ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

DEPARTAMENTUL DE REALŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE FACULTATEA: DRIIE SPECIALIZAREA: ANALIZA ŞI SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR

FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei POLITICA EXTERNA SI DE SECURITATE COMUNA A UE Anul de studiu 1 Semestrul * 2 Tipul de evaluare finală **(Es/Ec) Regimul disciplinei (Ob-obligatorie, As-asociată, Ob Numărul de credite Op-opţională) Total ore din planul de 28+28 Total ore 119 Total ore pe semestru învăţământ studiu individual Titularul disciplinei Conf. Univ. Dr. George Cristian Maior * Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru ** Es - evaluare sumativă, la sfârşitul semestrului, poate fi realizată prin examen scris (S), examen oral (O) sau examen scris şi oral (SO)); Ec-evaluare continuă pe parcursul semestrului. Munărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ (Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14 săptămâni x 2 h curs pe săptămână) Total C** S L P S.I. 175 28 28 119 Es 7 175

Facultatea Catedra Domeniul Specializare a

Relaţii Europeană

Internaţionale

şi

Integrare

Relaţii Internaţionale

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene Analiza şi soluţionarea conflictelor

*C-curs, Sseminar, Lactivităţi de

laborator, P- proiect sau lucrări practice, S.I. studiu individual

Competenţe specifice (competenţe generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)  Delimitarea ariei ştiinţifice a cursului în cauză în contextul studiilor de integrare europeană şi relaţii internaţionale  Facilitarea înţelegerii şi folosirii terminologiei de specialitate  Comprehensiunea raporturilor între înstituţiile UE în aria PESC 2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) Expunere clasică Maieutică (întrebare-răspuns-contrarăspuns) Utilizarea tehnicii vizuale moderne (PowerPoint) 3. Instrumental- aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice: utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)  Dezbateri, Brainstorming, CMX (Crisis Management Exercise), Jocuri de simulare (roleplaying) 4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific/centrat pe

........... ) Test grilă Cerinţe minime pentru nota 5 (sau cum se acordă nota 5) 50% răspunsuri corecte Ponderea la notare.răspunsurile finale la lucrările practice de laborator .activităţi gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc 20 ..testarea periodică prin lucrări de control . Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală....Europe’s New Defense Ambitions: Implications for NATO.instituţii cu responsabiltăţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională). and Russia Editura Institutul European din Romania Economica Macmillan The Marshall Center Papers...ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DE REALŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ valori şi relaţii democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriul potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane... proiect etc........ exprimată în % (Total = 100%) 70 Cerinţe minime pentru nota 10 (sau cum se acordă nota 10) 100% răspunsuri corecte Bibliografie minimală indicată Nr........ the US. 1 Anul apariţiei 2005 2004 2000 2000 Paginaţia Cap.... 1... examinare orală cu bilete....testarea continuă pe parcursul semestrului 10 .răspunsurile la examen/ colocviu (evaluarea finală) .) – Elaborarea politicilor in UE Simon Duke ... crt.  Generarea unui interes constant în timpul şi în perioada post-studii pentru actualizarea ştiinţifică de specialitate  Îmbunătăţirea abilităţilor practice ale studenţilor în perpectiva unei viitoare cariere în domeniu (vezi reliefarea calităţilor oratorice şi de imagine implicite) La stabilirea notei finale se iau în considerare .. 3....alte activităţi (precizaţi).... 2.... (Es/Ec) ( de exemplu : lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă şi/sau probleme etc.. No.). PESC Competenţe specifice realizate ..PESA Simon Duke – The Elusive Quest for European Security Peter van Ham .... Lucrarea Hellen Wallace (coord... 4.. colocviu individual ori în grup......

....europa...eu/uedocs/cmsUpload/78367...... referate...eurotreaties. Alte activităţi....eu. Semnătura titularului................ International Affairs.... suport de curs 3. Studiul după manual.. NATO Review..Building Chaillot 2007 the future....pdf UE Concluziile Preşedinţiei www.. .. Tutoriat 13 2 TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 119 Data completării......com/maastrichtext.... Realizare teme. EU to global governance Institute for Security Studies 7.. traduceri..Documentare suplimentară în bibliotecă 5...int 8.. Activitate specifică de pregătire SEMINAR şi/sau LABORATOR 6... etc. Pregătire prezentări orale 9.consilium......... Chaillot Papers Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.... Peter van Ham The Marshall 2002 and Richard L....... No.. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 2.......... Kugler Center Papers.... The EU's contribution 100.. Diferite articole din Versiuni electronice puse la dispozitia studentilor reviste de profil: Foreign Affairs. 13 8..... International Security.. Pregătire examinare finală 10. Pregătire lucrări de control 5 20 35 15 11.europa. 14... Documentare pe INTERNET 13.... Alte activităţi.. eseuri.. Documentare pe teren 6 10 12..... Studiul bibliografiei minimale indicate 4.ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DE REALŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ 5. Tratatul de Maastricht www....... Politique Etrangere.... 4 Western Unity and the Transatlantic Security Challenge 6.. Martin Ortega . 7......html (Titlul V) Strategia de securitate a www. Papers No....

Rolul regional si european al Romaniei Modalitatea de desfăşurare a activităţilor de curs şi de seminar Interactiva Evaluarea studenţilor Test grilă . Concluziile Presedintiei. Strategia de securitate a UE Extinderea interconectata a UE si NATO spre Est. Perspectiva diacronica asupra securitatii europene si al rolului marilor puteri europene Analiza de document programatic – Tratatele UE.ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DE REALŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ PROGRAMĂ Titulatura cursului POLITICA EXTERNA SI DE SECURITATE COMUNA A UE Titular: Ambasador George Cristian Maior Număr credite 7 Număr de ore pe săptămână 2+2 Anul 1 Semestrul 2 Condiţii obligatorii de participare Credite obţinute la cursurile-laboratoarele: Nu Frecvenţa DA Alte condiţii Obiectivul general al cursului Circumscrierea aparitiei si evolutiei PESC Obiective Delimitari conceptuale – PESC-PESA-IESA-NATO-UEO-Consiliu European-Consiliu UE-Consiliul Europei-OSCE etc.

4. 6. Dimensiunile neconventionale ale securitatii europene si perspectivele Tratatului de reforma institutionala Bibliografie 1. Hellen Wallace (coord.ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DE REALŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ Tematică Structura cursului 1. Acordul Berlin plus si Strategia de securitate a UE 9. Implicatii de politica externa si de securitate 13. Simon Duke . Extinderea spre Estul ex-comunist.int 2005 2007 2000 2004 1992 2003 . PESC – de la Nisa la Tratatul Constitutional. 2.html www.eu. Simon Duke – The Elusive Quest for European Security 4.eu/uedocs/c msUpload/78367. Misiunile PESA 12. Martin Ortega .Building the future.eurotreaties. UE ca actor global 11.europa. Introducere teoretica si metodologica Marile puteri europene – Perspectiva istorica Agenda de politica externa si securitate europeana post-Razboi Rece Crearea PESC – Conferinta interguvernamentala din 1991 si Tratatul de la Maastricht PESC – de la Maastricht la Amsterdam Uniunea Europei Occidentale (UEO) si Identitatea Europeana de Securitate si Aparare (IESA) 7.com/maastrichtext . 3. Crearea Politicii Europene de Securitate si Aparare (PESA) – Reuniunea francobritanica de la Saint-Malo (1998) si Consiliile Europene de la Koln si Helsinki (1999) 8. EU Institute for Security Studies Macmillan Economica www. Prapastia transatlantica 10. Tratatul de Maastricht (Titlul V) Strategia de securitate a UE Concluziile Preşedinţiei Institutul European din Romania Chaillot Papers No.europa. 100.PESA 5. 5. Noua politica de vecinatate a UE si chestiunea factorului rusesc 14. The EU's contribution to global governance 3.consilium.) – Elaborarea politicilor in UE (Capitolul PESC) 2.pdf www.

Diferite articole din reviste de profil: Foreign Affairs. Politique Etrangere. Kugler Western Unity and the Transatlantic Security Challenge 8. the US. No. Chaillot Papers The Marshall Center Papers. International Security. NATO Review. Peter van Ham . and Russia 7.ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DE REALŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ 6. International Affairs. 4 2002 Versiuni electronice puse la dispozitia studentilor . Peter van Ham and Richard L. 1 2000 The Marshall Center Papers. No.Europe’s New Defense Ambitions: Implications for NATO.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful