P. 1
lucrare de practica

lucrare de practica

|Views: 54|Likes:
Published by Nicoleta Tudor
Procedura succesorală notarială
Procedura succesorală notarială

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Nicoleta Tudor on Feb 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2013

pdf

text

original

Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” – Bucuresti Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative Specializarea : Drept

LUCRARE DE PRACTICA „PROCEDURA SUCCESORALA NOTARIALA”

Indrumator: Bont Marinela Student:
Tudor N. Nicoleta Anul III, f.r.

2012

Caracterul necontencios al procedurii succesorale notariale 2.4. Certificatul de moștenitor X.CUPRINS: I. Caracterul special al competenței materiale notariale 4. Competența teritorială a notarului public II. Cererea pentru inventarierea bunurilor 3. Deschiderea succesiunii şi a procedurilor succesorale 1. Deschiderea procedurii succesorale notariale III. Inventarierea succesiunii și punerea sigiliilor 1. Procedura sigilării bunurilor 7.2. Caracterul exclusiv al procedurii succesorale 3. expres și solemn 3. Caracterele procedurii succesorale notariale 1. Executarea dispozițiilor testamentare VII. Acceptarea sub beneficiul de inventar IV. Retractarea renunțării la moștenire 3. Inventarul bunurilor 5. Citarea succesibililor 2. Dezbaterea succesorală IX. Opțiunea succesorală 1. Renunțarea la moștenire 3. Stabilirea calităţii de moştenitori şi legatari 1. Inventarierea bunurilor succesorale 2. Predarea succesiunii VIII. Transmiterea patrimoniului succesoral 3. Devoluţiunea succesorală 2.3. Acceptarea tacită 2.3. Acceptarea sub beneficiu de inventor 2. Identificarea succesibililor V.1. Modalități de inventariere 4. Acceptarea expresă 2.1. Act unilateral. Protejarea masei succesorale 6. Noțiune 2. Procedura succesorală este precedată și condiționată de deschiderea succesiunii 2. Acceptarea moștenirii 2. Acceptarea forțată a moștenirii 3. Citarea Și identificarea succesibililor 1. Concluzii . Renunțarea la moștenire în favoarea altuia VI.2.

moștenitorii pot alege competența oricăruia dintre birourile notariale din circumscripția teritorială a judecătoriei în care și-a avut ultimul domiciliu acela dintre autorii care a decedat cel din urmă”. cu alte cuvinte. Astfel. Caracterele procedurii succesorale notariale 1. 4. și nu se înțeleg asupra masei succesorale sau asupra modului de împărțire a bunurilor lăsate de defunct. de către notarul public sau de părțile interesate. cu excepțiile stabilite în art. și anume aceea a raportului dintre competența materială a celor două organe. în timp ce instanțele judecătorești și rezolvă cauzele succesorale contencioase. în sensul că. pentru caz de litigiu. Caracterul exclusiv al procedurii succesorale Odată delimitată competența materială a notarului public în materie succesorală de aceea a instanțelor judecătorești. în cazul nerespectării legii. Caracterul necontencios al procedurii succesorale notariale Analizând ipoteza în care moștenitorii sunt cu toții de acord cu privire la numărul și calitatea lor. după caz. 10 din Legea nr. la compunerea masei succesorale și la drepturile succesorale ce li se cuvin. se poate adresa instanței de judecată și poate cere să se constate nulitatea actelor îndeplinite. în cazul procedurii succesorale necontencioase. cu caracter necontencios. fiecare dintre moștenitori. orice persoană interesată. își va declina competența și va trimite dosarul biroului notarial competent. dacă. notarul public are competență generală. Caracterul special al competenței materiale notariale Darea spre rezolvare a cauzelor succesorale atât instanțelor judecătorești. a fost instituționalizată prin lege procedura succesorală necontencioasă notarială. dacă instanța nu a dispus altfel. Dacă defunctul a avut ultimul domiciliu în străinătate. Competența teritorială a notarului public În îndeplinirea atribuțiilor conferite de lege. Fiind vorba de o competență materială. repunerea pe rol a dosarului succesoral se face de notarul public care a întocmit dosarul înainte de suspendare. în cazul moștenirilor succesive. Astfel “procedura succesorală notarială este de competența notarului public din biroul notarial situat în circumscripția teritorială a judecătoriei în care defunctul a avut ultimul domiciliu.Procedura succesorală notarială I. instanțele judecătorești au păstrat calitatea de organe învestite cu competența generală a rezolvării cauzelor succesorale. contestându-și calitatea de moștenitor. Prin urmare. 3. În cazurile de suspendare a procedurii succesorale. cât și notarului public reprezintă o altă problemă. ori de câte ori constată că succesiunea s-a deschis competent în circumscripția altui notar. 36/1995. Per a contrario. . procedura succesorală se îndeplinește de notarul public din circumscripția teritorială a judecătoriei în care defunctul a lăsat bunurile cele mai valoroase. moștenitorii se pot adresa direct instanței de judecată. pentru cauzele în care moștenitorii nu au ajuns la un consens în ceea ce privește partajul succesiunii. a caracterului general sau special al competenței lor. Procedura succesorală notarială este o procedură grațioasă. Ea nu are caracter obligatoriu. problema care se pune este dacă competența materială a notarilor și a instanțelor judecătorești este exclusivă. legiuitorul a urmărit instituirea prin lege a unei proceduri speciale și operatorii pentru soluționarea cauzelor de partaj succesoral. 2. ca și procurorul. rezolvarea cauzelor va fi de competența instanțelor judecătorești în desfășurarea procedurii contencioase succesorale. limitându-se a lua act de voință coordonată a acestora și a consacra drepturile lor potrivit prevederilor legii. Notarul este obligat să verifice din oficiu competența și. având în vedere neînțelegerile dintre moștenitori și hotărând cu putere de lucru de judecat. moștenitorii nu s-ar putea adresa instanței de judecată sau invers. notarii publici au competența de a instrumenta numai în măsura în care procedura succesorală are la bază acordul unanim al moștenitorilor.

notarul public va verifica dacă aceasta cuprinde numele și prenumele defunctului. verificat competența. se va solicita de la Arhiva decătoria în circumscripția teritorială în care a funcționat notariatul să se verifice opisul registrului succesoral dacă succesiunea a fost dezbătută. În registrul succesoral se trece numărul dosarului în ordine crescătoare după data înregistrării. – de la această dată se transmite patrimoniul defunctului la succesori. Cunoșterea exactă a datei decesului este foarte importantă pentru că: – determină persoanele chemate la moștenire. data decesului. la același birou notarial sau la un alt birou de notar public din aceeași circumscripție teritorială. prenumele și domiciliul succesibililor. semnătura și sigiliul notarului public. – este data de la care începe să curgă termenul de prescripție prevăzut de art. Prin persoană interesată se înțelege. notarul public este obligat să ceară detalii de la primării sau de la organul financiar cu privire la averea imobiliară a defunctului. – în raport cu această dată se stabilește compunerea masei succesorale. iar în interesul moștenitorilor. la acel birou. scoaterea de pe rol. a creditorilor acestora. taxele și onorariile – achitarea sau debitarea. – la cererea secretarului primăriei. Momentul morții se constată fizic și se dovedește prin certificatul de deces eliberat de serviciul de stare civilă. soluția succesiunii. notarul public va da rezoluția. dosarul succesoral se va întocmi numai după ce se va verifica din oficiu că nu există un alt dosar format în cauză. pe aceeași cauză. Pentru evitarea unei duble proceduri succesorale. În cazurile în care procedura succesorală se deschide la cererea moștenitorilor. după caz. secretarul biroului verifică în opisul de evidență a procedurii succesorale dacă nu s-a înregistrat un alt dosar în aceeași cauză. primul termen acordat pentru dezbateri. Deschiderea procedurii succesorale notariale Articolul 69 din Legea nr. în cazuri speciale. ultimul domiciliu. în temeiul legii sau al testamentului. se înregistrează cu sau fără citarea părților. trimiterea la . bunurile și datoriile defunctului. când aceștia sunt necunoscuți sau dispăruți. civ prevede că “mostenirea unei persoane se deschide in momentul decesului acesteia”. După aceste verificări. Momentul morții se poate stabili și prin hotărârea judecătorească de declarare a morții prezumate. care are următorul conținut: verificat opisurile. – determină legea după care se dezbate succesiunea. – la cererea Parchetului. notarul public va verifica la Camera Notarilor Publici dacă în opisul de evidență succesorală nu s-a înregistrat un alt dosar. 2. Neîntocmirea dosarului succesoral pentru acest motiv va fi adusă la cunoștința părților interesate. 1103 C. 36/1995 stabilește că: „ procedura succesorala notariala se deschide la cererea oricarei persoane interesate. – momentul morții determină data de la care este posibilă deschiderea procedurii succesorale notariale și de întocmire a inventarului. a procurorului sau din oficiu. data decesului. Dacă decesul a survenit anterior intrării în vigoare a Legii nr. La primirea cererii pentru deschiderea procedurii succesorale. numele și prenumele defunctului. în primul rând. să li se recunoască drepturile ce le revin după succesiunea defunctului. Procedura succesorală este precedată și condiționată de deschiderea succesiunii Articolul 954 C. conexarea. data decesului. Succesiunile se înregistrează în Opisul alfabetic al registrului succesoral și în registrul de termene succesorale. Certificatul de deces este un înscris autentic care dovedește persoana decedată.II.” Procedura succesorală notarială se deschide deci: – la cererea oricărei persoane interesate. Deschiderea succesiunii şi a procedurilor succesorale 1. civ. ultimul domiciliu. Cererea pentru deschiderea procedurii succesorale se adresează notarului public competent. suspendarea. numele. 36/1995 privind notarii publici și activitatea notarială. În cazul în care în circumscripția unei judecătorii figurează mai multe birouri notariale. La primirea cererii. – din oficiu – deschiderea din oficiu în interesul statului va deveni necesară în cazul succesiunii vacante. ultimul domiciliu. înșiși moștenitorii legali sau testamentarii care au cei dintâi interesul să se stabilească. – este data de la care retroactivează acceptarea sau renunțarea la moștenire. La observații se menționează reînregistrarea pentru suplimentarea. precum si a secretarului consiliului local al localitatii in raza careia se aflau bunurile defunctului la data deschiderii mostenirii. direct sau prin corespondență. la un alt birou.

Participanții la inventariere trebuie să fie prezenți tot timpul inventarierii și să semneze procesul-verbal făcut de notarul public. semnat de cei prezenți. Prezenți la inventarierea în fața notarului public sau a împuternicitului acestuia sunt: – moștenitorul – dacă acesta este minor. Testamentul găsit la . În inventar se cuprind mențiuni privind pasivul succesoral. se va încheia un proces-verbal. Inventarierea bunurilor succesorale Art. prin comisie derogatorie sau secretarului consiliului local respectiv. Cererea pentru inventarierea bunurilor Cererea pentru inventarierea bunurilor ce intră în masa succesorală trebuie să cuprindă datele defunctului și ultimul domiciliu. sustragere. datele moștenitorilor prezumtivi și domiciliile acestora. acesta va fi vizat spre neschimbare și va fi depus în depozit la biroul notarului public. expunere la furt. În caz de refuz. iar în lipsa acestora sau a refuzului lor de a semna inventarul va fi semnat de martorii prezenți. Dosarele amânate se renotează în registru la noul termen acordat. când împrejurările speciale impun aceasta – incendiu. ordonate pe litere. prin excepție. în măsura cunoașterii acestora. Modalități de inventariere Notarul public. descrierea și evaluarea provizorie a bunurilor ce se aflau în posesia defunctului la data decesului. iar dacă nu sunt succesibili cunoscuți. În caz de refuz. conform procedurii specifice din acea țară. cu încunoștiințarea autorităților locale. va face inventarierea bunurilor succesorale. incapabil sau pus sub interdicție. Bunurile defunctului care se găsesc în posesia altei persoane vor fi inventariate cu precizarea locului unde se află și a motivului pentru care se găsesc acolo. În registrul de termene se notează soluția ședinței respective – amânare. război. În cazul în care. Opisul registrului succesoral cuprinde numele defunctului. Inventarul se semnează de cel care l-a întocmit. – unul sau doi martori. soluționare. dacă este cazul. 3. Inventarierea se poate face și din oficiu atunci când interesul minorilor o cere. III. – reprezentantul autorității tutelare. când statul are interesul să-și asigure drepturile sale. Dacă bunurile sunt situate în străinătate. Inventarierea notarială se va putea face numai cu acordul persoanei în posesia căreia se află bunurile defunctului. reprezentanța statului român în acea țară va solicita serviciile unui notar public de la locul situării bunurilor sau al unei instanțe competenete. cererea de inventariere ține loc și de cerere de deschidere a acestei proceduri. de succesibilii aflați la locul inventarului. 4. personal sau printr-un delegat. transferare. Poziția din registrul succesoral se închide la eliberarea certificatului de moștenitor. ultimul domiciliu și numărul dosarului succesoral. cu ocazia inventarierii. se va găsi testament lăsat de defunct. În opisul succesoral se trec numele și prenumele autorului succesiunii și numărul de înregistrare al dosarului. notarul public.” Inventarierea notarială se va face numai cu acordul persoanei în posesia căreia se află bunurile defunctului. 2. 36/1995 dispune “În cazurile prevăzute de lege sau la cererea celor interesați. poate fi solicitată inventarierea notarului public competent pentru acea localitate. semnat de cei prezenți. În cazul în care unele bunuri sunt situate într-o altă localitate dintr-o altă circumscripție notarială. personal sau un împuternicit al acestuia se deplasează la locul situării bunurilor pentru inventariere. 71 din Legea nr. cu arătarea locului unde se află averea – activ și pasiv – ce se va cuprinde în inventar. la suspendarea dosarului sau în alte cazuri de închidere a procedurii succesorale. stricăciuni etc. Inventarierea se face cu consimțământul moștenitorilor sau a persoanelor ce dețin bunurile. Bunurile a căror proprietate este contestată se vor menționa separat. Dacă nu există cerere anterioară pentru deschiderea procedurii succesorale. Inventarierea succesiunii și punerea sigiliilor 1. Inventarul bunurilor Procesul-verbal de inventariere va cuprinde enumerarea. se va încheia un proces-verbal.instanța de judecată sau la un alt birou notarial. reprezentantul acestuia numit conform normelor legale.

custode. inventarul se întocmește după regulile de inventariere generale mai sus arătate – art. Protejarea masei succesorale Dacă există pericol de înstrăinare. C. a executorului testamentar. – în al doilea rând: pasivul succesiunii. În acestă situație. – numărul acestora. precum și persoanele prezente la inventariere. inclusiv data decesului și ultimul domiciliu. CEC sau o firmă specializată. pierdere. 5. fie prin aplicarea de benzi din pânză lipită și ceruită pe care se aplică sigiliul sec. Punerea de sigilii constă în pecetluirea încăperilor sau locurilor unde au fost depozitate bunurile moștenirii. – data fixării primelor dezbateri succesorale cu încunoștiințarea celor prezenți. notarul public le va putea pune bunurile sub sigiliu sau le va preda unui custode. iar în cazul persoanelor incapabile. depozite bancare identificate la inventariere – acestea se vor depune la depozitul notarial în case de conservare. bunurile nemișcătoare. Apoi. – anexele inventarului. – numărul de exemplare. așa cum au fost depuse. titlurile de valoare. civ. bijuterii. – totalul. Procedura sigilării bunurilor În cazuri urgente. localitatea și locul. în cuprins. – în al treilea rând: mențiunile speciale referitoare la bunuri. În mod obișnuit. notarul public pune sigiliul pe întreaga locuință. Declarația de acceptare sub beneficiu de inventar trebuie să aibă forma autentică și să fie precedată sau urmată de un inventar. expert etc.inventariere sau prezentat de partea interesată se deschide de notarul public în fața succesibililor. la cererea oricărei persoane care justifică un interes. – persoanele prezente la încheierea inventarului. – semnăturile participanților la inventariere. se va înștiința autoritatea tutelară. numele notarului public. Termenul general de acceptare a succesiunii este de 1 an de la deschiderea acesteia – art. vor fi trecute: – întâi bunurile mișcătoare. fie prin ceruire. 6. bancă. Ca urmare. bunurile rămân în păstrarea și conservarea moștenitorilor legali sau testamentari. Cadrul procesului-verbal de inventariere va avea următoarea rubricatură: – număr curent. cecuri. pe geamantane. – descrierea bunurilor. – observații. datele defunctului. pe dulapuri. . 1115 și urm. 1103 C. punerea sigiliilor asupra bunurilor succesorale se poate face înainte de întocmirea inventarului. Tot în scopul asigurării bunurilor. La sfârșitul actului de inventariere se vor menționa: – data lucrărilor și ora închiderii inventarului. În preambulul procesului-verbal de inventariere se va menționa denumirea biroului notarial. înlocuire sau distrugere a bunurilor. bani. – calitatea. dacă în masa succesorală vor intra hârtii de valoare sau valori cuprinse în metale prețioase. Toate măsurile ce le ia notarul public au în vedere păstrarea averii succesorale în bune condiții până la terminarea procedurii succesorale. exceptându-se bunurile necesare membrilor familiei defunctului care au locuit cu el. Acceptarea sub beneficiul de inventar O situație deosebită prezintă inventarul notarial în situația acceptării succesiunii sub beneficiul de inventar. 7. sigiliul și semnătura notarului public. numiri de curatori. cu dobânzile legale. data. civ. după achitarea onorariilor de depozitare. pe diferite încăperi. – evaluarea provizorie. ce vor garanta restituirea valorilor sau bunurilor.

se va cita reprezentantul lor legal. domiciliul – cu toate datele – și calitatea celui citat. se citează reprezentantul său legal și autoritatea tutelară. – numele. Citarea succesibililor Articolul 72 al Legii nr. – parafa notarului public și semnătura secretarului biroului notarial care a întocmit citația și este în drept să o semneze. ci numai cei din gradul I și soțul supraviețuitor. Citarea Și identificarea succesibililor 1. din declarațiile succesorilor sau din alte documente depuse la dosarul succesoral. notarul public citează autoritatea administrației publice competentă a prelua bunurile. nu vor fi citați toți succesibilii. – felul pricinii – dezbaterea succesiunii după defunct. dacă a fost desemnat prin testament. În practică. dacă au rămas copii. Dacă printr-un testament autentic s-a instituit un legatar universal. – sigiliul biroului notarului public. Autoritatea administrației publice este administrația financiară competentă în sectorul de activitate al notarului public care instrumentează cauza. completată sub semnătura agentului înmânător. dacă testamentul este olograf sau mistic. În situația în care au vocație succesorală minorii sub 14 ani și incapabilii. când aceasta rezultă din cerere. – numărul și data emiterii. care are eficiență. Această dovadă. Cei cu vocație succesorală se citează cu respectarea principiilor generale ale devoluțiunii legale a moștenirii – principiul priorității clasei de moștenitori în ordinea stabilită de lege între moștenitori din clase diferite și principiul proximității gradului de rudenie între moștenitori din aceeași clasă. numai legatarul. Astfel. prenumele. sub sanctiunea nulitatii acesteia. vor fi citați în nume propriu nepoții de fiu. Dacă nu există moștenitori acceptați în clasa I. care se citează. .” Citarea are în vedere încunoștințarea succesibililor defunctului și a celor în drept că se dezbate succesiunea defunctului la un anumit birou notarial. Trebuie avută în vedere citarea creditorilor sau a altor persoane interesate. ziua și ora prezentării la biroul notarului public. La citație se atașează procesul-verbal de înmânare a citației. se restituie biroului notarial și se atașează la dosar pentru a constata că procedura a fost efectuată conform dispozițiilor Codului de procedură civilă. notarul public înregistrează cauza și dispune citarea celor care au vocație la moștenire. socotită ca instituție în drept să culeagă bunurile ce revin statului. iar numai în cazul în care sunt renunțători toți. Citatia trebuie sa cuprinda. părinte sau tutorele. dar prezintă riscul lipsei dovezii înmânării citației persoanei citate. va fi prezumat ca renunta la mostenire. în lipsă de moștenitori rezervatari. se citează succesibilii din clasa a II-a. pe langa elementele prevazute de Codul de procedura civila. necontestat de colaterali. Minorul peste 14 ani are capacitate de exercițiu restrânsă și actele juridice ale acestuia se încheie de acesta cu încuviințarea prealabilă a părinților/tutorelui. luna. este obligatorie citarea prin poștă. citează și pe legatari și executorul testamentar instituit. În cazul moștenitorului incapabil. – arătarea datei dezbaterilor: anul. chiar dacă se face mențiunea în dosar despre citarea prin telefon. într-o zi și la o oră stabilită. pentru că aceștia nu au capacitate de exercițiu. si precizarea ca. se citează și moștenitorii legali. În cazul în care persoana citată nu se prezintă la dezbateri. precum și numărul dosarului succesoral. Citația trebuie să cuprindă: – antetul biroului notarial. daca succesibilul nu-si exercita dreptul de a accepta in termenul prevazut la art. Dacă în cauză nu sunt moștenitori rezervatari și există un testament autentificat. se citează. iar dacă există testament. 1103 din Codul civil. nu se vor cita ceilalți succesibili și se va preda succesiunea legatarului universal. 36/1995: “După ce constată că este legal sesizat.IV. În ambele cazuri se va cita și executorul testamentar. În succesiunea ce urmează a fi declarată vacantă. s-a generalizat înștiințarea telefonică. care au vocație succesorală.

condițiile de fond și formă prevăzute de lege. 1103 succesibilul nu și-a manifestat dorința. domiciliul și capacitatea părților capacitatea partilor. ci un drept subiectiv care trebuie valorificat în termenul prevăzut de lege sub sancțiunea decăderii. Identificarea succesibililor La prezentarea succesibililor în fața notarului acesta procedează la stabilirea identității părților. La aceste condiții. c) doi martori de identitate. Noțiune Opțiunea succesorală este acel drept subiectiv născut la data decesului celui despre a cărei succesiune este vorba. calculat de la data deschiderii succesiunii. Calificarea termenului de opțiune succesorală ca fiind un termen de prescripție este criticabilă. 36/1995: “În cadrul lucrărilor de îndeplinire a actelor notariale. 51 din lege: “a) acte de identitate sau legitimații oficiale. o condiție pozitivă. persoanele dispărute. cunoscuți personal de notarul public sau legitimați conform lit.” Identitatea persoanelor juridice se face prin stabilirea denumirii. persoanele lipsite de capacitatea deplină de exercițiu sau cu exercițiu restrâns trebuie să exercite opțiunea sucesorală prin ocrotitorul legal. și succesibilul devine străin de moștenire. V. va solicita unui medic de specialitate să ateste în scris că partea este în deplinătatea facultăților mintale. b) atestarea avocatului care asistă partea. pentru că el poate beneficia de repunere în termen. de a alege acceptarea succesiunii – pură și simplă sau sub beneficiu de inventar – sau renunțarea la aceasta și care se exercită în anumite condiții prevăzute de lege. Dreptul de opțiune trebuie exercitat în termen de 6 luni. Actul de opțiune este un act de dispoziție și trebuie să îndeplinească. dar nu are statutul juridic al unui renunțător. În cazul în care notarul nu cunoaște părțile. Succesibilii pot fi identificați de notarul public prin mențiune în încheiere că sunt cunoscuți personal de acesta. Persoanele juridice vin la succesiune numai în virtutea testamentului lăsat de defunct și cu respectarea specialității capacității de folosință. civ stabilește că “dreptul de optiune succesorala se exercita in termen de un an de la data deschiderii mostenirii”.2.dacă în termenul de opțiune succesorală prevăzut în art. 1112 C. în persoana succesibililor acestuia. persoanele concepute. aceea de a nu fi nedemnă de a moșteni. ștampila și fotografia posesorului. Pentru ca o persoană să poată culege o moștenire trebuie să îndeplinească două condiții. în conformitate cu dispozițiile art. Succesibilul străin de moștenire este înlăturat de la moștenire. notarul va verifica dacă aceștia îndeplinesc condițiile cerute de lege pentru a putea succede. dar nenăscute la data deschiderii succesiunii. este obligat să se convingă de identitatea acestora prin una dintre modalitățile prevăzute de art. . 44 din Legea nr. a). Succesibilul trebuie să aibă capacitatea deplină de exercițiu. aceea de a avea capacitatea succesorală și o condiție negativă. Conform art. Nu au capacitate succesorală persoanele fizice predecedate care nu au dreptul la reprezentare și persoanele juridice desființate. dreptul de a accepta succesiunea se stinge. iar dreptul de opțiune succesorală nu constituie un drept la acțiune. Au capacitate succesorală persoanele fizice în viață la data deschiderii succesiunii. Pentru ca opțiunea succerorală să fie valabilă. Articolul 1103 alin 1 C. sub sancțiunea nulității. După identificarea succesibililor. cu autorizarea autorității tutelare.civ. doctrina a mai adăugat încă una – vocația la moștenire. a datei la care au dobândit capacitatea juridică și a calității reprezentantului îndreptățit să încheie actul în numele lor. Opțiunea succesorală 1. in afara cazurilor in care se solicita dare de data certa. stabilite de lege. . respectiv cu încuviințarea acestuia și. trebuie respectate cerințele referitoare la exprimarea consimțământului la obiectul și cauza actului juridic. prevăzute cu semnătura. Când notarul public are îndoieli cu privire la capacitatea uneia dintre părți. în ambele cazuri. intocmirea de copii legalizate sau acordarea de consultatii juridice notariale”. pentru că prescripția extinctivă presupune stingerea dreptului la acțiune în sens material. notarul public stabilește identitatea. Nedemnitatea constă în decăderea din dreptul de a moșteni a succesibililor care se fac vinovați de săvârșirea unor fapte grave față de memoria acestuia.

care prin natura. succesibilul nefiind obligat să accepte succesiunea în această formă. renunțarea ulterioară la succesiune este lipsită de efect juridic asupra actului inițial de acceptare. A pretinde aceasta. a taxelor respective. 2. dar. 1108 alin. C. Constituie acte de acceptare tacită a moștenirii intrate posesia și folosința bunurilor succesorale. irevocabil. Acceptarea expresă Potrivit art. daca din imprejurarile in care acestea s-au efectuat nu rezulta ca succesibilul si-a insusit prin ele calitatea de mostenitor” – art. C. operând regula de drept comun că actul juridic este irevocabil de la formarea lui. acceptarea este tacită când “succesibilul face un act sau fapt pe care nu ar putea s ail faca decat in calitate de mostenitor”. 1108 alin. limitându-se la precizarea că “actele de conservare. ceea ce desigur este de neadmis.2. 2. O problemă ridică actele materiale care au semnificația acceptării tacite făcute de succesibilul coindivizar cu defunctul – astfel. adică înțelege să-și exercite drepturile și să-și asume obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor. autentică sau sub semnătură privată – acceptarea expresă este un act formal. chiar parțială. Opțiunea succesorală este un act juridic unilateral și. reparațiile de urgență ale unor bunuri succesorale. în afară de cazurile prevăzute de lege. dar nu solemn. Legea nu stabilește ce acte și fapte juridice constituie acceptarea tacită a succesiunii. ar însemna că succesibilul care nu dorește să accepte succesiunea este obligat să abandoneze bunurile comune spre a nu i se opune acceptarea de către el a succesiunii. inventarul succesoral împiedică confuzia patrimoniului succesoral cu patrimoniul său propriu.1. Acceptarea moștenirii 2. 3. legea prevede două condiții pentru a opera acceptarea tacită: voința succesibilului de a accepta moștenirea și conduita lui – actele sau faptele săvârșite – din care să rezulte indirect. dar neechivoc intenția de a accepta succesiunea. să ducă la concluzia univocă în sensul acceptării moștenirii. 3. numărul și valoarea lor eclud ideea unei amintiri de familie. civ. și în această situație.3. achitarea.2. . acceptarea sub beneficiu de inventar are caracter facultativ. Acceptarea tacită Potrivit art. constituie forme de acceptare tacită a succesiunii. Din analiza dispoziției Codului civil rezultă că voința succesibilului de a accepta expres succesiunea trebuie să fie manifestată ad validitatem în formă scrisă. Cererea de inventariere a bunurilor succesorale și. Succesibilul optează pentru acceptarea sub beneficiu de inventar în cazul în care nu cunoaște întinderea pasivului succesoral. La fel ca și în cazul acceptării exprese. prin ea însăși. acceptarea este expresă când “succesibilul isi insuseste explicit titlul sau calitatea de mostenitor printr-un inscris authentic sau sub semnatura privata”. În consecință. Voința de a accepta succesiunea se poate manifesta nu numai printr-o declarație formală. ci și prin acte sau manifestări neîndoielnice. 2. Luarea în patrimoniul defunctului a unor obiecte ca amintire de familie. mai ales. Acceptarea sub beneficiu de inventar ( ca variantă intermediară între acceptarea pură și simplă și renunțarea la succesiune) Este un act de opțiune expres și solemn. C. civ. civ. prin care succesibilul declară în cadrul termenului de prescripție a dreptului de opțiune sucesorală că își însușește titlul de moștenitor al patrimoniului succesoral. dar înțelege să răspundă de pasivul succesoral numai în limita activului moștenit și numai cu bunurile moștenite. preluarea cheilor sau a lucrurilor de valoare pentru a le feri de pierdere sau furt nu constituie acte de acceptare tacită. în principiu.supraveghere si de administrare provizorie nu valoreaza acceptare. Codul civil mai precizează că actele de dispoziție asupra bunurilor succesorale constituie acte de acceptare a succesiunii. Cel care a acceptat moștenirea nu mai poate reveni asupra acceptării. 1110 alin. Din conținutul înscrisului trebuie să rezulte că succesibilul și-a însușit în mod neechivoc calitatea de moștenitor. folosirea de către soțul supraviețuitor a bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei nu este de natură.

Orice succesor. civ. irevocabilă. pură și simplă. Succesibilul care a renunțat la moștenire nu beneficiază de niciun drept succesoral și nu este obligat să suporte datoriile succesiunii.1124. Simpla omisiune de a indica cu ocazia dezbaterii succesiunii la notariat că unele bunuri fac parte din masa succesorală nu face operantă aplicarea prevederilor art. În intenția de a se evita vacanța succesorală. renunțarea la succesiune. art.a sustras sau a ascuns bunuri din patrimonial succesoral sau a ascuns o donatie supusa raportului ori reductiunii este considerat ca a acceptat mostenirea. pentru că pasivul succesoral depășește activul. care acceptă succesiunea. prin care succesibilul declară în cadrul termenului de prescripție a dreptului de opțiune succesorală că nu își însușește titlul de moștenitor. în formele și condițiile legii. el nu poate fi obligat la raport. . Dacă renunțătorul a beneficiat de o donație din partea lui de cuius. și anume ca dreptul de opțiune succesorală a renunțătorului să nu se fi prescris prin împlinirea termenului de 6 luni de la deschiderea succesiunii și succesiunea să nu fi fost acceptată de alți succesibili. Codul civil. contractul dintre succesibili având valoare de act secret. permite renunțătorului să retracteze renunțarea. Retractarea renunțării la moștenire Renunțarea la succesiune este.chiar daca anterior renuntase la ea. 3.va fi obligat sa raporteze ori sa reduca donatia ascunsa fara a participa la distribuirea bunului donat”. Analiza termenilor definiției de mai sus relevă un element obiectiv – deținerea clandestină prin sustragere sau tăinuire a unor bunuri succesorale – și un element subiectiv – intenția frauduloasă. în principiu. Renunțarea la moștenire 3. 1119 C. Acceptarea forțată a moștenirii În ceea ce privește acceptarea forțată a moștenirii. 3. Renunțarea la moștenire este un act juridic solemn. prin art. dar cu îndeplinirea obligatorie a două condiții. indiferent de motivul pentru care ia această decizie – pentru a păstra o donație raportabilă de care a beneficiat și a cărei valoare este mai mare decât ce i s-ar cuveni în caz de acceptare. legal sau testamentar. ne aflăm în fața unei simulații. Dacă acceptarea moștenirii poate fi atât expresă cât și tacită. 1119 C. 56. Pentru cazurile de dosire sau de dare la o parte a bunurilor din succesiune se prevăd două sancțiuni: moștenitorul culpabil este lipsit de partea ce i s-ar fi cuvenit din bunurile ascunse și aceea de decădere din facultatea de a renunța la moștenire sau de a o accepta sub beneficiu de inventar. are posibilitatea să renunțe expres la moștenire. Renunțarea la moștenire în favoarea altuia Adeseori. În această situație. expres și solemn Renunțarea la moștenire este actul unilateral. este expresă și constituie un act juridic solemn. de act public. fie în bunuri.4. 36/1995 dispune că: ”Declarațiile de renunțare la succesiune.El nu va avea insa nici un drept cu privire la bunurile sustrase sau ascunse si. ci acceptarea succesiunii pură și simplă. și declarația de renunțare. Cele două elemente ale faptei trebuie să fie într-o deplină conexiune. în principiu. Retractarea renunțării nu are ca efect repunerea în dreptul de opțiune succesorală. între succesibili intervin înțelegeri ca unul dintre ei să renunțe la succesiune în favoarea altuia.2. 3. din considerente familiale etc.1. Articolul 80 din regulamentul de aplicare al Legii nr. expres și solemn.3. îndeosebi pentru o contravaloare. civ prevedere că: “succesibilul care cu rea credinta. devenind străin de moștenire.alin 1 si art.2. 1123.dupa caz. de acceptare pură și simplă sau sub beneficiu de inventar se fac în formă autentică și se înscriu pentru opozabilitate în Registrul național de evidență a opțiunilor succesorale (RNOS) prevăzut la art. indiferent dacă donația s-a făcut cu scutire sau fără scutire de raport. Renunțarea în favoarea altei persoane poate fi considerată ca o donație sau o vânzare de drepturi succesorale. fie în bani.1”. Act unilateral. desființând cu efect retroactiv vocația sa succesorală.

cu titlu universal sau cu titlu particular. prin testamentul lăsat de defunct. legiuitorul a introdus trei principii de bază ale devoluțiunii legale: – principiul priorității clasei de moștenitori. ci și în temeiul voinței celui care lasă moștenirea. Executarea dispozițiilor testamentare Execuțiunea testamentară este o depoziție cuprinsă în testament. Elinescu. sunt chemate la succesiune ca moștenitori rudele decedatului în linie dreaptă – fără limită de grad – și cele colaterale până la gradul IV inclusiv. Aceasta înseamnă că legea consacră principiul libertății testamentare. Transmiterea patrimoniului succesoral Conform art. 1. Deși se poate afirma că în dreptul nostru moștenirea legală este regula și constituie dreptul comun în materia transmiterii patrimoniului succesoral. printre alte excepții. Devoluţiunea succesorală În temeiul legii.. ea va putea opta diferit cu privire la moștenire și la legat. potrivit căruia. totodată. sunt chemați la moștenire moștenitorii de clasa I. Totuși. potrivit căreia. precum și soțul supraviețuitor. – împărțirea moștenirii în părți egale între rudele din aceeaşi clasă și de același grad. după care va menționa în încheierea de ședință dacă moștenitorii solicită predarea succesiunii conform testamentului pe care îl acceptă. Împuternicirea de executor poate fi dată numai printr-un înscris în formă testamentară. IV. legea stabilind anumite îngrădiri. Aceste drepturi transmise consolidează situația juridică a succesorului. orice persoană capabilă este liberă să dispună sau să nu dispună de patrimoniul său pentru cazul morții sale. Rudele cu vocație succesorală generală nu sunt chemate să culeagă moștenirea autorului lor toate împreună și deodată. care este întinderea masei succesorale atât ca activ. Predarea succesiunii Orice transmitere de drepturi pentru cauză de moarte. În acest scop. Testatorul recurge la instituirea de executor testamentar pentru a-i degrava pe moștenitorii legali de această sarcină și în cazurile în care apreciază că aceștia nu ar vrea sau nu ar putea asigura îndeplinirea dispozițiilor testamentare. Stabilirea calităţii de moştenitori şi legatari În cadrul pasului următor în derularea procedurii succesorale. cât și ca pasiv. această libertate nu este absolută. și poate fi revocată de testator în condițiile prevăzute de lege pentru revocarea testamentelor. conferindu-le împuternicirea necesară pentru a putea asigura executarea dispozițiilor testamentare. aceasta poate fi înlăturată în tot sau în parte în condițiile și în limitele prevăzute de lege. În primul rând. VII. civ. III. 3. 2. Pentru a se oferi moștenirea în baza testamentului lăsat de defunct. patrimoniul succesoral se poate transmite nu numai în temeiul legii. și anume în ce calitate. are în vedere întinderea drepturilor succesorale. În ceea ce privește posibilitatea succesibilului de a opta între temeiul legal și cel testamentar. și cea formulată de M. prin care testatorul desemnează una sau mai multe persoane. legiuitorul instituind o anumită ordine de chemare concretă la moștenire. notarul urmează să stabilească pentru fiecare dintre participanții la succesiune calitatea acestora de moștenitori sau legatari. soluția afirmativă se întemeiază pe mai multe considerente. cu ajutorul cărora determină vocația concretă la moștenire a rudelor. indiferent dacă este universală. Este posibilă și coexistența moștenirii legale cu cea testamentară. gratificată prin testament cu un legat. în literatura de specialitate s-a arătat că de la regula caracterului indivizibil al actului de opțiune succesorală există. cu ce titlu și cu ce condiții. moștenitorii trebuie să prezinte testamentul notarului public cu prilejul dezbaterilor succesorale. Notarul public va constata dacă testamentul îndeplinește condițiile de fond și de formă cerute de lege ad validitatem. Se are în vedere legalizarea celui ce pretinde că este succesor. dacă aceeași persoană este chemată la moștenire de lege și. – principiul promixității gradului de rudenie cu defunctul între moștenitorii din aceeași clasă: între moștenitorii din aceeaşi clasă au prioritate la succesiune cei care sunt în grad mai apropiat de rudenie cu defunctul. care sunt limitele de a dispune și procedeele juridice ce pot fi folosite pentru consolidarea calității de moștenitor. 955 C. cu excluderea celor din clasele II. manifestată prin testament. inclusiv codicil. în baza clasei de moștenitori și a gradului de rudenie.VI. în ordinea stabilită de lege între moștenitorii din clase diferite: astfel. . cea mai importantă fiind instituția rezervei succesorale.

precum și scopul acestor reglementări. și nu o porțiune materializată din bun. eliberarea certificatului de moștenitor. apreciem că dezbaterile succesorale se impun a fi organizate în așa fel încât formele procedurale să ajute la finalizarea cauzei succesorale. Starea de indiviziune arată că fiecare moștenitor coindivizar are o cotă abstractă din drept. totodată. acesta culege întreg patrimoniul defunctului. În unele situații de neclaritate sau de precizare a situațiilor ce le declară moștenitorii. Așa fiind. La prezentarea succesibililor. sub semnătura declaranților și a notarului. nu este titular exclusiv asupra unui anumit bun. – moștenitorul poate cere reducțiunea libertăților excesive. raportul donațiilor. – ascendenții și descendenții au de drept posesiune a succesiunii din momentul morții autorului lor. ceea ce poate duce la întregirea. Când vin la succesiune ambii părinți în concurs cu frații și surorile. ci atacarea certificatului de către moștenitorii prezenți la notariat este posibilă numai pe motivul că voința lor a fost viciată prin eroare. dol sau violență. VIII. ori de câte ori consideră necesar. precum și asupra compunerii masei succesorale și asupra numărului și calității lor. absolut și exclusiv asupra cotei sale indivize. drepturile acestora se predau pe cote părți. de numărul lor și de moștenitorii cu care vin în concurs. notarul public va încerca împăcarea părților. Dacă e un singur părinte. Desigur. se consemnează într-o încheiere declarațiile acestora asupra numărului și calității lor. de care poate dispune prin înstrăinare sau grevare și. moștenirea se împarte în cote egale. întregirea rezervei. nesezinari. – moștenitorul poate folosi mijloacele și acțiunile legale de apărare a drepturilor sale primite prin moștenire și poate dispune de bunurile succesiunii fără altă încuviințare. moștenitorilor sau legatari. mai ales când pasivul succesoral depășește activul. în consecință.Avându-se în vedere că prin succesiune și legate se transmite dreptul de proprietate asupra bunurilor. valoarea actelor depuse ca probe. acordându-se un nou termen de dezbatere. cât și pasivul. Dacă succesiunea urmează să fie predată spre moștenitori. deci în lipsa unui testament. Dacă în fața notarului public. dacă există numai frați și surori sau numai părinți. solicitând. s-au stabilit pentru soțul supraviețuitor drepturi succesorale proprii în funcție de clasa de moștenitori cu care vine în concurs. – moștenitorii au dreptul la beneficiul inventarului. în fața notarului. între ei a intervenit un acord de voință. aducerea la partaj. în limba oficială sau într-o limbă cerută de părți. Când vin la succesiune mai mulți moștenitori. după identificarea lor și dovedirea calității succesorale. Dezbaterea verbală. se pot audia martori. el ia ¼ din moștenire și deci fraților și surorilor le revine ¾ din aceasta. Soțul supraviețuitor nu este cuprins în nicio clasă de moștenitori fiindcă la data structurării acestor clase nu avea vocație succesorală. Martorii se audiază în . precum și asupra compunerii masei succesorale și asupra modului de predare a succesiunii. ei iau întreaga moștenire. ce diferă în funție de clasa de moștenitori. coindivizarul are un drept individual. Transmisiunea patrimoniului în indiviziune este o caracteristică a devoluțiunii moștenirii. Astfel. 31/1994. Când sunt descendenți de același grad. așadar o convenție încheiată pe această cale. moștenitorii prezenți și-au recunoscut reciproc drepturile succesorale. modificarea sau retragerea susținerilor făcute anterior. Atunci când între părți intervin neînțelegeri. care încetează prin ieșirea din indiviziune. trebuie subliniate următoarele: – succesorul continuă persoana defunctului în drepturi și obligații. Dezbaterea succesorală Luând în considerare reglementările referitoare la dezbaterile procesului civil. iar ceilalți moștenitori. prin Legea nr. – moștenitorul are dreptul asupra tuturor bunurilor moștenirii atât în ceea ce privește activul. rezolvarea problemei cheltuielilor. în raport cu numărul lor. în condițiile legii. În acest mod. celor două categorii le revine câte o jumătate din moștenire. astfel că patrimoniul aparține mai multor persoane într-o formă neîmpărțită. când vine la succesiune un singur moștenitor. cu încunoștiințarea celor prezenți și cu citarea celor absenți. În situația în care moștenitorii nu s-au prezentat la dezbateri la termenul stabilit se consemnează în încheiere declarațiile succesibililor prezenți și se amână dezbaterile. prin translator autorizat și cele declarate se consemnează în încheiere. arătându-le întinderea drepturilor ce le revin. moștenitorii prezenți în fața notarului public nu pot ataca legal conținutul certificatului de moștenitor (în sensul că una sau mai multe mențiuni din cuprinsul său n-ar corespunde adevărului). intră în posesiunea cu încuviințarea instanței sau a notarului prin eliberarea certificatului de moștenitor.

în vederea completării încheierii finale cu bunurile omise din masa succesorală și. titluri de proprietate. din ce se compune masa succesorală. care dovedesc legătura de rudenie a defunctului cu succesibilii. Pe baza certificatului de căsătorie al autorului succesiunii cu soțul supraviețuitor. declarațiile de renunțare la succesiune sau străin de succesiune. sub sigiliul și semnătura sa. a actelor de stare civilă. cine sunt moștenitorii și în ce calitate. după emiterea certificatului de moștenitor. De regulă. declarația acestora luându-se sub sancțiunea legală pentru declarații neadevărate prevăzută de art. cu acordul tuturor moștenitorilor. însă rămâne o alternativă de preferat celei contencioase. a actelor de proprietate. în activ și pasiv.condițiile procedurii succesorale notariale fără prestare de jurământ. Notarul poate relua procedura succesorală. Dovada datei decesului succesibililor precedați pentru a putea fi aplicată instituția reprezentării se face tot pe baza certificatului de deces. care presupune apelul la instanţele judecătoreşti. data decesului. numărul și calitatea moștenitorilor și cotele ce le revin din patrimoniul defunctului. dacă este neîndoielnic că nu mai există și alte persoane îndreptățite la succesiune sau dacă testamentul îndeplinește cerințele legale și nu ar aduce atingere drepturilor moștenitorilor rezervatari sau există acordul acestora în privința prevederilor testamentare. consemnate ca urmare a declarațiilor formulate de moștenitori. va dispune eliberarea unui certificat de moștenitor suplimentar pentru aceste bunuri X. Astfel. cât şi unei practici conturate pe alocuri eronat. certificatul de deces al autorului succesiunii dovedește decesul. finalizarea procedurii succesorale și eliberarea certificatului de moștenitor se face după expirarea termenului de opțiune sucesorală prevăzut de art. care dintre aceștia a acceptat succesiunea și în ce mod. în principiu. pen. pecum și testamentele olografe. se stabilesc bunurile dobândite în timpul căsătoriei asupra cărora operează prezumția comunității de bunuri. datorate atât imperfecţiunilor legislative. certificate de moștenitor sau orice alte acte care ilustrează proprietatea. IX. a căsătoriei. în care este menționată data căsătoriei. Conform legii. în termen de 20 de zile. Certificatele de naștere și căsătorie fac dovada filiației. civ. pură și simplă sau sub beneficiu de inventar. Concluzii În final. se redactează certificatul de moștenitor sau de legatar. Pentru dovedirea dreptului de proprietate asupra bunurilor ce compun masa succesorală. a gradului de rudenie. Certificatul de moștenitor Eliberarea certificatului de moștenitor Prin puterea ce i s-a conferit prin lege. ultimul domiciliu. părțile depun la dosar actele de proprietate: contracte. departe de a fi perfectă. extrase de carte funciară. 1103 C. dar se poate face și înainte de epirarea acestui termen de acceptare. cât şi de deferire propriuzisă a moştenirii şi de atribuire a patrimoniului succesoral moştenitorilor recunoscuți. putem spune că procedura succesorală notarială reprezintă principala modalitate. nu se mai poate întocmi un alt certificat. în cadrul procedurii succesorale. decât în situațiile prevăzute de lege. pe baza cărora se stabilesc succesibilii chemați să culeagă moștenirea. prezintă neajunsuri şi inconsistențe. Succesibilii trebuie să depună la dosarul succesoral copii legalizate după originalele actelor de stare civilă. și anume de a îndeplini un serviciu de interes public. atât de conferire şi recunoaştere a calităţii de moştenitor. Pentru dovedirea calității de moștenitor se depun la dosar toate declarațiile de acceptare a succesiunii. Certificatul de moștenitor se redactează pe baza datelor din încheierea finală. 292 C. autentice sau mistice lăsate de defunct. Pe baza încheierii finale. . data și ultimul domiciliu. hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. Este util să se rețină în declarațiile martorilor următoarelor date: cine este defunctul a cărui succesiune se dezbate. notarul public elaborează. care va cuprinde constatările din această încheiere referitoare la masa succesorală. a dovezilor folosite în dosar și a declarațiilor date de martori. certificatul de moștenitor. când este necesar. finalizând astfel dezbaterile notariale în cauza succesorală supusă competenței sale. cu toate neajunsurile de rigoare. Este adevărat că această instituţie juridică. ca urmare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->