaţiilor de ordine duce la ceea ce se numeşte o 55 . Adolescentul dispune de o percepţie complexă. pentru a înţelege şi pentru a dezvolta teme proprii de interes.urmare se restructurează şi procesele percepţiei. În măsura în care gândirea şi atenţia extrag esenţialul dintr-un material. obiectiv. se dezvoltă posibilitatea de determinare logică a relaţiilor dintre fenomene în cadrul unui sistem deductiv şi inductiv.

combinatorică (combinări permutări) în cursul căreia cea mai simplă operaţie constă în combinări propriu-zise sau din clasificări ale tuturor clasificărilor (J. Nevoia de independenţă este în fapt cea care conduce la dezvoltarea adolescentului şi implicit care conduce la cel de-al doilea stadiu al sociali-zării. 1976. Piaget. contraargumentare. În adolescenţa timpurie părinţii continuă să fie importanţi din punctul de vedere al dezvoltării sociale. Adolescenţii în această etapă sunt dependenţi de familie în sens literal. de dependenţa economică şi organizatorică de familie şi pe de altă parte de nevoia de independenţă crescândă. cât şi pentru adolescent. mai ales relativ. Această dependenţă este percepută acum într-un mod mai puţin plăcut decât era percepută în stadiile anterioare de dezvoltare. acum devine importantă şi pentru băieţi. Relaţiile între băieţi şi fete. Carroll.R. Dezvoltarea socială Adolescenţa aduce cu sine o creştere a abilităţilor sociale. de demonstrare. elaborare de ipoteze. Pentru copiii normali adolescenţa este un moment de socializare intensă. B. nu numai dacă ne gândim la dependenţa materială. de nevoia de a aparţine şi grupului de prieteni în acelaşi timp cu 56 . Adolescentul dezvoltă acum numeroase alte instrumente de activitate intelectuală cum ar fi: capacitatea de argumentare. financiară de confort. p. Inhelder. Lefrancois) şi familiale şi creşterea importanţei grupului de prieteni. Pe baza schimbărilor survenite în rolul familiei şi a prietenilor se pot descrie trei stadii ale socializării din adolescenţă (G. cel puţin în măsura în care aceste concepte sunt simbolizate prin cuvinte (John B. la siguranţa şi confortul oferit de familie. 5. dar şi relaţiile în grupuri de acelaşi sex capătă o semnificaţie profundă. Conflictul este determinat pe de o parte de dragostea şi ataşamentul copilului pentru părinţii săi. p. Cunoştinţele verbale se corelează puternic cu extinderea. Acest al doilea stadiu este caracterizat de o stare conflictuală atât pentru familie. Limbajul cunoaşte de asemenea în această perioadă o dezvoltare deosebită. 112). De asemenea. Se dezvoltă capacitatea de comunicare care anterior era mai dezvoltată la fete. 95). Adolescenţa este caracterizată de declinul autorităţii parentale (G. părinţii rămân un factor important al echilibrului emoţional şi mate-rial. varietatea şi bogăţia conceptelor individului. Lefrançois). 1979.R.

se accentuează de-a lungul substadiilor adultului. Schimbări în plan fiziologic Pe durata întregului stadiu există la majoritatea indivizilor un nivel funcţional organic stabilizat ca o condiţie de fond a desfăşurării bune a tuturor activităţilor. James constată această stabilitate până către 60-70 de ani care se datorează sistemului nervos autonom şi hipotalamusului. Aşadar de la o stare de totală dependenţă faţă de părinţi adolescenţii progresează printr-un stadiu intermediar de conflict către achiziţiile unui al treilea stadiu de relativ independenţă faţă de aceştia. Se produce de asemenea declinul funcţiilor glandelor sexuale.apartenenţa la familie şi nevoia de a fi acceptat în interiorul grupului de vârstă.B. prin aceasta sunt doar relevate surse tipice de conflict. lipsa susţinerii financiare a unor proiecte personale ale adolescentului. interferenţa părinţilor în munca şcolară (aşteptarea sau criticarea unor rezultate). ci funcţionarea adolescentului ca individ în cercul de prieteni – independenţă care duce deseori la conflicte în interiorul familiei. funcţionarea inimii sau a aparatului respirator. mai întâi la femei şi apoi la bărbaţi. PERIOADA ADULTĂ 1. Independenţa nou câştigată nu înseamnă ruperea tuturor legăturilor cu părinţii şi legarea totală a adolescentului de grupul de prieteni. Pierderea de ţesut osos care începe de la 30 de ani se accentuează uşor la 40 de ani 57 . R. Aceasta nu înseamnă că părinţii şi adolescentul sunt cu siguranţă într-o stare de conflict permanent. Temele principale de conflict nu se rezumă doar la independenţa materială ci se concretizează în forme precise cum ar fi diferenţa de viziune asupra vieţii sociale. interferenţe în viaţa afectivă (criticarea prietenilor). respectiv noua generaţie care se formează prin dezvoltare socială şi personală. VII. Lefrançois) în care poate fi recunoscut conflictul între generaţia dominantă şi grupul de adolescenţi – elevi de liceu sau studenţi. H. Conflictul între generaţii este un clişeu (G. La nivelul SNC ieşirea din funcţie a unor neuroni. Pe fondul acestui echilibru organic se înregistrează unele modificări discrete începând cu 40 de ani aşa cum ar fi cele privind modificare tensiunii arteriale. proces care începe de la 25 de ani.

Astfel percepţiile vizuale încep să fie influenţate de faptul că scade acomodarea cristalinului. încărunţirea şi rărirea părului. apariţia ridurilor. Sunt de asemenea mai discrete. ele pot să le conserve încă multă vreme. Munca desfăşurată în spaţii poluate sonor afectează puternic auzul. Cele mai multe scăderi ale capacităţilor fizice ţin de sensibilitate şi de psihomotricitate. La fel tonusul muscular scade uşor în primul substadiu şi se resimte mai mult în ultimul. Ea tinde să fie cel mai bine conservată de solicitările profesionale. Intensitatea mişcărilor scade după 50 de ani în mod real. dar solicitările profesionale privind aceste capacităţi le pot menţine la parametrii satisfăcători pe toată durata angajării în muncă. Atenţia profesională poate înregistra chiar unele creşteri în primul substadiu adult. cât şi sensibilitatea tactilă. Volumul şi distributivitatea 58 . Dacă profesia cere astfel de capacitate de auz fin. Datorită acestor fenomene se produc chiar modificări ale siluetei. Ele sunt foarte mult influenţate de solicitările profesionale şi de aceea cercetătorii au propus să fie distinse: atenţia generală de cea profesională. Psihomotricitatea are o dinamică nuanţată: rapiditatea mişcărilor scade chiar după 30 de ani şi se accentuează în stadiul adult. După 40-45 de ani scade sensibilitate olfactivă. O dinamică deosebită prezintă şi capacităţile de atenţie.şi mai departe. mai ales percepţiile vizuale şi cele auditive se desfăşoară de-a lungul acestui stadiu cu modificări funcţionale din ce în ce mai accentuate. Sensibilitatea auditivă începe să scadă puţin chiar după 35 de ani şi se accentuează după 45 de ani fără a perturba adaptările la ambianţă. După 45 de ani scade capacitatea de extragere a informaţiilor din imaginile mai complexe sub presiunea timpului. Ele au un ecou în planul vieţii psihice îndeosebi privind imaginea de sine şi stimulează găsirea unor modalităţi de compensare. creşte greutatea corporală. dar apoi începând cu 50 de ani mai evidente. însă scăderile sunt ceva mai mari între 30 şi 35 de ani şi apoi până la 50 de ani diminuările sunt mai mici şi devin mai accentuate în activităţile de lungă durată. unele schimbări fizionomice cum ar fi accentuarea trăsăturilor. dar precizia scade la 40 de ani şi ceva mai mult după 50. dar tinde să fie subiectiv resimţită mai accentuată decât este în realitate. Mobilitatea oculară se păstrează şi se asigură astfel viteza necesară în desfăşurarea percepţiilor. Toate aceste schimbări biologice au ritmuri diferite la diverse persoane în funcţie de zestrea genetică a fiecăruia şi de stilul propriu de viaţă. Atenţia generală este mai mult influenţată de înaintarea în vârstă.

datorită multiplelor structuri ce se 59 . Copiii încep să frecventeze şcoala şi creşte conţinutul subidentităţii de părinte. 2) 45/55 ani adultă propriu-zisă unde continuă dezvoltarea planurilor profesionale şi sociale. Evoluţia feminină este relativ mai tensionată şi încărcată de indispoziţii şi anxietăţi cu substrat biologic şi hormonal (menopauza). precum şi de extinderea responsabilităţilor privind viaţa de familie.cresc mai mult. Etapele vârstei adulte Perioada adultă este perioada cea mai bogată şi activă a ciclurilor de viaţă. selectivitatea şi gradul de concentrare ceva mai puţin şi totuşi semnificativ pentru adaptarea la sarcinile profesionale. Începând cu perioada adultă mijlocie şi această formă de atenţie scade. este o perioadă critică pentru femei fragilizarea lor fizică fiind mai evidentă. Are loc denuclearizarea familiei şi diminuarea până la anulare a subidentităţii profesionale (momentul retragerii din viaţa profesională). Verza (1981. Criteriile diferenţierii stadiilor dezvoltării psihice după U. este caracterizată de activitate profesională intensă. 3) 55/65 ani corespunde perioadei adulte prelungite caracterizată de diminuarea forţelor fizice. p. 254) sunt tipul fundamental de activitate şi tipul de relaţii implicate. activitate cumulativă. Ca urmare autorii propun următoarele subetape cu anume caracteristici: 1) 35/45 ani este vârsta adultă caracterizată de stabilitate. dar are loc diminuarea subidentităţilor de soţ şi părinte. relaţii sociale şi de muncă în expansiune. dar relativ puţin fără să perturbe desfăşurarea activităţilor. Statusurile şi rolurile încep să fie mai încărcate de responsabilităţi. Rămâne activă subidentitatea maritală şi cea social-culturală şi are loc tranziţia către vârstele de regresie. este momentul diminuării acelor 4 subidentităţi într-un mod variat şi inegal. 2. E. Perioada adultă dominată de tinereţe este după WHITE (1975) una din cele mai importante. activă creatoare. Se poate spune că se înregistrează profesionalizarea acestor capacităţi care le face pe de o parte să se desfăşoare în forme caracteristice şi pe de altă parte să se menţină la parametri buni mai multă vreme (Tinca Creţu). Şchiopu. implantaţie profesională intensă.

Ca o concluzie.solidifică acum. de la 18 la 22 perioada părăsirii familiei unde caracteristica este construirea relaţiilor de prietenie ca substitute ale familiei. Gould este un alt cercetător preocupat de dezvoltarea adultului. de la 22 la 28 perioada construirii unei vieţi funcţionale (efective). În studiile sale propune mai multe etape şi anume: elevarea de dominanţă de la 16 la 18 ani unde axa comportamentală este lupta pentru câştigarea independenţei. de la 50 în sus perioada maturităţii depline când adultul în vârstă este axat pe valorizarea activităţilor zilnice în detrimentul planurilor de lungă durată. pe de altă parte este pusă în discuţie de cercetări recente care prezintă al cincilea stadiu cel al operaţiilor postformale. Concluziile studiilor au arătat că operaţiile postformale includ trei tipuri de raţionamente: gândirea relativistă – care presupune înţelegerea cunoaşterii ca fiind dependentă de perspectiva subiectivă a celui care cunoaşte. putem afirma că perioada adultă este una dintre perioadele cele mai pline de variaţii şi în pofida propunerilor de periodizare majoritatea autorilor recunosc faptul că adulţii trec prin stadiile propuse de ei pe paliere largi de vârstă. 60 . independenţa relaţiilor personale. de la 35 la 43 de ani criza relativă la încheierea perioadei de tinereţe. Aspecte caracteristice ale gândirii şi învăţării în perioada adultă Ideea piagetiană conform căreia dezvoltarea se încheie cu atingerea stadiului de operare formală pe de o parte şi că aceasta se petrece în adolescenţă. creşterea intereselor. Pe de altă parte trebuie să mai adăugăm faptul că fiecare aspect al dezvoltării adultului pe fiecare stadiu este trăit diferit fiind afectat de contextul individual de viaţă şi de propriile trăsături de personalitate. ca urmare el identifică 4 direcţii de dezvoltare caracteristice: stabilirea identităţii eului. 3. umanizarea valorilor. de la 43 la 50 de ani atingerea unei relative stabilităţi. gândirea dualistă – abilitatea de a releva şi rezolva contradicţii survenite din viziuni/păreri contrare. de la 29 la 34 de ani perioada crizei de evaluare. C.

sesizarea mai rapidă a semnificativului. critica pragmatică a noului. evaluarea independentă a surselor de informare. stadiul în care se află aceste capacităţi. Viteza şi randamentul învăţării se dezvoltă până la 21 de ani după care se stabilizează şi scade lent după 30 (Thorndike).gândirea sistematică – capacitatea de a gândi sau de a reflecta la toate sistemele de cunoaştere sau de idei. procedeele necesare domeniului. Memoria se restructurează prin maxim de eficientizare la 25 de ani (Lowe). U. Gruber. extragerea ideilor esenţiale. Deşi nu se ştie încă suficient despre aceasta. atitudine clară de refuz a neclarităţilor. capacitate de îmbinare a formelor de analiză concret/abstract. p. dialectică şi pragmatică. multiliniar (Chandler). iar dintre componentele memoriei fixarea şi păstrarea au o foarte mare longevitate. Experienţele recente relevă însă că nu toţi adulţii sunt 61 . tehnicile. Comparând învăţarea la adulţi cu învăţarea la adolescenţi. nevoia de precizie. Verza (1997. Cercetătorii subliniază faptul că dezvoltarea adultului se situează pe un nou nivel care a primit diferite denumiri: postformal. prin raţionamente ipotetice deductive. necesitatea de a completa informaţia cu deprinderile. Comparând aceste denumiri cu caracteristicile gândirii postformale pot fi evidenţiate caracteristicile majore ale gândirii adultului: metacognitivă. 325) arată că faţă de perioada anterioară învăţarea câştigă în perioada adultă: coeziune. Şchiopu şi E. cerinţă de aplicare şi practică. Recunoaşterea şi reproducerea devin mai puţin prompte după 55 de ani. Deosebit de importantă pentru dezvoltarea adultului este evoluţia capacităţilor intelectuale. dar memorarea logică este mai rezistentă. cert este că devenirea adultă nu duce la o degradare sau o deteriorare a acestor capacităţi decât foarte târziu. Voneche). pragmatic (Lahouvie-Vief) metacognitiv (Broughton. stadiul dialectic (Riege) şi stadiul formulării de probleme (Arlin). Conform teoriei piagetiene multitudinea de situaţii la care adultul trebuie să facă faţă sunt rezolvate sau pot fi rezolvate cu ajutorul operaţiunilor logice formale. Învăţarea ca achiziţie de cunoştinţe atinge maximum la 40/50 de ani şi rămâne stabilă şi deschisă ca posibilitate până la 58/60 de ani. iar memorarea mecanică scade între 40 şi 45 de ani.

este că „adultul nu se situează totdeauna la nivelul logic pe care l-ar putea atinge. Vinţanu (1998) citează un studiu realizat în Franţa pe 488 de adulţi studiaţi unde s-a constatat că de fapt 14% din subiecţi au o structură intelectuală operatorie încheiată şi că 23 % au un nivel foarte apropiat de aceasta. 1998. N. iar viaţa activă favorizează menţinerea unei bune condiţii a învăţării. aşa cum afirma Bogdan Suchodolscki (1974). Generalizarea. Plecând de la aceste date putem confirma unele tendinţe în caracteristicile principale ale cunoaşterii la adulţi: Fixarea asupra concretului. p. Confuzia între calităţi sau atribute ale fenomenelor şi relaţiilor acestora. ci şi mijloc de învingere a alienării. 280). Concluzionând. Învăţarea permanentă atenuează diferenţele în pregătire. Caracteristicile personalităţii la vârstele adulte Personalitatea sănătoasă la vârsta maturităţii. 14). Mai mult un număr destul de mare de adulţi se situează la un nivel intermediar între stadiul concret şi cel logic. 4. învăţarea la vârsta adultă este nu numai necesitate socială. lărgeşte adaptarea la schimbare şi creşte randamentul. spune Allport (1991. Vinţanu din perspectiva educaţiei adulţilor. Regruparea incorectă a noţiunilor. Ceea ce se desprinde cert din studiile prezentate. p.capabili de operaţii logice formale. învăţarea are noi funcţii în perioada adultă. deşi o şcolarizare mai redusă poate implica un nivel logic mai deteriorat. Maturitatea personalităţii nu are o relaţie 62 . extrapolarea abuzivă. îşi stăpâneşte în mod activ mediul. manifestă o anumită unitate a personalităţii şi este capabilă să perceapă în mod corect lumea şi pe ea însăşi. apreciază N. Aceleaşi experimente pun în evidenţă că nivelul inte-lectual nu este omogen. prelungeşte durata participării la vârsta activă. Explicaţii tautologice. la caracterul de tatonare al cunoaşterii (încercare şi eroare)” (N. El este concret într-un domeniu şi operaţional formal în altul şi că nu există o corelaţie directă între nivelul de şcolarizare şi nivelul de dezvoltare a operaţiunilor logice. Vinţanu. Interpretare antropomorfică. ceea ce înseamnă că aproape jumătate nu au probleme majore de raţionament logic de un nivel corespunzător. ceea ce duce la fixaţie şi percepţie a imediatului.

oamenii şi situaţiile aşa cum sunt şi va fi implicat într-o activitate (muncă) 63 . Acest criteriu special poate fi pus în legătură cu scopul „responsabilităţii” care este subliniat de gânditorii existenţialişti. intimitate. Filosofia unificatoare a vieţii. toleranţa la frustraţie. ocupaţia favorită din timpul liber. „Dacă nu s-au dezvoltat interese autonome în unele din aceste domenii – dacă munca noastră. starea de defensivă pot fi toate uitate pentru lungi intervale de timp deoarece implicarea într-o sarcină le preia. recreaţional. familia noastră. 287). din perspectiva lui. mândria. p. În contrast. iar domeniile sunt: economic. După Allport criteriile de maturitate ale personalităţii sunt şase la număr şi anume: Extensiunea simţului eului. În virtutea extensiunii eului persoana matură este capabilă de o mare intimitate în capacitatea sa de a iubi. Autoacceptarea. 1991. Aceste interese se referă la participarea autentică a persoanei în câteva sfere semnificative ale efortului uman. exemplifică Allport. autocontrolul caracterizează achiziţia securităţii emoţionale. Allport arată că o persoană matură va fi în contact strâns cu ceea ce numim „lumea reală”. politic. dar şi toleranţă şi „structura de caracter democratică”. Sintetizând. Va vedea obiectele. Securitatea emoţională (autoacceptarea). p. domestic şi religios. 280). spune Allport. Ceea ce este obiectiv este demn de făcut. Raportarea caldă a eului la ceilalţi. Persoanele mature sunt centrate pe probleme. abilităţi şi sarcini. Percepţie realistă. sentimentul securităţii. educaţional. dar expectanţa socială aliniază vârsta adultă cu maturitatea. Extensiunea simţului eului presupune dezvoltarea intereselor puternice în afara eului. plăcerea. Obiectivarea eului: intuiţie şi umor. persoana imatură doreşte mai mult să fie iubită decât să dăruiască iubire. nu au devenit personale în mod semnificativ – nu putem fi calificaţi ca personalităţi mature” (Gordon Allport. politica sau aspiraţia religioasă. A participa nu este acelaşi lucru cu a fi activ. studiul nostru.necesară cu vârsta cronologică (idem. deci. Acest fapt însemnă că imboldurile egoiste ale satisfacţiei impulsului. Raportarea caldă la ceilalţi presupune. compasiune. Alături de intimitate se află compasiunea respectiv înţelegerea condiţiei umane a tuturor oamenilor.

Atât sfera profesiunii. simţ al ratării latente/active. Verza (1997. Prezenţa umorului ca şi caracteristică a personalităţii mature face individul capabil să perceapă dezacordurile şi absurdităţile prezente înlăuntru. investiţii mari de aspiraţii şi responsabilităţi neadaptate profesiunii exercitate. fără investiţii de aspiraţii. Allport mai adaugă şi faptul că personalitatea matură reclamă o înţelegere clară a scopului vieţii în termenii unei teorii inteligibile. Activitatea profesională constituie aspectul cel mai reprezentativ pentru persoana adultă. În a doua perioadă a vârstei adulte se conştientizează simţul reuşitei şi al împlinirii sau al nereuşitei şi al neîmplinirii. p. flexibilitatea acestora. Perioada adultă II – 45-55 de ani se petrece conştientizarea reuşitei/nereuşitei. de multe ori se ivesc conflicte de rol şi se impun decizii privind priorităţile în viaţa individului. dar cu efort de realizare profesională şi a aptitudinilor. adaptare restrânsă. împlinirii/neîmplinirii. disconfortul „şocului realităţii”. legate de educaţie şi 64 . iar pentru că şi în viaţa de familie apar noi probleme. propriile calităţi şi valori. Problematica privind adaptarea profesională şi socială pentru perioada adultului tânăr este abordată după U. 3. 326) în consecinţa a trei tipuri de situaţii: 1.relevantă pentru sine. adaptare gradată. 2. inadaptarea profesională. Viaţa profesională şi integrarea în comunitate devin mai intense şi mai pline de responsabilităţi. Perioada adultă de stabilizare 34-45 de ani este caracterizată de faptul că pot interveni modificări ale proporţiilor celor trei categorii de relaţii. Odată cu apropierea retragerii din viaţa activă adultul se pregăteşte pentru dezangajare profesională cu tot ce implică aceasta. Persoanele de 35-40 de ani care ajung la funcţii medii în ierarhia profesională sesizează diferenţa faţă de generaţia mai tânără. Perioada adultă III are loc dezangajarea profesională şi un nou „şoc al realităţii”. Şchiopu. posibilităţi multiple de dezvoltare. acest fapt se conştientizează ca un plus de experienţă practică şi ca o cerinţă de perfecţionare teoretică. cât şi cea familială sunt presionate de noi adaptări de rol. investiţie de aspiraţii crescătoare. Pe toată perioada continuă modelarea personalităţii şi este legată de adaptarea profesională şi socială. Creşterea copiilor şi intrarea acestora în şcoală implică aspecte noi mai complexe. E.

creativitate. Dinamica şi tranziţia rolurilor în perioada adultă Femeile şi bărbaţii trec prin perioada adultă şi bătrâneţe în maniere personale şi complexe implicând numeroase procese sociale. 326) propun următoarele elemente caracteristice ale perioadei adulte din perspectiva subidentităţilor maritale şi parentale: adult tânăr – are loc consolidarea căsniciei. psihologice şi biologice. cunoştinţe). În familie se reinstalează echilibrul şi un stil adecvat de interrelaţionare. Comportamentul de rol. creşte intimitatea. un proces de adaptare activ. iar pe prim plan se află capacitatea de muncă şi randamentul. Verza (1997. iar creşterea copiilor mici lărgeşte sfera intimităţii. identitatea de rol şi transformarea rolurilor de-a lungul vieţii sunt componente majore ale acestor procese complexe. White se referă la subidentitatea de carieră – profesională.instruire. p. E. crescător. 5. White R. Dinamica rolurilor parentale este şi ea importantă în perioada adultă. interese. Aceasta este perioada în care pot apărea tensiuni mari în familie şi cele mai multe divorţuri. cea de părinte. Şchiopu.W. viaţa familială şi cea socială. Între 45 şi 55 de ani cresc responsabilităţile atât pe plan profesional cât şi marital. (1975) a considerat că ciclurile vieţii se centrează pe modificarea de pondere a unor subidentităţi ce coexistă în structura personalităţii şi se organizează în jurul rolurilor şi statutului social (cuprinde activităţi şi aptitudini. În mod tradiţional schimbările şi transformările rolurilor au fost prezentate mai ales în lipsa contextualizării. şi de soţ sau soţie analizând dezvoltarea lor în fazele adulte. Adultul este implicat într-o serie de roluri printre care cele din viaţa profesională. se constituie gradele de dependenţă şi autonomie între soţi. familia este dominată de dorinţa întreţinerii confortului afectiv. libidoul foarte activ. dar realitatea arată că rolurile sunt dependente de contextul social şi de caracteristicile psihologice ale individului. Se poate observa că există o mare fluctuaţie şi diversitate referitoare la limitele inferioare (adolescenţa) şi superioare ale stadiilor adulte şi mai ales ale primului dintre ele (tinereţea). 65 . U. Între 40 şi 45 de ani experienţa profesională devine tot mai bogată. se realizează diferenţierea rolurilor în familie.

Apar de asemenea numeroase modificări în interiorul rolurilor maritale şi parentale. restrângerea numărului de copii etc. Chiar dacă tendinţa actuală este aceea de a întârzia căsătoria. are loc dezangajarea profesională şi în consecinţă se produce o criză de identitate profesională. temperarea discretă a libidoului. poate interveni pierderea partenerului şi apariţia nepoţilor. apare erodarea intimităţii. Rolurile pe care individul le poate trăi în viaţa de familie sunt cele de soţ şi de părinte. se consolidează identitatea familiei. sunt susceptibile de a fi mai mult sau mai puţin trainice. anularea capacităţii de procreare a femeii. intervalele de vârstă pentru aceste stadii se corelează cu tendinţele menţionate. cuplurile. 1980) legate de funcţionalitatea rolurilor în cuplu: congruenţa percepţiei rolurilor. Congruenţa percepţiei rolurilor presupune că fiecare persoană percepe rolul ei sau rolul lui aproape la fel cum este perceput de celălalt. libidoul este în continuare activ. amânarea momentului când adultul tânăr devine părinte. Dificultatea în perceperea congruentă a rolurilor este aceea că individul în mod frecvent priveşte atitudinile şi aşteptările sale ca fiind corecte şi le menţine fără a încerca să vadă sau să înţeleagă atitudinea 66 . Aceste schimbări de rol de la rolul de copil la cel de părinte este dificil şi cere reevaluarea unor probleme din istoria devenirii adultului. chiar dacă stadiile propuse sunt încă relevante. Ca urmare. legătura matrimonială devine una de securizare.adult 34/45 de ani – perioada este caracterizată de un rol parental mai încărcat. în consecinţa a trei componente (Lloyd Saxton. reciprocitatea performanţei de rol. căsătorite sau nu. are loc fragilizarea sănătăţii mamei. echivalenţa funcţionării rolului. Ca şi în cazul stabilirii stadiilor perioadei de vârstă adultă trebuie precizat faptul că societatea contemporană relevă noi tendinţe cum ar fi cele de amânarea căsătoriei pentru perioade de vârstă mai înaintate. rolurile profesionale sunt absorbante. tendinţa este spre confort afectiv – pot interveni unele crize maritale. adult 45/55 de ani – apar unele tensiuni pe dimensiunea rolului parental. adult 55/65 de ani – rolul parental este solicitat de denuclearizarea familiei. Procesul de bază în perioada adultă este câştigarea independenţei. respectiv adultul tânăr părăseşte familia de provenienţă şi îşi întemeiază propria familie.

1980. Limitele slabe caracterizează părinţi supraprotectori sau dimpotrivă părinţi indiferenţi (slab implicaţi în rol). 247). „mondenă”.şi aşteptarea celeilalte persoane. Congruenţa de percepţie a rolurilor este esenţială pentru stabilitatea cuplului (Lloyd Saxton. 1980. mama copilăroasă şi mama „cloşcă”. 299). Într-un studiu efectuat de Rose Vincent (1972) pe o populaţie de aproape 100 de copii au fost puse în evidenţă mai multe tipuri de părinţi (mame şi taţi) şi frecvenţa alegerii de către copii a unui tip sau altul. dintre copiii care au un tată autoritar. sexuale şi psihologice (Lloyd Saxton. 245). autoritar. Reciprocitatea performanţei de rol presupune implicarea în rol şi folosirea lui pentru a întâmpina solicitările rolului celuilalt. meşter la toate. Aceste tipuri pentru taţi au fost: tatăl important. şi tatăl sportiv. Când fiecare ia o poziţie fermă în felul său – dificultatea de a vedea. Performanţa de rol şi congruenţa percepţiei rolurilor sunt interdependente. înţelege şi accepta punctul de vedere al celuilalt devine din ce în ce mai dificilă. 1991. cei care şi-l doresc sunt cei care nu au un astfel de tată. Părinţii tindă să repete atmosfera din propria familie. Nicolae Mitrofan. energică. p. Pentru mame au fost identificate următoarele tipuri: mama „bomboană”. Echivalenţa funcţionării rolului se referă la principiul conform căruia gradul de satisfacţie al fiecăruia primit din partea celuilalt trebuie să aibă acelaşi grad ca şi satisfacţia oferită celuilalt. doar 1 din 4 crede că acesta este cel ideal. Rolurile parentale funcţionale prezintă o clară exprimare a limitelor. Rolurile parentale sunt conform celor mai mulţi autori într-o mare proporţie o repetare a rolurilor la care indivizii au fost expuşi în copilărie. de asemenea. Mecanismul psihosocial care generează disfuncţii maritale exprimă de fapt jocul încrucişat al proiecţiilor şi expectaţiilor de rol mutual (Iolanda Mitrofan. Insuficienţa limitelor condiţionează independenţa şi autonomia copiilor. seducător. om de interior. Nevoile ce sunt împlinite în interiorul cuplului sunt: materiale. Doar 20% dintre copii l-au identificat pe tatăl lor cu tatăl 67 . vedetă. p. Concluziile autoarei sunt acelea că tatăl autoritar este cel mai frecvent ales de copii. calmă. tatăl „bomboană”. p. Performanţa de rol se referă la felul în care individul intră în rolul său şi îi dă viaţă. cel care seamănă în cele mai multe cazuri cu tatăl adevărat. Concluzia privind autoritatea paternă manifestată faţă de copii este: afirmarea brutală a unei supremaţii şi autoritatea de tip epistemic.

p. 1972. dar manifestarea lor este interdependentă şi disfuncţionalităţile într-un sector antrenează disfuncţionalităţi şi în celelalte. adoptarea şi exercitarea inautentică a rolului familial. Ei tind să semene mai mult cu adulţii de vârstă mijlocie decât cu cei bătrâni. 330). rolul organizatoric administrativ (Iolanda Mitrofan. ci dimpotrivă. dar totuşi sunt capabili de o bună funcţionare. În contemporaneitate. Cristian Ciupercă 1998. În timp ce tatăl ideal şi tatăl real au acelaşi profil din punctul de vedere al copiilor. 12). PERIOADA BĂTRÂNEŢII 1. Copiii nu aleg mama în funcţie de gradul de răsfăţ oferit. 68 . 1972. orice atitudine excesiv de protectoare este respinsă ca posesivă. mama ideală diferă aproape întotdeauna de cea adevărată. p. începând cu vârsta şcolară. indivizii aflaţi în perioada de trecere spre bătrâneţe sunt în general într-o stare psiho-afectivă mai bună. Unele din aceste schimbări au loc într-o perioadă specifică de timp şi necesită o adaptare imediată. Rolurile conjugale şi cele parentale pot fi privite izolat. majoritatea indivizilor între 65 şi 75 de ani sunt într-o condiţie de sănătate. în relaţiile cu familia şi prietenii. 18). cel parental. p. Regresia biologică Perioada de bătrâneţe aduce cu sine numeroase schimbări importante în modul în care individul se percepe pe sine şi lumea din jur respectiv au loc schimbări în viaţa profesională. ea pare uneori o mască ipocrită a unei voinţe de dominare (Rose Vincent. adoptarea şi exercitarea incompletă a rolului familial. asemănătoare celor de vârstă mijlocie cu toate că unele abilităţi sunt afectate evident. aici enumerând: rolurile sexual-afectiv şi procreativ. Cercetările autorilor citaţi au reliefat mai multe tipuri de disfuncţionalităţi de rol: adoptarea şi exercitarea inadecvată a rolului specific sexului. invadatoare. Rolurile conjugale sunt serios modificate de apariţia copiilor şi deci de extinderea pentru un noul rol. rolurile parentaleducaţional. De exemplu.ideal (Rose Vincent. în timp ce copilul creşte. VIII. Privind alegerea tipurilor de mame s-a constatat că există un nivel mai ridicat al aşteptărilor şi implicit al criticilor faţă de mamă decât faţă de tată. Mulţi autori tratează de aceea rolurile parentale şi maritale în complexul rolurilor familiale. într-o condiţie de sănătate superioară şi cu o siguranţă financiară mai bună decât generaţiile anterioare.

greutatea corporală şi starea de bine psiho-afectivă. Verza. trofice. Scade producţia de estrogen la femei (menopauza) şi cea de testosteron (andropauza) la bărbaţi („Journal of the American Medical Association”. spre deosebire de îmbătrânirea patologică. a conştiinţei şi dina-micii vieţii interioare. masa osoasă. De asemenea. Conform Merck Manual of Geriatrics. Acesta este unul din cele mai 69 . Şchiopu.Îmbătrânirea este un proces biologic complex determinat genetic şi modulat de mediu. 1992). ea fiind una din cauzele altor schimbări în totalitatea organismului. datorită antrenării sociale şi active mai reduse. În ansamblu. ale structurilor biologice ale organismului. E. după ce în finalul fazelor adulte a avut loc anularea capacităţii de procreare. 1997. Corpul în întregime trece printr-un proces de scădere a procentului apei din organism. metabolismul. îmbătrânirea este un proces ce implică schimbări graduale şi spontane conducând spre maturare prin vârstele copilăriei şi pubertăţii până în perioada de adult tânăr după care are loc un declin până la vârsta adultă mijlocie şi marea bătrâneţe. Îmbătrânirea fiziologică. dat fiind faptul că organismul antrenează rezervele compensatorii şi parcurge forme de echilibre proprii extrem de complexe (U. Dar vârsta nu spune nimic despre bazele sistemice sau genetice ale îmbătrânirii. se produc restructurări ale caracteristicilor personalităţii şi o modificare de stare a diferitelor funcţii psihice. Unele manifestări ale procesului de îmbătrânire sunt legate de efectele declinului hormonal. se realizează fără seisme prea evidente. se produc o serie de modificări biochimice (hormonale). de consistenţă şi funcţionale. Părul grizonat poate apărea şi înainte de 40 de ani. Ca urmare a modificărilor hormonale scade energia instinctelor (scăderea libidoului) şi a eficienţei adaptării. p. Îmbătrânirea musculară şi a scheletului este pronunţată şi măsurabilă după 50 de ani. începe pierderea sau rărirea părului mai ales în zona boltei craniului. Îmbătrânirea este greu de definit altfel decât pe baze operaţionale sau în baza continuumului cronologic (vârsta individului). capitolul despre biologia procesului de îmbătrânire. Se declanşează procesul de încărunţire (acromotrihie). masa musculară şi rezistenţa. dar devine evident spre vârsta de 50 de ani mai ales la tâmple şi în zona occipitală. January 22. Ceea ce este comun acceptat este că sistemul endocrin este în mare măsură responsabil de procesul de îmbătrânire fiind cel care reglează depozitele de grăsime. 349).

În perioadele adulte. şi competitiv. E. un individ poate pierde până la 40% din masa musculară şi capacitatea funcţională a sistemului muscular care implică scăderea nivelului energetic al persoanelor în vârstă. Pierderea cantitativă a fluidelor din corp face de exemplu ca medicamentele ce se dizolvă în organism să capete o concentraţie mai mare. dar şi de scăderea masei musculare. lezarea arterelor coronariene (care hrănesc inima). scade sensibilitatea de diferenţiere a culorilor. Scăderea elasticităţii mişcărilor şi a capacităţii de efort fizic este determinată de diminuarea mobilităţii articulaţiilor. E. oxigenarea întregului organism este diminuată şi apar des îmbolnăviri care se pot repede agrava. Consecinţele imediate sunt legate de pierderi ale masei musculare. în genere. Respiraţia este mai superficială. dar după 55 de ani bătăile inimii devin mai slabe şi neregulate (U. pierderea danturii. postură. aceasta având un conţinut ridicat de apă. Apar din ce în ce mai des insomniile.1997). de la 80% cât deţine ea în perioadele de tinereţe la 60% în perioada bătrâneţii. Scade durata generală a somnului cu deosebire a celui paradoxal care favorizează. De-a lungul vieţii. 1997). Pe parcursul zilei se simte din când în când o anume stare de oboseală care-i face pe bătrâni să simtă nevoia repausului (U. Scăderea apei din organism este drastică. bătăile inimii sunt de 72 pe minut cu creştere la efort. Forţa musculară şi densitatea oaselor scade după 40 de ani. respectiv vederea devine mai slabă. Verza. au loc decalcifieri care determină modificări de ţinută. învăţarea.Verza. în consecinţă. Forţa musculară scade şi ea după vârsta de 25 de ani cu o rată de 10% de la 25 până la 50 de ani. stocarea de informaţii şi. scade capacitatea de a diferenţia obiectele mai mici. După 55 de ani la nivelul inimii are loc o incidenţă mai mare infarctului miocardic. Metabolismul calciului este de asemenea afectat şi. de atrofierea lor. mai lipsite de supleţe. excitare.importante efecte ale îmbătrânirii. teamă. Scăderea auzului este o 70 . în principal sunt afectaţi plămânii datorită scăderii apei din organism şi datorită pierderii elasticităţii ţesuturilor. Deprecierea analizatorilor conduce la o prelucrare deficitară a informaţiei. Aparatul respirator funcţionează mai slab. densitatea oaselor atinge un nivel de maxim în jurul vârstei de 25 până la 30 de ani după care apare o descreştere cu un procent de 1% pe an. Mişcările devin treptat mai greoaie.Şchiopu. Şchiopu. Scăderea apei la nivelul ţesuturilor este probabil responsabilă şi de schimbările metabolice şi corelează cu decăderea şi alte sisteme organice.

Pe de o parte fragilizarea biologică aduce cu sine sentimentul de incapacitate ceea ce produce schimbări majore în imaginea de sine a persoanelor vârstnice. are loc scăderea capacităţii de concentrare a atenţiei şi sunt afectate mai ales. WW. iar pe de altă parte îmbătrânirea sistemului neurohormonal produce alte schimbări ale manierei de reacţie la mediul familial şi social. Cu cât persoana este mai învârstă însă adaptarea la noua situaţie de viaţă este mai dificilă şi cu atât pare să fie mai dureroasă şi mai plină de consecinţe pentru starea psiho-fizică a individului (B. iar memoria de lungă durată se păstrează mai bine. Schimbările de natură fiziologică au un impact real asupra stării şi sănătăţii psihice. Modificările intelectuale sunt mai puţin accentuate decât schimbările fizice sau senzoriale. oxigenare şi alimentare a creierului. Norton &co.E. 2. Scade interesul pentru activităţi noi şi se diminuează cel pentru activităţile obişnuite. pierderea partenerului de viaţă are un scor foarte ridicat indiferent de vârsta persoanei care traversează această situaţie. Vaughan. Descreşte funcţionalitatea intelectuală mai ales după 70 de ani şi ca urmare a modificărilor structurale ale sistemului nervos. Probleme de natură psihoafectivă şi comportamentală Perioada bătrâneţii este şi cea în care creşte numărul neuronilor care ies din funcţie. În declinul funcţiilor psihice un rol major îl joacă diminuarea funcţionalităţii SNC începând cu scleroza celulelor din receptori. Diminuările de auz şi de vedere pot fi compensate cu proteze auditive şi ochelari. Pe scala evenimentelor celor mai stresante. Se diminuează memoria de scurtă durată. 1983). iar greutatea creierului scade şi ca urmare scade şi mobilitatea proceselor de excitaţie şi inhibiţie şi creşte latenţa emiterii de răspunsuri la excitanţi complecşi. Problema cu care se confruntă partenerul rămas în 71 .altă caracteristică des întâlnită la vârsta a treia. activităţile intelectuale care cer viteza de reacţie. apar noi scheme de adaptare şi noi maniere de rezolvare a problemelor. Skinner şi M. Degradarea sistemului nervos este legată şi de reducerea capacităţii organismului de a satisface cerinţele de irigare.F. Spitalizarea şi solicitarea de îngrijire medicală este din ce în ce mai frecventă după 65 de ani. O dată cu vârsta scade sensibilitatea la durere şi capacitatea de diferenţiere gustativă.

Această depresie rezultă nu doar din pierderea partenerului. În anii bătrâneţii depresia apare din episoade scurte de tristeţe. mod de a vorbi şi mişcări. Soţul rămas singur pierde o sursă primară de suport mate-rial. de companie şi de asemenea pierde şi un partener sexual. Ei ar putea dezvolta explicaţii false sau ireale asupra lucrurilor care se întâmplă cu ei. o evaluare deformată a prezentului şi viitorului. Melancolia sau pierderea bruscă a energiei poate evolua spre o serioasă şi îndelungată condiţie depresivă. reducerea încrederii în sine. În timp ce majoritatea indivizilor se adaptează pierderii partenerului. Persoanele vârstnice depresive se confruntă deseori cu dificultatea în a lua decizii şi devin mai încete în gândire. ci şi datorită altor pierderi ce sunt frecvente în perioada bătrâneţii. Creşte tensiunea şi anxietatea care poate contribui la construirea unor stări de agitaţie. familia şi prietenii unui vârstnic depresiv este bine să apeleze la ajutor de specialitate. Unii indivizi totuşi trăiesc un nivel înalt de activitate găsind că este foarte dificil să se mai odihnească sau să rămână tăcuţi. lipsa de somn.H Shulman şi R. după o perioadă de durere un număr de semnificativ de persoane văduve experimentează o depresie de lungă durată. constipaţia sau diareea. Unii indivizi pot traversa unele probleme psihice deoarece refuză tristeţea sau deprimarea. Perioada bătrâneţii aducând cu sine numeroase probleme de sănătate centrează adultul în vârstă pe propriul corp şi disfuncţiile 72 . bolile sau sentimentul eşecurilor anterioare (B. au vederea mai scăzută şi se confruntă cu pierderi severe de memorie. oboseală severă. lipsa de interes. Berman. de ajutor în activităţile zilnice. Acestea se pot întâmpla datorită faptului că ei nu mai au încredere în propriile lor simţuri sau gânduri. Simptomele psihice ale depresiei ar putea include pierderea apetitului. Unii vârstnici devin suspicioşi asupra persoanelor şi evenimentelor ce se petrec în jurul lor. astfel încât ei găsesc că este foarte dificil să aibă încredere în ceilalţi. Caracteristicile acestei depresii include o durere continuă. văduvia. 1988). Depresia nu caracterizează îmbătrânirea. lipsa de speranţă. pierderea în greutate. Suicidul poate apărea în anii bătrâneţii ca urmare a evenimentelor stresante cum ar fi pensionarea. Pierderea încrederii în ceilalţi este într-un fel mai frecventă la persoanele care au dificultăţi privind auzul. Depresia severă este deseori acompaniată de gânduri de suicid.viaţă este singurătatea chiar dacă acesta are suportul şi compania familiei şi prietenilor.

arterioscleroza cerebrală (B. Deseori se asociază cu boli de tipul Parkinson. declinul psihic fiind condiţionat de o serie de factori de natură subiectivă. a conştiinţei şi dinamicii vieţii interioare. Bătrâneţea este perioada în care memoria este real şi sever afectată. 3. precum şi de condiţiile de mediu. Berman. Ei au o listă lungă de plângeri privind sănătatea. dar preocuparea excesivă privind sănătatea conduce la instalarea reacţiilor ipohondrice. E. îmbătrânirea se desfăşoară gradual şi diferă de la o persoană la alta. de natură fiziologică. Aceasta este văzută de cei mai mulţi autori drept o perioadă de ajustări cruciale. iar în expansiune se află subidentitatea parentală datorită apariţiei nepoţilor. Rămâne esenţială subidentitatea maritală. În literatura de specialitate americană sunt enumerate două mari stadii: perioada bătrâneţii timpurii (de la 65 la 75 de ani) şi bătrâneţea târzie după 75 de ani. subidentitatea socială rămâne restrânsă ca urmare a reducerii mobilităţii şi creşte frecvenţa mortalităţii. Şchiopu. 4. de moştenirea genetică şi de rezistenţa SNC. Problematica retragerii din viaţa activă Pensionarea este încheierea perioadei oficiale de muncă şi un moment major în viaţa tuturor indivizilor. Longevitatea sau marea bătrâneţe este caracterizată de restructurări ale personalităţii şi o modificare de stare a diferitelor funcţii psihice. Procesul îmbătrânirii include transformări fiziologice biochimice şi comportamentale. În funcţie de gradul de participare la viaţa socială se poate stabili şi o „vârstă socială” sau biosocială ce înglobează sintetic caracteristicile vârstelor biologice. în concluzie. Verza. Alzheimer. Verza. Această reacţie este foarte frecventă. 1997). Stadiile perioadei de bătrâneţe Stadiile perioadei de bătrâneţe pot fi: de trecere spre bătrâneţe 65/75 ani. bătrâneţea medie 75/85 ani. marea bătrâneţe după 85 ani (U. Shulman şi R.H. E. 1997). Pentru cei mai 73 . psihologice şi sociale (U. Şchiopu. 1988). Perioada de trecere este cea în care are loc retragerea oficială din viaţa activă şi ca urmare are loc micşorarea subidentităţii profesionale.asociate îmbătrânirii. În perioada bătrâneţii propriu-zise are loc contractarea subidentităţii parentale.

pensionarea poate fi întâmpinată cu mare dificultate. De asemenea pentru femeile care au fost casnice poate fi dificilă retragerea din activitate a soţului căci el se va afla acasă. Foarte adesea copiii persoanelor în vârstă. Conform U. Apariţia nepoţilor este o altă mare schimbare în configuraţia familiei pentru persoanele vârstnice. Retragerea din viaţa activă este momentul în care adulţii se văd confruntaţi cu problema organizării personale şi independente a programului. O altă problemă a pensionării este dificultatea legată de micşorarea venitului cu implicaţii asupra planurilor de viaţă. Census Bureau. adică în „spaţiul de lucru” al femeii şi aceasta necesită de asemenea unele adaptări. căci în 1970 numărul de copii crescuţi de bunici depăşea cu puţin 2 milioane pe când în 1997 el atingea aproape 4 milioane. Conform aceloraşi statistici.S. Fenomenul tinde să fie unul în creştere. Creşte de asemenea şi perioada pentru care bunicii sunt investiţi cu acest rol. Această problemă se accentuează din ce în ce mai mult pe parcursul anilor bătrâneţii. în intenţia lor de a fi de ajutor şi de a purta de grijă părinţilor bătrâni. bunicii care au în îngrijire nepoţi au mai puţin de 65 de ani. în 1997 foarte mulţi bunici aveau în îngrijire nepoţi. jumătate din bunici au vârste cuprinse între 50 şi 64 de ani şi doar 19% au peste 65 de ani. Este mult mai uşor pentru aceia care au obişnuinţa activităţilor comunitare sau a activităţilor de timp liber. dar pentru acei care nu au dezvoltat interese în afara profesiunii. Statisticile prezintă motivele pentru care bunicii americani au în îngrijire nepoţi printre care: moartea 74 .mulţi adulţi aflaţi la vârsta pensionării profesia era cea care oferea cele mai multe ancore pentru existenţă şi cele mai multe scopuri pentru viaţă. Rolul bunicilor în creşterea nepoţilor a fost extins şi în România şi tinde să se menţină la acelaşi nivel. a organizării de zi cu zi a activităţilor. 5. Noi roluri în familie Copiii adulţi ai persoanelor în vârstă continuă în linii mari relaţiile stabilite până în această perioadă în aproape aceeaşi manieră ca în anii precedenţi. Viaţa individului pentru decade întregi era organizată în funcţie de orarul de lucru. Problemele pot să înceapă atunci când bătrânii experimentează primele serioase limitări fizice. încearcă să ia decizii în locul părinţilor lor când în fapt bătrânii sunt foarte capabili încă să decidă pentru ei înşişi.

Bunicii care au în îngrijire nepoţi fac faţă unei multitudini de provocări pe toate palierele propriei vieţi atunci când îşi asumă acest rol. Neugarten and Weinstein identifică cinci maniere de interacţiune: formal. Ei sunt expuşi la probleme de natură psihologică şi emoţională. şomajul acestora. INS-38/2000) vârsta la care adulţii devin bunici.. cei care acordă suport.. violenţa familială. cei care arbitrează şi participă la verdict asupra situaţiilor.3 ani – cf. îngrijirea şi educaţie nepoţilor fie că aceştia sunt sau nu în îngrijirea lor.părinţilor. În România principalul motiv pare să fie situaţia economică şi predominanţa familiilor în care ambii părinţi sunt angajaţi. tinde să crească şi ea. G. cei care stau de pază. şi bunicul distant. ritual. abuzul de droguri sau medicamente. căutător de distracţie. disciplină. Autorii vorbesc chiar de stiluri de interacţiune bunici – nepoţi. Weibel-Orlando au identificat. & Trygstad. Influenţele directe sunt cele faţă în faţă. Dacă până acum problema apariţiei nepoţilor era discutată la vârsta adultă mijlocie datorită creşterii vârstei mamei la primul copil (în România vârsta medie la prima naştere a crescut. cinci stiluri de interacţiune: distant. cei care păstrează tradiţiile familiei. Majoritatea autorilor acceptă ideea conform căreia bunicii au un rol important în creşterea. cu 1. copiii născuţi de mame adolescente. activităţi legate de religie. substitut parental. mai ales a unor jocuri sau dezvoltarea unor deprinderi. activităţi de învăţare. comparativ cu anul 1998. privitul împreună la televizor. de supraveghere şi de conservare a culturii. fie material (Sanders. 75 . discuţii asupra divergenţelor pe care nepoţii le au cu părinţii. discuţii asupra momentului când nepoţii vor creşte mari. fiind în 1999 de 25. rezervor de înţelepciune. iar influenţele indirecte sunt cele printr-o terţă parte a interacţiunii. Bunicii care au în grijă nepoţi tind să neglijeze problemele lor psihice şi de sănătate deoarece ei acordă prioritate nevoilor nepoţilor lor.8 ani. D. cât şi indirect. 1989). Bunicii îşi influenţează nepoţii atât direct. banii de buzunar. discuţii legate de problemele întâmpinate de nepoţi. fictiv. Un sondaj american arată care sunt interacţiunile predominante între bunici şi nepoţii lor: jocuri şi glume. fie emoţional. sfaturi. Toate acestea arată că legătura intergeneraţională reflectă o înaltă valoare a gradului de coeziune familială. Alte surse acordă bunicilor roluri similare ca cele amintite cu mici diferenţe: tampon în reducerea stresului în interacţiunea cu familia. SIDA. de asemenea.

Psihologia vârstelor. Bucureşti. Psihologia copilului. Psihologia copilului mic.BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE 1. Nicolae Radu. Bucureşti. Bucureşti. Tinca Creţu. Mihaela Minulescu. 1995 76 . 6. 1993. Adolescenţa. Editura Departamentului de Învăţământ deschis la Distanţă. Editura Fundaţiei România de Mâine. Psihologia vârstelor. 2001. Golu. Editura Didactică şi Pedagogică. 5. Graţiela Sion. 2003. Editura Didactică şi Pedagogică. 4. Emil Verza. Psihologia vârstelor. Verza. 1981. 2006. P. Editura Fundaţiei România de Mâine. E. M. Schiţă de psihologie istorică. Bucureşti. 3. Zlate. Universitatea Bucureşti. Bucureşti. Editura Psyche. 2.

Simona MARICA Psihologie socială Semestrul I OBIECTIVE Însuşirea de către studenţi a noţiunilor fundamentale. ci o sinteză a acestora. căci orice analiză implică un proces de abstractizare. psihologia socială este o disciplină de hotar sau o ştiinţă-punte. Formarea capacităţilor şi deprinderilor de a identifica şi rezolva problemele sociale. ca model sau ca oponent. la ale cărui norme şi valori va continua să se raporteze pe parcursul întregii sale vieţi. Încadrarea acestora în contextul actual al realităţilor sociale din România şi din lume. pact ce atribuie individul psihologiei. precum şi a teoriilor semnificative ale psihologiei sociale. care îşi propun scopuri şi acţionează pentru atingerea lor. Obiectul psihologiei sociale Ne-am obişnuit să considerăm. metode de a determina legi sau legităţi sociale pornind de la cunoştinţele fundamentale de la curs. Societatea este. Pe de o parte. că există un pact de separare. Iată cum psihologicul şi socialul se întrepătrund pentru a da naştere unei noi realităţi: fenomenele psihosociale. iar în mintea sa întotdeauna un altul va exista ca reper. Obţinerea fenomenului psihosocial implică nu doar alăturarea ori însumarea celor doi termeni. Real însă. I. deoarece se găseşte în raporturi de comunicare şi interacţiune.PSIHOLOGIE SOCIALĂ Asistent univ. Specific psihologiei sociale este faptul că propune o altă grilă de lectură. individul se formează ca om doar în cadrul contextului sociocultural. iar societatea – sociologiei. abordând concomitent ambii termeni ai cuplului individ – societate. cooperează sau sunt în conflict. formată din indivizi care interacţionează. în urma interacţiunii dintre psihologic şi social rezultând efecte care nu se găsesc în nici una dintre premise. 1 . la rândul ei. cu grupuri şi cu mediul cultural – ideologic în care evoluează. Realizarea de prognoze asupra principalelor fenomene sociale în funcţie de paradigmele de bază ale disciplinei. care se asociază. Exemplificări. Aşadar. aşa cum arăta Serge Moscovici. această viziune este justificată din raţiuni didactice şi chiar metodologice. iar obiectul său îl constituie omul relaţional. cu alţi indivizi.

Cum fenomenele de interacţiune şi influenţă se petrec în contexte umane concrete. vom realiza analiza fenomenelor psihosociale pe patru nivele (conform cu nivelele de analiză propuse de prof. Nivelul grupurilor mari. acest interes apare manifest la Moritz Lazarus (antropolog) şi Hermann Steinthal (lingvist). Scurt istoric al psihologiei sociale Psihologia socială are un lung trecut în întrebările filosofice preştiinţifice privind problemele omului în societate. colectivităţi. căci nu există raporturi fără suporturi. II. numim această lungă perioadă preistorie. • • Psihologia socială reprezintă studiul ştiinţific al experienţei şi conduitei indivizilor în relaţie cu stimulii din mediu. 3. imaginată sau implicită a altora. popoare. Cei doi consideră că sufletul unui popor se manifestă prin limbă. Nivelul persoanei. Nivelul relaţiilor interpersonale. astfel că prin studiul culturii se poate ajunge la 2 . 4. considerăm necesară incursiunea istorică pentru înţelegerea modului în care s-a edificat acest nou domeniu al cunoaşterii. Înainte de a face aceste analize. Nivelul microgrupurilor. întrucât este vorba despre intuiţii privind natura socială a omului. În spaţiul culturii germane. Însă. mituri şi obiceiuri. Psihologia socială examinează şi explică modul cum gândirea. prezente în operele marilor gânditori încă din Antichitate. sentimentele şi conduitele indivizilor sunt influenţate de prezenţa actuală. Încercarea de a descoperi geneza fenomenelor psihosociale şi-a găsit locul în interesul manifestat de diverşi specialişti pentru a înţelege fenomenele psihice implicate în cultura şi comportamentul grupurilor sociale mari – mulţimi. prima aparţinând unui clasic al domeniului – Muzafer Sherif. dar foarte departe de maniera actuală de conceptualizare.Vă propun două definiţii ale psihologiei sociale. naţiuni. Allport . iar cea de a doua marelui personolog american G. Pantelimon Golu): 1. 2.

în Franţa. apare ca fiind responsabil de modificările comportamentului indivizilor în starea de mulţime. În 1943 3 . Acelaşi mecanism. Cam în aceeaşi perioadă. Gustav Le Bon – Psihologia mulţimilor (1895). Wundt considera că psihologia socială trebuie să studieze sufletul colectiv. Este vorba despre un alt mare autor francez. Nu pot fi ignorate ideile de psihologie socială ale lui E. Este meritul americanului Norman Triplett de a fi introdus psihologia socială pe calea experimentării. imitaţia prin contagiune. XX apar primele cărţi consacrate expres psihologiei sociale: An Introduction to Social Psychology (1908). aparţinând englezului William McDougall şi Social Psychology: An Outline and a Sourceboock. cu sens negativ însă. un domeniu iese din sfera speculaţiei şi intră în aceea a ştiinţei atunci când începe să experimenteze. în care realizează istoria comparată a culturii. G. scrisă de americanul Edward Ross. Ceea ce numim perioada clasică în psihologia socială debutează cu două experimente importante: experimentul lui Sherif privind efectul autocinetic. mecanism care asigură difuzarea noului. care are tot atâta realitate ca şi sufletul individual. oponent al gândirii lui Tarde. fiind aduse în discuţie numeroase elemente de etnografie. Tarde publică Legile imitaţiei (1890) – considerând imitaţia fundamentul vieţii sociale.psihologia popoarelor. Totuşi. 1924). fondatorul primului laborator de psihologie experimentală şi totodată autorul unei monumentale opere – Volkerpsychologie (Psihologia Popoarelor) – lucrare în 10 volume. carte apărută tot în 1908. La începutul sec. experiment considerat drept prototipul procesului psihologic de formare a unei norme în grup (1935) şi cel efectuat de Kurt Lewin şi colaboratorii săi asupra climatelor de conducere. care publică în 1924 un manual ce-şi întemeiază analizele. pe studii experimentale. creatorul şcolii sociologice franceze. Wundt. Cel care ilustrează exemplar această orientare este W. Durkheim. Un nume important în primele decenii de viaţă ale psihologiei sociale ştiinţifice este Floyd Allport. în cea mai mare parte. cu studiile din 1897 privind influenţa socială manifestată sub forma facilitării sociale (această sintagmă îi aparţine lui Floyd Allport.

comportamentul prosocial (B. Tot acum se dezvoltă cercetările asupra comportamentului de ajutorare. critica statutului de ştiinţă al disciplinei. interesat de efectele diferitelor componente ale procesului persuasiunii şi a schimbării atitudinilor pe acestă cale. ş. baza pe care se dezvoltă domeniul în această perioadă fiind comanda socială. armatei. Tajfel). contaminarea ideologică etc. Carl Hovland.a. O nouă etapă în devenirea psihologiei sociale poate fi localizată între anii 1945 – 1970. Cel care marchează psihologia socială a deceniilor VI şi VII este Leon Festinger. Dar criza nu a însemnat întreruperea sau diminuarea ritmului de publicare a studiilor empirice. ceea ce arată impactul redus al crizei în ceea ce priveşte diversificarea intereselor de cercetare şi cantitatea studiilor.se înfiinţează. mijlocul deceniului al VII-lea este marcat de o criză a psihologiei sociale.. Solomon Asch realizează studii asupra percepţiei persoanei şi asupra conformismului. Darley). nevoia de cunoştinţe practice necesare administraţiei. cu teoria comparării sociale şi teoria disonanţei cognitive. deşi poziţia dominantă a metodei experimentale nu poate fi pusă la 4 . Perioada contemporană a suferit repercusiunile crizei. Pe de o parte sunt inaugurate acum noi domenii ale psihologiei sociale: reprezentările sociale şi influenţa minoritară (S. Centrul de Cercetări pentru Dinamica Grupurilor. sub conducerea lui Lewin. asupra agresivităţii. Pe de altă parte. Walster ). ce a debutat în perioada anterioară cu inventarea scalelor pentru măsurarea acestora ( Louis L. Fritz Heider propune teoria atribuirii. Berscheid şi E. printre cauzele căreia menţionăm: lipsa integrării teoretice. Studiul atitudinilor. identitatea socială (H. Perioada modernă (sfârşitul deceniului VII al secolului trecut) este o perioadă a expansiunii. fluxului afacerilor. În această perioadă. Astfel. dar şi a tensiunilor. critica metodelor folosite. în principal sub aspect metodologic. Continuator al lui Sherif. Erickson). atracţia interpersonală ( E. Thurstine şi Rensis Lickert). El publică în 1952 o Psihologie Socială prin care caută să impună abordarea gestaltistă a fenomenelor psihosociale. a stereotipiilor şi discriminării intergrupuri. propagandei. teorie care doreşte să explice procesul prin care individul dă un sens comportamentelor celorlalţi. ia amploare acum prin liderul şcolii de la Yale. Moscovici). Latane şi J. identitatea personală (E.

Vaschide (o analiză a fenomenelor de imitaţie. XV – XVI. ce va fi multiplicat. s-au accentuat unele tendinţe. N. Cantemir etc. într-o serie de constatări intuitive. C. Mihai Ralea susţine la Universitatea din Bucureşti un Curs de psihologie socială. III. Ştefănescu-Goangă. corectând limitele teoriei tardiene).îndoială. Sudeţianu. C. cum este cartea „Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său. Cărţi comportament – apărute în istoriografie încă din sec. D. În aceiaşi ani îşi desfăşoară activitatea de cercetare psihosocială Fl. la fel ca şi pe alte meleaguri. Printre acestea se numără construcţionismul social. psihologia umanistă. D. Elaborările cronicarilor români din sec. Drăghicescu (viziunea dinamică. A doua jumătate a sec. beletristică. analiza discursului. ultimele decenii au făcut să apară alternative radicale la psihologia socială tradiţională. Elemente incipiente se găsesc în lucrări de filosofie. a opiniei publice. Bologa. Sunt publicate lucrări privind psihologia martorului şi a mărturiei. interacţionistă între individ şi societate). XVI – XVII – D. istorie. După 1990 au apărut noi orientări teoretice. G. Colaborarea Vest – Est în proiecte de cercetare ştiinţifică a devenit o practică. pe care o considerăm clasică. Cantacuzino. etnologie. L. Al . N. 3. În această perioadă. 5 . Asistăm la un reviriment al psihologiei sociale europene. Rădulescu-Motru (vorbeşte despre sufletul colectiv ca mod de înfăţişare a unui popor în faţa altuia).Roşca. folclor. datorată în special contribuţiei unor gânditori ca: A. a conducerii. D. Cărţile de călătorie. În literatura veche românească identificăm mai multe categorii de lucrări cu tematică psihosocială : 1. acestea fiind acumulate în de înţelepciunea populară. XIX este marcată de cristalizarea reflecţiei psihosociale româneşti. Psihologia socială în România Psihologia socială la noi în ţară îşi are începuturile. Xenopol (ideea nevoii de afirmare colectivă). etică. Tudoran. informaţii empirice ale indivizilor despre ei înşişi şi despre alţii. Pentru România prăbuşirea sistemului comunist a însemnat dezideologizare şi conectarea la fluxul metodologic şi teoretic din Occident. Teodosie” 2. psihologia reclamei. Costin. D. Ureche.

Mihai Ralea şi Traian Herseni propun o teorie psihosociologică a succesului ( 1964) şi publică Introducere în psihologia socială (1966). 6 . au fost: condiţionarea socială a personalităţii. Roşca predă un curs de psihologie socială experimentală. − rolul interpretat. autonome. funcţia sa socială. ci aparţin unui om concret. dinamica grupurilor. − actorul ce joacă rolul. relaţiile interpersonale. susţinut de Pantelimon Golu. cadru de referinţă. În acelaşi an. În perioada modernă (1961 – 1989). desemnând : − masca pe care o purta actorul în timpul interpretării rolului. în ţara noastră s-au făcut cercetări de psihosociologie concretă şi au apărut lucrări teoretice care îşi păstrează şi azi valabilitatea. a cărui Psihologie socială va apărea în 1974. După anul 1990 psihologia socială contemporană înregistrează un reviriment atât în plan teoretic. reperul ce conferă identitate fenomenelor psihice. creativitatea individuală şi de grup. Fenomenele şi procesele cercetate cu predilecţie în etapa modernă a psihologiei sociale la noi. relaţiile în grupurile de muncă. IV. Termenul vine din latinescul persona. În anul universitar 1965 – 1966 se reintroduce cursul de psihologie socială la Universitatea din Bucureşti. dar mai ales în ceea ce priveşte cercetarea concretă. Persoana contează ca loc de geneză a fenomenelor psihice. la Institutul de Psihologie al Academiei ia fiinţă un sector de psihologie socială sub conducerea lui Traian Herseni. Comună acestor accepţiuni este o anumită caracteristică a omului ca persoană – rolul său. experimentală şi de teren. − personaj cu sens de valoare socială.În anul universitar 1947 – 1948 Al. intercunoaşterea. Persoana în psihologia socială Pentru psihologia socială este foarte importantă observarea faptului că procesele psihice nu există ca entităţi separate. în momentele de relaxare ideologică.

acela de lider. el ocupă mai multe poziţii. unde toate elementele componente se află în interrelaţie. ascultare. funcţiilor şi locurilor pe care le ocupă acestea în cadrul anumitor structuri şi situaţii sociale. cel puţin o poziţie din care derivă anumite drepturi şi îndatoriri. poţi fi concomitent profesor. respect etc. a ne solicita să le răspundem. Statutul şi rolul persoanei sunt două noţiuni corelative. Situaţiile de interacţiune au proprietatea de a ne modela. Reacţionând sub imperiul solicitărilor omul se angajează într-o relaţie foarte complexă de roluri şi funcţiuni sociale. Astfel. membru al unui club sportiv sau ansamblu artistic etc. a colegilor mei. statutele reprezentând cele mai mici elemente componente ale unui grup organizat în vederea atingerii unui scop comun. 1 Statutul persoanei Reflectă faptul că în grupuri şi colectivităţi comportamentele persoanelor se diferenţiază potrivit poziţiilor. Manifestarea individului în regim de sistem deschis se exprimă în psihologia socială prin două fenomene strâns legate între ele – rolul şi statutul. poziţie ce poate fi raportată la un rang mai coborât sau mai înalt şi care răspunde unui ansamblu de reguli şi obligaţii. Grupurile sociale se prezintă ca organizări complexe. statutul de profesor mă îndreptăţeşte să mă aştept la o sumă de comportamente din partea studenţilor mei – deferenţă. în orice societate. Distingem statute prescrise – de exemplu vârsta sau sexul şi statute câştigate – de exemplu. fiu sau fiică. Fiecare individ deţine. 7 . exprimând aspecte ale dinamicii comportamentale generate de relaţia dintre persoană şi situaţie. Statutul exprimă o poziţie de bază a persoanei în structura socială. În concepţia lui J. aflat în interacţiune cu mediu natural şi sociocultural. a ne provoca să ne obiectivăm. Astfel. a superiorilor. pentru care statutul de cadru didactic universitar are o anumită semnificaţie. de relaţii şi raporturi ce-şi pun amprenta asupra psihologiei sale. De regulă însă. ca enorme reţele de poziţii.). părinte. Stoetzel statutul reprezintă un ansamblu de comportamente la care cineva se poate aştepta în mod legitim din partea altora.Pentru psihologia socială este importantă înţelegerea persoanei ca sistem deschis. a celorlaţi membri ai societăţii.

maniera de interpretare a acestuia va fi absolut unică (toţi profesorii au printre obligaţiile lor pe aceea de a transmite cunoştinţe. în virtutea rolului am obligaţia de a-i învăţa. de exemplu. Acceptarea şi adoptarea rolului constituie dimensiunea atitudinal-aptitudinală (cum mă raportez la respectivul rol şi cum îl transpun în practică). rolul face trecerea dinspre social spre psihologic. cât şi reciproc – comportamentele pe care ceilalţi le aşteaptă. Plasându-se între prescripţiile statutului şi disponibilităţile acţionale ale persoanei. a-i încuraja sau sancţiona etc. dar modul de predare şi felul în care se raportează la discipolii lor sunt unice). sau la statutul actual al cadrului didactic în România. statutul dă definiţia socială a persoanei. 3. Linton rolul reprezintă expresia dinamică a statutului. În acest sens. comparativ cu perioada interbelică). datorită faptului că din orice poziţie socială decurg relaţii de reciprocitate şi complementaritate. Primele două subprocese sunt de factură cognitivă. de la persoana aflată în poziţia respectivă. înţelegerea. Înţelegem astfel de ce. 2. referindu-se la modalitatea în care cineva ia act de prescripţiile rolului şi la maniera în care le procesează. Rolul persoanei Aşa cum am arătat anterior. deşi prescripţiile unui anumit rol sunt aceleaşi pentru toţi cei care trebuie să şi-l asume. rolul este un concept corelat celui de statut. la statutul femeii în societatea occidentală faţă de statutul acesteia în societatea musulmană. După expresia lui R. în virtutea poziţiei sale socio-profesionale. Evident. Astfel. în mod legitim. este îndreptăţit să le pretindă de la ceilalţi.. Semnificaţia unei poziţii rezidă atât în comportamentele pe care ocupantul ei este îndreptăţit să le aştepte de la ceilalţi. acceptarea şi adoptarea rolului. vorbim despre subprocesele de rol – perceperea. funcţia unui statut poate diferi foarte mult în contexte sociale diferite (gândiţi-vă. rolul apare ca reversul statutului – dacă în virtutea statutului de profesor eram îndreptăţită să mă aştept la ascultare şi respect din partea studenţilor.Funcţia statutului reprezintă contribuţia pe care fiecare poziţie recunoscută ca atare de membrii grupului social o aduce la atingerea scopurilor de grup. Desemnând şi delimitând comportamentele pe care individul. Conflictul de rol 8 .

fie că apar între două culturi. femeie de carieră.) − articularea deficientă a funcţiilor : cazurile de interferenţă a posturilor într-o organizaţie socială aflată în transformare. de exemplu. a sancţiona. V. fiică. în acelaşi timp. cel care ne dă sentimentul identităţii de-a lungul vieţii în ciuda diversităţii contextelor pe care le traversăm şi este cu predilecţie obiectul de studiu al personologiei. dar şi aceea de a arăta afecţiune şi a oferi suport moral copiilor ( comportamente cerute de rolul de părinte). care ar permite concilierea aşteptărilor contrare. totuşi nu putem face abstracţie de faptul că el se construieşte în şi prin interacţiune cu ceilalţi. a pune limite. atitudinile şi credinţele pe care o persoană le are despre sine. două grupuri profesionale etc. În cazul conflictului în cadrul aceluiaşi rol ne referim. Construcţia socială a eului Deşi eul este nucleul personalităţii. Conflictele interrol sunt determinate de mai mulţi factori : − proliferarea rolurilor în societatea contemporană – de exemplu. la situaţia în care două sau mai multe comportamente cerute de rol par sau sunt incompatibile pentru persoana în cauză – ca de pildă. fie o alternanţă a rolurilor. sau mai bine zis al cogniţiei sociale.Această sintagmă se aplică deopotrivă conflictelor ce iau naştere în cadrul aceluiaşi rol. Pentru a vedea că eul este un construct social va trebui să ne aplecăm asupra surselor de cunoaştere de sine din punctul de vedere al psihologiei sociale. soţie. 9 . fiind vorba despre informaţiile. prietenă etc. Ca modalităţi de rezolvare a acestor conflicte avem la îndemână trei modalităţi: − opţiunea – a alege un rol şi a renunţa la altul/altele. necesitatea de a stabili reguli. − inconsistenţa sau echivocul poziţiior şi al modelelor de rol corelative (în această situaţie se află toate poziţiile de intersecţie. mamă. prin incompatibilitatea prescripţiilor acestuia (conflict intrarol) sau între diversele roluri pe care un individ le poate deţine (conflict interrol). două clase de vârstă. − inovaţia – promovarea unui nou tip de rol. necesitatea de a fi. − compromisul – stabilind fie o ierarhie între prescripţii.

modalitate pe care o folosim pentru a ne creşte stima de sine. având sensul de apreciere.Cuvântul stimă provine din latinescul aestimare. • O altă modalitate de autocunoaştere este compararea socială. Este evident faptul că oamenii achiziţionează informaţii despre ei înşişi şi prin efectuarea comportamentelor prescrise de rolurile sociale. membrii familiei fiind în cea mai mare parte răspunzători de imaginea de sine pe care şi-o formează viitorul adult. ne referim la aprecierile pozitive sau negative pe care le fac oamenii despre ei înşişi. când vorbim despre stima de sine. Acest fapt este posibil datorită generalizării comportamentelor asociate rolului respectiv şi în alte situaţii (fapt extrem de evident atunci când cineva este taxat ca având o deformaţie profesională ). pentru a ne face o idee despre locul pe care îl ocupăm în societate. neîndemânatic. când ne evaluăm prin comparaţie cu cineva mai bun decât noi. Cu amendamentul că astfel de persoane trebuie să fie similare şi relevante pentru cel care se evaluează. individul va depune eforturi mari toată viaţa lui pentru a demonstra că lucrurile nu stau aşa. Este o tendinţă firească şi spontană de a ne raporta la trăsăturile. • O altă modalitate de autocunoaştere este aceea a internalizării rolurilor despre care am discutat anterior. Etichetări ca slab. rolul gândirii pozitive nu poate 10 . care afirma că dobândim informaţii despre noi înşine comparându-ne calităţile cu aceleaşi calităţi întâlnite la cei din jur. abilităţile şi realizările celor din jur.componenta stimei de sine (self – esteem). Astfel. Conceptul de sine se studiază însă nu doar prin prisma cogniţiei. Este probabil prima dintre modalităţile de autocunoaştere puse în joc încă din copilărie. ca imbold pentru a ne perfecţiona respectiva calitate – sau în jos. Teoria comparării sociale a fost propusă de către Leon Festinger. ci şi a afectivităţii . Deşi uneori supraevaluat – cel puţin în cultura americană care pune un accent deosebit pe modalităţile prin care se poate antrena gândirea pozitivă. Compararea socială poate avea două sensuri: în sus. O parte a modului în care ne percepem este determinată de modul în care o fac ceilalţi şi de feedback-ul pe care îl primim de la aceştia. bleg sau prost vor fi cu greu îndepărtate şi oricum.• O primă modalitate de cunoaştere este evaluarea reflectată.

Pentru Fritz Heider. indivizii uzează de teorii. de principii de concordanţă (toate fiind implicite). în cel de al doilea. Ideea centrală este aceea că evenimentele şi conduitele rezultă sau se datorează unor forţe şi determinisme care emană fie din persoanele în cauză. atribuirea este „procesul prin care omul intuieşte realitatea. prin reflectare. autoblamare. 1. de cauzalitate externă sau factori situaţionali (de exemplu. astfel. Heider atrăgea atenţia asupra faptului că. eşecul la un examen este 11 . în fine. controlabilă. de ipoteze. ea atrăgând după sine expectaţii negative (nu sunt în stare). după care întreg acest parcurs se reia. adică să fie percepută ca stabilă. Găsirea sensului constă în atribuirea – subiectivă. există un cerc vicios în care stima de sine scăzută ne introduce. cu ajutorul căreia omul obişnuit înţelege şi dă sens realităţii. Astfel. Este momentul să ne întrebăm cum ajungem să-i cunoaştem şi să-i înţelegem pe ceilalţi. o poate prezice şi stăpân” (1958). Felul în care gândeşti despre tine afectează modul în care simţi despre tine şi. în viaţa de toate zilele. modul în care te simţi. efort scăzut şi anxietate înaltă. predictibilă şi prin aceasta. Procesul de atribuire este un proces de producere de sens. Teoriile atribuirii reprezintă un termen generic pentru un grup de teorii care descriu modul în care omul obişnuit interpretează comportamentul social al unei persoane. Teoria lui Fritz Heider (The Psychology of Interpersonal Relations). O notă comună a acestor teorii va fi ipoteza că există cadre clare ce definesc psihologia simţului comun. eşec. ca şi în ştiinţă. pentru omul obişnuit lumea trebuie să aibă sens.fi contestat. dar nu arbitrară – unei cauze sau unui set de cauze pentru un eveniment sau un comportament observate. pionierul acestui domeniu. Psiholog de orientare gestaltistă. Percepţia socială şi teoriile atribuirii Am văzut cum. Cum altfel ne-am putea orienta într-un mediu care este în continuă schimbare? Omul obişnuit este privit ca un soi de om de ştiinţă intuitiv sau spontan. fie din mediu. VI. În primul caz vorbim despre cauzalitate internă sau factori dispoziţionali. prin interpretarea rolurilor şi prin interacţiunea cu alţi oameni ajungem să ne cunoaştem pe noi înşine.

explicat fie prin apel la dispoziţii interne – este leneş, prost pregătit etc., fie prin apel la situaţia externă – subiectele sunt foarte dificile, examinatorul sever). 2. Teoria inferenţei corespondente a lui Jones şi Davis Inferenţă este un termen preluat din logică, unde are sensul de modalitate prin care se trece de la premise la concluzie. În acest caz, premisele sunt comportamentele celorlalţi, iar concluzia este cea pe care o tragem în legătură cu determinanţii actelor acestora. Pe scurt, autorii încearcă să explice cum realizează oamenii inferenţe despre trăsături ale semenilor lor pornind de la acţiuni ale acestora. (Oare cel care donează bani pentru o acţiune de binefacere este un altruist, ori cel care comite un act agresiv este o bestie?). • • Primul factor care ne influenţează judecata este posibilitatea actorului (cel pe care îl observăm) de a alege un comportament sau altul. Al doilea factor care intervine este gradul de expectaţie pe care-l avem faţă de conduita în cauză. Cu cât se depărtează mai mult de prescripţiile rolului, cu atât mai personală şi mai relevantă este aceasta pentru observator. • În al treilea rând, în cadrul inferenţelor pe care le facem sunt mai relevante actele care nu par a duce la consecinţe favorabile pentru actor, ceea ce înseamnă că nu situaţia, ci o dispoziţie individuală îl împinge pe acesta să dezvolte un anumit tip de comportament. Rezumând, cu cât actorul este mai liber în alegerea sa, cu cât este mai neconform comportamentul cu ceea ce se aşteaptă în mod normal şi cu cât mai indezirabile sunt urmările unei asemenea alegeri, cu atât mai mare va fi puterea inferenţei corespondente. 3 Modelul covariaţiei (H. Kelly). Dacă modelul anterior descris arată modul în care, pornind de la conduite oamenii realizează inferenţe în privinţa dispoziţiilor interne care le-au provocat, teoria lui Kelly ridică o altă problemă: comportamentul se poate datora nu doar factorilor interni ci şi celor situaţionali, externi. Cum se realizează distincţia ? Conform autorului, oamenii fac atribuiri folosind un principiu al covaraţiei ; pe scurt, dacă ceva este cauza unui comportament, acel ceva trebuie să fie prezent în toate situaţiile în care comportamentul se produce şi să fie absent acolo unde nu se produce.

12

Dacă informaţia provine din observaţii repetate, atunci observatorul va grupa informaţiile în trei categorii importante: − informaţie consensuală, care provine de la comportamentul unor persoane diferite aflate în aceeaşi situaţie; − informaţie distinctivă, care priveşte comportamentul unei aceleiaşi persoane în condiţiile acţiunii unor stimuli diferiţi; − informaţia consistentă, care dă seama de comportamentul unei persoane, în prezenţa unui singur stimul, dar de-a lungul timpului, în situaţii diferite. Conjugarea acestor trei tipuri distincte de informaţii, crede Kelly, îl conduce cu siguranţă pe observator la atribuirea de dispoziţii stabile. Desigur, nu întotdeauna deţinem informaţii atât de amănunţite despre o persoană. Cel mai adesea, trebuie să inferăm cauze ale comportamentului celuilalt pornind de la o singură observaţie, sau de la informaţii lacunare. În acest caz, mecanismul atribuirii suferă schimbări radicale, realizându-se prin ceea ce Kelly a numit scheme cauzale- credinţe sau chiar prejudecăţi pornind din experienţă, despre modul în care unele tipuri de cauze produc prin interacţiune un anume tip de efect. 4. Erori în procesul atribuirii. a. Eroarea fundamentală de atribuire Numim eroare fundamentală de atribuire tendinţa ca, în judecarea comportamentelor celorlalţi, să subestimăm rolul situaţiei şi să supraestimăm rolul dispoziţiilor personale. b. Efectul actor – observator Cercetările au arătat că actorii tind să aribuie propriile lor comportamente unor cauze externe, în timp ce observatorii tind să atribuie aceleaşi comportamente cauze interne. O eroare înrudită cu eroarea actor – observator este cea legată de atribuirea cauzelor succesului sau eşecului. Astfel, succesul se datorează unor factori personali, iar eşecul unora situaţionali (lucru de înţeles, dacă avem în vedere faptul că a ne menţine stima faţă de noi înşine constituie un mecanism important în ordinea adaptării). unor

13

VII. Teoria disonanţei cognitive Vom vedea în partea a doua a cursului cum atitudinile se pot schimba ca urmare a persuasiunii. Dar, la nivelul persoanei, avem de analizat una dintre teoriile care privesc schimbarea atitudinilor ca urmare a disonanţei resimţite de individul în cauză. De foarte multe ori oamenii se angajează în conduite care nu sunt consistente sau nu exprimă convingerile lor, de exemplu, ca parte a unui rol social pe care trebuie să-l interpretăm la servici, sau pentru a nu-i nemulţumi pe ceilalţi. Cum ne simţim însă, ca urmare a faptului că între convingerile şi comportamentul nostru nu există concordanţă şi ce se întâmplă ca efect al percepţiei acestei lipse de consistenţă? Leon Festinger încearcă să explice aceste lucruri cu ajutorul teoriei disonanţei cognitive, înţeleasă ca o stare psihologică neplăcută, resimţită de indivizi în momentul în care două cogniţii ale noastre în privinţa aceluiaşi obiect se află în conflict (este important de reţinut că, deşi discordanţa poate surveni între două evaluări, între cunoştinţe şi evaluări sau între atitudine şi comportament, până la urmă incongruenţa este la nivel mental, deci cognitiv). De exemplu, există disonanţă între cunoaşterea faptului că fumatul este dăunător şi plăcerea pe care o resimte fumătorul, între a fi obligat de presiunea socialului să blamezi un anumit tip de comportament, pe care de altfel îl promovezi în viaţa particulară, între a investi timp şi efort pentru o activitate şi ceea ce simţi când aceasta se dovedeşte inutilă şi lipsită de recompense etc. Sursele de disonanţă pot fi multiple şi, fiind vorba despre o stare neplăcută, indivizii vor căuta moduri de a reduce disonanţa. Să presupunem că suntem la regim şi tocmai am mâncat ceva nepermis – tort de ciocolată, de exemplu. Există următoarele posibilităţi: − schimbarea atitudinii –„de fapt, nu am nevoie să ţin regim” − schimbarea percepţiei asupra comportamentului – „nu a fost decât o feliuţă de tort” − adăugarea de cogniţii consistente – „ciocolata este foarte hrănitoare şi reduce anxietatea” − minimizarea importanţei conflictului – „nu contează că sunt peste greutatea admisă ca normă, în fond sunt oricum atrăgătoare”

14

− minimizarea posibilităţii de alegere – „nu puteam supăra gazda, s-a străduit să ne facă acest desert “ După cum aţi observat, starea de disonanţă nu duce neapărat la schimbarea atitudinii, acesta fiind doar unul dintre modurile de obţinere a consonanţei, în rest, producându-se o serie de destructurări şi restructurări cognitive, de justificări şi raţionalizări. VIII. Relaţiile interpersonale Cercetarea persoanei din punctul de vedere situaţional, punct de vedere propriu psihologiei sociale, implică urmărirea ei din perspectiva acţiunii pe care o exercită asupra altora şi a influenţei pe care o suportă de la aceştia, adică urmărirea ei din perspectiva interacţiunii. În forma sa primordială, interacţiunea psihosocială se realizează în cadrul relaţiilor interpersonale. În sens larg, relaţiile personale reprezintă orice legătură între indivizi sub forma perceperii, înţelegerii, evaluării şi preferării sau respingerii unei persoane de către o alta. În sens restrâns, relaţiile interpersonale designează uniunea psihică bazată pe o legătură inversă sau feedback dezvoltat şi implicând minimum două persoane. Relaţiile interpersonale se caracterizează prin reciprocitate şi conştiinţa relaţiei. Într-o relaţie interpersonală, fiecare participant înglobează în câmpul conştiinţei lui atât pe el însuşi, cât şi pe partenerul său, precum şi elementele mediului comun. Comportamentul fiecărui participant devine stimul pentru comportamentul celuilalt, astfel încât ei se reglează reciproc. În procesul interacţional, participanţii se adaptează în permanenţă unul la celălalt (ceilalţi). Totalitatea acestor fenomene poartă numele de câmp mutual împărtăşit. 1. Sociabilitatea – bază a relaţiilor interpersonale Suportul relaţiilor psihosociale îl constituie o trebuinţă umană fundamentală – aceea a sociabilităţii, a faptului că pentru a-şi desfăşura viaţa normal, individul are nevoie de relaţii cu semenii săi. Schutz găseşte trei aspecte ale trebuinţei de relaţionare:

15

a. trebuinţa de incluziune – este primordială, apărând deja la copilul mic sub forma apetitului de comunicare, a dorinţei de a fi îngrijit, de a atrage atenţia, a fricii de a fi neglijat. b. nevoia de control – în funcţie de particularităţile individuale, omul simte nevoia fie de a domina, fie de a fi controlat de către alţii. c. Nevoia de afecţiune – reclamată mai ales în cuplul diadic. Câteva dintre tipurile de relaţii interpersonale care pot exista şi coexista sunt următoarele: − relaţii funcţionale (socio profesionale); − relaţii de intercomunicare; − relaţii intercognitive; − relaţii simpatetice sau preferenţiale. Desigur, analiza este făcută doar în scop didactic, pentru că în realitate, oamenii funcţionează simultan pe toate „palierele” personalităţii lor. Dintre aceste tipuri de relaţii ne vom opri asupra relaţiilor simpatetice sau preferenţiale, bazate pe criteriul opţiunii afective. Relaţiile simpatetice sunt structurate pe trei dimensiuni: atracţie, respingere, indiferenţă. J. L. Moreno, inventatorul sociometriei (aplicarea măsurii = metrum, la fiinţa socială = socius) vorbeşte despre existenţa a doi vectori: unul centrifug (ceea ce pleacă de la persoană) şi altul centripet (ceea ce vine spre persoană). Astfel, vectorul centrifug defineşte totalitatea sentimentelor de atracţie, respingere sau indiferenţă pe care un subiect le încearcă faţă de membrii din anturajul său, iar vectorul centripet reprezintă totalitatea sentimentelor pe care persoana le suscită în ceilalţi. Calcularea atracţiilor şi respingerilor pe care cineva le emite faţă de ceilalţi ne va da indicele expansivităţii sociale, iar numărul de atracţii şi respingeri primite ne va furniza indicele statutului social sau al integrării sociale a individului. Astfel, pornind de la relaţiile interpersonale, vom avea o gamă foarte largă de tipuri de relaţii – cele de reciprocitate ( în care partenerii fie se atrag, fie se resping mutual).

16

Situaţii de unilateralitate, în care sentimentele unei persoane nu sunt împărtăşite şi de cealaltă persoană, statute privilegiate, cum este cel al centralităţii, individul care suscită cele mai multe sentimente de atracţie neutralitatea desemnând un număr mare de reacţii de indiferenţă pe care un individ la manifestă faţă de ceilalţi – sau izolarea, poziţie ingrată, autoimpusă sau impusă de grup, relevată printr-un mare număr de sentimente de respingere îndreptate către un individ. 2. Factori cu incidenţă asupra relaţiilor simpatetice Un prim factor este reprezentat de cadrul spaţial, de viaţă. Există o influenţă puternică a proximităţii spaţiale asupra modului în care se formează relaţiile simpatetice, fie ele amicale, fie de parteneriat erotic. În literatura de specialitate referitoare la cuplu, primul filtru în alegerea maritală este considerat filtrul proximităţii. Un al doilea factor care pare a avea importanţă este cel socio economic. Multe contacte sunt favorizate de reţeaua de status-roluri sociale. Indivizii ale căror statute corespund este de presupus că frecventează aceleaşi cercuri, au activităţi, se supun aceloraşi cutume sociale. Nu în ultimul rând, factorii axiologici, sistemele de norme şi valori împărtaşite reprezintă importante fundamente pentru relaţiile simpatetice. 3. Teorii privind atracţia interpersonală 1. Un prim grup de teorii consideră recompensa ca bază a atracţiei interpersonale, prin trei modalităţi principale: a) persoană care manifestă faţă de noi grijă, suport, afecţiune. b) persoană ale cărei caracteristici – frumuseţe, inteligenţă, farmec – ne recompensează. c) persoană prin intermediul căreia putem accede la recompensă. 2. Teoria echilibrului – F. Heider – postulează faptul că oamenii simt nevoia unei consistenţe, unui echilibru atât în cogniţiile, cât şi în sentimentele şi relaţiile lor sociale. De aceea, relaţiile echilibrate sunt percepute ca gratifiante, iar cele neechilibrate ca neplăcute. Echilibrul este dat de reciprocitatea dintre ceea ce dăm şi ceea ce primim într-o relaţie. Exemplul cel mai elocvent al unei astfel de relaţii gratifiante, echilibrate este prietenia. Prietenia poate fi considerată relaţia psihosocială de durată dintre două fiinţe umane, rezultat al alegerii libere şi bazate pe afecţiune, încredere şi preţuire mutuală. aceleaşi tipuri de

17

ci cu înţelegerea felului unic de a fi şi a se manifesta al celuilalt. comunicativ. Clasificarea grupurilor 1. − existenţa unui scop comun. către care sunt îndreptate eforturile membrilor. Pentru a fi numite astfel. acestea să poată fi depăşite. 18 . afectiv şi funcţional. Grupul primar se bazează pe relaţii de tip faceto-face. termenul provine din italianul gruppo. aflate în interacţiune . alcătuind subiectul operei. conflicte. Definim grupul ca o noţiune fundamentală în sistemul de categorii al psihologiei sociale. fiecare membru fiind în câmpul psihologic al oricărui alt membru. Semestrul II IX. Mai mult. interrelaţionate într-un anume fel prin legături integrative de tip normativ. prietenii sunt dispuşi să-şi ierte greşelile. dar nu condescendent. − respectul reciproc face ca. Grupul social mic se caracterizează prin următoarele : − existenţa unui anumit număr de indivizi (minim 2 – maxim 30). Grupurile sociale mici Etimologic.Caracteristici ale acestui tip de relaţie sunt: − are în centrul ei afectivitatea şi preţuirea reciprocă. fiind o relaţie autentică între două persoane egale. chiar în condiţiile existenţei unor tensiuni. dincolo de condiţia socială sau de altă natură. Se observă că interacţiunea psihosocială constituie baza formării grupului. − caracterul nemijlocit al relaţiilor interpersonale dintre membri. Grupuri primare şi secundare. − se bazează pe acordarea de sprijin moral. susţinere şi apărare mutuală. 1. − existenţa unui sistem de norme şi valori recunoscute şi acceptate de membri şi care le reglează conduita . desemnând o pluralitate de persoane. nemijlocite. trebuiau să producă impresia de totalitate şi integralitate. termen tehnic ce desemna în pictură nişte figuri aranjate simetric. − existenţa unei reţele de statute şi roluri. − reprezintă o relaţie de durată – simpatiile ocazionale neputând fi cuprinse în această categorie.

utilizarea metodelor de grup pentru tratarea diverselor tulburări (psihoterapia prin grup). echipa de muncă – vom regăsi şi elemente informale. 2. la care se raportează un individ şi care acţionează astfel ca un puternic factor motivaţional. Inventarea expresiei i se datorează lui Kurt Lewin. grupurile tind spre o anumită manifestare spontană. În fapt. studiul schimbărilor sociale prin grupurile mici.Grupul secundar (grupul mare) este caracterizat prin contacte mai puţin personale. dinamica grupurilor se constituie în două mari părţi : a. Ca formaţiuni vii însă. 3. Proprietăţile grupurilor mici 19 . adică a tehnicilor de manipulare a grupurilor. influenţă generatoare a unui anumit climat psihologic. 3. de exemplu: relaţiile ce se stabilesc între grup şi mediul său. Grupuri de apartenenţă şi grupuri de referinţă. Grupul de apartenenţă este grupul căruia individul îi aparţine efectiv. factorii coeziunii şi disocierii etc. Această distincţie izvorăşte din tendinţa inerentă societăţii de a instituţionaliza. Astăzi. mai puţin frecvente. percepţie de sine şi de altul) prin intermediul grupului. a formaliza viaţa de grup. Grupuri formale şi informale. de a o face să se desfăşoare pe anumite canale de legătură sau de comunicare oficiale. sentimente. viaţa afectivă a grupului şi evoluţia sa în diverse circumstanţe. mai indirecte. mai puţin structurată şi planificată. fiind membru al acestuia. în cadrul oricărui grup formal – de exemplu. 2. Dinamica grupurilor Termenul dinamică vine de la un cuvânt grecesc care înseamnă forţă. de exemplu: studiul proceselor de schimbare (atitudini. Ansamblul fenomenelor psihosociale ce se produc în grupurile mici şi legile care le reglementează. influenţa exercitată de grup asupra membrilor săi. b. Grupul de referinţă este acela spre care tinde. a cărui Şcoală face din dinamica grupului studiul sistematic şi experimental al structurii şi proceselor ce se petrec în grup şi determină relaţiile grupului cu exteriorul. Ansamblul metodelor de acţiune asupra personalităţii prin grup şi a metodelor de acţiune a acestor grupuri asupra grupurilor mai largi.

Cercetările lui H. Mărimea grupului. Astfel. competiţie. Studiul factorilor spaţiali în grupurile mici începe în 1950. în condiţiile unei conduceri minime. În plan psihosocial ea reprezintă măsura în care grupul dispune de unitate. abilităţi. pe când în cazul unui leader puternic. 2. odată cu creşterea acesteia creşte şi presiunea spre uniformitate a grupului. Poate fi considerată cea mai importantă proprietate. ci acela opus lui – Fenomenul Steinzor. proprietate cantitativă. Mărimea este o variabilă independentă. creşte şi cantitatea relaţiilor posibile. datorită ei grupul există se menţine şi funcţionează ca o entitate coerentă. Coeziunea grupului. Astfel. Cele mai eficiente au apărut a fi modelul stelar şi cel în „y” datorită centralizării activităţii de grup în jurul a unul sau doi lideri.1. Este cercetată variaţia tipului de aranjament pe care şi-l aleg subiecţii în funcţie de condiţiile de interacţiune – cooperare. motive. în resursele numerice ale grupului rezidă resursele sale psihologice. Leavitt asupra reţelelor de comunicare au presupus 4 modele experimentale. 20 . Steinzor. putând rezulta subgrupări restrânse ce încearcă să păstreze intensitatea interacţiunii. dar slăbeşte durabilitatea interacţiunii pe plan personal. ce alimentează procesele de interacţiune în grup. Mărimea grupului afectează şi reţeaua relaţiilor interpersonale – pe măsura creşterii dimensiunilor grupului. în „y” sau roată. a remarcat căci după ce un subiect termină de vorbit. importanţa ei derivă din aceea că indivizii nu constituie simple prezenţe fizice în grup. Hearn cercetează felul în care corelează forma de conducere în interiorul grupului cu efectele spaţiale în influenţarea participării membrilor la discuţie. Sommer face cercetări privind legătura dintre aranjamentul spaţial al subiecţilor şi activităţile a căror desfăşurare este favorizată de un aranjament sau altul. gruparea în lanţ. cunoştinţe. subiecţii adresează mai multe întrebări celor aflaţi în colţul opus. activitate separată. Distribuţia spaţială a membrilor grupului. fiecare tip de dispunere numărând 5 subiecţi – avem astfel modelul stelar. comentariile sunt adresate celor aşezaţi adiacent. dorind să vadă dacă membri grupului sunt mai înclinaţi să interacţioneze cu persoanele pe care le pot vedea. conversaţie. odată cu aceasta ei aducând un ansamblu de trebuinţe. Ca efect standard al coeziunii. depinzând de numărul membrilor ce compun grupul. cel care începe să vorbească nu este cel aflat lângă el. 3.

Membrii grupului folosesc mai curând pronumele noi decât eu. Consensul presupune existenţa unor atitudini asemănătoare la membrii grupului faţă de acelaşi obiect. Eficienţa grupului – raţiunea de a fi a grupurilor sociale mici constă în aceea că fenomenele şi procesele ce intră în componenţa psihologiei de grup au o anumită direcţie de desfăşurare. Opus. opiniile ori comportamentul într-un mod care este consistent cu norma de grup. influenţa este vizibilă mai ales prin fenomenul de conformism. Măsura în care grupul îşi atinge scopurile formează conţinutul noţiunii de eficienţă a grupului. 6. 4. înţeles ca tendinţa de a ne schimba percepţiile. El rezultă din interacţiunea şi interinfluenţarea membrilor grupului. Conformismul În grupuri. 1. nu putem eluda tema influenţei sociale. potrivit mecanismelor şi legăturilor sale interne de funcţionare. sunt centrate pe rezolvarea anumitor sarcini. În acest context. capabil până la un anumit grad să se definească şi să se organizeze prin sine însuşi. Capacitatea de autoorganizare – grupul reprezintă un sistem autoreglator. Influenţa socială. în condiţiile învăţării colective. dar mai ales ceilalţi oameni cu care intră în contact. Unul dintre indicatorii tendinţei grupului spre autoorganizare este gradul de colaborare dobândit de grup. 5. colaborarea însemnând că informaţia se distribuie raţional între membri şi entropia scade. cu predominanţă unilaterală. X. Norma este o modalitate de evaluare ce indică un interval 21 . pe care o exercită asupra individului evenimentele. tind spre realizarea anumitor scopuri. Consens şi conformitate în viaţa de grup – aceste două categorii corelative exprimă faptul că grupul are putere şi importanţă pentru individ. competiţia reprezintă acumulare neuniformă a infoemaţiei şi creşterea entropiei. fenomenele mediului. ceea ce denotă trecerea de la individualism la un puternic sentiment al apartenenţei la grup. acceptare şi urmare a prescripţiilor normei. Confomismul reprezintă conduita de supunere. iar ideile emise la acest nivel tind să fie acceptate de membri. Conform Dicţionarului de Psihologie Socială influenţa socială este o acţiune asimetrică. considerată de către unii autori tema centrală a psihologiei sociale.

activităţii. Aceasta presupune că nu îşi schimbă doar comportamentul ca să fie pe placul grupului. De exemplu. Influenţa este normativă atunci când oamenii se tem de consecinţele faptului de a apărea ca deviant. are rol instrumental. Ne place să ne considerăm unici. Studiul lui M. iar subiectul inocent răspunde în poziţie penultimă. doar că nu este explicită şi nu este scrisă. credinţelor sau oricărui alt subiect referitor la membrii unei unităţi sociale sau a prescrie care comportamente sunt acceptabile şi care nu. Comunicarea publicitară şi moda se bazează din plin pe aceste fenomene. 22 . căci cel care nu le respectă devine outsiderul grupului. Studiul lui S. Subiecţii au de rezolvat o sarcină simplă: compararea lungimii unor linii în funcţie de o linie etalon – situaţia experimentală este construită astfel încât membrii grupului sunt complicii experimentatorului şi dau răspunsuri greşite la 3 sferturi din itemi.Sherif – privitor la efectul autocinetic şi considerat prototipul formării unei norme în grup. dar lipsa acordului între noi şi grupul de apartenenţă poate fi foarte stresantă – indivizii care deviază de la norma de grup sunt. Asch – prezintă subiecţilor săi sarcina ca fiind una de discriminare vizuală. 1. mimează acordul cu ceilalţi. 2. Experimente clasice în studiul conformismului. Aceste două tipuri de influenţă relevă două tipuri distincte de conformism: − conformismul privat sau intern – apare atunci când persoana acceptă în forul său intim că judecăţile celorlalţi sunt corecte. ci şi convingerile. rejectaţi. Este normal să considerăm – deşi nu este neapărat adevărat – că 4 ochi văd mai bine decât 2. în general. evenimentelor. Comparând cele două experimente observăm existenţa a două tipuri de influenţă care operează: Numim influenţă informaţională acea situaţie în care oamenii se conformează deoarece consideră că informaţia venită de la ceilalţi este o dovadă de adevăr. − conformismul public sau de complezenţă – nu atinge convingerile subiectului.acceptabil şi un interval inacceptabil în privinţa comportamentului. este doar de suprafaţă. pentru adolescenţi normele vestimentare sunt norme imperative. faţă de un anumit subiect – similar unei norme juridice.

− o altă persoană este percepută ca expert. b) numărul membrilor grupului. dragostea sau respectul lor. care ne face să acceptăm un anumit tip de conduită pentru a nu fi respinşi de grupul nostru. Panica. care au continuu nevoie de validare externă. ne conformăm când: − situaţia este ambiguă (vezi zvonurile) – când suntem nesiguri asupra răspunsurilor sau reacţiei corecte într-o situaţie. d) coeziunea grupului. înlăturând luciditatea ne face să acţionăm ca o turmă. − este vorba despre o situaţie de criză (forţă majoră) – nu avem timpul necesar pentru a gândi asupra cursului pe care-l vor lua evenimentele. conform teoriei impactului social. făcând ceea ce fac ceilalţi. 2. în sensul că aderarea la o normă este cvasiunanimă. atunci.Majoritatea comunicărilor tind să manipuleze această caracteristică profund umană – conformarea – fie prin comunicatori persoane cu înalt grad de credibilitate. la rândul ei de: a) cât de aproape în spaţiu şi timp ne aflăm de grupul care exercită influenţa. atunci receptivitatea noastră la influenţa celorlalţi creşte. scăzută stimă de sine. Obedienţa 23 . cu cât provine de la oameni pe care îi respectăm. este probabil să dezvolte mai frecvent acest tip de comportament. de exemplu. întrucât există costuri serioase pentru noi dacă prin conduita noastră deviantă vom pierde prietenia. fie prin apelul la conformismul de complezenţă. f) tipul de personalitate – cei cu anxietate socială. e) tipul de cultură în care ne-am format. iubim sau venerăm. c) cât de semnificativ este grupul pentru noi. Când ne conformăm ? Dacă vorbim despre ceea ce am numit influenţă informaţională. influenţa normativă fiind cu atât mai puternică. Dacă vorbim despre influenţa normativă. percepute de public ca experţi. este relevantă puterea pe care o are grupul asupra noastră şi care depinde.

Lenea socială (efectul Ringelmann) Max Ringelmann. a realizat un număr de experimente pentru a stabili eficienţa unor grupuri de mărimi diferite în realizarea sarcinilor din agricultură. 3. cercetătorul nu este luat în considerare doar în calitatea sa de instructor care asigură o procedură. Efectul Ringelmann se referă deci la reducerea efortului individual ca urmare a creşterii numerice a grupului. Două explicaţii au fost formulate ca posibile pentru aceste rezultate: • • lipsa de coordonare. profesor francez de inginerie agricolă. cel care ne dictează actele are o putere considerabilă asupra noastră. Mugny. Conceptul de facilitare socială Un alt efect descoperit în viaţa de grup. inclusiv efectele actelor noastre fiind privite ca neavând legătură cu noi. Celebru în acest sens a rămas experimentul efectuat de către S. În cadrul experimentului. Deschamp. J. pare să ne absolve de responsabilitatea faptelor noastre. duce la creşterea productivităţii individuale. G. C. este cel de facilitare socială – având drept conţinut faptul că simpla percepere a partenerului de lucru are efecte energizante. 4. ci în rolul său explicit de sursă de influenţă. acceptare necondiţionată a unor cerinţe formulate de către autoritate. Fie că este vorba despre cooperare sau competiţie. 24 . ordinul venit de la autoritate.Este conduita de supunere. El a constatat că indivizii se implică mai mult în sarcină atunci când li se cere să o realizeze singuri şi că forţa exercitată de o persoană în grup descreşte pe măsură ce grupul creşte ca număr de membri. Ei sunt sfâşiaţi între conştiinţa că tortura este o faptă rea şi necesitatea de a respecta angajamentul luat faţă de experimentator (întruchiparea autorităţii). de către Floyd Allport.Millgram la Universitatea Yale (1974). Se pare că în aceste condiţii. Doise. persoanele care lucrează împreună asupra aceleiaşi probleme îşi comunică reciproc un anumit sentiment de urgenţă. 1996) am crede că subiecţii torturează din plăcere. Acţionăm ca şi cum nu am avea liber arbitru şi posibilitatea opţiunii. Doar privind superficial rezultatele acestui experiment (vezi W. care tinde să le mobilizeze energia şi să le sporească motivaţia pentru sarcină. pierderea motivaţiei.

cu particularităţile psihologice ale indivizilor angajaţi în aceste 25 . Liderul informal reprezintă o poziţie câştigată în procesul structurării relaţiilor preferenţiale în grup. rezidă tocmai în această acţiune de facilitare. din relaţiile individului considerat cu alţi indivizi. legând problematica liderităţii de efectele de influenţare derivate din situaţie. Autoritatea şi puterea acestui lider rezultă mai ales din valoarea socială a funcţiei îndeplinite. de participare. Funcţiile conducerii sunt: de informare. mai ales. Esenţa poziţiei de lider.Tocmai scăderea motivaţiei s-a dovedit a fi răspunzătoare de existenţa acestui efect. integrator. b) punctul de vedere situaţional deplasează accentul de la persoană la situaţie. Asupra liderului s-au formulat mai multe puncte de vedere. de previziune şi control. psihologice şi culturale. Din acest punct de vedere liderul informal poate să-l eclipseze ca influenţă pe cel formal. fixată în organigrama grupului. de organizare. Conducerea grupurilor Conducerea reprezintă o relaţie ierarhică ce se desfăşoară intragrup şi constă în faptul că una sau unele persoane influenţează comportamentul altora. poziţionale. la modul ideal. ea fiind expresia unei relaţii de rol al cărei ţel îl constituie facilitarea mersului către scopurile de grup. în condiţiile în care eforturile fiecăruia se confundă cu eforturile celorlalţi în cazul anumitor sarcini colective a căror principală caracteristică este aceea că nu poate fi stabilită exact contribuţia individuală. Liderul formal reprezintă o poziţie de conducere care decurge dintr-o structură socială prestabilită. c) punctul de vedere psihosocial. vede în conducere efectul combinat al relaţiilor de rol. aceste calităţi fiind deopotrivă bioconstituţionale. făcând ca. XI. astfel: a) punctul de vedere personologic consideră că liderul trebuie să dovedească un ansamblu de capacităţi intrinseci personalităţii sale. pe ansamblu. Oamenii sunt mai puţin motivaţi să aibă un aport maxim la performanţa grupului atunci când se simt „pierduţi în mulţime”. Anonimatul îi îndeamnă să-şi cruţe eforturile. membrii grupului să acţioneze eficient într-o sarcină comună oarecare. Poziţia de lider se alimentează nu atât din calităţile intrinseci ale persoanei cât. de decizie.

iar cel informal. cât şi mentalitatea individului asupra situaţiei. XII. rezultând un tablou al specializării şi complementarităţii – indivizii cu idei sunt mai centraţi pe sarcină şi mai agresivi. Astfel.situaţii. structurare. Real. acestea se ilustrează prin două funcţiuni 26 . organizarea grupului. Pornind de la întrebarea dacă se pot îmbina în aceeaşi persoană calităţi atât de diferite ca acelea de facilitare operatorie şi facilitare motivaţională. chiar dacă mai puţin activi. pentru menţinerea coeziunii grupului. specialistul în probleme socioafective. asigurarea sinergiei de menţinere – întărirea motivaţiei coechipierilor. Bales. cei centraţi pe relaţii socioafective împart încurajări. R.E. Ipoteza se confirmă în sensul dihotomiei rolurilor. În ciuda aparentei lor eterogenităţi. sunt mai simpatizaţi. structurarea. experimentează pornind de la ipoteza că. Atitudinile şi schimbarea lor Ce este atitudinea? Vă interesează integrarea României în U. de obicei. atât rolul îşi va pune amprenta asupra persoanei. subiecţii manifestă tendinţa de a-şi atribui roluri diferite în cursul interacţiunii dintre ei.? Ar trebui să interzicem fumatul în locurile publice? Sunteţi pro sau contra sistemului de examinare tip înţelegere – receptivitate. specialistul tehnic al sarcinii. se pot întâlni şi combinaţiile aceloraşi calităţi la o singură persoană – ideal – dar şi existenţa a doi lideri dintre care cel formal este. Analiza factorială a dat la iveală existenţa a 4 factori necesari în exercitarea rolului de lider: • • • • fundamentale: a. în grup. asigurarea sinergiei de eficienţă – facilitarea atingerii scopului comun. exigenţă. detensionează situaţia. se va încerca a se răspunde acestei probleme prin diferenţierea liderului în specialist tehnic al sarcinii şi specialist în probleme socioafective. b. sensibilitate.

1. vom vedea că există şi două rute sau căi diferite ale persuasiunii prin comunicare. Există şi o rută periferică. Un sistem de evaluări pozitive şi negative de durată. ci cum şi prin cine se comunică. o rută centrală a persuasiunii. în primul rând. b. Aşa cum am văzut anterior. Atitudinea este. ceea ce înseamnă că vom fi influenţaţi a ne schimba atitudinile de către puterea şi calitatea argumentelor care ni se oferă. observaţia comună ne arată că nu întotdeauna felul în care simţim şi gândim ne fac să şi acţionăm în consecinţă. pe care le ridicăm la rangul de principii de viaţă.grilă? – aceste reacţii pe care le-aţi avut – pro sau contra anumitor idei – se numesc atitudini. Componenta cognitivă – cele mai multe reacţii favorabile sau nu unui anumit lucru sunt dependente de evaluarea raţională. stări emoţionale şi tendinţe către acţiuni pro sau contra în legătură cu un subiect social. ci la factori contextuali. Componenta afectivă – a avea o atitudine despre ceva înseamnă a evalua pozitiv sau negativ. Toate definiţiile accentuează că este vorba despre o dispoziţie durabilă şi nu fluctuantă. Există astfel. Dintre definiţiile date atitudinilor. norma de grup. O predispoziţie de durată. Schimbarea atitudinilor prin persuasiune Concentrându-ne pe celelalte două componente ale atitudinii. să conducă spre conduite adecvate. 2. o modalitate de a fi programat pentru sau împotriva anumitor lucruri. 27 . ce nu face apel la conţinutul mesajului. cea de a treia merge pe trei componente în definirea atitudinii: a. de judecarea respectivei situaţii. care se adresează componentei cognitive. reţinem: 1. deci judecăţii noastre. conjuncturali – important nu mai este ce. c. 3. învăţată. dar. favorabil sau nefavorabil situaţia. deci relativ greu de schimbat. Componenta comportamentală – suscită controverse printre psihologi – un anumit fel de a simţi şi gândi faţă de ceva ar trebui să ne conducă şi spre un comportament în consecinţă. Dacă primele două accentuează o singură dimensiune. de a te comporta corespunzător faţă de o anumită clasă de obiecte. dorinţa de a fi ca ceilalţi supunerea faţă de o persoană investită cu autoritate fac ca doar atitudinile extrem de puternice.

credibilitatea este cea mai importantă şi ea se referă la cât de expert este considerat cel ce propune o idee şi câtă încredere se poate avea în el – cât de cinstit şi obiectiv apare. 3. Dintre acestea. Mesajul – ce se comunică. De asemenea. atunci când apare că susţine o idee în dezacord flagrant cu interesele sale. 1. astfel. de status socioeconomic. credibilitatea este mai mare (diurnă mai mică pentru deputaţi – sugestie venind de la un demnitar). Faptul că efectul persuasiunii depinde de tăria argumentelor este evident – atunci când ne referim la ruta centrală de procesare a mesajului. consumatori aleg produsul pentru caracteristicile sale sau pentru imaginea sa. Caracteristicile mesajului. cei ce votează îşi schimbă opţiunile politice în funcţie de platformă sau de slogan. Dar şi aici. problematizată. Audienţa – cui se comunică. O problemă încă deschisă cercetărilor rămâne intervenţia efectului halo în percepţia competenţei. 2. de vârstă etc. 2. Comunicarea persuasivă este un proces care implică trei factori principali: 1. religioasă.Distincţia dintre aceste două rute explică de ce procesul persuasiunii ne apare atât de logic uneori şi atât de ilogic alteori. cu concluzii definitive. O altă chestiune importantă pare a fi asemănarea sursei cu receptorul – similaritate care poate fi etnică. Sursa – cine comunică. cu întrebări retorice – altfel apare rezistenţa. pe lângă perceperea persoanei ca expert şi rapiditatea şi fluenţa în exprimare – creşte gradul de competenţă perceput. Caracteristicile sursei Cum este perceput comunicatorul şi ce caracteristici şi motivaţii i se atribuie de către receptor contează în procesul schimbării atitudinilor. poziţia propusă nu trebuie prezentată închisă. ci deschisă.. 28 . Ca indicator al credibilităţii. studiile au adus unele nuanţări: − cel puţin pentru un anumit segment al populaţiei. juraţii dau verdictul pe baza argumentelor avocatului sau a înfăţişării şi locvacităţii acestuia. studiile au demonstrat. şi nu în ultimul rând atractivitatea fizică a comunicatorului. adică în ce măsură o personalitate dintr-un domeniu (mare poet) este considerat expert şi în alte domenii (cheltuirea banilor publici).

În cazul în care auditoriul foloseşte ruta centrală. statistici. sursa părând a fi mai informată şi mai obiectivă.) − apelul la umor. cineva perceput ca expert poate veni cu o poziţie extrem de îndepărtată faţă de locul unde se situează atitudinea populaţiei. ce captează atenţia şi sparge gheaţa. date. − cantitatea de informaţie – ar trebui un mesaj persuasiv să fie lung şi încărcat de fapte. lungimea mesajului dă impresia superficială că acesta este bine susţinut faptic.Ogilvy. nici o importanţă – the more facts you tell. de fapt. Mulţi oratori ştiu că este important să-şi înceapă discursul cu o relatare anecdotică. − discrepanţa – dintre poziţia propusă şi atitudinea actuală a celor cărora ne adresăm – se pune problema cât de discrepant poate fi mesajul pentru a produce efectul scontat. umorul putând fi utilizat şi pentru crearea unei dispoziţii afective pozitive care se va asocia mesajului. pe când un comunicator obişnuit va trebui să dea dovadă de prudenţă. lungimea mesajului. sau scurt şi la obiect? .depinde dacă auditoriul recepţionează folosind ruta periferică sau cea centrală – pentru acea parte a auditoriului care nu poate sau nu doreşte. dar numai până la un punct. prin caracterul lor intuitiv intensifică învăţarea conţinutului mesajului. Utilizarea umorului este o tehnică obişnuită în comunicare. nu e motivată să folosească ruta centrală. după care intervine saturaţia.− repetarea argumentelor creşte. 29 . − prezentarea în conţinutul mesajului şi a unor argumente favorabile pentru poziţia contrară celei propuse de sursă măreşte influenţa în schimbarea atitudinii. mesajul va câştiga ca efect persuasiv doar dacă argumentele sunt realmente puternice. receptivitatea auditoriului pentru mesaj creşte. adică schimbarea atitudinii? Studiile au arătat că aici intervine ca factor de mediere a efectului persoana care comunică – astfel. un răspuns emoţional pozitiv la imagine se poate transfera asupra altor aspecte ale mesajului. − utilizarea imaginilor – dintre toate mijloacele de comunicare în masă. diluat din punctul de vedere al calităţi sale nu are impact. Odată captat. dacă mai multe surse susţin aceeaşi cauză şi dacă informaţia nu e percepută ca redundantă. Altfel. efectul persuasiv. în general. the more you sell – D. televiziunea are cea mai mare putere de a influenţa ( acestea ajută la atragerea atenţiei către mesaj. calitatea argumentelor nu are.

Va creşte. plăgi. 3. − eficacitatea unui răspuns recomandat. plus informaţii referitoare la metodele de evitare a problemelor descrise. 30 . este vorba despre factori ce ţin de ataşamentul eului faţă de atitudinile prealabile ale subiectului şi apoi de importanţa problemei în discuţie. a legăturii puternice atitudine-comportament şi a experienţei directe scade probabilitatea ca atitudinea să fie schimbată. În primul rând. s-a constat că un nivel prea ridicat de tensiune emoţională conduce la reacţii spontane de apărare şi la posibilitatea distorsionării înţelesului celor auzite.− apelul la sex – produsul. Există trei elemente cheie care acţionează în cazul apelului la teamă: − amploarea caracterului nociv al elementului prezentat. Prezenţa ataşamentului public. − apelul la teamă – pe baza teoriei învăţării s-a stabilit că teama duce la schimbarea atitudinii deoarece măreşte interesul şi solicită o atenţie şi înţelegere mai mari. Pe de altă parte. de asemenea. exeme. Caracteristicile receptorului Ideile şi propunerile comunicatorului nu se imprimă automat în mintea indivizilor şi nu sunt acceptate necondiţionat. respingere socială. Ataşamentul se specifică în funcţie de: − măsura în care atitudinea prealabilă a fost transpusă în acte comportamentale. De exemplu. instituţia sau recomandărle mai acceptabile. într-o comunicare referitoare la SIDA adresată adolescenţilor – care tratează moartea ca pe un fenomen foarte îndepărtat şi care nu-i priveşte – mesajele din mass media să prezinte consecinţele imediate ale bolii – probleme mentale. instituţia sau recomandarea din mesaj primesc o încărcătură sexuală prin asocierea cu un stimul de acest tip. − dacă ataşamentul faţă de respectiva atitudine a fost făcut public sau nu. fapt ce face să apară produsul. − dacă această atitudine e produsul unei experienţe directe sau e achiziţionată prin învăţare socială indirectă. − posibilitatea de producere a acestui eveniment. de implicaţiile ei pentru persoana ţintă. motivarea pentru a accepta recomandările comunicării.

Dacă vorbim de o comunitate închisă. Este doar parţial adevărat. normele şi atitudinile lor şi caută preferenţial informaţii ce le susţin convingerile. dacă interesul este scăzut – eforul de procesare a informaţiei este mic şi se recurge la ruta periferică – cine e sursa. atunci şansele de a primi şi interpreta informaţiile ce subminează convingerile colective sunt mici. se pare că factorul cu cele mai mare implicaţii este importanţa pentru individ a problemei puse în discuţie. cât de lung e masajul. de rezistenţă la persuasiune. 2. datorită slăbirii contactelor directe. conştient sau nu.) sau prin distorsionarea mesajului (reţinerea doar a afirmaţiilor care convin.Decisive în schimbarea atitudinii sunt însă şi implicaţiile poziţiei propuse asupra subiectului receptor. înlăuntrul căruia. 31 . La întrebarea de ce aleg indivizii una dintre cele două rute de procesare a informaţiei în cazul persuasiunii se răspunde în general că faptul acesta depinde de gradul de cultură şi inteligenţă. conservatoare. grupul mare fiind un grup secundar.) XIII. cum şi cât afectează interesele şi valorile de bază ale individului problema discutată. cu dimensiuni crescute. dar chiar odată ajuns. persoanele ţintă pot reziste persuasiunii prin deprecierea calităţii sursei nu e demnă de încredere. interpersonale se amplifică din ce în ce mai mult elementele de viaţă formală. va opera ruta centrală – în care contează calitatea argumentelor. oamenii evită expunerea la acele informaţii care sunt în dezacord cu valorile. Dacă gradul de interes este înalt. în multe cazuri mesajul nici nu ajunge la receptor. Aici contează foarte mult cât de severe sunt normele grupului de apartenenţă sau de referinţă. urmăreşte interese ascunse etc. Grupurile mari şi fenomenele de masă Criteriul cel mai evident de diferenţiere între grupul mic şi grupul mare este mărimea grupului. − un prim mecanism de acest fel este expunerea selectivă. instituţionalizată. − datorită expunerii selective. Rezistenţa la schimbare Indivizii cărora li se adresează sursa nu doar că prelucrează informaţia şi o însuşesc diferenţiat. ridiculizarea argumentelor etc. dar dezvoltă şi mecanisme specifice de apărare. dacă se asociază cu emoţii plăcute etc.

focalizarea atenţiei. cum ar fi: frecvenţa reuniunilor. poporul. Apariţia caracteristicilor specifice stării de mulţime se datorează mai multor cauze: − prima este aceea că individul dintr-o mulţime capătă. care se face prin intermediul unor mediatori. formându-se astfel un suflet colectiv. alături de mărime şi alte criterii. 32 . mulţimea reacţionând ca o singură fiinţă ce se supune legii unităţii mentale a mulţimilor. rasiale. Descriind acest ultim tip de grup mare. 1. − procesul interacţiunii fiind mai greu sesizabil la acest nivel. publicul. Wundt pune la baza psihologiei sale miturile. Pe ansamblu. − interacţiunea de tip face to face este înlocuită printr-o interacţiune la distanţă. W. instituţiile culturale. coeziunea grupului se va conserva prin mecanisme ca : limba.. etnice. Le Bon asupra psihologiei maselor Mulţimea. în aceste elemente el găsind că se exprimă spiritul poporului. cât şi diversele profiluri spirituale. Lindzey utilizează. aglomeraţiile. de difuziune pe mari suprafeţe. Tipuri de grupuri mari mulţimile. naţionale. cursul fenomenelor psihosociale se amplifică. sufletul colectiv. 3. Particularităţi ale grupurilor mari − la nivel de grup mare vom vorbi despre profiluri psihologice colective. consideră Le Bon. tradiţiile. sentimentul unei puteri invincibile. demonstraţiile. cutumele. obiceiurile şi limba. stările comune predominante. ce îi permite să cedeze unor instincte pe care. identificarea cu grupul. Concepţia lui G. ar fi fost nevoit să şi le înfrâneze. 2. are o serie de caracteristici noi. sentimentele şi ideile tuturor fiind îndreptate în aceeaşi direcţie. adunările. Personalitatea conştientă dispare. se cercetează nu atât procesul cât produsele – atât cele instituţionalizate (ce ţin de statica socială). − trece pe primul plan aspectul macrosocial al vieţii psihice. extrem de diferite de cele ale oamenilor ce o compun. izolat fiind. ca atare. graţie numărului. conştiinţa comună. naţiunea.G. reprezentările colective etc. gloatele. − interacţiunea devine un proces de răspândire.

rezultând în urma unui proces de deliberare colectivă. deşi cartea este scrisă la 1895. mulţimea apare ca impulsivă – este sclava impulsurilor primite. cunoscând aceste lucruri. ci pe aceea a imaginii. Ca urmare. XIV. − a treia cauză este sugestibilitatea crescută a individului din mulţime. În ceea ce priveşte raţionamentele mulţimilor.− a doua cauză este fenomenul contagiunii mentale care face ca orice sentiment şi orice act să devină în mulţime contagios. pentru mulţimi. acestea nu reprezintă decât asocierea unor lucruri disparate. mobiluri de a acţiona. mase de demonstranţi. în sensul de gloate. Fiind iraţionale. pentru a avea impact. 1. Portretul – deloc măgulitor – pe care G. ci mediocritate”. 33 . De aceea. Marii oratori ca şi marii conducători. ea pare a nu-şi fi pierdut actualitatea. aglomeraţii. Shibutani. astfel încât individul îşi uită interesul personal în favoarea celui colectiv. poate fi profund impresionată. conduită tranzitorie sau ciclică după natura ei şi care rezultă din nişte mecanisme interacţionale specifice – sugestia. deoarece „mulţimile nu cumulează inteligenţă. Fenomenele de masă Sintagma fenomen de masă desemnează conduita socială similară din partea unui număr mare de indivizi. conform căruia zvonurile sunt ştiri improvizate. După părerea lui. îşi construiesc discursurile mizând nu pe forţa logicii. XVIII şi. Foarte multe exemple din carte fac referire la Revoluţia Franceză de la sfârşitul sec. trebuie să îmbrace o formă foarte simplă şi să dea posibilitatea de a fi reprezentate în mintea lor prin imagini. ideile sugerate mulţimilor.Le Bon îl face. imitaţia. imaginaţia mulţimilor. precum a tuturor fiinţelor la care nu intervine raţionamentul. neavând decât aparenţa relaţiilor între ele şi imediata generalizare a cazurilor particulare. Doar imaginile devin. la originea unui zvon se află un eveniment important şi ambiguu. mobilă – în sensul că are posibilitatea de schimbare foarte rapidă a sentimentelor sale şi iritabilă. Zvonurile Cea mai cunoscută definiţie a zvonului i se datorează sociologului american T. etc. se referă la mulţimi.

Există astfel: asimilarea la tema principală. unde doza de intervenţie a subiectivităţii este foarte mare. Acest fenomen este legat şi de o anumită particularitate a circulaţiei masajelor între oameni – un mesaj care sub raportul conţinutului prezintă o anumită importanţă (de unde şi atractivitatea zvonului) şi care se distinge prin faptul că. Cele mai importante tipuri de distorsiuni rezultate ar fi: − reducţia – pe măsură ce circulă. semnificaţia este mai înaltă. cu cât importanţa. interesele.Zvonul este în acelaşi timp un un proces de dispersare a informaţiei şi un proces de interpretare şi comentare. Allport şi Postman. Aici intervine şi mecanismul sesizat de către Shibutani. 2. habitudinile. iar informaţiile venite pe canale oficiale sunt lacunare sau contradictorii. şi anume elaborarea – fiecare subiect adăugând o explicaţie la povestirea transmisă lui. tot mai personal.interesele. deschis la cele mai bizare transformări ce se propagă pe canale informale. Zvonul apare ca un fenomen de psihologie colectivă impregnat de ambiguitate. ci evoluţiei şi contribuţiei comentariilor făcute în timpul procesului de zvonire. − asimilarea. distorsiunile nu se produc datorită lacunelor memoriei. Bartlet. încercând să imprime un anumit sens. mai uşor de înţeles şi povestit. sentimentele celui căruia i se adresează mesajul exercită o forţă de atracţie asupra acestuia. ca şi cum ar simţi nevoia de a fixa o concluzie. − accentuarea – din contextul mai larg al mesajului sunt reproduse doar un număr limitat de detalii. pe parcursul transmiterii apar o serie de distorsiuni ce alterează conţinutul. De aceea. Conform sociologului citat anterior. Influenţa exercitată de zvon este cu atât mai mare. întreaga povestire tinzând să se organizeze în jurul unui detaliu accentuat. transmiterea unui zvon apare ca un mecanism de proiecţie. asimilarea prin anticipare. asimilarea prin condensare. trebuinţele. mesajul de tipul zvonului tinde să devină mai scurt. Cercetări experimentale asupra zvonului au întreprins Stern. subsumându-şi-l. asimilarea la stereotipurile verbale şi asimilarea subsumată motivaţiei personale. valorile celor implicaţi intervin. Moda 34 .

− o altă explicaţie face apel la dorinţa de recunoaştere şi prestigiu – aşa cum am arătat. Imitatorii sunt cei care preiau şi răspândesc modelele. de exemplu. din ce în ce mai mult. astfel încât cel ce se situează în acese zone riscă să fie marginalizat. ce reglează această continuă schimbare. Primii sunt persoane de condiţie socială şi financiară înaltă. Sancţiunile nu sunt explicite. 35 . Foarte important. − pornind de la teoria comparării sociale. dar pot fi trăite la fel de dramatic (mai ales în anumite etape de vârstă. A fi la modă este. există un interval acceptabil în privinţa conduitelor şi zone considerate inacceptabile. arhitectură. vorbire etc. Ca în cazul oricărei norme. în afara caracterului său tranzitoriu. E adevărat că a te supune modei cu orice preţ poate dovedi şi nevoia de compensare a unui complex de inferioritate. parte a unui ritual social. moda înseamnă şi demonstrarea unui anumit statut social şi financiar. variaţiile continue. − psihanaliza sugerează că moda serveşte femeilor ca manifestare sublimată a tendinţei lor agresive şi exhibiţioniste (o femeie o poate jigni şi face să sufere pe o alta prin faptul că este îmbrăcată mai la modă). Ca mecanism. când se pune foarte mare preţ pe validarea externă).Termenul se referă la conduita socială comună sau similară din partea unui larg număr de persoane. design. ca în cazul unei norme juridice. moda presupune existenţa unor iniţiatori (trend-setterii) şi a unor imitatori. artă. De ce ne supunem modei? − o primă explicaţie rezidă în nevoia de conformare. persoane care se bucură de un prestigiu afiliat statutului de care dispun. de a fi la fel cu cei din grupul căruia îi apariţii. relativ de scurtă durată se petrec în cele mai diferite sectoare ale vieţii sociale – îmbrăcăminte. Caracterul ciclic. conduită tranzitorie prin natura sa şi rezultată din sugestie sau alte procese iraţionale. este unul din modurile în care oamenii se evaluează în raport cu ceilalţi. Este afirmarea unui anumit statut social şi a apartenenţei la un anumit grup. Adolescentul repudiat pentru că nu este cool e un bun exemplu în acest sens. este faptul existenţei unor norme cu valoare de sancţionare socială.

Doise. Moscovici. Editura Polirom. se derulează şi situaţiile sociale critice. însuşi nonconformismul devine un stil !). Psihologie socială experimentală. Situaţiile sociale critice – Panica După acelaşi mecanism al sugestiei. Iaşi. 7. 2004. N. Psihologia mulţimilor. creându-se un fel de „epidemie” psihică. Stările psihice asociate acestui fenomen sunt stări emoţionale forte puternice. Sharon S. A. Caracteristic este faptul că informaţia care circulă este insuficient structurată. Le Bon. Editura Houghton Mifflin. 5. 2004. 1990.Desigur. 1990. Manual de psihologie socială. W. Boston. generând stări de isterie colectivă. Furtună şi colab. iar mentalul colectiv nu este capabil de a gestiona situaţia. 3. Psihologie socială. S. Iaşi. cu un mare grad de ambiguitate şi cu o foarte mică posibilitate a individului de a o controla. Iaşi. G. judecata nu mai funcţionează..). Golu. C. G. Saul M. dar mai ales cel de referinţă. Bucureşti. ce difuzează foarte rapid şi în fluxul căruia un rol foarte important îl joacă mecanismele imitaţiei. dar cu efecte diferite. J. C. 1997.Mugny. 1996. ci o difuzează. incompletă. Editura Polirom. Editura Polirom. 1973. Radu. datorită gradului redus de control individual. Kassin. joacă un rol important în determinarea atitudinii faţă de modă – există astfel grupuri. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE 1. iraţionalul domină. Psihologia socială sau maşina de fabricat zei. Editura Anima. Astfel. influenţa stimulului. Bucureşti. imitaţiei şi difuziunii. 4. Social Psychology. Editura Didactică şi Pedagogică. instalate rapid şi cu viteză de propagare foarte mare. ce poate cuprinde în aria sa un număr extrem de mare de persoane. Ca în descrierile lui G. Moda este un veritabil fenomen de psihologie colectivă. Psihologie socială. P. 6. ducând la escaladarea fenomenelor descrise. dintre care vom analiza panica. Brehm. Deschamp. 2. 3. Neculau ( coord. Le Bon. Editura Fundaţiei România de Mâine. în care este foarte apreciat tocmai faptul de a fi neconvenţional (dar. Bucureşti. este foarte mare. 36 . grupul de apartenenţă.

învăţare şi performanţă ca factor fundamental pentru dezvoltarea şi funcţionarea proceselor cognitive. În acest sens. aparţine strict profesiei de psiholog şi nu poate fi desfăşurată decât de acesta. de drept privat. Etimnologic termenul de psihodignostic provine din gr. deontologia profesională. evaluarea este implicată în cercetarea psihologică. înţelegerea şi formarea abilităţilor şi deprinderilor care permit practicarea activităţilor specifice pentru testarea psihologică: tipuri de examinare psihologică. care sunt strategiile de testare psihologică a intelectului. În prezent. Ca instrumente specifice sunt utilizate testele psihologice. Evaluarea formativă pune în discuţie relaţia ce există între învăţare şi potenţial. legea instituind şi Colegiul Psihologilor din România ca organizaţie profesională. în măsura în care îşi propune să determine o serie de modificări la situaţia clasică de testare. atât în ceea ce priveşte structurarea corectă a ipotezelor de cercetare. evaluarea formativă Evaluarea psihologică ţine de substanţa psihologiei pentru că: evaluarea se referă la oameni. I. cât şi în evaluarea diferenţelor dintre diferitele faze ale acesteia. cum se construieşte un test psihologic şi care sunt cerinţele ştiinţifice care permit ca rezultatele şi interpretarea comportamentului persoanei să fie valide. Dr. Evaluarea formativă este interesată de decelarea acelor factori cognitivi sau de natură nonintelectuală care determină calitatea adaptativă la o situaţie problematică.1. cunoaştere. evaluarea se poartă şi asupra comportamentului grupului referitor la un reper. PSIHODIAGNOZA CA DOMENIU SPECIFIC 1. cauze. tipuri de teste şi tipuri de aplicaţii practice. autonomă şi independentă. evaluarea tinde să fie similară unui experiment formativ. de interes public cu rolul de a reprezenta şi a ocroti la nivel naţional şi internaţional interesele profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. diagnostikos cu sensul capacitate de a distinge: dia. interviul. Evaluarea psihologică şi psihodiagnoza.2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. metodele moderne de evaluare psihologică tind să devină dinamice şi formative. univ. În evaluare intervin şi metode precum observaţia comportamentului verbal sau nonverbal. situaţii prezente. cu personalitate juridică. modificări care ţin de scopul urmărit şi de motivaţia relaţiei evaluative. În interpretarea rezultatelor la care ajunge subiectul se urmăreşte evidenţierea potenţialului de învăţare 1 . Psihodiagnoza este o activitate care. Condiţiile aplicative pentru diferitele domenii de exercitare a psihodiagnozei sunt reglementate în Normele Metodologice de aplicare a Legii. MIHAELA MINULESCU OBIECTIVE Cursul urmăreşte cunoaşterea. Psihodiagnoza este activitatea specifică care foloseşte intermedierea prin diferite tipuri de metode şi instrumente pentru a obţine informaţii valide despre structura. conform Legii 213 din 27. apolitică. dinamica psihică şi personalitatea unei persoane.BAZELE TEORETICE ALE EVALUĂRII PSIHOLOGICE Prof.05. între şi gnosis.

observaţia. L. Instrument psihologic Un instrument psihologic este o procedură sistematică de a evalua comportamentul uneia sau mai multor persoane. Examenul clinic. nu numai bolile psihice). ambiguitatea sau lipsa de familiaritate cu stimulii. cotarea. Ambii. Examenul psihometric ale cărui principii şi metodologie foarte formalizată pornesc de la definiţia lui E. • calităţile specifice ale sarcinii. cotării şi interpretării testelor. În general. psihologul va generaliza o serie de ipoteze despre modul cum funcţionează subiectul într-un număr de situaţii sau interacţiuni diferite. psihologia se ocupă cu trăsături distincte care au o existenţă reală. în funcţie de cerinţele specifice ale examenului. Bazându-se pe ele. Desigur. 2. variază în grade diferite ponderea aspectului de standardizare şi formalizare a administrării. Ca tipuri extreme de examen psihologic putem diferenţia: 1. examinatorul utilizează un interviu şi teste standardizate şi sistematice la care primeşte răspunsurile subiectului. interpretarea rezultatelor. în practică. boală (în conceptul larg de boală este inclusă disfuncţionalitatea la nivelul întregului organism. Examen psihologic. Un instrument de măsură profesionist trebuie să evalueze pe o scală de unităţi egale. caracteristica principală a examenului constă în aspectul extrem de standardizat al administrării. de exemplu. standardizate. De asemenea. În acest scop. trăsături de dorit ale examinatorului Examen psihologic Orice examen psihologic implică câteva aspecte comune: • relaţia examinator – subiect. Înţelegerea acestora cere o observare sensibilă. instrument psihologic. psihodiagnoza şi evaluarea de tip clinic au în vedere acei factori psihologici care au relevanţă pentru condiţia de sănătate vs. În consecinţă.şi a modalităţilor specifice de procesare a informaţiilor. Situaţia de examen psihologic este conceptualizată ca o interrelaţie între două persoane în care ambele caută să afle informaţii prin mijlocirea interacţiunilor reciproce. • dorinţa examinatorului de a evalua comportamentul subiectului. în cadrul acestui mod aspectul formal scade din importantă şi examinarea în întregul ei este centrată şi deschisă spre problemele calitative caracteristice. furnizează un anumit input în cadrul acestei interpretări. Se creează condiţii care permit subiectului să-şi extindă capacitatea iniţială de a performa prin învăţare. procedura de înregistrare a rezultatelor. Thorndike „Dacă un lucru există. existenţa sa are o anumită măsură cantitativă”. Orice condiţii care afectează performanţa la 2 . 1. Scopul interacţiunii este informarea cu caracter specific (precum. precum.2. prin mijloace adecvate şi cere integrarea datelor într-o imagine unitară. deşi în măsură diferită. standardizarea înseamnă procedura de lucru. examinator şi subiect. în termeni de stimuli şi ambele primesc un feedback în termeni de răspunsuri. specifice ale individului examinat. Caracteristicile profesionale ale testului ca instrument de evaluare sunt obiectivitatea şi standardizarea. informarea sistematică despre subiect). • evaluarea sarcinii rezolvate de subiect de către examinator. cotării şi interpretării rezultatelor faţă de centrarea pe calitativ şi surprinderea individualităţii. într-un întreg specific. trăsături pe care le prezintă toţi oamenii.

ce trebuie să completeze orice examene prin testare psihologică. O manieră formală. • să-şi fi dezvoltat o orientare teoretică compatibilă cu explicarea unui comportament. Funcţiile psihodiagnozei Analiza scopurilor şi tipurilor de utilizări ale testelor psihologice include în primul rând aspectele de evaluare a situaţiei prezente şi de evaluare a modului cum. 1. 2. ceea ce conduce la o imagine analitică. care poate da sens rezultatelor la testele parcurse de subiectul examinat psihologic. conform unei grile. • flexibilitate. situaţia poate evolua în viitor. foarte diferenţiată. în anumite condiţii date. dar gradul de obiectivitate implică certitudinea interpretărilor. în funcţie de repere. care îl poate conduce pe examinator în final la o imagine globală. • interes pentru rezolvarea problemelor prin intermediul aplicării rezultatelor conceptuale sau clinice ale testelor (opus interesului exclusiv pentru performanţa cantitativă). dar mai puţin integrată. Diagnoza se concentrează mai mult pe starea prezentă a subiectului evaluat. Analiza predicţiei semnifică în mod obişnuit o estimare în timp. condiţiile de examen. astfel că orice psihodiagnostician care ia cunoştinţă de o anume performanţă la test să ajungă la aceeaşi evaluare privind rezultatele subiectului. • umor. există două extreme de realizare a observaţiei în examinarea psihologică. Acest ultim aspect îi va da şi posibilitatea de a selecta o baterie de instrumente mai bogată şi compatibilă cu integrarea unitară a rezultatelor. Evidenţierea cauzelor care au condus spre o anume realitate prezentă – în special în cazul disfuncţiilor sau al tulburărilor psihice. Aceasta este paradigma diagnostică trecut – prezent –viitor a cauzalităţii.3. De fapt. instrucţiunile de administrare şi cotare. Observaţia în examenul psihologic Observaţia este o tehnică sistematică. O manieră intuitivă. cu înregistrarea faptelor şi cotarea sistematică a gesturilor. dar mai puţin diferenţiată despre persoană. 3. 3 . Funcţia prognostică – anticiparea evoluţiei probabile a comportamentului persoanei în anumite condiţii şi situaţii contextuale. Prin observaţie se facilitează interpretarea rezultatelor obiective şi se furnizează date obiective. • abilitatea de a intra în legătură cu oamenii. Instrumentul psihologic nu este deplin obiectiv. 1. Trăsături de dorit ale examinatorului: • sănătate şi siguranţă emoţională.instrumentul de testare trebuie specificate: materialul de testare. numai astfel poate conceptualiza problema prezentă a subiectului într-un mod teoretic care are sens şi consistenţă (nu numai incoerent şi bazat pe presupuneri). Evaluarea condiţiei prezente: condiţia propriu-zisă a psihodiagnozei este capacitatea de a surprinde corect trăsături şi capacităţi psihice individuale şi de a evidenţia variabilitatea psihocomportamentală faţă de grupul de referinţă. obiectivă. neutră.

Există standarde specifice care reglementează reguli privind educaţia şi formarea. responsabilitate profesională şi socială. Funcţia de evidenţiere a cazurilor de abatere în sens pozitiv sau negativ de la o normă (etalon) de dezvoltare psihocomportamentală.. Toate aceste reglementări constituie un cod deontologic echivalent „jurământului lui Hipocrate” pentru practicarea medicinii.4. obligatoriu pentru conduita profesională. Sunt importante atât motivaţia cât şi capacităţile. standarde de înregistrare prelucrare şi păstrare a datelor. cercetarea ştiinţifică şi valorificarea rezultatelor. Astfel. Sunt prevăzute principii etice şi reguli de aplicare: principiul drepturilor şi demnităţii oricărei persoane. se pune problema distincţiei dintre normalitate şi anormalitate. Munca psihologului psihodiagnostician implică o mare responsabilitate socială cu atât mai mult cu cât examinarea psihologică face parte din tehnicile curente din orice domeniu aplicativ. care privesc toate tipurile de activităţi şi limitele de acţiune profesională. Evidenţierea sau validarea (demonstrarea funcţionalităţii) programelor de învăţare şi formare. interpretarea rezultatelor. evaluarea şi diagnoza. conform Normelor Metodologice este instituit un Cod deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. standarde pentru declaraţii publice şi reclamă. standarde de conduită colegială. fiind prin activitatea profesională în situaţia de a afla secrete personale. este necesar să rămână conştient mai ales de necesitatea de a fi obiectiv. Sprijinul deciziilor de conduită în demersul din psihoterapie. integritatea profesională.4. asistenţă. faţă de tot ceea ce a văzut. standarde cu privire la relaţiile umane. terapia şi consilierea. înţeles. Verificarea unor ipoteze ştiinţifice: testul este folosit ca instrument de cercetare în cadrul experimentului ştiinţific. Formarea unor capacităţi de cunoaştere şi autocunoaştere. 7. standarde de confidenţialitate. noţiunea de secret profesional se extinde şi în domeniul particular al persoanelor. auzit în timpul examinărilor sau 4 . noţiuni aplicate la persoane sau raporturi interpersonale. Există seturi de standarde etice generale: standarde de competenţă. 8. de exemplu. circumspect în special în situaţiile când acţiunea sa profesională implică intervenţia unor noţiuni relative precum „normal” – „anormal”. standarde de onorarii şi taxe. datele de evaluare/diagnoză. În cadrul caracteristic al evaluării şi diagnozei sunt prevăzute regulile de privind: prezentarea caracteristicilor psihologice. consultanţă psihologică. faptul că psihologul nu va folosi cuvinte sau nu va acţiona în aşa fel încât să lovească în demnitatea persoanei. condiţiile de utilizare a instrumentelor. Principii deontologice Practicarea psihodiagnozei este reglementată de norme de comportament şi etice. De asemenea sunt prevăzute cadrele noţiunii de „secret profesional” şi se statuează faptul că. construirea de instrumente. precum şi materialele de evaluare/diagnoză. actualitatea evaluării. motivaţia poate fi disfuncţională. 9. Dintre aspectele importante cuprinse în aceste coduri deontologice sunt cele etice care prevăd. „adaptat” – „neadaptat” etc. responsabilitatea administrării instrumentelor. 5. 6. calificarea în testare. adesea însă. consimţământul pentru evaluare/diagnoză. Utilizarea psihodiagnozei în deciziile din consilierea şi orientarea vocaţională. 1. prezentarea rezultatelor pentru cei evaluaţi.

testa cu sensul cap. standardizarea: privind condiţiile de aplicare. nu va accepta condiţii de muncă care să-l împiedice să aplice principiile deontologice. a posibilităţilor acesteia de a se informa. A. de exemplu. cotarea 5 . fiecare psiholog are datoria să-şi sprijine confraţii în apărarea şi exercitarea independenţei profesionale. până la sublinierea expresă a condiţiei moderne: obiectivitate.1. K. sau pentru notarea numerică a reuşitei” (definiţia este reluată de H. defineşte testul drept: „o probă definită care implică o sarcină de rezolvat identică pentru toţi subiecţii examinaţi cu o tehnică precisă pentru determinarea succesului sau eşecului. II. Piéron în Tratatul de psihologie aplicată. care lovesc independenţa sa profesională. G. refuzând orice angajamente pe care starea prezentă a utilităţilor nu îi va permite să şi le asume. judeca şi decide. trecerea de la probă experimentală la condiţia de probă diagnostică. de a aplica criterii şi metode comunicabile şi controlabile ştiinţific. Definiţii ale testului psihologic Etimologic. sau. în conduită trebuie să se ferească să acţioneze constrângător pentru autonomia persoanei examinate. în italiană. În 1933. Cattell. sintetic. Primul care foloseşte denumirea de „test mintal” este în 1890. faptul că psihologul este obligat să-şi cenzureze orice act sau cuvânt susceptibil de a vătăma persoanele fizice sau morale de care se ocupă profesional. reprezentativitate. Autoarea subliniază faptul că: „Valoarea psihodiagnostică şi predictivă a testului psihologic depinde de gradul în care serveşte ca indicator al unei arii relativ largi şi semnificative a comportamentului”. precum. mărturie. „Mental tests and measurement”. pe rând. Cronbach consideră testul psihologic. cu sensul de cel care dă mărturie. Secretul se respectă atât la nivelul cuvintelor. În afara unor cazuri bine circumscrise de obligaţie legală. Prin cod este obligat deontologic să-şi asigure autoritatea în utilizarea tehnicilor psihologice. de a comunica concluziile examinărilor şi investigaţiilor cât mai complet. este obligat să fie atent la consecinţele directe sau indirecte ale acţiunilor şi intervenţiilor sale profesionale. În 1966. Se prevăd reguli clare de conduită faţă de semeni. nu are voie să se folosească de mijloacele sale profesionale pentru a-şi asigura avantaje personale susceptibile de a vătăma pe alţii. 1954. J. standardizare. cuvântul vine din latinescul testimonium. 1954). ca o procedură sistematică de a compara comportamentul a două sau mai multe persoane. spectator. cât şi în păstrarea şi difuzarea documentelor. în articolul din Mind. Asociaţia Internaţională de Psihotehnică. cu sensul dovadă. exact şi veridic. L. II. TESTUL PSIHOLOGIC. indicaţie şi testis. inclusiv în felul cum alţii le utilizează. Mc.cercetărilor profesionale. Anastasi: „Un test psihologic este în mod esenţial o măsură obiectivă şi standardizată a unui eşantion de comportament” (Psychological Testing). cu sublinierea necesităţii de standardizare a situaţiei. În construirea şi utilizarea testului trebuie respectate anumite principii şi criterii: 1. administrarea propriu-zisă. psihologul nu poate fi dezlegat de secretul său. Sunt de asemenea stipulate clar aspecte legate de rigoarea ştiinţifică a muncii de psihodiagnoză: necesitatea informării continue în legătură cu progresele din psihologie. Primele definiţii ale testului psihologic ca instrument includ. a capacităţii de măsurare obiectivă a unor manifestări psihologice. MIJLOC PRINCIPAL ÎN EVALUAREA PSIHOLOGICĂ 2.

cât este de potrivit conţinutul testului la condiţia intelectuală şi emoţională a persoanei testate. cele indirecte sunt mai ales simboluri ale problemei. testele de performanţă sunt considerate directe. sensibilitatea. astfel ca răspunsul la probă să fie influenţat de această reacţie. deşi pot să furnizeze informaţie utilă nu pot fi utilizate curent. Caracterul direct se referă la capacitatea testului de a reflecta comportamentul real. în înregistrarea rezultatelor şi cotare (Essentials of Psychological Testing). Calităţile generale ale testului psihologic Pentru a alege un anumit test trebuie să se decidă asupra adecvării sale la obiectivele examenului psihologic. sau în terapie. Desigur. Alegerea poate fi ghidată de o serie de factori care îi determină valoarea practică: utilitatea. să fie acceptabil pentru subiectul care răspunde. 2. Dacă percepe conţinutul ca prea intruziv. caracterul direct. De exemplu.2. Al doilea aspect pertinent este faptul că. Sensibilitatea se referă la capacitatea testului de a sesiza schimbările în timp. gândurile sau sentimentele reale ale persoanei. prin definiţie. în practica clinică are utilitate instrumentul care te ajută să planifici intervenţia sau care îţi furnizează un feedback adecvat privind eficienţa acesteia. progresul persoanei testate de-a lungul timpului între şedinţe. nonreactivitatea şi caracterul compatibil. posibilitatea de a realiza interpretări pertinente. în ce măsură testul este relevant pentru diagnoza sau predicţia comportamentului care constituie scopul specific al examenului respectiv. Multe teste implică un limbaj ceva mai sofisticat sau un nivel de lectură mai elevat. frecvent pentru că necesită prea mult timp. adică măsura în care este compatibil pentru o evaluare rutinieră. Utilitatea se referă la măsura avantajului practic în utilizarea unui anume instrument. răspunsurile sale vor fi afectate semnificativ. acceptabilitatea. 2. conducând spre inferenţe indirecte. subliniază şi importanţa obiectivităţii de procedură. dificil pentru persoane cu o şcolarizare mai slabă. pentru a fi selectat instrumentul trebuie să aibă sens pentru persoană. În primul rând. Criteriul final este adecvarea generală a instrumentului. prea ofensiv pentru intimitatea sa. De aceea. obiectivitatea. schimbări reactive. În context. Este importantă utilizarea acelor instrumente care nu produc o artificializare a răspunsurilor. de asemenea şi la 6 . Nonreactivitatea semnifică calitatea testului de a nu provoca o anumită reacţie subiectului. În plus. Sunt instrumente care implică abilitatea de a discrimina între diferite stări emoţionale. în timp ce tehnicile şi testele proiective sunt. este nevoie de teste care să poată detecta schimbările. instrumentele care sunt lungi sau complicate în sistemul de scorare. implicând în diferite ponderi caracterul direct. testul deplin obiectiv este cel în care orice utilizator care ia cunoştinţă de o performanţă la test va ajunge la aceeaşi evaluare. Aspecte ale utilităţii instrumentului includ: scopul testului. Când examinarea pune accent pe fidelitatea datelor. persoana trebuie să perceapă instrumentul ca acceptabil. Măsurile directe sunt semne ale problemei.rezultatelor şi interpretarea acestora. Dacă persoana nu înţelege că măsurarea pe care o realizează instrumentul are sens. devine decisiv gradul în care instrumentul are capacitatea de a reflecta direct aspectul psihic. Acceptabilitatea include mai multe aspecte. De exemplu. dacă scorurile nu sunt o reflectare acurată a problemei persoanei. În consilierea psihologică. indirecte. este implicat şi caracterul nonintruziv al conţinutului itemilor. uşurinţa în scorare. Adecvarea se referă. este importantă. nu îi va acorda atenţie suficientă sau va răspunde la întâmplare. capacitate mai puţin formată la copii sau adolescenţi şi chiar la unele persoane adulte. utilizarea instrumentului este practic nesemnificativă. Multe instrumente se situează de-a lungul acestor două extreme. lungimea.

Criterii pentru fidelitatea tehnică a testelor: • dispersia rezultatelor să fie mare. interpretarea coeficienţilor de fidelitate Definiţia fidelităţii Fidelitatea reprezintă tradiţional: „precizia. administrate aproape în acelaşi timp.3. De ce tip de informaţie dispunem deja? 4. obiectivitatea datelor pe care se poate întemeia decizia în evaluare. • rezultatele aceluiaşi subiect să fie asemănătoare la re-testare. Coeficienţii de echivalenţă – rezultă din metoda formelor paralele. consistenţa şi stabilitatea măsurării realizate de test”. Coeficienţii de stabilitate – se calculează prin metoda test-retest. metode pentru evaluarea fidelităţii testelor. se calculează unul sau mai mulţi dintre următorii coeficienţi. • distribuţia rezultatelor să fie normală. Caracteristici psihometrice: fidelitate. adică gradul în care ele nu sunt afectate de erorile de măsură”. indiferent de cunoştinţele pe care le avem despre persoanele măsurate sau despre procesul de măsurare. prin care se aproximează valoarea fidelităţii: A. ci despre fidelitatea acelui test aplicat pe o anumită populaţie şi în anumite condiţii. prin corelarea scorurilor obţinute la două teste paralele.3. Termenii de „consistenţă” şi „stabilitate” continuă să fie utilizaţi şi în prezent în legătură cu fidelitatea testelor. ultimele „Standards for Educational and Psychological Tests”. În studiul fidelităţii. Cum şi de unde poate fi obţinut restul de informaţie? 5. Metode pentru evaluarea fidelităţii testelor În funcţie de ceea ce măsoară şi de condiţiile în care a fost administrat. B. având sensul de repetabilitate a rezultatelor măsurării. Astfel. Ce tip de informaţie este necesară pentru a realiza evaluări şi decizii optime? 3. Există şi/sau avem testele respective sau trebuie create? 7. Ce tip de evaluări sau decizii trebuie realizate? 2. normare 2. Orice test psihologic este fidel dacă îndeplineşte următoarele condiţii: 1) este lipsit de erori de măsură. Ce criterii putem utiliza în alegerea lor? 2. este să nu vorbim despre fidelitatea unui instrument de măsură. Deci. Ce metode şi/sau instrumente avem la dispoziţie pentru a obţine această informaţie? 6. definesc fidelitatea ca fiind „gradul în care scorurile testului sunt consistente sau repetabile. 2) orice persoană obţine scoruri egale la test şi la o formă paralelă a acestuia. Fidelitatea Definiţia fidelităţii. Arată cât de asemănătoare sunt cele două instrumente de măsură.1. validitate. corelând scorurile obţinute la test şi la retest (acelaşi test aplicat după un interval de timp). din 1985. 7 .fidelitatea şi validitatea informaţiei. Arată cât de stabile sunt scorurile în timp. nu sistematice. în situaţia când erorile de măsură la cele două teste pentru orice persoană sunt independente. Cadrul de referinţă care poate ghida alegerea unor instrumente de măsurare cuprinde următorul set de întrebări: 1. deci sunt complet nepredictibile. corect. Cum trebuie evaluate testele sau instrumentele respective pentru a fi adecvate cerinţelor specifice? 8. deci este precis. erorile de măsură sunt aleatoare.

Coeficienţi de consistenţă internă indică măsura în care itemii testului se referă la acelaşi lucru. • coeficientul λ3 al lui Guttman. scorurile reale ale persoanelor nu s-au schimbat. Coeficienţii de fidelitate interevaluatori – se calculează pentru teste al căror scor este rezultatul aprecierii subiective făcute de evaluator. considerându-se că testul este paralel cu el însuşi. ceea ce necesită timp şi cheltuieli materiale. Coeficientul de corelaţie calculat prin această metodă se numeşte coeficient de stabilitate. Indică caracterul omogen al itemilor testului sau scalei acestuia. Ei indică concordanţa diferitelor părţi ale testului.Richardson. Metoda analizei consistenţei interne Metoda analizei consistenţei interne utilizează pentru estimarea fidelităţii unui test dispersiile şi covarianţele scorurilor observate ale itemilor. pe baza scorurilor obţinute la un test administrat o singură dată. (2) După un interval de timp se administrează testul.C. D. Valoarea obţinută se foloseşte pentru estimarea fidelităţii testului. ceea ce înseamnă că între cele două administrări ale sale. Metoda test-retest Metoda test-retest evaluează gradul în care scorurile obţinute la un test de acelaşi subiect sunt constante de la o administrare la alta. Se procedează astfel: (1) Se administrează testul unui grup de persoane. Ei arată în ce măsură părerile mai multor evaluatori concordă între ele. Din această categorie fac parte coeficientul a al lui Cronbach. 8 . Dezavantajul metodei test-retest constă în faptul că pretinde două administrări ale testului. Coeficienţii consistenţei interne – se calculează în cadrul analizei consistenţei interne. Metoda test-retest este utilă atunci când scorurile reale ale testului măsoară caracteristici durabile. Se practică o singură administrare a testului. (3) Se calculează coeficientul de corelaţie liniară între scorurile observate în cele două situaţii. aceloraşi persoane. ale persoanelor. generale şi specifice. • coeficientul ρ20 sau ρ21 al lui Kuder-Richardson (dacă itemii testului sunt binari). coeficientul λ3 al lui Guttman şi coeficienţii ρ20-21 Kuder. Pe baza scorurilor itemilor se calculează de obicei unul dintre următorii coeficienţi: • coeficientul a al lui Cronbach. în aceleaşi condiţii ca şi prima dată. Aceşti coeficienţi sunt utili pentru calculul fidelităţii testelor care măsoară o caracteristică unidimensională.

chiar cuprins între 0. de pildă. Coeficienţi de fidelitate interevaluatori În cazul testelor care nu au o cotare obiectivă. Un caz particular al metodei formelor paralele îl constituie metoda înjumătăţirii (split-half). În literatura de specialitate. Pentru a verifica în ce măsură scorurile testului sunt dependente de cel care a făcut cotarea.6 şi 0. • se împarte testul în două părţi cât mai asemănătoare între ele. Asemenea caracteristici vor influenţa în acelaşi mod scorurile ambelor teste. atunci coeficientul de echivalenţă coincide cu coeficientul de fidelitate al fiecărui test. Se calculează coeficientul de corelaţie între scorurile observate la cele două jumătăţi. Metoda înjumătăţirii are următorii paşi: • se administrează testul unui lot de persoane.7.90. la momente foarte apropiate unul de altul şi determinarea coeficientului de corelaţie liniară între scorurile observate ale celor două forme. În selecţia profesională. 2. Dacă testul se 9 . Se vor cere nivele înalte de fidelitate testelor folosite pentru a se lua decizii importante asupra persoanelor şi celor care împart indivizii în mai multe categorii pe baza unor diferenţe relativ mici între ei. pe baza unor diferenţe individuale mari. se calculează coeficientul de corelaţie liniară între scorurile atribuite aceloraşi subiecţi de evaluatori diferiţi. care reprezintă instrumente de măsură paralele. este de preferat testul care are cea mai mare fidelitate. Metoda formelor paralele este potrivită în cazul când se urmăreşte măsurarea unor caracteristici generale ale persoanelor. Interpretarea coeficienţilor de fidelitate Când avem de ales dintr-o mulţime de teste având toate celelalte caracteristici egale. se vor folosi teste care au coeficienţi de fidelitate mai mari decât 0. cum sunt testele proiective sau cele de creativitate. Dacă cele două teste sunt paralele şi dacă pentru fiecare persoană erorile de măsură la cele două administrări sunt variabile aleatoare independente. Valoarea calculată se numeşte coeficient de echivalenţă. şi în cazul testelor care împart persoanele într-un număr mic de categorii. nu finale. 3.Metoda formelor paralele Metoda formelor paralele constă în administrarea a două teste. Dacă un test serveşte la compararea grupelor de persoane. coeficientul său de fidelitate poate fi mai mic. Reguli: 1. aceasta este inclusă uneori în cadrul analizei consistenţei interne. scorurile subiecţilor sunt influenţate şi de persoana care face evaluarea răspunsurilor. Se vor accepta nivele scăzute de fidelitate atunci când testele se utilizează pentru a lua decizii preliminare.

ele înlocuiesc denumirile cunoscute ale tipurilor de validitate cu următoarele “etichete” atribuite strategiilor de validare: „dovezi ale validităţii relative la conţinut”. „dovezi ale validităţii relative la construct” şi „dovezi ale validităţii relative la criteriu”. se alege strategia de validare adecvată. 2.foloseşte pentru compararea persoanelor una cu alta. 2. Manualul testului trebuie să conţină coeficienţii de validitate. 3. Standardele APA din 1985 modifică terminologia utilizată în legătură cu validitatea. Faţetele validităţii Două observaţii importante sunt făcute de Standardele APA din 1985 relativ la „tipurile” de validitate: 10 . subliniază faptul că „validitatea nu se măsoară. dar în cazul unei aplicări particulare a testului nu se va lua în considerare un singur coeficient. limbajul. Validitatea unui test depinde mai mult de felul în care este folosit testul decât de testul în sine. coeficientul său de fidelitate trebuie să fie mai mare decât 0. Astfel. Pentru o interpretare corectă a scorurilor unui test este necesar să fie îndeplinite două condiţii (Albu. Ea se poate baza pe analiza de itemi. pe determinarea corelaţiilor testului cu diverse criterii etc.3. Standards 1985). În studierea validităţii testului psihologic se impun patru idei: 1. dar care nu au coeficienţi de fidelitate foarte mari. cu valorile unui criteriu nu reprezintă o evaluare a validităţii relative la criteriu şi nu permite să se afirme că „testul are validitate relativă la criteriu”. ci. prin analiza lor globală. Validitatea unui test nu poate fi estimată printr-un singur coeficient. cele recunoscute până acum sunt doar simple etichete atribuite unor categorii de strategii de validare care nu sunt disjuncte". Prin urmare. Ori de câte ori se face o modificare importantă într-un test în ceea ce priveşte formatul. • măsurările făcute de test să fie corecte. se va aprecia dacă utilizarea testului este „adecvată” sau „nesatisfăcătoare”. Standardele APA (1985) apreciază că nu se poate vorbi despre „tipuri” diferite de validitate. În practică se folosesc adesea teste care sunt valide pentru populaţia şi situaţia în care sunt administrate. pe analiză factorială. Validarea nu se mai referă atât la instrumentul în sine. Pentru a sublinia ideea că este greşit să se spună “testul are validitate (de un anumit tip)”. testul trebuie revalidat. Validitatea Definiţia validităţii Validarea unui test este procesul prin care se investighează gradul de validitate a interpretării propuse de acesta (APA. Există numeroase metode pentru validarea testelor. Procedura de va1idare trebuie reluată periodic pe eşantioane diferite de subiecţi. 1995): • să se ştie exact ce reprezintă scorurile testului.85. Validarea unui test este cumulativă.2. ci se deduce”. Standardele APA din 1974. care pot fi privite ca moduri diferite de formulare a cerinţelor referitoare la teste. ci doar constituie una dintre dovezile validităţii relative la criteriu a testului. faptul că scorurile testului folosit ca predictor corelează liniar semnificativ. ci se deduce din acumularea dovezilor empirice şi conceptuale. ci la interpretarea datelor furnizate de el. 4. la un prag de probabilitate fixat. Corespunzător scopurilor pentru care se utilizează un test. conţinutul sau instrucţiunile de administrare.

Validarea testului relativă la constructul măsurat se ocupă de calităţile psihice care contribuie la formarea scorurilor acestuia şi urmăreşte înţelegerea dimensiunilor evaluate de test. denumite constructe.• • prin „tipuri” de validitate nu se înţeleg „categorii disjuncte”. Pentru fiecare din ele. Un test are validitate convergentă dacă măsoară ceea ce evaluează şi alte teste sau variabile care se referă la acelaşi construct. 11 . Se alcătuieşte câte o listă de comportamente. Ideile referitoare la caracterul structural al constructelor şi la existenţa reţelelor nomologice au condus la descompunerea operaţiei de validare a testului relativă la constructul măsurat. motivaţia agresivitatea. 199l): 1. Asemenea variabile sunt construite pornind de la fapte observabile. se decide dacă are sau nu legătură cu constructul măsurat de test. Se identifică alte constructe şi pentru fiecare se decide dacă are sau nu legătură cu constructul măsurat de test. 3. Constructele psihologice sunt evidenţiate. va1iditatea relativă la construct este adesea denumită şi „validitate ipotetico-deductivă” (Bacher. Deoarece termenii construct şi concept sau noţiune sunt adesea utilizaţi ca sinonimi. este necesar să se realizeze o descriere a constructului în termeni comportamentali concreţi. deci scorurile sale variază (liniar sau nu) în acelaşi sens cu rezultatele respectivelor măsurători. reprezintă aspecte sau evenimente ale realităţii observabile. Se identifică acele comportamente care au legătură cu constructul măsurat de test. în trei componente: • validarea materialului testului (substantive validity). pe baza relaţiilor dintre constructe. prin care se manifestă aceste constructe. Toate constructele sunt însă conectate de realitate. care urmăreşte să determine relaţiile constructului cu alte măsurători (constructe sau variabile observate). care necesită specificarea constructului măsurat de test şi se confundă uneori cu validarea conţinutului testului. 2. nu se poate afirma că un tip de validitate este mai potrivit decât altul pentru o anumită utilizare a testelor sau pentru o categorie specifică de inferenţe bazate pe scoruri. Validitatea testului relativă la constructul măsurat Procedură: Pentru a putea verifica dacă un test măsoară bine un anumit construct. • validarea structurii constructului aflat la baza testului (structural validity). • validarea externă (extenal validity). Operaţia se numeşte „explicarea constructului” şi constă din trei paşi (Murphy şi Davidshofer. care identifică elementele componente ale constructului şi investighează legăturile dintre ele. validitatea relativă la construct a testului este denumită şi „validitate conceptuală”. printr-un şir de raţionamente bazate pe ipoteze şi deducţii.. Din acest motiv. Prin intermediul testelor psihologice se măsoară atribute abstracte ca inteligenţa. de comportament sau în urma conducerii unor experimente dedicate măsurării lor. 1 981). depresia etc. ea este denumită uneori „validitate convergentă şi discriminantă” : a. Validarea externă se referă la calitatea testului de a avea relaţii corecte cu alte măsuri psihologice. direct sau indirect.

b. De exemplu. Acest tip de validitate este analizat la testele care se utilizează pentru a estima „cum acţionează o persoană în universul de situaţii pe care testul intenţionează să îl reprezinte” (APA Standards. Pentru estimarea validităţii concurente este necesară obţinerea scorurilor la criteriu aproximativ în acelaşi timp cu cele ale testului. pentru estimarea validităţii predictive a unui test utilizat în selecţia profesională se calculează coeficientul de corelaţie liniară între scorurile testului. şi măsurile performantelor obţinute de aceleaşi persoane după un anumit timp. când tuturora li s-a creat posibilitatea să aplice cunoştinţele respective. Validitatea testului relativă la conţinutul său Operaţiile de validare relativă la conţinut realizează doar analiza testului în privinţa clarităţii. de pildă. Validitatea testului relativă la criteriu Există două strategii utilizate în mod obişnuit pentru aprecierea validităţii relative la criteriu a testelor: a. a reprezentativităţii şi a relevanţei conţinutului său. Ea se realizează prin compararea scorurilor testului cu rezultatele obţinute la criteriu după un interval de timp mai lung sau mai scurt. Deosebirea esenţială dintre cele două tipuri de validări relative la criteriu nu constă în lungimea intervalului de timp dintre administrarea testului şi înregistrarea rezultatelor 12 . Ar putea fi privite ca o componentă a validării testului.b. Validarea predictivă este interesată de gradul de eficientă al testului în prognoza comportamentului unei persoane într-o situaţie dată. cu ocazia finalizării unui curs de pregătire profesională. Aceasta înseamnă că scorurile testului nu sunt în relaţie funcţională monotonă (liniară sau nu) cu rezultatele acelor măsurători. validarea concurentă. validarea predictivă. administrat. Un test are validitate discriminantă dacă evaluează altceva decât diverse teste sau variabile despre care se ştie că se referă la constructe ce nu au legătură cu constructul măsurat de test. 1974). Ea se realizează după definirea constructului şi urmăreşte să verifice dacă eşantionul de stimuli şi cel de răspunsuri observate şi înregistrate în procesul de măsurare sunt reprezentative pentru universul de comportamente pe care îl defineşte constructul respectiv.

5. validitatea nu poate fi diferenţiată conform faţetelor ei şi scopurilor măsurării: consecinţele sociale ale testării. un coeficient de corelaţie mai mare decât 0. adaptare etc. incluzând uneori implicarea denumirii constructului.4. 2.45. Hull a impus condiţia ca un test să fie utilizat în practică doar dacă are un coeficient de validitate mai mare decât 0. teoriei lărgite care conceptualizează proprietăţile constructului şi ramificaţiile relaţionale ale înţelesului constructului şi ideologia mai largă care dă teoriei scop şi perspectivă (de exemplu. Din această perspectivă. Aceste valori derivate au un scop dublu: 13 . C. Fundamentul pentru consecinţele interpretării testului îl reprezintă evaluarea implicaţiilor înţelesurilor scorului.criteriului. Normarea rezultatelor testului psihologic Definiţii Normele reprezintă performanţele realizate la testare de către un eşantion de subiecţi luat ca model. rezultatul este transformat într-o unitate de măsură normată.). numită criteriu. această cerinţă este însă greu de realizat. Aspecte privind interpretarea validităţii: Se apreciază că un test are validitate de criteriu bună atunci când coeficientul de validitate este mare. cât şi utilizarea lui. În experienţa practică. Un test bun rareori poate da. cu un criteriu important. Pentru determinarea exactă a locului persoanei în această distribuţie de scoruri. Valoarea coeficientului de validitate evidenţiază gradul în care randamentul la test corelează cu rezultatele la criteriu. atât interpretarea testului.60. ci în faptul că validarea concurentă utilizează un eşantion de populaţie selecţionat (personal angajat deja sau studenţi admişi în facultăţi). a integrării progresive în cadrul strategiei de validare a diferitelor semnificaţii ale validităţii. în procesul de validare se împletesc atât înţelesul testului cât şi valoarea lui. ideologia referitoare la natura umană ca învăţare. valoarea coeficientului de validitate predictivă al unui test este cuprinsă între 0 şi 0. 1965). Apare aici problema denumită restrângerea mulţimii şi care face ca validarea concurentă să nu poată furniza totdeauna informaţii corecte asupra capacităţii predictive a testului. astfel normele sunt stabilite empiric – prin determinarea comportamentului la test al unui grup reprezentativ pentru populaţia căreia i se adresează proba. la nevoie. în majoritatea cazurilor fiind situată în partea inferioară a intervalului (Guilford. Considerarea validităţii ca un concept unitar şi integrativ nu înseamnă că. rolul înţelesului scorului pentru utilizarea aplicativă a testului. Raportăm fiecare rezultat individual la rezultatele obţinute de eşantionul standard ca să putem evalua modul cum se încadrează individul prin raportare la rezultatele populaţiei din care face parte.L. Validarea relativă la criteriu se referă la gradul în care deducţiile făcute pornind de la scorurile testului concordă cu cele bazate pe scorurile unei alte măsurări.

precizează locul individului faţă de alţi indivizi din eşantion. P 50.I. şi reprezintă procentul de persoane din grupul de normare care au scoruri la nivelul sau sub nivelul unui anumit scor. A. Percentilele pot fi considerate ca ranguri într-un grup de 100 de subiecţi. Percentilele peste 50 reprezintă succesiv realizări deasupra mediei. Dacă vârsta mentală este aceeaşi cu vârsta cronologică. Q. În rangul de percentile scorul mediei este percentila 50. acest rezultat neprelucrat. se înmulţeşte cu 100. Rezultatul unui copil la acest test va corespunde celui mai înalt nivel de vârstă pe care este în stare să îl rezolve. deşi cea cronologică este de 8.I. De exemplu. Percentilul 25 şi percentilul 75 sunt denumite primul şi • • 14 . Există modalităţi diferite de a transforma rezultatele brute la un test pentru a corespunde celor două scopuri. Stern şi Kuhlman sunt primii care subliniază necesitatea introducerii acestui sistem de măsurare care a fost utilizat în practică prima dată pentru scalele Stanford-Binet. Rezultatele medii obţinute de copii în cadrul grupelor de vârstă reprezintă normele de vârstă pentru un astfel de test. rezultatele realizate de individ la scale de vârstă de acest tip prezintă un grad de împrăştiere destul de mare.-ul reprezintă raportul dintre vârsta mentală şi cea cronologică. probele pe care majoritatea celor de 8 ani le-au putut rezolva au fost cuprinse în testul dedicat pentru 8 ani. Pentru a permite o interpretare uniformă. Se introduce de aceea conceptul de vârstă de bază – nivelul cel mai înalt până la care se pot rezolva testele (vârstă mai jos de care toate testele pot fi corect rezolvate). Dacă 30% dintre subiecţi rezolvă mai puţin de x itemi corect. Gama de percentile este între 1 şi 99. Q. probe care sunt sub nivelul său de vârstă. ca măsură a tendinţei centrale. indiferent de subiect sau de vârstă. Rezultatul reprezentat printr-un coeficient sub 100 indică gradul de distanţă faţă de normal. Este deci cu 2 ani înaintea vârstei sale. fracţia fiind multiplicată cu 100. Tehnici de normare Normele pe nivele de vârstă Conceptul de vârstă mentală a fost introdus în revizia Scalelor de dezvoltare intelectuală de către creatorii acestora. Condiţia presupune ca valorile deviaţiei standard la vârste mentale să crească proporţional cu vârsta. x va corespunde celui de al 30-lea percentil. vor permite compararea între rezultatele individuale la diferite teste. Probele individuale sunt grupate pe nivele de vârstă. a fost introdus coeficientul de inteligenţă. Pentru a putea compara direct valorile Q. Un subiect poate avea reuşite superioare vârstei sale pentru o serie dintre subteste şi. Normele exprimate prin percentile Percentilul se referă la procentul de persoane dintr-un eşantion standard care se situează sub un rezultat dat. Simon în 1908. coeficientul de inteligenţă = 100. iar cele sub 50. vârsta sa mentală este de 10.I. poate să nu reuşească pentru altele. În practică. realizări inferioare. în acelaşi timp. la vârste diferite. deviaţia standard nu trebuie să varieze în funcţie de vârstă. se împarte la numărul total de scoruri. Dacă un copil de 8 ani reuşeşte la probele cuprinse pentru nivelul de 10 ani. percentile şi scoruri standard. Binet – G. Modul de determinare a percentilelor: se socotesc toate scorurile cu valori mai mici decât scorul care ne interesează. ca şi cel peste 100 care reprezintă avansul faţă de normal. rezultatele derivate sunt de trei tipuri: norme de vârstă. În general. realizând performanţele unui copil de 10 ani. Un percentil indică populaţia relativă pentru individ dintr-un eşantion standard.

8%.1% şi 4. 7.6%.7%.6%.6%.1%.8%. T = 50 + 10 / σ ( x – x ) Clasele normalizate Un motiv principal al acestei proceduri constă în faptul că cele mai multe distribuţii ale rezultatelor brute. 24. staninele. respectiv. Rezultatele derivate linear se numesc şi rezultate standard sau rezultate z. Etalonul constituit 5 clase normalizate are ca procente: 6. Împărţirea acestei curbe în cinci clase normale: 2.2%.11. 15 . 19.2%. Împărţirea acestei curbe în 9 clase standard (stanine) 4.2%. Cotele de tip T au intervenit pentru a facilita exprimarea scorurilor sub medie. se consideră că distribuţia are media 50 şi abaterea standard 10.6%. 4. scorul e negativ.7% dintre subiecţii lotului de referinţă. 3.14.16.7.2% şi 6. 24.al treilea quartil (sfert) delimitând sfertul inferior şi sfertul superior ale distribuţiei scorurilor în populaţia de referinţă.6%. 17.11. Etalonul în 7 clase normalizate.6%. z = x– x/ σ z reprezintă media .6%. respectiv intervale între repere care nu sunt echidistante. mai ales pentru teste de abilităţi. 4.14.7%. În cotele T.5%.5%.0%.0%.6%.1%. Rezultatul neprelucrat inferior oricărui rezultat din eşantionul standard şi rezultatul superior oricărui rezultat din eşantionul standard vor avea rangul P 0 şi.12. Norme / scoruri standard Rezultatele standard se pot obţine prin transformări lineare sau prin transformări nelineare ale rezultatelor brute.5%. Calcularea rezultatului z cere scăderea din rezultatul brut al persoanei media grupului normativ şi împărţirea acestei diferenţe la abaterea standard a grupului. 3. Orice rezultat brut egal cu media va avea valoarea lui z = 0.11. Rezultatele standard normalizate sunt rezultate standard exprimate în termenii unei distribuţii ce a fost transformată pentru a se potrivi curbei normale de distribuţie. Etalonul în 11 clase.6.0%.6. P 100.4.5%. are ca procente: 4.17. Dezavantaj: în situaţia în care media e mai mare ca rezultatul. 12.21.6. de obicei util pentru testele de personalitate: 3.38. sunt aproape de curba normală a lui Gauss. 25.4. Împărţirea în 11 clase standardizate. σ reprezintă abaterea standard Avantaj: între rezultatele z avem aceeaşi distanţă. Împărţirea acestei curbe în 7 clase normale. 11. Paşii procedurii includ: calcularea tabelului de frecvenţe şi împărţirea lotului de subiecţi în unităţi procentuale egale. Există diferite modalităţi de a normaliza: 1.21.7%.2%.1%.8% Etalonul în nouă clase.

unităţi de scor pentru Simple şi utile. sunt echivalente. Se poate calcula curbei normale. Mai adecvat pentru datele Nu poate fi comparat fără distribuţie normală dacă grupele nu sunt (distribuţii asimetrice) similare.Acest tip de transformări nonlineare se efectuează numai când există un eşantion numeros şi reprezentativ şi când deviaţia standard de la rezultatele testelor se datorează defectelor testului şi nu caracteristicilor eşantionului sau altor factori care afectează eşantionul. tendinţă centrală. rezultatele standard şi clasele normalizate vor servi aceluiaşi scop. tendinţa centrală şi Sunt dificil de corelaţia. Când distribuţia reală a rezultatelor brute se apropie de curba normală de distribuţie. Comparaţii a diferite tipuri de scoruri la test: Tip de scor scor brut rang percentil Avantaj Dezavantaj Dă un număr precis de Nu poate fi puncte obţinute la test interpretat sau comparat Este mai uşor înţeles de Utilizează unităţi de utilizatori. Se poate ajunge să nu Poate fi exprimată permită suficiente tendinţa centrală. Derivate din proprietăţile Inadecvate pentru curbei normale. Reflectă datele ce nu se diferenţele absolute dintre grupează conform scoruri. Indică o poziţie relativă a Nu permite o scorurilor în percentile. măsurare ordinale. inegale de măsurare. a putea să diferenţiezi printre scoruri. Distorsionează mult diferenţele de scor în partea de sus şi de jos a distribuţiei. Scorurile sunt unitare. În astfel de situaţii. explicat pentru Dacă grupele de referinţă utilizatori. rezultatele standard derivate linear şi rezultatele standard normalizate vor fi aproape identice. Sunt insensibile la diferenţele de mărime din cadrul staninei. Nu cere statistici utilizează deci unităţi sofisticate. permit compararea de la test la test. stanine scoruri standard 16 .

• Definirea obiectivelor si parametrilor testelor: stabilim scopul testului (cine este testat şi de ce a fost ales acest test). După ce au fost scrişi. dintr-un anumit grup ţintă (grup realizat în funcţie de vârstă. 2. Raportul privind consilierea educaţională diferă în conţinut şi centrare pe probleme de raportul de expertiză judiciară. care se produce în urma analizei de itemi. Se calculează finalitatea şi itemii de finalitate. Trebuie să scanăm disponibilitatea pieţei. itemii trebuie să fie revizuiţi (din punctul de vedere al conţinutului) de cel puţin o persoană sau de către o echipă care nu a fost implicată în scrierea lor. 3. În urma testării. Itemii sunt supuşi realităţii. • Constituirea normelor şi calcularea finalităţii şi validităţii: 1. Paşii standard în construirea unui test psihologic • Stabilirea unei necesităţi: luarea în considerare a cerinţelor formale şi informale pentru test.2. dar şi numărul de itemi ce vor fi incluşi. nedrepţi sau pot să lezeze anumite grupuri de indivizi. 2. • Scrierea itemilor: se utilizează experţi din domeniul testului sau specialişti din aria domeniului respectiv pentru a scrie itemii. Sunt verificate datele tehnice ale testului. Principiile respective se referă la obiectivitate. să vedem dacă există ceva similar (pentru a nu repeta). Are loc administrarea şi scorarea formei finale a testului. lipsa de ambiguitate şi subiectivism. Condiţiile şi principiile generale de întocmire a raportului sunt prezentate în Standardele de testare educaţională şi psihologică. • Revizuirea itemilor. Se verifică dacă există itemi cu o anumită încărcătură nedorită sau care includ prejudecăţi (de exemplu. scopurile şi parametrii testului şi se determină o primă machetă a testului. Se verifică adecvarea grilei de scorare. şi beneficiarului. se va calcula gradul de dificultate şi de discriminare al itemilor (aceasta reprezintă analiza de itemi). • Alcătuirea formei finale a testului. Raportul unui examen clinic diferă în amploare şi profunzime a interpretărilor de raportul unui examen de selecţie. Trebuie să realizăm un fel de anchetă socială pentru a vedea dacă această necesitate este reală sau ţine de imaginarul nostru. neutilizarea unor termeni care nu sunt inteligibili beneficiarului şi explicarea semnificaţiei rezultatelor. • Selectarea unui grup de experţi în domeniul respectiv: se discută din nou obiectivele. respectarea confidenţialităţii. clarificăm modul în care informaţia utilizată de test va fi utilă şi celui care dă testul. sex. pregătire profesională etc. Raportul – caracterizarea finală Forma pe care o ia acest raport este de obicei direct legată de tipul de examen şi de cerinţele beneficiarului. mergându-se până la subtilităţi în ceea ce priveşte scorarea răspunsurilor. astfel că este necesară intervenţia unui „cap limpede”. 17 . Sunt eliminaţi itemii care pot să fie incorecţi. Un prim eşantion de itemi este utilizat pentru a fi testaţi subiecţi reali. • Faza de teren.).5. Are loc construirea normelor adecvate de interpretare. Trebuie să luăm în considerare tipul de format al itemilor şi tipul de format al răspunsurilor. Se reverifică itemii şi grila de scorare. Se întâmplă foarte multe accidente în faza finală. nonintruziunea. Rapoartele diferă de asemenea şi în funcţie de nivelul de comprehensibilitate al beneficiarului.6. sexuale sau legate de minorităţi). Se fac procedurile de eşantionare sau de constituire a loturilor de experimentare. 4.

inteligenţa ca aptitudine şi inteligenţa ca structură factorială. 5. Scala Bayley. dezvoltarea testelor operaţionale experimentele ale lui Piaget. Aceste probleme pot avea o natură diferită în funcţie de care se pot aborda diferite tipuri de inteligenţă. care vizează identificarea caracteristicilor calitative ale inteligenţei. − caracterul abstract. dezvoltarea unor instrumente de tipul scalelor metrice de dezvoltare. încărcate de subiectivismul celui care citeşte un astfel de raport.A. fără comentarii şi integrarea lor într-un sens anume. Orientarea prevalentă în psihometrie este cea care întemeiază măsurarea inteligenţei ca performanţă prin raportarea la un criteriu exterior. − caracterul nonverbal. a diagnozei şi prognosticului privind eficienţa intelectuală. Scala de inteligenţă pentru preşcolari şi şcoală primară Wechsler. determinarea faptului că rezultatele copiilor la aceeaşi sarcină sunt mai bune pe măsura înaintării în vârstă. 4. − caracterul verbal. Astfel: − caracterul concret al sarcinilor. conduce spre rezultate care sunt semnificative pentru inteligenţa concretă.1.. atenţionând când acestea nu sunt certe.S. inteligenţa abstractă.O deficienţă constă în descriptivismul exagerat (privind comportamentul subiectului în timpul examinării) fără a oferi şi comentarii asupra acestor prezentări. W. W. 2. Inteligenţa ca dezvoltare Această perspectivă a permis: 1. Scala de inteligenţă pentru adulţi Wechsler. poate genera o varietate largă de interpretări beneficiarului conducând cel mai adesea spre imagini greşite asupra persoanei testate. Simpla enumerare a observaţiilor făcute.P. Exemplificări: Scala metrică Stanford-Binet.. 18 . discordanţelor dintre date. În raport se includ şi explicaţiile posibile. Scala screening Denver. Inteligenţa ca aptitudine Această perspectivă se bazează pe definirea inteligenţei ca mod de a se adapta la situaţii noi (variaţii). inteligenţa nonverbală etc. W. În psihometrie s-a definit inteligenţa ca aptitudine de a rezolva problemele.I. TESTAREA INTELECTULUI: PRINCIPII DE INTERPRETARE. PROBE DE CAPACITĂŢI COGNITIVE 3. incertitudinilor. În situaţia unor rezultate contradictorii este important ca psihologul să prezinte obiectiv constatările şi să încerce explicarea inconstanţelor. dezvoltarea unor instrumente tip screening. Moduri de abordare a intelectului şi definirea abilităţilor intelectuale În cadrul psihologiei aplicate s-a pus problema consistenţei măsurătorilor. implică aptitudinea de a rezolva problemele şi se referă la tipuri de inteligenţă care se pot măsura prin teste specifice.I. selecţionarea unor sarcini intelectuale care au valoare discriminativă mai mare între diferite vârste.I.Lezine.P.S.S. Au existat trei criterii principale care au determinat 3 orientări în construirea probelor prin care se măsoară inteligenţa şi abilităţile cognitive: inteligenţa ca dezvoltare.C. inteligenţa verbală. III. Scala Brunete. Scala de inteligenţă pentru copii Wechsler. 3.

I 1 – I 4 (abilităţi de raţionament. sau deloc. cât mai multe cuvinte care încep cu o anumită literă. inventivă). abilităţile reprezentate de cei specifici sunt implicate în sarcini unice. T. Exemplificări: Testul analitic de inteligenţă. urmat de un set de imagini orientate diferite alte poziţii şi se poate cere descoperirea celor identice. şi „factori specifici”. care se măsoară tipic prin teste care cer manipulare mentală a simbolurilor sau desenelor geometrice De exemplu. În diferite abordări factoriale ale inteligenţei. conceptualizarea.Elementul comun tuturor acestor forme este aptitudinea de a forma concepte. în lucrarea Primary Mental Abilities. g. fluenţă verbală. g. Dacă aplicăm tehnica analizei factoriale pentru a realiza această reducere şi folosim teste care măsoară diferite forme ale inteligenţei. 4. care se măsoară tipic prin probleme aritmetice care cer evaluare şi efectuare de calcule şi mai puţin pe cunoştinţe anterioare. într-un timp limitat. factor de înţelegere verbală. Meili (inteligenţă concretă. descoperă că sarcinile de tip analogic măsoară cel mai bine factorul de inteligenţă generală. propune o viziune multifactorială asupra inteligenţei: 7 factori primari: 1. abstractă. sau descoperirea desenului în care figura geometrică are poziţia imediat următoare. 19 . Factorii sunt constructe ipotetice – obţinuţi prin procedee statistice şi denumiţi prin analiza conţinutului psihologic subiacent acestor variabile latente. de exemplu. 1927. analitică. factor numeric. ca testele care tind să coreleze înalt să se grupeze împreună într-un singur factor iar testele care corelează slab. Dintre testele de acest tip cităm: Matricile factoriale Raven. Testele de inteligenţă pe nivele de formare intelectuală Bontilă. 120 factori ai intelectului (modelul cuboid). care se măsoară tipic prin teste de vocabular (sinonime. Diferite metode şi studii au produs viziuni diferite în legătură cu factorii intelectului: dacă la Spearman sunt semnificativi doi factori. se poate cere subiectului să genereze cât de repede posibil. Se propune ca diferenţele individuale în performanţele la probele de performanţă intelectuală să se descompună în componentele factoriale care sunt responsabile de varianţa comportamentului rezolutiv. Inteligenţa şi structura ei factorială Teoriile psihometrice care se bazează pe studierea şi determinarea diferenţelor interindividuale au încercat aproape întotdeauna să studieze inteligenţa în termenii unui set de surse statice latente denumite factori.A. la Thurstone. 2. De exemplu. factor de vizualizare spaţială. apare un model cu 7 abilităţi mentale primare. De exemplu. abilităţi numerice etc. Testele de inteligenţă Cattell. propune dihotomizarea în „factor general al inteligenţei”.I. Spearman. subiectului i se arată o imagine geometrică la un anume unghi de rotaţie. antonime) şi prin teste de deprinderi de înţelegere a citirii.). vor tinde să se grupeze în factori distincţi. 1938. Abilitatea reprezentată de factorul general permite performanţe la toate categoriile de sarcini intelectuale. Acest criteriu corespunde optim criteriilor de dezvoltare intelectuală şi este suficient de sensibil şi la dereglările şi atingerile patologice. Testele domino. factor de fluenţă verbală. şi după el şi alţii. putem obţine. s-a ajuns la rezultate variate în ceea ce priveşte factorizarea capacităţii intelectuale. Thurstone. iar la Guilford. care se măsoară tipic prin teste care cer o rapidă producere de cuvinte. Spearman. mai ales privind numărul de factori şi modul cum sunt puşi în relaţie. 3.

dificultăţi în învăţare. • calitate scăzută. elemente caracterial-atitudinale.2. aspecte atitudinale precum perfecţionismul. timp lung – care. de exemplu. în general. în acest context. respectiv numărul de itemi corect rezolvaţi în unitatea standard de timp. imagini etc. putem defini următoarele tipuri de interpretări: • calitate înaltă în timp scurt – semnificativă pentru capacitatea de aprofundare şi mobilitatea inteligenţei. analfabetism. Aspecte privind interpretarea testelor de inteligenţă Interpretarea datelor trebuie integrată în ansamblul personalităţii subiectului. 3. O situaţie deosebită intervine când testul este dat în timp liber. testarea educaţională. În cazul rezultatelor slabe. testarea validităţii curriculare prin analiza saturaţiilor factoriale şi a corelaţiilor dintre progresul factorilor cognitivi ai populaţiilor şcolare şi conţinuturile învăţării (discipline.3. timp scurt – situaţia nu permite în sine un diagnostic cert în măsura în care lipsa de aplicare în sarcină se poate datora unui game relativ largi şi variate de cauze. factor de viteză (celeritate) perceptivă. hipercorectitudinea etc. programe etc. indicele de exactitate.5. tematici. timp lung – poate semnifica un ritm de lucru lent datorat unui deficit de dinamică sau mobilitate mentală (dar care nu afectează desfăşurarea raţionamentelor). Utilitatea testelor de inteligenţă Testarea intelectului este utilă pentru domenii variate care ţin de stabilirea gradului de normalitate mentală. Toate pot conduce la căutarea unei soluţii pentru situaţia problematică doar pentru a pune capăt stării conflictuale pe care o trăieşte persoana în cauză. semnifică o capacitate intelectuală limitată (dacă nu pot fi decelaţi alţi factori de influenţă). se pot studia probleme precum: adaptare şcolară. testele furnizează indicele numărului de erori. măsurat tipic prin teste de analogii sau serii de completat. măsurat prin teste de reamintire de cuvinte. predominarea proceselor de excitaţie. orientarea vocaţională. oboseală. orientare şi selecţie profesională. Din această perspectivă se cere verificată natura decalajului calitate – cantitate: este o situaţie particulară a examenului respectiv sau poate ţine de caracteristici durabile ale persoanei. întârzieri intelectuale. 6. factor de raţionament. superficialitatea. măsurat tipic prin teste care cer o rapidă recunoaştere de simboluri. planuri. se cere aprofundarea 20 . consilierea şi selecţia profesională. 3. 7. factor de memorie.. predicţia performanţelor şcolare. Bateriile factoriale ale lui Bonnardel sunt modelate în funcţie de o astfel de abordare. • calitate scăzută. posibilitatea limitată de a controla sau inhiba această energie şi lipsa de rezistenţă în activitatea de analiza meticuloasă. • calitate înaltă. lipsa de capacitate de efort în timp. testarea clinică etc. respectiv numărul de itemi rezolvaţi corect împărţit la numărul de sarcini parcurse. repetenţie. În afara indicelui de performanţă. Interpretarea rezultatelor cere integrarea datelor pentru a putea valorifica maximal indicii testului respectiv. În domeniul educaţional. propoziţii. subiectul urmând să rezolve în timpul particular lui toate sarcinile testului. De exemplu. precum: lipsa de interes pentru examen. situaţia poate fi determinată de hipermotivare.).

Spearman: ” A cunoaşte natura particulară a mecanismelor mentale ale educării şi reproducerii – contrastul lor limpede şi cooperarea lor constantă în toate actele de gândire şi filiaţia lor genetică – iată care ar putea fi debutul înţelepciunii. Autorul a pornit de la observaţia făcută de C. 3. plecând de la momentul când copilul este capabil să înţeleagă că este vorba de „a căuta o bucată care lipseşte pentru a completa un desen”. Contribuţia fiecărei serii la nota totală permite asigurarea coerenţei şi validităţii estimării. pentru trei scopuri de examinare a intelectului: Matrix 1938 – seriile ABCDE (matrice standard pentru populaţia generală. de a concepe natura figurii care urmează şi completează fiecare sistem de relaţii prezentat şi astfel.” Există trei forme. PMA) Matricile progresive 38 Proba a fost construită pornind de la postulatul că în măsura în care principiile neogenetice ale lui Spearman sunt exacte. Soluţia este evidentă de la primele probleme din serie iar ordinea de prezentare furnizează un antrenament metodic în modul de a rezolva aceste probleme. ele trebuie să permită alcătuirea unui test care să diferenţieze indivizii în funcţie de capacitatea lor de a-şi mobiliza imediat calităţile observaţiei şi claritatea raţionamentului. PM 38) Matrix 1947 – în culori. A denumit aceste probe Matrix. ne punem întrebarea în ce măsură diferă rezultatele la testele verbale de cele nonverbale. 2. respectiv abilitatea: 1. Proba a reuşit să acopere „câmpul total al dezvoltării intelectuale”. Astfel.82. Raven s-a inspirat din tablourile cu dublă intrare (matrici matematice) de dificultate crescândă. În aceste condiţii cele 5 serii furnizează 5 posibilităţi de a înţelege metoda şi 5 teste de capacităţi mentale. Raven. Fiecare probă este în realitate sursa sau originea unui sistem de gândire. PM 47) Matrix 47/62 – seriile I & II (pentru studenţi şi cadre cu studii superioare. 21 . nu numai pentru psihologia aptitudinilor individuale ci şi pentru cea a cunoaşterii. Raven descrie matricile ca probă de observare şi de claritate a gândirii. de a dezvolta un sistem de a raţiona. PM 38 conţine 60 de probe (5 serii a câte 12 probleme). la testele de dezvoltare comparativ cu cele de randament sau situaţionale. Are o saturaţie în factorul g de . Acest gen de aprofundări permit un diagnostic nuanţat referitor la caracteristicile calitative ale factorilor intelectuali. B (pentru copii şi examene clinice. seriile A. Ab. de a înţelege figurile fără semnificaţie definită.situaţiei prin aplicarea unor teste cu structuri paralele sau diferenţiale. Testul a fost utilizat în timpul războiului de armatele aliate. C. Testul implică o ordine standardizată a modului de lucru. de aici şi denumirea de matrici progresive. Testul permite evaluarea aptitudinii subiectului de a stabili comparaţii şi de a raţiona prin analogie. Scopurile testului: Să măsoare aptitudinile subiectului în perioada când rezolvă proba. de a sesiza relaţiile care există între ele. 4. Exemple de teste: Testul matricilor progresive Matricile progresive sunt construite de J. Pentru a construi testul.

focalizată pe punctul esenţial. ambiţia. pot suplini lipsa de interes). Matricile 47 – seriile A. poate fi spontană. − forţa stimulărilor. Seria „A” conţine 12 probleme pentru prezentarea şi exersarea metodei de rezolvare.4. dacă subiectul a rezolvat problemele uşoare ale seriilor C şi D. testul dat în timp limitat ajută la determinarea rapidităţii cu care execută corect o muncă intelectuală Această formă prezintă două serii. Ab. Pentru adultul normal seriile A si B sunt doar o formare în metoda de lucru. De asemenea. 22 . A fost introdusă o serie nouă de 12 probe Ab (Ab este o probă de trecere între seria A şi seria B). studii antropologice. rezultatul poate să nu fie valid. Dacă acest proces nu are forţa necesară. Ab. De aici putem trage concluzia că există o aptitudine sau o funcţie psihică care corespunde acestei stări de atenţie. Dacă subiectul are formată capacitatea de a raţiona prin analogie se va utiliza PM 38. Dat în timp limitat. Seria „B” are 48 de probleme care se aseamănă cu cele din seriile C. poate fi întărit prin alte surse de energie (teama de eşec. B Testul este folosit pentru copii. Astfel: dat în timp liber. De ce? Energia sa este concentrată. strălucitor. Dacă s-a început cu seriile A. B care se dovedesc a fi prea facile se poate continua direct cu C. seriile pot permite determinarea nivelului real prezent. − intensitatea tensiunilor. examinări clinice. ajută la determinarea capacităţii maxime de observaţie şi raţionament logic. În situaţiile în care este vorba de subiecţi a căror capacitate de a face comparaţii şi analogii s-a maturizat / s-a deteriorat. 3. dar cu un nivel de pregătire superior. Testele de atenţie Atenţia nu este o aptitudine foarte clar definită. Rezolvarea testului necesită cel puţin 1/2 oră pentru subiectul cu capacitate intelectuală superioară. dar mai greu pe cele din seriile C. Atenţia şi interesul sunt menţinute aproximativ o oră. în absenţa tensiunilor interioare nu poate avea loc un proces orientat. este (omiţând din nota totală seria Ab). Joacă un rol important în actele gândirii pentru că. Starea clară de conştiinţă poate fi influenţată de: − procesul care se desfăşoară. Matricile 62 (PMA) A fost realizat pentru persoane cu inteligenţă medie sau peste medie. Forma conţine planşe colorate. D sau E. există şi o formă cu piese încastrate.Copiii. vârstnici. Seria A se rezolvă în 10 minute şi cu ajutorul ei putem evalua în câteva minute dacă putem considera subiectul ca deficient. Este descrisă mai bine ca stare de atenţie: persoana înţelege clar şi percepe cu precizie ceea ce vrea să înţeleagă. Cele 3 scale acoperă ansamblul proceselor intelectuale de care sunt capabili în general copiii de aproximativ 11 ani. tinerii alienaţi. D. În ultima situaţie i se va da seria B pentru determinări mai certe. Atenţia nu înseamnă cu necesitate mobilizare voliţională. mediu. D. debilii mental şi persoanele foarte în vârstă rezolvă probele seriei A si B. sau pentru persoane care au suferit alterări ale inteligentei. şi E din PM 38.

pentru că atenţia nu există în sine. când avem de-a face cu rezultate anormal de scăzute sau ridicate performanţele la testul de memorie nu au semnificaţie pentru orientarea vocaţională pentru că: • este dificil transferul rezultatelor în condiţiile specifice profesiunilor sau • memoria înaltă poate avea un rol compensator pentru o inteligenţă insuficientă (în profesii care nu cer o independenţă înaltă de acţiune sau gândire. dacă natura sa este predominant practică. Testele de memorie Nu există o dispoziţie simplă definibilă ca „memorie”. capacitatea de rezistenţă la distragerea prin perturbaţii. care au constituit repere pentru psihotehnică. Se cere prudenţă în examinarea memoriei: un rezultat izolat nu poate fi generalizat. subiectivă – obiectivă. Datele experimentale nu justifică însă considerarea dependenţei între atenţia bună şi voinţa puternică. Conceptul desemnează o performanţă care face posibilă conservarea – reproducerea – recunoaşterea – reutilizarea unui lucru care a fost anterior experimentat. nu poate avea semnificaţie pentru că poate fi condiţionat de: situaţia actuală. control panou comandă etc. uneori. Trebuie căutate cauzele rezultatelor de memorie scăzute care. chiar cu inteligenţă suficientă poate produce dificultăţi în şcoală sau în multe profesii.). De exemplu. analitică – sintetică. conţinutul examenului. în testarea atenţiei. Testele de creativitate 23 . se preferă definirea şi testarea unor forme ale atenţiei în funcţie de activitatea care cere atenţie. 3. metoda folosită. se testează: 1.6. în funcţie de solicitările practice. respectiv menţinerea unui câmp psihic liber pentru ca un eveniment să atingă cea mai mare eficacitate. a se împotrivi altor stimulări. dar nu ştim pe ce anume se sprijină această performanţă. aceste distincţii menţinând-se în diferite sarcini precise: restrânsă – extinsă. diferite tipuri de atenţie. statică – dinamică etc. alteori. după modul în care atenţia se manifestă în diferite tipuri de activităţi. situaţiile când fie în stare de pasivitate totală. excitări posibile. De exemplu. dar cer achiziţionarea de multe cunoştinţe) sau • o memorie foarte scăzută.5. ci se exprimă în funcţie de diferite activităţi. concentrarea atenţiei pe un proces precis pentru a-i permite acestuia derularea în condiţiile cele mai favorabile şi în forma sa cea mai intensă. atenţia subiectului. forma examenului. trăit de subiect. distributivitatea atenţiei. fie în timpul executării unei activităţi mai puţin intensă. Astfel. 3. poate fi dificil pentru un individ cu o voinţă puternică să se concentreze pe o sarcină intelectuală abstractă. De exemplu. pot depinde de o lipsă de control a atenţiei sau. ne îndreptăm atenţia la ceva care apare (conducere auto. rigidă – fluctuantă. 3. dar care durează timp îndelungat pentru: a menţine tensiunea necesară.Atenţia voluntară este necesară chiar atunci când e vorba de o muncă interesantă. de forme patologice de lipsă de memorie. Deci. 2. În orientarea profesională au fost definite.

asocierilor. Torrance şi Ball. Guilford care măsoară facilitatea sau fluiditatea cuvintelor. organizarea materialelor. problemele de sănătate. reacţiile de respingere posibile. M. probele de creativitate sunt considerate relevante şi pentru atribute umane ascunse. flexibilitatea. P. Thurstone care se referă în cadrul modelului factorial al intelectului la creativitate ca şi facilitate în formarea şi înlănţuirea ideilor. specificul instalării oboselii. testele de gândire divergentă ca estimare a potenţialului de gândire creativă au constituit mijloace de depistare a copiilor cu abilităţi creative excepţionale. timpul de reacţie diferit a diferiţi copiii. 1983). par să prezică realizări în viaţă mai bine decât testele de inteligenţă generală sau notările şcolare. experienţa practică. de motivaţia copilului faţă de materialele testului şi chiar faţă de persoana care îl examinează. Popescu-Neveanu. în unele studii. pregătirea în domeniul măsurării copiilor. originalitatea şi elaborarea. maturitate afectivă. 4. Testele de creativitate cele mai cunoscute au fost create de Guilford. expresiilor. utilizarea unor jucării adecvate). PSIHODIAGNOZA LA VÂRSTELE MICI ŞI FOARTE MICI 4. flexibilitatea. Wallach şi Kogan. utilitatea. 1984. familiarizarea anterioară a copilului pentru a se simţi confortabil. Roco. Mac Keen Cattell subliniază importanta factorilor de familie şi sociali în comportamentul creativ. aptitudinea de a se angaja indiferent de poziţia socială. M. Psihologul trebuie să ţină seama de conduita obişnuită a copilului (nu se programează şedinţa imediat după-amiază. dar utile în dezvoltare (Tannenbaum. aspectul estetic. flexibilitate comportamentală.2. În general. Gordon pune la punct dinamica grupelor creative – denumite „grup de sinectică” selecţionând participanţii pe baza a 8 criterii care se constituie ca dimensiuni de personalitate: aptitudine metaforică. sau chiar anumite handicapuri. ideilor.Testarea creativităţii este recunoscută ca o componentă importantă educaţională şi de performanţă profesională. aptitudinea de a generaliza. astfel că lasă deoparte aspecte precum: ingenuitatea. Testele tip screening (triere): Testul screening Denver Scopul testelor de tip screening este de a identifica copii ce prezintă riscuri în dezvoltarea psihocomportamentală. Cerinţe privind personalitatea psihologului În testarea copilului mic se cer anumite caracteristici psihologului care aplică testele precum: alegerea unor mijloace corespunzătoare de testare. Torrance care evaluează ca abilităţi factoriale fluiditatea. revederea itemilor testului şi delimitarea secţiunilor de interes în testarea respectivă. coordonare kinestezică. (fluenţă ideativă). iar autori precum Osborne şi Gordon studiază dinamica creativităţii de grup. J. disponibilitate. Având în vedere că testele au demonstrat proprietăţi psihometrice remarcabile şi că. când de obicei copilul doarme). Toate trei variantele exclud din sistemele de scorare alţi factori decât cei care ţin de abilităţile gândirii divergente. IV. aptitudine receptivă faţă de ideile noi. Scopul depistării 24 . au studiat şi realizat teste de creativitate autori precum P. gustul pentru risc.1. raţionament inductiv. stabilirea şi menţinerea raportului cu subiectul testat (este una dintre cele mai semnificative aspecte şi cere răbdare. 1965. În România. 1966. elaborarea şi originalitatea ca factori ai gândirii divergente în cadrul modelului tridimensional al intelectului. Au creat teste de creativitate: E. Minulescu.

Metoda permite aprecierea gradului de dezvoltare atât global. scala de evaluare a comportamentului. Scala mentală este dedicată măsurării unor abilităţi precum: achiziţii senzorial-perceptuale. motricitatea fină a mâinii. Comportamentul verbal: gângurit (vocale. Apariţia retardului atrage atenţia asupra necesităţii cunoaşterii cauzelor care au determinat situaţia. membre). limbajul pasiv. Exemplificare: Testul screening Denver Proba urmăreşte evidenţierea achiziţiilor de dezvoltare şi este introdusă şi experimentată în România de echipa condusă de N. 25 . Mitrofan în 1993 – 1994. memoria verbală (recunoaştere. Componentele celor 4 domenii pentru aprecierea dezvoltării neuropsihice sunt: Comportamentul motor: motricitate în decubit dorsal (cap. Pentru fiecare domeniu sunt diferenţiate comportamentele principale care definesc domeniul respectiv şi care au o evoluţie progresivă cu vârsta. de la o comunitate educaţională la alta. Testarea screening se realizează de obicei la nivelul comunităţii. Cuprinde 105 itemi de 4 tipuri: comportamentul social. publicat în 1969 şi revizuit 1993. comportamentul motor. alergare. percepţia şi reprezentarea. achiziţionarea constanţei obiectului. Comportamentul socio-afectiv: diferenţierea reacţiilor afective. activitatea de construcţie. Testele tip screening sunt utilizate de obicei în cadrul unui program comprehensiv de evaluare şi măsurare a copiilor. Dinamica se reflectă atât prin atingerea cotei normale a vârstei. poziţie şezând. activitatea de joc cu copii şi adulţii. comportamentul de adaptare. comportamentul verbal. 4. deplasare pe verticală (urcat – coborât scări). cât şi prin surprinderea avansurilor sau a retardului faţă de vârsta cronologică. Este dedicat copiilor între 1 lună şi 42 de luni. caracteristici calitative de vârstă. îmbrăcare. este dedicat măsurării dezvoltării copiilor pe direcţiile cognitiv-mentală şi motorie. mers. activitatea de reproducere grafică. ortostatism. pronunţia de silabe. pentru a găsi modalităţile individuale de ameliorare şi recuperare care să asigure normalitatea. vertical. denumire de imagini). motricitate în decubit ventral. Acest tip de obiective – ca şi criterii – pot fi diferite de la un instrument la altul. posturi de echilibru. imitaţia şi comunicativitatea afectivă. control. Scale de dezvoltare Testele de măsurare a dezvoltării presupun compararea achiziţiilor psihocomportamentale ale copilului cu obiectivele instrucţionale. Exemplificare: Scalele Bayley pentru dezvoltarea copilului Testul. Cuprinde mai multe scale cu obiective specifice: scala mentală. igienă.3. scala motorie. consoane). selectând copiii care necesită evaluări extensive suplimentare pentru precizarea necesităţilor de intervenţie educaţional-terapeutică. structura gramaticală a limbajului vorbit. cât şi pe componente şi oferă posibilitatea de a urmări dezvoltarea în dinamică. opoziţie) şi autoservirea (deprinderi de hrănire. Comportamentul cognitiv: receptivitate generală la stimuli. Originea ideilor testării este în Tabelele de dezvoltare Gessel.este posibilitatea de a construi programe speciale de intervenţie educaţional – terapeutică. trunchi. limbajul activ. manifestări de independenţă (preferinţe active.

limbajul complex şi formarea conceptului matematic. trierea – depistarea copiilor din comunitatea dată care se situează în afara nivelelor normale ale dezvoltării psihocomportamentale. utilizând instrumente psihodiagnostice raportate la criterii). prevenind instalarea unor abateri grave. Minulescu. Scopul testării porneşte de la concepţia că depistarea timpurie a unor deficienţe a copilului determină luarea unor măsuri imediate de tratament educaţional şi terapeutic-recuperator. 5. reprezentarea mentală. liste de control. controlul metric final al mâinilor şi degetelor. la nevoie.memorarea. încercaţi să vă gândiţi ce a-ţi mai putea optimiza pentru a fi un psiholog eficient! 26 . monitorizarea progresului. 4. verificând corectitudinea prin întoarcerea la textul sintezei. precum şi depistarea cauzelor unor deficienţe poate conduce la adecvarea măsurilor de intervenţie. observaţii. părinţi. răspundeţi la aceste întrebări şi apoi. acordaţi-vă o notă de la 0 la 5 (0 pentru "nu prezint deloc această caracteristică". orientării. habituarea. Scala motrică măsoară: nivelul controlului corporal. Teorie şi practică în psihodiagnoză. cuprinde evaluări ale atenţiei. 2005 ÎNTREBĂRI DE AUTOEVALUARE Pentru fiecare capitol în parte. Însumaţi punctajul pentru cele 6 trăsături. Care sunt tipurile de examen psihologic din perspectiva gradului de standardizare ? 3. Itemii sunt aranjaţi în ordinea vârstelor. capitolul I: 1. reglării emoţionale şi calităţilor motricităţii. coordonarea musculară. determinarea nevoilor de servicii educaţionale speciale – prin instrumente specializate se precizează disabilităţile sau nivelul de întârziere în dezvoltare. Editura Fundaţiei România de Mâine. cadre didactice. introducerea unor modificări ale diferitelor componente ale programului. Depistarea nivelului real de dezvoltare a copilului. 5 pentru "în mare măsură mă caracterizează"). respectiv vârsta la care 50% din copiii testaţi reuşesc la un anume item. dacă nota este mai mică de 18 puncte. evaluarea programului. 3. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ M. terapeuţi. planificarea unui program de acţiune educaţională şi terapeutică ce include măsurarea deprinderilor şi achiziţiilor şi stabilirea nivelului la care poate începe intervenţia. evidenţa timpurie a gândiri abstracte. Paşii unui astfel de program complex includ: 1. În ce sens psihodiagnoza poate fi concepută ca "formativă"? 2. teste de măsurare a dezvoltării. învăţarea şi rezolvarea de probleme. Pentru fiecare dintre trăsăturile de dorit pentru un examinator. vă veţi putea evalua gradul în care a-ţi înţeles problematica prezentată în sinteze: Întrebări. Sistemul se aplică pe grupuri mari de copii şi presupune cooperarea mai multor persoane şi specialităţi: psihologi. praxisul dinamic. imitarea posturală. mişcarea dinamică. prin verificarea şi testarea repetată şi. 2. vocalizarea şi comunicarea verbală. Scala de evaluare a comportamentului are 30 itemi.

Ce garantează fidelitatea înaltă a unui test psihologic? 4. Ce tip de abilităţi sunt testate de scalele de dezvoltare? 4. care vi se pare cea mai greu de obţinut? Dar cea mai importantă? 3.3.4. Care este scopul scalelor de dezvoltare? Aplicaţie ca tip de activitate practică Aplicaţi testul matricilor progresive PM 38 unei clase de elevi de liceu. Putem folosi în selecţia unor manageri un test care are validitate de criteriu scăzută dar validitate de construct înaltă? 7. Cum vedeţi relaţia dintre eficienţă intelectuală şi performanţele de atenţie? 5. Încercaţi să vă gândiţi şi să stabiliţi singur care ar putea fi funcţiile psihodiagnozei. Care sunt cele trei perspective asupra intelectului care au condus la crearea de probe specifice? 2. Dacă testele de inteligenţă sunt utile şi în ce domenii? 3. Care sunt metodele de estimare a fidelităţii? 5. cum ar arăta un rezultat ce poate fi caracterizat ca "superficial"? 4. Comparaţi ceea ce a-ţi gândit cu ceea ce apare la punctul 1. Realizaţi o ierarhizare a elevilor în funcţie de nota standard realizată de fiecare. de personalitate v-ar ajuta dacă ar trebui să lucraţi cu copiii mici? Ce tipuri de caracteristici ar mai trebui să vi le formaţi? 2. Din perspectiva relaţiei dintre viteză şi corectitudine. Câte pătrate sunt cuprinse în acest desen? Întrebări capitolul IV: 1. Care sunt componentele unui test de tip screening (triere)? Este un astfel de test destinat psihodiagnozei de profunzime? 3. Dintre cele 5 calităţi ale testului psihologic. Cum intervin calităţile memoriei în performanţa intelectuală? 6. Este "creativitatea" cuantificabilă în termeni de "abilităţi creative"? 7. capitolul II: 1. Aplicaţi şi un test 27 . Care dintre caracteristicile Dvs. Sunt discrepanţe mari? De ce? 5. Prin ce se deosebeşte un test psihologic de un test-rebus dintr-o revistă oarecare? Întrebări capitolul III: 1. Este validitatea un concept simplu? Care sunt faţetele care intervin în răspunsul la întrebarea: este testul "X" un instrument valid? 6. Întrebări. Care vi se pare cel mai important aspect în definirea testului psihologic ca instrument profesionist? 2. Puteţi ruga pe cineva care vă cunoaşte foarte bine să vă evalueze după aceleaşi dimensiuni şi apoi comparaţi auto-aprecierea cu percepţia pe care o creaţi altora.

teste de atenţie distributivă. Testul de eficienţă rezolutivă B53. teste de memorie verbală şi asociativ-verbală. Ierarhizaţi din nou elevii şi din perspectiva acestor două capacităţi. cum explicaţi diferenţele? Laboratorul de psihodiagnoză Participarea la orele de laborator ale modulului comasat realizat pentru forma cu frecvenţă redusă din decembrie vă dă posibilitatea să vă auto-aplicaţi şi interpretaţi teste din categoriile prezentate. Testul de abilităţi intelectuale Meili.de atenţie concentrată şi un test de atenţie distributivă. 28 . Este aceeaşi ierarhie? Dacă nu. Testul MP 38. Puteţi să vă realizaţi un set de teste psihologice profesioniste pe care îl veţi stăpâni şi pentru care veţi fi abilitaţi să lucraţi. Dintre testele cu care veţi lucra: teste de atenţie concentrată. Vă puteţi procura un CD cu tutorizarea aferentă orelor de laborator.

aceşti coeficienţi de corelaţie vor servi drept criteriu pentru selecţia finală a itemilor care prezintă cele mai înalte corelaţii între scorurile proprii şi scorurile totale. în special. CHESTIONARE DE EVALUARE A TRĂSĂTURILOR – DIMENSIUNILOR PERSONALITĂŢII 1. Aplicaţie: construirea unui chestionar de personalitate şi analiza ştiinţifică (analiza de itemi. calcularea scorurilor totale la această scală preliminară. Cerinţe fundamentale în construirea şi experimentarea unui chestionar de personalitate Strategii de construire a chestionarelor de personalitate În mod fundamental. tipuri de teste şi tipuri de aplicaţii practice. fidelitatea) I. în funcţie de modalitatea de construire şi selectare a itemilor. deci şi metode mixte. decizie care antrenează în special experienţa sa de viaţă. univ. selecţia intuitivă a conţinutului itemilor şi a lotului iniţial de itemi. datele empirice pot fi utilizate pentru a creşte validitatea discriminativă a testului prin eliminarea itemilor care 29 . Desigur. MIHAELA MINULESCU OBIECTIVE Cursul îşi propune să obţină cunoaşterea. un posibil demers intuitiv poate cuprinde. cunoaşterea psihologiei umane în general şi a tipului de probleme psihice antrenate de trăsătura-ţintă. 4. Deci. Astfel. Metoda intuitivă Abordarea raţională a construirii unui chestionar pune autorul în postura creatorului care decide ce itemi trebuie incluşi şi ce conţinuturi sunt relevante pentru a traduce trăsătura într-un comportament. 2. metodele generale de construire a unui chestionar sunt trei: 1. care sunt strategiile de testare psihologică a personalităţii. într-un astfel de demers mixt. calculul corelaţiilor dintre scorurile la itemi şi scorurile totale pentru toţi itemii din lotul preliminar. Dr. metoda criteriului extern sau metoda empirică. următorii paşi: 1. în genere. 5. 2. metoda criteriului intern sau metoda factorială. pot exista şi diferite combinări între elementele specifice celor trei tipuri de strategii. metoda intuitivă sau abordarea raţională. 3.TESTAREA PSIHOLOGICĂ Prof. înţelegerea şi formarea abilităţilor şi deprinderilor care permit practicarea activităţilor specifice pentru testarea psihologică a personalităţii: cum se construieşte un chestionar psihologic şi care sunt cerinţele ştiinţifice ce permit ca rezultatele şi interpretarea comportamentului persoanei să fie valide. administrarea întregului lot de itemi unui grup de subiecţi.

se procedează la intercorelarea itemilor. obţinându-se o clusterizare care este responsabilă de un anumit cuantum al variaţiei comportamentului subiecţilor testaţi. Ceea ce am obţinut este o soluţie structurală simplă. vor fi selectaţi pentru scala finală acei itemi care au cea mai înaltă încărcătură factorială. în paralel. scala va fi validată pe noi laturi. Modalităţile de construire a itemilor chestionarelor de personalitate 30 . această scală se aplică din nou loturilor-criteriu iniţiale. 2. Etapele principale ale strategiei constau în: 1. construirea pe baze a priori a unui lot relativ mic de itemi (celelalte metode aveau fiecare în vedere selectarea finală dintr-un număr iniţial mare de posibili itemi). 5. odată cu identificarea unui factor care apare ca dimensiune responsabilă de variaţia semnificativă a comportamentului. în mod ideal. 5. Metoda analizei factoriale Această metodă pune accent pe analiza criteriului intern. cu excepţia trăsăturii specificate). să construim şi o scală pentru a defini psihologic şi a evalua respectivul factor. cu scopul de a identifica şi elimina itemii cu o slabă capacitate de discriminare. 2. administrarea lor unui grup de subiecţi care diferă între ei doar la nivelul trăsăturii evaluate (deci cele două loturi-criteriu ar trebui. sunt adesea testaţi şi cu alte instrumente identificate deja ca semnificative în raport cu factorul sau dimensiunea vizată. practice a diferitelor criterii. fie au corelaţii semnificative cu scale care măsoară altă trăsătură. dacă răspunsurile analizate sunt satisfăcătoare. aceşti itemi sunt administraţi unui număr mare de subiecţi care. 4. respectiv pe tehnici statistice care permit ca. asamblarea unui eşantion iniţial de itemi – de obicei pe baze raţionale sau reunind itemii din diferite chestionare. determinarea semnificaţiei statistice a diferenţelor obţinute.fie au paternuri de răspuns ambigui. 8. itemii care diferenţiază semnificativ cele două loturi sunt selectaţi pentru scala preliminară. itemi ce par să fie strâns legaţi de factorul vizat. 3. determinarea. Paşii în strategia analizei factoriale pornesc de la: 1. această scală prescurtată şi rafinată va fi din nou validată. rotată conform procedurii alese. în care fiecare dintre factori este responsabil pentru o anumită trăsătură. se determină corelaţia fiecărui item cu factorul sau factorii rezultaţi (încărcătura factorială a itemului). Această metodă mai poartă numele de strategia criteriului extern. Metoda empirică (criteriul extern) La nivelul acestei metode. 7. 3. să fie asemănătoare în orice privinţă. 6. 4. pentru fiecare lot. deci pentru construirea unor chestionare de tip vocaţional sau pentru trăsături care sunt marcate de prejudecata mentalităţii comune. a frecvenţei răspunsurilor Acord / Dezacord. selecţia itemilor este ghidată doar de relaţia empiric determinată între itemul testului şi o măsură-criteriu specifică. matricea rezultată fiind analizată factorial. Metoda analizei criteriului extern devine decisivă atunci când se pune problema utilităţii predictive.

(1990). 3. cum trebuie scrişi aceşti itemi. atitudini şi opinii. respectiv probleme care ţin de comprehensibilitate. dar şi spre a o transforma într-o activitate căreia să i se controleze maximal variabilele. care pot fi fie nemodificabile. cum influenţează caracteristicile formale şi de conţinut ale formulării felul în care vor prelucra subiecţii acel item. care poate avea efecte paradoxale. identităţi profesionale sau legate de o anumită muncă. O altă discuţie a privit în special nivelul limbajului în care se formulează problematica itemului – limbaj ştiinţific sau limbaj uzual. Într-un studiu realizat de Angleitner şi al. Relaţia item-trăsătură Angleitner realizează o descriere sistematică a relaţiei item-trăsătură bazându-se pe propriile cercetări şi pe descrieri anterioare de categorii de clase de relaţii logice. în acelaşi timp. reacţii ale altora. se încearcă o definire şi operare selectivă prin trei modalităţi. în mod real. Problemele consecutive unei astfel de tratări a conţinuturilor itemilor – probleme de felul „Este semnificativă o astfel de reprezentare a contextului situaţional într-un item care trebuie să fie. scurt. cum trebuie construit lotul iniţial de itemi. relevanţa itemului sau analize statistice şi calităţi psihometrice. stări şi dispoziţii psihice. termeni care se referă doar la o parte din persoană şi termeni a căror implicaţie pentru personalitate este metaforică şi imprecisă. În acest „sistem categorial“ prezentat sintetic în tabelul 1. categoriile centrale a căror frecvenţă este ridicată în aproximativ toate genurile de chestionare sunt primele două: reacţiile (deschise. scrierea propriu-zisă sau selectarea itemului care pune probleme privind caracteristicile psiholingvistice de suprafaţă ale itemilor. 4. citirea şi procesul cognitiv de receptare a itemului. A treia este o grilă de identificare prin care se exclud acei termeni care nu se potrivesc în nici una dintre următoarele propoziţii-criteriu: Cercetările prezentate indică interesul actual pentru a desfăşura eforturi concertate spre sistematizări ale diferitelor probleme cu care se confruntă generarea itemilor. naţionalitate.). caracteristici care ţin de prezenţa fizică. 2. 3. acoperite şi vegetative) şi atributele trăsăturilor. A doua modalitate se referă la specificarea unor criterii de excludere: un termen nu este relevant pentru personalitate dacă este non-distinctiv şi nu se aplică la toţi indivizii. Este şi aceasta o expresie a raţionalismului extrem. abilităţi şi talente. Celelalte cinci – dorinţe şi interese. clasificarea cuprinde şapte categorii de conţinuturi: trăsături stabile. adverbe. respectiv relaţia semantică item-trăsătură şi relaţia logic formală. substantive. îngustând creativitatea naturală. la o rangare a comportamentului?” – au condus spre necesitatea unei sistematizări a caracteristicilor itemilor şi a problematicii aferente fiecărei etape a construirii scalei de experimentare. Astfel. fie modificabile (calitativ sau în funcţie de contextul situaţional). probleme care ţin de decizii privind trăsătura şi relaţia ei cu evenimente observabile. fapte biografice. Prima dintre ele identifică o taxonomie a tipurilor de caracteristici de personalitate care pot fi regăsite direct la nivelul limbajului natural (adjective. 2. termeni ce se referă la originea geografică. relaţii şi efecte sociale. Angleitner grupează astfel patru categorii de probleme: 1. itemi bizari – se referă preponderent la conţinuturi legate indirect de trăsătura de 31 . clar şi precis?” sau „Care este capacitatea reală de evocare a trăsăturii date printr-un unic act comportamental?” sau „Este asigurată tipicitatea în aşa măsură încât să putem proceda. activităţi. roluri sociale. verbe etc.Problemele la care nu s-au preocupat să răspundă creatorii clasici de inventare de personalitate şi pe care le dezbat în prezent creatorii moderni sunt: 1.

stranii. când se specifică frecvenţa. ambiguitatea (dacă este posibilă atribuirea a mai mult decât un singur înţeles). 32 . sociale. contextul situaţional intenţia de a se angaja în comportamente specifice.personalitate. comportamente acoperite. majoritatea itemilor de acest fel descriu comportamente şi trăiri itemi neobişnuiţi evident neobişnuite. modificabile. acest fapt este responsabil şi de diferenţe în stabilitatea răspunsurilor la itemii de aceste tipuri. precum şi cu referire personală). sarcină care include atât problema formei celei mai adecvate pentru a da itemului calitatea de bun indicator al constructului. de altfel. nivelul de abstactizare (cu cât informaţia este mai abstractă. Caracteristici de suprafaţă ale itemilor Etapa consecutivă deciziilor privind constructul şi tipurile de conţinuturi relevante este cea a scrierii propriu-zise. lungimea (numărul de cuvinte. consecutiv. dar şi a formei de răspuns celei mai potrivite pentru a da subiectului posibilitatea să-şi exprime propria situaţie. timpul trecut şi alte moduri decât indicativul în ceea ce priveşte utilizarea verbelor. itemi centraţi pe aspecte din trecut fapte biografice opinii puternic susţinute. reacţii şi atitudini ale altora faţă reacţii ale altora de persoană. durata. cu atât cere o procesare mai desfăşurată). personale. precum reacţii psihofiziologice atribute ale reprezintă dispoziţii: de obicei descrise prin adjective sau substantive. 2. găsirea formei celei mai adecvate pentru diferite tipuri de conţinuturi. Denumire 1. îngreunând sau simplificând procesările răspunsului. 3. 3. anormale 2. sentimente. descrieri de reacţii Definirea conţinuturilor psihologice Itemii evaluează: a. comprehensibilitatea (cât de uşor poate fi înţeles itemul). 6. gradul de referire personală (informaţia care include direct şi semnificativ pe subiect). comportamente deschise. Trei sunt aspectele cele mai importante ale structurii de suprafaţă a itemilor: 1. propoziţii). 4. litere. delimitarea caracteristicilor semantice responsabile de dificultăţile sau confuziile în acest tip de procesare a informaţiei. Nr. cogniţii interioare c. observabile b. dorinţa pentru dorinţe şi trebuinţe ceva anume (nu şi acelea pentru care se specifică realizarea în prezent). itemi care descriu comportamente. Caracteristici semantice ale itemilor O altă direcţie de studiu se axează pe procesele cognitive implicate în răspunsul la itemi şi. sunt descrise cinci caracteristici semantice care intervin semnificativ. neobservabile de alţii: senzaţii. atitudini şi opinii faţă de diverse categorii atitudini de subiecte generale. evaluarea (sau măsura dezirabilităţii sociale a conţinutului itemului). nemodificabile. Altfel spus. pot fi de două feluri: trăsăturii 1. simptome interne. 5. complexitatea (care creşte odată cu numărul de negaţii. 7. dat de tipul de propoziţie şi de tipul de răspuns. şi 2. subiective. Pornind însă de la item. formatul propriu-zis al itemului. trecerea la diateza pasivă.

numesc condiţii semnificative. de asemenea. Gradul în care conţinutul itemului este semnificativ pentru imaginea de sine a subiectului este în directă relaţie cu capacitatea acestuia de a răspunde pe baza unei percepţii sau a unei experienţe proprii asupra lucrurilor. cer interpretarea unor evenimente generale sau integrarea lor de-a lungul unor situaţii diverse. • evaluarea comportamentelor şi a trăsăturilor subiacente de personalitate care ar putea determina aceste regularităţi observate (sau tipuri sau modele de personalitate). este direct proporţională cu probabilitatea ca subiectul să selecteze răspunsul în sensul dezirabilităţii sociale. 1.2. determinări şi prejudecăţi comune. inferenţe personale. de incompatibilitatea dintre itemi şi formatul răspunsului prin introducerea unei negaţii. Un item concret. (2) recunoaşte ambiguitatea itemului. fie la nivelul trăirii unor evenimente sau al acţiunii şi al implicării emoţionale. Acest gen de judecată intervine mai ales în stadiul evaluărilor asupra utilităţii. Referirea personală intervine în stadiul comparării item-eu. forţate sau neclare. înţeles ca diferenţă între persoane în ceea ce priveşte interpretarea itemului. a unor conjuncţii de tip „sau-sau“. Ambiguitatea reprezintă incertitudinea legată de înţelesul stimulului (spre deosebire de caracterul echivoc. În psihodiagnoză. Trăsături de personalitate În viaţa cotidiană când evaluăm trăsăturile de personalitate sau profilul „caracterial” al unei persoane ne bazăm pe seturi de date obţinute din observaţie pe care le utilizăm ca „dovezi” sau argumente. Cauzele ambiguităţii ţin de prezenţa unor cuvinte sau afirmaţii cu mai multe înţelesuri. cei care prezintă atitudini. care afirmă o informaţie specificată – precum cei care se referă la comportamente clar specificate.Dintre cauzele care conduc spre o scăzută comprehensibilitate sunt utilizarea unor cuvinte neuzuale. integrarea treptată şi/sau suplimentarea informaţiei prin exemple. a unor relaţii echivoce între propoziţiile frazei. pur şi simplu. Aceste greşeli pun subiectul în diferite posturi: (1) nu recunoaşte natura ambiguă a itemului şi. situaţii sau includ fapte a căror veridicitate poate fi afirmată – ajută la o evocare rapidă din memorie. însă nu este sigur de care dintre înţelesurile posibile este vorba. compararea cu standarde nespecificate. a unor fraze cu mai multe propoziţii principale. în măsura în care subiectul este direct menţionat prin item. Nivelul de abstractizare ridicat intervine în procesele de comparare între item şi experienţa personală. cel mai adesea prin autodescrieri ale persoanei (aspecte încărcate de subiectivitate). standarde aprobate social. îl înţelege greşit (interpretându-l în alt sens decât cel expectat). erorile gramaticale. 33 . Sunt cercetări care indică o relaţie direct proporţională între gradul de abstractizare şi diferenţierile în modul cum înţeleg subiecţii aceşti itemi. ţin. descrieri generale. de regulă. Itemul abstract cere procesarea în continuare a înţelesului său. Itemii abstracţi sunt. opinii. dar şi prin obţinerea unor producţii şi expresii sau a unor performanţe ale persoanei (aspecte încărcate de obiectivitate prin gradul mai redus de intervenţie a eului conştient în construirea răspunsului). neobişnuite. acelaşi proces de evaluare este mult mai sistematic incluzând operaţiuni distincte şi integrând informaţia obţinută prin: • observarea unor modele de comportament şi de trăire. referiri la fapte concrete. Măsura în care un item evocă valori. a unor structuri propoziţionale complicate.

1. pe baza lor. a seturilor de răspuns ale subiectului etc. de exemplu. care antrenează depresie şi afecte negative (trăsătura de personalitate definită ca „stare de bine” este cuantificată şi poate fi evaluată prin Inventarul de personalitate California). Cercetarea ştiinţifică face eforturi continui de a elimina sau minimaliza astfel de influenţe. valoarea explicativă a trăsăturilor de personalitate utilizate ca explicaţii cauzale pentru un comportament observat este reală doar atunci când aduce un plus de sens şi permite evaluări care depăşesc datele observabile De exemplu. în care domină nevoia persoanei de a fi în prezenţa altora. zilnice sau.. Putem afirma astfel că ultimul tip de explicaţie derivă din datele privind modul cum sunt reprezentate dispoziţiile bazale. teoria lui H. punctuală şi curată ne poate duce cu gândul la un anumit nivel de funcţionare specific trăsăturii de personalitate denumită „conştiinciozitate”.3. din punctul de vedere al stabilităţii trăsăturii. Gough privind dimensiunile interrelaţionare ale personalităţii Perspectiva din care construieşte H. Modelul evaluării trăsăturilor de personalitate şi realizarea. o observaţie asupra faptului că o persoană prezintă un mod constant de a fi ordonată. putem explica starea de nefericire a unei persoane fie prin evenimente recente şi circumstanţe stresante existenţiale. şi evaluările psihodiagnostice suportă influenţa unor aspecte care le dau caracter relativ precum: influenţa dispoziţiilor trecătoare. este insuficient în psihologie să explicăm că trăsătura de personalitate „extraversie gregară” a determinat un model de comportament deschis. Astfel.Validitatea unor astfel de evaluări este substanţial mai ridicată decât a celor obţinute în varianta observaţiei cotidiene (încărcate de propria subiectivitate şi de prejudecăţile evaluatorului) şi este cuantificată prin mijloace ştiinţifice controlabile pentru fiecare instrument de investigaţie utilizat. relaţii personale. proiecte personale. Se centrează pe acei termeni pe care oamenii îi utilizează între ei pentru a-şi descrie moduri de comportament. sunt argumente care indică o dinamică de la ceea ce este specific spre general şi din nou spre specific. fie prin existenţa unei dispoziţii cronice de a trăi anxiogen evenimentele vieţii. De asemenea. datele contemporane din cercetarea psihodiagnostică sprijină posibilitatea de a vorbi despre valoarea explicativă a trăsăturilor de personalitate doar în măsura în care se certifică stabilitatea acestora în timp – ceea ce dă posibilitatea reală de a face predicţii pe termen lung. prin faptul că trăsăturile distincte covariază în modelele similare care se repetă. Desigur. a felului cum dispoziţiile bazale interacţionează cu un mediu în schimbare pentru a produce expresiile fenotipice ale personalităţii: valori. respectiv trăsăturile denumite nevrotism şi extraversie. imaginea de sine etc. a predicţiilor asupra comportamentului. caracteristicile obişnuite. pune problema explicării în cadrul dinamic al dezvoltării personalităţii. toate fiind consecinţe legate de inferenţa legată de „conştiinciozitate”. Inventarul de personalitate California. O explicaţie devine cu atât mai valoroasă cu cât ne putem întemeia pe ea inferenţe asupra unor aspecte la care nu avem acces direct prin observaţie sau pe care nu le putem pune în evidenţă în prezent. are un stil de atent de a evalua datele etc. iar acest lucru permite să concluzionăm că este foarte probabil ca persoana în mod obişnuit să fie caracterizată şi de tendinţa de a-şi urmări realizarea planurilor. Din această perspectivă. În această perspectivă. Gough chestionarul este dublă: contextul de utilizare şi conceptele care există deja în domeniul comportamentului interpersonal. În acelaşi fel. pentru a ne referi direct la 34 .

Structură: Cele 18 de scale care sunt utilizate în mod obişnuit pentru trasarea profilului CPI. Factor V – sensibilitate feminină vs. • Socializarea (So) evaluează gradul de interiorizare a valorilor normative şi culturale. Ie (Eficienţã intelectuală). adaptare şi conformism social. Cm (Comunalitate). (2) măsuri ale orientării normative: Re (Responsabilitate). • Acceptarea de sine (Sa) se adresează simţului propriei valori şi autoapreciere.480 sunt grupate în patru domenii: (1) măsuri ale stilului şi orientării interpersonale: Do (Dominanţă). Scopul lui este de a permite o predicţie asupra comportamentului. Gi (Impresie bună). conformism social. Sp (Prezenţă socială). So (Socializare). scalele individuale CPI se grupează generând scalele structurale. Materiale necesare: Chestionar. Sa (Acceptare de sine).denumirea dată de autor. „conceptele populare” în sensul cel mai direct al acestei expresii. denumite şi factori. • Autocontrolul (Sc) păstrarea exigenţelor normative şi respingerea reacţiilor neurotice. • Sentiment de bună-stare personală (Wb) se referă la starea fizică şi psihică a subiectului. Factor IV – factor care determină atitudinea faţă de test. grilă. Profilul CPI al unei persoane se obţine prin reprezentarea grafică a cotelor standard T corespunzătoare scorurilor brute realizate de aceasta. Descriere abreviată a scalelor • Dominanţa (Do) ca măsură a dominanţei sociale. Ai (Realizare prin independenţă). Wb (Sănătate). etalon. To (Toleranţă). spontaneitatea şi siguranţa de sine. • Prezenţa socială (Sp) evaluează echilibrul. În urma studiilor de analiză factorială. foaie de profil (masculin şi feminin). Sy (Sociabilitate). a eficienţei şcolare şi academice. Inventarul permite în funcţie de obiectivele testării aplicarea ecuaţiilor de regresie calculate pentru predicţia comportamentului delicvent. Grupările formază 5 factori: Factorul I – factor de sănătate mintală. FM (Feminitate versus Masculinitate). • Responsabilitatea (Re) surprinde conştientizarea regulilor şi abilităţilor de a convieţui cu cei din jur. (3) măsuri ale funcţionării cognitive şi intelectuale : Ac (Realizare prin conformism). Scop: CPI este destinat evaluării comportamentului normal pornind de la manifestările interpersonale şi interacţiunile sociale cotidiene. ca sursă primă pentru identificarea conceptelor populare fiind chiar analiza limbajului cotidian. Sc (Autocontrol). dependenţă. a succesului profesional. iar metodele cel mai utilizate sunt cea raţională şi cea empirică. ataşat social. • Sociablitatea (Sy) identifică un comportament deschis. nonconformism social vs. duritate masculină. o anume temă a comportamentului interpersonal. Cs (Capacitate de statut). FactorIII – factor de independenţă. foaia de răspuns. • Capacitatea de statut (Cs) măsoară calităţi asociate statutului social. Pentru Gough scopul fiecărei scale este să reflecte cât de fidel posibil un aspect. manual pentru interpretare. Fx (Flexibilitate). (4) măsuri ale rolului şi stilului personal: Py (Intuiţie psihologicã). 35 . Factorul II – factor descrie eficienţa personală.

la un pol şi masculin la celălalt. Wb. • Impresie bună (Gi) identifică persoanele al căror stil de a se prezenta este de supra estimare a atributelor prosociale. Recomandat pentru adulţi şi tineri. flexibilitatea şi ostilitatea raportate la ceilalţi. Cm. Gi. Aplicare: Testul se aplică fără limită de timp. în special pe scala Gi. Primul pas în interpretare este determinarea validităţii profilului. Scoruri standard mari pe toate scalele. Cotare: Se aplică succesiv grilele pentru fiecare scală. Se aplică individual sau colectiv. În acest scop se analizează rezultatele obţinute pe scalele Wb. • Feminitatea (Fe) evaluează pe un continuum rolul social feminin. instructajul se face utilizând foaia de răspuns pentru exemplificare. • Înclinaţia psihologică (Py) interesul şi reacţia cvasi-raţională la trebuinţele. • Comunalitatea (Cm) evaluează pe un continuu gradul de convenţionalitate şi nonconvenţionalitate. motivaţia şi experienţa altora. – disimulare pozitivă Al doilea pas constă în interpretarea propriu-zisă a profilului psihologic al subiectului. Pe nici una din aceste scale subiectul nu are rezultate sub 20 n. • Flexibilitatea (Fx) gradul de flexibilitate şi adaptabilitate în gândire şi comportament social. Se determină notele standard corespunzătoare (conform cifrelor înscrise în coloanele laterale din stânga şi dreapta) şi se desenează profilul.s. • Eficienţa intelectualã (Ie) trăsăturile de personalitate care corespund unui înalt nivel de abilitate intelectualã. ceea ce înseamnă că subiectul nu a încercat să disimuleze sau să răspundă la întâmplare.Toleranţa (To) gradul de permisivitate faţã de atitudinile sociale. În acest scop se verifică performanţele obţinute pe scalele Cm. 24 ani) pe scalele CPI sunt următoarele: Scale Fe Note brute 24 Note standard 55 23 18 20 29 12 30 44 45 40 41 29 34 34 38 38 25 26 24 54 48 45 55 60 42 31 20 35 57 53 43 13 8 58 48 Do Cs Sy Sp Sa Wb Re So Sc To Gi Cm Ac Ai Ie Py Fx • Primul pas al interpretării constă un verificarea validităţii profilului.s. Se acordă un punct pentru fiecare răspuns coincident grilelor. • Realizare prin conformism (Ac) evidenţiază potenţialităţile de realizare care funcţionează bine într-un cadru bine definit şi clar structurat. Se face suma notelor brute pentru fiecare scală în parte şi se marchează pe foaia de profil. Ca urmare profilul este interpretabil 36 . scoruri sub 20 (c. Scoruri sub 20 (cote standard) pe scalele Wb. Interpretare: Se face conform indicaţiilor din manualul testului. minim definit. Subiectul este avertizat sa nu omită nici un răspuns şi să răspundă cât mai onest. • Realizare prin independenţã (Ai) evidenţiază potenţialităţile de realizare care funcţionează bine într-un cadru deschis. – subiectul răspunde la întâmplare.) pe scala Gi. pentru ca rezultatele să îl reprezinte. Gi. – disimulare negativă. şi Cm. Exemplu Rezultatele obţinute de subiectul XX (femeie.

B. metoda analizei factoriale aplicată în psihologia personalităţii are două obiective: 1. În acest scop se folosesc paternurile interpretative. So 48).Al doilea pas constă în interpretarea corelativă a performanţelor pe scale. Trăsăturile de personalitate sunt „factorii” rezultaţi în urma analizei factoriale a unei mase critice de informaţii despre comportamentul uman. tolerantă tot în limite medii (To 55). să determine modele ale unităţilor funcţionale (factorii ca aspecte structurale ale personalităţii) şi 2. cu posibile explozii de rebeliune în condiţiile unui autocontrol submedie (Sc 45) şi a interiorizării relative a normelor sociale (Cm 42. Ele pot fi trăsături constituţionale sau formate sub presiunea mediului în care a evoluat persoana. Cattell Pentru Cattell. învaţă mai bine într-un mediu structurat. înţeleşi ca trăsături sursă pentru comportament. convenţională (Sp 41).4. Sunt date 4 formule de combinare a notelor etalon de la anumite scale pentru a determina gradul de manifestare a celor 4 trăsături secundare. construit în clase standardizate (11). Din puntul de vedere al orientării morale este percepută ca o persoană care doreşte să facă o bună impresie socială (Gi 60). tăcută. 37 . un model al funcţionării factorilor primari şi secundari. Cattell afirmă clar că numai prin cunoaşterea precisă a întregului model al trăsăturilor care definesc acea persoană ca o unicitate se poate realiza o predicţie despre ce va face persoana într-o situaţie dată. Pentru personalitatea matură cercetările lui Cattell indică un set de 16 factori primari sau trăsături sursă. de la A la Q4. este caracterizată prin intuiţie psihologică (Py 58) şi integrarea atributelor de rol sexual (Fe 55). manual de interpretare. fiecare fiind sursa unui anume aspect al comportamentului. Are 126 itemi. o foaie de răspuns. A şi B. Aptitudinile. 1. este conştiincioasă în limite medii (Re 54). În comportament se manifestă şi trăsături de suprafaţă cu o valoare descriptivă şi formate din interrelaţionarea ponderată specifică a unor trăsături sursă. 2 grile de corecţie. denumite cu litere. puţin ambiţioasă (Cs 40). stabile. puţin prietenoasă (Sy 41). tăcută. permanente pentru că sunt factori unitari. 4 trăsături secundare sau de suprafaţă. Scop: Definirea unui profil. Ca urmare este retrasă. Lipsa de încredere în sine sunt corelate rezulatelor sub medie din punctul de vedere al eficienţei intelectuale. conform intercorelaţiilor unora dintre ei. În situaţii în care modelul de realizare lipseşte se poate adapta cu o mai mare dificultate (Ai 53). etalonul de transformare a notelor brute la scale în note standard. timidă (Do 44). ordonat (Ac 57) fiind conştiincioasă şi tinzând să respecte convenţiile. Din punctul de vedere al funcţionării cognitive şi intelectuale se dezvoltă. inhibată. Material: Chestionar cu două forme paralele. Uşor rigidă (Fx 48). Rezultatele obţinute de subiectul XX permit următoarea caracterizare: dificultăţile de relaţionare interpersonală (performanţe sub medie pe scalele Do Cs Sy Sp Sa Wb) sunt generate de lipsa de încredere în sine (Sa 29) şi conflicte mascate (Wb 34). Chestionarul celor 16 Factori Primari ai personalităţii şi teoria factorială asupra formării şi funcţionării personalităţii a lui R. şi. competenţele intelectuale prezente nu sunt utilizate eficient (Ie 43). Trăsăturile „sursă” sunt importante. Structură: Sunt construite 16 scale destinate evaluării celor 16 factori primari ai personalităţii mature. să ofere o estimare numerică a gradului manifestare în ecuaţia personală a individului a fiecăruia dintre factorii primari ai personalităţii.

La total se adaugă constanta 69 şi se împarte la 10. perspicace. Factorul II.. temperament de artist faţă de dinamism. Scala E. acomodabil. pozitivist. totalului i se adaugă constanta 34 iar suma se împarte la 10. entuziast. lipsit de motivaţie pentru sarcini dificile faţă de anxietate puternică. Calm. cald. calm şi nepăsător faţă de tensiune ergică ridicată: tensionat. Scala M. autoritar. moralizator. decis şi întreprinzător. sentimente de inferioritate faţă de îndrăzneţ. Scala Q3. conciliant. amabil. lucid. cu simţul datoriei şi responsabilităţii. tendinţă spre neglijenţă faţă de supraeu puternic: conştiincios. ţine la formă. încăpăţânat. Scala Q4. cooperant. neindicat pentru munca în echipă. sociabil. expansiv. îndărătnic. amabil. cu sentimente de culpabilitate. visător. încrezător în sine. se bazează pe sine. Moderat. Lent în înţelegere sau învăţare. Factorii secundari. de suprafaţă: Factorul I. Calculul notei standard se face pornind de la notele standard ale factorilor primari componenţi. Conservator. Eu slab: stabilitate emoţională scăzută. Factorul III. cu rezonanţă emoţională bogată. la extrem. O slabă integrare a impulsurilor. Încrezător. Emotivitate difuză. astfel: 2 A 0 3 E + 4 F + 5 N – 2 Q2. hipersensibilitate. sigur de sine. inovator. direct. cu spirit practic. stabil. Slabă tensiune ergică: destins. cu un bun control al emotivităţii. Docil. Adaptabil şi. Scala N. capabil să-şi păstreze sângele rece. faţă de polul opus. nepăsător. prudent în raporturile sociale. clarvăzător. prudent. Din total se scade constanta 11 şi se împarte la 10. rece faţă de polul opus. insensibil faţă de tandru. perseverent. sensibil. natural faţă de subtil. fără toleranţă la frustrare faţă de eu puternic. deschis. Scala F. impulsiv faţă de control al impulsurilor. realist. dominator. sentimental. Calculul notei standard se face pornind de la notele standard ale factorilor primari componenţi. Scala L.Scala A. umil faţă de afirmativ. conştiincios. inadaptat. Scala H. gândire concretă. timorat. spirit independent. fără simţul datoriei. sensibil până la imaturitate emoţională. trece repede la acţiune. plin de viaţă. ScalaQ2 Dependent de colectiv faţă de independenţă personală. cu respect pentru convenţional faţă de deschis spre nou. sociabil. critic. cooperant. detaşat. spontan. inteligenţă mai puţin eficientă. calm. dependent afectiv. inteligenţă vie. Realist. Introvert faţă de extravert. depăşit de evenimente. cu sentimente de frustrare. senin faţă de anxios. iritabilitate. întreprinzător. necontrolat şi în conflict cu sine. astfel: 2 L + 3 O 0 4 Q4 – 2 C – 2 H – 2 Q3. cu o prudenţă extremă. suspicios. cu amor propriu. Scala Q1. capacitate bună de abstractizare. Practic. naiv. Supraeu slab: oportunist. Timid. Scala G. cere ajutorul şi stima altora. 38 . adaptabil faţă de neîncrezător. Calculul notei standard se face pornind de la notele standard ale factorilor primari componenţi. Direct. formalist. Scala C. critic. decis. dur. fără spirit practic. Scala O. Rezervat. astfel: 2 C + 2 E + 2 F + 2 N + – 4 A – 6 I – 2 M. boem. oarecare lipsă de imaginaţie faţă de imaginativ. taciturn. plin de resurse interioare. rezervat faţă de impulsiv. Scala B. analitic. depresiv. exteriorizare dificilă. Scala I.

Raportul dintre prima şi a doua jumătate. Având în vedere fidelitatea înaltă dintre forma A şi forma B. Atrage atenţia în special dinamismul. Apoi încercăm să ne imaginăm ce tip de comportament rezultă în urma unor astfel de influenţe şi în ce anume situaţii acest gen de a reacţiona pare să conducă spre eşecuri. la cei care apar a influenţa mai slab comportamentul (notele 3 sau 7). nu reuşeşte să-şi controleze suficient emoţiile.B. III 6. Q2. caută aprobarea şi sprijinul faţă de independenţă. 25 ani) sunt: Scale A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 Note standard 6 9 3 4 8 4 5 5 3 5 7 6 7 3 6 5 Factorii activi în comportament sunt: B. Itemii sunt organizaţi după factorii primari componenţi şi după caracterul manifest sau interiorizat al simptomelor. În acest sens. L. Chestionarul este construit cu scopul de a măsura anxietatea. Comportamentul este dominat de inteligenţă. 1 şi 9. 39 . însă se deosebeşte de acesta. temeri. instabilitate. 5. cu iniţiativă. pasiv. iar nota din zona „medie”. grilă. relativ cooperant şi adaptabil la grup. diferite manifestări psihosomatice amplificate subiectiv. IV 5. defineşte caracteristici de tensiune interioară. Calculul notei standard se face pornind de la notele standard ale factorilor primari componenţi. Exemplu: Rezultatele obţinute la chestionar de subiect (bărbat. astfel: 4 E + 3 M + 4 Q1 ? 4 Q 2 – 3 A – 2 G. (Nevrotismul este incapacitatea de adaptare la situaţii noi. cu atât putem considera influenţa specifică a factorului respectiv mai puternică. vulnerabilităţi sau invers. supunere. foaie de răspuns. rigiditate în comportament). 2 şi 8). se poate raţiona în legătură cu modul cum a răspuns subiectul la test comparând rezultatele la cele două profile. Scop: Anxietatea conform teoriei lui R. etalon. Aplicare: Chestionarul se aplică individual sau colectiv. Astfel primii 20 itemi se referă la manifestări indirecte. Astfel că. de la cei mai puternici şi sensul acestei influenţe (notele 0 şi 10. următorii 20 la expresia directă a stării la nivel comportamental. N. Factorul de anxietate e apropiat de nevrotism. care. 5 şi 6 pare să indice o influenţă specifică nesemnificativă. II 7. Q1. foaie de profil. tranşant. se manifestă spontan şi expansiv. În urma aplicării formulelor pentru calcului factorilor secundari a rezultat: I. voalate ale anxietăţii. cu cât nota este mai extremizată spre unul sau altul dintre cei doi poli ai dimensiunii. respectiv la clasele 4. fără să fie extremizat. Se calculează factorii secundari şi se realizează o imagine mai integrată în legătură cu felul cum este percepută personalitatea subiectului testat. la reuşite. Totalul se împarte la 10. Subiectul va completa răspunsurile obligatoriu la toţi itemii. calculat separat de nota generală de anxietate. devine un indice pentru gradul de mascare sau de accentuare comportamentală a trăirii anxioase. rezervă în asumarea situaţiilor de risc. Chestionarul de anxietate „C” Materiale necesare Chestionar. vesel.Factorul IV. lipsă de încredere în sine. este legat de ceilalţi. manual pentru interpretare. plăcut. F şi C. fără limită de timp. agresivitate şi îndrăzneală în modul de a se impune. se trec în revistă cei 16 factori şi se selectează în funcţie de ponderea influenţei. Interpretare: Dimensiunile factoriale se interpretează pornind de la faptul că o notă la extreme indică un maxim de activism al influenţei respective asupra comportamentului. un caracter moderat. Cattell. îi dă posibilitatea unei relaţionări eficiente în situaţiile problematice tendinţa fiind să acţioneze.

Scala Q4 = tensiune ergică (tensiunea pulsaţiilor interioare ce nu pot fi rezolvate. instructajul se face utilizând foaia de răspuns pentru exemplificare. Se desenează profilul şi se fac interpretările. O a doua ipoteză este că o tensiune anxioasă puternică conduce la regres şi împiedică creşterea normală a forţei Eului. Această componentă pare să reprezinte gradul în care anxietatea e provocată de presiunile şi necesităţile. Se calculează scorurile brute parţiale pentru fiecare subscală factor ( Q3. Situaţia socială dificilă cauzată de comportamentele paranoide ar putea să se înrudească cu anxietatea sau. capacitatea de a controla şi de a exprima tensiunile într-o manieră adaptată şi realistă tensiunile generate de sine. mai veridic. Nota pentru componenta Q3 poate să fie. Caracteristica sa centrală este un sentiment de lipsă de demnitate. elev liceu obţine următoarele rezultate Scale Indice global Q3 C L O Q4 Note brute fără corecţie 9 2 1 12 7 Note brute cu corecţie 26 7 2 1 10 6 Note standard 4 7 3 2 5 3 40 . C.. Factorul „C” reprezintă conceptul bine cunoscut al forţei Eului. impulsurile nesatisfăcute. În termeni freudieni ea poate fi acoperită de conceptul de anxietate provocat de presiunea Supraeului. Recomandat pentru adulţi şi tineri. de anxietate şi de depresie. În plan descriptiv factorul “O” este cunoscut ca reprezentând culpabilitatea anxioasă depresivă. tipice defensivei paranoice. de orice fel. În formele sale extreme pare a fi un sindrom de depresie. Absenţa unei astfel de integrări a comportamentului în jurul unei imagini de sine clară este. Scala O = înclinare către auto-acuzare. Motivul corelării tendinţei paranoide cu anxietatea este obscur. una dintre cauzele majore ale dezvoltării anxietăţii. uneori". să nu omită nici un răspuns. Scala L = sentiment de insecuritate. pentru ca rezultatele să îl reprezinte. Se aplică corecţiile corespunzătoare în funcţie de vârstă şi sex.Structură: Chestionarul evaluează nivelul anxietăţii globale prin 5 subscale care determină 5 factori primari ai anxietăţii. Exemplu: Adolescent. de asemenea. Poate să fie un element constituţional al anxietăţii. trebuinţele. Subiectul este avertizat să evite răspunsurile de tip „oarecum. să răspundă cât mai onest. incapabil de autocontrol recurge la multiple apărări care duc la creşterea tensiunii subiective. Aplicare: Testul se aplică fără limită de timp. legată de structurile de caracter şi de obiceiurile socialmente aprobate. nesigur. această notă să reprezinte participarea nesiguranţei sociale la anxietate. Se aplică individual sau colectiv. Se face suma tuturor punctelor pentru a obţine scorul brut pentru scala de anxietate globală. 19 ani. tendinţe paranoide. care duce în paralel la dezvoltarea de comportamente asemănătoare. Q4). Acest factor arată gradul de motivare a integrării comportamentului individual în ceea ce priveşte imaginea de sine acceptată conştient şi raportată la standardele sociale acceptate. tendinţe asociale). Se acordă 1 punct sau 2 puncte în conformitate cu indicaţiile grilei. Aceşti factori sunt următorii: Scala Q3 = nivelul de integrare a imaginii de sine cu comportamentul sau dezvoltarea conştiinţei de sine. Scala C = forţa Eului (capacitatea de a se controla. întâlnit la unii bolnavi din spitalele de psihiatrie. auto-acuzare şi anxietate combinată. L. Se transformă notele brute în note standard prin utilizarea etalonului. O. facilitatea de a-şi recunoaşte realist tensiunile interioare). Cotare: Se aplică grila. Eul slab.

1994. Fiske analizează un set de 22 variabile dintre cele dezvoltate de Cattell şi constată că pot fi identificaţi 5 factori comuni în analiza autoevaluărilor. 41 . maturitatea emoţională. observaţiilor şi interviurilor realizate. Ulterior. reanalizarea variabilelor a condus la concluzia că doar 5 dintre factori pot fi valizi: introversia vs. termeni metaforici şi vagi. În 1951. Îi denumeşte: auto-expresie. în cadrul altei cercetări. Studiile ulterioare realizate de Digman şi Takemoto-Chock. ciclotimia vs. Factorul Q3 indică o uşoară creştere a anxietăţii (7) datorată unor probleme de integrare a comportamentului cu imaginea de sine. Termenii din prima categorie. extraversie. independenţi. 46. 47. Modelul psiholingvistic: cei 5 superfactori. conservatorism. Aceste trăsături subiacente reprezintă „dimensiuni ale diferenţelor individuale care determină apariţia unor regularităţi în gândire. Smith. termeni care desemnează dispoziţii temporare sau activităţi. descriptori potenţiali de personalitate. 1943. 1963. au fost encodate tocmai trăsăturile cele mai pregnante. Analiza factorială realizată de acest pionier al metodei. Fiske este considerat „descoperitorul accidental al modelului”.5. submisivitate. termeni care se referă la importanţa socială. Alţii. Aceasta presupune că la nivelul limbajului curent. 1965.Interpretare. conformism. consideră McCrae şi C. va utiliza lista lui Allport şi Odberg pentru a construi 35 de scale bipolare cu seturi de adjective şi fraze. deşi nu a dus mai departe aceste cercetări. 1. l-a condus spre delimitarea a 5 factori comuni. Norman. 1949. selectează din Webster's New International Dictionary cuvinte prin care se pot diferenţia comportamentele umane. control emoţional şi intelect cercetător. precum Wiggeins şi Trapnell. cel puţin ca structură.953 de termeni împărţiţi în 4 categorii: termeni neutri. legaţi de aspecte fizice. din 1925. în liniile sale generale. Guilford realizează o rotaţie oblică a 13 scale ajungând la 7 factori pe care îi va prelucra creând chestionarul Thurstone Temperament Schedule. Este posibilă o taxonomie a descriptorilor de personalitate extrasă din limbajul natural? Este această taxonomie caracteristică unui spaţiu cultural sau este. universală? Cercetări bazate pe ipoteza lexicală au început odată cu studiile lui Thurstone. Fieke. 1961. 1988. Cercetările psiholingvistice actuale contestă valabilitatea celor 35 de scale Cattell şi a celorlalte studii care au pornit de la cercetările sale (John. Angleitner şi Ostefdorf. D. Autorul realizează o listă de 60 de adjective şi în cadrul unei cercetări cere subiecţilor să răspundă în ce măsură înţelesul unui adjectiv poate fi utilizat într-o descriere a persoanei. Această clasificare a fost ulterior considerată subiectivă şi s-a renunţat la ea. Costa. Anxietate în limite normale (indice global 4). 4504 formează lista „trăsăturilor stabile de personalitate”. Tupes şi Christal. evaluări caracteriale şi influenţe ale altora. Chestionarul ABCD-M În încercarea de a surprinde aspectele stabile care definesc personalitatea umană s-a constituit treptat una dintre ipotezele cele mai fructuoase din istoria teoriilor despre personalitate şi a evaluării psihologice: ipoteza lexicală. dimensiuni esenţiale ale personalităţii. conform cărora oamenii se evaluează unii pe ceilalţi. adaptare socială. Cattell. Au rezultat un număr de 17. capacităţi şi talente. ascendenţa vs. simţire şi acţiune”. În prezent. care determină moduri stabile şi consistente de comportament. 1993). radicalism vs. au constatat similaritatea celor 5 factori ai lui Cattell cu propriile lor date de cercetare factorială. schizotimia. l-au denumit pe Cattell „tatăl intelectual” al modelului big five (Goldberg. Allport şi Odberg. 1981.

S. nivele care apar explicit în schema de mai jos. ceea ce conduce spre o a doua eroare. iar motivele pot fi la rândul lor posibil de explicat ca expresii ale tendinţelor fundamentale. Cercetările au pornit de la vorbitorii de limbă engleză şi apoi treptat s-au extins în multe alte spaţii culturale punând de fiecare dată în evidenţă existenţa. Psihologul. agreabilitate conştiinciozitate Adaptări caracteristice: scopuri personale. Cercetări desfăşurate în ultima decadă a secolului trecut au impus ideea că ideile implicite preexistente la vorbitorii unei culturi lingvistice. Aceste 5 tendinţe au fost în general denumite cu următorii termeni: extraversie. după cum evidenţiază schema. conştiinciozitate. În realitate. reflectă regularităţile şi covarianţele realului. modurile de comportament specifice pot fi explicate de motive. respectiv felului cum aceste tendinţe de bază au fost modelate. evenimente. în consiliere sau psihoterapie nu poate schimba trăsăturile de bază ale subiectului sau pacientului.Tupes şi Christal. ele rămân constructe psihice care sunt la rândul lor „servite” de structurile biologice (bazele biologice). prin intermediul proceselor de intermediere. legate şi de tipurile de atribute care se asociază. în evaluările psihodiagnostice. dar explicarea şi cunoaşterea corectă a acestora şi a felului cum intervin ele în problemele existenţiale ale individului. Studiile lor realizate pentru U. se adresează fie analizei de fineţe a proceselor de transformare care se petrec/s-au petrecut în decursul dezvoltării. 42 . imagine de sine ce cuprinde scheme ale eului şi mituri personale Influenţe norme culturale. explicaţiile trebuie căutate la diferite nivele şi anume. agreabilitate. care pot fi privite ca 5 tendinţe bazale. întăriri Biografie obiectivă: reacţii emoţionale. Trăsăturile bazale. fiind parţial derivate cultural. Psihologul. fie adaptărilor specifice individului. intelect – apar ca dispoziţii psihice fundamentale care nu trebuie în nici un caz privite ca şi constructe biologice. în modul în care individul se şi îşi evaluează comportamentul şi semenii. parţial din experienţa personală. Air Force nu au fost cunoscute decât în 1992. Desigur. În acest model explicativ. dezvoltat teoretic de Costa şi McCrae. Baze biologice semnisemnificative Tendinţe bazale: externe: nevrotism extraversie deschidere. nevrotism. superfactorii personalităţii – definite în studiul american drept: extraversie. aceste tendinţe bazale sunt modelate în decursul vieţii individului prin influenţele interne şi externe. respectiv o punere în legătură greşită a trăsăturilor şi motivelor. 1958. schimbări Greşeala cea mai frecventă în psihodiagnoză este confuzia dintre comportamente şi trăsături propriu-zise. a 5 aspecte fundamentale. îl pot ajuta să reducă la minim dificultăţile sau incongruenţele. atitudini. nevrotism. 1994. Rezultatele lor iniţiale i-au condus la o soluţie de 8 factori. conştiinciozitate şi intelect. 1961 analizează rezultatele mai multor cercetări ale lui Cattell şi Fiske şi ajung la o soluţie factorială cu 5 dimensiuni. agreabilitate.

nu există o legătură directă. între 1994 – 2002. Etape în cercetarea psiholingvistică românească: I. sexuale şi alte materiale primare ale psihicului. arhaice. pot furniza explicaţii pentru comportamentele observabile.960 termeni (adjective). II. în cadrul acestui model al celor 5 mari superfactori. Cristian Ormindan. sentimente. Cosmina Popescu. Între tendinţele de bază şi adaptările caracteristice care constituie expresia directă.Între aceste tendinţe bazale din care fac parte trăsăturile de personalitate şi biografia obiectivă a persoanei. DEX – Extragere 12. denumite „tendinţe bazale şi unor influenţe exogene. în diferite etape au colaborat studenţi în psihologie: Maria Blanche Şerban. valori. individul intră în viaţă cu anumite dispoziţii particulare cărora li se dă culoare locală şi sens în cultura prevalentă. Aceste procese dinamice complexe presupun. deprinderi. adaptările nefiind altceva decât caracteristicile dobândite ce constituie expresia fenotipică a trăsăturilor. care include comportamente specifice. desigur. au avut loc şi au continuu loc procese dinamice responsabile de un anume izomorfism. observabilă a personalităţii. Replicarea modelului big five în limba română Cercetările realizate în limba română au condus spre un model factorial cu o specificitate faţă de alte structuri factoriale în ceea ce priveşte compoziţia factorilor şi ierarhizarea lor. ca o subdiviziune a adaptărilor caracteristice persoanei de sine. obscure. relaţii care definesc „identitatea contextualizată” a persoanei. Acestea. În context. Dicţionarul explicativ al limbii române. Laura Almăşan. Biografia obiectivă este constituită de cursul real al comportamentelor şi trăirilor care formează viaţa persoanei. motive. Elena Mădălina Popa. Conţinutul acestora este format atât de personalitate cât şi de cultură. 43 . În concluzie. de exemplu. Trăsăturile măsurate pot fi înţelese optimal dacă le privim ca explicaţii pentru o categorie intermediară de fapte psihice. criteriul „Natură”. se raportează prin procese dinamice complexe. operează asupra persoanei în dezvoltarea sa ontogenetică. şi atitudini şi preferinţe incluse în jocurile de rol şi statut. la rândul lor. iar comportamentul observabil este o secţiune temporară a biografiei obiective. medicale. denumite „adaptări caracteristice”. Dragoş Ciobănescu. persoana pusă în contextul interrelaţiilor în care s-a format şi evoluează. un rol aparte în evaluarea psihologică îl are „imaginea de sine”. În cadrul acestui bloc de fapte psihice în dinamică. roluri. Personalitatea constituită sau în constituire este supusă unor influenţe endogene. alături de abilităţile cognitive. Reducţia acestora prin 3 paşi: eliminare elemente tehnice. acţiuni – deci ceea ce evaluează în mod curent oamenii şi la care. Deci acele obiceiuri. Trăsăturile de personalitate apar ca subdiviziune majoră a tendinţelor de bază. trăsăturile de personalitate apar ca explicaţii distale în înlănţuirile de procese dinamice reprezentate de săgeţile dintre blocurile de fenomene psihice şi psihosociale avute în vedere. punctul de focalizare îl constituie nivelul adaptărilor caracteristice. atitudini. prin intermediul proceselor de dezvoltare care creează acest izomorfism. criteriul „Persoană”: listă de 453 termeni. ce include gânduri. Cercetarea este desfăşurată de Mihaela Minulescu. Influenţele externe reunesc cadrul sociocultural în care se formează persoana şi sistemul de evenimente de viaţă cu întăririle pozitive sau negative primite de persoană de-a lungul vieţii personale.

Chestionarul ABCD-M Materiale necesare: Manualul testului. Construire itemi: Chestionar pilot ABCD – M & Lista de adjective. încă 4 factori secundari la 30 şi 60 grade. IX. Construirea variantei de experimentare a Chestionarului ABCD. derularea examinării validităţii prin metoda criteriului extern: teste cunoscute. În interpretare se va avea în vedere modelul integrativ construit de Costa şi McCrae.III. Structură: Cei 5 mari factori în modelarea big five pentru limba română prezintă fiecare câte 5 faţete. vârsta medie 26. foaia de răspuns. B. Metoda Hofstee. Construirea unui model ierarhic – structural: circumplexele big five. derularea analizelor factoriale pentru delimitarea faţetelor factorilor principali. respectiv negativi ai celorlalţi 4 factori. VII. 1992 • Calcularea încărcăturii variabilelor pe cei 5 factori principali. A. Experimentare: Lot 200 subiecţi: 50% femei.20) pentru niciunul dintre factori. • permit surprinderea mai bună a relaţiilor structurale dintre trăsături în interiorul spaţiului multidimensional şi dintre trăsături şi axele factoriale. Acest lucru a condus la un chestionar care conţine 5 scale principale şi 25 de scale structurale ale celor principale. foaia de profil – etalon Experiment: Autodescriere imagine de sine (4 variante): 100 studenţi psihologie: 921 termeni. VI. Derulări a analizei factoriale: Metoda componentelor principale şi rotaţii varimax: delimitarea factorilor: analiza varianţei comportamentelor. derularea calculelor de fidelitate: metoda consistenţei interne. • Trăsăturile sunt atribuite polului factorial pe care au proiecţia cea mai mare. Avantaje: • păstrează organizarea ierarhică a trăsăturilor pe mai multe nivele de abstracţie. Confruntarea celor 2 liste: analiză expert (6 psihologi). Chestionarul.M: selecţia itemilor cu încărcături majore şi fără încărcături minore pe alt factor – omogenitatea scalelor chestionarului. • se poate realiza mai uşor elaborarea faţetelor factorilor care apar ca modificări a fiecărui factor în funcţie de celălalt (o faţetă pură şi câte 8 faţete mixte cu variabile cu încărcături principale).6 ani cu limitele între 19 – 72 ani. • Se introduc. V. • include şi încărcătura secundară pe polii pozitivi. • Se calculează încărcăturile variabilelor pe cei 40 de factori obţinuţi: matrice de variabile x 45 încărcături. 44 . VIII. Scop: Realizarea unui profil de personalitate în raport de factorii centrali care influenţează comportamentul. • Sunt eliminate trăsăturile ale căror încărcături nu depăşesc o valoare prag criteriu (. pentru fiecare pereche de 2 factori. IV.

Căldură Empatie sentimentalism afectivă A1 A2 A3 A4 Egoism Insensibilitate Răceală Lipsa empatiei afectivă LIPSA AGREABILITĂŢII FACTORUL IV: Conştiinciozitate vs. Creativitate deschidere personală flexibilitate Ac 1 Ac 2 Ac 3 Ac 4 Ac 4 Platitudine Interpretativ Rudimentar Dependent. Lipsa agreabilităţii AGREABILITATE Altruism Romantism. Imaturitate. Stagnare ACTUALIZARE (ATITUDINE ŞI MOTIVAŢII GENERATIVE ) Aprofundare Toleranţă. Lipsă de ordine CONŞTIINCIOZITATE Voinţă. Non-creativ intelectuală rigid STAGNARE (NONEVOLUTIV) 45 . Planificare perseverenţă perfecţionare obiectiv C1 C2 C3 C4 Lipsa Superficial Subiectiv Risipitor mobilizării LIPSA ORDINII Onestitate. Spirit de Raţional. psihopatie MATURITATE – ADAPTARE NORMALĂ Încredere în Adaptativ. Rafinare Independenţă. corectitudine A5 Lipsa onestităţii Control emoţional C5 Nelinişte. Egocentrism ostil iritabil PSIHOPATIE – IMATURITATE. anxietate FACTORUL V: Actualizare vs. Prietenos Forţa inhibiţiei Forţa eului ceilalţi conservator M1 M2 M3 M4 M5 Manipulativ Rebel Despotism Excitabil.FACTORUL I Extraversie – Introversie EXTRAVERSIE Activism Optimism Umor E1 Pasivitate E2 Pesimism E3 Lipsă umor INTROVERSIE Abilitate interpersonală E4 Fără abilităţi sociale Afirmare personală (caută succesul ) E5 Dezinteres pentru afirmare FACTORUL II: Maturitate adaptare vs. AGRESIVITATE FACTORUL III: Agreabilitate vs.

CHESTIONARE ADRESATE TIPOLOGIEI PERSONALITĂŢII 2. sintonic şi greoi). oricare ar fi aceasta. C. cunoaşterea psihismului uman poate fi realizată pe modelul tipologic în care aspectul central este interacţiunea. atleticul şi displasticul. etc. funcţia logică şi funcţia valorică sau afectivă. astenicul (hiperestezic. au rămas în literatură clasificări bazate pe criteriul constituţie corporală asociată unei predispoziţii psihopatologice. De la Kretschmer. unele cu impact direct asupra psihodiagozei. psihicul inconştient personal şi matricea de bază formativă sau psihismul inconştientului arhetipal. în funcţie de propensiunea spre excitare şi risc. intermediar şi anestezic). Interpretare: Interpretarea se realizează conform unor profile: se porneşte de la semnificaţia calitativă a factorului principal şi se trece apoi la delimitarea faţetelor şi a semnificaţiei lor în contextul factorului respectiv. În dinamica dintre cele două instanţe intervin. Tipologia sa include ca tipuri distincte: picnicul (hipomaniac. intervine modul în care se orientează eul conştient în raport cu lumea şi complementar faţă de orientarea inconştientului şi. şi două iraţionale. II. fiecare subiect având la dispoziţie Chestionarul cu itemii şi foaia de răspuns. de asemenea.Aplicare: Se aplică individual sau colectiv. cu presupunerea subiacentă că fiecare individ reprezintă o echilibrare specifică a unor tipuri de structuri de bază. Astfel. respectiv funcţia senzorială şi funcţia intuiţiei.G. respectiv stiluri de acţiune care sunt suficient de stabile pentru a permite o clasificare a persoanelor de-a lungul acestor tipuri.1. în funcţie de caracteristici ale activităţii nervoase superioare. psiho-neuroendocrine. complementar aspecte distincte care permit o viziune tipologică asupra personalităţii umane. Există numeroase tipologii. Sunt autori care au modelat tipologii posibile în funcţie de orientarea valorică generală. Există mai multe nivele psihice: psihicul conştient. intervine felul şi măsura în care eul îţi dezvoltă şi stăpâneşte în raporturile cu realul cele patru funcţii posibile de cunoaştere: două raţionale. De exemplu. 1922. 46 . în situaţia în care în planul conştient al psihismului există o predominantă orientare spre lumea exterioară vorbim de extraversia eului şi a funcţiei preferenţiale. Această presupunere a avut valoare euristică în psihologia personalităţii şi implicit în psihologia clinică. Se aplică grilele şi se convertesc notele brute în note standard conform etalonării în note standard. Cotare: Chestionarul cuprinde 150 de itemi. Se integrează în final interpretările realizate pentru fiecare dintre cei cinci factori într-o imagine unitară despre comportamentul persoanei. Jung descrie şi aduce argumente empirice existenţa unei tipologii în care se pune în joc o viziune structurală asupra psihicului. Astfel există diverse tipologii privind temperamentul şi instrumente le corespunzătoare construite din acest gen de abordări: constituţionale. Autorul. Teoria lui Jung privind tipurile de personalitate Complementar abordării personalităţii prin prisma trăsăturilor sau dimensiunilor de bază. educaţională sau socială şi a condus la construirea unor instrumente de evaluare psihologică specifice. Dintre şcolile cele mai semnificative pentru psihologia normalităţii vom prezenta aspecte privind teoria tipologică jungiană. fiecare cu un sistem de categorializare pornind de la presupunerea de bază că există modele coerente de comportament.

cei care preferă să-şi trăiască viaţa mai ales prin intermediul senzorialului şi-au diferenţiat preferenţial aceste procese devenind în timp un acut observator al realităţii imediate. ontogenetic se va dezvolta o a doua funcţie. prin exersare conduce la un sentiment de „competenţă personală” iar întărirea succesului se generalizează şi pentru alte zone de activitate care se rezolvă prin implicare aceloraşi abilităţi. Foaia de calcul a profilului şi semnificaţia scalelor. De exemplu. de asemenea descrise şi 16 tipuri secundare. cea mai recentă. la fel. centrarea pe concret îi dă puţină energie disponibilă pentru abstract. aspecte forte şi aspecte limitative pentru 8 tipuri principale în funcţie de orientarea şi funcţia dominantă la nivelul eului conştient: introvert senzorial. care au plecat în cercetările lor de la teoria jungiană a tipurilor psihologice. MBTI. în situaţia când preferinţei dominate i se adaugă funcţia secundară. este un chestionar de evaluare a personalităţii. secundară. simţul comun etc. o formă abreviată de auto-evaluare. extravert logic. Materiale necesare: Chestionar. care. Rezultatele MBTI surprind diferenţe valoroase între indivizii normali. Jung. îl îndepărtează de la imaginar. va deveni relativ diferenţiat într-o anumită arie şi nediferenţiat înalte arii ale funcţionării psihice. Cu alte cuvinte. centrarea pe real. extravert intuitiv. Sunt. Atenţia sa va fi canalizată din ce în ce mai mult pe specificul mediului şi îşi va cheltui din ce în ce mai puţin timp şi energie pentru a utiliza şi dezvolta şi funcţia diametral opusă. forma M (93 de itemi) publicată în 1998 ca rezultat al cercetărilor celor de la Consulting Psychologists Press. vizând tipologia de personalitate construită de-a lungul dinamicii dintre atitudinea extravertă şi cea introvertă şi a celor patru funcţii de cunoaştere. în măsura în care „homeostazia” vieţii cotidiene determină individul să-şi canalizeze interesele şi energiile spre acele activităţi care îi dau şansa cea mai mare de a-şi utiliza mintea în modul pe care îl preferă. forma G (126 itemi). tipologia jungiană descrie reacţii şi preferinţe curente. creat de Katharine Briggs şi Isabel Myers. iar forma F este recomandată pentru consiliere sau cercetare. Indicatorul de tip Myers. MBTI este publicat în cinci forme: forma F (166 de itemi). forma AV (50 itemi). o orientare introvertă pentru a permite accesul eului şi înspre alte zone. centrarea pe aplicaţii practice îi îndepărtează de la preocupări teoretice etc. În acest context. respectiv intuiţia. extravert afectiv.Briggs a fost publicat în 1962. în inconştient se manifestă introversia şi celelalte funcţii rămase recesive şi nesocializate. introvert afectiv. Pe măsură ce se dezvoltă persoana îşi va dezvolta şi acele caracteristici care sunt consubstanţiale unei orientări spre senzorial. introvert logic. extravert senzorial. Inventarul tipologic Myers-Briggs Indicatorul de tipuri Myers-Briggs.Complementar. care va avea însă. Scop: Indicatorul de tipuri Myers-Briggs este un instrument de evaluare a personalităţii legat de psihologia analitică a lui Carl G. deprinderi şi comportamente asociate acestei funcţii. introvert intuitiv. Forma G este forma standard a MBTI. forma MMTIC (MurphyMesgeier Type Indicator Children de 70 itemi) care este o variantă pentru copii şi. centrarea pe prezent îi dă puţină energie pentru a se focaliza şi pe viitor. 2. Teoria tipurilor porneşte de la datele empirice care indică o predispoziţie a indivizilor spre prefera o anumită atitudine şi o anumită funcţie de cunoaştere. spiritul practic. deci realismul. 47 . ceea ce conduce treptat la definirea unor trăsături de suprafaţă. foaia de răspuns. Complementar. Testul este folosit atât în cercetare cât şi în psihologia aplicată.2. fiecare persoană în mod natural.

Preferinţa de tip Introvert: introverţii sunt stimulaţi şi incitaţi de ceea ce se întâmplă în lumea lor interioară şi aceasta este zona către care tind să-şi direcţioneze energia. Excelează în situaţiile în rememorarea şi mânuirea unui mare număr de fapte. Scala T-F Cum iei decizii? Cu observaţia că scala T-F este singura scala care se cotează diferenţiat în funcţie de sexul subiectului. metaforice. Preferinţa pentru Intuitiv: cealaltă „cale” de a afla este intuiţia. iar viata de adult este perioada propice pentru a-ţi „extinde posibilităţile”. ori se întâmplă efectiv. grăitoare. În timp ce are loc dezvoltarea unei funcţii preferate. Preferinţa pentru luarea deciziilor: Gândirea logică – Afectivitatea 4. În această fază. Preferinţa de tip Extravert: Cei care prefera extraversia tind sa-si fixeze atenţia către lumea exterioara şi către mediul exterior. Tipul intuitiv apreciază imaginaţia şi inspiraţia. şi tind să-şi focalizeze energia către mediu. adesea meditează la ce au de făcut. Introverţii sunt mai interesaţi şi mai în largul lor atunci când munca sau activitatea desfăşurată le cere ca o mare parte din timp să stea singuri. Chiar şi imaginile mentale nu sunt vagi. Uzul continuu si constant al funcţiei preferate constituie un stimul şi motivator puternic pentru a avea încredere şi a se ataşa acestui mod de a privi lumea. Intuiţia cercetează ansamblul şi caută să descopere ceea ce este esenţial. vizuale. Preferinţa pentru orientarea faţă de lumea exterioară: Judecata – Percepţia Scala E-I Modul de investire a energiei. fiind astfel realişti şi practici. Simt nevoia să experimenteze lumea pentru a o înţelege.Teoria tipurilor preferenţiale pleacă de la ideea ca oamenii sunt născuţi cu o predispoziţie pentru preferarea unei anumite funcţii în fata celorlalte. care îţi dezvăluie înţelesul. Dacă preferi intuiţia. atitudinea dominantă a eului. înainte de a acţiona. Introvertire 2. Pentru fiecare tip. În timpul vieţii de adult indivizii capătă mai mult sau mai puţin control şi asupra funcţiilor mai puţin preferate („inferioare”). devii expert în descoperirea de noi posibilităţi şi căi de a face lucrurile. două din cele patru funcţii ale lui Jung sunt mai preferate şi deci este mai posibil să fie dezvoltate şi folosite în mod conştient. 48 . Ei prefera să comunice prin viu grai şi nu prin scris. Ei prefera să înţeleagă lumea înainte de a o experimenta şi astfel. Scala S-N Cum percepi informaţia? Preferinţa pentru Senzorial: simţurile (vizual şi auditiv în principal) îi spun acestui tip uman despre ceea ce exista „acolo”. Celelalte două funcţii mai puţin preferate sunt considerate mai puţin interesante şi sunt de cele mai multe ori neglijate De obicei. Descrierea scalelor: Cele patru scale măsurate de MBTI sunt: 1. Tipurile senzitive tind să accepte şi să lucreze cu ceea ce este dat „aici şi acum”. există o relativă neglijare a polului opus aparţinând aceleiaşi preferinţe. realităţile şi posibilităţile ce se afla dincolo de informaţia transmisa de simţuri. colorate. Preferinţa pentru focalizarea atenţiei: Extravertire vs. în tinereţe este dezvoltată prima funcţie (cea „dominanta”) şi cea de-a doua (cea „auxiliara”). Preferinţa pentru adunarea informaţiei din mediu: Senzorialitatea – Intuiţia 3. ci pline de putere de evocare. Extraverţii sunt stimulaţi de ceea ce se întâmpla în lumea din jurul lor. un copil ce preferă o percepţie senzorială şi un copil ce prefera o percepţie intuitiva se vor dezvolta de-a lungul unor linii evolutive divergente. Teoria pleacă de la ideea ca tinereţea este vremea specializării. de aceea tind spre acţiune.

dar nu în cazurile în care se manifestă situaţii ambigue. Aceşti oameni preferă în deciziile lor să devină empatici. Când rezolvă o problemă. Oamenii ce preferă gândirea caută un standard obiectiv al adevărului. primii vor fi de obicei mai preocupaţi să-şi înţeleagă ideile importante. Ei vor ca soluţiile să aibă sens legat de 49 . Preferinţa pentru iraţional. pe baza cauzei şi efectului. detaliilor şi realităţii. Preferinţa pentru Sentiment: tipurile „F” folosesc afectivitatea ca metoda de decizie. de asemenea. favorabili şi plini de tact. Când foloseşti gândirea decizi în mod obiectiv. originale. Cei care preferă o atitudine raţională tind să trăiască în mod ordonat. Din contră. consiliere vocaţională Tipul de personalitate şi rezolvarea de probleme Cercetătorii au investigat relaţia între teoria lui Jung privind preferinţele individuale şi abordarea rezolvării de probleme şi a luării deciziilor. persoanele cu funcţia dominantă intuitivă se concentrează pe semnificaţia faptelor. în vreme ce extraverţii vor căuta feedbackuri în ceea ce priveşte viabilitatea ideilor lor. prezicând consecinţele logice ale unei alegeri specifice sau ale unui act particular. să-şi regleze şi controleze viaţa. tipurile „F” iau în consideraţie ceea ce este important pentru ei şi pentru cei din jur fără să pretindă ca acest lucru este şi logic. tendinţa de a fi obiectivi şi impersonali când trag concluzii. bucurându-se de ea şi având încredere în abilitatea lor de a se adapta momentului.Preferinţa pentru Gândire logică: odată dobândită informaţia printr-una din caile perceptive. De asemenea. Dihotomia descrisă aici se bazează pe două din scalele anterioare: fie preferi o atitudine în relaţionarea cu mediul bazată pe conştienţă şi pe concluzii proprii (indiferent dacă ele sunt raţional-logice ori afective). tipul „Judicativ”: această scală descrie stilul de viaţă pe care îl adopţi în confruntarea cu lumea exterioară şi modalităţile prin care te orientezi în relaţie cu ea. Senzorialii sunt predispuşi să dea atenţie faptelor. Ei preferă să păstreze „frânele” situaţiei. Ei vor manifesta o tendinţă de a dezvolta mai degrabă soluţii noi. planificat. Utilizarea MBTI în selecţia profesională. tipul „Perceptiv”: cei care preferă procesul perceptiv (fie prin senzorialitate. introverţii vor dori să li se acorde timp pentru a se gândi şi pentru a-şi clarifica ideile înainte de a vorbi. În concluzie. decât să folosească ceva ce au experimentat anterior. În acest fel. a relaţiilor între evenimente şi a posibilităţilor viitoarelor evenimente care pot fi imaginate plecând de la aceste fapte. Ei au. Scala J-P (Raţiune – Percepţie): Cum te orientezi faţă de lumea exterioară? Preferinţa pentru raţional. mai degrabă decât să o înţeleagă sau controleze. şi iei decizia analizând şi cântărind dovezile. Indivizii cu preferinţă pentru funcţia logică vor avea tendinţă să analizeze şi să folosească logica în timpul rezolvării unei probleme. în timp ce extraverţii vor dori să vorbească despre ideile lor pentru a le clarifica. Preferă să-şi trăiască viaţa. ei tind să aleagă soluţii standard care au dat rezultate în trecut. inclusiv realităţile neplăcute. fie preferi o atitudine bazată pe percepţie (senzorială sau intuitivă). fie prin intuiţie) preferă să trăiască într-un mod flexibil şi spontan. ori care cer adaptabilitate mărită. ea trebuie folosita. Este important de înţeles că „afectivitate” se foloseşte în acest context cu sensul de „decizii luate pe bază de valori” şi nu se referă la sentimente sau emoţii. să fie bine stabilite. Tipurile „T” folosesc gândirea ca metoda de decizie. rămân deschişi experienţei. Sunt organizaţi şi structuraţi şi vor ca lucrurile să-şi urmeze calea planificata. preferă să ia decizii. Ei excelează adesea în analiza situaţiilor de criză.

dezvoltându-şi funcţia auxiliară. De exemplu. De exemplu. A doua funcţie se va dezvolta pentru a permite echilibrul prin complementaritate. Genul de muncă în care va fi cel mai eficient şi de care se va bucura poate să depindă. Aplicaţie: identificarea tipurilor. În opoziţie. dar lucrează în baza a ceea ce simte el că este mai bine să facă. începând din 1976. Stilul managerial şi de a lua decizii Din perspectiva tipurilor există o specificitate legată de activitatea de conducere: − tipul NF preferă creativitatea. S-au realizat studii privind legătura dintre ocupaţii şi tipurile MBTI. principii generale. Ei vor fi mai preocupaţi ca procesul rezolvării de probleme să ia în considerare o varietate de tehnici şi prevăd schimbările neaşteptate. o politică. aparent. Deci. de exemplu. privind performanţa în muncă au făcut ca MBTI să devină un instrument popular pentru companii pentru a învăţa despre modul lor de a procesa informaţia. Studiile. Cercetările au arătat că în posturile înalte. reguli În cadrul unui tip. profesiunea de psiholog e încadrată tipului INFJ.A. una dintre funcţii va fi dominantă – funcţie preferată şi dezvoltată conştient. − tipul NT preferă să definească problemele. va folosi auxiliara tipic în lumea interioară. problemele văzute ca oportunităţi. cea de economist tipului INTJ iar cea de pilot ISTP. va folosi secundara în lumea interioară. Echipele cu indivizi având tipuri diferite sunt mai eficiente decât cele cu aceleaşi tipuri (părere susţinută de Myers în 1974). Introvertul. persoana îşi va dezvolta deprinderile care îi permit să funcţioneze şi în lumea 50 . Cei care preferă raţiunea tind să fie structuraţi şi organizaţi şi vor să lase lucrurile terminate. în timp ce intuitivii sunt mai potriviţi pentru posturi de conducere înalte ce presupun responsabilităţi de panificare strategică. urmăreşte obiective clare. Rezultatele studiului indică o strânsă legătură între suportul perceput şi satisfacţia muncii. astfel. au folosit MBTI pentru a optimiza productivitatea şi satisfacţia în muncă a angajaţilor. colegii. spitale şi forţele armate ale U. Prin contrast. Introvertul.fapte. afectivii ţin cont de valori şi sentimente în procesul rezolvării de probleme. cu atât creşte probabilitatea creşterii satisfacţiei. Alegerea carierei – orientare profesională Oamenii tind să fie atraşi şi sunt mult mai satisfăcuţi în slujbe şi cariere care le oferă oportunitatea de a-şi exprima şi utiliza preferinţele. este de preferat tipul T (logic. senzorialii sunt mai potriviţi pentru sarcini de rutină şi cu detalii în cadrul unor posturi nu prea înalte.S. Ultima dimensiune luată în considerare descrie preferinţa unui individ fie pentru Judecată /(logică sau afectivă). raţional şi disciplinat) comparativ cu tipul F – afectiv. Cu cât este mai suportiv mediul. fie pentru Percepţie (senzorială sau intuitivă). − Tipul SF este practic. de preferinţa persoanei pentru E sau I. îşi stabileşte criterii pentru succes. A doua funcţie va aduce şi echilibrarea dintre E şi I. − Tipul ST preferă să definească soluţiile şi să-şi planifice implementarea lor. de conducere. Extravertul îşi va folosi funcţia primă mai ales în lumea exterioară. iar companii. modele. cercetătorii au tras concluzia că. perceptivii preferă flexibilitatea şi adaptabilitatea. cel ce are dominanta extravertă. în lumea interioară a conceptelor şi ideilor. Ei vor avea tendinţa de a fi subiectivi în luarea deciziilor şi să ia în considerare modul cum deciziile lor pot afecta ceilalţi oameni.

cel mai plăcut cu ideile. Dacă prima este o funcţie iraţională – perceptivă. în măsura în care are conştiinţa acestei perturbări. Accentuarea. descrie din datele empirice clinice aceste tipuri şi este cel care introduce termenul de „personalitate accentuată”. în sens pozitiv sau negativ. Şi invers. dar lucrează cel mai bine. personalităţi destructurate şi personalităţi patologice. Un introvert bine dezvoltat poate face faţă lumii exterioare. a doua va fi una raţională. sau terţiară.1. indică funcţia utilizată în atitudinea extravertă şi persoanele extraverte şi la cele introverte. 1968.interioară şi în cea exterioară. persoana câştigă capacitatea de a comanda atât aspectul perceptiv. putem vorbi la aceste persoane de o „adaptare cu note speciale”. putem vorbi din perspectiva psihologică de personalităţi mature vs. dar cel mai bine. constanţa şi gradul de socializare al manifestării care exprimă trăsătura accentuată. Persoana. a faptului că adaptarea la realitate este puternic perturbată. se apără justificând condiţia în favoarea sa şi în defavoarea lumii. CHESTIONARE CONSTRUITE PENTRU EVALUAREA UNOR PERSONALITĂŢI ACCENTUATE 3. Prin dezvoltarea auxiliarei. imature (de exemplu. cel mai uşor. Limitele dintre normal. sau a IV-a funcţie. funcţionare şi adaptare. care manifestă tendinţa de a aluneca în anormal fără a deveni propriu-zis destructurate. Categoria personalităţilor accentuate prezintă o serie de caracteristici care ies din comun. Un extravert bine dezvoltat poate lucra eficient cu ideile. tendinţa spre „mediu”. III. Trăsăturile specifice accentuării se manifestă ca invarianţi operaţionali şi vor genera manifestări pregnante – în termeni normativi – nu numai în raport de „medie” dar şi cu „abaterile de la medie”. În aceste condiţii lipsa de socializare a trăsăturii conduce spre dezvoltarea unei personalităţi dizarmonice şi persoane se află într-un dezechilibru constant cu sine şi cu lumea. Funcţia opusă dominantei este tipic cea mai puţin dezvoltată. în termeni cantitativi. indiferent de situaţie. cât şi pe cel raţional. lucrează prin acţiuni exterioare A doua funcţie permite şi echilibrarea dintre perceptiv şi raţional. din „media” de manifestare în cadrul populaţiei generale. accentuat şi dizarmonic nu sunt fixe iar delimitările specifice se realizează în funcţie de intensitatea. personalităţi accentuate. imaturitatea personalităţii în formare a adolescentului). Tendinţa spre patologie există la nivelul structurilor de personalitate accentuate. independent de împrejurările exterioare. iar devierea devine fundamentală. dar în măsura în care ea este socializată şi sublimată. Preferinţa JP. O trăsătură accentuată evoluează cu un grad mai mare de probabilitate spre sensul negativ atunci când împrejurările de viaţă ale persoanei favorizează acest lucru. presupune o manifestare ieşită din comun în mod constant. sau funcţia inferioară. Clasificare sa cuprinde ca trăsături accentuate ale firii: • tipul hiperperseverent (susceptibilitatea şi ambiţia) • tipul hiperexact (conştiinciozitatea şi seriozitatea sunt exagerate) 51 . Karl Leonard. Teoria lui K. având în vedere aspectele de structură. cu cel mai mare interes şi satisfacţie. Leonhard privind normalitatea şi condiţia de anormalitate În cadrul continuumului dintre normalitate şi anormalitate. Funcţia opusă auxiliarei este a III-a.

52 .1. de maximă manifestare clinică şi nici nu se poate spera o „vindecare” sau măcar remisiune semnificativă. tulburările de personalitate de dezvoltare au condiţii favorizante multiple spre deosebire de modificările de personalitate care sunt întotdeauna secundare unor situaţii sau condiţii distructive precum: dezastre. distimie (8 itemi). Abordarea contemporană a condiţiei psihopatologice a personalităţii Tulburarea de personalitate este un pas mai departe în direcţia anormalităţii psihice: reprezintă o deviaţie semnificativă sau extremă de la modelul sau modelele de comportament existente în grupul socio-cultural respectiv şi. control (8 itemi). devieri în direcţia alcoolismului. tortură. ciclotimie (8 itemi). grupa a VI-a. sau sexuale) Combinaţiile trăsăturilor de caracter accentuate conduc spre: • tipul hipertimic (locvace. CHESTIONARE ADRESATE CONDIŢIEI PSIHOPATOLOGICE A PERSONALITĂŢII • • 4. scala III. emotivitate (8 itemi). se autolaudă şi autocompătimeşte) tipul nestăpânit (irascibil. cu o constantă bună dispoziţie) • tipul distimic (posomorât. grupa V. foaie de profil. hipertimie (8 itemi). Tradus şi experimentat în limba română de I. Materiale necesare: chestionarul. scala a VII-a. boală psihică severă. scala a X-a. scala a VIII-a. exaltare (4 itemi). Scop: Structură: Format din 88 itemi. Scala II.tipul demonstrativ (teatral. Etiologic. lipsa de stăpânire. nu prezintă o perioadă de stare. seriozitate exagerată) • tipul labil (oscilaţii între veselie şi tăcere. IV.2. foaie de răspuns. grila şi sistemul de transformare a notelor brute. În psihopatologie se consideră că dizarmoniile de personalitate nu pot fi considerate boli psihice propriu-zise mai ales datorită caracterului eluziv al debutului. hiperreactivitate (12 itemi). tulburarea aduce câteva aspecte cheie care se regăsesc în structura psihică încă din copilărie: absenţa răspunsurilor emoţionale profunde în corelaţie cu poziţia egocentrică. în plus. sclala a IX-a. demonstrativitate (12 itemi). hiperperseverenţă (12 itemi). hiper şi distimie) • tipul emotiv (trăiri afective puternice. de asemenea. neputinţa de a profita de experienţă alături de lipsa de respect şi considerare a normelor sociale. anxietate (8 itemi). Schmiescheck creează Chestionarul de tendinţe accentuate care urmăreşte evaluarea aspectelor care conduc spre diagnoza unor structuri de personalitate accentuate. repartizaţi pe 10 scale: Scala I. captivitate. determinate atât de evenimente triste cât şi fericite) • tipul exaltat (excesivă oscilaţie a afectelor între euforie şi depresie) • tipul anxios Combinaţiile trăsăturilor de caracter şi temperament accentuate: • tipul introvertit (trăieşte preponderent în lumea imaginaţiei) • tipul extravertit (trăieşte preponderent în lumea percepţiei) • tipul introvertit – hipertimic 3. scala a IV-a.Nestor. Chestionarul de tendinţe accentuate În categoria instrumentelor de evaluare H. indispoziţie cronică.

Chestionarele factoriale ale lui Eysenck: Eysenck Personality Questionnaire şi Eysenck Personality Inventory.D. conferind o largă gamă de culoare psihiatriei extra muros. pentru că elementele principale apar schiţate în comportamentul copilului. tulburare schizoidă a personalităţii (schizofrenie). denumirea principalelor forme de tulburări de personalitate derivă în general din denumirea principalelor boli psihice: tulburare paranormală a personalităţii (paranoia). introversie. 1992. instabilitate 53 . fiind în sine structurări particulare ale personalităţii şi prezintă câteva caracteristici specifice precum: • pot fi observate încă din copilărie.M. • devin evidente în preadolescenţă şi se cristalizează în adolescenţă odată cu structurarea definitivă a personalităţii. tulburare paranoidă a personalităţii. tulburare borderline a personalităţii. Desigur.C. tulburare histrionică a personalităţii. Ionescu îi caracterizează în primul rând prin imprevizibilul conduitei. • sorginte psihosocială: tulburare disocială a personalităţii. • Cluster B: tulburare antisocială a personalităţii. vulnerabili la infracţiune. stabilitatea emoţională – vs. tulburare borderline a personalităţii. Particulari în conduită.IV. Clasificarea D. G. tulburare dependentă a personalităţii. În taxonomia I. tulburare dependentă a personalităţii. 4.. fiind vorba despre structură de personalitate. alături de bolile psihice propriu-zise.ei tulbură valurile vieţii sociale şi. În practica psihiatrică şi psihologică. sunt „surprinzători în raportarea lor la norme. Tocmai această caracteristică de structurare şi evoluţie relativ constantă face ca tulburările de personalitate să fie menţinute în categoria psihopatologiei. dizarmoniile sunt structurări inedite ale personalităţii. Spre deosebire de structurarea comună a personalităţii unde comportamentul persoanei este previzibil. tulburare narcisică a personalităţii.. • Cluster C: tulburare evitantă a personalităţii. dizarmoniiile reprezintă un ansamblu caracteristic şi persistent de trăsături – cognitive.. tulburare emoţional-instabilă. seducători sau respingători. dar şi la adevăruri pe care noi nu le rostim. la ceilalţi. • sorginte nevrotică a personalităţii: tulburare anxioasă a personalităţii. sugestibili şi naivi sau flexibili şi persuasivi.2.Tulburările de personalitate au fost denumite „dezvoltări”. nu întotdeauna în sens negativ.-10. uneori le dau culoare”.S. • însoţesc persoana în tot cursul vieţii persoanei. tulburare histrionică a personalităţii. psihopatii. sociopatii. ei sunt sarea şi piperul omenirii. tulburare schizotipală a personalităţii. tulburare obsesiv-complsivă a personalităţii. în funcţie de sorginte: • sorginte psihotică: tulburare paranoidă a personalităţii. obiceiuri. tulburare anacastă a personalităţii. în esenţă. tulburare schizoidă a personalităţii. În clasificarea lor. şi nu rareori la ei înşişi. dar nu şi în disponibilităţi. tulburare histeroidă a personalităţii (isterie). există trei superfactori cu o importantă contribuţie ereditară în gradientul de normalitate – anormalitate: extraversie vs. reguli de convieţuire socială. au fost utilizaţi şi alţi termeni al căror conţinut se referă la tulburarea de personalitate precum: caracteropatii. de dispoziţie şi relaţionale. În modelul factorial al personalităţii dezvoltat de Eysenck. 1994 introduce criteriul clusterilor de sens: • Cluster A: tulburare schizoidă a personalităţii.

Recomandat pentru adulţi şi tineri. poate fi crud şi inuman. comportamentul schizoid. este ostil altora şi agresiv chiar şi cu cei pe care îi iubeşte. un psihodiagnostic diferenţial. agresivitate) şi. tulburările schizo-afective şi schizofrenia. tulburările de afectivitate. foaie de profil. Aplicare: Subiecţii au la dispoziţie un chestionar şi o foaie de răspuns. socializarea. caracterizat prin impulsivitate. izolat. lipsa de empatie. Profilul tulburării de personalitate psihopate poate fi prezentat în următorii termeni descriptivi: solitar. îi lipsesc sentimentele şi empatia. Scop: Chestionarul măsoară extraversia-introversia şi nevrotismul (emoţionabilitatea). grilă. manual pentru interpretare. În privinţa celui din urmă. foaia de răspuns. Din toate aceste date prezentate reiese că este important să nu ne facem iluzii privind „vindecarea” tulburării de personalitate. cuantificând gradul lor de normalitate vs. subiecţi disimulanţi). o scală de echilibru emoţional – nevrotism (N). răceală. Primul pas în interpretare este determinarea validităţii profilului. îi plac lucrurile neobişnuite. când este vorba despre o structurare dizarmonică psihoterapia nu are şanse reale de succes decât la nivelul diminuării unora dintre aspecte. experimentele de laborator şi cercetările empirice au pus în lumină un continuum de-a lungul unei dimensiuni care. Există o serie de tehnici proiective prin care se poate surprinde structura personalităţii şi dinamica armonică sau dizarmonică în interiorul acesteia. Al doilea pas constă în interpretarea propriu-zisă a profilului psihologic al subiectului. Caracteristici specifice tipurilor extravert şi introvert. psihotism. ceea ce conferă un plus de inedit reacţiilor şi acţiunilor. nu-i pasă de oameni. egocentrism. dincolo de zona de normalitate cuprinde comportamentul psihopat. unipolar depresiv. Se face instructajul şi se răspunde fără limitare în timp. o scală de adaptare – psihotism. socializare. ostilitate. încăpăţânarea şi. impulsivitate. Materiale necesare: Chestionar. îi place să-şi bată joc de alţi oameni şi să-i neliniştească. în extrema opusă cuprinde comportamente precum: altruism. Structură Testul cuprinde trei scale: o scală bipolară pentru măsurarea introversiei – extraversiei (E-I). apare agresiv şi ostil chiar cu cei din familie. o scală de minciună (L). etalon. Psihologia şi psihodiagnoza au construit o serie de chestionare care se adresează specific unora dintre dimensiunile de personalitate caracteristice pentru tulburările de personalitate. capacitate de empatie şi de conformare. impersonalitate.(nevrotism) şi adaptabilitate vs. pare a nu se potrivi nicăieri. 54 . cognitiv. empatia. anormalitate sau / şi permiţând de asemenea. înspre extrema sa patologică. ciudate şi nu-i pasă de pericol. tendinţa de a face asociaţii mentale distale. sentimentul de vinovăţie şi sensibilitatea faţă de alţii sunt noţiuni nefamiliare lor. Se numără răspunsurile coincidente pentru DA şi pentru NU. Copilul pare ciudat. Interpretare: Se face conform indicaţiilor din manualul testului. Cotare: Pentru obţinerea notelor se aplică grile pentru fiecare din cele trei scale ale testului. E. glacial şi frizează prin lipsa de sentimente umane pentru cei apropiaţi şi animale. eventual prin centrarea pe problematica coerenţei şi stabilităţii eului. Caracteristicile dominante în profilul personalităţii psihopate sunt: agresivitate. În acest scop se verifică performanţele obţinute pe scala L (peste 4 coincidenţe.P. Se aplică individual sau colectiv. tendinţă antisocială.I.

Exemplu: E. timiditatea. în comportament se remarcă tendinţa de a produce tulburări. include şi o a IV-a scală. Concret. Uşor tensionat. are mulţi prieteni. Tinde să se supraprecieze şi să accepte doar propriul punct de vedere. anxietate. 55 . cruzimea. E = 1. Notele brute: N = 22. nu agreează agitaţia. Schizofrenia este la un capăt extrem al dimensiunii psihotism. simte nevoia de a discuta cu oamenii şi nu îi place să lucreze de unul singur. Este tipul gânditor. Tinde să se subaprecieze. psihotismul Psihotismul este cea mai complexă dimensiune.P. reacţiile emoţionale sunt slabe ca intensitate. ideaţie de tip paranoid. doreşte agitaţia şi este în general impulsiv. neîncrezător şi planificat (non-impulsiv). definită de interrelaţiile dintre tendinţele spre agresivitate. înclinat spre exterior. apar în prim-plan neliniştea şi sensibilitatea. tulburări de tip maniaco-depresiv. intră greu în atmosfera emoţională şi au tendinţa de a reveni la starea de apatie. Doar la o mică proporţie de persoane care prezintă un nivel înalt de psihotism este posibil să se dezvolte o condiţie psihotică propriu-zisă. E 1. comportament antisocial şi lipsa de empatie. retras. pentru nivele înalte criminalitate. Pentru a afla valorile standard ale acestor performanţe se apelează la etalon. L = 5. o scăzută autoapreciere şi timiditate toate datorate lipsei de control emoţional: reacţiile emoţionale puternice ale instabilului emoţional interferă cu adaptarea sa scăzută la evenimentele de viaţă şi îl conduce spre reacţii emoţionale iraţionale. solitudinea. cu nivele de aspiraţie adaptate la realitate. este definit de interrelaţia dintre tendinţa spre anxietate. îşi domină agresivitatea şi nu-şi pierde uşor cumpătul. denumit şi instabilitate emoţională. ostilitatea faţă de celălalt. Introvertul este liniştit. Itemii scalei conţin în primul rând caracteristici care semnifică un comportament antisocial. de exemplu. alert. are o viaţă interioară bogată. la cealaltă extremă a stabilităţii emoţionale. indicat pentru cercetare posedă gândire abstractă dar un spirit de observaţie mai puţin dezvoltat căci este orientat spre interior şi oarecum rupt de exterior. Aşadar vom analiza următorul profil: N = 9. Eysenck subliniază că înţelesul conceptelor se referă în primul rând la comportamente circumscrise înţelesului larg de normalitate psihică: „ne ocupăm de variabile ale personalităţii subiacente comportamentelor care devin patologice doar în cazuri extreme”. egocentrism. agresiv. Tip artistic. avem de-a face cu persoane extrem de greu de stimulat emoţional. drepturilor celorlalţi. preferinţe pentru lucruri ciudate şi neobişnuite. care include de asemenea. cu tendinţa de a acorda un mare respect regulii sociale. cu iniţiativă şi bun organizator. Prin transformarea notelor brute în note standard performanţele pe aceste scale sunt: Ne 9.Q. devine excitabil. Îşi asumă uşor riscul. îi plac activităţile distractive. blocajul emoţional sunt dominante. depresie. L = 5. În relaţiile sociale este rezervat şi distant. îi place aventura şi se expune pericolelor. E. convenţiilor. psihopatie. Îi place să facă glume. În cazul acestui inventar doar rezultatele brute obţinute pe scalele Ne şi E se transformă în note standard.Extravertul este sociabil. La celălalt pol. Adolescent spitalizat pentru încercare de suicid obţine următoarele performanţe pe scalele Ey. avem dea face cu peroane socializate.P. adesea rigide. optimist. calm „plat” foarte repede după activarea emoţională. aspecte sadice. lente. E = 5. introspectiv. căci îi lipseşte uşurinţa exteriorizării bogatelor trăiri interioare. Înclinat spre un mod de viaţă ordonat. Dacă este vorba de un instabil extravert. Dacă este vorba de un introvert.I. impulsive şi doar în al doilea rând. Apatia este caracteristica inversă. Tinde spre emoţii puternice. are tendinţa de a fi agresiv şi îşi pierde cu uşurinţă stăpânirea de sine. Dacă trăsătura este prezentă în grad înalt. Nevrotismul. este oscilant.

(Minulescu. Scala schizofrenie (Sc) – surprinde demenţa precoce. M. decât una simptomatologică şi indică prezenţa. paranoidă. foaia de profil. impulsivi. 6.3. 7. scala depresie (D). Scalele de validitate sunt: a. Structură: Inventarul este alcătuit din 4 scale de validitate şi 10 scale clinice.I. cu sau fără conduite manifeste. scala paranoia (Pa). sau Chestionar CPI. Ea măsoară tendinţa de evitare a contactelor sociale. Foaia de răspuns. Astfel aplicarea CPI permite prin utilizarea grilelor specifice MMPI evaluarea personalităţii din punct de vedere psihopatologic. 9. scala bipolară de disimulare pozitivă sau negativă (K). Scala ipohondrie (Hs). Scalele abreviate MMPI sunt incluse în structura scalelor CPI. Scala ipohondrie (Hs) – o notă ridicată pe această scală indică faptul că subiectul are tendinţa de a se plânge excesiv de boli fizice fără nici o bază organică. Scalele clinice sunt:. descrierea subiectul va fi următoarea: subiect introvert. grilele. Descrierea scalelor 1. Scala hipomanie (Ma) – măsoară expansivitatea şi iritabilitatea hipomaniacală. Scala introversie socială (Si) – nu este o scală patologică propriu-zisă. scala de neînţelegere a testului sau de răspunsuri la întâmplare (F). 5. Scala deviaţie psihopată (Pd) – este mai mult o scală de caracter. foaia de răspuns CPI. Prin urmare. 3. manual pentru interpretare. iar scala N semnalează prezenţa unei structuri nevrotice. scala hipomanie (Ma). Performanţele crescute pe scala L şi N se susţin şi putem afirma că subiectul disimulează. Scala paranoia (Pa) – detectează tendinţele paranoide şi paranoice. scala isterie (Hy). care măsoară simptomele fobice şi obsesionale. Inventarul multifazic de personalitate Minnesota. scala E ne arată că subiectul nostru este introvert. 8. Scala psihastenie (Pt) – scală simptomatică. 4. Scala isterie (Hy) – determină temperamentul isteroid şi simptomele de conversie. etalon. Scop: Destinat evaluării trăsăturilor caracteristice anormalităţii psihologice dezabilitate (Hathaway şi McKinley. hebefreno-catatonică. scala Nu ştiu (?). psihopaţi. scala schizofrenie (Sc). scala introversie socială (Si). grilă.Rezultatele obţinute pe scala de minciună (L) indică tendinţă de disimulare. cu personalitate feminină). Scala depresie (D) – detectează subiecţii depresivi şi anxioşi. scala minciună (L). scala deviaaţie psihopată (Pd). Scala masculinitate-feminitate (Mf) – măsoară caracteristicile homosexuale ale personalităţii de diferite categorii (prin autopuniţie masochistă. Proporţia de itemi comuni între cele două teste variază de la 22% la 60% (media de 43%) se justifică prin faptul că o mare parte dintre itemii CPI au fost preluaţi direct din MMPI. foaie de profil MMPI (masculin şi feminin).M. rigid şi tensionat cu decompensare nevrotică.P. 4. 1952). scala psihastenie (Pt). performanţă mai mare de 4 puncte. scala masculinitate-feminitate (Mf). Diferenţa F-K (indicele Gough) elimină posibilitatea unui trucaj deliberat al răspunsurilor. 1996). 56 . a caracteristicilor psihopate de personalitate. 2. 10. şi scalele abreviate din CPI Materiale necesare: Chestionar MMPI. schizofrenia pseudonevrotică.

2 (chestionarul) – se aplică cele patru grile şi se trec punctele în rubricile corespunzătoare (Nesinc. Exemplu Rezultatele obţinute de subiectul AN (femeie. (asociativ verbal) – se aplică grila şi se trec pe foaia 57 . Nevroză. capacitatea de înţelegere a testului. orice performanţă care depăseşte 70 notă T indică prezenţa unei accentuări în sens patologic. Pasul 2. a lui P.) a foii de profil Testul nr. care include şi indici de ponderare. Cotare: Pornind de la rezultatele obţinute la test. Structură: Testul este alcătuit din 3 subteste: un chestionar. Testul nr.. Scop: Depistarea subiecţilor cu tendinţe paranoice. un test de gusturi alimentare (probe qvasi-proiective). Ps. 24 ani) pe scalele abreviate MMPI sunt următoarele: Scale L F K Hs D Hy Pd Mf Pa Pt Sc Ma Si Note brute 6 10 19 24 27 30 21 40 13 36 28 16 27 Note standard 52 56 67 66 56 65 53 36 62 64 53 45 49 Pasul 1. Cu aceste scoruri brute y trebuie procedat în continuare conform corecţiilor obişnuite care se aplică scorurilor brute obţinute prin aplicarea propriu-zisă a MMPI. Pichot Materiale necesare: Chestionar. se aplică grilele scalelor abreviate MMPI şi o formulă de calcul specifică. Performanţele obţinute de subiectul AN pe scalele diagnostice nu depăşesc NS 70. foaie de profil. foaia de răspuns. K.. Nev. Interpretare: Se respectă regulile precizate de manual. manual pentru interpretare. Analiza scalelor diagnostice. Pa. Subiectul este avertizat să nu noteze nici un răspuns la rubrica „?” pe foaia de răspuns. x reprezintă scorul brut al scalei abreviate construite din itemii testului CPI (se obţine prin aplicarea grilei şi sumarea coincidenţelor răspunsurilor). 3.) pe foaia de profil. Aplicarea formei abreviate a MMPI presupune utilizarea CPI. 4. Aplicare: Testul se aplică fără limită de timp. atitudine negativă faţă de testare). F. grilă. Prin urmare se aplică CPI conform regulilor precizate în descrierea chestionarului. În acest scop se analizează rezultatele pe scalele L. Se marchează pe foaia de profil MMPI rezultatele astfel obţinute şi se trasează profilul. nevrotice sau psihopate.Se mai pot calcula doi indici nivelul de anxietate (Ai) şi gradul de interiorizare (Ir) conform unor formule indicate de Welsh în care sunt utilizate notele standard (note T). Se aplică individual sau colectiv.P. tendinţe psihopate). Chestionarul Psihopatie.4. Dacă scorurile depăşesc NS 70 atunci există motive de invalidare (minciună. P. tendinţe paranoide. un test asociativ verbal. instructajele se fac pentru fiecare subtest în parte. Recomandat pentru adulţi şi tineri. În cazul prezent verificarea scalelor de validitate nu oferă nici un motiv de invalidare. Cotare: Testul nr. Paranoia. (4 scale: de sinceritate. subiectul este normal din punct de vedere psihologic. a şi b reprezintă constante calculate pentru fiecare dintre aceste scale. nevrotism. Ca regulă generală. y reprezintă scorul brut estimat al scalei corespunzătoare din MMPI. etalon. Verificarea validităţii testului. Rogers utilizează ecuaţia y = ax +b pentru a determina valoarea scorurilor pe scalele derivate.1 (gusturi alimentare) – se reţine numărul alimentelor subliniate şi se trece în rubrica corespunzătoare (Gust al.N.

personalitatea unui individ se relevă în cadrul comportamentului acestuia în relaţia cu altă sau alte persoane. se aplică atât unor dimensiuni fizice cât şi unor dimensiuni subiective care pot face obiectul unei evaluări de gradient. (DP 85) ATITUDINI: Cattell are o viziune mai largă asupra atitudinilor considerând că ele reprezintă atât interesele (opinii) unui individ. ANALIZA PROFILULUI : Profilul unei persoane în sensul unei prezentări generale a trăsăturilor de personalitate şi a caracteristicilor prezente la acea persoană. performanţe peste 70 în note T indică dorinţa de a se pune într-o lumină favorabilă.P. 58 . termen prin care Gough se referă la cuvintele pe care oamenii obişnuiţi le utilizează curent pentru a se referi la evaluări sau descrieri de comportament. Se lucrează pe foaia de profil corespunzătoare nivelului cultural al subiectului. obiect sau eveniment. relativ la un set de norme construite faţă de o populaţia de referinţă.M. contrar teoriilor privind învăţarea socială. Indicele de gravitate patologică creşte direct proporţional cu creşterea rezultatelor peste 70. naturală de autoprotecţie faţă de anxietate.). CONCEPTE POPULARE. Analiza poate lua forma unui profil ca atare în care datele sunt prezentate în formă grafică (ca în cazul testelor C. DEFENSĂ: reacţie obişnuită tipică. (DP 85) ANANCAST: tip de personalitate hiperexactă.verb.I sau M. termen care se referă la dimensiunile pe care poate varia o caracteristică distinctă de comportament între două extreme sau poli (de exemplu. Analiza rezultatelor obţinute prin administrarea nai multor teste mentale. care se îndepărtează de normă au normal. CONVERSIE: transformarea unei emoţii. La scala de minciună. conştiinciozitate şi seriozitate exagerate. Dificultatea delimitării normalului de anormal porneşte din tendinţa de a avea graniţe de normalitate definite de una sau alta dintre teoriile asupra personalităţii: de exemplu. cât şi emoţiile şi comportamentul său faţă de o persoană. DEZVOLTĂRI PARANOICE: expresie a unei legi psihologice potrivit căreia tendinţele afective supuse oscilării între doi poli cresc în asemenea măsură. care se distinge prin lipsa capacităţii de refulare. neacomodare. în viziunea psihanalitică clasică homosexualitatea este privită ca anormalitate. inconştientă. GLOSAR ANALIZĂ FACTORIALĂ – Metodă statistică ce încearcă să pună în evidenţă factorii comuni unui ansamblu de variabile care au între ele anumite corelaţii. dar şi modele de comportament deviante ale indivizilor. respectiv îl evaluăm în funcţie de măsura în care putem vorbi de un comportament adaptativ şi nu pentru a-l eticheta pur şi simplu. COMPORTAMENT INTERPERSONAL : pentru Gough.I. deviant în legătură cu evaluarea unui individ considerat.P.de profil punctele în rubrica corespunzătoare (Con. CONTINUUM. încât sentimente neînsemnate se transformă în afecte profunde.) sau poate avea forma mai generală a unei prezentări a caracteristicilor individului sau a trăsăturilor în formă sumară. anormal. În cazul testelor 2 şi 3 se acordă un punct pentru fiecare răspuns coincident cu grila. a unui efect refulat în manifestare de patologie somatică. Există o tendinţă dea utiliza termeni precum neadaptare. poate semnifica deviaţii pur cantitative în analizele statistice. continuumul extraversie – introversie).

un conţinut ne este prezentat sub o formă definitivă. În ultimii ani s-au produs două modificări semnificative în utilizarea termenului: utilizarea denumirii de tulburare nevrotică ca un termen generic pentru orice tulburare mentală de durată. simţire şi acţiune. 1992). HISTRIONIC: înclinaţie spre dramatizarea situaţiilor. NEVROTISM.G. vinovăţia. termen relativ neutru în privinţa factorilor etiologici. termenul poate fi folosit descriptiv pentru a denumi un simptom sau grup de simptome legate. INTROIECŢIE: mecanism psihologic inconştient de încorporare imaginară a unui obiect (sau a unei persoane). FACTOR DE PERSONALITATE: caracteristicile implicaţiei şi investiţiilor psihice în comportamente şi activităţi. care constă în a prelua o cât mai mare parte din lumea exterioară şi a atribui sinelui calităţile reale sau presupuse ale obiectului. INFLUENŢE: subiectul crede că este supus unei forţe interne sau externe care-i dirijează gândurile. ENCODARE: Orice proces cognitiv prin care un mesaj sau o informaţie (conţinută într-o imagine. eliminarea termenului din diagnoza psihiatrică.orice trăsătură psihologică ce poate face obiectul unei cuantificări. spre exprimarea emfatică a sentimentelor şi spre faptul că producerea de simptome necesită prezenţa unui al treilea spectator şi este însoţită de o relativă indiferenţă în privinţa lor. sau orice scală construită la care indivizii pot fi raportaţi. un sistem sau teorie psihologică orientată spre abstract. de a se izola de lumea exterioară. acompaniată de o reatribuire a variatelor tipuri anterior recunoscute de nevroze unor altor clasificări diagnostice. îi modulează sentimentele şi îi comandă actele sau comportamentul. defineşte o tulburare de personalitate sau mentală care nu se datorează unei disfuncţii neurologice sau organice cunoscute. Jung face din ea o funcţie fundamentală a psyche. definit ca stabilitate emoţională / adaptare faţă de nevrotism / neadaptare (Costa. etiologic pentru a indica rolul cauzal jucat de un conflict inconştient care evocă anxietate şi conduce la un mecanism de apărare ce produce în ultimă instanţă simptomul observat. în mod subit. conversaţie sau text citit) este transformată într-o reprezentare internă. INTUIŢIE: sesizarea directă a elementelor organizate spontan într-un ansamblu determinat. mânia. fără ca noi să ştim cum s-a ajuns aici. neghidate de un scop sau de un cadru teoretic. INTEGRARE: identificare intensă şi activă într-un grup. activităţile specifice lucrative. distractive şi aspirative ale acestuia. C. McCrae. EU: sediul şi ansamblul motivaţiilor şi actelor unui individ care condiţionează adaptarea sa la realitate. datorită căreia. MODELE PSIHOLINGVISTICE: dimensiuni ale diferenţelor individuale care determină apariţia unor regularităţi în gândire. EMPIRIC: aspect care decurge din tatonări practice. Tendinţa generală de a trăi afecte precum teama. de a acorda importanţă valorilor şi gândurilor proprii. îi satisface trebuinţele şi rezolvă conflictele datorate unor dorinţe incompatibile. jena. (DP 85) NOMOTETIC. universal sau general(DP 85) DIMENSIUNE: 59 . dezgustul reprezintă miezul acestui factor NEVROZA. INTROVERSIE: tendinţă de a se orienta spre interiorul sinelui. în mentalitatea. caracterizată de o tendinţă de exteriorizare a sentimentelor. tristeţea. EXTRAVERSIE: trăsătură de personalitate.

ne punem problema validităţii unor astfel de evaluări. pe de o parte. neurologiei. PSIHOLINGVISTICĂ. se referă la măsurarea a ceea ce este psihologic. se referă la testarea mentală incluzând evaluarea personalităţii. şi evaluările psihodiagnostice suportă influenţa unor aspecte care le relativizează. termenul este folosit pentru orice procedură de evaluare psihologică sau de personalitate. în sens psihologic specific. metodologic etc. absenţă a tulburărilor mentale. PSIHOPATOLOGIE. Domeniul activităţii practice al psihologilor clinicieni în terapia tulburărilor mentale. În domeniul teoriilor personalităţii una din direcţiile cele mai fructuoase de cercetare contemporane în studiul regularităţilor în evaluarea comportamentului şi personalităţii. Datorită ubicuităţii comportamentului verbal uman multe probleme psiholingvistice emerg în arii precum psihologia cognitivă. neuropsihologie. determinarea aptitudinilor etc. prezentări generale ale trăsăturilor de personalitate şi a caracteristicilor prezente la acea persoană.). endocrinologiei şi farmacologiei. în profil datele sunt prezentate în formă grafică (ca în cazul testelor C. evaluarea inteligenţei.P. aşa cum este firesc. sunt argumente ce indică o dinamică de la specific spre general şi din nou spre specific.în sens larg se referă la ceea ce derivă dintr-o normă. facem evaluări privind trăsăturile de personalitate care ar putea determina aceste regularităţi. matrice. (DP 85). tip. domeniul include cercetări în domeniul psihologiei. procesarea informaţiilor. mai specific. de formă. PSIHODIAGNOZA. amintirile şi emoţiile penibile sau cele care sunt în dezacord cu NORMAL. ca termen general desemnează o tulburare de personalitate severă caracterizată prin amoralitate. Dacă. lipsa afectelor şi un simţ diminuat al neliniştii şi vinovăţiei în situaţiile când încalcă legea. observăm că.I. Valoarea explicativă a trăsăturilor de personalitate depinde de măsura în care certifică. relativ la un set de norme construite faţă de o populaţia de referinţă. Mai general. (DP 85) PROGNOZA. a tulburărilor mentale etc. PSIHOMETRIE. a retardului mintal sau a altor disfuncţii psihologice PATERN: termen apropiat de cel de structură. PSIHOPAT. schemă. În viziunea autorilor americani Costa şi Mc Crae este un proces sistematic care are două etape: 1. REFULARE: fenomen psihic inconştient de apărare a eului. PROFIL DE PERSONALITATE. un domeniu creat în anii 50 ai secolului XX. cât şi cea comportamentală. fie el psihologic. model. educaţional. o predicţie privind cursul sau rezultatul unui proces. se referă la condiţia psihologică de non-boală. aceste tipuri sau modele de comportament. pe de altă parte. sociolingvistică. configuraţie.I sau M. fizică. (DP 85). psihiatriei. Termenul de psihodiagnostic se referă la orice tehnici valide de evaluare a personalităţii prin interpretarea modelelor de comportament. sau acesta poate avea forma mai generală a unei prezentări a caracteristicilor individului sau a trăsăturilor în formă sumară. inclusiv a celor nonverbale. Indică atât structura organică. în care centrarea este pe studiul comportamentelor care sunt lingvistice. ceea ce dă posibilitatea de a se face predicţii pe termen lung şi. în mod specific. prin intermediul căruia sentimentele. se referă la studiul ştiinţific al tulburărilor mental. observăm modele de comportament şi de trăire (adesea prin autodescrieri obţinute de la subiect) şi 2. psihologie clinică.P.M. respectiv aplicarea principiilor matematice şi statistice datelor din psihologie. se referă la proceduri de diagnosticare a anormalităţilor psihologice. asemeni evaluărilor cotidiene. memorie. stabilitatea lor în timp. 60 .

modelul social al unei persoane sunt menţinute în afara câmpului conştiinţei în structurile subconştiente. SCALE ABREVIATE: tehnică ce permite explorarea atitudinilor pentru subiecţii care prezintă în profilul CPI unele aspecte care îndreptăţesc o suspiciune asupra gravităţii unor simptome psihopatologice. SOMATIZARE, expresia în somatic a condiţii psihice; tulburarea prin somatizare este o condiţie caracterizată printr-o istorie de simptome fizice multiple şi recurente pentru care nu există o cauză fizica aparentă. Tulburarea începe virtual în perioada adolescenţei şi are un curs cronic sau fluctuant implicând o varietate de plângeri legate de disfuncţii organice precum dureri vagi, alergii, probleme gastrointestinale, simptome psihosexuale, palpitaţii, simptome de conversie. SUBLIMARE, în sens clasic psihanalitic, conceptul se referă la procesul inconştient de redirecţionare a impulsurilor primitive în comportamente noi, învăţate, noninstinctive. Cu sens mai general, redirecţionarea energiei dinspre ceea ce este inacceptabil social, spre acceptabil. SUPRAEU, ansamblu de interdicţii morale introiectate. TAXONOMIE, un set de principii sistematice ce permit clasificarea; taxonomia realizată de Cattell doreşte se sistematizeze riguros multitudinea de termeni care se referă la personalitate în sens larg şi realizează un Index Universal, fiecare factor primind un indicativ de cod propriu; de asemenea, unii dintre factorii astfel clasificaţi au primit şi denumiri colaţionate de autor cu scopul evitării confuziilor TENDINŢĂ ACCENTUATĂ: invarianţă operaţională care generează manifestări pregnante nu numai în raport cu media, ci şi cu abaterile de la medie. TIMIE, situaţia globală a stării de spirit, care corespunde unor combinaţii între mai multe dimensiuni emoţionale. TIP PSIHOLOGIC: domeniu al psihologiei personalităţii şi al psihologiei diferenţiale ce clasifică oamenii în categorii cu trăsături relativ asemănătoare, folosind optica bionaturalistă de clasificare. Se bazează pe observaţia că personalitatea umană se structurează în jurul unor caracteristici dominante sau centrale, structurate în formula genetică, dar influenţată şi de factori peristaltici (de mediu). TRĂSĂTURI DINAMICE, trăsături care descriu motivele şi interesele unei persoane. TRĂSĂTURI SURSĂ, o trăsătură psihologică ipotetică „de profunzime” care în termeni statistici echivalează cu factorii primari obţinuţi în urma analizării factoriale a datelor de evaluare a comportamentului; se consideră că aceste trăsături sursă explică faptul că multe dintre trăsăturile de suprafaţă prezintă corelaţii reciproce relativ mari. TULBURARE DE PERSONALITATE, termenul a servit mult timp pentru orice tip de tulburare a personalităţii. Iniţial, semnifica orice tulburare mentală manifestată prin neadaptare şi modele neadaptative de relaţionare cu mediul ceea ce nu ajuta la diferenţierea dintre simptome nevrotice minore faţă de tulburări majore psihotice. În prezent, mai specific, o clasă de tulburări de comportament, excluzând nevrozele şi psihozele manifestate ca dezvoltări patologice în personalitatea întreagă a individului şi marcată de o anxietate relativ scăzută sau de emoţii negative, incluzând astfel trei subclase de tulburări: tulburări de personalitate generală incluzând tulburarea compulsivă, ciclotimică, paranoidă etc.; tulburările sociopate care sunt caracterizate printr-o lipsă generală a afectelor adecvate, a sentimentelor de vinovăţie în urma încălcării legilor şi a incapacităţii de a forma legăturii emoţionale de durată, incluzând de exemplu tulburarea sociopată, tulburarea psihopată; devierile sexuale. În prezent, o tulburare mentală ale cărei trăsături

61

esenţiale sunt modele de relaţionare neadaptative profund înrădăcinate, de durată, moduri de gândire şi percepere a mediului care sunt extreme până în condiţia de a conduce la împiedicarea funcţionării sociale şi comportamentale.

BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE 1. M. Minulescu, Teorie şi practică în psihodiagnoză, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2005. 2. M. Minulescu, Evaluarea trăsăturilor de personalitate ale pacienţilor, în B. Luban-Plozza şi I.B. Iamandescu, Dimensiunea psihosocială a practicii medicale, Editura Infomedia, Bucureşti, 2002. ÎNTREBĂRI DE AUTOEVALUARE Încercaţi să vă autoevaluaţi gradul în care a-ţi înţeles problematica prezentată în cadrul acestor sinteze răspunzând la următoarele întrebări şi apoi verificând în text corectitudinea răspunsurilor Dvs. Întrebări pentru capitolul I 1. Care sunt paşii pe care îi veţi avea de parcurs pentru a construi pentru proiectul aplicativ un chestionar de personalitate? 2. Ce sunt conceptele populare şi care sunt paşii pentru a interpreta profilul de personalitate al C.P.I.? 3. Care este specificul interpretării scalelor factoriale (v. 16 PF). 4. Este anxietatea un factor primar? Întrebări pentru capitolul II: 1. Care sunt valenţele utilizării MBTI în selecţia profesională şi consilierea psihologică? 2. Cum interpretăm formula ESTJ? Întrebări pentru capitolul III: 1. Prin ce anume definim „personalitatea accentuată”? 2. Câte scale sunt prezente în chestionarul de tendinţe accentuate? Întrebări pentru capitolul IV: 1. Care sunt cei trei factori în teoria lui Eysenck asupra personalităţii? 2. Scalele MMPI includ alături de măsura unor tendinţe clinice, psiholpatologice şi măsura…? Laboratorul de psihodiagnoză Participarea la orele de laborator ale modulului comasat din aprilie vă dă posibilitatea să vă auto-aplicaţi şi interpretaţi teste din categoriile prezentate. Puteţi să vă realizaţi un set de teste psihologice profesioniste pe care îl veţi stăpâni şi pentru care veţi fi abilitaţi să lucraţi. Dintre testele cu care veţi lucra: Inventarul de personalitate California, Inventarul multifazic de personalitate Minnesota, Testul celor 16 factori primari, Testul factorului C, Chestionarul de personalitate Eysenck, Chestionarul P.N.P., Chestionarul de tendinţe accentuate Schmischeck.

62

Aplicaţie: proiect aplicativ Construirea unui chestionar de personalitate: veţi alege o trăsătură de personalitate şi veţi construi un chestionar pilot, conform metodei raţionale; veţi experimenta chestionarul aplicându-l pe un număr de subiecţi; veţi realiza analiza de itemi (grad de discriminare şi grad de dificultate) şi analiza fidelităţii prin metoda consistenţei interne; veţi restructura chestionarul conform datelor de cercetare.

63

DEFECTOLOGIE ŞI LOGOPEDIE
Lector univ. drd. Monica Delicia AVRAMESCU

Obiective Înţelegerea de către studenţi a principiilor fundamentale în analiza handicapurilor. Cunoaşterea modelelor de organizare şi de desfăşurare a activităţii în relaţiile cu persoanele cu handicap. Cunoaşterea cauzelor şi a tipurilor de handicapuri. Cunoaştera specificului metodelor de cercetare şi de terapie în domeniul defectologiei şi logopediei. Înţelegerea problemelor psihopedagogice ale organizării unităţilor speciale destinate persoanelor cu handicap. Abilitarea studenţilor cu modalităţile de intervenţie recuperator-educativă asupra handicapaţilor şi crearea unui sistem unitar de gândire şi de acţiune pentru aplicarea unui program coerent de integrare şcolară, profesională şi socială a persoanelor cu handicap. Deficienţa mintală se caracterizează în planul vieţii psihice printr-o serie de trăsături generale specifice: vâscozitate genetică, heterocronie, rigiditate psihică, rigiditate a conduitei, deficienţe de comunicare, heterogenitate, heterodezvoltare intelectuală. Toate funcţiile şi procesele psihice sunt afectate, într-un fel sau altul, de existenţa handicapului mintal. Astfel, în plan senzorial-perceptiv se remarcă dificultăţi de analiză, ceea ce determină perceperea globală a obiectului sau a imaginii acestuia în detrimentul sesizării elementelor componente. În ceea ce priveşte planul reprezentării se constată imposibilitatea deficientului mintal de a structura un câmp de reprezentare pe bază de simboluri, fapt ce dovedeşte funcţionalitatea slabă a structurii semiotice şi absenţa, aproape totală, a limbajului interior. Gândirea deficientului mintal cu gradul de debilitate este deficitară la nivelul proceselor superioare ale gândirii, putându-se evidenţia anumite trăsături definitorii: gândire concretă, situativă,

1

bazată pe clişee verbale, pe imitarea mecanică a acţiunilor şi a limbajului celor din jur, lacune majore în achiziţia conceptelor abstracte şi o slabă capacitate de discernământ, dezordini intelectuale etc. Imaginaţia la toate formele de nedezvoltare cognitivă este săracă, neproductivă, intensitatea ei fiind invers proporţională cu gradul de gravitate a handicapului, mergând până la absenţa ei. La toate formele de deficienţă mintală apar frecvent tulburări ale imaginaţiei, sub forma minciunii şi a confabulaţiei În ceea ce priveşte nivelul mnezic al deficitului mintal se poate afirma că, în majoritatea cazurilor (exceptând deficienţele severe, grave), acesta nu este modificat în mod evident. Memoria – în formele uşoare şi medii ale deficienţei mintale – este considerată ca având funcţie compensatorie, suplinind insuficienta dezvoltare a proceselor cognitive superioare. Atenţia deficientului mintal diferă de cea a normalului nu atât sub aspectul performanţelor, cât prin modalitatea organizării. Limbajul deficientului mintal poartă amprenta caracteristicilor de concretism, rigiditate şi inerţie specifice nivelului gândirii. Cele mai frecvente manifestări ale tulburărilor limbajului pe fondul deficienţei mintale sunt cele de tipul dislaliei, disgrafiei şi dislexiei. Din punctul de vedere al afectivităţii, structurile specifice deficientului mintal sunt specifice psihopatologiei marginale, fiind uşor de depistat fenomene de emotivitate crescută, de puerilism şi infantilism afectiv, sentimente de inferioritate şi anxietate accentuate, caracterul exploziv şi haotic al reacţiilor în plan afectiv, controlul limitat al acestora. Diferenţe sesizabile între normal şi deficientul mintal se observă şi dacă ne raportăm la planul motivaţional, la deficientul mintal predominând interesele şi scopurile apropiate, trebuinţele momentane, capacitatea redusă de concentrare a atenţiei şi neputinţa de a prevedea momentele mai importante ale activităţii făcându-l pe deficientul mintal (în speţă debilul mintal) să aibă dese insuccese. Aceste particularităţi ale activităţii psihice a deficientului mintal se corelează cu tulburările ce apar în sfera psihomotricităţii. Specifice pentru această deficienţă sunt: timpul de reacţie scăzut, viteza diminuată a mişcărilor, imprecizia lor dublată de sincinezii, imitarea deficitară a mişcărilor cu reflectarea lor în oglindă care prelungesc timpul de formare a dexterităţilor manuale şi care au semnificaţie în deprinderile grafice. Putem spune aşadar că personalitatea deficientului mintal este un sistem decompensat (C. Păunescu, I. Muşu, 1997). Etiologia handicapului mintal constă în aceste stări de deficienţă şi/sau incapacitate mintală, care determină scăderea

2

randamentului intelectual şi adaptiv în cauză sub nivelul cerinţelor minime ale contextului social dat. O clasificare a cauzelor deficienţei mintale mai aproape de realitate este realizată de C. Păunescu şi I. Muşu (1997), autorii desprinzând trei mari categorii (grupe) de factori cauzali ai handicapului mintal: factori biologici (ereditari, genetici), factori ecologici, factori psihosociali. Privind tipologia handicapului mintal, în funcţie de QI (QI – coeficient de inteligenţă) există: intelect de limită sau liminar (la graniţa dintre normalitate şi handicap), debilitate mintală (handicap mintal uşor sau deficienţă mintală moderată, de gradul I), handicap mintal sever (deficienţa mintală de gradul al II-lea, sau imbecilitatea), handicap mintal profund (deficienţa mintală de gradul al III-lea sau idioţia). Debilii mintal formează grupa de deficienţă mintală uşoară, cu un coeficient de inteligenţă între 50-70/80, recuperabili pe plan şcolar, profesional, social, educabili, perfectibili, adaptabili pe planul instrucţiei, educaţiei şi exigen-ţelor societăţii. Imbecilitatea, stare mintală deficitară ireversibilă, constă în incapacitatea individului de a utiliza şi înţelege limbajul scris-citit (fără ca acest lucru să fie consecinţa unei tulburări vizuale, auditive sau motrice etc.) şi de a avea grijă de propria-i întreţinere. Coeficientul de inteligenţă asociat acestei forme de deficienţă variază la diferiţi autori între 20–55/60, în timp ce vârsta mintală atinsă de un imbecil se situează în intervalul 3 – 7 ani. Idioţia se defineşte după criteriul capacităţii de autoprotecţie, adică al capacităţii de a răspunde de propria securitate în viaţa de toate zilele, fiind încadrată în grupa deficienţelor mintale cu importante tulburări organo-vegetative, senzorio-motrice şi instinctive. Idiotul nu este decât o persoană cu deficit mintal, incapabil să vegheze asupra propriei sale siguranţe în viaţa cotidiană. Dezvoltarea intelectuală a idiotului se opreşte la un nivel inferior celui de 3 ani, pe fondul unui QI situat sub 20. Există şi o formă de handicap mintal care acoperă zona de graniţă dintre normal şi patologic şi ea este reprezentată de handicapul de intelect liminar, când vorbim despre un decalaj între vârsta mintală şi vârsta cronologică de 2 ani, 2 ani şi jumătate la 10 ani, decalaj care va creşte treptat până la 5 ani la 15 ani. Caracteristic pentru handicapul liminar este plafonarea intelectuală la vârsta de 1012 ani (nivelul clasei a V-a). Complexitatea sindromului de deficienţă mintală caracterizat prin nedezvoltarea, oprirea sau perturbarea dezvoltării mintale, în special a funcţiilor cognitive, consecinţă a unor cauze endocongenitale

3

fiind capabilă să exercite o profesie. de modul de organizare a personalităţii). plecându-se de la premisa că aceasta s-a pierdut. dacă şi-a format comportamente adecvate la situaţie. dacă are format simţul autocontrolului etc. ţinându-se seama de gradul crescut de sugestibilitate. în vederea integrării lor în colectiv şi în societate. Principalele forme de recuperare folosite în cazul handicapului mintal sunt realizate prin: învăţare. Putem afirma că o intervenţie de tip recuperativ în cazul unei deficienţe mintale a avut succes dacă persoana cu handicap mintal a căpătat un anumit nivel de autonomie personală. de gravitatea deficienţei. Scopul recuperării constă aşadar în valorificarea la maxim a posibilităţilor individului handicapat. sub diferite forme: ludoterapia. Recuperarea prin terapie ocupaţională poate fi utilizată cu succes în toate formele de handicap mintal. Rezultate foarte bune în recuperarea deficientului mintal oferă terapia ludică (ludoterapia) prin care se pot atinge toate obiectivele propuse în recuperare: dobândirea deprinderilor de viaţă cotidiană elementare. pedagogică sau medicală. impune necesitatea stabilirii diagnosticului diferenţial sub multiple aspecte. refacerea sau reconstituirea unei funcţii umane. În toate aceste tipuri de terapii trebuie să se pună accent pe compensare. şi-a însuşit abilităţi motorii şi dexterităţi manuale. adecvate handicapului mintal sunt psihoterapia sugestivă şi psihoterapia de relaxare. Noţiunea pare astfel inoperantă în cazul deficienţelor dobândite sau a celor în care este evident imposibilă refacerea. influenţabilitate şi dependenţă ale handicapatului mintal. a posibilităţilor de comunicare şi relaţionare socială. arterapia. Recuperarea ca modalitate de intervenţie se referă la restabilirea. nealterate. dacă poate comunica oral şi în scris. stimulându-se funcţiile senzoriale şi psihice normale. în raport cu fenomenologia psihopatologică etc. ergoterapia. în funcţie de natura etiologică. 4 . funcţiile psiho-fizice nealterate trebuind antrenate pentru a prelua activitatea funcţiilor afectate. câştigarea unei autonomii personale. Metodologia utilizată în acest scop poate fi preponderent psihologică. Dintre formele psihoterapiei. psihoterapie şi terapie ocupaţională. Vorbim despre diagnostic diferenţial în cadrul sindromului de deficienţă mintală (formele clinice ale sindromului de deficienţă mintală sunt extrem de multiple. dansterapia. Se urmăreşte astfel formarea unor abilităţi şi comportamente care să-i permită deficientului o integrare în viaţa profesională şi socială.sau apărute în cursul primei copilării. formarea abilităţilor de muncă (pentru anumite meserii).

1/5 cazuri de retard mintal instituţionalizat (vezi 3– bibliografie) 5 . ochi de un bleu foarte deschis) NIVEL RETARD MINTAL În general un Q. – mâini scurte. – abdomen proeminent. cu degetul mic curbat.Anomalii de dezvoltare ereditare. între 20 şi 50 (handicap mintal sever sau chiar profund) Se asociază cu handicapul mintal sever sau profund. Galactosemia Gargoilismul – trăsături groteşti. . lipsind enzima care să neutralizeze fenilalanina (extrem de toxică) Lipsa galactozei-1-fosfat Afectarea depozitării mucopolizahar idelor CARACTERISTICI – gură şi dinţi mici. – creştere deficitară.Există o serie de sindroame clinice care se asociază cu diferite grade de deficienţă mintală. – creştere rapidă a volumului capului Toate categoriile de handicap mintal (de la uşor la profund). – apatie. – lipsa pigmentului (păr extrem de blond. – ochi oblici.I. .Meningită Microcefalia . Cele mai frecvent întâlnite dintre acestea sunt prezentate succint în tabelul de mai jos. Hipotiroidismul Deficit de iod (Cretinismul) sau (rar) tiroidă atrofică Hidrocefalia .Infecţii ale mamei. SINDROAME Sindromul DOWN (Trisomia21 sau Mongolism) Oligofrenia fenil-piruvică ETIOLOGIE Anomalie cromozomială (3cromozomi x în loc de 2) Eroare metabolică ereditară. – piele buhăită. – cap cu occiput plat. – malformaţii cardiace.Iradiere în timpul sarcinii.

Handicapul vizual apare aşadar din cauza insuficientei funcţionări (sau chiar a eliminării) a analizatorului vizual. În cazul cecităţii isterice. analizatorul vizual nu prezintă nici o disfuncţie. care are loc din perioada vieţii intrauterine până la moarte. Există şi două tipuri speciale de cecitate: cecitatea isterică şi agnozia vizuală. Handicap vizual înseamnă aşadar scăderea acuităţii vizuale la unul sau la ambii ochi (binocular). Cauzele cecităţii şi ale ambliopiei nu pot fi studiate separat. din punct de vedere fiziologic şi anatomic. de la o regiune geografică a lumii la alta. defecte survenite – în copilăria timpurie. în funcţie de care deosebim atâtea categorii de deficienţi vizual câte cauze pot provoca defecte vizuale. momentul instalării defectului vizual (deosebim astfel defecte congenitale. în această privinţă existând diferenţe destul de pronunţate de la o epocă la alta. Deficienţa de vedere se poate clasifica în funcţie de mai multe criterii: gradul (gravitatea) defectului vizual (deficienţa vizuală prezintă de la pierderea totală a capacităţii vizuale şi până la ambliopie diferite grade. Nu se poate vorbi în general despre cauzele deficienţelor vizuale. presupunând lipsa completă a văzului). aceleaşi afecţiuni oculare putând provoca leziuni şi modificări de diferite grade ale analizatorului vizual. însă subiectul vrea /crede că vede Există şi criteriul etiologiei cecităţii şi ambliopiei. preşcolară. Orbii congenital sunt complet lipsiţi de reprezentări vizuale. astfel încât între cecitatea absolută şi ambliopie mai există – după un termen introdus de Truc – şi o „cecitate relativă”. În plus se poate discuta despre cauzele cecităţii şi ale ambliopiei şi în funcţie de perioada de vârstă în care se manifestă cu preponderenţă (cauze ale cecităţii congenitale dobândite în 6 . din punct de vedere fiziologic şi anatomic analizatorul vizual fiind evident afectat. şcolară şi defecte tardive). Agnozia vizuală este fenomenul aflat la polul opus. fără a o putea salva). iar la orbii cu defect vizual survenit – ţinându-se cont de timpul care a trecut de la apariţia defectului până la vârsta actuală – se păstrează o serie de imagini vizuale care pot avea o influenţă însemnată asupra particularităţilor psihologice individuale. dar din punct de vedere psihic subiectul refuză inconştient să vadă (de exemplu un traumatism /şoc emoţional în care informaţia vizuală a jucat un rol major – subiectul şi-a văzut soţia în flăcări în propria casă arzând. cecitatea – orbirea reprezintă aşadar un handicap major sau total de vedere.Deficienţa de vedere este o deficienţă de tip senzorial şi constă în diminuarea în grade diferite (până la pierderea totală) a acuităţii vizuale. la vârsta anteşcolară.

făcând ca anumite mecanisme să devină dominante şi frânând acţiunea altora inutile sau dăunătoare. Recuperarea nu se poate desăvârşi numai prin exercitarea ei în procesul de învăţământ.copilărie. Recuperarea se individualizează în funcţie de caz pentru a stabili un echilibru raţional al mecanismelor compensatorii. ticurile sau manifestările motrice negative. Iarbus (anii ’60) au arătat că în agnozia vizuală se întâlnesc tulburări ale oculomotricităţii. mişcările oculare voluntare 7 . Un aspect special al acestor particularităţi îl constituie manierismele. tardiv sau numai la bătrâneţe). denumite de literatura anglo-saxonă: blindisme. Dabe vorbind despre o rămânere în urmă în medie de 2 ani). R. Deci educaţia trebuie făcută individual. deficienţe mintale). în pofida păstrării intacte a organelor de simţ şi a unei inteligenţe normale. A. care se datorează lipsei funcţiei expresive a ochilor. o dezvoltare fizică întârziată (W. Agnozia este incapacitatea individului de a recunoaşte obiecte uzuale. ci ea trebuie făcută permanent în funcţie de gradul de handicap al fiecărui copil. traumatismele oculare etc. apar şi tulburări la nivelul sistemelor circulator şi respirator. respiraţia fiind superficială. L. Particularităţi ale explorării vizuale în cazuri patologice (boli neurologice. În recuperarea persoanelor cu ambliopie se acţionează în primul rând asupra ocrotirii vederii restante. Din cauza activităţii motrice reduse şi a deficienţelor în dezvoltarea somatică. atitudini cifotice şi musculatura insuficient dezvoltată). O altă particularitate a psihomotricităţii nevăzătorului constă în faptul că schema corporală se realizează mai târziu şi mai greoi decât la copilul văzător. prin limitarea activităţii vizuale şi evitarea condiţiilor de lucru care ar putea dăuna. lipsită de amplitudine. A. Cele mai importante cauze sunt: afecţiunile analizatorului vizual. boli psihice. afecţiuni organice generale care pot determina deficienţa vizuală. În multe cazuri de agnozii există tulburări de comportament oculomotor. Conservarea vederii presupune utilizarea ei în condiţii optime şi de aceea un obiectiv important în recuperarea copiilor cu ambliopie este acela de a-l învăţa pe elev să-şi folosească posibilităţile vizuale şi de a-i dezvolta capacitatea de a percepe activ şi sistematic. Luria. Privind particularităţile deficientului vizual se constată o schimbare a expresiei feţei. atitudini deficiente globale (mai frecvente sunt: atitudini globale rigide. Literatura de specialitate descrie o serie de manierisme specifice deficienţilor vizual.

cu obiecte etc. Thomas – 1970) s-a constatat că cei cu boli psihice evită să exploreze vizual fotografiile de oameni. ele nu pot fi grupate de către individ într-un tot. extrem de numeroase. Atunci când handicapul de auz există de la naştere sau când apare de timpuriu (mica copilărie). Tasiak. Davies) care arată că şi în cazul deficienţilor mintal apar tulburări ale mişcărilor oculare. În urma unor cercetări (S. dispariţia simţului auditiv la câţiva ani după însuşirea limbajului de către copil determină dificultăţi în menţinerea nivelului atins. reflexul de fixare a privirii fiind perturbat (bolnavul neputând să-şi desprindă privirea de la un obiect la care s-a fixat). În domeniul psihiatriei s-a încercat relevarea particularităţilor explorării vizuale în cazul bolnavilor psihici. Sunt studii (R. Osaka. precizia şi eficacitatea mişcărilor de urmărire vizuală şi a mişcărilor sacadate exploratorii tind să crească o dată cu vârsta mintală a individului deficient şi nu cu vârsta sa cronologică. caracterizat prin imposibilitatea bolnavului de a percepe stimulii vizuali periferici. când deşi elementele componente ale unui obiect perceput sunt recunoscute separat. în sine. Paraliziile cerebrale sunt însoţite frecvent de tulburări ale mersului. Mişcările oculare în acest caz sunt haotice. În alexia agnozică sau în agnozia de simultaneitate există tulburări ale oculomotricităţii. J. al intensităţii vocii sau al exprimării gramaticale). în timp ce pierderea auzului înaintea vârstei de 2-3 ani are drept consecinţă mutitatea (copilul devenind surdomut). cu multe zone de fixare a privirii care se suprapun. ale organizării oculomotricităţii. dificultăţile în însuşirea limbajului de către copil sunt majore – vorbim despre fenomenul muţeniei care însoţeşte pierderea totală a auzului. În cazul în care degradarea auzului se produce după achiziţia structurilor verbale şi nu se intervine în sens recuperator. W. în imaginea unitară a obiectului respectiv. R. se instalează un proces de involuţie la nivelul întregii activităţi psihice. 8 . Handicapul de auz aparţine unei categorii mai ample de handicapuri – cele senzoriale (din care face parte şi deficienţa de vedere) şi reprezintă diminuarea sau pierderea totală sau parţială a auzului. Putem spune că. Un caz particular în care perturbarea oculomotrică intervine în prim plan este sindromul Balint – 1909 (paralizia psihică a privirii). neeconomice. chiar regresii în plan verbal (din punct de vedere al vocabularului. fiind mai interesaţi de explorarea vizuală a pozelor cu animale. îndeosebi faţa acestora.fiind modificate faţă de normal atunci când bolnavul încearcă să recunoască un obiect cu privirea.

cauze prenatale – care intervin pe perioada sarcinii şi constau în maladii infecţioase ale gravidei. În prima categorie (a cauzelor deficienţei de auz ereditare) includem posibilele anomalii cromozomiale transmise de la părinţi la copii. infecţii de diferite tipuri (pojarul. hipoacuzie medie (între 30-60 dB ) şi hipoacuzie severă sau profundă ( între 60-90 dB). muzică ascultată tare la căşti etc. trauma acustică. alcool). Termenul „pierdere de auz” sau „hipoacuzie” nu implică surditate totală (cofoza). care poate fi folosită după vârsta de 3 ani. hemoragii. anoxie sau asfixie albastră etc. în timp ce în a doua categorie (cauze ale deficienţei de auz dobândite) găsim trei tipuri de cauze: a. Ea constă în măsurarea acuităţii auditive separat pentru fiecare ureche în parte şi întocmirea audiogramei (grafic reprezentând comparativ acuitatea auditivă a ambelor urechi). în timp ce cauzele hipoacuziei neurosenzoriale la copii sunt: congenita. cum sunt testul lui Weber.După gradul (gravitatea) deficitului de auz identificăm: hipoacuzia (diminuarea/degradarea auzului între 0-90 dB) şi surditatea sau cofoza (pierderea totală a auzului – peste 90 dB).. Pe baza studierii audiogramei se poate depista tipul deficienţei de auz şi se va urmări compensarea acolo unde este cazul. rujeolă. grade diferite de gravitate: hipoacuzie uşoară (pierdere de auz de 0-30 dB ). testul lui 9 . oreionul. traumatisme fizice etc. b. Există cauze ale deficienţei de auz ereditare şi cauze ale deficienţei de auz dobândite. Cele mai frecvente cauze al hipoacuziilor de transmisie se regăsesc în perioada copilăriei: dopul de cerumen. cauze postnatale – de natură toxică sau traumatică (infecţii – otită. tulburări ale metabolismului. lovituri la nivelul urechii. cauze perinatale (neonatale) – constând în leziuni anatomo-fiziologice în timpul naşterii. În jurul vârstei de 3 ani se pot utiliza unele teste de auz. stări distrofice.). expuneri îndelungate la stimuli auditivi foarte puternici – exemplu. afecţiuni endocrine. la rândul ei. În diagnosticarea handicapului de auz se foloseşte o tehnică cu grad ridicat de precizie: audiometria. infecţiile urechii medii (otită medie). c. O persoană surdă (cofotică) este incapabilă de a procesa sau auzi sunete cu sau fără un aparat auditiv. în timp ce majoritatea hipoacuziilor sunt compensate cu mult succes folosind un aparat de auz. ingerarea de substanţe toxice (de exemplu. Hipoacuzia poate avea. meningita sau tusea convulsivă). hemoragii.. accidente. incompatibilitatea factorului Rh (mamă – făt).

forma principală de învăţare trebuie să alterneze.Rinner şi testul lui Schwabach. cât şi calitativ. cauzată de modificarea raportului dintre gândire şi limbaj. pe dacti-leme. Limbajul mimicogesticular presupune un ansamblu de gesturi prin care se codifică cuvinte. Se ştie că prin ea însăşi disfuncţia auditivă nu are efect determinant asupra dezvoltării psihice. atât din punct de vedere cantitativ. Pentru a oferi stimularea auditivă de care are nevoie acesta este indicat ca 10 . O dată cu asigurarea condiţiilor de demutizare pentru surdomut şi de stimulare a comunicării verbale pentru hipoacuzici se pun bazele formării gândirii noţionalverbale şi se facilitează dobândirea de experienţe. labiolectură şi. a cărui recuperare se bazează aşadar pe demutizare. în funcţie de structura clasei de elevi învăţarea intelectuală şi învăţarea efectivă. şcolii şi cadrelor didactice le revine sarcina de a folosi o metodologie specifică pentru formarea comunicării verbale şi crearea posibilităţilor de învăţare a limbajului. Aceste teste sunt menite să diferenţieze surdităţile de percepţie de cele de transmisie şi ajută totodată. • conservarea şi dezvoltarea limbajului verbal la deficienţii care au dobândit surditatea după ce au asimilat limbajul. într-o oarecare măsură. Obiectivele generale ale intervenţiei recuperatorii în deficienţa de auz totală sunt: • realizarea demutizării. imprimând caracter informativ şi formativ activităţii cu handicapaţii de auz. O asemenea metodologie vizează formarea comunicării verbale. Deficienţa de auz afectează într-o măsură mai mare sau mai mică (în funcţie de gradul pierderii auzului) toate palierele vieţii psihice a individului. la depistarea unor forme de cofoză mixtă. de cunoştinţe. totuşi ea duce la instalarea mutităţii care stopează dezvoltarea limbajului şi restrânge activitatea psihică de ansamblu. care trebuie să pornească de la ideea că procesul de învăţare se va baza pe mimicogesticulaţie. de cultură. amplificarea sunetelor este cheia către comunicarea copilului cu hipoacuzie cu lumea înconjurătoare. Spre deosebire de copilul surd. Unele forme ale handicapului de auz pot determina şi o întârziere intelectuală. Demutizarea presupune trecerea de la limbajul mimicogesticular la cel verbal. folosind ca instrument de lucru diapazonul. Pentru realizarea acestor deziderate. Dar la hipoacuzici şi la surdomuţii în curs de demutizare. litere şi stări de spirit.

Acest limbaj. Pentru a se realiza acest deziderat e absolut necesar ca elevii surzi să-şi formeze reprezentări interne consistente şi bine consolidate cu care să opereze pe plan interior. Trebuie subliniat că în cazul părinţilor surdovorbitori. Importanta limbajului mimico-gestual pentru comunicarea dintre surzi. condiţia acestei dezvoltări este ca fiecare formă de limbaj să fie stimulată cu un stimulent adecvat. jocul simbolic. aceşti surzi îl acceptă de timpuriu şi au mai puţine probleme de adaptare psihologică şi socială. 11 . gânduri. mai ales a celor cu studii medii sau superioare. Bineînţeles că un aparat auditiv nu va face ca pierderea de auz a hipoacuzicului să dispară. Desigur. ei comunicând cu copilul lor mai ales prin labiolectură. vin la şcoală cu un bagaj mai bogat de cunoştinţe decât cel al copiilor surzi din familiile de auzitori care n-au folosit limbajul gestual în comunicarea cu ei. Mai târziu. S-a constatat că acei copii surzi proveniţi din părinţi surzi.protezarea auditivă să se realizeze imediat după punerea unui diagnostic timpuriu. opinii. folosit efectiv în comunicare. cu demutizare avansată. la copilul normal în al doilea an de viaţă: imitaţia amânată. le-a permis copiilor surzi să cunoască mediul înconjurător şi în acelaşi timp să exprime dorinţe. ci doar va amplifica sunetele prea slabe pentru a fi auzite de copil. Copilul surd dezvoltă limbajul gestual în acelaşi mod şi în aceeaşi perioadă de timp în care copilul auzitor îşi dezvoltă limbajul verbal. Fiind familiarizaţi cu deficienţa lor. Or. La copilul handicapat de auz se constituie o a şasea conduită semiotică – limbajul mimico-gestual – care tinde să compenseze conduita de evocare verbală. Funcţia semiotică e ea însăşi o structură şi are o geneză proprie. imaginea grafică. achiziţiile mimicogestuale contribuie la fertilizarea învăţării limbajului oral. Se consideră că funcţia semiotică e alcătuită din cinci conduite semiotice ce apar oarecum spontan. cu geneza simbolului la copil. cu evoluţia limbajului intern sau cu problema psihologică a semnificaţiei în general. Limbajul mimico-gestual trebuie tratat în legătură cu funcţia semiotică. modalitatea de comunicare mimico-gestuală este extrem de redusă. imaginea mintală şi evocarea verbală. Dezvoltarea limbajului verbal al copiilor auzitori din cadrul familiilor de surdovorbitori urmează evoluţia normală a copiilor din familiile de auzitori. Este ştiut faptul că limbajul verbal se dezvoltă cu multă dificultate la elevii surzi pentru a deveni un instrument eficient de comunicare şi de cunoaştere.

În ansamblu. în forma şi funcţiile fizice ale organismului. în raport cu limba sonoră. limbajul gestual dă impresia unei limbi abreviate mai extinsă sub unele aspecte (bogăţie de idei comunicate printr-un gest) şi mai redusă în altele. cu ambele forme de limbaj. execuţia gesturilor necesită mai mult timp în medie decât în cazul emiterii verbale a cuvintelor. este mai puţin limitată de organizarea gramaticală puternic structurată. Gesticulaţia are o mai mare libertate de expresie. el constituind baza de pornire pentru recuperarea deficientului de auz. care tulbură creşterea normală şi dezvoltarea armonioasă a corpului. modifică aspectul exterior. S-a observat o insuficienţă a limbajului gestual în comparaţie cu cel verbal. utilizarea tot mai rară a vorbirii articulate după ce elevii surzi intră în viaţa productivă şi folosirea preponderentă a limbajului mimico-gestual pentru satisfacerea necesităţilor de comunicare în cadrul vieţii sociale. Deficienţele fizice se constituie deci ca invalidităţi corporale care slăbesc puterea şi mobilitatea organismului prin modificări patologice exterioare sau interioare. localizate la nivelul întregului corp sau numai la nivelul unor segmente ale sale. Deficienţele fizice sunt definite ca abateri de la normalitate. În precizarea naturii raportului dintre gesturi şi cuvinte un rol mare îl joacă contextul în care se petrec evenimentele. Totuşi. În această categorie pot fi încadrate şi persoanele cu afecţiuni senzoriale (surzii şi orbii). reduc aptitudinile şi puterea de adaptare la efortul fizic şi diminuează capacitatea de muncă productivă a individului. Limbajul verbal are un grad înalt de convenţionalitate faţă de conţinutul realităţii pe care o denumeşte. ţinând cont de particularităţile lor specifice deosebite. Cauzele deficienţelor fizice şi psihomotorii se prezintă sub o mare varietate şi pot să afecteze în grade diferite organismul. la majoritatea elevilor surzi din cauza mai multor factori: motivaţia scăzută pentru vorbirea orală. Acelaşi volum de informaţie poate fi transportat în aproximativ acelaşi volum de timp convenţional. cardiopatiile. cât şi pe cei care suferă de unele boli permanente – cronice (boli respiratorii.acest nivel al reprezentărilor interne nu se poate realiza. de obicei. Pot fi 12 . Categoria respectivă de handicap cuprinde atât infirmii motorii sau locomotori (de motricitate).) ce influenţează negativ capacitatea fizică a individului. gestul însă este strâns legat de concret. diabetul etc. Comunicarea prin gesturi este faţă în faţă percepându-se vizual gestul şi toate mişcările mimice şi expresive.

Ambele categorii mari de deficienţe pot fi subîmpărţite în funcţie de întinderea şi de profunzimea deficienţei în: deficienţe globale (generale sau de ansamblu) şi deficienţe parţiale (regionale. Astfel. cu influenţele nocive pe care le suferă organismul fătului în viaţa intrauterină etc. deformaţii ale abdomenului. lordoze. Cauzele favorizante sau predispozante (care pot cauza deficienţe fizice) sunt în legătură cu ereditatea. în categoria deficienţelor somatice sau biologice după mai multe criterii: prognosticul (evoluţia) deficienţei fizice (deficienţe neevolutive – statice. gâtul înclinat lateral sau înainte etc. localizarea şi efectele deficienţei (deficienţe morfologice şi deficienţe funcţionale. în timpul travaliului sau în perioada copilăriei. fixate definitiv. de atitudine.. care se pot corecta destul de uşor şi total . Frecvent se utilizează şi criteriul de împărţire a cauzelor în predispozante (favorizante) şi determinante (declanşatoare). Factorii determinanţi (declanşatori) sunt cei care prin apariţia şi acţiunea lor determină dezvoltarea deficienţelor fizice şi psihomotorii. putând fi corectate. gravitatea (deficienţe fizice uşoare. oaselor sau articulaţiilor. segmentare sau locale). şi deficienţe accentuate care constau în modificări patologice ajunse într-un stadiu avansat de evoluţie – exemplu malformaţiile aparatului locomotor). toracelui etc. cauzele pot fi împărţite în interne şi externe. Cauzele interne sunt determinate de procesele de creştere şi de dezvoltare. care interesează elementele proprii ale deficienţei şi cauze indirecte care produc o afecţiune sau o deficienţă morfologică sau funcţională. Verza clasifică deficienţele morfologice globale în: deficienţe de creştere. de nutriţie. al originii. după un prim criteriu. alături de deficienţele senzoriale. iar cauzele externe sunt raportate la condiţiile de mediu. deficienţe ale tegumentelor. Ei pot acţiona în perioada intrauterină.exemplu: deficienţa cifotică. într-o proporţie mai mare sau mai mică. În funcţie de caracterul direct / indirect există cauze cu acţiune directă. mai uşor sau mai greu). de natura funcţiilor somatice. Deficienţele fizice sunt grupate. de viaţă şi de educaţie ale individului. E. ale musculaturii. foarte greu de corectat – şi deficienţe evolutive – care progresează sau regresează. A doua categorie de deficienţe fizice morfologice sunt deficienţele morfologice parţiale în care sunt 13 . deficienţe de grad mediu în care sunt înglobate defectele morfologice şi funcţionale staţionare sau cu evoluţie lentă. organice şi psihice. care se corectează parţial sau rămân nemodificate – exemplu: cifoze.sistematizate după diferite criterii în mai multe categorii.

trebuie avut în vedere faptul că înainte de a corecta / trata o deficienţă fizică este bine să prevenim apariţia ei prin măsuri de îngrijire primară şi secundară (exemplu vaccinări – împotriva bolilor transmisibile. În cadrul aspectelor de consiliere psihologică trebuie să abordăm şi problema impactului psihologic al deficienţei fizice asupra copilului. Acest impact este diferit. Importante sunt şi reacţiile copilului la boală şi mai ales la durere. de vârsta persoanei respective. apatic.incluse: deficienţe ale capului. Pe lângă terapia de tip psihologic (realizată individual sau în grup – cu grup suportiv). asanarea solului. Copilul hiperkinetic. de potenţialul ei fizic şi psihic se va proceda la o modalitate sau alta de intervenţie de tip recuperator. de ritm. violent se situează la polul opus copilului paralitic. în funcţie de grupa de vârstă şi de tipul handicapului. ale abdomenului etc. de coordonare a mişcărilor) şi deficienţe ale marilor aparate şi funcţiuni ale organismului (exemplu ale aparatului respirator). deficienţe ale gâtului. ci echilibrează concomitent funcţiile fiecărui organ. A doua mare clasă de deficienţe fizice este reprezentată de deficienţele funcţionale în care includem: deficienţe ale aparatului neuromuscular (diferitele forme şi grade de paralizii. supravegherea regimului nutriţional etc. la care se adaugă şi cele cu caracter terţiar care împiedică transformarea unei incapacităţi în handicap (incluse în programele de readaptare a copilului / adultului cu deficienţă). ale feţei. de echilibru. acu-punctură etc. izolat. în funcţie de tipul de deficienţă fizică sau psihomotorie. pentru ca ulterior importantă să fie educaţia copilului deficient fizic. implicit şi educaţia familiei lui. Sindromul hiperkinetic (hiperactiv) Simptomele acestui sindrom (exasperante şi sâcâitoare) sunt produsul unui proces inflamator la nivelul creierului copilului (encefalită). înţepenit. prin kinetoterapie. aprovizionarea cu apă. reflexoterapie. Atunci când există deja o deficienţă motorie (fizică) demersul corector debutează prin evaluarea potenţialului psihomotor al copilului. trunchiului / toracelui. în recuperarea deficienţilor fizic se apelează cu precădere la corectarea deficienţei (acolo unde se poate) prin exerciţii de gimnastică. agitat. fizioterapie. examene medicale periodice ale gravidei şi copilului. Vorbirea hiper- 14 . Aşadar. tulburările de mers. realizând o stare de sinergie şi de solidaritate funcţională. Recuperarea fizică – exerciţiul fizic – folosită în scop profilactic. dar mai ales corectiv. influenţează nu numai forma şi structura ţesuturilor corpului omenesc. Privind recuperarea deficienţelor fizice.).

apropindu-se de obsesie. ia proporţii care depăşesc normalul. capricii alimentare. Stările convulsive de tip „petit mal” sau crizele de tip epileptiform nu sunt ceva neobişnuit la acest copil. dar se observă o lipsă de coordonare a celor care necesită precizie. Deşi facultăţile intelectuale ale copilului hiperkinetic nu sunt grav afectate. mişcările ample ale corpului sunt bine dezvoltate. frontal. Un exerciţiu util şi eficient în lucrul cu copilul hiperkinetic este cel al perceperii formelor „în oglindă” (exemplu: copilul trebuie să meargă pe un traseu – linie – un număr de paşi într-o direcţie şi apoi trebuie să refacă forma traseului ca în oglindă în direcţia opusă) sau al vorbirii „în oglindă” (cuvinte/propoziţii pronunţate în ordine firească. Adesea este prezent un alt simptom ciudat: accelerarea ritmului respirator. Masturbarea se poate prelungi excesiv în tinereţe. bazate pe stimulare intensă. clară. Hiperkineticul se distinge de asemenea printr-o lipsă de concentrare a atenţiei. îmbrăcând variate forme. să nu-l expunem la foarte mulţi stimuli. metodele educative moderne. se dovedesc dezastruoase pentru hiperkinetic). mai ales noi (aşadar. Esenţiale sunt dragostea şi grija părintească.kineticului poate fi normală. în picioare sau aşezat. cu scopul ajutării altor persoane (fiind motivat de asemenea acţiuni). Tulburările de comportament sau modificările de comportament sunt forme de dezechilibru psihic. care să-i ofere stabilitate. ca urmare a unei leziuni cerebrale pre-sau postnatale. apoi inversate). se poate remarca totuşi un anumit grad de deteriorare cognitivă. fie el lateral. aşa cum pot apărea şi probleme de alimentaţie. ce implică tulburări în sfera emoţional-volitivă. el putând fi uşor de distras de la o activitate sau preocupare. O altă caracteristică prezentă este legănatul. neinhibată sau poate fi limitată sau complet absentă. zbucium fără rost. care trebuie menţinute chiar şi atunci când situaţia impune îndepărtarea temporară a copilului. Cum lucrăm cu un copil cu asemenea trăsături? La baza educaţiei lui trebuie să stea ideea că acesta are nevoie de spaţiu şi de posibilităţi reale pentru a-şi descărca energia şi forţa fizică. În mod obişnuit. a unor structuri psihice morbide de natură sociogenă 15 . cu aplecare până la pământ sau stând în genunchi şi pe coate şi izbindu-şi fruntea de saltea sau de podea. situaţii bine definite. El are nevoie de un mediu armonios. obiceiuri bizare. iar stimularea senzorială. constantă. Somnul poate fi şi el tulburat. Este necesar să întărim la acest copil detaşarea şi prudenţa.

pe vârste. diferenţa dintre mediul urban şi cel rural este cu mult în favoarea primului (de 4 ori mai mare fiind procentul de copii / adolescenţi cu tulburări de comportament la oraş). puternice sentimente de devalorizare. psihoza maniaco-depresivă şi aspectele reactive ale nevrozei). continuă. cu daune resimţite în raporturile sociale normale. aceştia din urmă antrenându-şi copiii în munci productive. perturbările de apărare. de variate şi de complexe. egocentrism ridicat. Totuşi s-au făcut studii pe adolescenţi şi copii (vezi I. Putem afirma că adolescentul / tânărul cu tulburări de comportament îşi dezvoltă anumite trăsături de personalitate specifice. tulburări de cunoaştere. ci şi de la normele morale. scăderea pragului de toleranţă la frustraţie.(I. traumatismele craniocerebrale şi oligofreniile). acest mare şi grav deficit de maturizare socială generând la nivelul psihicului disfuncţii şi chiar diverse forme de dispersie. slabă consistenţă şi echilibru intern. Ca răspândire teritorială. Străchinaru sau R. perturbarea sentimentelor de culpabilitate. 1994). Aceste devieri de conduită sunt aşadar nu doar abateri de la normele stării de sănătate. modificări la nivelul relaţiilor afective. 16 . la sate. vârste şi mediu social. supravegherea copiilor de către părinţi este mai strictă. alterarea relaţionării cu persoanele iubite. cauze genetice (anumite aberaţii cromozomiale transmise de la părinţi la copii). de injustiţie. curba frecvenţei cazurilor este mai accentuată între 7-15 ani. denigrarea sentimentelor umanitare. în timp ce. distribuţia tulburărilor de comportament se exprimă în favoarea băieţilor faţă de fete (unele studii arată un procent de 2 ori mai mari la băieţi. poate şi pentru că. Răşcanu) care au arătat că pe sexe. diferite de cele ale individului cu un comportament normal: modificări la nivelul structurilor morale. Străchinaru. boli psihice ale minorilor (schizofrenia. Cauzele incriminatorii pentru apariţia tulburărilor de comportament sunt extrem de numeroase. existenţa contrarietăţilor Eu-lui. în timp ce altele indică preponderenţa 9/1). spre deosebire de mediul urban. pentru a putea afirma care este în România frecvenţa acestor tulburări de comportament. Nu există în literatura ştiinţifică suficient de multe date calculate pe întreaga populaţiei infantilă a ţării pe sexe. dându-le astfel ocupaţii precise de la o vârstă fragedă. deformarea conceptului de libertate. Imaginea de sine a tinerilor cu tulburări comportamentale este inadecvată şi săracă în privinţa structurării conţinutului ei. Ele pot fi grupate în mai multe categorii mari: boli organice (epilepsia.

omuciderea. Tratamentul medicamentos este prescris de medic în funcţie de natura nosologică şi clinică a tulburărilor de comportament. Datorită randamentului activităţii prin efectele secundare pe care le produce acest tratament.particularităţi ale mediului înconjurător (exemplu neînţelegerile intrafamiliale. cu minim de efort şi spre atitudini şi comportamente şocante. spectaculoase în sine). particularităţi de personalitate (o structură de personalitate dezechilibrată. Profilaxia.). a posibilităţilor de influenţare a familiei lui. imatură. suicidul şi tentativa de suicid. absenţa unuia dintre părinţi. 17 . a problemelor general educative ca şi a celor psiho-pedagogice. cu o slăbiciune / înclinaţie spre ascensiune. psihotropele sporind întotdeauna permeabilitatea psihică şi oferind o mai bună inducţie abordărilor psihoterapeutice şi o mai mare deschidere spre mijloacele psihosocioterapeutice. se realizează cu foarte mari dificultăţi. pot fi influenţate de medicaţia psihotropă. Înainte de a interveni pentru a corecta o tulburare de comportament se va urmări prevenirea instalării ei. Unele trăsături psihopatice şi în special reacţiile de tip excitabil. Tratamentul psihotrop efectuat în clinicile de psihiatrie este rezervat mai ales unor faze acute de decompensare comportamentală. se impune totodată luarea altor măsuri de ordin psihosocioterapeutic. Tabloul acestor tulburări comportamentale cuprinde succint: minciuna. fapt care. eşecul şcolar. impulsivitatea. În funcţie de simptome se pot utiliza şi alte medicamente ca neurolepticele. practic. instabilitatea. incendierile voluntare. În cazul majorităţii tulburărilor de comportament se utilizează terapia de tip psihologic. cu o imagine de sine neformată încă sau deformată în sensul subestimării de sine. furtul. fuga şi vagabondajul. uşor sugestionabilă şi influenţabilă. alcoolismul şi dependenţa de drog. disocierea grupului familial prin boli cronice grave. realizare rapidă. cu atât mai eficientă cu cât este aplicată mai de timpuriu copilului sau adolescentului cu probleme. sedativele sau tranchilizantele. în afara acţiunii lor propriu-zise. O primă măsură este aceea a sfatului genetic acordat persoanelor predispuse sau care prezintă trăsături de personalitate evident anormale şi care trăiesc într-un mediu familial deficitar în ideea de a nu avea copii. devierile sexuale. autopuniţia (autopedepsirea). divorţul etc. implică o serie de aspecte de intervenţie la nivelul structurii şi relaţiilor familiale ale copilului sau adolescentului. irascibilitatea. alături de mijloacele medicale. de stadiul evolutiv şi de vârsta pacienţilor. ieşite din comun.

constând în pronunţarea nazonată a sunetelor. în timpul naşterii sau după naştere. disritmică. logonevroza. Handicapurile de limbaj apar prin acţiunea unor procese complexe în perioada intrauterină a dezvoltării fătului. se situează în domeniul tulburărilor de pronunţie.). standardizat. 1975). rinolalie. Există cauze ale tulburărilor de limbaj care pot acţiona în timpul sarcinii (exemplu diferitele intoxicaţii şi infecţii. simptomatologic şi psihologic. Guţu. dintre care dislalia („pelticia” în popor) este cea mai frecventă şi reprezintă 90% din totalul tulburărilor de limbaj. clasificare care ţine seama de mai multe criterii în acelaşi timp: anatomo–fiziologic. jargonofazii. Verza (1982). care duc la leziuni ale sistemului nervos central. în timpul naşterii (naşterile grele şi prelungite. tulburări ale limbajului citit – scris (tulburări totale – agrafia şi alexia şi tulburări parţiale – disgrafia şi dislexia). disfonică. Dizartria se manifestă printr-o vorbire confuză.Prin tulburare de limbaj înţelegem toate abaterile de la limbajul normal. fonastenia). hemoragiile prelungite din timpul sarcinii etc. lingvistic. funcţionale. sarcină toxică. aftongia. de la manifestările verbale tipizate. unanim acceptate în limba uzuală. Tulburările de limbaj se diferenţiază de particularităţile vorbirii individuale. O clasificare a tulburărilor de limbaj este cea elaborată de E. potrivit căreia există: tulburări ale pronunţiei (dislalie. cauze care acţionează după naştere (post-natale) (organice. dizartrie). bolile infecţioase ale gravidei etc. tulburări de ritm şi fluenţă a vorbirii (bâlbâiala. alalia). alte cauze). tulburări polimorte de limbaj (afazia. tahilalia. atât sub aspectul reproducerii cât şi al perceperii. tulburări pe bază de coree).). psiho-sociale. asfixierile. tulburări de dezvoltare a limbajului (mutismul psihogen şi retardul sau întârzierea în dezvoltarea generală a vorbirii) şi tulburări ale limbajului bazate pe disfuncţii psihice (dislogii. începând de la dereglarea componentelor cuvântului şi până la imposibilitatea totală de comunicare orală sau scrisă (M. ecolalii. disfonia. Orice abatere de la normele prestabilite ale bazei de articulare. etiologic. ce pot determina hemoragii la nivelul scoarţei cerebrale. psiho-neurologice. bradilalia. de aceea se mai numeşte şi dislalie „organică”. bradifazii). acestea din urmă reprezintă variaţii în limitele normalului ale limbajului. tulburări de voce (afonia. adică vorbire pe nas) este o formă a dislaliei. cu o pronunţată rezonanţă nazală în care monotonia vorbirii se îmbină cu pronunţarea 18 . Rinolalia (în popor numită „fonfăială”. cu vărsături şi leşinuri dese.

(E. cu exagerări maxime a acestor caracteristici în oligofrenie. a nedezvoltării vorbirii care se manifestă prin apariţia de confuzii frecvente intre grafemele şi literele asemănătoare. vocea răguşită. a insuficienţelor în dezvoltarea psihică şi a personalităţii. deformări de litere. vocea gravă. cu pauze între acestea. vocea oscilantă. Logonevroza este o altă tulburare de ritm şi fluenţă a vorbirii şi presupune. Tulburările vocii sunt distorsiuni ale spectrului sonor ce se referă la: intensitatea. fonastenia etc. inversiuni. omisiuni precipitate. mimicii. repetări convulsive şi blocaje ale unor foneme. iar tulburările coreice sunt determinate de ticuri nervoase sau coreice ale muşchilor fonoarticulatori. cu hiperexcitabilitate. care împiedică desfăşurarea vorbirii ritmice şi cursive. De fapt bâlbâiala este o tulburare de ritm a vorbirii şi constă în repetarea unor silabe la începutul şi mijlocul cuvântului.neclară. a deficienţelor spaţio-temporale şi psihomotricităţii. silabelor şi cuvintelor. încetinită. se produce un spasm tonic. cunoscute sub denumirea de alexie-agrafie. o modificare a atitudinii faţă de vorbire. lentă. (C. Tulburările de scris-citit se pot clasifica în: parţiale (disgrafia. pe lângă o repetare a sunetelor. sau apariţia spasmelor la nivelul aparatului fonoarticulator. E. 1997). Caracteristică acestei tulburări este logofobia (teama crescută de a vorbi. mai ales în public sau în condiţii de stres emoţional). afonia. a unei preocupări exagerate faţă de propria vorbire. adăugiri. sintagme. substituiri de cuvinte. Stănică. cele mai frecvente fiind: vocea de cap. dyslexia) şi 19 . de batere a tactului pe loc. Tulburările de limbaj scris – citit sunt incapacităţi paradoxale totale în învăţarea şi formarea deprinderilor de scris-citit. Verza. de mediul înconjurător şi o prezenţă a spasmelor.58). înălţimea. Stănică şi E. Tahilalia este caracterizată printr-o vorbire exagerat de rapidă şi care apare frecvent la persoane cu instabilitate nervoasă. a modificărilor morfo-funcţionale de la nivelul sistemului nervos central. Aftongia ia naştere atunci când. 1983. de lungă durată. C. timbrul şi rezonanţa sunetelor. Vrăşmaş definesc bâlbâiala ca fiind o tulburare a vorbirii ce se manifestă prin „dezordini intermitente ale pronunţiei. încordării. urmate de dificulăţi în articularea unor cuvinte”. Vrăsmăs. în timp ce bradilalia se manifestă printr-o vorbire rară. în muşchii limbii. sau incapacităţi parţiale denumite dislexie-disgrafie ce apar ca urmare a existenţei unor factori psihopedagogici necorespunzători sau neadecvaţi la structura psihică a individului. p. neînţelegerea completă a celor citite sau scrise etc. care se manifestă concomitent cu producerea vorbirii.

Copilul autist se caracterizează prin lipsa nevoii de comunicare. Specifice acestui polihandicap sunt dificultăţile perceptuale (exemplu: lipsa reacţiilor la stimuli foarte puternici. educarea auzului fonematic şi educarea personalităţii logopatului – persoanei cu tulburare de limbaj). prima presupunând imposibilitatea de a vorbi din naştere. existând o discrepanţă între posedarea vocabularului şi abilitatea de a-l folosi ca mijloc de comunicare socială. limbajul acestuia având un accentuat caracter solilocvic şi o structură gramaticală imatură. însuşirilor şi funcţiilor psihice. consecutive una celeilalte. înseamnă „sine însuşi”) reprezintă o închidere în sine a persoanei ducând la o desprindere a acesteia de realitate şi la o intensificare a vieţii sale imaginative. Sunt prezente frecvent ecolalia întârziată. Tulburări de limbaj cu substrat neurologic sunt de două tipuri: alalia şi afazia. a unor tulburări acţionale şi comportamentale. Polihandicapul reprezintă o asociere de două sau mai multe handicapuri la una şi aceeaşi persoană. Cele mai importante şi grave în acelaşi timp polihandicapuri sunt autismul şi surdocecitatea. atracţia pentru obiecte / stimuli nerelevanţi pentru un copil normal). cele două deficienţe fiind. a unor discontinuităţi în dezvoltare şi învăţare. de regulă. verbalizările şi inversarea pronumelor („tu” în loc de „eu”). Tulburările de dezvoltare a limbajului sunt de două tipuri: mutismul electiv.totale (agrafia şi alexia). a unor deficienţe perceptuale şi relaţionale. educarea respiraţiei şi a echilibrului dintre inspir şi expir. iar alte metode sunt specifice fiecărei categorii de handicap de limbaj în parte. psihogen sau voluntar şi întârzierile în apariţia şi dezvoltarea limbajului. iar cea de-a doua reprezentând incapacitatea de a vorbi la o persoană care înainte avea comportament verbal normal. Putând apărea foarte de timpuriu (înaintea vârstei de 2 ½ ani) şi fiind mai frecvent la băieţi decât la fete (de 2 până la 4 ori mai mult) acest polihandicap presupune o serie de caracteristici specifice: existenţa unor dificultăţi de limbaj şi de comunicare. În corectarea acestor deficienţe de limbaj se utilizează două categorii de metode: unele de ordin general (gimnastica şi miogimnastica corpului şi a organelor care participă la realizarea pronunţiei. Autismul („autos” → gr. cu toate că nu există dificultăţi de ordin senzorial sau de intelect mari care să împiedice însuşirea limbajului de către copil. 20 . dezvoltarea paradoxală pe diferite paliere (exemplu: învaţă uşor să facă înmulţiri. precum şi disfuncţionalităţi ale proceselor.

vizuală).) susţin interpretarea autismului ca retragere a subiectului faţă de tot ceea ce a fost perceput rece. autis-mul apare ca rezultat al unui defect înnăscut sau precoce achiziţionat în echipamentul biologic al copilului. metoda comportamentală. Bender. Teoriile organogenetice (A. Cercetările recente arată totuşi că nu se poate stabili o legătură absolută între autismul infantil şi comportamentul părinţilor.dar nu poate să numere până la 10). Bettlheim. auditivă. cât şi părinţilor lor – aceştia învăţând să fie 21 . Mahler. etiologia polihandicapului.). imaturitate afectivă). Pentru tratarea autismului trebuie cunoscută evoluţia lui. Potrivit acestor abordări. Teoriile psihogene (B. La autist. K. pe fondul unor recompensări şi pedepse aplicate repetitiv copilului de către adult. În abordarea recuperatorie a cazurilor de autism există mai multe modalităţi de intervenţie: abordarea psihomedicală (tratamentul fiind axat pe diminuarea anxietăţii şi a agitaţiei copilului autist şi bazat pe folosirea chimioterapiei.) analizează autismul ca rezultat al unor disfuncţii de natură biochimică sau de dezvoltare insuficientă a creierului. deschis la nevoile copilului. polihandicapul luând naştere dintr-un şir de comportamente învăţate. întreaga activitate psihică presupune disfuncţionalităţi. unde va întâlni un consultant – „mama” înţelegător şi de încredere. abordarea psihologică a autismului (cu variantele ei: psihodinamică – presupunând îndepărtarea copilului de acasă şi plasarea lui într-un alt mediu. Teoriile comportamentale (Fester.) iau drept origine a sindromului autist exteriorul. Wing etc. mediul. Etiologia autismului a stârnit serioase controverse între partizanii organogenezei şi cei ai psihogenezei. Tustin etc. precum şi factorii care-l influenţează (QI – coeficientul de inteligenţă al copilului. cu origine în masajul indian). ostil şi pedepsitor în mediul înconjurător. a „masajului sugarului”. prognosticul. kinestezică. a electroşocurilor – de către unii psihiatrii – tehnică puternic combătută astăzi. în fapt geneza acestui polihandicap fiind multifactorială. cognitiv (anomalii în dezvoltarea aptitudinilor cognitive) etc. J. vârsta copilului. tulburările acţionale şi comportamentale (stereotipii – gestuale sau sub forma activităţilor repetitive – comportamente de automutilare şi de autostimulare – tactilă. Rimland etc. M. cauza fiind reprezentată de carenţele educaţionale şi afective ale copilului. L. depistarea precoce a semnelor specifice acestei polideficienţe etc. aplicată atât copiilor autişti – sistem întărire – stingere – pedepsire. Van Krevelen. acestea manifestându-se la nivel afectiv-motivaţional (lipsă de interes pentru contact social sau pentru trăirile celor din jur.

Editura Didactică şi Pedagogică. Teoria şi practica compensaţiei. Nevăzători. dificultăţi şi întârzieri în învăţarea deprinderilor de igienă corporală. căpătarea autonomiei personale. focalizate pe atingerea următoarelor obiective: stimularea dezvoltării normale a copilului autist. Avramescu. dezvoltarea limbajului etc. Timişoara. 2. ambliopi. Alte caracteristici posibile sunt: acţiunile negative şi contrareacţiile. D. 3. Pentru a atinge aceste scopuri este necesară dezvoltarea jocului la aceşti copii cu polideficienţă. Arcan. 1980. Aşadar.terapeuţi pentru proprii copii şi metoda existenţial-umanistă. Pentru aceasta este necesar un mediu stimulativ-reacţional şi nu unul dirijat. creşterea calităţii relaţiilor sale sociale. auzul şi canalul verbal. surdocecitatea presupune lezarea celor trei canale de comunicare a individului cu mediul: văzul. Editura Fundaţiei România de Mâine. Bucureşti. M. D. dezvoltarea motricităţii lui. există şi alte strategii de tratament. precum şi perturbări în sfera socio-afectivă şi cea cognitivă. Defectologia. un prag scăzut de tolerare a senzaţiilor tactile. dialogul cu copilul cu surdocecitate trebuind să se realizeze constant şi cât mai adecvat cu putinţă. În afara acestor abordări mari în tratarea autismului. 1973. orbi-surdomuţi. modalităţi eficiente de comunicare. polihandicap ca şi autismul. de nutriţie. P. sunt frecvent frustrate şi au comportamente de tip indisciplină. deprinderi de viaţă elementare etc. Defectologie şi logopedie. 2006. potenţial furnizor de resurse pozitive pentru copil. D. Surdocecitatea. comportamente distructive etc. dezvoltarea cognitivă pe fondul reducerii rigidităţii şi înlăturării sau reducerii problemelor de comportament non-specifice (de somn. Ciumăgeanu. accese de furie. este însă o deficienţă multisenzorială. Damaschin. Recuperarea în cazul surdocecităţii urmăreşte învăţarea copilului să-şi folosească vederea-auzul reziduale (acolo unde există potenţial) şi să-şi dezvolte deprinderile motorii esenţiale. constând în coexistenţa la aceeaşi persoană a două sau mai multe tipuri de deficienţe de ordin senzorial (de văz şi de auz). Editura Facla. Persoanele cu acest polihandicap au un anumit grad de deficienţă în folosirea simţurilor de distanţă (de telerecepţie). 22 . BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE 1. Bucureşti. comportamentele de tip autostimulare etc. Copilul deficient mintal. jocul fiind poate fi cel mai eficient mijloc de intervenţie recuperatorie în cazul autismului. angoase.). ce presupune plasarea autistului într-un mediu cald.

dr. Huber W. relaţia medic-pacient. conţinut. cele două formulări acoperă un câmp asemănător de preocupări. a stăpânirii principalelor criterii şi elemente de predicţie asupra evoluţiei şi prognosticului principalelor boli psihice. Este deci studiul problemelor psihice care se manifestă în conduitele normale şi patologice şi ale intervenţiei în aceste conduite. interrelaţii Psihologia medicală se referă la atitudinea faţă de bolnav şi boală. Această definiţie îi permite autorului francez să refere psihologia medicală nu doar la cele trei domenii deja clasice: situaţia de a fi bolnav. psihologia clinică putând fi considerată un subdomeniu al psihologiei medicale. (1992) defineşte psihologia clinică arătând că este ramura psihologiei care are drept obiect problemele şi tulburările psihice ca şi componenta psihică a tulburărilor somatice. univ. Florin TUDOSE Obiective Cunoaşterea semnelor şi simptomelor principalelor boli psihice. I. 1 . Încercând să simplifice domeniul de definiţie. faţă de sistemele de îngrijire a sănătăţii. acest lucru incluzând logic şi atitudinea medicului şi celor ce lucrează în domeniul medical faţă de propria profesiune. a principalelor elemente semiologice ale tabloului clinic al diferitelor boli. cât şi ale celui sănătos. În ceea ce priveşte alegerea între sintagmele „psihologie medicală” şi „psihologie clinică” credem că fără a fi similare. psihologia profesiunii medicale. ci să o extindă către psihologia sănătăţii şi psihologia comunitară.PSIHOLOGIE MEDICALĂ Prof. obiect. abilitarea în vederea diagnosticării lor. OBIECTUL ŞI RELAŢIILE PSIHOLOGIEI MEDICALE 1. relaţionării şi conduitei pacienţilor psihiatrici. atât ale individului bolnav. a semnificaţiei psihopatologice a diferitelor aspecte ale comunicării. Psihologia medicală: definiţie.

Cu fiecare din aceste domenii psihologia medicală are legături biunivoce şi face un schimb continuu de informaţii. despărţirea psihologiei medicale de psihologia medicinii ni se pare un demers inutil care ar crea artificial un domeniu care nu ar avea unelte specifice. Ea este legată de domeniul psihologiei generale prin aspectele legate de comunicare. psihologia medicală având drept instrument de lucru metoda clinică. Psihologia medicală este legată de: • Psihologia socială • Psihologiei diferenţiale • Psihologia morală Relaţii cu domeniul ştiinţelor medicale şi biologice • Psihiatria • Psihoneurofiziologia • Psihofarmacologia • Psihopatologia • Psihosomatica II. variabilă de la un mediu sociocultural la 2 . cronobiologia. De asemenea. psihologia holistică şi antropologia. Normalul este şi un termen descriptiv indicând o medie (Aş vrea să fiu normal ca şi ceilalţi. adică ceea ce nu oscilează nici la dreapta.Considerăm că despărţirea artificială psihologie clinică – psihologie medicală nu poate fi făcută. nici la stânga. Normalul este deci un termen calificativ implicând o valoare (Aş vrea să devin normal). psihanaliza şi psihologia dinamică. ca toată lumea). aspectele legate de psihologia dezvoltării. MEDICINĂ ŞI VIAŢA PSIHICĂ Cuvântul normal provine din latinescul „norma” (unghi drept). Dicţionarul de psihologie LAROUSSE precizează că normalitatea este o noţiune relativă. sociologia. Raportul psihologie medicală şi clinică – psihologie Psihologia medicală se dezvoltă azi din întrepătrunderea cu alte domenii de cunoaştere şi cercetare cum ar fi: psihopatologia. ceea ce se află chiar în mijloc. NORMAL ŞI PATOLOGIC ÎN BIOLOGIE. 2. aspectele legate de personalitate. etologia. psihologia experimentală şi neurofiziologia.

cu atât apare ca fiind mai anormal. normalitatea ideală. individ care la drept vorbind nu există (Sillamy N. dublate de existenţa unei discipline psihologice şi sociale. 2. Normalitatea ca valoare medie Un mod obişnuit de a concepe normalitatea folosit în studiile normative de tratament se bazează pe descrierea statistică a fenomenelor biologice. adică sănătatea. Patru perspective par să înglobeze majoritatea numeroaselor concepte clinice şi/sau teoretice care se referă la normalitate. în cazul nostru cea mintală pare a fi o vastă sinteză. nealterat funcţional şi morfologic.altul şi în plus face interesanta precizare că în medicină există tendinţa de a se asimila omul normal individului perfect sănătos. o rezultantă complexă a unei mulţimi de parametri ai vieţii organice şi sociale. ca deviante. normalitatea ca proces. Această abordare concepe porţiunea mediană cea mai importantă ca dimensiune drept corespunzătoare normalului. iar cu cât este mai rar. cu atât poate fi considerat mai „normal”. 1. deşi acestea sunt unice. iar ambele extreme. Normalitatea. dar. cei mai mulţi medici şi printre aceştia şi psihiatri echivalând normalitatea cu starea de sănătate căreia i se atribuie caracterul unui fenomen universal. pe fundalul bucuriei de a trăi şi al echilibrului introversie-extroversie. aflaţi în echilibru dinamic. iar anormalitatea să reprezinte mica porţiune rămasă. normalitatea ar trebui să cuprindă porţiunea majoritară dintr-un continuum. Manifestarea acestei stări de sănătate ar fi existenţa unei judecăţi şi a unei viziuni realist-logice asupra lumii. au domenii de definiţie şi de descriere. Conform acestei abordări un fenomen cu cât este mai frecvent. Normalitate şi sănătate Prima perspectivă cea a normalităţii ca sănătate este una tradiţională. normalitatea ca valoare medie. de fapt ele se completează una pe cealaltă şi numai sumarea lor poate da imaginea cea mai apropiată de real: normalitatea ca sănătate. Dacă toate comportamentele ar fi înscrise pe o scală. 1995). Deşi 3 . psihologice şi sociale conform repartiţiei gaussiene a curbei în formă de clopot. ce se proiectează pe modelul genetic al existenţei individuale. în istoria sa vitală. mai îndepărtat de media statistică.

schimbările temporale devin esenţiale pentru completa definiţie a normalităţii. cât şi comunitar.) care reflectă măsura în care un organism.a. cât şi în perspectiva externă.acest tip de normă creează impresia că este foarte „obiectiv”. 4. a echilibrului adaptativ dintre individ şi mediul său ambiant concret. ale sexului). Normalitatea ideală defineşte felul în care individul şi comunitatea consideră că persoana ar trebui să fie. un subiect îşi împlineşte rolul funcţional pentru care există în economia sistemului supradiacent din care face parte. nu este suficient de operant pentru medicină. o persoană. religios ş.). normativitatea ideală nu este şi nici nu poate fi niciodată atinsă efectiv cu atât mai mult. Ea operează cu aşa-numita normă responsivă sau funcţională (Kolle K. le invocă şi le promovează o anumită cultură şi care se exprimă în formulări normative. Luând în considerare această definiţie. Normalitatea ca proces Este o a patra perspectivă asupra normalităţii care pune accentul pe faptul că un comportament normal este o rezultantă finală a subsistemelor care interacţionează între ele. statal. III. 3. cu cât ea variază mult în funcţie de contextul sociocultural istoric şi geografic (etnic. a conformităţii stărilor sistemului în raport cu normele generale ale speciei. normalitatea – ca proces – consideră esenţiale schimbările şi procesele mai mult decât o definire transversală a normalităţii. Acesta poate fi exemplificat prin unele „tipuri ideale” pe care le descrie. Cu alte cuvinte. Desigur. ADAPTARE ŞI STRES Sănătatea umană poate fi considerată o stare înscrisă în perimetrul care defineşte normalitatea existenţei individului semnificând menţinerea echilibrului structural al persoanei (în plan corporalbiologic şi psihic conştient) atât în perspectiva internă (a raportului reciproc al subsistemelor în conformitate cu sinteza ansamblului. ale vârstei. Normalitatea ca utopie În această perspectivă se stabileşte o normă ideală (valorică) referitoare la un ideal de normalitate atât din punct de vedere individual. SĂNĂTATE ŞI BOALĂ. prescriptive. Organizaţia Mondială a Sănătăţii definea starea de sănătate ca fiind: 4 . comunitar.

Este o stare de armonie. şi nu neapărat în absenţa durerii”. 2. prin perturbarea la diverse nivele şi din variate incidente a structurilor funcţionale ale individului în perspectivă corporal-biologică sau psihic-conştientă. involuţia. Această definiţie este o recunoaştere a faptului că starea de sănătate este mai mult decât absenţa durerii. Delay J. Invers. patologia. antropologic. spre minus. boala reprezintă o formă de existenţă a materiei vii caracterizată prin apariţia procesului ce implică tulburarea unităţii forţelor din organism (integritatea) şi a organismului cu mediul (integrarea). dezadaptarea. ca analiza normalităţii psihice. trebuie să apelăm la noţiunea de proces patologic. Apare deci evident. psihologic şi a dimensiunilor sociale ale comportamentului uman. În acest sens. boala. spre deficit funcţional şi de performanţă. în general. în instituirea progresului. dificultăţi obiective şi subiective în prezenţa. a psihismului văzut cu un „multiplex”. moartea nefirească (prin accident) ori evoluţia spre constituirea defectualităţii sau deteriorării grave. destructurare.„o stare completă de bine din punct de vedere psihic. în zona pozitivă se află persoanele excepţionale. Sensul este important în perspectivă calitativă. se referă la îndepărtarea de normă în sens negativ. Perturbarea indusă de boală determină un minus şi o dizarmonie a ansamblului unitar al persoanei. Conceptul de boală psihică Pentru înţelegerea dinamicii raportului sănătate-boală. epistemologice şi dinamice. Astfel. să implice nu numai corelaţii biologice. 5 . dezorganizare. psihologică. o stare-de-bine cu privire la evoluţia complexului biologic. şi Pichot P. 1. Boala umană se caracterizează. care joacă un rol creator în istoria omenirii. mental şi social. Anormalitate şi boală Anormalitatea este o îndepărtare de normă al cărei sens pozitiv sau negativ rămâne indiferent în ceea ce priveşte definirea în sine a zonei de definiţie. culturale. axiologică şi socială. consideră că anormalul reprezintă o abatere calitativă şi funcţională de la valoarea şi semnificaţia generală a modelului uman. spre dizarmonie. geniile. adaptarea şi eficienţa în cadrul vieţii sociale. ci şi sociale. Boala psihică trebuie considerată ca interesând întreaga fiinţă umană în complexitatea ei biologică.

Despre conceptul de adaptare Prezentă la orice formă de psihism. c. Conceptul de stres Introducerea conceptului de stres în câmpul medical a fost legată de lipsa resimţită în ultimele patru decade. Pornind de la acest concept. adaptarea ne protejează prin: a. definindu-l ca un ansamblu de reacţii prin care organismul răspunde la o acţiune agresivă – stres. b. se va vorbi despre managementul stresului şi reducerea stresului prin adaptare eficientă. care poate fi folosit la reducerea stresorilor şi stresului asociat unei boli. În acord cu Pearlin şi Schooler (1978). în practica şi teoria medicală 6 . păstrarea consecinţelor emoţionale ale problemelor în limite controlabile. perceperea controlului semnificaţiei trăirilor într-o manieră prin care să se neutralizeze caracterul ei problematic.Piaget adaptarea este „un echilibru între asimilare şi acomodare. conceptul va fi folosit ca un important determinant al sănătăţii şi bolii comunităţilor umane şi profesionale şi. ambele cu evidente implicaţii adaptative. Selye H.3. introduce termenul de sindrom de adaptare în patologia generală. Adaptarea. Piaget. În 1937. Într-o scurtă perioadă de timp. 4. Pentru J. eliminarea sau modificarea condiţiilor care creează probleme. Aceste funcţii prefigurează baze comportamentale pentru tratarea şi prevenirea tulburărilor şi pentru promovarea sănătăţii. rezultanta acestei relaţii. depinde de fiecare dintre cei doi factori participanţi. fiecare devenind un determinant şi un produs al relaţiei. cu alte cuvinte un echilibru al schimburilor dintre subiect şi obiecte”. menţinut şi schimbat de aceste relaţii simultane şi reciproce Adaptarea este strâns relaţionată cu promovarea stării de sănătate şi cu prevenirea tulburărilor (bolilor). Adaptarea este un pattern comportamental pozitiv. adaptarea este implicată în toate tipurile de reacţii întâlnite la om. Comportamentul uman este un proces de adaptare dezvoltat. este cazul să consemnăm opinia marelui psiholog J. organismul uman se află într-o relaţie simultană şi reciprocă cu mediul exterior. după cum poate fi identificată chiar şi în secvenţele constitutive ale unor subsisteme psihice ale personalităţii. În acest sens. de asemenea. pentru care legile fundamentale după care funcţionează psihicul uman sunt asimilarea şi acomodarea.

factorii favorizanţi. Conceptul a suferit reconsiderări succesive în care a fost precizată mai clar noţiunea de agent agresor sau stresor şi s-a făcut extensia către aşa-numitul stres psihic. Aproape orice stresor şi aproape orice reacţie de stres implică atât componente fiziologice. cât şi psihologice (emoţionale). în timp ce Spinoza considera că „mintea şi corpul sunt unul şi acelaşi lucru”. Conceptul de stres. recepţionaţi de subiect ca indicatori unor situaţii ameninţătoare „actuale” sau „în perspectivă” pentru indivizii agresionaţi. Lucian Alexandrescu (2000) stabileşte o clasificare stresului realizată în funcţie de următoarele criterii: magnitudinea absolută sau 7 . principalii agenţi stresori sunt reprezentaţi de cei cu conţinut noţional-ideativ.” Selye H. nefiind obligatorii numai stimulii psihici. (1967) „totalitatea conflictelor personale sau sociale ale individului care nu îşi găsesc soluţia”. – cei senzoriali externi. În stresul psihic. Agenţii stresori capabili să declanşeze un stres psihic sunt de natură variată. Agenţii din această categorie sunt caracterizaţi sub formă de situaţii psiho-traumatizante. boală. din această cauză putându-se departaja două tipuri de agenţi stresori: – cei ce sunt reprezentaţi prin cuvintele. formulează una dintre cele mai remarcabile definiţii ale stresului: „Stare tradusă printr-un sindrom specific corespunzând tuturor schimbărilor nespecifice induse astfel într-un sistem biologic. pornind de la această definiţie. Folosirea conceptului de stres a furnizat medicinii o bază pentru a lega evenimentele exterioare (ex. indica iniţial o acţiune de suprasolicitare exercitată din exterior asupra organismului. care determina o reacţie de adaptare nespecifică a organismului faţă de agresiunea care-i ameninţa integritatea. stil de viaţă şi pattern comportamental.: stresorii) şi patternurile comportamentale cu condiţiile interne şi biochimice asociate cu etiologia. – parametri de acţiune ai agenţilor stresori sunt reprezentaţi de durată în funcţie de atribute precum „noutatea” şi „bruscheţea” cu care se acţionează. procesele gândirii. declanşarea şi întreţinerea bolilor. introdus de Selye H. Aceştia pot deveni agenţi stresori în două cazuri: atunci când se bombardează scoarţa cerebrală timp îndelungat şi cu o intensitate crescută sau în cazul când au o semnificaţie pentru subiect. a privit stresul din punct de vedere fiziologic. ideile. Cea mai largă definiţie a agenţilor de acest tip ni se pare cea dată de Fraisse P. Roger Guillemin.a cadrului teoretic al relaţiei dintre sănătate.

IV.relativă a stresului. priceperi. raportul sau cu etapa de viaţă a subiectului (ciclul vieţii. structuri cognitive şi operaţii intelectuale ale insului etc. la orice vârstă şi în conjuncţie cu orice sistem de clasificare al bolilor psihice. dorinţe. latura dinamic-energetică (temperament. afectivitate. Tucicov-Bogdan A. descrie sub aspect structuraldinamic şi acţional următoarele componente psihice interne ale personalităţii: latura intelectuală (sistem de informaţie şi prelucrare cognitivă. răspândirea generală a stresorilor şi efectul lor asupra omului „obişnuit”. Ea conţine opt grupe mari. şi ne vom referi aici la stadiile de dezvoltare ale 8 . indiferent). Printre factorii de vulnerabilitate se poate număra şi tipul personalităţii. latura proiectivă (trebuinţe. ci şi în înţelegerea patologiei şi zonei de marginalitate psihopatologică. scopuri. aspiraţii. Personalitatea şi ciclurile vieţii O abordare a problemei personalităţii din perspectiva ciclurilor vieţii şi influenţei modelelor sociale asupra capacităţilor de maturizare ale persoanei credem că este utilă nu doar în înţelegerea modului în care personalitatea se dezvoltă. Clasificarea este aplicabilă pentru orice stresori. TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE ÎN DETERMINAREA BOLILOR Şcoala românească de psihologie consideră personalitatea ca pe un macrosistem al invarianţilor informaţionali şi operaţionali. după Erikson. cognitive şi atitudinale ale individului. motivaţie). tendinţe. notate A-H. deosebindune unul de altul. de tulburări de personalitate sau de psihoze reactive. 1. unitară şi individualizată a însuşirilor psihologice.). nuanţele de expectabilitate – neexpectabilitate şi controlabilitate – necontrolabilitate.). aptitudini). Noţiunea de personalitate capătă referiri la organizarea interioară. exprimat constant prin conduită şi caracteristicile subiectului (Popescu-Neveanu P. neconcordant. latura efectorie sau instrumentală (deprinderi. latura relaţională (trăsături de caracter şi interpersonale) şi constituţia fizică biotipologică a individului. capacitate. fie că este vorba de crize de dezvoltare. în termeni de concordant. reprezentând sinteza particularităţilor psiho-individuale în baza căreia ne manifestăm specific. idealuri).

un complex de trăsături sau o criză specifică. 9 . Apariţia conceptului de ciclu al vieţii se situează la sfârşitul secolului trecut. În eventualitatea unei nereuşite în rezolvarea crizei specifice unei perioade de viaţă.personalităţii şi îndeosebi la modalităţile inadecvate de trăire a unor experienţe de viaţă mai vechi sau mai noi. social şi chiar fizic. în ciuda faptului că viaţa fiecărei persoane este unică. Termenul de ciclu al vieţii. şi anume în mod specific cu „crizele” din evoluţia ciclului vieţii din concepţia epigenetică a lui Erikson E. life cycle – s-a născut din necesitatea cercetătorilor de a reflecta teoria dezvoltării. cu raportare la modul în care personalitatea a reuşit să-şi rezolve crizele specifice fiecărei etape de dezvoltare. esenţială pentru înţelegerea complexităţilor comportamentului uman. care susţine că fiecare etapă din ciclul vieţii este caracterizată de evenimente şi crize. Această secvenţă invariabilă apare într-o ordine constantă în viaţa fiecăruia. de adaptare la solicitările în permanentă schimbare din mediul social. concepţia actuală fiind determinată şi modulată de surse importante şi diferite. A vorbi de un ciclu general al vieţii înseamnă a întreprinde o călătorie de la naştere până la moarte. emoţional. vulnerabilizând deci persoana. Necesitatea studierii acestei probleme derivă din convingerea existenţei unei corelaţii semnificative între psihopatologia reactivă survenită în condiţiile transformărilor socio-economice majore în care trăim şi etapele dezvoltării psihologice şi psihosociale în raport cu ciclurile vieţii. parcurse până la momentul analizei psihopatologiei reactive survenite. chiar dacă nu toate etapele sunt complete şi acesta este principiul fundamental al tuturor teoriilor privind ciclurile vieţii. ca şi din alte teorii ale ciclului vieţii. infinit din punct de vedere cultural şi cu infinite variaţii individuale. ciclul vieţii are întotdeauna aceleaşi secvenţe. cât şi de cele ce o vor urma. Fiecare etapă de dezvoltare din ciclul vieţii are o caracteristică dominantă. pentru ca dezvoltarea să se realizeze într-o manieră continuă şi lină. descris pentru prima dată de Erikson E. care trebuie să fie rezolvate în mod satisfăcător. ce o distinge atât de etapele anterioare. O a doua consideraţie generală este principiul epigenetic. demonstrând că există o ordine în cursul vieţii umane. modelul epigenetic susţine că toate etapele ulterioare de dezvoltare vor reflecta acest eşec sub forma dezadaptării pe plan cognitiv.

eră. 10 . Succesiunea etapelor nu se face automat. stimulator. menţionându-se caracterul dominant sau criza specifică de maturitate. În împrejurări ideale. fiecare etapă are propriile caracteristici. Este posibil să te întorci şi să reconstruieşti un stagiu dacă acesta nu a fost finalizat cu succes. se dezvoltă în persoană o parte pozitivă. unul pozitiv sau sănătos. Succesiunea etapelor este expusă pe scurt. au crize emoţionale specifice şi sunt influenţate de interacţiunea dintre factorii biologici şi factorii culturali şi sociali caracteristici mediului în care trăieşte persoana. cât şi negative. c) etapa locomotor-genitală: iniţiativă/vinovăţie. precum şi analiza transversală a comportamentului de-a lungul vieţii. d) stadiul de latenţă: hărnicie. dar utilizând în general termeni congruenţi: etapă. epocă etc. de funcţionare în finalul reuşit al unei etape particulare de dezvoltare. în orice caz un mediu nefavorabil. În concepţia epigenetică. e) etapa pubertăţii şi adolescenţei: identitatea ego-ului/confuzie de rol. Conceptul său despre nevoile de adaptare la etape specifice de vârstă oferă astfel posibilitatea unei analize a comportamentului normal sau anormal. Fiecare etapă are două rezultate posibile. după cum urmează. şi unul negativ sau nesănătos. 2. ci mai degrabă depinde atât de dezvoltarea sistemului nervos central. Cele opt etape au atât aspecte pozitive. Astfel devine posibil să se stabilească moduri specifice de adaptare. şi trebuie trecută cu succes înainte ca să fie posibilă trecerea la următorul nivel.Variatele teorii ale ciclului vieţii folosesc o terminologie diversă. Etapele ciclului vieţii Oamenii trec prin opt stagii de dezvoltare psihosocială. b) etapa muscular-anală: autonomie/ruşine şi nesiguranţă. interval. Dacă momentul crizei este depăşit cu succes. accelerează în mod particular progresul de-a lungul etapelor de dezvoltare. care apare specific în timpul fiecărei etape: a) etapa oral-senzorială: încredere/neîncredere. superior. stadiu. cât şi de experienţa de viaţă. criza este rezolvată atunci când persoana dobândeşte un nou nivel. În fiecare stagiu există o criză şi o dezvoltare unică. neexistând un vocabular standard. perseverenţă/inferioritate. Există suficiente dovezi că un mediu nefavorabil poate întârzia unele dintre etapele de dezvoltare.

l-ar bloca sau ar provoca regresie. care se extind dincolo de perioada adultului tânăr până la bătrâneţe. conştiinţa egoului este mai întâi „experimentată ca o activitate originală noncomparabilă”.f) etapa tinereţii timpurii: intimitate/izolare. Aceasta este rezumată în sintagma „Eu sunt acelaşi şi toate părţile mele se află în conexiune între ele pentru a-mi determina sinele”. – adolescenţa timpurie. • Conştiinţa identităţii. 3. G. Cele cinci stadii psihosociale ale copilăriei: intimitate. Pentru Erikson E. dezvoltarea umană poate fi înţeleasă numai dacă se iau în considerare forţele sociale care interacţionează cu persoana în creştere. K. − perioada şcolară sau anii de mijloc. g) etapa adultă propriu-zisă: (pro)creaţie/stagnare. în orice moment. În ordine cronologică. De fapt. − perioada preşcolară. ştiu că sunt o persoană şi numai una. Cu alte cuvinte. numit de K. pe de altă parte. deci nu sunt acelaşi numai într-un 11 . Jaspers consideră conştiinţa egoului ca având patru subfuncţii: • Sentimentul conştiinţei activităţii. când copilul începe să meargă. • conştiinţă a unităţii. h) etapa maturităţii: integritatea ego-ului/disperare. Sintagma explicativă ar putea fi: „Eu sunt acelaşi. Jaspers „Ichbewusstsein” (conştiinţa identităţii personale). medie şi tardivă (bătrâneţea). Este percepţia de a fi o sursă de activitate originală care se poate de asemenea manifesta fără vreun conţinut. „Sensul personal al vieţii” Această noţiune dezvoltată de Gustav Jung la începutul secolului al XIX-lea încearcă să dea un înţeles dezvoltării individuale către autonomie şi împlinire. punctul de plecare al tuturor fenomenelor psihopatologice.. Autoactualizarea conţinuturilor obiective ale Sinelui conduce la o identitate stabilă şi continuă a Eului. Fenomenul complex. creaţie şi integritate. Boala psihică ar întrerupe acest proces. sunt descrise următoarele etape: − perioada de nou-născut. trebuie considerat pe de o parte nucleul vieţii psihice normale şi. înainte şi după acest moment”. − perioada micii copilării. Jung susţine existenţa unui conţinut obiectiv al psihicului (Sine) cu care Eul intră în relaţie în procesul de individuare.

certitudinea internă că aceste conţinuturi ale conştiinţei mele sunt specifice şi diferite de cele ale altora. o face greu descriptibilă şi practic imposibil de cunoscut în intimitatea ei. Şi asta pentru că. terenul şi agentul patogen se află în psihiatrie într-o relaţie de strânsă întrepătrundere.anumit moment. complexitatea retroacţiunilor. Mai mult decât în oricare domeniu al medicinii. ce rămâne constant în timp. Cu alte cuvinte. În timpul acestei perioade. ştiu mereu că apar schimbări în viaţa mea ce menţin un nucleu de identitate specific. putem fi capabili să ne menţinem un sens corect al identităţii. interdependenţelor. Desigur că relaţia dintre cei doi factori amintiţi mai sus nu este o relaţie mecanică. • Conştiinţa deţinerii de conţinuturi „personale” specifice conştiinţei. Cele două componente ale cuplului patogenic. pot construi sentimentul că posed o personalitate specifică. Aceasta nu înseamnă. Ea va fi cea care va da nota particulară şi de diversitate fiecărui tablou clinic. Cu alte cuvinte. aşa cum au încercat unii să demonstreze. De fapt. iar în procese. dacă această funcţie „lucrează” normal. spre exemplu. • Evaluarea importanţei acestei funcţii se poate face luând în considerare modificările profunde suportate de corpul nostru în timpul perioadei relativ scurte a adolescenţei. 4. că bolile nu 12 . care menţine nucleul de stabilitate al conţinuturilor pe parcursul schimbărilor vieţii. jenantă. ci şi după ce timpul a mai trecut. în psihiatrie existenţa bolnavilor şi nu a bolilor este definitorie. în dezvoltări el se va şi suprapune structural şi genetic peste aceasta (boala aflându-şi cauza şi în însăşi dizarmonia personalităţii). Aceasta se va întâmpla în faţa unor modificări profunde ce implică reprezentări interne şi mai ales împotriva evidenţei diferenţelor din aspectul corpului. Boală şi personalitate Fundalul bolii psihice ca şi al normalului este personalitatea. dar pe de altă parte şi marea specificitate caracteristică psihiatriei. chiar dacă este una supărătoare. Acest nucleu mă face egal cu persoana ce eram în trecut şi diferit de „nucleul” altora. intersecţia celor două componente generatoare ale bolii conduce la transformarea tuturor elementelor originale ale personalităţii. alcătuind o ecuaţie ale cărei soluţii sunt infinite. Cu această subfuncţie. dacă în reacţii agentul patogen (trauma psihică) va fi exterior terenului (personalitatea). aceasta este şi marea dificultate.

Această abordare detensionează de obicei situaţia prin scăderea afectelor negative în rândul personalului spitalului.există. Atunci când apare un conflict între personalul medical şi pacient. deseori au crescute anxietatea. antisocială. histrionică. Modalităţi de abordare a pacientului internat cu tulburare de personalitate Pacienţii cu tulburări de personalitate sau comportamente regresive. Dacă există probleme reale. psihotică sau. că nu asistăm decât la o boală unică. pacienţii cu tulburare de personalitate necesită limite. Pentru unii pacienţi cu tulburări de personalitate. demenţială. Personalitate şi adaptare De-a lungul istoriei psihologiei. Semnificaţia celor arătate anterior se regăseşte în diversitatea clinică a tulburărilor mintale. care se transfigurează la nivel individual într-o caleidoscopică organizare. indignarea. 6. dependentă sau narcisistă sunt cel mai dispuşi la a avea o astfel de structură. Amenajarea unui mediu limitat pentru pacient nu este punitivă. lucrul cu echipa în tratamentul acestora pentru a întări apărarea intelectuală a pacientului poate ajuta foarte mult. o nevoie de a pedepsi sau un comportament evitant faţă de personalul secţiei. Medicul şi psihologul clinician pot fi în situaţia de a reduce tensiunea prin educarea personalului cu privire la diagnosticul pacientului şi asupra motivaţiei pe care o are pentru reacţiile puternice afişate. atunci acestea trebuie corectate. şi ca urmare a acestei schimbări. Totuşi. 5. mulţi psihologi au arătat că trăsăturile de personalitate constituie baza pentru modelarea şi 13 . reducerea problemelor afective ale pacientului. indiferent de intensitatea lor nevrotică. este esenţial să se aibă în vedere dacă plângerea pacientului este îndreptăţită. Pacienţii cu tulburare de personalitate borderline. mai frecvent. furia. ci asigură o structură de siguranţă pentru pacient. şi cu atât mai puţin înseamnă ceea ce alţii susţin cu suverană suficienţă. Oferirea pacienţilor cu tulburare de personalitate de tip obsesiv-compulsiv a cât mai mult control asupra tratamentului pe care îl urmează sau a deciziilor asupra activităţilor zilnice pot scădea anxietatea şi revendicativitatea. structură şi un mediu limitat. în special indivizii obsesiv-compulsivi. Controlul extensiv ajută pacientul regresat sau care funcţionează primitiv să păstreze controlul intern. şi de ce nu.

un caracter de „exterioritate” în raport cu persoana care trăieşte evenimentul. – Competenţa (White. o discontinuitate. – Rezistenţa (Kobasa. Natura evenimentului Adolph Meyer deschide calea. atitudini faţă de boala psihică. – Control (Rotter. 1959). deci. 1982. Ulterior a apărut o bogată literatură. cât şi cercetare concretă. într-un fel. La început era vorba de sumarea tipurilor de evenimente întâlnite în viaţa recentă a pacienţilor cu diverse afecţiuni psihice. publicând observaţiile sale medicale asupra acumulării evenimentelor reprezentative. studiul a fost posibil numai prin formarea unui organism interdisciplinar. cu alte cuvinte. 1988. la aceasta aducându-şi contribuţia nu numai sociologi. VULNERABILITATE. Evenimentul de viaţă – o abordare contemporană În ultimul deceniu sociologii au studiat determinanţii socioculturali ai sănătăţii mintale şi ai bolii. este. o ruptură mai mult sau mai puţin brutală.adaptarea umană. 14 . dar trebuie în acelaşi timp să capete un sens în istoria individuală. 1984). Phares. pentru a dobândi caracterul de eveniment patogen. EVENIMENT DE VIAŢĂ. Dintre trăsăturile de personalitate ei au acordat cea mai mare atenţie următoarelor resurse de adaptare: – Eficacitatea (Bandura. 1979. 1982). 1979). care a elaborat atât studii teoretice. 1977. în special în America. Un eveniment este. dar şi psihiatri. CONFLICT ŞI CRIZĂ 1. în cursul vieţii de fiecare zi. unde behaviorismul a pregătit terenul pentru favorizarea explicaţiilor legate de mediu în determinarea comportamentului. În toate aceste domenii. V. şi organizarea de îngrijire a sănătăţii mintale. 2. Delimitarea exactă a evenimentului este esenţială dacă dorim să evaluăm contribuţia sa în geneza bolilor psihice. factorii sociali în situaţia de căutare a ajutorului psihiatric. Un eveniment are. psihologi şi epidemiologi. Waltz şi Gough. orice experienţă de viaţă care necesită o adaptare sau duce la o modificare importantă. 1966.

Dar care este. oare. Cercetătorii sunt de acord că evenimentele pot slăbi stima de sine. un logodnic rupe logodna. un student cade la un examen considerat uşor etc. Efectele evenimentelor se pot face simţite la nivelul sistemului imunitar şi să provoace fatigabilitate sau probleme somatice. Scăderea autostimei este accentuată în împrejurările în care subiectul crede că ar fi putut acţiona (de exemplu. Contextul evenimentului Evenimentele joacă deci. în pofida expectaţiilor fireşti.. În primul rând. cantitatea de schimbări provocate este mai puţin determinantă în comparaţie cu faptul că schimbările nu sunt dorite. 1978). în special în caz de eşec al strategiilor utilizate pentru a face faţă încercării respective (Kessler şi colab. natura procesului care le permite să acţioneze asupra psihicului? Explicaţiile sunt numeroase. pentru a ajunge rapid la 102 în Psychiatric Epidemiology Research Interview (Dohrenwen B şi colab. deşi căsătoria era anunţată. În cazul în care evenimentul are loc. vor duce la stări depresive. în versiunea originală a lui Holmes şi Rahe. un adolescent care încearcă să împiedice separarea părinţilor). a căror viaţă e plină de schimbări. Din multitudinea de lucrări care au tratat această problemă reiese că indezirabilitatea evenimentelor este elementul determinant în ceea ce priveşte sănătatea mintală. 15 . întrucât persoana are ocazia să ia cunoştinţă de limitele stăpânirii pe care o are asupra vieţii proprii. de diagnosticele tradiţionale de depresie. de asemenea. ating scoruri înalte. pot apare confuzie şi dezorientare (de exemplu. Dar tinerii adulţi. 3. o serie de neplăceri. un rol important în etiologia tulburărilor psihice.Listele utilizate au ajuns rapid la 43. indubitabil. Evenimentul provoacă. O maladie cronică gravă. indiferent de tipurile de indici utilizaţi.. Uneori. precum leucemia sau o dezamăgire în dragoste. Thoits (1983) face o excelentă sinteză a dimensiunii evenimentelor care au efecte specifice asupra stării sănătăţii fizice şi mintale. aceste liste de evenimente au fost construite plecând de la biografia adulţilor de vârstă medie. a căror acumulare poate fi determinantă în afectarea sănătăţii mintale. ne aduc aminte cât de puţin stăpânim destinul.). 1985). care mai devreme sau mai târziu. fără să se excludă neapărat. Există şi variante adaptate pentru adolescenţi şi alte grupe speciale. indiferent de suferinţa sau de comportamentele psihopatologice. contrar celor postulate în prima fază a cercetărilor. schizofrenie.

A doua dimensiune este sentimentul de control al evenimentului. Se ştie, de exemplu, că numeroasele cercetări clinice şi de laborator ce se bazează pe noţiunea de „neajutorare dobândită” au ajuns la concluzia că absenţa sentimentului de stăpânire a evenimentului era determinantă în dezvoltarea tulburărilor de tip depresiv. Anticipaţia este o altă dimensiune importantă. Literatura demonstrează că modificările anticipate, ciclice, precum căsătoria, menopauza, pensionarea, au mai puţine consecinţe asupra sănătăţii mintale decât schimbările nenormative, neprevăzute, cum sunt divorţul, boala, şomajul etc. 4. Constrângerile – rolul şi natura lor Cadrul prea restrâns al analizei evenimentelor poate lăsa să se creadă că sănătatea mintală ar fi legată de accidente separate ale vieţii şi că ar fi vorba de un joc al posibilităţilor în care cel mai norocos câştigă. Conceptul constrângerii rolului lansat de Pearlin (1983) este conceput ca o invitaţie de a lua mai puţin în consideraţie modificarea în sine provocată de eveniment, cât mai ales efectul uzurii capacităţii de a îndeplini obligaţiile şi rolurile în viaţă. De ce au rolurile o astfel de importanţă? În primul rând datorită investirii afective. Interesul în ceea ce priveşte noţiunea de rol constă, de asemenea, în a vedea în ce măsură comportamentul individului este legat de macro-structurile organizatorice ale societăţii, precum şi de a înţelege în ce măsură evenimentul afectează nu doar individul, ci contextul social în care se înscrie. Conceptul de constrângere a rolului (role strain) este definit deci prin „dificultăţile, înfruntările, conflictele şi celelalte probleme de aceeaşi natură, pe care oamenii le traversează în timp, atunci când se angajează în rolurile sociale ale vieţii” (Pearlin, 1983). Există mai multe tipuri de constrângere a rolului: • Constrângerile datoriei • Conflicte interpersonale • Multiplicitatea rolurilor şi conflictele interpersonale • Înţepenirea în rol • Schimbarea rolurilor • Restructurarea rolurilor
16

5. Vulnerabilitate şi agenţi declanşatori M. Lăzărescu afirmă că vulnerabilitatea este un concept modern care tinde să ia locul conceptului greu comprehensibil de determinism endogen. Factorul de vulnerabilitate este nici mai mult nici mai puţin un catalizator care amplifică efectul unui agent declanşator, fie el eveniment major sau dificultate de viaţă serioasă, şi care nu este eficace decât în legătură cu aceştia. Revenirea conceptului de teren în medicina contemporană a făcut mai comprehensibilă determinarea unor episoade psihopatologice în condiţiile unor noxe deosebite. În psihiatrie „terenul” este ansamblul bio-psiho-social de caracteristici ale persoanei la un moment dat aşa cum este el configurat de întreaga biografie anterioară. Aşa cum există persoane vulnerabile la stresori psihosociali există şi un număr de indivizi a căror rezistenţă excepţională le face non-vulnerabile. Printre factorii de vulnerabilitate pot fi menţionaţi: factori bio-psihologici, factori genetici, noxe din perioada pre- şi postnatală, o personogeneză deficitară. Există factori care pot modifica circumstanţial vulnerabilitatea cum ar fi: perioadele de criză, modificarea statutului şi rolului social, existenţa sau absenţa suportului social. M. Lăzărescu (2002) citându-l pe Zubin arată că există o legătură directă între nivelul vulnerabilităţii, numărul de evenimente stresante şi posibilitatea ca boala psihică să se producă. Deşi nu există o relaţie lineară se poate afirma că la persoanele cu o vulnerabilitate mai crescută un eveniment stresant minimal sau chiar banal poate declanşa starea psihopatologică. 6. Suport social Aceste cercetări au arătat consecvent că există diferenţe de grup în vulnerabilitatea la stres. Rezultă şi că aceşti factori joacă un rol important în explicarea diferenţelor în frecvenţa de apariţie a bolilor psihice. Termenul de suport social a fost larg folosit pentru a desemna mecanismele prin care relaţiile interpersonale protejează persoanele de efectele dăunătoare ale stresului. S-a susţinut existenţa unei relaţii consecvente între bolile psihiatrice şi factori precum: expresia receptării pozitive (încurajatoare), expresia de acord (aprobare) a convingerilor şi sentimentelor unei persoane, încurajarea exprimării deschise a opiniilor, oferirea de sfaturi sau de informaţii.
17

Aspectele suportului social sunt asociate cu vulnerabilitatea la boli psihice. Numeroase cercetări au ajuns la rezultate care sugerează cu tărie faptul că suportul social poate oferi protecţie împotriva tulburărilor emoţionale legate de crizele de viaţă. Totuşi, nu s-a reuşit să se explice mecanismul prin care apar aceste influenţe.
VI. MECANISMELE DE APĂRARE

Dintre numeroasele definiţii date mecanismelor de apărare, o reţinem pe cea a lui Widloecher (1972): mecanismele de apărare arată diferitele tipuri de operaţii în care se poate specifica apărarea, adică forme clinice ale acestor operaţiuni defensive, şi pe cea a DSM-lui IV, în care mecanismele de apărare (styles of coping) sunt definite ca procese psihologice automate care protejează individul de anxietate sau de perceperea de pericole sau de factori de stres interni sau externi. Autorii DSM-ului mai fac precizarea că mecanismele de apărare constituie mediatori ai reacţiei subiectului la conflictele emoţionale şi la factori de stres externi sau interni. Ionescu Ş., Jacquet M. M. şi Lhote C. (1997) examinând finalitatea mecanismelor de adaptare şi modul de acţiune adaptat în vederea atingerii respectivelor finalităţi descriu următoarele posibilităţi: 1. Restaurarea homeostaziei psihice; 2. Reducerea unui conflict intrapsihic; 3. Diminuarea angoasei născută din conflictele interioare între exigenţele instinctuale şi legile morale şi sociale; 4. Stăpânirea, controlul şi canalizarea pericolelor interne şi externe sau protejarea individului de anxietate sau de perceperea pericolelor sau factorilor de stres interni sau externi. În psihanaliză, cele 10 mecanisme de apărare clasice sunt: refularea, regresia, formaţiunea reacţională, izolarea, anularea retroactivă, transformarea în contrariu, sublimarea, introiecţia, proiecţia, reîntoarcerea către sine. Din perspectivă cognitivistă, mecanismele de apărare sunt considerate ca strategii sau proceduri de prelucrare a informaţiei negative cu funcţia de reducere a distresului. Sunt recunoscute următoarele mecanisme de apărare principale: Negarea defensivă (refuzul), Represia, Proiecţia, Raţionalizarea, Intelectualizarea/izolarea.
18

VII. ASPECTE ALE COMUNICĂRII CU PACIENTUL

1. Caracteristicile comunicării medicale Comunicarea medic – pacient este o comunicare directă, faţă în faţă, nemediată şi neformalizată. Între cei doi subiecţi ai transferului de informaţie are loc un schimb continuu de informaţii, care îi conduce pe fiecare din cei doi parteneri către obiectivele precise ale întrevederii: aflarea răspunsurilor în legătură cu modificarea stării de sănătate, remediile propuse pentru înlăturarea acestora, modalităţile practice de acţiune. În afara acestui fascicol de informaţii, să-i zicem central, are loc şi o altă trecere de mesaje secundare, care permit răspunsul la o serie de probleme „periferice”. Fereastra de comunicare DONA reprezintă un concept al modului în care se derulează relaţia de comunicare între doi parteneri faţă în faţă. Unul este doctorul, pe care l-am numit DO, iar celălalt este pacientul/pacienta pe care îl vom numi NAe sau NAdia, pentru a reuşi o formulă memotehnică a zonelor ferestrei.
Zona D DESCHISĂ INTERACŢIUNE Zona A ASCUNSĂ INTIMITATE Zona O OARBĂ VULNERABILITATE ZONA N NECUNOSCUTĂ DEZVĂLUIRE

• Zona D reprezintă comportamentul cunoscut de sine şi de ceilalţi. Acesta arată în ce măsură două sau mai multe persoane pot da şi primi în mod liber, pot lucra împreună, se pot bucura de experienţe comune. o Cu cât este mai mare acest „pătrat”, cu atât contactul persoanei respective cu realitatea este mai bun şi cu atât este persoana mai pregătită să-şi ajute prietenii şi pe sine însuşi. • Zona O, zona oarbă, reprezintă comportamentul necunoscut de către sine, dar care este evident pentru ceilalţi. o Cea mai simplă ilustrare a acestui „pătrat” o reprezintă ticurile sau ticurile verbale, de care persoana respectivă nu este conştientă, dar care sunt evidente pentru ceilalţi. o De exemplu, tendinţa de a vorbi mult în cadrul unui grup poate fi evidentă pentru toată lumea, în afara celuia care o face.
19

• Zona N este zona activităţii necunoscute unde comportamentul nu este cunoscut nici de individ, nici de ceilalţi. o Atât individul şi ceilalţi cu care acesta intră în contact, descoperă din când în când noi comportamente care existau de fapt din totdeauna. o Un individ poate fi surprins, de exemplu, de faptul că preia conducerea grupului într-un moment critic. • Zona A reprezintă comportamentul cunoscut de către sine, dar ascuns celorlalţi. o Acest „pătrat” se mai numeşte şi Agenda ascunsă. De exemplu, cineva doreşte să primească o anume sarcină de la şeful său pentru a ieşi în evidenţă prin ducerea la bun sfârşit a sarcinii respective, dar nu-i spune şefului de ce doreşte această sarcină şi nici nu încearcă într-un mod prea evident să o obţină. 2. Relaţia medic-pacient şi modelul biopsihosocial Relaţiile dintre doctori şi pacienţi implică o varietate de impresii contrarii, mergând de la idealizarea romantică până la disperarea cinică. După modul în care fiecare participant îşi joacă rolul, bazat pe diferite expectaţii se pot crea premizele, fie pentru o relaţie satisfăcătoare şi eficientă, fie pentru alta suspicioasă cu frustrări şi dezamăgire. Modelul biopsihosocial este derivat din teoria generală a sistemelor. Sistemul biologic pune accentul pe substratul atomic, structural şi molecular al bolii şi impactul său asupra funcţionării biologice a pacientului. Sistemul psihologic pune accentul pe impactul factorilor psihodinamici al motivaţiei şi personalităţii privind trăirea bolii şi reacţia la ea. Sistemul social pune accentul pe influenţele culturale de mediu şi familiale asupra exprimării bolii şi trăirii ei. 3.Calităţi terapeutice esenţiale Calităţile terapeutice esenţiale reprezintă legături importante între arta şi ştiinţa medicinii, îmbunătăţesc abilitatea intervievatorului de a obţine date referitoare la antecedentele medicale şi istoricul pacientei, precum şi exactitatea datelor obţinute, conduc la obţinerea unor mai bune relaţii terapeutice în practica obişnuită. În opinia lui Carl Rogers ele sunt: respectul (sau abordarea pozitivă necondiţionată), originalitatea (sau congruenţa), empatia.
20

4. Modele ale relaţiei medic-pacient Există un număr de modele potenţiale. Deseori nici medicul, nici pacientul nu sunt pe deplin conştienţi că în realitate se aleg unul pe altul. Modelele cel mai adesea derivă din personalităţile, expectaţiile şi nevoile ambilor. Faptul că la aceste personalităţi, aşteptările şi nevoile sunt în general trecute sub tăcere şi pot fi destul de diferite pentru doctor şi pacient pot conduce la o proastă comunicare şi dezamăgire din partea ambilor participanţi. Modelele specifice ale relaţiei medic – pacient sunt: Modelul activ/pasiv, Modelul profesor-student (părinte/copil, sfătuire/cooperare), Modelul participării mutuale, Modelul prietenesc (socio-familiar). 5. Transfer şi contratransfer în relaţia medicală Atitudinile transferenţiale. Atitudinea pacientului faţă de medic este susceptibilă să fie o repetiţie a atitudinii pe care el sau ea au avut-o faţă de alte autorităţi. Această atitudine poate varia de la o atitudine bazală realistă – în care doctorul se aşteaptă la cel mai autentic interes din partea pacientului, la o supraidealizare şi chiar cu o fantezie erotizantă până la una de neîncredere, aşteptându-se ca medicul să fie dispreţuitor şi potenţial abuziv. Transferul. Transferul este definit de modelul general ca un set de aşteptări, convingeri şi răspunsuri emoţionale pe care pacientul le aduce în relaţia medic – pacient; ele nu sunt determinate în mod necesar de cine este medicul, sau cum acţionează el de fapt, ci mai degrabă pe experienţele continue pe care pacientul le-a avut de-a lungul vieţii cu alte importante personalităţi, autorităţi. Contratransfer. Aşa cum pacientul aduce atitudini transferenţiale în relaţia medic-pacient, doctorii înşişi dezvoltă adesea reacţii contratransferenţiale faţă de pacienţii lor. Contratransferul poate lua forma sentimentelor negative, care dezbină relaţia medic-pacient, dar poate de asemenea să devină disproporţionat pozitiv, idealizând sau având reacţii erotice.
VIII. MEDICINĂ PSIHOLOGICĂ ŞI PSIHOSOMATICĂ

O mare varietate de acuze somatice care antrenează convingerea pacienţilor că ei sunt suferinzi din punct de vedere corporal, în ciuda unor probleme emoţionale sau psihosociale demonstrabile, rămân în
21

1968. • tulburările durerii (tulburări somatoforme de tip algic) sunt caracterizate prin dureri care focalizează predominant atenţia clinică. În plus. bazată pe greşita interpretare a simptomelor corporale sau a funcţiilor corporale. agravării sau menţinerii ei. Manualul DSM-IV (1994) subliniază că trăsătura comună a tulburărilor somatoforme este prezenţa simptomelor fizice. Kleinman. În contrast cu simularea. 1977. Kirmayer. în ciuda convingerii cvasiunanime a pacientului că suferinţele lui îşi au originea într-o boală definibilă care îl determină să ceară ajutor medical şi care îi determină incapacitatea şi handicapul (Lipowski. Tulburările somatoforme diferă şi de simptomele psihice consecutive unei afecţiuni medicale prin aceea că nu există nici o situaţie medicală care să poată fi considerată ca pe deplin responsabilă pentru simptomele somatice. dar care nu poate fi pe deplin explicată de o situaţie aparţinând medicinii generale. sexuale şi pseudo-neurologice. simptomele somatice nu sunt sub control voluntar. de efectele directe ale unei substanţe sau de altă tulburare mintală (cum ar fi atacurile de panică). Kellner. 22 . 1990). • tulburările de conversie implică simptome inexplicabile sau deficite care afectează motricitatea voluntară sau funcţia senzorială sau sugerând o situaţie neurologică sau alte situaţie de medicină generală. Factorii psihologici se apreciază că sunt asociaţi cu simptomele sau deficitele. • hipocondria este preocuparea privind teama de a avea o boală gravă. DSM-IV înscrie în grupa tulburărilor somatoforme următoarele categorii: • tulburarea de somatizare (care din punct de vedere istoric se referea la isterie sau sindromul Briquet) este o tulburare polisimptomatică care debutează înaintea vârstei de 30 de ani. factorii psihologici sunt apreciaţi ca având un rol important în instalarea tulburării. 1982. evoluează mai mulţi ani şi se caracterizează printr-o combinaţie de durere şi simptome gastro-intestinale. Disconfortul somatic nu îşi are explicaţie sau are una parţială. • tulburarea somatoformă nediferenţiată se caracterizează printr-o suferinţă fizică inexplicabilă care durează cel puţin 6 luni şi se situează sub limita diagnosticului de tulburare de somatizare. care sugerează o afecţiune aparţinând medicinii interne. severităţii.afara unei posibilităţi de definire clare. • tulburarea dismorfofobică este preocuparea pentru un defect corporal imaginar sau exagerarea unuia existent. 1984. Katon.

Sexualitatea este un continuum care se dezvoltă în timp în etape al căror conţinut biologic. unele nemaiavând decât importanţă istorică. medicina. Sexologia nu poate fi concepută decât ca psihosexologie. cu referinţe clare la regiunea anatomică care adăposteşte diversele viscere sub coaste. chiar dacă datele disponibile în prezent sugerează că este relativ comună. Oricum. Sexologia. psihologic şi social este distinct. hipocondria este preocuparea privitoare la corp sau la starea de funcţionare a organismului sau la sănătatea mintală. Hipocondria Termenul hipocondria derivă din greaca veche cu sensul literal de „dedesubtul cartilagiilor”. X. domeniu interdisciplinar în care biologia. descoperirii. REPERE ÎN PSIHOSEXOLOGIE Cunoaşterea dezvoltării sexuale şi comportamentului sexual a devenit progresiv importantă pentru îngrijirea sănătăţii pe măsură ce sau schimbat standardele şi exigenţele publicului. În sens general. psihologia şi alte ştiinţe ale omului realizează o perspectivă complexă asupra comportamentului sexual uman. deseori trece nediagnosticată. creşterii şi expansiunii vieţii (Antoniu F. Masters a fost pionierul studiilor despre comportamentul sexual uman şi iniţiatorul un dezbateri fără prejudecăţi asupra obiceiurilor şi credinţelor americanilor 23 . pe care pacienţii o percep în comparaţie cu ceilalţi. cu toate că înfăţişarea lor este în limite normale”. Dismorfofobia Boala dismorfică somatică (BDS) – o preocupare pentru un defect imaginar sau mic în înfăţişare. 2. Termenul de dismorfofobie a fost introdus de Morselli în 1886 pentru a descrie „o senzaţie subiectivă de urâţenie sau deficienţă psihică. Sexualitatea asociază instinctualitatea cu spiritul în exprimarea dezvoltării. William H. Ea este inclusă în tulburările conştiinţei corporalităţii şi în grupul tulburărilor de somatizare.IX.). a fost descrisă de mai bine de 100 de ani şi cunoscută în întreaga lume. CONDIŢII PSIHOPATOLOGICE FRECVENTE CU EXPRIMARE CORPORALĂ 1. această chinuitoare şi degradantă boală. Există diferite sensuri în care cuvântul este folosit.

Efectul placebo Cuvântul „placebo” reprezintă forma – la viitor – a verbului latin placeo/placere şi poate fi tradus stricto sensu prin: „voi plăcea”. Logoterapia. Biofeedback-ul. în scop terapeutic sau experimental. Psihodrama. • efectul este simptomatic. PSIHOLOGIA INTERVENŢIEI TERAPEUTICE 1. Psihoterapia adleriană. Prin studiile făcute împreună cu soţia şi colaboratoarea sa. XI. „voi fi plăcut” (agreabil).. cât şi în cel al intervenţiei practice. 2002). Analiza existenţială (Daseinsanalyse) Psihanaliza.în acest domeniu. Cuvântul Placebo are sensul de agreabil. Reveria dirijată. aşa cum este ea adesea definită ca ansamblul mijloacelor psihologice de acţiune prin care se intervine asupra bolii în scopul obţinerii unei vindecări sau ameliorări a acesteia. Ionescu (1985) propune următoarea definiţie operaţională: „Efectul placebo cuprinde ansamblul manifestărilor clinice care apar la un bolnav sau persoana sănătoasă căreia i s-a administrat. Psihoterapiile scurte. sau. Terapiile familiale. Sugestia. singură sau împreună cu alte mijloace. Caracterele generale ale efectului placebo: • substanţa administrată este inertă farmacodinamic. Cromoterapia. În curs sunt expuse: Psihoterapiile de încurajare. scurtă. atât în plan teoretic. realizează demersul terapeutic. Virginia Johnson. Psihoterapiile de relaxare. Reeducarea individuală. • durata efectului este. Hipnoza. plăcută a acesteia (Bradu Iamandescu I. a realizat o adevărată revoluţie în sexologie. 2. de regulă. Psihoterapiile de susţinere. Încercând o delimitare semantică a noţiunilor din domeniul factorilor pshihologici care însoţesc actul terapeutic. 24 . Psihoterapia nondirectivă de tip rogersian. o substanţă neutră din punct de vedere farmacodinamic”. plăcut – în sens de promisiune – şi deci poate defini aşteptarea unui bolnav – când i se dă un medicament – la acţiunea utilă. Artterapia. psihoterapia. Psihoterapiile În practica medicală. care. Psihoterapia jungiană. G. şi Necula I. mai liber.

„făcut de”. acceptanţa Complianţa este definită ca fiind o acţiune ce concordă cu o cerere sau cu o recomandare – este tendinţa de a se supune uşor. prezenţa efectelor nedorite. ci şi de cele efectuate de alte persoane calificate ca terapeuţi. contravine crezurilor profesionale. şi chiar psihologi. evoluţia. în care pot fi incluse terapiile biologice. medic. severitatea şi durata bolii complianţa terapeutică variază într-un mod relativ previzibil. normelor şi aşteptărilor privind rolurile corespunzătoare pacienţilor şi profesioniştilor. asistente medicale. 4. Numeroşi factori sunt incriminaţi în „non-complianţă”. Termenul de „iatrogenie” este extins nu doar la activităţile desfăşurate de medic propriu-zis. În funcţie de natura. Iatrogenii Termenul de „iatrogenie” vine de la grecescul iatros – vindecător. modificarea stilului de viaţă ca şi acceptarea supravegherii medicale şi a controlului periodic. În opinia lui Predescu V. gravitatea. 25 . factori legaţi de relaţia medic-bolnav. (1990) iatrogenia este o stare psihică reactivă determinată de atitudinea greşită a medicilor şi a personalului sanitar. Comportamentul non-compliant este considerat nepotrivit. non-complianţa. iar alăturarea paradoxală boală iatrogenă se referă la acele boli care rezultă din tratamentul medical profesional şi despre care se presupune că nu ar fi apărut dacă aceste terapii nu ar fi fost aplicate. În sensul cel mai larg „iatrogenic” înseamnă indus de medic. tehnicieni. factori legaţi de anturajul bolnavului. morbiditatea. durata. Reprezintă o noţiune referitoare la adeziunea bolnavului la mijloacele terapeutice necesare ameliorării stării de sănătate. durata tratamentului. 3. iar dintre cei legaţi de tratament: existenţa unor produse cu acţiune prelungită. Dintre factorii legaţi de boală menţionăm: diagnosticul. factori legaţi de tipul tratamentului. Dintre aceştia vom menţiona ca principale grupe: factori legaţi de trăirea bolii şi de înţelegerea sa intelectuală de către bolnav.• instalarea efectului este mai rapidă decât a unei substanţe farmacodinamice active. şi genos – cu sensul de „produs de”. regimurile alimentare. numărul de medicamente. • acţiune nespecifică. Complianţa. frecvenţa crizelor şi dimensiunea dozelor.

Bucureşti. 2003. Florin Tudose. Florin Tudose. 26 . Tudose. Editura Infomedica. 2002. Bucureşti. Bucureşti. 2003. Abordarea pacientului în psihiatrie. Editura Fundaţiei România de Mâine. 2000. Florin Tudose. Editura Infomedica. Fundamente în psihologia medicală.BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE 1. C. 4. Editura Infomedica. 2. Psihologie clinică şi medicală în practica psihologului. O abordare modernă a psihologiei medicale. 3. Bucureşti. Orizonturile Psihologiei Medicale. Florin Tudose.

cum le menţinem şi le „extragem” din memorie atunci când avem nevoie? 6. mai rău. Care sunt structurile şi procesele creierului uman care susţin structurile şi procesele cogniţiei umane? 3. conştiinţa şi mecanismele psihice de prelucrare secundară a informaţiilor? 4. Deşi psihologia cognitivă este o ramură de sine stătătoare a psihologiei. orice subiect de interes pentru psihologi a fost studiat din perspectiva psihologiei cognitive. Elena-Claudia Rusu OBIECTIVE Psihologia cognitivă studiază modul în care oamenii percep.drd. sociologia şi filosofia. De fapt. Memoria. Atenţia şi conştiinţa. 1. teorii. Psihologia cognitivă. Cum percepe omul ceea ce receptează simţurile? Cum dobândeşte omul percepţia formelor şi a paternurilor? 5. 1. Iată prezentate succint temele care vor fi abordate în cursul de psihologie cognitivă ştiut fiind faptul că psihologii cognitivişti sunt preocupaţi să studieze o arie largă de fenomene psihologice. Cum reprezentăm mental informaţiile? O facem în cuvinte. Percepţia. antropologia. numele domnitorilor români sau mersul pe bicicletă) reprezentate în memorie? Cum operăm cu informaţiile din memorie. în imagini sau într-o altă formă pentru a dobândi sens? Avem mai multe forme de reprezentare? Cum ne organizăm mental ceea ce ştim? Cum manipulăm şi operăm asupra cunoaşterii – o facem în serie. modele. pentru ca în acelaşi timp să tragem cu urechea la o altă conversaţie din apropiere care ni se pare mai interesantă? De ce uneori oamenii sunt atât de siguri că răspund corect la o întrebare. cititorilor. experienţele legate de un eveniment traumatizant. învaţă.univ. memoria. Le-am preluat în cadrul cursului şi am formulat răspunsuri pentru fiecare. Care sunt procesele fundamentale ale psihicului care guvernează intrarea informaţiilor în mintea noastră. precum emoţia şi motivaţia. lingvistica. Neuroştiinţa cognitivă. Cursul îşi propune să ofere concepte. dar uneori pare că am uitat ceea ce am învăţat la un curs imediat după ce am luat examenul (sau. Introducere în psihologia cognitivă De ce ne amintim oameni pe care i-am întâlnit în trecut. metode de studiu şi experimente semnificative din domeniul psihologiei cognitive şi al neuroştiinţelor. învăţare. Cu toate acestea. se intenţionează să se optimizeze atenţia. Cum a apărut psihologia cognitivă? Care sunt ştiinţele cu care interacţionează? Ce studiază psihologia cognitivă şi prin ce metode? 2. unele care par mai puţin orientate cognitiv. creativitatea etc. memorie şi gândire. prin intermediul acestui curs. prin procesare paralelă sau prin combinarea proceselor? 1 . îşi amintesc şi gândesc. Aceştia sunt invitaţi să se familiarizeze cu informaţiile fundamentale din domeniu. Reprezentarea cunoştinţelor. imediat înainte)? Cum purtăm o conversaţie cu o persoană la o petrecere. psihologia socială şi psihologia clinică. Cum sunt diferitele tipuri de informaţie (de exemplu. există câteva arii principale de interes pentru psihologia cognitivă pe care le formulăm în continuare şi le susţinem sub forma răspunsurilor la unele interogaţii. când de fapt nu o fac? Sunt numai câteva din multele întrebări pe care le pune psihologia cognitivă.PSIHOLOGIE COGNITIVĂ Lect. Psihologia cognitivă stabileşte raporturi cu alte ramuri ale psihologiei: psihobiologia. ea menţine relaţii cu alte domenii cum ar fi neuroştiinţele. psihologia vârstelor. ştiinţa computerelor. să faciliteze studenţilor înţelegerea şi învăţarea acestora. care include pe lângă percepţie. De asemenea. să rezolve problemele formulate la sfârşitul fiecărui capitol şi să conceapă altele noi.

7. Limbajul. Cum determinăm şi producem sensul cu ajutorul limbii? Cum învăţăm o limbăcea maternă sau alte limbi străine? Cum interacţionează limbajul cu gândirea? Ce influenţă are societatea asupra limbajului nostru? 8. Rezolvarea de probleme şi creativitatea. Cum rezolvăm probleme? Ce procese ne ajută sau ne împiedică să găsim soluţii la probleme? De ce sunt unii dintre noi mai creativi decât alţii? Cum putem deveni şi rămâne creativi? 9. Decizia şi raţionamentul. Cum luăm decizii importante? Cum tragem concluzii corecte din informaţiile pe care le avem? De ce şi cum luăm adesea decizii incorecte şi ajungem la concluzii greşite? 10. Dezvoltarea cognitivă. Cum se schimbă gândirea noastră de-a lungul vieţii? Ce factori contribuie la aceste schimbări? ... Psihologia cognitivă studiază modul în care oamenii percep, învaţă, îşi amintesc şi utilizează informaţiile primite din mediu. Începând cu filosofii greci Platon şi Aristotel, oamenii au fost preocupaţi să înţeleagă adevărul. Platon a susţinut că raţionalismul oferă calea corectă către adevăr, în timp ce Aristotel a expus empirismul ca acea cale către cunoaştere. „Filosofia lui (Platon, n.n.) este cu precădere o psihologie cognitivă” (Grigore Nicola, 2002, p.37). De la operele celor doi mari gânditori greci ai Antichităţii s-au scurs secole până când Descartes a extins raţionalismul lui Platon, iar Locke – empirismul aristotelian. Kant a oferit o sinteză a acestor perspective aparent opuse. Hegel, după câţiva zeci de ani de la lucrările lui Kant, a observat modul în care istoria ideilor pare să progreseze datorită procesului dialectic. Până în secolul al XX-lea, psihologia s-a constituit într-un domeniu de studiu distinct. W. Wundt s-a concentrat pe structurile psihice (structuralismul) , în timp ce W. James şi J. Dewey s-au preocupat de procesele psihice (funcţionalismul). Din dialectica celor două a apărut asociaţionismul, expus de Ebbinghaus şi Thorndike, care au pregătit calea behaviorismului prin reliefarea importanţei asocierii ideilor. Un pas înainte către behaviorism a fost făcut de I. P. Pavlov, care a descoperit principiile condiţionării clasice. J.B. Watson şi mai apoi B.F. Skinner au fost principalii reprezentanţi ai behaviorismului, concentrându-se exclusiv pe relaţiile observabile dintre comportamentul unui organism şi contingenţele de mediu particulare care întăresc sau slăbesc probabilitatea ca anumite comportamente să fie repetate. Cei mai mulţi dintre behaviorişti au respins vehement importanţa pe care o acordau unii psihologi studiului a ceea ce se întâmplă în mintea individului implicat într-un anumit comportament. Cu toate acestea, E. C. Tolman şi behavioriştii care i-au urmat au subliniat importanţa proceselor cognitive în influenţarea comportamentului. În realitate, există o convergenţă a dezvoltării mai multor domenii de studiu, care a condus la apariţia psihologiei cognitive ca disciplină de sine stătătoare, având susţinători importanţi, cum ar fi Ulric Neisser. Psihologia cognitivă îşi are rădăcinile în filosofie şi în fiziologie. Ca ramură a psihologiei, psihologia cognitivă a avut de câştigat de pe urma unor studii interdisciplinare în lingvistică (de exemplu, cum interacţionează gândirea şi limbajul?), biopsihologia (care sunt bazele fiziologice ale gândirii?), antropologia (de exemplu, care este importanţa contextului cultural pentru cogniţie?) şi a dezvoltării tehnologiei, precum inteligenţa artificială (cum procesează computerele informaţia?) Psihologia cognitivă utilizează numeroase metode de studiu, printre care experimentele, tehnicilie psihobiologice, studiile de caz, obervaţia naturală, simulările pe computer şi inteligenţa artificială. Unele dintre temele principale din domeniu s-au concentrat pe modul în care ne raportăm la cunoaştere. Acest lucru poate fi făcut utilizând atât raţionalismul (care stă la baza teoriei dezvoltării), cât şi empirismul (care stă la baza obţinerii datelor); prin sublinierea importanţei structurilor cognitive şi a proceselor cognitive; prin accentul pus pe studiul procesării generale şi a celei specifice; prin încercarea de a dobândi un control mai bun al variabilelor în cadrul experimentelor (care permite mai bine inferenţele cauzale) şi pentru un grad înalt de validitate 2

ecologică (care permite generalizarea celor descoperite pentru cadre din afara laboratorului); şi prin conducerea cercetării fundamentale pentru căutarea insighturilor fundamentale despre cogniţie şi a cercetării aplicate care îşi propune utilizarea eficientă a cogniţiei în lumea reală. Psihologii cognitivişti studiază bazele biologice ale cogniţiei, precum şi atenţia, conştiinţa, percepţia, memoria, imaginaţia, limbajul, rezolvarea de probleme, schimbările din etapele de dezvoltare de-a lungul vieţii, inteligenţa artificială şi alte aspecte ale gândirii umane. 2. Psihologia cognitivă şi neuroştiinţa Una din întrebările fundamentale pe care ni le putem pune în acest capitol se referă la structurile fundamentale cerebrale şi procesele bazale care au loc în celulele din creierul uman? Putem spune că un neuron este o celulă nervoasă individuală. Părţile acesteia sunt; corpul celular (soma neuronală), dendritele şi axonul. Unii axoni sunt îmbrăcaţi cu mielină, în timp ce alţii nu. La capătul fiecărui axon există butoni terminali. Între butonii terminali ai unui neuron şi dendritele următorului neuron se formează o legătură sinaptică. Procesul de care depinde transmiterea impulsului nervos este un potenţial de acţiune, care este un răspuns de tipul totul sau nimic adică are loc numai dacă sarcina electrică a neuronului a atins un prag de excitaţie. Astfel, intensitatea unui stimul poate fi indicată prin rata descărcărilor neuronale, dar nu prin amplitudinea impulsului nervos în cadrul neuronilor individuali. Comunicarea dintre neuroni depinde de acţiunea neurotransmiţătorilor. Neurotransmităţorii sunt eliberaţi de butonii terminali ai axonilor şi comunică de-a lungul sinapselor prin dendritele altui neuron. Neurotransmiţătorii pot produce efecte excitatorii (stimulând o probabilitate crescută de descărcare) sau inhibitorii (scăzând probabilitatea de descărcare) asupra neuronilor receptori. Excitaţia şi inhibiţia au, în general, roluri complementare. Un exces de neurotransmiţători poate fi absorbit prin recaptarea lor în butonii terminali sau prin metabolizare enzimatică, prin care substanţa transmiţătoare este descompusă chimic. Au fost identificaţi unii neurotransmiţători. Neurotransmiţătorii monoamine includ acetilcolina (Ach), dopamina şi serotonina; neurotransmiţătorii aminoacizi includ acidul gama aminobutiric sau GABA şi glutamatul. În plus, neurotransmiterea include neuropeptidele, precum endorfinele şi alţi produşi chimici implicaţi în reglarea fiziologică a setei, foamei şi funcţiilor de reproducere. Sistemul nervos, guvernat de creier este divizat în două părţi principale: sistemul nervos central, format din creier şi măduva spinării şi sistemul nervos periferic, format din nervii periferici şi nervii cranieni (de exemplu, nervii feţei, picioarelor, braţelor şi viscerelor). Oamenii de ştiinţă au fost întotdeauna preocupaţi de procesele care au loc la nivelul creierului uman, tehnologia modernă oferind metode de investigaţie din ce în ce mai sofisticate. Tehnicile disecţiei moderne includ utilizarea microscoapelor electronice şi analize chimice complexe pentru a dezlega misterele celulelor creierului. În plus, tehnicile chirurgicale aplicate animalelor (de exemplu, leziuni selective, înregistrarea unei singure celule) sunt utilizate adesea. În cadrul studiilor pe oameni, se includ analizele electrice (de exemplu, electroencefalograma şi potenţialele evocate, EP), studiile bazate pe utilizarea razelor X (exemplu, angiografia şi tomografia computerizată, CT), studii bazate pe analizele comportamentului componentelor de bază sub acţiunea unui câmp magnetic (rezonanţa magnetică, MRI) şi studiile bazate pe analiza computerizată a fluxului sangvin şi a metabolismului creierului (tomografia prin emisie de pozitroni, PET şi rezonanţa magnetică funcţională, fRMI). Cercetătorii au identificat şi descris structurile creierului: în partea frontală (telencefalul)cortexul cerebral, talamusul, hipotalamusul şi sistemul limbic, incluzând hipocampul. În partea de mijloc (mezencefalul)- include o parte din trunchiul cerebral şi în zona posterioară – bulbul rahidian, puntea şi cerebelul. Cortexul cerebral cu circumvoluţiunile sale acoperă interiorul creierului şi reprezintă partea fundamentală pentru cogniţie. Cortexul acoperă emisferele cerebrale, stângă şi dreaptă, care sunt legate prin corpul calos. În general, fiecare emisferă controlează contralateral partea opusă a corpului. Mulţi cercetători consideră că există o specializare a emisferelor cerebrale. La cei mai mulţi oameni, emisfera stângă controlează limbajul şi cea dreaptă, 3

procesarea videospaţială. Cele două emisfere pot procesa diferit informaţiile. Un alt mod de a privi cortexul este de a identifica diferenţele dintre cei patru lobi ai săi. Gândirea şi procesarea motorie au loc în lobul frontal, procesarea somatosenzorială în lobul parietal, procesarea auditivă în lobul temporal şi procesarea vizuală în lobul occipital. În cadrul lobului frontal, cortexul motor controlează planificarea, controlul şi executarea mişcării voluntare. În cadrul lobului parietal, cortexul somatosenzorial este responsabil pentru senzaţiile din muşchi şi piele. Regiuni specifice ale acestor două cortexuri au corespondeţi în anumite zone ale corpului. Ariile de asociere din lobi par să lege activitatea cortexurilor motor şi senzorial, permiţând desfăşurarea proceselor cognitive superioare. 3. Atenţia şi conştiinţa Pentru început, ne punem întrebarea dacă omul poate procesa activ informaţia chiar dacă nu este conştient de aceasta. Dacă răspunsul este afirmativ, putem adăuga încă o întrebare: Cum se desfăşoară acest proces? În timp ce atenţia cuprinde toate informaţiile pe care le manipulează un individ (o parte a informaţiilor disponibile din memorie, senzaţii şi alte procese cognitive), conştiinţa cuprinde numai un număr restrâns de informaţii, cele pe care individul este conştient că le manipulează. Atenţia ne permite să folosim resursele cognitive active şi limitate (datorită, de exemplu, limitelor memoriei de lucru) în mod judicios, să răspundem rapid şi corect la stimulii care ne interesează şi să ne amintim informaţia proeminentă. Focalizarea conştientă (engl., conscious awareness) permite să ne monitorizăm interacţiunile cu mediul, să legăm experienţele trecute de cele prezente şi să conferim continuitate experienţei noastre, să controlăm şi să planificăm acţiunile viitoare. Noi putem procesa activ informaţiile la nivel preconştient. De exemplu, cercetătorii au studiat fenomenul primatului („phenomenon of printing”) în care un stimul dat creşte probabilitatea ca un stimul ulterior asemănător sau identic să fie rapid procesat (de exemplu, un stimul recuperat din memoria de lungă durată). În opoziţie, fenomenul „pe vârful limbii” („tip-of-the-tongue”), este un alt exemplu de procesare preconştientă, în care actualizarea informaţiei dorite din memorie nu are loc în ciuda capacităţii de a actualiza informaţii care au legătură cu aceasta. Psihologii cognitivişti au observat diferenţe între atenţia conştientă şi cea preconştienţă şi au făcut distincţia între procesarea controlată şi cea automată în îndeplinirea unei sarcini. Procesele controlate sunt relativ încete, secvenţiale şi intenţionale (necesită efort) şi un control conştient. Procesle automate sunt relativ rapide, paralele şi se desfăşoară în afara conştiinţei. În realitate, există un continuum în procesare: de la procesele complet automate la cele complet controlate. O pereche de procese automate care susţine sistemul nostru prosexic (atenţional) sunt habituarea şi dezhabituarea, care influenţează răspunsurile noastre la stimulii familiari versus stimuli noi. O funcţie principală a atenţiei este identificarea obiectelor şi evenimentelor importante din mediu. Cercetătorii utilizează măsurători din teoria detectării semnalului pentru a determina sensibilitatea unui observator la obiectivele din diferite sarcini. De exemplu, vigilenţa se referă la acea capacitate pe care o are o persoană pentru a ajunge la un câmp de stimulare după o periodă prelungită, în care e detectat un stimul care apare rar. În timp ce vigilenţa presupune o aşteptare pasivă pentru ca un eveniment să se întâmple, cercetarea presupune căutarea activă a unui stimul. Oamenii utilizează atenţia selectivă pentru a depista un mesaj şi pentru a ignora simultan altele. Selectivitatea atenţiei auditive a fost studiată în experimente precum cele ale audiţiilor dihotomice (Cherrry, 1953 şi fenomenul „cocktail party”; Broadbent, 1958; Underwood, 1974 etc.). Atenţia vizuală selectivă poate fi observată în sarcinile implicate în efectul Stroop. Procesele prosexice sunt implicate şi în atenţia distributivă atunci când oamenii încearcă să îndeplinească simultan mai multe sarcini; în general, realizarea simultană a mai mult de o sarcină automatizată este mai simplă decât realizarea simultană a mai multor sarcini controlate. Cu toate acestea, exersând, oamenii pot îndeplini mai mult de o sarcină controlată o dată şi se angajează în sarcini care presupun înţelegerea şi deciziile.

4

Alte teorii ale atenţiei implică un filtru selectiv, care blochează sau atenuează informaţia, pe măsură ce trece de la un nivel de procesare la altul. O perspectivă sugerează că mecanismul de blocare sau atenuare a semnalului se produce după senzaţie şi înaintea percepţiei. Alte perspective propun un mecanism ulterior unei minime procesări la nivelul percepţiei. Modelul bazării pe resurse a atenţiei selective oferă o alternativă în explicarea atenţiei: oamenii au resurse prosexice determinate (posibil modulate de modalităţile senzoriale) pe care le alocă conform cu cerinţele sarcinii. Cele două tipuri de teorii sunt complementare. Studiul creierului a oferit informaţii importante psihologilor în ceea ce priveşte înţelegerea mai completă a atenţiei. Primele cercetări de neuropsihologie au adus contribuţii în explicarea atenţiei faţă de stimulii vizuali. Mai apoi, s-a observat că atenţia implică două regiuni ale cortexului, talamusul şi alte structuri subcorticale. Sistemul prosexic guvernează procese specifice şi variate care au loc în mai multe arii cerebrale, în special în cortexul cerebral. Procesele prosexice pot fi rezultatul excitabilităţii în unele arii din creier, a inhibiţiei în altele sau a unei combinaţii de excitaţie şi inhibiţie. Studiile asupra responsivităţii la stimuli specifici arată că, chiar şi atunci când o persoană este concentrată pe o sarcină principală şi nu este conştient de procesarea altor stimuli, creierul răspunde automat la stimuli rari, deosebiţi (de exemplu un ton ciudat). Utilizând abordări variate de studiu al creierului (PET, EP, studiul leziunilor, studii psihofarmacologice), cercetătorii află noi informaţii care ajută la explicarea atenţiei şi a altor fenomene şi procese psihice. 4. Percepţia Percepţia presupune patru elemente: obiectul periferic, mediul informaţional, stimularea proximală şi obiectul perceptual. Deoarece stimularea proximală se schimbă în mod constant datorită naturii variabile a mediului şi a proceselor fiziologice desemnate să întâmpine adaptarea senzorială, percepţia trebuie să se adreseze problemei fundamentale a constanţei. Constantele perceptive (de exemplu, constanţa formei şi constanţa mărimii) rezultă atunci când percepţiile obiectelor tind să rămână constante, chiar şi atunci când stimulii receptaţi de simţurile noastre se schimbă. Unele constante perceptive pot fi guvernate de ceea ce ştim despre lume (de exemplu, aşteptări privind modul în care apar structurile rectilinii), dar constantele sunt influenţate de relaţiile invariante dintre obiecte în contextul lor de mediu. Un motiv pentru care putem percepe spaţiul tridimensional se datorează utilizării anumitor repere specifice. O parte dintre acestea folosesc informaţii de la ambii globi oculari (repere binoculare) iar restul folosesc informaţii de la un singur glob ocular (repere monooculare). Reperele binoculare ale percepţiei tridimensionale sunt disparitatea retiniană (bazată pe faptul că fiecare dintre cei doi ochi primeşte o imagine uşor diferită a aceluiaşi obiect văzut) şi convergenţa (bazată pe gradul în care ochii noştri se apropie unul de altul pe măsură ce obiectul se apropie de noi). De asemenea, suntem ajutaţi în perceperea profunzimii de repere monooculare ca perspectiva liniară, înălţimea într-un plan orizontal, mărimea relativă, suprapunerea obiectelor, claritatea, lumina şi umbra, textura, mişcarea aparentă şi acomodarea. Una dintre primele abordări ale formei şi patternul recunoaşterii a fost gestaltismul. Gestaltiştii, în principal Kohler, Koffka şi Wertheimer susţin între anii 1920-1930, că organismul uman este dotat cu capacitatea înnăscută de a organiza percepţia, după anumite reguli, legi care determină perceperea „bunei forme”. Percepţia ca întreg, este mai mult decât suma părţilor componente, adică mai mult decât suma tuturor senzaţiilor. Principiul de bază al organizării gestaltului este legea pregnanţei. Celelalte principii (legi) vin să explice principiul pregnanţei şi operează rareori izolat, fiind frecvent complementare sau chiar opuse: proximitatea, similaritatea, direcţia, setul obiectiv şi soarta comună. Percepţia, ansamblu de procese prin care recunoaştem, organizăm şi dăm sens stimulilor din mediu, poate fi considerată din perspectiva a două abordări fundamentale: percepţia directăprocesare ascendentă (bottom-up) şi percepţia constructivă – procesare descendentă (top-down). În cazul percepţiei constructive (sau inteligente), cel care percepe construieşte stimulii percepuţi, utilizează cunoştinţele anterioare, informaţia contextulă şi informaţia senzorială. În opoziţie, 5

abordarea care susţine percepţia directă se bazează pe faptul că toate informaţiile de care avem nevoie atunci când percepem se află în inputul senzorial pe care îl receptăm. Cele mai multe dintre teoriile recunoaşterii s-au concentrat pe procesarea ascendentă. Există patru teorii sau modele ale recunoaşterii: modelul matriţelor, modelul prototipului, modelul trăsăturilor distinctive şi modelul analizei scenice. Un exemplu al acesteia din urmă este teoria recunoaşterii prin componente a lui Biederman (1987). Deşi abordările ascendente explică unele aspecte ale percepţiei, altele necesită abordări care presupun cel puţin un anumit grad procesare descendentă a informaţiei percepute. De exemplu, abordările descendente explică mai bine, dar incomplet, fenomene ca efectele contextului, incluzând efectul „superiorităţii obiectului” şi efectul „superiorităţii cuvântului”. O alternativă la ambele abordări sugerează că percepţia poate fi mai complexă decât percepţia directă la care s-au referit diverşi teoreticieni şi că aceasta poate implica o utilizare mai eficientă a datelor senzoriale decât au sugerat teoreticienii perspectivei constructiviste. Mai exact, o abordare computaţională a percepţiei sugerează cum creierele noastre calculează modelele perspectivei tridimensionale a mediului, bazându-se pe informaţia obţinută de la receptorii senzoriali bidimensionali din retină. Un capitol aparte în studiul percepţiei îl reprezintă iluziile perceptive şi tulburările percepţiei. Tipurile de agnozie (vizuală, auditivă şi tactilă sunt cel mai bine studiate) sunt asociate, de obicei, cu anumite leziuni cerebrale şi reprezintă incapacitatea individului de a recunoaşte obiectele care sunt în câmpul lui vizual, de exemplu, în ciuda păstrării intacte a organelor de simţ şi a unei inteligenţe normale. Unui bolnav căruia i se prezintă o piesă de argint, de exemplu, va fi capabil să o descrie corect: „este plată, rotundă şi strălucitoare”; dar nu va reuşi să identifice în ea o monedă. Oamenii cu agnozie spaţială au dificultăţi severe în înţelegerea şi manipularea relaţiei dintre corpurile lor şi configuraţiile spaţiului din jurul lor. Oamenii cu prozopagnozie nu pot recunoaşte feţele oamenilor, inclusiv propria faţă. Aceste deficite ne pot face să ne întrebăm dacă procesele preceptive specifice sunt modulate specializate pe sarcini specifice. În final, credem că merită să acordăm atenţie unor forme speciale ale percepţiei: percepţia subliminală şi percepţia extrasenzorială. 5. Memoria – procese, modele şi metode de cercetare Printre primele cercetări asupra memoriei umane, o amintim pe cea a lui Hermann Ebbihghaus din perspectiva teoriei asociaţioniste (1885). El a urmărit să surpindă în cadrul unor experimente ştiinţifice modul în care asociaţiile erau formate şi stocate, folosind silabe fără sens, formate dintr-o consoană, o vocală şi altă consoană (sau CVC-urile) pe care le-a prezentat cu sutele şi le-a folosit ca material de memorat. Asociaţiile formate de aceste CVC-uri au fost considerate, cel puţin teoretic, ca fiind noi adică neafectate de experienţa individuală anterioară. Contribuţia lui Ebbinghaus a constat mai ales în dezvoltarea metodologiei de laborator: folosirea silabelor fără sens pentru a stabili efectele înţelegerii, folosirea reactualizării libere (reactualizarea în orice ordine) sau a reactualizării în serie (reactualizarea materialului în ordinea în care a fost prezentat), manipularea sistematică a variabilelor. Cu toate acestea, cercetătorii care i-au urmat au observat limitele cercetării sale (accentul pus pe reactualizarea silabelor fără sens) şi au devenit interesaţi să realizeze cercetări valide ecologic. O altă abordare a memoriei este cea constructivistă care pune accentul pe memorarea materialului cu sens şi pe situaţiile „naturale” de viaţă şi nu pe asociaţiile fără sens (CVC-uri). În experimentele sale, Frederic C. Bartlett (1932) a folosit ca stimuli, povestiri (cum este şi binecunoscuta Războiul stafiilor) pe care subiecţii trebuiau să le înveţe, timp de 15 minute, şi apoi să redea ceea ce au reţinut. S-a observat că versiunile lor tind să fie mai scurte şi distorsionate. S-au identificat şi câteva categorii de schimbări (omisiuni, raţionalizări, accentuări, reordonări, distorsiuni). Prin urmare, Bartlett a încercat să demonstreze că memoria constă dintr-o reconstrucţie activă a evenimentelor şi nu este o prezentare pasivă a acestora.

6

Punctele de vedere ale lui Ebbinghaus şi Bartlett au fost încadrate în aşa-numita paradigmă a „memoriei umane” (Mielu Zlate, 1999, p.353). Alături de aceasta s-au conturat şi alte paradigme, a „memoriei prospective”, a „memoriei reconstructiv-creatoare”, a „memoriei ecologice”, „metamemoriei” şi a „sistemelor mnezice” (M. Zlate, 1999). De foarte timpuriu s-a impus ideea că memoria este un mecanism care se derulează în timp, parcurgând în dinamica sa o serie de procese. Psihologia modernă, din perspectiva psihocognitivistă a procesării informaţiilor, utilizează termeni ca: encodare, stocare şi recuperare, preferaţi celor tradiţionali de memorare (sau întipărire, fixare, engramare), păstrare (sau reţinere, conservare) şi reactualizare (sau reactivare, ecforare). Encodarea este procesul prin intermediul căruia informaţia este tradusă într-o formă care îi permite pătrunderea în sistemul mnezic. Omul transformă informaţia în imagini sau în unităţi cu sens. Stocarea se referă la reţinerea informaţiilor pentru o oarecare perioadă de timp. Recuperarea vizează scoatererea la suprafaţă a informaţiei encodate şi stocate în vederea utilizării ei. Omul, asemenea computerului, dar mult mai puţin exact decât el, caută informaţia în memoria lui pentru a o reactualiza, combinând informaţia stocată cu necesităţile şi solicitările prezente, cu ceea ce crede el etc. Encodarea prezintă numeroase aspecte dintre care ne interesează trei: natura encodării, formele şi factorii facilitatori şi perturbatori ai acesteia. În ceea ce priveşte stocarea, un proces activ şi extrem de viu, se pot ridica două probleme: cât timp păstrăm informaţia? şi ce se întâmplă cu materialul memorat în timpul stocării? Prin urmare, ne vom referi la durata şi dinamica stocării. Recuperarea pune în lumină, în afara conţinuturilor encodate şi stocate, modificările care au avut loc în materialul conservat. Din acest motiv, merită surprinse specificul recuperării, recunoaşterea şi reproducerea ca mecanisme ale recuperării şi interacţiunea cu celelalte două procese ale memoriei. De asemenea, psihologii sunt interesaţi să determine specificul tipurilor, formelor şi aspectelor memoriei, dintre care ne referim în special la memoria de lungă durată (MLD) şi memoria de scurtă durată (MSD). La acestea se adaugă problematica sistemelor şi a subsistemelor mnezice. Dar psihologii nu s-au limitat la acest demers, ci au încercat să stabilească anumite conexiuni între tipuri, forme şi sisteme mnezice şi să le integreze într-o perspectivă structuraldinamică. Astfel au luat naştere o serie de modele explicativ-interpretative ale memoriei clasificate în trei mari categorii: neurofiziologice, psihologice şi cognitiviste. În final, interesează o prezentare a memoriei în viaţa de zi cu zi. Facem referire la memoria martorilor oculari, dar şi la anumite tehnici care pot îmbunătăţi reamintirea informaţiilor: folosirea imageriei şi a strategiilor de organizare. 6. Reprezentarea cunoştinţelor Reprezentarea cunoştinţelor cuprinde modalităţile diferite în care mintea noastră creează şi modifică structurile mentale care susţin ceea ce ştim despre lumea exterioară minţii. Reprezentarea cunoştinţelor presupune forma declarativă (ştim ce, „knowing that”) şi pe cea nondeclarativă, procedurală (ştim cum, „knowing how”). Prin intermediul imagisticii mentale („mental imagery”), creăm structuri mentale analoage care susţin acele lucruri care nu sunt receptate direct prin intermediul organelor de simţ. Imagistica poate implica orice simţ, dar cea mai comună formă a ei menţionată de profani şi de psihologii cognitivişti este cea vizuală. Unele studii (de exemplu studiile cu subiecţi orbi şi unele studii ale creierului) sugerează că imaginea vizuală este alcătuită din două sisteme ale reprezentării mentale: un sistem implică atributele vizuale non-spaţiale (de exemplu culoarea şi forma) şi altul care implică atribute spaţiale (de exemplu locul, orientarea, mărimea şi distanţa). Conform ipotezei codării duale a lui Allan Paivio (1986) există două coduri mentale implicate în reprezentarea cunoştinţelor: un cod pentru imagini (sistemul nonverbal) şi altul pentru cuvinte şi alte simboluri (sistemul verbal). Imaginile sunt reprezentate într-o formă analoagă formei 7

cât şi propoziţionale ale reprezentării cunoaşterii şi că ambele forme influenţează reprezentarea şi manipularea mentală a imaginilor. Psihologia contemporană. Propoziţia reţine sensul de bază al imaginilor şi cuvintelor.percepută prin intermediul simţurilor. dar şi într-unul necunoscut. Mai mult. Gândirea. Se pare că în cazul în care contextul nu facilitează activitatea. Studiile au demonstrat că performanţa la sarcinile imaginative este echivalentă funcţional cu performanţa sarcinilor perceptive. N. Codurile propoziţionale par să influenţeze mai puţin reprezentarea mentală decât codurile-imagini atunci când participanţiilor le este oferită ocazia să creeze propriile imagini mentale. reprezintă. comparativ cu cele ale imaginilor. care nu este analogică. utilizarea imaginilor vizuale nu conduce imediat la îndeplinirea cu succes a unor sarcini care presupun manipularea mentală a figurilor abstracte sau ambigue. p. Un rol important pentru existenţa omului o au aşa-numitele „hărţi mentale” sau „hărţi psihologice”. interesată mai mult de eficienţă a optat pentru definiţia operaţională a gândirii: „Gândirea este un sistem ordonat de operaţii de prelucrare. Zlate. studiile de psihobiologie nu sunt subiectul acestor influenţe şi par să sprijine ipoteza echivalenţei funcţionale prin descoperirea unor arii cerebrale implicate în percepţia vizuală şi rotaţia mentală. reprezentările servesc ca instrumente (psihice) de adaptare la realitate. iar o altă parte este reprezentată într-o formă propoziţională.235). De exemplu. 1999. Apărute ca urmare a relaţiei dintre subiect şi obiect. Psihologia tradiţională recurge la o definiţie de tip descriptivexplicativ a gândirii: procesul psihic de reflectare a însuşirilor esenţiale şi generale ale obiectelor şi fenomenelor. De exemplu. Astfel. Dispute serioase au avut loc între „propoziţionalişti” (Pylyshyn) şi „imagişti” (Kosslyn). trăsăturile acustice ale sunetelor cuvintelor nu sunt stocate şi nici trăsăturile vizuale ale culorilor şi formelor imaginilor. 1999. În orice caz. un tip caracteristic de cunoaştere. p. poate. o parte din ceea ce cunoaştem despre imagini este reprezentată într-o formă analoagă percepţiei. generalizat.219). Zlate. cuvintele şi conceptele sunt codificate într-o formă simbolică. mecanismele. Kosslyn a sintetizat aceste ipoteze şi a considerat că imaginile pot implica atât forme analogice. În opoziţie. conţinutul. Studiile pe pacienţii cărora le-au fost despărţite chirurgical emisferele cerebrale şi pe cei cu diverse leziuni cerebrale indică o tendinţă către specializarea emisferică. propusă de Anderson şi Bower este ipoteza propoziţională: atât imaginile. dar alţii resping această observaţie. Ele ne ajută să ne orientăm într-un mediu cunoscut. Ele apar în şirul proceselor de cunoaştere nu doar ca o treaptă. o etapă a contemplării vii. ci şi ca rezultat. Modificând perspectiva codării duale. ca în sarcinile despre mărimea imaginii. ca modele mentale analoage sau ca imagini mentale înalt concretizate şi analoage. raţională (M. dar şi pentru anumite categorii socioprofesionale (de exemplu. Unii cercetători consideră că aşteptările experimentatorului ar fi influenţat studiile cognitive asupra imagisticii („imagery”). în care informaţia videospaţială poate fi în primul rând procesată în emisfera dreaptă şi informaţia lingvistică (simbolică) poate fi procesată în principal în emisfera stângă a indivizilor dreptaci. fără vreo trăsătură perceptivă a acestora. P. a relaţiilor dintre acestea. scriau în 1980 doi psihologi americani. interpretare şi valorificare a informaţiilor. chiar dacă imaginile nu sunt identice cu obiectul perceput. structura şi rolul gândirii în ansamblul cunoaşterii umane). prin intermediul judecăţilor şi raţionamentelor (M. abstract şi cu scop. şoferii de taxi). Shepard şi alţii au formulat ipoteza echivalenţei funcţionale care susţine că imaginile sunt reprezentate într-o formă echivalentă din punct de vedere funcţional cu ceea ce se percepe. Johnson-Laird a propus o sinteză ca alternativă: cunoaşterea poate fi reprezentată sub forma propoziţiilor exprimate verbal. De aceea. stocată în memorie sub forma reprezentărilor spaţiale. S. în mod mijlocit. codurile propoziţionale. bazat pe 8 . O perspectivă alternativă a reprezentării imaginii. dintre organism şi mediu. bilanţ al cunoaşterii şi deschid drumul către cunoaşterea logică. cât şi cuvintele sunt reprezentate sub forma propoziţiilor. subiectul cel mai important al întregii psihologii. nu este de mirare că au luat naştere o multitudine de puncte de vedere în ceea ce o priveşte (natura. par să influenţeze reprezentarea mentală când subiecţilor le sunt prezentate figuri ambigue sau abstracte. să ne gândim cât de importantă este harta mentală a unui oraş pentru fiecare locuitor al său.M. poate.

Între 1 şi 4 ani. Cele mai mici unităţi sonore produse de coardele vocale umane sunt fonemele. 9 .147-156). (1) Lalaţiunea sau pregătirea prelingvistică. Fonemele sunt cele mai mici unităţi sonore care pot fi utilizate pentru a diferenţia sensul cuvintelor dintr-o anumită limbă. (6) Limba evoluează continuu. Pot fi şi afixe (prefixe sau sufixe). Activitatea metalingvistică este asociată activităţii şcolare şi se exersează în acest context (Graţiela Sion. Ne referim la prototip. 7. p. A. iar unităţile mai mari ale limbii reprezintă obiectul de studiu a discursului. Lexiconul reprezintă ansamblul de morfeme dintr-o limbă (sau al unui utilizator de limbă). Morfemele sunt elemente morfologice cu ajutorul cărora se formează. 99-101).).. l. j. punem accentul pe problematica conceptelor şi categoriilor.principiile abstractizării. fonemic şi morfematic). 2003. 1999.281).J. Limba presupune comprehensiunea verbală – capacitatea de a înţelege inputul lingvistic. utilizatorii limbii pot produce noi expresii. pot varia în privinţa aplicabilităţii şi a gradului de abstractizare. r etc. contexte şi cunoştinţe şi informaţii generale despre relaţiile cauzale. cât şi morfeme funcţionale (care lărgesc sensul cuvântului). Sternberg. care pot conţine atât morfeme de conţinut (transmit sensul principal al cuvântului). 1999. Miclea. 1972 apud M. Golu. Idem). un lucru. Ne întrebăm: cum sunt organizate reprezentările lumii şi ale simbolurilor în mintea noastră? Unitatea fundamentală a cunoaşterii simbolice este conceptul (Robert J. Oamenii trec printr-o serie de stadii în achiziţionarea limbajului. propoziţiile şi frazele. în care copilul începe să producă sunete asemănătoare silabelor. (4) Structura limbii poate fi analizată pe niveluri multiple (exemplu. de la o rădăcină. Surprinderea regulilor de îmbinare cu sens a cuvintelor în cadrul propoziţiilor şi frazelor dintr-o limbă dată este sintaxa. 2003. (4) Dezvoltarea capacităţilor metalingvistice apare relativ târziu la copii şi se referă la capacitatea de a privi dinafară şi de a reflecta asupra limbajului ca sistem (cunoaşterea limbajului la nivel fonetic. (5) În ciuda limitărilor impuse de structură. (3) Dezvoltarea codului lingvistic cuprinde dezvoltarea semantică (realizarea corespondenţei între concept şi eticheta semantică) şi dezvoltarea sintactică (priveşte achiziţiile vorbirii corecte din punct de vedere gramatical). precum cuvintele. scris şi vorbit. Dicu. semantic şi sintactic). are loc între 3 şi 6 ani. atribute. f. (2) Dezvoltarea fonologică – cronologia dezvoltării fonologice ne arată că unele foneme apar puţin mai târziu ca altele (cum ar fi consoanele constrictive: s. Sternberg. în sensul că de la faza lalaţiunii până la vorbirea propriu-zisă. care pot include alte categorii. Acordăm atenţie scenariului cognitiv şi modelării conexioniste a bazei de cunoştinţe (M. (2) Limba creează o relaţie arbitrară între un simbol şi referentul său – o idee. numai secvenţele specifice ale simbolurilor (sunete şi cuvinte) au sens. utilizarea unor mijloace organizate de combinare a cuvintelor în scopul de a comunica. Conceptele pot fi organizate în categorii. 2003). R. o relaţie sau o descriere. Neinsistând asupra unor cunoştinţe despre gândire dobândite de studenţi încă din primul an de studiu al psihologiei. Secvenţe diferite cer sensuri diferite. pot fi organizate în scheme. (1) Limba ne permite să comunicăm cu unul sau mai mulţi oameni care ne împărtăşesc limba.şi fluenţa verbală. z. Cea mai mică unitate semantică cu sens determinat dintr-o limbă este morfemul. Zlate. comportamentul copilului se află într-un continuu efort de încercare şi eroare în pronunţarea cuvintelor. analiza descendentă. p.capacitatea de a produce un output lingvistic. Cele două tipuri de definiţii sunt complementare şi conţin informaţii cu privire la principalele note definitorii ale gândirii. învăţarea implicită şi categorizare (Mircea Miclea. posibilităţile de a genera expresii noi sunt virtual nelimitate. Limbajul Există cel puţin şase proprietăţi ale unei limbi. Debutează perioada gânguritului. un proces. în care copilul îşi va exersa capacităţile de expresie timp de aproape un an şi jumătate. (3) Limba are o structură regulată. care pot include alte scheme. copiii progresează. generalizării şi anticipării şi subordonat sarcinii alegerii alternativei optime din mulţimea celor iniţial posibile” (M. p. şi pot include informaţii despre relaţiile dintre concepte. cuvinte şi forme flexionare.

În opoziţie. În înţelegerea unui discurs sau a ceea ce citim. În conformitate cu perspectiva relativităţii lingvistice. limbajul nu poate fi explicat numai din perspectiva că este înnăscut şi nici exclusiv din cea care susţine că este dobândit (în urma influenţelor din mediu extern). Unele aspecte ale diverselor limbi pot fi stocate separat. De exemplu. diferenţele cognitive care rezultă din utilizarea diferitelor limbi îi determină pe oamenii care vorbesc limbi diferite să perceapă lumea diferit. Pentru ca acest lucru să fie posibil. J. Regularitatea acestor achiziţii indiferent de limba maternă a copiilor susţine ideea existenţei unor componente înnăscute ale limbajului. 93-97). ele caută modalităţi prin care să demonstreze echitate. „single-system hipothesis”). Reprezentările propoziţionale ale informaţiei din anumite pasaje pot fi organizate în modele mentale pentru înţelegerea textului. LAD. emisfera dreaptă e implicată în mai puţine funcţii lingvistice. utilizăm contextul imediat pentru a crea inferenţe pornind de la pronume şi fraze ambigue.Cercetările privind achiziţia limbajului în prima jumătate a secolului XX au fost mai mult descriptive. celebra controversă Skinner-Chomsky (primul aborda limbajul din punct de vedere behaviorist şi îl explică asemenea unui comportament rezultat în urma recompenselor date de adulţi copiilor atunci când aceştia vorbesc. p. a doua limbă se adaugă abilităţilor lor lingvistice şi cognitive. de exemplu. În opoziţie. Cu toate acestea. Există mai multe puncte de vedere cu privire la bilingvi: bilingvii stochează separat două sau mai multe limbi (ipoteza sistemului dual. Sociolingviştii. 2003. Chomsky susţinea: copiii se nasc cu un mecanism de achiziţie a limbajului. înlocuind dihotomia generată de polemica Skinner-Chomsky (G. 356). rostirea primelor cuvinte între 8 şi 18 luni. „dual-system hypothesis”) sau împreună (ipoteza sistemului singular. Cercetările pe bilingvi arată că aspectele specifice mediului influenţează interacţiunea dintre gândire şi limbaj. o reprezentare gramaticală înnăscută ce se află la baza tuturor limbilor). perspectiva universalelor lingvistice pune accentul pe asemănările cognitive ale vorbitorilor de diverse limbi. p. în cazul lor. iar altele împreună. incluzând înţelegerea informaţiei 10 . femeile tind să considere comunicarea ca un mijloc prin care stabilesc şi menţin legătura cu partenerii de comunicare. există persoane care vorbesc două limbi. În fine. Cu toate acestea. Cercetătorii au observat ce se întâmplă cu limbajul atunci când creierul este afectat. Primele studii evidenţiază reperele care caracterizează creşterea şi dezvoltarea copiilor în general. această înlocuire poate crea probleme capacităţilor verbale. emisfera stângă a creierului este vitală pentru vorbire şi afectează multe aspecte sintactice şi unele semantice ale procesării lingvistice. psihologia cognitivă şi alte discipline au reuşit să determine legăturile dintre funcţiile limbajului şi ariile sau structurile cerebrale. se află acea categorie de persoane care nu şi-au consolidat limba principală atunci când părţi din cea de a doua limbă au înlocuit parţial limba principală. combinaţii de cuvinte la începutul celui de-al treilea an de viaţă şi construcţii gramaticale în jurul vârstei de 4-5 ani. Language Acquisition Device. suport şi ajungerea la consens. indiferent de limba pe care o vorbesc. metodele diferite pentru studierea creierului susţin ideea că pentru cei mai mulţi oameni. dar care au limba principală bine dezvoltată. stimulat electric sau este studiat din perspectiva activităţii sale metabolice. Neuropsihologia. Noile teorii privind achiziţia limbajlui accentuează ideea că există interacţiuni între predispoziţiile interioare şi elementele de mediu. A luat naştere astfel. 2003. Contextul discursului poate influenţa interpretarea semantică a cunvintelor necunoscute din anumite pasaje şi ajută la achiziţionarea cuvintelor noi. propunându-şi să determine normele de dezvoltare. Desigur că ne putem întreba cum influenţează contextul social limbajul. Nu există o unică interpretare care să explice interacţiunea dintre gândire şi limbaj. Sternberg. Pentru cei mai mulţi oameni. şi indiferent de cultura din care provin: gânguritul în prima jumătate de an. opinia unei persoane poate influenţa ceea ce va fi reamintit (R. Bărbaţii consideră lumea ca ordine socială ierarhizată în care obiectivele comunicării lor implică nevoia de a menţine o poziţie superioară în această ierarhie. Sion. au observat că există diferenţe între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte stilul conversaţional datorate sensurilor diferite pe care cele două genuri le oferă scopurilor conversaţiei. Până acum.

problema transferului. automatismul unor proceduri poate împiedica rezolvarea de probleme. se pot distinge patru accepţiuni ale termenului de creativitate: ca produs. Dar care sunt obstacolele care intervin în rezolvarea de probleme şi cum le putem depăşi? S-a observat că omul prezintă un set mental care este o strategie care a funcţionat în trecut. Munteanu. p. Sternberg. sarcasmul. metaforele. J. În timp ce computerele utilizează algoritmi de rezolvare a problemelor. Există mai multe puncte de vedere care explică modul în care este implicat insightul în rezolvarea de probleme. consideră că există un proces specific în care elementele unei probleme. Pentru experţi multe aspecte ale rezolvării de probleme pot fi guvernate de procesele automate. probabil. contribuie mult la diferenţele dintre diverşi experţi. rezolvarea prin analogie. Perspectiva gestaltismului. În rezolvarea de probleme. 399). definirea problemei şi reprezentarea. biologici şi sociali (A.semantice obţinută auditiv. Experţii se diferenţiază de aceştia din urmă atât în privinţa cantităţii cât şi a organizării cunoştinţelor pe care le au în domeniul lor de expertiză. Etapele rezolvării de probleme sunt identificarea problemei. poate necesita nu numai algoritmi sau euristici. mai ales dacă problemele par să difere în privinţa conţinutului sau contextului. 1999. (2) nonconformismul – încălcarea convenţiilor care pot inhiba activitatea creativă şi 11 . psihologii diferenţiază între experţi şi novici. În experienţele de zi cu zi aceste etape pot fi implementate foarte flexibil. M. monotoni. de exemplu. Miclea. Transferul. 1994. Zlate. p. ca potenţialitate general umană. monitorizarea şi evaluarea (R. 8. ca abilitate creativă. Creativitatea presupune producerea a ceva care este atât original. astfel încât diversele etape se pot repeta. implică a lăsa problema de-o parte o vreme şi apoi a te reîntoarce la ea. organizarea informaţiei. p. cât şi valoros. 6). forma cea mai înaltă a activităţii omeneşti. pot apărea nesecvenţial sau pot fi implementate interactiv. oamenii recurg adesea la euristici (ex. care par iniţial fără nicio legătură. Transferul pozitiv între problemele izomorfe are loc rareori în mod spontan. ci şi insightul. cel puţin temporar. Expertiza dintr-un domeniu dat este considerată cel mai adesea din perspectiva „practice-makesperfect”. 2003. apud G. Incubaţia. pentru a servi altor scopuri. gesturile. unii specialişti subliniază că noţiunea de talent nu ar trebui să fie ignorată şi că. Insightul reprezintă un moment de inspiraţie. ca dimensiune complexă a personalităţii (M. Creativitatea este un fenomen complex pentru care nu s-a putut formula o definiţie unanim recunoscută. care poate fi atât negativ cât şi pozitiv. Popescu. Miclea. Cu toate acestea. analiza mijloace-scopuri. dar care conduc la o soluţie corectă. 1994). alocarea resurselor. de iluminare. Un tip particular de set mental este fixitatea funcţională („functional fixedness”) care presupune incapacitatea de a observa că ceva care ştim că poate fi utilizat într-un anumit fel mai poate fi folosit şi altfel. Zlate. devin coerente şi se realizează o bruscă reorganizare cognitivă. dar care nu mai funcţionează în cazul unei probleme specifice care trebuie rezolvată în prezent. altele nu. ironia şi glumele. Atunci când problemele implică elemente noi care cer strategii noi. Unele probleme bine definite („well-structured problems”) pot fi rezolvate folosind algoritmii.301). În sens restrâns. ca proces. care pot fi prea lungi. Rezolvarea problemelor slab definite (M. astfel încât procesările subconştiente să poată continua în timp ce aceasta este conştient ignorată. Rezolvarea de probleme şi creativitatea Rezolvarea de probleme presupune o activitate mentală de depăşire a obstacolelor întâlnite în atingerea unui obiectiv. 2004) sau insuficient definite (M. 2004. se referă la mutarea abilităţilor rezolutive de la o problemă la alta. În literatura românească de specialitate s-au impus trei mari categorii de factori stimulativi pentru creativitate: psihologici. Ea este un fenomen general uman. Psihologii au observat că există o diferenţă între probleme: unele presupun demersuri clare pentru obţinerea soluţiei. Dintre factorii care îi caracterizează pe indivizii înalt creativi amintim (1) motivaţia puternică de a fi creativ într-un anumit domeniu de activitate. comprehensiunea şi exprimarea unor aspecte nonliterale ale limbajului ca inflexiunile vocale. în care soluţia unei probleme se impune conştiinţei noastre. 1999. cf. „ill-structured problems”). care urmează după o perioadă de lucru intens asupra unei probleme. construirea strategiei.295.

un rol important în manifestarea creativităţii îl au contextul istoric şi domeniul de activitate în care funcţionează persoana creativă. „ancorarea” şi raţionalizarea. În interiorul acestui model mental simplificat („limitat”). Decizia şi raţionamentul Luarea unei decizii.J. Atât inferenţele inductive. p.265). (6) asumarea riscurilor. raţionamentele se împart în două mari categorii: inductive şi deductive. spunând: „toţi corbii sunt negri”). Lărgirea paradigmei experimentale prin reconsiderarea deciziei între variante eterogene ar putea oferi rezultate interesante despre mecanismele cognitive implicate în procesul decizional (M. (4) alegerea atentă a problemelor sau temelor asupra cărora se concentrează atenţia creativă. decizia optimă se obţine pe baza unor algoritmi de calcul al valorii opţiunilor sau al utilităţii pe care subiectul le-o atribuie. Sternberg. 9. (2) raţionamentul ipotetico-deductiv (două premise şi o concluzie: Dacă e ziuă. Există trei tipuri de raţionament inductiv: (1) de inducere a unei proprietăţi (dacă constatăm că de fiecare dată când vedem un corb el are penajul negru. E ziuă. Deci. O serie de factori cognitivi pot influenţa calculul asupra posibilităţilor: schema cognitivă. este omniscient (cunoaşte toate posibilităţile disponibile şi consecinţele lor) şi dispune de resurse computaţionale şi de timp suficiente. p. Care dintre cele două variante este corectă?). 1999. p. menite să descrie şi să explice comportamentul decizional: (1) modele normative şi (2) modele descriptive. cât şi cele deductive presupun o mulţime de cunoştinţe. Prin urmare. ca şi nepotul pentru: (a) unchi. atunci e lumină. (2) de inducerea a unei reguli şi (3) inducerea unei structuri.dăruirea pentru menţinerea standardelor de excelenţă şi autodisciplina.). (b) nepoată”. 1999. Cine este cel mai mare din cei trei?) Orice raţionament depinde de structura cognitivă în interiorul căreia se desfăşoară. adesea neexplicate în 12 . În urma studiilor întreprinse în aceste discipline au rezultat două mari categorii de modele. din anumite premise. cea mai dificilă formă de inducţie. (8) angajarea profundă în efortul creator (R. subiectul se comportă raţional.282). Miclea. (7) cunoştinţe numeroase în domeniul în care persoana se manifestă creativ. prototipul. Se consideră că decidentul dispune de resurse finite şi creează o reprezentare mentală simplificată a variantelor între care trebuie să opteze. cât şi pentru psihologie. 400). este o componentă esenţială a vieţii noastre cotidiene. Luarea deciziilor se constituie în obiect de interes nu numai pentru psihologi. Zilnic luăm decizii. (3) credinţa profundă în valoarea creaţiei şi dorinţa de a critica şi îmbunătăţi creaţia. de la cele simple (exemplu: să mă uit la televizor sau să mă plimb în parc). e lumină.calitate. Utilitatea unei opţiuni constă în percepţia subiectivă a valorii sale.: Ion este mai mare ca George. Raţionamentul deductiv sau inferenţa deductivă constă într-o serie de calcule guvernate de regulile de deducţie. În mod tradiţional. În plus. selecţia unei alternative dintr-o mulţime de variante disponibile la un moment dat. Deciziile stau la baza comportamentului nostru teleologic. El este numit adesea şi inferenţă şi este o procedură prin care se obţin informaţii noi din combinarea celor deja existente. o concluzie derivă cu necesitate logică. Modelele normative presupun că decidentul se comportă raţional. vom generaliza. 2003. Raţionamentul inductiv constă în producerea unei ipoteze generale pe baza unor date particulare şi a unor cunoştinţe (tacite). Presupunerile care stau la baza modelelor descriptive au fost atacate din perspectiva teoriei raţionalităţii limitate. Această structură este apoi aplicată la o nouă situaţie (ex. astfel încât. Raţionamentul constituie obiect de studiu atât pentru logică. (3) raţionamentul liniar (ex. Nicu este mai mic ca George. Miclea. la cele complexe (exemplu: alegerea profesiei sau a partenerului de viaţă). În luarea deciziilor mecanismele cognitive au un rol determinant. care se bazează pe descoperirea unei reţele constante de conexiuni între elementele unei mulţimi.: „Fratele este pentru soră. ci şi pentru sociologi şi economişti. Există trei tipuri de raţionament deductiv: (1) raţionamentul silogistic (silogismul constă în deducerea unei concluzii din două premise prin mijlocirea unui termen mediu). (5) procesele cognitive caracterizate de insight şi gândire divergentă. exprimând intenţionalitatea fiinţei umane (M. accesibilitatea din memorie a cunoştinţelor relevante.

memoria. de-a lungul istoriei sociale a copilului. căci toate cunoştinţele noastre se elaborează în cursul schimbărilor dialectice între individ şi mediul înconjurător în care el se dezvoltă şi se structurează progresiv. Această teorie este importantă mai ales dacă ne gândim la felul în care copiii procesează informaţia în domenii educaţionale importante ca citirea. Teoria procesării informaţiei este o abordare relativ nouă a studiului dezvoltării cognitive care a luat avânt în special în Statele Unite în ulimele decenii. Totuşi. Această perioadă de după vârsta de 2 ani este marcată de trei achiziţii: apariţia funcţiunii semiotice. fără a specifica mediul în care se realizează o acţiune de un anumit tip.premise. Piaget a determinat patru stadii ale dezvoltării cognitive: stadiul senzorio-motor.86). 145). pe de parte. Unii teoreticieni au adăugat un al cincilea stadiu la cele patru originale. este greu de conceput un instrument care să măsoare sau măcar să estimeze întreaga bază de cunoştinţe. apogeul gândirii egocentrice şi începutul decentrării cognitive (G. adică mai puţin centrat pe sine şi mai capabil să observe lucrurile din perspectiva celorlalţi. utilizarea strategiilor. 2003. pe măsură ce copilul creşte. Ei au găsit aspecte comune între gândirea adultă şi cea a copiilor şi au subliniat faptul că pot fi făcute puţine generalizări despre cum oamenii procesează informaţia. În timp ce unii teoreticieni ai dezvoltării de orientare cognitiv-comportamentală (Piaget. Maturizarea structurilor sistemului nervos central prezintă o complexitate crescută a acestor structuri. timpi de reacţie. 10. stadiul concret-operaţional şi stadiul formal-operaţional. Dezvoltarea cognitivă Ne-am propus aici. prelungeşte durata participării la viaţa 13 . Tema majoră a cadrului său teoretic este aceea că interacţiunea socială joacă un rol major în dezvoltarea cognitivă. şi constructivistă. Majoritatea autorilor consideră teoria sa ca fiind de orientare cognitivă. şi o încercare de a înţelege care dintre aspectele procesării informaţiei se schimbă că vârsta şi care dintre ele sunt relativ stabile (Ann Birch. o noţiune care face legătura între învăţare şi dezvoltare. p. p. dar care sunt absolut necesare pentru desfăşurarea raţionamentului. Kohlberg) arată că dezvoltarea cognitivă se încheie în adolescenţă. 2003. dialectică şi pragmatică. Învăţarea permanentă atenuează diferenţele în pregătire. deoarece se centrează pe geneza proceselor mentale şi a cunoştinţelor. iar unele studii arată patternuri ciclice de dezvoltare emisferică discontinuă.) şi se concentrează pe operaţiile post-formale şi pe ideea de înţelepciune ca un construct al cogniţiei adultului. Teoria sa accentuează importanţa internalizării şi a zonei de dezvoltare proximală. Perry etc. 2002. reactualizează şi evaluează informaţia. Perioada pre-operaţională sau stadiul pre-operator debutează în jurul vârstei de 2 ani cu apariţia reprezentărilor mentale şi posibilităţile de evocare verbală şi mentală caracteristice. stochează. alţii susţin că abilităţile cognitive continuă să se dezvolte şi în perioada adultă (Baltes. Scopul acestor teoreticieni constă în surprinderea modului în care individul înţelege. el devine mai puţin egocentric. motiv pentru care încă mulţi psihologi aderă la ideile piagetiene (G. În ceea ce priveşte dezvoltarea neuropsihologică ea presupune sporirea complexităţii conexiunilor neuronale şi descreşterea numărului de neuroni din creier. Învăţarea ca achiziţie de cunoştinţe atinge maximum la 40-50 de ani şi rămâne deschisă ca posibilitate până la 58-60 de ani. stadiul preoperaţional. Mai târziu. Această abordare a inclus un studiu detaliat al proceselor psihice: percepţia. matematica şi ştiinţele. Sion. Loubovie-Veif. Gândirea adultului este: metacognitivă. eficienţa de alocare a atenţiei etc. interpretează. nu puteam debuta decât cu teoria lui Jean Piaget. Lev Semionovici Vîgotski este autorul aşa-numitei teorii social-istorice a dezvoltării psihice. Din păcate. Sion. dezvoltarea poate fi considerată ca interacţiunea dintre factorii biologici şi cei de mediu care conduc la complexitate şi flexibilitate cognitivă crescute. p. teoria procesării informaţiei nu a reuşit încă să explice cum au loc schimbările în dezvoltare şi nu a pus în circulaţie o teorie integrativă a dezvoltării cognitive. Este vorba despre stadiul post-formal care poate include identificarea problemelor (decât rezolvarea problemelor) sau o tendinţă către gândirea dialectică. 158159). în primul rând să surprindem care sunt acele teorii care se referă dezvoltarea cognitivă şi de aceea. În general.

Editura Fundaţiei România de Mâine. Procese cognitive. Bucureşti. 2006 5. 2. Graţiela Sion. Bucureşti. 2006. lărgeşte adaptarea la schimbare şi creşte randamentul. 3. 1999. 6. Editura Fundaţiei România de Mâine. Grigore Nicola. Psihologie cognitivă. Iaşi. Iaşi. 2006. Bucureşti. Bucureşti. 4. Editura Polirom. Tony Malim. Mielu Zlate. Modele teoretico-experimentale. 1999. Editura Tehnică. Istoria psihologiei. 14 . BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE 1. Editura Polirom. 1999. Gabriela Popescu. Psihologia mecanismelor cognitive. Psihologia creativităţii. Psihologia vârstelor. Mircea Miclea.activă. Editura Fundaţiei România de Mâine. iar viaţa activă favorizează menţinerea unei bune condiţii a învăţării.

cursul şi practicumul de psihologie experimentală se detaşează net ca discipline cu mare pondere în pregătirea profesională a psihologilor ca cercetători şi practicieni. univ. atât ca demers raţional (elaborarea ipotezelor de cercetare).). psihodiagnostic etc. Partea I BAZELE TEORETICE ŞI METODOLOGICE ALE EXPERIMENTULUI. de desfăşurare secvenţială a cercetării propriu-zise (tehnica utilizată.1. cognitivă. ca metodă de cercetare activă şi eficientă. metoda testelor. 1 . afectivă şi psihomotorie. studenţii trebuie să probeze că sunt apţi să elaboreze ipoteze plauzibile şi să realizeze designuri experimentale corespunzătoare. Psihologia experimentală este complementară altor metode de investigaţie din serviciul psihologiei (metoda observaţiei. efectivă. psihologia muncii. dr. psihologia socială. Delimitări conceptuale. Operaţionalizarea obiectivelor. scopuri şi organizarea teoretică şi practică a cursului.) ca şi psihologiei generale („Fundamentele psihologiei”) în ansamblu.PSIHOLOGIE EXPERIMENTALĂ Conf. Din acest punct de vedere. obiective. TEHNICI PSIHOFIZIOLOGICE. psihologia educaţiei etc. În acest context. În finalul cursului. de exemplu. METODA EXPERIMENTALĂ ÎN PSIHOLOGIE 1. se realizează la lucrările de laborator.). DESIGNUL EXPERIMENTAL ŞI DETERMINĂRI SENZORIALE 1. cât şi ca abilitate practică. prin capacitarea studenţilor cu utilizarea metodologiei experimentale. Domeniul de studiu îl constituie teoria şi practica experimentului. NICOLAE LUNGU OBIECTIVE Disciplina „Psihologie experimentală” nu vizează o ramură diferită a psihologiei în sensul obişnuit al unei astfel de departajări (aşa cum sunt. prin fixarea acestora pe suportul cauzal-explicativ. prelucrări şi validări de date etc. ea realizează o mai bună adâncire a noţiunilor însuşite la alte discipline psihologice.

Laboratorul de psihologie al Universităţii din Bucureşti a fost înfiinţat în anul 1906 de profesorul Constantin Rădulescu-Motru. P. fizicianul-optician francez Pierre Bouguer (1698-1758) a formalizat matematic. De asemenea. Ea poate fi întregită prin adăugarea principiilor şi particularităţilor specifice care fundamentează utilizarea metodei experimentale în psihologie. mai precis în anul 1879. care au evidenţiat date experimentale. normelor şi regulilor care stau la baza organizării şi desfăşurării experimentului în psihologie. iar chimistul J. Contribuţii însemnate la conturarea psihologiei experimentale au adus şi o serie de cercetători de alte specialităţi (fizicieni. consemnând cu rigurozitate datele obţinute. pentru prima dată. W. psihologia experimentală reprezintă ansamblul principiilor. ca în cazul observaţiei. De formaţie fiziolog. La scurtă vreme iau fiinţă laboratoare similare în marile centre universitare. fizicianul Philippe de la Hire (1640-1718) face observaţii asupra imaginilor consecutive. Darcet măsoară durata acestora (1777). fizicianul italian Venturi determină întinderea câmpului vizual (1791). Exner ş. astronomul W. Astfel. astronomi). Această definiţie pune accentul pe produsul final al cercetării experimentale.2. Fraisse consideră psihologia experimentală ca fiind „suma de cunoştinţe achiziţionate în psihologie prin utilizarea metodei experimentale”. raportul dintre excitaţie şi senzaţie. cu scopul obţinerii de date verificate asupra realităţii psihice. Scurt istoric al metodei experimentale. Experimentul are meritul că nu aşteaptă ca fenomenul să se producă „de la sine”. Herschell (1738-1822) stabileşte legi de adaptare a ochiului la întuneric şi determină zona maximei sensibilităţi din retină (fovea centralis). este notabilă contribuţia astronomilor Bessel. uneori cu totul întâmplător. fizicianul Joseph Sauveur de la Flèche (1653-1716) a determinat frecvenţa sunetelor din registrul audibil. Cattell organizează un astfel de laborator în Statele Unite. Prin urmare. Wundt devine şi primul psiholog şi profesor de psihologie la Institutul de psihologie iniţiat de el la Leipzig.3. la cunoaşterea unor date asupra timpului de 2 . ci se provoacă în condiţii determinate.a. În laboratorul lui Wundt s-au format pionierii psihologiei experimentale din întreaga lume. 1. Aplicarea metodei experimentale la studiul activităţii psihice s-a impus în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. care se formase în laboratorul lui Wundt de la Lepzig şi în cel organizat de Beaunis şi Binet la Sorbona (Paris). ca metodă preferată. Tocmai acest caracter de rigoare pe care experimentul îl imprimă dezvăluirii şi consemnării faptelor l-a impus cercetărilor. o dată cu înfiinţarea primului laborator de psihologie de către Wilhelm Wundt (1832-1920). Definirea experimentului din psihologie.1.

Ele sunt provocate de natură sub formă de dereglări patologice (boală. care a adus date asupra percepţiei spaţiului. Relaţia dintre variabila independentă şi cea dependentă este de cauză – efect. Elemente der Psychophysik („Elemente de psihofizică”). semnează. contribuţiile majore ale unor fiziologi din epocă la fundarea psihologiei experimentale: Helmholtz (1821-1894) cu teoria rezonanţei auzului şi teoria tricromatică a vederii. Trebuie relevate. ca şi a tehnicilor de măsurare a lui. a culorilor. în care măsurarea pragurilor senzoriale şi a timpului de reacţie ocupau un loc important. simţului termic. pentru a le dezvălui conexiunile. Lucrarea lui G.reacţie. repetabilitatea. de asemenea. Există situaţii de experimentare în care cercetătorul nu poate interveni în provocarea fenomenelor studiate. constituie un model experimental. iar acţiunea de obţinere a lui reprezintă modelarea experimentală. Hering (1834-1918). în fapt. determinate experimental. Factorii manipulaţi de experimentator pentru determinarea unui comportament compun variabila independentă (condiţia de stimulare). În laboratoarele abia înfiinţate se utilizau tehnici psihometrice şi determinări psihofiziologice dintre cele mai variate. Experimentul vizează provocarea unui comportament (răspuns). În astfel de situaţii. împreună cu factorii care l-au determinat.4. Respectând condiţiile în care un fenomen a fost provocat. Particularităţile experimentului. el poate fi reprodus ori de câte ori este necesar şi aceasta constituie cea de-a doua caracteristică a sa. Variabile implicate în experiment. riguros controlată pe direcţiile sale esenţiale de elaborare şi exprimare. Variabila independentă poate avea diverse grade de complexitate şi un registru infinit de variaţii cantitative şi calitative. determinându-l să se manifeste specific faţă de o situaţie dată. Fechner (1801-1887). actul de naştere al psihologiei experimentale. Bernard). Th. infirmitate) şi se numesc fenomene invocate (Cl. Factorul determinat de condiţia de stimulare şi vizat de experiment poartă denumirea de variabilă dependentă (răspuns). Experimentul reprezintă o organizare metodică (raţională şi practică) de tip special în care cercetătorul provoacă faptele. Variabila dependentă este efectul obţinut de condiţia de stimulare asupra unor caracteristici comportamentale. apărută în 1860. 3 . experimentatorul studiază doar efectul acestor dereglări asupra comportamentului şi acest tip de cercetare poartă denumirea de experiment invocat (ex post facto). Această caracteristică de provocabilitate a faptelor este esenţială pentru definirea experimentului. Comportamentul astfel obţinut. 1.5. 1.

trebuie instituit un experiment anume în care ei să fie utilizaţi ca variabilă independentă. de la reacţiile simple şi repetitive. 2. dar este posibil. cât şi la cel de control. De asemenea se obţine prin crearea unei atitudini cooperante din partea subiectului.Variabila dependentă este alcătuită din răspunsurile subiectului la modificările condiţiei de stimulare şi are. e) controlul variabilei răspuns se realizează implicit dacă se ţine sub un control riguros condiţia de stimulare. Pentru a se stabili indicele de relevanţă şi semnificaţie a lor. reprezentată de personalitatea subiectului (motivaţii. care nu trebuie să fie stresat de consecinţele posibile ale experimentului (în special la elevi şi studenţi). d) contrabalansarea sau rotaţia: de exemplu. se numesc potenţiali. c) balansarea efectelor variabilelor străine pentru a avea efecte similare atât la grupul experimental. alternăm condiţiile de linişte şi zgomot (A şi B) pentru a neutraliza efectele învăţării. constatativ şi consemnativ. Dacă observaţia se adresează. până la strategiile de decizie. ipoteza îşi asumă riscul calculat de a presupune existenţa unora noi. ipoteza reprezintă proiecţia raţională anticipativă (predictivă) asupra probabilităţii existenţei unei relaţii între aceste fapte. Factorii de stimulare al căror efect asupra comportamentului nu este bine cunoscut. b) menţinerea constantă a variabilelor străine identificate (dacă nu au putut fi eliminate). Pentru a neutraliza efectele variabilelor străine demersului experimental se pot folosi unele procedee. 1. Aceştia pot fi relevanţi însă pentru alte componente ale conduitei subiectului sau în alte structurări ale condiţiei de stimulare. faptelor date. Constituie unul din momentele esenţiale ale demersului raţional. COMPONENTELE CERCETĂRII EXPERIMENTALE (PROIECTUL EXPERIMENTAL) 2. emoţii etc. Factorii cunoscuţi care pot influenţa comportamentul subiectului se numesc relevanţi. Cei despre care se ştie că în experimentul dat nu influenţează răspunsurile se numesc factori irelevanţi. după cum urmează: a) izolarea subiectului în încăperi speciale (laborator) unde condiţia de stimulare (variabila independentă) este riguros controlată de experimentator.6. atitudini. Ipoteza. Modificările variabilei independente se reflectă în variaţiile răspunsului prin medierea variabilei intermediare.). la rândul ei. urmând ca aparatul probatoriu-experimental şi statistic 4 . Izvorâtă din observarea faptelor. grade diferite de complexitate.1. Controlul variabilelor. dacă studiem efectele zgomotului asupra activităţii.

O bună ipoteză trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie verificabilă. într-un experiment se utilizează. Pentru verificare. Selecţia subiecţilor se poate face fie după sistemul loteriei. de regulă. la care nu se aplică această condiţie. Pentru ca datele obţinute să poată fi comparabile. la care se aplică condiţia de stimulare. Aceste numere sunt introduse într-o urnă. Are servitutea că artificializează faptele. în special. individ. Tipurile de experiment a) Experimentul de confirmare este. ipoteza nulă (statistică) neagă existenţa vreunei diferenţe semnificative între aceste grupuri. χ2-hi2). ca urmare a condiţiei de stimulare. economică. fiecare membru din populaţia dată primeşte un număr de ordine.).s-o sancţioneze prin validare sau invalidare. cota de inteligenţă etc. potrivit cu intervalul de selecţie stabilit. La mulţimile structurate selecţia se poate face în baza unor criterii calitative (calităţile memoriei. După elaborare. t. după care sunt extrase. selectaţi dintr-o populaţie dată. de la 1 la N. din care se alege. la întâmplare. al 10-lea. prin modelarea variabilelor pe care le implică şi probată (controlată) statistic în baza prelucării rezultatelor obţinute. b) Experimentul de laborator indică locul unde se desfăşoară cercetarea. se numeşte grup de control. se va numi grupul experimental. trebuie să fie eşantioane reprezentative pentru acea populaţie. până la completarea grupului de subiecţi cerut în cercetare. c) Experimentul natural se realizează în locul unde subiecţii îşi desfăşoară activitatea. Legile hazardului se aplică. Ipoteza porneşte de la afirmarea existenţei unei diferenţe între variabilele dependente ale unor grupuri de subiecţi.2. iar celălalt. 5 . ipoteza este verificată experimental. fiecare al 5-lea. Organizarea experimentului: selecţia subiecţilor. se face prelucrarea statistică a datelor cu ajutorul testelor de semnificaţie (Z. Spre deosebire de ea. în cazul unei populaţii considerată ca o mulţime nediferenţiată. dar este mai riguros pentru că beneficiază de aparatura din dotare. În primul caz. fie în baza pasului statistic. 2. în fapt. două grupuri de subiecţi: unul dintre acestea.3. al 20-lea etc. care provoacă fenomenul în condiţii controlate pentru a verifica supoziţia ipotezei. În cel de al doilea caz. 2. verosimilă şi să poată fi cuantificabilă. Subiecţii. d) Experimentul psihopedagogic vizează componentele procesului instructiv-educativ. toată populaţia dată este înscrisă pe un tabel (alfabetic sau la întâmplare). experimentul „clasic”. considerând că rezultatele obţinute se datoresc întâmplării.

Pentru confirmarea deplină a ipotezei de cercetare este necesar ca direcţia rezultatelor obţinute. Datele experimentale sistematizate şi grupate pot fi trecute în tabele şi grafice. iar direcţia prevăzută a acestor diferenţe să fie validată statistic. relaţia funcţională dintre ele. iar cel de-al doilea să verifice. să fie coincidentă. testul se interesează doar de măsurarea răspunsului ca atare şi compararea lui cu baremul (media statistică). figuri etc. Prin urmare. cu un risc de eroare de 5%. Dar în vreme ce experimentul urmăreşte efectul modificărilor variabilei independente asupra variabilei răspuns. respectiv legice. o procedură mai eficace pentru experimentul propriu-zis. o întâlnim şi în cazul testului. Test şi experiment. g) În experimentul factorial se aleg doar două valori ale variabilei stimul (ex.4.05 şi 0. Prelucrarea şi interpretarea datelor. puncte. f) Experimentul funcţional urmăreşte covariaţia sistematică dintre variabila independentă şi cea dependentă. ipoteza nulă va fi respinsă şi se va confirma ipoteza de cercetare.05 sau mai mică (p < 0.5) atunci. 2. primul să identifice prin pretestare efectele posibile ale unei variabile. stabilind. După ce s-au stabilit gradele de libertate (limitele între care poate varia o valoare în funcţie de numărul subiecţilor). Datele din tabele se grupează fie în valori brute. fie în procente sau frecvenţe. 6 . concentrarea atenţiei). prezenţa sau absenţa zgomotului) şi se urmăreşte efectul acestora asupra variabilei dependente (ex. Dacă valoare lui „t” sau x2 (tipătrat) – primul pentru medii şi cel de al doilea pentru frecvenţe – are o probabilitate (P) de 0. Graficele au avantajul că pot să pună în evidenţă relaţiile dintre două sau mai multe variabile. specifică pentru experiment. pentru ca ipoteza de cercetare să se confirme este necesar ca diferenţele dintre grupele de subiecţi să fie semnificative. Pentru validarea ipotezei se folosesc anumite teste statistice de semnificaţie. pentru a explica raporturile de cauzalitate dintre ele. 2. ca de exemplu. Participarea activă a cercetătorului în provocarea fenomenului.e) Experimentul invocat (ex post facto) este acela la care variabila independentă este nonexperimentală. exprimându-le prin simboluri adecvate (linii. astfel.01) şi se găseşte gradul de semnificaţie în raport de care se infirmă. prezumate de ipoteză şi calculată statistic. În vreme ce experimentul îşi propune să dezvăluie cauzalitatea fenomenului. pe un număr mic de subiecţi. după caz. se caută pragurile de semnificaţie în tabelul valorilor semnificative ale lui „t” (la pragurile de 0. testul „t” (Student) care arată gradul de semnificaţie dintre rezultatele medii ale celor două grupuri de subiecţi (experimental şi de control). h) Experimentul explorator („ce se întâmplă dacă”) şi experimentul pilot se folosesc ca cercetări preliminare şi îşi propun.5.). ipoteza nulă.

iar modelele experimentale pot fi transformate în teste. în mod obişnuit.G.testul măsoară şi apreciază statistic fenomenul în scopuri psihodiagnostice precise: selecţia şi orientarea şcolară şi profesională. ritmurile θ şi δ au un ritm mai lent decât α şi β. E. Unele teste pot fi folosite ca variabile independente în experimentare. a fost utilizată şi de ilustrul neurolog român Gheorghe Marinescu în cercetările sale.g. Cum se observă.e. psihodiagnoză clinică etc. Tehnica e.).E. ritmul α este caracteristic pentru creierul în stare de veghe.G. Electrogeneza cerebrală (producerea de potenţiale electrice de creier). traseele θ şi δ prezintă interes pentru neurolog. Tehnica electroencefalografică (E. Pentru înregistrarea traseului α subiectul trebuie să stea liniştit şi cu ochii închişi sau să privească o suprafaţă uniform iluminată. Voiculescu. cunoscută încă înainte de 1900. de unde (V. Reversibilitatea dintre ele are o importanţă deosebită pentru îmbogăţirea procedurilor experimentale şi psihodiagnostice. Ca urmare. În consecinţă. Din cele menţionate se desprinde relaţia de complementaritate metodologică dintre test şi experiment. dar în repaos total (în absenţa aferenţelor senzoriale). Ritmul α caracterizează starea de relaxare senzorială şi mintală a subiectului.1. TEHNICI PSIHOFIZIOLOGICE 3. d) Undele delta (δ) cu frecvenţa de 1-7 cps şi amplitudinea de până la 200 µv. c) Undele teta (θ) cu frecvenţa de 4-7 cps şi amplitudinea de 10-20 µv. 1963. 3. Ele caracterizează activitatea bioelectrică a creierului din anumite zone (regiuni). prin baremarea lor. ceva mai rapid.E. Steriade. Pentru psiholog o importanţă deosebită o au undele α şi β. Aşadar. a fost perfecţionată de psihiatrul german Haus Berger în anul 1929 (în lucrarea sa Asupra electroencefalogramei la om). tumori cerebrale). dar pot reprezenta şi anumite stări patologice (focare epileptogene. b) Undele beta (β) cu frecvenţă de 14-30 cps şi amplitudinea de 15-25 µv. ritmul β apare în momentul întreruperii 7 . În cazul administrării unui stimul se produce o desincronizare bioelectrică a populaţiilor neuronale din creier care se exprimă prin înlocuirea ritmului α cu ritmul β. Editura Ştiinţifică. are la om. Bucureşti. 199): a) Undele alfa (α) cu o frecvenţă de 8-12 cps (cicli pe secundă) şi o amplitudine între 5 şi 100 microvolţi. Din istoria cunoaşterii creierului. p. M. patru tipuri. în timpul somnului.

Kimografele mai vechi erau acţionate cu ajutorul unui mecanism de ceasornic (arc). Modificările din respiraţia subiectului (frecvenţa şi amplitudinea).situaţiei de repaos senzorial şi mintal. Aceste variaţii ale volumului de aer sunt transmise. 3. de exemplu). în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. în centrul ei. Kimograful este un aparat de înregistrare format dintr-un tambur (cilindru) metalic care se învârteşte (roteşte) cu ajutorul unor dispozitive diferite. a impulsionat cercetarea experimentală din psihologie. astfel încât caracterizează intrarea creierului în stare de activitate intensă. 30 cm. În partea centrală.2. datorate mişcărilor cutiei toracice din timpul respiraţiei. mergând până la stocarea pe calculator a datelor experimentale. dotând laboratoarele abia înfiinţate cu dispozitive de înregistrare grafică a datelor. Înregistrarea modificărilor respiratorii (în amplitudine şi frecvenţă) se face cu ajutorul diferitelor tipuri de pneumografe. în primele momente ale administrării stimulului extern. marchează apariţia reacţiei de orientare. Pneumograful este prevăzut la capete cu 2 şireturi de pânză care se prind la spate. iar deasupra acesteia. la o capsulă de înregistrare (capsulă Marey). Cercetarea ştiinţifică actuală beneficiază de recordere mult îmbunătăţite. De menţionat că inventarea kimografului. modelată experimental (o emoţie. manşonul este prevăzut cu un ştuţ (ţeavă de legătură) prin care sunt colectate variaţiile de aer din interiorul său. Peste partea goală a capsulei pneumatice se leagă fest o membrană din cauciuc foarte elastic. Depresia traseului α şi înlocuirea lui cu β. astfel încât manşonul de cauciuc să adere lejer la toracele subiectului. Pneumograful este format dintr-un manşon de cauciuc. lung de aprox. se fixează o pastilă de tablă rotundă care sprijină acul inscriptor. prin intermediul unui tub de cauciuc (furtun). Capătul exterior al acului inscriptor are formă de peniţă (este ascuţit) şi se deplasează pe cilindrul unui kimograf unde trasează o curbă corespunzătoare cu alura respiraţiei subiectului. şi lat de cca 4 cm. simultane sau consecutive unei activităţi psihice. sunt preluate de pneumograf şi transmise capsulei 8 . Capsula Marey (se mai numeşte şi inscriptor pneumatic sau capsulă pneumatică) este formată dintr-o cutie rotundă din metal (tablă). iar viteza se regla cu aripioare de frânare a aerului. care se leagă la toracele subiectului în regiunea diafragmei (deasupra ei). cavitară în interior şi prevăzută cu un ştuţ în partea inferioară (sau laterală) la care se montează furtunul pneumografului. Tehnici de înregistrare a modificărilor respiratorii. Kimografele mai noi sunt acţionate de motoraşe electrice (electrokimografe) cu viteză reglabilă automat.

suferă anumite variaţii în timpul desfăşurării proceselor afective. sub forma unei curbe neregulate continue. în primul rând. amplitudine. Mişcările membranei capsulei pneumatice. 3. răspunzând. cum se ştie. Modificările pulsului se pot înregistra cu ajutorul sfigmografului sau cardiografului. de locul de prelevare (radial. se transmit acului inscriptor care le imprimă pe cilindrul în mişcare al kimografului. al apariţiei reacţiei de orientare şi. Traseul descris de inscriptor pe kimograf exprimă forma modificărilor respiratorii ale subiectului şi se numeşte pneumogramă. Aparatele care permit înregistrarea a două sau mai multe variabile se numesc poligrafe (la poligrafe şi. colofoniu). pe care le însoţesc şi le exprimă specific. durata inspirului sau expirului (în hipo sau hiperpnee) ale respiraţiei subiectului. în general. în al doilea rând. astfel. şi transmiterea acestor variaţii la o capsulă Marey care le înregistrează pe kimograf (sau alt dispozitiv de înregistrare). carotidian) şi. datorate acestor variaţii de presiune. la kimografele moderne înscrierea datelor se face cu cerneală pe hârtia albă. în realizarea oricărei sarcini experimentale. Funcţional. se practică determinări ale variaţiilor de presiune şi de volum ale sângelui cu ajutorul sfigmomanometrelor şi pletismografelor. naturii şi intensităţii situaţiei afective date.Marey sau calculatorului. 9 . printr-o componentă neurovegetativă. şi pe baza apariţiei unor modificări respiratorii corespunzătoare. frecvenţă. Capacitatea de inducţie empatică (identificarea cu personajul) poate fi determinată. după care se usucă.3. deasupra cărora sunt montate. se scoate cu grijă de pe cilindru şi se trece printr-o baie de fixare (soluţie Schellak specială sau preparată de experimentator dintr-un amestec de 2 părţi alcool. în general. modificările circulatorii pot fi puse în evidenţă cu ajutorul unor tehnici variate. toate aceste dispozitive se bazează pe principiul preluării variaţiilor de presiune din zona vasculară sau cardiacă. Într-o pneumogramă pot fi interpretate orice modificări de ritm. în funcţie de domeniul lor de referinţă. iniţiate de stimulul administrat. evitându-se. de complexitatea lor constructivă. De observat: modificările respiratorii reprezintă un bun barometru al trăirilor afective ale individului. Mai direct legate de procesele afective. Astfel. După ce hârtia înnegrită cu fum a kimografului a fost înregistrată. manipularea fumului pentru înnegrire). care au diferite forme în funcţie. printre altele. Tehnici de înregistrare a modificărilor circulatorii. Un indicator preţios pentru psiholog îl reprezintă ritmicitatea şi presiunea pulsului care. o parte benzen şi 20-30 gr.

3. care este capabil să provoace o reacţie motorie (prima secusă musculară). se montează în funcţie de natura cercetării. de amplificare şi de redare a lor (grafică sau vizuală. 10 . Banda de hârtie pe care se înregistrează ritmurile bioelectrice cardiace se numeşte electrocardiogramă (EKG). în timpul acţiunii unui excitant. respectiv pentru psiholog. complexul QRS reprezintă depolarizarea şi contracţia ventriculară. Electrogeneza musculară poate fi pusă în evidenţă cu ajutorul electromiografului. tehnica EKG este mult prea laborioasă şi slab semnificativă pentru variaţiile comportamentului. iar unda T exprimă repolarizarea ventriculilor) se face cu ajutorul electro-cardiografului. Cronaxiile fibrelor senzitive variază în funcţie de starea funcţională a centrilor care pot fi în raporturi de heterocronism şi izocronism (acordul sau dezacordul de excitabilitate între două elemente nervoase).m. Cronaximetria. Modificările de volum ale vaselor de sânge se pun în evidenţă cu ajutorul pletismografului. Electromiografia (EMG). cronaximetria reprezintă o modalitate eficientă de explorare a sensibilităţii neuromusculare. fotopletismografe sau combinaţii dintre acestea. pe ecranul unui osciloscop). Cu relevanţă în diagnosticul cardiopatiilor (pentru cardiolog). pletismografele sunt de mai multe tipuri: pletismografe cu apă (clasice). 3. să determine un răspuns motor.g.Înregistrarea biopotenţialelor electrice generate de pulsaţiile inimii (unda P care semnifică depolarizarea şi contracţia atrială. Louis Lapique a introdus funcţia de timp necesar unui curent. fie în masa musculară cu ajutorul unor sonde speciale ( ace de captare). În Laboratorul de psihologie se fac înregistrări ale biopotenţialelor musculare superficiale. Acesta este un aparat de captare a biopotenţialelor electrice din muşchi cu ajutorul electrozilor. Reobaza (pragul galvanic) reprezintă intensitatea cea mai mică a unui curent electric. reopletismografe (electrice). de valoare dublă reobazei. metoda EKG se utilizează în cercetarea experimentală din psihologie numai în cazurile în care natura investigaţiei ca atare o reclamă ca indispensabilă.5. cu electrozi montaţi pe piele (pe frunte în cazul cercetărilor asupra proceselor afective). fie deasupra unui muşchi sau grup de muşchi. Electrozii e. Datele cronaxice pot da indicaţii asupra raporturilor funcţionale (de excitabilitate şi de conductibilitate) între diferiţii neuroni intermediari de pe traseele aferente şi neuronii din zonele de proiecţie. După modul cum preiau variaţiile de volum ale vaselor sanguine (vasoconstrucţia şi vasodilataţia) şi cum le înregistrează. În consecinţă. În afară de valoarea sa de electrodiagnostic clinic în leziunile nervilor periferici (şi de recuperare neuromotorie).4.

Aparatura de măsurare trebuie să fie prevăzută cu dispozitive de prezentare controlată a stimulilor şi cu instrumente de măsurare a timpului. în elaborarea de reacţii condiţionate pozitive şi negative. cronoscoape electronice cu afişare digitală (numerică).. Astăzi. r. (cu ajutorul unei interfeţe pentru prezentarea stimulilor şi prelevarea reacţiilor subiectului).g.e. Date interesante pentru psiholog se pot obţine din corelarea e. cu înregistrarea actelor ideomotorii (microcontracţiilor muşchilor laringelui.).e.r. în timpul reprezentării unor acţiuni motorii) în procesul formării deprinderilor. mai multe variabile neurovegetative.Indicatorii e. măsoară viteza cu care subiectul răspunde la o sarcină experimentală dată.m. membrelor. în rezolvarea de probleme etc. situaţii. poate sugera noi orientări ale acesteia: r. buzelor.E. defineşte intervalul de timp dintre stimul şi răspuns. programarea pe calculator a t. a fost considerat un indicator sigur şi comod al gradului de încărcare emoţională. Prin urmare.m. în somn şi hipnoză..d. care au diverse grade de sensibilitate. de exemplu). este un bun indicator al stărilor emoţionale. În dotarea unui laborator de psihologie se află dispozitive dintre cele mai variate pentru măsurarea t. în special în cercetarea judiciară.: cronoscoape clasice (cu mecanism de ceasornic). simultan. a căror relevanţă se poate aprecia prin corelaţia dintre ele şi stimulul administrat subiectului. 3. cronoscoape electrice. Modificările rezistenţei electrice a pielii sunt obiectivate sub forma unor variaţii ale rezistenţei unui ohmetru foarte sensibil (de clasa 10-9.D. cu încărcătură emoţională.e. Enumerarea câtorva direcţii de investigaţie experimentală cu metoda r.6.g. sarcini etc. sunt utilizate poligrafe complexe care înregistrează.r.r. A fost o vreme când r. Ei dau informaţii asupra sensibilităţii musculare în reflexe posturale.E. t. t. la cuvinte.7. Astfel de tehnici au suferit îmbunătăţiri permanente de-a lungul vremii.d. În mod obişnuit. la stimuli senzoriali.r.d. clinică) este timpul de reacţie.r. asupra mecanismelor mişcărilor voluntare şi involuntare (reflexe). Psihogalvanometrele au fost folosite pentru a-i detecta pe cei care ascund adevărul (aşa-numitele „detectoare de minciuni”).d. R. a stării de încordare din faza de pregătire pentru acţiune şi din timpul desfăşurării ei etc. În cazul unor reacţii cu durate mai mari de timp (aşa 11 . în acest scop. Reacţia electrodermală (R. industrie.e.D). Unul dintre indicatorii psihofiziologici cu o largă utilizare în laboratoarele de psihologie (transporturi. realizate în trecut. 3. Timpul de reacţie (t. În dotarea laboratoarelor de psihologie există multe tipuri constructive de galvanometre. sunt relevanţi pentru studierea structurilor acţionale ale comportamentului.

Factori interni (care ţin de subiect şi personalitatea sa: vârstă. trebuie să sesizeze atingerea pielii din diferite zone cu o bucată de vată. b) Pentru determinarea pragului spaţial tactil (minim separabile) se utilizează esteziometrul (Weber. cu ochii închişi. generatoare de sunete) deoarece aceştia pot fi manipulaţi mai uşor şi dozaţi mai riguros cu ajutorul curentului electric (intensitate. vârful degetelor) cu cele 2 ace ale esteziometrului şi i se cere să aprecieze momentul când simte 2 atingeri. în general. depinde de parametrii fizici ai stimulilor. frecvenţa. Von Frey sau alt tip). antebraţ. s-au efectuat numeroase cercetări experimentale asupra t.r. dureroşi etc. Dispozitivele de stimulare utilizează.). Cu cât numărul acestor încercări este mai mare. DEMONSTRAŢII ŞI LUCRĂRI PRACTICE ÎN DOMENIUL SENZAŢIILOR 4.r. miros. de obicei. oboseală. Cu toate acestea. structură dinamoenergetică de personalitate). 12 . de temperatura mediului ambiant. este mai scăzut la stimuli auditivi. sonerii. durată. sex. de durata. profesie.1. Spearman. De observat: efectul diferiţilor factori interni şi externi care influenţează t. Se citeşte deschiderea în milimetri şi zecimi de milimetri la care subiectul a făcut aprecierea. Se face precizarea că subiectul trebuie să ţină ochii închişi în timpul efectuării probei.cum sunt performanţele sportive şi. Sensibilitatea cutanată a) Pentru determinarea sensibilităţii de contact (atingere) se utilizează proba Head. 30-40). de nivelul de zgomot. intermitenţa şi alternanţa stimulilor etc.r. excitanţi vizuali şi auditivi (lumini colorate. Se calculează. Procedură: subiectul. reprezintă obligatoriu media unui număr mare de determinări particulare (20-30). intensitatea.r. tact etc. reacţiile mai complexe) se pot utiliza cronometrele obişnuite (1/10 sau 1/5 secunde).) T. Acesta are forma unui şubler cu 2 vârfuri ascuţite la partea de închidere. cu atât numărul erorilor metodologice este mai scăzut. stare de sănătate. Controlul unor stimuli specifici altor modalităţi senzoriale (gust.) este mai dificil. factori externi (care ţin de stimul şi modalitatea senzorială testată: t. media acestor măsurători particulare. 4. pe baza utilizării unor stimuli gustativi. pe un număr mare de încercări (aprox. de zona senzorială stimulată. olfactivi. frecvenţă etc. citirea fiind identică cu a unui şubler obişnuit (grad de precizie 1/10 m/m) Procedură: se atinge pielea subiectului din diferite zone (spre exemplu frunte.

Termoesteziometrele electrice 13 . + . Subiectul trebuie să aprecieze intensitatea apăsării cu pârghia barestiometrului în diferite zone (se calculează media). Se reţine şi această valoare ca prag absolut descendent.. Cel mai cunoscut. 2 pragul absolut ascendent şi Pd.d. două atingeri). = 1d N N c) Sensibilitatea barestezică (de presiune) se determină cu ajutorul baresteziometrului. la apăsare pe o suprafaţă tegumentară a subiectului..a. este format dintr-o tijă metalică. pragurile particulare vor fi tot valori medii.. Această valoare se reţine ca prag absolut ascendent (pe un număr mai mare de determinări. La rândul lor. izolate termic. unde Pr este pragul absolut real. ale sensibilităţii barestezice.Potrivit acestei metode. Pe un număr de diapazoane apropiate ca frecvenţă se poate stabili capacitatea subiectului de a sesiza cele mai mici diferenţe între acestea (prag diferenţial palestezic). În seria ascendentă se porneşte de la valoarea cea mai mică a deschiderii braţelor esteziometrului (identificate de subiect ca o singură atingere). Deschiderea celor două braţe (cursorul şi vernierul) se creşte treptat până când subiectul apreciază că a sesizat două atingeri. Pa. e) Sensibilitatea termică (pentru cald şi rece) se determină cu diverse tipuri de termoesteziometre. rezultate din suma măsurătorilor individuale ascendente şi descendente. P. pragul absolut descendent. Această deschidere este micşorată treptat până ce subiectul declară că identifică o singură atingere.. măsurătorile se fac pe două coordonate: ascendentă şi descendentă. palestezice şi termice. Acestea pot fi simple (ca de exemplu termoesteziometrul Righini). Lucrare de laborator: se vor face determinări ale pragului spaţial tactil (cu esteziometrul). astfel: P. sau complexe (ex. acţionează arătătorul pe un cadran marcat şi etalonat în grame (0 – 500 gr). fără dubii. împărţită la numărul determinărilor efectuate (N). urmând ca subiectul să le ordoneze (crescător sau descrescător) după gradul de încălzire. Termoesteziometrul clasic Righini este format dintr-un număr de mici containere. Pentru a afla pragul absolut real ne vom folosi de relaţia simplă Pr = Pa + Pd . termocuplele). în care se introduce apă de diferite temperaturi. baresteziometrul Eulemburg. d) Sensibilitatea palestezică (vibratorie) se determină prin aşezarea pe piele a mânerului unui diapazon în vibraţie. şi care. + x + x 2 d + x 3d + . cum s-a menţionat). = x 1a + x 2 a + x 3a + . În seria descendentă se porneşte de la o valoare mare a deschiderii esteziometrului (subiectul sesizează.

.. cealaltă poate fi iluminată. ca de ex. astfel încât. Plăcuţele tactile Moede (în număr de 10) au grosimi diferite. ca în figura de mai jos. a cărui valoare a fost stabilită potrivit legii Bouguer-Weber-Fechner la 1/100.2.. Sensibilitatea vizuală A. la lumină albă sau colorată..... la acţionarea unui buton.. subiectul trebuie să ordoneze (crescător sau descrescător).. cu ajutorul unor filtre speciale. după grosime.. după caz.. subiectul trebuie să crească sau să egalizeze... se poate determina. între care menţionăm: • cu ajutorul tactometrului. plăcuţele date de experimentator. prin pipăire cu degetul. f) Acuitatea tactilă se poate determina prin mai multe procedee. dacă se aplică o diferenţă de temperatură). 1 1 0 2 2 0 3 4 1 4 5 1 5 3 2 6 6 0 7 8 1 8 7 1 9 9 0 10 10 0 Suma 1+1+2+1+1 = 6 Pe o scară de rang se pot ordona subiecţii după acuitatea lor tactilă.. în timp ce una din emisfere poate fi întunecată. Lucrare de laborator: se vor exersa ambele tehnici de determinare a acuităţii tactile. Discul fotometrului E1 = emisfera 1 E2 = emisfera 2 E1 E2 14 .. 4. Fotometrul este dotat cu un vizor care permite observarea unui disc.. printre altele. denivelează două suprafeţe metalice lucioase. Prin pipăire. şanţul apărut. astfel: Ordinea reală a plăcuţelor Ordinea apreciată de subiect Diferenţa . cu ajutorul fotometrului şi platiscopului.. Manipulând acest buton. Aprecierea se face pe baza sumei brute a abaterilor. Tactometrul (sau tactilometrul Schultze) este un dispozitiv de angrenaje mecanice care. Discul poate fi: luminat pentru câte o jumătate. • cu ajutorul plăcilor tactile. Abaterea se citeşte la o fantă de observare.. Pragul diferenţial vizual.(termocuplele) se bazează pe fenomenul fizic al termoelementelor (la punctul de sudură a două elemente diferite... ia naştere un curent electric. cupru şi constantan... făcând astfel să apară un şanţ între ele.

În tehnica de laborator. deci. prin stabilirea acelui minimum separabile dintre ei (distanţa minimă de separaţie a doi stimuli). sau distanţa minimă la care subiectul distinge două „pete” de lumină în loc de una singură. după sensul în care a fost modificată iluminarea). Valoarea deschiderii fantelor este indicată de un instrument de măsură (tip şubler cu 1/10 mm). stă la baza percepţiei vizuale a obiectelor. dacă sunt foarte apropiate. 15 . puncte sau linii foarte fine ce pot fi suprapuse sau diferenţiate (sau proiectarea acestora). atunci când distanţa dintre acestea este foarte mică. până când subiectul sesizează o nouă calitate a senzaţiei luminoase (mai intensă sau mai slabă. Platiscopul este alcătuit dintr-un dreptunghi metalic. manevrând tamburul cu care este echipat fotometrul. Aşadar.Procedura experimentală poate fi folosită în două variante: a) Subiectul are sarcina să aducă discul la acelaşi nivel de iluminare. Testele de determinare a acuităţii vizuale vizează tocmai vederea de detaliu şi se exprimă. încât. par omogene. Procedura: se fixează una din fante la o deschidere cunoscută de experimentator şi i se cere subiectului ca. capacitatea sa de a diferenţia doi excitanţi. în 1876 (de unde şi denumirea de tabelul lui Snellen). manipulând butonul de reglaj. în minimum vizibile (distanţa cea mai mică la care pot fi identificate două puncte luminoase distincte sau posibilitatea de distingere a firului cel mai fin de pe un fond omogen). prevăzut cu două fante (deschizături) a căror mărime poate fi reglată cu un buton de acţionare. După această perioadă se creşte (sau scade. Se citesc abaterile de egalizare pe instrumentul de măsură. Determinarea acuităţii vizuale Prin acuitate vizuală se înţelege capacitatea ochiului de a distinge distanţele mici dintre obiecte. b) Subiectul priveşte discul timp de 1–3 minute (aprox. Sunt litere care scad în mărime cu fiecare rând urmând ca subiectul să le identifice de la 6 m distanţă. după caz) nivelul de iluminare a discului. Testul folosit în practica oftalmologică îl reprezintă scara vizuală sau „optotipii”. acuitatea vizuală reprezintă puterea rezolutivă a ochiului. de precizia cu care sunt percepute detaliile şi contururile şi. pentru determinarea acuităţii vizuale statice se folosesc diferite dispozitive care prezintă figuri geometrice. în consecinţă.) la o intensitate de iluminare cunoscută. propusă de Snellen. B. s-o aducă şi pe cealaltă la aceeaşi dimensiune. sau două puncte negre (sau două linii orizontale). Liniile sau contururile stimulilor vizuali situate mai aproape unele de altele decât minimul separabil se contopesc. cu fracţiuni mici. Acuitatea vizuală este dată. de regulă.

feroviari. el însuşi deficitar cromatic (de unde şi denumirea de „daltonism” dată cecităţii pentru anumite culori).3. subiectul trebuind să aducă şi cealaltă emisferă la aceeaşi valoare. Determinarea cromosensibilităţii Sensibilitatea cromatică poate fi testată pe direcţia tonalităţii cromatice şi a saturaţiei. Aceste filtre lasă să treacă numai razele spectrale cu o anumită lungime de undă.). Cecitatea cromatică se manifestă. în special la bărbaţi). • deuteranopia determină. în funcţie de numărul de trepte minime sesizate între culoarea albă şi culoarea spectrală pură. Cecitatea pentru culori a fost observată pentru prima dată de fizicianul englez John Dalton (1794). Principalele deficite de cromosensibilitate sunt: • protanopia (daltonismul) este tulburarea pentru roşu şi verde. Determinarea tulburărilor sensibilităţii cromatice. un raport invers proporţional.). corespunzătoare celor 7 culori (r. cei care suferă de această anomalie au sensibilitatea cromatică deplasată spre zona portocalie a spectrului (spre 600 milimicroni). 4. Discul rotativ are sectoare în care culorile de comparat se află în proporţii diferite. se stabileşte capacitatea subiectului de diferenţiere a saturaţiei. S-a constatat că între diferenţierea tonului cromatic şi a saturaţiei există. Vederea culorilor prezintă importanţă practică mare (în exercitarea unor profesiuni. cecitatea pentru roşu şi verde. diferenţierea saturaţiei este mai slabă şi invers.a. b) Pentru cercetarea capacităţii de diferenţiere a culorilor după saturaţie se foloseşte metoda discurilor rotative.i.C. a) Pentru cercetarea tonalităţii cromatice se foloseşte fotometrul (colorimetrul) ca cel descris (fotometrul Pulfrich). integritatea sensibilităţii cromatice este indispensabilă. în profesiunile la care se utilizează coduri cromatice (şoferi. cu observaţia că aici se folosesc filtrele colorate. pe care bază se apreciază sensibilitatea subiectului faţă de tonul cromatic. de obicei. În zona registrului spectral unde diferenţierea tonurilor este mai bună. de asemenea. dar cu o scădere accentuată în recepţia verdelui. fie sub forma cecităţii cromatice parţiale sau complete (ultima formă întâlnită mai rar. Se citesc abaterile.v. S-a constatat statistic că există o răspândire relativ mare a tulburărilor de cromosensibilitate. În consecinţă. Procedura este identică: se fixează o emisferă la o tonalitate dată (reper). aviatori etc.g.v. 16 . îndeosebi din domeniul transporturilor). fie prin scăderea sensibilităţii.o. cu un motoraş electric. Prin învârtirea discului.

îşi sprijină bărbia într-un dispozitiv special al perimetrului. Culorile galben şi albastru 17 . simultan. format din fire de lână colorate în trei culori standard: verde pur. Momentul intrării (sau ieşirii din câmp) este citită în grade şi reprezintă limita întinderii câmpului pentru culoarea şi vectorul testat (exterior. jos). c) Tabelele pseudoizocromatice (Stilling. În forma sa simplă. Tabelele pseudoizocromatice au valoare diagnostică crescută în depistarea celor cu anomalii cromatice. Pe semicercul perimetrului este deplasat un cursor pe care se află culoarea testată. Această operaţie este dificilă sau imposibilă pentru deficitarii cromatic. sus. dar continuă să vadă scotopic (periferic) şi culoarea în deplasare. un perimetru vizual este format dintr-un semicerc la centrul căruia se află punctul de fixare a vederii. Subiectul. subiectul îşi fixează privirea la mijlocul semicercului. aşezat. diferenţiindu-le de câmpul cromatic de mascare. b) Tabelele policrome sunt construite din lemn sau carton cu zone de culori diferite pe care subiectul trebuie să le identifice. se observă că. interior. litere sau alte semne colorate. surprinzându-i şi pe simulanţi (cei care vor să mascheze tulburarea simţului cromatic). El se determină cu ajutorul unui aparat denumit perimetru vizual. Notarea gradelor este marcată pe partea exterioară a semicercului. roşu-roz. dintre care menţionăm: a) Testul Holmgren. Subiectul trebuie să compare firele de lână de nuanţe diferite cu culorile standard. Pentru identificarea eventualilor deficitari cromatic se folosesc diferite procedee. Cum s-a menţionat. Determinarea câmpului vizual şi perimetrul culorilor Câmpul vizual reprezintă întinderea vederii fără modificarea fixaţiei privirii. 4. Dacă se determină câmpul vizual pentru amândoi ochii. câmpul acestora se suprapune. de la care se face notarea în 800 pentru fiecare jumătate a semicercului (prin urmare. unde se află reperul „0”. Subiectul are sarcina de a identifica cifrele sau literele. Rabkin) sunt construite pe principiul mascării într-un câmp cromatic de confuzie (pentru deficitari) a unor cifre. Rezultatele obţinute se înscriu într-un grafic care permite o intuire mai adecvată a perimetrului culorilor. reperul de fixare a privirii constituie şi punctul „0” al perimetrului). în locaşul corespunzător pentru ochiul testat (pentru ca privirea acestuia să cadă perpendicular pe reperul „0”).• tritanopia reprezintă cecitatea pentru culorile albastru şi violet (este o anomalie întâlnită rar). până la ieşirea din câmpul vizual (sau la intrarea în acesta). roşu aprins. Lucrare de laborator: se determină cromosensibilitatea cu tabelele Stilling. în regiunea nazală.4. Ishihara.

când imaginea perseverentă este identică cu caracteristicile excitantului. Precizare metodologică: pentru acurateţea determinărilor este bine ca fiecare măsurare să reprezinte media a două valori: la intrarea şi la ieşirea din câmpul vizual. imaginea consecutivă constituie o perseverare a senzaţiei vizuale. Demonstraţie: se proiectează un fascicul luminos pe un ecran (sau pe o foaie de hârtie). ca în cazul celei pozitive. la plecarea cursorului din reperul „0”. Imaginea consecutivă poate fi pozitivă. în zona nazală. când nu se vede nimic. toate culorile au un câmp mai mic. începe să vadă din nou. când această imagine are caracteristici inverse excitantului.au câmpul cel mai mare. Dacă. iar verdele şi roşul au un câmp mai restrâns. De asemenea. Prin urmare. după câteva clipe. 30'') apoi se stinge. ce poate fi măsurat. se priveşte 30'' un cerc sau un pătrat roşu şi apoi se mută privirea pe o suprafaţă albă. există un punct situat la aprox. Imagini consecutive Senzaţia vizuală nu încetează brusc. acelaşi efect de mişcare – fenomen stroboscopic – se obţine şi prin învârtirea pe întuneric a unui cărbune aprins). de exemplu. 10-150 când subiectul declară că „nu mai vede”. timp de câteva secunde (aprox. albastru galben. după care.5. Există unele deosebiri ale culorilor ce apar ca efect al contrastului succesiv şi culorile complementare (Bonenberger). ci după o pauză de câteva secunde. După un timp. după ce acţiunea excitantului a încetat. astfel: 18 . va apare conturul cercului sau pătratului în culoarea verde (complementul roşului). 4. În cazul imaginilor consecutive negative. o dată cu încetarea acţiunii excitantului. După încetarea acţiunii excitantului. Imaginile consecutive pozitive au largă aplicaţie în cinematografie (iluzia mişcării imaginilor statice de pe peliculă este dată de aceste imagini perseverente. Culori complementare: roşu verde. imaginea consecutiv-negativă va dispare. Se va observa că imaginea luminoasă va persista un timp pe retină (acelaşi efect se obţine şi prin privirea unui bec aprins şi apoi închiderea ochilor). şi negativă. în continuarea deplasării culorii. imaginea postacţională este complementară culorii stimulentului şi nu apare ca o prelungire a senzaţiei. ca efect postacţional al său (cu mecanism fotochimic periferic şi nervos central) pe retină rămâne o urmă care determină o imagine consecutivă. Demonstrarea existenţei petei oarbe: în determinările pe vectorul exterior.

culoarea de contrast a galbenului este violetul. joase: basul. viteza sunetului este mai mare. vocea de soprană. De exemplu.5 m/s la 1000). Principalii parametri fizici ai sunetelor sunt: a) frecvenţa oscilaţiilor: se percepe psihologic ca înălţime a sunetelor. în aer. la +160 cu viteza de 340 m/s. Determinarea sensibilităţii auditive 4. ci şi simultan. În lichide. În cazul culorilor complementare. Exemple de sunete înalte: fluieratul.Culoarea de bază galben-portocaliu portocaliu albastru-cobalt verde-bleu Culoarea complementară albastru-bleu bleu galben-portocaliu portocaliu Culoarea ce apare ca efect al contrastului succesiv albastru-ultramarin albastru roşu-portocaliu portocaliu-roşu Contrastul poate fi nu numai consecutiv. 4. Imaginile consecutive şi contrastul simultan pot fi folosite ca teste pentru determinarea oboselii vizuale sau generale.000 Herţi). Registrul de frecvenţe pentru care urechea omenească este sensibilă se întinde între 20 Hz şi 20 KHz (20. Potrivit legii Bouguer-Weber-Fechner între excitaţie 19 . Precizări terminologice şi parametrice. trombonul etc. Peste 20 KHz vorbim despre ultrasunete (nu sunt percepute de om). b) amplitudinea oscilaţiilor acustice determină intensitatea sunetelor (energia transportată de unda sonoră pe unitatea de timp). piuitul.6. Culorile de contrast apar nu numai pe fond alb. cu atât sunetele sunt mai înalte şi invers. de exemplu. un pătrat din hârtie cenuşie ni se pare mai alb pe un fond negru decât pe un fond alb. Oscilaţiile acustice se propagă. Observaţie: culorile de contrast nu sunt reciproce ca cele complementare. o hârtie cenuşie aşezată pe un fond cromatic anumit tinde să ia nuanţa culorii complementare: devine gălbuie şi pe un fond roşu devine verzuie (efectul apare mai bine dacă se lucrează totul sub hârtie transparentă).6. iar în corpurile solide şi mai mare (peste 800 m/s). dar culoarea de contrast a violetului nu este galbenul. Cu cât frecvenţa oscilaţiilor este mai mare. Intensitatea ca parametru fizic al energiei oscilaţiilor se percepe subiectiv ca tărie a sunetelor.1.2 m/s la +200. 386. care creşte la temperaturi mai înalte (343. Aşa. ci galbenverzuiul. ci pe oricare altul.

În unităţi logaritmice. nivelul nul se notează cu „0” dB. Astfel. c) Forma oscilaţiilor: Sunetele pot fi simple sau compuse.000 Hz. În acest sens. orice oscilaţie compusă este formată dintr-un număr de oscilaţii simple. Oscilaţiile sinusoidale simple care formează o oscilaţie compusă se 20 .şi senzaţie (creşterea lor) există un raport logaritmic. de diferite frecvenţe şi amplitudini (intensităţi). Această valoare a fost adoptată convenţional ca nivel nul al intensităţii sunetului de orice frecvenţă. Pornindu-se de la observaţia că urechea are sensibilitatea cea mai mare în zona frecvenţelor medii.0002 bari. Acest raport se aplică şi în relaţia dintre intensitatea fizică a oscilaţiilor şi senzaţia de tărie a sunetelor. la o presiune de 0. La frecvenţa de 1. care să exprime acest raport. Sunetul pur (tonul) se caracterizează prin forma sinusoidală a oscilaţiilor. Un tabel simplu şi în consecinţă uşor de urmărit este următorul (după Stevens) Caracteristica sunetului – Pragul auzului (absolut) – Voce şoptită auzită de la 1. sunetul cel mai slab care poate fi perceput are intensitatea fizică de 10-16 w/cm2. Sunetele care au oscilaţii mai complexe şi o formă nesinusoidală se numesc sunete complexe. numite decibeli (dB). a fost stabilită frecvenţa de 1. pentru compararea raporturilor intensitate-tărie a sunetelor de diferite frecvenţe. sau I0 = 10-10 µw/cm2 (microvaţi pe cm2). au fost adoptate convenţional unităţi logaritmice. distanţă – Tic-tacul ceasornicului de masă – Vorbirea înceată – Stradă zgomotoasă – Ţipăitul – Orchestră foarte puternică (cu suflători) – Zgomotul tunetului – Pragul de durere (sunetul nu mai poate fi identificat) Nivelul de tărie în dB 0 10 20 40 70 80 100 120 130 Aprecierea în unităţi de tărie (dB) a diferitelor sunete De reţinut: nivelul de tărie al diverselor sunete se întinde de la „0” dB până la 120-130 dB (limita de toleranţă psihofiziologică a sistemului auditiv).5 m.000 Hz (ca frecvenţă audio fundamentală).

funcţie de tărie.2. alb. metalic. Tonurile astfel modulate în frecvenţă şi tărie sunt conduse la urechile subiectului prin 2 căşti (se poate studia sensibilitatea monoaural sau binaural. Măsurătorile efectuate asupra pragurilor sensibilităţii auditive. Sensibilitatea auzului în raport de frecvenţa sunetelor din registrul audibil. Expresia psihologică a formei oscilaţiilor. a 4-a va da un sunet pătrunzător. 21 . 200 Hz. armonica a doua va fi de 2 ori mai mare. Prin dispozitive speciale.a. Dintre metodele de acumetrie instrumentală vom insista asupra audiometriei ca fiind cea mai uzuală. de asemenea. Frecvenţele armonicelor sunt întotdeauna de un număr întreg de ori mai mari decât frecvenţa oscilaţiei compuse. Timbrul unui sunet variază după tăria şi frecvenţa fundamentalei.numesc armonici (uneori octave). iar calitatea sa variază după armonica întărită.6. ş. De exemplu. alunecător. Metode de determinare a sensibilităţii auditive. sumbru. Calitatea timbrală (sau culoarea tonală) face ca un sunet să fie mângâietor. pentru investigarea auzului pe întreg registru de frecvenţe din gama audibilă (10-20 KHz) se pot utiliza generatoare care emit şi în această bandă. reglabile în frecvenţă (Hz) şi în tărie (dB). în ce priveşte intensitatea sonoră în funcţie de frecvenţă. rotund. Subiectul semnalizează receptarea sunetului la o ureche sau la amândouă potrivit cu scopul investigaţiei efectuate. Deoarece audiometrele deservesc. prima armonică sau fundamentala va avea. este timbrul sunetelor. se obiectivează în audiogramă. adică sunt multipli ai acestei frecvenţe. strident. Tonul afectiv.m. audiometrul asigură producerea de tonuri continui şi intermitente. caracteristica timbrului. după cum se foloseşte o singură cască sau amândouă). scopuri clinice şi nu depăşesc. Amplitudinile armonicelor sunt diferite şi nu se supun unor legi atât de riguroase ca frecvenţele lor. armonica a 2-a întărită va da sunetului claritate şi strălucire. armonica a treia va fi de 3 ori mai mare. se măsoară cu audiometrul. în general. în principal. 10KHz. adică 400 Hz. De exemplu. Timbrul diferitelor sunete permite identificarea sursei care le-a provocat (activitate antrenabilă). adică 600 Hz. dacă o oscilaţie compusă are frecvenţa de 200 Hz. Cu ajutorul audiometrului poate fi determinată sensibilitatea absolută şi diferenţială a auzului. poate genera diverse stări emoţionale (tonul face muzica).d. Un audiometru electronic este echipat cu generator de tonuri pure. 4. clar etc. rezultată din combinatorica armonicelor.

La această traversare oscilaţia consumă timp şi.. a) Diferenţa de fază de excitaţie poate fi pusă în evidenţă prin aşezarea unei perechi de căşti cu tuburi la urechile subiectului. Este ca şi cum s-ar asculta motoarele în ambalare ale unui turboreactor de la o distanţă mai mică de 5 m. ceea ce corespunde unei presiuni sonore de 100 de bari (1 g/cm2). Dacă însă unul din tuburi este mai scurt. diferenţa de fază provine din diferenţa de 22 . la creşterea în continuare a tăriei. Pentru a excita şi cealaltă ureche oscilaţia acustică trebuie să traverseze aprox. care. 27 cm (circumferinţa capului. care pot fi egale sau inegale între ele. oscilaţiile pierd din energie. astfel încât apare şi o diferenţă de intensitate a excitaţiei. respectiv în regiunea maximei sensibilităţi.6. 4. 110-120 dB.3. fără cască antifonică (aşa cum au mecanicii de pe aeroporturi). La frecvenţele înalte. Localizarea sonospaţială • La precizia localizării sursei de sunet participă mai mulţi factori între care mai importanţi sunt diferenţa de fază de excitaţie şi amplitudinea oscilaţiilor. Pe măsură ce creştem nivelul de tărie al sunetului peste 120 dB. atunci când există o diferenţă de fază. Pentru a ajunge la receptorul (urechea) defavorizat. subiectul sesizează în ureche o senzaţie de presiune. în consecinţă. deoarece ambele urechi sunt excitate simultan. întrucât va fi excitată înaintea celei defavorizate (apare defazajul excitaţiei). în realizarea localizării spaţiale a sunetelor. Pragul senzaţiei de presiune are un nivel de intensitate de aprox.000 – 3.000 Hz). Prin urmare urechea mai aproape de sursă va avea un avans de timp de excitare datorită poziţiei şi distanţei ei faţă de acea sursă. subiectul va localiza sursa în direcţia urechii la care sunetul ajunge mai repede. Sunetul este condus la urechi cu ajutorul a 2 tuburi (furtune). subiectul localizează sursa în planul median. Pragul absolut al senzaţiei auditive pentru fiecare frecvenţă este dat de intensitatea (energia) minimă a oscilaţiilor acustice. apare senzaţia de durere. La acest nivel se situează pragul maximal al senzaţiei auditive (limita de toleranţă psihofiziologică a sistemului). Dacă tuburile sunt egale ca lungime. determină diferenţa binaurală de timp (binaural time difference). a căror lungime de undă este mai mare decât distanţa dintre cele două urechi. La frecvenţele joase diferenţa de fază este dată de întârzierea cu care unda sonoră ajunge de la o ureche la cealaltă. considerând că ar fi perfect sferic). b) În fapt. în afară de defazajul de excitaţie participă şi amplitudinea oscilaţiilor.Audiograma este o curbă continuă cu vârful (croşetul maxim) în zona frecvenţelor medii (1. dincolo de care apar senzaţii algice sau chiar distrugeri morfo-funcţionale.

7. fac ca la urechea mai depărtată de sursă să ajungă mai puţină energie sonoră. Tehnici de măsurare a pragurilor olfactive: a) Olfactometrul Zwadermaker se compune din 2 tuburi. 4. Tehnica este laborioasă şi insuficient de probantă. în diferite zone de pe limbă. Subiectul trebuie să sesizeze momentul când percepe mirosul (pragul absolut) sau când apreciază că a intervenit o schimbare a intensităţii acestuia (prag diferenţial). unul exterior din metal. întrucât atenuarea de pe traseul de propagare şi ecranarea dată de cutia craniană.7. 23 . Sunt stabilite. b) Marcajul pe hârtie de filtru (procedeul chimiştilor parfumeri). Pe pătrăţele de hârtie cu latura de 1 cm. Aceste pătrăţele din hârtie de filtru sunt apucate cu o pensetă şi prezentate subiectului spre a le aprecia cantitativ şi calitativ. se marchează (prin îmbibare) diferite concentraţii ale substanţei odorigene. care închide etanş pe cel interior din porţelan poros în care se îmbibă substanţa odorantă. Întreg ansamblul de tuburi glisează pe o mică ţeavă care se introduce în narina subiectului. astfel.1. • Pentru determinarea capacităţii de localizare a sunetelor s-au folosit dispozitive dintre cele mai variate: colivii acustice (the sound cage). Cea mai apropiată de sursă primeşte o intensitate mai mare.intensitate aplicată fiecărei urechi. determină şi o diferenţă din timbru între cele 2 urechi. Determinarea sensibilităţii gustative şi olfactive 4.2. substanţa de receptorul olfactiv. astfel. a unor soluţii apoase din substanţele gustogene pure.7. dacă ţinem seama de rezultatele contradictorii obţinute de diverşi cercetători. perimetre acustice etc. Determinarea pragurilor gustative se face prin aplicarea. difuzoare aşezate în diverse unghiuri. pragurile absolut şi diferenţial pentru diferite substanţe odorante în raport de puterea şi concentraţia lor odorigenă. 4. cu ajutorul unei pipete gradate. deosebirea de intensitate variabilă cu frecvenţa datorită atenuării şi difracţiei. În afară de aceasta. apropiind sau depărtând.

nu dădea decât informaţii de tact. S-a cerut subiecţilor să identifice cutano-chinestezic forma unor obiecte (cu ochii închişi). Dinamica percepţiei fond-figură (oscilaţiile percepţiei) poate fi studiată pe baza examinării figurilor duble (reversibile). pus în palmă. nesemnificative pentru identificarea formei. 24 . LIMBAJ ŞI MEMORIE) 4. Modelarea experimentală a percepţiei 4. apăsare.1. GÂNDIRE.). 4. În condiţii obişnuite de viaţă. percepţia obiectelor se face prin delimitarea lor de fond (tablourile de pe pereţi. S-a conchis că în perceperea formei şi a constantei acesteia sunt implicate asociaţii oculocutanokinestezice.Partea a II-a MODELAREA EXPERIMENTALĂ A PERCEPŢIEI ŞI A UNOR PROCESE PSIHICE SUPERIOARE (ATENŢIE. Demonstraţie: Creaţi o imagine consecutivă negativă cu complementul unei culori (ex. în special pentru obiectele familiare. Ca urmare a rezultatelor obţinute. Haloway şi E. Percepţia mărimii: A. cuvintele de pe pagină etc.8. chiar dacă variază condiţiile de percepere ale acestora.8. Acesta rezultă dintre asocierea dintre punctele retiniene excitate şi impulsurile kinestezice de la muşchii ciliari. după care vă depărtaţi cu ecranul (foaia de hârtie) de proiecţie.8. deşi imaginea retiniană se micşorează cu depărtarea obiectului de ochi. albastru – verzui pentru roşu). constanta de mărime este mai mare pentru obiectele cunoscute. După unii cercetători (E.2. 4. Obiectul. De asemenea. 1881).8. s-a conchis că există factori determinanţi în percepţia mărimii (cum sunt unghiul vizual şi dimensiunea imaginii retiniene). Boring au prezentat subiecţilor obiecte sub diferite unghiuri pentru a fi identificate. intervin şi indicatorii secundari pentru menţinerea constantei mărimii atunci când unghiul vizual variază în funcţie de schimbarea distanţei (caracterul reflex al constantei de mărime). Figuri duble: în viaţa de toate zilele. S. temperatură. Bein. Sarcina nu putea fi realizată decât dacă subiecţii realizau un pipăit activ (o participare cutano-chinestezică complexă). Se constată că imaginea consecutivă creşte o dată cu distanţarea ecranului. mărimea acestuia rămâne constantă (constanta de mărime). G. deşi imaginea retiniană rămâne constantă.3. H. Percepţia formei: Putem vorbi şi despre o constantă a formei obiectelor percepute vizual sau/şi cutanat. 1948). care variază în funcţie de distanţa dintre ochi şi ecranul pe care se proiectează imaginea (legea lui Emmert.

5. că în mâna în care a avut o bilă mai mare. Subiectul. dar având volume diferite. cealaltă cu săgeţi deschise – par inegale). primeşte simultan în fiecare mână câte o bilă (de lemn sau minge).). cu ochii închişi.). calculează etc. una mai mare şi cealaltă mai mică. d) evaluarea prin producere: subiectul trebuie să semnaleze sfârşitul unei activităţi.8. linia verticală va părea mai înaltă decât cealaltă datorită obişnuinţei noastre de a supraestima obiectele pe verticală (blocuri de locuinţe. fixată de experimentator.6. Subiectul va aprecia. prin palpare.4.8. 4. Iluzii perceptive: a) Iluzia de greutate (Charpeutier): cântărind în mână două greutăţi egale ca masă. iluzia optică de verticalitate (Wundt): 2 segmente de dreaptă egale. b) evaluare verbală: subiectul apreciază verbal durata unei activităţi. Se notează abaterile de supra sau de subestimare. c) Iluzii perceptive pot să apară şi la nivelul altor modalităţi de recepţie (văz. trebuie să aprecieze care este mai mare. durata de străbatere a unui spaţiu dat din diferite poziţii ale observatorului faţă de rută etc. eronat. Percepţia mişcării: cercetările experimentale au fost iniţiate de psihologii structuralişti (Wertheimer) şi sunt reluate astăzi din perspectiva detecţiei şi ghidării prin radar a unui mobil în mişcare. deoarece ne aşteptăm să fie mai greu. auz etc. Menţionăm efectul unor substanţe farmacodinamice şi droguri asupra evaluării timpului. obiectele naturale din decor etc. După un şir de repetări. 25 . aşezate perpendicular una peste alta (verticala pe orizontală).). dar mărginite diferit la capete – una cu săgeţi închise. Percepţia timpului poate fi studiată experimental prin mai multe procedee. obiectul mai mare ni se va părea mai uşor. 4. accelerarea şi decelerarea. Cele mai cunoscute sunt aşa numitele iluzii optico-geometrice. dintre care menţionăm: iluzia Müller-Lyer (2 segmente de dreaptă egale. Percepţia mişcării vizează aprecierea capacităţii unui subiect de a percepe mişcarea unui mobil în unitatea de timp (deplasarea.8. scrie. c) evaluare prin reproducere: experimentatorul fixează o durată (de ordinul secundelor) şi cere subiectului să o estimeze. a) timp vid şi timp plin: se cere subiectului să evalueze unităţi de timp atunci când nu face nimic şi atunci când efectuează o activitate dată (citeşte. b) Iluzia haptică (de apucare): subiectul.). acum are una mai mică decât în cealaltă.4. dăm subiectului două bile egale ca mărime.

corespunzător cu frecvenţa curentului de alimentare (50 Hz). aproximativ 4-6 elemente independente. cu voce tare (de la 20 la 1). Dacă această frecvenţă ar scădea mult sub pragul de fuziune (sub 40 de aprinderi) se vor sesiza pâlpâirile. putem percepe 3-4 cuvinte a câte 3-4 litere. alimentate de o baterie: dacă aprinderea succesivă a acestora atinge pragul de fuziune critică (aprox. Michotte): un mobil în mişcare A în spatele unui mobil B pare că îl împinge pe acesta dacă se opreşte la contactul cu el. MODELAREA EXPERIMENTALĂ A ATENŢIEI 5. becul electric alimentat de curentul alternativ pare că dă o lumină continuă. b) Pentru volumul atenţiei: dacă se prezintă la tahistoscop (aparat cu expunere scurtă) diferite imagini. soţia şi soacra) şi se notează numărul schimbărilor pe unitatea de timp (de ex. deşi se aprinde şi se stinge de aprox. + – etc.d) Iluzia de mişcare (cea mai importantă prin efectele ei uneori generatoare de accidente). c) Distribuţia atenţiei: cerem subiectului să scrie numerele de la 1 la 20 simultan cu numărarea lor inversă. cuvinte sau obiecte. 1 minut). volumul percepţiei creşte dacă elementele intră într-un context logic (de ex. f) Iluzia care afectează forma mobilului (efectul AuerspergBuhmester): mişcarea poate deforma forma obiectului. 5. respectiv aprox. în 1/10 secunde. denumită fenomenul „phi” (fi). Între ele. se va observa că subiectul va percepe. 26 . 50 de ori.. fenomenul este similar cu mişcarea unui tăciune aprins pe întuneric. Evidenţierea particularităţilor atenţiei a) Ilustrarea stabilităţii atenţiei: se examinează o figură dublă (de ex. 15-17 litere). e) Iluzia care afectează forma mişcării (fenomenul Pulfrich): mişcare pendulară a unui obiect dă un puternic efect stereoscopic şi a forma unei elipse. sau cerem să citească un text şi în acelaşi timp să facă semnele + -. Mişcarea aparentă. Experiment: aşezaţi 3 beculeţe de lanternă în linie cu distanţa de aprox. un punct luminos într-o încăpere întunecată pare că se mişcă (efectul dispare dacă apar şi alte puncte luminoase). 4–5 cm. stă la baza perceperii mişcărilor de pe pelicula cinematografică (mişcare stroboscopică).1. privind de pe un pod o apă curgătoare. la un moment dat pare că. pleacă trenul în care stai şi pare că pleacă cel de pe linia vecină etc. 40–45 de aprinderi) apare o dreaptă luminoasă continuă. „te deplasezi tu”. g) Iluzia de aplitudine a mişcării (A. dacă literele formează cuvinte cunoscute.

care este în fapt sarcină de detecţie. d) Deplasarea atenţiei: uşurinţa trecerii de la o activitate la alta. 5. 27 . unii oameni fac acest transfer uşor. Într-o sarcină de vigilenţă performanţele por fi influenţate de 9 variabile esenţiale: 1) frecvenţa semnalelor. Dacă în sarcinile de detecţie semnalele nu sunt influenţate de corectitudinea răspunsurilor subiectului. Praga etc. a fost introdus de MackWorth (1950) sub denumirea de testul ceasului (clock test). 9) motivaţie (Baker. 8) stimulii externi neaşteptaţi. 3) mărimea semnalului. 5) factorii de ambianţă. cerem subiectului să reproducă ce a înţeles din cele două texte şi apreciem corectitudinea sortării imaginilor. 5. 2) intervalul dintre ele. în cele de urmărire (tracking task) care nu sunt repetitive (ca de exemplu munca la banda rulantă). Studiul detecţiei şi urmăririi semnalelor a) Modelul testului de vigilenţă (vigilance task). Probele de scurtă durată nu sunt semnificative pentru sarcinile de detecţie. Performanţa se poate exprima prin procentajul de semnale detectate într-o durată de timp dată (sau prin procentajul de subiecţi care detectează un semnal). Este vorba despre atenţia susţinută în cursul efectuării unei sarcini variabile. în timp ce subiectul sortează nişte imagini.) în care se barează unele litere sau cifre după anumite reguli. În final. alţii mai greu (sunt mai rigizi). Condiţii experimentale în sarcinile de detecţie Pentru modelarea în laborator a sarcinilor de detecţie intensitatea stimulilor trebuie să se situeze la valori puţin peste programul liminar.2. 1960). b) raportul dintre stimulii relevanţi şi cei nerelevanţi să fie mare. Subiectul trebuie să supravegheze mişcarea unui secundar pe un cadran în 100 de secunde şi să reacţioneze motor (să apese pe un buton) la anumite repere atinse de acul indicator. Sterzinger. c) sarcina de vigilenţă trebuie să fie continuă şi de durată (să dureze cel puţin 1-2 ore). 5.4. la aceasta se adaugă următoarele: a) frecvenţa semnalelor trebuie să fie mică.sau două persoane citesc texte diferite. iar apariţia lor să fie neregulată. Măsurarea performanţelor în sarcinile de vigilenţă. cum sunt diferitele teste de distribuţie şi concentrare a atenţiei (Bourdon. e) Probe speciale de atenţie. 6) cunoaşterea locului de apariţie a semnalelor. 4) cunoaşterea rezultatelor.3. Aceste repere erau dispuse la intervale neregulate şi erau semnalizate vizual. Proba se desfăşura în 1-2 ore. 7) alternarea periodică dintre odihnă şi activitate. semnalele următoare sunt influenţate de exactitatea operaţiilor efectuate.

Între definirea noţiunii şi utilizarea ei adecvată poate exista. în final.1. în care caracterele grafice ale acestor litere aveau acelaşi radical pentru însuşirile identice ale unor obiecte. 6. cine scoate cărbuni din pământ etc. b) Din cuvinte izolate să alcătuiască o povestire cursivă. care au aceeaşi rădăcină ca şi radicalul: copac. Hull (1920) a asociat diferite cuvinte fără înţeles cu litere chinezeşti. C. pentru a avea sens logic (de exemplu: „din moară multe spre munte roţi curge şi de vale mână râul”). cuvântul „gazun” era scris pe toate figurile mari şi grele. pot să opereze mai uşor cu noţiunile decât să le definească în mod corespunzător. adeseori. o disjuncţie: copiii. În cercetările experimentale privind formarea noţiunilor la copii solicităm subiecţii (scris sau oral) să răspundă la întrebări printr-un singur cuvânt (de exemplu cu ce se acoperă casele.6. Cercetarea experimentală a operaţiilor şi calităţilor gândirii 6.: pompieri – chibrit.2. pentru a constitui o povestire logică. au reuşit. cuvântul „lemn” este exprimat. variind ca mărime în toate caracterele compuse. apă). d) Ordonarea corectă a cuvintelor dintr-o propoziţie. în scrierea chineză. L.) b) Metoda simbolizării: pentru studierea procesului de formare a noţiunilor în stare „pură” – fără a fi influenţat de cunoştinţele anterioare ale subiectului – s-au construit cuvinte fără înţeles. să identifice elementul comun simbolul grafic corespunzător.1. culori: de exemplu. foc stins. printr-un radical ce se regăseşte.). masă etc. Probe pentru studierea analizei şi sintezei: a) Subiectul trebuie să aranjeze în succesiunea corespunzătoare o serie de imagini prezentate aleatoriu. Alţi cercetători cereau subiecţilor să descopere criteriile de asociere dintre un cuvânt creat artificial şi caracteristicile unor figuri stereometrice (de diferite dimensiuni. 28 . spre exemplu.2. c) Ordonarea unor noţiuni disparate. casă în flăcări. dar care simbolizau însuşiri noţionale ale unor grupe de obiecte. „ras” pe cele uşoare etc. în succesiunea lor logică (de ex. MODELAREA EXPERIMENTALĂ A GÂNDIRII 6. deci artificiale. care nu cunoşteau scrierea chineză. pădure. De exemplu. formă. Metode privind însuşirea noţiunilor a) Metoda definiţiei atestă capacitatea subiectului de a explica înţelesul unei noţiuni ca şi posibilitatea utilizării ei corecte. Subiecţii.

elaborarea. 7. E.: pisică – şoarece.2.:2. 7. b) Aprecierea vitezei de rezolvare a unor probleme (de ex. autorul identifică următorii factori ai creativităţii: fluenţa. un motociclist a căzut şi a murit: a fost dus la spital şi sunt puţine speranţe că va scăpa cu viaţă etc.). 8. ploaie – zăpadă etc. 6.5. vară – ploaie.2. 9. urcă în fiecare zi câte 5 m. 9. Aspecte statistic-matematice (informaţionale) a) distribuţia statistică a cuvintelor în ce priveşte frecvenţa şi percepţia lor în vorbire. iar afară sunt copaci înverziţi şi pomi cu fructe etc. să se continue şirul cu cel puţin două cifre corecte: 12. În baza datelor sugerate de o figură incompletă.1. 10 …. a şirului (de ex.2. pisică – păr.2. originalitatea. 6. Torrance a elaborat o serie de teste pentru evaluarea gândirii creative. Pragurile de recepţie pot fi determinate cu tahistoscopul. Vasile şi eu”. etc. sau. Ca să iasă afară. 6. Principalul factor cognitiv al creativităţii îl constituie flexibilitatea gândirii (Al.2. 6. flexibilitatea. 8. pe această bază. Pentru testarea gândirii creative: Modalităţile de rezolvare a problemelor constituie un mijloc important de urmărire a dinamicii proceselor de gândire la un subiect dat.4. dar noaptea cade 4 m înapoi: După câte zile ajunge el la gura fântânii?). Roşca).6. 8. 14.: un ou şi jumătate costă un leu şi jumătate. un melc a căzut într-o fântână de 20 m. 4. iarbă – copac. pasăre …?). Cât vor costa 10 ouă.: un cocoş care înoată pe un lac. capacitatea de esenţializare etc. 7. iarnă – ?. 5. b) Identificarea relaţiei dintre două noţiuni şi găsirea unor noţiuni cu raporturi similare (de ex.. Putem urmări: capacitatea de înţelegere. Probe pentru comparaţie şi analogie: a) Identificarea asemănărilor şi deosebirilor dintre noţiuni prezentate pereche (de ex.3. pentru copii mai mari: „am 3 fraţi: Ion. 11. 10. Pentru aprecierea independenţei gândirii: a) identificarea aspectului critic al gândirii: capacitatea de a sesiza situaţii nerealiste. ritmul de înţelegere (perspicacitatea). pentru copii mai mici se prezintă imagini absurde (ex. copii la săniuş. DIRECŢIILE DE CERCETARE EXPERIMENTALĂ A LIMBAJULUI 7. tipul de gândire etc. 10 … . 12). P. Probe de rapiditate a gândirii: a) Identificarea operaţiilor de ordonare a unui şir de numere şi continuarea. 29 .

Există numeroase variante ale experimentului asociativ-verbal. interogaţie. corectitudinea şi claritatea exprimării etc.). soroc.b) la nivelul distribuţiei şi organizării secvenţiale vocea dictorului este modificată de emoţii (în înălţime.2. Subiecţii. debit şi nivel de intensitate). nepreveniţi. silabe simple şi combinaţii de silabe (cupluri şi triplete) etc. c) identificarea limbajului dictorului după modul de structurare propoziţională a cuvintelor (după stilul de compunere a propoziţiei. – cu frecvenţă mijlocie. mult. definită mai sus (denumită „tehnica asociaţiilor libere simple”). Experimentul asociativ-verbal determină gradul de structurare verbală din perspectiva coerenţei şi fluidităţii legăturilor intraverbale. Dintre acestea. firimitură. cu primul cuvânt care-i vine în minte – indus).).v. prin înregistrarea şi redarea lor marcate de diferite încărcături afective (teamă. asociaţii forţate. a legăturilor semantice dintre inductor şi indus ca şi a unor elemente de proiecţie a trăsăturilor de personalitate. cu grad scăzut (consoane disjunctive).. silitor etc. lot. Pentru aceste determinări se are în vedere latenţa dintre inductor şi indus în funcţie de categoria şi natura răspunsului dat de subiect (indusului). faţă de cea clasică.. menţionăm tehnica asociaţiilor libere continui. Pentru determinarea gradului de descifrabilitate fonematică şi semantică. ca: holtei. de preferat. ca: şah. asociaţii în lanţ. este utilizat şi în psihologia clinică ca adjuvant în psihodiagnoză ca şi în psihologia judiciară pentru identificarea infractorilor (pe baza latenţelor crescute ale unor răspunsuri incriminatorii ale subiecţilor). somn. club. scrierea automată etc. sau pronunţate oral (cu vocea sau. 7. şoc etc. b) Studiul structurilor intraverbale: experimentul asociativ – verbal (experimentatorul pronunţă un cuvânt stimul (inductor) şi subiectul trebuie să răspundă cât mai repede. Acestea pot fi obiectivate cu ajutorul unor mijloace tehnice computerizate. fisc. 8. funcţie de frecvenţă şi complexitate structurală se pot folosi: sunete cu cel mai înalt grad de descifrabilitate (vocale). cu înregistrare pe bandă magnetică). asociaţii repetate. De asemenea. Designul cercetării limbajului la nivelul recepţiei şi al proiecţiei a) La nivelul sonor fonematic se au în vedere elemente ca viteza şi corectitudinea percepţiei fonemelor şi cuvintelor precum şi rezistenţa limbajului la perturbaţii şi distrageri. – cu frecvenţă înaltă. tonul categoric etc. topor etc. Experimentul a. trebuie să identifice aceste caracteristici de expresivitate emoţională a vocii. MODELAREA EXPERIMENTALĂ A MEMORIEI Elementele mnezice pot fi prezentate (scrise) pe o planşă sau pe tablă. şef. Aceasta pentru a se asigura un control riguros asupra timpului de 30 . timbru. cu cel mai scăzut (consoane corelative). fericire. bogăţia lexicală. se pot folosi cuvinte de diferite frecvenţe: – cu frecvenţă scăzută. var. ca: vot.

Editura Fundaţiei România de Mâine. încât astăzi dispunem de un arsenal metodologic bogat. 2006. Editura Fundaţiei România de Mâine. Mihaela Minulescu. figuri de bărbaţi sau femei).vol 1 şi 2. Faţă de investigaţiile mnemotehnice clasice.c – R.c sunt recunoaşteri corecte. Nicolae Lungu. în materie. 2005. Bucureşti. astfel. iniţiate de Ebbinghaus. silabe. găină-ou) şi fără sens (de ex.pronunţare / expunere. Se notează numărul şi ordinea elementelor scrise de subiecţi şi se apreciază. e/N unde R. Psihologie experimentală. Metoda este psihodiagnostică pentru aprecierea fidelităţii memoriei în selecţia personalului din poliţie. Fundamentele psihologiei. Metoda recunoaşterii: a) se prezintă subiectului un stimul oarecare şi i se cere ca. au devenit caduce datorită dificultăţilor de utilizare. s-au adăugat de-a lungul timpului şi altele. 2005. iar N numărul stimulilor. Metoda întinderii (sau a memoriei imediate): subiecţii primesc pentru memorare o listă de cifre. Bucureşti. R. a martorilor etc. 31 . Se notează fie numărul erorilor. Metoda elementelor reţinute: volumul de elemente mnezice depăşeşte capacitatea memoriei imediate (de exemplu 45 de elemente). Metoda timpului de achiziţie: se apreciază timpul sau numărul de repetiţii necesare subiectului pentru a stăpâni bine materialul. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE 1. după o perioadă de timp. volumul şi corectitudinea memoriei imediate. aparate care asigurau ritmicitatea şi timpul de expunere. Mihai Golu. 2. Metoda economiei: se face o comparaţie între reproducerea după memorarea iniţială (numărul de repetiţii) şi repetiţiile necesare rememorării. Metoda perechilor asociate: se dau spre memorare perechi de cuvinte cu sens (de ex. Se va demonstra că volumul memoriei este mai mare pentru perechile asociate. Bucureşti. Mnemometrele. Prezentăm principalele metode de cercetare experimentală a memoriei.e reprezintă recunoaşteri eronate. Performanţa se apreciază prin relaţia R. să-l recunoască (memorie senzorială). 3. cuvinte etc. b) se prezintă subiectului 20 de imagini (fotografii) una câte una (de ex. Teorie şi practică în psihodiagnoză. litere. pod-camfor). după care se amestecă cu alte 20 de figuri (nevăzute de subiecţi) şi i se cere să le recunoască. în care numărul elementelor mnezice este dispus în ordine crescătoare (performanţa este exprimată prin numărul cel mai mare de elementele reproduse imediat). Editura Fundaţiei România de Mâine. Metoda ajutorului: în procesul memorării subiectul este ajutat (corectat) până ce poate reproduce corect. fie numărul de intervenţii necesare.

32 .4. 2006. Bucureşti. Grigore Nicola. Editura Fundaţiei România de Mâine. Istoria psihologiei.

EXPLICAREA DIFERENŢELOR INDIVIDUALE: EREDITARI. studenţii vor fi în măsură să prezinte şi să interpreteze principalele teorii cu privire la diferenţele interindividuale. 1 . antropogenetică şi ontogenetică. Graţiela SION OBIECTIVE Psihologia diferenţială îşi propune să descrie şi să explice diferenţele între indivizi. să aprecieze implicaţiile diferitelor teorii. În urma parcurgerii cursului. recurgând la argumente din cele trei perspective: filogenetică. II. FACTORI DE MEDIU. să cunoască aplicaţiile evaluării personalităţii. FACTORI SOCIALI FACTORI Prezentarea studiilor şi cercetărilor care au pus în evidenţă diferenţele individuale legate de influneţa factorilor genetici şi ambientali asupra trasăturilor de personalitate şi inteligenţei. Psihologia diferenţială procură si implică folosirea activă a unei imense cantităţi de informaţie conţinută de studii psihologice efectuate prin nenumăratele investigaţii moderne. Studiile şi cercetările aferente au ca prioritate studiul varietatii naturii umane. domenii pe care le-a alimentat şi implicat ca suport de validare şi impulsionare. La toate acestea se adaugă interese legate de biogeneza umană şi efectele ei de diversitate. Psihologia diferenţială s-a dezvoltat ca o replică faţă de individualizarea descriptivă nenuanţată a psihologiei generale şi se află în legatură cu psihologia personalităţii şi psihodiagnoza diferenţială.PSIHOLOGIA DIFERENŢELOR INDIVIDUALE Lector univ. FUNDAMENTELE ŞTIINŢIFICE ŞI EMPIRICE ALE PSIHOLOGIEI DIFERENŢIALE. Îşi propune. studiul mijloacelor prin care psihologii au investigat diferenţele între indivizi. de asemenea. drd. Investigarea influenţelor genetice şi ambientale asupra inteligenţei Studiile despre gemeni se confruntă cu încercarea de a afla răspunsul la întrebarea dacă fondul genetic comun în proporţie mai mare de 50% conduce la punctaje ale trasăturilor de personalitate şi a coeficientului de inteligenţă mult mai apropiate. I. 1.

adică sunt determinate de acţiunea mai multor gene. Cele mai multe din caracterisiticile umane sunt poligenice. Datorita faptului că studiile privitoare la ereditatea umană nu pot fi realizate direct pe subiecţi umani din considerente etice.51 Burt 1966 0.55 Bouchardi& McGue 1981 0. S. respectiv căruia dintre factori.41). Genele sunt segmente ale moleculelor de ADN care stochează informaţia genetică. Pentru studierea influenţelor exercitate de ereditate în condiţii exeprimentale şi de laborator . asemănându-se genetic la fel ca şi copiii cu părinţii comuni. metoda studiului transmiterii genetice a anumitor caracteristici este cea pe subiecţii între care există anumite grade de rudenie. 1999. de preferinţă gemeni. se foloseşte încrucişarea selectivă. p. unele sunt dominante. având o zestre genetică identică. genetici sau de mediu îi revine cea mai importantă influenţă în dezvoltarea unor trăsături diferenţiale. Această controversă a fost depăşită prin aceea că trăsăturile diferenţiale ale inteligenţei şi personalităţii sunt considerate un rezultat al interacţiunii dintre ereditate şi mediu ( A. Hayward. în cadrul studiilor pe animale.60 2 . • Studiile privind influneţa factorilor genetici asupra inteligenţei Indicatori ai coeficienţilor de corelaţie a nivelului de inteligenţă în cadrul familiei (dupa A.77 0.77 0. Birch. Din 1869.42) Tip de familială relaţie Studiul Newman 1937 Gemeni monozigoţi • crescuţi împreună • crescuţi separat Gemeni dizigoţi 0.91 0.72 0. Gemenii dizigoţi se formează din doua ovule fertilizate separat.86 0.94 0. Hayward. 1999.Potenţialul ereditar al unei persoane este transmis prin intermediul cormozomilor şi genelor şi influenţează caracteristicile sale fizice şi psihice. Birch. începând cu studiile lui Francis Galton asupra efectelor eredităţii. iar gemenii monozigoţi se dezvoltă dintr-un singur ovul fertilizat. altele sunt recesive. a existat o problematică controversată în psihologie.76 0. iar altele sunt purtatoare ale caracteristicilor sexuale. Gemenii sunt de 2 tipuri: monozigţi (sau identici) sau dizigoţi (fraternali). p. S.67 064 Shields 1962 0.

• gemenii monozigoţi crescuţi separat au coeficenţi de inteligenţă mai apropiaţi decât gemenii dizigoţi crescuţi împreună.15 Concluziile studiilor despre inteligenţă – argumente în favoarea bazei genetice a inteligenţei: • cu cât gradul de rudenie este mai apropiat.47 0.42 0.22 0. Prin comparaţia coeficienţilor de inteligenţă ai copiilor adoptaţi cu cei ai parinţilor adoptivi şi cu cei ai părinţilor naturali se încearcă testarea ipotezei care afirmă că: • dacă ereditatea are o influenţă majoră. decât cu cei ai părintilor adoptivi.• crescuţi împreună Fraţi cu aceeaşi parinţi • crescuţi împreună • crescuţi separat Fraţi cu un singur părinte comun • crescuţi împreună • crescuţi separat Veri 0. cu atât coeficientul mediu de corelaţie a nivelului de inteligenţă este mai înalt.24 0. atunci coeficienţii de inteligenţă ai copiilor se corelează mai puternic cu cei ai părinţilor naturali. 3 . • Studiile legate de adopţii Proiectele experimentale despre adopţie şi felul în care ele urmăresc să stabilească masura în care copii adoptaţi dezvoltă personalităţi apropiate de părinţii biologici sau cei adoptivi. • coeficienţii de corelaţie cresc odată cu similaritatea condiţiilor de mediu • cei mai inalţi coefcienţi de corelaţie se întâlnesc în cazul gemenilor monozigoţi (atribuindu-se similarităţii genetice).

poate fi atribuit diferenţelor genetice.• primele studii (Burks. 1999).13/0. Atkinson. • studiile asupra plasamentului selectiv practicat de agenţiile de adopţie prin care se înţelege plasarea copiilor în familii cât mai asemănătoare familiilor naturale conduce la situaţia în care copii unor mame cu CI ridicat sunt încredinţaţi unor familii cu CI ridicat şi copiii unor mame cu CI scăzut vor fi incredinţaţi unor familii cu un nivel asemănător. DJ. Plasamentul selectiv pune în evidenţă similaritatea dintre coeficienţii de inteligenţă ai copiilor adoptaţi si cei ai părinţilor naturali chiar dacă nu locuiesc împreună (A. Leahy. • Studiile privind influneţa factorilor genetici asupra personalităţii şi comportamentului uman • Studiile Minesota sunt studiile de referinţă cele mai uzitate privind influenţa factorilor genetici asupra comportamentului uman. • În general. din punctul de vedere al multor trăsături de personalitate. Argumentaţia susţinătorilor prevalentei mediului se concentrează asupra temeliei ştiinţifice a acurateţei metodelor studiilor ce au relevat primordialitatea moştenirii genetice. care locuiesc împreună.1977 si Horn.02 pentru studiul lui Scarr) Aceste studii şi concluziile lor nu confirmă ipoteza transmiterii genetice a inteligenţei prin aceea că trăsăturile diferenţate ale inteligenţei şi personalităţii sunt considerate un rezultat al interacţiunii dintre ereditate şi mediu. R C. Corelaţia între copii şi părinţii naturali. care relevă faptul că un procent de 50% din variabilitatea de la nivel de individ. 4 . • Sunt prin aceasta confirmate şi rezultatele altor studii. şi nu la proporţia unei trăsături la un individ (R L. Aceste date relevă faptul că este un element important pentru dezvoltarea inteligenţei. este de 0. Ambele studii au pus în evidenţă: • corelaţia coeficienţilor de inteligenţă ai mamelor şi copiilor naturali a fost foarte apropiat de cel din cazul mamelor şi copiilor adoptaţi (diferenţe de 0. EE.Bem. Smith.5. 2002). S.18) între coeficienţii de inteligenţă ai copiilor şi cei ai părinţilor adoptivi. • Eritabilitatea unei trăsături se referă la diferenţele dintre indivizii unei populaţii. un exemplu îl constituie plasamentul selectiv practicat de agenţiile de adopţie. 1935) indică corelaţii foarte scăzute (0.Hayward. 1928. dar într-o proporţie mai mică decât ereditatea.Birch. cea mai mare eritabilitate se inregistrează la nivelul aptitudinilor şi abilităţilor şi inteligenţei. Atkinson. Studiile recente au încercat să evite problemele întâlnite anterior. 1979). Acestea s-au concentrat asupra părinţilor care au crescut atât copii naturali cât şi copii adoptaţi ( Scarr and Weinberg.

Scarr. 1978. genotipul copilului modelează mediul (Plomin. Piaget credea că egocentrismul incapacitatea de a diferenţia între perspectiva personală şi cea a altora – este cea mai importantă trăsătură vinovată de imaturitatea gândirii copiilor mici. Investigarea factorilor sociali în explicarea diferenţelor individuale. Punctul forte al acestor interviuri clinice este că permit copilului să prezinte ceea ce cunosc în termeni care seamănă foarte mult cu propriile lor gânduri despre experienţele 5 . trecând de la forme mai puţin mature către forme din ce în ce mai mature de înţelegere socială. Deşi cea mai cunoscută contribuţie a lui Piaget este cea referitoare la dezvoltarea cognitivă.1980 Youniss & Volpe 1978). atât în domeniul social cât şi în domeniul psihologic. • Analiza pe această direcţie se conturează deschizând câmpul investigaţiilor care se referă la interacţiunea între genotip şi mediu • Cercetările arată că pe lângă faptul că se corelează cu mediul. cu final deschis. R C. E E. • Au fost identificate 3 forme de interacţiune prin care mediul devine o funcţie a personalităţii iniţiale a copilului: • intreacţiunea reactivă. 1988). 2002). acestea stau la baza unor noi teorii care privesc abilităţile copiilor de a privi din perspectiva altuia. Chiar dacă ideile lui Piaget despre egocentrism s-au dovedit a fi incorecte. rămâne un procent similar de care este răspunzător mediul.Bem. 2. care reprezintă cea mai cunoscută tehnică de cercetare. Lohelin. 1977. Selman. ambientul. DeFries. Smith. În spiritul tradiţiei piagetiene toate aceste teorii cuprind un număr de etape pe care le traversează copilul. D J. Atkinson. • interacţiunea proactivă. • interacţiunea evocativă. Damon. Deşi preşcolarii nu sunt atât de egocentrişti după cum credea Piaget. Piaget şi-a pus amprenta şi asupra metodelor de investigaţie (cercetare) a cunoaşterii sociale a copiilor prin diverse interviuri clinice flexibile.1977. şi de a înţelege relaţiile sociale cum ar fi prietenia şi autoritatea în care această capacitate are un rol predominant (Cooney & Selman.Atkinson.• În ordine descrescătoare este punctată eritabilitatea trasăturilor de personalitate cu referire specifică la sociabilitate şi stabilitate emoţională (R L. capacitatea lor de a privi prin perspectiva altuia se îmbunătăţeşte substanţial în perioada şcolarităţii şi adolescenţei. O influenţă majoră asupra studiilor de dezvoltare social-cognitivă o au lucrările lui Piaget. • Dacă studiile legate de eritabilitatea trăsăturilor stabileşte un procent de 50% de care sunt responsabili factorii genetici. o mică parte a lucrărilor sale tratează gândirea socială şi comportamentul social al copiilor. Dezvoltarea personalităţii din perspectivă socio-psihologică.

De exemplu: dacă un anume comportament apare la un mare număr de oameni dar numai într-o singură situaţie (de exemplu toată clasa obţine nota maximă la testul de franceză) atunci acest comportament este generat de situaţie (test uşor). (Berndt & Heller. Heider. zilnice privind cauzele comportamentului. Kelley. Prima manifestare de ataşament se observă în tendinţa copiilor mici de a trimite semnale emoţionale pozitive şi de a căuta apropiere fizică faţă de prima parsoană care are grijă de copil (în general mama) . adulţii aplică acea cauză care este cel mai aproape de acţiunile oamenilor. 1985) ca urmare s-au găsit şi alte metode ca să completeze tehnica de mai sus cum ar fi observaţiile directe ale interacţiunii sociale ale copiilor din care se extrag abilităţile cognitiv – sociale ale acestora. Ataşamentul este legătura afectivă puternică simţită pentru persoane speciale din viaţa noastră. 1973. preferând-o pe aceasta altor indivizicomportament evidenţiat în a 2-a jumătate a primului an de viaţă. Interesează aici când şi cum apar la copii atribuţiile legate de învăţare precum şi modul în care acestea le afectează comportamentul în situaţii de învăţare (Dweck & Elliott1983). Răspunsuri care dau sens comportamentului şi îl fac uşor de înţeles. Ca să explice comportamentul. 1987) atribuţiile sunt speculaţii obişnuite. Weiner. Adulţii grupează cauzele comportamentului propriu şi al comportamentului celorlalţi în două categorii generale: externe – cauze de mediu şi interne – cauze psihologice. O altă influenţă este cea a lui Erikson prin teoria sa psihanalitică. Apoi categoria cauzelor psihologice este subdivizată în abilitate (ceea ce este în stare să facă o persoană) şi efort (ceea ce încearcă să facă o persoană).sociale din viaţa de zi cu zi. Metoda are şi limite pentru că poate duce la subestimarea capacităţilor unui copil care are dificultăţi de a exprima gândurile sau care nu sunt suficient de maturi pentru a face acest lucru. un elev ia notă maximă la testul de franceză) este considerat generat de un aspect al persoanei (abilitate. efort sau ambele). Totuşi dacă un individ prezintă un anume comportament în anume situaţii ( de exemplu. 6 . Ca şi alte subiecte social cognitive cercetarea atribuţiilor la copii depinde în cea mai mare măsură pe interviurile cu final deschis deşi uneori s-au mai folosit şi tehnici de cercetare structurată. precum şi chestionare structurate şi scale de măsură care reduc solicitările verbale ale copilului. răspunsurile care se dau la întrebarea „de ce el sau ea a făcut acel lucru“. O altă perspectivă teoretică influentă este teoria atribuţiei din domeniul psihologiei sociale academice. Pentru a verifica şi îmbunătăţi ideile lui Erikson s-au folosit metode tipice de cercetare social cognitive. 1958. De exemplu. Acest ultim exemplu arată că teoria atribuţiei se aplică cel mai des când este vorba de înţelegerea de către copii a reuşitelor şi eşecurilor proprii în situaţii de învăţare. Teoria atasamentului şi dezvoltarea personalităţii. respectiv. mai ales în ceea ce priveşte formarea identităţii adolescentului. care ne conduce la un sentiment de plăcere atunci când interacţionăm cu acestea şi la o senzaţie de confort când acestea sunt aproape de noi în situaţii de stres.

dar care odată imprimat este foarte greu de schimbat.Iniţial. Cu toate acestea ataşamentul face obiectul unor dezbateri ce durează de zeci de ani. În acelaşi timp. utilizează câteva idei psihanalitice – ca de exemplu importanţa ataşamentului în asigurarea suportului emoţional pentru explorarea mediului şi rolul vital al dezvoltării cognitive în apariţia şi dezvoltarea unei relaţii de ataşament mature. Pentru a urmări geneza personalităţii avem nevoie mai întâi de câteva repere privind răspunsul la întrebarea „Ce este personalitatea?” 7 . Ainsworth identifică 3 tipare comportamentale diferite care descriu diferenţele individuale în ceea ce priveşte calitatea ataşamentului. accentuând faptul că un copil mic este din punct de vedere biologic pregătit să contribuie activ într-o relaţie de ataşament chiar de la început. iniţial psihanalist. conform căruia legătura emoţională a copilului cu mama este văzută în termeni de adaptare şi evoluţie. M. • Comportamentul de siguranţă. Teoria etologică a lui Bowlby Aceasta este astăzi cea mai acceptată viziune asupra relaţiei de ataşament. În dezvoltarea acestei teorii Bowlby actualizează perspectiva psihanalitică. DIFERENŢELE INDIVIDUALE CA MOD DE STRUCTURARE A PERSONALITĂŢII ÎN RAPORT CU DEZVOLTAREA PE VÂRSTE. • Comportament ambivalent. Teoriile behavioriste şi psihanalitice oferă primele puncte de vedere. adică acel comportament timpuriu de imitare al puilor unor anumite specii de păsări care se manifestă într-o perioadă limitată a dezvoltării acestora. Influenţa etologiei asupra teoriei ataşamentului s-a inspirat iniţial din studiile lui Lorenz „imprintingului“ . Astăzi cercetările asupra dezvoltării copiilor lipsiţi de o legătură afectivă timpurie demonstrează că ideea lui Freud privind ataşamentul este corectă. • Comportamentul de evitare. Punctul de vedere a lui Lorenz în ceea ce priveşte imprimarea ca şi comportament adaptiv care ajută la asigurarea supravieţuirii l-a influenţat pe John Bowlby 1969. interconectându-se pentru a explica în ce mod ataşamentul se dezvoltă şi ce importanţă are. să formuleze o abordare a ataşamentului uman. III. Freud a sugerat că legătura emoţională a copilului faţă de mama sa serveşte drept prototip pentru toate relaţiile sociale de mai târziu şi continuă să exercite o influenţă pe tot parcursul vieţii. STAREA DE SĂNĂTATE FIZICĂ ŞI GEN. Două dintre acestea – comportamentul de evitare şi ambivalent – sunt modele nesigure în timp ce al treilea profilează un ataşament de siguranţă.

” Teoria dezvoltării psihosexuale a lui Sigmund Freud Viziunea psihanalitică a dezvoltării are la bază principiul libidoului. înghiţitul şi joaca cu buzele Preocupare pentru gratificarea imediată a impulsurilor ID-ul este dominant Sursele de gratificare sexuală cuprind eliminarea fecalelor şi urinei. 1983 Teoria dezvoltării psihosociale . ID.Personalitatea este organizarea dinamică în cadrul individului a acelor sisteme psihofizice care determină gândirea şi comportamentul său caracteristic. spre deosebire de alţi teoreticieni nu consideră că dezvoltarea se încheie cu adolescenţa. „iar întreaga dezvoltare a individului este o succesiune de etape ale apariţiei. Allport . ceea ce o caracterizează şi o diferenţiază de o altă persoană. ani respingerea fixaţiilor sau regresiilor *după Guy R. SUPEREGO Anală 8-18 luni Falică 18 luni – 6 ani Latentă 6 – 11 ani Genitală După 11 Interes faţă de modelul de plăcere sexuală. precum şi reţinerea lor ID şi EGO Copilul devine interesat de organele genitale. EGO. Ultimele trei stadii descriu maturitatea pentru că aşa cum am arătat. EGO. Identificarea cu părintele de acelaşi sex. Lefrancois.1998.Erick Erikson Cele opt stadii ale vieţii stabilite de Erikson se identifică cu o criză majoră ce trebuie rezolvată pentru a întruni condiţiile unei personalităţi sănătoase. W.36) Etapele dezvoltarii psihosexuale Etapa Orală Vârsta aproximati vă 0-8 luni Caracteristici Sursele de plăcere sunt suptul. ID. 8 . muşcatul. sursa plăcerii sexuale implică manipularea organelor genitale – perioada complexului Oedip sau Electra. SUPEREGO Pierde interesul în gratificare sexuală.) element stabil al conduitei unei persoane. G. Erikson... pag. definiţie în lucrarea Structura şi dezvoltarea personalităţii Norbert Sillamy defineşte personalitatea astfel: „(. dezvoltării şi regresiunii libidinale” (Constantin Enăchescu .

a elibera conflictul dintre dorinţa de a fi protejat şi nevoia de a fi liber iniţiativă versus sentimentul de vină Relaţiile cu familia în general explorarea posibilităţilor sinelui sau restrângerea lor nevoia de a produce construi lucruri versus sentimentul de inferioritate sau credinţa în incapacitate Relaţiile ce determină soluţionarea crizei sunt cele legate de mediul şcolar Succesul aduce cu sine un sentiment de încredere în forţele proprii iar eşecul construieşte o imagine de sine negativă un sentiment de inadecvare şi de incapacitate care determină comportementul ulterior de învăţare 3 4 3 ani la 6 ani 6 la 12 5 12 la 18 ani 6 perioada tinereţii 7 perioada de viaţă adultă corespunde confictului între construierea identităţii şi confuzia la nivelul asumării rolurilor Relaţiile determinante sunt cele dezvoltate la nivelul grupului de prieteni Descrierea psihologică se constituie în baza alegerii de tipul – a fi sau a nu fi tu însuţi. 2003). Cu fiecare stadiu parcurs şi prin obţinerea unei rezolvări. Stadiile dezvoltării după Erikson Vârsta caracterisitici de la naştere la construirea încrederii versus pierderea încrederii 1 18 luni relaţia de tip „a lua” – „a da în schimb” 2 18 luni la 3 ani autonomie versus îndoială sau teamă relaţia cu părinţii „a păstra “ şi „a lăsa să plece“. individul capătă o dimensiune a competenţei sale (Gratiela Sion. cooperarea. intimitate versus izolare Relaţiile determinante sunt legate de experienţe privind competiţia. Psihologia varstelor.individul parcurgând şi ultimele trei stadii pentru a progresa. prietenia. sexualitatea Axa psihologică este aceea a descoperirii şi pierderii sinelui în celălalt reproducere versus autoconstrucţie Relaţiile determinante sunt cele cu partenerul şi relaţiile de muncă 9 .

Axa psihologică este oferită de sintagma „a avea grijă de“ / „a se ocupa de. vocaţională.fizic. Golu. • Imaginea de sine este rezultatul dezvoltării ontogenetice structurând. felul în care subiectul ar dori să fie sau să pară că este şi felul în care subiectul consideră că este apreciat de ceilalţi. despre status-ul social asociată de asemenea cu judecăţi de valoare (M. psihic şi psihosocial. cele două componente de bază ale acesteia şi anume: imaginea eu-lui fizic şi imaginea eu-lui spiritual.criza de identitate. Adolescenţa şi principalele aspecte ale dezvoltării personalităţii în această etapă a dezvoltării. Mitrofan. Autopercepţia se asociază cu anumite judecăţi de valoare conducând la judecăţi de tip pozitiv sau negativ. C. personalitatea individului (I. mediul familial şi grupul de prieteni. 198). 10 . Prima dimensiune este cea care structurează comportamentul situaţional curent. capacităţilor. În consecinţă. În al doilea rând se percepe ca realitate psihosocială sub aspectul posibilităţilor. de asemenea. mai mult sau mai puţin completă despre eul corporal . 1993 pag. psihosexuală. spiritual. toate acestea exprimându-se prin caracteristici psihologice şi comportamente care afirmă şi întăresc sinele. moral-spirituală. criteriul fiind autopercepţia. felul în care se percep tinerii în raport cu societatea.“ 8 perioada bătrâneţii criza generată de pendularea între integritate şi disperare axa psihologică fiind descrisă de capacitatea de a face faţă ideii de a nu mai fi. Ciupercă. Unitatea celor trei faţete ale imaginii de sine realizează funcţia de obţinere şi menţinere a identităţii. conducând la formarea unei imagini mai mult sau mai puţin subiectivă. negativă şi incertă respectiv . cu înfăţişarea exterioară. autorul citat subliniază asupra faptului că imaginea de sine este un factor principal mediator între stările interne de necesitate şi situaţiile şi solicitările externe. • Identitatea de sine include mai multe componente printre care: identitatea fizică. de a muri Construirea identităţii. Imaginea de sine comportă mai multe dimensiuni: percepţia şi aprecierea subiectului al un anumit moment. Autopercepţia şi autoanaliza începe cu realitatea fizică. aptitudinilor şi trăsăturilor caracteriale formându-şi o imagine mai mult sau mai puţin fidelă despre eu-l său psihic. Autorii citaţi arată că identitatea de sine în perioada adolescenţei se poate contura în trei maniere: pozitivă. celorlalte două revenindu-le un rol reglator de automodelare şi autoperfecţionare. 2002).

sociabilitate. spre deosebire de perioada în care Freud şi-a dezvoltat teoriile. de asemenea. Rezoluţia crizei adolescentine poate lua o mare varietate de forme. apreciază Erikson. 2003). în care adolescenţii pot experimenta cu multitudine de roluri în căutarea propriei identităţi (Gratiela Sion. Dezvoltarea sensului identităţii. Cercetări axate pe respectul de sine (self-esteem) relevă interesante corelaţii între succesul profesional şi respectul de sine. reamintindu-ne că în contemporaneitate. fapt ce reprezintă polaritatea acestei faze de dezvoltare. La un capăt există lupta cu privire la integrarea tendinţelor interne şi externe iar la capătul celălalt există dispersia. gradul de conformism. profesiune etc. el experimentează creşteri corporale rapide. Încrederea sa anterioară în corpul său şi victoria asupra funcţiilor sale este deodată zguduită şi trebuie recâştigată treptat printr-o reevaluare a sinelui. la fel de importantă este achiziţia sensului identităţii pentru a compune deciziile perioadei adulte.• Problematica stimei de sine (self-esteem) în cadrul studiilor asupra dezvoltării sunt importante pentru un număr foarte mare de cercetători. precum şi un copleşitor sentiment al dispersării identităţii. ne confruntăm peste tot în lume cu probleme de identitate. cum ar fi alegerea profesiunii sau alegerea partenerului de viaţă. Lucrările lui Erikson (1968) sunt cele mai explicite privind importanţa identităţii în procesul dezvoltării. de rasă. creativitate. Doar un sens al încrederii era cândva necesar copilului să se extindă către următoarea etapă a copilăriei. Această polaritate trebuie rezolvată între limitele perioadei adolescenţei pentru a fi prevenite tulburări trecătoare sau de durată ale perioadei adulte. fie că nu folosesc acelaşi limbaj. legată de un sens al instabilităţii în mijlocul unor solicitări externe şi interne confuze. Erikson mai arată printre altele şi faptul că o funcţie majoră a adolescenţei prelungite este aceea că oferă un interludiu. chiar dacă această tematică fie nu este explicită în lucrările lor. naţionalitate. Adolescentul capătă acum un sens al identităţii. care sunt. Alte studii arată legături între prezenţa şi absenţa tatălui în mediul familial şi gradul respectului de sine pe care îl afirmă adolescenţii băieţi 11 . El caută confirmări din partea colegilor. Aşa cum copilul se maturizează psihic devenind adult. Ritualurile de pubertate şi confirmare religioasă servesc adesea ca şi schimb cultural între noul statut al individului înăuntrul dezvoltării sale continue. Nu este întâmplător că Erikson se opreşte asupra identităţii mai mult decât asupra oricărei alte achiziţii de dezvoltare. Siguranţa sinelui plasată în trecut sau în viitor asigură individului o încredere imediată şi superioritatea sa faţă de fazele anterioare de dezvoltare. într-o perioadă de schimbări şi mai ales caută aprobare. persoană. cu importanţă pentru schimbările anatomice şi psihologice. cea mai comună fiind cea în care identitatea selectată este conformă cu normele societăţii şi aşteptările individului de la el însuşi. aduce cu sine victoria asupra problemelor copilăriei şi o pregătire autentică în a face faţă provocărilor lumii adulte. acum.

Mitrofan. dorinţe. N. identificarea este mai pasională şi facilă. 1994. De asemenea. El începe să sesizeze tendinţe. De exemplu părinţi cu respect de sine înalt tind să formeze la copiii lor aceleaşi cote înalte ale respectului de sine. • Identitatea sexuală se dezvoltă şi este influenţată de modelele parentale. Băieţii care au o stimă de sine mai înaltă tind să fie mai puţin în dezacord cu familiile lor iar raporturile cu familia sunt mai strânse. moderne. nevoi mai puţin familiare şi oarecum inedite. impulsuri uneori imperioase. mai încărcate de afectivitate cu fiii lor. Ciupercă. Modul în care adolescenţii îşi percep corpul şi consideră că sunt percepuţi de ceilalţi. protectori. Mitorofan . Privitor la adoptarea rolurilor feminine şi masculine autorii citaţi arată că un model parental cu masculinitate redusă conduce adolescenţii băieţi la dificultăţi de identificare. tinerele cu identificare tradiţională au dificultăţi de identificare şi identitate mai mari. Modele de rol feminin pot fi: tradiţionale. dar mai ales formarea unei identităţi sexuale detaşate. Dacă modelul matern este tradiţional. 1994. În unele cazuri un adolescent cu o mare fragilitate psihică. Trezirea fiinţei sexuale îl poate perturba emoţional şi chiar psihosomatic. Identitatea sexuală se construieşte şi se dezvoltă în general pe prototipul primelor relaţii erotice (I. Felul în care se cristalizează imaginea corporală afectează şi autopercepţia din punct de vedere sexual. 12 . sau crescut într-o atmosferă puritană şi restrictivă. mai labil şi mai puţin informat. perioada în care. de tranziţie.(Rosenberg. mai abrupt sau mai lin. 1997 pag. dacă modelul matern este modern. • Cristalizarea identităţii sexuale este un alt moment important al adolescenţei. 223). Coopersmith (1967) găseşte puternice corelaţii între modele de creştere al copiilor în familie. Adolescentul se descoperă şi îşi descoperă corpul în toiul unor mari transformări. Cei care au un model puternic conturat ca masculinitate sunt mai siguri pe ei. pag. 1965). poate manifesta frică sau chiar repulsie. structurează calitatea şi abilitatea interrelaţionării.183). ură faţă de acest nou corp care îi semnalează că există şi altfel decât până acum. mamele cu băieţi ce dovedesc înaltă stimă de sine au relaţii mai apropiate. calmi şi chiar fericiţi. Mitrofan . exuberanţi. mai încrezători. Şchiopu. un amestec de atracţie. necomplexate (C. de surpriză şi de reprimare. 2000. Verza. fiind la început difuz subintegrată în subidentitatea familiei (U. tânărul se acomodează cu propriul corp şi noile sale trebuinţe. relaxaţi. E. caracteristicile parentale şi nivelul stimei de sine. Prima şi cea mai dificilă cucerire a adolescentului este accesul la propriul său corp. N. Fetele cu o identificare feminină tradiţională sunt mai încărcate de conflicte. Mitrofan. acceptarea identităţii sale sexuale nou conştientizată. pag 31). pendulând între tentaţia autonomiei şi auto-constrângere (I. Adolescenţa este perioada de autoconştientizare a identităţii sexuale. pag 31). Imaginea de sine are la bază imaginea corporală.

Predicţiile din 1997 ale US Centers for Disease Control and Prevention privitoare la durata medie a vieţii americanilor era de 76. trebuie să acopere o gamă largă de preocupări. Populaţia feminină a avut în perioada 1997-1999 o durată medie de viaţă (73.1 ani)“.2 ani). fiecare al 5-lea locuitor al României va intra în categoria „vârstnicilor”.2 milioane). Modele de boli psihosomatice. deosebit de ridicat în primul an de viaţă şi la vârstele adulte masculine. de îmbătrânire demografică. Asigurarea necesităţilor populaţiei vârstnice pentru un trai decent. dar continuu. când în populaţia în vârstă aptă de muncă intră generaţiile reduse numeric. cu probleme specifice faţă de celelalte segmente sociale. Institutul Naţional de Statistică în comunicatul de presă nr. dar şi social şi psihosocial“. Creşterea mortalităţii după anul 1991. La fel ca şi majoritatea ţărilor europene. nu numai în plan economic. Populaţia „vârstei a treia” (4.1 în 1996. conform aceleaşi surse din anul 2000 se arată că: „nivelul mortalităţii. Stabilitatea trasăturilor de personalitate Prezentarea principalelor studii şi cercetări privind stabilitatea trasăturilor de personalitate. 13 . populaţia vârstnică este de asemenea în creştere. Studii demografice arată că efectele procesului de îmbătrânire demografică asupra desfăşurării vieţii economice şi sociale şi asupra evoluţiilor demografice viitoare se resimt după anul 2005. este o categorie socială vulnerabilă. de îmbătrânire demografică. care a dus la reducerea absolută şi relativă a populaţiei tinere şi la creşterea relativă a populaţiei vârstnice. privitor la speranţa de viaţă. născute după 1989. în continuă creştere numerică.7 ani) mai mare cu 7. în uşoară creştere faţă de perioada 19961998 (69. Privitor la creşterea populaţiei vârstnice. În perioada 1997-1999 durata medie a vieţii a fost de 69. Trăsăturile de personalitate şi starea de sănătate. Studii longitudinale. 38 /2000 arată că: „structura pe vârstă a populaţiei României reflectă un proces lent. În mai puţin de două decenii. dar continuu. determinat în principal de scăderea natalităţii.2. în special la vârstele adulte. România se confruntă deja cu consecinţele economice şi sociale complexe ale unei populaţii aflate într-un proces lent. • În România.6 ani decât cea masculină (66. se reflectă în valorile speranţei de viaţă la naştere. un studiu de teren realizat de Duke University a constatat că procentul de persoane în vârstă în America cu o sănătate bună este în creştere faţă de procentul celor cu probleme de sănătate. 3. a făcut ca speranţa de viaţă la naştere să scadă continuu în perioada 1990-1996. Aceasta este o constatare care sprijină ideea creşterii procentului populaţiei vârstnice. Populaţia vârstnică este în creştere aproape peste tot în lume.7 ani. În România. elemente de continuitate şi discontinuitate în dezvoltarea personalităţii.

Retragerea din viaţa activă este momentul în care adulţii se văd confruntaţi cu problema organizării personale şi independente a programului. psihologice şi sociale (U. a conştiinţei şi dinamicii vieţii interioare. Pentru cei mai mulţi adulţi aflaţi la vârsta pensionării profesia era cea care oferea cele mai multe ancore pentru existenţă şi cele mai multe scopuri pentru viaţă. Este mult mai uşor pentru aceia care au obişnuinţa activităţilor comunitare sau a activităţilor de timp liber. Viaţa individului pentru decade întregi era organizată în funcţie de orarul de lucru. căci el se va afla acasă. de moştenirea genetică şi de rezistenţa SNC. De asemenea. H Shulman şi R. • Pensionarea este încheierea perioadei oficiale de muncă şi un moment major în viaţa tuturor indivizilor. declinul psihic fiind condiţionat de o serie de factori de natură subiectivă. de natură fiziologică. dar preocuparea excesivă privind sănătatea conduce la instalarea reacţiilor ipohondrice. arterioscleroza cerebrală (B. de asemenea.Îmbătrânirea şi personalitatea Perioada bătrâneţii aducând cu sine numeroase probleme de sănătate centrează adultul în vârstă pe propriul corp şi disfuncţiile asociate îmbătrânirii. Bătrâneţea este perioada în care memoria este real şi sever afectată. pentru femeile care au fost casnice poate fi dificilă retragerea din activitate a soţului. adică în „spaţiul de lucru” al femeii şi aceasta necesită. O altă problemă a pensionării este dificultatea legată de micşorarea venitului cu implicaţii asupra planurilor de viaţă. Deseori se asociază cu boli de tipul Parkinson. îmbătrânirea se desfăşoară gradual şi diferă de la o persoană la alta (Gratiela Sion. a organizării de zi cu zi a activităţilor. Investigatii şi programe pentru amortizarea stresului Emoţiile ca factor de contribuţie la sănătatea fizică 14 . Alzheimer. În funcţie de gradul de participare la viaţa socială se poate stabili şi o „vârstă socială” sau biosocială ce înglobează sintetic caracteristicile vârstelor biologice. 1997). Aceasta este văzută de cei mai mulţi autori drept o perioadă de ajustări cruciale. Această reacţie este foarte frecventă. dar pentru acei care nu au dezvoltat interese în afara profesiunii. precum şi de condiţiile de mediu. pensionarea poate fi întâmpinată cu mare dificultate. E. 2003). în concluzie. Şchiopu. Verza. Stresul şi asocierea cu diverse maladii. Longevitatea sau marea bătrâneţe este caracterizată de restructurări ale personalităţii şi o modificare de stare a diferitelor funcţii psihice. 1988). Ei au o listă lungă de plângeri privind sănătatea. unele adaptări. Procesul îmbătrânirii include transformări fiziologice biochimice şi comportamentale. Berman.

dintre cei care s-au adaptat. ci au slăbit. aceste emoţii negative asociate cu schimbări prelungite la nivelul sistemului nervos autonom pot să afecteze semnificativ sănătatea fizică (stres emoţional care afectează sănătatea fizică). cercetătorii au început să analizeze dacă modelul comportamental de tip A şi implicaţiile cardiovasculare aferente acestuia nu se manifestă evident în anii copilăriei. Studiind copii instituţionalizaţi. anxietatea şi mânia. În sprijinul susţinerii legăturii dintre starea emoţională de bine şi sănătatea fizică se află studiul realizat pe 100 absolvenţi ai Universitatii Harvard care a demonstrat că aproape jumătate din cei care nu s-au putut adapta în timpul studiilor s-au îmbolnăvit grav sau au murit în primii ani după vârsta de 50 de ani. în ciuda faptului că beneficiau de o îngrijire fizică adecvată. După cum reiese din prezentatea personalităţii de tip A la copil. în timp ce. pentru a putea preveni consecinţele ulterioare ca intervenţie cât mai timpurie. numai 2 s-au îmbolnăvit sau au murit în jurul aceleaşi vârste (Valliant 1977) . Bolile psihosomatice. nerăbdare. psihologii care se ocupă de dezvoltare studiază în prezent originile acestei predispozoiţii în perioada copilăriei. Trăite pe perioade mari de timp se consideră că. factori care măresc şansa de arteroscleroză. Corelaţiile psihologice ale acestor reacţii cuprind un nivel crescut al colesterolului din sânge (Glass 1980) precum şi o tensiune arterială foarte mare în timpul sarcinilor solicitante ( Dembrovski 1979). afectează sistemul imunologic al organismului slăbind rezistenţa la infecţii. Cercetările recente arată că anumite stări emoţionale care formează baza capacităţii de anduranţă a personalităţii pot contribui la apariţia şi evoluţia unor boli cardiovasculare şi a cancerului. Atunci când se află în faţa unei situaţii de concurenţă şi examane. retraşi şi depresivi. Statisticile arată că incidenţa bolilor cardiologice este de două ori mai mare pentru tip A comparativ cu indivizi de tip B. Recent. erau vulnerabili la infecţii. Spitz a constatat că acei copii separaţi de mamele lor în primul an de viaţă nu numai că au ajuns plângăcioşi. Personalitatea de tip A este una dintre cele mai larg studiate tipuri de personalitate ce prezintă predispoziţie către bolile cardiovasculare. psihanalistul Rene Spitz demonstrează relaţia dintre starea emoţională de bine şi sănătatea fizică la copii foarte mici. adulţii de tip A prezintă o conştientizare excesivă a timpului. De asemenea. emoţiile negative – cum ar fi depresia. furie şi spirit de competiţie. Cercetătorii disting în general copii de tip A de cei de tip B cerând profesorilor să-i grupeze pe aceştia în funcţie de comportamentele asociate cu personalitatea de 15 . nelinişte. Spre sfârşitul anilor ’50 Friedman şi Rosenman (1959) au prezentat pentru prima dată dovada prin care personalitateade tip A este predispusă unui risc sporit faţă de bolile cardiovasculare la vârsta adultă. Încă din anii 1940.Dezvoltarea fizică este o dovadă clară care arată că emoţiile afectează sănătatea fizică.

al buzelor) în timpul unor sarcini de desen frustrante.tip A (de exemplu. Studiind copii de 11 – 12 ani cercetătoarea Lawler (1981). chiar fără să aibă o experienţă încurajatoare anterioară. cu atât se vor putea concepe programe de intervenţie timpurie pentru a preveni aceste acuze ale bolilor cardiovasculare 4.1989. observaţi în contextul general al clasei. manifestau comportamente de nerăbdare mai evidente (suspine. prin experimentul făcut. exprimau uimire şi prezentau o activitate motorie mai alertă decât colegii de tip B. apoi copii sunt supuşi unor sarcini menite să separe reacţiile de tip A. (Vega-Lahr & Field. iar psihologii urmează să descopere mult mai multe lucruri privind fundamentele de mediu şi de constituţie fizică. 1969). Nu se ştie încă dacă răspunsurile celor de tip A pot fi elemente previzibile pentru bolile cardiologice aşa cum acestea sunt la vârsta adultă. a remarcat nu numai o creştere a tensiunii arteriale dar şi un puls accelerat şi o reacţie galvanică mai accentuată pentru cei de tip A în condiţii de competiţie. asupra acestui tip de personalitate. Rushton. Teoria evoluţiei şi atracţia Teoria similarităţii genetice propune (Rushton. Până acum există cel puţin 2 investigaţii care dovedesc că copii de tip A prezintă o responsivitate psihologică crescută în situaţii de concurenţă. dacă acest copil trebuie să aştepte pe alţii devine nerăbdător). Toate aceste constatări conduc la ideea că originile manifestărilor de tip A pot fi scoase la suprafaţă chiar de la vârste preşcolare. deşi se presupune că este corect. 1986). mai ales că există anumite dovezi care demonstrează că patologia arterială coronariană poate începe din prima sau a doua decadă a vieţii (Friedman. Lundberg (1983) a descoperit că preşcolarii de tip A au o tensiune arterială mai ridicată decât cei de tip B atunci când sunt provocaţi la întrecere de genul „cine aleargă cel mai repede pe coridorul şcolii”. comparativ cu cei de tip B. aceştia îi întrerupeau frecvent pe colegii lor. Diferenţele interindividuale şi apartenenţa la gen. Un alt studiu s-a făcut pe copii de tip A şi B cu vârste între 2 şi 5 ani. frecatul mâinilor. sunt mai agresivi în jocuri. Mattheus şi Angulo 1980.1984): 16 . au câştigat detaşat o cursă de maşini la concurenţă cu un adult. Russell & Wells. Cercetările efectuate pe copii de tip A se află încă la început. Cu cât se va şti mai mult despre factorii care contribuie la apariţia şi dezvoltarea unor comportamente de tip A stabile. grupaţi pe perechi şi antrenaţi într-un joc competitiv. Cei de tip A câştigau aproape totdeauna. Mai mult. au descoperit că acei copii ce personalitate de tip A de la clasa a doua la clasa a şasea. Aplicaţii Constatările de mai sus aduc dovezi convingătoare că tipul A de comportament şi caracteristicile psihologice există deja din copilărie. acest copil are spirit de competiţie.

Femelele îşi accentuează fertilitatea (tinereţe. există tendinţa să fim prieteni cu oameni care ne sunt similari genetic. masculii sunt mai: • interesaţi de sex ocazional. Barbaţii caută partenere mai tinere. barbaţii şi femeile caută acelaşi lucru. Femelele caută parteneri mai în vârstă. • relaxaţi pe criteriul partenerului lor de-o noapte. finanţe. Teoria evoluţiei şi selecţia partenerului Dintr-o perspectivă evolutivă. • cercetările lui Rushton arată că oamenii sunt mult mai atraşi de oameni genetic similari. Masculul caută femele fertile. Femelele caută securitate economică pentru posibilii lor urmaşi. • conduce către descendenţi care nu au doar genele tale. O cercetare a plecat de la ipoteza că barbaţii şi femeile abordează gelozia sexuală diferit. Din punct de vedere al acestei perspective bărbaţii caută «obiecte sexuale» iar femeile caută «obiecte de succes». • rapid excitat de erotismul vizual . • deranjat de gînduri referitoare la infidelitatea sexuală a femeii (în timp ce femeile sunt deranjate de infidelitatea emoţională masculină). ele sunt atrase de replicile care indică disponibilitatea de resurse. Dintr-o perspectivă evolutivă. David Buss (1989) a examinat preferinţele parteneriale în 37 de culturi din întreaga lume şi a găsit surprinzător puţine diferenţe fapt ce confirmă studiile anterioare.• eşti mult mai atras de străinii care îţi seamănă decât cei care nu îţi seamănă. frumuseţe) şi masculii accentuează securitatea (dominanţă. ambiţie). gândeşte-te la o relaţie serioasă pe care ai avut-o în trecut pe care o ai în prezent sau pe care ai dori să o ai. Constatările crossculturale arată că masculii şi femelele folosesc strategii comportamentale diferite penru a-şi găsi parteneri.Westen şi Semmelroth (1992) bărbaţii şi femeile au fost rugaţi să răspundă la următoarele întrebări: • te rog. Larsen. şi status înalt. Atracţia nu este limitată la sexul opus. Alt gen de constatări consecvente cu perspectivă evolutivă. ci şi propriile gene. În studiul efectuat de Buss.dominanţă (exprimat în modalităţi pozitive social). ei sunt atraşi de elementele care indică acele femele cu o bună capacitate reproductivă (acele care se prezintă tinere şi frumoase). 17 . • oamenii care tind să aibă copii împreună sunt mai asemănători decât ceilalţi. respectiv cea mai mare probabilitate a împerecherii cu cineva cu care vor avea urmaşi.

imaginează-ţi partenerul savurând un act sexual pasional cu acea persoană FEMELELE = 82% au optat pentru varianta A şi 18 % pentru varianta B MASCULII = 40% au optat pentru varianta A şi 60% pentru varianta B Dintr-o perspectivă revoluţionară femeile se ingrijorează mai mult pentru infidelitatea emoţională. aceşti barbaţi le-ar putea părăsi doar dacă ei ar produce un băiat el va fi un « baiat sexy » şi va lăsa în urmă numeroşi urmaşi (care vor fi nepoţii mamei). Psihologia vârstelor. Bărbaţii se îngrijorează de infidelitatea sexuală în acelaşi timp fiind preocupaţi de faptul că urmaşii ar putea să nu le aparţină. 2006. Bucureşti. • ce te-ar deranja sau supăra mai tare ? A. Editura Tehnică. RL. Editura Fundaţiei România de Mâine. Atkinson. Gratiela Sion. 18 . Diferenţe interindividuale. • blândeţe. deoarece ele sunt preocupate de pierderea suportului pentru ea şi pentru copilul ei. Trăsături. E. ambele genuri caută : • simţul dezvoltat al umorului. Whiteman. 5. E. • tandreţe. propusă de Gangestad (1989). Editura Polirom. Bucureşti.Atkinson. Conform studiilor amintite. C. 4. D. Mihaela Corina Ţutu. Gerald Matthews. Aceste constatări ar putea accentua diferenţe de gen însă sunt şi multe similarităţi în ceea ce caută ambele genuri în parteneri.• imaginează-ţi că persoana cu care te-ai implicat profund a devenit interesată de altcineva. • stabilitate emoţională.Bem. Bucureşti. • personalitate plăcută. iar partenerul va împărtăşi resursele cu altcineva. Editura Tehnică. J. R. Conform cu ipoteza «Fiului Sexy». imaginează-ţi partenerul tau formând un ataşament profund cu acea persoană sau B. Ian J. cauze. Psihologia personalităţii. Sheila Hayward. 2. Ann Birch. 1999. Deary. Alte studii centrate pe investigarea relaţiilor între sexe şi relaţia cu zestrea moştenită pun întrebarea de ce anuimite femei preferă bărbaţii care sunt instabili şi care nu le tratează bine ? Dintr-un punct de vedere revoluţionar aceasta pare să nu aibă sens sau are. Martha C. Iaşi. Editura Fundaţiei România de Mâine. Bucureşti. 2002. Introducere în psihologie. Smith. consecinţe. • agreabilitate. 2005 3. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE 1. Psihologia personalitatii. 2005.

19 .6. Allport. Ion Dafinoiu. Iaşi. Personalitatea. Metode calitative de abordare. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. 2002. Structura şi dezvoltarea personalităţii. 7.1991. Editura Polirom. Gordon W.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->