P. 1
Cresterea purceilor

Cresterea purceilor

|Views: 480|Likes:
Published by craizi3
O carte despre purcei si cresterea lor!
O carte despre purcei si cresterea lor!

More info:

Published by: craizi3 on Jan 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2014

pdf

text

original

GENERALITĂŢI LEGATE DE SPECIA PORCINE
In ţa ra noastră, ag ricu ltu ra produce 30% din ve­ n itu l naţional. Z ootehnia contribuie şi ea la acest v en it cu o p a rte care creşte din ce în ce m ai m ult, odată cu extin d erea organizării producţiei anim ale bazată pe principii şi m etode ştiinţifice m oderne. C reşterea şi exploatarea porcinelor sîn t organizate la noi în conform itate cu nevoile econom iei naţio­ nale, pe bază de p lan u ri care stabilesc de la o etapă la alta efectivul necesar, s tru c tu ra acestuia, re p a rti­ ţia lui pe sectoare etc. E fectivul de porcine se creşte în ferm ele de stat, d in tre care o p a rte reprezintă ferm ele de selecţie (G orneşti, Terem ia, Tom natec, P ădureni) în C.A.P. şi gospodăriile individuale. In stru c tu ra efectivului pe categorii m atca rep rezin tă circa 10%, procent care se consideră norm al în tr-u n sistem de creştere raţională. La rîn d u l său, o p arte din m atcă rep rezin tă nucleul de selecţie, iar o parte reprezintă m aterialu l de reproducţie. De aici rezultă două m ari direcţii de exploatare a porcinelor : — creşterea p e n tru anim ale de prăsilă, care are loc în ferm e speciale, cu controlul descendenţilor în cadrul staţiilor de testa re ;

De asem enea.P.. sau. pe cele fără grăsim e. se re ­ cuperează repede. şi C. care se face în ferm ele gospodăreşti. astfel că la 12— 14 luni 6 . De aceea şi cheltuielile. ia r beneficiile realizate in tră re ­ pede în circuitul de producţie. La 6— 10 luni. In ultim ii ani consum atorii preferă c ăr­ nurile slabe. In dezvoltarea viitoare a creşterii porcilor se pre­ vede sporirea efectivului de porci la 9 m ilioane capete în 1980. aşa fel încît acestea să ajungă să rep rezin te 80% din întregul efectiv.— creşterea porcinelor p e n tru producţie. la care dublarea greu tăţii corporale are loc abia la cîteva luni. la ace­ eaşi vîrstă (6— 10 luni) scrofiţele p e n tru reproduc­ ţie sîn t apte p e n tru m ontă. m ai corect.A.S. acest n u m ăr este necesar p e n tru producerea tu tu ro r reproducătorilor m asculi (20 m ii capete anual). spre deosebire de viţei.A. S porirea urm ează să se facă odată cu extin d erea raselor d in tip u l de carne. porcii puşi la îngrăşat ating o g reu tate de 100— 150 kg . Porcul atinge foarte tim p u riu m atu ritate a fiziolo­ gică şi economică. planul de am eliorare prevede în fiin ţarea a 26 ferm e de elită în care se vor creşte circa 7 m ii de scroafe . P urceii îşi dublează greu tatea de la făta re în 7— 8 zile. CARACTERISTICILE CREŞTERII PORCILOR Porcii sîn t anim ale precoce. producătoare de carne şi grăsim e. care se fac în scopul creşterii şi îngrăşării porcilor. în vederea m ontării celor 800 m ii de scroafe care constituie m atca din stru c ­ tu ra efectivului de porcine pe ţară. în com plexele in d u striale şi în sectorul individual. din I.

2 kilogram e şi peste de n u tre ­ ţu ri concentrate. S înt şi scroafe care dau naştere la m ai m ulţi purcei. de dezvoltarea lor corporală (greutatea la naştere). de felul în care sînt în tre ţin u te scroafele-m am e în perioada de ges­ ta ţia Perioada de alăp tare este de asem enea scurtă. Porcii. cum au fost h răn iţi în ain te şi d u p ă îm perechere. Astfel. astfel. un kilogram de carne de pasăre se poate obţine cu u n consum de n u tre ţu ri (amestec) de 2. rasa. felul în care s-a făcut m onta etc. De la o scrofiţă se pot obţine în m edie 8 purcei. Pe lingă aceasta. în term en de 4— 10 zile in tră în călduri şi reiau u n nou ciclu de producţie . 10 purcei. în com paraţie cu alte specii de anim ale : 25—56 de zile. spre deosebire de viţele. aceasta este în le­ g ătu ră cu o serie de factori d in tre care cei m ai im ­ po rtan ţi sîn t : să n ătatea părinţilor. de la o scroafă se pot obţine m ai m u lt de două fătări. scroafele h răn ite corespunzător. în funcţie de nu m ăru l purceilor.pot făta. folosesc cel m ai bine hrana. sau chiar cinci fătă ri în doi ani. în tr-u n an. D upă înţărcare. pînă la 20 de capete şi peste. iar un kilogram de carne de ovine cu 7 . pe cînd to t u n kilogram de carne de bovine se obţine cu 6— 8 kilogram e.5 kilogram e în sus . u n kilogram de carne de porc se obţine cu 3. D esigur că sîn t şi anim ale care dau naştere la m ai p u ţin i purcei la o făta re . după păsări. care se pot m onta cel m ai devrem e la vîrsta de 16— 17 luni şi fată abia la 25— 26 luni. în condiţii obişnuite. sau în tre 110 şi 120 de zile.2—2. Porcii sîn t anim ale prolifice. iar de la o scroafă. 3 săptăm îni şi 3 zile. gestaţia scroafelor durează p u ţin : 3 luni.

In com paraţie cu carnea altor specii de anim ale. la porc se înregistrează diferen ţa cea m ai m ică în tre g reu tatea vie şi g reu tatea anim alului tăiat şi îm p ă rţit în două ju m ă tă ţi (carcase). 1 kg carne de porc 2 700 calorii. afum ături. carnea de porc are şi însuşirea de a se conserva în sta re crudă m ai bine decît alte cărn u ri . iar ca pro­ 8 . D intre anim alele de abator. fără picioare şi organele interne. In com paraţie cu cele­ lalte specii de anim ale producătoare de carne. d ato rită conform aţiei tu b u lu i digestiv. laptele şi subprodusele sale şi reziduurile de la abatoare sau cele m enajere. El foloseşte foarte bine a tît plan tele verzi. C arnea de porc este superioară din pu n ct de ve­ dere calitativ. tau rin ele sem iîngrăşate 45— 50% . valoarea calorigenă a cărn u rilo r se prezintă în felul u rm ă to r : 1 kg carne de bovine furnizează 1 580 calorii . diferite p rep arate cu d u rată m are de păstrare. res_ tp u ra n te şi din in d u stria alim entară. 1 kg carne de oaie dă 1 430 calorii . porcul. cit şi g rău n ­ ţele.8— 10 kilogram e. conserve. fiind u n anim al om nivor. porcii prezintă ra n ­ dam entul cel m ai rid icat la tăiere. Pe lingă aceasta. ra n ­ dam entul la tăie re al porcilor se prezintă în felul u rm ă to r : porcii de carne tăiaţi. ovinele 40— 50%. fără picioare şi organe in tern e rep rezin tă 72— 75% din greu tatea vie . ea se p re­ tează fo arte bine la p rep ararea celor m ai diferite produse : m ezeluri. poate folosi toate fe­ lurile de n u tre ţu ri. deoarece conţine un procent scăzut de apă şi folosită în h ran a om ului produce u n n u ­ m ăr însem nat de calorii. P e lîngă valoarea n u tritiv ă calorigenă ridicată. P rin aceasta se înţelege că. tau rin ele îngrăşate 65% . de la cantine.

In schim b. Din an u l 1970. n u dez­ voltă căldură şi deci nu se distru g agenţii infecţioşi pe care i-a r p u tea conţine.duse secundare. aşezat în platform e.. în cadrul în tre p rin d erilo r agricole de stat. cu condiţii de exploatare m oderne şi care asigură ob­ ţinerea u n o r indicatori tehnico-econom ici superiori celor obţinuţi p rin creşterea în gospodăria indivi­ duală. astfel încît.A. ponderea producţiei de carne de porc o rep rezin tă com plexele in d u striale (54%). sau chiar în sistem ul gospodăresc. porcii se hrănesc cu n u tre ţu ri concentrate.S. s-au co n stru it şi dat în exploatare com plexe in d ustriale p e n tru creşterea şi îngrăşarea porcilor. acestea fiind speciile care se pretează cel m ai bine la creştere intensivă. Incepînd din anul 1971 asem enea form aţiuni de creştere şi îngrăşarea porcilor au fost introduse şi în sectorul 9 . şi I.P. cît m ai ales în sistem ul industrial. în toate perioadele anului. a tît în sistem ul gospodăresc al C. avînd un flux tehnologic continuu. în com plexele de creştere şi îngrăşare a porcilor. A cestea sîn t sectoare specializate în care se prac­ tică sistem ul de creştere intensivă. pielea şi p ărul sîn t valorificate în scopuri industriale.A. P e baza experienţei acum ulate în u ltim ii ani şi în urm a alocării din fondurile de s ta t a investiţiilor crescînde în sectorul zootehnic. d a to rită co nţinutului său m are în apă . bălegarul de porc are o valoare agro­ tehnică m ai scăzută. u n ită ţi care sîn t în tr-o con­ tinuă dezvoltare. el nu ferm entează dacă nu este am estecat cu paie. faţă de u n ită ţile şi ferm ele de tip gospodăresc (46%). La fel cu păsările.

P. acest n u m ăr este necesar p en tru producerea tu tu ro r reproducătorilor masculi (20 m ii capete anual). In dezvoltarea viitoare a creşterii porcilor se pre­ vede sporirea electivului de porci la 9 m ilioane capete în 1980. se re ­ cuperează repede. m ai corect. planul de am eliorare prevede înfiin ţarea a 26 ferm e de elită în care se vor creşte circa 7 mii de scroafe .M luni 6 . Sporirea urm ează să se facă odată cu extin d erea raselor din tip u l de carne. sau. care se Tace in ferm ele gospodăreşti.A. CARACTERISTICILE CREŞTERII PORCILOR Porcii sîn t anim ale precoce. aşa fel in ­ cit acestea să ajungă să reprezinte 80°/i> din întregul efectiv. pe cele fără grăsime.S. spre deosebire de viţei. P urceii îşi dublează g reu tatea de la fătare în 7— 8 zile. în vederea m ontării celor 800 m ii de scroafe care constituie m atca din stru c­ tura efectivului de porcine pe ţară. producătoare de carne şi grăsim e. şi C. porcii puşi la îngrăşat ating o g reu tate de 100— 150 kg . care se fac în scopul creşterii şi îngrăşării porcilor. De asem enea. In ultim ii ani consum atorii p referă c ăr­ nurile slabe. in com plexele industriale şi în sectorul individual. din I. iar beneficiile realizate intră r e ­ pede în circuitul de producţie. La 6— 10 luni.— creşterea porcinelor pentru producţie. astfel că la 12. la ac e­ eaşi vîrstă (6— 10 luni) scrofiţele p e n tru reproduc­ ţie sînt apte p e n tru m ontă..A. la care dublarea greu tăţii corporale are loc abia la cîteva luni. Porcul atinge foarte tim p u riu m atu ritate a fiziolo­ gică şi economică. De aceea şi cheltuielile.

D esigur că sîn t şi anim ale care dau naştere la m ai p u ţin i purcei la o făta re . sau în tre 110 şi 120 de zile. după păsări. iar un kilogram de carne de ovine cu 7 . iar de la o scroafă. u n kilogram de carne de pasăre se poate obţine cu u n consum de n u tre ţu ri (amestec) de 2. u n kilogram de carne de porc se obţine cu 3. de dezvoltarea lor corporală (greutatea la naştere). spre deosebire de viţele. folosesc cel m ai bine hrana. de la o scroafă se pot obţine m ai m ult de două fătări. astfel. pînă la 20 de capete şi peste.2— 2. scroafele h ră n ite corespunzător.2 kilogram e şi peste de n u tre ­ ţu ri concentrate. aceasta este în le­ g ă tu ră cu o serie de factori d in tre care cei m ai im ­ p o rtan ţi sîn t : săn ătatea p ărinţilor. gestaţia scroafelor durează puţin : 3 luni. 10 purcei. De la o scrofiţă se pot obţine în m edie 8 purcei. sau chiar cinci fătări în doi ani. Pe lîngă aceasta. S înt şi scroafe care dau naştere la m ai m ulţi purcei. pe cînd to t un kilogram de carne de bovine se obţine cu 6— 8 kilogram e. în term en de 4— 10 zile in tră în călduri şi reiau u n nou ciclu de producţie . în condiţii obişnuite. în funcţie de num ărul purceilor. D upă înţărcare. rasa. care se pot m onta cel mai devrem e la vîrsta de 16— 17 luni şi fată abia la 25— 26 luni. Porcii sîn t anim ale prolifice. de felul în care sîn t în tre ţin u te scroafele-m am e în perioada de ges­ taţie. A stfel. cum au fost h ră n iţi în ain te şi du p ă îm perechere. felul în care s-a făcut m onta etc.pot lăta. Porcii. în com paraţie cu alte specii de anim ale : 25—56 de zile. în tr-u n an. 3 săptăm îni şi 3 zile. Perioada de alăp tare este de asem enea scurtă.5 kilogram e în sus .

la porc se înregistrează d iferenţa cea m ai m ică în tre g reu tatea vie şi g reu tatea anim alului tăiat şi îm p ă rţit în două ju m ă tă ţi (carcase). de la cantine. ea se p re ­ tează foarte bine la p rep ararea celor m ai diferite produse : m ezeluri. porcii prezintă ra n ­ dam entul cel m ai rid icat la tăiere. diferite p rep arate cu d u rată m are de păstrare. valoarea calorigenă a cărn u rilo r se prezintă în felul u rm ă to r : 1 kg carne de bovine furnizează 1 580 calorii . afum ături. dato rită conform aţiei tu b u lu i digestiv. Pe lingă aceasta. ra n ­ dam entul la tăiere al porcilor se prezintă în felul u rm ăto r : porcii de carne tăiaţi. C arnea de porc este superioară din pu n ct de ve­ dere calitativ. fără picioare şi organe in tern e rep rezin tă 72— 75% din g reutatea vie . carnea de porc a re şi însuşirea de a se conserva în sta re crudă m ai bine decît alte c ă r n u r i. tau rin ele îngrăşate 65% . res^tpurante şi din in d u stria alim entară. P e lîngă valoarea n u tritiv ă calorigenă ridicată. P rin aceasta se înţelege că. fiind u n -animal om nivor. 1 kg carne de porc 2 700 calorii.8— 10 kilogram e. porcul. tau rin ele sem iîngrăşate 45— 50o/0 . poate folosi toate fe­ lurile de n u tre ţu ri. iar ca pro ­ 8 . In com paraţie cu cele­ lalte specii de anim ale producătoare de carne. deoarece conţine un procent scăzut de apă şi folosită în h ran a om ului produce u n n u ­ m ăr însem nat de calorii. 1 kg carne de oaie dă 1 430 calorii . conserve. fără picioare şi organele interne. laptele şi subprodusele sale şi reziduurile de la abatoare sau cele m enajere. cît şi g rău n ­ ţele. El foloseşte foarte bine a tît plantele verzi. ovinele 40— 50o/0. D intre anim alele de abator. In com paraţie cu carnea altor specii de anim ale.

a tît în sistem ul gospodăresc al C. nu dez­ voltă căldură şi deci nu se distru g agenţii infecţioşi pe care i-a r p u tea conţine. faţă de u n ită ţile şi ferm ele de tip gospodăresc (46«/o). avînd u n flux tehnologic continuu. în com plexele de creştere şi îngrăşare a porcilor. pielea şi p ăru l sîn t valorificate în scopuri industriale. u n ită ţi care sîn t în tr-o con­ tinuă dezvoltare. A cestea sîn t sectoare specializate în care se prac­ tică sistem ul de creştere intensivă. şi I. cît m ai ales în sistem ul industrial. In schim b. D in anul 1970.S. d a to rită conţinutului său m are în a p ă . cu condiţii de exploatare m oderne şi care asigură ob­ ţin erea u n o r indicatori tehnico-econom ici superiori celor obţinuţi p rin creşterea în gospodăria indivi­ duală. La fel cu păsările. în toate perioadele anului. acestea fiind speciile care se pretează cel m ai bine la creştere intensivă. Pe baza ex p erienţei acum ulate în u ltim ii ani şi în urm a alocării din fondurile de sta t a investiţiilor crescînde în sectorul zootehnic. în cadrul în tre p rin d erilo r agricole de stat. astfel încît. sau chiar în sistem ul gospodăresc. Incepînd din anul 1971 asem enea form aţiuni de creştere şi îngrăşarea porcilor au fost introduse şi în sectorul 9 .duse secundare..A. el nu ferm entează dacă nu este am estecat cu paie.A. ponderea producţiei de carne de porc o rep rezin tă com plexele in d u striale (54%). porcii se hrănesc cu n u tre ţu ri concentrate. s-au construit şi dat în exploatare com plexe in d u striale p e n tru creşterea şi îngrăşarea porcilor.P. bălegarul de porc are o valoare agro­ tehnică m ai scăzută. aşezat în platform e.

p reg ătirea scrofiţelor şi scroafelor p e n tru fătare. C reşterea purceilor. creşterea se face în circuit închis. alţii p e n tru reproducţie.cooperatist. 10 . sub form ă de com plexe intercooperatiste. creşterea şi în g rijirea porcilor tineri. In ferm ele de creştere a porcilor ca şi în m ajori­ tatea gospodăriilor personale. purcelul în ţărcat este tre c u t în categoria tin e re t sau cum este denu­ m it în lim bajul cu re n t : tin e re t de 2—4 luni. asigurînd astfel m a­ terialu l porcin p e n tru u n nou ciclu. în noţiunea de purcel fiind cuprinşi nu num ai purceii sugari ci şi cei înţărcaţi. aceştia sîn t crescuţi apoi d iferen ţiat. unii p e n tru producţia de carne (îngrăşare). suferă astfel m odificări în funcţie de d estin aţia ca­ tegoriei respective. Astăzi. ap aren t m ai d e p ă rtate de titlu l lu crării : noţiuni de anato­ m ie şi fiziologie. adică se cresc scroafe sau scrofiţe de la care se obţin p u r c e i. In com plexele de creştere a porcilor în ţărcarea se face la 25 de zile. nu m ai există o diferen ţiere a tît de netă în tre categoriile : purcel sugar. ti­ n e re t la în grăşat (grăsuni). * * * Progresul în re g istrat în ultim ii ani în creşterea anim alelor a produs o m odificare a tît în tehnolo­ gia de creştere cît şi în înţelesul u nor noţiuni. P urcelul poate fi în ţă rca t la 56 de zile — în creşte­ rea extensivă sau la 42 de zile atunci cînd există condiţii p e n tru buna dezvoltare a purcelului. D ar vîrsta de în ţă rca re diferă de la u n sistem la altul. purcel înţărcat. a fost necesară tra ta re a în pa­ ginile prezentei lu crări şi a u n o r aspecte. D in aceste cauze. Astfel.

) A dăparea în ain te de ad m in istrarea hranei m ă­ reşte secreţia stom acului. care le îm prăştie apoi la diferi­ tele p ă rţi ale organism ului. precum şi unele noţiuni necesare pen­ tru înţelegerea cerinţelor purceilor faţă de condiţiile m ediului ex terio r : tem p eratu ră. A paratul digestiv. S ecreţia sucului gastric la porc se face continuu. sîn t m ai ales de n a tu ră chim ică şi au loc sub acţiunea ferm enţilor sucului gastric. ca substanţe nutritive. a e ri­ sire etc.UNELE PA RTICU LARITĂ ŢI ANATOMICE ŞI FIZIOLOGICE ALE PORCINELOR P e n tru lu crarea de faţă am considerat necesară prezentarea cîtorva p articu la rită ţi anatom ice şi fi­ ziologice specifice porcinelor şi anum e : alcătuirea şi funcţiunea ap aratu lu i digestiv. funcţiile legate de procesul de alăp tare şi de procesul de m aturizare al purceilor. A ceasta are o m are în ­ sem nătate practică. um iditate. zgom otul ad­ m in istrării ei. de a le tran sfo rm a fizic şi chimic. este obişnuit cu ora fixă de adm i­ n istrare etc. indi­ fere n t de regim ul de alim entaţie. Ea este in flu en ţată pozitiv de reflexele condiţionate (anim alul aude cînd se prep ară hrana. Rolul tubului digestiv constă în lu area din m ediul în co n ju răto r a fu rajelo r şi apei. în sensul că este bine ca. 11 . uscat sau um ed. Cele m ai im portante tran sfo rm ări ale furajelo r se petrec în stom ac şi în intestine. T ransform ările n u tre ţu rilo r în stom ac sau diges­ tia stom acală. astfel ca să poată trece din el în sînge.

In re stu l vieţii num ărul germ enilor se m enţine destul de constant. stom acul nu este niciodată gol. lactobacili. începerea elim inării n u ­ tre ţu rilo r se face abia după 11— 13 ore.) în m om entul naşterii. S fîrşitu l elim inării are loc la 4— 5 zile după declanşarea ei. să se gă­ sească apă curentă. n u tre ţu ­ rile ferm en tate produc o secreţie m ai m are de suc stom acal decît n u tre ţu rile dulci. F ăinurile produc o secre­ ţie m ai m are de suc stom acal decît boabele cerea­ lelor sau uru ielile acestora. in d iferen t de vîrstă. La porc. La 24 ore. aceasta p e n tru că p e n tru golirea lui după tain u l de dim ineaţă. in testin u l purceilor este lipsit de bacterii. revenind la concentraţia m axim ă în prim a zi de înţărcare. ferm enţii sucurilor digestive sîn t secre­ taţi în p arte de către bacteriile pe care tu b u l di­ gestiv al porcului le conţine în mod obişnuit (B. proaspete. N atu ra n u tre ­ ţu rilo r şi m odul lor de p rep a ra re au efecte diferite asupra secreţiei gastrice. proaspătă. bacili Proteus etc. sănătos. In mod obişnuit la porcul sănătos. iar a ta in u ­ lui de seară după 13— 18 ore. Din stom ac chim ul este trim is în mod ritm ic în intestin u l subţire.la dispoziţia porcilor. Aci. curată. coli. De asem enea. N um ărul lor scade în cursul perioadei de alăptare. cu sucul pancreatic şi cu bila sau fierea pe care o produce ficatul. streptococi. n u m ăru l acestora este cel m ai m are din to ată viaţa u n u i porc norm al. 12 . acesta este am estecat prin m işcările p ereţilor intestinali şi bine om ogenizat cu sucul in testinal produs de către glandele in tes­ tinale din mucoasă. Sub acţiunea sucului gastric n u tre ţu rile din sto­ mac se tran sfo rm ă în tr-u n fel de terci n u m it chim.

p rin peretele intestinului. digestia celulozei a re loc în foarte mică m ăsură şi că sub acţiunea ferm enţilor u n o r bacterii. m ai ales în h răn irea cu fu ra je uscate. precum şi cele din perioada în ţă r­ cării şi chiar după aceasta. la porc consum ul de apă. digestia substanţelor n u tri­ tive este aproape com plet term inată. adă­ pătorilor. /a h a ru rile n edigerate în in testin u l subţire. în toate cazurile de diaree ne­ specifică se va căuta să se elim ine din ra ţia anim a­ lelor şi m ai ales a purceilor fu rajele care conţin zaharuri. De aceea. în rîn d u l anim alelor din boxă apar nişte tu lb u ră ri 13 .Aceste cunoştinţe sîn t elem entare p e n tru a putea cunoaşte şi apoi com bate îm bolnăvirile ap aratu lu i digestiv al p urceilor în special cele d in prim ele zile după fătare. C ercetările din ultim a vrem e au a ră tat însă că. în in­ te stin u l gros suferă ferm entaţii. Concom itent cu ea şi în continuarea digestiei are loc absorbţia substanţelor n u tritiv e. P rin m ecanism ul com plex al absorbţiei. în sînge şi lim fă. care sîn t punctul de plecare a u n o r im portante tu lb u ră ri intestinale şi a diareei. A ltfel. In in testin u l subţire. D igestia se term in ă în in testin u l gros care. să ru ri m i­ nerale şi apă. culcuşurilor în in terio ru l boxelor. fu raje. La nivelul in testin u lu i su b ţire sîn t absor­ bite cele m ai m ari can tităţi de vitam ine. principii n u tritiv i trec din conţinutul intestinal (chil). A cest lucru a re o im p o rtan ţă prac­ tică deosebită p e n tru organizarea jgheaburilor. pînă de curînd era socotit că descom pune celuloza şi am idonul. C a la m ajo ritatea anim alelor. tim p de 2— 3 săptăm îni. se face adeseori a lte rn a tiv cu eli­ m in a rea fecalelor (defecarea).

M a­ m elele anterioare sîn t m ai dezvoltate şi m ai p ro ­ ductive decît celelalte. Scăderea producţiei de lapte este foarte accentuată începînd cu cea de a 6-a săptăm înă a lactaţi ei. care produc laptele şi colostrul. se sug. în prim ele 21 de zile de lactaţie. In condiţii norm ale. coada. aşezate pe două rîn d u ri paralele pe faţa inferioară a abdom e­ nului şi a pieptului. Producţia. Scroafele au cea m ai ridicată producţie de lapte în lactaţia a 2-a. la su p rafaţa sfîrcului sau m am elonului. Urm ează apoi faza d e „lăsare a laptelui". alim entaţia. p rin două canale. Fiecare m am elă conţine acinii (ciorchinii). Cea m ai bună secreţie de lapte o dau scroafele în prim ele săptăm îni de lactaţie. n u m ăru l purceilor în ţărcaţi şi num ărul de or­ dine al lactaţiei. dezvoltare. sub 0.6 m 2. in te rv alu l în tre 2 supturi este de 60— 75 m inute. care adeseori se soldează cu îm bolnăvirea şi m oartea m u lto r anim ale sau cu încetinirea ritm u ­ lui d e creştere. V aloarea unei scroafe în ceea ce priveşte producţia de lapte se apreciază după g reu tatea totală a purceilor la vîrsta de 21 de zile şi la înţărcare. F actorii care determ ină producţia de lapte sîn t : ereditatea. se bat). îngrăşare. ~ Glanda m am ară — ugerul — este form ată la scroafe din 5—8 perechi de m am ele.(îşi m uşcă şi m ănîncă urechile. îndeosebi cînd sp aţiul afectat pe cap de anim al este mic. Cea m ai m are producţie m edie zilnică constatată a fost de 12. P rim a fază a fiecărei pe­ rioade de su p t este caracterizată p rin tr-u n m asaj pu tern ic al m am elelor de către purcei. care durează în m e14 . rep rezin tă 1/3 din producţia totală de lapte.6 kg. nu m ăru l purceilor năs­ cuţi. Laptele se adună în două re z e rv o a re — sinusurile galactofore — din care iese apoi p rin su p t sau m uls.

în sensul că este m ai bogat în substanţe proteice şi m ai sărac în lactoză. Această valoare constă în con­ ţin u tu l său în polivitam ine.4 5 . precum şi în anticorpi.4 2 0 .5 13.9 2 C olostrul a re o valoare biologică de neînlocuit p e n tru nou-născuţi. S ecreţia de lapte a ugeru lu i este în tre ţin u tă p rin s u p t .8 6 . în decurs de 24 ore. Colostrul — secreţia glandei m am are din prim ele zile — are.1 7 5 . m ai ales pe cale digestivă în prim ele 24 ore de viaţă.0 3 .7 ' 18. p e n tru că acestca au m ai m u lt lapte. Tabelul 1 C om p oziţia m ed ie a c o lo s tr u lu i şl la p te lu i de scroafă în g Componentul Colostru Lapte % S ub stan ţă S ubstanţe S ub stan ţe L actoză S ubstanţe uscată azotate grase m inerale 24 .die 18 secunde.8 3 6 . P e n tru ca u n colostru să conţină anticorpii specifici agenţilor infecţioşi din m ediul în care se naşte purcelul. P urceii sug în totdeauna acelaşi sfîrc şi le p refe ră pe cele anterioare. este n eapărată nevoie ca m am a să fi venit în contact cu aceştia. faţă de lapte.2 0 . A nticorpii colostrali sîn t substanţe care consum ate în prim ele 6 ore de viaţă ap ără purceii îm potriva agenţilor infecţioşi (bacterii şi virusuri) care p ă ­ tru n d în organism ul lor. o compoziţie chim ică d i­ ferită. p e n tru a nu scădea este ne­ voie de cca 35 su p tu ri la începutul lactaţiei şi 11 spre sfîrşitu l lactaţiei. 15 .

El stabileşte în felul acesta dezvoltarea arm o­ nioasă a p ă rţilo r organism ului. Porcii dom estici şi în special rasele am eliorate sîn t anim ale cu pielea lipsită de u n p ăr abundent. iar pe de altă p a rte să sta ­ bilească şi să conducă relaţiile anim alului cu m ediul înconjurător. A ltfel. precum şi m ăsura influenţei factorilor m ediului am biant asupra bunei funcţionări a organism ului. adică să fi sta t cel p u ţin 60 de zile în ain te de fă ta re în ferm a în care va avea loc fătarea. apoi scade şi dispare com plet la 72 de ore. 16 . din cauza d u rerilo r pro­ vocate de dinţii p rea ascuţiţi ai purceilor. ca şi da­ to rită tem p e ra tu rilo r p rea ridicate din m ediul înconjurător. Scroafa este predispusă la agalaxie (lipsa secre­ ţiei de lap te sau colostru). leg ătu ra şi arm onizarea d in tre p ă rţile compo­ n e n te ale organism ului. U na d in tre constantele m ediului in te rn al an i­ m alelor este tem p e ra tu ra corporală. glandele cu secreţie internă. sistem ul nervos şi organele de sim ţ. El a re ca scop să facă. pe de o p arte. P urceii care nu au beneficiat de colostru supravieţuiesc în procent foarte mic. anticorpii colostrali nu se produc. colostrul deci n u -i conţine. A bsorbţia anticorpilor din colostru de către tu b u l digestiv al purceilor este m axim ă în prim ele 3 ore de viaţă. A cest ap arat este fo rm at din a p a ra tu l circulator cu sîngele şi lim fa.cu cel p u ţin 60 de zile în ain te de fătare. iar purceii nep ro fitîn d de ei p rin su p t se îm bolnă­ vesc în prim ele ore de viaţă şi de cele m ai m ulte ori pier. D atorită fap tu lu i că porcul are un n u m ăr redus de glande sudoripare. A paratul de arm onizare şi integrare.

8 D upă observaţiile noastre. în a tre ia şi a p a tra de 22—20°. faţă de alte specii de anim ale. iar în al doilea rîn d sînt neeconomice. um iditatea relativ ă nu influenţează ritm u l de creştere al p u r­ ceilor şi calitatea acestora. în tim p ce tem p e ra tu ra economică din boxa purceilor tre b u ie să fie de 28°C în prim ele 24 de ore . p e n tru scroafe în pe­ rioada de lactaţie tem p e ra tu ra m ediului în co n ju ră­ to r este optim ă dacă oscilează în tre 24— 18°C. în a doua de 26—25°. de la prim a zi de fă ta re şi pînă la în ţărcarea purceilor. T em p eratu rile de peste 28°C în prim ul rîn d nu sîn t su p o rtate de purcei.5 39 .5 39 . Tabelul 2 T em p eratu ra co rp o ra lă la p orc în °C P u r c e i 0 — 14 z i l e P u r c e i 15— 21 z i l e P u rc ei 4— 7 să p tăm în i T in e re t 2 — 4 luni Scroafe 3 9 . iar în ju ru l datei de în ţă rca re tem p e ra tu ra va fi de 2 0°C + 2° (cu v ariaţie de 2° în plus sau în m inus).4 3 9 — 3 9 . 17 .3 38 . Dacă tem p e ra tu ra se păstrează la valori constante conform categoriei de v îrstă de m ai sus. în tru c ît încarcă p reţu l de cost fără a avea o in fluenţă pozitivă asupra creşterii şi dez­ voltării purceilor.m odalităţile de p ă stra re constantă a tem p eratu rii corporale sîn t m ai restrînse. în p rim a săptăm înă tem p e ra tu ra va fi de 26—27°C.

rasa P alatină. Porcul L andrace este tip u l porcului de bacon. H am pshire. Landrace.RASELE DE PORCI DIN R. C ornw all. . ROMÂNIA Rasele de porci care se cresc în ţa ra noastră. A ceastă rasă se distinge p rin precocitate. rasa M angaliţă. am elioratoare. Rase im portate : rasa M arele alb (Large W hite). creată în D anem arca. cu m are prolificitate . varie­ tate a Bazna. Scroafele din aceste rase sîn t încrucişate cu vieri din rase ca : Duroc. se îm p art la rîn d u l lor în rase : — de carne : M arele alb. . Rasele perfecţionate. 18 . Edelschvvein. ritm de dezvoltare m ai intens. porcul de S trei. Edelschw ein. folosesc m ai bine fu rajele şi sîn t m ai rezistenţi la boli. sînt rase locale şi rase im portate. — de grăsim e : rasa M angaliţa cu varietăţile ei. H am pshire. rasa Landrace sau daneză. P ietrain. P ie tra in etc. P ietrain etc. Din acest mozaic de rase s-au im pus p rin produc­ ţiile şi productivităţile lor rasele : M arele alb (Y orkshire. prolificitate şi m ai ales p rin producţia de carne.. R asa Stocii şi rasa P alatin ă sîn t rase tardive. v arie­ tate a Bazna. Landrace. porcul de S trei etc. — rase m ix te : rasa Berk. porcul rom ânesc de carne. Duroc. rasa A lbul m ijlociu.S. al X lX -lea. A lbul de B anat. p en ­ tru obţinerea u n o r m etişi care se caracterizează p rin tr-o vigurozitate m ai m are. Rase lo ca le : rasa Stocii. A lbul m ijlociu. Large W hite) rasă de carne form ată în A nglia în sec.

SISTEME DE CREŞTERE A PORCILOR In vederea obţinerii unei eficienţe sporite în creş­ tere a şi îngrăşarea porcilor. să fie înlocuite tre p ta t pe plan m ondial. dar şi în ţa ra noastră. face ca rasele de gră­ sime. Cele m ai bune rezu ltate în creşterea porcilor se obţin în ferm e specializate. încît să se obţină o cît m ai m are producţie de carne. în sistem ul de producţie bazat pe exploatarea porcului în circuit închis. sau m ixte. p e n tru că în felul acesta se u ti­ lizează m ai bine spaţiul de cazare. P e n tru a obţine o ren ta b ilita te superioară. asem e­ nea sectoare treb u ie să fie specializate p rin concen­ tra re a efectivelor. Aceasta în prim ul rîn d p e n tru că. tre ­ buie ca porcii puşi la în g răşat să posede o serie de însuşiri valoroase : să dea u n spor zilnic cît m ai 19 . De aceea. consum ul mare de grăsim i la oam eni favorizează îm bolnăviri ale ap aratu lu i circulator (arteroscleroza. C reşterea porcilor treb u ie astfel organizată. cu cheltuieli cît m ai mici. putîndu-se rula în tr-u n an de producţie pe acelaşi spaţiu. cu rase de carne. ateromatoza). m ai m ulte serii de anim ale.In sistem ul gospodăresc se m ai cresc rasele Bazna. P referinţa insă a consum atorilor p e n tru cărn u ri fără grăsime sau cu foarte puţină grăsim e. Cornwall. treb u ie ca întreg fluxul tehnologic în aceste sectoare să fie organizat pe baze tehnico-ştiinţifice m oderne. M angaliţa şi m etişii acestora.

P rin aceasta se înţelege că ferm a îşi produce m aterialu l de rep ro ­ 20 . adică în ferm ele obişnuite din în tre p rin ­ derile agricole de sta t şi în cele ale cooperativelor agricole de producţie . în condiţiile sectorului de pro ­ ducţie socialist. este acela al creşterii în circuit închis. In ţa ra noastră. d ar şi în cel industrial. să producă carne şi gră­ sim e de calitate superioară. în care sîn t realizate condiţii superioare de creştere. să dea ran d a m en t cît m ai rid icat la sacrificare. — sistem ul de creştere şi îngrăşare de tip in ­ dustrial. a tît în sistem ul gospodăresc. să consum e cît m ai pu ţin e fu ra je p e n tru 1 kg spor de g reu tate vie. cu o g reu ta te m edie în viu de 95— 110 kg. în ele se pot îngrăşa anual cel p u ţin 30 000 capete de porci. u n a d in tre condiţiile capitale care asigură o dezvoltare şi creş­ tere corespunzătoare efectivelor de porcine. A cest sistem de creştere s-a dezvoltat la noi în ultim ii zece a n i . sîn t două sistem e m ai im portante de creştere a porcului : — sistem ul de tip gospodăresc. cu u n grad avansat de m ecanizare şi o autom atizare în altă a proceselor de producţie şi unde flu x u l tehnologic este ritm ic.ridicat. care se practică în ferm e cu un efectiv m atcă de 100— 2 000 capete scroafe şi o producţie de carne anuală de 120— 2 400 tone. CARACTERISTICILE CREŞTERII PORCILOR IN SISTEM UL DE T IP GOSPODĂRESC In d iferen t de m ărim ea unităţilor.

) . In aceste u n ită ţi : — procentul de fă ta re (num ărul de scroafe fă ­ tate din 100 de scroafe m ontate) este de 75— 85o/0 . precum şi de m odul în care este organizat procesul de producţie. purceii sugari se bucură de o alim entaţie m ixtă (uscată şi um edă) . la porcii la în g răşat fu ra jare a cu n u tre ţu ri um ezite dă cele m ai bune rez u lta te . de felul alim entaţiei. la trecerea tin e retu lu i porcin în categoria porcilor la îngrăşat. boala lui A ujeszky. precum şi cel de creştere şi îngrăşare şi nu aduce de la ex terio r decît vierii de reproduc­ ţie. — fu ra ja re a scroafelor se face cu n u tre ţu ri com­ binate sub form ă de terci . pînă la liv ra re . P rin aceasta anim alele sîn t scutite de şocurile pro ­ duse de către tran sp o rt. com patibil cu re a ­ lizarea unor indicatori zooeconomici buni. cu care e necesar să se îm prospăteze periodic. — în ţărcarea purceilor se face la 45— 56 zile şi la g reu tă ţi corporale corespunzătoare — 12— 16 kg .ducţie fem ei. C reşterea porcilor în u n ită ţile de tip gospodăresc depinde de felul cum este asigurată adăpostirea. trim estrial. nu se pot stre c u ra anim ale cu origine sa n ita ră dubioasă. 21 . tin eretu l porcin se fu raj ează în ultim a vrem e (de la apariţia fu rajelo r com binate) cu n u tre ţu ri în stare uscată . — controlul evoluţiei creşterii şi îngrăşării por­ cilor se face p rin c în tă riri la înţărcare. apoi. ia r populaţia locală de anim ale dispune de o perioadă de contact îndelungat cu agenţii infec­ ţioşi a o serie de boli (bruceloza. în tre aceştia şi anim ale se stab i­ leşte o sta re de echilibru paşnic. colibaciloza e tc . sau chiar bolnave şi în afară de aceasta dispare perioada de aclim ati­ zare.

creşte procentul de fătări faţă de m onte. d atorită deficienţelor de construcţie. precum şi lipsei u nui sistem de încălzire şi ventilaţie. In acelaşi sistem de creştere. In asem enea u n ită ţi este m ai frecventă pneum onia enzootică şi necroza auriculară. lipsei term oizolării. fără a prejudicia instalaţiile adăpostu­ rilo r şi în special sistem ul de evacuare a bălega­ ru lu i şi apelor de spălare . boala lui A ujeszki. necroza urechilor. constă în aceea că stim ulîndu-se funcţiunile de reproducţie. din acest punct de vedere. colibacteriozele şi paratifoza. pică. păşu n atu l acestuia. d a r şi în g rajd u rile de tineret. dato­ rită supunerii anim alelor la acţiunea razelor solare. — a v an taju l acestui sistem . P rin p ăşu n at reproducătorii beneficiază de vitam ine. lipsei d e etanşeitate. In aceste u n i­ tă ţi ele iau de cele m ai m ulte ori u n caracter de d u rată şi afectează u n n u m ăr m are de anim ale. nu se poate asigura un clim at corespunză­ to r cerinţelor fiecărei categorii de anim ale. m acro şi m icroelem ente. — bolile care se întîlnesc în mod cu ren t sînt : leptospiroza. T ineretul porcin nu suferă de caudofagie. — în sistem ul gospodăresc este posibilă adm i­ n istrare a de fu raje fibroase şi suculente. săru ri m inerale. rah itism u l tin e retu lu i porcin nu este întîln it. p re­ cum şi a tin e retu lu i şi chiar m enţinerea lor în anotim purile calde în tab ere cu păstor electric .— în sistem ul gospodăresc e posibilă m işcarca efectivului de reproducţie. deoarece în anotim ­ purile reci în m atern ităţi. verzi sau conservate. sau cazurile sîn t sporadice şi ele privesc m ai ales p u r­ ceii obţinuţi iarn a . dizenteria anaerobă. 22 .

ele sîn t m ontate la sfîrşitu l toam nei. p e n tru a făta prim ăvara. . In gospodăria personală sîn t valorificate toate restu rile m enajere şi cele provenite din grădina de legum e a casei. în sensul că scroafele sîn t ţin u te peste iarnă . d ar ren tab il şi practica lui are caracter sezonier. Este un sistem extensiv. p e n tru carne sau carne şi grăsim e. Ciclul de producţie al cărnii de porc se încheie la începutul iernii.Consecinţa caracteristicilor de m ai sus se m ani­ festă p rin tr-u n procent m ai ridicat de p ierderi (pe­ ste 20% de la fătare şi pînă la livrare) lungirea perioadei de producţie peste 210 zile şi cu o efici­ enţă economică m ai redusă a sectorului. fie anim ale la g reu tăţi corporale de 100— 200 kg. iar creşterea şi îngrăşarea purceilor se face în anotim purile călduroase ale anului. astfel că. In acest sistem de creştere se folosesc toate rasele şi în special rasele locale. de la o scroafă se obţin cel m ult I 1 / 2 fătări pe an sau 10— 12 purcei. (care vor fi conservaţi prin sărare şi afum are) şi u n n u m ăr m ai m are sau m ai m ic de porci p e n tru v în z a r e . anim alele d estinate vînzării sîn t fie purcei p e n tru creştere şi îngrăşare. C A R AC TERISTICILE CR E ŞT ER II PORCILOR IN G O SPO DĂRIA PER SO N A LĂ In gospodăria personală ţărănească porcii sînt crescuţi în două direcţii : u n num ăr de 1—3 porci p e n tru nevoile fam iliei.

fibroase sau suculente. nici chiar a reproducătorilor. a unei în ţărcări precoce a purceilor (la 25 de zile). C în tărirea anim alelor se face la înţărcare. în aceste u n ită ţi este de asem enea m ai bine asigurată evacuarea bălegarului. N u este posibilă nici plim barea anim alelor. pe folosirea n u tre ţu rilo r com­ bin ate în exclusivitate. procentul de scroafe făta te faţă de num ă­ ru l de scroafe m ontate oscilează în tre 30— 50% în lunile de vară şi 50— 75% în lunile anotim purilor reci. In com plexele industriale. la tre ­ cerea tin e retu lu i în categoria porcilor graşi şi la livrare. singurul sistem de lu ­ cru adm is este acela al circuitului închis. realizarea unui m icrocli­ m at corespunzător fiecărei categorii de anim ale. Cu toate acestea. dejecţiilor şi a ape­ lor de spălare. N ecesarul de vitam ine şi m icroelem ente se asigură p rin nişte fu ra je speciale (zoofort).C A R A C T E R IST IC IL E C R E ŞT ER II PORCILO R IN SIST EM U L DE T IP IN D U S T R IA L In sistem ul in d u strial creşterea porcilor în toate fazele de producţie se bazează pe anum ite elem ente : folosirea u n o r construcţii m oderne (m ecanizate şi autom atizate parţial). p rin term ocentrale pro p rii şi sistem e de ventilaţie care pot funcţiona au to m at sau la m înă. A vantajele acestui sistem faţă de cel gospodărese m ai constau şi în reducerea cu 55% a personalului 24 . care însă p e n tru a avea eficienţă treb u ie folosite în lim itele de valabilitate a granulelor de lucernă şi a antibioticelor. nici ad m in istrarea de fu ra je verzi.

— îm b u n ă tă ţire a fu ra jării p rin ex tinderea pro­ ducţiei de fu ra je com binate. . — A sigurarea u n u i m icroclim at corespunzător în adăposturi. testa re şi încrucişări in d u striale în ­ tre d iferite rase de porci. S porirea producţiei de carne de porc trebuie axată. în p rincipal pe u rm ăto arele acţiuni de bază : — Selecţie. — S cu rtarea perioadei de alăp tare a purceilor în scopul folosirii m ai intense a efectivului de prăsilă.ce deserveşte u n ita te a şi cu 55% a nu m ăru lu i de ore p e n tru producerea a 1 000 kg carne. precum şl în creşterea p roductivităţii m uncii cu 24%. p o triv it acţiunii de intensificare a pro­ ducţiei.

tin e retu l porcin de reproducţie. începînd de la vîrsta de sugar . şl în special tin e retu l fem ei. în m om entul introducerii lor la m ontă. deci m ai economic. iar a doua condiţie — să fi tre c u t de cel puţin două ori p rin ciclul de călduri (însoţit de ovulaţie). P rin p reg ătirea corespun­ zătoare a scroafelor şi scrofiţelor. treb u ie h ră n it corespunzător cerinţelor biologice. viabili. în vederea form ării u nor reflexe condiţionate săn ă­ toase. p reg ătirea scroafelor p e n tru m ontă constituie una d in tre condiţiile de bază. iar ritm u l de dezvoltare al p u r­ ceilor în perioada de sugar va fi m ai rapid.PR E G Ă T IR E A SCROAFELOR ŞI SCROFIŢELOR PENTRU MONTA In vederea obţinerii de purcei care să prezinte la făta re o dezvoltare corporală corespunzătoare. In acest scop. să fie viguroşi. în mod continuu. cu o capacitate stom acală m are. pe lîngă m ărirea fecundităţii şi prolificităţii se va realiza la scroafele-m am e şi o capacitate de producţie colostrală şi de lactaţie m are. Din acest punct de vedere prim a condiţie este ca scrofiţele să fie m ontate num ai la g reu tatea de peste 115 kg deci la vîrsta de 8— 9 luni. p e n tru a-şi dezvolta ca­ pacitatea de creştere. 26 . tin e retu l de prăsilă treb u ie cres­ cut în condiţii de m işcare şi tra ta t cu blîndeţe.

A stfel scroafele su b n u trite sau h răn ite u n ilateral slăbesc în tim pul lactaţiei cu peste 25<>/0 din g reu tatea cor­ porală iar p e n tru refacere au nevoie de can tităţi m ari de fu raje şi in tră în călduri cu o în tîrziere apreciabilă.P reg ătirea scroafelor p e n tru m ontă trebuie făcută incepind încă din tim pul lactaţiei anterioare. .

PR EG A T IR EA SCROAFELOR Ş I SCROFIŢELOR PENTRU FĂTARE F u ra ja re a corespunzătoare a scroafelor în lactaţie influenţează direct v italitatea şi dezvoltarea purcei­ lor nou-născuţi. în care cantitatea de substanţe proteice.9 5 . Tabelul 3 Curba la c ta ţie i la scroafe Colos­ tru Săptămînil e I II III IV v VI VII VIII C a n tita ­ tea 2 .5 3 .8 5 . vitam inele şi săru rile m inerale au im portanţă deosebită. în cazul u n u i fu raj care conţine 16% p ro te ­ ină şi cca 2 000 calorii la 1 kg de fu ra j com binat.5 5 .6 4 . scroafele şi scrofiţele treb u ie să beneficieze de o schemă^ de fu ra ja re asem ănătoare cu cea p rezentată în pagina alătu rată.9 5 .8 5 . C urba lactaţiei treb u ie su sţin u tă de o fu rajare calitativ şi can titativ adecvată.9 In vederea obţinerii unei asem enea producţii de lapte.8 5 . 28 .

0 3 . însă num ai după 5—-7 zile de la fă ta re şi pînă la circa 8 zile în ain te de înţărcare. aceasta p e n tru ca să nu aibă loc o producţie de colostru care să în treacă capacitatea de su p t şi consum a purceilor. Desigur că prezen tarea am ăn u n ţită a pregătirii scroafelor p rin h răn ire în v ederea fă tă rii a r fi de prisos în cazul asigurării de fu ra je com binate. în asem enea cazuri u gerul scroafei se inflam ează.5 2 . care de cele m ai m ulte ori se term in ă pe de o p arte cu m oartea purceilor.5 In medie pe zi în perioada de lactaţie. care nu poate fi m uls pe cale m anuală sau m ecanică.7 kg furaj comb.0 2 . Cum însă cea m ai m are p arte a scroafelor se bucură de 29 .F raz a de a lă p t a r e în z il e F u r a j e în kg p e zi 2 -4 5— 7 8—9 10— 30 3 1 — 33 3 4 — 40 4 1 — 45 apa 1. pe cap N u constituie nici o greşeală fu ra jare a la discre­ ţie a scroafelor în lactaţie.5 3 . In leg ătu ră cu aceasta e necesar de p re ­ cizat că scroafele şi scrofiţele treb u ie să beneficieze de o fu ra ja re m ai redusă în zilele 7— 1 dinaintea fătării.5 5 . fap t care a r pune în pericol starea u gerului scroafei.5 3 . iar pe de altă p a rte cu com prom iterea p arţială sau totală a ap aratu lu i m am ar. 3. se produce o m a­ m ită.

5 G r e u ta te c o rp o ra lă Spor m ediu zilnic C o nsum p ro b ab il de h ran ă ( n u tre ţ uscat) P ro te in ă brută T o ta l su b s ta n ţe dig estib ile C a lc iu F o sfo r C lorură de sodiu C aroten V itam in a A V itam ina D T ia m in ă R iboflavină N iacină A.86 15 10 12. la igiena corporală.5 399 1. la m işcarea zilnică şi ferire a de lovituri şi la alte ca­ uze care a r p u tea provoca avortul.4 3 .I.2 4 .8 5 . d ar în special album inele.0 412 2 . H rana scroafelor gestante treb u ie să cuprindă toţi principii n u tritiv i.2 9 .5 16. v ita­ m inele şi săru rile m inerale.R . U .o n u triţie caracteristică fiecărei ferm e în p a rte în funcţie de fu rajele existente.2 3 .2 2 17 11 14. Of. p a n t o t e n i c V i t a m i n a B ls kg g kg g kg g g g mg U .7 19. treb u ie făcute cîteva precizări. mg mg mg mg mg 30 .l. 1192/1964) Scroafe gestante S p cc i lic ă re U/M tinrr e 136 450 2 . P ractica a dovedit că scroafele gestante h răn ite şi în g rijite raţional dau purcei m ai dezvol­ taţi şi m ai viguroşi decît scroafele care nu au p ri­ m it acest tratam en t. la igiena adăposturilor.5 adulte 227 320 3 .5 9 750 650 3 .9 3 2 .5 8 250 550 2 . Tabelul 4 N ecesaru l de p r in cip ii n u tr itiv i pentru sc ro a fe le g e sta n te pe ca p de a n im a l ţ i z i (după N u tr.8 8 . S w in e N .3 27. G rija p e n tru scroafele gestante se referă la h ră nire.C .

4 I . Un a lt factor indispensabil p e n tru h răn irea raţio­ nală a scroafelor gestante sîn t vitam inele. scade producţia de lapte. trifoi sau alte legum inoase. a tît în p eri­ 31 . In tim pul verii necesarul de să ru ri m inerale se com pletează din păşunea de lucernă.2 2-4 U . schelet) care slăbeşte foarte m ult. precum şi din ad m in istrarea de masă Verde la grajd. a tît la scroafă cît şi la purcei.6 2. necesarul de h ran ă pentru scroafele gestante sc prezintă în felul u rm ă to r : Tabelul 5 S croafe g e sta n te — n ecesa r p în ă la 3 a n i Greutatea corporală.6 — 4 3 . după făta re apare anem ia.4 2 .2 4 .5 kg pe zi şi 30—40 g de cretă fu ra je ră p e n tru fiecare scroafă gestantă.1 — 4 .E xprim at în U. V itam i­ nele. . In asem enea condiţii.N . atunci necesarul de album ină şi să ru ri p e n tru fetuşi se com pletează pe seam a organism ului scroafei m am e (muşchi. deşi necesare în c a n tită ţi foarte mici.9 2 . In tim pul iernii nevoia de săruri m inerale se com pletează p rin adm in istrarea de fîn sau făină de lucernă pînă la 1. scroafa pierde pofta de m încare.2 — 4 . lipsind din h ran a scroafelor gestante provoacă tu lb u ră ri în dezvoltarea şi creşterea purceilor. [ieste 3 a n i Dacă în h ra n a scroafei gestante nu există săruri m inerale sau album ină în can tităţi suficiente. iar purceii m or p rin inaniţie şi com plicaţiile ei.8 — 3 . în kg 120— 200 140— 280 vîrsta gestaliei în luni 1.N.

M. In sistem ul industrial. deoarece asem enea n u tre ­ ţu ri rep rezin tă cauzele cele m ai frecvente care de­ term ină av orturile la scroafe. 32 . M icroclim atul în adăposturile de gestaţie trebuie reg lat în funcţie de condiţiile atm osferice exterioare. precum şi un m icroclim at corespunzător. starea de săn ătate etc.oada em bi'ionară. fecunditatea.V.). zoofort. Acestea se asigură p rin aşa-zisele sortim ente de fu ra je prem ix vitam ino-m ineral (P. în anum ite proporţii p e n tru fie­ care categorie de anim ale. scroafele treb u ie adăpostite în grajduri igienice. cu aju to ru l gurilor de ventilaţie sau a v en tilato are­ lor. m ucegăite. A coperirea necesarului de vitam ine se face în tim pul v erii p rin consum area n u tre ţu rilo r verzi. ca atare. F u rajele care in tră în alcătuirea raţiilo r scroafe­ lor gestante trebuie să nu fie stricate. constituie un a lt factor im p o rtan t de care depind rezultatele obţinute : m onta. asigurarea săru rilo r m ine­ rale şi a vitam inelor nu se poate realiza p rin ad­ m in istrarea de fu ra je fibroase sau suculente în form a lor naturală. prea reci sau îngheţate. In afară de h răn irea corespunzătoare în tim pul gestaţiei. prolificitatea. cît şi după fătare. asigurîndu-li-se curăţenia corporală. dar nu şi a uşilor. iar lucerna sub form ă de granule. în perioada de sugar. A sigurarea unor condiţii de m icroclim at favorabil porcilor din sectorul de m ontă şi gestaţie. iar iarn a p rin h răn irea scroafelor gestante cu fîn vitam inos şi morcovi. sau m ăcinate. p ro te­ jare a de d iferite lovituri. cu a ju to ru l ferestrelor. In toate perioadele anului se vor evita excesul de u m i­ ditate şi curenţii de aer.

.

.

.

.

.

.

.

Furajarea suplimen­ t ar a d i n a u t o m a t e metalice ( Furajarea s u p l i m e n ­ t a r ă a p u r c e i l o r se p o a t e face şi pe j os .

0 2 18— 21 7 0 — 75 0. Scroafele în loc să m ănînce raţia. în sensul că procentul de scroafe care fată scade sub 50»/0 din n u m ăru l scroafelor m on­ tate. In ceea ce priveşte cu răţen ia adăposturilor. iar am oniacul creşte peste 0 .2 — 0. 0 2 o / o . fe­ nom ene care influenţează negativ a tît asupra dez­ voltării purceilor. De aceea cu răţenia adăposturilor treb u ie executată de două ori pe zi cu a ju to ru l razurilor . în condiţiile de clim ă din ţa ra noastră. altfel substanţele organice din fu rajele îm prăştiate. % NH. cît şi asupra preg ătirii p e n tru lactaţie. SHj mg/litru co2 aer Viteza curen­ ţilor de aer m/sec.4 Pe tim pul căldurilor excesive se va asigura o ventilaţie m axim ă. ajunge pînă la 5—20% .Tabelul 6 F a cto rii de m ic r o c lim a t în a d ă p o stu rile pentru reproducători Categoria Temp. p e rv e rtire a gu stului anim alelor.01 SUb 3 / 0 0 0 0 . beau urină. adică de 250— 1 000 ori m ai m ult. ceea ce este echivalent cu reducerea poftei de m îneâre. ferm entează. iar la grupele de scroafe în m ontă şi în p rim ele 10 zile după m ontă. altfel este com prom isă fecunditatea. rod pereţii. m ai ales în perioada 15 iunie — 15 septem brie. °C Umld. V i e r i şi sc ro afe a d u l t e V i e r u ş i şi scrofite 15. se ling. nu se va perm ite ca tem p e ra tu ra halelor şi com partim ente­ lor să crească peste 18°C.l 8 7 0 — 75 0 . reiat. ea treb u ie p ă stra tă în m od perm anent. a tît în com­ p artim en t cît şi în padocuri şi aleile de circulaţie. îm preună cu cele din u rin ă şi fecale.

în anum ite condiţii. iar p e n tru scroafele şi scrofiţele în gestaţie avansată vor fi evitate băl­ ţile. deoarece din acestea ele pot lua pe corp o serie de m icrobi care. cu excepţia zilelor prea calde sau prea friguroase.şi a m ăturilor. m icroelem entele din păm înt. îng rijito rii se fam ilia­ 34 . m ai ales atunci cînd term oizolarea lui nu este bine făcută. Nu se va face uz de exces de apă întru c ît se creează o um iditate în aer p rea m are. care are ca u rm are producerea de condens şi d eterio ra­ rea tavan u lu i adăpostului. M işcarea fem elelor gestante se va face pe lucernierele sau tere n u rile din ju ru l ferm ei cultivate cu alte legum inoase 30% în am estec cu perene 70«/o sau cu topinam buri. anim alele beneficiază de soare. A nim alele nu vor fi fo rţate să m eargă p rea repede. în toate anotim purile. Scoaterea lor din grajd se va face însă num ai după consum ul tain u lu i de dim i­ neaţă. In condiţiile unei păşuni bune şi cu un orar de m işcare sisterrlatic. pe grupe de gestaţie (scroafe care au fost m ontate în aceeaşi zi sau la distanţă de m axim um 8 zile şi care fată la date apropiate. A ltfel vor avea loc îm bolnăviri ale ap aratu lu i digestiv. M işcarea scroafelor în sistem ul gospodăresc e bine să se facă în toate fazele de gestaţie. iar în zonele de defecare se va folosi jetu l de apă. vitam ine. Ea treb u ie să fie făcută în grupuri mici. pe lîngă fap tu l că se face o eco­ nom ie m are de fu ra je concentrate (ceea ce face să scadă foarte m u lt p reţu l de cost al purcelului la înţărcare). uneori foarte grave. platform ele de bălegar. gropile. pot fi dăunători purcelului sugar. după ce roua s-a evaporat.

pe cap de scroafă. sau form ol 1— 2% plus Entom oxan 5%o. în tru c ît se reduce volum ul lu crărilo r de curăţenie şi tra n sp o rt al bălegarului. al fiecă­ rui anim al în parte. De asem enea creşte cu 1— 3 capete num ărul de purcei care se obţine la înţărcare. p rin spălare. . A ceastă operaţi­ une se va executa în tim pul verii cu 1— 2 ore. Soluţiile se vor face în apă încălzită la tem p e ra tu ra de 22— 25°C.5— l»/o plus Entom oxan 5%o. înainte de a fi tra n sp o rta te la m aternităţi. iar iarna cu 6—4 ore. D ezinfecţia şi dezinsecţia corporală se poate face cu u rm ă to ru l am estec : sodă caustică 0. în a in te ca scroafele gestante să fie tran sp o rtate la m atern ităţi. lucrează m ai uşor.rizează m ai bine cu caracterul anim alelor. se va executa dezinfecţia şi d ep ara­ zitarea lor corporală.

Este necesar de precizat că nu se vor reţin e în m ate rn ită ţi purcei debili (hipotrepsici). după evacuarea anim alelor.FĂTAREA F ă tare a scroafelor. inclusiv a celor de pe geam uri. Se 36 . sîn t dezinfectate cu u n dezinfectant uzual. în scopul reducerii la m inim um posibil a îm bolnăvirilor şi m ortalităţilo r purceilor sugari. în con­ cen traţiile obişnuite. curăţate. In tim pul acestui repaus adăposturile. M aternităţile treb u ie pregătite. sau scroafe negestante. lucrările de dezinfecţie sîn t comprom ise. după care se execută dezinfecţia propriu-zisă. lăm pi de încălzit etc. în acelaşi com partim ent sau m ate r­ n ita te să existe repausul biologic. u rm ate de zvîntarea şi v ăru irea adă­ postului. astfel ca în tre două fă ­ tări com plete. dezinfectate şi încălzite. A st­ fel. In aceeaşi perioadă se execută c u răţirea m ecanică p rin răzu irea şi în d ep ărtarea tu tu ro r m urdăriilor. com partim entate. cu aceleaşi de­ zinfectante.. D in acest punct de vedere. a re loc în m atern ităţi. g uri de ventilaţie. iar lan ţu l infecţios răm în e continuu în tre două gene­ raţii de purcei care se obţin în acelaşi adăpost. de la o populare la alta. este necesar ca aceste preg ătiri să se execute într-o perioadă de 3— 4 zile. a tît în sistem ul in d u strial cît şi în cel gospodăresc.

In ziua care precede fătarea se face controlul uge­ ru lu i şi în funcţie de preg ătirea lui p e n tru lactaţie se ho tărăşte asupra regim ului de furajare. în asem enea cazuri. în ain te de fătare. fie de tu ­ buri p rin care să circule apa caldă). In adăposturi. ia r 50% fu raj com binat sau am estec de făin u ri de cereale. reşouri electrice sau p rin încălzirea duşum elei afec­ tată purceilor. p rin soluţii de construcţie (m ontarea în grosim ea ei fie de rezistenţe electrice. Scroafele se introduc în boxele de fă ta re cu 1— 3 zile sau. p e n tru toată perioada de alăptare. N ecesarul de căldură p e n tru purcei este m ai m are. d a r şi p e n tru a realiza o tem p era­ tu ră corespunzătoare p e n tru purcei în prim ele ore de viaţă şi în continuare. în ziua fătării şi în prim ele 8— 10 zile după aceasta treb u ie asigurată o tem ­ p e ra tu ră de 24°C. scăderea substanţială a producţiei de colostru şi lapte. lipsa sau reducerea efortului de fătare. In aceeaşi zi. infectarea purceilor nou născuţi cu absolut toate bolile care au afectat genbraţia de purcei care s-au o b ţin u t an terio r pe acelaşi loc. şi m ai m ult. La n aştere acesta este de 28°C şi se va realiza cu a ju to ru l becurilor cu raze infraroşii.asigură. T em peraturile m ai m ari provoacă la scroafe şoc caloric m anifestat p rin reducerea pof­ tei de m încare. F u ra ja rea scroafelor va fi alcătuită din fu ra je laxative (tărîţe de grîu şi şrot) 50% din am estec. dacă este posibil. după exam inarea anim alului. încălzirea adăposturilor treb u ie să se facă cu un dublu scop : uscarea p ereţilor ca u rm are a dezinfecţiei şi văruirii. se face toa­ leta ugerului şi dezinfecţia lui cu soluţii slabe de perm anganat de potasiu sau cloram ină. 37 .

în vederea izolării purcei­ lor faţă de pardoseala de beton şi în lă tu ra re a îm ­ bolnăvirilor şi pierderilor. cît şi cei care au m u rit în p rl38 . bineînţeles dacă şi căldura culcuşului purceilor n u scade sub 24°C. D upă fătare. P urceii fă ta ţi se vor în re g istra după 24 de ore. P urceii care au fost născuţi m orţi. R um eguşul sau paiele. se risipesc m ulte fu ra je pe d e o parte. în ra p o rt cu capacitatea lor de alăptare. Cînd purceii prim esc fu ra je suplim en­ ta re concentrate pe jos. P e n tru reducerea la m axim um a p ierderilor de purcei în prim ele 24 ore.F ătările se vor desfăşura sub strictă supraveghere de către lu crătorii specializaţi. în reg istrîn d u -se num ai purceii care au răm as în v iaţă în această perioadă de tim p. iar pe de altă p a rte sîn t consum ate am estecate cu rum eguş. de la abdom en şi pensularea acestuia cu u n am estec în p ărţi egale de tin c tu ră de iod şi glicerină. fa p t care produce m ulte îm bolnăviri d in p a rte a a p a ra tu lu i digestiv. se va efectua red istrib u i­ rea purceilor pe scroafe. la o distanţă de 1 m etru de la p erete şi se va m enţine tim p de 10— 15 zile de la făta re pe tim p u l verii şi 15— 20 de zile pe tim pul iernii. se va executa la fiecare purcel tăierea sau ru p erea om bilicului la 8— 10 cm. nu m ăru l de sfîrcuri în producţie şi sta re a lor de întreţin ere. se am estecă fu rajele cu r u m e g u ş u l. a tît pe tim pul zilei cît şi pe tim pul nopţii. In le­ g ă tu ră cu aceasta s-a observat că treb u ie p referată ridicarea rum eguşului după 8— 10 zile. indiferent de anotim p. se vor pune pe toată su­ p rafa ţa uscată a boxei. ca urm are.

P e n tru a se evidenţia însuşirile scroafelor din m atca de selecţie. se vor în reg istra toţi purceii năs­ cuţi. deoarece ei nu interesează din punct de şe d ere economic. inclusiv cei m orţi şi neviabili.m ele ore după făta re se socotesc neviabili şi nu se înregistrează. la o rubrică separată. .

In cazul asigurării cu fu ra je com binate (1 kg fu ­ raj = 2750 Kcal. De aceea necesarul de fu ra je la scroafele în lactaţie creşte progresiv începînd din m om entul fătării şi pînă în m om entul începerii înţărcărilor. iar capa­ citatea de reproducţie a scroafelor după înţărcarea lor scade de asem enea. N ecesarul de h ran ă p e n tru scroafele cu purcei poate fi apreciat şi în funcţie de g reu ta te a corpo­ rală. La o u n ita te n u tritiv ă treb u ie să se asigure : 100 g album ină digestibilă. cel p u ţin 6 g calciu. m etabolizabile) în vederea asigu­ ră rii unei alim entaţii raţionale a scroafelor în peri40 . N easigurarea unei alim entaţii echilibrate a scroafe­ lor pe p arcursul perioadei de alăp tare are un efect d ău n ăto r asupra dezvoltării purceilor. creşte num ă­ ru l îm bolnăvirilor şi pierderilor de purcei. N um ărul de purcei în ţărcaţi de la o scroafă scade.HRĂNIREA ŞI ÎN G R IJ IR E A SCROAFELOR CARE ALĂPTEAZĂ H răn irea scroafelor cu purcei se dirijează în aşa fel încît greu tatea lor corporală să nu scadă în pe­ rioada de alăp tare şi să asigure o producţie bună de lapte. v îrsta scroafelor şi în ra p o rt cu n u m ăru l p u r­ ceilor şi se exprim ă în u n ită ţi nu tritiv e. 20—25 g sare pe cap de anim al şi 30— 35 g caroten la 100 kg g reu ta te corporală. 4 g fos­ for.

7 4 . 1 5 ..7 In perioada de alăp tare scroafele se hrănesc de trei ori pe zi.1 6 .4 5 .1 5 .8 oada de alăptare. executîndu-se ad ăp atu l după fiecare tain. în cazul în care în ţărcarea are loc la 25 de zile şi nu se ţine cont de nu m ăru l purcei­ lor.0 5 .8 6 . S ă p tă m în a . 5 .5 4 .9 6. 12.4 5 .6 6 .6 5 .Tabelul 7 N ecesa ru l I Greutatea corporală 7 1 20— 140 141— 160 • 161 — 180 181— 2 00 2 0 1 — 2 20 51. se vor aplica u rm ăto arele norm e de fu ra ja re : Perioada de alăptare Consumul mediu de furaje com binate în kg.5 .4 5 .. în cazul în care nu sîn t instalate adăpă­ tori autom ate în boxe. 2 9 5 .3 6 .3 6 .N .8 5 . I a Il-a a 111-a a IV -a 2 .8 de U .5 6 .0 6.7 6 .2 6 .5 5 .3 4 .8 6. F u ra ju l com binat se dă în diluţie de 1 kg fu raj la 2— 2. la in terv ale egale de tim p (ora 6.5 litri apă. Scroafele care nu au lapte (agalactice) sau cele care au can tităţi reduse de lap te şi colostru.9 li 6 .2 Scroafe peste 3 ani purceii or 7 8 9 10 îl 4 .8 5 .4 4 .2 6 .5 6 . .6 5 . 18). vor fi stim ulate în acest scop.7 3 .8 7 .7 5 .7 5 .1 6 .7 6.2 5 . S tim ularea secreţiei lactate 41 .7 5 .5 10 6 .8 6 . pentru sc r o a fe le în la c ta fie Scroafe pînă la 3 ani Numărul 8 5 .5 6 .0 7 .5 5 .

. iar local p rin introducerea in tra u te rin ă a buj iilor de n itrofuran. N um ai astfel se va p u tea aprecia la tim p instalarea hipo sau agalaxiilor (reducerea sau în tre ru p e re a se­ creţiei de lapte). ca la m asajul d u rerilo r m usculare. crysom etrină sau p rin in tro ­ ducerea de com prim ate de antibiotice. a m am itelor (inflam area ugerului) şi deci com prom iterea creşterii şi dezvoltării p u r­ ceilor. A dm inistra­ rea antibioticelor va fi asociată şi cu p rep arate care să favorizeze involuţia u terin ă şi evacuarea loşiilor sau a puroiului. etc. de aceeaşi v îrstă de fătare. Scroafele cu scurgeri (m etrite) se vor tra ta cu m edicaţie generală (sulfam ide şi antibiotice). E dem ul m am ar consecutiv hiperproducţiei de lapte se va com bate p rin reducerea fu ra jelo r şi adm inis­ tra re a de fu ra je laxative : şrot de in. suculente şi p rin m asaje ale glandei m am are execu­ ta te cu m îna unsă sau cu vib rato are electrice.se va face p rin ad m in istrarea de n u tre ţu ri verzi. In cazul în care nu sîn t obţinute rezu l­ tate rap id e se vor folosi scroafele doici. In to t tim pul perioadei de a lă p tare vor fi exam i­ nate cel p u ţin odată pe zi de către personalul cali­ ficat dezvoltarea purceilor şi starea glandei m am are. R ezultate bune dau şi com presele calde sau folosirea horm onilor an tehipofizari. tă rîţe de grîu. Entozon.

de aceea adăposturile treb u ie să fie corespunzătoare.( HRĂNIREA ŞI ÎN G R IJ IR E A PURCEILOR SUGARI Prim ele zile după fă ta re constituie p en tru purcei perioada cea m ai critică p e n tru viitoarea lor creş­ tere şi dezvoltare. p rin studierea fiziolo43 . gaze nocive etc. P ă rerile igieniştilor au fost d iferite din acest pu n ct de vedere în de­ cursul tim pului. Porci­ nele au glandele sudoripare în n u m ăr mic. astfel că în două luni îşi m ăreşte g reu tatea de 15—20 o r i . tem ­ p eratu ră. p ă r rar. In aceste zile organism ul purcei­ lor treb u ie să se adapteze la trecerea bruscă de la condiţiile vieţii in tra u te rin e la viaţa e x trau terin ă. In m ate rn ită ţi m icroclim atul se asigură p rin buna funcţionare a sistem ului de încălzire şi ventilaţie şi p rin reg larea acestora în funcţie de tem p eratu ra m ediului exterior. slab dezvoltat. la 20° în m om entul înţărcării. um iditate. D upă n aştere purcelul îşi continuă dezvoltarea în tr-u n ritm rapid. P rin specificul său biologic. Din prim a zi de viaţă şi pînă la în ţărcare tem p e ra tu ra în culcuşul purceilor trebuie să aibă valori descrescînde de la 28° în ziua fătării. din care cauză treb u ie să facă faţă unor condiţii de h ran ă şi de m ediu înco n ju răto r noi şi diferite. A stăzi însă. puţine. purcelul respiră ae­ ru l cel m ai de jos şi de obicei cel m ai viciat.

r ^ P e lingă tem p eratu ră. In cazul în care lîn boxă ap are diareea la purcei. iar ritm u l dp dezvoltare la purcei îşi păstrează proporţia sa no r­ mală. In ceea ce priveşte gazele nocive. se ev ită îm bolnăvirile şi astfel cheltuielile neproductive. în tim pul şi Idupă fu ra ja re a scroafelor. m ă­ rturii şi fu rtu n u lu i cu apă. deoarece pe lingă reducerea pierd erilo r la purcei de la 30— -35%. asigură confoxtui p e n tru purcelul sugar. P e n tru m enţinerea unor condiţii optim e de zooigienă în m ate rn ită ţi este necesar să se execute cuirăţenia interio ară de tre i ori pe zi. S-a s ta bilit că . P e n tru aceasta se vor p ă stra toate uşile de acces la m ate rn ită ţi în p erm anenţă închise.P eriodic se va executa curăţenia geam urilor.necesarul fle t em p e ra tu ră jţe n tr u purcei esîe dg_ aproxirnafcL 21°CL. instalaţiei de ventilaţie şi a grilajelor. lim ita superioară a am oniacului fără nocivitate asupra organism ului este de 1 mg la 1 litru de aer. De foarte m are im p o rtan ţă este lipsa curenţilor de aer. S paţiul de alăp tare nu jse va spăla cu apă . cu aju to ru l razului. la 10— 12o/o. fără repercusiuni negative asupra stă rii ei de să­ n ă ta te şi a producţiei de lapte. aceasta se va cu­ ră ţa cu rum eguş şi apoi se va şterge locul cu un sac în m u iat în soluţie dezinfectantă. A ceasta este tem pe­ ra tu ra care devine.Aceasta este tem p e ra tu ra cart* . u şi­ lor.. ^ . sau este.giei m ecanism ului de term oreglare. au fost elim inate toate p ărerile care situ au necesarul de tem p eratu ră p e n tru purceii sugari în tre 10— 15°C. cu răţenia în această zonă se va efectua num ai cu razu l şi m ătura. o cheltuială productivă. iar de . este tem ­ p e ra tu ra superioară suportabilă de către scroafă. u m id itatea relativ ă trebuie sa fie cuprinsă în tre 65— 70%.

7 5 .8 3 . în special pe tavan.8 5 .6 0 .7 7 .8 5 .5 6 .1 9 . m e d ie p e zi S u b s t . t~ H răn irea purceilor sugari începe p rin sugerea colostrului de la scroafă.două ori pe an se va v ărui in terio ru l adăposturilor.5 6 .4 6 . duşum ea. se păstrează cu răţenia culcuşului.2 5 . p e n tru a m ări \ capacitatea varu lu i de a distruge m icrobii şi viru I şurile.4 1. colostrul constituind ali­ m entul principal al nou-născuţilor.3 5 .5 5 .0 7 . m in e ­ r a le 2 .7 5 .1 18.6 18. Tabelul 8 V a r ia ţia c o m p o z iţie i c o lo str u lu i şi la p te lu i de scroafă (% ) in cu rsu l la c ta ţie i 3 C /5 O u Perioada de lactaţie S I II III p t ă m I n a IV V VI VII VIII U l_ xc c Specificare C a n t.89 19.7 5 .7 19. P e n tru v ă ru it se va folosi zeam a de v ar proaspăt p rep arată şi la care se va adăuga su lfat de cupru 3% .1 0 .1 45 .6 0 .6 0 .9 23.1 8 1 .6 0 . a m urdăriei şi dezinfecţia lor.5 0 .3 5 .6 5 .2 4 .0 5 . tavan.5 6 .9 5 . iar agenţii infecţioşi sîn t distru şi în cea m ai m are parte.4 1.9 6 .6 4 .0 7 .3 4 .5 5 .4 1.7 6.9 5 .4 18.8 5 .2 5 .5 3 .8 5 .6 0 .0 5 . — V ăru itu l adăposturilor se va face num ai după ră/zu irea de pe pereţi.5 5 .6 18.8 5 .9 5 . g r a s e S u b s t. boxe etc. A ceasta p e n tru că p rin geam urile curate cantitatea de lum ină care p ă tru n d e în adăpost este m ai m are. p rim ul furaj. creind o bună dispoziţie anim alelor care se odihnesc m ai bine.1 18. iar su lfatu l de cupru îm piedică dezvoltarea m ucegaiurilor.3 5 .3 5 . a z o ­ ta te L a c to z ă S u b s t.1 — 19. u s c a tă S u b s t.

su b stan ţe m i­ nerale.5 0 Zahăr ( Specificare % 5 . grăsim i. S ăru rile m inerale cresc de la începutul pînă la sfîrşitu l lactaţiei.9 5 0 . laptele de vacă prezintă o im portanţă deo­ sebită. zahăr (lactoză).Laptele conţine apă. laptele de scroafă este cu 44% m ai concentrat decît cel de vacă. ca u rm are a acum ulam vTEarrnnei 'Â~ în ficat. 46 . fiind m ai bogat în proteină şi su bstanţe m inerale. grăsim e. vitam ine etc. Tabelul 9 C o m p o zifla la p te lu i de scroafă co m p a ra tiv cu a c e lu i de v a c i Total subst. deci în substanţe care asigură creşterea şi energia organism elor. p r in con­ sum area fu ra je lor verzi în tim pul v e n i.11 3 . purceii îşi dublează g reutatea în num ai 7 zile de la fătare.80 Grăsim e % 5.9 0 Cenuşii % L a p te de s c ro a fă L a p te d e v a c ă 0 .45 12. solide % 18. -------Tn alim entaţia porcilor. pe cînd lactoza se m enţine constantă. C onţinutul în su b stan ţă uscată şi p roteină variază în sens invers cu evoluţia can­ tita tiv ă a laptelui. m ai ales a celor în creştere.91 3 . D atorită acestor însuşiri caracteristice pe care le a re laptele de scroafă.7 0 Din d atele m edii p rezen tate în acest tabel rezultă că.7 0 Proteină % 6.4 8 4 . substanţe proteice (cazeină şi album ină). inaptele scroaieior este sărac în vitam ine p rim ă­ vara 51 Mijiţi cel friai bogat iri vitam ine iarna.

curată şi la tem pe­ ra tu ra de 15—25°C.247 12. aceasta p e n tru că /purceii pierd p rin evaporare şi tra n sp ira ţie canti/ f ă ţ i de 3— 4 ori m ai m ari decît adulţii.2 y A pa treb u ie să fie proaspătă. p u tîn d să-şi asigure singuri o cantitate suficientă de lapte. . de­ oarece^acestea~dau o cantitate m ai m are de lapte şi sîmtTmai uşor de supt. Ea se va asigura pe cît posibil ) p rin adăpători autom ate.02 2 .1 7 1. de la fătare ş i p în ă la 7 să p tă m în i Grupa Ură apă Grupa cu ap3 v G r e u t a t e a i n i ( i a l ă (kg) ''T o t a l s p o r (kg) 'T o t a l c o n s u m d e F uraje p e p u r ­ cel (k g ) _ T o ta l a p ă c o n s u m a tă p e p u rc e l (kg) _ 1.["' Su p tu l p u rceilor trebuie u rm ă rit de către în grijjitnri* ripnarp/^p sîn t cazuri cînd purceii m ai slâb dezvolta ţi n u sug fiindcă sîn t în d ep ă rta ţi ~cle~"către cei m ai viguroşi.245 11. iar pe de a ltă parte.21 8 . dato rită faptului oa âu cea m ai m are putere.. P e n tru aceasta purceii m ai debili sînl ~ a s p z a ţn a sfîrcurile an terio are (pectorale). P urceilor m ai viguroşi li se var rep a rtiz a sfîrcurile posterioare...— Tabel ul 10 E fectu l a sig u r ă r ii cu apă asupra sp o ru lu i şi c o n su m u lu i d e furaje la p u rceii su g a r i. Cînd p e n tru acestea nu 47 . I Se recom andă de asem enea ca purceilor să li se p e a apă din prim ele zile de viaţă. sug cu energie.45 3. p e n tru că în acest fel purceii îşi creează din vrem e reflexe condiţionate p e n tru o h răn ire suplim entară cît m ai tim purie.

5 14. 35 42 49 56 72 9 . este condiţionată a tît de caracterul e re d ita r al purcei­ lor.0 2 2 . Deci fu ra jare a su plim entară a purceilor în p e ri­ oada de sugari a re o im portanţă deosebită. apa se va servi în jgheaburi curate. este necesar ca de la v îrsta de 6— 8 zile să fie h răn iţi suplim entar. P e n tru ca purceii sugari să se dezvolte bine. A ceastă creştere. A ceştia la vîrsta de 30 zile cîntăresc 6— 8 kg fiecare. re ­ pede.sînt instalaţii. care se introduc în boxele de h răn ire su ­ plim entară.5 7 .0 11. la rîn d u l ei. cît şi de n a tu ra îng rijirii şi h răn irii lor.0 5 . în vitam ine şi oligoelem ente. Tabelul 11 V iteza de creştere a p u rceilor Vîrsta în zile 0 7 14 21 28 Greutatea Vîrsta in zi le Greutatea 1.3 2 . en er­ getice (hidrocarbonate + grăsim i). S-a constatat că în prim a lună după naştere purceii îşi m ăresc g reu tatea m ai m u lt de cinci ori.0 A tunci cînd h răn irea şi în g rijirea scroafelor gestan te se face în m od raţional.5— 2 kg. m etalice. iar la vîrsta de 2 luni 14— 18 kg. la fă ta re se obţin purcei în g reu ta te de 1. In acest sens se cunoaşte că în prim ele 7—8 zile de viaţă laptele colostral satisface cerinţele în proteină.5 1 8 .0 . ev 4 . 48 . In acest caz apa se va schim ba cît mai ile s posibil.

Se va evita porum bul cu bobul spart. deoarece este atacat de m ucegai. A ltfel ele rîncezesc. Celuloza (fibra brută) este su p o rtată în raţie fără tu lb u ră ri pînă la 5. se satisfac p rin făin u ri de ce­ reale.5%. Glucoza şi zahărul sîn t alte substanţe cu valoare n u tritiv ă rid icată (4100 Kcal/kg). altfel valoarea ei n u tritiv ă şi vitam inică scade. d ar pe lîngă acea­ sta ele îm bunătăţesc calitatea furajelor. p rin gustul dulce pe care îl im ­ prim ă fu ra ju lu i com binat.In com pletarea laptelui m ate rn după vîrsta de 8— 10 zile. cerinţele energetice ale purceilor. vitam ina E şi acizii graşi sîn t tran sfo rm aţi în an tivitam ine. gustul lor (palatabilitatea). F aţă de alte grăsim i (seul de vită) u n tu ra de porc este m ai p re­ ferată de purcei şi m ai digestibilă. produc d iaree cronică purceilor. dacă este posibil să fie m ăcinată cu cel m u lt 5 zile înainte. făina de porum b. făin a de grîu. De asem enea se va evita orzul şi ovăzul cu atac de m u­ cegai sau m ălură. F ăina de cereale treb u ie să fie cît m ai proaspătă . R esursele energetice. pe lîngă laptele m atern . F ăin u rile de cereale şi grăsim ea treb u ie să fie de cea m ai bună calitate. In ordinea p referin ţei purceii acceptă : făina de ovăz decorticat. U tilizarea grăsim ilor este condiţionată de adăuga­ rea de su b stan ţe antioxidante. iar dezvoltarea lor încetează. îndeosebi u n tu ra de porc adăugată în proporţie de 3— 15% din raţie. pot fi com pletate cu grăsim i de origine anim ală. In această c a n titate ea 49 . care pe lîngă fa p tu l că constituie un deficit de aport vitam inic. p rin h rană. făina de orez şi făin a de orz decorticat şi p răjit.

şroturi. cele­ lalte făinuri ale cerealelor cernute şi în mică canti­ tate din lucernă.8 0 | 0 .6 0 0 . diaree. A cesla este considerat astăzi a fi de 18— 22<>/o. drojdia fu ra jeră etc. deoarece conţinutul său în celuloză e m are şi produce tu lb u ră ri diges­ tive. 50 . făina de lucernă nu este recom andată în raţiile p e n tru purceii sugari. date ca masă verde la grajd sau la păşune. p entru p u rceii su g a ri c M e tio n in ă -jc i s ti n ă L iz in ă T re o n in ă • T rip to fa n • H is tid in a 0.favorizează chiar tranzitul digestiv normal. Cu to ate calităţile sale nutritiv e.vină b ru tă nu este a tît de im portant cît este de necesar echilibrul care tre b u ie să existe în tre am inoacizii esenţiali şi celelalte elem ente n u ­ tritive. P e lîngă substanţele energetice purceii au nevoie să li se asigure u n nivel bun de p roteină brută. care pot com prom ite cea m ai bună n u ­ triţie.6 6 Sursele cele m ai im portante de proteină p e n tru purcei sîn t în ordinea p referin ţei : laptele p raf ecrem at.7 2 0 .1 7 0 . făina de peşte şi carne. mazăre etc.6 6 0 .2 6 Iz o le u c in ă L e u c in ă F e n i la l a n in ă ti r o z in ă V a lin a 0 . Tabelul 12 E c h ilib r u l d in tre en erg etice ş i a c iz ii a m in a }! in d isp en sa b ili in % d in ra fie.71 ifo 0 . făina de şro tu ri de soia. In hrana purceilor ea provine din tărîţe.Ni­ velul de pr<.

A lături de substanţele energetice şi proteina b ru tă cu acizii am inaţi indispensabili, n u triţia purceilor n u-şi atinge scopul, dacă nu i se adaugă aşa-num iţii biostim ulatori fu rajeri. A ceştia în condiţiuni n a tu ­ rale sîn t rep rezen taţi p rin păm înt, fu ra je verzi, soare. C reşterea purceilor în aceste condiţiuni este însă o creştere extensivă. C erinţele creşterii rapide, intensive, necesită a d ă u g a re a , biostim ulatorilor în raţie sub form ă de vitam ine finite (A, <i), com ple­ xul B) şi să ru ri m inerale d in tre care cele m ai im ­ p o rtan te sîn t clorura de sodiu, Mg, Ca, I, Cu, K, Co, Fe, Zn, Mn, M bd etc. S atisfacerea cerinţelor în substanţe biostim ulatoare se face deobicei sub form ă de prem ix u ri vitam ino-m inerale, sau supernuclee fu rajere, ca zoofortul, galifortul etc. F abricile de fu ra je com binate care au fost con­ stru ite şi extinse în u ltim a vrem e în ţa ra noastră au p relu a t în m are m ăsură producerea de n u tre ţu ri com binate p e n tru păsări, porcine şi p a rţial p en tru taurine. V aloarea biologică a p resta rteru lu i (furaj com­ b inat 0— 1) produs de către fabricile de n u tre ţu ri com binate din ţa ra noastră şi care poate fi făcut şi în afara lor, în condiţii gospodăreşti şi de ferm ă, rezultă din urm ătoarea reţe tă (în procente) :
Ş r o t d e s o ia T ă rîţe de g rîu F ă in ă d e p o r u m b 15% 5% 20% C o n c e n tr a t p r o te in o -v ita m i n o - m in e r a l Z a h ă r d e s f e c lă d e c o r ti25% 30% 5%

F ă i n ă d e o rz c a t şi p r ă jit T e t r a c i c l in ă 125 g / to n ă T o ta l 100

51

Un kilogram de p re sta rte r (furaj com binat 0— 1) p e n tru purcei conţine u rm ăto arele vitam ine :
V ita m in a A D .3 E K U .I . U .I . U .I . ro a g . 5 0 .5 0 0 A . n ic o tin ic 5 .0 0 0 C o lin ă 25 V i ta m i n a B . la 4 > > B .j m g. m g. m cg. m g. 30 180 40

12

p a n t o t e n a t d e c a lc iu m g . 10

Concentrat proteino vitamino-mineral (P .V .M .), pentru purceii sugari 10—42 zile (pină la 12 kg)
F ă in ă d e p e ş te D r o jd ie f u r a je r ă U n t u r ă c a l. I C a r b o n a t d e c a lc iu S a r e P a sse rsa n P r e m ix T y la n (20 p p m ) 8% 7% 8% F ă i n ă d e c a rn e L a c to v it Z ahăr F ă i n ă d e o a se S u lf a t d e c u p r u M o n o g lu ta m a t de N a . Z o o fo rt p t . p u r c e i 7% 50% 9 ,0 8 % 2% 0 ,1 5 % 0 ,2 0 % 3 ,2 %

2%
1 ,3 % 0 ,0 7 % 2%

Cu toate discuţiile în legătură cu efectul lor biostim ulator, antibioticele se utilizează în raţiile p u r­ ceilor, în doze care n u depăşesc 120 p.p.m. şi num ai pe bază de antibiogram ă, dato rită urm ătoarelor efecte pe care se scontează în creşterea purceilor : — sporesc viteza de creştere la purceii sugari şi a tin e retu lu i în ţă r c a t; — com bat unele form e de enterite, m ai ales în condiţiile în care există p u rtă to ri şi excretori de germ eni care se am estecă cu fu rajele pe care le con­ sum ă purceii ; — îm bunătăţesc consum ul specific ; — se reduce n u m ăru l de purcei care răm în în urm ă, loturile fiind m ai uniform e şi m ai bine dez­ voltate ; 52

— se m icşorează din stressul alim entar d in tim pul înţărcării şi trecerii la alte reţete, iar în cazul unor m anifestări subclinice de boală se reduce num ărul pierderilor de purcei. Ele au totuşi dezavantajul că produc rezistenţă în tim p faţă de m icrobi, fap t care poate fi în lă tu ra t p rin folosirea antibiogram ei şi schim barea antibio­ ticului. In condiţiile creşterii extensive a porcilor, în h ră ­ nirea purceilor sugari se va ţin e cont de u rm ăto a­ rele, pînă la extin d erea com pletă a fu rajelo r com­ binate : Incepînd din ziua a 6-a, a 10-a de viaţă se pun la dispoziţia acestora grău n ţe de cereale prăjite, sub form ă de făin u ri pe care le folosesc m ai bine decît sub form ă de u ruieli sau boabe. N u este ne­ voie de dezvoltarea din ţilo r şi m uşchilor m asticatori în n u triţia porcului. Este nevoie doar de reducerea perioadei de creştere şi dezvoltare, precum şi de aceea a consum ului de fu ra je p e n tru 1 kg spor. A ceasta se obţine num ai p rin fu ra je cît m ai bine m ăru n ţite, sănătoase şi care să satisfacă cerinţele bio­ logice ale purcelului. P e n tru aceasta, din ziua a 11-a, în afara n u tre ­ ţu rilo r concentrate am intite, purceilor li se vor adm inistra fîn de legum inoase (lucernă, trifoi), lapte de vacă sau zer, la început 50 g, m ărindu-se tre p ta t' can titatea pînă la 200 g pe cap de purcel la vîrsta de 20— 30 de zile. T rebuie av u t g rijă ca din h ran a purceilor să nu lipsească săru rile m inerale şi apa. H rana m inerală se com pune din cretă furajeră, făină de oase şi scoici, cărbune de lem n pisat, lut 53

acrit. orz. pe m ăsură ce purceii înaintează în vîrstă. creşte consum ul pe zi şi cap de purcel. sîn t evitate indigestiile. ovăz. In cazul fu ra jării us­ cate. m ărindu-se can titatea tre p ta t. Cînd se dă sub form ă uscată prezintă avan­ taju l că dacă nu este consum at în întregim e nu se m u rd ăreşte şi nu se acreşte. A ceasta constă în ad m inistrarea în tre i tain u ri a fu ra jelo r sub form ă 54 i . la început în can titate de 10— 15 g/cap şi zi. făină de sînge. p e n tru a nu conţine m icroorganism e sau ouă de paraziţi. dovleac.) A cestea se vor adm inistra în proporţie de 12— 20o/o din can titatea n u tre ţu lu i suplim entar. A m estecul de u ruieli sau fu ra ju l com binat poate fi ad m in istrat fie sub form ă uscată. Laptele poate fi ad m in istrat în h ran a purceilor şi acidulat. treb u ie asigurată apa la discreţie. F u ra ja re a um edă a purceilor şe face în 3 sau 5 tainuri. Ia rn a vitam inele se vor asigura şi p rin ad m in istrarea de g rău n ţe încolţite de grîu. iar ritm u l de dezvoltare este m ult accelerat. făină de peşte etc. L utul roşu va fi scos de la o adîncim e de cel p u ţin 1 m. fie sub form ă de terci.roşu. In u n ităţile în care laptele lipseşte în h ran a p u r­ ceilor. P e n tru com pletarea vitam inelor se recom andă ca în h ran a purceilor să se adauge începînd cu vîrsta de 3 săptăm îni moEcovi-rjiigi hjnP m ă n ^ ţ iţ ^ gfpr-l5— roşie. Cu foarte bune rezu ltate se practică fu ­ ra ja re a m ixtă a purceilor sugari. se vor introduce n u tre ţu rile de origine a n i­ m ală (făină de carne. A cidifierea lui nu e perm is însă să treacă peste 140°T. Cu cît nu m ăru l tain u rilo r este m ai m are. P urceii vor fi scoşi în padocuri la aer şi soare.

cît şi p e n tru cei orfani. cu substituenţi de lapte (lactovit P). ele vor fi puse în jghebuleţe curate. sau cele cărora le-au m u rit purceii şi care au lapte suficient p e n tru a h răn i u n num ăr m ai m are decît purceii lor. La aceasta treb u ie adaugat tim pul îndelungat de fo­ losire a hrăn ito arelo r autom ate m etalice.de terci. purceii care urm ează să fie alăp ­ t a ţi la scroafă doică. fenol. 12. 18 se adm inistrează p u r­ ceilor fu ra je sub form ă de terci pe care să le con­ sum e integral. De obicei se folosesc ca scroafe doici cele care au fă ta t un n u m ăr m ai mic de purcei faţă de num ărul sfîrcurilor. vor fi ţin u ţi îm preună cu p u r­ ceii acesteia în tr-o ladă. iar p e n tru a se să tu ra să consum e la discreţie fu ra je uscate. Entom oxan 1—2°/o). Se m ai pot stropi purceii cu soluţii m irositoare (creolină. în felul acesta scroafa nem aiputînd cunoaşte purceii străini îi va p rim i ca şi pe ai săi. P e n tru purceii ai căror m am e au lapte puţin. după care se lasă la scroafă. se organizează h răn irea prin scroafe doici sau cu biberonul. sau lapte de vacă. asociată cu fu ra jare a uscată la discreţie. 55 . P e n tru aceasta. în sensul că la orele 6. iar restu rile neconsum ate de purcei sîn t folosite p e n tru scroafe sau p e n tru alte grupe de porci adulţi. com para­ tiv cu cele din lem n sau cu jgheaburile din lem n. In d iferen t de form a în care se adm inistrează fu ­ rajele în h ran a purceilor. M ijlocul cel m ai b u n de adm inis­ tra re a fu ra jelo r uscate este h răn ito ru l autom at m etalic. tim p de 1— 2 ore . A cesta prezintă avantajele că nu poate fi ră s tu rn a t şi se poate uşor cu răţa şi dezinfecta.

d ar aceasta num ai la u n n u m ăr redus de anim ale. folosind ca doici scroafele fătate m ai tim puriu. Se m ai poate aplica h răn irea cu su b stitu e n t de lapte sau cu lapte de vacă. care foarte adesea se complică cu afecţiuni pulm onare şi astfel purceii se tarează definitiv. diaree. A ltfel. se vor naşte tu lb u ­ ră ri digestive.P e n tru ca suplim entarea cu doici să dea rezu ltate favorabile este neap ărată nevoie ca scroafa să fi fă ta t în aceeaşi zi cu purceii pe care este pusă să-i alăpteze în calitate de doică. cu a ju to ru l biberonului. .

C olostrul de vacă se va ad m inistra în prim ele tre i zile de viaţă ale purceilor în 8 reprize a cîte 30 m l şi anum e : în prim a zi se va adm inistra din colostrul de la prim u l m uls. 57 . In continuare se va folosi laptele de la aceeaşi vacă. în a 2-a zi din colostrul de la al 2-lea m uls şi în a 3-a zi din colostrul de la al 3-lea m uls.P e n tru efectivele m ari se lucrează p e n tru punerea la p u n ct a u nui sistem au to m at de a lă p tare a rti­ ficială. A tît colostrul cît şi laptele se vor adm inistra încălzite la tem p e ra tu ra de 39— 40°C.

S-a constatat că laptele de vacă influenţează în mod favorabil creşterea şi dezvoltarea purceilor atunci cînd este folosit proaspăt şi m uls în condiţii igienice. dar şi cu cea suplim entară. glicerină şi albuş 58 . H răn irea purceilor cu lapte de vacă se recom andă num ai atunci cînd situ aţia o necesită şi cînd nu avem posibilităţi să dăm purceii la scroafe-doici. adică. în g rijire a purceilor treb u ie îm pletită în m odul cel m ai strîn s cu h ră n ire a n aturală.— n u tu l va fi schim bat de 2— 3 ori pe zi şi concomi­ te n t cu schim barea lui. după u n tim p destul de scurt num erele im prim ate n u se m ai recunosc. orz. Concom itent purceii vor fi supuşi observaţiei m edicale şi tra ta ţi corespunzător. orez. te re n u l m u rd ă rit va fi şters cu cîrpe înm uiate în sodă caustică 1% sau brom ocet. ceai de lucernă. Ca tu ş poate fi folosită orice funingine. In cazul cînd totuşi diareea apare. am bele la ureche. In locul lui se vor adm inistra fie r­ tu ri de in. în ain te de prim ul su p t se efectuează individualizarea şi cîntărirea purceilor. se opreşte h ră ­ n irea cu lapte. foarte fină. T atu area este o m etodă cunoscută de in d i­ vidualizare anim ală. însă p uţini crescători şi teh n i­ cieni sîn t satisfăcuţi de ea şi aceasta p e n tru că nu dă rez u lta te . ovăz. M etoda care s-a im pus în practică este ta ­ tuajul. Individualizarea purceilor se poate face p rin două m etode : tatu a j şi crestare. Aste r. In crescătoriile de reproducţie. care s-a tran sfo rm at în tr-o pastă fluidă p rin adaos de spirt. Unde este greşeala ? N u la tuş. R evenirea la regim ul lac tat se va face num ai după ce diareea a d isp ăru t complet. A ltfel purceii se îm bolnăvesc de diaree.

cît m ai m ari. U lterior. Col­ ţii m ari. Cel m ai im p o rtan t secret în reu şita u n u i tatu a j este im prim area pastei p rin fre ­ carea pielii în po rţiu n ea pe care au fost im prim ate cifrele. altfel tuşul nu pă­ trunde. Se ştie că purceii se nasc cu două perechi de d in ţi (una de incisivi şi una de canini pe fiecare falcă). la su p t strîn g sau chiar rănesc sfîrcurile m amei. treb u ie frecat insistent. adică în total cu 8 dinţi. Şi anum e. Din prim ele în g rijiri care se dau purceilor face p arte şi tăierea colţilor (caninilor). cu crotalii sau cu azotat de a rg in t 10<>/o prin aplicarea lui pe spinarea anim alelor cu pensula. T atu aju l se aplică num ai la fa ţa in tern ă a pavilio­ nului conchiei auriculare. Cînd dinţii canini sîn t anorm al aşezaţi. M etoda crestătu rilo r la urechi este din ce în ce mai p u ţin folosită dato rită pe deoparte faptului că este m u tilată fizionom ia animalului. în viaţa de reproducţie. p rin m iş­ cări de rotaţie în am bele sensuri. sub form ă de cifre. Din această cauză scroafa se aşază în decubit abdom inal şi refuză să mai prim ească purceii la supt. individualizarea din perioada de sugar poate fi com pletată cu alte sistem e. în 2— 3 zile purceii m or p rin inaniţie. p e n tru vizibilitate. producîndu-i durere. avînd ca u rm are îngreunarea 59 . El poate fi aplicat şi la faţa in tern ă a pliului ei. dar aşezarea nu este accesi­ bilă p e n tru anim alele exploatate ca adulte. ori prea m ari.de ou în p ărţi egale. Dacă sta re a ară tată continuă. sau cu aşezare vicioasă. rănesc chiar lim ba proprie a purcelului.iar pe de altă p a rte p e n tru că se ru p destul de tim p u riu şi deci crestătu rile nu-şi ating scopul p e n tru care au fost efectuate..

Locul d intelui secţionat nu se va dezinfecta cu nim ic. fie cu term ocauterul. saliva avînd ea însăşi p ro p rietăţi antiseptice. Este desigur o m ăsură. în ­ g rijito ru lu i rev en in d u -i rolul de a an u n ţa ap ariţia unei eventuale hem oragii. iar în perioada de după în ţă rca re şi acestea pot fi m încate (ne­ croza auriculară). după secţio­ nare. secţionarea cozii se practică la d istanţă de 1 cm de la p rin d erea ei la crupă. T ăierea cozii se face p e n tru a îm piedica m încarea ei (caudofagia) de către alţi purcei. chiar dacă aceasta se face cu foarfecele. T ăierea colţilor se poate face cu foarfece sau cu u n cleşte special. Sec­ ţionarea este u rm ată de tam ponarea regiunii cu sp irt sau tin ctu ră de iod. deşi unii specialişti afirm ă că se pot produce infecţii necro-bacilare. acestea a p a r num ai în con­ diţiile în care purceilor nu li se asigură condiţii corespunzătoare de creştere. este neglijabilă. dacă acesta nu caută să stab i­ lească deficienţa care a constituit m obilul caudofagiei şi auriculofagiei . C oncom itent cu tăierea colţilor în unele crescă­ torii se practică şi tăierea cozii sau caudotom ia. Hem oragia. 60 . O ricare a r fi in stru m en tu l folosit. d ar crescătorul să nu uite că purceii au şi urechi. T ăierea cozii este făcută de către tehnician. tăierea caninilor chiar din ziua naşterii este u tilă şi practică. în perioada de tineret. fără hem ostază. Caudotom ia se face fie cu foarfecele.sup tu lu i şi uneori infecţii. A cesta va fi dezinfectat după fiecare boxă de purcei. Dacă este corect efec­ tu a tă ea nu dă nici o com plicaţie şi deci nu are nevoie de o în g rijire u lterio ară specială. P e n tru ev itarea acestor neajunsuri.

este cu 10«/o mai m are la în ţărcare decît aceea a purceilor care nu au p rim it fier. S u p tu l după voie şi căldura m atern ă oferă cele m ai bune condiţii pen­ tru săn ătatea şi dezvoltarea purceilor. De pe paiele m ucegăite purceii pot lua nen u m ărate ciuperci care produc îm bolnăviri ale pielii. In această perioadă podeaua boxei tre b u ie bine a şte rn u tă cu paie uscate sau rum eguş uscat şi în c a n titate sufi­ cientă. în locul laptelui de la scroafă furajele se um ectează cu o soluţie de 5%o su lfat de fier şi 2%0 su lfat de cupru. plăm înilor. In m om entul cînd purceii au început să consum e furaje. în toată perioada de sugar treb u ie lăsaţi lîngă m am ă. P rep aratele de fier poartă denum iri diferite. cresc mai repede şi sînt m ai rezistenţi la îm bolnăviri şi în special la diareea din ju ru l vîrstei de 21 de zile şi im ediat după înţărcare. Din cercetările făcute s-a constatat că purceii care prim esc fier din prim ele zile de viaţă. p rev en irea anem iei purceilor treb u ie fă­ cută p rin stro p irea u g erului scroafei în ain te de supt cu o soluţie form ată din 1 g su lfat de cupru şi 2. 61 . Purceii. d a r m ai ales ale a p aratu lu i digestiv. în m od obişnuit. G reu tatea purceilor care au p rim it fier în perioada de lactaţie. dizolvate în tr-u n li­ tru de apă. Nu se vor folosi în nici u n caz paie m ucegăite şi um ede. Soluţiile se folosesc proaspete tim p de 2— 5 zile şi se păstrează în sticle colorate. p e n tru a asigura purceilor un p at cald.In ziua a 2-a de viaţă.5 g su lfat de fier (calaican). purceilor li se injectează fier în scopul p revenirii anem iei provocată de scă­ derea hem oglobinei din sînge. indife­ ren t de form a sub care aceasta se face. Cînd asem enea p rep arate lipsesc.

A ceasta p e n tru că pe de o parte s-a consta­ ta t că deschiderea uşiţelor dă naştere la curenţi de aer care p rin îm bolnăvirile pe care le determ ină purceilor. In concepţia crescătorilor din epoca actuală. vor fi lăsaţi afară în padocuri sau vor însoţi m am ele la păşunat cel p u ţin 3— 4 ore pe zi. cînd la soare se înregistrează tem p e ra tu ri peste 15PC. în m ajo ritatea ferm elor au început să fie astupate. E xpunerea la lum ina directă a razelor solare fereşte organism ul purceilor de rahitism . In asem enea condiţii. este ten d in ţa ca purceii să nu m ai fie scoşi la plim ­ bare.In sezoanele calde. nici singuri. sau şi în celelalte. p u r­ ceii sugari începînd cu vîrsta de 3 săptăm îni. asigurînd o dezvoltare norm ală şi plină de vigoare. în condiţiile clim ei ţă rii noastre se poate face. ca şi purceii. in ­ d ife ren t dacă purceii se cresc în sistem industrial sau gospodăresc. C reşterea p u r­ ceilor în tab ere din luna iunie şi pînă la jum ătatea lui septem brie. A sem enea purcei nu m anifestă nici un sem n de anem ie din cauza lipsei de fier din laptele m atern. produc m ai m ulte p ierderi decît cîştigă anim alele în condiţii de plim bare la ex terio r în padocuri. dato rită existenţei fu rajelo r com­ binate. cu u n conţinut com plet faţă de nevoile p u r­ celului. purceii îşi com pletează o p arte din necesarul de să ru ri m ine­ rale în mod n atu ral. Şi acestea sîn t exploatate în condiţii de stabulaţie p e r­ m anentă. nici îm preună cu m am ele lor. precum şi a p rep aratelo r de fier injectabil. P rin plim bările pe te re n sau păşune. iar pe de altă p arte p e n tru că p rin exi­ stenţa fu rajelo r com binate se pot pune la dispoziţia 62 . cu bune rezultate. uşiţele p e n tru ieşirea purceilor din boxele de fu ra ja re în padocuri. de asem enea.

4 T o ta l Cauza morţii O Mîncati de scroafă Născuţi neviabili O E Vătămaţi dc animale Leziuni ale gurii Loviri şi viermi 63 . precum şi a sincerităţii şi corectitudinii cu care ele sînt în reg istrate şi raportate.1 4 .8 3 4 . F u rajele com binate treb u ie însă folosite în ca­ d ru l term en u lu i de valabilitate fix a t p e n tru fiecare şarjă şi etichetat.3 0. a tît p rin îm bolnăviri cît şi p rin m ortalitate.5 i . a în g rijirii lor în această perioadă. săru rilo r m inerale şi a oligoelem entelor. iar procentul de m o rtalitate variază n u nu­ m ai de la o ţa ră la alta. A ceasta este în funcţie de condiţiile care se asigură purceilor în perioada de sugari. Ţabelul 14 C au zele m o r ta lită ţii la purcel (după S m i t h ) u Sufocaţi D iverse "a” u tn % Diaree C Z £ < 9 C *o & a. pe lîngă substanţele n u tritiv e de care aceştia au nevoie în tim pul creşterii şi a vitam ine­ lor. a felului în care se fac în ­ reg istrările purceilor sugari fătaţi m orţi. P ie r­ derile de purcei sîn t in flu en ţate de o m ulţim e de factori.5 0 .purceilor. i 0 .2 3 2 .3 0 .3 0 . A ltfel.1 0. ci şi de la o gospodărie la alta. U na d in tre cele m ai m ari g reu tăţi în în grijirea purceilor sugari o constituie p revenirea pierderilor. 3 % d in p u r c e ii F ă ta ţi 15 5 . p rin rîncezirea grăsim ilor şi reducerea sau chiar pierderea com pletă a conţinu­ tu lu i vitam inic. ele vor pierde d in valoarea n u tritiv ă şi biologică.2 1.

O scroafă a te n tă se scoală im ediat alarm ată cînd aude g u iţatu l purcelului p rin s sub ea.4 2 .5 25 13 6 .9 0 .5 3 .2 0 . pe cau ze şi p erioad e (după G r I g o r i u) P ierd erile pe perioade de cinci zile (%) Cauza 5 T o t a l D e b ilita ­ te A c c id e n ­ te Pneum o­ p a tii E n te r o p a ti i 45 28 17 10 8 4 4 15 8 5 20 7 2 .Din tabelul de m ai sus purceii striv iţi reprezintă cca.9 __ _ — — _ _ _ _ _ D in datele cuprinse în acest tab el reiese că în viaţa purceilor sugari se rem arcă două perioade critice 64 .3 40 3 1.2 45 2 1.4 0 . sîn t m ai p u ţin active şi în con­ secinţă m ai p u ţin aten te cu purceii decît scroafele uşoare.3 0 .5 0 .9 2 . b ătrîne. cînd purceii n u sîn t încă adaptaţi la noile condiţii şi încă nu li s-a creat reflex u l de a p ă ra re contra pericolului de a fi accidentaţi prin strivire.6 30 10 3 . S triv irile se produc cu deosebire în prim a săptăm înă de viaţă. Se ştie că.9 2 . de regulă strivesc m ai m ulţi purcei decît cele tinere.5 50 1 1 55 60 _ _ _ _ I 1 1 _ 2 .3 0 . în m od n a tu ra l unele scroafe sîn t m ai bune m am e. îngrăşate.9 0 . Scroafele grele.9 0 .5 0 . greoaie.6 1. Din această cauză scroafele bătrîne.9 0 .4o/0 de p u r­ cei m orţi. Tabelul 15 P ie rd erile de p u rcei. m ai griju lii decît altele.8 35 3 1. ju m ă ta te (15o/0) din procentul de 34.

.

adăp ostu ri a u t o m a t e şi a l e i de deservire suspendate c.u l i n i i de d e c o v i l .S i s t e m di 1 c o n s t r u i r e v i ta r ea st ri vi ri i Organizarea in ter i­ oară a grajdurilor de t iner et porcin. cu grătare. fără p ad o cu r i.

îngrămădirea tine­ r e t u l u i în b o x ă duc e la c r e a r e a d e d i f e ­ r e n ţ e m a r i în d e z ­ v o l t ar e a i ndivizilor .

auriculofagie. Neas i gur a r ea con­ f ort ul ui p e nt r u p o r ­ ci d u c c la î n g r a m a direa animalelor.. c audof agi e. î m b o l n ă ­ viri p u l m o n a r e U m e z e a l a şi c u r e n ­ ţ i i de ae r d ă u n e a z a dezvoltării purcei­ lor .

L i p s a de c ă l d u r ă n e ­ li ni şt eşt e a n i m a l e l e din a dă po s tu ri F u r a j a r e a purceilor înţărcaţi din hr ă­ nitori a u t o m at e .

A d ă p ă t o r i a u t o ­ mate .Furajarea tineretu­ l ui p o r c i n î n h r ă n i ­ tori t r o n c o n i c e Hrănirea pur cei lor î n ţ ă r c a ţ i p r i n î mp r ă ş t i e r e a h r a n e i pe j os.

Apa curentă pentru adăpătorile a u to m a ­ te. la t e m p e r a t u r ă c o n s t a n t ă . se a s i g u r ă p r i n r e z e r v o a r e la gr aj d Creşterea tineretului p o r c i n de r e p r o d u c ­ ţie trebuie făcută în c on d iţ i i de p ă ­ ş u n e şi mi ş c a r e .

.

a efo rtu lu i de a d ap tare la noile condiţii de viaţă şi apoi cu pe­ rioada cînd laptele m ate rn este insuficient faţă de nevoile de creştere ale purceilor. fără însă ca tu b u l digestiv să fie p reg ă tit din punct de vedere fiziologic p e n tru a digera în m ăsură su ­ ficientă n u tre ţu l consum at. sau chiar în tr-u n colţ din boxa scroafei. Din ziua a 2-a purceii s-au obişnuit 65 . p rin în tre ţin ere a u n u i regim de ventilaţie. In acest caz lam pa treb u ie p ro te jată cu 2— 3 şipci de lem n. se realizează p rin asigurarea unei tem p e ra tu ri cores­ punzătoare în m ediul înco n ju răto r (m aternităţi. cul­ cuşul purceilor). se va m onta o sursă supli­ m en tară de d ă d u ră : becuri infraroşii sau reşouri. ca şi p rin pu n erea la dispoziţia purceilor a unor re ţe te de fu ra je cît m ai uşor de digerat. Ţ inînd seam a de scop. acolo unde există. chiar de la naştere purceii se aşază sub baia de căldură rad ia tă de bec. A ceste perioade corespund cu criza de acom odare p rin lipsa din m ate rn ită ţi a unui sistem de term oreglare şi ventilaţie. Practic. In acest sens.şi anum e : prim ele cinci zile după naştere şi de la 20 la 30 de zile. In tru c ît la alăp tare purceii m erg după voie. p rin am enajarea boxelor scroafelor şi ale purceilor. deasupra a ştern u tu lu i de paie sau rum eguş. de fiecare dată. La v îrsta de 8— 12 zile purceii consum ă h ran ă suplim entară. P rev en irea pierd erilo r în condiţiile celor mai m oderne cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii de care d ispune creşterea purceilor în perioada actuală. aceste becuri se suspendă la 65— 70 cm de podea în boxa suplim entară a purceilor. după term i­ n a re a suptului. în prim a zi e necesar ca purceii să fie d irija ţi de în ­ g rijito ri sub lam pă. în zona purceilor.

cu acest sistem şi după term in area suptului se duc singuri sub bec. Folosirea lăm pilor este indicată ziua şi noaptea, in d iferen t de anotim p, în vederea asigurării confortului corespunzător fiecărei etape din viaţa purcelului sugar. Pe lingă asigurarea căldurii în prevenirea p ier­ derilor la purcei, în prim ele zile de viaţă s-au do­ vedit a fi necesare crearea de zone de refugiu, faţă de m işcările necontrolate ale m am ei. A ceste zone se realizează p rin construirea pereţilor boxei din ţevi m etalice, sau p rin m ontarea în interiorul boxelor scroafelor de bare de protecţie la o înălţim e de 20— 25 cm de la podea. Se creează astfel un spaţiu de refugiu p e n tru purcei în cazul că ei sînt surp rin şi lîngă perete, cînd se culcă scroafa. Din realizarea acestor două dispozitive (încăl­ zirea şi protecţia faţă de strivire), pierderile la purcei faţă de datele din lite ra tu ră au p u tu t fi reduse de la 18— 35»/o în această perioadă, la 11— 13%. Au fost reduse sim ţitor pierderile p rin s tri­ vire, au disp ăru t îm bolnăvirile şi pierderile dato­ ra te afecţiunilor pulm onare, accidentelor, de ase­ m enea au scăzut îm bolnăvirile d ato rate afecţiunilor digestive. R idicarea tem p eratu rii în com partim entele de fătare şi m ate rn ită ţi favorizează ferm en taţia su b stan ­ ţelor organice din fecale, urină, furaje, m otiv pentru care în aceste sectoare se va în tre ţin e un regim de curăţenie perm anent, iar îm prospătarea aerului se va face p rin punerea periodică în m işcare a siste­ m ului de ventilaţie, sau deschiderea geam urilor v ara (nu şi a uşilor), d ar num ai de pe o singură la66

tu ră a adăpostului sau a com partim entului, astfel ca să nu se form eze curenţi de aer. P rev en irea diareei purceilor care cel m ai adesea se complică cu colibacili, se face p rin punerea la dispoziţia purceilor, aşa cum s-a ară tat, de fu raje care conţin proteină b ru tă conform cerinţelor, care conţin acizi am inaţi esenţiali, vitam ine şi săruri m inerale, energetice sub form ă de zah aru ri solu­ bile şi tot am estecul num ai sub form ă de făinuri. Se vor evita g rău n ţele chiar p răjite şi uruielile. Dacă şi n u triţia este pusă la punct în sensul a ră ­ tat, pierderile la purcei p e n tru perioada de sugar sîn t reduse m ult, iar eficienţa economică a secto­ ru lu i creşte, deoarece p reţu l de cost al unui purcel în ţă rca t în tre 5— 15 kg nu depăşeşte 150—200 lei. In perioada de alăp tare purceii se dezvoltă într-u n ritm proporţional cu greu tatea la naştere, ca­ pacitatea de alăp tare a scroafei, dar şi în funcţie de fu ra jare a şi condiţiile de zooigienă asigurate. G reu tatea la naştere influenţează în tr-u n grad în alt viabilitatea purceilor nou născuţi şi în mod im plicit influenţează şi proporţia de purcei în ţă r­ caţi. D intre purceii născuţi sub 0,5 kg nu se înţarcă nici unul. P e m ăsură ce creşte greu tatea la naştere, creşte şi procentul de purcei care ating v îrsta în ­ ţărcării, iar cei cu greu tăţi peste 2 kg se m enţin în viaţă în totalitate. Din aceste date rezultă necesitatea selecţiei scroa­ felor şi vierilor din linii de anim ale care să dea naş­ tere la purcei cu o g reu tate cît m ai m are la fătare. C reşterea în g reu ta te a purceilor în cursul perioa­ dei de alăp tare în condiţii obişnuite este de pînă la 6— 18 kg, în funcţie de condiţiile de în tre ţin ere din 67

Tabelul 16
In flu en fa g r e u tă ţii p u rceilo r lâ n aştere asu p ra n u m ă ru lu i ş l g r e u tă ţii In d iv id u a le la în ţărcare Greutatea la naştere Numărul de purcel fătaţi capete Născuţi mortl % Intârca (i%

Greutatea medie la
înţărcare

Kg

Kg

0,450 0,570 0,680 0,740 0,910 1,020 1,130 1,245 1,360 1,470 1,585 1,700 1,810 2,040 2,150

56 107 270 291 674 832 1531 1157 1354 587 426 143 93 2 3

46,4 14,0 15,9 7,9 6,0 4,3 4,3 3,5 4,1 2,7 3,05 2,8 1,08 0,0 0,0

0,0 1,8 12,9 34,0 49,2 63,3 67,4 74,1 77,3 82,4 85,6 83,6 83,9 100,0 100,0

3,9 8,3 9,0 9,4 10,3 11,0 11,8 12,4 13,3 13,6 13,9 15,7 13,5 17,5 Tabelul 17

S p o r u l m e d iu z iln ic (g r a m e ) a l p u r c e ilo r I n înţărcarea tim pu rie M.A. X L (Dep. IAS)

s u g a r i,

pe

s&ptămtnl

In înţărcare a obişnuită Vîrsta în ii l e Marele alb (REDKIN) Landrace (ESPERSEN)

7 14 21 28 35 42 49 56

185 200 210 210 285 350 410 500

165 200 170 140 190 220 250 290

163 184 170 151 199 280 313 417

68

In condiţiile fu ra jării tim purii. precum şi ad m inistrarea de fu ra je corespunzătoare 69 . după care sporul în g reu ta te se redresează. purceii. cu cît lotul de purcei este m ai m are cu a tît scade sporul m ediu zilnic şi g reu ­ tatea acestora la înţărcare. E voluţia lor e scurtă şi fără p ierd eri atunci cînd fu rajele conţin pu ţin ă fibră b ru tă şi sîn t ad m inistrate sub form ă de făinuri. In tre 16— 24 de zile de la fă ta re se com pletează den tiţia de lapte care de asem enea produce tu lb u ră ri în m ersul creşterii. N u triţia tim purie însă.crescătorii. grăsim ile nu sîn t rîncezite şi la alcă­ tu ire a lor participă laptele ecrem at. S porul m ediu zilnic este pu tern ic in flu e n ţa t de g reu tatea cu care purceii pornesc de la naştere. trecerea de la săptăm îna a 3-a la săptăm îna a 4-a de viaţă. In condiţii foarte bune de creştere şi alim entaţie purceii pot atinge chiar greu tăţi de 22—25 kg la vîrsta de 8 săptăm îni. plăcută din punct de ve­ d ere gustativ. sub form ă de la p te praf. se ob­ servă apariţia u nui procent însem nat de tu lb u ră ri digestive m anifestate p rin diaree. Un a lt factor care a re influenţă asupra sporului m ediu zilnic este n u m ăru l de purcei din lot (la scroafă). de alim entaţie şi de v îrsta de în ţărcare (25— 56 zile). D in datele acestui tabel rezu ltă că atunci cînd purceilor li se asigură h ran ă valoroasă din pu n ct de vedere n u tritiv şi biologic. in tră în tr-o perioadă critică de dezvoltare. în vederea în ţă rcă rii tim purii. care începe în tre 6— 10 zile. ca u rm are a red u ­ cerii secreţiei lactate răm în în urm ă cu creşterea. In tre aceste două elem ente există u n ra ­ p ort invers şi anum e.

nu se datoreşte g reutăţii m ai m ari la naştere. cel m ai adesea. şi atunci cînd n u triţia se face la discreţie. se asigură u n fro n t de fu ra ja re suficient. Cea m ai indicată perioadă p e n tru castrarea vieruşilor. ci aşa cum s-a ară tat. Din acest fa p t rezultă că şi purceii cu g reu tă ţi m ici la naştere. este v îrsta de 3— 4 săptăm îni după cei m ai m ulţi tehnicieni. pot creşte rap id dacă sîn t puşi în condiţii deosebit de bune. Perioada cea m ai potriv ită p e n tru castrare este considerată perioada de alăptare. CASTRAREA PURCEILOR In perioada de sugar în crescătoriile p e n tru pro ­ ducerea cărnii. fac însă ca aceste diferenţe să fie — destul de mici. din loturile m ari ca num ăr. precum şi a fu ra jă rii suplim en­ ta re a purceilor. P ă rere a noastră este că în con­ diţiile obişnuite din ferm ele noastre. m ate­ rialul necorespunzător p e n tru prăsilă tre b u ie cas­ trat. T rebuie precizat însă că sporul m ediu zilnic m ai m are constatat la lo turile m ai m ici de purcei. contenţia anim alelor se face cu cea m ai m are u şu rin ţă şi su ferin ţa postoperatorie este cea m ai mică. d ar şi p e n tru rem edierea h e r­ niilor. capacităţii de alăp tare a scroafelor m am e.(p re sta rte r O 1). rezolvarea acestor operaţiuni economice şi san itare treb u ie efectuată în tre 7 şi 14 zile. iar în con­ 70 . cînd în ţărcarea purceilor se face în ju ru l v îrstei de 42— 56 de zile. dar şi în cele de reproducţie. poate fi e v ita t fu rtişag u l de lapte. aceasta p e n tru că viteza de rep a ra ţie a ţesu tu rilo r este cea m ai m are şi p e n tru că.

la jgh eab u ri cu un 71 . P e n tru executarea operaţiunii de castrare a vieru şilo r e necesar ca in stru m e n ta ru l să fie sterilizat. cel m ai bine este ca aceste operaţiuni să fie făcute la vîrsta de 14 zile şi im ediat după aceasta. S p aţiu l de odihnă pe cap de purcel sugar este ne­ cesar să fie de 0. Nu e nevoie de preg ătiri speciale în vederea săvîrşirii actului operator . cu capul în jos şi faţa abdom inală înainte.4 m 2.2— 1. O peraţiunea o execută tehnicianul ferm ei. ca şi cas­ tra re a vieruşilor. boxa şi a şte rn u tu l să fie foarte curate. P e n tru p rin d erea ovarelor se p ătru n d e p rin linia albă înapoia om bilicului. C astrarea lor treb u ie făcută însă în condiţii de asepsie. ca durată. O peraţiunea se execută pe anim alele contenţionate. d a r necesită o îndem înare form ată şi se poate practica în acelaşi tim p. O singură tă ie ­ tu ră de 5 cm e suficientă p e n tru ex trag erea ova­ relo r şi sm ulgerea lor. spre operator. In ziua castrării purceii nu vor beneficia de fu ra jare suplim entară. Se pot castra şi scrofiţele în această perioadă. deoarece im ediat după 6 zile se introduce fu ra jare a suplim entară. iar purceii. de 20 cm/cap. O peraţiunea este uşoară. se poate lucra în condiţii de c u răţenie bună chiar şi fără dezinfectante. iar fron tu l de jgheab p e n tru hrănire. d atorită posibilităţilor apariţiei tu lb u ră rilo r digestive în pe­ rioada im ediat urm ătoare. S u tu ra inciziei se va face în tr-u n sin g u r plan şi în fir continuu. in terv en ţia opera­ torie să su rp rin d ă purcelul ieşit din criza de 10 zile şi în ain te de criza de 21 de zile.diţiile în ţărcării tim purii. Adică.

dacă paralel se asigură purceilor condiţii corespunzătoare şi dacă purceii în ţărcaţi sîn t puşi în condiţiile unor adăposturi care să rep rezin te continuarea directă a celor din m atern itate. stagnează în dezvoltare. A ltfel boxa este veşnic m u r­ dară. purceii nu găsesc loc de dorm it. s-a scris m u l t . s-au em is p ă re ri diferite. D espre înţărcare. iar condiţiile în care aceasta se face în n a tu ră şi la anim alele de ferm ă este deosebită.diam etru de 30 cm. obişnuindu-se cu n u triţia caracteristică speciei căreia îi ap arţin. în special asupra tim pului optim cînd să se efectueze aceasta în condiţii de crescătorie. ÎNŢĂRCAREA PURCEILOR în ţă rc a re a este fenom enul biologic n a tu ra l sau artificial p rin care puii m am iferelor dom estice şi sălbatice. uneori contradic­ torii. se îm bolnăvesc şi m ulţi mor. V îrsta de în ţărcare poate fi coborîtă în dauna laptelui m atern. în ţărcarea. ren u n ţă la laptele m atern şi trec la alim entaţia caracteristică anim alelor adulte. de m are im portanţă p e n tru obţinerea în tr-u n tim p m ai scu rt şi cu u n consum de fu ra je m ai redus a unui num ăr m ai m are de produşi. unde tră iau a lă tu ri de scroafa-m am ă sau doic?. este caracte­ ristică fiecărei specii. în ţă rca rea constă de fapt în ru p ere a rela ­ ţiilor de h răn ire d in tre m am ă şi puii săi. ca fenom en biologic. în special la porcine. 72 . în ţă rca rea este o operaţiune zooeconomică.

P urceii sîn t lipsiţi astfel de acţiunea anticorpilor pe care scroafa îi tran sm i­ tea p rin colostru şi lapte. cîntărire. P rin în ţă rca re purceii sîn t expuşi la o serie de conflicte psihice (de com portam ent). de a p ariţia în ju r de indivizi noi. C onflictul n u tritiv constă în aceea că purcelul în ţă rca t sub 5 săptăm îni — v îrsta la care începe să fie posibilă digestia com pletă a n u tre ţu rilo r — p rin lipsa laptelui m ate rn este obligat să trăiască exclusiv cu n u tre ţu rile care i se pun la dispoziţie. necunoscuţi. m u tarea în tr-u n loc necunoscut. A ceştia nu vor avea acces la h ran ă şi adăpători şi nici la su ­ p rafa ţa uscată a culcuşului. Cele de com portam ent sîn t legate de lipsa agi­ taţiei purceilor din tim pul alăptării.în ţă rc a re a treb u ie făcută astfel ca să asigure păs­ tra re a săn ătăţii a p aratu lu i m am ar al scroafei — m am e p e n tru noi serii de purcei. C onflictul im unologic rezu ltă din suprim area bruscă a lap telu i m atern. cu în ­ d e p ă rtare a şi izolarea celor m ai slabi. tra n sp o rt supraaglo­ m erat. de sustragerea de la u m b ra ocrotitoare a m am ei. precedate de lu p te violente.25 zile răm în descoperiţi im unologic o perioadă de tim p de aproxim ativ 2—4 săptăm îni. im unologice şi nu tritiv e. la care se adaugă in terv en ţia (uneori brutală) a în g rijito rilo r care le im pun p rin forţă operaţii de castrare. astfel că purceii în ţărcaţi la 4. datorită dezacor­ 73 . C onflictul imunologic este cu a tît m ai grav cu cît în ţărcarea se face mai de tim puriu. lotizări etc. Conflictul n u tritiv este cu a tît m ai m are cu cît în ţărcarea se face m ai devrem e. U rm ează acom odarea şi în fră ­ ţire a purceilor.

A cestea pot fi sistem a­ tizate în felul u rm ăto r : 1. 42 de zile.dului d in tre posibilităţile biochim ice ale tu bului digestiv. laptele răm as în uger se alte­ rează în sinusurile şi canalele galactofore. de digestie. 3. incom plet dezvoltate faţă de trecerea de la u n regim lac tat la acel al n u triţie i su plim entare exclusive. în g rijire blîndă). iar în ţărcarea sub 4 săptăm îni este considerată o în ţă rca re tim ­ 74 . treb u ie făcută astfel ca purcelul să sim tă cît m ai p u ţin lipsa m am ei şi p e n tru aceasta a nece­ sar ca în adăpostul în care sîn t tran sm u taţi. 2. D in acestea rezu ltă caracteristicile fundam entale ale unei în ţă rcă ri reuşite. în ţă rca rea . în ţă rca rea purceilor la v îrsta de peste 4 săptăm îni este un sistem de în ţărcare obişnuită. ei să găsească condiţii corespunzătoare clim atului m atern (tem peratură. M am a să fie alim entată astfel ca la 2— 3 zile după u ltim a alăp tare u gerul să nu m ai conţină lapte. curenţi de aer. gaze nocive. um iditate. P urcelului în ţă rca t să i se pună la dispoziţie fu ra je care să aibă o com poziţie identică cu aceea a laptelui m atern şi digestibilitate cît m ai apro­ piată de acesta. d in tre care cele m ai uzuale sîn t la 56 de zile. lum ină. fenom en care este u rm a t de îm bolnăvirea a p aratu lu i m am ar şi com prom iterea lui de cele m ai m ulte ori p en tru o nouă lactaţie. 25 de zile şi 4 zile. în ţă rc a re a purceilor — în tim p şi în d iferite ţări — s-a practicat şi continuă să se practice şi astăzi la d iferite term ene. In caz contrar. in d ife re n t de v îrsta la care este practicată.

U nitatea însă care nu beneficiază de fu raje com­ b inate corespunzătoare p e n tru purceii sugari şi p e n tru tin e ret.purie. Scăderea însă a producţiei de lapte a scroafei după 5 săptăm îni de la făta re şi posibili­ tate a purceilor de a se h răn i şi cu alte n u tre ţu ri de la această vîrstă. A v an taju l economic este evident deci şi din acest punct de vedere.8 kg su b stitu e n t de lap te şi p re sta rte r (furaj com binat 0— 1). scroafa are nevoie de 3. Acelaşi spor la purcei se poate obţine cu num ai 1. purceii sugari consum ă 4 1 lapte. altfel în ţărcarea m ai tim p u rie poate produce p e rtu rb a ţii care se sol­ dează cu m ari pierderi. în ţă rc a re a tim p u rie este m ai economică deoarece creşte n u m ăru l de purcei care se obţin pe cap de scroafă în tr-u n an de zile (30 de purcei şi peste). în ţă rc a re a purceilor la 56 de zile este unanim re ­ cunoscută ca cea m ai p o triv ită în condiţiile creşterii extensive şi în m od deosebit atunci cînd nu este rezolvată problem a su b stitu en ţilo r de lapte de scroafă şi a fu rajelo r com binate. d ar ea necesită ex isten ţa unei in dustrii a furajelor. La aceasta treb u ie făcut u rm ă to ru l calcul şi anum e : că. cu aceleaşi cheltuieli.3 kg n u tre ţ com binat. p e n tru realizarea unui kg spor. 75 .5— 1. justifică în ţărcarea purceilor în acest m om ent. ad m in istrat purceilor în prim ele 35 zile de viaţă. Fiecare m etodă îşi are avantajele şi dezavantajele sale. e cel m ai bine să practice în ţărcarea obişnuită — de 42 sau 56 de zile. In m od n a tu ra l scroafa este capabilă să producă lapte pînă la 10— 12 săptăm îni de la fă tare şi chiar m ai m ult. a înlocuitorilor de lapte. p e n tru care la rîn d u l ei. sau forţată.

astfel că în u ltim a zi de în ţărcare scroafa n u va prim i nici un fel de fu raj în afară de apă. Acelaşi regim îl va avea şi în prim a zi după în ţărcare . în ţă rc a re a purceilor la 42 de zile este o în ţă r­ care asem ănătoare cu aceea de la 56 de zile. în a p a tra zi de 2 ori. de condiţiile în care au fost crescuţi ca sugari. în a tre ia zi de 3 ori. A cest sistem de în ţă rca re este p racticat astăzi în crescătoriile de reproducţie. G reutatea purceilor la în ţă rca re variază în func­ ţie de rasă. ei vor fi h răn iţi şi în continuare. în a doua zi de 4 ori.In vederea înţărcării purceilor la 56 de zile se re ­ com andă u rm ătoarele m ăsuri : de la 50 de zile de v îrstă a purceilor se reduce ra ţia scroafei şi în special n u tre ţu rile suculente. iar în a cincea zi şi a şasea zi — cîte odată. uneori şi m ai m ult. Ea se 76 . P e n tru ca purceii să nu sufere după înţărcare. în sistem ul ţărăn esc al creşterii porcului. de n u triţia m am ei în perioada de gestaţie şi lactaţie. a tît de prăsilă cît şi de carne. to t de la sfîrşitu l acestei săptăm îni se va m odifica program ul suptului p u r­ ceilor în sensul că dacă pînă la această vîrstă sugeau la discreţie. cu aceleaşi fu ra je cu care s-a început n u triţia suplim entară. d ar m ai ales de h răn irea suplim entară a purcelului sugar. P e n tru în ţărcarea la 56 de zile g reu tatea m edie a purceilor este cuprinsă în tre 13— 16 kg. în crescătoriile care nu au asigurate fu ra je com binate. cel p u ţin 3 săp tă­ m îni. P urceii care în re­ gistrează o g reu tate m are la în ţă rca re prezin tă ga­ ra n ţia unei bune producţii viitoare. de la această vîrstă ei sînt sepa­ ra ţi de m am ă astfel ca în prim a zi de în ţărcare p u r­ ceii să sugă de 5 ori. la v îrsta de 8 — 1 0 zile.

după perioada de m a­ xim ă p erm eabilitate a in testin u lu i p e n tru a n ti­ corpii colostrali. ajung la această vîrstă la g reu tăţi corporale corespun­ zătoare şi atunci cînd sîn t obişnuiţi din vrem e şi bine cu n u triţia su p lim en tară pe de o parte. de 60 X 32 X X 30 cm. 77 . care p erm ite în ţă rca rea tim ­ purie a acestora . iar creşterea lor pînă la 90 de zile se face în baterii m etalice individuale. în ţă rc a re a purceilor la această vîrstă este legată de existenţa u n u i su b stitu en t de lapte.C. adică după ce p u r­ ceii au consum at colostrul.practică atunci cînd purceii se dezvoltă bine.O. care creşte artificial purceii în ţărcaţi la v îrsta de 4 zile. în ţă rc a re a precoce a purceilor se poate face la v îrsta de 4 zile şi la v îrsta de 25 de zile. în ţă rc a re a purceilor la 4 zile. din A nglia produce u n su b ­ stitu e n t de lap te de scroafă care perm ite în ţă r­ carea purceilor şi dezvoltarea corporală a purceilor în bune condiţiuni la v îrsta de 10. 14 sau 21 de zile . A cest deziderat s-a realizat concom itent în m ai m ulte puncte ale globului d in tre care m enţionăm : — F irm a B. este o în ţă rca re foarte tim purie a purceilor şi este p racticată de către firm a H.M. — F abrica de m edicam ente BIOFAC — D ane­ m arca fabrică şi livrează înlocuitori de lap te de scroafă p e n tru purcei. iar pe de altă p a rte sîn t asigurate fu ra je corespunzătoare din pu n ct de vedere calitativ. P urceii provin din ferm e de scroafe specializate în obţinerea a 3 fă tă ri anual. BIEHL şi & din H am burg. H răn irea se execută de 8 — 9 ori pe zi cu sub stitu en ţi de la p te ad m in istraţi sub form ă lichidă.

altfel anim alele suferă criza străm u tării. In această perioadă ei se obişnuiesc fără m am ă. a n u triţie i suplim entare. fabrică şi livrează p re s ta rte r p e n tru în ţărcarea purceilor la v îrsta de 3 săptăm îni. la v îrsta de 25 de zile. ca urm are a unor ex p e ri­ enţe efectuate în anii 1968— 1969 pe efective m ari de porci în Com plexele C ălăraşi şi B răila de cătrc Dr. cu lipsa laptelui m a­ tern. în tre p rin d eri din S. a m icroclim a­ tului. se vor tran sp o rta în grajd u rile de tin e re t care în preala­ bil au fost dezinfectate şi încălzite. siste­ m ul de în ţărcare tim purie la v îrsta de 25 de zile s-a generalizat din 1969. sub form ă de granule cu 2 2 °/o proteină b ru tă şi cu u n grad superior de digestibilitate. în com plexele de porci din ţa ra noastră. T em p eratu ra pe care treb u ie să o găsească purceii în adăposturile de creştere e necesar să fie de 22°C. T ran sferarea purceilor se face în rem orci tehnologice p e n tru a se evita obosirea lor dato rită alergatului cu care ei nu sînt obişnuiţi.U.— De asem enea. La această vîrstă purceii treb u ie să aibă o greu ­ tate individuală de 5.A. în condiţiile neschim bării adăpostului. In continuare purceii răm în încă 5 zile în com partim entele de fătare. din cauza creşterii lor în condiţii de stabulaţie p e r­ m anentă. P urceii în ţărcaţi tim p u riu sau obişnuit. fac com ­ 78 . M arinescu A lexandru. P e n tru aceasta scroafele sîn t scoase de la purcei brusc. La vîrsta de 30 de zile purceii sîn t s tră ­ m u taţi în halele de tin e re t după prealabila lor cîntă rire şi lotizare. dacă este cazul. Criza de în ţă rca re este în acest fel in fin it m ai redusă.5— 6 kg.

Purceii se sim t bine atunci cînd. Îngrăm ădirea lor în colţuri. trebuie întotdeauna suspectate şi căutată care este cauza care le d eterm in ă şi lu area u nor m ăsuri im ediate p e n tru rem edierea lor. după ce s-au sătu rat.plicaţii gastrointestinale şi pulm onare d atorită scă­ derii bruşte a tem p eratu rii faţă de cea din m ate r­ nitate. Lotizarea se va rep eta periodic. P rin acest procedeu se evită o nouă lotizare. se culcă u n u l lîngă al­ tul. dar şi pe sexe.2 kg. agitaţia. astfel ca să nu existe diferen ţe de greu tate în tre indivizi m ai m ari de 0. Lotizarea pe sexe este o operaţiune zooeconomicâ obligatorie în crescătoriile p e n tru prăsilă. In acest scop se va păstra în fiecare adăpost sau com partim ent cîte o boxă liberă în care se vor introduce tre p ta t purceii r ă ­ m aşi în creştere sau bolnavă ce se extrag din cele­ lalte boxe. dar num ai pen­ tru extragerea purceilor răm aşi în creştere. pre­ cum şi a celor bolnavi. e bine să se facă lotizarea purceilor nu num ai pe stru c tu ră de g reu tate apropiată. în ţă rca rea trebuie supravegheată îndeaproape a tît de în grijitori cît şi de către tehnicieni. P urceii introduşi în boxele de tin e re t vor fi lotizaţi cît m ai uniform . Dacă este posibil şi spaţiul de cazare perm ite. în cazul înţărcării purceilor la 25 de zile şi la d iferenţă de cel m ult 0.5 kg atunci cînd în ­ ţărcarea purceilor se face la 42 sau 56 de zile. O în ţărcare este considerată reu şită atunci cînd de pe urm a efectuării ei num ărul de îm bolnăviri 79 . p en tru a se sesiza la tim p factorii care a r putea d eran ja confortul anim alelor. u n con­ flict în plus în viaţa anim alelor.

ca u rm a re a nereducerii la tim p a secreţiei lactate. ia r recu p erarea scroafelor în tr-u n nou ciclu de producţie (m ontă fecundă) se face în cel m ult 4— 1 0 zile de la d a ta suprim ării suptului.şi p ierd eri este n ul şi foarte mic. creşterea în greu­ tate. purceii au la d ata respectivă p a ra m etrii corespunzători de greu­ ta te . dezvoltarea corporală nu sîn t afectate sau sînt afectate în tr-o m ăsură foarte m ică . atunci cînd glanda m am ară n u are de su fe rit p rin com plicaţii. .

să asigure confort tin e retu lu i porcin. In d ife re n t dacă creşterea tin e retu lu i porcin se face în sistem gospodăresc sau sistem industrial. uscate. lum inoase. în practică în g rijirea şi h răn irea purceilor înţărcaţi este aceeaşi. după golirea de tin e retu l porcin din seria precedentă. Din acest p u n ct de vedere m enţinerea unei tem p eratu ri corespunzătoare şi a u m idităţii optim e este u n a din principalele condiţii de care depind în cea m ai m are 81 "T’ U l . în vederea asigurării igienei. In lim baj cu ren t această categorie de porcine m ai este num ită şi tin e re t 2 —4 luni. In afara fap tu lu i că ele au fost cu ră ţite şi dezinfectate. în vederea reducerii crizei de în ţărcare. In d iferen t de destinaţie (reproducţie sau carne). G rajd u rile p e n tru creşterea tin e retu lu i treb u ie să fie curate. purceii sîn t tre c u ţi în categoria de tin e re t sau purcei în ­ ţărcaţi. a unei dezvoltări cores­ punzătoare. adăposturile treb u ie să îndeplinească anum ite ce­ rin ţe.Î N G R IJ IR E A ŞI HRANIREA TINERETULUI PORCIN D upă încheierea perioadei de alăptare. ele treb u ie să în d e­ plinească şi anum ite condiţii de m icroclim at.5— 4 luni cînd ating g reu tatea de 30— 35 kg. pînă la v îrsta de 3.

6 m 2. consum ul specific şi starea de sănătate. E ste foarte im p o rtan t de asigurat în acest sector spaţiu suficient p e n tru anim ale şi culcuşul uscat. sporul de creştere în greutate.7 kg D e la 34 .56 kg De la 56.1 0 . Tabelul 19 N ecesaru l de sp aţiu pentru porci Categoria De la î n ţ ă r ­ care p în ă la 33.6 0 .7 0 1.8 2 0 . U m iditatea relativ ă % 6 0 — 65 6 0 — 65 6 0 — 65 6 5 — 70 3 0 — 35 3 6 — 50 5 1 — 70 7 1 — 90 2 4 — 22 2 3 — 21 2 2 — 20 21. In acest scop.m ăsură pierderile.l 9 In ceea ce priveşte gazele dăunătoare. s-a consta­ ta t că bioxidul de carbon sub 3o/00 şi am oniacul pînă la l%o sîn t com patibile cu p ăstrarea stării de sănă­ tate şi a sporului optim al tin e retu lu i porcin. conform tab elu ­ lui 19. T em p eratu ra şi um iditatea optim ă p e n tru această categorie este urm ăto area : T abelul 18 V îrsta tin erelu lu i în zile T e m p e r a tu r a la 2 m de p a rd os ea în U C.5— 0 .5 kg la li vrare S p a ţiu d e d o r m it s a u p e c a p în m — v ara — ia r n a P o r c i la m d e jg h e a b în c a z u l f u r a j ă r ii u s c a te 0 .9 2 13 10 10 82 . p en tru fiecare purcel din această ca­ tegorie se vor afecta 0.5 0 .

peritoneului. cu abcese localizate la nivelul pulm onilor. Ei constituie baza p ira ­ m idei lotului din boxă. sîn t neliniştite. plăcut al sîngelui. Cînd p u r­ . Este începutul unui fenom en de selecţie n aturală. com portam entul şi gustul iotului sînt dezorganizate şi p e rv e rtite (alterate). iar purceii caută loc p e n tru siestă fără să-l m ai găsească. C orespunzător acestei situaţii. la început de către 1 — 2 indivizi.2— 0. locul de culcuş se udă. sau fac stă ri de septicem ie (infecţie generalizată). In continuare. A nim alele consum ă puţin. creşte iar am oniacul peste l%o. C azarea anim alelor în adăposturi este deci o pro­ blem ă vitală şi de zooeconomie. apoi de m ai m ulţi. T reptat. ficatului. suficient la început. cei m ai p u ­ ternici caută să scoată din piram ida culcuşului pe cei m ai slabi m uşcîndu-i de urechi şi coadă.U n spaţiu m ai restrîn s 0. p rin tr-u n sistem de im itaţie care se propagă rapid. caracteristic în această 1 etapă şi în asem enea condiţii. Zilnic şi de m ai m ulte ori pe zi. com plicaţiile se extind. P urceii se sim t bine în tr-u n adăpost atunci cînd după ce s-au să­ tu ra t găsesc loc p e n tru a se desfăşura în poziţia culcat pe o cît m ai m are p a rte a boxei. rănile produse p rin dinţi se infectează. după 2 — 3 săptăm îni devine insuficient. care se soldează cu m oartea lor tre p ta tă şi zilnică.3 m 2/cap de tin e ret porcin. m ai ales că în tre tim p tot m ai m ulte exem ­ plare se obişnuiesc cu gustul sărat. b ariera şi nivelul rezistenţei faţă de m icrobii obişnuiţi sîn t învinse şi purceii m or p rin necroze com plicate. caudofagia şi auriculofagia progresează pe acelaşi individ şi se extinde la alţii. Cei m ai tineri şi slabi ce­ dează condiţiilor necorespunzătoare şi se culcă cu toate acestea în tr-u n colţ. dispare.

diagnosticul de confort este comprom is. atunci cînd este asociată şi cu o fluctuaţie a tem p eratu rii. nu este d ău nătoare creşterii şi dezvol­ tării tin e retu lu i porcin. a încălzirilor cen trale sau p rin cuptoare tip teracotă. 80— 95o/0. 84 . p rin reglarea corespunză­ toare a instalaţiilor de încălzire şi ventilaţie. Nicidecum n u se vor m onta aeroterm ele în in terio­ ru l adăpostului de încălzit. în special de la zi la noapte. Pe tim pul verii tem p e ra tu ra se va regla cu a ju to ru l geam u­ rilo r şi a ventilatoarelor. In tim pul iernii tem p e ra tu ra se poate regla cu aju to ru l aeroterm elor.ceii au ten d in ţa de a se îngrăm ădi. U m iditatea relativ ă ridicată. apoi curenţii de a er şi ex­ cesul d e amoniac. 6 m sec. în asocia­ ţie cu un culcuş uscat şi cu o tem p e ra tu ră cores­ punzătoare. Uşile de la com partim ente se vor m enţine în perm anenţă închise p e n tru a se evita curenţii de aer. în cazul folosirii aeroterm elor acestea vor fi m ontate astfel ca aerul cu care se va încălzi adăpostul să provină direct din atm osferă şi va fi d irija t cît m ai jos posibil p e n tru a m ătu ra duşum eaua şi în felul acesta să antreneze gazele nocive şi să spele atm osfera adăpostului. iar în tim pul iernii gea­ m urile se vor m enţine închise. De precizat că. C om prom iterea confortu­ lui în ordinea im portanţei poate fi determ in ată de urm ătorii factori : suprapopularea şi lipsa de tem ­ p e ra tu ră în p ă rţi egale. A tît în anotim pul friguros cît şi pe tim pul verii este necesar a se asigura în adăposturile de tin e ret u n m icroclim at optim . U m iditatea sub 50<>/o poate consfitui punctul de plecare p e n tru pneum onia enzootică (infecţioasă) a porcului. sau cu curenţii de aer m ai m ari de 0 .

a de­ m onstrat că este posibilă creşterea şi dezvoltarea tin e retu lu i porcin în bune condiţiuni dacă se afec­ tează spaţiu suficient. dacă în in terio ru l adăposturilor (grajduri. creşterii norm elor de îngrijire. deci se evită supraaglom e­ rarea. u n u l din factorii de îng rijire im portanţi în creşterea tin e retu lu i porcin înţărcat. A ltfel anim alele au o rezistenţă organică redusă. 85 . dar m ai ales a m uşchilor scheletici.Pînă nu dem ult. devin u n m ediu p o triv it p e n tru grefarea bolilor de creştere. A ceasta p en tru a se asigura gim nastica necesară bunei dezvoltări a a p aratu lu i circulator. m ecanizării. sistem e incom patibile cu m işcarea în scopul plim bării anim alelor d atorită aglom erării. îl constituia m işcarea în aer liber. A pariţia însă a sistem ului intensiv şi în « tim a vrem e a celui in d u strial de creştere şi îngrăşare a porcilor. Chiar şi germ enii banali produc îm bolnăviri la purceii lipsiţi de mişcare. m icrobiene şi parazitare.

cu a ju to ru l ra ­ zului. C urăţirea g rajd u rilo r de tin e re t treb u ie efectuată de două ori pe zi în vederea m enţinerii unor con­ diţii de zooigienă corespunzătoare. In acelaşi scop. adăpătoarea autom ată se va m onta în zona de defecare. Spălarea tota® a boxelor se va face num ai în cazuri de necesitate. S pălarea boxelor se va face num ai în zona de defecare. iar autom atele cu fu ra je uscate în im ediata vecinătate a a c e s te ia .halo. există exem plare 86 . se fac şi concom itent. în condiţiile fu ra jării uscate prelungite. p e n tru u s­ carea pardoselii. altfel. In cazul în care în m om entul liv ră rii (m utării) grupei de tin e ret la îngrăşătorie. m ai ales că la porc ingestia şi excreţia. care are ca urm are p e rtu rb are a în tregii populaţii de anim ale. m ăturii şi a jetu lu i de apă. p en tru d epistarea cazurilor de boală şi a celor accidentate. A ceste cazuri se vor izola im ediat şi vor fi tra ta te corespunzător. al p ăstrării culcuşului uscat şi curat. com partim ente) se asigură un m icroclim at corespunzător şi dacă prin raţiile şi reţetele fu rajere se asigură nevoile de h ran ă ale categoriei respec­ tive. în sistem ul gospodăresc. păstrîndu-se z o n a |d e odihnă în perm anenţă uscată. în tre h ră n i­ toarele autom ate şi zona de defecare este un con­ tin u u du-te-vino. In vederea în lă tu ră rii p ierderilor de tin eret. luîndu-se însă m ăsuri ca im ediat după spălare să se introducă un s tra t izolator de ru m e­ guş sau paie. an i­ m alele vor fi supravegheate perm anent.

87 . astfel ca să se poată aplica sistem ul de populare şi evacuare „totul plin şi to tul gol“ cu o perioadă de repaus şi dezinfecţie în tre două serii de purcei de 3— 4 zile. acestea se vor tra n sfe ra la lichidarea lotului în tr-u n com partim ent special.O r g a n iz a r e a g r a j d u r i l o r p e n tr u c r e ş te r e a t in e r e tu lu i p o r c in p e g r ă t a r e . p e n tru u n a sau m ai m ulte hale sau adăposturi. p e n tru recondiţionarea lor. f ă ră p a d o c u r i. c u a le e d e s e r v ic iu s u s p e n d a tă care din diverse cauze nu îndeplinesc condiţiile de trecere la îngrăşătorie.

F u ra ja rea tin e retu lu i porcin treb u ie făcută de aşa m anieră ca să asigure o creştere forţată. h ra n a de bază a tin e retu lu i porcin o con­ stitu ie n u tre ţu rile concentrate. oligoelem ente şi alte adao­ suri fu rajere (antibiotice.). în special pe seam a dezvoltării m usculaturii şi a scheletului.HRĂNIREA TINERETULUI PORCIN In perioada de după înţărcare. care trebuie făcută în aşa fel ca să n u constituie o criză p e n tru purcei. cu scopul obţinerii g reutăţii de 18—20 kg la vîrsta de 56— 60 de zile. echilibrate. apoi porum bul şi orzul. în ve­ derea m atu rării precoce a oaselor şi m usculaturii. iar făinurile proteice tre ­ buie să satisfacă nevoile m inim e de aminoacizi esenţiali. A ceasta se poate realiza num ai p rin ad m in istrarea unor am estecuri de cea m ai bună calitate. problem a de bază în creşterea acestora o consti­ tuie h răn irea corespunzătoare în vederea realizării de sp o ru ri cît m ai m ari de greutate. făina de peşte. Dacă în tre c u tu l nu prea în d ep ă rta t al creşterii porcului se practica creşterea tin e retu lu i porcin pe bază de n u tre ţu ri concentrate cultivate şi în can ti­ tăţi m ai m ici fu rajele industriale. de carne şi şroturile de soia. sub rap o rtu l energie/proteină şi al satisfacerii tu tu ro r nevoilor organism ului în 88 . fiind de neînlocuit. iar prem ix u rile să aducă n ecesarul de vitam ine. ferm enţi etc. Ţ in !® seam a de acest scop şi capacitatea gastrică redusa. astăzi în m aterie de h răn ire a tin e retu lu i porcin se precizează că treb u ie d a tă p rio rita te ovăzului sub form ă de fulgi.

12 kg Startcr ( 0 -2 ) pentru tineret tntttrcat 12-25 kg P r o t e in ă b r u t ă % G r ă s im e % F ib r e b r u t e (c e lu lo z ă ) % T o ta l s u b s t .7 8 0 .6 7 0.29 4 . in d iferen t la ce vîrstă se face aceasta.P urceii vor fi astfel stim ulaţi să consume zilnic cel p u ţin 4 1 apă/cap. % C a lc iu % F o sfo r t o t a l % F o sfo r u t i l i z a b i l % V ita m in a A U .cea m ai critică perioadă de viaţă. C o n s u m to ta l în k g /p e r io a d ă 2 1 .m .4 3 0 .p .m .m .p .51 6500 130 100 35 12 1 8.2 9 0.p .. F o s f a t d e ty lo s in p . Tabelul 20 V a lo a re a b io lo g ic ă a n u t r e ţ u r i l o r p e n tr u p u rc e i c o m b in a te Spec i l i c a r e Preslarler (0—l ) pentru purcel sugari 10 zile . fapt care va m ări su ­ .8 8 7 8 .0 0 P e n tru m otivele a ră ta te am estecurile de fu raje com binate p e n tru tin e re tu l porcin sub 25 kg. se recom andă să fie adm in istrate sub form ă uscată.81 0 . cu un procent de fibre b ru te (celuloză) sub 5% ./k g T e t r a c i c l i n ă p . Din experienţele efectuate s-a ajuns la concluzia că n u este nevoie de o can titate de proteină b ru tă peste I 8 0 / 0 în ali­ m en taţia purceilor după înţărcare. Şrotu rile n u vor fi adm in istrate în cantitate m ai m are de 15o/o.5 6 7 2 .7 7 0 .7 2 3 . d ig e s t.I .3 6 6 .1 5 2 .5 7 5400 — — — 3 4 . de p refe ra t granule la dim ensiunea de 4/6 mm. F u r a z o lid o n ă p .

p rafa ţa digestivă şi va contribui la sporirea g ra­ dului de d igestibilitate a sortim entelor componente. F orm a cea m ai plăcută, de prezen tare a furajelor p e n tru purcei, este aceea de granule în am estec cu sp ărtu ră, d ar cea m ai practică şi economică este cea de granule. A ceasta p e n tru că : a. Se în lă tu ră dezom ogenizarea şi sep ararea in ­ gredientelor com ponente în tim p u l m anipulării şi transportului. b. D igestibilitatea substanţelor n u tritiv e din am estecuri este cu cel p u ţin 3Vo m ai m are d atorită tra tam e n tu lu i term ic realizat în tim pul granulării. c. A nim alele sîn t obligate să consum e integral n u tre ţu l com binat, fără a avea posibilitatea de a alege ingredientele m ai plăcute, astfel că se reduce la m inim um risipa de furaje. d. C arotenul din făin a de lucernă deshidratată nu este d istru s p rin presare, pierderile după 6 luni de la g ran u lare nedepăşind 2 0 »/o. e. P urceii consum ă m ai bine granulele în com­ paraţie cu am estecurile uscate sub form ă de făină. In condiţiile fu ra jării cu n u tre ţu ri gran u late tra n ­ zitul intestin al este încetinit, digestia fu rajelo r este m ai com pletă, astfel că se realizează o m ai bună valorificare a hranei, cu cca 15°/o, iar consum ul specific se reduce în m edie cu 1 0 o/0. A dm inistrarea granulelor se face în au tohrănitori m etalice şi la discreţie, d ar în can tităţi mici, pen­ tru că m irosul de g rajd pe care fu rajele îl îm p ru ­ m ută, le în ră u tăţe şte gustul. M etoda de h răn ire direct pe pardoseală s-a dovedit a fi practică, an i­ m alele sîn t stim ulate pe cale reflexă să consum e can tităţi m ai m ari de hrană, m ai ales atunci cînd
90

granulele sîn t eliberate în can tităţi dinainte sta ­ bilite şi la ore fixe. In sistem ul de exploatare gospodăresc sau acela care nu beneficiază de fu raje com binate, im portant este ca reţetele să conţină o proporţie ridicată de su bstanţe proteice rep rezen tată p rin tr-u n m inim um de 120— 130 g P.B. de fiecare U.N. D in to talu l de proteină p revăzut de reţetă, cel p uţin 1/3 trebuie să fie de n a tu ră anim ală.
Tabelul 21
A m estecu ri de n u treţu ri u scate (în %) pentru tin e retu l p orcin Felul n u l r e | u 1u i
în t im p u l p ă şu n a tu lu i In peri o ada dc s ta b u l a tic (iarna)

F ă in ă d e o rz 'j F ă in ă d e p o r u m b 1 t F ă in ă de o v ă z f c e r n u te F ă in ă d e m a z ă r e ) F ă in ă d e lu c e rn ă T ă r î ţ e d e g r îu Ş r o tu r i d e flo a re a -s o a re lu i F ă in ă d e c a d a v r e F ă in ă d e sîn g e C r e t ă S a r e

40 20 10 15

50 22

10 6

5

5

8 —

1,5 0, 5

5 1,5 0, 5

Din aceste am estecuri se dau cîte 1,2— 1,9 kg/cap şi zi, după vîrstă şi greutate, com pletîndu-se raţia în am îndouă cazurile cu cîte 1— 1,5 1 lapte ecrem at şi, după anotim p, păşune sau rădăcinoase la discreţie. A lcătuirea am estecurilor treb u ie să se facă cu foarte m are atenţie, deoarece am estecurile ră u al­
91

cătuite, nu num ai că au valoare n u tritiv ă mică, d a r nu asigură nici rap o rtu l necesar d in tre su b stan ­ ţele n u tritiv e şi cele m inerale.
T a b elu l 22
E x em p le de a m estecu ri de co n cen tra te p entru (după A . V . K v a sn iţk i) p u rceii în tă r e a ţi

A m e s te c u 1 Nutreţurile 1 25 35
■ — —

2 25 18
—.

3

4

5

6 30

7

0 r z O văz P o ru m b M a z ă re L in te T ă r î t e d e g r îu T u r t e d e in T u r t e fl. s o a re lu i F ă i n ă d e p e ş te F ă i n ă c a rn e -o a s e C r e t ă S a re

25

25 25
— —

24

18 24

26 20 10

14 20

30 15 20

8 10

15

15 10
— —

18 10 10

12 11 10

15 10

15 10 8 ,5 1, 2 0 ,3

10 10

10

6 1, 5 0 ,5

10 1, 3 0 ,2

10 1 —

10 1 —

1. 4 0,1

6 1, 4 0 ,6

In condiţii norm ale de în g rijire, cu raţiile de mai sus tin e re tu l porcin în ţă rca t realizează sporuri zilnice de 250—400 g, dezvoltîndu-şi bine m uscu­ latu ra şi scheletul. In creşterea tin e retu lu i porcin, chiar dacă nu se beneficiază de fu ra je com binate, treb u ie fo rţa t con­ sum ul fu ra jelo r p rin adm in istrarea lor la discreţie, fără a se lim ita consum ul zilnic. In asem enea cond iţiuni rez u lta te bune au fost obţinute dacă d istri­ buirea fu rajelor, s-a făcut în tre i tain u ri sub form ă de terci, care să conţină şi laptele ecrem at sau zărul, zara etc. F u ra ja rea la discreţie va fi satisfăcută
92

In această situaţie decontul consum ului de fu ra je se va face zilnic. aşa cum s-a arătat.p rin pu n erea la dispoziţie a fu rajelo r în stare us­ cată în autom ate sau jg h eab u ri şi cu apă curentă. proaspătă. A dăpatul treb u ie să constituie o g rijă perm a­ nentă. 93 . In ferm ele cu apă cu ren tă ad ăpatul se va face în jgheaburi aşe­ zate astfel ca iarn a să nu îngheţe şi să poată fi îm prospătate cu apă la tem p e ra tu ra de 22— 25°C în toate anotim purile. au răm as doar reţetele (proporţiile) d in tre d iferitele fu ra je care treb u ie alese şi ad m inistrate purceilor cu foarte m ultă grijă. care treb u ie să fie p rev ă­ zute cu a p a ra te de term oreglare. fie p e n tru producerea de carne. iar p e n tru cei de g reu ta te cuprinsă în tre 25—30 kg de 4— 5 l/cap şi zi. ÎN G R IJIR EA ŞI HRĂNIREA TINERETULUI PORCIN PENTRU REPRODUCŢIE D upă v îrsta de 4 luni tin e re tu l porcin este des­ tin a t fie p e n tru creştere în v ederea reproducţiei. apa se asigură p rin adăpători autom ate. A ceasta este a tre ia selecţie a m aterialului de reproducţie. de asem enea la discreţie. am estecurile de n u tre ţu ri se adm inistrează la discreţie . In condiţiile tehnice de astăzi. C erinţele de apă p e n tru purceii pînă la 25 kg sîn t de 2— 3 l/cap şi zi. d ar va fi destul de aproxim ativ. p e n tru că prim a s-a făcut odată cu individualizarea purceilor. In noua concepţie despre producerea cărnii de porc raţiile de fu ra je au d is p ă r u t.

capacitate de a lă p tare şi precocitate. nu treb u ie să de­ păşească 3 kg. iar p e n tru rasa M angaliţa g reu tatea m edie va treb u i să fie de 25 kg. gruparea scrofiţelor şi vieruşilor în lo tu ri se va face pe baza sexelor. se vor se­ lecţiona num ai acei produşi care provin de la scroa­ fele care au cea m ai m are prolificitate. iar m ărim ea lotului va fi de cel m ult 50 capete scrofiţe şi 30 capete vieruşi. a fro n tu lu i de fu ra ja re şi adăpare. Astfel. P e n tru continuarea liniei de reproducţie în u n i­ tate a respectivă sau p e n tru alte u n ităţi. deoarece la această vîrstă e posibil ca la exem plarele m ai bine dezvoltate să apară instinc­ tul genezic. cu m edia 32 kg p e n tru rasele L andrace şi M arele Alb şi 29. ca u rm are a ajungerii indivizilor la 94 . N u vor fi crescuţi în nici un caz îm preună vieruşii cu scrofiţele de la această vîrstă. odată cu c în tărirea şi lotizarea purceilor. M ări­ m ea lotului va fi dată de m ărim ea suprafeţei boxei. La v îrsta de 4 luni greu tatea corporală a purcei­ lor tre b u ie să fie de 26—39 kg.im ediat după naştere.5 kg p e n tru porcul Bazna. a culcuşului. a g reu tăţii corporale individuale şi a nu m ăru lu i de capete în lot. Ţ inînd cont de aceasta. iar a doua s-a făcu t la în ­ ţărcare. astfel ca acestea să dea posibilitate anim alului de a-şi satisface nevoile în condiţiile unui confort care să-i asigure dezvoltarea deplină a capacităţii sale productive. chiar dacă lotizarea pe sexe nu s-a p u tu t face odată cu în ­ ţărcarea. d iferenţa de g reu tate în tre indivizii aceluiaşi lot la această vîrstă şi cu stru c ­ tu ra m edie de g reu ta te cerută.

acolo unde e posibil (în sistem gospodăresc. atunci cînd este crescut p e n tru reproducţie. In sistem ul gospodăresc. com ­ plexele industriale. generează m ult prea m ulte reb u tu ri. pe lîngă în g rijire şi hrană. In continuare. m otiv pentru care. la creşterea tin eretu lu i porcin.l 2 luni). Toate acestea se concretizează în a tin ­ gerea g reutăţii corporale m edii la vîrsta optim ă de reproducţie ( 1 0 — . D iferitele p ă rţi corporale şi ţesu tu ri ale orga­ nism ului nu se dezvoltă în aceeaşi perioadă şi în 95 . în parte. urm ăresc creşterea u nor organism e sănătoase. în toate fazele de creş­ tere şi în toate perioadele anului. în can tităţi su­ ficiente conform cerinţelor. P ractica a d em onstrat însă că un tin e re t crescut în afara m işcării şi a supunerii lui acţiunii razelor solare. dar incom patibilă cu reproducţia. se practică şi gim nastica funcţională a ap aratu lu i de susţinere şi m işcare. au tre c u t la creşterea tin e retu lu i de reproducţie în ferm e gospodăreşti. în scopul reproducţiei. A ceasta este înlo­ cuită în sistem ul intensiv p rin tr-o fu ra jare com pletă care pune la dispoziţia organism ului toate princi­ piile n u tritiv e de care are nevoie.vîrsta de m aturitate sexuală. A ceste tre i condiţii esenţiale în dezvol­ tarea anim alelor. ţărănesc). cu posibilităţi perm anente de m işcare a anim alelor şi de su punere a lor la acţiunea razelor solare. cu o satura fină. în vederea rem edierii acestei deficienţe. asociate cu u n regim de plim bare zilnică. p rin plim barea purceilor. tin e retu l porcin de reproducţie treb u ie să se bucure de o în g rijire şi alim entaţie corespunzătoare. robuste. dar consolidată şi m usculatura bine dezvoltată.

5 1.0 11.0 1. D intre organe se dezvoltă în tîi ace­ lea care asigură m enţinerea vieţii anim alului. a tît su b n u triţia cît şi reducerea raţiei pe parcurs.0 2 0 . C ontrar.5 1. şi num ai u lterio r se dezvoltă organele care p rezin tă interes econo­ m ic : m uşchii.0 10. organe de sim ţ.0 10.0 0 .Tabelul 23 R e(ete d e n u tre fu rl co m b in a te pentru sc r o fiţe şl v le r u ş l d e p r â silă •/ /o de pro­ teină Gr eu t a t e 25 . fără 96 .5 0 .0 0 . cre­ ier.0 1 00.0 — Componentul 5! .5 0 .5 1.5 luni a găsit că sporind album ina digestibilă din raţie. p ro tein a exercită cea m ai m arcan tă influ en ţă asupra dezvoltării.0 1. D intre toate condiţiile necesare creşterii tin e re ­ tu lu i porcin p e n tru reproducţie. factorul hrană are influenţă hotărîtoare.0 7 .0 2 .0 0 .0 — — 2 4 5 .5 1. A stfel Popov ex p erim en tîn d pe purcei de 4— 4.0 100.120 kg 1 4 5 . grăsim ea.0 aceeaşi m ăsură. schelet etc.0 10.0 1.0 8 .0 2 .9 0 . s o a r e lu i Ş r o t d e s o ia F ă i n ă d e p e ş te F ă in ă d e o a s e F ă i n ă d e lu c e r n ă F ă in ă d e c a m e C a r b o n a t d e c a lc iu S a re de b u c ă tă rie S u p e r n u c le u p t. Din acest p u n ct de vedere. m am ela.0 2 0 .. r e p r o d u c ­ ţie T o ta l k g 40 45 60 0 .0 8 .0 2 0 .0 2 4 5 .0 2 0 .0 9 .6 0 .50 kg 1 4 5 .0 12.5 0 . în tîrzie dezvoltarea.0 — P o ru m b O rz T ă r î t e d e g r îu Ş r o t d e fl.0 10.0 3 .0 8 .0 100.0 1.0 8 .3 1.0 1.0 1.0 100.

N u treţu rile m inerale şi vitam inele necesare p en ­ tru tin e re tu l porcin destin at reproducţiei sîn t asi­ g u rate v ara p rin păşunile de legum inoase. dovleacul. sfecla. lucru care depreciază calitatea anim alelor de reproducţie. . n u tre ţu rile m u rate şi verzi.. In ceea ce p riv eşte energeticele (hidrocarbonatele şi grăsim ile) din reţetele tin e retu lu i porcin p e n tru reproducţie. cît şi p rin tr-u n în alt grad de folosire a h ran ei consum ate. D intre n u tre ţu rile specifice ce se folosesc în ali­ m entaţia tin eretu lu i. a av u t ca u rm a re creşterea sporului zilnic cu 28<>/o. d in tre n u tre ţu rile de origine anim ală : făinurile anim ale şi subprodusele laptelui . la clădirea m usculaturii şi a scheletului. d in tre concentrate cele m ai de seam ă sîn t : ovăzul. ghizdei sau m a­ zăre . aceştia răspund m ai bine decît cei dezvoltaţi norm al la h răn irea cu raţii care conţin p roporţii m ari de proteină.A ceastă dem onstraţie se potriveşte şi la h ră n ire a purceilor răm aşi în creştere. d in tre suculente : m orcovul. el le foloseşte la în tre ţin ere a vieţii. şroturile.5— 2 kg pe zi şi vor ocupa 65— 70% din valoarea n u tritiv ă a raţiei. A ceasta se m anifestă a tît p rin sporuri superioare de greutate.a-i m odifica valoarea n u tritiv ă totală. trifoi. iar iarna p rin făinurile de lucernă şi trifoi. restu l fiind form at din n u tre ţu ri suculente şi fibroase la u n loc. porum ­ bul etc. la care se adaugă 97 . în sensul că. orzul. cartoful. de la 150 g la 170 g/UN. tărîţele. în m edie şi scăderea consum ului de n u tre ţu ri p e n tru u n ita te a de spor cu 16o/o. Consum ul lor treb u ie însă lim itat p e n tru că su rplusul este tran sfo rm at în grăsim e de depozit. dintre fibroase : făina de lucernă. N u treţu rile concentrate se adm inistrează în can­ tităţi de 1.

dar contribuie la îngrăşarea scroafelor şi la scăderea num ărului de em brioni viabili. A ccelerarea ritm u lu i de creştere. cînd can titatea de fu ra je treb u ie să crească tre p ta t p e n tru a susţine ritm u l de dezvoltare rapidă a em brionilor. a tît în cazul fu ra jării restrictive. cel m ai m are num ăr de purcei la g reu tatea m edie de peste 1 . F ăin u rile de origine anim ală se adm inistrează în ­ tre 5— 1 0 o/o din valoarea n u tritiv ă a raţiei. In asem enea cazuri ritm u l de creştere se poate reduce cu pînă la 50%. la discreţie de la p u b ertate pînă la m ontă şi din nou restrictiv în tim pul gestaţiei pînă la 3 săptăm îni înainte de fătare.în raţii şi un suplim ent de 20—25 g făină de oase. cît şi al celei la discreţie. C ercetările în trep rin se pe plan m ondial au sta­ bilit că. însă cantitatea şi echilibrul în elem ente n u tritiv e p e n tru m enţinerea în stare op­ tim ă de sănătate. sau 30—40 g carbonat de calciu. — fu ra jare a la discreţie de la p u b e rta te pînă la m ontă sporeşte num ărul de ovule. treb u ie să evite : — m atu ritate a sexuală în tîrziată care poate să apară. 2 kg s-au o bţinut p rin aplicarea unui sistem com binat de fu ra jare : restrictiv pînă la p u bertate. se pot obţine de la scrofiţe care au fost h ră n ite cu am es­ tecu ri care conţin 15% proteină la g reu tatea de 98 . P erform anţele în direcţia reproducţiei la scrofiţe şi vieruşi sîn t in flu en ţate de fu ra jare a în prim a perioadă de viaţă. m atu ritate a se­ xuală precoce şi un n u m ăr sporit de ovule. iar pub ertatea este întîrziată cu 6 — 7 săptăm îni . iar subprodusele lactate se pot introduce pînă la 40°/o din valoarea raţiei.

3 0 196— 21 3 2 0 4 — 220 2 1 5 — 230 2 1 9 — 247 2 4 7 — 27 6 2 6 1 — 29 7 12 14 16 17 18 19 2 3 0 — 247 2 4 2 — 25 9 2 4 0 — 27 0 2 4 7 — 276 2 6 1 — 27 9 2 9 7 — 333 ■ 13 16 17 18 19 20 10 13 15 19 22 25 10 13 15 19 22 25 .6 0 — 2 .0 0 — 2.N.2 0 — 2.3 .6 0 2 .Norm e de Vîrsta in luni Greut atea i.1 5 — 2 .7 0 S c r o f i ţ e 5 6 7 8 9 10 3 7 — 45 4 6 — 56 5 5 — 67 6 6 — 79 7 7 — 93 9 0 .9 0 2 .3 .8 5 — 2 .9 0 .9 0 .35 2 . iran ă pentru Spor mediu g in eretu l d e rc■producţie în slstem u U.15 2 .7 0 — 1.3 0 — 3 .9 0 2 .3 0 — 2 .4 0 — 2.110 3 0 0 — 350 3 0 0 — 350 3 5 0 — 40 0 3 5 0 — 450 4 0 0 — 50 0 4 5 0 — 55 0 1. Albumlnâ d iges tibilă Sâruti minerale Sâru Ca g e V i e r u ş i 5 6 7 8 9 10 4 2 — 50 5 4 — 65 6 6 — 80 7 8 — 95 9 0 — 110 104— 125 4 0 0 — 450 4 0 0 — 450 4 0 0 — 500 4 0 0 — 500 4 5 0 — 500 5 0 0 — 600 2 .6 0 — 2 .0 0 3 .85 1 .70 2 .3 0 2 .1 0 3 .

are o im portanţă deosebită în u n ităţile de tip industrial. dar m ai ales la scrofiţe. a oprit apariţia căldurilor. . în vederea reglării planului de m ontă şi fătări. scrofiţele in tră în călduri în propor­ ţie de 90—95% şi pot fi însăm înţate n a tu ra l sau artificial.55 kg şi cca 12»/o la greu tatea de 100 kg. în doză de 10 g/cap în ain te de prim ul tain. respectiv 15% p roteină şi la care nu s-au în re g istrat spo­ ru ri de producţie care să justifice cheltuieli legate de consum ul suplim entar de proteină. la vîrsta de 8— 9 luni a scrofiţelor. în com­ p a raţie cu lo tu ri care au p rim it 20% . La 4—8 zile de la în tre ru p e re a tratam en tu lu i. Sincronizarea estru lu i la scroafe. In acest scop p rep a ra tu l A im ax (ICI 33828) — M ethalibure. folosit în h ra n a scrofiţelor tim p de 20 de zile. în vederea realizării planului de carne.

în sensul că tem ­ p e ra tu ra corporală a purceilor nou-născuţi scade im ediat după naştere cu cîteva grade sub norm al. poziţia capului este m odificată. Sim ptom ul caracteristic al acestei m aladii este hipoterm ia. în prim ele zile de viaţă şi m ai ales în condiţii de g rajd în care tem p e ra tu ra este scăzută. rezer­ vele de glucide din organism (sînge. sîn t foarte frecvent afectaţi de scăderea glucozei din sînge (hipoglicemie).BOLILE PURCEILOR SUGARI Şl ALE TINERETULUI PORCIN H1POGLICEMIA PURCEILOR Purceii. A tunci cînd purcelul se află în tr-u n adăpost rece. pielea devine alb-cenuşie. p ă ru l se zburleşte. T em p eratu ra corporală poate să-şi revină la n o r­ m al în in terv al de 48 de ore. num ai dacă purcelul nou-născut este pus în tr-u n m ediu cu tem p era­ tu ra de cel p u ţin 24 grade. iar gu iţatu l este slab şi răguşit. sau cînd can titatea de colostru pe care el o suge este mică. purcelul m anifestă tre m u ră tu ri. Pe lîngă hipoterm ie. dacă are o greutate corporală norm ală şi dacă în prim ele ore de viaţă a su p t de la o scroafă can tităţi suficiente de co­ los tru. d atorită unei hipogalaxii m aterne. 101 •ml . ficat) se epui­ zează repede şi se ajunge la starea de hipoglicem ie.

In tru c ît hipoglicem ia este produsă în condiţiile tem p eratu rilo r scăzute din m ate rn ita te şi aportului scăzut de lactoză d a to rită hipogalaxiei m aterne. TULBURĂRILE GASTRO-INTESTINALE T ulb u rările gastro -in testin ale constituie una d in ­ tre problem ele cele m ai com plexe şi dificile p en tru toţi lucrătorii din acest sector. în cele m ai m ulte cazuri s-a precizat că in­ terv in e colibacilul (E. în funcţie de grav itatea bolii. In etiologia acestor boli. hipoglicem ia se va preveni p rin asigurarea în m a­ te rn ită ţi a unei tem p eratu ri de cel p u ţin 24°. A ceasta am a ră ta t că se realizează cu aju to ru l becurilor infraroşii sau term ogene prevăzute cu pîlnii care să dirijeze căldura în sp re purcei.A ceasta se adm inistrează intrap erito n eal cîte 5— 15 m l pe zi. Factorii care contribuie la tran sfo rm area lui E. In acest scop. R ezultate bune se obţin însă num ai dacă purcelului i se asigură şi tem p e ra tu ra am biantă şi colostrul m ate rn sau de la doici. P e n tru tra ta m e n tu l hipoglicem iei se foloseşte so­ luţia de glucoză 5°/o. coli în agent producător de tu lb u ră ri gastro-intestinale sîn t u r ­ m ătorii : 102 . coli) în condiţiile în care acest m icrob poate să-şi m ărească virulenţa. din punct de vedere profilactic. iar p en tru purcei tem p e ra tu ra culcuşului n u va fi mai mică de 28° la n a şte re şi în prim a zi de viaţă. sau chiar de la vaci. a tît profilaxia cît şi tra tam e n tu l acestei boli se vor face ţinînd cont de acestea. tim p de 1— 3 zile.

m am ite cronice etc. ca urm are fie a unei n u triţii m atern e defici­ tare în acizi am inaţi esenţiali şi unele vitam ine. — lipsa anticorpilor specifici din colostrul m a­ tern. clinice sau ascunse. u m id itate m are.— o predispoziţie congenitală a purceilor în sen­ sul că. sau au fost altele şi deci organism ul m atern n -a reac­ ţionat p rin producerea de anticorpi lo c a li. ca : bruceloza. leptospiroza. — defecţiuni în alim entaţia scroafelor în p e ri­ oada de gestaţie. — neefectuarea unor dezinfecţii corespunzătoare. d atorită cărui fap t au răm as în m ate rn ita te colibacili suficienţi de la seria precedentă de purcei şi care pot infecta organism ul în ain te ca acesta să fi în g h iţit cea m ai m ică cantitate de colostru. A ceastă in ­ fluenţă se observă m ai ales la sfîrşitul iernii. aceasta p e n tru a evita fie o supraproducţie de lap te şi deci o indigestie gastro-intestinală. o slabă producţie de lapte . sau din contră. coli nu au existat. — p reg ătirea necorespunzătoare a scroafei p en ­ tru fă ta re şi lactaţie cu 7— 10 zile înainte. în special în ceea ce priveşte ap o rtu l proteic şi acel al vitam inelor. . — m icroclim atul necorespunzător din m ate rn i­ ta te : frig. fie dato rită faptului că m am ele au fost aduse din u n i­ tăţi în care tip u rile de E. în fondul e re d ita r al p ărin ţilo r exista această predispoziţie la infecţiile digestive şi îri mod spe­ cial la infecţiile cu E. salm oneloza. aer v ic ia t. cînd rezervele vitam inice din fi­ catul scroafei au fost epuizate . c o li. T u lb u rări g astro-intestinale fac m ai frecvent purceii care provin de la scroafe cu infecţii cro­ nice. înce­ p u tu l prim ăverii.

104 . lotizarea şi con­ flictu l cu purceii de la alte scroafe. coli hem olitic şi m ai r a r cu anaerobi sau alţi germ eni. care fie că are o granulaţie p rea m are. diareea poate să apară apoi în ju ru l v îrstei de 21 de zile şi aceasta este în le­ g ătu ră cu d ispariţia anticorpilor din organism ul purcelului şi în sfârşit. fie că hidrocarbonatele folosite nu sîn t suficient de solubile şi sim ple şi produc fe r m e n ta ţii. schim barea boxei. dato­ rită schim bării fu ra jelo r şi a m odului de p rep arare şi adm inistrare. devenind susceptibil la îm bolnăvi­ rea condiţionată cu su p rap u n erea de cele m ai m ulte ori a infecţiei cu E. p rin vaccinarea anticolibacilară a scroafelor cu cel p u ţin 3 săptăm îni în ain te de fătare. Ea apare în condiţiile în care purcelul îşi pierde echi­ lib ru l biologic.T u lb u rările g astro-intestinale pot să apară în prim ele zile după fă ta re şi în această situaţie diareea este dato rită m ai ales n ep reg ătirii m ate rn ită ­ ţilo r şi scroafelor în condiţiile a ră ta te a n te r io r . adăpos­ tu lu i şi odată cu acestea a m icroclim atului. ca u n fenom en de criză. diareea poate să apară după înţărcare. pierd erea m am ei. pot să apară la v îrsta de 10— 12 zile şi în acest caz tu lb u ră rile diareice sîn t d ato rite m ai ales fu ra jării suplim entare. conţine p rea m ultă celuloză din fu ra je sau rum eguşul din aştern u t. P rev en irea tu lb u ră rilo r digestive din cele p atru faze de creştere ale p urcelului sugar se face cu succes în p rim u l rîn d p rin asigurarea cerinţelor de m ediu din m ate rn ita te şi g rajd u l în care sîn t in­ troduşi după în ţărcare. a satisfacerii cerinţelor bio­ logice de h răn ire şi am bianţă şi în al doilea rînd. Boala se n u ­ m eşte colienterotoxiem ie sau boala edem elor. ca u rm are a lipsei lap telu i m atern.

Terapeutic. se in terv in e cu raţii care con­ ţin m edicam ente în doze biostim ulatoare sau te ra ­ peutice. anem ia se caracterizează p rin scăderea vioiciunii purceilor. d ar şi a celor sănătoşi din lo tu ­ rile şi g rajd u rile contam inate. n itro fu ra n u lu i şi furazolidonei. se d iferen­ 105 . pe lîngă aten u area factori­ lo r de criză am intiţi. Serum izarea însă este bine să se facă pe cale bucală. paloarea pielii şi a m ucoaselor conjunctivale la care se adaugă uneori o coloraţie subicterică. A nem ia p rin lipsa de fier. coli hem olitic. ANEMIA PURCEILOR A nem ia se constată m ai ales în lunile de iarnă. în special la purceii care nu beneficiază de fu ra je com binate. la purceii în vîrstă de 2— 6 săptăm îni. se poate face p rin serum izarea specifică a purceilor bolnavi. A nem ia are la bază tre i cauze : deficitul de pro­ tein e de origine anim ală din raţiile ad m inistrate scroafelor în perioada de gestaţie şi alăptare. lipsă la pofta de su p t sau m încare. spre deosebire de an e­ m ia d atorită lipsei n u tre ţu rilo r proteice. B une rezu ltate se obţin şi p rin ad m inistrarea cloram fenicolului. în funcţie de situaţie. coli şi E. Clinic. care de cele m ai m ulte ori sînt dato rite aşa cum am a ră ta t lui E. deoarece cel m ai frecv en t colibaciloza este o afecţiune locală di­ gestivă şi num ai rare o ri infecţia depăşeşte bariera in testinală şi devine septicem ică. Criza de în ţă rca re poate fi m ai uşor suportată sau ev itată atunci cînd. lipsa fieru lu i d in laptele m ate rn şi anum ite boli. în tu lb u ră rile digestive ale purceilor sugari şi înţărcaţi.

iar laptele m atern este foarte sărac în acest m icroelem ent. adică atunci cînd consecinţele anem iei încep să apară. astfel că se înregistrează de la această v îrstă u n deficit de fier. asigură ritm u l de dezvoltare corporală rapid al purceilor în p ri­ m ele două săptăm îni de viaţă.). In perioada p rem ergă­ toare începerii consum ului de h ran ă suplim entară. cea m ai frecventă este ane­ m ia dato rată lipsei de fier din laptele scroafei. care se întîlnesc în biologia purceilor. 106 . anim alele nu sîn t slă­ bite. A nem ia la purcei se poate preveni p rin adm i­ n istrare a în a tre ia zi de viaţă a purcelului a unui p rep a ra t injectabil care conţine fier (bioferan. ursoferan. m yofer etc. ferodex. precum şi can titatea m inim ă care îi parvine p rin laptele m atern. în tim p ce lap tele m atern conţine num ai 1 mg fier/l. O serie întreagă de stări patologice. P urceii se nasc cu rezerve reduse de fier faţă de nevoile organism ului. D upă a doua săptăm ină de viaţă purcelul a re nevoie zilnic de 7 mg fier. pe cînd în cea de n u triţie se constată o slăbire gravă. deficitul purcelului în fier este de aproxim ativ 125 mg.ţiază p rin aceea că în prim a. In practica curentă. In te rv en ţia cu fie r injectabil de necesitate. astfel ca să se asigure 150— 200 mg de fie r p e n tru a se com pleta cu sigu­ ra n ţă deficitul. A lim entaţia este u n u l din factorii cei m ai im por­ tan ţi în creşterea purceilor şi în m enţinerea stării de săn ătate a acestora. la 12— 15 zile. este tîrzie şi fără efect. Lipsa sau insuficienţa lui se m anifestă p rin anem ie. Se injectează 1— 3 cm din aceste produse. R ezerva de fier cu care se naşte purcelul.

In tru c ît în u n ită ţi se cunosc perioadele critice din viaţa purceilor după care pot apare tu lb u rările. digestibilitatea fu rajelo r apreciate p rin conţinutul în fibre brute. apoi în ţărcarea precoce sau obişnuită. săru ri m inerale. can titatea sau calitatea acesteia. sau deficient nu tritiv . aglom erările. Lipsa sau insuficienţa unuia sau m ai m ultora din aceste elem ente se traduce p rin o serie de sem ne clinice şi tu lb u ră ri de creştere pe care le rezum ăm în sim ptom ele n u triţie i deficitare la porcine de la paginile 108—. m icroelem ente şi sub­ 107 . conţinutul în proteine şi am inoacizii necesari. vaccinările. precum şi sa lu b ritatea furajelor. D esigur că la acestea pot fi adaugate lo­ tizările. în u n u l sau m ai m ulte din aspectele ei ca : m odul de adm i­ n istrare şi conservare. In stab ilirea raţiilo r treb u ie să se ţină cont de to talu l substanţelor digestibile. care au ca efect îm bolnăviri care nu în to td eau n a au un su b strat infecţios. volum ul ce-l ocupă. vitam ine. conţinutul în săru ri m inerale. ACŢIUN I PEN TRU MĂRIREA REZISTEN ŢEI O RGANISM ULUI In creşterea porcilor şi în special a purceilor sînt m ai m ulte faze critice d in tre care cele m ai însem ­ n ate sîn t tu lb u ră rile digestive şi hipoglicem ia din prim ele zile de viaţă.l11. ele pot fi prevenite cu succes dacă cu cîteva zile în a­ inte li se adm inistrează în raţie un suplim ent de vitam ine. a tît în u n ităţile cu sistem de creştere in ­ d u strială cît şi în cele cu sistem de creştere gospo­ dărească.îşi găsesc cauza în factorul alim entaţie.

— tra ta m e n tu l poate cuprinde şi anim ale în faza incipientă a unei boli cînd sem nele clinice nu se m anifestă p e n tru a fi depistate. hem oterap ia m atern ă sau heterohem oterapia p aren teral sau chiar p er os. reducîndu-se m ult n u m ăru l îm bolnăvirilor şi al pierd erilo r la purcei de pe u rm a u nor perioade critice din viaţa acestora.S. In noile condiţii de creştere a purceilor. după specialiştii D epartam entului I. ca în cazul tra ta ­ m entelor individuale . A CŢIUN I PEN TRU PREV EN IREA UNOR BO LI SPECIFICE In acest capitol se include cu p rio rita te vaccina­ rea antipestoasă. — se evită fenom enul de stress provocat p rin tra tam e n tu l individual. tra ta m e n ­ tele prev en tiv e an tistress sau de in terv en ţie p rin in term ed iu l fu rajelo r sau apei de b ă u t îşi fac tot m ai ju stificată prezenţa. — previne îm bolnăvirea anim alelor sănătoase.A. im e­ d iat după naştere sau în ain te de înţărcare. d ar expuse . P e n tru 108 .sta n ţe antiinfecţioase. In scopuri antistressoare poate fi utilizată. oferind urm ăto arele av an ­ taje. A cestea alcătuiesc reţete fu ra je re antistress şi de in terv en ţie şi cu ele s-au ob ţin u t rezu ltate fo arte bune. : — volum ul de m uncă şi efortul fizic al persona­ lului de în g rijire şi v e te rin a r se reduc . p e n tru ev itarea pierd erilo r consi­ derabile pe care pesta le poate produce în cazul apariţiei bolii în cadrul tin e retu lu i porcin.

ca şi în cazul colibacilozei. Astfel. s-a p re p a ra t din tr-o tu lp in ă apatogenă de Salm onella un vaccin care aplicat la purcei în perioada de su­ gari s-a soldat cu rezu ltate destul de bune. în ain te de m ontă. V accinarea reproducătorilor se face cu vaccinuri inactivate. este recom andabil ca im unizarea scroafelor să fie făcută în perioada de repaus. Cum acest com plex de m ăsuri nu poate fi asi­ g u ra t în mod perm anent. G reu ta­ tea m edie a lo turilor vaccinate în m om entul trece­ rii anim alelor de la sectorul de tin e ret la îngrăşătorie a fost m ai m are cu 8— 15% decît a loturilor nevaccinate.obţinerea unei im unităţi antipestoase solide şi de lungă d u rată la tin e re tu l porcin. efectuînd o nouă vac­ cinare. 109 . iar a tin e retu lu i porcin cu virus lapin izat C. p e n tru m enţinerea in teg rităţii funcţionale a orga­ nism ului anim alelor receptive. V îrsta m inim ă p en tru aplicarea prim ei vaccinări antipestoase la purcei este de 60 de zile. Salm oneloza sau paratifosul purceilor prezintă un interes deosebit p e n tru crescătoriile noastre de purcei p rin p ierderile pe care le poate produce. specialiştii au cău tat să găsească unele m ijloace specifice de p revenire a salm onelozei. d ar m ai ales pen­ tru prev en irea acestei boli constau în aplicarea m e­ todelor corespunzătoare de creştere şi îngrijire. M ăsurile p e n tru com baterea. A ceasta însă nu poate suplini deficienţele de zooigienă şi profilaxie generală p e n tru care cres­ cătorii şi îngrijito rii de purcei trebuie să aibă o preocupare principală. după care la 2.5—3 luni se re ­ face im u nitatea antipestoasă.

N iv e lu l p ro teic i X X X X X X X X — — 2 3 — 4 — 5 — 6 X X 7 8 — A nem ie D iaree Al t e efecte 0 10 — X X X X X X X X — — X X X X — X X — X X X X 3. Scadc e fic ie n ţa c re ş te rii. M agneziu 10. I dem — — X X — — X X X X — — C ăderea p ă ru lu i. Fosfor 7. S o d iu (sare) 9. P o ta s iu 8. tu lb u ră r i c ard iac e P ic ă . C alciu 6. G r ă s i m e 5. X X H ip e rca lc e m ie. te ta n ie . h ip erc h era to za e x tre m ită ţilo r . | stagnează | S im p to m e le n u tr iţie i d eficita re la p orcin e____________________ Anexa Moartea sau de­ bilitatea produi şilor la naştere Căderea p ă r u ­ lui» d e rm a to z e 1 şi m ers greoi Tulburări ale . d e rm a tită e sc o ria tiv ă . su p ra în g ră şa re a c a rc ase ­ lor. Creşterea este 1 încetinită sau . Iod G răsim e re d u să în ra p o rt cu g re u ta te a c o rp o ra lă. sin d ro m e x ic o to x ic . X —• Scade fosforul a n o rg a n ic d in sînge. r e p r o d u c ţie i Apetit re du s S îm p to m e S tr u c t u ra osoasă slabă Şchiopăluri N u t r e ţ u r i l e s înt d e f ic ita r e în : 0 1. — — A lopecie la n a şte re .. r a ­ h itism . E n erg e tic e 2. — — H ip e r ir ita b ilita te şi t e t a ­ n ie : slă b ire . A cizi a m in a ţi esen­ ţia li 4. E fic ie n ţa s la b ă a n u tr iţie i. guşă .

0 11. N ia cin ă 19. P irid o x in ă X X X X X X — X X — X X — — X X X X X — X — X X — X X X X X . V ita m in a A X X X — X — X X X — 15. V ita m in a D 16. A cid p a n to te n ic 2 0. Z in c 14. T ia m in ă 17. C upru 1 X X 2 X 3 4 5 X X — — X — — 13. R ib o fla v in ă 18. F ier 12.

.

M angan — — — X — .0 21. V ita m in a B l2 23. V ita m in a E — — 25. C o lin ă 1 X 2 X 3 4 X 5 — — 22. B io tin ă X X X X X X X — X — 24.

6 X 7 X 8 9 1 0 --- L ip sa co o rd o n ării m iş c ă ri­ lo r. g h iilo r. h e p a ­ to ză. h e p a to z ă . c reşte rea g ră sim ii dor­ sale. X X . e stru n e re g u la t. A nem ie. edem p u lm o n a r D im in u a re a c re şte rii sche­ le tu lu i. a s te n ie . seim e a le un­ — — — — — X — A lopecie. X — — — M io d istro fie sc h a le tic ă şi c a rd ia c ă . glom er u lită o c lu z iv ă . necroza e p ite liu lu i n e fro n u lu i. r ig id ita te a a r tic u la ­ ţ iilo r .

c a r e cu fa c to rii p a to lo g ic i duc la m o a rte a p u rc e lu lu i s u g a r (după GOODW1N — 195&).. — E. t. cu punct de plecare scroafa. coli — R u jetu l — D iz e n te ria a n aero b ă — In flu e n ta p u rc eilo r V ira li: — G a stro e n te rita tra n s ­ m isib ilă — B oala lu i A ujeszky A lte cauze: — B oala h e m o litic ă (anem ia) — M ioclonia co n g en itală F a c to ri fiz ic i: — T ra u m a tism e ______ S im p to m e specifice: — p riv esc cauza p rim a ră de la purcel F a c to ri L A P T E L E 4 In te rfe re n ţa cu scăd erea se c re ţie i la c ta te . — S fîrcu ri n e fu n cţio n a le T e m p e ra m e n tu l: S im p to m e c ara c te ristic e p u r c e lu lu i: — — — — — — — — M oleşeală H ip o te rm ie H ip erg licem ie B ra d ic a rd ie P a lo a re D e sh id ra ta re A zotem ie C on v u lsiu n i — A n im ale re fra c ta re p e n tru funcţia de m am ă sau doică — C a n ib a lism A g a lax ia sau h ip o g a la x ia : — In fec ţii g e n era le (pesta g.B oala p u rc e lu lu i n o u -n ă scu t Anexa 2 S c h e m a tn d lc ft u n e le I n te r r e l a ţll p ro b a b il fiz io lo g ic e . F a c to ri cu p u n c t de p lecare purcelul B a c te rie n i: — S tre p to c o ci g ru p u l C.e. bo ala lu i A ujeszky) — M a stita — M e trita — D eficienţe în se c re ţia la c ta tă de n a tu ră n e in fe cţio asă S im p to m e specifice: — P riv e sc cauza p rim a ră de la scroafă — Com ă — S triv ire — M oarte S in d ro m u l o b se rv a t . F a c to ri fizici: — S fîrcu ri o a rb e sau in su ficie n ţa sfîrcu rilo r.

.

.. ........................................................ C a s tr a re a p u r c e i l o r ................................................... R o m â n i a ........ în ţă r c a r e a p u r c e i l o r .................................................................................................CUPRINS G en era lită ţi leg a te de sp ecia p o r c i n e ........... în g rijire a şi h ră n ire a tin e re tu lu i p o rcin p e n tru re p ro d u c ţie B o lile p u rceilo r su g a ri ş i tin e r e tu lu i p orcin ........... P reg ă tirea sc ro a fe lo r şl sc ro fiţelo r pentru f ă t a r e .......... 5 C a ra c te ris tic ile c re şte rii p o r c i l o r .............................. m o n tă .......................................S ........................................ U n e le p a r tic u la r ită ţi a n ato m ic e şi fiziologice ale p o rcin elo r R a se le d e p o rc i d in R ............................................................................ H ră n ire a tin e r e tu lu i p o r c i n ................................................................................................................................. H răn irea şi în g r ijir e a sc ro a fe lo r care a l ă p t e a z ă .................. 6 11 18 S iste m e de creştere a p o r c i l o r .................... F ătarea ............................. H răn irea ş l în g r ijir e a p u rceilo r s u g a r i ................................... 93 101 115 .............. în g r ijir e a şi h r ă n ir e a tin e r e tu lu i p o r c i n ............ ..................... Ie ristic ile c re şte rii p o rc ilo r în siste m u l podăresc C a r a c t e r i s t i c i l e c r e ş te r ii tr ia l P reg ă tirea p o r c ilo r în 19 gos­ 20 23 24 26 28 36 40 43 70 72 81 88 de tip g o s p o d ă ria p e r s o n a lă in d u s ­ C a r a c t e r i s t i c i l e c r e ş te r ii p o r c ilo r în s is te m u l de tip sc r o a fe lo r şi scrof iţe lo r pentru ..........

............................ ....... ... ... 101 102 105 107 108 T u lb u r ă r i l e g a s t r o ............................................................... ..........................H ip o g lic e m ia p u r c e ilo r ....... A c ţiu n i p e n tr u p r e v e n ire a u n o r b o li s p e c ific e .......... .. A c ţiu n i p e n tr u m ă r ir e a r e z is te n ţe i o r g a n is m u lu i ..........i n t e s t i n a l e A n e m ia p u r c e i l o r ...........

.

.

.

îngrijire şi hrănire care pot fi aplicate in orice tip de crescătorie.Prezentind metode de creştere. conducătorilor unităţilor agricole şi tuturor crescătorilor de porci. !n . „Creşterea purceilor" va fi folositoare tutu­ ror îngrijitorilor. brigadierilor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->