WILLIAM GOLDING

Împăratul muştelor

Tatălui şi mamei mele I Vuietul scoicii Băiatul blond îşi dădu drumul pe ultimul metru de stîncă şi începu să-şi croiască drum spre lagună. Deşi îşi scosese jerseul de şcoală şi-l tîra acum într-o mînă, cămaşa cenuşie îi asudase pe trup şi părul i se lipise de frunte. De jur împrejur, brazda lungă trasă prin junglă devenise o baie fierbinte. Se trudea să-şi facă loc printre liane şi printre trunchiurile zdrobite, cînd o pasăre, o apariţie roşie şi galbenă, ţîşni cu un ţipăt de vrăjitoare; ţipătului îi răspunse un altul. ― Hei! se auzi. Stai o clipă! Desişurile din marginea brazdei se scuturară şi picături de ploaie căzură grindină. ― Stai niţel! zise vocea. M-am încurcat în liane. Blondul se opri şi îşi trase ciorapii cu un gest automat, de parcă ar fi fost acasă, nu în junglă. Vocea se auzi iar: ― De-abia mă pot mişca printre lianele astea. Cel ce vorbise ieşi cu spatele dintre desişuri, iar crăcile îi zgîriară hanoracul slinos. Mărăcinii se agăţaseră şi îi zgîriaseră rotulele goale şi plinuţe ale genunchilor. Se aplecă, scoase cu grijă ţepii mărăcinilor şi se întoarse. Era mai scund decît băiatul blond şi foarte gras. Înaintă, uitîndu-se atent pe unde calcă, apoi înălţă capul şi privi prin lentilele groase ale ochelarilor. ― Unde-i omul cu megafonul? Blondul clătină din cap. ― E o insulă. Cel puţin, aşa cred, zise el. Uite un colţ de stîncă în apă. Te pomeneşti că n-o fi nici un om mare pe aici. Grăsanul păru uimit. ― A fost pilotul ăla. Dar nu era în compartimentul pasagerilor, ci în carlingă. Blondul făcu ochii mici şi scrută colţul de stîncă. ― Ce s-o fi întîmplat cu puştii? continuă el. Trebuie să fi scăpat cîţiva. Sînt convins. Tu ce crezi? Blondul porni degajat spre malul mării. Încerca să se poarte cît mai firesc şi nu se arătă prea indiferent la cele auzite, dar grăsanul se grăbi să-l urmeze. ― Nu-i absolut nici un om mare? ― Nu cred. Blondul vorbise solemn; apoi îl copleşi bucuria unei ambiţii împlinite. Se aşeză în mîini, cu capul în jos, chiar în mijlocul brazdei şi îi rînji grăsanului, pe care îl vedea de-a-ndărătelea. ― Nu-i nici un om mare! O clipă grasul rămase pe gînduri. ― Şi pilotul? Blondul reveni la poziţia normală şi se aşeză pe pămîntul jilav. ― O fi zburat mai departe, după ce ne-a dat drumul. Nici n-ar fi putut să aterizeze aici. În orice caz, nu cu un avion cu roţi. ― Am fost atacaţi! ― Nu-ţi fie frică, are să se întoarcă. Grăsanul clătină din cap. ― Pe cînd coboram, m-am uitat printr-o fereastră. Am văzut cealaltă parte a avionului. Era în flăcări. Măsură din ochi brazda din junglă. ― Uite ce-a făcut fuzelajul...

Blondul întinse mîna şi pipăi trunchiul mutilat al unui arbore. Preţ de o clipă, păru interesat. ― Ce s-o fi întîmplat cu avionul? Unde-o fi? ― L-a împins uraganul în larg. Era foarte primejdios, fiindcă toate trunchiurile se prăbuşeau. Trebuie să mai fi rămas nişte copii în avion. Ezită un moment, apoi vorbi din nou: ― Cum te cheamă? ― Ralph. Grăsanul aşteptă să fie întrebat şi el cum se numeşte, dar propunerea de prezentare nu avu loc; blondul pe nume Ralph zîmbi vag, se ridică şi porni iar spre lagună. Grăsanul se ţinu scai de el. ― Cred că mai sînt mulţi copii împrăştiaţi pe-aici. N-ai văzut pe nimeni? Ralph clătină din cap şi iuţi pasul. Apoi se împiedică de o cracă şi căzu cu o buşitură. Grăsanul se opri lîngă el, suflînd din greu. ― Mătuşica mi-a spus să nu fug, fiindcă sufăr de astmă, explică el. ― Aşa, mă? ― Chiar aşa. Mi se taie răsuflarea. Eram singurul băiat din şcoală care avea astmă, rosti grăsanul plin de mîndrie. Şi port ochelari de la trei ani. Îi scoase şi-i întinse lui Ralph, clipind şi zîmbind, apoi începu să-i şteargă de hanoracul jegos. O expresie de durere şi concentrare îi schimonosi trăsăturile slab conturate. Îşi şterse sudoarea de pe obraji şi îşi puse repede ochelarii pe nas. ― Fructele alea. Se uită în jurul brazdei. ― Fructele alea, zise el. Cred... Îşi potrivi ochelarii, se îndepărtă de Ralph, călcînd prin desişuri, şi se ghemui în frunzişul încîlcit. ― Mă întorc numaidecît... Ralph se desprinse prudent dintre liane şi se strecură mai departe printre ramuri. Îl lăsă repede în urmă pe grăsan cu gîfîielile lui şi o apucă grăbit spre perdeaua care se afla încă între el şi lagună. Trecu peste trunchiul unui arbore zdrobit şi ieşi din junglă. Ţărmul era străjuit de palmieri. Stăteau drepţi, înclinaţi sau sprijiniţi, scăldaţi în lumina soarelui şi cu frunzişul verde la o înălţime de treizeci de metri. Ţărmul de sub ei, presărat cu nuci de cocos putrezite, cu vlăstari de palmieri şi acoperit cu iarbă aspră, era răscolit pretutindeni de pomi dezrădăcinaţi şi prăbuşiţi. Îndărătul lor se întindea bezna adevăratei păduri şi brazda deschisă prin ea. În picioare, cu o mînă sprijinită de un trunchi cenuşiu, Ralph îşi strînse pleoapele în faţa mării sclipitoare. În depărtare, poate la un kilometru şi jumătate, talazurile albe lingeau nişte stînci de coral, iar dincolo de ele marea era de un albastru închis. În arcul neregulat al stîncilor de coral, laguna stătea liniştită ca un lac de munte şi colorată în toate nuanţele albastrului, în verde tulbure şi în purpuriu. Plaja dintre terasa cu palmieri şi ţărm era un arc subţire, aparent nesfîrşit, căci la stînga lui Ralph liniile palmierilor, ale plajei şi ale mării se adunau într-un punct la infinit; şi, veşnic, aproape vizibilă, arşiţa. Sări de pe lespedea de piatră. Pantofii negri i se înfundară în nisip, iar căldura îl lovi. Simţi toată greutatea hainelor şi, cu un gest sălbatic, îşi azvîrli pantofii din picioare, apoi, dintr-o singură mişcare, îşi smulse ciorapii cu jartiere cu tot. Sări iar pe lespede, îşi scoase cămaşa şi rămase în picioare printre cojile de nuci de cocos, ca nişte cranii, iar pe trup i se prelinseră umbrele verzi ale palmierilor şi ale pădurii. Îşi desfăcu catarama în formă de şarpe a curelei, îşi trase pantalonii scurţi şi chiloţii şi rămase gol, cu ochii ţintă la plajă şi la marea orbitoare. Era destul de mare, avea doisprezece ani şi cîteva luni, aşa încît îşi pierduse burtica plinuţă din copilărie; nu era totuşi destul de mare pentru ca adolescenţa să-i dea sentimentul pudorii. Judecînd după lăţimea şi greutatea umerilor, ar fi putut deveni boxer, deşi gura trăda o anume moliciune, iar în privire nu i se citea arţagul. Bătu uşor cu mîna trunchiul palmierului; apoi, forţat să recunoască în cele din urmă existenţa insulei, rîse din nou încîntat şi stătu în mîini. Reveni mlădios pe picioare, sări pe plajă, îngenunche şi adună cu braţele la piept două mormane de nisip. După aceea se lăsă niţel pe spate şi privi cu ochi vii şi nerăbdători marea. ― Ralph... Grăsanul coborî dintre palmieri şi se aşeză atent pe marginea lespezii.

― Îmi pare rău c-am stat aşa de mult. Fructele alea... Îşi şterse ochelarii şi-i potrivi pe nasul turtit. Rama îi imprimase la rădăcina nasului un "V" adînc şi roz. Se uită cu invidie la trupul bronzat al lui Ralph, apoi la propriile haine. Prinse capătul fermoarului, întins pe tot pieptul. ― Mătuşica... Trase apoi energic de fermoar şi îşi scoase hanoracul peste cap. ― Aşa! Ralph îi aruncă o privire piezişă şi nu-i răspunse. ― Mă gîndesc c-ar trebui să aflăm cum îi cheamă pe toţi şi să facem o listă, zise grăsanul. N-ar strica să ne adunăm. Ralph ignoră propunerea, iar grăsanul se văzu silit să continue: ― Nu-mi pasă cum au să-mi spună, cît timp n-au să mă strige ca la şcoală, îi mărturisi el. Ralph arătă oarecare interes. ― Şi cum te strigau la şcoală? Grăsanul aruncă o privire peste umăr şi se aplecă spre Ralph. ― Îmi spuneau "Piggy"1, şopti el. Ralph izbucni în hohote de rîs. Sări în picioare: ― Piggy! Piggy! ― Ralph... te rog! Piggy îşi încleştă mîinile, cuprins de teamă. ― Am spus că nu vreau să... ― Piggy! Piggy! Ralph ţopăi în aerul fierbinte de pe plajă, apoi se întoarse în viraj ca un avion de vînătoare cu aripile strînse şi îl mitralie pe Piggy. ― Vîîîîj! Plonjă în nisipul de la picioarele lui Piggy şi rămase acolo rîzînd. ― Piggy! Piggy zîmbi reticent, măgulit fără să vrea de dramul acela de preţuire. ― Cîtă vreme n-o să le spui ălorlalţi... Ralph chicoti pe nisip. Expresia de durere şi concentrare reveni pe faţa lui Piggy ― Stai niţel. Se întoarse iute în pădure. Ralph se ridică şi o luă la dreapta. Un element pătrat al peisajului întrerupea plaja; o platformă uriaşă de granit trandafiriu îşi croia drum necruţător prin pădure, prin terasă, prin nisip şi prin lagună, ca un chei suspendat, înalt de peste un metru. Platforma era acoperită cu un strat subţire de pămînt şi iarbă aspră, şi umbrită de palmieri tineri care ― neputînd să crească la înălţimea maximă, rădăcinile fiind lipsite de sol adînc ― se prăbuşeau şi se uscau cînd ajungeau de vreo şapte metri, iar trunchiurile lor devălmăşite erau numai bune să şezi pe ele. Palmierii încă în picioare formau un plafon verde, pe care jucau reflexiile amestecate ale lagunei. Ralph se urcă pe platformă, simţi răcoarea şi umbra, închise un ochi şi se convinse că umbrele de pe trupul lui erau cu adevărat verzi. Se îndreptă spre marginea dinspre mare a platformei şi rămase cu privirea la apă. Era limpede pînă la fund şi strălucea de eflorescenta ierburilor marine tropicale şi a coralului. Un banc de peştişori lucioşi săgeta ici-colo. Ralph vorbi singur, articulîndu-şi încîntarea pe corzile de bas ale vocii. ― Aaah! În spatele platformei se iviră alte minuni. O forţă necontrolată a naturii ― un taifun, poate, sau o furtună dezlănţuită o dată cu venirea lui Ralph aici ― îngrămădise nisip în lagună, astfel încît pe plajă se formase un bazin lung şi adînc, îngrădit la capătul cel mai îndepărtat de un perete înalt de granit trandafiriu. Ralph, pe care aspectul de falsă adîncime a bazinelor de pe plajă îl mai înşelase şi înainte, se apropie, gata de o nouă dezamăgire. De data asta însă, insula îşi ţinu făgăduiala, iar bazinul, inundat evident doar în timpul fluxului, era, lucru de necrezut, atît de adînc la un capăt, încît arăta verde-închis. Ralph îl cercetă cu atenţie pe toată lungimea celor treizeci de metri, apoi se aruncă în el. Apa era mai caldă decît sîngele lui şi avu impresia că înoată într-o baie uriaşă. Piggy apăru din nou, se aşeză pe marginea cornişei stîncoase şi urmări cu invidie trupul verde şi alb al lui Ralph.

1 Purceluşul (engl.)

Prin arşiţa dimineţii. ― În nici un caz n-au să-i spună cei de acolo. sub razele neîndurătoare ale soarelui. Uite-le colo. îndreptată spre lagună.. Îmbrăcatul cămăşii cenuşii îi produse o nouă şi stranie plăcere. li se păru că arşiţa se înteţeşte. Piggy se săltă şi el. ― Au murit toţi şi sîntem pe o insulă. ― Dar bine mai înoţi! Ralph lipăi spre mal. iar laguna îi copleşeşte cu scînteieri orbitoare. intră pînă la gît în apă şi îi zîmbi mîndru lui Ralph. ― M-am cocoţat pe-o stîncă şi cred că-i o insulă.. Imediat rămase gol ― palid şi gras în goliciunea lui. traversă platforma şi dădu peste hainele risipite. Tatăl tău ce-i? Piggy roşi brusc. ca o apăsare ameninţătoare. iar mămica. şiroind de apă. Trebuie să facem ceva. ― E fierbinte! ― Dar cum te aşteptai să fie? ― Nu mă aşteptam la nimic. M-a învăţat tăticu. gîndindu-se la această problemă neobişnuită. îi întinse cu grijă pe stîncă şi încercă apa cu degetul mare de la picior. Aveam prăjituri berechet. iar ochelarii i se aburiseră de ceaţă. Cînd o să ne salveze tăticul tău? ― De îndată ce-o să poată. nu ajungea pînă la ei decît mugetul lung al talazurilor ce se zdrobeau de stînci. îşi băgă capul la fund şi împroşcă apoi printre buze o şuviţă de apă. o să vină să ne salveze.. zise Piggy. Tăticu tău nu ştie. ― Au să-i spună la aeroport. căutînd zadarnic în jur ceva cu care să-i şteargă. nu-i aşa? insistă Piggy.. ― Am stat cu mătuşica.. spuse Piggy. N-ai auzit ce-a zis pilotul? Despre bomba atomică? Au murit toţi. şi pe faţă îi juca şi se sfărîmă o rază aurie. Îi tremurau buzele. ― Sîntem pe-o insulă. Se aşeză grijuliu pe un trunchi prăbuşit. Astma mea. ― S-ar putea să rămînem aici pînă murim. O rupse la fugă pe nisip.. Somnul îl cotropi ca mirajele ce se străduiau să învăluie strălucirea lagunei. îşi puse ochelarii cu lentilele sclipitoare şi îşi coborî privirea spre Ralph. nimeni nu ştie.. La acest ultim cuvînt. ― Mă duc să-mi iau hainele. pe un trunchi din apropiere. Se aflau pe o insulă de coral. Piggy clătină sceptic din cap. ― Da' de unde ştie că sîntem aici? Ralph se bălăcea în apă. îşi şterse ochelarii cu o şosetă. răspunse Ralph încet. E comandor de marină. ― Da' de unde ştie că sîntem aici? "Fiindcă. Piggy păru că se hotărăşte şi începu să-şi scoată pantalonii scurţi. Cînd o să intre în concediu. Îşi înălţă bărbia şi zise: ― Înot de la cinci ani. fiindcă. ţinîndu-şi nasul cu degetele. Se urcă pe marginea platformei şi se aşeză la umbra verde. ― Ia mai dă-o dracului de asta-a-mea! Piggy primi afrontul cu un fel de răbdare umilă.. zise el repede. apărat de soare şi ignorând ce cobea Piggy. ― Trebuie să dăm de ceilalţi. ― Nu ştiu să înot. Ralph nu-i răspunse. fiindcă. . îngrăditura de nisip a bazinului se înălţă ameninţătoare ca o costişă de deal. îşi spuse Ralph. bombăni Ralph. ― Tăticu a murit. lîngă stîncă micuţă." Mugetul de pe stîncile din mare se îndepărtă mult de tot. strîngînd la subsuoară aproape toate hainele. Nici dracu' nu ştie că sîntem aici. ― N-ai de gînd să înoţi? Piggy clătină din cap. Mătuşica. Coborî pe vîrful picioarelor taluzul nisipos al lacului. Se lăsă pradă viselor plăcute. Cîte voiam. Nu mi-au dat voie. Se întoarse pe spate.― Dar bine mai înoţi! ― Piggy! Piggy îşi scoase pantofii şi ciorapii. Ralph ieşi din apă şi rămase în faţa lui Piggy. Ţinea o cofetărie. Piggy ieşi şi rămase gol. ― Ia mai dă-o dracului pe mătuşă-ta! Ralph plonja din nou şi înotă pe sub apă cu ochii deschişi. pe trup îi tremurau reflexiile razelor încîlcite. Îşi scoase ochelarii.

locul mult visat. Deschise buzele într-un zîmbet de încîntare. Ai s-o spargi. E o scoică. golind de nisip tubul adînc. cuprins de un entuziasm frenetic.. ― Cu ajutorul ei. şi palmierul avea să se prăbuşească în curînd.. ― Nu. corpul lung de patruzeci de centimetri. ar trebui să dai pe ea o mulţime de bani.. şi valvele roz ale gurii. Cheamă-i! Neîncrezător. Tulpina palmierului se îndoi şi Ralph împinse scoica printre ierburi. ― Cum sufla prietenul tău din cochilie? ― Parcă scuipa. se strecurau ici şi colo brize uşoare.. Sufla în ea şi-atunci venea mămica lui. frunzele de palmieri porneau să şoptească. ― Ai grijă. Ralph duse la gură capătul mic al scoicii şi suflă. că scoica nu mai era doar un obiect vizibil dela distanţă şi intangibil. afînat. frumoasă. Băiatul zicea că trebuie să sufli prin capătul de jos. Ca să ne adunăm. ― Dar asta ce-o mai fi? Ralph încetă să zîmbească şi arătă cu degetul spre lagună.. Ralph se entuziasma şi el. în timp ce peşti sclipitori fulgerau în toate părţile.o cochilie face o groază de bani. proiectate de lagună. Fireşte. Prin gura cochiliei ieşi doar un şuierat. întinse mîna ca o pîrghie şi apăsă cu cealaltă. ― Aşa e. Ralph smulse tulpina şi începu s-o vînture prin apă. din cauza astmei. nu sufla în pietrele albe. dacai vrea să cumperi una. pînă cînd cochilia ieşi la suprafaţă picurînd şi Piggy reuşi s-o apuce.. iar mătuşica. Piggy îşi înălţă privirea spre Ralph. E o scoică! Am mai văzut una la fel. între vîrful ei ros. Piggy nu-şi mai găsea locul. ca nişte fiinţe strălucitoare şi înaripate. Pe apele lucioase. ― Ralph! Băiatul îl privi. Se opri să-şi tragă răsuflarea şi mîngîie obiectul strălucitor din mîinile lui Ralph. deasupra erau verzi.. o adevărată jucărie scumpă. rîse încîntat. iar Piggy. răspunse Piggy. Costă o groază de bani. Scoica era interesantă.. niţel găurit. De un alb-gălbui închis. ― . vlăstarul unui palmier se apleca peste lagună. Iată.mugeşte ca o vacă. Printre ierburile marine şi ferigi se vedea un obiect alb-gălbui. iar jos strălucitoare. se răsucea uşor în spirală. ― E o piatră. în această împrejurare. Ralph îi luă scoica şi pe braţ i se prelinse puţină apă. ― Trebuie să facem ceva. Ralph. zicea. bolborosi Piggy. dar niciodată înţeles pe deplin. Acum.. ― Dacă-i într-adevăr o insulă. prinzînd brusc o viaţă adevărată.. Pe faţa acestuia umbrele se inversaseră. Prin păr i se furişă o rază tulbure de soare. Piggy îşi puse mîna pe abdomenul umflat. Piggy se aplecă riscant. dar plăsmuirile vii din visul lui diurn stăruiau încă între el şi Piggy. Greutatea trunchiului făcuse să se ridice o moviliţă de pămînt sterp. Ralph se şterse pe buze de apa sărată şi suflă . scoica avea ici-colo pete trandafirii decolorate. sub pîcla arşiţei. Îl privi radios pe Ralph. ― Hai. Pe zidul din spatele casei cuiva. spuse Piggy Avea şi nişte pietre albe.. ― Asta urmăreai. ― . Sînt sigur că. acoperit cu un desen fin şi cizelat. Aproape de cotul lui Ralph.. Cînd or să ne audă.. Mătuşica nu voia să mă lase să suflu. Zicea că-i o cochilie... în sfîrşit. or să vină toţi. va să zică? De asta ai scos cochilia din apă? Ralph îşi dădu peste cap părul blond. şi mai avea o colivie cu un papagal verde. Ralph o scutură. iar pete neclare de soare alunecau pe trupul băieţilor sau se mişcau la umbră. îi putem chema pe ceilalţi. se dovedi o fiinţă fără importanţă. care. Ala o ţinea pe zidul grădinii. încearcă. ― Habar n-am. luînd surîsul lui drept o dovadă că era acceptat.― Cîţi om fi? insistă Piggy Ralph înaintă şi se opri lîngă grăsan... Ralph nu-i dădu nici o atenţie. ― Gura! Ralph vorbi cu gîndul aiurea. Cînd ajungeau la platformă..

― Suflă pe aici. Veneau tot mai mulţi. ― Sînt sigur că se poate auzi la kilometri. nisipiu. voinic şi blond. Ralph îşi strînse buzele şi suflă în scoică. Trei copii. încît Ralph. alţii erau pe jumătate dezbrăcaţi. Cînd şi ultima pereche. cît Johnny de mici. scoţînd sunete scurte şi pătrunzătoare. pe jos. Băieţii se amuzară atît de tare. brunet. Ralph îşi recăpătă suflul şi smulse scoicii o serie de sunete scurte şi violente. Stoluri de păsări se înălţară din vîrful pomilor. Ralph obosi. Ralph continuă să sufle. dar scoica rămase tăcută. în haine sau jersee. A apărut unul! Printre palmieri. un şuierat. Era un băieţel de vreo şase ani. ajungînd o pată între picioarele grăbite. vocea lui obişnuită suna ca o şoaptă. Copiii care veneau de-a lungul plajei. Nisipul. la o încercare mai energică. castaniu. Pe plajă se observau semne de viaţă.iar. ― Măiculiţă! După nota aspră a cochiliei. palpitînd în pîcla arşiţei. sub razele verticale ale soarelui. Aveau insigne. se ivise un copil. trase adînc aer în piept şi mai suflă o dată. Băieţelul se ghemui înaintea lui Ralph. Unii erau goi şi-şi duceau hainele în mînă. făcînd speculaţii de tot felul. sunetul urcă o octavă şi deveni un zgomot strident şi mai pătrunzător. iar pantalonii îi căzură în jurul gleznelor. capete cu ochi care îl pîndeau pe Ralph. Copiii vădeau faţă de el acelaşi respect firesc. se îndreptă spre platformă şi le zîmbi vesel tuturor. Sunetul răsună din nou: apoi. Unul brunet. ca un liliac. ce dansa pe nisip. Îşi lăsase pantalonii pe vine într-un scop anume şi nu-i mai ridicase decît pe jumătate. capete care murmurau şi şopteau. Piggy se aplecă spre el. chiar şi embleme. Păsările ţipau. întrebîndu-i cum îi cheamă şi încruntîndu-se în efortul de a le memora numele. se răspîndi prin pădurea încîlcită şi reveni ca un ecou din granitul trandafiriu al muntelui. Era umbra unui copil care. se micşorase. Piggy bombăni pentru sine numele. singuri sau cîte doi. precedînd un trup care încă nu se vedea. se aşezară pe trunchiurile prăbuşite ale palmierilor şi aşteptară. O duse din nou la buze. aproape că răsăriseră din pădurea unde se îndopaseră cu fructe. pulovere şi ciorapi în dungi. Plăcerea violentă stîrnită de acest sunet uluitor îi întunecase faţa. Se petrecea ceva. Sări de pe terasa cu palmieri pe nisip. ― Cum te cheamă? ― Johnny. în uniforme de şcoală cenuşii. sunetul coborî o octavă şi deveni un gîlgîit. blond. Scoica tăcu ― un colţ strălucitor de elefant. cum se nimerise. Urmînd exemplul inocentului Johnny. ocupat să sufle. ceva mai mic ca Piggy. între hohote de rîs. iar faţa lui Ralph se umbri de o emoţie covîrşitoare. privindu-l cu ochi strălucitori. Scoica răsună pe dată. Între timp. la vreo sută de metri de plajă. ― Ia te uită! exclamă Piggy. iar prin desişuri un animal guiţă şi o rupse la fugă. păru tot mai mulţumit şi-şi vîrî în gură singurul deget curat. ca un pîrţ. Pe măsură ce se convingea că sunetul avea un scop precis. în umbra verde: capete cu păr şaten. iar lentilele îi sclipeau. ― Parcă scuipa. Ralph pricepu şi suflă cu toată forţa în scoică. Atenţia îţi era în primul rînd atrasă de o fiinţă întunecată. Ralph îşi dezlipi scoica de la gură. apărură brusc la vedere cînd ieşiră din pîcla arşiţei şi păşiră pe nisipul din apropiere. nu arătă nici un interes. degetul mare trandafiriu. înaintînd sub o pată neagră . Se adunaseră ciorchine peste trunchiurile palmierilor. animalele mici fugeau să se ascundă. iar bătăile inimii îi înfiorau cămaşa scorţoasă. îşi croi drum prin desiş. Strigătele din pădure se apropiau. provocînd un sunet jos. albastre. apoi i-l strigă lui Ralph care. O notă aspră şi adîncă vui pe sub palmieri. Piggy se mişca printre ei. ieşi din ei şi se îndreptă spre platformă. ca în faţa oamenilor cu megafoane. cenuşiu deschis. cu hainele în zdrenţe şi mînjit pe faţă de fructele terciuite. mai suflă un timp. gălbui. ascundea multe siluete de-a lungul cîtorva kilometri. Piggy îl ajută să se salte. Prin nisipul fierbinte şi mut se îndreptau spre platformă mai mulţi băieţi. Ralph suflă de zor pînă cînd în pădure răsunară voci. Piggy striga ceva încîntat. Văzduhul insulei se umplu de ţipetele păsărilor şi de ecouri.

căutarea hranei. ― Da' nu-i nici un vapor? Înăuntrul pelerinei înfoiate se vedea un trup înalt. cu o cruce lungă de argint în dreptul inimii şi încheiate la gît cu un jabou gălbui. Pelerine negre. Ralph îi observă. însă fără a fi stupidă. unii din ei începură să protesteze slab: ― Ascultă. cu o cochilie alb-gălbuie pe genunchi. Un grup de băieţi mergînd aproape la pas. Superioritatea impusă de uniforme şi autoritatea firească a vocii lui Merridew îl intimidau. Ralph o văzu primul şi o urmări pînă cînd forţa privirii lui atrase toţi ochii într-acolo. înţelegînd că pe cel din faţa lui îl orbise lumina soarelui. Merridew se întoarse spre Ralph. subţirel şi ciolănos.. în faţa dirijorului corului. la AddisAbeba şi la slujba religioasă de dimineaţă. membrii corului chicotiră. respectînd resemnat ordinul. ― Sam. cît hainelor.. Grupul de băieţi cu pelerine începu să se destrame din şirul strîns. Ecourile şi rîsetele se stinseră în depărtare şi se aşternu tăcerea.. Duceau în mînă pantaloni scurţi. Puştiul blond pe care îl văzu. Piggy nu-i întrebă de nume. Cei doi băieţi. îşi miji ochii şi se uită atent la Ralph. îi răspunse Ralph. În cele din urmă. Avem o întrunire. coborîrea. şi îmbrăcaţi în veşminte stranii şi excentrice. Merridew. Merridew. avînd însă pe şapcă o insignă de aur. nu păru să-l mulţumească. Ochii de un albastru-deschis te măsurau nemulţumiţi şi furioşi. ― Nu-i nici un om mare pe aici? ― Nu-i nici unul. Eric! Sam. Eu am suflat! Băiatul se apropie şi mai mult. Ralph încetă şi rămase nemişcat. urîtă. Cînd grupul lui ajunse la vreo zece metri de platformă. Eric! Apoi se încurcă. Făptura păşi din miraj. îşi ridicară spre Ralph buzele umede: se părea că pielea fetei nu-i încăpea. Respirau împreună. Se întoarse repede. Lăsaţi-l în pace. nevenindu-ţi să-ţi crezi ochilor. Cu pelerina fluturînd. cu scoica într-o mînă şi bărbia rezemată de genunchi. rînjindu-i lui Ralph şi suflînd din greu. se aruncară la pămînt şi rămaseră acolo. cu o insignă de argint. cu capete rotunde ca nişte bile şi cu păr cînepiu. Veniţi şi voi. Se strînse de cealaltă parte a lui Ralph şi îşi făcu de lucru cu ochelarii.. A leşinat la Gibraltar. încît te uluia. Fiecare purta o şapcă neagră şi pătrată. iar băieţii se opriră. Staţi jos. La acest ultim amănunt răutăcios. de sub şapca neagră ieşea un păr roşcat. iar gurile şi le ţineau deschise. Băiatul avea o figură boţită şi pistruiată. gemenii clătinară din cap şi se arătară cu degetul. în două şiruri paralele. Merridew. rînjeau împreună. dar se sili să iasă cu bine din această situaţie penibilă. le ascundeau trupurile de la gît şi pînă la călcîie. Băiatul care îi comanda era îmbrăcat la fel. Băiatul înalt le strigă: ― Corul! Drepţi! Corul se regrupa. se aşezară ca nişte corbi pe trunchiurile devălmăşite şi îl studiară curioşi pe Ralph.. Erau gemeni şi dubletul arăta atît de nostim.? Unul dintre băieţi căzu cu faţa în nisip. Te rugăm. se auzi cum le repetă numele.. se îndreptă hotărît spre platformă şi scrută bezna care i se părea de nepătruns. îl suiră pe platformă pe băiatul căzut şi îl lăsară întins acolo. ca nişte cîini. n-am putea. ― Foarte bine atunci. vînjoşi şi plini de viaţă. în vreme ce sufla din cochilie. răspunse: ― Nu-i nici un trompetist. ― Leşină mereu. Merridew aruncă fulgere din priviri. ajunse pe nisipul curat şi ceilalţi observară că aspectul ei întunecat nu se datora atît umbrelor. le dădu un ordin. sau gata să devină furioşi. Arşiţa tropicelor. iată ce era de fapt creatura. Cu toate acestea. învăluit în pelerina neagră. Piggy aplecă spre ei ochelarii cu lentile strălucitoare şi. iar copiii rîseră. ― Dar. răspunse Merridew. aşa încît profilurile le erau turtite. trăgîndu-şi suflarea. iar acum acest marş obositor de-a lungul plajei fierbinţi îi făcuseră să semene la faţă cu nişte prune proaspăt spălate. printre şuierăturile stridente ale scoicii. comandantul păşi înainte. cămăşi şi haine felurite. ajunse la platformă. iar şirul se risipi. ― Unde-i trompetistul? Ralph.şi tremurătoare. ― Nu-i nici un om mare pe aici? . Prin ceaţa diamantină a plajei se opintea o făptură întunecată. şi rămase clătinîndu-se în soare. transpiraţi şi unduindu-se în lumina nemiloasă.

Henry. Apoi Piggy o ridică şi el. ca un element tainic. zise Piggy. Izbucniră rîsete. vrînd-nevrînd. ― Un şef! Un şef! ― Eu trebuie să fiu şeful. pe care nu-l cunoştea nici unul.. Unul dintre puşti. stătea izolat şi firea lui ascunsă arăta limpede că nu voia să aibă de-a face cu nimeni. Ăsta-i Johnny. ― Da! ― Să votăm pentru şef! ― Să votăm. Jack încercă să protesteze.. Cine-l vrea pe Jack ca şef? Cu o supunere obosită. Ştiu să cînt în do diez.. ― Cine mă vrea ca şef? Toate mîinile. se ridicară imediat. ― Ştim aproape toate numele. 2 Grăsanul. dar în hărmălaia iscată. Henry. Cred c-ar trebui s-avem un şef care să ia hotărîri. Cel care suflase în cochilie. ― Vorbeşti prea mult.. era lat în umeri şi zîmbea tot timpul.. băiatul din cor care leşinase se sprijini în capul oaselor de trunchiul unui palmier. fiindcă sînt coristul principal şi şeful clasei. Robert... Băiatul brunet. ― Eu sînt Sam. spuse Jack Merridew. continuă Piggy. corul înălţă mîinile. îi zîmbi uşor lui Ralph şi spuse că se numeşte Simon. numele lui adevărat e Piggy! ― Piggy! ― A. numără Ralph.. Vocea băiatului arăta că ştie ce vrea.. . cel care stătuse şi îi aşteptase pe platformă cu scoica delicată bălăbănindu-i-se pe genunchi. ― Foarte bine. Jocul de-a votatul era aproape la fel de plăcut ca şi cel cu cochilia. Harold. dar foarte puternic ― cochilia. Băieţii se foiră din nou... cu mişcări furişe.. ― Pe urmă. prin aclamarea lui Ralph. Fatty2. spuse că voia să plece acasă. Nici unul dintre băieţi n-ar fi putut găsi o justificare serioasă alegerii. înclină capul şi îşi şterse din nou ochelarii. lăsîndu-l pe Piggy în afară. De ce să fiu Jack? Mă cheamă Merridew. Piggy! Pînă şi ţîncii ţinură isonul hohotelor de rîs. pe ăla. ― Atunci eu sînt şeful.. dorinţa tuturor de a avea un şef se transformă în alegere. vorbi timid: ― De-asta a convocat Ralph întrunirea. ― Şi eu îs Eric. ― Pe cel cu scoica! ― Ralph! Ralph! ― Să-l alegem şef pe cel cu trompeta! Ralph ridică mîna. Eu. ― Astea-s nume de ţînci... rîsul se domoli şi apelul continuă. Ăştia doi. impunînd tăcere. în afară de cele ale coriştilor şi a lui Piggy. Băieţii se foiră. aflat în siguranţă de cealaltă parte a lui Ralph. Ralph se întoarse brusc. Ca să hotărîm ce-i de făcut. În cele din urmă. sînt gemeni. ― Să spună mai bine fiecare cum îl cheamă. se trezi în sfîrşit şi vorbi răspicat: ― Să votăm. Merridew se aşeză pe un trunchi şi se uită în jur. şi. ― Foarte bine atunci. zise Jack. Printre cei din cor. Maurice era primul ca înălţime după Jack.. Nemişcarea lui Ralph le atrăsese atenţia: apoi înălţimea şi aspectul lui plăcut. ― Gura! îi zise Ralph şi ridică absent cochilia. Printre băieţi se formă o vreme un circuit închis de simpatie. Piggy. Murmură că se numea Roger şi tăcu.. Ştim şi unele nume. ― Atunci o să trebuiască s-avem singuri grijă de noi. Doar Piggy dăduse dovadă de bun simţ. Pe mine mă cheamă Ralph. spuse Jack. Sam şi Eric? Carei Eric? Tu eşti? Nu. Mai era şi un băiat slăbuţ. Roger.. făcea o figură aparte. Ezită. grăsanul se îmbujora. ― Trebuie să hotărîm cum vom fi salvaţi. Tocmai le-am aflat.― Nu. ― Nu-l cheamă Fatty! strigă Ralph. în vreme ce faptele îl desemnau clar pe Jack ca şef. zise Jack cu o obrăznicie sfruntată. tu eşti Sam. spuse Merridew. zise Ralph. Bill. am uitat. Gura.

... i-o tăie Jack. ― Şi Simon. Pînă şi corul aplaudă.. ― Sau vînători. Murmurul se stîrni iar. .Cercul izbucni în aplauze. Scoateţi-vă pelerinele. Băieţii din cor. Ralph. Nu pot hotărî pe loc ce-i de făcut. Ralph îi zîmbi şi ridică scoica. ― Ascultă! Jack şi Simon se prefăcură că nu observă nimic. ― Bine. ca şi cum ar fi scăpat de şcoală. apoi se stinse. Nu ducea lipsă de băieţi dintre care să aleagă. Jack şi Simon săriră de pe platformă şi o luară de-a lungul plajei. ― Fireşte. Jack şi Ralph schimbară zîmbete de afecţiune timidă. Băieţii ar putea. Ralph îl privi. Băieţii din jurul lui Simon chicotiră. iar cînd Jack observă. ― Foarte bine.. o să fim salvaţi imediat. pistruii de pe faţa lui Jack dispărură sub roşeaţa jignirii. ― Dacă Simon merge între noi.. Se împrăştiară cu toţii. apoi se răzgîndi şi se aşeză la loc.. dar te-ai apucat şi le-ai spus imediat. Ralph se opri brusc şi se întoarse spre Piggy.. ― N-avem nevoie de tine. negru şi aspru. Ralph ceru din nou cu mîna să se facă tăcere. trecînd de bazin. vioi. Jack şi-o puse pe-a lui pe trunchiul de lîngă Ralph. zise Ralph.. ― Jack e şeful corului. ― Vin şi eu. ― Am fost cu el cînd a găsit cochilia. gata să-i ofere ceva. se ridicară. începură să trăncănească şi îşi aşezară pelerinele negre pe iarbă la grămadă. ― Nu poţi să vii cu noi! Ochelarii lui Piggy se aburiră iar ― de data asta de umilinţă. Dădu din cap spre Ralph. Simon trebuia să facă doi paşi mici şi repezi ca să-i ajungă. Ralph îi privi cu admiraţie. îşi văzură de drum.. impunînd tăcere. Dacă nu-i o insulă. în timp ce văzduhul vuia. ― Nu eşti bun la aşa ceva. ― După ce te-am rugat că nu vreau.. Aşa că trebuie să hotărîm dacă e sau nu o insulă. Se uită împrejur la feţele aprinse de emoţie. privind pe sub o claie de păr drept. Se înroşi.. care îi atîrna în laţe. ― Despre ce dracu' vorbeşti? ― De faptul că mi se spune Piggy Ţi-am zis că nu-mi pasă cîtă vreme nau să mă strige Piggy.. ― Ascultaţi-mă cu toţii.. iar el se ridică şi rîse scurt. ― Am putea. corul e al tău. Trebuie să am timp ca să văd cum stau lucrurile. Da' ne-a chemat scoica ta. îi explică: ― Am încercat să mă caţăr pe dealul ăla ca să văd dacă e apă împrejur. Piggy se ţinu bombănind în urma lor. Jack şi. Din cînd în cînd.. Pantalonii scurţi şi cenuşii i se lipiseră de trup din cauza transpiraţiei. O să merg eu.. Am fost cu el înaintea celorlalţi. Ceilalţi începură să vorbească înfocat. zise Jack şi se ridică. Îmbujorarea dispăru de pe faţa lui Jack. Jack înşfăcă un cuţit lung din buzunarul de la spate şi-l înfipse într-un trunchi. te-am rugat să nu le zici. Se ridică. Trei sîntem de-ajuns. atunci o să vorbim peste capul lui. ― Şi eu. ― Dar. Rămîneţi cu toţii pe loc. Ralph se întoarse spre el. ― Am putea face o armată din el. o să ne încurcăm şi-o să ne rătăcim ― trei dintre noi o să plecăm în cercetare. Paloarea leşinului îi dispăruse. ce-ai vrea să fie? ― Vînători. aşteptaţi şi nu vă îndepărtaţi. Trei dintre noi ― dacă luăm mai mulţi. Piggy se foi.. Ochelarii lui Piggy scînteiară.. Nici Jack şi nici restul nu-i dădură vreo atenţie. ― Tu le-ai spus! După ce că te-am rugat. era un băieţel subţirel. corul. Cei trei începură să meargă la pas. iar buzele îi tremurară.

stîncile sînt tot mai greu de urcat. astfel că zăceau strîmb. în afară de solul cafeniu şi de razele întîmplătoare prin frunziş. Singurul lor ghid. Simon îi mîngîie timid braţul lui Ralph. Cei trei băieţi începură să se caţere. şi aşa mai departe. ― Mai bine Piggy decît Fatty. era direcţia pantei: dacă o gaură. fiindcă nu există un colţ. vă daţi seama. de pildă. Pe stîncă îşi aveau cuibul păsările marine. Piggy rămase nemişcat. ― Animalele. zise el. Rădăcinile şi tulpinile lianelor erau atît de încîlcite. ― Cine-a făcut cărarea asta? Jack se opri şi îşi şterse faţa de sudoare. Se întoarse şi o rupse la fugă după cei doi. izbucnind din fantastica încrengătură a lianelor din pădure. Cred că-i calea cea mai uşoară. ― Ţuţ! ― Meserie! ― Mişto! Greu de ghicit de ce se bucurau. Găsiră capătul insulei. şi strînge numele băieţilor. La revedere. îi pătrunse şi se simţiră fericiţi. Această parte a plajei era mai aproape de munte decît toate celelalte. pînă cînd masa trandafirie devenea o aglomerare de stînci în echilibru. iar peste bloc un altul. zise imediat Jack. Ezită între două căi ― de a-şi cere scuze sau de-a continua cu jignirile. zise Ralph. Haideţi. ― Dacă o fi într-adevăr o insulă. O forţă necunoscută smulsese şi sfărîmase aceste cuburi. încălecate de un bloc pus pieziş. Ralph se zgîriase rău. forma sau realitatea. pătrunzînd adînc în universul plantelor. claie peste grămadă. Prins în păienjenişul lianelor. poate în cea mai grea clipă. Se întoarseră unul spre celălalt. E o mică îndoitură ― şi. trebuiră să rîdă din nou. pentru a da de urma cărării în continuare. ― Nu-i nimic de văzut după colţ. rîseră tare şi vorbiră fără să se asculte. Fluxul scăzuse. erau murdari şi frînţi de oboseală. şerpuind în sus. Ralph se întoarse cu ochi strălucitori spre ceilalţi. ca o piramidă. iar indignarea de pe faţă îi dispăru treptat. Acum.. simţind nevoia de-a găsi o explicaţie. Piggy. Printre stîncile rozalii erau adeseori şi cărări înguste. Cînd încetară să rîdă. ― Oamenii? Jack clătină sceptic din cap. Cele mai răspîndite erau stîncile trandafirii. Toţi trei se înfierbîntaseră. Ralph rămase alături. Lianele. Pădurea vibra subtil. îşi dădu seama că îl jignise şi că îl zdrobise sufleteşte. Văzduhul sclipea. zise Ralph. ― Haideţi. care apărea foarte desluşit. zise el. sîntem exploratori. groase ca pulpele lor. ― Mergem pînă la capătul insulei şi ne uităm după colţ. O îngrămădire obişnuită de blocuri cubice. aproape de sfîrşitul după-amiezei. Ralph. oricum. gîfîind. zise Jack. Un fel de splendoare se răspîndi asupra lor şi asupra peisajului. nu le îngăduiau să înainteze decît prin nişte tunele. Asta-i treaba ta. Cei trei băieţi păşeau repede pe nisip. E mai puţină vegetaţie de junglă şi mai multă stîncă trandafirie. stătu în mîini şi căzu. acoperită de dantela lianelor era mai sus sau mai jos decît o alta. îmi pare rău dacă te simţi jignit. conchise el cu brutalitatea conducătorului înnăscut. Ralph strigă de probă şi ascultară cu toţii ecourile înăbuşite.. reuşiră să urce.. Ralph îl privi pe Piggy cu mai multă înţelegere. Băieţii reuşiră să se strecoare dea lungul lor cu faţa la stîncă. Într-un fel.. ― Parcă-i glazura de pe o prăjitură roz. ― Hai. Ascensiunea abruptă pe tancurile de stîncă nu se dovedi atît de grea ca trecerile ocazionale prin tufişuri. încît băieţii trebuiau să se furişeze printre ele ca nişte ace flexibile. . ― O să încercăm să ne căţărăm pe munte de aici. dar. prin magia mirajelor. Întoarce-te. Ralph îşi puse mîna streaşină la ochi şi urmări conturul zdrenţuit al colţilor stîncoşi ce înaintau spre munte. făcînd-o tare ca o şosea. fără să-şi fi pierdut. cu o stîncă imensă înălţîndu-se din lagună. Ralph cercetă bezna de sub pomi. mirajele se mai domoleau. Reveni la platformă.Se aşternu tăcerea. iar ierburile marine întăriseră o fîşie a plajei.

― Ar trebui să desenăm o hartă. sau a unei jumătăţi de golf. hurui. ― Tot ce-i aici ne aparţine. cînd o împinse. propuse Ralph. Mai departe. ― Am putea să zgîriem pe coajă de copac şi să umplem dungile cu lut negru. Calea spre vîrf le părea. accelerare. Ralph se opri. şi prin aerul cristalin al înălţimilor. Granitul trandafiriu al stîncii următoare se afla mult dincolo de liane şi de pomi. ― Împingeţi! Accelerarea mişcării de pendul. pădurea de sub ei se zgudui. de un verde intens. spre ţărm. în sfîrşit. vegetaţia atîrna peste deschizătura din stîncă şi se răspîndea abundent prin bolta pădurii. Ce păcat că n-avem hîrtie. înţeleseseră parcă instinctiv că marea îi înconjura. străjuite de mare. ― Ţuţ! ― Ca o bombă! ― Ura! Cinci minute nu se clintiră de la locul triumfului. ― Ia uitati-vă! Ia uitaţi-vă! Sus. dar termina la la capăt printr-o coadă trandafirie. mai tare. vîrfuri de pomi şi o costişă abruptă.. deasupra acestui capăt al insulei. înaintea lor.. aşa că reuşiră să urce repede poteca. înfruntîndu-i peste frunziş asemenea unui bastion rozaliu . drumul spre vîrf se dovedi uşor. recife. pentru a ţine ritmul.― Asta-i o adevărată explorare. un fel de plante de stîncă. ridicîndu-se de pe plante.. pivotă pe un punct de sprijin. cei trei băieţi acceptaseră o altă provocare. Sînt sigur că n-a mai călcat nimeni pe aici.. cînd vor fi avut o perspectivă panoramică asupra mării. accelerare. Insula semăna oarecum cu o barcă. Ghiciseră că era o insulă: tot căţărîndu-se printre stîncile trandafirii. anevoios. un praf alb şi roz pluti în aer. acum. ― Dumnezeule! Se aflau pe buza unui golf. solemn. ridicare. un fel de căţărare peste stîncile trandafirii. stîncile sfărîmate se ridicau ca nişte clăi şi coşuri de casă. ca şi cum ar fi trecut prin ea un monstru turbat: apoi insula se linişti. Cînd mai aveau cîţiva paşi. Porniră însă nu spre vîrf. Ralph vorbi primul: ― Trebuie să ne vedem de drum. se rostogoli. ― Împingeţi! Se legănară înainte şi înapoi. Dar nu voiau să-şi spună ultimul cuvînt decît odată ajunşi în vîrf. în curînd. în peretele muntelui. ― Meserie! Nu aveau destul loc ca să stea cu capul în jos. cocoşată la un capăt. mai tare. Cînd se despărţiră. Privirile lor învăpăiate se adunară din nou.. apăsare în punctul final de echilibru. se balansa în aer. în lungimea bărcii. Dincolo de golf se zărea culmea pătrăţoasă a muntelui şi în curînd ajunseră pe ea. se desprinse. O dată cu spaţiul deschis apăru şi soarele. Ralph se întoarse spre ceilalţi. Asaltul culmii trebuia să mai aştepte. De ambele părţi ― stînci. zise Jack. Cea de care se sprijinea Jack se mişca şi. ca un fort. apoi întinderea plată a junglei din insulă. cobora în spate. o stîncă aproape izolată. fără să se mai cufunde în beznă. o coborîre mai domoală. le usca sudoarea ce le pătrunsese hainele în arşiţa întunecată şi umedă. Drumul îi conduse în pădurea tot mai rară şi întrezăriră întinderea mării. zise Simon. Stîncă era cît un mic automobil. sări şuierînd prin văzduh şi sapă o groapă adîncă prin bolta pădurii. în beznă. Locul era plin cu flori albastre.. căzu. în penumbră se văzu doar un morman de trupuri fericite şi agitate. Ralph îşi exprimă de data asta intensitatea emoţiei prefăcîndu-se că-l doboară pe Simon cu o lovitură. în cele din urmă însă. ― Împingeţi! Stînca uriaşă se clătină. zburînd şi aşezînduse la loc. ― Haideţi. plecară. Băieţii îşi croiră drumul prin defilee şi printre bucăţile ascuţite de stîncă. în locul unde insula pătrundea în mare se găsea o alta.. hotărî să nu se întoarcă. Prin aer roiau fluturi. Ecouri şi păsări îşi luară zborul.. îmbrăcată de pomi şi cu sclipiri trandafirii.

căzură printre flori şi îşi croiră drum pe sub pomi.şi îndrăzneţ. trăgînd o linie continuă cu creta. iar lama continuă să strălucească la capătul braţului osos. trunchiuri zdrobite. remarcă Ralph. Fiecare loc vizibil de pe munte era împădurit ― doar flori şi pomi. Tot acolo. zbătîndu-se. Tufişuri de lumînare. Apoi purceluşul se smulse dintre liane şi o zbughi prin tufişuri.. ocolind în cercuri stîncă de la care pornea brazda. o ţine muntele. am aflat ce voiam. ― Muguri de lumînare. sau vreo barcă. guiţăturile crescură. Un recif de coral. iar mugurii. Pădurea fremăta. Pauza dură atît cît animalul să priceapă ce îngrozitoare va fi lovitura ce i se pregătea. zise Ralph. triumfători. cu gurile deschise. Ralph se uită în jos. foarte ascuţit şi insistent. Se aflau la marginea pădurii dese şi păşeau obosiţi pe o potecă. îşi . ― Ăsta-i drumul cel mai scurt înapoi. iar Jack îşi scoase cuţitul cu un gest larg. Cu ochii strălucitori. ― Sînt luminări verzi. ― O s-avem ce mînca! strigă Jack. Pe cînd înaintau. nu le putem mînca. zise Ralph. Simon vorbi primul. ― Haideţi. în direcţia opusă. ― Bucăţica aia de pădure de acolo. Fluxul înainta. Ralph schiţă cu degetul o linie şerpuitoare. cînd deodată auziră zgomote ― guiţături ― şi zgomotul sacadat al unor copite pe o potecă. Băieţii se uitară unii la alţii. Coborîră pe o costişă de stîncă. ― Parcă sînt nişte lumînări. Dîndu-şi seama că ţinea încă în aer cuţitul. îşi dădură seama că şi lor le era. devenind disperate. pradă unei spaime demente. Erau sus de tot. Muguri de lumînare. pentru o clipă. făcură salturi şi urlară pe munte. Găsiră un purceluş prins într-o plasă de liane. băieţii simţiră că barca se mişca încet la pupa. ― Uite unde am aterizat. ― Nu-i poţi aprinde. mirajele nu răpeau perspectivei nimic din limpezimea ei. ― E mai abrupt. Haideţi. Am văzut poze cu stînci de-astea. iar apoi la locul dramei. Florile de stîncă din apropiere tresăriră şi briza aduse o clipă răcoarea pe feţele lor. îngrădea mai multe laturi ale insulei. spuse Ralph şi îşi întinse braţele. Rîseră. înfiptă în lagună. de jos. unde nu se vedea nici un recif. Jack pălise sub pistrui. mugi şi plesni ca un bici. dar nu cred că insula-i locuită. lăsînd între ea şi mare franjuri de palmieri. Guiţa subţire. apoi brazda. Simon îi privi tăcut. Cei trei băieţi se repeziră. ― Mi-e foame! Cînd Simon pomeni că îi era foame. dincolo de brîul de recife lucea albastrul întunecat al mării. pîn-au să vină să ne ia de-aici. Se simţeau înălţaţi: erau prieteni. iar stîncile şi plantele marine se vedeau ca într-un acvariu. ― Totul ne aparţine. dar obosind înainte de-a fi terminat. zise Jack. faţa îi strălucea. O să ne asigurăm mai tîrziu. În spatele prăpăstiilor şi al stîncilor se deschidea o spărtură printre pomi. Ralph îşi făcu palmele căuş. Jack spintecă unul cu briceagul şi zeama îi împroşcă. Se opriră şi cercetară curioşi desişurile dimprejur. Apa din golf era albastru-verzuie.. dîre lungi de spumă se spărgeau de stînci şi. de un verde ca ceara. era şi platforma alături de care se foiau ca nişte insecte siluetele copiilor. Erau tufişuri de tuia întunecate şi frumos mirositoare. lianele continuară să se smucească.. ca să iasă din plasa elastică. ― Nu văd nici o dîră de fum de la vreun sat. pe pantă. şi mergînd paralel cu aşazisa lor plajă. iar părul negru îi căzu pe frunte şi pe ceafă. apoi se uitară în largul mării. pornind din locul sterp unde stăteau. spuse Jack dispreţuitor. părea opera unui uriaş care se aplecase pentru a reproduce forma insulei. în josul defileului. savurau dreptul de a domina. Ridică braţul. O să vînăm! O să prindem animale. Urmă o tăcere scurtă după care porcul continuă să guiţe. Aşa cum se ivea schiţat pe mare.. stăteau strînşi la lumină. Jack arătă în jos. printre flori. dădu din cap. Reciful situat cam la un kilometru depărtare. Doar seamănă cu lumînările. ― Uite un recif. Băieţii cercetară totul. iar după-amiaza trecuse de mult.

. data viitoare! Jack înfipse cuţitul într-un trunchi şi se uită în jur provocator. Nu se poate să vorbim toţi odată.. ― A scăpat. ― Şi încă un lucru. Am să-i dau cochilia primului care vorbeşte. în faţă. Data viitoare. e nevoie de o armată. zise Jack.. îşi scoseseră pelerinele.. Va trebui s-avem singuri grijă de noi. Întrunirea se linişti. Tăcere.. se ghemuiau ţîncii. zise Jack. că platforma se şi umplu. Se spune întotdeauna înjunghiatul unui porc. altfel nu poţi mînca din carnea lui. întrunirea de acum se deosebea de cea de dimineaţă. fără alţi oameni pe ea. nici urme de paşi. Se uită împrejur fioros. dar nu-l ajuta. nici fum. ― Guiţa. Şi mai e ceva.! Îşi smulse cuţitul din teacă şi-l înfipse într-un pom. Sînt porci pe insulă. . ― Înainte de a-l putea omorî. ― Aşa.. ― De ce n-ai. Aşteptam să mă hotărăsc unde să-l împung. ― Nu există nici un om mare.. Sîntem pe o insulă nelocuită. ― Cu toate astea. Ne-am suit pe vîrful muntelui şi-am văzut apă de jur împrejur. îl întrerupse Jack. ― Da. ― Porcii se înjunghie. ― Eram gata. Va trebui să ridicăm mîna. dar. nici bărci şi nici oameni. zise Jack.. apoi înaintară pe brazdă spre platformă şi spre adunarea băieţilor. vedeţi. zise Ralph.. sfidîndu-i să-l contrazică. din pricina sîngelui de nesuportat. Ţinu scoica în faţă şi se uită la gura ei.. Toţi trei încercară să descrie animalul roz ce se zbătuse în liane. ― Dar. avem nevoie de vînători ca să facem rost de carne. Ralph ridică pe genunchi scoica trandafiriu-gălbuie şi o briză bruscă împrăştie lumină pe platformă. se apucară să caute şi să devoreze hrana. Ca să vînăm porci.. simţind prea tîrziu arsura razelor. II Focul de pe munte Nici nu apucă Ralph să termine cu suflatul în cochilie. ― Alegeam locul. pe iarbă.? Ştiau cu toţii motivul pentru care Jack nu lovise: din pricina spaimei imense stîrnite de cuţitul ce cobora şi avea să taie în carne vie. La dreapta lui se găsea grosul corului. Se uită la stînga. ― Cochilia? ― Aşa se cheamă scoica.. Soarele dupăamiezei cădea pieziş de pe cealaltă parte a platformei şi majoritatea copiilor... Ralph îşi drese glasul. Data viitoare avea să fie fără milă. ― Aşa că. So ţină cînd vorbeşte. care nu se cunoscuseră înainte de evacuare. ― Alegeam locul. Nu era decis dacă să se ridice sau să rămînă jos.. Îşi dădu seama că putea să vorbească fluent şi să le spună ce-avea de spus.. care nu mai formau un grup compact. apoi tăcu. N-am văzut nici case. ― Ascultă. îl corectă Ralph violent.. îşi puseseră hainele. spre bazin. Ieşiră la lumina soarelui.coborî braţul şi vîrî lama la loc în teacă. izbucniră toţi trei în hohote de rîs şi porniră să coboare înapoi pe potecă.. ― Îl înţepi în grumaz şi laşi să se scurgă sîngele. Ralph stătea pe un trunchi prăbuşit.. ― Am văzut. ca să vînăm. ― Am să-i dau cochilia celui care vorbeşte. Îşi trecu mîna prin părul blond şi vorbi: ― Sîntem pe o insulă.. ca la şcoală.. Mergea înaintea lor şi nu-i vedeau chipul. la stîngă băieţii mai mari.. Băieţii din cor. cu partea stîngă a trupului la soare. Ridică scoica de pe genunchi şi se uită la feţele vărgate de soare. Întrunirea murmură. nu se împung. Ruşinaţi. Piggy stătea alături.

― Dacă tot trebuie să aşteptăm. Piggy îşi puse ochelarii. zise Piggy. haide. strînse la piept marea cochilie gălbuie şi strigătele se stinseră. apoi se răsuci pe călcîie şi se aşeză.. şi mîngîie buşteanul. Se întrerupse pentru a urmări efectul. Tăcere. ― Aşa că s-ar putea să rămînem aici vreme îndelungată.. ― Comoara din insulă. Şi nu ştiu unde sîntem... Ralph dădu în lături smocul de păr blond care îi atîrna pe frunte. arătă spre cochilia din mîinile lui Ralph. Se uită la feţele lor atente. ― Avionul a fost doborît de tir şi s-a prăbuşit în flăcări. Simon şi cu mine ne-am căţărat pe munte. un semn din naştere. ― Ala cu trompeta. în picioare. Piggy îşi scoase ochelarii şi clipi des. ― Stînci. Jack întinse mîna după cochilie. încît auzeau gîfîiturile lui Piggy.― Şi nu-l va întrerupe nimeni. ― Sînt şi porci.. iar Jack şi Simon tăcură. ― Să facem reguli! strigă el nervos. ― Vorbeşte! . Stătea în picioare.. Ralph zîmbi. Am putea să rămînem aici vreme îndelungată. dar erau serioşi. ― Poate că ştiau unde mergem. Bombănea şi era gata să izbucnească în plîns. Ralph scutură cochilia. Am găsit hrană şi băutură şi.. îl împinseră spre Ralph.. O groază de reguli! Iar dacă le încalcă cineva. în timp ce-i ştergea de cămaşă.. Piggy. şi apă în care să ne scăldăm. de culoarea dudei. iar el nu voia să înainteze. Nu-l lăsaţi să ajungă la lucrul cel mai important.. cuprins de panică. zise el. Un nichipercea de vreo şase ani. Se iscă hărmălaie. ― Sîntem însă pe o insulă bună. Ceilalţi băieţei.. ne-am putea distra pe insulă. ― Rîndunici şi amazoane. care şopteau. Îi urmări o clipă cu ochi mari. ― Tăticu.. E o insulă bună. A mai descoperit cineva ceva? Îi dădu înapoi cochilia lui Ralph şi se aşeză. Făcu un gest larg. Se părea că nimeni nu mai descoperise altceva. Piggy. voi toţi. scăldat de lumina violentă a atenţiei generale. care pe o parte a feţei avea o pată. apropie-te. Băieţii mai mari îl observară primii pe băieţelul care se opunea. Tăcerea era atît de desăvîrşită. ― Cine ştie că sîntem aici? Ia spuneţi! ― Se ştie la aeroport.. E grozav. Jack se ridică în picioare. Ralph îi luă cochilia din mînă. Un grup de copii mici îl împingeau. Si hrană. ― E ca într-o carte. ― Asta voiam şi eu să spun. ― E insula noastră. scurma în iarba aspră cu degetul mare de la picior.. Jack rămase în picioare. Jack se aşeză. Pînă vin oamenii mari să ne ia deaici. se furişă pe platformă şi se pierdu în pădure.. ― Foarte bine. ca o pisicuţă. Ralph continuă. Jack. Băieţelul se uită împrejur. Soarele se strecură şi se aşternu auriu pe jumătate din platformă. continuă el. ― Nimeni nu ştie unde sîntem. se uită nesigur la Ralph. ― Ura! ― Ţuţ! ― Bang! ― Bong! Ralph simţi că i se ia scoica din poală. care îi zîmbi. ne putem distra. ― Insula coralilor. fiindcă n-am ajuns la destinaţie. dar poate că nu. în rîuleţul de colo ― tot ce vrei. Era mai palid decît înainte şi se emoţionase... revenindu-şi oarecum. Briza care se ţinuse scai de ei pe lagună. Deodată. zise Ralph. Doar eu. cînd voi toţi. ― Îl încurcaţi pe Ralph. Nimeni nu ştie unde sîntem. ― Şi flori albastre..

. una de-aia din pomi. dar ici şi colo. după ce s-a tot opintit printre lianele alea.Băieţelul întinse mîna după cochilie. Ralph îl convinse să ţină scoica. Strigătele aprobatoare ale adunării îl loviră ca un val şi îşi pierdu şirul. Cei mai mari fură de acord. O să vînăm porci şi-o s-avem carne pentru toţi. ― Da' nu-i nici un şarpe! ― O să vedem cînd o să mergem la vînătoare. Ralph rîse. Aprobară din nou grav.. stîrni uşurare şi veselie. Băieţelul se ghemui şi mai mult. Ralph rîse şi se uită împrejur. iar adunarea hohoti. ― Da' nu-i nici o fiară! Nu mai rîdea nimeni. nesprijinită de vreo dovadă. Bombănituri. Murmure. Uite la ce m-am gîndit. Fiara a venit şi pe urmă a plecat. ― Da' nu-i nici o fiară! ― Zice că dimineaţa s-a transformat într-o liană. Şi trebuie să fim salvaţi. ― Vrea să ştie ce-aveţi de gînd cu şarpele ăla. ― Zice că fiara a venit pe întuneric. Băieţii o simţiră şi se foiră stingheriţi. M-am gîndit la el în timp ce ne căţăram pe munte. Ralph îşi trecu mîinile prin păr şi se uită la băieţel amuzat. stăruia o neîncredere care trebuia risipită altfel decît prin asigurări raţionale. Simpla afirmaţie. ― Ajungem acum la lucrul cel mai important. toţi urmăreau discuţia cu un aer grav. Ralph ridică din nou cochilia şi buna dispoziţie îi reveni cînd se gîndi la ce avea să le spună. ― Nu există nici o fiară şi nici un şarpe pe o insulă ca asta. Şi-o să ne uităm şi după şarpe. ― Unde? ― În pădure.. Nu trăiesc decît în ţările mari. Trebui să .. ― Atunci n-a putut s-o vadă! Rîsete şi strigăte de bucurie.. Chiar dac-ar fi. întreabă dacă o să se mai întoarcă astă-seară. Părea confruntat cu un lucru intangibil. îşi retrase brusc mîinile şi începu să plîngă. Daţi-i cochilia! În cele din urmă. printre ţînci. ― Şi chiar acum pe plajă. A văzut-o. Se gîndi din nou. capetele confirmară printr-o mişcare gravă. ― A visat. aşteptînd confirmarea din partea băieţilor. o să-l vînăm şi-o să-l omorîm. şi. strecură niţică răcoare pe sub pomi. ― Daţi-i cochilia! strigă Piggy. pentru o clipă. ― Zice c-a văzut fiara.. dar şi enervat. ― Ralph are dreptate. şi vrea să ştie dacă o să se întoarcă din nou astă-seară. ― Probabil c-a visat urît. ascultînd şi traducînd adunării cele auzite. groasă ca frînghia şi care atîrnă de pe ramuri. M-am gîndit. ― Aţi auzit? Zice c-a văzut-o pe întuneric. Foarte mare. ― Care şarpe? ― Spune că există o fiară. ci doar de greutatea noii autorităţi a lui Ralph. fireşte. ― Da' nu-i nici o fiară! O forţă de care nu fusese conştient îl îmboldi să declare din nou răspicat: ― Vă spun că nu-i nici o fiară. vom fi salvaţi. dar între timp hohotele îi curmaseră băieţelului vocea. Adunarea tăcea. şarpele ăla. ― O fiară? ― Ca un şarpe. ca Africa sau India. Ralph se enervă şi. explică Ralph prietenos. ― Trebuie să fim salvaţi. sau poate apusul soarelui. Din ochii care îl priveau atît de concentrat dispăruse orice veselie. iar ceilalţi băieţi îl imitară. Nu-i nici un şarpe. Le aruncă celorlalţi doi un zîmbet larg şi complice. Jack luă cochilia. ― Susţine cu încăpăţînare c-a văzut-o. s-a întors şi-a vrut să-l mănînce. Trebuie să ne distrăm. auziseră de coşmaruri. Briza rătăcitoare. Piggy îngenunche alături de el cu scoica într-o mînă. se simţi învins. fireşte.

dar nu reuşiră să-l scoată pînă cînd Ralph. dar alte vlăstare căutau să iasă la lumină. Departe. Apoi. Jack.. Ralph se sculase şi el. ― Ce ţînci! zise el dispreţuitor. La întoarcere. prin strigăte şi printre razele piezişe ale soarelui se răspîndi acea . înaintea lui. Ralph scutură cochilia. Dacă se apropie un vapor de insulă. plină de hărţi. au să trimită aici un vapor. şi apoi în cealaltă la Jack. se uită într-o parte la Piggy. A zis că nu mai există nici o insulă necunoscută. lianele îi cotropeau. Haideţi! Găsiră o potecă potrivită şi începură să tragă de vreascuri.scuture cochilia înainte de a se face auzit. traseră lemnul mort şi grotesc pe stîncă şi îl rostogoliră peste ea. Se opri. ― Ralph! Ei! Unde te duci? Ralph înainta din greu peste primele valuri ale brazdei. acolo jos avem lemne de foc. încît cînd trăgeai de ele se rupeau. Chiar şi ţîncii plecară. pe care sînt desenate toate insulele din lume. platforma părea locul ideal pentru obţinerea combustibilului. Zgomotul adunării în mişcare se pierdu pe munte. de viermi şi de putreziciuni. Sub cealaltă parte a vîrfului muntelui se afla o platformă împădurită. ― Tăceţi! Aşteptaţi! Ascultaţi! Continuă în tăcere. Pomii. mare sau mică. Jack răcnea printre ei. Ralph se trezi din nou că repetă gestul de a-şi face mîinile căuş. care rînjea. cîteva trunchiuri ieşiră însă întregi. Adunarea se simţi mai în siguranţă în urma cuvintelor lui. ― Sînt sigur c-a trecut ora ceaiului. într-o bună zi. Aşa că are şi o fotografie a insulei ăsteia. ― Haideţi! După mine! Pe sub palmieri se stîrni un zgomot care anunţă fojgăiala. cu expresia de martir a unui tată pus să îndure scrîntelile copiilor. dar fără să-l audă cineva. Sepcile lor negre. care plesnea de admiraţie. uitînd de cochilie. Să-i ajutăm să ne găsească. Suspină. ― Mai e ceva. S-ar putea să fie chiar vaporul lui tăticu. pe peretele mai abrupt al muntelui. Se poartă ca nişte ţînci! Ralph îl privi bănuitor şi lăsă cochilia pe trunchiul unui copac. apoi se opri şi îşi înălţă privirea. Gloata se îndreptă deodată spre înălţimile insulei şi dispăru în urma lui Jack. Piggy îl privi dezgustat. Nu rămaseră decît Ralph. Zice că regina are o cameră mare. Din nou veselie şi bună dispoziţie. Jack îi dădu dreptate şi se trase de buza inferioară. Gemenii Sam şi Eric fură primii care găsiră un buştean bun. le alunecaseră pe ureche. ― Tatăl meu e în marină. se prăbuşeau prematur şi putrezeau. răsunau trosnituri şi rîsete. luă cochilia. Izbucniră în aplauze şi în curînd platforma răsuna de zgomotul lor. Ce-şi închipuie c-au să facă pe muntele ăla? Mîngîie cu respect scoica. ― O să facem un morman de vreascuri. Ralph roşi. Acum ţineau la el şi îl respectau. Încetul cu încetul.. croindu-şi drum printre frunzele şi crăcile rupte. zise Piggy. ― Ca nişte ţînci. Aşa că trebuie să facem fum pe vîrful muntelui! Să aprindem un foc! ― Un foc! Să aprindem un foc! Toţi băieţii se ridicară brusc în picioare. ― Şi. Piggy îşi regăsise răsuflarea. cu cochilia în mînă. se îndreptă spre pădure şi trecu peste brazdă. Roger şi Maurice nu-l apucară şi ei. poate că n-o să ne observe. împărţind greutatea. arătînd că şi el ştia să bată din palme. simbolice. Pînă şi copiii care ajunseseră în vîrf îşi dădură drumul la vale. Aşa că vedeţi. încîntat de concluzie. apucîndu-se cu toţii de treabă. stîrnind un nor de aşchii. Din nou. şi mormanul de vreascuri crescu. ţipînd să se facă linişte. sub arşiţa umedă. Doar Piggy nu muncea. nu aveau destul pămînt ca să crească. Aproape toate vreascurile erau atît de putrede. prin briză. într-o bună zi tot o să fim salvaţi. Fiecare grup de băieţi îşi aduse contribuţia. şi Piggy. Jack se întoarse spre corul gata să-i execute ordinele. Ralph se trezi că duce un buştean împreună cu Jack şi îşi zîmbiră. Cam la treizeci de metri mai jos de ei. Simon. se aplecă şi îşi înnodă şireturile. purtat de propriul triumf. ca nişte berete. ― Uite.

― Hei. Le freci. Îşi frecă mîinile. în timp ce lumina soarelui de seară i se reflecta pe ochelari. Îi aruncă o privire lui Ralph. nimeni nu se gîndea la urmări. dintr-o parte într-alta. ― Vrei? Îşi drese glasul şi continuă. ― Aveţi grijă! Daţi-mi-i înapoi! De-abia mai văd! O să spargeţi cochilia! Ralph îl împinse cu cotul şi îngenunche lîngă morman. ! Băieţii ţopăiau de fericire. Intonară: Unu! Doi! Trei! şi zvîrliră buşteanul peste mormanul uriaş de crăci. Mai jos. rîzînd cu mare chef. ― E îngrozitor de greu. ― La o parte din lumină! Băieţii se împingeau şi se trăgeau. Nici nu-mi văd mîna. ― Dumnezeule! Ce mai morman! Jack arătă brusc cu mîna. Mormanul era putred şi uscat ca iasca. ― Ochelarii lui ― să-i folosim ca lupe! Îl înconjurară mai înainte ca Piggy să poată da înapoi. ― Vrei să aprinzi focul? Acum. aproape invizibilă la început în lumina vie a soarelui. Împreună.splendoare. ― Piggy. ― Nu pentru noi doi. ieşi cu greu şi atent din pădure. ― Pssst! Pssst! Deasupra muntelui sufla slab briza. Respirau regulat şi transpiraţia li se zvîntase. îi cuprinse treptat un sentiment de ruşine şi nu ştiau cum să-şi înceapă mărturisirile. iar briza era un rîu de scîntei. Trunchiurile se fărîmiţau într-o pulbere albă. Daţi-mi ochelarii! Ralph se îndepărtă de morman şi lăsă ochelarii în mîinile întinse nesigur de Piggy Vocea acestuia se transformă într-un murmur. zise Ralph. iată sarcina imediată. Ralph şi Jack se priviră. Rînd pe rînd. zise Jack şi îi întoarse zîmbetul. deşi unii dintre cei mici pierduseră interesul şi căutau fructe prin noua pădure. Ţinea cochilia sub braţ. Căldura bătea la mare distanţă în jur.. Ralph mişcă ochelarii înainte şi înapoi. cu o inteligenţă nebănuită.. Pînă şi copiii cei mai mici. Viaţa deveni o întrecere cu focul. pînă cînd fumul se împrăştie. Jack roşi şi el. lăsaţi-mă în pace! Scoase un urlet de groază cînd Jack îi smulse ochelarii. ― Mai aduceţi lemne! Aduceţi cu toţii lemne! strigă Ralph. roşu la faţă. încît crăci întregi se predau cu voluptate flăcărilor galbene care se avîntau în sus. ― Totu-i neclar. pe munte. iar băieţii se risipiră prin pădurea de pe costişă. băieţii încetară să plece după vreascuri şi rămaseră înconjuraţi de vîrfurile trandafirii şi zdrobite ale muntelui. Piggy se apropie. Apoi se dădură înapoi. ai cumva chibrituri? îi strigă Ralph. Începu să se bîlbîie. se îngroşă şi apăru o flăcăruie. înaintară din greu pe ultima parte abruptă a muntelui. Piggy clătină din cap şi se apropie de mormanul de vreascuri. unindu-şi eforturile sub povară. dîndu-şi seama că mormanul crescuse destul. Gemenii. care îşi mărturisi confuz incompetenţa. cînd absurditatea situaţiei devenise limpede. iar Ralph stătu în mîini. oferind o mînă de ajutor. prinse timid culoare şi ajunse la o cracă unde explodă cu o trosnitură violentă. ― Ochelarii! urlă Piggy. în timp ce restul de băieţi se odihneau alături. ― Are cineva chibrituri? ― Faci un arc şi învîrteşti săgeata. Ceilalţi băieţi reluară strigătul pînă cînd tot muntele vui. acea stranie şi nevăzută lumină a prieteniei. crescu. aruncînd o jerbă mare de foc la şapte metri. Jack îngenunche şi el şi suflă încet. îmbrăcat în pantaloni scurţi şi cămaşă. ― Freci două beţişoare.. Se prelinse în sus şi băieţii izbucniră în strigăte de veselie. Flacăra. . băieţii încă munceau. imitînd mişcarea. Ralph vorbi primul.. pînă cînd imaginea albă şi lucioasă a soarelui în asfinţit se aşternu pe o bucată de lemn putred. urcară muntele cu braţele pline de frunze uscate şi le aruncară peste morman. Aproape imediat. a aventurii şi a mulţumirii. înălţarea unui drapel de flăcări fîlfîind permanent pe munte. cuprinse o ramură. un fir subţire de fum se înălţă şi îl făcu să tuşească.

Băieţii simţiră vîntul serii pe feţele umede şi se opriră să se bucure de prospeţimea lui. aruncînd o nouă jerbă de scîntei. îşi dădură brusc seama de venirea serii. Trebuie doar să .. Şi mai e ceva. Aceeaşi regulă aici. Adunarea aprobă grav. surprinse privirea lui Jack şi renunţă. Aşa că trebuie să ne purtăm civilizat. Pala se micşoră repede. nu sîntem sălbatici. cerînd tăcere. Piggy vru să vorbească. iar englezii sînt cei mai buni la toate. zise el.. Băieţii zăceau suflînd din greu. transformîndu-se într-un vînt uşor. ― Trebuie să alegem pe cîţiva care să se îngrijească de foc. ― Acum lăsăm focul să se stingă. ― Gura! Piggy se posomori. Dacă zărim un vapor pe-acolo ― îi urmăriră direcţia braţului osos ― o să punem pe foc ramuri verzi.. Lăsaţi-mă să vorbesc! ― Cochilia nu mai contează pe vîrful muntelui. ştergîndu-se cu braţul pe obrajii negri. în cealaltă focul azvîrlea un braţ sălbatic de arşiţă. Aerul se mişcă puţin mai repede. ― N-a fost un foc care să ne fie de folos. Ralph îi luă cochilia şi se uită la cercul de băieţi. Ar trebui să fixăm mai multe reguli. La urma urmei. Băieţii îşi dădură asentimentul. Trebuie să fixăm reguli şi să le respectăm. ― Ce vrei să spui? ― N-a ieşit fum. îl facem în trei locuri. ― Ce să zic. ― Am cochilia. Se întoarse către Ralph. Poate că n-o să fim niciodată salvaţi. o să vină şi-o să ne ia. ca şi jos pe plajă. Ne întâlnim unde e cochilia.cînd nu se lăsau ademeniţi de fructe. Altos ― tu ai să te îngrijeşti ca focul să ardă săptămîna asta. care făcea ca părul copiilor să se zbîrlească pe loc. Doar o pălălaie. Te-ai mulţumit să stai. întinse braţele să primească cochilia şi ţinu obiectul delicat în mîinile murdare de funingine. ― Am cochilia. zise Maurice. ― Ralph. ― Va trebui să avem grijă şi de veghe. Nici urmă de vapor. aduceau vreascuri şi le aruncau în foc. ca nişte cîini. ― M-am uitat pe mare. O dată cu încetarea luminii şi a căldurii. Jack se ridică. care se aplecă şi se risipi în vînt. Oricînd poate să treacă un vapor în depărtare ― arătă cu mîna înspre linia întinsă a orizontului ― iar dacă semnalăm. săptămîna viitoare. în două grupe. Ralph îi luă cochilia. de cenuşă. cînd o să vrem. Ăsta a fost ajutorul lui. ― L-am aprins cu ochelarii lui. şi-o să ne ocupăm noi cu întreţinerea focului. Ralph îşi înălţă fruntea de pe braţe. grozav ai mai încercat. ca şi cum în orice clipă ar fi putut să apară acolo o mică siluetă. Piggy se aşezase între două stînci. adică pe vînătorii mei. ― Am cochilia. Nici n-am putea să-l ţinem aprins. care apoi se stinse.. ― De acord cu Ralph. Se aruncară jos la umbră. aşa că taci din gură. Tot nu vede nimeni fumul noaptea. spuse Simon. încît părţile adăpostite şi cele din care bătea vîntul se deosebeau limpede. răspunse Piggy indignat. apoi mormanul se prăbuşi pe dinăuntru cu un zgomot moale. Acest act generos stîrni un val de aplauze. zise Jack. Se uitară concentrat la albastrul intens al orizontului. soarele ― o picătură de aur arzător ― alunecă tot mai mult spre pragul lumii. chiar dac-am încerca. ― Să punem crăci verzi.. Roger luă cochilia şi se uită posac împrejur. am să împart corul. atunci descoperiră că erau frînţi de oboseală. Şio să-l aprindem iar. O să iasă şi mai mult fum. Jack le zîmbi şi agită cochilia. printre stîncile sparte. Sîntem englezi. ― Am mai spus că-ntr-o bună zi vom fi salvaţi. ― N-a fost bine! Roger scuipă la ţintă în cenuşa fierbinte. într-o parte aerul era răcoros. zise Jack dispreţuitor.. Jack se întoarse furios. La asfinţit. Se iscă un murmur. ţinînd cochilia pe genunchi. E cel mai bun mijloc de-a scoate fum. sus.

Flăcări mici apărură la rădăcina unui copac.aşteptăm. ― Aţi reuşit într-adevăr să aprindeţi un foc mic. focul se înstăpîni pe pădure şi începu s-o roadă.. Şi era lemnul nostru de foc. ― Asta am spus şi eu! Am vorbit de întrunirile noastre şi de altele. se tîrau ca un jaguar pe burtă spre liziera de palmieri tineri ca nişte mesteceni. ― Ţi-e întotdeauna teamă! Huo. crescînd mereu şi deschizînd drum.. cu excepţia lui Piggy. Hectare de fum galben şi negru alunecară lent spre mare. spaima şi măreţia spectacolului îl înfuriară. Gemenii chicotiră. Dar nici n-a apucat Ralph să spună: "Foc!". Se linse pe buze. spre locul întins unde găsiseră vreascurile. Am cochilia. rămase în picioare. privindu-i uimiţi ochelarii lucitori. conştienţi de măreţia şi de spaima forţei dezlănţuite sub ei. care părea că zguduie muntele. o limbă de foc răsări la rădăcina unui smoc de ierburi.. ― Mai taci din gură! ― Am cochilia.. dar dacă Jack. iar tu mi-ai zis să tac. Atinseră primul pom. Ralph? Ralph se întoarse cu părere de rău de la spectacolul splendid şi măreţ. care străjuiau întinderea de stînci trandafirii. sau Simon. Ca nişte ţînci! Începură să-i asculte tirada. încît tăcură cu toţii. cuprinse parcă de o energie sălbatică. Flăcările. Am dreptul să vorbesc. Fumul crescu. Veveriţa sări pe aripile vîntului. Toţi băieţii. răspunse Piggy trist. Inima flăcărilor sări sprinten între arbori. ― Am vrut fum. se agăţă de un alt pom rămas în picioare şi ronţăi de sus în jos. ― Aţi reuşit într-adevăr s-aprindeţi un foc mic. ― Cum credeţi c-o să fiţi salvaţi. Noaptea e foarte frig acolo. Ralph tresări şi îşi dădu seama că băieţii rămîneau tăcuţi şi nemişcaţi. dacă nu vă ocupaţi de lucrurile importante şi nu vă purtaţi civilizat? Îşi scoase ochelarii şi se prefăcu că lasă cochilia jos. uitîndu-se peste ei. strigă Piggy. ― Am cochilia! Vă rog. ― N-avem nimic de făcut. Va trebui să fim mai atenţi. Mi-e teamă. Fatty! ― Am cochilia. La vederea flăcărilor şi la asaltul irezistibil al focului. nu trecu mult şi se tăvăleau de rîs.. cuprins de indignare. Sfidîndu-i. ascultaţi-mă! în primul rînd. Vocea i se înălţă într-un urlet de imputări. şi-aţi pornit cu zbieretele şi urletele aici pe munte. Revelaţia. Am dreptul să vorbesc. Sub bolta întunecată a frunzelor şi a fumului. îi urmăriră privirea şi descoperiră gluma amară. Se opri în mijlocul tumultului. nu-i aşa. dar v-aţi dus şi-aţi strîns un morman de surcele cît o claie. de-a lungul laturii ostile a muntelui. sau Maurice. ar fi trebuit să facem adăposturi jos. Fumul se înălţa ici şi colo printre lianele atîrnate de pomii uscaţi sau pe cale de-a se usca. iar apoi fumul se înteţi. Zgomotele izolate ale focului se amestecau într-un răpăit de tobă. apoi se undui şi învăpăie întregul şir. Mai jos de copiii care ţopăiau de bucurie. începură să chicotească. vreo patru sute de metri pătraţi de pădure căzuseră pradă fumului şi flăcărilor. băieţii urlară de bucurie şi de entuziasm. ― Va trebui să-l lăsăm să ardă. cu un realism amar. O jerbă plesni un trunchi şi se caţără pe el ca o veveriţă viu colorată. şi se întoarse spre Ralph. asta-i tot. Băieţii se foiră şi încercară prin strigăte să-l reducă la tăcere. Îl priviră indiferenţi şi traseră cu urechea la răpăitul de tobă al focului. ― Ia uitaţi-vă! O perdea de fum se întindea la o depărtare de mai mulţi kilometri de insulă. răspunse Piggy jignit. Între timp. Piggy luă cochilia. Dacă zic ceva.. se strecurară prin frunze şi prin tufişuri.. Piggy urmări nervos iadul de flăcări şi strînse cochilia în braţe. Piggy îşi ieşi din sărite. şi pe ramuri se ivi un frunziş de foc. ― Ce spui? ― Cochilia. îmi spuneţi să tac. Apoi izbucni într-un rîs atît de ciudat. dar mişcarea . Jack îşi mută ochii de la foc. ― Aţi zis că vreţi un foc mic.. pe plajă. se cernu printre ramuri şi se rostogoli într-o parte.

Jack se ghemui cu faţa la cîţiva centimetri de urmă.. Sub ei.. cu nasul aproape de pămîntul jilav. aţi dat foc la întreaga insulă.. care apoi se stinse. au fugit cu toţii şi n-am mai apucat.. ― Ţi-am spus. iar de jur împrejur ― tufişuri. apoi scrută penumbra tufişurilor. dar nu i-aţi dat timp să se gîndească... Feţele băieţilor erau roşii.. mult mai lung decît cînd săriseră din avion. s-au dus în pădure. ― Ajunge! se răsti Ralph şi îi smulse cochilia. ― Cum s-o fac singur? strigă Piggy indignat. III Colibele de pe plajă Jack stătea frînt de şale.. căci se înăbuşea. şi porc fript. soarele se odihnea aproape deasupra mării... Printre băieţi se stîrni un murmur. c-aţi aprins un foc de tabără inutil. Au aşteptat două minute. luminate de jos. Undeo fi? Mulţimea tăcea mîlc... Tîra în mîna dreaptă .. Nu-i de rîs! Aţi spus că Ralph e şeful. ― Poate că s-a întors la. înaintă anevoie în patru labe. cel cu semnul pe faţă. nu ştii cîţi sîntem? ― De unde să ştiu. Piggy se prăbuşi peste o stîncă şi o prinse cu braţele.. ― Nici n-aţi ajuns bine aici. răpăiala de tobă continua. vorbi el gîtuit.iar ţîncii rătăcesc pe unde arde focul. cu un cîrcel atîrnat de o cracă noduroasă. ― . Uite. ― Piciul ăla. ― Şi asta nu-i tot. Jack se întoarse la el. parcă de ruşine. o rămurică plesnită şi conturul vag al unei copite. Jack îşi lăsă bărbia în jos şi le cercetă. Văzu un laţ de liană..unde-i? Ralph bombăni un răspuns. Treaba ta dacă nu i-ai numărat. se decolorase.. ― Gura! ― . Ţi-am spus să faci o listă de nume. nu-l mai văd. Trunchiurile şi lianele care le împodobeau ca nişte ghirlande se pierdeau în bezna verde. neobservat. apoi s-au aruncat în mare. fără să le vină să creadă. iar focul mugi spre ei. Cîrcelul era lustruit pe dedesubt: porcii. Iar cînd zice ceva.. Băieţii ţipară de frică: ― Şerpii! Şerpii! Uite şerpii! La asfinţit.bruscă a celor mai mulţi dintre băieţii mai mari spre cochilie îl făcu să se răzgîndească. Pustii ăia! Cei mici! Cine i-a luat în seamă? Cine ştie cîţi sînt? Ralph făcu brusc un pas înainte. îl frecaseră cu ţepii lor. ca şi cum ar fi vrut să le silească să-i vorbească. Un pom explodă în foc ca o bombă. fără să-i pese de poziţia lui incomodă. Apoi. o rupeţi la fugă ca. s-au risipit peste tot. O vîrî la subsuoară şi se ghemui din nou pe stîncă.. ― Cel care a pomenit de şarpe. pe partea ostilă a muntelui. Se opri să-şi tragă răsuflarea. Nu se vedea decît o slabă urmă de cărare.. la zece metri deasupra. agonizară şi căzură la loc. dacă pustii se risipesc în toate părţile ca furnicile? Cînd v-aţi întors voi trei şi-aţi apucat să le spuneţi s-aprindă focul. Se întîmpla un lucru ciudat cu Piggy. ― Puştiul care avea semnul pe faţă. Se aplecase ca un alergător.. unde-i. De unde să ştiu cum îl cheamă pe fiecare? Ralph îşi linse buzele palide. trecînd pe dedesubt. asta o să mîncăm. la. arsă de soare. se furişă vreo cîţiva metri şi se opri. încercînd să respire. ― Deci.. De unde ştii că nu sînt tot acolo? Piggy se ridică în picioare şi arătă cu mîna spre fum şi foc. Părul de culoarea nisipului.. iar spinarea goală i se acoperise cu o puzderie de pistrui întunecaţi şi se cojise.pe urmă ai venit şi mi-ai luat ochelarii.. ca un cîine.... unde-i? Vă spun c-a dispărut! Băieţii se priviră cu teamă. Era acolo. Jerbe înalte de liane se înălţară o clipă la vedere. ― . N-o să fim caraghioşi dacă arde insula? Fructe fierte.

Nici cei mai mari nu sînt mai breji. Erau de un albastru-strălucitor. şi deschise ochii. uitîndu-se prin gaura din adăpost. ţîncii sînt. poteca se unea cu o cărare deschisă de porci.un băţ de vreun metru şi jumătate. şi bău.. pe Jack. Ralph stătea în faţa lagunei. Trase braţul drept înapoi şi aruncă suliţa cu toată forţa. încruntat. Ţii minte întrunirea? Cînd s-a spus că toată lumea trebuie să muncească din greu pînă terminăm adăposturile? ― Afară de mine şi de vînătorii mei. ― Nu-i nimic de făcut cu ei. Respiră zgomotos cînd termină. apoi sîngele îi năvăli la loc. lîngă un adăpost din trunchiuri şi frunze de palmieri. Vezi? Am . Păşi ca o umbră prin bezna de sub pomi şi se ghemui. ― Şi trag chiulul întruna. Ralph contemplă nemulţumit dezastrul. se ivi chipul nedumerit al lui Simon. lîngă pom. se iviră trunchiuri de un cenuşiudeschis. Ralph îşi mută atenţia de la adăpost şi-l observă. Trebuie să mai fi rămas. Îşi linse buzele uscate şi cercetă pădurea necomunicativă. şi în accesul lui de furie păreau că-i ies din cap. înnebunitor ― promisiunea că vor avea carne. Ei bine. Se trînti la picioarele lui Jack. În gaura făcută. Ralph se întoarse spre adăpost şi ridică o cracă plină de frunze. ţinîndu-şi cu un şuierat respiraţia. seducător. Pînă şi Jack se trase înapoi la acest ţipăt. pe gît şi pe piept. marea sclipea şi Jack auzi voci. ― Afară de vînători. încoronate cu frunze de palmier. Apoi însă. şi pădurea erau absolut nemişcaţi. ridică fruntea şi respiră uşor. Şi uite rezultatul! Ridicaseră două adăposturi şubrede. O zbughi din tufiş şi înşfacă suliţa. Solul se întărise prin bătătoreala zilnică. Excrementele de animale erau calde. ― Iartă-mă. ieşi de pe potecă şi îşi urmă drumul pînă cînd pădurea se deschise vag şi în locul trunchiurilor goale. Se opri lîngă trunchiul unui arbore uriaş. susţinuţi de cureaua în care înfipsese cuţitul. stîrni ecouri. închise ochii şi trase din nou în piept aerul cald. căutînd un cuvînt. n-avea pe el decît nişte pantaloni scurţi zdrenţuiţi. Erau verzi ca măslina. ― Simţeam nevoia să beau. Apoi se furişă mai departe şi o apucă la întîmplare. mînjit cu dungi de pămînt cafeniu ― victima greutăţilor unei zile de vînătoare. ― Ei. respiră scurt. ― Mai înalţ-o puţin. plină ochi cu apă proaspătă. Unul din ele se deteriorase complet. Jack rămase pe loc. Nu-l observă pe Jack decît cînd vorbi. Frunzele se desprinseră şi căzură fluturînd. susţinînd acoperişul întunecat. Zăceau grămadă printre brazde. uitîndu-se la pămîntul bătătorit pe care călca. iar la acea oră nu se auzea nici măcar bîzîitul insectelor. respiră adînc. Înjură. netede şi scoteau aburi uşori. în spatele lor. o clipă. pe faţă i se aşternu o paloare. ― N-am să reuşesc niciodată să-l repar.. În cele din urmă. Jack luă dintr-un grup de coji aşezate la umbră o tigvă de nucă de cocos. auzi ceva mişcîndu-se pe drum. urma aceea şi nemulţumirea surdă îi rechemară atenţia. Ridică suliţa şi se strecură înainte. Jack trezi o pasăre frumos colorată dintrun cuib primitiv de rămurele şi atunci tăcerea se sfărîmă şi un ţipăt ascuţit. Gesticulă. cu flori palide pe scoarţa cenuşie. ― Aveţi cumva apă? Ralph. Tăcerea pădurii era mai apăsătoare decît arşiţa. o colibă grosolană care părea gata să se prăbuşească. Ralph explică: ― Am lucrat zile întregi. ― Am întrebat dacă are cineva nişte apă.. se simţi mai degrabă o fiinţă temătoare ― o maimuţă ascunsă de crăcile încîlcite ale pomilor ― decît un vînător. salut! Apă? Acolo. Odată întins la pămînt. Şi el. aproape înnebuniţi. În dosul lianelor. destul de largă şi de bătătorită ca să fie un drum. vorbi Simon din adăpost. ce părea că vine din abisul secolelor. Simon rămase pe loc. Apa i se prelinse pe bărbie. iar el cercetă concentrat solul.. înălţă privirea din masa de frunze. cu nările larg deschise. Răpăitul copitelor de porc se pierdu în depărtare. Mi-e sete. De pe potecă răzbătu răpăitul rapid şi aspru al unor copite ― un zgomot de castaniete. într-un suspin lung. scăldat în sudoare. dar nu-l observă. Jack înălţă fruntea şi privi masa impenetrabilă de liane întinsă de-a lungul potecii. îşi plimbă ochii peste Jack. închise ochii. iar cînd Jack îşi îndreptă trupul. tresărind. prelucrînd informaţiile aduse de curentul de aer cald.

Continuă să discute despre acest nou subiect mai puţin primejdios. în afară de asta. ― M-am gîndit c-aş putea să ucid. Avem nevoie de adăposturi din pricina. Încercă să evoce impulsul covîrşitor de a depista urme de animale şi de a le omorî. Ralph se rostogoli pe burtă şi începu să se joace cu iarba. Nota de nebunie îi reapăru în ochi. . nu? ― Ne trebuie carne. ― Deocamdată n-avem deloc. zise Jack. ― M-am dus să explorez. S-au dus să se scalde. Jack se ridică în capul oaselor şi îşi întinse picioarele. Şerpii nu erau pomeniţi. dar a căzut suliţa din el. M-am. ― Ai băgat de seamă. ― Şi n-o avem. ― Vorbesc şi ţipă în somn. Şi atunci. dacă n-ar fi fost intonaţia. În vocea lui Ralph vibra o energie ascunsă. vînătorii tăi s-au întors de mai multe ore. pe Jack îl apucă furia. Dă-le ordin. ― Avem nevoie de adăposturi! Deodată. ― Dacă mai plouă ca atunci cînd ne-au dat drumul. Discutăm.? ― Nu spun decît c-am lucrat din răsputeri. Nu ne-a ajutat nimeni. Ai fost treaz azi-noapte? Jack clătină din cap. ― Sînt sigur că. e ― Dar n-ai făcut-o încă. nu trebuiau pomeniţi. S-au scăldat. Se răsuci în iarbă şi se uită la faţa fioroasă şi murdară a lui Jack. nu? Jack lăsă suliţa şi se aşeză pe vine. ― Am crezut c-o să reuşesc. Doar atît. Cui nu-i plac întrunirile? Zilnic. le e teamă. ― Dar n-ai făcut-o.. un submarin sau un televizor.. Insinuarea lui ar fi putut trece ca neintenţionată. Jack roşi. ― Ca şi cum ar fi o insulă primejdioasă.muncit toată ziua cu Simon. or să vină cu toţii în fugă. Simon îşi scoase prudent capul. ştii bine. ― M-am dus să explorez.. reluă Simon. Dacă am reuşi să facem vîrf uri. ― Sînt scrîntiţi.. Ca şi cum. Chiar şi unii dintre cei mari. ― Bănuiesc că n-ai de gînd să ne ajuţi la adăposturi.. E uşor să-i auzi. Copiii visează. ― Ca şi cum ne-am afla pe o insulă primejdioasă. Da. să mănînce sau să se joace. ― Tu eşti şeful. ― Ca şi cum. ― Vrem carne.. Ţîncii. M-am gîndit că singur. Şi ne trebuie şi adăposturi. dacă suflu acum în cochilie. zise Ralph încet. Eu le-am dat drumul. o să avem sigur nevoie de adăposturi. Şi mai e ceva. Ralph şedea culcat şi se uita la palmieri şi la cer. iar cineva o să spună c-ar trebui să construim un avion. ― Mă acuzi. De două ori pe zi. or să lucreze cinci minute şi pe urmă or să se ripisească sau or să plece la vînătoare. Uimiţi de întrerupere. ― O s-avem! Data viitoare! Trebuie să pun un vîrf de fier la suliţă! Am rănit un porc. A trebuit să mă duc. Ţineţi minte? Cei doi băieţi mai mari tresăriră cînd auziră cuvîntul detestat. La sfîrşitul întrunirii.. îşi ridicară privirea spre faţa serioasă a lui Simon. Se opri o clipă şi mînia i se stinse. Se roşiseră amîndoi şi le venea greu să se mai uite unul la altul. Se ridică într-un cot... ― Ce anume? ― Ei bine.... aşa e.. ― Vorbesc de ce se întîmplă. fiara sau şarpele ăla ar exista cu adevărat.. ― Întruniri. o să fim foarte solemni. Duşmănia era limpede.

.. Ralph îl examina prin claia de păr blond. nu ştiu.. nesigur dacă Ralph îl ia în serios. ― Tu şi focul ăla! Cei doi băieţi coborîră pe plajă.. nu-i nimic la mijloc.. ― Cămin.. Se ridică în capul oaselor şi se frecă pe umăr cu o mînă murdară. ca să stea la umbră. murmură Ralph. se întoarseră şi se uitară peste umăr la muntele roz. tremură. cu ochii la apa . uimiţi de sentimentul duşmăniei. Ralph nu-şi mai putu stăpîni indignarea. ― . Înţelegi? Asta-i tot. ― Ce? Unde? Un vapor? Jack arăta însă spre prăpăstiile înalte care coborau de pe munte spre partea mai plană a insulei. ― Fireşte. te trezeşti uneori că........ Doar. amintindu-şi de măreţia primei zile. Şuviţa de fum schiţă o linie încreţită pe albastrul compact al cerului. ― Zi-i mai departe. ca să nu ne vadă. ca vacile acasă.. ― Tu faci ce-ţi place! strigă Ralph. Simţi că nu vînezi. nu-i nici o primejdie. ― Nu iese destul fum.... Tăcură din nou: Simon concentrat. fireşte.. cît soarele e prea puternic..... Jack trebui să reflecteze o clipă înainte de a-şi aminti ce însemna salvarea. ― Doar eu ştiu cum se simt. ca şi cum te-ar urmări tot timpul ceva în junglă. ― Cel mai bun lucru e să fim salvaţi.. cînd eşti singur. Se înfruntară pe plaja strălucitoare. nu cînd culegi fructe. De după platformă se auziră ţipetele vînătorilor care se scăldau în bazin.. Ralph îşi mută primul privirea. da. ― Cu toate acestea. Expresia opacă şi dementă îi reveni în priviri. Ralph neîncrezător şi vag indignat. Ralph se încruntă..se duc sus. Doar o impresie. conştientă parcă de privirea lor. ― Au pus pe foc ramuri verzi. apoi se întoarse. ― Am crezut c-ai văzut un vapor! ― Am putea să ne apropiem pe furiş. ― Dacă vînezi.. scrutînd orizontul. să se odihnească în timpul arşiţei. n-au încotro.. se înălţă şi dispăru. ― Păi. poate să-i înconjurăm şi atunci. ― Vorbeam de fum! Nu vrei să fii salvat? Nu ştii să vorbeşti decît de porci. încît Ralph tresări violent. ― Atîta vreme cît vînătorii tăi au grijă de foc. ci că eşti vînat. deveni tulbure şi alb-gălbuie. sus de tot.. Rădăcina de jos a şuviţei. prefăcîndu-se că se interesează de un grup de tînci pe nisip. ― Aşa că ne trebuie adăposturi... îşi prinse genunchii în mîini şi se încruntă ca să înţeleagă limpede situaţia.. să ne vopsim feţele. Aşa o fi? Ridică ochii şi se întoarse brusc. Înşfăcă suliţa şi o azvîrli în pămînt. porci şi iar porci! ― Dar avem nevoie de carne! ― Muncesc toată ziua doar eu cu Simon. Ralph continuă... ― Fireşte! Acum stau întinşi acolo sus. ― Exact. desigur.... Vînezi! În timp ce eu.. ― Acum văd! Jack strigă atît de tare. ― La cîţiva kilometri. se îngroşă. ― Aşa te simţi în pădure... ca un fel de.. Făcu cîţiva paşi rapizi spre plajă. ― Salvaţi? A. Fireşte. Roşi brusc. Jack sări în picioare şi vorbi foarte repede. Ralph privi uimit faţa extaziată a lui Jack. ― Mă întreb cît de departe se vede. Se opri o clipă. Vreau să spun. Ţineţi minte cînd ne-am dus în explorare? Îşi zîmbiră unul altuia. cînd vînezi. în pădure. iar apoi se caţără pe coloana firavă.― Nebuni de-a binelea. doar. Deşi aş vrea să prind mai întîi un porc. La capătul platformei zăcea culcat Piggy. Jack îşi strînse picioarele. iar tu te întorci şi nici măcar nu observi c-am ridicat colibe? ― Şi eu am muncit.

Era un băiat mic şi osos. Voia să spună că nimeni nu-i chiar aşa cum ţi-l închipui. Puştii îl pîndeau cu o expresie ciudată peste mîinile pline cu fructe coapte. trecu de marea stîncă pe care se cocoţase Ralph în prima dimineaţă şi o apucă la dreapta. Cînd îi sătură. ca un cordaj de vas cu pînze scufundat. Se priviră nedumeriţi. lucind de transpiraţie. ― E un băiat ciudat. zise Jack.. incapabile să comunice. părăsiră adăpostul şi se îndreptară spre bazin. şi-l retrase şi se întoarse spre Jack. Paşii i se imprimau în pămîntul moale. le alese pe cele mai frumoase din frunziş şi le împărţi mîinilor întinse şi nenumărate. ― A întins-o. Florile şi fructele creşteau împreună pe aceiaşi pomi. Toţi ceilalţi s-au cărat. se opri şi se uită împrejur. strigătele. apoi se oprise. chiar dacă era nesatisfăcătoare. Ralph se întoarse la adăposturi. Îşi croi drum în susul brazdei. iar lianele îşi lăsau braţele în jos. Ralph vîrî capul în gaura dintre frunze. E neobişnuit. Simon. şi. atîrnat într-o latură a luminişului din junglă. Purta nişte pantaloni scurţi în zdrenţe şi era în picioarele goale. unde cineva încercase să ridice o căsuţă sau o colibă. Aici îl ajunseră din urmă puştii care fugiseră după el. scoteau strigăte de neînţeles şi îl trăgeau spre pomi.. Apoi se întorsese cu spatele şi intrase hotărît în pădure. nu se afla la bazin. printr-un consemn tacit. Simon plecă de lîngă ei şi o luă pe poteca de-abia vizibilă. lianele ţesuseră un covor uriaş. pe care se aşteptau să-l găsească. Cînd ajunseră însă la adăposturi. jungla înaltă îl înghiţi. cu dragoste şi ură. Un pom imens. stropeala şi rîsetele reuşiră cu greu să-i unească din nou. iar o liană sprintenă arunca raze . pînă sus. continuă el şi arătă spre adăposturi. Toată apa caldă şi sărată a bazinului. se sprijinea de cei încă în picioare. iar lianele tremurau pe toată lungimea cînd le lovea. după ce mă scald şi mănînc. o puzderie de stînci ieşeau aproape la suprafaţă şi nu lăsau să crească decît plantele mici şi ferigile. Cînd ceilalţi doi porniseră de-a lungul plajei ca să se uite la munte. în bolta întunecată. ― Simon! El e de folos. ― Simon e întotdeauna gata să dea o mînă de ajutor. ― Am să te ajut niţel. înainte de-a mă scălda. Doar că. Rămăsese pe loc şi se încruntase la o movilă de nisip pe plajă. mai mult de dragul de a fi de acord cu el. ca şi Jack. ― S-o fi săturat. să văd dacă nu găsesc vreo urmă.. Ralph se încruntă. ― Iar pe urmă. neobişnuite.. destul de închisă la culoare. în bîzîitul albinelor. unde viaţa continua zgomotos. Apoi. în lumina soarelui de după-amiază. şi s-a dus să se scalde şi el. unde şi cei mai neajutoraţi îşi găseau uşor hrană. Trunchiuri lungi purtau flori de un albastru pal. printre pomi. Simon a muncit ca şi mine. Claia de păr negru şi aspru atîrna lungă. se bronzase puternic. Simon dispăruse. ― Nu te deranja. prăbuşit de-a lungul unui colţ. Simon îi urmărise la cîţiva paşi. cu bărbia ascuţită. ochii foarte strălucitori îl înşelaseră pe Ralph cînd îl socotise încîntător de vesel şi de maliţios. Ajunse în sfîrşit într-un loc unde lumina se revărsa din plin. ― Dac-aş putea să prind un porc! ― Eu mă întorc să continuu lucrul la adăposturi. Vorbeau. Jack îi dădu dreptate. Călca cu paşi regulaţi prin hectarele de pomi fructiferi. În curînd. Aerul de aici era întunecat.sclipitoare. Vii şi tu? ― Dar soarele aproape c-a asfinţit. Simon le culese fructele la care nu puteau ajunge. ― Poate mai am timp. cu Jack alături. Neavînd nevoie să urce prea mult ca să găsească soarele. murmură Jack. ― Băieţii nu-s de mare folos. zise Jack. pretutindeni plutea mirosul de fructe coapte şi se auzea bîzîitul a milioane de albine adunînd miere. întregul spaţiu era îngrădit de tufişuri întunecate şi frumos mirositoare ― un amfiteatru de arşiţă şi de lumină. acoperindu-i aproape fruntea joasă şi lată. am să mă duc în partea ailaltă a muntelui. Pielea. Se plimbară împreună ― două lumi de experienţe şi sentimente diferite.

ca un ochi mînios. inundînd drumurile dintre pomi. Descreşterea în înălţime. Apoi. şi cum nici un băiat nu reuşea să ajungă măcar pînă la reciful de pe întinderea marină unde pîndeau rechinii cu botul deschis. tradiţia nord-europeană a muncii. urcară spre boltă. Uneori.galbene şi roşii pînă în vîrf. cînd torentele de lumină cădeau mai aproape de verticală. se întrezărea ameninţător uscatul. trecură pe deasupra bobocilor verzi ca nişte luminări. pînă şi ţipătul pescăruşilor ce se întorceau la cuiburile lor dintre stîncile pătrate. Sepalele lor verzi se desfăcură puţin şi vîrfurile albe ale florilor se înălţară gingaş în întîmpinarea aerului curat. pînă crezuseră că se ţicnise şi se distraseră reţinut pe seama lui. Lumina soarelui se ridicase definitiv din spaţiul deschis şi se retrăsese de pe cer. În larg. în afara unei perechi de fluturi frumos coloraţi. iar viaţa era atît de plină. adaptarea completă la acest nou ritm. se obisnuiră cu aceste mistere şi le ignorară. strigătele păsărilor strălucitoare şi fantastice. despicîndu-se în suprafeţe plane. se strînseră la loc. pentru a se încredinţa că era complet singur. După ce soarele apunea. după trecerea lui. Lianele şi tufişurile erau atît de aproape. încît le pată de transpiraţie. Ajuns înăuntru. a jocului şi a hranei le făcu imposibilă. în timp ce copiii îl urmăreau din ochi. un puşti care se juca puţin şi plîngea des. Simon se opri. care dansau unul în jurul altuia în aerul fierbinte. sau se multiplicau ca într-o stranie succesiune de oglinzi. marea impunătoare şi aerul plăcut. prinzînd reflexe de perlă şi opal. spre sfîrşitul după-amiezei. descrescuseră. se mişcă aproape pe furiş. tremurau. Se uită peste umăr. ca fundul mării. încît speranţa devenea de prisos. Cu toate acestea. Parfumul lor se răspîndi în aer şi se înstăpîni pe insulă. alergau ca picăturile de ploaie pe sîrmă. Simon dădu drumul perdelei de frunze. bîzîitul albinelor. alunecară pe vîrful tufişurilor. aşa cum ignorau stelele miraculoase şi pîlpîitoare. de la statura lui Ralph în jos. fiind prin urmare dată uitării. vorbind. Era un alt moment de răcoare relativă. mirajele se împuţinau. reciful de coral şi cîţiva palmieri piperniciţi. ca şi Jack. La prînz se petreceau lucruri ciudate. ca momente cînd te puteai juca frumos. IV Feţe vopsite şi păr lung Primul ritm cu care se obisnuiră fu ciclul lent din zori pînă la înserarea bruscă. desfăcu frunzele şi se uită. adăposturile se umpleau de neastîmpăr. Se ghemui. Piggy. sub stelele îndepărtate. despărţită de luminiş prin cîteva frunze. enervante prin mişcarea lor imposibilă. marea spărgîndu-se la kilometri depărtare. Seara înainta repede. muriră şi culorile stridente. avea loc treptat. pînă cînd acestea deveniră obscure şi stranii. cu . denunţă fenomenul ca fiind un "miraj". culorile rigide ale dimineţii se îndulceau. sticlind în lumina ce picura de pe primele stele. destrămîndu-se ca un balon. iar bezna se adună pe sub pomi. devenind albastru şi dens. Acceptară plăcerile dimineţii. De atunci slăbise. Bobocii ca nişte luminări fremătară. iar orizontul se uniformiza. Marea sclipitoare se umfla. şi. Nimic nu se mişca. o dată cu asfinţitul. fugind la umbră şi stînd acolo culcaţi. agăţaţi de porţiunile mai ridicate. acolo unde nu exista uscat. cîntînd şi plîngînd. La amiază. poate chiar dormind. pe recife. iar arşiţa ― ca şi cum înălţimea ameninţătoare a soarelui i-ar fi dăruit un impuls ― se transforma într-o lovitură de care se fereau. se rupeau în bucăţi. O dată cu dispariţia treptată a luminii. Suliţele piezişe ale soarelui de culoarea mierii se micşorară. Apoi se aplecă şi pătrunse în centrul covorului. Bobocii ca lumînarea îşi deschiseră florile largi şi albe. bezna se prăbuşea asupra insulei ca spuma unui stingător de incendii şi în scurt timp. se înălţau spre cer. ameninţat însă de venirea întunericului. soarele strălucitor. tot timpul zilei. se pomeni într-o colibă mică. Puştiul pe nume Percival se furişase de la început într-un adăpost şi rămăsese acolo două zile. Băieţii mai mici erau cunoscuţi acum sub numele generic de "puştii". scotea un sunet mai puţin perceptibil decît pulsaţia sîngelui. Bezna potopi totul. O clipă. iluziile se destrămau pe cer şi soarele îi aţintea feroce. la cărările ascunse în urmă şi aruncă repede o privire împrejur. avea ochii roşii şi era foarte trist. îşi ţinu răsuflarea şi ciuli urechile la zgomotele de pe insulă. iar arşiţa şi agitaţia se domoliră. cu un aer savant. Spre amiază.

făcînd ca atitudinea lui iniţială de izolare să devină de-a dreptul respingătoare. blond şi belicos din naştere. iar la fiecare cîteva secunde apa relativ liniştită a lagunei se umfla şi pătrundea treptat pe mal. care dispăruse încă din seara marelui foc. ar fi acceptat afirmaţia fără să crîcnească sau să se îndoiască. care nu căpătau sens decît dacă le priveai de la nivelul plajei. În acea după-amiază. înalte cam de treizeci de centimetri. întîmplător. iar Maurice se grăbi să treacă mai departe. Puştii neîndoielnici. nu era însă destul de mare ca să priceapă şi.toate că exista o categorie confuză. Henry depăşi palmierii şi umbra. Sapă în nisip canale mici. în afară de hrană şi de somn. Fuseseră înlocuiţi la corvoada de la foc şi coborîseră să se scalde. îngenuncheaţi în nisip. Ascultau chemările cochiliei. Scormoni în apă cu un băţ găsit întîmplător. flori ofilite şi pietre interesante. Johnny era bine făcut. simţi totuşi căinţa în urma unui gest urît. culegînd fructe de unde reuşeau să ajungă. poate nu prea fericiţi. erau împodobite cu scoici. Aceste castele. acasă. fiindcă le făcea plăcere distracţia de a se aduna. creaturile transparente curăţau plaja. Henry obosi cu joaca şi o luă agale spre plajă. în jurul castelelor se afla o mulţime de semne. deşi nu exista nici un părinte ca să-i tragă cîteva la fund. apoi reîncepu să-l împroaşte cu nisip şi în curînd Percival izbucni iar în plîns. fiind destul de mare. fiindcă lacrimile îi spălaseră nisipul din ochi. venite în explorare o dată cu apa pe nisipul fierbinte şi uscat. şi. Coborî pe plajă şi îşi găsi de lucru pe ţărm. semnele făcute de ei. părea să meargă de minune cu faţa lui mohorîtă. Roger rămase cu ochii la puşti. încercînd să controleze mişcările gunoierilor. Mîncau mai toată ziua. Plîngeau după mămicile lor mult mai puţin decît te-ai fi putut aştepta. asemenea unor gunoieri. îngropînd florile şi risipind pietrele alese. ros şi albit de valuri. dacă erau sau nu coapte sau bune. iar adeseori jucau cîte trei împreună acelaşi joc. aşa că nu protestară. Maurice fusese pedepsit deoarece aruncase cu nisip în ochii unui băiat mai mic. Roger şi Maurice ieşiră din pădure. fiind prea tînăr ca să evite soarele. stăteau cuminţi. ziduri. mărind dezastrul. Roger îi conduse direct prin castele. poate insecte. orice fel de rămăşiţe ale vieţii terestre de pe insulă. ţinînduse pe sub palmieri şi apucînd-o ca din întîmplare în aceeaşi direcţie. dar în acelaşi timp intensă. se bronzaseră puternic şi erau extrem de murdari. iar Roger îl urmă. nimănui nu-i era greu să-i recunoască pe cei mari la un capăt şi pe cei mici la celălalt. Sufereau spaime nemărturisite în beznă şi se ghemuiau unul întraltul. Acum. Robert şi Maurice. cel cu pata de culoarea dudei pe faţă. cercetau noul tărîm. Acum devenise ascultător. Doar Percival începu să scîncească. Mai înainte. Prin minte îi trecu o scuză. îşi găseau timp pentru jocuri stupide şi banale printre dunele de nisip alb de la ţărmul mării strălucitoare. Henry deveni un fel de conducător. În acel ultim ostrov al mării trăiau creaturi minuscule şi transparente. şi încercă să le . cei de vreo şase ani. lăsată pe ceafă şi pe frunte. dar claia de păr negru. dar cel puţin adînc preocupaţi de distracţiile lor. Era rudă îndepărtată cu celălalt băiat. şi care îi preocupau în mod special. care. Se obişnuiseră cu durerile de stomac şi cu un fel de diaree cronică. duceau o viaţă a lor. dărîmîndu-le cu piciorul. Poate că apăruse hrană acolo unde la ultima lor incursiune nu existase. excremente de păsări. Fluxul uriaş al Pacificului înainta. căutînd încurajare. fără să strîmbe din nas. Murmură ceva în legătură cu scăldatul şi o rupse la fugă. Johnny îl urmări cu ochii albaştri de porţelan. rămaseră neatinse. cuprinzînd pe Simon. Ridicaseră castele de nisip la stăvilarul rîuleţului. şine de cale ferată. Aici se jucau puştii. Cu organele lor delicate. fiindcă îi intrase nisip în ochi. cărări. Nu era cu mult mai bronzat decît atunci cînd sărise din avion. Percival încetă cu scîncitul şi îşi văzu mai departe de joacă. Tot trei se jucau şi acum ― Henry fiind cel mai înalt. pe care fluxul le umplu. fiindcă ceilalţi doi copii erau Percival şi Johnny. Cei trei puşti se opriră din joc şi îşi ridicară privirile. Ca o puzderie de dinţi mititei ai unui ferăstrău. cei mai mici băieţi de pe insulă. rareori le păsa de cei mari şi duceau o viaţă a lor. Maurice îl urmări rîzînd. dacă i s-ar fi spus că băiatul plecase acasă cu un avion. fiindcă jocul îl interesa: cei trei copii. reprezenta o legătură cu universul adult al autorităţii. Pe Henry spectacolul îl fascină. în comun şi plină de emoţii. într-o oarecare măsură. Percival avea părul cenuşiu şi nu-i fusese foarte simpatic nici măcar mamei lui. mai ales fiindcă în ea sufla Ralph. foarte distinctă. Altfel însă.

Se uită de-a lungul plajei. Ascultă cu atenţie. Braţul lui Roger era dirijat de o civilizaţie ruinată. Jack nu observă însă nimic. iar Johnny rămăsese stăpînul singur şi triumfător al castelelor. fără să-l lovească. Roger adună o mînă de pietre şi începu să le arunce... îngenunche lîngă bazin şi deschise cele două frunze mari pe care le ducea în mînă. în jurul lui Henry rămînea un spaţiu cu un diametru de vreo şase metri. a şcolii.ca fluturii de noapte pe pomi. Acoperite de reflux. dar îi auzi slab. Vorbi cu ele. încercînd să explice. le dădu ordine. Se ghemui pe ţărm. Totuşi. Ca lucrurile alea care vor să arate altfel. Piatra. milioane de valuri împrăştiaseră pietrele aflate odinioară pe nisipul altor plaje. în cealaltă argilă roşie. ridică o mînă de apă călduţă şi îşi spălă murdăria de pe faţă. în timp ce lucra. Cînd Roger deschise ochii şi îl văzu. a poliţiei şi a legii. ridică o piatră. Jack se feri de soare. Se schimonosi. încît în cele din urmă se ridică în picioare. Roger nu se gîndi să fugă. rămăşiţă a unor vremuri absurde. Se uită la reflexia lui în apă şi îi displăcu. dar Henry se concentrase atît de mult asupra creaturilor transparente. Voi doi veniţi cu mine. Roger se aplecă. ― Porcii nu mă miros. stăvilit de nisip şi plin de nuferi albi şi de trestii ca nişte ace. Roger îl înţelese şi îl aprobă grav. nerăbdător. Pe sub palmieri se întindea o plajă înaltă. unde nu îndrăznea să arunce. ― Roger! Jack stătea cam la zece metri depărtare sub un pom. ― Gura! Frecă bucata de cărbune între petele roşii şi albe de pe faţă. Lîngă ei găsiră o bucată de mangal rămasă de la foc. pe pielea brunetă se strecură o umbră întunecată. producîndu-i o bucurie imensă. căutîndu-şi prietenul care îl necăjea. dar veşnic prea tîrziu ca să le vadă în aer. Jack îi explică lui Roger. Se aplecă. într-o anumită problemă. un mănunchi de nuci de cocos ― bucăţi fibroase. La douăzeci de metri deasupra lui Roger. ţinti şi o aruncă în Henry ― dar greşi ţinta. aşa că Roger se îndreptă spre el. La capătul rîului se afla un bazin mic de tot. Piggy şi Maurice săreau în bazin.. lăsîndu-i iluzia unei mari îndemînări. însă Roger se ascunsese din nou în dosul trunchiului de palmier. le îmboldi. vopsea de camuflaj. Henry pierdu interesul asupra pietrelor şi plecă. suflînd repede şi clipind des. urmele paşilor săi deveniră golfuleţe în care creaturile erau ţinute prizoniere. Aici aşteptau Sam. Căzură în jurul lui. Stătea lîngă ele. Ca la război. . În jurul copilului ghemuit se afla protecţia părinţilor. pietrele cădeau într-o parte şi într-alta.. Operaţiunea îl captivă. căci simţea că exercita control asupra unor alte vieţuitoare. sprijinit de el. Simon. Percival plecase plîngînd. la vedere. Cred însă că mă văd. Roger vedea în spatele lui Henry platforma şi sclipirea jerbelor de apă pe cînd Ralph. Ştii. legile necruţătoare ale vieţii de mai înainte domneau şi aici. cu buşituri înfundate. o şuviţă îi căzu pe frunte şi în ochi. O briză neaşteptată scutură marginile palmierilor. Roger aşteptă şi el.. ― De-aş avea nişte argilă verde! Întoarse spre Roger o faţă ascunsă pe jumătate şi răspunse privirii lui uimite. ― Ca să vînez. Invizibile şi puternice. Se mînji cu argilă. în sfîrşit. Era neastîmpărat. ca un cîine de vînătoare. Jack le făcu semn să-l lase în pace. fredona încet şi azvîrlea cu nisip într-un Percival imaginar. Într-una era argilă albă. Gemenii se apropiară de Jack şi începură să protesteze timid. La început se ascunse pe după trunchiul unui palmier uriaş. ― . iar soarele după-amiezei îşi goli în el tolba de săgeţi invizibile. se aplecă. ricoşă la cinci metri în dreapta lui Henry şi căzu în apă.populeze cu acele creaturi. asupra centrului cercurilor concentrice. Eric şi Bill. mari ca nişte mingi de rugby ― se desprinseră de pe crăci.. îi făcea semn cu mîna să vină. ci se uită de la nucile de cocos la Henry şi înapoi. Un lucru roz pe sub pomi. care nu ştia nimic despre el. iar frunzele lor se mişcară şi tremurară. ― Nu. zări una şi rîse. Părăsi creaturile transparente şi tăcute şi se concentră. iar Henry se întorcea ascultător. Plescăiturile din apă îl surprinseră pe Henry.

trupul gras i se bronzase şi. ca pe un semn de prietenie.. aşa că nu era nimic interesant de văzut pînă la reflux. iar rîsul lui răsună ca un lătrat însetat de sînge. Începu să danseze. Lîngă bazin. ca stratul moale de catifea de pe coarnele cerbilor tineri. Să înfigem un băţ în nisip şi pe urmă. Fluxul acoperise bălţile dintre stînci care îl fascinaseră. ridicînd diverse lucruri la întîmplare şi aruncîndu-le apoi.. În schimb. o apucă pe plajă şi se aşeză la umbra palmierilor.. Acum. Efortul de a explica procesul matematic necesar se dovedi prea mare. ― Şi un aeroplan. Piggy îi văzu zîmbetul şi îl interpretă greşit. Îşi vopsi cu alb un obraz şi o orbită. nu numai din cauza accentului. Hai! ― Dar. apoi se mînji cu roşu pe cealaltă jumătate a feţei şi trase cu bucata de cărbune o dîră neagră de la urechea dreaptă la falca stingă. astma asta-mă şi ideile lui practice te enervau. ― Dar murdar mai eşti! Jack voia să-şi aranjeze altfel faţa. Cînd Maurice apăru la suprafaţă. albe şi negre se clătină prin aer şi ţopăi spre Bill. cît la un străin impunător. îi strigă: ― Ai sărit pe burtă! Ai sărit pe burtă! Maurice îi zîmbi şi Ralph se lăsă uşor în bazin. Piggy se plimba îngîndurat.. ― . Masca îi forţă să-l urmeze. tăcu şi se strecură în desişuri. ― Ia mai taci! Sări în picioare şi fugi spre bazin. Atunci am şti cît e ceasul.. nu atît la sine. Piggy avea nişte pantaloni scurţi ferfeniţiţi. ― Avem o groază de beţe. trupul lui musculos susţinea o mască menită să le atragă privirile şi să-i înspăimînte. Una goală. lipit de sprîncene. chiar dacă n-o făceai înadins. Ralph se bucură că se ivise prilejul să schimbe discuţia. apoi. şi navem metal. ― Ceilalţi fac un şir. Faţa cu culori roşii. eliberat de ruşine şi de timiditate. el se simţea cel mai bine în apă. ţinînd în mîini coaja plină cu apă. a ochelarilor şi a unei oarecare lipse de înclinare pentru munca manuală. în timp ce Maurice se antrena la sărituri. ― Haideţi! Am să mă furişez şi-am să-l înjunghii. sări în picioare şi rîse emoţionat. Porni ţopăind spre Bill. Se uită în bazin ca într-o oglindă. Restul aveau adevărate clăi. Ralph ieşi din bazin. astăzi însă. cît mai ales a grăsimii. ― Mare scofală! ― Ai zis că vrei să facem ceva. Jack se repezi la gemeni. Deodată îl zări pe Ralph pe sub palmieri şi se duse să se aşeze alături. Piggy te scotea din sărite. ca şi cum chelia ar fi fost condiţia lui firească. chiar în clipa cînd Maurice executa o săritură nu prea reuşită. noi. îşi dădu peste cap părul blond. şi masca părea un lucru de sine stătător. dar părul lui Piggy îi atîrna în şuviţe rare. dar răsuflarea tulbură luciul apei. grăsimea lui. ― M-am gîndit la un ceas.. Îngenunche. Printre copiii mari se stabilise tacit consemnul că Piggy era un intrus. Simon făcea pluta. şi un aparat de televiziune. Piggy clătină din cap. ― Trebuie să ai multe materiale din metal pentru astfel de obiecte. Vărsă apa. Se uită uimit.. lentilele ochelarilor sclipeau.. deodată. zise el. Am putea să facem un cadran solar. bătînd apa cu picioarele.Sprîncenele de culoarea nisipului şi pistruii apărură la loc. acest strat protector urmînd totuşi să dispară repede. Am putea să facem un cadran solar cu fiecare. flutură mîna de mai multe ori. Avem însă un băţ. indiferent la ce se uita. Ralph se întoarse şi zîmbi involuntar. Dintre toţi băieţii. zise Ralph acru. Roger zîmbi fără să vrea. Aduceţi-mi o nucă de cocos. aveai întotdeauna o mică plăcere să-ţi baţi joc de el. înţelegînd că o parte din cuvintele lui îl făcuseră pe Ralph să zîmbească.. şi un motor cu aburi. Acesta rîse. se bucură şi încercă să cîştige teren. agasat de faptul că se pomenise de salvare ― inutila şi caraghioasa lor salvare ― nici adîncurile verzi ale apei şi . ― Sam şi Eric. care nu conta.. O pată rotundă de soare îi căzu pe faţă şi în adîncurile apei se răspîndi o strălucire. Era singurul băiat de pe insulă al cărui păr părea că nu creşte. Ca să fim salvaţi. a astamei. în spatele căruia se ascundea Jack.

― Nu mi se pare c-ar fi ceva. apoi în susul muntelui. ― Fumul de pe munte. te rog! Se vede vreun semnal? Simon întinse timid mîna ca să-l atingă pe Ralph. se împiedică de chiloţii aruncaţi de Maurice. Dintre toţi. ― Spune-mi. pîndind încă vaporul. care ar fi putut fi un coş de vapor. o zbughi spre platformă şi o coti spre iarba de sub palmieri. Ralph se uită la orizont. Mirajele se destrămaseră. se vede vreun semnal? Ralph urmări fumul ce se destrăma la orizont. dar. îşi chinui cu disperare trupul gol printre lianele înţepătoare şi se umplu de şuviţe de sînge. acesta însă o rupse la fugă. gata pentru orice eventualitate. peste nisipul alb şi fierbinte şi pe sub palmieri. Piggy se uita acum în direcţia bună. toţi trei ignorau cu desăvîrşire agitaţia celor mai mari. Încetă să strige şi se clătină. Rămas în picioare nemişcat. Acolo începu să-şi tragă chiloţii în zdrenţe. Se aplecă înainte. Maurice îşi vîrî amîndouă picioarele printr-un crac al chiloţilor. care încercă să iasă din bazin. Simon se strecură pe brînci afară din apă. Merita s-aduci ochelarii lui Piggy. zise Piggy. În spatele celor patru băieţi. ― Nu văd nici urmă de fum.. dar Simon strigă. Piggy îşi frecă ochelarii de chiloţi şi clipi spre mare. luă o gură de apă. pantalonii lui Maurice se rupseră cu un suspin şi-i abandonă ca pe o epavă. urcînd din greu de pe plajă. ― Ralph. Piggy îşi făcu ochii mici. cînd vaporul avea să dispară între timp? Însemna să se caţere şi să . Se luptă o clipă cu desişurile care începuseră să acopere brazda. se uită de la Ralph la orizont. ― Nu văd prea bine. dar la noi se înalţă vreun fum? Ralph se mişcă nerăbdător. cît şi Piggy se uitau în sus pe munte. zise Piggy neliniştit. Ralph era palid şi vorbea singur. doar Ralph stătea liniştit. Ralph continua să urmărească vaporul cu ochi lacomi. îşi trase sufletul ca să înjure. veşnic neîndemînatic. Henry şi Johnny aruncau cu nisip în Percival. Cînd Ralph ajunse la capătul brazdei. iar el şi îşi plimbă posac privirea de-a lungul orizontului întins şi albastru. se sculă şi se apropie de el. Fumul ― un ghem mic şi strîns la orizont ― se desfăcea încet în fuioare. Maurice veni în fugă şi se holbă la mare. iar pe cealaltă o încleştase. Simon stătea alături tăcut. Ralph se răsuci pe nisip. ― Ochelarii lui Piggy! strigă Ralph.. unde-o vezi? Ralph nu răspunse. înainte de-a ajunge pe terasă. dar Ralph se întoarse pe burtă şi se prefăcu că nu-l vede. Ralph. ― Au să vadă fumul nostru. se întoarse pe călcîie. apoi Maurice. fumul se mişca uşor la orizont. care stătea alături. Simon fugi după el. sări în picioare şi strigă: ― Fum! Fum! Simon.nici soarele auriu şi zdrobit nu-l mai consolau. înotă cu mişcări regulate pe sub trupul lui Simon şi ieşi la celălalt capăt al bazinului. apoi se întoarse. unde se întinse mlădios şi ud ca o focă.. Piggy strigă: ― Ralph! Te rog. Piggy. care plîngea din nou în tăcere. Ralph se opri în locul unde începea ascensiunea abruptă a muntelui. Sub fum apăru o pată minusculă. pe plajă. îşi încleştase mîinile pe frunte pentru ca părul blond să nu-i cadă pe ochi. Faţa lui îşi recăpătase culoarea. în loc să rămînă şi să se joace. Maurice se afla la doar cîţiva paşi în urmă. gata să plonjeze.. unde-i vaporul? Simon. iar sarea începu să-i înălbească trupul. Ralph! Începu şi el să fugă. ― Ralph. Atît Simon. Dacă s-a stins focul o s-avem nevoie de ei. Maurice. Ralph îşi ţinea părul peste cap cu o mînă. În clipa următoare. Se întoarse şi scrută muntele. ca şi cum ar fi fost rănit: ― Ralph! Ralph! La vibraţia din glasul lui. apoi se uită în sus pe munte. se repezi spre pădure. Piggy de-abia se vedea. dădu buzna prin apa mică de la capătul bazinului. Nu văd nici urmă de fum. zise Piggy cu neîncredere.

Simon se uită de la Ralph la Jack. această scăpare.. iar vocea i se înălţă demenţial. Piggy se smiorcăi. dar atunci nu le mai rămînea decît să-l urmărească pe Piggy cum suie costişa. aştepta să se apropie procesiunea. Ralph se întoarse spre mare. ― Am lovit porcul. cu părul roşcat şi.. în timp ce vaporul dispărea la orizont. Dumnezeule! O.. ― O să-l aprindem din nou. O grămadă de combustibil se găsea acolo la îndemînă. ştergîndu-şi apa de pe obraji. la fel cum se uitase de la Ralph la orizont. Pot să iau . Psalmodiau ceva în legătură cu o boccea purtată cu mare grijă de gemenii rătăcitori. Ne-am distrat nemaipomenit. era mort. Psalmodierea se distingea. iar porcul se clătina între ei. de parcă ar fi căutat ceva pe jos. Simon se întoarse. cu răsuflarea tăiată şi scîncind ca un puşti... dar era prea încîntat ca să se necăjească.. ― Au lăsat să se stingă blestematul ăsta de foc! Se uită în jos. uşor enervat. în vreme ce şuviţa de fum a vaporului se îndepărta.eu am căzut peste el. dar tresărind. impersonal. ca un sălbatic. ― L-am încercuit. Focul se stinsese de tot. ― Întoarce-te! Întoarce-te! Apărură Simon şi Maurice. ridicînd suliţa. în timp ce gemenii se opinteau pe solul accidentat.. în culmea disperării şi ros de nehotărîre. procesiunea ajunse la porţiunea cea mai abruptă a muntelui. ― Porcul a guiţat. Ralph îl identifică de la distanţă pe Jack ― înalt. căută ceva cu care să şi le cureţe. Cîţiva dintre băieţi purtau şepci negre. Dintre vînători izbucniră voci. Ridicau beţele simultan cînd dădeau de un petic de pămînt mai uşor de străbătut. îl salută entuziasmat pe Ralph. lăsînd să cadă picături negre pe stîncă.. iar Simon sîsîi la el să tacă.. golit de orice. Cu chipul mînjit de argilă.. Ralph îşi încleştă pumnii şi roşi violent. Orizontul se întindea din nou. Focul se stinsese.. ― I-am tăiat grumazul. îşi ţinu răsuflarea şi se schimonosi. departe. Cei doi păreau să se contopească în acelaşi zîmbet larg şi extatic. Ralph căută în minte cea mai îngrozitoare înjurătură pe care o cunoştea. Se ivi şi Piggy. Ar fi trebuit să vii cu noi. în afară de dîra uşoară de fum.. Un porc curăţat de măruntaie se clătina greoi pe par. ― Înjunghie porcul! Taie-i gîtul! Să lase sînge! În timp ce cuvintele începeau să se distingă. Gemenii stăteau locului. ducînd pe umeri un par lung. la partea ostilă a muntelui. Jack ajunse primul în vîrf şi. Capul porcului atîrna cu gîtul despicat. Dumnezeule! Simon. Ralph. Ralph nu mai spunea nimic.... ţopăi cîţiva paşi. printre stîncile roz sfărîmate de lîngă malul mării apăru o procesiune. iar în rest erau aproape goi. ne-am furişat peste el. inevitabil. Jack recunoscu. Văzură imediat. cu chipul Îndreptat tot timpul spre mare. nu mai scotea fum. În schimb. ― Aţi lăsat să se stingă focul! zise Ralph. şi spectacolul îl înspăimîntă. se aşeză pe marginea recifului roz şi ţipă la vapor. ― Ne-am strecurat. cu toată amărăciunea din voce. Ralph o porni orbeşte mai înainte. Îşi concentră privirea şi. în fruntea procesiunii. deşi la acea distanţă cuvintele erau încă de neînţeles. ― Uite! Am omorît un porc. se strîmbă de greaţă. apoi melopeea se stinse. Jack avea prea multe lucruri să-i spună urgent lui Ralph.. Ralph îi privi fără să clipească. Ralph o rupse la fugă din greu printre stînci. peste căldarea din munte plină de lemne înnegrite şi cenuşă. l-am încercuit. li se adresă: ― Uite-i! Jos. paznicii dispăruseră. apoi îşi aminti de demnitatea lui şi rămase liniştit şi zîmbitor. ― . Observă că avea sînge pe mîini. zise Jack mîndru. ― Întoarce-te! Întoarce-te! Fugi încoace şi încolo de-a lungul recifului. Ralph strigă: ― O. luptîndu-se cu tufişurile.. Gemenii au fost trîntiţi.. de parcă ar fi vorbit tare în biserică.. În cele din urmă. apoi le şterse pe chiloţi şi rîse.. cuvintele melopeei ajunseră prin aer pînă la ei.găsească focul stins. în spatele lui Jack mergeau gemenii. înţeleseseră ceea ce ştiuseră încă de jos de pe plajă cînd li se arătase fumul bine cunoscut al salvării.

iar Jack îl plesni pe Piggy în cap. să-i ia părtaşi la cele întîmplate.. ca să fac o crestătură pe mîner? Băieţii trăncăneau şi ţopăiau. Îşi desfăcu larg braţele. strident: ― Tu şi animalele tale ucise. căci n-am fi fost destui ca să încercuim porcul. pe urmă plecaţi la vînătoare şi lăsaţi focul să se stingă. în ochii lui albaştri luci o luminiţă ameninţătoare.briceagul tău. ― Au curs rîuri de sînge. Gemenii continuară să zîmbească. zise Jack.. ca şi smiorcăiturile de aprobare din partea unora dintre vînători. într-o parte se afla lumea strălucitoare a vînătorii.. îl împinseră pe Jack la acte violente. Pe-acolo. ― Aţi lăsat să se stingă focul! Repetarea îl nelinişti pe Jack.. Dar ţia venit chef să vînezi. uită de timiditate. Încercă. La aceste cuvinte.. Jack se aplecă peste el. Făcu un pas. O să-l aprindem iar.. Avea o mulţime de amintiri.. ― A trecut un vapor.. într-o izbucnire de mînie. Roşi. ― Asta ai vrut. ― N-aveai decît să-i iei cînd se termina construcţia adăposturilor. ― Ar fi trebuit să vezi sîngele! Vînătorii erau mai tăcuţi acum. iar vocea îi tremură. ar fi trebuit să vezi! ― O să mergem la vînătoare în fiecare zi. că îi impuseseră voinţa lor şi că îi luaseră viaţa. zise el. Jack se ridică în picioare. Se îndepărtă şi tăcu o clipă. iar apoi. Ralph. Vorbi violent şi sălbatic. a tacticii. răguşit. şi trebuia să faceţi ce v-am spus. ― A trebuit să-i iau cu mine la vînătoare. Ralph vorbi din nou. iar apoi sesiză tăcerea sumbră a celor patru. senzaţia că fuseseră mai dibaci decît o altă fiinţă. care se întoarse. Numai gura e de voi. care. Ochelarii lui Piggy zburară şi zdrăngăniră pe stînci. Cei doi băieţi se înfruntară. Tristul adevăr pătrundea în fiecare. rîzînd şi cutremurîndu-se. a îndemînării. Cuvintele lui se dovediră prea amare pentru Piggy. ― A trecut un vapor. nu? Fatty! Ralph păşi şi el înainte. Arătă cu braţul spre orizontul pustiu. reducîndu-i la tăcere. vocea îi trăda ura. Ralph îl îmbrînci pe Piggy.. a bucuriilor sălbatice. ţinînd cuţitul plin de sînge. lumea nostalgiei. aşa cum ar fi înghiţit o băutură plăcută. ― Treaba era prea grea.. reîncepu Piggy. îi trase un pumn lui Piggy în stomac. ― A trecut un vapor! Confruntat brusc cu toate implicaţiile ameninţătoare ale situaţiei. capabil în cele din urmă să lovească pe cineva.. Observă că Ralph era gol şi zgîriat pe trup. Ralph se întoarse.. în timp ce ciopîrţea şi smulgea halci din porc. Jack roşi puternic. conştient că făcuse o greşeală. Piggy căzu şi gemu. dar la aceste cuvinte zumzetul se iscă iar. ― Focul nu s-a stins decît de o oră sau două. începu să strige tare. Jack se feri din faţa lor. Reproşul lui Piggy. a bunului simţ ultragiat. înfruntîndu-l.. Ai spus c-ai să ţii focul aprins şi l-ai lăsat să se stingă! Păşi spre Jack. Am fi putut să ne întoarcem acasă.. Jack Merridew! Tu şi vînătoarea ta! Am fi putut să plecăm acasă. Jack îşi trecu cuţitul în mîna stîngă şi se mînji cu sînge pe frunte cînd îşi trase în jos părul care i se lipise de ţeastă. Am avut nevoie de toţi vînătorii. ― Ar fi putut să ne vadă.. apoi din nou la Ralph. disperat de ocazia pierdută.. Ralph îşi dădu părul peste cap. ― Aveam nevoie de carne. Se uită la gemeni. Piggy strigă îngrozit: ― Ochelarii! . amintirile senzaţiei cînd încercuiseră porcul ce se zbătea. Ralph coborî braţul cu pumnul încleştat. Simţindu-se umilit. ― N-ar fi trebuit să lăsaţi focul să se stingă. Unul dintre vînătorii mai mici începu să se vaiete. mărinimos în bucuria lui. ― Sînt şeful. Nu sînteţi în stare nici măcar să ridicaţi nişte colibe. Aţi zis c-o să aveţi grijă să iasă mereu fum. Puse o mînă pe porc şi îşi trase din el cuţitul. în cealaltă. Apoi glasul îi răsună din nou.

chiar dacă s-ar fi gîndit zile întregi. Dădea ordine. Cînd să aprindă focul. îi găsi. care tăcea. roşie şi galbenă. în afara purtării condamnabile a lui Jack. Piggy întinse mîinile şi îşi luă înapoi ochelarii. ― Am să ţi-i aduc înapoi. Cîţiva băieţi o rupseră la fugă pe costişă ca să mai aducă lemne de foc.îmi cer iertare. Nici măcar el nu-şi dădu seama cum legătura care se rupsese între el şi Jack se reînnodă în cu totul altă parte. ― Tu să aştepţi.. Îşi scoase capul pe deasupra ei şi îl privi fioros pe Jack cu o lentilă sclipitoare. apoi se stinse. Rămaseră tăcuţi pe vîrful muntelui.Porni în patru labe să-i caute pe stînci. ― Foarte bine. Ralph îşi afirma rolul de conducător şi. observaţii ce nu necesitau răspuns şi nu puteau deci să-i aducă o replică dispreţuitoare.. ― Vin şi eu.. Ralph ezită. Jack se simţi încurajat. vreau să spun. dar Simon. Erau un cerc de băieţi în jurul unui foc de tabără.. îl înconjura pe Simon. încercară să-l ţină într-un proţap.. într-un loc mai puţin potrivit. n-ar fi reuşit să găsească o cale mai bună. Aşteaptă numai.. la Ralph. îmi. pînă cînd între ei se afla o stîncă mare. jarul îi pîrli aproape pe toţi o dată cu carnea de porc. Acum nu mai am decît un ochi. Jack îi maimuţări smiorcăitul şi fuga. În faţa acestei purtări cavalereşti. atît de vagă şi de eficientă. Ralph simţi că buzele îi tresar. Şi totuşi. bătînd din aripi ameninţătoare. la vînători. Aprindeţi focul! În faţa unei acţiuni utile. înfipseră halci de carne în crăci şi le ţinură la foc. Împotriva acestei arme. iar în cele din urmă trebuiră să aprindă focul la trei metri mai încolo. în timp ce Ralph îngenunchea şi aţintea lentila lucioasă. în ochii lui Jack se ivi o lumină opacă. Aşteptau un răspuns politicos şi potrivit. cu ochii la cenuşa din jurul picioarelor. şi de această şmecherie verbală. care o rupse la fugă.. în cele din urmă. Astfel. murmură el. tensiunea scăzu puţin. Continuă să se caţere şi rîsul deveni isteric. Jack n-avea cu ce să-l aprindă. ― A fost o glumă proastă. Ralph tăcea.. spre surprinderea lui. Voia să refuze. ― Foarte bine! Foarte bine! Se uită la Piggy.. Las' că vezi tu. Ultimele cuvinte ale lui Ralph răsunară ca un murmur neplăcut. dar lemnul arse mai înainte ca porcul să se rumenească. îi făcea observaţii lui Ralph. Ralph se duse la Piggy şi îi luă ochelarii. Pînă să se ridice mormanul de crăci. ― S-a spart o lentilă. care ajunse primul. duşmănia se risipi. aşa că pînă şi Piggy şi Ralph fură aproape cîştigaţi. Nu-şi dădeau seama? În locul cuvintelor politicoase. erau de părere că Jack procedase aşa cum se cuvine şi că. Fără să vrea. dobîndise un fel de superioritate asupra lui Ralph. Jack se opri din strîmbături şi rămase cu faţa la Ralph.. fluiera.. În faţa acestei flori fantastic de atrăgătoare. violetă.Acum am un singur ochi.. Focul se stinsese. Jack era zgomotos şi activ. Ralph tăcu. nu îndrăznea să-i ceară să se mişte. Evident. Cuvintele îi izbucniră ca un strigăt. În privinţa focului. fără să ştie exact de ce. se produse o nouă criză. cerînduşi generos iertare. Nimeni. Te asigur. cînta. dobitocule! Piggy şi întreaga parodie erau atît de comici. ― Îmi pare rău. era furios că se lăsa influenţat de vînători. Piggy rămase în spatele lui. chiar şi aşa. în timp ce Jack ciopîrţea porcul. ― . ― Îmi trebuie ochelarii. dar regimul alcătuit doar din fructe şi nuci . Îşi îndreptă trupul. nemişcat. Piggy înşfacă ochelarii şi şi-i puse pe nas. izbucni mînia: ― A fost o şmecherie urîtă. vaporul plecase. vînătorii se foiră plini de admiraţie. izolat într-o mare de culori fără sens. Se uită duşmănos la Jack. Jack era neputincios şi turba de mînie. încît vînătorii începură să rîdă. deasupra focului. în clipa cînd focul se aprinse.. care se plasase într-o poziţie inferioară. nici chiar Jack. Jack făcu o mişcare spre Piggy. Atunci. şi totuşi. ura. ― . Pe vîrful muntelui. Se simţea jignit.. se aflau pe poziţii complet diferite. gîtlejul lui Ralph refuză să-l articuleze.

uşuraţi sufleteşte şi plini de entuziasm. Cîntau în timp ce ţopăiau. nesuportînd ca altcineva să-i spună povestea... aşezat între gemeni şi Piggy. ezitînd şi el. iar între apă şi stîncile albe şi fărîmicioase de lîngă terasa cu palmieri se întindea doar o fîşie subţire de plajă solidă. Maurice rupse.. m-am strecurat. subliniind omisiunea. Acceptă o bucată de carne pe jumătate friptă şi o înfulecă. fără să vorbească.... săriră şi fugiră unul după altul. spuse: ― Mie nu-mi daţi? Jack intenţionase să-l lase în nesiguranţă. stîrni o înteţire a cruzimii. ― Într-un crab e foarte puţină carne! Ralph se foi jenat. ― Ţi-am dat carne! Accesul lui de furie înspăimîntătoare ascundea nenumărate şi inexprimabile complexe. ca o afirmare a puterii. iar Simon îşi coborî fruntea ruşinat. plin de sînge. şi nici Simon. ― I-am tăiat gîtul.. dar găsi doar respect. Acum. l-am lovit. aşa că cercul s-a strîns. Schimbă subiectul şi-l alese pe singurul care putea să unească majoritatea băieţilor. în mijlocul cercului de copii uimiţi. iar uneori din cîte un peşte sau un crab. Toţi băieţii vorbeau în acelaşi timp. Apoi participară la joc şi ceilalţi. Gemenii.. ― Înjunghie porcul! Taie-i grumazul! Zdrobeşte-i capul! Ralph îi privi cu invidie şi ură. iar vînătorii îl înconjurară şi se prefăcură că-l lovesc. ― Convoc o adunare. Jos pe platformă. ― S-a întors. toţi.de cocos. ― Mi-am vopsit faţa. Cer să aibă loc o întrunire. ― L-am încercuit. tăie o halcă şi-o aruncă la picioarele lui Simon. M-am furişat pe mîini şi pe genunchi. Acum mîncaţi.. solicitînd înţelegere. în sfîrsit. şi doar aici putea merge . trebuia să reflecteze. Cînd am să suflu în cochilie. Jack îşi reveni. Încet. iar eu. Ralph o apucă pe fîşia care semăna cu o cărare.. care o apucă iute. Interveni repede. îl întrema prea puţin. ― Erau acolo. Suliţele au căzut din el fiindcă n-aveau vîrfuri de fier. tăcerea de pe vîrful muntelui se întinse pînă cînd trosnetele focului şi sfîrîitul moale al cărnii prăjite se auziră limpede. Se întoarse şi coborî muntele. rînjind identic. Du-te dracului! Se uită furios la Simon. chiar dacă o s-o ţinem pe întuneric. rămas în cenuşa focului de semnalizare. Obosiră şi cîntecul lor se stinse. şi-am ţinut-o într-una. se şterse la gură şi împinse pe deasupra stîncilor porţia lui de carne spre Piggy. Piggy. a pătruns în cercul nostru şi.. Ridică puţin glasul. tăcerea. zise Piggy cu lacrimi în ochi. Simon. ― Unde-ai găsit porcul? Roger arătă spre partea ostilă a insulei.. Atunci Jack sări în picioare. V Fiara din apă Fluxul înainta. Gemenii chicotiră.. ― Ia-o! Se răsuci pe călcîie. Jack se uită împrejur. guiţînd ca nişte porci pe moarte şi strigînd: ― Dă-i una în cap! ― Arde-o la mir! Maurice făcu pe porcul şi fugi guiţînd în centru. Ralph vorbi. guiţînd groaznic..... ― Am cochilia. Se opriră treptat şi rămaseră cu ochii la el. ― Ne-am răspîndit.. ― Prima lovitură i-a paralizat picioarele din spate. ― Mănîncă. stătea cu carnea în mîini. Porcul a fugit. Piggy însă. lîngă mare. ― Tu n-ai vînat! ― Nici Ralph n-a vînat.. Ralph..

Ralph conchise că nu putea reflecta. stîrnit de paşii lui grăbiţi. îi făcură loc cu toţii. Adunarea nu avea să fie o distracţie. alţi patru buşteni mai mici. Îl cuprinse din nou o dispoziţie ciudată. Adunarea se ţinea într-un fel de triunghi grosolan. La stînga. Piggy ştia să gîndească. zîmbi batjocoritor. cînd un băiat se aplecase prea mult pe spate. Trebuia să reflecteze. cu faţa la fîşia de uscat. în lături ― plaja. care îi sufla în faţă. de soarele în asfinţit. în faţă ― bezna insulei. înţelese brusc plictiseala acestei vieţi. În acea seară. să fie înţelept. în timp ce păşea pe lîngă apă. Piggy era deştept. drepte sau aplecate. trebuia să gîndească. Ralph se întoarse pe locul şefului. în spatele ei ― laguna. Piggy ştia să judece pas cu pas. a cărui bază o reprezenta buşteanul. Vîntul îi lipi cămaşa cenuşie de piept şi îşi dădu seama ― în această nouă dispoziţie ― că faldurile ei se făcuseră ţepene ca de carton şi neplăcute la purtat.. Soarele care îi venea în ochi îi reaminti de trecerea timpului. conştient deodată de importanţa ei. Cu tot trupul lui caraghios. Nu ca Piggy. De obicei. să evite gîndurile trecătoare şi fanteziste.. se delimitau şi mai puţin clar. cînd ţii un felinar. Din nenorocire. iar luminile cădeau de sus în jos pe chipurile lor. revăzu atent fiecare punct al discursului. Începu să meargă mai repede. atîta doar că nu era şef. ci o treabă serioasă. se trezi cu faţa la insulă. fiindcă. Acum însă. Plaja de lîngă bazin se umpluse de grupuri de copii care aşteptau să înceapă adunarea. interiorul acoperişului verde era luminat de o încîlceală de reflexe aurii. mult prea voluminos pentru ca să fi crescut pe platformă. Poate că una dintre furtunile legendare ale Pacificului îl adusese acolo. acum Ralph înţelese că nimănui nu-i venise în minte ― nici măcar lui. ca şi de vîntul slab. În faţa fiecărui trunchi iarba se tocise. Se cufundă din nou în gînduri. Ralph descoperi murdăria şi descompunerea. unul dintre ei ― cel mai îndepărtat ― groaznic de instabil. Cuprins de scîrbă. fiindcă.în voie. conştienţi de aerul lui posomorît şi de greşeala cu focul. dar în centrul triunghiului creştea înaltă şi necălcată. Venise vremea să se ţină adunarea şi. lui Jack sau lui Piggy ― să aducă un bolovan şi să-l vîre sub buştean. unde fiecare potecă era o improvizaţie. fiind şef. Se încruntă şi încercă din nou. susţinînd acoperişul scund de frunze. Se pierdu în labirintul lor. Nu ţinuseră niciodată o întrunire la o oră atît de tîrzie. ca tot ce făceau ei. Aşezat pe locul şefului. avea urmări. De aceea totul părea deosebit. îşi dădu iarăşi seama că marginile zdrenţuite ale chiloţilor îl rodeau şi-i lăsau o tăietură roză supărătoare pe pulpe. fără să se uite pe unde calcă. iar buşteanul alunecase şi răsturnase vreo şase copii pe iarbă. Locul de adunare era înconjurat de trunchiuri cenuşii. ca atunci. Trunchiul zăcea paralel cu plaja. Deodată. iar umbrele se asterneau firesc. îşi spuse Ralph. soarele aluneca pieziş. iar după apusul soarelui să se întindă cu zgomot printre frunzele uscate ca să se odihnească. iar o bună parte din viaţa trează ţi-o petreceai urmărindu-ţi picioarele. iar reflectatul era preţios. O latură era alcătuită de buşteanul pe care şedea el ― un pom prăbuşit. Ralph trebui din nou să-şi revizuiască valorile.. îl copleşi uimirea.. Celelalte două laturi ale triunghiului. La vîrf se îndesea din nou. dar mai puţin larg şi confortabil decît al şefului. un buştean lustruit fiindcă se aşezaseră pe el prea mulţi băieţi nerăbdători. Nu trebuia să facă nici o greşeală la această adunare. Ralph devenise specialist în gîndire şi putea să recunoască acest proces la un altul. cu scăfîrlia aia grasă. căci lipsa cuvintelor care să le exprime le făcea vagi. Apoi se întoarse cu chipul în soare şi o luă înapoi spre platformă. Desprinse .. Dacă feţele arătau altfel cînd erau luminate de deasupra sau de dedesubt ― ce mai era o faţă? Ce sens avea totul? Ralph se foi nerăbdător. Nenumărate adunări se întrerupseseră în hohote de rîs. pierdea ocaziile şi trebuia neapărat să ia hotărîri. proiectată pe laguna sclipitoare. înţelese cît de neplăcut era să-şi îndepărteze mereu de pe ochi părul încîlcit. şi. Se opri. Şi totuşi. în timp ce înainta printre razele soarelui care ascundeau decorul splendid.. amintindu-şi de prima explorare entuziastă ca de un amănunt dintr-o copilărie încîntătoare. deşi copiii nu vedeau decît o siluetă întunecată. iar cînd Ralph se aşeză pe el. foarte neobişnuită. Vor avea deci de înfruntat instabilitatea buşteanului. neregulat şi strîmb. În dreapta. Altfel. începu să grăbească pasul. fiindcă nimeni nu se aşeza acolo.

pe-al treilea doar eu şi Simon. în schimb. Nu ca să ne distrăm.cochilia din pom şi o cercetă. Şi. Ci ca să facem ordine. Simon. Hotărîsem să se aducă apă de la rîu şi să rămînă în cojile alea de nuci de cocos. ― Apoi colibele. Un murmur de aprobare. Să nu rîdeţi. printre care şi puştii care nu aflaseră. ― Uite cum stau lucrurile. aşezat pe trunchiul instabil. Expunerea la aer îi decolorase culoarea gălbuie şi roz. ― E nevoie să ne întrunim. Tuturor vă place să vorbiţi şi să vă adunaţi. se poate prăbuşi. alţii. Cojile sînt goale. Nu ca să rîdem şi să cădem de pe buştean ― grupul de puşti. ― Am întîrziat mult. Piggy veni şi el şi rămase în afara triunghiului. cînd mîncaţi fructe şi vă apucă nevoile. rostite cel puţin de două ori pînă să le priceapă bine toţi. Aşa că avem mare nevoie de adăposturi. Toţi făcuseră adăposturile. cei de sus. Piggy îl intenţionase ca pe un gest de dezaprobare. Trebuie să ţinem o adunare. Dacă plouă iar. O adunare care să facă ordine. în primul rînd. nu să vorbească. Jack. voi ştiţi despre ce-i vorba. Dar am hotărît să se aducă apă. cine le-a ridicat pe toate trei? Primul adăpost lam făcut cu toţii. Nu. Maurice şi majoritatea vînătorilor se aşezară la dreapta lui Ralph. Ne-am gîndit bine. dacă v-apucă nevoile. Cei conştienţi de faptul că un vapor trecuse pe lîngă insulă în timp ce focul se stinsese erau tăcuţi la gîndul mîniei lui Ralph. eu am cuvîntul. Mai încolo. chiar dacă o scosese singur din lagună. Ralph simţi un fel de respect şi de afecţiune pentru ea. restul în stînga. să atragi toate privirile spre cochilie şi să laşi cuvintele să cadă ca nişte pietre rotunde şi grele printre grupuleţele ghemuite sau pe vine. de la foc. Aşa a mers cîteva zile. Nimeni nu răspunse şi feţele întoarse spre Ralph se concentrară. ― Am spus că. Adunarea izbucni în hohote. Luăm hotărîri. Locul se umplu repede. Asta-i murdărie! . Ralph scutură cochilia.. Adăposturile. erau impresionaţi de atmosfera solemnă. Desigur că e preferabil să bem apă de acolo ― ştiţi de unde ― din lacul în care se varsă cascada ― decît dintr-o coajă de nucă de cocos veche. acoperite cu frunze proaspete. sau ― ridică cochilia într-un efort de a găsi cuvîntul convingător ― ca să fim deştepţi.. la soare. Ralph scutură din nou cochilia. chicoti şi copiii se priviră între ei ― nu ca să glumim. Căută în minte cuvinte simple. obiectul dezbaterii trebuia expus limpede. Puştilor. însă ele nu se pun însă în aplicare. ― Unii îşi fac nevoile peste tot. ― Nu înseamnă că am ceva împotrivă să beţi din rîu. poate că participanţii şmecheri la dezbateri ― ca Jack. La noapte. continuă Ralph. o să doarmă toţi în adăposturi. Puştilor. reflectînd la situaţie. În după-amiaza asta nu mai sînt decît două coji pline. Copiii beau din rîu. Se opri o clipă. Se linse pe buze. la început. Ştiu ce ne trebuie. Trebuia să stai jos. Nu pentru aşa ceva. Se opri şi îşi drese glasul. cu excepţia lui Sam şi Eric. M-am plimbat singur. ca şi puştii să înţeleagă despre ce era vorba la adunare. Gestul lui trăda că voia să asculte. ― Staţi niţel! Ia spuneţi. Piggy se apropie tiptil de triunghi după protestul lui inutil Şi li se alătură celorlalţi. făcînd-o aproape albă şi transparentă. Se îndreptă spre locul adunării şi duse cochilia la buze. De-asta-i aşa de şubred. pe cel de-al doilea doar patru dintre noi. Murmurul crescu din nou şi se stinse. Am hotărît ca la stîncile alea din dosul bazinului de scăldat să facem o latrină. Ştia că pentru o reuşită practică erau necesare declaraţiile fundamentale. ― Dormiţi aproape toţi în adăposturi. Fluxul curăţă locul. nu mai mîncaţi fructe. ― Şi mai e ceva. Chiar şi lîngă adăposturi şi pe platformă. Se opri o clipă şi îşi dădu automat părul peste cap. Ceilalţi aşteptau semnalul şi se apropiară imediat. Şi n-am spus-o prima oară. Cine a făcut adăposturile? Iarăşi se iscă hărmălaie. Cîţiva bombăniră şi schimbară priviri rapide. Maurice sau Piggy ― aveau să folosească toată arta ca să răstălmăcească sensul întrunirii: acum însă. ― Am ţinut o groază de adunări.

― Asta am vrut să vă spun. ― Şi mai e ceva. ― Şi mai e ceva. Începură să protesteze.. fiindcă eu sînt şeful. Doar acolo. Jack se ridică. Aproape c-am dat foc la întreaga insulă. aştepta cu sufletul la gură. ― N-am terminat încă. Se auzi un murmur. Se opri. simţind că intervenise o criză. M-aţi votat şef. îi şopti ceva lui Robert. Adunarea. Ţineţi focul aprins. rostogolind stînci şi aprinzînd focuri mici ca să gătim. ― Ia uitaţi-vă la noi! Sîntem o droaie! Şi totuşi. Am pornit bine: eram fericiţi... Ralph continuă pe neaşteptate: ― Astea-s copilării. ― Apoi unii au început să se sperie. ― Faceţi într-adevăr murdărie. Şi eu mă sperii uneori. E aşa de greu de făcut focul? Întinse un braţ.. duceţi-vă pe plajă la stînci. ― Dar vorbeşti întruna! ― Am cochilia. altminteri murim. Duceţi-vă hrana acolo. Apoi. ca să se vadă semnalul fumului. în privinţa focului. Aşteptă pînă cînd pe platformă se aşternu o tăcere desăvîrsită. Se opri. ― Nu uitaţi. Nu se va mai face foc decît sus pe munte. iar adunarea fremăta. ― Trebuie ca acolo sus să iasă fum. ― Vrei prea multe. şi anume ce-i de făcut cu frica. strigă cineva. ― Situaţia s-a înrăutăţit. Părul îi alunecă din nou în ochi. Ralph se aşeză şi el şi vorbi cu glasul lui obişnuit. Dacă ajungem să luăm o hotărîre în această privinţă. Ralph răsuflă adînc. Noi trebuie să lămurim situaţia. aproape un geamăt. indiferent cîţi porci omorîţi. iar Ralph le răspunse tot cu strigăte. ascultaţi-mă pe mine. nu reuşim să ţinem un foc aprins ca să scoată fum. ― Să folosim stîncile.. Se ridicară. Se auziră murmure aprobatoare. numai că-i o prostie. ― Focul e lucrul cel mai important pe insulă. Folosiţi stîncile ca latrină. ― Un ultim lucru. Se liniştiră treptat şi. Mişcă scoica uşor şi se uită peste ei în gol. N-aduceţi focul de pe munte. Ralph îşi continuă nepăsător cuvîntarea. Discursul trebuia urmat punct cu punct. murdărim totul împrejur. Dacă nu vă puteţi abţine. dar Ralph clătină din cap. O să faceţi cum spun eu. care întoarse capul. Cum o să fim salvaţi. Înţelegeţi? Îşi deschise larg braţele şi se întoarse spre întreg triunghiul. Vreau să stabilim o regulă. Altminteri. ― Am spus că e o murdărie! Îşi apucă deodată cămaşa ţeapănă şi cenuşie. Ralph se întoarse spre ei cu violenţă. Aţi priceput? Piggy întinse mîna după cochilie. Nu pricepeţi? Nu pricepeţi că. n-aveţi decît să vă suiţi pe munte. ― Trebuie să discutăm despre ea şi să hotărîm că e neîntemeiată. Jack se aşeză bombănind. Acum aţi aflat. Gogoriţe. ― Voi. amintindu-şi de fiară.Rîsul răsună din nou. în cele din urmă. Ralph se opri şi sări pe trunchi. Dar. Jack. vînătorilor! N-aveţi decît să rîdeţi. acum mai e ceva de discutat împreună. se sufocă uşor. cum ar fi focul . focul e mai important decît porcul. dacă nu ţinem focul aprins? Poate doar din noroc. se schimonosi pe întuneric şi îşi ridică mîinile. căutînd punctul următor al discursului. Jack se opri din cioplit. care se stinse repede. care cioplea cu briceagul o bucată de lemn.. Ne pierdem vremea. putem să ne ocupăm şi de altele. mai bine să murim decît să lăsăm focul să se stingă? Vînătorii chicotiră jenaţi. strigară. de şarpe. Aşadar. ― Apoi. ― Dacă vreţi să faceţi un foc ca să gătiţi peşte sau crabi. de foc şi de discuţiile despre frică. îşi reluară locurile. Cîteva mîini se înălţară după cochilie în lumina soarelui de asfinţit. Despre asta n-aveţi decît să discutaţi. Doar aşa vom fi siguri. Nu pricep de ce.

Dac-ar fi existat o fiară. . ― Cînd o să terminaţi cu rîsul. ― Pe tine te trece o nevoie mare. Jack se ridică şi luă cochilia. dar uneori şi vînătorii mei ― trăncănesc despre o fiinţă. Aşa caţi face bine să staţi jos pe pămînt şi să ascultaţi. ― Noi mîncăm porci. întreaga adunare aplaudă uşurată. Iar dacă puştii se cocoaţă iar pe buşteanul ăla. ― Dacă nu cumva. Doar nu vă gîndiţi serios că ar trebui să ne fie frică tot timpul? Viaţa. ― Dacă nu cumva.. sînteţi vinovaţi. ― Dacă vă doare burta şi vă trece o nevoie mare sau una mică. aş fi văzut-o... mă înţelegeţi ― dar mai ştiu că există şi frica. frica nu vă poate căşuna mai mult decît visele. Ralph se foi neastîmpărat. ci doar cu o parte. nişte mototoli! Asta-i! În ce priveşte frica ― o să vă obişnuiţi cu ea.. Fiara! De unde fiare? Fireşte că uneori ne e frică. dacă merge ceva prost.. N-aveţi decît să vă speriaţi. Lei şi tigri există doar în ţările mari. asta e.. cu trăncăneala voastră despre frică.. Nimeni nu se îndoia.. nu sînt de acord cu Jack în ce priveşte frica de care vorbiţi. Se uită la şirul de puşti care şuşoteau. Ralph spunea că urlaţi noaptea. semn că discursul se terminase. ― Nu sînt de acord cu tot ce-a spus Jack. spuse Piggy.... ― Foarte bine. neputincioşilor! Nu-i nici un animal.. de care să vă fie frică. dar ne-am obişnuit. o fiinţă întunecată. Numai porci. ― Uite ce-i. fireşte.. poate c-o să continuăm adunarea. Ralph se uită cu gura căscată. ca Africa şi India. Ai zis că visează şi ţipă. Era.. ne-am adunat ca să hotărîm cum stau lucrurile. cu un gest ceremonios. Am să vă spun şi eu cum stau lucrurile. acum cîteva zile. un fel de animal. nu există nici o fiară în pădure. Voi... Jack lăsă cochilia şi se aşeză. Fireşte. Ştiu că nu-i nici o fiară ― una cu gheare sau altfel. chiar şi pentru minte. cînd o să se termine războiul. Într-un an sau doi. vînător. Nu vaţi gîndit. n-am fost chiar eu acolo? Data viitoare o să pomeniţi de stafii şi alte năzbîtii de-astea. ― Şi la Grădina Zoologică. înseamnă deci că visaţi urît. Ci de fiară. Acum trăncănesc ― nu numai puştii. nu? Puştilor. Puţinele raze de soare cădeau asupra lor orizontal.. Ralph îl întrerupe scos din sărite...― prin minte îi trecu fulgerător imaginea a trei băieţi mergînd de-a lungul plajei strălucitoare ― şi să fim iar fericiţi. Continuă explicaţiile. N-aveţi decît să vă speriaţi dar nu-i nici o fiară în pădure. de parcă s-ar fi întrerupt lumina de la comutator. e ştiinţifică. ca noi toţi. puştii. strînse cochilia la piept şi se întoarse spre vînătorii lui cu şepci negre şi murdare. Nu vorbesc de frică. Ştim cum stau lucrurile şi. ar trebui să tacă din gură. se găseşte cine să le îndrepte.. Avem leacuri pentru orice. Piggy întinse mîna. ia mai tăceţi! Uite ce e. Soarele dispăruse. nici nu faceţi adăposturi şi nici nu ne ajutaţi ― nişte plîngăcioşi. Jack se opri. o fiară. ― Piggy! ― Am sau nu cochilia? strigă Piggy indignat.. ― Cum adică? Cine a pomenit de-un animal? ― Tu ai pomenit. Şi unde mai pui că nici nu vînaţi. Am auzit. au să se răstoarne pe loc.. Păi. Piggy se opri. am bătut toată insula. Îşi scoase ochelarii şi clipi la ei. Ralph puse. Cît priveşte fiara. Singur. ― N-ar strica s-o păţiţi plîngăcioşilor. ― Sînt sau nu vînător? Dădură din cap cu un gest simplu. dacă vă place. Cum să existe? Ce-ar mînca? ― Porci. ― Aşadar. Pe insulă nu e nici o fiară. lărgind subiectul. Ralph. oamenii or să zboare pînă la planeta Marte şi înapoi. ce? ― Dacă nu cumva ne speriem de oameni. cochilia pe trunchiul de alături. Fireşte că nu-i nimic în pădure de care să ne fie frică. Dar Jack nu-i dădu nici o atenţie. ― Am cochilia. nu? Ascultaţi-mă! Pe insulele mici nu trăiesc animale mari.

se ridică din mijlocul băieţilor aşezaţi. timp în care adunarea zîmbi la gîndul că cineva ar fi avut curajul să iasă în beznă. şi în al doilea rînd fiindcă Ralph cunoştea răspunsul la cel puţin o întrebare pusă de Piggy pe vîrful muntelui. exact ca Ralph. Un loc din junglă. ― Cum te cheamă? ― Phil. Puştiul clătină din cap cu încăpăţînare. Cînd adunarea se linişti. Sînt destule discuţii prosteşti despre fiare. Ai priceput? Nu noaptea. în care mă luptam cu nişte lucruri. iar ceilalţi puşti rîseră. în faţa lui se înşirau băieţi blonzi. ― Ei bine. Pe . şi izgoni gîndul. apoi am văzut că se mişcă ceva printre pomi. fără ca puştii să te mai şi vadă cum te furişezi de icicolo ca un. ceva mare şi îngrozitor. şi poate c-o să reuşim să-i arătăm cît e de prost. aşa că reveni la loc. Piggy îşi aplecă capul şi continuă grăbit. pe jumătate de rîs. în primul rînd fiindcă nu exista nici un mijloc ca să se asigure că nu lipsea nici unul. ― Ce loc? ― Un loc pe care îl ştiu.Un hohot. bruneţi. Vocea copilului continuă piţigăiată din dosul cochiliei albe. ― Hai s-auzim ce spune puştiul care a pomenit de fiară.. care stătuse la fel. ― L-a apucat burta. şi încercă să-şi închipuie că se afla într-un cort. şi cînd au plecat m-am trezit şi-am văzut ceva mare şi îngrozitor mişcîndu-se printre pomi. Ralph îşi aminti de un alt băieţel. ― Atunci m-am speriat şi m-am trezit. Mă aflam afară din adăpost. iar puştiul se aşeză. Puştii îl împinseră pe Percival înainte. Ăsta. un vis groaznic. Ralph ridică mîna să ia cochilia. cu privirile la picioarele ascunse. ― Voiam să mă duc într-un loc. Oroarea vie din povestea lui despre acele lucruri atît de posibile şi de urîte le tăie glasul. Întinse mîinile.. ca să atragă atenţia înainte de a vorbi. Cum putea să rătăcească cineva prin pădure noaptea? A fost vreunul dintre voi? A ieşit vreunul? Se aşternu o tăcere lungă. dar Ralph avea cochilia. strînse cochilia în braţe. Ezită. te-ai plimbat în somn. ― Azi-noapte am avut un vis.. Rămase înfundat pînă la genunchi în iarba din centrul triunghiului. Pentru un puşti. şi se uită de jur împrejur. Îl izgoni departe. ― A fost un vis urît. oarecum speriat de amintire. ― Dormeai. N-a fost nimeni. într-un loc pe care îl ştiu. iar lucrurile tremurătoare dispăruseră. Se întrerupse. Puştii nu mai fuseseră număraţi. să n-o mai faci. cu lianele alea tremurătoare din pomi. vorbind cu un dispreţ care suna extrem de ciudat şi de categoric. Umilit de purtarea lui Simon. ― M-am speriat tare şi-am dat să-l strig pe Ralph. Apoi Simon se ridică. Ralph se întoarse spre Piggy. pe jumătate de batjocură. Se opri. Jack lămuri problema. de unde doar un prilej ca acesta putea să-l readucă la suprafaţă. ― Tu! Ce-ai căutat afară în beznă? Simon înşfacă cochilia cu un gest violent. Puştii începură să se consulte cu voce scăzută. Adunarea murmură o aprobare reţinută. Ralph reluă cochilia şi îl privi sever pe Simon drept în faţă. iar Ralph îl privi uimit.. apoi îl lăsară singur. înfioraţi de plăcere. Rîsul batjocoritor al băieţilor le trăda frica şi nemulţumirea faţă de cele întîmplate. zise Ralph. Piggy? ― Mai e unul. dar şi mîndru de efectul stîrnit. pistruiaţi şi murdari. apoi unul se ridică şi păşi în faţă. dar nici unul dintre ei nu purta pe faţă un semn din naştere. Mă aflam singur afară din adăpost şi mă luptam cu nişte lucruri. avea destulă încredere în el. Simon deschise gura să vorbească. ― Dormeam cînd lianele tremurătoare se luptau. ― Ei. în fundul sufletului.

Cred că are dreptate şi cînd . Maurice vorbi atît de tare. ― Continuă. Piggy îngenunche. Maurice îi salvă. La început semăna cu o efigie tăcută a durerii. Atunci. ― E o fiară dibace. ― Gura! Gura! Percival Wemys Madison nu voia să tacă. are dreptate. Se declanşase un resort pe care nu-l puteau controla nici autoritatea şi nici intimidarea fizică. dar nu-i mai păsa nimănui. ca şi cum ar fi fost răstignit pe el. se aşeză pe butucul instabil şi se rostogoli în iarbă. ca vuietul cochiliei. încît tresăriră cu toţii. telefon. cu fiecare respiraţie. ― Ce-i cu fiara? Cu Percival se petrecea un lucru ciudat. Întreabă-l. Recunoscînd tacit că-şi amintea de ceva imposibil de pomenit. Harcourt St. Scăpat din braţele lui. ― Ce-a zis? Jack ascultă răspunsul. priviră vastele întinderi de apă. apoi îi dădu drumul lui Percival. dacă reuşeşte să se ascundă pe insula asta. aşa încît Jack îl prinse şi îl zgflţîi. iar Maurice o luă ascultător. ― Tăticu zicea că nu s-au descoperit încă toate animalele din mare. Se frecă la fund. Se maimuţări stîngaci. ― Vreau să spun că. ― Unde stă fiara? Percival se lăsă moale în braţele lui Jack. comitatul Hampshire.băiatul cu semnul din naştere de culoarea dudei nu-l mai văzuse nimeni. apoi raportă degajat: ― Zice că fiara iese din mare. rîdeau cu toţii atît de absurd. puştiul izbucni în plîns. părînd că-l susţine drept. Ca şi cum această ştire ar fi fost adînc înrădăcinată în izvoarele durerii. Ralph se întoarse involuntar.. chicotiră şi rîseră. tele. Nu avea cochilia şi vorbi încălcînd regulile. Percival căzu în iarba înaltă şi adormi. Strigă din răsputeri: ― Ia uitaţi-vă la mine! Se prefăcu că se prăbuşeşte. care vorbi răstit: ― Cum te cheamă? Chinuită de tăcere şi de refuzul puştiului de a vorbi. ― Gura! Gura! Căci cei mici încetaseră şi ei să fie liniştiţi. În curînd. proiectată pe lagună. ― Cum te cheamă? Cum te cheamă? ― Linişte! În lumina asfinţitului. încît băieţii mari le ţinură isonul. Piggy se împăunase şi îi ameninţase. Ultimul val de rîsete se risipi. ţinînd cochilia. ― Unde poate să trăiască o fiară? ― Nici vorbă de vreo fiară! Percival bombăni ceva. şi poate că simţeau că participă şi ei la durerea universală. cocîrjată. Ralph se aplecă înainte. cum te cheamă? Băieţelul se repezi înapoi în cortul imaginar. însă. Li se amintise de durerile personale. Căscă şi se împletici. cu infinite posibilităţi: auziră stins foşnetul şi şoaptele de pe recif. Adunarea se uită împreună cu el. iar adunarea rîse din nou. începură să plîngă molipsiţi. de un violet ciudat. Ralph dădu din cap spre Piggy. Jack îşi drese glasul. atunci cînd Jack zice că te poţi speria. spune. Plînsul continuă. Casa Parohială. Lacrimile îi ţîşneau pe faţa boţită. marea umflată din depărtare. ― Ei. zise Piggy în bătaie de joc. iar gura i se deschise pînă cînd reuşiră să vadă o gaură neagră şi pătrată.. Ralph îi întinse cochilia strălucitoare. iar Percival şi ceilalţi îl văzură. ― Hai. întrunirea se linişti. Anthony. fiindcă oamenii se sperie întotdeauna. ― Jack a fost pretutindeni. Cum te cheamă? ― Percival Wemys Madison. o siluetă întunecată. Piggy se întoarse neputincios spre Ralph. apoi însă bocetul crescu puternic şi susţinut. doi dintre ei aproape la fel de tare ca Percival. Jack se făcu auzit primul. Cearta porni din nou. adunarea reluă în cor. ia spune. telefon. Ralph se uită lung la copil.

vreau să spun. aşa că smulse cochilia de la Maurice şi suflă cu toată forţa. izbucnirea i se părea de domeniul nebuniei.. zise el ezitînd. Furtuna izbucni. Teama. Ralph ridică cochilia şi se uită lung prin beznă. stăteau ghemuiţi. iar tăcerea şi bezna părură să amplifice zgomotul. ― Tu. Piggy îi luă cochilia din mînă. Adunarea tăcu uluită. Adunarea urlă sălbatic. nu e chiar sigur. fără îndoială. Vînătorii ţipau de încîntare. răspunse Simon. ― Vreau să spun că. Dar. viaţa are un caracter ştiinţific. o stafie. să-l scoată în evidenţă. rîsul celorlalţi îl înfrînse cu cruzime. pronunţă un cuvînt scurt. care şedea pe butuc. Simon? Tu crezi asta? ― Nu ştiu. fiarele. sepii. care se afla aproape. puse mîna pe cochilie.. platforma se umplu de umbre ce se certau şi gesticulau. ― Ba poate! ― Ba nu! Într-o clipă. pe care nimeni nu-l remarcase în timpul zilei. ― Nu cred deloc în stafii! Jack se ridică şi el. Două trunchiuri cenuşii se frecară cu un scîrţîit sinistru. sufocat de bătăile propriei inimi. vreau să spun. Are cochilia! strigă Ralph.. alea care fac cerneală. Cînd încercai să lămureşti lucrurile. poate că fiara sîntem noi. Vorbi indignat. în tăcerea nedumerită care urmă. dar era o experienţă îngrozitoare să se adreseze unei adunări.. ― Fireşte. dar nu ştie.. îi veni o inspiraţie. Cineva spuse pe neaşteptate: ― Poate că vorbeşte de-un fel de stafie. ― Am putea fi un fel de. ― Poate că asta e fiara. Jack. ― Care e cel mai murdar lucru? Drept răspuns. O pală de vînt făcu să foşnească palmierii. ― Poate. Simon. nu-i aşa? Nu e ceva sigur.. Văzu o pată albă în bezna de lîngă el.. ― Tăticu zice că există fiinţe. Puştii aşezaţi din nou pe buşteanul instabil căzură şi nici nu le pasă. expresiv şi brutal. interveni o voce înăbuşită şi anonimă. ― Vorbim prea mult despre stafii. Simţi o nevoie primejdioasă de-a vorbi. lungi de sute de metri. iar Ralph se ridică uluit. Simon deveni incoerent. În cele din urmă.spune că nu există decît porci pe insulă. care mănîncă balene întregi. Lui Ralph. ― Stai jos! ― Taci! ― Ia cochilia! ― Du-te dracului! ― Gura! ― Ascultaţi-l. iar cochilia se mută dintr-o mînă într-alta. lipsa generală de înţelegere că focul era elementul cel mai important. inexplicabil de furios ― Cui îi pasă de ce crezi tu. ca un ghemotoc de trupuri pe iarba din centrul triunghiului. . Ar trebui să discutăm asta în timpul zilei. ― Prostii! Cel care vorbi fusese Piggy. puştii erau aproape. Se opri din nou şi rîse vesel. adunarea tăcu. încercînd să explice boala esenţială a omenirii. eu nu cred în fiară.. Da. Fatty? ― Am cochilia! Răsună zgomotul unei scurte încăierări. dar noi nu ştim. revoltat de lipsa de seriozitate. Desigur. continuă Simon.. iar el se întoarse fără apărare la locul lui. Cum zice şi Piggy. Maurice respiră adînc. ― Sepia nu poate să iasă din apă! strigă cineva. scotea la iveală alte probleme neplăcute. poate că există o fiară.. Smulse cochilia de la cineva şi se aşeză cu răsuflarea tăiată. discuţia degenera. cum se cheamă. Plaja palidă îi apăru ca singurul lucru mai luminos. Eforturile lui Simon se irosiră. Se destinseră ca după un orgasm. ― Dă-mi înapoi cochilia! Ralph se vîrî între ei şi primi un ghiont în piept.

. Piggy se afla atît de aproape.. ― Piggy are cochilia. ― Ce vreţi să spun? Am făcut o greşeală cînd am ţinut adunarea atît de tîrziu.. ― Crezi că alegerea are vreo importanţă? Te mulţumeşti să dai ordine fără cap. o s-o vînăm! O s-o înconjurăm.Adunarea se clătină ca lovită de vînt. Uită-te la ei! De pe plajă răsunară zgomote de vînătoare fictivă. Susţin sus şi tare că nu cred în stafii. înghionteală. N-o să mai putem ţine focul aprins. ― Să taci! Cine eşti. ― Cine crede c-ar putea exista stafii? Se aşternu o tăcere lungă şi nimeni nu se clinti. iar ei n-au să se întoarcă.. Adunarea se risipi. la urma urmei? Stai aici şi le spui ce să facă. apoi o să mergem la colibe fiindcă sîntem cu toţii obosiţi.. Am fost ales. de la palmieri la malul apei. pe întuneric. Planul bine chibzuit al acestei adunări se destrămase. aşa e? ― stai o clipă. Se opri din nou. Reflectă preţ de o clipă şi formulă întrebarea.. Nu ― Jack. ― Regulile sînt singurul lucru pe care-l avem! Jack i se împotrivi. O să fim ca animalele. ― S-o ţineţi cu toţii minte. ― Discutăm prea mult şi nu mai respectăm ordinea. Nu vînezi. Presupun că problema e dacă există sau nu stafii. N-o să fim salvaţi niciodată. am stricat totul. ca întotdeauna. vreau să spun că o să votăm dacă există sau nu stafii. ― E adevărat. Piggy îi smulse cochilia din mînă şi glasul lui răsună strident: ― Nu votez pentru stafii! Se întoarse spre adunare. Odată lucrurile fuseseră limpezi. se ducea de rîpă. ― Dă-le dracului de reguli! Sîntem puternici. favorizează-l pe Piggy.. o s-o lovim.! Scoase un ţipăt sălbatic şi sări pe nisipul gălbui. de rîs isteric şi de spaimă. Nu-şi dau seama? ― Trebuie să fii brutal. încît Ralph îi vedea sticlind singura lentilă de la ochelari. ― Dacă am să suflu în cochilie. Nu vreau să mă gîndesc la ele. o s-o lovim. În orice caz. Ralph scrută întunericul şi zări mîinile ridicate. de-a lungul plajei.. Platforma se umplu imediat de zgomote şi de agitaţie. atunci.. înecaţi în beznă.. ― Jack! Jack! N-ai cochilia! Lasă-l să vorbească! Faţa lui Jack se ivi aproape. Nu putem ţine adunări ca lumea dacă nu respectaţi regulile. O umbră îl înfruntă violent. Ralph se pomeni că atinge cochilia cu obrazul şi o luă din mîna lui Piggy ― Ce-au să spună oamenii mari? strigă Piggy din nou. ― Jack! Jack! ― Regulile! striga Ralph. trăncănind. ― Pe urmă focul. ― Foarte bine. lumea dominată de legi şi de raţiune... o s-o lovim. Ralph răspunse cu glasul prudent al celui care repetă o teoremă.. vînăm! Dacă există o fiară.. O să hotărîm ce-i de făcut. nu acum.. Lumea. ― Gura! Vierme gras! Urmă o luptă scurtă. continuă el şi bătu din picior. iar cochilia sclipitoare se smuci de colo-colo. pînă şi vaporul plecase. însă acum. ― Sînt şef. Şi nici nu vreau să las impresia c-aş crede. Ce sîntem noi? Oameni? Animale? Sălbatici? Ce-au să-şi închipuie oamenii mari? Nu ne facem datoria ― vînăm porci ― lăsăm focul să se stingă ― iar acum. Ridică cochilia. încălcaţi regulile! ― Cui îi pasă? Ralph îşi reveni. zise Ralph. suflă în cochilie. ― Jack! Vocea lui Jack îl maimuţări acru. Spuse sec: ― Înţeleg. Ralph sări în picioare. Sileşte-i să facă ce vrei tu. nu ştii să cînţi. ― Ralph. O să votăm. urlete şi rîsete. iar băieţii alergară la întîmplare.

Eu unul renunţ. ― Dar el este. Aveam dreptul să vorbesc... Şi pe el. Te înşeli. Fredonau. vă rog. Acasă exista întotdeauna un om mare... Nu văd ce fac. televiziunea ― n-ar putea exista. ― Dacă ar fi Jack şeful. pustiule! De ce n-ai spus că nu există fiare? ― Mă tem de el. ― Ar construi un vapor. Ţopăiala se încheiase şi vînătorii se întorceau la adăposturi. zise Ralph. ― Fii mai departe şeful nostru. se îndepărtaseră încet. Dacă te temi de cineva. ― Dac-ar reuşi să ne trimită un mesaj! strigă Ralph cu disperare. încît zgomotul se auzea doar ca un ritm mut. şi tu eşti şeful. Dac-ar . Piggy: sînt sau nu stafii? Sau fiare? ― Fireşte că nu. Ralph. zise Piggy simplu.. Simon se foi în beznă. Şi n-ar provoca. Ralph. iar el nu e. se apropie de Piggy. Dacă există stafii. dar nu te poţi împiedica să nu te gîndeşti la el. este Jack Merridew! ― Eu am stat mult în pat şi-am reflectat. Siluetele risipite se adunaseră pe nisip şi formau o masă neagră. Ascultă-mă. spunîndu-ţi că de fapt e un băiat cumsecade. Glasul i se ascuţi. Nu ştiu de ce. Şi pe tine te urăşte. Casele.. Am rămîne aici pînă la moarte. ce se va mai întîmplă cu mine? ― Nimic. iar apoi. Cum aş mai vrea să fie aşa! ― Aş vrea să fie aici mătuşica. Se întîlnesc. ― Nu sîntem buni de nimic.. Fii mai departe şef. nu poţi să respiri. tu ai putea să-l baţi. cînd îl vezi iar. Să presupunem oare că există fiinţe care ne pîndesc şi ne aşteaptă? Ralph tresări violent. în afară de asta. Lucrurile ar merge de minune. are să sară pe următorul. Dacă ar putea face ce vrea. Trei şoareci orbi. zise Piggy. apoi o lăsă jos. ― Oamenii mari ştiu multe. Lor nu le e frică de întuneric.. zise Piggy. ― Gura. ― Pe mine? De ce? ― Nu ştiu. ― Ei n-ar da foc la insulă. dacă îl eviţi.. şi de-asta îl cunosc. Ralph. străduindu-se zadarnic să evoce viaţa minunată a adulţilor. Cunosc oamenii.. şi primeai răspunsul. domnule. ― Uite care e problema. care se rotea. ― Încetează cu discuţia asta! Avem destule necazuri. Simon. tu eşti un om întreg. ― Fiecare trage în altă parte şi lucrurile merg prost. iar puştii. şi nu mai pot răbda prin cîte am trecut. Ascultă-i. e ca astma. Băieţii care ţopăiau şi cîntau erau acum atît de departe.. îl urăşti.. L-ai prins c-a lăsat să se stingă focul. iar cei doi se ciocniră rău unul de altul. Vă rog. ― Mă urăşte. ― Nu s-ar certa. ― Şi n-ar discuta despre fiară. ― O. Mă cunosc şi pe mine. ― Am văzut că şi tu te-ai bătut cu el mai de mult.. o să ajungem şi mai repede ca animalele. ― Ar trebui să renunţ la şefie. obosiţi.. ― Şi ce dacă n-are sens? Vorbesc de ce se întîmplă pe această insulă..― Dacă nu sufli. Ţie n-are ce-ţi face. ― Dacă renunţi.. Numai tu şi Jack contaţi. Dumnezeule! O.. Cei trei băieţi stăteau în beznă. ― Cine-i ăla care stă acolo? ― Eu sînt. ― Aveam cochilia.. pe tine te respectă. Dar la ce bun? ― Ar ţine focul aprins. nu ne-am ocupa decît cu vînatul şi nu cu focul. dar îi aud. beau ceai şi discută. zise Piggy. Şi acela sînt eu. nu! Piggy îl înşfacă pe Ralph de braţ. străzile. într-o şoaptă înfiorată. ― Piggy are dreptate. ― De ce nu ? ― Fiindcă n-are sens. dar. cu urlete. ― Eu aş vrea să fie tata... ― Şi nu mi-ar sparge ochelarii. domnişoară. Ralph îşi duse cochilia la buze.

pînă rămase ghemuită printre stîncile sfărîmate de pe culme. în ciuda cuvintelor lui curajoase. Cînd ajunseră acolo. iar o dată un băiat mai mare vorbi în întuneric. pe cer însă existau şi alte lumini ce se mişcau repede. Percival Wemys Madison. Izbucni o explozie de lumină. vîntul se domoli.. îşi apropie buzele de pată şi suflă uşor. Din beznă răsună un urlet subţire. De fiecare dată cînd vîntul se oprea. destul de mare ca să lase o dîră de lumină cînd poposi pe apă. dă-mi. ca să mai aducă vreascuri şi frunze. se frecară la ochi şi păşiră sigur. Aranja crenguţele care i se vîrau în mînă. Erau gemenii. Întins în iarba înaltă. Dar nu reuşeau niciodată să facă ceva ca lumea dacă lucrau izolat. Sam aşeză şi alte vreascuri. deşi nici o licărire cît de slabă nu ajunse pînă la ei de la lupta ce se desfăşura la zece mile înălţime. o siluetă care atârna. sforile se înmuiau. apoi o cracă. Piggy se ţinea pe lîngă ei. Doi băieţaşi ieşeau dinţr-un morman de crăci uscate şi de frunze moarte. neclintită şi cu sforile încîlcite. Uneori. care îi îngheţă. se apleca şi se înfunda. din nou. încurcă sforile paraşutei şi le împodobi cu flori. iar Percival se linişti. privind grupul de stele care luminau laguna. lîngă o stîncă. peste bolovani şi pietrele roşii. clipeau sau se stingeau. sforile se întindeau şi atunci presiunea întîmplătoare ridica fruntea siluetei şi îi îndrepta pieptul. pînă cînd pata de lumină crescu. ― Nu. în vreme ce stelele alunecau pe cer. silueta rămase cu capul acoperit de cască între genunchi. două umbre întunecate. la datorie lîngă foc. unul ar fi trebuit să doarmă. o siluetă ce cobora rapid sub o paraşută. făcîndu-i să se caute cu mîinile. Aci briza suflă capricios. Apoi adormiră cu toţii. Cînd vîntul sufla. din celelalte adăposturi ţipa cîte un puşti. iar celălalt să stea de veghe. Eric se aplecă şi suflă încet. luminată în roşu. apoi. răsunară zgomote. O felie subţire de lună se înălţă la orizont.. St. devenind o bolboroseală. Strălucirea se intensifică. Atunci silueta. un semn.. de la casa parohială Harcourt. purtă silueta într-o curbă ce cobora de pe cer şi o tîrî pieziş.. iar silueta se apleca din nou înainte şi se cufunda cu capul între genunchi. Apoi. Se culcă la pământ. În bezna dimineţii timpurii. vorbind somnoros. . desfundînd cerul ca un tirbuşon.. iar cei trei băieţi mai mari se îndreptară împreună spre adăpostul cel mai apropiat. Sufla un vînt slab. iar unul se întoarse în fugă. se apleca iar. Copiii zăceau neliniştiţi şi gălăgioşi printre frunzele uscate. la fiecare adiere.. la aproape cinci kilometri înălţime.. ― Sam. încetă să mai sufle. cu picioarele bălăbănindu-se. Anthony. de parcă ar fi scrutat peste coama muntelui. Ralph şi Simon îl ridicară brutal şil duseră într-un adăpost. Îi apăru faţa. Sam puse o bucată de iască pe locul fierbinte. Cînd pricepură de unde venea acel zgomot lugubru. ori altceva. briza împingea silueta printre florile albastre. Deasupra insulei se întinse o pată. peste recife şi lagună. O clipă. Se apropiară acum de pata neagră unde fusese focul de semnal. VI Fiara din văzduh Nu se mai vedea decît lumina stelelor. şi cum era cu neputinţă să stea treji toată noaptea. Vînturile schimbătoare de la diferite înălţimi duceau silueta în voia lor. în direcţia muntelui. alunecă pe munte.putea să ne trimită un om mare. căscară. Teoretic. Urletul se înălţă depărtat şi nepămîntean. trecea prin împrejurări în care evocarea solemnă a adresei de acasă se dovedea incapabilă să-l ajute. cu picioarele vînturîndu-i-se în urmă. iar paraşuta bufni. se lovi şi-şi trase încărcătura. ceva mai jos pe coasta muntelui.nişte iască. ― Cred că s-a stins. Silueta căzu şi se ghemui printre florile albastre de pe coastă. încetară să caşte. Celălalt îngenunche. Metru cu metru. silueta stătea pe vîrful muntelui.. deşi nici un copil n-a fost treaz ca să-l observe. ― . Din lumea adulţilor sosi un semn. bezna şi stelele. departe. se culcaseră amândoi. iar craca luă foc.

Ralph visa. Eric îşi întinse mîinile.. se ghemui lîngă Eric şi se uită.. iar dincolo de ea.clar. Apoi Eric chicoti. ― Va trebui să mai aducem vreascuri. dar se îmbrăţişară mai tare şi gurile li se strînseră. Îl ţii minte pe turbatul ăla de la şcoală? ― "Băiete. şi se gîndi la primul foc ― departe. tîrîndu-se înnebuniţi fiindcă nu reuşeau să scape de flăcări. Flăcările puseseră stăpînire pe crăci. ― Aşa e. tot sucinduse şi răsucindu-se zgomotos printre frunzele uscate. mai pune atunci. ― Sam.. Ridică o mică piramidă de vreascuri şi focul începu să ardă bine.. Apoi.... sub ei. pomii din pădure foşniră. căutînd distanţa la care căldura era mai suportabilă. se uitară nesiguri împrejur. Focul începu să radieze căldură şi să se reverse plăcut asupra lor. stîncile risipite cu umbrele lor turtite îşi recăpătară conturul real văzut la lumina zilei.. spunîndu-i că era vremea să-şi bea ceaiul.întuneric. scoarţa se chircea şi se descojea. Nu-i plăcea să-şi amintească şi se uită la vîrful muntelui. Eric urmări carii. ― Aşa-i că era turbat? ― Cînd cu. pe panta mai abruptă a muntelui. apoi mugiră. Foarte bine. apoi. stînca plesnită.. unde domnea acum o beznă completă.. lemnul exploda. ― Valeu! Gemenii priviră cîteva clipe focul în tăcere. ― Ce-i? ― Sam! Sam! Sam se uită enervat la Eric. azvîrlind un cerc larg de lumină peste vîrful muntelui... ― Mi-e frig. Apoi cineva îl trase de braţ. două guri deschise. ― Ralph. ― Cînd cu focul şi cu porcul. fiindcă se întorsese acasă. Se repezi în jurul focului. . ca marea. unul în braţele celuilalt ― patru ochi care priveau ţintă şi nu clipeau. Sam se distra. ― Sam. ― În afară de asta e. o rupseră la fugă peste stînci. trezeşte-te! Frunzele foşneau violent.. ― . arzînd în piramida de lemne. Eric se ghemui în spate şi-l urmări pe Sam cum aprinde focul. ― . căci Sam era întors cu spatele la ea.. Nu mai auzea nici măcar zgomotele viselor din celelalte adăposturi. Cortul se prăbuşi pe dinăuntru. ― Ralph. Cînd privi nepăsător dincolo de foc. vîri prea multe..fiara. Nu ţipă nici unul. Intensitatea privirii lui făcea ca direcţia în care se uita să pară îngrozitoare. Părul de pe frunte le flutură. ― Din fericire.― Nu le pune pe toate.. le atraseră privirile. ― . celelalte trei pietre. amintindu-şi de beznă şi de altele. Rămaseră nemişcaţi. l-a ocărit pe Jack. m ― Aproape că se. gaura ― acolo. ― Şi mie. în timp ce grindina de foc trimitea fum. peste zidul grădinii. vîrînd cît mai multe crăci în foc.. ― Să ne încălzim.. Adormise după ce i se păruse că trecuseră ore. ― Ar fi fost. Departe.. iar flăcările focului se aplecară. în loc să ne ocărască pe noi. Zece secunde se ghemuiră astfel.. de parcă i-ar fi apucat pe amîndoi aceeaşi groază.. La cincisprezece metri de ei se auzi zgomotul înfundat al unei materii ce se umfla. tu-mă-mbolnăveşti-încetul-cu-încetul-de-nervi!" Gemenii izbucniră într-un rîs identic.... Flăcările. scîntei şi valuri de lumină neregulată peste vîrful muntelui. Acolo se afla stînca cea mare. ― Ce-i? ― Nimic. şi dădea zahăr căluţilor. ― Turbat. trezeşte-te! ― Ce s-a întîmplat? ― Am văzut.

― Suliţele sînt de lemn.. Sîngerez? Cercul de băieţi se trase înapoi înspăimîntat. unde împrăştiară ştirile îngrozitoare. iar unul dintre gemeni îl înşfacă.. ― Ne-am lovit de liane. desfăcîndu-se ca un evantai sub orizont.. Zori nesfîrşiţi şterseră stelele şi lumina. apăruseră lucrurile apropiate şi îndepărtate.. deşi îl treceau fiorii pe şira spinării. ― A fost îngrozitor.. în linişte. . ― Sam şi Eric. iar suliţele de lemn ascuţit semănau cu un gard. izbucni în lacrimi violente. Dungile de nori de lîngă orizont începură să lucească trandafiriu. ― Gheare. Ralph se ridică şi se plimbă spre platformă. Cine vine? Ralph se foi nerăbdător.... Johnny.. ― Am văzut fiara cu ochii noştri. ― Era cît pe aci să mă atingă. apoi cu spaimă. ― Am fugit cît am putut. în curînd. Chemaţi-i pe băieţi. iar în pădure se auzi un strigăt strident. Dimineaţa luminoasă răspîndea multe ameninţări. Nu... O ridică în schimb în aer. Razele soarelui.. Piggy şi Simon îl urmară. în clipa cînd se îndrepta spre grupul stelelor ce păleau. îndrăzniră să facă cei cîţiva paşi pînă la adăpostul alăturat.. Hai. O pasăre de mare bătu din aripi sus. ― Ţi-e frică? zise Jack şi îl privi dispreţuitor. de puncte necunoscute şi de ameninţări. ― Linişte.... căci omogenitatea lor fusese recunoscută. Cercul de băieţi din faţa lui formase un mănunchi strîns de suliţe de vînătoare. lipiţi unul de altul şi tremurînd. iar ceilalţi băieţi se furişară după ei.. nu dormeam. tristă şi cenuşie... Sam reluă povestirea. Ralph luă cochilia de la locul ei de pe butucul lustruit şi o duse la buze: apoi ezită şi nu suflă. se cernu în sfîrşit prin adăpost. la început cu îndoială. Parcă s-a ridicat în capul oaselor. descrierea făcută de gemenii ce-şi trăgeau sufletul în mijlocul unei tăceri depline. ― . doar pentru a le da curaj. Gemenii. .... Îi dădu cochilia lui Eric. cu un ţipăt răguşit... I se mişca ceva în dosul capului. Fiara se mişca. Piggy! Frunzele continuau să foşnească violent. Jack îi chemă înapoi în centru.. Ralph îngenunche la intrarea adăpostului şi scrută atent peisajul de jur împrejur. ― Sînt zgîriat tot. Se lărgi în loc să se strîngă. bezna se umplu de gheare. iar în punctul cel mai înalt al cerului marginile norilor mici dobîndiră o culoare caldă.. le-o arătă. brăzdată de zgîrieturile lăsate de tufişuri. ― Colţi. o cochilie era acum de ajuns pentru amîndoi gemenii. Piggy se lovi de el. Stai liniştit. care îi lumina din dreapta şi părea că le dă forţa să vorbească.. Stăteau şi ascultau. ss ― Am văzut-o cînd ne-am pitulat după pomi. al cărui ecou răsună imediat. ― Tocmai îl aprinseserăm.. ― Avea ochi. iar coamele penate ale palmierilor se înverziră. deşi lumea din afara adăpostului era plină de primejdii. ― Taci atunci.. ― Cum ai păţit asta? Eric se pipăi pe faţă.. Ralph arătă îngrozit spre faţa lui Eric. iar Bill îl pălmui pînă îl linişti.. începură să se foiască.. geamănul cel mai apropiat de el.ou ― Fiara ne-a urmărit. Din obişnuinţă. Labirintul de întuneric se destrăma.― Cine sînteţi? Gemenii? ― Am văzut fiara. ― Era păroasă.. coborîră la nivelul privirii. Ralph se uită o clipă la felia de aur în creştere. ― Focul lumina bine. căscînd încă. ― O să fie o vînătoare adevărată. iar cercul începu să-şi schimbe forma. Nu fi caraghios. ― Nu ieşi ― e îngrozitor! ― Piggy ― unde sînt suliţele? ― Aud. aripi..mai multe vreascuri.. iar ei înţeleseră.

― Şi mai e ceva.. Acum e. ― Am cochilia.. Uite-o. Jack. o s-o căutăm şi-o să aprindem focul. nu ne-o pierdem. ― N-am putea. Nu teai gîndit niciodată la asta. trecînd repede de partea lui Ralph.. Ralph? ― N-ai cochilia. Nimeni nu-l băgă în seamă. ― Ţie ti-e întotdeauna frică... ― Am mai spus că focul e lucrul cel mai important. ― Pînă acum n-a avut nimeni.. Ce facem cu puştii? ― Dă-i dracului! ― Trebuie să aibă cineva grijă de ei. ― N-a fost nevoie. zise Ralph în cele din urmă. Ţii minte? Partea aia din insulă în formă de coadă. ― Iar creatura ar putea sta acolo. evitară criza. fiindcă nu puteţi da de urma fiarei. Nu putem porni la o vînătoare obişnuită.― Fireşte.. Ralph s-ar fi răstit la el. într-un fel. Stai jos. ― Sper că nu vă bateţi joc de noi.. dar fără speranţe. Dacă fiara nu-i acolo. ce facem? Să presupunem că fiara vine cînd aţi plecat cu toţii.. cînd la Ralph. ne pierdem vremea. Se linse pe buze şi rămase în picioare. Răspunsul fu prea apăsat ca să se mai îndoiască cineva de ei. Băieţii dădură din cap. Piggy.. Nu-i decît un drum de urcare. Ce poate să facă Piggy doar cu un ochi? Ceilalţi băieţi se uitau curioşi cînd la Jack. Ştim cine trebuie să vorbească. Ralph nu-i mai putu ignora cuvintele. ― Să stăm aici? Şi să ne cocoloşim pe bucăţica asta de insulă. dar nu reuşi. răspunse fără chef Jack. ― Aşa. ― Judecă şi tu. ― Aşa e! Foarte bine. ― V-aţi pierdut capul cu toţii? Trebuie să aprindeţi din nou focul. zise Jack nerăbdător. Stîncile fac un fel de pod. ― E o treabă de vînător. unde sînt grămezile de stînci. Dac-ar fi lăsat. Tăcerea deveni apăsătoare şi Piggy îşi ţinu răsuflarea. Se sprijini de un butuc. trezindu-se într-o încurcătură neplăcută. mereu la pîndă? Cum o să găsim hrana? Şi ce se întîmplă cu focul? ― Hai să plecăm. Cui nu-i e? Se întoarse spre gemeni. interveni dispreţuitor Jack. Jack se înălbi la faţă. să rămînem aici? Poate că fiara n-o să se apropie. Nu vreţi să fiţi salvaţi? Se întoarse spre adunare. le-am fi văzut. nu? Sau nu vreţi nici unul să fiţi salvaţi? Ba da. dîndu-i energia de a porni la atac. Piggy îşi scoase ochelarii stricaţi şi şterse lentila. nu încăpea îndoială. încercă să respire din nou adînc. Nu e exclus să se strecoare printre pomi. Vechea enervare îl salvă. şi dacă mă sperii. Vorbiră cu toţii în acelaşi timp.. E vreun loc pe insulă unde n-am fost? ― Nu-i decît. La ce i-a folosit lui Simon să vorbească. ― Ce facem. o să ne suim pe munte. Piggy răsuflă uşurat.. ― N-ai cochilia. . ca Ducă-se pe pustii. ― Cochilia! Cochilia! strigă Jack. împinse cochilia spre genunchii lui Ralph şi se aşeză. implorîndu-i. iar pistruii îi apărură clar. sau lui Bill. voiau să fie salvaţi. ― E mai mult decît o treabă de vînător.. ― Nu.. zise el.. Piggy luă cochilia. ― Aşa că trebuie să ne gîndim. Restul băieţilor îl urmăriră cu atenţie. Eu nu văd prea bine. Piggy o să aibă grijă de ei. ca nişte pete cafenii. Dacă n-ar fi avut sentimentul că-i pîndeşte ceva. şi. ― Gîndeşte-te. ― Nu vreţi să fiţi cu toţii salvaţi? Îşi întoarse privirea spre Jack. O să căutăm. Fereşte-l pe Piggy de primejdie. ― Vreau să spun. Acum focul trebuie să se fi stins. Nu mai avem nevoie de cochilie.. Jack. Am fost prin apropiere. sau lui Walter? E vremea ca unii să priceapă că trebuie să tacă şi să lase hotărîrile pe seama noastră. cu gura deschisă şi în jurul buzelor îi mijiră umbre albastre. Sîngele îi năvăli în obraji. Ba da. fiindcă fiara nu lasă urme.

era bastionul trandafiriu pe care îl văzuseră de pe vîrful muntelui. simţea o slabă neîncredere ― o fiară cu gheare care zgîriau. iar Robert chicoti. mulţumit că scăpase o vreme de răspundere. aşezată pe vîrful unui munte. ― Am găsit un punct de observaţie. Ralph îi răspunse politicos. După ce mîncară. Nu comenta. Simon se răsuci pe picioare. Ralph şi băieţii mai mari porniră de-a lungul plajei. vînătorii tăcuţi se adunaseră în iarba înaltă. Plecăm după aia. iar apoi cele două laturi ale insulei se îmbucau. deşi ar fi văzut inamicul de la douăzeci de metri. pata albă de pe frunte se roşi şi i se prelinse o şuviţă de sînge. . În spatele lui Ralph. îl lăsară pe Piggy sprijinit de platformă. Ascundeţi-vă aici. se bîlbîi încurcat Simon. fără să lase urme. Jack roşi. erau în stare să spună ce voiau. zîmbi silit. prelungea însă insula în mare. Alţii se dovedeau în stare să se ridice şi să vorbească adunării. Această latură a castelului. ― Nu cred că există fiara. Se întoarse spre ceilalţi. Ralph îl lăsă pe Jack în frunte. nefiind totuşi destul de iute ca să-i înhaţe pe Sam şi Eric. Îl urmări pe Jack spre castelul unde terenul se ridica uşor. Fiara trebuie să fie aici. Foarte bine. fără să lase impresia că-i apasă senzaţia îngrozitoare a propriei personalităţi. ― Înţeleg. voi. Sub conducerea lui Ralph. Se vedea şi una dintre acele stînci pătrate şi trandafirii care susţineau baza insulei. sau să răsune prea tare. ― De ce nu s-ar putea ca fiara să fie acolo? ― Nu vezi de ce? Fiindcă nu poate intra şi nici ieşi. Ralph înainta cu suliţa pe umăr. Ralph nu-i mai dădu atenţie şi se întoarse la problemele sale groaznice. înaintînd în faţa lui Ralph. neîndrăznind să calce pe nisipul fierbinte de lîngă apă. îşi croiră cu atenţie drum de-a lungul terasei cu palmieri. Suspină. iar pe vîrf se aflau risipiţi bolovani mari. ca şi cum ar fi uitat că Simon se făcuse de rîs. Simon încetini sfios pasul pînă ajunse alături de el şi îl cercetă prin părul negru şi aspru care îi cădea în ochi. Am să merg. În stînga se afla încîlceala impenetrabilă a lianelor şi a pomilor. O să ne apropiem cît putem. Simon se bucură că fusese acceptat şi încetă să se gîndească la sine. bombăni Jack. Ralph mergea în urmă. Ziua promitea. ― Ştiu. Ralph desfăcu paravanul de frunze şi se uită. Baza recifului plesnise. Ralph prinse curaj. În faţa lor se întindeau doar cîţiva metri de teren stîncos. ca şi celelalte. eroice şi bolnave. Cîteva clipe. ― Foarte bine. ― Eşti vînător. cu ochii minţii vedea imaginea unei făpturi umane. zise Ralph şi adăugă: N-ar strica să luăm suliţele. Aveau să ajungă la castelul de stînci în curînd. iar şeful trebuia să meargă mai departe. Plaja se întindea înaintea lor într-o curbă dulce. Îşi dădu seama că glasul lui risca să nu se mai audă. iar Jack păşea cu o prudenţă teatrală. înaltă poate de treizeci de metri.― Hai să mergem. O ridicătură strimtă de recife. Ralph se uită la Jack. ― Eu sînt şeful. să fie o baie de soare sub o cupolă albastră. lată de cîţiva metri şi lungă de aproape cincisprezece. pînă cînd perspectiva o contopea cu pădurea. Cînd Simon se ciocni de un pom. II privi pe Jack. ― Ce facem atunci cu castelul? ― Ia uită-te. Ralph schimbă nerăbdător privirea. de parcă ar fi fost un promontoriu. ― Ce părere ai? ― Am fost pretutindeni. ca şi cum ar fi vorbit unuia singur. ― Să mîncăm mai întîi. Aşteptaţi-mă. Ralph se uită într-o parte. ― Hei. ziua nu înaintase destul pentru a fi umbrită de voalurile schimbătoare ale mirajului. ca şi cum i-ar fi dat dreptate în privinţa vremii. apoi se uită din nou în gol. Indiferent cum îşi închipuia Simon fiara. Simon. Jack se întoarse în fugă. ce păreau că se clatină. Se trase într-o parte şi se uită în urmă.

cercetă o jumătate de cavernă.. Îşi dădu seama că se putea cocoţa pe recif. undeva în spate. şi. Îşi sili picioarele să se mişte pînă îl duseră la promontoriu. pe stîncă. . Prăpăstii de aer îl înconjurară din toate părţile. terenul stîncos şi iarba plină de capete. ia uită-te! La treizeci de metri sub ei se găseau istmul. îşi netezi părul peste cap cu o mişcare înceată de tot. iar în fund pădurea. La dreapta se găsea laguna.. ca să vadă ce-avea de gînd. polipi şi iarbă marină. Observă că transpiraţia din palme i se uscase. Văzu doar ceea ce aşteptase: bolovani trandafirii. doar Jack se dusese pînă la malul mării.. nici eu nu cred. îşi continuă drumul peste stînci. dintr-un motiv greu de ştiut. strigă Jack entuziasmat. iar apele retrăgîndu-se de pe cele patru margini acoperite de iarbă marină le făceau să semene cu nişte recife. ― Doar o dată dac-o împingem. se uită de jur împrejur şi lovi stîncă cu mînerul suliţei. ― N-am vrut să te las să mergi singur. Ralph se uită spre munte. Apoi. Valurile se cufundau încet printre stînci. Văzu acolo o stîncă plată.. Jack izbucni: ― Să vîrîm un trunchi de palmier sub stîncă şi dacă vine duşmanul. ce urca spre stîncile sfărîmate care încununau bastionul.. Jack fremăta. iar masa hurui stins. atunci? La jumătatea distanţei. ― Nici nu mă gîndesc. marea avea să transforme castelul într-o insulă. claie peste grămadă. ― Ce s-a întîmplat? Ralph se întoarse. ― Nu se vede fumul.. deşi nu era nevoie. E un loc foarte prost. ci doar de această prăbuşire. ca şi cum ar fi măturat stîncă. Un zgomot din spate îl făcu să se întoarcă. care ţinea un minut. La un moment dat. ierburile marine se încovoiară. N-avea unde să se ascundă. acoperiţi de un strat de guano ca de o glazură. şi gata!. chiar dacă n-ar fi trebuit să înainteze. ― Am putea să punem o coajă de nucă de cocos acolo. la revedere.― Nu. Descrise un gest larg cu mîna. ca să fie mereu plină. dezgolind mese trandafirii de granit. putea înainta încet de-a lungul unei cornişe şi ocoli colţul care nu se vedea. Se cocoţară pînă la ea şi gustară din firicelul de apă. apoi o costişă abruptă. pe cealaltă parte. Se opri pe promontoriul strimt şi se uită în jos. ― Ce loc de construit un fort! O coloană de spumă marină îi udă. Ralph nu răspunse. jos de tot. iar la stînga. şi în cele din urmă se aşeză. apele se umflară. Laguna îi apăra de Pacific. aşa încît la dreapta. Urcară împreună ultima treaptă.. Ralph se cutremură. ― De ce? ― Priveai. Jos. Băieţii îl aşteptau în iarba înaltă.. ― Ei bine. Avea perspectiva celui de pe uscat asupra valurilor umflate şi i se păru la fel ca respiraţia unei creaturi uluitoare. mişcată de marea deschisă. Era uşor de mers şi în curînd trase cu ochiul pe lîngă stîncă. Nu-ţi dădeai seama de mişcarea valurilor. ― Ce-i aia. se vedea o pată lungă şi verde. îşi dădu seama cu surprindere că nu se aştepta să întîlnească vreo fiară şi nici nu ştia ce-ar fi făcut dacă ar fi întîlnit-o. întinsă ca o masă. unde o ultimă stîncă zdrobită acoperea grămada în descreştere. Forma pătrată a stîncii îngăduia un fel de plintă în jur. Ralph se întoarse spre reciful roşu. Îşi strînse buzele care i se albiseră. leviatanul adormit răsuflă. în care nu se aflau decît mormane de ouă stricate. ― Ţii minte? Îşi amintiră momentele neplăcute de mai înainte. deasupra lagunei. Nu se vede nimic. apele se prăbuşeau şi şopteau ca vîntul prin coroana pădurii. tufişuri ciudate de coral. peste cîteva secole. urcare şi iar prăbuşire. ― Nu există apă proaspătă. nu ştiu cum să-ţi spun. Jack lovi stîncă de lîngă el cu pumnul. iar apa clocoti mugind deasupra masei de stîncă. Jack înainta de-a lungul cornişei.

― Jack! Hai.. ― Ce facem. Şi nici prea multă apă proaspătă. Aţi înnebunit cu toţii? Băieţii tăcură sau murmurară. S-ar putea să fie un vapor acolo în depărtare. Fiara poate fi de cealaltă parte a muntelui. Îşi supse pumnul învineţit. Orizontul albastru şi întins îi încercuia. iar primejdia dispăruse o dată cu întunericul. furaţi de entuziasmul explorării. Alţii voiau să împingă şi alte stînci. ― Fum. Soarele strălucea. se opintea şi împingea o stînca. făcînd o hărmălaie pe care n-o auzise. Se zbătea ceva ca o aripă de liliac şi o întuneca. îi văzură pe Jack şi pe Ralph nevătămaţi şi ieşiră la lumina soarelui. ― Am putea să mergem pe mal. Ideea îi reveni imediat.. ― Eu sînt şeful. ― Înapoi la adăpost. atunci? Ceilalţi băieţi. Acum plecăm.. Mai mulţi băieţi doreau să se întoarcă pe plajă. ― De ce nu rămînem aici niţel? ― Ai dreptate.. ― Trebuie să ne întoarcem şi să urcăm pe munte. şi nici adăpost. Îşi sprijini suliţa de stînca ce se clintea şi-şi dădu două şuviţe peste cap. ― O să ne suim pe munte. aşteptînd în iarbă. ― Staţi! Staţi! Vocea lui îi linişti. Condu-ne din nou. aruncînd cu bubuituri o jerbă de spumă pînă la jumătatea înălţimii recifului. ― Nu! Ralph îşi coji pielea de pe încheietura degetelor. ― Hai să construim un fort. care se crăpase. Uitaseră de fiară. Acolo au văzut fiara. ― Avem timp destul! strigă Roger. Nu părea să-l doară. ― Hai să stăm aici. Trecură ca un puhoi peste pod şi în curînd urcau şi strigau. ― Pînă la pod.. Ai mai fost pe-acolo. Buzele i se strînseră violent iar ochii de sub şuviţele de păr priveau melancolic. ― Am putea construi un castel de vrăjitor. ― Avem nevoie de fum. zise Ralph. Isi încleşta pumnul şi bătu în zidul roşu din dreapta.. de parcă ar fi fost un ciocan. În mintea lui se petrecu un lucru straniu. o dată cu mînia.. Ralph rămase pe loc. În timp ce se întorcea. Iar voi vă pierdeţi vremea. Jack îi conduse în josul stîncii şi peste pod. Sînt fructe. VII Umbre şi arbori înalţi Cărarea porcilor se afla în cealaltă parte. se desprinsese şi atîrna vibrînd. ― Fum. gata să se răzvrătească. Privi sumbru muntele... ― Sînt obosit. ― Ăsta-i cel mai important lucru pe care-l avem de făcut. Trebuie să ne asigurăm. Hărmălaia izbucni iar. zise Ralph şi clătină din cap. cu mîna pe o imensă stînca roşie ― o stînca mare ca o roată de moară.. ― Fum.. Un pîlc de băieţi. Dar Jack dispăruse. ― Jack.― M-ai înnebunit cu fumul ăla. ― Am zis că mergem mai departe! strigă Ralph furios. spart doar de vîrful muntelui.. împingeţi stînci. Trebuie să ne asigurăm. aproape de grămada de stînci . ― N-o să fie acolo. ― N-avem hrană aici. Nu vedeţi muntele? Nu se zăreşte fum deloc. baza stîncii trosni şi întreaga masă se prăbuşi în mare. Bill se apropie de Ralph. ― Am putea împinge stînci.

iar orizontul era de un albastru tare. Simon dădu din cap în timp ce vorbea. era nu atît o înaintare. îndopîndu-se cu această hrană uşor de găsit. de care se ţinea cu amîndouă mîinile. aveau să se adune şi să se înalţe cu un muget. dar pătate prin părţile mai greu accesibile de un fel de umbre. De cealaltă parte a insulei. a kilometrilor ce-i despărţeau. bariera. Simon dădu din cap. Ralph urmări. Ralph.. e aşa de mare. îngenunchease cu un picior şi privea în jos de pe o stîncă mai înaltă... Acolo. celălalt picior se întindea pînă jos la nivelul lui Ralph. pe lîngă stînci. căţărîndu-se pe micul recif. deşi nu-şi amintea cînd îşi reluase acest obicei şi nici de ce o făcuse. Îşi dădu seama că trupul i se înconvoiase. de cealaltă parte a insulei. încîlcit uneori şi înnodat în jurul unei frunze uscate sau al unei crăcuţe. întinderea aproape infinită a acestei ape îi atrase atenţia cu forţa. Dacă reuşeai să-ţi astupi urechile la scurgerea şi la fierberea refluxului. Descoperi cu o mică strîngere de inimă că socotea aceste condiţii drept normale şi că nu-i mai păsa. Suspină şi azvîrli craca de pe care culesese fructele. iar Ralph se mulţumi s-o urmeze.. lăsîndu-l lung doar de un centimetru. cînd se aşeză. . întregul grup se opri şi mîncă. Ralph îşi dădu seama de căldură. îşi plimbă prudent limba peste dinţi şi ajunse la concluzia că nici o periuţă de dinţi n-ar strica. ocupate cu alte treburi. erai. că muşchii gîtului îi înţepeniseră şi că gura îl durea. aici însă. oprindu-se.de pe mal. apărată de scutul lagunei liniştite. Acum marea avea să se retragă. chiar să şi visezi. perspectiva era complet diferită. umflîndu-se irezistibil peste vîrfuri şi peste vegetaţie. aproape la nivelul mării. avea să se cufunde dincolo de stînci şi să lipească pe ele iarba marină ca un păr lucios. pielea devenise solzoasă din cauza apei sărate a mării. părul le crescuse mult prea lung. Apoi unghiile. cu săpun. ca nişte jeleuri.. atunci mai exista posibilitatea să izgoneşti fiara din minte şi. Aici se afla despărţirea. tot ţinînd-o larg deschisă. Pentru prima oară în acea zi. o vreme. Ralph se întoarse şi se uită spre marea întinsă. ci doar din obişnuinţă. ― Ascultă. încercînd să se convingă că acumulau destulă forţă din banane şi din fructele alea verzi-cenuşii. Ralph îşi întoarse mîna şi îşi cercetă unghiile. Aici. ca şi ale lui. Ralph se trezi că strîngea dureros în mîini bucăţi de stîncă.. dar asta nu din pudoare sau din confort. în faţa obtuzităţii brute a oceanului.. neputincios. cît o urcare şi o cădere spectaculoasă a întregului ocean. pînă cînd ceva din izolarea mării îl năuci. condamnat. în arşiţa care i se părea neobişnuită chiar şi pentru această insulă. învăluită la prînz de miraje. cercetă faţa lui Simon. nedumerit. Soarele trecuse de zenit. erai bătut în cuie. Ralph îi trimise un mesaj lui Jack şi. urcarea şi prăbuşirea. puteai să visezi la salvare. Trase dezgustat de cămaşa cenuşie şi se întrebă dacă merita s-o spele.. Alunecau de-a lungul insulei.. Ar fi vrut să aibă o foarfecă şi să-şi taie părul ― îşi dădu peste cap claia de păr ― să mai scurteze părul ăsta murdar. şi totuşi. o baie ca lumea. val după val. treptat. Ralph plănui cum să-şi facă toaleta. trimiţînd în cele din urmă un braţ de talazuri printr-un golf şi sfîrşinduse la cîţiva metri de el în degete de spumă. Vînătorii stăteau jos. dacă reuşeai să uiţi cît de cenuşii şi de pustii erau meleagurile acoperite cu ferigi din ambele părţi. Ar fi vrut să facă baie. se vedea mişcarea neîncetată şi umflată a valurilor de pe marea adîncă. iar arşiţa după-amiezei cuprindea insula. Minunile învăluite ale mirajului nu rezistau la apa rece a oceanului. cînd ajunseră la fructe. Se uită furiş împrejur. dar nu din cale-afară. feţele erau destul de curate cînd mîncau sau transpirau. căutînd un indiciu. Erau muşcate pînă în carne. prefăcîndu-se că o ignoră. ca aceia care căzuseră în noroi sau alunecaseră într-o zi de ploaie. Ralph coborî spre stînci. ― În curînd am să-mi sug şi degetul mare. Erau murdari.. provocînd cascade şi prăbuşiri ale apei ce dădea înapoi. apoi. Vînătorii începuseră să se furişeze în pădure sau jos. Simon îi vorbi aproape în ureche. Se părea că nu-l auzise nimeni. Apoi. aparent fără stînci şi fără banchizele de nisip ale apei puţin adînci. Ralph îşi aminti de trupul său obişnuit odinioară cu curăţenia şi îi examina şi pe băieţi. Nici unul n-avea mare nevoie să facă un duş. Se vedeau pe cîţiva kilometri. nu mai purtau hainele uzate şi ţepene de transpiraţie. ― Te întorci de unde-ai venit. ca să-şi îndeplinească misiunea.

Ralph zise arţăgos: ― Eşti sărit. Se uită la mare. şi totuşi. Jack era ocupat cu vînătoarea. Cînd ţi se făcea frig. o să vînăm. îi apărură viu în faţă. urmîndu-l pe tatăl lui de la Chatham la Devonport. Jack deschidea coloana. brusc. visele diurne îl asaltară. Ralph se speriase. urmărind cum trec în zbor fulgii de zăpadă. Cărarea se umplu din nou de băieţi care strigau. ― L-am nimerit! Suliţa s-a înfipt. La zidul de piatră din fundul grădinii poposeau căluţi sălbatici. ― De unde ştii. iar Jack o rupse la fugă.. ― Dacă nu ne abatem din drum.. aceasta se detaşa cu o limpezime deosebită. pe care n-o citise niciodată fiindcă era despre două fete. De pildă. Domneau prietenia şi buna dispoziţie. am spus.. Cărţile ― aflate pe un raft de lîngă pat ― stăteau aplecate. Ralph se sprijini de un pom şi.. o văzu cum loveşte rîtul uriaş şi rămîne o clipă atîrnată. mai era şi cartea despre oamenii care scoteau prin săpături diverse lucruri. ― Dar are să ne omoare. atunci? Cum Simon nu răspunse. ― Ai un vapor în buzunar? Simon zîmbi şi clătină din cap. Totul era perfect.. Mistreţul se îndepărtă. ― Ralph. Tufişurile fură despicate zgomotos în faţa lor. Simon îl contrazise cu o mişcare violentă a capului. unde puteai sta tolănit. aruncă suliţa caraghioasă de lemn pe care o ducea. Cred numai c-o să te întorci cu bine.. Apoi îşi zîmbiră brusc. Descoperiră o altă cărare de porci. iar mistreţul o apucă într-o parte în desişuri. fiindcă nu se mai obosise să le pună la loc. Mămica mai era cu ei. drept spre el. ai să te întorci cu bine. putea să simtă greutatea şi mişcarea lentă cu care Cartea uriaşă pentru tineri avea să iasă din raft şi să alunece în jos. sărind peste pagina douăzeci şi şapte cu desenul oribil al păianjenului. Grohăitul se transformă într-un ţipăt ascuţit. Jack aruncă o . Jack se aplecă spre ea. cu suliţa la subsuoară. Trupul lui Ralph se mai destinse... iar tăticu venea acasă zilnic. se bucura că păşeşte mai alene. ar fi putut să întindă mina şi să le atingă. pînă cînd părul aspru şi negru îi juca înainte şi înapoi pe faţă. apoi vedeai primul fulg care se aşternea fără să se topească şi urmăreai cum întreg pămîntul se albeşte. Odată. În succesiunea de case pe care le cunoscuse Ralph. în grupul lui Jack se petrecea o întîmplare neaşteptată şi în curînd procesiunea se opri. o să fie timp să urce pe munte. avem nevoie de carne.. Se zărea pata umedă unde murea fiecare fulg.. ― Nu. puteai să intri în casă şi să te uiţi pe fereastră. locuiseră întro căsuţă de la marginea gîrlei. Roger îi chemă din desiş. Mergeau mai încet decît îşi făcuse socoteala Ralph. apoi îi zîmbi amar lui Simon. dincolo de ceainicul strălucitor de aramă şi de farfuria pictată cu omuleţi albaştri.. căci după ce plecase din ea fusese trimis la şcoală. într-un fel. Jack se întoarse în fugă şi căută cu suliţa prin tufişuri. apoi cealaltă despre vrăjitor. Chiar în dosul căsuţei se afla un fel de adăpost. obiecte egiptene.. pe care o citeai cu un fel de groază reţinută. paralelă cu prima.. iar două sau trei erau veşnic culcate pe deasupra. Băieţii se azvîrliră nebuneşte de pe cărarea porcilor şi se pitiră urlînd printre liane.― Si totuşi. vînătorii erau niţel speriaţi de fiara pomenită. Cărţile aveau colţurile uzate şi erau zgîriate. Porniră din nou. aproape cu simpatie. O clipă nu mai spuse nimic. chiar dacă acum urmărim altceva. dar era plin de grijă şi de mîndrie.. pămîntul era răscolit şi se vedea o baligă aburindă.. Ralph îl văzu pe Jack înghiontit într-o parte şi căzînd. cu colţii strălucitori şi grohăind ameninţător. La culcare găseai o ceaşcă cu fulgi de ovăz cu zahăr şi smîntînă.. Ralph îşi dădu seama că putea măsura distanţa cu luciditate. Dădură deodată peste un teren deschis. ― Veniţi să vedeţi! Alături de cărarea porcilor. ― Pe-aici. Cel puţin aşa cred. Apoi un animal apăru tropăind pe cărare. ― Pe aici. Cînd mistreţul ajunsese la doar cinci metri. era şi Manualul de trenuri pentru tineri sau Manualul de vapoare pentru tineri. cea deschisă la culoare şi lucioasă despre Topsy şi Mopsy. nu sînt. iar afară ninsese. lîngă mare.

la urma urmei.. nu gravă. Jack se tăvălea pe jos. Îşi întoarse antebraţul stîng. Jack o supse. ― Eu l-am nimerit. Atenţia se concentră asupra lui Jack. Jack strigă. Cred că-i nevoie de un foc şi de o tobă ca să ţinem ritmul. ― Hei. vînătoarea nu strica. ― Omorîţi-l! Omorîţi-l! Robert urla şi se zbătea cu forţa disperării. Şi eu m-am rănit destul de rău la un meci de rugby. ― Grozav joc. ― E nevoie de-un porc. ― N-a fost fiara. ― Înjunghie porcul! Taie-i grumazul! Zdrobeşte-i capul! Ralph se străduia şi el să se apropie. ca la sfîrşitul unui bal sau al unei vînători. Jack îl ţinea de păr şi îl ameninţa cu cuţitul. spuse Maurice. Le ceru atenţia. ― Faceţi cerc! Cercul se adună şi se strînse. zise Jack şi se întoarse. l-am rănit. L-am rănit. zise Simon. zise Ralph indignat.. ― Ai zis c-o să ne omoare. gîfîind şi ascultînd smiorcăiturile înspăimîntate ale lui Robert. ― Eu te-am văzut. Se umfla în pene. Uite cum am azvîrlit suliţa. ― Ţineţi-l! Îl apucară de mîini şi de picioare. Melopeea se înălţă ca un ritual. Robert grohăi la el. ― Dar era un mistreţ! strigă Ralph. Apoi rămase liniştit. în spatele lui se afla Roger. care se prefăcea că atacă. cuprins deodată de un entuziasm nebun. . prefăcîndu-se că-i e frică. în timp ce se străduia să iasă dintre ei. ca să vadă cu toţii. Jack roşi brusc. L-am nimerit cu suliţa. Dorinţa de a strînge şi de a răni devenise copleşitoare. Ralph intră şi el în joc şi rîseră. Cred că mistreţul e fiara. zise Roger. Braţul lui Jack coborî. Pe piele era o zgîrietură. ― L-am nimerit. dar sîngera. înşfăcă suliţa lui Eric şi îl împunse pe Robert cu ea. luptîndu-se să se apropie. ― A dispărut. atunci am putea s-o facem ca lumea. ― Venea pe potecă. N-am apucat să înfig suliţa destul de repede. opriţi-vă! Mă doare! Minerul suliţei îl lovi în spinare. ― L-am nimerit sigur. Grozav! Ralph continuă entuziasmat. să înşface o mînă din acea carne cafenie şi vulnerabilă. cercul se clătină. ― N-a fost decît o glumă. Suliţa s-a înfipt în el. ― Uite ce mi-a făcut cu colţii. apoi chiar de durere adevărată. ― Nu m-aţi văzut? Maurice dădu din cap. şi avu sentimentul că. ― De ce nu l-ai prins? Eu am încercat. iar suliţa s-a înfipt destul de adînc. ― L-am nimerit sigur.. Ca Berengaria. Ralph. ― Mă doare fundul! Îşi frecă trist fundul. urlă de bucurie şi guiţă ca un porc pe moarte. ― O rană. ― Ce să facem ca lumea? ― Nu ştiu. ― Priveşte. ― L-am nimerit. bătînd toba. În curînd îl loveau cu toţii pe Robert. Cine te-a pus să arunci suliţa? De ce n-ai aşteptat? Îşi întinse braţul. Robert guiţă. A fost un mistreţ.privire spre stînca goală şi păru neliniştit. ca la o vînătoare adevărată. ar trebui s-o sugi. care se ştergea pe faţă cu un braţ murdar şi făcea eforturi să-şi recapete demnitatea. ― Ar trebui s-avem o tobă. repetă Ralph. Chiar în rît. Ralph se uită la el. Simţea nevoia unor martori.. fiindcă le cîştigase din nou respectul. zise Ralph jenat.

încercară prin pădure. aşa că trebuie să fie porţiunea din mal pe care n-am vizitat-o. Oricum. ― Hai acum pe munte. fiindcă trebuie să-l omorîm. Mai departe. ― Staţi să mă gîndesc. stîncile păreau de netrecut. parapete lungi. Apoi valul reveni. ― Atunci o să vedem dacă nu-i nici o primejdie pe vîrful muntelui. ― Trebuie să aprindem din nou focul. Apoi Ralph spuse că înaintau prea încet. udîndu-i. zise Robert. ― Aşa e. ― Bine. ştiţi despre ce-i vorba. . O să ne suim mîine dimineaţă pe munte. ca un singur trup. Se sui într-un pom. şi toţi rîseră. cufundat în liniştea destrămată doar de strigătele celor ce visau urît. Soarele păru că se mai domoleşte. îşi continuară drumul ca şi cum ar fi escaladat un munte periculos şi ajunseră la un loc unde stîncile se transformau într-un perete imposibil de trecut. ― Nu-i putem lăsa pe puşti singuri cu Piggy toată noaptea. n-o să găsim niciodată ce căutăm. unde se ajutau cu mîinile şi cu picioarele. ― E nevoie de-un porc adevărat. care treceau foarte încet pe lîngă insulă. asemenea unui şanţ de apărare. Robert se tăie la genunchi rău de tot şi recunoscură toţi că trebuiau să urce încet cărarea. aşa încît poposiră. Ralph se ridică în capul oaselor. Sosiră la o viroagă care despica. Cea mai mare parte a drumului îi sili să coboare pînă la stînca goală de lîngă mare şi fură nevoiţi să se strecoare printre ea şi bezna pădurii luxuriante. picioarele păreau mai puţin agile ca înainte. mîngîindu-şi încă fundul. ― Nu-mi amintesc de reciful ăsta. niciodată n-avea să devină un bun jucător de şah. ― Mai bine să ne întoarcem la Piggy înainte să se întunece.. Ralph se uită împrejur şi văzu marea. se aşezară jos o vreme. Apoi încercară să se grăbească pe lîngă stînci. iar băieţii ţipară. se umfla şi se sugea. zise Jack. ― Să ne folosim de un puşti.― Sau de cineva care să se prefacă. Ralph nu se mai sfia să se gîndească în faţa altora: era însă gata să ia hotărîrile necesare. Ici şi colo trebuiau să se caţere peste stînci udate de valuri. Şi totuşi. Ralph privi nemulţumit soarele. ― Ce mai aşteptăm? ― Cred. şi urmăriră conturul ascuţit al valurilor imense. Dacă facem aşa. îmbrăcat în vegetaţia impenetrabilă a junglei şi coborînd abrupt în mare. Ralph visă iar. zise Jack jenat. Jack îşi agită suliţa. aparent la mare depărtare încă. lăsînd ca agilitatea picioarelor să întîmpine dificultăţile cărării. zise Maurice. viroaga începu să fiarbă în faţa lor şi spuma ţîşni pînă la liane. Maurice vorbi ezitînd şi nevrînd să pară las. privindu-l. Se gîndi la puşti şi la Piggy. dar şi atunci unii se mai udară. dar era deasă şi încîlcită ca un cuib de pasăre. zise Jack. cuibărit într-un adăpost. netezindu-şi zdrenţele de pe ei.. unele folosite drept poteci. să sară peste mici băltoace limpezi lăsate de flux. ― N-avem ochelarii lui Piggy.. stînd singur. aşa că nu se poate. îi desfăcu frunzişul de pe vîrf şi văzu culmea pătrată a muntelui. În cele din urmă trebuiră să sară pe rînd. Se ridicară pe rînd în picioare. Ralph îl privi pe Jack. Părea fără fund şi se uitară îngroziţi în hăul sinistru unde clipocea apa. Am putea să deghizăm pe cineva în porc şi apoi să se poarte ca. a trecut vremea să bem ceaiul. ― O s-o omorîm. Treceau peste mici recife. ţărmul strîmt. o să ajungem sub locul unde am făcut focul şi-o să ne putem căţăra pe munte. aşteptînd ca apa să coboare. Ceilalţi băieţi tăcură şi rămaseră în jurul lui. ― Şi dacă fiara e acolo. Îl văzu clar pe Piggy. Din nenorocire. ― Se lasă seara. ca să li se usuce zdrenţele. că dacă mergem pe lîngă malul mării. Ralph dădu din cap. ca la o partidă de şah. spuse Ralph. se preface că mă răstoarnă şi aşa mai departe. Găsiră fructe pe lîngă cuiburile de păsări mici şi strălucitoare care foiau ca insectele. spuse Jack. dacă nu voiau să se pună în primejdie. Jack îi conduse din nou pe lîngă marea care se cufunda. sus? Jack ameninţă cu suliţa. Gemenii îşi dădură asentimentul..

Dar în timpul zilei. ca şi cum s-ar fi rostit un cuvînt obscen. ― Ai venit de-a lungul unei părţi a ţărmului ăstuia. zise Jack şi se strîmbă. Toţi aprobară înţelegători. Făcu un pas înainte şi se opri.. Îi conducea ca şi cum ar fi avut acest drept şi începu să taie vegetaţia încîlcită.. se îndepărtă primul. dacă ţi-e frică. O să ne croim drum cu forţa pînă o să dăm de cărarea porcilor. silit de acea nouă înţelegere a lucrurilor pe care i-o datora lui Piggy. Ralph se întoarse spre el. dacă vrei. ― Mă duc eu. Simon îşi croi drum pînă lîngă cotul lui Ralph.. cărarea trebuie să fie pe-acolo. Rînji batjocoritor. nemulţumit şi posac. pe sub munte. ― N-o s-avem destulă lumină. Înainte ca Ralph să aibă timp să-i răspundă.. nu? Ralph se bătu peste dinţi cu vîrful murdar al suliţei. răsuflînd agitat şi uitîndu-se la cele cîteva stele care clipeau în jurul vîrfului muntelui. Bill rosti incredul: ― Singur prin pădure? Acum? ― Nu ne putem lipsi de mai mult de un băiat. ― Foarte bine atunci. ― Dacă traversăm. încă enervat şi jignit. . Ţi-am mai spus. o să dureze ore întregi. ― Perfect. ― Şi? ― Am găsit o cărare făcută de porci. ― De ce mă urăşti? Băieţii se foiră neliniştiţi. Vorbi disperat. nu-mi pasă. Cărarea porcilor era un tunel întunecat. Jack se afla lîngă umărul lui. Apoi plafonul de frunze se sparse şi ei se opriră. O să mă întorc după ce-o să ajungem acolo. Băieţii se priviră atent şi cu îndoială. Ţinea kilometri întregi. Arătă spre pădure. ― Mă gîndesc la lumină. Tăcerea se prelungi. zise Jack. ― Voiam să căutăm fiara. ― Aşadar. ― Ca nu cumva Piggy să păţească ceva.― Dacă ne întoarcem. căci soarele aluneca repede spre marginea lumii. ― Staţi o clipă. pe acolo pe jos? ― Da. Ralph.. Jack îşi drese glasul şi vorbi pe un ton ciudat şi încordat. Tu nu vii? Vrei mai degrabă să te înapoiezi la adăpost şi să-l linişteşti pe Piggy? Venise rîndul lui Ralph să roşească. ― Nu vrei să te sui pe munte? Ralph suspină. Ralph se uită înapoi la Jack şi-l văzu parcă pentru prima oară furios. ţii minte cînd te-ai dus tocmai pînă la stînca în formă de castel? ― Da. Ralph dădu din cap. iar în pădure umbrele se întindeau la tot pasul. ― Nu vreau să mă întorc. Murmurară că erau de acord.. O să orbecăim. Jack încheia coloana. ― Jack. simţind că duşmănia dintre ei reînvia şi înţelegînd sentimentele lui Jack în momentul cînd înceta să mai conducă. Unde duce cărarea asta? ― Pe munte. Zău.. ― Cine s-a suit primul la castel? ― M-am suit şi eu. ― Bineînţeles. ― Haideţi. ― Am sosit. Cine vrea să se caţere acum pe munte? Îi răspunse tăcerea. Alergară iute pe cărarea largă şi bătătorită. Se uită lung împrejur. ― O să traversăm direct platforma şi o să ne căţărăm mîine pe munte. Ralph luă o hotarîre.. se întoarse şi se pierdu în pădure. ― Cineva o să traverseze insula ca să-i spună lui Piggy că ne întoarcem după ce se întunecă. Simon îi aruncă repede un zîmbet. zise Jack enervat.

Ralph se lovi cu genunchii de ceva tare şi rostogoli un trunchi carbonizat... Simţi cum coaja pomului. oboseala şi frica îl înfuriară. Se auzi zgomotul băieţilor care se împrăştiau. Sîntem pe marginea zonei arse. vorba amară. care nu vorbea. ― Sîntem nişte caraghioşi. astfel încît răutatea din ironia lui Jack rămase fără rezultat. tocmai cînd se calmase. ― Mă duc pe munte ca să caut fiara. o pată care era Jack se desprinse şi începu să se îndepărteze. Pata dispăru. am să mă duc singur. dacă tu n-ai nimic împotrivă. ― Dar s-a dus Simon! ― Ar trebui să-i spunem lui Piggy. Jack.. ― Veniţi? La acest cuvînt. spusă cu indiferenţă.. înghiţiţi de beznă şi înarmaţi doar cu beţe? ― Sîntem nişte caraghioşi. La revedere. ― Cîtuşi de puţin. atunci. Cuvîntul era prea bine ales. pentru a mai fi nevoie să-l repete. să-i spunem lui Piggy că. Auzi uimit cum vocea îi răsuna rece şi nepăsătoare. o pală de vînt îi făcu pe toţi trei să bombăne. începu să gîfîie şi să tuşească. Pe Ralph îl orbiră lacrimile. ― Roger? ― Eu sînt. Se opriră din nou şi Ralph avu răgazul. Unul lîngă celălalt.. De ce să mergem numai noi doi? Dacă dăm peste ceva. transformată în tăciuni ascuţiţi. Ralph se întoarse spre Jack. colţuros la pipăit. Din întuneric se auzi răspunsul. n-o să fim de-ajuns. Îşi reluară urcuşul pe coasta muntelui. în timp ce tuşea. prea amar şi prea reuşise să intimideze. Bezna părea că pluteşte în jurul lor ca un flux. ― Robert? Bill? Se îndreptară spre platformă. Ralph simţi ironia şi îl urî. erau doar obosiţi.. îl privi pe Ralph încordat şi cu suliţa ţinută ameninţător. Se aşternu tăcerea. Pipăi şi se lăsă alături de el. nu fiindcă le era teamă. să-şi spună cît erau de proşti. dar dacă îi aştepta ceva pe vîrful muntelui.. Îl luă pe Ralph pe nepregătite. o siluetă întunecată se desprinse. ― Ţi-e frică? Ralph tresări enervat. Înţepătura cenuşei în ochi. ― Atunci sîntem trei. ― De ce nu pleci? Ţi-e frică? O pată în beznă. ― Ei bine.. O alta îi luă locul. în cazul cînd. aşteptînd să se întoarcă la adăpost şi la apele calme şi prieteneşti ale lagunei. cei doi porniră să urce muntele. la ce le folosea că erau trei. Cuvintele lui Jack izbucniră cu răutate... Apoi ironia finală.. Totul era din vina lui Jack.. ― Cenuşă. ― . da. ― Fireşte că mi-e frică... ― Ei? ― Mă duc pe munte. îi răspunse Jack sarcastic. acum. Te aşteptăm aici. urmăriţi cu privirea de băieţii tăcuţi. ca un blestem. Ralph se opri. Jack făcu un pas. Fireşte. ceilalţi băieţi uitară graba de-a pleca şi se întoarseră în faţa noii dovezi a urii dintre două fiinţe aflate în beznă. i se freacă de dosul genunchiului şi îşi dădu seama că Roger se aşezase. Pe neaşteptate. ― N-am nimic împotrivă. Sîntem totuşi nişte caraghioşi.. ― Dacă nu vrei să mergi mai departe. ― Pleacă atunci. ― Foarte bine. Paşii lor şi briza întîmplătoare stîrneau mici vîrtejuri de praf.. ― Fireşte. în timp ce trunchiul se legăna în . întorcîndu-se în direcţia contrară fluxului băieţilor care fugeau. Dacă nu exista nici o fiară ― şi aproape sigur că nu exista ― cu atît mai bine.― Sam şi Eric? Ce părere aveţi? ― Ar trebui să mergem şi să-i spunem lui Piggy.

şi lucrul ăla s-a umflat. Roger li se alătură. de jur împrejur. tremura şi vorbea răguşit. Nu vedea nici viroagă şi nici altceva. fiindcă uitaseră de el. apoi bombăni: ― Fiţi atenţi. şopti Jack.cenuşa invizibilă. ― Hai. ― O broască. Roger şi Ralph. Jack şi Roger se apropiară. iar Jack îi vorbi la ureche. ― Să mergem să ne uităm. ― Uite acolo. cu o voce pe care de-abia o recunoscură. Jack se strecură pe alături. Cînd ajunseră la ultima costişă. cînd se mişca. ― Închipuiri. iar Roger rămase niţel în urmă. transformaţi din pete de cerneală în siluete clare. ― Fireşte. Vîntul mugi prin pădure şi le lipi zdrenţele de trup. iar cea interioară. se făcură auzite. Nu-şi dăduse nici o părere asupra fiarei şi nici nu-i mărturisise lui Ralph de ce se hotărîse să participe la această expediţie nebunească. Jack şi Ralph ocoliră umărul muntelui. ― Acum? Vocea îl dădu de gol. cu toate cuvintele lui curajoase. fiindcă luminile verzi reapăreau şi creşteau. necomunicativ din fire. Roger se afla în spatele lui. Greaţa îi aduse brusc în ochi lumini verzi. suspendat şi încremenit pe vîrful unui munte care cînd descrestea. Jack se ridică. ― Ţi-e teamă? Nu-i era teamă. Ralph auzi o răpăială rapidă şi enervantă şi înţelese că Roger lovea în ceva cu suliţa lui caraghioasă de lemn. îşi îndreptă trupul. iar dincolo de ele lucea o pată albă şi lungă ― reciful. Se ridică de pe trunchi şi îi conduse prin beznă peste tăciunii care trosneau. ― Să ne strecurăm înainte pe mîini şi pe genunchi. cît intenţia ei sfidătoare. Din nou auzi de la depărtare şoapta lui Jack. Un fel de "pleosc". Vocea lui fizică tăcuse. Jack chicoti şi se cutremură de silă. unde avea să răsară peste cîteva clipe luna. care apoi se destrămară în beznă. o vezi? Lui Ralph îi veni în ochi cenuşa focului stins.. Roger vorbi. Tresăriră. Piggy îi spunea că era un copil. Îl auziră împiedicîndu-se de buşteanul care se legăna violent. scoase un fel de şuierătură şi trecu . Apoi Jack îi găsi. afară de locul unde muntele făcea o gaură în beznă. unde era o viroagă în stîncă. cerul apropiat se umpluse peste tot de stele. la orizont. cu firea lor de nepătruns. Poate că fiara doarme.. Un nor de cenuşă se stîrni în jur. O creatură care se umfla. S-ar putea să mă urmărească. Roger şi Ralph înaintară pe vine. ascultau răpăiala şi se gîndeau. fiindcă nimic nu se umflă. Ralph îl simţi că ezită. În spatele lor. Un fel de grămadă. iar vîrful muntelui aluneca într-o parte. Pentru prima oară de cînd îl cunoscuse pe Jack. zise Ralph tremurînd. iar Roger se împiedică. întinderile sclipitoare ale lagunei se aflau dedesubt. Ajunseră la vîrful plat. Printr-o înţelegere comună. se vedea o pată de cer mai limpede. ― O broască! Am auzit şi un zgomot. unde simţiră în mîini şi pe genunchi duritatea stîncii. O clipă rămase tăcut. tăcea. ― Am văzut ceva ce se umfla pe vîrful muntelui. Deasupra lor răsună zgomotul unei alunecări. se legănau. Ralph îşi vîrî mîinile în cenuşa rece şi moale a focului şi îşi înăbuşi un ţipăt. ca şi altele. Pe Ralph îl surprinse mai puţin sunetul vocii calme. iar ceilalţi îl urmară. Se furişară înainte. lăsîndu-l pe Jack în urmă. Mîna şi umărul îi tremurau din cauza contactului neaşteptat. dar înlemnise. Ralph se foi. Stătea şi se legăna încet pe trunchi. stăteau. bezna şi actul lor disperat dădeau nopţii irealitatea unui scaun de dentist. O altă voce îi spunea să nu fie prost. se opriră şi se ghemuiră. ― Am văzut ceva pe vîrful muntelui. Roger. a raţiunii. Nici un fel de creatură nu se umflă. zgomotul unor paşi uriaşi pe stîncă sau pe cenuşă.

Sîntem înfrînţi.. Pe urmă rosti: ― Nu putem aprinde un foc de semnalizare. ― Zău. Luă cochilia de la Jack. vorbe. Vocea lui Piggy ajunse la ei înfundat. Se redresă printr-un efort al voinţei. ― Eşti sigur? Vreau să spun. Ai vorbit urît despre vînătorii lui. vorbe. Piggy îşi scoase ochelarii şi lustrui singura lentilă rotundă. VIII Un dar dat beznei Piggy se uită nefericit de la plaja palidă din zori la muntele întunecat. absolut sigur? ― Ţi-am spus de zece ori pînă acum. În faţa lor. muntele se goli de băieţi. cerul întreg se lumină. Făcu doi paşi grei înainte. ― Ai făcut-o. uită-te şi lasă-mă în pace. în faţă. ― Fiara are colţi. l-am văzut. ― Cîtă vreme e lumină. Îşi aminti de goana înspăimîntată în josul muntelui. Piggy la fel. ― Ce facem? Ralph se întoarse spre platformă. Ralph ignoră întrebarea lui Jack. zise Ralph cu amărăciune. . nu cred că sîntem în stare să ne luptăm cu un astfel de monstru uriaş. îi auzi pe ceilalţi ţipînd şi sărind. şi încercă imposibilul. ― Ia mai taci! Sunetul cochiliei în care se sufla aiurea îi întrerupse.. ― Crezi că sîntem în siguranţă aici? ― De unde dracu' vrei să ştiu? Ralph se smuci de lîngă el şi merse cîţiva paşi de-a lungul plajei. ― Nici nu mă gîndesc. Îşi dădu claia de păr peste cap. în urmă rămînînd doar cele trei beţe uitate şi făptura care se clătina. În spatele lor. proiectată pe locul unde avea să răsară soarele. Piggy îşi puse ochelarii cu o singură lentilă şi îl privi pe Ralph. îi auzi cum şoptesc: ― Vezi ceva? ― Acolo. Ralph auzi o sporovăială slabă de undeva ― poate chiar din gura lui. Apoi vîntul mugi prin pădure. şi se îndreptară spre platformă. Ralph se ridică ascultător. Chiar şi Jack s-ar ascunde. Jack se ridică. şi ochi mari şi negri. ― Ce facem cu vînătorii mei? Simon se furişă din umbrele adăposturilor. deodată. ― Şi vînătorii mei? ― Nişte băieţi înarmaţi cu beţe.mai departe. iar făptura îşi înălţă capul. în beznă se stîrni o foiala.. ― Nu ştiu.. felia de lună se ridicase clară la orizont. se găsea o movilă ca o stîncă şi care n-avea ce căuta acolo. un fel de maimuţă uriaşă dormea cu capul între genunchi. Ca şi cum ar fi cîntat o serenadă soarelui ce răsărea. în curînd. sîntem destul de curajoşi. răspunse Jack dispreţuitor. Se cutremură violent. Un vîrf de aur apăru deasupra mării şi... Îşi frecă distrat mîinile.. îşi transformă frica şi scîrba în ură şi se ridică în picioare. Arătă cu mîna spre pata galbenă de deasupra mării. dar n-am ataca un tigru. Cochilia strălucea printre pomi ― o picătură albă. Jack continua să se uite la nisip. de parcă n-ar vrea să ne lase să fim salvaţi. zise Ralph. Roşi în timp ce se îndepărta. coborînd în goană panta întunecată. Jack îngenunche şi desenă un motiv circular cu arătătorul pe nisip. Apoi? Făptura aia stă ghemuită lîngă foc. vorbe. doar la trei sau patru metri. iar puştii smiorcăiră. cum făceau atît de des de la o vreme. ― Vorbe. îndreptînd spre ei o faţă descompusă. Sîntem buni să trăncănim. zise Ralph. Ne-am ascunde. Ralph se pomeni că alerga cu paşi mari prin cenuşă. ― Eşti sigur? Absolut sigur? ― Du-te sus. Jack suflă pînă cînd adăposturile prinseră viată pe dinăuntru şi vînătorii se strecurară pe platformă..

. ― Din pomi. grea şi ruşinoasă. Dă ordine şi aşteaptă ca alţii să i le respecte pe degeaba.. apoi am fugit. din mai multe motive.. Jack îl întrerupse. atunci.. ― Ralph seamănă cu Piggy.. Nu-i un şef bun... Fiara vînează. Ralph crede că sînteţi laşi. Jack strînse cochilia în pumn. ― Fiara iese din mare. ― N-am declarat niciodată aşa ceva! ― Am cochilia. cu bărbia în piept. Numai că. zise Jack. Da.. Jack se întoarse spre vînători. ― Şi ce. ia cochilia! Dă-i drumul şi vorbeşte! Ralph vîrî cochilia în mîinile lui Jack şi se aşeză pe un trunchi. atîta tot. Strînse cochilia la piept cu o mînă şi tăie aerul cu degetul arătător al celeilalte. ― Să ridicăm mîna. Pe platformă răsună un fel de suspin. ― Eu nu mă mai joc. Lăsă cochilia cu mare atenţie pe iarba de lîngă el.. ? ― Să ne vîneze. Cei doi băieţi se priviră cu ură prin perdelele de păr. am văzut fiara. atunci. ― Şi el e tot laş. încercate în pădure. Vocea lui Jack continuă. apoi continuă. ― Din beznă. Doar la cîţiva paşi de ea.. zise Jack. Si toată vorbăria lui. ― Să ne vîneze... ― Linişte! strigă Jack. ca să evite situaţia penibilă de-a o întîlni pe-a altuia. zise Ralph. nu-i de ajuns? ― Bine. Se opri o clipă. Ascultaţi-mă! Fiara e acolo sus.. ― Nu-i vînător... ― Zi atunci că sînt laş. N-o să ne găsească niciodată carne. Îşi drese glasul şi vorbi răspicat: ― Foarte bine.. tăceţi odată! Atîta doar că n-o putem ucide. apoi năvăli la loc cu o violenţă dureroasă. indiferent ce e. Mîinile care ţineau cochilia se clătinară. cînd Roger şi cu mine am mers mai departe.. zise el pe un ton plin de insinuări şi de ameninţări. amintindu-şi de temerile lui de demult.. ― M-am dus şi eu.. ― Cîţi cred că. Tăcerea continuă intensă. Glasul i se stinse. ― Foarte bine. fiindcă aţi fugit din faţa mistreţului şi-a fiarei. ― Am mers şi eu! ― În urma noastră. Se linse pe buze şi îşi întoarse privirea într-o parte. Şi asta nu-i tot. zise Jack violent. toţi cei care nu-l mai vor pe Ralph şef... Din colţul ochilor i se scurgeau lacrimi de umilinţă. ― Poate c-aşteaptă.― Adunarea noastră. Mai întîi.. luptînd împotriva tăcerii ostile. Pe sub palmieri se aşternuse o tăcere de moarte.. foarte bine. ― Cine crede că Ralph nu merită să fie şef? Se uită plin de speranţă la cercul de băieţi înlemniţi.. Ai suflat în cochilie. să ne vîneze. Nu ştim nici măcar ce e. Nu ştiu ce face. Nu sînt cu voi. Nu e monitor la şcoală şi nu ştim nimic despre el. tremurătoare şi totuşi hotărîtă. îi adunam eu. ― V-am adunat. Ochii îi aruncau fulgere.. el a rămas în urmă. Ne-am strecurat pe vîrf ui muntelui.. Vorbe! Vorbe! Cine a dorit-o? Cine a cerut să aibă loc adunarea? Jack se întoarse roşu la faţă. ― Dacă nu-i adunai tu. Fiara s-a ridicat şi s-a uitat la noi.. Roşeaţa se retrase încet din obrajii lui Jack. Vorbeşte ca el. ca şi cum fiecare ar fi ştiut ce avea să urmeze.. Ca şi tine. ― Da. Iar Ralph a declarat că vînătorii mei nu sînt buni de nimic. ― Eu i-am adunat. cred c-aţi aflat. ― Pe vîrful muntelui. ― Toată vorbăria lui! strigă Ralph.

Piggy. ― N-avem nici un ajutor. cu o plăcere pe care ceilalţi i-ar fi recunoscut-o. Ce-ar strica dacă am aprinde un foc aici? Am putea s-aprindem un foc pe stînci. O vreme se aşternu o tăcere deznădăjduită. uitîndu-se la Piggy şi nevăzîndu-l. apoi strigă strident şi furios. ― Am vorbit. Piggy era indignat. Cercul se zgudui de groază. ― . ― Mi-am închipuit c-ar putea fi ceva de făcut." Se uită la cochilia din mîna lui Piggy. deşi mai că nu-mi vine să cred. Piggy vorbea cu mai multă încredere şi. să mă urmeze. Aşa că acum o să hotărîm cu adevărat ce-i de făcut. ― Am spus că ne putem lipsi cu toţii de o anumită persoană. tensiunea din adunare îi înăbuşi vocea. Îşi frecă din nou lentila de la ochelari şi se întoarse la subiectul discuţiei. o să trebuiască să stăm pe lîngă platformă.Nu! Sări de pe platformă şi fugi de-a lungul plajei. iar tu te-ai mulţumit să stai ca. care fu atît de uimit. Se poticni ieşind din triunghi şi se îndreptă spre plaja albă. O să iasă acelaşi fum. ― Nu merge..Cei mai mulţi dintre băieţi îşi coborîseră privirea spre iarbă sau în altă parte.. ― Am să plec. ― Nu mai vreau să fac parte din grupul lui Ralph. iar Simon se retrase de lîngă ei. cînd am dat într-adevăr peste fiară. ― N-avem nici un foc pe munte. Şi chiar pe nisip.. N-are decît să-şi prindă singur porcii. Ralph. are să se întoarcă. Încet. Ralph gesticula neliniştit. Ralph îl urmări cu privirea pînă dispăru în pădure. Ceva pe care noi. numărîndu-i pe vînătorii care formaseră corul. Acum susţin că trebuie să hotărîm ce-i de făcut. Apoi se retrase şi se aşeză cît mai departe de ceilalţi. Căută ajutor şi simpatie. Şi cred că vă pot spune ce-are să afirme Ralph. care îl privea cu o expresie uimită şi batjocoritoare. ― Simon? Ce s-a mai întîmplat? Un chicot pe jumătate batjocoritor trecu prin cercul de băieţi. Piggy ridică cochilia. Mai sînt şi alţii în afară de el pe insula asta. Ralph îşi spuse: "Are să se întoarcă. ― E adevărat! ― Fum! ― Lîngă bazin! . încît rămase în picioare. N-avem foc deloc. Jack îşi drese din nou glasul... dacă nu faci foc. o să avem mai puţină nevoie de Jack şi de vînătorii lui. ca şi cum ar fi trebuit să dea forţă cuvintelor următoare. şi se opri asupra lui Piggy. Se uită de-a lungul buştenilor din dreapta. Cînd are să apună soarele. ― Jack! Jack se întoarse şi se uită înapoi la Ralph. Nu-i nimic de făcut. cînd Ralph şi ceilalţi doi n-au reuşit să facă nimic? Simon îi şopti răspunsul. fără să dea atenţie lacrimilor care îi curgeau şiroaie. Fumul e lucrul cel mai important pe insulă şi nu poţi avea fum. Monstrul e acolo ― iar noi trebuie să stăm aici.. Se întoarse puţin spre el. Simon îl lăsă pe Piggy să-i ia cochilia. Piggy... ― Ce altceva vrei să facem? Odată terminată cuvîntarea. ― Cred c-ar trebui să ne cocoţăm pe munte. Ralph se uită la Simon. Din nou. Acum. Apoi Simon se ridică şi luă cochilia de la Piggy. ― Ne putem lipsi de Jack Merridew. dacă împrejurările n-ar fi fost atît de serioase. O clipă se opri. strîngînd cochilia la pieptul cafeniu. Simon se opri şi se întoarse spre Piggy. Cine vrea să vîneze cînd am eu chef. ― La ce bun să ne urcăm pînă la fiară. ― Ce? ― Nu-i nimic! Piggy renunţase la încercarea de a-l contrazice pe Ralph.

Dar n-o să trebuiască să ne apropiem. Nu vru să se uite la Piggy şi vorbi nepăsător. În scurt timp se înălţă un plafon de fum şi un tufiş se aprinse cu flăcări galbene. în cheful lor se strecura o undă de panică. ― Cred. se risipiră spre malul mării sau după fructe. zise Ralph şi se uită în jur. Adunarea semăna cu o petrecere. Piggy se simţea atît de încîntat. Pe deasupra.. ― Dar trebuie să facem o listă! Eşti tu. sînt eu. Munciră aşadar cu mare chef şi veselie. ― Unde-s Bill şi Roger? Piggy se aplecă şi puse o bucată de lemn pe foc. Pentru prima oară. de care n-aveau nevoie la întrunire. O dată cu focul se stinse şi entuziasmul. În cele din urmă. . întinzîndu-şi cu antebraţul murdar sudoarea de pe frunte.. ― Cred c-au plecat. Lemnul era la îndemînă ― un pom prăbuşit pe platformă. ― Aşa c-o să aprindem focul aici jos. Sam şi Eric şi. Piggy continuă. şi totuşi. care văzuseră puţine focuri de la prima catastrofă. băieţii luau orice lemn din apropiere. Piggy se aşeză atent pe nisip şi începu să-şi lustruiască lentila. Se uită înjur. Numai Piggy putea avea curajul şi inteligenţa de a propune să se mute focul de pe munte. reflectînd la situaţie. Puştii. Ridicară pe nisipul pustiu de lîngă platformă o piramidă de frunze. ÎI putem aprinde chiar aici. rămurele. încît se mişca foarte liber după plecarea lui Jack şi era atît de mîndru de contribuţia lui la binele societăţii. O bună parte putrezise. ― Va trebui să aprindem un foc mic. dîndu-şi părul peste cap. Nu mai erau siliţi să se apropie. Ralph se opri din lucru şi se ridică. şi cîţiva puşti începură sa danseze şi să bată din palme de bucurie. fiind în apropierea cochiliei şi a adăposturilor şi părînd destul de prietenoase în timpul zilei.... ― Fireşte. n-o să se vadă la mare depărtare. ― Să aprindem focul chiar acum. atmosfera sacrosanctă a platformei apărase pînă şi ce era inutil. . Se întrerupse. nu-i aşa? Ralph sări în picioare. Pentru prima oară de cînd se afla pe insulă. Unele dintre frunzele astea scot fum mai bine ca altele. Ralph se aşeză şi începu să sape gropiţe în nisip. ― Dacă-i poţi găsi. pe măsură ce orele se scurgeau. Descoperi cu surprindere lîngă gropiţă o picătură de sînge. Lemnul era mai puţin uscat decît vreascurile folosite pe munte. Ceilalţi dădură din cap. fumul n-o să se vadă aşa de bine. încît ajută şi el. Cercetă cu atenţie unghia roasă şi urmări mica perlă de sînge care se strînsese unde îşi rosese degetul pînă la carne. Ralph se lăsă pe nisip. Liziera pădurii şi brazda le deveniseră familiare. ― Să încercăm. apoi o să punem crăci verzi ca să scoată fum. iar în veselie una de spaimă. într-un asentiment general. Nimeni nu voia să-şi bată capul. se aplecă şi o aţinti asupra iascăi.Băieţii începură să bombăne. ocoli focul în fugă şi rămase lîngă Piggy. Pustii încetară să cînte şi să ţopăie. pentru ceilalţi. deşi. văzu cît de puţini băieţi mari rămăseseră şi înţelese de ce munca fusese atît de grea. Ideile cele mai mari sînt şi cele mai simple. ca să nu intre prea adînc în pădure. doar n-o să plece singur în pădure. altminteri se făceau praf.. crăci şi buşteni. Ţopăiră şi cîntară. Ăsta-i prea mare ca să poată fi ţinut aprins. să ne apropiem de. ― Va trebui să facem o nouă listă a celor ce se vor îngriji de foc. ciugulind fără să-şi dea seama ciotul unei unghii. închipuindu-şi în ce se puteau transforma noaptea. încruntîndu-se.. Lucrară cu inimă. se umezise şi colcăia de insecte. Va trebui să aflăm cum se face un foc mic şi puternic. ― Unde-i Maurice? Piggy îşi şterse din nou ochelarii. nu. Fireşte. sau intrară în adăposturi... indiferent cît îl încîlciseră lăstarii. aducînd lemne de foc. între bazin şi platformă. buştenii trebuiau traşi cu grijă. Piggy îşi scoase singur ochelarii cu o singură lentilă. Nu cred c-or să primească. Gemenii înţeleseseră că alături de ei va arde noaptea un foc ca o consolare. fiindcă aveau ceva de făcut. se entuziasmară grozav.

― Unde-i Simon? ― Nu ştiu. plăcut surprins. Eu am să fiu şeful. dar puştii fuseseră prea ocupaţi cu focul de pe plajă ca să-l urmărească pînă acolo.. Vom fi mai fericiţi acum. i-am văzut cum se furişează şi pleacă. o sete grozavă. nu? În timp ce buşteanul se usca. în ce priveşte fiara. O să aprindem un foc mic şi puternic. scurgîndu-se de pe părul lung şi aspru. şi cu multe. ― Şi mai e ceva. I se făcu repede sete. nu? În glasul pe care îl auzi lîngă umăr. ― Vă mulţumesc. Simon trecuse prin regiunea cu pomi fructiferi. îi zîmbiră lui Ralph. ― Ia ascultaţi. Îi cercetă atent. Numai cei care nu-şi dau seama de situaţia de pe insulă ne fac necazuri. Radia de fericire. ― Se opri şi continuă mai încet. sudoarea îl năpădi. N-o să ne mai batem capul cu fiara. spuse Piggy..― Cînd strîngeam lemne. în curînd. Se mişcă de colo-colo. arăta altfel astăzi ― atît de ceţos. ― O să vînăm. Să nu mai visăm atîta. ― Crezi că s-a urcat pe munte? Piggy izbucni într-un rîs violent şi mai luă cîteva fructe. îşi continuă drumul printre liane pînă ajunse la marele covor ţesut lîngă luminiş şi se furişă înăuntru.. Nu-l văzu pe Piggy îndreptîndu-se spre gemeni. ― Iar apoi. . Se foiră. iar vocile lor răsunaseră ca un cînt de îngeri. multe zile în urmă stătuseră cuminţi. Lumina soarelui se strecura în spatele paravanului de frunze. Vă mulţumesc! ― Ne descurcăm şi singuri foarte bine. din străfundul sufletelor chinuite. Dădură din cap şi criza trecu uşor. Au luato în partea aia. iar în mijloc dansau fluturii. O să-i dezvăţ pe mulţi dintre băieţii mai mari de obiceiul cu cochilia şi de toate celelalte. Aduseseră multe fructe şi toate bine coapte. E cam sărit. pe două rînduri. O să omorîm un porc şi o să facem o petrecere. Cerul. Cei trei băieţi se aşezară. acum devenise ameninţător. Data trecută aerul păruse că vibrează din cauza căldurii. ca şi cum ar fi fost mai aproape şi mai puţin fierbinte. ca şi cum ar fi simpatizat cu marile schimbări petrecute în mijlocul lor. cu ochii aţintiţi spre pădure. Discul soarelui părea de argint coclit. Jack stătea în picioare în faţa unui grup de băieţi. ― Ascultaţi-mă. ― Întotdeauna ne-au făcut necazuri. care luă cîteva şi începu să le mănînce.. Ralph termină inspecţia mîinii şi îşi ridică privirea. O să mergem mai încolo. Răsturnară buşteanul printre tăciuni şi izbucniră cîteva scîntei. zise Piggy. ― Grozav! ― Da! ― Să uităm de fiară! Jack nu-şi trăda uimirea în faţa entuziasmului lor. deşi aerul devenise înăbuşitor. ― Poate. se roşea şi răspîndea căldură. ― Uite! Îşi reveni. lua foc. ― O să vînăm. Departe. ― Mi-am zis că n-ar fi rău să facem un fel de petrecere. dar nu reuşi să evite soarele. vibra neliniştea. tresărind.. undeva pe plajă. Erau încărcaţi cu fructe. zise el. Piggy şi ceilalţi doi se aflau lîngă el. Încotro a apucat-o şi Jack. la castelul de stîncă. discutând cu ei în şoaptă şi apoi intrînd cu toţii în pădure. ― Ne putem descurca şi singuri. ― Ne putem lipsi de ei. Întări cu un gest al capului: ― O să uităm de ea. Ralph îşi aminti motivul îngrijorării. încît în unele locuri aerul fierbinte părea alb. Consimţiră cu frenezie. nu? Ralph se aşeză. Sîntem aproape de capătul insulei. Fiecare purta rămăşiţele unei şepci negre. Ralph rămase tăcut pe nisip. zise el. Îngenunche şi săgeata soarelui căzu asupra lui. tîrînd un buştean mare şi rînjind triumfători. Rămase aşezat jos.. Gemenii se apropiară.

scroafa căzu. Jack se opri la cincisprezece metri de turmă. o sălbătici şi mai rău. Se uită împrejur. doborîtă de căldură. împungînd cu suliţa de cîte ori se ivea vreun colţişor din scroafă. Suliţa pătrunse treptat. Roger alerga în jurul vălmăşagului. Roger găsi un loc să-şi înfigă vîrf ui suliţei şi începu să împingă. Se împiedică de un pom. dar scroafa reuşi să scape cu o altă suliţă înfiptă în coapsă. o înjunghie cu furie. iar ceilalţi băieţi dădură din cap. Aici. Băieţii se dădură înapoi. făcînd ca o suliţă să se înfigă şi mai adînc. În scurt timp. Urmărea cu o hotărîre şi o siguranţă misterioasă. cufundată în fericire maternă. o să-i lăsăm şi ei cîte ceva. Porcii. Se opri în faţa unui ascunziş. Scroafa se prăbuşi sub ei. întinse braţul şi arătă spre scroafă. ― Acum să plecăm în pădure ca să vînăm. Se ridică brusc. mugeau încet sau guiţau. Jack se îndepărtă. ― Acum! Cireada de porci o zbughi. Atunci poate că n-o să ne mai supere. experienţa îl făcuse pe Jack tăcut ca o umbră. călare pe ea. unde fluturii dansau unul în jurul altuia. graba de-a o ucide scăzu. care trădau prezenţa porcilor. iar vînătorii o urmăreau uniţi cu ea în voluptatea morţii şi excitaţi de lunga vînătoare şi de sîngele scurs. fluturii dansau mai departe. Se risipiră neliniştiţi prin pădure. Un şir de braţe drepte se trase înapoi. după picăturile de sînge strălucitor. Pe sub pomi o ureche se mişcă leneş. Descoperiră repede şi cărarea proaspăt deschisă în pădure. Cînd o să vînăm.. iar vînătorii reuşiră s-o urmărească uşor. de transpiraţie şi de spaimă. la sfîrcurile ei uriaşe se întindea un şir de purcei care dormeau. dar în pădurea întunecoasă şi prea încîlcită Jack blestemă. Aproape imediat. După-amiaza se scurgea leneşă şi îngrozitoare din pricina arşiţei umede. Se întoarse şi se îndepărtă. dădu din picioare. iar vîrfurile lor ascuţite o chinuiau. Jack. Jack le făcu semn celorlalţi vînători să stea liniştiţi şi înainta singur. dar scroafa îşi adună ultimele forţe şi păstră din nou distanţa dintre ei. zăceau şi se desfătau voluptuos la umbra de sub pomi. ― Acolo. de la o distanţă de doar zece metri. transpirînd tăcuţi sub arşiţă. de sînge. Era fericit şi se simţea în bezna umedă a pădurii ca în hainele sale zdrenţuite. cercetă o urmă şi atinse o ramură care se rupse. Înconjurară ascunzişul. guiţă. din partea unei lumi necunoscute ei. nişte saci umflaţi de grăsime.― În ce priveşte fiara. înspăimîntîndu-i şi făcîndu-i să se uite unul la altul cu admiraţie şi nelinişte. purceii se risipiră. Se întoarse pe furiş şi le dădu instrucţiuni vînătorilor. iar Jack se sculă şi ridică mîinile. Nu bătea vîntul şi n-aveau nici o bănuială. iar vînătorii veneau în spatele lui. Această năvală îngrozitoare. iar guiţatul înspăimîntat se transformă într-un răget.. ― E înăuntru. iar scroafa trecu prin şirul de băieţi ce înaintau şi se pierdu cu zgomot în pădure. suliţele de lemn cu vîrfuri întărite la foc zburară spre porcul ales. preocupaţi de zborul lor. Jack îi găsi gîtlejul şi sîngele fierbinte îi ţîşni pe mîini. O văzură. ― Ia uitaţi-vă! . Scroafa scoase un ţipăt înăbuşit şi se împletici cu două suliţe înfipte în coapsa grasă. în mijlocul luminişului. ca să se încredinţeze că îl înţeleseseră toţi. Deodată împunse pămîntul cu degetul. Jack dădu peste nişte excremente de animal şi rădăcini smulse şi împrăştiate. Un purceluş se repezi în mare guiţînd nebuneşte şi tîrînd în urmă suliţa lui Roger. Se aflau chiar lîngă ea cînd pătrunse clătinîndu-se într-un luminiş plin de flori strălucitoare. În cele din urmă. iar băieţii aşezaţi pe ea se simţiră mulţumiţi şi obosiţi. Era neagră şi trandafirie. îi opri şi cercetă printre pomi. iar aerul era fierbinte şi liniştit. lăsîndu-se cu toată puterea. zăcea scroafa cea mai mare. ― După ea! O rupseră la fugă pe cărarea porcilor. Se furişă pe o costişă pînă la stîncile şi pomii risipiţi pe malul mării. iar vînătorii se năpustiră asupra ei. aproape că o ajunseră. iar aerul se umplu de zgomot. Mai înainte ca ceilalţi să poată cerceta picătura de sînge. Suliţele ce se tîrau o împiedicau să fugă. începură să înainteze foarte încet. Băieţii urlară şi se avîntară. sîngera turbată. O vreme. Puţin mai încolo de turma de porci. scroafa înainta cu opinteli. nu vorbi. ci respiră sălbatic. iar după o clipă băieţii îl urmară supuşi.

Chicoti lîngă băieţi, iar ei, văzîndu-i palmele rău mirositoare, izbucniră în rîs. Jack îl înşfacă pe Maurice şi îl mînji pe faţă cu sînge. Roger începu să-şi scoată suliţa şi băieţii o observară pentru prima dată. Roger rezumă actul într-o frază primită cu urlete de bucurie. ― I-a intrat pînă în fund. ― Ai auzit? ― Ai auzit ce-a spus? ― Pînă în fund! Robert şi Maurice jucară cele două roluri; iar rolul lui Maurice, care imita sforţările scroafei de a evita suliţa, fu atît de nostim, încît băieţii rîseră în hohote. În sfîrşit, pînă şi acest spectacol îi obosi. Jack începu să-şi cureţe sîngele de pe mîini, frecîndu-le de o stîncă. Apoi tăie scroafa, îi scoase măruntaiele, dînd afară pungile fierbinţi de intestine colorate şi aşezîndu-le grămadă pe stîncă, urmărit de privirile celorlalţi, în acelaşi timp, zise: ― O să ducem carnea pe plajă. Am să mă întorc la platformă şi-am să-i chem la petrecere. O să avem timp destul. Roger luă cuvîntul. ― Şefule... ― Ce-i? ― Cum aprindem focul? Jack se ghemui, apoi se încruntă în direcţia porcului. ― Dăm năvală peste ei şi le luăm focul. Patru dintre voi: Henry şi cu tine, Bill şi Maurice. Ne vopsim la faţă şi ne ducem pe furiş. Roger o să ţină în mînă o cracă, cînd o să le spun ce vrem. Voi, ceilalţi, duceţi scroafa de unde am venit. O să aprindem focul acolo. Pe urmă... Se opri şi se ridică, aţintindu-şi ochii pe umbrele de sub pomi. Vorbi din nou cu o voce mai scăzută. ― O să lăsăm însă o parte din vînat pentru... Îngenunche din nou şi tăie cu cuţitul. Băieţii se îngrămădiră în jur. Jack i se adresă peste umăr lui Roger: ― Ascute un băţ la amîndouă capetele. Se ridică imediat, ţinînd în mîini capul scroafei de pe care picura sînge. ― Unde-i băţul? ― Uite-l. ― Înfige un capăt în pămînt. A, e stîncă. Vîră-l în crăpătura de acolo. Aşa. Jack ridică încet capul scroafei şi îi înfipse gîtlejul moale în vîrful ascuţit al suliţei, care îi ieşi prin gură. Făcu un pas înapoi şi capul rămase atîrnat. Pe băţ se prelingea o şuviţă subţire de sînge. Instinctiv, băieţii se retraseră; pădurea era foarte liniştită. Ascultară, dar zgomotul cel mai puternic era al muştelor care bîzîiau peste maţele risipite pe jos. ― Ridicaţi porcul, şopti Jack. Maurice şi Robert străpunseră cadavrul cu o suliţă, ridicară greutatea moartă şi se pregătiră. Tăcuţi şi înconjuraţi de sîngele uscat, păreau deodată nişte ucigaşi. ― Capul acesta e pentru fiară. E un dar, vorbi Jack tare. Tăcerea primi darul şi îi încremeni. Capul rămase înfipt în par, cu ochi opaci, rînjind uşor şi cu colţii înnegriţi de sînge. O rupseră cu toţii la fugă prin pădure, spre plaja deschisă. Simon rămase pe loc, un chip mic şi cafeniu, ascuns între frunze. Chiar dacă îşi închidea ochii, capul scroafei îi persista în închipuire. Ochii lui pe jumătate închişi se înneguraseră de cinismul imens al vieţii oamenilor mari. Îl asigurau pe Simon că totul se dovedise a fi o afacere proastă. ― Ştiu asta. Simon descoperi că vorbise cu voce tare. Deschise repede ochii şi văzu capul rînjindu-i ironic în lumina ciudată a zilei, ignorînd muştele, maţele împrăştiate, ignorînd pînă şi ruşinea de a sta înfipt într-un par. Schimbă direcţia privirii şi se linse pe buzele uscate. Un dar pentru fiară. Dar dacă nu vine să-l ia? Capul, îşi spuse Simon, părea să fie de acord cu el. "Fugi, zicea capul încet, întoarce-te la ceilalţi. A fost o glumă, zău aşa de ce să te mai necăjeşti? Nu te simţi bine, asta-i tot. O mică durere de cap, ai mîncat ceva rău, poate. Du-te înapoi, băieţaş!" spunea capul tăcut. Simon ridică privirea, simţi greutatea părului ud şi se uită lung la cer.

Acolo sus, pe neaşteptate, apăruseră nori, turnuri uriaşe şi îngrămădite, cenuşii, alb-gălbui şi de un roşu ca arama, întinzîndu-se pînă departe peste insulă. Norii se coborîseră pe pămînt; se ghemuiau, stîrnind clipă de clipă o arşiţă chinuitoare. Pînă şi fluturii părăsiră luminişul unde acel obiect respingător rînjea şi picura sînge. Simon coborî capul, ţinîndu-şi cu grijă ochii plecaţi, apoi îşi puse mîna streaşină. Pe sub pomi nu erau deloc umbre, dar pretutindeni domnea o linişte adîncă, încît realitatea părea iluzorie şi greu de înţeles. Grămada de maţe semăna cu o băşică neagră de muşte, care bîzîiau ca un ferăstrău. După o vreme, muştele îl descoperiră pe Simon. Se lăsară ghiftuite pe dîrele lui de sudoare şi băură. ÎI gîdilau pe sub nări şi îi zburau pe şolduri. Colorate în negru şi într-un verde irizat, erau nenumărate; iar în faţa lui Simon, Împăratul Muştelor îşi ţinea capul pe băţ şi rînjea. În cele din urmă, Simon cedă şi se uită înapoi; văzu dinţii albi şi ochii opaci, sîngele ― şi acea atavică, inevitabilă recunoaştere îi reţinu privirea. Pe tîmpla dreaptă a lui Simon, începu să zvîcnească o venă. Ralph şi Piggy zăceau pe nisip, urmăreau focul şi aruncau alene cu pietricele în mijlocul jarului de unde nu mai ieşea fum. ― Craca aia a ars. ― Unde-s Sam şi Eric? ― Ar trebui să mai aducem nişte lemne. S-au terminat şi ramurile verzi. Ralph suspină şi se ridică. Pe sub palmierii de pe platformă nu se vedeau umbre; doar lumina stranie, care părea să izvorască de pretutindeni şi concomitent. Sus de tot, printre norii uriaşi, tunetul bubui ca un tun. ― O să plouă cu găleata. ― Ce facem cu focul? Ralph fugi în pădure şi se întoarse cu o cracă lată şi verde pe care o aruncă în foc. Craca trosni, frunzele se încîrligară şi fumul galben se îndesi. Piggy desena aiurea pe nisip cu degetele. ― Din păcate, n-avem destui oameni care să ţină focul aprins. Trebuie să-i tratezi pe Sam şi Eric ca pe unul singur. Fac totul împreună... ― Fireşte. ― Dar nu-i cinstit, nu pricepi? Ar trebui să stea de pază în două rînduri. Ralph reflectă şi înţelese. Se enerva cînd îşi dădea seama cît de puţin judeca asemenea unui om mare şi suspină iar. Insula se dovedea tot mai dificilă. Piggy se uită la foc. ― În curînd o să mai avem nevoie de-o creangă verde. Ralph se întoarse. ― Piggy, ce ne facem? ― Va trebui să ne descurcăm fără ei. ― Şi... cu focul? Se uită încruntat la talmeş-balmeşul capetelor albe şi negre ale crăcilor nearse. Încercă să-şi exprime gîndurile. ― Mi-e frică. Văzu că Piggy îşi ridică privirea. Continuă nesigur. ― Nu mi-e frică de fiară. De fapt, şi de ea. Dar nimeni nu înţelege însemnătatea focului. Dacă ţi se azvîrle o frânghie când te îneci, dacă doctorul zice să iei pilula asta, fiindcă dacă n-o iei, o să mori, iei doctoria, nu? Nu-i aşa? ― Fireşte, iau doctoria. ― Ei, de ce nu pricep şi ceilalţi? De ce? Fără fum, o să murim aici, nu? Ia priveşte! Un val de aer fierbinte tremură deasupra cenuşii, fără să scoată însă vreo dîră de fum. ― Nu suntem în stare să ţinem un foc aprins. Iar lor nici nu le pasă. Şi în plus... Se uită concentrat la faţa transpirată a lui Piggy. ― În plus, uneori nici mie nu-mi pasă. Să presupunem că ajung ca şi ceilalţi... să nu-mi mai pese. Ce-o să se întîmple cu noi? Adînc tulburat, Piggy îşi scoase ochelarii. ― Nu ştiu, Ralph. Va trebui să continuăm, asta-i tot. Aşa ar face şi oamenii mari. Ralph, care începuse să-şi descarce sufletul, continuă: ― Piggy, unde-am greşit? Piggy îl privi uimit. ― Vrei să spui...?

― Nu, nu vorbeam de asta... mă refeream... din ce cauză se duc toate de rîpă aşa? Piggy îşi frecă încet şi gînditor lentila de la ochelari. Cînd pricepu cît de departe mersese Ralph luîndu-l drept confident, roşi uşor de mîndrie. ― Nu ştiu, Ralph. Cred că-i din pricina lui. ― A lui Jack? ― Da, a lui Jack. Numele devenise de nerostit. Ralph dădu din cap solemn. ― Da, zise el, cred că aici trebuie căutat motivul. În pădurea de alături izbucni o hărmălaie. Siluete drăceşti, cu chipurile vopsite în alb şi roşu, o zbughiră afară urlînd, aşa încît puştii fugiră cu ţipete de spaimă. Cu coada ochiului, Ralph îl văzu pe Piggy fugind. Două siluete se repeziră la foc, iar Ralph se pregăti să se apere, dar ei înşfăcară crăcile pe jumătate arse şi o rupseră la fugă de-a lungul plajei. Ceilalţi trei rămaseră nemişcaţi, pîndindu-l pe Ralph; văzu că cel mai înalt dintre ei, gol-puşcă, vopsit şi purtînd o centură, era Jack. Ralph îşi ţinu respiraţia şi vorbi. ― Şi-acum? Jack îl ignoră, ridică suliţa şi începu să strige. ― Ascultaţi-mă cu toţii! Eu şi vînătorii mei sîntem pe plajă, lîngă o stîncă turtită. Vînăm, petrecem şi ne distrăm. Dacă vreţi să faceţi parte din tribul meu, veniţi să ne vedeţi. Poate c-am să vă las să staţi cu noi. Deşi nu sînt sigur. Se opri şi se uită în jur. Nu simţea nici un fel de ruşine sau de timiditate în dosul măştii pictate, şi era în stare să-i privească pe fiecare pe rînd. Ralph îngenunche lîngă rămăşiţele focului, asemenea unui alergător la start, cu faţa ascunsă pe jumătate de păr şi de murdărie. Sam şi Eric se pitiră în dosul unui palmier de la marginea pădurii. Un puşti urlă, stacojiu la faţă şi cu trăsăturile strîmbe, lîngă bazin, iar Piggy rămase în picioare pe platformă, cu cochilia albă strînsă în mîini. ― Astă-seară facem o petrecere. Am omorît un porc şi avem carne. Dacă vreţi, veniţi şi mîncaţi cu noi. Sus, printre nori, tunetul bubui din nou. Jack şi doi dintre sălbaticii anonimi care îl însoţeau se clătinară, ridicară privirile, apoi îşi reveniră. Puştiul urlă mai departe. Jack aştepta să se petreacă ceva. Le şopti apăsat celorlalţi: ― Daţi-i drumul... acum! Cei doi sălbatici se împotriviră. Jack se răsti: ― Daţi-i drumul! Sălbaticii se uitară unul la altul, ridicară suliţele şi ziseră la unison: ― Şeful a vorbit. Apoi se întoarseră toţi trei şi-o luară la fugă. Ralph se ridică şi se uită în direcţia unde dispăruseră sălbaticii. Sam şi Eric se apropiară, vorbind în şoapte înspăimîntate. ― Am crezut că e... ― ...şi mi-a fost... ― ...teamă. Piggy stătea deasupra lor pe platformă şi ţinea cochilia. ― Au fost Jack, Maurice şi Robert, zise Ralph. Se distrează, nu-i aşa? ― Am crezut c-o să am o criză de astmă. ― Dă-o dracului de asta-mă. ― Cînd l-am văzut pe Jack, am fost sigur c-o să vrea să ia cochilia. Numi dau seama de ce. Grupul de băieţi privi scoica albă cu un respect plin de dragoste. Piggy o aşeză în mîinile lui Ralph, iar puştii, observînd simbolul cunoscut, începură să se întoarcă. ― Nu aici. Se îndreptă spre platformă, simţind nevoia unui ritual, în frunte mergea Ralph, cu cochilia strînsă în mînă, apoi Piggy foarte grav, pe urmă gemenii, puştii şi ceilalţi. ― Staţi jos cu toţii. Ne-au atacat pentru foc. Se distrează. Dar... Ralph era nedumerit, fiindcă simţea că i se lasă o perdea peste minte. Dorea să spună ceva; dar chiar atunci se lăsă perdeaua. ― Dar... Îl priveau grav, neavînd încă nici o îndoială în privinţa capacităţii lui.

Ralph ridică mîna. ― El ― ştiţi voi cine ― seduce. Împăratul .. focul! Focul. iar Împăratul Muştelor atîrna în aer în faţa lui. şi dacă ne-au invitat. Simon îşi muşcă limba umflată. dar nu spuse nimic. Cîteva clipe.. Să mergem la petrecerea lor şi să le spunem că ne e greu să ne ocupăm numai noi de foc. frazele lui Ralph li se păreau şchioape pînă şi puştilor. ― Un cap de porc pe un băţ. ― El e vînător...la o petrecere.. ― Auzi. fiindcă nu putem să aprindem focul sus ― şi e clar că nu putem ― e nevoie de mai mulţi ca să-l ţinem aprins. În cele din urmă. Nu-şi putea desprinde privirea.. ― ... şi la Jack... Iar eu sînt fiara. Se opri iar.. ― Dar. ca să scoată fum. ― De ce să nu facem chiar noi rost de carne? Gemenii se uitară unul la celălalt. Doar eu. Du-te înapoi la ceilalţi şi-o să uităm tot ce s-a întîmplat. După discursurile splendide şi numeroase. ― Trebuie să se distreze. Deasupra capetelor. apoi Piggy murmură în direcţia nisipului: ― Carne. ca şi cum ar fi imitat obiectul respingător din vîrful băţului... Simon îi răspunse prin tăcere. nu? Eu sînt o parte din tine. tunetele bubuiră din nou şi frunzele uscate de palmieri foşniră. E altceva. Fără foc nu putem fi salvaţi. fiindcă.. Bill întinse mîna după cochilie. Gura lui Simon se strîmbă şi băiatul scoase cîteva cuvinte. Bill răspunse: ― Nu e bine să intrăm în junglă. O clipă nu vorbi nimeni.. nu putem fi salvaţi. Ţinea ochii întredeschis!. Piggy îi şopti grăbit: ― Salvarea. fugi mai bine şi joacăte cu ceilalţi.carne. da. ― Nu crezi? întrebă Împăratul Muştelor.. mă înţelegeţi ― trebuie să fie o distracţie grozavă. ― Foarte bine. spuse Împăratul Muştelor. cum spune şi Bill. Nu vrei să creadă şi Ralph că eşti ţicnit. atunci. Sînt toţi vînători. Nu eşti decît un băieţel prostuţ şi fără educaţie. zise Împăratul Muştelor. ― Ce faci aici singur? Nu te temi de mine? Simon clătină din cap. Nimeni nu vorbi după ce Ralph se opri.. Vino mai aproape.. ― Hai.. fiindcă. mai aproape! Din pricina mea nu puteţi face nimic? Din pricina mea lucrurile sînt aşa cum sînt? Rîsul răsuna iar... nu eşti decît un băieţel prostuţ.. Focul e lucrul cel mai important de pe insulă. ― Ei bine. nu? Capul lui Simon se înălţă niţel. Iar vînătoarea şi celelalte ― adică jucatul de-a sălbaticii. nu? Şi la Piggy. Fără foc. Şi mie mi-ar plăcea să mă vopsesc ca un războinic şi să fac pe sălbaticul.. spuse Împăratul Muştelor. Puştii şedeau şi se gîndeau gravi la carne şi la picăturile de grăsime. ― Ştiai. nu-i aşa? Ţii mult la Ralph. Aşa trebuie să stăm pe lîngă foc.mi-ar plăcea nişte carne. ― N-are cine să te ajute. ţinute chiar acolo. Sam şi Eric luară cochilia. ah.bine friptă.. să credeţi că aţi putea vîna şi ucide fiara! zise capul.. ― . Ei cred că eşti ţicnit. Ralph se strîmbă. se opri şi apoi vorbi curgător. lovite de o pală de vînt fierbinte.. ― A. ― . Simon bîţîi din cap. ― Eşti un băieţel prostuţ. iar tăcerea se umplu de îndoieli şi de nedumeriri.Ralph îşi dădu din ochi părul enervant şi se uită la Piggy. ― Focul e lucrul cel mai important. ― . pădurea şi toate locurile vag întrevăzute răsunară de ecoul acestei maimuţăreli a rîsului. fireşte! Începu să rîdă. Dar trebuie să ţinem focul aprins... Ştia că-l va apuca o criză. mai aproape.

în timp ce seara înainta şi tunul continua să bubuie. Pricepi? Jack. iar o lumină sidefie se filtra printre ei. înăuntru era beznă. crezi că ştii mai bine decît mine? Urmă o pauză. o beznă care se lăţea. bietul şi rătăcitul meu copil. Cînd vîntul suflă pe vîrful muntelui. Se tîrî. Se căzni să înainteze. Pricepi? Avem de gînd să petrecem pe insula asta! Aşa încît nu merge mai departe. pe pămînt. plesnind coroana pădurii.. gata să explodeze. cu capul culcat într-o parte. pe măsură ce picăturile de sînge începeau să curgă. Pricepi? Eşti un nedorit. articula cuvinte mute. privind opac înainte. Bietul şi rătăcitul meu copil. Bill. o regiune mai înaltă. pe vîrful muntelui. muştele zburară de pe maţe cu un zumzet turbat. În scurt timp. Şi totuşi. în pădurea tot mai rară. îşi dădu seama că picioarele îl lăsau şi că limba îl duruse tot timpul. în cele din urmă.. IX O perspectivă asupra morţii Deasupra insulei. Aici era coloana vertebrală a insulei. unde pădurea înceta să fie junglă adîncă. Îşi ascunse faţa şi se tîrî mai departe. mai violent. Împăratul Muştelor zăcea în vîrful băţului ca o minge neagră. Se prăbuşi şi îşi pierdu cunoştinţa. căci altfel. lianele începură să împodobească tot mai rar pomii. Piggy şi Ralph. ca un bătrîn. Pe la începutul serii. Rareori. o să te omorîm. cînd înlătura frînghiile lianelor şi îşi alegea calea după configuraţia terenului. Culorile se retraseră din apă.Căci altfel. văzu că se mişcă ceva. Se vedeau luminişuri largi.. Un curent neîncetat de aer fierbinte se înălţa de pe munte. Roger. Cînd lui Simon i se sparse o vinişoară în nas. Dar. ― . iar sîngele îl podidi. Simon i se adresă luminişului: ― Ce-mi rămîne de făcut? Nimeni nu-i răspunse. Strălucirea obişnuită îi dispăruse din ochi şi păşea cu un fel de hotărîre tristă. Lumina era nefirească. în jurul gurii şi al bărbiei. nu se mişcă. Simon se trezi că priveşte într-un hău uriaş. soarele dispăru şi o văpaie de aramă înlocui lumina limpede a zilei. proiectată pe norii cafenii. pînă intră în bezna pădurii. mase de gaze se îngrămădeau în aerul nemişcat. Cînd lianele se zgîlţîiră. Şi muştele o descoperiră. Simon părăsi luminişul şi se strecură printre liane. pînă cînd pomii începură să se ferească şi să urle. iar vîntul se porni din nou. Robert. norii continuau să se adune. Pînă şi aerul împins dinspre mare era fierbinte şi nu aducea răcoare. Nu le mergea bine decît muştelor. ― Te previn. Maurice. ca a unei fiinţe vii. pline de desişuri şi pomi uriaşi. Am să mă înfurii. Simon zări cum o fiinţă ce stătea ghemuită se ridică brusc în capul oaselor. Porni trist printre trunchiuri. rămase neclintit. preferind duhoarea porcului. Zăcea pe covoraşul de liane. Mişcarea ei. Împăratul Muştelor vorbi pe tonul unui învăţător: ― Lucrurile au mers prea departe. Ceea ce zări îl conduse în sus. O pală de vînt îl făcu să se împleticească şi observă că ajunsese pe o stîncă sub cerul liber. aflată sub munte.Muştelor se umfla ca un balon. din pomi şi de pe suprafeţele trandafirii ale stîncilor. şi se uită de sus la el. dar fără să se oprească. ― E caraghios! Ştii foarte bine c-ai să mă regăseşti acolo jos ― printre ei ― aşa că nu-ncerca să scapi! Trupul lui Simon se arcui şi se înţepeni. muştele îl ignorară.. le sperie o . sîngele se uscase. O să te omorîm. se trezi şi văzu vag pămîntul întunecat pe care-i zăcea obrazul. apoi se lipiră la loc. azvîrlit la peste trei mii de metri înălţime. împleticindu-se uneori din pricina oboselii. care îl înnegriseră pe împărat şi făcuseră ca maţele risipite să semene cu o movilă de cărbuni strălucitori. o tresărire ca de mătase albastră. Pricepi? Simon se afla înăuntrul hăului. Apoi se întoarse. Pricepi? Avem de gînd să petrecem pe insula asta. îşi trase picioarele sub el şi se apucă de liane pentru a se ridica. cu o figură inexpresivă. iar norii albi şi cafenii se lăsară apăsător. Simon se ridică. Simon trecu din criză într-o oboseală toropitoare. continuă Împăratul Muştelor.

acoperită cu iarbă. Stomacul umflat i se zvîntă. vîntul suflă din nou. ― Ai grijă de ochelarii mei. ― Aş vrea să plouă. Ralph plonja în bazin. ― Să ne scăldăm. O porni în josul muntelui.. care ar fi trebuit să putrezească mai repede. iar ştirea trebuia să ajungă cît mai repede la ceilalţi. Îngenunche în apă şi se uită împrejur. Examina oasele nazale. Simon uită de muşte. doar ca să fim siguri că nu se întîmplă nimic. iar muştele o potopiră. Ralph se uită la cer. Palmierii lăsau liberă o fîsie lată între pădure şi ţărm. sau cel puţin abia mai fumega. Linişteşte-te. Piggy se întinse pe marginea nisipoasă a bazinului. ţinut prizonier fără milă de straturile de cauciuc şi de pînză. ― S-au dus acolo. le desprinse de pe stîncă şi eliberă silueta de jignirea vîntului. As vrea să se mai răcorească. ― Aş vrea să plecăm acasă. ca să se joace de-a tribul şi să se vopsească pe faţă. se aplecă şi-şi trimise spre el răsuflarea putredă. aşteptîndu-se să se retragă resemnat ca întotdeauna şi într-o tăcere jenată. în cel mai bun caz izbutea doar să meargă împleticit. Piggy inspecta cerul ameninţător prin lentila ochelarilor. Nu-mi pasă. Simon se lăsă în patru labe şi îşi vărsă şi maţele din el. ― Şi pentru vînătoare. zise Ralph cu înţelegere. ― Am înţeles! Am înţeles. Piggy încetă să mai bată apa. Focul de lîngă platformă părea să se fi stins. zise Ralph stingherit. Nu m-auzi? Aruncă furios cu apă în ochii lui Ralph. Apoi. ca la război. Piggy îşi scoase ochelarii. La urmă se îndepărtă şi se uită în jos pe plajă.clipă şi roiră asemenea unui nor întunecat în jurul capului. Reflectă şi se întoarse la corpul strivit care se descompunea şi putea alături. în schimb. Se furişă înainte şi în curînd înţelese. Ralph îi aruncă o privire rapidă şi Piggy roşi. Rîse de Piggy. Ralph îl stropi din nou cu apă. La marginea lui se jucau cîţiva puşti. ― Poate c-ar trebui să mergem şi noi. dar nu-l nimeri. Cu mult înainte să ajungă la grupul lui Jack. ― Nu-mi plac norii ăştia.. silueta se ridică. iar picioarele îi cedară. îşi puse mîinile streaşină la ochi şi privi cu atenţie fumul. Ralph ieşi la suprafaţă şi aruncă o trîmbă de apă în Piggy. Mai încolo. păşi timid în apă şi îşi puse ochelarii la loc. Apoi apucă sforile paraşutei. La petrecerea lui Jack. Ghici mişcările soarelui după înaintarea unei pete de lumină printre nori. Sforile încîlcite arătau mecanismul farsei. tot pe plajă. ― Mă doare capul. Chiar de la acea depărtare. Piggy scormoni nisipul de sub apă şi nu-l privi pe Ralph. Piggy. silueta corpolentă se înclină. asta-i tot ce putem face. bătu apa din jur. observă că aproape toţi băieţii ― poate chiar toţi ― se aflau acolo. spuse Ralph. trebuie să ies din bazin şi să-i şterg. Văzu corpul inert. ― N-au decît. Fiara era neprimejdioasă şi oribilă. îşi mutaseră tabăra cît mai departe de fiară. Apoi. ― Doar pentru nişte carne. încercînd să găsească o consolare în apele mai calde decît sîngele lor. zise Piggy Dacă mi se udă lentila. se înălţa spre cer o dîră subţire de fum. Simon simţi că se loveşte cu genunchii de stîncă. Ţii minte ce rău a plouat după ce-am fost lăsaţi din avion? ― O să plouă iar. Ralph şi Piggy auziră zgomotul petrecerii. ― Adică. suspinînd.. Ralph îl ţinti din nou. dinţii.. cînd mătasea albastră a paraşutei se dezumflă. Un pas mai încolo de marginea acestei pajişti se găsea . ― S-au întins poate prin adăposturi. zise Ralph. Oricît de grijuliu păşea. ― Opreşte! strigă el. culoarea descompunerii. dincolo de rîuşor şi lîngă o placă mare de stîncă. ― Unde-s Sam şi Eric? ― Şi Bill? Piggy arătă dincolo de platformă. ― Unde-s ceilalţi? Piggy se ridică în capul oaselor.

iar vînătorii mei au să vă apere de fiară. Rîdeau. pînă nu se mai auzi decît vocea celui de lîngă Jack. Piggy şi Ralph ajunseră la marginea platformei cu iarbă. Acum alergi după hrană. îl arseră.. întelegînd probabil că nu era rost de nici o pauză. în picioare. Jack vorbi iar nerăbdător. fiindcă m-aţi ales. ― Aţi mîncat pe săturate? Mai rămăsese hrană. se adunaseră pe iarbă. autoritatea i se cocoţase pe umeri şi-i trăncănea la ureche. Venise seara. urlară şi dansară. dar Ralph şi Piggy rămaseră la o jumătate de metru mai încolo. ― Ai alergat şi tu! strigă Jack. în faţa lui. Primiră darul din care picura grăsime. stăteau întinşi. Henry îi aduse apă. apoi ţărmul. uscat şi bătătorit de paşi. De îndată ce-i văzură. la care nu ajungea fluxul ― un nisip cald. ghemuiţi sau în picioare pe iarbă. observă că flăcările deveniseră acum vizibile în lumina scăzută. Preţ de o clipă Jack îi ignoră. obişnuit. chicotiră nervos. dar nu cu calmul ei splendid. se aşezase acolo ca un idol. În acea clipă. ― Aţi mîncat pe săturate? Vocea lui implica un avertisment al proprietarului mîndru. E meseria voastră. cu mîncarea în mînă. Băieţii de lîngă proţap le dădură lui Ralph şi lui Piggy cîte o halcă suculentă. . Pe stîncă ardea focul. tîrîseră în mijlocul pajiştii un buştean mare. crezînd că Ralph se întorsese spre el ca să-l acuze. iar Ralph urmări focul în timp ce mînca. ca o maimuţă. în afară de Piggy. pe iarba moale. Ralph. fructe şi coji de nuci de cocos. Cîţiva băieţi se întoarseră spre el. Se uită din spatele măştii vopsite la Ralph şi la Piggy. arătîndu-i forţa. Pe frunzele verzi de alături zăceau grămezi de carne. trosniturile focului dominau mugetul fluxului. pline cu apă. O vreme îi privi pe cei doi. Cine vrea să facă parte din tribul meu? ― Eu sînt şef. Şi mai jos se afla o stîncă ce intra în lagună. cîntau. iar Jack. Ralph. dezgropîndu-şi picioarele din nisip. care se vopsise şi se împodobise cu ghirlande. rîse neliniştit şi lăsă jos osul pe care îl rodea. Apoi tăcerea se aşternu şi acolo. porni mai departe. sfîrîind pe frigăruile de lemn sau pe frunzele verzi. ― Dă-mi să beau. iar din porcul pus la fript cădeau picături de grăsime în flăcările invizibile. îşi aplecă chipul pictat ca o mască spre băieţii aşezaţi şi arătă spre ei cu suliţa. Simon şi cei doi care frigeau porcul. Jack îl ignoră din nou. ca şi Sam. prevestitor de furtună. iar băieţii înfulecară şi mai repede.. fin. iar Jack se întoarse pe locul său. băieţii tăcură rînd pe rînd. Înainte de petrecere. ― Duceţi-le nişte carne. arătă spre un palmier şi îi şopti ceva greu de auzit lui Piggy. spuse Jack.nisipul alb. Ralph făcu un pas nesigur. Piggy încercă să fluiere. Sam. în dosul ei ― o fîşie scurtă de nisip. Toţi băieţii de pe insulă. aproape că îşi terminaseră masa. Muşchii antebraţelor cafenii se umflau. Ralph se uni imediat cu banda de băieţi în hohotele de rîs care îi calmară. cît era încă vreme. ci cu ameninţarea violenţei. Piggy aruncă pe plajă un os ros bine şi se aplecă să mai ia nişte carne. Aceştia se traseră mai încolo pe nisip. zise Ralph. Piggy deveni iar centrul batjocurii generale şi se simţiră cu toţii veseli şi normali. Rămaseră pe locurile lor şi mîncară sub un cer de aramă ameninţător. ― V-am spus că sînteţi vînători. Şi trebuia să ţinem focul aprins. Trădat de propriul stomac. Jack se ridică de pe buşteanul care îi servea drept tron şi se duse pînă la marginea pajiştii. zise Jack. privindu-i pe Piggy şi pe Ralph peste marginea zdrenţuită a coajei. iar Jack bău. Uită-te la osul din mîna ta! Ralph roşi. ― Cine vrea să facă parte din tribul meu? Ralph se mişcă brusc şi se împletici. Fără să înţeleagă motivul. Jack agită din nou suliţa. Ralph se uită în altă parte. ― V-am dat hrană. îl loviră cu halca pe Piggy. băieţii care găteau lîngă foc smulseră brusc o halcă de carne şi fugiră cu ea spre pajişte. Jack se ridică şi agită suliţa. Judecînd după chipurile lor unsuroase. unii ţineau nişte coji de nuci de cocos şi beau din ele. ― Staţi jos cu toţii! Băieţii se aşezară în rînduri pe iarbă.

Vînătorii îşi luară suliţele. ca şi cum repetiţia le-ar fi oferit siguranţă. ferindu-se de loviturile picăturilor de ploaie. ― Uite-o! Uite fiara! Cercul deveni o potcoavă. ― Hai să plecăm. aşa că se uită în altă parte. ca un urlet de agonie. alte cercuri continuară să se desfăşoare. În clipa următoare. Urletul strident la vederea fiarei răsună ca un ţipăt de durere. părăsiră în fugă liziera pădurii. Ne-am mîncat porţia de carne. apoi băieţii intonară un imn. zise Ralph cu o voce tremurătoare. Fiara pătrunse cu greu în mijlocul potcoavei. Piggy atinse încheietura mîinii lui Ralph. spre luminişul delimitat de stînci din spatele focului. Lumina pîlpîitoare se întări. Ce facem cu focul? Am cochilia. iar bubuiturile tunetului deveniră aproape insuportabile. Roger deveni porcul. ― Dansul nostru! Hai! Dansaţi! O rupse la fugă prin nisipul gros. Pe băieţi îi cuprinse un val de neastîmpăr şi începură să se împrăştie. Din pădure se furişă o făptură care înainta întunecat şi nesigur. care se ferea... ― Înjunghie porcul! Taie-i grumazul! Să lase sînge! Ritmul deveni regulat. Vezi. ţipînd din răsputeri.. Fulgerele de lumină brăzdau aerul întunecat şi îngrozitor. zise Ralph deodată. ― Focul. băieţii îl urmară. Cîţiva puşti formară un cerc al lor. ― Vine furtuna. Piggy şi Ralph.. deveni şi el vînător. . ― Cine intră în tribul meu? ― Eu! ― Şi eu! ― Eu! ― Am să suflu în cochilie. O s-avem necazuri. ― Înjunghie porcul! Taie-i grumazul! Să lase sînge! Cicatricea albalbăstruie despică din nou cerul în zigzag. rupse cercul celor mari. lovind cu un sunet distinct scoarţa pămîntului. iar un puşti începu să plîngă.― Cine intră în tribul meu ca să se distreze? ― Eu sînt şef. care oferea oarecare siguranţă. Nu-i erau de nici un ajutor. şi-am să convoc o adunare. în locul bubuiturii înfundate.. zgomotul se lăsă asupra lor ca plesnitura unui bici uriaş. Simon le strigă că pe deal se afla un mort. salvarea. iar puştii alergau şi săreau în afara cercului. Avu loc o mişcare circulară. Ai lăsat-o în urmă. Brusc. iar explozia sulfuroasă lovi în jos. Roger mima groaza porcului. iar zgomotul era insuportabil. erau gata să se alăture grupului înnebunit. imperioasă şi oarbă. bătînd regulat ca un puls. ― Ce-ai de gînd atunci? Ralph cercetă rîndurile de băieţi. Jack sări pe nisip. Se retraseră fericiţi spre gardul viu al băieţilor. Melopeea se înălţă şi mai mult. şi-o să plouă ca atunci cînd ne-au dat drumul din avion. ― Cochilia contează şi aici. bucătarii frigările. zise Jack rînjind. zise Ralph. ― N-o să ţinem seama de convocare. ― N-o ai cu tine. Roger încetă să joace rolul porcului. deşteptule? Iar cochilia nu mai contează în partea asta a insulei. violentă. sub ameninţarea cerului. guiţă şi îl atacă pe Jack. explozia transmise o lovitură. încurcat şi transpirat. de spaimă. iar mijlocul cercului se goli brusc. iar restul de băieţi legăturile de vreascuri. ― Înjunghie porcul! Taie-i grumazul! Să lase sînge! De spaimă se înălţă o nouă dorinţă. se auzi un tunet. iar unul. Puştii ţipară şi se risipiră în neştire. Vibrau şi băteau pămîntul ca un singur trup. zise Ralph.. iar melopeea îşi pierdu nota iniţială de entuziasm facil. În dosul pădurii sclipi o lumină vie şi tunetul explodă din nou. Cine-i mai deştept acum? Unde vă sînt adăposturile? Ceaveţi de gînd cu ele? Vînătorii se uitară neliniştiţi la cer. Picături mari de ploaie căzură între ei. care stăvilea groaza şi o făcea de suportat. Puştii alergau la întîmplare şi urlau. Cerul întunecat fu sfărîmat de o cicatrice alb-albăstruie. ― Înjunghie fiara! Taie-i grumazul! Să lase sînge! Cicatricea alb-albăstruie persista. contează pe toată insula.

iar linia umerilor deveni o marmură sculptată. o dată cu marele val al fluxului. dincolo de curba întunecată a lumii. lovindu-se nesigur de vîrfurile arborilor înalţi. apoi le înghiţea brusc. după cele întîmplate. imperceptibil. iar din gură îi ieşi o băşică de aer. X Scoica şi ochelarii Piggy urmări cu atenţie silueta care înainta. În ultimul timp. iar pădurea lăsă cascade de apă. valurile limpezi aduceau puzderii de creaturi stranii şi fantomatice. Nu se mai auzeau cuvinte. iar pe genunchiul drept se întindea o zgîrietură lungă. revărsîndu-se potop peste grămada de trupuri ce se luptau pe plajă. ci numai sfîşierea dinţilor şi a ghearelor. Rămase doar fiara. în timp ce miezul ei solid se răsucea. făcînd-o să cadă pieziş. şi trecea mai departe. Fluxul se revărsă peste plaja pătată de ploaie şi spălă totul cu un văl de argint. iar gura noului cerc ronţăi şi urlă. Aerul se răci. Pe ploaie văzură cît era de mică. Linia fosforescentă se umfla în jurul firelor de nisip şi al pietricelelor. scotea un sunet scurt. în scurtă vreme se domoli pînă şi murmurul apei. la cîţiva paşi de mare. care îl înconjurau cu ochii lor de foc şi cu trenele de aburi. rupse cercul şi căzu peste marginea abruptă a stîncii pe nisipul de lîngă ţărm. Se opri un moment şi se uită la silueta de pe platformă. înconjurat de o mulţime de animale curioase şi strălucitoare. iar băieţii o rupseră la fugă în beznă. pelicula de apă de pe planeta pămînt era reţinută. De-a lungul ţărmului. murdar şi cu frunze uscate atîrnate în claia de păr blond. brazdă laguna şi o zvîrli peste recif.― Înjunghie fiara! Taie-i grumazul! Să lase sînge! înjunghiaţi-o! Beţele loviră. se umezi şi se limpezi. iar apoi în largul mării. Apa limpede reflecta cerul curat şi constelaţiile strălucitoare şi colţuroase. soarele şi luna se mişcau agale. Fiara se afla în genunchi în mijlocul ei. Un vînt puternic schimbă direcţia ploii. săriră pe fiară. Gloata o urmări imediat. urlînd. i se îngrămădiră în jurul capului. rupînd frunze şi crăci de pe pomi. încercînd să opună zgomotului înfricoşător ştirea că descoperise un cadavru pe deal. Apa se ridică şi mai mult şi aureolă cu strălucire părul aspru al lui Simon. umflîndu-se puţin pe o parte. Acum atinse prima din dîrele care se scurgeau din trupul sfîrtecat. cu braţele împreunate pe faţă. Talazul uriaş al fluxului pătrunse şi mai mult pe insulă. ploaia încetă şi norii se risipiră. Apoi norii se desfăcură şi lăsară o ploaie diluviană. . sîngele ei începuse să păteze nisipul. cu un zgomot de plesnitură umedă. iar cerul fu presărat din nou de lucirile neverosimile ale stelelor. o loviră. cadavrul lui Simon ― o formă argintie sub constelaţiile fixe ― se pierdu în largul mării. o pietricică mai mare se încăpăţîna să rămînă pe loc şi era acoperită de un strat de perle. Ralph ieşi dintre cocotieri. Apoi se răsuci încet în apă. dar pînă şi cu ochiul bun. Un ochi semăna cu o crăpătură în obrazul dolofan. se năpustiră asupra ei. Grămada se risipi iute şi siluetele se împrăştiară clătinîndu-se. şchiopătînd. Pe la miezul nopţii. apoi o apucă în jos spre plajă. Undeva. alunecară pe stîncă. le reţinea într-o scurtă tensiune. Marginea lagunei părea o dîră fosforescentă ce înainta lent. Conturul obrazului i se argintă. iar făpturile mari se adunară în jurul lui şi formară o pată de lumină mişcătoare. imposibil de confundat. Apoi încetă şi vîntul şi nu se mai auzi nici un zgomot în afară de picuratul şi freamătul apei. o muşcară şi o sfîrtecară. se învîrti pe loc şi se rostogoli în jos prin imensitatea văzduhului umed. îşi dăduse seama că vedea mai bine dacă îşi scotea ochelarii şi muta lentila la celălalt ochi. ţipară. iar petele de sînge se lăţeau. Corpul se ridică o fracţiune de centimetru de pe nisip. iar apa se înălţă. alunecînd printre crăpăturile din stînci şi curgînd din frunză în frunză pe pămîntul cafeniu al insulei. Pe vîrful muntelui paraşuta se umflă şi se mişcă. cădea mereu. Fiara înainta. Creaturile stranii. Fiara zăcea ghemuită pe plaja palidă. încet. Ralph rămînea acelaşi. unde apa era mai puţin adîncă. Apa se rostogolea de pe vîrful muntelui. se ridică. cu ochi de foc. Ici şi colo. Striga din răsputeri. nemişcată. Paraşuta duse silueta mai departe. silueta alunecă.

Ralph se cocoţă cu grijă pe platformă. ― Tu erai în afară. Piggy! Vocea lui Ralph. N-ai văzut ce-am. cochilia albă şi fragilă sclipea încă lîngă buşteanul lustruit de atîta stat pe el. se clătina. La ce bun să vorbeşti de asta? Sări în picioare şi se aplecă asupra lui Ralph. Apucă scoica drăgăstos. Ralph îşi drese glasul şi şopti ceva. de fapt... Peste noi. ― Nimeni altcineva? ― Nu. ― Ai mai spus-o. zise Ralph încet. Continuau să stea jos. ― Poate că doar se prefăcea. ― Să convoc o adunare? Ralph izbucni într-un rîs strident cînd pronunţă cuvîntul. Strîng vreascuri. Piggy? Lucrurile pe care le-am făcut. Fulgera.. Lumina verde şi petele lucioase de soare jucau peste trupurile lor murdare. Nu mai am decît un ochi. tuna şi ploua.. ― O... privind drept spre locul şefului şi spre laguna strălucitoare. dansul ăla blestemat.. N-ai intrat niciodată. Piggy tăcu brusc. Nu mi-a fost. Ralph se aşeză în iarbă. ― Piggy― ― Ce-i? ― Ce facem? Piggy dădu din cap spre cochilie. ― Încetează! răcni Piggy. ― Tuturor ne-a fost frică.. ― Era întuneric. căutînd o formulă. Piggy îngenunche la stînga lui şi timp de un minut se aşternu tăcerea. În glas îi vibra un fel de scîrbă şi de nebunie delirantă. îngenunche şi se sprijni de un trunchi de palmier. Gesticula. Se putea întîmpla orice. ― Ce zici? Ralph vorbi mai tare. Ralph rîse din nou. cu amîndouă mîinile. Piggy? ― N-am văzut prea bine. Ralph! Ce-au să creadă ceilalţi? Ralph se opri în cele din urmă din rîs. ― Ce-i? ― A fost o crimă. Ar trebui s-o ştii... În cele din urmă. în afara cercului. ― Eşti încă şef. Piggy nu răspunse. după cîte ştiu. iar Piggy se încruntă. îl opri pe Piggy să gesticuleze. Iarba aspră se tocise în locul unde se ţinuseră întrunirile.. Ralph. joasă şi înspăimîntată.. Avea loc. ― Eşti şef. În sfîrşit. ... ― Ei nu contează. ― Ai putea. ce-ai zis tu. ― N-ai văzut. N-a fost. Nici un băiat mai mare? ― Doar Sam şi Eric. răspunse Piggy agitat. ― Piggy. Tremura. Se aplecă şi aşteptă. Ralph se ridică şi se duse să ia cochilia. ― Poate că mai este. ― Am cochilia.. Ne-a fost frică! ― Mie nu mi-a fost frică.― Piggy? N-ai mai rămas decît tu? ― Mai sînt şi nişte puşti. Piggy îi răspunse tot în şoaptă. ― Ce-i? ― A fost Simon. ― Simon. cu faţa la locul şefului şi al cochiliei. ― Ralph! Nu mai rîde aşa. Ralph. Nu-i nevoie să rîzi aşa. cu cochilia la piept. la vederea feţei lui Ralph. ― Nu. Ralph se clătină mai departe. ― Nu pricepi. dar se mulţumi să dea solemn din cap. ce-au făcut.. nu mai ştiu cum mi-a fost.

noi patru. zise Piggy brusc. Ralph. în timpul acelei nopţi teribile. spuse repede Piggy. Cînd Roger ajunse la istmul strîmt care făcea legătura între castel şi insulă. ― Da. ― Dar am luat parte! Cu toţii! Piggy clătină din cap. Ralph. ― .dans? Amintirea dansului la care nu participase nici unul dintre ei îi zgudui violent pe toţi cei patru băieţi.. în aer. murmură Ralph. ― Hei. Roşiră şi se uitară dincolo de el. Să nu le spui lui Sam şi Eric.. Trebuie să uităm ce s-a întîmplat. trăgînd după ei un buştean mare din pădure. Bine că te-am întîlnit.. basta! Atinse umărul gol al lui Ralph. ― Noi patru. ― Am plecat devreme. Piggy dădu energic din cap. Am fost în afara cercului. apoi continuă. ai spus că eram afară din cerc. ― Tocmai am fost în pădure.... Piggy privi rapid împrejur. ― Da. nu-l surprinse faptul că îl somară...... ― Şi noi la fel. Ralph îşi cercetă degetele de la picioare. ― V-aţi rătăcit după. Piggy se opri. zise Sam eu o voce sugrumată.. Oricum.. ― După petrecere. asta a fost. Gemenii fură surprinşi de vederea lui Ralph. Socotise.. Un accident. că măcar o parte din trib. ― O să încercăm. aflată acolo în siguranţă.foarte devreme.. iar Ralph se cutremură la acest contact uman.. după petrecere.. ― Se duc să se scalde. Vreau să merg acasă. apoi merseră mai departe.. ― Mai bine să terminăm ce avem de făcut. şi cu asta.eram foarte obosiţi. Am fost foarte obosiţi. Nu sîntem de ajuns ca să ţinem focul aprins. Pricepi? L-am aprins eu. Vocea i se ascuţi din nou. fiindcă eram obosiţi. aşa c-am plecat devreme. Sam îşi pipăi zgîrietura de pe frunte.. şi eu am fost afară. În aer pluteau greu lucrurile ştiute. Îl aruncară lîngă foc şi se întoarseră la bazin. Ralph.. ― .ca să strîngem vreascuri. Dumnezeule. . ― . Era sărit. repetă Sam. N-au băgat de seamă în întuneric. ― A fost un accident. n-am văzut nimic... dar nerostite. Eric dădu din cap. ― Noi n-am luat parte decît la urmă... ― Ascultă. avea să se opună . zise Piggy cu încăpăţînare. La ce bun să te gîndeşti la asta? ― Mi-e teamă. De noi. Piggy îşi curăţa lentila de la ochelari. ascultă. Sam se răsuci şi cuvîntul neruşinat îi izbucni de pe buze: ― . ― Salut. ― Am plecat devreme. ― A fost un accident.― A fost un accident. A fost un bun. voi doi! Gemenii se opriră o clipă. O. vreau să merg acasă.. Eric îşi mîngîie buza plesnită. ― O să trăim singuri. iar apoi îşi retrase repede mîna... ― . apoi se aplecă aproape de el: ― Să nu spui c-am luat şi noi parte la dansul ăla.. Sam şi Eric se apropiară. Ralph sări în picioare... Gesticula iar. ― Şi.ne-am rătăcit azi-noapte. N-am făcut nimic. ― Şi eu am fost afară. ― N-ai văzut ce-au făcut. ― Aşa e. Ralph. A meritat-o. ― Venea din întuneric. Ce l-o fi apucat să se strecoare aşa din beznă..

― O să-l bată pe Wilfred. ― De ce? Robert clătină sceptic din cap. şefule? Şeful se arătă vag în explicaţii. ― Eşti convins? Urcă şi-ai să vezi. nu l-am. Roger se cocoţă pe stînca asemănătoare unei scări. fiecare sălbatic se feri din calea amintirilor personale.. ― Nu mă puteaţi opri să înaintez. bătut recent şi dezlegat. cu suliţa. asimilînd posibilităţile oferite de o autoritate irespotisabilă. chiar dacă i-am dat de mîncare capul vînatului. fiind de acord. cu faţa vopsită în alb şi roşu.ororilor de pe insulă. peste locul unde istmul se strimta.. Am să iau doar cîţiva vînători cu mine şi o să aducem carne.. Tribul se afla în semicerc înaintea lui. . din dosul stîncilor care coborau neregulat. ― Nu ştiu. Roger se ghemui împreună cu ceilalţi. Privirea îi poposi pe vîrful muntelui îndepărtat. dar vorbi hotărît. Apoi. ― Puteai să vezi că sînt eu. gol pînă la brîu. Şeful stătea acolo. se uită posomorît înapoi spre insulă şi îşi clătină cu degetul un dinte care i se mişca. A fost ― chicoti nervos ― stă legat de ore întregi. continuă şeful. Vocea răsună puternic de pe înălţime. Ca să strice ce facem. aşezat pe marginea stîncii. Apărătorii porţii se vor îngriji ca ceilalţi să nu se furişeze înăuntru. şi fiţi atenţi. ― O să ne ducă la vînătoare! Smuci capul în direcţia adăposturilor îndepărtate.. izbucnind. Şeful se opri.. Aşa că staţi la pîndă. o să vînăm din nou. Un efort serios avea să trimită stînca în jos. trecîndu-i peste buze şi dispărînd din nou.. ― Unii dintre voi au să rămînă aici ca să aranjeze prin peşteră şi să apere poarta. Semicercul se cutremură şi murmură. Robert se arătă plin de admiraţie. Ralph îşi ridică privirea.. se smiorcăia gălăgios undeva în fund. prietene. iar şeful îşi întoarse spre el faţa inexpresivă şi pictată. Arătă spre un sălbatic. ― Dar şeful n-a spus de ce-a făcut-o? ― Nu l-am auzit niciodată. iar sub el o pîrghie. de unde se înălţa spre cer o dîră de fum alb. ― Stai! Cine-i acolo? ― Roger.? Îşi răsuci trupul şi coborî privirea.căci fiara ar putea să încerce să intre. Roger primi vestea ca pe o iluminare.. Sub stînca cea mai înaltă fusese vîrît un buştean. iar Robert schimbă subiectul şi aşa nerostit. Ţineţi minte cum s-a strecurat. ― Au să încerce să se furişeze... Un sălbatic îşi ridică mîna. Robert se aplecă uşor pe pîrghie. aşteaptă.. iar stînca suspină adînc.. Stanley îşi ridică braţul de pe stîncă şi ridică un deget interogativ. Roger înainta. ― E un adevărat şef. ― De ce să încerce să se furişeze înăuntru. încetă să-şi clatine dintele şi rămase liniştit. ― Ia priveşte aici. N-a spus. Roger. ― A venit deghizată. ― Nu! În tăcerea care urmă. Wilfred. nu-i aşa? Robert dădu din cap. ― . Aşezat pe stîncile uriaşe. ― Şeful a spus să somăm pe oricine. Ceilalţi văzură un vîrf de limbă de un trandafiriu surprinzător ţîşnind afară. S-ar putea să revină. coborî prin spatele stîncilor spre peşteră şi spre ceilalţi din trib. apoi spre altul. fără să mai scoată un alt cuvînt.. S-a înfuriat şi ne-a silit să-l legăm pe Wilfred. ― Mîine. Aşa că paznicii de la poartă trebuie să fie atenţi. Căci. ― Înaintează.. în soarele torid. ― Da? ― Dar nu l-am. dacă voiam. bubuind.

― Nu vreau să mai petrecem o noapte fără foc.. zise şeful solemn. tribul murmură din nou. Apoi şeful îşi ridică mîna... şi daţi-i capul vînatului. ― Voi. Lemnul era umed. ― Ce se întîmplă dacă ne întîlnim cu. ― Cred că fiara s-a deghizat. ― Da.. chiar dacă sînt ude. ― O să luăm foc de la ceilalţi. să înalţe la cer o coloană de fum ca semnal. o să facem o petrecere.. vă puteţi duce la culcare de cum apune soarele. apoi fură cu toţii zguduiţi ca de o pală de vînt. o să. dacă vă duceţi la vînătoare.sau un vas. Eric îşi netezi părul peste cap. Roşi jenat că participase la dans. tot or fi mai buni decît.. Maurice ridică mîna. ― Poate. Bill ridică mîna. ― Ei.. să-l ucidem? Liniştiţi. Ralph se trase înapoi. Roger şi cu mine. cînd o să avem carne.. ― S-ar putea să fim luaţi prizonieri de roşii. Pentru prima oară. şefule. Ascultaţi. În tăcerea lui nesigură.― Nu! Cum am fi putut.. Piggy îşi puse din nou ochelarii şi privi fumul cu plăcere. Ralph îşi cercetă cunoştinţele din ce în ce mai vagi. ― . Nu poţi să ştii ce e în stare să facă. lîngă stîncă de vatră. Şeful observă efectul propriilor cuvinte şi se opri brusc.. Un val de fum alb şi galben se ridică şi împrăştie un miros oribil.. dar şi speriaţi de posibilitatea unor viitoare spaime. Tribul reflectă. iar Sam îi termină fraza arătînd cu capul spre capătul plajei. recunoscuse dubla funcţie a focului. . Stanley ridică iar degetul. Eric suflă peste lemne pînă se aprinseră şi flăcăruia se înălţă.. Nu voia să numească pe nimeni. ― Nu te opri. ― Şefule. ― Maurice. Mîine o să vînăm şi-o să avem carne. Trebuiau. fireşte. ― A zis ceva despre un om mort. Ralph îşi aminti de silueta neobişnuită.. ― Doar noi trei? Murmurul crescu. ― Mîine însă o să vînăm şi. ― Dac-am putea să fabricăm un radio! ― Sau un aeroplan... sălbaticii murmurară din nou..... venindu-i în minte o speculaţie teologică. era a treia oară cînd îl aprindeau. Şeful dădu din cap.. răspunse şeful. legată de paraşută. Cine vine? Maurice şi Roger înăltară mîinile.. Se uită împrejur cu un aer vinovat la cei trei băieţi care stăteau în picioare alături. dă-i drumul! ― Fumul se subţiază tot mai mult. Dar noi trei. Iar dacă vine. ― Ce-i? ― Cu ce aprindem focul? Roşeaţa şefului era ascunsă de lutul alb şi roşu. ― Unde era focul lor? ― La vechiul loc. dar era şi un cămin şi o consolare pînă cînd adormeau. ― O să mergem de-a lungul plajei. Astă-seară am să plec împreună cu doi vînători. Mai bine să n-o supărăm. o să dansăm din nou.. Şeful îi înlătură obiecţia. Piggy îi înmînă lui Ralph ochelarii şi aşteptă să-şi recapete privirea. ― Aşa că nu vă apropiaţi de munte. Făcu semne violente în direcţia focului. despre lume. O să plecăm chiar înainte de asfinţit. vorbind singur. ceilalţi. avem treabă. ― Avem mare nevoie de lemne.. Maurice.. iar apoi se stinse.

adăpostul se cufundă în tăcere. uscate şi foşnind cînd le atingeai. mi se înrăutăţeşte astma. Îi conduse spre primul adăpost. perdeaua i se lăsă peste minte şi uită ce voise să spună. ― Nu mai putem aduce alte vreascuri.. o dată cu apăsarea întunericului.. ― Era altceva cînd focul era. pe cînd încercau să-şi găsească o poziţie mai bună.. Se ghemui înaintea lor. După aceea cortina se ridică. plin de stele strălucitoare. La ceva de o importanţă covîrşitoare. Nimeni n-o să vadă fumul pe întuneric. ― Piggy. un puşti vorbea în somn. deşi grav avariat... dacă nu facem fum. Se îndreptară spre pomii fructiferi. Ralph. ― .. zise Eric. ― Ralph ţi-a repetat destul de des. Se uită de la un chip la altul. Am obosit. ― Doi dintre noi se vor îngriji de foc. ― Hai să găsim ceva de mîncare.. în întunericul care se lăsa.. chiar în clipa aceea de mare entuziasm şi convingere.. Ralph încercă să-şi amintească. ― Ce-i? ― Stai bine? ― Aşa cred. ― Să lăsăm atunci focul să se stingă în noaptea asta. vorbind puţin şi mîncînd în grabă. Frunzele care slujeau drept pat stăteau întinse înăuntru. Cînd ieşiră din pădure. îngenunche cu pumnii strînşi.― Astma mea. fără fum. Ralph.acolo sus. Sam îl aprobă energic. iar Ralph şi Piggy la celălalt capăt. îl cuprinde un ciudat sentiment de nesiguranţă. Focul folosea la ceva. ― Acolo sus era un foc mic. Va trebui să facem fum.. ― Îl putem aprinde în fiecare dimineaţă. oricine ne poate aduce carne. Oricine se poate juca de-a vînătoarea. ― Trebuie să-l ţinem aprins! Eric se aruncă pe jos. Cei patru băieţi mari pătrunseră în adăpost pe furiş şi se îngropară în frunze.. Cum altfel vrei să fim salvaţi? ― Fireşte. ― Nu pricepeţi? Ce sens are să doreşti radiouri şi vapoare? Întinse mîna şi îşi strînse degetele pumn. În faţa lor atîrna un triunghi de beznă.. ― A. Răspunsul veni automat: ― Ia mai dă-o dracului de asta-a-mea! ― Dacă împing buşteni. la ce bun? Indignat.. ― Sînt prea obosit. ― Dar nu putem ţine focul aprins! Uitaţi-vă la ăsta! Focul se stingea în faţa lor.. Ăsta însă trebuie să fie mare Ralph puse o cracă pe foc şi urmări fumul care se ridică în beznă.. soarele apunea.. dar nu pot. Fumul se înălţă din nou. Apoi.. zise Piggy. În sfîrşit. cu excepţia unui foşnet întîmplător. ducînd cu ei suliţele.nu pe întuneric. în adăpostul de alături. Ralph începu din nou să . aş vrea sa vă ajut. ― .. privind solemn de la unul la altul. ― . adică douăsprezece ore pe zi. Ralph se ridică. O vreme se auziră o foiala şi foşnetul continuu al frunzelor... ― Ei bine. Nu vorbi aşa! Sam îngenunche lîngă Eric. galben şi gros.. zise Ralph. simţind cum. Cei trei băieţi intrară în pădure şi se întoarseră cu braţele pline de vreascuri putrede. rămas încă în picioare. ― Eu nu mai car vreascuri.. Ralph îşi drese glasul: ― Acolo sus am ţinut focul aprins.. spuse Piggy posac. şi se auzea zgomotul înfundat al fluxului pe recife. mai mult pentru sine. iar în foc nu mai ardea decît jăraticul. Şi la ce bun? ― Eric! strigă Ralph revoltat. da.. Gemenii erau întinşi unul lîngă altul. mai mult fum.nu noaptea. ― N-avem decît un singur lucru de făcut ca să ieşim din încurcătură.

. Sîngele năvăli din nou în urechile lui Ralph.facă presupuneri. ― Nu aud nimic. ― Ascultă... Ralph se trezi dansînd în jurul unui felinar. Apoi se linişti. şi trist. şi or să închirieze din nou căsuţa aceea. Cam la vreun metru de dosul adăpostului. înainte dea se crăpa de ziuă. Bezna. ― Vorbesc serios. mai bine luau trenul. devenind tot mai clar. ― Ce vrei să spui? ― Să fim salvaţi. era de nepătruns. ― Tot nu aud nimic. Simţi capul lui Piggy sprijinit de umărul lui şi strînsoarea crispată a mîinii. Eric gemu ceva.. liniştit. Şi n-am nici plic şi nici timbre. Ralph. ― Ai putea să-i scrii mătuşii tale. şi ascultă. Dartmoor era o regiune sălbatică. Şi nici poştaş.. iar băieţii înspăimîntaţi.. unde nu putea domni sălbăticia. O întruchipare a acestor imagini dădea tîrcoale adăpostului. pentru ca totul să fie perfect. ― Nu ştiu unde se află acum. ― Iartă-mă... Sam şi Eric.. ― Se mişcă ceva pe afară.. ― N-am spus nimic atît de caraghios. tot drumul pînă la Devon. Ascultă mai mult. la marginea grădinii. şi în ciuda beznei care se lăsa. iar scoţi zgomotul ăla. Succesul glumei lui neînsemnate îl încîntă pe Ralph. aşteptînd convulsia următoare. Gîndurile îi alunecară spre un oraş calm. încleştaţi. ca în fiecare noapte. un autobuz ciudat... iar prin minte îi trecură imagini confuze. Fii. o să înnebunim cu toţii. Din bezna de la capătul îndepărtat al adăpostului răzbătu un geamăt înfricoşător. Avea motive să fie recunoscător că visul se risipise.. Convulsiile îl epuizară. Ralph chicoti. ― O să ieşim din rîndurile oamenilor normali. nu. Ralph se foi neliniştit în frunze. Ralph continuă să chicotească. Să presupunem că ar fi duşi acasă de un avion cu reacţie şi. în afara triunghiului inutil de stele. ― Ralph.. ― De ce?. fiindcă. Pulsul lui îneca orice alt sunet. Ralph se întinse la loc cu grijă. îl fură somnul. Fiindcă? ― Fii liniştit. Ralph îşi dădu la o parte şuviţele de păr umed căzute pe ochi. ― O să înnebunim de-a binelea. căluţii sălbatici aveau să vină şi să se uite peste gard. apoi rămase nemişcat. se lăsă din nou liniştea. ― Ralph! Ralph! ― Ce-i? ― Nu mai scoate zgomotele astea. deşi îl durea pieptul.. Piggy îi şopti lui Ralph: ― Trebuie să scăpăm. la fel cum erau şi căluţii. Ralph se încordă printre frunze. ― Şocaţi de bombardament. întovărăşit de un lung suspin al frunzelor. Un autobuz pleca din staţie. Nu-şi mai putu stăpîni chicotelile. te rog. trăgîndu-şi răsuflarea. cu farurile şi roţile autobuzelor? Deodată. căci autobuzul se apropiase şi mai mult. Puteau să meargă şi cu maşina. în timpul unei pauze. Apoi. şopti Piggy Dacă nu ne întoarcem repede acasă. Piggy îl certă cu demnitate. aveau să aterizeze pe acel mare aerodrom din Wiltshire. Ce putea fi mai sigur decît autogara centrală. striviră frunzele. iar la un moment dat rămase întins. ― Sam! Sam! ― Hei! Eric! În scurt timp. Piggy reflectă solemn. iar trupul îi tremura şi se convulsiona. . N-avem nici cutie poştală. trosni limpede şi puternic o cracă. se luptau. Ralph tresări. Pentru prima dată în acea zi... ― Ralph! Ralph! ― Taci şi ascultă. Dar atracţia sălbăticiunii dispăruse.

― Voi doi vă simţiţi bine? ― Aşa am impresia. dar limpezită de spaimele imediate. şi i-am ars una în biluţe. Ralph alergă pe plaja palidă şi sări pe platformă. mă pocnea unul în mutră.. Apoi. el căzu într-o parte. iar în colţul unde se afla Piggy se dezlănţuiră urlete. N-or să se grăbească să mai vină să se bată cu noi. Ce face Piggy? Îl traseră pe Piggy dintre resturile adăpostului şi îl sprijiniră de un pom. Ralph se feri într-o parte. ― Piggy? Unde eşti. ― L-am pocnit pe unul de-o să mă ţină minte. începu să lovească în gura de sub el.. apoi se rostogoli împreună cu ce i se părea a fi o hoardă de băieţi.. zise Eric. Un genunchi i se vîrî între picioare. apoi îl apucă o criză de astmă. Ralph îi şopti în ureche lui Piggy. Piggy. Noaptea era răcoroasă. Forme întunecate se detaşară din rămăşiţele adăpostului şi se furişară pînă cînd ţipetele puştilor şi horcăiturile lui Piggy se auziră din nou. iar bătaia continuă să se desfăşoare undeva deasupra. vino afară. Cînd m-am trezit. Eu m-am ferit într-un colţ. zise Sam. Ralph trase un pumn la întîmplare.. Pe tine te vreau. pe măsură ce faţa de sub el devenea alunecoasă. dădu peste un trup care se zvîrcolea şi simţi pe obraji o respiraţie fierbinte. ― N-au luat cochilia. Piggy îşi strînse picioarele. Aşa că nu ne-am descurcat prea rău. nu-i aşa. zise Ralph cu amărăciune. La intrarea adăpostului se auzi un răcnet feroce. ― Cum te simţi. ― A fost Jack cu vînătorii lui. ― Şi eu. Ralph se mişcă brusc în întuneric..am fost pocnit. L-am bătut rău de tot. apoi îl auzi pe Eric cum îşi scormonea prin gură. Cochilia stătea lucitoare lîngă locul şefului. ― Piggy. iar întreg adăpostul se lumină ca de o explozie. Ralph se îndepărtă de el. Un pumn se retrase şi reveni ca un piston. E adevărată! Se încleştă de Ralph şi încercă să respire.. Cinstea îl sili să continue: ― Cel puţin pe tine. Sam şi Eric se apropiară şi se uitară atenţi la Ralph. zise Ralph. Ne-am bătut cu ceilalţi. apoi se trezi cu nişte degete în gură şi le muşcă. asta-i tot. apoi se întoarse la Piggy. folosindu-se de pumnul strîns ca de un ciocan.. Sînt groaznic de plin de sînge pe faţă. lovituri şi membrele începură să zboare prin aer. ― A venit! zise Piggy gîtuit de emoţie. . muşcîndu-se şi zgîriind. Piggy? ― Am crezut că vor cochilia. îşi încovoie spinarea şi bătu frunzele cu picioarele.. spuse Eric cu o mîndrie simplă. Piggy? ― Nu prea rău.. Piggy respiră mai uşor. izbi cu o isterie din ce în ce mai violentă. ― Ce-ai făcut? ― Mi-am ridicat genunchiul. ― Nu vorbi. înnebunit de durere. Cineva se împiedică de trupul lui Ralph. ― Şi eu la fel. Ralph strigă cu o voce tremurătoare: ― Toţi puştii să se culce.Ralph se rugă disperat ca fiara să-i aleagă pe puşti. Afară o voce şopti oribil: ― Piggy. Ralph? Dar pînă la urmă l-am aranjat. ― Ce-i? ― Mi se clatină un dinte. De ce nu ne lasă în pace? ― Or să ne ţină minte. Acum culcaţi-vă. înăbuşind lupta. ― . în sfîrşit. urmat de zgomotul şi buşiturile unor creaturi. O contemplă cîteva clipe. Piggy rămase liniştit o clipă. adăpostul se prăbuşi. pocnindu-se. Îl loviră şi îl înghiontiră. Piggy? Ceva se frecă de dosul adăpostului. ― Te-au rănit. Trebuie să-l fi auzit cum a răcnit! Nici ăsta n-o să se mai întoarcă în curînd. siluetele anonime îşi croiră drum şi ieşiră.. Piggy.

Dar l-au furat. pe lîngă fîşia fosforescentă a apei. zise Piggy. Ralph. sau altminteri.noaptea. Dădu din cap. iar efortul făcu să-i ţiuie urechile. simula nişte împunsături cu suliţa. Suflă cît poţi de tare. ― O adunare doar pentru noi? ― N-avem altceva de făcut. de-a lungul arcului deschis al plajei. Îi conducea şeful. ca să fim salvaţi. S-ar putea să treacă vapoare. Pricepeţi? Aici e mîna lui Jack Merridew.. Ralph vîrî cochilia în mîinile lui Piggy. care alerga în acelaşi ritm.. şi spune-ne ce. ne-am sălbăticit şi noi? Atîta doar că acum nu avem nici un semnal. ţipînd de pe coroanele pomilor ca în prima dimineaţă. dar ni l-au furat. Sam. N-au venit pentru cochilie. Ei ni l-au furat. tot el a fost de vină. Prima briză a zorilor puse capăt strădaniei lui şi-i aruncă cenuşa în ochi. Le-am fi dat foc de la noi. Se ţineau departe de pădure şi alergau pe malul apei. ― Ni l-au furat! ― Ei au fost. ― Degeaba... iar ceilalţi trei rămaseră în picioare în faţa lui. Acesta ţinu cu atenţie obiectul strălucitor şi îşi miji ochii spre Ralph. Eric îl privi prin masca de sînge uscat.. În ambele direcţii. Dacă n-ar fi fost el. trei siluete fugeau spre stînca în formă de castel. Uneori cîntau încet. Credeţi că putem să-l aprindem. Ralph îşi apropie faţa la un metru de cea a lui Piggy. Ralph. Cenuşa gri şi uşoară ca nişte fulgi se risipi la răsuflarea lui în toate părţile. înjură şi se frecă la ochi pînă îi dădură lacrimile. Eşti singurul care a reuşit vreodată să facă ceva.― Ştiu. Vocea lui Ralph se ascuţi. ― Mă vezi? ― Niţel. ― . protejat de propria miopie.. XI Castelul de stîncă În scurta perioadă de răcoare din zori. Piggy se întrerupse şi începu să se smiorcăie. iar Sam şi Eric se aşezară în dreapta. Ce. alteori făceau roata stînd în mîini. Ţineţi minte cînd a plecat la vînătoare şi s-a stins focul... în beznă şi ne-au furat focul.. nu s-ar fi petrecut aşa ceva niciodată. Am votat ca să fii tu şef. Ralph se aşeză pe trunchiul lustruit. plaja era pustie. ― Ne-au luat focul. Au venit pentru altceva. ― Doar un foc obişnuit. păsările se înălţară. încîntat de isprava lui. Convoacă o adunare. Acum nu mai avem foc.. Aşa că vorbeşte tu.. Acum Piggy nu mai vede. Cîţiva puşti ieşiră din adăposturi. cei patru băieţi se adunară în jurul petei negre unde fusese aprins focul. zise Piggy. Acum devenise într-adevăr un şef. . ― Am luat cochilia doar ca să vă spun că nu mai văd deloc şi că trebuie să-mi recapăt ochelarii. ― Suflă în cochilie.. Piggy se uita în direcţia vagă unde se afla Ralph. Se trase înapoi pe vine. Ralph continuă să sufle. Pe insulă s-au întîmplat lucruri îngrozitoare. Se îndreptară spre platformă. Eu. Pe urmă a fost.. ― Dă-i drumul. iar Piggy stătea inexpresiv. şi tocmai atunci a trecut un vapor prin apropiere? Iar ăştia îl socotesc pe Jack cel mai bun şef.. nu? Doar un semnal de fum. Ralph. ceam să mă fac? Departe. Glasul îi vibra de furie. dacă ne-ar fi cerut. Ralph.. Gemenii urmăreau neliniştiţi. cu mult timp în urmă. dă-mi voie să mă sprijin de tine.. a fost. ― Fireşte că-i degeaba. trebuie să hotărîm ce-i de făcut.. în mîna stingă i se bălăbăneau ochelarii sparţi ai lui Piggy. semnalul s-a stins şi n-o să mai fim salvaţi niciodată. Ralph îi luă cochilia şi se aşeză. iar Ralph îngenunche şi suflă.. Nu pricepeţi ce vreau să spun? Noi le-am fi dat un foc de bunăvoie. dar nici un tăciune nu prinse viaţă. M-au orbit. iar ei au venit pe furiş. Pădurea răspunse ca un ecou. Ralph îşi închise din nou ochiul de pe faţa tumefiată.

iar cochilia se odihnea albă şi fragilă la picioarele lui Ralph. Îşi aminti vag de ceva ce-i spusese Simon.. Să presupunem că mergem. Aş fi încîntat. Piggy se opri un moment şi se uită lung la siluetele vagi din jur.Se opri nehotărît.. Îşi croiră drum printre pomii fructiferi devastaţi. iar pe altele le găsi singur. Ei.fiindcă s-ar putea s-avem nevoie de ele. ― Ai să te alegi c-o bătaie. Adică.. ― Trebuie s-o duci tu. am să-i spun.. Ralph reflecta ce aveau de făcut după-amiază. ― Eu mi-am lăsat amîndouă şosetele în adăpost. spălaţi şi pieptănaţi ― la urma urmei nu sîntem nişte sălbatici. şi? Ce-au să creadă oamenii mari? Simon. Îşi supse obrazul umflat şi se uită la gemeni. . odinioară. ― Am putea să ne dichisim niţel şi să mergem. ci fiindcă dreptatea rămîne dreptate.dacă se înfurie. curaţi cum eram înainte. prelinsă printre degetele lui Piggy... Dă-mi voie să iau cu mine cochilia. ― Cînd o să fim gata. o s-o duc eu. eşti mai puternic decît mine şi nici nu suferi de astmă. asta am să fac. Ne-a crescut părul prea lung. şi îşi şterse lacrimile din ochi. nu fiindcă eşti puternic. dar trebuie să fiu condus. Ralph.nu-mi pasă.. ― Mai bine să mîncăm ceva şi pe urmă să ne pregătim. Dar eu nu cer să-mi dai ochelarii înapoi ca pe o favoare. Piggy căută în minte cîteva cuvinte prin care să-şi exprime dorinţa puternică de a duce cochilia. Unii de pe insula asta sînt în stare să rîdă de orice. ca să-ţi legăm părul la spate. ― O să fie pictat pe faţă. Ralph puse cochilia pe buşteanul lucios. aşa am să-i spun. Vreau ochelarii înapoi. Îi întinse cochilia lui Piggy. micuţul.. ― Trebuie să ne pieptănăm. şi ni le putem trage pe cap.. întinsă pe iarba călcată. ― N-ai cochilia! Piggy ridică scoica. zise Sam. dulce. îl asculta. ― Putem găsi ceva. a fost omorît. ― Am să mă duc la el cu cochilia în mîini.. ― ... ― Ar trebui să ne luăm suliţele. ― .. O să ne spălăm. ― O să fim ca mai înainte.. ― N-aveţi decît să vă luati suliţele. Nu-ţi cer să fii cavaler. sclipea acum pe curba delicată. am să-i spun. Şi pe urmă a mai fost şi băieţelul ăla cu semnul pe faţă. Ralph. Ralph? Nu ajunge să discutăm. n-ai decît să încerci. Uite.n-o să se sinchisească prea mult de noi. zise Eric.. zise el. adăugînd repede: Hai să mergem. ― . Împinse cochilia repede în mîinile lui Ralph. ― . am să-i spun. care de data asta roşi de mîndrie. Am să i-o întind.. îl ajutară pe Piggy să-şi ia cîteva fructe. ― Ce-ai de gînd. O să mergem cu tine. cu amîndoi ochii. În timp ce mîncau. o să fie vai de noi. Am să mă duc la acest Jack Merridew şi-am să-i spun pe şleau.. fără să luăm o hotărîre. Cine l-a mai văzut de cînd am venit aici? ― Piggy! Stai o clipă! ― Am cochilia. Îi învăluia o lumină verde.. rîdeţi. În cele din urmă. Dă-mi ochelarii. şi cu salvarea noastră nu-i de glumit. dacă vreţi. Am să-i arăt singurul lucru pe care nu-l are. dacă ţii. ― Nu fi caraghios. lîngă stînci. Vă dă mîna să rîdeţi. Tu poţi să vezi. Piggy întinse mîinile să ia cochilia. zise Sam timid.. Vechea adunare.. roşu la faţă. dar eu unul n-am de gînd. pipăind. Sam înfulecă şi protestă: ― Dar facem baie zilnic! Ralph se uită la siluetele murdare dinaintea lui şi suspină. în timp ce perdeaua i se lăsa peste minte. Ştii cum o să fie. ca pe nişte şepci. ― Ce poate să-mi mai facă? Am să-i spun ce părere am. La ce bun? Tot trebuie să fiu condus ca un cîine... orice s-ar întîmpla. ― Foarte bine. ca o stea. Ralph se ridică în capul oaselor şi îşi dădu părul peste cap. Ralph se strîmbă la Sam.. Da.. ca şi cum ar fi vrut să scape de ea cît mai curînd.. zise Piggy. Chiar şi Piggy. O singură picătură de apă.. ― Încerc să mă gîndesc. trebuie să mi-i dai! Piggy îşi încheie cuvîntarea şi tremură.

Tot aici se aflau istmul. O apucară în formaţie. Se opriră în locul unde dansase tribul. o masă de tulpini strîmbe. N-am uitat. ― Dar au să fie pictaţi! Ştiţi cum o. Vedea lucrurile doar parţial prin pulsaţiile arşiţei ceţoase care se revărsa peste nisipurile sclipitoare. fireşte că nu. Furtuna nu lăsase nici o urmă. apoi Piggy la un pas în urmă. negre. ― Trebuie să fie un foc mare de tot. cornişa care înconjura stînca. Fiindcă fumul e un semnal şi nu putem fi salvaţi. dacă nu avem fum. Mergea deci între suliţele tîrîte şi strîngea cochilia atent. dacă se uita pe jos şi îşi apăra de soare privirea obosită. noi n-o să ne pictăm. Băieţii ― un grup mic şi compact ― trimiteau pe plajă patru umbre asemănătoare unor gravuri. nici ei nu sînt mai breji. peste părul său lung şi peste răni. ― Voi doi urmaţi-mă.. ― Fum. Trecură mai departe în tăcere.. Încercă să-şi amintească. ― Fireşte că nu. ridicat de miraj. Ţineţi suliţele pregătite. ― Fără vopsea! strigă Ralph. Ralph se întoarse. avem nevoie de fum. reciful.. Gemenii îl examinau curioşi pe Ralph. Piggy scrută neliniştit vălul luminos atîrnat între el şi lume. ― Fum. de-a lungul plajei. Cerul şi muntele se găseau la o depărtare uriaşă şi străluceau sub arşiţă. Beţele carbonizate se aflau încă pe stînci. se grăbi să răspundă Piggy. verzi şi impenetrabile. Eu am să merg primul. Sam şi Eric se uitară unul la altul. zise Ralph. ― N-am uitat. iar cînd îl zăriră. spuse Ralph apăsat. Nimeni nu se îndoia că aveau să găsească tribul la castel. iar sus vîrfurile roşii. udate rău de ploaie. la jumătatea distanţei pînă la cer. ― Am spus "fum"! Trebuie să avem fum. Ceilalţi dădură din cap. ― Nu-i nici o primejdie? Nu cumva e o stîncă ascuţită pe-acolo? Aud marea. zise Ralph. totdeauna. ― De ce ne ascundem? Păşi prin paravanul de iarbă spre micul luminiş care ducea la istm. ― Cu toate astea.. dar nisipul de lîngă ţărm se netezise din nou. se găsea la stînga lor. Aici se întindea iarba zdrobită unde stătuseră întinşi cînd Ralph plecase în explorare. Piggy vorbi pe un ton prietenos: ― Fireşte că trebuie. fiindcă nu sîntem sălbatici. În spatele lui veneau gemenii. Înţelegeau perfect dezlănţuirea de sălbăticie provocată de măştile pictate. spuse el. Sam îi atinse braţul. Se întoarse furios spre gemeni. Ralph porni primul. se opriră toţi deodată. . Vorbeau rar şi tîrau vîrfurile suliţelor de lemn... cu excepţia zumzetului persistent al albinelor. Piggy dădu din cap. O dîră subţire se înălţa tremurînd în aer de cealaltă parte a stîncii.. plutea într-un fel de baltă argintie. Se aşternu tăcerea. ― Atunci mergem aşa cum sîntem. ― Tu eşti şeful. ― Ştiam asta! strigă Ralph şi îşi trase braţul din mîna lui Piggy. m-am gîndit. cam necăjiţi. îi putea urmări vag. iar plaja se curăţase ca o lamă frecată. Ralph. Cea mai încîlcită parte a insulei. iar iarba înaltă se unduia în faţă. Ralph înaintă. căci Piggy descoperise că. încercînd să-l îmbuneze.? ― Nu spun decît ceea ce spui şi tu. cu amîndouă mîinile. şchiopătînd niţel şi cu suliţa pe umăr. Eric avu un gest de reţinere. Vrei să spui oare. dansînd şi amestecîndu-se printre ei. dar plini de o vitalitate inepuizabilă. Am ştiut tot timpul. ca şi cum l-ar fi văzut pentru prima oară. în cele din urmă. păşind de-a lungul plajei. Toate le ţii minte. ― Nu. O clipă. ― Ei bine..― Ca fetele! ― Nu.

― Îngenunchează. Apărură cîţiva sălbatici. ― E la vînătoare. iar unul îl ameninţă pe Ralph cu suliţa. căruia îi răspunseră vreo zece glasuri din dosul stîncilor. se strecurară pe cornişă spre istm. cu intenţia de-a greşi ţinta. ― Convoc o adunare. Sus de tot. ― Am venit să văd ce se întîmplă cu focul. ― A. Jack. nervos. ― Poţi să vezi cine sînt! strigă Ralph. da? Cine mă obligă? ― Eu! se răsti Ralph. Lasă-mă în pace. Stai la locul tău. Aveau suliţe şi se aşezară în poziţie de apărare la intrare. ― Ralph. pe iarbă. Mă simt îngrozitor. O sursă de energie începu să vibreze în trupul lui Roger. Chicotelile sălbaticilor se transformară într-o batjocură violentă. Nu mai faceţi pe prostii! Duse cochilia la buze şi începu să sufle. ― Ce pofteşti? răsună o voce din dosul lui Ralph. Cuprinse cu o grijă caraghioasă stînca în braţe. Rămase în picioare la jumătatea drumului de pe istm şi îşi concentră privirea asupra sălbaticilor. şi aşteaptă pînă mă întorc. Gemenii o zbughiră pe lîngă Ralph şi se aşezară între el şi intrare. ― . ― Convoc o adunare. îi şopti Ralph într-o parte. Aruncă o piatră. Ralph ridică o pietricică şi o azvîrli între gemeni. dar limpede. Tăcere. cuprins de mînie.. Băieţii de pe istm stăteau în lacul propriilor umbre. O faţă vopsită vorbi cu vocea lui Robert. Ralph se întoarse brusc. avea chef să le spună să-l aştepte şi s-o facă pe loc. dezvăluind un pătrat roşu şi plin de ierburi marine.. Şi-a zis să nu te lăsăm înăuntru. recunoscut prin personalitatea lui şi prin părul roşu. reduşi la dimensiunea capetelor cu părul vîlvoi. Ralph. şi să discutăm despre ochelarii lui Piggy Băieţii din faţa lui se mutară de pe un picior pe altul. atît de vopsiţi. spuse Ralph. N-ai auzit cochilia? . Primele cuvinte le articula gîfîit. apoi imitaţia unui strigăt de luptă. Apoi marea se supse. Ralph suflă mai departe. Trebuie să-i dai înapoi. Eliberaţi prin faptul că-şi vopsiseră feţele. înainta dinspre pădure. Rîsul batjocoritor se stinse. vă previn! strigă Roger. de pe culmi se auzi un ţipăt brusc. Toţi trei erau mascaţi în negru şi verde. ignorînd spaima lui Piggy ― Băgaţi de seamă. Sălbaticii chicotiră o vreme. Sălbaticii care păzeau istmul mormăiră între ei şi nu răspunseră. zăcea o scroafă decapitată şi curăţată de măruntaie. era însă cu neputinţă.. în spatele lor.. dominînd zgomotul. Ralph vorbi din nou răspicat. Ralph. Un glas îl îndemnă în şoaptă din spate: ― Nu mă părăsi. ― Dă-mi cochilia şi stai liniştit. Piggy se ghemui cu spinarea informă ca un sac. De fapt. strigă Jack. se lipi de ea şi rămase deasupra mării ce se retrăgea. spuse Ralph pe nerăsuflate. Ralph înainta pe istm. Mult deasupra. Îşi trecu privirea pe deasupra lor. încît erau de nerecunoscut. Tresăriră. ― Nu-i nici o primejdie? întrebă temător Piggy. la vreo cincisprezece metri sub braţul stîng al lui Ralph. aşa cum o lăsaseră. băieţii îşi legaseră părul la spate şi se simţeau mai bine ca el. care se pierdu ca un ecou printre stîncile înalte. iar cei din mijloc izbucniră în hohote de rîs ― un rîs uşor. M-ai ales şef.convocăm o adunare.― Ţine-te strîns de mine. nu mă părăsi! se văicări Piggy. Aici eu comand şi e tribul meu. Ralph făcu cîţiva paşi înainte. ― I-ai furat ochelarii lui Piggy. iar Sam de-abia reuşi să-şi menţină echilibrul. Roger îşi luă mîinile de pe pîrghie şi se aplecă să vadă ce se întîmplă. Ralph se hotărî să şi-l lege şi el mai tîrziu. ― Unde-i Jack? Cîţiva băieţi se foiră şi se consultară. ― Pleacă. străjuit de cîte un vînător ghemuit. iar piatra ricoşă în apă. ― Stai! Cine-i acolo? Ralph îşi lăsă capul pe spate şi zări deasupra stîncilor faţa măslinie a lui Roger. În cele din urmă. Ralph luă cochilia de la buze şi se opri pentru a-şi trage răsuflarea.

. Apoi întoarse vîrful armei şi îl plesni pe Jack peste ureche.. Se opri. Iar voi vă jucaţi de-a vînătoarea. ghemuit pe jos. ― Uitaţi-vă la ăsta. Repet. dacă ne-ai fi cerut. Focul. Gîndeşte-te la mine! Jack se repezi şi îl împunse pe Ralph cu suliţa în piept. învins de tăcere şi de anonimatul feţelor pictate din grupul care păzea intrarea. pînă îmbătrînim. şi-ai să vezi ce te-aşteaptă! ― Vino tu.. ţinîndu-şi ochii aţintiţi prudent asupra lui Jack. Printr-un consimţămînt tacit. încercă să-i atragă atenţia lui Ralph. Tribul de feţe pictate chicoti şi Ralph ezită. în ce priveşte focul. Dar n-ai făcut-o. să vină să ne salveze şi să ne ducă acasă. răsuflînd feroce. Lovitura atinse suliţa lui Ralph şi alunecă în jos. care se aflau între el şi trib. încercînd să-şi aducă aminte cum arăta Jack... menţinîndu-se însă la distanţa de atac. Se provocau ţanţoşi. Căraţi-vă. ― Ascultaţi! Uite ce-am venit să vă spunem. ― Voi doi.....Ai făcut o glumă proastă. ireal al sălbaticilor se răspîndi şi se pierdu ca un ecou. gata de luptă. apoi spre grupul de sălbatici. Gemenii. vino. ca să se vadă. da. Poate că trece un vapor pe acolo. Ralph observă imediat direcţia armei după felul cum îşi mişca Jack braţul şi o împinse într-o parte cu mînerul suliţei lui. ― Hai tu. Apoi se despărţiră.. Pe Ralph îl apucă un acces de furie. Te-ai furişat ca un hoţ şi-ai furat ochelarii lui Piggy! ― Mai spune o dată! ― Hoţule! Hoţule! ― Ralph! răcni Piggy. foloseau amîndoi suliţele ca pe nişte săbii. Dar fără fumul ăla. uluiţi se uitară unul la altul. Acum. ― Nu uita de foc.. pe poziţii adverse. Jack îl privi pe Ralph. Amîndoi băieţii răsunau din greu.. nemaiîndrăznind să atace cu vîrfurile ucigătoare.. Nimeni nu-i răspunse. Dacă nu-i capătă. Acum o să mîncaţi şi n-o să mai ardă nici un foc. nu poate să vadă. Se luptau corp la corp. Rîsul tremurător. Ochelarii mei.. lovindu-l peste degete şi producîndu-i o durere ascuţită. unde o dîră de fum se destrăma în aerul lăptos ca o perlă. ― A. ― Ralph. Arătă cu suliţa în urma lor. ― Puneţi mîna pe ei! Nimeni nu se mişcă. Îşi destinse muşchii. Îşi ridică suliţa şi o îndreptă spre sălbatici. Jack strigă furios: ― Am zis: "Puneţi mîna pe ei!" . împingîndu-se şi aruncînduşi priviri demenţiale. se ridică atent. prinzînd curaj datorită încetării violenţei. şopti Piggy. iar ochiul lovit şi umflat îi tremură. iar Ralph pe marginea prăpastiei şi cu spatele la insulă. apoi pe gemeni.. S-ar putea să aşteptăm ani de zile.. nu sîntem de-ajuns. S-ar putea ca un vapor să observe fumul. cît e lumină. Piggy şi cu mine. ― Hai. Ralph se uită în sus la coama munţilor. caraghioşi pictaţi? Sam. Jack cu faţa spre castel. Jack îl urmărea pe sub masca impenetrabilă. ― Puteai să iei foc cînd doreai. îşi luă o poziţie comodă şi lăsă în jos minerul suliţei. Piggy. Piggy. Sîngele îi năvălise în obraji. Am încercat să ţinem focul aprins. argintiu. Acesta se mişcă şi se aplecă. trebuie să aşteptăm să treacă întîmplător un vapor. dar n-am reuşit. Ne daţi mai întîi ochelarii lui Piggy. între timp. ― Hai. Ralph încuviinţă din cap. E un semnal? E doar un foc de gătit. nu uita de ce-am venit. ― Singura speranţă e să ţinem aprins un foc pe post de semnal. ― Cine-i hoţ? ― Tu eşti! Jack se smulse din încleştare şi se repezi cu suliţa la Ralph. îşi dădu părul pe spate şi fixă cu privirea masca verde şi neagră din faţa lui.. Glasul i se sparse: ― Nu pricepeţi. Nu vă purtaţi cumsecade. Am tot spus-o de cînd ne-au dat drumul pe insulă. vino. Şeful deschise o gură roz şi li se adresă lui Sam şi Eric.. Eric. ţi-am fi dat foc.

Piggy stătea alături. ― . Piggy se ghemui din nou. un porc şi un hoţ ordinar! Porni la atac. Tăcere şi nemişcare. cu o mîna încă pe pîrghie. Rîsul argintiu răsună din nou. un "poc!" uşor. în timp ce Piggy ridica cochilia albă şi magică. iar tribul urlă. Gemenii rămaseră nemişcaţi. văzînd ferocitatea celuilalt. Ralph strigă. încurajările stridente se transformară în huiduieli prelungi. Sam şi Eric protestară dintr-o convingere sinceră. aplecat niţel într-o parte. ― Ascultaţi. Nu-i dădu mare atenţie ― dar îl auzi din nou. Dedesubtul lui. Ralph îl lovi pe Jack în stomac. iar tribul îl urmări pe Ralph. iar Ralph de-abia reuşi să-i pareze lovitura. Se aşternu tăcerea. apăsă cu toată greutatea pe pîrghie. Vocea lui Piggy pătrunse pînă la Ralph.serios! Le luară suliţele. Ascultaţi! Am cochilia! Surprinzător. Roger. îi doborîră pe gemenii stîngaci şi neliniştiţi. Urlă la Jack. ― Vezi? Fac ce le spun. Jack se apropie de trib şi băieţii deveniră o masă compactă de ameninţări. să respectăm legile şi să fim salvaţi. ca acum. cu suliţele ridicate. Ralph era o claie de păr. Se ciocniră violent şi săriră într-o parte. se lăsă tăcere. Auziră zgomotele din jur ― încurajările constante şi stridente ale tribului din spatele lor. Apoi se înfruntară din nou. Jack îi trase un pumn lui Ralph şi îl nimeri în ureche. de o frumuseţe strălucitoare. Mult deasupra... o dată cu zgomotul pietrelor strivite pe vîrful stîncii. Ralph îi înfruntă. sau să vînăm şi să ucidem? Hărmălaia răsună şi se auzi un nou "poc". deşi fiecare îşi pierduse cumpătul. Simţi şocul aterizării ei prin tălpi. Atacă. Cineva azvîrlea cu pietre. să avem reguli şi să ajungem la o înţelegere. iar cînd tribul îi înţelese intenţia. Lui Jack îi veni o idee. sau să vînăm şi să distrugem totul? Jack începu şi el să strige şi Ralph nu se mai putu face auzit. Ralph îi numără printre laţele care îi cădeau pe ochi şi zări fumul inutil. cei care deţineau puterea. ca să vadă ce avea de gînd. Jack se întoarse spre Ralph şi îi vorbi printre dinţi. Piggy ridică cochilia. Roger le dădea drumul. ţinînd încă talismanul ― scoica fragilă. ― Legaţi-i! ― Jack! strigă Ralph disperat către masca neagră şi verde. gîfîind şi furioşi. Ştia că Ralph avea să încerce să-i salveze. ştiind că izbucnise criza..Grupul de feţe pictate se mişcă agitat şi neîndemînatic în jurul lui Sam şi Eric. în linişte. Ralph se aruncă la pămînt. în mijlocul lor se ghicea intenţia unui atac. Piggy strigă iar: ― Cum vreţi. ― Eşti o bestie. Legaţi-i! Grupul pictat îşi dădu seama că Sam şi Eric nu erau ca ei. tribul şi gemenii ― un morman de trupuri ― urlau şi se zvîrcoleau. dominînd zgomotul: ― Cum vreţi. pe lîngă capul lui Ralph. huiduielile descrescură. Stătea în praful luptei. Gemenii zăceau legaţi grosolan. Apoi monstruosul obiect roşu ricoşa cruciş peste istm. ― Am cochilia! strigă el. cu suliţa pregătită. Ralph auzi stînca uriaşă înainte de-a o vedea. cuprins de o moleşeală delirantă. iar tribul îi înconjură. ― Uite ce trebuie să vă spun: Vă purtaţi ca nişte puşti. Huiduielile crescură şi apoi se stinseră. Îşi ieşi din sărite. .. Jack. iar apoi îşi reluară intensitatea. atacă şi el. sau inteligenţi ca Ralph? Printre sălbatici se iscă o mare hărmălaie. în aer răsună un zgomot ciudat. Uraganul de zgomote îi lovi ca o incantaţie a urii. Se pregăteau să-i cureţe de pe istm. ― Lăsaţi-mă să vorbesc. iar Piggy un sac de grăsime. avînd spatele asigurat de cercul ce murmura. Dincolo de ei. năuciţi. ― Haideţi. Tribul era curios să audă ce lucru nostim avea să le spună. făcîndu-l să geamă. de oameni civilizaţi. ― Ce vreţi să fiţi ― o bandă de negri vopsiţi.

astfel încît suliţele zburară pe alături. Sam urlă. şi în timpul primei spaime i se păruse că îi aude pe urmăritori.. evitînd în ultima clipă să-l împingă cu umărul. Pe buzele lui Ralph înflori un cuvînt. Vînătorii se strecuraseră doar pînă la marginea frunzişului. Jack ţîsni din mijlocul tribului şi începu să urle nebuneşte: ― Vedeţi? Vedeţi? Uite. În urma lui se ridică un zgomot puternic. întrebîndu-se cît de rău îl răniseră. Pînă să-şi recapete răsuflarea. răsucindu-se în văzduh. ― Nu aşa trebuie să te porţi cu ei. Părul i se umpluse de praf şi se încîlcise ca nişte cîrcei de liană. se afla în partea dreaptă a pieptului ― o zgîrietură umflată şi plină de sînge. iar creierii îi ţîşniră roşii.. fără să vorbească. iar alta veni de sus.şi mie. cu un diametru de cîţiva centimetri. Stînca se mai rostogoli de două ori şi se pierdu în pădure. ― De ce nu stai de pază? i se adresă furios şeful. Fugi înainte. fără măcar să aibă timpul să geamă. încovoiat. trupul lui Piggy dispăruse.. albă şi trandafirie peste stînca. Ascultă de un instinct pe care nu şi-l cunoştea şi ocoli spaţiul deschis. ca ale unui porc după tăiere. Roger înainta spre ei. ― . Apoi pătrunse în pădure. ― Tocmai am coborît. acolo unde îl nimerise suliţa. ia spune? zise el cu un glas fioros. iar chipurile anonime de diavoli se îngrămădiră pe istm. iar apa începu să fiarbă.. începu să înainteze. Urletele încetară. ci se uită la Sam şi Eric. dînd din cale frunzişul şi rămurelele. dacă s-ar fi bălăcit în apă.. iar Sam şi Eric rămaseră nemişcaţi. ca şi cum ar fi deţinut o autoritate necunoscută. poate pentru a-şi recăpăta suliţele.. Roger se strecură pe lîngă şef. Piggy. ― Dă-mi drumul. Apoi marea răsuflă din nou. Ralph se întoarse şi o rupse la fugă. Rana. de unde se afla Roger. apoi alunecă şi căzu în apă. ajunse la concluzia că deocamdată spălatul rănilor putea să mai aştepte. De data aceasta. ca al pescăruşilor. una îndoită. care nu zbura drept. Ţeasta i se sparse. Piggy căzu de la zece metri şi se opri pe spate. O altă suliţă. ― Înapoi! Înapoi la fort! Tribul se întoarse cu zgomot la istmul unde îi ajunse şi Roger. nu atît de durere. zbură prin aer într-o parte a stîncii. Roger îl privi grav. sugîndu-se. îi trecu pe lîngă faţă. se întoarse şi îşi ridică mîinile. Braţele şi picioarele îi tresăriră slab. cu privirea ridicată şi cuprinşi de o groază mută. ― Va trebui să vă alăturaţi tribului. Deodată. N-ar fi avut cum să tragă cu urechea la zgomotul picioarelor goale. ― Eu sînt şeful! Zvîrli suliţa din răsputeri şi plin de răutate spre Ralph. Văzu trupul decapitat al scroafei şi apucă să sară la timp.. pe platforma pătrată şi roşie din mare. tot fugind prin pădure. Nu se afla de fapt prea departe de castel. Vîrful ei îi sfîşie pielea de pe coaste. tăcerea fu desăvîrşită. o meritaţi! V-am spus-o! Nu mai puteţi veni alături de tribul nostru! Cochilia s-a spart. dar nu-l articulă. Ascultă.. apoi . Şeful nu-i mai vorbi. Şeful smulse una dintre puţinele suliţe rămase şi îl împunse cu ea în coaste pe Sam. Ce-aţi vrut cînd aţi venit cu suliţe? De ce nu vreţi să vă alăturaţi tribului meu? Începu să-l împungă ritmic. Ralph se clătină. şi nici să se socotească în siguranţă lîngă rîuleţ sau chiar pe plaja deschisă. Şeful se opri lîngă scroafă.. cu un suspin lung şi lent. cît de spaimă. XII Strigătul vînătorilor Ralph zăcea într-un luminiş. iar arborii îl ascunseră.Stînca îl lovi pe Piggy în plin. Se zgîriase şi se învineţise pe tot corpul. În jurul lui plutea toată oroarea călăului. cochilia explodă în mii de fragmente albe şi încetă să existe. Gemenii rămaseră ascunşi în spatele tribului. cînd se retrase. urlînd acum ca şi şeful lui.. ― Ce-aţi vrut. iar tribul.

reveniseră grăbiţi la stînca scăldată în soare, speriaţi parcă de bezna de sub frunze. Chiar îl zărise pe unul dintre ei, vopsit în dungi cafenii, negre şi roşii, şi îşi spuse că era Bill. Dar în fond, îşi zise Ralph, nu era Bill. Era un sălbatic a cărui imagine refuza să se suprapună vechii înfăţişări a unui băiat în pantaloni scurţi şi cămaşă. După-amiaza se scurgea; petele rotunde de lumină se deplasau regulat peste frunzele verzi şi fibrele cafenii, dar nici un zgomot nu răbufni de dincolo de stînca. Ralph ieşi în cele din urmă pe furiş dintre ferigi şi se îndreptă spre marginea tufişului de nepătruns din faţa istmului. Se uită cu o grijă deosebită printre crăcile de la margine şi îl văzu pe Robert stînd de pază în vîrful stîncii. Ţinea în mîna stîngă o suliţă şi arunca în aer o pietricică pe care o prindea apoi în mîna dreaptă. În spatele lui se înălţa o dîră groasă de fum. Ralph îşi umflă nările şi îi lăsă gura apă. Se şterse la nas şi la gură cu dosul mîinii şi, pentru prima oară în dimineaţa aceea, simţi că-i e foame. Tribul se adunase, fără îndoială în jurul porcului curăţat de măruntaie, urmărind cum grăsimea sfîrîie şi arde în cenuşă. Stăteau fără îndoială încordaţi. O altă siluetă, de nerecunoscut, apăru lîngă Robert şi îi dădu ceva, apoi se întoarse şi plecă în spatele stîncii. Robert îşi lăsă suliţa pe stîncă şi începu să roadă hrana din mîini. Aşadar, petrecerea începuse, iar santinela îşi primise porţia. Ralph constată că deocamdată se afla în siguranţă. Merse şchiopătînd pe lîngă pomii fructiferi, atras de gîndul hranei proaspete şi totuşi amărît cînd îşi amintea de petrecere. O petrecere azi, alta mîine... Îşi argumentă neconvingător că aveau să-l lase în pace; poate că vor face chiar un proscris din el. Dar apoi certitudinea iraţională şi fatală îl cuprinse din nou. Spargerea cochiliei şi moartea lui Piggy şi a lui Simon pluteau deasupra insulei ca un abur. Aceşti sălbatici pictaţi aveau să treacă şi la alte măsuri. Exista apoi legătura greu de definit dintre el şi Jack, care nu avea să-l lase niciodată în pace. Se opri, acoperit de petele de soare, şi ridică o cracă, gata să se vîre sub ea. Un spasm de groază îl zgudui şi zise cu voce tare. ― Nu. Nu sînt aşa de răi. A fost un accident. Se ascunse sub creangă, fugi împiedicat, apoi se opri şi trase cu urechea. Ajunse în regiunile distruse, pline cu pomi fructiferi, şi mîncă lacom. Văzu doi puşti şi, neştiind cum arăta, se miră de ce ţipară şi o rupseră la fugă. După ce mîncă, se îndreptă spre plajă. Lumina soarelui cobora acum pieziş printre palmierii de lîngă adăpostul ruinat. Acolo se aflau platforma şi bazinul. Cel mai bun lucru era să ignore sentimentul care-i apăsa inima şi să se bizuie pe bunul simţ al tribului, pe raţiunea adusă de lumina zilei. Acum, după ce tribul mîncase, trebuia să încerce din nou. Şi, oricum, nu putea să stea toată noaptea într-un adăpost gol, lîngă platforma pustie. Se înfioră şi un tremur îl străbătu în lumina soarelui de seară. Nici un foc. Nici un fum! Nici o salvare. Se întoarse şi şchiopată prin pădure, spre capătul insulei de sub stăpînirea lui Jack. Săgeţile piezişe ale soarelui se pierdeau printre ramuri. Ajunse în sfîrşit la un luminiş din pădure, unde stîncă împiedica vegetaţia să mai crească. Luminişul devenise un lac de umbre, iar Ralph aproape că se aruncă în spatele unui pom cînd văzu că în centru se afla ceva, dar îşi dădu repede seama că faţa albă era un os, că ţeasta porcului îi rînjea din vîrful unui băţ. Păşi încet în mijlocul luminişului şi se uită atent la ţeasta care lucea la fel de alb cum lucise odinioară scoica şi părea că îl priveşte batjocoritor şi cinic. O furnică harnică lucra de zor într-una dintre orbite, altminteri obiectul nu dădea nici un semn de viaţă. Oare aşa să fi fost? Simţi mici înţepături de teamă pe şira spinării. Se ridică în picioare, cu faţa aproape de nivelul ţestei şi, cu ambele mîini, îşi dădu părul într-o parte. Dinţii rînjiră, iar orbitele goale părură că-i domină privirea. Ce era asta? Ţeasta îl fixă pe Ralph ca o fiinţă care cunoaştea toate răspunsurile şi nu voia să le dezvăluie. Îl cuprinseră frica şi o furie morbidă. Lovi cu violenţă, iar obiectul scîrbos din faţa lui se clătină ca o jucărie, dar reveniri continuă să-i rînjească; îl lovi din nou şi urlă de scîrbă. Îşi linse dosul degetelor învineţite, uitîndu-se la băţul gol şi la ţeasta căzută şi spartă în două, cu un

rînjet larg pînă la urechi. Smulse băţul ce vibra în crăpătura dintre stînci şi îl ţinu ca pe o suliţă între el şi bucăţile albe. Apoi se retrase, cu ochii asupra craniului răsturnat şi rînjind la cer. Cînd văpaia verde dispăru de la orizont şi noaptea se lăsă de-a binelea, Ralph ajunse din nou la desişul dinaintea stîncii în formă de castel. Trase cu ochiul şi văzu că înălţimea era încă ocupată şi că, indiferent cine stătea acolo, se înarmase pentru orice eventualitate cu o suliţă. Îngenunche printre umbre şi singurătatea îl apăsă şi îl întristă. Da, avea de-a face cu sălbatici; dar erau fiinţe omeneşti. Spaimele, ca şi apropierea nopţii adînci, îl asaltau. Ralph gemu uşor. Deşi obosit, nu se putea destinde pentru a se lăsa pradă somnului, căci îi era frică de trib. Poate că ar trebui să intre îndrăzneţ în fort, să spună "Să ne împăcăm", să rîdă uşor şi să doarmă printre ceilalţi. Să-şi închipuie oare că avea de-a face cu copii, cu băieţi de şcoală care spuneau: "Da, domnule; am înţeles, domnule" şi purtau şepci? La lumina zilei, ar fi răspuns prin da; dar bezna şi ororile morţii spuneau nu. Zăcea în întuneric şi îşi dădea perfect seama că era un proscris. ― Fiindcă am bun-simţ. Îşi frecă obrazul cu braţul, mirosi izul acid al sării, al transpiraţiei şi al jegului stătut. Departe, în stînga, valurile oceanului respirau, se sugeau, apoi porneau din nou fierbînd peste stîncă. Din spatele castelului se auzeau zgomote. Ascultă cu atenţie, desprinzîndu-şi mintea de la unduirea mării, şi recunoscu un ritm familiar: ― Ucide fiara! Taie-i grumazul! Să lase sînge! Tribul dansa. Undeva, de cealaltă parte a peretelui de stîncă, se aflau un cerc întunecat, un foc strălucitor şi carne. Savurau hrana şi confortul oferit de siguranţă. Un zgomot de alături îl făcu să tresară. Sălbaticii se cocoţau pe stînca în formă de castel, pînă în vîrf, şi le auzi vocile. Se furişă cîţiva paşi şi văzu cum vîrful stîncii îşi schimbă forma, mărindu-se. Pe insulă nu erau decît doi băieţi care se mişcau şi vorbeau în felul ăsta. Ralph îşi lăsă capul pe braţe şi primi acest nou fapt ca pe o rană. Sam şi Eric făceau parte din trib. Păzeau castelul împotriva lui. Nu mai exista nici o şansă de a-i salva, pentru a forma un trib de proscrişi în cealaltă parte a insulei. Sam şi Eric se sălbăticiseră ca şi restul; Piggy murise, iar cochilia se sfărâmase. În cele din urmă, un paznic coborî. Cei doi rămaşi sus păreau doar o prelungire întunecată a stîncii. În spatele lor se ivi o stea uneori mascată de o mişcare. Ralph se strecură, dibuind drumul pe suprafaţa neregulată, ca şi cum ar fi fost orb. La dreapta se întindeau kilometri de valuri tulburi, iar în stînga lui zăcea oceanul neliniştit, înspăimântător ca un puţ de mină. În fiecare clipă apa clipocea în jurul stîncii morţii şi înflorea într-o cîmpie albă. Ralph se furişă pînă dădu de cornişa de la intrare. Posturile de pază erau chiar deasupra şi văzu capătul unei suliţe depăşind stîncă. ― Sam şi Eric ... strigă el încet de tot. Nu-i răspunse nimeni. Pentru a se face auzit, trebuia să vorbească mai tare; avea să trezească de la petrecerea lor de lîngă foc creaturile acelea pictate în dungi. Strînse din dinţi şi începu să se caţere, pipăind locul de unde se prindea. Băţul care susţinuse craniul îl stingherea, dar nu vroia să se despartă de această singură armă. Ajunse la acelaşi nivel cu gemenii şi le vorbi din nou. ― Sam şi Eric... Auzi un ţipăt şi zgomot de paşi pripiţi pe stîncă. Gemenii se ţineau unul de celălalt şi bolboroseau. ― Eu sînt, Ralph. Îngrozit la gîndul că vor fugi şi vor da alarma, Ralph se săltă în mîini, iar capul şi umerii îi apărură deasupra vîrfului stîncii. Văzu departe, sub braţele lui, jerbele de flori luminoase din jurul stîncii. ― Eu sînt, Ralph. Gemenii se aplecară în sfîrşit şi îl priviră în faţă. ― Am crezut că-i... ― ...n-am ştiut ce-i... ― ...am crezut... Îşi amintiră de noua şi ruşinoasa lor loialitate. Eric tăcea, dar Sam încercă să-şi facă datoria.

― Trebuie să pleci, Ralph. Pleacă imediat... Îşi flutură suliţa şi încercă să ia un aer fioros. ― Întinde-o. Ai priceput? Eric dădu şi el din cap şi agită suliţa. Ralph se lăsă pe braţe şi nu plecă. ― Am venit să vă văd. Vocea i se îngroşase. Îl durea gîtul, deşi nu acolo fusese rănit. ― Am venit să vă văd. Cuvintele nu puteau exprima durerea surdă a acestor lucruri. Tăcu, în vreme ce stelele strălucitoare se despicau şi jucau în toate direcţiile. Sam se foi neliniştit. ― Vorbesc serios, Ralph, mai bine ai pleca. Ralph îşi ridică din nou privirea. ― Voi doi nu v-aţi pictat. Cum puteţi...? Dac-ar fi lumină... Dacă ar fi fost lumină, i-ar fi cuprins ruşinea cînd ar fi recunoscut situaţia. Noaptea era însă întunecoasă. Eric prinse curaj; apoi gemenii îşi începură discuţia confuză. ― Trebuie să pleci, fiindcă nu-i sigur... ― ...ne-au silit... Ne-au lovit rău... ― Cine? Jack? ― O, nu... Se aplecară spre el şi îşi coborîră glasul. ― Cară-te, Ralph... ― ...e un trib... ― ...ne-au silit... ― ...n-am avut ce face... Cînd Ralph vorbi din nou, vocea îi scăzuse şi părea că-şi pierde răsuflarea. ― Ce-am făcut? Am ţinut la el... şi-am vrut să ne salvăm... Stelele se risipiră din nou pe cer. Eric clătină din cap cu seriozitate. ― Ascultă, Ralph. Nu-ţi mai bate capul cu raţiunea. S-a dus... ― Nu-ţi mai bate capul cu şeful... ― ...trebuie să pleci în interesul tău. ― Şeful şi Roger... ― ...da, Roger... ― Te urăsc, Ralph. Au de gînd să te omoare. ― Au de gînd să te vîneze. ― Dar de ce? ― Nu ştiu. Şi, Ralph, şeful Jack zice c-ai fi primejdios... ― Şi trebuie să fim prudenţi şi să azvîrlim cu suliţele ca într-un porc. ― O să ne împrăştiem ca un cordon de-a lungul insulei... ― O să înaintăm din acest capăt... ― Pînă te găsim... ― Trebuie să dăm semnale. Eric îşi înălţă capul şi reuşi să scoată un tînguit, bătîndu-se cu mîna peste gura deschisă. Apoi se uită neliniştit peste umăr. ― Aşa... ― ...numai că, fireşte, mult mai tare. ― Dar n-am făcut nimic, şopti Ralph disperat. N-am vrut decît să ţin focul aprins! Se opri o clipă, gîndindu-se trist la ziua de mîine. O problemă de o importanţă covîrşitoare îi veni în minte. ― Ce-aveţi de gînd...? La început nu reuşi să se facă limpede înţeles; apoi însă frica şi singurătatea îl îmboldiră. ― Cînd au să mă descopere, ce-au de gînd cu mine? Gemenii tăcură. Sub ei, stînca morţii înflori din nou. ― Ce-au de gînd... o, Dumnezeule! Mi-e foame... Stînca înaltă părea că se clatină sub el. ― Ei bine, ce-au de gînd...? Gemenii răspunseră indirect la întrebare. ― Trebuie să pleci, Ralph. ― Pentru binele tău. ― Stai cît mai departe. Cît poţi de departe. ― Nu vreţi să veniţi cu mine? Noi trei... Am avea o şansă. După o clipă de tăcere, Sam vorbi cu un glas sugrumat: ― Nu-l cunoşti pe Roger. E groaznic.

I se păru că spusese o prostie.. cu capul golit de creieri? Ralph scînci şi căscă asemenea unui puşti. vise de prăbuşire şi de moarte dispăruseră.― . Sus pe stîncă se auzeau voci.. tăcere. în spatele tufişului. şi nici nu-şi dădu seama cît de repede veni somnul. pe acest istm care devenea îngrozitor în beznă şi moarte. Ralph încercă să tragă cel puţin un ultim folos de pe urma întîlnirii. Dacă Piggy ar ieşi acum din apă.? De pe vîrful stîncii înalte veni un răspuns de neînţeles.. vechi de secole. iar acela avea să fie împuns. în timp ce lumina se filtra printre frunzele ferigilor. să se afunde atît de adînc. ― Roger a ascuţit un băţ la amîndouă capetele. ascuns.. dar nu reuşi. îşi aminti de carnea dată de Sam şi începu s-o sfîşie cu lăcomie... iar dimineaţa începuse.doar Roger. n-o să mi se întîmple nimic rău. iar cei ce-l căutau aveau să treacă pe alături. răsunînd de pe malul mării ― iar apoi un alt sălbatic îi răspunse.. urmat de un altul. Trase toate înjurăturile care îi trecură prin cap într-o clipă de enervare.. dacă se dezlănţuiau ororile forţelor supranaturale. Îşi croi drum printre ferigi.. Pipăi şi dădu peste nişte frunze răcoroase şi delicate de palmier. căci cel puţin unul dintre gemeni se tînguia. iar el avea să fie liber. nu prea departe de trib. auzi alte zgomote ― ţipetele de durere ale lui Sam şi Eric. Zgomotul paşilor se auzea încă la o oarecare depărtare. ― Vine să vadă dacă stăm de pază. voci mînioase. Gemenii înlemniră..înspăimântători. de-a lungul insulei.. nu? Gemenii tăcură din nou. Aici ― şi pipăi iarba ― era un loc unde putea să-şi petreacă noaptea.. Dar ferigile şi iarba erau în apropiere. Unul dintre membrii tribului se cocoţa spre ei. alături de un alt tufiş unde intenţiona să se pitească a doua zi. ca ţipătul unei păsări în zbor. Ferigile fură călcate în picioare şi auzi paşi . încît numai unul care izbutea să se vîre ca el ar fi putut să pătrundă. urlînd. în desişul ăla. ― . amîndoi. Avea să stea acolo. ― .. de la mare pînă la lagună. Ia asta. cordonul de băieţi avea să înainteze. În vreme ce mînca. Lăsă băţul alături şi se ghemui în întuneric. Strigătul alunecă pe lîngă el peste istm.. Ralph încercă să găsească un sens cuvintelor. În cîteva secunde se strecură în desiş.. Ce însemna? Un băţ ascuţit la amîndouă capetele. pentru a-i păcăli pe sălbatici. De-abia avu timp să înţeleagă că acele vise rele.. ţipete de spaimă.. ― Am să mă ascund prin apropiere. ― Ce-o să faceţi. le şopti el. aşa încît. ― Sam. cînd deodată auzi iar zgomotul. Se lăsă în jos pe stîncă. care îl rostogoli pe o costişă întunecată. Cît timp poţi rezista fără să dormi? Tînjea după un pat şi după cearşafuri ― dar singurul lucru alb de aici era apa lăptoasă ce se scurgea încet şi luminos în jurul stîncii. Ralph! În timp ce se pregătea să coboare de pe stîncă.. Roger a ascuţit un băţ la amîndouă capetele.. Băţul din mînă deveni o cîrjă pe care se sprijinea. dar nu cu mult înainte apucă să vadă picioarele unui sălbatic înaintînd spre el. Piggy era pretutindeni.. Poate că nu aveau să-l nimerească nici data viitoare.. N-o să le treacă prin cap să caute atît de aproape. să se furişeze printre tulpinile încîlcite. Era un urlet întrerupt. Sam şi Eric discutau cu cineva. Ralph simţi că-i împing o halcă de carne şi o înşfăcă. înşfăcă băţul ascuţit şi se tîrî înapoi prin ferigi. aşa că nu-i lăsaţi să se apropie de el. Se ghemui în iarba înaltă. Pleacă repede. Trebuia să nu uite să se trezească la primele raze de lumină. Deschise un ochi. acolo unde se prăbuşise Piggy.iar Şeful. deschizînd un tunel. Ce aveau de gînd cu băţul? Aruncaseră cu suliţele şi nu-l nimeriseră decît cu una. La primele raze. zări o moviliţă la cîţiva centimetri în faţă şi se prinse de ea cu mîinile. la zece metri sub el. ― Dar voi ce-o să faceţi cînd au să mă prindă? Deasupra lui. Un zgomot care se apropia îl trezi mai devreme decît ar fi vrut... ― Uite! exclamă Sam. Aici trebuia să stea. chiar dacă asta însemna. Aici era deci ascunzişul pentru acea noapte. Nu-şi pierdu vremea să reflecteze. Se încordă. apoi căscă. Apoi glasurile se îndepărtară coborînd pe stîncă şi Ralph încetă să se gîndească la ele. putea cel puţin să intre în mijlocul oamenilor. Ce se întîmpla? Altcineva avea neplăceri. avea să se strecoare în desiş.

chiar în mijloc. îşi dădu părul peste cap. Ralph fu azvîrlit în aer. încurcat printre plante. apoi ţipă iar. strigătul se repetă în amîndouă direcţiile. apoi pămîntul sări şi începu să se zguduie. ştiau. Răsună iar acel ţipăt strident.. ar fi rămas fără apărare. Poate că făcuse un gest cu mîna. împreună cu Jack şi Roger. Nu răbufni nici un zgomot.mişcîndu-se în iarba înaltă. Din nou tăcere. apoi cineva chicoti. tulpinile albe şi zdrobite. Se ridică şi se uită în sus spre stînca în formă de castel. Se uită la vîrfurile rupte ale unor crengi. sentimentul de mare fericire se destramă. avusese noroc. şi oricine ar fi încercat să-şi croiască drum înăuntru. în timp ce zgomotul creştea în acelaşi ritm. ― Eşti sigur c-a vrut să se ascundă aici? Geamănul gemu uşor. Un obiect roşu se întoarse încet. Stînca uriaşă care îl ucisese pe Piggy sărise drept acolo. simţea bătăile violente ale inimii. În curînd. Dar ce-i puteau face? Le-ar fi trebuit o săptămînă să pătrundă prin desişuri. avea să cadă de pe o cornişă pe alta. un timp domni liniştea. cu timpul. Ralph se strecură înăuntru şi se simţi isteţ şi în siguranţă. ca o roată de moară. Auzi paşi. Socoti cu o luciditate chinuitoare înaintarea probabilă ― bolovanul avea să pornească încet. Se îndepărtau şi se întorceau la castel. Enervat. dar alţii. Se uită printre frunze şi zări ceva roşu. făcu doi paşi repezi şi se întoarse.. indiferent cine era. urlă de două ori. cît o maşină.. în mijlocul pieptului. îndepărtat şi neameninţător. şi croise un drum lat de aproape un metru. În timp ce privea. nimeni nu-l putea ataca aici ― şi pe deasupra. apoi o ridică la loc. Aşadar. în timp ce un potop de rămurele şi de frunze se abătu asupra lui. trîntit jos. cît un tanc. ― Eşti sigur? Sălbaticul căruia i se adresase tăcu. zise Roger. iar rădăcinile gemură smulse din pămînt. Unul dintre gemeni se afla acolo. pămîntul se cutremură. Deci. bubuind şi distrugînd totul în cale spre plajă. Ralph se trezi cu gura plină de coaja lemnoasă a suliţei pe care o rodea. Apoi trecu mai departe cu un pas de elefant. apoi se stinse. în dreapta. să se rostogolească de-a lungul istmului ca un buldozer imens. iar apoi zări siluete şi cerul albastru. auzi o voce ― vocea lui Jack. Se ghemui fericit. la doar un metru. Observă că diafragma îi urcă şi coboară. într-o clipă. Domnea încă liniştea. ― Împingeţi! Împingeţi! Împingeţi! Ralph lăsă suliţa. Ralph îngenunche pe pămîntul scormonit şi aşteptă să se aşeze praful. În secunda următoare. Sus se mai afla doar un bolovan pe care l-ar fi putut deplasa. dar.. ah! Printre pomi se răspîndi un rîs cristalin. Se aşternu o tăcere lungă şi ameninţătoare. auzi vocea lui Jack în vîrf: ― Împingeţi! Împingeţi! Împingeţi! Uriaşul bolovan roşu pe care îl vedea deasupra stîncii dispăru ca o cortină. ― Dacă ne păcăleşti. în umbra verde. avea să guiţe ca un porc. în afara desişului. iar o mînă uriaşă mătură vîrfurile desişului. În stînga. Ceva bubui pe stînca roşie. izbucnit în şirul de băieţi. Ralph ridică băţul şi se pregăti de luptă.. ceva şuieră prin aer. ca de pasăre. izbit de crăci. ― Împingeţi! Împingeţi! Împingeţi! Un strigăt prelung de bucurie. Cercetă desişul. dar înăbuşită.. Fireşte. Ralph se strînse instinctiv. era cît o căsuţă. În cele din urmă. Sălbaticul. Bolovanul sări mai departe.. unii tot îl mai pîndeau.. Se aşeză cu grijă printre crăcile rupte şi aşteptă să treacă grupul de vînători. iar zgomotul se pierdu spre mare. Dincolo de desiş. tribul urlă de bucurie. crăcile despicate şi desişul încîlcit îşi . da. ― Voia să se ascundă acolo? ― Da. se auzi o gîfîitură şi un ţipăt de durere. Lăsă iar suliţa. Ralph se ghemui mai mult în desiş. întreg desişul se aplecă. aşteptînd ca zgomotele vînătorii să se piardă. Trebuia să fie vîrful castelului. şi se miră descoperind cît de repede respira. Oricine ar fi încercat să ajungă la el avea să fie împuns. Pipăi cu degetul mare vîrful suliţei şi rînji mulţumit. Ralph îşi vîrî degetele în gură şi le muşcă.

ca şi cum s-ar fi desfăcut mari fîşii de celofan. iar sălbaticul se frînse din şale. ţipetele întrerupte se întinseră din nou peste insulă. Un strigăt. să treacă prin el şi să fugă înapoi. mînat de frică. Se ghemui pe călcîie şi rînji spre peretele de crăci. ― Auuuuuuu! Suliţa îi tremură niţel în mîini. În curînd. ca să se ascundă printre liane. şi auzi în depărtare strigătele întrerupte ale urmăritorilor. În urma lui. Dacă ar fi avut linişte un răstimp. răcni. încercînd să vadă prin fumul care se înteţea. în fuioare albe şi galbene. Tuşea şi îşi ştergea vopseaua din jurul ochilor cu dosul palmei. Se aruncă la pămînt lîngă nişte ferigi. înarmat cu o suliţă. deodată. Ralph împunse cu suliţa lui prin crăpătură şi apăsă cu toată puterea. Ralph ţîşni. ― Vezi? Ţi-am spus eu că-i primejdios. iar mai devreme sau mai tîrziu va trebui să doarmă şi să mănînce. rămase o clipă pe loc. cu picioarele tremurînd. Putea să se caţere într-un pom ― dar asta însemna să joace totul pe o singură carte. se auzi o singură voce. apoi coti. crăcile se mişcară violent în dreapta. îl împunse cu suliţa. de lichid care se scurge. apoi nişte pîrîituri mai tari. îşi pipăi din nou pulsul şi avu o senzaţie apăsătoare. Bănui că era semnalul de înaintare şi fugi din nou. Dacă navea încotro. pata de cer albastru de deasupra luă culoarea unui nor de furtună. grupul invizibil rîse batjocoritor. Dacă îl descopereau. Se aruncă sub un tufiş şi aşteptă săşi recapete răsuflarea. merse pe ea o sută de metri. Din nou tăcere. Ralph se aruncă asemenea unei pisici. Ralph îşi înăbuşi tusea. apoi o retrase. Fumul se strecura printre ramuri. ― Auuuuu! Cineva gemea în afara desişului şi se auzi o bolboroseală. sau să atace? Îşi ţinu o clipă suflarea. îşi trecu limba peste dinţi şi peste buze. Cineva bombănea la doar cîţiva paşi de stînca în formă de castel. Se certau groaznic. apoi se auzi un rîs înăbuşit. Operau în acest fel ca să menţină cordonul intact în întreaga insulă. şi inima îi sări în piept. Avea mai multe posibilităţi. iar părul îi căzu pe ochi. iar fumul se revărsă în valuri în jurul lui. Sălbaticul rănit gemu din nou. Sam şi Eric se aflau pe undeva în cordon şi regretau. Se gîndi la mistreţul care trecuse cu atîta uşurinţă printre ei. Un sălbatic vopsit în dungi roşii şi albe stătea de pază. Oare? Dar dacă în locul lor l-ar fi întîlnit pe şef sau pe Roger. Şi-acum? Şi-acum? Ralph îşi încleştă mîinile în jurul suliţei roase. avea să atace cordonul cît încă era subţire. cînd vînătorii aveau să se apropie prea mult. Dar unde să fugă? Cordonul se va întoarce şi va înainta. dădu nărăvaş din picioare printre liane şi o rupse iar la fugă gîfîind. Fiecare dintre sălbaticii răspîndiţi în pădure trebuia să scoată acel strigăt şi să acopere zona. Vîrful ascuţit al unei suliţe apăru. Auzi un zgomot ciudat. în două locuri. Să se urce în pom. pînă cînd pieptul începu să-i ardă.reveniră. iar o voce izolată răcni de trei ori. cît să se gîndească! Apoi din nou. Apoi se făcu iar linişte. zări un luminiş şi frunzele verzi de la marginea desişului. Auzindu-l. şi atunci se va trezi înhăţat de ei. strigătul întrerupt se întinse peste insulă. nu le rămînea decît să-l aştepte să coboare. Un băţ se rupse. şi Ralph îşi spuse că nu era a lui Jack. vînătoarea se va transforma într-o urmărire de exterminare. mîrîi şi aşteptă. Dădu de o potecă de porci. încercînd să meargă pe cît posibil pe sub fum. se şterse la gură şi îşi porunci să fie calm. îşi ridică suliţa. Din nou. strident şi inevitabil. alergă spre marginea oceanului şi spre jungla deasă. nu o tăcere deplină. Cineva rîse nervos şi un glas strigă: ― Fum! Îşi croi drum prin desiş spre pădure. Din spatele desişului răsună un strigăt şi Ralph o rupse la fugă printre tufişuri. Şi totuşi. iar sălbaticul rănit continua să geamă. Cuprins de panică. Un sălbatic spuse: "Nu!" cu o voce revoltată. Dac-ar fi avut măcar timp să gîndească! Două strigăte izbucnite de la aceeaşi distanţă îi trădară planul. ducînd moartea în mîini? Ralph îşi dădu peste cap părul încurcat şi îşi şterse sudoarea de pe . Ce-i rămînea de făcut? Să se caţere într-un pom? Să străpungă cu forţa cordonul ca un mistreţ? Oricare dintre alegeri era îngrozitoare. Şopteau acolo sus.

mai putea să se repeadă la sălbatic. nu puteau fi decît Sam şi Eric. Să se caţere în pom. cea mai întunecoasă groapă de pe insulă. Dedesubt se afla un spaţiu înalt de aproape treizeci de centimetri. Să străpungă cordonul. alergînd printre mărăcini.ochiul cu care vedea mai bine. În timp ce fugea. se culcă şi trase cu urechea. un mîrîit adînc. făcînd din el un neisprăvit. Sub tufiş solul vibra foarte uşor. putea pătrunde pînă la vreo cinci metri de margine. sau poate că era doar un ecou al duduiturilor focului şi al urletelor întrerupte. Nu mai exista o nici adunare solemnă pentru dezbateri şi nici demnitatea cochiliei. Ardea un foc mare şi răpăitul de tobe pe care şi-l închipuise mult în urmă răsună mai aproape. Tîrî prudent băţul după el şi îşi croi drum printre trunchiurile drepte. Să se ascundă. dacă se ascundea în beznă şi avea ghinionul să fie zărit. Dacă se strecura printre ele. fiindcă îi rămînea posibilitatea să străpungă cordonul. Să se ascundă şi să-i lase să-l depăşească. Ţipetele se auzeau departe şi slab. Caraghioşii! Focul probabil că ajunsese la pomii fructiferi ― ce-aveau să mănînce a doua zi? Ralph se foi în culcuşul strîmt. exact în acelaşi loc şi văzu rînjetul de doi metri al craniului care încetase să-şi bată joc de fîsia de cer albastru închis şi privea ironic perdeaua de fum. La un strigăt mai apropiat. crăcile mari pocneau în rafale. Ajunse în mijlocul draperiei. Ralph îşi înălţă faţa de la pămînt şi privi în lumina opacă. Trebuia să fie atent şi la un alt zgomot. să rupă cordonul şi să facă stînga împrejur. deşi hotărîrea era disperată. apoi descrescu. Fenomenul semăna atît de mult cu perdeaua tremurătoare din mintea lui. ca şi cum pădurea însăşi s-ar fi supărat pe el. Aici. tufişurile şi încîlceala lianelor alcătuiau o draperie care reţinea toată lumina soarelui. Îşi lăsă obrazul pe pămîntul de culoarea ciocolatei. Ralph alergă pe sub pomi. Mai bine să se ascundă decît să se caţăre într-un pom. Nu merita să rişte cîtuşi de puţin! Ce-i puteau face? Să-l bată? Să-l omoare? Un băţ ascuţit la amîndouă capetele. Care era cel mai bun lucru de făcut? Nu-l mai avea pe Piggy care să-i dea sfaturi înţelepte. în timp ce pîndea. Strigătele răsunară brusc în apropiere şi-l făcură să sară în picioare. Deodată se trezi în luminiş. Se întrebă dacă un porc mistreţ ar fi procedat la fel şi se strîmbă în gol. se uită în jur. Se gîndi că sălbaticii trebuie să se fi apropiat şi inima începu să-i zvîcnească. sau să se caţere într-un pom ― ce merita să rişte? Nenorocirea era că nu-i rămînea decît o singură alegere. în cazul cînd îl descopereau. dar nu avea timp să-şi amintească unde. fiecare pată de soare clipi spre el. O a treia idee ar fi fost să se ascundă atît de bine. Trebuia să descopere cel mai compact desiş. în cazul că sălbaticilor nu le venea gîndul să se culce la pămînt şi să-l caute. Văzu un sălbatic vopsit în dungi ieşind repede dintr-un desiş verde şi înaintînd spre perdeaua unde se ascundea el ― un sălbatic înarmat cu o . străpuns pretutindeni de tulpini paralele sau verticale. Atunci. care s-ar fi prefăcut că nu observaseră nimic şi-ar fi tăcut. încît cordonul care înainta să treacă pe lîngă el fără să-l descopere. trunchiurile plesneau în foc. Vorbi tare: ― Gîndeşte-te. Îşi înălţă brusc capul de la pămînt şi trase cu urechea. Ştia că-l mai auzise. Focul se apropiase. iar transpiraţia îi lucea în dungi pe trupul murdar. petele se stinseră şi o pătură grea de fum se aşternu între insulă şi soare. se ridică şi porni în pripă. înţelegînd de unde provenea mîrîitul pădurii. pe fundalul căruia strigătele întrerupte se schiţau şi zgîriau ca pe o tablă de gresie. Cineva strigă. Găsi în sfîrşit un loc care i se păru potrivit. încît crezu o clipă că petele îi clipeau tot în minte. prea joase pentru a mai fi auzite. Un foc putea să întreacă un cal în galop? Vedea pămîntul scăldat în soare cam la cincizeci de metri de unde stătea culcat. Raze şi bălţi de soare pluteau deasupra lui. ― Gîndeşte-te! Se temea mai ales de perdeaua care i se lăsa peste minte. Dacă cineva ar fi cercetat pe sub tufişuri şi l-ar fi zărit. îşi umezi buzele uscate şi închise ochii. să forţeze cordonul. Fenomenul se intensifică. estompînd sentimentul primejdiei. şi să se furişeze înăuntru. să se ascundă. îl goneau cu ajutorul fumului şi insula luase foc. un zgomot întunecat. chiar şi atunci.

Zvîrli suliţa. iar focul înainta iute ca fluxul. Fii gata pentru orice eventualitate. stătea pe nisip şi se uita în jos la Ralph. Urletele întrerupte se înălţară în urma lui şi se răspîndiră ― o serie de urlete scurte şi stridente. iar o creatură mică ţopăi. îi auzea cum înaintează. Urletele întrerupte slăbiră şi se pierdură. o zbughi din tufişuri. focul îi linse umărul drept şi zări luciul mării. Sălbaticul scrută întunericul de sub tufiş. Se împiedică de o rădăcină. iar urletul care îl urmărea se înălţă şi mai mult. epoleţi. iar la stînga răsună tunetul strălucitor şi fierbinte al focului. Ofiţerul se uită nedumerit la Ralph. care se făcea cînd lung. iar sălbaticul se rostogoli. Ralph scoase un ţipăt de groază. un altul era înarmat cu un pistol-mitralieră. în tăcere. ca şi cum i s-ar fi răspuns la o întrebare. Acum apăru şi celălalt genunchi. Nu ţipa. Apoi căzu. aproape închizîndu-l. Văzu un genunchi care dărîmă o movilită. Era limpede că vedea lumină într-o parte şi într-alta. şi înălţă privirea spre o şapcă uriaşă. Ralph o rupse la fugă. Zări capătul suliţei. o frică disperată care prinsese aripi. Simţea oboseala. Se ridică împleticindu-se. arşiţa pulsa la stînga. alergînd cu o iuţeală disperată. iar un desiş din faţa lui erupse într-o jerbă de flăcări. iar urletele întrerupte şi disperate se strîngeau ameninţător într-un semicerc neregulat. Ofiţerul dădu din cap. ţîşni o turmă de porci care se năpustiră în pădure. Se feri cînd o suliţă îi zbură pe alături. o ancoră şi un frunziş auriu. de parcă picioarele n-ar fi fost ale lui. alţii însă se îndreptau spre el ţipînd. se trezi în luminiş. cu spume la gură. luminile pîlpîitoare dinaintea lui se contopiră. Te-a văzut. Nu-l vedea decît de la talie în jos. Uşor jenat. din frunzişurile verzi. Nu ţipa. de foame şi de sete şi îl cuprinse frica. cînd scurt. Ralph îşi încleştă degetele în ţărînă. Ralph se uită direct în ochii sălbaticului. şoarecii chiţăiau. apoi îşi luă mîna de pe tocul revolverului. Uită de răni. Sălbaticul înainta. se lărgiră repede şi dispărură. anunţînd că fusese descoperit. sălbaticul se opri lîngă desiş şi scoase un strigăt. plin de sînge. cînd greu. strivind tufişurile. O suliţă. Ralph îi răspunse timid: ― Da. în spate. gata să-i implore să aibă milă de el. un revolver şi pe tunică un şir de nasturi auriţi. ţipetele deveniră continue. îşi dădu seama că băţul era ascuţit la amîndouă capetele. aştepta o ambarcaţiune cu prora ridicată şi ţinută de doi marinari. de mînie şi de disperare. Pe plajă. Ai să te întorci. năvăli prin pădure şi spre plaja deschisă. urlă şi răcni. Acum îl vedea de la genunchi în jos. în pădurea din spatele lui pîlpîiră lumini. îşi îndreptă picioarele. ― Hei. . se rostogoli neîncetat în nisipul cald şi se ghemui cu un braţ ridicat pentru a se apăra.suliţă. Ţinea în mînă băţul ― băţul ascuţit la amîndouă capetele ― băţul care vibra atît de violent. Un băţ ascuţit. La cinci metri mai încolo. iar deasupra cozorocului verde se zăreau o coroană. aşteptînd încordat alte spaime. Zări o uniformă de pînză albă. Deodată. Un ofiţer de marină. încercînd să pătrundă prin beznă. dar nu şi în mijloc ― acolo era Ralph. O faţă. mugetul pădurii deveni un tunet. dîndu-şi seama cît era de murdar. Sălbaticul îngenunche la marginea tufişului. urlînd nebuneşte. în spatele lui. sălbaticul se schimonosi. Ralph îşi ridică genunchii şi se ghemui. Secundele se prelungeau. Ralph îşi căută suliţa pentru apărare. se vîrî sub covorul de frunze şi scînci. Alergau cu toţii. În mijloc ― o pată de beznă. Urletul întrerupt se răspîndi de la un ţărm la celălalt. O apucă la dreapta. uimit dar prudent. apoi fugi iar. O siluetă ciocolatie răsări în dreapta şi se retrase. cînd uşor. Poate că-mi aude inima zvîcnind peste trosnetele focului! Nu ţipa. Din spatele sălbaticului. îşi ia măsuri. şi apoi iar uşor. Era o şapcă albă. Fii gata. Văzu un adăpost izbucnind în flăcări. înaintea ochilor îi jucau pete care se transformară în cercuri. Două mîini. Păsările ţipau. Sălbaticul se opri la cincisprezece metri de el şi scoase un strigăt.

mai înainte ca lucrurile. Ce făceaţi? V-aţi apucat de război sau ce? Ralph dădu din cap. nişte ţînci cafenii. Unul se apropie de ofiţer. domnule comandor. ― Doi? Omorîţi? Ralph dădu încă o dată din cap. molipsiţi de lacrimile lui. Ofiţerul se uită peste el la grupul de băieţi vopsiţi.. Băiatul avea nevoie să facă baie. 1954) . Iar în mijlocul lor. Cîţi sînteţi? Ralph clătină din cap. Un băieţel avînd pe cap o şapcă neagră zdrenţuită. ― Cine-i şeful? ― Eu! răspunse Ralph tare. zise Ralph. Şi au dispărut. Ofiţerul se aplecă şi îl privi atent pe Ralph. Insula se calcinase ― Simon murise ― iar Jack. ridică fruntea şi-l privi. aştepta pe plajă fără să scoată vreun cuvînt. tremura sub o durere copleşitoare. să se tundă.. sper? E vreun mort? ― Doar doi. eu sînt.. Şi nu ştii cîţi sînteţi? ― Nu. ― Mi-aş fi închipuit. Se răsuci puţin pe nisip. În spatele lui... spuse ofiţerul. O flacără aparent izolată sări ca un acrobat şi linse capetele palmierilor de pe platformă.. ― Vă distraţi şi vînaţi. păşi înainte. Ofiţerul îşi dădea seama de obicei cînd cineva spune adevărul. Pentru prima oară de cînd se afla pe insulă. să se şteargă la nas şi să fie uns cu alifii. înconjurat de zgomote. continuă el şi se opri. cu burţile umflate..― Nu există nici un adult. adică. întreaga insulă se zguduia din cauza focului. nici un adult printre voi? Ralph clătină tăcut din cap. Fluieră încet. bezna inimii omeneşti şi rostogolirea prin aer a adevăratului.. ceilalţi copii mici începură şi ei să tremure şi să plîngă în hohote. zise ofiţerul. Îl podidiră lacrimile şi îl zgîlţîiră hohote de plîns.... care părea că-i îndoaie tot trupul.. de-a dreptul extraordinară pe părul roşu. Pe atunci eram strîns legaţi. Cerul se înnegrise. Ofiţerul îi zîmbi prietenos lui Ralph. cu beţe ascuţite în mînă. cu privirea pironită pe crucişătorul elegant din depărtare. cu trupurile vopsite în dungi de argilă colorată. Ofiţerul se întoarse spre Ralph. Ralph.. Ralph îl privi tăcut. ― V-am văzut fumul. ca nişte mici sălbatici. Ofiţerul cercetă mica sperietoare dinaintea lui. Ofiţerul dădu din cap încurajator.. în timp ce îşi imagina cercetarea care-l aştepta. Se îndepărtă pentru a le da timp să-şi revină şi aşteptă. ― N-a murit nimeni. iar la brîu rămăşiţele unor ochelari. a înţeleptului său prieten Piggy. O clipă îi trecu rapid prin minte viziunea splendorii stranii care invadase odinioară plaja. Ofiţerul. Alţi băieţi se apropiau. Dar nu mai scoase un cuvînt. plîngea sfîrşitul nevinovăţiei. ― V-am văzut fumul. se emoţionă şi el şi se simţi prost. ― Ştiu. Focul ajunse la cocotierii de lîngă plajă şi îi înghiţi zgomotos. nespălat pe trup. Vocea i se ridică pe sub fumul negru. Ca în Insula Coralilor. se lăsă pradă lor. cu părul încîlcit. în faţa insulei ce se consuma în flăcări. nu? ― sînt în stare să facă o figură mai onorabilă decît asta. ― Aşa a fost la început. Percival Wemys Madison căută în minte încântarea care se ştersese cu totul. ― Eu sînt. apoi se răzgîndi şi rămase nemişcat.. murdar la nas. Un semicerc de băieţaşi. ― O să vă luăm cu noi. (LORD OF THE FLIES. Grozav spectacol. mi-aş fi închipuit că un grup de băieţi englezi ― sînteţi toţi englezi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful