Sunteți pe pagina 1din 12

Pentru finalizarea produsului se monteazd definitiv mdnecile qi gulerul.

Se aplicd fala de guler dupa ce a tbst verificatd forma in conformitate cu indicaliile modelului. Se finiseazd gulerul gi maneca. dupd care produsul se calcd la gata cu cea mai mare corectitudine. deoarece dupd ce s-a montat cdptugeala nu mai poate fi

cllcat: o asemenea gregeald duce la degradarea captugelii. Nasturii se cos inainte de montarea clptugelii. Captugeala se monteazd cdnd produsul a fost complet terminat: se va grija ca in tirrpul coaserii cdptuqelii aceasta sd nu se qifoneze.
8.2.5. Pardesiul gen sport

avea

Modelul din figura 8.60 reprezintd un pardesiu incheiat la un rdnd d. nasturi. Gulerul. platca. cordonul qi buzunarele aplicate conferd modelului genu
sport.

Mdneca este clasica montatA pe rotund. susfinutd la teminatie pe manEetE Construc{ia gi prelucrarea tiparului pentru pardesiu vor reda solulii constructive corespnnzdtoare realizdrii in mod practic a modelului indica: asigurdnd in acelaqi timp o tehnologie ugoard.

Construirea tiparului de spate gi fa(5. Construirea tiparului se realizeazd pe aceeaqi coal6 de hdrti. deoarece intre aceste piese trebuie si existe o perfec:concordanld. Aceastd conditie este valabild pentru toa:: cazurile cdnd se construiesc produse similare. Construirea spatelui gi a felei incep prin trasar.unui unghi drept in colgul din dreapta al colii de hdrri. vArful acestui unghi se va nota cu / (fig. 8.61). Puncr / reprezinth punctul de pornire pentru construirea tip,rului. La construirea tiparului pentru pardesiu se folose..
urmdtoarele mdsuri:

Adaosul de lejeritate ad. fa16 de mdsurile ar.. tomice. este de 7.5 cm. In conditiile realizdrii product..
de serie sunt necesare numai urmdtoarele mdsuri: - IC = 164 cm:

- indl{imea corpului - lungimea taliei - lungimea produsului - inallimea bustului - lungimea taliei in fa{a - ldlimea spatelui - lalimea bustului - circumferin[a bustului - circumferinfa taliei - circumferinla Eoldului

IC :164

cm: Zt = 40 cm: Zpr: 108 cm: Ib = 26.5 cm: Ltf = 11.5 cm. /s 17.25 cr:

".5.

D ,..si

\:
:lStl
t-)

lb 19.5 cm. CB: 94 cm: CT -- 72 cm: CS : 100 cm.

-13

:,-.- c t I

Fig. 8.60. Pardesiu


sport (model). 188

gen

-- 94 cm: -CT:72cm: - C.S : 100 cm: - Lm: 59 cm.


CB

-..:
-Ji


le

!7

fi

de

ul
6-

IF
aL

ltie-

:td

lte
'ea

ie:

tul
)a-

Fig. 8.61. Construirea tiParului


pentru Pardesiu.

I:

l;
m: II

fol;;; -

Din aceste misuri

la construirea u$ureazd munca Masurile redate qi calcularea lor in'baza formulelor indicate consticonstructorirlui in realizarea lucrdrii. in acelagi timp, calculele-respective executdrii contuie o posibilitate de control asupra misurilor luate in condifile pe cotp' struci;i tiparului dupd mbsura individualdluatd

celelalte - se pot detennina(fabelul 4)' mdsuri pardesiu tiparului de spate $i flti p"nttY

misuri de bazd

tf,

,ii

r{

l. Addncimea rdscroielii mdnecii:

I-2 : Ars + 3 : 20* 3 = 23 ctn.'


produs qi model: la Coeficientul de adaos de icm se stabileqte in func1ie de sau mantou' un taior sau rochie, acesta va h mai mic dec6t la un pardesiu pe corp sau calculatd: 2. Lungimea taliei se stabilegte dupi mdsura luatd

I-3:

Lr = 40 cm.
189

TABELLIL

Calculul mlsurilor proporfionale

t
4

Nr.
crt.

Valoarea Denumirea mdsurii masunl Icm] Formula de calcul

Adaosul
de

/{

t
T

'r
?

lejeritate

' ff+ro.s:,ffi+10.-s

[cm]
fl

,4nr (addncimea spate)

riscroielii mdnecii la

20

Lt (lungimea taliei )
Is

40
60
108

'f'u =Y'u
Ars , Lr:20+1

d n

3 4

(inillimea goldului)

I
9i

Zpr (lungimea produsului)


?F

in fturctie de cerinlS
modi

0
&

)
6
7

Ib (inillimea bustului)

26.5

c8.94. J-+r=T+r
1.1

Itl(lungimea taliei in fap)


/rg (ldlimea riscroielii g6tului)
(ldlimea spatelui)
(lngimea

44.-i
5.7

-.4.5 = 40 + 4.5

/.r

t7.25
10.25

CB*s s=94*r '-"-

8'-"

l.-5

l'
/D

riscroielii)

ffv;r.s = fri,r.s

)
2

10

(litimea bustului)
Pentru control; ls

19.-5

ef;v;+=lta
CB

- Ir -

lb

17

22-94

7.5

3. Po:ilia liniei Soldulai se stabilegte misurdnd din punctul


egal6 cu:

distanld

I-4

= Ars +

Lt:20

+ 40

- 60 cm.
luati pe corp sau calcu-

4. Lungimea prodlxulrri se determini dupi mesura latd in cazul produc{iei de serie, dupe modelul indicat:
1-S

: Lpr:108 cm.

Din punctele 2, 3 gi 4 se traseazd cu ajutorul echerului, drepte orizontale, care vor reprezenta linia bustului, a taliei gi a qoldului. Din punctul 5'se duce o perpedicular[ ajutitoare pe linia de mijloc a
spatelui.
190

LLIL 1

elui.

5. Devierea liniei de mijloc a spelui se realizeazd in vederea alungirii spaceea ce contribuie la imbricarea mai corectd a spatelui:

*7:2

cm-

Punctele 1 gi 7 se unesc cu o dreape prelungitd pdni la linia tivului, interseclia cu orizontala busnrlui se noteazi prin ptrnctul 9, cu orizontala taliei prin prnctul 6 qi cu orizontala tilului prin pmcul 8. Din punctul 8 se duce o perpediculard spre interiorul tiparului, construind

^^;.'Y;;;;:;Wrrui sedetermini de la punctul 9. stabnirea H.rirnii,spatetui are o mare important6, deorece in fi.rncgie de aceasta se stabilesc gi celelalte doui dimensiuni principale pe li$mea tiparului - ldlimea r6scroielii mdnecii gi lalimea bustului - care sunt factori determinanli in reugita produsului. Orice greqeald in dimensionarea celor trei secfiuni principa_l_e pe lilimea tiparului duce la ingustarea unej sec{iuni in favoarea hrgirii altei secliuni. ceea ce dezechili= &eazl pozilia produsului pe corp: .
7. Ldlimea

g-10:

ls

* 1,5:

17.25

1,5

19 cm.

racroielii mdnecii
rcpartizeazd
213

se determind de la lSlimea spatelui

/0

din

"*"

."

la tiparul spatelui qi I /3 la tiparul de fala astfel: I0-l I= 213 (lr + 4): 213 (10.2514) = 9.4 cm; I I -12 : U3 (tr + 4) = l/3 (10.25 + 4) : 4,7 cm.

- p*.tut

intre tiparul pentru spate qi fald se lasd o distanld oarecare pentnr a contura separat cusdtura lateralE, atAt pentru spate cAt gi pentru fa$. 8. Ldlimea bustului se stabilegte de la punctul 12, integrindu-se astfel a treia

rcfiune pe ld{imea tiparului, determindnd totodatd lilimea totald a tiparului,


pani la linia de mijloc a felei:

. 12-13: Ib + 2:19,5 + 2:21.5

cm.

Prin punctul 1J se duce o verticali in sus gi in jos, pand la orizontala ;oldului. 9. Po:ilia pensei de bust se stabilegte de la punctul /3:
antd

13-14:
taliei.

ff *0,s = ?f; *0,5 = l0 cm.

Din punctul /4 se duce o perpendicularb in sus gi in jos pdnd Ia orizontala


lcu-

Dupa aplicarea, pe linia bustului, a mdsurilor de lalime se trece la construirea tiparului de spate.

10. Ldpimea rdscroielii gAtului la spate se Stabilegte de la punctul de


pornire
ale,
11. 1:

I-15:#*r=#=6,7cm.
indllimea rdscroielii gdtului la spate:

I5-16--2

cm.
191

Punctele
12.

I qi l6 se unesc cu o linie arcuitd confot-m desenului din figura 8.61 Po:ilia umdrului /ct spote se determinb prin punctel e I 7, I B, Si 19. Din punctul 10 se ridica o verticali care la intersec{ia cu orizontala 1 ibr-

rneazd punctul I Z.

|--l8:
l8-19

I.5 cur.

Punctele 16 qi IB se unesc printr-o dreaptd. peste iinia de latime a spatelui Din punctul 1B se prelungegte umarul cu 1.5 cm.

1.5 cnr.

Aceastd cotd de 1.5 cm cu care se prelungeqte umdrul in cazuri notmale asigurb condilia montdrii corecte a cushturii umdrului. Acest 1.-i ctn se suslin:

pe tAietura umdrului de fatd in timpul montArii cusdturii umdrului. Astfel s. asi-eurb ca lesdtura sd se muleze dupd fotma utndrului. cu toate cI este croitd p. linie dreapt6. 13. Linia ele contw'e rdscroielii nfinecii la spale se traseazd dupd deterurnarea poziliei puncteior 20 Si 2 I astfel:

1o_:o_

v.to:

tB= ll.5 =).+cln.


+
noteaz:

Din

punctul

20 se duce o perpendicularh scurth pe care se


20-21

punctul2-1:
Se unesc punctele

1.-3

cm.

19,21Ei 1/ conforrn schilei din figula 8.61:


I

2-22

V.1

0-20

5..1 cm:

I:*E:+= 'ujt =3.8crn; .l -l


E:
contrasemnul de montare a mAnecii.
-

11. indlyintea umcirului tafa;d se detennindinbaza pozitiei umSrului de tiparul spatelui:

l2*23: V.10-1Boh2:21.5% 2:

19.5 ctn.

Pe verlicala din punctul -1? se mdsoar5 in sus distan{a de 19.5 cm stabilrrpunctul 23. Cu vArful compasului in punctul 12 qi cu deschiderea 1^?----

(19.5 cm) se traseazd un arc de cerc spre rdscroiala rnAnecii" pe care se va dett:mina inbl{imea umdrului la fa{a. 15. Lungimea taliei infald se stabilegte inbaza mdsurii luate pe colp sicalculate. Calculul dirnensiunii de lungirne a taliei in fata. in condifiile pr ducfiei de serie. se face in funclie de confbrmafie corpului. Prin detenninar.. acestei mdsuri se stabileqte gi pozilia de r,6rf a rdscroielii g6tului, ceea ce ar. influen16 directd asupra aranjdrii corecte a produsului pe corp. In cazul de fa., lungimea taliei in fald va fi:

21-25
192

Lt + 4.5

40 + /1,5

4-1.5 cm.

Valoarea stabiliti (-1-1.5 cm) se mdsoard dc' la punctul -?J in sus. pe verticala ce stabilegte pozilia pensei de bust. Din punctul Ji se duce o orizontali spre linia

de mijloc a tiparului fegei- iar intensectia acestior linii se noteaza cu punctul 29. 16. Lungimeu pensei de bust se determin[ prin ntlsura luald pe corp. de la pozilia de vdrf a rdscroielii gitului in fali sau de la a gaptea vertebrd a g6tului. ln cazul cdnd mdsura este luati de la a gaptea verlebri a gdtului. in momentul aplicdrii dimensiunii pe tipar se scade din aceasta lilimea rdscroielii gAtului de la sp^ate (f -15). 'in cazul de fall. lungimea pensei de bust. mdsuratd cle la pozilia de vdrf a rascroieliigfuului(punctul2i) in fatd va fi:

25-.26=26.5

=f! *j = ? +3 = 26.5 cm.


^?6

Cu vdrtul compasului in punctul


arc de cerc spre rdscroiala rndnecii.

;i cu deschiderea

J6--25 se traseazd ttrt

!7. Po:ig'ia umdt_'ului infulri se determind prin punctul

Ji:

23-21= l/10-c'h :

+ l0

=4.7

crtt.

cu:

Valoarea stabilith (4,7 cm) se rndsoarl pe arcul cle cerc trasat clin purrctul 23. Din punctul ?7 se nrdsoarh lungimea umdrului la f-atd care trebuie sd fie egali

27

-2u

= l'.16

lgoio

cm.

Distanta l6- Ig se mdsoard pe tipanrl spatelui. Distarrla stabilita se aplicd din punctul 27 pind ce intersecteazd arcul de cerc trasat din punctul 2i. lntersec[ia se noteaza cu punctul 28. IB. Po:i1iu rdsc'roielii gdtului in.fhld se stabilegte prin punctul 29- ir baza ldlimii rdscroielii gitului

'"rT5 : k. t r s:
:
I/.1

6.7 crn.

Distanta l-16 reprezintd l.itirnea rdscroielii gatului la spate. Ad6ncinrea rascroielii gdtului in fala se stabile;te pe liniade certtrur a f'elei:

29-3t
Punciele 30 Si

/j i

1.5

:6.7 + 1.5:8.2 cnr.


gitului

3l

se unesc cu o linie arciritd. reprc,'zentAncl rdscroiala

in fata.
19. Desclticlerea pensei cle bust se stabilegte as{fel: se mdsoard segmentul

25-30 si

se

aplicd din punctul ?B pe direc(ia unrirului la fata:

lS
pensa de bust:

-32

: :

L'.25 30.

Punctul 32 se unegle cu vdrful pensei. punctul 36. dupd care se egaleazb

2G33

L'.26-32..

Distanta 2A42 se rndsoari p tipar. Dupd curn se v'ede din tigura 8:61. linia umdrului de la tiparul felei este alcbtuiti din doua segmenle 30-33 Si 32-2t. Linia de contur a riscroielii m6necii la fati se obtine prin unirea punctelor27.22 gi ll confrom schilei.
13

- Maoualul

croitorului-

193

Prelucrarea tiparului de bazi. in figura 8.62 este redati prelucrarea tiparului de bazi conform modelului din figura 8.60. Fentru aceasta. se copiazd tiparul spatelui gi al fetei pe care se aplicd cr:tele prevhzute pentru realizarea nrodelului. Linia de mijloc a spatelui se agazi pe firul drept al tesdturii. Platca. ugor rotunjita. (lata de l4 cm) se agaz-d pe linia de miiloc a spatelui. iar pe linia rascroielii mAnecii va avea o lEtime de 8 cm. sub linia umdrului. Pensa pentru platca se prelungegte pinl la linia ce contureaza platca, iar
dr-rpd ce se decupeaze platca. pensa se inchide.

rt
'll,

iil:

La panea din fat6. rdscroiala gdtului trebuie ad6ncitd cu I cm. Platca in fala este datd de 7.5 cm pe linia de mijloc. iar pe rdscroiala mdnecii de 6 irn.
![

u
ilii
ilE

x6

fr

s
I I

p4

\l
I

Fig.8.62. Prelucrarea tiparului de pardesiu-spate 9i fa!6.

t94

i-

tr

Rdscroiala mAnecii este "riinciti cu crn, iar pe lalime se majoreaz! cu'-r.5 crn. ?e linia tir-ului se evazeazA cu -l cm Pentru acest model umerii se ',,.r iirsi 1.5 cm gi se coboara atdt Ia scate cat;i -u .a fatl cu cAte 0.5 cm. In fa!d. r'aloarea distanlei de petrecut suprapus) este de 3-4 crn. Distanta dintre

5 s

c b.oE

Fig. 8.63. Construirea tiparului


guler.

de

rutoniere este de I3 cm.

In figura 8.63 este redat gulerul care se construie$te dupi dimensiunile de la :iscroiala gdtului cu ajutorul unei construclii in unghi drept. Trebuie sd se urmd:eascd ca partea din fala a rascroielii gulerului sa coincidd cu rdscroiala gitului. Construirea tiparului de mAnecI. Construclia tiparului de minecd se realizeazd dupd aceleagi principii ca gi pentru taior. luAnd ca bazd, dirnensiunile :iscroielii tiparului de baza pentru pardesiu. Constluclia tiparului minecii se :ealizeaz6, intr-o perfectd concordanf5 cu rdscroiala unde unneaz.d a h n]ontati. rsigurdndu-se astfel o tehnologie ugoarA 9i o calitate superioard a produsului. in
trnal.

:58 lungimea mdnecii ' Lnt = 1-l cm: ldlirnea rnAnecii la tiv I tir crn. Principiul de determinare a rndsurilor pe rascroiala tiparului construit a iost :edat la construclia mdnecii de bluzi gi se pdstreaza r alabil pentru orice :oI'timent. Pentru construirea tiparului de rnAnecd se traseaz.l o \ erticala pe care se ia un punct notat cu ^1"' |

asigurate aceste conditii. urmeazi ca inainte de a incepe consd se deterrrine dimensiunile necesare pe tiparr.rl rardesir.rlui construit. astfel : ar = -17.5 crrr: - addncimea rascroielii cr : 47 cm: - circumferinta rascroielii lr - l].l cm: - lalirnea rascroielii

Pentru a

fi

'truclia tiparului de rnAnecd

-l - Ln t = l1'l + I =1.-l cnr. 10 ' r0


ii nnneci
i.

i. Adiincinteq

rdscroiel

et. -l 7. r ,-t:;=-i=l8.7crn.
2. Lungimea nrunecii se stabilegte dupd mdsura luatd pe corp. in condiliilc realizdrii dupd comanda gi mbsurd indir idualS:

I-1 = Lnt:

58 cnt:

J-j :

-i crn.

3. Po:ilia cotului se calculeaza din r aloarea lungirnii mdnecii rndsulati pe cusdtura interioard gi se aplica pe desen de la punctul 3.
J'a J-6:r ----'o l.

195

Din punctele 2, 3, I Si 6 se duc perpendiculare. pe verticala principali ce lqece prin punctul /. u 4. Po:itia contrasemnului de montare a mdnecii se calculeazd din lnlimea riscroielii mdnecii:

J-R=
rul pardesiului:

i=T

Ir

14.2

=3.8cm.
ti, 1t

5. Ldlimea mdnecii se determindinbaza circumferinlei rdscroielii de la tipa-

u ;,

R-7:

+ =!= 22

23.5 cm.

$
lj
$

Mdsura lelimii mAnecii se aplicd de la punctul R (contrasemn) in direcfie oblici" pdni interse cteazd orizontala principali din punctul 2: intersecfia mdsrnii cu orizontala se monteazl cu punctul 7. Dinpunctul 7 se coboard o perpendiculard pe orizontala cotului- Interseclia cu orizontala din punctul J se noteazi cu 8. iar cu linia cotului (orizontala din punctul 6) cu 9. Pentru a se asigura o l[1ime corespunzbtoare a capului de mAnech se va face urmitorul control:

2-7 = lr +
L

+6

cm

11.2 + 6

20.2 cm.
A

i'3'r

,[

Dac6 misurdtoarea coincide. se coboari perpendiculara din punctul /. u, 6. P u n c t e ai u t d t o ar e p e n trt,:

,t

2-tt=ry,
8-12

::ff?,:,,.r,, "*,' 2
:
V.2-10:

*t"

F9.8.' prr

mine
de la

mAne

retei

7-t 3 =
Punctele R qi

* o.-

Y+

0, 5 = 4.3 crn.

/1

se unesc cu o dreaptd pe care se va nota punctul

ajutitor /J

dista ryat(

R-11:ry
I2 prin drepte ajutitoare. apoi cu florarul se traseazb linia de contur a riscroielii mAnecii, conform schilei
Se unesc punctele

mui pod

ll

cu 10, I0 cu t3 9i /3 cu

(fig. 8.64). 7. Linia tivttlui mdnecti. Din punctul 5 se mbsoar6. pe linia oblic6. l5limea tir', adicl 1.1cm. B. Po:iyia tdieturii pe linia cotului.'
6-15

n}UI Jost

la

sJra

irml
ryal

: I cm;

9-16: I cm.
196

lce
nea

ipa-

clie

urii
icu-

u8.
hce

24-28

cm de

Fig. 8.6,1. Construirea ti-

Fig, 8.65. Prelucrarea tiparului


mAneci.

parului de mineci.

Se unesc punctele
mAnecS.

R, 15,5 gi /3, 16 Si 17 definind astfel conturul felei de

14.

Cusdtura interioard a minecii se stabileqte mdsurind pe tiparul felei distanla de la punctul E, pe rdscroiald pdnd la cus6tura laterald astGlr distanla R-S de pe minecd sd fie egal5 cu distan;a E-.S de pe tiparul fe1ei. Punctele E de pe tiparul felei gi R de pe minecl sunt contrasemnele de montare a mAnecii la faf6. La partea din spate. contrasemnul de montare R,(2/) se determini mdsurAnd distanga de la R,p6nd la cusitura laterald gi se aplicd din punctul S la partea din spate a minecii. Aceastd operalie ajuti la o montare ugoari a minecii.

pol

ilei
la

Se gtie cb montarea mAnecilor este operalia cea mai dificilS la realizarea unui produs. De calitatea acestei operalii depinde aspectul estetic Ai calitativ al produsului. Mdneca astfel construite trebuie prelucrat6 pentru a fi in concordanfh cu noua rlscroiald a tiparului de spate gi fa16. Pentru aceasta se copiazd fafa qi dosul de mAnecd qi se desfbgoarb conform schilei din figura 8.65. Dup[ desfrilrare se fac urmEtoarele corecturi: - se coboari linia capului de mdnecd cu I cm (porliunea ha;uratd); - se majoreazd ld$mea rdscroielii pe ambele pnrli cu cite'l cm gi in acelaqi timp se adAncegte cu cAte 0.5 cm: - se transpun contrasemnele de montare la partea din fald (E) gi la partea din spate (R,); - la tiv se scurteazi cu 3 cm pentru a se monta man$eta.

t97

l;ir:. ll.(t(r. 'l ill:tt trl tlr' p:trtlcsitt

:l\l)rcl tl:ll:l

ltiy..

ll.('7. l iDrrr rrl rlt rtritttci

,r\P.'rl t':rl;l

1"i11.

ll.{'tl. lt:rrrlr.sirr

r:r111:rn

(rrlorlcl)

tt;

rr

,,

:l
;,j,

L
in figurile 8.66 9i 8.61 sunt redate. in aspect hnal. tiparele
mdnecd.
pe desen.

spate-fa16 gi

Pozilia buzunarului aplicat se determini pe material cu dimensiunile notate


Pe cusdtura laterald se cambreaza cu cdte 2 cm qi se dd conturul ca in desen.

8.2.6. Pardesiul raglan


imbrdcdmintea cu croiala mdnecii pomita de la rdscroiala gArului se nurne$te raglan qi se folosegte frecvent la toate sortimentele de imbrdcdminte. incepAnd de la bluzd qi pdna la mantoui de iarnd. Aceastd croiald a mdnecii se folosegte cel mai mult la pardesiul drept sau larg. din care cauzd insdqi denumirea sortimentului este ..raglan". Mineca raglan este folosita foarte frecvent la mantalele de ploaie. Imbrdcdmintea cu croiala mAnecii tip raglan este socotitA ca fiind cea mai comodd. De aceea. acest tip de imbrbcdminte a supravieguit tutlu'or capriciilor modei, rhmdnAnd qi in prezent in actualitate. MAneca raglan se poaftd foarte comod, dar numai in cazul cAnd construclia m6necii este perfectd. Modelul din figura 8.68 este un pardesiu pentru vreme de tranzilie. dintr-un trveed verde luminos. cu.mdneca raglan in formd de ..clopot''. Gulerul este u$or degajat de gdt. iar buzunarele aplicate sunt subliniate de tighele. Amploarea generoasd care o primeqte pe linia tivului se poate micaora prin intermediul unui cordon.

Construclia pardesiului raglan nu se deosebeqte de construclia pardesiului drept, de aceea se r-a folosi construclia tiparului pentru pardesiu. cu mici modificdri.

Prelucrarea tiparului de bazil pentru riscroiala minecii raglan. in


vederea prelucrdrii tiparului pentru pardesiul raglan se copiazd pe o coald de hdrtie spatele qi fa1a. dupd construclia datd in figura 8.61. Tiparul spatelui redat in figura 8.69 urmeaz[ sd fie alungit pe linia de mijloc a spatelui. considerAndu-se foarte important ca spatele pardesiului raglan sd cad[ corect pe corp. Exceplie va face numai cazul cAnd conformalia corpului este accentuat lasatd pe spate qi bustul foarte proeminent. Pentru alungirea spatelui se executd urmAioarele operatii: - distanja dintre orizontala addncimii r6scroielii mdnecii qi rdscroiala gdtului (1-2) se impane in doud, de unde se duce o perpendiculari pe linia de mijloc a spatelui, spre rdscroiala mdnecii; - se despicd tiparul pe aceastd linie gi se coboard (se inchide) pe linia

rdscroielii, 1-1,5 cm.In felul acesta s-a alungit spatele; - mdneca raglan, de obicei are pe mijlocul fefei o cuslturdt - rdscroiala gdtului la spate se mdreqte cu 0.25 cm pe linia de mijloc a spatelui gi cu 0.5 cm pe linia umdrului: - de la linia umdrului. pe rdscroiala gAtului se mdsoard 5 cm. Punctul oblinut se une$te printr-o dreaptd cu punctul R ,(21) de pe rdscroiala mdnecii. La jumdtatea acestei drepte se ridicd o perpendiculard pe care se mdsoard 1.5 cm. Cu florarul se contureazl tdierura raglan ca in schili. Pentru evazare, din vArful omoplalilor gi din punctul R, se duc doud verticale.

199