Sunteți pe pagina 1din 8

QFD – Quality Function Deployment

QFD oferă organizaţiilor asistenţă în identificarea:

1. Exigenţelor importante d.p.d.v al clientului

CASA CALITATII

2. Unor ţinte numerice spre care să tindă demersurile privind calitatea.

Este utilă atunci când:

1. Există o slabă comunicare şi aşteptările sunt pierdute în complexitatea procesului de dezvoltare a produsului/serviciului.

2. Lipsă de structură sau de logică în alocarea resurselor pentru dezvoltarea produsului.

3. Timpi de cercetare & dezvoltare extinşi cauzaţi de excesul de încercări de redesign, rezolvare de probleme şi eliminarea unor efecte superficiale.

Utilitatea rezultatelor QFD

Transformarea priorit ăț ilor clientului în priorit ăț i ale procesului (importan ț a relativă = prioritate)

Orientarea designului procesului ş i rezultatelor lui spre exigen ț ele clientului

Clarificarea modalit ăț ilor de intervenț ie pentru ameliorarea calit ăț ii prin evidenț ierea corela ț iilor dintre caracteristici ş i exigen ț e.