Sunteți pe pagina 1din 3

S.C.SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L. CUI RO 27257384 NR.INREG.REG.COM.J13/1400/06.08.2010 MIHAIL KOGALNICEANU/CONSTANTA STRADA LIBERTATII 1A NR.

CONTRACT PRESTARI SERVICII MEDICINA MUNCII I.Partile contractante: S.C.SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L. cu sediul in localitatea Mihail Kogalniceanu,judetul Constanta,strada Libertatii nr 1A ,cod unic de inregistrare fiscala RO 27257384,nr.inregistrare in registrul comertului J13/1400/6.08.2010,avand contul RO25BRDE140SV89346021400 deschis la B.R.D.Agentia Mihail Kogalniceanu,reprezentata prin Director Monika in calitate de beneficiar Si CABINET MEDICAL INDIVIDUAL VIRCIU MARCEL LUCIAN,reprezentat prin medic titular Virciu Marcel Lucian ,domiciliat in Constanta,Soseaua Mangaliei nr.61,bloc SM3,scara A,apartament 40 ,posesor al CI seria kt 302133,eliberata de Politia Constanta la data de 16.10.2002,CNP 1670907131366,avand contul RO71BRDE 140SV17200381400BRD deschis la BRD Constanta in calitate de prestator. II.Obiectul contractului 2.1.Obiectul contractului il reprezinta efectuarea de catre prestator in favoarea beneficiarului de servicii medicale prompte si profesionale-specialitatea Medicina Muncii,dupa cum urmeaza: a) consultatii medicina muncii : -o consultatie annual sau la schimbarea conditiilor de munca, -consultatii medixcale la cererea angajatorului,legate de conditiile de munca. b)intocmirea dosarelor medicale de medicina muncii si a fiselor de aptitudini ,viza carnetelor de protectie a muncii, c)vizarea concediilor medicale. III.Durata contractului. 3.1.Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale de catre ambele parti. Contractul se incheie pe o perioada de 1 an,respectiv pana la . IV.Pretul contractului. 4.1.Contractul se incheie pentru o valoare de . Lei/dosar incheiat pentru punctele a,b,c, pentru 35 persoane,costul investigatiilor suplimentare se stabileste prin act aditional. V. Obligatiile beneficiarului. 5.1.Sa desemneze persoana de contact pentru programarea examinarilor medicale.

5.2.Beneficiarul contractului are obligatia sa achite prestatorului contravaloarea serviciilormedicale executate. 5.3.Beneficiarul contractului nu va influenta hotararile si recomandarile medicului de medicina muncii in privinta protejarii secretului profesional ,a masurilor organizatorice propuse si acelor medicale ce trebuiesc luate. 5.4.Sa puna la dispozitia prestatorului lista angajatilor (care sa cuprinda nume,prenume, cod numeric personal,profesie,functie,loc de munca) reactualizata periodic. VI. Obligatiile prestatorului. 6.1. Sa execute serviciile contractate conform prevederilor contractuale cu respectarea standardelor medicale in vigoare. 6.2.Sa organizeze si sa gestioneze baza de date cuprinzand dosarele medicale ale tuturor angajatilor beneficiarului. 6.3.Sa colaboreze cu departamentul de resurse umane al beneficiarului in vederea desfasurarii serviciului medical. 6.4.Sa respecte secretul medical ,codul deontologic,precum si obligatiile instituite acestuia prin statutul medicilor. 6.5.Sa instiinteze in scris si in timp util pe beneficiar asupra oricaror modificari intervenite in activitatea sa ,modificari care ar putea afecta derularea prezentului contract. VII.Raspunderea contractuala. 7.1.In cazul in care,din vina sa exclusiva,prestatorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract,atunci beneficiarul este indreptatit de a deduce din pretul contractului,ca penalitati ,o suma echivalenta cu 0,1% din pretul contractului pentru fiecare zi de intarziere ,pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 7.2.In cazul in care beneficiarul nu isi onoreaza obligatiile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite,atunci acestuia ii revine obligatia de a plati ,ca penalitati,o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata.Aceasta cota este de 0,1% zi intarziere,si se calculeaza pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 7.3.Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti in mod culpabil si repetat,da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune- interese. 7.4.Beneficiarul isi rezerva dreptul de a renunta la contract printr-o notificare scrisa,adresata prestatorului,fara nicio compensatie,daca acesta din urma da faliment,cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. VIII.Incetarea contractului. 8.1.Contractul poate inceta: (1)-la data expirarii termenului prevazut in contract; (2)-nerespectarea obligatiilor asumate prin contract, fara a mai fi necesara interventia instantelor judecatoresti competente; (3)- beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 15 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale; (4)-partile convin de comun accord incetarea contractului; (5)-in caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizatiei de functionare,

(6)-in termen de 15 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-I revin;

IX. Dispozitii finale


9.1 Prezentul contract poate fi modificat numai cu acordul ambelor parti prin incheierea unui act additional. 9.2 Obligatia de confidentialitate este valabila pentru intreaga durata a prezentului contract precum sip e o perioada de 12 luni de la incetarea acestuia. 9.3 Drepturile si obligatiile izvorate din acest contract nu pot fi cesionate. 9.4 Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea,anterioara sau ulterioara incheierii lui. Prezentul contract a fost incheiat astazi_______________________ in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR,
S.C.SERVICII PUBLICE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.

PRESTATOR,
CABINET MEDICAL INDIVIDUAL

DIRECTOR, TISCHLER MONIKA

MEDIC MEDICINA MUNCIII VIRCIU MARCEL LUCIAN