ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Cu titlu de manuscris C.Z.U. 658.012.4;351.778.3(478)(043)

TODOS IRINA

PARTICULARITĂŢILE MANAGEMENTULUI CALITĂŢII SERVICIILOR PUBLICE LOCALE DE APROVIZIONARE CU APĂ POTABILĂ ŞI CANALIZARE
Specialitatea 08.00.05. – Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat)

TEZĂ DE DOCTOR ÎN ECONOMIE

Conducător ştiinţific: Autor:

SOLCAN Angela conf. univ., dr. econ. TODOS Irina

Chişinău, 2009

© TODOS, IRINA, 2009

2

ADNOTARE la teza de doctor în economie cu tema: „PARTICULARITĂŢILE MANAGEMENTULUI CALITĂŢII SERVICIILOR PUBLICE LOCALE DE APROVIZIONARE CU APĂ POTABILĂ ŞI CANALIZARE” TODOS IRINA, CHIŞINĂU, 2009 Teza este structurată din introducere, trei compartimente, concluzii, bibliografia din 139 tituluri, 13 anexe, 107 pagini de text de bază, 30 figuri, 20 tabele, 18 formule şi 1 casetă. Rezultatele obţinute în urma cercetării sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice. Cuvinte cheie: servicii de alimentare cu apă şi canalizare, sistemul integrat de management calitate-mediu şi siguranţa alimentară. Domeniul de studiu al prezentei teze îl constituie managementul calităţii serviciilor publice locale de infrastructură comunală (serviciile de aprovizionare cu apă şi canalizare). Drept obiectiv de bază al tezei serveşte elaborarea măsurilor şi proceselor necesare pentru implementarea Sistemului Integrat de Management al Calităţii în cadrul întreprinderilor prestatoare de servicii de aprovizionare cu apă şi canalizare din Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova. Scopul prezentei lucrări constă în elaborarea şi argumentarea direcţiilor de creştere a calităţii serviciilor comunale prestate de întreprinderile reprezentative din teritoriu, prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, şi implementarea în cadrul acestora a Sistemului Integrat de Management al Calităţii Pentru efectuarea cercetărilor au fost utilizate diverse metode de cercetare ştiinţifică, printre care: chestionarea, comparaţia, deducţia, metoda analitică, grupările statistice, calculul indicatorilor sintetici, analiza SWOT, etc. Inovaţia ştiinţifică a investigaţiilor constă în: abordarea integrată a sistemului de management: calitate – mediu – siguranţa alimentului; determinarea importanţei indicatorilor de performanţă pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, în baza calculelor efectuate în cadrul operatorilor de servicii comunale din Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova; evaluarea calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare în viziunea consumatorilor; abordarea procesuală a activităţii întreprinderilor prestatoare de servicii de alimentare cu apă şi canalizare, şi în special a Î.M.,,Apă-Canal” Cahul, precum şi determinarea proceselor necesare pentru implementarea Sistemului Integrat de Management al Calităţii; elaborare metodologiei de implementare a sistemului integrat de management calitate – mediu şi securitatea alimentului în întreprinderile de alimentare cu apă şi canalizare; argumentarea ştiinţifică a beneficiilor ce le oferă implementarea Sistemului Integrat de Management Calitate – Mediu – Siguranţa Alimentului; elaborarea şi argumentarea unor propuneri în scopul favorizării creşterii calităţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. Valoarea aplicativă a tezei rezidă în calculul şi analiza indicatorilor de performanţă pentru întreprinderile prestatoare de servicii comunale; identificarea etapelor necesare pentru implementarea Sistemului de Management Integrat al Calităţii în cadrul Î.M. „Apă-Canal” Cahul; stabilirea direcţiilor prioritare de creştere a calităţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. Cercetările efectuate şi recomandările elaborate în prezenta lucrare pot servi drept bază metodologică la identificarea direcţiilor prioritare de creştere a calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare din oraşul Cahul, precum şi pentru ceilalţi prestatori de servicii comunale din regiune şi republică. Măsurile şi recomandările propuse în teză au fost aprobate de către conducerea Î.M. ,,Apă-Canal” Cahul.

3

ANNOTATION To the Doctoral thesis in Economics with the theme: "The Characteristic Features of the Quality Management of the public local services in Potable Water Supply and Sewerage" TODOS IRINA. including questioning.environment . deduction. The results of the investigation have been published in 9 scientific papers. as well as for the other providers in the region and in the republic. 18 formulas and 1 box. in highlighting the importance of performance indicators for services of water supply and sewerage. 107 pages of main text.. the methodology development for the implementation of the Integrated System for Quality . The researches made in this field and the field and the recommendations developed in this thesis can serve as a methodological ground to identify the most important directions in the increase of the quality of the public services concerning the water supply and the sewerage in Cahul. the integrated management system qualityenvironment and food safety. and in particular within the Municipal Enterprise “WaterCanal” from Cahul.. statistical grouping. bibliography containing 139 titles. The Field of study of this thesis is the quality management of the local public services for the municipal infrastructure (the services for water supply and sewerage). in the identification of the steps needed to implement the Integrated System for Quality Management within the municipal enterprise “Water Canal” form Cahul. SWOT analysis. analysis. The Scientific Innovation of the investigation lies in the integrated approach to the management system for quality . CHISINAU. and by implementing the Integrated System For Quality Management. comparing. The purpose of this work was to develop arguments and to bring arguments in the direction concerning the increase in the municipal services provided by the representative enterprises in the area by improving the quality of the water supply and sewerage services.food safety. Keywords: services of water supply and sewerage. The measures and the recommendations proposed in the work were approved by the administration of the municipal enterprise “Water-Cahul”. The Applicative value of the thesis lies in the calculation of the analysis of performance indicators for the enterprises providing municipal service. in the progressive approaching to the enterprises providing services in water supply and sewerage. calculation of the synthetic indicators. in the scientific reasoning of the benefits that are offered by the implementation of the Integrated System for Quality Management. The goal of the thesis was to elaborate the measures and procedures necessary to implement the Integrated System for Quality Management within the enterprises providing water supply and sewerage services in the Southern Development Region of the Republic of Moldova. three compartments. 30 figures.Environment Management and the food safety within the enterprises providing water supply and sewerage services. conclusions. as well as in the process needed to implement the Integrated System for Quality Management. 20 tables. based on the calculations made by within the municipal services operators in the Southern Development Region of the Republic of Moldova. 2009 The doctoral thesis consists of introduction. 4 . In the process of investigation. various methods of scientific research were used. in the development and reasoning of some of the proposals in order to promote the increase in the quality of the water supply and sewerage services. 13 annexes. in the establishment of the most important directions to increase the quality of the water supply and sewerage services. in the evaluation of the public services quality for water supply and sewerage in consumers opinion. etc.

необходимые для осуществления внедрения системы интегрированного менеджмента качества в сфере услуг по водоснабжению и канализации в южном регионе Республики Молдова. 2009 Диссертация состоит из введении. В работе были использованы различные методы научных исследований.окружающая среда . чтобы создавать и аргументировать направления для повышения качества муниципальных услуг. оценка качества услуг водоснабжения и канализации с точки зрения потребителя. разработка методологии и научное аргументирование выгод предлагаемых внедрением комплексного управления качества . а также определение процессов. сравнения. были одобрены руководством муниципального предприятия „Apa-Canal” Кахул. трех глав.АННОТАЦИЯ к диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук на тему: „ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПУБЛИЧНЫХ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ” TOДOС ИРИНА. предоставляемых предприятиями в регионе путем повышения качества водоснабжения и канализации.безопасность пищевых продуктов в области водоснабжения и канализации. аналитический. необходимых для осуществления комплексного управления качеством. 5 . и в частности „Apa-Canal” Кахул. установление приоритетных направлений повышения качества водоснабжения и канализации. 107 страниц основанного текста. Прикладная ценность работы заключается в расчете и анализе показателей для операторов коммунальный услуг. SWOT . 13 приложений. разработка и аргументирование некоторых предложении. с целью содействия повышения качества водоснабжения и канализации. могут служить в качестве методологической основы для определения приоритетных направлений роста качества публичных услуг в области водоснабжения и канализации в городе Кахуле. дедукции. предложенные в диссертации. Задача работы состоит в том.окружающая среда . выявление и акцентирование важности показателей в сфере услуг водоснабжения и канализации.анализ и д. Научная новизна исследования заключается в комплексном подходе к системе менеджмента качества . основанных на расчетах. в том числе: анкетирование. полученные в ходе исследований публикуются в 9 научных статей. Результаты. сделанных при деятельности оператором коммунальных услуг южного региона Республики Молдова. библиографии из 139 наименований. в рамках осуществления комплексной системы управления качеством. выявление необходимых этапов для внедрения системы интегрированного менеджмента качества на муниципальном предприятие „Apa-Canal” Кахул. 20 таблиц. процессуальный подход к деятельности предприятий водоснабжения и канализации. 30 фигур. Ключевые слова: услуги водоснабжение и канализации. Основная цель работы разработать меры и процедуры. заключения. Кишинев. 18 формул и 1 кассета.безопасность пищевых продуктов. интегрированная система управления качеством окружающей среды и безопасность продуктов Направлением научных исследований в данной работе является управление качеством общественных услуг (услуги по водоснабжению и канализации). разработанных в диссертации. статистические группировки.р. а также других коммунальных услуг в регионе и республике. Рекомендации. Проведенные исследования и рекомендации.

L. ISO . Î. – Întreprindere Municipală PCC .sistem integrat de management al calităţii SMC – sistem de management al calităţii TQC .Plan-Do-Check-Act (Planifica – Executa – Verifică – Acţionează).G. PDCA .LISTA ABREVIERILOR D.Punctele Critice de Control. 6 .C. – Direcţia de Producţie Gospodărie „Comunal-Locativă” HACCP .International Organization for Standardization (Organizaţia Internaţională de Standardizare).P. RD .Regiune de Dezvoltare RDS .Total Quality Control(controlul calităţii totale).Regiunea de Dezvoltare Sud SIMC .Hazard Analysis and Critical Control Points (Analiza în punctele critice de control). TQM – Total Quality Management (managementul calităţii totale).M.

.................................................................. Principiile sistemului de management al calităţii în cadrul Î.............................M............................4..........................43 2.................... Serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare şi particularităţile calităţii în acest sector..........1..................... Calcularea indicatorilor de calitate din cadrul întreprinderilor prestatoare de servicii de alimentare cu apă şi canalizare din Regiunea de Dezvoltare Sud....................15 1........................................................... „Apă Canal” Cahul......102 CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI.............. Metodologia implementării Sistemului Integrat de Management Calitate – Mediu şi Siguranţa Alimentului în întreprinderile prestatoare de servicii de alimentare cu apă şi canalizare...............................................................43 2.................. DIAGNOSTICUL CALITĂŢII SERVICIILOR DE APROVIZIONARE CU APĂ ŞI CANALIZARE DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD A REPUBLICII MOLDOVA..2.........104 BILIOGRAFIE..........................3........................ Concluzii la capitolul 2. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN ÎNTREPRINDERILE PRESTATOARE DE SERVICII DE APROVIZIONARE CU APĂ ŞI CANALIZARE (STUDIU DE CAZ Î.............................................M............. Calitatea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în viziunea consumatorilor..........................................6 INTRODUCERE..................................................................................................................1..............3..73 3................. 50 2.......................9 1.................................................73 3........... Concluzii la capitolul 3........ Estimarea situaţiei actuale a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare din Regiunea de Dezvoltare Sud........................................ 14001......................108 7 ............................. Indicatorii de performanţă şi Managementul Calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare................................................................................2....................................3................................................................21 1..................................................................................................................... Abordarea standardelor ISO 9001................61 2................................................................................................71 3.............. 22000 în cadrul unui sistem integrat de management al calităţii.......................................................................................2.............15 1........3 LISTA ABREVIERILOR..................................................................................30 1.............................................................................................79 3..........................41 2.............. Concluzii la capitolul 1.4... ELEMENTE CONCEPTUALE PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂŢII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE...........................1....................................... „APĂ-CANAL” CAHUL)....................................................CUPRINS: ADNOTARE....................................................................

....M..............................M.......M............121 ANEXA 4..............................................M............................... Calculul indicatorilor de performanţă pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare din Regiunea de Dezvoltare Sud ............................................... Standardele internaţionale referitoare la managementul de mediu ........................................................... Fazele de producere a apei potabile în secţia de tratare în cadrul Î...............Canal” din oraşul Cahul” ....................................... „ApăCanal” Cahul ................................................... „ApăCanal” Cahul ....................................................... „Apă ...........143 8 .............................122 ANEXA 5...140 DECLARAŢIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII .....................................................M.......................... Standardele ISO 14000 aplicabile pentru ţinerea sub control a impactului proceselor unei organizaţii: asupra mediului ............. Obiective.......................... Indicatorii de performanţă pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare ...................ANEXA 1............................................. Structura organizatorică Î............................................................................M....................136 ANEXA 10....... Parametrii chimici .................142 CURRICULUM VITAE ...... Obiective şi ţinte ale calităţii pentru ISO 9001 în cadrul Î.................................................................................................................120 ANEXA 3.. Indicatorii de bază a întreprinderilor ce prestează servicii de alimentare cu apă şi canalizare din Regiunea de Dezvoltare Sud ............ „Apă-Canal” Cahul .....................................M..133 ANEXA 8........................................... Diagrama flux pentru procesul de producţie a apei potabile la Î............................138 ANEXA 12.....128 ANEXA 7.................125 ANEXA 6.....134 ANEXA 9...................................................................................................................................................................................... „Apă-Canal” Cahul ................................................... ţinte şi aspecte semnificative de mediu în cadrul Î...... „Apă-Canal” Cahul ..................... „Apă-Canal” Cahul .............................................139 ANEXA 13.............137 ANEXA 11........ Chestionar „Studierea opiniei consumatorilor privind calitatea serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare prestate de Î....................117 ANEXA 2...... Model de analiză a riscului la Î...................

în Argentina – „Conferinţa mondială a apei” – a adoptat un plan de acţiuni privind folosirea raţională şi protecţia apelor etc. ea încearcă să transpună în legislaţia naţională prevederile cerinţelor actelor legislative internaţionale. În acest sens. unde s-a adoptat Declaraţia ce caracterizează situaţia resurselor de apă ca fiind critică şi cere ţărilor lumii acţiuni efective în gestionarea şi protecţia apelor. prin organizarea de conferinţe internaţionale. care implică şi alinierea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare la conceptul european. iar perioada 22 martie 2005 – 22 martie 2015 a declarat-o „Deceniul de acţiuni . anul 2003 a fost considerat – Anul internaţional al apelor dulci. de preaderare la Uniunea Europeană. care au ca generic „Apa şi mediul înconjurător”. autorităţile locale trebuie să elaboreze strategii proprii de modernizare şi dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare. „Gestiunea şi utilizarea apei”. 9 . dar şi o constrângere indiscutabilă pentru transformarea economiei republicii. conferinţă ce obligă ţările lumii să aplice măsuri adecvate de punere în valoare. gestiune şi utilizare a apei. Importanţa resurselor de apă şi confirmarea seriozităţii problemei la nivel global este accentuată şi de Organizaţia Naţiunilor Unite care a întreprins un şir de măsuri în acest domeniu: a declarat ziua de 22 martie – Ziua Mondială a apei.INTRODUCERE „Apa nu este un produs ca oricare altul.1] Actualitatea şi importanţa problemei abordate.Apă pentru viaţă”. Dat fiind faptul că Republica Moldova tinde să se integreze în Uniunea Europeană.. p. ci o moştenire ce trebuie protejată. Opţiunea Republicii Moldova. etc. Apa este elementul indispensabil pentru menţinerea vieţii pe pământ şi pentru dezvoltarea acesteia. fiind direct responsabile de asigurarea populaţiei cu servicii de calitate corespunzătoare şi la un preţ accesibil. constituie un obiectiv prioritar. conferinţe care se finalizează cu adoptarea de Declaraţii. Toate aceste acţiuni întreprinse de organele europene şi mondiale. la Rio de Janeiro – „Conferinţă asupra mediului”. Astfel de conferinţe au avut loc la Dublin – „Conferinţa internaţională asupra apei şi mediului înconjurător”. astfel se observă un interes deosebit din partea organelor internaţionale şi europene. La nivel mondial şi european apa a devenit o preocupare majoră. „Protecţia apelor”. fac să accentueze importanţa apei pentru umanitate şi pentru tot ceea ce ne înconjoară. apărată şi tratată ca atare” [10.

.Sporirea eficienţei activităţii întreprinderilor de confecţii prin implementarea managementului calităţii”. din localităţile urbane şi rurale. Investigaţiile efectuate au demonstrat că şi calitatea serviciilor de apă şi canalizare lasă de dorit. nu s-au făcut investiţii şi modernizări. Particularităţile managementului calităţii serviciilor publice locale de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare determină o temă relativ nouă pentru ştiinţa şi practica Republicii Moldova. Un mecanism adecvat în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor de alimentare cu apă la etapa actuală poate servi Sistemul de Management al Calităţii. lipsa investiţiilor şi modernizării. uzura utilajelor de producţie . cercetarea problemelor.. Pentru a avea un nivel optim al relaţiei calitate/preţ este necesar de a atrage atenţie sporită mecanismelor pe baza cărora se poate de majorat calitatea şi de redus tariful. Jalencu M. Litvin A... Acest fapt este consecinţa influenţei mai multor factori: lipsa resurselor financiare. a scăzut calitatea apei potabile.... Pruteanu O.60% .. etc. Oprean C. 10 . Şavga L.. sistemului integrat de management al calităţii. Bugaian L. care ar putea fi înlăturate prin optimizarea raportului calitate/preţ. s-a diminuat satisfacţia consumatorilor. s-au creat multiple dificultăţi în asigurarea populaţiei cu apă potabilă. precum şi particularităţile calităţii produselor.Implementarea sistemului de management al calităţii – baza promovării exporturilor producţiei vinicole” şi a dnei Cupcea V.. În lucrările respective sunt relevate aspectele implementării sistemului de management al calităţii. Ţurcanu Gh. Kifor C. cu tema . cu tema .. serviciile de alimentare cu apă şi canalizare s-au deteriorat rapid. Sîrbu I. Cotelnic A.. Bohosievici C.. Chirilă V. s-a creat o situaţie precară pentru activitatea prestatorilor de servicii de alimentare cu apă şi canalizare din Republica Moldova. Parashivescu A. Belostecinic M.. s-au majorat preţurile. Reieşind din aceste considerente şi din faptul că după reorganizarea întreprinderilor de alimentare cu apă [5]. capătă o importanţă deosebită.. a constituit subiect de cercetare pentru mai mulţi savanţi de renume din domeniu: Olaru M.. de aceea..90%. Ca rezultat.. ducând la înrăutăţirea calităţii apei potabile şi sănătăţii populaţiei. ca bază a sporirii calităţii producţiei. precum şi propunerea pentru implementarea sistemului integrat de management al calităţii. menţionăm tezele de doctor în ştiinţe economice ale dlui Ţurcanu I. privind creşterea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare..Apa reprezintă factorul de mediu cu cel mai mare impact asupra sănătăţii populaţiei. De asemenea. Abordarea sistemului de management al calităţii.

evaluarea situaţiei actuale a infrastructurii locale. ceea ce prezintă un interes teoretic şi practic deosebit. Dobrin C. prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare.. Cojocaru Sv.. Realizarea scopului propus a impus rezolvarea următoarelor sarcini: determinarea sferei de cuprindere a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare şi aspectele calităţii în acest domeniu. Noţiunea de calitate a serviciilor publice şi problemelor legate de asigurarea acesteia i-au preocupat pe savanţii: Moldoveanu G. Drept obiectiv de bază al tezei serveşte elaborarea măsurilor şi proceselor necesare pentru implementarea Sistemului Integrat de Management al Calităţii în cadrul întreprinderilor prestatoare de servicii de aprovizionare cu apă şi canalizare din Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova. Prin urmare. rezultă că serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare au rămas în umbră.. Manole T. acestor servicii. Cu toate că există cercetări în domeniul managementului calităţii şi al serviciilor publice. instrument de bază în managementul modern al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare”..Aspecte legate de managementul serviciilor publice sunt studiate în lucrările următorilor cercetători: Jivan Al. Mocanu V.. şi propune utilizarea master-planului în diagnostica situaţiei reale a acestor servicii. Din cele expuse mai sus. unde autorul abordează managementul monopolului natural al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare. Scopul cercetării constă în elaborarea şi argumentarea direcţiilor de creştere a calităţii serviciilor comunale prestate de întreprinderile reprezentative din teritoriu. trebuie de acordat o atenţie mult mai mare. atât din punct de vedere cantitativ. calcularea indicatorilor de calitate şi performanţă a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din cadrul câtorva întreprinderi prestatoare de servicii de alimentare cu apă... şi implementarea în cadrul acestora a Sistemului Integrat de Management al Calităţii. Paladi I. Mocanu V. Cele menţionate mai sus au determinat alegerea acestei teme de cercetare.. a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare din Regiunea de Dezvoltare Sud a Moldovei. cu privire la organizarea şi prestarea. Platon M. 11 . aici putem menţiona şi teza de doctor în ştiinţe economice a dlui Nan Costică cu tema „Master-planul. etc.. identificarea indicatorilor de performanţă şi particularităţile managementului calităţii în domeniul serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. sub aspect calitativ. nici una nu abordează particularităţile managementul calităţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. cât şi calitativ.

calculul indicatorilor sintetici. Î. Pruteanu O.. precum şi diverse acte normative cu privire la reglementarea funcţionării întreprinderilor. Bugaian L. „Apă-Canal” din oraşele: Cahul. Kélada J. Ţurcanu Gh. Î. Căuşeni. Oprean C.M. analiza SWOT. Deming W. Î......E. în special cele ce se referă la întreprinderile de gospodărire comunală. materialele Agenţiei „Apele Moldovei”. Ishikawa K. Juran J. şi de peste hotare. Î. elaborarea metodologiei aplicării sistemului integrat de management al calităţii în întreprinderile prestatoare de servicii de alimentare cu apă şi canalizare.Canal” Căuşeni.M. 12 .M.M. Cantemir. Jalenco M. Baza informaţională a constituit-o Legislaţia Republicii Moldova. Cimişlia..M...Canal” Ştefan Vodă.Canal” Cimişlia. printre care cei mai relevanţi: Olaru M. determinarea importanţei indicatorilor de performanţă pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare. Moldoveanu G. Î.. Jivan Al. etc. „Direcţia de Producţie a Gospodăriei Locativ-Comunale” Leova.- studierea opiniei consumatorilor privind calitatea serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare prestate de Î. Feigenbaum A. metoda analitică. De asemenea.. Şavga G. şi alţii. Standardele internaţionale în domeniul calităţii.M. Paraschivescu O. „Apă .M.. Ţurcanu I.... evaluarea calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare în viziunea consumatorilor. în calitate de suport metodologic au fost utilizate şi lucrările unor cercetători autohtoni şi străini. Chirilă V.M.. Taraclia.. Dobrin C. Şavga L. Leova. Î.Canal” Cahul. Zamfir A. „Apă ... „Apă . Urecheanu S. Bohosievici C.. „Apă . precum şi lucrările specialiştilor contemporani din ţară: Cotelnic A. deducţia...Canal” Cantemir. „Apă . etc.M. „Apă . Belostecinic M.. Cupcea V.. în baza calculelor efectuate în cadrul operatorilor de servicii comunale din Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova. Ştefan Vodă. Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al cercetării au servit lucrările savanţilor clasici cu renume mondial în domeniul managementului calităţii: Crosby Ph..Canal” Taraclia. „Apă . Kifor C. Litvin A..M.. Pentru efectuarea cercetărilor au fost utilizate diverse metode de analiză: chestionarea. În calitate de obiect de cercetare au servit întreprinderile prestatoare de servicii comunale: Î. Sîrbu I.M. rapoartele Î. Î. Nan C. datele Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova.V.. Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constă în: abordarea integrată a sistemului de management: calitate – mediu – siguranţa alimentului.. Mocanu V.Canal” din oraşul Cahul.. grupările statistice. în domeniul managementului şi serviciilor publice ca: Paladi I.. comparaţia.Canal” Basarabeasca. „Apă ..

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării.- abordarea procesuală a activităţii întreprinderilor prestatoare de servicii de alimentare cu apă şi canalizare. Conţinutul 13 . precum şi.Apă-Canal” Cahul. trei compartimente. şi în special a Î. precum şi pentru ceilalţi prestatori de servicii comunale din regiune şi republică. la şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil „Managementul şi marketingul în economia contemporană” din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova. Cercetările efectuate şi recomandările elaborate în prezenta lucrare pot servi drept bază metodologică la identificarea direcţiilor prioritare de creştere a calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare din oraşul Cahul. evidenţierea direcţiilor prioritare de creştere a calităţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. Aprobarea rezultatelor cercetării.M. bibliografie şi anexe. şi publicate în reviste ştiinţifice de profil. Conţinutul tezei a fost discutat la şedinţa Catedrei . „Apă-Canal” Cahul. Măsurile şi recomandările propuse în teză au fost aprobate de către conducerea Î. Sumarul compartimentelor tezei..Apă-Canal” Cahul. Valoarea aplicativă a lucrării constă în evidenţierea principiilor sistemului de management.M. cât şi la dezvoltarea metodelor şi tehnicilor managementului calităţii serviciilor publice locale. completând conţinutul ştiinţei manageriale cu un domeniu de cercetare în ştiinţa autohtonă. elaborarea proceselor şi etapelor necesare pentru implementarea Sistemului de Management Integrat al Calităţii în cadrul Î. calculul şi analiza indicatorilor de performanţă pentru întreprinderile prestatoare de servicii comunale. .. lista abrevierilor.Management” a Academiei de Studii Economice din Moldova.M. concluzii şi recomandări. precum şi determinarea proceselor necesare pentru implementarea Calităţii. argumentarea ştiinţifică a beneficiilor ce le oferă implementarea Sistemului Integrat de Management Calitate – Mediu – Siguranţa Alimentului. elaborarea şi argumentarea unor propuneri în scopul favorizării creşterii calităţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. introducere. Sistemului Integrat de Management al - elaborare metodologiei de implementare a sistemului integrat de management calitate – mediu şi securitatea alimentului în întreprinderile de alimentare cu apă şi canalizare. Principalele concluzii ale tezei contribuie atât la dezvoltarea teoriei despre serviciile publice locale. conţinutul tezei a fost elucidat în 9 lucrări ştiinţifice prezentate prin comunicări la diverse conferinţe şi simpozioane. Teza este compusă din adnotaţie.. .

18 formule.prin calcularea indicatorilor de performanţă a serviciilor din cadrul întreprinderilor prestatoare de servicii de alimentare cu apă şi canalizare. Teza conţine: 30 figuri. precum şi particularităţile managementului calităţii acestor servicii. care au drept scop sporirea calităţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare din Regiunea de Dezvoltare Sud. De asemenea. 1 casetă. se stabilesc indicatorii de performanţă pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare. 14 . Se argumentează etapele elaborării. Se prezintă opinia consumatorilor din oraşul Cahul cu privire la calitatea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare . În compartimentul trei – „Implementarea sistemului integrat de management al calităţii în întreprinderile prestatoare de servicii de aprovizionare cu apă şi canalizare(studiu de caz la Î. 20 tabele.lucrării este expus pe 107 pagini de text de bază. În cel de-al doilea compartiment – „ Diagnosticul calităţii serviciilor de aprovizionare cu apă şi canalizare din Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova” se determină situaţia actuală a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare din Regiunea de Dezvoltare Sud. În concluzii şi recomandări sunt sistematizate concluziile şi propunerile practice elaborate în baza rezultatelor investigaţiilor efectuate. În primul compartiment – „ Elemente conceptuale privind managementul calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare” se examinează diferite abordări ale conceptului de calitate şi aspectele acesteia în cadrul serviciilor publice comunale. certificării Sistemului de Management al Calităţii şi implementării Sistemului Integrat de Management al Calităţii. 14001.M. 22000 în cadrul unui sistem integrat de management al calităţii. „Apă-Canal” Cahul)” se prezintă modelul sistemului integrat de calitate-mediu-suguranţa alimentului. 13 anexe. Bibliografia include 139 de titluri. Se urmăresc tendinţele de dezvoltare a acestui sector. De asemenea se menţionează beneficiile pe care le va obţine întreprinderea în urma implementării acestui sistem. sunt abordate standardele ISO 9001. implementării.

şi în special a serviciilor de infrastructură comunală. precum şi impactul acestora asupra nivelului vieţii şi sănătăţii cetăţenilor. Potrivit legislaţiei naţionale [1. public şi privat. precum şi să fie respectate principiile eficienţei.1.Din punct de vedere social. cantităţii şi calităţii. În literatura de specialitate se conturează două aspecte ale acestor servicii: dimensiunea economică şi dimensiunea socială: . Serviciile de apă şi canalizare sunt activităţi de utilitate publică şi de interes economic. epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar. serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare asigură locuri de muncă pentru un număr considerabil de salariaţi şi totodată asigură apă potabilă necesară vieţii şi igienei corporale a populaţiei ţării. evacuarea şi tratarea apelor meteoritice şi a nămolurilor. 15 . În cadrul unui stat democratic. 3]. Astfel. aceste servicii creează premisele desfăşurării proceselor de producţie din alte ramuri ale economiei naţionale şi reprezintă o piaţă de desfacere pentru o serie de produse finite din alte sectoare economice. aflate sub autoritatea administraţiei publice locale şi care au drept scop asigurarea apei potabile şi a serviciilor de canalizare pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţilor [97. Serviciul public de alimentare cu apă cuprinde: activităţi de captare. administrarea fondului locativ. rolul autorităţilor publice într-o economie de piaţă trebuie să fie de a furniza cetăţenilor acele servicii care vor satisface interesele generale. Serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare şi particularităţile calităţii în acest sector În prezent.Din punct de vedere economic. Serviciul public de canalizare cuprinde: activităţi de colectare şi transport a apelor uzate la staţiile de epurare. . alimentarea cu energie termică. asigurarea cu transport public local. înverzirea localităţilor. de transport şi de distribuţie a apei potabile la utilizatori. de tratare a apei brute. precum şi colectarea. salubrizarea. 15-16]. la categoria serviciilor publice de infrastructură comunală pot fi atribuite următoarele activităţi: alimentarea cu apă.1. art. p. populaţia Republicii Moldova se confruntă cu probleme în domeniul calităţii şi accesibilităţii serviciilor publice locale. canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale. ELEMENTE CONCEPTUALE PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂŢII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE 1. echităţii. sarcina privind organizarea şi prestarea serviciilor publice pentru colectivităţile locale îi revine administraţiei publice locale. şi a mediului.

8]. . conformitatea cu un model dat. p. p . ansamblul mijloacelor pentru realizarea unui produs viabil [75. un demers sistematic către excelenţă. gradul de satisfacere al consumatorului. O altă latură a acestei noţiuni este tratată de către cei mai renumiţi calitologi. Din definiţiile de mai sus.Calitatea trebuie să fie pe primul loc. p. având în vedere caracterul ei afirmativ şi negativ [36. astfel. şi anume. se poate de observat că aceste entităţi nu sunt decât o parte componentă a aspectelor calităţii. unde gradul de detaliere diferă în funcţie de domeniul concret de referinţă. Potrivit „mentorului calităţii” Joseph Juran. acelaşi produs trebuind să satisfacă cerinţe diferite. disponibilitatea produsului. . Calitatea reprezintă punctul de plecare în obţinerea succesului. 35-36]. dar cea mai largă utilizare a acestei noţiuni este în domeniul economico-tehnic.satisfacerea cerinţelor clientului. astfel sensul acesteia diferă după domeniul în care este utilizată: în filosofie – calitatea reprezintă proprietatea care determină natura unui obiect [35. 23-24].gradul de utilizare. calitatea din punct de vedere al consumatorului. conformitatea cu caietul de sarcini. În viziunea sa. nu poate fi identificată o singură definiţie. conformitatea cu specificaţiile. p. 16 . capacitatea de a îndeplini o trebuinţă. în viaţa socială . în logică vorbim de calitatea unei propoziţii. din cauza caracterului complex. siguranţa persoanelor şi a serviciului. în cadrul întreprinderii: . ea este o noţiune complexă. 43]. adaptabilitate şi gestiune pe termen lung. calitatea nu trebuie abordată ca o entitate omogenă. În prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare principalul indicator ce trebuie respectat este calitatea serviciilor. continuitate. în continuare vom prezenta câteva din ele: . egalitate. În cele ce urmează vă propunem câteva definiţii clasice ale calităţii(tabelul 1. serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare trebuie să aibă următoarele caracteristici: universalitate. Noţiunea de calitate are o largă circulaţie şi este utilizată în toate sferele vieţii sociale. 43]. satisfacerea clientului. transparenţă şi suportabilitate.1. 3]. un cost mic pentru o utilizare dată.Pentru a-şi îndeplini rolul fundamental de îmbunătăţire a calităţii vieţii. dinamică şi conţinutul căreia a evoluat în timp. conformitatea cu condiţiile [80. p. conformitate faţă de specificaţii. o situaţie socială sau un titlu [58. aptitudinea de întrebuinţare. În literatura de specialitate. p . corespunzător pentru utilizare [71.).prin calitate înţelegem o anumită poziţie într-o ierarhie.satisfacerea unei necesităţi.

Definiţii moderne ale noţiunii de calitate Autorul Ghiorghiu A. măsură în care prin ansamblul caracteristicilor sale tehnice şi economice satisface nevoia pentru care a fost creat fără să afecteze sănătatea. iar caracteristicile. economice şi de protecţie a mediului. 103] Sursa: elaborat de autor Maxim E. p. Definiţii clasice ale noţiunii de calitate Autorul Juran J. care le conferă calitatea. Conţinutul definiţiei de calitate „fitness for use” . securitatea vieţii oamenilor şi fără să afecteze mediul înconjurător” [88. şi Colceru A. inginereşti. serviciile însă nu au conţinut material. . sociale şi de exploatare satisface nevoia pentru care a fost creat” [39.) Tabelul 1. care-i conferă posibilitatea satisfacerii într-un anumit grad a unor necesităţi specificate sau implicite” [58. 17 .„corespunzător pentru utilizare” [53] „preţul nu îşi are rostul fără calitate.Trebuie să răspundă cerinţelor clienţilor. .a Aceste definiţii se bazează pe faptul că produsele au caracteristici tehnice. 45]. gradul în care un produs prin totalitate caracteristicilor tehnice.1. p. Tabelul 1. diferă de cele ale bunurilor materiale.Trebuie să se elimine deficienţele sistemice. p.2. care sânt relevante pentru satisfacerea anumitor cerinţe” [18. de fabricaţie şi mentenanţă ale unui produs sau serviciu compus. dacă nu reflectă cerinţele consumatorilor” [34] . protecţia mediului natural şi social” [17. 9]. perioadă în care noţiunea calităţii cunoaşte o altă abordare (tabelul 1. Crosby P. Baron T. economice. psiho-senzoriale şi ale parametrilor economici satisface nevoia pentru care a fost creat şi respectă restricţiile impuse de interesele generale ale societăţii privind eficienţa social-economică. Deming E.. la rândul ei. p. . „expresia gradului de utilitate socială a produsului. Conţinutul definiţiei de calitate „măsura. sociale. Soare I.2.Trebuie să se dezvolte evaluarea sistemelor de ţesătură. lipsită de sens. Baily P. Drucker P. Feigenbaum A. 20]. şi Jica P. ş. măsură în care prin ansamblul caracteristicilor sale tehnico-funcţionale. „dacă este potrivit necesităţilor” [34] „calitatea reprezintă ceea ce clientul este dispus să plătească în funcţie de ceea ce obţine şi valorifică” [34] Sursa: elaborat de autor O nouă etapă de evoluţie a conceptului calităţii este perioada modernă.. p. sociale întrucât au conţinut material concret. „aptitudinea unui produs de a dispune de un ansamblu de caracteristici tehnice. prin care produsul şi serviciul utilizat vor răspunde aşteptărilor clientului” [34] afirma că un produs este de calitate. economice. „întregul set de trăsături şi caracteristici ale unui produs sau serviciu.prioritatea care real satisface consumatorul” [43] „totalitatea caracteristicilor de piaţă. Ishikawa K. iar calitatea este.Trebuie să introducă un proces de ameliorare a calităţii. 10]. „gradul de utilitate a bunului economic oferit.

prin crearea standardului ISO 8402.Calitatea nu este de sine stătătoare. În opinia noastră calitatea reprezintă caracteristica: tehnică. calitatea reprezentând nucleul satisfacerii clientului deservit.Rolul important în evoluţia şi crearea concepţiei calităţii unanim acceptate. factorii tehnici şi tehnologici. care satisface necesităţile consumatorilor şi răspunde necesităţilor pentru care a fost creată.Calitatea nu este exprimată printr-o singură caracteristică ci printr-un ansamblu de caracteristici. din cauză că intervin o mulţime de factori care pot determina erori în activitatea de servire: Factori interni: structura organizaţiei. . Factori externi: factorii de piaţă şi clienţii. Mai important. decât atât . factorii juridici. este perceperea calităţii servirii de către cetăţeni. din punct de vedere calitativ. factorii economici şi concurenţiali. „plusul calitativ şi de utilitate al procesului faţă de calitatea elementelor folosite”. Din această definiţie rezultă : . Potrivit acestui standard. factorii socio-politico-culturali. Administraţia publică şi serviciile publice au rămas o vreme în afara acestui concept. păreri ale cetăţeanului despre oferta respectivă. ea există numai în relaţie cu cerinţele. calitatea reprezintă: „ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unei entităţi. valorile organizaţionale. psiho-senzorială a produsului. impresii şi imagini ale întreprinderii. procesele organizaţionale ale serviciilor. personalul. conform standardului ISO 9000:2000 calitatea reprezintă „măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplinesc cerinţele” [114. 18 . care îi conferă acesteia aptitudinea de a satisface necesităţile exprimate şi implicite” [113. Serviciile publice trebuie adaptate şi personalizate cetăţeanului. prin care se ajunge la consensul internaţional în ceea ce priveşte termenii. astfel. p. socială. Domeniul serviciilor este un sector în care se confruntă percepţii. p. Apariţia standardelor din „familia ISO 9000” duce la formarea unei noi viziuni cu privire la calitate. 15]. definiţiile şi conceptele aplicabile calităţii. „crearea de avantaje de valoare pentru cetăţean”. 7]. de protecţia mediului. l-a avut Organizaţia Internaţională pentru Standardizare. în domeniul public şi a serviciilor publice locale. economică. factorii mediului furnizorilor. până când s-a ajuns la o criză. Această situaţie a dus la regândirea rolului calităţii în sfera serviciilor publice. factorii educaţionali ai resurselor umane. Calitatea în servicii poate fi definită drept „conformitatea cu exigenţele cetăţeanului”. astfel încât. În domeniul serviciilor este mult mai dificilă atingerea unei calităţi uniforme. În prezent se face referire în mod frecvent la termenul de calitate şi în domeniul public.

putem distinge (figura 1. p. Dar în opinia lui Alexandru Jivan. amabilitate. 90]: calitatea procesului servirii. disponibilitatea. conform structurii sistemului de servire şi organizării de întreprindere. În acest sens. unei impresii de calitate care să-l mulţumească. încrederea. prin intermediul percepţiilor. imaginilor.1. serviciul real oferit. etc. competitivitate. proceduri. conformitatea cu standardele.Potrivit afirmaţiei lui E. este aceea care e dată de componentele şi trăsăturile fizice ale ofertei (condiţii de timp. Joseph Juran în lucrarea „Juran on Quality by design” [52] ne propune următoarele elemente componente ale calităţii serviciilor: caracteristici. Astfel. Maragell „calitatea în administraţia publică înseamnă prestarea de servicii conform cerinţelor cetăţeanului” [60]. impresiilor. cost) Calitatea percepută Calitatea reală Indicatorii subiectivi satisfacţia generală faţă de serviciu. performanţe. calitatea în domeniul serviciilor are două componente [51. capabilităţile procesului. nivelul de calitate al efectului servirii. Indicatorii obiectivi timpul de realizare. care determină efecte de servire şi concomitent primirea de către beneficiar a unei satisfacţii. loc. amabilitatea. absenţa erorilor. promptitudine. numărul de erori sau timpul de răspuns Figura 1. Elementele componente ale abordării subiective şi obiective a calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare Sursa: elaborat de autor 19 . conceptul de calitate cuprinde desfăşurarea calitativă a activităţii.): Abordarea subiectivă a calităţii Abordarea obiectivă a calităţii se obţine pe baza mulţumirii primite de client.1.

preţurilor practicate. cât şi judecata. adesea greu de obţinut şi asupra ei se poate acţiona doar prin adecvarea la nevoile segmentului de clientelă în cauză. atât pentru calitate. 20 . mai nesigură. adică relaţia directă cu cetăţeanul. Atât cât este posibil. In domeniul serviciilor publice locale. pentru a asigura satisfacerea cetăţenilor. elementele componente ce pot constitui calitatea obiectivă sunt: gustul. a insista prea mult pe unul din aceste componente poate afecta calitatea însăşi sau poate amplifica nejustificat costurile de calitate. rezultă că trebuie respectate şi îndeplinite în mod echilibrat toate elementele. calitatea subiectivă va cuprinde impresiile cu privire la continuitatea serviciului (continuitatea livrării apei). - Abordarea subiectivă a calităţii – este obţinută prin imaginea pe care şi-o formează cetăţeanul asupra serviciului. şi aprecierea profesională. atât în ceea ce priveşte serviciul central (alimentarea cu apă). într-o situaţie data ( inclusiv de tarif). etc. flexibilitatea programului cu clienţii. instituţiile publice trebuie să acţioneze pentru crearea efectului real şi a celui subiectiv. calitatea poate fi corelată cu personalitatea. trebuie să se aibă în vedere că oferta trebuie să corespundă nevoilor segmentului de cetăţeni vizat. chiar dacă ea nu poate fi controlată înainte ca serviciul să fie consumat. servirea să fie excelentă. Aceste aspecte constituie un veritabil „triunghi al calităţii” [51. Dacă se doreşte atingerea unei calităţi înalte. În cazul nostru. Pentru atingerea calităţii sunt importante pe lângă procesul propriuzis. comportamentul în relaţia cu beneficiarul. p. astfel. atitudinea angajaţilor (faţă de consumator). exigenţelor segmentului de clientelă avut în vedere. calitatea trebuie măsurată în mod obiectiv.) şi toate împreună să formeze un ansamblu coerent şi permanent. instalarea apometrului. Managerul instituţiei publice care prestează serviciul public trebuie să se asigure de atingerea parametrilor obiectivi de calitate doriţi. iar neglijarea vreunuia va aduce de asemenea efecte negative. corespunzători nivelurilor propuse. cât şi pentru serviciile periferice (reparaţii. Dacă ne referim la serviciile de alimentare cu apă. 92]. satisface cetăţeanul. tocmai pentru a mări şansele atingerii calităţii dorite. Calitatea bună este aceea care. să se adreseze unui segment de clienţi precis şi să fie prestat pe toată durata corespunzătoare. cât şi pentru percepţia de calitate. De aici rezultă următoarea concluzie: serviciul public trebuie să fie prestat uniform.- Abordarea obiectivă a calităţii . Deşi această satisfacere resimţită în mod subiectiv este mai delicată. etc. transparenţa şi culoarea apei.este dată de componentele şi trăsăturile fizice ale ofertei de servicii. Din cele relatate mai sus. presiunea reţelei. mirosul.

orice aspect de calitate este pus în evidenţă în percepţia acestuia. reducerea pierderilor în reţea etc. Indicatorii de performanţă şi Managementul Calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare Particularităţile sectorului comunal de aprovizionare cu apă şi canalizare impun stabilirea şi calculul unor indicatori specifici de eficienţă economică. varietatea serviciilor. De aceea criteriile pe care cetăţenii le utilizează pentru evaluarea serviciilor publice locale sunt foarte subiective şi variază după circumstanţe. Aspectele care compun conceptul de calitate a servirii sunt: comportamentul şi atitudinea (primitoare a) personalului. inclusiv în sensul că. atitudinea prestatorului. durata servirii. de multe ori. mai complexă. irepetabile (strict la fel). iar aceasta din urmă poate fi diferită de cum o gândeşte managerul instituţiei. 21 . imateriale (nu îmbracă nici o formă). non-calitatea poate costa mai mult. Se întâmplă. ce trebuie să cuprindă o serie de aspecte referitoare la: utilizarea cât mai eficientă a resurselor de apă.Calitatea este o problemă de echilibru. şi gradul de personalizare. În condiţii normale. deşi ea necesită unele costuri. dar şi pentru rezultatul efectiv al acesteia. în percepţia cetăţeanului (de exemplu: atunci când nu există experienţe anterioare ca termen de comparaţie). posibilităţile de informare şi reclamaţii. amplasarea unităţii de servire şi accesul la ea.2. suficiente pentru aprecierea serviciilor publice. cetăţenii pot considera cele mai importante caracteristici de calitate a serviciilor publice ca: preţul. De asemenea. aspectul exterior. Acesta este rezultatul faptului că serviciile sunt intangibile (ceea ce înseamnă că ele nu pot fi măsurate). din motiv că aprecierile pot fi diferite la nivelul cetăţenilor faţă de percepţia din partea prestatorului direct. reducerea consumurilor specifice. respectiv interior şi confortul existent. ca preţul să fie considerat măsura calităţii serviciului public. complexitatea serviciilor şi produselor oferite. Aceste elemente au o importanţă deosebită pentru formarea imaginii subiective a cetăţeanului. e necesari ca cetăţenii să utilizeze servicii de acelaşi tip. Pentru a-şi putea asigura elemente de cunoaştere concretă. Legăturile dintre calitatea percepută şi calitatea reală sunt foarte importante. Cetăţeanul îşi dă seama foarte rar că este bine servit şi exteriorizează acest lucru şi mai puţin. comparabile sau asemănătoare înainte de a beneficia de serviciul respectiv. 1. pe mai multe planuri. între percepţiile de calitate ale diferiţilor clienţi apar variaţiile nelimitate. comoditatea personală. rapiditatea servirii.

22 . avându-se în vedere: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ. b) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor. urmărit la nivelul furnizorului şi care reprezintă o condiţie de acordare sau de retragere a licenţei. dar pentru care nu este prevăzut penalizare în contractele de furnizare. în condiţiile realizării unei prestaţii. După cum arată cercetările. dat fiind faptul că sistarea alimentării cu apă poate avea efecte negative asupra populaţiei şi a economiei naţionale. Indicatorul de performanţă reprezintă măsura cantitativă a unui aspect particular al performanţei operatorului sau al standardului serviciului. p. în cazul nerealizării lui. d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului. în cazul nerealizării lui. Principalele probleme care necesită atenţie în aprovizionarea cu apă potabilă a consumatorilor sunt: asigurarea unui grad înalt în alimentare.parametru al serviciului de furnizare al cărui nivel minim de calitate se stabileşte şi pentru care este prevăzut penalizare în licenţă sau în contractele de furnizare. Evaluarea eficienţei în acest sector. O importanţă deosebită în analiza eficienţei economice din sectorul de alimentare cu apă şi de canalizare prezintă consumurile specifice.Indicatorii de performanţă sunt utilizaţi în toată lumea. reflectă un grad înalt de tehnicitate al instalaţiei. corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ.parametru al serviciului de furnizare. şi a eficacităţii operatorului. simplificând astfel o evaluare complexă. indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le respecte şi să le îndeplinească serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare. garantat . c) excluderea oricărei discriminări. privind accesul la serviciile de apă şi de canalizare. pentru care se stabileşte nivelul minim de calitate. Pentru a-şi realiza obiectivele. întrucât nivelul redus al acestora. ca instrumente de lucru. implică şi calculul unor indicatori care să exprime siguranţa în funcţionare a instalaţiilor şi echipamentelor sub aspectul continuităţii. în multe sectoare economice. Indicatorul de performanţă asistă la monitorizarea şi evaluarea eficienţei. 70-71]. menţinerea în timp a debitului şi presiunii între anumite limite etc [97. Indicatorul de performanţă poate fi : general . operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să atingă grade înalte de eficienţă şi eficacitate.

precum şi a îmbunătăţirilor aduse sistemului prin reabilitare. Indicatori de performanţă sunt stabiliţi. existenţa sau lipsa acestui departament variază de la întreprindere la întreprindere. performanţele financiare. consumul şi producţia de apă. din capitolul II din prezenta lucrare. Indicatori de calitate a serviciului. el nu mai este considerat de mult timp „o modă” în ţările care l-au abordat cu rigurozitate şi responsabilitate. calculate pe cel puţin doi ani. certificarea. aceşti indicatori sunt prezentaţi în tabelul A 1. Managementul calităţii reprezintă acea parte a ştiinţei managementului. performanţele sistemului. această perioadă trebuie să acopere începerea rambursării creditului. în concordanţă cu structura organizaţională a operatorului: Indicatori ai apei. duce la obţinerea de avantaje concurenţiale. Indicatorii de performanţă sunt mijloace de măsurare a factorilor importanţi pentru durabilitate. în cazul în care finanţarea implică şi credite. 23 . organizarea şi coordonarea. calitatea serviciilor. care să exprime: nivelul de acoperire a serviciului. calculaţi şi analizaţi de către departamentul de management al calităţii din cadrul întreprinderii. apa nejustificată. Indicatori fizici. practicile de contorizare. La începutul secolului al XXI-lea managementul calităţii reprezintă o „teorie a lumii moderne”. ţinerea sub control şi îmbunătăţirea continuă a calităţii în cadrul firmei.1 şi calculaţi în paragraful 2. Evaluarea performanţelor se poate realiza cu ajutorul unor date istorice. Indicatori operaţionali. În mod sintetic. Aceşti indicatori pot fi grupaţi în şase categorii. investiţiile de capital.2. Pentru a demonstra durabilitatea proiectului. Pentru realizarea proiecţiilor se recomandă calcularea datelor pentru cel puţin cinci ani. Implementarea sistemului de management al calităţii. pentru a acoperi perioada de după terminarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare. cât şi pe cea europeană. la nivel de întreprindere. facturarea şi încasarea. atât pe piaţa internă. care se ocupă cu planificarea. Indicatori de personal. costuri şi personal.Literatura de specialitate propune o serie de indicatori de performanţă pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare. Indicatori financiari. asigurarea.

De asemenea expectativa poate fi sinonim cu aşteptare. a acţiunilor şi a sistemului care să permită satisfacerea necesităţilor şi expectativelor1 cetăţenilor” [63. 18]. 74]. 1 24 . planificarea reprezintă ansamblul de activităţi prin care se fixează şi se stabilesc obiectivele şi mijloacele necesare pentru realizarea sarcinilor propuse. Termenul expectativă se referă la probabilitatea subiectivă a unui individ de a obţine ceva. acestea luând forma politicii privind calitatea. şi dezvoltarea proceselor care să facă posibilă realizarea acestor caracteristici. Standardul ISO 9000:2000 conţine o definiţie asemănătoare. dar face referiri clare asupra proceselor operaţionale şi resursele necesare îndeplinirii obiectivelor calităţii [115]. Deci. Iar planificarea externă a calităţii are ca scop identificarea clienţilor şi stabilirea nevoilor acestora. a procedeelor. 40]. precum şi cerinţele privind implementarea elementelor sistemului calităţii” [113]. p. în termenii calităţii putem spune că este probabilitatea estimată de către client în privinţa serviciului care să satisfacă o necesitate dată. una din principalele funcţii ale managementului calităţii este planificarea calităţii.Conform conceptului de „trilogie a calităţii” definit de Joseph Juran. se va produce satisfacerea ei. Standardul ISO 8402. prin intermediul planificării operaţionale. Din această definiţie. în cazul nostru aşteptările consumatorilor. p. Planificarea şi înfiinţarea unui serviciu public de infrastructură comunală trebuie să se bazeze pe cererile şi necesităţile populaţiei. ţinând cont şi de percepţia pe care o are cetăţeanul despre serviciile date. Doar atunci când percepţia egalează sau depăşeşte aşteptările persoanei. p. şi defineşte planificarea calităţii ca fiind „ansamblul activităţilor prin care se stabilesc obiectivele şi cerinţele referitoare la calitate. ne oferă o abordare puţin diferită. pe baza studiilor de piaţă [71. rezultă că planificarea calităţii se divide în 2 componente: planificarea strategică planificarea operaţională Planificarea strategică constă în formularea de principii de bază şi de direcţii referitoare la calitate. În sectorul public „planificarea calităţii înseamnă stabilirea politicilor. În cadrul planificării operaţionale se pot identifica: planificarea internă şi planificarea externă a calităţii Prin planificarea internă a calităţii se urmăreşte transpunerea dorinţelor clienţilor în caracteristici ale produsului şi serviciului. Potrivit lui Juran „planificarea calităţii este activitatea de fixare a obiectivelor de calitate şi elaborare a produselor şi proceselor necesare pentru atingerea acelor obiective” [53. Concretizarea principiilor şi direcţiilor se realizează la nivel operativ.

Modelele de planificare a calităţii Model lui Juran J. Din tabelul de mai jos se poate observa că ambele modele conţin acelaşi număr de etape. Descoperirea şi concretizarea necesităţilor cetăţenilor. Este important. elaborarea caracteristicilor produselor care să răspundă nevoilor clienţilor. identificarea clienţilor.Descoperirea necesităţilor cetăţenilor . gaz. şi Dobrin C. p. ca: existenţa resurselor. dar în domeniul public Moldoveanu G.). pentru serviciile publice [63. Tabelul 1. etc. şi Dobrin C. elaborarea proceselor care să producă respectivele caracteristici. 19] Fixarea obiectivelor de calitate Identificarea clienţilor Determinarea nevoilor clienţilor Elaborarea caracteristicilor produselor care să răspundă nevoilor clienţilor Elaborarea proceselor care să producă respectivele caracteristici Stabilirea metodelor de control Modelul lui Moldoveanu G. 40] .3. stabilirea sistemului de indicatori. propus de Joseph Juran în lucrarea „Planificarea calităţii.Concretizarea necesităţilor cetăţenilor . 40]: identificarea segmentului de cetăţeni. proiectarea serviciului public. determinarea nevoilor clienţilor. incompatibilitatea intereselor. necesitatea existenţei unui asemenea serviciu public local. Aceste etape sunt eficiente şi foarte des utilizate în sfera producţiei. În cadrul acestei etape este definit segmentul de cetăţeni care vor beneficia de serviciul respectiv. să se stabilească 25 .Stabilirea sistemului de indicatori . 19]: fixarea obiectivelor de calitate. În cele ce urmează vom analiza conţinutul fiecărei etape: Identificarea segmentului de cetăţeni. În anumite cazuri aceste etape pot fi combinate unele cu altele.Stabilirea unităţilor de măsură .3. e bine ştiut faptul că pentru existenţă omul are nevoie în primul rând de servicii comunale (apă.Identificarea segmentului de cetăţeni . stabilirea metodelor de control.Proiectarea serviciului public . transport.). deoarece. În cazul nostru. beneficiarii sau clienţii vor fi toţi locuitorii unei localităţi. rezultatul prestării serviciului. p. ne propun următoarele etape [63. salubrizare. dar cu mici diferenţieri ale conţinutului. concretizarea necesităţilor cetăţenilor. proiectarea procesului de prestare. stabilirea unităţilor de măsură. de asemenea. întreprinderea trebuie să parcurgă mai multe etape. p. poate fi influenţată de mai mulţi factori. În vederea realizării unui proces de planificare eficient. [53.Proiectarea procesului de prestare Sursa: elaborat de autor - Potrivit modelului. p. descoperirea necesităţilor cetăţenilor.Proiectarea unui serviciu de calitate. se disting următoarele etape universal valabile [53. ca atunci când se proiectează calitatea unui serviciu comunal. În literatura de specialitate pot fi întâlnite mai multe opinii cu privire la acest subiect (tabelul 1.

trebuie de determinat şi unităţile de măsură. Acţiunile de măsurare trebuie să persiste pe tot parcursul procesului. Pentru a şti ce aspect este prioritar de îndeplinit pentru a spori calitatea este necesară cunoaşterea percepţiei pe care o are cetăţeanul asupra diferitelor dispozitive. un alt indicator de calitate – timpul de operare. Pentru colectarea acestor date se pot folosi mai multe tehnici sau o combinaţie de tehnici. petiţii să fie cât mai scurt. Stabilirea unităţilor de măsură şi a sistemului de indicatori.Ca timpul necesar pentru realizare unui demers. şi a percepţiei. şi cea mai valoroasă informaţie poate fi obţinută direct de la populaţie. putem concluziona că populaţia doreşte: . astfel încât serviciul să fie înzestrat cu caracteristici de calitate. ce compun şi însoţesc serviciul. în cele ce urmează vom analiza un exemplu: unui serviciu comunal i se cere să-şi realizeze serviciile cu rapiditate. este bine de comunicat cu beneficiarii. necesităţile şi expectativele care au fost identificate anterior. cât şi aşteptările Pe de altă parte. Satisfacţia intervine atunci când percepţia persoanei depăşeşte sau egalează aşteptările pe care acesta le va avea. Informaţia poate fi obţinută de la experţi. vom prezenta ca exemplu câţiva indicatori de calitate: timpul de aşteptare „la coadă” pentru un serviciu administrativ. să se poată stabili un sistem de indicatori de calitate. În cele ce urmează. reclamaţii. respectiv. în timpul proiectării calităţii trebuie să se ţină seama nu numai de ceea ce solicită cetăţenii. De fapt organizaţia trebuie să răspundă acestor nevoi şi să adopte acţiuni oportune şi să stabilească indicatori după care se vor determina standardele de calitate. procentajul de cetăţeni care se întorc la biroul respectiv pentru că nu şi-au rezolvat corespunzător problema. Pentru a se înţelege mai bine. respectiv cu proprietăţi care să satisfacă atât nevoile. care cunosc situaţia respectivă. Astfel încât.Să aştepte puţin timp până să fie deservit. fără măsurare nu este posibilă stabilirea unor obiective privind calitatea şi nici evaluarea finală. . Odată ce am identificat necesităţile cetăţenilor şi le-am tradus în limbajul specific organizaţiei. 26 . Aceste unităţi de măsură reprezintă indicatori de calitate şi pun la dispoziţia organizaţiei informaţii cu privire la comportamentul. În această etapă informaţiile şi expresiile obţinute de la populaţie trebuie să fie traduse în termeni utilizaţi de organizaţie. precum şi un sistem de măsurare a efectului. De fapt. Deci. timpul mediu de soluţionare pentru un client. de aici rezultă. astfel organizaţia va obţine următorul indicator – timpul de aşteptare. Pentru a determina aşteptările populaţiei asupra unui serviciu comunal.necesităţile şi expectativele cetăţenilor. ci şi de stadiul actual a ceea ce ei cer.

este momentul proiectării serviciului şi a procesului necesar pentru producerea lui. proiecte. adică acţiunile de evaluare al procesului. contracte cu beneficiarii sau cu exigenţe implicite ale consumatorilor [58. In domeniul calităţii controlul constă în verificarea prin examinare.. 27 . încercare. principiile şi sistemele care trebuie utilizate. după ce au fost cunoscute exigenţele clientului. 62]. astfel încât să se poată defini în mod detaliat conţinutul serviciului. periodică sau inopinată a unor domenii sau a activităţii unor persoane fizice sau juridice în scopul cunoaşterii realităţii şi adoptării măsurilor necesare pentru a preîntâmpina sau înlătura eventualele nereguli. p. numărul de demersuri pe care trebuie să le facă un cetăţean pentru a rezolva o problemă. Proiectarea serviciului public şi a procesului de prestare.- timpul folosit pentru a completa un proces administrativ. De asemenea. Controlul este întâlnit în toate domeniile vieţii economico-sociale fiind impus de apariţia abaterilor mai mult sau mai puţin frecvente sau sistematice de la ceea ce se consideră normal. inconveniente. care găsesc de muncă după un curs de formare profesională. metodele. 175]. Controlul calităţii se desfăşoară pentru toate sferele activităţii. pentru că ei fac referinţă la caracteristicile şi parametrii serviciului şi permit măsurarea lui. într-o perioadă dată de timp. gradul de punctualitate în transportul public. abateri. adică al servirii. al doilea element îl reprezintă controlul calităţii. gradul de satisfacţie al cetăţenilor faţă de un serviciu [63. Proiectarea serviciului reprezintă determinarea caracteristicilor şi parametrilor de care trebuie să se ţină cont pentru a satisface necesităţile şi aşteptările clientului. timpul mediu de deplasare a unui automobil prin oraş. În cadrul proiectării procesului se vor defini mijloacele. intervalul în care se răspunde unei solicitări. În această etapă. numărul de persoane. Această activitate se concretizează în verificarea permanentă. În această fază se poate de utilizat indicatorii de calitate. p. numărul de plângeri. În continuare se va face proiectarea procesului prin care se realizează serviciul. analiză. a nivelurilor caracteristicilor de calitate şi a corespondenţei acestora cu valori prestabilite prin standarde. în timpul proiectării serviciului se vor stabili mijloacele pentru a-l menţine la nivelul stabilit. măsurare etc. Potrivit aceleiaşi teorii de „trilogia calităţii”. precum şi cei amintiţi mai sus.

Pe de altă parte.utilizându-se procedee şi mijloace specifice: verificarea calităţii resurselor. inclusiv a celor umane. p. A controla înseamnă în primul rând a măsura. În al doilea rând. în servicii. obiectul controlului calităţii nu-l reprezintă dimensiunile fizice. pentru a 28 . o consecinţă a definirii calităţii în termeni de satisfacere a necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor o reprezintă situarea evaluării satisfacerii clientului într-un punct central. proceselor de producţie. nu se pot cunoaşte nici rezultatele şi nici dacă acestea corespund obiectivelor fixate anterior. de regula. Caracteristicile serviciilor fac ca şi controlul calităţii realizat asupra lor să prezinte anumite particularităţi [63.producerea serviciului este simultană cu prestarea sa. ci un alt tip de caracteristici. Măsurarea este un proces cheie în orice organizaţie. Aceasta împiedică realizarea unui control de calitate al serviciului înainte ca acesta să ajungă la client. prin urmare: procesele de realizare a calităţii. Standardul ISO 8402 defineşte evaluarea calităţii ca reprezentând examinarea sistematică. de asemenea. pentru că sunt numeroşi parametri care se pretează la măsurările cantitative şi a analizei statistice. timpul. În consecinţă. clientul primeşte un serviciu deficient. p. pentru a avea astfel posibilitatea de a respinge acele caracteristici care nu corespund cu standardele prevăzute. în fiecare din etapele traiectoriei produsului. în scopul eliminării deficienţelor şi prevenirii apariţiei lor în procesele ulterioare. Dacă nu se măsoară. nu este posibilă rectificarea acestuia. rezultatele acestor procese referitoare la calitate şi sistemul calităţii întreprinderii. Nu se va şti dacă ceea ce s-a obţinut se adaptează standardelor de calitate şi. în raport cu obiectivele şi standardele prestabilite. în ideea că este mai puţin costisitor să eviţi fabricarea produselor deficiente prin intermediul controlului procesului decât să respingi produsele deja terminate. Fără a măsura. precum: integralitatea serviciului. Dacă acestea nu corespund cu standardele. efectuată pentru a determina în ce măsură o entitate este capabilă să satisfacă cerinţele specificate [113. termenul de execuţie etc. nici al organizaţiei. nu se poate şti care este randamentul indivizilor. Totuşi aceasta nu împiedică folosirea tehnicilor statistice clasice. nici al proceselor. Această evaluare şi supraveghere are în vedere. inclusiv în faza proiectării. 15]. nu se va şti până la ce nivel a fost realizată calitatea planificată. 86]: În primul rând . Acest principiu a fost deja aplicat în producţia industriala. Funcţia de control se referă la ansamblul activităţilor de supraveghere a desfăşurării proceselor şi de evaluare a rezultatelor în domeniul calităţii. a rezultatelor obţinute etc. calitatea trebuie să fie evaluată pe tot parcursul procesului.

Reuşita în această corelare şi chiar în cazul în care percepţia ar depăşi aşteptările condiţionează dobândirea calităţii asupra serviciului. precum timpul de realizare. important de altfel în orice activitate. Aceşti indicatori se pot raporta la factori precum satisfacţia generală faţă de serviciu. ci de a înţelege până la ce punct clientul se simte satisfăcut de produsul sau serviciul primit. va exista satisfacţie atunci când percepţia asupra serviciului va fi cel puţin egală cu aşteptările care vor exista în legătură cu acesta. privind eficienţa (relaţia cost / beneficiu în procesele interne). Indicatorii obiectivi se centrează pe măsuri privind aspecte cuantificabile. sunt stabilite de către clienţi. Cunoaşterea expectativelor clienţilor este esenţială atât pentru planificarea calităţii cât şi pentru evaluarea sa. de care trebuie să se ţină seama în evaluarea unui serviciu. Acest lucru.evalua calitatea adevărată (calitatea realizată sau reală). se remarcă importanţa măsurării în cadrul organizaţiei. Această categorie va cuprinde evaluarea proceselor care se desfăşoară în interiorul organizaţiei. Fără măsurare nu se poate corecta şi. Sistemul poate fi bazat pe două tipuri de indicatori: subiectivi şi obiectivi. respectiv pentru controlul şi analiza plângerilor şi reclamaţiilor. numărul de erori sau timpul de răspuns. încrederea. Sistemul de măsurare referitor la client permite estimarea eficacităţii. îmbunătăţi. 29 . costurile pentru calitate. cel referitor la organizaţie cuprinde acele măsuri. să acţioneze pentru îmbunătăţirea calităţii. amabilitatea. Indicatorii subiectivi includ studii despre satisfacerea clienţilor şi sunt meniţi să determine percepţia pe care o au aceştia despre calitatea serviciului. în care se conştientizează faptul potrivit căruia calitatea trebuie să fie realizată. disponibilitatea. ulterior. randamentul angajaţilor etc. Criteriile. adică de la ce punct s-a realizat calitatea. Nu mai este vorba doar de a verifica conformitatea cu anumite standarde de calitate. pentru că în ele se implică mulţi factori subiectivi care au legătură cu satisfacţia clienţilor. Sistemul de măsurare pentru calitate trebuie să ţină cont de două aspecte: cel referitor la client. Această idee era deja prezentă în faza planificării calităţii. De fapt. să evalueze percepţia pe care o au despre serviciul respectiv şi despre diferitele sale să detecteze erorile şi cauzele acestora. În fiecare caz. unde vor fi incluse diferite măsuri de satisfacere a doleanţelor acestui client şi de îndeplinirea standardelor de calitate. punând în relaţie necesităţile şi componente. este în mod special relevant în servicii. O organizaţie interesată de calitate va trebui aşadar: să identifice necesităţile şi expectativele clienţilor săi.

Este. 362]. punând accentul pe formarea şi motivarea personalului [71. De aceea s-a introdus sistemul „certificării calităţii”. ce conduc la funcţionarea eficientă a unei organizaţii atât din punct de vedere al calităţii. presupune proiectarea şi implementarea simplificată a acestora. clar că planificarea. seria ISO 9000 sunt standarde generale.3. 22000 în cadrul unui sistem integrat de management al calităţii La începutul mileniului XXI s-a conturat o nouă direcţie a managementului calităţii. proces sau serviciu este conform cu cerinţele specificate”. Problemă care va fi cercetată mai detaliat în capitolul III din prezenta teză. pe care le achiziţionează. Sistemul de management integrat între două sau mai multe standarde. 56]. Managementul integrat al calităţii permite satisfacerea cerinţelor mediului extern al organizaţiei (cerinţele clienţilor şi ale societăţii în ansamblu) şi ale mediului său intern. Se poate observa. Necesitatea certificării este impusă de creşterea volumului şi complexităţii serviciilor. creştere care creează dificultăţi beneficiarilor în aprecierea calităţii. p. privitor la o serie de factori ai serviciului care permit elaborarea unor noi obiective de îmbunătăţire. precum şi facilitează optimizarea eforturilor şi elimină incoerenţele. Prin certificare se înţelege .procedura prin care o terţă parte dă o asigurare scrisă că un produs. un sistem integrat de management reprezintă o abordare managerială logică şi sistemică. evaluarea şi îmbunătăţirea se împletesc strâns formând un singur proces: îmbunătăţirea permanentă. În cazul certificării.. a apărut necesitatea introducerii unor practici noi. că pentru serviciile ce sunt deja în stare de derulare planificarea calităţii pleacă de la o evaluare a satisfacţiei clientului. p. Abordarea standardelor ISO 9001. La rândul său. definiţie formulată de Ghidul ISO/ICE 2. care conţin recomandări privind managementul calităţii şi cerinţele pentru asigurarea calităţii. referitoare la creşterea eficienţei tuturor proceselor.expectativele clienţilor cu percepţia pe care aceştia o au despre serviciul respectiv. ceea ce contribuie la decizii strategice şi operaţionale optime care iau în considerare toate aspectele esenţiale. care să asigure creşterea încrederii cetăţenilor. destinate să dea încredere clientului în ceea ce priveşte satisfacerea nevoilor sale. preluată şi în standardul SR 10000-1 [123. 30 . cât şi al mediului sau siguranţei şi igienei alimentare etc. care presupune abordarea integrată a managementului calităţii. 1. 14001. În condiţiile diversificării şi înnoirii rapide a ofertei de servicii şi a mondializării pieţelor. privind calitatea serviciilor. astfel. deci.

Siguranţa alimentelor. grafice.siguranţa alimentelor.mediu – sănătate şi securitate ocupaţională etc. documentare. Metode de ţinere histograme. instrucţiuni de lucru/ de control. îmbunătăţire continuă Etape în dezvoltare Analiza iniţială de Evaluarea punctelor mediu critice şi analiza riscurilor ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 ISO 22000:2005 Documente de referinţă Manual/cod etic. doar semiintegrat. diferenţiindu-se în dependenţă de standardele utilizate. ş. calitate . de aceea. este oportună abordarea integrată a managementului calităţii. calitate .securitatea informaţiilor.03. care în opinia noastră prezintă anumite aspecte comparative din punct de vedere structural (tabelul 1. Analizând practica naţională întâlnim peste 200 de întreprinderi din diferite domenii care au implementat un sistem de management al calităţii conform unui standard: ISO 9001.Mediu . societate Părţi interesate Pregătire. furnizori. dar nici o întreprindere n-a implementat aceste standarde integrat. înregistrări. proceduri. clienţi. OHSAS 18000. diagrama cauză-efect. configuraţia lor.În literatura de specialitate. Documentaţia sistemului Documentaţie Legea privind Legea privind produsele tehnică de produs protecţia mediului alimentare înconjurător 1515-XII N 78-XV din 18.4. Aspecte comparative între sistemele de management al calităţii Calitate Mediu Securitatea Alimentară Furnizează încredere în capacitatea organizaţiei de a da satisfacţie Obiectiv privind: Produs Performanţă de mediu Securitate alimentară Proces Proces Proces Ţine sub control Produs Produs Riscul alimentar Aspecte de mediu Proprietari.a[75.): Tabel 1. 533] 31 . pot fi întâlnite mai multe tipuri de sisteme integrate. analiza Pareto. ISO 14001. ISO 22000.1993 Examinarea capabilităţii sistemului de a asigura atingerea obiectivelor şi Obiectiv audit identificarea oportunităţilor pentru îmbunătăţirea eficacităţii sistemului intern Examinarea conformităţii sistemului de documente de referinţă Obiectiv audit extern Tehnici şi metode de management: fişa de colectare a datelor. menţinere. De exemplu: calitate – mediu. angajaţi. calitate .mediu siguranţa alimentelor.06. diagrama de dispersie. calitate . implementare. sistemul cel mai potrivit serviciilor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare ar fi Sistemul Integrat Calitate .4.2004 din 16. p.. sub control şi fişe de control îmbunătăţire Sursa: adaptat de autor după Oprea C. Reieşind din specificul sectorului cercetat.

• Creşterea încrederii clienţilor şi salariaţilor în companie. 2005 şi 2008. 2000. • Contribuţia la îmbunătăţirea imaginii firmei şi credibilităţii pe pieţele internaţionale. cât şi a fiecărui standard în parte (figura 1. dar să-i permită şi o evaluare a acestuia pe baza unui referenţial.Implementarea unui astfel de sistem va aduce avantaje atât din punct de vedere a sistemului. în mod constant. • Contribuţia la reducerea rebuturilor şi reclamaţiilor clienţilor. • Prelungirea duratei de valabilitate a produselor.TC 176 „Managementul calităţii şi asigurarea calităţii” al Organizaţiei Internaţionale de Standardizare. Avantaje pe care le prezintă fiecare standard în parte Sursa: elaborat de autor Ideea elaborării unor standarde care să uşureze implementarea unui sistem de calitate în cadrul unei firme.2. Sistemul Integrat de Management Calitate – Mediu . Astfel. Eforturile acestui comitet tehnic s-au concretizat în anul 1986.). în anul 1979. a fost pusă pentru prima data în cadrul comitetului tehnic . Cerinţe”. a băncilor. conform ultimilor modificări din noiembrie 2008. specifică cerinţele unui sistem de management al calităţii pentru organizaţiile care este necesar să demonstreze capabilitatea lor de a furniza produse care 32 . prin publicarea standardului ISO 8402. cât şi faţă de eventualii investitori Figura 1. Acest standard a fost revizuit ulterior în anul 1995.2. asiguratorilor şi a clienţilor • Economie de costuri printr-o gândire şi acţiune sistematică şi pro-activă • Siguranţa legală ca urmare a observării sistematice a legislaţiei de mediu relevante şi a reglementărilor prin intermediul căreia este implementată Avantaje ale ISO 22000:2005 • Garantarea calităţii igienice a produselor (siguranţa alimentelor). agenţiilor guvernamentale. unde pe parcursul acestei perioade a suferit multiple modificări din punct de vedere a conţinutului şi structurii. • Crearea unui avantaj competitiv. în capacitatea acesteia de a realiza exclusiv produse de calitate.Siguranţa Alimentelor Avantaje ale ISO 9001:2008 • Câştigarea încrederii clienţilor • Creşterea satisfacţiei clienţilor • Îmbunătăţirea continuă a performanţei generale • Adaptarea activă şi sistematică la modificările condiţiilor pieţei • Satisfacţia angajaţilor • Îmbunătăţirea performanţei • Transparenţa şi eficienţa proceselor interne ale organizaţiei • Evitarea erorilor în locul corectării lor • Economie de timp şi bani •Îndeplinirea politicii şi a obiectivelor companiei Avantaje ale ISO 14001:2004 • Sistematizarea tuturor activităţilor de mediu relevante care duc la reducerea riscurilor de mediu • Îmbunătăţirea performanţei mediului prin intermediul organizaţiei • Creşterea încrederii comunităţii. ISO 9001 „Sisteme de management al calităţii.

[139] ISO 9001:2008 nu conţine nici o cerinţă nouă ci aduce doar câteva clarificări la cerinţele existente în vechea ediţie şi introduce modificări pentru îmbunătăţirea compatibilităţii cu ISO 14001:2004. implementarea în paralel a mai multor standarde internaţionale. Secretarul General al ISO Alan Bryden a comentat: „Standardul revizuit ISO 9001 rezultă dintr-un proces structurat. autorităţi de reglementare. etc. • conţine unele clarificări utile pentru cerinţele existente. p. g) elaboratorilor de standarde conexe. Comparativ cu ISO 9001:2000. autorităţi de reglementare). din interiorul sau din exteriorul unei organizaţii. d) celor interesaţi de o înţelegere mutuală a terminologiei utilizate în managementul calităţii (de exemplu furnizori. din interiorul sau din exteriorul unei organizaţii. ISO 9001 specifică cerinţele unui sistem de management al calităţii pentru organizaţiile care doresc să demonstreze capabilitatea lor de a furniza produse care să îndeplinească cerinţele 33 .să îndeplinească cerinţele clienţilor precum şi cerinţele de reglementare aplicabile. având drept scop creşterea satisfacţiei clienţilor. ISO 9001:2008 este produsul unei examinări riguroase. oferă consultanţă sau instruire referitor la sistemul de management al calităţii adecvat acelei organizaţii. standardul pentru sistemele de management de mediu. care confirmă adecvarea pentru utilizarea ca reper internaţional pentru managementul calităţii”. • prezintă exemple de creştere a compatibilităţii cu ISO 14001:2004. Practica de revizuire periodică a standardelor ISO se face drept urmare a diverşilor factori cum ar fi: progresul tehnologic. care ia în considerare necesităţile utilizatorilor şi impacturile şi beneficiile posibile ale reviziilor. clienţi. 9]: a) organizaţiilor care caută să obţină avantaje prin implementarea unui sistem de management al calităţii. Prin urmare. b) organizaţiilor care caută să obţină încredere din partea furnizorilor că cerinţele lor referitoare la produse vor fi satisfăcute. noua ediţie 9001:2008: • nu specifică noi cerinţe. • prezintă în principal modificări editoriale. Acest standard poate fi aplicat [114. cerinţe noi referitoare la calitate şi siguranţă sau aspecte legate de interpretare şi aplicare. e) celor care. c) utilizatorilor produselor. organisme de certificare/ înregistrare). evaluează sistemul de management al calităţii sau îl auditează pentru conformitatea cu cerinţele ISO 9001 (de exemplu auditori. f) celor care.

cât şi asupra combinării şi interacţiunii acestora. având drept scop creşterea satisfacţiei [115. să măsoare şi să analizeze aceste procese. elementele de intrare în procesul următor. Pentru ca o organizaţie să funcţioneze eficace aceasta trebuie să identifice şi să conducă numeroase activităţi corelate. pentru a evalua capabilitatea organizaţiei de a satisface cerinţele clientului. inclusiv a proceselor de îmbunătăţire continuă a sistemului şi prin asigurarea conformităţii cu cerinţele clientului şi cu cele ale reglementărilor aplicabile. condusă astfel încât să permită transformarea elementelor de intrare în elemente de ieşire. c) să determine criteriile şi metodele necesare pentru a se asigura că atât operarea cât şi controlul acestor procese sunt eficace. p. care utilizează resurse. Adesea elementele de ieşire dintr-un proces constituie. 34 . cele de reglementare şi ale organizaţiei însăşi În momentul în care organizaţia doreşte să implementeze acest standarde. ea trebuie [115. poate fi considerată un proces. b) să determine succesiunea şi interacţiunea acestor procese. p. implementarea şi îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management al calităţii. O activitate. Un avantaj al abordării bazate pe proces este controlul permanent pe care acesta îl asigură. f) să implementeze acţiuni necesare pentru a realiza rezultatele planificate şi îmbunătăţirea continuă a acestor procese. b) urmăreşte să crească satisfacţia clientului prin aplicarea eficace a sistemului. Stabileşte cerinţele pentru un sistem de management al calităţii atunci când o organizaţie: a) are nevoie să demonstreze capabilitatea sa de a furniza consecvent produse care să satisfacă cerinţele clientului şi cerinţele reglementărilor aplicabile. în scopul creşterii satisfacţiei clientului prin îndeplinirea cerinţelor acestuia. d) să se asigure de disponibilitatea resurselor şi informaţiilor necesare pentru a susţine operarea şi monitorizarea acestor procese. în mod direct. Standardul ISO 9001 poate fi utilizat de părţi interne şi externe. inclusiv de organismele de certificare. atât asupra legăturii dintre procesele individuale în cadrul sistemului de procese. 1].clienţilor precum şi cerinţele de reglementare aplicabile. 12]: a) să identifice procesele necesare sistemului de management al calităţii şi aplicarea acestora în întreaga organizaţie. e) să monitorizeze. Acest standard promovează adoptarea unei abordări bazate pe proces în dezvoltarea.

care vine din engleză de la Plan – Do – Check – Act. .îmbunătăţirii continue a proceselor pe baza măsurărilor obiective [115.analiză şi îmbunătăţire Satisfacţie Elemente de intrare Realizarea produsului Produs Elemente de ieşire Figura 1. Îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii Sursa: [113] De asemenea în cadrul unui astfel de proces se poate de utilizat şi Ciclul lui Deming sau ciclul PEVA. p. „PEVA” – reprezintă abrevierea etapelor „Planifică – Efectuează – Verifică – Acţionează”. . În literatura de specialitate acest ciclu poate fi întâlnit sub denumirea de metodologia PDCA. precum şi raportarea rezultatelor.etapă care constă în implementarea proceselor. Monitorizarea satisfacţiei clientului necesită evaluarea informaţiilor referitoare la percepţia clientului asupra faptului că organizaţia a satisfăcut cerinţele sale. este prezentat modelul unui sistem de management al calităţii bazat pe proces. pe care îl joacă clienţii în definirea cerinţelor ca elemente de intrare. efectuează . Etapele acestei metodologii constau în : planifică – în această etapă se stabilesc obiectivele şi procesele necesare obţinerii rezultatelor în concordanţă cu cerinţele clientului şi cu politicile organizaţiei.obţinerii de rezultate în ceea ce priveşte performanţa şi eficacitatea procesului şi.necesităţii de a considera procesele în funcţie de valoarea adăugată.3.înţelegerii şi satisfacerii cerinţelor.Atunci când este utilizată în cadrul unui sistem de management al calităţii. 35 . Clienţi Responsabilitatea managamantului Clienţi Cerinţe Managementul Resurselor Măsurare. o astfel de abordare accentuează importanţa: . obiectivele şi cerinţele pentru produse. semnificativ.3. verifică – etapă alcătuită din monitorizarea şi măsurarea proceselor şi produselor faţă de politicile. În această figură este specificat rolul. În figura 1. 8]. .

Spania. p. conform standardului ISO 14001. Franţa. Sistemul de management de mediu este definit ca reprezentând acea parte a sistemului de management general. generând încrede pentru consumatori. implementarea. La recomandarea acestui grup s-a înfiinţat Comitetul tehnic ISO/CT 207 „Managementul de mediu”. s-a hotărât elaborarea unor standarde internaţionale referitoare la managementul de mediu în următoarele scopuri: pentru armonizarea standardelor existente. facilitează ţinerea sub control a proceselor întreprinderii. procedurile şi resursele pentru elaborarea. ca: Canada. unei sfere mai largi de interese. Acest standard avea titlul „Specificaţie pentru sistemele de management de mediu” – BS 7750. Primul standard de mediu a fost creat în anul 1992. 6]. etc. analiza şi menţinerea politicii de mediu [123. În vederea ameliorării situaţiei create. facilitează minimizarea impactului asupra mediului de către procesele întreprinderii. asigurând un sistem unitar de referinţă în acest domeniu. la nivel mondial s-au organizat un şir de întruniri. la iniţiativa Organizaţiei Internaţionale de Standardizare sa constituit – Grupul Strategic Consultativ privind Mediul Înconjurător. în cadrul cărora s-a luat diferite soluţii. o dată cu majorarea efectelor negative ale industrializării. astfel. La prima reuniune. Implementarea unui sistem al calităţii. Prin intermediul acestui sistem întreprinderea se orientează către clienţi. responsabilităţile. Acest grup avea ca sarcină principală: cercetarea oportunităţii elaborării unor standarde referitoare la managementul de mediu. care a avut loc în anul 1993. În schimb. 36 . de către Institutul Britanic de Standardizare. Irlanda. nevoi stabilite în cadrul unor relaţii contractuale. O a doua variantă a acestui standard a fost publicată în 1994 şi promova ideea implementării unui sistem de mediu care să prevină şi nu să detecteze efectele negative ale proceselor asupra mediului. care să faciliteze comerţul internaţional. au devenit deosebit de insistente după 1970.- acţionează – etapă ce cuprinde acţiuni de îmbunătăţire continuă a performanţelor proceselor. care include structura organizatorică. urmărind satisfacerea nevoilor acestora. potrivit familii ISO 9000. practicile. implementarea unui sistem de management de mediu. În perioada anilor 1990-1991. efecte care dobândeau o dimensiune planetară. răspunzând. Acest standard a servit ca bază la elaborarea şi dezvoltarea altor standarde de mediu în alte ţări. printre care şi elaborarea unor standarde de mediu. privind protecţia mediului. realizarea. activităţile de planificare. Preocupările. din punct de vedere al calităţii.

aplicabile oricărei organizaţii care urmăreşte: Implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management de mediu. Standardele ISO 14000 sunt standarde generale.1. Aceste standarde nu îşi asumă rolul de referenţial absolut. Implementarea cu succes a unui sistem de management de mediu este condiţionată de angajarea tuturor nivelurilor de conducere. Standardele ISO 14000 referitoare la sistemele de management de mediu au fost astfel concepute încât să poată fi aplicate de orice organizaţie. asupra mediului. 439]. şi ele pot fi grupate lor de mediu şi evaluarea progreselor înregistrate [71. Ele definesc modele de sisteme de management de mediu. Pe de altă parte.- pentru a oferi organizaţiilor un instrument care să faciliteze îmbunătăţirea performanţei Familia ISO 14000 include standardele menţionate în tabelul A 2. 37 . p. „legiuitor internaţional” [37. Certificarea /înregistrarea sistemului de management de mediu. sistemului cu acest standard. evaluarea performanţei de mediu. destinate pentru ţinerea sub control a impactului proceselor organizaţiei în ansamblu. Demonstrarea conformităţii sistemului cu acest standard. şi anume din perspectiva proceselor acesteia sau a produselor şi serviciilor pe care le obţine. oferă instrumentele necesare pentru evaluarea conformităţii sistemului de management de mediu cu referenţialul ales.). Realizarea unei autoevaluări sau declanşarea pe proprie răspundere a conformităţii Cerinţele acestui standard sunt integrabile în sistemul de management al organizaţiei şi elementele lui pot fi astfel adaptate încât să se asigure conformitatea cu cerinţele standardului. care pot fi implementate de o organizaţie în scopuri interne sau externe. indiferent de zona geografică sau de mediul socio-cultural în care îşi desfăşoară activitatea [123. printre care: politica de mediu a organizaţiei. Din componenţa acestei familii de standarde. Standardul ISO 14000 prevede cerinţe referitoare la sistemul de management de mediu. condiţiile concrete în care activează. 3] care să fie utilizat în scopul modificării obligaţiilor ce revin organizaţiilor în virtutea reglementărilor în vigoare referitoare la protecţia mediului sau altor reglementări aplicabile. p. în funcţie de modalitatea de abordare a aspectelor de mediu ale organizaţiei. mai face parte şi un standard de termeni şi definiţii referitoare la managementul de mediu (figura A 3. analiza preliminară şi evaluarea de mediu a amplasamentelor organizaţiei. p.1. natura activităţilor sale. Asigurarea conformităţii sistemului cu politica sa de mediu. pe 2 categorii. modalitatea concretă de aplicare a standardului depinde de o serie de factori. 4]. dar mai ales a conducerii de vârf a organizaţiei. Totodată.

ceea ce în traducere înseamnă „Analiza riscurilor. subliniindu-se.Laboratoarele NASA” şi .ISO 14001 „Sistem de management de mediu” – este un standard care specifică cerinţele pentru un sistem de management de mediu care să permită unei societăţi să formuleze şi să implementeze o politică şi obiective care iau în considerare cerinţele legale cu privire la aspectele semnificative de mediu. Acest concept a apărut la începutul anilor '60 în SUA. care joaca un rol major în acest domeniu”.. împreună cu reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale specializate în strânsă cooperare cu Comisia Codex Alimentarius. organism creat în colaborare cu Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) şi cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) pentru elaborarea de standarde referitoare la produsele alimentare. Standardul ISO 14001:2004 are o vastă aplicare pe plan internaţional şi conţine cerinţe obligatorii referitoare la respectarea legislaţiei sau altor reglementări de mediu aplicabile şi reprezintă standardul de referinţă pentru implementarea unui sistem de management de mediu. secretar general al ISO. Graţie parteneriatului ISO – Codex. Puncte critice de control”. care au aplicat această metodă în scopul realizării alimentaţiei astronauţilor. prevăzute de standardul ISO 14001. Structura elementelor sistemului de management de mediu. Standardul a fost elaborat în cadrul ISO de specialişti din domeniul industriei alimentare. elaborat pentru a asigura securitatea lanţurilor alimentare pe plan mondial. necesitatea îmbunătăţirii continue a tuturor proceselor pe care le implică un asemenea sistem. În anul 2004 a fost elaborată noua variantă a standardului ISO 14001. Standardul ISO 22000 este un nou standard internaţional. ISO 22000 cuprinde principiile HACCP şi integrează cerinţele standardelor cheie elaborate de diverse asociaţii de distribuitori. de asemenea. HACCP reprezintă abrevierea pentru „Hazard Analysis and Critical Control Point”. astfel. care răspunde de binecunoscutul sistem HACCP.. ISO 22000 va facilita implementarea sistemului HACCP şi a principiilor de igienă alimentară elaborate de Codex. Al treilea standard ce face parte din sistemul integrat de management al calităţii propus este ISO 22000.. referitor la igiena alimentelor. Primii care au utilizat aceste principii au fost . Alan Bryden. care prevedea 100% asigurare împotriva contaminării bacteriene şi a viruşilor patogeni. consideră că „participarea sectorului public la elaborarea familiei de standarde ISO 22000 este.Laboratoarele Armatei SUA”. mai ales cea a Comisiei Codex Alimentarius FAO/OMS. despre care am vorbit ceva mai sus.Corporaţia Pillsbury” alături de . s-a realizat urmând etapele ciclului PEVA. 38 . la nivel mondial. importantă.

sistemul de certificare HACCP a devenit o cerinţă legislativă obligatorie pentru întreprinderile industriei alimentare din Uniunea Europeană şi SUA. In ceea ce priveşte dimensiunea internaţională. depozitarea. In acest sistem sunt incluse aprovizionarea. este îngrijorată de presiunea exercitată de produsele din ţările emergente. Fiecare dintre aceste procese ale sistemului este evaluat din perspectiva probabilităţii de eşec. p. Potrivit unui raport recent al Parlamentului European referitor la asigurarea calităţii alimentelor HACCP.4. Principiile HACCP (figura 1. cum ar fi HACCP ( Sistemul de Analiză al Riscurilor şi Punctelor Critice de Control). relevă existenţa unor probleme de competitivitate în raport cu principalii parteneri comerciali ai UE. Aceasta solicită 39 . raportor al Parlamentului European. În scopul întăririi încrederii consumatorului în securitatea produselor alimentare în UE a fost adoptată Directiva nr. recepţia. distribuţiei şi serviciilor din alimentaţia publică atât pentru produsele deja existente cât şi pentru produsele noi. susţinută în numeroase rezoluţii ale Parlamentului European.) pot fi aplicate tuturor sectoarelor producătoare de alimente şi băuturi. d-na Maria Petre. [33. solicită o colaborare mai strânsă cu Organizaţia Internaţională de Standardizare ( ISO) şi o implementare cât mai vastă a unor sisteme alternative.HACCP reprezintă un sistem preventiv de control referitor la asigurarea calităţii produselor alimentare.4.93/43/EEC/ din 14 iunie 1993 privind igiena produselor alimentare. 9] În prezent. producţia şi livrarea. reafirmă în acest sens nevoia implementării conceptului de „ acces la piaţă calificată”. Principiile HACCP Sursa: adaptat de autor după Cumpanici A. care nu se ridică la acelaşi nivel de siguranţă şi calitate şi beneficiază de multe ori de un control îndoielnic. Principiul 1: Analiza pericolelor Principiul 2: Determinarea punctelor critice de control Principiul 3: Stabilirea limitelor critice HACCP Principiul 4: Elaborarea procedurilor de monitorizare Principiul 5: Elaborarea acţiunilor corective Principiul 6: Elaborarea procedurilor de verificare Principiul 7: Elaborarea documentaţiei şi păstrarea înregistrărilor Figura 1.

A. „Mileştii Mici” S.a.. „Resan”.A. organismul internaţional comun al FAO/OMS (Organizaţia pentru Agricultură şi Alimentaţie/Organizaţia Mondială a Sănătăţii).A.. care afirma .L.Sistem de management al siguranţei alimentului – Cerinţe pentru organizaţiile din domeniu” reprezintă un sistem de organizare şi asigurare a securităţii de producere şi prelucrare a produselor alimentare pe parcursul întregului lanţ operaţional: de la materie primă şi ambalaj până la livrarea produsului către consumatorul final. „Floarea Soarelui” S...A.R. Acest standard a fost elaborat de către Jacob Faergemand. Devenind în anul 1998 membră a comisiei Codex Alimentarius. ISO 22000:2005 îi permite întreprinderii să efectueze un control şi mai riguros al siguranţei produsului la toate etapele procesului de producţie şi să menţină calitatea la cel mai înalt nivel. În scopul conlucrării cu Comisia Codex Alimentarius FAO/OMS şi actualizării documentelor naţionale vizând circuitul produselor alimentare potrivit prescripţiilor internaţionale. „Aroma” S... care se bazează pe testarea periodică a materiei prime şi produsului finit.încheierea a cât mai multor acorduri bilaterale cu pieţele-cheie. Republica Moldova şi-a asumat îndatorirea de a proteja sănătatea consumatorilor. membru al comitetului ISO.A. precum şi a unor acorduri de combatere a contrafacerii.L. „Chateau Vartely” S.A. consideră necesare eforturi din partea Comisiei pentru a clarifica problemele cu care se confruntă protecţia internaţională a mărcilor [138]. controlul adecvat pe tot parcursul acestuia este esenţial”.A. „Franzeluţa” S..R... ş. „Cricova” S.. aşa ca: „Orhei-Vit” S. Principiile sistemului HACCP au fost implementate şi se implementează la o serie de întreprinderi şi din Republica Moldova. Guvernul Republicii Moldova a instituit la nivel naţional Comitetul Naţional Codex Alimentarius cu statut de organ consultativ al Guvernului Republicii Moldova în problemele unificării cerinţelor faţă de calitatea şi inofensivitatea circuitului alimentar şi ale propagării principiilor alimentaţiei sănătoase în conformitate cu recomandările Comisiei Codex Alimentarius. I. HACCP garantează un control permanent al întregului ciclu de producţie. urmând să-şi armonizeze reglementările naţionale cu normele internaţionale din Codex Alimentarius şi directivele Comunităţii Europene.A. „Incomlac” S.A. să susţină comerţul internaţional şi să unifice sub toate aspectele cerinţele faţă de produsele alimentare.…din moment ce riscurile alimentare pot interveni în orice etapă a lanţului alimentar. Spre deosebire de alte sisteme de control al calităţii. S.. Standardul ISO 22000:2005 . Acest standard este integrat cu ISO 9001 şi presupune un schimb interactiv de informaţii la toate 40 .M. „Acorex Wine Holding” S.. aceste obiective fiind primordiale în facilitarea aderării sale la Organizaţia Mondială a Comerţului. „Vismos” S.

etapele de producere, efectuarea managementului sistemic al proceselor de producţie, îndeplinirea programului de măsuri preventive obligatorii şi respectarea principiilor HACCP. 1.4. Concluzii la capitolul 1 Reieşind din conţinutul capitolului 1 al prezentei teze, putem formula următoarele concluzii: La nivel local administraţia publică locală înfiinţează şi organizează servicii de interes general pentru satisfacerea nevoilor create. Potrivit legislaţiei naţionale, la categoria serviciilor publice de infrastructură comunală pot fi atribuite următoarele activităţi: alimentarea cu apă; alimentarea cu energie termică; şi privat. Serviciile de apă şi canalizare sunt activităţi de utilitate publică şi de interes economic, care au drept scop asigurarea apei potabile şi a serviciilor de canalizare pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţilor. Serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare trebuie să întrunească următoarele caracteristici: universalitate, egalitate, continuitate, siguranţa persoanelor şi a serviciului, adaptabilitate şi gestiune pe termen lung, transparenţă şi suportabilitate. Un parametru important în prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare este calitatea. Calitatea în acest domeniu poate fi definită drept: „conformitatea cu exigenţele cetăţeanului”, „crearea de avantaje de valoare pentru cetăţean”, „plusul calitativ şi de utilitate al procesului faţă de calitatea elementelor folosite”. Calitatea în domeniul serviciilor are două componente: calitatea procesului servirii; nivelul de calitate al efectului servirii, serviciul real oferit. În acest sens, distingem abordarea subiectivă a calităţii – care se obţine pe baza mulţumirii primite de client, prin intermediul percepţiilor, impresiilor şi imaginilor, şi abordarea obiectivă a calităţii - este aceea care e dată de componentele şi trăsăturile fizice ale ofertei(condiţii de timp, loc, cost). De asemenea suntem în situaţia când obţinem următoarele relaţii: Abordarea subiectivă a calităţii = Calitatea percepută canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale; salubrizarea, înverzirea localităţilor; asigurarea cu transport public local; administrarea fondului locativ, public

41

Abordarea obiectivă a calităţii = Calitatea reală Particularităţile sectorului comunal de aprovizionare cu apă şi canalizare impun stabilirea şi calculul unor indicatori specifici de eficienţă economică, ce trebuie să cuprindă o serie de aspecte referitoare la: utilizarea cât mai eficientă a resurselor de apă, reducerea consumurilor specifice, reducerea pierderilor în reţea etc. Literatura de specialitate propune o serie de indicatori de performanţă pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, care să exprime: nivelul de acoperire a serviciului, consumul şi producţia de apă, apa nejustificată, practicile de contorizare, performanţele sistemului, costuri şi personal, calitatea serviciilor, facturarea şi încasarea, performanţele financiare, investiţiile de capital. Reieşind din specificul sectorului comunal de aprovizionare cu apă şi canalizare, implementarea sistemul de managemt cel mai potrivit ar fi Sistemul Integrat Calitate Mediu - Siguranţa alimentelor. Implementarea Sistemului Integrat de Management Calitate-Mediu-Siguranţa Alimentară va permite de a spori calitatea prestării serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, în baza optimizării raportului calitate/preţ, îmbunătăţind continuu calitatea apei potabile oferite şi reducând preţurile acesteia datorită diminuării costurilor la toate etapele procesului integral. Astfel, populaţia va beneficia de servicii comunale de alimentare cu apă şi canalizare calitative. În această ordine de idei se argumentează oportunitatea implementării Sistemului Integrat de Management Calitate-MediuSiguranţa Alimentară, ca bază pentru creşterea calităţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare.

42

2. DIAGNOSTICUL CALITĂŢII SERVICIILOR DE APROVIZIONARE CU APĂ ŞI CANALIZARE DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD A REPUBLICII MOLDOVA 2.1. Estimarea situaţiei actuale a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare din Regiunea de Dezvoltare Sud Aprovizionarea populaţiei cu apă potabilă constituie un element important al securităţii economice a fiecărui stat. Făcând parte din categoria necesităţilor vitale ale omului, accesul la apă potabilă exercită un impact crucial asupra dezvoltării umane. Alimentaţia populaţiei cu apă potabilă în cantităţi suficiente reprezintă una dintre direcţiile prioritare în politica şi acţiunile statului pentru sănătate. La fel de importantă este şi problema canalizării localităţilor, ambele probleme urmând a fi soluţionate concomitent, deoarece construcţia numai a sistemelor de alimentare cu apă, cu creşterea inevitabilă a volumului de ape uzate formate, în lipsa colectării şi epurării acestora, conduce la poluarea apelor de suprafaţă şi din fântâni. Serviciile de alimentare cu apă şi canalizare din republică, precum şi cele din regiunea de Sud, în ultimii ani, au fost supuse unor restructurări care au influenţat asupra calităţii serviciilor oferite. Aceste reforme au dus la deteriorarea stării tehnice a sistemului de alimentare cu apă, canalizare şi evacuare a apelor uzate. In vederea ameliorării situaţiei create în acest sector, statul a adoptat un şir de acte normative care prevăd măsuri ce ţin de modernizarea, reutilarea şi dezvoltarea sectorului dat : - Hotărârea Guvernului cu privire la ,,Restructurarea gospodăriei de alimentare cu apă şi canalizare” nr. 530 din 06.06.2000. - Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea „Programului de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova până în 2015” nr. 1406 din 30 decembrie 2005. - Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea „Strategiei privind aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova” nr. 662 din 2007. Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova include 8 raioane: Cahul, Cantemir, Leova, Taraclia, Cimişlia, Ştefan-Vodă, Basarabeasca, Căuşeni şi cuprinde 24% din suprafaţa teritoriului Republicii Moldova. Potrivit datelor din 01.01.2009, numărul populaţiei din regiune este de 524,5 mii locuitori, ceea ce constituie 15 % din totalul populaţiei. Infrastructura localităţilor este compusă din 10 oraşe fără statut de municipiu (dintre care 8 centre raionale) şi 278 localităţi rurale organizate în 177 comune. Oraşele regiunii sunt: Basarabeasca, Cahul,

43

2 55.9 56. 44 .1.M „Apă Canal” ŞtefanVodă Î. Tabelul 2.M D. O experienţă aparte în dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. Serviciile de alimentare cu apă şi canalizare pot fi gestionate: direct – de către o persoană publică (stat. 2008 35400 5100 12700 10000 13700 17600 7800 11100 Operatorul de servicii de alimentare cu apă Î.L Leova Î.M „Apă Canal” Cahul Î.5 16.: NP .M „Apă Canal” Taraclia Î.8 3909 8160 3911 7720 5078 6000 65. Căinari. prestează servicii comunale . Iargara.M „Apă Canal” Cantemir SRL Făclia Î. în marea majoritate a cazurilor.G. care are statut de SRL. NC – Numărul consumatorilor.Cantemir.1.7 35.).concesionate.9 Servicii de canalizare în anul 2007 NC mii** 26300 2400 350 1778 1400 8179 3900 P% 74. Consumatorii deserviţi în profil teritorial de către operatorii de servicii comunale Oraşul NP* la data 01. Cimişlia.1. ceea ce îi permite prestatorului să controleze mai riguros procesul şi să pună la dispoziţia consumatorilor săi servicii mai calitative. Leova. ne-o oferă prestatorul din oraşul Cimişlia. având. Căuşeni. P – Ponderea. Întreprinderea în cauză.5 76.P.3 10. excepţie făcând prestatorul de servicii comunale de alimentare cu apă din oraşul Cimişlia. comunitate. instituţie) şi indirect – de către o persoană privată (fizică sau juridică).Numărul populaţiei prezente. ca formă de organizare. Ştefan-vodă şi Taraclia. forma organizatorico-juridică întreprindere municipală.1 40 2. În oraşele – centre raionale din Regiunea de Dezvoltare Sud activează câte un operator de servicii de alimentare cu apă şi canalizare (tabelul 2. Cel mai mare oraş al regiunii este oraşul Cahul. În cazul în care se ia hotărârea gestiunii directe forma de organizate juridică poate fi: întreprinderea de stat sau întreprinderea municipală.M „Apă Canal” Basarabeasca Servicii de alimentare cu apă în anul 2007 NC P% mii** 33650 94.2 50.01.C.4 34.M „Apă Canal” Căuşeni Î.5 50 - Cahul Cantemir Cimişlia Leova Taraclia Căuşeni Ştefan-Vodă Basarabeasca Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică* şi datelor de la întreprinderi ** Legendă la tabelul 2.

Diferenţele se exprimă la nivel de asigurare cu apă. Nistru. Prut şi r. În general. etc.) 45 . Sisteme de alimentare cu apă în profil teritorial în anul 2007.9% din numărul total al acestora (tabelul 2. Tabelul 2.3%). cu 141.2. Regiunea de Dezvoltare Sud dispune de aşa tipuri de resurse de apă ca: râuri. au fost amplasate 181 de sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă. în anul 2008 numărul sistemelor de alimentare cu apă s-a mărit cu 12 unităţi. drumuri.3. gaze naturale.7 km mai mult faţă de anul 2007. lacuri şi ape subterane. Comparativ cu anul 2007. oraşele dispun de infrastructură comunală într-o măsură mai mare comparativ cu localităţile rurale.7 km (tabelul 2.2. ca urmare a punerii în funcţiune pe parcursul acestui an a 22 sisteme de alimentare cu apă în sectorul rural şi scoaterea din funcţiune a unui sistem. dintre care: 150 de sisteme rurale. Ponderea infrastructurii utilităţilor publice în Regiunea de Dezvoltare Sud este sub media pe ţară şi a unor regiuni de dezvoltare din Republica Moldova.) şi 8 sisteme urbane. care reprezintă 82. Apele acestor râuri şi cele subterane sânt cele mai accesibile şi mai bine repartizate pe teritoriul regiunii de sud. canalizare. Cea mai importantă resursă de apă este r. în Regiunea de Sud a Moldovei. dar lungimea reţelelor de alimentare cu apă din centrele raionale reprezintă 342.2008 Anul 2007 Numărul sistemelor de Numărul alimentare cu sistemelo apă r de rural urban alimenta re cu apă Total Regiunea Sud din care: Cahul Cantemir Cimişlia Leova Taraclia Căuşeni Ştefan-Vodă Basarabeasca 169 15 4 52 2 18 38 27 13 128 14 1 44 1 15 27 22 5 8 1 1 1 1 1 1 1 1 Anul 2008 Numărul sistemelo r de alimenta re cu apă 181 16 3 60 2 18 41 27 14 dintre care funcţionează rural rural Abaterea absolută Numă rul dintre care sistem funcţionează elor de rural urban alime ntare cu apă 12 1 -1 8 0 0 3 0 1 22 1 0 6 0 0 5 3 6 x x x x x x x x x 150 15 1 50 1 15 32 25 11 8 1 1 1 1 1 1 1 1 Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică În anul 2008 lungimea reţelelor de distribuţie în Regiunea de Sud a constituit 1645. Din numărul total de apeducte funcţionează 158 de sisteme (87.6 km. În anul 2008.Serviciile de alimentare cu apă.

c.c.8 m.3. centralizate în tabelele A 4.3 3.9 265.7 m.9 10.6 271.8 91.6 18.8 44.5 139. în regiunea de dezvoltare Sud. În anul 2008.1. 2006-2008 Oraşul lungimea totală 178.3 urban 79..Tabelul 2.c.5 m.8 urban 106.8 14. cel mai mare volum de apă furnizată la un locuitor revine raionului Basarabeasca cu 11. A 4.7 139.1.1. Cel mai mic consum se atestă în Cantemir.6 18.7 139.8 315.5 C an te m ir C ah ul C im iş lia L eo va V od ă T ar ac lia C ău şe ni 10. apă şi celui din RD Centru – 3.8 43.2.1 234.9 13.7 117.5 - Cahul Cantemir Cimişlia Leova Taraclia Căuşeni Ştefan-Vodă Basarabeasca Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică şi datele din Raportului Statistic nr.8 23.2 10.1 243 4.c.2 m.1 278.2 re pu bl ic re ă gi un ea de su d B as ar ab ea sc a Pe Pe Raioane le Figura 2. 16 14 12 10 8 6 4 2 0 14.9 11.7 261.2 7.5 0.8 91.6 44.6 18.8 43.8 40.5 291 272.8 38 57.8 91. anual (figura 2.3 329. A 4.2 m. Evoluţia lungimii apeductelor şi reţelelor de alimentare cu apă.0 213. 1 „Apeduct-Canalizare” a întreprinderilor analizate.2 Anul 2007 lungimea totală 151. În profil teritorial.3 382.5 237.9 m.5 139.2 10. anul 2008 Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică 46 Şt ef an . Făcând o comparaţie între regiunile de dezvoltare a ţării putem menţiona că unui locuitor din regiunea de dezvoltare Sud i-a revenit – 6.0 213.2 Anul 2006 rural 66..5 m.). pe când unui locuitor din RD Nord i-a fost repartizat – 4.6 57. urmat de Taraclia cu 10.3 urban 70. unui locuitor din republică i-a revenit 14.3 6 213 238. un locuitor beneficiind de 0.5 6.2 m. Cantitatea de apă furnizată pe cap de locuitor în Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova. apă.7 297.8 Anul 2008 rural 71.2 6.6 57.3 rural 71.9 5.c de apă [101] sau 41 litri/om/zi.7 308.3.4 19.8 40.c.6 271.1 15.8 23.c.4 8.8 4.c 4..

5 49. cu referinţă la apele de profunzime. hidrogen sulfurat (3-20 mg/l) – oraşul Căuşeni. de sulfaţi . magneziu. 47 . existenţa decalajelor între nivelul de dezvoltare a oraşelor şi satelor din regiune.4. ce nu corespund cerinţelor. sodiu. fier (1-2.în raionul Căuşeni.7 24.5 14. unde nu există sisteme centralizate de alimentare cu apă.6 21.8 67. De menţionat că 35% din populaţie are acces doar la apa potabilă din fântâni [4].5 mg/l) – în oraşul Cahul. În mediu pe republică de aceasta se folosesc aproape 2/3 din populaţie.).500-800mg/l (CMA-500mg/l). O sursă importantă a aprovizionării populaţiei cu apă potabilă o reprezintă – fântânele. unde ponderea fântânilor. sânt conţinutul ridicat de: fluor (2-16 mg/l) . în Regiunea de Dezvoltare Sud.După cum am menţionat şi mai sus.4.3 Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică O problemă stringentă. tehnică şi de uz gospodăresc. sânt utilizate şi apele subterane. Surse descentralizate de apă (fântâni) ce nu corespund cerinţelor sanitaro-igienice în profil teritorial.3 96. Cahul. în Regiunea de Sud a Moldovei.7 25. în paralel cu apele de suprafaţă. unde concentraţiile de cloruri ating valori de 350-700mg/l (CMA350mg/l). sulfaţi. iar pentru cele freatice – conţinutul de nitraţi. este de 50%. Din punct de vedere calitativ. Taraclia. Gradul ridicat de mineralizare al apei este cauzat de prezenţa în concentraţii ridicate a ionilor de calciu. situaţia cea mai gravă se înregistrează în raioanele: Căuşeni. sodiu – 220-600mg/l (CMA – 200mg/l). reziduu sec şi duritate totală.4%. sodiu şi cloruri: în raionul Taraclia. anul 2007 Numărul obiectivelor supuse supravegherii igienice Total pe Republică din care: Cahul Cantemir Cimişlia Leova Taraclia Căuşeni Ştefan-Vodă Basarabeasca 113882 1566 1735 2820 496 543 3334 1390 596 Numărul obiectivelor care nu corespund cerinţelor igienice 27779 1514 374 416 128 367 1647 289 145 Ponderea obiectivelor ce nu corespund cerinţelor igienice 24. Pentru aprovizionarea cu apă potabilă. acestea nu întrunesc condiţiile de potabilitate din cauza depăşirii indicatorilor specifici fizico-chimici şi microbiologici (tabelul 2. duce la diferenţierea nivelului accesului la alimentarea cu apă şi canalizare.4 20. în localităţile rurale ponderea acestora este mai mare de 14. Conform datelor furnizate de Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă. Tabelul 2. Apele freatice reprezintă principala sursă de apă în unele zone rurale. la ora actuală.

4 6.25 63.7 38.3 35.5.85%).9 779.c.6 0.75%. din care 709.8 108.5 2106.5. dar acest lucru nu se poate de afirmat şi pentru satele aferente fiecărui raion din regiune (tabelul 2.5 48. mii.2 5 34. Prin staţiile de epurare a apei au trecut 1181. km Capacitatea stabilită a staţiilor de epurare a apelor uzate.7 1221. celelalte 2.3 În anul 2007 în RDS a republicii au funcţionat 11 sisteme de canalizare urbane. Comparativ cu anul 2006 numărul sistemelor de canalizare a rămas neschimbat.9 1266.c. În prezent. (tabelul A 4.9 536.3 109.3 486. 1 „Apeducte-Canalizare” de la întreprinderi şi centralizate în tabelul A 4. ceea ce reprezintă 58.5 183.2 38.5 5. Această cantitate s-a majorat faţă de anul 2006 cu 149. mii m.9 53.4 4115. Anul Cantemir Cimişlia 2007 Taraclia Căuşeni Ştefan1 1 Leova Cahul Sisteme de canalizare.7 35.7 779.2 48. Autorităţile publice practic nu subvenţionează activitatea 48 Vodă .).3 13.5 423.8 mii m.6 mii m.0 1272.Canalizarea şi epurarea apelor uzate. mii m.7 1 8. mii.1 1107.4 6 78.7 Sursa: elaborat de autor în baza datelor din Rapoartele Statistice nr.3 82. de reţele de canalizare publică dispun toate centrele raionale.8 519.7 82. în 24 ore Ape uzate colectate. a fost de 1270.c.15% nu sunt trecute prin staţiile de epurare din cauza că la Cimişlia staţia de epurare a apelor uzate nu funcţionează de aproximativ 10 ani şi apele uzate fără epurare sunt dispersate direct în mediu.3 1 12. precum şi orăşelele.c dintre care recepţionate de la abonaţi inclusiv de la populaţie Ape uzate trecute prin staţiile de epurare.4 82.3 49.3 686.9 3.9 72.. în RDS.3 1118.5 1 13. Venituri de la evacuarea apelor uzate(fără TVA). în anul 2007.7 108.5 779. inclusiv 6 dotate cu staţii de epurare. unităţi Lungimea reţelei de canalizare (inclusiv colectorul principal).8 mii m. Tabelul 2.7 63.3).c.7 44. Finanţarea serviciilor publice de aprovizionare cu apă şi canalizare se face prin preţuri şi tarife plătite de consumatori. Cantitatea totală a apelor uzate colectate.2 215.c recepţionate de la populaţie. Asigurarea localităţilor din Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova cu sisteme de canalizare şi evacuare a apelor uzate. lei Cheltuieli pentru evacuarea apelor uzate.0 482.9 mii m.3 63.mii m.7 109. ceea ce reprezintă un pericol ecologic eminent.8 24.9 108.9 109. Pe parcursul ultimilor 3 ani ponderea sistemelor de canalizare în totalul sistemului de alimentare cu apă este în jur de 13 %.c de ape uzate (97.6 4.9 78. lei 1 51.

instalaţiilor şi echipamentelor. comunele Sărata Veche şi Risipeni. Finanţarea investiţiilor prin credite rambursabile Cele mai semnificative realizări în acest domeniu sânt: creditul acordat de Statul Kuweit în anul 2006 pentru 6 localităţi prioritare: oraşele Taraclia. fonduri obţinute din partea Suediei şi Elveţiei. au posibilităţi financiare foarte limitate.de exploatare şi nu practică sisteme de protecţie socială directă la serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare. valoarea investiţiilor în infrastructura serviciilor publice de aprovizionare cu apă şi canalizare a crescut. cauzate în principal de: − rata redusă a profitului acceptat în fundamentarea tarifelor. creditul acordat de Turcia pentru alimentarea cu apă a unor localităţi din sudul republicii. începând cu anul 2001. Autorităţile locale nu dispun deocamdată de suficiente resurse proprii pentru acoperirea nevoilor urgente de investiţii în acest domeniu. trebuie de remarcat că în perioada de referinţă bugetul de stat se confruntă cu constrângeri considerabile şi de aceea tendinţa de reducere a finanţării serviciilor publice locale şi a investiţiilor din această sursă este tot mai evidentă. Euro. Analizând principalele căi de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor în sistemele de alimentare cu apă şi canalizare. − capacitatea redusă de cumpărare. Operatorii de servicii publice de aprovizionare cu apă şi canalizare. Cu toate că pe parcursul ultimilor ani sectorul aprovizionării cu apă şi canalizare s-a confruntat cu greutăţi de ordin financiar. Cantemir de către Cooperarea Austriacă de Dezvoltare pentru reabilitarea şi extinderea infrastructurii de tratare şi distribuţie a apei potabile. − blocajul financiar şi întârzieri la achitarea facturilor. în sumă de 2 mln. atât datorită atragerii de 49 . generate de starea tehnică necorespunzătoare a reţelelor. dintre care menţionăm: fondurile obţinute din partea Uniunii Europene în cadrul Programului securitatea alimentară. finanţarea acordată or. din care se implementează deja proiecte concrete de alimentare cu apă şi canalizare în 16 localităţi. − costurile mari de producţie. din care vor fi implementate proiecte în 30 localităţi. putem constata existenţa: Atragerea şi utilizarea unor fonduri nerambursabile Există câteva realizări notabile în direcţia atragerii şi utilizării de fonduri nerambursabile. fie că este vorba de întreprinderi municipale sau alte forme de organizare. În ceea ce priveşte finanţarea investiţiilor.

Literatura de specialitate propune o serie de indicatori de performanţă pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare. este dotat cu utilaj şi sisteme învechite. cu consum mare de energie. Indicatorul de performanţă asistă la monitorizarea şi evaluarea eficienţei şi a eficacităţii operatorului. performanţele financiare. Rezultatele analizei ne vorbesc despre faptul că: sectorul comunal trece printr-o perioadă de schimbări majore. indicatorul de performanţă reprezintă măsura cantitativă a unui aspect particular al performanţei operatorului sau al standardului serviciului. consumul şi producţia de apă. precum şi din bugetele de stat şi locale. care să exprime: nivelul de acoperire a serviciului. reanimând sistemul de alimentare cu apă şi canalizare existent. precum şi lipsa surselor de apă în anumite zone. prevede soluţionarea urgentă a problemei ce ţine de modernizarea. facturarea şi încasarea. practicile de contorizare. a condus la deteriorarea stării tehnice a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în totalitate şi a managementului existent în alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate [4]. investiţiile de capital. au influenţat mult calitatea serviciilor acordate. care nu satisfac cerinţele de protecţie a mediului şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii populaţiei prin acordarea unor servicii adecvate de alimentare cu apă şi canalizare [4]. Schimbările majore care s-au produs în ultimii ani în sectorul alimentării cu apă şi canalizare a localităţilor din Moldova. amplasate pe suprafeţe mari şi cu randament de lucru mic. apa nejustificată. Calcularea indicatorilor de calitate din cadrul întreprinderilor prestatoare de servicii de alimentare cu apă şi canalizare din Regiunea de Dezvoltare Sud După cum am menţionat anterior. performanţele sistemului. reutilarea tehnică şi dezvoltarea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi canalizare. simplificând astfel o evaluare complexă. preconizând atingerea obiectivelor către anul 2015 prin asigurarea accesului la apă potabilă a 50% din populaţie. calitatea serviciilor. Reforma care a avut loc în descentralizarea serviciilor comunale şi transmiterea lor din proprietatea statului în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale [9]. 2. sisteme automate ieşite din uz. complică accesul populaţiei la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare supuse controlului şi monitorizării autorităţilor. Acest sistem.2. Programul de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova până în 2015 [3]. 50 . costuri şi personal. gradul redus de echipare tehnico-edilitară.finanţări externe în diferite programe. cât şi a eforturilor depuse de operatori de finanţare din surse proprii. actualmente fiind puţin funcţional.

3 2.1 16.6 74.1 56.procentul populaţie rezidente asigurate cu apă Pr . deoarece conducerea acestei întreprinderi a refuzat colaborarea şi oferirea datelor solicitate.M Cahul Cantemir Cimişlia Leova Taraclia Căuşeni Ştefan-Vodă Basarabeasca2 Paa % 94. secundar.1 100 76.cantitatea de apă uzată colectată şi tratată la nivel primar. au fost calculaţi următorii indicatori de performanţă: Nivelul de acoperire a serviciului.3.8 71 100 34. 51 . Cauc (2.4 10.totalul populaţiei rezidente • Tratarea apelor uzate – Tau. Ρr (2.4 52. Ρr (2.9 50 100 Sursa: elaborat de autor în baza datelor centralizate în tabelele: A 5. prezentate de întreprinderile municipale.8 100 49 9.3 100 8.procentul din totalul apelor uzate colectate supus nivelelor de tratare primar.2 40 100 2.2. secundar.4 50 100 76.5 100 33.Paa.) unde : Cauct .3 50. în baza datelor Raportului Statistic nr. 2 Din motive subiective.4 2005 2006 2007 Pac Tau Paa Pac Tau Paa Pac Tau % % % % % % % % 74. care se determină astfel: Ρaa = unde: Praa . A 5.3 Pe baza acestor date putem reprezenta grafic nivelul de acoperire cu servicii de apă şi servicii de canalizare în oraşele analizate. terţiar Tabelul 2.5 100 56.4 76.1 100 94. terţiar Cauc . care se calculează conform relaţiei: Ρraa *100 . A 5.) Ρac = Ρrac *100 .7 2.8 74. Acest indicator de performanţă întruneşte trei elemente: • Populaţie asigurată cu apă .6.5 100 65.procentul populaţiei rezidente care beneficiază de canalizare Pr . Acoperirea populaţiei cu servicii de alimentare cu apă şi canalizare Î.1.În cele ce urmează.5 100 50 100 56.) unde: Prac .8 25.7 30.1. în prezentul paragraf nu se va face referire la prestatorul de servicii din Basarabeasca.9 54.7 46.2 100 35. 1 „Apeducte – Canalizare” şi altor documente.3 100 35.5 16.1 100 94.2.8 39.9 100 68.9 16.totalul populaţiei rezidente • Populaţie asigurată cu servicii de canalizare – Pac.5 55.2 100 71. se determină folosind formula Tau = Cauct *100 .

5 10. % Sursa: elaborat de autor în baza datelor din tabelul 2. Din figura 2. deoarece în această localitate staţia de tratare a apelor uzate nu funcţionează de aproximativ 10 ani.Apă-Canal” din or.2 76. în or.9 39.2 16.2 Taraclia Căuşeni Ştefan-Vodă Cimişlia oraşele anul 2005 anul 2006 anul 2007 Figura 2.4 94. aceeaşi tendinţă se observă şi în or. rezultă că cel mai înalt nivel de acoperire cu servicii de alimentare cu apă beneficiază consumatorii Î.3.. cu 20%.1 71. 80 70 60 50 %40 30 20 10 0 74.4 2. % Sursa: elaborat de autor în baza datelor din tabelul 2. cea mai mare acoperire cu servicii de canalizare se atestă.1 35.3. Această majorare se datorează faptului că în localităţile menţionate se implementează diferite proiecte de finanţare.3 Cahul Cantemir 2.6.4 25. putem menţiona că toate apele urbane colectate sunt tratate 100%. excepţie făcând or.4 56. 52 . Taraclia – cu 7% .M.9 54. . Nivelul de acoperire al serviciului de canalizare.3 Leova 8.7 52.8 49 56.100 80 94.4 56.8 9.6 94. în anul 2007 faţă de anul 2006.5 50 50 50 16. Cahul şi acest indicator atinge o cotă de aproximativ 95%.9 46. se observă o tendinţă de majorare. Ştefan-Vodă. Cahul cu 74% (figura 2.1 33.3 50.5 Cantemir Cimişlia Leova Taraclia Căuşeni Ştefan-Vodă oraşele anul 2005 anul 2006 anul 2007 Figura 2.8 65.2.9 68. În ce priveşte nivelul de acoperire a serviciilor de canalizare. Nivelul de acoperire al serviciului de alimentare cu apă.6. tot în aceeaşi perioadă. în or.1 74. De asemenea. Cimişlia.8 % 60 40 20 0 Cahul 76. la fel.5 71 55.3 16. din totalul populaţiei rezidente.) .5 76.8 34..7 35. a nivelului de acoperire a populaţiei cu servicii de apă. Referitor la tratarea apelor uzate.5 40 2.2.7 30.1 74.

cantitatea anuală totală de apă furnizată în sistemul de distribuţie. Consumul şi producţia de apă Î.) unde: Af .1.) Cacont = unde: Capc .populaţia asigurată cu apă • Consumul Capc . A 5.7. 53 . Paa . care se determină astfel: Qa = Af . Paa * 365 (2.7.cantitatea anuală de apă consumată de populaţia contorizată Pc .populaţia asigurată cu apă • Consumul de apă – Ca. se determină folosind formula: (2. Paa * 365 (2.2. Pc * 365 de apă contorizat – Cacont.) Unde: Av .5.Consumul şi producţia de apă. care se calculează conform relaţiei: Ca = Av . Producţia urbană de apă Sursa: elaborat de autor în baza datelor din tabelul 2.populaţia contorizată Tabelul 2.M Cahul Cantemir Cimişlia Leova Taraclia Căuşeni Ştefan-Vodă Qa l/om zi 2005 Ca Cacont l/om zi l/om zi Qa l/om zi 2006 Ca Cacont l/om zi l/om zi Qa l/om zi 2007 Ca l/om zi Cacont l/om zi 90 24 42 130 100 137 67 85 540 90 85 310 100 96 290 17 90 24 19 80 32 26 90 20 90 31 21 120 45 24 140 75 96 139 73 97 222 128 153 65 102 69 53 98 76 59 115 35 544 106 36 310 102 35 290 27 199 71 28 206 69 32 256 Sursa: elaborat de autor în baza datelor centralizate în tabelele: A 5. A 5. Din această grupă fac parte următorii indicatori: • Producţia de apă – Qa.6.4.4.cantitatea anuală totală de apă vândută Paa .3 Conform datelor din tabel avem următoarea situaţie grafică a producţiei de apă: 250 200 222 % 150 100 50 0 Cahul 90 90 130 139 100 137 100 106 102 69 76 24 24 32 42 31 45 67 Căuşeni 71 69 Cantemir Cimişlia Leova Taraclia Ştefan-Vodă oraşele anul 2005 anul 2006 anul 2007 Figura 2.

4. figura 2. este în permanentă creştere. Cea mai mare producţie de apă se înregistrează în oraşul Leova . 600 500 400 540 544 %300 200 100 0 310 290 310 290 76.5. Consumul urban de apă Sursa: elaborat de autor în baza datelor din tabelul 2.7% din volumul total.96 l/om/zi.7. rezultă că producţia de apă. în oraşul Cantemir se implementează „Proiectul de asanare a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă şi evacuarea apelor uzate” cu finanţarea de către Cooperarea Austriacă de Dezvoltare. 140 120 100 80 % 60 40 20 0 128 85 85 96 75 26 73 65 53 59 76. La ora actuală lucrările se desfăşoară cu succes. În celelalte localităţi consumul zilnic fiind sub limita de 100 l/om/zi. dintre care ADA – 1 100 000 € şi Primăria Cantemir 220 000 €.. figura 2.îmbunătăţirea tratării şi distribuţiei apei potabile şi realizarea unui studiu de fezabilitate a apelor uzate”.9 80 Cahul 90 140 90 120 96 97 153 199 206 102 98 115 256 Cantemir Cimişlia Leova Taraclia Căuşeni Ştefan-Vodă oraşele anul 2005 anul 2006 anul 2007 Figura 2. Pentru ameliorarea situaţiei. fiind îndeplinit un volum de muncă de aproximativ 52. Scopul acestui proiect este ...6. Reieşind de datele acestei diagrame.222 l/om/zi. în cadrul întreprinderilor „Apă-Canal”. dar cea mai scăzută producţie se atestă în oraşul Cantemir – de 32 l/om/zi. din luna noiembrie 2006. Consumul urban de apă contorizat Sursa: elaborat de autor în baza datelor din tabelul 2.7.Analizând datele acestei diagrame. 54 . Valoarea totală a proiectului este de 1 320 000 €. rezultă că cel mai mare consum urban de apă se înregistrează în oraşul Leova – 128 l/om/zi şi Cahul .9 19 Cahul 20 21 24 35 Leova Taraclia 36 35 27 28 32 Cantemir Cimişlia Căuşeni Ştefan-Vodă oraşele anul 2005 anul 2006 anul 2007 Figura 2.5.

2 31.6 99. Apa nejustificată şi practicile de contorizare.6 76. acest fapt se datorează majorării numărului consumatorilor care s-au contorizat pe parcursul ultimilor 2 ani. aceşti indicatori sunt cuplaţi într-o grupă.procentul branşamentelor contorizate B . Af (2.Av . anul 2005.PAvcont se determină folosind formula: Avcont * 100 .cantitatea anuală livrată în sistemul de distribuţie.6 61.6 50.6 65.1 14.9 3.3 2.8 22.4 33.9 41.8.2 89.8 35.6 34.8 70.8 65.8 5.2 68. care este contorizată .5 89. în anul 2007. se calculează conform formulei: Afv = Af − Av *100.3 Cahul Cantemir Cimişlia Leova Taraclia Căuşeni Ştefan-Vodă 55 .2 99.6 42 34 74. Astfel în oraşele Cahul şi Căuşeni. consumul contorizat a atins nivelul de 290 l/om/zi. În prezenta teză.9. A 5.9 100 49. la 290 l/om/zi.) diferă de consumul urban.8 30.procentul apei care nu aduce venituri(diferenţă între cantitatea anuală de apă livrată în sistemul de distribuţie şi cantitatea anuală de apă vândută).5 76.9 100 3 68 47.numărul total de branşamente • Proporţia din apa vândută.9 68. A 5.procentul volumului total anual de apă vândută care este contorizată Av .2 2005 2006 2007 Avf Gcc PAvcont Avf Gcc PAvcont Gcc PAvcont % % % % % % % % 30.2 66.2 5.volumul total anual de apă vândută Tabelul 2.4 40. se observă o diminuare a acestui indicator în anul 2007. B (2. Av PAvcont = (2.6 46.7 23.9 100 31.4 31.indică cota branşamentelor contorizate în Bc *100 .5 16.9 Sursa: elaborat de autor în baza datelor centralizate în tabelele: A 5.8 59.4 40.5 77. Practicile de contorizare • Gradul de contorizare la consumator .1.) numărul total de branşamente şi se determină folosind formula: Gcc = unde: Bc .7 16.Consumul urban contorizat (figura 2. din cauză că foarte puţini consumatori sunt contorizaţi.5 25.6 34.5 66.9 51.7 42.8.) unde: Avcont .2 99.2.7 2.4 92.) unde: Af .3 53.7.Gcc . Apa nejustificată şi practici de contorizare Avf % 5. dar de fapt în literatura de specialitate fiecare indicator este o grupă de sine stătătoare. De asemenea.9 59. astfel ele cuprind: Apa nejustificată • Apa care nu aduce venit – Afv. de la 540 l/om/zi.5 25.6. Af .3 3.6 3 90.4 33.

3 34 23.Apă-Canal” Cahul se înregistrează cele mai bune rezultate la acest capitol.8.4 Căuşeni 16.6 3.9 5.7 66. fapt ce duce la lipsa datelor cu privire la distribuţia apei contorizate. putem reprezenta grafic următoarele rezultate : 80 70 60 50 %40 30 20 10 0 74. astfel cel mai ridicat nivel de contorizare se atestă în Cimişlia – 99.8.6 Cahul Cantemir Cimişlia Leova Taraclia Căuşeni Ştefan-Vodă oraşele anul 2005 anul 2006 anul 2007 Figura 2..2 35. putem afirma că în marea majoritate din întreprinderile analizate nu există practica contorizării consumatorilor.2 47.7 53.9 99.6 89.3 22. figura 2.8 70.2 65.4 5.9%. pe când în celelalte întreprinderi acest indicator atinge cote destul de înalte.5 59. Apa nejustificată Sursa: elaborat de autor în baza datelor din tabelul 2.I. Reieşind din datele acestei diagrame. în unele întreprinderi nivelul contorizării atinge cote destul de mari.6 49.5 31.5 3. Gradul de contorizare la consumator Sursa: elaborat de autor în baza datelor din tabelul 2. doar 5.2 41.9 51.6 Ştefan-Vodă Leova oraşele anul 2005 anul 2006 anul 2007 Figura 2.6 5. ceilalţi cetăţeni sunt deserviţi de alţi doi operatori: Î. Dar totuşi.6 % 60 40 20 0 Cahul 30. Acest fenomen se datorează faptului că serviciul comunal din localitate este concesionat unui agent economic – SRL „Făclia” – care deserveşte 8160 consumatori. „Cometa mandis” şi Î.8 31. rezultă că în cadrul Î.2% din apa distribuită nu aduce venit.4 3 Cantemir Cimişlia 2.9 24 68.6 2.8.Analizând datele acestui tabel. .4 Taraclia 3 30.6 76.8.4 14. 56 .1 42 42. 120 100 80 89.I.4 16. „Bezvolev Ion”...M. Analizând datele figurii 2.9 99.7.5 31.6 99.2 59.7.

se determină după relaţia: A = Ns .46% ( figura 2. Lr (2.8.3. se calculează conform formulei: Pa = Paa .). „Apă-Canal” Taraclia – 90. Lr (2.77%. un nivel ridicat de contorizare se înregistrează în anul 2007.numărul de zile din an Reţeaua ZDs *100 .6% . Proporţia din apa vândută care este contorizată Sursa: elaborat de autor în baza datelor din tabelul 2.9. „Apă-Canal” Cimişlia – 100% şi Î. pe când cel mai scăzut nivel se înregistrează în Cahul – 34.9 68. în oraşele Cahul – 89.8 90.12.2 33. Performanţele sistemului în organizarea reţelei de apă.02%.9 Căuşeni Ştefan-Vodă oraşele anul 2005 anul 2006 anul 2007 Figura 2. Viceversa acestui indicator se înregistrează în oraşele Leova – 2.8 34.) 365 • Principalele avarii – A. indicator ce se calculează utilizând formula: Ds = unde: ZDs .6% şi Căuşeni .2 Cantemir Cimişlia Leova Taraclia 33.9.5 40.89.10.numărul total de starturi pe an în conductele principale Lr – lungimea reţelei • Pierderea de apă – Pa. La acest capitol avem următoarea situaţie: întreprinderea cu cel mai mare nivel al indicatorului apei vândute contorizate este atestat în cadrul Î. 120 100 80 100 100 100 76.8 40.5 68 50.8 % 60 40 20 0 Cahul 25.M.11.numărul de zile cu deficienţe la sursă 365 .7 77. (2.56% şi Taraclia .) unde: Ns .8 34.7 61. dar noi vom calcula doar câţiva indicatori : Sursa de apă • Deficienţe la sursă – Ds.46% şi Căuşeni – 34.) unde: Paa .8 65.3 46.M.De asemenea. Această grupă de indicatori e compusă din mai multe subgrupe de indicatori.pierderile anuale de apă pe kilometru reţea de distribuţie Lr – lungimea reţelei 57 .1 92.9 25.

numărul total anual al întreruperilor mai mari de 12 ore planificate şi neplanificate • Bc = Blocări în sistemul de colectare a apelor uzate – Bc.total număr de avarii la pompe pe an exprimat ca medie pe zi • Consumul energiei în costul apei – Pce. se calculează utilizând formula: Ay = Naa . se determină conform relaţiei: Pce = unde: Ce . Nc Nc . Ap (2.14.18.• Avarii în reţeaua de distribuţie reparate la timp – Ar. Lrc uzate Lrc – lungimea reţelei de colectare a apelor uzate Pomparea (2.) unde: Naa .) unde: Ec . Din tabelul 2.mia de conexiuni (2.energia electrică consumată anual pentru pompare Ap . se calculează Ar = unde: Art . rezultă că întreprinderile nu înregistrează aceste performanţe pentru că nu duc evidenţa unor parametri pentru a calcula aceşti indicatori.) unde: Bca ..ponderea costului anual al energiei electrice Ct . Un alt element important este – pierderea de apă.numărul total de blocări pe an exprimate pe km de sistem de colectare a apelor • Consumul eficient de energie – e. (2. se determină conform relaţiei: Ni *1000 . Ce *100 . 3 58 .totalul costurilor de operare şi întreţinere Un important indicator de calitate este indicatorul ce atestă performanţa sistemului în organizarea reţelei de apă.) Întreruperi în furnizarea apei pe branşament – Îf.13. 365 (2.16.) unde: Nî . se determină potrivit formulei: e = Ec .cantitatea anuală de apă pompată • Avarii pe zi – Az. se determină potrivit formulei: Bca . A (2.numărul total de avarii pe an • If = Art *100 .numărul de avarii reparate la timp3 A .) Ct Timpul obişnuit de remediere a avariilor este de 24 de ore dacă pierderea de apă este vizibilă şi de 3 zile dacă pierderea de apă nu este vizibilă. fapt ce n-il denotă datele din tabel.17.15. de asemenea acest indicator nu este ţinut la zi.9.

4 4 4.3 2. Performanţele sistemului în organizarea reţelei de apă Pa mc|km| an 1923 418. departamentului de management al calităţii.8 37 2. Bazându-ne pa calculul indicatorilor de performanţă şi analiza situaţiei serviciilor putem elabora Analiza SWOT (tabelul 2. A 5.1.5 3.2 3.7 3 23 3.8 4. Tabelul 2.3 În finalul investigaţiilor noastre.2 3.1 5.8 4. A 5. 59 .8 2.9.2 27 1.1 35 1.5 81.2 6. Mai mult ca atât. prin atragerea de investiţii şi finanţări Planificarea şi implementarea unui sistem de management integrat calitate-mediu-igiena Reabilitarea şi extinderea unităţilor de infrastructură de alimentare cu apă.9 4. putem afirma că întreprinderile analizate nu sunt familiarizate cu indicatorii de performanţă. fapt ce denotă rezultatele slabe obţinute.2 2.4 Pa mc|km| an 2070 203 64.8 2. şi siguranţa alimentară. întreprinderile nu calculează indicatorii de calitate a serviciilor prestate.6 2070 180 2006 Ds e % kwh| mc 46 2.5 Bc blocari| km|an 2.2.Analizând în dinamică cantitatea de energie electrică ce s-a folosit la pomparea anuală a apei potabile. putem constata că consumul de energie electrică la majoritatea întreprinderilor s-a redus. ceea ce duce la lipsa evidenţei unor parametri importanţi în activitatea acestora.10.8 Bc blocari| km|an 4.7 Cahul Cantemir Cimişlia Leova Taraclia Căuşeni Ştefan-V Sursa: elaborat de autor în baza datelor centralizate în tabelele: A 5.) pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare prestate de către operatorii din Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova: Potrivit datelor obţinute în urma analizei SWOT se impun măsuri de extindere a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare centralizate şi creşterea gradului de acces al populaţiei la aceste servicii prin: Reorganizarea sistemului de management. tratare a apelor reziduale. externe.9 Pa mc|km| an 2481 472. prin crearea la nivel de structură a Modernizarea şi reutilarea dotărilor tehnice.6 49 1923 168 2005 Ds e % kwh| mc 37 2.5 2.5 2.2 46 2.8 38 2. lucru apreciabil prin faptul că acest fenomen va duce la scăderea cheltuielilor de producţie.5 2481 38 2007 Ds e % kwh| mc 23 3.0 Bc blocari| km|an 6. canalizare şi Cooperarea întreprinderilor cu mediul academic.3 3.

84%. operarea cu reţele şi instalaţii învechite. mediul cu directivele Uniunii Europene. pentru reabilitarea sistemelor de alimentare interferenţe externe negative. operatorii apă/canal.10. Analiza SWOT pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare din Regiunea de Dezvoltare Sud Puncte forte Puncte slabe existenţa unui cadru legislativ vast. - Promovarea unor noi proiecte atractive. în proporţie de 81% alimentarea cu apă potabilă a populaţiei. similare din alte zone ale ţării. modernizării infrastructurii sectorului de instituţiile de cercetare şi dezvoltare şi apă şi de canalizare. Oportunităţi Ameninţări posibilitatea de a obţine granturi/cofinanţări întârzierea plăţii serviciilor prestate. de fonduri necesare reabilitării şi cooperare redusă între sectorul academic. care insuficienţa rezervelor de apă. interes sporit din partea autorităţilor locale pentru promovarea parteneriatelor publice/private în domeniul calităţii şi mediului. instalaţii supradimensionate ce duc la anul 2007. atragerea investiţiilor şi finanţărilor. armonizarea legislaţiei privind apa şi întreruperile de curent electric. 7 zile pe săptămână contorizarea consumatorilor este de a calităţii serviciilor prestate cu serviciile 52. din teritoriu. conectarea localităţilor rurale la sistemul public de alimentare cu apă potabilă. lipsa unor instrumente de măsură la nivelul deschiderea autorităţilor de administraţie consumatorilor existenţi necontorizaţi dificultăţi în reducerea consumurilor publică locală şi raională pentru atragerea tehnologice şi a pierderilor de apă.2% . scăderea consumului de apă potabilă. relansarea economică a zonei cu implicaţii directe asupra creşterii numărului de consumatori. din Republica Moldova până în anul 2015. de la diverse Instituţii Financiare Europene slaba securizare a instalaţiilor. lipsa unui sistem de evaluare şi comparare 59. ceea ce duce la un transfer redus de tehnologii şi inovaţii în sectorul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare. Sursa: elaborat de autor localităţii. apă şi canalizare în marea majoritate din reutilarea şi dezvoltarea sectorului dat. 60 . lipsa sistemelor publice de alimentare cu reglementează direcţiile de modernizare. cum ar fi cu apă potabilă şi de canalizare. s-a realizat în proporţie de creşterea costurilor specifice. funcţionarea sistemelor de alimentare cu localităţile rurale.- Elaborarea strategiilor şi a politicii locale privind alimentarea cu apă şi canalizarea Tabelul 2. programe naţionale şi strategii de investiţii cu Accelerarea implementării Programului de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor finanţare internaţională. apă.

− sugestii. pe fiecare sector al oraşului. Calitatea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în viziunea consumatorilor Potrivit standardului ISO 9000 – „evaluarea calităţii” .M.sector particular sau comunal. deoarece acest oraş este cel mai mare.M. Chestionarul este prezentat în anexa 6. în comparaţie cu ceilalţi prestatori din teritoriu. Pentru a avea o imagine mai completă privind calitatea serviciului centralizat de alimentare cu apă şi de canalizare. − analiza plângerilor şi reclamaţiilor.0 s-a folosit programa statistică specializată 61 .3. efectuată pentru a determina în ce măsură o entitate este capabilă să satisfacă cerinţele specificate. printre care : − chestionare şi anchete. autorii au desfăşurat un sondaj „Opinia consumatorului privind calitatea serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare prestate de Î. În chestionar au fost incluse 22 de întrebări referitoare la calitatea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare din or. ca număr de locuitori în regiunea de dezvoltare sud – 35 400 persoane. deoarece cu ajutorul ei se poate de determinat gradul de satisfacţie a consumatorului. pe parcursul lunii februarie 2008. şi această întreprindere deserveşte cel mai mare număr de consumatori 33 500. ocupaţia.3%. etc. Eroarea de sondaj este de +/.- Promovarea de urgenţă a unei legislaţii fiscale care să acorde înlesniri pentru investitorii în infrastructura serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare 2. venitul mediu. Eşantionul a fost format din 380 de respondenţi şi structurat pe baza tipului de consumator (casă particulară sau locatar la bloc). Cercetarea a fost înfăptuită prin intervievarea utilizatorilor casnici: proprietarii unui imobil din sectorul particular şi locatarii din cel comunal. Pentru prelucrarea rezultatelor sondajului SPSS 16. „Apă-Canal” Cahul. − tehnici de grup şi reuniuni. vârsta. Sondajul a fost realizat în oraşul Cahul şi au fost chestionaţi consumatorii Î. Această evaluare poate să fie realizată prin intermediul mai multor instrumente. La nivelul întreprinderii prestatoare de servicii această funcţie managerială este foarte importantă.reprezintă examinarea sistematică. mărimea familiei. Cahul. de la bloc. precum şi 6 întrebări de ordin general despre respondenţi: categoria de consumatori . „Apă-Canal” Cahul.

29. că măsurile întreprinse de organizaţie în vederea perfecţionării asigurării populaţiei cu apă potabilă şi prestarea serviciilor de canalizare.10).9 % sunt nemulţumiţi şi 3. „Apă – Canal” Cahul?” În scopul îmbunătăţirii calităţii. „Cât de mulţumit sunteţi. 17 %.4% ştiu. Numărul celor nemulţumiţi constituie cca. Repartizarea eşantionului după tipul serviciilor şi categoria de consumatori Consumatorii sectorului Tipul serviciului Alimentarea cu apă potabilă Canalizare particular (case) 150 80 comunal (apartament la bloc) 230 207 Total 380 287 Sursa: elaborat de autor Analiza rezultatelor studiului denotă. în ansamblu. de serviciile prestate de Î. sunt puţin sesizate şi apreciate de consumatori. de serviciile prestate de Î. 13.9% foarte nemulţămit. în perioada 2004 – 2007 în oraşul Cahul a demarat Proiectul pilot de alimentare cu apă şi canalizare finanţat de Banca Mondială. 2.M. 50 % dintre respondenţi au o opinie neutră faţă de serviciile prestate de întreprindere.Tabelul 2. 3.10.7 % din respondenţi sunt mulţumiţi. 0. Jumătate din persoanele respondente .1 % consideră că calitatea serviciilor oferite de întreprindere nu s-a modificat. din care 13. „Apă – Canal” Cahul?” 29. în ansamblu. 62 . iar 2.M. De aceea cei intervievaţi au fost întrebaţi dacă au observat o schimbare în calitatea serviciilor oferite de I. eficienţei şi fiabilităţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare.4 % .51.foarte mulţumiţi.7% Figura 2. nemulţămit.4% mediu.4 % foarte nemulţumiţi(figura 2. 50.0% mulţumit. Astfel la întrebarea „Cât de mulţumit sunteţi.5% nu foarte mulţumit. „Apă-Canal” Cahul în ultimul an.11.M.

7 % şi 10 % care nu sunt mulţumiţi de calitate apei potabile.5% 28.3% 14. 28.3% 3. în opinia Dvs.0% 10.).0% 40.0% 30.7 şi 15.3% şi 1.3% 15.12. în acelaşi timp cifrele relevă un procent destul de mare al populaţiei cca. 32. „ Cum apreciaţi calitatea apei potabile livrate de Î. 6 %.3% s-a imbunătăţit.9% a scăzut. Astfel la întrebarea „Cum apreciaţi calitatea apei potabile livrate de Î. 50. 3.8% 47.0% 35. 6.3 % dintre respondenţi au menţionat că calitatea apei potabile livrate este foarte bună şi bună.Canal” din or.Numărul celor care consideră că situaţia este mai rea în comparaţie cu anii precedenţi este redus. în chestionar un loc important le revine întrebărilor referitor la calitatea apei şi a procesului de asigurare cu apă. „Apă – Canal” Cahul în ultimul an?” Deoarece de serviciile de alimentare cu apă potabilă beneficiază toate persoanele respondente.9% a rămas neschimbată..M. pe care o consideră scăzută şi foarte scăzută (figura 2.0% 25.0% 15. Cahul?” între 0.).0% foarte bună bună medie scăzută foarte scăzută nu ştiu 0.1% Figura 2.1% esenţial. nu ştiu. „Cum.M.Canal” din or. „Apă .0% 5. Pentru varianta medie (satisfăcătoare) au optat cca. „Apă . 51.9% 5.7% 25.6% 40.7% 1. % menţionează că s-a redus şi respectiv s-a redus esenţial în comparaţie cu anul trecut (figura 2. 1.M.0% 7.11.11. Cahul?” 63 .7% s-a imbunătăţit a scăzut esenţial.0% 45. s-a modificat calitatea serviciilor oferite de Î.0% 20.1.0% 10. 40 – 47.12.0% Sectorul particular Sectorul comunal Figura 2. 4. astfel 6.0% 0.

În urma cercetării s-a constat că filtrele de apă sunt instalate în special la persoanele cu venituri mari.3% din numărul persoanelor intervievate.3600 lei cca. cca. Considerăm că este mare numărul celor care au apreciat aceste caracteristici cu „Nici nici”.6% din cei chestionaţi.M.0 30. 64 . În ce priveşte culoare şi transparenţa. 60. Rezultatele sondajului arată că accentul trebuie pus în primul rând pe înlăturarea problemelor legate de gustul şi mirosul apei. 25.0 50. 30. numărul celor mulţumiţi este mult mai mare. atunci din rândul celor ce au un venit lunar între 2401 . 31. transparenţă şi culoare (figura 2.13.2% din respondenţi.).0 10. astfel dacă în rândul celor care au un venit până la 2400 lei lunar numai 23.0 Miros Acord total Acord Gust Nici nici Transpare nţă Dezacord Dezacord total Culoare Non raspuns Figura 2.13.6 % până la 34. 26 % din persoanele cu un venit lunar de peste 3601 lei.5 % o folosesc fără o prelucrare prealabilă. cca. În ce priveşte numărul celor ce procură apă. de la 21. iar cei care au un venit lunar peste 3601 lei şi procură apă constituie 42 %. 30 % după fierbere şi 20 % după o filtrare prealabilă.1% sunt de acord şi acord total. 62 % din respondenţi să folosească apa de la robinet pentru băut. depinde în mare măsură de faptul. gust. Din aceştia.0 40. Opinia respondenţilor referitor la proprietăţile senzoriale-fiziologice ale apei potabile livrate de Î. Este relativ mare numărul persoanelor care pentru consumul curent se aprovizionează cu apă de la izvor sau fântână. Numai 36.3% din respondenţi sunt de acord sau acord total că acestea corespund necesităţilor. ei constituie cca.7 % şi respectiv 47. „Apă Canal” Cahul Deoarece aprecierea calităţii apei. 26 %.Calitatea medie a apei determină cca.6 % procură apă.0 20. respondenţilor li s-a solicitat să-şi exprime opinia în legătură cu afirmaţiile referitoare la corespunderea apei potabile după miros. astfel 53. Cele mai mari nemulţumiri au fost exprimate în legătură cu gustul şi mirosul apei.0 0. cum aceasta este percepută de consumator. Totuşi aici foarte mult depinde de venitul lunar al familiei.

Programul de lucru cu clienţii este flexibil şi convenabil clienţilor 8.8% 37. ne-am propus să aflăm opinia respondenţilor vizavi de imaginea întreprinderii pe piaţă. Deoarece calitatea serviciului este determinată de mai multe componente.1% 29.Tabelul 2.14.4% 10. 52.6% 5. 21. accesibilitatea (comoditatea) amplasării ghişeelor pentru achitarea serviciilor.4% 15.5% 14.0% 3. flexibilitatea şi convenabilitatea programului de lucru al întreprinderii pentru clienţi. 62.2% comunal (apartament la bloc) 9. Totuşi se observă o diferenţă între răspunsurile oferite de cei ce locuiesc în sectorul particular şi cei de la bloc.6% 43.2% 14. Putem menţiona că.9% 3.1 %. am obţinut acelaşi rezultat ca şi în cazul evaluării calităţii apei.4% „ nici nici” şi 16% sunt nesatisfăcuţi de aceasta.).0% 18. în sectorul particular cota persoanelor satisfăcute este mai redusă şi constituie cca.3% Angajaţii sunt amabili şi 7.4% 10.) avem: cca.8% 6.5% 16.12.14.8% 5. Astfel dacă din sectorul comunal 69. Apa este distribuită cu suficientă presiune Consumatorii sectorului Acord total Acord Nici nici Dezacord Dezacord total Particular (case) 9. dar există şi rezerve de îmbunătăţire (figura 2.2% În ce priveşte opinia respondenţilor referitor la menţinerea presiunii în reţea (tabelul 2.2% politicoşi Ghişeele pentru achitarea serviciiolor sunt amplasate convenabil Imaginea întreprinderii este favorabilă pe piaţă 42.9% 50.9% 31. Opinia respondenţilor privind calitatea deservirii 65 .1% 60. jumătate din numărul persoanelor intervievate apreciază pozitiv aceşti indicatori.6% 4.9% 0% 10% 20% Acord 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Acord total Nici nici Dezacord Dezacord total Figura 2.12.2% 41.3% 2.8% 14.7% 42.6% consideră presiunea apei ca fiind suficientă.4% 29.4% 10.5% din respondenţi au menţionat că sunt mulţumiţi de presiunea existentă în reţea (acord total şi acord). amabilitatea şi politeţa angajaţilor.

7 % din respondenţii din acest sector au menţionat că sunt anunţaţi întotdeauna.ai menţionat că nu sunt informaţi. iar 26. numai 29.0% A v ria te lte a n Total 0. totuşi.0% 30.15. sunteţi informaţi despre aceasta (cu excepţia accidentelor) de către angajaţii întreprinderii?” 66 .7 % au menţionat că nu sunt deconectări.0% 20.16. îna u ite nm îna u ite nm p n a la ific te a c e te c id n N m i În u a N m i în u a N sn u ut re a tii p ra c zd a e c zd a e o re z ile lu a n Sectorul particular (casa) Sectorul comunal (apartament la bloc Figura 2. Astfel.0% 15.9% .0% 30.0% 35.0% 5.0% 40. 43.uneori şi 20. „Dacă este sistată (întreruptă) livrarea apei.16).15).2o p ri e S p m n l. „Cât de frecvente sunt deconectările de la reţeaua de apă potabilă?” În ce priveşte informarea consumatorilor privind sistarea livrării apei cca.0% 15.0% 5.% .0% 0. ă tă â a d c n c ri e o e ta Înfie a z c re i. Mai puţin sunt informaţi consumatorii din sectorul particular.0% 1. 50. întotde auna Sec torul partic ular (c asa) Da. une ori Nu Sectorul c omunal (apartament la bloc ) Figura 2.5% din respondenţii din sectorul comunal au menţionat că sunt informaţi întotdeauna.0% 25.0% 10.medie sau afişare la consumatori (figura 2.Unul din obiectivele de bază ale întreprinderii este de a asigura consumatorii cu apă şi/sau canalizare 24 din 24 ore.4 % au dat un răspuns negativ (figura 2. pentru a reduce disconfortul suportat de consumatori în legătură cu sistarea livrării apei potabile este necesar ca aceştia să fie anunţati înaintea opririi cu cel puţin 48 de ore prin mass. dar.0% 25. Astfel la întrebare „Cât de frecvente sunt deconectările de la reţeaua de apă potabilă?” numai 17. deconectările de la reţeaua de apă potabilă şi canalizare sunt frecvente.6 % .uneori. 39. 39.0% 20.0% 45. 35.0% Da.0% 10.

3 zile într-o săptămână mai mult de o săptămână 3.7 % mai mult de o săptămână (figura 2. Datele sondajului relevă faptul.4% 20.8% 27.0% 20. „În momentul când apare o problemă legată de asigurarea cu apă şi/sau servicii de canalizare.0% Ziarul local Radioul/televiziunea locala Avizurile la bloc Telefon Informarea directa de catre angajatii intreprinderii Alte variante 9. 27. că în or. la întreprindere?” 67 .18.7% 14.4% 27. timp de 2.3% 20. 35 % au menţionat că în 23 zile. problemele sunt soluţionate repede.0% 25. 24. 70.0% 10. iar 20.3% Figura 2. acest fapt fiind menţionat de 37.0% 0. Prin intermediul căror mijloace întreprinderea informează consumatorii despre modificările intervenite (întreruperi.3 ore până la o zi.0% 0.9% avizele plasate de I.0% 30.0% 35.4% de la angajaţii întreprinderii (figura 2.0% 50.0% în 2 .2% 3.0% 40.3% într-o săptămână.9% 46.0% 31.18.4% 24.5% 16.6% 61.9% Sectorul particular (casa) Sectorul comunal (apartament la bloc) Figura 2.17. 40.3 ore într-o zi în 2 .0% 20. 46.17.).3% din respondenţi. Cahul operativitatea rezolvării problemelor legate de asigurarea cu apă şi servicii de canalizare este diferită pentru consumatorii din sectorul particular şi cel comunal.M.„Apă-Canal”.0% 30.) O componentă importantă a calităţii o constituie rapiditatea soluţionării problemelor apărute la consumator.0% 60.9% 3.6% au menţionat că o sursă de informare pentru ei este postul local de televiziune.0% 15. sistări etc. 3. cca. cât de repede aceasta a fost rezolvată după adresarea Dvs.6% 5.4% 35.0% 5. pentru cei din sectorul particular problemele se soluţionează mai dificil.9% sunt informaţi prin telefon şi 3.0% 10.În opinia a 61 % din respondenţi cel mai frecvent află despre sistarea apei din ziarul local.). Dacă pentru sectorul comunal.

0% 0.M.2 % din respondenţi cred că acestea sunt medii. În ce priveşte tariful pentru serviciile de canalizare. pentru 1 m cub de apă. Numărul celor ce cred că tariful este mic şi foarte mic constituie 3. sunt tarifele pentru serviciile prestate de Î.M. cu condiţia îmbunătăţirii calităţii serviciilor..M.0% 10. se datorează faptului că aici sunt implicate interesele unui număr mai mare de locatari domiciliaţi în apartamentele din bloc.) În ce priveşte majorarea tarifului existent de 5. 33. Un interes aparte a constituit opinia respondenţilor vizavi de mărimea tarifelor practicate de I.9 %. 43. . numai 19% din respondenţi ar accepta această majorare.mediu. „Cum.8% .5% (figura 2.0% 30. 38 % au menţionat că nu sunt dispuşi să plătească mai mult.0% 20. respondenţii au fost rugaţi să-şi exprime opinia vizavi de raportul dintre tarifele practicate şi calitatea serviciilor prestate de I. Majoritatea respondenţilor. indiferent au un venit lunar mic sau mai mare.3 % consideră că tarifele pentru apă sunt mari şi foarte mari. cât şi cele cu venituri mari.19. cca.19. iar numărul celor ce le apreciază. în comparaţie cu cel din casele de locuit din sectorul particular.7% din respondenţi îl consideră mare şi foarte mare. 21 % consideră că tarifele corespund calităţii serviciilor şi numai 8 % sunt de părerea că acestea sunt mai joase şi 4 % mult mai joase (figura 2.. Majoritatea covârşitoare a respondenţilor 63.20. Cca. „Apă-Canal” Cahul pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare. 68 . în opinia Dvs. 47.).Rapiditatea soluţionării problemelor legate de sistarea apei în sectorul comunal. 66 % consideră că tarifele sunt mai mari şi mult mai mari decât calitatea serviciilor.0% Mari Foarte mici Medii Mici Apa Canalizare Figura 2. 1. „Apă-Canal” Cahul. Nu ştiu Foarte mari 50.Apă-Canal” Cahul” Deoarece tradiţional preţul înalt este asociat cu un nivel ridicat de calitate. ca mici şi foarte mici. este modest constituind cca.35 lei.0% 40. la fel pentru varianta dată au ales atât persoanele cu venituri mici.

40.M.0% 0.).21. doar 5 % din respondenţi au selectat varianta dată (figura 2. Menţionăm că printre persoanele cu venitul lunar mai mic de 2400 lei cca.40. „Sunteţi de acord să se majoreze preţul cu condiţia că calitatea serviciilor se va îmbunătăţi?” Respondenţii au fost rugaţi să indice cu cât ar accepta majorarea preţului cu condiţia că calitatea serviciilor se va îmbunătăţi.21.20.0% 15.0% 35. Serviciile trebuie sa fie prestate gratis 5% Majorat 19% Tarifele trebuie micşorate 38% Nu suntem dispuşi să plătim mai mult 38% Figura 2.0% 5. iar cu venituri mai mari de 3601 lei .0% 10. 29 % din respondenţi.0% 25.0% 20.cca. „Apă-Canal”Cahul” În ce priveşte micşorarea tarifelor.0% Tarifele sunt Tarifele sunt Tarifele mult mai joase mai joase corespund decât calitatea decât calitatea calităţii Sector particular servicelor Tarifele sunt Tarifele sunt mult mai mari mai mari decit calitatea decât calitatea Sector comunal serviciilor serviciilor Nu ştiu Figura 2. 39 % din persoanele chestionate au ales varianta respectivă. „Vă rugăm să apreciaţi raportul dintre tarifele(preţul) existente şi calitatea serviciilor prestate de Î.74% au optat pentru aceasta. Numărul persoanelor care consideră că serviciile trebuie să fie prestate gratis este redus.0% 30. Analizând răspunsurile obţinute de la cei 19 % de 69 .

Programul .livrarea apei 24/24 de ore.8% şi 20.5% şi respectiv 20. Deservirea . deoarece aceste persoane locuiesc în case conectate la reţeaua de apă şi de canalizare. 18. Instalarea contoarelor de către angajaţii întreprinderii. Repararea instalaţiilor până la robinet. Evitarea pauzei de masă în ghişee pentru achitarea serviciilor.respondenţi care ar accepta majorarea tarifului. la fel vara să se livreze apă permanent. faptul dat este şi explicabil.1% nu o consideră nici simplă.reparaţia apeductului după un grafic care este cunoscut de consumatori.să fie reduse tarifele.crearea unei structuri de instalare a filtrelor.să fie filtrată apa la staţiile de curăţire şi să cureţe ţevile de rugină. iar 34. Taxe . s-a constatat că în mediu preţul ar putea fi majorat cu cca. dar cel individual. Să se aplice noi tehnologii de filtrare a apei. verificarea regulată a compoziţiei apei. receptivitate şi promptitudine în soluţionarea demersurilor consumatorilor. Noi servicii . Lucrătorul să ia la timp datele la contor. 70 .să înnoiască tehnologiile de purificare a apei. Dotarea tehnică .4% de respondenţi în cazul conectării la apă şi respectiv 28. 32. iar plata să se stabilească nu după indicaţiile contorului comun.9% din respondenţi au menţionat că procedura de conectare la apa potabilă şi respectiv la canalizare este simplă şi foarte simplă. 3 lei. La sfârşitul interviului respondenţii au fost rugaţi să ofere unele sugestii şi să facă unele comentarii privind îmbunătăţirea calităţilor serviciilor prestate. operativitate în înlăturarea întreruperile în livrarea apei. În ce priveşte răspunsul „ Nu ştiu” acesta a fost ales în special de persoanele care locuiesc la bloc cca. filtrarea apei şi tratarea ei fără clor.4 % (canalizare) consideră că procedura este complicată şi foarte complicată.33% din numărul total de respondenţi. fără întreruperi în perioada de noapte. Analiza eşantionului după sector (particular sau bloc) n-a arătat careva mari deosebiri. Aceste sugestii şi comentarii sunt prezentate în continuare: Calitatea apei . În ce priveşte accesibilitatea procedurii de conectate la apă şi servicii de canalizare 20. deoarece apă capătă o culoare ruginie. pentru pierderi Personal - atitudinea responsabilă faţă de lucru. să se schimbe ţevile de la domiciliul consumatorului şi canalizaţia din oraş. nici complicată. astfel nu se va plăti în plus. îndeplinirea lucrului cinstit.

Concluzii la capitolul 2 Din cercetările capitolului 2 al tezei se desprind următoarele concluzii: Sectorul comunal trece printr-o perioadă de schimbări majore: gradul redus de echipare tehnico-edilitară. comunitate. Organizarea întâlnirilor frecvente cu consumatorii şi discutarea problemelor.4.2 m. etc. Înmomentul gestiunii directe forma de organizate juridică poate fi: întreprinderea de stat sau întreprinderea municipală. anual.c de apă sau 41 litri/om/zi. în Regiunea de Dezvoltare Sud o reprezintă calitatea apei.5 m. 2. În anul 2008.6 km.c. dar acest lucru nu se poate de afirmat şi pentru localităţile rurale. O problemă stringentă. 71 . dar lungimea reţelelor de alimentare cu apă din centrele raionale reprezintă 342. dintre care: 150 de sisteme rurale. apă. cu 141.5 m. care e scăzută din cauza conţinutului ridicat de fluor. nitraţi. sodiu.c. În Regiunea de Dezvoltare Sud toate centrele raionale şi orăşele dispun de reţele de canalizare publică.- Comunicare . cel mai mare volum de apă furnizată la un locuitor revine raionului Basarabeasca cu 11. dar unui locuitor din Regiunea de Dezvoltare Sud i-a revenit – 6. unui locuitor din republică i-a revenit 14. au fost amplasate 181 de sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă. În Regiunea de Sud a Moldovei în anul 2008. la ora actuală.c.3%). precum şi lipsa surselor de apă în anumite zone.7 km. un locuitor beneficiind de 0.c. În anul 2008 lungimea reţelelor de distribuţie în Regiunea de Sud a constituit 1645. Serviciile de alimentare cu apă şi canalizare pot fi organizate şi gestionate în mod direct – de către o persoană publică (stat.9 m. şi cel mai mic consum se atestă în Cantemir. care reprezintă 82. hidrigen sulfurat. urmat de Taraclia cu 10. În profil teritorial. sulfaţi.9% din numărul total al acestora şi 8 sisteme urbane.informarea regulată a consumatorilor privind calitatea apei livrate de întreprindere. complică accesul populaţiei la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare supuse controlului şi monitorizării autorităţilor. instituţie) şi în mod indirect – de către o persoană privată (fizică sau juridică).7 km mai mult faţă de anul 2007.2 m. Din numărul total de apeducte funcţionează 158 de sisteme (87. fier.

Autorităţile publice practic nu subvenţionează acestă activitate din lipsă de resurse financiare. ceea ce duce la lipsa evidenţei unor parametri importanţi în activitatea acestora.Finanţarea serviciilor publice de aprovizionare cu apă şi canalizare se face prin preţuri şi tarife plătite de consumatori. 72 . Întreprinderile prestatoare de servicii de alimentare cu apă şi canalizare din regiune nu sunt familiarizate cu indicatorii de performanţă.

J. Orientarea către client Întreprinderea prestatoare de servicii de alimentare cu apă şi canalizare.M.1. Leadership sau implicarea directă a managementului la toate nivelurile 3. Principiile sistemului de management al calităţii în cadrul Î. în primul rând. ca şi orice altă întreprindere. În vederea asigurării unui nivel unitar al calităţii. ea trebuie să 73 . care vor face parte din politica calităţii. dar lipsa lui vă poate face să pierdeţi” H. 7]. p.3. principiile fundamentale ale sistemului de management al calităţii care trebuie să fie luate în considerare în momentul elaborării politicii calităţii operatorilor de servicii de alimentare cu apă şi canalizare sunt: 1. Activitatea de management al unei organizaţii include printre alte categorii de management. Implicarea personalului 4. Abordarea procesuală 5. Abordarea pe bază de fapte în luarea deciziilor 8. Abordarea de sistem a managementului 6. Succesul poate rezulta din implementarea şi menţinerea unui sistem de management care este proiectat pentru îmbunătăţirea continuă a performanţei luând în considerare necesităţile tuturor părţilor interesate.Harrington 3. Relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii şi utilizatorii Respectarea acestor principii vor da posibilitatea operatorilor de servicii de alimentare cu apă şi canalizare să implementeze mai operativ şi eficient sistemul integrat de management al calităţii. „APĂ-CANAL” CAHUL) „Un sistem de management al calităţii nu vă garantează că veţi câştiga. Potrivit standardului ISO 9000. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN ÎNTREPRINDERILE PRESTATOARE DE SERVICII DE APROVIZIONARE CU APĂ ŞI CANALIZARE (STUDIU DE CAZ LA Î. în cadrul întreprinderii prestatoare de servii de aprovizionare cu apă şi canalizare trebuie să se stabilească nişte principii. Orientarea către client 2.M. managementul calităţii [114. Îmbunătăţirea continuă 7. este dependentă de clienţii săi şi din acest motiv. „Apă-Canal” Cahul Pentru ca o organizaţie să poată fi condusă şi să funcţioneze cu succes este necesar ca aceasta să fie coordonată şi controlată într-un mod sistematic şi transparent.

Potrivit standardului ISO 9000.12]. inclusiv în domeniul calităţii. „Apă-Canal” Cahul divizează clienţii săi în următoarele categorii: sectorul particular sectorul comunal agenţii economici instituţii bugetare Din cele menţionate mai sus. din capitolul II al prezentei teze. organizaţiile bugetare şi agenţii economici. întreprinderea va putea stabilii direcţiile şi strategiile de îmbunătăţire a calităţii serviciilor prestate astfel încât să satisfacă aşteptările consumatorilor. toate compartimentele din întreprindere trebuie să-şi îmbunătăţească permanent activitatea sa. în care personalului să poată activa eficient şi realiza obiectivele întreprinderii.identifice cerinţele prezente şi viitoare ale acestora. În acest caz. comunitatea locală. Leadership ( implicarea directă a managementului la toate nivelurile) comunale. Clientul devine centrul activităţilor şi proceselor unităţii furnizoare şi evaluarea satisfacerii sale relativ la serviciu şi organizaţie este elementul primordial care permite obţinerea feedback-ului şi îmbunătăţirea calităţii [63. astfel asigurându-se expectativele consumatorilor. Î. determinarea calităţii se va definitiva după investigarea necesităţilor clientului căruia i se adresează serviciul şi în funcţie de aşteptările pe care clientul le are. subiect discutat în paragraful 2.cetăţenii. precum şi colaborarea cu celelalte departamente. interesate (personalul organizaţiei. p. rezultă că. Astfel.3. Aplicarea acestui principiu presupune: identificarea şi concretizarea tuturor aşteptărilor clienţilor operatorilor de servicii asigurarea echilibrului între modul de abordare a nevoilor clienţilor şi a celorlalte părţi evaluarea expectativelor clienţilor în vederea îmbunătăţirii rezultatelor.M. clientul este cel care beneficiază în mod direct de serviciile comunale. Utilizatorii serviciilor sunt clienţii direcţi . conform rezultatelor obţinute în urma realizării chestionării clienţilor. societate) [72. 19]. p. Nivelul ierarhic superior al operatorilor de servicii de alimentare cu apă şi canalizare asigură echilibrul între scopul organizaţiei şi mediul intern al acesteia. Conducerea ar trebui să creeze un astfel de mediu. pentru aplicarea acestui principiu persoana din conducere trebuie: 74 . Astfel.

să înţeleagă şi să răspundă la schimbările din mediul extern. 75 . să promoveze o comunicare deschisă şi onestă. proprietari. comunităţi locale şi societatea în ansamblu. 14]. să stabilească obiective şi ţinte îndrăzneţe. identifice şi dezvolte spiritul creativ al personalului pentru obţinerea unor obiective mai performante ale organizaţiei. În vederea aplicării acestui principiu prestatorul de servicii comunale trebuie să: se orienteze către expectativele consumatorilor.- să fie proactivă şi să conducă prin exemplu propriu. să implementeze strategii pentru realizarea acestor obiective şi ţinte. competenţelor şi responsabilităţilor atribuite în cadrul organizaţiei. să încurajeze şi să recunoască contribuţiile personalului. se concentreze asupra imaginii întreprinderii. Implicarea personalului personal. Exercitarea motivaţiei. precum şi calitatea serviciilor finale – servicii de aprovizionare cu apă potabilă şi evacuarea apelor uzate. să construiască încrederea şi să elimine teama. să educe. Salariaţii (ingineri. să stabilească o viziune clară pentru viitorul organizaţiei. pună în valoare competenţele. cu realizarea obiectivelor şi exercitarea sarcinilor. să asigure personalului resursele necesare şi libertatea de a acţiona cu responsabilitate şi să inspire. p. precum şi împărtăşirea acestora între echipele şi grupele de lucru. aspiraţiilor şi interesul personalului din cadrul organizaţiei. De aptitudinile şi abilităţile lor depinde calitatea activităţii întreprinderii. inclusiv clienţi. în cadrul operatorului de servicii de aprovizionare cu apă şi canalizare. presupune corelarea necesităţilor. să ia în considerare nevoile tuturor părţilor interesate. depisteze căile şi direcţiile de îmbunătăţire. cunoştinţele şi experienţa colaboratorilor [72. tehnicieni şi personal administrativ) sunt „punctul vulnerabil” al operatorului de servicii comunale. răspundere. furnizori. să instruiască şi să îndrume personalul. să stabilească valorile comune şi modelele de etică la toate nivelurile organizaţiei.

Deci fiecare proces este privit ca un sistem care: are intrări şi rezultate ale procesului. determină împuternicirile. vor constitui direct elementele de intrare pentru următorul proces. 20]. şi odată intrate în întreprindere ele sunt supuse prelucrării.Abordarea procesuală (bazată pe proces) Conform standardului ISO 9000. care presupune. elementele de ieşire dintrun proces. p. în primul rând. Aplicarea acestui principiu presupune [72. Versiunea din anul 2000 are o viziune completamente nouă faţă de sistem. în momentul proiectării se va lua seama la: succesiunea etapelor măsurile de ţinere sub control satisfacere a lor. abordarea algoritmică la proiectarea sistemului calităţii ca totalitatea interconexiunilor proceselor. p. orice activitate sau ansamblu de activităţi care utilizează resurse pentru a transforma elementele de intrare în elemente de ieşire poate fi considerată un proces. ce se determină şi se măsoară exact. 15]: definirea proceselor pentru obţinerea rezultatului dorit. Pentru ca organizaţiile să funcţioneze eficace. identificarea clienţilor interni şi externi ai proceselor şi altor părţi interesate cu privire la integrarea proceselor în cadrul întreprinderii. identificarea şi evaluarea datelor de intrare şi de ieşire ale proceselor. studiază nivelul de stabileşte interdependenţa între procesul respectiv şi celelalte procese ale întreprinderii.). determină consumatorii fiecărui proces. materialele sunt procurate de la furnizori. la proiectarea procesului stabileşte necesităţile lui în resurse [95. Activitatea întreprinderii ce prestează servicii de apă şi canalizare. identificarea interferenţelor proceselor cu entităţile funcţionale ale întreprinderii. trebuie să identifice şi să gestioneze numeroase procese corelate şi care interacţionează între ele. deoarece apa – ca materie primă – este preluată din natură. drepturile şi responsabilităţile pentru dirijarea procesului. identifică necesităţile lor. 76 . a consecinţelor şi impactului proceselor asupra clienţilor şi stabilirea clară a responsabilităţilor şi autorităţii privind managementul proceselor. Adesea. evaluarea riscurilor posibile.1. altor părţi interesate cu privire la procesele respective procesele respective. de asemenea este privită ca un proces. apoi transferate consumatorilor (figura A 7.

Acest sistem furnizează încredere organizaţiei şi clienţilor săi că este capabilă să furnizeze produse care îndeplinesc în mod consecvent cerinţele. p. 10]. Identificarea. Un sistem de management al calităţii poate furniza cadrul pentru îmbunătăţirea continuă pentru a mări probabilitatea de creştere a satisfacţiei clientului şi pentru creşterea satisfacţiei altor părţi interesate.- nevoile de instruire a personalului echipamentele. p. materialele şi alte resurse Abordarea de sistem a managementului necesare pentru obţinerea rezultatelor dorite. Este foarte important ca întreprinderea să conştientizeze faptul că activitatea ei este un sistem şi că sistemele de management ale calităţii pot ajuta organizaţia la creşterea satisfacţiei clientului. Potrivit autorilor „Ghidului pentru implementarea unui sistem de management al calităţii în cadrul instituţiilor de învăţământ superior” aplicarea acestui principiu presupune [72. Abordarea sistemului de management al calităţii încurajează organizaţia să analizeze cerinţele clientului. înţelegerea şi conducerea proceselor corelate ca un sistem. să definească procesele care contribuie la realizarea unui produs acceptabil pentru client şi să ţină aceste procese sub control. realizării obiectivelor prestabilite. Acest principiu presupune: tratarea întreprinderii prestatoare de servicii de aprovizionare cu apă şi canalizare ca un identificarea proceselor. 17] : 77 . în vederea evaluarea permanentă a managementului cu scopul îmbunătăţirii continue a proceselor. Aceasta poate să conducă la creşterea satisfacţiei clienţilor şi a altor parţi interesate şi la succesul organizaţiei [114. care fac parte din structura sistemului de procese. Îmbunătăţirea continuă sistem deschis. p. O organizaţie care adoptă modul de abordare de mai sus generează încredere în capabilitatea proceselor sale şi în calitatea produselor sale şi asigură o bază pentru îmbunătăţirea continuă. informaţiile. documentaţia. 8]. O astfel de abordare este aplicabilă de asemenea pentru menţinerea şi îmbunătăţirea unui sistem existent de management al calităţii. Unul dintre obiectivele şi principiile de bază a operatorului de servicii comunale trebuie să fie îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor acordate. metodele. în cadrul întreprinderii de servicii comunale contribuie la eficacitatea şi eficienţa acesteia [114. astfel încât corectarea neconformităţilor să treacă în anticiparea lor.

punctul 3 din prezenta teză). canalizare. Finalitatea activităţilor de îmbunătăţire o reprezintă. promovarea activităţii bazate pe prevenire. trebuie operate îmbunătăţiri în perspectivă.- aplicarea conceptelor de bază ale îmbunătăţirii continue pentru a asigura îmbunătăţiri îmbunătăţirea continuă a proceselor. formuleze şi analizeze alternativele decizionale. acestora. priveşte îmbunătăţirea continuă a proceselor. fiecare persoană din cadrul întreprinderii prestatoare de servicii comunale. cu atât va creşte şi calitatea deciziei luate. obţinerea unui nivel al calităţii. definească obiectivul decizional şi a mijloacelor de realizare a acesteia. antrenare. aceasta reprezentând o preocupare constantă pentru evaluarea periodică a criteriilor de excelenţă stabilite pentru a identifica zonele în care îmbunătăţirea continuă a eficacităţii şi eficienţei tuturor proceselor întreprinderii. pentru a asigura satisfacerea mai bună a nevoilor clienţilor. se referă la activităţile desfăşurate în fiecare dintre etapele procesului de producere a apei şi furnizarea acesteia. organizare. trebuie să se bazeze pe analiza datelor şi informaţiilor. În vederea obţinerii unor decizii bune. selecteze şi analizeze informaţiile culese. De asemenea o decizie trebuie să întrunească şi cerinţele de raţionalitate: 78 . prin urmare. respectiv celui prevăzut în standarde sau specificaţii. utilizarea metodei specifice îmbunătăţirii continue: ciclul PEVA sau PDCA ( subiect stabilirea obiectivelor referitoare la îmbunătăţire şi a măsurilor necesare pentru realizarea recunoaşterea rezultatelor obţinute şi motivarea personalului întreprinderii în ceea ce Îmbunătăţirea continuă. Abordarea pe bază de fapte în luarea deciziilor Deciziile luate de către conducere şi celelalte nivele ierarhice ale întreprinderii prestatoare de servicii comunale. Realizarea unui asemenea deziderat este condiţionată de desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor de planificare. în vederea îmbunătăţirii performanţelor tuturor proceselor şi rezultatelor acestor procese. adică adoptarea unei decizii presupune un proces complex de culegere a unui volum mare de informaţii. în condiţii de eficienţă. cu cât acest proces este mai riguros şi mai detaliat. abordat în capitolul I. ţinere sub control şi de asigurare a calităţii. decidentul trebuie să: se documenteze în vederea formulării deciziei. în cadrul întreprinderii de servicii de aprovizionare cu apă şi substanţiale. superior celui planificat.

Proiectarea şi implementarea unui astfel de sistem este influenţată de necesităţi diferite. 2. Pentru ca întreprinderea să realizeze acest principiu ea trebuie: − să-şi identifice principalii furnizori şi materialele livrate de aceştia. Metodologia implementării Sistemului Integrat de Management Calitate – Mediu şi Siguranţa Alimentului în întreprinderile prestatoare de servicii de alimentare cu apă şi canalizare La ora actuală. adoptarea unui sistem integrat de management al calităţiimediu şi securitatea alimentului ar reprezenta o decizie strategică a top managerilor. − să stabilească sistemul de management al calităţii care să fie utilizat de furnizori. de obiective specifice. 79 . adică să fie integrată în ansamblul deciziilor adoptate anterior. concisă şi necontradictorie. 3. Relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii şi utilizatorii Prestatorul de servicii de aprovizionare cu apă şi canalizare se află în relaţii cu următorii eventuali furnizori: Furnizori de materii prime şi materiale (clor lichid. − Să fie clară. − să stabilească un sistem informaţional reciproc avantajos cu furnizorii. de produsele pe care le furnizează. − Să fie completă. de procesele utilizate şi de mărimea şi structura organizaţiei.− Să fie fundamentată ştiinţific. adică să se încadreze în perioada optimă de elaborare şi operaţionalizare. − Să aibă un caracter realist. în cadrul întreprinderilor prestatoare de servicii de aprovizionare cu apă şi canalizare din Republica Moldova. − Sa fie împuternicită. Respectarea acestor principii va permite operatorului de servicii implementare cu succes a unui sau altuia standard sau sistem de management al calităţii. sulfat aluminiu) Furnizori de combustibili Furnizori de energie electrică. − să definească expectativele organizaţiei şi a furnizorilor. − Să fie legală şi oportună.

propus pentru Î. Etapa 1: Analiza – diagnostic a organizaţiei şi a sistemului existent – presupune examinarea situaţiei la zi şi evaluarea acesteia în conformitate cu prevederile standardelor ISO: 9001.Apă-Canal” Cahul. ar servi: Compania „Apa Braşov” şi Societatea Comercială . . şi cu precădere în cadrul Î.M. Reieşind din analiza şi calculele indicatorilor de performanţă. în întreprinderile prestatoare de servicii de aprovizionare cu apă şi canalizare.Mediu .Siguranţa alimentară pentru operatorii de servicii de apă şi canalizare Sursa: elaborat de autor Pentru implementarea Sistemului Integrat de Management Calitate-Mediu-Siguranţa Alimentară. În figura 3. Un exemplu elocvent pentru întreprinderile din Republica Moldova. din rezultatele obţinute de pe urma chestionării şi din specificul activităţii întreprinderilor prestatoare de servicii de alimentare cu apă şi canalizare. ambele fiind din România.1. Aceste întreprinderi au implementat. În cadrul acestei etape se realizează un studiu cu privire la poziţia şi pregătirea întreprinderii faţă de implementarea sistemului integrat. de el ţin cont în organizarea activităţii. Conducerea companiilor este preocupată de calitatea serviciilor pe care le furnizează şi politica întreprinderii lor este orientată către client. judeţul Dâmboviţa. sunt prezentate componentele sistemului integrat de management.. ceea ce nu putem afirma pentru managerii autohtoni.Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa SA”.În practica internaţională acest sistem este implementat cu succes sau cel puţin.1. că sistemul de management al calităţii în întreprinderile prestatoare de servicii comunale este un instrument de lucru al managerilor.M.1. „Apă-Canal” din oraşul Cahul: Sistemul Integrat de Management Calitate – Mediu . propunem implementarea în întreprinderea analizată a sistemului integrat de management: Calitate .Siguranţa Alimentară ISO 9001: 2005 ISO 14001: 2004 ISO 22000:2005 Figura 3.).Siguranţa alimentară.. trebuie de parcurs mai multe etape (tabelul 3. Din cele menţionate mai sus rezultă. din municipiul Târgovişte. 22000 şi specificul întreprinderilor prestatoare de servicii comunale. cu succes. În dependenţă de rezultatele primite se stabilesc direcţiile 80 . Elementele componente ale Sistemului Integrat de Management Calitate Mediu . un sistem de management şi acest lucru le permite sporirea încrederii clienţilor în capacitatea firmei de a livra consumatorilor în mod constant un produs sigur şi de calitate. 14001.

Etapele de implementare ale Sistemului Integrat de Management al Calităţii Etapele standard: Etapa 1: Etapa 2: Etapa 3: Etapa 4: Analiza – diagnostic a organizaţiei şi a sistemului existent Instruirea conducerii / echipei de proiect Stabilirea politicii şi obiectivelor Elaborarea documentaţiei elaborarea structurii organizatorice descrierea proceselor diagrame flux identificarea cerinţelor legale identificarea şi analiza pericolelor pentru siguranţa alimentului identificarea şi evaluarea aspectelor de mediu stabilirea punctelor critice de control planul HACCP programul de management de mediu proceduri de sistem proceduri operaţionale / instrucţiuni de lucru/ formulare manualul sistemului Instruirea proprietarilor de proces / şefi departamente Implementarea operaţională a sistemului Verificarea şi validarea sistemului Audit intern Selectarea organismului de certificare Acordarea de asistenţă pe durata procesului de certificare Acordarea de asistenţă post – certificare x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Sursa: elaborat de autor ISO 9001 x x x ISO 22000 x x x ISO 14001 x x x Durata orientativă 3 luni 4 luni 1 lună 10 luni x x Etapa 5: Etapa 6: Etapa 7: Etapa 8: Etapa 9: Etapa 10: Etapa 11: 2 luni 24 luni 2 luni 1 lună 1 lună 81 . adecvat întreprinderilor prestatoare de servicii comunale.1. Rezultatele evaluării situaţiei iniţiale pot servi drept bază pentru elaborarea măsurilor şi stabilirea direcţiilor de implementare a SIMC. În scopul obţinerii unor rezultate veridice se propune ca evaluarea situaţiei iniţiale a întreprinderii în raport cu prevederile standardului să fie efectuată de către o echipă de consultanţi specializaţi şi competenţi în domeniu.prioritare şi măsurile necesare pentru obţinerea nivelului optim al calităţii sistemului de management. Tabelul 3.

Din cadrul personalului trebuie de desemnat o echipă de lucru. 82 . în cazul în care la dispoziţia lui este pusă informaţia necesară pentru implementare. să conducă elaborarea şi implementarea sistemului integrat de management al calităţii. din afară. echipamentului. Această persoană trebuie să fie bine instruită în domeniul celor trei standarde. Şeful de echipă poate conlucra c-un specialist sau consultant. Echipa trebuie să fie constituită din specialişti/experţi care deţin cunoştinţe adecvate privind sistemul de management. să instruiască echipa. distribuirea. interacţiunile cu mediul. întreprinderea trebuie să conştientizeze faptul că. Echipa de lucru trebuie să fie condusă de un şef de echipă.1. să deţină experienţă şi cunoştinţe cu privire la procesele de prelucrare şi funcţionare a alţi specialişti care cunosc domeniul microbiologic. În această etapă managerul calităţii trebuie potenţiale. care îi va ajuta să soluţioneze dificultăţile. În componenţa echipei trebuie să fie incluşi specialişti multidisciplinari şi un specialist din managementul executiv. şi tabelul A 9. implementarea unui sistem integrat de management al calităţii presupune implicarea întregului personal din întreprindere.Etapa 2: Instruirea conducerii / echipei de proiect. să elaboreze politica şi să stabilească obiectivele calităţii (tabelul A 8. precum şi produsul luat în consideraţie. privind implementarea sistemului integrat de management. să fie informaţi cu interacţiunile organizaţiei cu mediul înconjurător şi riscurile să fie implicaţi în procesul de producţie a apei. p. 11]: să instruiască şeful echipei. Etapa 3: Stabilirea politicii şi obiectivelor. controlul şi determinarea punctelor critice de control. În cazul în care echipa de lucru nu are experienţă îndeajuns. scopul căruia va fi [33.1). depozitarea. ea trebuie să fie asistată de către specialişti calificaţi sau experţi. producerea/fabricarea acestuia. inclusiv analiza riscurilor. Un specialist din cadrul echipei de lucru poate cumula câteva funcţii. Pentru parcurgerea acestei etape. consumatorii şi riscurile potenţiale asociate acestuia. care va asigura finanţarea sistemului integrat de management. Personalul din cadrul echipei de lucru trebuie să fie specialişti multidisciplinari: să cunoască procesele de management din cadrul întreprinderii.

Caseta 3. . administraţia publică locala şi mass-media. „Apă-Canal” Cahul se angajează pentru îmbunătăţirea continuă a sistemului integrat de management calitate – mediu . În cazul nostru.Îmbunătăţirea continuă a calităţii apei şi calităţii proceselor. p. . . Politica şi obiectivele sunt comunicate în cadrul companiei. sunt înţelese şi aplicate de către toţi salariaţii..un ansamblu de principii. .Satisfacerea necesităţilor populaţiei. 11]. măsuri prevederi.. Politica întreprinderii în domeniul calităţii are forma unui document sintetic.1.Evaluarea permanentă a calităţii prin intermediul indicatorilor de performanţă prestabiliţi . Politica în Domeniul Calităţii-Mediului-Siguranţei Alimentare a Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” Cahul Top managementul Î.Identificarea aspectelor de mediu rezultate din activităţile/serviciile întreprinderii în vederea determinării impactului semnificativ asupra mediului.. .M.Reducerea consumurilor de resurse naturale.Apă-Canal” Cahul __________________ Sursa: elaborat de autor 83 . . declarată oficial de către conducerea organizaţiei” [114.M „Apă-Canal” de a livra în mod regulat un produs de calitate pentru consumatori.scopurile şi direcţiile generale ale organizaţiei în domeniul calităţii.Reducerea evacuărilor poluante în mediu. managerul de calitate trebuie să stabilească trei tipuri de politici: politica de calitate politica de mediu politica de securitate alimentară Politica de calitate reprezintă . . cuprinzând: politica principală şi subpolitici.În opinia lui Juran politica reprezintă .M. În domeniul securităţii alimentare: Identificarea preventivă şi controlul pericolelor şi riscurilor care pot afecta sănătatea şi securitatea ocupaţională a salariaţilor şi părţilor interesate. . 57].Creşterea transparenţei comunicării în relaţiile cu autorităţile de mediu.Asigurarea unui sistem de organizare.siguranţa alimentului este disponibilă publicului. . Politica în domeniul calitate-mediu.Prevenirea neconformităţilor în toate zonele de activitate şi reducerea reclamaţiilor. .Sporirea încrederii clienţilor şi salariaţilor în capacitatea Î. p. Directorul Î.Evaluarea permanentă a performanţelor de mediu.Deservirea în condiţii optime a populaţiei şi agenţilor economici. care să permită evaluarea performanţei de mediu. În domeniul mediului: .siguranţa alimentului prin atingere obiectivelor propuse în următoarele domenii: În domeniul calităţii: . indicaţii elaborate în scris de conducerea întreprinderii” [55.

prin principii consimţite şi nu prin presiuni de ordin conjunctural. p. identificarea şi analiza pericolelor pentru siguranţa alimentului. de către conducerea întreprinderii. descrierea proceselor. 57]. Existenţa unei asemenea documentaţii duce la : Această realizarea unor produse mai calitative. evaluarea sistemului calităţii îmbunătăţirea continuă a proceselor întreprinderii etapă presupune parcurgerea următorilor paşi: elaborarea structurii organizatorice. 452]. Elaborarea structurii organizatorice 84 . Conform capitolul 4 al standardului ISO 9001:2000. punctul 4. planul HACCP. sau când se recunoaşte nevoia unei schimbări ori se clarifică viziunea asupra viitorului. Etapa 4: Elaborarea documentaţiei. Este important ca toţi angajaţii să fie familiarizaţi cu obiectivele şi politica SIMC. Prevederile standardelor din familia ISO acordă o importanţă deosebită elaborării documentaţiei corespunzătoare privind sistemul calităţii. producerii şi controlului”. identificarea şi evaluarea aspectelor de mediu. manualul calităţii.Stabilirea politicii de calitate reprezintă importante avantaje. manualul sistemului. − va înlesni efectuarea unor analize comparative între rezultatele activităţii practice şi principiile de politică [55. documente pentru asigurarea planificării. propunem un model de politică în domeniul calităţii pentru operatorii de servicii de alimentare cu apă şi canalizare (caseta 3. stabilirea punctelor critice de control. pe care aceasta le declară” [71. programul de management de mediu. pentru prestatorul de servii comunale: − va determina conducerea întreprinderii să-şi definească clar concepţia privind calitatea. În acest context. identificarea cerinţelor legale. diagrame flux. proceduri de sistem. proceduri şi înregistrări prevăzute de standard.2 „Cerinţe generale faţă de documentaţie”: „documentaţia Sistemului de Management al Calităţii include declaraţia documentată despre politica şi obiectivele în domeniul calităţii. p.1. proceduri operaţionale / instrucţiuni de lucru / formulare. Politica de mediu reprezintă „intenţiile şi principiile referitoare la performanţa globală de mediu a unei organizaţii.) Politica în domeniul calităţii trebuie revizuită anual. − va oferi un sistem de referinţă în managementul calităţii.

trebuie să fie elaborat de către specialiştii echipei de lucru. În cadrul întreprinderii intră multiple tipuri de resurse.). trebuie să fie analizate succesiv şi prezentate într-o diagramă detaliată a procesului de producere împreuna cu informaţia tehnică relevantă. Ea trebuie să cuprindă toate etapele de producere a apei potabile. Diagramele flux Diagrama flux a procesului de producere a apei (figura A 10. De suport – presupun efectuarea proceselor auxiliare ( mentenanţă. în mod direct. În acest sens propunem modificarea structurii organizatorice existente şi introducerea departamentului de calitate cu subdiviziunile sale (tabelul A 13.2. trebuie luate în considerare prevederile standardului: • desemnarea reprezentantului managementului care. împreună cu identificarea şi interacţiunile acestor procese. documentarea. evaluarea personalului. controlul mediului de lucru. şi tabelul A 13. toate etapele implicate în proces. poate fi considerată “abordare bazată pe proces”. Un avantaj al abordării bazate pe proces este controlul permanent pe care aceasta îl asigură. 62]. cât şi asupra combinării şi interacţiunii acestora [115.1. ar trebuie să fie directorul. Operaţionale – implică efectuarea proceselor referitoare la ciclul de viaţă al produsului (se referă la cerinţele capitolului VII al standardului ISO 9001:2008). precum şi conducerea lor. automat trebuie făcute modificări în structura organizatorică a întreprinderii. • desemnarea managerului calităţii. 8]. atât asupra legăturii dintre procesele individuale în cadrul sistemului de procese. Descrierea proceselor Pentru ca o organizaţie să funcţioneze eficace aceasta trebuie să identifice şi să conducă numeroase activităţi corelate. Indiferent de diagrama elaborată. care duc la transformarea acestora şi obţinându-se elemente de ieşire. În acest sens. verificare şi control. Aplicarea unui sistem de procese în cadrul unei organizaţii.În momentul în care întreprinderea hotărăşte implementarea unui sistem de management. care va fi responsabil de elaborarea. implementarea şi menţinerea sistemului de management al calităţii. p.). auditul intern etc. În acest context. ( se referă la cerinţele capitolelor VI şi VIII ale standardului ISO 9001:2008) [34.).1. Adesea elementele de ieşire dintr-un proces constituie. p. elementele de intrare în procesul următor. se propune clasificarea tuturor proceselor întreprinderii prestatoare de servicii de alimentare cu apă şi canalizare în trei grupe: Strategice – presupun implementarea şi menţinerea în bună funcţionare a SIMC-ului în cadrul întreprinderii (se referă la cerinţele capitolului V al standardului ISO 9001:2008). 85 .

Etapa de analiză a pericolelor poate fi divizată în: Identificarea pericolelor/riscurilor Analiza pericolelor/riscurilor. Identificarea pericolelor biologice la procesele de producere care sunt luate în 86 . Identificarea şi analiza pericolelor pentru siguranţa alimentului Principiul unu al HACCP este . Acest principiu constă în efectuarea analizei riscurilor.. cât şi durata de procesare. Pericolele biologice pot fi: bacteriene. echipa de lucru nu trebuie să se limiteze doar la probabilitatea de apariţie a riscului sau potenţialul acestuia de a cauza maladii. De aceea este important ca Î. poate duce la obţinerea unei liste de pericole potenţiale...Analiza pericolelor”. Identificarea cerinţelor legale Implementarea SIMC în cadrul Î. echipa de lucru. vor fi anticipate pericolele care pot apărea în timpul procesului de producţie.. Pe baza datelor anterioare şi diagramei flux. precum şi identificarea pericolelor fiecărei etape. în vederea prevenirii şi Posedarea de autorizaţii de mediu.M. cele mai frecvente pericole sunt pericolele biologice şi cele chimice. Analiza fiecărei etape.M. Asigurarea sistemelor proprii de analiză şi control al poluanţilor.Diagrama flux trebuie să fie verificată pe teren pe parcursul tuturor etapelor pentru a confirma că toate etapele sunt incluse în diagramă.M. În cazul Î. mediului. Orice abatere constatată trebuie să fie urmată de modificarea diagramei flux. Astfel pentru Î. Pericolele biologice sunt reprezentate de microorganisme vii care pot face produsele alimentare nesigure pentru consum.Apă-Canal” Cahul să identifice toate cerinţele legale de mediu. din cadrul Î. posibile la fiecare etapa a procesului. şi pentru a modifica diagrama dacă este necesar.Brainstorming” sau „Panelul de experţi”. Confirmarea diagramei flux trebuie să fie efectuată de către o persoană sau persoane care posedă cunoştinţe suficiente privind operaţiunile de prelucrare.M. . Pe parcursul desfăşurării etapei date.Apă-Canal” Cahul. poate utiliza metoda . Pentru identificarea pericolelor. „Apă Canal” Cahul... Toate riscurile potenţial semnificative trebuie să fie examinate. care sunt eliberate de organele pentru protecţia evitării riscurilor tehnologice şi eliberărilor accidentale.Apă-Canal” Cahul prevede respectarea prevederilor legale..M. „Apă-Canal” Cahul au fost identificate următoarele cerinţe legale de mediu: Asigurarea sistemelor proprii de supraveghere a instalaţiilor şi proceselor tehnologice. virale şi parazitologice.

Parametrii microbiologici Parametru Escherichia coli (E. astfel pentru apa potabilă putem utiliza fişa pentru analiza pericolelor prezentată în tabelul A 12. p. Substanţele chimice dăunătoare sunt asociate cu unele boli cauzate de produsele alimentare sau alte boli cronice [33. p.Apă-Canal” Cahul trebuie să stabilească şi să menţină o procedură de identificare a aspectelor de mediu. astfel încât să le 87 . p. coli) Enterococi (Streptococi fecali) Valoarea admisă (număr / 100ml) 0 0 Sursa: [6] Din tabelul de mai sus rezultă faptul că.2). Identificarea şi evaluarea aspectelor de mediu Prin aspect de mediu se înţelege orice element al activităţilor. parametrii chimici. 15].2. 453]. susceptibil de a interacţiona cu mediul [71. care stipulează concentraţia parametrilor microbiologici (tabelul 3. cu prevederile standardului ISO 14001.M. A doua treaptă în realizarea analizei riscurilor constă în identificarea măsurilor preventive care ar putea fi utilizate pentru monitorizarea fiecărui risc în parte.. admişi sunt prezentaţi în tabelul A 11. În această etapă pot fi utilizate diferite forme de monitorizare a pericolelor asociate apei potabile. echipa lucru trebuie să documenteze analiza riscurilor şi deciziile luate.1. În prezent. Tot în această etapă. unii dintre cei mai importanţi agenţi patogeni asociaţi cu apa potabilă sunt bacteriile patogene care includ: Escherichia coli şi Enterococi (Streptococi fecali).2007 cu privire la instituirea sistemului informaţional automatizat „ Registrul de stat al apelor minerale naturale. Tabelul 3. O modalitate eficientă pentru documentarea deciziilor în timpul analizei riscurilor este utilizarea unei fişe de analiză a riscurilor. 15-16].. Î.1. 934 din 15. Literatura de specialitate propune câteva fişe de analiză a riscurilor care pot fi modificate în dependenţă de necesităţi.08. potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”. care necesită toată experienţa pe care o poate oferi echipa de lucru [33.consideraţie este o sarcină dificilă şi importantă. În conformitate. în Republica Moldova se aplică Hotărârea Guvernului Nr. Potrivit aceleiaşi Hotărâri de Guvern. produselor sau serviciilor unei organizaţii. Pericolele chimice pot fi rezultatul unui fenomen care are loc în mod natural în produsele alimentare sau care poate să apară în timpul prelucrării produselor.

Procesul de identificare şi evaluare Sursa: Olaru M. trebuie identificate acţiuni preventive. pH-ul. p. identificarea aspectelor de mediu semnificative. durata de tratare. la momentul potrivit.M. impactul asupra colectivităţilor... p. 455] Informaţiile cu privire la aceste aspecte trebuie ţinute la zi. . În timpul desfăşurării procesului identificării aspectelor de mediu. Pentru identificarea şi evaluarea impactului de mediu se recomandă parcurgerea Selecţionarea etape: următoarelor unei categorii de activităţi/produse/ servicii Identificarea aspectelor de mediu ale activităţi/produse/ servicii Stabilirea tipurilor de impact asupra mediului pentru aspectele identificate Evaluarea factorilor de risc privind impactul asociat fiecărui aspect de mediu Figura 3. etc. În această etapă se utilizează pe larg controlul pentru a preveni sau elimina un pericol ce poate fi redus la un nivel acceptabil.Apă-Canal” Cahul se recomandă să se efectueze o analiză preliminară. utilizarea resurselor naturale şi alte aspecte locale de mediu. eliminările în apă. . gestionarea deşeurilor. Pentru fiecare risc identificat privind siguranţa apei potabile care poate apărea. în cadrul Î. în scopul de a le determina pe acelea care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului.ApăCanal” Cahul. conţinutul de clor. În cazul Î. în cadrul căreia pot fi efectuate diferite măsurători şi inspecţii de mediu. se recomandă să se ţină seama de următorii factori: emisiile în aer.Apă-Canal” Cahul pot fi identificate ţinând seama de elementele de intrare şi de ieşire ale tuturor proceselor sale.2. Aspectele de mediu ale Î. examinarea procedurilor şi a practicilor organizaţiei referitoare la mediu. [71. Stabilirea punctelor critice de control Următorul pas. Fiecare măsură de control cu referire la un punct critic de control trebuie să fie însoţită de o specificaţie a limitelor critice: temperatură. constă în identificarea punctelor critice de control ale procesului.M.. investigaţiile privind accidentele survenite au fost luate în considerare [71. Criteriile de identificare a aspectelor de mediu semnificative sunt încadrarea în prevederile legale şi evaluarea consecinţelor. 453]. În momentul elaborării analizei. În 88 . Aceste acţiuni trebuie aplicate în cadrul procesului de producţie. evaluarea măsurii în care.poată ţine sub control. trebuie urmărite următoarele elemente: inventarierea reglementărilor aplicabile.M. contaminarea solului. .

10]. Figura 3. în cadrul Î. Etapa 10: Elaborarea acţiunilor corective. Etapa 8: Stabilirea limitelor critice. care să cuprindă următoarele elemente: rezultatele aşteptate în ceea ce priveşte performanţa de mediu a organizaţiei. care va conţine următoarele etape: Etapa 1: Desemnarea echipei HACCP Etapa 2: Descrierea produsului. Etapa 7: Determinarea punctelor critice de control. p. Unele din aceste etape au fost descrise anterior. [33. pentru a reduce depăşirea limitelor critice ale unui risc din cauza variaţiilor procesului. 89 .Apă-Canal” Cahul. . metoda de procesare si distributie Etapa 3: Descrierea utilizării intenţionate Etapa 4: Elaborarea diagramelor proceselor de producere Etapa 5: Verificarea diagramelor proceselor de producere pe teren Etapa 6: Analiza pericolelor.. analiza tehnologiilor posibile de aplicat pentru realizarea îmbunătăţirilor vizate. iar unele vor fi tratate în continuare. Programul de management de mediu Pentru realizarea obiectivelor referitoare la mediu. echipa de lucru va întocmi un plan. Etapa 12: Elaborarea documentaţiei şi păstrarea înregistrarilor. este necesar să se stabilească responsabilităţile şi competenţele şi se recomandă elaborarea unui plan strategic referitor la mediu. Planul HACCP În scopul elaborării unui sistem HACCP. Etapele planului HACCP Sursa: adaptat de autor după Cumpanici A. poate fi necesar stabilirea câtorva niveluri riguroase pentru a asigura respectarea limitelor critice. Etapa 9: Elaborarea procedurilor de monitorizare.M. Etapa 11: Elaborarea procedurilor de verificare.unele cazuri.3. prezentarea detaliată a îmbunătăţirilor preconizate privind aceste performanţe.

Când. Concluziile acestor evaluări periodice vor fi luate în considerare în cadrul analizei anuale a programului. 90 . Programul trebuie să conţină modalităţile şi termenele precise pentru evaluarea progreselor înregistrate în realizarea obiectivelor referitoare la mediu. Planul strategic de mediu trebuie corelat cu celelalte planuri. cum vor fi realizate obiectivele referitoare la mediu. Cum trebuie activitatea specificată şi ţinută sub control [71. documente trebuie utilizate. p. programul de management de mediu trebuie să cuprindă: • responsabilităţile privind realizarea obiectivelor de mediu. 5]. Operaţionalizarea planului strategic de mediu se realizează prin programe de management de mediu. p. Aceste programe reprezintă nişte planuri de acţiune pe termen scurt. efectuează şi activităţile întreprinderii. precizând etapele. p. unde. 230]. Procedura se referă la: activităţi individuale. În conformitate cu prevederile standardului ISO 14001. În general. documentaţia de bază utilizată în timpul implementării unui sistem de management al calităţii este reprezentată prin procedura sistemului calităţii. cum trebuie procedat. care definesc. de aceea mai poartă numele de procedură scrisă sau documentată. astfel încât toate să fie integrate în logica politicii generale a organizaţiei. în detaliu. pentru fiecare unitate funcţională şi la fiecare nivel al organizaţiei. Ce fel de materiale. activităţi grupate pe domenii. pentru reconsiderarea priorităţilor. Proceduri de sistem Procedura reprezintă modalitatea specifică de desfăşurare a unei activităţi [113. 460]. responsabilităţile şi resursele implicate. echipamente.- evaluarea implicaţiilor posibile ale factorilor interni şi externi asupra îmbunătăţirilor respective [71. procedura documentată este compusă din următoarele elemente: Scopul şi domeniul de aplicare a procedurii. În cadrul standardelor familiei ISO. Ea este prezentată în scris. Aceasta descrie obiectivele şi modul de desfăşurare a diferitor activităţi cu referire la calitate. elementele sistemului calităţii. precum responsabilităţile şi relaţiile dintre persoanele care coordonează. • mijloacele şi termenele de realizare a obiectivelor. în funcţie de evoluţia factorilor interni şi externi ai organizaţiei. Ce trebuie făcut şi de către cine.

încât să permită ţinerea sub control a tuturor acestor activităţi [119. Controlul documentelor. 4. Ele trebuie astfel elaborate şi administrate. trebuie să corespundă nivelului de complexitate a activităţilor. Acţiuni preventive. împreună cu constatările făcute.3. Informaţiile şi îndrumările.2. precum şi nivelul de calitate ce trebuie obţinut. Control înregistrărilor calităţii. 8. Acţiuni corective. în raport cu cerinţele referenţialului stabilit. 11]. p. echipa de lucru trebuie să respecte următoarele etape [94.2. p. 354-355]: Descrierea fiecărei activităţi din cadrul compartimentului în cauză. sunt furnizate muncitorilor sau operatorilor de instrucţiunile de lucru. eliminându-se Examinarea proiectului de procedură de către echipa de redactare a documentelor fişelor distribuite lucrătorilor implicaţi în activităţile respective.2. la nivelul locurilor de muncă. 91 .2.Totodată. Proceduri operaţionale / instrucţiuni de lucru / formulare Procedurile operaţionale au o formă scrisă şi precizează obiectivele şi finalităţile aşteptate ale diferitelor activităţi cu incidenţă asupra calităţii. Controlul produsului neconform. 8. Elaborarea proiectului de procedură pentru activităţile respective. care fac parte din Sistemul Integrat de Management al Calităţii. În momentul elaborării unei asemenia proceduri. clari şi fără ambiguităţi. sistemului calităţii. Aceste documente au rolul de a prezenta modul cum trebuie să se desfăşoare o anumită activitate la un anumit loc de muncă. Detalierea procedurilor.4. proiectul fiind retrimis celor care l-au elaborat. 8. prin completarea Analiza fişelor de către şeful compartimentului. este oportun de menţionat faptul că standardul ISO 9001 prevede elaborarea obligatorie a şase proceduri documentate: 4. disfuncţionalităţile identificate. Reanalizarea proiectului de procedură de către personalul compartimentului şi eliminarea Definitivarea procedurii de către echipa de redactare şi aprobarea acesteia. 8. p. 68]. neconformităţilor constatate.5. Auditul intern.2. iar redactarea lor trebuie realizată în termeni simpli. metodelor folosite şi calificarea necesară a personalului implicat în realizarea activităţilor.3.5. astfel încât să poată fi înţelese de muncitorii cu un nivel limitat de cunoştinţe [40.3.

. prin delimitarea canalelor verticale şi orizontale de comunicare.. Elaborarea Manualului Sistemului Integrat de Management Calitate-Mediu-Siguranţa Alimentului. controlul apei din rezervoare etc. 226]. autoritatea şi relaţiile dintre persoanele care coordonează. referitoare la problemele calităţii.M. Manualul sistemului Manualul Sistemului Integrat de Management reprezintă documentul prin care se descrie metodologia utilizată de întreprindere.M.Apă-Canal” Cahul va conţine următoarele elemente: • • • • Politica întreprinderii în domeniul calităţii. şi să îmbrace forma unor formulare tipizate. Asigurarea coerenţei politicii calităţii şi a obiectivelor generale ale întreprinderii în domeniul calităţii cu cele compartimentale. Facilitarea realizării obiectivelor calităţii. Manualul sistemului Î. Îmbunătăţirea comunicării în interiorul organizaţiei. Îmbunătăţirea comunicării în relaţiile întreprinderii cu clienţii şi partenerii săi. Asigurarea instruirii unitare a personalului întreprinderii.Pentru serviciile de apă şi canalizare. 92 . în scopul respectării prevederilor standardelor ISO 9001. favorizând câştigarea încrederii acestora că cerinţele specificate în contract vor fi satisfăcute. ISO 22000. efectuează sau analizează activităţile care au incidenţă asupra calităţii. prin definirea structurii organizatorice şi a responsabilităţii diferitelor entităţi funcţionale. ţinerea la zi şi administrarea manualului sistemului [113. . Procedurile şi instrucţiunile sistemului calităţii. Contribuirea la crearea unei imagini favorabile în relaţiile cu clienţii. p. controlul apei tratate. 13]. ar fi recomandabil să se elaboreze instrucţiunile pentru fiecare operaţie tehnologică. privind elementele sistemului calităţii şi facilitarea conştientizării acestuia în ceea ce priveşte impactul propriei activităţi asupra calităţii produsului finit. Dispoziţiile referitoare la analiza. fişe tehnologice sau planuri de operaţii. servind ca bază de referinţă în implementarea şi menţinerea sistemului. Responsabilităţile.. p. ISO 14001. - Asigurarea accesului imediat la documentele sistemului calităţii şi facilitarea gestionării acestora [71. . în cadrul Î. privind realizare şi îmbunătăţirea calităţii.Apă-Canal” Cahul va permite obţinerea următoarelor avantaje: - Facilitarea înţelegerii unitare a politicii calităţii. cum ar fi: controlul apei captate.

) Scurt istoric al întreprinderii şi obiectul de activitate Structura organizatorică a întreprinderii Organizarea compartimentului de calitate Atribuirea responsabilităţilor referitoare la calitate Obiectivele politice şi strategice în domeniul calităţii Documentele sistemului calităţii Elaborare şi gestiunea manualului sistemului Responsabilităţile şi atribuţiile directorului Î..Apă-Canal” cu privire la asigurarea calităţii apei Prezentarea politicii în domeniul calităţii şi a obiectivelor Alte informaţii(definiţii. Tabelul 3. prescurtări.3). echipa de lucru va redacta fiecare pagină cu antet tipizat.M. ..Apă-Canal” Cahul ( tabelul 3. programul anual al auditului etc. .Standardul ISO 10013 conţine o serie de recomandări privind elaborarea manualului calităţii.). 93 .Apă-Canal” Cahul Structura Capitolul I : Introducere Conţinut Declaraţia directorului Î. . .3. deoarece la propunerea echipei de lucru pot fi introduse unele modificări.. Sursa: elaborat de autor Capitolul II: Prezentarea firmei Capitolul III: Sistemul calităţii Capitolul IV: Responsabilităţile în domeniul calităţii Capitolul V: Personalul Capitolul VI: Aprovizionare Capitolul VII: Serviciile oferite Capitolul VIII: Realizarea serviciilor Capitolul IX: Auditul calităţii Capitolul X: Anexe Structura prezentată în acest tabel poate avea caracter orientativ.M.. calificare Structura personalului pe categorii de personal Repartizarea personalului pe secţii şi compartimente Fundamentarea necesarului cantitativ şi calitativ de resurse materiale Fundamentarea exigenţelor privind calitatea resurselor aprovizionate Evaluarea şi selecţia furnizorilor Contractele de aprovizionare Prezentarea servicii lor oferite Caracteristica de calitate ale apei potabile Ciclul de producţie Beneficiarii şi cantităţile oferite Proiectarea şi organizarea fluxurilor de execuţie Stabilirea metodelor de control între faze şi a locurilor de muncă Tratarea nonconformităţilor Mijloacele de măsurare şi încercări Asigurarea resurselor şi mijloacelor pentru auditul calităţii Documentele auditului Dosarul auditului. număr ediţii etc.4.M.Apă-Canal” Responsabilităţile şi atribuţiile directorului calitate Responsabilităţile şi atribuţiile şefului compartimentului calitate Responsabilităţile şi atribuţiile altor şefi de compartimente Structura personalului pe grupe de vârstă Structura personalului pe meserii. de aceea propunem în continuarea structura şi conţinutul manualului sistemului pentru Î. În momentul elaborării manualului.M. lista de difuzare. după care va urma conţinutul secţiunii tratate ( tabelul 3. Structura manualului sistemului integrat al calităţii a Î.

Etapa 6: Implementarea operaţională a sistemului. Această etapă se suprapune cu management al calităţii. această etapă este foarte importantă. etapa anterioară şi prevede: Implicarea tuturor angajaţilor în procesul de implementare.Tabelul 3. este stabilirea şi atribuirea responsabilităţilor. în caz contrar ele trebuie instruite. − Livrarea. în domeniul calităţii. După cum reiese din practica internaţională.Apă-Canal” Cahul trebuie să asigure următoarele premise: Informarea personalului despre intenţia de implementare a unui sistem integrat de Dezvoltarea şi promovarea iniţiativei personalului în domeniul calităţii. Instruirea personalului este necesară deoarece. Antetul de pagină a manualului sistemului Întreprinderea Municipală „Apă-Canal” Cahul Manualul Sistemului Integrat de Management Calitate . deoarece fără participarea personalului nu se va reuşi implementarea cu succes a sistemului de management integrat. precum şi asigurarea competenţelor necesare şefilor de departamente pentru implementarea sistemului de management sunt menţionate în manualul sistemului de management integrat.M. − Atribuirea responsabilităţilor. Implicarea personalului în realizarea schimbărilor. Următorul pas. 94 . Persoanelor cărora li s-au atribuit responsabilităţi trebuie să dea dovadă de competenţă. Aplicarea documentelor Sistemului de Management al Calităţii în practica de fiecare zi. Pentru a nu ajunge în această situaţie. − Evaluarea rezultatelor instruirii.. . − Pregătirea programelor şi materialelor de instruire. Diminuarea rezistenţei personalului la schimbare. în majoritatea cazurilor se observă o rezistenţă din partea lor.Mediu şi Siguranţa Alimentului CAPITOLUL I – INTRODUCERE Pagina / Ediţia Revizia Etapa 5: Instruirea proprietarilor de proces / şefi departamente.4. conducerea Î. şefilor de departamente. Aceste premise. Instruirea şefilor de departamente se va organiza după anumite etape: − Definirea obiectivelor şi stabilirea strategiei de instruire.

Dacă operatorii de servicii comunale vor da dovadă de flexibilitate pentru a răspunde la cerinţele populaţiei. este necesară o schimbare radicală a atitudinii. 95 . astfel încât să fie înlăturată apariţia neconformităţilor cu impact asupra mediului. − Elaborarea de proceduri pentru evaluarea periodică. Concentrarea asupra satisfacerii clienţilor interni şi externi. În vederea implementării unui Sistem Integrat de Management al Calităţii-MediuSiguranţa Alimentului eficient.Apă-Canal” Cahul. stimularea entuziasmului şi competiţiei. . atunci implementarea Sistemului Integrat de Management al CalităţiiMediu-Siguranţa Alimentului nu va întâlni obstacole serioase.- Actualizarea şi îmbunătăţirea permanentă a documentelor SIMC. conducerea trebuie să ţină sub control aceste neconformităţi prin intermediul următoarelor activităţi: . în cadrul Î. comportamentului managementului şi motivării personalului. . în întreprindere trebuie să se ia următoarele măsuri: − Elaborarea de proceduri de sistem adecvate.. se recomandă o perioadă de 24 -30 luni. Etapa 7: Verificarea şi validarea sistemului. motivarea personalului. − Includerea în proceduri a modalităţilor de înregistrare a informaţiilor. ce ar asigura o eficienţă mai înaltă. 70]: Necesitatea implicării totale a conducerii şi angajarea personalului la toate nivelele ierarhice. p. De asemenea. pentru operatorii de servicii comunale.M. Utilizarea metodelor şi tehnicilor statistice în luarea deciziilor.4). Verificarea şi evaluarea rezultatelor din punct de vedere a managementului mediului.Evaluarea importanţei problemei.Stabilirea responsabilităţilor şi a autorităţii privind analiza situaţiilor create. respectul faţă de individ şi recunoaşterea meritelor. Această etapă este aplicată Standardelor ISO 14001 şi ISO 22000. Generarea şi menţinerea unui sistem de îmbunătăţiri continue. Implicarea întregului lanţ client / furnizor / subcontractat în îmbunătăţirea calităţii. Promovarea lucrului în echipă. În vederea asigurării unei supravegheri adecvate a activităţilor şi evaluarea caracteristicilor acestora. Dintre factorii-cheie ai unui Sistem Integrat de Management al Calităţii menţionăm [34. În caz contrar. poate fi reprezentată schematic (figura 3. În cadrul sistemului de management integrat conducerea trebuie să pună accent pe acţiunile preventive.

Verificarea aplicării programului şi evaluarea rezultatelor obţinute Supravegherea activităţilor caracteristicilor acestora Acţiuni corective şi preventive şi evaluarea Ţinerea sub control a înregistrărilor referitoare la mediu Auditarea sistemului de management de mediu Analiza sistemului de management de mediu Figura 3. obiectivelor de mediu. Potrivit standardului 14001 Î. [73. condiţiilor specifice referitoare la mediu.4. Acest proces se va desfăşura în conformitate cu obiectivele stabilite şi responsabilităţile implicate. Aceste analize trebuie efectuate sistematic de către 96 . Verificarea aplicării programului de management de mediu şi evaluarea rezultatelor obţinute Sursa: Olaru M. precum şi: legislaţia referitoare la mediu. p.. instruirea personalului în domeniul mediului etc. 467] Neconformităţile sau accidentele de mediu depistate sunt înregistrate în „buletinele de analiză a incidentelor de mediu” şi „rapoarte privind incidentele de mediu”.Înregistrarea modificărilor intervenite. Auditul este documentat. Auditurile de mediu reprezintă un proces de verificare sistematică a activităţilor.Apă-Canal” Cahul trebuie să elaboreze proceduri documentate pentru identificarea.M. fiind planificate în dependenţă de specificul activităţilor întreprinderii.Identificarea cauzelor de apariţie a accidentelor de mediu. . deci este o procedură scrisă. . Prin analiza sistemului de mediu conducerea firmei.Stabilirea acţiunilor corective. Procedurile conţin informaţii cu privire la progresele înregistrate în realizarea obiectivelor. . pentru ţinerea sub control a înregistrărilor de mediu. declaraţii referitoare la mediu.. evenimentelor. toate acestea. actualizarea şi retragerea înregistrărilor. se urmăreşte evaluarea eficacităţii sistemului şi realizarea politicii.

M. p. Astfel de încercări oferă dovezi evidente privind eficienţa tehnicilor şi metodelor adoptate de către companie pentru a controla riscurile şi sunt nu numai teoretic efective dar şi practic pot fi utilizate în cadrul companiei. pot fi efectuate în mod eficient încercările microbiologice sau a reziduurilor. 97 . Scopul principal al auditului intern este de a evalua acţiunile corective necesare pentru eliminarea deficienţilor şi posibilităţilor de îmbunătăţire a sistemului în cadrul organizaţiei. care este planificat şi programat în funcţie de specificul activităţilor.A doua parte a acestei etape este validarea şi verificarea sistemului HACCP. Acest tip de audit reprezintă o combinare între auditul serviciului. În contextul implementării sistemului integrat de management al calităţii. pentru a verifica dacă procesul se află sub control şi dacă produsele realizate sunt acceptabile. numărul devierilor depistate pe parcursul activităţilor şi de riscurile asociate. auditul este instrumentul esenţial pentru realizarea obiectivelor prestabilite ale întreprinderii.5. 20]. Auditul calităţii reprezintă o examinare periodică a activităţilor şi rezultatelor referitoare la calitate. .). acţiuni corective întreprinse vizavi de produsul respectiv. procesului şi sistemului calităţii. Verificarea continuă asigură faptul că planul HACCP funcţionează în mod eficient zi de zi.Apă-Canal” Cahul (figura 3. de aceea în continuarea vom prezenta particularităţile fiecărui tip de audit care intră în componenţa auditului intern. confirmarea faptului că PCC sunt menţinute sub control. şi revizuirea înregistrărilor HACCP pentru a fi sigur că sunt efectuate şi menţinute conform planului [39. Acest tip de verificare include astfel de activităţi cum ar fi: calibrarea instrumentelor de monitorizare. revizuirea devierilor şi a condiţiilor produselor. p. Activităţile selectate în timpul lucrului de la etapele preliminare şi principiile HACCP. Validarea este etapa iniţială în cadrul căreia se testează şi se revizuieşte planul. trebuie verificate în mod repetat şi prezentate pentru a preveni sau controla riscurile identificate „real în companie”. La această etapa. Frecvenţa verificării depinde de activitatea întreprinderii. validarea limitelor critice. supravegherea activităţilor de monitorizare şi a acţiunilor corective. inspectarea operaţiunilor. Procedurile de verificare includ: auditurile HACCP şi înregistrările acestuia. în cazul în care va fi detectată o deviere ce va depăşi limitele critice [33. 21]. Etapa 8: Audit intern.. Frecvenţa verificării va influenţa considerabil numărul verificărilor repetitive sau a rechemărilor necesare. şi care este recomandabil pentru Î. acurateţea angajaţilor. frecvenţa monitorizării.

Auditul Examinarea serviciului în raport cu : Auditul proceselor Examinare Examinare documente de referinţă documente de referinţă echipamente echipamente inspecţie echipamente de echipamente de inspecţie materii prime materii prime produse Auditul sistemului Declanşarea auditului . mixtă – în cadrul acesteia se folosesc cele două tipuri menţionate.pentru aprovizionare Elaborarea şi gestiunea documentelor de audit .organizarea echipei de audit .măsuri corective Încheierea auditului Urmărirea acţiunilor corective Figura 3.pentru echipamente . care permite efectuarea unui control mai amănunţit şi evidenţierea multiplelor neconfomităţi existente.p/u desfăşurarea procesului .raportul de audit . După efectuarea auditului intern.plan de audit .5.obiectul auditului .p/u dezvoltarea serviciului .examinarea sistemului calităţii . Etapa 9: Selectarea organismului de certificare.reuniunea de încheiere Caietul de sarcini Specificaţiil e serviciului . În ceea ce priveşte selectarea organului de certificare de către 98 .examinarea preliminară Pregătirea auditului . pe verticală – se alege o procedură şi se verifică funcţionarea acesteia în toate secţiile sau compartimentele tangente.difuzare raport audit .p/u planificarea procesului .păstrarea documentelor auditului Supraveghere . Metodologia auditului intern Sursa: adaptat de autor după Olaru M[71.reuniunea de deschidere . p .285-292] Auditul intern poate fi realizat în următoarele moduri: pe orizontală – se selectează o secţie sau un compartiment şi se controlează toate procedurile implementate în cadrul lor. se determină organul de certificare. Cea mai optimală variantă este cea mixtă.frecvenţa auditului .stabilirea documentelor de lucru Efectuarea auditului .produse Examinarea serviciului în relaţie cu : - - Mediul Materialele prelucrate Elaborare Elaborare date referitoare la calitate liste de verificare raport de examinare raport de audit analize Raport de examinare Analiza neconformităţilor Analiza cauzelor neconformităţilor Stabilirea Măsuri corective Supravegherea aplicării măsurilor corective Stabilire măsuri corective .

AFAQ Franţa. pe baza unei cereri însoţite de dosarul tehnic şi de angajamentul întreprinderii privind respectarea cerinţelor din reglementarea tehnică de referinţă. a conformităţii acestuia cu un standard de referinţă din familia ISO sau echivalentele acestora [126. de regulă. În momentul în care. AJA România. Examinarea documentelor sistemului calităţii Întreprinderea solicitantă va transmite organismului de certificare documentele sistemului calităţii. Efectuarea auditului de certificare. Certificarea sistemului calităţii reprezintă atestarea de către organismul de certificare. SRAC România. În vederea stimulării practicii de certificare a unui sistem de management. document care va fi transmis întreprinderii.DQS (Deutsche Gesellscaft zur Zertifizierung von Management systemen). Asociaţia de Supraveghere Tehnică – Organism de Certificare – TÜV – CERT. organismul de certificare va transmite informaţii cu privire la componenţa echipei de audit şi perioada de efectuare a acestuia. 3]. În urma chestionării. parcurgere următoarelor patru etape [26. AENOR Spania.întreprinderile prestatoare de servicii de alimentare cu apă şi canalizare. Acordarea certificatului şi supravegherea respectării condiţiilor certificării Pregătirea auditului de certificare După solicitarea certificării. Examinarea documentelor sistemului calităţii. la nivel naţional funcţionează proiectul finanţat de către Banca Mondială care achită 60% din cheltuielile de certificare. 4-5]: Pregătirea auditului de certificare. 99 . este de menţionat faptul că pentru majoritatea acestora principalul criteriu de selectare va fi devizul de cheltuieli. deoarece este ştiut bine faptul că bugetul acestora este foarte mic. p. p. În acest scop întreprinderea va da răspuns la un chestionar de autoevaluare propus de organismul de certificare. etc. organismul de certificare va stabili dacă se va trece la etapa următoare. Rezultatele controlului documentar vor fi cuprinse în „Raportul privind examinarea documentelor sistemului calităţii”. Certificarea sistemului calităţii presupune. În Republica Moldova activează mai multe organisme internaţionale de certificare: Societatea Germană pentru Certificarea Sistemelor de Management . organismul de certificare verifică dacă întreprinderea solicitantă îndeplineşte condiţiile necesare efectuării auditului de certificare. dar aceste cheltuieli sunt relativ mari. care vor fi examinate de către auditorul şef. concluziile vor fi pozitive. iar întreprinderea 40%. RR Rusia.

Apă-Canal”Cahul. Dacă în timpul efectuării auditului sunt depistate cel puţin două neconformităţi majore. Etapa 11: Acordarea de asistenţă post – certificare. îmbunătăţirea continuă a calităţii producţiei şi creşterea nivelului de satisfacţie a clienţilor etc.Raport de neconformitate”. auditorul şef va întocmi un plan de desfăşurare a auditului de certificare.. Etapa 10: Acordarea de asistenţă pe durata procesului de certificare. pe lângă echipa de lucru. trebuie să fie menţinut şi îmbunătăţit. De aceea este foarte important ca implementarea acestui sistem să fie efectuată cu ajutorul unei echipe de consultanţă competente. în scopul evidenţierii tuturor neconformităţilor existente. Toate constatările vor fi incluse într-un .. Un sistem integrat de management al calităţii-mediu şi de siguranţă alimentară certificat de către un organism independent de certificare. În momentul implementării sistemului integrat de management al calităţii. dar cheltuielile legate de implementarea sistemului vor fi pe deplin recuperate prin certificarea reuşită a acestuia. în timp de 4-6 săptămâni întreprinderea obţine certificatul de implementare a Sistemului Integrat de Management al Calităţii şi încheie un contract cu firma un contract.M. astfel asigurându-se creşterea semnificativă a volumului vânzărilor întreprinderii. pentru a aduce beneficiile scontate. În acelaşi timp. fără obţinerea certificatului. în care sunt precizate condiţiile de efectuare a auditurilor anuale de supraveghere şi a auditului de reînnoire. Potrivit acestui standard. Î.. atunci are loc stoparea auditului la etapa dată sau continuarea până la sfârşit. Din practica întreprinderilor autohtone de implementare şi certificare a unui sistem de management al calităţii de sine stătător. . va fi evaluat periodic de către acesta. va trebui să ceară să i se acorde asistenţă de către organismul de certificare pe durata procesului de certificare. 100 . prin efectuarea periodică a unor audituri de supraveghere. este cunoscut faptul că rezultatul obţinut nu este cel scontat. organismul de certificare va decide acordarea certificatului sau efectuarea a încă unui audit al sistemului calităţii întreprinderii. Acordarea certificatului şi supravegherea respectării condiţiilor certificării În dependenţă de conţinutul raportului de audit.Efectuarea auditului de certificare Auditul de certificare se efectuează în conformitate cu prevederile standardului ISO 10011-1 [119]. sistemul integrat din cadrul întreprinderii. care va fi adus la cunoştinţa conducerii în cadrul şedinţei de încheiere. pe intervalul de valabilitate al certificatului (de obicei 3 ani). În cazul în care auditul are un rezultat pozitiv.

pentru oricare întreprindere de • • servicii de alimentare cu apă şi canalizare. astfel dacă pentru implementarea unui standard este nevoie de 2-2.5 ani. 4. Identificarea tuturor proceselor din cadrul firmei. Asistenţă în pregătirea şi realizarea analizei sistemului integrat de management al calităţii.5 ani. precum şi audituri de secundă parte(la furnizori).În această etapă. Această documentare a atribuţiilor şi responsabilităţilor personalului duce la îmbunătăţirea organizării firmei. 101 . care necesită proceduri (operaţionale şi de proces) documentate (scrise).M. Sistemul Integrat de Management al Calităţii reprezintă..document prin care se prezintă sistemul calităţii în exteriorul firmei. specialiştii organismului de certificare vor efectua următoarele activităţi: • Auditurile interne curente ale sistemului integrat de management al calităţii. la nivelul conducerii organizaţiei. s-a constatat că calitatea serviciilor pe care le prestează. „Apă-Canal” Cahul în urma implementării SIMC sunt: 1. un instrument important în procesul de sporire al calităţii serviciilor prestate. Pornind de la aceste considerente. devin condiţia principală în creşterea satisfacţiei consumatorilor şi în asigurarea succesului întreprinderii. beneficiile pe care le va obţine Î.ţinte” spre care se va îndrepta firma. Reducerea timpului de implementare şi a costului. care vor constitui . atunci dacă vor fi implementate trei standarde separat vom avea nevoie de 6-7. Asistenţă pentru pregătirea auditurilor de supraveghere ce vor fi efectuate de către organismul de certificare. 3. precum şi în domeniul mediului şi siguranţei alimentare. pe baza unor programe anuale de activitate.5 ani. Analizând activitatea întreprinderii municipale „Apă-Canal” Cahul şi calculând unii indicatori de performanţă în domeniul calităţii. Aceste acţiuni vor permite întreprinderii să identifice acele căi. lipsa acestora poate genera anumite disfuncţionalităţi sau neconformităţi. dar dacă se va implementa SIMC vor reduce această durată până la 2-2. astfel încât. Documentarea Sistemului Integrat de Management al Calităţii în Manualul Sistemului Integrat de Management Calitate-Mediu şi Siguranţa Alimentului . 2. Stabilirea unei politici şi a unor obiective în domeniul calităţii.

Introducerea unui sistem documentat de evaluare a subcontractaţilor (furnizorilor). Acestea sunt beneficiile interne ale implementării şi certificării unui sistem integrat de management al calităţii conform standardelor ISO 9001. care trebuie să fie luaţi în considerare în momentul elaborării politicii calităţii: orientarea către client. leadership sau implicarea directă a managementului la toate nivelurile. Produsul întreprinderii se va afla în vizorul angajaţilor în permanenţă. verificării. se constituie cel mai important mecanism pentru îmbunătăţirea sistemului calităţii. El va fi verificat la fiecare etapă din procesul de producţie. ISO 14001 şi ISO 22000. precum şi direcţiile de realizare a acestora. 6. Acest sistem va permite evidenţa şi evaluarea computerizată a furnizorilor de materiale. precum şi a calităţii produselor serviciilor. 8. al documentelor şi al datelor. 10. abordarea procesuală. 9. depozitării şi mentenanţei produsului furnizat de client. 7. Aplicarea unui sistem documentat de control al proiectării. De asemenea. abordarea de sistem a managementului. Acest sistem va permite identificarea riscurilor ce pot duce la obţinerea unui produs necalitativ. Introducerea unui sistem de stabilire şi implementare a acţiunilor corective şi preventive pentru eliminarea cauzelor neconformităţilor apărute sau potenţiale. identificându-se toate funcţiile responsabile pentru analiză. în cadrul întreprinderii prestatoare de servii de aprovizionare cu apă şi canalizare trebuie să se stabilească nişte principii.3. 3. 102 . de asemenea el va permite analiza acestor riscuri şi stabilirea acţiunilor preventive. Planificarea tuturor activităţilor necesare pentru îmbunătăţirea calităţii. 11. această acţiune prezintă beneficii şi pe plan extern cum ar fi: imaginea firmei în faţa clienţilor. oferind o încredere suplimentară asupra capabilităţii firmei de a furniza continuu produse la acelaşi nivel calitativ. Asigurarea controlului. Concluzii la capitolul 3 La finele capitolului 3 putem face urmotarele concluzii: Pentru asigurarea unui nivel unitar al calităţii. în vederea posibilităţii realizării tuturor cerinţelor clientului. Stabilirea unui sistem de identificare a produsului neconform. implicarea personalului.5. Planificarea va permite stabilirea unor obiective şi sarcini. Efectuarea analizei contractelor în mod documentat.

Stabilirea politicii şi obiectivelor .Acordarea de asistenţă post – certificare Sistemul Integrat de Management al Calităţii reprezintă. trebuie de parcurs următoarele etape: .Audit intern . precum şi celorlalţi operatori din republică.Analiza – diagnostic a organizaţiei şi a sistemului existent . în cadrul Î. Nu ne rămâne decât să le propunem tuturor operatorilor de servicii de alimentare cu apă şi canalizare din Regiunea de Sud al Republicii Moldova.Implementarea operaţională a sistemului . un instrument important în procesul de sporire al calităţii serviciilor prestateş precum şi implementarea acestuia prezintă multiple avantaje interne şi externe.Selectarea organismului de certificare . 103 .Acordarea de asistenţă pe durata procesului de certificare .Verificarea şi validarea sistemului .Instruirea proprietarilor de proces / şefi departamente .îmbunătăţirea continuă.Instruirea conducerii / echipei de proiect .Elaborarea documentaţiei . şi nu numai acestora. Pentru implementarea Sistemului Integrat de Management Calitate-Mediu-Siguranţa Alimentară. relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii şi utilizatorii. precum şi beneficii.. să implementeze un sistem integrat de management al calităţii cât mai curând. abordarea pe bază de fapte în luarea deciziilor.Apă-Canal” Cahul. pentru oricare întreprindere de servicii de alimentare cu apă şi canalizare..M.

următoarele activităţi: alimentarea cu apă.servicii de infrastructură comunală. Examinând serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare. s-a determinat că ele trebuie să întrunească următoarele caracteristici: universalitate. 4. şi abordarea obiectivă a calităţii . prin intermediul percepţiilor. „plusul calitativ şi de utilitate al procesului faţă de calitatea elementelor folosite”. egalitate. adaptabilitate şi gestiune pe termen lung. servicii prin intermediul cărora populaţia îşi satisface nevoile primare. serviciul real oferit. Pentru buna funcţionare a autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale este nevoie de înfiinţat şi organizat o serie de activităţi de interes general . transparenţă şi suportabilitate. asigurarea cu transport public local. impresiilor şi imaginilor. alimentarea cu energie termică. siguranţa persoanelor şi a serviciului. 2. De asemenea suntem în situaţia când obţinem următoarele relaţii: Abordarea subiectivă a calităţii = Calitatea percepută Abordarea obiectivă a calităţii = Calitatea reală 104 . Calitatea în acest domeniu poate fi definită drept: „conformitatea cu exigenţele cetăţeanului”. nivelul de calitate al efectului servirii. În acest sens. 5. Serviciile de apă şi canalizare sunt activităţi de utilitate publică şi de interes economic aflate sub autoritatea administraţiei publice locale şi care au drept scop asigurarea apei potabile şi a serviciilor de canalizare pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţilor.CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI În urma cercetărilor efectuate pe tema „Particularităţile managementului calităţii serviciilor publice locale de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare” şi reieşind din scopul şi obiectivele cercetării realizate. salubrizarea. distingem abordarea subiectivă a calităţii – care se obţine pe baza mulţumirii primite de client. cost). loc.este aceea care e dată de componentele şi trăsăturile fizice ale ofertei(condiţii de timp. La categoria serviciilor publice de infrastructură comunală pot fi atribuite. „crearea de avantaje de valoare pentru cetăţean”. Calitatea în domeniul serviciilor are două componente: calitatea procesului servirii. administrarea fondului locativ public şi privat. În prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare un parametru important este calitatea serviciilor. 3. putem formula următoarele concluzii: 1. continuitate. canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale. înverzirea localităţilor.

O nouă direcţie a managementului calităţii s-a conturat la începutul mileniului XXI şi care presupune abordarea integrată a managementului calităţii. dificultăţi în reducerea consumurilor tehnologice şi a pierderilor de apă. Un sistem integrat de management reprezintă o abordare managerială logică şi sistemică. certificarea. ce trebuie să cuprindă o serie de aspecte referitoare la: utilizarea cât mai eficientă a resurselor de apă. Managementul calităţii serviciilor comunale reprezintă acea parte a ştiinţei managementului. Din analiza prestării serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare din raioanele regiunii existenţa unui cadru legislativ vast. Managementul integrat al calităţii permite satisfacerea cerinţelor mediului extern al organizaţiei şi ale mediului său intern. lipsa unor instrumente de măsură la nivelul consumatorilor existenţi necontorizaţi.84%. de sud a republicii. presupune proiectarea şi implementarea simplificată a acestora. ce conduc la funcţionarea eficientă a unei organizaţii atât din punct de vedere al calităţii. reducerea consumurilor specifice. reutilarea şi dezvoltarea sectorului dat. 9. Sistemul de management integrat între două sau mai multe standarde. ceea ce contribuie la decizii strategice şi operaţionale optime care iau în considerare toate aspectele esenţiale. 7. reducerea pierderilor în reţea etc. operarea cu reţele şi instalaţii învechite. precum şi facilitează optimizarea eforturilor şi elimină incoerenţele. 7 zile pe săptămână. Particularităţile sectorului comunal de aprovizionare cu apă şi canalizare impun stabilirea şi calculul unor indicatori specifici de eficienţă economică.17%. care reglementează direcţiile de modernizare. Indicatorul de performanţă asistă la monitorizarea şi evaluarea eficienţei şi a eficacităţii operatorului. cât şi al mediului sau siguranţei şi igienei alimentare etc. lipsa unui sistem de evaluare şi comparare a calităţii serviciilor prestate cu serviciile similare din alte zone ale ţării. organizarea şi coordonarea. contorizarea consumatorilor este de 52. Indicatorul de performanţă reprezintă măsura cantitativă a unui aspect particular al performanţei operatorului sau al standardului serviciului. care se ocupă cu planificarea. alimentarea cu apă potabilă a populaţiei se realizează în jur de 59. simplificând astfel o evaluare complexă. instalaţii supradimensionate ce duc la creşterea costurilor specifice. lipsa sistemelor publice de alimentare cu apă şi canalizare în marea majoritate din localităţile rurale. se pot desprinde următoarele caracteristici: 105 . ţinerea sub control şi îmbunătăţirea continuă a calităţii în cadrul firmei. 8.6. asigurarea.

micşorarea costurilor de menţinere a mai multor sisteme de management. cele privind sănătatea şi securitatea muncii. audit şi analiză. se stabilesc procesele. se defineşte o politică unică de calitate. de susţinere . cerinţele clienţilor. se creează o mai mare capacitate de a se adapta la modificările de pe piaţă. în cazul în care acestea există. acţiuni corective. optimizarea consumului resurselor utilizate.control. canalizare şi Cooperarea întreprinderilor de prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare cu externe. care rezultă din activităţi. tratare a apelor reziduale. Elaborarea strategiilor şi a politicilor locale privind alimentarea cu apă şi canalizare a Promovarea unor noi proiecte atractive.acces la surse nesigure de apă. mediul academic şi instituţiile de cercetare şi dezvoltare. noile tendinţe. se creează toate condiţiile pentru activităţile de planificare. programe naţionale şi strategii de investiţii cu localităţii. Implementarea unui astfel de sistem va contribui la: simplificarea sistemelor de management deja existente. sănătăţii şi securităţii muncii. finanţare internaţională. problemele de mediu. Gruparea tuturor proceselor întreprinderilor prestatoare de servicii comunale de în trei nivele de procese: strategice . creşterea beneficiilor aduse de fiecare sistem în parte. Modernizarea şi reutilarea dotărilor tehnice. monitorizare. prin atragerea de investiţii şi finanţări Reabilitarea şi extinderea unităţilor de infrastructură de alimentare cu apă. produse.care vor include alimentare cu apă şi canalizare implementarea şi menţinerea SIMC-ului. prin crearea la nivel de structură a departamentului de management al calităţii. ceea ce va duce la un transfer de tehnologii şi inovaţii în sectorul dat. în cadrul întreprinderilor prestatoare de servicii comunale. care se va ocupa nemijlocit cu probleme legate de calitate. În baza cercetărilor efectuate putem enunţa următoarele recomandări privind sporirea calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare: Implementarea unui sistem integrat de management al calităţii – mediu – securitatea alimentară.care presupun efectuarea proceselor referitoare la ciclul de viaţă al produsului. mediu şi igienă alimentară. operaţionale . 106 . pentru asigurarea calităţii produselor şi determinarea rezultatului avut asupra mediului. Reorganizarea sistemului de management.implică efectuarea proceselor auxiliare.

- Accelerarea implementării Programului de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor Promovarea de urgenţă a unei legislaţii fiscale care să acorde înlesniri pentru investitorii din Republica Moldova până în anul 2015. în infrastructura serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. 107 .

662 din 13 iunie 2007 5. Programul de dezvoltare social-economică a raionului Cahul „Satul Moldovenesc” pentru perioada anilor 2005-2015 8. 272 . nr.XV din 24 octombrie 2002 2. Proiectul strategiei de dezvoltare regională – Regiunea de Dezvoltare Sud. Etape către o gestionare durabilă a apei în uniunea Europeană – prima etapă în punerea în aplicare a Directivei-cadru 2000/60/CE privind apa. 93/43/EEC din 14 iunie 1993 privind igiena produselor alimentare 108 .2007 12. Hotărârea Guvernului cu privire la „Strategia privind aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova”. nr. 530 din 5 iunie 2000 6. COM(2006) 397 final — 2006/0129 (COD). Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea „Programului de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova până în 2015”. Hotărârea Guvernului cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale. nr.03. 1406 din 30 decembrie 2005 4. Hotărârea Guvernului cu privire la „Restructurarea gospodăriei de alimentare cu apă şi canalizare”. nr. Bruxelles. Considerentul 1 a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei 10. 22. Legea privind serviciile publice de gospodărire comunală.XIV din 10 februarie 1999 3. Directiva-cadru privind apa 2000/60/EC. Aviz al Comitetului Economic şi Social European privind „Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a normelor de calitate a mediului în domeniul apelor şi de modificare a Directivei 2000/60/CE“. 934 din 15 august 2007 7. potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”. Directiva Consiliului Europei din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei cu destinaţie alimentară (98/83/CEE) 14.BIBLIOGRAFIE Legi şi acte normative: 1. Directiva Consiliului Comunităţii Europene nr. nr. Directiva Consiliului Europei din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale(91/271/CEE) 13. Legea cu privire la apa potabilă. 1402 . nr. 9. Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European şi către Consiliul European. (2007/C 97/02) 11.

.. ABC-ul dezvoltării locale. Impactul „noului management public” asupra administraţiei publice din Republica Moldova. 24. 35-38. nr. 2002. II. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. 20. Chiriac L. Management: Teorie şi practică. 2. Cotelnic A. 2001. Strategiile calităţii-element indispensabil şi prioritar în componenţa strategiei de ansamblu a firmei. În: Materialele Conferinţei Internaţionale. Ciobanu E. articole ştiinţifice şi reviste: 15. Strategic aspects and reserves of quality enhancement for the teaching methods of the economical courses. 511p. Burduş E. Bucureşti: Editura Teora. Principiile şi managementul achiziţiilor. monografii. nr. Fundamentele managementului organizaţiei. 540p. 165-168. 27. 311p. Belostecinic M. nr. Consideraţii privind calitatea serviciilor. Metode statistice pentru analiza şi controlul calităţii. p. Abăluţă O. 2007. Bohosievici C. 329p. Chişinău: Tehnica-Info. 25. 184p. 1998. Bucureşti: Editura ASE.. Bugaian L. Managementul activităţii de producţie. 17. Mihailescu I. 512p. p. p. Bucureşti: 109 . 26-27. În: Standardizarea. ediţia a 8. 1994. nr. 2008. Radov M. 559 p. 2001. Antonescu V. 403-409. 64p. p.C. Tulcea. Crucerescu C. 26. Implementarea principiilor managementului calităţii la întreprinderile din Republica Moldova. Certo S. 1979. 1994. Teză de doctor în economie. 2004.. 1999. Chişinău. Cotelnic A. Managementul modern. Androniceanu A. 2001. Şendrea M. Chişinău:Editura TISH. Baron T. 2003. 30. 18. În: Economie şi finanţe.. 21. 101-108. 177p. În: Analele Academiei de Studii Economice. Căprărescu Gh. Certificarea sistemelor calităţii în Germania(II). Cornescu V. Baily şi alţii. 22. nr. 31. 23. Schimbările organiziţionale: provocări şi probeleme. 16. Chişinău: Editura Evrica.1. În: Administraţia publică V. Cojocaru S. 2003. Chişinău. Chişinău: Editura ARC. p. 6-7. 28. 19. 1999. Cotelnic A. 29. 2008. În: Tribuna Economică. Aspecte teoretice şi metodologice ale sistemului de monitorizare şi control la întreprinderile din Republica Moldova. Bodrug D. p. 27. 15-20. Asigurarea calităţii. p. Bucureşti: Editura Economică. Editura Actami. Managementul serviciilor publice.. 2004. 4-5. Stanciu S.Manuale.5. În: Economie şi finanţe.. vol.

32. Criveanu I. Managementul serviciilor. Craiova: Editura Tipografia Universităţii din Craiova, 2002. 190p. 33. Cumpanici A. Ghid privind principiile şi analiza riscurilor punctele critice de control (Haccp). Pentru industria fructelor şi legumelor din Moldova. Chişinău: USAID, 2006. 38p. 34. Cupcea V. Sporirea eficienţei activităţii întreprinderilor de confecţii prin implementarea managementului calităţii. Teză de doctor în economie . Chişinău, 2007, 156p. 35. Didier J. Dicţionar de filozofie. Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic, 1999. 98p. 36. Frunze A. Standardul ISO 9000 seduce firmele moldovene. În: Observator Economic, 1999, nr.4, p. 22. 37. Fuior A., Pirtea G. Seria de standarde ISO 14000 în pragul consensului. În: Standardizarea, 1997, nr.5, p. 18. 38. Gassner K., Popov Al., Pushak N. Does private sector participation improve performance in electricity and water distribution. Washington: Editura The World Bank, 2009, 98p. 39. Harington H. J., Harington J. S. Managementul total (în firma secolului XXI). Bucureşti: Editura Teora, 2001. 408p. 40. Iordan N. Managementul Serviciilor Publice Locale. Bucureşti: Editura ALL BECK, 2003. 247p. 41. Isaic-Maniu Al., Vodă V.Gh. Manualul calităţii: omologarea capabilităţii proceselor tehnologice. Fundamente. Proceduri tip ISO: studii de caz. Bucureşti: Editura Economică, 1997. 172p. 42. Isaic-Maniu Al. Controlul statistic al calităţii. Chişinău: Editura ASEM, 2008. 329p. 43. Ishikawa K. Controlul de calitate. Bucureşti: Editura Tecnica, 1973. 44. Jalenco M., Şavga L. Concepţia sistemului de management al calităţii în instituţiile de învăţământ superior. Chişinău: Editura ASEM, 2006, 311p. 45. Jalenco M., Verejan N. Semnificaţia orientării spre managementul calităţii a întreprinderilor autohtone din Euroregiunea Siret – Prut – Nistru. În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Dezvoltarea afacerilor în Euroregiunea Siret – Prut – Nistru: realizări şi perspective”. Chişinău: CEP USM, 2008, p. 113 - 118. 46. Jalenco M. Eficientizarea activităţilor organizaţiilor publice prin managementul calităţii. În: Lucrările ştiinţifice ale Centrului naţional de formare şi perfecţionare a personalului din serviciul public din cadrul AAP. Chişinău: AAP, 2006, p. 219 – 223.

110

47. Jalenco M. Concepţii privind sisteme de management al calităţii în universităţi. În: Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist - Comerciale din Moldova. Chişinău: UCCM, CEP USM, 2006, p. 49 -52. 48. Jalenco M. Semnificaţia implementării în cadrul întreprinderilor autohtone a managementului calităţii totale (TQM). În: Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral – didactic (anii 2003 - 2004), partea 1. Chişinău: CEP USM, 2004, p. 82 - 85. 49. Jalenco M. Managementul calităţii totale (TQM) a firmei prin abordarea strategică a afacerii. În: Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral - didactic (anii 2003 2004), partea 1. Chişinău: CEP USM, 2004, p. 78-81. 50. Jica P., Maxim E. Conceptele de nivel tehnic şi nivel calitativ al produselor. În: Revista Economică, 1988, nr.13, p. 24-26. 51. Jivan Al. Managementul serviciilor. Timişoara: Editura de Vest, 1998. 233p. 52. Juran J. Jura on Quality by design. Edition by Juran Institute, Inc., 1992. 53. Juran J. Planificarea calităţii. Bucureşti: Editura Teora, 2000. 424p. 54. Juran J. La qualite dans les services. Paris: Editura AFNOR, 1987. 211 p. 55. Juran J. şi alţii. Calitatea produselor. Bucureşti: Editura Tehnică, 1973. 56. Litvin A., Prisăcaru V. Calitatea – factorul de bază în promovarea exportului producţiei vitivinicole. În: Materialele Simpozionul Naţional cu participarea internaţională. Perspective ale dezvoltării agriculturii în competiţia pentru integrarea în Uniunea Europeană. Bucureşti, 2006. 57. Litvin A., Bujor T. Importanţa promovării managementului calităţii în exportarea producţiei vitivinicole. În: Materialele Simpozionului ştiinţific internaţional „Agricultura modernă - realizări şi perspective”. Lucrări ştiinţifice vol.22, 2008, p. 91. 58. Maxim E., Jica P. Managementul şi Economia calităţii. Iaşi: Editura Sedcom Libris, 1998. 496p. 59. Manole T. Autorităţile locale şi descentralizarea serviciilor publice. În: Revista Economică V, 2007, nr. 2(33), p. 10-19. 60. Maragall Ernst Calitate totală în serviciile publice, INAP şi Fundaţia pentru Formare şi Tehnologie, 1992. 61. Manualul Sistemului Calităţii. Ghid pentru implementarea standardelor internaţionale ISO 9000. Bucureşti: Editura Tehnică, 1997. 62. Mitonneau H. O nouă orientare în managementul calităţii: şapte instrumente noi. Bucureşti : Editura Tehnică, 1998. 132p.

111

63. Moldoveanu G., Dobrin C. Managementul în sectorul public. Bucureşti: Editura ASE, 2003. 247p. 64. Mocanu V. Standarde de performanţă în administraţia publică locală. Chişinău: Editura TISH, 2004. 46p. 65. Mocanu V. Descentralizarea serviciile publice: concepte şi practici. Chişinău: Editura TISH, 2001. 215p. 66. Mocanu V. Descentralizarea serviciile publice. Chişinău: Editura TISH, 1999. 64p. 67. Mocanu V. De la centralism spre descentralizare. Chişinău:Editura Cartier, 1998. 219p. 68. Negrei C. Instrumente şi metode în managementul mediului. Bucureşti: Editura Economică, 1999. 288p. 69. Negrei C. Bazele economiei mediului. Bucureşti: Didactică şi Pedagogică, 1996. 170p. 70. Nan C. „Master – planul, instrument de bază în managementul modern al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare”. Teză de doctor în economie. Chişinău, 2009, 180p. 71. Olaru M. Managementul calităţii. Ediţia a II revizuită şi adăugită. Bucureşti: Editura Economică, 1999. 504p. 72. Olaru M. şi alţii. Ghid pentru implementarea unui sistem de management al calităţii în cadrul instituţiilor de învăţământ superior. Chişinău: Editura Iunie-prim, 2005. 165p. 73. Olaru M. (coord.). Tehnici şi instrumente utilizate în managementul calităţii. Bucureşti: Editura Economică, 2000. 519p. 74. Olaru M. şi alţii. Oportunităţi şi avantaje privind implementarea sistemelor integrate de management : calitate-securitate-mediu. În: Economia, 2000, p. 40-63. 75. Oprea C., Kifor C.V., Suciu O. Managementul integrat al calităţii. Sibiu: Editura Universităţii ,,Lucian Blaga”, 2005. 545p. 76. Paladi I. Servicii publice. Chişinău: Editura Secţia Editare a AAP pe lîngă Guvernul Republicii Moldova, 1998. 156p. 77. Paladi I. Rolul şi locul serviciilor publice în statele Uniunii Europene. În: Revista Economica, 2007, nr.3(59), p. 101-104. 78. Paladi I. Euromanagementul serviciilor publice. În: Revista Economica, 2008, nr.1(61), p.20-24. 79. Paladi I. Evoluţia serviciului public în contextul managementului public. În: Analele ASEM, vol.5, 2007, p. 27-35. 80. Paraschivescu A. Managementul Calităţii. Iaşi: Editura Tehnopress, 2006. 248p. 81. Paraschivescu A Ghidul calităţii. Iaşi: Editura Tehnopress, 2005. 371p.

112

43-45. p. Sîrbu I. nr. Sistem de benchmarking şi management al calităţii serviciilor pentru serviciile publice de interes general. 93-96. Colceru A. Creşterea calităţii produselor prin managementul calităţii totale. Radu I. În: Economia şi Administraţia locală V. 537p. p.114 92. 112 . nr. Sîrbu I. 15-17. 1993. 224p. 354-355. 1996.S. Bucureşti: Editura Tribuna Economică. 2005. O strategie naţională în domeniul serviciilor de utilităţi publice. 166p. 89. În: Supliment la revista „Tribuna economică”. 83. Sibiu: Editura Alma Mater. nr. Managementul şi calitatea.82. 2007. Repere cronologice în abordarea calităţii. 2006.D. În: Monografia „Managementul întreprinderii”. Managementul întreprinderii. 11. Managementul infrastructurii municipale. În: Materialele Conferinţei Internaţionale. Bucureşti.. Georgescu N. Chişinău: Editura Secţia editare a AAP pe lângă Guvernul RM.305. nr. 4. 1998.16-20. Serviciul public în Republica Moldova. În: Tribuna calităţii. p. 91. Ţurcan Iu. 39-43. 93. 2003. Managementul serviciilor. 95.. 96p. Zamfir A. Bucureşti: Editura ASE 2005. 26-29 86. Managementul calităţii totale. 1997. p. 176p. Stanciu I. 300 . p. Popescu D. 121 p. Radu I. 85. 94. 2008. Cioc M. 9. Sibiu: Editura Alma Mater. Ursăcescu M. vol. p. nr.3. Chişinău. În: Economia şi administraţie locală. 2006. 1997. Teodoru T. p. Platon M. Ruxandra I. Asigurarea calităţii. Sîrbu I. Rezervele utilizării resurselor de apă şi materiale – o problemă majoră a întreprinderii. În: Economia şi administraţie locală. 2006. 422p.. Cioc M. Teză de doctor în economie Chişinău. 88.. Bucureşti: Editura Cartea Universitară. 2006. Tarlajanu Al. 3. 113 . 1999. Săraru C. 97. îndrumar metodologic. I-II. În: Fin-Consultant. Chişinău: Complexul editorialpoligrafic al ASEM. 87. p. Urechean S. 2003. Implementarea sistemului de management al calităţii – baza promovării exporturilor producţiei vinicole. Serviciul public şi formele sale de gestiune. p. 96. Infrastructura calităţii. Soare I.. În Economistul. nr. Lucrare aplicativă. Certificarea calităţii.. 84.6-7. 90.

Кишинэу: МЭА. nr. Литивин А и другии. 359p. В: Жилье и реформы 2003.06. Notă informativă cu privire la activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2007.1996. Biroul Naţional de Statistică. Biroul Naţional de Statistică. oferită de Biroul Naţional de Statistică şi pentru anul 2008. Мизинцева М. Notă informativă cu privire la activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2005. 123-126. 104. Н. 103.98. Erevan. 105. 114 . стp. Управление качеством жилищно-коммунальных услуг. 2007. Управление качеством. Российского университета дружбы народов. 2008. Сырбу И. Armenia. В книге «Теория и практика производственного менеджмента». nr. 107. присвяченоi 45 рiчницi Полтавського унiверситету споживчоi кооперацii Украiни. 278 – 299. В. din data 16. Бурчакова М. Regulamentul igienic . 08-01/100 din data 11. 109 -114. стр. Донсков С. ASA „Известия”.2008.223 . 1 „Apeduct-Canalizare”.А.. 99.27-29. №2(4). Управление качеством продукции. В: Стандарты и качество. Кишинэу. 2p. Сертификация систем менеджмента качества как основа для перехода к TQM.05. Notă informativă cu privire la activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2006. Raportul Statistic N. Mатеріали III Мiжнародноi 222 . 109. 106.2009.. din 15.Cerinţe privind proiectarea.06. 15. Regulamentul igienic . стр. 108. Л. Полтава: ПУСКУ.. стp. 2004. Чекановский Ю. В обзоре «Системы планирования в бизнесе». Качалов В. 2004.1996. Москва: Изд. В „Методологiя та практика менеджменту на порозi XXI столiття: загальнодержавнi. № 8. 4p.. Жаленко М и другии..Cerinţe privind calitatea apei potabile la aprovizionarea decentralizată”. науково практичної конференції. 2009. Нотенко С.10-13. 2006. Интегрированная модель системы управления качеством высшего учебного заведения. 1997. 102. галузевi та регiональнi аспекти”. 08-01/84.06. 100. 101. Сырбу И. construcţia şi exploatarea apeductelor de apă potabilă”. Влияние качества с/х продуктов на их конкурентоспособность на внешнем рынке. стp. стp. 110. Принципы TQM (тоталь-ного качества).

Sistem de management de mediu. 120. 124.5. Termeni generali şi definiţiile lor privind standardizarea şi activităţile conexe.statistica.md – site-ul Biroului Naţional de Statistică Management 115 . Standardul ISO 9001:2000 „Sisteme de management al calităţii. Cerinţe” 116. Standardul ISO 19011:2003.1. 127. 13. Specificaţii şi ghid de utilizare” 122. Standardul ISO 10011-1:1994.pegas. 118. Partea 1:ghid”. Ghidul ISO/IEC 2:1996 „Standardization and related activities – General vocabulary. 117. Principii fundamentale şi vocabular” 113. pct. Linii directoare pentru îmbunătăţirea performanţelor”. 119. 121.Sisteme de Management http://www. Standardul ISO/TR 10013:2003 – „Linii directoare pentru documentaţia sistemului de management al calităţii”. Standardul ISO 45012:2000 .Standarde: 111. Standardul ISO 9004:2001 „Sisteme de management al calităţii.. Standardul ISO 10000-1:1994 „Principiile şi metodologia standardizării. „Ghid pentru auditare”. http://www.2”.2”.. Standardul ISO 9001:2008 „Sisteme de management al calităţii. 123. Surse Internet: 126. Standardul ISO 9000:2005 „Sisteme de management al calităţii – Aspecte fundamentale şi vocabular” 115.ro – site-ul firmei de consultanţă – PEGAS . 112. Standardul ISO 9000:2000 „Sisteme de management al calităţii. Standardul ISO 9004-1:1998 „Managementul calităţii şi elementele sistemului calităţii. 15. Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi /sau al mediului”. pct. 125. Cerinţe” 114.ro – site-ul DSM Concept – Dezvoltare Sisteme de http://www. Standardul ISO 8402:1995 „Managementul calităţii şi asigurarea calităţii” – Vocabular.Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001:2000 în industria alimentară şi a băuturilor”(Standard irlandez IS 343:2000). Standardul ISO 14001:2004 . Standardul ISO 15161:2002 – „HACCP .Criterii generale pentru organismele de certificare ce efectuează certificarea sistemelor calităţii”. 128.dsmconcept.

ro .iso.ro – site-ul Companiei de Utilităţi Publice Dunărea Brăila http://www.md – site-ul întreprinderii „TUV Qualitat”SRL http://www. 136.11.org/iso/pressrelease.iso. 139.129.insse.iso-9000.org . 134.ru – site-ul firmei IDI .2008) Consulting) Metrologie din Republica Moldova corporative de management 116 .standard. 137. 132. Comunicatul ISO publishes new edition of ISO 9001 quality management system standard [online]. 135.apabrasov.md – site-ul Institutului Naţional de Standardizare şi http://www. 138. http://www. 2008.site-ul Companiei de Apă Târgovişte – Dâmboviţa SA http://www.ro . http://www.ro .htm?refid=Ref1180 ( citat 14. 131. 133.apabraila.idi.site-ul Institutului Naţional de Statistică al României http://www.ro – site-ul firmei consultanţă .apatgv-db.iso.iteam.Russell Romania (ISO 9000 http://www.site-ul Companiei Apa Braşov http://www.ru – site-ul firmei de consultanţă ITeam Portal – tehnologii http://www. 130.Industrial designe Information www. ISO Website.site-ul Organizaţiei Internaţionale de Standardizare.

B. crt. raportată la populaţia asigurată cu apă(Paa. Indicator ACOPERIREA Populaţie asigurată cu apă (Paa) Populaţie asigurată – canalizare (Pac) Tratarea apelor uzate (Tau) Unitatea de măsură % Descriere Procentul populaţie rezidente asigurate cu apă (Praa) din totalul populaţiei rezidente (Pr).Av) din cantitatea anuală livrată în sistemul de distribuţie (Af). 9. Cantitatea anuală de apă consumată de populaţia contorizată (Capc). secundar. Raport procentual între numărul de zile cu deficienţe la sursă (ZDs) şi numărul de zile din an (365). Procentul branşamentelor contorizate (Bc)din numărul total de branşamente(B). CONSUMUL ŞI PRODUCŢIA DE APĂ Producţia de apă L/om zi Cantitatea anuală totală de apă furnizată în (Qa) sistemul de distribuţie. Procentul volumului total anual de apă vîndută care este contorizată (Avcont) din volumul total anual de apă vîndută (Av). 4. Procentul populaţiei rezidente care beneficiază de canalizare (Prac) din totalul populaţiei rezidente (Pr). raportată la populaţia contorizată (Pc).ANEXA 1 Indicatorii de performanţă pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare Tabelul A1. A. Pierderile anuale de apă (Paa) pe kilometru reţea de distribuţie. % Ρac = Tau= Ρrac *100 Ρr Cauct *100 Cauc 3. Relaţie de calcul Ρaa = Ρraa *100 Ρr 2. incluzîn apa cumpărată. E. 7.) Consumul de apă L/om zi Cantitatea anuală totală de apă vîndută(Av). terţiar). Pierderea de apă (Pa) mc/km/am Pa = Lr – lungimea reţelei (km) 117 . 1. 8. 10. (Ca) raportată la populaţia asigurată cu apă (Paa). 6. PRACTICI DE CONTORIZARE Gradul de % contorizare la consumator(Gcc) Proporţia din apa % vîndută care este contorizată (PAvcont) PERFORMANŢELE SISTEMULUI Sursele de apă Deficienţe la sursă % (Ds) Reţeaua Principalele avarii (A) Avarii/km/a n Gcc = Bc *100 B Av PAv = cont *100 cont Av ZDs *100 365 Ds = 11.1. Numărul total de stărturi pe an (Ns) în conductele principale exprimat pe km de reţea de distribuţie (număr avarii/km). % Qa = Af Paa * 365 Consumul de apă L/om zi contorizat (Cacont) APA NEJUSTIFICATĂ Apa care nu aduce % venit (Afv) Av Paa * 365 Capc Cacont= Pc*365 Ca = Afv= Af − Av *100 Af D. Principalii indicatori de performanţă pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare Nr. Procentul din totalul apelor uzate colectate(Cauc) supus nivelelor de tratare primar. 5. Procentul apei care nu aduce venituri(diferenţă între cantitatea anuală de apă livrată în sistemul de distribuţie – Af şi cantitatea anuală de apă vîndută . terţiar (Cauct – cantitatea de apă uzată colectată şi tratată la nivel primar. C. A= Ns Lr Paa Lr Lr – lungimea reţelei (km) 12. dacă este cazul(Af). secundar.

Procentul populaţiei care în mod curent are restricţii în furnizarea apei sau nu are presiune (Prf) din totalul populaţiei asigurate cu apă (Paa). 5 Total costuri anuale de operare exclud amortizarea. G. 16. Costuri anuale de operare5 (Co) raportate la volumul anual ai apei vîndute (Av) sau consum normat de apă. 23. 21. Număr angajaţi permanenţi (Nsp) la mia de branşamente (Nc – număr conexiuni). 24. Total costuri servicii contractate în exterior (Ctse) exprimat ca procent din total costuri anuale de operare (Co). % COSTURI ŞI PERSONAL Costuri unitare de Lei/mc operare (Cou) vîndut Lei/mc produs Cou = Cou = Ns = 20. Costul total al forţei de muncă inclusiv prime şi participarea a beneficii (Ctfm) exprimat procentual din totall costuri anuale de operare (Co). raportat la numărul de branşamente (Nc) şi la numărul populaţiei asigurate cu servicii de apă-canal (Pa). Rapotr procentual între numărul de avarii reparate la timp4 (Art) şi numărul total de avarii pe an (A). Numărul total de blocări pe an (Bca) exprimate pe km de sistem de colectare a apelor uzate. Număr de ore pe zi cînd sistemul are presiune (Nhp) exprimat cu procent. Total număr de avarii la pompe pe an (Naa) exprimat ca medie pe zi. Ar = If = Art *100 A Ni *1000 Nc Bca Lrc Bc = Lrc – lungimea reţelei de colectare a apelor uzate (km) kWh/mc Nr. Populaţia confruntată cu restricţii în furnizare (ore sau presiune) (Pr) Pr = Timpul obişnuit de remediere a avariilor este de 24 de ore dacă pierderea de apă este vizibilă şi de 3 zile dacă pierderea de apă nu este vizibilă. 19.13. 17. Costuri anuale de operare (Co) raportate la volumul anual de apă livrată în sistemul de distribuţie (Af). dobânzile plătite şi obligaţiile legate de serviciul datoriei. Costul serviciilor % externe din total (Cse) CALITATEA SERVICIILOR Continuitatea % furnizării (Cfz) Plîngeri (P) Plîngeri/an/ branşament / populaţie asigurată % Cfz = Nhp *100 24 Np P= Nc * Pa Prf * Nhr Paa * Nhan *100 25. Angajaţi pe branşament (Ns) Costul forţei de muncă total (Cfm) Nr. Pomparea Consumul eficient de energie (e) Avarii pe zi (Az) General Consumul energiei în costul apei (Pce) e= Ec Ap Naa 365 Ce *100 Ct Co Av Co Af Ay = Pce = 18. Ponderea costului anual al energiei electrice (Ce) în totalul costurilor de operare şi întreţinere (Ct). 4 118 . Numărul total anual alîntreruperilor mai mari de 12 ore planificate şi neplanificate (exclusiv furnizarea discontinuă acoperită de indicatorul 25 ) (Nî) la mia de conexiuni (Nc). /1000 conexiuni % Nsp *1000 Nc Ctfm Cfm = *100 Co Cse = Ctse *100 Co 22. Avarii în reţeaua de distribuţie reparate la timp (Ar) Întreruperi în furnizarea apei pe branşament (Îf) Blocări în sistemul de colectare a apelor uzate (Bc) % Număr/100 0 conexiuni Blocări/km/ an 15./zi Energia electrică consumată anual pentru pompare (Ec) /cantitatea anuală de apă pompată (Ap). Numărul total de plîngeri primite pe an referitoare la serviciul apă-canal (Np). 14. Se vor lua în considerare numărulde ore de restricţie (Nhr) şi numărul de ore pe an (Nhan). F.

I.73-78] 119 . J. p. raportat la numărul total al testelor efectuate întrun an (Taean). 37. raportat la totalul testelor efectuate într-un an (Tafan). cheltuielile de branşare) raportate la numărul populaţiei asigurate cu servicii de apă-canal (Pa). 32. Sume din facturi neîncasate la sfîrşit de an (cu întîrzieri la plată) (FN) exprimate ca procent din total facturat pe an (F)împărţit la 12 luni. 33. Total investiţii anuale (I) estimat ca investiţia pe mc de apă vândută (Av) (sau consum normat de apă). 28. 38. Calitatea apei furnizate (Calaf) % 27. Cfm = − Cfma c *100 Vfm CF Pa 30. FACTURAREA ŞI ÎNCASAREA Costul mediu pentru Lei/mc/an apă şi canal (CM) Cheltuieli pentru apă-canal în totalul veniturilor unei familii (Cfm) Costuri fixe (CFM) % CM = Vo Av 29. Totalul cheltuielilor anuale cu apă-canal pe o familie (Cfma-c) exprimat ca procent din totalul veniturilor anuale ale unei familii (Vfm). Număr de teste ale apei epurate care nu corespunde standardelor în vigoare (Tae). Cheltuielile fixe care nu sunt reflectate în tarif (CF) (spre exemplu. 34. Raport tarif casnic/industrial (RT) Întîrzieri în încasare (Îî) RT = TMp *100 TMac FN Ii = *12 F Perioada de plată a Număr zile facturilor PERFORMANŢE FINANCIARE Rata de acoperire a % costurilor totale (RCT) Rata de acoperire a % costurilor de operare (RCo) Rata de acoperire a % serviciului datoriei (RS) INVESTIŢII DE CAPITAL Investiţia unitară (Iu) Lei/mc Investiţia anuală pentru înlocuirea activelor (Ia) % RCT = RCo = Vo *100 CT Vo *100 Co F RS = n *100 D I Av Iia *100 I Iu = Ia = Sursa: [97. 36. Raportul procentual al veniturilor totale anuale din operare (Vo) în totalul cheltuielilor anuale de operare (Co). Lei/ consumator % Număr luni echivalente CFM = 31. Raportul procentual al veniturilor totale anuale din operare (Vo) în totalul cheltuielilor anuale (CT).26. 35. Numărul mediu de zile de la emiterea facturilor pînă la încasare. Tariful mediu (pe mc) la populaţie (TMp) raportat la mediul tarifelor la toate celelalte categorii de utilizatori (TMac). Cal af = Taf Tafan *100 Cal ae = Tae *100 Taean H. Raportul dintre totalul veniturilor anuale din operare (apă şi canal) (Vo) şi totalul anual de apă vîndută la consumatori exprimată în mc (Av). Ponderea costului de investiţie pentru înlocuirea activelor existente (Iia) în totalul costurilor de investiţie (I). Fluxul de numerar înainte de finanţare (Fn) împărţit la suma dintre dobînzi şi dividende de plătit (D). exprimat ca procent. Calitatea apei uzate epurate (Calae) % Număr de teste ale apei tratate (şi altă apă livrată în reţea) care nu corespunde standardelor în vigoare (Taf).

120 .Termeni şi definiţii Ghid pentru includerea aspectelor de mediu în standardele de produs Sursa:[71. Termeni şi definiţii Simboluri pentru marcarea ecologică Marcarea ecologică – Metodologia de testare şi verificare Marcarea ecologică – principii directoare.Ghid Indicatori ai performanţei de mediu. Standardele ce fac parte din familia ISO 14000 Nr. sistemele şi tehnicile de aplicare Ghid pentru auditul de mediu – Principii generale Ghid pentru auditul de mediu – Proceduri de audit.ANEXA 2 Standardele internaţionale referitoare la managementul de mediu Tabelul A 2. specifici pentru industrie Analiza ciclului de viaţă – Principii şi practici generale Analiza ciclului de viaţă –Metodologia analizei Analiza ciclului de viaţă –Evaluare impactului de mediu în etapele ciclului de viaţă Analiza ciclului de viaţă –Evaluarea îmbunătăţirii ciclului de viaţă Managementul de mediu . practici şi criterii pentru programele de certificare – ghid pentru procedurile de certificare Evaluarea performanţei de mediu .3 ISO 14012:1996 ISO 14013 ISO 14014 ISO 14015 ISO 14020 ISO 14021 ISO 14022 ISO 14023 ISO 14024 ISO 14031 ISO 14032 ISO 14040:1996 ISO 14041 ISO 14042 ISO 14043 ISO 14050 Denumirea standardului Sisteme de management de mediu – Specificaţie şi ghid de utilizare Sisteme de management de mediu – Ghid pentru întreprinderi mici şi mijlocii Sisteme de management de mediu – Ghid general privind principiile.2 ISO 14011. 441]. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Standardul ISO ISO 14001:1996 ISO 14002 ISO 14004:1996 ISO 14010:1996 ISO 14011:1996 ISO 14011:1996 ISO 14011. Auditarea sistemelor de management de mediu Ghid pentru auditul de mediu – Auditul de conformitate Ghid pentru auditul de mediu – Audit pentru declaraţia de mediu Ghid pentru auditul de mediu – Criterii de calificare pentru auditorii de mediu Ghid pentru auditul de mediu – Managementul programelor de audit Ghid pentru analiza preliminară de mediu Ghid pentru evaluare de mediu a amplasamentului Principii de bază pentru marcarea ecologică Marcarea ecologică – Declaraţia pe propria răspundere şi solicitarea marcării ecologice.1.

121 .1. p. 442]. aplicabil în scopuri interne Audit pentru evaluarea conformităţii sistemului de management de mediu ISO 14004 ISO 14010 ISO 14011 ISO 14012 ISO 14014 Analiza preliminară de mediu ISO 14015 Evaluarea de mediu a amplasamentului ISO 14031 ISO 14032 Evaluarea performanţei de mediu ISO 14050 Termeni şi definiţii cu privire la managementul de mediu Figura A 3. Elementele componenete ale ISO 14000 utilizate pentru controlul asupra mediului Sursa:[71. aplicabil în scopuri externe (certificare. declararea conformităţii) Model de sistem de management de mediu.ANEXA 3 Standardele ISO 14000 aplicabile pentru ţinerea sub control a impactului proceselor unei organizaţii: asupra mediului ISO 14001 Model de sistem de management de mediu.

2 21.9 68.6 10.2 4805.9 43.8 57.4 6. unităţi Capacitatea de producţie a instalaţiilor de captare.8 39.lei Cheltuieli pentru distribuţia apei.4 34.c.7 585.0 1 49.8 135.8 27.1 5 34.7 1 6.0 159.0 740. Apă furnizată.5 35.5 9.c.9 109.9 3.6 1 21.mii m.ANEXA 4 Indicatorii de bază a întreprinderilor ce prestează servicii de alimentare cu apă şi canalizare din Regiunea de Dezvoltare Sud Tabelul A 4.4 13.7 50. km Capacitatea stabilită a staţiilor de epurare a apelor uzate.9 44.c dintre care recepţionate de la abonaţi inclusiv de la populaţie Ape uzate trecute prin staţiile de epurare. mii m. mii m.4 34.7 510.9 70.2 39. Indicatorii de performanţă calculaţi pe anul 2005 Cantemir Căuşeni Cimişlia Taraclia 71.9 92.3 35. Venituri de la evacuarea apelor uzate(fără TVA).6 1012.1 1 5 107.3 5136.8 849.1.8 347.4 853.9 829.3 389.7 39.6 171.1 44.6 4.8 438.3 106.9 1 4.1 1 44.0 68.9 214.0 1 24.4 16.3 154.6 38.3 860.7 1441.5 1 10.1 68.0 1158.9 435.8 91.3 1 12.mil.c.1 99. mii.8 37 4 666. 1”Apeducte-canalizare” 122 .9 2051.6 57.c.c Lungimea apeductelor şi a reţelelor de alimentare cu apă. lei Cheltuieli pentru evacuarea apelor uzate.4 248. lei Sisteme de canalizare.8 99.2 Sursa: Extras din raportul Statistic nr.1 313.4 465.2 1 2.8 363.4 9.4 Ştefan Vodă Leova 41.5 5.1 Cahul Lungimea reţelelor de apa şi canalizare(inclusiv apeductul).5 10. mil.2 928. lei 119.5 35.3 35.1 72.4 50. km inclusiv lungimea apeductelor Venituri de la distribuţia apei (fără TVA). în 24 ore Ape uzate colectate.0 155.8 383.6 1333.7 740.7 99.0 19. km Sisteme de alimentare cu apă.0 1 13.6 389.4 568.9 3 2.4 6 34. în 24 ore Apă captată din sursă.0 692.8 18.1 1 8.5 50. unităţi Lungimea reţelei de canalizare (inclusiv colectorul principal). mii m.9 234.3 26.6 244. mii m. mii. mii m.1 768.9 392.3 19.0 34.5 18.6 1.9 740.

4 70.7 455.0 872.6 1 21.0 71.c.7 135. în 24 ore Apă captată din sursă.9 1 49.9 169. Apă furnizată.c dintre care recepţionate de la abonaţi inclusiv de la populaţie Ape uzate trecute prin staţiile de epurare.7 32.5 1 44. mii m.6 1 13. km Capacitatea stabilită a staţiilor de epurare a apelor uzate.4 48. Venituri de la evacuarea apelor uzate(fără TVA).8 937. mii. Indicatorii de performanţă calculaţi pe anul 2006 Cantemir Căuşeni Cimişlia Taraclia 42.6 5 34. mii m.8 1256.3 44.4 130.2 489.5 35.9 1 8.5 9. în 24 ore Ape uzate colectate.6 1355.4 747.8 57.c.2 Sursa: Extras din raportul Statistic nr.8 1011. lei Cheltuieli pentru evacuarea apelor uzate.Continuare la anexa 4 Tabelul A 4.6 10.4 18.5 26.2. mii m.1 1124.6 35.6 1 24.4 476.2 6862.2 300. unităţi Capacitatea de producţie a instalaţiilor de captare.0 19.6 1.7 42.1 180.6 4.1 46.4 6.8 459.6 747.7 24.7 747.4 Cahul Lungimea reţelelor de apa şi canalizare(inclusiv apeductul).0 1682. mii m.7 628. mii.5 156.5 48. mil.1 38 4 753.7 511. km Sisteme de alimentare cu apă.3 102.6 456.5 35.5 35.8 42.c Lungimea apeductelor şi a reţelelor de alimentare cu apă.6 35.6 38.c.6 3053.8 57.7 43.7 1 6.6 48.6 280.5 1 10.8 370.9 91.lei Cheltuieli pentru distribuţia apei. 1”Apeducte-canalizare” 123 .4 13.9 3.6 2479.4 1 12. km inclusiv lungimea apeductelor Venituri de la distribuţia apei (fără TVA).5 5.7 42.1 72. mii m.7 109.1 1 5 114. lei Sisteme de canalizare.9 69.4 190 122.8 363. lei 119.7 2724.7 69.2 21.0 69.1 1775.4 16.9 199.4 860.6 416.4 6 67.6 10.6 994.8 18.4 Ştefan Vodă Leova 3 2.mii m.1 109.8 109.c.mil.5 501.8 47.8 67.9 1 4.2 1 2.8 501.0 195. unităţi Lungimea reţelei de canalizare (inclusiv colectorul principal).0 19.7 956.

2 78.3. km inclusiv lungimea apeductelor Venituri de la distribuţia apei (fără TVA).4 6 82.9 416.6 1490.9 3.5 2106. mii.7 48.7 Ştefan Vodă Leova 45.5 519.6 57.3 63.7 911.8 1 5 1 10.8 108.7 108. lei 131.8 1496.9 1266.2 79.5 18.9 109.5 5.8 1 24.3 Cahul Lungimea reţelelor de apa şi canalizare(inclusiv apeductul). în 24 ore Ape uzate colectate.2 7811.7 16.9 108.2 8486 1 51.4 1 12.3 35.2 48.lei Cheltuieli pentru distribuţia apei. Indicatorii de performanţă calculaţi pe anul 2007 Cantemir Căuşeni Cimişlia Taraclia 71.7 9.2 1120. în 24 ore Apă captată din sursă.1 1379.0 779. mii.8 19.c.7 38.3 82. km Sisteme de alimentare cu apă.9 40.8 4 1219.0 1716.mii m.8 151. lei Cheltuieli pentru evacuarea apelor uzate.c. mii m.5 183.8 21.Continuare la anexa 4 Tabelul A 4.9 72.1 91.7 63. 1”Apeducte-canalizare” 124 .3 1 13.8 63.2 53.7 1221. Apă furnizată.6 0.6 4.c.25 10.1 1107.5 779.4 317.9 78.8 559.3 686.9 10. mil.mil.4 82.3 166.4 6.3 70.2 1 6.6 278.c.6 384.0 482.9 215.2 136.6 146.8 Sursa: Extras din raportul Statistic nr.c dintre care recepţionate de la abonaţi inclusiv de la populaţie Ape uzate trecute prin staţiile de epurare. unităţi Lungimea reţelei de canalizare (inclusiv colectorul)km Capacitatea stabilită a staţiilor de epurare a apelor uzate.3 67.3 13. lei Sisteme de canalizare.6 5 34. mii m.3 486.9 536.2 182.6 1 4.3 1118.1 1 8. mii m.2 1 21.7 35. mii m.8 1942. unităţi Capacitatea de producţie a instalaţiilor de captare.c Lungimea apeductelor şi a reţelelor de alimentare cu apă.5 43. Venituri de la evacuarea apelor uzate(fără TVA).1 46.9 779.3 49.9 189.3 1439.5 423. mii m.2 1 44.4 4115.3 109.9 965.1 1863.5 457.9 18.7 109.7 57.2 38.2 215.0 1272.9 53.9 43.0 1 2.3 3 2.

Tratarea apelor uzate 4.4 40.5 25.6 2.8 3 68 49 3.9 100 418.7 3.9 66. Blocări în sistemul de colectare a apelor uzate 13.4 50 100 67 27 199 59. Reflectarea indicatorilor pe anul 2005 Cantemir Căuşeni Cimişlia Taraclia 46.8 8. Consumul de apă contorizat 7.4 42 20 90 51.1 100 24 17 90 76.4 74.5 100 137 35 544 74.2 37 1923 4. Deficienţe la sursă 11.1 56. Producţia de apă 5.5 25.2 100 130 75 96 42 Cahul .2 54. Pierderea de apă 12.7 2.8 35 168 4.8 100 100 65 102 34 3.6 99.ANEXA 5 Calculul indicatorilor de performanţă pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare din Regiunea de Dezvoltare Sud Tabelul A 5. Populaţie asigurată – canalizare 3.1 71.2 16. Consumul de apă 6.9 30. Gradul de contorizare la consumator 9. Populaţie asigurată cu apă 2.9 43.0 25. Proporţia din apa vândută care este contorizată 10.7 16.3 Sursa: Calculat de autor în baza datelor prezentate de către întreprinderi 125 Leova 30.5 76. Consumul eficient de energie 94.1 100 90 85 540 5.2 2.6 30.2 25 30 3.1.4 1.9 5. Apa care nu aduce venit 8.5 Ştefan Vodă 1.8 76.5 77.8 2.

Tratarea apelor uzate 4.4 50 100 71 28 206 59.6 99.8 4.2 4 Ştefan Vodă 1. Consumul de apă contorizat 7.5 52.1 100 90 85 310 5.9 2.8 68.5 - .4 31.4 33.4 92. Pierderea de apă 12.6 74.3 2.2.4 Sursa: Calculat de autor în baza datelor prezentate de către întreprinderi 126 Leova 35.8 46 2070 6.5 100 69 53 98 23.3 100 139 73 97 47. Consumul eficient de energie Cahul 94.6 50.5 100 24 19 80 41. Blocări în sistemul de colectare a apelor uzate 13.4 40.4 1. Producţia de apă 5.7 16. Proporţia din apa vândută care este contorizată 10.3 3.9 33.8 4.8 56.3 38 180 3.8 39.8 71 100 106 36 310 66.7 2.8 20 28 3. Populaţie asigurată – canalizare 3.1 16.4 33.0 68.7 64.2 31.2 2.3 31 21 120 31.9 100 202 2. Reflectarea indicatorilor pe anul 2006 Căuşeni Cantemir Cimişlia Taraclia 49 9. Gradul de contorizare la consumator 9. Apa care nu aduce venit 8. Deficienţe la sursă 11.Continuare la anexa 5 Tabelul A 5.2 68. Populaţie asigurată cu apă 2. Consumul de apă 6.

Continuare la anexa 5 Tabelul A 5.3. Reflectarea indicatorilor pe anul 2007
Cantemir Căuşeni Cimişlia Taraclia 56,4 10,2 100 76 59 115 22,6 3 90,8 3 Ştefan Vodă Leova 35,9 16,3 100 222 128 153 42,3 2,6 61,9 81,5 2,7 2,5 45 24 140 49,2 99,9 100 472,5 2,5 Cahul 1. Populaţie asigurată cu apă 2. Populaţie asigurată – canalizare 3. Tratarea apelor uzate 4. Producţia de apă 5. Consumul de apă 6. Consumul de apă contorizat 7. Apa care nu aduce venit 8. Gradul de contorizare la consumator 9. Proporţia din apa vândută care este contorizată 10. Deficienţe la sursă 11. Pierderea de apă 12. Blocări în sistemul de colectare a apelor uzate 13. Consumul eficient de energie 94,8 74,1 100 100 96 290 5,2 89,6 34,5 20 31 1,5 2,0

34,5 55,5 100 102 35 290 65,5 89,6 34,5 23 2481 2,8 3,2

76,9 50 100 69 32 256 53,1 14,6 46,9 27 38 2,7 1,5

65,2 40 100 32 26 90 35,8 70,6 65,1 3,3

50,7

Sursa: Calculat de autor în baza datelor prezentate de către întreprinderi

127

ANEXA 6 Autori: SOLCAN Angela, conf. univ, dr. econ. TODOS Irina, drd.

Chestionar „Studierea opiniei consumatorilor privind calitatea serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare prestate de ÎM „Apă - Canal” din oraşul Cahul”
Scopul realizării anchetei date este identificarea nevoilor consumatorilor şi aprecierea calităţii serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare prestate de ÎM „Apă - Canal” din oraşul Cahul. Rezultatele obţinute vor permite să determinăm o serie de măsuri în scopul îmbunătăţirii calităţii, eficienţei şi fiabilităţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. Vă rugăm să bifaţi răspunsurile selectate (√).
1. De ce servicii oferite de Î.M. „Apă - Canal” beneficiaţi? Alimentare cu apă potabilă

Servicii de canalizare Alte servicii_____________________________________________________________
2. Cât de mulţumit sunteţi, în ansamblu, de serviciile prestate de Î.M. „Apă – Canal” Cahul? Foarte mulţămit Nemulţămit

Mulţămit Medie

Foarte nemulţămit Nu ştiu

3. Cum, în opinia Dvs., s-a modificat calitatea serviciilor oferite de Î.M. „Apă – Canal” Cahul în ultimul an?

S-a îmbunătăţit esenţial S-a îmbunătăţit A rămas neschimbată A scăzut A scăzut esenţial Nu ştiu
4. În ce scopuri consumaţi apa livrată de Î.M. „Apă - Canal” Cahul? (pot fi selectate mai multe variante) Pentru băut (consum curent) Alte necesităţi casnice __________________ Pentru prepararea bucatelor Baie

128

5. Folosiţi apa pentru consum curent (băut)? Direct din robinet, fără o prelucrare prealabilă Din robinet, după o filtrare prealabilă Din robinet, după ce o fierbeţi De la izvor sau fântână Procur apă minerală (plată) din magazin Alte variante______________________ 6. Cum apreciaţi calitatea apei potabile livrate de Î.M. „Apă - Canal” din or. Cahul? Foarte bună Medie Foarte scăzută Bună Scăzută Nu ştiu

7. Vă rugăm să vă expuneţi părerea privind serviciile ÎM „Apă - Canal” Cahul? (Alegeţi pentru fiecare afirmaţie un singur răspuns) Grad de apreciere Acord Afirmaţii Acord Nici nici total 1. Apa potabilă corespunde după gust 2. Apa potabilă corespunde după miros 3. Apa potabilă corespunde după transparenţă (nu-i tulbure) 4. Apa potabilă corespunde după culoare 5. Apa potabilă este livrată continuu (fără întreruperi) 6. Presiunea în reţea este corespunzătoare 7. Imaginea întreprinderii este favorabilă pe piaţă 8. Ghişeele pentru achitarea amplasate convenabil (accesibil) serviciilor sunt

Dez Dezacord acord total

9. Angajaţii sunt amabili şi politicoşi 10. Programul de lucru cu clienţii este flexibil şi convenabil clienţilor
8. Dispuneţi de contor pentru măsurarea volumului de apă consumat? Da Nu, dar îl voi instala în următoarele 6 luni Nu, şi nu planific să-l instalez 9. Câtă apă consumaţi în mediu pe lună (metri cub)? ________________m3 Nu ştiu 10. Cât de frecvente sunt deconectările de la reţeaua de apă potabilă? Nu sunt deconectări În fiecare zi, în anumite ore

129

Dacă în prezent tariful pentru 1 m cub de apă în or. Cahul este de 6. Prin intermediul căror mijloace întreprinderea informează consumatorii despre modificările intervenite (întreruperi. sunteţi informaţi despre aceasta (cu excepţia accidentelor) de către angajaţii întreprinderii? Da. sunt tarifele (preţul) pentru serviciile prestate de Î.Canal” Cahul? Asigurarea cu apă ___________________ lei Serviciile de canalizare ________________ lei 15.Săptămânal.M. la întreprindere? În 2 . în opinia Dvs.M. În momentul când apare o problemă legată de asigurarea cu apă. cu cât aţi fi de acord să se majoreze preţul cu condiţia că calitatea serviciilor se va îmbunătăţi? Cu _________________ lei/m cub Nu suntem dispuşi să plătim mai mult Tarifele trebuie micşorate 130 . Vă rugăm să apreciaţi raportul dintre tarifele (preţul) existente şi calitatea serviciilor prestate de Î. Cât în mediu achitaţi pe lună pentru serviciile prestate de Î.75 lei . servicii de canalizare. „Apă .3 ore Într-o săptămână Într-o zi Mai mult de o săptămână În 2 .M.) (pot exista mai multe variante de răspuns)? Ziarul local Informarea directă de către angajaţii întreprinderii Radioul /televiziunea locală Alte Avizurile (anunţurile) la bloc variante_______________________ Telefon 13. Cum. „Apă .Canal” Cahul? (Alegeţi o variantă de răspuns) Tarifele sunt mult mai joase decât calitatea serviciilor Tarifele sunt mai joase decât calitatea serviciilor Tarifele corespund calităţii serviciilor Tarifele sunt mult mai mari decât calitatea serviciilor Tarifele sunt mai mari decât calitatea serviciilor Nu ştiu 17. sistări etc. cât de repede aceasta a fost rezolvată după adresarea Dvs. Dacă este sistată (întreruptă) livrarea apei. „Apă Canal” Cahul? Foarte mari Mari Medii Mici Foarte mici Nu ştiu Apă potabilă Canalizare Foarte mari Mari Medii Mici Foarte mici Nu ştiu 16.3 zile 14. uneori Nu 12. în anumite zile 1 – 2 ori pe lună Numai în caz de accidente Numai în caz de reparaţii planificate Alte variante_______________________ 11.. întotdeauna Da.

Serviciile trebuie să fie prestate gratis 18. care ar fi atitudinea Dvs. Care sunt sursele alternative de alimentare cu apa potabila utilizate de Dvs. „Apă . pot exista mai multe variante de răspuns )? Surse centralizate subterane (fântâni Alte arteziene) surse:_________________________ Foarte simplă Simplă Nici nici Complicată Foarte complicată Fântâni din apropiere Izvoare Apă îmbuteliată din magazin 20. Care este mărimea familiei ? 1 persoană 2 persoane 3 persoane 4 persoane 5 şi mai multe 131 . (specificaţi locul. Din ce categorie de consumatori faceţi parte? Sector particular (casă) 24.59 ani peste 60 ani 30 – 39 ani 40 – 49 ani 26.M. Dacă gestiunea Î. „Apă .M.M. reieşind din propria experienţă. Ce sfaturi aţi da întreprinderii pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor prestate de Î. 19..Canal” Cahul? 22.Canal” Cahul va fi încredinţată unui agent economic privat. Venitul mediu lunar al familiei? Sector comunal (apartament la bloc) până la 1200 lei 1201 – 2400 lei 25. Vă rugăm să vă expuneţi opinia referitor la accesibilitatea procedurii de conectate la apă şi servicii de canalizare. Apă potabilă Foarte simplă Simplă Nici nici Complicată Foarte complicată Nu ştiu Canalizare Nu ştiu Comentarii. „Apă .? pozitivă alte opinii __________________________ negativă neutră 21.? 20 – 29 ani 2401 – 3600 lei 3601 – 4800 lei Peste 4801 lei 50 . Care este vârsta Dvs.. Ce alte comentarii aţi dori să faceţi referitor la calitate serviciilor prestate de Î.Canal” Cahul? 23.

Sectorul (cartierul) în care locuiţi? ____________________________________________________ 132 . Ce ocupaţie aveţi? student angajat fermier antreprenor casnic (casnică) şomer __ pensionar alte_____________ 28.27.

Etapele procesului de producţie a apei în secţia de tratare Sursa: elaborat de autor 133 .acidul salicilic activizat. Dezinfecţia Materialele utilizate în faza de dezinfecţie: reactivi clorigeni. cheramzita. sulfatul feric. antracita fărâmiţată. Sedimentarea Filtrarea Materialele utilizate în faza de filtrare: nisipul de cuarţ. clorura ferică.ANEXA 7 Fazele de producere a apei potabile în secţia de tratare în cadrul Î.reactivi autorizaţi: 1. Figura A 7.1. ozon. floculanţi:poliacrilamide. radiaţii bactericide. „Apă-Canal” Cahul Intrări 1. clinoptilolita. 2.Reactivi autorizaţi Secţia de tratare a apei Etape şi metode de tratare a apei brute din sursele de suprafaţă Ieşiri Apă potabilă conform standardului STAS 4979-49 Coagularea Metode fizico-chimice: .M. sulfatul feros. coagulanţi: sulfatul de aluminiu. Apă Brută 2.

Obiective şi ţinte cuantificabile pentru sistemul de management Obiectiv strategic din politica în domeniul calităţii 1) Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare Obiectiv de proces (cuantificabil) Evaluarea nivelului de satisfacţie a populaţiei. 14001. agenţilor economici şi instituţii bugetare Evaluarea nivelului de satisfacţie a angajatorilor Stabilirea responsabilităţilor pentru asigurarea calităţii proceselor Asigurarea calităţii procesului de producţie Îmbunătăţirea procesului de asigurare a infrastructurii (dotările tehnice) Implementarea şi certificarea Sistemului Integrat de Management Calitate-Mediu-Siguranţa Alimentară conform cerinţelor ISO 9001. „Apă-Canal” Cahul Tabelul A 8. actualizarea şi completarea fişelor de post cu precăderi în managementul calităţii actualizarea regulamentelor subdiviziunilor monitorizarea activităţilor angajaţilor şi specialiştilor elaborarea planurilor de mentenanţă a echipamentului şi stabilirea modului de înregistrare a rezultatelor elaborarea documentelor sistemului integrat implementarea prevederilor standardelor de referinţă selectarea organismului de certificare descrierea procesului de evaluare elaborarea metodologiei de evaluare evaluarea personalului analiza rezultatelor evaluării descrierea procesului de instruire evaluarea competenţei angajaţilor Resurse În limitele bugetului disponibil Responsabil de proces Departamentul calitate În limitele bugetului disponibil În limitele bugetului disponibil În limitele bugetului disponibil Circa 100 mii lei Departamentul resurse umane Inginerii Departamentul tehnic Departamentul calitate Cel puţin 30% din membrii angajaţilor Minimum 1 instruire/ În limitele bugetului disponibil În limitele bugetului Auditorii interni de la departamentul calitate Organizarea instruirii personalului în domeniul managementului 134 .1. 22000 2) Dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale ale personalului şi conştientizarea importanţei acestora înasigurarea calităţii Evaluarea periodică a calităţii activităţii angajaţilor Indicator măsurabil Minimum 50% nivel de satisfacţie Minimum 50% nivel de satisfacţie Fişe de post la 100% de angajaţi 0 defecte legate de procesul de producţie 0 defecte legate de funcţionarea echipamentului tehnic 0 defecte la auditul de certificare Măsuri de realizare descrierea procesului de evaluare a nivelului de satisfacţie elaborarea şi analiza rezultatelor chestionării elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a nivelului de satisfacţie elaborarea.ANEXA 8 Obiective şi ţinte ale calităţii pentru ISO 9001 în cadrul Î.M.

Apă-Canal” Cahul conform indicatorilor de performanţă pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare practicaţi de prestatorii de servicii comunale din Europa Îmbunătăţirea activităţii prin calcularea indicatorilor de performanţă a serviciilor de aprovizionare cu apă şi canalizare conştientizare pe lună 90% din indicatorii calculaţi să corespundă cu practica europeană identificarea necesităţii instruirii planificarea şi organizarea instruirii evaluarea rezultatelor obţinute prin calcul stabilirea unor măsuri de îmbunătăţire şi elaborarea unor planuri de activitate disponibil În limitele bugetului disponibil Reprezentantul Departamentului Calitate şi Economist Sursa: elaborat de autor 135 ..calităţii 3) Alinierea şi evaluarea activităţii ÎM.

azotiţi. sulfaţi . azotaţi . Reducerea pierderilor de materii prime. prin îmbunătăţirea sistemelor de ventilare Reducerea cantităţilor de reactivi fizico-chimici cu 25% . ţinte şi aspecte semnificative de mediu în cadrul Î. deşeuri şi gaze cu efect de sera. Cu. „Apă-Canal” Cahul Tabelul A 9. Poluare aer. Zn.M. a parametrilor apelor uzate evacuate Generarea unei calităţi scăzute a apei potabile Generare de ape reziduale (uzate) cu conţinut de Fe. fosfaţi. sol prin generare inutilă de ape reziduale. Obiective şi ţinte cuantificabile pentru sistemul de management de mediu OBIECTIVE Prevenirea poluării mediului ŢINTE Reducerea poluării mediului cu un procent de 10% faţă de anul precedent. Cr3 + cloruri.ANEXA 9 Obiective. produse petroliere. apă.1. prin îmbunătăţirea metodelor de depozitare a reactivelor Reducerea anuală cu un procent de 2. suspensii ceramice. Generare de ape fecaloid menajere.5 % faţă de anul precedent. Ni. prin îmbunătăţirea metodelor de tratare a apei potabile Încadrarea în proporţie de 100 % în limitele stabilite prin autorizaţii ASPECT DE MEDIU SEMNIFICATIV Poluare mediului cu reactivi chimici Reducerea emisiilor de clor în aer Poluare atmosferică cu clor Reducerea cantităţilor de reactivi folosiţi la tratarea apei Încadrarea în limitele stabilite prin autorizaţii. materiale şi utilităţi prin scăderea procentului de rebut la toate secţiile Scăderea rebutului la toate produsele cu o rată anuală de 5 % (în greutate faţă de rebutul din anul precedent) Sursa: elaborat de autor 136 .

M.-84 Staţia de tratare şi filtrare STAS-2761-84 Staţia de pompare a apei potabile STAS 4979-49 Apă potabilă Figura A 10.ANEXA 10 Diagrama flux pentru procesul de producţie a apei potabile la Î. Elementele componenete ale diagramei flux Sursa: elaborat de autor 137 .1. Prut de captare STAS-2. „Apă-Canal” Cahul Punct critic Punct critic Punct critic Pericol de infectare Pericol de infectare Pericol de infectare Staţia r.02.04.

1 0. Valorile maxim admisibile Parametri Acrilamidă Arsen Benzen Benz(a)piren Bor Bromaţi Cadmiu Clorură de vinil Cianuri totale Cianuri libere Crom total Cupru Dicloretan Epiclorhidrină Fluor Hidrocarburi policiclice aromatice Mercur Microcistină LR Nichel Nitraţi Nitriţi Pesticide Pesticide total Plumb Seleniu Stibiu Tetracloretan şi tricloretenă Trihalometani total Valoarea concentraţiei maxim admisibile 0.5 0.5 0.1 1 1 20 50 0.01 0.3 50 10 50 1 3 0.1 1.5 10 3 0.ANEXA 11 Parametrii chimici Tabelul A 11.5 10 10 5 10 100 Unitatea de măsură μg/l μg/l μg/l μg/l mg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l mg/l μg/l μg/l mg/l μg/l μg/l μg/l μg/l mg/l mg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l Sursa: [6] 138 .1.1 10 1 0.

fabricat pe ulei natural. fundul şi acoperişurile trebuie să fie impermeabile. Folosirea metodelor corecte de tratare a apei: coagularea. iar capacele gurilor de acces trebuie să dispună de instalaţii pentru încuiere Toate rezervoarele trebuie să fie echipate cu filtre terestre. Sursa: elaborat de autor Staţia de tratare şi filtrare Infectare Staţia de pompare Infectare 139 . bacurile şi castelele pentru înmagazinarea apei potabile trebuie de garantat schimbul total al apei în termen nu mai mare de 48 de ore. In rezervoarele. Pereţii. ozon. de porturile şi debarcaderele fluviale. sedimentarea. „Apă-Canal” Cahul Tabelul A 12. filtrarea. microfiltrarea. oxidare şi sorbţie Folosirea reactivilor autorizaţi: coagulanţilor şi floculanţilor. de locurile organizate pentru scăldat . Folosirea dozelor calculate de reactivi necesari. Utilizarea metodelor autorizate de dezinfecţie: reactivi clorigeni. Vopsirea suprafeţelor interioare se efectuează ci miniu de fier.1. dezinfecţia.ANEXA 12 Model de analiză a riscului la Î. radiaţii bactericide şi altele. Fişă de analiză a riscului Locul producerii riscului Staţia de captare Riscul posibil Infectare Măsuri de prevenire sau reducere a riscului Locul de captare a apei din sursele de suprafaţă trebuie să fie amplasat în amonte de centrul populat după cursul râului.M. de bazele de transportare a mărfurilor.

M.M.1.ANEXA 13 Structura organizatorică a Î. „Apă-Canal” Cahul Directorul Î. „Apă-Canal” Inginer-şef Contabilitatea Secţia cadre şi juridică Secţia apeduct Secţia abonament Inginer pe starea excepţională Secţia de canalizare Secţia de calcul Inginer pe aprovizionare Secţia pentru exploatarea reţelelor de apeduct şi canalizare Casa Economist Serviciul energetic Secretar Inginer de producţie Depozit Inginer pentru protecţia muncii Dispeceratul Figura A 13. Organigrama existentă 140 .

M.Directorul Î. „Apă-Canal” Departamentul Tehnic Inginerul Şef Departamentul Contabilitate Departamentul secretariat şi juridică Departamentul Calitate Managerul de Calitate Secţia apeduct Secţia de canalizare Secţia pentru exploatarea reţelelor de apeduct Secţia pentru exploatarea reţelelor de canalizare Contabilul Şef Contabil Secţia abonament Secţia de calcul Casa Economist Secretar Secţia cadre Secţia juridică Dispeceratul Specialistul în calitate pe secţia tehnică Specialistul în calitate pe procesul de producţie Specialistul în calitate în relaţii cu mediul Specialistul în calitate pe siguranţa apei Inginer pentru protecţia muncii Inginer pe starea excepţională Inginer pe aprovizionare Inginer de producţie Serviciul energetic Depozit Figura A 13. Organigrama propusă de autor în momentul implementării sistemului de management 141 .2.

11. în caz contrar urmând să suport consecinţele. se referă la propriile activităţi şi realizări. TODOS IRINA Data 12.DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII Subsemnatul. declar pe proprie răspundere că materialele prezentate în teza de doctorat.2009 142 . TODOS IRINA. în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Lector universitar la Catedra de Economie şi Management în Afaceri şi Servicii.05.Universitatea de Stat . Profilul Ştiinţe Administrative.2008 .00.B. 143 . s.Universitatea . România.curs de pregătire a cadrului didactic organizat de Universitatea . Activitatea profesională: 09. Galaţi. Studii: 2005 – 2008 ..Hasdeu” din Cahul 16. specializare: Economist Stagii: 17-28.Dunărea de Jos”.Hasdeu” din Cahul Domeniul de activitate ştiinţifică: 08. Galaţi.04.P.00.1982.Academia de Studii Economice din Moldova.P. studii de doctorat la specialitatea 08.P. filiala Cahul. Universitatea de Stat . 2004 .. r-l Anenii Noi.05 „Economie şi Management(în ramură)” 2001 . 04. Universitatea de Stat „B.Dunărea de Jos”.2004 - Asistent universitar la Catedra de Ştiinţe Economice.Hasdeu” din Cahul.B.05 – Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat). filiala Cahul..24.2004 curs de conversie profesională – calificarea „Contabilitate şi Audit” 28. Bulboaca. România.05.2006 .2004 .CURRICULUM VITAE Date personale: Todos Irina . specialitatea Administraţie Publică 2000 .07 .. specialitatea: Managementul Firmei. Facultatea: Ştiinţe.Stagiu de dezvoltare profesională la Catedra „Management” de la Academia de Studii Economice din Moldova 2003.

5. nr. Todos Irina. 3. Universitatea de Stat din Comrat. ASEM. 2008. Chişinău. Revista „Economica”. 62-64. p.Participări la foruri ştiinţifice internaţionale: - Conferinţa Internaţională Teoretico-Ştiinţifică:„Ştiinţă. Cahul ). Chişinău.or. Chişinău. Ediţia a V-a. Situaţia actuală a serviciilor de alimentarea cu apă şi canalizare din regiunea de dezvoltare sud a RM. Todos Irina. Metode de evaluare a calităţii şi a gradului de satisfacţie a consumatorului în cadrul serviciilor publice de infrastructură comunală. Certificarea calităţii serviciilor publice locale. 2008. Chişinău. 2006. 18-21 6. . Chişinău. Volumul I. 2006. 3. Chişinău. Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători din 19-20 aprilie. 29-32. Volumul I. p. 2. în viziunea consumatorilor casnici ( studiu de caz . 2008. Todos Irina. Todos Irina. Ediţia a IVa. Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători din 14-15 aprilie. Chişinău. p. 1(14). Chişinău. Solcan Angela. Ediţia a VIa. ASEM. 2007. Chişinău. nr. • 4 materiale ale comunicărilor ştiinţifice: 4. p. 2008. 2. 78-80. Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători din 18-19 aprilie. 144 Ediţia a IV-a. p. 2008. Cultură şi Învăţământ” din 10 februarie. ASEM. Economie şi Informatică”. 2007. Calitatea serviciilor publice comunale de alimentare cu apă şi canalizare. Revista „Drept. Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători din 19-20 aprilie. 2006. Ediţia a V-a. Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători din 18-19 aprilie. Todos Irina. Lucrări ştiinţifice publicate: • 3 articole în reviste ştiinţifice cu recenzenţi: 1. p.94-103. ASEM. Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători din 14-15 aprilie. ASEM. 2006. Todos Irina. Revista „Economica”. Ediţia a VI-a. ASEM. Implementarea sistemului integrat de management calitate-mediu şi securitatea alimentară – factor decisiv în sporirea calităţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. 2007. ASEM. nr. Particularităţile planificării calităţii serviciilor publice locale de infrastructură comunală. Volumul I. 2008. 110116. ASEM. ASEM.

Practica europeană în organizarea şi prestarea serviciilor publice locale de infrastructură comunală. Todos Irina. 48-49. 194-198. Sanatoriului 10/31 Tel: 0299 42217. 2008.7.com 145 . Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat „B. Cahul. 079665986 e-mail: nisir2004@yahoo. Todos Irina. p. Aspectele calităţii în domeniul terţiar public. Cahul. Comrat. • alte lucrări ştiinţifice – un articol: 9. Todos Irina. • o teză a comunicărilor ştiinţifice: 8. Universitatea de Stat din Comrat. 119-127. Cahul. 2006. 2007. p. Date de contact: or. P. Volumul II. Conferinţa Ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice din 16-17 aprilie. Volumul III. Haşdeu” din Cahul. 2006. 2008. Conferinţa Internaţională Teoretico-Ştiinţifică:„Ştiinţă. Diagnosticul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din oraşul Cahul prestate de către Întreprinderea Municipală „Apă-Canal”. Str. Cultură şi Învăţământ” din 10 februarie. p.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.