Sunteți pe pagina 1din 23

Slujba Tuturor Sfinilor Romni

Vecernia i Utrenia

Notaia psaltic alctuit de :
Psalt - Cristian Todireanu


'


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

n duminica sfinilor romni
rea m rit eti Hris toa se Dum ne ze ul no - os tru
ca re ai rn du it n ma rea i ne spu sa Ta - - bu n ta te i
iu bi - - re de - - oa - - - meni ca i Bi se ri ca noa
str dre ept m ri toa - re du p ce le ap te da - - ruri a le
Sf n tu - lui - - Duh s z mis leas c s crea - as c i s de
s vr eas c ce le ap te ce te - de - - sfini ca re Te la u u d
ne n ce ta - - at i se roa - - g pen tru mn tu i - - rea
su - fle te - lo - or noa - - as tre .
La ,, Doamne strigat-am :

,,

- patru stihiri ale nvierii ,
- ase ale Tuturor Sfinilor Romni.
- Stih : ,,De Te vei uita la faradelegi ...
,,

GLAS 1

'
Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova
- Stih : ,,Pentru numele Tu Doamne ...
,,
m pre u n cu ce le lal te nea muri cre ti ne drept m ri
toa re ce au o drs lit lu mi na te ce te de sfini ca re au rs pn
dit n toa t lu - - mea mi reas ma cea bi ne mi ro si toa re a
da - - ru ri - - lor du - - ho ov ni - - ceti i nea mul
nos tru a a dus i e Doa - am ne pri nos de je ert f i de sfin e
ni - e pe sfin ii - si, pe mu ce nici i mr tu ri si tori, ar hi e rei
i pre - oi, vo ie vo - - ozi i - domni mo nahi i - mo na hii, br
bai i fe mei ca re m pre u n al c tu ie - esc lu mi nat so bor
de flori a le - - se a - - le ra - - iu lu - ui ce - - -
resc ca - re se roa g pen tru pa cea a toa t - lu - - - mea
i pen tru mn tu i rea po po ru lui nos tru cel bi ne - cre di in cios iIerom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

cin sti to or de - - Du - um ne - zeu .
- Stih : ,,Din straja dimineii pn n noapte ...
,,
u Ro m ni e ca re i-ai as cuns cu sme re ni e pe sfin ii
ti ai fost prea m ri t de Dum ne ze - - eu pe - en tru sme re -
- ni - a - - ta c sfin - ii o drs lii prin ti ne ca re de vea curi
au fost n v lu ii n tai n i nu e rau - cu no os cu ui a
cum s-au f cut cu nos cui i str lu cesc n toa t lu - - mea cre ti - -
n - - du p vo - - ia - Sa cea - - - sf - - n t cin
stea pe ca re ei au pri mi to de la ve ni cul Dum ne - zeu pen tru ne vo
i - in e le lo or n a ceas t vi ia tre c toa re se re va -
ar s i a su - pra - - ta bu cu rn du- te cu toa te po poa
re le p mn tu - lui iar noi cei ce lo cu im n tru ti ne a vem n dej


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahovadea mn tu i - - rii su - - - fle te lo - or noa - - as tre .
- Stih : ,, C la Domnul este mila ...
,,
m n tul a ces ta pe ca re s-a pl m dit nea mul nos tru
ce el ro m nesc bi ne cu vn tat de Dum ne zeu prin rs pn di rea n toa te
la tu ri le lui a Cu vn tu lui dum ne ze iesc i de vi ia d t tor
i sfin it cu sn ge le mu ce ni - ci lor ca re pen tru dra gos tea
lui Hris tos l-au vr sat la n ce put a ro dit mari tr i tori i a p r
tori ai n v tu rii Mn tu i to ru lui pe a ce ti a as tzi
a du nn du ne cu cn tri du hov ni ceti s-i l u dm c prin mij lo ci rea
lor n na in tea A tot bi ru i to ru - lui Dum ne zeu noi fra ii lo
or Bi se ri ca i po po rul no - stru bi ru in a su pra tu tu ro - or
a am do bn di it
Alte stihiri , ale tuturor sfinilor romni
Glas 6


( podobie ,, Toat nadejdea )
Iero. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova- Stih : ,,Ludai pe Domnul toate neamurile ...
,,
u te rea cru cii Ta le Doam ne i n p mn tul nos tru str
mo esc roa d a a dus pe p rin ii no o tri pe ca re i-ai che mat
la le p da - rea de ce le lu meti pen tru a ur ma lui Hris tos i
a ur ca trep te le de s vr i rii pus ni cind n toa te si hs tri - le;
pe a ce ti ia s-i prz nu im i s-i ru gm cu sme re ni e s re ver
se a su pra noa as tr toa te da ru ri le ce le du hov ni ceti o cro
tind Bi se ri ca i a ra noa str de toa t a su pri rea v zu i lor
i ne v zu - i lor vr ma tr ind n pa - - ce u nii cu al ii i
lu crnd la mn tu i rea su fle te lor noa - - as tre - .
Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova- Stih : ,, C S-a ntrit mila Lui peste noi ...
,,
e la mar gi nea p mn tu lui vin po poa re s a du c m
pre u - n cu noi cin sti re tu tu ror sfin i lor din nea mul no - stru
ce m po do besc Bi se ri ca drept m ri toa re n ca re ei au str lu cit
zi cnd: Bi ne cu vn ta t eti Mai c du hov ni ceas c a fi i lor ce lor
mai buni a lei din pl ma - da a ce es tui po por s ne bu cu rm
cu to - ii c i sfin ii ro mni m pre u n cu cei lali sfini se
roa g pen tru toa - t lu - mea ca s se mn tu ia as c din toa - te
ne vo - i i le - .


'


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

La Doamne strigatam
SLAV GLAS 1


nd Sfin ii A pos toli au mers du p po ru un ca Mn tu i to
- ru lui s n ve e toa te po poa re - le i e A pos to le An
drei

i s-a rn du it de la Dum ne zeu s a jungi p n - - - - n pr
i - le noa - - as tre . A ast fel ai sp lat cu a pa Bo te zu lui tot
p ca - - tul , a du cnd lui Hris tos po por a - les , n tru ca re s
se cin stea sc Dum ne - zeu . A ici au n flo ri - it toa te vir tu i le cre
ti - neti a le sfin i lor ca - - re s-au ri di ca - at din nea - mu ul
nos tru i drept sl vi toa rei cre di - in e s-au a r ta at a p r tori
i - - p - zi - - tori pe a ce ti - ia as tzi cin stin du-i cu
e vla vi - e s-i ru gm s ne n t reas c n iu bi - - rea i n mr
tu ri si rea a de v - ru lui du - um ne ze - - ie - - esc.

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-PrahovaLa Litie
STIHIRA GLAS 1


e sfin ii ca re s-au a r tat n toa te tim pu ri le din nea mu ul
no - - os tru cu cn tri du hov ni ceti a du n - - n du - - ne
s-i l - u - - - dm c a ce ti a ca ni te stlpi ne clin tii au
stat m po tri - - va fur tu - ni - lor ce s-au a b tut a su - pra -
noa - - as tr cre di in a au n t rit n su fle - te i pe
to oi ne-au ps trat n co ra bi a m n tu i - - rii dra gos tea pa cea
i bu n vo i rea n tre oa meni au pro - po v - - du - - -
it vi a a i-au da - - t-o cu bu cu - ri - - - e pen tru mr
tu ri si rea - lui Hri is tos Cel ce vi a ve - e ni - - c tu
- tu ror a - - d - ru - - it

'


'

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-PrahovaLa Litie
Alt stihir glas 3

e ni - ii a cum iu bi to ri lor de pr z nu i re s l
u dm pe P rin te le n du r ri - - lor ca re a pri vit cu dra
- gos te spre Sfn ta noas tr Bi se - - ri - c. - Cci prin ro
ua Du - hu - lui au r - - s rit po mii cei ce ro desc spre vi ia
- - a ve ni - c i m po do besc gr di - - na - - ra -
- iu - - - lui sfi in ii pe ca re din nea mul nos tru I-a -
a - - - le es i cu sme re - ni - e s- - L ru gm ca prin
ru g ciu ni le lor s re ver se a su - - pra - noa - as tr din
da ru ri le Sa le ce - - le bo ga - - - - te - n
t rin du- ne n drea ap ta cre din spre ro di rea fa ap te lor bu
ne - - .

''
Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

La Litie
SLAV GLAS 5

trm bi m cu trm bi e de - cn tri i cu bu cu ri e -


s c - n tm n tru prz nu i - rea cea de - pe es te - an a
tu tu ror sfi - in i - lo - - or ro - - - mni con du c
to rii s se a du - ne cu noi i s la u de pe bi ne cre di in cio - -
ii vo ie vo ozi i domni ca re pen tru cre din , Bi se - ri - c i
neam s-au ri di cat m po tri va co tro pi to ri lor i cu a ju to rul lui
Dum ne zeu s-au a r ta at bi ru - - - i - - - tori. Ar hi e
rei i pre - oi al c tu ii c n tri i prea m ri - - ii pe - - p
ri in ii no - - o tri ce - - te de cu vi oi p rini i cu vi oa
se - maici n man tii - n ve - - e mn - - n tai i toi dim pre
u n a du n n du ne s - cin stim pe cei ce cu s n ge le lo orIerom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahovape Hris to os au mr tu - ri - sit i c tre d n ii s
- - - - stri - g - m s stri g - - - - - - - - -
- - - - - - m o - voi sfin i - lor ro mni ru ga i v - ne n
ce - tat li ma nul mn tu i - - rii to oi s-l do - bn dim.
i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor A min.
s tzi m pre u n ne chea m pe toi so bo rul sfin i lor ro
mni s a du cem cn tri de prea m ri re Mai cii lui Dum ne zeu, O cro ti
toa rea c a ce ti a lup tnd n lu me cu is pi te le i ce rnd
o cro ti rea ei de Mai c s-au a r tat bi ru i tori i pen tru ru g ciu
ni le lor a re vr sat bi ne cu vn ta rea Sa a su pra rii noa as tre
iar po po ru lui nos tru ce lui mult n cer cat mn g ie re i-a dat. Pen tru

'Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

a cea sta toi c tre dn sa s stri gm: Ns c toa re de Dum ne zeu
Fe cioa r p ze te ne de v zu ii i ne v zu ii vrj ma pe noi
cei ce n Ti ne ne-am pus toa t n dej dea noas tr i cu e vla vi e ne
n chi n - m cin sti tu lui Tu chi - ip.

la v Ta t lu - ui i Fi - u - lui i Sf n tu lu -
ui Du uh.
La Stihoavn slav glas 1( Podobie ,,O prea slvit minune...)
mi nu ne no u - i prea m ri - t c p n la no oi

a a juns n v tu - - ra cea - - a - - de - v ra -
- - - t - a lui Dum ne zeu ca - re prin lu cra - - - rea
A po os to - lu - lui A - - - an dre ei a n te me iat Bi
se - ri ca Sa i pe pla - - iu ri - le - - noas tre; pen tru a p

'


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

ra - - - - rea drep tei cre din e a ri di ca at vo ie vo ozi i - -
do omni ca re au bi ru it pe vrj ma - ii - - cre e ti n - - t
- ii - ; ar hi e rei i pre - - oi a sfin i it ca re cu sa bi
a cu v n tu lui e re zi i - le a au t - iat mr tu ri
si tori a rn du it ca re cu pu te rea Sf n tu lui Duh fi -
- ind n t - - ri - ii au mr tu ri sit a de v - ru ul cre
- - - di - - - in e ei cu vi oi p rini i maici ai a
r tat ca re prin post i ru g ciu - - ne pe trep te le de s vr
i - - rii s-au ri - di - cat iar pe cre din cioi a proa pe de - Hri
is to - - os i-a - au p s tra at. A ce ti a toi pen tru ne
vo i - - in e - - le - - lo - or au fost n cu - nu - nai de -
Hri is to os i se roa - g ne n ce ta - at pen tru su - fle
'
te - le - - noa - - - as tre.
Dup polieleu , mrimurile glas 1


ri - - mu - - v pe vo - oi toi sfin i lor ca re din
nea mul no - os tru ro m - ne esc ai o drs li - it i cin sti
im sfn t - po me ni rea voa as tr - c vo oi v ru ga - ai
pe - - - en tru - - - noi lui Hris tos Dum ne ze - - - u

- lu - ui no - - - - os tru.

e ni - ii to oi cre din cio - - ii s l u d - m petoi sfi - in ii - ca re prin ne vo in e le lo or pe Hris to os
l-au prea m - - - ri it i p mn tul rii noa as tre l-a - - au
sfin i - it zi - - cnd pe o cro ti to - rii - - - Ro - m
- - ni - - - - - ei.
Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova


Stihuri : 1.Fericit brbatul, care n-a umblat n sfatul necredincioilor i n calea pctoilor n-a sttut
i pe scaunul hulitorilor n-a ezut.
2.C tie Domnul calea drepilor iar calea necredincioilor va pieri.
3.Slujii Domnului cu fric i v bucurai de El cu cutremur.

4.Fericii toi cei ce ndjduesc ntru El.
5.Scoal, Doamne, mntuiete-m, Dumnezeul meu.
6.A Domnului este mntuirea i peste poporul Tu binecuvntarea Ta.
Sedealna dup polieleu glas 1


( Podobie ,,Mormntul Tu... )
ne bu cu rm i s ne ve se li im as tzi n zi ua prz

nu i rii tu tu ror sfin i lo or ro mni c drept cre din cioa - sa Ro m
ni - e - prin trn ii se prea - m re e te i n toa te la tu ri
le lu - mii nu me le e ei se - ves te te iar n ce ruri o da - t
cu vo oi sfin i lor na in tea Prea sfi in tei Tre imi se po - me ne
te i de ne sfr i te le da - ruri ce reti i p - mn teti se m pr
t e e te.

e cei ce pe Hris to os l-au iu bi it jert fel nic dreap ta cre din


au p zit n v tu ra Lui ne schim ba t au mr tu - ri sit Bi
Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

SLAV,

se ri ca - au n t rit i pe po po rul no os tru de a su priri l-au a


- p rat pe sfin ii ro mni a du n n du ne - cu e vla vi e - cin
stin du-i s i prea m rim

ta mo te ni re sun tem Prea cu ra - t Mai c i i e ne


ru gm n n cer c ri le ce vin a su - pra noa str ca u t cu o s
r di e spre ne pu tin e le noa as tre i fii - ln g noi n p ti mi
ri le noa - - stre mi lu ind pe ce ei ce ne n ce tat te prea
m resc pe ti - - - - ne
Luminnda glas 2

e nii iu bi to ri lor de pr z nu i - re s l u dm

pe a p r to rii i spri ji ni to - rii no - tri pe sfin ii ro mni
cei ce pe p m nt fi i ind s-au a r tat pli ini de du - hul Sfnt i din
Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

I ACUM,


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

iu bi re fa - de Fi ul lui Du um ne zeu prin n su ti - te o os
te neli p mn tul rii noa - stre l-au f cut gr di na Ma ai cii Do om nu
lui iar a cum stnd n na i in tea Sfi in te ei Tre imi ne n ce tat
se roa - g - zi cnd: iz b ve te Doam ne Dum ne ze - ul no os
tru a ra a ceas ta n ca re se prea - m re e te prea Sf nt nu -
me le T - - u i a p r nea mul nos tru de toa t rea ua n
tm pla - - re

'


'


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

La Laude, stihirile Sfinilor Romni

GLAS 1
up te le ne vo in e lor s vr ind i zdro bind me te u gi rii
le v zu i lor i ne v zu i lor vrj ma ai r mas ne cu nos cui oa me ni
lor dar cu nos cui de Dum ne zeu Cel ce v-a pro sl vit pe vo oi sfin i lor Ro
mni ca u nii ca re a vei n drz nea l c tre Hris tos i bi ne
v-ai lup tat tu tu ror ne d ru ii prin ru g ciu - ni le voas tre cu
r i re de p ca te i ma re mi - l.
r ta tu v-ai Bi se ri cii noi ste le lu mi noa se, sfin i
lor ro mni, prin a r ta rea da ru ri lor ca re n tru voi e rau as cun se
i pe ca re le dai ce lor ce la - u d po me ni rea voas tr n tr-un gla
as stri - gnd bu cu ra i v os ta ai lui Hris tos ca re ai dus cu ne vo


'
'


in lup ta bu - nei cre di in e. Bu cu ra i v ar hi e rei
i pre oi cei ce la lu mi na cu no tin ei de Dum ne zeu ai c l u
zit pe po po rul no os tru. Bu cu ra - i - v cei ce n ne vo in e pust ni
ceti vi ia - a ai tr it; Bu cu ra - i - v toi sfi in ii ro mni,
a ce te lor ce reti la u da i bu cu ri - - - ia.Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

u dm ne vo in e le voas tre ca re pen tru Hris tos le-ai rb
dat i cu vi te ji e su fle tea as c ai bi ru it pe n ce p to
rul n tu ne ri cu lui. Pen tru a ceas ta a du nn du ne as tzi n sfin te le
l ca uri zi di te i a p ra - te de voi a du cem sla - v
lui Dum ne zeu Cel ce v-a n t rit n lup te le mu ce ni ceti, iar c tre
voi cu ve se li - e stri gm: Bu cu ra i - v sfin i lor ro mni la u

'

'Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova
da pur t to ri lor de chi nuri n t ri - rea Bi se ri cii, fru mu se ea
i cin stea nea mu lui no - - os tru.
bu rnd cu a ri pi le dum ne ze ie tii cre din e n toa
t lu mea ai dus ve es tea drept cre din cioa sei Ro m nii n I e ru
sa lim prin I oan Ia cov de la Neam n Con stan ti no pol I oan Va la hul
i mu ce ni cii Brn co veni n ves ti ta Ro m I oa an Ca si an
Po v u i to rul c lu g ri lor iar mun te le A thos m po do
bit a - fost de Pa i si e de la Neam i An ti pa de la Ca la po deti
ce m pre u n cu Pi men i cu Gheo or ghe de la Cer ni ca nu
me le Do om nu lui au che mat. Pen tru a ceas ta cu ei m pre u n pe Dom nul
s-L ru gm: pa ce i mi l rii noas tre s d ru ia - - as c


Al doilea tropar al tuturor sfinilor romni

GLAS 1

ul u mi re a du cem i - e Hris toa se Dum ne ze ul no


stru Cel ce cu pu te rea Sfn tu lui Duh pe str mo ii no - tri i-ai
lu mi nat i prin A pos to lul Tu An drei la cu noa te rea Ta
a de v ra tul Dum ne zeu i-ai a dus i din trn ii sfini ai ri di cat ca
s se roa ge pen tru su fle te le noa stre.
Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova
Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova
Troparul tuturor sfinilor romni
GLAS 3

u vn tul dum ne ze ie esc pe p mn tul ro m nesc a o drs


lit iar Bi se ri ca str bu n cu sfi ini s-a m po do bit vred nici lu
cr tori s-au a r tat mu ce ni - cii i mr tu ri si to rii ca
re pen tru - Hris tos via a i-au jert fi it iar cu vi o - ii i pust
ni cii n tru ne vo in e ur mnd ca lea Dom nu lui chi puri n ge
reti au do bn di it ar hi e re ii i pre - o ii ne n ce
tat ves tind cu vn tul E van ghe li ei au mr tu ri sit iar bi ne cre din
cio ii vo ie vozi bi se rici au nl at i cu drept sl vi to ri - cre
tini cu rv n i jert fe - el ni ci e cre din a or to do - x i a -
ra au a p rat toa te ce te le sfin i lor m pre u n ru ga ai pe Mi los
ti vul Dum ne zeu s mn tu ia as c su - fle te le noa - - as tre .

S-ar putea să vă placă și