P. 1
Romana clasa a 3 a

Romana clasa a 3 a

|Views: 493|Likes:
Published by maricasorin
limba romana clasa a 3 a
limba romana clasa a 3 a

More info:

Published by: maricasorin on Feb 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2015

pdf

text

original

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii Proiect Phare „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate“ Programul „A doua ºansã“

Mihaela Bucinschi

LIMBA ªI LITERATURA ROMÂNÃ
Secretele limbii române Ghidul cursantului
Nivelul III

Aceastã primã ediþie (pilot) este finanþatã de Uniunea Europeanã.

Aceste materiale – publicate în cadrul Proiectului Phare „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate“ 2003 – au fost realizate de o echipã de experþi ai Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii, pentru a fi folosite în primul an de aplicare experimentalã a programului educaþional revizuit „A doua ºansã – Învãþãmânt primar“. Membrii echipei care a elaborat materialele sunt: Cristiana Boca, coordonatoarea componentei „Învãþãmânt primar“ Mihaela Bucinschi, autoare „Limba ºi literatura românã“ Carmen Costina, autoare „Limba englezã“ Aniþa Dulman, autoare „Matematicã“ Gabriela Dumitru, autoare „Cunoaºterea mediului“ Cristina Ilie, autoare „Istorie. Geografie“ Iudit Sera, autoare „Limba englezã“ dr. Doina-Olga ªtefãnescu, autoare „Educaþie civicã“ Paul Vermeulen, expert componenta „Elaborare curriculum ºi materiale educaþionale“

Ghidul este realizat în conformitate cu programa analiticã „A doua ºansã – Învãþãmânt primar“, aprobatã de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii prin Ordinul nr. 5160 din 6 octombrie 2005 ºi este distribuit gratuit cursanþilor înscriºi în acest program educaþional. Toate materialele din cadrul programului „A doua ºansã“ vor fi modificate, conform sugestiilor de îmbunãtãþire formmulate în urma utilizãrii lor în ºcoalã. În acest sens, trimiteºi comentariile ºi sugestiile dumneavoastrã pe adresa: secondchance@wyginternational.ro

Coordonator editorial: Mihaela Marin Design copertã: Dinu Dumbrãvician Design ºi dtp: Remus Ghiuzeli Foto copertã: WYG International UK Foto paginile 14, 44: © NASA
Acest material este publicat în scopuri educaþionale, non-profit, pentru a fi folosit în primul an de aplicare experimentalã a programului educaþional „A doua ºansã – Învãþãmânt primar“. Autorii s-au strãduit sã intre legatura cu proprietarii imaginilor pentru a obþine permisiune a de a le folosi în aceastã ediþie. Îi rugãm pe aceia pe care nu i-am putut contacta sã ia legãtura cu noi la secondchance@wyginternational.ro

Aceastã publicaþie face parte din Programul Phare 2003 „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate“, componenta „A doua ºansã“ Editorul materialului: Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii Data publicãrii: martie 2006 Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod necesar poziþia oficialã a Uniunii Europene.

© Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii

Cuprins
Cuvânt înainte O privire înapoi Capitolul I – Cartea 1. Componentele unei cãrþi 2. La bibliotecã Paginã de portofoliu Capitolul II - Semnificaþia unor zile 3. Ziua pãcãlelilor 4. Ziua Pãmântului Paginã de portofoliu Capitolul III - Politeþe 5. Creangã, dascãlul nostru 6. Salutul Paginã de portofoliu Capitolul IV - Texte cu tâlc 7. Vulpea bearcã 8. Racul, broasca ºi ºtiuca Paginã de portofoliu Capitolul V - Obiceiuri 9. Anul Nou 10. Cãsãtoria Paginã de portofoliu Capitolul VI - Amintiri 11. Copii eram noi amândoi 12. Amintiri din copilãrie Paginã de portofoliu Capitolul VII - Natura 13. Delta Dunãrii 14. Furtuna Paginã de portofoliu Capitolul VIII - Domnitori înþelepþi 15. Dreptatea lui Þepeº 16. Ocaua lui Cuza Paginã de portofoliu Test de verificare finalã Dicþionar 4 5 6 6 8 11 12 12 14 17 18 18 20 23 24 24 26 29 30 30 32 35 36 36 38 41 42 42 44 47 48 48 50 53 54 56

Cuvânt înainte
Stimate cursant, Stimatã cursantã, Felicitãri pentru promovarea nivelului al II-lea de studiu ºi înscrierea în cel de-al III-lea, intitulat Secretele limbii române. Poþi afla deja singur, din cãrþi, ziare ºi reviste, informaþiile care te intereseazã. Ai suficiente cunoºtinþe pentru a urmãri filmele titrate de la televizor ºi pentru a rãsfoi presa. Poþi comunica în scris, prin enunþuri, propriile idei. Pe parcursul nivelului al III-lea îþi vei îmbogãþi cunoºtinþele pe care le ai deja. Exprimarea ta va deveni mai clarã ºi mai expresivã, astfel cã persoanele din jur te vor asculta povestind cu plãcere ºi cu interes. Vei putea sã-þi exprimi pãrerea într-o formã clarã. Vei învãþa reguli de scriere corectã ºi vei afla câteva noþiuni de gramaticã pe care le vei aplica în situaþia în care vei comunica prin scris. Vei învãþa sã scrii invitaþii, felicitãri. Cu fiecare paginã, vei descoperi utilitatea scrisului ºi a cititului. Sperãm cã textele propuse îþi vor trezi interesul pentru lecturã. Cum vei reuºi? Fii consecvent! Fii consecventã! Strãduieºte-te ca de fiecare datã sã înþelegi informaþiile care þi se transmit. Exerseazã cele învãþate pentru a fi sigur cã poþi sã foloseºti în situaþii diferite ceea ce ai învãþat. Cere sprijin! Ca ºi tine, colegii vor sã înveþe. Cere-le ajutorul când sarcinile þi se par dificile ºi oferã la rândul tãu ajutor. Considerã învãþãtorul un partener dispus sã te corecteze ºi sã-þi ofere lãmuririle necesare. Aplicã ce ai învãþat! Fiecare lucru reuºit este o dovadã cã efortul tãu nu a fost zadarnic. Dacã nu ai reuºit însã, continuã! În cât timp? Cele opt capitole ale ghidului vor fi parcurse pe durata a 17 sãptãmâni. În fiecare sãptãmânã, disciplinei Limba ºi literatura românã îi sunt rezervate 5 ore.

Ce cuprinde Ghidul
Ghidul cuprinde texte informative ºi texte literare pe baza cãrora îþi vei exersa deprinderile de citire ºi scriere. Ele sunt grupate pe 8 capitole, fiecare având câte un titlu potrivit. Pornind de la acestea, prin rezolvarea sarcinilor propuse, cu sprijinul învãþãtorului ºi în colaborare cu ceilalþi colegi ºi colege, îþi vei însuºi reguli de scriere ºi comunicare oralã. Pentru a ºti care este structura unui capitol, alege din cuprins titlul unuia dintre ele. Identificã rubricile care apar pe parcursul celor ºase pagini. Discutã cu colegii, colegele ºi cadrul didactic ce sarcini sunt de rezolvat pentru fiecare. Fiecare capitol se încheie cu o Paginã de portofoliu. Aceasta va fi completatã direct pe ghid ºi trebuie pãstratã, deoarece reflectã rezultatele activitãþii tale. Succes!

4

Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar

O privire înapoi
1. Citeºte în gând ºi apoi cu voce tare fragmentul:
Eu, sãrmanul Robinson, în timpul unei furtuni îngrozitoare în largul mãrii, am fost adus de valuri pe tãrâmul acestei insule blestemate ºi pustii. Am numit-o Insula Deznãdejdii, deoarece toþi tovarãºii mei s-au înecat, iar eu însumi nu am fost departe de moarte. Am petrecut aceastã primã zi amãrându-mã din pricina tristei mele soarte. Nu aveam hranã, adãpost, îmbrãcãminte ºi arme. Mã vedeam sfâºiat de fiare, ucis de sãlbatici sau pierit de foame. Când s-a lãsat noaptea, m-am urcat într-un copac de teama fiarelor ºi am dormit adânc, cu toate cã a plouat noaptea întreagã. (Daniel Defoe -– Robinson Crusoe)

2. Rãspunde în scris la urmãtoarele întrebãri: a) Cum a ajuns Robinson pe insulã? __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ b) Cum a numit el insula? De ce? __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 3. Uneºte din cele douã coloane cuvintele cu înþeles asemãnãtor: îngrozitoare hranã copac teamã fiare sãlbãticiune cumplitã mâncare fricã arbore

4. Desparte în silabe cuvintele: adãpost _______________________________ sfâºiat ________________________________ înecat ________________________________ 5. Formuleazã în scris, folosind cuvântul noapte, câte o propoziþie la sfârºitul cãreia sã se foloseascã pe rând punctul, semnul întrebãrii ºi apoi semnul exclamãrii. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

Limba [i literatura român\ III

5

Spune ce componentã a cãrþii indicã fiecare numãr. Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. 4. Uneºte textul cu imaginea copertei cãrþii din care ar putea face parte acesta. douã laterale mici. numele autorului. • cotor care þine filele ºi pe care poate fi scris titlul cãrþii ºi numele autorului. Citeºte de pe copertele ilustrate informaþiile pe care acestea le oferã. Geamurile se lipesc cu silicon cauciuc ºi se rotunjesc pe margini cu piatrã de polizor. c) Pentru a confecþiona un acvariu aveþi nevoie de cinci geamuri groase de 6 mm: un fund.1 Cartea Lecþia 1 – Componentele unei cãrþi Cite[te aici! a) Ca mãrime. – Cum se numea? – Apolodor. anul apariþiei. 1 3 2 Aminteºte-þi! O carte este compusã din: • coperte pe care sunt scrise titlul cãrþii. numele ºi locul editurii. în târgul Moºilor Pe gheaþa unui rãcitor. Pamânt ºi Marte – se numesc planete terestriale. planetele sunt mai mici decât Soarele. 3. b) La circ. Cele patru planete din apropierea Soarelui – Mercur. douã laterale mari. o filã are douã pagini. se umple acvariul cu apã pentru a verifica dacã este bine încheiat. ele par sã conþinã fier ºi roci. Dupã 24-36 de ore. Venus. 2. Motiveazã scrierea cu literã mare a cuvintelor din primul fragment. Un pinguin din Labrador. 6 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . dupã ce s-au uscat lipiturile. • file cu texte sau ilustraþii.

....………………………11 Amintiri din copilãrie………... Textul ……………… care începe la pagina 17 are …….... Cuprins Capra cu trei iezi………………........…….... Orice titlu se scrie cu literã mare.... – câte tiltluri sunt amintite.....25 Cum se naºte o revistã..Cartea Observã! Folosind imaginea paginii din chenarul de mai jos.…………………………38 Soacra cu trei nurori………............ precizeazã: – ce cuprinde aceastã paginã......30 Re]ine! Într-o carte.......... completeazã enunþurile: Autorul cãrþii este …………… .......... Acesta ne ajutã sã aflãm ce conþine cartea ºi sã gãsim mai uºor textul sau informaþiile care ne intereseazã..……………………17 Poveste…………………………………………. Dupã titlu nu se pune punct! Verificã-þi cunoºtinþele! Ia (din biblioteca personalã sau a ºcolii) o carte care sã aibã ºi paginã de cuprins......…......22 Peste 50 de ani....……………………7 Dãnilã Prepeleac………….................. • numãrul de pagini.. precizând: • titlul cãrþii... Limba [i literatura român\ III 7 ............ • trei titluri din cuprins ºi paginile la care se gãsesc acestea........ Prezintã în clasã aceastã carte........17 Lanþul slãbiciunilor... Carte cuprinde ………… texte... Cuprinsul se poate afla la începutul sau la sfârºitul cãrþii.............37 Vizitã.. pagina pe care sunt scrise titlurile ºi numãrul paginilor corespunzãtoare acestora.........………………46 Exerseazã! 1.............. se aflã textul cu titlul Dãnilã Prepeleac.........………..... 2. pagini....5 O cronicã de Crãciun........ La pagina ……….………………4 Punguþa cu doi bani……. • numele autorului sau al autorilor.............42 Ivan Turbincã……………........ Ordoneazã titlurile textelor scrise de Ion Luca Caragiale dupã cum ar apãrea în cuprinsul unei cãrþi: Tatãl nostru.... Folosind pagina de cuprins ºi ilustraþia copertei. – ce crezi cã reprezintã numerele alãturate titlurilor...................... se numeºte cuprins...11 Domnu’ Goe....................32 Poveste porcului………...…………………….

.luna. rugãminte.. 1.....anul. La sfârºitul enunþurilor care exprimã întrebãri se foloseºte semnul întrebãrii.. – Sigur.. O veþi alege pe cea mai potrivitã.... adresa ºi ocupaþia....... Încercuieºte semnele de punctuaþie folosite la sfârºitul enunþurilor.. Doresc sã-mi deschid o afacere ºi vreau sã mã informez despre creºterea acestora. Îmi permiteþi sã împrumut pixul dumneavoastrã? – Poftiþi! Pânã completaþi...Lecþia 2 – La bibliotecã Cite[te aici! La bibliotecã – Bunã ziua! – Bunã ziua! Cu ce vã pot ajuta? – Aº dori sã împrumut o carte despre creºterea pãsãrilor de curte. Formaþi perechi ºi citiþi pe roluri dialogul.. Numele ºi prenumele Data naºterii Adresa Ocupaþia Titlul cãrþii pe care vrei s-o împrumuþi Ziua... Motiveazã folosirea acestora.. eu am sã vã caut cãrþile care s-ar putea sã vã fie de folos...................... 8 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . Completeazã formularul de mai jos cu datele tale personale.... mirare. iar cealaltã persoanã sã spunã ce carte împrumutã ºi sã mulþumeascã pentru ajutor........ 5.... imediat.. – Sunteþi înscris la biblioteca noastrã? Dacã nu..nr. Semnul exclamãrii se foloseºte la sfârºitul enunþurilor care exprimã: salut. Precizaþi numele dumneavoastrã..... 7. telefon.... 4.. Cine sunt persoanele care participã la dialog? Cum s-a marcat în scris intervenþia fiecãreia? 3.... Unde are loc dialogul? 2... – Vã mulþumesc! Foloseºte-þi cunoºtinþele! Aminteºte-þi! Convorbirea dintre douã sau mai multe persoane se numeºte dialog......... perioada cât poate fi reþinutã cartea. 6. Intervenþia fiecãrei persoane în dialog se marcheazã în scris prin linia de dialog....... Continuaþi dialogul în care bibliotecara sau bibliotecarul sã precizeze titlurile cãrþilor recomandate.... Localitatea. Formaþi perechi..... Care dintre cãrþile de mai jos crezi cã ar fi de folos persoanei care a solicitat cartea? Motiveazã alegerea. îndemn...... vã rog sã completaþi o fiºã de înscriere.strada..

. – .... Completeazã în scris dialogul cu încã douã intervenþii... – Fiþi amabil. ? • Vã rog..... ? • Fiþi amabilã.................. __Sãrut mâna__ Sunt Andrei Dumitru__ Fiþi amabilã........ Limba [i literatura român\ III 9 .. b) o persoanã necunoscutã.................... • ceri pemisiunea sã intervii într-o discuþie. Verificã-þi cunoºtinþele! 1...... am nevoie de . Fiþi bun............ ºtiþi cum pot ajunge la primãria localitãþii? – ....................... Dã-mi voie................. Completeazã dialogul de mai jos cu semne de punctuaþie corespunzãtoare................. Imagineazã-þi cã eºti la bibliotecã ºi doreºti sã împrumuþi o carte........... Îmi permiteþi................ 2.................Cartea Observã! 1.............. c) directorul/directoarea ºcolii........ Îmi permiþi..... • soliciþi informaþii despre o excursie în care doreºti sã pleci............. Completaþi corespunzãtor formulãrile: • Vã rog................................................ folosim expresii ca: Vã rog. Citeºte din textul La bibliotecã enunþul prin care persoana cere cartea......... • ceri permisiunea sã iei loc în compartimentul unui tren............................... puteþi sã-mi arãtaþi . Fii bun... Foloseºte semnele de punctuaþie învãþate...... Prin ce alte cuvinte ar fi putut cere acest lucru? 3...... ? • Fiþi bun.................................................... Te rog......... unde se poate . potrivite pentru: a) un prieten sau o prietenã.... ? 2.............. Exerseazã! 1....................... Formuleazã câte o solicitare folosind diferite formule....... Fiþi amabil.......... Fii amabil................................................. Formuleazã un enunþ corespunzãtor acestei situaþii............... ? • Aº vrea sã ºtiu unde ................. Daþi-mi voie........ Foloseºte formulele prezentate la rubrica Reþine! Pentru urmãtoarele situaþii: • ceri vânzãtoarei/vânzãtorului sã probezi o pereche de pantofi.............................. unde aº putea sã gãsesc . Ce a solicitat persoana de la bibliotecar sau bibliotecarã? 2..... momentan este plecat__ __Îmi puteþi spune când se întoarce acasã__ __Desigur__ Cred cã va veni peste o orã__ __Doriþi sã-i transmit ceva__ __Vã rog sã-i spuneþi cã excursia de mâine s-a amânat din cauza timpului nefavorabil__ __Îi voi spune__ __Mulþumesc__ Sãrut mâna__ __Bunã ziua__ 3............. ? • Daþi-mi voie sã vã ajut sã ...... domnul Iancu este acasã__ __Îmi pare rãu................. Re]ine! Atunci când cerem permisiunea sau solicitãm ceva unei persoane..........

Folosind manualul. 5. Cartea Antichitãþii era scrisã pe piele uscatã de animale sau papirus ºi avea formã de rulou sau de sul. 10 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . Rezolvã careul de mai jos: 1. Spune de ce titlurile celelalte nu sunt corecte. Marcheazã cu X titlul scris corect. a apãrut ºi cartea. 4. 1. 2. Persoanã care scrie cãrþi. strãmoºul cãrþii de azi. Paginã cu titluri ºi numãrul paginilor la care se gãsesc acestea. se numea „volumen”. 4. 5. arta conversaþiei Arta Conversaþiei 3. Foi. noteazã paginile la care întâlneºti titlul Paginã de portofoliu. pergamentului sau hârtiei. semnul întrebãrii ºi semnul exclamãrii. s-au mai folosit rulourile de pergament ºi hârtie. Forma de codice a cãrþii a fãcut necesarã apariþia paginaþiei ºi a titlului. 2. 2. Formuleazã propoziþii în care sã foloseºti cuvântul descoperit. Codexul era mai uºor de mânuit ºi se putea scrie pe ambele feþe ale papirusului. 5. 4. Care este coperta cãrþii cãreia îi corespunde cuprinsul alãturat? Motiveazã rãspunsul. În Evul Mediu. 1. dar mai subþiri ºi legate mai multe la un loc. pânã la 37 cm lungime. Când a apãrut necesitatea scrierii ºi pe a doua tãbliþã. Tãbliþele erau în general dreptunghiulare. astfel încât sã foloseºti pe rând punctul. Înveliºul unei cãrþi. Numele unei cãrþi. Arta conversaþiei. rezultând codex-ul. 3. 3. Scrie titlurile tuturor textelor ºi paginile unde se aflã acestea în carte. de dimensiuni diferite.Lucreazã mai mult! ªtiaþi cã…? Cele mai vechi cãrþi pot fi socotite tãbliþele din argilã arsã din sulurile de papirus. Realizeazã o paginã de cuprins a manualului de limba românã.

.... Noteazã pe o fiºã: • titlul cãrþii........... Limba [i literatura român\ III 11 ......... Formuleazã în scris câte un enunþ prin care: • oferi o informaþie despre o carte cumpãratã................ • soliciþi un bilet de tren............................ Dintre titlurile de mai jos marcheazã-le numai pe acelea care ar putea face parte din cartea care are coperta alãturatã........ • editura ºi anul apariþiei............................................. Împrumutã apoi o carte care te intereseazã.. 6 • Pãsãri..... 16 • Cozonac cu nuci................... – Mã bucur foarte mult sã te revãd! – Eºti drãguþ sã mã serveºti cu un pahar cu apã? – Fiþi amabil... • Cum sã-þi construieºti un stup............. Marcheazã numai enunþurile care conþin formule de permisiune ºi de prezentare: – Fii bun ºi spune-mi când se întoarce sora ta! – Mã numesc Ioana Dincã.......... • ceri permisiunea de a rãsfoi ziarul unui vecin de compartiment într-o cãlãtorie cu trenul. locul acesta este liber? – Îmi pare bine de cunoºtinþã! 4............................ Rãspunde la întrebãri: • La ce foloseºte cuprinsul unei cãrþi? • Unde se poate afla acesta într-o carte? 2..... 19 • Lumea animalelor......... 36 3...................... – Vã rog sã-mi arãtaþi geamantanul negru de pe al doilea raft... 28 • Peºtii.. 84 • Reptile............... • numãrul de pagini..................................... Mergi la biblioteca ºcolii sau a localitãþii............................ • ceri o informaþie despre un produs pe care vrei sã-l cumperi.....Cartea Paginã de portofoliu 1............................................ 8 • Mamifere........ Cere permisiunea de a studia trei cãrþi care au cuprins....... • cinci titluri din cuprins ºi paginile la care se aflã acestea......... 45 • Povestea vorbii................

ziua Lunii. o parte din populaþie nu aflase încã sau pur ºi simplu o ignora ºi sãrbãtorea în continuare trecerea în anul nou pe data de 1 aprilie. este sãnãtos ºi norocos. ºi Anul Nou a devenit 1 ianuarie. În 1562 papa Gregorian a introdus un nou calendar bisericesc. 1 aprilie a rãmas o sãrbãtoare a bunei dispoziþii ºi a umorului. Rãspunde la întrebãri: a) Ce reprezintã astãzi ziua de 1 aprilie? b) Ce a însemnat ea înainte de anul 1562? c) Cum a devenit ziua de 1 aprilie Ziua pãcãlelilor? d) Ce fel de glume se fac în aceastã zi? 6. 4. Subliniazã enunþurile care nu au legãturã cu titlul textului. 12 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . alege-l pe cel potrivit textului obþinut. Pe Lunã. Orice text are un titlu potrivit conþinutului. Anul Nou se sãrbãtoarea în acelaºi mod ca în zilele noastre. Numitã ºi Ziua pãcãlelilor. dar pe data de 1 aprilie. Luna aprilie. Aceºti oameni erau numiþi „Nebunii din Aprilie“ ºi erau þinta glumelor ºi a pãcãlelilor. þesutul. Pânã în ziua de azi. 5. Un rând scris mai retras faþã de celelalte se numeºte alineat. Transcrie enunþurile subliniate în ordinea în care au apãrut în text. Reciteºte textul Ziua pãcãlelilor eliminând enunþurile subliniate. Dintre titlurile de mai jos. Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. Aminteºte-þi! Textul este alcãtuit din enunþuri care se leagã prin înþeles. Prima zi a sãptãmânii se zice cã este stãpânitã de Lunã. Scrie douã informaþii pe care le-ai desprins din textul despre ziua de luni. Alineatele marcheazã în scris începerea unei noi idei. Lunea se interzice negoþul. datul pe datorie. Deºi se luase aceasta hotãrâre. Glumele trebuie fãcute cu umor ºi nu vor fi primejdioase în nici un fel. Dupã titlu nu se pune punct.2 Semnificaþia unor zile Lecþia 3 – Ziua pãcãlelilor Cite[te aici! Ziua pãcãlelilor Ziua de 1 aprilie este prilej de bucurie pentru oamenii tineri la suflet. 3. împrumutul ºi mersul la peþit. este ziua în care poþi face glume ºi îþi poþi pãcãli cunoscuþii fãrã ca aceºtia sã se supere. 2. Demult. Despre omul nãscut lunea se credea cã. Lunea. deºi nu este prea frumos. Ziua de luni poartã noroc pentru începerea unor activitãþi care nu se pot încheia într-o singurã zi: ridicarea unei case. brodatul.

4. • Toamna/Tuamna se numãrã bobocii. rouã. coc. 2. • Steaua/Steaoa cea mai mare este Soarele. Desparte în silabe cuvintele din ºirul: coloanã. joia ºi sâmbãta. • Mã (dor) urechea.Semnificaþia unor zile Observã! 1. Ziua de miercuri apare în credinþele poporului român ca o sfântã care are grijã de animale ºi de oameni. dupã model: dorm – doarme port. 2. 2. soare. Formuleazã în scris enunþuri în care sã foloseºti aceste cuvinte. Încercuieºte silabele care conþin grupurile de litere amintite. dar mai însemnatã decât lunea. scot. Dacã ninge în aceste zile. marþea. luase. Scrie cuvintele din parantezã la forma potrivitã. • El (îndoi) braþele. sãrbãtoare. de aceea fii atent la pronunþarea ºi scrierea lor. • Cureaoa/Cureaua este din piele. erau interzise petrecerile ºi distracþiile. plouã. rod. 3. Subliniazã grupurile de sunete oa. Personajul Dochia a cãpãtat în popor variate semnificaþii. ua ºi uã. • Prietena mea este (ambiþios). În ziua Sfintei Miercuri nu se fãceau nunþi. Formuleazã în scris propoziþii cu douã dintre cuvintele obþinute. oamenii. Exerseazã! 1. Aceasta era consideratã o zi mai puþin importantã decât duminica ºi vinerea. poartã. Limba [i literatura român\ III 13 . Transcrie propoziþiile de mai jos alegând varianta corectã. nu se mergea în peþit. Transformã cuvintele. ziua a treia a sãptãmânii. se zice ca Baba îºi scuturã cojoacele. Desparte în silabe cuvintele: ziua. nouã. ua ºi uã. Verificã-þi cunoºtinþele! 1. podeaua. canapeaua. Completeazã cu oa sau ua: • ascunzãt__re • sud__rea • lalea__ • l__serã • __lã • viorea__ Re]ine! În limbã existã cuvinte care conþin în aceeaºi silabã grupurile de sunete oa. Transcrie din fragmentul de mai jos numai enunþurile care pot face parte dintr-un text cu titlul: Ziua de miercuri. • Grâul se macinã la moarã/muarã. Miercuri. poartã. a fost dedicatã planetei Mercur. Zilele Babelor încep cu prima zi din martie. Grupurile de sunete pot fi confundate în vorbire ºi scriere. nouã.

Existã o mulþime de lucruri pe care le putem realiza exact acolo unde locuim pentru a face schimbãri care sã conteze pentru mediul înconjurãtor. Desparte în scris cuvintele identificate. • Ce se sãrbãtoreºte pe data de 22 aprilie? • Ce exprimã aceastã zi? • De ce este nevoie sã protejãm mediul înconjurãtor? 2. curatã ºi primitoare pentru generaþiile urmãtoare. în parcuri. Suntem invitaþi sã facem ºi sã fim o parte din istoria Zilei Pãmântului. 4. chiar dacã acasã avem apã potabilã. Realizaþi un afiº cu sfaturi pentru protejarea mediului. la piaþã sau în alte locuri apropiate de casã. 14 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . vor aduce schimbãri ºi în portofelele noastre. Oprim radioul ºi televizorul atunci când nu le folosim. pentru a cere un mediu înconjurator mai curat ºi mai sãnãtos. incorectã 1. Rãspunde la întrebãri. luãm de acasã pungi. vei vedea. Ziua Pamântului este acum sãrbãtoritã pe plan internaþional. Foloseºte-þi cunoºtinþele! Vocabular protest – manifestare energicã împotriva unei acþiuni considerate nedreaptã. Pe 22 aprilie în acel an 20 de milioane de americani au ieºit pe strãzi. Aminteºte-þi! Sunetul sau grupul de sunete care se pronunþã printr-o singurã deschidere a gurii se numeºte silabã. Subliniazã în text cinci cuvinte formate din patru silabe. dar ºi economiile fiecãruia. – aruncarea gunoaielor în locuri nepermise. ªi multe dintre acestea.Lecþia 4 – Ziua Pãmântului Cite[te aici! Ziua Pãmântului În anul 1970 a avut loc un eveniment numit „Ziua Pãmântului”. Aceasta exprimã dorinþa comunã a oamenilor de a trãi într-o lume sãnãtoasã. Folosim îngrãºãminte chimice pentru ca legumele sã fie mai mari. – vânatul ºi pescuitul în perioade în care animalele se înmulþesc. 3. Bem numai apã îmbuteliatã. Cel care l-a îniþiat a fost un senator american care a propus organizarea unui protest împotriva poluãrii mediului înconjurãtor. Mergem pe jos sau cu bicicleta la serviciu. Când mergem la cumpãrãturi. Marcheazã cu X activitãþile care protejeazã mediul. Formaþi grupe de 3-5 elevi. Discutaþi despre urmãrile pe care le au urmãtoarele fapte ale oamenilor: – tãierea pãdurilor. Scrieþi apoi pe o coalã sfaturi pentru protejarea mediului înconjurãtor. Strângem separat deºeurile de plastic ºi de hârtie.

• Fiecare (visez) la o viaþã liniºtitã. 3. Referiþi-vã la data sau anotimpul în care are loc. ia ºi ea. Formaþi perechi. pierdere. ied. 3. Transformã dupã model: iarnã – ierni iapã – piatrã – piaþã – amiazã – nuia – poianã – 2. teamã. 2. Motiveazã scrierea cu alineat. • Oamenii (adresez) urãri de bine celor cunoscuþi. protejeazã oamenii ºi animalele din gospodãrie. Scrieþi toate variantele în care se pot despãrþi în silabe la capãt de rând cuvintele: înconjurãtor. Subliniazã cuvintele care conþin grupul de litere oa în aceeaºi silabã. searã. Desparte în silabe cuvintele date. Grupurile de sunete pot fi confundate în vorbire ºi scriere. piedicã. teatru. b) podea. În tradiþia popularã româneascã ouãle de Paºte sunt purtãtoare de puteri miraculoase: vindecã boli. semnificaþia sãrbãtorii. Exerseazã! 1. streaºinã. Scrie douã informaþii pe care le-ai desprins din text. de aceea fiþi atenþi la pronunþarea ºi la scrierea lor. 2. ie. ia. Scrieþi cel puþin trei enunþuri despre sãrbãtoarea sugeratã de imagine. c) iarbã. uã.Semnificaþia unor zile Observã! 1. Identificã în textul de mai jos cuvintele care conþin grupurile de litere oa. faianþã. Limba [i literatura român\ III 15 . în aceeaºi silabã. înfiinþat. Transcrie al doilea alineat al textului. bãiat. toiag. Ouãle roºii de Paºte sunt simbolul patimilor lui Isus Hristos. generaþiile. Re]ine! În limba românã existã cuvinte care conþin. schimbare. Cum au fost scrise ultimele cuvinte de pe fiecare rând? Ziua Pãmântului este sãrbãtoritã pe plan internaþional. Un alt simbol al Paºtelui este mielul.ven-i-ment sãr-bãt-oa-re gene-ra-þi-i-le e-ve-ni-ment 4. Marcheazã despãrþirea corectã în silabe a cuvintelor: sãrbãtoare. Formaþi perechi. ea. obiceiuri ºi tradiþii specifice comunitãþii din care faceþi parte. Scrie cuvintele din parantezã la forma potrivitã: • Cine (alerg) dupã doi iepuri nu prinde niciunul. el se desparte în silabe. Observã ce au în comun cuvintele din fiecare ºir: a) caiet. soia. ieºire. Verificã-þi cunoºtinþele! 1. Pe rândul urmãtor se scriu doar silabe întregi. Re]ine! Când un cuvânt nu încape în întregime pe un rând. El aminteºte de sacrificarea lui Isus pentru iertarea pãcatelor oamenilor. eveniment. grupurile de sunete ie. ua. sã-rbã-toa-re ge-ne-ra-þii-le ev-e-ni-ment sãr-bã-toa-re ge-ne-ra-þi-i-le e.

Bradul. te pomeneºti cu câte un pui de ger de nu ºtii cu ce sã te îmbraci. prospeþimea. ªi când zici cã a venit primãvara. Dã exemplu de câte trei cuvinte care sã conþinã pe rând grupurile oa. silu-etã si-luetã sil-uetã cam-pion camp-ion campi-on tun-soare tuns-oare tunsoa-re 5. Compuneþi cât mai multe cuvinte care sã conþinã silabele: iar. ier. este întâlnit în diferite tradiþii româneºti. Mercur. moa. Formuleazã în scris propoziþii cu acestea. 4. încã existã obiceiul împodobirii unui brad în curþile caselor de la þarã. 3. ua. Subliniazã cuvintele care conþin grupurile de litere ia sau ea în aceeaºi silabã. ia sau ie în aceeaºi silabã. Demult se obiºnuia ca la naºterea fiecãrui copil sã i se dãruiascã un brad. tea. copacul mereu verde.Lucreazã mai mult! 1. Saturn. ea. Venus. uã. De atunci a rãmas rostul vremii aºa schimbãtor în cele nouã zile de la începutul primãverii. În jurul bradului se organizeazã petrecerea care are menirea de a ura tinerilor o cãsãtorie liniºtitã ºi de lungã duratã. În dimineaþa zilei de 1 Decembrie 1918 toþi românii au plecat spre Alba. tinereþea ºi trãinicia. La nuntã. Care dintre variantele de mai jos reprezintã o despãrþire corectã în silabe a cuvintelor la capãt de rând? ªtiai cã…? Numele zilelor sãptãmânii în mai multe limbi sunt date dupã numele a ºapte dintre corpurile Sistemului Solar: Soarele. El simbolizeazã viaþa. Acesta devenea fratele lui ºi trebuia îngrijit. Jupiter. Pe aeroport veneau turiºti din toatã lumea. 16 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . Marte. Citeºte textul. Formaþi perechi. 2. Marcheazã cu X numai grupurile de enunþuri care fac parte din acelaºi text. Luna. La Alba Iulia s-a hotãrât Unirea Transilvaniei cu România. pentru a participa la festivalul Cerbul de Aur. La 18 martie 1906 Traian Vuia testa automobilul zburãtor.

.. multe persoane... ia sau ie....... • Prin faþa casei ........... Se nãs___________________________________________ cuse în anul 1872....... Limba [i literatura român\ III 17 .......... • În .....)........ (dacã ziua de naºtere are ºi o altã semnificaþie. ce nu îþi place.. preferinþe muzicale etc................. • Haina colegului meu este ........ Foloseºte de cel puþin trei ori regula de despãrþire în silabe a cuvintelor la capãt de rând....... În dreptul zilei tale de naºtere scrie un scurt text (4-6 enunþuri) în care sã specifici câteva lucruri despre tine. Transcrie textul în spaþiul alãturat.... într-un sat în apropiere de ___________________________________________ Lugoj..... ___________________________________________ Încã de pe bãncile ºcolii în mintea lui se ___________________________________________ nãscuse visul de a zbura de-adevãratelea. ___________________________________________ ___________________________________________ 2............... ___________________________________________ ___________________________________________ Românul care voia sã construiascã primul ___________________________________________ automobil zburãtor era Traian Vuia.... ce admiri la o persoanã......... aceea era vreme cãlduroasã... ea................ uã....... ua...... Completeazã enunþurile folosind cuvinte care conþin grupurile de litere oa.....Semnificaþia unor zile Paginã de portofoliu 1. .... Realizaþi la nivelul clasei un calendar în care fiecare sã îºi noteze ziua de naºtere.. zodia în care eºti nãscut..... Completeazã cuvintele de mai jos cu grupurile : oa sau ua ea sau ia • ºosea__ • p__tra • p__rtã • t__mã • scris__re • greº__lã • cafea__ • nu__ 3....

aºa încât lecþia ni se pãrea o continuare a convorbirii prietenoase dintre noi. a mustra Aminteºte-þi! • Când ne adresãm unei persoane sau vorbim despre o persoanã. dar mi-am aplecat privirea. zicându-mi pe nume. Identificã în text câte trei cuvinte care sã conþinã î ºi alte trei cuvinte care conþin â. domnule Creangã! – Bunã ziua! Ce mai faci? m-a întrebat fostul meu profesor. Transcrie fragmentul care prezintã despãrþirea dintre dascãl ºi elev. dascãlul nostru dupã Jean Bart Când l-am cunoscut. ce mai fac ai noºtri. dascãlul nostru Cite[te aici! Creangã. mare ºi gros cu altele cu înþeles opus. comunicativ ºi glumeþ. Îmi aduc bine aminte de el. 5. 2. Înlocuieºte cuvintele: greoi. iar Creangã era în pragul bãtrâneþii. ne întreba ce am mai fãcut pe acasã. þinem seama de vârsta acesteia ºi de relaþiile în care ne aflãm cu ea. Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. sociabil a dojeni – a certa. – Bunã ziua. dacã mai avem fraþi ºi surori. N-am spus nimic. ºi bunul nostru învãþãtor. Dupã câþiva ani l-am reîntâlnit pe dascãlul meu. cum mergea greoi. 3. Mi-am scos pãlãria înaintea lui. Formuleazã propoziþii în care acest cuvât sã aibã alt înþeles decât cel din text. • Î ºi â redau acelaºi sunet. Era un dascãl blând. iar eu am rãmas un timp în loc. Formuleazã propoziþii cu cuvintele explicate la vocabular. cu straiele largi. deschis. Rãspunde la întrebãri: • Ce îi învãþa Creangã pe elevii sãi în timpul liber? • Cum îºi începea învãþãtorul lecþiile? • De ce l-a dojenit Creangã pe fostul sãu elev? • Care a fost ultima învãþãturã datã de dascãl elevului? 4. Aceste întrebãri erau puse cu blândeþe. Vara privea la jocurile noastre ºi ne învãþa cum sã batem mingea. Vocabular dascãl – (aici) învãþãtor comunicativ – vorbãreþ. Creangã s-a oprit. copiii. domnule! – La domnul Rapalã se spune când vorbeºti despre un om mai mare! m-a dojenit Creangã. De cele mai multe ori. Înainte de a începe lecþia. Iarna se urca în sanie cu noi ºi ne arãta cum sã o cârmuim cu piciorul. eram în vârstã de opt ani. Explicã sensul cuvântului pragul în enunþul: Creangã era în pragul bãtrâneþii. Era cea din urmã învãþãturã pãrinteascã primitã de la dascãlul meu. cu pãlãria mare ºi bastonul lui gros în mânã. Domnul Creangã a plecat. 18 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . Se scrie întotdeuna î la începutul ºi la sfârºitul cuvintelor.3 Politeþe Lecþia 5 – Creangã. uitându-mã dupã el. Formaþi perechi. 6. în interiorul cuvintelor se scrie â. Unde înveþi? – La Rapalã. Citiþi pe roluri dialogul dintre Creangã ºi fostul sãu elev.

însoþind cuvintele de gesturi ºi mimicã: Vã rog. 2. faceþi puþinã liniºte! Îmi pare rãu cã nu te pot aºtepta. Transmite colegilor urmãtoarele mesaje. Obþine cuvinte noi dupã modelele date: început – neînceput întâlnit – reîntâlnit întrerupt – împãrþit – încetat – întors – îmblânzit – încãrcat – Limba [i literatura român\ III 19 . Subliniazã literele î ºi â în cuvinte din enunþurile: Dupã câþiva ani l-am reîntâlnit pe dascãlul meu. 2. verbalã poate fi însoþitã de gesturi (miºcãri ale corpului) ºi mimicã (schimbãri ale expresiei feþei). Exerseazã! 1. dar mã grãbesc. Cui te poþi adresa cu urmãtoarele formule de politeþe? a) Sãrut mâna! b) Bunã ziua! c) Salut! Îþi mulþumesc! Vã mulþumesc! Mulþumesc! Te rog mult! Fiþi amabil! Te rog! Formaþi perechi. Alegeþi una dintre coloanele de mai sus ºi purtaþi un scurt dialog în care sã folosiþi toate formulele de politeþe. Observã gesturile ºi mimica personajelor din imaginile de mai jos. Reciteºte textul ºi rãspunde la întrebãri: • Cine a salutat primul? De ce? • Care a fost gestul care a însoþit salutul? • Cum ar mai fi putut învãþãtorul sã rãspundã? • Ce gest a fãcut bãiatul dupã ce a fost dojenit de fostul sãu învãþãtor? 2.Politeþe Observã! 1. Ce mesaje pot transmite? Re]ine! Se scrie î în interiorul cuvintelor care provin din altele care au prima literã î. Mi-am scos pãlãria înaintea lui. Exemplu: (întâlnit – reîntâlnit) 3. Ce observi în scrierea cuvântului reîntâlnit? Re]ine! Comunicarea oralã. Scrie cuvintele din care provin urmãtoarele: neînþelegãtor – neîntrecut – reînnodat – neîndemânatic – neîntors – Verificã-þi cunoºtinþele! 1. Acestea sunt elemente de comunicare nonverbalã.

dacã mai adaugi încã un mic gest. Nici un om nu este atât de neînsemnat încât sã nu merite un salut din partea noastrã. • Învãþãtoarea sau învãþãtorul intrã în clasã. Orice salut este o forma de politeþe. bãrbatul salutã mai întâi femeia. 20 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . • Directorul instituþiei la care lucrezi vine la tine în vizitã. La intrarea în compartimentul unui tren salutã cel care vine. Cel care intrã într-un local salutã. îþi spui întâi prenumele ºi apoi numele. 4. Douã persoane îºi strâng mâna întotdeauna când se salutã. 5. Cine salutã primul în urmãtoarele situaþii? • Întâlneºti sora mai micã a unui coleg de clasã. Discutaþi în grup ºi stabiliþi câteva reguli de prezentare. înainte de a începe conversaþia. Nou-venitul pe cei care sunt deja adunaþi. Cei tineri îi salutã pe cei mai în vârstã. Un simplu salut poate arãta cuiva cât de mult îl stimezi. Aminteºte-þi! Când te prezinþi unei persoane într-un cadru oficial. • Întâlneºti un coleg de clasã. salã de aºteptare sau lift. 2. Ce gesturi pot însoþi un salut? 6. 3. Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. Iatã câteva dintre regulile de bazã ale salutului: Când se întâlnesc.Lecþia 6 – Salutul Cite[te aici! Salutul Salutul este primul gest cu care întâmpini pe cineva. Tinerii îi salutã pe cei mai în vârstã. Nou-venitul aºteaptã sã fie salutat de cei deja aflaþi la o petrecere. Identificã în text cuvintele care conþin literele î ºi â. Aceastã regulã este valabilã în restaurante. Strângerea mâinii se practicã mai ales când cele douã persoane care se întâlnesc urmeazã sã stea puþin de vorbã. • Întâlneºti o colegã de clasã. Când telefonezi cuiva. Noteazã cu A enunþurile adevãrate ºi cu F pe cele false. compartimante de tren. cel care se aflã acolo rãspunde la salut. te prezinþi. chiar dacã aceasta este mai tânãrã. Explicã folosirea acestor litere în cuvinte. • Intri în sala de aºteptare de la dispensar. Bãrbatul salutã întâi femeia. Este obligatoriu sã rãspunzi la orice salut. Este obligatoriu sã rãspunzi la orice salut deoarece a refuza sã rãspunzi înseamnã sã-l jigneºti grav pe cel care þi s-a adresat. Formuleazã propoziþii în care sã foloseºti cuvintele din text care conþin grupurile de litere mp ºi mb.

printr-o........ • într-un ........ Formaþi perechi.............. .................................. întâmplare.... ........... b) Ne luãm rãmas bun la ieºirea din cabinetul medical............. ........ dintr-o suflare.... printr-o pãdure.... ..................... Formuleazã propoziþii în care sã foloseºti grupurile de cuvinte: într-o searã....... ................ Re]ine! Întotdeauna se scrie într-o...... ......... printr-un... Unul dintre musafiri este o persoanã necunoscutã gazdei............... ..... .. Dictaþi-vã unul altuia câte trei enunþuri din textul Salutul.................................................. 4.............. ....................... Completeazã enunþurile cu într-o.. 3. Exerseazã! 1... printr-o........... dintr-un cabinet medical........ A venit ..... ......... • printr-un .. într-un târziu. suflet sã aducã vestea.. ......... Vulpea a intrat ... ....... 3......... printr-un............... iar celelalte sunt musafirii............. printr-un tunel........... 2..................... Dintre comunicãrile date alege-o pe cea mai potrivitã situaþiei ilustrate...... .......... Purtaþi un dialog în care sã folosiþi formule potrivite de salut ºi de prezentare.Politeþe Observã! Prin ce se deosebesc enunþurile din fiecare pereche? a) Salutã primul cel care intrã în casã.. dintr-un........... ............. .... într-un. .................... dintr-un...... • dintr-un ... dintr-o........ .... Scrie douã mesaje potivite gesturilor redate de imaginea alãturatã. printr-o minune...... Însoþiþi mesajele de gesturi ºi mimicã.......... clipã a dispãrut prin mulþime......................................................................... Cei doi s-au întâlnit .......... într-o casã........................................... Scrie trei cuvinte care se pot alãtura celor date: • într-o . Formaþi grupe de 3-5 persoane ºi imaginaþi-vã cã una este gazda...... ........ Verificã-þi cunoºtinþele! 1... ... dintr-o. spãrturã din gard................ într-un...... – M-am ars la deget! – Mi-a venit o idee! – Ce este acolo sus? – Ce mã doare capul! – Cum am putut sã uit aºa ceva?! – Mã deranja musca asta! 2... tren au coborât zece cãlãtori........... • printr-o ..... ..... Limba [i literatura român\ III 21 ...... • dintr-o ...............

ºtiind cã fiecare cuvânt conþine litera î sau â. 6. Imagineazã-þi cã intri într-o încãpere în care sunt mai multe persoane. 1. Gesturile trebuiau sã nu fie nici domoale. Nu este bãtrân. se credea cã gesturile erau expresia slãbiciunilor ºi a viciilor ascunse ale unei persoane.Lucreazã mai mult! 1. 5. printr-o ºi printr-un. 4. dintr-un. Melodie. Faceþi apoi schimb de caiete ºi verificaþi-vã reciproc dictãrile. cunoscute ºi necunoscute. 5. • Am aflat aceste informaþii din cartea de la bibliotecã. 4. 4. deoarece ei considerau cã prin acestea individul îºi exprima nobleþea ºi perfecþiunea sufletului. Marcheazã formulele de salut pe care le-ai putea folosi: Bine v-am gãsit! Bunã searã! Salut tuturor! Bunã! Bunã dimineaþa! Sãrut mâna! Bunã ziua! Bine aþi venit! 2. 2. Dicteazã colegului/colegei enunþurile formulate. 3. Fãrã încetare. dintr-o. ªes. Completeazã careul. • Omul a virat în direcþia greºitã. Transformã scrierea cuvintelor subliniate dupã model: Ne-am adãpostit de ploaie în casã. A ucide. Mai târziu. 3. • Soarele intra prin crãpãtura geamului. în Evul Mediu. acesta fiind considerat un mijloc prin care ei ar putea deveni mai buni. – Ne-am adãpostit de ploaie într-o casã. Unde ai întâlnit semnele urmãtoare? Ce mesaj transmite fiecare dintre ele? ªtiai cã…? Anticii puneau un accent deosebit pe miºcãrile corpului. Întors din nou. Formuleazã câte o propoziþie în care sã foloseºti grupurile de cuvinte: într-o. 1. nici foarte iuþi. 6. într-un. 5. 3. De aceea oamenii trebuiau sã-ºi stãpâneascã gesturile ºi mimica. 2. 22 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar .

. • cum ne prezentãm............... Prezentaþi în clasã lucrãrile realizate...... fii precis ºi nu te întinde la vorbã.. • La petrecere s-a îmbrãcat într-un ..... • Prietenii au plecat într-o . Formuleazã câte o propoziþie pe marginea fiecãrei ilustraþii................. Limba [i literatura român\ III 23 .... • cum ne purtãm la masã. • Intrarea în clãdire se face printr-o ...... Când vorbeºti......... Þine seama de gesturile ºi de mimica personajelor. Folosiþi-vã de Codul bunelor maniere.. de lemn......... Fiecare grupã va scrie câteva reguli legate de: • þinutã. cu excepþia celor apropiaþi.... Completeazã propoziþiile folosind cuvinte potrivite. h__rtie re__nnodat bine__nþeles hotãr__ hotãr__tã t__rziu Scrie trei informaþii pe care le-ai desprins din text. 3....... • cum ne purtãm la spectacol.Politeþe Paginã de portofoliu 1..... Formaþi grupe............ 2. ..... Discutaþi în clasã despre reguli de comportare civilizatã.. cãrora le cunoºti programul... Pr__nz __nnorat rom__n 4........... Citeºte! Este nepoliticos sã telefonezi cuiva înainte de ora 10 dimineaþa....... Când dai un telefon. între orele 13-17 ºi dupã ora 21............ treci direct la subiect.. O convorbire cu o persoanã mai puþin apropiatã nu trebuie sã depãºeascã 5 minute... trebuie neapãrat sã-þi spui numele.. elegant......... dupã ce te-ai convins cã ai format numãrul corect de telefon. Completeazã cuvintele cu literele î sau â....

Într-o zi. sluga îl trase de mânecã. la masã cu alþi vânãtori. Când mã voi afla într-o adunare ºi vei vedea cã mint. se sãturase sã fie martor mincinos. bãiete. importante. un om foarte drept. de când lumea. Atunci vânãtorul izbucni: – Bine. La o a treia. iar eu îndatã mã voi îndrepta. Când se întorcea de la vânãtoare. De fiecare datã lua ca martor mincinos pe o biatã slugã. care acum se bucura vãzând cã stãpânul sãu se leapãdã de obiceiul ruºinos. b) Sluga a hotãrât sã plece pentru cã: era prost plãtit. Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. miºelule. Sluga. Odobescu A fost odatã un vânãtor care. nu trecuserã prin mintea cuiva. a) Vânãtorul avea obiceiul: sã spunã mereu adevãrul. contrazis de slugã.4 Texte cu tâlc Lecþia 7 – Vulpea bearcã Cite[te aici! Vulpea bearcã u dupã Al. Vocabular bearcã – (aici) fãrã coadã stânjen – unitate de mãsurat lungimea de aproape doi metri cot – distanþã de la vârful degetului arãtãtor pânã la cotul mâinii Aminteºte-þi! Pentru a înþelege conþinutul unui text trebuie sã citim cu atenþie enunþurile. tras de mânecã la fiecare minciunã. îl mai trase încã o datã de mânecã. tu sã mã tragi de mâneca hainei. sã înþelegem sensul cuvintelor. lua cu el ºi pe slujitorul sãu. dupã înþelegere. Într-un text sunt informaþii esenþiale. sãtul de minciuni. Aºa spuserã ºi aºa a rãmas. 24 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . Vânãtorul îºi aminti promisiunea ºi îndatã reduse coada vulpii pe la vreo doi stânjeni. de câte ori mergea la vânãtoare. rãmâi la mine ºi ajutã-mã sã scap de nãrav. c) Cei doi s-au înþeles ca atunci când stãpânul minte acesta sã fie: pãrãsit de slugã. povestea tuturor întâmplãri care. omul începu sã spunã cã a vãzut o vulpe cu o coadã lungã de cinci stânjeni. sã spunã minciuni vânãtoreºti. omul ceru stãpânului sã-l lase sã plece. O nouã smucealã de hainã îl fãcu sã o mai scurteze cu un stânjen. sã-ºi mintã slujitorul. Marcheazã cu X enunþurile care corespund conþinutului textului Vulpea bearcã. de care depinde înþelegerea textului. o mai ciunti pânã la doi coþi. vânãtorul zise: – Ia ascultã. Îndatã. ªtiind cât de preþios este un om credincios ºi drept. Peste un timp. îºi gãsise altã slujbã. nu þi-e destul cu atâta? Vrei sã las vulpea bearcã? Mai bine mã lipsesc de tine decât sã rãmâie vulpea mea fãrã coadã.

Orice fragment începe cu alineat. Limba [i literatura român\ III 25 . • era luat de martor mincinos. • un ºir de întâmplãri. ie. 2. Copiazã primul fragment al textului. • vânãtorul ºi slujitorul. • desparte în silabe cuvintele care conþin grupurile oa. în înaltul cerului. dupã momentele importante ale acestuia. Grupul de enunþuri care prezintã o idee sau un moment al întâmplãrilor povestite într-un text se numeºte fragment. slujitorul ºi vânãtorul. Citeºte din text grupul de enunþuri corespunzãtor fiecãrui moment important precizat: a) Vânãtorul avea obiceiul sã mintã. Delimiteazã textul Vulpea bearcã pe fragmente. Vântul ºi Soarele au fãcut prinsoare care dintre ei îi va face pe oameni sã-ºi lepede veºmintele. Într-o zi de toamnã. animale.Texte cu tâlc Observã! 1. Ordoneazã fragmentele pentru a obþine un text narativ: Când a venit rândul Soarelui. Vântul a fost înfrânt. d) Stãpânul preferã sã renunþe la slugã decât sã spunã adevãrul. Alege varianta corectã: a) Textul prezintã: • un dialog. 2. c) Sluga îl atenþioneazã pe vânãtor atunci când acesta minte. Copiazã al doilea fragment din textul de mai sus. • avea obiceiul sã mintã. b) La întâmplãrile prezentate în text participã: • vulpea ºi vânãtorul. 3. ia ºi ea. Exerseazã! 1. b) Stãpânul cere ajutorul slugii pentru a se dezvãþa de obiceiul sãu. Marcheazã cu * începutul fiecãrui fragment. • vulpea. Aceºtia însã îºi stângeau ºi mai bine hainele pe lângã ei. Cei care participã la întâmplãrile prezentate (oameni. • mergea des la vânãtoare. Care sunt personajele textului narativ? 4. acesta a trimis din ce în ce mai multã cãldurã. adevãrate sau imaginate. în ordinea în care s-au petrecut se numeºte text narativ. 2. Vântul s-a pornit sã sufle puternic cu gândul sã smulgã oamenilor straiele. Verificã-þi cunoºtinþele! 1. • identificã perechea de cuvinte cu sens asemãnãtor. Încet. 3. Care din personajele din textul Vulpea bearcã: • era credincios ºi cinstit. Astfel. încet oamenii au început sã-ºi lepede una câte una hainele cele groase. • nu a putut renunþa la nãravul de a minþi? Re]ine! Textul care povesteºte un ºir de întâmplãri. lucruri) sunt personaje. • imaginea unui colþ din naturã. Dã textului un titlu potrivit.

Formaþi grupe de câte trei. memoraþi fiecare câte o strofã la alegere. citirea se face începând cu cele din partea stângã ºi se continuã cu cele din dreapta. dar iau cu seamã Cã sacul stã neclintit. Scrie cuvinte cu înþeles asemãnãtor cu: încãrcat. Titlul unui text se scrie la mijlocul rândului cu literã iniþialã mare. popoare izbândã – reuºitã Aºa-i ºi la omenire Când în obºtii nu-i unire. pace. Rãspunde la întrebãri: • Care sunt personajele textului? • Ce voiau cele trei personaje sã facã? • De ce nu au reuºit? • Ce învãþãturã transmite textul? 5. isprãvea. Imaginaþi-va cã un obiect este sacul. întind. 6. Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. 4. ªtiuca foarte se izbea ªi nimic nu isprãvea. broasca ºi ºtiuca Cite[te aici! Racul. Nu ºtiu cine-i vinovat. 2. vai de picioare! 7. Recitaþi apoi poezia în faþa colegilor. • În unire stã puterea. Racul înapoi se da. 26 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . broasca ºi ºtiuca. a se da într-o parte. • Cine n-are cap. ªi la el toþi se înhamã Trag. Vocabular obºtii – comunitãþi de oameni. izbândã. Executaþi fiecare în acelaºi timp miºcãrile celor trei personaje. Cãci se trãgea neunit. Broasca tot în sus sãlta. Aminteºte-þi! Un text poate fi scris pe una sau mai multe coloane. Formuleazã propoziþii în care sã foloseºti expresiile: a se da înapoi. El este potrivit conþinutului textului. Observã ºi spune cum a fost aºezat textul Racul. broasca ºi o ºtiucã Într-o zi s-au apucat De pe mal în iaz s-aducã Un sac cu grâu încãrcat. broasca ºi ºtiuca de Alexandru Donici Racul. Nici o treabã nu se face Cu izbândã ºi cu pace.Lecþia 8 – Racul. neclintit. a se da jos. Dintre proverbele de mai jos alege-l pe cel potrivit textului: • Buturuga micã rãstoarnã carul mare. Însã pe cât am aflat Sacul în iaz nu s-a tras Ci tot pe loc a rãmas. Când un text este scris pe mai multe coloane. 3. Formaþi grupe de câte trei.

Din rude mari... strãlucea... A fost odatã ca-n poveºti... .... Încercuieºte ultima silabã a ultimului cuvânt din fiecare vers. Fiecare vers se scrie cu alineat..... 2. Limba [i literatura român\ III 27 ...... – ªi-i bogat? – Ce-i pe câmpie.... Ordoneazã versurile de mai jos pentru a obþine o strofã din poezia Luceafãrul de Mihai Eminescu.......... soro? – Ce sã fie? Nuntã mare-n crâng! N-ai vãzut tu veselie De când eºti ºi porþi un nume.. broasca ºi ºtiuca de Alexandru Donici versurile care lipsesc: Racul înapoi se da...... 3...... Cine-i el.............. Verificã-þi cunoºtinþele! 1... Priveam atât de des O lume-ntreagã-nþelege Tu nu m-ai .Texte cu tâlc Exerseazã! 1.. ºi-al cui? – N-auziºi de sturz.. Completezã versurile folosind cuvintele potrivite din parantezã: Pe lângã plopii fãrã soþ Adesea am ........ Respectã aºezarea în paginã a versurilor... împãrãteºti.... (George Topîrceanu – Rapsodii de toamnã) 4........ Oaspeþii sã-i strâng.. Re]ine! Un rând al unei poezii se numeºte vers.... Ce observi? Peste fagi cu vârfuri sure A cãzut amurgul rece Înserarea mutã trece Furiºatã prin pãdure......................... înþeles....... A fost ca niciodatã Observã! • Pe câte rânduri este scrisã poezia? • De câte ori s-a folosit alineatul? • Cum s-au grupat rândurile poeziei? 3.......... Între strofele unei poezii se lasã spaþiu liber.. trecut) Mihai Eminescu – Pe lângã plopii fãrã soþ) 5......... ..... trimeasã-n lume........ bag seamã! Pânã ºi-mpãratu-l ºtie. Citeºte cu intonaþie urmãtoarele stofe din poezia Nunta în codru de George Coºbuc: – Ce-i tu...... – Dar pe mire cum îl cheamã....... Însã pe cât am aflat ªtiuca foarte se izbea ............... ªi-am plecat.... Tu nu m-ai cunoscut. Citeºte strofa urmãtoare........ Scrie cinci versuri dintr-o poezie sau un cântec cunoscut........ Tot ce vezi.... La geamul tãu ce ... . O preafrumoasã fatã...... (toþi........... i-al lui! 2....... Ci tot pe loc a rãmas.. Versurile sunt grupate în strofe...... Desparte în silabe cuvintele din al patrulea vers al primei strofe. Numeroteazã versurile..... Transcrie o stofã la alegere......... Mã cunoºteau vecinii .. Completeazã din poezia Racul.....

. Dacã însã. toþi se bucurau doar de averea primitã. gândea bãtrânul. Pe genunchi avea o scrisoare. vã veþi certa. Într-o searã târzie. nimeni nu va putea sã vã învingã. Un tatã avea zece feciori. Tâlc înseamnã cu subînþeles. Bãtrânul a fost pãrãsit de fii dupã ce le-a dat averea. ªtiai cã…? Cuvântul tâlc provine din limba slovacã ºi are înþeles de: sens. semnificaþie. Aceºtia nu-i dãdeau ascultare ºi se certau adesea. Ofiþerul nu veni. Nici unul nu mai venea sã-l vadã. ªi s-a apucat el sã-ºi lase toatã averea copiilor. Tatãl credea cã va fi îngrijit de fiii lui. 3. Un tatã îºi sfãtuia adesea feciorii sã trãiascã în bunã înþelegere. cu rost. Ofiþerul de serviciu dormea. Cuza deschise uºa ºi vãzu pe acesta dormind într-un jilþ. Tatãl a desfãcut atunci mãnunchiul ºi le-a cerut feciorilor sã rupã nuielele una câte una. Cuza gãseºte o scrisoare pe genunchii ofiþerului. Cuza lucra în cabinetul sãu. Taie versurile care nu fac parte din poezie. Cuza o luã ºi o citi. Aºa feciorii le-au frânt cu uºurinþã. Formaþi perechi. De la arat un plug Venea încet spre casã Cu balcon ºi cu terasã ªi. oricine va putea sã vã ducã la pierzanie. Cuza Vodã sunã clopoþelul ca sã vinã ofiþerul de serviciu din camera de alãturi. Iar ei. – Mã vor îngriji ei. Uniþi fiecare fragment cu enunþul care prezintã informaþia esenþialã. cã doar sunt copiii mei. Numeroteazã fragmentele de mai jos în ordine fireascã. spre întâmpinare O altã muscã-n zbor Zbura pe cer ca un cocor Îi pune o-ntrebare: Cu coada pe spinare – De unde. ªi dorul nu mã lasã. respectând regulile de aºezare în paginã a textului în versuri. rost. la un bou pe jug O muscã s-aºãzasã.Lucreazã mai mult! 1. 2. aflându-se în cabinetul sãu de lucru. dragã sor’? Transcrie cele douã strofe. cu socotealã. 28 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar Într-o zi el ºi-a chemat feciorii ºi le-a cerut sã îi aducã un mãnunchi de nuiele: – Rupeþi-l! S-au tot strãduit feciorii. Dar n-a fost sã fie aºa. Tatãl le-a mai spus: – Dacã veþi trãi uniþi. dar nu l-au putut rupe. Un tatã avea zece feciori.

.............. 3........ Delimiteazã textul pe fragmente dupã urmãtorul plan: • Omul hotãrãºte sã-ºi dezveþe fiul de nãravul minciunii.... 2.. ... • Bãiatul se preface cã vânturã grâul. El i-a cerut tatãlui . Se urcã amândoi în pod.......... Când doi se ceartã.... Acesta l-a rugat în schimb sã ................. Se urcã bãiatul în pod................ mi-ai fãgãduit cã-mi vei lua ºi mie niºte opinci noi dacã voi fi vrednic...... Completeazã enunþurile cu informaþii desprinse din text: Personajele textului sunt ........ – Eu îmi voi þine fãgãduiala............. Acum dã-mi opincile! – Bãiete..... • Minciuna este descoperitã.......... – Ai vânturat grâul.............. pe nume Ionicã..... __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Formaþi douã grupe........... ........ Alegeþi ca personaje vieþuitoare care sã se comporte ca oamenii.......... se joacã cu mâþele ºi se întoarce... Mergi degrabã ºi terminã treaba..... 4. ............ Alegeþi unul dintre proverbele: Urciorul nu merge de multe ori la apã.. Scrie dupã autodictare o strofã pe care ai memorat-o din poezia Racul. ªi... Vânturã omul grâul.. Buturuga micã rãstoarnã carul mare. Bãiatul era .. Ionicã mincinosul dupã Alexandru Mitru Era odatã un om care avea un fecior tare leneº ºi mincinos... tãtucã! – Nu e adevãrat! Se amãrãºte tatãl.... Vãzând tatãl cã fiul sãu nu se îndreaptã.. þi-am spus sã vânturi grâul.............. broasca ºi ºtiuca de Alexandru Donici..... dar tatãl nu l-a lãsat.. îºi pune în gând sã-l dezveþe de nãrav...... Hai cu mine în pod ºi-am sã-þi arãt. Ionicã se duse iar în pod... Limba [i literatura român\ III 29 . iar adevãrul o ajunge întotdeauna din urmã.. • Tatãl îi cere fiului sã vânture grâul.......... S-a aplecat bãiatul sã le ia.. .... Citeºte.. .. ce credeþi? Sub grâu ascunsese o pereche de opinci... I le-a pus în cui deasupra capului......... ori ba? – Desigur.......Texte cu tâlc Paginã de portofoliu 1.................... sã vadã ºi sã-nþeleagã cã minciuna are picioare scurte.. Ionicã nu a gãsit opincile pentru cã…………………………. Compuneþi împreunã un text scurt care sã aibã ca titlu proverbul ales.. Citiþi lucrãrile ºi faceþi aprecieri asupra povestirilor create de colegi..... al treilea câºtigã.................. dar mai întâi urcã-te chiar acum în pod ºi vânturã grâul.. Odatã vine feciorul înaintea tatãlui ºi zice cu glas mieros: – Tãtucã....... se pituleazã sub scarã vreun ceas ºi se întoarce înaintea tatãlui: – Am vânturat grâul....

refugiat. Popoarele de pe glob au obiceiuri diferite prin care întâmpinã acest eveniment. oaspete. pentru oaspetele necunoscut care ar putea veni. Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. ospitalieri. Scrieþi-l! 5. ãÃ. Scrie în ordine alfabeticã urmãtoarele cuvinte: eveniment. 2. fF. zZ În dicþionare cuvintele sunt scrise în ordine alfabeticã. Vechiturile pe fereastrã! În noaptea de 31 decembrie. Prognozã meteorologicã! Germanii aleg douãsprezece cepe. Aceasta în amintirea anului 1863. Când bate ora douãsprezece. pP. Colindãtorii r ureazã gazdelor un an bun. mM. luni secetoase. belºug. rR. Capra. Formaþi perechi. le cresteazã. ei aflã cum va fi vremea: cepele care au înghiþit toatã sarea semnificã luni ploioase. cC. Sorcova. Aceºtia au fost ospitalieri ºi i-au hrãnit cu cartofi copþi. indiferent de felul în care este sãrbãtorit. bB. xX. îÎ. este un prilej pentru a fi alãturi de cei dragi ºi de a transmite felicitãri prietenilor. kK. când Dunãrea a inundat acele locuri. hH. wW. iI. dD. Aminteºte-þi! Ordinea literelor în alfabetul limbii române este urmãtoarea: aA. La români sfârºitul anului este marcat de o serie de obiceiuri: Plugul. italienii e obiºnuiesc sã arunce în stradã de pe balcoane ºi ferestre tot felul de vechituri ºi aprind foarte multe petarde. Prezintã prin cuvinte proprii conþinutul acestuia. steaua Anului Nou. tT. La Budapesta s-a pãstrat un obicei numit Rãmas-bun de la cartofi. Transcrie fragmentul în care este prezentat un obicei de Anul Nou al germanilor. sãnãtate ºi belºug. Locuitorii consumã cartofi copþi ºi aleg regina ºi regele cartofilor. Colinda. uU. Ursul. Pluguºorul.5 Obiceiuri Lecþia 9 – Anul Nou Cite[te aici! Anul Nou În noaptea de 31 decembrie. iar oamenii s-au refugiat în casele þãranilor de pe dealuri. âÂ. qQ. simbolizând lunile anului. jJ. prilej. Transformã cuvintele dupã model: (niºte) italieni – (toþi) italienii • polonezi • români • spanioli • germani • cartofi • locuitori 30 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . iar cele în care a mai rãmas sare. Fiecare familie þine la aceastã masã un loc neocupat. eE. sS. le scobesc puþin ºi toarnã sare în fiecare scobiturã. din aproape toate zonele Pãmântului se poate vedea o stea numitã Sirius. ºª. Alegeþi un colind de Anul Nou specific zonei în care locuiþi. þÞ. gG. la ore diferite. petarde. nN. Anul Nou. vV. În Polonia sub faþa de masã în noaptea dintre ani se aºterne un strat de fân care are menirea sã aducã noroc. Pentru urãrile lor aceºtia sunt rãsplãtiþi cu bucate ºi vin. 4. Cautã în dicþionar cuvinte cu acelaºi înþeles celor date. lL. yY. Le taie cozile. oO.

folosite în scrierea informaþiilor importante care trebuie gãsite cu uºurinþã în text. instituþii etc. formulã de încheiere ºi semnãtura persoanei care o trimite. gândurile sau cuvintele unui personaj. Exerseazã! 1. Pe plic se scriu adresa expeditorului (cel care trimite) ºi a destinatarului (cel care primeºte). onomasticilor. Povesteºte cum þi-ai petrecut Revelionul trecut. De ce crezi cã s-a folosit aceastã scriere? 2. • litere îngroºate. Re]ine! În scrierea de tipar se folosesc: • litere de rând. Scrie o felicitare unui prieten sau prietenã. Verificã-þi cunoºtinþele! 1. al cãrei conþinut sã fie potrivit ilustraþiei. Copiazã denumirile obiceiurilor de Anul Nou prezentate în text. se þine seama de persoana cãreia se trimite. Ce alte tipuri de litere s-au folosit în scrierea textului? 3. aniversãrilor. Scrie în tabel formula de încheiere ºi felul în care te semnezi în situaþia în care ai trimite o felicitare persoanelor specificate. Transformã conþinutul felicitãrii astfel încât aceasta sã fie adresatã unei persoane mai puþin apropiate. Limba [i literatura român\ III 31 . denumirile unor sãrbãtori. Precizeazã prin ce se deosebeºte scrierea lor în text faþã de scrierea majoritãþii celorlalte cuvinte. pentru a reda titlurile unor texte sau cãrþi. Persoana cãreia îi scrii Unei rude Medicului de familie Unui prieten sau unei prietene Formula de încheiere Semnãtura Re]ine! O felicitare se trimite cu ocazia sãrbãtorilor. într-un plic. obiºnuite. Felicitarea poate fi înmânatã personal sau trimisã prin poºtã. 4. Identificã în textele studiate diferite tipuri de litere de tipar. • litere înclinate. Ce urãri ai adresat celor apropiaþi de Anul Nou? Cum poþi adresa urãri celor care se aflã în alte localitãþi? 5. Citeºte din text ultimul enunþ. felicitãri. Citeºte felicitarea ºi observã ce cuprinde. Imaginea unei felicitãri trebuie sã fie potrivitã conþinutului. Aceasta adreseazã urãri de bine. Când se scrie o felicitare.Obiceiuri Observã! 1. Motiveazã folosirea lor. Ea cuprinde: mesaj scurt. 2. folosite în scrierea majoritãþii cuvintelor din text.

naºa scoate voalul de pe capul miresei ºi îi pune un batic. Bradul. se danseazã acasã la mireasã. ginerele împreunã cu prietenii împodobesc doi brazi. Bãrbieritul mirelui. Scrie obiceiurile de nuntã în ordinea în care apar în text: Dansul gãinii. Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. Legatul miresei. În mod simbolic. împodobitã cu flori. rudelor apropiate. belºug. Hora miresei. Ce obiceiuri legate de acest eveniment sunt în zona în care locuiþi? Povestiþi despre ele. Desparte în silabe aceste cuvinte. Îmbrãcatul miresei. Dansul gãinii O gãinã gãtitã. Formaþi grupuri. final. bogãþie. Legatul miresei Aproape de sfârºitul nunþii. prieteni. pe ginere. 2. Îmbrãcatul miresei Naºa. unde unul este legat în faþa porþii. Hora miresei Hora miresei. amici. Aminteºte-þi! Orice cuvânt are o formã ºi un înþeles. Scrie o felicitare pe care ai adresa-o unor tineri cãsãtoriþi. Aceºtia sunt purtaþi de tineri pânã la casa naºului. Nuneasca. uneori. Aºezat pe un scaun. naºa îi pune acesteia voalul si coroniþa. 5. În acest timp lãutarul cânta o melodie numitã Ia-þi. Bãrbieritul mirelui Un prieten apropiat al mirelui îl bãrbiereºte.Lecþia 10 – Cãsãtoria Cite[te aici! Cãsãtoria Un eveniment important în viaþa oamenilor este cãsãtoria. Bradul În dimineaþa nunþii. împreunã cu mama miresei ºi prietene apropiate ajutã mireasa sã se îmbrace. 7. În limba românã existã cuvinte cu înþeles asemãnãtor ºi cuvinte cu înþeles opus. Identificã în text cuvinte care conþin grupurile mp ºi mb. cu bani sub picior. rude. mireasã. Voalul se pune apoi pe capul unei fete necãsãtorite. despre care se spune ca va fi urmãtoarea care se va cãsãtori. Al doilea brad este dus la casa miresei. În timpul jocului. Ruperea turtei Naºa ia o turtã împodobitã cu diverse împletituri ºi ornamente. Ai participat la vreo nuntã în comunitatea ta? Care dintre obiceiuri îþi place cel mai mult? De ce? 3. 4. La noi existã obiceiuri foarte frumoase care diferã de la o regiune la alta ºi care sunt pãstrate mai ales la sate. Se spune ca aduce noroc celor care mãnâncã din ea. Dupã dansul gãinii invitaþii pregãtesc darul pentru miri. mama fetei împarte diferite cadouri naºilor. La sfârºit. mirele nu trebuie sã-l lase pe lãutar sã-i ia banii. Formeazã perechi de cuvinte cu înþeles asemãnãtor: sfârºit. ziua bunã. 6. aceasta este ruptã deasupra capului miresei ºi servitã invitaþilor. în mod simbolic. Ce tipuri de litere de tipar s-au folosit în scrierea textului? Motiveazã folosirea lor. 32 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . socrilor ºi. Ruperea turtei. neamuri. o bancnotã ºi diferite ornamente în funcþie de regiune este oferitã naºului în schimbul unei sume de bani.

.... Invitaþia poate fi datã personal sau trimisã în plic prin poºtã. vesel...... noroc.. albastrã............ veselie... (acþiune) la petrecere...... Re]ine! În exprimare ne folosim de cuvinte.. împodobiþi.... Exerseazã! 1.... • data ºi locul unde are loc evenimentul. • acþiuni.... numere.. Scrie o invitaþie adresatã unei rude cu ocazia unui eveniment important din viaþa ta............. .... strãzi. lucruri........Obiceiuri Observã! 1... • evenimentul care este sãrbãtorit...... persoane aºteptau la intrare.. • numele persoanei care adreseazã invitaþia. • Hainele (însuºire) ..... 2..... 2........ sãrbãtori ..... opt.. îi veneau foarte bine... Grupeazã în tabel cuvintele dupã ceea ce exprimã: danseazã. vine. vorbeºte........ cântã........ Scrieþi-vã unul altuia câte o invitaþie potrivitã urmãtoarelor evenimente: • serbarea zilei tale de naºtere.................. colindau..... Formaþi perechi.... • Toþi prietenii ..... .... patru.... Din ºirul de cuvinte subliniazã numai pãrþile de vorbire care exprimã acþiuni: ploi................................... fericitã.. Limba [i literatura român\ III 33 ........ îngust....... • numere etc..... împodobit.. „te invit cu bucurie”........... fug....... Acestea se pot grupa în pãrþi de vorbire. Aºazã lângã cuvintele date altele care: a) sã denumeascã obiecte .. Rãspunde la întrebãri: • Cui îi este adresatã invitaþia? • Cu ce ocazie? • Cine face invitaþia? • Ce informaþii oferã aceasta? 3. mamã.... Re]ine! O invitaþie trebuie sã cuprindã: • numele persoanei sau familiei cãreia îi este adresatã.. • însuºiri..... ziua .. noi................. coroniþã......... • petrecerea de Anul Nou...... a) sã exprime numere ... .................... douã. b) sã arate însuºiri brazi . fraþi.. Completeazã enunþurile cu pãrþi de vorbire care sã exprime ceea ce este specificat în paranteze...... 2... prieteni ... ºapte.... Obiecte Însuºiri Acþiuni Numere Verificã-þi cunoºtinþele! 1..... ... culegem.. Folosiþi în cuprinsul invitaþiei formulãri ca: „am plãcerea de a te invita”..... Citeºte ºi spune ce reprezintã textul alãturat.. strigãm..... al doilea. c) sã indice acþiuni invitaþii .... • (Numãr) ............... bucurie.... fenomene ale naturii (obiecte).. dupã ceea ce exprimã: • nume de fiinþe... petrecerea .. zece..... 3............. minunatã...

cu ocazia sãrbãtorilor de Crãciun. curând. spectacolul. • cui îi este adresatã. Transformã pãrþile de vorbire dupã modelele date. teatru. a produs prima felicitare popularã în 1849. • Colegii (Andreea) ___________________ s-au dus la spectacol. • locul unde desfãºoarã.C. 2.Lucreazã mai mult! 1. vin. Florilor nr. Scrie pãrþile de vorbire din parantezã la forma potrivitã. azi. invitaþi. începe. • data ºi ora la care are loc acesta. • denumirea evenimentului. carnaval. Aceasta s-a întâmplat în anul 1843. Un artist englez. premierã. bl. bal. Atunci s-au vândut 1000 de exemplare în Londra. • Prietenul (Daniel) _________ merge sã-l vadã la meciul de fotbal. • Trandafirii (roºu) ________________ sunt florile mele preferate. Spune folosindu-te de textul invitaþiei ºi de informaþiile de pe plic: • cine face invitaþie. Destinatar: Familia Danielescu Str. 4. 23. acþiune a merge a alerga a invita a vorbi a dormi numele acþiunii mersul însuºire frumos gânditoare ascultãtor tineri vesele acþiune a înfrumuseþa 34 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . 6 Localitatea: Braºov. 3. • La ora (doisprezece) ______________________ începe serialul. William Egley. Prima felicitare a fost conceputã de cãtre J. 12. Horsley. De la început temele ºi imaginile felicitãrilor erau variate la fel ca obiceiurile de Crãciun din lumea întreagã. Dintre cuvintele scrise cu litere îngroºate foloseºte patru în ordine alfabeticã pentru a obþine o propoziþie: la. cod 05729 ªtiai cã…? Obiceiul trimiterii felicitãrilor cãtre cei dragi a fost iniþiat de cãtre Sir Henry Cole din Anglia. ziariºtii. • Invitaþii (cânt) __________________ La mulþi ani! sãrbãtoriþilor. ap.

........................ ... Continuã ºirurile pãrþilor de vorbire cu încã trei de acelaºi fel............ Completeazã apoi pe plic adresa ta.......................... Organizatorul concursului..... Vã rugãm sã confirmaþi participarea la numãrul de telefon ........................ ........ • minunatã.................. albaºtri................................................................................. Expeditor: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 3........... ................ Limba [i literatura român\ III 35 .................. ...... Spune ce aratã pãrþile de vorbire date. pentru a nu uita sã le trimiþi felicitãri... ... • douã sute.................. • case......... ........................... Poþi include în listã ºi numele personalitãþilor din comunitate...... .................................................................. privim... .......... care va avea loc la .. ....... .......................................... ....... la ora ........... • cãlãtoresc.... .................. 2. ............ persoane........... ...............Obiceiuri Paginã de portofoliu 1....... Completeazã în dreptul fiecãrui nume data de naºtere.......... Stimatã doamnã/Stimate domn........................ .. .................................... ......... pe data de .................... Scrie o felicitare potrivitã ilustraþiei... ......................................................... ............................. treizeci.............. ... Completeazã invitaþia cu elementele care au fost omise în mod intenþionat................... Scrie în ordine alfabeticã numele prietenilor ºi prietenelor tale....... În urma selecþiei sunteþi invitat/invitatã sã participaþi la concursul de culturã generalã 100 de Întrebãri ºi Rãspunsuri...........................................

. Formuleazã propoziþii în care aceste cuvinte sã aibã alt înþeles decât cel din text.. ghi se redã printr-un singur sunet.. Identificã în text cuvintele care conþin grupurile de litere ce...... scrisã de . 3..... ochiul......... .. cum vã petreceþi timpul împreunã? 2... che ºi chi.... Pentru fiecare cuvânt precizeazã numãrul de sunete ºi pe cel de litere.... 1.... Rãspunde la întrebãri: • Despre ce îºi aminteºte autorul în poezie? • Care dintre cei doi fraþi crezi cã era mai mare? De ce? • Cum îºi petreceau timpul cei doi fraþi? • Ai fraþi sau surori? Dacã da.. Din coji de nucã car cu boi Fãceam ºi înhãmam la el Culbeci bãtrâni cu coarne........... Specificã ce denumeºte fiecare parte de vorbire identificatã...... strofe. Mi-l poveste ºi mie.... . ghe. gi.. Cu turnuri mari de tinichea Cu zid împresurat.... Vocabular culbeci – melci Robinson – (aici) romanul Robinson Crusoe de Daniel Defoe Turnul Vavilon – Turnul Babilon împresurat – înconjurat Foloseºte-þi cunoºtinþele! Aminteºte-þi! Fiecare dintre grupurile de litere ce.... ge.. Din stuful des ºi mare. Adesea la scãldat mergeam În ochiul de pãdure.. Fiecare strofã are cinci .. Cetate mândrã la privit...... che. mie..... 36 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar .. Din lut acolo am zidit. ci.. Frate-meu ºi cu mine. chi.6 Amintiri Lecþia 11 – Copii eram noi amândoi Cite[te aici! Copii eram noi amândoi de Mihai Eminescu Copii eram noi amândoi.... Textul cuprinde ....... mare...... Completeazã corespunzãtor: Fragmentul face parte din poezia . Cuvintele care conþin aceste grupuri au mai puþine sunete decât litere....... La balta mare ajungeam ªi l-al ei mijloc înotam La insula cea verde.. ªi el citea pe Robinson... ci. Ei zideam Turnul Vavilon Din cãrþi de joc ºi mai spuneam ªi eu câte-o prostie.... 4... Subliniazã în textul poeziei cuvintele: car............

mi-au alunecat ciubotele ºi am cãzut în Ozana. coji.Amintiri Observã! 1. 3. 4. • arbori. ploaie. Era un ger în dimineaþa aceea de crãpau lemnele! Mai sus de Vânãtori. soare. Mihai Eminescu. car. lucruri. Folosind cuvintele date. frate. 2. Formaþi perechi. Scrie pe caiet câte cinci substantive proprii care sã denumeascã: • numele unor ziare • nume de sãrbãtori • nume de persoane • nume de strãzi • nume de oraºe Re]ine! Partea de vorbire care denumeºte fiinþe. cu caii de cãpãstru ºi eu înainte. soare. Iaºi. Verificã-þi cunoºtinþele! 1. 2. (Exemplu: copii. 3. privire. formeazã perechi de substantive care denumesc acelaºi fel de obiecte: Exemplu: oraº – Bucureºti poet. fenomene ale naturii (obiecte) se numeºte substantiv. Joiana. Spune ce denumeºte fiecare. Braºov. 2. • pãrþi ale corpului. Pentru fiecare dintre imagini scrie câte un substantiv comun ºi unul propriu.) Substantivul care aratã numele unui obiect se numeºte substantiv propriu (Terra. • meserii. colþ. • anotimpuri. Paºti). Identificã substantivele din a treia strofã a poeziei. Alege din urmãtorul ºir de cuvinte pe acelea care denumesc fenomene ale naturii: ceaþã. Cele mai multe substantive se pot numãra. • unelte. râu. • obiecte de îmbrãcãminte. Azor. Subliniazã cu o linie substantivele comune ºi cu douã pe cele proprii din textul de mai jos: Am plecat cu bunicul spre Pipirig. Scrieþi fiecare câte douã substantive care denumesc: • legume. ceaþã. cum treceam puntea peste apa Neamþului. localitate. Transcrie prima strofã a poeziei. Substantivele proprii se scriu întotdeauna cu literã iniþialã mare. insulã. tristeþe. Substantivele care denumesc obiecte de acelaºi fel se numesc substantive comune. • fructe. vacã. câine. Scrie câte trei nume de : oameni – râuri – ape – þãri – Exerseazã! 1. Subliniazã pãrþile de vorbire care denumesc fiinþe sau lucruri. bunicul în urmã. Limba [i literatura român\ III 37 .

când tãia tata porcul. Formaþi perechi. Aminteºte-þi o întâmplare deosebitã trãitã de tine în preajma sãrbãtorilor de iarnã. 6. facem noi ce facem ºi pornim pe la case. – Doamne. Rãspunde în scris la întrebãri: • Despre ce obicei se povesteºte în text? • Ce obiecte luau copiii la urat? • De unde au început cu uratul? • Ce au pãþit acolo? 3. Când acolo. Vocabular buhai – instrument muzical popular care produce un zgomot asemãnãtor mugetului unui taur harapnic – bici împletit din fire de cânepã sau din curele de piele Aminteºte-þi! Pentru a rãspunde la întrebãrile formulate pe marginea unui text. dar nu mã puteam duce s-o iau. N-ai ce mânca la casa mea? Acuº te descalþ! Vâzând eu cã mi-am aprins paie în cap cu asta. ªi nu ºtiu cum s-a întâmplat cã nici unul dintre tovarãºi nu avea clopot. ªi în ajun am stat pe capul tatei sã-mi facã ºi mie un buhai sau mãcar un harapnic. Rãspunsul la întrebãri se formuleazã întâi în gând ºi apoi în scris. 5. • Am ºterpelit-o la fugã. la un Sfântu Vasile plãnuim câþiva bãieþi din sat sã ne ducem cu plugul. Când scriem rãspunsul. am ºterpelit-o de-acasã numai cu beºica de porc. 2. blestemaþilor. • Am ºparlit-o de-acasã. iar el zvârr… cu o scurtãturã în urma noastrã. Odatã. Discutaþi în grup despre înþelesul pe care îl au expresiile: • Fãceam un chef de mii de lei. sã vã dau eu! Noi am ºparlit-o la fugã. cãci era om ursuz popa Oºlobanu. Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. ce harapnic þi-oi da eu. zise tata de la o vreme. ªi din spaima aceea am fugit jumãtate de sat înapoi. 38 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . Identificã în text substantivele proprii. trebuie sã înþelegem întâi conþinutul acestuia. Povesteºte-o colegilor. Subliniazã substantivele comune.Lecþia 12 – Amintiri din copilãrie Cite[te aici! Amintiri din copilãrie de Ion Creangã La Crãciun. nu cumva sã-mi ia tata ciubotele ºi sã rãmân de ruºine înaintea tovarãºilor mei. respectãm regulile de ortografie ºi de punctuaþie. 4. ªtiam cã mie o sã-mi dea tata beºica s-o umplu cu grãunþe ºi s-o zornãiesc dupã ce se usca. eu încãlecam pe porc deasupra paielor ºi fãceam un chef de mii de lei. Transcrie primul alineat al textului. ªi o luãm noi de la popa Oºlobanu. tocmai din capul satului. popa tãia lemne afarã ºi cum a vãzut cã ne aºezãm la fereastrã ºi ne pregãtim de urat a început a zice: – De-abia s-au culcat gãinile ºi voi aþi ºi început? Ia staþi oleacã. Talanga mea era acasã. Delimitaþi textul pe fragmente. În sfârºit.

Exemplu: o carte... gen feminin... 4. • substantiv propriu. genul neutru.. fãrã leac de supãrare. când mã gândesc la locul naºterii mele. parcã-mi saltã ºi acum inima de bucurie! (Ion Creangã – Amintiri din copilãrie) Re]ine! Substantivele sunt la genul: – masculin.. 2.. Scrie câte trei substantive la genul masculin. colindãtor...... nori. Exerseazã! 1.. de parcã era toatã lumea a mea! (Ion Creangã – Amintiri din copilãrie) Substantivul Felul Genul Numãrul 2. Recunoaºte substantivele din fragmentul de mai jos.... copilãrii. Recunoaºte substantivele din fragmentul de mai jos ºi completeazã tabelul.. douã mere 3....... dar eu.Amintiri Observã! 1.. zãpadã.. de-a mijoarca. hainã.... când ne jucam noi. de crãpau mâþele jucându-se cu ei..... feminin ºi apoi neutru. (un) sat – (douã) . Specificã genul substantivelor: poartã... ºi toate îmi mergeau dupã plac. brazi...... ªi. • substantiv propriu... sãnii. la casa pãrinteascã din Humuleºti.. dacã se numãrã cu ajutorul cuvintelor un – douã.. Formeazã pluralul substantivelor: pãmânt. frumos era pe atunci..... Doamne. Pentru fiecare specificã felul.... gen masculin.. dacã se numãrã cu ajutorul cuvintelor o – douã.. Transformã substantivele astfel încât sã denumeascã mai multe obiecte. jocuri.. colind. Exemplu: un pom. • substantiv comun... sãrbãtoare.. genul feminin.... douã cãrþi – neutru. ºi casa ne era îndestulatã...... genul ºi numãrul..... Completeazã dupã exemplul dat: (un) colindãtor – (doi) ...... ºi surorile îmi erau sãnãtoºi... Nu ºtiu alþii cum sunt........ numãr plural. ochi.. (un) tovar㺠– (doi) .. dacã se numãrã cu ajutorul cuvintelor un – doi... obicei...... ºi copiii ºi copilele megieºilor erau de-a pururea în petrecere cu noi.. (o) scurtãturã – (douã) ... la stâlpul hornului unde lega mama o sfoarã cu motocei la capãt.... cãci ºi pãrinþii.... (un) pai – (douã) .... numãr singular. ºi fraþii. bãieþii. Re]ine! Substantivele care denumesc un singur obiect sunt la numãrul singular..... bucurii.. la cuptorul pe care mã ascundeam. brad. Scrie câte trei substantive care sã îndeplineascã condiþiile: • substantiv comun. Din ºirul substantivelor de mai jos subliniazã-le pe acelea care denumesc mai multe obiecte: zãpadã. Exemplu: un mãr... iarnã. Verificã-þi cunoºtinþele! 1... ºi la alte jocuri ºi jucãrii pline de hazul ºi farmecul copilãresc... Limba [i literatura român\ III 39 . doi pomi – feminin... 2. Cele care denumesc mai multe obiecte sunt la numãrul plural. (o) spaimã – (douã) .

. au fost îmbelºugate... (Amintiri din copilãrie.. Fiecare sã spunã pe rând câte un substantiv.. Alcãtuieºte câte o propoziþie în care sã foloseºti substantivele: creangã.. privirea. patru.... lãstar....... cer. Dorul de pribegie i se împlinea.. erau înþelepte.. care au devenit minunatele Amintiri din copilãrie..... suflete. braþe.... Genul feminin Genul masculin Genul neutru 5.. Lãsase pe mama sã-i rânduiascã lucrurile... vin Vânãtorii Neamþului. înlocuind substantivele subliniate cu altele cu înþeles asemãnãtor. dupã gen: moºneag. Grupeazã substantivele date într-un tabel... pas. • Vorbele . drum.... frunza. Scrie cel puþin cinci substantive potrivite imaginii din stânga... Eminescu a fost cel care l-a îndemnat pe Ion Creangã sã-ºi publice amintirile.. între cei doi s-a legat o prietenie foarte frumoasã. Urma sã plece în þarã strãinã...Lucreazã mai mult! 1. Ion Creangã) A 4.. (vii) • ... soare. ªtiai cã…? În anul 1875 Mihai Eminescu l-a cunoscut pe Ion Creangã. Floarea. Soare. Ionel.. Subliniazã cu o linie substantivele comune ºi cu douã pe cele proprii în textul urmãtor. Oceanul Pacific.. mare. 6.. Creangã.. Era mare. (moºneag) • Roadele .. Dintre cuvintele de mai jos subliniazã numai substantivele: felinar. Formuleazã apoi propoziþii cu acestea..... 7. 2. altãdatã fala bisericii române.. De mult nu mai ºedea pe uliþã... Din sus de Humuleºti.. cãlãtoreau. o sãmânþã de oameni din aceia care s-au bãtut odatã cu Sobieþchi. Scrie substantivele din parantezã la forma potrivitã.. 3... mãnãstirile Secu ºi Neamþul.. paginã... Isprãvise liceul..... craiul polonilor.. Transcrie textul urmãtor.. Colegul sau colega are sarcina de a transforma substantivul auzit de la singular la plural sau invers. (Omul) 40 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar .. margine. iar acum era doar drumeþ pe uliþã.. inimã. sunt cele mai creative fiinþe... 8...... zburdalnic. ªi mai sus... ploaie. În timp. floarea. Formaþi perechi.

Recunoaºte substantivele din textul urmãtor ºi completeazã tabelul.Amintiri Paginã de portofoliu 1. Alcãtuieºte un scurt text pe marginea ilustraþiei de mai jos în care sã foloseºti trei substantive proprii. copilãrie. Bãnicã privea jocul fulgilor. copilãriei. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 3. Uneºte substantivele care au înþeles asemãnãtor. Substantivul Felul Genul Numãrul 4. Formuleazã propoziþii în care sã foloseºti substantivele: copilãria. Fiþi atenþi la scrierea substantivelor proprii! Limba [i literatura român\ III 41 . chemare amabilitate casã drumeþ bunãvoinþã cadou cãlãtor locuinþã dar strigare 2. care se roteau ºi cãdeau pe sania rezematã pe un salcâm gros. _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ Realizaþi o listã cu numele strãzilor din apropierea locuinþei voastre ºi a ºcolii. Mama frãmânta aluatul ºi în casã mirosea a cozonaci.

care se înclinã formând bolþi de verdeaþã. Rãspunde la întrebãri: • De unde izvorãºte Dunãrea? • Unde se varsã ea? • Ce pãsãri trãiesc în Delta Dunãrii? 4. 3. Citeºte fragmentul din text care explicã ce este Delta Dunãrii. se aºterne sub ochii noºtri cel mai tânãr pãmânt al þãrii: Delta Dunãrii. Vocabular ostroave – insule în mijlocul unui râu sau al unui lac biosferã – vieþuitoarele de pe Pãmânt Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. În acest peisaj minunat trãiesc nenumãrate vieþuitoare. cel mai nou pãmânt românesc. vulturii ºi ºoimii sunt doar câteva din mulþimea pãsãrilor de aici. Identificã în primul fragment al textului substantivele proprii. ªi astãzi Delta creºte ºi înainteazã în mare odatã cu mâlul pe care îl adunã în lungul sãu drum. Bãrcile pescarilor alunecã lin prin canalurile Deltei. • Delta Dunãrii. Un paradis natural se întinde la vãrsarea Dunãrii în Marea Neagrã. Formuleazã în scris propoziþii folosind douã dintre substantivele identificate. Explicã folosind informaþiile din text de ce Delta Dunãrii este cel mai tânãr pãmânt românesc. Cocostârcii. 2. Din când în când pescarul trebuie sã se aplece pentru a trece pe sub crengile sãlciilor. lopãtarii. Delta Dunãrii este o înºiruire de pãmânturi plutitoare ºi ostroave. Datoritã frumuseþii sale. O excursie în Delta va rãmâne o amintire de neuitat. • Vegetaþia Deltei. acolo unde fluviul îºi încheie lunga cãlãtorie de 2 860 km de la izvorul din Munþii Pãdurea Neagrã din Germania. Delta Dunãrii este unica deltã din lume declaratã în întregime rezervaþie a biosferei. 5. Acest þinut sãlbatic al apelor va face sã descoperiþi multe lucruri uimitoare. Delta Dunãrii hrãneºte peste optzeci de specii de peºti ºi peste trei sute de specii de pãsãri. 42 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . întinderi mari de stuf ºi pãduri. Delimitaþi textul pe fragmente dupã urmãtorul plan: • Delta Dunãrii.7 Natura Lecþia 13 – Delta Dunãrii Cite[te aici! Delta Dunãrii Acolo unde valurile înspumate ale Mãrii Negre scaldã þãrmul românesc ºi unde apele dulci ale Dunãrii se pierd în cele ale mãrii. printre nuferii albi. La rãsãritul soarelui ea este un adevãrat paradis. rezervaþie unicã în lume. • Vieþuitoarele Deltei. pelicanii. Formaþi perechi. gâsca ºi raþa sãlbaticã. lebãda.

. pãmânt . Formeazã adjective.. .. Acesta ºi-a întins capul cu botul mic....... .. pãmântul îngheþat dãdeau micului sat o înfãþiºare tristã.... Subliniaþi în enunþuri însuºirile substantivelor scrise cu litere îngroºate........... cald ca o blanã a pãmântului.... .... Transcrie enunþurile înlocuind adjectivele cu altele cu înþeles opus....... Rolul adjectivului este acela de a înfrumuseþa ºi îmbogãþi exprimarea. ape ..... privirea blândã ºi vocea caldã. cum se o întâmplã în locurile acelea pustii.. • Vântul suflã.. Omul avea ochii mari. .............. Subliniazã substantivele. îngrozitoare ºi întunecoasã.... se lasã dezmierdat. pãdure..... .... Observã poziþia faþã de substantiv a cuvintelor care aratã însuºiri. zile . 2...... Verificã-þi cunoºtinþele! 1. pe spatele mamei ºi.. Subliniazã adjectivele.... 3. .. Acolo unde valurile înspumate ale Mãrii Negre scaldã þãrmul românesc ºi unde apele dulci ale Dunãrii se pierd în cele ale mãrii..... .... Ce observaþi? Exerseazã! 1. cerul . (Emil Gârleanu – Cãprioara) Re]ine! Partea de vorbire care exprimã însuºirile unor obiecte (fiinþe.... Adjectivul se poate afla înaintea sau dupã substantivul ale cãrui însuºiri le aratã. Pentru fiecare substantiv precizeazã genul ºi numãrul. Pe muºchiul gros. cerul ........ 3. Transcrie propoziþiile urmãtoare.... lucruri.... 2. cãprioara stã jos lângã iedul ei... gustul.. colorate ) gheaþã..... veselie. culoarea.. Dezvoltã propoziþiile adãugând câte un adjectiv alãturi de fiecare substantiv subliniat.. cu ochii închiºi..... se aºterne sub ochii noºtri cel mai tânãr pãmânt al þãrii: Delta Dunãrii.) denumite de substantiv se numeºte adjectiv.. mãrimea... Limba [i literatura român\ III 43 ... Formaþi perechi........ frunzã... înspumate dulci tânãr valuri ...... Subliniazã substantivele comune............ Recitiþi enunþurile fãrã cuvintele subliniate. pornind de la substantivele date (Exemplu: culoare – colorat.Natura Observã! 1.. ... fenomene ale naturii etc..... Scrie câte trei adjective care sã arate: forma.... 2........... piatrã... Recunoaºte adjectivele în fragmentul de mai jos. Scrie câte trei adjective corespunzãtoare urmãtoarelor substantive: ......... Pentru fiecare obiect denumit de substantive scrie încã douã însuºiri.. 4.. coloraþi...... • În ape înoatã peºti.... Venise iarna uscatã. • Omul intrã în casã................... catifelat ºi umed... Copacii mari ºi goi... coloratã.........

44 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . 6. • trei substantive la genul neutru. Zbuciumul codrului se mai domoli. Identificã în text: • trei substantive la numãrul singular. • Liniºtea de dupã furtunã. 7. Pe sub marginile depãrtate ale cerului. la mijlocul ºi apoi la sfârºitul propoziþiei. Formuleazã propoziþii în care sã foloseºti cuvintele explicate la vocabular. se dezlãnþui furtuna. Pãmântul pãrea cufundat într-o tãcere adâncã. nelãmurit rãzleþ – izolat. Un ropot nedesluºit vestea apropierea prãpãstioasã a furtunii. Desparte în silabe cuvintele: cãlduroasã. 2. Formaþi perechi. Ploaia turna cu gãleata. • Primele semne ale furtunii. creangã. apropierea. Aminteºte-þi! În limba românã existã cuvinte cu înþeles opus. Greierele. ºuvoaiele. • trei adjective. greu de înþeles. Un tunet rãzleþ abia se mai auzea. Scrie cuvinte cu înþeles opus pentru: tãcere. Delimitaþi textul în fragmente dupã urmãtoarele momente: • Liniºtea dinaintea furtunii. zgomot. singuratic ºuvoi – curent de apã care se scurge cu repeziciune Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. pribeag. înveselit. singur. Deodatã. Sub ropotul ploii ºuvoaiele de apã urlau. Pãdurea gemea. • trei substantive la genul feminin. iar veveriþa sta pititã sub o creangã stufoasã. Formuleazã câte o propoziþie în care cuvântul furtuna sã fie la începutul. Era un zgomot de nu te puteai auzi om cu om. grabã.Lecþia 14 – Furtuna Cite[te aici! Furtuna dupã Calistrat Hogaº Dimineaþa cãlduroasã trecuse ºi a sosit amiaza arzãtoare. În ce anotimp are loc furtuna descrisã în text? De unde þi-ai dat seama? 4. 3. Vocabular nedesluºit – lipsit de claritate. Natura întreagã se înveseli ºi râdea soarelui gata sã apunã. Vântul gemea ºi urla. nici o pasãre nu mai brãzda vãzduhul. • Dezlãnþuirea furtunii. Dupã o vreme. Fulgere puternice spintecau vãzduhul. urletele vijeliei începurã a-ºi coborî glasul. • trei substantive la numãrul plural. Numai ºuvoaiele apelor nepotolite îºi mai trimiteau prin vãi vuietul. 5. Vântul nu mai sufla. O puternicã suflare de vânt trecu în grabã. nenumãrate grãmezi de nori posomorâþi se ivirã fãrã veste. cântãreþ neobosit al zilelor de varã. greierele. Înlocuirea într-un enunþ a unui cuvânt cu opusul sãu schimbã înþelesul enunþului. rãtãcit. amuþise la umbra unui fir de iarbã.

.. Pentru fiecare precizeazã genul ºi numãrul...... Transformã grupurile de cuvinte.. a) Subliniazã substantivele. Formaþi grupe........ schimbând locul acestora... Stropii reci de ploaie au pãtruns prin hainele subþiri. lovesc þãrmul. Siluetele dansatorilor se zãreau prin geamurile fumurii.. pantofii...... • Un fulger (puternicã) . Subliniazã adjectivele.. bucurie.......... Iarba fragedã strãbate prin frunzele uscate... Precizeazã-le genul ºi numãrul.. Exemplu: oameni veseli veselii oameni hainele noi apã îngheþatã ochi albaºtri soarele strãlucitor 2.... Specificã la ce gen ºi numãr este fiecare...... Recunoaºte adjectivele din enunþurile urmãtoare..... Transcrieþi din primul fragment al textului numai adjectivele. Transcrie grupurile substantiv – adjectiv... brãzda vãzduhul..... nopþile. • În nopþile (rece) . Scrie adjectivele din paranteze la formele potrivite. îºi coboarã crengile. 2... A trecut ziua caldã. Re]ine! Adjectivul se acordã (se potriveºte) cu substantivul ale cãrui însuºiri le aratã... împreunã cu substantivele ale cãror însuºiri le aratã............ Au trecut zilele calde....... de toamnã pãdurea fumegã.. El are acelaºi gen ºi numãr cu substantivul determinat... • Nor alb • Pâini proaspete • Viscol puternic • Cântece vesele • Cãldurã toropitoare • Mese rotunde • Prieten devotat • Flori parfumate 2..... colegul.. 3. Pentru fiecare substantiv însoþit de adjectiv scrie numãrul ºi genul.. Exerseazã! 1. Albinele ºi-au început dulcele zumzet în copacii înfloriþi. Verificã-þi cunoºtinþele! 1..Natura Observã! 1... • Valurile (înspumatã) .. schimbând numãrul substantivelor de la singular la plural sau invers.. Bat vânturi cãlduþe... Transcrie perechile de propoziþii: Bate vânt cãlduþ. Limba [i literatura român\ III 45 . • Salcia (bãtrâni) ..... Observã ce s-a întâmplat cu forma lor...... b) Încercuieºte adjectivele......... Scrie în tabel substantivele date........ zâmbete Substantivul Genul chipuri neutru Numãrul plural Un adjectiv potrivit tinere 3. chipuri... dupã cum indicã tabelul.

7.............. Transformã propoziþiile schimbând numãrul substantivelor scrise îngroºat. 46 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar .. Pentru fiecare specificã genul ºi numãrul. La cotitura strãzii înguste......... folosindu-te de ilustraþia din stânga..... Venea încet înspre noi.... Uneºte fiecare expresie cu adjectivul corespunzãtor: ªtiai cã…? Dunãrea este al doilea fluviu al Europei (dupã Volga)? Ea izvorãºte din Munþii Pãdurea Neagrã (Germania) ºi se varsã în Marea Neagrã în apropierea pãdurii Caraorman... Formuleazã un enunþ în care sã foloseºti douã adjective.. Dunãrea strãbate zece þãri ºi patru capitale ale Europei. oameni cu dare de mânã oameni de nimic oameni pe sprânceanã oameni cu scaun la cap oameni cu stare învãþaþi darnici netrebnici aleºi bogaþi 4. Recunoaºte adjectivele în textul urmãtor. Subliniazã-le. Uneºte printr-o linie adjectivele din coloane cu felul însuºirii precizate. ploioasã. Scrie câte un substantiv cãruia sã i se potriveascã toate adjectivele date. palton – . Astãzi am auzit o ºtire importantã. cu ochii mititei ºi nasul coroiat................ cuvânt – .Lucreazã mai mult! 1. drum – .... fiinþe – .. Specificã genul ºi numãrul substantivelor date. 3............. care în limba turcã înseamnã tot Pãdurea Neagrã.. • cãlduroasã. rãsãri ca din pãmânt o bãtrânã mãrunþicã ºi hotãrâtã.... lunguiaþã aromat verzui amãrui sãrate piperate mãrime formã culoare gust miros parfumat pãtrate arãmiu enorme minuscule 2...... înþelept • roºie........ parfumatã.. secetoasã • vesel........ dimineþi – . Din fundul pãdurii se auzea urletul lung ºi înfricoºãtor...... 5.. Scrie câte douã adjective potrivite pentru fiecare...... îngândurat........... sprijinindu-se într-un toiag subþire. ofilitã 6.. încãpere – . În apa limpede se reflectã soarele.......

....... dulce..... gospodar................ Omul ......... rãu..... Adjectivul: __ este partea de vorbire care se aflã lângã un substantiv.... (micã.. ... __ se acordã în gen ºi numãr cu substantivul pe care îl determinã....................... ...... Râul umflat curgea repede.............. Mâþa ... Completeazã proverbele cu adjectivele potrivite scrise în parantezã............ Bucãþi mari de gheaþã ºi butuci groºi se loveau de picioarele podului........................ mult aduce.... rãstoarnã carul ............. Adjectivul Substantivul pe care îl determinã Numãrul adjectivului Genul adjectivului 4.............. cu un vâjâit mânios............ blândã) 3....... (argintiu) (ruginiu) • .......... îºi face iarna car ºi vara sanie... cãzuse pe crizantemele .......... Buturuga ... (Împãdurit) (des) În 5-6 enunþuri prezintã o fotografie....... (înstelatã) • Bruma ....... Completeazã apoi tabelul... __ nu are acelaºi numãr cu substantivul pe care îl determinã.Natura Paginã de portofoliu 1........ Vorba ... zgârie rãu. Frigul nemilos stãpânea pãmântul.... un desen sau o imagine din localitatea ta... Scrie adjectivele din parantezã la forma potrivitã • În nopþile ...... ne plimbãm în parc................ Limba [i literatura român\ III 47 . .. 2...... __ se poate afla numai dupã substantivul pe care îl determinã........... dealuri se zãresc prin ceaþa .. mare............ Foloseºte în enunþurile formulate cel puþin patru adjective care sã înfrumuseþeze exprimarea......... Recunoaºte ºi subliniazã adjectivele................. __ este partea de vorbire care aratã însuºirile obiectelor denumite de substantiv... Marcheazã cu X numai afirmaþiile adevãrate.........

Nici prin cap nu mi-a trecut sã mã ating de lucrul altuia. zise negustorul. – Þi-am spus cã am pierdut o mie de galbeni ºi tu mi-ai adus nouã sute. Rãspunde oral la întrebãri: • În vremea cãrui domnitor se petrece întâmplarea povestitã în text? • Câþi galbeni pierduse negustorul? • Ce fãgãduise acesta celui care va gãsi punga? • Câþi bani erau în punga adusã de omul cinstit? • De ce s-a dus þãranul la vodã? • Cum a fãcut Þepeº dreptate? 2. trebuie sã: • citeºti fragmentul ca sã înþelegi despre ce se povesteºte. În loc de o mie am gãsit nouã sute. 48 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . se înfãþiºã un om cu frica lui Dumnezeu spunându-i: – Jupâne negustor. Asta e. • spui ce ai înþeles în enunþuri clare. ci pentru cã mã bãnuieºte a nu fi om de omenie. eu nici n-am dezlegat punga. Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. Formuleazã în scris rãspunsurile la primele trei întrebãri. ai pierdut o mie de galbeni. Aºa cã zise omului: – Am numãrat. – Într-adevãr. nu mi-a dat banii fãgãduiþi ºi nu mi-e ciudã pentru asta.8 Domnitori înþelepþi Lecþia 15 – Dreptatea lui Þepeº Cite[te aici! Dreptatea lui Þepeº legendã popularã Pe timpul domniei lui Vlad Þepeº. Înþeleptul Vodã înþelese lãcomia negustorului ºi-l chemã la dânsul: – Dacã tu. Cum am gãsit-o aºa þi-am adus-o. ºi am vãzut cã þi-ai oprit o sutã de galbeni. este dovedit cã aceasta nu e punga ta. legate prin înþeles. Omul nu mai spuse nimic ºi se duse drept la Vodã spre a se plânge: – Mãria ta. în faþa pãgubaºului. un negustor care se afla pe la noi a început sã strige pe la rãspântii cã a pierdut o pungã cu o mie de galbeni. iar aceasta are numai nouã sute. ia punga cu nouã sute de galbeni sã o dai celui care va arãta cã a pierdut-o. creºtine. am gãsit punga aceasta. El a fãgãduit cã va da o sutã de monede celui care o va gãsi ºi i-o va da. zise el. Nu trecu mult ºi. dragul meu. aºteaptã pânã þi se va gãsi punga! Aminteºte-þi! Pentru a povesti un fragment dintr-un text citit sau ascultat. jupâne negustor. a mea este ºi-þi mulþumesc cã ai adus-o. – Jupâne negustor. jupâne negustor. Dumneata. Eu cred cã este a dumneavoastrã. Tu. Negustorul începu sã numere banii ºi se gândea cum sã facã sã nu dea suta fãgãduitã. • reþii informaþia esenþialã (importantã). astfel încât sã obþii povestirea primului fragment al textului.

....... ....... Recunoaºte numeralele din ºirul cuvintelor: îngândurat................ Înþeleptul Vodã înþelese lãcomia negustorului ºi-l chemã la dânsul: – Dacã tu................ pantofi ............. Verificã-þi cunoºtinþele! 1... ºi . Ce semn de punctuaþie s-a folosit înainte de cuvinte personajului? Exerseazã! 1..... spuse tovarãºul sãu... Completeazã spaþiile cu semnele de punctuaþie potrivite.. 3..... boieri nu îndrãzneau sã ia cupa de aur__ 3. 3.... .... .. a) Subliniazã numeralele din textul: Judecãtorul întrebã: – Ai avut dumneata douã pâini? – Da. om ..... – ªi eu am avut trei.... feciori .... .. þãrani......... Completeazã spaþiile punctate folosind cuvinte potrivite: a)……………spuse: – Am cãlãtorit împreunã cu: ........ jupâne negustor... Pe vremea lui Þepeº necinstea ºi hoþia au dispãrut__Domnitorul a pus la o fântânã cu apã bunã.......... ... este dovedit cã aceasta nu e punga ta......... 4.......Domnitori înþelepþi Observã! 1................ Limba [i literatura român\ III 49 ..... ......... Tu. 2...... al ºaptelea.... aºteaptã pânã þi se va gãsi punga! Re]ine! Partea de vorbire care aratã numãrul sau ordinea obiectelor se numeºte numeral...... creºtine........... o sutã patruzeci. ......... Adaugã lângã fiecare substantiv câte un numeral ºi câte un adjectiv: .. ºi .... Recunoaºte personajul cãruia îi aparþin cuvintele marcate cu linie de dialog. – Deci aþi avut cinci pâini. Dumneata... la o rãscruce de drumuri o cupã mare de aur ºi a zis__ __Sã bea drumeþii cu ea apã rece.. iar aceasta are numai nouã sute........Vã rog sã-mi daþi: ..... Citeºte din fragmentul dat numai cuvintele povestitorului. ia punga cu nouã sute de galbeni sã o dai celui care va arãta cã a pierdut-o.. Identificã în fragmentul de mai jos pãrþile de vorbire care aratã numere. .. douã am avut.. cincizeci.. 2.... jupâne negustor... cântãm................................ 2... Re]ine! Semnul douã puncte (:) anunþã în scris cã urmeazã cuvintele unei persoane..... ouã . . doisprezece. Acest semn se foloseºte ºi înaintea unei înºiruiri (enumerãri) de pãrþi de vorbire de acelaºi fel......... ............ opt....... Formuleazã propoziþii în care sã foloseºti numeralele identificate....... costume ..... ai pierdut o mie de galbeni........... interesant.. .......... pâini ....... b) Cumpãrãtorul ceru vânzãtoarei: .. judecãtor. dulce ºi bunã ºi sã o aºeze la loc__Singura strajã sã fie cinstea fiecãruia__ Toþi cei care treceau pe acolo__târgoveþi.......... trei mii.............. b) Explicã folosirea semnelor de punctuaþie învãþate........................ Formuleazã o propoziþie în care sã foloseºti douã numerale.

Negustorul a primit. cu asta da! Cuza Vodã . Neguþãtorul a împietrit ºi a început a se ruga: – Iertare! Milã! Cuza Vodã însã a poruncit sã i se lege de gât cele douã ocale ºi sã fie purtat prin tot târgul ºi sã strige: – Cu asta nu. A cãutat deci sã vândã laptele unui bãcan despre care se spunea cã n-ar fi tocmai cinstit ºi cã vinde cu ocaua micã. ºi cãreia i se spunea ocaua lui Cuza. A socotit cã trebuie sã plãteascã în schimb patru ocale de untdelemn. Prezentaþi apoi colegilor povestirea întregului text. nu vreau bani. Aºa cã într-o zi.Lecþia 16 – Ocaua lui Cuza Cite[te aici! Ocaua lui Cuza legendã popularã Cuza Vodã obiºnuia sã se îmbrace ca un om de rând ºi sã umble prin þarã sã afle el însuºi cum trãiesc cei mulþi. • comune la genul feminin. s-a îmbrãcat þãrãneºte. Atunci Cuza zise: – Pãi ocaua asta-i mai micã! – Ce te pricepi tu. A mãsurat cu ocaua lui Cuza douãzeci ºi patru de ocale de lapte. ci ne învoim ca la ºase ocale de lapte sã-mi dai o oca de untdelemn. 4. Cuza ºi-a lepãdat hainele þãrãneºti ºi s-a arãtat ca un domnitor. • Când se petrece întâmplarea? • Care sunt personajele textului? • De ce s-a îmbrãcat Cuza þãrãneºte? • Cum s-a înþeles domnitorul cu negustorul? • Cum a încercat acesta sã-l pãcãleascã? • Ce pedeapsã a primit negustorul cel necinstit? 2. Rãspundeþi pe rând la câte o întrebare.791 litri a se învoi – a se înþelege Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. 5. Ajuns la bãcan. Povestiþi fiecare câte un fragment diferit. Formaþi perechi. Scrie din text câte douã substantive: • proprii. nepricopsitule! Ocaua-i oca ºi gata! Atunci. Explicaþi pe rând folosirea în text a semnelor de punctuaþie învãþate. aºa cum hotãrâse legea. Aflase cã unii negustori nu foloseau ocaua cea mare.portret Vocabular oca – unitate de mãsurã folositã în trecut egalã cu 1. Formaþi grupe de câte patru. 3. Delimitaþi textul pe fragmente. Cuza zise: – Jupâne negustor. Identificã în text cuvinte care conþin mp sau mb. 50 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . numãrul singular. • comune la numãrul plural. Negustorul scoase de sub tejghea ocaua micã ºi începu a o umple cu ulei. a luat douã putini cu lapte acru ºi s-a dus în târg la Galaþi. Formuleazã în scris propoziþii cu acestea. Aminteºte-þi! În limba românã înainte de p ºi b se scrie întotdeauna m ºi nu n.

..... Subliniazã numeralele...... Re]ine! Se scriu într-un cuvânt numeralele de la unu la nouãsprezece ºi cele formate numai din zeci întregi... a spus altul......Domnitori înþelepþi Observã! 1... stãpâne.... Transcrie-le ºi scrie apoi alãturi folosind cifre numerele corespunzãtoare.. 4. Vlad Vodã a luat tronul Tãrii Româneºti.. Spune cu ajutorul câtor cuvinte au fost scrise acestea..... El a avut trei perioade de domnie. De atunci s-au schimbat 18 voievozi..... 3.............. Mãria -Ta! a rãspuns cel mai tânãr... 2. Scrie cu litere urmãtoarele numere: 6........ – Eu.... • În clasã am .. 240....... În timpul domniei lui de ºapte ani a dat multe legi în folosul oamenilor simpli. Exerseazã! 1.... 2..... • Dacã din ....... fac .... • Bãtrânul avea optzeci/opt zeci de ani........... Boierii lacomi jefuiau þãrãnimea........ • .. • La ora doisprezece/douãsprezece au început cursurile......... Restul numerelor se scriu folosind cuvinte separate: 23 – douãzeci ºi trei 231 – douã sute treizeci ºi unu.... a fost ales domn ºi în Muntenia. iar la douãzeci ºi patru ianuarie în acelaºi an.. ºaizeci..... – Dar dumneata? – Prin toate de la bunicul încoace.......... Otomanii cereau în fiecare an câte cinci sute de copii pe care îi fãceau soldaþi în armata lor.... • Acum .............. – Sub câþi domnitori aþi slujit voi? – Sub 7..................... Scrie-le în cuvinte ºi apoi în numere.......... ........... am trecut prin 10... scad .. Limba [i literatura român\ III 51 . Taie numeralul care nu este scris corect....... • Astãzi este cinºpe/cincisprezece aprilie...... Formuleazã propoziþii în care sã foloseºti numeralele: nouãzeci ºi nouã.... Substantive Adjective Numerale Verificã-þi cunoºtinþele! 1....... sãptãmâni am cãlãtorit cu avionul.... Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor în Moldova la cinci ianuarie o mie opt sute cincizeci ºi nouã. colegi ºi ... • Al opãlea/optulea concurent a câºtigat cursa.. obþin . plus ..... Grupeazã pe trei coloane pãrþile de vorbire studiate: În Þara Româneascã urmaºii lui Mircea cel Bãtrân se certau pentru domnie.... .. treisprezece...... timp în care a fost un cârmuitor viteaz ºi drept..... Transcrie textul scriind cuvinte în locul numerelor...... colege. trei mii........... Rostim ºi scriem: unsprezece............ Selectezã din text numeralele... 31.... Completeazã enunþurile cu numerale potrivite... 4... paisprezece..... În anul 1456.

În anul 1456 el a urcat la tronul Þãrii Româneºti. 5. a) Scrie un enunþ prin care sã redai informaþia esenþialã. Folosiþi numerale care sã exprime numere. Aceeaºi soartã au avut-o ºi tradãtorii. La ora nouã ne vom întâlni în staþie. Vãzând cã nu o scoate la capãt cu ameninþãrile. 2. Haina cea nouã îi venea foarte bine. numai spune-mi unde se ascunde domnul vostru__ __Nimic nu mã va face sã-mi vând þara__nici spânzurãtoarea. cât ºi numerale care sã exprime ordinea obiectelor. o femeie a descoperit cã preþioasa cupã nu se mai afla la fântânã: o furase un rãufãcãtor. nici comorile ºi nici chiar tronul__ __Toþi soldaþii lui Þepeº sunt isteþi ca tine__ __Dintre toþi eu sunt cel mai prost. Cu durere femeia a spus celorlalþi sãteni: – Sã ºtiþi cã nu mai este domn Vlad-Vodã. necruþãtor duºman al tâlharilor ºi al asupritorilor. De aici ºi numele Þepeº. Completeazã fragmentul cu semnele de punctuaþie care lipsesc. fãrã ca vreunul sã îndrãzneascã sã o ia. Nouã ne-a promis cã ne va duce la muzeu. Colega nouã se numeºte Rodica. cãci altfel eram liber__ 4. sultanul zise cu glas mieros__ __Ascutã. ªtiai cã…? Vlad Vodã s-a nãscut la Sighiºoara? El a fost nepotul lui Mircea cel Bãtrân. Cereþi-le ca. Mai întâi. Formaþi perechi. a curãþat þara de hoþi. Alcãtuiþi un scurt text cu titlul La cumpãrãturi. ghiaure. Citiþi celorlalþi colegi ºi colege textul scris. Timp de nouã ani nu mi-am vãzut prietenul. ca domnitor. sã batã o datã din palme. b) Povesteºte fragmentul dezvoltând informaþia esenþialã. atunci când aud un numeral. leneºi ºi netrebnici. 3.Lucreazã mai mult! 1. 52 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . Cât a domnit Vlad-Vodã mii de drumeþi au admirat ºi au bãut apã din cupa de aur. îþi dãruiesc tot ce vrei. Citeºte cu atenþie fragmentul de mai jos. c) Specificã ce sunt ca pãrþi de vorbire cuvintele subliniate. pedepsindu-i cu tragerea în þeapã. Marcheazã cu X enunþurile în care cuvântul nouã este numeral. Scrie cu litere numerele cuprinse între 45 ºi 51. Într-o dimineþã însã.

.......... • În a unsprezecea/unu spre zecea/unsprãzecea zi vremea s-a îndreptat....................................... ºi toþi trei 2............................ de ore.... • Anul are .. • O zi are ....Domnitori înþelepþt Paginã de portofoliu 1.... cu douã linii adjectivele ºi cu o linie întreruptã numeralele.... Cinci sãptãmâni în balon Soacra cu trei nurori Luna nouã Ocolul Pãmântului în optzeci de zile Moº Ion Roatã ºi Unirea Trei............... departe.................................................... 4... în vãile înguste zãrirã duºmanii...... • Optusprezece/opsprezece/optsprezece pasageri erau din oraºul meu..... • Ziua mea de naºtere este în (a câta) .. lunã a anului............................. • Din mai multe cuvinte scrise separat: ........... Încercuieºte numeralul scris corect............ Dupã douã ceasuri..... când cele cincisprezece cãpetenii ordonarã începerea luptei............ ..... Povesteºte-o colegilor! Limba [i literatura român\ III 53 .................... Subliniazã în textul urmãtor cu o linie substantinele...................... Marcheazã titlurile care conþin numerale...... ..................................................... ............................ 3... .............. Citeºte o legendã istoricã................. 5. Românii aºteptau de ºapte zile sã zãreascã de pe piscurile înalte ale celor patru munþi oastea numeroasã a lui Mahomed... Era douãsprezece noaptea............ Scrie câte trei numerale formate: • Dintr-un singur cuvânt: ........ • Cel mai bãtrân locuitor al satului avea nouãjnouã/nouãzeci ºi nouã/noãzeciºi nouã de ani... Doamne............ Completeazã enunþurile de mai jos cu numerale potrivite................................................................ luni.........

Anicuþa rãmase încremenitã când deschise portiþa grãdinii ºi vãzu un covor nesfârºit de floricele galbene. Copila nu ºtia dacã florile sau albinele cântau. c) Fata a numit pãpãdiile „luminiþe” pentru cã: aºa i-a spus bãiatul cã se numesc. ºopti el. când va bate din nou lumina soarelui. nu vezi? Anicuþei nu-i plãcu numele florii. Rupse o pãpãdie ºi îi desfãcu bãnuþul de aur. din covorul de steluþe de aur. Bunica îi explicã fetei cã la apus florile se închid. fatã? – Florile. Anicuþa. Cerinþe 1. 2. Într-o dimineaþã. Nicu ºi bunica. – Bunicã. Anicuþa. textul este narativ. Nicu rãmase ºi el mut o vreme. cum le spusese. – Ce spui prostii? Unde sã fugã? Doar florile nu pot umbla. b) Personajelor textului sunt: fetiþa.Test de verificare finalã A. nu i-a plãcut numele florilor. – Da! A înflorit pãpãdia. 54 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . Marcheazã cu X în caseta potrivitã enunþul adevãrat: a) Textul citit este: textul este în versuri. s-au dus toate! – Cine s-au dus. Când se duse dupã ce trecu umbra înserãrii peste grãdinã. Peste zi. Fetiþa crede cã florile mor seara. – Ce a înflorit? – Pãpãdia. Anicuþa rãmase iar uimitã. Anicuþa este încântatã de pãpãdii. Anicuþa ºi bunica. Fugi la el. textul este un dialog. nu ºtia cum se numesc florile. Toate s-au închis pânã dimineaþã. – Vezi? N-a fugit nici o floare. îl prinse de mânã ºi îl trase cãtre portiþa grãdinii. bunica ºi Nicu. se ridicã un zumzet uºor. Scrie în casete numere de la 1 la 3. Bunica merse totuºi cu nepoata în grãdinã. pentru a prezenta în ordine momentele acþiunii din text. În liniºtea mare. se strecurã de mai multe ori în grãdinã sã vadã luminiþele. Citeºte cu atenþie textul pentru a rãspunde cerinþelor. – Nicule! Nicule! începu sã strige. Pãpãdia dupã Ion Agârbiceanu Dintr-o zi într-alta înverzeau luncile.

...............................................................................) 4.... Trei zile bãtuserã vânturi sunãtoare de la miazãzi............................................................................................................................................... 5.................. 3................................... ....... Completeazã spaþiile din parantezã folosind cuvinte cu sens asemãnãtor celor scrise cu litere îngroºate..................................................................... Formuleazã o propoziþie în care cuvântul umbla sã aibã alt înþeles decât cel din text...................................... (................................................................. n (Mihail Sadoveanu..... Cuvântul sunãtoare este substantiv.................................................................................................................................... • numerale: .......... (.................................... Limba [i literatura român\ III 55 .................................... Era un copil palid ºi mãrunþel ºi târa pe pãmântul reavãn niºte ciubote grele ale unui frate mai mare....................................................................................... Substantivul pãmântul este la genul neutru............................. ............................................................) • A vãzut un covor nesfârºit de floricele......... Identificã în fragmentul dat ºi scrie pe spaþiile punctate câte douã: • substantive la numãrul singular: ........................ • Anicuþa rãmase încremenitã....... .............. Bãiatul cel mic al lui Dumitru Oniºor ieºise cu ºase oi la mugurul proaspãt al primãverii......................................................... b) adjectiv ...... ........ • adjective la numãrul singular: ......... Formuleazã câte o propoziþie în care cuvântul nouã sã fie: a) numeral .............................................. ........................... B...................................................................................................... Noteazã A în dreptul enunþurilor adevãrate ºi F în dreptul celor false............. Povesteºte în scris ultimul fragment al textului........................... (............................................................................................................................................................. Substantivul copil este la genul feminin.................................................................................................................... 2..................................................................) • Florile nu pot umbla.......................................................... ............................................. Cuvântul bãiatul este substantiv comun............................................. Substantivul Dumitru Oniºor este propriu................. ..... .................................................................................................. ...................................................................... rezolvã sarcinile date.....................................................................................................................Test de verificare finalã 3................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Un om nãcãjit) 1................................................................................................. Substantivul oi este la numãrul plural..................................................................... Folosind fragmentul urmãtor.............................................

sã chinuiascã. extraordinar. a aproba. de culoare albã. a se îndepãrta de ceva sau de cineva. persoanã cãreia i se fac toate plãcerile. generaþie – totalitatea oamenilor dintr-o comunitate care au cam aceleaºi vârste. punct de vedere. stãpân. nobleþe – eleganþã. titlu de politeþe folosit cu înþelesul de domn. menire – misiune. distincþie. ciubote – cizme. atitudine sau însuºire moralã superioarã. a concepe – a crea. maniere – mod de comportare în societate. . nemernic. eveniment. a atesta. îmbuteliat – închis sub presiune într-o sticlã sau butelie. vânzarea ºi cumpãrarea de mãrfuri. care primesc oaspeþi cu bucurie ºi îi trateazã foarte bine. favorabil – prielnic. care se supune regulilor ºi legilor unui stat. a dedica – a oferi ceva unei persoane în semn de respect sau de dragoste. oficial – solemn. domnitor. fricos. jupân – patron. ospitalieri – primitori. a fãgãdui – a promite. fapt de mare însemnãtate. persoanã care viziteazã pe cineva acasã. cârmuitor – conducãtor. miracol – minune. sã exploateze alte persoane. reguli de bunã comportare în societate. sarcinã. deprindere rea. sã domine. papirus – material subþire sub formã de foiþã. fapt. vechime. 56 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar horn – coº al casei pe unde iese fumul de la sobe. eveniment – întâmplare importantã. ghete. lopãtar – pasãre migratoare (cãlãtoare) cu picioare lungi. cu moþ de pene pe cap. negustor. fenomen uimitor. neguþãtor – comerciant. idee. deltã – formã de relief situatã la vãrsarea unei ape curgãtoare în mare sau în ocean. cãpãstru – curele din piele sau frânghii care se pun pe capul calului sau mãgarului pentru a fi legat în iesle (adãpost) sau dus undeva. a inventa. deºeuri – resturi obþinute în urma prelucrãrii unor materiale pentru obþinerea unor produse ºi care nu mai pot fi folosite pentru realizarea aceluiaºi tip de produs. bãcan – negustor care vinde produse alimentare. coordonator. cu ciocul lung ºi lat ca o lopatã. oaspete – musafir. viciu. a ignora – a neglija în mod voit. domnitor. pe care se scria în Antichitate. a se lãsa de ceva. creºtin – persoanã care crede în învãþãturile ºi persoana lui Isus Hristos. a se lepãda – a renunþa. mijoarca – joc de copii. rege. a gândi ceva nou. asupritor – persoanã care doreºte sã stãpâneascã. rãsfãþat. laº. negoþ – comerþ. miºel – ticãlos. þinutã. ghiaur – denumire dispreþuitoare datã de turci persoanelor care aveau altã credinþã decât cea musulmanã.Dicþionar Antichitate – perioadã de timp de demult. a nu lua în seamã. crai – împãrat. om de nimic. a confirma – a recunoaºte. reprezentând cea mai veche formã de carte la romani. rost. opinie – pãrere. cusur. codice – table cerate pe care se scria. al unui deºert. oazã – loc cu izvoare ºi vegetaþie bogatã în mijlocul unui þinut pustiu nisipos. nãrav – obicei rãu. obþinut din plante cu acelaºi nume. dezmierdat – alintat.

a unui pericol sau a unei ameninþãri. a se pitula – a se piti. anticipare a desfãºurãrii în timp a unui fenomen. pribegie – refugiu. rãspântie – loc în care se întâlnesc. a ocroti. neajuns. care îndeplineºte toate condiþiile de a fi bãut. tinichea – metal de calitate inferioarã. numai unul în felul sãu. prognozã – prevedere. pe care nu se pot face transformãri. stuf – trestie. pe locuri înclinate (în urma ploilor sau a topirii zãpezii). rãtãcire dintr-un loc în altul. toiag – bãþ drept ºi lung pe care se sprijinã cineva la mers sau de care se foloseºte pentru a se apãra. hoinãrealã. pãmântesc. rãzleþ – lipsit de continuitate. plantã înaltã ºi dreaptã cu frunze lungi ºi ascuþite folositã la construirea acoperiºului caselor sau la obþinerea celulozei. a pãzi. de buimãcealã. izolat. împrejurare. moment potrivit. patimi – porniri nestãpânite. cusur. dogoare. ursuz – morocãnos. regie – îndrumarea jocului actorilor. foºnet. a urmãri un film sau un spectacol. rezervaþie – teritoriu ocrotit de lege. respingãtor. freamãt. neºtiut. intersecþie. sacrificiu – jertfã. care se transmit din generaþie în generaþie. artiºtilor. pãgubaº – care a suferit o pierdere. fricã puternicã. se încruciºeazã mai multe drumuri. sporadic. patimile lui Hristos – suferinþele. Limba [i literatura român\ III 57 . ºuvoaie – curenþi de apã care se scurg cu repeziciune. viciu – defect. ghinionist. prilej – ocazie. favorabil. a se ascunde. întrucât acolo sunt plante ºi animale care prezintã importanþã ºtiinþificã. secret. renunþare voitã la ceva pentru binele sau interesul altor persoane. talangã – clopot care se atârnã la gâtul vitelor sau al oilor. voievod – domnitor. obiceiuri. priveliºte încântãtoare. vâjâit. arºiþã. potabil – bun de bãut. a vira – a schimba direcþia de mers. toropealã – stare de amorþealã. de somnolenþã sau cãldurã mare. vuiet – zgomot prelungit produs de anumite obiecte în miºcare. a proteja – a apãra. veºminte – îmbrãcãminte. groazã. apucãturã rea. vodã. tradiþie – idei. tablã. a feri.Dicþionar paradis – loc plãcut. smucealã – smuciturã. minunat. rãcitor – dulap cu pereþi dubli în care se introduce gheaþã pentru pãstrarea la rece a bãuturii ºi a alimentelor. haine. neprietenos. ºes – întindere de pãmânt situatã la micã înãlþime. putinã – vas de lemn folosit la pãstrarea brânzei sau a murãturilor. necomunicativ. chinurile suferite de Isus Hristos. câmpie. datini vechi. rãscruce. terestrial – care aparþine Pãmântului. a peþi – a cere o fatã în cãsãtorie în numele cuiva sau pentru sine. neînþeles de alþii. a coti. ropot – zgomot produs de loviturile copitelor unui cal care aleargã sau zgomot produs de aplauze. domn. pentru interpretarea unor roluri în spectacole de teatru sau divertisment sau în filme. spaimã – teamã. acþiunea de a trage brusc ºi cu putere de ceva sau pe cineva. a viziona – a privi. unic – care este singur. posac. refugiat – persoanã care s-a retras undeva sau la cineva din faþa unei primejdii. tainic – misterios. cãpetenie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->