Sunteți pe pagina 1din 1

JURIDIC

NU AT+T DE VIN~ SUNT LEGILE, C+T NEAPLICAREA SAU APLICAREA LOR GRE{IT~ ORI ABUZIV~
u pot spune c` toate legile sunt bune, \n condi]iile \n care unele dintre ele con]in [i ineptii. M` g=ndesc la prevederi legale de genul: Persoanele \ndrept`]ite \n baza prevederilor art. ..., c`rora, p=n` la data intr`rii \n vigoare a prezentei legi li s-au respins ac]iunile judec`tore[ti definitive [i irevocabile, pot introduce ac]iuni noi \n baza prezentei legi, p=n` la data de ...1. Aprecierea sau chiar constatarea depind, \ns`, de nivelul de exigen]a, de interes ori de specializare, atunci c=nd studiezi o lege. Legile, c` [i celelelte acte normative sunt crea]ii colective [i, din fericire, printre cei implica]i \n actul de legiferare, \ncep=nd cu redacarea proiectelor, mai sunt [i persoane care au no]iuni temeinice de drept sau, \n lipsa acestora, suficient de mult bun-sim], \n sensul adev`rat [i pozitiv al cuv=ntului. |n fond, actele normative con]in un ansamblu de reguli de conduit` care ar trebui s` fie [i, \n principiu, chiar sunt chestiuni de bun-sim], cu amendamentul c` bunul-sim] este o no]iune subiectiv`, pentru c` \mp`r]irea lui, odat` cu Facerea Lumii nu s-a facut \n cote egale pentru fiecare muritor, a[a cum s-a \nt=mplat [i cu alte valori sau defecte. Prin urmare, consider c` sistemul legislativ rom=nesc nu este neap`rat unul mai bun sau mai prost dec=t sistemele altor state. Toleran]a care ne caracterizeaz` ne duce la g=ndul c` a gre[i este omene[te. Dar cum [i gre[eala este o no]iune subiectiv` este firesc s` ne punem problema limitelor ei de acceptabilitate. Spun acceptabilitate [i nu iertare pentru c` sunt convins c` aceasta din urm` este un atribut exclusiv al

1 A se vedea art. II din Legea nr. 591/2004 pentru modificarea [i completarea Ordonan] ei de urgen]` a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pre]ioase, aliajelor acestora [i pietrelor pre]ioase \n Rom=nia, publicat` \n Monitorul Oficial al Rom=niei, Partea I, nr. 1224/20 decembrie 2004. Ac]iunile, adic` cererile adresate instan]elor de judecat` nu pot fi definitive [i irevocabile, ci numai hot`r=rile pronun]ate de c`tre aceste instan]e. Confuzia \ntre cele dou` no]iuni este impardonabil`.

www.rjm.ro

iunie / august 2011