Sunteți pe pagina 1din 2

ENI

UNITUFlI

1r etapa locale
CLASA A IX.A

ALGrsnA
l. Elemente de logici matematicd ;i mulfimi
Elemente de calcul propozilional
Se consider6 tunc{ia

f: R -+ Z, f (x)=

[i#],

unde [a] reprezintl partea intreagi a numlrului.

Studiali valoarea de adevlr a urmitoarelor afirmafii: a) Existii q b e R - Z, a *b, pentru care (a) : f(b). b) Pentru orice p e Z, existilm e Z astfel incdt (m) = p.
c)

A:

{k e

Zl I +k :2ff)7 : g.
a

Etapa localS, Carag-Severin, 201 0

Stabilili valoarea de adevlr

propoziliei
= nu are sorurii,,.
Etapa localS, V6lcea 2010, S. Valentin

p:,,(v) x e R, ecuafia

t+] t#] {T} {+}

3.

Si se determine mulfimile de adevir ale predicatelor: pr(x,y): lx + 5y- l7l + l3x- 4y+ 6l : 0, x, y e R;

ed-)'[+]=+,xeR.
4.
'tapa propoziliilor, : 0 gi a - b + c - d : 0; pr: * -bk + ck - dk = 0, oricare ar fi k e Z. pr : a' -b' + c2 - d2
Dac6 a, b, c, d e
locald' llfov' 2009

R*, demonstrafi echivalenfa

Etapa locald, Teleorman, 2009

S (f LL-J_TX I 1. etapa localS


ALG EBRA

l. Elemente de logici matematici ;i mullimi

I
r.

1.1. Elemente de calcul propozilional


Afirmalia adevrratd. De exemplu

u=+,,o=l,u+

b, dar

t(+)=t(i)=l;
I

b) Fie
+

^ = 2p;

tffl= [r.;]=r.[i]:
tlu =|-4--l, k: 2l4 )'

p, anrmafia esteprin urnare adevdratr; c) Din

k: ,l*^O),
folosind x =

rezolvdnd

l,

adicd

A: {l}. Afirma}ia este fatsd;2.Avem succesiv,


de unde

+ {x},

+ {+}=#-{+}, t+] [#]=+-[+] {+}, lax+l:x*3,adic5l:3,fals;3.Pentruadeterminamullimeadeadeviraluipl(x,y),rezolvim


17 [3x-4y=-6'
[x + 5v =

ceeaoe

(x=2
Ly=3

deadevdralui p2(x) rezolvlm ecualia

t+-l= 'L3l

**1,

x e R. Notdm

*1'=k,
4

k e Z.Deaici,x

=4k-l

Folosinddefinifiapir[iiintregi,glsim k

=!=<k+1

(2).Rezolv6nd(2),gdsim

ke {2,3,4},deun&

= adevlratlpentruoricekeZrpentrlk:llik:2,oblinempl.Demonstrdmacumclpl=+p2. [a-b=d-c o [a-d=b-c o [a-b=d-c d c) o o ({a=Atu' fa=il = [1u - b)(a + b - tb = " tu' - u' = d2 - c2 t,u - b)(a + b) = (d - c)(d +.1 [1" = d

e{7,11, l5}. Ultima mullime reprezintl mullimea

cdutat6. 4. Implica}ia pz

pr este evidentS: cum p!

<+ fluu=on sau {uu=ou] + fuu*"k=6u*bn] sau


I lck
21ak =

ak

[b\

= ck

(rk - bk = du -.u,J

2ak+ck-bk=2dk+bk-ck

-bk +ck -dk;=0 sau uk -bk +"k -dk =0, adicdp2.5. Pentruafi verificataegalitatea (-a,2x* l3x e (-q.2x + 2009) l.x nN:10,1,2,...,3x),estenecesarca {- . el 3x <2x+ 2008 <+{ < 2008 $L ^^^_ [3x+le (-a,2x+2009) [3x+l >2x +2008 [x >2007'' x e N*,rentltdcd,x:2007. Cumesteadevdratcf,(--oo,2.2007 +2008)nN= {0, 1,2,...,3.2008},

174