Sunteți pe pagina 1din 41

DREPTUL PROPRIETATII INTELECTUALE an 2 sem 1

DREPTUL PROPRIETATII INTELECTUALE 1. 1. Dreptul de proprietate intelectuala reglementeaza: a. raporturile sociale legate de creatia intelectuala si rezultatele ei sub cele mai variate forme b. raporturile sociale legate de proprietatea literara si artistica c. a. raporturile sociale legate de proprietatea industriala RASPUNS CORECT: A 2. 1. Natura juridica a dreptului de proprietate intelectuala este: a. un drept de proprietate b. un drept distinct ce formeaza o categorie speciala, bucurandu-se de attribute morale si patrimoniale c. un drept personal nepatrimonial d. un drept rea RASPUNS CORECT: B 3. 1. Care sunt principiile dreptului proprietatii intelectuale: a. principiul tratamentului national, ,principiul dreptului de prioritate, principiul independentei brevetelor b. principiul tratamentului national, ,principiul dreptului de prioritate, principiul independentei brevetelor principiul independentei marcilor c. principiul oficialitatii, principiul tratamentului national, ,principiul dreptului de prioritate, principiul independentei brevetelor RASPUNS CORECT: B 4. Potrivit principiului tratamentului national: a. cetatenii oricarei tari care face parte din Uniunea de la Paris sau Uniunea de la Berna vor beneficia de aceeasi protectie ca si nationalii din celelalte tari membre b. cetatenii oricarei tari care este membra a Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale vor beneficia de drepturi egale c. cetatenii unei tari se bucura de aceeasi protectie si in afara teritoriului tarii respective RASPUNS CORECT: A 5. Prin drept de prioritate se intelege : a. situatia privilegiata a unei persoane care a efectuat intr-o tara a Uniunii de la Paris un prim depozit reglementar, de a depune cereri cu acelasi obiect pentru a obtine protectie in celelalte tari membre ale Uniunii.

b. situatia privilegiata a unei persoane care a efectuat in tara sa de origine un prim depozit reglementar, de a depune cereri cu acelasi obiect pentru a obtine protectie in celelalte tari membre ale Uniunii c. dreptul persoanei care in tara sa de origine a efectuat un depozit reglementar, de a depune cereri cu acelasi obiect pentru a obtine protectie in orice alta tara RASPUNS CORECT: A 6. Primul depozit se poate efectua : a. in tara de origine a resortisantului b. in orice tara membra a Uniunii c. in tara de origine a resortisantului sau in orice tara membra a Uniunii RASPUNS CORECT: C 7. Soarta ulterioara a primului depozit : a. influenteaza existenta dreptului de prioritate. b. nu influenteaza existenta dreptului de prioritate c. poate influenta existenta dreptului de prioritate RASPUNS CORECT: B 8. Potrivit principiul independentei brevetelor a. acordarea unui brevet de inventie intr-o tara obliga o alta tara sa acorde brevet pentru aceeasi inventie b. brevetul de inventie nu poate fi refuzat sau invalidat in oricare tara membra pe motiv ca un brevet pentru aceeasi inventie a fost refuzat sau invalidat in o alta tara. c. brevetele obtinute in diferitele tari ale Uniunii cu beneficiul prioritatii nu vor avea aceeasi durata cu aceea pe care ar fi avut-o daca ar fi fost cerute si eliberate fara beneficiul prioritatii RASPUNS CORECT: B 9. Potrivit principiului independentei marcilor a. daca in tara de origine este prevazuta obligatia de reinnoire a inregistrarii unei marci, acest lucru da nastere la o obligatie de reinnoire a inregistrarii efectuate intr-o alta tara a Uniunii, in care a fost inregistrata marca. b. o marca depusa de un resortisant al unei tari a Uniuniide la Paris va putea fi refuzata sau invalidata pentru motivul ca a fost depusa, inregistrata sau reinnoita in tara de origine c. dupa inregistrarea unei marci intr-o tara a Uniunii de la Paris, aceasta nu mai depinde de marca de origine ori de marcile inregistrate in celelalte tari ale Uniunii. RASPUNS CORECT: C

10. Pot constitui obiect al dreptului de autor: a. operele literare b. desenele industriale c. textele legislative RASPUNS CORECT: A 11. Operele compozite sunt: a. opere ce au fost create plecandu-se de la opere preexistente b. opere ce includ in ele alte opere preexistente c. opera create prin contributia comuna a mai multor persoane RASPUNS CORECT: B 12. Nu fac obiectul protectiei in cazul dreptului de autor : a. adnotarile b. descoperirile stiintifice c. traducerile RASPUNS CORECT: B 13. Potrivit Legii nr. 8/1996 o opera de creatie este protejata : a. numai daca are o mare insemnatate nationala b. numai daca face parte din patrimoniul cultural national c. indiferent de valoarea acesteia RASPUNS CORECT: C 14. Drepturile morale ale autorului sunt: a. sunt absolute b. sunt sesizabile c. sunt prescriptibile RASPUNS CORECT: A 15. Dreptul la nume inseamna: a. dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor b. dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa opra la cunostinta publica c. dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei si de a se opune oricarei modificari sau atingeri aduse operei, daca prejudiciaza onoarea sau reputatia sa RASPUNS CORECT: B

16. Proprietarul sau posesorul operei de arta : a. este obligat sa permita autorului accesul la opera sa b. nu are obligatia de a pune opra la dispozitia autorului c. are dreptul sa distruga opera , fara a fi obligat sa o ofere mai intai autorului RASPUNS CORECT: A 17. Drepturile patrimoniale sunt: a. drepturi transmisibile b. opozabile imprescriptibile c. insesizabile RASPUNS CORECT: A 18. Potrivit Conventiei de la Berna , durata minima de protectie a dreptului de autor este: a. 50 de ani dupa decesul autorului b. 70 de ani dupa decesul autorului c. 20 de ani dupa decesul autorului RASPUNS CORECT: A 19. Drepturile patrimoniale apartinand autorului sunt protejate potrivit legislatiei romane : a. de la crearea operei pe toata durata vietii autorului plus o durata de 70 de ani dupa moartea acestuia b. de la publicarea operei pe toata durata vietii autorului plus o durata de 70 de ani dupa moartea acestuia c. pe o perioada de 70 de ani de la aducerea operei la cunostinta publica RASPUNS CORECT: A 20. Contractul de cesiune a drepturilor de autor este: a. un mod de transmitere a acestor drepturi b. un mod de transformare a acestor drepturi c. un mod de stingere a acestor drepturi RASPUNS CORECT: A 21. In cazul unui contrac de cesiune exclusiva a drepturilor de autor: a. titularul sau autorul nu mai poate folosi opera el insusi b. titularul sau autorul poate transmite spre utilizare opera altor persoane c. titulari ai drepturilor sunt atat cedentul , cat si cesionarul dobanditor al drepturilor transmise. RASPUNS CORECT: A

22. Contractul de cesiune a drepturilor de autor : a. se incheie in forma scrisa ad validitatem b. se incheie in forma autentica sub sanctiunea nulitatii c. se incheie in forma scrisa ad probationem RASPUNS CORECT: C 23. Daca in contractul de cesiune a drepturilor de autor nu s-a prevazut remuneratia cuvenita titularului dreptului de autor, se poate solicita: a. anularea contractului b. rezolutiunea contractului c. nu intervine nici o sanctiune, contractul putand fi si cu titlu gratuity RASPUNS CORECT: A 24. Obiectul contractului de editare il constituie: a. cedarea de catre autor editorului a dreptului de a reproduce si difuza opera b. cedarea de catre autor editorului a dreptului de a exploata opera c. cedarea de catre autor editorului a dreptului de a aduce modificari operei RASPUNS CORECT: A 25. Se considera de legea ca o editie este epuizata atunci cand : a. au ramas nevandute peste 100 de exemplare sau 5% din tirajul tras. b. au ramas nevandute sub 100 de exemplare sau 5% din tirajul tras c. au ramas nevandute 100 de exemplare sau 5% din tirajul tras RASPUNS CORECT: B 26. In situatia in care editorul se hotaraste sa distruga exemplarele ramase in stoc: a. poate face acest lucru fara acordul autorului b. poate face acest lucru numai cu acordul autorului c. el este obligat sa le ofere mai intai autorului pe pretul pe care l-ar fi platit in vederea operatiei de distrugere RASPUNS CORECT: C 27. Incetarea contractului de reprezentare teatrala( de executie muzicala) intervine in cazul: a. presupune existenta unei culpe a partilor b. intreruperea reprezentarii sau executarii timp de 2 ani consecutive c. interpretarea operei in mod abuziv RASPUNS CORECT: B

28. Durata de protectie a operei cinematografice este de : a. 70 de ani dupa moartea ultimului co-autor b. durata vietii autorului plus 70 de ani dupa decesul acestuia c. cat timp este in fiinta opera cinematografica RASPUNS CORECT: A 29. Drepturile conexe dreptului de autor: a. sunt drepturi asupra creatiei interpretilor, regizorilor, dirijorilor, celor care inregistreaza operele , celor care le comunica public prin radio-TV b. fac legatura intre operele autorilor si mijloacele prin care acestea ajung la cunostinta publicului c. ambele variante de raspuns sunt corecte RASPUNS CORECT: C 30. Subiect al dreptului de autor nu poate fi : a. persoana juridica cu sediul in Romania b. persoana fizica ce a creat opera c. persoanele fizice care creeaza impreuna o opera RASPUNS CORECT: A 31. Subiecti secundari ai dreptului de autor sunt: a. persoanele fizice care elaboreaza in comun o opera b. persoanele care dobandesc o serie de prerogative ale dreptului de autor, fie in temeiul legii, fie in temeiul unor acte intre vii sau pentru cauza de moarte c. succesorii in drepturi ai autorului RASPUNS CORECT: B 32. Organismele de gestiune colectiva a dreptului de sunt : a. societati comerciale cu personalitate juridica proprie b. societati comerciale in nume colectiv c. asociatii non-profit RASPUNS CORECT: C 33. Distinctia intre opere comune sau realizate in colaborare si opere colective este: a. la opera realizata in colaborare contributia fiecaruia dintre autori poate fi determinata, pe cand opera colectiva, nu permite identificarea contributia acestora b. la opera in colaborare drepturile pentru autori sunt exercitate in comun de catre acestia, necunoscandu-se

contributia fiecarui autor, iar la opera colectiva drepturile apartin persoanei fizice sau juridice care a comandat opera, c. nu exista nici o distinctie intre cele doua categorii RASPUNS CORECT: A 34. Pot constitui obiect al dreptului de autor a. operele ce nu sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri b. inventiile continute intr-o opera c. ideile si teoriile RASPUNS CORECT: A 35. Folclorul ca totalitate de opere, a traditiilor si obiceiurilor populare: a. nu face obiect al protectiei conferite de dreptul de autor, conform legii 8/1996, b. este protejat prin dispozitiile legii 8/1996, c. nici un alt sistem de drept in afara celui romanesc nu admite protejarea acestuia RASPUNS CORECT: A 36. Nu constituie titlu de protectie a inventiilor: a. certificatul de utilitate b. certificatul constator c. certificatul additional RASPUNS CORECT: B 37. Sunt brevetabile: a. inventiile care contravin ordinii publice si bunelor moravuri b. soiurile de plante si rasele de animale, precum si procedeele esential biologice pentru obtinerea plantelor sau animalelor c. inventiile care conduc la dezvoltarea unui produs RASPUNS CORECT: C 38. Inventiile care contin informatii ce constituie secrete de stat: a. brevetarea se poate face numai daca informatiile au fost declasificate b. nu se pot breveta c. secretele de stat nu pot constitui parte componenta a unei inventii RASPUNS CORECT: A

39. Brevetul european se acorda de catre : a. organismul de gestiune colectiva constituit la nivelul fiecarui stat b. OSIM c. Oficiul European de Brevete RASPUNS CORECT: C 40. In material brevetului de inventie, sistemul examenului amanat sau examenului intarziat presupune: a. verificarea noutatii inventiei, precum si a conditiilor pentru constituirea depozitului reglementar si a celor pentru existenta inventiei brevetabile b. examinarea constituirii depozitului reglementar si publicarea cererii de brevet c. obtinerea brevetului de inventie , fara examinarea noutatii, titlul de protectie eliberandu-se pe riscul si pericolul inventatorului RASPUNS CORECT: B 41. Durata maxima de valabilitate a unui brevet este de a. 20 de ani b. mai mica de 20 de ani c. mai mare de 20 de ani RASPUNS CORECT: A 42. Perioada de valabilitate a brevetului de perfectionare sau complementar: a. nu are nici o legatura cu durata de valabilitate a brevetului principal b. depinde de aceea a brevetului principal c. este limitata la aceea a brevetulului principal RASPUNS CORECT: C 43. Dupa expirarea duratei de valabilitate: a. inventia trece in domeniul public si poate fi exploatata de orice persoana interesata b. inventia trece in domeniul public si poate fi exploatata de alte persoane numai cu consimtamantul titularului brevetului c. titularul brevetului isi poate reinnoi brevetul de inventie pentru o perioada de inca 5 ani RASPUNS CORECT: A 44. Brevetul de inventie: a. asigura protectia proprietatii industriale prin interzicerea folosirii inventiei de catre terti pe durata sa de

valabilitate b. atribuie titularului o situatie juridica stabilita anterior prin lege , dand nastere, modificand sau stingand noi drepturi subiective. c. ambele variante de raspuns sunt corecte RASPUNS CORECT: A 45. Brevetul de inventie este: a. act juridic declarativ de drepturi preexistente b. contract sinalagmatic, cu titlu gratuit c. un act juridic administrativ constitutiv de drepturi RASPUNS CORECT: C 46. Noutatea: a. este o conditie de fond pentru ca o inventie sa fie brevetata b. este o conditie de forma pentru ca o inventie sa fie brevetata c. nu constituie o conditie pentru brevetarea unei inventii RASPUNS CORECT: A 47. Nu exista noutate : a. daca anterior cererii pentru eliberarea brevetului de inventie au fost cunoscute obiectul, procedeul, metoda, produsul b. cand inventia a fost divulgata de insusi autor sau a fost cunoscuta in intervalul de 6 luni care a precedat inregistrarea cererii de brevet. c. ambele varinate de raspuns sunt corecte RASPUNS CORECT: C 48. O inventie este considerata ca implicand o activitate inventiva daca : a. daca se bazeaza pe un procedeu nou, necunoscut publicului b. pentru o persoana de specialitate ea nu rezulta in mod evident din cunostintele cuprinse in stadiul tehnicii c. daca vine sa perfectioneze un produs preexistent RASPUNS CORECT: B 49. Sunt considerate inventii: a. creatiile estetice b. programele de calculator c. creatiile intelectuale care conduc la un produs nou, necunoscut, anterior stadiului tehnicii RASPUNS CORECT: C

50. Data de la care incepe sa curga perioada de valabilitate a brevetului de inventie poate fi : a. data depozitului cererii de brevet b. data finalizarii etapei de examinare in fond a cererii c. data ramanerii irevocabile a hotararii prin care s-a admis cererea de brevet RASPUNS CORECT: A 51. Titular al brevetului de inventie poate fi inventatorului salariat , in situatia in care: a. inventia a fost creata in executarea unui contract de munca , ce prevede o misiune inventiva, iar unitatea nu si-a valorificat dreptul la acordarea brevetului b. inventia a fost creata in executarea unui contract de munca, ce implica explicit o misiune inventiva si nu exista o clauza de atribuire catre inventator a dreptului la acordarea brevetului c. ambele raspunsuri sunt corecte RASPUNS CORECT: A 52. Odata cu depunerea cererii si inregistrarea acesteia , in persoana titularului a. se constituie depozitul national reglementar b. se naste dreptului de prioritate c. ambele raspunsuri sunt corecte RASPUNS CORECT: C 53. De la data publicarii cererii de brevet: a. solicitantului ii sunt recunoscute provizoriu aceleasi drepturi ca si titularului de brevet b. solicitantuluIui i se recunoaste un drept exclusiv de exploatare a inventiei c. solicitantul poate promova actiunea in contrafacere RASPUNS CORECT: A 54. Procedura extraordinara de brevetare presupune: a. inregistrarea, examinarea preliminara si publicarea cererii de brevet b. ca solicitantul poate cere examinarea cererii fara sa mai astepte publicarea acesteia c. examinarea numai in fond a cererii RASPUNS CORECT: B 55. Cererea de acordare a brevetului poate fi formulata de catre: a. inventator b. orice persoana fizica sau juridical domiciliata/ cu sediul in Romania c. ambele raspunsuri sunt corecte RASPUNS CORECT: A

56. Examinarea cererii de brevet poate fi ceruta : a. la data depozitului cererii de brevet b. pentru cererile de brevet de inventie care contin informatii calificate drept secrete de stat, se poate solicita examinarea cererii in termen de 2 luni de la declasificare c. oricand RASPUNS CORECT: A 57. In situatia in care nu s-a cerut examinarea odata cu depunerea cererii si examinarea nici nu are loc pana la expirarea termenului de 30 de luni: a. cererea va fi respinsa b. cererea se considera abandonata c. titularul poate solicita reluarea examinarii RASPUNS CORECT: B 58. Hotararea Comisiei OSIM se ia: a. in aceeasi zi in care s-a finalizat examinarea in fond a cererii de brevet b. imediat dupa examinarea in fond a cererrii de brevet c. in termen de 18 luni de la data de la care s-a solicitat examinarea cererii RASPUNS CORECT: C 59. In baza hotararii de acordare a brevetului de inventie: a. OSIM elibereaza brevetul de inventie persoanei indreptatite b. drepturile titularului devin opozabile fata de terti c. brevetul se inscrie in Registrul national al brevetelor de inventie RASPUNS CORECT: A 60. In cazul in care solicitantul, altul decat inventatorul, nu a facut dovada in termenul stabilit de lege, ca este indreptatit la acordarea brevetului: a. OSIM considera cererea abandonata b. OSIM respinge cererea c. OSIM il notifica pe solicitant sa si completeze cererea in maxim 2 luni de zile, sub sanctiunea respingerii cererii RASPUNS CORECT: B

61. Cererile sunt considerate ca fiind retrase in urmatoarele cazuri: a. inventatorii nu au fost declarati in termen de 18 luni de la data solicitarii examinarii in fond b. cererea nu indeplineste conditiile prevazute de lege c. inventia ce face obiectul cererii este exclusa de la brevetare RASPUNS CORECT: A 62. Hotararile OSIM se comunica solicitantului in termen de: a. 15 zile de la pronuntare b. o luna de la data luarii hotararii c. 10 zile de la pronuntare RASPUNS CORECT: B 63. Hotararie OSIM de acordare sau de respingere a cererii de brevet de inventie pot fi atacate pe calea: a. contestatiei b. recursului c. apelului RASPUNS CORECT: A 64. Hotararie OSIM de acordare a brevetului de inventie pot fi: a. atacate cu contestatie in anulare b. revizuite potrivit regulilor de drept comun c. revocate din oficiu RASPUNS CORECT: C 65. OSIM va dispune repunerea in termen a solicitantului sau titularului brevetului daca: a. titularul din motive temeinice nu a putut sa respecte un termen in procedurile in fata OSIM b. se completeaza cererea de brevet cu noi revendicari c. se invoca dreptul de prioritate RASPUNS CORECT: A 66. In cazurile in care cererea de brevet a fost retrasa sau considerara retrasa: a. OSIM nu poate dispune repunerea in termen b. titularul poate solicita repunerea in termen c. nici un raspuns nu este correct RASPUNS CORECT: A

67. Cererea de repunere in termen trebuie formulata : a. in termen de 2 luni de la incetarea cauzei care l-a impiedicat pe solicitantul sau titularul brevetului sa actioneze b. nu mai tarziu de 1 an de la data expirarii termenului nerespectat c. ambele raspunsuri sunt corecte RASPUNS CORECT: C 68. Prntre drepturile personal nepatrimoniale ale inventatorului se numara si : a. dreptul de prioritate b. dreptul de scutire temporara de la impozitul pe profit c. dreptul unitatii titulare de brevet la asistenta tehnica RASPUNS CORECT: A 69. Titularul brevetului are urmatoarele obligatii fata de inventator: a. de a-l informa asupra stadiului examinarii cererii de brevet in cadrul OSIM, precum si asupra stadiului si rezultatelor aplicarii inventiei b. de a-i face public numele c. de a-i remite titlul de protectie la expirarea duratei de valabilitate a acestuia RASPUNS CORECT: A 70. Drepturile patrimoniale ale inventatorului netitular de brevet: a. sunt stabilite prin conventia partilor b. sunt stabilite prin contractul de cesiune a dreptului la eliberarea brevetului de inventie c. sunt stabilite prin lege RASPUNS CORECT: B 71. Limitele dreptului exclusiv de exploatare a inventiei: a. durata protectiei si intinderea teritoriala a protectiei b. fabricarea, folosirea, oferirea spre vanzare, vanzarea sau importul in vederea folosirii, in cazul in care obiectul brevetului este un produs c. modalitatea de exploatare a inventiei RASPUNS CORECT: A 72. Fata de terti, efectele transmiterii drepturilor ce decurg din brevet se vor produce: a. din momentul incheierii contractului de cesiune b. incepand cu data publicarii in BOPI a mentiunii inregistrate la OSIM

c. din momentul in care au fost notificati cu privire la cesiunea drepturilor RASPUNS CORECT: B 73. Prin cesiune drepturilor decurgand din brevetul de inventie : a. se transmite insasi dreptul asupra inventiei b. cesionarul se subroga in drepturile cedentului c. ambele raspunsuri sunt corecte RASPUNS CORECT: C 74. Ca efect al cesiunii dreptulrilor decurgand din brevetul de inventie: a. cesionarul dobandeste dreptul asupra brevetului b. cesionarul nu are dreptul de a formula actiunea in contrafacere c. cesionarul este obligat sa inregistreze cesiunea la OSIM RASPUNS CORECT: A 75. Ca urmare a incheierii contractului de cesiune a drepturilor cu privire la brevetul de inventie, cedentul este obligat a. sa exploateze inventia cedata b. preda obiectul cesiunii c. sa plateasca taxele anuale pentru mentinerea in vigoare a brevetului RASPUNS CORECT: B 76. In cazul licentei exclusive: a. licentiatul are drept exclusiv de folosire a inventiei b. licentiatorul poate transmite acest drept de folosire altei persoane c. licentiatul are dreptul la o folosire limitata a inventiei RASPUNS CORECT: A 77. Incetarea contractului de licenta se poate produce in urmatoarele imprejurari: a. la expirarea termenului convenit de parti, daca s-a incheiat contractul pe o perioada determinate b. prin anularea brevetului c. ambele raspunsuri sunt corecte RASPUNS CORECT: C

78. Licentele obligatorii (judiciare) se acorda in baza : a. unei hotarari judecatoresti b. dipozitiilor legale c. conventiei partilor RASPUNS CORECT: A 79. Anterior expirarii perioadei legale de protectie, titularul brevetului de inventie poate : a. renunta la acest titlu de protectie partial sau integral b. renunta la acest titlu de protectie cu consimtamantul inventatorului c. nu poate renunta la acest titlu de protectie RASPUNS CORECT: A 80. Decaderea titularului din drepturile conferite de brevet intervine: a. in momentul in care titularul brevetului nu achita taxele legale de mentinere in vigoare a brevetului de inventie in termenul prevazut de lege b. in cazul in care titularul brevetului cesioneaza drepturile sale unei alte persoane c. sanctiunea decaderii nu intervine in nici una din situatiile de mai sus RASPUNS CORECT: A 81. Decaderea : a. produce efecte numai pentru viitor b. produce efecte retroactive c. poate fi si partiala RASPUNS CORECT: A 82. Revalidarea brevetului: a. se poate solicita de orice persoana interesata b. se poate solicita in termen de 6 luni de la data publicarii decaderii c. nu este admisibila in caz de neplata taxelor de mentinere in vigoare a brevetului, chiar daca neplata taxelor a fost determinate de motive neimputabile titularului de brevet RASPUNS CORECT: B 83. Anularea brevetului intervine : a. pentru motive posterioare datei de inregistrare a cererii de brevet b. pentru motive concomitente datei de inregistrare a cererii de brevet c. daca nu sunt indeplinite conditiile pentru existenta unei inventii brevetabile, indiferent de momentul

constatarii neindeplinirii acestor conditii RASPUNS CORECT: B 84. Cererea de anulare a brevetului poate fi formulata de: a. inventator b. persoana indreptatita la acordarea brevetului c. ambele raspunsuri sunt corecte RASPUNS CORECT: C 85. Instanta care are competenta materiala si teritoriala exclusiva de a judeca cererile de anulare a brevetului de inventie este: a. Tribunalul Bucuresti b. Curtea de Apel Bucuresti c. Tribunalul in circumscriptia caruia domiciliaza titularul brevetului de inventie RASPUNS CORECT: A 86. Anularea brevetului de inventie produce efecte a. numai pentru viitor b. de la data constituirii depozitului cererii de brevet c. de la data ramanerii irevocabile a hotararii prin care s-a pronuntat anularea brevetului RASPUNS CORECT: B 87. Daca brevetul a fost anulat integral: a. se considera ca el nu a fost niciodata acordat b. efectul consta in restrangerea sau limitarea revendicarilor c. titularul nu mai poate exploata inventia incepand cu data ramanerii irevocabile a hotararii de anulare RASPUNS CORECT: A 88. Contestatia impotriva hotararilor OSIM de acordare sau de respingere a cererii de brevet : a. trebuie formulata in termen de 15 zile de la pronuntare b. trebuie formulata in termen de 3 luni de la data comunicarii c. se solutioneaza de catre Tribunalul Bucuresti RASPUNS CORECT: B

89. OSIM poate revoca din oficiu hotararile sale privind cererile de brevet de inventie: a. pana la data comunicarii acestora catre persoana interesata b. pana la data publicarii in BOPI c. chiar si dupa comunicarea acestora catre persoana interesata RASPUNS CORECT: A 90. Marca : a. este un semn distinctiv al proprietatii industriale b. nu este susceptibila de reprezentare grafica c. serveste la deosebirea produselor si serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele apartinand altei persoane. RASPUNS CORECT: C 91. Pot fi inregistrate: a. marcile care indeplinesc conditiile prevazute de lege b. marcile care sunt lipsite de caracter distinctiv; c. marcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicatii devenite uzuale in limbajul curent sau in practicile comerciale loiale si constante; RASPUNS CORECT: A 92. Comerciantii: a. au posibilitatea, de a alege si utiliza marcile b. au obligatia de a alege si utiliza marcile c. nici unul dintre raspunsurile de mai sus nu este corect RASPUNS CORECT: A 93. In cazul medicamentelor: a. utilizarea marcilor este obligatorie b. utilizarea marcilor nu este obligatorie c. utilizarea marcilor este lasata la aprecierea comerciantilor RASPUNS CORECT: A 94. Marca colectiva : a. este destinata a servi la deosebirea produselor sau a serviciilor membrilor unei asociatii de produsele sau serviciile apartinand altor persoane b. apartine persoanelor care alcatuiesc asociatiile

c. este alcatuita din mai multe semne distincte RASPUNS CORECT: A 95. Marcile de rezerva: a. se depun cu intentia de a fi folosite in viitor pentru anumite produse sau servicii b. existenta lor depinde de existenta unor mari principale c. sunt dependente de o alta marca principala RASPUNS CORECT: A 96. Functia de concurenta a marcii se realizeaza prin : a. diferentiere b. publicitate c. toate variantele de mai sus RASPUNS CORECT: C 97. Reprezentarea semnului ales ca marca se poate realiza prin: a. linii si desene b. puncte si culori c. ambele raspunsuri sunt corecte RASPUNS CORECT: C 98. Distinctivitatea , ca trasatura a marcii cuprinde: a. originalitatea b. inovatia c. actualitatea RASPUNS CORECT: A 99. Marca de certificare este: a. marca larg cunoscuta in Romania la data depunerii unei cereri de inregistrare a marcii sau la data prioritatii revendicate in cerere; b. marca de fabrica sau de comert , inregistrata reglementar in tara de origine, care este admisa la depunere si protejata in alte state membre al Conventiei de la Paris, in forma inregistrata in tara de origine c. marca ce indica faptul ca produsele sau serviciile pentru care este utilizata sunt certificate de titularul marcii in ceea ce priveste calitatea, materialul, modul de fabricatie a produselor sau de prestare a serviciilor, precizia ori alte caracteristici RASPUNS CORECT: C

100. Pentru a dobandi drepturile de protectie ce decurg din marca, persoana fizica sau juridica trebuie : a. sa aiba capacitate deplina de exercitiu b. sa foloseasca efectiv marca inregistrata c. sa aiba domiciliul , respectiv sediul in Romania RASPUNS CORECT: B 101. Dreptul la marca individuala poate apartine: a. unei persoane fizice sau juridice care desfasoara un comert sau o industrie ori presteaza un serviciu b. unei persoane fizice cu capacitate deplina de folosinta c. persoanei fizice care a creat desenul ce constituie obiect al marcii RASPUNS CORECT: A 102. Dreptul la marca colectiva apartine: a. persoanelor fizice care au creat in mod colectiv marca b. persoanelor juridice care nu exercita nemijlocit o activitate comerciala sau industriala c. persoanelor fizice care presteaza o activitate comerciala RASPUNS CORECT: B 103. Dreptul la marca de certificare apartine : a. persoanelor juridice care exercita controlul produselor sau al serviciilor b. persoanei fizice, furnizor de produse ori prestator de servii c. asociatiilor de fabricanti RASPUNS CORECT: A 104. Dreptul de folosire exclusiva a marcii presupune: a. tertii pot utiliza aceeasi marca, dar numai pentru alte produse sau servicii b. titularul unei marci individulale sau colective nu are posibilitatea transmiterii drepturilor asupra marcii, in tot sau in parte, cu titlu oneros sau gratuit c. tertii nu pot utiliza aceeasi marca , chiar daca ultilizarea vizeaza alte produse sau servicii RASPUNS CORECT: A 105. Titularul unei marci inregistrate poate: a. solicita instantei de judecata sa interzica tertilor sa foloseasca , fara consimtamantul sau un semn identic ori similar cu marca respective b. cere sa se interzica altor persoane detinerea, oferirea spre vanzare sau comercializarea produselor care

poarta aceasta marca, pentru produsele care au fost puse in comert de insusi titular sau cu consimtamantul acestuia c. cere sa se interzica unui tert sa foloseasca in activitatea sa comerciala numele sau denumirea sa RASPUNS CORECT: A 106. Marca are : a. caracter absolut b. caracter principal c. caracter nelimitat RASPUNS CORECT: A 107. Data depozitului national reglementar este : a. data publicarii cererii de inregistrare a marcii b. data la care a fost depusa la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci cererea de inregistrare a marcii c. independenta de momentul depunerii cererii de inregistrare a marcii RASPUNS CORECT: B 108. Daca solicitantul a prezentat anumite produse si servicii in cadrul unei expozitii internationale oficiale sau oficial recunoscute, organizata pe teritoriul Romaniei sau intr-un stat membru al Conventiei de la Paris, solicitantul va beneficia de: a. un drept de prioritate legala b. un drept de prioritate conventionala c. un drept de prioritate de expozitie RASPUNS CORECT: C 109. Cererea de inregistrare a marcii este examinata de catre OSIM: a. in termen de o luna de la data primirii cererii de inregistrare a marcii b. in termen de 6 luni de la plata taxei de inregistrare c. in termen de o luna de la plata taxei de inregistrare RASPUNS CORECT: A 110. Poate face opozitie la cererea de inregistrare a marcii: a. titularul unui drept concomitent cu privire la imaginea sau la numele patronimic, la o indicatie geografica protejata, un desen sau un model industrial protejat, la orice alt drept de proprietate industriala protejat sau la un drept de autor b. titularul unei marci de rezerva

c. titularul unei marci anterioare sau al unei marci notorii RASPUNS CORECT: C 111. Deciziile OSIM privind inregistrarea marcilor pot fi contestate: a. de catre solicitantul inregistrarii marcii b. in termen de 3 luni de la comunicare c. ambele raspunsuri sunt corecte. RASPUNS CORECT: C 112. Cererea de reinnoire a inregistrarii marcii poate fi facuta : a. inainte de expirarea duratei de protectie in curs b. mai devreme de 3 luni inainte de expirarea duratei de protectie c. In termen de maxim o luna de la expirarea duratei de protectie RASPUNS CORECT: A 113. Neplata taxei pentru cererea de reinnoire a inregistrarii marcii se snactioneaza cu: a. decaderea titularului din dreptul la marca b. revocarea marcii c. anularea marcii RASPUNS CORECT: A 114. Daca OSIM constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru reinnoirea inregistrarii marcii: a. Anuleaza cererea b. Respinge cererea c. Notifica titularul, care poate prezenta un raspuns in termen de 3 luni de la primirea notificarii RASPUNS CORECT: C 115. 114. Reinnoirea inregistrarii marcilor opereaza : a. incepand cu ziua imediat urmatoare expirarii duratei de protectie in curs b. incepand cu data ramanerii definitive a hotararii de admitere a cererii c. incepand cu data publicarii mentiunii in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala RASPUNS CORECT: A

116. Marcile identice sau similare, apartinand aceluiasi titular si care sunt folosite pentru produse sau servicii identice sau similare : a. nu pot fi transmise prin cesiune decat in totalitate si numai catre o singura persoana b. pot fi transmise prin cesiune partial sau total, catre o singura persoana c. pot fi transmise prin cesiune partial catre mai multe persoane RASPUNS CORECT: A 117. Anularea marcii reprezinta , in fapt: a. Decaderea titularului din drepturile conferite de marca este o sanctiune civila aplicata pentru : b. neindeplinirea conditiilor de fond prevazute de lege pentru acordarea marcii c. neexercitarea unui drept la marca o anumita perioada de timp RASPUNS CORECT: C 118. Stabilirea existentei unui caz de abandon al marcii : a. este o chestiune de fapt, lasata la aprecierea instantelor de judecata b. este o chestiune de drept, stabilita de lege c. se realizeaza de catre OSIM RASPUNS CORECT: A 119. Este asimilata folosirii efective a marcii: a. folosirea marcii de catre un tert, cu consimtamantul titularului acesteia b. folosirea marcii sub o forma care difera de aceea inregistrata prin anumite elemente si care altereaza mai mult sau mai putin caracterul distinctiv al acesteia c. aplicarea marcii pe produse sau pe ambalaje , fara consimtamantul titularului marcii RASPUNS CORECT: A 120. Indicatia geografica este: a. protejata in Romania prin inregistrarea la OSIM b. denumirea ce serveste la identificarea unui produs originar dintr-o tara, regiune sau localitate a unui stat c. ambele raspunsuri sunt corecte RASPUNS CORECT: C 121. Au calitatea de a solicita OSIM inregistrarea unei indicatii geografice a. orice persoana fizica sau juridica cu domiciliul/ sediul in Romania b. o asociatie de producatori care desfasoara o activitate de productie intr-o anumita zona geografica c. importatorul de produse dintr-o anumita zona geografica

RASPUNS CORECT: B 122. Aceeasi indicatie geografica a. poate fi inregistrata de mai multe asociatii de producatori care desfasoara activitati de productie in aceeasi zona geografica b. nu poate fi inregistrata de mai multe asociatii de producatori care desfasoara activitati de productie in aceeasi zona geografica c. poate fi inregistrata de mai multe asociatii de producatori care desfasoara activitati de productie in zone geografice diferite RASPUNS CORECT: A 123. Inregistrarea unei indicatii geografice poate fi ceruta la OSIM: a. numai personal b. numai prin mandatar imputernicit in acest sens c. personal sau prin mandatar RASPUNS CORECT: C 124. Dreptul de folosire a indicatiei geografice, dobandit prin inregistrarea acesteia, apartine: a. membrilor asociatiei inscrisi in lista comunicata la OSIM b. persoanei care a cererea de inregistrare formulat c. producatorului produsului respectiv RASPUNS CORECT: A 125. Opozitia la inregistrarea indicatiei geografice pentru nerespectarea dispozitiilor legale, poate fi formulate in termen de: a. 3 luni de la depunerea cereririi la OSIM b. 2 luni de la data deciziei de inregistrare c. 3 luni de la publicare RASPUNS CORECT: C 126. Dreptul de folosire a unei indicatii geografice : a. Poate fi transmis prin contract de cesiune b. Se poate transmite prin acte mortis causa c. nu poate sa faca obiectul nici unei transmiteri RASPUNS CORECT: C

127. Pentru nerespectarea conditiilor de calitate si a caracteristicilor specifice produselor din zona la care se refera indicatia geografica, se poate solicita a. anularea inregistrarii indicatiei geografice b. decaderea a persoanelor autorizate de OSIM sa foloseasca indicatia geografica inregistrata c. revalidarea inregistrarii indicatiei geografice RASPUNS CORECT: B 128. Un desen sau model este considerat nou daca : a. nici un desen sau model identic nu a fost facut public inaintea datei de depunere a cererii de inregistrare b. contine un element de noutate, raportat la stadiul actual al tehnicii c. nu a mai fost utilizat inaintea datei de depunere a cererii de inregistrare RASPUNS CORECT: A 129. Divulgarea nu este luata in considerare daca desenul sau modelul pentru care se solicita protectie a fost facut public: a. de catre autor sau succesorul sau in drepturi ori de catre un tert pe baza informatiilor furnizate sau actelor indeplinite de autor sau succesor b. in perioada de 6 luni precedand data de depozit a cererii de inregistrare sau, daca o prioritate este revendicata, la data de prioritate c. in perioada de 10 luni precedand data de depozit a cererii de inregistrare sau, daca o prioritate este revendicata, la data de prioritate RASPUNS CORECT: A 130. Desenul sau modelul care este determinat exclusiv de o functie tehnica: a. poate fi inregistrat b. nu poate fi inregistrat, desi indeplineste conditia noutatii c. poate fi inregistrat , cu conditia sa fie reprodus in forma si la dimensiunile exacte RASPUNS CORECT: B 131. Printr-o cerere se poate solicita inregistrarea: a. a maxim 100 de desene sau modele industriale b. a 100 de desene sau modele industriale c. a cel putin 100 de desene sau modele industriale RASPUNS CORECT: A

132. Descrierea elementelor noi, caracteristice desenului sau modelului pentru care se solicita protectia: a. trebuie mentionata in mod obligatoriu in cererea de inregistrare a modelului sau desenului industrial b. se mentioneaza in mod facultativ in cererea de inregistrare a modelului sau desenului industrial c. nu se mentioneaza in cererea de inregistrare a modelului sau desenului industrial RASPUNS CORECT: A 133. Drepturile morale ale autorului desenelor sau modelelor industriale : a. nu sunt legate de persoana autorului b. se nasc din momentul publicarii cererii de eliberare a certificatului de inregistrare a desenului sau modelului industrial c. au durata nelimitata in timp RASPUNS CORECT: B 134. Limitele exercitarii drepturilor patrimoniale asupra desenelor sau modelelor industriale vizeaza: a. durata de protectie b. intinderea teritoriala c. exploatarea desenelor sau modelelor industriale RASPUNS CORECT: C 135. Spre deosebire de alte drepturi de proprietate industriala, in cazul desenelor si modelelor industriale legiuitorul : a. a prevazut obligatia titularului de a exploata desenul sau modelul industrial, sub sanctiunea decaderii din drepturi pentru neexploatare. b. a prevazut obligatia titularului de a exploata desenul sau modelul industrial, sub sanctiunea anularii titlului de protectie pentru neexploatare c. nu a mai prevazut obligatia titularului de a exploata desenul sau modelul industrial, sub sanctiunea decaderii din drepturi pentru neexploatare. RASPUNS CORECT: C 136. In cazul modelelor sau desenelor industriale , depozitul reglementar este constituit din: a. Cererea de inregistrare b. Descrierea desenului sau modelului c. Cererea de inregistrare si descrierea desenului sau modelului RASPUNS CORECT: C

137. Daca in termen de doua luni de la data depunerii cererii de inregistrare nu sunt depuse completarile necesare pentru constituirea depozitului reglementar a. cererea de inregistrare se respinge b. cererea de inregistrare se anuleaza c. cererea de inregistrare se perima RASPUNS CORECT: A 138. Solicitantul poate renunta la cererea de inregistrare a desenului sau modelului pe baza unei notificari scrise adresate O.S.I.M. - Serviciul de desene si modele: a. pana la data publicarii cererii de inregistrare b. pana la data luarii unei hotarari cu privire la cererea de inregistrare c. oricand RASPUNS CORECT: B 139. Depozitul multiplu este acela care: a. cuprinde mai multe desene sau modele ale aceleiasi categorii de produse b. cuprinde mai multe cereri de inregistrare c. cuprinde mai multe desene sau modele din categorii diferite de produse RASPUNS CORECT: A 140. In materia desenelor si modelelor industriale, prioritatile conventionale sau de expozitie sunt recunoscute daca a. sunt invocate odata cu depunerea cererii b. daca in termen de 3 luni de la data depunerii cererii se confirma prin acte de prioritate c. numai daca sunt intrunite cumulativ conditiile prevazute la lit. a si b RASPUNS CORECT: C 141. In materia desenelor si modelelor industriale, cererile care nu indeplinesc conditiile de depozit multiplu: a. se divizeaza de catre solicitant b. se examineaza impreuna cu cele care intrunesc conditiile de depozit multiplu c. sunt respinse de catre OSIM RASPUNS CORECT: A 142. In materia desenelor si modelelor industriale , la cererea expresa a solicitantului se pot conexa doua sau mai multe cereri de inregistrare, daca : a. au aceeasi data de depozit national

b. au aceiasi solicitanti si autori c. sunt intrunite cumulativ conditiile prevazute la lit. a si b RASPUNS CORECT: C 143. In materia desenelor si modelelor industriale a. orice persoana interesata poate formula opozitie la inregistrarea desenului sau modelului industrial b. opozitia se face in scris si se adreseaza OSIM in termen de 2 luni de la data publicarii modelului sau desenului industrial in BOPI c. ambele varinate de raspuns sunt corecte RASPUNS CORECT: C 144. Solutionarea opozitiei poate fi suspendata: a. cand se bazeaza pe o cerere de inregistrare a unui desen sau model, pana la luarea unei hotarari cu privire la aceasta b. desenul sau modelul opus face obiectul unei alte actiuni civile, pana la solutionarea definitiva a cauzei c. nu poate fi suspendata in nici o situatie din cele de mai sus RASPUNS CORECT: A 145. Hotararile privind cererile de inregistrare a desenului sau modelului pot fi contestate, in scris si motivat, la OSIM, in termen de: a. 30 de zile de la comunicare b. 15 zile de la comunicare c. nu pot fi contestate RASPUNS CORECT: A 146. In materia desenelor si modelelor industriale, hotararile Comisiei de contestatii ramase definitive si irevocabile se publica in Buletinul oficial de proprietate industriala al O.S.I.M., in termen de : a. 60 de zile de la pronuntarea hotararii b. 30 de zile de la pronuntarea hotararii c. 10 de zile de la pronuntarea hotararii RASPUNS CORECT: A 147. In materia desenelor si modelelor industriale , licenta presupune: a. transmiterea numai a drepturilor patrimoniale conferite de certificatul de inregistrare b. licentiatul are obligatia de a exploata dreptul transmis de licentiator c. ambele raspunsuri sunt corecte RASPUNS CORECT: C

148. In materia desenelor si modelelor industriale, la expirarea perioadei de valabilitate a titlului de protectie: a. dreptul exclusiv de exploatare poate fi exercitat de catre titular in continuare, daca nu aduce atingere drepturilor unor alte persoane b. desenul sau modelul industrial trece in domeniul public si poate fi utilizat de catre orice persoana fara consimtamantul autorului c. desenul sau modelul industrial nu mai poate fi folosit de catre nici o persoana RASPUNS CORECT: B 149. Inregistrarea desenului sau modelului poate fi anulata, in tot sau in parte, la cererea oricarei persoane interesate, daca: a. se constata ca la data inregistrarii cererii nu erau indeplinite conditiile de fond pentru acordarea protectiei b. se constata ca la data inregistrarii cererii nu erau indeplinite conditiile de forma pentru acordarea protectiei c. se constata ca la data inregistrarii cererii nu erau indeplinite conditiile de fond si de forma pentru acordarea protectiei RASPUNS CORECT: C 150 Ce cuprinde obiectul dr de prop intelectuala a. creaiile intelectuale cu caracter industrial b. creaiile intelectuale originale privitoare la invenii i mrci c. creaiile intelectuale din domeniul literar, artistic sau tiinific i creaiile intelectuale cu aplicabilitate industrial RASPUNS CORECT: B 151. Caracteristicile dreptului subiectiv de autor?
R: Dreptul subiectiv de autor este constituit din operele originale de creaie intelectual din domeniul literar, artistic sau tiinific, oricare ar fi modalitatea de creaie, modul sau forma concret de exprimare i independent de valoarea i destinaia lor

152. Conditii necesare pentru naterea dreptului subiectiv de autor? R: - s fie rezultatul unei creaii intelectuale din partea autorului; - s mbrace o form concret de exprimare, perceptibil simurilor ceea ce nseamn c nu n toate cazurile opera trebuie s fie fixat pe un suport material;

- s fie susceptibil de aducere la cunotina publicului prin reproducere, executare, expunere, reprezentare sau orice alt mijloc.

153. Caracteristicile dreptului subiectiv de proprietate industrial? .

154. Ce fel de drepturi dobndete autorul prin crearea unei opere literare, artistice sau tiinifice? R: Dreptul de autor. 155. Ce fel de drept este dreptul la integritatea operei? R: Dreptul moral / personal nepatrimonial. 156. Se pot transmite drepturile morale de autor prin acte ntre vii? 157. n ce const contractul de editare? R: consta in cesiunea catre o editura de catre titularul drepturilor de autor a prerogative de a produce si de a difuza opera in schimbul unei renumeratii. 158. Ce criteriu este avut n vedere la clasificarea inveniilor n simple i complexe? R: Dupa natura inventiei sau din punct de vedere al complexitatii. 159. Ce fel de rspundere poate fi angajat n situaia nclcrii dreptului de exploatare exclusiv a operei prin svrirea unei infraciuni? R: Raspundere penala. 160. Principiul independentei brevetelor nseamn: a.c un brevet de invenie nu poate fi refuzat sau invalidat n orice ar membra Uniunii de la Paris, din considerentul c un brevet pentru aceeai invenie afost refuzat sau invalidat n alt ar b.c soarta unui brevet de invenie dintr-o ar depinde de soarta brevetului pentruaceeai invenie din alt ar c. c odat acordat un brevet de invenie ntr-o ar; orice alt ar este obligat s-lacorde pentru aceeai invenie 161. Principiul independentei mrcilor nseamn: a.nu este necesar pentru protecia mrcii unioniste b. n s e a m n c d e p u n e r e a i n r e g i s t r a r e a m r c i l o r d e f a b r i c s a u d e c o m e r s e f a c n condiiile stabilite de fiecare ar membr a Uniunii de la Paris c.se mai numete i principiul tratamentului unionist

162. Izvoarele internationale prin care se realizeaz protectia propriettii intelectuale sunt: a.Convenia de la Paris din 1886 pentru proprietatea industrial i Convenia de la Bernadin 1883 pentru protecia dreptului de autor b.Convenia de la Paris din 1883 pentru protecia dreptului de autor i Convenia de laBerna din 1886 pentru proprietatea intelectual c.Convenia de la Paris din 1883 pentru protecia proprietii industriale iConvenia de la Berna din 1886 pentru protecia operelor literare i artistice 163. Organizaia Mondial a Proprietii Intelectuale a fost a. n anul 1886 la Berna b. n anul 1883 la Paris c. n anul 1967 la Stockholm 164. Dreptul de autor nseamn c: a.nu exist numai dac operele artistice au fost materializate ntr-un suport fizic; b.nu apr titularul mpotriva celor care-i copiaz opera; c.protejeaz numai forma de exprimare a ideilor nu i ideile nsei. 165. Calitatea de autor al unei opere o poate avea: a.numai o persoan juridic; b.numai o persoan fizic sau numai persoanele fizice; c.fie o persoan fizic, fie o persoan juridic 166. Subramurile dreptului proprietii intelectuale sunt: a. dreptul de autor i drepturile conexe b. dreptul de autor i dreptul proprietii industriale c. dreptul de suit i drepturile industrial 167. Proprietarul suportului material al unei opere, altul dect autorul, nu are drept de divulgare, adic de a decide dac, n ce mod i cnd va fi adus opera la cunotin public, aceasta apartinnd autorului operei. De la aceast interdictie, exist i exceptii: a.dac proprietarul suportului material indic numele, prenumele sau pseudonimulautorului b. n cazul operelor de art plastic sau fotografic, cu excepia situaiei n careautorul a exclus n mod expres dreptul de divulgare prin actul de nstrinarea originalului operei; c.cnd autorul i retrage opera publicat

168. Drepturile morale de autor au urmtoarele caracteristici: a.nu asigur protecia personalitii autorului; b.sunt prescriptibile c.preced drepturile patrimoniale, exercit autoritate asupra lor i le supravieuiesc 169. Caracterul strict personal al drepturilor morale de autor nseamn: a.c aceste drepturi nu pot fi exercitate dect de ctreautorul operei b.posibilitatea personal a autorului de a le transmite oricreipersoane c.exercitarea lor de ctre tere personae 170. Caracterul inalienabil al drepturilor de autor const n: a.posibilitatea autorului de a le transmite oricrui ter b.echivaleaz cu autodistrugerea sa moral c.interzicerea oricrei renunri sau nstrinri ale acestor drepturi 171. Caracterul insesizabil al drepturilor morale de autor nseamn: a.posibilitatea creditorilor autorului de a impune divulgarea operei b.reprezint dreptul creditorilor autorului de a exploata opera pentru a-i satisfacecreaia c. mprejurarea c acestea nu pot fi urmrite de creditorii autorului operei 172. Excepia de la principiul insesizabilitii drepturilor morale de autor este reprezentat de: a.operele legate indisolubil de suportul material (operele deart plastic); b.operele cinematografice c.operele de arhitectur 173. Caracterul perpetuu al drepturilor morale de autor: a.nu asigur protecia personalitii autorului b.se aplic i drepturilor patrimoniale de autor c.const n existena i exercitarea lor de ctre succesorii autorului ori dectre teri, dup decesul titularului 174. Caracterul imprescriptibil al drepturilor morale de autor: a.const n faptul c dreptul la aciune al autorului unei opere intelectualepentru aprarea drepturilor sale morale nu se stinge niciodat; b.reprezint mprejurarea conform creia dreptul la aciune nu poate fi exercitat dectdup un timp de la nclcarea drepturilor morale de autor; c.se aplic i drepturilor patrimoniale de autor

175. Dreptul la paternitatea operei: a.nu i are izvorul n nsui actul creaiei; b.se mai numete i dreptul de a pretinde recunoaterea calitii de autoral operei; c.reprezint o recunoatere neoficial a meritelor autorului; 176. Dreptul la inviolabilitatea operei, constnd n posibilitatea juridic a autorului de a se opune oricrei modificri, suprimri sau completri precum i oricrei atingeri aduse operei care prejudiciaz onoarea sau reputaia autorului, mai este cunoscut n doctrin i sub numele de: a.dreptul la interzicerea modificrii operei; b.dreptul la retractarea operei; c.dreptul la integritatea operei; 177. Dreptul de retractare a operei: a.nu poate fi exercitat n orice moment care survine divulgrii, avnd caracter exclusiv; b.nu ofer posibilitatea terilor care exploateaz opera retractat de a fi despgubii, ncazul n care au fost prejudiciai; c.nu poate opera n cazul programelor pentru calculatoare 178. Caracterul temporar al drepturilor patrimoniale de autor nseamn c: Caracterul temporar al drepturilor patrimoniale de autor nseamn c: a.aceste drepturi sunt imprescriptibile b.aceste drepturi sunt netransmisibile c.durata acestor drepturi se ntinde pe durata vieii autorului 179. Dreptul de a decide utilizarea operei se mai numete i: a.dreptul de exploatare a operei b.dreptul de divulgare c.dreptul la integritatea operei 180. Titularii drepturilor conexe de autor pot fi: a.artitii interprei sau executani pentru propriile lorinterpretri sau execuii; b.organismele de gestiune colectiv pentru propriile nregistrri; c.succesorii convenionali ai autorului pentru propriile emisiuni 181. Principiile care guverneaz durata proteciei drepturilor de autor sunt: a.principiul perpetuitii drepturilor morale de autor i principiul protecieilimitate a drepturilor patrimoniale de autor; b.principiul perpetuitii drepturilor de utilizare a operei

c.principiul cderii operei n domeniul public. 182. Potrivit principiului proteciei limitate a drepturilor patrimoniale de autor nseamn c: a.drepturile sunt recunoscute pentru eternitate; b.drepturile sunt recunoscute n favoarea autorului pe tot timpul vieiiacestuia i n favoarea motenitorilor pe o durat limitat; c.durata drepturilor patrimoniale de autor difer n funcie de valoarea operei; 183. Termenul de protecie a drepturilor patrimoniale de autor ncepe s curg a.de la data exercitrii dreptului la retractare; b.de la data cderii operei n domeniul public; c.de la data de 01 ianuarie a anului urmtor publicrii operei, pentru autor ide la data de 01 ianuarie a anului urmtor morii autorului, pentru motenitori 184. Obiectul cesiunii dreptului de autor l reprezint: a.operele pentru care autorul nu i-a manifestat voina de a le da publicitii; b.operele care au caracter contrar ordinii publice i bunelor moravuri, dac autorul i-a exercitat dreptul de retractare; c.drepturile patrimoniale de autor 185. Cesiunea exclusiv a drepturilor patrimoniale de autor nseamn c: a.titularul drepturilor cedate nu mai poate utiliza opera i nici s o transmitaltei persoane; b.nu trebuie prevzut expres n contractul de cesiune c.titularul drepturilor cedate poate s utilizeze opera pe un anumit teritoriu; 186. Cesiunea neexclusiv a drepturilor patrimoniale de autor nseamn c: a.titularul dreptului de autor poate utiliza el nsui opera cedat; b.cedentul nu mai poate transmite dreptul neexclusiv i altor persoane; c.cesionarul poate exploata opera cedat i prin alte mijloace inventate ulterior ncheieri icontractului de cesiune 187. Forma scris a contractului de cesiune este: a.o condiie ad validitatem; b.o condiie ad probationem c.la latitudinea prilor

188. Invenia este definit ca fiind: a.recunoaterea de fenomene, proprieti ori legi ale universului material, necunoscuteanterior, dar apte de verificare. Nu ntotdeauna invenia are i aplicabilitate industrial; b.un ansamblu de cunotine sistematice, organizate n scopul obinerii uneisoluii la o problem practic din industrie, agricultur sau comer,caracterul aplicabilitii industriale fiind o condiie de existen a creaieitehnice cu valoare de invenie; c.semnul susceptibil de reprezentare grafic servind la deosebirea produselor sauserviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparinnd altor persoane; 189. Protecia inveniei prin brevet este: a.o obligaie pentru inventator; b.o obligaie pentru succesorii inventatorului; c.o posibilitate oferit de lege, nu i o obligaie pentru inventator sausuccesorul su n drepturi 190. Inovaiile sunt: a.realizri cu caracter de noutate i de utilitate la nivelul unitii n care aufost create; b.atestate de OSIM prin eliberarea brevetului de inventator; c.creaii estetice care sunt protejate prin legea dreptului de autor. 191. Epuizarea dreptului asupra inveniei: a.const n recunoaterea dreptului de exploatare a propriei invenii i dup eliberareabrevetului pentru aceeai invenie altei persoane; b.reprezint posibilitatea folosirii cu bun credin a unei invenii n perioada de la datadecderii din drepturi a titularului de brevet, pn la data revalidrii brevetului; c.reprezint comercializarea sau oferirea spre vnzare a acelor exemplare deprodus, obiect al inveniei care au fost vndute anterior de titularul de brevetsau cu acordul su expres 192. Solicitantul cererii de brevet poate fi: a.inventatorul, succesorul n drepturi al acestuia sau unitatea angajatoare,dup caz; b.orice persoan interesat; c.avocatul solicitantului sau procurorul de edin 193. Revalidarea brevetului de invenie:

a.se poate solicita dup decderea din drepturi a titularului pentru neplatataxelor legale anuale; b.nu se public n Buletinul Oficial de Proprietate Intelectual; c.nu se poate dispune pentru motive justificate, dac titularul achit taxa legal derevalidare 194. Anularea brevetului de invenie: a.se dispune dac la data nregistrrii cererii de brevet nu erau ndeplinitecondiiile pentru existena unei invenii brevetabile; b.nu se poate cere de orice persoan interesat; c.se dispune de Tribunalul Bucureti i poate fi atacat cu apel n termen de 45 zile de la comunicare 195. Durata drepturilor privind inveniile este de: a.15 ani cu posibilitatea prelungirii din 5 n 5 ani; b.15 ani; c.20 de ani, cu ncepere de la data de depozit; 196. nsuirea fr drept a calitii de inventator: a.este fapta celui care, n orice mod i fr drept, i nsuete calitatea de inventator; b.prezint urmtoarele forme: contrafacerea prin fabricare, contrafacerea prin folosire icontrafacerea prin punerea n circulaie; c.reprezint divulgarea de ctre personalul OSIM, precum i de ctre persoanele careefectueaz lucrri n legtur cu investiiile, a datelor cuprinse n cererea de brevet,pn la publicarea lor 197. Marca reprezint: a.denumirea care servete la identificarea unui produs originar dintr-o ar, regiune saulocalitate, n cazul n care o calitate, o reputa ie sau alte caracteristici pot fi atribuite aceleiorigini; b.u n s e m n s u s c e p t i b i l d e r e p r e z e n t a r e g r a f i c , d i s t i n c t i v , c a r e difereniazprodusele i serviciile unei persoane de cele ale altei persoane c.aspectul exterior al unui produs, redat n 3 dimensiuni rezultat din combinaia dintreprincipalele caracteristici 198. Sunt susceptibile de a constitui mrci: a.mrcile neconvenionale redate prin miros sau gust; b.mrcile care conin figuri geometrice simple, ori imaginea sau numele patronimic alunei persoane i mrcile care cuprind imitaii sau reproduceri de steme, drapele,embleme d stat c.cuvintele, desenele, literele, cifrele, elementele figurative, combinaiile de culori i desemne

199. Condiia proteciei mrcilor care desemneaz calitatea semnului ales ca marc de a fi deosebit, diferit de alte lucruri de acelai fel, avnd capacitatea de a identifica un obiect, cu scopul de a permite consumatorilor s-l recunoasc, poart denumirea de condiia: a.reprezentrii grafice b.distinctivitii c.noutii; 200. Condiia ca semnul ales ca marc s fie disponibil, adic s nu fi fost anterior apropriat de alt persoan, se numete condiia: a.aplicabilitii industriale b.distinctivitii c.disponibiliti 201. Regula specialitii mrcii: a.p e r m i t e f o l o s i r e a s i m u l t a n a a c e l e i a i m r c i p e n t r u p r o d u s e ( s e r v i c i i ) aparinnd unor domenii diferite; b. nseamn c un semn adoptat ulterior ca marc este disponibil dac marca respectiv nregistrat anterior a fost abandonat sau dac titularul su a deczut din drepturi; c. nseamn c marca folosit sau nregistrat anterior ntr-o ar strin nu constituieanterioritate n raport cu o marc ulterioar, identic sau similar; 202. Regula temporalitii mrcii: a.permite folosirea simultan a aceleiai mrci pentru produse (servicii) aparinnd unordomenii diferite b. nseamn c un semn adoptat ulterior ca marc este disponibil dac marca respectiv nregistrat anterior a fost abandonat sau dac titu l a r u l s u a deczut din drepturi; c. nseamn c marca folosit sau nregistrat anterior ntr-o ar strin nu constituieanterioritate n raport cu o marc ulterioar, identic sau similar 203. Regula teritorialitii mrcii: a.permite folosirea simultan a aceleiai mrci pentru produse (servicii) aparinnd unordomenii diferite b. nseamn c un semn adoptat ulterior ca marc este disponibil dac marca respectiv nregistrat anterior a fost abandonat sau dac titularul su a deczut din drepturi; c. n s e a m n c m a r c a f o l o s i t s a u n r e g i s t r a t a n t e r i o r n t r - o a r s t r i n n u constituie anterioritate n raport cu o marc ulterioar, identic sau similar

204. Liceitatea: a.permite folosirea simultan a aceleiai mrci pentru produse (servicii) aparin ndunor domenii diferite; b. n s e a m n c u n s e m n a d o p t a t u l t e r i o r c a m a r c e s t e d i s p o n i b i l d a c m a r c a respectiv nregistrat anterior a fost abandonat sau dac titularul su a deczutdin drepturi; c.r e p r e z i n t a c e a c o n d i i e d e p r o t e c i e a m r c i i d u p c a r e s e m n u l a l e s c a marc trebuie s fie conform cu normele de ordine public 205. n sistemul declarativ, marca aparine: a.persoanei care a folosit-o mai nti b.persoanei care o nregistreaz prima c.persoanei notificate de ctre organul administrative competent 206. n sistemul atributiv, marca aparine: a.persoanei car a folosit-o mai nti b.persoanei care o nregistreaz prima c.persoanei notificate de ctre organul administrative competent 207. Caducitatea mrcii: a. nseamn stingerea dreptului la marc prin expirarea duratei de protecie b. n s e a m n s t i n g e r e a d r e p t u l u i l a m a r c p r i n d e c l a r a i e e x p r e s d e r e n u n a r e , a titularului formulat n scris c.n u r e p r e z i n t , d e f a p t , u n m o d d e s t i n g e r e a d r e p t u l u i l a m a r c , c i o c a u z d e invalidare, care opereaz retroactiv 208. Renunarea expres la dreptul asupra mrcii: a. nseamn stingerea dreptului la marc prin expirarea duratei de protecie; b. nseamn stingerea dreptului la marc prin declaraie expres de renunare, a titularului formulat n scris; c. nu reprezint, de fapt, un mod de stingere a dreptului la marc, ci o cauz de invalidare, care opereaz retroactiv 209. Anularea marcii poate fi dispus pentru urmtoarele motive: a. nu reprezint, de fapt, un mod de stingere a dreptului la marc, ci o cauz de invalidare, care opereaz retroactiv; b. reprezint o sanciune civil, aplicat pentru neexercitarea imputabil a unui drept la marc, o anumit perioad de timp;

c. este o renunare tacit a titularului la drepturile conferite de marc 210. Decderea titularului din drepturile conferite de marc: a.n u r e p r e z i n t , d e f a p t , u n m o d d e s t i n g e r e a d r e p t u l u i l a m a r c , c i o c a u z d e invalidare, care opereaz retroactiv; b.reprezint o sanciune civil, aplicat pentru neexercitarea imputabil aunui drept la marc, o anumit perioad de timp; c.este o renunare tacit a titularului la drepturile conferite de marc 211. Abandonul mrcii a.n u r e p r e z i n t , d e f a p t , u n m o d d e s t i n g e r e a d r e p t u l u i l a m a r c , c i o c a u z d e invalidare, care opereaz retroactiv b.reprezint o sanciune civil, aplicat pentru neexercitarea imputabil a unui drept lamarc, o anumit perioad de timp c.este o renunare tacit a titularului la drepturile conferite de marc 212. Desenele reprezint a.denumirea care servete la identificarea unui produs originar dintr-o ar, regiune saulocalitate, n cazul ncare o calitate, o reputaie sau alte caracteristici pot fi atribuite acelei origini b.un semn susceptibil de reprezentare grafic, distinctiv, caredifereniaz produsele iserviciile unei persoane de cele ale altei persoane c.aspectul exterior al unui produs, redat n 2 dimensiuni rezultat din combinaia dintreprincipalele caracteristici 213. Modelele reprezint: a.denumirea care servete la identificarea unui produs originar dintr-o ar, regiunes a u localitate, n cazul n care o calitate, o reputaie sau alte caracteristici pot f i atribuite acelei origini b.un semn susceptibil de reprezentare grafic, distinctiv, care difereniaz produsele i serviciile unei persoane de cele ale altei persoane c.aspectul exterior al unui produs, redat n 3 dimensiuni rezultat dincombinaia dintre principalele caracteristici 214. Perioada de valabilitate a unui certificat de nregistrare a unui desen sau model industrial: a.este de 10 ani de la data constituirii depozitului reglementar i poate firennoit pe 3 perioade succesive de cte 5 ani b.este nelimitat c.este de 70 de an

215. Marca telle quelle a.este semnul larg cunoscut n Romnia la data depuneriiunei cereri de nregistrare a mrcii; b este destinat a servi la deosebirea produselor sau serviciilor aparinnd membrilorunei asociaii de produsele i serviciile altor persoane c.reprezint o derogare de la principiul teritorialitii mrcii 216. Marca notorie: a.este semnul larg cunoscut n Romnia la data depunerii unei cereri de nregistrare amrcii; b.este destinat a servi la deosebirea produselor sau serviciilor aparinnd membrilorunei asociaii de produsele i serviciile altor persoane c.reprezint acea marc ce indic faptul c produsele sau serviciile pentru care esteu t i l i z a t s u n t c e r t i f i c a t e d e t i t u l a r u l m r c i i n c e e a c e p r i v e t e c a l i t a t e a , m o d u l d e fabricaie i alte caracteristici 217. Marca colectiv: a.este semnul larg cunoscut n Romnia la data depunerii unei cereri de nregistrare a mrcii; b.e s t e d e s t i n a t a s e r v i l a d e o s e b i r e a p r o d u s e l o r s a u s e r v i c i i l o r a p a r i n n d membrilor unei asociaii de produsele i serviciile altor persoane; c.reprezint acea marc ce indic faptul c produsele sau serviciile pentru care esteutilizat sunt certificate de titularul mrcii n ceea ce privete calitatea, modul defabricaie i alte caracteristici 218. Marca de certificare: a.este semnul larg cunoscut n Romnia la data depunerii unei cereri de nregistrare amrcii; b.este destinat a servi la deosebirea produselor sau serviciilor aparinnd membrilorunei asociaii de produsele i serviciile altor persoane; c.reprezint acea marc ce indic faptul c produsele sau serviciile pentruc a r e e s t e u t i l i z a t s u n t c e r t i f i c a t e d e t i t u l a r u l m r c i i n c e e a c e p r i v e t e calitatea, modul de fabricaie i alte caracteristici 219. Infraciunea de concuren neloaial. a. este fapta celui care, n orice mod i fr drept, i nsuete calitatea de inventator b. prezint urmtoarele forme: contrafacerea prin fabricare, contrafacerea prin folosire i contrafacerea prin punerea n

circulaie c. este constituit din folosirea unei invenii de natur s creeze confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant. 220. Infraciunea de contrafacere a obiectului unui brevet de invenie. a. este fapta celui care, n orice mod i fr drept, i nsuete calitatea de inventator; b. prezint urmtoarele forme: contrafacerea prin fabricarea, contrafacerea prin folosire i contrafacerea prin punerea n circulaie c. reprezint divulgarea de ctre personalul OSIM, precum i de ctre persoanele care efectueaz lucrri n legtur cu investiiile, a datelor cuprinse n cererea de brevet, pn la publicarea lor 221. Exploatarea inveniei la a crei protecie s-a renunat: a. reprezint posibilitatea folosirii cu bun credin a unei invenii n perioada de la data decderii din drepturi a titularului de brevet, pn la data revalidrii brevetului; b. reprezint comercializarea sau oferirea spre vnzare a acelor exemplare de produs, obiect al inveniei care au fost vndute anterior de titularul de brevet sau cu acordul su expres; c. nu constituie o nclcare a dreptului exclusiv de exploatare a inveniei, deoarece invenia a czut n domeniul public 222. Hotrrea comisiei de reexaminare pronunat n soluionarea unei contestaii privind invenia, poate fi atacat: a. cu apel, n termen de 30 de zile de la comunicare, la Tribunalul Bucureti; b. cu apel, n termen de 15 zile de la comunicare; c. cu revizuire, n termen legal. 223. Dreptul de prioritate intern privind invenia este: a.reprezint dreptul de care beneficiaz o persoan care a depus n mod regulamentar noricare stat parte la Convenia de la Paris sau stat membru al Organizaiei Mondiale aComerului o cerere de brevet de invenie; b.const n prioritatea recunoscut ca urmare a expunerii obiectului inveniei ntr-oexpoziie; c.este dreptul solicitantului unei cereri anterioare de a revendica pentruaceeai invenie, prioritatea primului depozit, n termen de 12 luni de la dataprimului dep ozit acordat de OSIM

224. Dreptul de prioritate convenional privind invenia este: a. dreptul de care beneficiaz o persoan care a depus n mod regulamentar n oricare stat parte la Convenia de la Paris sau stat membru al Organizaiei Mondiale a Comerului o cerere de brevet de invenie; b. nu este valabil dac cererea de brevet ulterioar a fost depus n termenul de 12 luni de la data de depozit a cererii anterioare; c. const n prioritatea recunoscut ca urmare a expunerii obiectului inveniei ntr-o expoziie; 225. Subiectele derivate ale inveniei sunt: a. persoanele care devin titulare de brevet numai n mod subsecvent, ca urmare a dobndirii acelei caliti prin intermediul unei operaiuni de transmitere, de la un titular anterior; b. acele subiecte care obin brevetul de invenie n mod subsidiar; c. acele subiecte care obin brevetul de invenie direct de la stat, prin OSIM, n urma desfurrii procedurii legale;