Sunteți pe pagina 1din 10

C.Z.

REPUBLICA SOCIALISTA ROIVIANIA


/d;= r:1 /.;.:__ -l'\ il; ::l -t-.!r:! :r::!"

:-.

625.78I '

'| J':::.q

STANDARD DE STAT
EDiTIE OFICiALA

S,T'A1S

3'12.7E

-.

i.r

CONSILIUL NATIONAL PENTRU $TIINTA

SUBT}IAVERSARX DE CAI FERi\TE $I DRUNqURI CU CONDUCTE

InlocuieSte:
STAS
93

i 2-?3

$i

TEHNOLOGIa

L.TSTI? U'I{J

{,

Iru

apana

LocA.LITATILoFI

F"OPT

A.N

i\.t?

Prcscriplii Ce piciectat'e
SOUS-P ASSAGES POUR CHE]IINS DE FER ET ROUTES A CONDUI'TES J]N DEHORS DES VILLES

Ciasificarea alfanumericd
G0c

S1''SliDAXiDiU Ara,n

i\iiD HIOi-l\iIAYS WITII PIPEI.II{ES


Specilications for dcsign

UNDENPASSES FOR RAIL\YAYS

ET

VILI-AGES

lI)-O.DaXbI liof tjlEJitr3HOn AOPOfOlr 1r :lOPOfIt C TPVBOnPOBOIA]II.T BHtr ]itrcTHOCTEII

PrcscriPticns de PrcjccLion

flpelnircanrrn x;rfl '

{
N el

.2

tE

a o o

,
o

--"-.-"i''z ,. i,n..:\( -..' Prezentrr1st.anc1arc]'Serefere1aprescrip!ii1egenera1ed.cproiectffiultraversarea in afara lccalitdi,ilcr a ci,ilor ferate Fi a d-rumurilor publice sau cle exploatare, cu conclucte san cantle prin sifonare. care transportd,: gaze coml,-1is'cibile naturale sau artificiale (pror.euite din zdcdmirte de gaz metan,
'{.'?t,rjry;
l, _t-

I GENE.qALiril'r i,' ,e/ * \'i);--z'


/

,.;,..r' .' . ".:a)

trpoer-ir:rpoBaHr,q

__1.
!

n tn ) 2
_

.1.

L2

bl

a
.4

!i!ei, gaz de cocserie etc) qi gaze neccmbustibile xaturale sau artificiale (bioxirl Ae b,aibon, azot, eer, abur incusirial etc.) cu curgere sub presiune ; lichide conbustibile (f,i!ei, produse petroliere eic.) qi lichidc necombustibile (ap[ po';al;iid, ap:r, iloustriald,, ap6 pentru iligafii, ape uza're etc.) cu crl:gerc Bub presiune saii sub nii'el libcr.
cie gaze condensate qi cle
)

o
XN

XB

!
o

1.3

de conrunicalie respectil'e, conform -d.ispoziliilor legale in


2 PRESCRIPTII DE

Plezentul sianclal'd ru se referd, Ia : sr,bir'aleiiJri cu - subtra-,-elsf i ce se conc'lucte d.e terrnoficare realizeazd, prin pctiuri, podele - Iuli, gaierii, canale vizitabile, sau alte rnetode(inciusir- pocie{e tubulare), iune. speciale, subtraversdri ce Se realtzeazd ln interiolul ilcinteior industria-Ie L:i ploiectarea subtraversS,rilor se va oblinc acorclul prealabrl aI administraliei cdii
vigoare.

cd

PBOIECTABE
'

a)
{J

' ' r,

Ir

o o
'L

2.I 2.1.L

rtr

mplasament

IJ
U)
0)

.d

Subtiaversd,rile se amplaFeazs, c1e preferin!5, in sectoarele in cale se g5seqte calea de ; conunicatic : - in rambleu sau Ia nivel cu terenul; ali::iament; - in clreptui numdruhi minim d.e Iinii de cale ferati, ce trebuie tr-ar ersate, sar-L il in - drepiul lr,tlimii minime a platformei drurnului.
.

ir

e
CJ

C\
o1

*l

J
F.
E-.1

2.1.1.1 Se iecoirairclS evitarea sectoarelor avincl ,: sau oilihnd,; - lcculi de parcareaccelerare sa'n decelerare ; czii sau hcnzi cle - co;tsoiiclari de terasamentc I - LLterseciii sau racord.Sri i peste cu - rambleesau inillimemixte; 5 m; prcfile deblee - terenuri nestabile sau alunecdtoa're. Z.I.j,2 Se inte;,zice sul;tra\ersarea cdilor .tcrate pe sub aperatc de calc 1l in cireptuJ ilclicetoarelor c1e scinrelizale. 2.1.1.3 S.rib'ulavelsaiea ci."iici cie cor.unicalie (pe srrlt liici'iiiile cl-e r.'r'tir,;i la, cai:etele 1or, sau suspencia-+.e il-e acestez: pciLuri, podcle. ilLneluli, ziCru'i ce sprrjia) cu conclilcte ce tralsportd, gaz! ccilb.ls-l,ibiie si iicfide combusiibi]e este int'erzisit. Feniru-grlze noccinbnsi,il;ile qi iichiile -admr'ie subtraveisarea lr-rcidriicl cie artii pe bazf, de prcieci; spe.ciai pentru i.ecombu..bibiie se fiecaie caz in 1:ar'te.
j

ei
Cr
I

l.l S

t; A

Str.

Apiobai rj'e : U' R O i,'i,tiitl D I ST,1. i.] LrA R D Z ;i R E Ror',ro !rr. 32-34 BUCl.lRElTi
T

UT

T,lrtl.tc't

l.t ilif ial, in


ili. It;r

197 3

Data

i,:t'drii in
lJ t r-U
r,rFr nt

vi8ioare
r\1

Iic.i:'rilr

L-U t

T"\l-v

I1')I

D ai\T<'l'

IAS

9J12-7E

Sublraversi,rile se esecr-Ltd, separat peniru fiecare linie ferati sal drum in parte pe sub intreaga plaiforur,i. O singurd, subLiaveisa.e so poato erecu',,a si s*l: un fascicol c1e linii ferate s&u clrr-1muri invecinate, claci, l1u sB pot respecta distanlel" i"i";-" preyitzaie in ptlezentul ,s'r,an'Jarcl, de la eleinentele subbiavorsd,rilor la fiecaro liiiie felatd, sair c1.1m in pirte. AceasbS, dislan!,i se consiclel';, asbfel: '_ penlru. cd,ile fera';e1 pin.i Ia axul ciuper.cii qinei ertericare I -. penlrn d.rumuri, pind, la marginea amprizei, respectiv marginea piirtii carosabile. Subtraversi,rile pob avea una sau mai, muite 'conciuc're palalEie mdnta..e in aeelasi tub Ce.plcLeci'ie , clai prin ele sL se iranspor5e acelasi fiuici (sir-)tLra-"-isi,ri in cloriii sa,u ilai multe fire) .,si sL se inca-freze in pieveilerile prezentului st.LeCarcl.

2'L.2

clar'nt mai rnic de 60". 2.7.4 ln cazul subtraversd,rilor care se ampiaseazk in terenuri sensibile Ia umezire, se vor lua miisuli conforrn prescripliilor tehnice in vigoare. 2:!:5 La proiectare se va tine seama de distani,a minimd, arlmisd, intre cloud, subtraversd,ri al5,turate, fixatS, c1e beneficiirui cd,ii c1e eonuni.ili" i" t.*"6;; i"iiliilu locate. 2.2 Aleituire, distanle niininie, matcriale Pozitiiie clin figuri, conform tabeluiui 10
c1e

2'+.3 llnghi.ul de_intersecfie iaire a-ra conducfei g0", orizontald, trebuie s:i fie cit irrai apropiat

qi axa cd,ii de comunicalie

in

proiecfie

--).2.1

Subtra,versarea cS,ilor ferate


cd"il.ol

2.2.1.1 Subtraversarea 5i tabeluirri I

ferate cu conducLe caro transportf gaze se face confolm figurii

t^\ \-\

.,r5
nt

,/

lr

irl I'n | ------!,t ---;--.=-a--I

lLol ll+l

2-\

* r'ezi pc t. 2.3.4. t* vez-i pct. 2.3.5.


Fig.
1

Tabehrl
I

DisLanfe mininc, mdsuralc perpendicrrlar pe conducte carc transportd:

a\u] cdii, irl

Felul cirilor
i
l
I

Ierate
I I

gazc combuslibile
jc
I

gaze necombustibile

lno lno olmnic nguste Itn,

l- industriale, ormale
de garaj,

t- rmale culcrltc ln0

{
a

cu curgele sub pre2.2.1.2 Subiraversarea cd,ilor ferate cu cond"ucte care transportI lic]ricle fig. 2 qi tabelului 2. cu D > 1000 mm, se face conform siuue, exclusiv cele pentru irigatii

a
I

G]
I I

{:

ta:

:--(:

I't

i-

-\I

,:

* r'ezi Pct.2.3.{' '* vczi Pc1.2.3.5. Noti : P-entru lichide necombustibile se va prevedea o iichicl, acolo uncle nu este pericol de contra presiune'
. D{, o rr5. !

singurA vanA Pe Partea de unde se produce Preslunea

(,

Tabelul

t:

-.{ /

cu curgere sub nivel 2.2.L.3 Subtlaversarea cd,ilor ferate cu conducte care transpoltS" lichicle 3' in"i .. face'conform fig. 3 qi ta'belului 70 (9;ll) A,_A LA Conduclq circulare Conducte ovoide n (s)
s

{
0-5"h min.

Fig.

9312-78.

'!j: :'j4

i;. .ili:."'

1;

;;,;;::' i:':

:l --;.
:

a'<,: ::a

t-.:::.-:::.:.n:

t.a:::;:

T:belul

Condncie cu

ovoidA

D]

DxLl
I

<.100
500:

2oo

500 600 ?00

$l mal mlcr
270 300
:j

x 750 x x

6C0 | 700;500 I

900

1050

50

cale tlanspodS' .2.L.4 Subtraversalea cil,ilorferate cu contlucte avind- 100C < D < 1500intocmite pentn.l qi subti'aversS,rile sifonate se fac cLup5, proiecte ,pe pentru iriga!,ii, precum iecare cD,z in parte'ii ar,i*t" a" orgauole care administreazS, calea de comunicatii' tub i.z.l.d Subtiaversarea ciilor ferate normale curente care;ecesit5, un," < d'e prot'eclie (vezi -Oin 1000 mm se fa'ce cliametrul nominal 500 < ianelu! _8), c1 it.l qi-2 s,i poziiii-z se stabileqte rrin inti,rirea tubului d. iGtte cu beion armat co;riorm fig. 4; a cdret grbsime ,'-e1) de proiectare c1o specialiiate, re baza unui caleul^J;i.rii;np txcut sau insugit de un o*rgan
eroviar.

A-A
--->l
I
I

.Fig.4,
osbo prevS,zutS'

lnti,rirea cu bebon armab nu se aplicd, Ia: d-icd, subbr&verss,rea '- cH,i ferate norm'lle Purentet ani; masiml d.e 10

pentru o

cluratS'

poate renunla Ia intS,rirea cu beton armat Cu acordul administraliei clilor felalgr se f5'cut iau insuEit d.e un organ d"e proiect'are C.e in cazurile cind prin caicul d-e rezisten!5'. la inc5,rc5,rile ce urmeazS, s5, le preia. speciaiitate. feloviar, rezul'r,d, c'i tubul rezisbd' d.in beton armat centrifugat 2.2.l.6Lasublraversareacitilorferate,incazulfoiosiriituburilor fi d.imensionate Pe bazd, c1e pe"tru proteclia conilucielor, tuburile vor ;;;-p;.;.*p;iinai, calcul d.e rezisten!.ir,. llrmeazd' a fi eleetrificate' 2.2.L.1 la zcail c1e iltiaon,b:I, a c5,ilol felate elecbrificate sau c&Ie in construclie 9it T i1^u-:pl-oatare' peni'ru beneficiarul conC-uctei va lua mi,surile o"."*rt. atit pericolul cle electroelimi.area ccmllteUri a electetor tt^"1i""1i electtice in ceea ce prive;te cutare. 2.2.2 ii Sr,-Lbtraversarea drumurilor func-lionald' a acestora' 2.2.2.1 Subbraversarea drumurilor se face in funclie de categoria mir,sr-rrate perpendiculal pe clirecli:r, axului La stabilirea alcS,tuirii, a disiaiti"t -iritre si de exploatare, se va avea drumului Ei a mater.ialelor pentru- al'.];iol _judelene, comunale categorie funclional5' superioard', lininclu-se tri'il;;; ii posiUifituf"r"i.6."tii Arumuiui fitr-o ."o-o 1f" itolailu qi ploo"til* d'e sistema'lizare telitoriaLX''

--

c6,i ferate inguste ; cd,i fe:ate ind'ustriale; cd,i ferate d-e garaj'

li :l li

-D-

srAS sitz-is

2.2.2.2 Subtraversarea drumurilor cu conducte care transportS, gaze se face conform fig.5 Ei tabelului 5.
-J

-$\
I
vezl pct. 2,3,5

Flg.

Tabelul
Categoria functionald

Distante uiinime m5su,rate perpendicular pe axul drumului,

a drumurilor

''tll

2.2.2.3 Subt'raversarea drumurilor cu cond.ucte care transportS, lichide cu curgere sub presiune se face conform fig. 6 qi tabelului 6. Amprizd drumuliLl ,
.

,l .j-

'l

tt It, l) t.ii

rr-rl re&r

n^+ Put.

oo: r.J.u,

!,- :-:!-:E5:{a-:t7.j!i-

-T

STAS 93T2-78

6.Tabelul
Distanfe minime me;1_rate perpenCicular pe axul drumului, Categoria functionald a drumurilor
IichiCe
6

combustiblle

nalionalc
judetene

autostrlzi
1 1

B
B

t- 1D
I

=10

T5

comunale $i de exploatare

OBSIIRVATIE.

sub - In cazul lichidclor necombustibile cu curgerccazitl prcsirtre mai mici sau egale cu 1 dtuururiior rnodernizate. se va prevedea tub de plolecfie nuurai in

bar

2.2.2,4 Subtraversarea drumurilor cu conducte care transpori5, iichide, cu curgere sub nivel liber, se iace coniorur fig. 7. Glosimea e a peretelui intdririi de beion armat se va stabili
De bazd"

de calcul.

10 (/t

_.-_i,Q,

_l

|
Conciucie

-=J,o-*

TI
circuiare
Conducie cvojrie

Fig.

t-

2.2.2.5 Subtraversarea sifonata cu conducte sau canaie care transportS, lichic'ie de curgere sub nivel liber pe sub drumuri, se fa.ce conform fig. 8 pentru racot'dare cu cd,min, conform fig. 9 pentru racordare cu conclucte inclinate si conform tabelului ?.
i
t

tt

--

tr-

B
A-A A /-1 D_A L) L)

tl
ton

c:

eoalizore

850

A! --#

Beton orrnct B 200

A_A

Fid

JTAS 9312-?8

,4.-:;i:; :l:::t.:-:-:-..--r;:i'

ir:::r\{:j::.],si1.j:.J:i1::.::lj.J:i..lf:f?xi}ir;.fFi>jlf:i:-+,.T'

Tabclul

7
I

llllal Lrurrdrg rra

I I

Calegolir funcIionrlr)

a orr,murllor
---------.--------.-

I Distante nrinimc. in m t-t

1,i

OBSERVAIII:

-l 1- in. cazul unei presiuni Ia cota raclierului conductei silonului mai -l rnici sau egall 1 bar se va prer.edea tub cie protecf* z- Pentl'u autostrdzi gi drumuri de exploatare .distanlele drumurilor moclernizate. ".i""f in cazul I qi a sc vor stabiii lunctie
situatia locaid

I I

1ro"1*.---.

comunalc

--l

.,n I i---- 3A--l--, -.

cu
de

2.3 2'3'r
i1

Elemente de eonstruclie gi materiale Eiementele.de construclie ale subtrayers[rilor sint .oprio." in tabelul
Tabelut
8

B.

T
!1
I

Elementul de
constlu c!ie

Nr. fig.

il'Iaterialul
Denumirca STAS

cta de transport ub de protectie


are la pi.mint

Conform tabelului g Conform tabelului 9

:J

,\

4 5

ispozitiv de aerisire i'eavA de iegd.turd pentru


ael'lsIre

Prize ae p"t"nli^l

tip If
2:6
Conform proiectulr-ii

Smin de colectare eavS de legituri pentru


scurgere

7335/8,71

Jeavd de olcl @

60

I
1.0

Robinet de seclionare

Cimin de vizitare

ni$e pentru elementc

cu

nform proiectului lonforrn proiectltlui


Conform proiectuluj Conform proiectului

11
10

]J

14 15

racordaie-ig Uot metalic tnglobat ln lt masiv de beton armat Descil'cdtor de presiune lt


I

batardou impan de

nige pentru grS.tar sau

de batardou min de vizitare in de vizitare cu

.--..----.-.--

proiectului proiectului

fotm proiectului
:

2.3.2
--a rt
q

Materialul

tubular

2.3.2.7 Materialul tubular care poate fi folosib Ia subtra'e'sdri este prevrzut in tabelul
.t\10du1

g.

Tabelul I
Cdi ferate Elementul
normale
cu.rente

Drnmuri
autostrdzi, judeleae
oJ.el

Fluidul
transp ortat

de

curgere

I
I

normale inclustriate,

na fionale,

comunale $i de exploatare

aI lluidulni
gaze com-

I normale de lgaroj, lnguste


olel

bustibite,

lichide com-

bustibile

jol,el, beton I belon prccomprimifljprucomprinlatl bcton sr-ntat centLifr.tsat

intilit'e

neobligatot ie
o

gaze necom-

bustibile, lichide necombustib ile

sub plesiunel conducta

tubul

de
a

,!r9!g{'._ _l lntirire
siri
subtlar-c rsi-

ofcl
i
I I

o{cl policior.ur-i ] armat


(r'ezi pcL. 2.2.2.S)

o}cl, beton ar.mxt cent-rifugat betonEecontpLimat

cu fihre de siicll

clc vinii,

-tiAtde

necombustibile

-...--.'-..-_-''--i

2.2.7.5r
I

beton armeL] (vezi pcl.

intirir.e

neobliqator.ie

o,)'a

z,
arin*1.r'1f

condLlcta otel,
i
I

fonate *+
sau ncsifo-

fonti

beLort pLcconlpt'intrlt, lrclorr

nate cu *
curgere sub nivel

iltdrirea

poliester al'mat cu libr.e de sticli belon arnrat, obligatorie llilrrai la


bcLon

.iru"tlr"tc,r, sirnphr, dc presirine, fontri de scrrtgere, ceramici, "policloir:r.i cle vinil,


"orraUEe sirnplu, cerarnici, policloruri de vinii, poliesLer arnlat cu

:.f,, c!
C

ai,, , forrt,: dc scnrgete,


a-

I I

lible de sticli.

se adopt:i subtrnVersr.r.ca corespunzitoar.c acclei irrrLiricitnin!it*


vez.i pc.i. 2.2.1 .4.

+ In cazul ln care ir.r uln.LiLor.ii 5 an.i sc prcvede pavrr:ca sarl aslaltarca,

r'espectiv intpietl.uirea drumului

-92.3 2.2 l,Iateriaiul tubular rlin tabelul 9

va

corespuncle stanclard,elor prer'[zute


Tabelui
10

in

tabelu] 10.

Denlilirea

lrlateriaiulLii

STAS

44412-7L

'i7512,t7
68 e3/1-68

__l

6393/2-63

onti de plesiulte
703C-7 1

For-i'iir rie scur':ierc oilJ1

Bcrcn p^..'ccmpurllt Bc'rcn tI'nlat cenr.l'iiLlgat


Bc'rcn sii"]r]" Ceiamici
j)cliclorur'5

816-71

2.3.3
=

Tril-rul de pi'cteclie

(?)

at \

2.3.3.1 Dianeirul nomilaL (-Dr) sau secliunea (Sr) a lubului c1e proteclie pentru conducte cu izolair,ii se cleternin5, i-rr funclie C.e ciiametrrr-1 (r) respect,iv sec.tiunea (B) a cond.uctei cle transporb inclusiv izolalia (iermicl, anl"icorczivL), cu urmi,toarele rela'lii : (i) Dp: J) lF" - pentru .D < 300 lnm, B, : r$ l- (150...200) mm r,o \ (1?65. ..2,A5) pentru , >300 :rlm, \4J
CBSER\/ATIE. - Dianetrul lesp:ctiv seciinnea tLrbului de protcc!ie, se dctc.rmina, lu cazril protejlrii unui fascicol de conclricte, cu folrnulclc (1) ;i (2) in caie D ;i S sint diametrul 9i respectlv slcJiunea ciiindlului infi,<urirtor fescicoluiui de conducte protejate.

- t'i

2.3.3.2 Diametrul interior al tubului cle proteclie'r,rebuie sir, cleplleasc[ cu cel pulin l]-00 -* d.iametrul erl;erior aI condnctei, la care se adaugS, grosimea izolatiei. 2.,3.3.3 Peiiiru cazur'ile uncle nu se ap1ic5, int[;irea cu bet,on armat, grosimea peretelui tubului c1e protec-t,ie se va staitili pe haz1, de calctl c1e rezisienlzi, lininclu-se seama gi de protec!.ia contra coloziunii. Calculul c1e rezisieu'r,ir va fi elccluab sau insu;il c1e un organ de proiectare d.e speciaIitate, feroviar. 2.3.3,4 in cazul int5,ririi cu beton armat tubul metalic i1e prctectie va avea grosimea peretelui ." astfel, incit si, asi.gure etan;eiiatea ;i sprijinirea beionului in tirnpui turn[rii. 3.3.3.5 T-,a subtravers'iiile cle cli ferate, in ca,zi-rl folosilii matelialului tubular metalic, proteclia contra coroziunii se va rea'Iiz&. conform prescripliiior tehnice ln vigoare, referitoa,re 1a,protectiae1emente1oImeta1icecCniIacoroziunii' 2.3.3.6 Spa'.r,ir-rl dintre capetele tubului cle proteclie si condncti, se va eian$a eLastic. Se interzice ,in toate cazurile scurtcircuitarea intre tubul cle ploteclie si conductd,. a tubului de protec!,ie se ereculi, nuinai 1a subtra-ci,i eiectfificate sau cale se ;i plev;rC a se eiec',,rifica in viitot, c1acd, conducta, respectiv tubul c1e pioteclie, sint me'calice. in cazul conCucielor plo'i;ejate catodic, legarea 1a pS,mint se face cu anozi reactivi, confcrm STAS 733519-iI. Dimensionarea plizelor c1e p[rnint se face confolm STAS 61i9-68, astfel ca rezisten!,a de clispersie a prizei sit nu depi;easc5, 4 Q. 2.3.5 Dispozitirrul cie aelisire (4) 2.3.5.1 Dispozitivul c1e aerisir:e;i lear-a de lo.-ir,inrd, a acestuia (5) se monteaz5, numai la concluctele care transportd, gaze de olice fe1 sau lichide combustillile. 2.3.5.2 inzilli'rlea clis1:ozitivului c1e aelisile (ir,) peniru gaze necoRrbustil;iler este c-le min. 3 m. Dac[ iniLllimea c'i-e siguranfi, <leasupra c:iii c1e ccmrinicatie (-E) cieterminir, o ittdl!,ime (/r) a ciispozitivului cr.e aelisile mai naie d.e 5 tl, c-Lislr-ozi1.i-,-ul se const'mieqie cu in[ltimea rnaxim5, c1e 5^n, clar se mlrelt,e clistanta" b i-rrciicatS, in -li.g. 1 si 2 l3rpeciil clistania c clin fig. 5 qi 6 cp c1e 2 or.i ciifelenla dinire inili,inea calo rezuLtd, ce, necesarS, si cea cale se adopii,. t .o .\) Plizeie c1e potenl,ial (6) Prizele c1e potenlia1 se monteazL nuinai ilacd, conducta ;i tubul c1e protectie sint metalice.
versd,ri cle
oo .+ t .,) /

I-,egarea la P'imint (3) Leg'area ia pdmini a conclLlctei

Robinetele c1e seclionare (9) 2.3.7.I Roltinetele cle sec.l,ionaie se rnonteazil, ingropate cu g^alnituri, de manevr5, sau in c'i,mine cle vizitare. i\,;estea sint'obligatolii nrLtlai la sul:trar-ersiri de ci,i terat.e cu ccritlucte c1e gi.ze ql licbide cu crlr'gere sub prlesirue (lig' 1 si l)'

o!t

ts"- 9312-?8

, ' '

2.g.7.2 I,,asubtraversareaad.ouS, Iinii d.e caleferat[,ald,turate, cuclistantaintre axe < 100m, r intre linii nu se monteazS, robinete de seelicnare chiar claci, natura fluidului transportat impu:re preveclerea aces;+ora I pertru cliBianla de 100.-.500 m, se naonteazii un singur robinet -seclidnare intre arele liniiior ; pentru ciis'r,anta > 500 m se previi,cl robinete cje sectionarc d.e la fiecire subtraversare in parte, conforrn fig. 1 rsi 2' 2.3.8 Desclrc[torul de presiune (Ii) Descd,rcitorul d.e prlsiune se amplaseazl,Ia clistanle cle aproxirnativ 1 m, de la robinetul c1e seclionare montat ingropat Dac5,'robine-rul Ce seclionai'e este mcniat in c5,min cle vizitare, descS,rc[torul c1e plepoa'oe fi montat in acela;i c5,min cu robineiul de secfionare' siune

, 2,4 Bate ecnstruetir.'e exi'qtente in zond, supta qi 2.4.1 lnainie de inceperea lucrdrilor se vor iCentifica lucrdrile pentru eritarea clegracilrii plantalii) qi se vor iua misuri *r.n1t* (consiruclii, instala{,ii,
acestora.

2,4.2 -

lica!,ie plin accrdul cat. 2.4.8 inainte cle introducer"ea conductei in tubul cle protectie, se vor lua md,sq'i de protea acesteia, fie prln -acoperire " :-" a izolalier anticorczive sau termice i:rele din material plastic, saucu qipci de_lemn legate alte metode corespunfie prin rlan$oans cu _ , (irg#.- z|loatd,
c.u s[pi,t*r[^$.1a1!_^desapli_cA,rif ^ Z.+.+ Dupd, astuparea qan.t_urilor,_tn cazul grarlul c-le proeecleului plevdzui in STAS 75E2-73 compacr;are , chis. se va cortpacta terenul de umi:lutur'[ la i p"oito linii feiate, iespactiv STAS 29i-4-65 pen-t'ru Sor1*i-.,r-----nqre compactaiea terasa,menteior se vor prevedea lucr5,rile necesare pentru refacerea surrastrucl'riiii c:-ii ce cotnunicatie respective' ', realiza in cazul drumurilor, 1a refacelea sistemului. rutier, c.iac.a,- nu jse .poate vigoa're,graclul se Ya rutiere reglementat prin prescrip!,iile tehnice in de conpactar.e a siratuiiloi ;a"pi;'o a1id, m5,sur5, tehnic,5, eorespuizltoare' *i .iurul ci,minelor cLe colectare ce se prevdd ia conclucte care transport5, lichide cu i Z-4.5 In prcsil:re, se recomand.d, ca terenul s5, fie amenajat .astfel, ca s.cu_rgerea lichiduluir sub "*g"tud_e deficliu:ri ia cond.uctd,, sd, nu i:runde calea de comunicalie sau s5, degradez-e tereuui 3^, r rile agricole.

Pozarea tubului d-e protec!,ie qi a conductei cle transport se poate face: ir trans.ee - prin foiared.eschise i (simuitan.cui:rtloclucerea tubului d-e proteclie). _ orizontal[ pro^ced.e11 qi materialul aplicat trebuie s5, fie acceptate de a'iministrafia c5,ii cle comu-

r C]
O

:u
,

"i
($

o
A;
H'

i o

"={&

o o

m
i4
t ;

or

io

r-l

r .:
o

rrJ

A,
,..

Er cd t\

E lab

lretroluiui 9i Gaztlor
Responsabilii

9I GEOi-OGItrI - trireclia Gericralii Auto:oui c ploloelare pc'"isl;i grz:, dc ccrecteio - I3slitui&i de pfoieutare qi T3i'a9ov Gir-ipa proiectuiui ; ing. CaroI Elamerali
ing. Colrsi.altir Criieiull

orat

cie ;

lillli IS'i'trAUL

l1[I

]IIiLOf, , ili'i'R0 t-ill-Ui

Col:il.io:ctoi!

ploiectele ;i directivrre - Ii.stitlitul de ceicetiro, c oirst:'ttc!ii - l\{inistelirl Transp.orturilor si Tcleconl'rnicatillor

.J !

..

1n ra

Redactet Iinlr'l ; Institutul rorrin de s'tan(l:liJiznro Sc|vicirl - constrllc!ii si InaLet iaic dc con:tr'iltrl-ii irg. Cccilia Tr.iitn

-. -

Cornanclsmcntirl Pompleiilor Centr-rrla gazulni rnetan - MeCir;

InsLitutLrl de

ccrcelili gi pioicctiri pcntru sistctn:ltizrilc -si gosp-o,l5r-ie coinr;nl1ii InsiiluLiil dc sildii si ;r;-o,reLJr'i rir '-orstincl;ii 1r':ittrr.r . g;;, ril- :::-,

'ci a
.q

F
.d

C}

:' i,r:,;,\'r'i,

l'.1.:nr';tar;r