31.01.

2013

Legea nr. 50/1991 actualizata 2012 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | Legi | CJO.RO

* Serviciile sunt private si confidentiale! * Plata anuala! * Creat pentru persoane juridice! * Platforma securizata!
LEGI / Legea nr. 50/1991 actualizata 2012 - privind autorizarea executării l... ( 05 Oct 2012 )

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
actualizata 5.10.2012

CAPITOLUL I Autorizarea ex ecutării lucrărilor de construcţii Art. 1

(1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren şi/sau construcţii – identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel. (2) Construcţiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, emisă în condiţiile prezentei legi, şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor.

Art. 2 (1)Autorizaţia de construire constituie actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor. (2) Autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, elaborată în condiţiile prezentei legi, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii. (21) Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de construire şi cuprinde următoarele etape: a) emiterea certificatului de urbanism; b) emiterea punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului pentru investiţiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului; c) notificarea de către solicitant a autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea solicitării de obţinere, ca act final, a autorizaţiei de construire, pentru investiţiile la care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a stabilit necesitatea evaluării impactului asupra mediului şi a emis îndrumarul conform legislaţiei privind
www.cjo.ro/Legi/Legea-nr-50/1991-actualizata-2012---privind-autorizarea-executării-lucrărilor-de-construcţii 3/33

31.01.2013

Legea nr. 50/1991 actualizata 2012 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | Legi | CJO.RO

evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului; d) emiterea avizelor şi acordurilor, precum şi a actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente privind investiţiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului; e) elaborarea documentaţiei tehnice necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, denumită în continuare documentaţie tehnică – D.T.; f) depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente; g) emiterea autorizaţiei de construire. (3) Autorizaţiile de construire pentru reţele magistrale, căi de comunicaţie, amenajări pentru îmbunătăţiri funciare, reţele de telecomunicaţii ori alte lucrări de infrastructură, care se execută în extravilanul localităţilor, se emit cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului, avizate şi aprobate potrivit legii. (4) Prin exceptare de la prevederile alin. (2) se pot emite autorizaţii de construire şi fără documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, pentru: a) lucrări de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare şi de conservare a clădirilor de orice fel, cu condiţia menţinerii aceleiaşi funcţiuni, a suprafeţei construite la sol şi a volumetriei acestora; a1) lucrări de supraetajare a clădirilor cu încă un nivel, o singură dată, în suprafaţă de maximum 20% din suprafaţa construită desfăşurată a clădirilor, cu condiţia situării acestora în afara zonelor construite protejate sau a zonelor de protecţie a monumentelor, după caz; a2) lucrări de extindere a clădirilor sociale, de învăţământ, de sănătate, de cultură şi administrative aparţinând domeniului public şi privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, dacă extinderea se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general – PUG sau planului urbanistic zonal – PUZ, aprobat, în vigoare; a3) schimbarea folosinţei construcţiilor existente, dacă noua folosinţă corespunde prevederilor regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general – PUG sau planului urbanistic zonal – PUZ, aprobat, în vigoare; b) lucrări de reparare privind căi de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare şi altele asemenea, fără modificarea traseului şi, după caz, a funcţionalităţii acestora; c) lucrări de reparare privind împrejurimi, mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri şi grădini publice, pieţe pietonale şi celelalte lucrări de amenajare a spaţiilor publice; d) lucrări de cercetare şi de prospectare a terenurilor – foraje şi excavări –, necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, exploatărilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări; e) organizarea de tabere de corturi.

Art. 3 (1) Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru: a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 11; b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil – teren şi/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate; c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, branşamente şi
www.cjo.ro/Legi/Legea-nr-50/1991-actualizata-2012---privind-autorizarea-executării-lucrărilor-de-construcţii 4/33

31.01.2013

Legea nr. 50/1991 actualizata 2012 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | Legi | CJO.RO

racorduri la reţele de utilităţi, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente; d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, locuri de joacă şi agrement, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice; e) lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatări de suprafaţă sau subterane; f) lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executării lucrărilor, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (13); g) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote; h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, copertine şi pergole situate pe căile şi spaţiile publice, anexe gospodăreşti, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan; i) cimitire – noi şi extinderi. (2) În vederea simplificării procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcţii provizorii prevăzute la alin. (1) lit. d), g) şi h), autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiilor tehnice – D.T. cu conţinut simplificat în raport cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 4 (1)Autorizaţiile de construire se emit de preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor pentru executarea lucrărilor definite la art. 3, după cum urmează: a) de preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor, pentru lucrările care se execută: 1. pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale; 2. în extravilanul comunelor ale căror primării nu au organizate structuri de specialitate; b) de primarii municipiilor, pentru lucrările care se execută în teritoriul administrativ al acestora, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) pct. 1; c) de primarul general al municipiului Bucureşti, cu avizul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrările care se execută: 1. pe terenuri care depăşesc limita administrativ-teritorială a unui sector şi cele din extravilan; 2. la construcţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b); 3. lucrări de modernizări, reabilitări, extinderi de reţele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafaţă, de transport şi de distribuţie, pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, precum şi lucrări de modernizări şi/sau reabilitări pentru străzile care sunt în administrarea Primăriei Municipiului Bucureşti; d) de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrările care se execută în teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepţia celor prevăzute la lit. c), inclusiv branşamente şi racorduri aferente reţelelor edilitare; e) de primarii oraşelor şi comunelor pentru lucrările care se execută: 1. în teritoriul administrativ al acestora, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) pct. 1; 2. la construcţiile reprezentând monumente istorice clasate sau aflate în procedură de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, în condiţiile art. 10 lit. a) şi ale art. 45 alin. (4) şi cu avizul arhitectului-şef al judeţului; f) abrogată. (2) Pentru lucrările care se realizează pe amplasamente ce depăşesc limitele judeţului, respectiv ale municipiului Bucureşti, în vederea armonizării condiţiilor de autorizare pentru întreaga investiţie, autoritatea administraţiei publice centrale competente, potrivit legii, va emite un aviz coordonator în baza căruia preşedinţii consiliilor judeţene
www.cjo.ro/Legi/Legea-nr-50/1991-actualizata-2012---privind-autorizarea-executării-lucrărilor-de-construcţii 5/33

împreună cu punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului sau. c) securitatea la incendiu. (3) Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism. după caz. menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. (2 ind. după caz. în baza căruia preşedinţii consiliilor judeţene implicate. 4. (21) lit. după caz. respectiv primarul general al municipiului Bucureşti vor emite autorizaţii de construire pentru toate lucrările din aria lor de competenţă. al actului administrativ al acesteia.01. în condiţiile impuse de caracteristicile şi amplasamentul reţelelor de distribuţie/transport energetic din zona de amplasament. d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va emite un aviz coordonator. abilitate să autorizeze lucrările de construcţii. 4: a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic. (11) Punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului reprezintă documentul scris emis de aceasta după etapa de evaluare iniţială. în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului. actul administrativ al acesteia.privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | Legi | CJO. 2 alin. iar actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului este. b) racordarea la reţeaua căilor de comunicaţii. economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării. b) şi d) se solicită şi se obţin de investitor/solicitant în condiţiile legii. (3) Autorizaţiile de construire prevăzute la alin. (3) Certificatul de urbanism se semnează de către preşedintele consiliului judeţean sau de primar. de secretar şi de arhitectul-şef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din www. Art. se anexează şi devin parte integrantă din autorizaţia de construire. (2) Actele de autoritate emise de autorităţile competente pentru protecţia mediului prevăzute la art. c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării. după caz. d) cerinţele specifice unor zone cu restricţii stabilite prin reglementări speciale. Art. respectiv după etapa de încadrare a investiţiei în procedura de evaluare a impactului asupra mediului. (4) Abrogat.RO implicate.ro/Legi/Legea-nr-50/1991-actualizata-2012---privind-autorizarea-executării-lucrărilor-de-construcţii 6/33 . (2) şi (21) produc efecte de la data intrării în vigoare a ultimei autorizaţii de construire emise în condiţiile prezentei legi. în scopul obţinerii punctului de vedere şi. 5 (1) Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicită de către investitor/beneficiar şi se obţin de la autorităţile competente în domeniu înaintea depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autorităţile administraţiei publice competente pentru: a) asigurarea şi racordarea/branşarea la infrastructura edilitară. respectiv primarul general al municipiului Bucureşti vor emite autorizaţii de construire pentru lucrările amplasate în unităţile administrativ-teritoriale din aria lor de competenţă. 6 (1)Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii. (2) Certificatul de urbanism se emite de autorităţile prevăzute la art. protecţia civilă şi protecţia sănătăţii populaţiei. b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului.2013 Legea nr. (5) Abrogat.31. acordul de mediu sau avizul Natura 2000. 50/1991 actualizata 2012 . avizate şi aprobate potrivit legii. necesare în vederea autorizării. obţinute potrivit prevederilor alin.cjo. 1) Pentru lucrările de instalare şi dezvoltare a reţelelor de comunicaţii electronice. (1) şi (2). după caz.

teren şi/sau construcţii şi. în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. potrivit legii. respectiv localitate. (1).cjo. c) pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară atunci când operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii. extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi. cât şi elementele care definesc scopul solicitării. b) în vederea adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de „Studiu de fezabilitate“.31.privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | Legi | CJO. dacă legea nu dispune altfel. solicitantul – orice persoană fizică sau juridică interesată – se va adresa autorităţilor prevăzute la art. 7 (1) Autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor. 1 (1) Măsurile specifice pentru protecţia mediului stabilite prin actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului vor fi avute în vedere la elaborarea documentaţiei tehnice – D. În caz contrar. 50/1991 actualizata 2012 . 6 ind. d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism. b) dovada. în cazul în care legea nu dispune altfel. următoarele documente: a) certificatul de urbanism.T. (13) Cu respectarea legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. Art. Operaţiunile juridice menţionate. (5) Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. şi nu pot fi modificate prin procedura de autorizare ori prin autorizaţia de construire. (11) Prin excepţie de la prevederile alin. unde este cazul. sunt lovite de nulitate. după caz. care cuprinde. 4 cu o cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism. f) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire.T. în situaţia în care apar modificări pentru care este necesară emiterea unei autorizaţii de construire distinctă pentru organizarea executării lucrărilor. aceasta se emite numai dacă autoritatea competentă pentru protecţia mediului constată că modificările aduse se înscriu în limitele actului administrativ emis anterior.2013 Legea nr. (2) În situaţia în care o investiţie urmează să se realizeze etapizat sau să se amplaseze pe terenuri aflate în raza teritorială a mai multor unităţi administrativ-teritoriale învecinate.ro/Legi/Legea-nr-50/1991-actualizata-2012---privind-autorizarea-executării-lucrărilor-de-construcţii 7/33 . responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor. www. (1). potrivit atribuţiilor stabilite conform legii. precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil. e) abrogată. autoritatea competentă pentru protecţia mediului reface evaluarea efectelor lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor şi emite un nou act administrativ.01. efectuate în lipsa certificatului de urbanism. în copie. pentru construcţiile reprezentând anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole termenul de emitere a autorizaţiei de construire este de 15 zile de la data înregistrării cererii. a titlului asupra imobilului. (12) Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se depune şi se înregistrează la autoritatea administraţiei publice competente numai dacă solicitantul prezintă toate documentele prevăzute la alin. punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi.RO aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente. evaluarea efectelor asupra mediului se realizează pentru întreaga investiţie. (4) În vederea eliberării certificatului de urbanism.. număr cadastral şi număr de carte funciară. actul administrativ al acesteia. potrivit legii. c) documentaţia tehnică – D. în copie legalizată. (6) Certificatul de urbanism se emite şi în următoarele situaţii: a) în vederea concesionării de terenuri. Art. după caz.

RO (2) Documentaţia tehnică – D. (4) Executarea lucrărilor de construcţii se poate face numai pe baza proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie. potrivit prevederilor legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. (23) Documentaţiile tehnice – D. cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. după emiterea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi înaintea depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. fiind necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire.cjo. în termen de 5 zile de la data înregistrării. (8) Investitorul are obligaţia să înştiinţeze autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire.T. cu menţionarea elementelor necesare în vederea completării acesteia. (16). potrivit legii. (9) Autorizaţia de construire se emite dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile cerute prin prezenta lege. 1. responsabilitatea aparţinând solicitantului. În situaţia în care caracteristicile nu se schimbă faţă de autorizaţia iniţială. (22) În situaţia în care. sănătate şi mediu» în raportul de verificare a documentaţiei tehnice aferente investiţiei. precum şi inspectoratul teritorial în construcţii asupra datei la care vor începe lucrările autorizate. în momentul emiterii actului. în conformitate cu proiectul tehnic. iar solicitantul/investitorul are obligaţia să notifice autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă. investiţia suferă modificări care nu au făcut obiectul evaluării privind efectele asupra mediului. 50/1991 actualizata 2012 . sănătate şi mediu». (3) În situaţia depunerii unei documentaţii tehnice incomplete. (1) şi (3). (16). cu conţinutul actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului. dacă constatarea faptei de începere a lucrărilor fără înştiinţare s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizaţiei.01.privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | Legi | CJO. cu privire la aceste modificări. contravenţional. a unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti privind imobilul – teren şi/sau construcţii –. (6). potrivit legii. pentru nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (7) Prin excepţie de la prevederile alin. în cazul justificat în care lucrările de construcţii nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit. potrivit legii. al avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism şi se întocmeşte. pentru reabilitarea termică a clădirilor se verifică în mod obligatoriu pentru cerinţa esenţială de calitate în construcţii «f) economie de energie şi izolare termică». acest lucru se notifică în scris solicitantului. valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzute prin autorizaţie. În caz contrar. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se poate acorda o singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni. în condiţiile prevăzute la alin. (21) Documentaţiile tehnice – D. www. acestea vor fi menţionate de către verificatorul tehnic atestat pentru cerinţa esenţială «c) igienă. responsabilitatea emiterii autorizaţiilor revenind semnatarilor. fără a fi necesar un nou certificat de urbanism. (5) Autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire stabileşte o perioadă de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii. se elaborează în conformitate cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. (13) Autorizaţia de construire se semnează de preşedintele consiliului judeţean sau de primar. după caz. (6) Neînceperea lucrărilor ori nefinalizarea acestora în termenele stabilite conduce la pierderea valabilităţii autorizaţiei. după caz. 1.T. în conformitate cu conţinutulcadru prevăzut în anexa nr. (10) Lucrările de consolidare la clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică ori prin notă tehnică justificativă în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public se autorizează în regim de urgenţă. se semnează şi se verifică. aferente investiţiilor pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a evaluat efectele asupra mediului şi a emis actul administrativ se verifică în mod obligatoriu pentru cerinţa esenţială de calitate în construcţii «c) igienă.T.ro/Legi/Legea-nr-50/1991-actualizata-2012---privind-autorizarea-executării-lucrărilor-de-construcţii 8/33 .31. investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acesteia. civil şi penal. Autoritatea emitentă a autorizaţiei nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenţa. În această situaţie.2013 Legea nr. în concordantă cu cerinţele certificatului de urbanism. (12) Autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit numai pe baza unei documentaţii complete. interval în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările. (31) Persoanele fizice cu atribuţii în verificarea documentaţiilor şi elaborarea/emiterea autorizaţiilor de construire răspund material. de secretar şi de arhitectul-şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente. (11) În condiţiile prezentei legi nu se emit autorizaţii provizorii. se va putea emite o nouă autorizaţie de construire. data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei.

solicitantul va depune o nouă documentaţie tehnică – D. proiect tehnic – P. cu obligaţia de a se întocmi documentaţii specifice în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa nr. cu respectarea avizelor şi acordurilor. înaintea finalizării lucrărilor. (153) Verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă în limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului se realizează de către aceasta potrivit prevederilor legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. (16). (15) În situaţia în care în timpul executării lucrărilor şi numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate.. precum şi lista altor documente şi condiţii specifice necesare.cjo. detalii de execuţie D. accidente tehnice. b) reluarea procedurii de autorizare în condiţiile prezentei legi. titularul are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire. dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă depăşesc limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului. precum şi de verificatorii de proiecte atestaţi în condiţiile legii. (1) lit. b) nu sunt aplicabile actelor de autoritate emise de către autorităţile pentru protecţia www. (14) Valabilitatea autorizaţiei se menţine în cazul schimbării investitorului. aflate în stare avansată de degradare şi care pun în pericol siguranţa publică.ro/Legi/Legea-nr-50/1991-actualizata-2012---privind-autorizarea-executării-lucrărilor-de-construcţii 9/33 . (20) Instituţiile/Operatorii economici abilitate/abilitaţi prin lege să emită avizele/acordurile prevăzute la art. cu condiţia respectării prevederilor acesteia şi a înscrierii în cartea funciară a modificărilor intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare. fără alte proceduri prealabile.T. elaborată în condiţiile modificărilor de temă survenite. obligatorii în cazuri de avarii. se emite imediat de către autoritatea administraţiei publice competente potrivit prezentei legi. pe care le pun la dispoziţia publicului şi autorităţilor administraţiei publice competente pe pagina proprie de internet şi prin afişare la sediu. (151) Pentru obţinerea unei noi autorizaţii de construire. cu excepţia construcţiilor monument istoric. în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentaţiei specifice complete. (15). sub sancţiunea aplicării prevederilor legale privind aprobarea tacită. precum şi. 5 alin.2013 Legea nr. demolări parţiale şi consolidări la structura de rezistenţă. b) care prezintă pericol public. care conduc la necesitatea modificării acestora. precum şi ale avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială. documentaţie tehnică D. (16) Cu respectarea legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. pentru fiecare cerinţă esenţială de calitate în construcţii. 50/1991 actualizata 2012 . potrivit prevederilor alin. (19) Taxa pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire se calculează la 30% din valoarea iniţială a taxei de autorizare. în sprijiniri ale elementelor structurale/nestructurale avariate. calamităţi ori alte evenimente cu caracter excepţional. potrivit prevederilor prezentei legi.T. (152) Verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă în limitele avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială se realizează de către structurile de specialitate ale autorităţii administraţiei publice competente. a actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului. cu participarea reprezentanţilor instituţiilor avizatoare. în cazul construcţiilor care prezintă pericol public. (161) Prevederile alin. în principal. (1) au următoarele obligaţii: a) să stabilească conţinutul-cadru al documentaţiilor specifice necesare pentru emiterea avizelor/acordurilor.. (17) Primăriile pot dezafecta construcţiile. (18) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire se calculează potrivit legii.T. (201) Prevederile alin.RO potrivit atribuţiilor stabilite conform legii.31. precum şi ale avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială. 1. dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă se înscriu în limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului. proprietate a unităţii administrativ-teritoriale. studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare. urmând ca autoritatea administraţiei publice locale competente să decidă. autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă. care constau. (20) lit. 3 alin.economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare – expertiză tehnică. – să fie elaborate şi aprobate pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor. b) să emită avizele/acordurile. (16) se aplică în mod corespunzător şi construcţiilor prevăzute la art.. pe bază de autorizaţie de desfiinţare emisă în condiţiile alin. după caz. urmând ca documentaţiile tehnico. după caz: a) emiterea noii autorizaţii de construire.privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | Legi | CJO.01.E.

cuprins în reţeaua rutieră.T. a principalelor măsuri pentru evitarea. reducerea şi. (23) Autorităţile prevăzute la art. precum şi a oricăror amenajări se fac numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare obţinute în prealabil de la autorităţile prevăzute la art. precum şi fără a se aduce atingere garantării şi protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul la viaţă intimă. sau.31. după caz.RO mediului competente. protejarea interesului public şi privat. după caz. realizate în conformitate cu prevederile Legii nr. pentru părţile de inginerie în domeniile specifice. familială şi privată. 8 (1) Demolarea. cu modificările şi completările ulterioare. a construcţiilor şi instalaţiilor aferente construcţiilor. 4. potrivit legii. (2) Autorizaţia de desfiinţare se emite în aceleaşi condiţii ca şi autorizaţia de construire. în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora. inclusiv elementele de construcţii de susţinere a acestora. (22) În aplicarea prevederilor alin. pentru clădiri de importanţă redusă şi aflate în afara zonelor protejate. (24) Autorizarea de construire pentru construirea unui drum public nou sau modificarea substanţială a unui drum public existent. după caz. nu se va emite în condiţiile în care proiectele de infrastructură respective nu conţin rapoartele de audit de siguranţă rutieră sau de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere. cu diplomă recunoscută de statul român. urbanist şi/sau de subinginer de construcţii. după caz. după caz. (3) Prin exceptare de la prevederile art. 9 (1) Documentaţiile tehnice – D. 4 fac publică emiterea autorizaţiei de construire sau. închiderea de cariere şi exploatări de suprafaţă şi subterane. a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. cu diplomă recunoscută de statul român. (21). potrivit legii. parţială sau totală. a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice. dezafectarea ori dezmembrarea. compensarea efectelor negative majore. respectiv punctului de vedere şi actului administrativ al acestora. pentru obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanţă a construcţiilor supraterane şi subterane. c) de conductor arhitect. pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare a lucrărilor/construcţiilor nu este necesară emiterea punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului ori a actului administrativ al acesteia. c) descrierea. şi proiectele tehnice se elaborează de colective tehnice de specialitate. precum şi la instalaţiile aferente acestora. www. (21). pentru proiectarea părţii de arhitectură pentru obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanţă a construcţiilor supraterane şi a celor subterane. Art.2013 Legea nr. stabilite conform legii. autorităţile prevăzute la art. proprietatea intelectuală. a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi pun la dispoziţia publicului următoarele informaţii: a) conţinutul autorizaţiei de construire şi al anexelor aferente. dacă este posibil. Art. conform actului administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. inclusiv informaţii cu privire la desfăşurarea procesului de consultare a publicului.privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | Legi | CJO. conţinutul actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. (21) Autorizaţia de construire şi anexele acesteia au caracter public şi se pun la dispoziţia publicului spre informare pe pagina proprie de internet a autorităţii administraţiei publice emitente sau prin afişare la sediul acesteia. b) de ingineri constructori şi de instalaţii. după caz. se însuşesc şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii.cjo. 50/1991 actualizata 2012 . 2 alin. 11. urbanismului.01.ro/Legi/Legea-nr-50/1991-actualizata-2012---privind-autorizarea-executării-lucrărilor-de-construcţii 10/33 . 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră. 4 au obligaţia de a respecta restricţiile impuse de legislaţia în vigoare în legătură cu secretul comercial şi industrial. astfel: a) de arhitect cu diplomă recunoscută de statul român. construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii. b) principalele motive şi considerente pe care se bazează emiterea autorizaţiei de construire sau. care se emit potrivit legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. ca urmare a examinării comentariilor şi opiniilor exprimate de public. care includ toate condiţiile necesare a fi îndeplinite de solicitanţi. cu excepţiile prevăzute la art.

Art. Construcţiilor şi Turismului. dacă se păstrează forma. definite potrivit legii. la branşamentele şi racordurile exterioare. se va proceda după cum urmează: a) în zonele construite protejate. (1) angajează răspunderea acestora în condiţiile legii. în limitele proprietăţii. dacă aceste lucrări nu se execută la construcţiile prevăzute la art. atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate. delimitate prin planuri urbanistice cu respectarea distanţelor prevăzute de normele sanitare în vigoare. stabilite prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi/sau de urbanism. 3 alin. dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile clădirilor.ro/Legi/Legea-nr-50/1991-actualizata-2012---privind-autorizarea-executării-lucrărilor-de-construcţii 11/33 . care nu sunt monumente www. precum şi în zonele aferente construirii căilor de comunicaţie. f) reparaţii la instalaţiile interioare. aferente construcţiilor. potrivit prevederilor legale. ziduri de sprijin ori scări de acces. finisaje interioare şi exterioare – tencuieli. e) în zonele unde s-a instituit alt tip de restricţie solicitantul va obţine avizul organismelor competente. d1) în perimetrele limitrofe construcţiilor reprezentând anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole. c) abrogată. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau a acoperişului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia. b) în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor monumente istorice. 2. modificat de Art. învelitori sau terase. precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi.01. (1) lit. în condiţiile legii.RO (2) Prevederile alin. g) reparaţii şi înlocuiri la pardoseli. de orice fel.cjo. un anumit regim de protecţie prevăzut în planurile de amenajare a teritoriului şi în documentaţiile de urbanism aprobate.2013 Legea nr. dimensiunile golurilor şi tâmplăriei. 3. trotuare. în care s-a instituit un regim de restricţie privind amplasarea clădirilor de locuit şi a obiectivelor socioeconomice. h) lucrări de reparaţii. (3) Semnarea documentaţiilor de către persoanele prevăzute la alin. se va obţine şi autorizaţia Ministerului Transporturilor. pe baza documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate conform legii.31. d) zugrăveli şi vopsitorii interioare. montarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate. (1) se aplică şi pentru documentaţia de execuţie. c) reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit. altele asemenea. conform prevederilor legale. cu excepţia clădirilor declarate monumente istorice. solicitantul va obţine avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor. astfel: 1. d) în zonele de siguranţă şi de protecţie a infrastructurilor de transport de interes public. respectiv a municipiului Bucureşti. b).privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | Legi | CJO. 10 Pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii în zonele asupra cărora s-a instituit. placaje. în zonele de protecţie a monumentelor istorice. înlocuiri ori reabilitări fără modificarea calităţii şi formei arhitecturale a elementelor de faţadă. potrivit legii. acoperişuri. b) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară. şi în ansamblurile de arhitectură şi siturile arheologice. pe lângă avizul Ministerului Culturii şi Cultelor se vor obţine avizele specifice cerinţelor de calitate a construcţiilor. respectiv terasă/şarpantă – la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri. 50/1991 actualizata 2012 . e) zugrăveli şi vopsitorii exterioare. inclusiv în situaţia în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări. 11 (1) Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor: a) reparaţii la împrejmuiri. solicitantul va obţine avizul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene.

(2) Se pot executa fără autorizaţie de construire şi lucrări pentru amplasarea de tonete. 12 (1) Autorizaţiile de construire sau de desfiinţare. cu avizul administraţiei cimitirului. cărţilor şi florilor.31. precum şi fără racorduri şi/sau branşamente la utilităţi urbane. ori pot fi date în folosinţă pe termen limitat. cu excepţia energiei electrice. 13 (1) Terenurile aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. pot fi anulate de către instanţele de contencios administrativ. cu plata taxei de redevenţă stabilite potrivit legii. (3) Concesionarea se face pe bază de oferte prezentate de către solicitanţi.privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | Legi | CJO. 3 lit. în condiţiile respectării prevederilor documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului. pupitre acoperite sau închise. m) lucrări de compartimentare provizorie nestructurală. conservare şi restaurare a componentelor artistice ale construcţiilor prevăzute la art. până la soluţionarea pe fond a cauzei. Art. expertizare. este obligatorie emiterea autorizaţiei de construire. l) lucrări de construcţii funerare subterane şi supraterane. 14 Până la reglementarea prin lege a situaţiei juridice.2013 Legea nr. respectiv situate în afara zonelor de protecţie a monumentelor şi/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii. CAPITOLUL II Concesionarea terenurilor pentru construcţii Art.RO istorice clasate sau în curs de clasare. (3) Dacă lucrările prevăzute la alin.cjo. 13 alin. 15 Prin excepţie de la prevederile art. şi de către prefect. urmărindu-se valorificarea superioară a potenţialului terenului. 3 lit. în următoarele situaţii: www. aprobate potrivit legii. potrivit legii. Art. (2) Terenurile aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se pot concesiona numai în vederea realizării de construcţii sau de obiective de uz şi/sau de interes public. concesionate ori închiriate prin licitaţie publică. situate în afara zonelor de protecţie instituite pentru zăcăminte acvifere. cercetare. (2) O dată cu introducerea acţiunii se pot solicita instanţei judecătoreşti suspendarea autorizaţiei de construire sau desfiinţare şi oprirea executării lucrărilor. care sunt amplasate direct pe sol. Art. se execută la construcţiile menţionate la art. destinate difuzării şi comercializării presei. cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor şi al autorităţii administraţiei publice judeţene sau locale. b). k ) lucrări de foraje şi sondaje geotehnice pentru construcţii de importanţă normală sau redusă. în vederea realizării de către titular a construcţiei. (1). potrivit legii. inclusiv la sesizarea expresă a organelor de control ale Inspectoratului de Stat în Construcţii. b). Anularea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare poate fi cerută. aflate în administrarea consiliilor locale şi care pot fi revendicate de foştii proprietari. emise cu încălcarea prevederilor legale. destinate construirii. nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de construcţii.ro/Legi/Legea-nr-50/1991-actualizata-2012---privind-autorizarea-executării-lucrărilor-de-construcţii 12/33 . cu respectarea documentaţiilor de urbanism aprobate potrivit legii. terenurile destinate construirii se pot concesiona fără licitaţie publică. după caz. pot fi vândute. j) lucrări de investigare.01. cu respectarea prevederilor legale. (1). în condiţiile legii. i) lucrări de întreţinere la căile de comunicaţie şi la instalaţiile aferente. 50/1991 actualizata 2012 . fără fundaţii şi platforme. e) şi j). cu excepţia celor prevăzute la lit. după caz.

16 (1) Terenurile prevăzute la art. aprobate potrivit legii. 50/1991 actualizata 2012 . suprafaţa şi destinaţia terenului. după caz.01. după caz. precum şi taxa anuală minimală de redevenţă. e) pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate. la care se adaugă costul lucrărilor de infrastructură aferente. până la 1. în funcţie de prevederile regulamentelor locale de urbanism. cu caracter social.teritoriale unde sunt situate. 13. 4. potrivit legii. în conformitate cu competenţele de autorizare stabilite la art. Nu vor fi acceptate decât oferte care corespund prevederilor documentaţiilor de urbanism. 18 Terenurile prevăzute la art.RO a) pentru realizarea de obiective de utilitate publică sau de binefacere. a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local. în condiţiile legii. Art. pe baza documentaţiilor de urbanism avizate potrivit legii. aprobate potrivit legii. Art. 2. cu două apartamente. 13. ce fac obiectul licitaţiei. a gradului de ocupare a terenului.2013 Legea nr. f) pentru lucrări de protejare ori de punere în valoare a monumentelor istorice definite potrivit legii.000 m2 pentru o locuinţă. pentru clădirile cu mai mult de 6 apartamente. Art.privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | Legi | CJO. altele decât cele care se realizează de către colectivităţile locale pe terenurile acestora. Art. precum şi a celorlalte elemente cuprinse în certificatul de urbanism. până la 450 m2 pentru un apartament într-o clădire cu parter sau parter şi etaj. având cel mult 6 apartamente. printr-o publicaţie afişată la sediul acestora şi tipărită în cel puţin două ziare de largă circulaţie. (3) Oferta solicitanţilor va fi însoţită de un studiu de prefezabilitate sau de fezabilitate. stabilite prin documentaţiile de urbanism. 19 Pentru realizarea unei case de vacanţă se poate concesiona un teren în suprafaţă de până la 250 m2. (4) Licitaţia se efectuează.cjo. Comisiile funcţionează la sediul consiliilor locale în a căror rază administrativ-teritorială sunt situate terenurile.31. 17 Limita minimă a preţului concesiunii se stabileşte. se aduc la cunoştinţă publică de către primarii unităţilor administrativ. prin hotărârea consiliului judeţean. respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. în condiţii de piaţă. suprafaţa de teren va fi stabilită potrivit documentaţiilor de urbanism. prin hotărâre a consiliilor locale şi/sau judeţene. vor avea următoarele suprafeţe: a) în localităţile urbane: 1. în cazul clădirilor cu parter şi mai multe etaje.ro/Legi/Legea-nr-50/1991-actualizata-2012---privind-autorizarea-executării-lucrărilor-de-construcţii 13/33 . cu avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor. www. la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia. cuprinzând în mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea funcţionalităţii şi a capacităţii construcţiei. b) pentru realizarea de locuinţe de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe. 3. până la 250 m2 pentru un apartament. cu minimum 20 de zile înainte de data licitaţiei. d) pentru strămutarea gospodăriilor afectate de dezastre. fără scop lucrativ. 4. c) pentru realizarea de locuinţe pentru tineri până la împlinirea vârstei de 35 de ani. de comisiile instituite în acest scop. ce se concesionează pentru realizarea de locuinţe şi spaţii construite asociate acestora. b) în localităţile rurale. astfel încât să asigure recuperarea în 25 de ani a preţului de vânzare al terenului. până la 300 m2 pentru un apartament într-o clădire cu parter şi etaj. potrivit legii. (2) Publicaţiile privind licitaţia vor cuprinde data şi locul desfăşurării acesteia.

c) întocmirea ori semnarea proiectelor tehnice. precum şi a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii pentru alte specialităţi decât cele certificate prin diplomă universitară. consiliile judeţene. potrivit legii. d) refuzul emiterii certificatului de urbanism. b). (1) se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 1. temporar sau definitiv. evidenţiate în intravilan. 21 Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitaţiei sau a hotărârii consiliului local. la judecătoria în a cărei rază teritorială are loc licitaţia.privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | Legi | CJO. 22 (1) Concesionarea terenurilor prevăzute la art. (2) Anterior concesionării terenurile vor fi înscrise în cartea funciară. prin autorizaţia de construire. fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare. 24 (1) Constituie infracţiuni următoarele fapte: a) executarea.ro/Legi/Legea-nr-50/1991-actualizata-2012---privind-autorizarea-executării-lucrărilor-de-construcţii 14/33 . (3) Terenurile destinate construirii.31. pentru situaţiile prevăzute la art. aprobate potrivit legii. b) continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente. 50/1991 actualizata 2012 . respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 13–19 se face în conformitate cu prevederile legii. de către orice persoană interesată. definitiv.000 lei la 5.2013 Legea nr. CAPITOLUL III Răspunderi şi sancţiuni Art. aprobate potrivit legii. 20 Împotriva licitaţiei. Contestaţia suspendă desfăşurarea licitaţiei până la soluţionarea sa definitivă. Art. în condiţiile prevăzute la art. în termen de 10 zile de la data adjudecării sau emiterii hotărârii. autorizaţia de construire va fi însoţită de documentaţia tehnică cadastrală. 3 lit. Art. care se va înregistra de către concesionar în evidenţele de publicitate imobiliară. respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 15. în funcţie de prevederile documentaţiilor de urbanism şi de natura construcţiei.RO Art. ori cu nerespectarea prevederilor acesteia. potrivit legii. numai în condiţii temeinic fundamentate pe bază de planuri urbanistice zonale – PUZ –. În cazul în care proprietarul terenului doreşte să scoată din circuitul agricol doar o parte din terenul deţinut. (2) Infracţiunile prevăzute la alin. a lucrărilor prevăzute la art. 23 (1) Intravilanul localităţilor se stabileşte prin planurile generale de urbanism – PUG –. până la momentul adjudecării. www. Art. durata acesteia fiind stabilită de către consiliile locale. se va putea face contestaţie. (2) Ulterior aprobării Planului General de Urbanism – PUG – pot fi introduse în intravilanul localităţilor şi unele terenuri din extravilan. 9.000 lei. se scot din circuitul agricol.cjo. se va încheia actul de concesiune.01. pentru îndeplinirea acestei proceduri. (3) Terenurile destinate construirii se scot din circuitul agricol.

care nu conţin avizele şi acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii. sau eliberarea acestora condiţionat de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism sau a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării. Art. precum şi nerealizarea lucrărilor de curăţare. ca urmare a executării de lucrări de branşamente şi racorduri la reţele pentru construcţii noi neautorizate. amenajare ori degajare. b). cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei şi a proiectului tehnic.2013 Legea nr. cu depăşirea termenului legal. c) aprobarea furnizării de utilităţi urbane. potrivit prevederilor art. (3). k ) neîndeplinirea. precum şi neurmărirea modului de îndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii. h1) neemiterea autorizaţiilor de construire în termenul prevăzut la art. (3) şi (4). după terminarea lucrărilor prevăzute la art. (2). 7 alin. 7 alin. sunt obligate să sesizeze organele de urmărire penală. (15). care să confere dreptul de a solicita autorizaţia de construire/desfiinţare. care au constatat fapta. 24.cjo. 26 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte. lucrărilor şi amenajărilor cu caracter provizoriu. totală ori parţială. b). 3. sau refuzul nejustificat ori condiţionarea furnizării informaţiilor de interes public prevăzute la art. potrivit legii. h) neemiterea certificatelor de urbanism în termenul prevăzut la art. în unităţile lor administrativ. ale Codului civil. 7 alin. (8). fără autorizaţie a lucrărilor prevăzute la art. 50/1991 actualizata 2012 . cu excepţia celor prevăzute la lit. 27 alin. o dată cu încheierea lucrărilor de bază. b) executarea sau desfiinţarea. precum şi continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi autorizaţii de construire în situaţiile prevăzute la art. care nu conţin lista cuprinzând avizele şi acordurile legale necesare în raport cu obiectivul de investiţii.01.teritoriale. g) neanunţarea datei începerii lucrărilor de construcţii autorizate. dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât. 29 alin. să fie considerate infracţiuni: a) executarea sau desfiinţarea. a măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii la controlul anterior. d) menţinerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizaţie sau după terminarea lucrărilor autorizate ori adaptarea în alte scopuri faţă de cele prevăzute în autorizaţie a construcţiilor.31. j) neorganizarea şi neexercitarea controlului privind disciplina în autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii de către compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene şi al primăriilor. de către investitor şi executant. în cazul lucrărilor de consolidare. la termenul stabilit. – în baza altor documente decât cele cerute prin prezenta lege. (1). l) refuzul nejustificat sau obstrucţionarea sub orice formă a accesului persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor www. (1). e) neaducerea terenului la starea iniţială de către investitor. 6 alin. – în lipsa expertizei tehnice privind punerea în siguranţă a întregii construcţii. după caz. a lucrărilor prevăzute la art. 3. 6 alin. organele de control prevăzute de prezenta lege. 3 lit. 25 În cazul săvârşirii faptelor prevăzute la art.privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | Legi | CJO. potrivit dispoziţiilor art. – în baza unor documentaţii incomplete sau elaborate în neconcordanţă cu prevederile certificatului de urbanism.ro/Legi/Legea-nr-50/1991-actualizata-2012---privind-autorizarea-executării-lucrărilor-de-construcţii 15/33 . precum şi emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate. i) emiterea de autorizaţii de construire/desfiinţare: – în lipsa unui drept real asupra imobilului.RO Art. aprobate potrivit legii. a amplasamentului şi/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuţiei. ale conţinutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. f) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului. – în lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism. prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate. cu excepţia celor menţionate la lit. în conformitate cu prevederile art. c). de către investitor şi executant.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin.cjo.000 lei la 100. preşedintelui consiliului judeţean ori primarului unităţii administrativteritoriale sau al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază s-a săvârşit contravenţia. h) şi i) se aplică funcţionarilor publici responsabili de verificarea documentaţiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare. să aplice sancţiuni sau să se adreseze instanţelor judecătoreşti şi organelor de urmărire penală. Pentru lucrări ce se execută www. i) şi j) se constată şi se sancţionează de către organele de control ale Inspectoratului de Stat în Construcţii. primarii şi organele de control din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene au obligaţia să urmărească respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii în cadrul unităţilor lor administrativ-teritoriale şi. încheiate de organele de control ale administraţiei publice locale. – de la 5. g).000 lei la 10. cele prevăzute la lit. (5) Procesele-verbale de constatare a contravenţiilor. şefului compartimentului care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau. Art.000 lei. în teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucureşti. cele prevăzute la lit. cele prevăzute la lit. precum şi semnatarilor.000 lei.000 lei. (5) Sancţiunea amenzii pentru faptele prevăzute la alin. după caz. avizate şi aprobate în condiţiile legii. cele prevăzute la lit. j) şi k). (2) Decizia menţinerii sau a desfiinţării construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de către autoritatea administraţiei publice competente. se înaintează. sectoarelor municipiului Bucureşti. (1). (6) În condiţiile prezentei legi nu se aplică sancţiunea avertisment. (1) lit.01. – de la 3.000 lei. 26 alin.ro/Legi/Legea-nr-50/1991-actualizata-2012---privind-autorizarea-executării-lucrărilor-de-construcţii 16/33 . (1) lit. b). cu excepţia celor de la lit. h). 27 (1) Preşedinţii consiliilor judeţene. precum şi. precum şi respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului legată de procesul de autorizare a construcţiilor. (1). după caz. (4) Contravenţiile prevăzute la art. cele prevăzute la lit. (4) Sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi reprezentantului persoanei juridice. pentru faptele săvârşite în unitatea lor administrativteritorială sau. în funcţie de încălcarea prevederilor legale.000 lei la 10. l). în vederea aplicării sancţiunii. 26 alin.000 lei. h)–l). (1) lit. potrivit atribuţiilor stabilite conform legii. săvârşite de persoanele fizice sau juridice. a). pe baza planurilor urbanistice şi a regulamentelor aferente. Art. după caz. (6) Abrogat. oraşelor şi comunelor. m) abrogată.2013 Legea nr. (3) Cuantumul amenzilor se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului. cele prevăzute la lit.000 lei. 50/1991 actualizata 2012 . – de 2. se sancţionează cu amendă după cum urmează: – de la 1. după caz. a) şi b) se dispune oprirea executării lucrărilor.000 lei. h1) şi i)ş – de la 1. cele prevăzute la lit.RO juridice la documentele prevăzute la art. – de la 3. – de 1. h). 28 (1) O dată cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile prevăzute la art. după caz.000 lei la 5. f). într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenţiei. (2) Arhitectul-şef al judeţului şi personalul împuternicit al compartimentului de specialitate din subordinea acestuia urmăresc respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii pe teritoriul administrativ al judeţului. potrivit competenţelor de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. de instanţă. cele prevăzute la lit. – de 10. sau. se constată şi se sancţionează de către compartimentele de specialitate cu atribuţii de control ale autorităţilor administraţiei publice locale ale municipiilor. d) şi e). luarea măsurilor de încadrare a acestora în prevederile autorizaţiei sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia.000 lei.privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | Legi | CJO. (7).31. c). 34 alin.000 lei la 30. 26 alin. (3) Contravenţiile prevăzute la art.

(1) se aplică şi diferenţelor rezultate din actualizarea valorii lucrărilor autorizate. 26 se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârşirii faptei. (1). care se face o dată cu recepţia la terminarea lucrărilor. urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii se suportă de către investitori. în conformitate cu prevederile alin. 7 alin. (2) Virarea sumelor stabilite conform dispoziţiilor alin.2013 Legea nr. b) desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal. (1). Art. se vor duce la îndeplinire prin grija primarului.31. care dispun măsurile şi sancţiunile prevăzute de prezenta lege.1% din valoarea lucrărilor autorizate.01.privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | Legi | CJO. Întârzierea la plată a cotei prevăzute la alin. 30 (1) Cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului. cu excepţia celor prevăzute la art. 30 ind. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii şi inspectoratele teritoriale încunoştinţează autoritatea administraţiei publice pe teritoriul căreia s-a efectuat controlul asupra constatărilor şi măsurilor dispuse.RO la clădirile prevăzute la art. (2). Art. o dată cu transmiterea înştiinţării privind data începerii lucrărilor. după caz: a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei. atunci când constată că acestea se realizează cu încălcarea dispoziţiilor legale. (1) se face în contul inspectoratelor teritoriale în construcţii. Disponibilităţile la finele anului din veniturile extrabugetare se reportează în anul următor şi au aceeaşi destinaţie. (1) se penalizează cu 0. la expirarea termenului de intrare în legalitate stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenţiei. 1 Abrogat Art. după caz. Art. au obligaţia să urmărească modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii. 32 (1) În cazul în care persoanele sancţionate contravenţional au oprit executarea lucrărilor.15% pe zi de întârziere. (2) În cazul admiterii cererii. b) este necesar avizul Ministerului Culturii şi Cultelor. contravenientul nu a obţinut autorizaţia necesară. (8). 28 alin. Art. 3 lit. cu sprijinul organelor de poliţie. urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii se exercită de Inspectoratul de Stat în Construcţii. (2) Inspectoratul de Stat în Construcţii şi inspectoratele teritoriale pot dispune oprirea executării lucrărilor de construire sau de desfiinţare. cheltuielile urmând să fie suportate www. b) şi a lăcaşurilor de cult. 31 Dreptul de a constata contravenţiile şi de a aplica amenzile prevăzute la art. şi de inspectoratele teritoriale ale acestuia. după caz. instanţa va stabili termenele limită de executare a măsurilor prevăzute la alin. potrivit prevederilor art. pe întregul teritoriu al ţării. (3) Măsura desfiinţării construcţiilor se aplică şi în situaţia în care. 3 lit. a cerinţelor privind asigurarea calităţii în construcţii. judeţene. fără a se depăşi suma datorată. în valoare echivalentă cu o cotă de 0. respectiv al municipiului Bucureşti. (3) Cota stabilită la alin. după caz. În această situaţie organele de control ale consiliilor judeţene sau locale. astfel cum se prevede la art.cjo. organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune. (3) În cazul nerespectării termenelor limită stabilite. măsurile dispuse de instanţă. 29 (1) Controlul statului în amenajarea teritoriului.ro/Legi/Legea-nr-50/1991-actualizata-2012---privind-autorizarea-executării-lucrărilor-de-construcţii 17/33 . fără proiect tehnic ori pe baza unor autorizaţii nelegal emise. 50/1991 actualizata 2012 . dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

24.RO de către persoanele vinovate. municipale. (4) Inventarierea arhivelor se face de către comisii constituite în acest scop prin hotărâri ale consiliilor judeţene. 34 (1) Studiile de teren şi documentaţiile elaborate pentru realizarea investiţiilor de orice fel. 32. instanţei să dispună oprirea temporară a executării lucrărilor. consiliile judeţene. după www. măsurile menţionate la alin. oraşelor ori comunelor vor putea fi desfiinţate pe cale administrativă de autoritatea administraţiei publice competente. construcţiile executate fără autorizaţie de construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului. potrivit legii. memorii generale şi pe specialităţi. precum şi piesele desenate. lucrările şi amenajările cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al judeţelor. (2). prin studiile şi documentaţiile menţionate la alin. de către consiliile judeţene sau de către primăriile municipiilor. (5) Pentru realizarea prevederilor alin. în condiţiile legii. breviare de calcul. construcţiile executate fără autorizaţie de construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al judeţelor. (1). proprietarul sau administratorul legal al terenului aparţinând domeniului public ori privat al statului va putea trece de îndată la desfiinţarea construcţiilor executate fără autorizaţie de construire.cjo. fără sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala contravenientului. (4) În situaţiile prevăzute la art. respectiv de Primăria Municipiului Bucureşti. 16/1996. b) vor restitui subvenţiile primite. (1) se înţelege exemplarul-martor compus din piesele scrise: tema de proiectare. (4) Prin excepţie de la prevederile art. fără emiterea unei autorizaţii de desfiinţare. a elementelor de infrastructură. (1) lit. se gestionează. organele de control vor putea cere instanţei să dispună. (1) autorităţile publice competente pot contracta efectuarea acestor servicii cu societăţi comerciale specializate în astfel de lucrări. (1). în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării prevăzute la alin. avizele şi acordurile obţinute. respectiv a municipiului Bucureşti. intrate. după caz. precum şi a lucrărilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism – studii şi proiecte de sistematizare elaborate înainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare sau a altor instituţii ale statului – sunt şi rămân proprietate publică a judeţului sau a municipiilor. municipale şi/sau Primăria Municipiului Bucureşti. prin hotărârea de condamnare.privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | Legi | CJO. pe tot parcursul procesului penal. la constituire.2013 Legea nr. de gospodărie comunală.31. (6) În situaţia refuzului predării arhivelor. Art.ro/Legi/Legea-nr-50/1991-actualizata-2012---privind-autorizarea-executării-lucrărilor-de-construcţii 18/33 . 33 (1) Prin excepţie de la prevederile art. în patrimoniul societăţilor comerciale înfiinţate pe structura fostelor unităţi de proiectare judeţene şi din municipiul Bucureşti. pot cere organelor de urmărire penală sesizate şi.01. potrivit legii. cât şi construcţiile. (3) Arhivele cuprinzând studiile şi documentaţiile menţionate la alin. respectiv ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (5) Persoanele care au beneficiat de subvenţie pentru construirea unei locuinţe şi pentru care s-a dispus măsura prevăzută la alin. (2) Procedura prevăzută la alin. (2) În înţelesul prezentei legi. oraşelor şi comunelor vor putea fi desfiinţate pe cale administrativă de autoritatea administraţiei publice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află construcţia. fără sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala contravenientului. (5) Refuzul inventarierii şi/sau al predării studiilor şi documentaţiilor se sancţionează potrivit prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr. Organele de control competente. Art. 32. cu modificările ulterioare. cu plata dobânzilor legale pentru perioada în care le-au folosit. municipiilor. 50/1991 actualizata 2012 . (3) În cazul neîndeplinirii de către autoritatea administraţiei publice competente a procedurii de desfiinţare. (1) se poate declanşa din oficiu de autoritatea administraţiei publice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află construcţia sau la solicitarea proprietarului ori a administratorului legal al terenului aparţinând domeniului public sau privat al statului.

31. potrivit legii.2013 Legea nr. (1) şi ale art. Plângerea suspendă executarea sancţiunii amenzii. 50/1991 actualizata 2012 . (3). municipiilor. plângerea nu suspendă măsura desfiinţării în condiţiile art. oraşelor ori comunelor al căror termen prevăzut prin autorizaţie este expirat. (7) Accesul persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor juridice la arhivele cuprinzând documentaţiile prevăzute la alin. (2). (2) Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. (2) Lucrările de construcţii autorizate se consideră finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizaţie şi dacă s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor. lucrărilor şi amenajărilor cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al judeţelor. inclusiv în situaţia realizării acestor lucrări în regie proprie. CAPITOLUL IV Dispoziţii finale şi tranzitorii Art.01. dar nu suspendă măsura de oprire a executării lucrărilor. care beneficiază de teren în condiţiile prezentei legi. beneficiarul autorizaţiei de construire are obligaţia să regularizeze taxa pentru autorizaţia de construire.cjo. respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (1) concesionarea îşi pierde valabilitatea. (1) a lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al judeţelor. care vor soluţiona cererile în procedură de urgenţă. oraşelor sau comunelor ori a construcţiilor. Acţiunea în instanţă este scutită de taxa de timbru. 31. (5) Construcţiile executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia. (2) În caz de încălcare a obligaţiei prevăzute la alin. (3) La terminarea lucrărilor. 35 (1) În condiţiile prezentei legi.privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | Legi | CJO.ro/Legi/Legea-nr-50/1991-actualizata-2012---privind-autorizarea-executării-lucrărilor-de-construcţii 19/33 . 28 alin. (4) O dată cu regularizarea taxei prevăzute la alin. dispusă în condiţiile art. Recepţia la terminarea lucrărilor se face cu participarea reprezentantului administraţiei publice. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. Art. 37 (1) Persoanele fizice şi juridice care realizează lucrări de construcţii în condiţiile prezentei legi au obligaţia de a executa integral lucrările până la termenul prevăzut în autorizaţie. cu excepţia dispoziţiilor art. Art. municipal. 180/2002. este neîngrădit şi se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean. în conformitate cu dispoziţiile art. 29 alin. cu modificările ulterioare. De asemenea. (3) În măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 28 şi 29. descrierea faptei ce constituie contravenţie se face cu indicarea locului. se vor adresa în termen de 90 de zile instanţelor judecătoreşti. (1). sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data obţinerii actului de concesionare a terenului. în vederea întocmirii documentaţiilor tehnice. beneficiarii autorizaţiilor de construire vor regulariza şi celelalte cote prevăzute de lege. potrivit legii.RO caz. desemnat de emitentul autorizaţiei de construire. 36 (1) Persoanele fizice şi juridice. municipiilor. datei şi orei constatării. 33 alin. precum şi la documentaţiile de urbanism elaborate ulterior acestora şi gestionate de administraţiile publice locale. dispusă o dată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale în condiţiile art. 28 alin. (1). Efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor este obligatorie pentru toate tipurile de construcţii autorizate. sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. precum şi cele www.

după caz. realizate în condiţiile prezentei legi. autorizarea executării lucrărilor de construcţii: a) cu caracter militar se face de către ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale interesate. indiferent de tronsonul. stabilitate şi siguranţă în exploatare a construcţiilor asupra cărora au intervenit factori distructivi de origine naturală sau umană se emite pentru consolidarea întregii construcţii. 42 (1) Autorizaţia de construire pentru lucrările de intervenţie în scopul asigurării cerinţelor de rezistenţă. www. potrivit legii. scara sau etajul la care este situată proprietatea lor. 39 Toate construcţiile proprietate particulară.2013 Legea nr. (2) Emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare în vederea executării lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă pentru punerea în siguranţă a construcţiilor existente. (1). Art. a caselor de vacanţă ori a suprafeţelor cu altă destinaţie din clădire. precum şi a lucrărilor la lăcaşuri de cult ori la monumente istorice clasate ori aflate în curs de clasare.cjo. 40 (1) În cazul când într-o clădire se realizează mai multe apartamente şi suprafeţe locative cu altă destinaţie. prin natura lor. la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora. Art. Art. 38 (1) Sunt de utilitate publică lucrările privind construcţiile care nu mai pot fi finalizate conform prevederilor autorizaţiei de construire. este scutită de taxa de autorizare. în situaţia celor realizate în clădiri cu mai multe apartamente. Art.01. (2) O dată cu dreptul de proprietate asupra construcţiilor. Art. În această situaţie se aplică în continuare sancţiunile prevăzute de lege. 50/1991 actualizata 2012 . cu excepţia celor în care se desfăşoară activităţi comerciale. indiferent de proprietar. (2) În vederea realizării lucrărilor prevăzute la alin. În aceleaşi condiţii se transmite şi autorizaţia de construire. în vederea impunerii.ro/Legi/Legea-nr-50/1991-actualizata-2012---privind-autorizarea-executării-lucrărilor-de-construcţii 20/33 . indiferent de destinaţie. inclusiv terenurile aferente acestora. care prezintă pericol public. 43 Prin excepţie de la prevederile art. autoritatea administraţiei publice locale pe teritoriul căreia se află construcţiile va aplica prevederile Legii nr. nu se pot folosi decât în comun. 4. precum şi asupra tuturor dotărilor care. iar imobilele pot fi trecute din proprietatea publică în proprietatea privată şi valorificate. nu se consideră finalizate şi nu pot fi intabulate în cartea funciară.RO care nu au efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. se declară.31. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Art. 41 Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune sau de înstrăinare a construcţiei pentru a cărei realizare acesta a fost constituit. în condiţiile legii.privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | Legi | CJO. după terminarea lor completă şi nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire. (3) Cotele-părţi prevăzute la alineatele precedente se determină proporţional cu suprafaţa utilă a locuinţelor. inclusiv a instalaţiilor aferente. proprietarii acestora dobândesc şi o cotă-parte de proprietate asupra tuturor părţilor de construcţie şi instalaţii. proprietarul dobândeşte şi o cotă-parte din dreptul de concesiune asupra terenului aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.

în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a autorizaţiei de construire sau a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. orăşeneşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor organiza. structuri de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor aflate în responsabilitatea arhitectului-şef. sub sancţiunea încetării aplicabilităţii acestora. Art. Art. care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim. persoanele prevăzute la alin. b) abrogată. cu respectarea prevederilor legii privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional. normative. Construcţiilor şi Turismului. Construcţiilor şi Turismului. 2 (1) Orice persoană interesată. în vederea avizării în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi.cjo. la cererea solicitantului. consiliile judeţene. prin direcţia de specialitate. cu aplicabilitate în domeniul construcţiilor şi urbanismului. (1) vor solicita autorităţii administraţiei publice locale emitente revocarea actului. a avizelor şi acordurilor necesare www.2013 Legea nr. (2) Ministerele şi celelalte organe centrale care au elaborat reglementări tehnice. d) organizarea şi exercitarea controlului propriu privind disciplina în construcţii.RO în baza unor proceduri stabilite împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii. c) întocmirea şi eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare. în cadrul aparatului propriu. în vederea realizării unui cadru legislativ unitar privind autorizarea lucrărilor de construcţii. (1). şeful compartimentului/structurii de specialitate. (2) Informarea şi consultarea publicului se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. 44 (1) În condiţiile prezentei legi. contra cost în condiţiile legii. şi pentru: a) avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism. cu atribuţii în domeniul urbanismului. instrucţiuni –. Art. potrivit legii. după caz. (2) este scutită de taxa de timbru şi trebuie să fie echitabilă. (1). rapidă şi corectă.ro/Legi/Legea-nr-50/1991-actualizata-2012---privind-autorizarea-executării-lucrărilor-de-construcţii 21/33 . se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente. precum şi consiliile locale municipale. să se documenteze şi să transmită comentarii şi opinii autorităţilor administraţiei publice locale competente. emise de autoritatea administraţiei publice locale competentă pentru investiţiile prevăzute la art. potrivit prevederilor alin. 431alin. funcţionar public cu funcţie de conducere. pentru a ataca autorizaţia de construire sau actul de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Art. 50/1991 actualizata 2012 . (11) Autorităţile administraţiei publice competente pot organiza în cadrul structurilor de specialitate prestarea serviciilor privind obţinerea. b) aferente infrastructurii de transport rutier de interes naţional se face de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. în tot sau în parte. după caz. elaborate de ministere şi de alte organe centrale.31. (3) Procedura administrativă prealabilă prevăzută la alin. se transmit în mod obligatoriu spre avizare Ministerului Transporturilor. precum şi eliberarea certificatelor de urbanism. 45 (1) În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi.privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | Legi | CJO. toate reglementările tehnice – norme. (2) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente. 43 ind. au obligaţia de a le transmite Ministerului Transporturilor. 1 (1) Publicul are dreptul să participe efectiv şi din timp la procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii. înaintea luării unei decizii asupra cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii aferente investiţiei pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a stabilit necesitatea evaluării efectelor acesteia asupra mediului. Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 43 ind. judeţean şi local şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia. dacă acesta nu a produs efecte juridice.01.

respectiv a municipiului Bucureşti la dispoziţia tuturor primăriilor municipiilor. 880 din 16 iulie 1973 pentru stabilirea măsurilor de executare a dispoziţiilor Legii nr. Art. precum şi ale art. din cauza lipsei de specialişti. (1).RO autorizării executării lucrărilor de construcţii. 47 Anexa nr. 1 privind conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construcţii şi anexa nr. la solicitarea acestora. respectiv al municipiului Bucureşti. respectiv pentru arhitectulşef al judeţului. prevăzută la alin. pe termen limitat. pentru arhitecţii-şefi ai oraşelor. în condiţiile prevederilor alin. 50/1991 actualizata 2012 . 1 Orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abrogă. (6) Pentru constituirea băncii de date. supra. arhitecţii-şefi ai municipiilor. se înscrie în nomenclatorul funcţiilor de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene şi locale şi se echivalează după cum urmează: a) şef de departament sau director general. (1). precum şi a celor referitoare la înstrăinările şi împărţelile terenurilor cu sau fără construcţii. în baza unei hotărâri adoptate în acest sens. (3). pentru persoanele cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului. 108 din 20 iulie 1973. precum şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti.31. Art.şi subterane. 144/1958 privind reglementarea eliberării autorizaţiilor de construire. (5) Funcţia de arhitect-şef. 4 alin. Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. pentru arhitectul-şef al municipiului Bucureşti. (1). respectiv primăriilor sectoarelor municipiului Bucureşti în a căror rază administrativ-teritorială sunt situate reţelele tehnico-edilitare. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe. e). b) şef serviciu. (1) lit. Decretul nr. (1) la nivelul oraşelor sau al municipiilor se vor aplica în mod corespunzător prevederile alin. nu se pot constitui structurile de specialitate prevăzute la alin. Art.01. Aceste planuri vor fi puse de autorităţile administraţiei publice judeţene. www.ro/Legi/Legea-nr-50/1991-actualizata-2012---privind-autorizarea-executării-lucrărilor-de-construcţii 22/33 . sunt obligaţi să transmită autorităţilor administraţiei publice judeţene. 46 Abrogat Art. oraşelor şi comunelor. la cererea acestora. publicată în Buletinul Oficial nr. în condiţiile prevăzute la alin. în condiţiile prevăzute la alin. preşedinţii consiliilor judeţene pot emite autorizaţii de construire pentru lucrări din aria de competenţă a primarilor comunelor şi oraşelor care încă nu au constituite structurile de specialitate potrivit prevederilor alin. (3) Structurile de specialitate constituite în cadrul consiliilor judeţene acordă asistenţă tehnică de specialitate. 48 Pe data intrării în vigoare a prezentei legi. (4) În cazul în care. c) şef birou. publicat în Buletinul Oficial nr. (2) Consiliul local al comunei poate organiza structuri de specialitate la nivelul aparatului propriu.privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | Legi | CJO. urbanismului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor de comună. Legea nr. vânzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case de odihnă proprietate personală. şefi ai structurilor de specialitate organizate la nivelul acestora. respectiv a municipiului Bucureşti planurile cadastrale cuprinzând traseele reţelelor existente pe teritoriul judeţului şi al localităţilor. 2 privind definirea unor termeni de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii fac parte integrantă din prezenta lege. toţi posesorii de reţele tehnico-edilitare. 4 alin. (31) Prin excepţie de la prevederile art. publicată în Buletinul Oficial nr. (1) şi (2).cjo. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe şi vânzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie. (2). (1) lit.2013 Legea nr. 15 din 29 martie 1958. analizează şi avizează cererile depuse pentru emiterea certificatelor de urbanism şi documentaţiile pentru emiterea autorizaţiilor de construire din competenţa de emitere a primarilor comunelor şi oraşelor care nu au constituite încă structuri de specialitate. 47 ind. reparare şi desfiinţare a construcţiilor. e). 46 din 31 martie 1973.

întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare 2.O.RO Decretul nr. 2. – procentul de ocupare a terenului – P. Date generale: Descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construcţii. Memorii pe specialităţi Descrierea lucrărilor de: – arhitectură. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se elaborează de proiectanţi autorizaţi.T.31. A. 9 din prezenta lege şi.D. – autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare – D. reparării şi desfiinţării construcţiilor şi a altor lucrări.Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – P. 2. după vizarea spre neschimbare. Documentaţia tehnică – D.A. 41 din 30 decembrie 1958. în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism.Memoriu 2.T. – autorizarea executării organizării lucrărilor – D. 158 din 31 decembrie 1969. topografia acestuia. I.. se dezvoltă în proiectul tehnic întocmit conform prevederilor legale în vigoare.T.T. Conţinutul-cadru al documentaţiei tehnice – D.E.ro/Legi/Legea-nr-50/1991-actualizata-2012---privind-autorizarea-executării-lucrărilor-de-construcţii 23/33 . precum şi cu partea din proiect pentru care răspund. construită la sol şi utilă. – înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri. după caz.A.4. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii cuprinde opisul pieselor scrise şi desenate.T.C. 545/1958 privind reglementarea amplasării construcţiilor. – dotări şi instalaţii tehnologice.T.5.01.3. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se întocmeşte pentru: – autorizarea executării lucrărilor de construire – D. făcându-se referiri la: – amplasamentul. al actului administrativ al acesteia. publicată în Buletinul Oficial nr. 2. cuprinşi în anexa la cererea pentru autorizare: – suprafeţele – construită desfăşurată.O. – volumul construcţiilor. Devizul general al lucrărilor. 2.U. ANEXA Nr. după caz. Date şi indici care caracterizează investiţia proiectată.T.. precum şi a trecerii în proprietatea statului a terenurilor şi construcţiilor necesare efectuării unor lucrări sau unor acţiuni de interes de stat. 2.5. precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abrogă. precum şi. necesar a fi prezentate spre autorizare.490/1969 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind amplasarea şi autorizarea construirii.T.privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | Legi | CJO. Anexe la memoriu 2. – geologia şi seismicitatea. – coeficientul de utilizare a terenului – C. punctului de vedere al autorităţii pentru protecţia mediului competente.C. acordurilor. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii Documentaţia tehnică – D. în condiţiile prevederilor art. persoane fizice sau juridice. – instalaţii. cu conţinutul avizelor. trasarea lucrărilor.Piese scrise 1.2.. 1 CONŢ INUT UL-CADRU al documentaţiei tehnice D. – amenajări exterioare şi sistematizare verticală. – categoria de importanţă a obiectivului. cerute prin certificatul de urbanism.1. publicat în Buletinul Oficial nr.cjo.A. 50/1991 actualizata 2012 .Lista şi semnăturile proiectanţilor Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor.T.2013 Legea nr. – structură. Studiul geotehnic www. Hotărârea Consiliului de Miniştri nr.1. – clima şi fenomenele naturale specifice.

pentru care a fost emis certificatul de urbanism. Serviciului Român de Informaţii ori ale altor organisme interesate. Planul privind construcţiile subterane Va cuprinde amplasarea acestora. în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare. unghiuri. 1:500. inclusiv în situaţiile prevăzute la art.000. 1:5.Planuri generale 1.privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | Legi | CJO. după cum urmează: – planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane. Ministerului Apărării. Avizele şi acordurile privind asigurarea. 1:200 sau 1:100. (21) şi (23) întocmite de verificatori tehnici atestaţi de Ministerul Dezvoltării.5. • cotele construcţiilor proiectate şi menţinute. 2.00. pe cele trei dimensiuni (cotele ±0.5.1. În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii prevăzute prin proiect. cotele trotuarelor. Ministerului Dezvoltării.2.Planşe pe specialităţi 2.000. • amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine. cu indicarea funcţiunilor. după caz. vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial. se vor desfiinţa sau se vor construi. abrogat.000. II.ro/Legi/Legea-nr-50/1991-actualizata-2012---privind-autorizarea-executării-lucrărilor-de-construcţii 24/33 . 2.5. Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. 2. Acordul vecinilor. identificat prin numărul cadastral. platformelor şi altele asemenea). pentru construcţiile noi. axe. precum şi ale Ministerului Culturii şi Cultelor. Plan de încadrare în teritoriu – plan de încadrare în zonă a lucrării. abrogat. 7 alin. Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei – plan cu reprezentarea reliefului.Piese desenate 1. • planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietăţii. cote de nivel privind poziţionarea căminelor – radier şi capac –. după caz. exprimat în formă autentică.RO 2. obţinute în prealabil de solicitant. în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee.4. 2. 1. aleşi de investitor. după caz.000.01.. redactate la scara 1:50 sau 1:100. dimensiunilor şi a suprafeţelor. pe care se vor reprezenta: • imobilul. 1:1.000. dimensiuni. acordurile şi actele administrative specifice ale organismelor administraţiei publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora. Referatele de verificare a documentaţiei tehnice – D. amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate – şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea acestora –. emis de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial 1. 2. distanţe de amplasare. plantaţiile prevăzute. lungimea laturilor. conform prevederilor legale în vigoare. cote de nivel. aleilor. după caz – Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile. 50/1991 actualizata 2012 . 1:2. • denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie. Ministerului Sănătăţii Publice.6. precum şi în cazul amplasării de construcţii cu altă destinaţie decât cea a clădirilor învecinate. • sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale. după caz.000 sau 1:1.5. întocmit în sistemul de Proiecţie Stereografic 1970. precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare.T.3. www.5. branşarea şi racordarea la infrastructura edilitară. pentru lucrări de construcţii necesare în vederea schimbării destinaţiei în clădiri existente.5. Ministerului Transporturilor. Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. • accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri.2013 Legea nr.3. inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe. descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa.31. Arhitectură Piesele desenate de arhitectură vor cuprinde planşele principale privind arhitectura fiecărui obiect. Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.2. stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementărilor legale în vigoare şi ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament şi/sau a funcţionalităţii investiţiei. întocmit la scările 1:10.cjo. precum şi avizele. la scările 1:2. în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii.1. şi va fi redactat la scara 1:500.

D. inclusiv culorile.3.00.1. Proiect de structură complet Se prezintă pentru construcţii cu mai multe subsoluri şi cel puţin 10 niveluri. a materialelor constituente. Scheme ale fluxului tehnologic Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II „Piese desenate“ va avea în partea dreaptă jos un cartuş. precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.2013 Legea nr. numele. – descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare.4. Structura 2.Piese desenate 1.01.1.31.ro/Legi/Legea-nr-50/1991-actualizata-2012---privind-autorizarea-executării-lucrărilor-de-construcţii 25/33 . la care se alătură construcţiile proiectate. numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei. – fotografii color – format 9 × 12 cm – ale tuturor faţadelor. determinante pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor. Date generale Descrierea construcţiei care urmează să fie desfiinţată: – scurt istoric: anul edificării.1.privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | Legi | CJO.Lista şi semnăturile proiectanţilor Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor. înălţimile determinante ale acoperişului – cotele la coamă şi la cornişă –. 2. care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator.Plan de încadrare în teritoriu www. meşteri cunoscuţi.Piese scrise 1.1. acolo unde este cazul –. Planul fundaţiilor Se redactează la scara 1:50 şi va releva: – modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic.4.3. – în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent. Desene de ansamblu 2. – menţionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmează a se preleva. titlul proiectului şi al planşei. a stilului arhitectonic.Memoriu 2. Schemele instalaţiilor Se prezintă parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate.2. calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.2. iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfăşurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii.2. alte date caracteristice.cjo.2.Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare – P. după caz.RO – planurile acoperişurilor – terasă sau şarpantă –. data elaborării. cotate şi cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat. Abrogat. se vor prezenta: 2. 2. fundaţiile clădirilor învecinate la care se alătură construcţiile proiectate. B.4. Instalaţii 2. cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora. II. numărul proiectului şi al planşei.2.2. 2. cotele tuturor nivelurilor. 2.2. 50/1991 actualizata 2012 . Dotări şi instalaţii tehnologice În situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii tehnologice. – secţiuni caracteristice – în special pe linia de cea mai mare pantă. 2. care să cuprindă cota ±0. inclusiv indicarea materialelor din care se execută învelitorile. se va prezenta şi desfăşurarea stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în ţesutul urban existent. I.A. Detalii de fundaţii 2. – toate faţadele. 2. – măsurile de protejare a fundaţiilor clădirilor învecinate. cu indicarea materialelor şi finisajelor. – descrierea structurii.3.

000. 1:200 sau 1:100.. suprafeţelor şi a materialelor existente: – planurile tuturor nivelurilor şi planul acoperişului.000. dimensiuni. numele.cjo. inclusiv cele de pe domeniul public.2013 Legea nr.RO – planşă pe suport topografic vizat de oficiul judeţean de cadastru. alte secţiuni caracteristice.01.Piese scrise 1. 4.Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor – D. amenajărilor şi depozitelor de materiale. Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor – D. atât pe terenul aferent investiţiei.E. numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei. cele care se desfiinţează şi cele propuse – plan de situaţie. • modul de amenajare a terenului după desfiinţarea construcţiilor. www.Releveul construcţiilor care urmează să fie desfiinţate Planşele se vor redacta la o scară convenabilă – 1:100 sau 1:50 – care să permită evidenţierea spaţiilor şi a funcţiunilor existente. precum şi cu partea din proiect pentru care răspund. 1:1. numărul proiectului şi al planşei. cât şi pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia. • sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale. 2.31. în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee.T. 2. • amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine sau se vor desfiinţa. construcţii noi sau umpluturi de pământ.ro/Legi/Legea-nr-50/1991-actualizata-2012---privind-autorizarea-executării-lucrărilor-de-construcţii 26/33 . data elaborării. modul de amplasare a construcţiilor. se va prezenta şi proiectul de organizare a lucrărilor. Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II „Piese desenate“ va avea în partea dreaptă jos un cartuş care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator. după cum urmează: I. este necesară în toate cazurile în care se realizează o investiţie şi se prezintă.Lista şi semnăturile proiectanţilor Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor. 1:5. şi va fi redactat la scara 1:500. după caz. C. după caz. Pe planşă se vor indica în mod distinct elementele existente. calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.000. întocmită la scările 1:2. 1:500. în condiţiile legii. cote de nivel privind poziţionarea căminelor – radier şi capac –.O. • plantaţiile existente şi care se menţin după desfiinţare. geodezie şi cartografie. În situaţia în care desfiinţarea necesită operaţiuni tehnice complexe.Plan de situaţie a imobilelor – planşă pe suport topografic vizat de oficiul judeţean de cadastru.000.O.000 sau 1:1. în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare. geodezie şi cartografie. întocmită la scările 1:10. după caz. plantaţii etc. În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnicoedilitară se vor indica instalaţiile proprii. 3. împreună cu documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.E.privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | Legi | CJO. cu indicarea cotelor. după caz. longitudinală. 50/1991 actualizata 2012 . 1:2.Memoriu Acesta va cuprinde: – descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei.T. titlul proiectului şi al planşei. după caz. – toate faţadele.000. de regulă. prin care se precizează: • parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism. Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei. – principalele secţiuni: transversală.Planul privind construcţiile subterane Va cuprinde amplasarea acestora.

II alin. Construcţiilor şi Turismului va modifica normele metodologice de aplicare a Legii nr.Piese desenate Plan general a) la lucrările de mai mare amploare se redactează o planşă realizată conform planului de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei. II alin. – precizări privind protecţia muncii. 5 şi pct. 1. 199/2004: „(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege. II. III din Legea nr. art. după caz. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. numele. – asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona amplasamentului. Partea I. republicată. III din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.31.01. (2) din Legea nr. 50/1991 actualizata 2012 . ANEXA Nr. 401/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr.cjo. cuprinzând amplasamentul investiţiei şi toate amenajările şi construcţiile provizorii necesare realizării acesteia. III Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: anexa la Legea nr. care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator. III din Legea nr. Construcţiilor şi Turismului va modifica Normele metodolgoice de aplicare a Legii nr. ale art. III din Legea nr. b) la lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a execuţiei lucrărilor vor putea fi prezentate şi în planul de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.943/2001. 50/1991: – art. 70 din 17 februarie 2000. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr.“. care vor include formularele. NOTĂ: Reproducem mai jos prevederile art. (2) din Legea nr. din actele de aplicare a acesteia. procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor necesare acestei proceduri. nr.2013 Legea nr. II la Legea protecţiei mediului nr. 8 alin. III La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă litera c) a articolului 48 din Legea nr. II alin.“. precum şi referirile la obligativitatea emiterii acordului de mediu pentru lucrările de construcţiimontaj din cuprinsul legii. 50/1991. republicată în Monitorul Oficial al României. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi ale art. republicată. 401/2003: „(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. – precizări cu privire la accese şi împrejmuiri. În acelaşi termen se vor efectua operaţiunile de preluare. 8 lit. www.privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | Legi | CJO. 50/1991. (2) şi art. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.“ – art. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. data elaborării. cu modificările ulterioare. Ministerul Transporturilor. calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect. cu modificările şi completările ulterioare. republicată. Ministerul Transporturilor. aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice. titlul proiectului şi al planşei. j) din anexa nr. cu modificările şi completările ulterioare. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor. 137/1995. 2 DEFINIREA unor termeni de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii Anex a „Art.ro/Legi/Legea-nr-50/1991-actualizata-2012---privind-autorizarea-executării-lucrărilor-de-construcţii 27/33 . numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei. (2) şi ale art. II alin. Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II „Piese desenate“ va avea în partea dreaptă jos un cartuş.RO – asigurarea şi procurarea de materiale şi echipamente. numărul proiectului şi al planşei. 453/2001: Art. – art. precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi. transporturilor şi locuinţei nr.

Procedura de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare este reglementată prin prezenta lege şi prin normele metodologice elaborate de Ministerul Transporturilor.01. În categoria anexelor gospodăreşti. d) sedii administrative în mediul rural: primării. care afectează un număr redus de oameni: a) clădiri de locuit cu S+P+1E. fără a mai fi nevoie de punerea în întârziere. sunt asimilabile noţiunii de anexe gospodăreşti şi garajele. magazii. cu un grad de risc scăzut. e) clădiri pentru comerţ şi alimentaţie publică. alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate funcţională distinctă. utilaje. prin procesverbal încheiat între părţi după inventarierea arhivelor menţionate la art.RO predare-primire a studiilor de teren şi a documentaţiilor prevăzute la art. 291]. oficii poştale şi altele asemenea. a administraţiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate. • Anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole Construcţiile situate în zone izolate în extravilan şi îndepărtate de localitatea de reşedinţă a lucrătorilor agricoli. serele.cjo.ro/Legi/Legea-nr-50/1991-actualizata-2012---privind-autorizarea-executării-lucrărilor-de-construcţii 28/33 . piscinele şi altele asemenea. Aprobare – opţiunea forului deliberativ al autorităţii competente de însuşire a propunerilor din documentaţiile prezentate şi susţinute de avizele tehnice favorabile. inclusiv animale. constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea realizării programelor de dezvoltare teritorială şi urbanistică. f) hale şi ateliere pentru activităţi meşteşugăreşti care nu generează vibraţii. pătule. c) dispensare comunale fără staţionar. inclusiv anexele gospodăreşti ale acestora. I pct. cooperative de credit rural. • Clădiri de importantă redusă Construcţii cu funcţii obişnuite. care. www. • Avizare/aprobare Avizare – procedură de analiză şi de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor. de regulă în mediul rural.31. cu o suprafaţă de până la 200 m2 şi deschideri până la 6 m. prin amplasarea în vecinătatea locuinţei. a indicatorilor tehnico-economici şi sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi proiectul tehnic (P. • Anexe gospodăreşti Construcţiile cu caracter definitiv sau provizoriu. scule. 50/1991 actualizata 2012 . I pct. având ca obiect analiza soluţiilor funcţionale. cu o suprafaţă de până la 200 m2 şi cu deschideri până la 6 m. Construcţiilor şi Turismului. (3)]. (1) al art.2013 Legea nr. menite să adăpostească activităţi specifice. menite să adăpostească maşini agricole.privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | Legi | CJO. cu maximum 6 apartamente. b) clădiri pentru învăţământ cu cel mult 4 unităţi funcţionale. posturi de poliţie. Prin actul de aprobare se conferă documentaţiilor putere de aplicare. 23 [alin. orăşeneşti şi comunale –. precum şi spaţii pentru cazare temporară pe timpul campaniilor agricole. sunt cuprinse: bucătării de vară. grajduri pentru animale mari. prealabil emise. precum şi al autorizării lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investiţii. 23 [art. • Acord unic Abrogat. biblioteci. mici ateliere. 291 alin. • Autorizaţia de construire/desfiinţare Actul de autoritate al administraţiei publice locale – consilii judeţene şi consilii locale municipale. complementare funcţiunii de locuire. pe baza căruia se pot realiza lucrări de construcţii.Th. Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate. În mod similar.) pe baza căruia se vor executa lucrările. alte bunuri ale acestora. depozite şi altele asemenea.

potrivit legii. copertine. concesiune. fiind interzisă modificarea prevederilor documentaţiei tehnice – D. comodat.2013 Legea nr. firme şi reclame. 1 la prezenta lege.Th. servitute (dobândit prin: contract de vânzarecumpărare. • Construcţii speciale Construcţiile cu caracter militar care se autorizează în condiţiile prevăzute la art. care.cjo. hotărâre judecătorească). act administrativ de restituire. h) construcţii cu caracter provizoriu. corpuri şi panouri de afişaj. 43. • Construcţii cu caracter provizoriu Construcţiile autorizate ca atare.RO g) dependinţe şi anexe gospodăreşti: garaje. Emiterea autorizaţiei de construire în baza unui contract de comodat/locaţiune se poate face numai pentru construcţii cu caracter provizoriu şi acordul expres al proprietarului de drept. prin care se analizează situaţia existentă şi se stabilesc obiectivele. indiferent de natura materialelor utilizate. b) planurile urbanistice. pergole ori altele asemenea. 7 alin.T. expresia de arhitectură. locuri de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice. Conţinutul-cadru al documentaţiei tehnice – D. grajduri. • Drept de execuţie a lucrărilor de construcţii Dreptul asupra construcţiei şi/sau terenului care conferă titularului dreptul de a obţine. acţiunile şi măsurile de dezvoltare pe o perioadă determinată. Structura documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism cuprinde: a) planurile de amenajare a teritoriului. schemele şi fluxurile funcţionale. În sensul prezentei legi realizarea construcţiilor provizorii se autorizează în aceleaşi condiţii în care se autorizează construcţiile definitive. precizată şi prin autorizaţia de construire. 50/1991 actualizata 2012 . uz. certificat de moştenitor.01.ro/Legi/Legea-nr-50/1991-actualizata-2012---privind-autorizarea-executării-lucrărilor-de-construcţii 29/33 .31. din partea autorităţii competente. dotarea şi echiparea construcţiilor – inclusiv soluţiile de asigurare.T. • Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism Ansamblurile de documente scrise şi desenate. amplasarea construcţiilor şi relaţiile acestora cu vecinătăţile. 2. respectiv a detaliilor de execuţie. Definirea şi continutul-cadru al documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se fac prin legea amenajării teritoriului şi urbanismului. După emiterea autorizaţiei de construire. superficie. compoziţia spaţială. 4 în vederea emiterii autorizaţiei de construire. prin specificul funcţiunii adăpostite ori datorită cerinţelor urbanistice impuse de autoritatea publică. documentaţia tehnică – D. Documentaţia tehnică simplificată care prezintă elementele tehnice esenţiale necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare şi prin care se stabilesc principalele coordonate privind încadrarea în indicii urbanistici aprobaţi. cabine. uzufruct. au o durată de existenţă limitată.. materiale plastice ori altele asemenea) şi sunt de dimensiuni reduse. branşare şi racordare a acestora la infrastructura edilitară. Din categoria construcţiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioşcuri. tonete. • Firma www. structura de rezistenţă. se dezvoltă în proiectul tehnic – P. locaţiune. de donaţie.privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | Legi | CJO. sub sancţiunea nulităţii autorizaţiei de construire. după caz. • Documentaţie tehnică – D. • Documentaţie pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii Totalitatea documentelor prevăzute la art. dreptul real principal: drept de proprietate. şi constituie parte integrantă a acestuia. autorizaţia de construire/desfiinţare: 1. bucătării de vară. piese de cherestea. şuri şi altele asemenea. de schimb. referitoare la un teritoriu definit. (1) din lege care constituie dosarul ce se depune la autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art.T. este prevăzut în anexa nr. construcţiile cu caracter provizoriu se realizează din materiale şi alcătuiri care permit demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la starea iniţială (confecţii metalice. drept de creanţă dobândit prin: contract de cesiune. De regulă. c) regulamentele locale de urbanism.T.

metal. – se desfiinţează astfel de construcţii prin demolare. societăţi comerciale. obiectul de activitate sau orice alt text specific. • Lucrări de modificare Lucrări de intervenţii asupra elementelor constructive. în condiţiile legii. b) lucrări de modificare nestructurală.cjo. lucrări inginereşti. agrozootehnice. oraş. cărămidă. separat. Lucrările de modificare pot fi: a) lucrări de modificare structurală. piatră. Pentru executarea lucrărilor de modificare.. arii sau parcele asupra cărora există forme de proprietate. • Împrejmuiri Construcţiile definitive sau provizorii. lucrările de amenajări interioare şi recompartimentări uşoare. pe care se inscripţionează date de identificare a unei instituţii publice. aflate în circuitul agricol sau având o altă destinaţie. având ca efect modificarea totală sau în parte a acestora. legal aprobate. inclusiv sârmă ghimpată întinsă pe bulumaci –. • Lucrări de construcţii Operaţiunile specifice prin care: – se realizează construcţii de orice fel – civile. este necesară emiterea unei autorizaţii de construire în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor legale privind calitatea în construcţii.ro/Legi/Legea-nr-50/1991-actualizata-2012---privind-autorizarea-executării-lucrărilor-de-construcţii 30/33 . căi de comunicaţii. în principal. • Intravilanul localităţii Teritoriul care constituie o localitate se determină prin Planul urbanistic general (PUG) şi cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel. inclusiv a instalaţiilor aferente acestora.RO Elementul constructiv aplicabil pe clădire sau independent. • Instalaţii aferente construcţiilor Totalitatea echipamentelor care asigură utilităţile necesare funcţionării construcţiilor. edilitare subterane şi aeriene. fundaţii. înăuntrul căruia autorizarea executării lucrărilor de construcţii este restricţionată. de la branşament/racord la utilizatori. dezmembrare. ori prin planţii specifice. în condiţiile prezentei legi. • Locuri de joacă şi agrement Construcţii specifice pentru divertisment. plantate. denumirea comercială. industriale. comună). Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea în extravilan numai pe bază de planuri urbanistice zonale (PUZ). de supraetajare şi/sau de extindere a construcţiei. înăuntrul căruia este permisă realizarea de construcţii. din care fac parte. realizate din diferite materiale – beton. lemn. după caz. aflate permanent sub ape. cu rolul de a delimita suprafeţe. • Extravilanul localităţii Teritoriul cuprins între limita intravilanului şi limita administrativ-teritorială a unităţii de bază (municipiu. • Lucrări de intervenţie în primă urgenţă Orice fel de lucrări necesare la construcţiile existente care prezintă pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora determinate de factori distructivi naturali şi antropici. recreere şi sport pentru populaţie. organizate şi delimitate ca trupuri independente. indiferent dacă acestea sunt sau nu încorporate în construcţie. lucrările de consolidare. executate pentru protecţie împotriva intruziunilor. nestructurale. din care fac parte. www. cu/fără construcţii. sub care o persoană fizică sau juridică îşi exercită activitatea într-o clădire sau într-o incintă. în principal.2013 Legea nr. Instalaţiile aferente construcţiilor se autorizează împreună cu acestea sau.privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | Legi | CJO.01. situate în interiorul limitei de proprietate. structurale şi/sau nestructurale. cu excepţia lucrărilor de compartimentare provizorii. care nu afectează în mod semnificativ structura de rezistenţă a construcţiei şi pentru care este necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat. dinamitare etc.31. de artă etc. integrându-se ulterior în Planul urbanistic general (PUG) al localităţii. 50/1991 actualizata 2012 .

01. materiale.. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate construcţiilor dacă amplasarea lor se face prin legare constructivă la sol (fundaţii platforme de beton. 1:20 sau. privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni. b) desfiinţarea acestora. în vederea menţinerii construcţiilor-instalaţiilor în condiţii tehnice corespunzătoare desfăşurării continue. bănci. Proiectul tehnic (P.) Documentaţii tehnice cuprinzând reprezentări grafice realizate la scările 1:2. bazine. care dezvoltă documentaţia tehnică – D. • Lucrări de reabilitare Orice fel de lucrări de intervenţii necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor de siguranţă şi exploatare a construcţiilor existente. în vederea executării lucrărilor de construcţii autorizate.privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | Legi | CJO. pergole. elaborate în baza proiectului tehnic şi cu respectarea strictă a prevederilor acestuia.RO pentru: a) punerea în siguranţă. aspect. racorduri la utilităţi urbane. indicatorii tehnico-economici aprobaţi. cu excepţia energiei electrice). tehnologii de execuţie. care detaliază soluţiile tehnice de alcătuire. anexe la autorizaţia de construire. lampadare. cu respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de construire. prin alcătuire. Detaliile de execuţie.31. 50/1991 actualizata 2012 . • Modificare de temă Orice schimbare iniţiată de către investitor/proprietar care are în vedere funcţiunile şi/sau capacităţile funcţionale caracteristice. în scopul atribuirii. constând dintr-un complex de lucrări care se execută în mod permanent.) cuprinde soluţiile tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii. în funcţie de necesităţile de redactare. soluţiile spaţiale şi/sau de amplasament şi alte asemenea cerinţe. după caz. la nivelul traficului maxim. conferă personalitate aparte zonei sau localităţii. care nu necesită autorizaţie de construire Lucrările de întreţinere care nu necesită proiect şi deviz general.Th. 1:10. elaborată în condiţiile legii. precum şi piese scrise pentru explicitarea reprezentărilor grafice. • Mobilier urban Elementele funcţionale şi/sau decorative amplasate în spaţiile publice care. care a stat la baza emiterii autorizaţiei de construire.ro/Legi/Legea-nr-50/1991-actualizata-2012---privind-autorizarea-executării-lucrărilor-de-construcţii 31/33 . • Recepţia lucrărilor Recepţia lucrărilor constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi este actul prin care se certifică www. prin asigurarea cerinţelor de rezistenţă mecanică. • Detalii de execuţie (D.2013 Legea nr.cjo.T. la alte scări grafice.. • Proiect tehnic (P. stabilitate şi siguranţă în exploatare.T. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere.Th. asamblare. pe baza căruia se execută lucrările de construcţii autorizate. destinate construirii. care au fundamentat elaborarea documentaţiei tehnice – D. în scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerinţelor esenţiale de calitate prevăzute de lege. elaborate în condiţiile legii şi verificate pentru cerinţele esenţiale de calitate în construcţii de către verificatori tehnici atestaţi în condiţiile legii. detaliază proiectul tehnic. montare şi alte asemenea operaţiuni. acordurile şi actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.E. • Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii Abrogată. 1:5. • Lucrări specifice la căile de comunicaţie. cabine telefonice şi altele asemenea. precum şi prin avizele. precum şi legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii. amplasare. pavaje decorative. executare. confortabile şi în deplină siguranţă a circulaţiei. • Parcelare Operaţiunea de proiectare urbanistică prin care se determină divizarea uneia sau mai multor proprietăţi funciare distincte.) Documentaţia tehnico-economică – piese scrise şi desenate –. necesitând emiterea autorizaţiei de construire. inclusiv a instalaţiilor aferente. concesionării sau vânzării loturilor rezultate.

II. Partea I. 571/2003 privind Codul fiscal. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.E. nr. publicată în Monitorul Oficial al României. 670 din 10 septembrie 2002. publicată în Monitorul Oficial al României.D.A.“ şi „P. – Ordonanţa Guvernului nr. „P. 402 din 20 iulie 2001. republicată. publicată în Monitorul Oficial al României.T“.“ cu abrevierile „D. nr. nr.A. nr. nr. instituite pentru protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului natural cu valoare deosebită. după caz. cât şi la intervenţii în timp asupra construcţiilor existente. 295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului. Partea I. zonele protejate sunt: a) zone naturale protejate. publicată în Monitorul Oficial al României. 50/1991 actualizata 2012 . II alin.T. 612 din 29 noiembrie 2000. publicată în Monitorul Oficial al României. Recepţia lucrărilor de construcţii se realizează în două etape. Partea I. Partea I.C. Partea I.art. nr. culturală sau memorialistică deosebită.E. respectiv art. publicată în Monitorul Oficial al României. aprobată prin Legea nr. 4 din Legea nr. publicată în Monitorul Oficial al României. b) zone construite protejate.31. în tot cuprinsul legii se înlocuieşte termenul „Proiect“ din sintagmele „Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii“. – Legea nr. Recepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie şi de instaltii se efectuează atât la lucrări noi. 157 din 29 martie 2001.A. 50/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României. Potrivit art. după cum urmează: – recepţia la terminarea lucrărilor. rectificată în Monitorul Oficial al României.“.ro/Legi/Legea-nr-50/1991-actualizata-2012---privind-autorizarea-executării-lucrărilor-de-construcţii 32/33 . – Ordonanţa Guvernului nr. Legea nr.01.“. 231/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. publicată în Monitorul Oficial al României. conform legii. respinsă prin Legea nr. respectiv se înlocuieşte sintagma „oficiul judeţean de cadastru. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. Republicată în temeiul art.“ şi „D. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. Partea I. 455/2002. 199/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 5/2002 pentru modificarea şi completarea art. nr. 373 din 10 iulie 2001. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.O. nr. 504 din 12 iulie 2002. cu valoare istorică. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Partea I. publicată în Monitorul Oficial al României. În raport cu natura elementelor de patrimoniu. instituite pentru salvarea.T.RO finalizarea lucrărilor executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic şi cu detaliile de execuţie. 749 din 27 octombrie 2003. Partea I.“.privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | Legi | CJO. 3 din 13 ianuarie 1997 şi a mai fost modificată prin: – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 707 din 30 decembrie 2000. publicată în Monitorul Oficial al României. 109/2001. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor. „D. este necesară emiterea unei autorizaţii de construire şi/sau de desfiinţare. numai în situaţia în care pentru realizarea schimbării de destinaţie a spaţiilor sunt necesare lucrări de construcţii pentru care legea prevede emiterea autorizaţiei de construire. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. Partea I.C.O. 70 din 31 ianuarie 2002. 712 din 8 noiembrie 2001. 3. potrivit prevederilor legale în vigoare. geodezie şi cartografie“ cu www. republicată în Monitorul Oficial al României. (1) din Legea nr. 214/2008.D. • Schimbare de destinaţie În înţelesul prevederilor art. protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului construit. „Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor“ şi „Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare“ cu termenul „Documentaţie tehnică – D. nr. nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale. III. 927 din 23 decembrie 2003. – Legea nr. 431 din 1 august 2001. 413/2001. • Zone protejate Teritoriile delimitate geografic. abrogată prin Legea nr. nr. Partea I. Partea I. Partea I. – recepţia finală. se înlocuiesc abrevierile „P. nr. – Legea nr. IV din Ordonanţa de urgenţă nr.T. aprobată prin Legea nr. în cuprinsul cărora se află elemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebită. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. 401/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. nr.cjo. nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Partea I. dându-se textelor o nouă numerotare. 487 din 31 mai 2004.A.2013 Legea nr.

2/2001. 401/2003.All Rights Reserved. Alin.01. nu a fost modificat sau abrogat expres prin Legea nr. 50/1991 actualizata 2012 . fost art. 35 nu este inclus în forma republicată. Art. 35. 453/2001 şi Legea nr.privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | Legi | CJO. 2/2001.2013 Legea nr. sintagma «verificator tehnic» se înlocuieşte cu sintagma «verificator de proiecte. sunt aplicabile prevederile Legii nr. Alin.“. cu modificările aduse prin Legea 261/2009. PARTENERI MEDIA Termenii si conditii | Confidentialitate | CodFiscal. (4).cjo. (4) al art. a preluat prevederile alin. aplicarea acestui text încetând o dată cu abrogarea Legii nr. însă cu trimitere la Ordonanţa Guvernului nr. al cărui conţinut era: „(4) În măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel. (4). 30. aşa cum a fost modificat prin Legea nr. 401/2003. (3) al art. Potrivit art II alin (2) din Oug 214/2008. 401/2003.Consultanta Juridica Online www.RO sintagma „oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial“. 32/1968.31. 32/1968 prin Ordonanţa Guvernului nr. în tot cuprinsul prezentei legi.net | Link-uri utile | Contact | Sitemap | ©2011-2012 .ro/Legi/Legea-nr-50/1991-actualizata-2012---privind-autorizarea-executării-lucrărilor-de-construcţii 33/33 . Alin. 35. era alcătuit din 4 alineate. modificat prin Legea nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful