Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT BRA OV MASTERAT: DIMENSIUNEA EUROPEAN A MANAGEMENTULUI ORGANIZA IEI

INSTRUC IUNI PENTRU ELABORAREA LUCR RII DE DISERTA IE

I. ASPECTE GENERALE Lucrarea de diserta ie reprezint componenta de cercetare tiin ific a programului de masterat DIMENSIUNEA EUROPEAN A MANAGEMENTULUI ORGANIZA IEI. Ea trebuie s pun n lumin volumul i profunzimea cuno tin elor teoretice ale absolventului, competen a acestuia de aplicare practic a cuno tin elor teoretice studiate la cursurile care compun programul, capacitatea de sintez i selec ie a informa iilor culese, precum i enun area unor propuneri i m suri n ceea ce prive te fenomenul analizat. Lucrarea se va axa pe o organiza ie (firma, institu ie etc) la care masterandul realizeaz cercetarea tiin ific . Tema de diserta ie poate fi aleas de masterand din lista de teme propuse (afi at pe site) sau poate fi propus de masterand cu acceptul coodonatorului tiin ific i poate fi din orice domeniu al managementului. Tema trebuie s aib n titlu cuvintele cheie ale programului de master: management, organiza ie, european, interna ional. Lucrarea trebuie depus la secretariatul facult ii, n dou exemplare nso ite, obligatoriu, de referatul coordonatorului tiin ific, n acela i timp cu dosarul de nscriere, conform calendarului ntocmit de facultate. II. STRUCTURA LUCR RII DE DISERTA IE Coperta 1 (exterioar ): va con ine urm toarele informa ii: - universitatea; - facultatea; - programul de masterat; - nivelul de sus inere al lucr rii (lucrare de diserta ie pentru nivelul master); - numele i gradul didactic al coordonatorului tiin ific; - numele absolventului; - anul realiz rii lucr rii. Coperta 2 (pagina de titlu): va con ine urmatoarele informa ii: - numele universit ii;

- facultatea; - programul de studii; - titlul lucr rii de diserta ie; - numele i gradul didactic al coordonatorului tiin ific; - numele absolventului; - anul realiz rii. Referatul coordonatorului tiin ific- consemneaz rezultatul evalu rii lucr rii de c tre cadrul didactic coordonator. Lucrarea de diserta ie trebuie s aib o organizare logic , n capitole, a c ror succesiune este urm toarea: 1. CUPRINS: lista capitolelor, subcapitolelor cu pagina ia corespunz toare acestora. 2. INTRODUCERE: constitue argumentul op iunii pentru tema lucr rii i a cercet rii realizate. Va fi redactat n 3-4 pag., n care se vor prezenta: - actualitatea temei, motiva ia i importan a alegerii temei; - obiectivele cercet rii; - ipotezele cercet rii; ipotezele formulate trebuie ulterior s fie verificate, testate n practica managerial a organiza iei investigate; - instrumentarul metodologic utilizat n cercetare (enumerarea metodelor, modelelor, instrumentelor de investigare pe are masterandul le-a folosit pe parcursul cercet rii); - prezentarea succint a cercet rii: se va prezenta, pe scurt, structura lucr rii (num rul de capitole i titlul fiec rui capitol), rezumnd foarte scurt con inutul capitolelor . CAPITOLUL I - trateaz contextul teoretic al temei abordate (investiga ii realizate de al i autori n domeniu; punctele de vedere existente n literatura de specialitate n ceea ce prive te tema abordat ). Titlul i subtitlurile capitolui trebuie s reflecte tema investigat . 1.1. Subtitlu 1.2. Subtitlu ................................................................................................................................................... CAPITOLUL II - prezentarea organiza iei la care se realizeaz studiul de caz (date de identificare, obiect de activitate, principalele date economico-financiare n ultimii 3 ani; analiza critic a managementului organiza iei: se subliniaz punctele tari, punctele slabe, oportunit ile i constrngerile). Titlul capitolui trebuie s reflecte tema investigat CAPITOLUL III - Studiul de caz pe tematica aleas n cadrul organiza iei investigate. Se descriu activit ile realizate n cadrul cercet rii. 3.1. Subcapitol 3.2 Subcapitol ........................... 2

CAPITOLUL IV4.1. Subcapitol 4.2 Subcapitol ...................

Se descriu activit ile realizate n cadrul cercet rii i se fundamenteaz ire (legat de tema aleas ).

elementul/elementele care necesit mbun

CONCLUZII I PROPUNERI/RECOMAND RI: 3-4 pagini - modul de realizare a obiectivelor propuse; - confirmarea/infirmarea ipotezelor; - propuneri rezultate din cercetare i argumentate; - se subliniaz aportul propriu adus la dezvoltarea/ ameliorarea/ mbun organiza iei n domeniul specific ales prin tema de cercetare; - poten iale direc ii viitoare de cercetare legate de tema abordat . Se va insista asupra componentelor de baz ale studiului, cu accent deosebit asupra contribu iei originale, a elementelor de noutate pe care le aduce cercetarea n dezvoltarea teoriei i practicii domeniului investigat i a posibilelor direc ii de urmat n investiga iile viitoare. Concluziile lucr rii nu se numeroteaz ca i capitol. BIBLIOGRAFIE Cuprinde lista tuturor surselor de informa ie utilizate de c tre absolvent pentru redactarea lucr rii de diserta ie Bibligrafia va ine cont de urm torul format: numele autorului, ini iala prenumelui, titlul lucr rii, editura, ora ul public rii lucr rii, anul public rii. Ex.: tef nescu, C., Konrad, C., Comunicarea managerial n dialogul social, Editura Alma Mater, Sibiu, 2010. Bibliografia nu se va numerota ca i capitol al lucr rii. ANEXE Apar ntr-o sec iune separat , care nu se numeroteaz ca i capitol. Includ materialul informa ional utilizat pentru sus inerea tezelor prezentate, relevant pentru tema de cercetare, dar a c rui introducere n text ar afecta cursivitatea lucr rii (grafice, histograme, tabele statistice, conturi de profit i pierdere, facsimilele unor documente sau nscrisuri, calcule detaliate efectuate pentru stabilirea unor indicatori inclu i n raport). Fiecare anex se va men iona cel pu in o dat n textul lucr rii. Anexele se numeroteaz cresc tor (Anexa 1, Anexa 2, etc). irea activit ii

III. REGULI DE REDACTARE A LUCR RII DE DISERTA IE


Formatul lucr rii este A4. Num rul de pagini este ntre 50 70. 1. Marginile paginii - se vor utiliza urm toarele valori: - margine stnga: 3 cm; 3

margine dreapta: 2 cm; margine sus: 2 cm; margine jos: 2 cm.

2. Spa iere ntre rnduri - textul va respecta o spa iere ntre rnduri de 1,5 linii. 3. Font - Times New Roman, cu dimensiunea de 12 puncte, utiliznd diacritice. 4. Titluri capitole: TNR 14, majuscule; subtiluri cu litere mici, TNR 12. 5. Numerotarea paginilor - numerotarea paginilor se face ncepnd cu pagina de titlu, pn la ultima pagin a lucr rii, dar num rul paginii apare doar ncepnd cu Introducerea. Num rul de pagin se insereaz n subsolul paginii, centrat. 6. Antetul paginii - apare ncepnd cu introducerea i va con ine numele absolventului (n stnga) i titlul capitolului (n dreapta). 7. Reprezent rile grafice sub forma schemelor, diagramelor, tabelelor trebuie s ilustreze ct mai fidel fenomenul analizat. Tabelele/figurile se numeroteaz cu 2 cifre, prima reprezentnd num rul capitolului, iar cea de a doua reprezentnd num rul tabelului/figurii din capitolul respectiv. Fiecare tabel/figur are num r i titlu (se men ioneaz deasupra tabelului, aliniat la marginea din dreapta i centrat sub figur ). n cazul n care tabelele/figurile sunt preluate, se va face aceast men iune notndu-se toate elementele de identificare a sursei de informare : numele autorului, titlul lucr rii, editura, anul, pagina sau adresa de Internet complet .. Aceste elemente se vor plasa sub tabel i vor fi precedate de men iunea Sursa (Ex: sub tabelul, figura, graficul prezentat se va scrie: Sursa: tef nescu, C., Managementul afacerilor, Editura FRM, Bucure ti, 2008, p. 58); Tabelele i figurile trebuie s aib trimitere n text. 7. Note de subsol - n situa ia n care se citeaz (defini ii, puncte de vedere, unitar

clasific ri, etc), se preiau idei, informa ii, date statistice din diferite surse se vor introduce note de subsol pentru a se indica sursa(ele). Acestea se numeroteaz pentru toat lucrarea. Men ionarea autorilor n text (cu nota de subsol aferent ) se face

prin indicarea numelui i a prenumelui acestora, urmate de titlul lucr rii din care se face citarea, editura, locul i anul apari iei precum i num rul paginii la care se reg se te textul citat. IV. EVALUAREA LUCR RII DE DISERTA IE n aprecierea lucr rii de diserta ie se vor urm ri, cu prec dere: - actualitatea temei de cercetare, structura lucr rii, modul de formulare a obiectivelor ipotezelor de cercetare; - selectarea materialului bibliografic; relevan a i corectitudinea informa iei; i

- con inutul tiin ific dovedit prin aplicarea n practica organiza iei investigat a conceptelor teoretice acumulate n cadrul disciplinelor cuprinse n programul de masterat parcurs; - modul de validare a ipotezelor tiin ifice, rezultatele cercet rii i propunerile de valorificare a acestora n practica managerial a organiza iei investigate; - contribu ia original , elementele de noutate aduse n tratarea temei de cercetare, att n plan teoretic ct i n cel practic-aplicativ; - calitatea exprim rii; - corectitudinea i rigoarea redact rii;

- forma de prezentare oral .

Coordonator Program masterat, Prof. univ.dr. Camelia Cristina tef nescu