Sunteți pe pagina 1din 28

Regulament privind con inutul i modul de ntocmire a documenta iilor cadastrale n vederea nscrierii n cartea funciar Capitolul 1 Dispozi

ii generale Art. 1 - n conformitate cu prevederile art. 19 i art.59 din Legea cadastrului i a publicit ii imobiliare nr. 7/1996, republicat, prezentul regulament are drept scop stabilirea procedurilor i modalit ilor prin care se vor realiza opera iunile de ntocmire a documenta iilor cadastrale necesare nscrierii n cartea funciar a actelor i faptelor juridice. Art. 2 - (1) Documenta iile cadastrale, denumite n continuare documenta ii, stau la baza nscrierii n cartea funciar a actelor i faptelor juridice referitoare la: a) imobile care necesit documenta ie pentru prima nscriere; b) imobile care necesit documenta ie pentru dezlipire; c) imobile care necesit documenta ie pentru alipire; d) imobile care necesit documenta ie pentru nscrierea unei construc ii noi sau extinderea ei, pe o parcel nscris n cartea funciar construc ii definitive; e) imobile care necesit documenta ie pentru modificarea limitei de proprietate; f) imobile care necesit documenta ie pentru modificarea suprafe ei imobilului; g) imobile care necesit documenta ie pentru descrierea dezmembrmintelor dreptului de proprietate; h) imobile care necesit documenta ie pentru reconstituirea cr ii funciare pierdute, distruse sau sustrase; (2) Prin documenta ii se realizeaz identificarea, msurarea i descrierea imobilelor, la data ntocmirii lor i se asigur nregistrarea actelor i faptelor juridice referitoare la acestea. Capitolul 2 Dispozi ii cu privire la ntocmirea documenta iilor Art. 3 - (1) Documenta iile con in dou pr i distincte care formeaz un dosar unic, ce include att partea tehnic necesar recep iei cadastrale, ct i actele juridice necesare nscrierii n cartea funciar: a) Partea I pentru recep ie cadastru; b) Partea a II-a pentru nscrierea n cartea funciar. (2) Dup recep ia cadastral i nscrierea documenta iilor n cartea funciar beneficiarului i se va elibera ncheierea de carte funciar, extrasul de carte funciar pentru informare i planul de amplasament i delimitare. (3) Realizarea documenta iilor necesare nscrierii n cartea funciar a actelor i/sau faptelor juridice referitoare la imobilele prevzute la art. 2 alin.(1) literele a), d), e), f), g) i h) din prezentul regulament presupune parcurgerea urmtoarelor etape: stabilirea amplasamentului imobilului;a) realizarea lucrrii de ctre persoana autorizat, care presupune documentarea tehnic, execu ia lucrrilor de teren i birou, elaborarea documenta iilor; b) depunerea documenta iilor, cuprinznd transmiterea acestora la oficiul de cadastru i publicitate imobiliar (denumit n continuare oficiu teritorial) sau la biroul de cadastru i publicitate imobiliar (denumit n continuare birou teritorial) i efectuarea nregistrrii n registrul general de intrare; c) recep ia documenta iilor, cuprinznd nregistrarea n registrul cadastral, recep ia cadastral, transmiterea documenta iei asistentului-registrator; d) nscriere n cartea funciar, care se va face conform reglementrilor n vigoare. (4) ntocmirea i nscrierea documenta iilor n cartea funciar a actelor i faptelor juridice prevzute la art. 2 alin. (1) literele b) i c) presupune parcurgerea etapelor prevzute la 1

alineatul (3), cu precizarea c recep ia documenta iilor prevzute la alin.(3) lit. c) se finalizeaz cu transmiterea acestora persoanei autorizate sau beneficiarului urmnd ca nscrierea n cartea funciar a dezlipirii sau alipirii s se efectueze dup ntocmirea actului autentic. Art. 4 - (1) Stabilirea amplasamentului imobilului se realizeaz naintea execu iei lucrrilor i const n: a) pentru imobilele care fac obiectul unor acte i fapte juridice aflate la prima nscriere : proprietarul mpreun cu persoana autorizat va proceda la identificarea amplasamentului imobilului pe limite naturale sau artificiale, n vederea efecturii msurtorilor. Punctele ce definesc limitele imobilului vor fi materializate, nainte de efectuarea msurtorilor, de ctre persoana autorizat n prezen a proprietarului, cu piche i de metal, rui de lemn sau cu borne de beton (la solicitarea proprietarului, contra cost) sau prin marcare cu vopsea; b) pentru imobilele care fac obiectul unor acte i fapte juridice ulterioare primei nscrieri ce necesit ntocmirea unei documenta ii: proprietarul mpreun cu persoana autorizat, pe baza documentelor existente (documenta ie cadastral, extras de carte funciar pentru informare, anexa la partea I a cr ii funciare) verific i valideaz amplasamentul conform datelor tehnice i rematerializeaz punctele ce definesc limitele imobilului, la solicitarea proprietarului. (3) n cazul imobilelor aflate la prima nregistrare pentru care nu se poate realiza identificarea amplasamentului i limitelor acestuia, persoana autorizat, nu va realiza documenta ia. (4) Proprietarul va suporta costurile aferente materialului i manoperei opera iunilor de materializare a limitelor imobilului. Art. 5 - (1) Documentarea tehnic const n: a) analizarea situa iei existente, conform datelor i documentelor de inute de proprietar; b) solicitarea de informa ii aflate n baza de date a oficiului teritorial/biroului teritorial conform anexei nr. 1 (inventar de coordonate, plan de ncadrare n zon, plan parcelar, etc.); c) stabilirea termenului de realizare a lucrrilor. (2) Execu ia lucrrilor const n : a) msurtori pentru realizarea re elelor de sprijin (ndesire i ridicare) n sistem na ional de referin Stereografic 1970, ridicarea detaliilor planimetrice cadastrale aflate pe limita i n interiorul imobilului, culegerea atributelor, verificri i validri ale datelor existente; b) calcule i compensri, verificri i validri de date. (3) Elaborarea documenta iilor const n: a) redactarea documenta iei grafice, a documenta iei textuale i transferul datelor pe suport magnetic; b) ntocmirea dosarului lucrrii n format analogic i digital. Art. 6 - (1) Transmiterea documenta iei la oficiile teritoriale/birourile teritoriale se face de ctre persoana autorizat n numele proprietarului, n cazurile prevzute la art. 2 literele a), d), e), f), g) i h), conform cererii de nscriere prevzut n anexa nr. 2. (2) n cazurile prevzute la art. 2 literele b) i c) din prezentul regulament, se va transmite oficiilor teritoriale/birourilor teritoriale cererea de nscriere, de ctre biroul notarului public, n numele proprietarului i a persoanelor interesate, pe baza documenta iei recep ionate potrivit cererii ntocmite conform anexei nr. 3. (3) Depunerea documenta iei se va face direct la sediul biroului teritorial, prin pot sau prin alte mijloace electronice (Internet). (4) nregistrarea cererii se realizeaz la compartimentul rela ii cu publicul din cadrul biroului teritorial i const n: a) preluarea documenta iei, verificarea existen ei documentelor men ionate n cerere i nregistrarea n Registrul General de Intrare; 2

b) perceperea tarifelor de recep ie i nscriere n cartea funciar a documenta iei i transmiterea documenta iei compartimentului de cadastru i publicitate imobiliar. (5) Tariful de recep ie i sau de nscriere n cartea funciar se percepe la preluarea cererii de nscriere. (6) Dac la verificarea pieselor din dosar se constat lipsa unora dintre acestea sau unele neconcordan e, cererea nu va fi nregistrat n Registrul General de Intrare i va fi returnat solicitantului, n vederea completrii. Art. 7 - (1) Preluarea i nregistrarea documenta iilor n indexul cadastral al imobilelor, denumit n continuare index cadastral, ntocmit conform anexei nr. 4, se realizeaz de inspectorul responsabil cruia i s-a repartizat lucrarea. (2) Recep ia cadastral se realizeaz de inspectorul responsabil cruia i s-a repartizat lucrarea i const n: a) verificarea corectitudinii solu iei i metodei adoptate, localizarea i corecta pozi ionare a amplasamentului i limitelor, modul de calcul al coordonatelor i suprafe elor, coresponden a ntre atributele descriptive i elementele grafice. b) dac documenta ia este corect, se aloc numr cadastral n indexul cadastral; c) dac documenta ia este incorect, se ntocmete referatul de completare cu toate datele, documentele sau informa iile care lipsesc sau care necesit refacere/modificare, mpreun cu motiva iile corespunztoare, conform anexei nr. 5. Nu pot fi folosite ca motiva ii documente, date i informa ii care nu au fost furnizate la cererea persoanei autorizate, de oficiul sau biroul teritorial. Referatul de completare se nainteaz compartimentului de rela ii cu publicul din biroul teritorial n vederea transmiterii persoanei autorizate pentru rezolvare n termenul specificat expres n referat, cu adres de naintare conform anexei nr. 6. d) referatul de completare se va emite o singur dat pentru un dosar depus spre recep ie sau nscriere n cartea funciar. (3) Documenta ia recep ionat se transmite de ctre inspectorul cruia i s-a repartizat lucrarea, asistentului-registrator, iar n cazul dezlipirilor sau alipirilor persoanei autorizate sau beneficiarului. (4) Dac documenta ia nu a fost recep ionat datorit nerespectrii prevederilor sau depirii termenului stabilit prin referatul de completare, inspectorul completeaz nota de respingere din referatul de completare i o transmite mpreun cu documenta ia, asistentului-registrator n vederea ntocmirii ncheierii de respingere. Capitolul 3 Dispozi ii cu privire la numerotarea cadastral Art. 8 - (1) Numerotarea cadastral se realizeaz pentru fiecare unitate administrativteritorial, care se identific prin codul SIRSUP extras din "Registrul permanent al unit ilor administrativ-teritoriale" publicat de Comisia Na ional pentru Statistic. (2) Imobilul se individualizeaz prin numrul cadastral, care asigur legtura ntre planul cadastral, indexul cadastral i cartea funciar. Numrul cadastral al imobilului este identificatorul unic de legtur ntre baza de date grafic i baza de date textual n sistemul informatic integrat de cadastru i publicitate imobiliar. Art. 9 - (1) Imobilele se numeroteaz pe unit i administrativ-teritoriale n ordinea nregistrrii solicitrilor cu numere de la 1 la n folosind cifre arabe. (2) Atunci cnd imobilul nu a mai fost nscris n cartea funciar i se va acorda un numr cadastral ntreg, n continuarea ultimului numr atribuit pe unitatea administrativ-teritorial aferent. (3) n situa ia n care imobilele care fac obiectul unei documenta ii noi au fost nscrise n cartea funciar cu numere cadastrale ntregi, frac ionare, frac ionare multiple sau atipice (numere topografice provenite din cartea funciar, din comasri de numere ntregi etc.) 3

acestea vor fi numerotate cu numere cadastrale noi, n continuarea ultimului numr cadastral ntreg atribuit pe teritoriul administrativ aferent. (4) Parcelele componente ale imobilelor care au diferite categorii de folosin vor fi determinate prin metode expeditive asigurndu-se nchiderea pe suprafa a imobilului i vor fi reprezentate pe planul de amplasament i delimitare prin linii ntrerupte i coduri. (5) n cadrul fiecrui imobil, construc iile se identific printr-un cod ataat numrului cadastral, alctuit din litera C urmat de un numr de la 1 la n (ex.: C1, C2, C3,..). Tipul i componen a construc iei, pe destina ii i tronsoane, vor fi eviden iate n planul de amplasament i delimitare. (6) n cazul construc iilor-condominiu, propriet ile individuale se numeroteaz astfel: la numrul cadastral al imobilului (teren) i codul construc iei, se va aduga codul propriet ii individuale (ex.: 178-C1-U25 pentru imobilul format din teren cu numr cadastral 178, construc ia C1 i unitatea individual 25). 7) Tipurile de unit i individuale vor fi eviden iate n cartea funciar colectiv, conform anexei nr. 6. Capitolul 4 Con inutul documenta iilor necesare ntabulrii dreptului de proprietate asupra unui imobil nenscris n cartea funciar Art. 10 - (1) Documenta ia pentru ntabularea dreptului de proprietate asupra unui imobil nenscris n cartea funciar va cuprinde: Partea I pentru recep ie: a) declara ia pe proprie rspundere cu privire la nstrinarea i identificarea imobilului msurat, conform anexei nr.8; b) memoriu justificativ, ntocmit conform anexei nr.9; c) plan de ncadrare n zon sc. 1:2000 - 1:25000, dup caz; d) plan de amplasament i delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000, dup caz conform anexei nr.10; e) releveele sc. 1:50 - 1:500, dup caz, pentru construc iile care fac obiectul unor sarcini, construc iile care au mai mul i proprietari sau la solicitarea proprietarului conform anexei nr.11; f) tabel de micare parcelar cu indicarea situa iei actuale din titlul de proprietate i a situa iei viitoare, cu atribuirea numrului cadastral pentru fiecare imobil din titlu - conform anexei nr.12; g) msurtori efectuate n re eaua de ndesire i ridicare prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 13i prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr.14; h) calculul suprafe elor; i) descrierile topografice ale punctelor noi; Partea a II-a pentru nscrierea n cartea funciar : a) cerere de nscriere - conform anexei nr. 2; b) dovada pl ii tarifelor pentru recep ie i nscriere n cartea funciar; c) actul de proprietate n original sau copie legalizat; d) certificatul fiscal. (2) n cazul apartamentelor situate n cldiri pentru care exist deschis carte funciar colectiv, partea I a documenta iei va cuprinde elementele enumerate la punctele a), b), c) i e) de la alin. (1). (3) Dac nu exist deschis carte funciar colectiv, documenta ia se va completa cu o foaie colectiv ce va con ine datele din cartea de imobil a asocia iei de locatari cu privire la lista apartamentelor, suprafa a blocului, suprafa a util a apartamentelor, descrierea pr ilor comune, suprafa a terenului aferent blocului conform modelului prevzut n anexa nr.7. 4

(4) Documenta ia va fi ntocmit pe suport analogic i pe suport digital, n formate standardizate care s permit tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate i n formate care s permit accesul i transferul de date. Capitolul 5 Con inutul documenta iilor necesare nscrierii dezmembrrii unui imobil Art. 11 - (1) Din punct de vedere tehnic, dezmembrarea este opera ia tehnic de mpr ire a unei suprafe e de teren de mrime cunoscut n mai multe suprafe e egale/inegale. (2) Toate imobilele rezultate n urma dezmembrrii trebuie s aib acces la un drum sau s aib ndeplinit condi ia de servitute, dac este cazul. Art. 12 - (1) Documenta ia pentru dezmembrare va cuprinde : a) cerere de recep ie a documenta iei pentru dezmembrare, conform anexei nr. 3; b) extras de carte funciar pentru informare; c) declara ie pe propria rspundere cu privire la nstrinarea i identificarea imobilului msurat, conform anexei nr.8; d) memoriu justificativ, ntocmit conform anexei nr.9; e) planul de amplasament i delimitare a imobilului sc. 1:200 1:5000 cu propunerea de dezmembrare - conform anexei nr.15, in doua exemplare; f) planurile de amplasament i delimitare pentru fiecare imobil care rezult din dezmembrare - conform anexei nr.10, n dou exemplare; g) msurtori efectuate n re eaua de ndesire i ridicare, pentru fiecare imobil ce rezult din dezmembrare, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr.13, sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr.14; h) calculul suprafe elor; i) descrierile topografice ale punctelor noi. (2) Opera iunea de dezmembrare a unui imobil este considerat finalizat n momentul n care inspectorul valideaz opera iunea n baza de date grafic i textual pe baza ncheierii de carte funciar. (3) Documenta ia va fi ntocmit pe suport analogic i pe suport digital, n formate standardizate care s permit tipizarea conform modelelor din anexele prezentate i n formate care s permit accesul i transferul de date. Capitolul 6 Con inutul documenta iilor necesare nscrierii comasrii a dou sau mai multe imobile cu limite comune Art. 13 - (1) Documenta ia pentru comasarea a dou sau mai multe imobile cu limite comune va cuprinde : a) cerere de recep ie a documenta iei pentru comasare, conform anexei nr. 3; b) extras de carte funciar pentru informare; c) declara ie pe propria rspundere cu privire la nstrinarea i identificarea imobilului msurat, conform anexei nr.8; d) memoriu justificativ, ntocmit conform anexei nr.9; e) planul de amplasament i delimitare a imobilului sc. 1:200 1:5000 cu propunerea de comasare - conform anexei nr.15; f) plan de amplasament i delimitare pentru imobilul rezultat din comasare - conform anexei nr.10, n dou exemplare;

g) msurtori efectuate n re eaua de ndesire i ridicare, pentru fiecare imobil ce rezult din unificare, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 13sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr.14. h) calculul suprafe elor; i) descrierile topografice ale punctelor noi. (2) Opera iunea de unificare a imobilelor este considerat finalizat n momentul n care inspectorul valideaz opera iunea n baza de date grafic i textual pe baza ncheierii de carte funciar. (3) Documenta ia va fi ntocmit, pe suport analogic i pe suport digital, n formate standardizate care s permit tipizarea conform modelelor din anexele prezentate i n formate care s permit accesul i transferul de date. Capitolul 7 Con inutul documenta iilor necesare nscrierii unei construc ii noi sau a unei extinderi de construc ii pe un imobil nscris n cartea funciar construc ii definitive Art. 14 - (1) Documenta ia pentru nscrierea unei construc ii noi sau a unei extinderi de construc ii pe un imobil nscris n cartea funciar construc ii definitive va cuprinde : Partea I pentru recep ie : a) memoriu justificativ, ntocmit conform anexei nr.9; b) copie dup planul de amplasament i delimitarea imobilului existent pe care se edific o construc ie definitiv nou sau se extinde o construc ie; c) plan de amplasament i delimitare a imobilului sc. 1:200 1:5000, dup caz, ntocmit pe baza planului de amplasament ini ial, pe care s-a transpus extins noua construc ie conform anexei nr.10; d) msurtori efectuate n re eaua de ndesire i ridicare, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr.13, sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr.14; e) calculul suprafe elor; f) descrierile topografice ale punctelor noi; g) extrasul de carte funciar pentru informare; Partea a II-a pentru nscriere n cartea funciar : a) cerere de nscriere - conform anexei nr. 2; b) dovada pl ii tarifelor pentru recep ie i nscriere n cartea funciar; c) certificat de atestare a edificrii/extinderii construc iei, eliberat de primria localit ii unde este situat imobilul, dup caz, n condi iile art. 55 alin.(1) din Legea cadastrului i publicit ii imobiliare nr. 7/1996, republicat conform anexei nr.16. (2) Documenta ia va fi ntocmit pe suport analogic i pe suport digital, n formate standardizate care s permit tipizarea conform modelelor din anexele prezentate i n formate care s permit accesul i transferul de date. Capitolul 8 Con inutul documenta iilor necesare nscrierii modificrii limitei de proprietate Art. 15 - (1) Documenta ia pentru nscrierea modificrii limitei de proprietate va cuprinde: Partea I pentru recep ie: a) memoriu justificativ, ntocmit conform anexei nr.9; b) copii dup planurile de amplasament i delimitare ale imobilelor care sunt supuse modificrii limitelor; c) planuri de amplasament i delimitare ale imobilelor, ntocmite pentru fiecare imobil a crui limit se modific, sc. 1:200 1:5000, dup caz conform anexei nr.120; 6

d) msurtori efectuate n re eaua de ndesire i ridicare, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 13sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr.14; e) calculul suprafe elor; f) descrierile topografice ale punctelor noi; g) extrasele de carte funciar pentru informare; Partea a II - a pentru nscriere n cartea funciar : a) cerere de nscriere conform anexei nr. 2; b) dovada pl ii tarifelor pentru recep ie i nscriere n cartea funciar; c) hotrre judectoreasc, definitiv i irevocabil sau declara ie autentic de voin ntre pr i, n original sau copie legalizat, dup caz; (2) Documenta ia va fi ntocmit pentru fiecare imobil a crui limit se modific, pe suport analogic i pe suport digital, n formate standardizate care s permit tipizarea conform modelelor din anexele prezentate i n formate care s permit accesul i transferul de date. Capitolul 9 Con inutul documenta iilor necesare nscrierii modificrii suprafe ei imobilului Art. 16 - (1) Documenta ia pentru nscrierea modificrii suprafe ei imobilului va cuprinde: Partea I pentru recep ie: a) memoriu justificativ, ntocmit conform anexei nr.9; b) copie dup planul de amplasament i delimitare a imobilului care este supus modificrii suprafe ei; c) planul de amplasament i delimitare ntocmit pentru imobilul a crui suprafa se modific, sc. 1:200 1:5000, dup caz conform anexei nr.10; d) msurtori efectuate n re eaua de ndesire i ridicare, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 13sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr.14; e) calculul suprafe elor; f) descrierile topografice ale punctelor noi; g) extrasul de carte funciar pentru informare; Partea a II- a pentru nscriere n cartea funciar: a) cerere de nscriere - conform anexei nr. 2; b dovada pl ii tarifelor pentru recep ie i nscriere n cartea funciar; c) hotrre judectoreasc definitiv i irevocabil sau declara ie autentic de voin , n original sau copie legalizat, dup caz i procesul-verbal de vecintate cu semnturile vecinilor n original conform anexei nr.17; (2) Documenta ia va fi ntocmit pe suport analogic i pe suport digital, n formate standardizate care s permit tipizarea conform modelelor din anexele prezentate i n formate care s permit accesul i transferul de date. Capitolul 10 Con inutul documenta iilor pentru descrierea dezmembrmintelor dreptului de proprietate Art. 17 - Documenta ia pentru descrierea dezmembrmintelor dreptului de proprietate: uz, uzufruct, servitute i abita ie, dac acestea au ca obiect o parte dintr-un imobil, va cuprinde: Partea I pentru recep ie: a) memoriu justificativ, ntocmit conform anexei nr.9; b) copie dup planul de amplasament i delimitarea imobilului existent; 7

c) plan de amplasament i delimitare a imobilului sc. 1:200 1:5000, dup caz, ntocmit pe baza planului de amplasament ini ial, conform anexei nr.10; d) msurtori efectuate n re eaua de ndesire i ridicare, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr.13, sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr.14; e) calculul suprafe elor; f) descrierile topografice ale punctelor noi; g) extrasul de carte funciar pentru informare; Partea a II-a pentru nscriere n cartea funciar: a) cerere de nscriere - conform anexei nr. 2; b) dovada pl ii tarifelor pentru recep ie i nscriere n cartea funciar; c) actul autentic sau hotrrea judectoreasc definitiv i irevocabil de constituire a dezmembrmintelor dreptului de proprietate. (2) Documenta ia va fi ntocmit pe suport analogic i pe suport digital, n formate standardizate care s permit tipizarea conform modelelor din anexele prezentate i n formate care s permit accesul i transferul de date. Capitolul 11 Con inutul documenta iilor pentru reconstituirea cr ii funciare pierdute, distruse sau sustrase, prin renscriere pe baz de documenta ie cadastral Art. 18 - Documenta ia pentru reconstituirea cr ii funciare pierdute, distruse sau sustrase, prin renscriere pe baz de documenta ie cadastral va cuprinde aceleai elemente care au fost stabilite n capitolul 4. Capitolul 12 Dispozi ii tranzitorii i finale Art. 19 - (1) Completarea datelor existente cu date i informa ii aflate n baza de date a oficiului sau biroului teritorial se face la cererea persoanei autorizate, conform tarifelor pentru activit ile desfurate de ctre Agen ia Na ional i institu iile sale subordonate, n vigoare. (2) n cazul n care imobilul care face obiectul ntocmirii documenta iei este limitrof cu unul sau mai multe imobile deja nscrise n cartea funciar, persoana autorizat va solicita obligatoriu, iar biroul teritorial va pune la dispozi ie toate punctele din re eaua de ridicare precum i punctele determinate pe limita comun a acestora. n acest caz, persoana autorizat are obliga ia s utilizeze i s verifice punctele din re ea i de pe limita comun i s confirme corectitudinea acestora. Dac se constat neconcordan e, erori sau greeli ori se impun unele concluzii cu privire la utilizarea acestor date, ele vor fi explicitate i argumentate n memoriu justificativ. Dac punctele din re eaua de ridicare i de pe limita comun sunt determinate n sistem local, ele vor fi calculate n sistemul na ional de coordonate Stereografic 1970. Art. 20 - (1) ntocmirea documenta iilor se efectueaz n sistemul na ional de coordonate Stereografic 1970. (2) n situa ii extreme, prezentate i argumentate n scris de persoana autorizat, lucrrile se pot ncadra n sistemul na ional de coordonate Stereografic 1970 pe baz de coordonate aproximative, determinate grafic prin identificarea i extragerea coordonatelor planimetrice ale punctelor de detaliu (minim 3 puncte comune ntre plan i teren) pe baz de planuri/hr i/ortofotoplanuri existente. (3) n acest caz, cele trei puncte vor fi reprezentate prin borne sau detalii topografice de mici dimensiuni (stlpi, capace canal, col uri de bazin, stnci, etc.) i vor avea descrierile topografice corespunztoare. 8

Art.21 - (1) Rspunderea privind cunoaterea limitelor imobilului, indicarea materializarea i conservarea acestora revine proprietarului. (2) Rspunderea pentru corectitudinea ntocmirii documenta iei i coresponden a acesteia cu realitatea din teren revine persoanei autorizate. Art.22 - Dac la recep ia cadastral se identific diferen e de suprafa , se procedeaz astfel: (1) n cazul n care suprafa a din msurtori este mai mare dect suprafa a din documenta ia cadastral precedent, sau n situa ia n care aceasta nu exist, dect suprafa a din act : a) Pentru imobile mprejmuite : i - Dac diferen a este de pn la 2 %, documenta ia cadastral se recep ioneaz i suprafa a din msurtori se nscrie n cartea funciar; ii - Dac diferen a este ntre 2 i 5 % documenta ia cadastral se recep ioneaz i suprafa a din msurtori se nscrie n cartea funciar doar dac este nso it de proces-verbal de vecintate, ntocmit conform anexei nr. 17; iii Dac diferen a este mai mare de 5%, documenta ia cadastral se respinge, rectificarea suprafe ei urmnd s se fac prin hotrre judectoreasc definitiva i irevocabil; b) Pentru imobile care nu sunt mprejmuite : i - Dac diferen a este de pn la 2 %, documenta ia cadastral se recep ioneaz i se nscrie n cartea funciar suprafa a din documenta ia cadastral precedent sau suprafa a din actul de proprietate; ii. - Daca diferen a este mai mare de 2%, documenta ia cadastral se recep ioneaz i se nscrie n cartea funciar numai pe baza unei sentin e definitive i irevocabile; (2) n cazul n care suprafa a din msurtori este mai mic dect suprafa a din documenta ia cadastral precedent sau, n cazul n care aceasta nu exist, dect suprafa a din actul de proprietate : a) - Dac diferen a este de pn la 2 % documenta ia cadastral se recep ioneaz i suprafa a din msurtori se nscrie n cartea funciar; b) - Dac diferen a este peste 2% documenta ia cadastral se recep ioneaz i suprafa a din msurtori se nscrie n cartea funciar numai n baza unei declara ii autentice a proprietarului privind acordul diminurii suprafe ei din act; n caz contrar, documenta ia cadastral se respinge, cu solu ionarea situa iei pe cale judectoreasc. (3) Prin imobile mprejmuite, n sensul prezentului regulament, se n eleg imobilele ale cror limite sunt materializate prin elemente stabile n timp clar identificabile de ctre proprietarii vecini. Art. 23 - Dac la recep ia documenta iei cadastrale se identific suprapuneri ale imobilelor peste o documenta ie recep ionat anterior sau suprafe e de teren libere ntre propriet i vecine, se procedeaz astfel: a) Se informeaz proprietarii imobilelor n cauz i persoanele autorizate care au executat documenta iile, prin adresa ntocmit conform anexei nr. 6; b) Proprietarii imobilelor mpreun cu persoanele autorizate identific modalit ile de solu ionare tehnic prin modificarea documenta iilor cadastrale, pe cale amiabil, prin declara ie autentic a proprietarilor; c) Orice nen elegeri, care nu se pot rezolva pe cale amiabil ntre proprietari, se vor solu iona de ctre instan ele judectoreti. n acest caz, documenta ia cadastral se respinge. Art. 24 - (1) n cazul construc iilor care au mai mul i proprietari, releveele la pr ile comune din documenta ia aferent fiecrui proprietar vor fi recep ionate dac fac parte i sunt incluse n documenta ia pentru ntreg imobilul sau dac sunt confirmate prin acordul asocia iei de locatari ori prin declara iile autentice ale celorlal i proprietari. 9

(2) n cazul dezlipirilor-alipirilor, numrul cadastral alocat documenta iei are valabilitate de un an de la data acordrii acestuia. Dup expirarea termenului, inspectorul va anula numerele cadastrale acordate, iar la sfritul fiecrei luni, inginerul ef va verifica valabilitatea numerelor cadastrale alocate. Art. 25 - Elementele liniare, punctuale i de caroiaj, semnele conven ionale i atributele textuale din con inutul grafic al anexelor la prezentul regulament, reprezint modele care pot fi adaptate corespunztor modelelor prevzute n normele, instruc iunile, standardele i atlasele de semne conven ionale n vigoare. Art. 26 - Anexele nr. 1-17 constituie parte integrant din prezentul regulament. Art. 27 - La intrarea in vigoare a prezentului regulament i nceteaz aplicabilitatea Ordinul Preedintelui Oficiului Na ional de Cadastru, Geodezie i Cartografie nr. 946/2000 pentru aprobarea Instruc iunilor privind ntocmirea documenta iei cadastrale tehnice necesare la nscrierea cu caracter nedefinitiv n cartea funciar a actelor i faptelor juridice referitoare la terenuri i construc ii, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 90 din 22 februarie 2001, modificat prin Ordinul Preedintelui Oficiului Na ional de Cadastru, Geodezie i Cartografie nr. 93/2004, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 476 din 27 mai 2004 precum i capitolul 10 i 13 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul Preedintelui Oficiului Na ional de Cadastru, Geodezie i Cartografie nr. 534/2001, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 744 din 21 noiembrie 2001.

10

Anexa 1

Ctre, Oficiul Cadastru i Publicitate Imobiliar Biroul de Cadastru i Publicitate Imobiliar ....................... Subsemnatul (numele i prenumele persoanei fizice autorizate sau denumirea persoanei juridice autorizate) ................... cu domiciliul (sediul social) n ............................................................................................... .......... posesor al BI/CI seria .. nr. ... /CNP (Cod Fiscal)........................................... n vederea ntocmirii documenta iei cadastrale .............................................., pentru imobilul situat pe teritoriul administrativ al localit ii., identificat prin (tarla, parcel, nr. cadastral/topografic sau adresa imobilului) .. ...., v solicitm eliberarea urmtoarelor date i documente referitoare la amplasamentul imobilului mai sus men ionat : Documenta ia cadastral sus men ionat face obiectul contractului/conven iei ncheiat cu beneficiarul .... S-a achitat tariful de .. lei prin chitan a nr. .../ pentru serviciul cu codul nr. .. Data ................... Nume, prenume (denumire) ...................... Semntura i tampila ...............................................

Anexa 2
OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR. BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR....
Nr. de nregistrare .././.../ 20

CERERE DE RECEP IE I NSCRIERE


Subsemnatul(a) ................................... domiciliat () n localitatea ....... str. ......... nr. .., legitimat () cu CI/BI seria nr. .............., CNP , tel./fax ................................... e-mail: ......... prin mandatarul ..................................................................................., v rog s dispune i : I. OBIECTUL RECEP IEI : - prima nscriere (atribuire numr cadastral); - nscrierea unei construc ii noi sau extinderea ei, pe o parcel nscris n cartea funciar; - modificarea limitei de proprietate; - modificarea suprafe ei imobilului; - descrierea dezmembrmintelor dreptului de proprietate; - reconstituirea cr ii funciare pierdute, distruse sau sustrase. II. OBIECTUL NSCRIERII : - ntabularea * - nscrierea provizorie ** .. - notarea *** .. - radierea **** IMOBILUL este identificat prin Cartea Funciar nr. a comunei/oraului/ municipiului ... i numrul cadastral al imobilului ......, situat n str. ..., nr. ..., bl. ., scara., ap. ..., comuna/ ora/ municipiu ACTUL JURIDIC care justific cererea, anexat n original sau n copie legalizat: . ...

prin pot

Solicit comunicarea rspunsului la sediul biroului fax teritorial

S-a achitat tariful de: ..... lei prin chitan a nr. ../.. cu codul nr. DATA / .. / 20 SEMNTURA

* Drept de proprietate, uz, uzufruct, abita ie, servitute, concesiune, ipotec, privilegiu etc. ** Act sub condi ie suspensiv, hotrre judectoreasc care nu a rmas irevocabil. *** Incapacitate, act sub condi ie rezolutorie sau cu termen, loca iunea, preem iunea, promisiunea de nstrinare, sechestrul judiciar i asigurator, schimbarea rangului ipotecii, ac iuni n justi ie asupra imobilului n cauz, orice alte fapte sau drepturi personale etc. **** Drepturi reale, ipotec, privilegiu.

Anexa 3
OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR... BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR... Nr. de nregistrare .././.../ 20

CERERE DE RECEP IE PENTRU DEZMEMBRARE COMASARE

Subsemnatul (numele i prenumele persoanei fizice autorizate sau denumirea persoanei juridice autorizate) .......................... cu domiciliul (sediul social) n ..................................................................... posesor al BI/ CI seria .. nr. .. CNP (Cod Fiscal) ............................. Pentru dezmembrarea/comasarea imobilului/imobilelor identificat/ identificate prin (adresa fiecrui imobilul, numrul cadastral, numrul de carte funciar), v naintm alturat documenta ia aferent, ntocmit conform prevederilor Regulamentului privind con inutul i modul de ntocmire a documenta iilor cadastrale n vederea nscrierii n cartea funciar, n vederea recep iei i ob inerii noilor numere cadastrale. S-a achitat tariful de .. lei prin chitan a nr. .../ pentru serviciul cu codul nr. ...

Data:________________

Numele/denumirea, semntura i tampila persoanei autorizate

Anexa 4

Jude ul Unitatea Administrativ - Teritorial . Cod SIRSUP ..

Indexul cadastral al imobilelor Numr de Carte Funciar Adresa imobilului/denumirea locului

Numr cadastral

Observa ii

Anexa 5
OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR. BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR.... Dosar nr. .. Referat nr. La cererea <nr. cerere>/<data cererii> <Domnului / Doamnei>.... Adresa.. Analiznd cererea dumneavoastr pentru recep ia documenta iei cadastrale/tehnice a imobilului situat n unitatea administrativ - teritorial <UAT> , <categoria de folosin >, <adresa> i nscrierea n cartea funciar este necesar ca, n maxim 30 de zile de la data comunicrii, s : I Cadastru IA Not de completare
prezenta i urmtoarele documente..

IB Not de respingere a recep ionrii documenta iei cadastrale


se completeaz n cazul neprezentrii documentelor., sau a depirii termenului limit stabilit prin referatul de completare

Inspector, II Publicitate imobiliar IIA Not de completare


prezenta i urmtoarele documente..

IIB Not de respingere a cererii adresate biroului teritorial


se completeaz dac exist piedici n ceea ce privete efectuarea nscrierii n cartea funciar

Asistent-registrator, 1

Anexa nr. 6

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR.. BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR. Cu sediul n ..... str. nr. .. tel/fax.. DOSAR NR. . /..

Ctre, Dl/D-na/S.C. Domiciliul/Sediul.

Avnd n vedere cererea d-voastr nregistrat sub numrul de mai sus v rugm : ca pn la data de .., s depune i la registratura biroului actele descrise n referatul anex, necesare completrii dosarului d-voastr.*

ca la data deora.camera nr. .., s v prezenta i pentru unele lmuriri suplimentare necesare solu ionrii dosarului d-voastr.* n cazul n care pn la termenul stabilit nu ve i rspunde celor solicitate, cererea dumneavoastr urmeaz a fi respins conform art. 49 coroborat cu art. 50 alin. 1 din Legea cadastrului i a publicit ii imobiliare nr. 7/1996 republicat. Data ..............................

INSPECTOR / REGISTRATOR

* formularul se va transmite n maxim 30 de zile de la data depunerii cererii fixndu-se un nou termen pentru solu ionarea dosarului.

Anexa 7
Carte Funciar Colectiv Nr. ...... UAT ..

Partea I A - Foaia de avere


Adresa: . Nr. Cadastral : Suprafa a : ..
Cod Unitate individual (U) SUPRAFETE (mp) Cota Supr. parte util pr i comune* Cota parte teren

Nr. tronson

Scara

Nivel

Nr. Ap.

Nr. CF individual

Supr. locuibil

Observa ii

TOTAL

Descriere ntocmit, Recep ionat,

(intrare, casa scrii, subsol tehnic, spltorie, usctorie, ghen gunoi, pod, acoperi, terenul construit i neconstruit)

NOT : * n cazul n care cotele pr i nu sunt nscrise n actele de proprietate, ele vor fi calculate pentru fiecare apartament dup cum urmeaz: Calculul cotei indivize (conf. Legii locuin ei nr. 114/1996) : 1) Pentru spatiile comune: Ci comun = Ki x S spa iu comun; Ki =Si locuibil apartament/S locuibil total 2) Pentru terenul de sub construc ie: Ci teren = Ki x S t; Ki =Si locuibil apartament/S locuibil total S t = S construita la sol + S trotuar - Suprafa a locuibil este suprafa a desfurat a ncperilor de locuit. Ea cuprinde suprafa a dormitoarelor i a camerei de zi. - Suprafa a util este suprafa a desfurat, mai pu in suprafa a aferent pere ilor. - n scopul deschiderii Cr ii Funciare Colective, datele vor fi preluate din Cartea de Imobil a blocului.

Anexa 8

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR . BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR ..

Dosar nr. ... / 20..

DECLARA IE

Subsemnatul

(a)

...................................

domiciliat () n localitatea ........... str. ............. nr. ........, legitimat () cu CI/BI seria nr. ..............., CNP , prin prezenta declar pe propria rspundere, n calitate de proprietar al imobilului ..., sub sanc iunile prevzute de art. 292 Cod Penal, c nu am nstrinat bunul imobilul (sau o parte a acestuia) i mi asum ntreaga rspundere pentru identificarea i individualizarea limitelor bunului imobil msurat, pe care le-am participnd la msurtoare. indicat persoanei autorizate ... n vederea executrii documenta iei cadastrale,

DATA .. / . /20..

SEMNTURA,

Anexa 9

MEMORIU JUSTIFICATIV (Model cadru)

1. Denumirea lucrrii : Titlul sub care se elaboreaz lucrarea i numrul lucrrii din registrul de eviden al persoanei autorizate; 2. Beneficiarul lucrrii : Numele i prenumele sau denumirea, adresa sau sediul; 3. Executantul lucrrii : Numele i prenumele sau denumire, nr. autoriza ie; 4. Obiectul lucrrii : Scurt prezentare cu date de localizare i identificare a imobilului care face obiectul lucrrii; 5. Scopul lucrrii : Scurt prezentare a scopului n care se execut lucrarea i a tipului de documenta ie tehnic cadastral necesar a fi ntocmit, pentru : 6. Amplasamentul imobilului : Prezentarea i descrierea locului unde este amplasat imobilul; 7. Situa ia juridic a imobilului : Actele de proprietate i/sau datele de carte funciar conform extrasului de carte funciar pentru informare; 8. Opera iuni topo - cadastrale efectuate : Prezentarea lucrrilor topografice i cadastrale efectuate n cadrul lucrrii : - metode i aparatura folosite la msurtori; - sistemul de coordonate; - puncte de sprijin vechi i noi folosite; - starea punctelor vechi; - descrierea punctelor noi determinate n cadrul lucrrii (puncte de ndesire ale re elei de sprijin sau ale re elei de ridicare); - modul de calcul al coordonatelor punctelor ce definesc conturul imobilului; - metodele de determinare/reprezentare a suprafe elor parcelelor componente; - descrierea sumar a mprejmuirilor i liniilor de delimitare a parcelelor; - modul de calculul al suprafe elor; - alte descrieri tehnice necesare, n func ie de specificul lucrrii.

9. Propunerea de nscriere n cartea funciar:

C.F. nr._________ A. Imobilul Nr. crt. Nr. cadastral Descriere

UAT ___________________

Suprafa a

Observa ii

B. Proprietatea Nr. crt. Proprietar Cota parte de proprietate Observa ii

Data ntocmirii

Nume/Denumire Semntura,

Data recep iei

Inspector,

Plan de amplasament i delimitare a imobilului


Nr. cadastral Cartea Funciara nr. Scara 1: 500 Suprafaa msurat Adresa imobilului UAT

Nr. parcel 1 2

Cod grup destinaie

Categorie de folosin

A. Date referitoare la teren Suprafaa din msurtori (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Meniuni

Cod constr. C1 C2

Cod grup destinaie

B. Date referitoare la construcii Suprafaa construit la sol Valoare de impozitare (mp) (lei)

Meniuni

INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecie:

Executant, Nr. Certificat de Autorizare

Data

Pct. 1 2 3 4

E (m) 554110,903 554079,411 554061,942 554087,840

N (m) 344830,460 344801,241 344819,322 344848,811

Recepionat, Nume, Prenume

Data

Suprafaa total msurat = 1117,34 mp

RELEV EU APARTAM ENT


S ca ra 1 : 10 0 N r. C a d a str a l a l ter en u lu i C a r te a F u n cia ra c o le c tiv n r. C o d u n ita te in d iv id u a l (U ) S u p ra fa a m su ra t A d r esa im o b ilu lu i UAT C F in d iv id u a l

N r. n c p e r e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

D e n u m ir e n c p er e

S u p r a fa a util [m p ] 1 0 .5 5 1 8 .0 0 1 2 .3 0 6 ,7 0 8 .5 0 1 .2 5 2 .2 0 4 ,3 0 0 ,5 0 3 .8 0 3 .7 0 3 .2 0 D a ta D a ta

D o r m it o r 1 S u fr a g er i e D o r m it o r 2 S u p r a f a L o c a t i v = 4 0 .8 5 m p V e s t ib u l B u c t rie C m ar W C S er viciu B a ie D ebara S u p r a f a U ti l = 6 4 .3 0 m p B a lc o n 1 B a lc o n 2 B a lc o n 3 S u p r a f a T o t a l = 7 5 .0 0 m p E xe c u ta n t, R e c e p i o n a t ,

( N u m e , p r e n u m e , s e m n t u r , ta m p i l ) ( N u m e , p r e n u m e , fu n c i e , s e m n tu r , t a s m p il )

Anexa 12

TABEL DE MICARE PARCELAR a imobilului situat n UAT ..

SITUA IA ACTUAL Supraf. mp Categoria de folosin Nr. Cad. Supraf. mp

SITUA IA PROPUSA

Nr.T.P.

Nr.tarla

Nr.Parc.

Proprietari

Categoria de folosin

Proprietari

Total

ntocmit Recep ionat

Anexa 13

Fi de msurtori prin metode clasice


Fiierele pe suport magnetic con innd msurtorile efectuate n re eaua de ndesire i ridicare, n cazul msurtorilor clasice, vor avea specificate, n antet, firma care a efectuat msurtorile, tipul i performan ele tehnice ale aparaturii utilizate; msurtorile vor fi prezentate n formatul de mai jos: Punct de sta ie (max. 8 caract.) Punct vizat (max. 8 caract.) Direc ii orizontale Unghiuri zenitale Cod (dac este cazul)

Distan e

INVENTAR DE COORDONATE fiier ASCII

Jude ul . . . . . . . . . . . Denumirea unit ii administrativ-teritoriale . . . . . . . . . . . Cod SIRSUP . . . . . . . . . . . Cod punct Cod punct Cod punct Cod punct Cod punct Cod punct Cod punct X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y st st st st st st st

Anexa 14

Fi de msurtori prin tehnologie GPS


n cazul determinrilor GPS n cazul re elelor de ndesire i ridicare, se vor prezenta: schema con innd planificarea sesiunilor de msurtori; schema cu dispunerea punctelor; fiiere, pe suport magnetic, n format RINEX, con innd msurtorile efectuate, prelucrarea bazelor msurate, coordonatele punctelor n sistem geocentric, coeficien ii de transformare i rezultatele transcalculului.

MSURTORI N PUNCTE COMUNE ELIPSOIZI : PCT XW YW ZW XS YS HN ............................................................................................................................................ MSURTORI N PUNCTE NOI : PCT XW YW ZW DH REFERINTA ................................................................................................................... COORDONATE ELIPSOIDICE CURBILINII PUNCTE VECHI : PCT BW BW HW BK LK HK .................................................................................................................................. COORDONATE ELIPSOIDICE CURBILINII PUNCTE NOI : POL PCT BW LW HW BK LK HK .............................................................................................................................................. COORDONATE ELIPSOIDICE CURBILINII MEDII PUNCTE NOI : PCT BW LW HW BK LK HK .................................................................................................................................. COORDONATE CARTESIENE PUNCTE NOI KRASOVSKI : PCT XK YK ZK ................................................................................................................................. HK

TRANSFORMARE HELMERT (XYZ)k - (XYZ)w (CONTROL PRECIZII TRANSFORMRI) : MATRICE COEFICIEN I ............................................................................................................................. CORDONATE GEOCENTRICE : PCT XK YK ZK XW YW ZW .................................................................................................................................. PRECIZII : XG YG ZG MT ................................................................. CALCULUL COORDONATELOR STEREO 70 KRASOVSKI : PCT BK LK XS YS HN MX MY MT .

Plan de amplasament i delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare/comasare


Nr. cadastral Cartea Funciara nr. Suprafaa msurat Scara 1: 500 Adresa imobilului UAT

Tabel de micare parcelar pentru dezmembrarea/comasarea imobilului


Situaia actual (nainte de dezmembrare/comasare)
Nr. cad. Suprafaa (mp) Categoria de folosin Descrierea imobilului Nr. cad. Situaia viitoare (dup dezmembrare/comasare) Categoria Suprafaa de Descrierea imobilului (mp) folosin

Total

ntocmit,

Recepionat,

Anexa 16

Primria ... Nr. ../...

CERTIFICAT de atestare a edificrii / extinderii construc iei

Urmare

cererii

nregistrate

cu

nr.

de

mai

sus,

de

ctre

_____________________________________________, se adeverete de noi c pe terenul situat n ____________________________, nscris n cartea funciar nr. _______________, a localit ii _________________________, cu nr. cadastral/topografic __________________, exist o construc ie edificat n anul _______________, descris n documenta ia anexat. Edificarea/extinderea construc iei este realizat n conformitate cu/fr autoriza ia de construire nr. __________/_______________, cu procesul-verbal de recep ie final nr. ________/______________ . Prezentul certificat s-a eliberat pentru nscrierea construc iei n cartea funciar, n condi iile art. 55 alin. (1) din Legea cadastrului i a publicit ii imobiliare nr. 7/1996, republicat.

Primar,

Secretar,

Anexa 17

Proces - verbal de vecintate a imobilului situat n unitatea administrativ-teritorial ................................................ ncheiat la data....................
n temeiul Legii cadastrului i a publicit ii imobiliare nr. 7/1996, republicat, n conformitate cu Regulamentul privind con inutul i modul de ntocmire a documenta iilor cadastrale n vederea nscrierii n cartea funciar, subsemna ii (nume, prenume/denumire, domiciliul/sediul, act de identitate/CUI seria, nr.) am procedat la recunoaterea i stabilirea limitei i vecint ilor imobilului situat n .................................. Str. ...................................................... nr. ................., dup cum urmeaz: Limita ncepe din punctul nr. .......................................... marcat pe schi a anexat, situat n vecintatea ... la ......................................................... i trece prin punctele (se completeaz dup materializarea punctelor, cu numrul fiecrui punct i se face o descriere a traseului limitei i vecint ilor) . .................................................................................................................................................... Punctele situate pe limita imobilului, felul materializrii, destina iile i categoriile de folosin , forma i traseul limitei i numele/denumirea vecint ilor sunt prezentate n schi a anexat, semnat de noi, care face parte integrant din prezentul proces-verbal. Subsemna ii proprietari ai imobilelor nvecinate cu imobilul a crui suprafa se modific, recunoatem, sub sanc iunile prevzute de art. 292 Cod Penal, limitele stabilite prin prezentul proces-verbal i schi a anex, fiind de acord cu acestea. Prezentul proces-verbal a fost ncheiat n .... exemplare (cte un exemplar pentru fiecare parte semnatar i unul pentru documenta ia cadastral).

Proprietar,

Proprietarii imobilelor nvecinate: ................................................. ..................................................... .....................................................

Persoana autorizat .., certific faptul c semnturile apar in proprietarilor imobilelor nvecinate. .....................................................

NOT : Certificarea se va face prin semntura i parafa persoanei autorizate.