P. 1
Politica Externa Si de Securitate Comuna a UE

Politica Externa Si de Securitate Comuna a UE

|Views: 15|Likes:
Published by valerataku

More info:

Published by: valerataku on Jan 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2014

pdf

text

original

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

DEPARTAMENTUL DE REALŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE FACULTATEA: DRIIE SPECIALIZAREA: ANALIZA ŞI SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR

FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei POLITICA EXTERNA SI DE SECURITATE COMUNA A UE Anul de studiu 1 Semestrul * 2 Tipul de evaluare finală **(Es/Ec) Regimul disciplinei (Ob-obligatorie, As-asociată, Ob Numărul de credite Op-opţională) Total ore din planul de 28+28 Total ore 119 Total ore pe semestru învăţământ studiu individual Titularul disciplinei Conf. Univ. Dr. George Cristian Maior * Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru ** Es - evaluare sumativă, la sfârşitul semestrului, poate fi realizată prin examen scris (S), examen oral (O) sau examen scris şi oral (SO)); Ec-evaluare continuă pe parcursul semestrului. Munărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ (Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14 săptămâni x 2 h curs pe săptămână) Total C** S L P S.I. 175 28 28 119 Es 7 175

Facultatea Catedra Domeniul Specializare a

Relaţii Europeană

Internaţionale

şi

Integrare

Relaţii Internaţionale

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene Analiza şi soluţionarea conflictelor

*C-curs, Sseminar, Lactivităţi de

laborator, P- proiect sau lucrări practice, S.I. studiu individual

Competenţe specifice (competenţe generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)  Delimitarea ariei ştiinţifice a cursului în cauză în contextul studiilor de integrare europeană şi relaţii internaţionale  Facilitarea înţelegerii şi folosirii terminologiei de specialitate  Comprehensiunea raporturilor între înstituţiile UE în aria PESC 2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) Expunere clasică Maieutică (întrebare-răspuns-contrarăspuns) Utilizarea tehnicii vizuale moderne (PowerPoint) 3. Instrumental- aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice: utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)  Dezbateri, Brainstorming, CMX (Crisis Management Exercise), Jocuri de simulare (roleplaying) 4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific/centrat pe

..Europe’s New Defense Ambitions: Implications for NATO. Lucrarea Hellen Wallace (coord.. No.... 2. and Russia Editura Institutul European din Romania Economica Macmillan The Marshall Center Papers..... proiect etc...instituţii cu responsabiltăţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională)...).testarea periodică prin lucrări de control . 1.... colocviu individual ori în grup..activităţi gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc 20 .......... 1 Anul apariţiei 2005 2004 2000 2000 Paginaţia Cap..PESA Simon Duke – The Elusive Quest for European Security Peter van Ham . 4.. examinare orală cu bilete.. ) Test grilă Cerinţe minime pentru nota 5 (sau cum se acordă nota 5) 50% răspunsuri corecte Ponderea la notare...alte activităţi (precizaţi).... (Es/Ec) ( de exemplu : lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă şi/sau probleme etc....  Generarea unui interes constant în timpul şi în perioada post-studii pentru actualizarea ştiinţifică de specialitate  Îmbunătăţirea abilităţilor practice ale studenţilor în perpectiva unei viitoare cariere în domeniu (vezi reliefarea calităţilor oratorice şi de imagine implicite) La stabilirea notei finale se iau în considerare ..testarea continuă pe parcursul semestrului 10 ... crt..... Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală...răspunsurile la examen/ colocviu (evaluarea finală) .....) – Elaborarea politicilor in UE Simon Duke ...răspunsurile finale la lucrările practice de laborator .... 3.. the US. PESC Competenţe specifice realizate . exprimată în % (Total = 100%) 70 Cerinţe minime pentru nota 10 (sau cum se acordă nota 10) 100% răspunsuri corecte Bibliografie minimală indicată Nr.ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DE REALŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ valori şi relaţii democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriul potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane..........

Documentare pe INTERNET 13.eu/uedocs/cmsUpload/78367. Semnătura titularului..Building Chaillot 2007 the future. Politique Etrangere... .. 13 8.. Chaillot Papers Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.....consilium.... Pregătire prezentări orale 9....... Alte activităţi... Papers No. Kugler Center Papers.. Tutoriat 13 2 TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 119 Data completării..... EU to global governance Institute for Security Studies 7...... traduceri.html (Titlul V) Strategia de securitate a www... Pregătire examinare finală 10... Peter van Ham The Marshall 2002 and Richard L. suport de curs 3........... International Security.....eu... Documentare pe teren 6 10 12.... referate........ Studiul bibliografiei minimale indicate 4.. Activitate specifică de pregătire SEMINAR şi/sau LABORATOR 6.. Diferite articole din Versiuni electronice puse la dispozitia studentilor reviste de profil: Foreign Affairs......eurotreaties.....ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DE REALŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ 5. eseuri....pdf UE Concluziile Preşedinţiei www. Pregătire lucrări de control 5 20 35 15 11. 14.. etc... The EU's contribution 100.. Tratatul de Maastricht www.int 8. Alte activităţi........ No.. International Affairs.... NATO Review... 4 Western Unity and the Transatlantic Security Challenge 6.com/maastrichtext... 7.......europa..... Realizare teme.Documentare suplimentară în bibliotecă 5....europa.. Martin Ortega ... Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 2....... Studiul după manual.......

Concluziile Presedintiei. Perspectiva diacronica asupra securitatii europene si al rolului marilor puteri europene Analiza de document programatic – Tratatele UE. Rolul regional si european al Romaniei Modalitatea de desfăşurare a activităţilor de curs şi de seminar Interactiva Evaluarea studenţilor Test grilă . Strategia de securitate a UE Extinderea interconectata a UE si NATO spre Est.ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DE REALŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ PROGRAMĂ Titulatura cursului POLITICA EXTERNA SI DE SECURITATE COMUNA A UE Titular: Ambasador George Cristian Maior Număr credite 7 Număr de ore pe săptămână 2+2 Anul 1 Semestrul 2 Condiţii obligatorii de participare Credite obţinute la cursurile-laboratoarele: Nu Frecvenţa DA Alte condiţii Obiectivul general al cursului Circumscrierea aparitiei si evolutiei PESC Obiective Delimitari conceptuale – PESC-PESA-IESA-NATO-UEO-Consiliu European-Consiliu UE-Consiliul Europei-OSCE etc.

Implicatii de politica externa si de securitate 13. 100.pdf www.html www. Extinderea spre Estul ex-comunist.consilium. Martin Ortega .) – Elaborarea politicilor in UE (Capitolul PESC) 2. Hellen Wallace (coord. 5. Dimensiunile neconventionale ale securitatii europene si perspectivele Tratatului de reforma institutionala Bibliografie 1. Noua politica de vecinatate a UE si chestiunea factorului rusesc 14.ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DE REALŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ Tematică Structura cursului 1. UE ca actor global 11. Tratatul de Maastricht (Titlul V) Strategia de securitate a UE Concluziile Preşedinţiei Institutul European din Romania Chaillot Papers No.europa. 2. 4.int 2005 2007 2000 2004 1992 2003 . 3. The EU's contribution to global governance 3.eurotreaties. Prapastia transatlantica 10.eu/uedocs/c msUpload/78367.PESA 5. Simon Duke – The Elusive Quest for European Security 4. Misiunile PESA 12.com/maastrichtext .Building the future. EU Institute for Security Studies Macmillan Economica www.eu. Introducere teoretica si metodologica Marile puteri europene – Perspectiva istorica Agenda de politica externa si securitate europeana post-Razboi Rece Crearea PESC – Conferinta interguvernamentala din 1991 si Tratatul de la Maastricht PESC – de la Maastricht la Amsterdam Uniunea Europei Occidentale (UEO) si Identitatea Europeana de Securitate si Aparare (IESA) 7. Crearea Politicii Europene de Securitate si Aparare (PESA) – Reuniunea francobritanica de la Saint-Malo (1998) si Consiliile Europene de la Koln si Helsinki (1999) 8. Acordul Berlin plus si Strategia de securitate a UE 9. PESC – de la Nisa la Tratatul Constitutional.europa. Simon Duke . 6.

Politique Etrangere.Europe’s New Defense Ambitions: Implications for NATO. No. International Affairs.ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DE REALŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ 6. and Russia 7. International Security. 1 2000 The Marshall Center Papers. No. Chaillot Papers The Marshall Center Papers. Kugler Western Unity and the Transatlantic Security Challenge 8. Diferite articole din reviste de profil: Foreign Affairs. the US. NATO Review. Peter van Ham and Richard L. 4 2002 Versiuni electronice puse la dispozitia studentilor . Peter van Ham .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->