Sunteți pe pagina 1din 7

Situatiile financiare anuale ale microintreprinderilor cuprind bilantul si contul de profit si pierdere.

In toate sitatiile se intocmeste raportul administratiilor, in fapt o dare de seama asupra activitatii desfasurate in intrprinderi in cursul exercitiului financiar.Pentru impozitarea microintreprinderilor se iau in calcul veniturile obtinute din orice sursa, mai putin veniturile din variatia stocurilor ( din productia stocata ) veniturile din productia de imobilizari si veniturile provizionare. Raspunderea contraventionala si penala potrivit legii contabilitatii Legea contabilitatii 82/1991 a fost republicata de doua ori, ultima in MO 629/26 august 2002. Raspunderea contraventionala Contraventia reprezinta fapta persoanelor fizice sau juridice prevazuta de un act normativ ( lege, ordonanta, hotarare de guvern ), care prezinta un pericol social mai redus decat o infractiune savarsita cu vinovatie. Sanctiunile in cazul savarsirii unor contraventii pot fi : 1.Principaleavertismentul, amenda, efectuarea unor activitati in folosul comunitatii, inchisoarea contraventionala 2.Complementare -retragerea licentei sau a autorizatiei de functionare -suspendarea pe o anumita perioada a activitatii -confiscarea bunurilor obtinute prin savarsirea contraventiei sau a bunurilor care au servit la savarsirea contraventiei -confiscarea sumelor de bani gasite la locul savarsirii contraventiei -blocarea conturilor bancare -readucerea imobilului in starea initiala Termenul de prescriptie ( iertare ) este de sase luni. Contraventiile se constata printr-un proces - verbal de constatare care trebuie sa cuprinda : 1.numele agentului constatator 2.temeiul legal in baza caruia se efectueaza controlul 3.descrierea faptei savarsite si precizarea datei la care a fost comisa 4.incadrarea juridica a contraventiei 5.numele si celelalte date de identificare a contravenientului(in cazul persoanelor juridice se va preciza sediul acestuia si datele celui care o reprezinta) 6.semnatura agentului constatator ( daca persoana contravenienta nu este de fata sau refuza semnarea procesului verbal, se va certifica situatia prin semnatura a cel putin un martor, daca nu exista martor se va face mentiunea despre imprejurarea respectiva ). Procesulverbal se comunica contravenientului in cel putin o luna. Elementele care atrag nulitatea absoluta a P-V de constatare si sanctionare a contraventiilor : - lipsa semnaturii agentului constatator - lipsa mentiunii perioadei in care a fost savarsita fapta - lipsa descrierii faptei - lipsa precizarii numelui agentului constatator - nulitatea se poate acorda din oficiu Infractiunea reprezinta fapta persoanei fizice sau juridice savarsita cu vinovatie, prevazuta de lege si care prezinta pericol social ( se intelege atingerea urmatoarelor valori ). 1.Statul cu atributele suveranitatii 2.Persoanei si libertatii sale 3.Patrimoniul persoanei fizice sau juridice Singurul temei al raspunderii penale este infractiunea. Vinovatia poate fi intentie directa sau indirecta si culpa cu usurinta sau neglijenta. Pedepsele sunt : -Amenda penala -Inchisoare pana la 25 de ani -Inchisoare pe viata Contraventiile la legile contabilitatii 1.Detinerea cu orice titlu de bunuri materiale de valoare, alte drepturi si obligatii precum si efectuarea de operatiuni economico financiare fara a fi inregistrate in contabilitate
1

2.Nerespectarea normelor emise de Minsterul Finantelor Publice cu privire la :a)Utilizarea si tinerea registrelor contabileRegistrele contabile sunt :- Registrul jurnal, Registrul inventar, Registrul Cartea Mare Registrele contabile ca si documentele se pastreaza o perioada de 10 ani de la data inchiderii exercitiului financiar la care au fost intocmite. b)ntocmirea si justificarea documentelor justificative pentru toate operatiunile efectuate, inregistrea acestora la perioada la care se refera, pastrarea si arhivarea lor, reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse.La baza registrelor contabile stau documentele justificative. Inainte de a fi inregistrata in contabilitate orice operatiune economico-financiara trebuie reflectata, consemnata intr-un document. Documentele reprezinta acel procedeu al metodei contabilitatii, de operatiune de culegere si consemnare a datelor referitoare la operatiunile economico financiare in documente la locul si momentul producerii lor. Documentele pierdute sau sustrase vor fi reconstituite in termen de 30 de zile de le data constatarii. c)Efectuarea inventarierii. Inventarierea generala priveste intreg patrimoniul, iar cea partiala doar o parte a lui. Inventarierea generala se efectueaza cel putin o data pe an, de regula la sfarsitul execitiului fnanciar.Inventarierea partiala se efectueaza astfel :-la cererea organelor de control -la predarea sau primirea gestiunilor -la modificarea preturilor -in caz de calamitate -distrugere sau sustragere -existenta suspiciunilor cu + sau cu n gestiune d)ntocmirea si auditarea situatiilor financiare anuale Situatiile financiare anuale sunt in fapt raportari financiare, intocmite la incheierea exercitiului financiar si cuprind de regula bilantul, contul de profit si pierdere, notele explicative la bilant si politicile contabile. In unele situatii legea cere auditarea acestor rapoare financiare, adica certificarea lor de catre o persoana fizica sau juridica independenta. Auditarea situatiilor financiare anuale implica verificarea unor aspecte legate de realitatea si legalitatea acestor documente contabile. Bilantul reprezinta acel document contabil de sinteza ce reflecta situatia patrimonului la un moment dat ( 31. 12 de regula ). Termenul de bilant provine din latinescul ,,bilanz care inseamna balanta cu doua talere; prin insasi denumirea de bilant, acest raport financiar sugereaza starea permanenta de echilibru dintre mijloacele economice si sursele lor de provenienta. e)Nedepunerea declaratiei la directia finantelor publice din care sa rezulte ca societatea respectiva nu a desfasurat activitate in exercitiul financiar. Infractiunea prevazuta de legea contabilitatii82/1991 republicata, spune la art.37 :constituie in fapt infractiunea de fals intelectual prevazuta si pedepsita de art. 289 CP. Constituie infractiune efectuare cu stiinta de inregistrari inexacte sau omisiunea de a inregistra in contabilitate, daca a avut ca efect denaturarea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor a elementelor de activ si de pasiv. Procedeele metodei contabilitatii In scopul cunoasterii obiectului sau de studiu contabilitaea utilizeaza o metoda proprie de cercetare, prin metoda ei specifica se contureaza mai bine pozitia contabilitaii in sistemul clasificarii stiintelor economice. Orice metoda se bazeaza pe o teorie care pune in evidenta principiile conform carora trebuie studiat obiectul aclei stiinte. Prin metoda se intelege calea nationala de urmat pt. a atinge un scop, procedeul reprezentand instrumentul cu care se atinge acel scop.Fiecare stiinta are o singura metoda de cercetare si mai multe procedee specifice si nespecifice. Metoda contabilitatii prezinta un ansamblu de procedee interdependente ca un tot unitar, utilizate pt. a stabili normele si principiile pe care se fundamenteaza contabilitatea ca disciplina stiintifica si cu ajutorul carora se cerceteaza starea si miscarea elementelor patrimoniale de activ si de pasiv, legaturile dintre ele astfel incat pe aceasta baza sa se stabileasca rezultatele si eficienta activitatii desfasurate.
2

A. Procedeele comune tuturor disciplinelor economice utilizate de metoda contabilitatii sunt : 1.SINTEZA-cu ajutorul careia se grupeaza, se sistematizeaza elementele patrimoniale de activ si de pasiv, structuir contabile asemanatoare. Insusi bilantul contabil reprezinta o sinteza a starii patrimoniului la un moment dat. Prin sinteza se trece de la particular la complex de la simplu la general. 2.ANALIZA-procedeu cu ajutorul caruia se descompun se detaliaza fenomenele si procesele economice. Operatiunile economico-financiare trecand de la complex la simplu, de la general la particular. Prin analiza se poate stabili un diagnostic precis a situatiei patrimoniale, financiare la un moment dat si al eficientei cu care se desfasoara activitatea intreprinderii. 3.RATIONAMENTUL-judecata logica de valoare cu ajutorul careia se pot trage concluzii corecte, pertinente, plcand de la o situatie data, astfel s-a stabilit ca activul este egal cu pasivul patrimonial deoarece fiecarui mijloc economic din activ ii corespunde una sau mai multe surse in pasiv. 4.COMPARATIA-procedeu pe baza caruia se compara elementele patrimoniale, structuri contabile, operatiuni economice, stabilindu-se asemanarile si deosebirile dintre ele; astfel se compara veniturile cu cheltuielile pt. a determina rezultatul. 5.CLASIFICAREA- consta in operatiunea de grupare a elementelor patrimoniale a celorlalte structuri contabile.; dupa caracteristici trasaturi asmanatoare. Asemanarile se incadreaza in aceeasi clasa, deosebirile in clase diferite. B.Procedeele comune si altor discipline economice : 1.DOCUMENTATIA-reprezinta actiunea de culegere si consemnare a datelor referitoare la operatiunile economico financiare in documente la locul si momentul producerii lor. In notiunea de documentatie se include atat documentele justificative ce stau la baza inregistrarilor contabile, cat si documentele contabile cum ar fi registrele de contabilitate, bilantul, balanta de verificare, contul. 2.EVALUAREA-consta in cuantificarea, masurarea elementelor patrimoniale precum si a miscarilor intervenite de-a lungul perioadelor de gestiune ( luna, trimestru, an ) prin exprimarea lor in forma baneasca cu ajutorul etalonului valoric, cel mai generalizator etalon. Principiul contabil al cuantificarii monetare sau al nominalismului monetar, ca de altfel si legea contabilitatii prevede ca operatiunile efectuate in lei ( unitatea monetara ) se inregistreaza in lei, iar cele efectuate in valuta se inregistreaza atat in lei cat si in valuta. 3.INVENTARIEREA-reprezinta operatiunea de masurare, verificare faptica a elementelor patrimoniale si de stabilire a eventualelor abateri fata de evidentele contabile. Inventarierea reprezinta o etapa obligatorie de efectuat inainte de intocmirea situatiilor financiare anuale si inchiderea exercitiului financiar, deoarece bilantul contabil trebuie sa reflecte cat mai exact, cat mai fidel realitatea. 4.CALCULATIA-procedeu cu ajutorul caruia se determina costul produselor sau al activitatilor prin metode si indicatori specifici. C.Procedeu specific metodei contabilitatii Bilantul : reprezinta procedeul de baza al metodei contabilitatii ce arata situatia elementelor patrimoniale ( static la un moment dat ). Bilantul contabil se intocmeste pe baza datelor ( soldurilor conturilor ) preluate din balanta de verificare. Contul : procedeu prin care se prezinta in comparatie cu bilantul situatia fiecarui element patrimonial in parte, precum si a modificarilor ( in mod dinamic ). Contul se deschide practic att petru fiecare element patrimonial in parte, ct si pentru structurile de cheltuieli, venituri, rezultate. Balanta de verificare : are ca principala functie, verificarea exactitatii inregistrarilor contabile si reprezinta puntea de legatura intre cont si bilant. Contabilitatea se bazeaza pe teoria dublei partide, adica pe urmatoarele principii : 1.Principiul dublei reprezentari conform caruia elementele patrimoniale sunt privite sub dublu aspect. a)cel al destinatiei si componentei bunurilor economice b)cel al surselor de provenienta, de finantare
3

Acest principiu se bazeaza pe faptul ca fiecarui mijloc economic din activ ii corespunde una sau mai multe surse de procurare, finantare in pasiv. 2. Principiul dublei inregistrari consta in inregistrarea concomitenta a fiecarei operatiuni economico financiare in conturile deschise pt. active si pt. pasive. Dubla inregistrare se bazeaza pe dubla reprezentare a starii si miscarii elementelor patrimoniale. 3. Principiul inregistrarii cronologice si sistematice consta in inregistrarea operatiunilor economico financiare strict in ordinea in care au avut loc cu ajutorul Registrului Jurnal. Pt. fiecare operatiune se intocmeste un articol de jurnal separat, iar inregistrarea tranzactiilor respective se numeste jurnalizare sau inregistrare cronologica. Dupa inregistrarea operatiunilor in ordine cronologica se trce la transferarea acestora in registrul contabil Cartea Mare. Transferarea operatiunilor din Reg. Jurnal in Reg. Cartea Mare si inregistrarea acestora punct cu punct in fiecare cont se numeste sistematizare sau inregistrare sistematica. 4.Principiul inregistrarii analitice si sintetice consta in inregistrarea operatiunilor in conturi sintetice diferite si grupate astfel dupa caracteristicile elementelor patrimoniale asemanatoare si de asemenea in conturile analitice ce in fapt dezvolta, detaliaza conturile sintetice. 5. Principiul gestionar sau al patrimoniului inchis conform caruia contabilitatea este condusa la nivelul unei entitati patrimoniale, iar gestiunea patrimoniului se face de regula de catre titularul patrimoniului. 6. Principiul fundamentarii pe documente a inregistrarilor contabile conform caruia pt. a putea fi inregistrat contabil, orice tranzactie, orice eveniment trebuie mai intai reflectat intr-un document justificativ. Bazandu-se pe documente, contabilitatea furnizeaza informatii cu privire la modul de gestionare si administrare a patrimoniului intreprinderii. Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor contabile, angajeaza raspunderea celor ce le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor ce le-au inregistrat. Verificarea documentelor consta intr-o verificare de forma si o verificare de fond. -verificarea formei documentelor verificarea modului in care au fost completate toate rubricile lor, au fost efectuate corect calculele aritmetice, au fost respectate conditiile multiplului exemplar, modul de circulatie si pastrare a lor. -verificarea de fond a documentelor vizeaza 4 aspecte :legalitatea, realitatea, oportunitatea, necesitatea, operatiunilor consemnate in ele. 1.Verificarea legalitatii presupune verificarea modului in care au fost respectate prevederile legale in domeniu, adica a activitatii reflectata in document. 2.Verificarea realitatii verificarea faptului ca operatiunea respectiva a avut loc, este reala si se realizeaza prin procedeul controlului incrucisat, astfel se compara exemplarul facturii existent la furnizor cu cel de la beneficiar sau cantitatea de materie prima consumata pentru obtinerea unui produs cu cantitatea de produse obtinuta. 3.Verificarea oportunitatii semnifica verificarea momentului si a conditiilor in care se desfasoara o activitate, astfel incat eficienta sa sa fie maxima. 4.Verificarea necesitatii verificarea concordantei dintre anumite operatiuni, astfel se poate compara necesarul de consum cu aprovizionarile efectuate. Clasificarea documentelorNotiunea de documentatie cuprinde atat documentele justificative cat si registrele contabile ( Inventar, Cartea Mare, Jurnal ), precum si Bilantul, Contul si Balanta de verificare.Documentatia se defineste a fi actiunea de culegere si consemnare a datelor referitoare la tranzactiile si operatiunile economico-financiare in documente, la momentul si la locul producerii lor. De calitatea modului de completare si circulatie a documentelor, depinde calitatea informatiilor contabile furnizate ce trebuie sa fie in primul rand credibile, relevante, inteligibile si pertinente. Mai importante in clasificarea documentelor sunt criteriile : A.- dupa natura operatiunilor reflectate B.- dupa locul de intocmire C.- dupa regimul de tiparire si utilizare A. Dupa natura operatiunilor pe care le reflecta documentele se claseaza in : 1.documente pt. imobilizari reflecta existentul si miscarea activelor imobilizate, ca de ex. : - Registrul numerelor de inventar - Fisa mijlocului fix
4

- Procesul verbal de receptie si punere in functiune - Procesul verbal de casare - Lista de inventariere 2.documente care privesc materialele - N.I.R. - B.C. individual sau colectiv - Lista de inventariere - P-V de declasare a materialelor - Raportul de productie ( pt. productia obtinuta ) - Lista de alimente - P-V de dare in folosinta a obiectelor de inventar 3.documente care privesc salariile si alte drepturi similare - Lista de avans - Statele de salarii - Ordinul de plata - Fisa pt. calculul C. Odihna 4.documente care privesc disponibilitatile - Dispozitia de Plata / Incasare catre casierie - Cecul de numerar - Foaia de varsamant - Chitanta - Decontul de cheltuieli - Ordinul de plata - Biletul la ordin 5.documente care privesc contabilitatea generala - Nota de contabilitate - Documente cumulative - Borderouri - Balanta de verificare B. Dupa locul de intocmire : 1. Documente interne care circula, se intocmesc, se pastreaza in interiorul unitatii (ex. dispozitia de plata care casierie, state de plata, bonul de consum 2. Documente externe care se intocmesc in unitate si circula in afara unitatii, sau se intocmesc in afara unitatii si circula in unitate ( facturi, avize, chiotante, s.a.m.d.) C.Dupa regimul de utilizare documentele se impart in : 1. Documente cu regim special- ce sunt tiparite, intocmite, pastrate conform unor norme speciale, aprobate prin Hotarare de Guvern ( facturi fiscale, avize, cgitante, monetare ) 2. Documente fara regim special documente comune pe economie utilizate conform normelor de intocmire, circulatie si pastrare aprobate prin Ordin al Ministrului de Finante. EVALUAREA PROCEDEU DE BAZA AL METODEI CONTABILITATII Contabilitatea ca stiinta utilizeaza o serie de procedee comune cum sunt : documentatia, inventarierea, calculatia si evaluarea. Evaluarea consta in cuantificarea in forma baneasca a elementelor patrimoniale, a structurilor de cheltuieli, venituri, rezultate, a oeratiunilor economico-financiare ce produc modificari in structura si volumul patrimonial. Evaluarea reprezinta un procedeu obligatoriu de aplicat deoarece inregistrarea in contabilitate a diverselor structuri contabile presupune mai intai cuantificarea lor si exprimarea in forma baneasca cu ajutorul unitatii monetare. Componentele evaluarii sunt : 1. Obiectul evaluarii adica acele structuri proprii patrimoniului cum sunt elementele de activ si pasiv, cheltuieli, venituri, rezultate, precum si operatiunile economico financiare ce produc modificari patrimoniului. 2. Etalonul valoric - sau etalonul monetar cu ajutorul caruia se aduc la acelasi numitor structuri contabile diferite, fiind etalonul cu cel mai inalt grad de generalizare. Cuantificarea cu ajutorul unitatii monetare, permite compararea in vederea stabilirii asemanarilor si deosebirilor dintre evenimentele si tranzactiile supuse inregistrarii contabile.
5

3. Compararea se realizeaza cu ajutorul pretului ca rezultat al compararii bunului evaluat cu banul in calitatea sa de masura a valorii. In evaluarea patrimoniului si a operatiunilor ce produc modificari acestuia trebuie respectate urmatoarele principii : a)Principiul costului istoric b)Principuil stabilitatii unitatii monetare c)Principiul prudentei A. Principiul costului istoric sau a costului de origine presupune ca inainte de a fi inregistrate contabil elementele patrimoniale sa fie evaluate la costul din momentul intrarii in patrimoniu. Costul istoric reprezinta valoarea de intrare ( val. contabila ) in patrimoniu, adica totalitatea cheltuielilor efectuate cu achizitia bunurilor respective. Creantele si datoriile intreprinderii se inregistreaza la valoarea lor nominala. Principiul costului istoric este mai mult un principiu de evaluare decat o norma sau conventie contabila, avand avantajul ca este determinat si inscris in documentele justificative. Sistemul nostru contabil nu-l prevede explicit ca un principiu contabil, dar actualele reglementari contabile aprobate prin OMFP 94/2001 si OMFP 306/2002, armonizate cu standardele internationale de contabilitate si cu directivele UE, precizeaza ca elementele patrimoniale se evalueaza in patru mari momente : A.1..-la data intraii bunurilor in patrimoniu A.2. -la data iesirii din patrimoniu sau la darea in consum A.3. -cu ocazia efectuarii inventarierii A.4. -la incheierea exercitiului financiar A.1.La data intrarii bunurilor in patrimoniu In functie de sursa lor de provenienta, bunurile sunt evaluate si inregistrate contabil astfel : - cele achizitionate cu titlu oneros ( pe bani ) la valoarea de achizitie reprezentand totalitatea costurilor legate de intrarea in patrimoniu a bunurilor. Costul de achizitie este format din pretul de aprovizionare inscris in facturile furnizorilor sau in alte documente justificative, la care se adauga cheltuielile conexe operatiunii de aprovizionare cum sunt : cheltuieli cu transportul, de incarcare, manipulare, s.a.m.d. - bunurile obtinute in unitate din productie proprie vor fi inregistrate contabil la costul de productie efectiv. Se face distinctie insa intre bunurile de natura imobilizarilor corporale sau necorporale si stocuri, adica produsele finite. Activele imobilizate vor fi evaluate si inregistrate contabil la costul efectiv de productie, reprzentand totalitatea cheltuielilor efectuate pana la punerea, darea in folosinta a activului respectiv. Produsele finite de natura stocurilor vor fi inregistrate in cursul lunii la un cost planificat, stabilit prin antecalculatie, iar la sfarsitul lunii dupa stabilirea costului efectiv prin post calculatie, se vor inregistra diferentele de pret. Diferentele sunt favorabile cand costul efectiv al produselor finite este mai mic decat costul planificat si nefavorabile cand costul efectiv este mai mare decat costul planificat - cele primite cu titlu gratuit se vor evalua si inregistra contabil la un pret actual de piata, tinand cont de valoarea lor si de valoarea lor de utilitate - cele constatate plus la inventariere, se vor inregistra la o valoare de piata actualizata. A.2. La data iesirii din patrimoniu sau la darea in consum ( stocuri ) bunurile se evalueaza utilizand una din urmatoarele metode de evaluare : a.2.1- metoda costului unitar mediu ponderat b.2.1.- metoda primului intrat primului iesit sau FIFO c.2.1- metoda ultimului intrat primului iesit sau LIFO d.2.1.- metoda costului standard A.2.1 Metoda costului unitar mediu ponderat se utilizeaza la evaluarea stocurilor din acelasi sortiment si se prezinta in doua variante(stocuri cu preturi variate ). 1.Metoda CUMP varianta determinarii lui la sfarsitul lunii 2.Metoda CUMP varianta determinarii lui dupa fiecare intrare valoare intrari (total ) CUMP = ----------------------------intrari = sold initial + valoare intrari -----------------------------------stoc + intrari
6

Varianta determinarii costului la sfarsitul lunii prezinta avantajul unor calcule simple, a unui volum de munca mai redus si dezavantajul faptului ca trebuie asteptat pana la sfarsitul lunii pt. a calcula costul. B.2.1 Metoda FIFO consta in atribuirea costului primului lot de bunuri de stocuri intrat in patrimoniu si in gestiune, primului lot iesit sau dat in consum. Metoda pastreaza bunurile in stoc la pretul cel mai nou si le evalueaza la pretul cel mai vechi. In conditii de inflatie metoda FIFO genereaza profituri mari si pe cale de consecinta si o sarcina fiscala mai mare. C.2.1. Metoda LIFO - consta in atribuirea costului ultimului lot de bunuri intrat in patrimoniu si in gestiune primului lot iesit sau dat in consum. Metoda pastreaza bunurile in stoc la pretul cel mai vechi si le evalueaza la pretul cel mai nou. D.2.1 Metoda costului standard presupune evaluarea stocurilor la un cost prestabilit planificat, urmand ca obligatoriu in functie de costurile efective de aprovizionare sa se stabileasca si inregistreze diferentele de pret. Cu ocazia inventarierii elementele de activ si de pasiv se evalueaza la valoarea actuala a fiecarui element, denumita si valoare de inventar, stabilita in functie de valoarea contabila, utilitatea bunului, starea lui si valoarea de piata. Creantele si datoriile sunt evaluate la o valoare probabila de incasat, respectiv la o valoare probabila de platit dupa caz. La incheierea exercitiului financiar elementele de activ si pasiv ( elemente de natura datoriilor la pasiv ) se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare respectiv valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii. Se procedeza astfel : Pt. elementele de Activ diferentele constatate in plus intre valoarea contabila si valoarea de intrare nu se inregistreaza, acestea mentinandu-se in contabilitate in continuare la valoarea de intrare. Diferentele constatate in minus intre valoarea contabila si valoarea de inventar se inregistreaza contabil pe seama unei amortizari suplimentare in situatia in care deprecierea este ireversibila sau prin constituirea unui provizion cand deprecierea este reversibila, acestea mentinandu-se in continuare in contabilitate la valoarea de intrare. Prin valoare contabila neta se intelege valoarea de intrare, mai putin amortizarile si provizioanele cumulate. Pt. elementele de Pasiv de natura datoriilor, diferentele constatate in minus nu se inregistreaza in contabilitate, acestea mentinandu-se in continuare la valoarea de intrare. Pt. elementele de Pasiv de natura datoriilor diferentele constatate in plus intre valoarea de intrare si valoarea de inventar se inregistreaza prin constituirea unui provizion, acesta mentinandu-se in contabilitate la valoarea de intrare. B.Principiul stabilitatii unitatii monetare stabilitatea unitatii monetare este in conditii nu duce intotdeauna la o evaluare corecta, deoarece acesta este influentat de nivelul puterii de cumparare, a preturilor si nivelul puterii de cumparare a unitatii monetare. Din punct de vedere al puterii de cumparare, in care sunt exprimate elementele patimoniale, acestea se impart in : -elemente monetare, adica activele si pasivele exprimate in puterea de cumparare curenta a unitatii monetare la data incheierii exercitiului -elemente nemonetare, adica activele si pasivele exprimate in preturi de cumparare ale unei perioade precedente pt. care se impune o ajustare o reevaluare.