P. 1
Irina Todos Thesis

Irina Todos Thesis

|Views: 25|Likes:
Published by Olguta Blaga

More info:

Published by: Olguta Blaga on Feb 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2013

pdf

text

original

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Cu titlu de manuscris C.Z.U. 658.012.4;351.778.3(478)(043)

TODOS IRINA

PARTICULARITĂŢILE MANAGEMENTULUI CALITĂŢII SERVICIILOR PUBLICE LOCALE DE APROVIZIONARE CU APĂ POTABILĂ ŞI CANALIZARE
Specialitatea 08.00.05. – Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat)

TEZĂ DE DOCTOR ÎN ECONOMIE

Conducător ştiinţific: Autor:

SOLCAN Angela conf. univ., dr. econ. TODOS Irina

Chişinău, 2009

© TODOS, IRINA, 2009

2

ADNOTARE la teza de doctor în economie cu tema: „PARTICULARITĂŢILE MANAGEMENTULUI CALITĂŢII SERVICIILOR PUBLICE LOCALE DE APROVIZIONARE CU APĂ POTABILĂ ŞI CANALIZARE” TODOS IRINA, CHIŞINĂU, 2009 Teza este structurată din introducere, trei compartimente, concluzii, bibliografia din 139 tituluri, 13 anexe, 107 pagini de text de bază, 30 figuri, 20 tabele, 18 formule şi 1 casetă. Rezultatele obţinute în urma cercetării sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice. Cuvinte cheie: servicii de alimentare cu apă şi canalizare, sistemul integrat de management calitate-mediu şi siguranţa alimentară. Domeniul de studiu al prezentei teze îl constituie managementul calităţii serviciilor publice locale de infrastructură comunală (serviciile de aprovizionare cu apă şi canalizare). Drept obiectiv de bază al tezei serveşte elaborarea măsurilor şi proceselor necesare pentru implementarea Sistemului Integrat de Management al Calităţii în cadrul întreprinderilor prestatoare de servicii de aprovizionare cu apă şi canalizare din Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova. Scopul prezentei lucrări constă în elaborarea şi argumentarea direcţiilor de creştere a calităţii serviciilor comunale prestate de întreprinderile reprezentative din teritoriu, prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, şi implementarea în cadrul acestora a Sistemului Integrat de Management al Calităţii Pentru efectuarea cercetărilor au fost utilizate diverse metode de cercetare ştiinţifică, printre care: chestionarea, comparaţia, deducţia, metoda analitică, grupările statistice, calculul indicatorilor sintetici, analiza SWOT, etc. Inovaţia ştiinţifică a investigaţiilor constă în: abordarea integrată a sistemului de management: calitate – mediu – siguranţa alimentului; determinarea importanţei indicatorilor de performanţă pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, în baza calculelor efectuate în cadrul operatorilor de servicii comunale din Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova; evaluarea calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare în viziunea consumatorilor; abordarea procesuală a activităţii întreprinderilor prestatoare de servicii de alimentare cu apă şi canalizare, şi în special a Î.M.,,Apă-Canal” Cahul, precum şi determinarea proceselor necesare pentru implementarea Sistemului Integrat de Management al Calităţii; elaborare metodologiei de implementare a sistemului integrat de management calitate – mediu şi securitatea alimentului în întreprinderile de alimentare cu apă şi canalizare; argumentarea ştiinţifică a beneficiilor ce le oferă implementarea Sistemului Integrat de Management Calitate – Mediu – Siguranţa Alimentului; elaborarea şi argumentarea unor propuneri în scopul favorizării creşterii calităţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. Valoarea aplicativă a tezei rezidă în calculul şi analiza indicatorilor de performanţă pentru întreprinderile prestatoare de servicii comunale; identificarea etapelor necesare pentru implementarea Sistemului de Management Integrat al Calităţii în cadrul Î.M. „Apă-Canal” Cahul; stabilirea direcţiilor prioritare de creştere a calităţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. Cercetările efectuate şi recomandările elaborate în prezenta lucrare pot servi drept bază metodologică la identificarea direcţiilor prioritare de creştere a calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare din oraşul Cahul, precum şi pentru ceilalţi prestatori de servicii comunale din regiune şi republică. Măsurile şi recomandările propuse în teză au fost aprobate de către conducerea Î.M. ,,Apă-Canal” Cahul.

3

Environment Management and the food safety within the enterprises providing water supply and sewerage services. in the establishment of the most important directions to increase the quality of the water supply and sewerage services. in the identification of the steps needed to implement the Integrated System for Quality Management within the municipal enterprise “Water Canal” form Cahul. CHISINAU. the integrated management system qualityenvironment and food safety. in the development and reasoning of some of the proposals in order to promote the increase in the quality of the water supply and sewerage services. bibliography containing 139 titles. The researches made in this field and the field and the recommendations developed in this thesis can serve as a methodological ground to identify the most important directions in the increase of the quality of the public services concerning the water supply and the sewerage in Cahul.. statistical grouping. The purpose of this work was to develop arguments and to bring arguments in the direction concerning the increase in the municipal services provided by the representative enterprises in the area by improving the quality of the water supply and sewerage services. comparing. The Field of study of this thesis is the quality management of the local public services for the municipal infrastructure (the services for water supply and sewerage). based on the calculations made by within the municipal services operators in the Southern Development Region of the Republic of Moldova. analysis. The measures and the recommendations proposed in the work were approved by the administration of the municipal enterprise “Water-Cahul”. three compartments. as well as in the process needed to implement the Integrated System for Quality Management. In the process of investigation. in the progressive approaching to the enterprises providing services in water supply and sewerage. and in particular within the Municipal Enterprise “WaterCanal” from Cahul. in the evaluation of the public services quality for water supply and sewerage in consumers opinion. and by implementing the Integrated System For Quality Management. including questioning. conclusions. in highlighting the importance of performance indicators for services of water supply and sewerage. calculation of the synthetic indicators. SWOT analysis.. 4 .food safety. deduction. 13 annexes. the methodology development for the implementation of the Integrated System for Quality . etc. 18 formulas and 1 box. The results of the investigation have been published in 9 scientific papers.environment . various methods of scientific research were used. 2009 The doctoral thesis consists of introduction. Keywords: services of water supply and sewerage. in the scientific reasoning of the benefits that are offered by the implementation of the Integrated System for Quality Management. 20 tables. The goal of the thesis was to elaborate the measures and procedures necessary to implement the Integrated System for Quality Management within the enterprises providing water supply and sewerage services in the Southern Development Region of the Republic of Moldova. as well as for the other providers in the region and in the republic. The Applicative value of the thesis lies in the calculation of the analysis of performance indicators for the enterprises providing municipal service. 30 figures. 107 pages of main text. The Scientific Innovation of the investigation lies in the integrated approach to the management system for quality .ANNOTATION To the Doctoral thesis in Economics with the theme: "The Characteristic Features of the Quality Management of the public local services in Potable Water Supply and Sewerage" TODOS IRINA.

разработанных в диссертации. дедукции.окружающая среда . могут служить в качестве методологической основы для определения приоритетных направлений роста качества публичных услуг в области водоснабжения и канализации в городе Кахуле. полученные в ходе исследований публикуются в 9 научных статей. заключения. а также определение процессов. Проведенные исследования и рекомендации. установление приоритетных направлений повышения качества водоснабжения и канализации. Результаты. а также других коммунальных услуг в регионе и республике. и в частности „Apa-Canal” Кахул.безопасность пищевых продуктов. статистические группировки.р. необходимые для осуществления внедрения системы интегрированного менеджмента качества в сфере услуг по водоснабжению и канализации в южном регионе Республики Молдова. 107 страниц основанного текста. Кишинев. 20 таблиц. предоставляемых предприятиями в регионе путем повышения качества водоснабжения и канализации. Прикладная ценность работы заключается в расчете и анализе показателей для операторов коммунальный услуг. Ключевые слова: услуги водоснабжение и канализации. Основная цель работы разработать меры и процедуры.окружающая среда . разработка и аргументирование некоторых предложении. библиографии из 139 наименований. 5 . 30 фигур. оценка качества услуг водоснабжения и канализации с точки зрения потребителя. 2009 Диссертация состоит из введении. в том числе: анкетирование. выявление и акцентирование важности показателей в сфере услуг водоснабжения и канализации. основанных на расчетах. Задача работы состоит в том.анализ и д. трех глав.безопасность пищевых продуктов в области водоснабжения и канализации. интегрированная система управления качеством окружающей среды и безопасность продуктов Направлением научных исследований в данной работе является управление качеством общественных услуг (услуги по водоснабжению и канализации). с целью содействия повышения качества водоснабжения и канализации. процессуальный подход к деятельности предприятий водоснабжения и канализации. предложенные в диссертации. SWOT . разработка методологии и научное аргументирование выгод предлагаемых внедрением комплексного управления качества . необходимых для осуществления комплексного управления качеством.АННОТАЦИЯ к диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук на тему: „ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПУБЛИЧНЫХ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ” TOДOС ИРИНА. выявление необходимых этапов для внедрения системы интегрированного менеджмента качества на муниципальном предприятие „Apa-Canal” Кахул. были одобрены руководством муниципального предприятия „Apa-Canal” Кахул. аналитический. сделанных при деятельности оператором коммунальных услуг южного региона Республики Молдова. чтобы создавать и аргументировать направления для повышения качества муниципальных услуг. сравнения. 18 формул и 1 кассета. в рамках осуществления комплексной системы управления качеством. Научная новизна исследования заключается в комплексном подходе к системе менеджмента качества . Рекомендации. 13 приложений. В работе были использованы различные методы научных исследований.

P.LISTA ABREVIERILOR D.L.M. RD . ISO . 6 .International Organization for Standardization (Organizaţia Internaţională de Standardizare). PDCA .Regiune de Dezvoltare RDS . Î.Plan-Do-Check-Act (Planifica – Executa – Verifică – Acţionează).sistem integrat de management al calităţii SMC – sistem de management al calităţii TQC . – Întreprindere Municipală PCC .G. TQM – Total Quality Management (managementul calităţii totale).Punctele Critice de Control.Regiunea de Dezvoltare Sud SIMC .Total Quality Control(controlul calităţii totale).C.Hazard Analysis and Critical Control Points (Analiza în punctele critice de control). – Direcţia de Producţie Gospodărie „Comunal-Locativă” HACCP .

............................................. Serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare şi particularităţile calităţii în acest sector..................................................................................... Abordarea standardelor ISO 9001...... Concluzii la capitolul 2...............M.................. Calcularea indicatorilor de calitate din cadrul întreprinderilor prestatoare de servicii de alimentare cu apă şi canalizare din Regiunea de Dezvoltare Sud..............................................104 BILIOGRAFIE.............................................................................. „Apă Canal” Cahul..................................................................................................43 2............................................ „APĂ-CANAL” CAHUL)................................ 50 2......................................................73 3............ Estimarea situaţiei actuale a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare din Regiunea de Dezvoltare Sud...... DIAGNOSTICUL CALITĂŢII SERVICIILOR DE APROVIZIONARE CU APĂ ŞI CANALIZARE DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD A REPUBLICII MOLDOVA................... Indicatorii de performanţă şi Managementul Calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare.......................................................... ELEMENTE CONCEPTUALE PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂŢII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE.................1.................21 1..........102 CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI.....61 2...................................................3...............1.................................. 22000 în cadrul unui sistem integrat de management al calităţii......................2...............................................73 3....15 1..............................................................30 1......79 3............. Calitatea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în viziunea consumatorilor.......................2..........15 1...................................................................................108 7 ......................3........... Concluzii la capitolul 3........................................................................................................................................4................................41 2.............9 1.............6 INTRODUCERE.......CUPRINS: ADNOTARE.............................................................................................................71 3........ 14001............................3........................ Principiile sistemului de management al calităţii în cadrul Î................................................................1........................................ IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN ÎNTREPRINDERILE PRESTATOARE DE SERVICII DE APROVIZIONARE CU APĂ ŞI CANALIZARE (STUDIU DE CAZ Î...........................................M................................... Concluzii la capitolul 1.......................................................................... Metodologia implementării Sistemului Integrat de Management Calitate – Mediu şi Siguranţa Alimentului în întreprinderile prestatoare de servicii de alimentare cu apă şi canalizare...................2...................3 LISTA ABREVIERILOR...........43 2.............................4...................................

........................................................................ Indicatorii de performanţă pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare ........................................................... „Apă-Canal” Cahul ............ Model de analiză a riscului la Î..............139 ANEXA 13..142 CURRICULUM VITAE ....................128 ANEXA 7..............136 ANEXA 10........121 ANEXA 4.......................133 ANEXA 8....................................................... „Apă-Canal” Cahul ............................................M........................................................................................................................................................................................................................... „ApăCanal” Cahul . Chestionar „Studierea opiniei consumatorilor privind calitatea serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare prestate de Î........M............Canal” din oraşul Cahul” ..................................................................................140 DECLARAŢIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII ........................................ „Apă .......M...... Parametrii chimici ....................................M............ Diagrama flux pentru procesul de producţie a apei potabile la Î................................ Obiective şi ţinte ale calităţii pentru ISO 9001 în cadrul Î........... Calculul indicatorilor de performanţă pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare din Regiunea de Dezvoltare Sud ................................. Obiective...122 ANEXA 5.... „ApăCanal” Cahul .M................................................. „Apă-Canal” Cahul .....................................................................117 ANEXA 2.......................................138 ANEXA 12..................... Indicatorii de bază a întreprinderilor ce prestează servicii de alimentare cu apă şi canalizare din Regiunea de Dezvoltare Sud ................ Standardele internaţionale referitoare la managementul de mediu ........... „Apă-Canal” Cahul ...M....................... Structura organizatorică Î.................120 ANEXA 3.................M......................................................... ţinte şi aspecte semnificative de mediu în cadrul Î......125 ANEXA 6.......................................................................... Fazele de producere a apei potabile în secţia de tratare în cadrul Î.....143 8 ........................................ANEXA 1............................................137 ANEXA 11.134 ANEXA 9..... Standardele ISO 14000 aplicabile pentru ţinerea sub control a impactului proceselor unei organizaţii: asupra mediului .......................................................

iar perioada 22 martie 2005 – 22 martie 2015 a declarat-o „Deceniul de acţiuni . „Protecţia apelor”. conferinţe care se finalizează cu adoptarea de Declaraţii. În acest sens. astfel se observă un interes deosebit din partea organelor internaţionale şi europene. apărată şi tratată ca atare” [10. Apa este elementul indispensabil pentru menţinerea vieţii pe pământ şi pentru dezvoltarea acesteia. constituie un obiectiv prioritar. care implică şi alinierea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare la conceptul european.1] Actualitatea şi importanţa problemei abordate. La nivel mondial şi european apa a devenit o preocupare majoră. în Argentina – „Conferinţa mondială a apei” – a adoptat un plan de acţiuni privind folosirea raţională şi protecţia apelor etc. ci o moştenire ce trebuie protejată. Dat fiind faptul că Republica Moldova tinde să se integreze în Uniunea Europeană. autorităţile locale trebuie să elaboreze strategii proprii de modernizare şi dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare. Toate aceste acţiuni întreprinse de organele europene şi mondiale. Astfel de conferinţe au avut loc la Dublin – „Conferinţa internaţională asupra apei şi mediului înconjurător”. Importanţa resurselor de apă şi confirmarea seriozităţii problemei la nivel global este accentuată şi de Organizaţia Naţiunilor Unite care a întreprins un şir de măsuri în acest domeniu: a declarat ziua de 22 martie – Ziua Mondială a apei. dar şi o constrângere indiscutabilă pentru transformarea economiei republicii. de preaderare la Uniunea Europeană. 9 . fiind direct responsabile de asigurarea populaţiei cu servicii de calitate corespunzătoare şi la un preţ accesibil. la Rio de Janeiro – „Conferinţă asupra mediului”. conferinţă ce obligă ţările lumii să aplice măsuri adecvate de punere în valoare. p. gestiune şi utilizare a apei.Apă pentru viaţă”. „Gestiunea şi utilizarea apei”.INTRODUCERE „Apa nu este un produs ca oricare altul. care au ca generic „Apa şi mediul înconjurător”. Opţiunea Republicii Moldova. prin organizarea de conferinţe internaţionale. fac să accentueze importanţa apei pentru umanitate şi pentru tot ceea ce ne înconjoară. etc. unde s-a adoptat Declaraţia ce caracterizează situaţia resurselor de apă ca fiind critică şi cere ţărilor lumii acţiuni efective în gestionarea şi protecţia apelor. anul 2003 a fost considerat – Anul internaţional al apelor dulci.. ea încearcă să transpună în legislaţia naţională prevederile cerinţelor actelor legislative internaţionale.

. Pruteanu O. Oprean C... Cotelnic A.. s-a diminuat satisfacţia consumatorilor. Jalencu M. Parashivescu A.. care ar putea fi înlăturate prin optimizarea raportului calitate/preţ. Sîrbu I.. Kifor C. nu s-au făcut investiţii şi modernizări. s-au creat multiple dificultăţi în asigurarea populaţiei cu apă potabilă. Investigaţiile efectuate au demonstrat că şi calitatea serviciilor de apă şi canalizare lasă de dorit. Acest fapt este consecinţa influenţei mai multor factori: lipsa resurselor financiare.90%. capătă o importanţă deosebită. De asemenea. uzura utilajelor de producţie . Şavga L. 10 . Ca rezultat.. Reieşind din aceste considerente şi din faptul că după reorganizarea întreprinderilor de alimentare cu apă [5]. cercetarea problemelor.Apa reprezintă factorul de mediu cu cel mai mare impact asupra sănătăţii populaţiei.. cu tema . a scăzut calitatea apei potabile. Un mecanism adecvat în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor de alimentare cu apă la etapa actuală poate servi Sistemul de Management al Calităţii.Implementarea sistemului de management al calităţii – baza promovării exporturilor producţiei vinicole” şi a dnei Cupcea V. precum şi particularităţile calităţii produselor. etc. sistemului integrat de management al calităţii... din localităţile urbane şi rurale. Ţurcanu Gh. s-au majorat preţurile. cu tema . Chirilă V. Abordarea sistemului de management al calităţii.. Bugaian L... ca bază a sporirii calităţii producţiei. serviciile de alimentare cu apă şi canalizare s-au deteriorat rapid. Litvin A.. a constituit subiect de cercetare pentru mai mulţi savanţi de renume din domeniu: Olaru M. de aceea..... Belostecinic M.60% . privind creşterea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. În lucrările respective sunt relevate aspectele implementării sistemului de management al calităţii. s-a creat o situaţie precară pentru activitatea prestatorilor de servicii de alimentare cu apă şi canalizare din Republica Moldova. lipsa investiţiilor şi modernizării.Sporirea eficienţei activităţii întreprinderilor de confecţii prin implementarea managementului calităţii”. precum şi propunerea pentru implementarea sistemului integrat de management al calităţii. ducând la înrăutăţirea calităţii apei potabile şi sănătăţii populaţiei. menţionăm tezele de doctor în ştiinţe economice ale dlui Ţurcanu I.. Particularităţile managementului calităţii serviciilor publice locale de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare determină o temă relativ nouă pentru ştiinţa şi practica Republicii Moldova. Bohosievici C. Pentru a avea un nivel optim al relaţiei calitate/preţ este necesar de a atrage atenţie sporită mecanismelor pe baza cărora se poate de majorat calitatea şi de redus tariful.

.. etc. Cu toate că există cercetări în domeniul managementului calităţii şi al serviciilor publice.. Scopul cercetării constă în elaborarea şi argumentarea direcţiilor de creştere a calităţii serviciilor comunale prestate de întreprinderile reprezentative din teritoriu. Dobrin C. rezultă că serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare au rămas în umbră. 11 . şi propune utilizarea master-planului în diagnostica situaţiei reale a acestor servicii. Prin urmare. Mocanu V. şi implementarea în cadrul acestora a Sistemului Integrat de Management al Calităţii. a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare din Regiunea de Dezvoltare Sud a Moldovei. acestor servicii.. unde autorul abordează managementul monopolului natural al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare. identificarea indicatorilor de performanţă şi particularităţile managementului calităţii în domeniul serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. cât şi calitativ. Cele menţionate mai sus au determinat alegerea acestei teme de cercetare. aici putem menţiona şi teza de doctor în ştiinţe economice a dlui Nan Costică cu tema „Master-planul. prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare.. sub aspect calitativ. Manole T. Platon M. cu privire la organizarea şi prestarea. calcularea indicatorilor de calitate şi performanţă a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din cadrul câtorva întreprinderi prestatoare de servicii de alimentare cu apă. nici una nu abordează particularităţile managementul calităţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. atât din punct de vedere cantitativ.Aspecte legate de managementul serviciilor publice sunt studiate în lucrările următorilor cercetători: Jivan Al. Mocanu V.... Cojocaru Sv. Realizarea scopului propus a impus rezolvarea următoarelor sarcini: determinarea sferei de cuprindere a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare şi aspectele calităţii în acest domeniu. Paladi I. trebuie de acordat o atenţie mult mai mare. Drept obiectiv de bază al tezei serveşte elaborarea măsurilor şi proceselor necesare pentru implementarea Sistemului Integrat de Management al Calităţii în cadrul întreprinderilor prestatoare de servicii de aprovizionare cu apă şi canalizare din Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova. Noţiunea de calitate a serviciilor publice şi problemelor legate de asigurarea acesteia i-au preocupat pe savanţii: Moldoveanu G.. evaluarea situaţiei actuale a infrastructurii locale. ceea ce prezintă un interes teoretic şi practic deosebit. Din cele expuse mai sus. instrument de bază în managementul modern al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare”.

Ţurcanu I. Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constă în: abordarea integrată a sistemului de management: calitate – mediu – siguranţa alimentului. „Apă . „Apă . Belostecinic M.Canal” Cimişlia. Cupcea V.Canal” Căuşeni.M.. rapoartele Î. datele Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova. Şavga L.Canal” Basarabeasca.. Baza informaţională a constituit-o Legislaţia Republicii Moldova.M. şi de peste hotare. Î... Moldoveanu G.- studierea opiniei consumatorilor privind calitatea serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare prestate de Î. Î.M. Cantemir. Taraclia. în calitate de suport metodologic au fost utilizate şi lucrările unor cercetători autohtoni şi străini. Mocanu V.M.Canal” Ştefan Vodă. Ştefan Vodă. Căuşeni. Juran J. în domeniul managementului şi serviciilor publice ca: Paladi I. „Apă .. În calitate de obiect de cercetare au servit întreprinderile prestatoare de servicii comunale: Î. etc. Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al cercetării au servit lucrările savanţilor clasici cu renume mondial în domeniul managementului calităţii: Crosby Ph.. 12 . Oprean C. Leova. Ţurcanu Gh... printre care cei mai relevanţi: Olaru M...... Deming W. calculul indicatorilor sintetici. determinarea importanţei indicatorilor de performanţă pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare. deducţia. „Apă ...Canal” Cantemir. Î....M.V. Bugaian L.M.M. Sîrbu I. „Apă . Î. etc..M. materialele Agenţiei „Apele Moldovei”. „Apă .... Cimişlia. „Direcţia de Producţie a Gospodăriei Locativ-Comunale” Leova. Jalenco M. grupările statistice. Kélada J..M. în special cele ce se referă la întreprinderile de gospodărire comunală. Nan C...M. „Apă-Canal” din oraşele: Cahul.E. Dobrin C. Kifor C. Standardele internaţionale în domeniul calităţii. precum şi lucrările specialiştilor contemporani din ţară: Cotelnic A.. Zamfir A. „Apă . evaluarea calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare în viziunea consumatorilor.Canal” Cahul. Paraschivescu O. „Apă .Canal” din oraşul Cahul. Urecheanu S. analiza SWOT.. Chirilă V.. Pentru efectuarea cercetărilor au fost utilizate diverse metode de analiză: chestionarea. Feigenbaum A.. precum şi diverse acte normative cu privire la reglementarea funcţionării întreprinderilor. comparaţia. De asemenea. şi alţii. în baza calculelor efectuate în cadrul operatorilor de servicii comunale din Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova. metoda analitică. Pruteanu O. Î. elaborarea metodologiei aplicării sistemului integrat de management al calităţii în întreprinderile prestatoare de servicii de alimentare cu apă şi canalizare. Bohosievici C. Şavga G..Canal” Taraclia. Ishikawa K.M. Î.. Jivan Al. Litvin A. Î..

Apă-Canal” Cahul. . conţinutul tezei a fost elucidat în 9 lucrări ştiinţifice prezentate prin comunicări la diverse conferinţe şi simpozioane. lista abrevierilor. Măsurile şi recomandările propuse în teză au fost aprobate de către conducerea Î. precum şi.M. cât şi la dezvoltarea metodelor şi tehnicilor managementului calităţii serviciilor publice locale.M.. argumentarea ştiinţifică a beneficiilor ce le oferă implementarea Sistemului Integrat de Management Calitate – Mediu – Siguranţa Alimentului. Cercetările efectuate şi recomandările elaborate în prezenta lucrare pot servi drept bază metodologică la identificarea direcţiilor prioritare de creştere a calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare din oraşul Cahul. completând conţinutul ştiinţei manageriale cu un domeniu de cercetare în ştiinţa autohtonă. Principalele concluzii ale tezei contribuie atât la dezvoltarea teoriei despre serviciile publice locale. precum şi pentru ceilalţi prestatori de servicii comunale din regiune şi republică.Management” a Academiei de Studii Economice din Moldova. la şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil „Managementul şi marketingul în economia contemporană” din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova. elaborarea şi argumentarea unor propuneri în scopul favorizării creşterii calităţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. Teza este compusă din adnotaţie. trei compartimente.. „Apă-Canal” Cahul. evidenţierea direcţiilor prioritare de creştere a calităţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare.- abordarea procesuală a activităţii întreprinderilor prestatoare de servicii de alimentare cu apă şi canalizare. Valoarea aplicativă a lucrării constă în evidenţierea principiilor sistemului de management. precum şi determinarea proceselor necesare pentru implementarea Calităţii. şi în special a Î. calculul şi analiza indicatorilor de performanţă pentru întreprinderile prestatoare de servicii comunale. concluzii şi recomandări.Apă-Canal” Cahul.M. introducere. Conţinutul tezei a fost discutat la şedinţa Catedrei . Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Sistemului Integrat de Management al - elaborare metodologiei de implementare a sistemului integrat de management calitate – mediu şi securitatea alimentului în întreprinderile de alimentare cu apă şi canalizare. Aprobarea rezultatelor cercetării.. . elaborarea proceselor şi etapelor necesare pentru implementarea Sistemului de Management Integrat al Calităţii în cadrul Î. Sumarul compartimentelor tezei. Conţinutul 13 . bibliografie şi anexe. şi publicate în reviste ştiinţifice de profil.

18 formule. 13 anexe. implementării. 20 tabele. În compartimentul trei – „Implementarea sistemului integrat de management al calităţii în întreprinderile prestatoare de servicii de aprovizionare cu apă şi canalizare(studiu de caz la Î. 1 casetă.lucrării este expus pe 107 pagini de text de bază. De asemenea se menţionează beneficiile pe care le va obţine întreprinderea în urma implementării acestui sistem. În cel de-al doilea compartiment – „ Diagnosticul calităţii serviciilor de aprovizionare cu apă şi canalizare din Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova” se determină situaţia actuală a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare din Regiunea de Dezvoltare Sud. se stabilesc indicatorii de performanţă pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare. 22000 în cadrul unui sistem integrat de management al calităţii. În concluzii şi recomandări sunt sistematizate concluziile şi propunerile practice elaborate în baza rezultatelor investigaţiilor efectuate. 14 .prin calcularea indicatorilor de performanţă a serviciilor din cadrul întreprinderilor prestatoare de servicii de alimentare cu apă şi canalizare. care au drept scop sporirea calităţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare din Regiunea de Dezvoltare Sud. Se argumentează etapele elaborării.M. 14001. precum şi particularităţile managementului calităţii acestor servicii. sunt abordate standardele ISO 9001. Se urmăresc tendinţele de dezvoltare a acestui sector. Se prezintă opinia consumatorilor din oraşul Cahul cu privire la calitatea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare . certificării Sistemului de Management al Calităţii şi implementării Sistemului Integrat de Management al Calităţii. În primul compartiment – „ Elemente conceptuale privind managementul calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare” se examinează diferite abordări ale conceptului de calitate şi aspectele acesteia în cadrul serviciilor publice comunale. Teza conţine: 30 figuri. De asemenea. Bibliografia include 139 de titluri. „Apă-Canal” Cahul)” se prezintă modelul sistemului integrat de calitate-mediu-suguranţa alimentului.

3].1.Din punct de vedere economic. aceste servicii creează premisele desfăşurării proceselor de producţie din alte ramuri ale economiei naţionale şi reprezintă o piaţă de desfacere pentru o serie de produse finite din alte sectoare economice. p. . precum şi colectarea. salubrizarea. asigurarea cu transport public local. populaţia Republicii Moldova se confruntă cu probleme în domeniul calităţii şi accesibilităţii serviciilor publice locale. Potrivit legislaţiei naţionale [1. şi în special a serviciilor de infrastructură comunală. echităţii. precum şi să fie respectate principiile eficienţei. înverzirea localităţilor. sarcina privind organizarea şi prestarea serviciilor publice pentru colectivităţile locale îi revine administraţiei publice locale. la categoria serviciilor publice de infrastructură comunală pot fi atribuite următoarele activităţi: alimentarea cu apă. de transport şi de distribuţie a apei potabile la utilizatori. În cadrul unui stat democratic. Serviciul public de alimentare cu apă cuprinde: activităţi de captare. Astfel. Serviciul public de canalizare cuprinde: activităţi de colectare şi transport a apelor uzate la staţiile de epurare. de tratare a apei brute. aflate sub autoritatea administraţiei publice locale şi care au drept scop asigurarea apei potabile şi a serviciilor de canalizare pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţilor [97. administrarea fondului locativ. 15 . ELEMENTE CONCEPTUALE PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂŢII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE 1. art. canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale. şi a mediului. 15-16]. precum şi impactul acestora asupra nivelului vieţii şi sănătăţii cetăţenilor. serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare asigură locuri de muncă pentru un număr considerabil de salariaţi şi totodată asigură apă potabilă necesară vieţii şi igienei corporale a populaţiei ţării. epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar. public şi privat. alimentarea cu energie termică.Din punct de vedere social. În literatura de specialitate se conturează două aspecte ale acestor servicii: dimensiunea economică şi dimensiunea socială: . rolul autorităţilor publice într-o economie de piaţă trebuie să fie de a furniza cetăţenilor acele servicii care vor satisface interesele generale.1. Serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare şi particularităţile calităţii în acest sector În prezent. evacuarea şi tratarea apelor meteoritice şi a nămolurilor. Serviciile de apă şi canalizare sunt activităţi de utilitate publică şi de interes economic. cantităţii şi calităţii.

conformitate faţă de specificaţii. capacitatea de a îndeplini o trebuinţă. astfel sensul acesteia diferă după domeniul în care este utilizată: în filosofie – calitatea reprezintă proprietatea care determină natura unui obiect [35. p. un demers sistematic către excelenţă. unde gradul de detaliere diferă în funcţie de domeniul concret de referinţă. o situaţie socială sau un titlu [58. calitatea nu trebuie abordată ca o entitate omogenă. în cadrul întreprinderii: . şi anume.prin calitate înţelegem o anumită poziţie într-o ierarhie. satisfacerea clientului. continuitate. nu poate fi identificată o singură definiţie.satisfacerea cerinţelor clientului.Pentru a-şi îndeplini rolul fundamental de îmbunătăţire a calităţii vieţii.satisfacerea unei necesităţi. În prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare principalul indicator ce trebuie respectat este calitatea serviciilor. transparenţă şi suportabilitate. siguranţa persoanelor şi a serviciului. Din definiţiile de mai sus. în viaţa socială . 3]. adaptabilitate şi gestiune pe termen lung. conformitatea cu caietul de sarcini. serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare trebuie să aibă următoarele caracteristici: universalitate.1. corespunzător pentru utilizare [71. aptitudinea de întrebuinţare. 23-24].gradul de utilizare. în continuare vom prezenta câteva din ele: . se poate de observat că aceste entităţi nu sunt decât o parte componentă a aspectelor calităţii. p . 35-36]. conformitatea cu condiţiile [80. 16 . egalitate. p.Calitatea trebuie să fie pe primul loc. conformitatea cu specificaţiile. . gradul de satisfacere al consumatorului. în logică vorbim de calitatea unei propoziţii. p. dinamică şi conţinutul căreia a evoluat în timp. . ea este o noţiune complexă. În viziunea sa. ansamblul mijloacelor pentru realizarea unui produs viabil [75. un cost mic pentru o utilizare dată. astfel. conformitatea cu un model dat. Calitatea reprezintă punctul de plecare în obţinerea succesului. În cele ce urmează vă propunem câteva definiţii clasice ale calităţii(tabelul 1. Noţiunea de calitate are o largă circulaţie şi este utilizată în toate sferele vieţii sociale. având în vedere caracterul ei afirmativ şi negativ [36. 8]. 43]. calitatea din punct de vedere al consumatorului. dar cea mai largă utilizare a acestei noţiuni este în domeniul economico-tehnic. p. p . Potrivit „mentorului calităţii” Joseph Juran. În literatura de specialitate.). acelaşi produs trebuind să satisfacă cerinţe diferite. 43]. O altă latură a acestei noţiuni este tratată de către cei mai renumiţi calitologi. disponibilitatea produsului. din cauza caracterului complex.

) Tabelul 1. diferă de cele ale bunurilor materiale. . sociale. 45]. p. p.Trebuie să se dezvolte evaluarea sistemelor de ţesătură. Definiţii clasice ale noţiunii de calitate Autorul Juran J. Feigenbaum A.1. . prin care produsul şi serviciul utilizat vor răspunde aşteptărilor clientului” [34] afirma că un produs este de calitate.prioritatea care real satisface consumatorul” [43] „totalitatea caracteristicilor de piaţă. iar caracteristicile. 103] Sursa: elaborat de autor Maxim E. dacă nu reflectă cerinţele consumatorilor” [34] . lipsită de sens. 17 . care sânt relevante pentru satisfacerea anumitor cerinţe” [18. Drucker P. „dacă este potrivit necesităţilor” [34] „calitatea reprezintă ceea ce clientul este dispus să plătească în funcţie de ceea ce obţine şi valorifică” [34] Sursa: elaborat de autor O nouă etapă de evoluţie a conceptului calităţii este perioada modernă. psiho-senzoriale şi ale parametrilor economici satisface nevoia pentru care a fost creat şi respectă restricţiile impuse de interesele generale ale societăţii privind eficienţa social-economică. „gradul de utilitate a bunului economic oferit. Conţinutul definiţiei de calitate „fitness for use” . sociale întrucât au conţinut material concret.a Aceste definiţii se bazează pe faptul că produsele au caracteristici tehnice. ş. care le conferă calitatea. măsură în care prin ansamblul caracteristicilor sale tehnico-funcţionale.2.2. la rândul ei. Deming E. 10]. inginereşti. Definiţii moderne ale noţiunii de calitate Autorul Ghiorghiu A. măsură în care prin ansamblul caracteristicilor sale tehnice şi economice satisface nevoia pentru care a fost creat fără să afecteze sănătatea. serviciile însă nu au conţinut material. Baron T. de fabricaţie şi mentenanţă ale unui produs sau serviciu compus. p. Tabelul 1. gradul în care un produs prin totalitate caracteristicilor tehnice. 9].„corespunzător pentru utilizare” [53] „preţul nu îşi are rostul fără calitate.Trebuie să introducă un proces de ameliorare a calităţii.Trebuie să răspundă cerinţelor clienţilor. Conţinutul definiţiei de calitate „măsura.. p. iar calitatea este. p. „aptitudinea unui produs de a dispune de un ansamblu de caracteristici tehnice. Soare I. Ishikawa K. securitatea vieţii oamenilor şi fără să afecteze mediul înconjurător” [88. economice. şi Jica P.. care-i conferă posibilitatea satisfacerii într-un anumit grad a unor necesităţi specificate sau implicite” [58.Trebuie să se elimine deficienţele sistemice. sociale şi de exploatare satisface nevoia pentru care a fost creat” [39. „expresia gradului de utilitate socială a produsului. protecţia mediului natural şi social” [17. . „întregul set de trăsături şi caracteristici ale unui produs sau serviciu. perioadă în care noţiunea calităţii cunoaşte o altă abordare (tabelul 1. economice. Crosby P. 20]. economice şi de protecţie a mediului. şi Colceru A. Baily P.

definiţiile şi conceptele aplicabile calităţii. ea există numai în relaţie cu cerinţele. valorile organizaţionale.Calitatea nu este exprimată printr-o singură caracteristică ci printr-un ansamblu de caracteristici. procesele organizaţionale ale serviciilor. personalul. factorii educaţionali ai resurselor umane. Domeniul serviciilor este un sector în care se confruntă percepţii. impresii şi imagini ale întreprinderii. din cauză că intervin o mulţime de factori care pot determina erori în activitatea de servire: Factori interni: structura organizaţiei. „plusul calitativ şi de utilitate al procesului faţă de calitatea elementelor folosite”. astfel. păreri ale cetăţeanului despre oferta respectivă. . Administraţia publică şi serviciile publice au rămas o vreme în afara acestui concept. este perceperea calităţii servirii de către cetăţeni. factorii juridici. calitatea reprezintă: „ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unei entităţi. 18 . de protecţia mediului. socială. conform standardului ISO 9000:2000 calitatea reprezintă „măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplinesc cerinţele” [114. factorii tehnici şi tehnologici. Această situaţie a dus la regândirea rolului calităţii în sfera serviciilor publice. care îi conferă acesteia aptitudinea de a satisface necesităţile exprimate şi implicite” [113. l-a avut Organizaţia Internaţională pentru Standardizare.Rolul important în evoluţia şi crearea concepţiei calităţii unanim acceptate. Calitatea în servicii poate fi definită drept „conformitatea cu exigenţele cetăţeanului”. În domeniul serviciilor este mult mai dificilă atingerea unei calităţi uniforme. până când s-a ajuns la o criză. psiho-senzorială a produsului. „crearea de avantaje de valoare pentru cetăţean”. 7]. decât atât . prin care se ajunge la consensul internaţional în ceea ce priveşte termenii. În prezent se face referire în mod frecvent la termenul de calitate şi în domeniul public. p. economică. p. prin crearea standardului ISO 8402. care satisface necesităţile consumatorilor şi răspunde necesităţilor pentru care a fost creată. 15]. din punct de vedere calitativ. Mai important. factorii mediului furnizorilor. Apariţia standardelor din „familia ISO 9000” duce la formarea unei noi viziuni cu privire la calitate. Potrivit acestui standard. Din această definiţie rezultă : . calitatea reprezentând nucleul satisfacerii clientului deservit. factorii socio-politico-culturali. Serviciile publice trebuie adaptate şi personalizate cetăţeanului. În opinia noastră calitatea reprezintă caracteristica: tehnică. Factori externi: factorii de piaţă şi clienţii. astfel încât.Calitatea nu este de sine stătătoare. în domeniul public şi a serviciilor publice locale. factorii economici şi concurenţiali.

prin intermediul percepţiilor. cost) Calitatea percepută Calitatea reală Indicatorii subiectivi satisfacţia generală faţă de serviciu. Indicatorii obiectivi timpul de realizare. conformitatea cu standardele. calitatea în domeniul serviciilor are două componente [51. Joseph Juran în lucrarea „Juran on Quality by design” [52] ne propune următoarele elemente componente ale calităţii serviciilor: caracteristici.): Abordarea subiectivă a calităţii Abordarea obiectivă a calităţii se obţine pe baza mulţumirii primite de client. disponibilitatea. este aceea care e dată de componentele şi trăsăturile fizice ale ofertei (condiţii de timp. Dar în opinia lui Alexandru Jivan. imaginilor. loc. promptitudine. performanţe. capabilităţile procesului. putem distinge (figura 1. serviciul real oferit. Elementele componente ale abordării subiective şi obiective a calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare Sursa: elaborat de autor 19 .Potrivit afirmaţiei lui E. competitivitate. 90]: calitatea procesului servirii. care determină efecte de servire şi concomitent primirea de către beneficiar a unei satisfacţii. În acest sens. încrederea. Maragell „calitatea în administraţia publică înseamnă prestarea de servicii conform cerinţelor cetăţeanului” [60].1. absenţa erorilor. conform structurii sistemului de servire şi organizării de întreprindere. proceduri. impresiilor. unei impresii de calitate care să-l mulţumească. numărul de erori sau timpul de răspuns Figura 1.1. amabilitatea. conceptul de calitate cuprinde desfăşurarea calitativă a activităţii. p. Astfel. amabilitate. nivelul de calitate al efectului servirii. etc.

elementele componente ce pot constitui calitatea obiectivă sunt: gustul. cât şi pentru serviciile periferice (reparaţii.este dată de componentele şi trăsăturile fizice ale ofertei de servicii. transparenţa şi culoarea apei. preţurilor practicate. şi aprecierea profesională. 20 . atitudinea angajaţilor (faţă de consumator). chiar dacă ea nu poate fi controlată înainte ca serviciul să fie consumat. De aici rezultă următoarea concluzie: serviciul public trebuie să fie prestat uniform. pentru a asigura satisfacerea cetăţenilor. comportamentul în relaţia cu beneficiarul. cât şi pentru percepţia de calitate. iar neglijarea vreunuia va aduce de asemenea efecte negative. servirea să fie excelentă. - Abordarea subiectivă a calităţii – este obţinută prin imaginea pe care şi-o formează cetăţeanul asupra serviciului. atât în ceea ce priveşte serviciul central (alimentarea cu apă). In domeniul serviciilor publice locale. instalarea apometrului. corespunzători nivelurilor propuse. p. presiunea reţelei. Calitatea bună este aceea care.) şi toate împreună să formeze un ansamblu coerent şi permanent. tocmai pentru a mări şansele atingerii calităţii dorite. Dacă se doreşte atingerea unei calităţi înalte. calitatea poate fi corelată cu personalitatea. calitatea trebuie măsurată în mod obiectiv. exigenţelor segmentului de clientelă avut în vedere. instituţiile publice trebuie să acţioneze pentru crearea efectului real şi a celui subiectiv. adesea greu de obţinut şi asupra ei se poate acţiona doar prin adecvarea la nevoile segmentului de clientelă în cauză. satisface cetăţeanul. Managerul instituţiei publice care prestează serviciul public trebuie să se asigure de atingerea parametrilor obiectivi de calitate doriţi. rezultă că trebuie respectate şi îndeplinite în mod echilibrat toate elementele. trebuie să se aibă în vedere că oferta trebuie să corespundă nevoilor segmentului de cetăţeni vizat. Atât cât este posibil. Aceste aspecte constituie un veritabil „triunghi al calităţii” [51. etc. mai nesigură. etc. cât şi judecata. atât pentru calitate.- Abordarea obiectivă a calităţii . într-o situaţie data ( inclusiv de tarif). În cazul nostru. Din cele relatate mai sus. Dacă ne referim la serviciile de alimentare cu apă. 92]. astfel. adică relaţia directă cu cetăţeanul. Deşi această satisfacere resimţită în mod subiectiv este mai delicată. flexibilitatea programului cu clienţii. Pentru atingerea calităţii sunt importante pe lângă procesul propriuzis. mirosul. calitatea subiectivă va cuprinde impresiile cu privire la continuitatea serviciului (continuitatea livrării apei). a insista prea mult pe unul din aceste componente poate afecta calitatea însăşi sau poate amplifica nejustificat costurile de calitate. să se adreseze unui segment de clienţi precis şi să fie prestat pe toată durata corespunzătoare.

cetăţenii pot considera cele mai importante caracteristici de calitate a serviciilor publice ca: preţul. între percepţiile de calitate ale diferiţilor clienţi apar variaţiile nelimitate. În condiţii normale. atitudinea prestatorului. iar aceasta din urmă poate fi diferită de cum o gândeşte managerul instituţiei. comparabile sau asemănătoare înainte de a beneficia de serviciul respectiv. suficiente pentru aprecierea serviciilor publice. comoditatea personală. Aspectele care compun conceptul de calitate a servirii sunt: comportamentul şi atitudinea (primitoare a) personalului. amplasarea unităţii de servire şi accesul la ea. De aceea criteriile pe care cetăţenii le utilizează pentru evaluarea serviciilor publice locale sunt foarte subiective şi variază după circumstanţe. deşi ea necesită unele costuri. din motiv că aprecierile pot fi diferite la nivelul cetăţenilor faţă de percepţia din partea prestatorului direct. respectiv interior şi confortul existent. reducerea pierderilor în reţea etc. de multe ori. durata servirii. ca preţul să fie considerat măsura calităţii serviciului public. imateriale (nu îmbracă nici o formă). dar şi pentru rezultatul efectiv al acesteia. orice aspect de calitate este pus în evidenţă în percepţia acestuia. Cetăţeanul îşi dă seama foarte rar că este bine servit şi exteriorizează acest lucru şi mai puţin.2. Legăturile dintre calitatea percepută şi calitatea reală sunt foarte importante. Acesta este rezultatul faptului că serviciile sunt intangibile (ceea ce înseamnă că ele nu pot fi măsurate). reducerea consumurilor specifice. în percepţia cetăţeanului (de exemplu: atunci când nu există experienţe anterioare ca termen de comparaţie). 21 . ce trebuie să cuprindă o serie de aspecte referitoare la: utilizarea cât mai eficientă a resurselor de apă. non-calitatea poate costa mai mult. şi gradul de personalizare. varietatea serviciilor. inclusiv în sensul că. irepetabile (strict la fel). Se întâmplă. e necesari ca cetăţenii să utilizeze servicii de acelaşi tip. 1. posibilităţile de informare şi reclamaţii. Indicatorii de performanţă şi Managementul Calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare Particularităţile sectorului comunal de aprovizionare cu apă şi canalizare impun stabilirea şi calculul unor indicatori specifici de eficienţă economică. Pentru a-şi putea asigura elemente de cunoaştere concretă.Calitatea este o problemă de echilibru. De asemenea. Aceste elemente au o importanţă deosebită pentru formarea imaginii subiective a cetăţeanului. mai complexă. rapiditatea servirii. complexitatea serviciilor şi produselor oferite. pe mai multe planuri. aspectul exterior.

Pentru a-şi realiza obiectivele.parametru al serviciului de furnizare. în condiţiile realizării unei prestaţii. Indicatorul de performanţă reprezintă măsura cantitativă a unui aspect particular al performanţei operatorului sau al standardului serviciului. Evaluarea eficienţei în acest sector. corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ. După cum arată cercetările. reflectă un grad înalt de tehnicitate al instalaţiei. 22 . ca instrumente de lucru. menţinerea în timp a debitului şi presiunii între anumite limite etc [97. în cazul nerealizării lui. operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să atingă grade înalte de eficienţă şi eficacitate. întrucât nivelul redus al acestora. implică şi calculul unor indicatori care să exprime siguranţa în funcţionare a instalaţiilor şi echipamentelor sub aspectul continuităţii. b) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor. Principalele probleme care necesită atenţie în aprovizionarea cu apă potabilă a consumatorilor sunt: asigurarea unui grad înalt în alimentare. indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le respecte şi să le îndeplinească serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare. O importanţă deosebită în analiza eficienţei economice din sectorul de alimentare cu apă şi de canalizare prezintă consumurile specifice. garantat . p. urmărit la nivelul furnizorului şi care reprezintă o condiţie de acordare sau de retragere a licenţei. c) excluderea oricărei discriminări. privind accesul la serviciile de apă şi de canalizare.parametru al serviciului de furnizare al cărui nivel minim de calitate se stabileşte şi pentru care este prevăzut penalizare în licenţă sau în contractele de furnizare. în multe sectoare economice. în cazul nerealizării lui. pentru care se stabileşte nivelul minim de calitate. avându-se în vedere: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ. şi a eficacităţii operatorului.Indicatorii de performanţă sunt utilizaţi în toată lumea. dat fiind faptul că sistarea alimentării cu apă poate avea efecte negative asupra populaţiei şi a economiei naţionale. dar pentru care nu este prevăzut penalizare în contractele de furnizare. d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului. simplificând astfel o evaluare complexă. Indicatorul de performanţă asistă la monitorizarea şi evaluarea eficienţei. 70-71]. Indicatorul de performanţă poate fi : general .

Indicatori financiari. această perioadă trebuie să acopere începerea rambursării creditului. calculate pe cel puţin doi ani. Managementul calităţii reprezintă acea parte a ştiinţei managementului. existenţa sau lipsa acestui departament variază de la întreprindere la întreprindere.2. Implementarea sistemului de management al calităţii. calculaţi şi analizaţi de către departamentul de management al calităţii din cadrul întreprinderii. investiţiile de capital.1 şi calculaţi în paragraful 2. la nivel de întreprindere.Literatura de specialitate propune o serie de indicatori de performanţă pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare. asigurarea. calitatea serviciilor. ţinerea sub control şi îmbunătăţirea continuă a calităţii în cadrul firmei. practicile de contorizare. consumul şi producţia de apă. aceşti indicatori sunt prezentaţi în tabelul A 1. cât şi pe cea europeană. Aceşti indicatori pot fi grupaţi în şase categorii. 23 . certificarea. performanţele sistemului. duce la obţinerea de avantaje concurenţiale. Indicatorii de performanţă sunt mijloace de măsurare a factorilor importanţi pentru durabilitate. apa nejustificată. La începutul secolului al XXI-lea managementul calităţii reprezintă o „teorie a lumii moderne”. facturarea şi încasarea. costuri şi personal. În mod sintetic. Indicatori operaţionali. din capitolul II din prezenta lucrare. performanţele financiare. Indicatori de performanţă sunt stabiliţi. Indicatori de calitate a serviciului. Evaluarea performanţelor se poate realiza cu ajutorul unor date istorice. precum şi a îmbunătăţirilor aduse sistemului prin reabilitare. Indicatori de personal. atât pe piaţa internă. în cazul în care finanţarea implică şi credite. pentru a acoperi perioada de după terminarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare. Indicatori fizici. el nu mai este considerat de mult timp „o modă” în ţările care l-au abordat cu rigurozitate şi responsabilitate. care să exprime: nivelul de acoperire a serviciului. Pentru realizarea proiecţiilor se recomandă calcularea datelor pentru cel puţin cinci ani. Pentru a demonstra durabilitatea proiectului. care se ocupă cu planificarea. organizarea şi coordonarea. în concordanţă cu structura organizaţională a operatorului: Indicatori ai apei.

prin intermediul planificării operaţionale. dar face referiri clare asupra proceselor operaţionale şi resursele necesare îndeplinirii obiectivelor calităţii [115]. Planificarea şi înfiinţarea unui serviciu public de infrastructură comunală trebuie să se bazeze pe cererile şi necesităţile populaţiei. Deci. p. rezultă că planificarea calităţii se divide în 2 componente: planificarea strategică planificarea operaţională Planificarea strategică constă în formularea de principii de bază şi de direcţii referitoare la calitate. ne oferă o abordare puţin diferită. Iar planificarea externă a calităţii are ca scop identificarea clienţilor şi stabilirea nevoilor acestora. p. ţinând cont şi de percepţia pe care o are cetăţeanul despre serviciile date. şi defineşte planificarea calităţii ca fiind „ansamblul activităţilor prin care se stabilesc obiectivele şi cerinţele referitoare la calitate. acestea luând forma politicii privind calitatea. Standardul ISO 8402. planificarea reprezintă ansamblul de activităţi prin care se fixează şi se stabilesc obiectivele şi mijloacele necesare pentru realizarea sarcinilor propuse. şi dezvoltarea proceselor care să facă posibilă realizarea acestor caracteristici. una din principalele funcţii ale managementului calităţii este planificarea calităţii. Termenul expectativă se referă la probabilitatea subiectivă a unui individ de a obţine ceva. 1 24 . 74]. Doar atunci când percepţia egalează sau depăşeşte aşteptările persoanei. Din această definiţie. Potrivit lui Juran „planificarea calităţii este activitatea de fixare a obiectivelor de calitate şi elaborare a produselor şi proceselor necesare pentru atingerea acelor obiective” [53. În cadrul planificării operaţionale se pot identifica: planificarea internă şi planificarea externă a calităţii Prin planificarea internă a calităţii se urmăreşte transpunerea dorinţelor clienţilor în caracteristici ale produsului şi serviciului. pe baza studiilor de piaţă [71. precum şi cerinţele privind implementarea elementelor sistemului calităţii” [113]. se va produce satisfacerea ei. a procedeelor. 18]. Concretizarea principiilor şi direcţiilor se realizează la nivel operativ. în cazul nostru aşteptările consumatorilor. În sectorul public „planificarea calităţii înseamnă stabilirea politicilor. 40]. p. Standardul ISO 9000:2000 conţine o definiţie asemănătoare.Conform conceptului de „trilogie a calităţii” definit de Joseph Juran. a acţiunilor şi a sistemului care să permită satisfacerea necesităţilor şi expectativelor1 cetăţenilor” [63. De asemenea expectativa poate fi sinonim cu aşteptare. în termenii calităţii putem spune că este probabilitatea estimată de către client în privinţa serviciului care să satisfacă o necesitate dată.

3. În anumite cazuri aceste etape pot fi combinate unele cu altele. 19]: fixarea obiectivelor de calitate.).Identificarea segmentului de cetăţeni . incompatibilitatea intereselor. În cadrul acestei etape este definit segmentul de cetăţeni care vor beneficia de serviciul respectiv. salubrizare. proiectarea serviciului public. ne propun următoarele etape [63.).Proiectarea unui serviciu de calitate. p.Proiectarea procesului de prestare Sursa: elaborat de autor - Potrivit modelului.Descoperirea necesităţilor cetăţenilor . proiectarea procesului de prestare. p. 19] Fixarea obiectivelor de calitate Identificarea clienţilor Determinarea nevoilor clienţilor Elaborarea caracteristicilor produselor care să răspundă nevoilor clienţilor Elaborarea proceselor care să producă respectivele caracteristici Stabilirea metodelor de control Modelul lui Moldoveanu G. Aceste etape sunt eficiente şi foarte des utilizate în sfera producţiei. şi Dobrin C.Proiectarea serviciului public . elaborarea caracteristicilor produselor care să răspundă nevoilor clienţilor. Tabelul 1. 40] . transport. necesitatea existenţei unui asemenea serviciu public local. gaz. În vederea realizării unui proces de planificare eficient. concretizarea necesităţilor cetăţenilor. dar în domeniul public Moldoveanu G. beneficiarii sau clienţii vor fi toţi locuitorii unei localităţi. elaborarea proceselor care să producă respectivele caracteristici.Stabilirea sistemului de indicatori . propus de Joseph Juran în lucrarea „Planificarea calităţii. deoarece.Concretizarea necesităţilor cetăţenilor .3. ca atunci când se proiectează calitatea unui serviciu comunal. stabilirea unităţilor de măsură. Modelele de planificare a calităţii Model lui Juran J. În cazul nostru. etc. de asemenea. p. În literatura de specialitate pot fi întâlnite mai multe opinii cu privire la acest subiect (tabelul 1. se disting următoarele etape universal valabile [53. Din tabelul de mai jos se poate observa că ambele modele conţin acelaşi număr de etape. stabilirea sistemului de indicatori. Descoperirea şi concretizarea necesităţilor cetăţenilor. să se stabilească 25 . întreprinderea trebuie să parcurgă mai multe etape. Este important. pentru serviciile publice [63. [53.Stabilirea unităţilor de măsură . poate fi influenţată de mai mulţi factori. e bine ştiut faptul că pentru existenţă omul are nevoie în primul rând de servicii comunale (apă. ca: existenţa resurselor. p. 40]: identificarea segmentului de cetăţeni. stabilirea metodelor de control. şi Dobrin C. determinarea nevoilor clienţilor. În cele ce urmează vom analiza conţinutul fiecărei etape: Identificarea segmentului de cetăţeni. dar cu mici diferenţieri ale conţinutului. identificarea clienţilor. rezultatul prestării serviciului. descoperirea necesităţilor cetăţenilor.

În cele ce urmează. Pentru a determina aşteptările populaţiei asupra unui serviciu comunal. . şi a percepţiei. ci şi de stadiul actual a ceea ce ei cer. vom prezenta ca exemplu câţiva indicatori de calitate: timpul de aşteptare „la coadă” pentru un serviciu administrativ. procentajul de cetăţeni care se întorc la biroul respectiv pentru că nu şi-au rezolvat corespunzător problema. precum şi un sistem de măsurare a efectului. Stabilirea unităţilor de măsură şi a sistemului de indicatori. Informaţia poate fi obţinută de la experţi. ce compun şi însoţesc serviciul. respectiv cu proprietăţi care să satisfacă atât nevoile. de aici rezultă.Ca timpul necesar pentru realizare unui demers. Pentru a şti ce aspect este prioritar de îndeplinit pentru a spori calitatea este necesară cunoaşterea percepţiei pe care o are cetăţeanul asupra diferitelor dispozitive. un alt indicator de calitate – timpul de operare. să se poată stabili un sistem de indicatori de calitate. respectiv. De fapt organizaţia trebuie să răspundă acestor nevoi şi să adopte acţiuni oportune şi să stabilească indicatori după care se vor determina standardele de calitate. petiţii să fie cât mai scurt. putem concluziona că populaţia doreşte: . în timpul proiectării calităţii trebuie să se ţină seama nu numai de ceea ce solicită cetăţenii.necesităţile şi expectativele cetăţenilor. timpul mediu de soluţionare pentru un client. cât şi aşteptările Pe de altă parte. Pentru a se înţelege mai bine. necesităţile şi expectativele care au fost identificate anterior. astfel încât serviciul să fie înzestrat cu caracteristici de calitate.Să aştepte puţin timp până să fie deservit. Pentru colectarea acestor date se pot folosi mai multe tehnici sau o combinaţie de tehnici. şi cea mai valoroasă informaţie poate fi obţinută direct de la populaţie. Deci. Astfel încât. reclamaţii. Aceste unităţi de măsură reprezintă indicatori de calitate şi pun la dispoziţia organizaţiei informaţii cu privire la comportamentul. Satisfacţia intervine atunci când percepţia persoanei depăşeşte sau egalează aşteptările pe care acesta le va avea. 26 . astfel organizaţia va obţine următorul indicator – timpul de aşteptare. De fapt. în cele ce urmează vom analiza un exemplu: unui serviciu comunal i se cere să-şi realizeze serviciile cu rapiditate. care cunosc situaţia respectivă. este bine de comunicat cu beneficiarii. fără măsurare nu este posibilă stabilirea unor obiective privind calitatea şi nici evaluarea finală. Odată ce am identificat necesităţile cetăţenilor şi le-am tradus în limbajul specific organizaţiei. Acţiunile de măsurare trebuie să persiste pe tot parcursul procesului. În această etapă informaţiile şi expresiile obţinute de la populaţie trebuie să fie traduse în termeni utilizaţi de organizaţie. trebuie de determinat şi unităţile de măsură.

Proiectarea serviciului reprezintă determinarea caracteristicilor şi parametrilor de care trebuie să se ţină cont pentru a satisface necesităţile şi aşteptările clientului. Potrivit aceleiaşi teorii de „trilogia calităţii”. măsurare etc. abateri. proiecte. gradul de satisfacţie al cetăţenilor faţă de un serviciu [63. În această etapă. în timpul proiectării serviciului se vor stabili mijloacele pentru a-l menţine la nivelul stabilit. precum şi cei amintiţi mai sus. numărul de persoane. De asemenea. În această fază se poate de utilizat indicatorii de calitate. astfel încât să se poată defini în mod detaliat conţinutul serviciului. al doilea element îl reprezintă controlul calităţii. Controlul este întâlnit în toate domeniile vieţii economico-sociale fiind impus de apariţia abaterilor mai mult sau mai puţin frecvente sau sistematice de la ceea ce se consideră normal. analiză. Proiectarea serviciului public şi a procesului de prestare. Această activitate se concretizează în verificarea permanentă. principiile şi sistemele care trebuie utilizate. într-o perioadă dată de timp. 175]. 62]. inconveniente. a nivelurilor caracteristicilor de calitate şi a corespondenţei acestora cu valori prestabilite prin standarde. gradul de punctualitate în transportul public. adică al servirii. p. care găsesc de muncă după un curs de formare profesională. contracte cu beneficiarii sau cu exigenţe implicite ale consumatorilor [58. 27 . periodică sau inopinată a unor domenii sau a activităţii unor persoane fizice sau juridice în scopul cunoaşterii realităţii şi adoptării măsurilor necesare pentru a preîntâmpina sau înlătura eventualele nereguli..- timpul folosit pentru a completa un proces administrativ. este momentul proiectării serviciului şi a procesului necesar pentru producerea lui. adică acţiunile de evaluare al procesului. pentru că ei fac referinţă la caracteristicile şi parametrii serviciului şi permit măsurarea lui. după ce au fost cunoscute exigenţele clientului. timpul mediu de deplasare a unui automobil prin oraş. intervalul în care se răspunde unei solicitări. metodele. Controlul calităţii se desfăşoară pentru toate sferele activităţii. p. numărul de demersuri pe care trebuie să le facă un cetăţean pentru a rezolva o problemă. încercare. În continuare se va face proiectarea procesului prin care se realizează serviciul. numărul de plângeri. În cadrul proiectării procesului se vor defini mijloacele. In domeniul calităţii controlul constă în verificarea prin examinare.

utilizându-se procedee şi mijloace specifice: verificarea calităţii resurselor. proceselor de producţie. clientul primeşte un serviciu deficient. Dacă acestea nu corespund cu standardele. rezultatele acestor procese referitoare la calitate şi sistemul calităţii întreprinderii. nu se pot cunoaşte nici rezultatele şi nici dacă acestea corespund obiectivelor fixate anterior. a rezultatelor obţinute etc. Funcţia de control se referă la ansamblul activităţilor de supraveghere a desfăşurării proceselor şi de evaluare a rezultatelor în domeniul calităţii. Acest principiu a fost deja aplicat în producţia industriala. efectuată pentru a determina în ce măsură o entitate este capabilă să satisfacă cerinţele specificate [113. calitatea trebuie să fie evaluată pe tot parcursul procesului. o consecinţă a definirii calităţii în termeni de satisfacere a necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor o reprezintă situarea evaluării satisfacerii clientului într-un punct central. în ideea că este mai puţin costisitor să eviţi fabricarea produselor deficiente prin intermediul controlului procesului decât să respingi produsele deja terminate. prin urmare: procesele de realizare a calităţii. p. Pe de altă parte. Fără a măsura. nu este posibilă rectificarea acestuia. timpul. A controla înseamnă în primul rând a măsura. de regula. În al doilea rând. În consecinţă. Aceasta împiedică realizarea unui control de calitate al serviciului înainte ca acesta să ajungă la client. în raport cu obiectivele şi standardele prestabilite. inclusiv în faza proiectării. Standardul ISO 8402 defineşte evaluarea calităţii ca reprezentând examinarea sistematică. inclusiv a celor umane. Caracteristicile serviciilor fac ca şi controlul calităţii realizat asupra lor să prezinte anumite particularităţi [63. nu se poate şti care este randamentul indivizilor. precum: integralitatea serviciului. Dacă nu se măsoară. de asemenea. Măsurarea este un proces cheie în orice organizaţie. Această evaluare şi supraveghere are în vedere. în scopul eliminării deficienţelor şi prevenirii apariţiei lor în procesele ulterioare. pentru a 28 . obiectul controlului calităţii nu-l reprezintă dimensiunile fizice. în fiecare din etapele traiectoriei produsului. pentru că sunt numeroşi parametri care se pretează la măsurările cantitative şi a analizei statistice. pentru a avea astfel posibilitatea de a respinge acele caracteristici care nu corespund cu standardele prevăzute. 86]: În primul rând . nici al organizaţiei. Nu se va şti dacă ceea ce s-a obţinut se adaptează standardelor de calitate şi. Totuşi aceasta nu împiedică folosirea tehnicilor statistice clasice. 15]. termenul de execuţie etc. ci un alt tip de caracteristici. p. nici al proceselor. nu se va şti până la ce nivel a fost realizată calitatea planificată.producerea serviciului este simultană cu prestarea sa. în servicii.

se remarcă importanţa măsurării în cadrul organizaţiei. de care trebuie să se ţină seama în evaluarea unui serviciu. ulterior. precum timpul de realizare. Aceşti indicatori se pot raporta la factori precum satisfacţia generală faţă de serviciu. îmbunătăţi. privind eficienţa (relaţia cost / beneficiu în procesele interne). numărul de erori sau timpul de răspuns. Această categorie va cuprinde evaluarea proceselor care se desfăşoară în interiorul organizaţiei. important de altfel în orice activitate.evalua calitatea adevărată (calitatea realizată sau reală). costurile pentru calitate. Acest lucru. În fiecare caz. sunt stabilite de către clienţi. De fapt. Criteriile. respectiv pentru controlul şi analiza plângerilor şi reclamaţiilor. va exista satisfacţie atunci când percepţia asupra serviciului va fi cel puţin egală cu aşteptările care vor exista în legătură cu acesta. Această idee era deja prezentă în faza planificării calităţii. punând în relaţie necesităţile şi componente. Fără măsurare nu se poate corecta şi. să acţioneze pentru îmbunătăţirea calităţii. Sistemul de măsurare pentru calitate trebuie să ţină cont de două aspecte: cel referitor la client. Indicatorii subiectivi includ studii despre satisfacerea clienţilor şi sunt meniţi să determine percepţia pe care o au aceştia despre calitatea serviciului. în care se conştientizează faptul potrivit căruia calitatea trebuie să fie realizată. pentru că în ele se implică mulţi factori subiectivi care au legătură cu satisfacţia clienţilor. cel referitor la organizaţie cuprinde acele măsuri. Nu mai este vorba doar de a verifica conformitatea cu anumite standarde de calitate. Indicatorii obiectivi se centrează pe măsuri privind aspecte cuantificabile. Sistemul de măsurare referitor la client permite estimarea eficacităţii. unde vor fi incluse diferite măsuri de satisfacere a doleanţelor acestui client şi de îndeplinirea standardelor de calitate. Cunoaşterea expectativelor clienţilor este esenţială atât pentru planificarea calităţii cât şi pentru evaluarea sa. amabilitatea. 29 . Reuşita în această corelare şi chiar în cazul în care percepţia ar depăşi aşteptările condiţionează dobândirea calităţii asupra serviciului. ci de a înţelege până la ce punct clientul se simte satisfăcut de produsul sau serviciul primit. disponibilitatea. adică de la ce punct s-a realizat calitatea. Sistemul poate fi bazat pe două tipuri de indicatori: subiectivi şi obiectivi. să evalueze percepţia pe care o au despre serviciul respectiv şi despre diferitele sale să detecteze erorile şi cauzele acestora. O organizaţie interesată de calitate va trebui aşadar: să identifice necesităţile şi expectativele clienţilor săi. încrederea. randamentul angajaţilor etc. este în mod special relevant în servicii.

astfel. Necesitatea certificării este impusă de creşterea volumului şi complexităţii serviciilor. 56]. Abordarea standardelor ISO 9001. Sistemul de management integrat între două sau mai multe standarde.. În condiţiile diversificării şi înnoirii rapide a ofertei de servicii şi a mondializării pieţelor. 22000 în cadrul unui sistem integrat de management al calităţii La începutul mileniului XXI s-a conturat o nouă direcţie a managementului calităţii. De aceea s-a introdus sistemul „certificării calităţii”. 14001. 30 . creştere care creează dificultăţi beneficiarilor în aprecierea calităţii.expectativele clienţilor cu percepţia pe care aceştia o au despre serviciul respectiv. punând accentul pe formarea şi motivarea personalului [71. ceea ce contribuie la decizii strategice şi operaţionale optime care iau în considerare toate aspectele esenţiale. a apărut necesitatea introducerii unor practici noi. evaluarea şi îmbunătăţirea se împletesc strâns formând un singur proces: îmbunătăţirea permanentă. proces sau serviciu este conform cu cerinţele specificate”. precum şi facilitează optimizarea eforturilor şi elimină incoerenţele. care conţin recomandări privind managementul calităţii şi cerinţele pentru asigurarea calităţii. În cazul certificării. Este. p. presupune proiectarea şi implementarea simplificată a acestora. preluată şi în standardul SR 10000-1 [123. privind calitatea serviciilor. privitor la o serie de factori ai serviciului care permit elaborarea unor noi obiective de îmbunătăţire. deci. ce conduc la funcţionarea eficientă a unei organizaţii atât din punct de vedere al calităţii. definiţie formulată de Ghidul ISO/ICE 2. Se poate observa. cât şi al mediului sau siguranţei şi igienei alimentare etc. 1. Managementul integrat al calităţii permite satisfacerea cerinţelor mediului extern al organizaţiei (cerinţele clienţilor şi ale societăţii în ansamblu) şi ale mediului său intern. Problemă care va fi cercetată mai detaliat în capitolul III din prezenta teză. destinate să dea încredere clientului în ceea ce priveşte satisfacerea nevoilor sale. care să asigure creşterea încrederii cetăţenilor. care presupune abordarea integrată a managementului calităţii. La rândul său. un sistem integrat de management reprezintă o abordare managerială logică şi sistemică. că pentru serviciile ce sunt deja în stare de derulare planificarea calităţii pleacă de la o evaluare a satisfacţiei clientului. referitoare la creşterea eficienţei tuturor proceselor. 362].3. Prin certificare se înţelege .procedura prin care o terţă parte dă o asigurare scrisă că un produs. pe care le achiziţionează. clar că planificarea. p. seria ISO 9000 sunt standarde generale.

clienţi. sub control şi fişe de control îmbunătăţire Sursa: adaptat de autor după Oprea C. menţinere. diferenţiindu-se în dependenţă de standardele utilizate.mediu – sănătate şi securitate ocupaţională etc. este oportună abordarea integrată a managementului calităţii. ISO 14001. configuraţia lor. diagrama de dispersie. de aceea.06.În literatura de specialitate. calitate . OHSAS 18000.mediu siguranţa alimentelor. p. ş. care în opinia noastră prezintă anumite aspecte comparative din punct de vedere structural (tabelul 1. societate Părţi interesate Pregătire. doar semiintegrat.03. instrucţiuni de lucru/ de control. dar nici o întreprindere n-a implementat aceste standarde integrat. Metode de ţinere histograme.siguranţa alimentelor.): Tabel 1.. analiza Pareto. înregistrări. Aspecte comparative între sistemele de management al calităţii Calitate Mediu Securitatea Alimentară Furnizează încredere în capacitatea organizaţiei de a da satisfacţie Obiectiv privind: Produs Performanţă de mediu Securitate alimentară Proces Proces Proces Ţine sub control Produs Produs Riscul alimentar Aspecte de mediu Proprietari.1993 Examinarea capabilităţii sistemului de a asigura atingerea obiectivelor şi Obiectiv audit identificarea oportunităţilor pentru îmbunătăţirea eficacităţii sistemului intern Examinarea conformităţii sistemului de documente de referinţă Obiectiv audit extern Tehnici şi metode de management: fişa de colectare a datelor. sistemul cel mai potrivit serviciilor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare ar fi Sistemul Integrat Calitate . pot fi întâlnite mai multe tipuri de sisteme integrate.2004 din 16. angajaţi.4. Reieşind din specificul sectorului cercetat. ISO 22000. implementare. Analizând practica naţională întâlnim peste 200 de întreprinderi din diferite domenii care au implementat un sistem de management al calităţii conform unui standard: ISO 9001.securitatea informaţiilor. De exemplu: calitate – mediu.Siguranţa alimentelor. calitate .Mediu . documentare. proceduri. îmbunătăţire continuă Etape în dezvoltare Analiza iniţială de Evaluarea punctelor mediu critice şi analiza riscurilor ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 ISO 22000:2005 Documente de referinţă Manual/cod etic.a[75. 533] 31 . grafice. diagrama cauză-efect. calitate . calitate .4. Documentaţia sistemului Documentaţie Legea privind Legea privind produsele tehnică de produs protecţia mediului alimentare înconjurător 1515-XII N 78-XV din 18. furnizori.

conform ultimilor modificări din noiembrie 2008. a băncilor. unde pe parcursul acestei perioade a suferit multiple modificări din punct de vedere a conţinutului şi structurii. • Crearea unui avantaj competitiv. • Prelungirea duratei de valabilitate a produselor. Astfel.2. în mod constant.).Siguranţa Alimentelor Avantaje ale ISO 9001:2008 • Câştigarea încrederii clienţilor • Creşterea satisfacţiei clienţilor • Îmbunătăţirea continuă a performanţei generale • Adaptarea activă şi sistematică la modificările condiţiilor pieţei • Satisfacţia angajaţilor • Îmbunătăţirea performanţei • Transparenţa şi eficienţa proceselor interne ale organizaţiei • Evitarea erorilor în locul corectării lor • Economie de timp şi bani •Îndeplinirea politicii şi a obiectivelor companiei Avantaje ale ISO 14001:2004 • Sistematizarea tuturor activităţilor de mediu relevante care duc la reducerea riscurilor de mediu • Îmbunătăţirea performanţei mediului prin intermediul organizaţiei • Creşterea încrederii comunităţii.2. cât şi faţă de eventualii investitori Figura 1. • Creşterea încrederii clienţilor şi salariaţilor în companie.Implementarea unui astfel de sistem va aduce avantaje atât din punct de vedere a sistemului. Avantaje pe care le prezintă fiecare standard în parte Sursa: elaborat de autor Ideea elaborării unor standarde care să uşureze implementarea unui sistem de calitate în cadrul unei firme. în capacitatea acesteia de a realiza exclusiv produse de calitate. Cerinţe”. agenţiilor guvernamentale. • Contribuţia la îmbunătăţirea imaginii firmei şi credibilităţii pe pieţele internaţionale. dar să-i permită şi o evaluare a acestuia pe baza unui referenţial. asiguratorilor şi a clienţilor • Economie de costuri printr-o gândire şi acţiune sistematică şi pro-activă • Siguranţa legală ca urmare a observării sistematice a legislaţiei de mediu relevante şi a reglementărilor prin intermediul căreia este implementată Avantaje ale ISO 22000:2005 • Garantarea calităţii igienice a produselor (siguranţa alimentelor). ISO 9001 „Sisteme de management al calităţii. • Contribuţia la reducerea rebuturilor şi reclamaţiilor clienţilor. în anul 1979. Eforturile acestui comitet tehnic s-au concretizat în anul 1986. specifică cerinţele unui sistem de management al calităţii pentru organizaţiile care este necesar să demonstreze capabilitatea lor de a furniza produse care 32 . a fost pusă pentru prima data în cadrul comitetului tehnic . 2000.TC 176 „Managementul calităţii şi asigurarea calităţii” al Organizaţiei Internaţionale de Standardizare. 2005 şi 2008. Acest standard a fost revizuit ulterior în anul 1995. cât şi a fiecărui standard în parte (figura 1. Sistemul Integrat de Management Calitate – Mediu . prin publicarea standardului ISO 8402.

9]: a) organizaţiilor care caută să obţină avantaje prin implementarea unui sistem de management al calităţii. p. etc. Comparativ cu ISO 9001:2000. oferă consultanţă sau instruire referitor la sistemul de management al calităţii adecvat acelei organizaţii. Secretarul General al ISO Alan Bryden a comentat: „Standardul revizuit ISO 9001 rezultă dintr-un proces structurat. autorităţi de reglementare). având drept scop creşterea satisfacţiei clienţilor. standardul pentru sistemele de management de mediu. care ia în considerare necesităţile utilizatorilor şi impacturile şi beneficiile posibile ale reviziilor. cerinţe noi referitoare la calitate şi siguranţă sau aspecte legate de interpretare şi aplicare.să îndeplinească cerinţele clienţilor precum şi cerinţele de reglementare aplicabile. care confirmă adecvarea pentru utilizarea ca reper internaţional pentru managementul calităţii”. g) elaboratorilor de standarde conexe. • prezintă exemple de creştere a compatibilităţii cu ISO 14001:2004. b) organizaţiilor care caută să obţină încredere din partea furnizorilor că cerinţele lor referitoare la produse vor fi satisfăcute. f) celor care. • prezintă în principal modificări editoriale. organisme de certificare/ înregistrare). [139] ISO 9001:2008 nu conţine nici o cerinţă nouă ci aduce doar câteva clarificări la cerinţele existente în vechea ediţie şi introduce modificări pentru îmbunătăţirea compatibilităţii cu ISO 14001:2004. Acest standard poate fi aplicat [114. d) celor interesaţi de o înţelegere mutuală a terminologiei utilizate în managementul calităţii (de exemplu furnizori. ISO 9001:2008 este produsul unei examinări riguroase. implementarea în paralel a mai multor standarde internaţionale. evaluează sistemul de management al calităţii sau îl auditează pentru conformitatea cu cerinţele ISO 9001 (de exemplu auditori. e) celor care. ISO 9001 specifică cerinţele unui sistem de management al calităţii pentru organizaţiile care doresc să demonstreze capabilitatea lor de a furniza produse care să îndeplinească cerinţele 33 . din interiorul sau din exteriorul unei organizaţii. din interiorul sau din exteriorul unei organizaţii. c) utilizatorilor produselor. • conţine unele clarificări utile pentru cerinţele existente. Prin urmare. autorităţi de reglementare. clienţi. noua ediţie 9001:2008: • nu specifică noi cerinţe. Practica de revizuire periodică a standardelor ISO se face drept urmare a diverşilor factori cum ar fi: progresul tehnologic.

e) să monitorizeze. având drept scop creşterea satisfacţiei [115. Adesea elementele de ieşire dintr-un proces constituie. b) să determine succesiunea şi interacţiunea acestor procese. Standardul ISO 9001 poate fi utilizat de părţi interne şi externe. implementarea şi îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management al calităţii. cele de reglementare şi ale organizaţiei însăşi În momentul în care organizaţia doreşte să implementeze acest standarde. f) să implementeze acţiuni necesare pentru a realiza rezultatele planificate şi îmbunătăţirea continuă a acestor procese. atât asupra legăturii dintre procesele individuale în cadrul sistemului de procese. condusă astfel încât să permită transformarea elementelor de intrare în elemente de ieşire. inclusiv de organismele de certificare. 34 . ea trebuie [115. în scopul creşterii satisfacţiei clientului prin îndeplinirea cerinţelor acestuia. cât şi asupra combinării şi interacţiunii acestora. elementele de intrare în procesul următor. p. poate fi considerată un proces. inclusiv a proceselor de îmbunătăţire continuă a sistemului şi prin asigurarea conformităţii cu cerinţele clientului şi cu cele ale reglementărilor aplicabile. pentru a evalua capabilitatea organizaţiei de a satisface cerinţele clientului. 1]. p. b) urmăreşte să crească satisfacţia clientului prin aplicarea eficace a sistemului. Pentru ca o organizaţie să funcţioneze eficace aceasta trebuie să identifice şi să conducă numeroase activităţi corelate. c) să determine criteriile şi metodele necesare pentru a se asigura că atât operarea cât şi controlul acestor procese sunt eficace. Un avantaj al abordării bazate pe proces este controlul permanent pe care acesta îl asigură. în mod direct. 12]: a) să identifice procesele necesare sistemului de management al calităţii şi aplicarea acestora în întreaga organizaţie.clienţilor precum şi cerinţele de reglementare aplicabile. Stabileşte cerinţele pentru un sistem de management al calităţii atunci când o organizaţie: a) are nevoie să demonstreze capabilitatea sa de a furniza consecvent produse care să satisfacă cerinţele clientului şi cerinţele reglementărilor aplicabile. d) să se asigure de disponibilitatea resurselor şi informaţiilor necesare pentru a susţine operarea şi monitorizarea acestor procese. O activitate. să măsoare şi să analizeze aceste procese. Acest standard promovează adoptarea unei abordări bazate pe proces în dezvoltarea. care utilizează resurse.

În literatura de specialitate acest ciclu poate fi întâlnit sub denumirea de metodologia PDCA. Monitorizarea satisfacţiei clientului necesită evaluarea informaţiilor referitoare la percepţia clientului asupra faptului că organizaţia a satisfăcut cerinţele sale. precum şi raportarea rezultatelor.etapă care constă în implementarea proceselor.îmbunătăţirii continue a proceselor pe baza măsurărilor obiective [115. care vine din engleză de la Plan – Do – Check – Act. p. semnificativ. o astfel de abordare accentuează importanţa: . verifică – etapă alcătuită din monitorizarea şi măsurarea proceselor şi produselor faţă de politicile. În această figură este specificat rolul. 8]. În figura 1. obiectivele şi cerinţele pentru produse. Îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii Sursa: [113] De asemenea în cadrul unui astfel de proces se poate de utilizat şi Ciclul lui Deming sau ciclul PEVA. . Clienţi Responsabilitatea managamantului Clienţi Cerinţe Managementul Resurselor Măsurare.Atunci când este utilizată în cadrul unui sistem de management al calităţii.necesităţii de a considera procesele în funcţie de valoarea adăugată.3. pe care îl joacă clienţii în definirea cerinţelor ca elemente de intrare. efectuează . .3. . este prezentat modelul unui sistem de management al calităţii bazat pe proces.înţelegerii şi satisfacerii cerinţelor. Etapele acestei metodologii constau în : planifică – în această etapă se stabilesc obiectivele şi procesele necesare obţinerii rezultatelor în concordanţă cu cerinţele clientului şi cu politicile organizaţiei. „PEVA” – reprezintă abrevierea etapelor „Planifică – Efectuează – Verifică – Acţionează”.obţinerii de rezultate în ceea ce priveşte performanţa şi eficacitatea procesului şi.analiză şi îmbunătăţire Satisfacţie Elemente de intrare Realizarea produsului Produs Elemente de ieşire Figura 1. 35 .

la iniţiativa Organizaţiei Internaţionale de Standardizare sa constituit – Grupul Strategic Consultativ privind Mediul Înconjurător. Preocupările. generând încrede pentru consumatori. analiza şi menţinerea politicii de mediu [123. În vederea ameliorării situaţiei create. etc. care include structura organizatorică. au devenit deosebit de insistente după 1970. responsabilităţile. Acest standard avea titlul „Specificaţie pentru sistemele de management de mediu” – BS 7750. p. Acest standard a servit ca bază la elaborarea şi dezvoltarea altor standarde de mediu în alte ţări. Acest grup avea ca sarcină principală: cercetarea oportunităţii elaborării unor standarde referitoare la managementul de mediu. de către Institutul Britanic de Standardizare. conform standardului ISO 14001. astfel. Implementarea unui sistem al calităţii. s-a hotărât elaborarea unor standarde internaţionale referitoare la managementul de mediu în următoarele scopuri: pentru armonizarea standardelor existente. procedurile şi resursele pentru elaborarea. În schimb. în cadrul cărora s-a luat diferite soluţii. asigurând un sistem unitar de referinţă în acest domeniu. facilitează minimizarea impactului asupra mediului de către procesele întreprinderii. activităţile de planificare. 6]. practicile. implementarea. urmărind satisfacerea nevoilor acestora. Spania. La recomandarea acestui grup s-a înfiinţat Comitetul tehnic ISO/CT 207 „Managementul de mediu”. realizarea. Primul standard de mediu a fost creat în anul 1992. ca: Canada. potrivit familii ISO 9000. Sistemul de management de mediu este definit ca reprezentând acea parte a sistemului de management general. Franţa. nevoi stabilite în cadrul unor relaţii contractuale. facilitează ţinerea sub control a proceselor întreprinderii. 36 . privind protecţia mediului. răspunzând. din punct de vedere al calităţii. printre care şi elaborarea unor standarde de mediu. unei sfere mai largi de interese. La prima reuniune. efecte care dobândeau o dimensiune planetară. o dată cu majorarea efectelor negative ale industrializării. care a avut loc în anul 1993. la nivel mondial s-au organizat un şir de întruniri. Prin intermediul acestui sistem întreprinderea se orientează către clienţi. În perioada anilor 1990-1991. implementarea unui sistem de management de mediu.- acţionează – etapă ce cuprinde acţiuni de îmbunătăţire continuă a performanţelor proceselor. O a doua variantă a acestui standard a fost publicată în 1994 şi promova ideea implementării unui sistem de mediu care să prevină şi nu să detecteze efectele negative ale proceselor asupra mediului. care să faciliteze comerţul internaţional. Irlanda.

439]. Totodată. pe 2 categorii. Demonstrarea conformităţii sistemului cu acest standard. Ele definesc modele de sisteme de management de mediu. Standardele ISO 14000 sunt standarde generale. p. 3] care să fie utilizat în scopul modificării obligaţiilor ce revin organizaţiilor în virtutea reglementărilor în vigoare referitoare la protecţia mediului sau altor reglementări aplicabile.- pentru a oferi organizaţiilor un instrument care să faciliteze îmbunătăţirea performanţei Familia ISO 14000 include standardele menţionate în tabelul A 2. şi ele pot fi grupate lor de mediu şi evaluarea progreselor înregistrate [71. Pe de altă parte. printre care: politica de mediu a organizaţiei. mai face parte şi un standard de termeni şi definiţii referitoare la managementul de mediu (figura A 3. Certificarea /înregistrarea sistemului de management de mediu. dar mai ales a conducerii de vârf a organizaţiei. Standardul ISO 14000 prevede cerinţe referitoare la sistemul de management de mediu. indiferent de zona geografică sau de mediul socio-cultural în care îşi desfăşoară activitatea [123. „legiuitor internaţional” [37. Aceste standarde nu îşi asumă rolul de referenţial absolut. în funcţie de modalitatea de abordare a aspectelor de mediu ale organizaţiei. modalitatea concretă de aplicare a standardului depinde de o serie de factori. Standardele ISO 14000 referitoare la sistemele de management de mediu au fost astfel concepute încât să poată fi aplicate de orice organizaţie. 37 . oferă instrumentele necesare pentru evaluarea conformităţii sistemului de management de mediu cu referenţialul ales. asupra mediului. condiţiile concrete în care activează. p.). Din componenţa acestei familii de standarde. Implementarea cu succes a unui sistem de management de mediu este condiţionată de angajarea tuturor nivelurilor de conducere. natura activităţilor sale. care pot fi implementate de o organizaţie în scopuri interne sau externe. analiza preliminară şi evaluarea de mediu a amplasamentelor organizaţiei. evaluarea performanţei de mediu.1. aplicabile oricărei organizaţii care urmăreşte: Implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management de mediu. 4]. sistemului cu acest standard. şi anume din perspectiva proceselor acesteia sau a produselor şi serviciilor pe care le obţine. Asigurarea conformităţii sistemului cu politica sa de mediu. destinate pentru ţinerea sub control a impactului proceselor organizaţiei în ansamblu. p. Realizarea unei autoevaluări sau declanşarea pe proprie răspundere a conformităţii Cerinţele acestui standard sunt integrabile în sistemul de management al organizaţiei şi elementele lui pot fi astfel adaptate încât să se asigure conformitatea cu cerinţele standardului.1.

subliniindu-se. importantă. prevăzute de standardul ISO 14001.. care prevedea 100% asigurare împotriva contaminării bacteriene şi a viruşilor patogeni. 38 . În anul 2004 a fost elaborată noua variantă a standardului ISO 14001. care au aplicat această metodă în scopul realizării alimentaţiei astronauţilor. necesitatea îmbunătăţirii continue a tuturor proceselor pe care le implică un asemenea sistem. elaborat pentru a asigura securitatea lanţurilor alimentare pe plan mondial.Laboratoarele Armatei SUA”. Standardul ISO 14001:2004 are o vastă aplicare pe plan internaţional şi conţine cerinţe obligatorii referitoare la respectarea legislaţiei sau altor reglementări de mediu aplicabile şi reprezintă standardul de referinţă pentru implementarea unui sistem de management de mediu.Corporaţia Pillsbury” alături de . Al treilea standard ce face parte din sistemul integrat de management al calităţii propus este ISO 22000. referitor la igiena alimentelor. Primii care au utilizat aceste principii au fost . la nivel mondial. ISO 22000 cuprinde principiile HACCP şi integrează cerinţele standardelor cheie elaborate de diverse asociaţii de distribuitori. s-a realizat urmând etapele ciclului PEVA.. Puncte critice de control”. Standardul a fost elaborat în cadrul ISO de specialişti din domeniul industriei alimentare. consideră că „participarea sectorului public la elaborarea familiei de standarde ISO 22000 este. mai ales cea a Comisiei Codex Alimentarius FAO/OMS. împreună cu reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale specializate în strânsă cooperare cu Comisia Codex Alimentarius. despre care am vorbit ceva mai sus. de asemenea. Alan Bryden. astfel. Structura elementelor sistemului de management de mediu. HACCP reprezintă abrevierea pentru „Hazard Analysis and Critical Control Point”. Standardul ISO 22000 este un nou standard internaţional. care răspunde de binecunoscutul sistem HACCP.Laboratoarele NASA” şi . Acest concept a apărut la începutul anilor '60 în SUA. Graţie parteneriatului ISO – Codex. secretar general al ISO.. care joaca un rol major în acest domeniu”. ISO 22000 va facilita implementarea sistemului HACCP şi a principiilor de igienă alimentară elaborate de Codex. ceea ce în traducere înseamnă „Analiza riscurilor.ISO 14001 „Sistem de management de mediu” – este un standard care specifică cerinţele pentru un sistem de management de mediu care să permită unei societăţi să formuleze şi să implementeze o politică şi obiective care iau în considerare cerinţele legale cu privire la aspectele semnificative de mediu. organism creat în colaborare cu Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) şi cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) pentru elaborarea de standarde referitoare la produsele alimentare.

HACCP reprezintă un sistem preventiv de control referitor la asigurarea calităţii produselor alimentare. susţinută în numeroase rezoluţii ale Parlamentului European. Potrivit unui raport recent al Parlamentului European referitor la asigurarea calităţii alimentelor HACCP. Fiecare dintre aceste procese ale sistemului este evaluat din perspectiva probabilităţii de eşec. Principiul 1: Analiza pericolelor Principiul 2: Determinarea punctelor critice de control Principiul 3: Stabilirea limitelor critice HACCP Principiul 4: Elaborarea procedurilor de monitorizare Principiul 5: Elaborarea acţiunilor corective Principiul 6: Elaborarea procedurilor de verificare Principiul 7: Elaborarea documentaţiei şi păstrarea înregistrărilor Figura 1.) pot fi aplicate tuturor sectoarelor producătoare de alimente şi băuturi. sistemul de certificare HACCP a devenit o cerinţă legislativă obligatorie pentru întreprinderile industriei alimentare din Uniunea Europeană şi SUA. relevă existenţa unor probleme de competitivitate în raport cu principalii parteneri comerciali ai UE. [33. Aceasta solicită 39 . producţia şi livrarea. Principiile HACCP Sursa: adaptat de autor după Cumpanici A. cum ar fi HACCP ( Sistemul de Analiză al Riscurilor şi Punctelor Critice de Control).4. In ceea ce priveşte dimensiunea internaţională. In acest sistem sunt incluse aprovizionarea. este îngrijorată de presiunea exercitată de produsele din ţările emergente. care nu se ridică la acelaşi nivel de siguranţă şi calitate şi beneficiază de multe ori de un control îndoielnic. distribuţiei şi serviciilor din alimentaţia publică atât pentru produsele deja existente cât şi pentru produsele noi. Principiile HACCP (figura 1. În scopul întăririi încrederii consumatorului în securitatea produselor alimentare în UE a fost adoptată Directiva nr.4. recepţia. d-na Maria Petre.93/43/EEC/ din 14 iunie 1993 privind igiena produselor alimentare. 9] În prezent. reafirmă în acest sens nevoia implementării conceptului de „ acces la piaţă calificată”. p. solicită o colaborare mai strânsă cu Organizaţia Internaţională de Standardizare ( ISO) şi o implementare cât mai vastă a unor sisteme alternative. depozitarea. raportor al Parlamentului European.

încheierea a cât mai multor acorduri bilaterale cu pieţele-cheie. Standardul ISO 22000:2005 . „Mileştii Mici” S.. S. controlul adecvat pe tot parcursul acestuia este esenţial”.A. ş. Republica Moldova şi-a asumat îndatorirea de a proteja sănătatea consumatorilor.. Acest standard a fost elaborat de către Jacob Faergemand. „Incomlac” S. aceste obiective fiind primordiale în facilitarea aderării sale la Organizaţia Mondială a Comerţului. HACCP garantează un control permanent al întregului ciclu de producţie. „Floarea Soarelui” S. consideră necesare eforturi din partea Comisiei pentru a clarifica problemele cu care se confruntă protecţia internaţională a mărcilor [138]..Sistem de management al siguranţei alimentului – Cerinţe pentru organizaţiile din domeniu” reprezintă un sistem de organizare şi asigurare a securităţii de producere şi prelucrare a produselor alimentare pe parcursul întregului lanţ operaţional: de la materie primă şi ambalaj până la livrarea produsului către consumatorul final.. urmând să-şi armonizeze reglementările naţionale cu normele internaţionale din Codex Alimentarius şi directivele Comunităţii Europene. care afirma .R.A. „Cricova” S. ISO 22000:2005 îi permite întreprinderii să efectueze un control şi mai riguros al siguranţei produsului la toate etapele procesului de producţie şi să menţină calitatea la cel mai înalt nivel.A..L..a. Principiile sistemului HACCP au fost implementate şi se implementează la o serie de întreprinderi şi din Republica Moldova. „Resan”.M. Guvernul Republicii Moldova a instituit la nivel naţional Comitetul Naţional Codex Alimentarius cu statut de organ consultativ al Guvernului Republicii Moldova în problemele unificării cerinţelor faţă de calitatea şi inofensivitatea circuitului alimentar şi ale propagării principiilor alimentaţiei sănătoase în conformitate cu recomandările Comisiei Codex Alimentarius. I. Acest standard este integrat cu ISO 9001 şi presupune un schimb interactiv de informaţii la toate 40 . organismul internaţional comun al FAO/OMS (Organizaţia pentru Agricultură şi Alimentaţie/Organizaţia Mondială a Sănătăţii).A. precum şi a unor acorduri de combatere a contrafacerii.A. „Acorex Wine Holding” S. În scopul conlucrării cu Comisia Codex Alimentarius FAO/OMS şi actualizării documentelor naţionale vizând circuitul produselor alimentare potrivit prescripţiilor internaţionale.A.. Devenind în anul 1998 membră a comisiei Codex Alimentarius. care se bazează pe testarea periodică a materiei prime şi produsului finit.. membru al comitetului ISO.A.. „Vismos” S. „Franzeluţa” S.A. „Aroma” S. „Chateau Vartely” S.…din moment ce riscurile alimentare pot interveni în orice etapă a lanţului alimentar.L.R. să susţină comerţul internaţional şi să unifice sub toate aspectele cerinţele faţă de produsele alimentare..A. Spre deosebire de alte sisteme de control al calităţii.. aşa ca: „Orhei-Vit” S..

etapele de producere, efectuarea managementului sistemic al proceselor de producţie, îndeplinirea programului de măsuri preventive obligatorii şi respectarea principiilor HACCP. 1.4. Concluzii la capitolul 1 Reieşind din conţinutul capitolului 1 al prezentei teze, putem formula următoarele concluzii: La nivel local administraţia publică locală înfiinţează şi organizează servicii de interes general pentru satisfacerea nevoilor create. Potrivit legislaţiei naţionale, la categoria serviciilor publice de infrastructură comunală pot fi atribuite următoarele activităţi: alimentarea cu apă; alimentarea cu energie termică; şi privat. Serviciile de apă şi canalizare sunt activităţi de utilitate publică şi de interes economic, care au drept scop asigurarea apei potabile şi a serviciilor de canalizare pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţilor. Serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare trebuie să întrunească următoarele caracteristici: universalitate, egalitate, continuitate, siguranţa persoanelor şi a serviciului, adaptabilitate şi gestiune pe termen lung, transparenţă şi suportabilitate. Un parametru important în prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare este calitatea. Calitatea în acest domeniu poate fi definită drept: „conformitatea cu exigenţele cetăţeanului”, „crearea de avantaje de valoare pentru cetăţean”, „plusul calitativ şi de utilitate al procesului faţă de calitatea elementelor folosite”. Calitatea în domeniul serviciilor are două componente: calitatea procesului servirii; nivelul de calitate al efectului servirii, serviciul real oferit. În acest sens, distingem abordarea subiectivă a calităţii – care se obţine pe baza mulţumirii primite de client, prin intermediul percepţiilor, impresiilor şi imaginilor, şi abordarea obiectivă a calităţii - este aceea care e dată de componentele şi trăsăturile fizice ale ofertei(condiţii de timp, loc, cost). De asemenea suntem în situaţia când obţinem următoarele relaţii: Abordarea subiectivă a calităţii = Calitatea percepută canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale; salubrizarea, înverzirea localităţilor; asigurarea cu transport public local; administrarea fondului locativ, public

41

Abordarea obiectivă a calităţii = Calitatea reală Particularităţile sectorului comunal de aprovizionare cu apă şi canalizare impun stabilirea şi calculul unor indicatori specifici de eficienţă economică, ce trebuie să cuprindă o serie de aspecte referitoare la: utilizarea cât mai eficientă a resurselor de apă, reducerea consumurilor specifice, reducerea pierderilor în reţea etc. Literatura de specialitate propune o serie de indicatori de performanţă pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, care să exprime: nivelul de acoperire a serviciului, consumul şi producţia de apă, apa nejustificată, practicile de contorizare, performanţele sistemului, costuri şi personal, calitatea serviciilor, facturarea şi încasarea, performanţele financiare, investiţiile de capital. Reieşind din specificul sectorului comunal de aprovizionare cu apă şi canalizare, implementarea sistemul de managemt cel mai potrivit ar fi Sistemul Integrat Calitate Mediu - Siguranţa alimentelor. Implementarea Sistemului Integrat de Management Calitate-Mediu-Siguranţa Alimentară va permite de a spori calitatea prestării serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, în baza optimizării raportului calitate/preţ, îmbunătăţind continuu calitatea apei potabile oferite şi reducând preţurile acesteia datorită diminuării costurilor la toate etapele procesului integral. Astfel, populaţia va beneficia de servicii comunale de alimentare cu apă şi canalizare calitative. În această ordine de idei se argumentează oportunitatea implementării Sistemului Integrat de Management Calitate-MediuSiguranţa Alimentară, ca bază pentru creşterea calităţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare.

42

2. DIAGNOSTICUL CALITĂŢII SERVICIILOR DE APROVIZIONARE CU APĂ ŞI CANALIZARE DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD A REPUBLICII MOLDOVA 2.1. Estimarea situaţiei actuale a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare din Regiunea de Dezvoltare Sud Aprovizionarea populaţiei cu apă potabilă constituie un element important al securităţii economice a fiecărui stat. Făcând parte din categoria necesităţilor vitale ale omului, accesul la apă potabilă exercită un impact crucial asupra dezvoltării umane. Alimentaţia populaţiei cu apă potabilă în cantităţi suficiente reprezintă una dintre direcţiile prioritare în politica şi acţiunile statului pentru sănătate. La fel de importantă este şi problema canalizării localităţilor, ambele probleme urmând a fi soluţionate concomitent, deoarece construcţia numai a sistemelor de alimentare cu apă, cu creşterea inevitabilă a volumului de ape uzate formate, în lipsa colectării şi epurării acestora, conduce la poluarea apelor de suprafaţă şi din fântâni. Serviciile de alimentare cu apă şi canalizare din republică, precum şi cele din regiunea de Sud, în ultimii ani, au fost supuse unor restructurări care au influenţat asupra calităţii serviciilor oferite. Aceste reforme au dus la deteriorarea stării tehnice a sistemului de alimentare cu apă, canalizare şi evacuare a apelor uzate. In vederea ameliorării situaţiei create în acest sector, statul a adoptat un şir de acte normative care prevăd măsuri ce ţin de modernizarea, reutilarea şi dezvoltarea sectorului dat : - Hotărârea Guvernului cu privire la ,,Restructurarea gospodăriei de alimentare cu apă şi canalizare” nr. 530 din 06.06.2000. - Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea „Programului de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova până în 2015” nr. 1406 din 30 decembrie 2005. - Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea „Strategiei privind aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova” nr. 662 din 2007. Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova include 8 raioane: Cahul, Cantemir, Leova, Taraclia, Cimişlia, Ştefan-Vodă, Basarabeasca, Căuşeni şi cuprinde 24% din suprafaţa teritoriului Republicii Moldova. Potrivit datelor din 01.01.2009, numărul populaţiei din regiune este de 524,5 mii locuitori, ceea ce constituie 15 % din totalul populaţiei. Infrastructura localităţilor este compusă din 10 oraşe fără statut de municipiu (dintre care 8 centre raionale) şi 278 localităţi rurale organizate în 177 comune. Oraşele regiunii sunt: Basarabeasca, Cahul,

43

Întreprinderea în cauză.1.concesionate.P. P – Ponderea.2 55. 2008 35400 5100 12700 10000 13700 17600 7800 11100 Operatorul de servicii de alimentare cu apă Î.01.).3 10. Serviciile de alimentare cu apă şi canalizare pot fi gestionate: direct – de către o persoană publică (stat. având. Ştefan-vodă şi Taraclia. forma organizatorico-juridică întreprindere municipală. prestează servicii comunale . ca formă de organizare.M „Apă Canal” ŞtefanVodă Î. ne-o oferă prestatorul din oraşul Cimişlia. Căinari.G. Cimişlia. Tabelul 2.L Leova Î.5 50 - Cahul Cantemir Cimişlia Leova Taraclia Căuşeni Ştefan-Vodă Basarabeasca Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică* şi datelor de la întreprinderi ** Legendă la tabelul 2. comunitate. Leova. Iargara.: NP .M D. Căuşeni.C.M „Apă Canal” Basarabeasca Servicii de alimentare cu apă în anul 2007 NC P% mii** 33650 94.4 34.M „Apă Canal” Taraclia Î. ceea ce îi permite prestatorului să controleze mai riguros procesul şi să pună la dispoziţia consumatorilor săi servicii mai calitative. NC – Numărul consumatorilor. în marea majoritate a cazurilor. care are statut de SRL.9 Servicii de canalizare în anul 2007 NC mii** 26300 2400 350 1778 1400 8179 3900 P% 74.M „Apă Canal” Căuşeni Î.9 56.8 3909 8160 3911 7720 5078 6000 65. În cazul în care se ia hotărârea gestiunii directe forma de organizate juridică poate fi: întreprinderea de stat sau întreprinderea municipală.1.1.1 40 2.M „Apă Canal” Cahul Î.5 76. În oraşele – centre raionale din Regiunea de Dezvoltare Sud activează câte un operator de servicii de alimentare cu apă şi canalizare (tabelul 2.2 50. excepţie făcând prestatorul de servicii comunale de alimentare cu apă din oraşul Cimişlia.M „Apă Canal” Cantemir SRL Făclia Î. instituţie) şi indirect – de către o persoană privată (fizică sau juridică). Consumatorii deserviţi în profil teritorial de către operatorii de servicii comunale Oraşul NP* la data 01. O experienţă aparte în dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. 44 .Numărul populaţiei prezente. Cel mai mare oraş al regiunii este oraşul Cahul.Cantemir.7 35.5 16.

Din numărul total de apeducte funcţionează 158 de sisteme (87.3%).3.2008 Anul 2007 Numărul sistemelor de Numărul alimentare cu sistemelo apă r de rural urban alimenta re cu apă Total Regiunea Sud din care: Cahul Cantemir Cimişlia Leova Taraclia Căuşeni Ştefan-Vodă Basarabeasca 169 15 4 52 2 18 38 27 13 128 14 1 44 1 15 27 22 5 8 1 1 1 1 1 1 1 1 Anul 2008 Numărul sistemelo r de alimenta re cu apă 181 16 3 60 2 18 41 27 14 dintre care funcţionează rural rural Abaterea absolută Numă rul dintre care sistem funcţionează elor de rural urban alime ntare cu apă 12 1 -1 8 0 0 3 0 1 22 1 0 6 0 0 5 3 6 x x x x x x x x x 150 15 1 50 1 15 32 25 11 8 1 1 1 1 1 1 1 1 Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică În anul 2008 lungimea reţelelor de distribuţie în Regiunea de Sud a constituit 1645. Sisteme de alimentare cu apă în profil teritorial în anul 2007. drumuri. Ponderea infrastructurii utilităţilor publice în Regiunea de Dezvoltare Sud este sub media pe ţară şi a unor regiuni de dezvoltare din Republica Moldova. dintre care: 150 de sisteme rurale. În general. în Regiunea de Sud a Moldovei.7 km mai mult faţă de anul 2007. cu 141.2.) şi 8 sisteme urbane. Diferenţele se exprimă la nivel de asigurare cu apă. În anul 2008. gaze naturale. Cea mai importantă resursă de apă este r. Nistru.9% din numărul total al acestora (tabelul 2.7 km (tabelul 2.) 45 . dar lungimea reţelelor de alimentare cu apă din centrele raionale reprezintă 342. au fost amplasate 181 de sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă. Tabelul 2. canalizare. Comparativ cu anul 2007. Apele acestor râuri şi cele subterane sânt cele mai accesibile şi mai bine repartizate pe teritoriul regiunii de sud.Serviciile de alimentare cu apă. care reprezintă 82.6 km. oraşele dispun de infrastructură comunală într-o măsură mai mare comparativ cu localităţile rurale. ca urmare a punerii în funcţiune pe parcursul acestui an a 22 sisteme de alimentare cu apă în sectorul rural şi scoaterea din funcţiune a unui sistem. în anul 2008 numărul sistemelor de alimentare cu apă s-a mărit cu 12 unităţi. lacuri şi ape subterane. Prut şi r. Regiunea de Dezvoltare Sud dispune de aşa tipuri de resurse de apă ca: râuri.2. etc.

5 291 272.7 261.2 Anul 2007 lungimea totală 151.7 297..3.c de apă [101] sau 41 litri/om/zi.4 8. 16 14 12 10 8 6 4 2 0 14.2 10.1 243 4. A 4.8 14.1 278.3 urban 79.1 15.6 18. apă.9 10.7 308.3 rural 71. anual (figura 2.8 40.8 4.8 43.8 23.c.).0 213.2 m. anul 2008 Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică 46 Şt ef an .6 18. 1 „Apeduct-Canalizare” a întreprinderilor analizate.6 57.c. Cel mai mic consum se atestă în Cantemir.2 7.5 m.c 4. Cantitatea de apă furnizată pe cap de locuitor în Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova.0 213.8 m.8 43. A 4.2 re pu bl ic re ă gi un ea de su d B as ar ab ea sc a Pe Pe Raioane le Figura 2.2 10.8 91.1 234.8 38 57.Tabelul 2.5 139.7 117..7 m.5 m.3 3.6 271.5 C an te m ir C ah ul C im iş lia L eo va V od ă T ar ac lia C ău şe ni 10.8 44.3 329. urmat de Taraclia cu 10.c..9 265.2. pe când unui locuitor din RD Nord i-a fost repartizat – 4. centralizate în tabelele A 4.2 m.2 6. Evoluţia lungimii apeductelor şi reţelelor de alimentare cu apă.8 40.1.c.3 urban 70.8 urban 106. În profil teritorial. În anul 2008.4 19.2 m.9 5.c. cel mai mare volum de apă furnizată la un locuitor revine raionului Basarabeasca cu 11.7 139.6 271.9 m.9 11.1. Făcând o comparaţie între regiunile de dezvoltare a ţării putem menţiona că unui locuitor din regiunea de dezvoltare Sud i-a revenit – 6. în regiunea de dezvoltare Sud.5 6. apă şi celui din RD Centru – 3.3.3 382. 2006-2008 Oraşul lungimea totală 178.c.5 237.8 315.5 - Cahul Cantemir Cimişlia Leova Taraclia Căuşeni Ştefan-Vodă Basarabeasca Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică şi datele din Raportului Statistic nr.5 0.8 91.3 6 213 238.5 139.6 44.1. unui locuitor din republică i-a revenit 14.8 91.6 57. un locuitor beneficiind de 0.6 18.8 23.2 Anul 2006 rural 66.8 Anul 2008 rural 71.7 139.9 13.

Apele freatice reprezintă principala sursă de apă în unele zone rurale. la ora actuală. în Regiunea de Dezvoltare Sud. unde ponderea fântânilor. sânt conţinutul ridicat de: fluor (2-16 mg/l) . sânt utilizate şi apele subterane.4.4%.).3 Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică O problemă stringentă. în localităţile rurale ponderea acestora este mai mare de 14. hidrogen sulfurat (3-20 mg/l) – oraşul Căuşeni. De menţionat că 35% din populaţie are acces doar la apa potabilă din fântâni [4].5 mg/l) – în oraşul Cahul.3 96. în Regiunea de Sud a Moldovei. ce nu corespund cerinţelor. magneziu.5 14. 47 . fier (1-2.8 67. sodiu. Din punct de vedere calitativ.7 24. O sursă importantă a aprovizionării populaţiei cu apă potabilă o reprezintă – fântânele.500-800mg/l (CMA-500mg/l). sodiu şi cloruri: în raionul Taraclia. cu referinţă la apele de profunzime.După cum am menţionat şi mai sus.7 25.4. acestea nu întrunesc condiţiile de potabilitate din cauza depăşirii indicatorilor specifici fizico-chimici şi microbiologici (tabelul 2. unde nu există sisteme centralizate de alimentare cu apă. anul 2007 Numărul obiectivelor supuse supravegherii igienice Total pe Republică din care: Cahul Cantemir Cimişlia Leova Taraclia Căuşeni Ştefan-Vodă Basarabeasca 113882 1566 1735 2820 496 543 3334 1390 596 Numărul obiectivelor care nu corespund cerinţelor igienice 27779 1514 374 416 128 367 1647 289 145 Ponderea obiectivelor ce nu corespund cerinţelor igienice 24. Tabelul 2. de sulfaţi . sulfaţi. Conform datelor furnizate de Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă. Pentru aprovizionarea cu apă potabilă. Gradul ridicat de mineralizare al apei este cauzat de prezenţa în concentraţii ridicate a ionilor de calciu. sodiu – 220-600mg/l (CMA – 200mg/l). unde concentraţiile de cloruri ating valori de 350-700mg/l (CMA350mg/l). iar pentru cele freatice – conţinutul de nitraţi. Taraclia. situaţia cea mai gravă se înregistrează în raioanele: Căuşeni. este de 50%.în raionul Căuşeni. existenţa decalajelor între nivelul de dezvoltare a oraşelor şi satelor din regiune. în paralel cu apele de suprafaţă.5 49.4 20. duce la diferenţierea nivelului accesului la alimentarea cu apă şi canalizare. tehnică şi de uz gospodăresc.6 21. reziduu sec şi duritate totală. Surse descentralizate de apă (fântâni) ce nu corespund cerinţelor sanitaro-igienice în profil teritorial. Cahul. În mediu pe republică de aceasta se folosesc aproape 2/3 din populaţie.

3 1 12.1 1107.c dintre care recepţionate de la abonaţi inclusiv de la populaţie Ape uzate trecute prin staţiile de epurare.8 mii m.c recepţionate de la populaţie.Canalizarea şi epurarea apelor uzate. lei Cheltuieli pentru evacuarea apelor uzate.2 5 34. precum şi orăşelele.7 35.7 1 8. în 24 ore Ape uzate colectate.75%.2 38.9 109.c de ape uzate (97.6 0.0 482.7 82.9 3.3 486.7 108.5. mii m. în anul 2007.c. Comparativ cu anul 2006 numărul sistemelor de canalizare a rămas neschimbat.5 1 13.9 72. Anul Cantemir Cimişlia 2007 Taraclia Căuşeni Ştefan1 1 Leova Cahul Sisteme de canalizare.5 183. Tabelul 2.3 35.4 82.5 5. km Capacitatea stabilită a staţiilor de epurare a apelor uzate.c.7 109.2 48.5 423.3 686.8 24. lei 1 51.mii m. inclusiv 6 dotate cu staţii de epurare. unităţi Lungimea reţelei de canalizare (inclusiv colectorul principal).25 63.c. de reţele de canalizare publică dispun toate centrele raionale.7 1221.7 63. a fost de 1270.). 1 „Apeducte-Canalizare” de la întreprinderi şi centralizate în tabelul A 4.7 44. din care 709. ceea ce reprezintă un pericol ecologic eminent. Pe parcursul ultimilor 3 ani ponderea sistemelor de canalizare în totalul sistemului de alimentare cu apă este în jur de 13 %. în RDS.5 2106.9 1266. mii m. Venituri de la evacuarea apelor uzate(fără TVA). mii. Cantitatea totală a apelor uzate colectate.c.8 mii m.5 779. dar acest lucru nu se poate de afirmat şi pentru satele aferente fiecărui raion din regiune (tabelul 2.5 48.8 519.9 53. (tabelul A 4.6 4. În prezent.3 49.4 6.3). mii.4 6 78.7 38.85%).9 mii m.8 108.9 78.7 779. Autorităţile publice practic nu subvenţionează activitatea 48 Vodă .3 1118.5.15% nu sunt trecute prin staţiile de epurare din cauza că la Cimişlia staţia de epurare a apelor uzate nu funcţionează de aproximativ 10 ani şi apele uzate fără epurare sunt dispersate direct în mediu.3 82. ceea ce reprezintă 58.3 În anul 2007 în RDS a republicii au funcţionat 11 sisteme de canalizare urbane.3 13.0 1272.. Această cantitate s-a majorat faţă de anul 2006 cu 149.7 Sursa: elaborat de autor în baza datelor din Rapoartele Statistice nr.6 mii m. celelalte 2.9 779. Prin staţiile de epurare a apei au trecut 1181.9 108.3 109.3 63.9 536. Finanţarea serviciilor publice de aprovizionare cu apă şi canalizare se face prin preţuri şi tarife plătite de consumatori. Asigurarea localităţilor din Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova cu sisteme de canalizare şi evacuare a apelor uzate.4 4115.2 215.

fie că este vorba de întreprinderi municipale sau alte forme de organizare. finanţarea acordată or. Cu toate că pe parcursul ultimilor ani sectorul aprovizionării cu apă şi canalizare s-a confruntat cu greutăţi de ordin financiar. creditul acordat de Turcia pentru alimentarea cu apă a unor localităţi din sudul republicii. au posibilităţi financiare foarte limitate. − capacitatea redusă de cumpărare. Analizând principalele căi de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor în sistemele de alimentare cu apă şi canalizare.de exploatare şi nu practică sisteme de protecţie socială directă la serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare. − blocajul financiar şi întârzieri la achitarea facturilor. − costurile mari de producţie. trebuie de remarcat că în perioada de referinţă bugetul de stat se confruntă cu constrângeri considerabile şi de aceea tendinţa de reducere a finanţării serviciilor publice locale şi a investiţiilor din această sursă este tot mai evidentă. cauzate în principal de: − rata redusă a profitului acceptat în fundamentarea tarifelor. Operatorii de servicii publice de aprovizionare cu apă şi canalizare. Autorităţile locale nu dispun deocamdată de suficiente resurse proprii pentru acoperirea nevoilor urgente de investiţii în acest domeniu. dintre care menţionăm: fondurile obţinute din partea Uniunii Europene în cadrul Programului securitatea alimentară. în sumă de 2 mln. din care se implementează deja proiecte concrete de alimentare cu apă şi canalizare în 16 localităţi. Euro. În ceea ce priveşte finanţarea investiţiilor. Cantemir de către Cooperarea Austriacă de Dezvoltare pentru reabilitarea şi extinderea infrastructurii de tratare şi distribuţie a apei potabile. din care vor fi implementate proiecte în 30 localităţi. atât datorită atragerii de 49 . valoarea investiţiilor în infrastructura serviciilor publice de aprovizionare cu apă şi canalizare a crescut. comunele Sărata Veche şi Risipeni. începând cu anul 2001. generate de starea tehnică necorespunzătoare a reţelelor. Finanţarea investiţiilor prin credite rambursabile Cele mai semnificative realizări în acest domeniu sânt: creditul acordat de Statul Kuweit în anul 2006 pentru 6 localităţi prioritare: oraşele Taraclia. putem constata existenţa: Atragerea şi utilizarea unor fonduri nerambursabile Există câteva realizări notabile în direcţia atragerii şi utilizării de fonduri nerambursabile. fonduri obţinute din partea Suediei şi Elveţiei. instalaţiilor şi echipamentelor.

precum şi din bugetele de stat şi locale. calitatea serviciilor. practicile de contorizare. Programul de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova până în 2015 [3]. reanimând sistemul de alimentare cu apă şi canalizare existent. care nu satisfac cerinţele de protecţie a mediului şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii populaţiei prin acordarea unor servicii adecvate de alimentare cu apă şi canalizare [4]. complică accesul populaţiei la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare supuse controlului şi monitorizării autorităţilor. Indicatorul de performanţă asistă la monitorizarea şi evaluarea eficienţei şi a eficacităţii operatorului. preconizând atingerea obiectivelor către anul 2015 prin asigurarea accesului la apă potabilă a 50% din populaţie. cât şi a eforturilor depuse de operatori de finanţare din surse proprii. reutilarea tehnică şi dezvoltarea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi canalizare. este dotat cu utilaj şi sisteme învechite. costuri şi personal. facturarea şi încasarea. performanţele sistemului. apa nejustificată. gradul redus de echipare tehnico-edilitară. 2. a condus la deteriorarea stării tehnice a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în totalitate şi a managementului existent în alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate [4]. amplasate pe suprafeţe mari şi cu randament de lucru mic. actualmente fiind puţin funcţional. Calcularea indicatorilor de calitate din cadrul întreprinderilor prestatoare de servicii de alimentare cu apă şi canalizare din Regiunea de Dezvoltare Sud După cum am menţionat anterior. Rezultatele analizei ne vorbesc despre faptul că: sectorul comunal trece printr-o perioadă de schimbări majore. consumul şi producţia de apă.finanţări externe în diferite programe. precum şi lipsa surselor de apă în anumite zone. au influenţat mult calitatea serviciilor acordate. Acest sistem. cu consum mare de energie. Schimbările majore care s-au produs în ultimii ani în sectorul alimentării cu apă şi canalizare a localităţilor din Moldova. indicatorul de performanţă reprezintă măsura cantitativă a unui aspect particular al performanţei operatorului sau al standardului serviciului.2. sisteme automate ieşite din uz. prevede soluţionarea urgentă a problemei ce ţine de modernizarea. Reforma care a avut loc în descentralizarea serviciilor comunale şi transmiterea lor din proprietatea statului în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale [9]. 50 . care să exprime: nivelul de acoperire a serviciului. investiţiile de capital. performanţele financiare. simplificând astfel o evaluare complexă. Literatura de specialitate propune o serie de indicatori de performanţă pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare.

A 5.3 Pe baza acestor date putem reprezenta grafic nivelul de acoperire cu servicii de apă şi servicii de canalizare în oraşele analizate. terţiar Tabelul 2. Acoperirea populaţiei cu servicii de alimentare cu apă şi canalizare Î.6 74.) unde: Prac .7 46. 1 „Apeducte – Canalizare” şi altor documente. care se determină astfel: Ρaa = unde: Praa .2. Ρr (2.totalul populaţiei rezidente • Tratarea apelor uzate – Tau. Ρr (2.Paa.2 100 71. deoarece conducerea acestei întreprinderi a refuzat colaborarea şi oferirea datelor solicitate. 2 Din motive subiective.1 100 76.5 55.1 100 94.1 56.procentul din totalul apelor uzate colectate supus nivelelor de tratare primar.) Ρac = Ρrac *100 .) unde : Cauct .8 74. secundar.9 100 68.5 100 50 100 56.cantitatea de apă uzată colectată şi tratată la nivel primar. 51 .7 30.9 54.4 52.4 10.8 25.3 100 8.2 100 35. se determină folosind formula Tau = Cauct *100 .1 100 94.1.2 40 100 2.În cele ce urmează.7 2.4 76.8 71 100 34.6.5 100 65.procentul populaţiei rezidente care beneficiază de canalizare Pr . au fost calculaţi următorii indicatori de performanţă: Nivelul de acoperire a serviciului.2.8 100 49 9.3 2.1. în prezentul paragraf nu se va face referire la prestatorul de servicii din Basarabeasca.totalul populaţiei rezidente • Populaţie asigurată cu servicii de canalizare – Pac. Acest indicator de performanţă întruneşte trei elemente: • Populaţie asigurată cu apă .4 2005 2006 2007 Pac Tau Paa Pac Tau Paa Pac Tau % % % % % % % % 74. terţiar Cauc .procentul populaţie rezidente asigurate cu apă Pr . Cauc (2.5 16.1 16.M Cahul Cantemir Cimişlia Leova Taraclia Căuşeni Ştefan-Vodă Basarabeasca2 Paa % 94.3 50.5 100 56.8 39.9 50 100 Sursa: elaborat de autor în baza datelor centralizate în tabelele: A 5.4 50 100 76.5 100 33. în baza datelor Raportului Statistic nr. A 5.3 100 35. secundar.9 16. care se calculează conform relaţiei: Ρraa *100 . prezentate de întreprinderile municipale.3.

100 80 94. deoarece în această localitate staţia de tratare a apelor uzate nu funcţionează de aproximativ 10 ani.3.2 Taraclia Căuşeni Ştefan-Vodă Cimişlia oraşele anul 2005 anul 2006 anul 2007 Figura 2. în anul 2007 faţă de anul 2006. rezultă că cel mai înalt nivel de acoperire cu servicii de alimentare cu apă beneficiază consumatorii Î.2. se observă o tendinţă de majorare.5 50 50 50 16. 80 70 60 50 %40 30 20 10 0 74. Această majorare se datorează faptului că în localităţile menţionate se implementează diferite proiecte de finanţare.6.6 94.8 49 56. Ştefan-Vodă. Cahul cu 74% (figura 2.7 52.8 9.9 39. cea mai mare acoperire cu servicii de canalizare se atestă.7 30.3 16. la fel.2 16. În ce priveşte nivelul de acoperire a serviciilor de canalizare.3. .7 35.8 65.1 35.9 46. 52 . excepţie făcând or.Apă-Canal” din or.8 34. % Sursa: elaborat de autor în baza datelor din tabelul 2. Nivelul de acoperire al serviciului de canalizare.8 % 60 40 20 0 Cahul 76.1 71. tot în aceeaşi perioadă.5 40 2.9 54. Taraclia – cu 7% .) . cu 20%. Nivelul de acoperire al serviciului de alimentare cu apă.2.3 Cahul Cantemir 2.3 Leova 8.4 25. Cimişlia. Cahul şi acest indicator atinge o cotă de aproximativ 95%.4 94. a nivelului de acoperire a populaţiei cu servicii de apă..5 71 55. Referitor la tratarea apelor uzate.1 33.1 74.5 10.3 50. % Sursa: elaborat de autor în baza datelor din tabelul 2. în or.M.9 68.4 2.5 Cantemir Cimişlia Leova Taraclia Căuşeni Ştefan-Vodă oraşele anul 2005 anul 2006 anul 2007 Figura 2. în or.6.4 56.1 74. putem menţiona că toate apele urbane colectate sunt tratate 100%..5 76. De asemenea. din totalul populaţiei rezidente. Din figura 2.4 56. aceeaşi tendinţă se observă şi în or.2 76.

7.Consumul şi producţia de apă. Din această grupă fac parte următorii indicatori: • Producţia de apă – Qa.cantitatea anuală de apă consumată de populaţia contorizată Pc .) Unde: Av .4.3 Conform datelor din tabel avem următoarea situaţie grafică a producţiei de apă: 250 200 222 % 150 100 50 0 Cahul 90 90 130 139 100 137 100 106 102 69 76 24 24 32 42 31 45 67 Căuşeni 71 69 Cantemir Cimişlia Leova Taraclia Ştefan-Vodă oraşele anul 2005 anul 2006 anul 2007 Figura 2.populaţia asigurată cu apă • Consumul de apă – Ca.cantitatea anuală totală de apă furnizată în sistemul de distribuţie.7. se determină folosind formula: (2.populaţia contorizată Tabelul 2. Consumul şi producţia de apă Î.4.2. Paa * 365 (2.5. care se determină astfel: Qa = Af .1.) Cacont = unde: Capc . Pc * 365 de apă contorizat – Cacont. A 5.) unde: Af . Paa * 365 (2.populaţia asigurată cu apă • Consumul Capc . 53 .6. Paa .M Cahul Cantemir Cimişlia Leova Taraclia Căuşeni Ştefan-Vodă Qa l/om zi 2005 Ca Cacont l/om zi l/om zi Qa l/om zi 2006 Ca Cacont l/om zi l/om zi Qa l/om zi 2007 Ca l/om zi Cacont l/om zi 90 24 42 130 100 137 67 85 540 90 85 310 100 96 290 17 90 24 19 80 32 26 90 20 90 31 21 120 45 24 140 75 96 139 73 97 222 128 153 65 102 69 53 98 76 59 115 35 544 106 36 310 102 35 290 27 199 71 28 206 69 32 256 Sursa: elaborat de autor în baza datelor centralizate în tabelele: A 5. Producţia urbană de apă Sursa: elaborat de autor în baza datelor din tabelul 2.cantitatea anuală totală de apă vândută Paa . A 5. care se calculează conform relaţiei: Ca = Av .

figura 2.5.7% din volumul total. dintre care ADA – 1 100 000 € şi Primăria Cantemir 220 000 €. Consumul urban de apă contorizat Sursa: elaborat de autor în baza datelor din tabelul 2.îmbunătăţirea tratării şi distribuţiei apei potabile şi realizarea unui studiu de fezabilitate a apelor uzate”. este în permanentă creştere..5.4. Scopul acestui proiect este . rezultă că cel mai mare consum urban de apă se înregistrează în oraşul Leova – 128 l/om/zi şi Cahul . rezultă că producţia de apă. Cea mai mare producţie de apă se înregistrează în oraşul Leova .96 l/om/zi. figura 2.Analizând datele acestei diagrame.. dar cea mai scăzută producţie se atestă în oraşul Cantemir – de 32 l/om/zi. Reieşind de datele acestei diagrame. în cadrul întreprinderilor „Apă-Canal”. La ora actuală lucrările se desfăşoară cu succes. în oraşul Cantemir se implementează „Proiectul de asanare a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă şi evacuarea apelor uzate” cu finanţarea de către Cooperarea Austriacă de Dezvoltare.222 l/om/zi. Consumul urban de apă Sursa: elaborat de autor în baza datelor din tabelul 2.7. 600 500 400 540 544 %300 200 100 0 310 290 310 290 76.6. din luna noiembrie 2006.9 80 Cahul 90 140 90 120 96 97 153 199 206 102 98 115 256 Cantemir Cimişlia Leova Taraclia Căuşeni Ştefan-Vodă oraşele anul 2005 anul 2006 anul 2007 Figura 2.. 140 120 100 80 % 60 40 20 0 128 85 85 96 75 26 73 65 53 59 76. În celelalte localităţi consumul zilnic fiind sub limita de 100 l/om/zi. Valoarea totală a proiectului este de 1 320 000 €.7.9 19 Cahul 20 21 24 35 Leova Taraclia 36 35 27 28 32 Cantemir Cimişlia Căuşeni Ştefan-Vodă oraşele anul 2005 anul 2006 anul 2007 Figura 2. 54 . Pentru ameliorarea situaţiei. fiind îndeplinit un volum de muncă de aproximativ 52.

9 Sursa: elaborat de autor în baza datelor centralizate în tabelele: A 5.9 41. Astfel în oraşele Cahul şi Căuşeni.8 65. de la 540 l/om/zi.Gcc .cantitatea anuală livrată în sistemul de distribuţie.procentul apei care nu aduce venituri(diferenţă între cantitatea anuală de apă livrată în sistemul de distribuţie şi cantitatea anuală de apă vândută). din cauză că foarte puţini consumatori sunt contorizaţi.8 5.5 25. De asemenea.8 70.6 76. aceşti indicatori sunt cuplaţi într-o grupă.) unde: Af .) diferă de consumul urban.6 46. A 5.9 59.5 77.4 33.4 40.7 2.5 89. B (2.1.6 34.2 31.9 100 31.7 23.9 51.5 25. anul 2005.numărul total de branşamente • Proporţia din apa vândută.volumul total anual de apă vândută Tabelul 2. Apa nejustificată şi practici de contorizare Avf % 5. A 5.procentul volumului total anual de apă vândută care este contorizată Av .1 14.9.7.6.3 53.PAvcont se determină folosind formula: Avcont * 100 .6 34.Av .2 68.3 Cahul Cantemir Cimişlia Leova Taraclia Căuşeni Ştefan-Vodă 55 .6 99. Av PAvcont = (2.) numărul total de branşamente şi se determină folosind formula: Gcc = unde: Bc .8.2 99.4 40. Practicile de contorizare • Gradul de contorizare la consumator . astfel ele cuprind: Apa nejustificată • Apa care nu aduce venit – Afv.8 22. care este contorizată . Af (2. acest fapt se datorează majorării numărului consumatorilor care s-au contorizat pe parcursul ultimilor 2 ani. dar de fapt în literatura de specialitate fiecare indicator este o grupă de sine stătătoare.3 3.5 66.8.6 42 34 74.9 100 49.2 89.procentul branşamentelor contorizate B . se calculează conform formulei: Afv = Af − Av *100.7 16. În prezenta teză.8 59.6 61. se observă o diminuare a acestui indicator în anul 2007. în anul 2007.3 2.7 42.9 3.5 76. Af .Consumul urban contorizat (figura 2.9 100 3 68 47.2 66. la 290 l/om/zi.9 68.6 50.6 3 90.indică cota branşamentelor contorizate în Bc *100 .2 5.4 92.4 31.2 2005 2006 2007 Avf Gcc PAvcont Avf Gcc PAvcont Gcc PAvcont % % % % % % % % 30.6 65.4 33. consumul contorizat a atins nivelul de 290 l/om/zi.2.) unde: Avcont . Apa nejustificată şi practicile de contorizare.8 35.8 30.2 99.5 16.

1 42 42.2 59.7.7.6 89..4 3 Cantemir Cimişlia 2.4 14.8 31.5 3. fapt ce duce la lipsa datelor cu privire la distribuţia apei contorizate.6 % 60 40 20 0 Cahul 30. Apa nejustificată Sursa: elaborat de autor în baza datelor din tabelul 2.2 47.2 41.7 53.5 59.M.3 22.Apă-Canal” Cahul se înregistrează cele mai bune rezultate la acest capitol.8 70. Analizând datele figurii 2.Analizând datele acestui tabel. .2 65.8.9 51. „Bezvolev Ion”. putem reprezenta grafic următoarele rezultate : 80 70 60 50 %40 30 20 10 0 74.9 24 68..6 5. figura 2.6 Ştefan-Vodă Leova oraşele anul 2005 anul 2006 anul 2007 Figura 2. putem afirma că în marea majoritate din întreprinderile analizate nu există practica contorizării consumatorilor.4 5. doar 5.2 35.6 49.7 66.8. ceilalţi cetăţeni sunt deserviţi de alţi doi operatori: Î.8. pe când în celelalte întreprinderi acest indicator atinge cote destul de înalte. în unele întreprinderi nivelul contorizării atinge cote destul de mari.9 99.6 Cahul Cantemir Cimişlia Leova Taraclia Căuşeni Ştefan-Vodă oraşele anul 2005 anul 2006 anul 2007 Figura 2.2% din apa distribuită nu aduce venit.5 31.9 99.I.5 31. Reieşind din datele acestei diagrame.6 2. astfel cel mai ridicat nivel de contorizare se atestă în Cimişlia – 99.6 76. 120 100 80 89.6 3.I.4 Căuşeni 16. „Cometa mandis” şi Î.8. Gradul de contorizare la consumator Sursa: elaborat de autor în baza datelor din tabelul 2.4 Taraclia 3 30. 56 .9%.6 99. Acest fenomen se datorează faptului că serviciul comunal din localitate este concesionat unui agent economic – SRL „Făclia” – care deserveşte 8160 consumatori. rezultă că în cadrul Î.4 16. Dar totuşi.3 34 23..9 5.

se determină după relaţia: A = Ns .77%.pierderile anuale de apă pe kilometru reţea de distribuţie Lr – lungimea reţelei 57 .9 25.8 34.numărul de zile cu deficienţe la sursă 365 .8.9.9 68. Performanţele sistemului în organizarea reţelei de apă.) unde: Paa .M.8 90. 120 100 80 100 100 100 76. Această grupă de indicatori e compusă din mai multe subgrupe de indicatori.8 % 60 40 20 0 Cahul 25. indicator ce se calculează utilizând formula: Ds = unde: ZDs . Proporţia din apa vândută care este contorizată Sursa: elaborat de autor în baza datelor din tabelul 2.3.numărul total de starturi pe an în conductele principale Lr – lungimea reţelei • Pierderea de apă – Pa.5 68 50. „Apă-Canal” Cimişlia – 100% şi Î.3 46.89. „Apă-Canal” Taraclia – 90.02%.9.M.) unde: Ns .7 77.11.12.9 Căuşeni Ştefan-Vodă oraşele anul 2005 anul 2006 anul 2007 Figura 2.1 92.6% şi Căuşeni . Lr (2. dar noi vom calcula doar câţiva indicatori : Sursa de apă • Deficienţe la sursă – Ds. Viceversa acestui indicator se înregistrează în oraşele Leova – 2.8 34.2 Cantemir Cimişlia Leova Taraclia 33. în oraşele Cahul – 89.56% şi Taraclia .10.5 40. Lr (2.).8 65. un nivel ridicat de contorizare se înregistrează în anul 2007. La acest capitol avem următoarea situaţie: întreprinderea cu cel mai mare nivel al indicatorului apei vândute contorizate este atestat în cadrul Î. (2.2 33.46% ( figura 2. pe când cel mai scăzut nivel se înregistrează în Cahul – 34.De asemenea.numărul de zile din an Reţeaua ZDs *100 .8 40.46% şi Căuşeni – 34.7 61.) 365 • Principalele avarii – A. se calculează conform formulei: Pa = Paa .6% .

(2.9. se determină conform relaţiei: Pce = unde: Ce . Lrc uzate Lrc – lungimea reţelei de colectare a apelor uzate Pomparea (2.total număr de avarii la pompe pe an exprimat ca medie pe zi • Consumul energiei în costul apei – Pce. 365 (2. fapt ce n-il denotă datele din tabel. 3 58 . A (2.energia electrică consumată anual pentru pompare Ap .mia de conexiuni (2.) Întreruperi în furnizarea apei pe branşament – Îf.18. de asemenea acest indicator nu este ţinut la zi.) unde: Nî .) unde: Ec .) Ct Timpul obişnuit de remediere a avariilor este de 24 de ore dacă pierderea de apă este vizibilă şi de 3 zile dacă pierderea de apă nu este vizibilă. se calculează Ar = unde: Art . Nc Nc . Ap (2.numărul total anual al întreruperilor mai mari de 12 ore planificate şi neplanificate • Bc = Blocări în sistemul de colectare a apelor uzate – Bc. se determină potrivit formulei: e = Ec . se calculează utilizând formula: Ay = Naa .) unde: Bca .14.13.numărul total de blocări pe an exprimate pe km de sistem de colectare a apelor • Consumul eficient de energie – e.) unde: Naa . se determină potrivit formulei: Bca .• Avarii în reţeaua de distribuţie reparate la timp – Ar. Din tabelul 2. rezultă că întreprinderile nu înregistrează aceste performanţe pentru că nu duc evidenţa unor parametri pentru a calcula aceşti indicatori.numărul de avarii reparate la timp3 A . se determină conform relaţiei: Ni *1000 .cantitatea anuală de apă pompată • Avarii pe zi – Az.ponderea costului anual al energiei electrice Ct .totalul costurilor de operare şi întreţinere Un important indicator de calitate este indicatorul ce atestă performanţa sistemului în organizarea reţelei de apă.17. Un alt element important este – pierderea de apă.numărul total de avarii pe an • If = Art *100 .16.15. Ce *100 ..

5 Bc blocari| km|an 2. putem afirma că întreprinderile analizate nu sunt familiarizate cu indicatorii de performanţă.Analizând în dinamică cantitatea de energie electrică ce s-a folosit la pomparea anuală a apei potabile.9 4.5 81.8 37 2.2 3.2 3.10. A 5.2 6. externe.7 3 23 3. Tabelul 2.8 4.6 2070 180 2006 Ds e % kwh| mc 46 2.1 5.3 În finalul investigaţiilor noastre. canalizare şi Cooperarea întreprinderilor cu mediul academic.5 3.5 2.2 27 1. Mai mult ca atât.4 Pa mc|km| an 2070 203 64.8 2.3 3.8 Bc blocari| km|an 4. Performanţele sistemului în organizarea reţelei de apă Pa mc|km| an 1923 418. A 5. tratare a apelor reziduale.9.2 46 2.5 2. 59 .) pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare prestate de către operatorii din Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova: Potrivit datelor obţinute în urma analizei SWOT se impun măsuri de extindere a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare centralizate şi creşterea gradului de acces al populaţiei la aceste servicii prin: Reorganizarea sistemului de management.9 Pa mc|km| an 2481 472. lucru apreciabil prin faptul că acest fenomen va duce la scăderea cheltuielilor de producţie.8 38 2. prin crearea la nivel de structură a Modernizarea şi reutilarea dotărilor tehnice.6 49 1923 168 2005 Ds e % kwh| mc 37 2.1 35 1. şi siguranţa alimentară.3 2.2 2.4 4 4.1. ceea ce duce la lipsa evidenţei unor parametri importanţi în activitatea acestora.0 Bc blocari| km|an 6. Bazându-ne pa calculul indicatorilor de performanţă şi analiza situaţiei serviciilor putem elabora Analiza SWOT (tabelul 2.8 2.7 Cahul Cantemir Cimişlia Leova Taraclia Căuşeni Ştefan-V Sursa: elaborat de autor în baza datelor centralizate în tabelele: A 5. întreprinderile nu calculează indicatorii de calitate a serviciilor prestate.5 2481 38 2007 Ds e % kwh| mc 23 3.8 4. putem constata că consumul de energie electrică la majoritatea întreprinderilor s-a redus. prin atragerea de investiţii şi finanţări Planificarea şi implementarea unui sistem de management integrat calitate-mediu-igiena Reabilitarea şi extinderea unităţilor de infrastructură de alimentare cu apă.2. fapt ce denotă rezultatele slabe obţinute. departamentului de management al calităţii.

modernizării infrastructurii sectorului de instituţiile de cercetare şi dezvoltare şi apă şi de canalizare. din teritoriu. atragerea investiţiilor şi finanţărilor.2% . ceea ce duce la un transfer redus de tehnologii şi inovaţii în sectorul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare. interes sporit din partea autorităţilor locale pentru promovarea parteneriatelor publice/private în domeniul calităţii şi mediului. operatorii apă/canal. similare din alte zone ale ţării. Analiza SWOT pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare din Regiunea de Dezvoltare Sud Puncte forte Puncte slabe existenţa unui cadru legislativ vast. 7 zile pe săptămână contorizarea consumatorilor este de a calităţii serviciilor prestate cu serviciile 52. Oportunităţi Ameninţări posibilitatea de a obţine granturi/cofinanţări întârzierea plăţii serviciilor prestate. mediul cu directivele Uniunii Europene.84%. instalaţii supradimensionate ce duc la anul 2007. apă.- Elaborarea strategiilor şi a politicii locale privind alimentarea cu apă şi canalizarea Tabelul 2. care insuficienţa rezervelor de apă. funcţionarea sistemelor de alimentare cu localităţile rurale. relansarea economică a zonei cu implicaţii directe asupra creşterii numărului de consumatori. cum ar fi cu apă potabilă şi de canalizare. - Promovarea unor noi proiecte atractive. armonizarea legislaţiei privind apa şi întreruperile de curent electric. scăderea consumului de apă potabilă.10. apă şi canalizare în marea majoritate din reutilarea şi dezvoltarea sectorului dat. pentru reabilitarea sistemelor de alimentare interferenţe externe negative. programe naţionale şi strategii de investiţii cu Accelerarea implementării Programului de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor finanţare internaţională. 60 . lipsa unui sistem de evaluare şi comparare 59. lipsa sistemelor publice de alimentare cu reglementează direcţiile de modernizare. operarea cu reţele şi instalaţii învechite. lipsa unor instrumente de măsură la nivelul deschiderea autorităţilor de administraţie consumatorilor existenţi necontorizaţi dificultăţi în reducerea consumurilor publică locală şi raională pentru atragerea tehnologice şi a pierderilor de apă. Sursa: elaborat de autor localităţii. în proporţie de 81% alimentarea cu apă potabilă a populaţiei. conectarea localităţilor rurale la sistemul public de alimentare cu apă potabilă. s-a realizat în proporţie de creşterea costurilor specifice. din Republica Moldova până în anul 2015. de fonduri necesare reabilitării şi cooperare redusă între sectorul academic. de la diverse Instituţii Financiare Europene slaba securizare a instalaţiilor.

ocupaţia. etc.- Promovarea de urgenţă a unei legislaţii fiscale care să acorde înlesniri pentru investitorii în infrastructura serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare 2. Eşantionul a fost format din 380 de respondenţi şi structurat pe baza tipului de consumator (casă particulară sau locatar la bloc). La nivelul întreprinderii prestatoare de servicii această funcţie managerială este foarte importantă.3%. mărimea familiei. efectuată pentru a determina în ce măsură o entitate este capabilă să satisfacă cerinţele specificate.sector particular sau comunal. printre care : − chestionare şi anchete. Eroarea de sondaj este de +/. ca număr de locuitori în regiunea de dezvoltare sud – 35 400 persoane. vârsta.M. deoarece acest oraş este cel mai mare. Chestionarul este prezentat în anexa 6. „Apă-Canal” Cahul. − analiza plângerilor şi reclamaţiilor.M. de la bloc. autorii au desfăşurat un sondaj „Opinia consumatorului privind calitatea serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare prestate de Î. − tehnici de grup şi reuniuni. Pentru a avea o imagine mai completă privind calitatea serviciului centralizat de alimentare cu apă şi de canalizare. În chestionar au fost incluse 22 de întrebări referitoare la calitatea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare din or.0 s-a folosit programa statistică specializată 61 . venitul mediu. pe fiecare sector al oraşului. Sondajul a fost realizat în oraşul Cahul şi au fost chestionaţi consumatorii Î. Pentru prelucrarea rezultatelor sondajului SPSS 16. pe parcursul lunii februarie 2008. „Apă-Canal” Cahul. − sugestii. Această evaluare poate să fie realizată prin intermediul mai multor instrumente. în comparaţie cu ceilalţi prestatori din teritoriu.reprezintă examinarea sistematică. şi această întreprindere deserveşte cel mai mare număr de consumatori 33 500. Cahul. Calitatea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în viziunea consumatorilor Potrivit standardului ISO 9000 – „evaluarea calităţii” .3. Cercetarea a fost înfăptuită prin intervievarea utilizatorilor casnici: proprietarii unui imobil din sectorul particular şi locatarii din cel comunal. precum şi 6 întrebări de ordin general despre respondenţi: categoria de consumatori . deoarece cu ajutorul ei se poate de determinat gradul de satisfacţie a consumatorului.

0% mulţumit. eficienţei şi fiabilităţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare.5% nu foarte mulţumit. 62 . 17 %.9 % sunt nemulţumiţi şi 3.10). „Apă – Canal” Cahul?” 29. de serviciile prestate de Î. „Apă-Canal” Cahul în ultimul an.51. din care 13.M.M. 0.4 % foarte nemulţumiţi(figura 2. sunt puţin sesizate şi apreciate de consumatori. Numărul celor nemulţumiţi constituie cca. că măsurile întreprinse de organizaţie în vederea perfecţionării asigurării populaţiei cu apă potabilă şi prestarea serviciilor de canalizare. în ansamblu. „Cât de mulţumit sunteţi.11. Repartizarea eşantionului după tipul serviciilor şi categoria de consumatori Consumatorii sectorului Tipul serviciului Alimentarea cu apă potabilă Canalizare particular (case) 150 80 comunal (apartament la bloc) 230 207 Total 380 287 Sursa: elaborat de autor Analiza rezultatelor studiului denotă.Tabelul 2.foarte mulţumiţi.7 % din respondenţi sunt mulţumiţi. 29. 3. 13.9% foarte nemulţămit. nemulţămit.10.M. de serviciile prestate de Î. 2. iar 2. Astfel la întrebarea „Cât de mulţumit sunteţi. 50.4 % . 50 % dintre respondenţi au o opinie neutră faţă de serviciile prestate de întreprindere. „Apă – Canal” Cahul?” În scopul îmbunătăţirii calităţii. Jumătate din persoanele respondente .4% mediu.7% Figura 2. De aceea cei intervievaţi au fost întrebaţi dacă au observat o schimbare în calitatea serviciilor oferite de I.1 % consideră că calitatea serviciilor oferite de întreprindere nu s-a modificat.4% ştiu. în perioada 2004 – 2007 în oraşul Cahul a demarat Proiectul pilot de alimentare cu apă şi canalizare finanţat de Banca Mondială. în ansamblu.

6 %. „Apă . pe care o consideră scăzută şi foarte scăzută (figura 2.0% 20..7 % şi 10 % care nu sunt mulţumiţi de calitate apei potabile.3% şi 1.0% 35.3% 3. astfel 6.8% 47. 40 – 47.12.Numărul celor care consideră că situaţia este mai rea în comparaţie cu anii precedenţi este redus.1% Figura 2.7 şi 15.5% 28.0% foarte bună bună medie scăzută foarte scăzută nu ştiu 0.0% 0.7% 25. 32.).7% s-a imbunătăţit a scăzut esenţial. „Apă – Canal” Cahul în ultimul an?” Deoarece de serviciile de alimentare cu apă potabilă beneficiază toate persoanele respondente.0% 10. % menţionează că s-a redus şi respectiv s-a redus esenţial în comparaţie cu anul trecut (figura 2. 4. 28. „Apă .9% a rămas neschimbată. „Cum.0% 15. „ Cum apreciaţi calitatea apei potabile livrate de Î.0% 5.11. în opinia Dvs.3 % dintre respondenţi au menţionat că calitatea apei potabile livrate este foarte bună şi bună.9% a scăzut.1% esenţial.9% 5.3% s-a imbunătăţit. 3.3% 15.0% Sectorul particular Sectorul comunal Figura 2.0% 7.11. 1. 51.0% 45.M.M. s-a modificat calitatea serviciilor oferite de Î.M.0% 40.).1.0% 30.Canal” din or. 6. nu ştiu. Cahul?” între 0.7% 1.0% 25.12. 50.6% 40. Cahul?” 63 . în chestionar un loc important le revine întrebărilor referitor la calitatea apei şi a procesului de asigurare cu apă.3% 14.0% 10. Astfel la întrebarea „Cum apreciaţi calitatea apei potabile livrate de Î. în acelaşi timp cifrele relevă un procent destul de mare al populaţiei cca. Pentru varianta medie (satisfăcătoare) au optat cca.Canal” din or.

0 10. Rezultatele sondajului arată că accentul trebuie pus în primul rând pe înlăturarea problemelor legate de gustul şi mirosul apei. cca. atunci din rândul celor ce au un venit lunar între 2401 .5 % o folosesc fără o prelucrare prealabilă. astfel dacă în rândul celor care au un venit până la 2400 lei lunar numai 23. 62 % din respondenţi să folosească apa de la robinet pentru băut.13.6 % până la 34.6% din cei chestionaţi.3% din numărul persoanelor intervievate. Considerăm că este mare numărul celor care au apreciat aceste caracteristici cu „Nici nici”.6 % procură apă. astfel 53. cum aceasta este percepută de consumator.0 0. În ce priveşte culoare şi transparenţa. 30. 26 % din persoanele cu un venit lunar de peste 3601 lei.0 50.M. numărul celor mulţumiţi este mult mai mare. 30 % după fierbere şi 20 % după o filtrare prealabilă. Este relativ mare numărul persoanelor care pentru consumul curent se aprovizionează cu apă de la izvor sau fântână.13. de la 21. iar cei care au un venit lunar peste 3601 lei şi procură apă constituie 42 %. Din aceştia.3600 lei cca.). depinde în mare măsură de faptul. Totuşi aici foarte mult depinde de venitul lunar al familiei. cca.0 40. „Apă Canal” Cahul Deoarece aprecierea calităţii apei. 26 %. 31.7 % şi respectiv 47.3% din respondenţi sunt de acord sau acord total că acestea corespund necesităţilor.0 30. Numai 36.2% din respondenţi. ei constituie cca. respondenţilor li s-a solicitat să-şi exprime opinia în legătură cu afirmaţiile referitoare la corespunderea apei potabile după miros. Cele mai mari nemulţumiri au fost exprimate în legătură cu gustul şi mirosul apei. 25.1% sunt de acord şi acord total. 64 .Calitatea medie a apei determină cca. transparenţă şi culoare (figura 2.0 Miros Acord total Acord Gust Nici nici Transpare nţă Dezacord Dezacord total Culoare Non raspuns Figura 2. Opinia respondenţilor referitor la proprietăţile senzoriale-fiziologice ale apei potabile livrate de Î.0 20. În ce priveşte numărul celor ce procură apă. 60. gust. În urma cercetării s-a constat că filtrele de apă sunt instalate în special la persoanele cu venituri mari.

4% 10. accesibilitatea (comoditatea) amplasării ghişeelor pentru achitarea serviciilor.8% 14.14. Apa este distribuită cu suficientă presiune Consumatorii sectorului Acord total Acord Nici nici Dezacord Dezacord total Particular (case) 9. Programul de lucru cu clienţii este flexibil şi convenabil clienţilor 8.2% 14.6% 43. Astfel dacă din sectorul comunal 69.5% din respondenţi au menţionat că sunt mulţumiţi de presiunea existentă în reţea (acord total şi acord). Putem menţiona că.3% Angajaţii sunt amabili şi 7.8% 5.3% 2. Totuşi se observă o diferenţă între răspunsurile oferite de cei ce locuiesc în sectorul particular şi cei de la bloc.4% 10.6% 4.4% 10.Tabelul 2.4% „ nici nici” şi 16% sunt nesatisfăcuţi de aceasta.0% 3. Opinia respondenţilor privind calitatea deservirii 65 .12.4% 15.4% 29.1 %.2% 41. am obţinut acelaşi rezultat ca şi în cazul evaluării calităţii apei.). 21. în sectorul particular cota persoanelor satisfăcute este mai redusă şi constituie cca. jumătate din numărul persoanelor intervievate apreciază pozitiv aceşti indicatori.14.9% 0% 10% 20% Acord 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Acord total Nici nici Dezacord Dezacord total Figura 2.9% 50.7% 42. amabilitatea şi politeţa angajaţilor.12. Deoarece calitatea serviciului este determinată de mai multe componente.1% 29.5% 16.9% 3.) avem: cca.5% 14.1% 60.9% 31. flexibilitatea şi convenabilitatea programului de lucru al întreprinderii pentru clienţi.2% politicoşi Ghişeele pentru achitarea serviciiolor sunt amplasate convenabil Imaginea întreprinderii este favorabilă pe piaţă 42.8% 6. 62. dar există şi rezerve de îmbunătăţire (figura 2.6% consideră presiunea apei ca fiind suficientă.0% 18.2% comunal (apartament la bloc) 9.6% 5.2% În ce priveşte opinia respondenţilor referitor la menţinerea presiunii în reţea (tabelul 2. 52. ne-am propus să aflăm opinia respondenţilor vizavi de imaginea întreprinderii pe piaţă.8% 37.

39.0% 35.0% 0.6 % .0% 10. „Cât de frecvente sunt deconectările de la reţeaua de apă potabilă?” În ce priveşte informarea consumatorilor privind sistarea livrării apei cca. Astfel.0% 30.4 % au dat un răspuns negativ (figura 2.medie sau afişare la consumatori (figura 2.% . deconectările de la reţeaua de apă potabilă şi canalizare sunt frecvente. Mai puţin sunt informaţi consumatorii din sectorul particular. 43. 35. sunteţi informaţi despre aceasta (cu excepţia accidentelor) de către angajaţii întreprinderii?” 66 . întotde auna Sec torul partic ular (c asa) Da. numai 29.0% 25. pentru a reduce disconfortul suportat de consumatori în legătură cu sistarea livrării apei potabile este necesar ca aceştia să fie anunţati înaintea opririi cu cel puţin 48 de ore prin mass.5% din respondenţii din sectorul comunal au menţionat că sunt informaţi întotdeauna.0% 10. totuşi.Unul din obiectivele de bază ale întreprinderii este de a asigura consumatorii cu apă şi/sau canalizare 24 din 24 ore.uneori.0% 15. 39.0% 5. îna u ite nm îna u ite nm p n a la ific te a c e te c id n N m i În u a N m i în u a N sn u ut re a tii p ra c zd a e c zd a e o re z ile lu a n Sectorul particular (casa) Sectorul comunal (apartament la bloc Figura 2.15). ă tă â a d c n c ri e o e ta Înfie a z c re i.0% 30. Astfel la întrebare „Cât de frecvente sunt deconectările de la reţeaua de apă potabilă?” numai 17.16). „Dacă este sistată (întreruptă) livrarea apei.16.7 % din respondenţii din acest sector au menţionat că sunt anunţaţi întotdeauna. une ori Nu Sectorul c omunal (apartament la bloc ) Figura 2. dar.0% 45. iar 26.0% 40.2o p ri e S p m n l.0% 20.0% 1.15. 50.0% 5.0% Da.ai menţionat că nu sunt informaţi.uneori şi 20.0% 15.9% .7 % au menţionat că nu sunt deconectări.0% A v ria te lte a n Total 0.0% 20.0% 25.

cca.0% 40. 40.2% 3.0% 25.3% într-o săptămână. Dacă pentru sectorul comunal.3% 20.6% au menţionat că o sursă de informare pentru ei este postul local de televiziune.18. la întreprindere?” 67 .0% 30.17.4% de la angajaţii întreprinderii (figura 2.9% 46.0% 15.În opinia a 61 % din respondenţi cel mai frecvent află despre sistarea apei din ziarul local.0% în 2 .0% 50.3 ore până la o zi. Cahul operativitatea rezolvării problemelor legate de asigurarea cu apă şi servicii de canalizare este diferită pentru consumatorii din sectorul particular şi cel comunal.0% 10.3% din respondenţi.5% 16. pentru cei din sectorul particular problemele se soluţionează mai dificil.0% 0.4% 24. problemele sunt soluţionate repede.4% 35.0% 31. iar 20. timp de 2. 24. cât de repede aceasta a fost rezolvată după adresarea Dvs.9% sunt informaţi prin telefon şi 3.9% avizele plasate de I.7 % mai mult de o săptămână (figura 2.7% 14.M.3 ore într-o zi în 2 . 3. Prin intermediul căror mijloace întreprinderea informează consumatorii despre modificările intervenite (întreruperi. Datele sondajului relevă faptul.4% 27.).„Apă-Canal”. că în or.9% Sectorul particular (casa) Sectorul comunal (apartament la bloc) Figura 2.).0% 20.) O componentă importantă a calităţii o constituie rapiditatea soluţionării problemelor apărute la consumator. acest fapt fiind menţionat de 37. 35 % au menţionat că în 23 zile.4% 20. „În momentul când apare o problemă legată de asigurarea cu apă şi/sau servicii de canalizare. 27.3 zile într-o săptămână mai mult de o săptămână 3.0% 20.3% Figura 2.6% 5. sistări etc.0% 5.0% 30.17.0% 60.0% Ziarul local Radioul/televiziunea locala Avizurile la bloc Telefon Informarea directa de catre angajatii intreprinderii Alte variante 9.0% 0.9% 3.18.0% 10.0% 35.8% 27. 46.6% 61. 70.

35 lei. „Apă-Canal” Cahul pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare.0% 30. respondenţii au fost rugaţi să-şi exprime opinia vizavi de raportul dintre tarifele practicate şi calitatea serviciilor prestate de I. „Apă-Canal” Cahul.Rapiditatea soluţionării problemelor legate de sistarea apei în sectorul comunal.M.7% din respondenţi îl consideră mare şi foarte mare. ca mici şi foarte mici.19. indiferent au un venit lunar mic sau mai mare. numai 19% din respondenţi ar accepta această majorare. se datorează faptului că aici sunt implicate interesele unui număr mai mare de locatari domiciliaţi în apartamentele din bloc. Majoritatea covârşitoare a respondenţilor 63.. Cca. cât şi cele cu venituri mari. 33.2 % din respondenţi cred că acestea sunt medii. 21 % consideră că tarifele corespund calităţii serviciilor şi numai 8 % sunt de părerea că acestea sunt mai joase şi 4 % mult mai joase (figura 2. 66 % consideră că tarifele sunt mai mari şi mult mai mari decât calitatea serviciilor.20. Un interes aparte a constituit opinia respondenţilor vizavi de mărimea tarifelor practicate de I.5% (figura 2.). sunt tarifele pentru serviciile prestate de Î. Majoritatea respondenţilor. Nu ştiu Foarte mari 50. 47.0% Mari Foarte mici Medii Mici Apa Canalizare Figura 2.19.0% 0.) În ce priveşte majorarea tarifului existent de 5. în opinia Dvs. pentru 1 m cub de apă. . 38 % au menţionat că nu sunt dispuşi să plătească mai mult. 43.0% 20.0% 40. Numărul celor ce cred că tariful este mic şi foarte mic constituie 3.9 %. 1. cu condiţia îmbunătăţirii calităţii serviciilor. este modest constituind cca. În ce priveşte tariful pentru serviciile de canalizare. iar numărul celor ce le apreciază. la fel pentru varianta dată au ales atât persoanele cu venituri mici.Apă-Canal” Cahul” Deoarece tradiţional preţul înalt este asociat cu un nivel ridicat de calitate. „Cum. în comparaţie cu cel din casele de locuit din sectorul particular. cca.M..M.8% .mediu. 68 .3 % consideră că tarifele pentru apă sunt mari şi foarte mari.0% 10.

iar cu venituri mai mari de 3601 lei .0% 20. 40.cca.0% 15.0% 35. Serviciile trebuie sa fie prestate gratis 5% Majorat 19% Tarifele trebuie micşorate 38% Nu suntem dispuşi să plătim mai mult 38% Figura 2. 29 % din respondenţi.21. Analizând răspunsurile obţinute de la cei 19 % de 69 .0% 0. doar 5 % din respondenţi au selectat varianta dată (figura 2.0% 5.74% au optat pentru aceasta.0% 10. „Vă rugăm să apreciaţi raportul dintre tarifele(preţul) existente şi calitatea serviciilor prestate de Î. „Sunteţi de acord să se majoreze preţul cu condiţia că calitatea serviciilor se va îmbunătăţi?” Respondenţii au fost rugaţi să indice cu cât ar accepta majorarea preţului cu condiţia că calitatea serviciilor se va îmbunătăţi.20. Menţionăm că printre persoanele cu venitul lunar mai mic de 2400 lei cca.0% 30. 39 % din persoanele chestionate au ales varianta respectivă.21.M.). Numărul persoanelor care consideră că serviciile trebuie să fie prestate gratis este redus.0% Tarifele sunt Tarifele sunt Tarifele mult mai joase mai joase corespund decât calitatea decât calitatea calităţii Sector particular servicelor Tarifele sunt Tarifele sunt mult mai mari mai mari decit calitatea decât calitatea Sector comunal serviciilor serviciilor Nu ştiu Figura 2.40. „Apă-Canal”Cahul” În ce priveşte micşorarea tarifelor.0% 25.

operativitate în înlăturarea întreruperile în livrarea apei. Programul . Deservirea . fără întreruperi în perioada de noapte. Repararea instalaţiilor până la robinet.respondenţi care ar accepta majorarea tarifului. astfel nu se va plăti în plus. Instalarea contoarelor de către angajaţii întreprinderii. 3 lei. Taxe . nici complicată.să fie reduse tarifele. 70 . iar 34.să înnoiască tehnologiile de purificare a apei. filtrarea apei şi tratarea ei fără clor. să se schimbe ţevile de la domiciliul consumatorului şi canalizaţia din oraş. dar cel individual. iar plata să se stabilească nu după indicaţiile contorului comun.9% din respondenţi au menţionat că procedura de conectare la apa potabilă şi respectiv la canalizare este simplă şi foarte simplă. Lucrătorul să ia la timp datele la contor.1% nu o consideră nici simplă.livrarea apei 24/24 de ore. Analiza eşantionului după sector (particular sau bloc) n-a arătat careva mari deosebiri. Aceste sugestii şi comentarii sunt prezentate în continuare: Calitatea apei . deoarece aceste persoane locuiesc în case conectate la reţeaua de apă şi de canalizare. receptivitate şi promptitudine în soluţionarea demersurilor consumatorilor.reparaţia apeductului după un grafic care este cunoscut de consumatori. În ce priveşte accesibilitatea procedurii de conectate la apă şi servicii de canalizare 20. faptul dat este şi explicabil.să fie filtrată apa la staţiile de curăţire şi să cureţe ţevile de rugină.33% din numărul total de respondenţi.4 % (canalizare) consideră că procedura este complicată şi foarte complicată. 18.4% de respondenţi în cazul conectării la apă şi respectiv 28.5% şi respectiv 20. La sfârşitul interviului respondenţii au fost rugaţi să ofere unele sugestii şi să facă unele comentarii privind îmbunătăţirea calităţilor serviciilor prestate.crearea unei structuri de instalare a filtrelor. s-a constatat că în mediu preţul ar putea fi majorat cu cca.8% şi 20. verificarea regulată a compoziţiei apei. Noi servicii . 32. deoarece apă capătă o culoare ruginie. la fel vara să se livreze apă permanent. îndeplinirea lucrului cinstit. Dotarea tehnică . pentru pierderi Personal - atitudinea responsabilă faţă de lucru. În ce priveşte răspunsul „ Nu ştiu” acesta a fost ales în special de persoanele care locuiesc la bloc cca. Să se aplice noi tehnologii de filtrare a apei. Evitarea pauzei de masă în ghişee pentru achitarea serviciilor.

3%).- Comunicare . Serviciile de alimentare cu apă şi canalizare pot fi organizate şi gestionate în mod direct – de către o persoană publică (stat.5 m. 2. Organizarea întâlnirilor frecvente cu consumatorii şi discutarea problemelor. O problemă stringentă. dintre care: 150 de sisteme rurale. dar acest lucru nu se poate de afirmat şi pentru localităţile rurale. complică accesul populaţiei la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare supuse controlului şi monitorizării autorităţilor.4. În anul 2008.2 m.9 m. Concluzii la capitolul 2 Din cercetările capitolului 2 al tezei se desprind următoarele concluzii: Sectorul comunal trece printr-o perioadă de schimbări majore: gradul redus de echipare tehnico-edilitară.c. hidrigen sulfurat. În profil teritorial. sodiu.c. fier. În Regiunea de Sud a Moldovei în anul 2008.6 km. etc.c de apă sau 41 litri/om/zi. dar unui locuitor din Regiunea de Dezvoltare Sud i-a revenit – 6.c. la ora actuală. în Regiunea de Dezvoltare Sud o reprezintă calitatea apei. au fost amplasate 181 de sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă. În anul 2008 lungimea reţelelor de distribuţie în Regiunea de Sud a constituit 1645. Din numărul total de apeducte funcţionează 158 de sisteme (87. apă. precum şi lipsa surselor de apă în anumite zone. unui locuitor din republică i-a revenit 14.5 m. cel mai mare volum de apă furnizată la un locuitor revine raionului Basarabeasca cu 11. urmat de Taraclia cu 10. care e scăzută din cauza conţinutului ridicat de fluor. cu 141.2 m. În Regiunea de Dezvoltare Sud toate centrele raionale şi orăşele dispun de reţele de canalizare publică. comunitate. nitraţi. anual. instituţie) şi în mod indirect – de către o persoană privată (fizică sau juridică).7 km mai mult faţă de anul 2007. şi cel mai mic consum se atestă în Cantemir. Înmomentul gestiunii directe forma de organizate juridică poate fi: întreprinderea de stat sau întreprinderea municipală.c. care reprezintă 82.informarea regulată a consumatorilor privind calitatea apei livrate de întreprindere. dar lungimea reţelelor de alimentare cu apă din centrele raionale reprezintă 342. 71 .7 km.9% din numărul total al acestora şi 8 sisteme urbane. un locuitor beneficiind de 0. sulfaţi.

Întreprinderile prestatoare de servicii de alimentare cu apă şi canalizare din regiune nu sunt familiarizate cu indicatorii de performanţă. 72 . Autorităţile publice practic nu subvenţionează acestă activitate din lipsă de resurse financiare.Finanţarea serviciilor publice de aprovizionare cu apă şi canalizare se face prin preţuri şi tarife plătite de consumatori. ceea ce duce la lipsa evidenţei unor parametri importanţi în activitatea acestora.

Potrivit standardului ISO 9000. Abordarea de sistem a managementului 6. managementul calităţii [114. Implicarea personalului 4. principiile fundamentale ale sistemului de management al calităţii care trebuie să fie luate în considerare în momentul elaborării politicii calităţii operatorilor de servicii de alimentare cu apă şi canalizare sunt: 1.M. p.Harrington 3. Relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii şi utilizatorii Respectarea acestor principii vor da posibilitatea operatorilor de servicii de alimentare cu apă şi canalizare să implementeze mai operativ şi eficient sistemul integrat de management al calităţii.M. Succesul poate rezulta din implementarea şi menţinerea unui sistem de management care este proiectat pentru îmbunătăţirea continuă a performanţei luând în considerare necesităţile tuturor părţilor interesate. Îmbunătăţirea continuă 7. dar lipsa lui vă poate face să pierdeţi” H. Leadership sau implicarea directă a managementului la toate nivelurile 3. Principiile sistemului de management al calităţii în cadrul Î. În vederea asigurării unui nivel unitar al calităţii. în primul rând. 7]. Orientarea către client 2. „APĂ-CANAL” CAHUL) „Un sistem de management al calităţii nu vă garantează că veţi câştiga. Abordarea pe bază de fapte în luarea deciziilor 8. este dependentă de clienţii săi şi din acest motiv. în cadrul întreprinderii prestatoare de servii de aprovizionare cu apă şi canalizare trebuie să se stabilească nişte principii. ca şi orice altă întreprindere. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN ÎNTREPRINDERILE PRESTATOARE DE SERVICII DE APROVIZIONARE CU APĂ ŞI CANALIZARE (STUDIU DE CAZ LA Î. care vor face parte din politica calităţii.J. Abordarea procesuală 5. Orientarea către client Întreprinderea prestatoare de servicii de alimentare cu apă şi canalizare. ea trebuie să 73 . „Apă-Canal” Cahul Pentru ca o organizaţie să poată fi condusă şi să funcţioneze cu succes este necesar ca aceasta să fie coordonată şi controlată într-un mod sistematic şi transparent. Activitatea de management al unei organizaţii include printre alte categorii de management.3.1.

subiect discutat în paragraful 2. Leadership ( implicarea directă a managementului la toate nivelurile) comunale.3.M.identifice cerinţele prezente şi viitoare ale acestora. 19]. inclusiv în domeniul calităţii. Clientul devine centrul activităţilor şi proceselor unităţii furnizoare şi evaluarea satisfacerii sale relativ la serviciu şi organizaţie este elementul primordial care permite obţinerea feedback-ului şi îmbunătăţirea calităţii [63.cetăţenii. întreprinderea va putea stabilii direcţiile şi strategiile de îmbunătăţire a calităţii serviciilor prestate astfel încât să satisfacă aşteptările consumatorilor. p. precum şi colaborarea cu celelalte departamente. din capitolul II al prezentei teze. Aplicarea acestui principiu presupune: identificarea şi concretizarea tuturor aşteptărilor clienţilor operatorilor de servicii asigurarea echilibrului între modul de abordare a nevoilor clienţilor şi a celorlalte părţi evaluarea expectativelor clienţilor în vederea îmbunătăţirii rezultatelor. În acest caz. determinarea calităţii se va definitiva după investigarea necesităţilor clientului căruia i se adresează serviciul şi în funcţie de aşteptările pe care clientul le are. toate compartimentele din întreprindere trebuie să-şi îmbunătăţească permanent activitatea sa. conform rezultatelor obţinute în urma realizării chestionării clienţilor. interesate (personalul organizaţiei. societate) [72. comunitatea locală. organizaţiile bugetare şi agenţii economici. Î. Potrivit standardului ISO 9000. p. clientul este cel care beneficiază în mod direct de serviciile comunale. pentru aplicarea acestui principiu persoana din conducere trebuie: 74 .12]. Astfel. astfel asigurându-se expectativele consumatorilor. Utilizatorii serviciilor sunt clienţii direcţi . rezultă că. Conducerea ar trebui să creeze un astfel de mediu. Astfel. „Apă-Canal” Cahul divizează clienţii săi în următoarele categorii: sectorul particular sectorul comunal agenţii economici instituţii bugetare Din cele menţionate mai sus. în care personalului să poată activa eficient şi realiza obiectivele întreprinderii. Nivelul ierarhic superior al operatorilor de servicii de alimentare cu apă şi canalizare asigură echilibrul între scopul organizaţiei şi mediul intern al acesteia.

se concentreze asupra imaginii întreprinderii. să stabilească o viziune clară pentru viitorul organizaţiei. să asigure personalului resursele necesare şi libertatea de a acţiona cu responsabilitate şi să inspire. 75 . cu realizarea obiectivelor şi exercitarea sarcinilor. proprietari. să implementeze strategii pentru realizarea acestor obiective şi ţinte. în cadrul operatorului de servicii de aprovizionare cu apă şi canalizare. să stabilească obiective şi ţinte îndrăzneţe. să încurajeze şi să recunoască contribuţiile personalului. să înţeleagă şi să răspundă la schimbările din mediul extern. să instruiască şi să îndrume personalul. competenţelor şi responsabilităţilor atribuite în cadrul organizaţiei. Exercitarea motivaţiei.- să fie proactivă şi să conducă prin exemplu propriu. precum şi împărtăşirea acestora între echipele şi grupele de lucru. tehnicieni şi personal administrativ) sunt „punctul vulnerabil” al operatorului de servicii comunale. pună în valoare competenţele. să educe. identifice şi dezvolte spiritul creativ al personalului pentru obţinerea unor obiective mai performante ale organizaţiei. 14]. comunităţi locale şi societatea în ansamblu. inclusiv clienţi. să promoveze o comunicare deschisă şi onestă. presupune corelarea necesităţilor. să construiască încrederea şi să elimine teama. depisteze căile şi direcţiile de îmbunătăţire. furnizori. În vederea aplicării acestui principiu prestatorul de servicii comunale trebuie să: se orienteze către expectativele consumatorilor. p. precum şi calitatea serviciilor finale – servicii de aprovizionare cu apă potabilă şi evacuarea apelor uzate. Salariaţii (ingineri. să ia în considerare nevoile tuturor părţilor interesate. Implicarea personalului personal. aspiraţiilor şi interesul personalului din cadrul organizaţiei. De aptitudinile şi abilităţile lor depinde calitatea activităţii întreprinderii. să stabilească valorile comune şi modelele de etică la toate nivelurile organizaţiei. cunoştinţele şi experienţa colaboratorilor [72. răspundere.

care presupune. abordarea algoritmică la proiectarea sistemului calităţii ca totalitatea interconexiunilor proceselor. 20].Abordarea procesuală (bazată pe proces) Conform standardului ISO 9000. determină împuternicirile. determină consumatorii fiecărui proces. şi odată intrate în întreprindere ele sunt supuse prelucrării. de asemenea este privită ca un proces. altor părţi interesate cu privire la procesele respective procesele respective. vor constitui direct elementele de intrare pentru următorul proces. Activitatea întreprinderii ce prestează servicii de apă şi canalizare. ce se determină şi se măsoară exact. identifică necesităţile lor.1. identificarea interferenţelor proceselor cu entităţile funcţionale ale întreprinderii. p. a consecinţelor şi impactului proceselor asupra clienţilor şi stabilirea clară a responsabilităţilor şi autorităţii privind managementul proceselor. identificarea şi evaluarea datelor de intrare şi de ieşire ale proceselor.). drepturile şi responsabilităţile pentru dirijarea procesului. studiază nivelul de stabileşte interdependenţa între procesul respectiv şi celelalte procese ale întreprinderii. elementele de ieşire dintrun proces. deoarece apa – ca materie primă – este preluată din natură. orice activitate sau ansamblu de activităţi care utilizează resurse pentru a transforma elementele de intrare în elemente de ieşire poate fi considerată un proces. 76 . în primul rând. apoi transferate consumatorilor (figura A 7. identificarea clienţilor interni şi externi ai proceselor şi altor părţi interesate cu privire la integrarea proceselor în cadrul întreprinderii. p. Deci fiecare proces este privit ca un sistem care: are intrări şi rezultate ale procesului. în momentul proiectării se va lua seama la: succesiunea etapelor măsurile de ţinere sub control satisfacere a lor. materialele sunt procurate de la furnizori. Aplicarea acestui principiu presupune [72. evaluarea riscurilor posibile. Pentru ca organizaţiile să funcţioneze eficace. 15]: definirea proceselor pentru obţinerea rezultatului dorit. Versiunea din anul 2000 are o viziune completamente nouă faţă de sistem. la proiectarea procesului stabileşte necesităţile lui în resurse [95. Adesea. trebuie să identifice şi să gestioneze numeroase procese corelate şi care interacţionează între ele.

în cadrul întreprinderii de servicii comunale contribuie la eficacitatea şi eficienţa acesteia [114. O astfel de abordare este aplicabilă de asemenea pentru menţinerea şi îmbunătăţirea unui sistem existent de management al calităţii. documentaţia. metodele. p. Un sistem de management al calităţii poate furniza cadrul pentru îmbunătăţirea continuă pentru a mări probabilitatea de creştere a satisfacţiei clientului şi pentru creşterea satisfacţiei altor părţi interesate. Aceasta poate să conducă la creşterea satisfacţiei clienţilor şi a altor parţi interesate şi la succesul organizaţiei [114. 10]. p. înţelegerea şi conducerea proceselor corelate ca un sistem. Acest principiu presupune: tratarea întreprinderii prestatoare de servicii de aprovizionare cu apă şi canalizare ca un identificarea proceselor. informaţiile. astfel încât corectarea neconformităţilor să treacă în anticiparea lor. să definească procesele care contribuie la realizarea unui produs acceptabil pentru client şi să ţină aceste procese sub control. realizării obiectivelor prestabilite. O organizaţie care adoptă modul de abordare de mai sus generează încredere în capabilitatea proceselor sale şi în calitatea produselor sale şi asigură o bază pentru îmbunătăţirea continuă. p. Abordarea sistemului de management al calităţii încurajează organizaţia să analizeze cerinţele clientului. materialele şi alte resurse Abordarea de sistem a managementului necesare pentru obţinerea rezultatelor dorite. 8]. Unul dintre obiectivele şi principiile de bază a operatorului de servicii comunale trebuie să fie îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor acordate. în vederea evaluarea permanentă a managementului cu scopul îmbunătăţirii continue a proceselor. Potrivit autorilor „Ghidului pentru implementarea unui sistem de management al calităţii în cadrul instituţiilor de învăţământ superior” aplicarea acestui principiu presupune [72.- nevoile de instruire a personalului echipamentele. 17] : 77 . Acest sistem furnizează încredere organizaţiei şi clienţilor săi că este capabilă să furnizeze produse care îndeplinesc în mod consecvent cerinţele. Îmbunătăţirea continuă sistem deschis. care fac parte din structura sistemului de procese. Este foarte important ca întreprinderea să conştientizeze faptul că activitatea ei este un sistem şi că sistemele de management ale calităţii pot ajuta organizaţia la creşterea satisfacţiei clientului. Identificarea.

priveşte îmbunătăţirea continuă a proceselor. definească obiectivul decizional şi a mijloacelor de realizare a acesteia. respectiv celui prevăzut în standarde sau specificaţii. pentru a asigura satisfacerea mai bună a nevoilor clienţilor. în condiţii de eficienţă. se referă la activităţile desfăşurate în fiecare dintre etapele procesului de producere a apei şi furnizarea acesteia. obţinerea unui nivel al calităţii. aceasta reprezentând o preocupare constantă pentru evaluarea periodică a criteriilor de excelenţă stabilite pentru a identifica zonele în care îmbunătăţirea continuă a eficacităţii şi eficienţei tuturor proceselor întreprinderii. superior celui planificat. ţinere sub control şi de asigurare a calităţii. promovarea activităţii bazate pe prevenire. decidentul trebuie să: se documenteze în vederea formulării deciziei. În vederea obţinerii unor decizii bune. punctul 3 din prezenta teză).- aplicarea conceptelor de bază ale îmbunătăţirii continue pentru a asigura îmbunătăţiri îmbunătăţirea continuă a proceselor. Abordarea pe bază de fapte în luarea deciziilor Deciziile luate de către conducere şi celelalte nivele ierarhice ale întreprinderii prestatoare de servicii comunale. trebuie operate îmbunătăţiri în perspectivă. cu atât va creşte şi calitatea deciziei luate. trebuie să se bazeze pe analiza datelor şi informaţiilor. adică adoptarea unei decizii presupune un proces complex de culegere a unui volum mare de informaţii. fiecare persoană din cadrul întreprinderii prestatoare de servicii comunale. antrenare. prin urmare. De asemenea o decizie trebuie să întrunească şi cerinţele de raţionalitate: 78 . utilizarea metodei specifice îmbunătăţirii continue: ciclul PEVA sau PDCA ( subiect stabilirea obiectivelor referitoare la îmbunătăţire şi a măsurilor necesare pentru realizarea recunoaşterea rezultatelor obţinute şi motivarea personalului întreprinderii în ceea ce Îmbunătăţirea continuă. Realizarea unui asemenea deziderat este condiţionată de desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor de planificare. în cadrul întreprinderii de servicii de aprovizionare cu apă şi substanţiale. Finalitatea activităţilor de îmbunătăţire o reprezintă. organizare. cu cât acest proces este mai riguros şi mai detaliat. selecteze şi analizeze informaţiile culese. formuleze şi analizeze alternativele decizionale. abordat în capitolul I. canalizare. în vederea îmbunătăţirii performanţelor tuturor proceselor şi rezultatelor acestor procese. acestora.

adică să se încadreze în perioada optimă de elaborare şi operaţionalizare. în cadrul întreprinderilor prestatoare de servicii de aprovizionare cu apă şi canalizare din Republica Moldova. Metodologia implementării Sistemului Integrat de Management Calitate – Mediu şi Siguranţa Alimentului în întreprinderile prestatoare de servicii de alimentare cu apă şi canalizare La ora actuală. 3. de produsele pe care le furnizează. − să stabilească un sistem informaţional reciproc avantajos cu furnizorii. 79 . − Să fie legală şi oportună. Proiectarea şi implementarea unui astfel de sistem este influenţată de necesităţi diferite. − Să fie completă. − Sa fie împuternicită. Respectarea acestor principii va permite operatorului de servicii implementare cu succes a unui sau altuia standard sau sistem de management al calităţii. de obiective specifice. sulfat aluminiu) Furnizori de combustibili Furnizori de energie electrică. − Să aibă un caracter realist.− Să fie fundamentată ştiinţific. − Să fie clară. Pentru ca întreprinderea să realizeze acest principiu ea trebuie: − să-şi identifice principalii furnizori şi materialele livrate de aceştia. − să stabilească sistemul de management al calităţii care să fie utilizat de furnizori. concisă şi necontradictorie. adoptarea unui sistem integrat de management al calităţiimediu şi securitatea alimentului ar reprezenta o decizie strategică a top managerilor. adică să fie integrată în ansamblul deciziilor adoptate anterior. − să definească expectativele organizaţiei şi a furnizorilor. Relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii şi utilizatorii Prestatorul de servicii de aprovizionare cu apă şi canalizare se află în relaţii cu următorii eventuali furnizori: Furnizori de materii prime şi materiale (clor lichid. 2. de procesele utilizate şi de mărimea şi structura organizaţiei.

propunem implementarea în întreprinderea analizată a sistemului integrat de management: Calitate . Elementele componente ale Sistemului Integrat de Management Calitate Mediu . 14001. Din cele menţionate mai sus rezultă.M.Siguranţa alimentară pentru operatorii de servicii de apă şi canalizare Sursa: elaborat de autor Pentru implementarea Sistemului Integrat de Management Calitate-Mediu-Siguranţa Alimentară. un sistem de management şi acest lucru le permite sporirea încrederii clienţilor în capacitatea firmei de a livra consumatorilor în mod constant un produs sigur şi de calitate.1.1. că sistemul de management al calităţii în întreprinderile prestatoare de servicii comunale este un instrument de lucru al managerilor. din rezultatele obţinute de pe urma chestionării şi din specificul activităţii întreprinderilor prestatoare de servicii de alimentare cu apă şi canalizare. În figura 3. ar servi: Compania „Apa Braşov” şi Societatea Comercială . În dependenţă de rezultatele primite se stabilesc direcţiile 80 .Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa SA”. sunt prezentate componentele sistemului integrat de management. ambele fiind din România. de el ţin cont în organizarea activităţii. 22000 şi specificul întreprinderilor prestatoare de servicii comunale.În practica internaţională acest sistem este implementat cu succes sau cel puţin. propus pentru Î.Siguranţa alimentară. judeţul Dâmboviţa. în întreprinderile prestatoare de servicii de aprovizionare cu apă şi canalizare. Aceste întreprinderi au implementat. În cadrul acestei etape se realizează un studiu cu privire la poziţia şi pregătirea întreprinderii faţă de implementarea sistemului integrat.M. cu succes.. şi cu precădere în cadrul Î.Siguranţa Alimentară ISO 9001: 2005 ISO 14001: 2004 ISO 22000:2005 Figura 3. ceea ce nu putem afirma pentru managerii autohtoni.Mediu . trebuie de parcurs mai multe etape (tabelul 3. „Apă-Canal” din oraşul Cahul: Sistemul Integrat de Management Calitate – Mediu . Un exemplu elocvent pentru întreprinderile din Republica Moldova.). . Etapa 1: Analiza – diagnostic a organizaţiei şi a sistemului existent – presupune examinarea situaţiei la zi şi evaluarea acesteia în conformitate cu prevederile standardelor ISO: 9001.1. Conducerea companiilor este preocupată de calitatea serviciilor pe care le furnizează şi politica întreprinderii lor este orientată către client.Apă-Canal” Cahul. din municipiul Târgovişte.. Reieşind din analiza şi calculele indicatorilor de performanţă.

Rezultatele evaluării situaţiei iniţiale pot servi drept bază pentru elaborarea măsurilor şi stabilirea direcţiilor de implementare a SIMC. Etapele de implementare ale Sistemului Integrat de Management al Calităţii Etapele standard: Etapa 1: Etapa 2: Etapa 3: Etapa 4: Analiza – diagnostic a organizaţiei şi a sistemului existent Instruirea conducerii / echipei de proiect Stabilirea politicii şi obiectivelor Elaborarea documentaţiei elaborarea structurii organizatorice descrierea proceselor diagrame flux identificarea cerinţelor legale identificarea şi analiza pericolelor pentru siguranţa alimentului identificarea şi evaluarea aspectelor de mediu stabilirea punctelor critice de control planul HACCP programul de management de mediu proceduri de sistem proceduri operaţionale / instrucţiuni de lucru/ formulare manualul sistemului Instruirea proprietarilor de proces / şefi departamente Implementarea operaţională a sistemului Verificarea şi validarea sistemului Audit intern Selectarea organismului de certificare Acordarea de asistenţă pe durata procesului de certificare Acordarea de asistenţă post – certificare x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Sursa: elaborat de autor ISO 9001 x x x ISO 22000 x x x ISO 14001 x x x Durata orientativă 3 luni 4 luni 1 lună 10 luni x x Etapa 5: Etapa 6: Etapa 7: Etapa 8: Etapa 9: Etapa 10: Etapa 11: 2 luni 24 luni 2 luni 1 lună 1 lună 81 . adecvat întreprinderilor prestatoare de servicii comunale.1. Tabelul 3.prioritare şi măsurile necesare pentru obţinerea nivelului optim al calităţii sistemului de management. În scopul obţinerii unor rezultate veridice se propune ca evaluarea situaţiei iniţiale a întreprinderii în raport cu prevederile standardului să fie efectuată de către o echipă de consultanţi specializaţi şi competenţi în domeniu.

Şeful de echipă poate conlucra c-un specialist sau consultant. şi tabelul A 9. din afară. În componenţa echipei trebuie să fie incluşi specialişti multidisciplinari şi un specialist din managementul executiv. Pentru parcurgerea acestei etape. să elaboreze politica şi să stabilească obiectivele calităţii (tabelul A 8. să fie informaţi cu interacţiunile organizaţiei cu mediul înconjurător şi riscurile să fie implicaţi în procesul de producţie a apei. echipamentului. Echipa trebuie să fie constituită din specialişti/experţi care deţin cunoştinţe adecvate privind sistemul de management. Un specialist din cadrul echipei de lucru poate cumula câteva funcţii. interacţiunile cu mediul.Etapa 2: Instruirea conducerii / echipei de proiect. producerea/fabricarea acestuia. întreprinderea trebuie să conştientizeze faptul că. depozitarea. precum şi produsul luat în consideraţie. să instruiască echipa. care îi va ajuta să soluţioneze dificultăţile. Această persoană trebuie să fie bine instruită în domeniul celor trei standarde. Echipa de lucru trebuie să fie condusă de un şef de echipă.1. care va asigura finanţarea sistemului integrat de management. să conducă elaborarea şi implementarea sistemului integrat de management al calităţii. distribuirea. implementarea unui sistem integrat de management al calităţii presupune implicarea întregului personal din întreprindere. Etapa 3: Stabilirea politicii şi obiectivelor. În cazul în care echipa de lucru nu are experienţă îndeajuns. inclusiv analiza riscurilor. să deţină experienţă şi cunoştinţe cu privire la procesele de prelucrare şi funcţionare a alţi specialişti care cunosc domeniul microbiologic. privind implementarea sistemului integrat de management. 82 . consumatorii şi riscurile potenţiale asociate acestuia.1). Personalul din cadrul echipei de lucru trebuie să fie specialişti multidisciplinari: să cunoască procesele de management din cadrul întreprinderii. în cazul în care la dispoziţia lui este pusă informaţia necesară pentru implementare. 11]: să instruiască şeful echipei. ea trebuie să fie asistată de către specialişti calificaţi sau experţi. scopul căruia va fi [33. p. controlul şi determinarea punctelor critice de control. În această etapă managerul calităţii trebuie potenţiale. Din cadrul personalului trebuie de desemnat o echipă de lucru.

Identificarea aspectelor de mediu rezultate din activităţile/serviciile întreprinderii în vederea determinării impactului semnificativ asupra mediului. p. . .M. Directorul Î..un ansamblu de principii.Deservirea în condiţii optime a populaţiei şi agenţilor economici.. . Politica şi obiectivele sunt comunicate în cadrul companiei.Reducerea consumurilor de resurse naturale.scopurile şi direcţiile generale ale organizaţiei în domeniul calităţii.Sporirea încrederii clienţilor şi salariaţilor în capacitatea Î. indicaţii elaborate în scris de conducerea întreprinderii” [55. măsuri prevederi. „Apă-Canal” Cahul se angajează pentru îmbunătăţirea continuă a sistemului integrat de management calitate – mediu . În domeniul mediului: . sunt înţelese şi aplicate de către toţi salariaţii. p. .M. . Politica în Domeniul Calităţii-Mediului-Siguranţei Alimentare a Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” Cahul Top managementul Î.Prevenirea neconformităţilor în toate zonele de activitate şi reducerea reclamaţiilor. În cazul nostru. 11].siguranţa alimentului prin atingere obiectivelor propuse în următoarele domenii: În domeniul calităţii: . . .. declarată oficial de către conducerea organizaţiei” [114. Politica în domeniul calitate-mediu.Apă-Canal” Cahul __________________ Sursa: elaborat de autor 83 .Creşterea transparenţei comunicării în relaţiile cu autorităţile de mediu. . 57]. managerul de calitate trebuie să stabilească trei tipuri de politici: politica de calitate politica de mediu politica de securitate alimentară Politica de calitate reprezintă .Evaluarea permanentă a calităţii prin intermediul indicatorilor de performanţă prestabiliţi . care să permită evaluarea performanţei de mediu.Evaluarea permanentă a performanţelor de mediu.Reducerea evacuărilor poluante în mediu.Îmbunătăţirea continuă a calităţii apei şi calităţii proceselor. Politica întreprinderii în domeniul calităţii are forma unui document sintetic.Asigurarea unui sistem de organizare. cuprinzând: politica principală şi subpolitici.1. În domeniul securităţii alimentare: Identificarea preventivă şi controlul pericolelor şi riscurilor care pot afecta sănătatea şi securitatea ocupaţională a salariaţilor şi părţilor interesate.M „Apă-Canal” de a livra în mod regulat un produs de calitate pentru consumatori. Caseta 3. .Satisfacerea necesităţilor populaţiei. . administraţia publică locala şi mass-media.siguranţa alimentului este disponibilă publicului.În opinia lui Juran politica reprezintă .

Este important ca toţi angajaţii să fie familiarizaţi cu obiectivele şi politica SIMC. proceduri operaţionale / instrucţiuni de lucru / formulare. identificarea cerinţelor legale. propunem un model de politică în domeniul calităţii pentru operatorii de servicii de alimentare cu apă şi canalizare (caseta 3. 57]. sau când se recunoaşte nevoia unei schimbări ori se clarifică viziunea asupra viitorului. Existenţa unei asemenea documentaţii duce la : Această realizarea unor produse mai calitative. p.2 „Cerinţe generale faţă de documentaţie”: „documentaţia Sistemului de Management al Calităţii include declaraţia documentată despre politica şi obiectivele în domeniul calităţii. planul HACCP. manualul calităţii. Politica de mediu reprezintă „intenţiile şi principiile referitoare la performanţa globală de mediu a unei organizaţii. p. punctul 4. documente pentru asigurarea planificării. pe care aceasta le declară” [71. Prevederile standardelor din familia ISO acordă o importanţă deosebită elaborării documentaţiei corespunzătoare privind sistemul calităţii. pentru prestatorul de servii comunale: − va determina conducerea întreprinderii să-şi definească clar concepţia privind calitatea. programul de management de mediu. − va oferi un sistem de referinţă în managementul calităţii. În acest context. stabilirea punctelor critice de control. proceduri de sistem. producerii şi controlului”. Elaborarea structurii organizatorice 84 .) Politica în domeniul calităţii trebuie revizuită anual. diagrame flux.1. manualul sistemului. Conform capitolul 4 al standardului ISO 9001:2000. de către conducerea întreprinderii. proceduri şi înregistrări prevăzute de standard. identificarea şi analiza pericolelor pentru siguranţa alimentului. − va înlesni efectuarea unor analize comparative între rezultatele activităţii practice şi principiile de politică [55. Etapa 4: Elaborarea documentaţiei. 452]. descrierea proceselor. prin principii consimţite şi nu prin presiuni de ordin conjunctural. identificarea şi evaluarea aspectelor de mediu.Stabilirea politicii de calitate reprezintă importante avantaje. evaluarea sistemului calităţii îmbunătăţirea continuă a proceselor întreprinderii etapă presupune parcurgerea următorilor paşi: elaborarea structurii organizatorice.

De suport – presupun efectuarea proceselor auxiliare ( mentenanţă. controlul mediului de lucru. care duc la transformarea acestora şi obţinându-se elemente de ieşire. ar trebuie să fie directorul. În acest sens.1. şi tabelul A 13. auditul intern etc. se propune clasificarea tuturor proceselor întreprinderii prestatoare de servicii de alimentare cu apă şi canalizare în trei grupe: Strategice – presupun implementarea şi menţinerea în bună funcţionare a SIMC-ului în cadrul întreprinderii (se referă la cerinţele capitolului V al standardului ISO 9001:2008). Ea trebuie să cuprindă toate etapele de producere a apei potabile. Aplicarea unui sistem de procese în cadrul unei organizaţii. 62]. Descrierea proceselor Pentru ca o organizaţie să funcţioneze eficace aceasta trebuie să identifice şi să conducă numeroase activităţi corelate. implementarea şi menţinerea sistemului de management al calităţii.În momentul în care întreprinderea hotărăşte implementarea unui sistem de management. elementele de intrare în procesul următor. În acest sens propunem modificarea structurii organizatorice existente şi introducerea departamentului de calitate cu subdiviziunile sale (tabelul A 13. În cadrul întreprinderii intră multiple tipuri de resurse. împreună cu identificarea şi interacţiunile acestor procese.). Un avantaj al abordării bazate pe proces este controlul permanent pe care aceasta îl asigură. cât şi asupra combinării şi interacţiunii acestora [115. Diagramele flux Diagrama flux a procesului de producere a apei (figura A 10. trebuie să fie analizate succesiv şi prezentate într-o diagramă detaliată a procesului de producere împreuna cu informaţia tehnică relevantă.). trebuie luate în considerare prevederile standardului: • desemnarea reprezentantului managementului care. trebuie să fie elaborat de către specialiştii echipei de lucru. automat trebuie făcute modificări în structura organizatorică a întreprinderii. Adesea elementele de ieşire dintr-un proces constituie. • desemnarea managerului calităţii. documentarea. 8]. care va fi responsabil de elaborarea. 85 . precum şi conducerea lor. toate etapele implicate în proces.). evaluarea personalului. atât asupra legăturii dintre procesele individuale în cadrul sistemului de procese. ( se referă la cerinţele capitolelor VI şi VIII ale standardului ISO 9001:2008) [34. verificare şi control. p. p.2. Indiferent de diagrama elaborată. Operaţionale – implică efectuarea proceselor referitoare la ciclul de viaţă al produsului (se referă la cerinţele capitolului VII al standardului ISO 9001:2008). în mod direct.1. În acest context. poate fi considerată “abordare bazată pe proces”.

M.. poate duce la obţinerea unei liste de pericole potenţiale.M. Etapa de analiză a pericolelor poate fi divizată în: Identificarea pericolelor/riscurilor Analiza pericolelor/riscurilor. Orice abatere constatată trebuie să fie urmată de modificarea diagramei flux.M.M. „Apă-Canal” Cahul au fost identificate următoarele cerinţe legale de mediu: Asigurarea sistemelor proprii de supraveghere a instalaţiilor şi proceselor tehnologice. echipa de lucru. Identificarea cerinţelor legale Implementarea SIMC în cadrul Î. Pe baza datelor anterioare şi diagramei flux. Astfel pentru Î. Analiza fiecărei etape.Diagrama flux trebuie să fie verificată pe teren pe parcursul tuturor etapelor pentru a confirma că toate etapele sunt incluse în diagramă.Apă-Canal” Cahul să identifice toate cerinţele legale de mediu. Confirmarea diagramei flux trebuie să fie efectuată de către o persoană sau persoane care posedă cunoştinţe suficiente privind operaţiunile de prelucrare. cele mai frecvente pericole sunt pericolele biologice şi cele chimice. Pericolele biologice sunt reprezentate de microorganisme vii care pot face produsele alimentare nesigure pentru consum... care sunt eliberate de organele pentru protecţia evitării riscurilor tehnologice şi eliberărilor accidentale.Analiza pericolelor”. Identificarea şi analiza pericolelor pentru siguranţa alimentului Principiul unu al HACCP este . virale şi parazitologice. Pe parcursul desfăşurării etapei date. Toate riscurile potenţial semnificative trebuie să fie examinate.Apă-Canal” Cahul prevede respectarea prevederilor legale. În cazul Î.Brainstorming” sau „Panelul de experţi”. din cadrul Î. echipa de lucru nu trebuie să se limiteze doar la probabilitatea de apariţie a riscului sau potenţialul acestuia de a cauza maladii. Acest principiu constă în efectuarea analizei riscurilor. Asigurarea sistemelor proprii de analiză şi control al poluanţilor. Identificarea pericolelor biologice la procesele de producere care sunt luate în 86 . Pentru identificarea pericolelor. şi pentru a modifica diagrama dacă este necesar. cât şi durata de procesare. vor fi anticipate pericolele care pot apărea în timpul procesului de producţie.. precum şi identificarea pericolelor fiecărei etape. poate utiliza metoda .M. De aceea este important ca Î... în vederea prevenirii şi Posedarea de autorizaţii de mediu. „Apă Canal” Cahul. . posibile la fiecare etapa a procesului. mediului.. Pericolele biologice pot fi: bacteriene.Apă-Canal” Cahul.

p. produselor sau serviciilor unei organizaţii.Apă-Canal” Cahul trebuie să stabilească şi să menţină o procedură de identificare a aspectelor de mediu.2007 cu privire la instituirea sistemului informaţional automatizat „ Registrul de stat al apelor minerale naturale. Tot în această etapă. Pericolele chimice pot fi rezultatul unui fenomen care are loc în mod natural în produsele alimentare sau care poate să apară în timpul prelucrării produselor.2. în Republica Moldova se aplică Hotărârea Guvernului Nr. cu prevederile standardului ISO 14001.1. A doua treaptă în realizarea analizei riscurilor constă în identificarea măsurilor preventive care ar putea fi utilizate pentru monitorizarea fiecărui risc în parte. care stipulează concentraţia parametrilor microbiologici (tabelul 3.2). susceptibil de a interacţiona cu mediul [71. admişi sunt prezentaţi în tabelul A 11.. echipa lucru trebuie să documenteze analiza riscurilor şi deciziile luate. unii dintre cei mai importanţi agenţi patogeni asociaţi cu apa potabilă sunt bacteriile patogene care includ: Escherichia coli şi Enterococi (Streptococi fecali). Tabelul 3.1. În această etapă pot fi utilizate diferite forme de monitorizare a pericolelor asociate apei potabile. 934 din 15. Parametrii microbiologici Parametru Escherichia coli (E. Identificarea şi evaluarea aspectelor de mediu Prin aspect de mediu se înţelege orice element al activităţilor. p. Literatura de specialitate propune câteva fişe de analiză a riscurilor care pot fi modificate în dependenţă de necesităţi. În conformitate. În prezent.. Î. p. care necesită toată experienţa pe care o poate oferi echipa de lucru [33. O modalitate eficientă pentru documentarea deciziilor în timpul analizei riscurilor este utilizarea unei fişe de analiză a riscurilor. astfel pentru apa potabilă putem utiliza fişa pentru analiza pericolelor prezentată în tabelul A 12. 15-16].08. astfel încât să le 87 . 15].M. coli) Enterococi (Streptococi fecali) Valoarea admisă (număr / 100ml) 0 0 Sursa: [6] Din tabelul de mai sus rezultă faptul că. Substanţele chimice dăunătoare sunt asociate cu unele boli cauzate de produsele alimentare sau alte boli cronice [33. parametrii chimici. Potrivit aceleiaşi Hotărâri de Guvern. 453].consideraţie este o sarcină dificilă şi importantă. potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”.

investigaţiile privind accidentele survenite au fost luate în considerare [71. în cadrul căreia pot fi efectuate diferite măsurători şi inspecţii de mediu.Apă-Canal” Cahul se recomandă să se efectueze o analiză preliminară. pH-ul.. Fiecare măsură de control cu referire la un punct critic de control trebuie să fie însoţită de o specificaţie a limitelor critice: temperatură. examinarea procedurilor şi a practicilor organizaţiei referitoare la mediu.M. În timpul desfăşurării procesului identificării aspectelor de mediu. evaluarea măsurii în care.poată ţine sub control. în scopul de a le determina pe acelea care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului. gestionarea deşeurilor. p.Apă-Canal” Cahul pot fi identificate ţinând seama de elementele de intrare şi de ieşire ale tuturor proceselor sale. trebuie identificate acţiuni preventive. În 88 .. 453]. se recomandă să se ţină seama de următorii factori: emisiile în aer. în cadrul Î. Procesul de identificare şi evaluare Sursa: Olaru M. . [71. p.ApăCanal” Cahul. Criteriile de identificare a aspectelor de mediu semnificative sunt încadrarea în prevederile legale şi evaluarea consecinţelor. . contaminarea solului. . conţinutul de clor. În cazul Î. constă în identificarea punctelor critice de control ale procesului. utilizarea resurselor naturale şi alte aspecte locale de mediu. identificarea aspectelor de mediu semnificative. impactul asupra colectivităţilor. eliminările în apă. 455] Informaţiile cu privire la aceste aspecte trebuie ţinute la zi.M. Stabilirea punctelor critice de control Următorul pas. etc. Pentru fiecare risc identificat privind siguranţa apei potabile care poate apărea.M. Aspectele de mediu ale Î. trebuie urmărite următoarele elemente: inventarierea reglementărilor aplicabile..2. Pentru identificarea şi evaluarea impactului de mediu se recomandă parcurgerea Selecţionarea etape: următoarelor unei categorii de activităţi/produse/ servicii Identificarea aspectelor de mediu ale activităţi/produse/ servicii Stabilirea tipurilor de impact asupra mediului pentru aspectele identificate Evaluarea factorilor de risc privind impactul asociat fiecărui aspect de mediu Figura 3. În momentul elaborării analizei. În această etapă se utilizează pe larg controlul pentru a preveni sau elimina un pericol ce poate fi redus la un nivel acceptabil. Aceste acţiuni trebuie aplicate în cadrul procesului de producţie. la momentul potrivit. durata de tratare.

Etapa 10: Elaborarea acţiunilor corective. Unele din aceste etape au fost descrise anterior. 10]. analiza tehnologiilor posibile de aplicat pentru realizarea îmbunătăţirilor vizate. care va conţine următoarele etape: Etapa 1: Desemnarea echipei HACCP Etapa 2: Descrierea produsului. Planul HACCP În scopul elaborării unui sistem HACCP. p. iar unele vor fi tratate în continuare. Etapele planului HACCP Sursa: adaptat de autor după Cumpanici A. care să cuprindă următoarele elemente: rezultatele aşteptate în ceea ce priveşte performanţa de mediu a organizaţiei. metoda de procesare si distributie Etapa 3: Descrierea utilizării intenţionate Etapa 4: Elaborarea diagramelor proceselor de producere Etapa 5: Verificarea diagramelor proceselor de producere pe teren Etapa 6: Analiza pericolelor. Figura 3. echipa de lucru va întocmi un plan. prezentarea detaliată a îmbunătăţirilor preconizate privind aceste performanţe.Apă-Canal” Cahul. poate fi necesar stabilirea câtorva niveluri riguroase pentru a asigura respectarea limitelor critice.. Etapa 8: Stabilirea limitelor critice. Etapa 7: Determinarea punctelor critice de control. [33.unele cazuri. Etapa 12: Elaborarea documentaţiei şi păstrarea înregistrarilor.M. Etapa 9: Elaborarea procedurilor de monitorizare. Etapa 11: Elaborarea procedurilor de verificare. pentru a reduce depăşirea limitelor critice ale unui risc din cauza variaţiilor procesului. este necesar să se stabilească responsabilităţile şi competenţele şi se recomandă elaborarea unui plan strategic referitor la mediu. Programul de management de mediu Pentru realizarea obiectivelor referitoare la mediu. în cadrul Î. .3. 89 .

În cadrul standardelor familiei ISO. • mijloacele şi termenele de realizare a obiectivelor. echipamente. elementele sistemului calităţii. Ce trebuie făcut şi de către cine. 230]. Cum trebuie activitatea specificată şi ţinută sub control [71. Concluziile acestor evaluări periodice vor fi luate în considerare în cadrul analizei anuale a programului. în detaliu. Proceduri de sistem Procedura reprezintă modalitatea specifică de desfăşurare a unei activităţi [113. pentru reconsiderarea priorităţilor. cum trebuie procedat. p. În general. 460]. care definesc. Planul strategic de mediu trebuie corelat cu celelalte planuri. Operaţionalizarea planului strategic de mediu se realizează prin programe de management de mediu. p. Ea este prezentată în scris.- evaluarea implicaţiilor posibile ale factorilor interni şi externi asupra îmbunătăţirilor respective [71. Programul trebuie să conţină modalităţile şi termenele precise pentru evaluarea progreselor înregistrate în realizarea obiectivelor referitoare la mediu. pentru fiecare unitate funcţională şi la fiecare nivel al organizaţiei. Procedura se referă la: activităţi individuale. 5]. astfel încât toate să fie integrate în logica politicii generale a organizaţiei. documente trebuie utilizate. efectuează şi activităţile întreprinderii. unde. 90 . responsabilităţile şi resursele implicate. În conformitate cu prevederile standardului ISO 14001. în funcţie de evoluţia factorilor interni şi externi ai organizaţiei. Aceste programe reprezintă nişte planuri de acţiune pe termen scurt. Când. Aceasta descrie obiectivele şi modul de desfăşurare a diferitor activităţi cu referire la calitate. precum responsabilităţile şi relaţiile dintre persoanele care coordonează. documentaţia de bază utilizată în timpul implementării unui sistem de management al calităţii este reprezentată prin procedura sistemului calităţii. precizând etapele. cum vor fi realizate obiectivele referitoare la mediu. programul de management de mediu trebuie să cuprindă: • responsabilităţile privind realizarea obiectivelor de mediu. procedura documentată este compusă din următoarele elemente: Scopul şi domeniul de aplicare a procedurii. Ce fel de materiale. p. de aceea mai poartă numele de procedură scrisă sau documentată. activităţi grupate pe domenii.

5. trebuie să corespundă nivelului de complexitate a activităţilor.3. p.4. eliminându-se Examinarea proiectului de procedură de către echipa de redactare a documentelor fişelor distribuite lucrătorilor implicaţi în activităţile respective. 91 . 354-355]: Descrierea fiecărei activităţi din cadrul compartimentului în cauză. Acţiuni preventive. Aceste documente au rolul de a prezenta modul cum trebuie să se desfăşoare o anumită activitate la un anumit loc de muncă. în raport cu cerinţele referenţialului stabilit. proiectul fiind retrimis celor care l-au elaborat. Detalierea procedurilor.2. este oportun de menţionat faptul că standardul ISO 9001 prevede elaborarea obligatorie a şase proceduri documentate: 4. p. disfuncţionalităţile identificate. 8. la nivelul locurilor de muncă. Informaţiile şi îndrumările. 8.Totodată. încât să permită ţinerea sub control a tuturor acestor activităţi [119. Auditul intern. Ele trebuie astfel elaborate şi administrate.5. Elaborarea proiectului de procedură pentru activităţile respective.2. astfel încât să poată fi înţelese de muncitorii cu un nivel limitat de cunoştinţe [40. Acţiuni corective.3. sunt furnizate muncitorilor sau operatorilor de instrucţiunile de lucru. iar redactarea lor trebuie realizată în termeni simpli. 68].2. Control înregistrărilor calităţii. 8. Controlul documentelor. Reanalizarea proiectului de procedură de către personalul compartimentului şi eliminarea Definitivarea procedurii de către echipa de redactare şi aprobarea acesteia. prin completarea Analiza fişelor de către şeful compartimentului. echipa de lucru trebuie să respecte următoarele etape [94. Proceduri operaţionale / instrucţiuni de lucru / formulare Procedurile operaţionale au o formă scrisă şi precizează obiectivele şi finalităţile aşteptate ale diferitelor activităţi cu incidenţă asupra calităţii.3. precum şi nivelul de calitate ce trebuie obţinut. care fac parte din Sistemul Integrat de Management al Calităţii. neconformităţilor constatate. 4. Controlul produsului neconform. împreună cu constatările făcute. 11]. metodelor folosite şi calificarea necesară a personalului implicat în realizarea activităţilor.2. 8. În momentul elaborării unei asemenia proceduri. sistemului calităţii.2. clari şi fără ambiguităţi. p.

Contribuirea la crearea unei imagini favorabile în relaţiile cu clienţii. Procedurile şi instrucţiunile sistemului calităţii. servind ca bază de referinţă în implementarea şi menţinerea sistemului. Dispoziţiile referitoare la analiza. în cadrul Î. favorizând câştigarea încrederii acestora că cerinţele specificate în contract vor fi satisfăcute. prin delimitarea canalelor verticale şi orizontale de comunicare. . prin definirea structurii organizatorice şi a responsabilităţii diferitelor entităţi funcţionale. 226]. Facilitarea realizării obiectivelor calităţii. şi să îmbrace forma unor formulare tipizate.. p. 92 .M. 13]. Manualul sistemului Î. efectuează sau analizează activităţile care au incidenţă asupra calităţii. Responsabilităţile. fişe tehnologice sau planuri de operaţii. ţinerea la zi şi administrarea manualului sistemului [113.Pentru serviciile de apă şi canalizare. - Asigurarea accesului imediat la documentele sistemului calităţii şi facilitarea gestionării acestora [71. privind realizare şi îmbunătăţirea calităţii. ISO 14001. ar fi recomandabil să se elaboreze instrucţiunile pentru fiecare operaţie tehnologică. Asigurarea coerenţei politicii calităţii şi a obiectivelor generale ale întreprinderii în domeniul calităţii cu cele compartimentale. Asigurarea instruirii unitare a personalului întreprinderii. cum ar fi: controlul apei captate. în scopul respectării prevederilor standardelor ISO 9001. Îmbunătăţirea comunicării în interiorul organizaţiei. .M.Apă-Canal” Cahul va conţine următoarele elemente: • • • • Politica întreprinderii în domeniul calităţii. autoritatea şi relaţiile dintre persoanele care coordonează. Elaborarea Manualului Sistemului Integrat de Management Calitate-Mediu-Siguranţa Alimentului. ISO 22000. referitoare la problemele calităţii.. controlul apei tratate. Manualul sistemului Manualul Sistemului Integrat de Management reprezintă documentul prin care se descrie metodologia utilizată de întreprindere.. privind elementele sistemului calităţii şi facilitarea conştientizării acestuia în ceea ce priveşte impactul propriei activităţi asupra calităţii produsului finit. Îmbunătăţirea comunicării în relaţiile întreprinderii cu clienţii şi partenerii săi. controlul apei din rezervoare etc.Apă-Canal” Cahul va permite obţinerea următoarelor avantaje: - Facilitarea înţelegerii unitare a politicii calităţii. p.

lista de difuzare. programul anual al auditului etc.Apă-Canal” Responsabilităţile şi atribuţiile directorului calitate Responsabilităţile şi atribuţiile şefului compartimentului calitate Responsabilităţile şi atribuţiile altor şefi de compartimente Structura personalului pe grupe de vârstă Structura personalului pe meserii. număr ediţii etc.M.M.Apă-Canal” Cahul ( tabelul 3.3. calificare Structura personalului pe categorii de personal Repartizarea personalului pe secţii şi compartimente Fundamentarea necesarului cantitativ şi calitativ de resurse materiale Fundamentarea exigenţelor privind calitatea resurselor aprovizionate Evaluarea şi selecţia furnizorilor Contractele de aprovizionare Prezentarea servicii lor oferite Caracteristica de calitate ale apei potabile Ciclul de producţie Beneficiarii şi cantităţile oferite Proiectarea şi organizarea fluxurilor de execuţie Stabilirea metodelor de control între faze şi a locurilor de muncă Tratarea nonconformităţilor Mijloacele de măsurare şi încercări Asigurarea resurselor şi mijloacelor pentru auditul calităţii Documentele auditului Dosarul auditului.. . deoarece la propunerea echipei de lucru pot fi introduse unele modificări. prescurtări. după care va urma conţinutul secţiunii tratate ( tabelul 3. echipa de lucru va redacta fiecare pagină cu antet tipizat. 93 . Sursa: elaborat de autor Capitolul II: Prezentarea firmei Capitolul III: Sistemul calităţii Capitolul IV: Responsabilităţile în domeniul calităţii Capitolul V: Personalul Capitolul VI: Aprovizionare Capitolul VII: Serviciile oferite Capitolul VIII: Realizarea serviciilor Capitolul IX: Auditul calităţii Capitolul X: Anexe Structura prezentată în acest tabel poate avea caracter orientativ.4. .M. Tabelul 3.M.Standardul ISO 10013 conţine o serie de recomandări privind elaborarea manualului calităţii.3). . de aceea propunem în continuarea structura şi conţinutul manualului sistemului pentru Î.Apă-Canal” Cahul Structura Capitolul I : Introducere Conţinut Declaraţia directorului Î.) Scurt istoric al întreprinderii şi obiectul de activitate Structura organizatorică a întreprinderii Organizarea compartimentului de calitate Atribuirea responsabilităţilor referitoare la calitate Obiectivele politice şi strategice în domeniul calităţii Documentele sistemului calităţii Elaborare şi gestiunea manualului sistemului Responsabilităţile şi atribuţiile directorului Î. În momentul elaborării manualului. .).... Structura manualului sistemului integrat al calităţii a Î.Apă-Canal” cu privire la asigurarea calităţii apei Prezentarea politicii în domeniul calităţii şi a obiectivelor Alte informaţii(definiţii.

M. Etapa 6: Implementarea operaţională a sistemului. deoarece fără participarea personalului nu se va reuşi implementarea cu succes a sistemului de management integrat. Instruirea personalului este necesară deoarece. Antetul de pagină a manualului sistemului Întreprinderea Municipală „Apă-Canal” Cahul Manualul Sistemului Integrat de Management Calitate .Mediu şi Siguranţa Alimentului CAPITOLUL I – INTRODUCERE Pagina / Ediţia Revizia Etapa 5: Instruirea proprietarilor de proces / şefi departamente.Apă-Canal” Cahul trebuie să asigure următoarele premise: Informarea personalului despre intenţia de implementare a unui sistem integrat de Dezvoltarea şi promovarea iniţiativei personalului în domeniul calităţii.Tabelul 3. Următorul pas. − Livrarea. în domeniul calităţii. conducerea Î. − Evaluarea rezultatelor instruirii. etapa anterioară şi prevede: Implicarea tuturor angajaţilor în procesul de implementare. 94 .4. în majoritatea cazurilor se observă o rezistenţă din partea lor. − Pregătirea programelor şi materialelor de instruire. în caz contrar ele trebuie instruite. precum şi asigurarea competenţelor necesare şefilor de departamente pentru implementarea sistemului de management sunt menţionate în manualul sistemului de management integrat. şefilor de departamente. Această etapă se suprapune cu management al calităţii. este stabilirea şi atribuirea responsabilităţilor.. Pentru a nu ajunge în această situaţie. Aplicarea documentelor Sistemului de Management al Calităţii în practica de fiecare zi. această etapă este foarte importantă. Diminuarea rezistenţei personalului la schimbare. Persoanelor cărora li s-au atribuit responsabilităţi trebuie să dea dovadă de competenţă. . Implicarea personalului în realizarea schimbărilor. Instruirea şefilor de departamente se va organiza după anumite etape: − Definirea obiectivelor şi stabilirea strategiei de instruire. După cum reiese din practica internaţională. − Atribuirea responsabilităţilor. Aceste premise.

comportamentului managementului şi motivării personalului. Dintre factorii-cheie ai unui Sistem Integrat de Management al Calităţii menţionăm [34. − Elaborarea de proceduri pentru evaluarea periodică. se recomandă o perioadă de 24 -30 luni. ce ar asigura o eficienţă mai înaltă. în întreprindere trebuie să se ia următoarele măsuri: − Elaborarea de proceduri de sistem adecvate. Această etapă este aplicată Standardelor ISO 14001 şi ISO 22000. Dacă operatorii de servicii comunale vor da dovadă de flexibilitate pentru a răspunde la cerinţele populaţiei. 95 . conducerea trebuie să ţină sub control aceste neconformităţi prin intermediul următoarelor activităţi: . În vederea asigurării unei supravegheri adecvate a activităţilor şi evaluarea caracteristicilor acestora. Etapa 7: Verificarea şi validarea sistemului. Utilizarea metodelor şi tehnicilor statistice în luarea deciziilor.4). − Includerea în proceduri a modalităţilor de înregistrare a informaţiilor.Evaluarea importanţei problemei. p. În vederea implementării unui Sistem Integrat de Management al Calităţii-MediuSiguranţa Alimentului eficient. în cadrul Î. poate fi reprezentată schematic (figura 3. este necesară o schimbare radicală a atitudinii. 70]: Necesitatea implicării totale a conducerii şi angajarea personalului la toate nivelele ierarhice. stimularea entuziasmului şi competiţiei.M. De asemenea. În cadrul sistemului de management integrat conducerea trebuie să pună accent pe acţiunile preventive. . În caz contrar. pentru operatorii de servicii comunale. .Apă-Canal” Cahul. motivarea personalului. respectul faţă de individ şi recunoaşterea meritelor.- Actualizarea şi îmbunătăţirea permanentă a documentelor SIMC. Generarea şi menţinerea unui sistem de îmbunătăţiri continue.. astfel încât să fie înlăturată apariţia neconformităţilor cu impact asupra mediului.Stabilirea responsabilităţilor şi a autorităţii privind analiza situaţiilor create. Concentrarea asupra satisfacerii clienţilor interni şi externi. atunci implementarea Sistemului Integrat de Management al CalităţiiMediu-Siguranţa Alimentului nu va întâlni obstacole serioase. Verificarea şi evaluarea rezultatelor din punct de vedere a managementului mediului. Implicarea întregului lanţ client / furnizor / subcontractat în îmbunătăţirea calităţii. Promovarea lucrului în echipă.

M. p. Acest proces se va desfăşura în conformitate cu obiectivele stabilite şi responsabilităţile implicate. Potrivit standardului 14001 Î.Apă-Canal” Cahul trebuie să elaboreze proceduri documentate pentru identificarea. Auditul este documentat. . pentru ţinerea sub control a înregistrărilor de mediu.Stabilirea acţiunilor corective. actualizarea şi retragerea înregistrărilor.Identificarea cauzelor de apariţie a accidentelor de mediu. . Auditurile de mediu reprezintă un proces de verificare sistematică a activităţilor. obiectivelor de mediu. instruirea personalului în domeniul mediului etc. deci este o procedură scrisă. Verificarea aplicării programului şi evaluarea rezultatelor obţinute Supravegherea activităţilor caracteristicilor acestora Acţiuni corective şi preventive şi evaluarea Ţinerea sub control a înregistrărilor referitoare la mediu Auditarea sistemului de management de mediu Analiza sistemului de management de mediu Figura 3.. declaraţii referitoare la mediu. precum şi: legislaţia referitoare la mediu. Prin analiza sistemului de mediu conducerea firmei.. condiţiilor specifice referitoare la mediu. se urmăreşte evaluarea eficacităţii sistemului şi realizarea politicii. 467] Neconformităţile sau accidentele de mediu depistate sunt înregistrate în „buletinele de analiză a incidentelor de mediu” şi „rapoarte privind incidentele de mediu”.Înregistrarea modificărilor intervenite. Procedurile conţin informaţii cu privire la progresele înregistrate în realizarea obiectivelor. . toate acestea.4. [73. fiind planificate în dependenţă de specificul activităţilor întreprinderii. Verificarea aplicării programului de management de mediu şi evaluarea rezultatelor obţinute Sursa: Olaru M. Aceste analize trebuie efectuate sistematic de către 96 . evenimentelor.

Frecvenţa verificării depinde de activitatea întreprinderii.. confirmarea faptului că PCC sunt menţinute sub control. 21]. p. 97 .). şi care este recomandabil pentru Î. Verificarea continuă asigură faptul că planul HACCP funcţionează în mod eficient zi de zi.A doua parte a acestei etape este validarea şi verificarea sistemului HACCP. Frecvenţa verificării va influenţa considerabil numărul verificărilor repetitive sau a rechemărilor necesare. pot fi efectuate în mod eficient încercările microbiologice sau a reziduurilor. de aceea în continuarea vom prezenta particularităţile fiecărui tip de audit care intră în componenţa auditului intern. pentru a verifica dacă procesul se află sub control şi dacă produsele realizate sunt acceptabile. Acest tip de verificare include astfel de activităţi cum ar fi: calibrarea instrumentelor de monitorizare. Activităţile selectate în timpul lucrului de la etapele preliminare şi principiile HACCP.5.M. Astfel de încercări oferă dovezi evidente privind eficienţa tehnicilor şi metodelor adoptate de către companie pentru a controla riscurile şi sunt nu numai teoretic efective dar şi practic pot fi utilizate în cadrul companiei. Acest tip de audit reprezintă o combinare între auditul serviciului. acţiuni corective întreprinse vizavi de produsul respectiv. La această etapa. Procedurile de verificare includ: auditurile HACCP şi înregistrările acestuia. p. frecvenţa monitorizării. . 20].Apă-Canal” Cahul (figura 3. numărul devierilor depistate pe parcursul activităţilor şi de riscurile asociate. inspectarea operaţiunilor. Etapa 8: Audit intern. Auditul calităţii reprezintă o examinare periodică a activităţilor şi rezultatelor referitoare la calitate. trebuie verificate în mod repetat şi prezentate pentru a preveni sau controla riscurile identificate „real în companie”. acurateţea angajaţilor. şi revizuirea înregistrărilor HACCP pentru a fi sigur că sunt efectuate şi menţinute conform planului [39. supravegherea activităţilor de monitorizare şi a acţiunilor corective. procesului şi sistemului calităţii. care este planificat şi programat în funcţie de specificul activităţilor. revizuirea devierilor şi a condiţiilor produselor. în cazul în care va fi detectată o deviere ce va depăşi limitele critice [33. Scopul principal al auditului intern este de a evalua acţiunile corective necesare pentru eliminarea deficienţilor şi posibilităţilor de îmbunătăţire a sistemului în cadrul organizaţiei. În contextul implementării sistemului integrat de management al calităţii. Validarea este etapa iniţială în cadrul căreia se testează şi se revizuieşte planul. auditul este instrumentul esenţial pentru realizarea obiectivelor prestabilite ale întreprinderii. validarea limitelor critice.

examinarea preliminară Pregătirea auditului . care permite efectuarea unui control mai amănunţit şi evidenţierea multiplelor neconfomităţi existente.5.stabilirea documentelor de lucru Efectuarea auditului .pentru echipamente . Cea mai optimală variantă este cea mixtă. p .raportul de audit .plan de audit .frecvenţa auditului .reuniunea de încheiere Caietul de sarcini Specificaţiil e serviciului .reuniunea de deschidere .difuzare raport audit .p/u dezvoltarea serviciului . Etapa 9: Selectarea organismului de certificare.pentru aprovizionare Elaborarea şi gestiunea documentelor de audit .p/u planificarea procesului .păstrarea documentelor auditului Supraveghere . mixtă – în cadrul acesteia se folosesc cele două tipuri menţionate.organizarea echipei de audit .285-292] Auditul intern poate fi realizat în următoarele moduri: pe orizontală – se selectează o secţie sau un compartiment şi se controlează toate procedurile implementate în cadrul lor.Auditul Examinarea serviciului în raport cu : Auditul proceselor Examinare Examinare documente de referinţă documente de referinţă echipamente echipamente inspecţie echipamente de echipamente de inspecţie materii prime materii prime produse Auditul sistemului Declanşarea auditului .produse Examinarea serviciului în relaţie cu : - - Mediul Materialele prelucrate Elaborare Elaborare date referitoare la calitate liste de verificare raport de examinare raport de audit analize Raport de examinare Analiza neconformităţilor Analiza cauzelor neconformităţilor Stabilirea Măsuri corective Supravegherea aplicării măsurilor corective Stabilire măsuri corective .p/u desfăşurarea procesului .examinarea sistemului calităţii . pe verticală – se alege o procedură şi se verifică funcţionarea acesteia în toate secţiile sau compartimentele tangente. În ceea ce priveşte selectarea organului de certificare de către 98 . se determină organul de certificare.măsuri corective Încheierea auditului Urmărirea acţiunilor corective Figura 3. După efectuarea auditului intern. Metodologia auditului intern Sursa: adaptat de autor după Olaru M[71.obiectul auditului .

Examinarea documentelor sistemului calităţii. Asociaţia de Supraveghere Tehnică – Organism de Certificare – TÜV – CERT. care vor fi examinate de către auditorul şef. dar aceste cheltuieli sunt relativ mari. AFAQ Franţa. RR Rusia. În urma chestionării. Efectuarea auditului de certificare. organismul de certificare va transmite informaţii cu privire la componenţa echipei de audit şi perioada de efectuare a acestuia. de regulă. document care va fi transmis întreprinderii. 99 . AJA România. În vederea stimulării practicii de certificare a unui sistem de management. etc. Acordarea certificatului şi supravegherea respectării condiţiilor certificării Pregătirea auditului de certificare După solicitarea certificării. organismul de certificare va stabili dacă se va trece la etapa următoare. concluziile vor fi pozitive. a conformităţii acestuia cu un standard de referinţă din familia ISO sau echivalentele acestora [126. pe baza unei cereri însoţite de dosarul tehnic şi de angajamentul întreprinderii privind respectarea cerinţelor din reglementarea tehnică de referinţă. iar întreprinderea 40%. 4-5]: Pregătirea auditului de certificare. Certificarea sistemului calităţii reprezintă atestarea de către organismul de certificare. În acest scop întreprinderea va da răspuns la un chestionar de autoevaluare propus de organismul de certificare. la nivel naţional funcţionează proiectul finanţat de către Banca Mondială care achită 60% din cheltuielile de certificare. deoarece este ştiut bine faptul că bugetul acestora este foarte mic.DQS (Deutsche Gesellscaft zur Zertifizierung von Management systemen). SRAC România. Rezultatele controlului documentar vor fi cuprinse în „Raportul privind examinarea documentelor sistemului calităţii”. Certificarea sistemului calităţii presupune. În momentul în care. AENOR Spania. p. Examinarea documentelor sistemului calităţii Întreprinderea solicitantă va transmite organismului de certificare documentele sistemului calităţii. p. 3]. organismul de certificare verifică dacă întreprinderea solicitantă îndeplineşte condiţiile necesare efectuării auditului de certificare.întreprinderile prestatoare de servicii de alimentare cu apă şi canalizare. parcurgere următoarelor patru etape [26. În Republica Moldova activează mai multe organisme internaţionale de certificare: Societatea Germană pentru Certificarea Sistemelor de Management . este de menţionat faptul că pentru majoritatea acestora principalul criteriu de selectare va fi devizul de cheltuieli.

. prin efectuarea periodică a unor audituri de supraveghere. Etapa 10: Acordarea de asistenţă pe durata procesului de certificare. va fi evaluat periodic de către acesta. auditorul şef va întocmi un plan de desfăşurare a auditului de certificare. Etapa 11: Acordarea de asistenţă post – certificare. în care sunt precizate condiţiile de efectuare a auditurilor anuale de supraveghere şi a auditului de reînnoire. în scopul evidenţierii tuturor neconformităţilor existente. organismul de certificare va decide acordarea certificatului sau efectuarea a încă unui audit al sistemului calităţii întreprinderii. va trebui să ceară să i se acorde asistenţă de către organismul de certificare pe durata procesului de certificare. care va fi adus la cunoştinţa conducerii în cadrul şedinţei de încheiere.M. este cunoscut faptul că rezultatul obţinut nu este cel scontat. sistemul integrat din cadrul întreprinderii. pentru a aduce beneficiile scontate. fără obţinerea certificatului.Apă-Canal”Cahul.. În momentul implementării sistemului integrat de management al calităţii. 100 . astfel asigurându-se creşterea semnificativă a volumului vânzărilor întreprinderii. Potrivit acestui standard. În cazul în care auditul are un rezultat pozitiv. trebuie să fie menţinut şi îmbunătăţit.Efectuarea auditului de certificare Auditul de certificare se efectuează în conformitate cu prevederile standardului ISO 10011-1 [119]. Din practica întreprinderilor autohtone de implementare şi certificare a unui sistem de management al calităţii de sine stătător. . Dacă în timpul efectuării auditului sunt depistate cel puţin două neconformităţi majore. Î.Raport de neconformitate”. De aceea este foarte important ca implementarea acestui sistem să fie efectuată cu ajutorul unei echipe de consultanţă competente. În acelaşi timp. Un sistem integrat de management al calităţii-mediu şi de siguranţă alimentară certificat de către un organism independent de certificare. dar cheltuielile legate de implementarea sistemului vor fi pe deplin recuperate prin certificarea reuşită a acestuia. îmbunătăţirea continuă a calităţii producţiei şi creşterea nivelului de satisfacţie a clienţilor etc. în timp de 4-6 săptămâni întreprinderea obţine certificatul de implementare a Sistemului Integrat de Management al Calităţii şi încheie un contract cu firma un contract. pe lângă echipa de lucru. Toate constatările vor fi incluse într-un . atunci are loc stoparea auditului la etapa dată sau continuarea până la sfârşit. Acordarea certificatului şi supravegherea respectării condiţiilor certificării În dependenţă de conţinutul raportului de audit. pe intervalul de valabilitate al certificatului (de obicei 3 ani)..

care vor constitui . s-a constatat că calitatea serviciilor pe care le prestează. precum şi în domeniul mediului şi siguranţei alimentare. „Apă-Canal” Cahul în urma implementării SIMC sunt: 1.ţinte” spre care se va îndrepta firma..M.document prin care se prezintă sistemul calităţii în exteriorul firmei. astfel dacă pentru implementarea unui standard este nevoie de 2-2. pe baza unor programe anuale de activitate. Sistemul Integrat de Management al Calităţii reprezintă.5 ani. un instrument important în procesul de sporire al calităţii serviciilor prestate.În această etapă. Analizând activitatea întreprinderii municipale „Apă-Canal” Cahul şi calculând unii indicatori de performanţă în domeniul calităţii. Această documentare a atribuţiilor şi responsabilităţilor personalului duce la îmbunătăţirea organizării firmei. beneficiile pe care le va obţine Î. Asistenţă pentru pregătirea auditurilor de supraveghere ce vor fi efectuate de către organismul de certificare. Stabilirea unei politici şi a unor obiective în domeniul calităţii. 4. 3. precum şi audituri de secundă parte(la furnizori). devin condiţia principală în creşterea satisfacţiei consumatorilor şi în asigurarea succesului întreprinderii. Identificarea tuturor proceselor din cadrul firmei. care necesită proceduri (operaţionale şi de proces) documentate (scrise). dar dacă se va implementa SIMC vor reduce această durată până la 2-2. lipsa acestora poate genera anumite disfuncţionalităţi sau neconformităţi.5 ani.5 ani. atunci dacă vor fi implementate trei standarde separat vom avea nevoie de 6-7. Documentarea Sistemului Integrat de Management al Calităţii în Manualul Sistemului Integrat de Management Calitate-Mediu şi Siguranţa Alimentului . astfel încât. Reducerea timpului de implementare şi a costului. specialiştii organismului de certificare vor efectua următoarele activităţi: • Auditurile interne curente ale sistemului integrat de management al calităţii. Aceste acţiuni vor permite întreprinderii să identifice acele căi. pentru oricare întreprindere de • • servicii de alimentare cu apă şi canalizare. Pornind de la aceste considerente. 2. la nivelul conducerii organizaţiei. Asistenţă în pregătirea şi realizarea analizei sistemului integrat de management al calităţii. 101 .

implicarea personalului. verificării. Produsul întreprinderii se va afla în vizorul angajaţilor în permanenţă. 9. în cadrul întreprinderii prestatoare de servii de aprovizionare cu apă şi canalizare trebuie să se stabilească nişte principii. 8. depozitării şi mentenanţei produsului furnizat de client. El va fi verificat la fiecare etapă din procesul de producţie. 11. Planificarea tuturor activităţilor necesare pentru îmbunătăţirea calităţii. abordarea procesuală. 6. Concluzii la capitolul 3 La finele capitolului 3 putem face urmotarele concluzii: Pentru asigurarea unui nivel unitar al calităţii. ISO 14001 şi ISO 22000. 3. 10. Efectuarea analizei contractelor în mod documentat. care trebuie să fie luaţi în considerare în momentul elaborării politicii calităţii: orientarea către client. se constituie cel mai important mecanism pentru îmbunătăţirea sistemului calităţii. Acestea sunt beneficiile interne ale implementării şi certificării unui sistem integrat de management al calităţii conform standardelor ISO 9001. leadership sau implicarea directă a managementului la toate nivelurile. 7. Acest sistem va permite evidenţa şi evaluarea computerizată a furnizorilor de materiale. de asemenea el va permite analiza acestor riscuri şi stabilirea acţiunilor preventive. precum şi a calităţii produselor serviciilor. Acest sistem va permite identificarea riscurilor ce pot duce la obţinerea unui produs necalitativ. Aplicarea unui sistem documentat de control al proiectării.5. în vederea posibilităţii realizării tuturor cerinţelor clientului. 102 . al documentelor şi al datelor. Stabilirea unui sistem de identificare a produsului neconform. Introducerea unui sistem documentat de evaluare a subcontractaţilor (furnizorilor). identificându-se toate funcţiile responsabile pentru analiză. Introducerea unui sistem de stabilire şi implementare a acţiunilor corective şi preventive pentru eliminarea cauzelor neconformităţilor apărute sau potenţiale. abordarea de sistem a managementului. Planificarea va permite stabilirea unor obiective şi sarcini. De asemenea. oferind o încredere suplimentară asupra capabilităţii firmei de a furniza continuu produse la acelaşi nivel calitativ.3. Asigurarea controlului. precum şi direcţiile de realizare a acestora. această acţiune prezintă beneficii şi pe plan extern cum ar fi: imaginea firmei în faţa clienţilor.

pentru oricare întreprindere de servicii de alimentare cu apă şi canalizare.M. Pentru implementarea Sistemului Integrat de Management Calitate-Mediu-Siguranţa Alimentară. precum şi celorlalţi operatori din republică. relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii şi utilizatorii.Implementarea operaţională a sistemului .Stabilirea politicii şi obiectivelor .Instruirea proprietarilor de proces / şefi departamente .Selectarea organismului de certificare .Analiza – diagnostic a organizaţiei şi a sistemului existent .Acordarea de asistenţă post – certificare Sistemul Integrat de Management al Calităţii reprezintă. Nu ne rămâne decât să le propunem tuturor operatorilor de servicii de alimentare cu apă şi canalizare din Regiunea de Sud al Republicii Moldova. un instrument important în procesul de sporire al calităţii serviciilor prestateş precum şi implementarea acestuia prezintă multiple avantaje interne şi externe.îmbunătăţirea continuă. trebuie de parcurs următoarele etape: .Apă-Canal” Cahul.. şi nu numai acestora. 103 . să implementeze un sistem integrat de management al calităţii cât mai curând.Verificarea şi validarea sistemului .Acordarea de asistenţă pe durata procesului de certificare . precum şi beneficii.Elaborarea documentaţiei . în cadrul Î.Instruirea conducerii / echipei de proiect ..Audit intern . abordarea pe bază de fapte în luarea deciziilor.

impresiilor şi imaginilor. În prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare un parametru important este calitatea serviciilor. continuitate. şi abordarea obiectivă a calităţii . 4. asigurarea cu transport public local. administrarea fondului locativ public şi privat. canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale. „crearea de avantaje de valoare pentru cetăţean”. siguranţa persoanelor şi a serviciului. 2. De asemenea suntem în situaţia când obţinem următoarele relaţii: Abordarea subiectivă a calităţii = Calitatea percepută Abordarea obiectivă a calităţii = Calitatea reală 104 . loc. s-a determinat că ele trebuie să întrunească următoarele caracteristici: universalitate. alimentarea cu energie termică.servicii de infrastructură comunală. egalitate. În acest sens. putem formula următoarele concluzii: 1. Calitatea în domeniul serviciilor are două componente: calitatea procesului servirii. cost). distingem abordarea subiectivă a calităţii – care se obţine pe baza mulţumirii primite de client. Examinând serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare. 3. Serviciile de apă şi canalizare sunt activităţi de utilitate publică şi de interes economic aflate sub autoritatea administraţiei publice locale şi care au drept scop asigurarea apei potabile şi a serviciilor de canalizare pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţilor. La categoria serviciilor publice de infrastructură comunală pot fi atribuite. prin intermediul percepţiilor. Calitatea în acest domeniu poate fi definită drept: „conformitatea cu exigenţele cetăţeanului”. adaptabilitate şi gestiune pe termen lung. serviciul real oferit. Pentru buna funcţionare a autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale este nevoie de înfiinţat şi organizat o serie de activităţi de interes general . 5.CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI În urma cercetărilor efectuate pe tema „Particularităţile managementului calităţii serviciilor publice locale de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare” şi reieşind din scopul şi obiectivele cercetării realizate. salubrizarea. „plusul calitativ şi de utilitate al procesului faţă de calitatea elementelor folosite”. nivelul de calitate al efectului servirii.este aceea care e dată de componentele şi trăsăturile fizice ale ofertei(condiţii de timp. servicii prin intermediul cărora populaţia îşi satisface nevoile primare. înverzirea localităţilor. următoarele activităţi: alimentarea cu apă. transparenţă şi suportabilitate.

Particularităţile sectorului comunal de aprovizionare cu apă şi canalizare impun stabilirea şi calculul unor indicatori specifici de eficienţă economică. O nouă direcţie a managementului calităţii s-a conturat la începutul mileniului XXI şi care presupune abordarea integrată a managementului calităţii. simplificând astfel o evaluare complexă. Un sistem integrat de management reprezintă o abordare managerială logică şi sistemică. care se ocupă cu planificarea. Managementul integrat al calităţii permite satisfacerea cerinţelor mediului extern al organizaţiei şi ale mediului său intern. operarea cu reţele şi instalaţii învechite. alimentarea cu apă potabilă a populaţiei se realizează în jur de 59. reutilarea şi dezvoltarea sectorului dat. organizarea şi coordonarea. lipsa sistemelor publice de alimentare cu apă şi canalizare în marea majoritate din localităţile rurale. lipsa unui sistem de evaluare şi comparare a calităţii serviciilor prestate cu serviciile similare din alte zone ale ţării. 7 zile pe săptămână. presupune proiectarea şi implementarea simplificată a acestora. ce trebuie să cuprindă o serie de aspecte referitoare la: utilizarea cât mai eficientă a resurselor de apă. ce conduc la funcţionarea eficientă a unei organizaţii atât din punct de vedere al calităţii. reducerea consumurilor specifice. Managementul calităţii serviciilor comunale reprezintă acea parte a ştiinţei managementului. dificultăţi în reducerea consumurilor tehnologice şi a pierderilor de apă. ceea ce contribuie la decizii strategice şi operaţionale optime care iau în considerare toate aspectele esenţiale. 9. ţinerea sub control şi îmbunătăţirea continuă a calităţii în cadrul firmei. care reglementează direcţiile de modernizare. Din analiza prestării serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare din raioanele regiunii existenţa unui cadru legislativ vast. 7.17%. precum şi facilitează optimizarea eforturilor şi elimină incoerenţele. contorizarea consumatorilor este de 52. certificarea. Indicatorul de performanţă asistă la monitorizarea şi evaluarea eficienţei şi a eficacităţii operatorului. reducerea pierderilor în reţea etc.84%.6. se pot desprinde următoarele caracteristici: 105 . cât şi al mediului sau siguranţei şi igienei alimentare etc. 8. asigurarea. lipsa unor instrumente de măsură la nivelul consumatorilor existenţi necontorizaţi. de sud a republicii. Indicatorul de performanţă reprezintă măsura cantitativă a unui aspect particular al performanţei operatorului sau al standardului serviciului. instalaţii supradimensionate ce duc la creşterea costurilor specifice. Sistemul de management integrat între două sau mai multe standarde.

tratare a apelor reziduale.care presupun efectuarea proceselor referitoare la ciclul de viaţă al produsului. se creează toate condiţiile pentru activităţile de planificare. optimizarea consumului resurselor utilizate. cerinţele clienţilor.control. prin atragerea de investiţii şi finanţări Reabilitarea şi extinderea unităţilor de infrastructură de alimentare cu apă.acces la surse nesigure de apă. mediul academic şi instituţiile de cercetare şi dezvoltare. Implementarea unui astfel de sistem va contribui la: simplificarea sistemelor de management deja existente. se defineşte o politică unică de calitate. în cazul în care acestea există. În baza cercetărilor efectuate putem enunţa următoarele recomandări privind sporirea calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare: Implementarea unui sistem integrat de management al calităţii – mediu – securitatea alimentară. finanţare internaţională. acţiuni corective.care vor include alimentare cu apă şi canalizare implementarea şi menţinerea SIMC-ului. Elaborarea strategiilor şi a politicilor locale privind alimentarea cu apă şi canalizare a Promovarea unor noi proiecte atractive. cele privind sănătatea şi securitatea muncii. programe naţionale şi strategii de investiţii cu localităţii. Gruparea tuturor proceselor întreprinderilor prestatoare de servicii comunale de în trei nivele de procese: strategice . Reorganizarea sistemului de management. care se va ocupa nemijlocit cu probleme legate de calitate. problemele de mediu. Modernizarea şi reutilarea dotărilor tehnice. sănătăţii şi securităţii muncii. ceea ce va duce la un transfer de tehnologii şi inovaţii în sectorul dat. creşterea beneficiilor aduse de fiecare sistem în parte. se stabilesc procesele. 106 . prin crearea la nivel de structură a departamentului de management al calităţii. în cadrul întreprinderilor prestatoare de servicii comunale. micşorarea costurilor de menţinere a mai multor sisteme de management. pentru asigurarea calităţii produselor şi determinarea rezultatului avut asupra mediului. monitorizare. mediu şi igienă alimentară. se creează o mai mare capacitate de a se adapta la modificările de pe piaţă. noile tendinţe. produse. audit şi analiză. de susţinere . care rezultă din activităţi. operaţionale . canalizare şi Cooperarea întreprinderilor de prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare cu externe.implică efectuarea proceselor auxiliare.

107 .- Accelerarea implementării Programului de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor Promovarea de urgenţă a unei legislaţii fiscale care să acorde înlesniri pentru investitorii din Republica Moldova până în anul 2015. în infrastructura serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare.

Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European şi către Consiliul European. 662 din 13 iunie 2007 5. nr. potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”. 1406 din 30 decembrie 2005 4. Directiva Consiliului Comunităţii Europene nr. COM(2006) 397 final — 2006/0129 (COD).03. nr. nr. 93/43/EEC din 14 iunie 1993 privind igiena produselor alimentare 108 . nr. Programul de dezvoltare social-economică a raionului Cahul „Satul Moldovenesc” pentru perioada anilor 2005-2015 8. 934 din 15 august 2007 7. Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea „Programului de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova până în 2015”. nr. Directiva Consiliului Europei din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale(91/271/CEE) 13.BIBLIOGRAFIE Legi şi acte normative: 1. (2007/C 97/02) 11. Hotărârea Guvernului cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale. Bruxelles. Legea cu privire la apa potabilă. Hotărârea Guvernului cu privire la „Restructurarea gospodăriei de alimentare cu apă şi canalizare”. 272 . 22. Directiva Consiliului Europei din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei cu destinaţie alimentară (98/83/CEE) 14. Hotărârea Guvernului cu privire la „Strategia privind aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova”. Legea privind serviciile publice de gospodărire comunală. 9. nr. 530 din 5 iunie 2000 6.2007 12. Etape către o gestionare durabilă a apei în uniunea Europeană – prima etapă în punerea în aplicare a Directivei-cadru 2000/60/CE privind apa.XV din 24 octombrie 2002 2. Aviz al Comitetului Economic şi Social European privind „Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a normelor de calitate a mediului în domeniul apelor şi de modificare a Directivei 2000/60/CE“. Directiva-cadru privind apa 2000/60/EC. Considerentul 1 a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei 10.XIV din 10 februarie 1999 3. 1402 . Proiectul strategiei de dezvoltare regională – Regiunea de Dezvoltare Sud.

Certo S.Manuale. Bucureşti: Editura Economică. 21. p. 16. Baron T. 329p. p. articole ştiinţifice şi reviste: 15. Stanciu S. monografii. Cornescu V. Abăluţă O. 1998. Chişinău. nr. ediţia a 8. Chişinău: Tehnica-Info. În: Administraţia publică V. 2. vol. 64p. Certificarea sistemelor calităţii în Germania(II). 2002. Căprărescu Gh.. În: Economie şi finanţe. Radov M.C. Tulcea. Mihailescu I. În: Standardizarea. 6-7. 1999.5. nr. Chişinău. Schimbările organiziţionale: provocări şi probeleme. Şendrea M. Metode statistice pentru analiza şi controlul calităţii. Strategic aspects and reserves of quality enhancement for the teaching methods of the economical courses. 28. În: Materialele Conferinţei Internaţionale. În: Analele Academiei de Studii Economice. În: Economie şi finanţe. Managementul serviciilor publice. nr. 1994. Ciobanu E. Aspecte teoretice şi metodologice ale sistemului de monitorizare şi control la întreprinderile din Republica Moldova. Chiriac L. 2004. 2004. 30. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. Burduş E. 559 p.. 29. 19. Fundamentele managementului organizaţiei.. 25. Bucureşti: 109 . p. ABC-ul dezvoltării locale. 23. Bucureşti: Editura ASE. 31. 2001. Crucerescu C. Chişinău:Editura TISH. p. Belostecinic M. 177p. 2001. 1999. 1994. Teză de doctor în economie. 101-108. nr. 2007. Cotelnic A. Principiile şi managementul achiziţiilor. Bohosievici C. Consideraţii privind calitatea serviciilor.. 2008. 24. 2008. Managementul modern. 18. 27.. 26. 165-168. 27. 403-409. 4-5. Bugaian L. Bodrug D. II. p. Editura Actami. 35-38. Chişinău: Editura ARC. Implementarea principiilor managementului calităţii la întreprinderile din Republica Moldova. Cojocaru S. 26-27. Asigurarea calităţii.1.. 22. 2003. 1979. Bucureşti: Editura Teora. 17. Impactul „noului management public” asupra administraţiei publice din Republica Moldova. 15-20. În: Tribuna Economică. 20. Management: Teorie şi practică. Chişinău: Editura Evrica. 540p. nr. Strategiile calităţii-element indispensabil şi prioritar în componenţa strategiei de ansamblu a firmei. Cotelnic A. p. 512p. 511p.. Antonescu V. p. 2001. Androniceanu A. Managementul activităţii de producţie. 2003. 184p. 311p. Cotelnic A. Baily şi alţii.

32. Criveanu I. Managementul serviciilor. Craiova: Editura Tipografia Universităţii din Craiova, 2002. 190p. 33. Cumpanici A. Ghid privind principiile şi analiza riscurilor punctele critice de control (Haccp). Pentru industria fructelor şi legumelor din Moldova. Chişinău: USAID, 2006. 38p. 34. Cupcea V. Sporirea eficienţei activităţii întreprinderilor de confecţii prin implementarea managementului calităţii. Teză de doctor în economie . Chişinău, 2007, 156p. 35. Didier J. Dicţionar de filozofie. Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic, 1999. 98p. 36. Frunze A. Standardul ISO 9000 seduce firmele moldovene. În: Observator Economic, 1999, nr.4, p. 22. 37. Fuior A., Pirtea G. Seria de standarde ISO 14000 în pragul consensului. În: Standardizarea, 1997, nr.5, p. 18. 38. Gassner K., Popov Al., Pushak N. Does private sector participation improve performance in electricity and water distribution. Washington: Editura The World Bank, 2009, 98p. 39. Harington H. J., Harington J. S. Managementul total (în firma secolului XXI). Bucureşti: Editura Teora, 2001. 408p. 40. Iordan N. Managementul Serviciilor Publice Locale. Bucureşti: Editura ALL BECK, 2003. 247p. 41. Isaic-Maniu Al., Vodă V.Gh. Manualul calităţii: omologarea capabilităţii proceselor tehnologice. Fundamente. Proceduri tip ISO: studii de caz. Bucureşti: Editura Economică, 1997. 172p. 42. Isaic-Maniu Al. Controlul statistic al calităţii. Chişinău: Editura ASEM, 2008. 329p. 43. Ishikawa K. Controlul de calitate. Bucureşti: Editura Tecnica, 1973. 44. Jalenco M., Şavga L. Concepţia sistemului de management al calităţii în instituţiile de învăţământ superior. Chişinău: Editura ASEM, 2006, 311p. 45. Jalenco M., Verejan N. Semnificaţia orientării spre managementul calităţii a întreprinderilor autohtone din Euroregiunea Siret – Prut – Nistru. În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Dezvoltarea afacerilor în Euroregiunea Siret – Prut – Nistru: realizări şi perspective”. Chişinău: CEP USM, 2008, p. 113 - 118. 46. Jalenco M. Eficientizarea activităţilor organizaţiilor publice prin managementul calităţii. În: Lucrările ştiinţifice ale Centrului naţional de formare şi perfecţionare a personalului din serviciul public din cadrul AAP. Chişinău: AAP, 2006, p. 219 – 223.

110

47. Jalenco M. Concepţii privind sisteme de management al calităţii în universităţi. În: Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist - Comerciale din Moldova. Chişinău: UCCM, CEP USM, 2006, p. 49 -52. 48. Jalenco M. Semnificaţia implementării în cadrul întreprinderilor autohtone a managementului calităţii totale (TQM). În: Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral – didactic (anii 2003 - 2004), partea 1. Chişinău: CEP USM, 2004, p. 82 - 85. 49. Jalenco M. Managementul calităţii totale (TQM) a firmei prin abordarea strategică a afacerii. În: Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral - didactic (anii 2003 2004), partea 1. Chişinău: CEP USM, 2004, p. 78-81. 50. Jica P., Maxim E. Conceptele de nivel tehnic şi nivel calitativ al produselor. În: Revista Economică, 1988, nr.13, p. 24-26. 51. Jivan Al. Managementul serviciilor. Timişoara: Editura de Vest, 1998. 233p. 52. Juran J. Jura on Quality by design. Edition by Juran Institute, Inc., 1992. 53. Juran J. Planificarea calităţii. Bucureşti: Editura Teora, 2000. 424p. 54. Juran J. La qualite dans les services. Paris: Editura AFNOR, 1987. 211 p. 55. Juran J. şi alţii. Calitatea produselor. Bucureşti: Editura Tehnică, 1973. 56. Litvin A., Prisăcaru V. Calitatea – factorul de bază în promovarea exportului producţiei vitivinicole. În: Materialele Simpozionul Naţional cu participarea internaţională. Perspective ale dezvoltării agriculturii în competiţia pentru integrarea în Uniunea Europeană. Bucureşti, 2006. 57. Litvin A., Bujor T. Importanţa promovării managementului calităţii în exportarea producţiei vitivinicole. În: Materialele Simpozionului ştiinţific internaţional „Agricultura modernă - realizări şi perspective”. Lucrări ştiinţifice vol.22, 2008, p. 91. 58. Maxim E., Jica P. Managementul şi Economia calităţii. Iaşi: Editura Sedcom Libris, 1998. 496p. 59. Manole T. Autorităţile locale şi descentralizarea serviciilor publice. În: Revista Economică V, 2007, nr. 2(33), p. 10-19. 60. Maragall Ernst Calitate totală în serviciile publice, INAP şi Fundaţia pentru Formare şi Tehnologie, 1992. 61. Manualul Sistemului Calităţii. Ghid pentru implementarea standardelor internaţionale ISO 9000. Bucureşti: Editura Tehnică, 1997. 62. Mitonneau H. O nouă orientare în managementul calităţii: şapte instrumente noi. Bucureşti : Editura Tehnică, 1998. 132p.

111

63. Moldoveanu G., Dobrin C. Managementul în sectorul public. Bucureşti: Editura ASE, 2003. 247p. 64. Mocanu V. Standarde de performanţă în administraţia publică locală. Chişinău: Editura TISH, 2004. 46p. 65. Mocanu V. Descentralizarea serviciile publice: concepte şi practici. Chişinău: Editura TISH, 2001. 215p. 66. Mocanu V. Descentralizarea serviciile publice. Chişinău: Editura TISH, 1999. 64p. 67. Mocanu V. De la centralism spre descentralizare. Chişinău:Editura Cartier, 1998. 219p. 68. Negrei C. Instrumente şi metode în managementul mediului. Bucureşti: Editura Economică, 1999. 288p. 69. Negrei C. Bazele economiei mediului. Bucureşti: Didactică şi Pedagogică, 1996. 170p. 70. Nan C. „Master – planul, instrument de bază în managementul modern al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare”. Teză de doctor în economie. Chişinău, 2009, 180p. 71. Olaru M. Managementul calităţii. Ediţia a II revizuită şi adăugită. Bucureşti: Editura Economică, 1999. 504p. 72. Olaru M. şi alţii. Ghid pentru implementarea unui sistem de management al calităţii în cadrul instituţiilor de învăţământ superior. Chişinău: Editura Iunie-prim, 2005. 165p. 73. Olaru M. (coord.). Tehnici şi instrumente utilizate în managementul calităţii. Bucureşti: Editura Economică, 2000. 519p. 74. Olaru M. şi alţii. Oportunităţi şi avantaje privind implementarea sistemelor integrate de management : calitate-securitate-mediu. În: Economia, 2000, p. 40-63. 75. Oprea C., Kifor C.V., Suciu O. Managementul integrat al calităţii. Sibiu: Editura Universităţii ,,Lucian Blaga”, 2005. 545p. 76. Paladi I. Servicii publice. Chişinău: Editura Secţia Editare a AAP pe lîngă Guvernul Republicii Moldova, 1998. 156p. 77. Paladi I. Rolul şi locul serviciilor publice în statele Uniunii Europene. În: Revista Economica, 2007, nr.3(59), p. 101-104. 78. Paladi I. Euromanagementul serviciilor publice. În: Revista Economica, 2008, nr.1(61), p.20-24. 79. Paladi I. Evoluţia serviciului public în contextul managementului public. În: Analele ASEM, vol.5, 2007, p. 27-35. 80. Paraschivescu A. Managementul Calităţii. Iaşi: Editura Tehnopress, 2006. 248p. 81. Paraschivescu A Ghidul calităţii. Iaşi: Editura Tehnopress, 2005. 371p.

112

p. p. În: Monografia „Managementul întreprinderii”. nr. În: Economia şi administraţie locală. 91. 2006. Creşterea calităţii produselor prin managementul calităţii totale. Stanciu I. 1997. 2003. 4. Managementul serviciilor. îndrumar metodologic. Bucureşti: Editura Cartea Universitară. Popescu D. În: Fin-Consultant. Chişinău. p. 3. Colceru A. 11. Managementul calităţii totale. p. Implementarea sistemului de management al calităţii – baza promovării exporturilor producţiei vinicole. Certificarea calităţii. Zamfir A. Rezervele utilizării resurselor de apă şi materiale – o problemă majoră a întreprinderii. 1996. p. 39-43. 87. Ţurcan Iu. Asigurarea calităţii. În: Economia şi administraţie locală. Georgescu N.. nr. Sîrbu I. 96. 2006. Sibiu: Editura Alma Mater.16-20. Bucureşti: Editura ASE 2005. Ruxandra I. 26-29 86. Sistem de benchmarking şi management al calităţii serviciilor pentru serviciile publice de interes general. Teodoru T. Managementul şi calitatea.. Săraru C.. vol. Repere cronologice în abordarea calităţii. 537p. 84. 43-45. Soare I. Cioc M. Radu I. 1998. 112 . 93. Bucureşti.3. nr.82. 95. Serviciul public şi formele sale de gestiune. Cioc M. 2008. 96p. Managementul întreprinderii. 2007. 1997.D. În: Tribuna calităţii. 89. 9. 83. O strategie naţională în domeniul serviciilor de utilităţi publice. 176p. Chişinău: Complexul editorialpoligrafic al ASEM. 354-355. 113 . 97. Platon M. Ursăcescu M. nr. Urechean S. 300 . 2003. Lucrare aplicativă. 166p. 85. p.. 2006. I-II. p. nr. 224p. În Economistul.305. 90. Infrastructura calităţii. Chişinău: Editura Secţia editare a AAP pe lângă Guvernul RM.6-7. 422p. p. 88. 121 p. În: Economia şi Administraţia locală V. nr.S. Bucureşti: Editura Tribuna Economică. 93-96. Teză de doctor în economie Chişinău. p. Sibiu: Editura Alma Mater. Radu I. Serviciul public în Republica Moldova. 1999. În: Supliment la revista „Tribuna economică”.114 92. În: Materialele Conferinţei Internaţionale.. 2005. 15-17. Sîrbu I. 2006. Managementul infrastructurii municipale. Sîrbu I.. 1993. Tarlajanu Al. 94.

06.98. науково практичної конференції. стp. 2006. В. Erevan. Москва: Изд. стp.05. 110. Принципы TQM (тоталь-ного качества). В обзоре «Системы планирования в бизнесе». 2008. 1997. Сырбу И. 2007. 105. 4p. Чекановский Ю. присвяченоi 45 рiчницi Полтавського унiверситету споживчоi кооперацii Украiни. Влияние качества с/х продуктов на их конкурентоспособность на внешнем рынке.. Notă informativă cu privire la activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2006. nr.223 ..27-29.06. Notă informativă cu privire la activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2007.1996. Raportul Statistic N. В „Методологiя та практика менеджменту на порозi XXI столiття: загальнодержавнi. стр. Mатеріали III Мiжнародноi 222 . 2004. №2(4).06.. 103. Сертификация систем менеджмента качества как основа для перехода к TQM. ASA „Известия”. Н. стp. 109 -114.. 278 – 299. Интегрированная модель системы управления качеством высшего учебного заведения. 100.А. галузевi та регiональнi аспекти”. 106. 15. 108. В: Стандарты и качество..Cerinţe privind proiectarea. nr. Управление качеством продукции. Управление качеством. 2p. Regulamentul igienic . Жаленко М и другии. В: Жилье и реформы 2003.Cerinţe privind calitatea apei potabile la aprovizionarea decentralizată”. № 8. 114 . 109. din data 16. Литивин А и другии. стр.1996. 123-126. Качалов В. Донсков С. Мизинцева М. Кишинэу. Regulamentul igienic .2009.10-13. 359p. Сырбу И.2008. Notă informativă cu privire la activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2005. 107. Biroul Naţional de Statistică. Полтава: ПУСКУ. Российского университета дружбы народов. construcţia şi exploatarea apeductelor de apă potabilă”. 2004. Нотенко С. Armenia. стp. 99. Biroul Naţional de Statistică. 1 „Apeduct-Canalizare”. Бурчакова М. din 15. Управление качеством жилищно-коммунальных услуг. 102. 104. Кишинэу: МЭА. 2009. 08-01/84. oferită de Biroul Naţional de Statistică şi pentru anul 2008. 08-01/100 din data 11. В книге «Теория и практика производственного менеджмента». 101. Л.

Standardul ISO 19011:2003. Cerinţe” 116.dsmconcept.Standarde: 111.Criterii generale pentru organismele de certificare ce efectuează certificarea sistemelor calităţii”. 112. Standardul ISO 9004-1:1998 „Managementul calităţii şi elementele sistemului calităţii. Linii directoare pentru îmbunătăţirea performanţelor”. 128. Specificaţii şi ghid de utilizare” 122.md – site-ul Biroului Naţional de Statistică Management 115 .statistica. Standardul ISO 9001:2008 „Sisteme de management al calităţii. 119.1. Standardul ISO 10000-1:1994 „Principiile şi metodologia standardizării. Standardul ISO 9000:2005 „Sisteme de management al calităţii – Aspecte fundamentale şi vocabular” 115. http://www.Sisteme de Management http://www.ro – site-ul DSM Concept – Dezvoltare Sisteme de http://www. 13. 120. Standardul ISO 10011-1:1994. Standardul ISO 14001:2004 . 15. Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi /sau al mediului”.2”. Termeni generali şi definiţiile lor privind standardizarea şi activităţile conexe. 124. Principii fundamentale şi vocabular” 113.. Cerinţe” 114. pct. Partea 1:ghid”. Standardul ISO/TR 10013:2003 – „Linii directoare pentru documentaţia sistemului de management al calităţii”..5. „Ghid pentru auditare”.Sistem de management de mediu.Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001:2000 în industria alimentară şi a băuturilor”(Standard irlandez IS 343:2000). 127. Surse Internet: 126. 123. 121. Standardul ISO 45012:2000 .ro – site-ul firmei de consultanţă – PEGAS . Standardul ISO 9004:2001 „Sisteme de management al calităţii. 118. Standardul ISO 8402:1995 „Managementul calităţii şi asigurarea calităţii” – Vocabular. Standardul ISO 9000:2000 „Sisteme de management al calităţii. pct. Ghidul ISO/IEC 2:1996 „Standardization and related activities – General vocabulary.pegas. 125. Standardul ISO 9001:2000 „Sisteme de management al calităţii. 117. Standardul ISO 15161:2002 – „HACCP .2”.

ro – site-ul firmei consultanţă . 136.Russell Romania (ISO 9000 http://www.apatgv-db. 133.129.ro .apabrasov.ro .md – site-ul întreprinderii „TUV Qualitat”SRL http://www.ru – site-ul firmei IDI . 132.htm?refid=Ref1180 ( citat 14.idi.iso.md – site-ul Institutului Naţional de Standardizare şi http://www. http://www.insse.iso.2008) Consulting) Metrologie din Republica Moldova corporative de management 116 .iso.site-ul Organizaţiei Internaţionale de Standardizare. 137. http://www. 134.org/iso/pressrelease. 131. 138. ISO Website.site-ul Companiei de Apă Târgovişte – Dâmboviţa SA http://www. 2008.ro . 130.site-ul Institutului Naţional de Statistică al României http://www.org .site-ul Companiei Apa Braşov http://www. 139.iteam. 135.iso-9000. Comunicatul ISO publishes new edition of ISO 9001 quality management system standard [online].Industrial designe Information www.11.apabraila.ro – site-ul Companiei de Utilităţi Publice Dunărea Brăila http://www.ru – site-ul firmei de consultanţă ITeam Portal – tehnologii http://www.standard.

Numărul total de stărturi pe an (Ns) în conductele principale exprimat pe km de reţea de distribuţie (număr avarii/km). Procentul volumului total anual de apă vîndută care este contorizată (Avcont) din volumul total anual de apă vîndută (Av). raportată la populaţia asigurată cu apă(Paa. 1. CONSUMUL ŞI PRODUCŢIA DE APĂ Producţia de apă L/om zi Cantitatea anuală totală de apă furnizată în (Qa) sistemul de distribuţie. Indicator ACOPERIREA Populaţie asigurată cu apă (Paa) Populaţie asigurată – canalizare (Pac) Tratarea apelor uzate (Tau) Unitatea de măsură % Descriere Procentul populaţie rezidente asigurate cu apă (Praa) din totalul populaţiei rezidente (Pr). Pierderea de apă (Pa) mc/km/am Pa = Lr – lungimea reţelei (km) 117 . (Ca) raportată la populaţia asigurată cu apă (Paa). Cantitatea anuală de apă consumată de populaţia contorizată (Capc). E. A. 4. Procentul din totalul apelor uzate colectate(Cauc) supus nivelelor de tratare primar. B. PRACTICI DE CONTORIZARE Gradul de % contorizare la consumator(Gcc) Proporţia din apa % vîndută care este contorizată (PAvcont) PERFORMANŢELE SISTEMULUI Sursele de apă Deficienţe la sursă % (Ds) Reţeaua Principalele avarii (A) Avarii/km/a n Gcc = Bc *100 B Av PAv = cont *100 cont Av ZDs *100 365 Ds = 11. Procentul populaţiei rezidente care beneficiază de canalizare (Prac) din totalul populaţiei rezidente (Pr). Procentul apei care nu aduce venituri(diferenţă între cantitatea anuală de apă livrată în sistemul de distribuţie – Af şi cantitatea anuală de apă vîndută . A= Ns Lr Paa Lr Lr – lungimea reţelei (km) 12. % Qa = Af Paa * 365 Consumul de apă L/om zi contorizat (Cacont) APA NEJUSTIFICATĂ Apa care nu aduce % venit (Afv) Av Paa * 365 Capc Cacont= Pc*365 Ca = Afv= Af − Av *100 Af D. Procentul branşamentelor contorizate (Bc)din numărul total de branşamente(B). Relaţie de calcul Ρaa = Ρraa *100 Ρr 2. 6. dacă este cazul(Af). 5. 7. terţiar). Pierderile anuale de apă (Paa) pe kilometru reţea de distribuţie. terţiar (Cauct – cantitatea de apă uzată colectată şi tratată la nivel primar.Av) din cantitatea anuală livrată în sistemul de distribuţie (Af).1. Raport procentual între numărul de zile cu deficienţe la sursă (ZDs) şi numărul de zile din an (365). incluzîn apa cumpărată. 9. C. crt. secundar.) Consumul de apă L/om zi Cantitatea anuală totală de apă vîndută(Av). raportată la populaţia contorizată (Pc).ANEXA 1 Indicatorii de performanţă pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare Tabelul A1. % Ρac = Tau= Ρrac *100 Ρr Cauct *100 Cauc 3. secundar. 8. Principalii indicatori de performanţă pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare Nr. 10.

G. dobânzile plătite şi obligaţiile legate de serviciul datoriei. Angajaţi pe branşament (Ns) Costul forţei de muncă total (Cfm) Nr.13. Rapotr procentual între numărul de avarii reparate la timp4 (Art) şi numărul total de avarii pe an (A). Total costuri servicii contractate în exterior (Ctse) exprimat ca procent din total costuri anuale de operare (Co). 4 118 . Pomparea Consumul eficient de energie (e) Avarii pe zi (Az) General Consumul energiei în costul apei (Pce) e= Ec Ap Naa 365 Ce *100 Ct Co Av Co Af Ay = Pce = 18. raportat la numărul de branşamente (Nc) şi la numărul populaţiei asigurate cu servicii de apă-canal (Pa). % COSTURI ŞI PERSONAL Costuri unitare de Lei/mc operare (Cou) vîndut Lei/mc produs Cou = Cou = Ns = 20. Procentul populaţiei care în mod curent are restricţii în furnizarea apei sau nu are presiune (Prf) din totalul populaţiei asigurate cu apă (Paa). 16. Număr de ore pe zi cînd sistemul are presiune (Nhp) exprimat cu procent. Ponderea costului anual al energiei electrice (Ce) în totalul costurilor de operare şi întreţinere (Ct). Avarii în reţeaua de distribuţie reparate la timp (Ar) Întreruperi în furnizarea apei pe branşament (Îf) Blocări în sistemul de colectare a apelor uzate (Bc) % Număr/100 0 conexiuni Blocări/km/ an 15. Numărul total de blocări pe an (Bca) exprimate pe km de sistem de colectare a apelor uzate. Costul total al forţei de muncă inclusiv prime şi participarea a beneficii (Ctfm) exprimat procentual din totall costuri anuale de operare (Co). F. 19. Costuri anuale de operare5 (Co) raportate la volumul anual ai apei vîndute (Av) sau consum normat de apă. Populaţia confruntată cu restricţii în furnizare (ore sau presiune) (Pr) Pr = Timpul obişnuit de remediere a avariilor este de 24 de ore dacă pierderea de apă este vizibilă şi de 3 zile dacă pierderea de apă nu este vizibilă. Ar = If = Art *100 A Ni *1000 Nc Bca Lrc Bc = Lrc – lungimea reţelei de colectare a apelor uzate (km) kWh/mc Nr. 17. 21. Se vor lua în considerare numărulde ore de restricţie (Nhr) şi numărul de ore pe an (Nhan). 5 Total costuri anuale de operare exclud amortizarea./zi Energia electrică consumată anual pentru pompare (Ec) /cantitatea anuală de apă pompată (Ap). Costuri anuale de operare (Co) raportate la volumul anual de apă livrată în sistemul de distribuţie (Af). 23. /1000 conexiuni % Nsp *1000 Nc Ctfm Cfm = *100 Co Cse = Ctse *100 Co 22. Numărul total de plîngeri primite pe an referitoare la serviciul apă-canal (Np). 14. Număr angajaţi permanenţi (Nsp) la mia de branşamente (Nc – număr conexiuni). 24. Numărul total anual alîntreruperilor mai mari de 12 ore planificate şi neplanificate (exclusiv furnizarea discontinuă acoperită de indicatorul 25 ) (Nî) la mia de conexiuni (Nc). Costul serviciilor % externe din total (Cse) CALITATEA SERVICIILOR Continuitatea % furnizării (Cfz) Plîngeri (P) Plîngeri/an/ branşament / populaţie asigurată % Cfz = Nhp *100 24 Np P= Nc * Pa Prf * Nhr Paa * Nhan *100 25. Total număr de avarii la pompe pe an (Naa) exprimat ca medie pe zi.

Cfm = − Cfma c *100 Vfm CF Pa 30. I. Totalul cheltuielilor anuale cu apă-canal pe o familie (Cfma-c) exprimat ca procent din totalul veniturilor anuale ale unei familii (Vfm). 34.26. Calitatea apei uzate epurate (Calae) % Număr de teste ale apei tratate (şi altă apă livrată în reţea) care nu corespunde standardelor în vigoare (Taf). Lei/ consumator % Număr luni echivalente CFM = 31. 37. Calitatea apei furnizate (Calaf) % 27. Raport tarif casnic/industrial (RT) Întîrzieri în încasare (Îî) RT = TMp *100 TMac FN Ii = *12 F Perioada de plată a Număr zile facturilor PERFORMANŢE FINANCIARE Rata de acoperire a % costurilor totale (RCT) Rata de acoperire a % costurilor de operare (RCo) Rata de acoperire a % serviciului datoriei (RS) INVESTIŢII DE CAPITAL Investiţia unitară (Iu) Lei/mc Investiţia anuală pentru înlocuirea activelor (Ia) % RCT = RCo = Vo *100 CT Vo *100 Co F RS = n *100 D I Av Iia *100 I Iu = Ia = Sursa: [97. 28. Raportul procentual al veniturilor totale anuale din operare (Vo) în totalul cheltuielilor anuale de operare (Co). 36. exprimat ca procent. FACTURAREA ŞI ÎNCASAREA Costul mediu pentru Lei/mc/an apă şi canal (CM) Cheltuieli pentru apă-canal în totalul veniturilor unei familii (Cfm) Costuri fixe (CFM) % CM = Vo Av 29. Total investiţii anuale (I) estimat ca investiţia pe mc de apă vândută (Av) (sau consum normat de apă). 32. Ponderea costului de investiţie pentru înlocuirea activelor existente (Iia) în totalul costurilor de investiţie (I). 33. cheltuielile de branşare) raportate la numărul populaţiei asigurate cu servicii de apă-canal (Pa). Numărul mediu de zile de la emiterea facturilor pînă la încasare. Raportul procentual al veniturilor totale anuale din operare (Vo) în totalul cheltuielilor anuale (CT). Cheltuielile fixe care nu sunt reflectate în tarif (CF) (spre exemplu. Fluxul de numerar înainte de finanţare (Fn) împărţit la suma dintre dobînzi şi dividende de plătit (D). J. p. 38. raportat la numărul total al testelor efectuate întrun an (Taean). 35. raportat la totalul testelor efectuate într-un an (Tafan).73-78] 119 . Raportul dintre totalul veniturilor anuale din operare (apă şi canal) (Vo) şi totalul anual de apă vîndută la consumatori exprimată în mc (Av). Sume din facturi neîncasate la sfîrşit de an (cu întîrzieri la plată) (FN) exprimate ca procent din total facturat pe an (F)împărţit la 12 luni. Tariful mediu (pe mc) la populaţie (TMp) raportat la mediul tarifelor la toate celelalte categorii de utilizatori (TMac). Număr de teste ale apei epurate care nu corespunde standardelor în vigoare (Tae). Cal af = Taf Tafan *100 Cal ae = Tae *100 Taean H.

441].ANEXA 2 Standardele internaţionale referitoare la managementul de mediu Tabelul A 2. 120 . Standardele ce fac parte din familia ISO 14000 Nr.1. practici şi criterii pentru programele de certificare – ghid pentru procedurile de certificare Evaluarea performanţei de mediu . sistemele şi tehnicile de aplicare Ghid pentru auditul de mediu – Principii generale Ghid pentru auditul de mediu – Proceduri de audit.Termeni şi definiţii Ghid pentru includerea aspectelor de mediu în standardele de produs Sursa:[71. Auditarea sistemelor de management de mediu Ghid pentru auditul de mediu – Auditul de conformitate Ghid pentru auditul de mediu – Audit pentru declaraţia de mediu Ghid pentru auditul de mediu – Criterii de calificare pentru auditorii de mediu Ghid pentru auditul de mediu – Managementul programelor de audit Ghid pentru analiza preliminară de mediu Ghid pentru evaluare de mediu a amplasamentului Principii de bază pentru marcarea ecologică Marcarea ecologică – Declaraţia pe propria răspundere şi solicitarea marcării ecologice. specifici pentru industrie Analiza ciclului de viaţă – Principii şi practici generale Analiza ciclului de viaţă –Metodologia analizei Analiza ciclului de viaţă –Evaluare impactului de mediu în etapele ciclului de viaţă Analiza ciclului de viaţă –Evaluarea îmbunătăţirii ciclului de viaţă Managementul de mediu . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Standardul ISO ISO 14001:1996 ISO 14002 ISO 14004:1996 ISO 14010:1996 ISO 14011:1996 ISO 14011:1996 ISO 14011.Ghid Indicatori ai performanţei de mediu.2 ISO 14011. Termeni şi definiţii Simboluri pentru marcarea ecologică Marcarea ecologică – Metodologia de testare şi verificare Marcarea ecologică – principii directoare.3 ISO 14012:1996 ISO 14013 ISO 14014 ISO 14015 ISO 14020 ISO 14021 ISO 14022 ISO 14023 ISO 14024 ISO 14031 ISO 14032 ISO 14040:1996 ISO 14041 ISO 14042 ISO 14043 ISO 14050 Denumirea standardului Sisteme de management de mediu – Specificaţie şi ghid de utilizare Sisteme de management de mediu – Ghid pentru întreprinderi mici şi mijlocii Sisteme de management de mediu – Ghid general privind principiile.

p. 442].1. aplicabil în scopuri interne Audit pentru evaluarea conformităţii sistemului de management de mediu ISO 14004 ISO 14010 ISO 14011 ISO 14012 ISO 14014 Analiza preliminară de mediu ISO 14015 Evaluarea de mediu a amplasamentului ISO 14031 ISO 14032 Evaluarea performanţei de mediu ISO 14050 Termeni şi definiţii cu privire la managementul de mediu Figura A 3. Elementele componenete ale ISO 14000 utilizate pentru controlul asupra mediului Sursa:[71. declararea conformităţii) Model de sistem de management de mediu.ANEXA 3 Standardele ISO 14000 aplicabile pentru ţinerea sub control a impactului proceselor unei organizaţii: asupra mediului ISO 14001 Model de sistem de management de mediu. aplicabil în scopuri externe (certificare. 121 .

4 16.9 109.4 34.9 70.0 740. lei Cheltuieli pentru evacuarea apelor uzate.0 1 13.9 92.3 5136.9 43.7 585.9 392. mii.5 18. Indicatorii de performanţă calculaţi pe anul 2005 Cantemir Căuşeni Cimişlia Taraclia 71.8 849.6 1012.5 50.1 768.8 363.9 3 2.4 853.6 389.3 154.c. mil.3 19.9 2051.8 18. mii m.9 740.8 383. în 24 ore Ape uzate colectate.6 171.ANEXA 4 Indicatorii de bază a întreprinderilor ce prestează servicii de alimentare cu apă şi canalizare din Regiunea de Dezvoltare Sud Tabelul A 4.7 50.7 1441.8 99.4 50.8 27.3 26. lei 119.3 35.2 928.0 692.3 35. mii m.1 1 44.5 9.0 155.mii m.6 57.3 106.c dintre care recepţionate de la abonaţi inclusiv de la populaţie Ape uzate trecute prin staţiile de epurare.5 1 10.1 1 8.2 39.4 34.4 6 34.c.2 Sursa: Extras din raportul Statistic nr.8 438.9 829.2 4805.4 Ştefan Vodă Leova 41.6 4.9 44. Venituri de la evacuarea apelor uzate(fără TVA).6 1. mii m.8 39. mii m. în 24 ore Apă captată din sursă. 1”Apeducte-canalizare” 122 .4 568.1 72.1 99.lei Cheltuieli pentru distribuţia apei.5 5. mii m.7 39.8 135.8 57.0 1158.3 1 12.1 44.6 244.5 35.9 214.7 510.0 19. km Sisteme de alimentare cu apă.6 38.0 1 49.6 1 21.6 10. mii.1.9 1 4.1 1 5 107. unităţi Capacitatea de producţie a instalaţiilor de captare.4 465.8 37 4 666. km Capacitatea stabilită a staţiilor de epurare a apelor uzate.7 99.0 68. lei Sisteme de canalizare.7 740.c.c.8 91.8 347.5 10.4 9. Apă furnizată.mil.9 234.1 Cahul Lungimea reţelelor de apa şi canalizare(inclusiv apeductul).0 159. km inclusiv lungimea apeductelor Venituri de la distribuţia apei (fără TVA).0 34.7 1 6.c Lungimea apeductelor şi a reţelelor de alimentare cu apă.9 68. unităţi Lungimea reţelei de canalizare (inclusiv colectorul principal).1 68.3 860.1 313.9 435.5 35.2 1 2.4 13.0 1 24.2 21.1 5 34.9 3.4 248.4 6.3 389.6 1333.

6 48.8 363. mii m.3 102.5 5.6 3053.6 747.6 2479.2. mii.7 135.4 6 67.c. mii m. mil.8 47. mii m.7 69.8 42.5 156. unităţi Lungimea reţelei de canalizare (inclusiv colectorul principal).4 18.8 501. km Sisteme de alimentare cu apă. în 24 ore Apă captată din sursă.4 747.8 1256.9 169.4 130.mii m.6 416.6 4.1 1 5 114.2 1 2.5 48.6 10.5 26.4 70. în 24 ore Ape uzate colectate.9 1 49.5 35.1 72. 1”Apeducte-canalizare” 123 .1 1775.5 1 10.6 38.lei Cheltuieli pentru distribuţia apei.4 476.c Lungimea apeductelor şi a reţelelor de alimentare cu apă.1 180. Venituri de la evacuarea apelor uzate(fără TVA).9 3.7 747.8 67.0 19.1 109.5 9.7 42.6 280. mii m.c.2 Sursa: Extras din raportul Statistic nr.5 35. Indicatorii de performanţă calculaţi pe anul 2006 Cantemir Căuşeni Cimişlia Taraclia 42.6 35.c.6 456.5 1 44.4 190 122.4 6.2 300. mii m.8 109.0 872.6 1 21. mii.c.7 956.6 1 24.9 1 8. lei 119.7 32.9 199.0 19.7 455.7 511.3 44.9 91.1 38 4 753.5 501. unităţi Capacitatea de producţie a instalaţiilor de captare.2 21.6 1. lei Sisteme de canalizare.7 24.4 Ştefan Vodă Leova 3 2.6 1355.7 628.7 109.Continuare la anexa 4 Tabelul A 4.4 13.6 994.9 69.6 1 13.2 6862.4 860.0 1682.6 5 34.4 Cahul Lungimea reţelelor de apa şi canalizare(inclusiv apeductul).4 48.7 2724.1 46.8 57.4 1 12.2 489.8 18.7 1 6. km inclusiv lungimea apeductelor Venituri de la distribuţia apei (fără TVA). km Capacitatea stabilită a staţiilor de epurare a apelor uzate.8 459.8 57.7 43.0 71.4 16.8 370. Apă furnizată.6 35.6 10.9 1 4.5 35.0 195.7 42.mil.1 1124.0 69. lei Cheltuieli pentru evacuarea apelor uzate.8 1011.8 937.c dintre care recepţionate de la abonaţi inclusiv de la populaţie Ape uzate trecute prin staţiile de epurare.

5 18.2 79.0 482.1 1 8. mii m. km inclusiv lungimea apeductelor Venituri de la distribuţia apei (fără TVA).9 53.9 40.3 13.9 1266. mii.0 1716. km Sisteme de alimentare cu apă. în 24 ore Ape uzate colectate.Continuare la anexa 4 Tabelul A 4.c.5 423.1 1863.c. mii m.3 63.6 146.3 686. 1”Apeducte-canalizare” 124 . Apă furnizată.7 109.6 278. Venituri de la evacuarea apelor uzate(fără TVA).9 72. unităţi Capacitatea de producţie a instalaţiilor de captare. mil.7 48.mil.2 1 44.lei Cheltuieli pentru distribuţia apei.5 43.3 1118.7 Ştefan Vodă Leova 45.8 63.9 78. unităţi Lungimea reţelei de canalizare (inclusiv colectorul)km Capacitatea stabilită a staţiilor de epurare a apelor uzate.7 108.2 136.9 10.5 5. lei 131.1 1107.c dintre care recepţionate de la abonaţi inclusiv de la populaţie Ape uzate trecute prin staţiile de epurare.6 0.3 49. mii m.9 965.25 10. mii m.1 46.6 1490. mii m.8 4 1219.9 18.9 189.3 3 2.3 1439.2 78.3 70.4 1 12.8 21.7 35.6 1 4. mii.8 559.5 183.6 57.9 215.7 38.3 486.2 215.2 8486 1 51.5 779.4 317.2 1 6.0 1272.2 1120.3 166.2 38.2 182.4 6 82.8 151.7 1221.9 536.0 1 2.c.1 91.8 1 5 1 10.3 82. Indicatorii de performanţă calculaţi pe anul 2007 Cantemir Căuşeni Cimişlia Taraclia 71.8 1 24.4 6. lei Cheltuieli pentru evacuarea apelor uzate.c.5 457.2 48.8 1496.7 63.7 57.9 779.5 2106.3 Cahul Lungimea reţelelor de apa şi canalizare(inclusiv apeductul). lei Sisteme de canalizare.2 1 21.3 1 13.5 519.8 1942.7 911.4 82.9 416.4 4115.3 109.0 779.9 108.6 5 34.mii m.8 Sursa: Extras din raportul Statistic nr.8 108.6 384.c Lungimea apeductelor şi a reţelelor de alimentare cu apă.3 67.3.9 43.7 9.6 4.9 109.2 53. în 24 ore Apă captată din sursă.1 1379.7 16.3 35.8 19.2 7811.9 3.

4 40.4 74. Tratarea apelor uzate 4.8 76.1.1 100 90 85 540 5.5 25.5 77.1 56.7 2.9 30.6 30.1 100 24 17 90 76. Populaţie asigurată – canalizare 3.8 2.8 3 68 49 3.3 Sursa: Calculat de autor în baza datelor prezentate de către întreprinderi 125 Leova 30. Pierderea de apă 12. Producţia de apă 5.0 25.2 37 1923 4.8 35 168 4.2 54.6 99.ANEXA 5 Calculul indicatorilor de performanţă pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare din Regiunea de Dezvoltare Sud Tabelul A 5. Gradul de contorizare la consumator 9.8 8.5 76.7 16.5 100 137 35 544 74.7 3.9 100 418.4 42 20 90 51.5 25. Consumul eficient de energie 94.8 100 100 65 102 34 3.4 1.6 2.2 2.9 66.5 Ştefan Vodă 1.9 43.2 25 30 3. Reflectarea indicatorilor pe anul 2005 Cantemir Căuşeni Cimişlia Taraclia 46.4 50 100 67 27 199 59.2 100 130 75 96 42 Cahul .9 5. Apa care nu aduce venit 8. Populaţie asigurată cu apă 2.2 16. Consumul de apă 6. Proporţia din apa vândută care este contorizată 10. Consumul de apă contorizat 7. Blocări în sistemul de colectare a apelor uzate 13.1 71. Deficienţe la sursă 11.

2 4 Ştefan Vodă 1.4 33.6 99.5 100 24 19 80 41.8 68.4 50 100 71 28 206 59. Consumul de apă 6.5 - .3 2. Consumul de apă contorizat 7.6 74.4 1.3 38 180 3.8 46 2070 6.3 31 21 120 31.7 16. Producţia de apă 5.8 56.9 2.8 4.2.9 100 202 2.2 31.4 31. Gradul de contorizare la consumator 9.9 33.8 39. Populaţie asigurată – canalizare 3.8 20 28 3.4 40.8 71 100 106 36 310 66.4 Sursa: Calculat de autor în baza datelor prezentate de către întreprinderi 126 Leova 35.Continuare la anexa 5 Tabelul A 5. Populaţie asigurată cu apă 2.7 2.3 100 139 73 97 47.4 33. Deficienţe la sursă 11.8 4.6 50.1 16.1 100 90 85 310 5.0 68. Proporţia din apa vândută care este contorizată 10.4 92. Blocări în sistemul de colectare a apelor uzate 13.3 3. Consumul eficient de energie Cahul 94.5 100 69 53 98 23. Tratarea apelor uzate 4. Pierderea de apă 12.7 64.2 68. Apa care nu aduce venit 8.5 52. Reflectarea indicatorilor pe anul 2006 Căuşeni Cantemir Cimişlia Taraclia 49 9.2 2.

Continuare la anexa 5 Tabelul A 5.3. Reflectarea indicatorilor pe anul 2007
Cantemir Căuşeni Cimişlia Taraclia 56,4 10,2 100 76 59 115 22,6 3 90,8 3 Ştefan Vodă Leova 35,9 16,3 100 222 128 153 42,3 2,6 61,9 81,5 2,7 2,5 45 24 140 49,2 99,9 100 472,5 2,5 Cahul 1. Populaţie asigurată cu apă 2. Populaţie asigurată – canalizare 3. Tratarea apelor uzate 4. Producţia de apă 5. Consumul de apă 6. Consumul de apă contorizat 7. Apa care nu aduce venit 8. Gradul de contorizare la consumator 9. Proporţia din apa vândută care este contorizată 10. Deficienţe la sursă 11. Pierderea de apă 12. Blocări în sistemul de colectare a apelor uzate 13. Consumul eficient de energie 94,8 74,1 100 100 96 290 5,2 89,6 34,5 20 31 1,5 2,0

34,5 55,5 100 102 35 290 65,5 89,6 34,5 23 2481 2,8 3,2

76,9 50 100 69 32 256 53,1 14,6 46,9 27 38 2,7 1,5

65,2 40 100 32 26 90 35,8 70,6 65,1 3,3

50,7

Sursa: Calculat de autor în baza datelor prezentate de către întreprinderi

127

ANEXA 6 Autori: SOLCAN Angela, conf. univ, dr. econ. TODOS Irina, drd.

Chestionar „Studierea opiniei consumatorilor privind calitatea serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare prestate de ÎM „Apă - Canal” din oraşul Cahul”
Scopul realizării anchetei date este identificarea nevoilor consumatorilor şi aprecierea calităţii serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare prestate de ÎM „Apă - Canal” din oraşul Cahul. Rezultatele obţinute vor permite să determinăm o serie de măsuri în scopul îmbunătăţirii calităţii, eficienţei şi fiabilităţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. Vă rugăm să bifaţi răspunsurile selectate (√).
1. De ce servicii oferite de Î.M. „Apă - Canal” beneficiaţi? Alimentare cu apă potabilă

Servicii de canalizare Alte servicii_____________________________________________________________
2. Cât de mulţumit sunteţi, în ansamblu, de serviciile prestate de Î.M. „Apă – Canal” Cahul? Foarte mulţămit Nemulţămit

Mulţămit Medie

Foarte nemulţămit Nu ştiu

3. Cum, în opinia Dvs., s-a modificat calitatea serviciilor oferite de Î.M. „Apă – Canal” Cahul în ultimul an?

S-a îmbunătăţit esenţial S-a îmbunătăţit A rămas neschimbată A scăzut A scăzut esenţial Nu ştiu
4. În ce scopuri consumaţi apa livrată de Î.M. „Apă - Canal” Cahul? (pot fi selectate mai multe variante) Pentru băut (consum curent) Alte necesităţi casnice __________________ Pentru prepararea bucatelor Baie

128

5. Folosiţi apa pentru consum curent (băut)? Direct din robinet, fără o prelucrare prealabilă Din robinet, după o filtrare prealabilă Din robinet, după ce o fierbeţi De la izvor sau fântână Procur apă minerală (plată) din magazin Alte variante______________________ 6. Cum apreciaţi calitatea apei potabile livrate de Î.M. „Apă - Canal” din or. Cahul? Foarte bună Medie Foarte scăzută Bună Scăzută Nu ştiu

7. Vă rugăm să vă expuneţi părerea privind serviciile ÎM „Apă - Canal” Cahul? (Alegeţi pentru fiecare afirmaţie un singur răspuns) Grad de apreciere Acord Afirmaţii Acord Nici nici total 1. Apa potabilă corespunde după gust 2. Apa potabilă corespunde după miros 3. Apa potabilă corespunde după transparenţă (nu-i tulbure) 4. Apa potabilă corespunde după culoare 5. Apa potabilă este livrată continuu (fără întreruperi) 6. Presiunea în reţea este corespunzătoare 7. Imaginea întreprinderii este favorabilă pe piaţă 8. Ghişeele pentru achitarea amplasate convenabil (accesibil) serviciilor sunt

Dez Dezacord acord total

9. Angajaţii sunt amabili şi politicoşi 10. Programul de lucru cu clienţii este flexibil şi convenabil clienţilor
8. Dispuneţi de contor pentru măsurarea volumului de apă consumat? Da Nu, dar îl voi instala în următoarele 6 luni Nu, şi nu planific să-l instalez 9. Câtă apă consumaţi în mediu pe lună (metri cub)? ________________m3 Nu ştiu 10. Cât de frecvente sunt deconectările de la reţeaua de apă potabilă? Nu sunt deconectări În fiecare zi, în anumite ore

129

3 zile 14. „Apă .Canal” Cahul? Asigurarea cu apă ___________________ lei Serviciile de canalizare ________________ lei 15. la întreprindere? În 2 .Canal” Cahul? (Alegeţi o variantă de răspuns) Tarifele sunt mult mai joase decât calitatea serviciilor Tarifele sunt mai joase decât calitatea serviciilor Tarifele corespund calităţii serviciilor Tarifele sunt mult mai mari decât calitatea serviciilor Tarifele sunt mai mari decât calitatea serviciilor Nu ştiu 17. servicii de canalizare.M.3 ore Într-o săptămână Într-o zi Mai mult de o săptămână În 2 . Vă rugăm să apreciaţi raportul dintre tarifele (preţul) existente şi calitatea serviciilor prestate de Î. Prin intermediul căror mijloace întreprinderea informează consumatorii despre modificările intervenite (întreruperi. uneori Nu 12. cât de repede aceasta a fost rezolvată după adresarea Dvs. sunteţi informaţi despre aceasta (cu excepţia accidentelor) de către angajaţii întreprinderii? Da.M. Dacă este sistată (întreruptă) livrarea apei. în anumite zile 1 – 2 ori pe lună Numai în caz de accidente Numai în caz de reparaţii planificate Alte variante_______________________ 11. Cât în mediu achitaţi pe lună pentru serviciile prestate de Î. cu cât aţi fi de acord să se majoreze preţul cu condiţia că calitatea serviciilor se va îmbunătăţi? Cu _________________ lei/m cub Nu suntem dispuşi să plătim mai mult Tarifele trebuie micşorate 130 ..M. Dacă în prezent tariful pentru 1 m cub de apă în or. Cahul este de 6. în opinia Dvs. Cum. sunt tarifele (preţul) pentru serviciile prestate de Î.75 lei . întotdeauna Da.Săptămânal.) (pot exista mai multe variante de răspuns)? Ziarul local Informarea directă de către angajaţii întreprinderii Radioul /televiziunea locală Alte Avizurile (anunţurile) la bloc variante_______________________ Telefon 13. „Apă Canal” Cahul? Foarte mari Mari Medii Mici Foarte mici Nu ştiu Apă potabilă Canalizare Foarte mari Mari Medii Mici Foarte mici Nu ştiu 16. sistări etc. „Apă . În momentul când apare o problemă legată de asigurarea cu apă.

.Canal” Cahul? 22.Serviciile trebuie să fie prestate gratis 18. pot exista mai multe variante de răspuns )? Surse centralizate subterane (fântâni Alte arteziene) surse:_________________________ Foarte simplă Simplă Nici nici Complicată Foarte complicată Fântâni din apropiere Izvoare Apă îmbuteliată din magazin 20. care ar fi atitudinea Dvs. Din ce categorie de consumatori faceţi parte? Sector particular (casă) 24. „Apă . Dacă gestiunea Î.M..Canal” Cahul va fi încredinţată unui agent economic privat.M. (specificaţi locul.Canal” Cahul? 23. „Apă . Care este mărimea familiei ? 1 persoană 2 persoane 3 persoane 4 persoane 5 şi mai multe 131 .59 ani peste 60 ani 30 – 39 ani 40 – 49 ani 26. Apă potabilă Foarte simplă Simplă Nici nici Complicată Foarte complicată Nu ştiu Canalizare Nu ştiu Comentarii. 19. Care este vârsta Dvs. Care sunt sursele alternative de alimentare cu apa potabila utilizate de Dvs.? 20 – 29 ani 2401 – 3600 lei 3601 – 4800 lei Peste 4801 lei 50 .? pozitivă alte opinii __________________________ negativă neutră 21. Ce sfaturi aţi da întreprinderii pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor prestate de Î. „Apă .M. Ce alte comentarii aţi dori să faceţi referitor la calitate serviciilor prestate de Î. reieşind din propria experienţă. Venitul mediu lunar al familiei? Sector comunal (apartament la bloc) până la 1200 lei 1201 – 2400 lei 25. Vă rugăm să vă expuneţi opinia referitor la accesibilitatea procedurii de conectate la apă şi servicii de canalizare.

27. Sectorul (cartierul) în care locuiţi? ____________________________________________________ 132 . Ce ocupaţie aveţi? student angajat fermier antreprenor casnic (casnică) şomer __ pensionar alte_____________ 28.

sulfatul feric. Sedimentarea Filtrarea Materialele utilizate în faza de filtrare: nisipul de cuarţ. Etapele procesului de producţie a apei în secţia de tratare Sursa: elaborat de autor 133 . cheramzita. sulfatul feros. clorura ferică.ANEXA 7 Fazele de producere a apei potabile în secţia de tratare în cadrul Î. antracita fărâmiţată.1. Apă Brută 2.acidul salicilic activizat. „Apă-Canal” Cahul Intrări 1. ozon.Reactivi autorizaţi Secţia de tratare a apei Etape şi metode de tratare a apei brute din sursele de suprafaţă Ieşiri Apă potabilă conform standardului STAS 4979-49 Coagularea Metode fizico-chimice: . coagulanţi: sulfatul de aluminiu.M.reactivi autorizaţi: 1. 2. clinoptilolita. Figura A 7. Dezinfecţia Materialele utilizate în faza de dezinfecţie: reactivi clorigeni. floculanţi:poliacrilamide. radiaţii bactericide.

ANEXA 8 Obiective şi ţinte ale calităţii pentru ISO 9001 în cadrul Î.M. 22000 2) Dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale ale personalului şi conştientizarea importanţei acestora înasigurarea calităţii Evaluarea periodică a calităţii activităţii angajaţilor Indicator măsurabil Minimum 50% nivel de satisfacţie Minimum 50% nivel de satisfacţie Fişe de post la 100% de angajaţi 0 defecte legate de procesul de producţie 0 defecte legate de funcţionarea echipamentului tehnic 0 defecte la auditul de certificare Măsuri de realizare descrierea procesului de evaluare a nivelului de satisfacţie elaborarea şi analiza rezultatelor chestionării elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a nivelului de satisfacţie elaborarea. 14001. agenţilor economici şi instituţii bugetare Evaluarea nivelului de satisfacţie a angajatorilor Stabilirea responsabilităţilor pentru asigurarea calităţii proceselor Asigurarea calităţii procesului de producţie Îmbunătăţirea procesului de asigurare a infrastructurii (dotările tehnice) Implementarea şi certificarea Sistemului Integrat de Management Calitate-Mediu-Siguranţa Alimentară conform cerinţelor ISO 9001. actualizarea şi completarea fişelor de post cu precăderi în managementul calităţii actualizarea regulamentelor subdiviziunilor monitorizarea activităţilor angajaţilor şi specialiştilor elaborarea planurilor de mentenanţă a echipamentului şi stabilirea modului de înregistrare a rezultatelor elaborarea documentelor sistemului integrat implementarea prevederilor standardelor de referinţă selectarea organismului de certificare descrierea procesului de evaluare elaborarea metodologiei de evaluare evaluarea personalului analiza rezultatelor evaluării descrierea procesului de instruire evaluarea competenţei angajaţilor Resurse În limitele bugetului disponibil Responsabil de proces Departamentul calitate În limitele bugetului disponibil În limitele bugetului disponibil În limitele bugetului disponibil Circa 100 mii lei Departamentul resurse umane Inginerii Departamentul tehnic Departamentul calitate Cel puţin 30% din membrii angajaţilor Minimum 1 instruire/ În limitele bugetului disponibil În limitele bugetului Auditorii interni de la departamentul calitate Organizarea instruirii personalului în domeniul managementului 134 . Obiective şi ţinte cuantificabile pentru sistemul de management Obiectiv strategic din politica în domeniul calităţii 1) Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare Obiectiv de proces (cuantificabil) Evaluarea nivelului de satisfacţie a populaţiei.1. „Apă-Canal” Cahul Tabelul A 8.

.Apă-Canal” Cahul conform indicatorilor de performanţă pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare practicaţi de prestatorii de servicii comunale din Europa Îmbunătăţirea activităţii prin calcularea indicatorilor de performanţă a serviciilor de aprovizionare cu apă şi canalizare conştientizare pe lună 90% din indicatorii calculaţi să corespundă cu practica europeană identificarea necesităţii instruirii planificarea şi organizarea instruirii evaluarea rezultatelor obţinute prin calcul stabilirea unor măsuri de îmbunătăţire şi elaborarea unor planuri de activitate disponibil În limitele bugetului disponibil Reprezentantul Departamentului Calitate şi Economist Sursa: elaborat de autor 135 .calităţii 3) Alinierea şi evaluarea activităţii ÎM.

1. sol prin generare inutilă de ape reziduale. fosfaţi. Obiective şi ţinte cuantificabile pentru sistemul de management de mediu OBIECTIVE Prevenirea poluării mediului ŢINTE Reducerea poluării mediului cu un procent de 10% faţă de anul precedent. azotiţi. Generare de ape fecaloid menajere. Ni. azotaţi . ţinte şi aspecte semnificative de mediu în cadrul Î. suspensii ceramice. prin îmbunătăţirea sistemelor de ventilare Reducerea cantităţilor de reactivi fizico-chimici cu 25% . Zn.5 % faţă de anul precedent. Poluare aer. Reducerea pierderilor de materii prime. sulfaţi . a parametrilor apelor uzate evacuate Generarea unei calităţi scăzute a apei potabile Generare de ape reziduale (uzate) cu conţinut de Fe. Cu. prin îmbunătăţirea metodelor de depozitare a reactivelor Reducerea anuală cu un procent de 2.M. „Apă-Canal” Cahul Tabelul A 9. Cr3 + cloruri. apă. produse petroliere.ANEXA 9 Obiective. deşeuri şi gaze cu efect de sera. materiale şi utilităţi prin scăderea procentului de rebut la toate secţiile Scăderea rebutului la toate produsele cu o rată anuală de 5 % (în greutate faţă de rebutul din anul precedent) Sursa: elaborat de autor 136 . prin îmbunătăţirea metodelor de tratare a apei potabile Încadrarea în proporţie de 100 % în limitele stabilite prin autorizaţii ASPECT DE MEDIU SEMNIFICATIV Poluare mediului cu reactivi chimici Reducerea emisiilor de clor în aer Poluare atmosferică cu clor Reducerea cantităţilor de reactivi folosiţi la tratarea apei Încadrarea în limitele stabilite prin autorizaţii.

04. Elementele componenete ale diagramei flux Sursa: elaborat de autor 137 .1.02. „Apă-Canal” Cahul Punct critic Punct critic Punct critic Pericol de infectare Pericol de infectare Pericol de infectare Staţia r.ANEXA 10 Diagrama flux pentru procesul de producţie a apei potabile la Î. Prut de captare STAS-2.M.-84 Staţia de tratare şi filtrare STAS-2761-84 Staţia de pompare a apei potabile STAS 4979-49 Apă potabilă Figura A 10.

1 1. Valorile maxim admisibile Parametri Acrilamidă Arsen Benzen Benz(a)piren Bor Bromaţi Cadmiu Clorură de vinil Cianuri totale Cianuri libere Crom total Cupru Dicloretan Epiclorhidrină Fluor Hidrocarburi policiclice aromatice Mercur Microcistină LR Nichel Nitraţi Nitriţi Pesticide Pesticide total Plumb Seleniu Stibiu Tetracloretan şi tricloretenă Trihalometani total Valoarea concentraţiei maxim admisibile 0.01 0.1.1 1 1 20 50 0.5 0.ANEXA 11 Parametrii chimici Tabelul A 11.3 50 10 50 1 3 0.5 10 3 0.5 0.1 10 1 0.1 0.5 10 10 5 10 100 Unitatea de măsură μg/l μg/l μg/l μg/l mg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l mg/l μg/l μg/l mg/l μg/l μg/l μg/l μg/l mg/l mg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l Sursa: [6] 138 .

In rezervoarele. filtrarea. fundul şi acoperişurile trebuie să fie impermeabile. ozon.M. dezinfecţia. Fişă de analiză a riscului Locul producerii riscului Staţia de captare Riscul posibil Infectare Măsuri de prevenire sau reducere a riscului Locul de captare a apei din sursele de suprafaţă trebuie să fie amplasat în amonte de centrul populat după cursul râului. Vopsirea suprafeţelor interioare se efectuează ci miniu de fier.1. Utilizarea metodelor autorizate de dezinfecţie: reactivi clorigeni. oxidare şi sorbţie Folosirea reactivilor autorizaţi: coagulanţilor şi floculanţilor. Pereţii.ANEXA 12 Model de analiză a riscului la Î. „Apă-Canal” Cahul Tabelul A 12. Folosirea metodelor corecte de tratare a apei: coagularea. sedimentarea. de locurile organizate pentru scăldat . de bazele de transportare a mărfurilor. iar capacele gurilor de acces trebuie să dispună de instalaţii pentru încuiere Toate rezervoarele trebuie să fie echipate cu filtre terestre. Folosirea dozelor calculate de reactivi necesari. radiaţii bactericide şi altele. fabricat pe ulei natural. Sursa: elaborat de autor Staţia de tratare şi filtrare Infectare Staţia de pompare Infectare 139 . de porturile şi debarcaderele fluviale. microfiltrarea. bacurile şi castelele pentru înmagazinarea apei potabile trebuie de garantat schimbul total al apei în termen nu mai mare de 48 de ore.

1.M.M. Organigrama existentă 140 .ANEXA 13 Structura organizatorică a Î. „Apă-Canal” Inginer-şef Contabilitatea Secţia cadre şi juridică Secţia apeduct Secţia abonament Inginer pe starea excepţională Secţia de canalizare Secţia de calcul Inginer pe aprovizionare Secţia pentru exploatarea reţelelor de apeduct şi canalizare Casa Economist Serviciul energetic Secretar Inginer de producţie Depozit Inginer pentru protecţia muncii Dispeceratul Figura A 13. „Apă-Canal” Cahul Directorul Î.

Organigrama propusă de autor în momentul implementării sistemului de management 141 .Directorul Î. „Apă-Canal” Departamentul Tehnic Inginerul Şef Departamentul Contabilitate Departamentul secretariat şi juridică Departamentul Calitate Managerul de Calitate Secţia apeduct Secţia de canalizare Secţia pentru exploatarea reţelelor de apeduct Secţia pentru exploatarea reţelelor de canalizare Contabilul Şef Contabil Secţia abonament Secţia de calcul Casa Economist Secretar Secţia cadre Secţia juridică Dispeceratul Specialistul în calitate pe secţia tehnică Specialistul în calitate pe procesul de producţie Specialistul în calitate în relaţii cu mediul Specialistul în calitate pe siguranţa apei Inginer pentru protecţia muncii Inginer pe starea excepţională Inginer pe aprovizionare Inginer de producţie Serviciul energetic Depozit Figura A 13.2.M.

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII Subsemnatul. declar pe proprie răspundere că materialele prezentate în teza de doctorat. se referă la propriile activităţi şi realizări. în conformitate cu legislaţia în vigoare.11. TODOS IRINA. TODOS IRINA Data 12. în caz contrar urmând să suport consecinţele.2009 142 .

2006 .2004 - Asistent universitar la Catedra de Ştiinţe Economice. 2004 .05 – Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat). România.P.Hasdeu” din Cahul Domeniul de activitate ştiinţifică: 08. Universitatea de Stat .Universitatea de Stat .Universitatea .24.Dunărea de Jos”. r-l Anenii Noi. Universitatea de Stat „B. Galaţi.Dunărea de Jos”. 04. specialitatea Administraţie Publică 2000 .. s.00. specializare: Economist Stagii: 17-28.2008 .curs de pregătire a cadrului didactic organizat de Universitatea ..B.CURRICULUM VITAE Date personale: Todos Irina . filiala Cahul. Activitatea profesională: 09. Studii: 2005 – 2008 .05.2004 curs de conversie profesională – calificarea „Contabilitate şi Audit” 28.P. specialitatea: Managementul Firmei.P. Profilul Ştiinţe Administrative.B.Hasdeu” din Cahul 16.Lector universitar la Catedra de Economie şi Management în Afaceri şi Servicii. studii de doctorat la specialitatea 08.2004 . filiala Cahul.. România.Hasdeu” din Cahul. Galaţi. Facultatea: Ştiinţe.05 „Economie şi Management(în ramură)” 2001 .04..00.Stagiu de dezvoltare profesională la Catedra „Management” de la Academia de Studii Economice din Moldova 2003.1982.Academia de Studii Economice din Moldova.07 . Bulboaca.05. 143 .

în viziunea consumatorilor casnici ( studiu de caz . p. Todos Irina. Revista „Economica”. 2008. 2008. Universitatea de Stat din Comrat. Implementarea sistemului integrat de management calitate-mediu şi securitatea alimentară – factor decisiv în sporirea calităţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. 2006. 2007. Lucrări ştiinţifice publicate: • 3 articole în reviste ştiinţifice cu recenzenţi: 1. 29-32. nr.Participări la foruri ştiinţifice internaţionale: - Conferinţa Internaţională Teoretico-Ştiinţifică:„Ştiinţă. 3. nr. Volumul I. p. Volumul I. 1(14). ASEM. 110116. p. Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători din 18-19 aprilie. 3.or. • 4 materiale ale comunicărilor ştiinţifice: 4. Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători din 14-15 aprilie. ASEM. Todos Irina. 2008. 78-80. Ediţia a V-a. Metode de evaluare a calităţii şi a gradului de satisfacţie a consumatorului în cadrul serviciilor publice de infrastructură comunală. ASEM. ASEM. Chişinău. Particularităţile planificării calităţii serviciilor publice locale de infrastructură comunală. ASEM. Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători din 14-15 aprilie. Chişinău. . Volumul I. 144 Ediţia a IV-a. p. 62-64. ASEM. ASEM. Chişinău. Solcan Angela. Chişinău. Certificarea calităţii serviciilor publice locale. 2008. Chişinău. Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători din 19-20 aprilie. nr. 2007. Revista „Drept. Chişinău. Chişinău. Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători din 19-20 aprilie. Todos Irina. Revista „Economica”. p. p. Todos Irina. Ediţia a IVa. Situaţia actuală a serviciilor de alimentarea cu apă şi canalizare din regiunea de dezvoltare sud a RM. ASEM. Chişinău. Ediţia a VI-a. 18-21 6. 2007. Calitatea serviciilor publice comunale de alimentare cu apă şi canalizare. Todos Irina. 5. 2006. 2. Cultură şi Învăţământ” din 10 februarie. Todos Irina. 2. Chişinău. Economie şi Informatică”. 2006. Ediţia a VIa. 2008. 2008. ASEM. Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători din 18-19 aprilie.94-103. Cahul ). Ediţia a V-a. 2006.

com 145 .7. 2008. • o teză a comunicărilor ştiinţifice: 8. Volumul III. • alte lucrări ştiinţifice – un articol: 9. Cultură şi Învăţământ” din 10 februarie. 48-49. 119-127. p. 2006. Haşdeu” din Cahul. 194-198. p. Sanatoriului 10/31 Tel: 0299 42217. 2007. Volumul II. P. 2008. Universitatea de Stat din Comrat. Conferinţa Internaţională Teoretico-Ştiinţifică:„Ştiinţă. Aspectele calităţii în domeniul terţiar public. Cahul. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat „B. 2006. Conferinţa Ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice din 16-17 aprilie. Cahul. Cahul. Todos Irina. Comrat. Todos Irina. 079665986 e-mail: nisir2004@yahoo. Todos Irina. Practica europeană în organizarea şi prestarea serviciilor publice locale de infrastructură comunală. Str. p. Date de contact: or. Diagnosticul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din oraşul Cahul prestate de către Întreprinderea Municipală „Apă-Canal”.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->