Sunteți pe pagina 1din 84

O revistã pentru toþi profesioniºtii în CAD/CAM/CAE ºi Multimedia

An 1, numãrul 2, Iulie 1999

Autodesk la MAXimum ISSN - 1454 - 3559
Autodesk la MAXimum
ISSN - 1454 - 3559

Acest numãr este gratuit !

ONE TEAM CONFERENCE

Autodesk se îndreaptã spre era INTERNET

Interviu cu Bob Brown

Managing Director, GTX Europe

PERSONAL SOLUTIONS GROUP

AutoCAD - soluþii simple ºi ieftine pentru toþi utilizatorii de CAD - ER Mapper 6.0
AutoCAD
- soluþii simple ºi ieftine pentru toþi
utilizatorii de CAD -
ER Mapper 6.0
Map 2000
-revoluþioneazã procesarea
de imagine -
Nikon în România
- staþii totale ºi theodolite -
CAD Market
Oferta specialã a verii!
Cum alegem
un computer
pentru un sistem CAD
Abonaþi-vã ºi veþi
participa la Marea Tom-
bolã ! Premii de 100.000
DM
Cereri ºi oferte de serviciu

Your success is the measure of ours !

Editatã de A&C INTERNATIONAL S.A.

RoCADA Romanian CCAD AAcademy AutodeskAutodesk PremierePremiere TTrainingraining CenterCenter MicrosoftMicrosoft
RoCADA
Romanian CCAD AAcademy
AutodeskAutodesk PremierePremiere TTrainingraining CenterCenter
MicrosoftMicrosoft CertifiedCertified TTrainingraining
EducationEducation CenterCenter
LotusLotus TTrainingraining CenterCenter
Str. Sighiºoara, nr. 34, tel: 01 250 5315, fax: 01 250 7774, e-mail: office@acintl.ro

editorial

editorial Y2K, eterna poveste "Problema anului 2000 seamãnã cu o ceapã. Cu cât o decojeºti mai

Y2K, eterna poveste

"Problema anului 2000 seamãnã cu o ceapã. Cu cât o decojeºti mai mult, cu atât gãseºti mai multe probleme ºi, cu cât gãseºti mai multe, cu atât plângi mai abitir"

A fost odatã,

acum mai bine de 40 de ani, un programator care a specificat ca datele calendaristice sã fie salvate de com- putere pe câte doi digiþi: doi pentru zi, doi pentru lunã ºi doi pentru an. Astfel, data de 2 iulie 1954 este exprimatã de computer ca "020754". Pe vremea aceea, sistemul pe doi digiþi însemna economie de memorie, în condiþiile în care un mainframe avea 64Kb, iar harddisk-urile aveau o capacitate de cinci sau zece megabytes. Gãselniþa pãrea ingenioasã, de vreme ce anul 2000 reprezenta atunci subiect pentru filmele science-fiction, iar programatorii se gândeau cã pânã la 1 ianuarie 2000 aceastã problemã va fi fost demult rezolvatã.

Anii au trecut ºi, cu 160 de zile (la data când scriu acest articol) înainte de schimbarea mileniului, problema anului 2000 poate provoca, teoretic cel puþin, sfârºitul lumii. În urmã cu un an sau doi, factorii de decizie din lumea afacerilor îºi exprimau încrederea cã organizaþiile lor sunt capabile sã treacã în mileniul trei fãrã probleme. În ciuda a numeroase semnale de alarmã, sondajele aratã cã gradul de conºtientizare a problemei este foarte mic. ASTÃZI, numai 30-40% dintre manageri înþeleg cu adevãrat problema anului 2000 ºi implicaþiile pe care le poate avea nerezolvarea ei. Situaþia este cu atât mai gravã cu cât aceºtia sunt exact cei care ar trebui sã conducã programele pentru depãºirea situaþiei.

Este foarte important ca managerii sã efectueze un inventar al tuturor sistemelor folosite ºi sã îºi punã întrebarea "cât de vital este fiecare dintre aceste sisteme pentru companie ?" ºi "cum îmi vor fi afectate afacerile dacã PC-urile nu vor fi compatibile cu anul 2000 ?". Orice sistem pe care ruleazã aplicaþii în domeniul mili- tar, financiar, de proiectare, de gestiune etc. ar putea suferi pagube importante ºi nu este numai cazul main- frame-urilor sau al sistemelor centrale. ªi PC-urile repre- zintã o mare problemã, de vreme ce testele au demon- strat cã acestea înregistreazã eºecuri la cinci nivele. Testele efectuate pe PC-uri a demonstrat cã, numai la nivelul BIOS-ului, rata de eºec a fost de 93%.

O soluþie oferã

compania Zykon, care a creat un card, “Millenni-

um Pass”, ce reprezintã un add-on BIOS. Produsul este

similar unui card video care este vândut cu propriul lui BIOS. Compania susþine cã, datoritã faptului cã softurile afiºeazã data ºi ora din sistemul de operare, iar acesta, la

rândul sãu, obþine aceastã informaþie din BIOS, utilizatorii

nu au decât sã rezolve problema BIOS-ului pentru ca PC-

urile sã devinã compatibile cu anul 2000. Cerinþele de sis-

tem pentru “Millennium Pass” sunt un procesor 8086 sau mai mare, un slot ISA ºi 1KB de memorie. Pentru a stabili dacã BIOS-ul unui PC este compatibil cu anul 2000, Zykon oferã un program test gratuit, care poate fi obþinut de la www.Y2k.Zykon.com.

O razã de speranþã

vine ºi de la compania Autodesk, care afirmã cã marea majoritate a programelor sale vor proiecta cu succes ºi dupã 1 ianuarie 2000, evident, cu condiþia sã ruleze pe sisteme hardware compatibile. Codul-sursã al programelor Autodesk nu conþine algoritmi pentru datã / timp, astfel cã softurile nu vor întâmpina probleme. Cu toate acestea, Autodesk desfãºoarã un amplu proces de testare a programelor, pentru a-ºi asigura clienþii cã-ºi vor putea accesa desenele ºi dupã anul 2000.

S-am încãlecat pe-o ºa

ºi v-am spus o poveste pe care aþi mai auzit-o de

mii de ori, dar nu ni se pare inutil sã o mai spunem o datã.

Statisticile aratã cã cei mai îngrijoraþi de problema anu- lui 2000 sunt exact aceia care au început deja proiectele

de rezolvare a acesteia.

Pentru cã, aºa cum spuneam la început, cu cât ana- lizezi mai mult implicaþiile pe care le are bug-ul mileniului,

cu atât te îngrozeºti mai tare. Numai când o organizaþie a conºtientizat riscurile, a reuºit sã-ºi creeze o imagine clarã asupra resurselor de care are nevoie pentru ca problema anului 2000 sã nu

mai fie o ceapã, ci o cupã de ºampanie bãutã fãrã dureri de cap la cumpãna dintre milenii.

Roxana Gagiu

Max

ii

uu

ll

ii

ee

CAD

11

99 99

 

99

1

Comunitatea CAD, despre MaxCAD

Comunitatea CAD, despre MaxCAD MaxCAD este o revistã pur ºi simplu minunatã. Totul, de la concepþie

MaxCAD este o revistã pur ºi simplu minunatã. Totul, de la concepþie ºi pâna la prezentarea graficã, este foarte profesional. Sunt sigur ca citi- torii români o vor aprecia, pentru cã revista conþine multe informaþii valoroase. Sincer vorbind, nu am mai vazut pâna acum o publicaþie care sã conþinã atât de multe informaþii despre familia de produse a Autodesk, ceea ce, cred eu, este de mare importanþã pentru toþi profe- sioniºtii, ca ºi pentru potenþialii utilizatori de CAD.

Apreciez foarte mult ºi faptul cã o mare parte a revistei acoperã domeniul GIS ºi imple- mentarea acestuia în România. Este foarte impor- tant pentru România ºi pentru economia acestei þãri ca produsele GIS sã fie implementate ºi exploatate, mai ales cã Autodesk furnizeazã cele

mai bune softuri în domeniu, la cele mai mici peþuri. Un exemplu este AutoCAD Map, cel mai uºor de folosit din întreaga gamã de softuri GIS de la Autodesk. Programul este cu atât mai util, cu cât în România existã sute de mii de hãrþi pe hârtie, de diferite mãrimi ºi la diferite scãri. În ultimii doi ani, Autodesk a devenit unul dintre primii trei furnizori de soluþii GIS din lume. Autodesk este membru al Open GIS Consortium, alãturi de alþi furnizori mondiali de software pen- tru GIS. Mai mult, cooperãm foarte strâns cu marii producãtori de baze de date, precum Oracle, care produce Spatial Data Cartridge - facilitate ce per- mite integrarea datelor spaþiale ºi de tip atribut într-o bazã de date unicã. Sunt convins ca MaxCAD va continua sã se dezvolte calitativ ºi cã va avea foarte mult suc- ces. În ceea ce ne priveºte, vom sprijini aceastã revistã cu informaþii de ultimã orã despre cele mai recente programe dezvoltate de Autodesk".

Waldemar Lastowski, Area Sales Manager, Autodesk GmbH

"MaxCAD este o revistã profesionistã ºi sunt sigur cã va fi de mare ajutor pentru promovarea produselor Autodesk în România".

Wolfgang Lynen, MCAD Market Group European Manager, Autodesk GmbH

"Am primit cu plãcere numãrul 1 al revistei MaxCAD, editatã de dumneavoastrã. Revista este de interes real pentru inginerii ºi tehnicienii care lucreazã în domeniul CAD/CAM/CAE. Felicitãri !!!" Prof. Dr. Ing. Iordan Petrescu, Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti

"Doresc sã vã felicit pentru lansarea revistei MaxCAD, pe care o consider o sursã de informaþii deosebit de utilã pentru truditorii în acest domeniu”.

Florin Popescu, IT Manager, Regia Autonomã Judeþeanã de Drumuri ºi Poduri Constanþa

2

Max

 

ii

uu ll

ii ee

CAD

11

99 99

99

Revista MaxCAD este disponibilã numai prin abonament !

Editorial

Autodesk One Team Conference

News-Desk

INTERVIU: Bob Brown General Manager, GTX Europe

AutoCAD 2000

INTERVIU: Bob Brown General Manager, GTX Europe AutoCAD 2000 PSG sonal Soutions Group AEC 21 1

PSG

sonal Soutions Group

Manager, GTX Europe AutoCAD 2000 PSG sonal Soutions Group AEC 21 1 4 11 15 17
Manager, GTX Europe AutoCAD 2000 PSG sonal Soutions Group AEC 21 1 4 11 15 17

AEC

21

1

4

11

15

17

Per-

AutoCAD Architectural Desktop

24

pit-cup - aplicaþie AutoCAD pentru proiectarea instalaþiilor

26

"Piaþa româneascã se aflã încã în pantofi de copil" - interviu cu Dieter Wettel, pit-cup GmbH

28

CANALIS 4.0

30

Mechanical Desktop - trucuri care vã fac viaþa mai uºoarã

33

MECANICÃ

Design Space 5

35

Open Mind - maºinarea în cinci axe

36

Lecþia de Mechanical Desktop

38

în cinci axe 36 Lecþia de Mechanical Desktop 38 GIS Oficiul Naþional de Cadastru, Geodezie ºi

GIS

Oficiul Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie

Despre GIS, cu speranþã

AutoCAD Map 2000

ºi Cartografie Despre GIS, cu speranþã AutoCAD Map 2000 ER Mapper 6.0 - revoluþioneazã procesarea imaginilor

ER Mapper 6.0 - revoluþioneazã procesarea imaginilor

MULTIMEDIA

De vorbã cu vedetã

IGrafx System

41

42

45

48

51

53

MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

Lumea Rasterex

56

Volo View

58

Volo Explorer

60

HARDWARE

Selex on-line

61

Cum alegem un computer pentru CAD

63

Echipamente Nikon în România

66

pentru CAD 63 Echipamente Nikon în România 66 Colþul managerului 68 Lumea Dealerilor 71 Lumea
pentru CAD 63 Echipamente Nikon în România 66 Colþul managerului 68 Lumea Dealerilor 71 Lumea

Colþul managerului

68

Lumea Dealerilor

71

Lumea ATC-urilor

73

BSA

75

CAD Market

76

A A utodesk utodesk EMEA EMEA ONE ONE TEAM TEAM CONFERENCE CONFERENCE S ub deviza

AAutodeskutodesk EMEAEMEA ONEONE TEAMTEAM CONFERENCECONFERENCE

S ub deviza "One Team,

One VISION* Solution,

One Future = Success",

în perioada 8 -11 mai 1999 a avut loc la Nisa, în Franþa, a patra ediþie a Conferinþei Anuale Autodesk pentru Europa, Orientul Mijlociu ºi Africa (EMEA). La Conferinþã au fost invitaþi reprezentanþi oficiali ai distribuitorilor Autodesk, ai Centrelor Sistem Autodesk, ai Centrelor de Instruire Autodesk, dealeri, parteneri, cât ºi membri ai reþelei de dezvoltatori Autodesk. Acropolis Convention Center a primit circa 1350 de persoane, dintre care 24% au reprezentat oficialitãþi ºi angajaþi ai companiei Autodesk. Comitetul Director a fost alcãtuit din: Eric Herr - Preºedinte, Chief Executive Officer Autodesk; Carol Bartz - Director, Chief Executive Offi- cer Autodesk; Mike Appel - Director Marketing Autodesk, EMEA; Gerard Keraval - Vice-preºedinte Autodesk, EMEA; Anders Arthur - Director al Canalului de Dezvoltare Autodesk, EMEA. Pentru al patrulea an consecutiv, fiecare divizie a Autodesk - AEC, GIS, Mecanicã, Multimedia, PSG ºi CAD - a prezentat cele mai recente produse, soluþii ºi strategii viitoare, prin care corporaþia virtualã Autodesk sã continue "Proiectarea fãrã Fron- tiere".

4

Ce propune compania Autodesk pentru mileniul urmãtor

AutoCAD 2000 - PLATFORMA PENTRU DEZVOLTAREA APLICAÞIILOR DIN DOMENIILE CAD/CAM/CAE

Trecerea la AutoCAD® 2000: Performanþã ºi Productivitate

Cum era de aºteptat, cele mai importante momente ale Conferinþei de la Nisa au gravitat în jurul programului AutoCAD 2000, lansat de Autodesk în luna martie a acestui an. Considerat platforma de proiectare pentru mileniul urmãtor, AutoCAD 2000 reprezintã un progres semnificativ faþã de versiunea anterioarã (vezi MaxCAD nr.1 ºi AutoCAD 2000 de la pg.17). Utilizatorii ºi-au pus problema dacã acest pro- gram este mai rapid decât versiunea precedentã ºi, dacã da, de câte ori ºi pentru care operaþii specifice. Aºa cum au demonstrat testele efectuate de utilizatori, AutoCAD 2000 s-a dovedit a fi mai rapid decât AutoCAD R14. Creºterea vitezei în execuþie, combinatã cu noile funcþiona- litãþi ale noului program, asigurã un suport pentru creºterea performanþei ºi a productivitãþii odatã cu trecerea de la versiunea 14 la 2000. În ceea ce priveºte versiunea 14, în prezent sunt înregistraþi peste 2,2 milioane de utilizatori, dintre care 39% au fãcut upgrade de la versiunile precedente. În 1998, în Europa, Ori- entul Mijlociu ºi Africa s-au vândut peste 800.000 de licenþe de AutoCAD R14, acoperind 70% din piaþa mondi- alã de proiectare asistatã.

Autodesk este liderul mondial în domeniul dezvoltãrii aplicaþiilor pentru

proiectarea asistatã de calculator ºi cel de-al patrulea producãtor de software din lume, cu un profit de 740,167 mili- oane USD în anul 1999. Prin produse-

le din domeniile AEC, Mecanicã ºi GIS,

anul trecut Autodesk a avut o creºtere

a vânzãrilor de 21%, în timp ce princi-

palii sãi competitori au înregistrat pro- cente mai mici: Intergraph 10%, PTC

ºi Bentley doar 5%. Cum Internetul constituie cea mai importantã cale de comunicare a sfârºitului de mileniu - i-au trebuit doar cinci ani pentru a atinge cifra de zece milioane de utilizatori, în timp ce tele- fonul a atins aceeaºi bazã de utilizare în 40 de ani ! -, iar în 1998 peste 85% din staþiile de lucru CAD din lumea întreagã au accesat Internetul, Autodesk, prin produsele sale, oferã în prezent soluþii simple ºi profesionale pentru comunicarea ºi publicarea datelor pe Internet. Deºi doar 8% din utilizatori ºi-au publicat în 1998 desenele pe reþeaua mondialã, creºterea continuã a acestei industrii se reflectã în faptul cã, la sfârºitul anu- lui 2000, peste 55% dintre aceºtia vor folosi Internetul pentru publicarea documentelor.

Max

 

ii

uu ll

ii ee

CAD

11

99 99

99

5

5 soluþii pentru AEC Domeniul AEC a fost repre- zenatat la conferinþa de la Nisa prin

soluþii pentru AEC

Domeniul AEC a fost repre- zenatat la conferinþa de la Nisa prin cinci noi programe. Câteva dintre principalele caracteristici ale acesto- ra vi le prezentãm în continuare.

AutoCAD Architectural Desktop R2 - AutoCAD pentru arhitecþi -

Bazat pe noua tehnologie a obiectelor inteligente ObjectARX, creat special pentru arhitecþi ºi construc- tori, AutoCAD Archi- tectural Desktop R2 (AAD) cuprinde funcþi- onalitãþile din AutoCAD 2000, produsul ce a revoluþionat piaþa indus- triei software din dome- niile CAD/ CAM / CAE. În 1998, prima versiune a fost vân- dutã pentru 25.000 de staþii de lucru, iar cifra vânzãrilor a fost, numai în Marea Bri- tanie, de peste un milion de USD. Cu peste 50 de noi funcþionalitãþi faþã de versiunea precedentã, AAD R2 oferã arhitecþilor suport pentru crearea inteligentã a elementelor de construcþie - ziduri, uºi, ferestre, scãri, acoperiºuri - eliminând astfel bariera dintre modelarea 2D ºi 3D. Oferind un mediu multiplu de lucru, utilizatorul are posibilitatea de a introduce tipurile de elemente defi- nite în diferite proiecte, fãrã ca

mãcar acestea sã fie deschise, prin simpla selecþie a acestora ºi copierea completã a caracteristicilor în proiectul curent. AAD R2 conþine toate caracteristi- cile unui program profesional în dome- niul modelãrii arhitecturale. Anul trecut, vânzãrile primei versiuni au contribuit cu 7% la creºterea generalã a vân- zãrilor pe piaþa verticalã. Funcþional- itãþi generale:

aCompatibilitate cu AutoCAD 2000 - în preþul licenþei intrã automat ºi AutoCAD 2000 ! aDeschiderea mai multor proiec- te în aceeaºi sesi- une de lucru. aCopierea ca- racteristicilor ele- mentelor de construcþie între diverse proiecte. aSimplitate în utilizare, posibili- tatea de a selecta din bibliotecã diverse stiluri de ziduri, uºi, ferestre, scãri, acoperiºuri, conform cerin- þelor de proiectare. aSuport ObjectARX - persona- lizarea mediului de lucru, obiecte inteligente (fiecare obiect pãs- treazã ºi recunoaºte legãturile cu obiectele vecine). aCrearea automatã a secþiunilor ºi elevaþiilor din modelul 3D.

automatã a secþiunilor ºi elevaþiilor din modelul 3D. Max   i i u u l l

Max

 

ii

uu ll

ii

ee

CAD

11

99

99 99

aSuport integral pentru crearea docu- mentaþiei tehnice a proiectului, extra- gerea automatã a listelor de materiale ºi a componentelor elementelor de construcþie. aCotarea automatã a planurilor prin simpla selecþia a obiectelor. aGenerarea automatã a acoperiºurilor.

Land Development Desktop

LDD a fost gândit ca o platformã pentru aplicaþii din domeniile GIS, cadastru, urbanism ºi topografie. Pe acest software ruleazã aplicaþiile:

aAutodesk Civil Design - proiectarea construcþiilor, reþelelor ºi a cãilor de comunicaþii. aAutodesk Survey - citirea ºi prelu- crarea datelor topografice mãsurate - LDD oferã suport pentru automati- zarea creãrii hãrþilor, a bazelor de date legate, a aliniamentelor ºi parcelelor,

LDD oferã suport pentru automati- zarea creãrii hãrþilor, a bazelor de date legate, a aliniamentelor ºi

5

modelului digital al terenului ºi infor- maþiilor geodezice ºi de cadastru, urbanism ºi topografie. P

modelului digital al terenului ºi infor- maþiilor geodezice ºi de cadastru, urbanism ºi topografie.

Prin modulul Autodesk Survey,

utilizatorul are posibilitatea de a selecta ºi de a citi datele topo- grafice din peste 60 de tipuri de instru- mente elec- tronice de mãsurare, de

a defini multi-

ple aliniamen-

te orizontale

ºi verticale ºi

de a configura parametrii pan- telor terenului. Prin încorporarea modulului Trimble Link, citirea ºi prelucrarea datelor topografice devin extrem de simple ºi intuitive. Trimble Link este produsul alianþei strategice încheiate între Autodesk ºi Trimble, cu scopul de a furniza soluþii software integrate în domeniul amenajãrii teritoriului. Trimble Link este un plug-in pentru transferul ºi procesarea de date culese cu un Global Positioning Sys- tem (GPS) din Trimble Survey Con- troller în Autodesk Survey. Aici, datele sunt convertite din orice format în coordonate folosite pentru realizarea amplasamentelor, aliniamentelor etc. Civil Design este aplicaþia destinatã proiectãrii subdiviziunilor de transport, reþelelor ºi cãilor de comunicaþii. Princi- palele sale avantaje faþã de competiþie (GeoPak ºi GeoPak Civil Engineering Suite, produse de Intergraph) sunt suportul DTM pentru crearea ºi vizualizarea modelelor digi-

tale ale terenului, precum ºi integrarea completã cu programul AutoCAD.

3D Studio VIZ

Program pentru vizualizarea ºi pre- zentarea modelelor din domeniile AEC, mecanicã ºi GIS, 3D Studio VIZ a ajuns la versiunea 2.0. Acest soft a cîºti- gat anul trecut “Premiul de Excelenþã” în Teh- nologie al revistei CADALYST. Programul se adre- seazã utilizatorilor din domeniile arhitecturã, GIS, mecanicã ºi con- strucþii civile. Dupã cumpãrarea, la începutul acestui an, a companiei Discreet, Autodesk a anunþat deja lansarea pe piaþa ameri- canã a noului produs Lightscape 3.2, desti- nat prelucrãrii mod- elelor 3D ºi a imag- inilor, prin distribuþia diferitelor raze de luminã ºi a umbrelor aferente. Mai mult decât atât, produsul oferã multiple moduri de prezentare în per- spectivã a obiectelor tridimensionale.

tarea foto-realistã a imaginilor. Din punct de vedere statistic, peste 70% din utilizatorii AutoCAD au nevoie de instrumente de prelucare a imaginilor raster (indiferent dacã este vorba de planuri arhitecturale pe suport hârtie, planuri cu ansambluri ale unor piese, hãrþi etc.), iar 91% din proiectanþii GIS folosesc planuri pe suport hârtie. În urmãtorii cinci ani, se preconizeazã o creºtere de peste 50% a cerinþelor de dezvoltare a aplicaþiilor din domeniul scanãrii ºi vectorizãrii documentelor . Ca funcþionalitãþi noi faþã de versi- unile precedente, meritã amintit în primul rând faptul cã produsul CAD Overlay 2000 rulezã direct peste AutoCAD 2000 ºi oferã posibilitatea editãrii directe a imaginilor raster, a inserãrii acestora cu ajutorul unui wizard cu instrucþiuni precise, precum ºi posi- bilitatea accesãrii proprietãþilor imagi- nilor ataºate din fereastra de dialog AutoCAD a proprietãþilor obiectelor. De asemenea, au fost introduse noi funcþii pen- tru selectarea ºi editarea o- biectelor ras- ter prin co- menzi specifi- ce AutoCAD. Versiunea va fi disponibilã pe piaþa europeanã în octombrie 1999.

va fi disponibilã pe piaþa europeanã în octombrie 1999. CAD Overlay 2000 CAD Overlay 2000 reprezintã
va fi disponibilã pe piaþa europeanã în octombrie 1999. CAD Overlay 2000 CAD Overlay 2000 reprezintã

CAD Overlay 2000

CAD Overlay 2000 reprezintã soluþia completã pentru prelucrarea ºi editarea din AutoCAD 2000 a imaginilor raster ataºate proiectelor. Produsul oferã opþiuni pentru editarea fotogramelor ºi a imaginilor din satelit, precum ºi un suport pentru prezen-

Florin Balcu,

Product Manager

6

Max

 

ii

uu ll

ii ee

CAD

11

99 99

99

GI

G I de la un simplu software la soluþii integrate F ãrã îndoialã cã evenimen- tul

de la un simplu software la soluþii integrate

F ãrã îndoialã cã evenimen- tul nr.1 pentru divizia de GIS de la Autodesk a fost

lansarea, la începutul lunii mai, a

AutoCAD Map 2000 R4, prezentat ºi

la Conferinþa de la Nisa. Programul a

avut deja un succes extraordinar, cu peste 88.000 de licenþe vândute în numai trei ani de la lansarea primei versiuni. Ambiþioasa echipã de GIS de la Autodesk ºi-a fixat deja ca obiectiv pentru 1999 vânzarea a mai mult de 100.000 de licenþe de AutoCAD Map 2000. Obiectivul pare

a fi realizabil, dacã þinem seama de

faptul cã aproape trei milioane de oameni folosesc AutoCAD-ul, fãcând astfel ca .DWG sã fie cel mai popular format de sto- care a dese- nelor din lume. Odatã cu apa- riþia acestui pro- dus GIS, da- tele deja exis- tente în format .DWG au de- venit mult mai valoroase, pu- tând fi folosite direct, fãrã con- versie, în do- menii ca ma- nagementul utilitãþilor, în lucrãri pu- blice, agriculturã etc. De când a fost lansat ºi în Europa, Orientul Mijlociu ºi Africa, numai în aceste regiuni s-au instalat

mai mult de 35.000 licenþe. Vândut într-un ritm absolut extraordinar, Map 2000 a atins în doar doi ani peste 50% din numãrul total de instalãri raportat de competitori aflaþi pe piaþa de GIS de 15 ani ! Succesul AutoCAD Map coincide cu cererea tot mai mare de Autodesk World ºi de Autodesk MapGuide, toc- mai pentru cã cea mai bunã soluþie pe care o poþi oferi clientului este una integratã, în care sã-i pui la dispoziþie instrumente optime pentru fiecare stadiu în care se aflã cu imple- mentarea proiectului sãu GIS. Cu o creºtere a vânzãrilor mai mare de 15% în perioada 1998 - 1999, Divizia de GIS de la Autodesk ºi-a atins obiectivele. Analiºtii cred cã în 2001 vânzãrile de soft- ware pe piaþa de AM/FM/GIS vor atinge 2,1 miliarde USD, 40 % din acestea provenind din spaþiul EMEA. Autodesk se va situa cu siguranþã în fruntea topului, com- pania fiind singura capabilã sã ofere o soluþie completã, in- tegratã, la nivel “en- terprise” ºi respectând standarde industriale.

Autodesk World

Autodesk World este cel mai bun instrument de prelucrare a datelor

World este cel mai bun instrument de prelucrare a datelor Max   i i u u

Max

 

ii

uu ll

ii

ee

CAD

11

99

99 99

spaþiale în mediul Microsoft Windows Office. Programul poate fi folosit în domeniul utilitãþilor ºi al telecomuni- caþiilor, oferind posibilitatea de a crea, edita, interoga, prezenta ºi integra date spaþiale provenind din mai multe surse. Autodesk World include ActiveX Automation API ºi mediu inte- grat Visual Basic pentru dezvoltarea de aplicaþii. Autodesk World 2.5 citeºte fiºiere .DWG din AutoCAD 2000, exportã în .SDF (pentru Autodesk MapGuide) ºi îºi poate defi- ni propriul sistem de coordonate. Este posibilã, de la versiunile ante- rioare, întocmirea de hãrþi de bunã calitate, de rapoarte ºi grafice (conþine Crystal Report). De altfel, cele 11.000 de download-uri (numai în 1998) ale copiilor de Autodesk World exprimã interesul stârnit de acest produs în toate mediile. Autodesk World 2.5 este compatibil cu AutoCAD Map 2000.

Autodesk MapGuide 4.0

Autodesk MapGuide este singu- rul GIS cu interfaþã pentru Internet, care permite utilizatorilor sã ºi acce- seze hãrþi, nu numai GIF-uri statice (ca în cazul ESRI - Map Objects ºi Intergraph - Web Map). De altfel, Autodesk MapGuide este singurul preferat în mediile profesioniºtilor în CAD, GIS ºi Internet. Autodesk a cumpãrat în luna aprilie compania VISION* Solutions, unul dintre cei mai mari furnizori de

7

soluþii Automated Mapping/Facilities Management/GIS (AM/FM/GIS) în domeniul comunicaþiilor ºi al adminis- trãrii resurselor. Aceastã achiziþie demonstreazã hotãrârea Autodesk de a aborda mult mai agresiv piaþa de GIS prin furnizarea de soluþii complete - de la achiziþionarea ºi vizualizarea datelor pânã la monitorizarea ºi securizarea proceselor care se desfãºoarã în cadrul mai multor organizaþii. Achiziþionare de cãtre Autodesk - lider mondial în domeniul dezvoltãrii aplicaþiilor pentru proiectarea asistatã de calculator - a companiei VISION* Solutions - unul dintre cei mai mari furnizori de tehnologii la nivel "enterprise" - va da naºtere pen- tru prima oarã în domeniul AM/FM/GIS la o soluþie integratã “desktop / enterprise”, care va permite, mai ales clienþilor importanþi (organizaþii naþionale ºi multinaþionale), sã distribuie instantaneu date de tip geogra- fic, oriunde în þarã ºi în lume. Acest segment de piaþã - AM/FM/GIS la nivel “enterprise” - este de departe cel mai promiþãtor ºi mai dinamic în acest moment. Prin abordarea acestui segment, Autodesk face încã un pas spre a deveni cel mai mare furnizor mondial de soluþii GIS. Când VISION* Solutions va fi complet integratã în Autodesk, clienþii vor putea observa creºteri semnificative ale productivitãþii. Ei vor avea acces la o soluþie unicã, integratã, deschisã, bazatã pe standarde industriale ºi pe software de cea mai bunã calitate. Atât Autodesk, cât ºi VISION* Solutions se concentreazã asupra aceloraºi domenii: comunicaþii, utili- tãþi, administraþie, dar la scãri diferite. Soluþiile GIS Autodesk sunt puternice

8

la scãri diferite. Soluþiile GIS Autodesk sunt puternice 8 la nivel desktop, în timp ce VISION*

la nivel desktop, în timp ce VISION* Solutions este cunoscut datoritã abordãrii la nivel de enterprise. Ofer- tele celor douã companii sunt com- plementare, iar aceastã achiziþie survine multor ani de parteneriat. VISION* Solutions dezvoltã ºi furnizeazã la cheie soluþii complexe AM/FM/GIS la nivel de “enterprise” în comunicaþii, utilitãþi ºi administraþie, având deja o clientelã de peste 100 de coloºi industriali ºi mai mult de 20.000 de licenþe vândute în toatã lumea. Compania furnizeazã soluþii scalabile pentru mai mult de 1000 de

furnizeazã soluþii scalabile pentru mai mult de 1000 de utilizatori simultan, ceea ce o plaseazã mult

utilizatori simultan, ceea ce o plaseazã mult în faþa concurenþei (cele mai avansate aplicaþii similare de la ESRI ºi Intergraph nu pot fi folosite decât de maxim 60 de utiliza- tori simultan). Atât Autodesk, cât ºi VISION* Solutions sunt sisteme deschise, cu structuri deschise de API, pe care se pot crea aplicaþii în limbaje neproprietare (VB, C++). Amîndouã folosesc protocoale ºi tehnologii devenite standarde industriale (ex.: Oracle RDBMS, mediile de dezvoltare RationalRose,

instrumentele specifice pentru web gen Allaire's Cold Fusion, Microsoft SQL, DWG etc.). Cei de la VISION* Solutions spun despre arhitectura sis- temelor lor cã este “Not ON Oracle" but IN Oracle", tocmai pentru cã au toate datele stocate în Oracle (topolo- gie, atribute etc.). Scopul declarat al celor de la Autodesk este sã devinã cel mai important partener al Oracle în dome- niul enterprise AM/FM/GIS. Cola- borarea dintre Oracle ºi Autodesk are ca rezultat includerea tehnologiei Spatial Cartridge în cadrul fami- liei de produse GIS de la Autodesk (tehnologie care com- binã date spaþiale ºi de tip atribut într-o bazã de date unicã). Arhitectura compusã a noilor aplicaþii va arãta aproximativ astfel:

VISION* Solutions Applications AutoCAD Map VISION* Solutions Client VISION* Solutions Server VISION* Solutions Scheme Oracle 8

În concluzie, de pe urma acestei fuziuni vor avea de profitat atât clienþii Autodesk, cât ºi cei ai VISION* SOLUTIONS, deoarece experienþa în domeniul industrial, resursele financiare ºi mãrimea celor douã companii vor avea ca efect cumulat apariþia mai rapidã a unor produse mai eficiente.

Luminiþa Popescu, GIS Manager

Max

 

ii

uu ll

ii ee

CAD

11

99 99

99

mULTIMEDIA
mULTIMEDIA

AutoCAD 2000 ºi Genius de la Autodesk

bazele de dezvoltare a familiei Mechanical 2000

C u un ritm anual de creºtere de 46% în ultimii patru ani, Autodesk se
C u un ritm anual de creºtere
de 46% în ultimii patru
ani, Autodesk se impune
ºi pe piaþa programelor de modelare
a solidelor cu aplicaþii puternice ºi
flexibile. Ca ºi pentru celelalte pieþe
verticale, Autodesk lanseazã, în
aceastã varã, patru noi programe
pentru proiectare mecanicã. Douã
dintre acestea reprezintã versiuni noi
ale Mechanical Desktop ºi AutoCAD
Mechanical, iar celelalte douã sunt
Power Pack-uri, destinate în special
conþine un întreg pachet de instru-
mente de modelare de ansambluri.
Utilizatorii pot încãrca dintr-un catalog
tot felul de componente externe pe
care le pot combina cu alte compo-
industriei constructoare de maºini.
Toate programele includ, însã,
elemente din softurile companiei
Genius, cumpãratã de Autodesk în
urmã cu 10 luni, ºi vândute sepa-
rat pânã acum: Genius 14, Genius
Vario Runtime ºi Genius Profile.
Vom prezenta pe larg facilitãþile
acestor programe în numerele vii-
toare ale revistei, dar, pânã atunci,
iatã câteva dintre caracteristicile lor,
aºa cum au fost prezentate la Nisa.
Mechanical Desktop 4
Construit pe platforma AutoCAD
2000, noua versiune a Mechanical
Desktop include modelorul matematic
ACIS 5.x, ale cãrui facilitãþi de mode-
lare ºi finisare a suprafeþelor solidelor
sunt îmbunãtãþite semnificativ faþã de
versiunile precedente. Programul
nente locale pentru a obþine o singurã
piesã. Piesele externe pot fi editate
chiar în interiorul ansamblului,
DesignDesign

Max

 

ii

uu ll

ii

ee

CAD

11

99

99 99

urmând ca modificãrile sã fie salvate într-un fiºier extern. Interfaþa cu uti- lizatorul prezintã meniuri inteligente, care afiºeazã comenzile specifice operaþiei pe care proiectantul doreºte sã o efectueze sau obiectului selectat. Mechanical Desktop 4 oferã ºi opþiunea de "lipire", prin care mai multe suprafeþe sau solide pot fi "lipite" pentru a fi apoi editate parametric. Selectarea suprafeþelor ce vor forma solidul se poate face suprafaþã cu surpafaþã sau prin fereastra de selecþie a aplicaþiilor AutoCAD. Prin noua facilitate de vizualizare, proiectantul poate verifica nepotrivirile la graniþa dintre suprafeþe sau curbele aflate în exces pe muchii.

Mechanical Desktop Power Pack

Acest program integreazã facili- tãþile oferite de Genius Desktop 3 ºi conþine biblioteci de piese standard pentru arbori, arcuri, rulmenþi, came etc. ºi facilitãþi de calcul al rezistenþei. Autodesk estimeazã cã acest modul contribuie la creºterea productivitãþii cu peste 30%.

AutoCAD Mechanical 2000

Autodesk afirmã cã acest pro- gram conþine nu mai puþin de 225 de facilitãþi noi ºi 400 de comenzi îmbunãtãþite (ºi aþi fãcut ochii mari când aþi aflat cã AutoCAD 2000 are

9

400 de îmbunãtãþiri). Dezvoltatorii programului au continuat linia Genius în AutoCAD Mechanical 2000 prin
400 de îmbunãtãþiri). Dezvoltatorii programului au continuat linia Genius în AutoCAD Mechanical 2000 prin
400 de îmbunãtãþiri). Dezvoltatorii
programului au continuat linia Genius
în AutoCAD Mechanical 2000 prin
includerea unui numãr de facilitãþi
care sã uºureze proiectarea 2D.
Power simplificã editarea, copierea sau
actualizarea. De exemplu, la activarea
comenzii Power Edit, programul prezin-
tã numai acele opþiuni de editare apli-
cabile entitãþii selec-
tate. Funcþiile nece-
sare editãrii mai pot fi
evidenþiate ºi printr-un
dublu clic pe entitatea
doritã. În partea de pr-
oiectare a ansamblelor,
AutoCAD Mechanical
2000 conþine comenzi
de detaliere automatã,
caregenereazã deta-
lii ale fiecãriei piese
din ansamblu.
Ca ºi Mecha-
nical Desktop,
AutoCAD Me-
chanical 2000
Un sistem Layer Management
adaptabil aranjeazã automat obiectele
pe layer-ul corect. Seria de comenzi
are, opþional, un
Power Pack care
conþine o librãrie de
peste 500.000 de piese
standard. Acesta inte-
greazã facilitãþi-
le din Genius
14, Ge-
nius Pro-
file ºi Ge-
nius Vario
Runtime, adicã
biblioteci cu
800.000 de pie-
se standard 2D
ºi 3D. Pe lângã
acestea, proiec-
tanþii au la dispoziþie
meniuri de creare a
arborilor, arcurilor,
curelelor ºi lanþurilor
de transmisie, precum ºi toate
funcþionalitãþile din AutoCAD Mechani-
cal 2000.
AnalysisAnalysis

10

Ce rezervã viitorul ?

Conform estimãrilor Autodesk, 750.000 din cei peste douã milioane de utilizatori de software ai acestei companii lucreazã în domeniul mecanic. Baza instalatã a Mechanical Desktop este de 123.000 de licenþe. Majoritatea proiectanþilor, 85%, folo- sesc atât proiectarea 2D, cât ºi 3D, iar dintre aceºtia, 46% proiecteazã 2D în peste jumãtate din timpul de lucru. Cu toate acestea, segmentul cel mai dinamic este cel al soluþiilor 3D, în timp ce aplicaþiile 2D vor pierde teren în urmãtorii doi - trei ani. Autodesk se va concentra, însã, pe dezvoltarea unei strategii globale, datoritã complexitãþii din ce în ce mai mari a pieþei de mecanicã. De acum înainte, clientul nu va mai cumpãra un software, ci o soluþie integratã, care sã-i satisfacã în întregime nevoile de proiectare. În acest fel, se va trece de la segmentarea pieþei pe produse la segmentarea pe soluþii specifice, iar clienþii vor gãsi în dis- tribuitorii Autodesk parteneri ce adaugã valoare produselor promo- vate, prin validitatea economicã a soluþiilor oferite. Compania Autodesk a înþeles importanþa perfecþionãrii programelor de proiectare ca avantaj în faþa con- curenþei ºi pentru satisfacerea clienþilor din ce în ce mai sofisticaþi. Din acest motiv, noile programe pe care Autodesk le pregãteºte pen- tru sfârºitul acestui an vor marca o revoluþie în ceea ce priveºte abor- darea concepþiei de proiectare ºi modelare a solidelor în mileniul III.

Roxana Gagiu

Max

 

ii

uu ll

ii ee

CAD

11

99 99

99

News - Desk

Parteneriat Autodesk - CYCO

Companiile Autodesk ºi CYCO au semnat pe 11 mai, la One Team Conference de la Nisa, un acord OEM prin care CYCO va folosi tehnologia ObjectDBX în linia sa de produse AutoManager. ObjectDBX reprezintã tehnologia de bazã pe care a fost construit noul program AutoCAD 2000. Permisiunea datã de Autodesk firmei CYCO de a folosi aceastã tehnologie reprezintã o recunoaºtere a faptului cã CYCO este un lider în furnizarea de soluþii de document management pentru CAD ºi inginerie. Acordul OEM va permite firmei CYCO sã lanseze pro- duse compatibile cu AutoCAD-ul imediat ce sunt lansate noi versiuni ale acestui soft. Astfel, clienþii pot face update mult mai repede, întrucât vor fi capabili sã gestioneze ºi sã acce- seze fiºierele AutoCAD în sistemul de document manage- ment AutoManager WorkFlow. AutoManager WorkFlow 6.1 conþine deja aceastã tehnologie ºi suportã, de asemenea, facilitatea MDE (Multi- ple Design Environment) din AutoCAD 2000. Autodesk ºi CYCO au dezvoltat strategii comune de marketing pentru urmãtoarele luni cu scopul de a promova AutoCAD 2000 ºi AutoManager WorkFlow 6.1. Ca urmare, CYCO va folosi sloganele "Powered by Autodesk" ºi "AutoCAD 2000 Compatible".

Oamenii legii fac cunoºtinþã cu pirateria software

Pentru prima oarã în România, oamenii legii au partici- pat la un seminar dedicat combaterii pirateriei software. Judecãtori ºi procurori din principalele oraºe ale þãrii, au participat la Braºov, între 18 ºi 20 iunie la seminarul “Protecþia Drepturilor de Autor asupra Programelor de Cal- culator”, organizat de Business Software Alliance (BSA). Printre cei 60 de participanþi s-au aflat membri ai BSA ºi Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), profe- sorul Aurel Ciobanu de la Catedra de Procedurã Penalã a Facultãþii de Drept din Bucureºti, Pierre Pascal, avocat spe- cializat în priateria software de la Baroul din Paris. Reprezentaþii legii au recunoscut cã a fost pentru prima oarã când au conºtientizat gravitatea pirateriei software ºi au realizat amploarea acestui fenomen în România. “Aceºti oameni au înþeles mult mai mult decât pânã acum ce înseamnã pirateria software. La Braºov s-au discutat foarte multe lucruri din spatele unei copieri nevinovate: faptul cã pirateria conduce la împiedicarea dezvoltãrii de software, la pierderi de venituri atât pentru producãtori, dar, mai ales pentru stat ºi vorbim de cifre impresionante, de milioane de dolari. Deci putem spune cã pirateria software este un fenomen serios ºi foarte pãgubos”, a declarat avocatul Nico- lae Burchel, reprezentantul BSA în România.

Max

 

ii

uu ll

ii

ee

CAD

11

99

99 99

Autodesk ºi Trimble au lansat o alianþã strategicã

Companiile Autodesk ºi Trimble au încheiat în luna martie a acestui an o alianþã globalã strategicã cu scopul de a furniza soluþii software integrate în domeniul amena- jãrii teritoriului. Un prim rezultat al colaborãrii dintre cele douã companii este Trimble Link, un plug-in dezvoltat de Trimble pentru transferul ºi procesarea de date culese cu un Global Posi- tioning System (GPS) din Trimble Survey Controller în Autodesk Survey. Aici, datele sunt convertite din orice format în coordonate folosite pentru realizarea amplasamentelor, aliniamentelor etc. Din Autodesk Survey, informaþiile sunt transmise din nou la Trimble Survey Controller, tot cu aju- torul Trimble Link, pentru efectuarea corecturilor în teren. Practic, plug-in-ul realizeazã o legãturã mai strânsã între datele din teren ºi cele din biroul de proiectare. Trimble Survey Controller este un program ce ruleazã pe un colector de date TSCI. Trimble TSCI este mai mult decât un periferic de colectare de date, el controleazã ºi configureazã instrumentele de cadastru. Trimble TSCI are interfaþã cu multe tipuri de staþii totale, printre care ºi Nikon. Trimble Link este disponibil pentru toþi clienþii de Autodesk Survey ºi Trimble Survey Controller ºi poate fi obþinut gratuit de la www.trimble.com ºi www.autodesk.com. Trimble Software este lider mondial în proiectarea ºi dezvoltarea produselor pentru tehnologia GPS ºi furnizeazã soluþii OEM ºi end-user pentru aplicaþii precum cadastru, cartografie, GIS, agriculturã etc. Autodesk este lider mondial în producþia de software de proiectare ºi multimedia pentru PC.

de software de proiectare ºi multimedia pentru PC. Inteligent Paper to CAD Solutions

Inteligent

Paper

to

CAD

Solutions

GTXRaster CAD pentru AutoCAD 2000 Compania GTX a anunþat apariþia programului GTXRaster CAD 6.0 pentru
GTXRaster CAD pentru AutoCAD 2000 Compania GTX a anunþat apariþia programului GTXRaster CAD 6.0 pentru
GTXRaster CAD pentru AutoCAD 2000 Compania GTX a anunþat apariþia programului GTXRaster CAD 6.0 pentru

GTXRaster CAD pentru AutoCAD 2000 Compania GTX a anunþat apariþia programului GTXRaster CAD 6.0 pentru AutoCAD 2000. Printre cele mai importante facilitãþi ale noului program se numãrã com- patibilitatea cu AutoCAD 2000, suport MDE ºi facilitãþi îmbunãtãþite pentru manipularea fiºierelor raster. Pentru a veni în sprijinul clienþilor, GTX oferã GRATUIT UP-GRADE de la versiunea 5.0 pânã la lansarea pe piaþã a noii versiuni.

11

Autodesk se orienteazã spre afacerile pe Internet

Compania Autodesk a început pro- cesul de restructurare a diviziilor pentru pieþele verticale, dupã pensionarea fos-

tului preºedinte ºi Chief Operations Offi- cer, Eric Herr. Atribuþiile acestuia vor fi preluate de vice-preºedinþii diviziilor nou create, care vor raporta dnei Carol Bartz, CEO ºi preºedinte al consi-liului de administraþie. Dna Bartz va prelua ºi funcþia de pre- ºedinte al Autodesk. În urma

prelua ºi funcþia de pre- ºedinte al Autodesk. În urma Carol Bartz restructurãrii, compania va fi

Carol Bartz

restructurãrii,

compania va fi compusã din patru divizii, ce vor acoperi domenii specifice. Divizia de Soluþii de Proiectare va continua sã acopere partea de dez- voltare de software pentru AECAD / MCAD / PSG. Divizia este condusã de fostul vice-preºedinte al Diviziei de Mecanicã, Dominic Gallello. Divizia Discreet va dezvolta soft- ware pentru multimedia ºi animaþie 3D. Divizia este compusã din Kinetix ºi Dis- creet Logic, divizia multimedia de la Dis- creet, achiziþionatã de Autodesk la începutul acestui an. Divizia Discreet este condusã de Godfrey Sullivan. Divizia de Soluþii GIS se va extinde pentru a dezvolta software pentru GIS de întreprindere ºi aplicaþii pentru gestiunea resurselor în administraþii

locale, telecomunicaþii, utilitãþi. Divizia este responsabilã de produsele de GIS ºi cartografie, cãrora li se adaugã cele de la firma Vision Software, cumpãratã recent de Autodesk. Aceastã divizie este condusã de Joe Astroth. Intuind potenþialul pe care îl reprez- intã Internetul, Autodesk a înfiinþat o nouã divizie, numitã Ventures, care se va ocupa de dezvoltarea afacerilor pe reþeaua mondialã. Noua divizie va avea rolul de a transforma Autodesk într-o companie adaptatã la noile realitãþi impuse de comerþul pe Internet. Importanþa acordatã acestei divizii este demonstratã ºi de faptul cã ea este condusã de Carl Bass, Chief Techno- logy Officer al întregii com- panii Auto- desk. Bass va consilia echi- pa de condu- cere pentru stabilirea di- recþiilor de dezvoltare a

Autodesk, cu accent pe tehnologiile legate de Internet. Liderii celor patru divizii ocupã ºi funcþiile de vicepreºedinþi ai Autodesk. Eric Herr a fost numit preºedinte al Autodesk în septembrie 1996. El a con- dus divizia Kinetix, operaþiile inter- naþionale ºi sistemul informatic al Autodesk ºi a fost principalul arhitect al organizãrii companiei în divizii speciali- zate pe pieþele verticale.

ºi a fost principalul arhitect al organizãrii companiei în divizii speciali- zate pe pieþele verticale. Eric

Eric Herr

Harness Software a devenit membru al “Mechanical Applications Initia- tive”

Din luna mai, Harness Software Inc. este al 15-lea membru al progra- mului Mechanical Applications Initia- tive (MAI), ca urmare a nume- roaselor cereri din partea utilizatorilor ºi a dealerilor pentru soluþii de proiectare de echipamente electrice. Harness Software produce Desktop Harness Design 3D, o apli- caþie integratã în Mechanical Desk- top pentru proiectarea 3D a traseelor de fire electrice într-un ansamblu creat în Mechanical Desktop. Clienþii vor obþine în final o aplicaþie care îmbunãtãþeºte calitatea proiectului, mãreºte productivitatea, eliminã cos- turile cauzate de redesenarea traseelor ºi reduce timpul de proiectare. Lansat în urmã cu mai puþin de trei ani, Mechanical Desktop are deja 125.000 de licenþe instalate în întrea- ga lume, cifrã pe care competiþia a atins-o în aproximativ zece ani. Mechanical Desktop este cel mai cunoscut software de modelare 3D a solidelor din lume, încadrat în cate- goria mid-price. Programul MAI reprezintã o aso- ciaþie elitistã, limitatã la un grup de dezvoltatori de aplicaþii mecanice recunoscuþi pe plan mondial ca lideri în domeniile lor de competenþã. Membrii MAI dezvoltã cele mai bune aplicaþii integrate cu Mecha- nical Desktop pentru a le oferi utiliza- torilor soluþii complete pentru proiectarea mecanicã.

RxAutoImage 2000 - suport de editare ºi conversie raster pentru AutoCAD 2000

Compania Rasterex a fost primul partener al Autodesk care a dezvoltat o soluþie de editare ºi conversie raster pentru AutoCAD 2000. RxAutoImage 2000 este un pachet de mo- dule care îmbunãtãþesc facilitãþile raster native ale AutoCAD 2000, furnizând o soluþie pentru integrarea datelor moºtenite în AutoCAD 2000. Modulul de bazã RxAutoImage 2000 conþine instrumente de editare raster ºi de îmbunãtãþire a imaginilor. RxAutoImage Edit 2000 adaugã funcþionalitãþi de editare raster la nivel de obiect pentru revizuirea documentelor. RxAutoImage Pro 2000 face conversia automatã raster-vector ºi conþine

module de recunoaºtere inteligentã de text OCR ºi ICR. O licenþã de RxAutoImage 2000 funcþioneazã pe orice platformã AutoCAD, precum ºi pe AutoCAD LT 98. Soluþiile propuse de RxAutoImage 2000 adaugã progra- mului AutoCAD 2000 funcþionalitãþi complete de editare ºi conversie raster-vector, folosind engine-ul Autodesk API (Application Programming Interface). Cu AutoCAD 2000, uti- lizatorii pot muta, roti ºi scala un obiect raster, în timp ce cu RxAutoImage 2000 aceºtia pot selecta o parte a imaginii raster, sau chiar entitãþi raster (linii, arcuri, cercuri etc.) pentru editarea sau conversia vector a acestora. RxAutoImage 2000 conþine instrumente de conversie raster-vector pentru conversia în format vector a desenului.

12

Max

 

ii

uu ll

ii ee

CAD

11

99 99

99

AutoCAD, 3DStudio MAX ºi 3DStudio VIZ în slujba sportului

Arhitecþii ºi proiectanþii americani ºi australieni au ales programul AutoCAD ºi familia de produse 3D Studio pentru a construi, mai întâi virtual, câteva dintre cele mai importante arene sportive ale sfârºitului de secol. Folosind 3D MAX & VIZ ºi AutoCAD-ul, arhitecþii au creat Arena Polivalentã care va gãzdui Olimpiada de Varã de la Sydney, de anul viitor, Giants Stadium din San Francisco, Reds Stadium din Cincinnati ºi Salt Palace din Utah. Echipele de proiectanþi care vor con- strui arena din Sydney au putut vizualiza tridimensional construcþia, pentru a gãsi soluþii la problemele ridicate de terenul accidentat. Arena este dispusã pe ºapte nivele ºi va gãzdui competiþiile de gim- nasticã ºi baseball. Cu AutoCAD-ul, arhitecþii au creat modelul cupolei, iar cu 3D Studio MAX au creat structurile ºi design-ul interior. Simu- larea 3D a construcþiei de 70.420 de m 2 poate fi vãzutã la

http://www.ddyarch.com/sydney2.html.

În Cincinnati, vizualizarea 3D a douã stadioane, Bengals ºi Reds, a rezolvat o disputã publicã privind amplasarea aces- tora. Printr-o prezentare detaliatã tridimensionalã, realizatã cu 3D MAX, managerii celor douã proiecte au convins comuni- tatea cã cele douã construcþii vor fi foarte utile oraºului ºi vor atrage investiþii într-o zonã pânã atunci neglijatã. Sta- dioanele au parcãri subterane, sunt înconjurate de spaþii verzi ºi zone comerciale.

sunt înconjurate de spaþii verzi ºi zone comerciale. De asemenea, în Utah, la proiectul de reconstrucþie

De asemenea, în Utah, la proiectul de reconstrucþie al Salt Palace, datând din 1992, a fost adãugat un complex, a cãrui prezentare 3D a fost realizatã cu 3D Studio VIZ. Complexul conþine o salã de expoziþii, o salã de sport, o salã pentru recepþii ºi o parcare subteranã. Întregul palat ocupã 450.000 de metri pãtraþi. Simularea 3D a constribuit la grãbirea deciziei de a aproba construirea noului complex, dupã ce autoritãþile au vãzut modul în care acesta se încadreazã în arhitectura generalã a construcþiei.

Poliþiºtii români învaþã sã depisteze software pirat

Business Software Alliance (BSA) ºi Inspectoratul General de Poliþie au decis sã colaboreze pentru instruirea ofiþerilor de poliþie în combaterea pira- teriei software. Colaborarea dintre cele douã insti- tuþii s-a concretizat într-o sesiune de pregãtire la care ofiþeri de poliþie din Departamentele de combatere a crimi- nalitãþii economico-financiare ºi a crimei organizate deprind elementele de bazã pentru depistarea programelor de calculator piratate. Poliþiºtii învaþã sã depisteze un program piratat, ce înseamnã o licenþã, care sunt politicile de licenþiere ale firmelor producãtoare, care sunt ele- mentele de identificare ºi de protecþie ale unui software legal. Cursurile sunt completate cu elemente de legislaþie

în domeniul combaterii pirateriei soft- ware. Pânã acum au fost specializaþi 40 de ofiþeri de poliþie, urmând ca cifra acestora sã ajungã la 364. Cursurile sunt organizate la Centrul de Pregãtire în Informaticã din Bucureºti ºi sunt þinute de specialiºti în hardware ºi soft- ware ai Centrului ºi de avocaþi, reprezentanþi ai BSA. “Am plecat de la necesitatea for- mãrii unei infrastructuri, pentru cã poliþistul este cel mai important ele- ment în procesul de combatere a pira- teriei software. De la actul sãu de con- statare porneºte tot eºafodajul care poate ajunge pânã în instanþã”, a declarat avocatul Nicolae Burchel, reprezentantul BSA în România.

Max

 

ii

uu ll

ii

ee

CAD

11

99

99 99

RxAutoImage LT 98 pentru AutoCAD LT 98

Compania Rasterex a lansat programul de editare ºi conversie raster pentru AutoCAD LT 98 - RxAu- toImage LT 98. Acesta este cel mai recent software din suita RxAutoI- mage, dezvoltatã pentru îmbunãtãþirea facilitãþilor de mana- gement al documentelor al pro- duselor AutoCAD. RxAutoImage LT 98 integreazã facilitãþi avansate de manipulare a fiºierelor raster pen- tru AutoCAD LT 98. Cu RxAutoImage LT 98 utiliza- torii pot încãrca ºi manipula fiºiere raster scanate, folosind comenzi asemãnãtoare cu cele din AutoCAD. De asemenea, se pot edita imagini întregi sau pãrþi ale acestora, care pot fi convertite în formate vector.

13

Short-cut financiar la software Autodesk

Firmele cu capital de stat mai pot achiziþiona software Autodesk la preþuri reduse doar pânã la sfârºitul lunii sep- tembrie, când va expira Acordul Strategic încheiat între Autodesk ºi Guvernul României. De asemenea, membrii Asociaþiei Inginerilor Constructori Proiectanþi de Structuri (AICPS) mai pot profita de aceste reduceri doar pânã la sfârºitul lunii august. Aceste parteneriate strategice reprezintã o iniþiativã a firmei A&C INTERNATIONAL, în urma cãreia compania americanã Autodesk a încheiat în ianuarie 1998 un "Strategic Partnership Agreement" cu Guvernul României - reprezentat prin Comisia Naþionalã de Informaticã (actuala Agenþie Naþionalã pentru Comunicaþii ºi Informaticã). Cea mai spectaculos rezultat al acestui Parteneriat Strategic a fost realizarea unor Acorduri Naþionale Strategice ("National Major Account Agreement" - NMAA) - pe o perioadã de timp limitatã - privind acordarea de facilitãþi la achiziþionarea produselor software Autodesk. Practic, toate întreprinderile cu capital majoritar de stat, ca ºi membrii anu- mitor asociaþii profesionale, pot beneficia de discount-uri semnificative la achiziþionarea programelor produse de firma din San Rafael. Astfel de NMAA-uri au fost încheiate cu

Guvernul român ºi, respectiv (în ordine cronologicã), cu Uni- unea Arhitecþilor (UA), Asociaþia Românã a Antreprenorilor în Construcþii (ARACO), Asociaþia Inginerilor Constructori Proiectanþi de Structuri (AICPS), Asociaþia Românã de Car- tografie ºi Consiliul Naþional al Producãtorilor ºi Distribuitorilor de Apã din România (CNPDAR). În acest moment, au expirat doar Acordurile încheiate cu UA ºi ARACO. Printre programele care fac obiectul acestui contract se aflã software pentru GIS (Sisteme Informatice Geografice), mecanicã, arhitecturã ºi construcþii civile, vizualizare ºi multi- media. Acordurile Naþionale Strategice reprezintã nu numai o excelentã oportunitate de afaceri ºi de dotare tehnicã, ci ºi unul din principalele instrumente de legalizare a programelor ilegale. Numai în ceea ce priveºte produsele Autodesk, sta- tistica aratã cã în þara noastrã existau la sfârºitul lui 1998 peste 10.000 copii pirat. Parteneriatul Stratagic a permis traducerea ºi publicarea în limba românã a manualelor oficiale Autodesk de instruire pentru AutoCAD R14 (nivelele 1 ºi 2).

Compania Rasterex a cumpãrat Expert Graphics

Rasterex a anunþat achiziþionarea firmei americane Expert Graphics, distribuitorul unic al companiei norvegiene pentru America de Nord. Timp de nouã ani, Expert Graphics

a vândut soluþiile Rasterex, a indentificat pieþe ºi a dezvoltat

noi afaceri pentru firma scandinavã. În urma achiziþiei, Expert Graphics va funcþiona ca filialã a Rasterex, sub numele de Rasterex Inc. În ultimii patru ani, Expert Graphics

a fost "Distribuitorul Rasterex al Anului" ºi a înregistrat creº- teri anuale de peste 50%.

AutoCAD LT - un milion de copii vândute

Compania Autodesk a vândut în luna iulie pachetul AutoCAD LT cu numãrul 1 milion. În urma acestui record, AutoCAD LT are cea mai mare bazã instalatã din categoria sa de produse. Copia cu numãrul 1 miliona a fost cumpãratã de compania italianã Breda Costruzioni Fer- roviarie, care foloseºte acest program, împreunã cu alte softuri Autodesk, pentru a proiecta vagoane de tren.

Manualele oficiale de instruire AutoCAD R14,

Nivelul 1 ºi 2 pot fi cumpã- rate de la:

- A&C International - tel: 01 250 5315

- dealerii autorizaþi Autodesk

- librãriile Humanitas din Bucureºti ºi din þarã

- magazinul ComputerLand

România - tel: 01 230 4032

- Total Tehnologies- tel: 01 230 5001

din Bucureºti ºi din þarã - magazinul ComputerLand România - tel: 01 230 4032 - Total

14

Alegeri câºtigate cu Autodesk MapGuide

Softul Autodesk MapGuide a jucat un rol cheie în competiþiile electorale desfãºurate pe parcursul anului 1998 într-o serie de þãri europene. Prin aceastã soluþie pentru publicarea interactivã a hãrþilor digitale, mili- oanele de cetãþeni din Olanda, Ungaria ºi Cehia au putut sã urmãreascã desfãºurarea alegerilor din þãrile lor în timp real, prin simpla accesare a Internetului. La alegerile generale din Olanda, un website bazat pe MapGuide, dezvoltat de cotidianul NRC Handels- blad, un Sistem Centre Autodesk - Issue Information Technology - ºi un dezvoltator de GIS - Geodan IT, a fost singurul site care a oferit hãrþi interactive. Site-ul a avut peste 100.000 de vizitatori, din care 40% l-au accesat mai mult de zece minute. Oamenii au aflat informaþii de pe website despre rezultatele scrutinului, chiar înaintea guvernului.

Programul AutoCAD LT ‘98

poate fi achiziþionat de la

- A&C International tel: 01 250 5315

- dealerii autorizaþi Autodesk

- magazinul ComputerLand Româ- nia - tel: 01 230 4032

- Total Tehnologies - tel: 01 230 5001

autorizaþi Autodesk - magazinul ComputerLand Româ- nia - tel: 01 230 4032 - Total Tehnologies -

Max

 

ii

uu ll

ii ee

CAD

11

99 99

99

interviuri

Compania GTX considerã cã a venit vremea sã dezvolte o afacere din milioanele de desene aflate pe hârtie în întreaga lume. Bob Brown, Managing Director la GTX Europe Ltd., explicã de ce.

GTX Corporation, furnizor de soluþii de scanare, conversie ºi editare, încearcã o nouã abordare a

GTX Corporation, furnizor de soluþii de scanare, conversie ºi editare, încearcã o nouã abordare a pieþei, prin integrarea arhivelor de desene scanate cu sistemele CAD. GTX s-a impus în domeniul tehnologiei de con- versie în 1987, când a introdus prima soluþie hardware-software pentru scanarea desenelor pe hârtie ºi pe microfilm ºi conversia acestora în for- mate CAD. Pe atunci, soluþia inte- gratã vândutã de GTX le asigura reseller-ilor un profit semnificativ. Acum, piaþa s-a schimbat. Soluþiile propuse de GTX se bazeazã numai pe softuri, care nu mai necesitã sisteme hardware speciale. Concurenþa este acerbã, în condiþiile în care preþurile scad, iar aproape toate programele de CAD conþin module pentru managementul documentelor. În aceste condiþii, un vânzãtor de CAD trebuie sã-ºi lãrgeascã orizon- tul. Bob Brown explicã noile oportunitãþi apãrute pe aceastã piaþã ºi modul în care o alianþã încheiatã recent cu CYCO Software ºi Contex poate aduce avantaje neaºteptate pentru dealerii de CAD.

GTX este cunoscutã de multã vreme ca furnizor de software de conversie raster-vector. În condiþi- ile în care aceastã piaþã a evoluat cãtre editare raster ºi hibridã, ba chiar mai mult, cãtre recunoaºterea automatã de text, care ar fi clienþii cãrora vã adresaþi acum ? Este vorba despre cei care au nevoie sã-ºi converteascã docu- mentele în format digital. Practic, pro-

dusele noastre se adreseazã acelor pieþe unde este nevoie ca desenele pe suport convenþional sã fie trecute în format electronic. De exemplu, un desen executat într-un sistem CAD se bazeazã pe un altul, existent doar pe hârtie. Prin tehnologia GTX, aceste desene pot fi combinate cu modelul CAD, astfel încât timpul alocat proce- sului de proiectare sã fie cât mai scurt cu putinþã.

Care este rolul dealer-ilor de CAD în acest proces ? Aceºtia pot adãuga valoare în multe moduri. Mai întîi, tehnologia noastrã nu este "egocentricã". Softul GTX reprezintã "carnea" dintr-un sandwich. Pentru a avea o soluþie completã, clientul trebuie sã ia în con- siderare ºi alte aspecte, precum echipamentele input ºi output (scanere ºi plotere) sau depozitarea ºi arhivarea informaþiei. Rolul dealerului de CAD este sã-ºi foloseascã expe- rienþa pentru a propune soluþia hard- ware / software potrivitã.

Ce anume caracterizeazã un bun reseller pe piaþa softurilor de conversie ºi ce oportunitãþi existã pentru el ? Aceleaºi lucruri care caracteri- zeazã un bun reseller de pe oricare alte piaþã: focus, acordarea de asis- tenþã ºi experienþa. Din fericire, piaþa cãreia ne adresãm noi este foarte vastã. Practic, soluþiile de conversie sunt necesare oriunde existã nevoia de a transforma un desen pe hârtie în format digital. De aceea, clienþii pot fi gãsiþi în toate sectoarele unde exsitã asemenea cerinþe, precum CAD, CAM, GIS, AEC, AM/FM, EDM etc. Se estimeazã cã în lume sunt utilizate peste opt miliarde de desene, din care aproximativ 65% sunt pe hârtie.

Max

 

ii

uu ll

ii

ee

CAD

11

99

99 99

15

interviuri

Uimitor, chiar ºi în prezent, statisticile aratã cã peste 50% din desene sunt realizate tot pe hârtie.

Care credeþi cã sunt diferenþele dintre piaþa softurilor de conversie ºi piaþa de CAD din punctul de vedere al reseller-ilor ? Piaþa de CAD este destul de maturã, întrucât CAD-ul a devenit un bun de larg consum. Reseller-ii obþin profituri mai mici, dar, pe de altã parte, aceºtia descoperã cã pot câºtiga mai mult oferindu-le clienþilor o soluþie inte- gratã care sã le satisfacã pe deplin nevoile. Acest lucru se poate realiza prin diverse combinaþii de hardware ºi software. Un reseller cu experienþã poate exploata ºi alte aspecte, precum acordarea de consultanþã pre- ºi post- vânzare, instalarea sistemului, instru- irea, service-ul, toate acestea îi mãresc profiturile ºi îi acordã credibilitate.

Mulþi oameni sunt încã sceptici în ceea ce priveºte abilitatea unui software de a vectoriza cu acu- rateþe desenele scanate. Care este situaþia astãzi ? Partea de vectorizare a avut de suferit pentru cã la început, în anii '70 - '80, softurile nu erau foarte perfor- mante. De exemplu, un cerc vectorizat era compus numai din linii vector. Clienþi nu ºi-au depãºit încã reti- cenþele ºi nici nu au fost ajutaþi de sof- turile ieftine din ziua de azi, care se gãsesc pe toate drumurile ºi care fac cam acelaºi lucru. Softurile de astãzi sunt capabile sã recunoascã automat majoritatea elementelor dintr-un desen, cu un mare grad de acurateþe. Unele programe folosesc tehnologiile de reþele neuronale hibride, prin care

16

softurile sunt "instruite" sã recunoascã fonturi sau standarde de desenare specifice unei anume companii de proiectare sau chiar unui singur proiectant. De aceea, nu mai vorbim de vectorizare, ci de recunoaºtere a ele- mentelor de desen - linii, cercuri, text etc.

Vectorizarea sau recunoaºterea este necesarã întotdeauna pentru întregul desen ? Nu. Vectorizarea completã nu este un procedeu eficient. De obicei, proiectantul are nevoie de o modali- tate eficientã ºi rapidã pentru a-ºi reactualiza desenele sau pentru a le

refolosi. De ce sã vectorizezi, dacã nu

e necesar ? Scanezi desenul, încarci

fiºierul raster, dupã care poþi curãþa, edita, reactualiza sau poþi face orice altceva doreºti folosind tehnici de editare bazate pe raster, care lucreazã cam la fel cu tehnicile de editare vector. Aceastã metodã se numeºte editare hibridã ºi aduce cu sine o reevaluare

temeinicã a modului de management

al documentelor.

În acest caz, dimensiunea fiºierelor raster nu este o problemã ? Era o problemã, care s-a rezolvat prin folosirea algoritmilor de compresie. Acum este posibil ca fiºiere raster sal- vate în formate TIFF Group 4 sau CALS Group 4 sã aibã aceleaºi dimensiuni sau sã fie mai mici decât un fiºier vector.

Ce înseamnã Iniþiativa S.E.A º i ce aduce ea nou pe piaþa softurilor de conversie ? Aceasta este una din alianþele din care GTX face parte ºi care are ca scop sã ajute dealerii ºi reselleri sã rezolve cât mai bine problemele

clienþilor de pe piaþa de conversie. S.E.A. vine de la Scanare, Editare, Arhivare - cele trei componente esenþiale ale unei soluþii de conversie a documentelor. Existã mulþi clienþi care doresc o soluþie completã, astfel cã atât producãtorii, cât ºi furnizorii trebuie sã se asigure cã toate compo- nentele funcþioneazã bine împreunã ºi pot reprezenta o soluþie completã via- bilã pentru beneficiar. Aceasta este baza iniþiativei S.E.A., care se strã- duieºte sã atragã atenþia asupra bene- ficiilor ce decurg dintr-o soluþie inte- gratã de scanare, editare ºi arhivare.

Cine face parte din Iniþiativa S.E.A. ? Membrii fondatori ai Iniþiativei sunt Contex - care acoperã peste 70% din piaþa scanerelor de format mare, CYCO Software - producãtor de soft- ware pentru vizualizarea ºi manage- mentul documentelor, cu o bazã insta- latã de peste 175.000 de utilizatori, ºi GTX - cu softuri de conversie raster, hibridã ºi raster-vector.

Cum îi ajutã aceastã iniþiativã pe reseller-i ? Existã o Carte Albã (numitã S.E.A. Your Paper), o paginã de web (www.sea-initiative.org) ºi o mulþime de alte materiale ce pot fi de folos reseller-ilor pentru a înþelege proble- mele ce apar în procesul de trecere a unei arhive de pe hârtie în format digital. Cred cã rolul reseller-ilor este vital, atât acum, cât ºi în viitor, dacã vrem sã valo- rificãm cât mai bine oportunitãþile care apar pe piaþa de conversie.

(Adaptare dupã CAD Dealer)

Max

 

ii

uu ll

ii ee

CAD

11

99 99

99

AutoCADAutoCAD 20002000

AutoCAD 2000 vs AutoCAD R 14

Î n primul numãr al revistei MaxCAD v-am prezentat pe larg principalele noi facilitãþi ale

AutoCAD 2000. Încã de la lansarea sa, în luna martie, utilizatorii au început evaluarea performanþelor sale, ajungând la concluzia cã softul de proiectare al mileniului III este, în medie, cu 14% mai rapid decât pre- decedorul sãu, AutoCAD R14.

AutoCAD 2000: performanþã ºi productivitate

Chiar de la cele mai simple ope- raþii, AutoCAD 2000, versiunea Beta, ºi-a demonstrat superioritatea faþã de AutoCAD 14. Pentru exemplificare, iatã douã grafice ce evidenþiazã dife- renþele în execuþia unor operaþii specifice - citire / scriere fiºiere, vizualizare, selecþie, editare, layer-e, tipãrire - pentru acelaºi set de desene rulate pe cele douã versiuni, AutoCAD R14.01 ºi AutoCAD 2000 Beta. Testele au fost realizate în fe-

R14. Creºterea vitezei în execuþie, combinatã cu noile funcþionalitãþi ale lui AutoCAD 2000, asigurã un suport pentru creºterea performanþei ºi pro- ductivitãþii odatã cu trecerea de la versiunea 14 la 2000.

Reducerea timpului de execuþie = Profit imediat Noile funcþionalitãþi ale lui AutoCAD 2000 salveazã considerabil timpul de proiectare prin reducerea

Este mai rapid decât versiunea precedentã ?

ªi dacã da, de câte ori ºi pentru care operaþii specifice ?

Secunde

Rezultate

Operaþii de bazã

3.000 AutoCAD R14 2.500 AutoCAD 2000 (Beta) 2.000 1.500 1.000 500 0 Object Salvare File
3.000
AutoCAD R14
2.500
AutoCAD 2000 (Beta)
2.000
1.500
1.000
500
0
Object
Salvare
File I/O
Vizualizare
Selectare
Editare
Layere
Plotare
Snaps
Fiºiere I / O
Fiºiere I/O
AutoCAD R14
2444,3
2166
241,7
1742
253,4
188,9
1730
377,7
AutoCAD 2000 (Beta)
2471,3
1678
246,1
1589,3
195,9
162,5
1159
313,2
Rezultate Total operaþii de bazã Secunde 10,000 9144 9,000 AutoCAD R14 vs. AutoCAD 2000 (Beta)
Rezultate
Total operaþii de bazã
Secunde
10,000
9144
9,000
AutoCAD R14 vs. AutoCAD 2000 (Beta)
7815.3
8,000
7,000
(
9,144 - 7,815.3
)
AutoCAD 2000 este
6,000
=
5,000
cu 14% mai rapid
4,000
9,144
3,000
2,000
AutoCAD R14
AutoCAD 2000 (Beta)

Max

 

ii

uu ll

ii

ee

CAD

11

99

99 99

bruarie 1999 de Grupul Internaþional de Utilizatori Autodesk (AUGI) pe un sistem PC Pentium 133 MHz, 32 Mb RAM ºi sistem de operare Windows NT 4.0. În toate cazurile AutoCAD 2000 este mai rapid decât AutoCAD

numãrului de paºi necesari pentru execuþia anumitor operaþii. Operaþiile care în versiunea 14 necesitau folosirea intensivã a tastaturii sunt executate acum prin câteva clicuri de mouse.

17

AutoCADAutoCAD 20002000

Pentru exemplificare, vã prezentãm o comparaþie între funcþionalitãþile din AutoCAD 2000 ºi AutoCAD R14, împreunã cu timpul salvat în executarea acestora.

Funcþionalitãþi

Funcþia

Timpul

AutoCAD 2000

estimat

(ore/zi)

AutoSnap & AutoTrack

Suport vizual prin puncte de selecþie ºi linii temporare de construcþie

0,25 ore

Cotare automatã - Qdim

Poziþionarea ºi plasarea rapidã a obiectelor relativ la obiectele exis- tente, fãrã folosirea tastaturii. Creºterea productivitãþii prin simpla folosire a mous-ului

0,50 ore

Object Property Manager - OPM

Vizualizarea ºi editarea proprie- tãþilor obiectelor selectate

0,25 ore

Meniuri scurte

Trei tipuri: cel implicit în care nu este nici un obiect selectat, meni- urile de comandã ºi cel de editare, odatã ce obiectele sunt selectate

0,50 ore

de editare, odatã ce obiectele sunt selectate 0,50 ore Considerînd cã un proiectant lucreazã 40 de

Considerînd cã un proiectant lucreazã 40 de ore pe sãptãmânã, 1 orã de lucru salvatã reprezintã o creºtere a productivitãþii de 2.5% (1 orã/40ore=2.5%)

Funcþionalitãþi

Timpul de salvare estimat

Creºterea

AutoCAD 2000

productivi-

 

tãþii

   

3

ore/40 ore

Mediu Multiplu de Lucru, AutoCAD Design Center, Tipãrire

sãpt. = 7,5%

3

ore pe sãptãmânã

creºtere a productivitãþii

   

2

ore/40 ore

AutoAlign, Qdim, OPM, Meniuri Scurte

sãpt. = 5%

2

ore pe sãptãmânã

creºtere a productivitãþii

Timpul total estimat salvat

   

12,5%

5

ore pe sãptãmânã

creºtere a

 

productivitãþii

Aºadar, se pot salva pânã la 5 ore de lucru pe sãp- tãmânã prin trecerea de la AutoCAD R14 la AutoCAD 2000. Aceasta reprezintã o creºtere a productivitãþii de 12.5%, astfel cã, în mai puþin de trei luni investiþia este acoperitã ºi, mai mult decît atît, apare ºi profitul.

Demonstraþia este, credem, suficient de convingãtoare pentru a vã determina sã încercaþi mãcar noul AutoCAD 2000.

În cazul în care lucraþi, însã, cu un AutoCAD R14

18

Max

 

ii

uu ll

ii ee

CAD

11

99 99

99

AutoCADAutoCAD 20002000

Aveþi 400 de motive pentru a face UPGRADE la AutoCAD 2000

1. Se pot deschide mai multe desene în aceeaºi sesiune de lucru Suport Copy and Paste, Drag and Drop al obiectelor între diferite desene. Porniþi Windows Explorer ºi AutoCAD 2000, selectaþi unul sau mai multe desene ºi aduceþi-le în fereastra AutoCAD (vezi fig. 1). Selectaþi mai multe obiecte din fe- reastra activã, copiaþi-le ºi apoi inser- aþi-le în celelalte ferestre de lucru. Mai mult decît atât, nu mai aveþi nevoie de comanda - Wblock - din versiunea 14 pentru a salva blocurile pe hard-disk. Puteþi deshide un nou

a salva blocurile pe hard-disk. Puteþi deshide un nou fig. 1 - Mediu Multiplu de Lucru

fig. 1 - Mediu Multiplu de Lucru - deschiderea mai multor desene în aceeaºi sesiune AutoCAD

desen, iar opþiunea Paste este per- fect valabilã. Folosind comanda MATCHPROP puteþi atribui proprietãþile unui obiect sursã unui alt obiect destinaþie aflat nu numai în desenul curent, ci ºi în alte desene deschise.

2. Explorare simplã a conþinutului desenelor Printr-o fereastrã de dialog asemãnãtoare lui Windows Explorer se pot vizualiza, copia ºi lista date din orice desen deschis sau nu în AutoCAD.

Max

 

ii

uu ll

ii

ee

CAD

11

99 99

 

99

- din care vã prezentãm doar zece -

Design Center oferã acces la conþinutul desenelor din sistem local, reþea sau Internet, fãrã ca acestea sã

sistem local, reþea sau Internet, fãrã ca acestea sã fig. 2 - AutoCAD Design Center -

fig. 2 - AutoCAD Design Center - accesarea conþinutului fiºierelor .DWG

fie mãcar deschise. Prin Design Cen- ter puteþi importa în desenul curent din alte fiºiere .DWG, layer-e, stiluri de cotare, stiluri de text, tipuri de linii, blocuri ºi referinþe externe printr-o simplã operaþie Drag and Drop (vezi fig. 2). Design Center conþine opþiuni de cãutare a anumitor desene în funcþie de conþinutul sau proprietãþile acestora. Spre exemplu, sã presupunem cã ºtiþi numele blocului folosit, dar nu ºtiþi numele desenului în care a fost definit. Cu ajutorul Design Center puteþi gãsi desenul respectiv în sis- tem local sau în reþea, având drept criteriu de cãutare numele blocului respectiv. De asemenea, prin uti- lizarea opþiunii Find puteþi cãuta fiºiere .DWG care sã conþinã anumite layer-e sau care au fost salvate la o anumitã datã. În cazul în care cunoaºteþi numele desenului ºi doriþi sã accesaþi blocurile definite în acesta, selectaþi-l din Design Center ºi veþi putea vizualiza în fereastra de dialog forma acestora. Chiar dacã lucraþi independent sau ca membru al unei

echipe de proiectanþi, Design Center asigurã integral controlul asupra obiectelor definite în alte fiºiere, cu posibilitatea de a le insera în desenul aflat în lucru.

3. PROPERTIES - un control mai

bun asupra proprietãþilor obiectelor Noua fereastrã de dialog - famili- arul Windows API - a proprietãþilor obiectelor oferã posibilitatea de selectare rapidã a obiectelor în funcþie de caracteristici specifice ale acestora. (ca de pildã selectarea cer- curilor cu R=10, selectarea poliliniilor galbene).

4. Desenaþi dinamic cu ajutorul

meniurilor scurte Creaþi mai uºor, fãrã ca mãcar sã

atingeþi tastatura, noi geometrii baza-

te pe obiectele din desen. Cu ajutorul

funcþiilor îmbunãtãþite AutoSnap º i AutoTrack puteþi edita rapid blocurile ºi referinþele externe ataºate desenului.

rapid blocurile ºi referinþele externe ataºate desenului. fig. 3 - AutoSNAP ºi AutoTrack - desenarea obiectelor

fig. 3 - AutoSNAP ºi AutoTrack - desenarea obiectelor relative la obiecte existente

Oriunde în desen, comenzile speci-

fice contextului sunt la un singur clic

de mouse distanþã. Funcþia AutoSNAP

a fost îmbunãtãþitã printr-o nouã

19

AutoCADAutoCAD 20002000

interfaþã vizualã ce permite evi- denþierea liniilor temporare de con- strucþie ºi a punctelor snap. Mai mult, nu mai sunteþi nevoit sã selectaþi explicit punctele de referinþã. Ele se pot selecta prin simpla ”trecere” cu mouse-ul peste acestea.

5. Cotaþi rapid

Prin comanda Qdim, la simpla selectare a geometriei obiectelor

comanda Qdim , la simpla selectare a geometriei obiectelor fig. 4 - Qdim - cotarea rapidã

fig. 4 - Qdim - cotarea rapidã a obiectelor

cotele sunt create automat, econo- misind astfel timpul dumneavoastrã.

6. Modelaþi ºi editaþi solidele 3D

Puteþi crea dinamic modele 3D, le puteþi vizualiza prin rotire în timp real sau le puteþi verifica ºi edita. Coman- da 3D Orbit permite vizualizarea în timp real a modelului 3D, cu posibil- itãþi de selectare a celor ºase moduri predefinite de umbrire. Mai mult decât atât, modelul poate fi vizualizat diferit în viewporturi definite datoritã faptului

diferit în viewporturi definite datoritã faptului fig. 5 - Vizualizarea obiectului 3D în viewporturi diferite

fig. 5 - Vizualizarea obiectului 3D în viewporturi diferite

20

cã în AutoCAD 2000 UCS-ul este o caracteristicã proprie a fiecãrui view- port (vezi fig. 5).

7.Tipãriþi inteligent desenele Desenul poate fi vizualizat în mul- tiple layout-uri, fiecare cu setarea pro- prie de tipãrire ºi cu viewporturi de orice formã geometricã. Opþiunea Layout - Paperspace în versiunea 14 - evidenþiazã cu acurateþe pagina care va fi tipãritã, cu toate caracteris- ticile sale. Exact ca în orice aplicaþie Microsoft Office, puteþi stabili formatul ºi orientarea paginii, marginile aces- teia, tipul imprimantei sau al ploteru- lui, stilul ºi scara de plotare - toate fiind bazate pe caracteristica WYSIWYG (What you see is what you

bazate pe caracteristica WYSIWYG (What you see is what you fig. 6 - Layout - pagina

fig. 6 - Layout - pagina ce va fi tipãritã

get).

tipãrirea desenului nu mai constituie o problemã.

AutoCAD 2000

Astfel,

prin

8. Comunicaþi-vã ideile prin Inter- net sau cu baze de date externe AutoCAD 2000 introduce bara de meniuri ºi cursorul Internet Web, care vã ajutã sã navigaþi uºor ºi eficient între site-uri de reþea, documente Word, Excel ºi alte tipuri de fiºiere de pe Internet. Vã puteþi comunica ideile ºi informaþiile din desene mai eficient ºi intuitiv prin legarea bazelor de date direct la obiectele AutoCAD. e-Plot - comanda de tipãrire elec- tronicã - oferã posibilitatea de a crea fiºiere .DWF (Drawing Web Format)

pãstrând integritatea datelor conþi- nute în desenul dumneavoastrã. Combiantã cu funcþiile îmbunãtãþite ale controlului tipãrii, e-Plot creeazã fiºiere în care legãturile ºi atributele tipãririi rãmân intacte. Spre exemplu, mãrimea paginii, marginile ºi grosimile liniilor sunt transferate cu acurateþe în formatul .DWF. Puteþi trimite acest fiºier direct prin e-mail sau îl puteþi distribui pe Internet pentru a fi vizuali- zat cu ajutorul browser-ului integrat WHIP! distribuit gratuit de Autodesk.

9. Personalizaþi totul aºa cum doriþi Visual LISP, integrat în AutoCAD 2000, este mediul ideal pentru crearea, rularea, depanarea ºi corectarea aplicaþiilor personale.

10. AutoCAD 2000 - uºor de învãþat, uºor de folosit Pentru utilizatorii versiunilor anterioare de AutoCAD, pachetul AutoCAD 2000 include un CD cu informaþii tehnice utile despre noile funcþionalitãþi. Mai mult decât atât, prin AutoCAD Migration Assistance, la instalarea AutoCAD 2000 aveþi posibilitatea de a “migra” setãrile pro- prii din versiunea 14: formate .DWG, rutine LISP, stiluri de plotare, fiºiere cu configuraþii ale imprimantei, profile, fiºiere MNU, MNL, MNS etc.

Florin Balcu, Product Manager

Centrul de Instruire Autodesk ROCADA vã oferã cursuri Autodesk în urma cãrora se obþine o diplomã Autodesk recunoscutã oriunde în lume. Adresa: str. Sighiºoara, nr. 43, Bucureºti, tel: 01 250 5315, fax: 01 250 7774, e-mail: office@acintl.ro

Max

 

ii

uu ll

ii ee

CAD

11

99 99

99

PP.S.G S.G.

Personal Solutions Group

- soluþii simple ºi ieftine pentru toþi utilizatorii de CAD -

C a divizie a Autodesk, Personal Solutions Group (PSG) a luat fiinþã în urmã cu doi ani, odatã cu apariþia AutoCAD LT 97, din necesi-

tatea de a dezvolta produse ieftine, pentru utilizatorii ocazionali. În acelaºi timp, Autodesk a intenþionat ca prin PSG sã spo-reascã profiturile prin creºterea vânzãrilor. Obiectivul a fost atins, întrucât anul trecut divizia de PSG a adus venituri de este 90 de milioane de dolari ºi a con- tribuit cu 37% la creºterea totalã a vânzãrilor. PSG conþine softuri ieftine ºi uºor de folosit - AutoCAD LT, Genius LT, Actrix Technical ºi AutoSketch - care se adreseazã tuturor utilizatorilor, de la profesioniºti, la cei pentru care desenarea sau proiectarea reprezintã un hobby. Succesul acestei divizii este demonstrat ºi de fap- tul cã PSG a atins o bazã de instalare de 1,6 milioane de utilizatori, dintre care un milion folosesc AutoCAD LT. Deºi nouã ca divizie, PSG este o piaþã bine definitã a companiei Autodesk. PSG se contura încã din 1986, odatã

cu lansarea programului AutoSketch, devenind maturã dupã apariþia AutoCAD LT, în 1993. Programul care a indi- vidualizat PSG ca divizie a fost AutoCAD LT 97, care a contribuit cu 40% la creºterea veniturilor, prin cele 630.000 de licenþe vândute anul trecut. În ceea ce priveºte viitorul acestei divizii, Autodesk intenþioneazã ca PSG sã furnizeze întreaga gamã de soluþii de proiectare, atât pe pieþele verticale, cât ºi pentru utilizatorii finali. Autodesk estimeazã cã, din cei 120 de milioane de utilizatori de Microsoft, 30% vor avea nevoie de aplicaþii pentru schematizare sau schiþare 2D. În acest scop, numai anul trecut, Autodesk a investit pentru cer- cetare 150 de milioane de dolari, demonstrând, încã o datã, importanþa pe care o acordã diviziei PSG.

Datoritã uºurinþei în utilizare ºi preþurilor accesibile, programele cuprinse în divizia PSG sunt vândute la preþ de retail ºi pot fi achiziþionate de la toate companiile de profil.

GENIUS LT 98 Modul integrat în AutoCAD, care conþine biblioteci de piese standardizate. Este varianta

GENIUS LT 98 Modul integrat în AutoCAD, care conþine biblioteci de piese standardizate. Este varianta cea mai accesibilã pentru creºterea productivitãþii într-un atelier de proiectare mecanicã. Programul simplificã crearea desenelor mecanice cu AutoCAD LT, oferind o întreagã gamã de aplicaþii pentru acest soft. Genius LT 98 este soluþia mecanicã pentru AutoCAD LT 98 !

AutoSketch Release 6 - Schematizare 2D la îndemâna oricui

AutoSketch Release 6 - Schematizare 2D la îndemâna oricui

Se adreseazã tuturor categoriilor de proiectanþi, oferind posibilitãþi performante de creare a unor schiþe de ansamblu ºi detaliu pentru orice tip de model din domeniul tehnic. Conþine o bibliotecã vastã de simboluri ºi obiecte 2D pentru arhitecturã, construcþii, instalaþii electrice, sanitare, de încãlzire ºi ventilaþie, amenajãri interioare ºi exterioare. Este extrem de uºor de învãþat ºi utilizat, iar raportul preþ/performanþã este extraordinar de bun.

Actrix Technical - Cheltuieli minime, profit rapid, preþ incredibil de mic

Actrix Technical - Cheltuieli minime, profit rapid, preþ incredibil de mic

Combinat cu AutoCAD LT 98, Actrix Technical oferã utilizatorilor posibilitãþi de schematizãri tehnice (schiþe pentru arhitecturã, amenajãri interioare ºi exterioare, reþele electrice, instalaþii sanitare, de încãlzire ºi ventilaþie), planuri de ansamblu 2D, organigrame de prezentare a proceselor industriale, prezentãri tabelare ºi sub formã de diagrame. Programul include mii de obiecte active sub formã de blocuri ºi simboluri 2D, prezintã o interfaþã prietenoasã, iar învãþarea lui nu necesitã mai mult de câteva zile.

Max

 

ii

uu ll

ii

ee

CAD

11

99

99 99

21

PP.S.G S.G.

P P .S.G S.G. AutoCAD LT 98, singurul program care "vor- beºte" fluent AutoCAD F ie

AutoCAD LT 98,

singurul program care "vor-

beºte" fluent

AutoCAD

F ie cã sunteþi un desenator "tradiþional", la planºetã, fie cã, ocazional, aveþi nevoie

sã citiþi, sã editaþi sau sã creaþi desene, ceea ce vã trebuie este AutoCAD LT 98. Lucraþi într-o com- panie care are nevoie de un program puternic pentru desenare 2D ? Rãspunsul este acelaºi - AutoCAD LT 98, lansat în toamna anului trecut de compania Autodesk. Începând cu o interfaþã extrem de prietenoasã ºi uºor de învãþat, AutoCAD LT 98 oferã o serie de facili- tãþi care îi conferã unicitate în seria programelor pentru desenare 2D. Un prim aspect care îl individualizeazã este un online help, prin care utiliza- torii au acces imediat la toate infor- maþiile de care au nevoie. Pentru aceastã facilitate, AutoCAD LT 98 dis- pune de o casetã de dialog personali- zatã pentru organizarea informaþiilor. Astfel, butonul de comandã Con- cepts conþine informaþii care descriu diferite funcþii ºi comenzi. Butonul Pro- cedures îi aratã utilizatorul instrucþiu- nile pe care trebuie sã le urmeze pas cu pas pentru a executa o anumitã operaþie, iar butonul Reference furnizeazã amãnunte despre toate cãsuþele de dialog ºi liniile de comandã. Pentru aceastã facilitate, AutoCAD LT 98 a câºtigat premiul "Best of Show" la competiþia “International Online”, care a avut loc în luna aprilie în California.

AutoCAD LT 98 ºi-a câºtigat renu- mele de program care “vorbeºte” flu- ent AutoCAD, datoritã compatibilitãþii sale totale cu acesta. Acest fapt con- duce la eliminarea degradãrii datelor la transferul fiºierelor din AutoCAD în AutoCAD LT 98. Manevrarea blocurilor, a haºurilor ºi simbolurilor s-a simplificat simþitor prin facili- tatea Drag and Drop din Con- tent Explorer. Cu un singur clic de mouse, proiectantul poate lua un astfel de element pen- tru a-l introduce în propriul desen. Mai mult, programul conþine biblioteci de simboluri standardizate pentru arhitec- turã, mecanicã ºi electronicã. Instrumentele pentru proiectarea 2D includ Point, Arc, Line, Donut, Ellipse, Poly- gon, Polyline ºi Double Line. Precizia proiectãrii este îmbunãtãþitã de facilitãþile AutoSnap ºi PolarSnap. Cu AutoSnap proiectantul detec- teazã automat punctele parti- culare ale elementelor geome- trice, iar cu PolarSnap cursorul este plasat automat pe unghurile incrementale sau pe dis- tanþe în timpul desenãrii sau editãrii. Aceste funcþii cuprind Centre, End- point, Tangent, Perpendicular, Inter- section, Midpoint, Nearest, Node ºi Quadrant.

AutoCAD LT 98 permite crearea unui numãr nelimitat de layer-e, oferind 27 de tipuri de linii ºi 256 de culori. În ceea ce priveºte haºurile, uti- lizatorul are la dispoziþie 52 de tipuri,

haºurile, uti- lizatorul are la dispoziþie 52 de tipuri, dar are ºi posibilitatea de a-ºi crea

dar are ºi posibilitatea de a-ºi crea propriul tip de haºurã. Haºurarea este la fel de uºoarã - un clic de mouse în interiorul ariei selectate. Contururile închise ºi izolate (insulele) ºi textele sunt selectate automat, iar haºurile

22

Max

 

ii

uu ll

ii ee

CAD

11

99 99

99

PP.S.G S.G.

 
 

reactualizate pe mãsura modificãrii contururilor (haºurã asociativã). De asemenea, cu AutoCAD LT 98 proiectantul poate schimba locul, forma ºi proprietãþile liniilor, cer- curilor, blocurilor, solidelor etc., la fel cum poate crea sau modifica obiecte 2D inteligente, cu ajutorul comenzii Region Modeller. În plus, colecþiile de obiecte se pot manevra prin comanda Group Manager. Inteligenþa softului nu se opreºte aici. AutoCAD LT 98 conþine facili- tatea Revision Cloud prin care uti- lizatorul poate semnala extrem de uºor rectificãrile ce trebuie executate în procesul de revizuire a proiectului. La capitolul proiectare 3D, AutoCAD LT 98 permite crearea de linii 3D, de umbre ºi ºtergerea liniilor ascunse. AutoCAD LT '98 suportã fiºiere .DWG create în AutoCAD LT 97 ºi AutoCAD R 14, pãstrând integritatea ºi fidelitatea informaþiilor în cazul vizualizãrii desenelor create în aceste programe. Dezvoltatorii programului au îmbunãtãþit ºi interfaþa cu Internetul pentru a le facilita utilizatorilor acce- sarea ºi publicarea desenelor pe Internet. În ceea ce priveºte tipãrirea documentelor, tehnologia de plotare a softului a fost îmbunãtãþitã pentru a suporta cele mai noi plotere de tip

HP-GL/2.

AutoCAD LT 98 este compatibil cu Microsoft Office 97, ceea ce înseamnã cã meniurile, liniile de co- mandã etc. sunt organizate la fel ca în aplicaþiile Office.

 
 

AutoCADAutoCAD R14R14

vsvs AutoCADAutoCAD LLT98T98

DD upã ce aþi citit cât de nemaipomenit este acest soft, vã veþi întreba, ºi pe bunã dreptate, care sunt diferenþele faþã de AutoCAD R14. Cea mai semnificativã diferenþã este preþul. Un AutoCAD LT98 costã

738738 USDUSD, în timp ce AutoCAD R14 costã

Dupã cum am arãtat mai sus, AutoCAD LT 98 are facilitãþi puternice pentru desenarea 2D, dar nu are capacitãþile de proiectare 3D ºi de vizualizare ale AutoCAD R14. De asemenea, AutoCAD LT 98 nu oferã posibilitãþile de lucru în grup ºi nici suport pentru aplicaþii verticale. Pentru a vã ajuta sã înþelegeþi mai bine aceste diferenþe, iatã o listã a facilitãþilor unice fiecãrui produs. Dacã nu apar în acest tabel, restul facilitãþilor sunt identice în ambele programe.

4090 USD !

Funcþionalitãþi specifice AutoCAD LT 98

Funcþionalitãþi specifice AutoCAD R14

Uºurinþã în învãþare ºi utilizare

Facilitãþi personalizate

Content Explorer - suport “drag and drop” pentru blocuri ºi haºuri

Suport AutoLISP

PolarSNAP

Suport VBA

Fereastrã de dialog intuitivã pentru comenzi Array ºi Purge

Funcþionalitãþi 3D

Listã cu “istoria” comenzilor Undo/Redo

Modelare solide 3D

Redo multimplu

Modelare suprafeþe 3D

Compatibilitate Microsoft Office 97

Comenzi de editare 3D

Persoanlizare specificã Microsoft Office a butoanelor de comandã, a cãsuþelor de dialog ºi a tastaturii

Renderizare

Sute de simboluri predefinite

Funcþionalitãþi avansate

Inserarea automatã a datei ºi orei

Zeci de rutine bonus

Meniuri scurte senzitive

Conectare cu bazele de date externe

Suport Microsoft IntelliMouse

Ataºarea ºi controlul imaginilor raster

Help on-line cu suport HTML

Decuparea referinþelor externe ºi a imaginilor raster

Instalare automatã a Microsoft Internet Explorer 4.0

Crearea obiectelor prin multilinii

 

Importul fiºierelor postscript ºi al “ºabloanelor” (templates) de umplere

 

Comenzi specifice Minsert, Shape, Sketch ºi Trace

CERINÞE DE SISTEM

- PC 486DX/66 (recomandat Pen- tium)

- OS: Windows 98, Windows 95, Windows NT 4.0

- Minim 16MB RAM

- Monitor VGA (recomandat 800 x

600)

- HDDC: 50 MB pentru instalare completã

- CD-ROM drive

Oricât de mult am scrie despre AutoCAD LT98, demonstraþia rãmâ- ne, totuºi, cel mai bun mod de a vã convinge. Compania Autodesk vã oferã gratuit demonstraþii la www.autodesk.com/autocadlt. Cumpãraþi AutoCAD LT 98 cu numai 738 de dolari ºi alãturaþi-vã celor peste 1.000.000 de utilizatori din întreaga lume care se bazeazã pe facilitãþile extraordinare ale aces- tui software.

pe facilitãþile extraordinare ale aces- tui software. Roxana Gagiu Max   i i u u l

Roxana Gagiu

Max

 

ii

uu ll

ii

ee

CAD

11

99

99 99

23

arhitecturã construcþii AutoCAD AutoCAD Architectural Architectural Desktop Desktop 1.0 1.0 Noua generaþie CAD

arhitecturã

construcþii

AutoCADAutoCAD ArchitecturalArchitectural DesktopDesktop 1.01.0

Noua generaþie CAD pentru arhitecþi ºi constructori

CC u un nou produs specializat, Autodesk revoluþioneazã piaþa proiectãrii asistate de

calculator din domeniul arhitecturii ºi construcþiilor, oferind utilizatorilor o soluþie ieftinã ºi complexã ce eliminã bariera dintre modelarea 2D ºi 3D.

AutoCAD Architectural Desktop se adreseazã tuturor proiectanþilor din arhitecturã ºi construcþii, com- pletând structura AutoCAD R14 cu funcþionalitãþi speciale pentru mode- larea arhitecturalã. Dezvoltat în labo- ratoarele Autodesk, ca urmare a cerinþelor proiectanþilor de a avea un produs software cu un nivel de pro- ductivitate mãrit ºi cu posibilitãþi multiple de modelare, AutoCAD Architectural Desktop include un suport puternic pentru dezvoltarea proiectelor complexe.

Potrivit Autodesk, unul dintre principalele aspecte care diferenþiazã

unul dintre principalele aspecte care diferenþiazã AutoCAD Architectural Desktop (AAD) de competitorii sãi

AutoCAD Architectural Desktop (AAD) de competitorii sãi este acela cã integritatea datelor este pãstratã în întregul proces de proiectare,

eliminând bariera dintre schemati- zarea 2D ºi modelarea 3D AAD include automat toate funcþionaliþãile AutoCAD R14 plus o gamã largã de facilitãþi specifice arhi- tecturii. Un suport extrem de perfor- mant pentru proiectarea asistatã de cal- culator este structurarea ele- mentelor componente - ziduri, uºi, ferestre, scãri, acoperiºuri - ca obiecte inteligente 2D/3D care menþin ºi recunosc legã- turile cu celelalte elemente arhitecturale. Spre exemplu, la inserarea unor uºi sau fere- stre, zidul este automat "decupat", iar ulterior, prin mutarea acestora, zidul este

automat refãcut.

Programul include o bibliotecã vastã de obiecte arhitecturale 2D ºi 3D, simboluri, elemente de adnotare, tipuri de materiale, cu posibilitãþi de editare, modificare ºi salvare.

VIZUALIZARE Noile opþiuni de vizualizare a modelului 3D sunt reprezentate de Model Explorer - asemãnãtor lui Win- dows Explorer - ºi de Object Viewer. Model Explorer oferã posibilitatea vizualizãrii în timp real a obiectelor prin vederi renderizate, umbrite sau ascunse. La rotirea obiectelor, ved- erea asociativã umbritã este creatã automat. Existã posibilitatea de a transfera vederea respectivã în proiecþie în perspectivã în spaþiul de lucru. Obiectele pot fi vizualizate inte- ractiv, printr-o fereastrã de dialog de tip Explorer, cu posibilitãþi multiple de

de dialog de tip Explorer, cu posibilitãþi multiple de fig.1 Layer Manager simplificã procesul de interogare,

fig.1 Layer Manager simplificã procesul de interogare, filtrare, modificare ºi editare a layere-lor

24

Max

 

ii

uu ll

ii ee

CAD

11

99 99

99

renderizare, umbrire ºi creare de vederi asociative 2D/3D. Veþi descoperi trei metode de lucru cu Architectural Desktop:

obþine orice tip de structurã. Pentru

editarea primitivelor, se foloseºte fie selecþia directã a acestora prin gripuri, fie meniurile derulante. Odatã creat modelul, programul vã oferã opþiuni pentru transfor- marea elementelor create în planuri de secþiune. Limbajul AutoCAD a fost extins prin noile obiecte inteligente bazate pe tehnolo- gia ARX: uºile, ferestrele, scãrile nu sunt doar simple linii sau curbe, ci urmeazã reguli specifice ale aplicaþiei

Spre exemplu, prin mu-

tarea unei uºi deja create într- un zid, uºa este întotdeauna ataºatã de acesta. Mai mult decât atât, zidul se reface instantaneu.

Prin integrarea cu AEC Tools

(modul pentru crearea detaliilor ºi

extragerea listelor de materiale, livrat

pe CD-ul de instalare), Architectural

Desktop acoperã toatã gama soluþii-

Architectural Desktop acoperã toatã gama soluþii- fig. 2 - M odel Explorer - vizualizarea interactivã a

fig. 2 - M odel Explorer - vizualizarea interactivã a modelului

p O primã metodã, ºi cea mai uzualã, este plasarea directã a zidurilor, ferestrelor ºi uºilor în 2D ºi cotarea ºi adnotarea desenului. p Cea de-a doua metodã constã în planificarea iniþialã a suprafeþelor camerelor, pe baza unor dimensiuni predefinite (arii, lungimi, lãþimi), suprafeþe ce se constituie în blocuri cu atribute ce pot fi editate ºi modificate. Urmã- torul pas este transformarea acestora în ziduri, secþiuni sau elevaþii ale modelului

3D.

p Ultima metodã este proiectarea direct în 3D pe baza obiectelor solide predef- inite în Architectural Desktop. Structura 3D poate fi ulterior

secþionatã prin diverse planuri pentru a crea secþiuni caracteristice, elevaþii ºi detalii de lucru.

ELEMENTE MASICE Elementele masice din AAD sunt fie primitive predefinite 3D, fie primitive speciale, generate din polilinii închise. Prin combinarea acestora se

generate din polilinii închise. Prin combinarea acestora se fig. 3 - Vizualizarea elementelor de construcþie lor

fig. 3 - Vizualizarea elementelor de construcþie

lor de proiectare, de la proiectarea

integralã a structurii, la extragerea

automatã a detaliilor de execuþie,

documentaþiei construcþiei, listelor de

materiale ºi cantitãþilor necesare

pentru introducerea ulterioarã în

devizul construcþiei.

Max

 

ii

uu ll

ii

ee

CAD

11

99 99

 

99

arhitecturã

construcþii

1 1 9 9 9 9   9 9 arhitecturã construcþii De menþionat faptul cã în
1 1 9 9 9 9   9 9 arhitecturã construcþii De menþionat faptul cã în

De menþionat faptul cã în preþul de achiziþie al programului este inclus ºi AutoCAD R14, iar în lunile urmã- toare va fi disponibilã versiunea 2.0 pentru AutoCAD 2000 .

CERINÞE DE SISTEM RECOMANDATE:

- Procesor Pentium II

- 64MB RAM (48MB minimum)

- OS: Windows 98/95/NT 4.0

- Monitor 1024x768 VGA

- 200MB spaþiu liber pe hard disk ºi 64MB swap space

- Mouse sau digitizor - CD-ROM drive

- Porturi seriale pentru digitizor sau ploter

- Printer sau ploter

- Modem pentru conectare la Internet

- TCP/IP sau IPX (pentru licenþe multiuser).

Florin Balcu,

Product Manager

25

arhitecturã construcþii pit-cup pit-cup 4.2.1 4.2.1 Aplicaþie AutoCAD pentru proiectarea instalaþiilor sanitare,

arhitecturã

construcþii

pit-cuppit-cup 4.2.14.2.1

Aplicaþie AutoCAD pentru proiectarea instalaþiilor sanitare, electrice, încãlzire, aer condiþionat ºi ventilaþie

it-cup 4.2.1 este o aplicaþie software perfect integratã cu AutoCAD R14, care se

adreseazã specialiºtilor ºi proiectan-

þilor din domeniul instalaþiilor civile ºi industriale, oferind suport pentru generarea ºi producerea planurilor reþelelor sanitare, termice, de aer condiþionat ºi ventilaþie. pit-cup cuprinde ºase module:

1.pit-Menu - Meniul pit-cup 2.pit-Construction - modul pentru modelarea arhitecturalã 3.pit-Heating - sisteme de proiectare ºi planificare a reþelelor termice 4.pit-Ventilation - proiectarea 2D/3D a sistemelor de ventilaþie 5.pit-Plumbing - proiectarea instalaþii- lor sanitare 6.pit-Electrical - proiectarea ºi con- trolul reþelelor electrice

pp

pit-Menupit-Menu - este modulul de bazã pentru crearea obiectelor AutoCAD, modificarea ºi editarea proprietãþilor acestora. Toate comenzile specifice programului de desenare, editare, modificare ºi cotare a obiectelor defi- nite extind funcþionalitatea AutoCAD printr-o mai simplã utilizare, o interfaþã graficã mai intuitivã ºi un suport de proiectare specific cerinþelor utilizato- rilor. Prin apelarea comenzii pit-Click apare o fereastrã de dialog din care poate fi selectat oricare dintre modu- lele instalate, iar prin simpla selecþie cu ajutorul mouse-ului a unui obiect specific apare automat comanda aso- ciatã de desenare. De exemplu, printr-un

26

clic de mouse în interiorul unui zid este procesatã imediat comanda de desenare a zidului, cu posibilitatea de

a defini interactiv toate caracteristicile proprii.

pit-Constructionpit-Construction - genereazã

automat în 2D ºi 3D elementele com- ponente ale construcþiei, cum ar fi fun-

daþii, ziduri, uºi, ferestre, acoperiºuri, scãri. Se pot accesa, de asemenea, ºi bibliotecile de simboluri 2D/3D de mobilier, instalaþii sanitare, electrice, de încãlzire etc. Modificarea ºi editarea componentelor se poate rea- liza foarte uºor prin comenzi specifice

AutoCAD

pit-Heatingpit-Heating - cu ajutorul acestui

modul puteþi proiecta 3D instalaþii de

încãlzire cu posibilitatea de selectare

a simbolurilor, tipurilor de þevi ºi de

radiatoare ºi fixarea automatã a aces- tora în poziþiile stabilite. Vederile ºi secþiunile din modelul 3D pot fi gene- rate cu uºurinþã, iar cu ajutorul modu- lului Heating Diagram View aveþi posi- bilitatea de creare a schemei sistemu- lui de încãlzire.

- oferã suport

pentru proiectarea 2D/3D a sistemelor de ventilaþie ºi de aer condiþionat. Pãrþile structurale componente ale sis- temului (coturi, fittinguri, vane, reduc- toare etc) pot fi selectate din biblioteca de simboluri ºi inserate cu uºurinþã în

orice punct al conductei. La schim- barea direcþiei þevii este introdus automat cotul respectiv ºi, mai mult decît atât, existã posibilitatea de a genera automat sisteme de þevi dupã

pit-Vpit-Ventilationentilation

sisteme de þevi dupã pit-V pit-V entilation entilation fig. 1 - pit-Menu Meniul de selecþie a

fig. 1 - pit-Menu Meniul de selecþie a modulelor instalate

fig. 1 - pit-Menu Meniul de selecþie a modulelor instalate fig. 2 - Planul 2D al

fig. 2 - Planul 2D al sistemului de încãlzire

instalate fig. 2 - Planul 2D al sistemului de încãlzire fig. 3 - V izualizarea în

fig. 3 - Vizualizarea în perspectivã a sistemului de ventilaþie

Max

 

ii

uu ll

ii ee

CAD

11

99 99

99

arhitecturã

construcþii

arhitecturã construcþii direcþii prestabilite. Modificarea ºi editarea elementelor componente este realizatã prin
arhitecturã construcþii direcþii prestabilite. Modificarea ºi editarea elementelor componente este realizatã prin

direcþii prestabilite. Modificarea ºi editarea elementelor componente este realizatã prin simpla selectarea a acestora ºi definirea noilor caracteris- tici din fereastra de dialog. Modelul poate fi vizualizat interactiv în per- spectivã, secþiune sau plan sau poate fi creat direct sub formã de diagramã 2D.

pit-Plumbingpit-Plumbing - modulul ce per-

mite desenarea de planuri isometrice ºi diagrame de control pentru insta- laþii de apã ºi sanitare. Modulul are o bibliotecã de simboluri (mobilier sani- tar, valve, echipamente de control etc.) ce poate fi folositã pentru con- strucþii rezidenþiale, individuale sau foarte complexe (instituþionale).

- este modulul

destinat proiectãrii ºi controlului reþelelor electrice. Acesta conþine funcþii pentru simplificarea desenãrii ºi

pit-Electricalpit-Electrical

simplificarea desenãrii ºi pit-Electrical pit-Electrical fig. 4 - Plan izometric al instalaþiei sanitare

fig. 4 - Plan izometric al instalaþiei sanitare

proiectãrii traseelor de cabluri electrice. Schemele 2D pot fi convertite cu uºurinþã în 3D prin simpla introducere a elevaþiei patului de cabluri. Bibliote- ca de simboluri este extrem de bogatã. Simbolurile nu sunt doar sim- ple blocuri cu atribute, ci þin cont ºi de poziþionarea relativã faþã de ele- mentele de construcþie existente (spre exemplu, întrerupãtoarele, comutatoarele ºi prizele sunt dispuse

la distanþe prestabilite de zid, uºã sau fereastrã). Modulul furnizeazã, de asemenea, ºi ºabloane (templates) predefinite pentru crearea dia- gramelor electrice. pit-cup este disponibil ºi pentru versiunea AutoCAD LT 98. Versiunea pit-cup 5, pentru AutoCAD 2000, a apãrut deja ºi a fost lansatã la sfârºit- ul lunii iunie. Varianta în limba englezã va fi disponibilã la sfârºitul anului.

Cerinþe minime de sistem:

Pentium 133 MHz 150 Mb spaþiu pe hard-disk 32 MB RAM Adaptor grafic VGA 800x600 OS: Windows 95/98/NT 4.0 AutoCAD LT sau AutoCAD R14

Florin Balcu, Product Manager

AutoCAD LT sau AutoCAD R14 Florin Balcu, Product Manager Prezentaþi-vã proiectele cu 3 D S t
AutoCAD LT sau AutoCAD R14 Florin Balcu, Product Manager Prezentaþi-vã proiectele cu 3 D S t
Prezentaþi-vã proiectele cu 3 D S t u d i o V I Z R

Prezentaþi-vã proiectele cu 3D Studio VIZ R2!

Adresându-se în primul rând arhitecþilor, 3D Studio Viz face legãtura între etapa de concepþie a unui proiect ºi cea de prezentare, astfel încât clientul dumneavoestrã sã îºi vadã casa aºa cum va fi

Ruleazã pe platforma Win NT / Win 98.

Preþ promoþional în perioada

1 IUNIE - 31 AUGUST

1 920 USD, fãrã T.V.A.

Preþ de listã 2 134 USD

Win NT / Win 98. Preþ promoþional în perioada 1 IUNIE - 31 AUGUST 1 920
Win NT / Win 98. Preþ promoþional în perioada 1 IUNIE - 31 AUGUST 1 920

Max

 

ii

uu ll

ii

ee

CAD

11

99 99

 

99

27

arhitecturã construcþii “Piaþa româneascã se aflã încã în pantofi de copil“ interviu cu Dieter Wettel,

arhitecturã

construcþii

“Piaþa româneascã se aflã încã în pantofi de copil“

interviu cu Dieter Wettel, Area Manager, pit-cup GmbH

1. Cine este firma pit-cup ?

Firma a fost fondatã în 1991 de trei ingineri în domeniul instalaþiilor – Kurt Webber, Peter Bittner ºi Arno Funk. Colaborând cu specialiºti în progra- mare, aceºtia au cristalizat o echipã care, la sfârºitul anului 1991, a realizat primele instalãri ale softului pit-cup.

2. Care este relaþia dintre pit-

cup ºi Autodesk, având în vedere cã ºi Autodesk are softuri similare ? Baza de comunicare între echipele de proiectanþi a fost întot- deauna AutoCAD. pit-cup s-a gândit sã construiascã pe aceastã bazã un soft care sã facã viaþa mai uºoarã tuturor celor implicaþi într-un proiect, adicã sã nu lucreze cu noþiuni abstracte, ci cu elementele pe care le folosesc efectiv în munca lor: þevi, conducte, canale etc. De aceea pit- cup a fost dezvoltat pe module speci- fice fiecãrei aplicaþii: instalaþii, HVAC, CAD, electricitate etc. pit-cup vine cu câteva facilitãþi în plus faþã de softu- rile Autodesk.

3. Care este diferenþa dintre produsele Autodesk ºi pit-cup ? Ce anume determinã un client sã cumpere produsele Dvs. ºi nu pe cele ale Autdesk-ului ? Softurile Autodesk se aflã la început în domeniul producþiei de

2 8

se aflã la început în domeniul producþiei de 2 8 software pentru instalaþii. Pe de altã

software pentru instalaþii. Pe de altã parte, Autodesk preferã ca aplicaþiile specifice sã fie dezvoltate de cei care lucreazã efectiv în aceste domenii, pentru cã ei îºi cunosc cel mai bine nevoile ºi pot dezvolta programele care sã rezolve aceste necesitãþi. Este adevãrat cã aceasta este o piaþã pe care se cîºtigã foarte bine, fapt recunoscut ºi de Autodesk, dar, dacã aceastã firmã încearcã sã intre mai puternic pe piaþã, va avea nevoie de 8-10 ani de experienþã. pit-cup are deja 8-9 ani în domeniu, are versiuni pe care a luptat sã le impunã pe piaþã ºi cu care s-a proiectat deja. Aceastã experienþã ne permite sã dezvoltãm programe ajustate pe nevoile utiliza- torilor ºi foarte simplu de folosit. Numind doar câteva firme cu care avem contracte (Siemens, ABB, Bosch, Porsche, BASF), rezultã cã proiectele realizate cu pit-cup sunt la

un nivel foarte ridicat pe piaþa euro- peanã sau chiar internaþionalã.

4. Care este piaþa pit-cup ? În afarã de Germania, vindem cu precãdere în Cehia, Slovenia, Rusia, Ungaria, Turcia, Polonia, Spania, Olanda ºi Austria. Acum douã luni am stabilit un contact în Portugalia, unde AutoCAD-ul acoperã 90% din piaþa de proiectare. Distribuitorul portughez a fost aproape convins cã va vinde pit-cup datoritã construcþiilor de amploare din Portugalia. De aseme- nea, existã ºi versiunea spaniolã a soft-ului nostru, care se vinde foarte bine, dar existã versiuni în toate lim- bile þãrilor în care avem distribuþie.

5. Cu ce intenþii aþi venit în România ? În 1996 am venit la CAD-Camp-ul organizat de A&C INTERNATIONAL

Max

 

ii

uu ll

ii ee

CAD

11

99 99

99

arhitecturã

construcþii

arhitecturã construcþii unde am prezentat produsul nostru, dar interesul nu a fost foarte mare. Poate a

unde am prezentat produsul nostru, dar

interesul nu a fost foarte mare. Poate

a fost ºi greºeala noastrã, pentru cã

am venit cu un produs în limba ger- manã, în condiþiile în care în România se vorbeºte mai mult engleza ºi franceza. Noi am realizat aceastã greºealã ºi am tradus softul în

englezã, în speranþa cã vom avea un succes mai mare pe piaþa româneascã.

6. Cum apreciaþi piaþa româ- neascã pentru produsele pe care vreþi sã le vindeþi aici ?

Dupã discuþiile cu dl. Dumitrescu (preºedintele A&C INTERNATIONAL

- n.r.) înþeleg cã în prezent piaþa

româneascã este “în pantofi de copil”, cum se spune în Germania, adicã se aflã la începutul dezvoltãrii în dome- niul programelor de calculator. Piaþa româneascã trebuie sã creascã. Ar putea deveni o piaþã interesantã, pentru cã aici ar fi de construit ºi de reparat mult. Piaþa româneascã o sã se dezvolte la un moment dat, dar întrebarea este când: anul viitor sau peste cinci ani. Nici românii nu ºtiu exact când va lua amploare aceastã piaþã ºi care va fi atitudinea statului – va încerca sã încurajeze dezvoltarea pieþei de IT prin reducerea TVA-ului, prin acordarea altor facilitãþi etc. Pen- tru cã dezvoltarea construcþiilor va fi inevitabilã, iar proiectarea fãrã calcu- lator consumã mult timp, iar ”time is money” ºi în România.

7. În aceste condiþii, de ce aþi ales, totuºi, România ? Fiind angajat la pit-cup din ianua- rie 1999 ºi vorbind româneºte, am încercat sã restabilesc contactul cu aceastã þarã. Pentru noi este un început. Nu am venit în România

pentru a obþine un câºtig rapid, ci am venit sã evaluãm situaþia, sã punem piatra de temelie. Noi ne-am prezen- tat posibilitãþile, iar, dacã vor apãrea clienþi, dacã firmele vor obþine con- tracte, atunci va apãrea ºi o piaþã.

8. Cum intenþioneazã pit-cup

sã contribuie la formarea acestei pieþe ? Avem o versiune educaþionalã a softului nostru, la un preþ atractiv. Încercãm sã creãm încã din ºcoalã un sistem de gândire spre softul nostru. Este important ca tinerii, dupã ce ter- minã studiile, sã gân- deascã în spiritul CAD, adicã sã fie conºtienþi cã pot produce mult mai repede ºi

schimbãri importante, fenomen recunoscut de programatorii noºtri. Noi am primit versiunea Beta a AutoCAD 2000, pe care am început sã dez- voltãm deja aplicaþii. pit-cup 5 acceptã toate noutãþile din AutoCAD 2000 ºi este compatibil cu anul 2000. Versi-

unea Beta a pit-cup 5 a fost prezentatã la CeBit, odatã cu AutoCAD 2000, iar livrarea versiunii finale a început la sfârºitul lui iunie. Traducerea în englezã va începe în toamnã.

10. Cum vã protejaþi împotriva pirateriei de software ? În Germania, pirateria se urmãreºte riguros ºi se pedepseºte aspru . În aceste condiþii, o firmã riscã enorm dacã foloseºte software fãrã licenþã. Mai existã cazuri în care clienþii vor sã testeze un produs înainte de a-l cumpãra ºi atunci sunt tentaþi de o copie ilegalã. Noi încer- cãm sã-i descurajãm pe cei care testeazã copii ilegale, dându-le posi- bilitatea de a face teste oficiale la pit- cup. Oricine doreºte poate sã obþinã gratis un soft ºi sã îl testeze, cu condiþia sã participe la un curs de instruire de trei zile la pit-cup pentru a înþelege gândirea care a stat la baza construirii programului. Dupã aceea îl poate testa fãrã sã plãteascã. Încercãm sã ne apãrãm programele ºi prin cheile hard, pe care se aflã codul de lansare a pro- gramului. În general, descurajãm pirateria fiind foarte deschiºi la toate solici- tãrile, încercând sã anticipãm dorin-

þele utilizatorilor ºi dându-le cât mai multe posibilitãþi de a face cunoºtinþã cu softurile noastre, astfel încât nici sã nu se gândeascã la a folosi copii pirat. g

nici sã nu se gândeascã la a folosi copii pirat. g mai bine cu un computer.

mai bine cu un computer. Mai mult, preþurile pentru Româ- nia diferã radical faþã de cele din Ger- mania, pentru cã trebuie sã începem cu preþuri accesibile. De asemenea, pentru a uºura accesul pe piaþã, avem ºi o versiune LT, care funcþioneazã cu AutoCAD LT. Softul este foarte bun pentru firmele care au proiecte mici ºi care nu-ºi pot permite sã investeascã foarte mult.

9. Cea mai recentã versiune a

softului Dvs. este pit-cup 5. Îl puteþi descrie în câteva cuvinte ? pit-cup 5 reprezintã evoluþia la AutoCAD 2000. Între AutoCAD 14 ºi AutoCAD 2000 au avut loc multe

Max

 

ii

uu ll

ii

ee

CAD

11

99 99

 

99

29

arhitecturã construcþii CANALIS 4.0 Proiectarea sistemelor de canalizare bazatã pe AutoCAD Topografia sistemelor de

arhitecturã

construcþii

CANALIS

4.0

Proiectarea sistemelor de canalizare bazatã pe AutoCAD

Topografia sistemelor de canalizare Calculul debitelor

C analis 4.0 este un pro- gram profesional, dez- voltat pentru a proiecta

sisteme de canalizare pluvialã, mena- jerã ºi combinatã. Programul este o aplicaþie ce ruleazã sub AutoCAD 13 sau 14, pe o platformã Windows 95 sau Windows NT. Canalis 4.0 include douã module:

Layout - Planul de situaþie cu calcule hidraulice ºi Longitudinal Sections - Secþiuni longitudinale cu calculul sãpãturilor. Cele douã module pot funcþiona independent sau pot lucra împreunã pe acelaºi sistem de canalizare. Programul conþine algo- ritmi care oferã posibilitatea de a proiecta sisteme de canalizare simple sau foarte complexe. Cu acest program se poate defini geometria sistemului de canalizare - conductele, orientarea lor ºi cãminele - cu ajutorul ridicãrilor topometrice realizate cu aparate cu ieºire digitalã sau pornind de la desene scanate. Se poate edita ºi modifica oricând geometria sistemului ºi se pot defini ariile de colectare, urmate de calculul debitului de apã pluvialã sau mena- jerã. Dacã este necesar, se pot defini debite punctuale colectate (debitor mare conectat la un cãmin etc.) sau evacuate (bazine de retenþie etc.). În calculul debitului pluvial se pot lua în considerare efectele de întârziere. De asemenea, în program este inclus ºi un calculator hidraulic pentru con- ductele sistemului. Pornind de la planul de situaþie, se pot defini secþiunile

30

Calcule hidraulice

longitudinale ºi nivelul fiecãrei con- ducte. Tipul de conductã se poate alege dintr-un catalog inclus în pro- gram, iar apoi se trece la calculul volu- mului de sãpãturi aferent. Pentru a definitiva desenul se poate folosi orice comandã AutoCAD, fie pentru a-l corecta, fie pentru a adãuga noi ele- mente, descrieri, indicatori, tabele de identificare etc. Comenzile Canalis pot fi apelate din pull-down menu, ce conþine casete de dialog foarte clare ºi prietenoase. De asemenea, puteþi gãsi explicaþii detaliate ale funcþiilor aferente programului folosind un help încorporat sau manualele însoþitoare.

Modulul Layout Planul de situaþie al sistemului de canalizare, reprezentând topologia acestuia, poate fi desenat ºi tipãrit la orice scarã. În planul de situaþie se definesc conductele, împreunã cu ele- mentele ce definesc poziþia lor, cãminele ºi zonele de captare a pre- cipitaþiilor atmosferice. De asemenea, se pot adãuga etichete, reprezentând valorile rezultate din calculul debitului, al vitezei ºi din calculul hidraulic. Datele introduse sau cele rezultate (topografia, vitezele, debitele etc.) pot fi stocate în fiºiere text tip ASCII. Toate datele necesare definirii sistemului de canalizare pot fi introduse interactiv cu ajutorul mouse-ului sau tastaturii sau pot fi preluate din fiºiere text specifice. În modulul Layout conductele se definesc desenând iniþial simple polilinii AutoCAD. Liniile componente ale unei polilinii definesc segmentele

Secþiuni longitudinale Calculul sãpãturilor adiacente

de conductã, iar nodurile poliliniei definesc cãminele. Deoarece definirea sistemului se bazeazã pe polilinii, con- ductele se traseazã foarte uºor folosind mouse-ul sau tastatura. O altã modalitate de definire a topografiei este ataºarea conductelor la puncte din teren - ce au fost ante- rior calculate ºi desenate ca entitãþi punct Plateia în modulul Layout din Plateia. Astfel, toate datele din teren sunt disponibile pentru definirea topografiei sistemului de conducte în Canalis. Numãrul de conducte ºi cãmine de vizitare într-un sistem poate fi nelimitat. Dupã definirea topografiei sistemului, Canalis atribuie numere, în mod automat, la toate con- ductele ºi cãminele ºi calculeazã ºi afiºeazã lungimile conductelor sub forma unor etichete. Numãrul cãminelor poate fi schimbat ulterior, conform cu cerinþele beneficiarului. De asemenea, ulterior pot fi adãugate sau eliminate conducte sau cãmine. Pentru a calcula debitul pluvial, trebuie definite iniþial ariile de colectare a precipitaþiilor. Se pot ataºa mai multe arii de colectare, fiecare cu indicele sãu de infiltrare, la o singurã conductã sau se poate ataºa o sin- gurã arie la mai multe conducte. Pen- tru calculul debitului pluvial se poate alege între douã metode. Prima metodã, numitã ºi metoda "simplã", calculeazã debitul pluvial în funcþie de intensitatea precipitaþiilor, aria de captare ºi funcþie de coeficienþii de infiltrare, întârziere ºi reducþie.

Max

 

ii

uu ll

ii ee

CAD

11

99 99

99

Cea de a doua metodã, numitã ºi "raþionalã" (IDF), este bazatã pe dia- gramele IDF (Intensitate, Duratã, Frecvenþã) ºi pe timpul de intrare. Aceasta este un proces iteractiv, care calculeazã debitul pluvial. Pentru a calcula viteza ºi debitele controlate pentru întregul sistem de canalizare, aceastã metodã include calculul hidraulic al conductelor componente.

include calculul hidraulic al conductelor componente. fig.1 - plan de situaþie - evidenþierea suprafeþelor de

fig.1 - plan de situaþie - evidenþierea suprafeþelor de colectare pentru calculul debitului pluvial

Consumul de apã menajerã se bazeazã pe numãrul estimat de locuitori, consumul mediu pe locuitor, durata proiectului ºi coeficientul de variaþie al consumului zilnic ºi orar. Coeficientul de densitate este folosit pentru a simula densitãþi diferite de populaþie ºi diferite consumuri de apã în zona geograficã aleasã. În oricare cãmin se pot adãuga debite punctuale adiþionale, repre- zentând debite provenind de la mari consumatori. Un sistem mare de canalizare se poate împãrþi în subsis- teme mai mici, în acest caz debitele adiþionale, reprezentînd debitele ce trec dintr-un subsistem în altul. Bazându-se pe calcularea debitu- lui pentru o singurã conductã, Canalis calculeazã debitele de tranzit ºi debitul total pentru fiecare conductã în parte. Calculul hidraulic are douã opþiuni pentru calcularea conductelor. Prima calculeazã diametrul conductelor în

Max

 

ii

uu ll

ii

ee

CAD

11

99 99

 

99

funcþie de cãderea hidraulicã ºi debi- tul total, iar a doua calculeazã cãderea hidraulicã (înclinarea) a con- ductelor în funcþie de diametrul lor ºi debitul total. Pentru calculul diametru- lui conductelor, cãderile hidraulice se pot defini interactiv în modulul Layout sau se poate defini nivelul fiecãrui capãt de conductã în modulul Longi- tudinal Sections. Datele sunt transfer- ate apoi în modulul Layout, unde cãderile se calculeazã prin diferenþa capetelor. Calculele hidraulice pot fi realizate pentru o singurã conductã sau pentru întregul sistem. Atunci când se calculeazã pentru o singurã conductã, rezultatele hidraulice (înãlþimea de umplere, procentul de umplere, viteza apei) corespunzã- toare unui anumit diametru sau cãdere hidraulicã se pot verifica inter- activ. Când se calculeazã pentru întregul sistem, se poate alege o serie de criterii, precum gradul maxim de umplere, viteza minimã sau diametrul minim.

gradul maxim de umplere, viteza minimã sau diametrul minim. fig. 2 - dimensionare secþiunii conductei/canalului În

fig. 2 - dimensionare secþiunii conductei/canalului

În întreg sistemul se pot verifica vitezele de curgere, diametrele con- ductelor, înclinãrile conductelor sau debitele de apã în funcþie de diverse criterii. De exemplu, puteþi gãsi toate conductele dintr-un sistem unde

arhitecturã

construcþii

conductele dintr-un sistem unde arhitecturã construcþii viteza apei este mai micã de 0,6 m/s sau debitul

viteza apei este mai micã de 0,6 m/s sau debitul este mai mare de 50 l/s. De asemenea, se poate verifica sis- temul pentru a afla dacã existã o con- ductã care se varsã într-una cu un diametru mai mic sau dacã nivelul de intrare al unei conducte în cãmin este mai mic decât nivelul de ieºire. La final, se poate extrage o listã cu con- ductele de o anumitã lungime pentru un anumit diametru ºi se pot genera în planul de situaþie diverse etichete, datele putând fi stocate în fiºiere text. Datele de teren pot fi introduse manual sau pot fi generate folosind programul de modelare digitalã a terenului QuickSurf. Ulterior, secþiunile longitudinale se pot desena în modulul Longitudinal Sections din Canalis.

Modulul Longitudinal Sections Modulul Longitudinal Sections permite construcþia de secþiuni longi- tudinale de-a lungul unui sistem de canalizare la orice scarã orizontalã ºi verticalã. Datele de bazã ale terenului sunt stocate într-un fiºier ce conþine ramurile reþelei, altitudinea corespun- zãtoare ºi denumirea fiecãrei con- ducte. Acest fiºier poate fi creat automat în modulul Layout. Într-un desen se pot crea secþiuni longitudi- nale, corespunzãtor numãrului de ramuri ale reþelei. Zona de reprezentare a secþiunii longitudinale poate fi ajustatã ºi edi- tatã prin definirea mãrimii porþiunii pe care va fi fãcutã reprezentarea, a rubricilor tabelului, precum ºi a ordinii acestora. În plus, faþã de rubricile pre- definite (de exemplu: altitudine, etichetã, adîncimea pînã la bazã, adîncimea sãpãturii) se poate include o nouã rubricã ce conþine va- lori sau doar comentarii. Dupã fixarea scalei de reprezentare, a punctului de start a ramurii ºi a lungimii secþiunii,

31

arhitecturã construcþii programul deseneazã terenul pentru un profil dat. fig.3 - profilul longitudinal al sistemului

arhitecturã

construcþii

programul deseneazã terenul pentru un profil dat.

programul deseneazã terenul pentru un profil dat. fig.3 - profilul longitudinal al sistemului de canalizare

fig.3 - profilul longitudinal al sistemului de canalizare

Urmeazã definirea liniilor de nivel pentru fiecare conductã. Ele se pot desena prin selectarea interactivã de pe ecran a mai multor opþiuni:

definirea cãderii hidraulice, a lungimii,

a conexiunilor ºi a altitudinii fiecãrei

conducte. De asemenea, aceastã linie de nivel se poate desena mai simplu prin definirea unei adâncimi minime sub nivelul terenului sau poate fi cititã dintr-un fiºier text. De abia acum, dupã definirea liniei de nivel, se pot fixa conductele. Programul CANALIS 4.0 conþine un catalog de conducte care poate fi

îmbogãþit. Utilizatorii pot edita con- ducte cu secþiune rotundã, parabolicã, elipticã, rectangularã cu cunetã sau

alungitã. Catalogul conþine datele pro- ducãtorului, tipul, diametrul, grosimea

ºi lãþimea pentru fiecare conductã.

Conductele pot fi situate pe linia de nivel specificatã în catalog sau accep- tând rezultatele calculelor hidraulice din modulul Layout. Conductele sunt desenate împreunã cu toate ele- mentele caracteristice - margini infe- rioare/superioare ºi fundaþie, cu toate

altitudinile necesare, înclinãri, lungimi ºi conexiuni. La cerere, conductele pot

fi mutate ulterior pe o nouã linie de

nivel. Cotele de început ºi sfârºit ale fiecãrei conducte, precum ºi în- clinãrile, pot fi stocate în fiºiere text ºi pot fi încãrcate de modulul Layout. Modulul conþine ºi un calculator

32

hidraulic, care calculeazã, în funcþie de debit, toate datele hidraulice pe o conductã componentã a ramurii de reþea reprezentatã în secþiunea longi- tudinalã. Calculatorul hidraulic nu poate înlocui, însã, calculele hidraulice mult mai complexe ºi pre- cise realizate în modulul Layout. Cãminele sunt desenate în nodurile definite tot în modulul Layout. Ele pot fi de tip normal sau cascadã ºi se pot defini individual sau toate odatã. De asemenea, se poate stabili lãþimea cãminului, înãlþimea capacului faþã de teren ºi grosimea fundaþiei.

capacului faþã de teren ºi grosimea fundaþiei. fig.4 - profilul longitudinal - poziþionarea cãminelor de

fig.4 - profilul longitudinal - poziþionarea cãminelor de vizitare

Cu modulul Longitudinal Sections se pot face calcule de arii ºi volume sau de excavaþii pentru o ramurã datã a sistemului. Calcularea acestora se bazeazã pe punctele de teren date, secþiunea canalelor ºi tipul con- ductelor. Rezultatele numerice ce pot fi obþinute sunt: date despre reþea, arii, volume totale de sãpãturi, volumul acoperirilor de teren, fundaþii, con- ducte, cantitãþi necesare de sãpãturi pentru prima, respectiv, a doua zonã de acoperire ºi alte cantitãþi. Programul ia în considerare toate denivelãrile terenului, în special în cazul supratraversãrii unor porþiuni de teren. La secþiunile longitudinale, care nu pot fi reprezentate datoritã unor porþiuni cu cãderi mari de nivel, reþeaua poate fi "tãiatã" în bucãþi cu nivel de referinþã diferit, rezultând un desen secþionat, folosit uzual. Progra-

mul defineºte automat nivelul de refer- inþã pentru fiecare secþiune. Canalis 4.0 conþine ºi alte facilitãþi care contribuie la creºterea producti- vitãþii în proiectarea elementelor secþi- unii transversale. Acestea sunt: intro- ducerea simbolurilor pe o porþiune ºi înãlþime specificate, construirea de linii auxiliare orizontale, verticale ºi oblice. O importanþã deosebitã o are funcþia de extragere de date din tabelele secþiunilor longitudinale cu precizia ºi forma doritã. CANALIS 4.0 are la bazã o tehnologie orientatã pe obiect, care permite modificarea interactivã a soluþiilor din proiect. Astfel, se poate schimba componenþa sau nivelul reþelei ºi, implicit, toate datele numerice din tabele. Planurile de situaþie proiectate în CANALIS 4.0 formeazã o excelentã bazã de lucru împreunã cu pro- gramele PLATEIA, RX VECTOR, AutoCAD Map ºi Autodesk World pentru proiectarea lucrãrilor de utilitate publicã, a lucrãrilor edilitare, reali- zarea bazelor de date de cadastru, a reþelelor de transport ºi canalizare.

CERINÞE DE SISTEM:

PC compatibil Pentium II, 64 MB RAM, 500 MB HDD

SOFTWARE NECESAR:

OS: Windows 95/98/ NT AutoCAD 14 sau 2000.

Neculai Ghimbovschi, IntelCAD

Max

 

ii

uu ll

ii

ee

CAD

11

99

99 99

mecanicã

mecanicã Mechanical Desktop - trucuri care vã fac viaþa mai uºoarã - Necesar de Materiale (BOM),

Mechanical Desktop

- trucuri care vã fac viaþa mai uºoarã -

Necesar de Materiale (BOM), Lista de componente (Part List) ºi Simboluri de poziþionare (Balloons)

N e-am propus ca prin acest articol sã vã prezentãm câteva tru- curi din Mechanical
N e-am propus ca prin
acest articol sã vã
prezentãm câteva tru-
curi din Mechanical Desktop care
sã vã ajute sã creaþi mai repede ºi
mai bine modele ºi desene.
Pentru o listã completã a tru-
curilor din Mechanical Desktop,
AutoCAD ºi Genius Desktop vizitaþi
www.mechanicalsolutions.com.
Programul Mechanical Desktop
conþine facilitãþi automate foarte puter-
nice pentru crearea tabelului cu nece-
sarul de materiale (BOM), a Listelor
de componente (Part Lists) ºi a Sim-
bolurilor de poziþionare (Balloons).
Odatã cu crearea ansamblurilor,
se pot introduce atribute non-grafice în
baza de date BOM. Acestea pot fi
asociate unor componente, unor
subansambluri sau pot fi complet inde-
pendente. Dupã crearea BOM, puteþi
introduce o listã de componente în
desen, pentru a avea la îndemânã
tabelul BOM chiar în desenul curent.
Lista de componente este un tabel
care prezintã întreg conþinutul sau
numai o parte a bazei de date BOM.
Existã opþiunea de a printa lista de
componente direct din BOM, fãrã a o
aduce în desenul curent. De aseme-
nea, simbolurile de poziþionare pot fi
introduse ºi în vederile desenelor,
pentru a identifica aici piesele ºi
subansamblurile.
Crearea BOM, Part Lists
ºi Balloons
Mechanical Desktop realizeazã
crearea ºi manipularea necesarului de
materiale, a listelor de componente ºi

a simbolurilor de poziþionare, printr-o procedurã destul de consistentã. În general, crearea acestora urmeazã paºii urmãtori:

prietãþile BOM. În aceastã casetã puteþi ajusta setãrile BOM. Pro- prietãþile listelor de componente ºi ele- mentelor de poziþionare se modificã prin activarea casetei Modify.

Proprietãþile simbolurilor de poziþionare Aceste proprietãþi se modificã din caseta de dialog Balloon Properties. Astfel, Balloon color schimbã culoarea

-creaþi vederi ale scenelor în desenul curent -selectaþi standardele simbolurilor necesare schiþãrii -dacã este necesar, modificaþi stan- dardele simbolurilor pentru baza de date BOM ºi proprietãþile listelor

de componente ºi ale sim- bolurilor de poziþionare sau acceptaþi valorile implicite -activaþi comanda AMBOM ºi adãugaþi date atribut în BOM -convertiþi orice bloc doriþi sã intro- duceþi în BOM ºi adãugaþi atribute -plasaþi lista de componente în desenul curent (dacã doriþi) -creaþi unul sau o serie de sim- boluri de poziþionare în vederile desenelor (dacã doriþi).

de poziþionare în vederile desenelor (dacã doriþi). textului ºi a elementului, Balloon arrowhead type

textului ºi a elementului, Balloon arrowhead type modificã valoarea implicitã a elementului, iar cu Balloon

Stabilirea proprietãþilor Atât listele de componente, cât ºi elemente de poziþionare sunt

reprezentate prin simboluri. De aceea, când folosiþi setãrile standard normale, puteþi contro- la afiºarea proprietãþilor sim- bolurilor. Primul pas este identi- ficarea standardului cu care lucraþi, prin selectarea comenzii SYMBOL STANDARDS din tool- bar sau din meniul pull-down. Dupã ce aþi selectat standardul de desenare dorit, puteþi ajusta proprietãþile standard BOM. Cu un dublu-clic pe primul meniu de sub BOM and Balloon support afiºaþi caseta de dialog cu pro-

BOM and Balloon support afiºaþi caseta de dialog cu pro- Max   i i u u

Max

 

ii

uu ll

ii

ee

CAD

11

99

99 99

33

mecanicã columns se pot selecta coloanele corespunzãtoare fiecãrui tip de ele- ment. (N.B. - mãrimea

mecanicã

columns se pot selecta coloanele corespunzãtoare fiecãrui tip de ele- ment. (N.B. - mãrimea elementului de poziþionare este calculatã în funcþie de

conþine lista coloanelor afiºate de Parts List, prezentate într-o anumitã ordine. Dacã doriþi sã le schimbaþi ordinea, ºtergeþi coloana din lista din dreapta, poziþionaþi cursorul pe coloana din dreapta ºi mutaþi-o în stânga. Lãþimea coloanelor este stabilitã în caseta de dialog BOM Properties.

Coloane ºi Atribute Caseta de dialog BOM Properties se foloseºte pentru sta- bilirea valorilor din tabelele BOM, din lis-

tele de componente ºi din elementelor de poziþionare. Aceste valori sunt, de obicei, caracteristicile coloanelor - nume, descriere, lãþime, aliniament, tipuri de date. Controlul lãþimilor este foarte important pentru cã acestea con- troleazã, de fapt, valoarea lãþimii

coloanei afiºate. Valorile lãþimilor sunt afectate de schim- barea unitãþii de mãsurã. De exemplu, dacã valoarea co- loanei ANSI este de 1 inch, schimbarea unitãþii de mãsurã în milimetri va duce la modificarea lãþimii acesteia la 25,4. Numele fiecãrei co- loane va apãrea ca etichetã în atributele BOM. De exemplu, coloana VÂNZÃTOR

va avea descrierea Vânzãtor. La deschiderea casetei AMPARTREFEDIT se va vedea case- ta de editare pentru Vânzãtor. Dacã se va introduce valoarea GM, aceas- ta va fi salvatã ca perechea Vânzãtor- GM. Când acestei piese i se va aplica comanda AMASSIGN, va apãrea ºi atributul Vânzãtor cu valoarea GM.

va apãrea ºi atributul Vânzãtor cu valoarea GM. mãrimea textului. Dacã doriþi ca sim- bolul sã

mãrimea textului. Dacã doriþi ca sim- bolul sã fie mai mic, atunci reduceþi dimensiunea textului).

Liste de componente Proprietãþile acestora se pot ajusta din caseta de dialog Part List Proper- ties. Culoarea ºi mãrimea capului de tabel din Part List pot fi stabilite diferit

capului de tabel din Part List pot fi stabilite diferit faþã de restul textului. Dacã specificaþi

faþã de restul textului. Dacã specificaþi caracteristica unui titlu, lista de com- ponente va pãstra aceste caracteristi- ci, care vor apãrea ºi la browser. Car- acteristica titlului se poate modifica fie în browser, fie în caseta de dialog Parts List properties. Partea inferioarã a casetei de dialog

34

Echivalenþe Caseta de dialog conþine ºi opþi- uni pentru echivalenþe. Pentru fiecare coloanã se pot stabili mai multe denu- miri echivalente. Aceasta înseamnã cã Mechanical Desktop va folosi denu- mirile alternative pentru atribute. De exemplu, dacã folosiþi deja atributul FURNIZOR pentru a salva aceste va- lori, cel mai simplu ar fi sã stabiliþi echivalentul coloanei VÂNZÃTOR. În acest caz, comanda AMASSIGN va afiºa atributul FURNIZOR cu valoarea GM, iar comanda AMPARTREFEDIT va afiºa atributul VÂNZÃTOR cu valoarea GM. Totuºi, dacã schimbaþi GM cu Autodesk în caseta AMPARTREFEDIT, noua valoare va fi salvatã în atributul VÂNZÃTOR.

Salvarea valorilor implicite Cel mai bun loc pentru salvarea valorilor implicite este ºablonul. În acest fel, acestea vor fi disponibile chiar de la iniþializarea programului Mechanical Desktop. (N.B. - câteo- datã lãþimea coloanelor este mult prea mare pentru crearea unui nou stan- dard, din cauzã cã dimensiunile desenelor nu au valorile corespunzã- toare. Dacã dimensiunile unui fiºier sunt stabilite în inch, dar creaþi geometria propriu-zisã având în minte milimetri ºi încercaþi sã alcãtuiþi listele de componente, programul va încerca sã stabileascã standarde ANSI - în cazul în care standardele nu sunt pre- definite în ºablon. Din valorile curente, programul va alcãtui lista de compo- nente în inch ca valori implicite. Când doriþi sã introduceþi lista de compo- nente în desen, veþi vedea cã aceasta este prea micã). Aceastã problemã poate fi rezol- vatã foarte uºor schimbând setãrile în milimetri, dupã care toate lãþimile îºi vor modifica valorile în consecinþã.

(Continuare în numãrul viitor) Adaptare dupã Mechanical SOLUTIONS

Max

 

ii

uu ll

ii ee

CAD

11

99 99

99

mecanicã

mecanicã - 30 de ani de experienþã într-un singur software - 5 Design Design Space Space

- 30 de ani de experienþã într-un singur software - 5

DesignDesign SpaceSpace

Î ntr-o lume în care produsele se schimbã ºi se dez-

voltã cu mare rapiditate, este din ce în ce mai multã

nevoie de programe inteligente care sã rãspundã

problemelor apãrute în procesul de proiectare ºi care sã

permitã simulãri reale ale prototipurilor.

O linie de programe care acoperã toate necesitãþile ce

apar în procesul de modelare a solidelor este cea de la ANSYS, combinatã cu puterea noului produs DesignSpace 5. Compania ANSYS a prezentat DesignSpace 5 în luna aprilie, la Autodesk One Team Conference, din California. Facilitãþile de analizã a ansamblurilor pe care le deþine acest program reprezintã chintesenþa a 30 de ani de experienþã în domeniul proiectãrii mecanice acumulate de ANSYS. DesignSpace include câteva facilitãþi semnificative, precum analiza termicã nelinearã ºi îmbunãtãþirea tehnolo- giei DesignSpace. DesignSpace 5 suportã toate sistemele de modelare solidã care folosesc de facto formatele stan- dard industriale SAT ºi Parasolid. Posibilitatea de analizã automatã a ansamblurilor din DesignSpace 5 face ca utilizatorul sã poatã selecta o piesã din ansamblu ca necriticã, iar o piesã adiacentã sã fie desemnatã drept criticã, pentru acurateþea analizei. Prin faptul cã programul poate genera automat reþelele dis- cretizate cu densitãþi de puncte pentru douã piese adia- cente, proiectanþii pot testa mai multe posibilitãþi într-un timp mai scurt.

A rezolva o problemã de proiectare mecanicã nu este

greu cu softurile existente în prezent pe piaþã. Dificultatea

constã în obþinerea soluþiilor exacte la problemele apãrute în procesul de proiectare. Rezolvarea unor astfel de probleme presupune, de obicei, ani buni de experienþã în domeniul modelãrii solidelor. Totuºi, DesignSpace poate furniza un astfel de rãspuns. Dacã un utilizator specificã gradul de precizie al unor anumite rezultate ale unei piese, progarmul poate sã furnizeze automat o soluþie care sã corespundã exact cerinþei specificate.

DesignSpace realizeazã automat contactul ansamblelor (fig.1), îi per- mite utilizatorului sã decidã care dintre piesele ansamblului sunt cele mai importante (fig.2) ºi formuleazã un rãspuns specific pentru punctul de interes indicat (fig.3).

Max

 

ii

uu ll

ii

ee

CAD

11

99

99 99

Facilitãþilor pentru analiza modalã sau a frecvenþelor de rezonanþã li se adaugã cele pentru analiza stãrii de preîncârcare, selecþia numãrului de moduri ºi specificarea plajei de frecvenþe. Facilitãþile pentru analiza termalã conþin acum ºi proprietãþi pentru materiale nelineare ºi coeficienþi de convecþie. Pentru companiile de CAD, ANSYS furnizeazã instru- mente care se adapteazã fiecãrui nivel de utilizare. DesignSpace plaseazã modelarea de solide la începutul

DesignSpace plaseazã modelarea de solide la începutul procesului de proiectare, acolo unde are cel mai mare

procesului de proiectare, acolo unde are cel mai mare impact. Cu ajutorul DesignSpace Expert, se creeazã o legãturã directã cãtre linia de produse ANSYS, astfel încât companiile obþin un grad mare de funcþionalitate ºi auto- matizare plecând de la modelul original. Cel mai recent produs ANSYS este ANSYS / Profes- sional, destinat analizei ºi simulãrii modelelor. O interfaþã prietenoasã afiºeazã meniuri, casete "drop down" ºi butoane grafice prin care utilizatorii pot importa modele CAD pe care le pot simula folosind piese subþiri sau pline, înainte de analiza cu aplicaþia completã ANSYS. ANSYS/Professional poate fi folosit pentru analiza termalã ºi structuralã. În acest mod, compania ANSYS propune o soluþie completã, prin care proiectele pot fi prezentate ºi în exteri- orul organizaþiilor sau pot fi folosite de alþi utilizatori cu aju- torul unor programe ANSYS complementare.

1
1
2
2
3
3

35

mecanicã Maºinarea în 5 axe oferitã de OPEN MIND C erinþa din ce în ce

mecanicã

Maºinarea în 5 axe oferitã de

OPEN MIND

C erinþa din ce în ce mai

mare de aplicaþii CAM

pentru generarea trase-

ului de sculã în 5 axe simultan se datoreazã necesitãþii crescânde de mãrire a productivitãþii prelucrãrilor mecanice ºi standardelor ridicate de asigurare a calitãþii. Dacã eliminãm din ecuaþia produc- tivitãþii factorul subiectiv al experienþei programatorului CAM în ceea ce priveºte tehnologia de maºinare aleasã, factorii importanþi ce influenþeazã pro- ductivitatea sunt micºorarea timpilor efectivi ºi auxiliari de maºinare, cu condiþia obþinerii calitãþii dorite a suprafeþelor aºchiate. Se poate spune cã maºinarea în 5 axe este tehnologia în mãsurã sã satisfacã toate cerinþele de îmbunãtãþire a productivitãþii. Maºinarea în 5 axe conduce, de asemenea, la reducerea drasticã a numãrului de dispozitive folosite pen- tru maºinarea unei piese sau a unui ansamblu. Proiectantul poate folosi un singur dispozitiv sau chiar nici unul, ceea ce înseamnã reducerea semni- ficativã a ciclului de pregãtire a fabri- caþiei, precum ºi a timpului total de maºinare, prin eliminarea timpilor auxiliari de centrare ºi fixare a piesei / ansamblului în dispozitiv. Dacã adãugam la aceasta ºi eliminarea, de cele mai multe ori, a proiectãrii ºi exe- cuþiei electrozilor folosiþi în realizarea unor suprafeþe imposibil de obþinut prin prelucrarea în 2,5 ºi 3 axe, gãsim

36

tot atâtea argumente care pro- moveazã prelucrarea în 5 axe ca fiind singura ce satisface cerinþele unei pre- lucrãri eficiente. Principalele beneficiare ale dez- voltãrii proiectãrii CAM în 5 axe simul- tan sunt industria de matriþe ºi scule, industria constructoare de automobile, precum ºi cea aeronauticã. Pe piaþa de aplicaþii CAM în 5 axe nu existã un standard generalizat de generare a treseului în 5 axe al sculei, în timp ce produsele existente oferã soluþii incomplete pentru acest tip de prelucrare. Din aceastã cauzã, utiliza-

anume 5 Axis Cavity Machining ºi 5 Axis Profile Machining, mai ales pentru industria de matriþe. Urmãtoarele module vor fi 5 Axis Turbine Blades Machining ºi 5 Axis Aerospace Machining, care þintesc industria prelucrãtoare de palete ºi cea aeronauticã. Pentru post-proce- sarea traseelor de sculã generate cu modulele în 5 axe în vederea obþinerii de fiºiere de maºinare vor fi dezvoltate post-procesoare care vor include bibli- oteci cu configuraþiile maºinilor cu comandã numericã ale principalilor producãtori de maºini-unelte.

numericã ale principalilor producãtori de maºini-unelte. torii din industrie au fost neincrezãtori în aceste

torii din industrie au fost neincrezãtori în aceste aplicaþii. Unul dintre producãtorii majori de aplicatii CAM, partener Autodesk în cadrul MAI (Mechanical Application Initiative) este OPEN MIND, o firmã cotatã ca având cea mai mare creºtere a vânzãrilor în 1998 pe piaþa de aplicaþii CAM pentru 2,5 ºi 3 axe (conform CIMdata, Inc.) Recunoscutã pentru calitatea pro- duselor sale din familiile HyperMILL ºi HyperCUT, firma germanã urmeazã sã lanseze în curând douã module de prelucrare în 5 axe integrate cu Autodesk Mechanical Desktop, ºi

Modulele vor oferi ºi posibilitatea creãrii unor configuraþiile specifice unor tipuri de maºini neincluse în bibliotecã. Strategiile de prelucrare în 5 axe ce vor fi promovate în aceste module sunt finisarea pe întreaga suprafaþã (5 Axis Finishing), cu opþiuni de finisare la Z-uri constante (5 Axis Z-level Fin- ishing), finisãri cu pas constant (5 Axis Equidistant Finishing), finisãri de-a lun- gul curbelor U ºi V ce definesc suprafaþa (5 Axis ISO Machining), frezarea suprafeþelor riglate ºi a inter- secþiilor de suprafeþe cu generatoarea frezei ºi frontalul frezei tangent la suprafaþa de aºezare asociatã cu

Max

 

ii

uu ll

ii ee

CAD

11

99 99

99

suprafaþa directoare (5 Axis Top Milling ºi SWARF Cutting) ºi frezarea restului de material ramãs în urma unei operaþii anterioare (5 Axis Rest Machining). Caracteristica tuturor modulelor în 5 axe este alinierea lor la un standard general de maºinare în 5 axe dezvoltat de Open Mind pe principiul generãrii traseului de sculã þinând cont de întreaga piesa ºi nu de o anumitã suprafaþã a aces- teia. Pe acelaºi principiu are loc ºi verificarea pentru evitarea coliziunii dintre ansamblul sculã-postsculã ºi piesã. Calculul coliziunilor se face pe baza unui model matematic dezvoltat de Open Mind, care permite înclinarea suplimentarã ºi simultanã a celor douã axe de rotaþie ale capului de frezat faþã de unghiurile rezultate din alinierea axei frezei la normala punctului de pe suprafaþã, astfel încât sã fie evitatã lovirea altor suprafeþe ale piesei. Modulele de 5 axe prezintã o interfaþã graficã simplã ºi logicã, asemãnãtoare modulelor de 2,5 ºi 3 axe, ceea ce face ca un programator care a folosit pânã acum produsele HyperMILL sã selecteze cu uºurinþã strategiile de maºinare, sculele, geometriile, opþiunile de angajare ºi degajare a sculei în semifabricat ºi opþiunile de înclinare a sculei.

mecanicã

ºi opþiunile de înclinare a sculei. mecanicã În concluzie, lansarea pe piaþã a modulelor de 5
ºi opþiunile de înclinare a sculei. mecanicã În concluzie, lansarea pe piaþã a modulelor de 5

În concluzie, lansarea pe piaþã a modulelor de 5 axe va fi un eveniment aºteptat cu interes de producãtorii de matriþe de înaltã precizie ºi de cei din aeronauticã. Standar- dul dezvoltat de Open Mind duce la reducerea drasticã a timpilor de maºinare, atât prin posibilitatea adoptãrii fãrã riscuri a tehnologiei optime de prelucrare, cât ºi prin elim- inarea, în majoritatea cazurilor, a execuþiei electrozilor pen- tru prelucrarea prin electroeroziune. Facilitãþile oferite de strategiile de maºinare duc la reducerea la minim a dispozi- tivelor necesare în obþinerea unor piese complicate.

Sandu Ionescu,

MCAD Engineer

SoluþieSoluþie IntegratãIntegratã dede proiectareproiectare mecanicãmecanicã

de de proiectare proiectare mecanicã mecanicã Tel: 01 250 5315, Fax: 01 250 7774 e-mail: office@acintl.ro,
de de proiectare proiectare mecanicã mecanicã Tel: 01 250 5315, Fax: 01 250 7774 e-mail: office@acintl.ro,

Tel: 01 250 5315, Fax: 01 250 7774 e-mail:

office@acintl.ro, web-site: www.acintl.ro

AutoAuCADop

AutoCAD / Autodesk Mechanical Desktop

- modelare parametrizatã a pieselor ºi ansamblelor

- modelare de suprafeþe complexe

- generare automatã a desenelor de execuþie pentru piese ºi ansambluri

- asociativitate bidirecþionalã între modelele 3D ºi desenele 2D

Genius / Genius Desktop

- proiectare 2D/3D folosind biblioteci de piese standardizate

- editare orientatã pe obiect

- calcule inginereºti

OPEN MIND / hyperMILL

- generarea programelor pentru maºini de prelucrare cu comandã numericã

- simularea realã a prelucrãrilor

- inginerie reversibilã

DesignSpace / AutoFEA - Validation

- lucru pe suprafeþe CAD modelate

- stabilirea condiþiilor de încãrcare

- analiza influenþei temperaturii, analiza modalã

Max

 

ii

uu ll

ii

ee

CAD

11

99

99 99