GENERALITĂŢI LEGATE DE SPECIA PORCINE
In ţa ra noastră, ag ricu ltu ra produce 30% din ve­ n itu l naţional. Z ootehnia contribuie şi ea la acest v en it cu o p a rte care creşte din ce în ce m ai m ult, odată cu extin d erea organizării producţiei anim ale bazată pe principii şi m etode ştiinţifice m oderne. C reşterea şi exploatarea porcinelor sîn t organizate la noi în conform itate cu nevoile econom iei naţio­ nale, pe bază de p lan u ri care stabilesc de la o etapă la alta efectivul necesar, s tru c tu ra acestuia, re p a rti­ ţia lui pe sectoare etc. E fectivul de porcine se creşte în ferm ele de stat, d in tre care o p a rte reprezintă ferm ele de selecţie (G orneşti, Terem ia, Tom natec, P ădureni) în C.A.P. şi gospodăriile individuale. In stru c tu ra efectivului pe categorii m atca rep rezin tă circa 10%, procent care se consideră norm al în tr-u n sistem de creştere raţională. La rîn d u l său, o p arte din m atcă rep rezin tă nucleul de selecţie, iar o parte reprezintă m aterialu l de reproducţie. De aici rezultă două m ari direcţii de exploatare a porcinelor : — creşterea p e n tru anim ale de prăsilă, care are loc în ferm e speciale, cu controlul descendenţilor în cadrul staţiilor de testa re ;

în vederea m ontării celor 800 m ii de scroafe care constituie m atca din stru c ­ tu ra efectivului de porcine pe ţară. m ai corect. P urceii îşi dublează greu tatea de la făta re în 7— 8 zile. planul de am eliorare prevede în fiin ţarea a 26 ferm e de elită în care se vor creşte circa 7 m ii de scroafe . In dezvoltarea viitoare a creşterii porcilor se pre­ vede sporirea efectivului de porci la 9 m ilioane capete în 1980. spre deosebire de viţei. astfel că la 12— 14 luni 6 . Porcul atinge foarte tim p u riu m atu ritate a fiziolo­ gică şi economică. S porirea urm ează să se facă odată cu extin d erea raselor d in tip u l de carne. porcii puşi la îngrăşat ating o g reu tate de 100— 150 kg . producătoare de carne şi grăsim e. din I. acest n u m ăr este necesar p e n tru producerea tu tu ro r reproducătorilor m asculi (20 m ii capete anual). CARACTERISTICILE CREŞTERII PORCILOR Porcii sîn t anim ale precoce. se re ­ cuperează repede. care se fac în scopul creşterii şi îngrăşării porcilor. sau. la care dublarea greu tăţii corporale are loc abia la cîteva luni.S. ia r beneficiile realizate in tră re ­ pede în circuitul de producţie. De asem enea. In ultim ii ani consum atorii preferă c ăr­ nurile slabe.— creşterea porcinelor p e n tru producţie. care se face în ferm ele gospodăreşti. aşa fel încît acestea să ajungă să rep rezin te 80% din întregul efectiv. la ace­ eaşi vîrstă (6— 10 luni) scrofiţele p e n tru reproduc­ ţie sîn t apte p e n tru m ontă. în com plexele in d u striale şi în sectorul individual. De aceea şi cheltuielile.P. pe cele fără grăsim e.A. şi C. La 6— 10 luni.A..

sau în tre 110 şi 120 de zile. D upă înţărcare. care se pot m onta cel m ai devrem e la vîrsta de 16— 17 luni şi fată abia la 25— 26 luni. D esigur că sîn t şi anim ale care dau naştere la m ai p u ţin i purcei la o făta re . Astfel. Pe lingă aceasta. un kilogram de carne de pasăre se poate obţine cu u n consum de n u tre ţu ri (amestec) de 2.5 kilogram e în sus . Porcii. astfel. aceasta este în le­ g ătu ră cu o serie de factori d in tre care cei m ai im ­ po rtan ţi sîn t : să n ătatea părinţilor. 3 săptăm îni şi 3 zile. în term en de 4— 10 zile in tră în călduri şi reiau u n nou ciclu de producţie .2—2. 10 purcei. S înt şi scroafe care dau naştere la m ai m ulţi purcei. în com paraţie cu alte specii de anim ale : 25—56 de zile.pot făta. spre deosebire de viţele. de felul în care sînt în tre ţin u te scroafele-m am e în perioada de ges­ ta ţia Perioada de alăp tare este de asem enea scurtă. cum au fost h răn iţi în ain te şi d u p ă îm perechere. scroafele h răn ite corespunzător. sau chiar cinci fătă ri în doi ani. iar un kilogram de carne de ovine cu 7 . gestaţia scroafelor durează p u ţin : 3 luni. în funcţie de nu m ăru l purceilor. Porcii sîn t anim ale prolifice. după păsări. pe cînd to t u n kilogram de carne de bovine se obţine cu 6— 8 kilogram e.2 kilogram e şi peste de n u tre ­ ţu ri concentrate. folosesc cel m ai bine hrana. de dezvoltarea lor corporală (greutatea la naştere). rasa. iar de la o scroafă. în condiţii obişnuite. de la o scroafă se pot obţine m ai m u lt de două fătări. pînă la 20 de capete şi peste. felul în care s-a făcut m onta etc. u n kilogram de carne de porc se obţine cu 3. De la o scrofiţă se pot obţine în m edie 8 purcei. în tr-u n an.

iar ca pro­ 8 . carnea de porc are şi însuşirea de a se conserva în sta re crudă m ai bine decît alte cărn u ri . Pe lingă aceasta. la porc se înregistrează diferen ţa cea m ai m ică în tre g reu tatea vie şi g reu tatea anim alului tăiat şi îm p ă rţit în două ju m ă tă ţi (carcase). P rin aceasta se înţelege că. porcul. In com paraţie cu carnea altor specii de anim ale. d ato rită conform aţiei tu b u lu i digestiv. fără picioare şi organele interne. de la cantine. 1 kg carne de porc 2 700 calorii. tau rin ele sem iîngrăşate 45— 50% . diferite p rep arate cu d u rată m are de păstrare. tau rin ele îngrăşate 65% . afum ături. C arnea de porc este superioară din pu n ct de ve­ dere calitativ. conserve. ea se p re­ tează fo arte bine la p rep ararea celor m ai diferite produse : m ezeluri. cit şi g rău n ­ ţele. ra n ­ dam entul la tăie re al porcilor se prezintă în felul u rm ă to r : porcii de carne tăiaţi. fiind u n anim al om nivor. D intre anim alele de abator. poate folosi toate fe­ lurile de n u tre ţu ri. ovinele 40— 50%. P e lîngă valoarea n u tritiv ă calorigenă ridicată. valoarea calorigenă a cărn u rilo r se prezintă în felul u rm ă to r : 1 kg carne de bovine furnizează 1 580 calorii . porcii prezintă ra n ­ dam entul cel m ai rid icat la tăiere. res_ tp u ra n te şi din in d u stria alim entară. El foloseşte foarte bine a tît plan tele verzi. fără picioare şi organe in tern e rep rezin tă 72— 75% din greu tatea vie .8— 10 kilogram e. laptele şi subprodusele sale şi reziduurile de la abatoare sau cele m enajere. deoarece conţine un procent scăzut de apă şi folosită în h ran a om ului produce u n n u ­ m ăr însem nat de calorii. 1 kg carne de oaie dă 1 430 calorii . In com paraţie cu cele­ lalte specii de anim ale producătoare de carne.

acestea fiind speciile care se pretează cel m ai bine la creştere intensivă.A. porcii se hrănesc cu n u tre ţu ri concentrate. în com plexele de creştere şi îngrăşare a porcilor. cu condiţii de exploatare m oderne şi care asigură ob­ ţinerea u n o r indicatori tehnico-econom ici superiori celor obţinuţi p rin creşterea în gospodăria indivi­ duală. Din an u l 1970. s-au co n stru it şi dat în exploatare com plexe in d ustriale p e n tru creşterea şi îngrăşarea porcilor. In schim b. avînd un flux tehnologic continuu. sau chiar în sistem ul gospodăresc. în cadrul în tre p rin d erilo r agricole de stat. pielea şi p ărul sîn t valorificate în scopuri industriale. astfel încît. bălegarul de porc are o valoare agro­ tehnică m ai scăzută. şi I. aşezat în platform e. n u dez­ voltă căldură şi deci nu se distru g agenţii infecţioşi pe care i-a r p u tea conţine. Incepînd din anul 1971 asem enea form aţiuni de creştere şi îngrăşarea porcilor au fost introduse şi în sectorul 9 .P. cît m ai ales în sistem ul industrial.A..S. La fel cu păsările. u n ită ţi care sîn t în tr-o con­ tinuă dezvoltare. P e baza experienţei acum ulate în u ltim ii ani şi în urm a alocării din fondurile de s ta t a investiţiilor crescînde în sectorul zootehnic. a tît în sistem ul gospodăresc al C. ponderea producţiei de carne de porc o rep rezin tă com plexele in d u striale (54%). A cestea sîn t sectoare specializate în care se prac­ tică sistem ul de creştere intensivă. d a to rită co nţinutului său m are în apă . faţă de u n ită ţile şi ferm ele de tip gospodăresc (46%).duse secundare. el nu ferm entează dacă nu este am estecat cu paie. în toate perioadele anului.

sau.M luni 6 . La 6— 10 luni. astfel că la 12. pe cele fără grăsime.P. în vederea m ontării celor 800 m ii de scroafe care constituie m atca din stru c­ tura efectivului de porcine pe ţară. din I. Sporirea urm ează să se facă odată cu extin d erea raselor din tip u l de carne. In dezvoltarea viitoare a creşterii porcilor se pre­ vede sporirea electivului de porci la 9 m ilioane capete în 1980.A. aşa fel in ­ cit acestea să ajungă să reprezinte 80°/i> din întregul efectiv. la care dublarea greu tăţii corporale are loc abia la cîteva luni. CARACTERISTICILE CREŞTERII PORCILOR Porcii sîn t anim ale precoce. m ai corect. Porcul atinge foarte tim p u riu m atu ritate a fiziolo­ gică şi economică. planul de am eliorare prevede înfiin ţarea a 26 ferm e de elită în care se vor creşte circa 7 mii de scroafe . iar beneficiile realizate intră r e ­ pede în circuitul de producţie. De aceea şi cheltuielile. acest n u m ăr este necesar p en tru producerea tu tu ro r reproducătorilor masculi (20 m ii capete anual). P urceii îşi dublează g reu tatea de la fătare în 7— 8 zile. care se fac în scopul creşterii şi îngrăşării porcilor.. in com plexele industriale şi în sectorul individual. care se Tace in ferm ele gospodăreşti.— creşterea porcinelor pentru producţie. porcii puşi la îngrăşat ating o g reu tate de 100— 150 kg . De asem enea. se re ­ cuperează repede. spre deosebire de viţei.A. In ultim ii ani consum atorii p referă c ăr­ nurile slabe. producătoare de carne şi grăsim e. şi C.S. la ac e­ eaşi vîrstă (6— 10 luni) scrofiţele p e n tru reproduc­ ţie sînt apte p e n tru m ontă.

sau în tre 110 şi 120 de zile.2— 2. 3 săptăm îni şi 3 zile. Pe lîngă aceasta. rasa. iar un kilogram de carne de ovine cu 7 . scroafele h ră n ite corespunzător. după păsări. care se pot m onta cel mai devrem e la vîrsta de 16— 17 luni şi fată abia la 25— 26 luni. astfel. u n kilogram de carne de pasăre se poate obţine cu u n consum de n u tre ţu ri (amestec) de 2.2 kilogram e şi peste de n u tre ­ ţu ri concentrate. pînă la 20 de capete şi peste. pe cînd to t un kilogram de carne de bovine se obţine cu 6— 8 kilogram e. aceasta este în le­ g ă tu ră cu o serie de factori d in tre care cei m ai im ­ p o rtan ţi sîn t : săn ătatea p ărinţilor. Perioada de alăp tare este de asem enea scurtă. felul în care s-a făcut m onta etc. în tr-u n an. S înt şi scroafe care dau naştere la m ai m ulţi purcei. în com paraţie cu alte specii de anim ale : 25—56 de zile. spre deosebire de viţele. de dezvoltarea lor corporală (greutatea la naştere). D esigur că sîn t şi anim ale care dau naştere la m ai p u ţin i purcei la o făta re . A stfel. u n kilogram de carne de porc se obţine cu 3. în condiţii obişnuite.5 kilogram e în sus . sau chiar cinci fătări în doi ani. în term en de 4— 10 zile in tră în călduri şi reiau u n nou ciclu de producţie . folosesc cel m ai bine hrana. de felul în care sîn t în tre ţin u te scroafele-m am e în perioada de ges­ taţie. iar de la o scroafă. în funcţie de num ărul purceilor. gestaţia scroafelor durează puţin : 3 luni. Porcii. Porcii sîn t anim ale prolifice. cum au fost h ră n iţi în ain te şi du p ă îm perechere.pot lăta. 10 purcei. de la o scroafă se pot obţine m ai m ult de două fătări. De la o scrofiţă se pot obţine în m edie 8 purcei. D upă înţărcare.

P rin aceasta se înţelege că. tau rin ele îngrăşate 65% . D intre anim alele de abator. conserve. In com paraţie cu cele­ lalte specii de anim ale producătoare de carne. ovinele 40— 50o/0. de la cantine. cît şi g rău n ­ ţele. carnea de porc a re şi însuşirea de a se conserva în sta re crudă m ai bine decît alte c ă r n u r i. C arnea de porc este superioară din pu n ct de ve­ dere calitativ. P e lîngă valoarea n u tritiv ă calorigenă ridicată. tau rin ele sem iîngrăşate 45— 50o/0 . porcii prezintă ra n ­ dam entul cel m ai rid icat la tăiere. El foloseşte foarte bine a tît plantele verzi. fără picioare şi organe in tern e rep rezin tă 72— 75% din g reutatea vie . ea se p re ­ tează foarte bine la p rep ararea celor m ai diferite produse : m ezeluri. diferite p rep arate cu d u rată m are de păstrare.8— 10 kilogram e. res^tpurante şi din in d u stria alim entară. deoarece conţine un procent scăzut de apă şi folosită în h ran a om ului produce u n n u ­ m ăr însem nat de calorii. afum ături. dato rită conform aţiei tu b u lu i digestiv. In com paraţie cu carnea altor specii de anim ale. porcul. iar ca pro ­ 8 . laptele şi subprodusele sale şi reziduurile de la abatoare sau cele m enajere. 1 kg carne de porc 2 700 calorii. poate folosi toate fe­ lurile de n u tre ţu ri. ra n ­ dam entul la tăiere al porcilor se prezintă în felul u rm ăto r : porcii de carne tăiaţi. la porc se înregistrează d iferenţa cea m ai m ică în tre g reu tatea vie şi g reu tatea anim alului tăiat şi îm p ă rţit în două ju m ă tă ţi (carcase). valoarea calorigenă a cărn u rilo r se prezintă în felul u rm ă to r : 1 kg carne de bovine furnizează 1 580 calorii . fiind u n -animal om nivor. 1 kg carne de oaie dă 1 430 calorii . Pe lingă aceasta. fără picioare şi organele interne.

cu condiţii de exploatare m oderne şi care asigură ob­ ţin erea u n o r indicatori tehnico-econom ici superiori celor obţinuţi p rin creşterea în gospodăria indivi­ duală. d a to rită conţinutului său m are în a p ă . sau chiar în sistem ul gospodăresc.duse secundare. porcii se hrănesc cu n u tre ţu ri concentrate. astfel încît. avînd u n flux tehnologic continuu.. ponderea producţiei de carne de porc o rep rezin tă com plexele in d u striale (54%). acestea fiind speciile care se pretează cel m ai bine la creştere intensivă. La fel cu păsările. u n ită ţi care sîn t în tr-o con­ tinuă dezvoltare. şi I. A cestea sîn t sectoare specializate în care se prac­ tică sistem ul de creştere intensivă. nu dez­ voltă căldură şi deci nu se distru g agenţii infecţioşi pe care i-a r p u tea conţine.A. cît m ai ales în sistem ul industrial. aşezat în platform e. In schim b. D in anul 1970. bălegarul de porc are o valoare agro­ tehnică m ai scăzută. Incepînd din anul 1971 asem enea form aţiuni de creştere şi îngrăşarea porcilor au fost introduse şi în sectorul 9 .P. în cadrul în tre p rin d erilo r agricole de stat. el nu ferm entează dacă nu este am estecat cu paie. faţă de u n ită ţile şi ferm ele de tip gospodăresc (46«/o). în toate perioadele anului.A. s-au construit şi dat în exploatare com plexe in d u striale p e n tru creşterea şi îngrăşarea porcilor. Pe baza ex p erienţei acum ulate în u ltim ii ani şi în urm a alocării din fondurile de sta t a investiţiilor crescînde în sectorul zootehnic. în com plexele de creştere şi îngrăşare a porcilor. pielea şi p ăru l sîn t valorificate în scopuri industriale. a tît în sistem ul gospodăresc al C.S.

P urcelul poate fi în ţă rca t la 56 de zile — în creşte­ rea extensivă sau la 42 de zile atunci cînd există condiţii p e n tru buna dezvoltare a purcelului. D ar vîrsta de în ţă rca re diferă de la u n sistem la altul. a fost necesară tra ta re a în pa­ ginile prezentei lu crări şi a u n o r aspecte. p reg ătirea scrofiţelor şi scroafelor p e n tru fătare. ap aren t m ai d e p ă rtate de titlu l lu crării : noţiuni de anato­ m ie şi fiziologie. D in aceste cauze. nu m ai există o diferen ţiere a tît de netă în tre categoriile : purcel sugar. adică se cresc scroafe sau scrofiţe de la care se obţin p u r c e i. creşterea şi în g rijirea porcilor tineri. * * * Progresul în re g istrat în ultim ii ani în creşterea anim alelor a produs o m odificare a tît în tehnolo­ gia de creştere cît şi în înţelesul u nor noţiuni. unii p e n tru producţia de carne (îngrăşare). C reşterea purceilor. suferă astfel m odificări în funcţie de d estin aţia ca­ tegoriei respective.cooperatist. creşterea se face în circuit închis. asigurînd astfel m a­ terialu l porcin p e n tru u n nou ciclu. Astfel. purcelul în ţărcat este tre c u t în categoria tin e re t sau cum este denu­ m it în lim bajul cu re n t : tin e re t de 2—4 luni. ti­ n e re t la în grăşat (grăsuni). In ferm ele de creştere a porcilor ca şi în m ajori­ tatea gospodăriilor personale. sub form ă de com plexe intercooperatiste. purcel înţărcat. Astăzi. aceştia sîn t crescuţi apoi d iferen ţiat. In com plexele de creştere a porcilor în ţărcarea se face la 25 de zile. 10 . alţii p e n tru reproducţie. în noţiunea de purcel fiind cuprinşi nu num ai purceii sugari ci şi cei înţărcaţi.

indi­ fere n t de regim ul de alim entaţie.) A dăparea în ain te de ad m in istrarea hranei m ă­ reşte secreţia stom acului. precum şi unele noţiuni necesare pen­ tru înţelegerea cerinţelor purceilor faţă de condiţiile m ediului ex terio r : tem p eratu ră. de a le tran sfo rm a fizic şi chimic. uscat sau um ed. A ceasta are o m are în ­ sem nătate practică. sîn t m ai ales de n a tu ră chim ică şi au loc sub acţiunea ferm enţilor sucului gastric. ca substanţe nutritive. care le îm prăştie apoi la diferi­ tele p ă rţi ale organism ului. astfel ca să poată trece din el în sînge. A paratul digestiv. Rolul tubului digestiv constă în lu area din m ediul în co n ju răto r a fu rajelo r şi apei.UNELE PA RTICU LARITĂ ŢI ANATOMICE ŞI FIZIOLOGICE ALE PORCINELOR P e n tru lu crarea de faţă am considerat necesară prezentarea cîtorva p articu la rită ţi anatom ice şi fi­ ziologice specifice porcinelor şi anum e : alcătuirea şi funcţiunea ap aratu lu i digestiv. T ransform ările n u tre ţu rilo r în stom ac sau diges­ tia stom acală. este obişnuit cu ora fixă de adm i­ n istrare etc. zgom otul ad­ m in istrării ei. a e ri­ sire etc. um iditate. S ecreţia sucului gastric la porc se face continuu. funcţiile legate de procesul de alăp tare şi de procesul de m aturizare al purceilor. Ea este in flu en ţată pozitiv de reflexele condiţionate (anim alul aude cînd se prep ară hrana. Cele m ai im portante tran sfo rm ări ale furajelo r se petrec în stom ac şi în intestine. în sensul că este bine ca. 11 .

ferm enţii sucurilor digestive sîn t secre­ taţi în p arte de către bacteriile pe care tu b u l di­ gestiv al porcului le conţine în mod obişnuit (B. Aci. proaspătă. coli. In mod obişnuit la porcul sănătos. stom acul nu este niciodată gol. N um ărul lor scade în cursul perioadei de alăptare. Din stom ac chim ul este trim is în mod ritm ic în intestin u l subţire. n u m ăru l acestora este cel m ai m are din to ată viaţa u n u i porc norm al. in testin u l purceilor este lipsit de bacterii. curată. In re stu l vieţii num ărul germ enilor se m enţine destul de constant. La 24 ore. De asem enea. sănătos. in d iferen t de vîrstă. S fîrşitu l elim inării are loc la 4— 5 zile după declanşarea ei. cu sucul pancreatic şi cu bila sau fierea pe care o produce ficatul. 12 .) în m om entul naşterii. streptococi. iar a ta in u ­ lui de seară după 13— 18 ore. lactobacili. Sub acţiunea sucului gastric n u tre ţu rile din sto­ mac se tran sfo rm ă în tr-u n fel de terci n u m it chim. să se gă­ sească apă curentă. aceasta p e n tru că p e n tru golirea lui după tain u l de dim ineaţă. n u tre ţu ­ rile ferm en tate produc o secreţie m ai m are de suc stom acal decît n u tre ţu rile dulci. La porc.la dispoziţia porcilor. începerea elim inării n u ­ tre ţu rilo r se face abia după 11— 13 ore. bacili Proteus etc. revenind la concentraţia m axim ă în prim a zi de înţărcare. proaspete. F ăinurile produc o secre­ ţie m ai m are de suc stom acal decît boabele cerea­ lelor sau uru ielile acestora. N atu ra n u tre ­ ţu rilo r şi m odul lor de p rep a ra re au efecte diferite asupra secreţiei gastrice. acesta este am estecat prin m işcările p ereţilor intestinali şi bine om ogenizat cu sucul in testinal produs de către glandele in tes­ tinale din mucoasă.

în sînge şi lim fă. D igestia se term in ă în in testin u l gros care. tim p de 2— 3 săptăm îni. La nivelul in testin u lu i su b ţire sîn t absor­ bite cele m ai m ari can tităţi de vitam ine. C a la m ajo ritatea anim alelor. culcuşurilor în in terio ru l boxelor. se face adeseori a lte rn a tiv cu eli­ m in a rea fecalelor (defecarea). m ai ales în h răn irea cu fu ra je uscate. A cest lucru a re o im p o rtan ţă prac­ tică deosebită p e n tru organizarea jgheaburilor. în in­ te stin u l gros suferă ferm entaţii. /a h a ru rile n edigerate în in testin u l subţire. In in testin u l subţire. A ltfel.Aceste cunoştinţe sîn t elem entare p e n tru a putea cunoaşte şi apoi com bate îm bolnăvirile ap aratu lu i digestiv al p urceilor în special cele d in prim ele zile după fătare. principii n u tritiv i trec din conţinutul intestinal (chil). fu raje. digestia substanţelor n u tri­ tive este aproape com plet term inată. p rin peretele intestinului. care sîn t punctul de plecare a u n o r im portante tu lb u ră ri intestinale şi a diareei. P rin m ecanism ul com plex al absorbţiei. C ercetările din ultim a vrem e au a ră tat însă că. precum şi cele din perioada în ţă r­ cării şi chiar după aceasta. digestia celulozei a re loc în foarte mică m ăsură şi că sub acţiunea ferm enţilor u n o r bacterii. Concom itent cu ea şi în continuarea digestiei are loc absorbţia substanţelor n u tritiv e. De aceea. la porc consum ul de apă. în rîn d u l anim alelor din boxă apar nişte tu lb u ră ri 13 . în toate cazurile de diaree ne­ specifică se va căuta să se elim ine din ra ţia anim a­ lelor şi m ai ales a purceilor fu rajele care conţin zaharuri. să ru ri m i­ nerale şi apă. adă­ pătorilor. pînă de curînd era socotit că descom pune celuloza şi am idonul.

in te rv alu l în tre 2 supturi este de 60— 75 m inute. p rin două canale. P rim a fază a fiecărei pe­ rioade de su p t este caracterizată p rin tr-u n m asaj pu tern ic al m am elelor de către purcei. se sug. V aloarea unei scroafe în ceea ce priveşte producţia de lapte se apreciază după g reu tatea totală a purceilor la vîrsta de 21 de zile şi la înţărcare.(îşi m uşcă şi m ănîncă urechile. care produc laptele şi colostrul. Laptele se adună în două re z e rv o a re — sinusurile galactofore — din care iese apoi p rin su p t sau m uls. ~ Glanda m am ară — ugerul — este form ată la scroafe din 5—8 perechi de m am ele.6 kg. îngrăşare. Urm ează apoi faza d e „lăsare a laptelui". sub 0. care adeseori se soldează cu îm bolnăvirea şi m oartea m u lto r anim ale sau cu încetinirea ritm u ­ lui d e creştere. Fiecare m am elă conţine acinii (ciorchinii). In condiţii norm ale. n u m ăru l purceilor în ţărcaţi şi num ărul de or­ dine al lactaţiei. Producţia. se bat). coada. îndeosebi cînd sp aţiul afectat pe cap de anim al este mic. Scăderea producţiei de lapte este foarte accentuată începînd cu cea de a 6-a săptăm înă a lactaţi ei. M a­ m elele anterioare sîn t m ai dezvoltate şi m ai p ro ­ ductive decît celelalte. Cea m ai bună secreţie de lapte o dau scroafele în prim ele săptăm îni de lactaţie. rep rezin tă 1/3 din producţia totală de lapte. F actorii care determ ină producţia de lapte sîn t : ereditatea. Cea m ai m are producţie m edie zilnică constatată a fost de 12. în prim ele 21 de zile de lactaţie. aşezate pe două rîn d u ri paralele pe faţa inferioară a abdom e­ nului şi a pieptului. care durează în m e14 . Scroafele au cea m ai ridicată producţie de lapte în lactaţia a 2-a. dezvoltare. nu m ăru l purceilor năs­ cuţi. la su p rafaţa sfîrcului sau m am elonului. alim entaţia.6 m 2.

este n eapărată nevoie ca m am a să fi venit în contact cu aceştia. p e n tru că acestca au m ai m u lt lapte. Tabelul 1 C om p oziţia m ed ie a c o lo s tr u lu i şl la p te lu i de scroafă în g Componentul Colostru Lapte % S ub stan ţă S ubstanţe S ub stan ţe L actoză S ubstanţe uscată azotate grase m inerale 24 .5 13. m ai ales pe cale digestivă în prim ele 24 ore de viaţă. 15 .8 6 .8 3 6 . o compoziţie chim ică d i­ ferită.2 0 . A nticorpii colostrali sîn t substanţe care consum ate în prim ele 6 ore de viaţă ap ără purceii îm potriva agenţilor infecţioşi (bacterii şi virusuri) care p ă ­ tru n d în organism ul lor. Această valoare constă în con­ ţin u tu l său în polivitam ine. în sensul că este m ai bogat în substanţe proteice şi m ai sărac în lactoză. precum şi în anticorpi.1 7 5 .0 3 .9 2 C olostrul a re o valoare biologică de neînlocuit p e n tru nou-născuţi.7 ' 18. p e n tru a nu scădea este ne­ voie de cca 35 su p tu ri la începutul lactaţiei şi 11 spre sfîrşitu l lactaţiei.4 2 0 . P urceii sug în totdeauna acelaşi sfîrc şi le p refe ră pe cele anterioare. P e n tru ca u n colostru să conţină anticorpii specifici agenţilor infecţioşi din m ediul în care se naşte purcelul. Colostrul — secreţia glandei m am are din prim ele zile — are. S ecreţia de lapte a ugeru lu i este în tre ţin u tă p rin s u p t . în decurs de 24 ore.4 5 .die 18 secunde. faţă de lapte.

D atorită fap tu lu i că porcul are un n u m ăr redus de glande sudoripare. El a re ca scop să facă. glandele cu secreţie internă. P urceii care nu au beneficiat de colostru supravieţuiesc în procent foarte mic. iar purceii nep ro fitîn d de ei p rin su p t se îm bolnă­ vesc în prim ele ore de viaţă şi de cele m ai m ulte ori pier. Scroafa este predispusă la agalaxie (lipsa secre­ ţiei de lap te sau colostru). anticorpii colostrali nu se produc. A bsorbţia anticorpilor din colostru de către tu b u l digestiv al purceilor este m axim ă în prim ele 3 ore de viaţă.cu cel p u ţin 60 de zile în ain te de fătare. din cauza d u rerilo r pro­ vocate de dinţii p rea ascuţiţi ai purceilor. sistem ul nervos şi organele de sim ţ. iar pe de altă p a rte să sta ­ bilească şi să conducă relaţiile anim alului cu m ediul înconjurător. apoi scade şi dispare com plet la 72 de ore. A cest ap arat este fo rm at din a p a ra tu l circulator cu sîngele şi lim fa. U na d in tre constantele m ediului in te rn al an i­ m alelor este tem p e ra tu ra corporală. A ltfel. adică să fi sta t cel p u ţin 60 de zile în ain te de fă ta re în ferm a în care va avea loc fătarea. A paratul de arm onizare şi integrare. pe de o p arte. leg ătu ra şi arm onizarea d in tre p ă rţile compo­ n e n te ale organism ului. precum şi m ăsura influenţei factorilor m ediului am biant asupra bunei funcţionări a organism ului. ca şi da­ to rită tem p e ra tu rilo r p rea ridicate din m ediul înconjurător. Porcii dom estici şi în special rasele am eliorate sîn t anim ale cu pielea lipsită de u n p ăr abundent. colostrul deci n u -i conţine. El stabileşte în felul acesta dezvoltarea arm o­ nioasă a p ă rţilo r organism ului. 16 .

de la prim a zi de fă ta re şi pînă la în ţărcarea purceilor.5 39 . faţă de alte specii de anim ale. p e n tru scroafe în pe­ rioada de lactaţie tem p e ra tu ra m ediului în co n ju ră­ to r este optim ă dacă oscilează în tre 24— 18°C. iar în al doilea rîn d sînt neeconomice. Dacă tem p e ra tu ra se păstrează la valori constante conform categoriei de v îrstă de m ai sus. în a doua de 26—25°.8 D upă observaţiile noastre. 17 .3 38 . Tabelul 2 T em p eratu ra co rp o ra lă la p orc în °C P u r c e i 0 — 14 z i l e P u r c e i 15— 21 z i l e P u rc ei 4— 7 să p tăm în i T in e re t 2 — 4 luni Scroafe 3 9 .m odalităţile de p ă stra re constantă a tem p eratu rii corporale sîn t m ai restrînse. în a tre ia şi a p a tra de 22—20°. um iditatea relativ ă nu influenţează ritm u l de creştere al p u r­ ceilor şi calitatea acestora. T em p eratu rile de peste 28°C în prim ul rîn d nu sîn t su p o rtate de purcei. în tru c ît încarcă p reţu l de cost fără a avea o in fluenţă pozitivă asupra creşterii şi dez­ voltării purceilor. iar în ju ru l datei de în ţă rca re tem p e ra tu ra va fi de 2 0°C + 2° (cu v ariaţie de 2° în plus sau în m inus).5 39 . în p rim a săptăm înă tem p e ra tu ra va fi de 26—27°C. în tim p ce tem p e ra tu ra economică din boxa purceilor tre b u ie să fie de 28°C în prim ele 24 de ore .4 3 9 — 3 9 .

Rase im portate : rasa M arele alb (Large W hite). Duroc. folosesc m ai bine fu rajele şi sîn t m ai rezistenţi la boli. P ie tra in etc. — de grăsim e : rasa M angaliţa cu varietăţile ei. porcul de S trei. — rase m ix te : rasa Berk. 18 . C ornw all. varie­ tate a Bazna. Edelschw ein. P ietrain. Edelschvvein. am elioratoare.. se îm p art la rîn d u l lor în rase : — de carne : M arele alb. sînt rase locale şi rase im portate. Rase lo ca le : rasa Stocii. A ceastă rasă se distinge p rin precocitate. rasa A lbul m ijlociu. Porcul L andrace este tip u l porcului de bacon. cu m are prolificitate . Scroafele din aceste rase sîn t încrucişate cu vieri din rase ca : Duroc. rasa P alatină. R asa Stocii şi rasa P alatin ă sîn t rase tardive. H am pshire. Landrace. prolificitate şi m ai ales p rin producţia de carne. p en ­ tru obţinerea u n o r m etişi care se caracterizează p rin tr-o vigurozitate m ai m are. ritm de dezvoltare m ai intens. porcul de S trei etc. porcul rom ânesc de carne.RASELE DE PORCI DIN R. ROMÂNIA Rasele de porci care se cresc în ţa ra noastră. . A lbul de B anat. H am pshire. Landrace. rasa M angaliţă. v arie­ tate a Bazna. P ietrain etc. . Rasele perfecţionate. rasa Landrace sau daneză. al X lX -lea. A lbul m ijlociu. Large W hite) rasă de carne form ată în A nglia în sec. Din acest mozaic de rase s-au im pus p rin produc­ ţiile şi productivităţile lor rasele : M arele alb (Y orkshire.S. creată în D anem arca.

cu rase de carne. putîndu-se rula în tr-u n an de producţie pe acelaşi spaţiu. p e n tru că în felul acesta se u ti­ lizează m ai bine spaţiul de cazare. treb u ie ca întreg fluxul tehnologic în aceste sectoare să fie organizat pe baze tehnico-ştiinţifice m oderne. încît să se obţină o cît m ai m are producţie de carne. C reşterea porcilor treb u ie astfel organizată. De aceea. Cornwall. Cele m ai bune rezu ltate în creşterea porcilor se obţin în ferm e specializate. dar şi în ţa ra noastră. tre ­ buie ca porcii puşi la în g răşat să posede o serie de însuşiri valoroase : să dea u n spor zilnic cît m ai 19 . SISTEME DE CREŞTERE A PORCILOR In vederea obţinerii unei eficienţe sporite în creş­ tere a şi îngrăşarea porcilor. în sistem ul de producţie bazat pe exploatarea porcului în circuit închis. ateromatoza). consum ul mare de grăsim i la oam eni favorizează îm bolnăviri ale ap aratu lu i circulator (arteroscleroza. Aceasta în prim ul rîn d p e n tru că. sau m ixte. P referinţa insă a consum atorilor p e n tru cărn u ri fără grăsime sau cu foarte puţină grăsim e. m ai m ulte serii de anim ale. cu cheltuieli cît m ai mici. face ca rasele de gră­ sime. asem e­ nea sectoare treb u ie să fie specializate p rin concen­ tra re a efectivelor.In sistem ul gospodăresc se m ai cresc rasele Bazna. M angaliţa şi m etişii acestora. să fie înlocuite tre p ta t pe plan m ondial. P e n tru a obţine o ren ta b ilita te superioară.

este acela al creşterii în circuit închis. cu u n grad avansat de m ecanizare şi o autom atizare în altă a proceselor de producţie şi unde flu x u l tehnologic este ritm ic. — sistem ul de creştere şi îngrăşare de tip in ­ dustrial. P rin aceasta se înţelege că ferm a îşi produce m aterialu l de rep ro ­ 20 . în care sîn t realizate condiţii superioare de creştere. sîn t două sistem e m ai im portante de creştere a porcului : — sistem ul de tip gospodăresc. cu o g reu ta te m edie în viu de 95— 110 kg. să dea ran d a m en t cît m ai rid icat la sacrificare. A cest sistem de creştere s-a dezvoltat la noi în ultim ii zece a n i . în ele se pot îngrăşa anual cel p u ţin 30 000 capete de porci. u n a d in tre condiţiile capitale care asigură o dezvoltare şi creş­ tere corespunzătoare efectivelor de porcine. să producă carne şi gră­ sim e de calitate superioară. In ţa ra noastră. adică în ferm ele obişnuite din în tre p rin ­ derile agricole de sta t şi în cele ale cooperativelor agricole de producţie . CARACTERISTICILE CREŞTERII PORCILOR IN SISTEM UL DE T IP GOSPODĂRESC In d iferen t de m ărim ea unităţilor. să consum e cît m ai pu ţin e fu ra je p e n tru 1 kg spor de g reu tate vie. d ar şi în cel industrial. în condiţiile sectorului de pro ­ ducţie socialist. a tît în sistem ul gospodăresc. care se practică în ferm e cu un efectiv m atcă de 100— 2 000 capete scroafe şi o producţie de carne anuală de 120— 2 400 tone.ridicat.

la trecerea tin e retu lu i porcin în categoria porcilor la îngrăşat. boala lui A ujeszky. purceii sugari se bucură de o alim entaţie m ixtă (uscată şi um edă) . com patibil cu re a ­ lizarea unor indicatori zooeconomici buni. tin eretu l porcin se fu raj ează în ultim a vrem e (de la apariţia fu rajelo r com binate) cu n u tre ţu ri în stare uscată . — în ţărcarea purceilor se face la 45— 56 zile şi la g reu tă ţi corporale corespunzătoare — 12— 16 kg . C reşterea porcilor în u n ită ţile de tip gospodăresc depinde de felul cum este asigurată adăpostirea. precum şi de m odul în care este organizat procesul de producţie. sau chiar bolnave şi în afară de aceasta dispare perioada de aclim ati­ zare. 21 . colibaciloza e tc . apoi. pînă la liv ra re . precum şi cel de creştere şi îngrăşare şi nu aduce de la ex terio r decît vierii de reproduc­ ţie. la porcii la în g răşat fu ra jare a cu n u tre ţu ri um ezite dă cele m ai bune rez u lta te . de felul alim entaţiei. P rin aceasta anim alele sîn t scutite de şocurile pro ­ duse de către tran sp o rt. cu care e necesar să se îm prospăteze periodic. — controlul evoluţiei creşterii şi îngrăşării por­ cilor se face p rin c în tă riri la înţărcare. ia r populaţia locală de anim ale dispune de o perioadă de contact îndelungat cu agenţii infec­ ţioşi a o serie de boli (bruceloza. trim estrial. nu se pot stre c u ra anim ale cu origine sa n ita ră dubioasă. în tre aceştia şi anim ale se stab i­ leşte o sta re de echilibru paşnic.ducţie fem ei.) . — fu ra ja re a scroafelor se face cu n u tre ţu ri com­ binate sub form ă de terci . In aceste u n ită ţi : — procentul de fă ta re (num ărul de scroafe fă ­ tate din 100 de scroafe m ontate) este de 75— 85o/0 .

d atorită deficienţelor de construcţie. verzi sau conservate. sau cazurile sîn t sporadice şi ele privesc m ai ales p u r­ ceii obţinuţi iarn a . 22 . T ineretul porcin nu suferă de caudofagie. pică. P rin p ăşu n at reproducătorii beneficiază de vitam ine. rah itism u l tin e retu lu i porcin nu este întîln it. dizenteria anaerobă. — în sistem ul gospodăresc este posibilă adm i­ n istrare a de fu raje fibroase şi suculente. In aceste u n i­ tă ţi ele iau de cele m ai m ulte ori u n caracter de d u rată şi afectează u n n u m ăr m are de anim ale. deoarece în anotim ­ purile reci în m atern ităţi. In acelaşi sistem de creştere. creşte procentul de fătări faţă de m onte. p re­ cum şi a tin e retu lu i şi chiar m enţinerea lor în anotim purile calde în tab ere cu păstor electric . constă în aceea că stim ulîndu-se funcţiunile de reproducţie. precum şi lipsei u nui sistem de încălzire şi ventilaţie. dato­ rită supunerii anim alelor la acţiunea razelor solare. m acro şi m icroelem ente. nu se poate asigura un clim at corespunză­ to r cerinţelor fiecărei categorii de anim ale. lipsei term oizolării. păşu n atu l acestuia. lipsei d e etanşeitate.— în sistem ul gospodăresc e posibilă m işcarca efectivului de reproducţie. colibacteriozele şi paratifoza. In asem enea u n ită ţi este m ai frecventă pneum onia enzootică şi necroza auriculară. boala lui A ujeszki. necroza urechilor. fără a prejudicia instalaţiile adăpostu­ rilo r şi în special sistem ul de evacuare a bălega­ ru lu i şi apelor de spălare . din acest punct de vedere. d a r şi în g rajd u rile de tineret. — a v an taju l acestui sistem . săru ri m inerale. — bolile care se întîlnesc în mod cu ren t sînt : leptospiroza.

In gospodăria personală sîn t valorificate toate restu rile m enajere şi cele provenite din grădina de legum e a casei. astfel că. Ciclul de producţie al cărnii de porc se încheie la începutul iernii. în sensul că scroafele sîn t ţin u te peste iarnă . de la o scroafă se obţin cel m ult I 1 / 2 fătări pe an sau 10— 12 purcei. anim alele d estinate vînzării sîn t fie purcei p e n tru creştere şi îngrăşare.Consecinţa caracteristicilor de m ai sus se m ani­ festă p rin tr-u n procent m ai ridicat de p ierderi (pe­ ste 20% de la fătare şi pînă la livrare) lungirea perioadei de producţie peste 210 zile şi cu o efici­ enţă economică m ai redusă a sectorului. . Este un sistem extensiv. (care vor fi conservaţi prin sărare şi afum are) şi u n n u m ăr m ai m are sau m ai m ic de porci p e n tru v în z a r e . ele sîn t m ontate la sfîrşitu l toam nei. p e n tru a făta prim ăvara. fie anim ale la g reu tăţi corporale de 100— 200 kg. d ar ren tab il şi practica lui are caracter sezonier. C A R AC TERISTICILE CR E ŞT ER II PORCILOR IN G O SPO DĂRIA PER SO N A LĂ In gospodăria personală ţărănească porcii sînt crescuţi în două direcţii : u n num ăr de 1—3 porci p e n tru nevoile fam iliei. p e n tru carne sau carne şi grăsim e. iar creşterea şi îngrăşarea purceilor se face în anotim purile călduroase ale anului. In acest sistem de creştere se folosesc toate rasele şi în special rasele locale.

In com plexele industriale. nici ad m in istrarea de fu ra je verzi. care însă p e n tru a avea eficienţă treb u ie folosite în lim itele de valabilitate a granulelor de lucernă şi a antibioticelor. Cu toate acestea. la tre ­ cerea tin e retu lu i în categoria porcilor graşi şi la livrare. procentul de scroafe făta te faţă de num ă­ ru l de scroafe m ontate oscilează în tre 30— 50% în lunile de vară şi 50— 75% în lunile anotim purilor reci. C în tărirea anim alelor se face la înţărcare. fibroase sau suculente. p rin term ocentrale pro p rii şi sistem e de ventilaţie care pot funcţiona au to m at sau la m înă. pe folosirea n u tre ţu rilo r com­ bin ate în exclusivitate. realizarea unui m icrocli­ m at corespunzător fiecărei categorii de anim ale. N ecesarul de vitam ine şi m icroelem ente se asigură p rin nişte fu ra je speciale (zoofort).C A R A C T E R IST IC IL E C R E ŞT ER II PORCILO R IN SIST EM U L DE T IP IN D U S T R IA L In sistem ul in d u strial creşterea porcilor în toate fazele de producţie se bazează pe anum ite elem ente : folosirea u n o r construcţii m oderne (m ecanizate şi autom atizate parţial). în aceste u n ită ţi este de asem enea m ai bine asigurată evacuarea bălegarului. a unei în ţărcări precoce a purceilor (la 25 de zile). A vantajele acestui sistem faţă de cel gospodărese m ai constau şi în reducerea cu 55% a personalului 24 . dejecţiilor şi a ape­ lor de spălare. singurul sistem de lu ­ cru adm is este acela al circuitului închis. nici chiar a reproducătorilor. N u este posibilă nici plim barea anim alelor.

p o triv it acţiunii de intensificare a pro­ ducţiei. — A sigurarea u n u i m icroclim at corespunzător în adăposturi. — S cu rtarea perioadei de alăp tare a purceilor în scopul folosirii m ai intense a efectivului de prăsilă. . — îm b u n ă tă ţire a fu ra jării p rin ex tinderea pro­ ducţiei de fu ra je com binate. S porirea producţiei de carne de porc trebuie axată. în p rincipal pe u rm ăto arele acţiuni de bază : — Selecţie. precum şl în creşterea p roductivităţii m uncii cu 24%. testa re şi încrucişări in d u striale în ­ tre d iferite rase de porci.ce deserveşte u n ita te a şi cu 55% a nu m ăru lu i de ore p e n tru producerea a 1 000 kg carne.

să fie viguroşi. începînd de la vîrsta de sugar . iar a doua condiţie — să fi tre c u t de cel puţin două ori p rin ciclul de călduri (însoţit de ovulaţie). 26 . P rin p reg ătirea corespun­ zătoare a scroafelor şi scrofiţelor. cu o capacitate stom acală m are. în mod continuu. p e n tru a-şi dezvolta ca­ pacitatea de creştere. tin e retu l porcin de reproducţie. în vederea form ării u nor reflexe condiţionate săn ă­ toase. iar ritm u l de dezvoltare al p u r­ ceilor în perioada de sugar va fi m ai rapid. şl în special tin e retu l fem ei. în m om entul introducerii lor la m ontă. In acest scop. tin e retu l de prăsilă treb u ie cres­ cut în condiţii de m işcare şi tra ta t cu blîndeţe. pe lîngă m ărirea fecundităţii şi prolificităţii se va realiza la scroafele-m am e şi o capacitate de producţie colostrală şi de lactaţie m are. viabili. Din acest punct de vedere prim a condiţie este ca scrofiţele să fie m ontate num ai la g reu tatea de peste 115 kg deci la vîrsta de 8— 9 luni. p reg ătirea scroafelor p e n tru m ontă constituie una d in tre condiţiile de bază.PR E G Ă T IR E A SCROAFELOR ŞI SCROFIŢELOR PENTRU MONTA In vederea obţinerii de purcei care să prezinte la făta re o dezvoltare corporală corespunzătoare. deci m ai economic. treb u ie h ră n it corespunzător cerinţelor biologice.

.P reg ătirea scroafelor p e n tru m ontă trebuie făcută incepind încă din tim pul lactaţiei anterioare. A stfel scroafele su b n u trite sau h răn ite u n ilateral slăbesc în tim pul lactaţiei cu peste 25<>/0 din g reu tatea cor­ porală iar p e n tru refacere au nevoie de can tităţi m ari de fu raje şi in tră în călduri cu o în tîrziere apreciabilă.

8 5 . vitam inele şi săru rile m inerale au im portanţă deosebită. în care cantitatea de substanţe proteice. în cazul u n u i fu raj care conţine 16% p ro te ­ ină şi cca 2 000 calorii la 1 kg de fu ra j com binat.9 5 . Tabelul 3 Curba la c ta ţie i la scroafe Colos­ tru Săptămînil e I II III IV v VI VII VIII C a n tita ­ tea 2 .6 4 .PR EG A T IR EA SCROAFELOR Ş I SCROFIŢELOR PENTRU FĂTARE F u ra ja re a corespunzătoare a scroafelor în lactaţie influenţează direct v italitatea şi dezvoltarea purcei­ lor nou-născuţi.5 5 .9 In vederea obţinerii unei asem enea producţii de lapte.8 5 .5 3 .9 5 . C urba lactaţiei treb u ie su sţin u tă de o fu rajare calitativ şi can titativ adecvată. 28 .8 5 . scroafele şi scrofiţele treb u ie să beneficieze de o schemă^ de fu ra ja re asem ănătoare cu cea p rezentată în pagina alătu rată.

5 5 .5 In medie pe zi în perioada de lactaţie.5 2 .7 kg furaj comb.0 3 .5 3 . fap t care a r pune în pericol starea u gerului scroafei.F raz a de a lă p t a r e în z il e F u r a j e în kg p e zi 2 -4 5— 7 8—9 10— 30 3 1 — 33 3 4 — 40 4 1 — 45 apa 1.5 3 . iar pe de altă p a rte cu com prom iterea p arţială sau totală a ap aratu lu i m am ar. care nu poate fi m uls pe cale m anuală sau m ecanică. In leg ătu ră cu aceasta e necesar de p re ­ cizat că scroafele şi scrofiţele treb u ie să beneficieze de o fu ra ja re m ai redusă în zilele 7— 1 dinaintea fătării. Cum însă cea m ai m are p arte a scroafelor se bucură de 29 .0 2 . însă num ai după 5—-7 zile de la fă ta re şi pînă la circa 8 zile în ain te de înţărcare. 3. se produce o m a­ m ită. Desigur că prezen tarea am ăn u n ţită a pregătirii scroafelor p rin h răn ire în v ederea fă tă rii a r fi de prisos în cazul asigurării de fu ra je com binate. pe cap N u constituie nici o greşeală fu ra jare a la discre­ ţie a scroafelor în lactaţie. care de cele m ai m ulte ori se term in ă pe de o p arte cu m oartea purceilor. aceasta p e n tru ca să nu aibă loc o producţie de colostru care să în treacă capacitatea de su p t şi consum a purceilor. în asem enea cazuri u gerul scroafei se inflam ează.

la igiena corporală. la m işcarea zilnică şi ferire a de lovituri şi la alte ca­ uze care a r p u tea provoca avortul.2 2 17 11 14.3 27.86 15 10 12.R . G rija p e n tru scroafele gestante se referă la h ră nire.5 adulte 227 320 3 .0 412 2 .C .o n u triţie caracteristică fiecărei ferm e în p a rte în funcţie de fu rajele existente.2 9 . la igiena adăposturilor. Tabelul 4 N ecesaru l de p r in cip ii n u tr itiv i pentru sc ro a fe le g e sta n te pe ca p de a n im a l ţ i z i (după N u tr. d ar în special album inele.5 16. v ita­ m inele şi săru rile m inerale. H rana scroafelor gestante treb u ie să cuprindă toţi principii n u tritiv i.l. U .7 19.9 3 2 .5 8 250 550 2 .2 4 . 1192/1964) Scroafe gestante S p cc i lic ă re U/M tinrr e 136 450 2 .5 9 750 650 3 .5 G r e u ta te c o rp o ra lă Spor m ediu zilnic C o nsum p ro b ab il de h ran ă ( n u tre ţ uscat) P ro te in ă brută T o ta l su b s ta n ţe dig estib ile C a lc iu F o sfo r C lorură de sodiu C aroten V itam in a A V itam ina D T ia m in ă R iboflavină N iacină A.8 8 . P ractica a dovedit că scroafele gestante h răn ite şi în g rijite raţional dau purcei m ai dezvol­ taţi şi m ai viguroşi decît scroafele care nu au p ri­ m it acest tratam en t. Of.5 399 1. treb u ie făcute cîteva precizări. S w in e N .4 3 .8 5 . p a n t o t e n i c V i t a m i n a B ls kg g kg g kg g g g mg U . mg mg mg mg mg 30 .I.2 3 .

4 I . In asem enea condiţii. scroafa pierde pofta de m încare. [ieste 3 a n i Dacă în h ra n a scroafei gestante nu există săruri m inerale sau album ină în can tităţi suficiente. trifoi sau alte legum inoase.2 4 . în kg 120— 200 140— 280 vîrsta gestaliei în luni 1. lipsind din h ran a scroafelor gestante provoacă tu lb u ră ri în dezvoltarea şi creşterea purceilor.N . precum şi din ad m in istrarea de masă Verde la grajd. atunci necesarul de album ină şi să ru ri p e n tru fetuşi se com pletează pe seam a organism ului scroafei m am e (muşchi. . In tim pul iernii nevoia de săruri m inerale se com pletează p rin adm in istrarea de fîn sau făină de lucernă pînă la 1.5 kg pe zi şi 30—40 g de cretă fu ra je ră p e n tru fiecare scroafă gestantă. a tît în p eri­ 31 . după făta re apare anem ia.8 — 3 . a tît la scroafă cît şi la purcei. necesarul de h ran ă pentru scroafele gestante sc prezintă în felul u rm ă to r : Tabelul 5 S croafe g e sta n te — n ecesa r p în ă la 3 a n i Greutatea corporală.6 2. scade producţia de lapte.4 2 .2 — 4 .2 2-4 U . Un a lt factor indispensabil p e n tru h răn irea raţio­ nală a scroafelor gestante sîn t vitam inele.6 — 4 3 . deşi necesare în c a n tită ţi foarte mici. schelet) care slăbeşte foarte m ult.N. In tim pul verii necesarul de să ru ri m inerale se com pletează din păşunea de lucernă. V itam i­ nele. iar purceii m or p rin inaniţie şi com plicaţiile ei.9 2 .1 — 4 .E xprim at în U.

m ucegăite. cu aju to ru l gurilor de ventilaţie sau a v en tilato are­ lor. asigurarea săru rilo r m ine­ rale şi a vitam inelor nu se poate realiza p rin ad­ m in istrarea de fu ra je fibroase sau suculente în form a lor naturală. precum şi un m icroclim at corespunzător. în anum ite proporţii p e n tru fie­ care categorie de anim ale. în perioada de sugar. In toate perioadele anului se vor evita excesul de u m i­ ditate şi curenţii de aer. p ro te­ jare a de d iferite lovituri.M. asigurîndu-li-se curăţenia corporală. A coperirea necesarului de vitam ine se face în tim pul v erii p rin consum area n u tre ţu rilo r verzi. scroafele treb u ie adăpostite în grajduri igienice. deoarece asem enea n u tre ­ ţu ri rep rezin tă cauzele cele m ai frecvente care de­ term ină av orturile la scroafe. In afară de h răn irea corespunzătoare în tim pul gestaţiei. iar iarn a p rin h răn irea scroafelor gestante cu fîn vitam inos şi morcovi. cît şi după fătare. zoofort.oada em bi'ionară. iar lucerna sub form ă de granule. Acestea se asigură p rin aşa-zisele sortim ente de fu ra je prem ix vitam ino-m ineral (P. dar nu şi a uşilor. prea reci sau îngheţate. A sigurarea unor condiţii de m icroclim at favorabil porcilor din sectorul de m ontă şi gestaţie. cu a ju to ru l ferestrelor.). In sistem ul industrial. M icroclim atul în adăposturile de gestaţie trebuie reg lat în funcţie de condiţiile atm osferice exterioare. constituie un a lt factor im p o rtan t de care depind rezultatele obţinute : m onta.V. fecunditatea. F u rajele care in tră în alcătuirea raţiilo r scroafe­ lor gestante trebuie să nu fie stricate. prolificitatea. starea de săn ătate etc. ca atare. 32 . sau m ăcinate.

.

.

.

.

.

.

.

Furajarea suplimen­ t ar a d i n a u t o m a t e metalice ( Furajarea s u p l i m e n ­ t a r ă a p u r c e i l o r se p o a t e face şi pe j os .

01 SUb 3 / 0 0 0 0 . ajunge pînă la 5—20% .4 Pe tim pul căldurilor excesive se va asigura o ventilaţie m axim ă. De aceea cu răţenia adăposturilor treb u ie executată de două ori pe zi cu a ju to ru l razurilor . V i e r i şi sc ro afe a d u l t e V i e r u ş i şi scrofite 15. îm preună cu cele din u rin ă şi fecale. ceea ce este echivalent cu reducerea poftei de m îneâre.2 — 0. Scroafele în loc să m ănînce raţia. iar am oniacul creşte peste 0 . altfel este com prom isă fecunditatea. în sensul că procentul de scroafe care fată scade sub 50»/0 din n u m ăru l scroafelor m on­ tate. % NH. 0 2 o / o . iar la grupele de scroafe în m ontă şi în p rim ele 10 zile după m ontă. °C Umld. SHj mg/litru co2 aer Viteza curen­ ţilor de aer m/sec. se ling. rod pereţii.Tabelul 6 F a cto rii de m ic r o c lim a t în a d ă p o stu rile pentru reproducători Categoria Temp. fe­ nom ene care influenţează negativ a tît asupra dez­ voltării purceilor. reiat. ea treb u ie p ă stra tă în m od perm anent. p e rv e rtire a gu stului anim alelor. ferm entează. adică de 250— 1 000 ori m ai m ult.0 2 18— 21 7 0 — 75 0. a tît în com­ p artim en t cît şi în padocuri şi aleile de circulaţie. In ceea ce priveşte cu răţen ia adăposturilor. beau urină. nu se va perm ite ca tem p e ra tu ra halelor şi com partim ente­ lor să crească peste 18°C. cît şi asupra preg ătirii p e n tru lactaţie. în condiţiile de clim ă din ţa ra noastră. altfel substanţele organice din fu rajele îm prăştiate. m ai ales în perioada 15 iunie — 15 septem brie.l 8 7 0 — 75 0 .

anim alele beneficiază de soare. m icroelem entele din păm înt. în toate anotim purile. Ea treb u ie să fie făcută în grupuri mici. iar p e n tru scroafele şi scrofiţele în gestaţie avansată vor fi evitate băl­ ţile. în anum ite condiţii. iar în zonele de defecare se va folosi jetu l de apă. Nu se va face uz de exces de apă întru c ît se creează o um iditate în aer p rea m are. M işcarea fem elelor gestante se va face pe lucernierele sau tere n u rile din ju ru l ferm ei cultivate cu alte legum inoase 30% în am estec cu perene 70«/o sau cu topinam buri. pe lîngă fap tu l că se face o eco­ nom ie m are de fu ra je concentrate (ceea ce face să scadă foarte m u lt p reţu l de cost al purcelului la înţărcare). deoarece din acestea ele pot lua pe corp o serie de m icrobi care. m ai ales atunci cînd term oizolarea lui nu este bine făcută. platform ele de bălegar. In condiţiile unei păşuni bune şi cu un orar de m işcare sisterrlatic. după ce roua s-a evaporat. vitam ine. uneori foarte grave. pot fi dăunători purcelului sugar. Scoaterea lor din grajd se va face însă num ai după consum ul tain u lu i de dim i­ neaţă. care are ca u rm are producerea de condens şi d eterio ra­ rea tavan u lu i adăpostului. gropile. A nim alele nu vor fi fo rţate să m eargă p rea repede. cu excepţia zilelor prea calde sau prea friguroase. M işcarea scroafelor în sistem ul gospodăresc e bine să se facă în toate fazele de gestaţie. A ltfel vor avea loc îm bolnăviri ale ap aratu lu i digestiv.şi a m ăturilor. îng rijito rii se fam ilia­ 34 . pe grupe de gestaţie (scroafe care au fost m ontate în aceeaşi zi sau la distanţă de m axim um 8 zile şi care fată la date apropiate.

în tru c ît se reduce volum ul lu crărilo r de curăţenie şi tra n sp o rt al bălegarului.rizează m ai bine cu caracterul anim alelor. al fiecă­ rui anim al în parte. p rin spălare. înainte de a fi tra n sp o rta te la m aternităţi. A ceastă operaţi­ une se va executa în tim pul verii cu 1— 2 ore. lucrează m ai uşor. D ezinfecţia şi dezinsecţia corporală se poate face cu u rm ă to ru l am estec : sodă caustică 0. Soluţiile se vor face în apă încălzită la tem p e ra tu ra de 22— 25°C. De asem enea creşte cu 1— 3 capete num ărul de purcei care se obţine la înţărcare. iar iarna cu 6—4 ore. în a in te ca scroafele gestante să fie tran sp o rtate la m atern ităţi. sau form ol 1— 2% plus Entom oxan 5%o.5— l»/o plus Entom oxan 5%o. pe cap de scroafă. . se va executa dezinfecţia şi d ep ara­ zitarea lor corporală.

sîn t dezinfectate cu u n dezinfectant uzual. A st­ fel. sau scroafe negestante. în acelaşi com partim ent sau m ate r­ n ita te să existe repausul biologic. lăm pi de încălzit etc.FĂTAREA F ă tare a scroafelor. a re loc în m atern ităţi. în con­ cen traţiile obişnuite. Se 36 . a tît în sistem ul in d u strial cît şi în cel gospodăresc. In tim pul acestui repaus adăposturile. lucrările de dezinfecţie sîn t comprom ise. In aceeaşi perioadă se execută c u răţirea m ecanică p rin răzu irea şi în d ep ărtarea tu tu ro r m urdăriilor. inclusiv a celor de pe geam uri. de la o populare la alta. M aternităţile treb u ie pregătite. după evacuarea anim alelor. este necesar ca aceste preg ătiri să se execute într-o perioadă de 3— 4 zile. u rm ate de zvîntarea şi v ăru irea adă­ postului. curăţate. după care se execută dezinfecţia propriu-zisă. g uri de ventilaţie. în scopul reducerii la m inim um posibil a îm bolnăvirilor şi m ortalităţilo r purceilor sugari.. iar lan ţu l infecţios răm în e continuu în tre două gene­ raţii de purcei care se obţin în acelaşi adăpost. D in acest punct de vedere. dezinfectate şi încălzite. Este necesar de precizat că nu se vor reţin e în m ate rn ită ţi purcei debili (hipotrepsici). cu aceleaşi de­ zinfectante. com partim entate. astfel ca în tre două fă ­ tări com plete.

şi m ai m ult. In aceeaşi zi. după exam inarea anim alului. fie de tu ­ buri p rin care să circule apa caldă). se face toa­ leta ugerului şi dezinfecţia lui cu soluţii slabe de perm anganat de potasiu sau cloram ină. In adăposturi.asigură. F u ra ja rea scroafelor va fi alcătuită din fu ra je laxative (tărîţe de grîu şi şrot) 50% din am estec. în ain te de fătare. T em peraturile m ai m ari provoacă la scroafe şoc caloric m anifestat p rin reducerea pof­ tei de m încare. p e n tru toată perioada de alăptare. La n aştere acesta este de 28°C şi se va realiza cu a ju to ru l becurilor cu raze infraroşii. ia r 50% fu raj com binat sau am estec de făin u ri de cereale. în ziua fătării şi în prim ele 8— 10 zile după aceasta treb u ie asigurată o tem ­ p e ra tu ră de 24°C. In ziua care precede fătarea se face controlul uge­ ru lu i şi în funcţie de preg ătirea lui p e n tru lactaţie se ho tărăşte asupra regim ului de furajare. p rin soluţii de construcţie (m ontarea în grosim ea ei fie de rezistenţe electrice. lipsa sau reducerea efortului de fătare. scăderea substanţială a producţiei de colostru şi lapte. dacă este posibil. d a r şi p e n tru a realiza o tem p era­ tu ră corespunzătoare p e n tru purcei în prim ele ore de viaţă şi în continuare. în asem enea cazuri. infectarea purceilor nou născuţi cu absolut toate bolile care au afectat genbraţia de purcei care s-au o b ţin u t an terio r pe acelaşi loc. reşouri electrice sau p rin încălzirea duşum elei afec­ tată purceilor. încălzirea adăposturilor treb u ie să se facă cu un dublu scop : uscarea p ereţilor ca u rm are a dezinfecţiei şi văruirii. Scroafele se introduc în boxele de fă ta re cu 1— 3 zile sau. N ecesarul de căldură p e n tru purcei este m ai m are. 37 .

P urceii fă ta ţi se vor în re g istra după 24 de ore. se vor pune pe toată su­ p rafa ţa uscată a boxei. In le­ g ă tu ră cu aceasta s-a observat că treb u ie p referată ridicarea rum eguşului după 8— 10 zile. se va executa la fiecare purcel tăierea sau ru p erea om bilicului la 8— 10 cm. se risipesc m ulte fu ra je pe d e o parte.F ătările se vor desfăşura sub strictă supraveghere de către lu crătorii specializaţi. ca urm are. în reg istrîn d u -se num ai purceii care au răm as în v iaţă în această perioadă de tim p. se am estecă fu rajele cu r u m e g u ş u l. iar pe de altă p a rte sîn t consum ate am estecate cu rum eguş. în vederea izolării purcei­ lor faţă de pardoseala de beton şi în lă tu ra re a îm ­ bolnăvirilor şi pierderilor. a tît pe tim pul zilei cît şi pe tim pul nopţii. cît şi cei care au m u rit în p rl38 . în ra p o rt cu capacitatea lor de alăptare. P e n tru reducerea la m axim um a p ierderilor de purcei în prim ele 24 ore. R um eguşul sau paiele. se va efectua red istrib u i­ rea purceilor pe scroafe. D upă fătare. bineînţeles dacă şi căldura culcuşului purceilor n u scade sub 24°C. la o distanţă de 1 m etru de la p erete şi se va m enţine tim p de 10— 15 zile de la făta re pe tim p u l verii şi 15— 20 de zile pe tim pul iernii. de la abdom en şi pensularea acestuia cu u n am estec în p ărţi egale de tin c tu ră de iod şi glicerină. indiferent de anotim p. nu m ăru l de sfîrcuri în producţie şi sta re a lor de întreţin ere. Cînd purceii prim esc fu ra je suplim en­ ta re concentrate pe jos. fa p t care produce m ulte îm bolnăviri d in p a rte a a p a ra tu lu i digestiv. P urceii care au fost născuţi m orţi.

. la o rubrică separată. P e n tru a se evidenţia însuşirile scroafelor din m atca de selecţie. se vor în reg istra toţi purceii năs­ cuţi. inclusiv cei m orţi şi neviabili.m ele ore după făta re se socotesc neviabili şi nu se înregistrează. deoarece ei nu interesează din punct de şe d ere economic.

HRĂNIREA ŞI ÎN G R IJ IR E A SCROAFELOR CARE ALĂPTEAZĂ H răn irea scroafelor cu purcei se dirijează în aşa fel încît greu tatea lor corporală să nu scadă în pe­ rioada de alăp tare şi să asigure o producţie bună de lapte. 4 g fos­ for. N um ărul de purcei în ţărcaţi de la o scroafă scade. In cazul asigurării cu fu ra je com binate (1 kg fu ­ raj = 2750 Kcal. La o u n ita te n u tritiv ă treb u ie să se asigure : 100 g album ină digestibilă. 20—25 g sare pe cap de anim al şi 30— 35 g caroten la 100 kg g reu ta te corporală. cel p u ţin 6 g calciu. De aceea necesarul de fu ra je la scroafele în lactaţie creşte progresiv începînd din m om entul fătării şi pînă în m om entul începerii înţărcărilor. N ecesarul de h ran ă p e n tru scroafele cu purcei poate fi apreciat şi în funcţie de g reu ta te a corpo­ rală. v îrsta scroafelor şi în ra p o rt cu n u m ăru l p u r­ ceilor şi se exprim ă în u n ită ţi nu tritiv e. N easigurarea unei alim entaţii echilibrate a scroafe­ lor pe p arcursul perioadei de alăp tare are un efect d ău n ăto r asupra dezvoltării purceilor. creşte num ă­ ru l îm bolnăvirilor şi pierderilor de purcei. m etabolizabile) în vederea asigu­ ră rii unei alim entaţii raţionale a scroafelor în peri40 . iar capa­ citatea de reproducţie a scroafelor după înţărcarea lor scade de asem enea.

.1 6 . S ă p tă m în a .3 6 . 18).7 3 .4 4 . F u ra ju l com binat se dă în diluţie de 1 kg fu raj la 2— 2.0 5 .0 7 .4 5 .Tabelul 7 N ecesa ru l I Greutatea corporală 7 1 20— 140 141— 160 • 161 — 180 181— 2 00 2 0 1 — 2 20 51.4 5 .5 5 .7 In perioada de alăp tare scroafele se hrănesc de trei ori pe zi.8 5 .5 6 .5 6 .6 6 .5 6 . la in terv ale egale de tim p (ora 6. pentru sc r o a fe le în la c ta fie Scroafe pînă la 3 ani Numărul 8 5 .3 4 .5 .6 5 .9 li 6 .1 6 .2 Scroafe peste 3 ani purceii or 7 8 9 10 îl 4 ..5 litri apă. 2 9 5 .4 5 . I a Il-a a 111-a a IV -a 2 . Scroafele care nu au lapte (agalactice) sau cele care au can tităţi reduse de lap te şi colostru.5 10 6 . executîndu-se ad ăp atu l după fiecare tain. 12.8 6.7 4 .9 6.7 5 .2 5 . se vor aplica u rm ăto arele norm e de fu ra ja re : Perioada de alăptare Consumul mediu de furaje com binate în kg.2 6 .3 6 .8 6 .8 oada de alăptare.7 6.5 4 . 1 5 .7 6 .1 5 .6 5 .8 6 .0 6.8 7 .2 6 . în cazul în care în ţărcarea are loc la 25 de zile şi nu se ţine cont de nu m ăru l purcei­ lor. vor fi stim ulate în acest scop.5 5 .7 5 . în cazul în care nu sîn t instalate adăpă­ tori autom ate în boxe.8 5 . S tim ularea secreţiei lactate 41 .8 de U . .N .7 5 . 5 .

suculente şi p rin m asaje ale glandei m am are execu­ ta te cu m îna unsă sau cu vib rato are electrice. de aceeaşi v îrstă de fătare. E dem ul m am ar consecutiv hiperproducţiei de lapte se va com bate p rin reducerea fu ra jelo r şi adm inis­ tra re a de fu ra je laxative : şrot de in. Entozon. iar local p rin introducerea in tra u te rin ă a buj iilor de n itrofuran. etc. N um ai astfel se va p u tea aprecia la tim p instalarea hipo sau agalaxiilor (reducerea sau în tre ru p e re a se­ creţiei de lapte). R ezultate bune dau şi com presele calde sau folosirea horm onilor an tehipofizari. ca la m asajul d u rerilo r m usculare. In to t tim pul perioadei de a lă p tare vor fi exam i­ nate cel p u ţin odată pe zi de către personalul cali­ ficat dezvoltarea purceilor şi starea glandei m am are. In cazul în care nu sîn t obţinute rezu l­ tate rap id e se vor folosi scroafele doici. a m am itelor (inflam area ugerului) şi deci com prom iterea creşterii şi dezvoltării p u r­ ceilor. crysom etrină sau p rin in tro ­ ducerea de com prim ate de antibiotice. tă rîţe de grîu.se va face p rin ad m in istrarea de n u tre ţu ri verzi. Scroafele cu scurgeri (m etrite) se vor tra ta cu m edicaţie generală (sulfam ide şi antibiotice). . A dm inistra­ rea antibioticelor va fi asociată şi cu p rep arate care să favorizeze involuţia u terin ă şi evacuarea loşiilor sau a puroiului.

gaze nocive etc. purcelul respiră ae­ ru l cel m ai de jos şi de obicei cel m ai viciat. Porci­ nele au glandele sudoripare în n u m ăr mic. p rin studierea fiziolo43 . tem ­ p eratu ră. Din prim a zi de viaţă şi pînă la în ţărcare tem p e ra tu ra în culcuşul purceilor trebuie să aibă valori descrescînde de la 28° în ziua fătării. p ă r rar. la 20° în m om entul înţărcării. D upă n aştere purcelul îşi continuă dezvoltarea în tr-u n ritm rapid. puţine. astfel că în două luni îşi m ăreşte g reu tatea de 15—20 o r i . In m ate rn ită ţi m icroclim atul se asigură p rin buna funcţionare a sistem ului de încălzire şi ventilaţie şi p rin reg larea acestora în funcţie de tem p eratu ra m ediului exterior. um iditate. din care cauză treb u ie să facă faţă unor condiţii de h ran ă şi de m ediu înco n ju răto r noi şi diferite. slab dezvoltat. P rin specificul său biologic. P ă rerile igieniştilor au fost d iferite din acest pu n ct de vedere în de­ cursul tim pului. In aceste zile organism ul purcei­ lor treb u ie să se adapteze la trecerea bruscă de la condiţiile vieţii in tra u te rin e la viaţa e x trau terin ă. A stăzi însă.( HRĂNIREA ŞI ÎN G R IJ IR E A PURCEILOR SUGARI Prim ele zile după fă ta re constituie p en tru purcei perioada cea m ai critică p e n tru viitoarea lor creş­ tere şi dezvoltare. de aceea adăposturile treb u ie să fie corespunzătoare.

la 10— 12o/o. De foarte m are im p o rtan ţă este lipsa curenţilor de aer. aceasta se va cu­ ră ţa cu rum eguş şi apoi se va şterge locul cu un sac în m u iat în soluţie dezinfectantă. u şi­ lor. P e n tru m enţinerea unor condiţii optim e de zooigienă în m ate rn ită ţi este necesar să se execute cuirăţenia interio ară de tre i ori pe zi. o cheltuială productivă. iar de . S-a s ta bilit că . instalaţiei de ventilaţie şi a grilajelor.Aceasta este tem p e ra tu ra cart* . cu aju to ru l razului. P e n tru aceasta se vor p ă stra toate uşile de acces la m ate rn ită ţi în p erm anenţă închise. iar ritm u l dp dezvoltare la purcei îşi păstrează proporţia sa no r­ mală.giei m ecanism ului de term oreglare. S paţiul de alăp tare nu jse va spăla cu apă . fără repercusiuni negative asupra stă rii ei de să­ n ă ta te şi a producţiei de lapte.necesarul fle t em p e ra tu ră jţe n tr u purcei esîe dg_ aproxirnafcL 21°CL. A ceasta este tem pe­ ra tu ra care devine. ^ . asigură confoxtui p e n tru purcelul sugar. este tem ­ p e ra tu ra superioară suportabilă de către scroafă.. m ă­ rturii şi fu rtu n u lu i cu apă. cu răţenia în această zonă se va efectua num ai cu razu l şi m ătura. In ceea ce priveşte gazele nocive. deoarece pe lingă reducerea pierd erilo r la purcei de la 30— -35%.P eriodic se va executa curăţenia geam urilor. în tim pul şi Idupă fu ra ja re a scroafelor. au fost elim inate toate p ărerile care situ au necesarul de tem p eratu ră p e n tru purceii sugari în tre 10— 15°C. In cazul în care lîn boxă ap are diareea la purcei. se ev ită îm bolnăvirile şi astfel cheltuielile neproductive. u m id itatea relativ ă trebuie sa fie cuprinsă în tre 65— 70%. sau este. lim ita superioară a am oniacului fără nocivitate asupra organism ului este de 1 mg la 1 litru de aer. r ^ P e lingă tem p eratu ră.

6 0 .5 5 . p e n tru a m ări \ capacitatea varu lu i de a distruge m icrobii şi viru I şurile.3 5 .89 19. Tabelul 8 V a r ia ţia c o m p o z iţie i c o lo str u lu i şi la p te lu i de scroafă (% ) in cu rsu l la c ta ţie i 3 C /5 O u Perioada de lactaţie S I II III p t ă m I n a IV V VI VII VIII U l_ xc c Specificare C a n t.6 0 .8 3 .6 4 .2 5 .8 5 . duşum ea.1 45 .1 18.8 5 .8 5 .5 6 .8 5 . iar su lfatu l de cupru îm piedică dezvoltarea m ucegaiurilor.6 18.2 5 .1 9 .4 1.7 19. u s c a tă S u b s t.3 5 .9 5 .6 0 .5 6 .5 5 .3 4 .4 18.7 6.9 6 .0 7 .3 5 . A ceasta p e n tru că p rin geam urile curate cantitatea de lum ină care p ă tru n d e în adăpost este m ai m are.două ori pe an se va v ărui in terio ru l adăposturilor.8 5 . t~ H răn irea purceilor sugari începe p rin sugerea colostrului de la scroafă. se păstrează cu răţenia culcuşului.4 1.5 5 . creind o bună dispoziţie anim alelor care se odihnesc m ai bine. iar agenţii infecţioşi sîn t distru şi în cea m ai m are parte.0 5 . m in e ­ r a le 2 .6 18.7 5 .2 4 .9 5 . tavan.6 0 .7 5 . p rim ul furaj.3 5 . P e n tru v ă ru it se va folosi zeam a de v ar proaspăt p rep arată şi la care se va adăuga su lfat de cupru 3% .6 5 . g r a s e S u b s t. a m urdăriei şi dezinfecţia lor.9 23.0 5 . a z o ­ ta te L a c to z ă S u b s t.1 0 . colostrul constituind ali­ m entul principal al nou-născuţilor.6 0 .7 5 .5 6 .7 7 .9 5 . în special pe tavan.0 7 .1 8 1 .1 — 19.4 1.1 18. boxe etc.5 0 . m e d ie p e zi S u b s t .5 3 .4 6 . — V ăru itu l adăposturilor se va face num ai după ră/zu irea de pe pereţi.

-------Tn alim entaţia porcilor. D atorită acestor însuşiri caracteristice pe care le a re laptele de scroafă. S ăru rile m inerale cresc de la începutul pînă la sfîrşitu l lactaţiei.Laptele conţine apă.9 5 0 . su b stan ţe m i­ nerale.91 3 . 46 . substanţe proteice (cazeină şi album ină).80 Grăsim e % 5. purceii îşi dublează g reutatea în num ai 7 zile de la fătare. inaptele scroaieior este sărac în vitam ine p rim ă­ vara 51 Mijiţi cel friai bogat iri vitam ine iarna.4 8 4 . pe cînd lactoza se m enţine constantă. Tabelul 9 C o m p o zifla la p te lu i de scroafă co m p a ra tiv cu a c e lu i de v a c i Total subst. vitam ine etc.7 0 Din d atele m edii p rezen tate în acest tabel rezultă că. laptele de scroafă este cu 44% m ai concentrat decît cel de vacă.5 0 Zahăr ( Specificare % 5 .9 0 Cenuşii % L a p te de s c ro a fă L a p te d e v a c ă 0 . p r in con­ sum area fu ra je lor verzi în tim pul v e n i. C onţinutul în su b stan ţă uscată şi p roteină variază în sens invers cu evoluţia can­ tita tiv ă a laptelui.7 0 Proteină % 6. deci în substanţe care asigură creşterea şi energia organism elor. solide % 18. ca u rm are a acum ulam vTEarrnnei 'Â~ în ficat. grăsim e. m ai ales a celor în creştere.45 12. zahăr (lactoză).11 3 . grăsim i. fiind m ai bogat în proteină şi su bstanţe m inerale. laptele de vacă prezintă o im portanţă deo­ sebită.

p u tîn d să-şi asigure singuri o cantitate suficientă de lapte. P urceilor m ai viguroşi li se var rep a rtiz a sfîrcurile posterioare.247 12.02 2 . P e n tru aceasta purceii m ai debili sînl ~ a s p z a ţn a sfîrcurile an terio are (pectorale). iar pe de a ltă parte.1 7 1.45 3..["' Su p tu l p u rceilor trebuie u rm ă rit de către în grijjitnri* ripnarp/^p sîn t cazuri cînd purceii m ai slâb dezvolta ţi n u sug fiindcă sîn t în d ep ă rta ţi ~cle~"către cei m ai viguroşi.. Ea se va asigura pe cît posibil ) p rin adăpători autom ate.245 11. curată şi la tem pe­ ra tu ra de 15—25°C. p e n tru că în acest fel purceii îşi creează din vrem e reflexe condiţionate p e n tru o h răn ire suplim entară cît m ai tim purie. de­ oarece^acestea~dau o cantitate m ai m are de lapte şi sîmtTmai uşor de supt. de la fătare ş i p în ă la 7 să p tă m în i Grupa Ură apă Grupa cu ap3 v G r e u t a t e a i n i ( i a l ă (kg) ''T o t a l s p o r (kg) 'T o t a l c o n s u m d e F uraje p e p u r ­ cel (k g ) _ T o ta l a p ă c o n s u m a tă p e p u rc e l (kg) _ 1. dato rită faptului oa âu cea m ai m are putere.. Cînd p e n tru acestea nu 47 .— Tabel ul 10 E fectu l a sig u r ă r ii cu apă asupra sp o ru lu i şi c o n su m u lu i d e furaje la p u rceii su g a r i. . aceasta p e n tru că /purceii pierd p rin evaporare şi tra n sp ira ţie canti/ f ă ţ i de 3— 4 ori m ai m ari decît adulţii. I Se recom andă de asem enea ca purceilor să li se p e a apă din prim ele zile de viaţă. sug cu energie.21 8 .2 y A pa treb u ie să fie proaspătă.

5 1 8 . este necesar ca de la v îrsta de 6— 8 zile să fie h răn iţi suplim entar. iar la vîrsta de 2 luni 14— 18 kg.0 11.0 5 . cît şi de n a tu ra îng rijirii şi h răn irii lor.5— 2 kg. la fă ta re se obţin purcei în g reu ta te de 1.3 2 . care se introduc în boxele de h răn ire su ­ plim entară. Deci fu ra jare a su plim entară a purceilor în p e ri­ oada de sugari a re o im portanţă deosebită.5 7 . m etalice.0 . Tabelul 11 V iteza de creştere a p u rceilor Vîrsta în zile 0 7 14 21 28 Greutatea Vîrsta in zi le Greutatea 1. re ­ pede. apa se va servi în jgheaburi curate. ev 4 .0 2 2 .sînt instalaţii. In acest sens se cunoaşte că în prim ele 7—8 zile de viaţă laptele colostral satisface cerinţele în proteină. 35 42 49 56 72 9 . la rîn d u l ei. A ceastă creştere. en er­ getice (hidrocarbonate + grăsim i). este condiţionată a tît de caracterul e re d ita r al purcei­ lor. A ceştia la vîrsta de 30 zile cîntăresc 6— 8 kg fiecare. în vitam ine şi oligoelem ente. P e n tru ca purceii sugari să se dezvolte bine.0 A tunci cînd h răn irea şi în g rijirea scroafelor gestan te se face în m od raţional. In acest caz apa se va schim ba cît mai ile s posibil. 48 .5 14. S-a constatat că în prim a lună după naştere purceii îşi m ăresc g reu tatea m ai m u lt de cinci ori.

îndeosebi u n tu ra de porc adăugată în proporţie de 3— 15% din raţie. pe lîngă laptele m atern . d ar pe lîngă acea­ sta ele îm bunătăţesc calitatea furajelor. U tilizarea grăsim ilor este condiţionată de adăuga­ rea de su b stan ţe antioxidante. R esursele energetice. vitam ina E şi acizii graşi sîn t tran sfo rm aţi în an tivitam ine. p rin gustul dulce pe care îl im ­ prim ă fu ra ju lu i com binat. F ăina de cereale treb u ie să fie cît m ai proaspătă . dacă este posibil să fie m ăcinată cu cel m u lt 5 zile înainte. De asem enea se va evita orzul şi ovăzul cu atac de m u­ cegai sau m ălură.In com pletarea laptelui m ate rn după vîrsta de 8— 10 zile. pot fi com pletate cu grăsim i de origine anim ală. F aţă de alte grăsim i (seul de vită) u n tu ra de porc este m ai p re­ ferată de purcei şi m ai digestibilă. In ordinea p referin ţei purceii acceptă : făina de ovăz decorticat. In această c a n titate ea 49 . gustul lor (palatabilitatea). A ltfel ele rîncezesc. F ăin u rile de cereale şi grăsim ea treb u ie să fie de cea m ai bună calitate. Se va evita porum bul cu bobul spart. deoarece este atacat de m ucegai. iar dezvoltarea lor încetează. Glucoza şi zahărul sîn t alte substanţe cu valoare n u tritiv ă rid icată (4100 Kcal/kg). altfel valoarea ei n u tritiv ă şi vitam inică scade. făin a de grîu. p rin h rană. Celuloza (fibra brută) este su p o rtată în raţie fără tu lb u ră ri pînă la 5. produc d iaree cronică purceilor.5%. care pe lîngă fa p tu l că constituie un deficit de aport vitam inic. se satisfac p rin făin u ri de ce­ reale. făina de porum b. făina de orez şi făin a de orz decorticat şi p răjit. cerinţele energetice ale purceilor.

1 7 0 .vină b ru tă nu este a tît de im portant cît este de necesar echilibrul care tre b u ie să existe în tre am inoacizii esenţiali şi celelalte elem ente n u ­ tritive. In hrana purceilor ea provine din tărîţe. făina de şro tu ri de soia. diaree.7 2 0 .6 6 0 . drojdia fu ra jeră etc.2 6 Iz o le u c in ă L e u c in ă F e n i la l a n in ă ti r o z in ă V a lin a 0 . cele­ lalte făinuri ale cerealelor cernute şi în mică canti­ tate din lucernă. date ca masă verde la grajd sau la păşune. Cu to ate calităţile sale nutritiv e. A cesla este considerat astăzi a fi de 18— 22<>/o.favorizează chiar tranzitul digestiv normal.Ni­ velul de pr<. p entru p u rceii su g a ri c M e tio n in ă -jc i s ti n ă L iz in ă T re o n in ă • T rip to fa n • H is tid in a 0. deoarece conţinutul său în celuloză e m are şi produce tu lb u ră ri diges­ tive. mazăre etc.6 0 0 . şroturi. 50 . Tabelul 12 E c h ilib r u l d in tre en erg etice ş i a c iz ii a m in a }! in d isp en sa b ili in % d in ra fie. care pot com prom ite cea m ai bună n u ­ triţie. făina de lucernă nu este recom andată în raţiile p e n tru purceii sugari.6 6 Sursele cele m ai im portante de proteină p e n tru purcei sîn t în ordinea p referin ţei : laptele p raf ecrem at.8 0 | 0 .71 ifo 0 . P e lîngă substanţele energetice purceii au nevoie să li se asigure u n nivel bun de p roteină brută. făina de peşte şi carne.

A lături de substanţele energetice şi proteina b ru tă cu acizii am inaţi indispensabili, n u triţia purceilor n u-şi atinge scopul, dacă nu i se adaugă aşa-num iţii biostim ulatori fu rajeri. A ceştia în condiţiuni n a tu ­ rale sîn t rep rezen taţi p rin păm înt, fu ra je verzi, soare. C reşterea purceilor în aceste condiţiuni este însă o creştere extensivă. C erinţele creşterii rapide, intensive, necesită a d ă u g a re a , biostim ulatorilor în raţie sub form ă de vitam ine finite (A, <i), com ple­ xul B) şi să ru ri m inerale d in tre care cele m ai im ­ p o rtan te sîn t clorura de sodiu, Mg, Ca, I, Cu, K, Co, Fe, Zn, Mn, M bd etc. S atisfacerea cerinţelor în substanţe biostim ulatoare se face deobicei sub form ă de prem ix u ri vitam ino-m inerale, sau supernuclee fu rajere, ca zoofortul, galifortul etc. F abricile de fu ra je com binate care au fost con­ stru ite şi extinse în u ltim a vrem e în ţa ra noastră au p relu a t în m are m ăsură producerea de n u tre ţu ri com binate p e n tru păsări, porcine şi p a rţial p en tru taurine. V aloarea biologică a p resta rteru lu i (furaj com­ b inat 0— 1) produs de către fabricile de n u tre ţu ri com binate din ţa ra noastră şi care poate fi făcut şi în afara lor, în condiţii gospodăreşti şi de ferm ă, rezultă din urm ătoarea reţe tă (în procente) :
Ş r o t d e s o ia T ă rîţe de g rîu F ă in ă d e p o r u m b 15% 5% 20% C o n c e n tr a t p r o te in o -v ita m i n o - m in e r a l Z a h ă r d e s f e c lă d e c o r ti25% 30% 5%

F ă i n ă d e o rz c a t şi p r ă jit T e t r a c i c l in ă 125 g / to n ă T o ta l 100

51

Un kilogram de p re sta rte r (furaj com binat 0— 1) p e n tru purcei conţine u rm ăto arele vitam ine :
V ita m in a A D .3 E K U .I . U .I . U .I . ro a g . 5 0 .5 0 0 A . n ic o tin ic 5 .0 0 0 C o lin ă 25 V i ta m i n a B . la 4 > > B .j m g. m g. m cg. m g. 30 180 40

12

p a n t o t e n a t d e c a lc iu m g . 10

Concentrat proteino vitamino-mineral (P .V .M .), pentru purceii sugari 10—42 zile (pină la 12 kg)
F ă in ă d e p e ş te D r o jd ie f u r a je r ă U n t u r ă c a l. I C a r b o n a t d e c a lc iu S a r e P a sse rsa n P r e m ix T y la n (20 p p m ) 8% 7% 8% F ă i n ă d e c a rn e L a c to v it Z ahăr F ă i n ă d e o a se S u lf a t d e c u p r u M o n o g lu ta m a t de N a . Z o o fo rt p t . p u r c e i 7% 50% 9 ,0 8 % 2% 0 ,1 5 % 0 ,2 0 % 3 ,2 %

2%
1 ,3 % 0 ,0 7 % 2%

Cu toate discuţiile în legătură cu efectul lor biostim ulator, antibioticele se utilizează în raţiile p u r­ ceilor, în doze care n u depăşesc 120 p.p.m. şi num ai pe bază de antibiogram ă, dato rită urm ătoarelor efecte pe care se scontează în creşterea purceilor : — sporesc viteza de creştere la purceii sugari şi a tin e retu lu i în ţă r c a t; — com bat unele form e de enterite, m ai ales în condiţiile în care există p u rtă to ri şi excretori de germ eni care se am estecă cu fu rajele pe care le con­ sum ă purceii ; — îm bunătăţesc consum ul specific ; — se reduce n u m ăru l de purcei care răm în în urm ă, loturile fiind m ai uniform e şi m ai bine dez­ voltate ; 52

— se m icşorează din stressul alim entar d in tim pul înţărcării şi trecerii la alte reţete, iar în cazul unor m anifestări subclinice de boală se reduce num ărul pierderilor de purcei. Ele au totuşi dezavantajul că produc rezistenţă în tim p faţă de m icrobi, fap t care poate fi în lă tu ra t p rin folosirea antibiogram ei şi schim barea antibio­ ticului. In condiţiile creşterii extensive a porcilor, în h ră ­ nirea purceilor sugari se va ţin e cont de u rm ăto a­ rele, pînă la extin d erea com pletă a fu rajelo r com­ binate : Incepînd din ziua a 6-a, a 10-a de viaţă se pun la dispoziţia acestora grău n ţe de cereale prăjite, sub form ă de făin u ri pe care le folosesc m ai bine decît sub form ă de u ruieli sau boabe. N u este ne­ voie de dezvoltarea din ţilo r şi m uşchilor m asticatori în n u triţia porcului. Este nevoie doar de reducerea perioadei de creştere şi dezvoltare, precum şi de aceea a consum ului de fu ra je p e n tru 1 kg spor. A ceasta se obţine num ai p rin fu ra je cît m ai bine m ăru n ţite, sănătoase şi care să satisfacă cerinţele bio­ logice ale purcelului. P e n tru aceasta, din ziua a 11-a, în afara n u tre ­ ţu rilo r concentrate am intite, purceilor li se vor adm inistra fîn de legum inoase (lucernă, trifoi), lapte de vacă sau zer, la început 50 g, m ărindu-se tre p ta t' can titatea pînă la 200 g pe cap de purcel la vîrsta de 20— 30 de zile. T rebuie av u t g rijă ca din h ran a purceilor să nu lipsească săru rile m inerale şi apa. H rana m inerală se com pune din cretă furajeră, făină de oase şi scoici, cărbune de lem n pisat, lut 53

In cazul fu ra jării us­ cate. treb u ie asigurată apa la discreţie. la început în can titate de 10— 15 g/cap şi zi. L utul roşu va fi scos de la o adîncim e de cel p u ţin 1 m. P urceii vor fi scoşi în padocuri la aer şi soare. acrit. dovleac. făină de sînge. Cu cît nu m ăru l tain u rilo r este m ai m are. Laptele poate fi ad m in istrat în h ran a purceilor şi acidulat. Cu foarte bune rezu ltate se practică fu ­ ra ja re a m ixtă a purceilor sugari. ovăz. A m estecul de u ruieli sau fu ra ju l com binat poate fi ad m in istrat fie sub form ă uscată. orz. P e n tru com pletarea vitam inelor se recom andă ca în h ran a purceilor să se adauge începînd cu vîrsta de 3 săptăm îni moEcovi-rjiigi hjnP m ă n ^ ţ iţ ^ gfpr-l5— roşie. In u n ităţile în care laptele lipseşte în h ran a p u r­ ceilor.) A cestea se vor adm inistra în proporţie de 12— 20o/o din can titatea n u tre ţu lu i suplim entar. creşte consum ul pe zi şi cap de purcel. fie sub form ă de terci. p e n tru a nu conţine m icroorganism e sau ouă de paraziţi. pe m ăsură ce purceii înaintează în vîrstă. m ărindu-se can titatea tre p ta t. F u ra ja re a um edă a purceilor şe face în 3 sau 5 tainuri. Cînd se dă sub form ă uscată prezintă avan­ taju l că dacă nu este consum at în întregim e nu se m u rd ăreşte şi nu se acreşte. Ia rn a vitam inele se vor asigura şi p rin ad m in istrarea de g rău n ţe încolţite de grîu. A cidifierea lui nu e perm is însă să treacă peste 140°T. iar ritm u l de dezvoltare este m ult accelerat.roşu. făină de peşte etc. sîn t evitate indigestiile. A ceasta constă în ad m inistrarea în tre i tain u ri a fu ra jelo r sub form ă 54 i . se vor introduce n u tre ţu rile de origine a n i­ m ală (făină de carne.

55 . cît şi p e n tru cei orfani. iar restu rile neconsum ate de purcei sîn t folosite p e n tru scroafe sau p e n tru alte grupe de porci adulţi. A cesta prezintă avantajele că nu poate fi ră s tu rn a t şi se poate uşor cu răţa şi dezinfecta. ele vor fi puse în jghebuleţe curate. în sensul că la orele 6. se organizează h răn irea prin scroafe doici sau cu biberonul. In d iferen t de form a în care se adm inistrează fu ­ rajele în h ran a purceilor. P e n tru aceasta. Se m ai pot stropi purceii cu soluţii m irositoare (creolină. tim p de 1— 2 ore . cu substituenţi de lapte (lactovit P). P e n tru purceii ai căror m am e au lapte puţin. după care se lasă la scroafă. vor fi ţin u ţi îm preună cu p u r­ ceii acesteia în tr-o ladă. 18 se adm inistrează p u r­ ceilor fu ra je sub form ă de terci pe care să le con­ sum e integral. com para­ tiv cu cele din lem n sau cu jgheaburile din lem n. purceii care urm ează să fie alăp ­ t a ţi la scroafă doică. Entom oxan 1—2°/o). La aceasta treb u ie adaugat tim pul îndelungat de fo­ losire a hrăn ito arelo r autom ate m etalice.de terci. 12. asociată cu fu ra jare a uscată la discreţie. M ijlocul cel m ai b u n de adm inis­ tra re a fu ra jelo r uscate este h răn ito ru l autom at m etalic. în felul acesta scroafa nem aiputînd cunoaşte purceii străini îi va p rim i ca şi pe ai săi. De obicei se folosesc ca scroafe doici cele care au fă ta t un n u m ăr m ai mic de purcei faţă de num ărul sfîrcurilor. fenol. iar p e n tru a se să tu ra să consum e la discreţie fu ra je uscate. sau lapte de vacă. sau cele cărora le-au m u rit purceii şi care au lapte suficient p e n tru a h răn i u n num ăr m ai m are decît purceii lor.

folosind ca doici scroafele fătate m ai tim puriu. diaree. cu a ju to ru l biberonului. Se m ai poate aplica h răn irea cu su b stitu e n t de lapte sau cu lapte de vacă. A ltfel. care foarte adesea se complică cu afecţiuni pulm onare şi astfel purceii se tarează definitiv. se vor naşte tu lb u ­ ră ri digestive. d ar aceasta num ai la u n n u m ăr redus de anim ale.P e n tru ca suplim entarea cu doici să dea rezu ltate favorabile este neap ărată nevoie ca scroafa să fi fă ta t în aceeaşi zi cu purceii pe care este pusă să-i alăpteze în calitate de doică. .

C olostrul de vacă se va ad m inistra în prim ele tre i zile de viaţă ale purceilor în 8 reprize a cîte 30 m l şi anum e : în prim a zi se va adm inistra din colostrul de la prim u l m uls. în a 2-a zi din colostrul de la al 2-lea m uls şi în a 3-a zi din colostrul de la al 3-lea m uls. A tît colostrul cît şi laptele se vor adm inistra încălzite la tem p e ra tu ra de 39— 40°C.P e n tru efectivele m ari se lucrează p e n tru punerea la p u n ct a u nui sistem au to m at de a lă p tare a rti­ ficială. 57 . In continuare se va folosi laptele de la aceeaşi vacă.

am bele la ureche. se opreşte h ră ­ n irea cu lapte. A ltfel purceii se îm bolnăvesc de diaree. ovăz. te re n u l m u rd ă rit va fi şters cu cîrpe înm uiate în sodă caustică 1% sau brom ocet. Concom itent purceii vor fi supuşi observaţiei m edicale şi tra ta ţi corespunzător. care s-a tran sfo rm at în tr-o pastă fluidă p rin adaos de spirt. dar şi cu cea suplim entară. T atu area este o m etodă cunoscută de in d i­ vidualizare anim ală. In crescătoriile de reproducţie. In locul lui se vor adm inistra fie r­ tu ri de in. Individualizarea purceilor se poate face p rin două m etode : tatu a j şi crestare. Aste r. foarte fină. după u n tim p destul de scurt num erele im prim ate n u se m ai recunosc. în ain te de prim ul su p t se efectuează individualizarea şi cîntărirea purceilor. Unde este greşeala ? N u la tuş. orz.— n u tu l va fi schim bat de 2— 3 ori pe zi şi concomi­ te n t cu schim barea lui. însă p uţini crescători şi teh n i­ cieni sîn t satisfăcuţi de ea şi aceasta p e n tru că nu dă rez u lta te . In cazul cînd totuşi diareea apare. în g rijire a purceilor treb u ie îm pletită în m odul cel m ai strîn s cu h ră n ire a n aturală.S-a constatat că laptele de vacă influenţează în mod favorabil creşterea şi dezvoltarea purceilor atunci cînd este folosit proaspăt şi m uls în condiţii igienice. R evenirea la regim ul lac tat se va face num ai după ce diareea a d isp ăru t complet. orez. H răn irea purceilor cu lapte de vacă se recom andă num ai atunci cînd situ aţia o necesită şi cînd nu avem posibilităţi să dăm purceii la scroafe-doici. M etoda care s-a im pus în practică este ta ­ tuajul. Ca tu ş poate fi folosită orice funingine. ceai de lucernă. glicerină şi albuş 58 . adică.

.de ou în p ărţi egale. Din această cauză scroafa se aşază în decubit abdom inal şi refuză să mai prim ească purceii la supt. Cînd dinţii canini sîn t anorm al aşezaţi. p rin m iş­ cări de rotaţie în am bele sensuri. El poate fi aplicat şi la faţa in tern ă a pliului ei. Se ştie că purceii se nasc cu două perechi de d in ţi (una de incisivi şi una de canini pe fiecare falcă). sau cu aşezare vicioasă. U lterior. Cel m ai im p o rtan t secret în reu şita u n u i tatu a j este im prim area pastei p rin fre ­ carea pielii în po rţiu n ea pe care au fost im prim ate cifrele. în viaţa de reproducţie. Col­ ţii m ari. dar aşezarea nu este accesi­ bilă p e n tru anim alele exploatate ca adulte. rănesc chiar lim ba proprie a purcelului. Din prim ele în g rijiri care se dau purceilor face p arte şi tăierea colţilor (caninilor). producîndu-i durere. p e n tru vizibilitate. individualizarea din perioada de sugar poate fi com pletată cu alte sistem e.iar pe de altă p a rte p e n tru că se ru p destul de tim p u riu şi deci crestătu rile nu-şi ating scopul p e n tru care au fost efectuate. adică în total cu 8 dinţi. M etoda crestătu rilo r la urechi este din ce în ce mai p u ţin folosită dato rită pe deoparte faptului că este m u tilată fizionom ia animalului. treb u ie frecat insistent. sub form ă de cifre. cît m ai m ari. altfel tuşul nu pă­ trunde. la su p t strîn g sau chiar rănesc sfîrcurile m amei. T atu aju l se aplică num ai la fa ţa in tern ă a pavilio­ nului conchiei auriculare. Şi anum e. cu crotalii sau cu azotat de a rg in t 10<>/o prin aplicarea lui pe spinarea anim alelor cu pensula. în 2— 3 zile purceii m or p rin inaniţie. Dacă sta re a ară tată continuă. ori prea m ari. avînd ca u rm are îngreunarea 59 .

d ar crescătorul să nu uite că purceii au şi urechi.sup tu lu i şi uneori infecţii. tăierea caninilor chiar din ziua naşterii este u tilă şi practică. deşi unii specialişti afirm ă că se pot produce infecţii necro-bacilare. iar în perioada de după în ţă rca re şi acestea pot fi m încate (ne­ croza auriculară). 60 . T ăierea cozii se face p e n tru a îm piedica m încarea ei (caudofagia) de către alţi purcei. O ricare a r fi in stru m en tu l folosit. în perioada de tineret. Caudotom ia se face fie cu foarfecele. dacă acesta nu caută să stab i­ lească deficienţa care a constituit m obilul caudofagiei şi auriculofagiei . după secţio­ nare. chiar dacă aceasta se face cu foarfecele. fie cu term ocauterul. T ăierea colţilor se poate face cu foarfece sau cu u n cleşte special. Dacă este corect efec­ tu a tă ea nu dă nici o com plicaţie şi deci nu are nevoie de o în g rijire u lterio ară specială. C oncom itent cu tăierea colţilor în unele crescă­ torii se practică şi tăierea cozii sau caudotom ia. acestea a p a r num ai în con­ diţiile în care purceilor nu li se asigură condiţii corespunzătoare de creştere. P e n tru ev itarea acestor neajunsuri. este neglijabilă. fără hem ostază. Este desigur o m ăsură. Locul d intelui secţionat nu se va dezinfecta cu nim ic. secţionarea cozii se practică la d istanţă de 1 cm de la p rin d erea ei la crupă. în ­ g rijito ru lu i rev en in d u -i rolul de a an u n ţa ap ariţia unei eventuale hem oragii. Sec­ ţionarea este u rm ată de tam ponarea regiunii cu sp irt sau tin ctu ră de iod. saliva avînd ea însăşi p ro p rietăţi antiseptice. A cesta va fi dezinfectat după fiecare boxă de purcei. Hem oragia. T ăierea cozii este făcută de către tehnician.

In m om entul cînd purceii au început să consum e furaje. în m od obişnuit.In ziua a 2-a de viaţă. cresc mai repede şi sînt m ai rezistenţi la îm bolnăviri şi în special la diareea din ju ru l vîrstei de 21 de zile şi im ediat după înţărcare. De pe paiele m ucegăite purceii pot lua nen u m ărate ciuperci care produc îm bolnăviri ale pielii. dizolvate în tr-u n li­ tru de apă. purceilor li se injectează fier în scopul p revenirii anem iei provocată de scă­ derea hem oglobinei din sînge. Cînd asem enea p rep arate lipsesc. P rep aratele de fier poartă denum iri diferite. în toată perioada de sugar treb u ie lăsaţi lîngă m am ă. plăm înilor. G reu tatea purceilor care au p rim it fier în perioada de lactaţie. Nu se vor folosi în nici u n caz paie m ucegăite şi um ede. S u p tu l după voie şi căldura m atern ă oferă cele m ai bune condiţii pen­ tru săn ătatea şi dezvoltarea purceilor.5 g su lfat de fier (calaican). indife­ ren t de form a sub care aceasta se face. p rev en irea anem iei purceilor treb u ie fă­ cută p rin stro p irea u g erului scroafei în ain te de supt cu o soluţie form ată din 1 g su lfat de cupru şi 2. 61 . Din cercetările făcute s-a constatat că purceii care prim esc fier din prim ele zile de viaţă. d a r m ai ales ale a p aratu lu i digestiv. p e n tru a asigura purceilor un p at cald. Purceii. este cu 10«/o mai m are la în ţărcare decît aceea a purceilor care nu au p rim it fier. Soluţiile se folosesc proaspete tim p de 2— 5 zile şi se păstrează în sticle colorate. în locul laptelui de la scroafă furajele se um ectează cu o soluţie de 5%o su lfat de fier şi 2%0 su lfat de cupru. In această perioadă podeaua boxei tre b u ie bine a şte rn u tă cu paie uscate sau rum eguş uscat şi în c a n titate sufi­ cientă.

purceii îşi com pletează o p arte din necesarul de să ru ri m ine­ rale în mod n atu ral. nici îm preună cu m am ele lor. cu bune rezultate. vor fi lăsaţi afară în padocuri sau vor însoţi m am ele la păşunat cel p u ţin 3— 4 ore pe zi. In concepţia crescătorilor din epoca actuală. A ceasta p e n tru că pe de o parte s-a consta­ ta t că deschiderea uşiţelor dă naştere la curenţi de aer care p rin îm bolnăvirile pe care le determ ină purceilor. iar pe de altă p arte p e n tru că p rin exi­ stenţa fu rajelo r com binate se pot pune la dispoziţia 62 . p u r­ ceii sugari începînd cu vîrsta de 3 săptăm îni. în condiţiile clim ei ţă rii noastre se poate face. in ­ d ife ren t dacă purceii se cresc în sistem industrial sau gospodăresc. de asem enea. cînd la soare se înregistrează tem p e ra tu ri peste 15PC. în m ajo ritatea ferm elor au început să fie astupate. ca şi purceii. In asem enea condiţii. Şi acestea sîn t exploatate în condiţii de stabulaţie p e r­ m anentă. cu u n conţinut com plet faţă de nevoile p u r­ celului. nici singuri. produc m ai m ulte p ierderi decît cîştigă anim alele în condiţii de plim bare la ex terio r în padocuri.In sezoanele calde. precum şi a p rep aratelo r de fier injectabil. asigurînd o dezvoltare norm ală şi plină de vigoare. C reşterea p u r­ ceilor în tab ere din luna iunie şi pînă la jum ătatea lui septem brie. uşiţele p e n tru ieşirea purceilor din boxele de fu ra ja re în padocuri. E xpunerea la lum ina directă a razelor solare fereşte organism ul purceilor de rahitism . P rin plim bările pe te re n sau păşune. sau şi în celelalte. dato rită existenţei fu rajelo r com­ binate. este ten d in ţa ca purceii să nu m ai fie scoşi la plim ­ bare. A sem enea purcei nu m anifestă nici un sem n de anem ie din cauza lipsei de fier din laptele m atern.

precum şi a sincerităţii şi corectitudinii cu care ele sînt în reg istrate şi raportate. U na d in tre cele m ai m ari g reu tăţi în în grijirea purceilor sugari o constituie p revenirea pierderilor. iar procentul de m o rtalitate variază n u nu­ m ai de la o ţa ră la alta. A ltfel.3 0 . F u rajele com binate treb u ie însă folosite în ca­ d ru l term en u lu i de valabilitate fix a t p e n tru fiecare şarjă şi etichetat. pe lîngă substanţele n u tritiv e de care aceştia au nevoie în tim pul creşterii şi a vitam ine­ lor. a felului în care se fac în ­ reg istrările purceilor sugari fătaţi m orţi. Ţabelul 14 C au zele m o r ta lită ţii la purcel (după S m i t h ) u Sufocaţi D iverse "a” u tn % Diaree C Z £ < 9 C *o & a. A ceasta este în funcţie de condiţiile care se asigură purceilor în perioada de sugari. P ie r­ derile de purcei sîn t in flu en ţate de o m ulţim e de factori. 3 % d in p u r c e ii F ă ta ţi 15 5 . p rin rîncezirea grăsim ilor şi reducerea sau chiar pierderea com pletă a conţinu­ tu lu i vitam inic. a în g rijirii lor în această perioadă. săru rilo r m inerale şi a oligoelem entelor. i 0 .1 4 . ele vor pierde d in valoarea n u tritiv ă şi biologică. a tît p rin îm bolnăviri cît şi p rin m ortalitate.4 T o ta l Cauza morţii O Mîncati de scroafă Născuţi neviabili O E Vătămaţi dc animale Leziuni ale gurii Loviri şi viermi 63 .1 0.8 3 4 .2 1.3 0.5 i .2 3 2 .5 0 . ci şi de la o gospodărie la alta.purceilor.3 0 .

4 2 .5 50 1 1 55 60 _ _ _ _ I 1 1 _ 2 .9 __ _ — — _ _ _ _ _ D in datele cuprinse în acest tab el reiese că în viaţa purceilor sugari se rem arcă două perioade critice 64 . cînd purceii n u sîn t încă adaptaţi la noile condiţii şi încă nu li s-a creat reflex u l de a p ă ra re contra pericolului de a fi accidentaţi prin strivire. pe cau ze şi p erioad e (după G r I g o r i u) P ierd erile pe perioade de cinci zile (%) Cauza 5 T o t a l D e b ilita ­ te A c c id e n ­ te Pneum o­ p a tii E n te r o p a ti i 45 28 17 10 8 4 4 15 8 5 20 7 2 .6 1.9 2 . greoaie.5 25 13 6 .9 0 .3 0 .3 0 . Din această cauză scroafele bătrîne.3 40 3 1. b ătrîne.Din tabelul de m ai sus purceii striv iţi reprezintă cca. de regulă strivesc m ai m ulţi purcei decît cele tinere.4 0 .8 35 3 1. m ai griju lii decît altele.5 0 . în m od n a tu ra l unele scroafe sîn t m ai bune m am e. S triv irile se produc cu deosebire în prim a săptăm înă de viaţă.6 30 10 3 . Tabelul 15 P ie rd erile de p u rcei. îngrăşate. O scroafă a te n tă se scoală im ediat alarm ată cînd aude g u iţatu l purcelului p rin s sub ea.5 0 . Se ştie că.2 0 .9 0 .4o/0 de p u r­ cei m orţi.9 0 . sîn t m ai p u ţin active şi în con­ secinţă m ai p u ţin aten te cu purceii decît scroafele uşoare.9 0 .9 2 . Scroafele grele.2 45 2 1.5 3 . ju m ă ta te (15o/0) din procentul de 34.

.

adăp ostu ri a u t o m a t e şi a l e i de deservire suspendate c. fără p ad o cu r i.S i s t e m di 1 c o n s t r u i r e v i ta r ea st ri vi ri i Organizarea in ter i­ oară a grajdurilor de t iner et porcin. cu grătare.u l i n i i de d e c o v i l .

îngrămădirea tine­ r e t u l u i în b o x ă duc e la c r e a r e a d e d i f e ­ r e n ţ e m a r i în d e z ­ v o l t ar e a i ndivizilor .

Neas i gur a r ea con­ f ort ul ui p e nt r u p o r ­ ci d u c c la î n g r a m a direa animalelor. î m b o l n ă ­ viri p u l m o n a r e U m e z e a l a şi c u r e n ­ ţ i i de ae r d ă u n e a z a dezvoltării purcei­ lor .. c audof agi e. auriculofagie.

L i p s a de c ă l d u r ă n e ­ li ni şt eşt e a n i m a l e l e din a dă po s tu ri F u r a j a r e a purceilor înţărcaţi din hr ă­ nitori a u t o m at e .

Furajarea tineretu­ l ui p o r c i n î n h r ă n i ­ tori t r o n c o n i c e Hrănirea pur cei lor î n ţ ă r c a ţ i p r i n î mp r ă ş t i e r e a h r a n e i pe j os. A d ă p ă t o r i a u t o ­ mate .

se a s i g u r ă p r i n r e z e r v o a r e la gr aj d Creşterea tineretului p o r c i n de r e p r o d u c ­ ţie trebuie făcută în c on d iţ i i de p ă ­ ş u n e şi mi ş c a r e . la t e m p e r a t u r ă c o n s t a n t ă .Apa curentă pentru adăpătorile a u to m a ­ te.

.

se va m onta o sursă supli­ m en tară de d ă d u ră : becuri infraroşii sau reşouri. sau chiar în tr-u n colţ din boxa scroafei. P rev en irea pierd erilo r în condiţiile celor mai m oderne cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii de care d ispune creşterea purceilor în perioada actuală. de fiecare dată. Ţ inînd seam a de scop. cul­ cuşul purceilor).şi anum e : prim ele cinci zile după naştere şi de la 20 la 30 de zile. p rin am enajarea boxelor scroafelor şi ale purceilor. în prim a zi e necesar ca purceii să fie d irija ţi de în ­ g rijito ri sub lam pă. deasupra a ştern u tu lu i de paie sau rum eguş. în zona purceilor. acolo unde există. a efo rtu lu i de a d ap tare la noile condiţii de viaţă şi apoi cu pe­ rioada cînd laptele m ate rn este insuficient faţă de nevoile de creştere ale purceilor. Din ziua a 2-a purceii s-au obişnuit 65 . aceste becuri se suspendă la 65— 70 cm de podea în boxa suplim entară a purceilor. La v îrsta de 8— 12 zile purceii consum ă h ran ă suplim entară. In acest caz lam pa treb u ie p ro te jată cu 2— 3 şipci de lem n. chiar de la naştere purceii se aşază sub baia de căldură rad ia tă de bec. In tru c ît la alăp tare purceii m erg după voie. A ceste perioade corespund cu criza de acom odare p rin lipsa din m ate rn ită ţi a unui sistem de term oreglare şi ventilaţie. ca şi p rin pu n erea la dispoziţia purceilor a unor re ţe te de fu ra je cît m ai uşor de digerat. fără însă ca tu b u l digestiv să fie p reg ă tit din punct de vedere fiziologic p e n tru a digera în m ăsură su ­ ficientă n u tre ţu l consum at. Practic. In acest sens. după term i­ n a re a suptului. p rin în tre ţin ere a u n u i regim de ventilaţie. se realizează p rin asigurarea unei tem p e ra tu ri cores­ punzătoare în m ediul înco n ju răto r (m aternităţi.

cu acest sistem şi după term in area suptului se duc singuri sub bec. Folosirea lăm pilor este indicată ziua şi noaptea, in d iferen t de anotim p, în vederea asigurării confortului corespunzător fiecărei etape din viaţa purcelului sugar. Pe lingă asigurarea căldurii în prevenirea p ier­ derilor la purcei, în prim ele zile de viaţă s-au do­ vedit a fi necesare crearea de zone de refugiu, faţă de m işcările necontrolate ale m am ei. A ceste zone se realizează p rin construirea pereţilor boxei din ţevi m etalice, sau p rin m ontarea în interiorul boxelor scroafelor de bare de protecţie la o înălţim e de 20— 25 cm de la podea. Se creează astfel un spaţiu de refugiu p e n tru purcei în cazul că ei sînt surp rin şi lîngă perete, cînd se culcă scroafa. Din realizarea acestor două dispozitive (încăl­ zirea şi protecţia faţă de strivire), pierderile la purcei faţă de datele din lite ra tu ră au p u tu t fi reduse de la 18— 35»/o în această perioadă, la 11— 13%. Au fost reduse sim ţitor pierderile p rin s tri­ vire, au disp ăru t îm bolnăvirile şi pierderile dato­ ra te afecţiunilor pulm onare, accidentelor, de ase­ m enea au scăzut îm bolnăvirile d ato rate afecţiunilor digestive. R idicarea tem p eratu rii în com partim entele de fătare şi m ate rn ită ţi favorizează ferm en taţia su b stan ­ ţelor organice din fecale, urină, furaje, m otiv pentru care în aceste sectoare se va în tre ţin e un regim de curăţenie perm anent, iar îm prospătarea aerului se va face p rin punerea periodică în m işcare a siste­ m ului de ventilaţie, sau deschiderea geam urilor v ara (nu şi a uşilor), d ar num ai de pe o singură la66

tu ră a adăpostului sau a com partim entului, astfel ca să nu se form eze curenţi de aer. P rev en irea diareei purceilor care cel m ai adesea se complică cu colibacili, se face p rin punerea la dispoziţia purceilor, aşa cum s-a ară tat, de fu raje care conţin proteină b ru tă conform cerinţelor, care conţin acizi am inaţi esenţiali, vitam ine şi săruri m inerale, energetice sub form ă de zah aru ri solu­ bile şi tot am estecul num ai sub form ă de făinuri. Se vor evita g rău n ţele chiar p răjite şi uruielile. Dacă şi n u triţia este pusă la punct în sensul a ră ­ tat, pierderile la purcei p e n tru perioada de sugar sîn t reduse m ult, iar eficienţa economică a secto­ ru lu i creşte, deoarece p reţu l de cost al unui purcel în ţă rca t în tre 5— 15 kg nu depăşeşte 150—200 lei. In perioada de alăp tare purceii se dezvoltă într-u n ritm proporţional cu greu tatea la naştere, ca­ pacitatea de alăp tare a scroafei, dar şi în funcţie de fu ra jare a şi condiţiile de zooigienă asigurate. G reu tatea la naştere influenţează în tr-u n grad în alt viabilitatea purceilor nou născuţi şi în mod im plicit influenţează şi proporţia de purcei în ţă r­ caţi. D intre purceii născuţi sub 0,5 kg nu se înţarcă nici unul. P e m ăsură ce creşte greu tatea la naştere, creşte şi procentul de purcei care ating v îrsta în ­ ţărcării, iar cei cu greu tăţi peste 2 kg se m enţin în viaţă în totalitate. Din aceste date rezultă necesitatea selecţiei scroa­ felor şi vierilor din linii de anim ale care să dea naş­ tere la purcei cu o g reu tate cît m ai m are la fătare. C reşterea în g reu ta te a purceilor în cursul perioa­ dei de alăp tare în condiţii obişnuite este de pînă la 6— 18 kg, în funcţie de condiţiile de în tre ţin ere din 67

Tabelul 16
In flu en fa g r e u tă ţii p u rceilo r lâ n aştere asu p ra n u m ă ru lu i ş l g r e u tă ţii In d iv id u a le la în ţărcare Greutatea la naştere Numărul de purcel fătaţi capete Născuţi mortl % Intârca (i%

Greutatea medie la
înţărcare

Kg

Kg

0,450 0,570 0,680 0,740 0,910 1,020 1,130 1,245 1,360 1,470 1,585 1,700 1,810 2,040 2,150

56 107 270 291 674 832 1531 1157 1354 587 426 143 93 2 3

46,4 14,0 15,9 7,9 6,0 4,3 4,3 3,5 4,1 2,7 3,05 2,8 1,08 0,0 0,0

0,0 1,8 12,9 34,0 49,2 63,3 67,4 74,1 77,3 82,4 85,6 83,6 83,9 100,0 100,0

3,9 8,3 9,0 9,4 10,3 11,0 11,8 12,4 13,3 13,6 13,9 15,7 13,5 17,5 Tabelul 17

S p o r u l m e d iu z iln ic (g r a m e ) a l p u r c e ilo r I n înţărcarea tim pu rie M.A. X L (Dep. IAS)

s u g a r i,

pe

s&ptămtnl

In înţărcare a obişnuită Vîrsta în ii l e Marele alb (REDKIN) Landrace (ESPERSEN)

7 14 21 28 35 42 49 56

185 200 210 210 285 350 410 500

165 200 170 140 190 220 250 290

163 184 170 151 199 280 313 417

68

crescătorii. trecerea de la săptăm îna a 3-a la săptăm îna a 4-a de viaţă. E voluţia lor e scurtă şi fără p ierd eri atunci cînd fu rajele conţin pu ţin ă fibră b ru tă şi sîn t ad m inistrate sub form ă de făinuri. ca u rm are a red u ­ cerii secreţiei lactate răm în în urm ă cu creşterea. de alim entaţie şi de v îrsta de în ţărcare (25— 56 zile). Un a lt factor care a re influenţă asupra sporului m ediu zilnic este n u m ăru l de purcei din lot (la scroafă). sub form ă de la p te praf. In tre 16— 24 de zile de la fă ta re se com pletează den tiţia de lapte care de asem enea produce tu lb u ră ri în m ersul creşterii. In condiţii foarte bune de creştere şi alim entaţie purceii pot atinge chiar greu tăţi de 22—25 kg la vîrsta de 8 săptăm îni. se ob­ servă apariţia u nui procent însem nat de tu lb u ră ri digestive m anifestate p rin diaree. grăsim ile nu sîn t rîncezite şi la alcă­ tu ire a lor participă laptele ecrem at. S porul m ediu zilnic este pu tern ic in flu e n ţa t de g reu tatea cu care purceii pornesc de la naştere. N u triţia tim purie însă. precum şi ad m inistrarea de fu ra je corespunzătoare 69 . după care sporul în g reu ta te se redresează. in tră în tr-o perioadă critică de dezvoltare. In tre aceste două elem ente există u n ra ­ p ort invers şi anum e. care începe în tre 6— 10 zile. In condiţiile fu ra jării tim purii. cu cît lotul de purcei este m ai m are cu a tît scade sporul m ediu zilnic şi g reu ­ tatea acestora la înţărcare. plăcută din punct de ve­ d ere gustativ. purceii. D in datele acestui tabel rezu ltă că atunci cînd purceilor li se asigură h ran ă valoroasă din pu n ct de vedere n u tritiv şi biologic. în vederea în ţă rcă rii tim purii.

contenţia anim alelor se face cu cea m ai m are u şu rin ţă şi su ferin ţa postoperatorie este cea m ai mică. precum şi a fu ra jă rii suplim en­ ta re a purceilor. poate fi e v ita t fu rtişag u l de lapte. m ate­ rialul necorespunzător p e n tru prăsilă tre b u ie cas­ trat. fac însă ca aceste diferenţe să fie — destul de mici. şi atunci cînd n u triţia se face la discreţie. din loturile m ari ca num ăr. Cea m ai indicată perioadă p e n tru castrarea vieruşilor. pot creşte rap id dacă sîn t puşi în condiţii deosebit de bune. aceasta p e n tru că viteza de rep a ra ţie a ţesu tu rilo r este cea m ai m are şi p e n tru că. este v îrsta de 3— 4 săptăm îni după cei m ai m ulţi tehnicieni. cel m ai adesea. iar în con­ 70 . cînd în ţărcarea purceilor se face în ju ru l v îrstei de 42— 56 de zile. rezolvarea acestor operaţiuni economice şi san itare treb u ie efectuată în tre 7 şi 14 zile. d ar şi p e n tru rem edierea h e r­ niilor. Din acest fa p t rezultă că şi purceii cu g reu tă ţi m ici la naştere. T rebuie precizat însă că sporul m ediu zilnic m ai m are constatat la lo turile m ai m ici de purcei. nu se datoreşte g reutăţii m ai m ari la naştere. P ă rere a noastră este că în con­ diţiile obişnuite din ferm ele noastre. dar şi în cele de reproducţie. Perioada cea m ai potriv ită p e n tru castrare este considerată perioada de alăptare. capacităţii de alăp tare a scroafelor m am e.(p re sta rte r O 1). se asigură u n fro n t de fu ra ja re suficient. ci aşa cum s-a ară tat. CASTRAREA PURCEILOR In perioada de sugar în crescătoriile p e n tru pro ­ ducerea cărnii.

4 m 2.diţiile în ţărcării tim purii. S u tu ra inciziei se va face în tr-u n sin g u r plan şi în fir continuu. S p aţiu l de odihnă pe cap de purcel sugar este ne­ cesar să fie de 0. P e n tru p rin d erea ovarelor se p ătru n d e p rin linia albă înapoia om bilicului. O peraţiunea se execută pe anim alele contenţionate. deoarece im ediat după 6 zile se introduce fu ra jare a suplim entară. se poate lucra în condiţii de c u răţenie bună chiar şi fără dezinfectante. ca şi cas­ tra re a vieruşilor. Se pot castra şi scrofiţele în această perioadă. P e n tru executarea operaţiunii de castrare a vieru şilo r e necesar ca in stru m e n ta ru l să fie sterilizat. O singură tă ie ­ tu ră de 5 cm e suficientă p e n tru ex trag erea ova­ relo r şi sm ulgerea lor. la jgh eab u ri cu un 71 . O peraţiunea este uşoară. cu capul în jos şi faţa abdom inală înainte. Nu e nevoie de preg ătiri speciale în vederea săvîrşirii actului operator . In ziua castrării purceii nu vor beneficia de fu ra jare suplim entară. in terv en ţia opera­ torie să su rp rin d ă purcelul ieşit din criza de 10 zile şi în ain te de criza de 21 de zile. de 20 cm/cap. iar purceii. d a r necesită o îndem înare form ată şi se poate practica în acelaşi tim p. d atorită posibilităţilor apariţiei tu lb u ră rilo r digestive în pe­ rioada im ediat urm ătoare. C astrarea lor treb u ie făcută însă în condiţii de asepsie. iar fron tu l de jgheab p e n tru hrănire. Adică.2— 1. spre operator. ca durată. cel m ai bine este ca aceste operaţiuni să fie făcute la vîrsta de 14 zile şi im ediat după aceasta. O peraţiunea o execută tehnicianul ferm ei. boxa şi a şte rn u tu l să fie foarte curate.

se îm bolnăvesc şi m ulţi mor. stagnează în dezvoltare. de m are im portanţă p e n tru obţinerea în tr-u n tim p m ai scu rt şi cu u n consum de fu ra je m ai redus a unui num ăr m ai m are de produşi. s-au em is p ă re ri diferite. în special asupra tim pului optim cînd să se efectueze aceasta în condiţii de crescătorie. ÎNŢĂRCAREA PURCEILOR în ţă rc a re a este fenom enul biologic n a tu ra l sau artificial p rin care puii m am iferelor dom estice şi sălbatice.diam etru de 30 cm. este caracte­ ristică fiecărei specii. s-a scris m u l t . dacă paralel se asigură purceilor condiţii corespunzătoare şi dacă purceii în ţărcaţi sîn t puşi în condiţiile unor adăposturi care să rep rezin te continuarea directă a celor din m atern itate. uneori contradic­ torii. în ţă rca rea constă de fapt în ru p ere a rela ­ ţiilor de h răn ire d in tre m am ă şi puii săi. 72 . A ltfel boxa este veşnic m u r­ dară. în ţă rca rea este o operaţiune zooeconomică. în special la porcine. ren u n ţă la laptele m atern şi trec la alim entaţia caracteristică anim alelor adulte. D espre înţărcare. V îrsta de în ţărcare poate fi coborîtă în dauna laptelui m atern. iar condiţiile în care aceasta se face în n a tu ră şi la anim alele de ferm ă este deosebită. obişnuindu-se cu n u triţia caracteristică speciei căreia îi ap arţin. ca fenom en biologic. în ţărcarea. purceii nu găsesc loc de dorm it. unde tră iau a lă tu ri de scroafa-m am ă sau doic?.

P rin în ţă rca re purceii sîn t expuşi la o serie de conflicte psihice (de com portam ent). de sustragerea de la u m b ra ocrotitoare a m am ei. P urceii sîn t lipsiţi astfel de acţiunea anticorpilor pe care scroafa îi tran sm i­ tea p rin colostru şi lapte.25 zile răm în descoperiţi im unologic o perioadă de tim p de aproxim ativ 2—4 săptăm îni.în ţă rc a re a treb u ie făcută astfel ca să asigure păs­ tra re a săn ătăţii a p aratu lu i m am ar al scroafei — m am e p e n tru noi serii de purcei. cîntărire. C onflictul n u tritiv constă în aceea că purcelul în ţă rca t sub 5 săptăm îni — v îrsta la care începe să fie posibilă digestia com pletă a n u tre ţu rilo r — p rin lipsa laptelui m ate rn este obligat să trăiască exclusiv cu n u tre ţu rile care i se pun la dispoziţie. tra n sp o rt supraaglo­ m erat. im unologice şi nu tritiv e. cu în ­ d e p ă rtare a şi izolarea celor m ai slabi. de a p ariţia în ju r de indivizi noi. m u tarea în tr-u n loc necunoscut. datorită dezacor­ 73 . Cele de com portam ent sîn t legate de lipsa agi­ taţiei purceilor din tim pul alăptării. Conflictul n u tritiv este cu a tît m ai m are cu cît în ţărcarea se face m ai devrem e. necunoscuţi. la care se adaugă in terv en ţia (uneori brutală) a în g rijito rilo r care le im pun p rin forţă operaţii de castrare. U rm ează acom odarea şi în fră ­ ţire a purceilor. C onflictul im unologic rezu ltă din suprim area bruscă a lap telu i m atern. A ceştia nu vor avea acces la h ran ă şi adăpători şi nici la su ­ p rafa ţa uscată a culcuşului. precedate de lu p te violente. astfel că purceii în ţărcaţi la 4. lotizări etc. C onflictul imunologic este cu a tît m ai grav cu cît în ţărcarea se face mai de tim puriu.

ei să găsească condiţii corespunzătoare clim atului m atern (tem peratură. 3. incom plet dezvoltate faţă de trecerea de la u n regim lac tat la acel al n u triţie i su plim entare exclusive. în ţă rc a re a purceilor — în tim p şi în d iferite ţări — s-a practicat şi continuă să se practice şi astăzi la d iferite term ene. 2. lum ină. curenţi de aer. In caz contrar. iar în ţărcarea sub 4 săptăm îni este considerată o în ţă rca re tim ­ 74 . în ţă rca rea purceilor la v îrsta de peste 4 săptăm îni este un sistem de în ţărcare obişnuită. um iditate. laptele răm as în uger se alte­ rează în sinusurile şi canalele galactofore. fenom en care este u rm a t de îm bolnăvirea a p aratu lu i m am ar şi com prom iterea lui de cele m ai m ulte ori p en tru o nouă lactaţie. 25 de zile şi 4 zile. în ţă rca rea . 42 de zile. P urcelului în ţă rca t să i se pună la dispoziţie fu ra je care să aibă o com poziţie identică cu aceea a laptelui m atern şi digestibilitate cît m ai apro­ piată de acesta. treb u ie făcută astfel ca purcelul să sim tă cît m ai p u ţin lipsa m am ei şi p e n tru aceasta a nece­ sar ca în adăpostul în care sîn t tran sm u taţi. in d ife re n t de v îrsta la care este practicată. gaze nocive. M am a să fie alim entată astfel ca la 2— 3 zile după u ltim a alăp tare u gerul să nu m ai conţină lapte.dului d in tre posibilităţile biochim ice ale tu bului digestiv. de digestie. D in acestea rezu ltă caracteristicile fundam entale ale unei în ţă rcă ri reuşite. A cestea pot fi sistem a­ tizate în felul u rm ăto r : 1. în g rijire blîndă). d in tre care cele m ai uzuale sîn t la 56 de zile.

e cel m ai bine să practice în ţărcarea obişnuită — de 42 sau 56 de zile.8 kg su b stitu e n t de lap te şi p re sta rte r (furaj com binat 0— 1). p e n tru realizarea unui kg spor.3 kg n u tre ţ com binat. d ar ea necesită ex isten ţa unei in dustrii a furajelor. a înlocuitorilor de lapte. A v an taju l economic este evident deci şi din acest punct de vedere. In m od n a tu ra l scroafa este capabilă să producă lapte pînă la 10— 12 săptăm îni de la fă tare şi chiar m ai m ult. în ţă rc a re a purceilor la 56 de zile este unanim re ­ cunoscută ca cea m ai p o triv ită în condiţiile creşterii extensive şi în m od deosebit atunci cînd nu este rezolvată problem a su b stitu en ţilo r de lapte de scroafă şi a fu rajelo r com binate. altfel în ţărcarea m ai tim p u rie poate produce p e rtu rb a ţii care se sol­ dează cu m ari pierderi. 75 . ad m in istrat purceilor în prim ele 35 zile de viaţă. în ţă rc a re a tim p u rie este m ai economică deoarece creşte n u m ăru l de purcei care se obţin pe cap de scroafă în tr-u n an de zile (30 de purcei şi peste). purceii sugari consum ă 4 1 lapte. Acelaşi spor la purcei se poate obţine cu num ai 1. Scăderea însă a producţiei de lapte a scroafei după 5 săptăm îni de la făta re şi posibili­ tate a purceilor de a se h răn i şi cu alte n u tre ţu ri de la această vîrstă. cu aceleaşi cheltuieli.purie. justifică în ţărcarea purceilor în acest m om ent.5— 1. sau forţată. p e n tru care la rîn d u l ei. La aceasta treb u ie făcut u rm ă to ru l calcul şi anum e : că. scroafa are nevoie de 3. Fiecare m etodă îşi are avantajele şi dezavantajele sale. U nitatea însă care nu beneficiază de fu raje com­ b inate corespunzătoare p e n tru purceii sugari şi p e n tru tin e ret.

to t de la sfîrşitu l acestei săptăm îni se va m odifica program ul suptului p u r­ ceilor în sensul că dacă pînă la această vîrstă sugeau la discreţie. de la această vîrstă ei sînt sepa­ ra ţi de m am ă astfel ca în prim a zi de în ţărcare p u r­ ceii să sugă de 5 ori. în sistem ul ţărăn esc al creşterii porcului. uneori şi m ai m ult. astfel că în u ltim a zi de în ţărcare scroafa n u va prim i nici un fel de fu raj în afară de apă. P e n tru în ţărcarea la 56 de zile g reu tatea m edie a purceilor este cuprinsă în tre 13— 16 kg. G reutatea purceilor la în ţă rca re variază în func­ ţie de rasă. Acelaşi regim îl va avea şi în prim a zi după în ţărcare . cel p u ţin 3 săp tă­ m îni. de condiţiile în care au fost crescuţi ca sugari. P e n tru ca purceii să nu sufere după înţărcare. la v îrsta de 8 — 1 0 zile. A cest sistem de în ţă rca re este p racticat astăzi în crescătoriile de reproducţie. iar în a cincea zi şi a şasea zi — cîte odată. în a doua zi de 4 ori. în crescătoriile care nu au asigurate fu ra je com binate. d ar m ai ales de h răn irea suplim entară a purcelului sugar. în a p a tra zi de 2 ori. în ţă rc a re a purceilor la 42 de zile este o în ţă r­ care asem ănătoare cu aceea de la 56 de zile.In vederea înţărcării purceilor la 56 de zile se re ­ com andă u rm ătoarele m ăsuri : de la 50 de zile de v îrstă a purceilor se reduce ra ţia scroafei şi în special n u tre ţu rile suculente. în a tre ia zi de 3 ori. ei vor fi h răn iţi şi în continuare. P urceii care în re­ gistrează o g reu tate m are la în ţă rca re prezin tă ga­ ra n ţia unei bune producţii viitoare. Ea se 76 . a tît de prăsilă cît şi de carne. cu aceleaşi fu ra je cu care s-a început n u triţia suplim entară. de n u triţia m am ei în perioada de gestaţie şi lactaţie.

în ţă rc a re a purceilor la 4 zile. H răn irea se execută de 8 — 9 ori pe zi cu sub stitu en ţi de la p te ad m in istraţi sub form ă lichidă.M. 77 . este o în ţă rca re foarte tim purie a purceilor şi este p racticată de către firm a H. iar pe de altă p a rte sîn t asigurate fu ra je corespunzătoare din pu n ct de vedere calitativ. A cest deziderat s-a realizat concom itent în m ai m ulte puncte ale globului d in tre care m enţionăm : — F irm a B. în ţă rc a re a precoce a purceilor se poate face la v îrsta de 4 zile şi la v îrsta de 25 de zile. — F abrica de m edicam ente BIOFAC — D ane­ m arca fabrică şi livrează înlocuitori de lap te de scroafă p e n tru purcei. în ţă rc a re a purceilor la această vîrstă este legată de existenţa u n u i su b stitu en t de lapte.C. adică după ce p u r­ ceii au consum at colostrul.O. iar creşterea lor pînă la 90 de zile se face în baterii m etalice individuale. 14 sau 21 de zile .practică atunci cînd purceii se dezvoltă bine. ajung la această vîrstă la g reu tăţi corporale corespun­ zătoare şi atunci cînd sîn t obişnuiţi din vrem e şi bine cu n u triţia su p lim en tară pe de o parte. care p erm ite în ţă rca rea tim ­ purie a acestora . de 60 X 32 X X 30 cm. P urceii provin din ferm e de scroafe specializate în obţinerea a 3 fă tă ri anual. care creşte artificial purceii în ţărcaţi la v îrsta de 4 zile. BIEHL şi & din H am burg. după perioada de m a­ xim ă p erm eabilitate a in testin u lu i p e n tru a n ti­ corpii colostrali. din A nglia produce u n su b ­ stitu e n t de lap te de scroafă care perm ite în ţă r­ carea purceilor şi dezvoltarea corporală a purceilor în bune condiţiuni la v îrsta de 10.

în com plexele de porci din ţa ra noastră. P urceii în ţărcaţi tim p u riu sau obişnuit.— De asem enea. dacă este cazul.5— 6 kg. M arinescu A lexandru. In această perioadă ei se obişnuiesc fără m am ă. fabrică şi livrează p re s ta rte r p e n tru în ţărcarea purceilor la v îrsta de 3 săptăm îni. la v îrsta de 25 de zile. T em p eratu ra pe care treb u ie să o găsească purceii în adăposturile de creştere e necesar să fie de 22°C. siste­ m ul de în ţărcare tim purie la v îrsta de 25 de zile s-a generalizat din 1969. în tre p rin d eri din S. P e n tru aceasta scroafele sîn t scoase de la purcei brusc. fac com ­ 78 . ca urm are a unor ex p e ri­ enţe efectuate în anii 1968— 1969 pe efective m ari de porci în Com plexele C ălăraşi şi B răila de cătrc Dr. La vîrsta de 30 de zile purceii sîn t s tră ­ m u taţi în halele de tin e re t după prealabila lor cîntă rire şi lotizare. Criza de în ţă rca re este în acest fel in fin it m ai redusă. sub form ă de granule cu 2 2 °/o proteină b ru tă şi cu u n grad superior de digestibilitate.U. din cauza creşterii lor în condiţii de stabulaţie p e r­ m anentă. T ran sferarea purceilor se face în rem orci tehnologice p e n tru a se evita obosirea lor dato rită alergatului cu care ei nu sînt obişnuiţi. se vor tran sp o rta în grajd u rile de tin e re t care în preala­ bil au fost dezinfectate şi încălzite. a m icroclim a­ tului. în condiţiile neschim bării adăpostului.A. altfel anim alele suferă criza străm u tării. In continuare purceii răm în încă 5 zile în com partim entele de fătare. cu lipsa laptelui m a­ tern. a n u triţie i suplim entare. La această vîrstă purceii treb u ie să aibă o greu ­ tate individuală de 5.

dar şi pe sexe. Dacă este posibil şi spaţiul de cazare perm ite. u n con­ flict în plus în viaţa anim alelor.5 kg atunci cînd în ­ ţărcarea purceilor se face la 42 sau 56 de zile. după ce s-au sătu rat. astfel ca să nu existe diferen ţe de greu tate în tre indivizi m ai m ari de 0. P urceii introduşi în boxele de tin e re t vor fi lotizaţi cît m ai uniform . Lotizarea pe sexe este o operaţiune zooeconomicâ obligatorie în crescătoriile p e n tru prăsilă. în ţă rca rea trebuie supravegheată îndeaproape a tît de în grijitori cît şi de către tehnicieni. In acest scop se va păstra în fiecare adăpost sau com partim ent cîte o boxă liberă în care se vor introduce tre p ta t purceii r ă ­ m aşi în creştere sau bolnavă ce se extrag din cele­ lalte boxe. în cazul înţărcării purceilor la 25 de zile şi la d iferenţă de cel m ult 0. p en tru a se sesiza la tim p factorii care a r putea d eran ja confortul anim alelor. Îngrăm ădirea lor în colţuri. Purceii se sim t bine atunci cînd. P rin acest procedeu se evită o nouă lotizare. dar num ai pen­ tru extragerea purceilor răm aşi în creştere.2 kg. agitaţia. trebuie întotdeauna suspectate şi căutată care este cauza care le d eterm in ă şi lu area u nor m ăsuri im ediate p e n tru rem edierea lor.plicaţii gastrointestinale şi pulm onare d atorită scă­ derii bruşte a tem p eratu rii faţă de cea din m ate r­ nitate. O în ţărcare este considerată reu şită atunci cînd de pe urm a efectuării ei num ărul de îm bolnăviri 79 . Lotizarea se va rep eta periodic. pre­ cum şi a celor bolnavi. se culcă u n u l lîngă al­ tul. e bine să se facă lotizarea purceilor nu num ai pe stru c tu ră de g reu tate apropiată.

. purceii au la d ata respectivă p a ra m etrii corespunzători de greu­ ta te . ca u rm a re a nereducerii la tim p a secreţiei lactate. dezvoltarea corporală nu sîn t afectate sau sînt afectate în tr-o m ăsură foarte m ică . ia r recu p erarea scroafelor în tr-u n nou ciclu de producţie (m ontă fecundă) se face în cel m ult 4— 1 0 zile de la d a ta suprim ării suptului. atunci cînd glanda m am ară n u are de su fe rit p rin com plicaţii. creşterea în greu­ tate.şi p ierd eri este n ul şi foarte mic.

Î N G R IJ IR E A ŞI HRANIREA TINERETULUI PORCIN D upă încheierea perioadei de alăptare. In d iferen t de destinaţie (reproducţie sau carne). ele treb u ie să în d e­ plinească şi anum ite condiţii de m icroclim at. G rajd u rile p e n tru creşterea tin e retu lu i treb u ie să fie curate. Din acest p u n ct de vedere m enţinerea unei tem p eratu ri corespunzătoare şi a u m idităţii optim e este u n a din principalele condiţii de care depind în cea m ai m are 81 "T’ U l . în practică în g rijirea şi h răn irea purceilor înţărcaţi este aceeaşi. în vederea asigurării igienei.5— 4 luni cînd ating g reu tatea de 30— 35 kg. In d ife re n t dacă creşterea tin e retu lu i porcin se face în sistem gospodăresc sau sistem industrial. uscate. a unei dezvoltări cores­ punzătoare. purceii sîn t tre c u ţi în categoria de tin e re t sau purcei în ­ ţărcaţi. In afara fap tu lu i că ele au fost cu ră ţite şi dezinfectate. In lim baj cu ren t această categorie de porcine m ai este num ită şi tin e re t 2 —4 luni. să asigure confort tin e retu lu i porcin. pînă la v îrsta de 3. după golirea de tin e retu l porcin din seria precedentă. lum inoase. în vederea reducerii crizei de în ţărcare. adăposturile treb u ie să îndeplinească anum ite ce­ rin ţe.

7 kg D e la 34 . conform tab elu ­ lui 19.7 0 1. Tabelul 19 N ecesaru l de sp aţiu pentru porci Categoria De la î n ţ ă r ­ care p în ă la 33. consum ul specific şi starea de sănătate.8 2 0 .m ăsură pierderile. p en tru fiecare purcel din această ca­ tegorie se vor afecta 0.1 0 . 6 m 2. U m iditatea relativ ă % 6 0 — 65 6 0 — 65 6 0 — 65 6 5 — 70 3 0 — 35 3 6 — 50 5 1 — 70 7 1 — 90 2 4 — 22 2 3 — 21 2 2 — 20 21.9 2 13 10 10 82 .l 9 In ceea ce priveşte gazele dăunătoare. sporul de creştere în greutate.6 0 .5— 0 .5 0 . s-a consta­ ta t că bioxidul de carbon sub 3o/00 şi am oniacul pînă la l%o sîn t com patibile cu p ăstrarea stării de sănă­ tate şi a sporului optim al tin e retu lu i porcin. T em p eratu ra şi um iditatea optim ă p e n tru această categorie este urm ăto area : T abelul 18 V îrsta tin erelu lu i în zile T e m p e r a tu r a la 2 m de p a rd os ea în U C.56 kg De la 56. In acest scop. E ste foarte im p o rtan t de asigurat în acest sector spaţiu suficient p e n tru anim ale şi culcuşul uscat.5 kg la li vrare S p a ţiu d e d o r m it s a u p e c a p în m — v ara — ia r n a P o r c i la m d e jg h e a b în c a z u l f u r a j ă r ii u s c a te 0 .

3 m 2/cap de tin e ret porcin. caracteristic în această 1 etapă şi în asem enea condiţii. Este începutul unui fenom en de selecţie n aturală. suficient la început. apoi de m ai m ulţi. dispare. iar purceii caută loc p e n tru siestă fără să-l m ai găsească. m ai ales că în tre tim p tot m ai m ulte exem ­ plare se obişnuiesc cu gustul sărat. rănile produse p rin dinţi se infectează. T reptat. Ei constituie baza p ira ­ m idei lotului din boxă. la început de către 1 — 2 indivizi. Zilnic şi de m ai m ulte ori pe zi. creşte iar am oniacul peste l%o. In continuare. Cînd p u r­ . C orespunzător acestei situaţii. Cei m ai tineri şi slabi ce­ dează condiţiilor necorespunzătoare şi se culcă cu toate acestea în tr-u n colţ. A nim alele consum ă puţin. caudofagia şi auriculofagia progresează pe acelaşi individ şi se extinde la alţii. b ariera şi nivelul rezistenţei faţă de m icrobii obişnuiţi sîn t învinse şi purceii m or p rin necroze com plicate. p rin tr-u n sistem de im itaţie care se propagă rapid. sîn t neliniştite. P urceii se sim t bine în tr-u n adăpost atunci cînd după ce s-au să­ tu ra t găsesc loc p e n tru a se desfăşura în poziţia culcat pe o cît m ai m are p a rte a boxei. cei m ai p u ­ ternici caută să scoată din piram ida culcuşului pe cei m ai slabi m uşcîndu-i de urechi şi coadă. locul de culcuş se udă. după 2 — 3 săptăm îni devine insuficient. care se soldează cu m oartea lor tre p ta tă şi zilnică. peritoneului. plăcut al sîngelui. ficatului. sau fac stă ri de septicem ie (infecţie generalizată).U n spaţiu m ai restrîn s 0. com portam entul şi gustul iotului sînt dezorganizate şi p e rv e rtite (alterate). com plicaţiile se extind.2— 0. C azarea anim alelor în adăposturi este deci o pro­ blem ă vitală şi de zooeconomie. cu abcese localizate la nivelul pulm onilor.

84 . U m iditatea relativ ă ridicată. iar în tim pul iernii gea­ m urile se vor m enţine închise. Pe tim pul verii tem p e ra tu ra se va regla cu a ju to ru l geam u­ rilo r şi a ventilatoarelor. în cazul folosirii aeroterm elor acestea vor fi m ontate astfel ca aerul cu care se va încălzi adăpostul să provină direct din atm osferă şi va fi d irija t cît m ai jos posibil p e n tru a m ătu ra duşum eaua şi în felul acesta să antreneze gazele nocive şi să spele atm osfera adăpostului. în asocia­ ţie cu un culcuş uscat şi cu o tem p e ra tu ră cores­ punzătoare.ceii au ten d in ţa de a se îngrăm ădi. U m iditatea sub 50<>/o poate consfitui punctul de plecare p e n tru pneum onia enzootică (infecţioasă) a porcului. în special de la zi la noapte. Nicidecum n u se vor m onta aeroterm ele în in terio­ ru l adăpostului de încălzit. apoi curenţii de a er şi ex­ cesul d e amoniac. De precizat că. C om prom iterea confortu­ lui în ordinea im portanţei poate fi determ in ată de urm ătorii factori : suprapopularea şi lipsa de tem ­ p e ra tu ră în p ă rţi egale. 6 m sec. nu este d ău nătoare creşterii şi dezvol­ tării tin e retu lu i porcin. atunci cînd este asociată şi cu o fluctuaţie a tem p eratu rii. a încălzirilor cen trale sau p rin cuptoare tip teracotă. sau cu curenţii de aer m ai m ari de 0 . p rin reglarea corespunză­ toare a instalaţiilor de încălzire şi ventilaţie. diagnosticul de confort este comprom is. Uşile de la com partim ente se vor m enţine în perm anenţă închise p e n tru a se evita curenţii de aer. In tim pul iernii tem p e ra tu ra se poate regla cu aju to ru l aeroterm elor. A tît în anotim pul friguros cît şi pe tim pul verii este necesar a se asigura în adăposturile de tin e ret u n m icroclim at optim . 80— 95o/0.

îl constituia m işcarea în aer liber. Chiar şi germ enii banali produc îm bolnăviri la purceii lipsiţi de mişcare. dacă în in terio ru l adăposturilor (grajduri. A pariţia însă a sistem ului intensiv şi în « tim a vrem e a celui in d u strial de creştere şi îngrăşare a porcilor. m icrobiene şi parazitare. A ltfel anim alele au o rezistenţă organică redusă. sistem e incom patibile cu m işcarea în scopul plim bării anim alelor d atorită aglom erării. a de­ m onstrat că este posibilă creşterea şi dezvoltarea tin e retu lu i porcin în bune condiţiuni dacă se afec­ tează spaţiu suficient. creşterii norm elor de îngrijire. 85 . m ecanizării. u n u l din factorii de îng rijire im portanţi în creşterea tin e retu lu i porcin înţărcat. A ceasta p en tru a se asigura gim nastica necesară bunei dezvoltări a a p aratu lu i circulator. dar m ai ales a m uşchilor scheletici. deci se evită supraaglom e­ rarea. devin u n m ediu p o triv it p e n tru grefarea bolilor de creştere.Pînă nu dem ult.

cu a ju to ru l ra ­ zului. adăpătoarea autom ată se va m onta în zona de defecare. iar autom atele cu fu ra je uscate în im ediata vecinătate a a c e s te ia . In vederea în lă tu ră rii p ierderilor de tin eret. p e n tru u s­ carea pardoselii. In acelaşi scop. S pălarea boxelor se va face num ai în zona de defecare. în tre h ră n i­ toarele autom ate şi zona de defecare este un con­ tin u u du-te-vino. altfel. an i­ m alele vor fi supravegheate perm anent. în condiţiile fu ra jării uscate prelungite. păstrîndu-se z o n a |d e odihnă în perm anenţă uscată. care are ca urm are p e rtu rb are a în tregii populaţii de anim ale. al p ăstrării culcuşului uscat şi curat. A ceste cazuri se vor izola im ediat şi vor fi tra ta te corespunzător. m ăturii şi a jetu lu i de apă. se fac şi concom itent. p en tru d epistarea cazurilor de boală şi a celor accidentate. luîndu-se însă m ăsuri ca im ediat după spălare să se introducă un s tra t izolator de ru m e­ guş sau paie. In cazul în care în m om entul liv ră rii (m utării) grupei de tin e ret la îngrăşătorie. C urăţirea g rajd u rilo r de tin e re t treb u ie efectuată de două ori pe zi în vederea m enţinerii unor con­ diţii de zooigienă corespunzătoare. m ai ales că la porc ingestia şi excreţia.halo. în sistem ul gospodăresc. Spălarea tota® a boxelor se va face num ai în cazuri de necesitate. există exem plare 86 . com partim ente) se asigură un m icroclim at corespunzător şi dacă prin raţiile şi reţetele fu rajere se asigură nevoile de h ran ă ale categoriei respec­ tive.

astfel ca să se poată aplica sistem ul de populare şi evacuare „totul plin şi to tul gol“ cu o perioadă de repaus şi dezinfecţie în tre două serii de purcei de 3— 4 zile. acestea se vor tra n sfe ra la lichidarea lotului în tr-u n com partim ent special. 87 . p e n tru recondiţionarea lor.O r g a n iz a r e a g r a j d u r i l o r p e n tr u c r e ş te r e a t in e r e tu lu i p o r c in p e g r ă t a r e . c u a le e d e s e r v ic iu s u s p e n d a tă care din diverse cauze nu îndeplinesc condiţiile de trecere la îngrăşătorie. f ă ră p a d o c u r i. p e n tru u n a sau m ai m ulte hale sau adăposturi.

). în ve­ derea m atu rării precoce a oaselor şi m usculaturii. problem a de bază în creşterea acestora o consti­ tuie h răn irea corespunzătoare în vederea realizării de sp o ru ri cît m ai m ari de greutate. h ra n a de bază a tin e retu lu i porcin o con­ stitu ie n u tre ţu rile concentrate. Ţ in !® seam a de acest scop şi capacitatea gastrică redusa. iar făinurile proteice tre ­ buie să satisfacă nevoile m inim e de aminoacizi esenţiali. care trebuie făcută în aşa fel ca să n u constituie o criză p e n tru purcei. sub rap o rtu l energie/proteină şi al satisfacerii tu tu ro r nevoilor organism ului în 88 . iar prem ix u rile să aducă n ecesarul de vitam ine. F u ra ja rea tin e retu lu i porcin treb u ie făcută de aşa m anieră ca să asigure o creştere forţată. de carne şi şroturile de soia. A ceasta se poate realiza num ai p rin ad m in istrarea unor am estecuri de cea m ai bună calitate. în special pe seam a dezvoltării m usculaturii şi a scheletului. astăzi în m aterie de h răn ire a tin e retu lu i porcin se precizează că treb u ie d a tă p rio rita te ovăzului sub form ă de fulgi. fiind de neînlocuit. ferm enţi etc. făina de peşte. apoi porum bul şi orzul. cu scopul obţinerii g reutăţii de 18—20 kg la vîrsta de 56— 60 de zile.HRĂNIREA TINERETULUI PORCIN In perioada de după înţărcare. echilibrate. Dacă în tre c u tu l nu prea în d ep ă rta t al creşterii porcului se practica creşterea tin e retu lu i porcin pe bază de n u tre ţu ri concentrate cultivate şi în can ti­ tăţi m ai m ici fu rajele industriale. oligoelem ente şi alte adao­ suri fu rajere (antibiotice.

81 0 .P urceii vor fi astfel stim ulaţi să consume zilnic cel p u ţin 4 1 apă/cap.12 kg Startcr ( 0 -2 ) pentru tineret tntttrcat 12-25 kg P r o t e in ă b r u t ă % G r ă s im e % F ib r e b r u t e (c e lu lo z ă ) % T o ta l s u b s t .m .p .8 8 7 8 . F u r a z o lid o n ă p .5 7 5400 — — — 3 4 . Şrotu rile n u vor fi adm in istrate în cantitate m ai m are de 15o/o../k g T e t r a c i c l i n ă p .7 8 0 . Din experienţele efectuate s-a ajuns la concluzia că n u este nevoie de o can titate de proteină b ru tă peste I 8 0 / 0 în ali­ m en taţia purceilor după înţărcare.3 6 6 . % C a lc iu % F o sfo r t o t a l % F o sfo r u t i l i z a b i l % V ita m in a A U . fapt care va m ări su ­ . de p refe ra t granule la dim ensiunea de 4/6 mm.4 3 0 .0 0 P e n tru m otivele a ră ta te am estecurile de fu raje com binate p e n tru tin e re tu l porcin sub 25 kg. se recom andă să fie adm in istrate sub form ă uscată.7 2 3 .p . F o s f a t d e ty lo s in p .cea m ai critică perioadă de viaţă.p .I .1 5 2 . Tabelul 20 V a lo a re a b io lo g ic ă a n u t r e ţ u r i l o r p e n tr u p u rc e i c o m b in a te Spec i l i c a r e Preslarler (0—l ) pentru purcel sugari 10 zile .6 7 0.m .7 7 0 . cu un procent de fibre b ru te (celuloză) sub 5% . C o n s u m to ta l în k g /p e r io a d ă 2 1 .2 9 0. d ig e s t. in d iferen t la ce vîrstă se face aceasta.29 4 .m .51 6500 130 100 35 12 1 8.5 6 7 2 .

p rafa ţa digestivă şi va contribui la sporirea g ra­ dului de d igestibilitate a sortim entelor componente. F orm a cea m ai plăcută, de prezen tare a furajelor p e n tru purcei, este aceea de granule în am estec cu sp ărtu ră, d ar cea m ai practică şi economică este cea de granule. A ceasta p e n tru că : a. Se în lă tu ră dezom ogenizarea şi sep ararea in ­ gredientelor com ponente în tim p u l m anipulării şi transportului. b. D igestibilitatea substanţelor n u tritiv e din am estecuri este cu cel p u ţin 3Vo m ai m are d atorită tra tam e n tu lu i term ic realizat în tim pul granulării. c. A nim alele sîn t obligate să consum e integral n u tre ţu l com binat, fără a avea posibilitatea de a alege ingredientele m ai plăcute, astfel că se reduce la m inim um risipa de furaje. d. C arotenul din făin a de lucernă deshidratată nu este d istru s p rin presare, pierderile după 6 luni de la g ran u lare nedepăşind 2 0 »/o. e. P urceii consum ă m ai bine granulele în com­ paraţie cu am estecurile uscate sub form ă de făină. In condiţiile fu ra jării cu n u tre ţu ri gran u late tra n ­ zitul intestin al este încetinit, digestia fu rajelo r este m ai com pletă, astfel că se realizează o m ai bună valorificare a hranei, cu cca 15°/o, iar consum ul specific se reduce în m edie cu 1 0 o/0. A dm inistrarea granulelor se face în au tohrănitori m etalice şi la discreţie, d ar în can tităţi mici, pen­ tru că m irosul de g rajd pe care fu rajele îl îm p ru ­ m ută, le în ră u tăţe şte gustul. M etoda de h răn ire direct pe pardoseală s-a dovedit a fi practică, an i­ m alele sîn t stim ulate pe cale reflexă să consum e can tităţi m ai m ari de hrană, m ai ales atunci cînd
90

granulele sîn t eliberate în can tităţi dinainte sta ­ bilite şi la ore fixe. In sistem ul de exploatare gospodăresc sau acela care nu beneficiază de fu raje com binate, im portant este ca reţetele să conţină o proporţie ridicată de su bstanţe proteice rep rezen tată p rin tr-u n m inim um de 120— 130 g P.B. de fiecare U.N. D in to talu l de proteină p revăzut de reţetă, cel p uţin 1/3 trebuie să fie de n a tu ră anim ală.
Tabelul 21
A m estecu ri de n u treţu ri u scate (în %) pentru tin e retu l p orcin Felul n u l r e | u 1u i
în t im p u l p ă şu n a tu lu i In peri o ada dc s ta b u l a tic (iarna)

F ă in ă d e o rz 'j F ă in ă d e p o r u m b 1 t F ă in ă de o v ă z f c e r n u te F ă in ă d e m a z ă r e ) F ă in ă d e lu c e rn ă T ă r î ţ e d e g r îu Ş r o tu r i d e flo a re a -s o a re lu i F ă in ă d e c a d a v r e F ă in ă d e sîn g e C r e t ă S a r e

40 20 10 15

50 22

10 6

5

5

8 —

1,5 0, 5

5 1,5 0, 5

Din aceste am estecuri se dau cîte 1,2— 1,9 kg/cap şi zi, după vîrstă şi greutate, com pletîndu-se raţia în am îndouă cazurile cu cîte 1— 1,5 1 lapte ecrem at şi, după anotim p, păşune sau rădăcinoase la discreţie. A lcătuirea am estecurilor treb u ie să se facă cu foarte m are atenţie, deoarece am estecurile ră u al­
91

cătuite, nu num ai că au valoare n u tritiv ă mică, d a r nu asigură nici rap o rtu l necesar d in tre su b stan ­ ţele n u tritiv e şi cele m inerale.
T a b elu l 22
E x em p le de a m estecu ri de co n cen tra te p entru (după A . V . K v a sn iţk i) p u rceii în tă r e a ţi

A m e s te c u 1 Nutreţurile 1 25 35
■ — —

2 25 18
—.

3

4

5

6 30

7

0 r z O văz P o ru m b M a z ă re L in te T ă r î t e d e g r îu T u r t e d e in T u r t e fl. s o a re lu i F ă i n ă d e p e ş te F ă i n ă c a rn e -o a s e C r e t ă S a re

25

25 25
— —

24

18 24

26 20 10

14 20

30 15 20

8 10

15

15 10
— —

18 10 10

12 11 10

15 10

15 10 8 ,5 1, 2 0 ,3

10 10

10

6 1, 5 0 ,5

10 1, 3 0 ,2

10 1 —

10 1 —

1. 4 0,1

6 1, 4 0 ,6

In condiţii norm ale de în g rijire, cu raţiile de mai sus tin e re tu l porcin în ţă rca t realizează sporuri zilnice de 250—400 g, dezvoltîndu-şi bine m uscu­ latu ra şi scheletul. In creşterea tin e retu lu i porcin, chiar dacă nu se beneficiază de fu ra je com binate, treb u ie fo rţa t con­ sum ul fu ra jelo r p rin adm in istrarea lor la discreţie, fără a se lim ita consum ul zilnic. In asem enea cond iţiuni rez u lta te bune au fost obţinute dacă d istri­ buirea fu rajelor, s-a făcut în tre i tain u ri sub form ă de terci, care să conţină şi laptele ecrem at sau zărul, zara etc. F u ra ja rea la discreţie va fi satisfăcută
92

A dăpatul treb u ie să constituie o g rijă perm a­ nentă.p rin pu n erea la dispoziţie a fu rajelo r în stare us­ cată în autom ate sau jg h eab u ri şi cu apă curentă. In condiţiile tehnice de astăzi. proaspătă. p e n tru că prim a s-a făcut odată cu individualizarea purceilor. In această situaţie decontul consum ului de fu ra je se va face zilnic. de asem enea la discreţie. In ferm ele cu apă cu ren tă ad ăpatul se va face în jgheaburi aşe­ zate astfel ca iarn a să nu îngheţe şi să poată fi îm prospătate cu apă la tem p e ra tu ra de 22— 25°C în toate anotim purile. In noua concepţie despre producerea cărnii de porc raţiile de fu ra je au d is p ă r u t. am estecurile de n u tre ţu ri se adm inistrează la discreţie . fie p e n tru producerea de carne. 93 . au răm as doar reţetele (proporţiile) d in tre d iferitele fu ra je care treb u ie alese şi ad m inistrate purceilor cu foarte m ultă grijă. apa se asigură p rin adăpători autom ate. aşa cum s-a arătat. d ar va fi destul de aproxim ativ. A ceasta este a tre ia selecţie a m aterialului de reproducţie. iar p e n tru cei de g reu ta te cuprinsă în tre 25—30 kg de 4— 5 l/cap şi zi. care treb u ie să fie p rev ă­ zute cu a p a ra te de term oreglare. ÎN G R IJIR EA ŞI HRĂNIREA TINERETULUI PORCIN PENTRU REPRODUCŢIE D upă v îrsta de 4 luni tin e re tu l porcin este des­ tin a t fie p e n tru creştere în v ederea reproducţiei. C erinţele de apă p e n tru purceii pînă la 25 kg sîn t de 2— 3 l/cap şi zi.

iar a doua s-a făcu t la în ­ ţărcare. iar p e n tru rasa M angaliţa g reu tatea m edie va treb u i să fie de 25 kg. cu m edia 32 kg p e n tru rasele L andrace şi M arele Alb şi 29. a culcuşului. La v îrsta de 4 luni greu tatea corporală a purcei­ lor tre b u ie să fie de 26—39 kg. deoarece la această vîrstă e posibil ca la exem plarele m ai bine dezvoltate să apară instinc­ tul genezic. capacitate de a lă p tare şi precocitate. astfel ca acestea să dea posibilitate anim alului de a-şi satisface nevoile în condiţiile unui confort care să-i asigure dezvoltarea deplină a capacităţii sale productive. d iferenţa de g reu tate în tre indivizii aceluiaşi lot la această vîrstă şi cu stru c ­ tu ra m edie de g reu ta te cerută. N u vor fi crescuţi în nici un caz îm preună vieruşii cu scrofiţele de la această vîrstă. M ări­ m ea lotului va fi dată de m ărim ea suprafeţei boxei. Astfel. nu treb u ie să de­ păşească 3 kg. ca u rm are a ajungerii indivizilor la 94 . gruparea scrofiţelor şi vieruşilor în lo tu ri se va face pe baza sexelor. odată cu c în tărirea şi lotizarea purceilor.5 kg p e n tru porcul Bazna. Ţ inînd cont de aceasta. chiar dacă lotizarea pe sexe nu s-a p u tu t face odată cu în ­ ţărcarea. iar m ărim ea lotului va fi de cel m ult 50 capete scrofiţe şi 30 capete vieruşi. se vor se­ lecţiona num ai acei produşi care provin de la scroa­ fele care au cea m ai m are prolificitate.im ediat după naştere. a fro n tu lu i de fu ra ja re şi adăpare. P e n tru continuarea liniei de reproducţie în u n i­ tate a respectivă sau p e n tru alte u n ităţi. a g reu tăţii corporale individuale şi a nu m ăru lu i de capete în lot.

A ceste tre i condiţii esenţiale în dezvol­ tarea anim alelor. m otiv pentru care. în vederea rem edierii acestei deficienţe. asociate cu u n regim de plim bare zilnică. com ­ plexele industriale. urm ăresc creşterea u nor organism e sănătoase. tin e retu l porcin de reproducţie treb u ie să se bucure de o în g rijire şi alim entaţie corespunzătoare. robuste. pe lîngă în g rijire şi hrană. au tre c u t la creşterea tin e retu lu i de reproducţie în ferm e gospodăreşti. se practică şi gim nastica funcţională a ap aratu lu i de susţinere şi m işcare. In sistem ul gospodăresc.l 2 luni). A ceasta este înlo­ cuită în sistem ul intensiv p rin tr-o fu ra jare com pletă care pune la dispoziţia organism ului toate princi­ piile n u tritiv e de care are nevoie. Toate acestea se concretizează în a tin ­ gerea g reutăţii corporale m edii la vîrsta optim ă de reproducţie ( 1 0 — . p rin plim barea purceilor. P ractica a d em onstrat însă că un tin e re t crescut în afara m işcării şi a supunerii lui acţiunii razelor solare. la creşterea tin eretu lu i porcin. atunci cînd este crescut p e n tru reproducţie. cu posibilităţi perm anente de m işcare a anim alelor şi de su punere a lor la acţiunea razelor solare. în parte.vîrsta de m aturitate sexuală. în can tităţi su­ ficiente conform cerinţelor. dar consolidată şi m usculatura bine dezvoltată. D iferitele p ă rţi corporale şi ţesu tu ri ale orga­ nism ului nu se dezvoltă în aceeaşi perioadă şi în 95 . generează m ult prea m ulte reb u tu ri. în scopul reproducţiei. acolo unde e posibil (în sistem gospodăresc. în toate fazele de creş­ tere şi în toate perioadele anului. cu o satura fină. In continuare. dar incom patibilă cu reproducţia. ţărănesc).

0 — P o ru m b O rz T ă r î t e d e g r îu Ş r o t d e fl. s o a r e lu i Ş r o t d e s o ia F ă i n ă d e p e ş te F ă in ă d e o a s e F ă i n ă d e lu c e r n ă F ă in ă d e c a m e C a r b o n a t d e c a lc iu S a re de b u c ă tă rie S u p e r n u c le u p t.0 1.0 2 . D intre organe se dezvoltă în tîi ace­ lea care asigură m enţinerea vieţii anim alului.5 luni a găsit că sporind album ina digestibilă din raţie.0 aceeaşi m ăsură.0 1. m am ela.0 9 . organe de sim ţ.0 1.0 2 0 .3 1.0 2 .0 1.5 0 . p ro tein a exercită cea m ai m arcan tă influ en ţă asupra dezvoltării.0 1.9 0 .0 11. r e p r o d u c ­ ţie T o ta l k g 40 45 60 0 .0 7 . A stfel Popov ex p erim en tîn d pe purcei de 4— 4.0 100.0 — Componentul 5! .0 2 0 .0 1 00.0 — — 2 4 5 .0 8 .5 1.0 100.5 1. Din acest p u n ct de vedere.120 kg 1 4 5 . C ontrar.0 10. D intre toate condiţiile necesare creşterii tin e re ­ tu lu i porcin p e n tru reproducţie.0 100.5 0 .50 kg 1 4 5 . schelet etc.0 1. cre­ ier.Tabelul 23 R e(ete d e n u tre fu rl co m b in a te pentru sc r o fiţe şl v le r u ş l d e p r â silă •/ /o de pro­ teină Gr eu t a t e 25 .0 12.6 0 .0 0 .0 0 .0 2 0 .5 0 .5 1. factorul hrană are influenţă hotărîtoare.0 3 .5 1. şi num ai u lterio r se dezvoltă organele care p rezin tă interes econo­ m ic : m uşchii.0 8 . în tîrzie dezvoltarea.0 0 ..0 10.0 10. fără 96 . a tît su b n u triţia cît şi reducerea raţiei pe parcurs.0 8 . grăsim ea.0 2 0 .0 2 4 5 .0 10.0 8 .

In ceea ce p riv eşte energeticele (hidrocarbonatele şi grăsim ile) din reţetele tin e retu lu i porcin p e n tru reproducţie. la clădirea m usculaturii şi a scheletului. trifoi. d in tre concentrate cele m ai de seam ă sîn t : ovăzul.A ceastă dem onstraţie se potriveşte şi la h ră n ire a purceilor răm aşi în creştere. şroturile. lucru care depreciază calitatea anim alelor de reproducţie. orzul. dovleacul. a av u t ca u rm a re creşterea sporului zilnic cu 28<>/o. la care se adaugă 97 . n u tre ţu rile m u rate şi verzi. ghizdei sau m a­ zăre . dintre fibroase : făina de lucernă.. tărîţele. D intre n u tre ţu rile specifice ce se folosesc în ali­ m entaţia tin eretu lu i. . A ceasta se m anifestă a tît p rin sporuri superioare de greutate. Consum ul lor treb u ie însă lim itat p e n tru că su rplusul este tran sfo rm at în grăsim e de depozit. el le foloseşte la în tre ţin ere a vieţii. cît şi p rin tr-u n în alt grad de folosire a h ran ei consum ate. aceştia răspund m ai bine decît cei dezvoltaţi norm al la h răn irea cu raţii care conţin p roporţii m ari de proteină. de la 150 g la 170 g/UN. restu l fiind form at din n u tre ţu ri suculente şi fibroase la u n loc. sfecla. în m edie şi scăderea consum ului de n u tre ţu ri p e n tru u n ita te a de spor cu 16o/o. d in tre n u tre ţu rile de origine anim ală : făinurile anim ale şi subprodusele laptelui . cartoful. d in tre suculente : m orcovul.5— 2 kg pe zi şi vor ocupa 65— 70% din valoarea n u tritiv ă a raţiei.a-i m odifica valoarea n u tritiv ă totală. în sensul că. N u treţu rile concentrate se adm inistrează în can­ tităţi de 1. iar iarna p rin făinurile de lucernă şi trifoi. N u treţu rile m inerale şi vitam inele necesare p en ­ tru tin e re tu l porcin destin at reproducţiei sîn t asi­ g u rate v ara p rin păşunile de legum inoase. porum ­ bul etc.

cît şi al celei la discreţie. însă cantitatea şi echilibrul în elem ente n u tritiv e p e n tru m enţinerea în stare op­ tim ă de sănătate. In asem enea cazuri ritm u l de creştere se poate reduce cu pînă la 50%. a tît în cazul fu ra jării restrictive. F ăin u rile de origine anim ală se adm inistrează în ­ tre 5— 1 0 o/o din valoarea n u tritiv ă a raţiei. la discreţie de la p u b ertate pînă la m ontă şi din nou restrictiv în tim pul gestaţiei pînă la 3 săptăm îni înainte de fătare. dar contribuie la îngrăşarea scroafelor şi la scăderea num ărului de em brioni viabili. C ercetările în trep rin se pe plan m ondial au sta­ bilit că. iar pub ertatea este întîrziată cu 6 — 7 săptăm îni . P erform anţele în direcţia reproducţiei la scrofiţe şi vieruşi sîn t in flu en ţate de fu ra jare a în prim a perioadă de viaţă. cel m ai m are num ăr de purcei la g reu tatea m edie de peste 1 . se pot obţine de la scrofiţe care au fost h ră n ite cu am es­ tecu ri care conţin 15% proteină la g reu tatea de 98 . m atu ritate a se­ xuală precoce şi un n u m ăr sporit de ovule. 2 kg s-au o bţinut p rin aplicarea unui sistem com binat de fu ra jare : restrictiv pînă la p u bertate. cînd can titatea de fu ra je treb u ie să crească tre p ta t p e n tru a susţine ritm u l de dezvoltare rapidă a em brionilor. iar subprodusele lactate se pot introduce pînă la 40°/o din valoarea raţiei. — fu ra jare a la discreţie de la p u b e rta te pînă la m ontă sporeşte num ărul de ovule. treb u ie să evite : — m atu ritate a sexuală în tîrziată care poate să apară. sau 30—40 g carbonat de calciu.în raţii şi un suplim ent de 20—25 g făină de oase. A ccelerarea ritm u lu i de creştere.

7 0 — 1.0 0 — 2.4 0 — 2.3 .35 2 .70 2 .0 0 3 .9 0 .7 0 S c r o f i ţ e 5 6 7 8 9 10 3 7 — 45 4 6 — 56 5 5 — 67 6 6 — 79 7 7 — 93 9 0 .3 .2 0 — 2.Norm e de Vîrsta in luni Greut atea i.3 0 196— 21 3 2 0 4 — 220 2 1 5 — 230 2 1 9 — 247 2 4 7 — 27 6 2 6 1 — 29 7 12 14 16 17 18 19 2 3 0 — 247 2 4 2 — 25 9 2 4 0 — 27 0 2 4 7 — 276 2 6 1 — 27 9 2 9 7 — 333 ■ 13 16 17 18 19 20 10 13 15 19 22 25 10 13 15 19 22 25 .9 0 2 .9 0 2 .6 0 2 .3 0 — 2 .8 5 — 2 . Albumlnâ d iges tibilă Sâruti minerale Sâru Ca g e V i e r u ş i 5 6 7 8 9 10 4 2 — 50 5 4 — 65 6 6 — 80 7 8 — 95 9 0 — 110 104— 125 4 0 0 — 450 4 0 0 — 450 4 0 0 — 500 4 0 0 — 500 4 5 0 — 500 5 0 0 — 600 2 .6 0 — 2 .3 0 — 3 .N.110 3 0 0 — 350 3 0 0 — 350 3 5 0 — 40 0 3 5 0 — 450 4 0 0 — 50 0 4 5 0 — 55 0 1.1 0 3 .15 2 .85 1 .1 5 — 2 .9 0 . iran ă pentru Spor mediu g in eretu l d e rc■producţie în slstem u U.6 0 — 2 .3 0 2 .

La 4—8 zile de la în tre ru p e re a tratam en tu lu i. folosit în h ra n a scrofiţelor tim p de 20 de zile. In acest scop p rep a ra tu l A im ax (ICI 33828) — M ethalibure. respectiv 15% p roteină şi la care nu s-au în re g istrat spo­ ru ri de producţie care să justifice cheltuieli legate de consum ul suplim entar de proteină. în com­ p a raţie cu lo tu ri care au p rim it 20% . Sincronizarea estru lu i la scroafe. are o im portanţă deosebită în u n ităţile de tip industrial. a oprit apariţia căldurilor. la vîrsta de 8— 9 luni a scrofiţelor.55 kg şi cca 12»/o la greu tatea de 100 kg. dar m ai ales la scrofiţe. . în vederea reglării planului de m ontă şi fătări. scrofiţele in tră în călduri în propor­ ţie de 90—95% şi pot fi însăm înţate n a tu ra l sau artificial. în vederea realizării planului de carne. în doză de 10 g/cap în ain te de prim ul tain.

A tunci cînd purcelul se află în tr-u n adăpost rece. p ă ru l se zburleşte. 101 •ml . rezer­ vele de glucide din organism (sînge. poziţia capului este m odificată. T em p eratu ra corporală poate să-şi revină la n o r­ m al în in terv al de 48 de ore. în sensul că tem ­ p e ra tu ra corporală a purceilor nou-născuţi scade im ediat după naştere cu cîteva grade sub norm al. sau cînd can titatea de colostru pe care el o suge este mică. dacă are o greutate corporală norm ală şi dacă în prim ele ore de viaţă a su p t de la o scroafă can tităţi suficiente de co­ los tru. iar gu iţatu l este slab şi răguşit.BOLILE PURCEILOR SUGARI Şl ALE TINERETULUI PORCIN H1POGLICEMIA PURCEILOR Purceii. în prim ele zile de viaţă şi m ai ales în condiţii de g rajd în care tem p e ra tu ra este scăzută. pielea devine alb-cenuşie. ficat) se epui­ zează repede şi se ajunge la starea de hipoglicem ie. Sim ptom ul caracteristic al acestei m aladii este hipoterm ia. num ai dacă purcelul nou-născut este pus în tr-u n m ediu cu tem p era­ tu ra de cel p u ţin 24 grade. d atorită unei hipogalaxii m aterne. purcelul m anifestă tre m u ră tu ri. sîn t foarte frecvent afectaţi de scăderea glucozei din sînge (hipoglicemie). Pe lîngă hipoterm ie.

tim p de 1— 3 zile. TULBURĂRILE GASTRO-INTESTINALE T ulb u rările gastro -in testin ale constituie una d in ­ tre problem ele cele m ai com plexe şi dificile p en tru toţi lucrătorii din acest sector.A ceasta se adm inistrează intrap erito n eal cîte 5— 15 m l pe zi. coli în agent producător de tu lb u ră ri gastro-intestinale sîn t u r ­ m ătorii : 102 . hipoglicem ia se va preveni p rin asigurarea în m a­ te rn ită ţi a unei tem p eratu ri de cel p u ţin 24°. Factorii care contribuie la tran sfo rm area lui E. în cele m ai m ulte cazuri s-a precizat că in­ terv in e colibacilul (E. coli) în condiţiile în care acest m icrob poate să-şi m ărească virulenţa. In acest scop. In etiologia acestor boli. sau chiar de la vaci. a tît profilaxia cît şi tra tam e n tu l acestei boli se vor face ţinînd cont de acestea. R ezultate bune se obţin însă num ai dacă purcelului i se asigură şi tem p e ra tu ra am biantă şi colostrul m ate rn sau de la doici. A ceasta am a ră ta t că se realizează cu aju to ru l becurilor infraroşii sau term ogene prevăzute cu pîlnii care să dirijeze căldura în sp re purcei.In tru c ît hipoglicem ia este produsă în condiţiile tem p eratu rilo r scăzute din m ate rn ita te şi aportului scăzut de lactoză d a to rită hipogalaxiei m aterne. în funcţie de grav itatea bolii. iar p en tru purcei tem p e ra tu ra culcuşului n u va fi mai mică de 28° la n a şte re şi în prim a zi de viaţă. P e n tru tra ta m e n tu l hipoglicem iei se foloseşte so­ luţia de glucoză 5°/o. din punct de vedere profilactic.

d atorită cărui fap t au răm as în m ate rn ita te colibacili suficienţi de la seria precedentă de purcei şi care pot infecta organism ul în ain te ca acesta să fi în g h iţit cea m ai m ică cantitate de colostru. o slabă producţie de lapte . — lipsa anticorpilor specifici din colostrul m a­ tern. ca urm are fie a unei n u triţii m atern e defici­ tare în acizi am inaţi esenţiali şi unele vitam ine. m am ite cronice etc. în fondul e re d ita r al p ărin ţilo r exista această predispoziţie la infecţiile digestive şi îri mod spe­ cial la infecţiile cu E. sau din contră.— o predispoziţie congenitală a purceilor în sen­ sul că. sau au fost altele şi deci organism ul m atern n -a reac­ ţionat p rin producerea de anticorpi lo c a li. T u lb u rări g astro-intestinale fac m ai frecvent purceii care provin de la scroafe cu infecţii cro­ nice. — m icroclim atul necorespunzător din m ate rn i­ ta te : frig. — defecţiuni în alim entaţia scroafelor în p e ri­ oada de gestaţie. coli nu au existat. clinice sau ascunse. salm oneloza. — p reg ătirea necorespunzătoare a scroafei p en ­ tru fă ta re şi lactaţie cu 7— 10 zile înainte. ca : bruceloza. în special în ceea ce priveşte ap o rtu l proteic şi acel al vitam inelor. aceasta p e n tru a evita fie o supraproducţie de lap te şi deci o indigestie gastro-intestinală. cînd rezervele vitam inice din fi­ catul scroafei au fost epuizate . u m id itate m are. înce­ p u tu l prim ăverii. aer v ic ia t. leptospiroza. . — neefectuarea unor dezinfecţii corespunzătoare. c o li. fie dato rită faptului că m am ele au fost aduse din u n i­ tăţi în care tip u rile de E. A ceastă in ­ fluenţă se observă m ai ales la sfîrşitul iernii.

adăpos­ tu lu i şi odată cu acestea a m icroclim atului. dato­ rită schim bării fu ra jelo r şi a m odului de p rep arare şi adm inistrare. 104 . Boala se n u ­ m eşte colienterotoxiem ie sau boala edem elor. ca u n fenom en de criză. fie că hidrocarbonatele folosite nu sîn t suficient de solubile şi sim ple şi produc fe r m e n ta ţii. conţine p rea m ultă celuloză din fu ra je sau rum eguşul din aştern u t. diareea poate să apară după înţărcare. pot să apară la v îrsta de 10— 12 zile şi în acest caz tu lb u ră rile diareice sîn t d ato rite m ai ales fu ra jării suplim entare. p rin vaccinarea anticolibacilară a scroafelor cu cel p u ţin 3 săptăm îni în ain te de fătare. lotizarea şi con­ flictu l cu purceii de la alte scroafe.T u lb u rările g astro-intestinale pot să apară în prim ele zile după fă ta re şi în această situaţie diareea este dato rită m ai ales n ep reg ătirii m ate rn ită ­ ţilo r şi scroafelor în condiţiile a ră ta te a n te r io r . ca u rm are a lipsei lap telu i m atern. schim barea boxei. devenind susceptibil la îm bolnăvi­ rea condiţionată cu su p rap u n erea de cele m ai m ulte ori a infecţiei cu E. pierd erea m am ei. care fie că are o granulaţie p rea m are. a satisfacerii cerinţelor bio­ logice de h răn ire şi am bianţă şi în al doilea rînd. diareea poate să apară apoi în ju ru l v îrstei de 21 de zile şi aceasta este în le­ g ătu ră cu d ispariţia anticorpilor din organism ul purcelului şi în sfârşit. P rev en irea tu lb u ră rilo r digestive din cele p atru faze de creştere ale p urcelului sugar se face cu succes în p rim u l rîn d p rin asigurarea cerinţelor de m ediu din m ate rn ita te şi g rajd u l în care sîn t in­ troduşi după în ţărcare. Ea apare în condiţiile în care purcelul îşi pierde echi­ lib ru l biologic. coli hem olitic şi m ai r a r cu anaerobi sau alţi germ eni.

A nem ia are la bază tre i cauze : deficitul de pro­ tein e de origine anim ală din raţiile ad m inistrate scroafelor în perioada de gestaţie şi alăptare. se in terv in e cu raţii care con­ ţin m edicam ente în doze biostim ulatoare sau te ra ­ peutice. A nem ia p rin lipsa de fier. Clinic. la purceii în vîrstă de 2— 6 săptăm îni.Terapeutic. care de cele m ai m ulte ori sînt dato rite aşa cum am a ră ta t lui E. deoarece cel m ai frecv en t colibaciloza este o afecţiune locală di­ gestivă şi num ai rare o ri infecţia depăşeşte bariera in testinală şi devine septicem ică. în funcţie de situaţie. paloarea pielii şi a m ucoaselor conjunctivale la care se adaugă uneori o coloraţie subicterică. coli hem olitic. coli şi E. B une rezu ltate se obţin şi p rin ad m inistrarea cloram fenicolului. anem ia se caracterizează p rin scăderea vioiciunii purceilor. în tu lb u ră rile digestive ale purceilor sugari şi înţărcaţi. în special la purceii care nu beneficiază de fu ra je com binate. n itro fu ra n u lu i şi furazolidonei. Serum izarea însă este bine să se facă pe cale bucală. pe lîngă aten u area factori­ lo r de criză am intiţi. lipsa fieru lu i d in laptele m ate rn şi anum ite boli. se d iferen­ 105 . lipsă la pofta de su p t sau m încare. Criza de în ţă rca re poate fi m ai uşor suportată sau ev itată atunci cînd. ANEMIA PURCEILOR A nem ia se constată m ai ales în lunile de iarnă. d ar şi a celor sănătoşi din lo tu ­ rile şi g rajd u rile contam inate. se poate face p rin serum izarea specifică a purceilor bolnavi. spre deosebire de an e­ m ia d atorită lipsei n u tre ţu rilo r proteice.

m yofer etc. anim alele nu sîn t slă­ bite. care se întîlnesc în biologia purceilor. în tim p ce lap tele m atern conţine num ai 1 mg fier/l.). Lipsa sau insuficienţa lui se m anifestă p rin anem ie. cea m ai frecventă este ane­ m ia dato rată lipsei de fier din laptele scroafei. este tîrzie şi fără efect. la 12— 15 zile. In te rv en ţia cu fie r injectabil de necesitate. R ezerva de fier cu care se naşte purcelul. astfel ca să se asigure 150— 200 mg de fie r p e n tru a se com pleta cu sigu­ ra n ţă deficitul. adică atunci cînd consecinţele anem iei încep să apară. Se injectează 1— 3 cm din aceste produse. ursoferan. In practica curentă. A nem ia la purcei se poate preveni p rin adm i­ n istrare a în a tre ia zi de viaţă a purcelului a unui p rep a ra t injectabil care conţine fier (bioferan. pe cînd în cea de n u triţie se constată o slăbire gravă. A lim entaţia este u n u l din factorii cei m ai im por­ tan ţi în creşterea purceilor şi în m enţinerea stării de săn ătate a acestora. D upă a doua săptăm ină de viaţă purcelul a re nevoie zilnic de 7 mg fier. deficitul purcelului în fier este de aproxim ativ 125 mg. precum şi can titatea m inim ă care îi parvine p rin laptele m atern. asigură ritm u l de dezvoltare corporală rapid al purceilor în p ri­ m ele două săptăm îni de viaţă. iar laptele m atern este foarte sărac în acest m icroelem ent. ferodex. 106 . P urceii se nasc cu rezerve reduse de fier faţă de nevoile organism ului. In perioada p rem ergă­ toare începerii consum ului de h ran ă suplim entară. O serie întreagă de stări patologice.ţiază p rin aceea că în prim a. astfel că se înregistrează de la această v îrstă u n deficit de fier.

îşi găsesc cauza în factorul alim entaţie. conţinutul în săru ri m inerale. sau deficient nu tritiv . m icroelem ente şi sub­ 107 . aglom erările. In tru c ît în u n ită ţi se cunosc perioadele critice din viaţa purceilor după care pot apare tu lb u rările. digestibilitatea fu rajelo r apreciate p rin conţinutul în fibre brute. vitam ine. conţinutul în proteine şi am inoacizii necesari. In stab ilirea raţiilo r treb u ie să se ţină cont de to talu l substanţelor digestibile. care au ca efect îm bolnăviri care nu în to td eau n a au un su b strat infecţios. în u n u l sau m ai m ulte din aspectele ei ca : m odul de adm i­ n istrare şi conservare. a tît în u n ităţile cu sistem de creştere in ­ d u strială cît şi în cele cu sistem de creştere gospo­ dărească. D esigur că la acestea pot fi adaugate lo­ tizările. apoi în ţărcarea precoce sau obişnuită. vaccinările. ele pot fi prevenite cu succes dacă cu cîteva zile în a­ inte li se adm inistrează în raţie un suplim ent de vitam ine.l11. ACŢIUN I PEN TRU MĂRIREA REZISTEN ŢEI O RGANISM ULUI In creşterea porcilor şi în special a purceilor sînt m ai m ulte faze critice d in tre care cele m ai însem ­ n ate sîn t tu lb u ră rile digestive şi hipoglicem ia din prim ele zile de viaţă. volum ul ce-l ocupă. Lipsa sau insuficienţa unuia sau m ai m ultora din aceste elem ente se traduce p rin o serie de sem ne clinice şi tu lb u ră ri de creştere pe care le rezum ăm în sim ptom ele n u triţie i deficitare la porcine de la paginile 108—. can titatea sau calitatea acesteia. precum şi sa lu b ritatea furajelor. săru ri m inerale.

— previne îm bolnăvirea anim alelor sănătoase. : — volum ul de m uncă şi efortul fizic al persona­ lului de în g rijire şi v e te rin a r se reduc .S. reducîndu-se m ult n u m ăru l îm bolnăvirilor şi al pierd erilo r la purcei de pe u rm a u nor perioade critice din viaţa acestora. tra ta m e n ­ tele prev en tiv e an tistress sau de in terv en ţie p rin in term ed iu l fu rajelo r sau apei de b ă u t îşi fac tot m ai ju stificată prezenţa. In scopuri antistressoare poate fi utilizată.A. A cestea alcătuiesc reţete fu ra je re antistress şi de in terv en ţie şi cu ele s-au ob ţin u t rezu ltate fo arte bune. In noile condiţii de creştere a purceilor. după specialiştii D epartam entului I. ca în cazul tra ta ­ m entelor individuale . — tra ta m e n tu l poate cuprinde şi anim ale în faza incipientă a unei boli cînd sem nele clinice nu se m anifestă p e n tru a fi depistate. d ar expuse . im e­ d iat după naştere sau în ain te de înţărcare. P e n tru 108 .sta n ţe antiinfecţioase. A CŢIUN I PEN TRU PREV EN IREA UNOR BO LI SPECIFICE In acest capitol se include cu p rio rita te vaccina­ rea antipestoasă. p e n tru ev itarea pierd erilo r consi­ derabile pe care pesta le poate produce în cazul apariţiei bolii în cadrul tin e retu lu i porcin. oferind urm ăto arele av an ­ taje. hem oterap ia m atern ă sau heterohem oterapia p aren teral sau chiar p er os. — se evită fenom enul de stress provocat p rin tra tam e n tu l individual.

5—3 luni se re ­ face im u nitatea antipestoasă. s-a p re p a ra t din tr-o tu lp in ă apatogenă de Salm onella un vaccin care aplicat la purcei în perioada de su­ gari s-a soldat cu rezu ltate destul de bune. după care la 2. A ceasta însă nu poate suplini deficienţele de zooigienă şi profilaxie generală p e n tru care cres­ cătorii şi îngrijito rii de purcei trebuie să aibă o preocupare principală. Astfel. Cum acest com plex de m ăsuri nu poate fi asi­ g u ra t în mod perm anent. Salm oneloza sau paratifosul purceilor prezintă un interes deosebit p e n tru crescătoriile noastre de purcei p rin p ierderile pe care le poate produce. este recom andabil ca im unizarea scroafelor să fie făcută în perioada de repaus. V îrsta m inim ă p en tru aplicarea prim ei vaccinări antipestoase la purcei este de 60 de zile. M ăsurile p e n tru com baterea. d ar m ai ales pen­ tru prev en irea acestei boli constau în aplicarea m e­ todelor corespunzătoare de creştere şi îngrijire. specialiştii au cău tat să găsească unele m ijloace specifice de p revenire a salm onelozei.obţinerea unei im unităţi antipestoase solide şi de lungă d u rată la tin e re tu l porcin. p e n tru m enţinerea in teg rităţii funcţionale a orga­ nism ului anim alelor receptive. efectuînd o nouă vac­ cinare. iar a tin e retu lu i porcin cu virus lapin izat C. în ain te de m ontă. ca şi în cazul colibacilozei. G reu ta­ tea m edie a lo turilor vaccinate în m om entul trece­ rii anim alelor de la sectorul de tin e ret la îngrăşătorie a fost m ai m are cu 8— 15% decît a loturilor nevaccinate. V accinarea reproducătorilor se face cu vaccinuri inactivate. 109 .

te ta n ie . h ip erc h era to za e x tre m ită ţilo r . M agneziu 10. C alciu 6. E fic ie n ţa s la b ă a n u tr iţie i. tu lb u ră r i c ard iac e P ic ă . r a ­ h itism . d e rm a tită e sc o ria tiv ă . Creşterea este 1 încetinită sau . P o ta s iu 8. guşă . Scadc e fic ie n ţa c re ş te rii.. sin d ro m e x ic o to x ic . E n erg e tic e 2. | stagnează | S im p to m e le n u tr iţie i d eficita re la p orcin e____________________ Anexa Moartea sau de­ bilitatea produi şilor la naştere Căderea p ă r u ­ lui» d e rm a to z e 1 şi m ers greoi Tulburări ale . Fosfor 7. — — H ip e r ir ita b ilita te şi t e t a ­ n ie : slă b ire . I dem — — X X — — X X X X — — C ăderea p ă ru lu i. r e p r o d u c ţie i Apetit re du s S îm p to m e S tr u c t u ra osoasă slabă Şchiopăluri N u t r e ţ u r i l e s înt d e f ic ita r e în : 0 1. G r ă s i m e 5. A cizi a m in a ţi esen­ ţia li 4. Iod G răsim e re d u să în ra p o rt cu g re u ta te a c o rp o ra lă. X —• Scade fosforul a n o rg a n ic d in sînge. N iv e lu l p ro teic i X X X X X X X X — — 2 3 — 4 — 5 — 6 X X 7 8 — A nem ie D iaree Al t e efecte 0 10 — X X X X X X X X — — X X X X — X X — X X X X 3. S o d iu (sare) 9. X X H ip e rca lc e m ie. su p ra în g ră şa re a c a rc ase ­ lor. — — A lopecie la n a şte re .

F ier 12. C upru 1 X X 2 X 3 4 5 X X — — X — — 13. P irid o x in ă X X X X X X — X X — X X — — X X X X X — X — X X — X X X X X . R ib o fla v in ă 18. Z in c 14.0 11. V ita m in a A X X X — X — X X X — 15. A cid p a n to te n ic 2 0. V ita m in a D 16. N ia cin ă 19. T ia m in ă 17.

.

M angan — — — X — . C o lin ă 1 X 2 X 3 4 X 5 — — 22. V ita m in a B l2 23. V ita m in a E — — 25. B io tin ă X X X X X X X — X — 24.0 21.

6 X 7 X 8 9 1 0 --- L ip sa co o rd o n ării m iş c ă ri­ lo r. a s te n ie . X — — — M io d istro fie sc h a le tic ă şi c a rd ia c ă . e stru n e re g u la t. h e p a to z ă . X X . glom er u lită o c lu z iv ă . h e p a ­ to ză. seim e a le un­ — — — — — X — A lopecie. g h iilo r. r ig id ita te a a r tic u la ­ ţ iilo r . A nem ie. c reşte rea g ră sim ii dor­ sale. necroza e p ite liu lu i n e fro n u lu i. edem p u lm o n a r D im in u a re a c re şte rii sche­ le tu lu i.

. coli — R u jetu l — D iz e n te ria a n aero b ă — In flu e n ta p u rc eilo r V ira li: — G a stro e n te rita tra n s ­ m isib ilă — B oala lu i A ujeszky A lte cauze: — B oala h e m o litic ă (anem ia) — M ioclonia co n g en itală F a c to ri fiz ic i: — T ra u m a tism e ______ S im p to m e specifice: — p riv esc cauza p rim a ră de la purcel F a c to ri L A P T E L E 4 In te rfe re n ţa cu scăd erea se c re ţie i la c ta te . F a c to ri fizici: — S fîrcu ri o a rb e sau in su ficie n ţa sfîrcu rilo r. F a c to ri cu p u n c t de p lecare purcelul B a c te rie n i: — S tre p to c o ci g ru p u l C.B oala p u rc e lu lu i n o u -n ă scu t Anexa 2 S c h e m a tn d lc ft u n e le I n te r r e l a ţll p ro b a b il fiz io lo g ic e . cu punct de plecare scroafa. — E.e. bo ala lu i A ujeszky) — M a stita — M e trita — D eficienţe în se c re ţia la c ta tă de n a tu ră n e in fe cţio asă S im p to m e specifice: — P riv e sc cauza p rim a ră de la scroafă — Com ă — S triv ire — M oarte S in d ro m u l o b se rv a t . c a r e cu fa c to rii p a to lo g ic i duc la m o a rte a p u rc e lu lu i s u g a r (după GOODW1N — 195&). — S fîrcu ri n e fu n cţio n a le T e m p e ra m e n tu l: S im p to m e c ara c te ristic e p u r c e lu lu i: — — — — — — — — M oleşeală H ip o te rm ie H ip erg licem ie B ra d ic a rd ie P a lo a re D e sh id ra ta re A zotem ie C on v u lsiu n i — A n im ale re fra c ta re p e n tru funcţia de m am ă sau doică — C a n ib a lism A g a lax ia sau h ip o g a la x ia : — In fec ţii g e n era le (pesta g. t.

.

...................... 6 11 18 S iste m e de creştere a p o r c i l o r ...............CUPRINS G en era lită ţi leg a te de sp ecia p o r c i n e .............S ............... F ătarea . P reg ă tirea sc ro a fe lo r şl sc ro fiţelo r pentru f ă t a r e ........... R o m â n i a ........................................................................... 5 C a ra c te ris tic ile c re şte rii p o r c i l o r ...... 93 101 115 ................................ în g r ijir e a şi h r ă n ir e a tin e r e tu lu i p o r c i n .................................................................................... H răn irea şi în g r ijir e a sc ro a fe lo r care a l ă p t e a z ă ............ în g rijire a şi h ră n ire a tin e re tu lu i p o rcin p e n tru re p ro d u c ţie B o lile p u rceilo r su g a ri ş i tin e r e tu lu i p orcin ........................................................................ C a s tr a re a p u r c e i l o r ................................................................................................................................ ................................................................. m o n tă ..................... ............. ............ în ţă r c a r e a p u r c e i l o r .................... H răn irea ş l în g r ijir e a p u rceilo r s u g a r i ................... H ră n ire a tin e r e tu lu i p o r c i n ........... U n e le p a r tic u la r ită ţi a n ato m ic e şi fiziologice ale p o rcin elo r R a se le d e p o rc i d in R ................................................................ Ie ristic ile c re şte rii p o rc ilo r în siste m u l podăresc C a r a c t e r i s t i c i l e c r e ş te r ii tr ia l P reg ă tirea p o r c ilo r în 19 gos­ 20 23 24 26 28 36 40 43 70 72 81 88 de tip g o s p o d ă ria p e r s o n a lă in d u s ­ C a r a c t e r i s t i c i l e c r e ş te r ii p o r c ilo r în s is te m u l de tip sc r o a fe lo r şi scrof iţe lo r pentru ........

..H ip o g lic e m ia p u r c e ilo r .............. 101 102 105 107 108 T u lb u r ă r i l e g a s t r o .............................................. ....... .............i n t e s t i n a l e A n e m ia p u r c e i l o r ..... A c ţiu n i p e n tr u m ă r ir e a r e z is te n ţe i o r g a n is m u lu i ............................. ............... ............... ....................... A c ţiu n i p e n tr u p r e v e n ire a u n o r b o li s p e c ific e .

.

.

.

!n . conducătorilor unităţilor agricole şi tuturor crescătorilor de porci. „Creşterea purceilor" va fi folositoare tutu­ ror îngrijitorilor. brigadierilor. îngrijire şi hrănire care pot fi aplicate in orice tip de crescătorie.Prezentind metode de creştere.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful