Sunteți pe pagina 1din 58

ANUL XXI Nr.

APRILIE 1942

L:

R Z B O I U L

R O M N I E I

PETRU P . IONESCU : R z b o M Romniei 169 | ION P I L L A T : m p l i n i r e 177 VlNTL H O R I A : Poesii . . . . . . . . . 178 VICTOR P A P I L I A N : S i n a x a r . . 181 . GR. P E R I E E A N U : Poesii I. , .184 GEORGE DUMITRESCU : Papagalul 185 OLGA CABA : M a r e a socoteal .187 P A N M. VTZIRESCU: Spioana . . . . . . , 189 P E T R E P A U L E S C U : T r e c anii 197 C. M I U - L E R C A : Poesii 198 OCTAV S A R G E I U : Poem de dragoste 200 IOAN COMAN : Athenagora A t h e n i a n u l despre nvierea morilor 201
IDEI, OAMENI, FAPTE

MARIANA IONESCU : Misterul libertii i originea r u l u i la N. Berdiaeff P E T R U P . I O N E S C U : Religie i Spirit


CRONICA LITERAR

NICOLAE ROU : Al. Busuioceanu : Ethos ; Ionel T e o dotreanu : n t o a r c e r e a n t i m p ; Ion iiugariu : P a radisul peregrinar 214

CRONICA

DRAMATIC

DRAGO P R O T O P O P E S C U : Ion Marin Istoria Dramei i a T e a t r a l u l


CRONICA MRUNT

Sadoveamu: . ,

218

P . P . I. : Destinul poeziei: ; Eroii" d-lui Ionel T e o d o r e a n u ; Expoziia d-lui A. Vulpe D. P . : Povestea lui Eminesou . . . . . . . . EM. V. : Martorii Patimilor ; Scrisori de rzboi . . .

220 222 223

L A R

minitii sale. Astfel, n ce privete ampania, bucurai-v dac ea va cere Mott 1914. Pentruc aceasta butur va ntruni sufragiile tuturor come senilor, att a butorilor amatori de viguros", ct n deosebi a sexului frumos care apreciaz nuanele delicate.

MOTT 191*t
DEM
N E C T A R M O T T M O T T O N E t MOTT MONOPOL

I- S E C
MOTT MUSCATEI M O T T R O S MOTT EXTRA-DRY

"oii jfca

RZBOIUL
DE

ROMNIEI m u

PETRU P. IONESCU rzboi. n c l e t a t e l u m e a n t r ' o l u p t c u m a l t a s'a m a i v z u t n t o t l u n g u l istoriei. D e s f u r a r e de f o r i de vitejie de legend, d r u m u l p e oare m e r g e m n o i azi, a l t u r i d e m a r i i n o t r i aliai, este d r u m u l ce v a d u c e i n e x o r a b i l la victorie. P e n t r u c victoria de este, p e n t r u noi, o c e r t i t u d i n e . O c e r t i t u d i n e ce n u izvorte din vagi d i n i l u m i n r i e x t a t i c e , d i n viziuni m i s t i c e s a u d i n e l a n u r i lirice, ci d i n c o n t e m p l a r e a a d n c i n d e l u n g a realitilor.

Suntem n p l i n

intuiii,

mine

D a r r m u l del o a r e n c e r c m s n e d e s p r i n d e m pentru, a vsli n l a r g u l f a p telor de azi, p o a r t p e b u z e o n t r e b a r e c u p r i v i r e la m o d u l c u m s e explic, o u m t r e b u i e s s e e x p l i c e acest u r i a r z b o i i s e n s u l p a r t i c i p r i i n o a s t r e la l u p t a m p o t r i v a bolevismului. Noi a v e m c e r t i t u d i n e a victoriei d e m i n e . V o m v e d e a m a i d e p a r t e ce justific i oum s e justific, p e n t r u noi, a c e a s t c e r t i t u d i n e . I n aceiai m s u r ns a m a v u t i c e r t i t u d i n e a venirii i n e v i t a b i l e a a c e s t u i rzboi. P o a t e c a c e a s t u l t i m cer t i t u d i n e n u ar p u t e a fi g e n e r a l i z a t . P e n t r u m u l i d i n t r e noi, l u p t a n o a s t r d e azi n u n s e a m n u n f a p t ce i a r e r d c i n i nfipte n a d n c u r i ci este, cel m u l t , u n f e n o m e n politic c r u i a i se p o t a t r i b u i a n u m i t e c a u z e m a i m u l t s a u m a i p u i n u o r de descifrat. O a s e m e n e a a t i t u d i n e d e c u m i n t e p r e v e d e r e n u a r e d e ce s n e s u r p r i n d . Migala p r i cinilor din s t r f u n d u r i de istorie n u e o t r e a b c e s e lnfptue c u r e n t . N u n d r z n i m ns nici s a f i r m m c r z b o i u l n o s t r u a r p u t e a fi p r i v i t d r e p t u n f e n o m e n i m p r e v i zibil s a u i n e x p l i c a b i l . D i m p o t r i v , explicaiile n u a u C a u z e p o t fi n e n u m r a t e : economice, politice, d i p l o m a t i c e . U n i i m e r g i m a i d e p a r t e i i d e s c o p e r condiionri de e s e n s p i r i t u a l . I n c h i p f o a r t e fericit s'a l a n s a t f o r m u l a de rzboi sfnt", ceeace s c u t e t e pe m u l i d e o c e r c e t a r e m a i m i g l o a s . Ceeace s'a n u m i t r z b o i u l s f n t n seamn, n fond, ciocnirea a dou c o n c e p i i d e v i a , p e c a r e l e v o m p r i v i n concepia c r e t i n i c o n c e p i a b a r b a r i d e s u e t a m a t e r i a l i s m u l u i istoric, pe o a r e s t a u p r o p t i t e , c u m d D u m n e z e u , a n d r a m a u a c o m u n i s t , n Rusia, i c a s t e l u l d i n c r i de joc a l d e m o c r a i e i anglo-.ameiricane.

lipsit.

bloc:

Stpnind aceste d a t e i pornind del aceast perspectiv simplist d a r esen ial, explicaia m u l u m i t o a r e i suficient a r z b o i u l u i n o s t r u d e azi e s t e .aproape g a t a fcut. M a i lipsesc n c o s e r i e de a l t e fapte p e oare ochiul v i g i l e n t al c r o n i c a r u l u i zilelor d e apooalips m o d e r n d e azi, n u a (ntrziat s le p r i n d i s l e p r o d u c ou i m p r e s i o n a n t p r o m p t i t u d i n e . i a n u m e c n c l e t a r e a d e azi n s e a m n l u p t a a d o u ideologii a d v e r s e c a r e m p a r t l u m e a n dou t a b e r e . U n e i a i s'a s p u s o r d i n e a v e c h e " , celeilalte i s'a d a t n u m i r e a v i z i o n a r d e ordinea n o u " . t i m , a p r o x i m a t i v bine, ce 169

n s e a m n o r d i n e a v e c h e . n t i n d e r e a acestei o r d i n e c u p r i n d e n s n u l ei o s e a m de f e n o m e n e , d e s t r i , ide i n s t i t u i i , de o r n d u i r i . A c c e n t u l c a d e , d e m u l t e ori, i cu p u ternic prestan, p e ordinea economic veche. O ordine care cuprindea toate erorile i t o a t e r t c i r i l e Mberaiismului, e c o n o m i e i a b s t r a c t e , a l e u m a n i t a r i s m u l u i , a l e s p i r i t u l u i g e n e v e z , a l e f r a n c m a s o n e r i e i i i u d a i s m u l u i . F o r m u l a c a r e e p r e f e r a t azi n s o b r i e t a t e a ei, este c u p r i n s n g r a n i e l e a d o u c u v i n t e c u c i r c u l a i e n o t o r i e : p l u t o - d e m o c r a i a . C e e a c e p r o d u c e n s o m i c n e d u m e r i r e e s t e f a p t u l a c e s t a politic d e capital i m p o r t a n i a n u m e c ideologia c o m u n i s t , oare s e p r e t i n d e a i n o v a t o a r e i r e v o l u i o n a r , c a r e v e n i s e e a nsi, ca o m e s i a n i c r e v e l a i e i u d a i c , s s c h i m b e f a a m b t r n i t a u n e i E u r o p e c a p i t a l i s t e i b u r g h e z e , i d m n a azi ou e p a v e l e t o c m a i ale acestei E u r o p e c a p i t a l i s t e i b u r g h e z e i a c a r e se a d a u g , din p r i c i n i ce n e s u n t c u n o s c u t e destul, A m e r i c a d e m o c r a t , m o n r o i s t , fordist, t a y l o r i s t i aa m a i d e p a r t e . L a a c e a s t n e d u m e r i r e , a m s p u n e , t e o r e t i c , p u t e m gsi d o u r s p u n s u r i d e e g a l n d r e p t i r e . P r i m u l a r fi, i e c e l m a i firesc, c a c e s t e dou c o n c e p i i a n t a g o n i s t e , concepia r e v o l u i e i p r o l e t a r e c a r e a i n s t i t u i t c o m u n i s m u l i concepia p l u t o d e m o c r a t i n c a r e s'a scldat, n h u z u r i i n c o n t i e n , E u r o p a i r e s t u l lumii, s u n t a m b e l e - d e s t u l d e n v e c h i t e fa d e c o n c e p i a u n e i o r d i n e n o u i p e c a r e o e l a b o r e a z e f o r t u l s u p r a u m a n al u n u i p o p o r c u u r i a e p u t e r i de v i a t n r , c o n c e p i e c a r e , p e n t r u - a fi i m a i p r e c i i , s'a f o r m u l a t , n c e t u l c u n c e t u l , n v i z i u n e a d e g r a n d i o a s e i r e v o l u i o n a r e p r o p o r i i ale u n u i o m e x c e p i o n a l c a r e e Adolf H i t l e r . O r d i n e a n o u a n a i o n a l - s o c i a l i s m u l u i i f a s c i s m u l u i , adic a r e v o l u i e i n a i o n a l i s t e s e o p u n e t o t a l o r d i n e i vechi n bloc, i n d i f e r e n t d a c a r e n f a L o n d r a , W a s h i n g t o n u l s a u Moscova. O a l t e x p l i c a i e p o a t e fi ns u r m t o a r e a i c a r e n u a n t r z i a t de s i g u r s fie s u b l i n i a t f r a g m e n t a r , sporadic, de u n i i s a u d e alii. i a n u m e a c e i a c n m s u r a n o a r e r e v o l u i a p r o l e t a r s e d e s v r e a , ea n c e t a s m a i fie, ipso f a c t o " , o r e v o l u i e p r o l e t a r . C o d a t p r o l e t a r i a t u l s t p n p e s i t u a i e , l u p t a n u m a i a r e s e n s , f a u t e d e c o m b a t a n t s " . D e a c i n e v o i a o r g a n i c a c o m u n i s m u l u i d e a-i justifica e x i s t e n a i n s t i g n d p r e t u t i n d e n i aceiai l u p t , o r g a n i z n d a r m e l e t e r o a r e i , r e v o l u i e i i c o n s t r n g e r i i e c o n o m i c e p e n t r u a d e s v r i i d e a l u l r e v o l u i e i m o n d i a l e " v i s a t d e vizionarii I n t e r n a i o n a l e i . Deci, p e d e o p a r t e o c o n t i n u t e n t a t i v d e i n o c u l a r e a i n t e r n a i o n a l i s m u l u i n s n u l r i l o r c u s t r u c t u r b u r g h e z . N i m n u i n u - i e s t e n e c u n o s c u t a c e a s t t r a g i comica s c h i m b a r e l a f a " a o o m u n i s m u l u i r u s p e c a r e t o i v e d e a u , m u l i o d e n u n a u d a r n u m a i cei direct interesai n cauz, proletarii rui, n u o m e n i o n a u nici p e d e p a r t e . I a r n aceiai m s u r n c a r e p r o l e t a r i a t u l r e v o l u i o n a r s e b u r g h e z i a , b u r g h e zia c p t a a s p e c t e d e s u s p e c t a s e m n a r e c u ideologia d i c t a t o r i a l a Moscovei. E r a n e v o i e ns d e p r e z e n a u n u i f a c t o r c o m u n oare s fac l e g t u r a n t r e cele d o u e x t r e m e . Acest t u r d e for, c a r e n u a r fi p u t u t r e u i n i m n u i , a r e u i t s u b t i l i t i i d i a bolice a l u i I s r a e l . Acelai s p i r i t o a r e o r g a n i z a n c m p i i l e r u s e h e c a t o m b e l e r e v o l u i e i proletare, srguia, n cercurile lumii burgheze, comunizarea burgheziei. Iar spiritul g e n e v e z n u n s e m n a d e c t a c e a s t i n o c u l a r e a E u r o p e i ou m o r f i n a d u l c e - a d o r m i t o a r e c a r e t r e b u i a s p r e g t e a s c , p e d e a s u p r a b i e t e l o r l u p t e d i n t r e p r o l e t a r i " i b u r g h e z i " , lumea mesianic a u n u i Israel nvingtor peste ruine. I a t d e c i a d e v r a t a o r d i n e v e c h e " . N u o r d i n e a E u r o p e i n o a s t r e , fie ea cea d i n d e p r t r i l e r s r i t u l u i d a r t o t c r e t i n i c h i a r e x c e s i v d e p r a v o s l a v n i c " , fie c e a d i n apus. Ordinea veche n u este, simplu, ordinea burghez sau ordinea revoluiei prole t a r e , ci este o r d i n e a din c a r e s e v o i a f u r i t h a o s u l f r a n c m a s o n i c i u d a i c . N u e s t e u n s i m p l u s i m p t o m f r i m p o r t a n f a p t u l c a c e l a i spirit care organiza a g o n i z a r e a r u s , s t r j u i a i n a r e o p a g u r i l e m o d e r n e ale politicei d e l P a r i s , del L o n d r a i . d e l W a shington. 170

I a r a d e v r a t a fa a d e m o c r a i e i , a a c u m a m a v u t nefericrea s o c u n o a t e m i noi, a a c u m a a v u t n e n o r o c i r e a s o r e s i m t F r a n a u n u i L e o n B l u m i M a n d e l , a a c u m o c u n o a t e Anglia u n u i Duff C o p p e r s a u A m e r i c a u n u i M o r g h e n t a u , este d o v a d a cea m a i p e r e m t o r i e c d e a s u p r a u n e i E u r o p e m b t r n i t n t o a t e r e l e l e , m n c a t d e toate cariile distrugerii, I s r a e l p r e g t e a ospul s a r d a n a p a l i c a l viziunii u n u i m a p a m o n d iudaic. S n e l m u r i m p u i n ! D e m o c r a i a t r e c u t , cea p e c a r e a m trit-o noi, m a i eri, cea p e c a r e a trit-o F r a n a c u u n p r e a t t de s n g e r o s p e n t r u ea, cea p e c a r e o t r este azi nsi perfidul Albion", n u a a f i r m a t n i c i o d a t fi s p i r i t u l ei o o m u n i z a n t i i u d a i z a n t . Niciodat. D i m p o t r i v . D e m o c r a i a voia, p r e t i n d e a i r e u e a adesea, s n a s c iluzia c p o a t e face c a s b u n e u n a i o n a l i s m u l . N u s e p o a t e nega c t o r v a c o n d u c t o r i d i n t r e c u t e l e e x p e r i e n e politice, a t t del noi ct i de aiurea, o r e a l d r a g o s t e d e popor, o a d n c t r i r e a a d e v r u r i l o r r a i o n a l i s t e . D e u n d e n c e p e deci confuzia, falsificarea, s c h i m b a r e a la fa a d e m o c r a i e i cu c a r a c t e r raional n t r ' o d e m o c r a i e cu c a r a c t e r i n t e r n a i o n a l , cosmopolit, c o m u n i c a n t , iudaic? D i n a b s t r a c i u n i l e o a r e s t a u la baza o r g a n i z r i i democratice. I n a p a r e n , a c e s t e a b s t r a c i u n i s u n t a d m i r a b i l e . N u n u m a i n a p a r e n , ci c h i a r n fapt. Ce p o a t e fi m a i ideal d e c t ideia a c e a s t a s u b l i m a nfririi p o p o a r e l o r ! E x i s t v r e u n om, v r e u n cretin, c a r e s n u o 'doreasc! Sau, ce p o a t e fi m a i frumos, m a i d e dorit, dect e g a l i t a t e a n t r e o a m e n i i, desigur, i n t r e p o p o a r e ! S a u n fine, u r i a u l , s t r l u c i t o r u l , t u r b u r t o r u l , n e o s t o i t u l vis a l l i b e r t i i ! I a t f u n d a m e n t e l e t e o r e t i c e ale l u m i i d e eri. D a r f r i e t a t e a u n i v e r s a l se t r a n s f o r m n umanitarism, e g a l i t a t e a d i n t r e o a m e n i n vot u n i v e r s a l , i a r cea d i n t r e p o p o a r e n Societatea Naiunilor, n v r e m e c e l i b e r t a t e a s e s c h i m b n i n d i v i d u a l i s m a n a r h i c , i a r p e p l a n d e politic i n t e r n a i o n a l , n t r ' u n s i s t e m d e a p r a r e c r n c e n a i n t e r e s e l o r p l u t o c r a i e i al c r u i c e n t r u s e fixase, m i r a c u l o s , n dnimia i m p e r i u l u i b r i t a n i c . La a c e s t p r o c e s ce se p e t r e c e a n a d n c u r i s e a d u g a u n a l t u l c a r e s e r e f e r e a la s u p r a f e e , la f o r m . D e m o c r a i a n u c u n o a t e f o r m e ci o u n i c form. L u m e a este, p e n t r u ea, o v a s t s u p r a f a a a m o r f p e s t e c a r e se p o a t e i m p r i m a c a l a p o d u l u n e i f o r m e politice, u n a , aceiai, absolut: s i s t e m u l r e p r e z e n t r i i i a l eleciunii. Ei b i n e , n o i m e r g e m i m a i d e p a r t e , m e r g e m p n la a a f i r m a c n i c i aci n u st, n fond, s m b u r e l e d e c d e r i i d e m o c r a i e i , P e n t r u e a c e a s t f o r m c e e s t e ea, n definitiv, d a c n u u n i n s t r u m e n t ! i orice i n s t r u m e n t p o a t e fi acceptabil d a c m n a ce-il m n u e este dibace. I n s t r u m e n t u l n s i n e n u e v i n o v a t d e nimic. Cel m u l t e l p o a t e fi perfecionat. I n s e colul electricitii se m a i m e r g e n c i c u t r e n u l , b a chiar, la nevoie, icu crua.. Mai m u l t s a u m a i p u i n confortabil, d a r s e m e r g e . C i n e a stricat t o a t e ? Cine a c o m p r o m i s i n s t r u m e n t u l acesta, cine a fcut d i n i n d i v i d u a l i s m a n a r h i e , din i u b i r e u m a n i t a r i s m u l comunist, d i n egalitate G e n e v a ? Israel. U m a n i t a r i s m u l n u este i u b i r e u n i v e r s a l ci p o r t i ide i n t r a r e p e n t r u e v r e u n m i l a l u m i i . L - a u s c u i p a t goimii", a u f c u t p o g r o m u r i ! Israel s'a b t u t c u m i n i l e ln p i e p t i a i m p l o r a t t o l e r a n a . L - a p u s p e c r u c e p e Hristos, a p o i a s t r i g a t l u m i i s-i a c o r d e mila, i u b i r e a , t o l e r a n a , n c r e d e r e a . N u se p u t e a f a c e n i m i c cu T a l i o n u l n l u m e a aceasta. D a r ice b u n era d e j a " p r i n c i p i u l m i l e i i a l i u b i r e i c r e t i n e ! I s r a e l a i n v e n t a t u m a n i t a r i s m u l . D a r p e n t r u u z p e r s o n a l . Israel a i n v e n t a t S o c i e t a t e a N a i u n i l o r . D a r p e n t r u uz p e r s o n a l . I s r a e l a i n v e n t a t l i b e r t a t e a d e m o c r a t . T o t p e n t r u u z p e r s o n a l . T o t ce fusese nalt, frumos, n o u , n l u m e a a c e a s t a a vistorilor, a filosofilor, a poeilor, n l u m e a aceasta cretin, a fost terfelit, s c h i m bat, violat, m n j i t d e Israel. i l u m e a aceasta, l u m e a n o u a zilei d e azi n u s e m a i p o a t e n t o a r c e acolo u n d e a s c u i p a t Israel. o : D a r infiltraia fusese e x t r a o r d i n a r . L m t , / metodic, ins^ 171

xael a v e n i t n t i c u t r g u i a l a . A c e r u t mil. I s'a d a t . A c e r u t s r m i e . B e n e f i c i a r al m i l e i . A o b i n u t . A p r e t i n s s a i b m a i m u l t , c t de m u l t , t o t m a i m u l t . A a v u t . a n tajul, obrznicia, iretenia, o nnscut inteligen diabolic a nelrii, a derutrii, a bluff u l u i , a orbirii, l - a u a j u t a t . I s r a e l n u p t r u n d e a n u m a i n v i a a e c o n o m i c , social, politic, m o r a l , e s t e t i c i c u l t u r a l a l u m i i . E l p t r u n d e a , ca o s t a r e d e f a p t i d e d r e p t , n c o n t i i n e . E r a a c c e p t a t c a c e v a firesc, fatal, n e c e s a r . S t e r e v o l i m p o t r i v a a c e s t u i f a p t ! E r a s t u p i d , i m p o s i b i l , n e u m a n i m a i c u s e a m : necretin! I s r a e l i c r e a s e atmosfera! I a t d e c e r e v o l u i a n o u n c e p u t d e naional-isocialism n G e r m a n i a a m i r a t , a surprins, a derutat. U n singur om a a v u t atunci viziunea adevrat a feei lucruri lor, a p e r i c o l u l u i a u t e n t i c i b i n e c a m u f l a t . F u h r e r u l a m r t u r i s i t o d a t c a c e a s t v i z i u n e a c r e s c u t n e l c u m u l t n a i n t e d e n c e p e r e a l u p t e i sale, a p r o a p e d i n a d o l e s c e n . I a r n G e r m a n i a t e r e n u l e r a c t n u s e p o a t e de f a v o r a b i l p e n t r u a n g d u i a p a r i i a u n e i l u p t e c o n c r e t e m p o t r i v a d u b l u l u i t r i u n g h i u i u d a i c . I n Italia, s e tie, c o n d i i u n i l e d e m o g r a f i c e i r a s i a l e n u a u m g d u i t o a s e m e n e a a p a r i i e . I t a l i a a d e r n d la l u p t a a n t i - i u d a i c n u m a i idin m o t i v e d e s o h d a r i t a t e politic. S n e r e p u n e m d e c i c u i m a g i n a i a n m o m e n t u l n c a r e A d o l p h H i t l e r c a p t , d u p l u p t e g r e l e i s c u m p p l t i t e , p u t e r e a . P e n t r u m u l i d i n cei c e n c n u p t r u n s e s e r t l c u l a d n c al l u c r u r i l o r , l u p t a n e c r u t o a r e m p o t r i v a i u d a i s m u l u i a fost p r i l e j d e n e d u m e r i r e , p o a t e c h i a r d e c o n s t e r n a r e . N e o b i n u i s e m a p r o a p e s a s i m i l m p e evreu germanului. E v r e u l vorbea nemete. Educaia familial e r a g e r m a n . Chiar i d i u l i u d a i c n u ieste d e c t o p o c i r e a limbii g e r m a n e . S ' a r fi p r u t c a s i m i l a r e a este d e s v r i t . C t e v a f a p t e m e l o d r a m a t i c e n u a u n t r z i a t s fie s p e c u l a t e c u m s e c u - v i n e d e c t r e p r e s a i n t e r e s a t . S c r i i t o r i i l u t r i , c u m n e o b i n u i s e m s-i c o n s i d e r m , a u t r e b u i t s p l e c e . U n W a s s e r a n a n n d e p i l d . I a r u n T h o m a s Miann n u a n t r z i a t s-i a r u n c e v e n i n u l E t e r a r " s c r i i n d , n g r a b , a c e l p a m f l e t p o l i t i c i u m a n i t a r i s t i n t i t u l a t U r a " . L a noi, o s e a m d e s c r i b i d i n t r e a c e i a c a r e a u t r e c u t c h i a r in p a g i n i l e u n e i r e c e n t e I s t o r i i a l i t e r a t u r i i r o m n e " a u scris l a r e p e z e a l r e p o r t a g i i a b j e c t e d e s p r e f e n o m e n u l g e r m a n . O n t r e a g p o l e m i c d u l c e a g i d r a m a t i c s'a a c u m u l a t n j u r u l r e p a t r i e r i i l u i A l b e r t E i n s t e i n . i n e m s p r e c i z m , p e n t r u o n o a r e a a c e l u i c e a scris T e o r i a R e l a t i v i t i i c idintre toi c e i ce i l u a u a p r a r e a , s i n g u r u l c a r e a n e l e s s t a c a fost el nsui. A t t b i n e n e l e s c t p o a t e s t a c u n s a v a n t c a r e e i u n o m i o a r e a i n u t s n e o f e r e i o c a r t e d e s t u l d e c i r c u m s p e c t i m o d e r a t d e s p r e c u m v e d e el l u m e a . O a l t s e r i e d e s e n t i m e n t a l i t i iau r o i t m p r e j u r u l c t o r v a c a z u r i s e n z a i o n a l e i nefericite de sinucideri. Zgomotul fcut mprejurul acestor ntmplri fatale a abtut o c l i p o p i n i a p u b l i c d e l a d e v r a t u l s m b u r e . P r o t e s t e l e s e n z a i o n a l e isclite d e p r o e m i n e n t e p e r s o n a l i t i d i n l u m e a n t r e a g , a u i m p r e s i o n a t . U n s i n g u r o m n u s'a lsat i n t i m i d a t d e t o a t e a c e s t e l a m e n t r i a d e s e o r i c o p i l r e t i . U n o m c a r e t i a p r e c i s ce face, c a r e v e d e a p r e c i s c e e a c e alii n u v e d e a u nc. I a r r s p u n s u l f a p t e l o r a fost i m a i r s u n t o r . D e z a s t r u l politic i m i l i t a r a l F r a n e i , p a r a l e l a p r o a p e c u i z b n d a n a i o n a l i s t a S p a n i e i , iau fost dovezile c e l e m a i v i o l e n t e a l e u n u i a d e v r c a r e t r e o e a d i n colo d e g r a n i e l e u n o r q p o r t u n i s m e p o l i t i c e p e n t r u a d i a g n o s t i c a o s t a r e d e m a l a d i e cronic a l u m i i n t r e g i .

S n e r e n t o a r c e m , a c u m , d u p a c e a s t i n c u r s i e , la n o i a c a s . P o r n i s e m , m i se p a r e , d e l p r o b l e m a d e t e r m i n r i i c a u z e l o r a d n c i i a p a r e n t e , ale r z b o i u l u i i del j u s t i f i c a r e a l u i . V o r b i s e m d e s p r e o j u s t i f i c a r e d e o r d i n economic, u n a d e o r d i n s p i r i VJ2

t u a i i n e o p r i s e m a s u p r a eeleia d e o r d i n politic i d i p l o m a t i c . Rzboiul n o s t r u de azi se justific, p e n t r u m u l i , p r i n a c e a s t u l t i m p e r s p e c t i v . i a n u m e : F i i n d a n g r e n a i , n u r m a u n o r a v a t u r u r i politice a c r o r a m i n t i r e o m a i a v e m nc n t r e a g n m i n t e , n s i s t e m u l politic a l A x e i , r z b o i u l n o s t r u c u c o m u n i s m u l r u s e r a inevitabil. II a t e p t a m . Ne m i r a m c h i a r deoe n t r z i e . N e p r e g t i s e m p e n t r u el. II d o r i a m c a p e o r e v a n p e n t r u c r n c e n a p l m u i r e d i n 27 I u n i e 1940. D a r iei t r e b u i a s fie c e v a m a i m u l t . I n loc de p l a t o n i c e d e c l a r a i i d e s i m p a t i e i de s o l i d a r i t a t e c u p u t e r i l e c a r e d o r i a u o r g a nizarea l u m i i noui, d e c l a r a i i c a r e n u n e f c e a u cinste i c a r e l s a u deschise p o r t i e dosnice d e joc p e dou p l a n u r i a a c u m p r e t i n d e a d i p l o m a i a s a v a n t a l u m i i vechi, rzboiul acesta, cu t o a t e j e r t f e l e l u i s c u m p e , t r e b u i a s n s e m n e i d o v a d a n e c e s a r a s i n c e r i t i i n o a s t r e a b s o l u t e . T r e b u i a s loptm lntre c e l e d o u l u m i . F r c o m p r o m i s u r i d i p l o m a t i c e c u m c r e d e a v e c h e a c o n c e p i e a l u m i i . P e n t r u e n u m a i e r a nici t i m p nici loc p e n t r u nici u n c o m p r o m i s . P r p a s t i a ideologic n t r e cele dou concepii e r a p r e a m a r e p e n t r u a m a i n c e r c a s s e d u r e z e p u n i u b r e d e n t r e c e l e d o u t a b e r e . E x p e r i e n a p a c t u l u i d e n e a g r e s i u n e d i n t r e B e r l i n i Moscova o d o v e d i s e . Ceeace noi, d i n spirit d e loialitate, n u fcusem, n d e c u r s d e d o u z e c i d e a n i , m s u r i m i l i t a r e d e p r o t e c i e m p o t r i v a c o m u n i s m u l u i , Moscova r e u i s e s fac n u m a i n t r ' u n s i n g u r an, t r a n s f o r m n d t o t t e r i t o r i u l , azi n s t p n i r e a n o a s t r i a t r u p e l o r g e r m a n e i aliate, n t r ' u n v a s t c m p m i n a t i p r e g t i t p e n t r u a t a c i p e n t r u a p r a r e . C u c e r i r e a B a s a r a biei, t r e c e r e a B r u t u l u i , a N i s t r u l u i i a B u g u l u i , a s e d i u l Odesei, K i e v u l u i , L e n i n g r a d u l u i , a t u t u r o r c e t i l o r p e s t e c a r e t a n c u l g e r m a n a t r e c u t victorios, s u n t d o v a d a acestei p r e g t i r i u r i a e a cxwnunismului ide a a t a c a i d e a lichida o r d i n e a e u r o p e a n . Rzboiul n o s t r u n e - a r e p u s a s t f e l n a d e v r a t a l u m i n n c a r e v r e m s s t m n n o u a o r d i n e a l u m i i . O o r d i n e la c a r e n u e suficient s a d e r m p l a t o n i c ci este necesar s c o n t r i b u i m p r i n j e r t f a s n g e l u i n o s t r u . P e n t r u e n u a v e m d e ales d e c t n t r e v i a sau moarte. I a t justificrile p r o p u s e p e n t r u e x p l i c a r e a a c e s t u i epocal f a p t d e istorie con t e m p o r a n . S ' a r p r e a c t r e b u e s n e s i m i m m u l u m i i c u aceste justificri, d e s t u l de a d n c i , d e s t u l d e v a s t e , d e s t u l d e serioase.

*
* * i t o t u i l u c r u r i l e n u s t a u aa, n u s t a u n u m a i aa. P e s t e t o a t e a c e s t e s n t o a s e i m u l u m i t o a r e d e t e r m i n r i , n o i m a i a v e m s n e s p u n e m i p s u l n o s t r u . M u l t m a i a l n o s t r u d e c t s'ar p r e a la p r i m a v e d e r e . D i r e c t o r u l n o s t r u , d-1. Nichifor Crainic, a scris n n u m r u l d i n S e p t e m b r i e 1941, a d i c i m e d i a t a p r o a p e d u p i n t r a r e a n o a s t r n rzboi, u n a r t i c o l d e a d n c i m e i s u b s t a n c u m n u m a i d - s a p o a t e , a r t n d t e m e i u r i l e a l i a n e i n o a s t r e c u G e r m a n i a i s e n s u l r z b o i u l u i m p o t r i v a c o m u n i s m u l u i r u s . I n acela t i m p , c a u n m e m e n t o viu, a p r e a c a r t e a n c a r e e r a u s t r n s e articole scrise cu ani n u r m i n c a r e s e r e z u m definitiv poziia ideologic a n a i o n a h s m u l u i r o mnesc. N u v r o i m s r e d u c e m ideologia n a i o n a l i s t l a ceeace a s t r n i t , a h r n i t i a crescut, c u vlaga ei, r e v i s t a G n d i r e a . D a r socotim c p e n t r u i s t o r i c u l ide m i n e , p o p a s u l v a t r e b u i n e a p r a t f c u t n ogrzile n o a s t r e , n t i n d a a c e a s t a r o m n e a s c , p r i n care v a t r e b u i s t r e a c , p e n t r u a d e s c h i d e u a casei n e a m u l u i acestuia. S'a v o r b i t d e s t u l d e s p r e o ideologie g n d i r i s t . O a t a r e ideologie n s e a m n , dint r ' u n a n u m i t p u n c t d e v e d e r e , o a t i t u d i n e u n i t a r , organic, h o t r t s p r i v e a s c fe n o m e n u l r o m n e s c , s-1 d e t e r m i n e i s-1 l u m i n e z e , n t o a t e aspectele sale. Ideologia g n d i r i s t a m i l i t a t c u aceiai v i g o a r e p e a r i n a l i t e r e l o r ca i n p m n t u l speculaiei a b s t r a c t e , p e t r m o r t o d o x c a i p t r m n a i o n a l . C a a t a r e ea p r e s u p u n e a o p r e -

cis v i z i u n e politic. Noi n u a m a d e r a t l a n a i o n a l i s m u l c e s e c r e a n G e r m a n i a , p r i n l u p t a l u i Adolf H i t l e r s a u n I t a l i a p r i n a c e i a a l u i B e n i t o M u s s o l i n i . N a i o n a l i s m u l n o s t r u , p a r a l e l ou m i c a r e a n o a s t r a n t i s e m i t , i z v o r t e d e f o a r t e d e p a r t e . G u r i l e l u i de v i a le g s i m l a u n Vasile C o n t a , la E m i n e s c u . L u p t a a n t i s e m i t a a v u t la n o i u n p a l a d i n d e s e a m I n p e r s o a n a lui A. C. C u z a . M i c a r e a s t u d e n e a s c c u d u b l u c a r a c t e r , n a i o n a l i s t i a n t i s e m i t , n c e p e , ca o i z b u c n i r e v i o l e n t i d e p l i n c o n t i e n t , n c d i n 1922. I a r c n d n a i o n a l - s o c i a l i s m u l c a p t p u t e r e a , d o c t r i n a n o a s t r n a i o n a l i s t e r a p e d e p l i n n c h e g a t , i p l t i s e c h i a r p r e u l j e r t f e l o r i al d u r e r i l o r . C e e a c e s p u n a c i s u n t l u c r u r i vechi, l u c r u r i s p u s e . C u a t t m a i b i n e . N i m e n i n u a l e a r g aci d u p v r e o fals o r i g i n a l i t a t e . D a r a s t a n u t r e b u e s n e m p i e d i c e s a f i r m m r s p i c a t c n o i p r e s i m i s e m d e m u l t a c e a s t n o u o r d i n e a l u m i i . U r e c h i l e n o a s t r e auziser, cu u n c e a s m a i d e v r e m e , p r i t u r a a n d r a m a l e i d e m o c r a t e , p e s t e c a r e n e c o c o a s e m m p i n i d e n u t i u ce d u h r u , d e n u t i u ce m i r a g i u a l u n u i a p u s n c o m plet decaden. Colindasem civa ani Parisul, acest punct magic care reprezenta, o d a t , p e n t r u noi, a p u s u l i F r a n a . C u n o s c u s e m p e m u n c i t o r u l f r a n c e z , p l i n p n n g t de t o a t e l o c u r i l e c o m u n e ale p r o p a g a n d e i c o m u n i z a n t e . N e r s u n nc n u r e c h i d o u r s p u n s u r i . U n u l n e fusese s e r v i t d e o f e m e e m u n c i t o a r e , n c o n j u r a t d e o cas d e copii. Cellalt d e u n m u n c i t o r c u m s e c a d e , n faa u n e i cafele n e g r e . Dac a ti c a c e t i copii a i m e i v o r t r e b u i s m a i l u p t e o d a t p e n t r u s t p n i , p e n t r u d o m n i , i-a a r u n c a eu, ou m i n i l e m e l e , p e f e r e a s t r " , m i d e c l a r a s e f e m e i a . S n u u i t s a m i n t e s c c n e g s i a m a t u n c i la e t a j u l a l a p t e l e a a l u n e i a d m i r a b i l e l o c u i n e ieftine p e n t r u muncitori, n t r ' u n a p a r t a m e n t cu p a t r u ncperi i cu tot confortul modern! (Municip a l i t a t e a P a r i s u l u i c h e l t u i s e b a n i g r e i p e n t r u aceste c a s e c a r e m p n z e a u c e n t u r a p a rizian). I a r l u c r t o r u l m i m r t u r i s i s e cinstit c nu-1 i n t e r e s e a z del c i n e p r i m e t e s a l a r i u l , fie el f r a n u z , fie b o " . C u c o n d i i a s n u - i lipseasc biftecul i p a h a r u l cu v i n ! t i a m d e p e a t u n c i c o F r a n n r z b o i este o F r a n p i e r d u t . I n a c e e a i v r e m e la n o i l u p t e l e n a i o n a l i s t e m p o t r i v a u n e i d e m o c r a i i v n d u t I s r a e l u l u i , e r a u n toiu. N u m a i c aceste p o v e r i istorice i r z b o i u l n o s t r u d e azi s e justific n t r e g i n d o v i z i u n e a u n e i c o n t i n u i t i n e t i r b i t e , n a d n c u r i , de n i m i c . F l u v i u l s u b t e r a n i u r m a c a l e a i n d i f e r e n t dac la s u p r a f a e x i s t a u n j g h e b r i d e m o c r a t e ce a u i n u t p n n 1940. , D a r poziia n o a s t r d e azi n u se explic n u m a i p r i n r a i u n e a suficient a f a p t e l o r u n u i i e r i " m a i m u l t s a u m a i p u i n a p r o p i a t . E x i s t n s b u c i u m u l n o s t r u de azi e c o u l u n o r s e d i m e n t e d e v e a c u r i . i ele s t a u s t r a t i f i c a t e , d i n a d n c u r i d e m i l e n i i p e a x a n a d n c i m i p r p s t i o a s e a o r t o d o x i e i n o a s t r e . I a r ideologia g n d i r i s t d e azi e s t e e x p r e s i a c o n c r e t i a p r o a p e p r o f e t i c a a c e s t e i ortodoxii. n a r m a i c u ea n e - a m m p l i n i t n o i m i s i u n e a istoric aci u n d e s u n t e m s t a t o r n i c i i d e m n a l u i D u m n e z e u . I a r m e n i r e a n o a s t r a fost s i m p l i m r e a . S n e o p u n e m p g n u l u i . O r i d e u n d e a r v e n i el.

Poziia n o a s t r f a d e R u s i a a fost o c o n t i n u d i l e m politic. D-l. Nichifor C r a i n i c , n a r t i c o l u l p o m e n i t o c o n c r e t i z e a z p e r f e c t a f i r m n d c, i n d i f e r e n t d e i d e n . t i t a t e a religioas d i n t r e n o i i r u i , R u s i a a fost i r m n e d u m a n u l n o s t r u e t e r n . A t t a v r e m e c t v a 'exista R u s i a v a e x i s t a i p e r i c o l u l p l u t i n d d e a s u p r a c a p u l u i nostru, . I d e n t i t a t e a religioas n e - a c u n a t n m u l t e r n d u r i , c r n c e n e deziluzii. A m fost a l i a i c u r u i i i a m fost t r d a i o r i d e c t e o r i arn fost a l i a i . S u b m a s c a ortodoxiei, Rusia n u a n c e t a t s viseze d i s t r u g e r e a n o a s t r . D a c n 1918 n u a fcut-o, a fost d e s i g u r p e n truc e r a . p r e a ocupat cu propria ei cangren revoluionar. Ceeace n u fcuse ns n 1918 a n d r z n i t i a i z b u t i t s n c e a p n 1940. I a r n 1941 o p e r a t r e b u i a d e s v r .sit. E x p r i m a r e a e r a c a t e g o r i c . R o m n i a , B u l g a r i a i T u r c i a e u r o p e a n t r e b u i a u . s fie sau d e s f i i n a t e s a u n j u m t i t e p e n t r u a s e realiza v i s u l l u i P e t r u c e l M a r e . 174

. .;: Dac n t o t t i m p u l istoriei n o a s t r e a e x i s t a t p e n t r u noi justificarea u n e i Rusii cel p u i n o r t o d o x i p r a v o s l a v n i c , a z i a c e a s t justificare n u m a i exist. Azi Rusia r e p r e z i n t p e n t r u noi u n pericol cu d u b l u aspect: a s p e c t u l politic i a s p e c t u l spiritual. -Prin cel d i n t i p a r t i c i p m la c o n j u n c t u r a politic a clipei d e fa. P r i n cel d e al doilea n e r e n t o a r c e m , n e r e p u n e m n poziia n o a s t r m i l e n a r , d e c r e t i n i n faa p g n u l u i . F i r u l n t r e r u p t de secole, a l istoriei n o a s t r e s p i r i t u a l e , se l e a g azi d i n n o u . D e a s u p r a t u t u r o r a s p r e l o r i fatalelor o r n d u i r i politice n c a r e a m intrat, s t r u e , n noi, s p i r i t u l voevozilor. Ne r e n t o a r c e m la r o l u l d e v e c h i p a l a d i n i ai l u i Hristos. % A m a f i r m a t la n c e p u t u l acestor r n d u r i c n o i a v e m c e r t i t u d i n e a victoriei d e m i n e , d u p c u m ieri a m a v u t c e r t i t u d i n e a l u p t e i d e azi. Noi tim c l u m e a v e c h e l u m e c a r e s e afl, n egal m s u r i la Moscova, i l a L o n d r a , i la W a s h i n g t o n , se v a pleca nvins. Noi tim c l u m e a n o u , a c e a s t m u l t t r m b i a t o r d i n e n o u " , v a n vinge. N u e vorba aci de p o p o a r e n v i n s e i d e p o p o a r e n v i n g t o a r e . Aceasta a fost m e n t a l i t a t e a del Versailles. N u G e r m a n i a , Italia, J a p o n i a , a l t u r i d e aliaii lor, m p r e u n c u noi R o m n i i v o r n v i n g e ! N u Anglia, Rusia, A m e r i c a , v o r fi n v i n s e ! Aceea ce v a nvinge v a fi ideia n o u , o r d i n e a n o u , n o u a aezare a lumii, r a i o n a l a d i s t r i b u i r e a mijloacelor de v i a n r a p o r t e u c e r i n e l e , cu r o l u l fiecruia, c u v a l o a r e a fiecruia. D i s t r i b u i r e r a i o n a l i j u s t d e spaii vitale, de zone d e i n f l u e n i de i n f l u e n a r e , d e b u n u r i m a t e r i a l e , d e p r e p o n d e r a n s p i r i t u a l . n v i n s v a fi ns l u m e a veche, ordinea veche, o b l d u i r e a i n t e r e s a t i e x a g e r a t p e n t r u u n i i , izgonirea total a a l t o r a del b u n u r i l e l u m i i acesteia. E s t e iaci o s c h i m b a r e d e p e r s p e c t i v de o epocal, covritoare i m p o r t a n . P e n t r u e este p e n t r u p r i m a d a t n istorie cnd n u s e m a i v o r b e t e d e p o p o a r e o a r e nving s a u s u n t nvinse c i de i d e i care n v i n g i d e idei c a r e trebue s fie nvinse. T r e b u e . Oh. Acest i m p e r a t i v categoric! Ge c a u t e l n e s t u r a c o n t i n g e n a istoriei! N u s e p o a t e v o r b i n istorie de nici u n t r e b u e , p e n t r u e n u s e p o a t e vorbi n istorie d e nici u n finalism. Istoria e o e s t u r d e fapte a b s u r d e c a r e se h l n u e p r i n t r ' o d e t e r m i n a i e l u n t r i c n c a r e r s u l Cleopatrei, capriciile d o a m n e i de M a i n t e n o n , g e s t u l u n u i i l u m i n a t , p a s i u n e a u n u i A n t o n i u , cu a l t e cuvinte, m r u n t u l , anecdoticul, e l e m e n t a r u l , p o t fi m o t i v e n s c t o a r e a u n o r serii n o u i c u r e z u l t a t e i m previzibile. O a s e m e n e a viziune a istoriei n u n u m a i c n e r e p u g n p e r s o n a l , d a r n u c o r e s p u n d e n i c i m c a r cu i n t e r p r e t a r e a s u m a r a faptelor. Istoria n u e o p d u r e v i r gin d e l i a n e ale i n c e r t i t u d i n e i i ale a r b i t r a r u l u i . E a p o a t e s a p a r aa p e n t r u acel care p i e r d e t o t a l i t a t e a , m b r i a r e a l a r g a n t r e g u l u i p e n t r u a s e r e f u g i a n detalii, n m o t i v a i u n i m i n o r e , n anecdot. Istoria n s e a m n d i m p o t r i v o r d i n e i n f p t u i r e a u n e i o r d i n i s u p e r i o a r e din r e g i s t r u l , p e r m a n e n t deschis l a r u b r i c a b i n e l u i " . Istoria este o r e a l i z a r e finalist. Zicem finalist, n u fatalist, p e n t r u e nici indivizii, nici p o p o a r e l e n u s u n t r o b i c o n d u i d e v o i n e s t r i n e , m a r i o n e t e j u c a t e d e sforile p r o v i d e n e i , t r a s e d e d e g e t u l u n u i D e m i u r g . I n d i v i d u l ca i p o p o a r e l e s u n t p o t i r e ale libertii. I a r p l a n u l final a l m a i ^ b i n e l u i " s e n f p t u e n u m a i p r i n jocul a c e s t e i l i b e r t i i n t e r i o a r e . i e i n u t i l s n c e r c m e x p l i c a r e a acestui l u c r u . E l e c u n o s c u t s a u n u e, p r i n s d i n t r ' o dat n l u m i n a c u n o a t e r i i s a u n u . Istoria este realizarea necesar a unei ordine libere. N u o b i n u i m p a r a d o x u l , i a r a f i r m a i a n o a s t r n u este u n p a r a d o x . N e - a m i l o s t i v i t ns voia l u i D u m n e z e u s fim i d e d a t a aceasta, a a c u m a m fost i a m s t t u t t o t d e a u n a , n l u n g u l voievodalului n o s t r u t r e c u t , d e p a r t e a cea b u n , d e p a r t e a b i n e l u i . Iar b i n e l e nvinge. Istoria este n f p t u i r e a , n c a r n a r e a u n e i o r d i n e m o r a l e . Noi a m fost i s u n t e m n i c u a c e a s t o r d i n e . Cu i p r i n ea v o m n v i n g e . O a l t a l t e r n a t i v n u e s t e cU p u t i n . R e f u z m s acceptm, s u b orice form, v r e - o i n t e r p r e t a r e c o n t i n g e n a l u m i i i a istoriei. P o a t e i p e n t r u m o t i v u l c i n t e r p r e t a r e a n o a s t r finalist este i singura in a c o r d c u i d e i a c r e t i n . 175

D e aci d e a s e m e n i i e x t r a o r d i n a r a c o n t i i n i l u c i d i t a t e a a c e s t o r n o u c r u ciai. F r v o r b e d e prisos, f r r e t o r i s m , f r l a m e n t r i , fr e x u b e r a n e , ostaii o r dinei n o u i l u p t c u o n c o r d a r e n e m a i n t l n i t n i s t o r i e . C e r t i t u d i n e a a s t a a v i c toriei finale, c o v r i t o a r e i u l u i t o a r e p e n t r u o b s e r v a t o r u l obiectiv, c o n s t i t u e a d e v r a t u l m i r a c o l a l r z b o i u l u i d e azi. i este a c i o s i t u a i e u n i c n t o t l u n g u l istoriei. P e n t r u e este p e n t r u p r i m a o a r c n d soldaii a c e t i a t i u c v o r n v i n g e . n a i n t e s e ndjduia, se credea, se fceau conjuncturi. Cruciaii e r a u nite posedai, partenerii r z b o a i e l o r r e l i g i o a s e e r a u fanatici. Victoria e r a dorit, c h e m a t , i m p l o r a t . B n u i a u , c r e d e a u , n d j d u i a u c o v o r a v e a . A c u m a , azi, o t i u . i a c e s t a e u n f a p t n o u c a r e se nscrie n chenarul de miracole a l actualitii. N u p u t e m n s n c h e i a r n d u r i l e a c e s t e a f r s n u n s e m n m u n a l t c a r a c t e r f i n a l . c a r e definete, n t r ' o l u m i n ide m r e a a p o t e o z , s e n s u l r z b o i u l u i n o s t r u d e azi. Noi n e - a m definit t o t d e a u n a , n e - a m n u m i t t o t d e a u n a d r e p t m o d e t i p s t r t o r i a c e e a c e este i a fost al n o s t r u . N i c i o d a t n u a m n d r z n i t r s u f l r i d e e p o p e e . A c o n t r i b u i t la a c e a s t m s u r a p a i l o r n o t r i o n d e l u n g a t e x p e r i e n d e c u m i n e n i e , d a r i d e r m u r i r e . P s t r t o r i i c r e a t o r i a u t e n t i c i ai u n e i a d i n t r e c e l e m a i u l u i t o a r e p r o ducii folklorice, c e e a c e a m n u m i t u n d e v a s u b s t r a t d e c u l t u r m i n o r (fr a d e t e r m i n a p r i n a s t a .un s e n s d e n j o s i r e al a c e s t e i c u l t u r i ) , a m fost, n ceeace p r i v e t e c u l t u r a m a j o r , c o n s u m a t o r i m a i m u l t d e c t c r e a t o r i . I n ritmul istoriei a m u r m a t a c e e a i cale d e p r e t e n i i m o d e s t e . A m p a r t i c i p a t l a istorie, n u a m c r e a t i s t o r i e . A c u m nc i n o i t o t socotim c s u n t e m a n t r e n a i n istorie. i t o t u i d e a s u p r a a c e s t o r o b i n u i n i e t n i c e a d n c i , s t r u e a z i p e s t e n o i u n s u f l u n o u . B n t u e m p r e j u r u l n o s t r u u n vifor eroic de i s t o r i e t r e p i d a n t ln c a r e c u n c e t u l n e i n s i n u m . O b i n u i n a m i l e n a r a p r u d e n e i c u m i n i n e c o p l e e t e n c . i t o t u i c l i p a e s t e a m a r i l o r n d r z n e l i i a m a r i l o r r i s c u r i . A l i a n a n o a s t r c u a r m e l e M a r e l u i R e i c h m a i c o n i n e a n c , n p r e a j m a ei, u r m e a l e a c e s t e i p r u d e n e . A m a v u t i n s p r i n t r e n o i u n o m c a r e a n e l e s s descifreze n vifor, c h e m a r e a v i i t o r u l u i . N u m a i c u a t t i n u m e l e M a r e a l u l u i I o n A n t o n e s c u v a r m n e n i s t o r i e . P e n t r u e a m f c u t a c u m c e e a c e n u a m f c u t n i c i o d a t . i p r i v i m azi. a p r o a p e u l u i i , o r b i i d e s f n t m n d r i e , a c e a s t f a p t epocal. Mi s e p a r e c a m p t r u n s cu p a s m a r e n zodia p r i n care, d i n c o n s u m a t o r i d e istorie, d e v e n i m , l a r n d u l n o s t r u , c r e a t o r i d e i s t o r i e . N e b a t e m azi d i n c o l o d e p m n t u r i l e n o a s t r e . S o l d a t u l n o s t r u c u c e r e t e i l u p t n a f a r d e g r a n i e . N u t i u dac i a c e s t l u c r u s e afl a s c u n s p e u n d e v a , n c u t e l e t r e c u t u l u i n o s t r u . P o a t e n v i z i u n e a g r a n d i o a s a l u i M i h a i Voevod, p o a t e n c u c e r n i c i a r z b o i n i c a l u i t e f a n cel S f n t ! P o a t e n i c e r i . P o a t e c t r i m azi u n f a p t cu t o t u l n o u , u l u i t o r d e n o u . P o a t e c s ' a u r s u c i t , p e n t r u noi, cile d e s t i n u l u i , d e s c h i z n d u - i a s p r e i n e b n u i t e c h e m r i s p r e l a r g u r i , i e r i nc n e v i s a t e . P o a t e c s e p e t r e c e azi, c u s u f l e t u l n o s t r u etnic, o m u t a i u n e crucial! D e f i n e a m , n a c e s t e c o l o a n e , istoria, d r e p t o s u c c e s i u n e d e r i t m u r i v a r i a t e . i s p u n e a m c f i e c r u i p o p o r i p o a t e p u n e n a i n t e d e s t i n u l p r i l e j u l d e a s r i d i n c e r c u l o b i n u i n e i c o m o d e d e ieri, n v r t e j u l u n u i i u r e d e n a l t t e n s i u n e , d e c o p l e i t o a r e n c o r d a r e , d e i n t e n s i f i c a r e d e r i t m istoric. E u n p r i l e j p o a t e u n i c . P o i t r e c e p e l n g el, ca p e l n g n o r o c , ca p e l n g o c h e m a r e a d e s t i n u l u i , fr s-1 n e l e g i . S a u t e p o i p r i n d e n h o r a l u i s b u c i u m a t . A m e i t o a r e p r i v e l i t e ! N u s u n t e m n o i o a r e azi l a o a t a r e r s c r u c e ! N u i n t r m n o i o a r e azi n zodia d e s t i n u l u i n o s t r u m p r t e s c ! n a i n t e d e a a t e p t a c o n f i r m a r e a v i i t o r u l u i , n o i a v e m c e r t i t u d i n e a p r e z e n t c t o c m a i a c e s t l u c r u s e s v r e t e azi c u n o i , p r i n voia n o a s t r . I a t d e c e n i s e p a r e c r z b o i u l n o s t r u d e azi este, p e d e o p a r t e , p r e l u n g i r e a n e c e s a r a v o e v o d a l u l u i n o s t r u t r e c u t i p u n t e a d e a u r c t r e u n m p r t e s c viitor.

176

M P L I N I R E
DE

ION

PILLAT

N e ' n v i n s u l v e r s n care i n s p i r a r e a m i b a t e ca u n p e t e n n v o d , Mi-o i n e poezia de u i t a r e a Obteasc, zrmslind-c n n o r o d , I n v n t se duc m n d r i i d e voevod i orice s l a v ' n v e a c o spal m a r e a Cnd, m c h e i n d u - m i t a i n i c c u g e t a r e a , M copleete'n suflet t r a i n i c r o d I n a n i i m e i m o i i l e fecunde Ridic h o l d e l e de g r u e t e r n , S u b m a n a lor p m n t u l se a s c u n d e . $i s i n g u r d i n p r i d v o r u l casei m e l e , Privind la cerul toamnei, mi atern P e alt t r m recoltele d e stele.

177

O
T E A -M

DE

S
HORIA

VINTIL

i-e g u r a g r e a ca f a g u r i i d e m i e r e . : A s c u l i n c a r n e clipele c u m z a c ? E moartea 'n noi s m n fr leac C r e s c n d ; n c e t d i n u m b r i t c e r e , i-e fric, n o a p t e a , s c i t e t i 'n n i i n e ? Auzi u n cntec s u r d din fund c u m vine A ncolit s m n a neagr 'n lut i v r e a s ' a j u n g a 'n c a l d u l t u s r u t : A s t u p g e a m u l . L u n a a s t a scrie P r e a m u l t e v e r s u r i a i b e p e poteci, I a r tragic- s m n c a r e ' n v i e P r e a 'nscei a r c r e t e n t r e r a z e reci. Pocnesc dulapuri, linitea se 'ndoae Ca u n t a v a n p r e a v e c h i p e s t e odae. A s t a t i ceasul. N o a p t e a u n d e - i o a r e ? S m n a ' n m i n e s'a f c u t o floare. Deschide g e a m u l ! L a s a l b a l u n S c u r g p e s t e t r u p ca d i n ulcic. V r e a u s cioplesc d i n n o u p o e m a b u n i m ' a c u p r i n s , ca din senin,, o fric.

17S

N O A P T E DE

TOAMN

S i n g u r n n o a p t e , nicio p a z n u - i S'alunge g n d u l , linite snmi d e a . P e r a m u r i frunza s'a fcut p r e a g r e a i c a d n i a r b p u t r e d e g u t u i . Cine idin b e s n a m ' a s t r i g a t pe n u m e ? In n o a p t e i t c e r e c n t parc... Spre care r m u r i sufletul se'mbarc Atunci cnd luna umbl peste l u m e ? n g n d u r a t i n o r d i c c a o s p a d Cine t r e c u din g n d u r i n o d a e ? S t r m o u l m e u cu ochii d e v p a e , Cu t r u p u l s m l u i t , c a d e p a r a d . P u m n a l u l s t a cui l-ai d a t n d a r ? P n 'n p r s e l e cui i l-ai n t i n s , Strbunul m e u cu cretetul prea nins D e - a t t a r e m u c a r e i a m a r ? Iar D o a m n a a s t a ,alb c a iun schit, Ce m e d a l i o n d e - a m u r g p u r t a p e p i e p t ? I 1-a 'nflorit p u m n a l u l n e l e p t S a u visul m e u s p e r i a t i 1-a m e n i t ? S n u ' m p r t i a i l u m i n a c e v b a t e Clcai u o r p e p a l i d u l p a r c h e t . Venii n j u r u l m e u , v o r b i i ncet, M d o a r e f r u n t e a d e s i n g u r t a t e .

SCHERZO PENTRU WOLFGANG Cad g r e l e d e g e t e l e lui p e clape, Afar a l b e liniti cad peste c e t a t e i n i n g e ' n c a s , n i n g e p e s t e a p e Acelai a l b d e liniti n g h e a t e . C n d d e g e t e l e c u r g n l u n g fug i t r e m u r p e r d e a u a alba rug, Iar c r e a n g a ' n c r e m e n i t s u b z p a d i las 'ncet d a n t e l e l e s cad. Din colivia lui, u n p a p a g a l , C n d m u z i c a a stat, g l u m e r d e a , Iar o m u l c u p r i v i r e a d e cristal P l n g e a p e p i a n ce n ' a p u t u t c n t a . 179

AMADEUS

Murise 'n u m b r albul din perdea, Penajul papagalului plea, Iar c l i p a p r b u i t n s o n a t S t r n s e s e ' n ea d u r e r e a l u m i i t o a t .

I L U Z I A Unde Unde Totul Pn s u n t c l i p e l e ; u n d e s u n t anii ? l u m i n i l e zilelor n o a s t r e ? e-o c a l m , s i n g u r , s t i n g e r e , i z b o r u l a l b e l o r a s t r e .

U n d e s u n t anii, u n d e l u m i n i l e A t t o r v r a f u r i ide venicii ? I n t r e oglinzile clipelor n o a s t r e A r d n n e l i n i t e d o u fclii. Asta-i iluzia : j o c u l d e flcri I n t r e oglinzile fr sfrit. , C n d b a t e calma, s i n g u r a , s t i n g e r e , Iluzia t o a t s'a p r b u i t . Viena, Februarie 1942.

i8e

S
1 '
1

A
--DE-

R
\. ", " ^

VICTOR

PAPILIAN Printelui Stniloae

povesti c t e v a m i n u n i l e cele de s p a i m prisosite d i n p r i g o a n a i r e a u a p t i m i r e la c a r e a fost n c e r c a t s l v i t n t r u D u m n e z e u i p u r u r e a p o m e n i t S f n t a Mucenica Iuliana, din p o r u n c a u r t o r u l u i de Hristos i v r j m a a l n t r e g u l u i cliros cretin, bicisnicul m p r a t A v r i l i a n . Voiu povesti, p e n t r u p u r u r e a i n e r e d e m i n t e a celor m u l i , c a r e n ' a u a v u t c a m i n e n o r o c u l s cunoasc p e dasclul K o n o n Filiianul, cel m a i de s e a m cete al bisericii M a d o n a D u d u d i n C r a i o v a , om blagocestiv i m b u n t i t , care i-a cheltuit, n t r u d o b n d i r e a n e l e p d u n i i , t o a t n e t i i n a p r i n n t i n s a pravoslavie r u s e a s c i s'a n s t r i t h a g i u la s f n t a M n s t i r e V a t o p e d i d i n m u n t e l e A t o n u l u i . Zic cel m a i de s e a m cete, fiindc fericitul n t r u p o m e n i r e K o n o n n u se m u l m e a a p r o p o v d u i cu d e p l i n v r e d n i c i e a s u f l e t u l u i i ou t o a t n d e s t u l a r e a m i n i i S f n t a E v a n g h e l i e a lui Hristos, d a r i z b u t e a a a r t a t u t u r o r celor d e obte, boieri m a r i i mici, b o g a i s a u sraci, c r t u r a r i s a u p r o s t i m e , c e e m i r , c r u c e i l u m i n n n v t u r i l e Sfintei S c r i p t u r i , i s d u c p r i n s c a r a cuvintelor, p r i n s c a r a n e l e p c i u n i i i p r i n s c a r a c r e d i n e i p e cei c u s r g i. o u silin l a p e t r e c e r e a d u m n e z e i a s c p n n a d n c u l c m r i i cereti, acolo u n d e s t deschis n t r u s t r l u c i r e a fr nor, ceeace e fcut d i n t o a t venicia i e f c t o r a t o a t venicia, l u m i n a ochiului l u i D u m n e z e u . Deci, c u m s e s p u n e la c a r t e , P a v e l i I u l i a n a e r a u f r a i d u p r e 'trup i fii d e b l a gocestivi p r i n i . I a r v e n i n d m p r a t u l A u r e l i a n la P t o l a m a i d a a c h e m a t n a i n t e a s c a u n u l u i s u de j u d e c a t p e cei d o i frai, dndu-ile a s p r p o r u n c s s e n t o a r n d e l n v t u r a lui Hristos n cpitea idolilor, c t r e mincinoii l u i Zei, s batjocoreasc b o tezul n n u m e l e T r e i m i i celei d e v i e a n c e p t o a r e , i s s c u i p e n S f n t a m p r t anie, c a r e n c h i p u i n d p r e a c i n s t i t u l t r u p i s n g e a l M n t u i t o r u l u i , u n a n p u t e r e e s t e i p e n t r u n g e r i n e p r i h n i i i p e n t r u pctoi n e v r e d n i c i . A l t c u m , t r u p u l lor va fi n o i a n d e s n g e i ochii lor, izvor de l a c r i m i . I a r S f n t a ndulcindu-ii c h i p u l c u u n s u r s mngietor, s p u s e : 8i

Voiu

din

m p r a t e , s t p n a l clipitei v r e m e l n i c e , v o r b e t i p o t r i v i t g n d u r i l o r t a l e p m n t e t i i striccioase. Afl d e l mine... n u poaite fi p o d o a b m a i d e p r e p e n t r u t r u p u l m e u d e c t s a l b a n s n g e r r i l o r . I a r d a c ochii m i s ' a r face, c u m s p u i t u , i z v o r d e lacrimi, m a i v r t o s m ' a b u c u r a d o v e d i n d c s u f l e t u l m i - e p i a t r d e s t n c . i n d r e p t n d u - i i p r i v i r e a s p r e c e r , S f n t a p r i n s e ia s e r u g a a s t f e l : D o a m n e D u m n e z e u l e , a u z i - m i r u g c i u n e a i .ascult c e r e r e a m e a . Nici n clipa a s t a d e n c e r c a r e , n u voiu n c e t a s vestesc p u t i n a T a c e a d e p e s t e m a r g i n i l e lumii... S u p u n e t r u p u l i s u f l e t u l m|eu l a c e l e m a i g r e l e c a z n e ou p u t i n . . . n c u v i i n e a z ns, P r i n t e , s c u n o s c .eu i s c u n o a s c i c e i l a l i c .lumina d a r u l u i m e u e d a r d i n d a r u l T u . A l t c u m , m item ide t r u f i e , c e a m a i a d e m e n i t o a r e i m a i n f i o r a t ispit c t vrelme ochii i u r e c h i l e o m u l u i s t a u n c l e g a t e d e p m n t . i a r s bicisnicul i u b i t o r d e l a c r i m i i d e s n g e , p o r u n c i n d c a n e v i n o v a t a fp t u r s fie a r u n c a t n g r d i n a p a t i m i l o r , u n d e n n e g u r de .putoare h u z u r e a u , d i n s f r t i c a r e a t r u p u r i l o r o m e n e t i , fioroasele s l b t i c i u n i ale c o d r i l o r i j i v i n e l e o t r v i toare ale mlatinilor. Iar, intrnd c u vitejie n aoea otrvit grdin, a t t a luminat b u n t a t e a u g r i t ochii ei, n c t n e g u r a s'a r i s i p i t n t r u s t r l u c i r e i d u h n i r e a cea striccioas s'a p r e f c u t n m i r e a s m d e v n t s u b i r e . i d i n t r ' o d a t g u r i l e fiarelor s ' a u n c h i s , t r u p u r i l e e r p i l o r s ' a u p i r o n i t la p m n t , a c e l e s c o r p i o n i l o r s ' a u t r a s n g o a c e a t r u p u l u i , i a r o h i e n , fiara cea m a i v i c l e a n , cea m a i c r u d i cea m a i n e s i o a s , c u n o s c n d p u t e r e a e i d e t m d u i r e , i-a a d u s p r u n c u l o r b , d o a r s a t i n g f a l d u r i l e h a i n e l o r P r e a cuvioasei. i n mijlocul g r d i n i i d e p u t r e g a i u i d e o t r a v , c h i p u l Sfintei s t r l u c e a ca u n c h i p m p r t e s c . i fiindc b l e s t e m a t a h i e n c u a t t a d r a g c t a la ochii cei p o l e i i c u l u m i n a iubirii, i c u a t t a s m e r e n i e s e g u d u r a , Sfintei i s'a f c u t m i l i r i d i c n d p r u n cul c e l o r b n ibrae 1-a s r u t a t p e cei d o i ochi. I a r m u n c i t o r i i d e c a z n e , p u i s p n d e a s c d e d i n c o l o d e a r c , s ' a u m i n u n a t n faa n e m a i p o m e n i t e i n t m p l r i . i imuld, p r i n a c e s t d a r , a u c u n o s c u t p e a d e v r a t u l Dumnezeu. I a r 'auzind m p r a t u l d e n i t e m i n u n i c a a c e s t e , s'a b i r u i t d e m n i e s t r i g n d : M i n c i u n i vrjitorie... i p o r u n c i s'o idea p r a d focului o a r e n u c u n o a t e i flcrilor c a r e n u i a r t , n c a z a n u l cu s m o a l clocotit. A t u n c i S f n t a , n d r e p t n d u - i i p r i v i r e a c t r e cer, p r i n s e a se r u g a a s t f e l : D o a m n e Iisuse H r i s t o a s e , d a c a sosit v r e m e a m u t r i i m e l e d i n a c e a s t l u m e , a j u t - m i c a p e t r e c e r e a p r i n p o a r t a m n t u i r i i s fie a m e s t e c a t de o s i n g u r bucurie.... b u c u r i a d e a p t i m i d u p legile firii. D e s c h i d e d e c i s i m u r i l e m e l e l a c h i n u l t u t u r o r d u r e r i l o r , T u , c a r e , p u t n d , n ' a i v r u t s-^i n f r n g i , .necum s - i o m o r i simirea.... A a a g r i t P r e a c i n s t i t a c l c n d p a r a focului. D a r r o u a s u f l e t u l u i e i feciorelnic a s t i n s v p a i a c e a .arztoare i a s p l a t n t i n c i u n e a s m o a l e i , f c n d - o a l b ca p e o d u l c e alifie. i c h i p u l fecioarei, i e i n d d i n s p u r c a t a n c h i s o a r e a n t u n e r i c u l u i a p r i n s , c p t a s e f r u m u s e e d e icoan. i d i n n o u , m u l t o r m u n c i t o r i d e c a z n e li s'au c u r i t p r i v i r e a de t o a t s p u r c c i u n e a , a t t fusese d e m a r e d a r u l d e c u r e n i e a l Cuvioasei, i a u c r e z u t n Hristos, cu b u c u r i e n e h i nndu-se. i 'din n o u s'a b i r u i t m p r a t u l d e m n i e , s t r i g n d l a cei ce-1 s l u j e a u d u p o c a z n m a i m a r e , d u p c a z n a cea m a i m a r e c u p u t i n , c a r e s n t r e a c n p u t e r e v paia i n chin, o t r a v a j i v i n i l o r I a r u n c u r t e a n , n r v i t n t o a t e r e l e l e , i-a d a t u n sfat p e p o t r i v : l u p a n a r u l . i m p r a t u l a c r e z u t i s'a b u c u r a t f o a r t e , fiindc o a m e n i i cei 182

m a i -trufai -.sunt si cei m a i cruzi, i t o t d e o d a t cei miai n c l i n a i s p u r c a t e l o r pofte. I n chilia p m n t e a n a diavolului d o r i n e l e a r d m a i ea flcrile i p u t r e g a i u l b n t u e m a i otr'vitbir 'ca'n 'grdina" s p u r c a t e l o r jivine. '"' " : I a r S f n t a a u z i n d j u r a t u l rzboiu, p e n t r u n t i a oar s'a c u t r e m u r a t , cci m p o t r i v a jivinelor o t r v i t o a r e ea a a v u t d a r : i u b i r e a d u p p i l d a M n t u i t o r u l u i . Aijderea, m p o t r i v a s m o a l e i n v p i a t e : c m a r a cea p l i n d e d u h a sufletului... D a r c u m s l u p t e m p o t r i v a c u g e t u l u i necuviincios, c a r e d i n s l t r i l e t r u p u l u i i s t r i g a n e l e p ciunea?... c u m s duc c h i p u l l u m i n o s a l crucii p r i n t r e t i e r i l e , cupele i a m f o r e l e s p u r c a t e d e o t r a v a orgiilor?... c u m s m u r m u r e r u g c i u n e a c n d s u n e t u l flautelor i d e s m u l d a n u l u i nsoesc s u s p i n e l e ' n f i e r b n t a t e l o r d e a m i e r d r i ? i S f n t a s'a s i m i t m a i s t r j u i t c a ' n p r i n s o a r e a a r c u l u i cu j i v i n e i m a i b i r u i t c a ' n p r i n s o a r e a cuptorului n clocot. Or, acolo n h o r a m b r i r i l o r , s e gsea o femeie n e m a i p o m e n i t de f r u m o a s... n e m a i p o m e n i t d e frumoas, d a r i n e m a i p o m e n i t d e s t r i c a t . T r u p u l ei a v e a farnicile m l d i e r i ale e r p i l o r i ochii e i a r d e a u m a i t a r e ca v p a i a smoalei. i l n g ea, P r e a - C u v i o a s a s'a sinlit s t r j u i t c a p e c r u c e i c u d e s n d e j d e a M n t u i t o r u l u i n ceasul al asele, a s t r i g a t : D u m n e z e u l m e u , D u m n e z e u l m e u , ide c e m ' a i p r s i t ? . . . D a r i a t c d i n t r ' o d a t o l u m i n m i n u n a t a u m p l u t n c p e r e a , o l u m i n m a i d u l c e ca l n a d e a u r i m a i d e s p a i m c a iun s o a r e c z u t n p r p a s t i e . C t e r a de c u r a t aceast vedenie!... L u n a se p r e f c u s e n c d e l n i d e a u r i sus, p e t r i e , s t r l u c e a cu fa lin, (curcubeul, ca n i t e s t i h u r i d e culori. C n t e c e de m r i r e d i n h a r f e i a l u t e se r i d i c a u pn'in c r u g u r i l e c e r u l u i i n g e r u l D o m n u l u i s'a v z u t coborind, cu u n p o t i r n m n . i S f n t a a n e l e s c D u m n e z e u n ' a p r s i t - o n desndejde. P r i n n g e r u l Su, E l i t r i m e t e a s f n t a m p r t a n i e . D a r t o t d e o d a t n s u f l e t u l ei s'a d e s c o p e r i t sfatul d i n a i n t e de veci, g n d u l cel a d e v r a t al m a r e i T a i n e : C u v n t u l c a r e binevoia a lua t r u p de om... i m p r e u n n d u - i m i n i l e p e n t r u r u g c i u n e , S f n t a a g r i t astfel: D u acest dar, cel din u r m a l vieii m e l e p m n t e t i , c t r e femeia de a l t u r i , c a r e n p e t r e c e r i l e t r u p u l u i a t t d e r u se chinue... i, oh, minune!... n g e r u l D o m n u l u i a n d r e p t a t p o t i r u l i l i n g u r i a c u S f n t a m p r t a n i e c t r e b u z e l e cele striccioase, oare n u voiser a c u n o a t e d e c t pofta i desmierdarea. I a r c n d s'a fcut din nou. l u m i n p m n t e a s c , Cuvioasa a gsit p e femeia d e s f r n a t n g e n u n c h i a t n-'faa..crucii, c n t n d : B u c u r - t e , s t e a u a c a r e a r i soarele.... B u c u r - t e , m i r e a s p u r u r e a fecioar... i n g e n u n c h i n d S f n t a l n g ea, a p u r c e s la a c e e a i c n t a r e . i glasul lor era u n a , fiindc i sufletele lor u n a s e fcuser...

183

E
DE

I. GR. P E R I E E A N U F U R T U N D s e m n e p m n t u l de c u m p n g r e a . Cmpia alearg n vetede straie, O o h i n u i e s e t e a si s o a r b e v p a i e ; I a r p r a f u l e s p u z p e ' n c i n s a osea. C n d p i c u r v i e r s u - i p r i g o a r e a ' n vlcea, Un porc prevestete a vremii zbtaie Scurmnd p r i n ograd cpie d e paie i-adulmec pdla i piaza cea rea. L u n g sufl h i t a i i t r i e i d i n g o a r n e , Trec tauri de-aram c u cerul n coarne, Se s c u r g e s u d o a r e a p e g r e a b n e , v a l . S g e i d e j e r a t e c se 'nfig n cei-bice, Is h o l d e l e s p u l b e r , copacii p r v a l i r o p o t p l o a i a s u b p l e a s n a d e bice.

D I N C O L O DE

VREME

C a i e r u l d e - a r a m i d e a u r m a t Ce-i n i m b e a z f r u n t e a , e v o c n d p o e m e C u ' n t r u p r i d e dalii i d e c r i z a n t e m e , Torsu-l-am n visul n o s t r u zbuciumat. Iarna vieii mele tortul de-a b r u m a t i-1 m p o d o b i r g l a c i a l e s t e m e , L - a m p u r t a t n suflet 'dincolo d e v r e m e , n c t f i r u l t r a i n i c n u s'a d e s t r m a t . C n d se ' n f r i g u r e a z c l i p a s u b n i n s o a r e , P r i n s p r t u r i d e n o u r i , iglie d e s o a r e a l u r i d e v p a i e n e ' m p l e t e s c d i n el. Flori d e iasomie chiciura devine, I n b u j o r se s c h i m b s i m p l u l ghiocel, l i c u r i c i s u n t ochii, b u z e l e a l b i n e . 184

G
DE

GEORGE DUMITRESCU

Viseaz p a p a g a l u l p e u m r u l b t r n Al m o u l u i , e e ' n v r t e alene o flanet, In arii p r f u i t e i v e c h i de o p e r e t , I n m i r o s u l lulelei f u m a t e de s t p n . Dei l n u g u l astzi p i c i o r u l n u - i m a i leag, n d t i n a t c u anii, a r e n u n a t s sboare. Doar visul l m a i face s u i t e , -cnd e soare, C-i d o a r d o m e s t i c i t o p a s r e b e t e a g . ...Se c r e d e ' n a r a - i cald, s r i n d d i n m l a d ' n m l a d , Acolo a u copacii u n d u h d i v i n sulb s c o a r i p a s r i p o l i c r o m e s e ' n t r e c n dulce h a r , Acolo p s r a r u l n u ' n t i n d e nicio n a d . Vin la i z v o a r e c i u t e p r i n spicul c r u d al ierbii, Sfioase, c u p r i v i r e a d e m a i c i n r u g c i u n e i d u p ele salt, m u g i n d uor, i cerbii, I n c a l m a r u m e n i r e , c n d soarele a p u n e . Miroase-a m i r o d e n i i , d i n coaj p i c u r a t e , Ca n i t e b o a b e l i m p e z i l e g a l b e n e h i h l i b a r i c n d din scorburi, s e a r a , ies u m b r e t u p i l a t e Cu b o t u r i ascuite i p a s de g u m . r a r , 185

P d u r e a , ' n m r m u r i t s u b lun, d o r m i t e a z , Ln b a l t d e l u m i n , e x t a t i c i a l b , C n d fiecare a r b o r c u u m b r a - i se d u b l e a z i ' n fiecare c r e a n g i - a n i n cte^o s a l b . In z o r i , p d u r e a s u i e , n c e t , c a d i n t r ' o scalda De v r j i i d e l e g e n d e , c u b r a e l e ' n a r c a d . Tlzuindu^i, v e r d e , f r u n z a r e l e ' n cascad, S e p r b u e t e i a r i n ziua p u r , cald... ...Clipete p a p a g a l u l i m o e n isil, In f u m u l d e m a h o r c , d e s a m g i t , posac i, ' n t i m p ee^i c i u g u l e t e u n p u r e c e s r a c , T r i s t e e a , ca u n a b u r , i t r e m u r 'n p u p i l . Trziu, n S b u r l i t i Silabisete i s i n g u r a d r u m s p r e cas, n n o a p t e a de c r b u n e , u d n ploaie, p e u l i a d e a r t , v o r b a cu c a r e mou-1 c e a r t pe care o cre : N e b u n e !...

186

MAREA

SOCOTEALA
DE

OLGA

CABA

n t r ' o zi c n d m p l i m b a m p e c m p M ' a m n t l n i t c u Viaa i i - a m a p u s : S t a i c u m i n e p u i n aici p e p i a t r C m u l t e a m s t e n t r e b " . N e - a m aezat A l t u r i p r i n t r e h o l d e i a t u n c i a m n c e p u t a a : E u a m p l e c a t s p r e t i n e fr ovire, fa ' n fa i t u m'ai ocolit. P e ci piezie a i a j u n s n u r m a m e a i m ' a i gonit N o a p t e a m ' a i a t a c a t p e d r u m i im'ai r n i t C n d m u i t a m l a stele. D e c e m ' a i pclit? Doar t u m i - a i d a t m i n i albe i f l m n d e S l e n f u n d n r u l soarelui i ' n i n i m a b r n d u e l o r p l p n d e i t u m ' a i n v a t s n u i m i fie t e a m S plec n v n t u l a p r i g c u p r u l d e s p l e t i t i s c u l e g d i n p o m u l bolii c i o r c h i n i d e s t e l e vii Ca s le p o r t n p r s a u s l e p u n d e p u n c t la poezii i t u m ' a i n v a t s d o r e s c c r n c e n i m u t U n p a r a d i s s t r l u c i t o r i venic n e c u n o s c u t i venic d e p r t a t Vai! t n j e a l a asta s u r d r o a d e d i n m i n e v i a i vlag i s n g e V n t u l n ' o r c o r e t e i m a r e a n u i n i - o stinge, M a i c r u d ca l u p u l ncolit de p r a d M a i s t a t o r n i c c a golful c a r e m u c r m u l c u g u r a a l b a s t r deschis ' n venicie M a i c r n c e n ca p u m n a l u l nfipt n c a r n e vie F r sfrit, c a m o a r t e a . A t t a c h i n i - a t t a n a l t n e b u n i e C u m p o t s r e n v i e d i n t r ' o m e l o d i e N e a u z i t d e n i m e n i ? D e oe-ai f c u t d i n m i n e t o r de l u m i n D e ce m i - a i a p r i n s p r u l ? G u r a d e ce m i - e s t e p l i n D e g u s t u l f r u c t e l o r c e n u cresc p e p m n t ? D e c e m s b a t ca f i a r a p r i n s i d e c e m f r m n t ? Ce g n d t e - a n d e m n a t , c e p l a n viclean, p e r v e r s , De-ai spat din m i n e o ran n Univers, U n flaut cu u n capt nfipt n inima i cu cellalt p r i n s n t r ' o s t e a P r i n care curge dorul ntr'o v a n risip i m c o n s u m c e r u l , c u m a r f u m a o p i p 187

G u i m i druiesc ochii i l u m i n d i n l u m i n Oui r i d i c o g l i n d p r o f u n d i d i v i n Zeilor p o a t e ? Visele m e l e t o a t e Mi-a,r fi d o a r s m u l s e m i e c a s p o a t t r i i ei? S r m a n i i zei! P e c a r e i-ani c r e a t d i n f u m c u f a a v a g A a c u m i s c o a t e m d i n l u t c u c a p e t e sdrobitfc i p i c i o a r e l e r o b i t e D e p i e t r e , t a r e m u l t a u m a i t r i t i e i i n c i o b u r i i s ' a u h r n i t d i n f r m i t u r i C e r e t o r i d e t m e la d r u m u l m a r e Strngnd monedele p e care scuipm, amare, n d e m n a i d e v e n i c e p r o m i s i u n i i a m e n i n r i A t t a s fie totul, r s p u n d e - n i i V i a D e ce n u m Iai s t e p r i v e s c l a fa, i-e fric d e m i n e p e n t r u e i - a m d a t c e m i - a i c e r u t ? D a r t u , t u c e m i - a i d a t i n s c h i m b ? Rspunde-ncii! Mi-ai p u s i n cale p o m u l oprit, ncrcat cu ppui! D a r ce crezi, s u n t copil i - m i a r d e ide joac i m i - e fric d e m a m a p d u r i i ? D - m i a l t e j u c r i i m a i a d u l t e , C u m e s t e poezia, p r i n c a r e t e p o t n j u r a m c a r T o a t p o m a n a i - a m a r u n c a t - o l a g r l , m i - a m p s t r a t d o a r acest dan Ca s te pot suporta p e tine Tu, c a r e n u tii nici-uin r s p u n s la v r e - o n t r e b a r e i ai n e v o i e d e m i n e C a s - i s p u n c e c u l o a r e a u m a r e a -i i a r b a i n o r u l i t u c i d i n i a i n g u r , E t i p r e a s l a b i p r p d i t i - i v o i f a c e o a r m u r , E t i gol i p l p n d i -am s t e m b r a c . i a m s - i m b r a c p e t o i zeii r u p i c a r e s p r i j i n t e m p l u l t u n c h i p d e coloane i a m s m mai rog d i n cnd n cnd, ca s n u m o a r de foame (Dei n u p o t s - m i a r a t e nici-o r a n p r o f u n d c a ia m e a ) i a m s c o n j u r t o a t e vacile -cmpiilor m e l e a r c a d i o e , c a s v a l p t e z e p a n t h e o n u l i v e i fi -ou t o i i p e n s i o n a r i i m e i . D a r -s v p u r t a i b i n e , C n d mi m o i t o c u l n c e r n e a l , s i n t r a i n irime, Ga soldaii n l i n i a d e b t a e i c n d s p u n e u alb a l b s fie i p a c e T o a t -lumea s t c u b o t u l p e l a b e i tace... D a r s t r e m u r a i -de furia m e a C d e m p l i c t i s i i p r e a m u l t , m i s b o r creierii i s'a t e r m i n a t c u voi p e v e c i e Zei n d u r e r a i leaht d e exeroci sentimentali C e r e t o r i ide t m e .

188

O
DE

A
Lui Victor Papilian

P A N . M. V I Z I R E S C U Ida Atanamiovici se o p r i d i n t r ' o d a t n loc, a i n t m d u - i u r e c h i a spre fereastr, i o p r i i g n d u r i l e i r e s p i r a i a i r m a s e n e p e n i t , ou ochii n e m i c a i c a ' n faa u n e i tainice d e s c o p e r i r i . A u z e a v a g o m e l o d i e , u n c n t e c p e icare-1 a t e p t a s e n fiecare sear c u viclenie i n c o r d a r e . II p n d i s e c a p e o vietate, ca p e o p r a d , n e r b d t o a r e , s-1 p r i n d p e n e t i u t e i d a c a r fi p u t u t , s s e a s v r l e a s u p r a lui, s-1 s m u l g n t r e g i s-1 sfie apoi n v z u l [mulimii. C n t e c u l v e n e a d i n s p r e casa vecin. N u p u t e a s-1 deslueasc p e n t r u a c u n o a t e n e l e s u l v o r b e l o r i al i n i m i i ce s e m r t u r i s e a p r i n el, d a r s i m e a n f r n t u r i l e p e care i z b u t e a s l e a u d , p l m u i r e a u n e i i z b u c n i r i s e m e e . S t i n s e l u m i n a i s e t r a s e n c e t s p r e f e r e a s t r . Ridic d i n t r ' o d a t s t o r u r i l e n e g r e i d u p c e m p i n s e g e a m u r i l e n t r ' o p a r t e i n t r ' a l t a , se aez c u p i e p t u l nafar. A c u m a u z e a m a i b i n e . P n i a casa v e c i n n u e r a u dect c i v a pai, i a r s g o m o t e l e d i n s t r a d n c e p u s e r s s e m a i potoleasc. A d e v r a t , acolo c n t a cineva. Se a u z e a u n glas de f e m e e c a r e u r c a d o m o l n m p l e t i t u r i l e d u i o a s e a l e u n u i c n t e c d e l e a g n . I d a n u p u t e a n e l e g e n i m i c , d a r era convins c p r i n n o t e l e a c e l e a ca i p r i n cele idin alt s e a r , t r m b i e a z b u c u r i a t r u fa a u n e i r o m n c e , fericit de insuccesele a r m a t e l o r bolevice. Chiair n z i u a aceea u n g r u p de a v i o a n e r o m n e t i b o m b a r d a s e r m p r e j u r i m i l e Chiinului, n i m i c i n d u n depozit de m u n i i u n i i u n p u t e r n i c c e n t r u d e n t r i t u r i m i l i t a r e . T o i i n t r a s e r n g r o zii n a d p o s t u r i , u n d e t r i s e r c e a s u r i de s p a i m i d i s p e r a r e p r i n t r e grelele sguiduituri ale p m n t u l u i . Vetile c a r e v e n e a u d i n zona f r o n t u l u i e r a u de a s e m e n e a catastrofale: sovieticii n f r n i p r e t u t i n d e n i , i a r a r m a t e l e r o m n e idin ce n ce m a i a p r o a p e de p o r i l e Chiinului. A u t o r i t i l e , e v r e i i i o a m e n i i r e g i m u l u i , i fceau bagajele p e a p u c a t e i fugeau (furi, c a s n u s i m t p o p u l a i a . Ziua se p c l e a u u n i i p e alii c u m i n c i u n i oficiale, i a r p e s t e n o a p t e d i s p r e a u r n d u r i , r n d u r i , d e n u - i mai p r i d i d e a u nici t r e n u r i l e . M u n c i t o r i i i copiii d e coal n u m a i c n t a u , fiindc nu-i m a i silea n i m e n i , i a r t o v a r i l o r le p i e r i s e c h e f u l d e veselie. N u m a i f e m e e a d i n c a s a vecin c n t a ! C n t a p r e c u m m a i fcuse i a l t d a t d e c n d n c e p u s e rzboiul, t o c m a i n m o m e n t e l e n o a r e R u s i a s u f e r e a i sufletul Idei e f r m n t a d e n e l i n i t e i t e a m . 189

C n t e c u l a c e s t a o u m i l e a i o n d r j e a ou p o r n i r i d e u r , m a i m u l t d e c t t o a t p a n i c a n f r n g e r i i i n g r i j o r a r e a zilei d e m i n e . E r a c a o p r o v o c a r e t r i m i s d i r e c t n o b r a z u l iei i c a o s f i d a r e a p u t e r i i d e o a r e nc d i s p u n e a . I d a i a d u c e a m i n t e d e ziua c n d s'a aezat c u f a m i l i a ei n H a r i t o n o v o a . T r e cuser cteva luni del ocuparea Basarabiei de ctre rui, cnd u n cunoscut a l soului s u ina n d e m n a t s v i n l a Chiinu, a s i g u r n d u - i c - i v o r c r e a c u u u r i n u n r o s t n aristocraia proletariatului. Au lsat dugheana din Hnceti i-au u r m a t sfatul bi nevoitorului. I d a e r a o f e m e e a m b i i o a s . I n -chipul e i r o c a t a r d e a d o r i n a i n e a s t m p r u l d e a n s e m n a ceva. A v e a s i m m n t u l c p o a t e cuceri b r b a i i p u t e r n i c i i o b i n e fa v o r u r i , n u m a i c u i s p i t a t r u p u l u i i j o c u l capricios a l z m b e t u l u i . S e t i a f r u m o a s i t a r e p e f p t u r a ei. C u n d r s n e a l n e o v i t o a r e se v i s a r i d i c a t n l u m e a c e l o r d e sus, p e t r e p t e f a s t u o a s e ide r s f i a d m i r a i e i v o i a c u t o t d i n a d i n s u l sni joace r o l u l . D e a e e e a c n d s'a i v i t ocazia d e a p l e c a la C h i i n u , n i c i o c l i p n ' a s t a t l a ndoial. n c e p u s e c h e m a r e a d e s t i n u l u i p e oare-1 a t e p t a s e cu n f r i g u r a r e . O j e n a i-o e n e r v a nc M o r i . S e c s t o r i s e c u el d i n v r u t u l p r i n i l o r p e n t r u dugheana d i n Hnceti, dar nu-i luase nsoitor de isprav. Mori n u avea nimic din a v n t u l , -din p a s i u n e a i -ambiiile ei. t i a e - i v a -fi p o v a r p e c i l e ce i s e d e s c h i d e a u i n t r a d e v r a a a fost, fiindc d i n t o a t e p l a n u r i l e venirii l a C h i i n u n u s'a a l e s a p r o a p e n i m i c . C u m o l i c i u n e a firii lui d e o m n e p u t i n c i o s , n u s'a p u t u t i m p u n e u n d e t r e b u i a i I d a s'a v z u t silit s p r i m e a s c s i n g u r u l l u c r u ce li se oferea, d e a r m n e n Haritonovoa, o s u b u r b i e a C h i i n u l u i , n t r ' o c a s m o d e s t a u n u i m u n c i t o r r o m n c a r e s e r e f u g i a s e ou familia n a r . A r fi v r u t m c a r s s e i n s t a l e z e n c a s a d e -alturi. E r a m a i -artoas. A v e a o g r d i n i d e f l o r i n fa, o s c a r la i n t r a r e c u t e r a s n s e m i c e r c i o g r d i n l a r g de p o m i f r u c t i f e r i n fund. N ' a i z b u t i t s - i r e a l i z e z e n s nici a c e a s t d o r i n . C a s a o locuia u n f u n c i o n a r r o m n -cu soia i c o p i l u l l-or d e l e a g n . I i s u r p r i n s e s e i n v a z i a bolevic t o c m a i c n d s e n s c u s e copilul, d i n c a r e pricin, s p r e m a r e a l o r dezolare, n ' a u m a i p u t u t s p l e c e . A c u m li se a p l i c a u n r e g i m d e t o l e r a n , p n c n d a g e n i i G. P . U. U-lui a v e a u s - i r i d i c e p e r n d , cu n v i n u i r i g r a v e d e p r o p a g a n d i s a b o t a j c o n t r a or-dinei bolevice, s p r e a-i t r i m i t e n l o c u r i n e c u n o s c u t e . F a d e n e m u l u m i r i l e m a n i f e s t a t e ide Ida, t o v a r i i a u a s i g u r a t n o c i a c e a s t c a s s e v a f a c e liber, d a r c este n i n t e r e s u l o r g a n e l o r p o l i i e n e t i s m a i n t r z i e c u a r e s t a r e a celor r m a i , p e n t r u a d e s c o p e r i i a l t e c o m p l i c i t i . I n r e a l i t a t e , f a p t u l c e r a l o c u i t casa, n u c o n s t i t u i a o piedic, ci n u m a i u n p r e t e x t , c a s n u i n t r e a c o l o f a m i l i a Abramoviici d i n H n c e t i . E r a u -alii c a r e s e s o c o t e a u m a i n d r e p t i i s'o fac. A a s'a n t m p l a t d e a u r m a s n l o c u i n a m u n c i t o r u l u i fugit, iar p n l a u r m n ' a u a p u c a t n i c i a l i i s s e i n s t a l e z e dincolo. S e n l t u r a s e u n u l p e a l t u l , c u t n d f i e c a r e s - i a s i g u r e p e n t r u el s t p n i r e a -casei. I d a i M o r i a u fost n u m i i a p o i n v t o r i n H a r i t o n o v c a . S i t u a i a e r a a c c e p t a t ca u n p r o v i z o r a t , p n c n d , p r i n l e g t u r i l e i s t r u i n e l e ei, n d j d u i a u c v o r p u t e a s-i c r e e z e a l t e r o s t u r i . D a r p e n t r u p r i m a n e i z b n d , u r a d e m o a r t e familia d e a l t u r i . A n a i G r i g o r e N o v a c e r a u i n t a m n i i l o r c e c l o c o t e a u n s u f l e t u l ei n v e n i n a t d e p o f t e n e m p l i n i t e . Ii v z u s e d e c t e v a ori p o s o m o r i i cu c h i p u r i l e v i n o v a t e d e a n u l e fi p e p l a c s t p n i r e a r u s e a s c . N u a v e a n c r e d e r e n t o v a r i i e-are-i l u a s e r a n g a j a m e n t u l s le a r u n c e n s p a t e o a c u z a r e i s - i r i d i c e . V e d e a c l u c r u r i l e s e a m n i e x p l i c a i a o g s e a n s l b i c i u n e a i p r o s t i a b r b a i l o r . 190

... . Ou s i g u r a n , le^a sucit c a p u l i i-ia ndobitocit femeea aceea perfid, c u g e t a ea. i^a l u a t a s u p r - i s a r c i n a d e a se ocupa d e ei. A n c e r c a t s-i iscodeasc, p r o v o c n d u - i .cu vorlbe viclene, d a r n ' a i z b u t i t s l e s m u l g nici o m r t u r i s i r e . tia c au cerut s fie r e p a t r i a i i a l u c r a t s l e zdrniceasc p l a n u l plecrii. P e u r m a v e n i t r z b o i u l . D e - a t u n c i ai v e d e m e r e u s e n i n i i b i n e dispui, iar A n a c n t a f r t e a m d e p a r c s'ar fi p r b u i t toat p u t e r e a Rusiei, Ida st n e m i c a t n f e r e a s t r i cerceteaz cu p r i v i r i p t i m a e g e a m u r i l e casei vecine. P o a t e d e s c o p e r e v r e o r a z d e l u m i n , lsat m c a r -din neglijen, vre-sun s e m n de n e l e g e r e cu inamicul -din p a r t e a Anei. D a r n u s e v e d e n i m i c . Casa e c u f u n d a t n n t u n e r i c i n u m a i c t e - o f r n t u r d e cntec r z b a t e n n b u i t p r i n t r e ziduri. A! C n t e c u l sta c t i s e p a r e de i n f e r n a l ! C u m r s u n ca o explozie d e b o m b e i c r e t e t u m u l t u o s c a o r e v r s a r e d e a p e c o t r o p i t o a r e ! P a r c s'au u n i t s u t e d e fanfare i t r e c c u v r m i e n clocotiri d e i z b n d p e s u b ochii Idei, n i m t e i n d - o cu i p t u l sfi d r i i lor. I s e p a r e c p r i n g l a s u l A n e i c n t m i l i o a n e l e de r o m n c e , t o a t B a s a r a b i a , tot n e a m u l r o m n e s c i tot f r o n t u l d e l u p t c a r e se apropie m e r e u , ca o -strnsoare d e foc, n t r ' o vijelie d e c n t e c i b i r u i n . S e n c r u n t , i m u c b u z e l e ou m n i e i-i face m u s t r r i . A d e v r a t , Mori e u n idiot, d a r ea, ea d e c e n ' a deschis c a p u l altora, d a c e n ' a a s m u i t p n a c u m a s u p r a Anei u n o m d e i s p r a v , c a r e s-i nchid p e n t r u t o t d e a u n a g u r a aceea c a r e c n t i-i bate joc d e l u m e a visurilor ei?... i face 'diferite p l a n u r i , se g n d e t e n t o a t e chipurile i n f i e r b n t a t de p a s i u n e a n c a r e e p r i n s pleac d e l fereastr. M a i b i n e c M o r i n u e acas. M e r g e n c a m e r a d e a l t u r i . Aci, d o r m i t e a z c u o c r p u d d e - a s u p r a c a p u l u i , n t r ' o c a n a p e a v e che d e catifea r u p t i slinoas, S a l o m o n A b r a m o v i c i , t a t l lui Mori. E u n b t r n n e putincios, cu f i g u r a p t a t d e u v i e sngerii, -cu p l e o a p e l e u m f l a t e i u m e d e ca n i t e sgibi. O c h i i l u i n u se nuai p o t n c h i d e d e m u l t v r e m e i p a r c s u n t g a t a s s e s c u r g p e s t e goacele d e s n g e n c h e g a t e a r e - i nconjoar. Ai auzit? l -ntreab I d a ou furie. Iari a n c e p u t s cnte! Da, d a , c n t ! r s p u n d e m o l a t e c b t r n u l Abramovici, trezit din a m o r e a l a t r u p u l u i i -a g n d u r i l o r . A a e, n ' a r fi trebuit... S a t e p t m s v i n r o m n i i , c'o s n e a r a t e ea nou. S o l o m o n A b r a m o v i c i o p r i v e t e c u a d m i r a i e . Cu t o a t e c n u e fiica lui, Ida i e m a i d r a g d e c t Mori. Ii e d r a g p e n t r u e -are voin d e b r b a t i e frumoas. Aa i place lui s fie o evreic, -nu crp fr dorina i f r ambiii. Las c tiu eu ce a m d e fcut, zice e a m a i m u l t p e n t r u sine i iese p e u afar.

S b e m S r g h i e Vladimirovici, p e n t r u tine, p e n t r u Rusia m a r e i p e n t r u t o v a r u l Stalin! -Ida n t i n d e p a h a r u l o m u l u i nc n e d u m e r i t -de ceeace se n t m p l cu el, i n n du-1 s u b m p u n s t u r a p r i v i r i l o r ei irete. D e c n d t e a t e p t a m s vii... o p t e t e apoi a r t n d u - i ispititoare nflcrarea obrajilor, i p a h a r e l e se golesc d i n t r ' o d a t c u sgomot i pleseeli d e limb. H ! face S e r g h i e Vladimirovici i r m n e c u ochii hlejdii a s u p r a ei.

N u tie u n d e s e afl i cine e s t e a c e a s t f e m e e e a r e - I t u l b u r , d a r s e s i m t e b i n e , a t t de b i n e c i^a u i t a t e u t o t u l d e n s r c i n a r e a p e c a r e o a v e a . ' ' : T e o a u t d e a n i de zile S e r g h i e V i a d i m i r o v i c i . A c u m t e n a m gsit i s u n t f e r i cit. T u n u m nelegi nc, d a r m a i t r z i u . . V o r b e l e ei m i s t e r i o a s e n c u r c i m a i m u l t m i n t e a lui S e r g h i e , c a r e i a r i i c n e t e n s e m n d e u i m i r e i p l c e r e . H! A s e a r , Ida, d u p c e l e c t e v a c u v i n t e s c h i m b a t e c u S o l o m o n A b r a m o v i c i , a ieit n e r v o a s n s t r a d i a r m a s p n t r z i u acolo, n u m r n d p a r c fiecare d r u m e ce t r e c e a p r i n f a a casei. C u t a c e v a ? A t e p t a p e cineva? N i m e n i n ' a r fi p u t u t s p r i c e a p c u g e t e l e i t a i n a oe-o a d u c e a acolo. C n d s'a linitit s t r a d a , s'a n t o r s n c a s t o t a t t de n c i u d a t ca i ' n clipa n c a r e ieise l a p o a r t . A v e a i m p r e s i a c p i s e n gol, s a u c n t i n s e s e c u h o t r r e o m n ca s s e p r i n d d e c e v a i r m s e s e c u m n a n t i n s . S i n g u r u l l u c r u de c a r e s e b u c u r a , e r a lipsa l u i M o r i d e a c a s . D e c n d n c e p u s e r z b o i u l i p e t r e c e a t i m p u l m a i m u l t p r i n C h i i n u , u n d e e r a c h e m a t s d e a i el o m n d e a j u t o r l a n g r i j i r e a r n i i l o r . A c u m I d a s e s i m e a s i n g u r , fiindc b t r n u l A b r a m o v i c i n u p u t e a fi l u a t n s e a m . E l sta n e m i c a t n o d a i a lui, schimibndu-i c r p e l e u d e d e p e cap i t o c n d ca u n vierme firul vreunui gnd ntunecat. F e m e e a s'a f r m n t a t t o a t n o a p t e a de n e a s t m p r , i a r a d o u a zi a p l e c a t la Chiinu, de u n d e s'a n t o r s c t r e p r n z n c r c a t de p a c h e t e . A l u c r a t l a b u c t r i e c t e v a c e a s u r i , a p u s sticlele cu b u t u r la g h i a i d u p ce i-a d a t l u i S o l o m o n s m n n c e , s'a nchis n odaia ei. Aci a s t a t p n s e a r a , c n d a ieit i a r i n d r u m , g t i t n r o c h i a cea m a i b u n , p o m d a t e u d r e s u r i i p a r f u m u r i de p a r c s ' a r fi p r e g t i t s mearg la bal. n c n u se fcuse n o a p t e . P e u l i , c l t o r i de t o t felul se u r z e a u n t r ' o p a r t e i n t r ' a l t a ca la blci. I d a p r i n d e a n s t r f u l g e r a r e a p r i v i r i i p e f i e c a r e d i n t r e i ei, d a r n d a t s t r m b a idin n a s cu n e m u l u m i r e . N u m a i ea tia d i n ce p r i c i n . D u p c t v a t i m p de c e r c e t r i z a d a r n i c e , a a u z i t u n r o p o t r s u n t o r . V e n e a u n c l r e d i n s p r e Chiinu. L - a p r i v i t l a c o m p n s'a a p r o p i a t de ea. E r a u n m i l i t a r c u s t a t u r a falnic, l a t n u m e r i i'in s p a t e , v n j o s i c u c h i p u l d u r . C a s c a d e m e t a l e r a fcut parc a n u m e p e n t r u nfiarea lui masiv. I d a a r i d i c a t c a p u l e u s e m e i e i c n d c l r e u l a a j u n s n d r e p t u l ei, d-a f c u t s e m n c u m n a s o p r e a s c . U n s e m n d e p o r u n c , d e r u g i t a i n , p e c a r e bolevicul l-a p r i c e p u t d i n t r ' o d a t . M i h t a r i i a v e a u o r d i n d e l K r e m l i n i d e l c o m i s a r i i politici s s e foloseasc, p e c t l e v a s t a n p u t i n , d e c o l a b o r a r e a civililor n m i s i u n i l e i l u p t a l o r . F e m e i a a deschis p o a r t a i o u a c e e a i m n i-ra a r t a t d i r e c i a , p o f t i n d u - 1 s i n t r e . P e u r m c l r e u l s'a t r e z i t n o d a i a ei i - a c u m p e t r e c a m n d o i c a n i t e v e c h i p r i e t e n i , regsii dup ndelungate cutri. B e a s e r g h i e Vladirnirovici, b e a t o v a r e p e n t r u Rusia... i p a h a r e l e s e golesc unul dup altul. S e r g h i e s e s i m t e bine, d a r u n e o r i n c e a r c s n e l e a g p r i c i n a acestei n t m p l r i . A p l e c a t s .duc n i i t e p l i c u r i s i g i l a t e c u o r d i n e s e c r e t e i g r a b n i c e l a u n p o s t de c o m a n d d i n zona d e o p e r a i i , u n d e a m a i fost el i a l t d a t , i i a t u n d e a a j u n s a c u m ! P o a t e i s'a n t i n s v r e o c a p c a n !.. H, f a c e d i n n o u , s m u c i n d u - s e n t r ' o s t r m b t u r t e r i b i l n faa I d e i i p r s e t e g n d u l acelei v a g i n g r i j o r r i . A aflat c e s t e e v r e i c i l u c r u l a c e s t a i a l u n g a orice temere. 192

F r u m o a s eti t o v a r ! i t u e t i frumos, S e r g h i e Vladirnirovici ! O u m zici c t e chiatm, c i - a m u i t a t n u m e l e ? H ! I d a A b r a m o v i c i ! i I d a i d e s c h i d e b r a e l e n c l i n n d u - s e t e a t r a l n faa r u sului, .apoi s e n v r t e t e i iari se nclin r o s t i n d u - i n u m e l e i r z n d cu c a p u l p e spate. i i , I d a A b r a m o v i c i ! Ha, ha, h a ! Eti ca o oprl d e sglabie i t n r . . . F e m e e a s a l u t cu p u m n u l r i d i c a t , s c u t u r n d u - i s n i i s u b v z u l n f o m e t a t al rusului. ; , A s c u l t S e r g h i e Viadimirovici, zice ea d i n t r ' o d a t cu hotrire. V r e a u s c n t m ! S c n t m p e n t r u t o a t Rusia i p e n t r u r e v o l u i a n o a s t r , c u m n u s'a m a i c n t a t d e m u l t . S c n t m t a r e s s e sgrudue p m n t u l . S e r g h i e face u n s e m n d e plictiseal d a r i cu o n u a n de s u r p r i z . Nu, Ida A b r a m o v i c i . N u v o m c n t a n s e a r a a s t a . V r e a u s c n t m , s t r n e t e ea. Cine n e p o a t e o p r i ? N u t r e b u e s c n t m , fiindc s'ar s t r n g e i ali t o v a r i aci i n ' a r fi bine. Nu e t i m p d e p e t r e c e r e , Ida A b r a m o v i c i !... F e m e e a s e face cni n e l e g e i r e n u n . S e n v r t e t e c u o veselie p r e f c u t , infoindu-ii r o c h i a i S e r g h i e o p r i n d e ide m n . O t r a g e s p r e el, d a r I d a s e s m u l g e r e p e d e i fuge n icolul d i n fund. A m s joc, a t u n c i , ca s s i m t c p e t r e c icu t i n e . i ' n c e p e s-i m l d i e t r u p u l legnnduHse n t r ' o p a r t e i ' n t r ' a l t a , a g i t n d b r a e l e i s i t n d u - i s n i i p r o v o c a t o r . S e r g h i e i u m p l e p a h a r u l i-1 d p e s t e cap, a p o i r m n e c u ochii t u l b u r i p i r o n i i a s u p r a ei. l i p l a c e m a i .mult c u m o v e d e a c u m . I d a s a r e d e p e u n picior p a l t u l , i v n t u r p r u l cu d e g e t e l e , i c e r n e oldurile i-i ridic p o a l a rochiei p n p e s t e genunchi. H ! P o d e l e l e r s u n d e paii ei i r i t m i c a lor m r u n t zpcete auzul l u i S e r g h i e . D a r i p l a c e . O u r m r e t e cu g n d u r i s l b a t e c e i cu p r i v i r e a lacom a ochilor a a i . P o a l e l e femeii s a l t m e r e u cu n e r u i n a r e n t r ' u n v r t e j d e a d e m e n i r i t o t m a i c r n c e n . P e u r m jocul s e c u r m b r u s c i I d a i d d r u m u l n t r ' u n r s sgomotos. T e i a u cu imine, I d a A b r a m o v i c i , silabisete n t u n e c a t r u s u l . M e r g , S e r g h i e Viadimirovici. D a r eu v r e a u s te fac m a r e . V r e a u s fii n f r u n t e a tovarilor, sus, p e s t e ei !... In fruntea tovarilor ? H ! Asta n u se poate. B a s e p o a t e . V r e a u eu ! ' Bolevicul n u - i m a i u r m r e t e vorbele. I-a c u p r i n s t r u p u l n t u r b u r a r e a ochilor i-i u r m r e t e m i c r i l e c u n c o r d a r e de 'fiar. I d a s i m t e i g l g i e intr'un r s h i s t e r i c . I n clipa asta, S e r g h i e s e r i d i c din s c a u n c a o n a m i l icu m i n i l e n t i n s e i n p u s t i n du^se a s u p r a - i , o p r i n d e n b r a e , rostogolindu-ise o u ea p e s c n d u r i . D i n c a m e r a de a l t u r i , S o l o m o n A b r a m o v i c i ascult n e p e n i t n t r ' o a t e n i e c h i n u i t , cu g u r a csoat i o c h i i sgii. i p u n e m n a dup u r e c h e i ise scarpin i n n e t i r e ou v r f u l unghiei. P a r c s e n c e a r c o f u r n i c t u r p r i n c a r n e a lui putred.- E n u m a i o p r e r e v e n i t c u sgomotele d e a l t u r i . B t r n u l r d e i v o r b e t e s i n g u r : > I d a !... B u n r s a d d e fame...

*
cnta.

S e r g h i e Viaciimirovici r i d i c idin n o u p a h a r u l . Aa t o v a r e , v o r b e t e I d a o a r e c u m m b u f n a t . Noi n u m a i p u t e m 193

R u s i a n u m a i aire voie s c n t e . P r o l e t a r i i t r e b u e s tac, N e - a moleit r z b o i u l i n i s'au f r n t -ambiiile ? C i n e n e o p r e t e ? Trebue s tcem, Ida Abramovici ! D a r t r d t o r i i i spionii a u voie s c n t e ? S e r g h i e face ochii m a r i . i a d u c e a m i n t e d e m i s i u n e a ce ina fost d a t i p e c a r e n u m a i el o tie. C t a t r e c u t d e c n d s'a a b t u t aici ! i d e c e n u i^a v z u t d e d r u m ? r I d a A b r a m o v i c i , r c n e t e el ; ce-ai a v u t c u m i n e de m ' a i a d u s n c a s a t a ? I d a l n l n u e c u b r a e l e p e d u p g t i-i o p t e t e t a i n i c : A m p r i n s o spioan, S e r g h i e V l a d i m i r o v i c i , i i-o p r e d a u ie, p e n t r u e Vreau s t e fac m a r e ! O spioan ? D a ! O a u z i c u m c n t ? Taci i ascult-.. Sssst... N u t e m i c a . A u z i ? C n t . . . C n t n f i e c a r e s e a r p e n t r u d u m a n i i R u s i e i i s p u n e fr t e a m c v o r v e n i n c u r n d . S e p r e g t e t e s-i p r i m e a s c . E fericit, S e r g h i e V l a d i m i r o v i c i . A f c u t s t e g u l e e , a s t r n s b u c a t e i b u t u r i c a s l e n t i n d m a s a c n d v o r veni... A r e flori i c n t . C n t i f a c e s e m n e cu l u m i n i , n o a p t e a . S e r g h i e V l a d i m i r o v i c i a s c u l t u l u i t . I se p a r e c'a a u z i t o u n d d e cntec, d a r n u p r i c e p e b i n e s p u s e l e I d e i . E .ameit i obosit. O s p i o a n ! H ! i cnt... I d a l p r i n d e d e m n i-J. t r a g e d u p ea. V i n o aici, t o v a r e . A m u n m a r t o r v e n e r a b i l . M a r t o r u l e S d l o m o n A b r a m o v i c i . C n d d c u ochii d e el, r u s u l se s t r m b c u desgust. A i auzit? n t r e b I d a p e A b r a m o v i c i . ' C n t ! T o c m a i d o r m e a m i m ' a t r e z i t d i n s o m n . E o ticloas i o s p i o a n ! J i d o v u l v o r b e t e cu o r e v o l t n e n a t u r a l , m a i m u l t i p n d . Apoi, d o m o l i n d u ^ i glasul, s e a d r e s e a z femeii : Ida, s s t e a t o v a r u l c'o fi obosit i f l m n d . S stea, d a r m a i n t i s fac d r e p t a t e R u s i e i . E o s p i o a n aici? n t r e b S e r g h i e p t r u n s de g r a v i t a t e a celor a u z i t e . C u m o s fie aici, S e r g h i e V l a d i m i r o v i c i ? E ' n c a s a d e a l t u r i . I n c a s a p e Care i - a u l s a t - o tovarii... R u s u l s e t r a g e n a p o i i i n t r m p r e u n ou I d a i n c a m e r a ei. Acolo i - a l s a t casca i r e v o l v e r u l . S t n p i c i o a r e , s e u i t Ia I d a i n u t i e c e s s p u n . S e c l a t i n si-i e s o m n . - S e r g h i e V l a d i m i r o v i c i , n e l e g i , e u n u a i u r e z . S p i o a n s e afl a p r o a p e d e noi, i dac ea mai t r e t e n s e m n e a z c Rusia... D a r mu s e poate... T u vei m e r g e n f r u n t e a t o v a r i l o r , fiindc t u v e i s a l v a R u s i a d e l p i e i r e . T u t r e b u e s fii m a r e . . . S e r g h i e o c i u p e d e s n i i I d a ise inveselete. II p r i n d e d e d u p g t i-i a p u c b u z e l e n t r e d i n i . A p o i i p u n e m n a p e r e v o l v e r , c a i c u m l - a r i n v i t a s i a o h o t r r e i s p u n e t r e m u r n d u - i g l a s u l c v r e a s p l e c e cu el. D a c ucizi ispioana v o i u fi t o a t v i a a n u m a i c u t i n e . O s'o u c i d , v e z i b i n e , n u t r e b u e s-1 r o a g e e a a t t c a s-<i fac d a t o r i a . F e m e e a d e l i r e a z d e fericire. A a j u n s nsf r i t l a clipa p e o a r e o u r m r e t e ou ndrjire de-atta vreme. S e b u c u r d e p r i c e p e r e a ei -i d e felul c u m a i z b u t i t mplineasc dorina fr sfatul i ajutorul nimnui. Triumful acesta i va aduce desigur i altele, chiar d a c ' a r fi s p r s e a s c B a s a r a b i a d i n p r i c i n a a r m a t e l o r r o m n e t i i s s e -nfunde n 194

sni

a d n c i m i l e Rusiei... O r i u n d e v a fi, va d u c e c u ea f a i m a d e a fi d e s c o p e r i t o s p i o a n a i n d r e p t i r e a lia r e c o m p e n s e i o n o r u r i . Toi o v o r i u b i i vor v o r b i d e s p r e e a c u admiraie fr seamn. Gata ! iS m e r g e m S e r g h i e Viadimirovici. A u ieit fin s t r a d . A u t r e c u t f u r i n d u - s e p e p o r t i n c u r t e a casei vecine ia c u m b a t la u a idin fa. E o n o a p t e senin. L u n a ca o b u c a t d e m e t a l nroit n foc, r e v a r s p e s t e c o p e riuri i p e s t e f r u n z e l e p o m i l o r , o b o a r e f u m u r i e , p s l o a s . S e a u d b u b u i t u r i n f u n d a t e din zona f r o n t u l u i i u n o r c i t d e b r o a t e ca o p a l p i t a i e n e n t r e r u p t a nopii. I d a a r e s e n t i m e n t u l c n o a p t e a aista se afl s u b p u t e r e a cugetului su, c u t o a t e tainele i ' n t m p l r i l e ce s e u r z e s c in a d n c u r i . N i m i c n u p o a t e fi m'ai t a r e d e c t v o i n a e i n c a r e s i m t e c u m r z b a t e c u p u l s a i i slbatice d o r i n a ntregii Rusii, d e ia cuceri, de a s t p n i i d e a j u c a s u b clciul ei, d u p b u n u l p l a c , d e s t i n u l i v i a a a l t o r a . S i m t e p l c e r e a lcomiilor de step i a u r a g a n e l o r .nimicitoare. I se p a r e c s u fletul iei d e evreic, t l m c e t e m a i b i n e d e c t o r i c a r e altul, o r g i a d e p o r n i r i m i s t u i t o a r e a n e d o m o l i t u l u i imperiu. I n c u r n d u a se va d e s c h i d e i f o a m e a d e s n g e i s e v a a s t m p r a . D a r l u c r u s t r a n i u . Ua n u s e d e s c h i d e i nici v r e o m i c a r e n u s e a u d e p r i n ca m e r e l e n t u n e c a t e . A n a n u s e g r b e t e s-i ofere v i a a p e n t r u gloria Idei. S e r g h i e V i a d i m i r o v i c i b a t e n e r v o s c u b o t u l cizmei i s g u d u e m n e r u l uii. Z a d a r n i c . N u r s p u n d e n i m e n i . n f u r i a t , i d o l o v i t u r d e u m r i u a s a r e n n d r i . Din sfrmtuirile g e a m u l u i u n ciob i-a ifcut o c r e s t t u r in o b r a z . R u s u l n j u r i e foc d e m n i e . I d a t i e c spectacolul v a fi ou a t t m a i p l c u t i se b u c u r n s i n e a ei. A c u m n a i n t e a z . S e r g h i e i n e r e v o l v e r u l n t r ' o m n , i a r c u cealalt o sprijin e t e p e I d a . E n t u n e r i c , i-albia d i b u e s c p e r e i i . L a r g n e t e l e lui, n u r s p u n d e n i m e n i . Curios! P a r c n ' a r fi locuit casa a s t a . F e m e e a s c o r m o n e t e p r i n b u z u n a r e l e r u s u l u i i scoate o .cutie d e c h i b r i t u r i . D u p c u t r i ichinuiite, gsesc o l a m p p e c a r e o a p r i n d . A u a j u n s in c a m e r a d e c u l c a r e . Nici u n s e m n . P a t u r i l e s u n t r v i t e i o d a i a n d e z o r d i n e d e p a r c a r fi p r d a t - o c i n e v a . T r e c d i n t r ' o c a m e r n t r ' a l t a , cerceteaz cu d e a m n u n t u l , d a r p e s t e t o t acelai p u s t i u . S t i i e ' a u fugit n p i v n i , zice I d a o a r e c u m n g r i j o r a t . C e p i v n i ! S e r s t e t e Sierghie Viadimirovici. N u vezi c n u loouete n i m e n i aici ? I d a p r o t e s t e a z c a .dup o j i g n i r e . U n d e e spioana, I d a A b r a m o v i c i ? s e n c r u n t r u s u l . Aici a fost, t o v a r e . t i e l u m e a c'iaici a fost. i d e o e a i a t e p t a t p n s plece? O r i d a c s p i o a n a n u m a i e r a aici, d e c e m ' a i o p r i t p e m i n e idin d r u m , I d a Abramovici? I n t r ' a d e v r , A n a i G r i g o r i e Novac i l u a s e r copilul i o l e g t u r i p l e c a s e r n n o a p t e a t r e c u t s p r e locuri n e c u n o s c u t e , ouam fuseser i a l i r o m n i a m e n i n a i de furiile bolevice. D e c e m ' a i oprit din d r u m , ticloase? tii t u c i t o v a r i a u m u r i t p n a e u m idin p r i c i n a asta? A r v r e a s m a i a p u n ceva, d a r s i m t e o u m e z e a l denasupra buzei. S n g e l e s'a p r e l i n s d i n r a n p e o b r a z i a c u m i i n t r n g u r . S e t e r g e c u l i m b a i r n j e t e . H! h !
195

I d l "privete nfricoata n v r e m e ce el se c a u t p r i n b u z u n a r e . S e u i t l a r e v o l v e r i s e g n d e t e dac a r p u t e a s ' p r i n d o c l i p ca s i 4 s m u l g d i n m i n i . Umde-i s p i o a n , I d a A b r a m o v i c i ? U n d e s u n t p l i c u r i l e m e l e ? E m p i e t r i t d e g r o a z i u l u i t . P a r c nici nu-ii d s e a m a c u m a a j u n s aici c u namila asta care o nspimnt. T o v a r e , eu n ' a m v z u t p l i c u r i l e d u m i t a l e . L e - o i fi p i e r d u t p e u n d e v a . S le c u t m a c a s , p o a t e i - a u c z u t c n d a m fost p e s c n d u r . . . R u s u l st n e m i c a t c u r e v o l v e r u l n d r e p t a t a s u p r a ei i o b r a z u l n t i n a t d e s n g e . Femeea tremur. N u m a i g l u m i ias, S e r g h i e . M s p e r i i . S e r o a g e a p r i v i n d u l cu d i s p e r a r e i u m i l i n . M ' a i t r a s n c a p c a n , I d a A b r a m o v i c i . A c u m n a ! i f r s m a i a t e p t e v r e o v o r b , t o v a r u l a p a s p e t r g a c i i-i d e s c a r c r e v o l v e r u l i n p i e p t . Casa h u i e de sgom o t u l b u b u i t u r i l a r i d e nfricoatele i p e t e ale I d e i c a r e s e p r b u e t e m o t o t o l l n g zid. A u r s u n a t m a i m u l t e m p u c t u r i i S o l o m o n A b r a m o v i c i lena a u z i t i e l ca p e n i t e soli c e r e t i careni v e s t e s c g l o r i a d u p c a r e u m b l a s e I d a . e b u c u r d e t r i u m f u l ei. Rusul,, r m a s n p i c i o a r e , s e u i t l a e a v a r e v o l v e r u l u i o a r e f u m e g , i r n j e t e . P l i c u r i l e l e va g s i d e s i g u r a c o l o jos, u n d e - 1 n c i n s e s e r b r a e l e f i e r b i n i a l e femeii ucise, i u n d e a s i m i t s v c n e t u l v i u a l p i e p t u l u i d i n c a r e a c u m a l e a r g g l g i n d i r o a i e proaspete de s n g e . D a r t o t n u - i p o t folosi l a n i m i c . M i s i u n e a l u i s'a o p r i t aici l n g t r u p u l c a r e s e s b a t n ' c o n v u l s i n n i l e m o r i i . S e u i t la I d a i u n a m e s t e c b i z a r d e g n d u r i i s e n t i m e n t e s e ncrucieaz n i n i m a l u i . O lovete c u b o t u l cizmei, p e u r m s e a p l e a c , i m u c b u z e l e i-i a e a z p e s t e f r u n t e o u v i d e p r .
J -

196*

T R E C
DE

A N I I
J 10 Ianuarie 1942

PETRE PAULESCU

Eupatonia-Crimeia, Trec anii p e s t e m i n e ca u n s b o r i n i m e n i n u m t i e cine s n t ; Sunt pururea prin via cltor i c e r u l d o a r m leag ide p m n t . m i ies n oale z r i i .aurari M scald n r o u stelelor s u b l i m e Trec a m i n t i r i n c r d u r i de cocori... U n d e cobor, i u r c , s p r e c e 'nlime?

-... ....

M b a t c u c r i v u l i s t e p e l e n p i e p t In mersul meu, m e r e u spre rsrit, A d o r m i n g e r , m scol, i a u d r u m u l d r e p t i s p a r g c e t i i s u n t n e b i r u i t . P e n t r u Iisus n ' a m t e a m nici h o d i n Nu-s obosit i n u cunosc r e p a o s V r e a u b e s n e l e c a s le fac l u m i n i linitea s ' a t e r n u n d e e haos. M mic, v r t e j , s p r e p u n c t e c a r d i n a l e i'nal t r o i e , u n d e - i h u l i t Hristos; Din v i a D o a m n e - i d r u i o s a n a l e Iar .din m o a r t e i - a d u c s m e r i t p r i n o s .

197

E
DE

C. M I U - L E R C A C I C I L A C I n v l u i t i n v o l b u r i l a vl'tori, cu t u m b a d e copii d e - a t t e a o r i , m v d igoninid e u p l o a i a ' n p l r i e , la ' n t r e c e r e p e - o g a c u S n t i l i e . Acolo-o m o a r attea bucurii cnd p u m n eu c n s e r a m ou d e t u l e u , o stea, in iaz r o t e a , p u m n l i p e a m i m a l a ' n scocuri, apele n jocuri.

i, D o a m n e - D o a m n e , c e b t a i e l u a m , t r z i u i u z i a c a s c n d a j u n g e a m , c-aa-^s b t r n i i ' n g r i j a l o r u i t a u , c 'n n o i si ' n p l o a i e , nii e i .erau. Iar m i n e - z i , c n d a p e l e - a u p l e c a i , din i a z u l g a l b e n c e l - a m f r m n t a t , pe scamnu' del poart-am nceput, o j o a c n o u 'n ichipuri m o i d e lut, R c a ' n v r e m e a , D u m n e z e u c n d s'a j u c a t , a a s a zi, c u - a c e l a i a l u a t , din c a r e - A d a m o p r i t fu c u - n c u v n t ntie jucrie d e pmnt... B u t e a l b e ' n v a d u r i verzi, c r e t e a u a t i a miei, n p a l m a n o a s t r , s t a u ' , iar euoumelcii-'i ncercau n m n , sfioasele c o r n i e d e r n . 198

i n e ' n i r a m p p u i l e p e v a t r , mai m n d r e , m a i aievea ca la a t r : p p u i de l u t , c u ochii d e m r g e l e , cu chica de p o r u m b , i a r din n u i e l e , le n c h e i a m m n u e l e , s ie, cnd l e ' m b r c a u s u r o r i l e n iie i l e c u l c a m n suflet, cicilaci, ai l u m i i n o a s t r e d e copii sraci.

PRIMVARA Hei ! p a r ' e - i n u n t azi n t o a t ara > i-i vesel m i r e a s a , p r i m v a r a . Vezi, fiecare floare-i p a r ' c ' o iie, ce i-a 'nflorit-o D o m n u l , b u c u r i e . Mgrinii ' n r o i u e u - a l b i n e l e - a u p o r n i t i ' n d a n t e l a t u l v l i l^au urzit, iar soarele-o c u n u n , p e s t e ani, s u b boli ou c a n l e l a b r e d e c a s t a n i . Hei ! n u n t ca a ei, n ' a fost i n u e ; din v i n m u n i o h o r v e r d e suie i c e r u l i p m n t u l s e - o s p t a r , la m a s a ei o u m a c i d e foc i p a r . . Iar v n t u l , m i r e , 'n spice-o legna, f u r t u n ' n c r e n g i , r z n d o resfira, apoi, de^a^ascunsa, jocul nesfrit, cu cucul n p d u r e s'a pornit...

199

EM

DE
OCTAV

D R A G O S T E
DE

SARGEIU

Plin, n visul m e u , tot t r a n d a f i r < Ca f n t n a d a r u l r c o r e t i Cnd te sorb mnale-amintirii ceti i-aburul trecutului respir... Luna-i vars fagurul pe lume. F i r d e d u l c e violin, j a r m i m a i trage-acelaii v e c h i h o t a r , C n t e c u l p i e r d u t aici a n u m e . M u g u r i i e c o u d e p r i m v a r Clopoelul inimii deteapt ; Plns amintirea m i te-ateapt Sol, p l u t i n d n a u r p e s t e a r . N u m a i ochii n u m i - i d a : m d o a r e V a g u l l o r r e p r o de a p e d u l c i C n d o fi p e s u f l e t s m i culci Lebda iubirii-amgitoare.

200

ATHENAGORA ATHEN1ANUL DESPRE N V I E R E A M O R I L O R


DE

IOAN COMAN
INTRODUCERE

n e m u r i r i i m o r i l o r e s t e u n a d i n t r e cele m a i s c u m p e c r e d i n e l o r i s p e r a n elor n e a m u r i l o r d e p r e t u t i n d e n i i d e t o t d e a u n a . O r i c a r e a r fi fost i m p u r i t i l e s u p e r s t i i o a s e ale religiilor n a t u r i s t e , politeiste, henoteisite, s a u m o n o t e i s t e p r e c r e t i n e , o r i c a r e a r fi fost g e n e z a s a u o r i e n t a r e a g e n e r a l a a r t i c o l e l o r f u n d a m e n t a l e d c r e d i n a l e acestor religii, o r i c a r e a r fi fost c i u d e n i i l e c u l t e l o r lor s a u f o r m a i a i m o r a v u r i l e c l e r u l u i lor, ideia n e m u r i r i i a c i r c u l a t t o t d e a u n a c u m a i m u l t s a u m a i puin n o r g a n i s m u l a c e s t o r f o r m e d e a d o r a r e a d i v i n u l u i . E a d e v r a t c aceast n e m u r i r e a m o r i l o r e r a i m a g i n a t i c r e z u t n m o d u r i deosebite. N o t a c o m u n a celor m a i m u l t e d i n c r e d i n e l e n n e m u r i r e a m o r i l o r e s t e c sufletele d e c e d a i l o r c o n t i n u s duc, n m p r i a m o r i i , o e x i s t e n adesea a s e m n t o a r e celei d e aici; c n u r a r e o r i a c e s t e suflete d o r i n d f i e r b i n t e s r e v a d i s a t i n g locuirile sau p e r s o a n e l e n p r e a j m a c r o r a a u t r i t p e c n d e r a u m p r e u n c u t r u p u r i l e lor, r e u e s c s s e degajeze d i n i m p l a c a b i l u l l a n al d e s t i n u l u i .i s r e v i n p e n t r u u n a n u m i t t i m p la s u p r a f a a p m n t u l u i d r a g , u n d e s e b u c u r d e f r u m u s e i l e l u i i u n d e m a i ales g u s t l u m i n a s o a r e l u i sfnt; c u n e l e d i n a c e s t e suflete, p e n t r u p r i c i n i .speciale se r e i n c a r n e a z n o a m e n i s a u a n i m a l e o b u c a t de v r e m e , p e n t r u c a .din n o u s t r e a c n l e g a t u l u m b r e l o r , d e u n d e p o t r i v i t u n o r legi insondabile v o r r e l u a m e t e n s o m a t o s a s p r e a m p l i n i c e r c u l a s p r e i Necesiti, a l K a r n i e i s a u a l a l t o r obligaiuni t a i n i c e ; c d u p t r e c e r e a u n u i a n u m i t n u m r d e a n i sufletele v o r fi j u d e c a t e i v o r p r i m i r s p l a t a faptelor l o r d i n t i m p u l vieii: u n e l e cele b u n e , cele viteze, cele n e l e p t e , cele p u r e , cele i u b i t o a r e v o r avea ca lot s l l u i r e a m p r e u n cu zeul sau c u zeii n m p r i a l u m i n i i i a fericirii n e a l t e r a t e , a l t e l e c e l e rele, cele lae, cele i g n o r a n t e , cele i m p u r e i c e l e c r i m i n a l e v o r fi p e d e p s i t e s v a g a b o n d e z e la infinit ca u m b r e

Ideia

putere

201

m i z e r a b i l e p r i n i n u t u r i s m r e o a s e i p r p s t i o a s e , s fie c h i n u i t e n f e l u r i t e c h i p u r i sau s fie r e t r i m i s e p e p m n t p e n t r u a d u c e o e x i s t e n i n f a m a n t ; c, n fine, d u p trecerea u n u i a n u m i t ciclu d e a n i . u n i v e r s u l p u r i f i c a t sau d i s t r u s p r i n foc, p r i n t r ' u n demon p u t e r n i c s a u p r i n a l t i n s t r u m e n t , r e n a t e d i n p r o p r i a sa c e n u cu oamenii d i n ciclul a n t e r i o r , d a r r e i n o i i i (desvrii. A c e s t e e l e m e n t e d e o s e b i t o a r e , d a t o r i t e cli m a t u l u i m o r a l i i n t e l e c t u a l a l fiecrei religii, n u i n f i r m , ci reliefeaz i m a i accen tuat n o t a c o m u n : sufletul, deci -omul, t r e t e i d u p m o a r t e , n p o f i d a (aparenelor. G n d u l c o m u l e s t e c e a m a i n a l t e x p r e s i e a f r u m u s e e i i d e s v r i r i i , c ideile i r e a l i z r i l e s a l e c a r e s c h i m b f a a l u m i i n u s u n t c e v a t r e c t o r , c s a l t u r i l e minii i i n i m i i s a l e b a t d e s e o r i l a p o a r t a d i v i n i t i i , a a n g a j a t nsi filosofia ca s u s intoare a n e m u r i r i i o m u l u i . L s n d la o p a r t e s i s t e m e filosofice c a r e ca pitiagorismul i n e o p l a t o n i s m u l e r a u n a c e l a i t i m p i asociaii religioase, r e i n e m c filosofi ca Platon, stoicii i colile d e r i v a t e a u f c u t d i n n e m u r i r e a s u f l e t u l u i o p r g h i e p u ternic a g n d i r i i lor. C u g e t a r e a filosofic i-a d a t s e a m a c f r u m u s e e a i p e r e n i tatea n e l e p c i u n i i u m a n e p i s c u l s u f l e t u l u i o m e n e s c s u n t r e f l e x u l f r u m u s e i i i p e r e n i t i i a c e s t u i suflet, c t i i n a i a d e v r u l d u p c a r e n s e t e a z a t t a d u h u l o m e nesc n u m a i p r i n .suflet s e p o t g s i sau cel p u i n p r e s i m i , suflet c a r e p e n t r u acest m o tiv este, dac n u c o n s u b s t a n i a l , cel p u i n a s e m e n e a s a u n tot cazul p r e a m b u l a d e vrului. Dac a d e v r u l , ca g e n e z i scop a l existenii, e s t e e t e r n , e t e r n s e c u v i n e s fie i aceast a n t i c a m e r , a c e a s t solie a e t e r n i t i i c a r e 'este s u f l e t u l . A c e s t a e s t e s t a d i u l l a c a r e , s u b p u t e r e a r e v e l a i e i n a t u r a l e i a p r o p r i i l o r e i eforturi, -ajunsese o m e n i r e a p r e c r e t i n . S t a d i u i n t e r e s a n t i m r e n a n u m i t e p r i vina. -Dar e l -era n u m a i o p r e g t i r e , o n t r e z r i r e a a d e v r a t e i n v t u r i d e s p r e n v i e rea m o r i l o r . C r e t i n i s m u l c a r e v e l a i e t o t a l a a d e v r u l u i a d e s c o p e r i t p r i n p e r s o a n a istoric a M n t u i t o r u l u i Iisus H r i s t o s i a d e v r u l t o t a l a l n v i e r i i m o r i l o r . Acest a d e vr c r e t i n a l n v i e r i i m o r i l o r a r e -dou e l e m e n t e f u n d a m e n t a l e c o n s t i t u t i v e : 1) o m u l va n v i a n n t r e g i m e a n a t u r i i i p e r s o n a l i t i i sale, a d i c i c u -trupul i c u s u f l e t u l ; 2) m o a r t e a i n v i e r e a r e a l e , i s t o r i c e a l e l u i Iisus H r i s t o s s u n t d o v a d a m o r i i i n v i e r i i integrale a -oamenilor. P u t e r e a d e i r a d i e r e i d e c o n v i n g e r e c u care l u c r a c r e t i n i s m u l primelor v e a c u r i s e dator-a n p r i m u l r n d m i n u n i i n e m a i a u z i t e a n v i e r i i D o m n u l u i , care, s p r g n d legile u n i v e r s u l u i i r i s i p i n d n t u n e r i c u l p c a t u l u i i g r o a z a d e s t i n u l u i , a i n s t a u r a t u n i v e r s u l l u m i n i i , lai h a r u l u i i a l vieii venice. n v i e r e a l u i Iisus n u fusese o simpl i l u z i e s a u u n p o s t u l a t d e c r e d i n p e n t r u edificarea c o m u n i t i i c r e t i n e n formaie, ea n u e r a o s u p e r s t i i e mitologic p r o f e s a t d e u n v u l g i m b e c i l i i g n a r i nici o t e o r i e metafizic i n v e n t a t p e n t r u t r e b u i n e l e v r e u n e i teze, ci u n a d e v r istoric controlat de c o n t i m p o r a n i i a t e s t a t c u p r o f u n z i u n e d e m a r t o r i o c u l a r i . F a p t u l nvierii D o m n u l u i i o s e a m d e -afirmaii -ale n v t u r i i a c e s t u i a d d e a u c r e t i n i l o r c o n v i n g e rea n e s d r u n c i n a t c v o r n v i a i ei a a c u m a n v i a t E l : c u t r u p u l i c u s u f l e t u l . C r e dinele p g n e i filosofiile s p i r i t u a l i s t e p r e c r e t i n e c a r e a d m i t e a u n e m u r i r e a f a v o r i z a u cu venicia n u m a i sufletul. N u m a i sufletul, p r e t i n d e a u ele, s e p u t e a b u c u r a d e o e x i s ten e t e r n , fiindc i m a t e r i a l i t a t e a i n e s c h i m b a b i l i t a t e a l u i i c o n f e r e a u privilegiul eternitii. T r u p u l n u s e p u t e a m p r t i d e a c e a s t f a v o a r e p e n t r u e el e r a m a t e r i a l , schimbtor, s u p u s s t r i c c i u n i i i d e z a g r e g r i i ; e x p e r i e n a a r t a d e m i i de a n i c d u p moarte t r u p u l s e r i s i p e t e n p r a f i n n e a n t , c, i n t r o d u s n p m n t s a u a r s p e r u g , ei nu m a i -las n i m i c -dup el. A c e e a i e x p e r i e n s t a b i l e a c e s t e d e f i n i t i v i p e n t r u totdeauna e x c l u s p o s i b i l i t a t e a u n e i r e n t o c m i r i a e l e m e n t e l o r c o m p o n e n t e ale t r u pului i a r e v e n i r i i l a viea-. N i c i u n zeu, u n e r o u , s a u u n o m d e r n d n u fuseser vzui v r e o d a t n v i a i d i n m o r i . n v i e r e a l u i Qsiris, Dionysos, A t t i s , A d o n i s . a. e r a 202

simbolic i mitologic; ea simboliza r e n v i e r e a forelor n a t u r i i n fiecare p r i m v a r , a n o t i m p n c a r e e r a u fixate s r b t o r i l e p r i n c i p a l e ale acestor diviniti; aceast n viere n u a p a r i n e a u n o r p e r s o n a g i i reale, istorice, a l c t u i t e d i n c a r n e i oase, ci u n o r personificri mitologice, u n o r ficiuni superstiioase, poetice s a u s p e c u l a t i v e . Iisus Hristos e s t e p r i m u l om n istorie i u n i c u l D u m n e z e u p e n t r u c a d e v r a t n u n i vers care a n v i a t d i n m o r i r e a l m e n t e , n c a r n e i oase, s u b controlul m a r t o r i l o r c a r i au verificat f a p t u l p e t e r e n . n v i e r e a lui Iisus Hristos, r e l a t a t p e l a r g d e E v a n g h e l i t i i n l a t d e A p o s tolul P a v e l la r a n g u l d e p r i n c i p i u s u p r e m a l c r e d i n e i c r e t i n e , a g e n e r a t , c u m a m spus, c o n v i n g e r e a i c r e d i n a n e s d r u n c i n a t n n v i e r e a m o r i l o r , n v i e r e i n t e g r a l a t r u p u l u i i a s u f l e t u l u i aa c u m fusese a c e e a a n t e m e i e t o r u l u i . Aceast c r e d i n n n v i e r e a m o r i l o r , gloria i s u b l i m u l cretinismului, a c c e p t a t cu e n t u z i a s m i r e c u n o t i n d e m a r i l e m a s s e , a n t m p i n a t rezisten, u n e o r i critici d i s i m u l a t e , a l t e o r i a p r i n s e i r s u n t o a r e , n c e r c u r i l e i n t e l e c t u a l e , n deosebi filosofice, ale l u m i i g r e e o r o m a n e . A c e s t e critici s'au intensificat i s'au n m u l i t c u t r e c e r e a t i m p u l u i , p e m s u r ce c r e t i n i s m u l s e organiza n sistem d o c t r i n a l i lua poziie f a d e concepiile filosofici p r o f a n e . Ele a u a t i n s p u n c t u l c u l m i n a n t n j u m t a t e a a d o u a a secolului II, n epoca nfloririi m a x i m e a Apologeilor cretini. Acetia a p r o a p e t o i a u scris cte uri t r a t a t d e s p r e n v i e r e a m o r i l o r . D i n c e l e m a i m u l t e .din a c e s t e t r a t a t e n u ini s'au p s t r a t d e c t n e n s e m n a t e f r a g m e n t e ' fr c o n t i n u i t a t e i fr p u t i n d e concluzie; cele m a i n u m e r o a s e i m a i n t i n s e s u n t acelea ce n e - a u r m a s din t r a t a t u l S f n t u l u i I u s t i n M a r t i r u l i Filosoful. U n s i n g u r t r a t a t d e s p r e n v i e r e a m o r i l o r n e - a r m a s n n t r e g i m e idin p e r i o a d a Apologeilor: este acela a i l u i Athenagora Athenianul. Filosof n a d e v r a t u l neles .al c u v n t u l u i , filosoful c r e t i n d i n A t h e n a " , c r e t i n de p r o f u n d c o n v i n g e r e i d e n a l t i n u t m o r a l , A t h e n a g o r a e u n u l d i n s p i r i t e l e cele m a i alese, m a i p r e c i s e i m a i a d n c i din galeria apologeticei cretine a p r i m e l o r veacuri. A u t o r al u n u i t r a t a t clasic: Ambasad pentru cretini, a d r e s a t n 177/178 m p r a i l o r M a r c u A u r e l i u i L u c i u s A u r e l i u s O o m m o d u s , A t h e n a g o r a a p r p e c r e t i n i d e cele t r e i acu zaii c u r e n t e : ateism, a n t r o p o f a g i e i i m o r a l i t a t e , c u o obiectivitate, c u o l e a l i t a t e , cu o s i g u r a n , cu o temeinicie s p e c u l a t i v i istoric, n f i n e c u o e l e g a n n d e m o n s t r a ie i n n t r e a g a lui a t i t u d i n e , c u m r a r s e p o a t e n t l n i n a c e e a i m s u r l a u n alt apologet c o n t e m p o r a n sau posterior. Aceste caliti, g a r n i s i t e a d e s e a cu o fin ironie, se r e g s e s c n t r a t a t u l s u Despre nvierea morilor, scris n j u r u l .anului 180. R e s p e c t n d c u scrupulozdtatie u n p l a n r i g u r o s alctuit, a u t o r u l n o s t r u s u s i n e teza n v i e r i i m o r i l o r c u a r g u m e n t e e x c l u s i v filosofice. E l n u se sprijin, n d e m o n s t r a i a sa, p e t e x t e scripturistioe i nici p e r a i o n a m e n t e d e d u s e din t e x t e s u h n e l e s e . P a t r u c i t a t e n e n s e m n a t e , d o u d i n N o u l T e s t a m e n t ) i dou din V e c h i u l T e s t a m e n t ) s e r v e s c n u ca a r g u m e n t e ci c a v e r i f i c a r e a concluziilor s a l e . A u d i t o r i i : cititorii t r a t a t u l u i n ' a c c e p t a u p r o b a b i l a r g u m e n t e i d e m o n s t r a i i d i n afara f o r m a i u n i i i p r e o c u p r i l o r lor filosofice. A t h e n a g o r a s e c o n f o r m n consecin; c u a t t m a i m u l t , c u c t t r a t a t u l s u d e s p r e n v i e r e a m o r i l o r e s t e p r o v o c a t d e aceste c e r c u r i filosofice p g n e sau s e m i c r e t i n e , u n d e n v i e r e a e r a i r o n i z a t s a u socotit p u r i s i m p l u d r e p t u n n o n
1 2

1) A t h e m a g o r a A t h a n i a n o l , F i l o s o f u l c r e t i n , Despre nvierea morilor, 18, 61 C, 19, 62 B - S i l A p . SBarvel, I Cor. 16, 53 ; II Cor. 5, 10 ; I Cor. 15, 32. F o l o s i m p e n t r u t r a t a t u l Despre n vierea morilor e d i i l e l u i C a n a l O t t o , Athenagorae Philosophi Atheniensis Opera, n Corpus Apologetarum Christianorum s&ecuh, secuni, v o l u m e n V I I , l e n a , F r i d e r . M a u k e , 1357 p p . 186290, i E d . S c h w a r t z , n Texte wid Untersuchungen, 4, 2, 1891. 2) A t h e n a g o r a , o p . cit., 23^ 66 iD = Exodul 20, 12, 14 ; A t h e n a g o r a , o p . cit. 19, 62 B = Isaiia 22, 13.

203

p o s s u m u s " tiinific. P a r t i z a n i l o r cu t o t u l n e c r e d i n c i o i , n d o e l n i c i s a u n e d u m e r i i ai c e n a c l u r i l o r filosofice d i n A t h e n a i p o a t e i d i n A l e x a n d r i a , A t h e n a g o r a le r s p u n d e cu d o u serii d e a r g u m e n t e : u n e l e teologice, a l t e l e antropologice. S le l u m p e rnd.

CAPITOLUL I
Argumente teologice

1. tiina i puterea lui Dumnezeu. D o g m a n v i e r i i , a a d e m b r i a t i d e c u l t i v a t d e m a s s e l e c r e t i n e , e r a b a t j o c o r i t i c a r i c a t u r i z a t d e aceia c a r i se m p u n a u c u m u l t - p u i n a lor t i i n d e s p r e ce e posibil i c e n u e p o s i b i l n l u m e a f e n o m e n a l . Ei p r e t i n d e a u c e s t e i m p o s i b i l o r e a l c t u i r e a e l e m e n t e l o r c o m p o n e n t e a l e c o r p u l u i i c n i m e n i n u este n m s u r s fac a c e a s t o p e r a i e . O d a t i n t r a t n d e z a g r e g a r e i n n e a n t , o m u l , cel p u i n s u b f o r m a a l c t u i r i i sale fizice, n u m a i r e v i n e n i c i o d a t . D u m n e z e u l s a u zeii d i f e r i t e l o r filosofii teologice elenistice e r a u copleii c u t o t felul d e a t r i b u t e s u p e r l a t i v e , d a r n u - 1 a v e a u i p e a c e l a a l c r e r i i d i n n i m i c . D e a c e e a filo sofii n u p u t e a u s a u n u v o i a u s fac d i n zeii l o r .ageni a i n v i e r i i m o r i l o r . A s e m e n e a p r i n c i p i u o d a t a c c e p t a t i m p l i c a r e s t r i c i i p u t e r n i c e i m u l t i p l e p e n t r u l i b e r t a t e a n e n g r d i t a i p o t e z e l o r filosofice s a u parafilosofice. D u m n e z e u l c r e t i n c r e a s e l u m e a d i n inimic; E l p u t e a , deci, s r e a l c t u i a s c i s r e a d u c la v i a t r u p u r i l e d e s c o m p u s e i a n i h i l a t e . A t h e n a g o r a a f i r m c D u m n e z e u D u m n e z e u l a d e v r a t , cel c r e t i n , b i n e n e l e s a r e i t i i n a n v i e r i i c o r p u r i l o r i p u t e r e a d e a a p l i c a a c e a s t t i i n . E l c u n o a t e n a t u r a c o r p u r i l o r c a r e v o r n v i a a t t n ceeace p r i v e t e m e m b r e l e i n t e g r a l e c t i p r ile m e m b r e l o r . E l t i e u n d e m e r g e f i e c a r e d i n e l e m e n t e l e d e z a g r e g a t e , c a r e d i n t r e ele a p r i m i t r i s i p i r e a i s'a n d r e p t a t s p r e oe-i e s t e p r o p r i u ) . D a c D u m n e z e u , n a i n t e a a l c t u i r i i s p e c i a l e a fiecrui c o r p , c u n o t e a n a t u r a e l e m e n t e l o r d i n oare a v e a u s-fie c r e a t e i c o r p u r i l e o a m e n i l o r , dac E l tia p r i l e a c e s t o r e l e m e n t e d i n c a r e a v e a s fie l u a t ceeace p r e a n e c e s a r p e n t r u f o r m a r e a t r u p u l u i o m e n e s c , e s t e e v i d e n t c i d u p disoluia total, E l v a t i u n d e s'a d u s fiecare d i n a c e l e a d i n o a r e E l a l u a t p e n t r u a l c t u i r e a fiecrui c o r p ) . M a i e s t a t e a i n e l e p c i u n e a l u i D u m n e z e u a m b e l e e l e m e n t e c o n s t i t u t i v e a l e n a t u r i i d i v i n e p r e v d c u u u r i n c e l e ce n u s u n t n c i t i u c e l e c e n u m a i s u n t ) . P u t e r e a c a r e a c r e a t c o r p u r i l e e c a p a b i l s Ie i n v i e z e . D a c a c e a s t p u t e r e a fcut, c u ocazia p r i m e i c r e a i i , c o r p u r i l e i n e x i s t e n t e a l e o a m e n i l o r i p r i m e l e n c e p u t u r i a l e acestora, E a v a fi n m s u r s l e i n v i e z e c u a c e e a i u u r i n n o r i c e chip a r fi ) . A c e a s t p u t e r e e s t e c a p a b i l s d e a f o r m m a t e r i e i s o cotit d e e i ) i n f o r m , s m p o d o b e a s c e u m u l t e .i f e l u r i t e c h i p u r i a c e a s t m a t e r i e f r chip i f r p o d o a b , s r e u n e a s c n t r ' u n s i n g u r t o t p r i l e e l e m e n t e l o r , s m p a r t n m u l t e s m n a u n i c i s i m p l , s a r t i c u l e z e ce este desfcut, s d e a v i e a la c e e m o r t , s u n e a s c ce e (dezagregat, s n v i e z e c e zace, s r e n v i e z e ce e s t e m o r t , s p r e f a c n n e s t r i c c i u n e c e e s t r i c c i o s " ) .
3 4 5 6 7 8

D u p aceste g e n e r a l i t i , A t h e n a g o r a m e n i o n e a z i e x a m i n e a z c u l u x d e am n u n t e o o b i e c i e s p e c i a l , n a p a r e n d e s t u l d e g r a v , p e c a r e filosofii p g n i o a d u -

3) 4) 5) 6) 7) 8)

A t h e n a g o r a , Despre nvierea morilor, I d e m , o p . cit, 2, 42 D . I d e m , op. cit., 2, 4 3 A . I d e m , op. cit, 3, 43 A . Filosofii p g n i a d v e r s a r i ai n v i e r i i A t h e n a g o r a , o p . cit., 3, 43 B C.

2, 42 C.

204

ceau posibilitii n v i e r i i . Ei s p u n e a u , a n u m e , c m u l i o a m e n i a u p i e r i t n naufragia sau s'au n n e o a t in fluvii u n d e a u a j u n s h r a n petilor, u n i i a u m u r i t n r z b o a i e s a u n a l t e m p r e j u r r i nefericite i a u r m a s f r m o r m n t , p r a d fiarelor. C o r p u r i l e u m a n e devorate de aceste fiare trec, d u p u n anumit timp, n care aceste animale a j u n g p r a d o a m e n i l o r , n c o r p u r i l e acestora .din u r m ; n felul acesta, c o r p u r i u m a n e a j u n g n a l t e c o r p u r i u m a n e s u b f o r m d e h r a n ) . L a a c e s t e a s e a d a o g c a z u r i l e n c a r e p r i n i i , m p i n i de foame, de n e b u n i e s a u d e c u r s e l e d u m a n i l o r i - a u m n c a t p r o p r i i i copii; se c i t a u ca e x e m p l e Masa medic, Ospeele tragice ale lui Thyeste i a l t e n e n o r o c i r i d e acelai fel l a Greci i la B a r b a r i ) . D i n acestea ei d e d u c , p r e c u m cred, c n v i e r e a este c u n e p u t i n , n t r u c t aceleai p r i n u p o t s nvieze i cu u n e l e t r u p u r i i e u celelalte, p e n t r u e s a u n u p o t s s e a l c t u i a s c c o r p u r i l e celor dinti, deoarece p r i l e .care le c o m p u n e a u iau t r e c u t n alii, s a u n cazul c n d a c e s t e p r i s u n t r e d a t e celor dinti, r m n i n c o m p l e t e e l e m e n t e l e .i c o r p u r i l e celor d e al d o i l e a " A c e s t e i concluzii t r a s e d i n n t m p l r i r e a l e s a u i m a g i n a r e , A t h e n a gora i o p u n e n t i , cu a n t i c i p a i e , a f i r m a i a c a t e g o r i c c p u t e r e a i n e l e p ciunea lui D u m n e z e u p o t u n i la u n loc i r e f a c e chiar p e cei sfiai d e fiare, fie c a u t r e c u t n u n u l s a u m a i m u l t e a n i m a l e , fie c .din a c e s t e a a u t r e c u t n altele, fie c a u revenit, p o t r i v i t legii fireti a disoluiei, la p r i m e l e lor n c e p u t u r i , adic la d i s p a r i i a t o t a l ) . D a r aceast replic, b a z a t p e a d e v r u l g e n e r a l a l a t o t t i i n e i i a t o t p u t e r n i c i e i divine, p u t e a fi socotit c e r a u n p o s t u l a t i m p u n t o r al c r e d i n e i cretine, d a r fr p u t e r e p r o b a t o r i e sub r a p o r t filosofic. Deaceea a u t o r u l n o s t r u , b a z a t p e a d e v r u r i obiective biologice i fisiologice ale f u n c i o n r i i c o r p u l u i u m a n , d a d v e r s a r i l o r nvierii o a doua replic, .dup c a r e n u t o t ce i n t r n t r u p u l n o s t r u e s t e .asimilat, i nici a c e a s t a s i m i l a r e n u n s e a m n o i m p r o p r i e r e t o t a l a e l e m e n t e l o r asimilabile. Cu a l t e c u v i n t e c t r u p u r i l e u m a n e , ajunse a fi c o n s u m a t e de o a m e n i p r i n d e v o r a r e a p e tilor, a fiarelor s a u n a l t chip, n u r m n i n u fac p a r t e i n t e g r a n t din c o r p u r i l e con s u m a t o r i l o r . A r g u m e n t a r e a l u i A t h e n a g o r a este a a de s t r n s i d e c a p t i v a n t , u n e l e d i n e l e m e n t e l e d e m o n s t r a i e i s u n t aa d e v a l a b i l e i astzi, n c t m i i a u n g d u i n a s citez t e x t u a l m c a r u n f r a g m e n t : Cei c e a f i r m a s e m e n e a l u c r u r i p a r c n u c u n o s c p u t e r e a i n e l e p c i u n e a C r e a t o r u l u i i a C h i v e r n i s i t o r u l u i a c e s t u i u n i v e r s c a r e o r n d u e t e h r a n fireasc i p o t r i v i t n a t u r i i i g e n u l u i fiecrei fiine, care a stabilit ca n u o r i c e n a t u r ) s t r e a c n u n i r e a i a m e s t e c a r e a c u orice corp, c a r e n u r e s i m t e nicio g r e u t a t e s d e s p a r t cele ce a u fost u n i t e , c a r e i h g d u e n a t u r i i fiecreia d i n t r e c r e a t u r i s fac s a u s s u f e r e c e l e fireti, d a r c a r e c t e o d a t p u n e i stavil, o a r e a c o r d t o t ceeace voete s a u s c h i m b n c e e a c e v o e t e . I n afar d e cele s p u s e s e p a r e c ei (adversarii nvierii) n ' a u c e r c e t a t d e a p r o a p e p u t e r e a i n a t u r a fiecruia din e l e m e n t e l e c a r e h r n e s c s a u c a r e s u n t h r n i t e . A l t f e l a r fi tiut, desigur, c n u orice l u c r u p e oare-1 c o n s u m c i n e v a s u b p r e s i u n e a u n e i n e c e s i t i e x t e r n e , e s t e u n a l i m e n t firesc p e n t r u fiina r e s p e c t i v , ci c u n e l e a l i m e n t e , n d a t ce a u l u a t c o n t a c t cu p r ile n c r e i t e a l e p n t e c u l u i , s u n t d i s t r u s e , v o m a t e , izolate i n a l t c h i p e h m i n a t e , ca u n e l e c a r e n u s u p o r t nici m c a r p e n t r u p u i n t i m p p r i m a digestie n a t u r a l , c u a t t m a i p u i n a m e s t e c u l c u e l e m e n t e l e d e h r n i t . T o t aa, n u orice l u c r u d i g e r a t i c a r e a p r i m i t p r i m a t r a n s f o r m a r e a j u n g e definitiv la p r i l e c a r e se h r n e s c , p e n t r u e u n e l e
9 1 0 1 2 13

9) 10) 11) 12) 13)

I d e m , o p . cit., 4, 43 D , 44 I d e m , o p . cit., 4, 44 B . I d e m , o p . cit., 4, 44 B C. A t h e n a g o r a , o p . cit., 3 43 Nu o r i c e fel d e a l i m e n t .

A B. C.

205

din e l e m e n t e l e s a l e p i e r d p u t e r e a n u t r i t i v c h i a r n s t o m a c , a l t e l e se s e p a r p r i n cea de a d o u a t r a n s f o r m a r e i digestie c a r e a u loc n ficat i t r e c n a l t c e v a i m p r o p r i u p u t e r i i d e n u t r i r e . T r a n s f o r m a r e a p e t r e c u t n ficat n u m e r g e t o a t n h r a n a o m u l u i , ci se s e p a r i n r e s t u r i fireti. H r a n a c a r e r m n e n n s i a c e l e m e m b r e i p r i c a r e s e h r n e s c s e t r a n s f o r m i ea n altceva, d u p c u m d o m i n e l e m e n t u l a b u n d e n t sau d e p r i s o s i p i e r e , s a u o b i n u e t e s asimileze c e e a c e a t i n g e " ) . Reiese l i m p e d e d i n a c e a s t d e m o n s t r a i e c A t h e n a g o r a s u s i n e : 1) c c e l e m a i m u l t e d i n e l e m e n t e l e c a r n a l e u m a n e c a r e iau p t r u n s c a h r a n n a l t e c o r p u r i u m a n e n ' a u i n t r a t n c o m p o ziia c o n s u m a t o r i l o r , fiindc a u fost e l i m i n a t e n t r ' u n fel s a u a l t u l ca n e n a t u r a l e ; 2) c a c e l e a o a r e t o t u i a u p u t u t s u p o r t a digestia i (diferitele t r a n s f o r m r i i n t e r i o a r e , a u s u f e r i t a a d e m u l t e e l i m i n r i succesive, n c t p n la u r m ele n ' a u l s a t a p r o a p e n i m i c n c o r p u l c e l o r c a r i l e - a u c o n s u m a t . A t h e n a g o r a i n e s a r a t e , c u a c e a s t a , c o m u l r m n e , s u b r a p o r t u l somatic, a p r o a p e i d e n t i c e u e l nsui, o r i c a r e i - a r fi fost m o a r t e a i a v a t a r e l e c o r p u l u i s u , d u p aceea. P s t r a r e a i n t e g r i t i i c o r p u l u i u m a n d u p m o a r t e e r a n e c e s a r a u t o r u l u i n o s t r u , p e n t r u c a c e s t c o r p n u v a nvia d e c t n s t a r e a i n t e g r i t i i s a l e . D e s i g u r o i n t e g r i t a t e s u i - g e n e r i s , p e n t r u c t r u p u l v a fi c o m p l e t dezagregat, d a r o integritate.
1 4

D a r i a t o i d e i e n o u , r e v o l u i o n a r . C h i a r a d m i n d , zice A t h e n a g o r a , c u n a l i m e n t c a r n a l u m a n a. p u t u t p t r u n d e n t r ' u n t r u p o m e n e s c i c a c e s t a l i m e n t a su ferit p r e f a c e r i fie n lichid, fie n uscat, fie n c a l d , fie n r e c e , n u se p o a t e scoate d i n acest f a p t n i c i u n a r g u m e n t m p o t r i v a n v i e r i i p e n t r u c t r u p u r i l e c e v o r nvia v o r fi r e a l c t u i t e d i n p r i l e l o r p r o p r i i , f r ca ns s i n t r e n c o m p o z i i e v r e u n a d i n p r i l e d i s c u t a t e m a i sus ( = p r i l e c o r p u l u i d i n t r u p u l v i e i i p m n t e t i ) , f r s m a i o c u p e n f i a r e a s a u l o c u l p r i i r e s p e c t i v e , f r s m a i r m n c o n t i n u u n p r i l e h r n i t e a l e c o r p u l u i , f r s nvieze c u c e i ce v o r n v i a ; a c e a s t a p e n t r u c sngele, h u ni oarea, bila i d u h u l n u v o r c o n t r i b u i c u n i m i c l a a c t u l vieii. L u c r u r i l e d e c a r e c o r p u r i l e a v e a u n e v o i e a t u n c i c n d e r a u h r n i t e , n u v o r m a i fi n e c e s a r e a c u m , fiindc a d i s p r u t u z u l lor o d a t c u n e v o i a c e l o r ce s e h r n e a u i c u s t r i c c i u n e a acelora d i n oare s e h r n e a u " ) . L a n v i e r e a o b t e a s c , deci, c o r p u r i l e u m a n e v o r a v e a n f i a r e a c e l o r o e - a u m u r i t , d a r n u v o r m a l a v e a aceleai e l e m e n t e n compoziie, s a u . n t o t cazul, e l e m e n t e l e p r i m u l u i corp v o r fi n a a d e i n f i m m i n o r i t a t e , n c t n u v o r conta. N e f c n d p a r t e d i n n o u l corp, a c e s t e e l e m e n t e nici n u v o r nvia. Aa n c t c o r p u r i l e o a m e n i l o r n u s ' a r p u t e a a m e s t e c a c u c e i d e a c e e a i n a t u r , c h i a r d a c ei, d i n n e t i i n , vor fi g u s t a t p r i n c u r s a a l t u i a d i n t r ' u n c o r p a s e m n t o r , s a u c h i a r d a c m p i n i d e n e cesitate s a u d e n e b u n i e s e v o r fi c o n t a m i n a t p r i n ei nii c a u n c o r p a l u n u i s e m e n ) . D u p m o a r t e , c o r p u r i l e n u m a i p o s e d f a c u l t a t e a n u t r i i e i ; p e n t r u a c e a s t a e l e se r i s i pesc n a c e l e e l e m e n t e d i n o a r e a v e a u p r i m a a l c t u i r e ; p n a t u n c i n s ele s t a u u n i t e cu e l e m e n t e l e c o m p o n e n t e n m o r m n t sau a i u r e a a t t t i m p ct e s o r t i t fiecruia, n e l e p c i u n e a i p u t e r e a A c e l u i a c a r e u n e t e t o a t n a t u r a fiinei c u p u t e r i p r o p r i i acestei fiine n t i d e s p a r t i p e u r m u n e s c fiecare p a r t e c u c e l e l a l t e n m o d firesc, c h i a r d a c c o r p u r i l e a u fost a r s e d e foc, a u p u t r e z i t n ap, iau fost m n c a t e ide f i a r e sau d e o r i c e a l t e a n i m a l e , c h i a r dac o p a r t e d i n c o r p a fost t i a t i s'a d e z a g r e g a t n a i n t e a c e l o r l a l t e p r i . R e u n i t e u n e l e ou a l t e l e , aceste p r i i p s t r e a z f i e c a r e locul ei n a r r n o n i a i a l c t u i r e a c o r p u l u i i o b i n n v i e r e a i v i a a celui m o r t ) .
1 5 1 6 1 7

14) 15) 16) 17)

A t h e n a g o r a , o p . oit., 5, 44 C D , 46 A B C . A t h e n a g o r a , o p . cit., 7, 46 D , 47 A . I d e m , o p . cit., 7, 47 D . I d e m , o p . cit., 8, 48 C D .

206

t i i n a i p u t e r e a divin vor face posibil n v i e r e a m o r i l o r . D a r d a c , .dup n d r z n e a ipotez a l u i A t h e n a g o r a , c o r p u r i l e u m a n e v o r fi r e a l c t u i t e din e l e m e n t e noua, c u m v a fi posibil o r s p l a t sau o p e d e a p s echitabil c n d n u c o r p u l cel vechiu care a t r i t p e p m n t i a a c t i v a t n t r ' u n fel s a u a l t u l , ci u n c o r p n o u v a r e s i m i aceast r s p l a t s a u aceast p e d e a p s ? E v i d e n t c t r u p u r i l e n v i a t e de D u m n e z e u se vor deosebi n a n u m i t e p r i v i n i de cele p m n t e t i , n p r i m u l r n d p r i n aceea c ele n u v o r m a i a v e a nevoie d e h r a n , d e c s t o r i e etc. aa c u m declar n s u i M n t u i t o r u l . D a r d a c aceste deosebiri s u n t p r e a m a i i p r e a n u m e r o a s e , d a c la u n m o m e n t d a t aa c u m a f i r m A t h e n a g o r a aceste d e o s e b i r i t r a n s f o r m c o r p u l n t r ' o a l c t u i r e c u t o t u l n o u , u n d e este i d e n t i t a t e a celor d o u c o r p u r i p m n t e s c i ceresc p e n t r u a fi n m s u r s r s p l t e t i s a u s p e d e p s e t i acelai c o r p c a r e - i m e r i t soarta, i n u altul nou, deosebit? n t r e b a r e o a r e n u exist p e n t r u n e l e p c i u n e a i p u t e r e a .divin, ci n u m a i p e n t r u m i n i l e i r a i o n a m e n t e l e n o a s t r e n e s i g u r e . 2. Voina i maiestatea lui Dumnezeu. n v i e r e a m o r i l o r este n u n u m a i u n a c t al t i i n e i i p u t e r i i d i v i n e , e a e i voit d e D u m n e z e u . A d v e r s a r i i s u s i n c a s e m e n e a olarilor i dulgherilor, D u m n e z e u n i c i nu vrea i c h i a r d a c ar v r e a mici n'ar putea s nvieze u n c o r p m o r t s a u dezagregat. L s n d la o p a r t e c o m p a r a i a r s u f l a t c u olarii i dulgherii, c o m p a r a i e c a r e zice A t h e n a g o r a e o ofens i o n e g h i o b i e p e n t r u c p u n e p e aceeai l i n i e p u t e r i a l e u n o r e l e m e n t e aa de d i s t a n a t e i egalizeaz n a t u r i esene aa de deosebite, r e i n e m p r i m u l r s p u n s a l a u t o r u l u i n o s t r u c ceeace l a oa m e n i e c u n e p u t i n , l a D u m n e z e u e c u p u t i n ) . F i i n d c u n olar, c r u i a i s'a s p a r t u n a s a u m a i m u l t e oale, n u v r e a s a u n u p o a t e s le fac la loc i fiindc u n d u l g h e r care n ' a l u c r a t b i n e o locuin sau i u n obiect oarecare, n u p o a t e s a u n u v r e a s fac altele, n s e a m n c ali p l s m u i t o r i , i m a i p r e s u s d e t o i acetia P l s m u i t o r u l p r i n e x c e l e n care e s t e D u m n e z e u , n u v o r sau n u s u n t n s t a r e s refac operile lor? G u noenia i s t u p i z e n i a a r g u m e n t u l u i a r a t o r i g i n a sa sofist i declinul catastrofal al u n e i g n d i r i care a fost!
1 S

U n l u c r u n e v o i t de D u m n e z e u e s a u nedrept sau nedemn. N e d r e p t a t e a p r i v e t e sau p e cel c e v a s nvieze, s a u p e a l t u l d e l n g e l ; a d i c p e om i p e n g e r . I n t o t cazul, a c e a s t n e d r e p t a t e n u p r i v e t e nicio c r e a t u r e x t e r n . N a t u r i l e i n t e l e c t u a l e , adic ngerii, n ' a r p u t e a fi n e d r e p t i i p r i n n v i e r e a oa menilor. A c e a s t n v i e r e n u le este nici p i e d i c n e x i s t e n a lor, nici v t m a r e i nici ofens ) . D e a s e m e n i ea n u p g u b e t e .nici n a t u r a b r u t e l o r , n i c i p e aceea a l u c r u r i l o r n e n s u f l e i t e , c c i ele n u v o r m a i fi d u p n v i e r e a m o r i l o r . Ceeace n u e x i s t n u p o a t e fi n e d r e p t i t ) . D a r chiar d a c cineva a r p r e s u p u n e c a c e s t e a n i m a l e v o r fi t o t d e a u n a , ele n u a r p u t e a fi n e d r e p t i t e p r i n r e n v i e r e a c o r p u r i l o r o m e n e t i , p e n t r u c o a m e n i i d e d u p n v i e r e nemiai a v n d nevoi, a n i m a l e l e scap de s u b j u g i s e r v i r e . Dac a r a v e a glas, ele n ' a r a c u z a p e C r e a t o r c le-ia fcut i n f e r i o a r e o a m e n i l o r i n u le-a d a t p u t i n s fie p r t a e n v i e r i i . N a t u r a i scopul lor n u s u n t e g a l e c u acelea ale o a m e n i l o r . E l e n ' a u n o i u n e a d r e p t i i i n u se glcevese p e n t r u n e d r e p t a t e ) .
1 9 2 0 2 1

n v i e r e a n u este o n e d r e p t i r e n i c i p e n t r u o m u l c a r e v a s nvieze. Nici s u fletul i nici t r u p u l d i n c a r e e s t e a l c t u i t o m u l n u s u n t n e d r e p t i t e . n e l e p t u l n u v a s p u n e n i c i o d a t c n v i e r e a e s t e o n e d r e p t a t e , o ofens a d u s sufletului, p e n t r u c


18) 19) 20) 21) Athenaigoira, o p . cit., 9, 49 B Idtam, o p . cit., 10, 49 C. I d e m , o p . cit, 10, 49 iC. Mesm,, op- cit., 10. 49 C D

207

a c e a s t a a r m s e m n a nsi e l i m i n a r e a v i e i i a c t u a l e ) , n v i e r e a i v i e a a s u n t m a i m u l t d e c t d o u n o i u n i c o r e l a t i v e , ele s u n t d o u e x p r e s i i p e n t r u aceeai r e a l i t a t e : e x i s t e n a n t o a t p l e n i t u d i n e a e i ; s u f l e t u l e v i a i v i e a a e suflet. D a c s u f l e t u l n ' a fost cu n i m i c ofensat c t t i m p a t r i t n t r ' u n c o r p striccios i s u f e r i n d , cu a t t m a i m u l t n u v a fi el ofensat c n d v a convieui ou u n t r u p n e s t r i c c i o s i fr s u f e r i n i ) . Nici t r u p u l n u e n e d r e p t i t p r i n n v i e r e . D a c n u e el n e d r e p t i t a c u m c n d striccios fiind, o o n v i e u e t e c u n e s t r i e c i u n e a , este .evident c n u v a fi n e d r e p t i t c n d el ca nestriccios v a convieui n nestrieciunea ) . n v i e r e a i r e a l c t u i r e a t r u p u l u i d e z a g r e g a t n u s u n t c e v a n e d e m n d e D u m n e z e u . Dac n ' a fost n e d e m n de E l u n l u c r u m a i p u i n b u n , adic s creeze t r u p u l striccios i suferind, c u a t t m a i v r t o s n u va fi n e d e m n de E l u n act s u p e r i o r , a d i c s c r e i e z e n e s t r i e c i u n e a i n e s u f e r i n a .
2 3 2 4

2 2

P u t e r e a , v o i n a i m a i e s t a t e a lui D u m n e z e u m e r g n g e m n a t e n orice a c i u n e . N i m i c n u se face f r p a r t i c i p a r e a t u t u r o r i n i o i u n a 'din ele n u l u c r e a z i z o l a t ) . n v i e r e a c o r p u r i l o r d e z a g r e g a t e e u n a c t al p u t e r i i , v o i n i i i m a i e s t i i d i v i n e .


2B

A r g u m e n t e l e teologice p e o a r e A t h e n a g o r a le d e s v o l t p e n t r u s u s i n e r e a n v i e r i i c o r p u r i l o r : t i i n a , p u t e r e a , v o i n a i m a i e s t a t e a lui D u m n e z e u s u n t f r u m o s c l a s a t e i m i n u n a t m p l e t i t e a t t n t r e ele, c t i cu o s e a m d e cunotina i a d e v r u r i biologice i fisiologice c a r e p l e d e a z n f a v o a r e a t e z e i d e s b t u t e . A t h e n a g o r a n u e nici p r i m u l i nici u l t i m u l s c r i i t o r c r e t i n c a r e a folosit aceste a r g u m e n t e teologice; d a r e l n u se m r g i n e t e c u m a m v z u t ia p r e z e n t a r e a lor s t e a r p , ci le m b i n e u a d e v r u r i i e l e m e n t e ale n t r e g e i c r e a i u n i divine, l e m n u e t e n r a i o n a m e n t e v i i i o r i g i n a l e i l e a r m o n i z e a z c u t i i n a p o z i t i v d e s p r e c o r p u l o m e n e s c . A t h e n a g o r a n u e n u m a i u n teolog i u n filosof, el este i u n m e d i e d e s v r i t . C u n o t i n e l e s a l e p r o f u n d e d e s p r e f u n c i u n i l e d i f e r i t e l o r o r g a n e ale c o r p u l u i i n a t u r a l e e a i u u r i n a c u c a r e e l fo l o s e t e a c e s t e c u n o t i n i n f a v o a r e a soluiei c r e t i n e a u n e i p r o b l e m e a a d e d e l i c a t i d e n o u c u m <era n v i e r e a m o r i l o r , a r a t c .autorul n o s t r u e r a u n o m d e t i i n p o zitiv, u n filosof d e f o r m a i e i c o n c e p i e i n t e g r a l . E l e p r e z i n t n v i e r e a m o r i l o r ca u n a c t aa ide firesc i de e v i d e n t al divinitii, n c t a l t e s o l u i i n u m a i p a r posibile.

(Va urma)

22) 23) 24) 25)

I d e m , op. ek., I d e m , o p . cit., I d e m , o p . cit., I d e m , o p . cit.,

10, 10, 10, 11.

50 ' A . 50 A B . 50 B. 50 B C.

208

C R O N I C
I D E I , O A M E N I ,
MISTERUL LIBERTII I O R I G I N E A R U L U I LA N I C O L A E
Filosofia c o n t e m p o r a n m e r g e astzi p e a n d r u m d e ireveniiri, d e n t o a r c e r i . D u p r t c i r i inutile n metafizic, d u p discuii infinitezimale n jurul teoriei cunoaterii s a u a l altor p r o b l e m e , f i l o s o f i a e n t o a r c e a s t z i l a p r o b l e m a ticul existenei u m a n e . E a devine astfel a n t r o pologic, existenial, p e r s o n a l i s t . F o r m u l a c e lebr a l u i Deseantes, d u p care fiina este i m a nent cunoaterii, se rstoarn : s u m ergo e o giito, f c n d c u n o a t e r e a i m a n e n t f i i n e i . D e l l u m e a o b i e c t e l o r filosofia s e n t o a r c e d i n n o u la s u b i e c t , l a e x i s t e n i a l , l a v i a . D a r filosofia e x i s t e n i a l a u n u i H e i d e g g e r sau Jaspers n u p u n e problema omului d i n punct de v e d e r e religios. Existenialismul c o n t e m p o r a n este u n antropologism realist n u suprarealist, el v e d e e x i s t e n a o m u l u i n m r g i n i t , n r e a l i tatea temporal spaial. D a r a trata despre o m n s e a m n a t r a t a d e s p r e D u m n e z e u " (N. Berdiaeff: Cinq mditations s u r l'existence p a g . 208). I a t d e c e , o f i l o s o f i e a e x i s t e n e i o m e n e t i t r e b u e s f i e o filosofie cretin, teandric. Filosofia l u i Nicolae Berdiaeff este o astfel d e filosofie e x i s t e n i a l c r e t i n . I d e e a c e n t r a l b v a s t e i s a l e o p e r e e s t e i d e e a d e o m i p e m a r g i n e a a c e s t e i i d e i b r o d e a z u n s i s t e m complet d e g n d i r e , o filosofie a r e l i g i e i original, u n e o r i c h i a r p r i m e j d i o s d e original- I n s f e r a p r o blematicei c r e t i n e g n d i r e a l u i B e r d i a e f f e v o -

I
BERDIAEFF

F A P T E

cu p r e c i z i u n e a d o c t r i n e i i r e v e l a t e . I a t d e c e s e i m p u n e o c e r c e t a r e c r i t i c a o p e r e i .acestui a u tor i o respingere a rtcirilor dogmatice, a t t de subtile uneori, n c t c u g r e u s e p o t r e m a r c a depiirilie l i n i e i c a r e d e s p a r t e i a d e v r u i d e erezie. U n a d i n t r e i d e i l e c e n t r a l e a l e filosofiei I u l Berdiaeff, i n acelai t i m p i z v o r u l ereziilor sale, e s t e ideea d e l i b e r t a t e . L i b e r t a t e a e s t e d e s t i n u l t r a g i c a l o m u l u i i al lumii : u n destin care nchidea n el potena b i n e l u i v e n i c , d a r a d e s c h i s totui l a r g , d r u mul prpstios ctre moarte, ctre tragedia rului. D a r teologul r u s vede n libertate des t i n u l l u i D u m n e z e u nsuii, m i s t e r u l i r a i o n a l a l fiinei, c r u i a c h i a r D u m n e z e u i - s e s u p u n e . Exist dou feluri d e liberti: o libertate i n i i a l , i r a i o n a l , meonilc, o l i b e r t a t e c a r e p r e cede az b i n e l e i r u l i d e t e r m i n a l e g e r e a l o r i o l i b e r t a t e f i n a l , i n t e l i g e n t , l i b e r t a t e a l u i D u m n e z e u i a binelui. U n a este p u n c t d e p l e c a r e i cale d e m e r s , c e a l a l t e s t e o b i e c t i scop. Libertatea iniial este u n mister, este nsui m i s t e r u l o r i g i n a l a l fiinei- E a e s t e u n a b i s d e o profunzime ntunecat, insondabil, n care zac ntr'o stare l a t e n t fora binelui i a r u l u i . Dei iraional, incontient, i n f o r m , a c e a s t libertate posed totui o p u t e r e infinit. E a este a n t e r i o a r lumii i omului, este o libertate preexistent. D e a c o r d o u .mistica s p e c u l a t i v german, Berdiaeff distinge n D u m n e z e u u n N e a n t d i vin, a c e l G o t t h e i t d i n d o c t r i n a l u i Eetoart s a u Ungrund din doctrina Iul Boehme. I n acest Neant divin se nate Treimea, s e difereniaz Duimnezeul-Oreatar. D a r t o t n acest U n g r u n d , n a c e s t N e a n t , Berdiiaeff v e d e n r d c i n a t l i bertatea iniial. E a se difereniaz deci p e fondul obscur, p e a d n c u l egal a l Divinitii, aa c u m s e difereniaz persoanele Sfintei Treimi. G a i D u m n e z e u nsui, libertatea m e o -

l u i a z n t r ' o splendid multilateralitate, d a r n u r e u e t e totdeauna s - i m e n i n u n echilibru


stabil, p e m u c h e a d e c u i t a Alunec destul d e d e s chiar teologumenelor. n grave erori

dogmatice,

intuiEeclndl l i m p e z i m e a

doctrinei!

ortodoxe, dei dorina l u i n u este aceea d e a crea o erezie oarecare s a u d e a protesta m p o t r i v a s f i n e n i e i B i s e r i c i i . C r e a z totui n u o e r e z i e ci e r e z i i , p e c a r e l e e x p u n e n s c u a t t a cldur i frumusee, nct e l e devin d e o s e diueiune irezistibil p e n t r u cititorul n e n a r m a t

209

n i c e s t e o r i g i n a l i f r n c e p u t . E a n u e s t e nficl c r e a t n i c i d e t e r m i n a t d e DumnezeulC r e a t o r , Deii a r e a c e e a i s u r s o a i p e r s o a n e l e Divinitii, totui libertatea r m n e impene trabil chiar p e n t r u Dumnezeul-Creator, oare e s t e a t o t p u t e r n i c n u m a i f a d e l u m e a icreat, n u i f a d e l i b e r t a t e a n e c r e a t , d e n e a n t u l libertii L a n c e p u t a fost C u v n t u l scrie B e r d i a e f f d a r a f o s t i l i b e r t a t e a " ( E s p r i t e t l i b e r t , 182). D u m n e z e u a c r e a t l u m e a , d a r s u r s a v i e i i e s t e n l i b e r t a t e a iraional, n abisul a n t e r i o r fiinei. I n acest abis a l libertii, a l nefiinei, se p e r c e p e totui m i c a r e a .interioar a vieii universale, Berdiaeff n u m e t e aceast l i b e r t a t e c n d .principiul fiinei", c n d m i s terul profunzimii infinite a spiritului", cnd s u r s a n t u n e c a t a v i e i i " . D e i abils a l n e f i i n e i , libertatea iniial este totui principiul fiinei; dei raional, oarb, nedistinct, n e a st t o tui misterul spiritului inteligent, difereniat; dei neant, nefiin, m e o n , libertatea este totui izvorul vieii.
!

D u p filosofia c r e t i n a lui N i c o l a e B e r diaeff, l i b e r t a t e a i n i i a l e s t e v e n i l c : f i i n d f r n c e p u t ea n u v a a v e a logic nici sfrit. Din acest p u n c t d e vedere, al depirii t i m p u lui i al o m n i p r e z e n e i temporale, libertatea este deci deopotriv eu Dumnezeu. Berdiaeff nu afirm deadreptul acest lucru, d a r el se d e duce, ca o concluzie logic a ideilor sale. Mai m u l t c h i a r , n e f i i n d l i m i t a t i s t n j e n i t d e nimic, libertatea este atotputernic, n timp ce D u m n e z e u este limitat n p u t e r e a sa de fora i r a i o n a l ia l i b e r t i i . D e i a t o t c u n o s c t o r , a dnourile insondabile ale libertii r m n in c o m p r e h e n s i b i l e c h i a r D i v i n i t i i . I a t d a r , c d u p teologia o r t o d o x a l u i Berdiaeff, liber tatea este mai Dumnezeu dect Dumnezeu n sui. Exist dou posibiliti d e explicare a aces tei doctrine. U n a a r d u c e inevitabil la u n d u a lism, cealalt la t r a n s f o r m a r e a T r e i m e i n t e taad. i u n a i a l t a ns, n e - a r n t o a r c e la gnosticismul primelor veacuri ale erei cretine. I n t r ' a d e v r , a c e a s t t e o r i e a l u i Bairdiaeff a s u p r a 'libertii p r e o n t i e e , este c e v a n o u i f r u mos. A u t o r u l n u a d u c e ns teoriei sale nici o baz scripturistic sau tradiional i nici n u d p r e a m u l t e explicaii, n u caut s p r e n t m pine eventualele contradicii sau punctele sus c e p t i b i l e d e c r i t i c 'din p u n c t d e v e d e r e o r t o d o x D u p d o c t r i n a s t a b i l i t a. b i s e r i c i i , s i n g u r . D u m n e z e u e s t e n e c r e a t , , f r n c e p u t i f r s f r i t ,i t o t c e e a c e e x i s t n a f a r d e e l eiste fptur, n a t u r fcut, creat de Dumnezeu.

D o g m a a c e a s t a s'a d i s c u t a t a p r i n s n v e a c u l a l X l V - l e a .i is'a h o t r t a t u n c i , d u p l u n g i d i s pute, punctul de vedere ortodox. In controversa cunoscut s u b n u m e l e d e controversa isihast, d i n t r e G r i g o r e P a l a m a i c l u g r u l V a r l a a m , s'a s t a b i l i t n a d e v r c n u n u m a i fiina lui D u m n e z e u , c i i l u c r r i l e , e n e r g i i l e d i v i n e s u n t nacreate. Dar aceste energii n u sunt ceva deo sebit de fiina divin, c e v a d e sine stttor, neoauzat s a u m p r e u n cauzator cu Dumnezeu, ci e x i s t u n i t a r n D i v i n i t a t e , ca r a z e l e n s o a r e . A le socoti c e v a d e o s e b i t d e f i i n a lui D u m n e z e u , n s e a m n ia a d m i t e m a i m u l i D u m n e z e i l a c d e a n p o l i t e i s m . i t o c m a i a c e s t l u c r u l f a c e B e r d i a e f f . El. afirm limpede c libertatea este necreat" ( E s p r i t e t L i b e r t , 177), n e c a u z a t , n e d e t e r m i - ' n a t i n e d e t e r m i n a b i l . Totui, a c u z a i a de erezie n u i-s'ar p u t e a a d u c e nc, dac a r socoti a c e a s t l i b e r t a t e c a o. n s u i r e a ( D i v i n i t i i . N u o face totui, p e n t r u e e d libertii at r i b u t e cu totul deosebite d e a l e lui D u m n e z e u , a a c, n u n u m a i c n u a p a r e c a o e n e r gie, c a o l u c r a r e a "ui D u m n e z e u , ei c h i a r ca c e v a antagonist, o p u s Dummezeirii. D u p o m e t a f o r a lui Berdiaeff nsui, Dumnezeu este l u m i n iar libertatea ntuneric ; D u m n e zeu este Binele s u p r e m iar libertatea este iz v o r u l rului. A l u n e c a r e a n d i t e i s m s e t r a n s form deci n p i r e contient n m a n i h e i s m . A m avea de o p a r t e mpria luminii, a lui D u m n e z e u , a . lui O r m u z , de c e a l a l t m p r i a libertii, a ntunerecului, a lui Ahritman. Con cluzia aceasta este desigur p u i n exagerat, totui premisele exist l m u r i t n scrierile lui B e r d i a e f f . I n a l t p a r t e el i d e n t i f i c l i b e r t a t e a iniial cu i a d u l , s p u n n d t e x t u a l c n r e a litate infernul corespunde cu libertatea m e o nio, iraional i s u m b r " (De la dest. d e l ' h o m m e , 351). A c e a s t l i b e r t a t e d e c i , n u e s t e n u m a i i z v o r u l rului, oi rul n s u i , e x i s t n d din venicie ca u n principiu opus Divinitii. M i s t e r u l m n t u i r i i c h i a r , n u p o a t e fi c o n c e p u t dect n legtur cu misterul libertii : Sacri ficiul l u i D u m n e z e u , auto-rstignirea divin trebue s nving libertatea rea a neantului" (De l a d e s t . d e l ' h o m m e , 43). A c e a s t a a r fi u n a d i n e x p l i c a i i l e p o s i b i l e a acestei teorii a lui Bardiaaff, eplicaie care n e - a r d u c e la m a n i h e i s m s a u la d u a l i s m u l g n o s tic. I n alt p a r t e ns, v o r b i n d d e s p r e c o e x i s t e n a L o g o s u l u i i a libertii, Berdiaeff a f i r m c l i b e r t a t e a n u este ceva opus Logosului. A f i r i m a i a a c e a s t a e s t e n s i z o l a t i u n i c . T o tui, n D e la d e s t i n a t i o n d e l ' h o m m e " , B e r d i a e f f p a r e s a t r i b u e l i b e r t i i i l u i D u m n e -

2IO

z e u a c e e a i s u r s a i a t u n c i o p o z i i a n ' a r fi v e n i t dect trziu, prin devierea libertii n ru. In acela N e a n t divin, n acelai U n g u n d a l Divinitii, o d a t c u T r e i m e a se descopere, se d i f e r e n i a i z i fljibertatea. A n i a v e a d e c i fie d o i Dumnezei Sfnta T r e i m e de o parte, liber t a t e a d e a l t a f i e u n D u m n e z e u in p a t r u p e r soane, o mptrit e m a n a i e dintr'o Divinitate p r i m o r d i a l . i n t r ' u n c a z i n a l t u l n s , s e ajunge tot la complicata doctrin a gnosticis mului. Explicaia aceasta se ntemeiaz p e o a flirmaie s p o r a d i c a l u i B e r d i a e f f . E s e n i a l i esenial condamnabil r m n e teoria libertii necreate, a n t e r i o a r creaiei i p r e c e d n d fiin ai, i n d e p e n d e n t i o p u s l u i D u m n e z e u , c a r e nu-ii p o a t e e x e r c i t a p u t e r e a d e c t a s u p r a f i i n ei, a s u p r a ' c r e a i e i . In aceast doctrin a libertii necreate vede Berdiaeff singura posibilitate d e a explica ori g i n e a r u l u i tfr a c d e a n a t e i s m . I n t r ' a d e vr, originea rului st n libertatea pe care c r e a t u r a a p r i m i t - o d e l D u m n e z e u , scrie el d e acord c u d o g m a ortodox. D a r a face din libertate o creaie a lui Dumnezeu, n s e a m n a r e d u c e c r e a i u n e a l u m i i i c d e r e a la o c o m e d i e d i v i n , la u n joc al lui D u m n e z e u c u e l nsui. 'Explicaia aceasta n u a r descrca pe D u m n e z e u d e responsabilitatea r u l u i i a su ferinei d i n lume. Dac libertatea este creat d e D u m n e z e u , a t u n c i e a i e s t e p e n e t r a b i l n t o a t p r o f u n z i m e a ei. D u m n e z e u d e c i , p r i n a t o t tiina sa, a p r e v z u t d i n eternitate funestele consecine ale acestei liberti p e c a r e el n s u i a dlat-o o m u l u i . E l a p r e v z u t d e c i t o t r u l i s u f e r i n a d i n l u m e i t o t u i a c o n s i m i t s c r e e z e l u m e a i p e o m n a c e s t e c o n d i i u n i a troce. Iat scrie Berdiaeff profunda surs m o r a l a a t e i s m u l u i " (De l a d e s t . d e ' h o m m e , 40),. Berdiaeff se gsete aici n d i l e m a n oare s'a g s i t d e v e a c u r i g n d i r e a . c r e t i n . Este mult desbtuta problem a rului, care n u p o a t e fi e x p l i c a b i l a l t f e l d e c t p r e s u p u n n d c D u m n e z e u s a u n u poate, sau n u vrea s d e s f i i n e z e r u l i s u f e r i n a d i n l u m e . C r e t i n i s m u l r e s p i n g e a m b e l e e x p l i c a i i ca a b s u r d e i n e n t e m e i a t e , n v n d c r u l c a r e o n t o l o g i c n u e s t e d e c t a b s e n a b i n e l u i i a r e i z v o r u l n libertatea omului. Berdiaeff ns, p o r n i n d del d i l e m a d e m a i sus, n u alege calea dog mei ortodoxe, ci transform r u l ntr'o putere uriae, care pornete din libertatea necreat, asupra creia nici Dumnezeu nu poate ac i o n a . /Ca i iSpen-cer, e l s a c r i f i c atotputer n i c i a i a t o t t i i r a a Hui D u m n e z e u , c r e z n d c a s t f e l s a l v e a z b u n t a t e a s a i f a c e D i v i n i t a

t e a p r t a e la t r a g e d i a r u l u i c a i o m u l . D e aci n u e s t e dect u n p a s p n la a d m i t e r e a acelui dualism n natur, personificat p r i n c e l e d o u p r i n c i p i i v e n i c n l u p t , O r m u z i A b r i m a n , I d e e a i GMjateria, S p i r i t u l b u n i c e l r u , ca l a g n o s t i c i i p r i m e l o r v e a c u r i c r e t i n e . In religiunea iranic, l a gnostici i l a mandhei, d e s n o d m n t u l a c e s t e i l u p t e e s t e c r u l v a fi o d a t n v i n s i b i n e l e s i n g u r v a r m n e n veac. Consecvent Meilor sale, Berdiaeff a j u n g e la aceeai concluzie. D e a c o r d c u d o g m a orto d o x , , el a f i r m c l a s f r i t u l v e a c u r i l o r p u t e r e a d i a v o l u l u i v a f i n v i n s d e H r i s t o s - r v a a v e a l o c o s c h i m b a r e ia f a a U n i v e r s u lui ntreg. Pornit ns p e calea alunecrilor, Berdiaeff f a c e i a i c i o g r a v e r o a r e d o g m a t i c , a f i r m n d c i a d u l c u p e d e p s e l e l u i n u e s t e d e c t t e m p o r a l . iNu s e p o a t e a d m i t e scrie el c paralel c u venicia divin ex i s t o v e n i c i e r e a , diabolic i i n f e r n a l " {Es p r i t e t l i b , 343). E x p r e s i a v e a c u l v e a c u l u i " d i n Sf. S c r i p t u r n u n s e m n e a z v e n i c i e , d e o a r e c e s e .refer Ia c h i n u r i l e i a d u l u i . C h i n u r i l e i a d u l u i r m n n l u m e a natural;, n t e m p o r a l . Berdiaeff respinge ntr'adevr doctrina d e s pre apocatastaz, din cauz c ea raionalizea z m i s t e r u l eshatologic,, .ca i r e n c a r n a r e a s a u predestinaianismul lui Calvin. Totui el n u f a c e a i c i d e c t s c a d n. e r e z i a lud O r i g e n i G r i g o r e d e N i s s a d e s p r e r e s t a b i l i r e a u n i v e r sal, erezie c o n d a m n a t d e sinodul V e c u m e n i c . D o g m a d e s p r e v e n i c i a i a d u l u i i a .chi n u r i l o r lui este d e altfel solid ntemeiat, p e S c r i p t u r i S f i n i (Prini. R e v e n i n d la m i s t e r u l libertii, nu putem c o n t e s t a f r u m u s e e a filosofic a t e o r i e i l u i B e r diaeff, d a r n i c i n u p u t e m c r e d e n a c e a s t n tunecat invenie metafizic, p e c a r e o n u m e t e el l i b e r t a t e i n i i a l . D e i c a u t s p r e ntmpine ateismul, absolvind p e Dumnezeu de responsabilitate n privina libertii din c a r e s'a n s c u t r u l , t o t u i d u n n o u i m p u l s a t e i s m u l u i , o f e r i n d u - i o D i v i n i t a t e ! imrginliit, n p u t e r e i t i i n , o f i i n s g u d u i t d e a c e l e a i t r a g e d i i e a i o m u l . Aceast filosofie a libertii n u este ceva c u totul n o u l a Nicolae Berdiaeff. E a este a n t e r i o r c u n o s c u t n filosofia m o d e r n . i v e ritabilul a u t o r a l ei este misticul g e r m a n din v e a c u l X V I , Jacofo B o e h i m e . B e r d i a e f f n u f a c e d e c t s .reia a c e a s t i d e e i s o p u n c a t e m e l i e a filosofici s a l e , d n d u - i n a c e l a i t i m p o direcie extremist. Pentru Jacob Boehme absurd, este fundamentul libertatea este ceva fiinei, a t t a l F i i n -

211

e i d i v i n e c t i a l f i i n e i o r e a t u r a e . E a e s t e u n f e l d e G r u n d " i r a i o n a l , n e c r e a t i ne, d e t e r m i n a t a l fiinei. (Devenind l i b e r t a t e a lui Dumnezeu sau libertatea omului, ea devine n a c e l a i t i m p r a i o n a l i d e t e r m i n a t . D a r J a cob B o e h m e n u m e r g e p n acolo, n c t s fac d i n aceast libertate c e v a o p u s lui D u m nezeu, o for care tiranizeaz Divinitatea su p u s ei. L i b e r t a t e a e s t e e s e n a i r d c i n a f i i n ei, d a r este ceva t o t a t t d e c o m p l e t i d e .deosebit d e fiin, aa c u m .rdcina n u e s t e a l t c e v a d e c t p l a n t a ce crete d i n ea. M a i m u l t , B o e h m e n u a j u n g e c u d i s t i n c i a DiViniitaite. libertate, p n la identificarea libertii cu iadul, aa c u m face Berdiaeff. P e n t r u Jacob Boehme libertatea este m a i m u l t u n principiu etic dect u n u l metafizic. Berdiaeff ns, dei i f u n d e a z etica sa p e aceeai n o i u n e a liber tii, t r e c e n s c u e a d i n d o m e n i u l etic n cel m e t a f i z i c , a j u n g n d l a e r o a r e a p e c a r e i ntemeiaz apoi teodiceea sa. D o c t r i n a lui Bediaeff p o r n e t e deci del u n fundament complet eronat, acela al libertii iniiale, n e c r e a t i i n d e p e n d e n t d e D u m n e . zeu. D e aici u r m e a z , ca o concluzie logic, l i mitarea, ngrdirea lui D u m n e z e u , . caire . n u mai r m n e atotputernic dect fa de crea t u r , f a d e o m i l u m e . O d a t p o r n i t p e f g a u l a c e s t a , B e r d i a e f f a l u n e c n a i n t e i ej ' u n g e s a f i r m e n e c e s i t a t e a c r e a i e i , c a i e r e

z i a c D u m n e z e u a r e n e v o i e d e o m , c e s t e ntregit, perfecionat p r i n om. I n tendina de a apropia p e D u m n e z e u d e creatur, teologul r u s n u s e m u l u m e t e n u m a i c u coborrea lui Dumnezeu, dar nal p e om p n dincolo de limitele lui fireti, a d m i n d n t r e altele p r e e x i s t e n t a s u f l e t e l o r i a p o c a t a s t a z a i n c h i z n d astfel c e r c u l erorilor sale. Docrtina lui Berdiaeff amintete peste un r s t i m p d e veacuri dou figuri a s e m n t o a re : aceea a lui O r i g e n i a unui' a l t n d r z n e cuceritor a l nlimii, M a g i s t r u l Eckart. i a propLerea a c e a s t a n u e s t e n t e m e i a t numai pe generaliti, ci c h i a r p e a m n u n t u l c Ber diaeff r e p r o d u c e a s t z i c t e v a din abaterile doctrinale a l e celor doi naintai. C u toat glo r i a Iui t r e c u t ns, N i c o l a e Berdiaeff este a s t z i u n s c r i i t o r d e s t i n a t u i t r i i . D i n c a u z a .con c e p i i l o r lui. s o c i a l e i a i d e i l o r m p o r i v a r a s i s m u l u i i a s t a t u l u i t o t a l i t a r , c r i l e s a l e a u fost interzise n G e r m a n i a . Filosofia sa religioa s n u este nici e a n a f a r de critic. S e poate spune chiar, c acesta este ou adevrat punctul v u l n e r a b i l a l o p e r e i sale. i t o t alei s t a u a s cuni i spinii primejdioi a i frumoaselor sale idei. i s u n t cu a t t m a i p r i m e j d i o a s e i m a i g r a v e confuziile i ereziile sale, o u ct le p r o p a g n n u m e l e i d e i i c r e t i n e i m a i a l e s al ortodoxiei. MARIANA IONESCU

RELIGIE I
' R e l i g i e i S p i r i t " , n o u a c a r t e a f e c u n d u l u i i o r i g i n a l u l u i filosof a l T r i l o g i i l o r , c a i G n d i rea magic", n u intr n schema general a sis temului blagian. Ca s n t r e b u i n m o figur metaforic adecuat, a m s p u n e c n a r h i t e c tonica acestei catedrale metafizice p e care o c o n s t r u e t e d. L. Blaga:, a n u m i t e o r i l t u r a l nice p e c a r e se simte obligat s le scrie, a r juca rolul u n o r contraforturi. I m a g i n a e v a l a b i l i l a p r o p r i u i l a f i g u r a t - N u v r e m n s s i s e m b n u i a l a c n t r e a g a c o n s t r u c i e a r a v e a n e v o i e d e stlpi d e susinere. Dei la m a sivitatea acestei construcii, asemenea stlpi s u n t b i n e v e n i i i p e n t r u n e v o i d e s u s i n e r e i chiar p e n t r u mpliniri d e n a t u r estetic. G n d i r e a ieste m a i v i e , m a i d e b o r d a n t d e c t s i s t e m u l f i x , r i g i d , p e c a r e a u t o r u l i 1-a p r o p u s , s d h e m a t i z n d u - l n trilogii. De aci n e v o i a u n o r Lucrri, p a r a l e l e , n c a r e a f i l r m a i u n i l e n u m a i a u n o u t a t e a p r i m e l o r construciuni, ci s u n t d o a r justificri i verificri a l e premizelor ndeobte destul d e cunoscute. Un c e e a c e n e p r i v e t e , o m r t u r i s i m d i n t r u n

SPIRIT

c e p u t c n u m a i p u t e m a d e r a l a concluziile metafizice a l e d_lui L. Blaga,. D r u m u l n o s t r u , foarte m o d e s t , a l t u r i d e d-sa, mu a fost p r e a lung. P u n c t u l d e d e s p r i r e se afl, d e m u l t , n u r m a noastr. D e aci n u u r m e a z ns c n e simim d a t o r i s l u m poziie fi ostil fa d e s i s t e m u l m a r e l u i n o s t r u gnditor. N u urmeaz ns noi corolarul imediat c s u b scriem la a c e s t e concluzii, nici c h i a r conse c i n a l o g i c d e a fi o a r e c u m i n d i f e r e n i faa de strdania metafizic a d-lui L. Blaga. Nu putem fi indifereni pentrue proble m e l e p e o a r e le *pune i l e rezolv s a u c r e d e c l e r e z o l v d . L . B l a g a , s u n t p r e a a n c o r a t e n nevoile noastre adnci, n s t r u c t u r a nsi a s p i r i t u l u i , p e n t r u a ine p u t e a p e r m i t e l u x u l indiferenei. P e de alt p a r t e s u n t e m datornicii d-lui L. Blaga p e n t r u cteva m i n u n a t e per s p e c t i v e .ce n e - a o f e r i t i o a r e n e _ a u n c n t a t cndva, pentnuca a c u m s trecem nepstori tocmai p e lng aceste piese d e ncercare ale s i s t e m u l u i d - s a l e . O d i n i o a r (e v o r b a d e c a r tea D e s p r e g n d i r e a m a g i c " ) , n e a f i r m a s e m

212

a n u m i t e nedumeriri'', care a u fost r u pri m i t e a t t ide a u t o r c t i d e p r i e t e n i i d - s a l e d e l S i b i u . D e d a t a a c e a s t a n u m a i aivem n i c i o n e d u m e r i r e . D. L. B l a g a m e r g e p e c a l e a p e c a r e o c r e d e c e a b u n . D e c i n u v o m n c e r c a a-1 a b a t e d e l a c e e a c e i_a a l e s , p e n t r u e t i m c u ct t r u d a a j u n s aci. N u v o m p u n e n faa sistemului d-sale con cepiile ortodoxe, p e n t r u e n i s'ar p u t e a obiecta c a t i n g e m tocmai autonomia raiunii n c a r e i d - s a i n o i c r e d e m . P u t e m m e r g e r a i o n a l p n .a a d m i t e , m p r e u n c u d - s a c a d e v r u r i l e d o g m a t i c e i o r t o d o x e p o t fi c e r n u t e p r i n sita raiunii. Metodic, n e p u t e m n d o i d e t o t i d e t o a t e . O r t o d o x i a n u e s t e (ra i o n a l i z a r e d e a x i o m e , ci t r i r e a u n o r a n u m i t e a d e v r u r i . 'C c i n e v a p o a t e n c e r c a fundarea dogmei p e stricta virtute a raiunii, asta e alt ceva. C c i n e v a d e a s e m e n i p o a t e a d o p t a a t i t u d i n e a raionalist a n t i d o g m a t i c , fundat p e m u l t e .i p u t e r n i c e argumente, aceasta e i a r i f i r e s c n d e s t i n u l g n d i r i i . D a r d. L . B l a g a a d e s c o p e r i t u n filon metafizic p e c a r e l u r m r e t e , l e x p l o a t e a z p n n u t l i m e l e s a l e c o n s e c i n e . C e e a c e e, d e a l t f e l , d r e p t u l d - s a l e , pe care nimeni n u i l-ar putea contesta. O cri tic posibil a n o a s t r n u se v a n d r e p t a , at u n c i c n d n e v o m h o t r a o ncerca', d e c t n u m a i n aceast direcie. Atta v r e m e ct n i m e n i n u a c u t e z a t , n u a n c e r c a t s i s t e o d i s c u i e c r i t i c m p r e j u r u l ' i d e i l o r d e frn i cenzur transcendent, orice discuie a valabili tii afirmaiilor d-lui L. B l a g a e s t e d e prisos i c h i a r f r n o i m . I a r c r i t i c i p a r i a l e s u n t inutile, p e n t r u e a u t o r u l n u m r e t e , n u schim b, n u s e ndoiete d e veracitatea filonului su, a descoperirii sale metafizice. I a t ce ni se pare puin ciudat. D. L. Blaga arunc peste bord toat dogmatica ortodox, toate concepiile cosmogonice, n c e p n d d e d i n colo d e P l o t i n , t o a t m e t a f i z i c a , n c e p n d d e dincolo d e Platan, toat epistemologia, n c e p n d de dincolo d e Aristot, d a r n u a r e nici u n m o m e n t d e ndoial n ceeace privete veracita tea diferenialelor d i v i n e " s a u a f r n e i i cenzurei t r a n s c e n d e n t e . Si e c i u d a t t o c m a i p e n t r u c a c e s t e c o n c e p t e m e t a f i z i c e s u n t g r e u de verificat. D i m p o t r i v , ni s e p a r e m a i verifi c a b i l i p o t e z a f o a r t e f i r e a s c a maicilor stili stice, p e c a r e a m a d o p t a t - o c u b r a e d e s c h i s e . I n c a r t e a a c e a s t a n o u , R e l i g i e i S p i r i t " , d. L. B l a g a u r m r e t e m a i m u l t e s c o p u r i sat. p o a t e u n u l s i n g u r i a n u m e s a r a t e c D u m nezeul religiilor n u este o realitate obiectiv, ci c e v a c r e a t d u p c h i p u l i a s e m n a r e a o a m e n i l o r ; c o b i e c t u l e l a n u l u i m i s t i c n u e s t e u n o -

b i e c t r e a l , . ci o i l u z i e a s p i r i t u l u i m i s t i c ; c r e l i g i o z i t a t e a e s t e p o l i m o r f i r e l a t i v ; c a c t u l de c r e d i n este polimorf, ca i a c t u l mistic. D. L. B l a g a d e s c o p e r n a c t e l e m i s t i c e p r e z e n a mtdlor stilistice. Examenul amnunit ce l f a c e m i s t i c i s m u l u i i i n d i c l m i s t i c i s m u l u i ere-: t i n d e p i l d a r e d e s c o p tocmai a c e a s t c o n s t a t a r e . N o t m c o a t a r e c o n s t a t a r e e s t e fitreasc pentrue nimeni n u a negat prezena unui ca r a c t e r irasiai, b a c h i a r i i n d i v i d u a l , n m a n i festrile mistice i d e credin. (Lucrul d e v i n e mai grav ns c n d aceast constatare fireasc e ntrebuinat apoi drept argument definitiv p e n t r u a se dovedi c cbiectul elanului mistic e s t e o simpl iluzie a s p i r i t u l u i , mu o r e a l i t a t e o b i e c t i v . A r g u m e n t a rea d_lui L. Blaga este : Dac starea mistic a r fi n a d e v r o s t a r e d e c o n f l u e n a o m u l u i c u D-zeu, o c o i n c i d e n , o i d e n t i f i c a r e , a t u n c i e& desigur n'ar trebui s s e configureze d u p ti p a r e s t i l i s t i c e " . E x i s t m a i m u l t Mar i o b o gat difereniere a coninutului doctrinar; pentru mistica brahmanic starea d e Uniune a o m u l u i c u p r i n c i p i u l a r e loc n t r e i n s i B r a h m a n ; p e n t r u mistica budbiist u n i u n e a are loc n t r e i n s i g o l u l m e t a f i z i c " (p. 48). L o g i c , a r g u m e n t a r e a aceasta este interesant, dar este greit- S p u n e m : Mistica e s t e u n i u n e a o m u l u i cu D u m n e z e u . D u m n e z e u e s t e acelai, identic p r e t u t i n d e n i i t o t d e a u n a : d e c i a c t u l d e u n i u ne va trebui s fie esenial acelai. Se c o n s t a t n s c a c t u l d e u n i u n e n u e s t e a o e l a i (formal). P r e v z n d sofisma, a u t o r u l t a b l e a z pe c o n i n u t u l d o c t r i n a r i n e d e x e m p l u l d e la p a g . 48 i e x e m p l e l e d e l p a g . 135136. (Brahmanismul accentuiaz cunoaterea; neo platonismul afirm un misticism ascendent ; islamismul p r e s u p u n e realizarea uniunii vir tuale printr'un miracol, la areopagii u n i u n e a se f a c e p r i n g r a i e d e s c e n d e n t ; l a m i s t i c i i m e dievali nordici e vorba de u n elan v o l u n t a r d e j o s n sus....) A c e s t e a s u n t diferenele doctri n a r e a l e misticismelor. N u e n intenia n o a s t r s a p r m m i s t i d s m u l . R e m a r c m n u m a i c a c i n u a v e m d e a f a c e c u esene, c i c u forme de misticism. Esena misticismului este c u totul a l t a i t r e b u e c u t a t o u t o t u l n a l t p a r t e . Ne v o m p e r m i t e c u r n d s s u s i n e m acest punct d e vedere. D u p ce a n u l e a z v a l o a r e a m i s t i c i s m u l u i , n e gnd orice p u t i n omului d e a lua contact d i r e c t c u d i v i n i t a t e a , d. L . B l a g a d o n o u definiie a religiunii. (Nu p u t e m trece peste a r g u m e n t a r e a c i u d a t d e l p a g . 191 d i n n o t . F r n a i c e n z u r a s u n t m s u r i d e o p r i r e ale cunoaterii. Uniunea mistic n u este necesar
a

213

c u n o a t e r e , ci t r i r e n D u m n e z e u . M i s t i c i i n u m e s c ei n i i a c e a s t s t a r e d r e p t i n e f a b i l , o conciliere a t u t u r o r opoziiilor, ceva ce t r e c e d i n c o l o d e . c a t e g o r i i l e c u n o a t e r i i . i a t u n c i p r e zena! c e n z u r i i i a f r n e i n u m a i e s t e n e c e sar piedic p e n t r u actul mistic. D a r despre a c e a s t a v o m v o r b i c u a l t ocazie),. D e f i n i i a r e ligiei e s t e f o r m u l a t d r e p t o c a p a c i t a t e d e a u t o totaliizare i d e a u t o - d e p i r e n c o r e l a i e i d e a l cu ultimele coordonate ale misterului existen ial, p e c a r e o m u l le r e v e l e a z s a u i le s o c o a t e r e v e l a t e (p. 17i8). A u t o r u l d e f i n e t e m a l d e p a r t e noiunile de auto-totalizare i autodepire c a r e reprezint limitele extreme ale strii! r e l i g i o a s e n g e n e r e ( p . 1181). I a r m a i d e p a r t e a u t o r u l n e d fraze n g e n F e u e r b a c h s a u B r o t a g o r a s . (lin o r i c e r e l i g i e o m u l i f u r e t e un m i t sau o metafizic oarecum d u p chipul i a s e m n a r e a sa... p . 183). T o a t e c o o r d o n a t e l e r e l i g i e i .ca i t o a t e p r o c e s e l e .cu c a r a c t e r r e l i gios, n u a u o p e r m a n e n a b s o l u t , ci s u n t r e l a t i v e d u p l o c , t i m p , r a s i e u l t u r . D e u n d a u r m e a z .c r e l i g i a e s t e u n fenomen spe cific u m a n i c n u - i c o r e s p u n d e n i c i u n o biect n absolut. C e u n f e n o m e n u m a n , n i m e n i nu contrazice. Dar a deduce din relativitatea formelor o relativitate a esenei, i a r d e aoi o i n a d e o u a r e n t r e e s e n a religiei i e s e n a o b i e c -

tului religiei (Dumnezeu), n s e a m n repetarea erorii d e a r g u m e n t a r e del capitolul despre misticism. Dincolo d e a c e s t e obieciuni, c a r e in de s t r u c t u r a n t r e a g a .sistemuliui d e g n d i r e a d-lui L Blaga, c a r t e a a c e a s t a n o u e s t e plin de viziuni f o a r t e bogate, d e precizri n d r z n e e i i n t e r e s a n t e , d e a t i t u d i n i o a r e r u p ou o r i ce o b i n u i n i d e g n d i r e i m a i p r e c i s d e g n dire n f a c t u r i p o s t u r e u r o p e a n . Este o carte vie, e x t r e m d e vie, dincolo d e limite de sistem. Tocmai deaceea ne jeneaz obligaiu nea p e oare i-o i m p u n e a u t o r u l d e a face din ea u n c o n t r a f o r t a l s i s t e m u l u i s u . S u n t e m sigurii c d a c a u t o r u l a r f i u i t a t , m c a r aci, o este e l a c e l c a r e a d e s c o p e r i t fr n e i c e n z u r i t r a n s c e n d e n t e , c a r t e a a r fi f o s t o minunat revelaie de elan de gndire, de fi nee d e observaie, d e ingeniozitate n argu mentare. I n p e n u r i a d e c r i d e e s e n a zilei R e l i g i e i S p i r i t " c o n s t i t u e o .oaz d e de esen, de reculegere mirat, de de glceava critic i d e necontestat de a putea mulumi autorului pentru ne-a druit. PETRU P. d e azi, oprire, o teac bucurie cele ce

IONESCU

C R O N I C A
A L . B U S U I Q C E A N U : E T H O S (Ed. Cugetarea. 1941). A p a r i i a c r i i d-ilui A l . B u s u i o c e a n u se leag d e u n e v e n i m e n t crucial n istoria eult t u n i i r o m n e t i n t e m p o r a n e : Gndirea a m p l i n i t d o u z e c i d e a n i deOa a p a r i i e , i a c e a s t c a r t e aduioe p r i n o s u l ! u n o r n z u i n e , c a r e de, a i c i a u iavorlt, i tot n p a g i n e l e a c e s t e i r e v i s t e a u c o n t r i b u i t l a d e s p i c a r e a 'noilor o r i z o n t u r i . E r a p r i n a n u l 1922. Gndirea c o n t i n u a s a p a r s u b a u g u r i i t i n e r e i i i n t r u n i n d c e l e m a i d e s e a m condee ale scrisului romnesc. D a r o orientare precis i disciplin sigur, n u avea. Mai m u l t o eonfesie d e t e m p e r a m e n t e , care se regseau n d o r i n a nc vag, d e a n s e m n a i o g r u pare, mai m u l t dect u n prilej de afirmare.
1

L I T E R A R
critice ale d-Iui Al. Busuioceanu, dup .care Gndirea i - a p u s primieiie p i e t r e d e t e m e l i e i d e o l o g i c p r i n e s e u r i l e d - l u i Nichifoir C r a i n i c : Politic i ortodoxie i Parsifo-l. D e a t u n c i , p u t e m s p u n e c Gndirea a r e i o d o c t r i n , c a r e m a i t r z i u s ' a d e s r v r i t p r i n Nostalgia Para disului i n u m a i p u i n p r i n o p e r a d - l u i Luu. cian Blaga. D a r o contribuie critic la n c a d r a r e a aces tei o r i e n t r i a a v u t i d - 1 A l . B u s u i o c e a n u - I n tr'adevr, cnd a aprut p r i m u l . s t u d i u La sfritul unui capitol", se ncheia o epoc l i t e r a r i o d a t cu d n s a a p u n e a s t e a u a s i m b o lismului. Simbolismul se nscuse dintr'o n e u r a s t e n i e inteOectuall, d i n t r u d a o b o s i t o a r e a u n o r herailzi . c r e p u s c u l a r i , c a r e c u t a u n a f a r de realitate t m d u i r e a ndlinitei lor luntrice O alt viziune a vieii prin ruperea brutal a esteticului d e etnic, aducea subterfugiile n e guroase ale subcontientului n domeniul artei c a r e p r e s u p u n e a n p r i m u l r n d l u c i d i t a t e i e c h i l i b r u a l faaU'JtilOr c r e a t o a r e . P r e d e s t i n a t u nei categorii l i m i t a t e d e snobi i salonarzi, m b t a i d e feeria u n e i m u z i c a l i t i s u b i e c t i v e i neccmunioabile, simbolitii a u trecut p r i n toate

N u m a i a a se explic faptul c n v r e m e a aoeea, m a i e r a u n g d u i t e u n e l e c o l a b o r r i d i v e r g e n t e i c u o a t i t u d i n e ideologic ioveinic. Alturea de arta mplinirii destinului tradiio n a l i s t , p u t e a u s a p a r c r o n i c i i r e c e n z i i , i c h i a r u n e l e c o l a b o r r i , n a f a r d e c e e a c e a r fi putut constitui u n punct de plecare, pentru o lupt literar, cristalizat p e a x a autahtoniei. In v r e m e a aceea i sunt douzeci d e ani de a t u n c i a u n c e p u t s a p a r p r i m e l e e s e u r i

214

g a m e l e a b s u r d u l u i p n cnd a u n a u f r a g i a t n iifoaiunea a n a r h i e i i a i m o r a l i t i i . P e t e r e n u l descompunerii m o r a l e i estetice, p r e g t i t d e simbolism, a u ncolit germenii modernismului. Q e a u r m a t :se c u n o a t e , p r i n a d n c i r e a a c e s t e i linii d e e v o l u i e - D a d a i s m u l , s u p r a - r e a l i s m u i l i , f u t u r i s m u l s u n t c u r e n t e s u c c e s i v e i c o r e l a t i v e t o t o d a t s i m b o l i s m u l u i , d a r c u totull m i n o r e p r i n puterea creaiei. D-l Al. B u s u i o c e a n u cerceteaz critic acest fe n o m e n , l l m u r e t e i l i z o l e a z n o r e d i n n du-1 posteritii, p e n t r u a - i o p u n e a r t a a u t o h t o n a p o e i l o r g n d i r i t i . T e m a d i n prilmiuii a r ticol e s t e r e l u a t m a i t r z i u , n t r ' u n s t u d i u a p r u t n 129, c n d s e p u t e a n c h e i a b i l a n u l falimentar al simbolismului, i a r poeii Gndirii p u t e a u s n s e m n e , p r i n o p e r a lor, o n o u etap n literatura contemporan. P r i n urmare, dup prerea d-lui Al. Busuioceanu, poeii del Gndirea s'a a f i r m a t p r i n opoziie cu s i m b o l i s mul: d e c z u t t o c m a i d i n p r i c i n a i n c a p a c i t i i Iui creatoare. Simbolismul romnesc, spune d-l AL B u s u i o i c e a n U , e c o u n t r z i a t a l c e l u i f r a n cez, v e n e a n s s r e p e t e l a n o i n c e r c a r e a d e a face d i n l i t e r a t u r o a r t f r s c o p , f r l e g tur cu viaa. Interzicndu-i orice coninut de gndire, c u t n d s e x p r i m e n u m a i u n joc de sensaii personale, oare se traducea p r i n notaia impresionist i prin distilarea p u r formal a c u v n t u l u i , a c e a s t l i t e r a t u r i refuza: o r i c e posibilitate d e creaii semnificativ, orice ade r e n Oa i r e a l i t a t e a i u n a n i m i t a t e a v i e i i " ( p a g . 133),. G e n e r a i a p o e i l o r g n d i r i t i a p o r n i t d e l a a l t e t e m e i u r i . I n s u f l e t u l e i s'a d e s b t u t m a r e a d r a m a cunoaterii existeniale, prin ce a r e m a i cairaciteristic v i a a s p i r i t u l u i l i t e r a r , a d i c prin autohtonie. A a s e e x p l i c f a p t u l c p o e z i a d - l u i M o h i f o r C r a i n i c a i z v o r t d i n Darurile pmntului, a d-lui I o n Pillt din patriarhalitatea vieii 'rus t i c e s a u f a m i l i a l e , d u p c u m d-l L u c i a n B l a g a la cealalt e x t r e m i t a t e " , a a v u t v i z i u n e a m i t u r i l o r t e l u r i c e i a a r i s t o c r a t i c e l o r n z u i n e c t r e p u r i t i l e c l a s i c e . D e s i g u r c i p o e z i a d - i o r A d r i a n M a n i e i V- V o i c u l e s c u p r g u e t e f r u c t u l p o e z i e i g n d i r i s t e , i f r n d o i a l c i l a dnii v o m gsi aceeai ostilitate fa d e mo d e r n i s m u l d e n a t i p o t r i v n i c r e a l i t i l o r e xistenei totale d e s p r e c a r e v o r b e t e d-l Al. B u suioceanu. S t u d i u l d e s p r e Walt Whitman aprut mai n t i ica i n t r o d u c e r e Ca u n v o l u m d e p o e m e , t r a duse d i n englezete d e d-l Al. Busuioiceanu n 1925 i n t e r e s e a z t a n g e n i a l c u l t u r a ' r o m n e a sc, d a r t e m e l e p e c a r e l e p u n e i a d n c i r e a l o r s u b u n u n g h i d e v e d e r e filosofic, n e n c r e " d r n e a z c a c e i a i d r a m a O m u l u i - C o s m o s s ' a

p u s l d i n c o l o d e o c e a n , d a r nltr'o c u l t u r f r t r a d i i i i m a c e r a t d a t t e a d i v e r g e n e , e a n ' a izbutit alt a r t dect aceea a mistidsmului orud, a g r e s i v i d i n a m i c a l 'omului r e v e n i t del p r i m i t i v i s m u l l u i o r i g i n a r . C u n o a t e r e a lui W a l t W h i l t m a n , p g c a r e 1-a p t r u n s i 1-a n e l e s , i - a prilejuit d-lui Al. Busuioceanu o serie d e con sideraii critice d e o nalt valoare intelectual. I a t o ocazie potrivit p e n t r u a a f i r m a c d-l A l B u s u i o c e a n u a r e o contiin critic, p r i n care v r e m s nelegem acea facultate d e a d e svri lucrul nceput o e r c e t n d u - l p e t o a t e fe ele, f r c a p r i n a c e a s t a scrisul d o m n i e i s a l e s p a r o b o s i t o r s a u n c r c a t d e e r u d i i i . S t u diul despre Walt W h i t m a n este doveditor.
1

I n n t r u n i r e a studiilor critice a l e d-lui Ai. Busuioceanu, paginile despre Vasile Pman m r t u r i s e s c a c e a n e l e g e r e m u l t i p l i c o m p l e c t a o m u l u i i a o p e r e i . D e s i g u r , p u n c t u l d e p l e care se afl ntr'o afinitate electiv, nvederat m a i d e m u l t , c n d n v o l u m u l Figuri i cri (aprut cu muli ani n u r m ) d-l Al. Busuio c e a n u a Scris iari c t e v a pagini d e s p r e g n d i r e a filosofic a l u i V a s i l e P r v a n . D a r e o m p l e e trile de d a t a aceasta, oare ni-1 p r e z i n t p e V a sile P r v a n n t o a t e ipostazele existenei sale, n e g n d i m s a f i r m m c n i m e n i p n a c u m n u s'a r i d i c a t a t t d e n e l e g t o r . p e d r u m u l .care ne m n ctre apologia acestui o m d e nobil p u r i t a t e a g n d u l u i , i n u m a i p u i n d e o aprig n c o r d a r e c u o ursit sfietor d e d u r e r o a s . N i c i 'Chiar d. 1. Andirileescu, u n u l d i n t r e a u t e n t i c i i e x e g e i .ai lui: V a s i l e P r v a n n ' a m e r s m a i d e p a r t e d e o p r e z e n t a r e didactic i i n f o r m a t i v . I n 1928 Arhiva pentru tiina i reforma social (no. 3'4) a d u c e a c o l a b o r r i v a r i a t e - In memoriam V. Prvan, i studiile d-lor S. L a m brino, T u d o r V i an u , Costin St. Stoieeseu i H. M e t a x a , l s n d l a o p a r t e s l o v e l e o c a z i o n a l e si ca n t o t d e a u n a Qipsite d e s e n s a l e d - l u i D . G u t i , d a nici u n u l d i n t r e a c e s t e a n ' a u c o n c e n t r a r e a i p t r u n d e r e a p a g i n i l o r d - l u i A l . B u s u i o c e a n u . I n v r e m e a lui Titu Maiorescu, Dimitrie O n ciul, N . l o r g a i A l . B o g d a n , p e r s o n a l i t a t e a l u i Vasile P r v a n a t r e c u t p o a t e n e b g a t n s e a m, cci departe de ngmfarea academic, tot a t t d e m u n c i t o r c t i d e m o d e s t , a r h e o l o g u l descoperise p r i n spturi n u n u m a i trecutul r a sei a u t o h t o n e , d a r c h i a r o c o n c e p i e d e v i a . A r fi o- t e m f o a r t e i n t e r e s a n t d e d e s b t u t , a c e e a a legturii d i n t r e descoperirile arheologice i filosofia l u i V a s i l e P r v a n , c c i d i n m e d i t a i i l e lui, p e r u i n e l e i s c r u m u l t r e c u t u l u i , s e n a t e a c e a c o n c e p i e t r a g i c , p e c a r e a e x p u s - o n Me moriale i n Idei i forme tetorice. V a s i l e P r r van i-a p e t r e c u t o b u n p a r t e d i n via m e d i t n d a s u p r a m o r i i , i s t o i c i s m u l l u i Marcus Aur

215

c a r e e s t e t o t o d a t i a t i t u d i n e a i u i n f a a v i e i i , a i c i t r e b u e s - i a f l e o b r i a . C a i l a n e l e p t u l m p r a t , filosofia e r a la Vasile P r v a n prea puin o predispoziie a spiritului, sau o ati tudine intelectual, ct mai m u l t o concepie de via e a r e - i s e m n a l a prezena n toate clipele existenei sale. iD-a A L B u s u i o c e a n u ' S t u d i a z c o r e l a t i v v i a a i o p e r a lui' V a s i l e P r v a n , i a c e a s t metoda este cea m a i bun, cci m ntreb c u m a r putea fi ^separat u n a d e c e a l a l t ? C a i n s t u d i u l d e s p r e W a l t Whiltman, a m n u n t u l biografic l i m p e z e t e i o o m p l e o t e a z p e r s p e c t i v a d e n e l e g e r e a operei- Ca si a t u n c i c n d v o r b e a d e s p r e p o e tul a m e r i c a n , d-1 Al. B u s u i o c e a n u n u p i e r d e din vedere s nregistreze m o m e n t e l e care a u influenat evoluia intelectual a M Vasile Prvan. C o n t a c t u l .ou m u l i m i l e r s v r t i t e d i n v r e m e a r z b o i u l u i , d u r e r o a s a p i e r d e r e a s o i e i i a c o pilului, studiile arheologice c a r e l izoleaz n s i n g u r t a t e l p r o v o a c is s e a d n c e a s c n: p r o p r i a l u i p e r s o n a l i t a t e , i s t u d i i l e l u i d i n a c e a s t vreme, r m n punctate de aceste evenimente biografice. A c e s t p u n c t d e v e d e r e e s t e l a d - i AL Busuioceanu o m e t o d de cercetare critic i de sigur foarte util, cci deschide posibiliti d e nelegere p e care critica impresionist sau estetic n u le are. Opera, spunea Friederich G u n d o l f n s t u d i u l i u i d e s p r e Goethe, n u este altceva dect expresia vieii nsi" a individu lui, n t r ' u n s e n s m a i a d n c , v i a a i o p e r a s u n i diferite atribute ale aceleiai substane". Prea a d e s e a o r i n c r i t i c a l i t e r a r s e b a g a telizeaz sau se vulgarizeaz faptele biografice, suMiniidU-se partea senzaional. Prea puind sunt acei care, studiind opera, cerceteaz' i nuanrile subtile ale personalitii, substana proteic a vieii 'care se a b s t r a c t i z e a z n o p e r a de art. Ce este altceva povestea lui Alegenor, dect o imagin' r s f r n t n sine nsi, c o n c e n t r a t n oglindiri l u n t r i c e " , i o a r e s'a p r o d u s atunci- c n d V a s i l e P r v a n v e n e a d e l H i s t r i a ? V e n e a , n u 'este u n f e l d e a v o r b i , ci e s t e c h i a r t r e c e r e a d e l v i a a t r i t la v i a a g n d u lui. Aceiai problem a gndului, strbtut d e rit murile existenei, se p u n e n studiul despre Poezia iui Nichifor Crainic. Cnd a aprut poe z i a Oui N i c h i f o r C r a i n i c , Gndirea n u exista, dar se p r e v e d e a o m u l , c a r e p r i n t o a t p u t e r e a lui de nsufleire, a v e a s-i desvreasc arhi'teo t u r a n o b i l a 'creaiei spirituale. Generaia c a r e s'a r i d i c a t c u d - 1 N i c h i f o r Cra^inic e r a d o r n i c d e m n t u i r e , n s e t a t d e v i a " ( p a g . 134); ea tria d r a m a regsirii omului n spaiul dumnezeesc i teluric, i d e a c e e a s e a j u n g e la con

relius

v i n g e r e a c a r t a n u m a i e o n o b i l i n u l t i l i tate, sau o eflorescent a excesului de sensibi litate individual, ci o p r o b l e m d e contiin, d e r e f i e x i u n e d e s p r e sine, c a r e a j u t sufletele, torturndu-le c u n t r e b r i i n d o e l i " . D - 1 N i chifor C r a i n i c plecase del inspiraia teologic, dar podoabele d e azur ale poetului aveau s se r n d u i a s c d u p c r i t e r i i l e f i r i i , i n i m i c m a i potrivit, p e n t r u acel c a r e p u r c e d e del n e l e p ciunea evanghelic, d e c t s se c o b o a r e l a to t a l i t a r a c u p r i n d e r e a v i e i i . A s t f e l p r e z e n t u l i t r e c u t u l , n d e j d i l e d e p u r i f i c a r e i a r t r i l e ' a n cestrale, s e n t r u n e s c s u b c a t a p e t e a s m a l u m i n a t d e d u h u l E v a n g h e l i e i . A c e s t e idei, p e c a r e le d e s p r i n d e m d i n studiul d-lui Al. Busuiocea nu, definesc poezia d-lui Nichifor Crainic. i pentruc a m vorbit mai sus d e inspira i e iteoCiogilc, t r e b u e s a d o g m , c u n s i c u v i n t e l e d - l u l A l . B u s u i o c e a n u , c d-mii T u d o r A r g h e z i i G a l a G a l a c t i o n u m b l a s e r p e a c e l e a i ci a l e d u h u l u i m a i n a i n t e d e a c o b o r p r i n t r e cele lumeti:. D a r c e l d i n t i m a i m u l t h a i d u c i s e p r i n v i a D o m n u l u i , p e c a r e o i p r s i s e icu l u ciferiee p o g o r m i n t e , n v r e m e oe p r i n t e l e G a l a G a l a c t i o n (s m i e r t e P r e a C u c e r n i c i a s a ) s e lupta amarnic ou pcatul, care triumfa mai n t o t d e a u n a n l i t e r a t u r a s a " ( p a g . 120);. C u a c e a s t 'comparaiei, c a r e a r e o a m u z a n t s a voare, d a r i o judicioas n d r e p t i r e critic, p u t e m ncheia acest capitol, d e u n d e s e v e d e c n u m a i poezia d - l u i Nichifor C r a i n i c a iz bndit mpotriva pcatului, nzuind ctre puri ficare. U l t i m e l e c a p i t o l e d i n c a r t e a d-llui A l . B u s u i o c e a n u s u n t Marginale la i d e i l e c a r e a u p r e o c u p a t c r i t i c a u l t i m i l o r d o u z e c i d e a n i , i a r Epi logul, cu titlul copiat d u p studiul l u i C h a r l e s M a u r r a s , Viitorul inteligenei, este o afectiv d r u i r e ideologic aceluia care, cu u n fulgurant spirit dialectic, a desbtut, n t o a t o p e r a lui, uiisiita o m u l u i m o d e r n h r u i t d e i s p i t a r a i o n a l i s m u M i a d e m o c r a i e i - I n t r e m i l i t a n t i s m i ideologie, d-1 A l . B u s u i o c e a n u a a e z a t p i a t r a de temelie a spiritului critic. Procednd astfel, militantismul n u este adumbrit d e parialitate, iar ideologia i gsete coninutul artistic n valorile literare afirmate n paginile revistei Gndirea. * * * tiOONEL T E O D O B E A N U : N T O A R C E R E A I N TIMP. (Ed. { Cartea Romneasc, 1941). A m n buzunar ordinul de chemareOrdin v e r d e , d e m o b i l i z a r e , i c h i a r m i n e (azi e s t e 24 M a r t i e ) v o i u p l e c a p e z o n . U n d e v a d e p a r t e , c i n e t i e u n d e , i p e n t r u c t timp... A n u l t r e c u t m i - a m p u r t a t straile militaire o p t l u n i i j u -

216

m a t a te,' d i n t r e oare ase luni n u m a i n U k r a i n a . Bat-o focul de npast. In Ukraina n u sunt l u n c i i n i c i p d u r i , n i c i c r n g u r i i n i c i l i v e z i . Aceasta e npasta.. Peisagiul este ntunecat, trist i p u s t i u . S a t e l e a r s e i o r a e l e b o i t e e u h u m , c a m u f l a j s o v i e t i c , z m b e s c s t r a n i u i b a t j o c o r i t o r . C a v o u : r e c e , u m e d i f r l u m i n . A n u l t r e c u t , c n d a m p l e c a t la rzboiu, m i - a m l u a t n g e a m a n t a n {eu n ' a m l a d d e c a m p a n i e , n u - m i p l a c b a g a j e l e ) c t e v a c r i n e m e t i i r o m a n e l e ntunecare i Pdurea spnzurailor. N d j d u i a m c v o i g s i n el s a t m o s f e r a d e r z b o i u , i n ' a m g s i t - o . A c u m m i v o i e l u a p e G o e t h e i n u m a i p e F a u s t . A i c i s e a d u n t o a t e firele existenei noastre. Drama doctorului F a u s t este drama, omului d e totdeauna. D r a m a noastr a tuturor, cu greelile, nzuinele, desam g i r i l e i nfrngerile ei. C u r e v e n i r e a poci t i a c e a m f o s t o d i n i o a r , cu s p u l b e r a r e a u t o piilor, c u d u r e r o a s a melancolie a existenei noastre ignare. Astfel pregtit sufletete, cu g n d u l i a c o p i l u l m e u i 'la n i m i c a l t c e v a , m i n e voiu pleca p e zon. D a r astzi a m d e citit o c a r t e a d - l u i I o n e l T e o d o r e a n u i d e s c r i s o cronic literar. N ' a m nici o dispoziie p e n t r u acest exerciiu intelectual, d a r mi d a u perfect d e b i n e s e a m a c v i a a e s t e a l c t u i t d i n c o n t r a dicii i p a r a d o x e . N u ncerc o r z v r t i r e m p o triva destinului meu. m i place rzboiul (am fcut doar apologia lui n cartea m e a Orientri n veac), m o b i n u e s c f o a r t e b i n e c u z o n a m i l i t a r , i d e a c e i a n u p o t n e l e g e , c u m tocmai astzi, unii oameni, p r i n t r ' u n strident anacro n i s m , i p i e r d v r e m e a p u b l i c n d d u l c e g r i i sen timentale. 'Generaia noastr a pit n via sub augurii rzboiului' trecut. S e p u n e a u attea p r o b l e m e de contiin ; d r a m a existenei noastre era p r e a cumplit, i d e s c u m p n i i sufletete, n e c u t a m p e noi nine, n u n e r e g s e a m n alii, e r a m potrivnici nelegerii celor b t r n i , ei a u t r i t o v i a d e h u z u r e a l i belug, i d i n a c e a s t a pricin, revolta noastr era legitimat. D-l I o n e l Teiodoreanu n'a cunoscut aceast dram, n'a t r i t - o , a r m a s p e r i f e r i c v e a c u l u i , i ' l i t e r a t u r a d o m n i e i - s a l e este lipsit d e a c t u a l i t a t e . i to t u i , t r e b u e s r e c u n o s c c U l i a copilriei i Medelenii m i - a u t u r b u r a t sufletul. Era acolo Chiar copilria n o a s t r b u r g h e z i s v p i a t , c u m e r i domneti n obraji, cu pulpele rumenite d e soare a l e Ioanei, ou sensibilitatea c r u d a p r i m e l o r i s p i t e , i c a r e d i n t r e n o i n ' a f u g r i t n z b u r d l n i c i a p r i n c r n g u r i p e fata e u p r u l b l o n d d e b a v a r e z , c u o c h i i a l b a t r i c a i m a r e a , cu g u r a c a l d c a r e p r i n d e c a ' n t r ' o c u p srutarea. D a c o c h e m a S a n d a s a u altfel, ce i m p o r t a n -

a r e ? F a p t cert este c a existat' aceast fem e e , p e m a r g i n e a e x i s t e n e i n o a s t r e , i .c d i n iluzia tinereii a m p l s m u i t n z u i n a fericirii. D a r r e p e t , a c e s t e t a n g e n e sufleteti n ' a u fost eseniale existenei noastre, L e _ a m trit, l e - a m cuprins toat cldura voluptii, a u intrat n sn g e l e i n c a r n e a n o a s t r , d a r n ' a u p t r u n s n d r a m a noastr spiritual. Timpurile p e care le t r i a m , r e c l a m a u o l i t e r a t u r d i n a m i c i s o l a r , c u p r o f u n d e r e z o n a n e fielurice, a s p r i m a s i v , care s ntruchipeze chipul d e bronz al omului modern- Iat pentru ce n u a v e a m o receptivi tate efectiv p e n t r u nelegerea literaturii d-lui I o n e l T e o d o r e a n u . I n a d e r e n a n o a s t r i i n a c tualitatea literaturii d-lui Ionel Teodoreanu, n u t i r b e s c valoiairea e i e s t e t i c . Alctuit d i n r e m i n i s c e n e psihologice, din s u b i e c t i v i s m e i n o s t a l g i i , l i t e r a t u r a d - l u i I o n e l T e o d o r e a n u a evoluat firesc s p r e e v o c a r e i memorialistic. Astfel se n c a d r e a z cele trei v o l u m e i n t i t u l a t e Tudor Ceaw Alcaz, i n c o n t i n u a r e v i n e ntoarcerea n timp. Copiii, p r i n i i l .bunicii, a t m o s f e r a f a m i l i a l , c u p r o n u n a t u l ei p a t e t i s m ; e v o c r i l e d u r e r o a s e i m n g e t o a r e . L m p i l e n o p i l o r i a l e F l o r i i l o r , s u n t d o c u m e n t e omeneti p e care d e cte ori ni le a m i n t i m n e picur n suflete licoarea a d o r m i t o a r e a t i m p u l u i sfrit. Im p a g i n i l e u r m t o a r e e s t e a m i n t i r e a l u i G. T o p r c e a n u , G. I b r i l e a n u i M i h a i l S a d o v e a n u , ou a c e l e a i m r t u r i s i r i p a t e t i c e i m e l a n c o l i c e ale ntoacerei n timp. Portretul lui Matei Oantacuzino este plin de c l d u r a unei nele geri filiale. Da_da, acelai f a r m e c z v o r t d i r e c t din nalt simplicitate- Acelai r i t m c a r e n n o bila zrile laului c u albastre ondulri d e d e a l u r i n a z u r (?) s e p r e l u n g e a i n g n d i r e a l u i Matei Oantacuzino, nsufleind-o msurat, si tund-o n largi perspective aeriene, iluminn id - o c u a c e l z m b e t b l n d , m o l d o v e n e s c , p e d e a l u r i l e i e e n e cai p e f a a l u i " (pag. 108). D a r n u n u m a i n a c e s t e p a g i n i , ci n t o a t l i it e r a t u r a d-luii I o n e l T e o d o r e a n u , s e r s f r n g r e ;z o n a n e l e a n c e s t r a l e d i n g l o r i o a s a u r b e v o e v o dal. In aceast atmosfer plin de farmec i de m i s t e r , n c a r e u m b r e l e t r e c u t u l u i p a r c t e u r m r e s c la fiecare p a s , d J l I o n e l T e o d o r e a n u a aflat climatul potrivit structurii sale sufle teti. O v e c h e teorie, c a r e ncepe cu .ruinele lui Volr i ney, v o r b e t e de u n refugiu n trecut a l r o m a n \ ticilor, d e o d e p r i n d e r e d e p r e z e n t o a r e n ' a r nsemna altceva dect o inadaptare, dac n u . chiar o revolt personal. In aceast specie de : r o m a n t i s m a u v r u t u n i i c r i t i c i s n c a d r e z e s p i ritul moldovenesc. i totui, r o m a n t i s m u l n o s tru este m a i mult muntenesc dect moldove-

217

nesc. I o d_l I o n e l T e o d o r e a n u n u e s t e v o r b a d e r o m a n t i s m , , oi m a i m u l t d e u n l i r i s m n o s t a l g i c i p a t e t i c , icare n v e d e r e a z o s e n s i b i l i t a t e delicat i f e m e n i n , e u i n c a p a c i t a t e a e s e n i a l de a cuprinde realitatea ntr'o formul dinami c i v i r i l . Ini e p o c a d e h u z u r e a f l i b e l u g d i naintea rzboiului trecut, cnd lumea adormea netiutoare p e razele placiditii, aceast lite r a t u r i j a r fi g s i t d e b u n s e a m o l a r g n elegere. Ea n u este lipsit d e valoare estetic, i materiaiuOi u m a n e s t e v i u i p r o t e i c , d a r n u m a i p e o f a a e x i s t e n e i sale, cci p e celelalte, este obscur i inadecvat. Astzi aceast litera tur pare anacronic, d a r dac a v e m n vedere evoluia de compensaie a epocilor literare, ea i v a p u t e a g s i c n d v a a c t u a l i t a t e a e i . ' U l t i m e l e p a g i n i idin ntoarcerea n timp sunt c o n s a c r a t e Slugilor noastre i Cinilor. O n c e r c a r e m i n o r d e u m a n i z a r e a u n o r a i a a l terna. Nod r m n e m , n ceia c e p r i v e t e s l u g i l e , la b a t j o c u r a u m o r i s t i c a l u i J o n a t h a n Swift, i a r c n d e s t e v o r b a d e c i n i , o p r i m Ca A x e i M u i n t h e . S u n t p r e f e r i n e icaire n u p o t a t i n g e susceptibilitatea nimnui.
* *

bilitatea morbid i b l e s t e m a t a l u i A n d r G i d e i .poezia g r a n i t i c i v u l c a n i c a d - l u i I o n iugariu n u exist, Maestrul este ru i d e s i g u r , v a fi r e n e g a t . D e s p r e p a r a d i s a u v o r b i t a t i a p o e i , ,i n z u i n a l o r c t r e s p a i i l e e denice e s t e v e c h e i p r e a cunoscut. N u n aceast ngmfare st valoarea volumului p u b l i c a t d e d - 1 Hon i u g a r i u , c i n c o n i n u t u l p o e z i e i . Aici n t r ' a d e v r d e s c o p e r i m a l t o m d e c t a c e l a care a fost A n d r Gide. O n z u i n c t r e a b s o l u t i c t r e f e r i c i r e ; o p o e z i e s n t o a s i robust, c u versuri c a r e scapr scntei n cre m e n e a cuvntului, nsfrit, o n l a r e p a r a d i siac s p r e l u m i n i perfeciune. I a t b u n o a r a c e s t e v e r s u r i d i n A r s poetica :

ales,

C nu dorka linite ne preocup, Ci nurwal truda de-a ne nla spre ea ,Nu ceia ce avem n noi, ci goana dup Necunoscutul nici cnd nu-l vom avea. i n,e atrage nenorocirea din cuvinte Nu pentru ceea ce prin ea n vremi vom fi, Ci numai pentru frmntrile prea sfinte i bucuria unic de-a le rvni". ( P a g . 22) I n aceste versuri se definete toat poezia d-lui Ion iugariu. Avnturile, mirajele, ispi tele, n z u i n e l e , nepotolita sete d e e v a d a r e n spaii metafizice, f u l g u r a n t a n t r u c h i p a r e n t r ' o i d e n t i t a t e u n a n i m i st d u c poezia d-lui I o n iu gariu ctre dumnezeiasc 'desprindere a omului d e h u m . D e s i g u r , <un t e m p e r a m e n t p o e t i c d e u n remarcabil dinamism, i n u m a i p u i n o trudnic 'nzuin spre purificare. NTCOLAE ROU

ION IUGARIU : PARADISUL PEREGRINAR (Editura Meterul Manole 1942). Poei'iul sit d e v o r b c u s i n e n s u i . i a s c u l t n f r i g u r a t o a p t a g n d u l u i , i d i n a c e s t s o l i l o c v i u s e nite p o e z i a . A c e s t a e s t e d e s t i n u l s i n g u l a r a l c e l o r m a i mulli p o e i c a r e s e p i e r d n t r ' u n l i r i s m eseniali D a r d e ce a c e a s t s p o v e d a n i e a p a r e sub 'zodia a u l i c a l u i A n d r G i d e , i t o c m a i n M e t e r u l M a n e l e , n u s e poate nelege. Prilej d e apropiere ntre sensi-

C R O N I C A
ION MARIN SADOVEANU : I S T O R I A D R A M E I I T E A T R U L U I I n loc d e teatru, s n e o p r i m p u i n la o c a r t e despre teatru. E n t i a oar, m i se p a r e , c n d s i l a b i s i m p e r o m n e t e u n t i t l u ica c e l d e m a i s u s , titliu p e c a r e Ion M a r i n Sadoveamu l d u n e i o p e r e m e n i t e s - i o c u p e vieaa, s a u ceia c e e m a i m u l t ! c e a m a i b u n p a r t e d i n vieai. P e e m l c u n o a t e m d e c n d p r o a s p t n t o r s d e l P a r i s c h e l t u i a o a v e r e c u m o n t r i (la A t e n e u i a i u r e a ) d e p i e s e d e p o e z i e p u r , n m i n t e a lui), ica i nitr'a m u l t o r a d i n n o i , f r m n l t n du-se poate de gndul c aceast cenureas a artelor, d r a m a , t r e b u e o d a t .smuls d i n m n a vulgului, splat d e mercantilism, mbrcat

D R A M A T I C
d o m n e t e i a d u s n s f r i t i a b a l u l m p r tesc a l poeziei. N u e u n vis nelegiuit- Nici m c a r original ! M a r i m o d e r n i , d e l A n t o i n e l a C o p e a u i 'del a c e t i a ( s a u n a i n t e d e a c e t i a ) 'la G o r d o n C r a i g , a u rsteulat E u r o p a vremii 'lor c u a s e m e n e a vis ; i a r cel m a i m a r e l i r i c a l v e a c u l u i a l turi de Rilkeirlandezul William Butler Yeats a m e r s p n l a a s c r i e Plays for Dancers, adic piese p e n t r u m u z i c i d a n s . I o n M a r i n S a d o v e a n u , f a c e p a r t e idin g e n e r a i a c r e s c u t l a a c e a s t c o a l , i t o t s c r i s u l l u i , de gust rafinat i citire aleas, c a i v i e a a l u i , o eullt n c p e r e p e n t r u c e l e m a i g e n e r o a s e n zuini privitoare la teatru. Mai eri parc, deghizat n inspector al teatre l o r (i s p u n d e g h i z a t f i i n d c l a m i j l o c e r a o
e

218

mic p u n e r e n scen : statul s-i acorde n u m a i t i t l u l , i a r b u g e t u l f u n c i u n e i , c u d e p l a s r i i c e l e l a l t e , s .se c o n s u m e d i n p r o p r i a a v e r e a t i t u larului) cutrccra Teatrele noastre Naionale de p r o v i n c i e , i n t r e C l u j i C e r n u i , C r a i o v a i Chiinu, se o s r d u i a s ,conving l u m e a c se p o a t e f a c e a r t i priita a c e l e u r g i s i t e k a m c i a t c e . C u aceast ucenicie, pltit, c u m spun, din prOpria-i pung, I o n M a r i n Sadoveanu, t r e c u t d i n t r e a p t ' n t r e a p t , c a In u n m e t e u g , a a j u n s f a c t o r u l r s p u n z t o r a l t e a t r u l u i n o s t r u , i d e l a c e a s t s i t u a i e , i d e n t i f i c a t a p r o a p e c u el, l - a l u m i n a t c u p e r s o n a l i t a t e a lui, a d i c c u i n t e l i g e n , . c u l t u r i e l e g a n i S n u u i t m c a c e l e nainte de premier, care s'au b u c u r a t t o t a n u l acesta de o p r i m i r e entusaist, s'a r e g s i t n p u b l i c u l f o r m a t d e I o n M a r i n S a d o v e a n u cu a c e a m u l t i p l s e r i e de c o n f e r i n e , n o a r e ni d e a r n d u i d n s u l , d e l aceiai t r i b u n , a s t r b t u t epoci d u p epoci d i n vieaa teatrului universal, desimormntnd ge n u r i i p i e s e a p u s e , s a u t r e z i n d cu l u m i n n o u opere anchilozate n amintirea unui public ros de rutina didactic. i n a c e s t e cicluri d e .conferine a ieit opera c a r e .astzi .se a t e r n e n f a a n o a s t r s u b t i t l u l g r a n d i o s d e Istoria Universal a Dramei i Tea trului, i n o a r e a u t o r u l u r m r e t e p e o s c a r paralel evoluia acestor dou realizri care n ochii m u ' l t o r a n s e a m n u n u l i a c e l a i l u c r u , dar care, n efortul lor secular, n goana dup f r u m o s , s e u r m r e s c c a z i u a cu n o a p t e a . Nimic mai caracteristic p e n t r u concepia de teatru a lui Ion Marin Sadoveanu ca aceast distincie p e care d n s u l o ia chiar ca b a z a o p e r e i s a l e : drama i teatrul. A r t a e o l u p t c u m i s t e r u l v i e i i . N a t e r e a i m o a r t e a sUnt c a p e t e l e o p u s e a l e a c e s t u i m i s t e r . P e n t r u rezolvarea acestui mister, s a u m c a r eluidarea l u i (oeiace s e n s i b i l e s t e a c e i a i l u c r u , i ce e a r t a d a c n u o n o u s e n s i b i l i t a t e a o m u l u i , transpus peste sensibilitatea crud a naterii i a m o r i i ) o m u l p r i m i t i v i-a c r e a t forme plastice p r i n care s se depeasc s a u uite p e s i n e . O r i c e s u b t i l i t i iar v e n i s r a f i n e z e s a u d e f o r m e z e . c o n c e p t u l d e a r t , e l s t aci, n a c e a s t n e v o i e d e d e p i r e i u i t a r e d e s i n e n faa m i s t e r u l u i vieii. P r i n t r e a c e s t e f o r m e p l a s t i c e , dansul b u n oar a r e u n sens a p r o a p e religios, i conta m i n a t c u m a g i a face ct o mitologie. Exist u n d a n s n e spune autorul care prim m b r b t a r e a luffi d u c e l a o s t a r e d e extaz. C n d n s a c e s t u i d a n s i se a d a o g i i n t e n i a

de a imita, deci n u n u m a i d e a se depi, d a r de a se refugia c h i a r n a l t f o r m d e vieaa, c e a kniibat, s'a c r e a t t e m e l i a n s i a t e a t r u l u i de totdeauna. Fenomenul, n accepia lui larg, poart numele de Mimus, adic imboldul u n i v e r s a l d e a c r e a t e a t r u l r e a ! p r i n i m i t a i e i Observare". I a r m a i d e p a r t e : Pe linia desvoltrii acestei a r t e r e a l i s t e s e a e a z a r t a actorului, dup cum a r t a p o e t u l u i dramatic, n a c c e p i u n e a cea m a i n a l t a sa, d e t l m c i t o r i i n i i a t o r n m a r i l e rosturi u n i v e r s a l e i metafizice a l e existenei, s e a e a z p e l i n i a d^n c e n ce m a i e v o l u a t a d r a m e i m a g i c e , n c r e a r e a a c e l u i extaz de ca litate tot m a i nalt". Cele treizeci de fascicole (care s u n t tot a t tea v o l u m e , f i i n d c .cea d i n f a a n o a s t r a c o p e r n u m a i p u i n d e 132 d e p a g i n i c o m p a c t e ) cu c a r e n e v a d r u i n t r e a g a o p e r , v o r a v e a s s t r b a t p r i n u r m a r e a c e a s t d u b l c r a r e prin desiul tot mai stufos al dramei univer s a l e ; i l u c r u l l a u n loc n s e a m n o e x p e d i i e n poezie, aceasta fiind finalitatea oricrei .arte dup peripeiile chiar cele m a i a b r a c a d a b r a n t e prin proza meteugului. L u m i n n c e p e s s e fac c h i a r d e l p r i m a f a s c i c u l ' Drama i Teatrul religios n 'Evulme diu, u n d e z a r e a n i s e d e s c h i d e c u d r a m a l a t i n i ilivresc p r i m a r , l a c a r e c a p i t o l m a i c a Hroswitha, o u d e l i c i o s u l e i Dulciius, e renviat n cteva pagini perfect traduse; cu apariia Mi nusului i .a Dramei Magice, p r i n t r e c e r e a d e l genurile extatice la genurile p u r m i m e t i c e i a jungerea, p r i n t r ' o legtur tot m i s t r n s a p u b l i c u l u i c u s c e n a , ila Teatrul nchis ; a p o i d r a m a liturgic cu schimbri tot m a i d e p r t a t e ad u s e m o t i v u l u i e v a n g h e l i c ; drama semiliturgic cu d e r i v a r e a e i n Miracole ; i n s f r i t r e vrsarea evului m e d i u n apele m a r i (cum le n u m e t e a u t o r u l ) a l e Misterelor, sub influena M i m u s u i u i i d r a m e i m a g i c e , d a r i .cu a p a r i i a p r i m i l o r Arlechini i a p r i m i l o r p o e i : u n Eustache Maroad, sau Arnoul Grban. E p o a t e cel m a i g r a v capitol al d r a m e i u n i v e r sale, i I o n M a r i n S a d o v e a n u n e c o n d u c e p r i n e l c u o a r t s f t o a s i o e r u d i i e c a r e se f e r e t e s apese. T r a d u c e r i frumoase rcoresc din cnd n c n d j u n g l a d e d a t e i a m n u n t e , i n u m a i p u i n d e dousprezece s t a m p e ilustreaz m o m e n t e l e cele mai caracteristice ale unei poveti care aproape devine captivant. DRAGO PROTOiPOFESCU

219

C R O N I C A
DESTINUL POEZIEI. Apariia ctorva recen te volume de poezie de autori consacrai sau mai puin consacrai, n e - a prilejuit motive d e reflecie hotrtoare n ceeace p r i v e t e destinul p o e z i e i i n s p e c i a l a l p o e z i e i n o a s t r e . R e f l e c iile a c e s t e a a u a v u t p r e t e n i a s p t r u n d n n s i t a i n a . p r z e n e i p o e z i e i i a f o r m e i s a l e . Ele a u m e r s att de d e p a r t e nct au p u s p r o b l e m a j u s t i f i c r i i i v a l a b i l i t i i a t t a s t r u c t u r i i p o e z i e i c t i a s c o p u l u i c e - 1 u r m r e t e p o e z i a . S n e l m u r i m . A t t a v r e m e ct n u s'a f c u t m e t a f i z i c i f i l o s o f i e m p r e j u r u l a r t e i , a r t a a f o s t c e e a c e a fost, c e e a c e a p u t u t fi. V o m s p u n e c h i a r m a i m u l t : a r t a a f o s t d e a b i a p n a~ tunci autentic i vie. Din m o m e n t u l n care discriminarea metafizic i analiza epistemologi c a u n c e p u t s a s a l t e z e t e m p l u l solitar a l a r t e i , a r t a a n c e p u t , la r n d u l ei, s fie n h m a t la d i f e r i t e c a r e v i c t o r i o a s e . A r t a i l u s t r a i j u s t i fica, a d e v e r e a i n t r e a a n u m i t e p e r s p e c t i v e teoretice. ncepe, d e fapt, m a r e a epoc a construciunilor teoretice. Se fixau m a i nti sco purile metafizice, se subliniau metodele prin c a r e s ' a r p u t e a a j u n g e l a e l e i a p o i s e p r e zentau proiectele, nodurile, manifestul nouer coli d e a r t . N e a p r a t , niciodat a r t a n u a fost lipsit de o. a r g u m e n t a r e t e o r e t i c . C l a s i c i s m u l i - a a v u t t e o r e t i c i e n i i l u i , f i e c e v o r b a d e H o r a / u s a u de Boileau. D a r clasicismul i-a c r e a t d o c t r i n a estetic d u p ce a r t a clasic se c o n s u m a s e n f o c u l s a c r u a l p r o p r i i l o r ei c r e a i u n i . C a n o a n e l e estetice n u a u fcut dect s sancioneze o s t a r e ae fapt. R o m a n t i s m u l , d e i i ncercase p u t e r e a a r i p i l o r s c l d a t e n a z u r u l c r e a i e i e s t e t i c e , i f u r e t e n s u n p r o g r a m ce t r e b u e n f p t u i t , l a n s e a z u n m a n i f e s t ce s e c e r e a r e a l i z a t , u r m a t . S i m b o l i s m u l e s t e i m a i p r e c i s . E l a d u c e i s c o p u l i c a l e a . O d a t c u s i m b o l i s m u l n c e p e f p t r u n d , d e f a p t , n p r e o c u p r i l e d e a r t , v i z i u n e a m e t a f i z i c a a r t e i i m a i c u s e a m , v i z i u n e a ei e p i s t e m o l o g i c . A r t a a r e o f u n c i u n e d e c u n o a t e r e . C e s t e a a n e - o a r a t i faptul c simbolismul fixeaz metoda de lucru. i i a t - n e n f a a u n e i d o c t r i n e u n d e a r t a s u ge: e e z c u n o a t e r e a r e a l i t i i . D e a c i m e t o d a specific a simbolului, a metaforei, a i m a g i n e i .
?

M R U N T
cognitiv a artei, n u aduc, din acest p u n c t de v e d e r e n i c i o a d n c i r e n o u , ci d o a r p r e c i z r i i fixri de condiiuni speciale. Ceeace n e i n t e r e seaz p e noi este ns altceva : este invazia, b e ia d e i m a g i n i ce a n p d i t n t n r a n o a s t r literatur, beie a t t de ntins, a t t d e p l c u t n c t n u a s c p a t d e e a n i c i p r o z a , i n u p r o z a l i t e r a r , ci p r o z a s a v a n t , t i i n i f i c c h i a r s a u filosofic. I n e s e n , l i t e r a t u r a i p o e z i a n o a s t r ( a m i n tii-v de lirismul imaginatoriu al d-lui Ionel T e o d o r e a n u !) a u f o s t s u p r a - s a t u r a t e d e i m a gin. Se m e r s e s e a t t de d e p a r t e n c t poezia se j u s t i f i c a p r i n t r ' o i m a g i n c e n t r a l , p o e z i a , ca realizare unic era fcut p e n t r u a ncorseta n ea u n a s a u m a i m u l t e i m a g i n i . A c e a s t a n u m a i n ceeace privete funcia imaginei n sine. Mu m a i v o r b i m n i m i c d e s p r e n a t u r a i m a g i n e i , d e s p r e c a r e a r p u t e a fi s c r i s u n n t r e g s t u d i u . I m a g i n a i - v ce s p a i u poetic i m e n s e c u p r i n s ntrt- m e t a f o r a l u i I . M i n u l e s e u ( l u n a , p r e a u n c a p d e m o r t t i a t d e g h i l o t i n i a r u n c a t n m a r e . . . ! ) i a c e l e a a l e l u i L . B l a g a ( m e r g c u picioarele goale pe... s t e l e " s a u d a n s d e c p r i o a re pe morminte") sau imageria ciudat, h e r m e tic, abscons, cu cifru d i n poezia lui I o n B a r b u , Ion Vinea, Mircea Streinul, Simion Stolnicu, etc., e t c . F e n o m e n u l s ' a o p r i t a c i . c o l i , c u rente, citadele, bisericue s'au ridicat p u z d e r i e precur-ndeni. Futurism, cubism, impresionism, e x p r e s i o n i s m , u l t r a r e a l i s m , u n a n i m i s m , etc., a u venit cu prospecte de fericire estetic, cu m a n i f e s t e d e l u c r u i d e m e t o d , c u d e s c o p e r i r i f u n d a m e n t a l e i u l t i m e . A r t a n c e t e a z d e a fi o i z bucnire spontan, vie, concret d i n t r ' u n p r e a plin de via spiritual. Neaprat, nimeni n u n e a g n e c e s i t a t e a i p r e z e n a a n u m i t o r c a n o a n e , dei t i m c r o s t u l geniilor este t o c m a i d e a sparge vechile canoane, de a crea n libertatea absolut a spiritului viu. Cu introducerea m e tafizicei n a r t , a r t a n u m a i este scop n sine, ci m i j l o c , i n s t r u m e n t a l c u n o a t e r i i . I a r t o a t e colile m a i s u s p o m e n i t e n u fac altceva dect s fixeze calea cea m a i b u n , t e h n i c a cea m a i adecuat p e n t r u a a j u n g e la u n astfel d e scop. L e c t o r u l s'ar p u t e a ntreba, o d a t ajuni aci, dac noi n u militm cumva pentru nlturarea imaginei din poezie, p e n t r u r e n t o a r c e r e a la vechi'e t i p a r e clasice. D a r s n e l m u r i m . N u e v-rba de nici o nlturare, de nici o revenire. P o a t e i p e n t r u f a p t u l c n s i c l a s i c i s m u l c u n o a t e i n t r e b u i n e a z m e t a f o r a , i m a g i n a r a finat, c o m p l e x , n s i s t e m e ce a u fost a p o i c a n o n i z a t e i f i x a t e d e f i n i t i v n a r t e p o e t i c e ' '

C arta a r e o funciune de cunoatere n e - a s p u s - o deci, cu m u l t n a i n t e , s i m b o l i s m u l . C mijlocul de a s u g e r a o atare cunoatere este i m a g i n a , s i m b o l u l i m e t a f o r a a c e e a i c o a l d e arta ne-a afirmat-o. Cuncepiile destul de m o d e r n e p e c a r e le-a m p m n t e n i t la noi n s p e c i a l d. L u c i a n B l a g a , r o s t u l m e t a f o r e i , f u n c i a

220

d o g m a t i c e , a b s o l u t e . D e a s e m e n i s e p u n e a c u t i problema dac imagina n sine n u este cerut d e n s i d e s t i n u l i f i i n a p o e z i e i ? P o e z i a e s t e creaie, plasticizare, concretizare. O poezie de idei, f r s u b s t a n a c o n c r e t a i m a g m e i , e s t e o b o s i t o a r e , f a d i a n e s t e t i c , r e d u c n d u - s e , d e m u l t e ori, l a p r o z versificat. I m a g i n a e s t e necesar n s t r u c t u r a substanei poetice, d a r cu a n u m i t e n g r d i r i . E l e r e i e s l i m p e d e din consideraiile d e p n aci. i a n u m e c i m a g i n a n u t r e b u e s se justifce p r i n poezia n care e c u p r i n s , ci p o e z i a p r i n i m a g i n i l e p e o a r e l e cuprinde. N u scriu poezia de dragul unei i m a ginii, c i i m a g i n a r s a r e c o n c r e t , f l o a r e d e v i s , din nsi d i n a m i c a n care d n u e inspiraia p o e t i c i . I m a g i n a i s i s t e m u l n t r e g d e m e t a f o r e p e c a r e l c l d e t e e a , n u t r e b u e s s e r veasc nici u n u i p r e t e x t metafizic, s n u e x e m plifice, s n u s u g e r e z e n i m e d i n a i n t e f i x a t , n i c i u n p r o g r a m d i n a i n t e ticluit. Dac poezia e a u tentic, dac spiritul din care se r u p e este cu a d e v r a t p l i n p n la r e v r s a r e , d a c a r e n tr'adevr ceva de comunicat, ceva de strigat l u m i i , c e v a d e m r t u r i s i t c l i p e i i e t e r n i t i i , i m a g i n a d e c a r e s e s e r v e t e l v a s e r v i f r a fi n e v o i e d e n i c i u n p l a n p r e a l a b i l , d e n i c i u n s'stem, de nici o perspectiv cu p r e t e n i e de p r o g r a m estetic s a u metafizic. D a r acesta n u este dect u n aspect. Cu alt ocazie v o m cer c e t a i a l t f e e .
e

P . P . I.

* * *
^ E R O I I " D-iLUlI I O N E L T E O D O R E A N U . - O n t m p l a r e m r u n t : a m descoperit n cu rierul redaciei o mic i n a i v brour a u n u i e l e v d e Qiceu, n i s e p a r e , c a r e , v o r b i n d n n u m e l e s u i n n u m e l e g e n e r a i e i sale, se r e volt, p u r i simplu, n faa operei lui I, T e o d o r e a n u i e x c l a m c u o legitim m i r a r e p e n t r u el : N u s u n t e m deloc a a c u m n e descrii d - t a ! B r o u r a a -fost p e n t r u nOi p r i l e j d e p o p a s p e r p l e x n j u r u l o p e r e i a t t d e f e c u n d e i, s o s p u n e m drept, att de inegale a marelui r o m a n c i e r a l adolescenei- N u tim la ce eroi f a c e a l u z i e t n r u l l i c e a n i n i c i n u n e i n t e reseaz. D a r n e - a m a m i n t i t d e Medelenii" tin e r e e l o r n o a s t r e , d e D n u , Olgua i M a n c a / " S'a spus, c u d r e p t a t e desigur, c este a c e a s t a cea m a i b u n carte a lui Ionel Teodoreanu. P o a t e i p e n t r u e e s t e i o p a r t e d e a u t o - b i o grafie n ea. B r o u r a c u pricina desvlue ns d o u n t r e b r i diferite ca e s e n d a r la fel de pline d e m h n i t o a r e ndoial. U n a privete n si d e s t i n u l creaiei m a r i l o r n o t r i romancieri'. A l t a ise r e f e r ila p u t i n a u n u i a u t o r d e a fi r e p r e z e n t a n t u l ' f i e a l u n e i g e n e r a i i , fie a l u n e i

a n u m i t e v r s t e . D-l I o n e l T e o d o r e a n u a scrie c e a m a i b u n c a r t e a isa l a n c e p u t . A m u r m r i t ou nesaiu evoluia sa literar. Ea n u a f o s t la n l i m e a d e b u t u l u i . A u urmat cri c o n s t r u i t e p e a c e l a i c a l a p o d , d e v e n i t f a c t i c e convenional. Opera, din creat a devenit c o n struit. Tipurile prezentate n u m a i aduceau n i m i c nou. S e descoperise o formul literar care a fost s u p t d e t o a t Vlaga ei n t r ' o s e r i e d e cri n oare prestigios n u m a i e r a dect n veliul liric. A vrut atunci romancierul s s c h i m b e m e t o d i p e r s p e c t i v . i n e - a o f e r i t l a m e n t a b i l a , A r c a lui Noe". I n P r v a l e - B a b a ' sau Vasile P n i o a r " a ncercat c o m p r o m i suri n t r e liric i epic. U n caz a p a r t e : T u d o r Ccaur-Alcaz, despre care v o m ncerca altdat o analiz spectral. D a r cazul T e o d o r e a n u n u este unic. Liviu Rebreanu, d u p ce ne-a dat p e Ion" a m e r s n sens m i n o r n Ciuleandra", p e n t r u a naufragia aproape complet n Gorila", f r a v o r b i d e d i v e r t i s m e n t u l p e n i b i l .din r o m a n u l psihoi'Jagico-polist : A m n d o i " s a u d e a m a l g a m u l c i u d a t d i n A d a m i E v a " , b u n p r i lej d e m o n t a r e c i n e m a t o g r a f i c . O a l t t r a g e die, c o n s u m a t n ridicri glgioase, n p a t i nrii f r g l o r i e i n d e c r e p i t u d i n e d u r e r o a s e s t e a c e i a a lui C e z a r P e t r e s c u . L a a c e s t a , ac e i a i c o n s t r u c i e d e serie,, a c e i a i l i p s d e c o n t a c t .cu r e a l i t a t e a . N e b u c u r c cel p u i n n Gorila" n u p u t e m i m p u t a aceleai scderi, i n t e n i a c r e a t o a r e f i i n d cel p u i n a u t e n t i c i s i gur, afar de o oaz de parial regsire epic n Rscoala".
1 1

P e de alt parte r m n e problema a doua. P o a t e u n a u t o r s r m i e e x p o n e n t u l icontinuu al unei atitudini, al unei preocupri ? Ionel Teo d o r e a n u a v r u t s n e ofere r o m a n u l adoles cenei. A reuit, c u r e t u r i i e ce i-au fost f cute d e critica timpului., n u m a i n M e d e l e n i " . i a t u n c i a s i s t m l a a c e a s t c i u d a t s c h i m b a r e d e roluri. Eroii" se revolt, n u se recunosc, n u i-il m a i r e c u n o s c p e a u t o r u l f a v o r i t , n u ~ i m a i recunosc d r e p t u l d e a v o r b i n n u m e l e lor! E ciudat dar e simptomatic- Mai nti p e n t r u e adolisecenii d i n v r e m e a M e d e l e n i l o r , s u n t de atunci m a i b i n e d e douzeci d e ani, azi sunt o a m e n i m a t u r i I a r a d o l e s c e n i i d e azi' n u m a i sunt tinerii huzurului d e a c u m douzeci de ani Daici a u t o r u l n c e a r c , c u a c e i a i [formul, s r e e d i t e z e clocotul d e azi, n u v a izbuti. D a c t i n e r e t u l d e azi' n c e a r c s s e a f l e n t i n e r e t u l d e ieri, n u v a izbuti. D a r ndoielile nasc ndoieli. Cezar Petrescu, m a i practic, m a i superficial, m a i factice, m a i epic, n o r i c e oaz, a r e t u a t i m a g i n e l a , a i n t r o d u s c teva elemente periferice noui, ea d e p i l d p r e o -

321

c u p file s p o r t i v e , i, f r a d n c i r e d e e s e n , a creionat cteva siluete adolescente cu ade r e n e s u p e r f i c i a l e , tonei T e o d o r e a n u a vrut s^i p s t r e z e t e h n i c a i o p t i c a m e d e l e n i s t . R e zultatul a fost cel cunoscut. Liviu R e b r e a n e a .ncercat s orenizeze p e I o n i n e - a d a t p e P a h o n u n t r ' u n c a d r u d e fresc social. D a r t o a t e ncercrile a c e s t e a a u suferit d e vicii d e c o n s t r u c i e f u n d a m e n t a l e . i n e n t r e b m a tunci a cui e vina. A cui e v i n a d a c eroii d e a z i n u s e m a i r e c u n o s c n cei d e ieri, d a c so cietatea d e azi n u se reflect n n i e i u n u l d i n romanele noastre ? i deee singurii care ne mad a m i n t i m cu duioie de Medeleni s u n t e m tot noi, cei d e ieri i care azi n e r e c u n o a t e m p u i n n D n u , n Olgua,-..! N u c u m v a m b t r n i m i M e d e l e n i i s u n t o d u i o a s a m i n t i r e a u n e i t i n e r e e ce a f o s t .! P. P . I.

rea lucrrilor e x p u s e . E p o a t e o calitate, aceia d e - a v e d e a s u b i e c t u l ales), c u a c e l a i lOchiu, p e n tru a crea u n univers propriu. Metoda aceasta nu este n u m a i d-lui A. Vulpe. E a e c a r a c t e ristic t u t u r o r sau a p r o a p e t u t u r o r artitilor n o t r i p l a s t i c i . D a r e s t e i u n d e f e c t datorit monotoniei d e viziune. Uniformitatea tehnicei nu trebue confundat cu unitatea organic a s t i l u l u i . D a r a c e s t e a s u n t c o n s i d e r a i e n i ce n u t r e b u e s n e o p r e a s c d e a c o n s t a t a e f o r t u l i bunvoina autorului d e a realiza plastic un l u c r u poate ingrat.. E x p o z i i a d-lui A. Vulpe c o n s t i t u e , n f e l u l a c e s t a , i o p r o m i s i u n e a r tistic i o contribuie serioas la opera dfe p r o p a g a n d d e r z b o i p e n t r u c a r e , i l a n o i , s'au fcut primii pai de nfptuire.
a 1

P. P. I.
* * *

. * *
E X P O Z I I A D-LUiI A. V U L P E , d i n sala M i nisterului Propagandei, este o frumoas ma nifestare plastic. Cu u n scop totui dublu. Acel d e a f i u n d o c u m e n t a r d e r z b o i m a i n t i i apoi m a n i f e s t a r e de art- A u t o r u l e x p u n e u n numr m a r e de tablouri reprezentnd Odessa imediat d u p rzboi. D i n aceste cauze, expoziia d - l u i A. V u l p e p o a t e fi m p r i t n d o u g r u p e bine distincte: tablourile cu scop strict docu mentar, m a i c u seam acele u n d e se arat p o r t u l iQdassei i r m i e l e fugei r u s e t i i a c e l e n care autorul a reuit s se n d e p r t e z e d e misiunea sa d e pictor al nuinilor rzboiului pentru a n e d r u i p u r i simplu peisaj urban, Ou t o a t e a c e s t e a s u n t , c h i a r n p r i m a grUp, aceea a documentelor, realizri d e .adevrat i c i n s t i t v i z i u n e a r t i s t i c . N e g n d i m d e p i l d la lep scufundat", la t a b l o u l cu vinciul c o n torsionat, la u n alt tablou d e m a r g i n e d e a p n c a r e s t a u s c u f u n d a t e a u t o m o b i l e , t u n u r i , u seam de realizri impresionante. In grupa a doua autorul ncearc o formul nou a genului peisagistic ntrebuinnd o teh n i c p e c a r e i-o p e r m i t e p a s t a m a t a g o u ache-jului. Dealtfel n u e d e m i r a r e c a a u t o r u l s se fi izbit d e m a r i g r e u t i t e h n i c e , p e i s a giiUl f i i n d u n g e n e x t r e m d e d i f i c i l i n c a r e e nevoie de acea potenare a talentului ce se a p r o p i e d e g e n i u i n c a r e , l a n o i , n u a u e x celat d e c t p u i n i : u n M a r i e s Bunescu, u n I o r g e l e s c u - Y o r , e n t e f a n P o p e s o u . , . T o t u i d. A . V u l p e n u s ' a t e m u t d e g r e u t i l e d r u m u l u i i le-a nfruntat c u o viziune tinereasc, c e u n s i m e c h i l i b r a t a l . v a l o r i l o r i a l c u l o r i l o r i c u o egal perspectiv a spaiului su estetic. D e aci i u n i f o r m i t a t e a c o n s t a n t n t o a t n t i n d e

P O V E S T E A L U I EMINlESCU, care n e c a d e a b i a a c u m n m n , mu taebee c i t i t f r s fie relevat ca u n u l din cele m a i frumoase omagii ce s ' a u a d u s p o e t u l u i . P e m o t i v u l Luiaeafrvlu, cu care marele no s t r u p o e t e s t e i d e n t i f i c a t , ln r i t m u l i o u c o l o r a t u r a v e s t i t e i b a l a d e , p o e t u l George Buznea ne r o m a n e a z aci v i e a a l u i E m i n e s c u n a c e a t r a gic a ei i n c o m p a t i b i l i t a t e c u nimicnicia o m u l u i d e t o a t e zilele, c u n i m i c n i c i a a c t u l u i d e i u b i r e , mai ales. scuturat al vrajei pom Petala aunee ; E a - l vede-acum pe dnsul om. i el pe ea femee... ...Dar prin destin misterios Din dragostea cu-o Zn, Se-oilese tristul Ft Frumos Cu'n pumn de stele 'n mn... ...i 'n timp ce trupul muritor i-a

Lsat e prad humii, Cu duhul lui nemuritor El <st deapuruH lumii... Frumoasa poem ne aduce bine aminte de au t o r u l Flcrilor, c a r e n u t r e b u e s c u i t a t e , i o a r e del 'nceput ne_au relevat e n poet de verv minulescian uneori, dar de u n rar patos sensual, n f r u p t a t d i n satiri i f a u n i cu v o l u p t a t e e v o c a i , i s f r i n d n melancoliile lui Edgar Poe. Cu o viguroas mperechere de parnasianism i s i m b o l i s m , o, s e n s i b i l i t a t e t n r i a p r o a p e a gresiv, se plaseaz a c i p e m i t u l a n t i c i n e d versuri d e p u r poezie ca :

222

In genunchi cu mni am s'atept chemarea ta i-a\m s dau,. Regin, 'n toat 'netepciunea pe

mvreunate 'n netire, noaptea asta, iubire.

Iar n zorii zilei, dup alba osan a nopei, frnt i calm, am s-i scriu pe trupul gol i oache, dur cu vrful inimei un psalm. (Ctre Sularnita) i m u l t e , foarte m u l t e ca acestea... D. P.

c o n v o r b i r e . M a r e l e r a b i n p r o p u n e P a p e i ea,, n s c h i m b u l u n e i . i m e n s e c a n t i t i , d e a u r , s s e t e a r g .din c u l t u l c r e t i n s p t m n a p a t i m i l o r l u i Iistus. T r g u l , f i r e t e , n u s e n c h e i e , d a r c i t i t o r u l i d s e a m a o d a t m a i m u l t d e n d r z n e a l a i d e p u t e r e a d e c o r u p e r e a l u i I s r a e l . I n Martorii Patimilor, Giovanni Papini este a c e l a i m a r e s t i l i s t d i n Un om sfrit, d i n Viaa lui Iisus i d i n c e l e l a l t e s c r i e r i a t e s a l e , d a r i a c e l a i v u l c a n n p l i n i n e o s t o i t e r u p i e . I n c i u d a a t e p t r i i n u m e r o i l o r s i c r i t i c i i d u m a n i , celebrul, c o n v e r t i t l a c r e t i n i s m n u i - a p r s i t v e r v a p a m f l e t a r , ci c o n t i n u s m u t e n s t n g a i n d r e a p t a , c h i a r i n crtite cu c o n i n u t r e l i g i o s , c u m e s t e Viaa lui Iisus i a ceasti m i n u n a t n m n u n c h e r e d e l e g e n d e e v a n ghelice. Dar, p e n t r u cei c a r e n u in s e a m p r e a m u l t d e c o l o r a t u r a p r o n u n a t p o l e m i c i p a m f l e t a r a S c r i s u l u i i u i P a p i n i i u r m r e s c c u n elegere i b u n v o i n a v a t a r e l e acestui m a r e scriitor t r e c u t p r i n pozitivism, p r a g m a t i s m , fulfcurism, m o d e r n i s m , m i s t i c i s m i p o p o s i t n f i n e n catolicism cartea Martorii Patimilor e s t e o f r u m o a s c o m p l e t a r e a Vieii lui Iisus. O c o m p l e t a r e n t e m e i a t d e .sigur a p r o a p e n u m a i pe imaginaie, dar care constitue o nou dovad a a d n c i m i i c o n v e r t i r i i l u i P a p i n i i u n m i n u n a t prilej de m e d i t a i e pioas -pentru sufletul creti nilor. E M . V.

* * *
M A R T O R I I P A T I M I L O R , cartea lui Giovanni P a p i n i a p r u t a n u l t r e c u t la C u g e t a r e a " n traducerea romneasc a d-nei A l e x a n d r a Mihikacu-Birillia, e s t e c e a m a i p o t r i v i t l e c t u r pentru sptmna dinaintea Patilor, pentru s f n t a i m a r e a s p t m n a p a t i m i l o r D o m n u lui I i s u s Hristos, c n d tot sufletul d e cretin urc treptele Golgothei, una cte una, m p r e u n cu m a r e l e Crucificat. Cci cele a p t e legende e v a n g h e l i c e " , din. o a r e e s t e a l c t u i t aceast c a r t e , n u n u m a i c i z b u t e s c s t r a n s p u n p e c i t i t o r in a t m o s f e r a a c e e a p l i n d e n f r i g u r a r e i mister, ce c u l m i n e a z n s t r i g t u l d i n u l t i m a c l i p : svriltul-s'a", d a r e l e p r e d i s p u n n a c e l a i t i m p s u f l e t u l c i t i t o r u l u i l a n d e l u n g a t i feicund m e d i t a i e ' p r o p r i e . Pornind del cteva frnturi de fraze d i n E vanghelii i d i n istoricii vremii, ingeniozitatea l u i P a p i n i a i z b u t i t s d e a o .serie d e p u n e r i n s c e n p l i n e d e r e a l i t a t e i d r a m a t i s m . P e r s o n a giiie b i b l i c e : l u d a , C a i a f a , P i l t , t l h a r u l B a . ralbba, S i m o n C i r e n i a n u l , c a r e a d u s ' c r u c e a l u i Iisus, Maico, s e r v i t o r u l lui Caiafa, c r u i a a p o s t o l u l P e t r u i-a t i a t u r e c h e a n n o a p t e a p r i n derii lui Iisus n g r d i n a Ghetsemami, toi aceti m a r t o r i ai p a t i m i l o r D o m n u l u i i s i m i trind aievea, sbueiumndu-se mcinai de r e m u c r i s a u p u n n d da .cale r z b u n r i , p l e d n d p e n t r u s a u mpotriva lui Iisus, v n t u r n d c o n tradiciile a p a r e n t e ale doctrinei cretine, etc. Este impresionant n deosebi portretul marelui a r h i e r e u Caiafa., a c r u i c o n v o r b i r e c u a p o s t o l u l Petru nu-i gsete echivalentul dect n episo d u l m a r e l u i i n c h i z i t o r d i n Fraii KaramazovDe asemenea, m o m e n t u l cnd diavolul izbutete s m p i n g p e I u d a la t r d a r e a lui Iisus, este d e - a d r e p t u l zguduitor. N u m a i ultima, legend, aceea a m a r e l u i r a b i n " , n u p o r n e t e dtela n i c i u n t e m e i u b i b l i c sau. i s t o r i c i c o n s t i t u e o c r u n t b i c i u i r e a lui. I s r a e l . S a b b a t a i b e n S h a l o m , M a r e l e R a b i n e v r e u i P a p a C e l e s t i n a l V I - l e a p e r sonagii ieite d i n i m a g i n a i a lui P a p i n i a u o

* * *
SCRISORI D E R Z B O I e titlul sub care d A l . L a s c a r o v - M o l d o v a n u a a d u n a t i o r n d u i t metodic u n foarte bogat m a t e r i a l epistolar din a n u l v i t e j i e i r o m n e t i 1941". Mrturisesc, am tresltat de bucurie cnd a m aflat c a u t o r u l r o m a n e l o r cretine M a m i n a " , T t u n u " i n t o a r c e r e a l u i A n d r e i P t r a o u " , fiind m o b i l i z a t p e n t r u l u c r u l a s e r v i c i u l .central a l .cenzurii s c r i s o r i l o r , s e n d e l e t n i c e a c u s t r n g e r e a i o r n d u i r e a a c e s t u i v a l o r o s m a t e r i a l d o c u m e n t a r . Cci n u p u t e a m s uit c u m , n v a r a a n u l u i 1940, a f i n d u - r n . u n d e v a p e z o n " , n r e g i u n e a D u n r i i , i fiind n s r c i n a t d e .coman d a n t u l [regimentului cu r e c e p i o n a r e a i n f o r m a i i l o r . r a d i o f o n i c e s t r i n e i c e n z u r a .scrisorilor, a m t r i t n t r ' a d e v r clipe ide r a r n l a r e ' .su fleteasc, citind scrisorile ostailor c t r e f a m i l i i l e l o r s a u a l e f a m i l i i l o r c t r e o s t a i . i n u o d a t r n i - a m zis a t u n c i , c scrisorile acelea m e r i t a u s fac p a r t e d i n t r ' o v a s t a n t o l o g i e a sufletului romnesc. D. Al. Lascairov-McMovanu a mplinit deci u n g n d m n g i a t d e toi cei care, cu lacrimi n ochi adesea, s'au gsit c n d v a la intersecia valurilor d e c u g e t i s i m i r e r o m n e a s c c e s e r e v a r s

223

n e c o n t e n i t d e p e zon" s p r e c m i n u r i i d e a c o l o n a p o i . I n d i s c r e i a d - s a l e , c e c o n s t n a fi dat tiparului numeroase intimiti epistolare, este rscumprat' prin serviciul n e m s u r a t de m a r e p e c a r e l i a a d u s rii, folosind u n astfel d e p r i l e j ce s e i v e t e d i n fericire s a u d i n n e fericire ? n u m a i d i n cnd n cnd. (In r z b o i u l d i n 19141018, p r o f e s o r u l d e l S o r b o n a Georges D u m a s , fiind mobilizat ca m e d i c m i l i tar, a folosit a c e l p r i l e j p e n t r u a s t r n g e u n nsemnat material documentar p e n t r u ceroetriile s a l e d e p s i h o l o g i e n o r m a l i p a t o l o g i c ) . D o c u m e n t e l e o m e n e t i " s t r n s e d e d. A l . L a s c a r o v - M o l d o v a n u vor servi n u n u m a i s a r a t e l u mii patriotismul romnesc, spiritul d e jertf i e r o i s m u l o u c a r e o s t a i i r o m n i i r u d e l e l o r d e a c a s a u a r u n c a t n icuimpna i s t o r i e i t o t ice a u a v u t m a i b u n , d a r e l e v o r p u t e a fi f o l o s i t e d e oricine v a n c e r c a d e a c u m n a i n t e s fac c e r cetrii d e s o c i o l o g i e , p s i h o l o g i e s a u f i l o s o f i e r o m n e a s c . A n c h e t e l e n t r e p r i n s e d e sociologi, psihologi,, l i t e r a i , e t c . , n u s u n t n i c i p e d e p a r t e n s t a r e . s d e a r e z u l t a t e a t t de b u n e ca a c e a st s p o n t a n izbucnire d e suflet romnesc, n t r ' u n m o m e n t d e eroic n c o r d a r e - i m u l t e , f o a r

te m u l t e p r e r i p r e c o n c e p u t e o u .privire l a s u f l e t u l i v i a a p o p o r u l u i n o s t r u a r p u t e a fi r e c tificate datorit scrisorilor d e rzboi culese d e d. A l . L a s c a r o v - M o M o v a n u . S ' a z i s , d e p i i d , c din ominul ranului romn lipsete duioia, c soia r a n u l u i r o m n e s t e u n robot", c ranul r o m n nu-i dornic s-i vad odrasla m e r g n d la coal, c d i n c m i n u l m a h a l a l e i n o a s t r e b u c u r e t e n e i d i n c e l b u r g h e z p r o p r i u zis lipsesc v i r t u i l e , c p o p o r u l r o m n e s t e n e c r e d i n c i o s etc., e t c . A c e s t e a f i r m a i i s u n t c o n trazise d e n e n u m r a t e scrisori de rzboi, a cror s i n c e r i t a t e n u p o a t e fi p u s la 'ndoial. D- AL. L a s c a r c v ^ M o l d o v a n e a f c u t d e c i ca t o t d e a u n a c n d p u n e d-sa m n a p e c o n d e i u o fapt bun, o fapt ce dovedete odat mal m u l t grija d-sale p e n t r u sufletul poporului r o mnesc. Dac d e data aceasta n'a luptat pe f r o n t , c a a c u m 25 d e a n i , a f c u t t o t u i d i n p l i n rzboiul, alctuind aceast m i n u n a t antologie a vitejiei r o m n e t i , de a c r e i nsemntate p r o b a b i l c n e v o m d a s e a m a m a i b i n e m a i t r z i u , c n d v o m t r i n g n d a c e e a ce a s t z i t r i m aievea. E M . V.

A N U L X X I . N r . 4. 224

A P R I L I E 1942