P. 1
ECN

ECN

|Views: 404|Likes:
Published by Cris Green
REZIDENTIAT
REZIDENTIAT

More info:

Published by: Cris Green on Feb 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2014

pdf

text

original

Le Book des ECN

Redactor Laurent Karila

iarevuedupraticien
Ediţia în limba română Redactor Elena Adriana Roşu

S

EDITURA MEDICALĂ UNIVERSITARĂ

IULIU HAŢIEGANU
CLUJ-NAPOCA

2011

Global Média Santé 114, avenue Charles-de-Gaulle, 92522 Neuilly-sur-Seine Tél.: +33 1 55 62 69 44 Fax: +33 1 55 62 69 75 http://www .reussite-ecn.fr Email: abo@gmsante.fr Director General: Alain Trébucq ■ . <„ Editorii lucrării: l;*/ Tatiana de Francqueville Caroline Lefort , « ^ .. . ‘ " ' j' \ - ;■

Copyright © 2011 Global Média Santé. Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est inter­ dite. Une copie ou reproduction par quelque procédé que ce soit, photographie, microfilm, bande magnétique, disque ou autre, constitue une contrefaçon passible des peines prévues sur la protection des droits d ’auteur. Traduction du Book des ECN. Copyright Global Média Santé 2011. Tous droits réservés. Les auteurs, le directeur d ’édition et Global Média Santé ne peuvent être tenus pour responsables d ’erreurs ou d ’omissions dans les traductions. Traducere a Book des ECN. Copyright Global Média Santé 2011. Toate drepturile rezervate. Autorii, redactorul şi Global Média Santé nu pot fi responsabili pentru erorile sau omisiunile de traducere. Editura Medicală Universitară „Iuliu Haţieganu” Str. M oţilor nr. 33 Cluj-Napoca, România Tel/Fax: +40-264-596089 Email: editura@umfcluj.ro Copyright © 2011 Editura Medicală Universitară „Iuliu Haţieganu”. Toate drepturile rezervate pentru ediţia în limba română. Design copertă: Călin Borş Tehnoredactare: Fazakas Botond Corectură.: Simona Chiorean Tipar: IDEA Design & Prinţ, Cluj-Napoca

* -, •

? l ţ„

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Le Book des ECN. Ediţia în limba română / Laurent Karila; trad.: Elena Adriana Roşu; red.: Elena Adriana Roşu; pref.: AUMFR (Asociaţia Universităţilor de Medicină şi Farmacie din România) - Cluj-Napoca: Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2011 ISBN 978-973 -6 9 3 -4 6 6 -7 I. Karila, Laurent II. Roşu, Elena Adriana III. AUMFR (Asociaţia Universităţilor de Medicină şi Farmacie din România) 61 616

Colectivul de traducători - Ediţia ________________________________________ > în limba română _________________________
Andreea Blaga Cap. Geriatrie, Sănătate publică, Medicina muncii, Etică medicală - Medicină legală, Psihiatrie, Adictologie, Psihiatrie pediatrică Aurora Manuela Băgiag Cap. Neurologie, Boli infecţioase, Hepato-gastroenterologie Ana Eugenia Coiug Cap. Pediatrie, Medicină internă, Radiologie, Dermatologie, Endocrinologie-Diabet-Boli metabolice Elena Adriana Roşu, coordonator Cap. Cardiologie, Pneumologie, Chirurgie toracică, Oftalmologie Laura Sîngiorzan Cap. Chirurgie ORL, Chirurgie maxilo-facială, Chirurgie urologică, Nefrologie, Hematologie-oncohematologie, Farmacologie, Oncologie Andrada Sorea Cap. Reanimare medicală, Anestezie-Reanimare, Chirurgie viscerală, Ginecologie-obstetrică, Reumato­ logie, Chirurgie ortopedică, Endocrinologie-Nutriţie

Revizia traducerii
Conf. univ. Dr. Adriana Albu (Medicină internă) Prof. univ. Dr. Silviu Albu (Chirurgie ORL) Şef de lucrări Dr. Cornelia Bala (Endocrinologie-Diabet-Boli metabolice; Endocrinologie-Nutriţie) Conf. univ. Dr. Anca Bojan (Hematologie-oncohematologie) Conf. univ. Dr. Irina Brumboiu (Boli infecţioase; Sănătate publică) Asist. univ. Dr. Ştefan Chindriş (Chirurgie ortopedică) Conf. univ. Dr. Cristina Ghervan (Endocrinologie-Diabet-Boli metabolice; Endocrinologie-Nutriţie) Conf. univ. Dr. Liviu Ghervan (Chirurgie urologică) Dr. Ştefan Hica (Chirurgie toracică) Conf. univ. Dr. Lucia Hurubeanu (Chirurgie maxilo-facială) Şef de lucrări Dr. Răzvan luonuţ (Medicina muncii) Asist. univ. Dr. Cecilia Lazea (Pediatrie) Conf. univ. Dr. Iustin Lupu (Etică medicală - Medicină legală) Asist. univ. Dr. Simona Manole (Radiologie) Asist. univ. Dr. Militaru Claudia (Farmacologie; Oncologie) Asist. univ. Dr. Valentin Militaru (Geriatrie) Prof. univ. Dr. Petru Adrian Mircea (Hepato-gastroenterologie) Conf. univ. Dr. Daniel Mureşan (Ginecologie-obstetrică) Conf. univ. Dr. Dan Olinic (Cardiologie) Asist. univ. Dr. Maria Olinic (Cardiologie) Asist. univ. Dr. Elena Predescu (Psihiatrie pediatrică; Adictologie) Asist. univ. Dr. Radu Ovidiu Roşu (Cardiologie) Şef de lucrări Dr. Răzvan Scurtu (Chirurgie viscerală) Şef de lucrări Dr. Siao-Pin Simon (Reumatologie) Şef de lucrări Dr. Ioana Stănescu (Neurologie) Prof. univ. Dr. Alexandru Tătaru (Dermatologie) Conf. univ. Dr. Doina Adina Todea (Pneumologie) Conf. univ. Dr. Simona Ţălu (Oftalmologie) Asist. univ. Dr. Horaţiu Vasian (Reanimare medicală; Anestezie-reanimare) Conf. univ. Dr. Simona Vălean (Hepato-gastroenterologie) Prof. univ. Dr. Dan Vlăduţiu (Nefrologie) Şef de lucrări Dr. Vlad Zdrenghea (Psihiatrie)
BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 3

Le Book des ECN

La cinci ani de la ultima apariţie a celei de-a doua edi­ ţii RÉFÉRENCE, lucrare pentru pregătirea Examenului Clasant Naţional, La Revue du Praticien publică prima ediţie a Book des ECN. Principiul a rămas acelaşi: texte scurte, mai mult memento decât teme propriu-zise, care regrupează într-un volum totalitatea programei pentru Exame­ nul Clasant Naţional. Această lucrare se înscrie în tradiţia consacrată de publicaţia La Revue du Praticien de a fi şi o revistă de formare pentru studenţii la medicină. Ea vine să completeze ceea ce s-a publicat în m o­ nografiile „Références universitaires” şi realizarea ştiinţifică a dosarelor de simulare ECN. Pentru a confirma coerenţa pedagogică a proiectului, Comitetul de re­ dacţie al revistei a încredinţat coordonarea Book des ECN doctorului Laurent Karila, coordonatorul RÉFÉRENCE şi cel care asigură organi­ zarea ştiintifică a simulărilor ECN. Dumnealui a contribuit la realizarea Book des ECN prin competenţa sa şi cea a comitetului de redactori pe care îl animă. Patruzeci şi şase de redactori, dintre care patru profesori universitari, treizeci şi doi de relectori, dintre care douăzeci şi trei de profesori universitari au participat la redactarea cărţii, garantându-i va­ loarea ştiinţifică şi perfecta adecvare la pregătirea ECN. La fel ca ansamblul publicaţiilor patronate de către La Revue du Praticien, Book des ECN este publicată sub responsabilitatea Comitetului de redac­ ţie. La fel ca pentru dosarele propuse la simulările ECN, acesta îşi anga­ jează responsabilitatea pentru această publicaţie. Dorim ca Book des ECN să se bucure de acelaşi succes ca şi predecesoarele sale şi, mai mult, să ofere utilizatorilor un instrument fiabil şi perfor­ mant pentru pregătirea lor în vederea Examenului Clasant Naţional.

Prof. Jean-Noël Fiessinger
Profesor la Universitatea Paris-Descartes Preşedintele Comitetului de redacţie al La Revue du Praticien

Prefaţă _______ 7

Examenul Clasant Naţional (ECN) este un moment cheie - poate momen­ tul cheie - în viaţa studenţilor la medicină: el le permite să-şi aleagă filiera şi specialitatea, jucând astfel un rol determinant în viitorul acestora. Pentru ei este deci important să beneficieze de cea mai bună pregătire posibilă în vederea ECN: cunoştinţele cele mai actuale, prezentate în for­ ma cea mai adaptată şi antrenamentul pentru modalităţile de concurs în condiţii cât mai asemănătoare şi mai stimulante. Acesta este rolul cursu­ rilor magistrale, al lucrărilor practice şi al «conferinţelor de internat» care trebuie să se sprijine pe suporturile pedagogice cele mai performante. Al doilea ciclu al studiilor medicale (DCEM2) are ca obiectiv dobândirea competenţelor clinice şi terapeutice şi a capacităţilor de adaptare care să le permită studenţilor să practice funcţiile spitaliceşti în ciclul al treilea şi să dobândească competenţele profesionale ale filierei în care se vor an­ gaja. Astfel, până la sfârşitul celui de-al doilea ciclu al studiilor medicale, toţi studenţii trebuie să asimileze organizarea sistemului de sănătate şi un demers de sănătate publică; principalele procese anatomo-fizio-patologice; examenul fizic şi principalele gesturi tehnice; cele mai frecvente patologii, procedurile de diagnosticare a acestora, aspectele terapeutice şi diferitele modalităţi de prevenţie; demersul medical în funcţie de prevalenţă, de gravitate şi de posibilităţile terapeutice; managementul celor mai frecvente urgenţe; stăpânirea instrumentelor de relaţionare şi de co­ municare medicală. Examenul Clasant Naţional (ECN) finalizează al doilea ciclu de studii medicale. El cuprinde nouă dosare clinice şi, din iunie 2009, o probă re­ dacţională, cu o durată de trei ore, bazată pe un articol medical ştiinţific original în limba franceză, conform programei ciclului al doilea al studi­ ilor medicale. Studenţii la medicină începeau în mod clasic pregătirea pentru exame­ nul clasant naţional la mijlocul sau spre sfârşitul celui de-al treilea ciclu (DCEM3). Or, ansamblul cunoştinţelor cerute pentru acest examen aco­ peră ansamblul programei ciclului al doilea al studiilor medicale şi tre­ buie să fie integrat chiar de la sfârşitul DCEM1. Diferitele celule pedago ­ gice ale facultăţilor de medicină, care se ocupă de pregătirea studenţilor pentru ECN, încep să îi sensibilizeze treptat pe studenţi prin cursuri de metodologie şi prin conferinţe de pregătire pentru ECN încă din DCEM2. Densitatea programei de asimilat pentru ECN este atât de mare încât este indispensabil pentru studenţi să aibă un suport pedagogic care să cuprindă esenţialul, care să privilegieze cuvintele cheie utilizate în di­ feritele specialităţi, sprijinindu-se pe principalele date ale conferinţelor de consens, ale recomandărilor pentru buna practică clinică şi/sau ale recomandărilor experţilor.

Book des ECN, elaborată de către patruzeci şi şase de autori, conferen­ ţiari şi profesionişti în domeniul spitalicesc-universitar îndeplineşte foarte bine aceste obiective pedagogice. Ea este redactată de către autori deosebit de experimentaţi şi al căror exerciţiu educaţional este deja ori­ entat specific înspre reuşita la ECN. Această lucrare este coordonată de către Dr. Laurent KARILA ale cărui capacităţi clinice şi experienţă peda­ gogică sunt binecunoscute. în sfârşit, modalităţile actuale de predare trebuie să favorizeze dezvol­ tarea studiului individual controlat. Pentru a completa suportul educa­ ţional teoretic pus la dispoziţie de Book des ECN, colectivul de autori a redactat întrebări cu răspunsuri deschise scurte disponibile prin inter­ mediul unei aplicaţii electronice dedicate, care permite studenţilor să-şi completeze pregătirea pentru ECN în mod interactiv şi ludic. Sperăm aşadar că această lucrare şi aplicaţia ei numerică vor oferi un aju­ tor preţios studentilor în această perioadă dificilă care este pregătirea ECN.

Prof. Michel REYNAUD
f . Departementul de psihiatrie şi adictologie Universitatea Paris-XI

__________ i______________ t____________________________________

Prefaţă la ediţia în limba română

R ectorii universităţilor tradiţionale din România, membri ai Asociaţiei Universităţilor de Medicină şi Farmacie din România, au decis să pună la îndemâna absolvenţilor facultăţilor de medicină un material sintetic care să constituie bibliografia pentru accesul în rezidenţiat începând cu anul 2012. Această initiaţivă a fost agreată de către Ministerul Sănătăţii şi de către reprezentanţii studenţilor, viitori candidaţi. Datorită succesului de care s-a bucurat în ediţiile anterioare în rândul candidaţilor la Examenul Clasant Naţional pentru accesul în rezidenţiatul din Franţa, am ales să achiziţionăm dreptul de copyright pentru lucrarea Book des ECN, publicată în martie 2011, sub patronajul Comitetului de redacţie al Revue du Praticien şi sub redacţia Doctorului Laurent Karila. Mulţumim Directorului general al Global Media Santé - Domnul Ala­ in Trébucq - pentru acordul privind copyright-ul, ca şi pentru excelenta colaborare pe care am derulat-o pe parcursul procesului de traducere a textului în limba română. Cartea cuprinde noţiuni fundamentale din specialităţi diferite, prezen­ tate sistematizat şi asigură cunoştinţele de bază utile oricărui început, indiferent de specialitate. Avantajul grupării întregii bibliografii într-un singur volum este incon­ testabil. Pentru ca acest demers să devină realitate într-un timp foarte scurt, a fost nevoie de un efort susţinut al echipei de traducători şi re-evaluatori ai textului tradus, de profesie medici. Le mulţumim sincer tuturor. Un gând aparte redactorului de carte pentru ediţia în limba română, Doamna Elena Adriana Roşu, prin a cărei muncă şi abnegaţie cartea a fost publicată în timp util. Nu în ultimul rând, apreciem efortul Idea Design & Prinţ pentru ca aceas­ tă carte să apară în condiţii optime. Cu speranţa că demersul nostru va fi util generaţiilor actuale şi ale anilor următori, dorim tuturor absolvenţilor succes în împlinirea profesională şi personală.

Florian Popa - Rector UMF „Carol Davila” Bucureşti Constantin Ciuce - Rector UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca Adrian Săftoiu - Rector UMF Craiova Vasiie Astărăstoae - Rector UMF „Gr. T. Popa” Iaşi Ştefan Drăgulescu - Rector UMF „Victor Babeş” Timişoara Constantin Copotoiu - Rector UMF Târgu-Mureş

BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ

7

Autor!
Praticien hospitalier, Service de médecine interne, Hôpital européen Georges-Pompidou, Université Paris-V Chef de clinique-assistant, Service de nutrition, Groupe hospitalier de La Pitié-Salpêtrière, AP-HP, Université Paris-VI, INSERM, UMRS U 872 nutriomique, Centre de recherche des Cordeliers, Paris Chef de clinique assistant, Service de cardiologie, CHU Bichat-Claude-Bernard, AP-HP, Université Paris-VI Praticien hospitalier, Unité fonctionnelle de pneumologie, service de médecine interne, CHU Bicêtre, AP-HP Praticien hospitalo-universitaire, Service de chirurgie maxillo-faciale, Groupe hospitalier de La Pitié-Salpêtrière, AP-HP, Université Paris-VI Maître de conférences des universités, praticien hospitalier, Service de gynécologie-obstétrique, Hôpital Antoine-Béclère, AP-HP, Université Paris-Sud-XI Chef de clinique assistant, Ophtalmologie, CHU Bicêtre, AP-HP, Université Paris-Sud-XI Chef de clinique assistant, Service de chirurgie ORL et cervicofaciale, CHU Bichat-Claude-Bernard, AP-HP, Université Paris-VII Praticien hospitalier, Neurologie, CHU de Bicêtre, AP-HP, Université Paris-Sud-XI Interne des hôpitaux de Paris, Pédiatrie, Université Paris-VII

Dr. Jean-Benoît ARLET

Dr. Judith ARON-WISNEWSKY

Dr. David ATTIAS

Dr. François-Xavier BLANC

Dr. Chloé BERTOLUS

Dr. Xavier DEFFIEUX

Dr.ivanDEM ONCHY

Dr. Sophie DENEUVE

Dr. Christian DENIER

Dr. Emmanuelle DUGELAY-ECOCHARD

R é fér en ce

Dr. Mélanie FERRERI

Chef de service, Pédopsychiatrie, Hôpital de jour, Association l'Elan Retrouvé, Chevilly-Larue Maître de conférences des universités, praticien hospitalier, Service de néphrologie, dialyse et transplantation, Hôpital Bicétre, AP-HP, Université Paris-Sud-XI Praticien hospitalier contractuel, Pédiatrie, Hôpital Antoine-Béclère, AP-HP, Université Paris-Sud-XI Praticien hospitalier, Pôle anesthésie-réanimation, CHU de Toulouse, Université Paul-Sabatier, Toulouse Professeur des universités, praticien hospitalier, Rhumatologie, CHU de Strasbourg, Université de Strasbourg Chef de clinique-assistant, Pédiatrie, Hôpital Antoine-Béclère, Clamart, AP-HP, Université Paris-VI Interne, Rhumatologie, CHU Nord d'Amiens, Université Paris-VII Praticien hospitalier, Néphrologie, Hôpital Bicêtre, AP-HP, Université Paris-Sud-XI Praticien hospitalier, Centre d'Enseignement, de recherche et de traitement des addictions, Hôpital Universitaire Paul-Brousse, AP-HP, Université Paris-Sud-XI, CEA-INSERM U1000 Membre du comité de rédaction de La Revue du Praticien Responsable pharmacocinétique, Pharmacie, Altran EILiS, Paris Chef de clinique assistant, Pathologie professionnelle, Service de pathologie professionnelle, Groupe hospitalier Cochin, AP-HP, Université Paris-V Unité de rythmologie, Institut cardiovasculaire Paris-Sud, Hôpital Privé Jacques-Cartier, Massy

Dr. Hélène FRANCOIS-PRADIER

Dr. Vincent GAJDOS

Dr. Thomas GEERAERTS

Prof. Jacques Eric GOTTENBERG

Dr. Arnaud ISAPOF

Dr. Jonathan ISRAEL

Dr. Antoine JACQUET

Dr. Laurent KARILA

Dr. Dorothée KARILA-ISRAEL

Dr. Peggy KRIEF

Dr. Jérôme LACOTTE

R éféren ce

9

Prof. Olivier LAMBOTTE

Professeur des universités, praticien hospitalier, Service de médecine interne et maladies infectieuses, CHU de Bicêtre, AP-HP, Université Paris-Sud-XI Chef de clinique assistant, Service de chirurgie digestive et générale, Hôpital Saint-Antoine, AP-HP, Université Paris-VI Chef de clinique assistant, Service de chirurgie digestive et générale, Hôpital Saint-Antoine AP-HP, Université Paris-VI Professeur des universités, praticien hospitalier, Service de radiologie, Hôpital Paul-Brousse, AP-HP, Université Paris-Sud-XI Chef de clinique, oncologie médicale, Institut Gustave-Roussy, Université Paris-Sud-XI

Dr. Jérémie LEFEVRE

Dr. Magali LEFRANCOIS

Prof. Maïté LEWIN

Dr. Yohann LORIOT

Dr. Pierre LOULERGUE

Praticien hospitalier, Maladies infectieuses et tropicales, Hôpital Cochin, AP-HP, Université Paris-Descartes Chef de clinique assistant, Service de radiologie, Hôpital Paul-Brousse, AP-HP Université Paris-Sud-XI Chef de clinique assistant, Dermatologie, Université François-Rabelais de Tours Assistant, Département de médecine oncologique, Institut Gustave-Roussy, Université Paris-Sud-XI Praticien hospitalier, Service de chirurgie thoracique, vasculaire et transplantation cardio-pulmonaire, Centre chirurgical Marie-Lannelongue, Université Paris-Sud-XI Praticien hospitalier, Département d'immunologie, service de médecine Interne 2, Centre de référence maladies auto-immunes et systémiques rares, lupus et syndrome des anticorps antiphospholipides, Groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière, AP-HP, Université Paris-VI Professeur des universités, praticien hospitalier, Service ORL, CHU Gui-de-Chauliac - Montpellier, INSERM UMR 583 - Institut des neurosciences de Montpellier
R éféren ce

Dr. Virginie LOUZON

Dr. Annabel MARUAN1

Dr. Christophe MASSARD

Dr. Olaf MERCIER

Dr. Makoto MIYARA

Prof. Michel MONDAIN

Prof. Xavier MONNET

Professeur des universités, praticien hospitalier, Service de réanimation médicale, Hôpital Bicêtre, AP-HP, Faculté de médecine Paris-Sud, Université Paris-Sud-XI Praticien hospitalier, Pédiatrie, Hôpital Antoine-Béclère, AP-HP, Université Paris-Sud-XI Moniteur clinique, Dermatologie pédiatrique, CHU Sainte Justine - Université de Montréal, Ancien chef de clinique assistant, CHU de Bicêtre, AP-HP - Université Paris-Sud-XI Chef de clinique assistante, Endocrinologie, Service d'endocrinologie, Hôpital de La Pitié-Salpêtrière, AP-HP, Université Paris-VI Praticien hospitalier universitaire, Service d'urologie, Hôpital de La Pitié-Salpêtrière, AP-HP, Faculté de médecine Pierre-et-Marie-Curie, Université Paris-VI Praticien hospitalier, Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, AP-HP, Faculté de médecine Pierre-et-Marie-Curie, Université Paris-VI Chef de clinique assistant, Service de néphrologie, CHU de Bicêtre, AP-HP, Université Paris-Sud-XI Maître de conférences des universités, praticien hospitalier, Service de rhumatologie, Hôpital Saint-Antoine, AP-HP Université Paris-VI Pierre-et-Marie-Curie Chef de clinique assistante, Service de santé publique, Hôpital de La Pitié-Salpêtrière, AP-HP, Faculté de médecine Pierre-et-Marie-Curie, Université Paris-VI Chef de clinique assistant, Service ORL, CHU de Gui-de-Chaulîac - Montpellier, INSERM UMR 583 - Institut des neurosciences de Montpellier Unité de gériatrie aiguë, CHU de Bicêtre, AP-HP, Université Paris-Sud-XI Service de gastroentérologie, hôpital Henri-Mondor, Créteil, Service de proctologie médico-interventionelle, groupe ho­ spitalier Diaconesses-Croix-Saint-Simon, Paris, Université Paris-XII
11

Dr. Francis PERREAUX

Dr. Maryam PIRAM

Dr. Julie RIGABERT

Dr. Morgan ROUPRET

Dr. Marc-Antoine ROUSSEAU

Dr. Alexandre SEIDOWSKY

Dr. Jérémie SELLAM

Dr. Elise SERINGE-AULAGNIER

Dr. Frédéric VENAIL

Dr. Christine VERNY

Dr. Jean-David ZEITOUN

R éféren ce

Autori asociaţi ________________i

Dr. Achile Aouba

Service d'hémophilie, Hôpital Necker, AP-HP, Université Paris-V Service d'urologie, Groupe hospitalier de La Pitié-Salpêtrière, AP-HP, Université Paris-VI Service d'endocrinologie, Groupe hospitalier de La Pitié-Salpêtrière, AP-HP, Université Paris-VI Département de dermatologie pédiatrique, CHU Sainte-Justine, Montréal, Canada Service de rhumatologie, CHU Nord d'Amiens Service d'endocrinologie, Groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière, AP-HP, Université Paris-VI Service de biothérapie, Hôpital Necker, AP-HP, Université Paris-V Service de chirugie maxillo-faciale et de stomatologie, Hôpital Beaujon, Clichy Ophtalmologie, CHU de Bicêtre, Université Paris-Sud-XI Département de dermatologie pédiatrique, CHU Sainte-Justine, Montréal, Canada Ophtalmologie, Fondation Rothschild et CHU de Lariboisière, AP-HP, Université Paris-VII

Dr. Cécile Champy

Dr. Phillippe Giral

Dr. Afshin Hatami

Dr. Jonathan Israel

Dr. Christelle Jublanc

Dr. François Lefevre

Dr* Jean-Pierre Lezy

Dr. Nicolas Pogorzalek

Dr. Julie Powell

Dr. Catherine Vignal-Clermont

R éferen ce

Comitetul PU-PH (Profesori Universitari - Practicieni de spital)

Prof. Davis Adams

Neurologie, CHU de Bicêtre, Université Paris-Sud-Xl Service de Médecine Interne 2, Centre de référence maladies auto-immunes et systémiques rares, lupus et syndrome des anticorps antiphospholipides, Groupe hospitalier de La Pitié-Salpêtrière, AP-HP, Université Paris-Vl Santé publique, Hôpital de La Pitié Salpétrière, AP-HP, Université Paris-Vl Psychiatrie - Addictologie Centre d'Enseignement, de recherche et de traitement des addictions, Hôpital Paul-Brousse, AP-HP, Université Paris-Sud-Xl Service de chirurgie ORL et cervicofaciale, CHU Bichat-Claude-Bernard, AP-HP, Université Paris-VII Service d'urologie, Hôpital de La Pitié-Salpêtrière, AP-HP, Faculté de médecine Pierre-et-Marie-Curie, Université Paris-Vl Psychiatrie - Addictologie, CHRUde Lille, Université Lille-Nord de France - Lille Oncologie, IGR, Hôpital Paul-Brousse, AP-HP, Université Paris-Sud-Xl Pôle anesthésie réanimation, CHU de Toulouse, Université Paul-Sabatier, Toulouse

Prof. Zahir Amoura

Prof. Pascal Astagneau

Prof. Henri-Jean Aubin

Prof. Beatrix Barry

Prof. Emmanuel Chartier-Kastler

Prof. Olivier Cottencin

Prof. Michel Ducreux

Prof. Olivier Fourcade

R éféren ce

13

Prof. Guy Gorochov

Département d'immunologie, Groupe hospitalier de La Pitié-Salpêtrière, AP-HP, Université Paris-VI Service de cardiologie, CHU Bichat-Claude-Bernard, AP-HP, Université Paris-VII Ophtalmologie, CHU de Bicêtre, AP-HP, Université Paris-Sud-XI Département de psychiatrie et d'addictologie, CHU Bichat-Claude-Bernard, AP-HP, Université Paris-VII Ophtalmologie, CHU d'Angers, Université d'Angers Pôle anesthésie réanimation, CHU de Toulouse, Université Paul-Sabatier, Toulouse Service de nutrition, Hôpital de La Pitié-Salpêtrière, AP-HP, Université Paris-VI Service de chirurgie viscérale, Hôpital Saint-Antoine, AP-HP, Université Paris-VI Psychiatrie - Addictologie Centre d'enseignement, de recherche et de traitement des addictions, Hôpital universitaire Paul-Brousse, AP-HP, Université Paris-Sud-XI Pôle anesthésie réanimation, CHU de Toulouse Université Paul-Sabatier, Toulouse Service de cardiologie, CHU Bichat-Claude Bernard, AP-HP, Université Paris-VII Service d'hématologie adulte, Hôpital Necker, AP-HP, Université Paris-V

Prof. Bernard lung

Prof. Marc Labetoulle

Prof. Michel Lejoyeux

Prof. Dan Milea

Prof. Vincent Minville

Prof. Michel Oppert

Prof. Yann Parc

Prof. Michel Reynaud

Prof. Kamran Samii

Prof. Alec Vahanian

Prof. Bruno Varet

14

R é fér en ce

Cuprins
Cardiologie
1.11.209 3.325 3.309 2!236 2.284 1.9.129 1.9.128. 1.9.130 1.11.197 • 1.9.132 J 1.9.131 1.11.208 2.250 1.7.105 1.7.80 2.274 2.249 2.251 2.281 1.9.136 1.11.182 1.11.175 1.11.176 Starea de rău, pierderea cunoştinţei, criza comiţială la adult...................... ................. .............................................;........... 27 Palpitaţii.......................................... .......................................... :..................... ............................................................... .............. 30 Electrocardiograma: Indicaţii şi interpretări....................................................................................... ;.................................... 35 Fibrilaţia atrială.......................... ............................................................................................................:......... ............ ................ 38 Tulburări de conducere intracardiacă.....................................'............................. ........;;......... ................................. ................. 41 Factorii de risc cardio-vascular şi prevenţie.......................... ..........................< ............................... .'........................................ 44 Ateromul: epidemiologie şi fiziopatologie. Bolnavul poliaterom atos..................................................... .............. ..................48 Hipertensiunea arterială la adult...........;........................................... .......... .............. ......................... ..................................... 52 Durerea toracică acută şi cronică................................................ ................................................................................ v.:!:...........59 Angina pectorală şi infarctul m iocardic.................................................. ................................... ................................................. 64 Arteriopatia obliterantă a aortei şi a membrelor inferioare: anevrismele................................................................................75 Ischemia acută a mem brelor............................................................. ............................................................................................... 81 Insuficienţa cardiacă la adult................................................................................:........... ;............ .................. ............84 Monitorizarea purtătorilor de valve şi de proteze vasculare.......................... ................................. ............ .............. ............ 93 Endocardita infecţioasă...............................................................v.;................ ......................................... .................. ................ 97 Pericardita acută.......................................;........................................ ....................................... ,.................. ........................;.....104 Insuficienţa aortică...................................................................................................................... ............... ;................................108 Insuficienţa mitrală...................... .............. i....:i;.i...........,.........:......................... !.........'.....................................................;.....112 Stenoza aortică................................................................................. U................................................. ......................... ........ ;.....116 Insuficienţa venoasă cronică. Varice............................... ................................................................. .................................:.....120 Accidente ale anticoagulantelor................................................. ............................ ................. .................................................124 Prescrierea şi supravegherea unui tratament antitrom botic.............................................. ;.................................. ........ 127 Prescrierea şi supravegherea diureticelor........................ ......................!..... ............................................................. .............. 138 ,3 ; 1•■ ■ » • • ■ • • .v .u Dispneea acută şi cronică............................................... ;............................................................................................... v.......... 142 Tuşea la adult (şi tratam ent)............................................................................................................. ........................................... 145 Alergiile respiratorii la adult................................... ................................................................................... ................... .............. 148 Astmul la adult.......................................................;.................................................,....................................................................151 Tuberculoza.....................................*................................ ......... ;.............. ....................................... ................... .......... 157 Bronhopneumopatia obstructivă cronică ...................... ................. .’................. ................ .:........... ...................................... 161 ............. ;.......................................................................................... 169 Infecţiile bronhopulmonare la adult...............................< Detresa respiratorie acută la adult. Corpii străini la nivelul cailor aeriene superioare...... ;;............................... ..............176 .................. ........................................................ ;......................... ................... ........ 181 Hemoptizia....... ................................ ........1 Pneum otoracele................................................................................................................................................................................183 Revărsatul pleural.................................................................................................................................................................................................. 186 Pneumopatia interstiţială difu ză........................................ ........................................................ ............................................ .1189 Opacităţi şi mase intratoracice................... ;..........................................:.........:.............. ................. .:...........v........................ . 193 Tumori ale plămânului primitive şi secundare.............................................. ......... ;...................... ............... ........... ............ 197 Insuficienţa respiratorie cron ică...................... ............................................................................ .....................:....................... 203

Pneumologie
1.11.198 3.336 1.8.115 2.226 1.7.106 2.227 1.7.86 1.11.193 3.317 2.276 3.312 1.8.120 3.324 1.10.157 2.254

Chirurgie toracică 1.11.201 Evaluarea gravităţii şi investigarea complicaţiilor precoce la un pacient cu traumatism toracic............................................ .................................................................................................

.206

Reanimare medicală ! •- - ' ............ ................ 1.9.135 Tromboza venoasă profundă şi embolia pulmonară.............................................................................................................. 1.11.185 Stopul cardio-circulator............... ..................... ............... .......... .......... ..................................... I............................................. 217 1.11.200 Starea de ş o c ......................................................;............ ......................................................... ................. ................... ............... 220 1.11.214 Principalele intoxicaţii acute............................................................................................................................................................... .......... ................ .. Anestezie-reanim are -"'i : 1.6.65 Bazele neurofiziologice şievaluarea durerii acute şi a durerii cronice....................................................................... ........... 228 1.6.66 Tratamente antialgice medicamentoase şi nem edicam entoase............................................................................. ................ 231 1.6.67 Anestezia locală, locoregională şi generală............................ * ...................................... ............ .............................................235 Neurologie 1.11.188 2.262 1.11.192 1.9.133 2.244
R é fér en ce

Cefaleea acută şi cronică........................................................................ ................................................................................. 239 Migrena şi algiile faciale................................... ........ .......................................................... ........................................................242 Deficitul neurologic recent................................................................... ....;................................................. ................... ..............248 Accidentele vasculare cerebrale (AVC)........................................................................................ ..................... :................ .......250 Hemoragia meningiană................. ............................................. .................. f....... ;................. ............ ............ ........... . 260
15

1.8.122 2.265 1.8.125 1.10.146 1.11.199 2.230 2.231 2.261 2.263 1.7.96 2.235 3.326 3.301 3.322 3.340

Poliradiculonevrita acută inflamatorie (sindromul Guillain-Barré)........................................................................................ 263 Neuropatía periferică.................................................................................................................................................................•••266 •• Scleroza multiplă (Scleroza în plăci).........................................................................................................................................270 Tumorile intracraniene................................................. ................................................................................................................... 274 Starea confuzională şi tulburările de conştienţă....................................................................................................................... 277 Coma netraumatică................................................................................................................................................................... 279 Compresiunea medulară netraumatică şi sindromul de coadă de c a l.................................................................... Ş........... 281 Boala Parkinson..............................................................................................................................................................................284 Miastenia................................................................................................................................................................................. ....:.. 287 Meningitele infecţioase şi meningoencefalitele adultului..............................................................................................:......289 Epilepsia adultului.................................................................................................................................................................. . 294 Paralizia facială.........................................................,................................................................................................... - .............299 Deficitul motor şi/sau senzitiv al membrelor.......................................... ............ .....................................................................301 Mişcările anormale................................................................................................................................................................ . 303 Tulburările de mers şi de echilibru.................................................................. ............................................................................ 305

Boli infecţioase 1.11.203 Febra acută la adult........................................................................................................... .................................... ..........................309 3.334 Sindromul mononucleozic................................................ ..................................... .................................................................. 312 1.7.84 Infecţiile cu virusuri herpetice la adultul imunocompetent..................................................................... ............. ............;.. 316 1.7.82 Gripa.................................................................................. .................................................................................................. ............320 1.7.85 Infecţia cu HIV.................................................................................................................................................................................. 325 1.7.95 Boli cu transmitere sexuală: gonococi, chlamidioză, sifilis...................................................................................................329 1.7.81 Febra acută la bolnavul imunodeprimat............................................. ......................................................................................... 334 1.7.91 Infecţiile nosocom iale........ .................................................................................................................... .................................-.... 339 1.7.92 Infecţiile osteoarticulare. Spondilodiscita................................................................................... ..................................... . 342 1.11.204 Piciorul roşu eritematos......................................................................................................................................................... ......348 1.7.107 Călătoria într-o ţară tropicală: recomandări înainte deplecare,patologii după întoarcere: febră, diaree.................................................................................................................................................... .......... 351 1.7.100 Parazitozele digestive: lambliaza, teniaza, ascaridioza,oxiuroza, am ibiaza........................................................................354 1.7.99 Paludismul........ ............................................................ ........................................................... ......................................... ;...... . 359 1.7.102 Patologia infecţioasă la migranţi........ .......................................................................................................................... ............ 363 1.7.103 Profilaxia tetanosului...................................................................... ........................ .................................................................. 367 1.7.104 Septicemia........................ ,............................................................................... ....................................................... .................... 370 1.7.101 Patologia de inoculare.......................................................................................................................................... ................. . 376 1.11.213 Plăgi, înţepături şi muşcături. Profilaxia rabiei.............................................................................................................381 3.291 Adenopatia superficială................... .......... ....................................... ............................................................................... ,...;.....384 1.11.173 Prescripţia şi supravegherea tratamentului antiinfecţios........ ............... ............... .................................................................387 1.7.76 Vaccinările: baze imunologice, indicaţii, eficacitate, reacţiiadverse.............................................................................. ....... 391 H epato-gastroenterologie 1.11.195 Durerile abdominale şi lombare acute la copil şi adult..................................................................................................... . 399 1.11.194 Diareea acută şi deshidratarea la adult..................................................................................... ......................................... .......403 3.302 Diareea acută la adult (şi tratam ent)............................................................................................................... ............................408 3.303 Diareea cronică.................................................................................................................................................................................. 413 3.300 Constipaţia la adult (şi tratament).................................................................................................................................................417 3.345 Vărsăturile la adult (şi tratam ent)................................................................................................................................................ 421 3.308 Disfagia........................................................................ ...................................... .............................................................................. 423 1.11.205 Hemoragia digestivă......................... ............... ...............................................................................................................................426 2.280 Refluxul gastro-esofagian la adult. Hernia hiatală..................................................................................................................... 430 2.290 Ulcerul gastric şi duodenal. Gastrita............................................................................................................. ..................:.........433 1.8.11-8 Boala Crohn şi rectocolita hemoragică............................................................................... ..................................................... . 439 3.318 Hepatomegalia şi masa abdominală........... ................. ........................... ................................................ ...................................442 3.320 Icterul............................................................................................. .......................................................... :.................................... 445 3.298 Ascita................................................................................................................................................................................. ................447 1.7.83 Hepatitele virale. Anomaliile biologice hepatice la subiectul asimptomatic.......................................................................... 450 2.228 Ciroza şi complicaţiile acesteia............................................................................................................................................ . 459 2.269 Pancreatita cronică........................ ............ ............... ............... ..................... :....................................................................... ;... 467 2.229 Colopatia funcţională.................................................................. .................................................. .................... .........................470 2.273 Patologia hemoroidală..........................................................................................................:......................................................473 Chirurgie viscerală 1.10.148 Tumorile colonului şi ale rectului........................................................................................ ................................................ . 475 1.10.150 Tumorile stomacului...... ....................................................... ..................................... .................................................................... 479 1.10.151 Tumorile primitive şi secundare ale ficatului..................................................................... ............ ..................................... . 481 1.10.152 Tumorile esofagului................... .................................................................................................................................................. 485 1.10.155 Tumorile pancreasului............................ ....................................................................................................................... ..............488

1.11.201 1.11.217. 2.224 2.234 2.245 1.8.127 2.258 2.268 2.275 .

Evaluarea severitătii şi identificarea complicaţiilor precoce la pacientul cu traumatism abdominal...... ..................... 491 Sindromul ocluziv.................................................................................................................... ............... ............... .....................494 ’ Apendicita la copii şi adulţi................................................................................................................................... .....................499 Diverticuloza colică şi sigmoidita......................................................................................................................... .....................501 Hernia parietală la copil şi adult.............................................................................J........................................... .....................504 ..............:......506 Transplantul hepatic.......................................................................................................................................... Litiaza biliară şi complicaţiile e i........................................................................................ .................................. ........ ............ 513 Peritonita acută......................................................................................................................................v...........:.... ......................517

G inecologie-obstetrică 1.2.15 Examinarea prenuptială.............................................................................................................................................................. 519 Sarcina normală. Necesităţile nutriţionale ale femeii gravide............................................................................................. 521 1.2.16. 1.2.17 Principalele complicaţii ale sarcin ii..........................................................................:.................................................;............. 525 i;2.18 Sarcina extrauterină.............................................................................................................................. ............. :....................... 533 Prevenţia riscurilor fetale: infectioase, medicamentoase, toxice, de iradiere.............................. ..................................... 537 1.2.20 1.2.21 Prematuritatea şi retardul de creştere intrauterină: factori de risc şi prevenţie........................ ......................................542 1.2.22 Travaliul, naşterea şi post-partwvul norm al...................................................................................... ....................... .............. 549 1.2.24 Alăptarea şi complicaţiile e i................................................ ..................................... ........................... ............. ........................552 1.2.25 Post-partumul patologic: patologia maternă în timpul celor 40 de zile......................................... ......................................555 1.2.26 Anomaliile ciclului menstrual. Metroragiile................................................................................ . ......... ............................559 Contraceptia............................................................................................................................................ ......................................562 1.2.27 1.2.28 întreruperea voluntară a sarcinii........................................................................................................ ......................................566 1.2.29 Sterilitatea cuplului: conduita în cadrul primei consultatii............................................................ .................. .......... 571 1.2.30 Asistenţa medicală la procreere (AMP): principalele aspecte biologice, medicale şi etice........ ........v ......................................574 3.296 Amenoreea....................................................................................................................................... 1.7.88 Infecţiile genitale la femei-. Leucoreea......................................... ................... ........ ............... .......... ................................ .....576 3.292 Durerile pelvine la fem ei....................................................................................................................... ......................................579 2.243 Hemoragia genitală la fem eie............................................................................................................... .................................. ...583 3.342 Formaţiuni tumorale pelvine la fem eie................................................... .............. .......................... ..................................... 587 1.11.196 Durerile abdominale acute în timpul sarcinii.......................................................;........................... ..................................... 590 1.10.147 Tumorile de col uterin, tumorile de corp uterin................................................................................. ..................................... 593 1.10.153 Tumorile ovariene.................................................................................................................................... .....................................598 1.10.159 Tumorile mamare.................................................................................................................................... ...... ..............................601 1.5.55 M enopauza.................................................................................................................................... .......... .....................................605 Reumatologie 1.11.186 3.306 3.307 1.5.57 2.225 1.11.215 2.279 1.8.121 3.327 2.282 1.5.56 2.221 1.4.53 1.11.174 1.11.180

Astenie şi fatigabilitate................................................................................................................................................... ........... 609 Dureri ale membrelor şi extrem ităţilor........................................................................................................................ ........... 612 Durerea şi efuziunea articulară. Artrita de evoluţie recentă.......................... ................................... ..................... ............615 O steoartroza.................................................. ............... ......................................... ............. .-.......... .............................. ........... 618 Artropatia microcristalină............................................................................................................................................ '.. ............ 621 ........... 623

Poliatrita reumatoidă (PR)............................................ ................................................................................................. ...........628 Fenomenul Raynaud................................................................. ..................................... ;.................................... • .!........ ......;.....632 Spondilita anchilozantă.......................................... ............................................ ................................ ............ ........... . ........... 634 O steoporoza....................................................................................................................................................... ............... ........... 636 Algodistrofia................................................................................ ....................................................................................... ........... 641 Principalele tehnici de reeducare şi reabilitare. Modul de prescriere a maso-kinetoterapiei şi a logopediei........... ............643 Prescrierea şi monitorizarea antiinfiamatoarelor corticosteroidiene şi necorticosteroidiene............................ .......... 645 Prescrierea curei term ale......... ............................................! ..................... .................................................................... .......... 651 .

Chirurgie ortopedică 2.238 Fractura extremitătii inferioare a radiusului la adult.............................................................................. ........................... „6 5 3 2.239 Fractura extremităţii superioare a femurului la adult.................... ........................................................ .............................. 655 2.257 Leziuni periarticulare şi ligamentare ale genunchiului, gleznei şi umărului. Leziuni meniscale ale genunchiului.............................................................................................................................................. ............................. 657 3.299 Mersul şchiopătat şi dificultăţile de mers la copil................................................................................................................... 662 2.237 Fracturi la copil: particularităti epidemiologice, diagnostice şi terapeutice......................................... ............................. 664 1.11.201 Evaluarea gravitătii şi investigarea complicaţiilor precoce............................... ...................................... .............................665 1.11.207 Infecţiile acute ale părţilor moi (abces, panaritiu, flegmon al tecii)....................................................... ....................;.......669 1.10.154 Tumori osoase primare şi secundare............................................................................................................ ............................ 671 2.283 Monitorizarea unui pacient în aparat ghipsat............................................................................................. ............................ 673 1.4.50 Complicaţii derivate din imobilitate şi decubit. Prevenţie şi management........................................... ............................ 675

R é fér en ce

17

O ftalm ologie 1.11.187 1.11.212 2.287 3.293 3.304 3.333 1.5.58 2,240 2.271 Chirurgie ORL 3.294 1.7.98 1.7.77 1.7.90 3.337 3.313 3.344 1.10.145 1.11.201

\ • Anomalii ale vederii cu debut brutal.................................................................................................................................... î.......678 Ochiul roşu şi/ sau dureros................................................................................................................................................. ;.......686 Tulburări de refracţie...................................................................................................................................................................... 689 Alterarea funcţiei vizuale............................................................................................................................................................... 691 Diplopia................................................. ..................................................................................................... ..................... ......... 698 701 Strabismul la c o p il..................................................................................................... ............. ............................................... ... Cataracta.................................................................................................................................................................................... .......703 Glaucomul cron ic.............................................................................................................................................................:............ 705 Patologia pleoapelor.................................................................................................................... ..................................................707

Alterarea funcţiei auditive..............................................................................................................................................711 Otalgii şi otite la copii şi adulţi....................................................................................................................................... ............ 716 Angine şi faringite ale adultului................................................................................................................................... .............. 722 Infecţii naso-sinusale la adulţi...... i...........................................................................................................................................728 Tulburări acute ale vorbirii, disfonie........................................................................................................................................ 733 Epistaxisul şi tratamentul acestuia...........................................................................................................................................737 Vertijul şi tratamentul acestuia......................................................................................... .................................................... .....740 Tumori ale cavităţii bucale şi ale căilor aero-digestive superioare.............................................................. ........... ............ 744 Evaluarea gravităţii şi identificarea complicaţiilor precoce la traumatismulcranio-facial............................................. 752

Chirurgie m axilo-facială 2.270 Patologia glandelor salivare........................................................................................................................................................ 760 2.256 Leziuni dentare şi gingivale..................................................................... i........... .................................................................... 763 3.305 Durerea bucală...............................................................................................................................................................................767 1.3.35 Dezvoltarea buco-dentară şi anomaliile acesteia............................................................................................................ ...:..... 771 Geriatrie 1.5.54 1.5.59 1.5.60 1.5.61 1.5.62 1.5.63 1.5.64

îmbătrânirea normală: aspecte biologice,funcţionale si relaţionale. Date epidemiologice şisociologice. Prevenţia îmbătrânirii patologice..................................................................... !........................................................... ........... . 775 Pacientul vârstnic: particularităţi semiologice, psihologice, terapeutice............................................................................ 779 Deficitul neuro-senzorial la vârstnic ......................................................................................................................................... 783 Tulburările de nutriţie la vârstnic............................................................................................................................................ 786 Tulburările de mers şi echilibru. Căderile la vârstnic............................................................................................................... 789 Confuzia, depresia, demenţa la v ârstnic............................................................................................................................. .......792 Autonomie şi dependenţă la vârstn ic......................................................................................................................................... 797

Sănătate publică 1.1.2 Metodologia cercetării clinice............................... ..................... .................................... ....... .....................................................800 1.1.3 Raţionamentul şi decizia în medicină. Medicina bazată pe dovezi. Riscul terapeutic...................................................... 804 1.1.4 Evaluarea examinărilor complementare în demersul medical: prescripţii utile şi inutile ................................................ 807 1.1.12 Cercetarea documentară şi autoformarea.Lectura critică a unui articol medical. Recomandările pentru activitatea practică. Bolile rare..................... ................................................................................................................809 1.1.10 Răspunderea medicală penală, civilă, administrativă şi disciplinară............................................................................. . 813 1.1.11 Principiile demersului de, asigurare a calităţii şi de evaluare a practicilor profesionale....................................L :............815 1.1.13 Organizarea sistemelor de îngrijire medicală. Filiere şi reţele .............................................................................................. 818 1.1.14 Protecţia socială. Cheltuieli medicale şi economia sănătăţii...................................................................................................825 1.7.71 Măsurarea stării de sănătate a populaţiei............................................................................................................................ .....829 1.7.72 Interpretarea unei anchete epidemiologice............................................................................................................... ................833 1.7.73 Riscuri sanitare legate de apă şi alimentaţie. Toxiinfecţii alimentare...........................................................................:.....837 1.7.74 Riscuri sanitare legate de radiaţii Radioprotecţia................... .................................................................................... ........... 841 1.7.75 Epidemiología şi prevenţia bolilor transmisibile: metode de supraveghere............................................................ .............844 1.11.169 Evaluarea terapeutică şi nivelul dovezilor..................................................................................................................................847 1.11.202 Expunerea accidentală la un lichid biologic. Atitudinea terapeutică .............................................................. ..................... 850 Medicina muncii 1.7.108 Mediul profesional şi sănătatea. Prevenirea riscurilor profesionale. Organizarea departamentului de medicina m u n cii.......................................................................................................................................................................853 1.7.109 Accidentele de muncă şi bolile profesionale: defin iţii............................... ................. ................................................. .......... 858 Etică medicală - medicină legală 1.1.1 Relaţia medic-bolnav. Informarea pacientului asupra unei boli grave. Educarea pacientului care suferă de o boală cronică. Personalizarea managementului medical................................ .................................. .....J.........863 1.1.6 Dosarul medical. Informarea pacientului. Secretul m edical.................................................................................... ............ 867 1.1.7 Etică şi deontologie medicală: drepturile pacientului; probleme cu privire lastabilirea diagnosticului, la respectul persoanei şi la moarte ....................................................................................................................................... :.... 871
18

R éféren ce

1 1 .8 1.8.127

Certificatele medicale. Proceduri legislative în caz de deces. Legislaţia cu privire la prelevarea de organe .......... ...............873 Transplantul de organe: aspecte epidemiologice şi imunologice; principii de tratament şi supraveghere; complicaţii şi prognostic; aspecte etice şi legale..................................................................................:...................................;.876

Psihiatrie 1.1.9 1.4.52 1.3.47 1.11.184 2.2.78 2.285 1.11.189 1.11.191 1.3.41 1.2.19 2.289 2.286 1.11.183 1.3.42 1.3.43 1.3.46 1.4:49 1.6.70 1.3.40 1.11.177 1.4.48 Adictologie 1.3.45

Spitalizarea la cererea unui terţ sau din oficiu..................................................................................... ...................................... 883 Handicapul psihic. Tutela, curatela, punerea sub protecţia justiţiei....... ............... ..........:........... ............................... ;.....885 Bazele psihopatologice ale psihologiei medicale ..............'................ .................................................... ................. .....<......... 887 Agitaţia şi delirul acut..................................................................................... .......................................... ...................................... 889 Psihoza şi delirul cronic.................................................................................................................................................... ................ 893 Tulburări ale dispoziţiei. Tulburări bipolare............................................ ........ .......................................................... .....:......900 Conduita suicidară la adolescenţi şi adulţi.......................................................... ;......................................... ............. ............ 906 Criza de angoasă acută şi atacul de panică......................................................... :.................. ............... ................... ............ . 910 Tulburările anxioase, tulburările fobice, tulburările obsesiv-compulsive, tulburările conversive, starea de stres posttraumatic şi tulburările de adaptare.......................................... ................. ................. ............ ............913 Tulburări psihice în perioada sarcinii şi tulburări ale post-partumului...................................................................................922 Tulburări som atoform e....................................................................................................................................................................926 Tulburări de personalitate................................................. ................................... .-i........................... ....................................... 928 Managementul victimelor violenţelor sexuale................................................................................. :............. ......... . ' . v . . 932 Tulburări de comportament alimentar la copii şi adulţi................................................................ .......... ........................... 934 Tulburări de somn la copii şi adulţi.................................................................................................................................. ............... i 939 Pacienţii aflaţi în situaţie de precaritate: factori de risc şi evaluare. Măsuri de protecţie...................................... ............... ................. 944 Evaluarea clinică şi funcţională a unui handicap motor, cognitiv şi senzorial.......................................................... .......947 Doliul normal şi patologic........................................................................................................................ ..................... .................949 Sexualitatea normală şi tulburările e i .................................... ...................................................................................................... 951 Prescrierea şi monitorizarea psihotropelor.................................................................................................................................. 954 Tipuri de tehnici psihoterapeutice............................................. ............................................................................................ . 974

Adicţiile şi dopingul: epidemiologie, prevenţie, depistare. Morbiditate, comorbidităţi şi complicaţii. Management, tratamente de substituţie şi sevraj...........................................................................;.......... ............... ............. 977

Psihiatrie pediatrică . 1.3.32 Dezvoltarea psihomotorie a sugarului şi a copilului: aspecte normale şi patologice (somn, alimentaţie, control sfincterian, psihomotricitate, limbaj, inteligenţă). Crearea unei legături precoce părinţi-copil şi importanţa ei. Tulburări de învăţare......................................................................................................................................... 995 1.3.37 Maltratarea şi copiii în pericol. Protecţia mamei şi acopilului....................................................................................... . 1002 1.3.39 Tulburările de comportament ale adolescentului........... ............ .................................................................... .................. . 1007 1.3.44 Riscul şi comportamentul suicidar la copii, adolescenţi şi adulţi: depistare şi management..................................... . 1010 1,11.189 Conduita suicidară la adolescenţi şi adulţi................................................................................................................. .................1015 Pediatrie 1.2.31 1.3.33

1.3.34 1.10.23 1.6.68 1.11.203 1.3.36 1.3.38 1.7.111 3.336 1.11.194 3.302 3.300 3.320 2.280 3.345 1.7.78 1.7.97 1.7.77 1.7.90 1.7.84 1.7.96
R éféren ce

Boli genetice: boli cromozomiale - trisomia 21; boli monogenice - mucoviscidoza; instabilitate cromozomială - sindromul X fragil................................................................................ .................................................. .......1019 Urmărirea sugarului, copilului şi a adolescentului normal. Depistarea anomaliilor ortopedice, a tulburărilor vizuale şi auditive. Examene de sănătate obligatorii. Medicină şcolară. Mortalitatea şi morbiditatea infantilă..................................................................................................................................................... 1024 Alimentaţia şi nevoile nutriţionale ale sugaruluişi copilu lu i............................................ ........ ................... .............. 1028 Evaluarea şi îngrijirea nou-născutului la termen....................................................... .................................... .......... . 1031 Durerea la copil: sedarea şi terapia antialgică........................................................ ...................................................................1035 Febra acută la c o p il............................................................................................................................................................ i....... 1039 Retardul de creştere staturo-ponderală.................... a .......;............ ............ ......... ............. ....................................... ...........1042 Pubertatea normală şi patologică................................................................................................................................................1044 Sportul şi sănătatea. Aptitudinile sportive alecopilului. Nevoilenutriţionale ale sportivului........................ .............. 1046 Tuşea la copil (şi tratament)............................................................................................................ .................. .......................... 1047 Diareea acută şi deshidratarea la sugari şi copii (inclusiv tratam entul)....................................................... ................. . 1049 Diareea acută la copil (şi tratament)................................................................................................................ ............. ..............1052 Constipaţia copilului (şi tratament)............................. ................................................................ ................................ :.......1055 Icterul................................................................................................................................................................................... 1058 Refluxul gastro-esofagian la sugar şi copil (RGE).Herniahiatală............................................................................ .................1060 Vărsăturile la sugar şi copil (şi tratam ent)...................................................................... .........................................../.......... 1062 Tuşea convulsivă.................................................;.......................................................................................................................1065 O reion u l............................................................................................................................................................................................ 1067 Anginele şi faringitele copilului................................................................................................................................ .......... ......1068 Infecţiile naso-sinusale la cop ii..................................................:.......................................................................................... . 1070 Infecţiile cu virusul herpetic la copilul im unocom petent....................................... ........................ ..................... ........... 1072 Meningite infecţioase şi meningoencefalite la c o p il.................................................... ............................. ............. ......... :... 1076
19

1.11.190 2.235 1.11.210 1.8.113 1.8.115 2.226 1.7.86 1.11.193 1.7.93 3. 330 2.233 1.4.51 1.10.144 2.267 3.331

Convulsiile la sugar şi copil.................................................................................................................................................. • ........ 1079 Epilepsia copilului................................................................................................................ .......................................................■1082 Starea de rău gravă a sugarului şi moartea subită......................... ........................................................................................... 1086 Alergiile şi hipersensibilităţile la copil: aspecte epidemiologice, diagnostice şi principii de tratament............................. 1089 Alergiile respiratorii la c o p il.........................................................................................................................................................1092 Astmul la copil.......................................................................... ........................................................... ............... -........................1095 Infecţiile bronhopulmonare la sugar şi copil...................................................................... .................................................. . 1099 Detresa respiratorie acută la sugar şi copil. Corpii străini la nivelul căilor respiratorii superioare............................... 1102 Infecţiile urinare la copil. Leucocituria................................................................................................................................. 1105 Purpura la copii............................................................................................................................................................................... 1107 Diabetul zaharat tip 1 şi 2 la copil. Complicaţii............................................................................................................... . 1109 Copilul cu dizabilităţi: orientare şi managem ent............................................................................... .................................. 1113 Cancerul la copil: particularităţi epidemiologice, diagnostice şi terapeutice................................... .................... 1116 Obezitatea la copil................................................................................................................................. ......................................... 1121 Suflul cardiac la cop il......................................................................................................................................................................1123

Medicină internă 1.8.112 Reacţia inflamatorie: aspecte biologice şi clinice. Abordare clinică............................................................................... „...1125 1.8.126 Imunoglobulina m onoclonală..................... ............ .................................................................................................................... 1128 1.8.115 bis Deficitul im unitar...........................................................................................................................................................................1131 1.8.116 Patologii autoimune: aspecte epidemiologice, diagnostice şi principii detratament..................................................... . 1136 1.8.117 Lupusul eritematos diseminat. Sindromul antifosfolipic (SAFL)............................................................ ........................ 1138 1.8.119 Boala Horton şi pseudopoliartrita rizomelică............................................................... ..................................................... 1143 1.8.124 Sarcoidoza.............................................................................................................................. .......................................................1146

Radiologie 1.1.5

Indicaţii şi strategii de utilizare ale principalelor examene im agistice.................................................................................1149

Dermatologie 1.8.123 Psoriazisul........................................................................................................................................................................................ 1155 1.9.137 Ulcerul de gambă............................................................................................................................................................................. 1158 2.232 Dermatoze faciale: acnee, rozacee, dermatită seboreică........................................................................................................1161 3.343 Ulceraţii sau eroziuni ale mucoaselor orale şi/sau genitale.................................................... ............................................. 1164 1.7.87 Infecţii cutaneo-mucoase bacteriene şi m icotice............................ ................................................................................. ;.....1168 1.11.211 Edemul Quincke şi anafilaxia..................................................................................................................... ..................................1173 3.329 Prurit (şi tratament).................................................................................................... ...................................................................1176 1.8.113 Alergii şi hipersensibilizări la adult: aspecte epidemiologice, diagnostice şi principii de tratam ent.............................. 1181 1.8.114 Alergii cutaneo-mucoase la copil şi adult: urticarie, dermatite atopice şi de contact......................................... .................1184 2.223 Angioame cutanate.................................................................................................................................................................... . 1191 2.288 Tulburări ale fanerelor.................................................................................................................................................................... 1195 3.314 Exantemul. Eritrodermia............................................ ..................................................................................................................1200 1.7.79 Ectoparazitoza cutanată: scabia şi pediculoza................ ................................................................................................... . 1207 1.7.94 Boli eruptive la co p il........................................................................................... .................................................................... 1211

Endocrinologie - Diabet - Boli m etabolice 2.241 Guşa şi nodului tiroidian............................................................................................ -..............................................................1215 2.246 Hipertiroidisrriul...............................................................................................................................................................................1221 2.248 Hipotiroidismul................................................................................................................................................................................1224 2.255 Insuficienţa suprarenală........................................................................................................................................................... 1227 1.11.206 Hipoglicemia........ :.................................................................................................................................................................................... ......... 1231 2.233 Diabetul zaharat de tip 1 şi 2 la adult. Complicaţii................................................... ...................................................... . 1236 2.220 Adenomul hipofizar.............................................................................................................................................................................. ............... .......... 2.242 Hemocromatoza...............................................................................................................................................................................1259 1.9.129 bis Dislipidemii...............................................................................................................................................................................^..1262 Endocrinologie 1.7.110 1.11.179 3.295 2.267 3.319 - Nutriţie Necesarul nutriţional şi aporturile alimentare la adult. Evaluarea stării nutriţionale. Denutriţia...................................1266 Prescrierea unui regim dietetic............................................................................................................................................................ ..........•••1270 •• Pierderea în greutate................................................................................................................................................................. :....1273 Obezitatea la adulţi.......................................................................................................................................................................... 1276 Hipercalcemia (şi tratament)..........................................................................................................................................................1281

Chirurgie urologică 1.11.195 Dureri abdominale şi lombare acute la adult....................................................................................................................................... ........ 1.7.93 Infecţiile urinare la adult. Leucocituria...................................................................... ................. ..................................... . 1286 1.7.89 Infecţiile genitale la bărbat. Scurgerea uretrală.............................................................................................................. . 1293
20
R é fér en ce

1284

1.11.216 Retenţia acută de urin ă....................................................................................................................................................... .......1295 3.315 H ematuria........................................................ ..............................................................................................................................1297 3.338 Tulburări de erecţie........................................................................................................................................................................1299 3.341 Tulburări de m icţiune.........................V ................ ........... ............... ;................. ......................................................................... 1302 3.321. Incontinenţa urinară la adult.............................................. ................... ......... ....................................................................... 1306 2.272 Patologia peno-scrotală la băiat şi bărbat..................... ............................................................................................................ 1310 2.259 Litiaza u rinară................................................................................................................................................................................1312 2.247 Hipertrofia benignă de prostată................................................................. .................................................................................1316 1.10.156 Tumori de prostată................... .................................... ........... .............. ................. .............. .......................................................1319 1.10.158 Tumori de rinich i............................................................ ..................................................... ...................................................... 1323 1.10.160 Tumori de testicul.................................................................................................................................................................... 1328 1.10.160 bis . Tumori vezicale.......................................... ................................................................................................................................ 1332 1.5..55 Andropauza....................... ..............................................................................................................................................................1336 N efrologie 1.11.219 . 3.323 3.310 2.252 2.253 3.328 2.264 1.9.134 2.227

Tulburări ale echilibrului acido-bazic şi perturbări electrolitice............................................................................................1338 Edeme ale membrelor inferioare..................................................................................................................................................1346 Creşterea creatininemiei.............................................................................................................. .................................................1347 Insuficienţa renală acută. Anuria............................................. ............. ............................................................................... 1350 Insuficienţa renală cronică...................................................................................................... ............................................... 1353 Proteinuria şi sindromul nefrotic la copil şi adult........................................................,....................................................... 1358 Nefropatii glomerulare................... .............................................................................................................................................. 1364 Nefropatii vasculare............................................................................................................................ ............... ,.................... 1367 Polichistoza renală............ ................................................................................................................. ................... ........................1370

Hem atologie - oncohem atologie . 3.316 Hemograma: indicaţii şi interpretare..............................................................................................................;...................... 1373 3.297 A n em ia ........................................................ ................................................ ............................ .................................... ............... 1376 3.311 Eozinofilia............................................................................... .......................................................................................................... 1379 3.335 Trom bocitopenia.................................................................. ............ ................................ .............................;........................1..1381 3.339 Anomalii ale hemostazei şi coagulării............................................................................................................... .................. 1383 3.330 Purpura la adult.................................................................... „...;.................................................................................................1385 1.10.161 D ism ielopoieza................................................................................................................................................................................ 1388 1.10.166 Mielomul multiplu............................................ ..................................................................................................................... . 1390 3.332 Splenomegalia..................................................................... .............................................................................................................1395 1.10.165 Boala Vaquez................................ ................................................................................................................ .................. ................ 1397 1.11.178 Transfuzia sanguină şi produsele derivate din sânge: indicaţii, complicaţii. Hemovigilenţa ...;......................................1400 Farmacologie 1.11.167 1.11.170 1.11.171 1.11.172 1.11.181 1.11.168 O ncologie 1.10.138 1.10.139 1.10.140 1.10.143 1.10.162 1.10.163 1.10.164 1.10.149 1.10.142 1.10.141 1.6.69

Tratamente medicamentoase şi nemedicamentoase. Cadrul de reglementare privind prescrierea şi recomandările unui tratam ent.......................................................................................... ...... ................... ........................... 1403 Prescrierea unui tratament personalizat. Complianţa la tratament...................................................................................... 1409 Decelarea situaţiilor cu teren de risc şi ajustarea tratamentului. Interacţiuni medicamentoase .............................. . 1411 Autom edicaţia................................................................................................................................................. ....................... 1413 Iatrogenia. Diagnostic şi prevenţie........................................................................................................................................... 1415 Efectul placebo şi medicamente placebo................................................................................................................. .................1418

Cancerul: epidemiologie, cancerogeneză, dezvoltarea tumorală, clasificare.................................................................... 1420 Factorii de risc, prevenţia şi depistarea cancerelor.................................................................................................................1426 Diagnosticul cancerelor: semne de avertizare şi investigaţii paraclinice, stadializare, prognostic............................ 1429 Agranulocitoza medicamentoasă: conduita terapeutică.............................................................................. ........................ 1432 Leucemii acute............................................................................................................................................................................... 1434 Leucemii limfoide cron ice................................................................................... .;.................................................................. 1436 Limfoame maligne................................................................................................. ......................................................................1438 Tumori cutanate, epiteliale şi m elanice....................................................................................................................................1440 Managementul şi îngrijirea unui pacient cu cancer, în toate stadiile bolii. Tratamente simptomatice. Modalitatea de monitorizare. Aspecte psihologice, etice şi sociale.....................................................................................1445 Tratamentul cancerului: chirurgia, radioterapia, chimioterapia, hormonoterapia. Decizia terapeutică multidisciplinară şi informarea pacientului............................................................................................................................1449 îngrijirea paliativă pluridisciplinară a unui pacient la sfârşitul vieţii. îngrijirea unui muribund şi sprijinirea aparţinătorilor s ă i........................................................................................... ................ .................................. 1454

R éféren ce

21

CNCI-Consiliul Ştiinţific de Medicină

Lista abrevierilor admise
(în întrebări şi răspunsuri)
în cazurile clinice pot fi folosite alte abrevieri dacă şi numai dacă acestea sunt explicate la începutul textului. Listă revizuită de către Consiliul Ştiinţific de Medicină al Consiliul Naţional al Concursurilor de Internat la data de 16.12.2004.
A

ACE: antigen carcinoembrionar ACTH: hormon adenocorticotropic (corticotrofină, hormon corticotrop hipofizar) ADH: hormon antidiuretic (vasopresină) ADN: acid dezoxiribonucleic AINS: antiinflamator nonsteroidian ALAT: alanină amino transferază (TGP) ALD: afecţiune de lungă durată APP: autorizaţie de punere pe piaţă AMPc: AMP ciclic ANCA: antineutrophylic'cytoplasmic antibody (anti­ corp anticitoplasmatic neutrofilic) APGAR: Scorul Apgar (american pediatric gross as­ sessment record) APUD: amine precursor uptake and decarboxylation (ce­ lule care captează şi decarboxilează precursorii de amine) ARN: acid ribonucleic ARNm: ARN messager ASA: clasificarea riscului operator de către American Society of Anesthesiologist ASAT: aspartat amino transferază (TGO) ASLO: antistreptolizină O ATP: adenozin trifosfat AVC: accident vascular cerebral aVf, aVL, aVr: derivaţii electrografke unipolare AVK: anti-vitamina K
B

CPK: creatinfosfokinază CPK-BB: creatinfosfokinază izoenzima BB CPK-MB: creatinfosfokinază izoenzima MB CPK-MM: creatinfosfokinază izoenzima MM CRH: corticotropin releasing hormone (hormon de eliberare a hormonului corticotrop) CRP: proteina C reactivă CSP: cantitate suficientă pentru
D

DCI: denumirea comună internaţională DHEA: dehidroepiandrosteron DOPA: dihidroxifenilalanină
E

EBNA: Epstein-Barr nuclear antigen EBV: virusul Epstein-Barr ECBU: examen citobacteriologic de urină ECG: electrocardiogramă ECHO virus: enteric cytopathogenic human orphan virus EEG: electroencefalogramă ELISA: enzyme-linked immunosorbent assay EMG: electromiografie EPA: edem pulmonar acut
F

F i02: fracţia inspiratorie de oxigen FSH: follicle stimulationg hormone (hormon foliculostimulant)
G

BCG: bacilul Calmette Guerin BK: bacilul Koch BPOC: bronhopneumopatie obstructivă cronică BTS: boală cu transmitere sexuală
C

CCMH: concentraţia corpusculară medie de hemoglobină CEC: circulaţie extracorporală CGMH: concentraţia globulară medie de hemoglobină CIVD: coagulare intra vasculară diseminată CK: creatinkinază CMV: virusul citomegalic CO: monoxid de carbon C 0 2: dioxid de carbon
22

Gamma-GT: gama-glutamil transferază GA: globule albe GH: growth hormone - hormon de creştere (hormon somatotrop) GH-RH: Gh-releasing hormone (hormon activator al hormonului de creştere) GR: globule roşii GVH: graft versus host (reacţie grefă contra gazdă)
H

Hb: hemoglobină HbAlC: hemoglobina glicată (glicozilată)
R éféren ce

H b02: oxihemoglobină HCG: human chorionic gonadotrophin (gonadotropină corionică) HDL: high density lipoproteins (lipoproteine cu den­ sitate mare) HELLP: hemolysis + elevated liver enzymes* low patelets HIV: virusul imunodeficienţei umane (virusul SIDA) HLA: human leucocyte antigen (antigene leucocitare umane /de histocompatibilitate) HPV: human papilomavirus HTLV: human T cell leukemia/lymphoma virus (vi­ rusul uman T lim fotrofk) I IDR: intradermoreacţie IEC: inhibitor al enzimei de conversie Ig: imunoglobulină IGF: insuin-like growth factor (somatomedină) IMAO: inhibitor de monoamioxidază INR: international normalized ratio IQ: coeficientul de inteligentă RMN: rezonanţă magnetică nucleară (exit: ITT: incapacitate temporară totală (ambiguita­ te eliminată la 17.03. 2005) IV: intravenos
L

PCR: polymerase chain-reaction PDF: produşi de degradare a fibrinei PDGF: platelet-derived growth factor (factor de creş­ tere plachetar) PFR: probă funcţională respiratorie PMI: protecţia maternală şi infantilă PNB: polinucleare bazofile PNE: polinucleare eozinofme PNN: polinucleare neutrofile PSA: prostatic specific antigen
Q

QRS: complexul QRS QT: segmentul QT
R

RAST: radio allergo sorbent test (dozare radio imunologică a IgE specifice unui alergen) Rh: rhesus RMN: rezonanţă magnetică nucleară
S

SIDA: sindromul imunodeficienţei dobândite SARS: sindrom respirator acut sever
T "M " C V

LCR: lichid cefalorahidian LDH: lactat dehidrogenază LDL: low density lipoprotein (lipoproteină cu densi­ tate mică) LH: luteinizing hormone (hormon luiteinizant) LHRH: luteinizing hormone releasing hormone (gonadoliberină) LMWH: low molecular weight heparin (heparine cu greutate moleculară mică) M MALT: mucous associated lymphoid tissu ţesut limfoid asociat mucoaselor) MNI: mononucleoză infecţioasă
N

T3: triiodotironină T4: tiroxină, tetraiodotironină * TCA: timp de cefalină activată ; TCK: timp de cefalină kaolin TDM: tomodensitometrie TGO: transaminază glutamooxaloacetică TGP: transaminază glutamopiruvică TNM: tumor nodes metastasis (clasificare: tumoră primitivă, adenopatii regionale, metastaze) TP: timpul de protrombină TPHA: treponema pallidum haemagglutination assay TRH: thyrotropin releasing hormone (protirelină) TSH: thyroid stimulation hormone (hormon de sti­ mulare tiroidiană)
U

UI: unitate internaţională UIV: urografie intravenoasă
V

v >?

NFS: determinarea formulei sanguine NK: natural killer
O

OMS: Organizaţia Mondială a Sănătăţii ORL: otorinolaringologie
P

PAN: periarterită nodoasă P a02: presiunea arterială parţială în oxigen PaC02: presiunea arterială parţială în dioxid de carbon
R éféren ce

VDRL: venerai disease research laboratory (reacţie de aglutinare sifilitică) VEMS: volum expirator maxim pe secundă VGM: volum globular mediu VLDL: very low density lipoproteins (lipoproteine cu densitate foarte mică) VS: viteza de sedimentare

23

Lista de abrevieri la ediţia în limba română
A AAA: anevrism de aortă abdominală A AN: anticorpi antinucleari ACh: acetilcholină ACOMI: arteriopatie cronică obliterantă a membrelor inferioare ACR: artera centrală a retinei ADAM: algie disfuncţionalâ a aparatului manducator ADHD: deficit de atenţie-hiperactivitate ADPKD: boală polichistică renală autozomal dominantă AHAI: anemie hemolitică autoimună AIT: accident ischemic tranzitoriu AMIR: anomalii microvasculare intraretiniene anti TG: antitiroglobulină anti-IA-2: islet antigen-2 sau tirozin-fosfatază anti-TPO: antitiroperoxidază anti-VEGf: anti vascular endothelial growth factor APTT: timp de trom boplastină parţial activată ARA2: antagonist de receptor de angiotensină ATM: articulaţie temporo-mandibulară DCTP: vaccin DTP antidifteric, antitetanic, antipertussis DFG: debit de filtrare glomerulară DG: diabet gestaţional DICS: deficit imunitar combinat sever DID: diabet zaharat insulino dependent DIU: dispozitiv intrauterin DLBCL: limfoam e difuze cu celule B mari DLCO: Diffusion lung capacity for carbon monoxide DNID: diabet zaharat non insulino dependent DMLV: degenerescenţa maculară legată de vârstă DR: dezlipire de retină DVO: disfuncţie ventilatorie obstructivă

E
EA: (early antigen) antigen timpuriu ECA: enzima de conversie a angiotensinei ECBU: examen citobacteriologic al urinei ECoG: electrocohleografie ECT: terapie electroconvulsivantă EER: epurare extrarenală EI: endocardita infecţioasă EMG: electromiogramă ENA: extractable nuclear antigen EP: embolie pulmonară EPO: eritropoietină EPS: examen parazitologic al scaunului ETE: ecografie Doppler cardiacă transesofagiană ETT: ecografie Doppler cardiacă transtoracică EVA: scala vizual-analogică ETU: elastografie tranzitorie

B

..,

■■ ,

BAV: bloc atrioventricular BC: bronşită cronică BhCG Beta-HCG: beta gonadotropină corionică umană BICI: boli inflamatorii cronice ale intestinului BRD: bloc de ramură dreaptă BRS: bloc de ramură stângă BTK: Bruton-tirozin-kinază BU: bandeletă urinară

C
CAE: conduct auditiv extern CCE: celule ciliate externe CCF: chirurgie cervico-facială CHC: carcinom hepato-celular CIA: comunicare interacuriculară CINCA: Chronic infantile neurologic cutaneous and articular syndrome CIV: comunicare interventriculară CLR: canal lombar îngust CMT: cancer medular tiroidian CMI: concentraţia minimă inhibitoare CO: conducere osoasă COMT: catecolortometiltransferaza CPT: capacitate pulmonară totală CREST: calcinoză Raynaud afectare esofagiană sclerodactilie telangiectazie CS: corticosteroid CSI: corticosteroid inhalator Ct: colesterol total CVP: cale venoasă periferică

F
FAN: factori antinucleari FC: frecvenţa cardiacă FGF: factorul de creştere a fibroblastelor FiA: fibrilaţie atrială FEVS: fracţia de ejecţie a ventricului stâng FMT: frecvenţa maximală teoretică FO: funcţia oculară FR: frecvenţa respiratorie

G
GA: gaura anionică GAD65: antiglutamat decarboxilază GAU: gaura anionică urinară GEM: glom eluronefrită extramembranoasă GH: growth hormone; horm on de creştere GMHN: guşă multiheteronodulară GN: glom erulonefrită GNMP (MPGN): glom erulonefrită membranoproliferativă GNRP: glom erulonefrită rapid-progresivă

D
DA: dermatită atopică dB: decibeli DCA: Dichloroacetate *

H
HBP: hipertrofie benignă de prostată HBPS: hemibloc posteroinferior stâng HED: hematom extradural
R éféren ce

24

HGMM: Human Gastric Gel Mucin HLO: hemianopsie laterală om onim ă HNPCC: cancer colorectal nonpolipozic ereditar HP: Helicohacter pylori HPLC: High Performance Liquid Chromatography-, cromatografie lichidă de înaltă performanţă HRP: Hematom retroplacentar HTA: Hipertensiune arterială HTIC: Hipertensiune intracraniană HTO: HiperTensiune Oculară HSD: hematom subdural HSDA: hem atom subdural acut HSF: hialinoza segmentară şi focală HSV: Herpes simplex virus (VHS : virus herpes simplex) HVS: hipertrofie ventriculară stângă

M
MAG: glicoproteina asociată mielinei MAT: microangiopatie trom botică MBG: membrana bazală glomerulară MCE: masaj cardiac extern MFIU: moarte fetală intrauterină MGUS: gamapatie monoclonală cu semnificaţie nedeterminată MIBG: m eta-iodobenzylguanidin MLV: maculopatie legată de vârstă MO: microscopie optică MODY: maturity onset diabetes oftheyoung; diabetul de tip adult al tânărului ' 4 MPO: mieloperoxidază '•

N
NEM: neoplazie endocrină multiplă NIA: nefrită interstiţială acută NOIAA: neuropatie optică ischemică anterioară acută NORB: neuropatie optică retrobulbară NTA: necroză tubulară acută

l
IA: insuficienţă aortică IDCV: im unodeficienţă comună variabilă IDR (test): test cutanat la tuberculină IEPP: im unoelectroforeza proteinelor plasmatice IEPU: im unoelectroforeza proteinelor urinare IF: imunofluorescenţă IM: insuficienţă mitrală IMP: im inenţă de naştere prematură IMS: întrerupere medicală a sarcinii INP: incidenţa naşterii premature IP: indice de protrom bină IPP: inhibitori de pompă de protoni IPS: indexul presiunii sistolice IR: insuficienţă respiratorie IRA: insuficienţă renală acută IRC: insuficienţă renală cronică IRCO: insuficienţa respiratorie cronică obstructivă IST: infecţii sexual-transmisibile ITL: infecţie tuberculoasă latentă ITS: indicele tensiunii sistolice IU: infecţie urinară IVC: insuficienţă venoasă cronică IVD: insuficienţă ventriculară dreaptă IVS: insuficienţă ventriculară stângă IVSE: i.v. cu seringă electronică

O
OACR: ocluzie de arteră centrală a retinei OEA: otoem isii acustice OMA: otită medie acută OMC: otită medie cronică OIN: oftalm oplegie inter-nucleară OIO: presiune intraoculară ORVR: ocluzie de ram al venei centrale a retinei OVCR: ocluzie de venă centrală a retinei OSM: otită seromucoasă

" :i" • •

P
PA: presiune arterială PAAP: polineuropatie axonală ascendentă progresivă PAIR: puncţie-aspiraţie-injecţie-reaspiraţie PBR: puncţie biopsie renală PCA: persistenţă de canal arterial PCT: procalcitonină • PEA: potenţiale evocate auditive PEAA: potenţiale evocate acustice automate PEF: flux expirator de vârf (peak expiratory flow) PEM: potenţiale evocate miogenice PET: tomografie prin emisie de pozitroni PF: paralizie facială PFCL: PanFotoCoagulare Laser PFP: paralizie facială periferică PL: puncţie lombară PMN: polim orfonucleare (leucocite) PNET: tumoră primară neuroectodermală PNN: polinucleare neutrofile POIC: pseudo-obstrucţie intestinală cronică PPC: plasmă proaspăt congelată PPR: pseudopolartrita rizomelică PRN: poliradiculonevrite PR3: antiproteinaza-3 PSDP: sensibilitate diminuată la penicilină PTI: purpură trom bocitopenică idiopatică (autoimună) PTU: propiltiouracil PVB19: parvovirus B 19 PVM: prolaps de valvă mitrală

;i '?

L
LA: leucemie acută LADA: Latent Autoimmune Diabetes in Adults LAL: leucemie acută lim foblastică LAM: leucemie acută mieloidă (mieloblastică) LAP: leucemie acută promielocitară LBA: lavaj bronhoalveoloar LEAD: lupus eritematos acut diseminat LEMP: leucoencefalopatie multifocală progresivă LES: lupus eritematos sistemic LGM: leziuni glomerulare minime LGV: lim fogranulom atoza venerică LLC: leucemie lim foidă cronică LNH: lim fom non Hodgkin

R é fér en ce

25

R
RAA: reumatism articular acut RAI: radioactive iodine; iod radioactiv RAU: retenţie acută de urină RCIU: retard de creştere intrauterină RFG: rata de filtrare glomerulară RGE: reflux gastroesofagian RMO: referinţe medicale opozabile RCF: ritm cardiac fetal RD: retinopatie diabetică RNP: ribonucleoproteină ROR: rujeolă-oreion-rubeolă ROT: reflexe osteotendinoase RPM; reziduu postm icţional RVU: reflux vezico-ureteral S SA: stenoză aortică , SAFL: sindrom antifosfolipidic S a 0 2: saturaţie în oxigen SAS: sindrom de apnee în somn SCA: sindrom coronarian acut SCVL: stenoză de canal vertebral lombar Sd: sindrom SDRA: sindrom de detresă respiratorie acută SEU: sarcină extrauterină SGA: streptococ de grupa A SIADH: syndrome o f inappropriate antidiuretic hormone Sil: sindrom de intestin iritabil SIRS: sindrom de răspuns inflamator sistemic SLA: scleroză laterală amiotrofică SM: stenoză mitrală (vezi capitolul Cardiologie) SM: scleroză multiplă (vezi capitolul Neurologie) SN: sindrom nefrotic SPECT: Single Photon Emission Computed Tomography SSSS (staphylococcal scalded skin syndrome): epidermoliza stafilococică STH: somatotropic hormone: horm on somatotrop hipofizar SWS: sindrom Sturge-Weber-Krabbe

TCR (T cell receptor): receptorii lim focitelor T TEGD: tranzit esogastroduodenal TENS: neurostimulare transcutanată TFI: tulburări funcţionale intestinale TG: trigliceride TGF-beta: transforming growth factor beta TIPMP: tumoră intracanalară papilară şi mucinoasă a pancreasului TIPS: transjugular intrahepatic portosystemic shunt - shunt portosistem ic transjugular intrahepatic TOF: secvenţe intracraniene numite «cu timp de zbor» (time o f flight) TNF-alfa: tumor necrosis factor alpha TPO: tiroperoxidază TS: timp de sángerare TSHus: TSH ultrasensibil TSN: tratament de substituţie nicotinică TTGO: test de toleranţă la glucoză sau hiperglicemie provo­ cată pe cale orală

U
UCNT: undifferentiated carcinoma o f nasopharyngeal type; carcinom nasofaringeal nediferenţiat UMOD: patologii renale prin mutaţia genelor UPC: unghiul ponto-cerebelos V VCA: viral capside antigen; antigen capsidic viral VDJ: variable diversifying joining VEGF: vascular endothelial growth factor; factor de creştere vasculară endotelială VEM: volum eritrocitar mediu VEMP: potenţiale evocate miogenice vestibulare VHB: virusul hepatitei B VHC: virusul hepatitei C VNG: videonistagmografie VNI: ventilaţie non invazivă VPPB: vertij paroxistic poziţional benign VRS: virusul respiratoriu sinciţial VZV: virusul Varicella-Zoster X XLA: X-linked agammaglobulinaemia; agamaglobulinemie congenitală sau boala Bruton

T
TA: tensiune arterială TAs: presiune arterială sistolică TAd: presiune arterială diastolică

26

R éféren ce

1. 11.209

_______________ ___________________________________________ j

Starea dej'ău, pierderea cunoştinţei, criza comitială la adult

___________________________ _______________ _______________________________________ ,_________________________ i______________________• _________________________

David A ttias şi Jerom e Lacotte

Nu există conferinţă de consens, nici recomandări naţionale. Starea de rău nu corespunde niciunei definiţii medicale. Ea se referă la o scurtă pierdere a cunoştinţei drept pentru care vom vorbi fie de sincopă (pierdere completă a cunoştinţei), fie de lipotimie (pierdere incompletă a cunoştinţei). Pierderile de cunoştinţă prelungite (coma) şi crizele comiţiale sunt tratate separat (respectiv la paragrafele 230 şi 235) şi nu vor fi abordate aici decât cu titlu de diagnostic diferenţial.

I. Etiologia lipotimiilor şi sincopelor
a. Cauze cardiace
- tulburări de conducere şi bradicardie: disfuncţie sinusală şi blocuri sinoatriale, blocuri atrioventriculare de gradul 2 şi 3; ' ....... : - tulburări de ritm: tahicardie ventriculară, torsada vârfurilor (fibrilaţia ventriculară nu este o cauză de sincopă, ci de stop cardiac), în mod excepţional: flutter, fibrilaţie atrială cu conducere foarte rapidă (FiA asociată unui sindrom Wolff-Parkinson-White); - obstacole în ejecţia sau umplerea inimii stângi: stenoză aortică strânsă, cardiomiopatie hipertrofică obstructivă, tumori obstructive ale atriului stâng (în special mixom), tromboză de proteză valvulară meca­ nică; - obstacole în ejecţia sau umplerea inimii drepte: embolie pulmonară masivă, hipertensiune arterială pulmo­ nară severă, stenoză pulmonară, tamponadă (umplere dificilă). b. Cauze vasculare hipotensiune arterială; disautonomie neurovegetativă; hipersensibilitate sinocarotidiană; furt de arteră subclaviculară. •‘ '

c. Cauze reflexe

- sincopa vasovagală; _ - sincopa reflexă în timpul eforturilor de micţiune, tuse, defecaţie, deglutiţie.

II.

Diagnostic diferenţial

a. Pierderea cunoştinţei de scurtâ durată de origine non-cardio-vascularâ
- origine neurologică: epilepsie, accident ischemic tranzitor în teritoriul vertebro-bazilar, narcolepsie, cata­ lepsie, drop-attack (cădere fără pierdere a cunoştinţei de scurtă durată); - origine psihiatrică: isterie, atac de panică; - origine metabolică sau toxică: hipoglicemie, intoxicaţie cu monoxid de carbon, etilism acut; - vertij, tulburări de echilibru; - căderi fără pierderea cunoştinţei.

BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA

27

1. 11.209

III.

Atitudinea diagnostică

a. Anamneza (pacient, m artori dacă este posibil)
- prodroame şi semne funcţionale asociate (angină, dispnee, palpitaţii): rare şi foarte scurte (de câteva se­ cunde) în cursul sincopelor aritmice sau de conducere, prelungite şi stereotipe în sincopa vasovagală; - modul de apariţie: caracterul brutal este în favoarea unei cauze aritmice sau de conducere, caracterul pro­ gresiv evocând o sincopă vasovagală, o hipotensiune ortostatică sau o pierdere a cunoştinţei de scurtă durată de origine extracardiacă; - caracterul complet (sincopă) sau incomplet (lipotimie) nu este un argument în orientare; - prezenţa unei faze postcritice prelungite sau o revenire lent progresivă la o stare de conştienţă normală: scurtă pierdere a cunoştinţei metabolică sau neurologică; - argumente în favoarea unei cardiopatii de fond; - existenţa unor tratamente bradicardizante, antiaritmice sau hipotensoare; - NB: pierderea de urină sau muşcarea limbii nu semnifică decât caracterul complet al pierderii cunoştinţei şi nu este specific crizei comiţiale; - NNB: durata pierderii cunoştinţei este în general supraestimată şi nu are valoare de orientare.

b. Examenul clinic
- măsurarea tensiunii arteriale în elino şi ortostatism la cele două braţe (hipotensiune ortostatică, asimetrie); - masaj sinocarotidian după verificarea absenţei suflului carotidian, sub control tensional şi electrocardio­ grafie; - identificarea unei cardiopatii subiacente (galop, suflu, semne de insuficienţă cardiacă) sau a unei anomalii la examenul neurologic; - bilanţul leziunilor traumatice consecutive căderii (care certifică pierderea completă a cunoştinţei).

c. Sensibilitatea diagnostică a ECG
- identifică în mod direct mecanismul pierderii cunoştinţei de scurtă durată: disfuncţia sinusală sau BAV de gradul 2 sau 3, salve de TV; - identifică în mod indirect mecanismul pierderii cunoştinţei de scurtă durată: BAV de gradul 1, bloc de ramură stâng, bloc alternant, bloc bi- sau trifascicular, toate în favoarea unui BAV paroxistic, extrasistole ventriculare care evocă o tulburare de ritm ventricular susţinută; - identifică semne de cardiopatie ischemică (unde Q, supra- sau sub-denivelare de ST), hipertrofică sau dilatativă (indice Sokolow > 35 mm, bloc stâng); - identifică afecţiuni aritmice specifice: sindrom Brugada, sindrom de QT lung, displazie aritmogenă de ven­ tricul drept, sindrom Wolff-Parkinson-White.

d. Un bilanţ biologic, prescris de la caz la caz, pentru a depista
o diskaliemie care poate favoriza o tulburare de ritm sau de conducere; o necroză miocardică; o supradozare medicamentoasă (în special digitalică); o distiroidie; o intoxicaţie (alcoolemie, HbCO); o hipercalcemie.

IV.

Când se va recurge la spitalizare ?

a. Fără indicaţie de spitalizare
- pierderea cunoştinţei de scurtă durată care evocă o sincopă vasovagală tipică fără anomalie ECG; - hipotensiune ortostatică, exceptând cazurile când modificările terapeutice complexe sunt necesare.
28 BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA

1.11.209
b. Spitalizare pentru monitorizare telemetricâ şi explorări complementare
- scurtă pierdere a cunoştinţei de cauză aritmică sau de conducere dovedită sau suspectată pe anomalii indi­ recte ECG sau pe prezenţa unei cardiopatii subiacente; - scurtă pierdere a cunoştinţei de etiologie şi de mecanisme necunoscute; - scurtă pierdere a cunoştinţei asociată unor anomalii neurologice; - sincopă vasovagală tipică repetitivă, invalidantă. ■

V. Explorări de a doua intenţie
a. Identificarea unei cardiopatii subiacente
- ecografie cardiacă: depistarea unei cardiopatii ischemice (anomalie de kinetică segmentară), dilatativă sau hipertrofică, a unei disfuncţii ventriculare stângi (FE < 45%), în toate cazurile cu excepţia sincopei vagale sau hipotensiunii ortostatice evidente; - în funcţie de caz: test de ischemie, chiar si coronarografie, identificarea anomaliilor ventriculare drepte (displazie aritmogenă de ventricul drept).

b. Explorări ritmologice
- înregistrare Holter de 24 ore: puţin eficientă cu excepţia simptomatologiei extrem de frecvente care justifi­ că oricum spitalizarea de urgenţă pentru monitorizarea telemetrică, nu elimină niciun diagnostic dacă este negativ; - explorare electrofiziologică: căutarea unei anomalii de conducere nodală, hisiană sau infrahisiană şi a unei vulnerabilităţi ventriculare în cursul unei stimulări ventriculare, în caz de tulburare de ritm sau de condu­ cere suspectate, dar nedocumentate pe ECG în decursul sincopei; - tilt test sau testul mesei înclinate: permite diagnosticarea sincopelor de origine vasovagală dacă diagnosti­ cul nu este evident clinic.

c. Explorări neurologice
- CT cerebral, ecografia Doppler a vaselor gâtului şi EEG nu trebuie prescrise sistematic în caz de sincopă tipică, datorită contribuţiei lor foarte scăzute la diagnostic; - se vor rezerva cazurilor de anomalii neurologice pre- sau postcritice sau în prezenţa unei scurte pierderi a cunoştinţei atipice (fază critică prelungită).

VI. Secvenţa explorărilor complementare
- diagnostic evident întrucât anomalii au fost constatate în cursul sau după sincopă şi sunt suficiente pentru a o explica; explorările şi tratamentul vor fi adaptate etiologiei; - sincopa vasovagală tipică nu necesită nicio explorare; - hipotensiune ortostatică: simplă adaptare terapeutică; - nu există diagnostic evident, ci sunt prezente elemente de orientare diagnostică: anomalii evidente de con­ ducere sau argumente puternice în favoarea unei tulburări de ritm ventricular (extrasistolă ventriculară, prezenţa unei cardiopatii) care justifică efectuarea directă a unei explorări electrofiziologice. Dacă aceasta se dovedeşte negativă, se va realiza un tilt test; ; ■ - în ultim recurs: implantarea unui holter subcutanat.

BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA

29

diagnosticul etiologic şi estimarea prognosticului ritmic se vor baza pe anamneză. 3/1. hipoxemie. benigne sau maligne. efort. ■ QRS înguste. .. ■ activitate atrială organizată şi regulată. anemie..etiologie evidentă. exceptând cardiopatia subiacentă evoluată. ■ transmitere la ventriculi 2/1. v I. 4/1. uneori în mod variabil. 4/1. . diagnosticarea unei cardiopatii subiacente sau a unor afecţiuni aritmice maligne. alteori susţinut şi repetitiv sub forma unei tahicardii. destul de asemănătoare cu aspectul unui flutter. sindrom carcinoid.fibrilaţia atrială (a se vedea pagraful 236): ■ multiple microreintrări în cele două atrii. ■ activitate atrială organizată şi regulată. ■ fără activitate atrială organizată sau regulată (oscilaţia liniei de bază). febră.tahicardie atrială (= tahisistolie): ■ focar de automatism intra-atrial. Etiologie Tahicardie sinusală: . global negativ în Dt[ D[n avF. cu excepţia blocului de ramură funcţional (dependent de tahicardie) sau organic. cu o frecvenţă de 300/min.325 Palpitaţii David A ttias şi Jérôm e Lacotfe La un subiect care acuză palpitaţii. hormoni tiroidieni).flutterul atrial: ■ macroreintrare în cadrul atriului drept. aspect „de acoperiş de uzinăVsau „de dinţi de fierăstrău”. întoarcere la linia izoelectrică între două atriograme. ■ tahicardie regulată.. 30 BOOK DES ECN . ■ tahicardie neregulată cu excepţia BAV de gradul trei supraadăugat. 3/1. uneori în mod variabil. putând corespunde unor numeroase tulburări de ritm ventricular sau supraventricular. cu excepţia ESA foarte precoce. ■ QRS fine cu excepţia blocului de ramură funcţional (dependent de tahicardie) sau organic.tahicardie regulată caracterizată printr-o frecvenţă cardiacă variabilă de la un moment la altul. cu excepţia blocului de ramură funcţional (dependent de tahicardie) sau organic.extrasistole atriale: ■ atriogramă prematură în raport cu ciclurile PP precedente şi următoare. . iatrogenie (simpatomimetice. . Acesta este un motiv de consultaţie foarte frecvent. feocromocitom.atriogramă de morfologie normală.3. hipertiroidism. Termenul de «palpitaţie» corespunde percepţiei unui ritm cardiac anormal. se vor argumenta principalele ipoteze diagnostice şi se vor justifica exa­ menele complementare pertinente. vasodilatatoare.. context evocator: emoţie. insuficienţă cardiacă. . uneori de manieră exactă sub formă de extrasistole. Tulburări de ritm atrial: . ■ tahicardie cel mai adesea regulată. ■ atriogramă de morfologie diferită a undei P sinusale urmată de o ventriculogramă. ■ QRS înguste.toleranţă bună. . . ■ transmitere la ventricule în 2/1.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . în afara cazurilor în care palpitaţiile sunt documentate.

■ prezenţa unei disociaţii atrioventriculare. etilism acut.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 31 . temperatură. congenitale. dilatative. de reţinut doar după ce s-au eliminat următoarele afecţiuni (rare): . stres. ■ izolate. ■ QRS înguste. ■ iatrogene: simpatomimetice. ■ iatrogene: simpatomimetice. repetate (dublete. restrictive. a QRS înguste.tahicardie ventriculară. a fenomenelor de captură sau de fuziune. dilatative. feocromocitom. ci de stop cardiac. ■ nesusţinută sau susţinută (± 30 secunde).etiologii ale extrasistolelor şi tahicardiilor ventriculare: ■ cauze cardiace: cardiopatii ischemice. . Tulburări de ritm joncţional (tahicardia Bouveret): . spre exemplu un fascicul Kent (cale ascen­ dentă). Tulburări de ritm ventricular: . cord pulmonar (postembolic. congenitale.ş ■ atriograme în general invizibile. hipertrofice. largă. > 250/min: flutter ventricular).etiologia tulburărilor de ritm atrial: ■ cauze cardiace: cardiopatii valvulare. • > . ■ stimulare adrenergică: efort. pe cord sănătos. pe cord «sănătos». . pe cord «sănătos».etiologii ale tulburărilor de ritm joncţional: în general idiopatice. valvulare. . - •j BOOK DES ECN . hipertrofice. ■ . postoperator unei chirurgii cardiace. ■ între 100 şi 250/min. ischemice. ■ atriograme retrograde (negative în Dn DmavF) la distanţă de QRS. . . stres. temperatură. . digitalice.extrasistole ventriculare (ESV): ■ ventriculogramă precoce. hormoni tiroidieni. bi. restrictive. ■ frecvent idiopatice. ■ neprecedată de unda P. pe insuficienţă respiratorie).tahicardie joncţională prin reintrare intra-nodală: ■ tahicardie regulată datorată unei reintrări în nodul atrioventricular.o .tahicardie joncţională prin reintrare pe un fascicul Kent: ■ tahicardie regulată legată de o reintrare prin nodul atrioventricular şi fasciculul His pe de o parte (cale descendentă) şi o cale accesorie atrioventriculară. . ■ tahicardie cu QRS largi (> 120 msec) şi regulată.NB: fibrilaţia ventriculară nu este cauză de palpitaţii. re­ vărsat pericardic. salve. peste 3 ESV consecutive se vorbeşte de tahicardie ventriculară.sau trigeminate). « uneori idiopatice. ■ cauze metabolice: hipertiroidism. postoperator unei chirurgii cardiace. V ■ stimulare adrenergică: efort. deoarece retrograde (negative în D[( DIII avF) în QRS sau în 80 ms următoare.325 . (< 100/min: RIVA. triplete. re­ vărsat pericardic.3.

forme dobândite (medicamente ce prelungesc Qt) .aprecierea modalităţilor de debut şi de oprire: b ■ brutal. pacientul putând opri criza el însuşi prin manevre vagale). traseu percritic).rezultatul explorărilor anterioare. angiografie.ECG =QT lung (QT corectat faţă de frecvenţa cardiacă >450 ms). fibrilaţie ventriculară. dismorfîc Risc =torsada vârfurilor. simptome) sau antecedente familiale suspecte (moarte subită.Cauză necunoscută. . . undă epsilon (potenţiale tardive) Sindrom Brugada .325 Pispiazie aritmogena ae 8 1 . Atitudinea diagnostică Obiectivele anamnezei: .3. în primul rând. moarte subită . . stop cardiac.eliminarea unei simptomatologii care nu corespunde palpitaţiilor: ■ eretism cardiac: percepţia unei bătăi cardiace intense şi puternice. forme fami­ liale II. sincopă. . . a dispnee. o fibrilaţie atrială. ■ variaţii respiratorii ale ritmului cardiac la pacientul neurotonic.de cardiopatie subiacentă. ■ caracterul neregulat evocă.estimarea toleranţei: a lipotimie. cu excepţia ca­ zului când crizele sunt caricaturale precum tahicardiile joncţionale (debut şi final brusc. forme familiale Sindrom QT lung . moarte subită Cauza = mutaţie pe canalul de pota­ siu pentru formele congenitale (Sindrom Romano-Ward şi JerwelLange-Nielsen). angor. moarte subită Insuficienţă cardiacă dreaptă .căutarea argumentelor în favoarea unei cardiopatii subiacente (antecedente.de distiroidie.ECG = bloc de ramură drept.ECG = bloc de ramură drept foarte atipic cu supradenivelare evidentă a segmentului ST în V1 -V3 -V2 .Displazie grăsoasă a VD cu prezenţa de zone diskinetice vizibile la ecografie. Examen clinic: Non-contributiv în cele mai multe cazuri.Risc =fibrilaţie ventriculară.Risc =TV susţinută.Mutaţie identificată pe canalul de sodiu.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . . se va estima frecvenţa (luarea pulsului.).Cord morfologic sănătos . . foarte puţin utili stabilirii diagnosticului. sau progresiv. E5V cu aspect de bloc de ramură stângă. simptome evocatoare de embolie periferică. fibrilaţie ven­ triculară. ■ factori agravanţi..de embolie (anomalii la examenul neurologic sau vascular). scintigrafie sau RMN . beneficiul tratamentelor încercate.. cardiopatie. fără a fi rapidă sau ectopică. Trebuie să ne asigurăm de absenţa semnelor: . declanşatori. calmanţi.diferenţierea extrasistolelor şi a tahicardiei: ■ în caz de tahicardie: se va preciza caracterul regulat sau neregulat.Cord morfologic sănătos . 32 BOOK DES ECN .

cafea.ceai. a semnelor specifice unei anomalii ritmice maligne: alungirea QT.tulburări de ritm ventricular (ESV. de cardiopatia subiacentă şi de natura palpitaţiilor.ECG de efort poate permite declanşarea unei aritmii ventriculare.în caz de tulburări de ritm atrial (flutter sau fibrilaţie).. se obişnuieşte realizarea uneia sau mai multor înregistrări Holter.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 33 . în cele mai multe cazuri este necesară spitalizarea pen­ tru a monitoriza şi explora pacientul. . bloc de ramură dreaptă asociat unei importante supra’ denivelări a segmentului ST în dom (sindrom Brugada).argumente clinice sau electrocardiografice pentru o cardiopatie de fond sau pentru o aritmie malignă. alcool.în caz de tulburare de ritm ventricular patent.).o proastă toleranţă sau simptome invalidante. . diagnosticul este relativ uşor (crize frecvente şi sus­ ţinute permiţând obţinerea unei înregistrări în criză). Holter).sau supradenivelare de segment ST). Aceasta poate permite: . dar global are o contribuţie redusă. se va realiza un bilanţ etiologic al cardiopatiei (inclusiv o coronarografie). Strategia va fi orientată în funcţie de caz. . chiar dacă ele au o contribuţie redusă la stabilirea dia­ gnosticului. nu elimină nimic dacă este normală. prescrisă frecvent. este esenţial să se estimeze raportul risc/beneficiu al unui tratament anti-aritmic de fond sau realizarea unei ablaţii cu radiofrecvenţă (tratament radical).dar ea este adeseori normală sau ajută puţin. . In niciun caz. precum şi pentru orientarea tratamentu­ lui dacă acesta se dovedeşte a fi necesar. Printre explorările utilizabile: . Contribuţia ei la diagnos­ tic este cu atât mai redusă cu cât simptomele sunt rare şi scurte. fără afectare cardiacă.3.ecografia cardiacă este indispensabilă pentru a depista o cardiopatie..evidenţierea naturii palpitaţiilor dacă este efectuată în perioada de criză. respectiv salve de TV. bloc de ramură dreaptă cu ESV cu bloc de ramură stângă (displazie aritmogenă a ventriculului drept).325 Examinări complementare: De primă intenţie.la pacienţii care prezintă accese de tahicardie joncţională. obiectivul fiind de a elimina o tulburare de ritm ventricular care indică un risc crescut de moarte subită. Secundar. a semnelor de cardiopatie ischemică (unde Q. De reamintit regulile igieno-dietetice eficiente în diminuarea frecvenţei simptomelor (evitarea excitantelor . iar conduita terapeutică este simplă ţinând seama de prognosticul benign în afara riscului embolie al unor cardiopatii. ele sunt rare şi foarte bine tolerate şi nu există niciun argument pentru o cardiopatie sau o anomalie ritmică malignă. In acest stadiu al strategiei diagnostice.estimarea naturii palpitaţiilor în afara perioadei de criză ţinând seama de prezenţa: a anomaliilor «minore» tip ESA. Palpitaţiile nu sunt documentate. Natura palpitaţiilor este cunoscută datorită unei înregistrări (ECG. se disting trei situaţii: Palpitaţiile nu sunt documentate. tutun. . exceptând perioadele de palpitaţii. înregistrarea Holter-ECG. sub. . etapa următoare a managemen­ tului fiind utilă pentru precizarea diagnosticului şi prognosticului.un mediu familial. bloc stâng). mai ales la subiectul tânăr. prezenţa unei preexcitaţii ventri­ culare (sindrom Wolff-Parkinson-White). ne vom mulţumi să certificăm absenţa cardio­ patiei printr-o ecografie cardiacă şi să verificăm normalitatea funcţiei tiroidiene. . în acest caz. a aprecia originea acesteia şi a cuanti­ fica funcţia sistolică (prezenţa unei disfuncţii sistolice fiind de prognostic negativ). BOOK DES ECN . ESV care suspicionează o FiA. hipertrofică sau dilatată (indicele Sokolov > 35 mm. . nu trebuie să întârzie diagnos­ ticarea sau tratarea unui pacient suspect de aritmie ventriculară malignă. profesional sau sportiv «de risc». dar există: . în paralel. etapa următoare a managementului depinde de toleranţă. . se va efectua doar o ECG. salve de TV). în general cu prognostic foarte bun.

Ea poate fi asociată unui test farmacologic (ajmalina. . strategia terapeutică va fi similară celei ce priveşte o TV şi va impune tratamentul ulterior. aspect de Brugada sau de displazie a VD) Holter: ESV numeroase. QT lung. sincopă.în prezenţa unei TV sau a unei aritmii maligne (Brugada. betablocante) sau implantarea unui defibrilator. displazie a VD: se va discuta. . cuplaj tardiv (fără fenomen R/T) . flecainida) pentru a elimina un sindrom Brugada..angiografia ventriculară dreaptă sau RMN sau scintigrafia ventriculară dreaptă vor permite depistarea unei displazii aritmogene a VD. în funcţie de caz.sau trigeminism). QT lung. administrarea unui tratament medical (amiodaronă.în prezenţa ESV cu caracter «malign». triplete. fără fenomene susţinute (dublete. triplete. depistare familială în cadrul aritmiilor ventriculare congenitale. ESV polimorfe. cuplaj scurt (feno­ men R/T) Holter: puţine ESV. salve) sau repetiti­ ve (bi.explorarea electrofiziologică asociată unei stimulări ventriculare nu are valoare decât atunci când declan­ şează o aritmie ventriculară susţinută şi nu dă niciun diagnostic atunci când este negativă. atitudinea terapeutică obişnuită este următoarea: . moarte subită Fără aritmie malignă sau moarte subită familială Stimulare ventriculară pozitivă Explorarea potenţialelor tardive pozitivă în proporţie mai mică : ESV care se agravează la efort ECG anormal în afara prezenţei ESV (sechele de infarct miocardic. tratamentul cardiopatiei de fond. caracterul benign sau malign este apreciat în funcţie de o serie de argumente: ESV benigne Fără cardiopatie subiacentă. disfuncţie sistolică VS Lipotimie. La sfârşitul acestor explorări care au ca scop evaluarea riscului aritmie. hipertrofie ventriculară. salve) sau repetitive (bi. ESV monomorfe.sau trigeminism).în prezenţa ESV izolate. funcţie VS normală Fără lipotimie sau sincopă Fără aritmie malignă sau moarte subită familială Stimulare ventriculară negativă Explorarea potenţialelor tardive negative în proporţie mai mică : ESV care dispar la efort ECG normal în afara prezenţei ESV ESV maliane Cardiopatie de fond. fenomene susţinute (dublete. 34 BOOK DES ECN .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNÂ .

separate printr-o linie izoelectrică. ■ ventriculare: ventriculogramă precoce faţă de intervalele RR sinusale.joncţional: a bradicardie joncţională: în cazul unei paralizii sinusale (unda P < QRS) sau a unui bloc atrioventri­ cular (unda P >QRS).atrial: ■ fibrilaţie: depolarizări atriale foarte rapide (400 . urmată sau nu de un QRS. .sinusal: depolarizări atriale perfect individualizate. bifazică şi negativă în Vx.309 E le c t r o c a r d io g r a m a : In d ic a ţ ii şi in t e r p r e t ă r i _____ David A ttias şi Jérôm e Lacotte Nu exista conferinţă de consens.04 secunde sau 40 ms. pauze).3. Se va împărţi 300 la numărul de pătrate pentru a obţine bătăile pe minut (bpm). neprecedată de unda P. 1 mm = 0.hipertrofie atrială stângă: unda P > 120 ms în DII. . morfologie diferită (QRS larg). unde P disociate de QRS.hipertrofie atrială dreaptă: unda P > 2. nici recomandări naţionale.Se va defini: ritmul (regulat sau neregulat. frecvenţa ventriculară medie.1 mV Frecvenţa cardiacă şi regularitatea . ■ flutter: depolarizări atriale rapide (300/min) regulate. Unda P . fără reve­ nire la linia izoelectrică. morfologie „de dinţi de fierăstrău”. extrasistole.se va calcula frecvenţa: se va număra numărul de pătrate de 5 mm între cele două QRS. fără revenire la linia izoelectrică. BOOK DES ECN . prezenţa de com­ plexe de fuziune sau de captură. de morfologie foarte variabilă. Rapel: Derulare cu 25 mm/s.600/min).EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 35 . mai lente. . ■ fibrilaţie ventriculară: ventriculograme foarte rapide şi anarhice. . morfologie diferită de unda P. unde P retro­ grade (negative în derivaţiile inferioare) care succedă QRS. . pozitive în derivaţiile inferioare. întotdeauna de ace­ eaşi morfologie. rapide şi regulate (140-220/min). negativă în AVR. 1 mm = 0. .ventricular: ■ tahicardie ventriculară: QRS largi şi regulate. ■ tahicardie joncţională: QRS cel mai adesea înguste.Pozitivă în derivaţiile inferioare. . anarhi­ ce. Forme particulare: torsade ale vârfurilor pe sindrom de QT lung. ventricular sau la amândouă. tahicardia sau bradicardia.cu extrasistole (depolarizare precoce şi ectopică): ■ atriale: atriograme precoce faţă de intervalele PP sinusale. . N atura ritm ului .5 mV în DII.electroantrenat de către un pacemaker la nivelul atrial. bifazică şi pozitivă în V .

Hipertrofie ventriculară stângă dacă > 35 mm. '11im i Infarct lateral m h h m m ii Infarct inferior Axa stângă (-30°) Hipertrofie ventriculară dreaptă Hipertrofie ventriculară stângă Hemibloc posterior stâng singur sau cu bloc de ramură dreaptă Cord verticalizat (BPOC. focalizată pe un teritoriu co­ ronar. incomplet între 100 şi 120 ms.durata: sub 80 ms: ■ alungirea duratei QRS: bloc de ramură sau preexcitaţie.alungirea PR: ■ ■ BAV de gradul 1: PR > 200 ms. concavă în sus. 36 BOOK DES ECN . preexcitaţie ventriculară cu fascicul Kent stâng. infarct anterior. preexcitaţie ventriculară cu fascicul Kent drept.309 Intervalul PR .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . ■ BAV 2/1: o undă P din două condusă.amplitudine: u indice Sokolow: SV1 + RV5 sau Vg. fără semn în oglindă. mixedem. ■ în prezenţa undei R în V V2 V3: hipertrofie ventriculară dreaptă.subdenivelare PQ: pericardită acută. fără evoluţie spre unda Q (cu excepţia miopericarditei). .scurtarea PR: sindrom Wolff-Parkinson-White. . convex în sus cu prezenţa unui semn în oglindă (subdenivelare) patognomonic apoi evoluţie spre unda Q şi regresia segmentului ST. • ■ în prezenţa undei Q în V V V : hipertrofie ventriculară stângă. rezistentă la trinitrină. bloc de ramură stâng. ■ BAV de gradul 2: blocaj intermitent al undelor P. V5 şi Vg (q). bloc de ramură dreaptă. uneori în DIII (care dispar în inspiraţie). .3. ■ bloc complet dacă durata este peste 120 ms. subdenivelare a PQ.prezenţa undelor q sau Q: ■ fiziologice în aVR (Q). ■ BAV de gradul 3 sau complet: blocaj permanent fără unda P condusă. longilin) Hemibloc anterior stâng singur sau cu bloc de ramură dreaptă Cord orizontalizat (brevilin) . constant de la un ciclu la altul. stabil. aspect rS în V1 uneori aspect similar QS. cuscăpare joncţională sau ventriculară lentă. infarct bazai (oglinda undelor Q prezente în V?V V9). microvoltaj. ■ unda Q de necroză dacă: amplitudinea Q > 30% din cea a undei R. Segmentul ST . durata > 40 ms.în prezenţa unei supradenivelări: ■ sindrom coronarian acut: supradenivelare ST rezistentă la trinitrină. după alungirea progresivă a PR (Mobitz I sau Wenckebach) sau fără alungire a PR (Mobitz II). QRS .PR normal: 120-200 ms. repartizarea pe un teritoriu coronarian.Axa frontală: normală: de la 0 la 90°. . . ■ microvoltaj (QRS < 5 mm): revărsat pericardic. tulburări secundare de repolarizare. fără unde P blocate. ■ pericardită acută: supradenivelare difuză.

preexcitaţie ventricu­ lară de tip Wolff-Parkinson-White. foarte important. ■ medicamentoase (antiaritmice. ■ modificări de repolarizare secundare: bloc de ramură. corectată cu trinitrină. ■ anevrism ventricular stâng: supradenivelare discretă. neevolutiv. african. fix. . a preexcitaţie. ' .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 37 . hipokaliemie. ■ bloc de ramură.modificări difuze de repolarizare: ■ pericardită. sechele de necroză). psihotrope). con­ vex în sus şi înglobând unde T gigante. asociată unei unde Q. Unda T . nor­ mal < 440 ms. BOOK DES ECN . antihistaminice). ■ sindrom Brugada. ■ rar ischemice (cu excepţia suferinţei circumferenţiale pe o stenoză de trunchi comun). Segmentul QT . cel mai frecvent în V2 V3V4. neevolutivă. sindrom de repolarizare precoce: supradenivelare moderată. fixă. la un subiect V3 tânăr. hipertrofie ventriculară. iatrogenie (antiaritmice.modificări focalizate de repolarizare: ■ ischemice (angor instabil. hipertrofie ventriculară. ■ diselectrolitemii (potasice sau calcice). trebuie să ne asigurăm întotdeauna că subdenivelarea nu este oglinda unei supradenivelări.QT lung: ischemie. congenital: sindroamele Romano-Ward şi Jerwell-Lange-Nielsen. tulburări metabolice.etiologii de evocat în prezenţa unei subdenivelări a segmentului ST: ■ sindrom coronarian acut. . ■ hipertrofie ventriculară. digitalice. sportiv. preexcitaţie ventri­ culară de tip Wolff-Parkinson-White.3. care debutează la nive­ lul punctului J (joncţiunea dintre unda S şi segmentul ST).309 ■ spasm coronarian (sindrom Prinzmetal): focalizat pe un teritoriu vascular. cel mai frecvent în V2 V4.QT corectat în funcţie de frecvenţa cardiacă (QTc = QT măsurat/rădăcina pătrată a intervalului RR). ■ tulburări de repolarizare secundare: bloc de ramură. macrolide.

absenţa activităţii atriale organizate cu oscilaţia liniei de bază. I. ■ căutarea etiologiei. în forma ei obişnuită. căutarea semnelor caracteristice cardiopatiei de bază: HVS. Diagnostic .toleranţă variabilă în funcţie de frecvenţa cardiacă şi cardiopatie subiacentă: astenie. ■ valvulopatii: mai ales. revărsat pericardic. dispnee. ■ coronaropatii. debut şi sfârşit progresive.aceasta fibroză se explică prin îmbătrânire sau prin creşterea presiunii în atrii consecutiv unei cardiopatii.în funcţie de durata şi evoluţia unui acces de FiA se vorbeşte de: ■ FiA paroxistică: accesul se reduce spontan în mai puţin de o săptămână. angor. tahicardie atrială.Fibrilaţia auriculară sau atrială (FiA) este tulburarea de ritm cea mai frecventă. unde Q de necroză. uneori neresimţite .FiA idiopatică: diagnostic de excludere. etilism acut. Electrocardiograma tahicardie neregulată cu QRS înguste.cardiacă: ■ HTA: cauza nr. . 1. QRS înguste. . .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ .trecerea în FiA are drept consecinţă pierderea sistolei atriale. 38 BOOK DES ECN . ritm ventricular neregulat. II. IVD. după chirurgie cardiacă. excepţie în blocul de ramură. lipotimie. cardiopatii con­ genitale. diagnostic diferenţial: flutter. pe mitrale (risc embolie foarte ridicat). putând să se exprime prin apariţia unei insuficienţe cardiace sau printr-un un accident tromboembolic secundar stazei sanguine în urechiuşă. feocromocitom. ■ cardiomiopatii: toate. acut (embolie pulmonară). cord pulmonar cronic (postembolic. * cauze rare. care asigură până la 30% din debitul cardiac. ■ aprecierea toleranţei: IVS. ortopnee. .extracardiacă: hipertiroidism.examen clinic: ■ ritm cardiac neregulat. . cu sau fără hipertrofie ventriculară stângă. sincope foarte rare cu excepţia FiA cu răspuns ventricular foarte rapid (> 200/min) sau intricat cu o boală ritmică (pauze).palpitaţii: neregulate. insufi­ cienţă respiratorie cronică restrictivă sau obstructivă).Fibrilatia atrială 9 David A ttias şi Jârârne Lacotte . ■ FiA permanentă: când nu se poate sau nu se doreşte conversia. ■ FiA persistentă: accesul nu se reduce decât cu o cardioversie.FiA corespunde unor multiple circuite de microreintrare intra-atriale care se constituie în cadrul unui mi­ ocard atrial heterogen datorită fibrozei. Etiologie . . . III.

e. puţin util în celelalte cazuri. până la trecerea în FiA permanentă care survine în medie la 3 ani după primul acces.Holter ECG în caz de FiA nedocumentată. astenie sau dispnee de efort).se exprimă în mod variat: dispnee sau astenie. Complicaţii a. uneori agravată de tratamentul antiaritmic.236 IV.) sau care au valvulopatie mitrală.cardiomiocardiopatie tahiaritmică: cardiomiopatie dilatativă. . AVC) ale cărui criterii valorează toate 1 punct.restabilirea ritmului sinusal (cardioversie) şi menţinerea acestuia doar dacă FiA este simptomatică (palpi­ taţii. FiA conferă un risc independent de mortalitate globală şi de AVC ischemic: . apoi AVK). .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 39 .2. - V. dacă se doreşte efectuarea unei cardioversii fără să se aştepte cele 3 săptămâni de anticoagulare sau pentru a completa datele ETT la pacienţii puţin sau deloc ecogeni (obezi. măsurarea dimensiunii atriului stâng. . Totalul obţinut corespunde aproximativ riscului anual de AVC. legate de tratamentul antiaritmic). Recidive: frecvente. c. . . în ciuda tratamentului antiaritmic. BOOK DES ECN . diabet. Modalităţi de cardioversie: .principiul este de a evita la maximum o embolie.anticoagulare pe viaţă încă de la primul acces dacă CHADS2 > 2. De realizat în caz de embolie arterială.pornind de la acest scor se au în vedere indicaţiile unui tratament anticoagulant. . b.acest risc embolie depinde mai mult de cardiopatia de bază decât de caracterul permanent sau paroxistic al FiA. d.. consecutivă unei tahiaritmii neîncetinite şi prelungite.tratamentul simptomatic al complicaţiilor. Tratament a. cu excepţia AVC care valorează dublu. . . deci de a nu încerca o cardioversie înainte de a fi efectuat: ■ fie o anticoagulare de 3 săptămâni înainte de reducere (heparină. < 110 efort: ■ în urgenţă: digitalice. In toate cazurile: . ■ la distanţă: betablocante sau digitalice cu orientare după funcţia sistolică. mfie o ETE pentru a elimina un tromb. vârstă > 75 ani.tratamentul cardiopatiei de bază şi al eventualilor factori favorizanţi (HTA). insuficienţă cardiacă globală. radiografie pulmonară. . TSH. ecografie Doppler cardiacă transtoracică (ETT): evidenţierea cardiopatiei.. T4.. EPA). . . VI.. Insuficienţa cardiacă: .el este cuantificabil prin scorul CHADS2 (cardiopatie. b. v . Bilanţ etiologic T3. tahicardie care scurtează umplerea ventriculară şi creşte consumul miocardic de oxigen.încetinirea frecvenţei cardiace < 80 repaus. Boală aritmică atrială: asocierea unei hiperexcitabilităţi şi a unei bradicardii (sinusale sau bloc sinoatrial). BPOC..se explică prin pierderea sistolei atriale. Complicaţii iatrogene (tratament anticoagulant. HTA.. ecografie Doppler cardiacă transoesofagiană (ETE): permite să ne asigurăm de absenţa trombului atrial.

■ electrică: şoc electric extern (verificarea absenţei contraindicaţiilor de anestezie generală.. oprirea digitalicelor. persistenţa FiA. kaliemie). e. cardiopatie).în toate cazurile. caracterul paroxistic sau permanent nu modifică riscul embolie.Ablaţia percutanată prin cateter permite eradicarea focarelor de aritmie. CHADS2 > 2: AVK cu INR între 2 şi 3.pe parcurs. cu excepţia subiectului tânăr datorită efectelor secundare pe termen mediu. d. cardioversia se poate face după trei metode: ■ medicamentoasă: doza de încărcare cu amiodaronă. ■ cel mai frecvent combinată (şoc după doza de încărcare ). flecainidă. EPA refractar la tratament). ea constituie tratamentul cel mai utilizat. c. ■ FiA prost tolerată care justifică o conversie în urgenţă (şoc cardiogenic. Celelalte antiaritmice (sotalol. ■ cea mai bună modalitate de a preveni recidivele este tratarea cauzelor (HTA. ■ FiA la un pacient deja corect anticoagulat. ■ CHADS2 = 0: Aspirina® 250 m g/zi sau nimic. prescrierea unui anticoagulant este de discutat în funcţie de riscul embolie: . .în scurt timp.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . AVK vor fi înlocuite cu noi antitrombotice care nu necesită control al INR (dabigatran). de prezenţa unei cardiopatii de bază şi de vârstă. pe cord sănătos şi datând de mai puţin de 24-48 ore. dronedaronă) vor fi rezervate altor cazuri. Amiodarona fiind mai eficientă şi singura autorizată în caz de cardiopatie.o anticoagulare este întotdeauna continuată o lună după conversie. .există trei excepţii de la această regulă (reducere imediată): ■ FiA necomplicată. . 40 BOOK DES ECN . ■ CHADS2 = 1: AVK cu INR între 2 şi 3 pe viaţă sau Aspirina® 250 mg/zi în caz de risc hemoragie sau tratament cu AVK la pacient necompliant. ■ alegerea tratamentului antiaritmic depinde de eficacitatea tratamentelor precedente. . Tratament curativ. Indicaţiile anticoagulantelor: . Prevenţia recidivelor printr-un tratament antiaritmic după cardioversie eficientă: ■ eficacitatea antiaritmicelor rămâne foarte mediocră: 50% la un an.

.bradicardie cu P < R.Conducerea atrioventriculară cuprinde trei etaje: ■ suprahisian sau «nodal»: NAV.Prognosticul şi tratamentul unui BAV depinde. . activarea miocardului ventricular (QRS). ■' 1 c. hisian.2. posibilitate de undă P retrogradă. blocurile nodale au un prognostic benign.încetinirea conducerii la oricare din etaje (nodal.anomalii ale automatismului NS: disfuncţie sinusală (DS).anomalii frecvent asociate: ■ fibrilaţie sau flutter atrial în cadrul unei boli ritmice.ECG: alungirea intervalului PR peste 200 ms. . fără unde P blocate. . hisian." : . Mecanisme .încetinirea conducerii la oricare din etaje (nodal. cât şi un bloc distal care evoluează spre BAV 3. ■ distal sau «infrahisian»: ramuri drepte şi stângi. adică spre sincopă sau stop cardiac. Bloc atrioventricular de gradul doi (BAV 2) . Anomalii ale funcţiei sinusale a.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 41 .reţeaua Purkinje -. . Bloc atrioventricular de gradul întâi (BAV 1) . Intr-adevăr. ' . ! ' a. .BAV 1 este foarte rar simptomatic cu excepţia alungirii majore a intervalului PR. . Sediul blocului este dificil de certificat fără a recurge la o explorare a fasciculului His.la ECG nu există diferenţă între o disfuncţie sinusală şi un BSA. ■ hisian sau «troncular»: trunchiul fasciculului His. b. II. v .284 T u lb u r ă r i d e c o n d u c e r e in t r a c a r d ia c ă David A ttias şi Jérôm e Lacotte ■ Rapelul căilor de conducere: nod sinusal (NS)-activare a miocardului atrial (unda P)-nod atrioventricular (NAV)-fascicul His-ramuri dreaptă şi stângă. • ■ ■ . Tulburări de conducere atrioventriculară .X b.tulburări de conducere între NS şi miocardul atrial (bloc sinoatrial-BSA). Aspect ECG . infrahisian) fără a ajunge vreodată la blocajul unei unde P. ■ incompetenţă cronotropă: insuficientă accelerare în efort. ? . ■ BAV 2 de tip 2 sau Mobitz: undele P sunt blocate în mod intermitent în timp ce intervalele PR sunt de durată constantă. pauze sinusale de mai mult de 3 secunde. contrar blocurilor tronculare sau infrahisiene. Tratament ■ oprirea tratamentelor cronotrope negative şi corectarea unei eventuale cauze. incompetenţă cronotropă simptomatică. de sediul tulburării de conducere. « I. hemiramuri stângi. dincolo de toleranţă şi de etiologie. ’ > implantarea unui stimulator cardiac şi bradicardie simptomatică.• • .un BAV 1 poate traduce atât o încetinire nodală benignă. * BOOK DES ECN . . .ECG: prezenţa de unde P blocate: ■ BAV 2 de tip 1 sau Wenckebach: blocarea unei unde P după alungirea progresivă a intervalului PR. . divizată în două fascicule anterior şi posterior . infrahisian) responsabilă de blocarea uneia sau mai multor unde P în mod intermitent.

ECG: QRS larg (> 100 ms = bloc incomplet. tumori cardiace. când există o cardiopatie subiacentă sau un tratament bradicardizant. . Bloc de ramură dreaptă (BRD) • . betablocante. când se asociază unei tulburări de conducere intra ventriculară (bloc stâng sau bifascicular). hipertrofică sau restrictivă. Prognosticul unui BAV . f.metabolică: hiperkaliemie. manifestări: asimptomatic dacă este izolat. imipraminice. . dilatativă.sediul blocului este frecvent nodal în tipul Wenckebach şi este mai ales distal în formele Mobitz. sau de BAV de grad înalt. > 120 ms = bloc complet).Pacemaker dacă BAV produce sincopă sau BAV este hisian sau infrahisian. cardiopatii cu afectare dreaptă (embolie pulmonară. . . . Indicaţie de implantare de stimulator cardiac .degenerativă (boala Lenegre). . lupus.congenitală (absenţa conexiunii între nodul atrioventricular şi fasciculul His). deci prognostic bun în infarctul de topo­ grafie inferioară.trecerea în BAV complet este cu atât mai probabilă când este vorba de un BAV 2 tip Mobitz sau de un BAV 3 paroxistic. . V5 şi V6 responsabile de un aspect S1Q3.284 . postoperatorii de chirurgie cardiacă. Undele R înregistrate corespund unui ritm de scăpare lent (< 40/ min) şi regulat. 3/1.iatrogenă: digitalice.cauze rare: miocardite virale. reumatism articular acut. valvulară (stenoză aortică). hemocromatoză.etiologie: idiopatică. aVL. spre deosebire de necrozele anterioare în care BAV semnifică întinderea necrozei. d. .imprevizibil. miopatii (Steinert). . cu excepţia anomaliei asociate: hemibloc.blocaj permanent al conducerii atrioventriculare. traumatism în cursul unui cateterism intracardiac. infarct. sclerodermie. anomalii de repolarizare în V2 V3 (subdenivelare a ST şi unde T negative). III. undă S largă şi pro­ fundă în DI. .simptomatologia variază mult în funcţie de calitatea ritmului de scăpare şi cardiopatia de bază. Etiologii ale blocurilor atrioventriculare .BAV 2 este rar simptomatic izolat. căutarea unei cardiopatii.2. In cazul invers. nicio undă P nefiind urmată de QRS. spondilartrită anchilozantă. altele putând să se manifeste printr-un stop cardiac sau printr-o sincopă tip Adams-Stokes. . Unele for­ me de BAV 3 sunt asimptomatice (BAV congenital pe cord sănătos). Bloc atrioventricular de gradul trei (BAV 3) . complicaţie a unei ablaţii cu radiofrecvenţă.sindrom coronarian acut: BAV este în general tranzitoriu şi nodal. boala Chagas. amiloidoză. endocardita aortică cu abces septal. valvulopatii mitrale.cardiopatie ischemică. Tulburări de conducere intraventriculară a. defect de sept atrial) sau stângă într-un stadiu evoluat. BAV fiind conse­ cutiv fibrozei miocardice. tricuspidiene şi pulmonare.. sarcoidoză. boala Lyme. inhibitori ai canalelor de calciu bradicardizanţi. când sediul blocului este hisian sau infrahisian. hipertrofie ventriculară.ECG: unde P total disociate de undele R. antiaritmice. cu excepţia trecerii în BAV 3. cord pulmonar cronic pe insufici­ enţă respiratorie. . aspect RSR’ în VI. postoperator chirurgiei cardiace.unele forme de BAV 2 sunt repetitive. c.sincopă vasovagală. 42 BOOK DES ECN . cu raport R/P > 1 contrar anomaliilor observate în cursul unei bradicardii sinusale (intervalul P/R < 1).. întârziere în apariţia deflexiunii intrinsecoide (> 30 ms) în Vx. . e. se vorbeşte atunci de BAV 2/1.conduita de urmat: explorările nu sunt necesare dacă subiectul este asimptomatic (prognostic benign în caz de BRD izolat). Fără modificare evidentă a axei frontale. radioterapie. .sediul blocului este frecvent distal. .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ .

conduita de urmat: indicaţie formală pentru implantare de stimulator cardiac. degenerativ sau care complică orice cardiopatie. . rotaţie axială stângă importantă (< -30°). . anomalii la repolarizare în V5. Fără modificare evidentă a axului frontal. aspect RR’ în V5.manifestări: izolat asimptomatic. Hemibloc posteroinferior stâng (HBPS): .284 b. V6 şi QS în V1V2.etiologii: rar apare la un subiect sănătos.2. cardiopatie evoluată. Bloc de ramură stângă (BRS) . aspect S1Q3. . d. . hipertrofie ventriculară. dis­ pariţia undei Q DI. . Traduce cel mai adesea o tulburare de conducere difuză şi severă. .conduita de urmat: diagnosticarea unei cardiopatii. BOOK DES ECN . poate complica orice cardiopatie. rotaţie axială dreaptă importantă (> 120°). Bloc de ramură alternant: . trebuie diagnosticată o cardiopatie.ECG:'alternanţă de QRS de tip BRS cu altele de tip BRD. c. etiologii: degenerativ. .etiologii: orice cardiopatie evoluată. conduita de urmat: în majoritatea cazurilor implantarea unui stimulator cardiac. aspect Q1S3 putând simula o sechelă de infarct inferior (aspect RS apropiat de QS). > 120 ms = bloc complet).ECG: QRS îngust (< 120 ms). Prezenţa unui BRS face imposibil diagnos­ ticul de infarct anterior sau de hipertrofie ventriculară stângă.manifestări: asimptomatic când este izolat.etiologii: foarte rar. .ECG: QRS îngust (< 120 ms). .conduita de urmat: diagnosticarea unei cardiopatii. întârziere în apariţia deflexiunii intrinsecoide (> 50 ms) în V5V6. f. e. aVL. Bloc trifascicular: ECG: asocierea BRD + HBAS sau BRD + HBPS cu un BAV 1 sau 2.manifestări: asimptomatic când este izolat.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 43 . dar expune la un risc de BAV 3 întrucât hemiramura posterioară este considerată ca fiind cantitativ mai importantă decât hemiramura anterioară.etiologii: frecvent la subiect vârstnic. exceptând anomalia asociată: infarct. V6 (supradenivelare ST şi unde T negative). în caz de asociere BAV 1 + BRS se va avea în vedere implantarea unui stimulator cardiac profilactic. V5 şi V6. .ECG: QRS larg (> 100 ms = bloc incomplet.conduita de urmat: diagnosticarea unei cardiopatii. Hemibloc anterosuperior stâng (HBAS): . dar risc de BAV 3 în prezenţa unui BAV 1 .

. . mai ales alimentare. Invers. sex) sau patologice (HTA. . riscul cardio-vascular al celor două sexe este comparabil. diabet) sau unui obicei de viaţă (fumatul) corelat cu incidenţa crescută a unei boli. vârsta peste 50 de ani la bărbat şi peste 60 de ani la femeie: ■ riscul cardio-vascular creşte cu vârsta şi este mai mare la bărbat la vârste egale datorită protecţiei hormonale care există până la menopauză. III. ■ disfuncţie endotelială. .personale: risc de-al doilea accident într-un teritoriu arterial identic sau nu crescut de 4 ori.este evident că aceşti factori de risc nu sunt modificabili.familiale: reprezintă un factor de risc cu atât mai important cu cât numărul de rude directe cu o afecţiune cardio-vasculară este ridicat şi cu cât vârsta de apariţie este precoce.caracterul lui cantitativ sau gradual.dependenţa lui faţă de alţi factori de risc: rolul obezităţii în apariţia unei patologii cardio-vasculare se explică în parte prin dislipidemie. indiferent de coexistenţa sau nu cu alţi factori de risc.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . Acest factor de risc înglobează atât moştenirea unui capital genetic «cu risc» cât şi tulburări comportamen­ tale. în absenţa unui factor de risc. ■ hipoxemie legată de CO. II.efecte aterogene multiple: ■ carcinogen. . Se reţine ca factor de risc un accident cardio-vascular la o rudă de gradul întâi de mai puţin de 55 de ani pentru bărbat sau de mai puţin de 65 de ani pentru o femeie. Antecedentele de boală cardio-vasculară: .factorul de risc cel mai puternic pentru infarctul miocardic şi arteriopatie.noţiunea de risc relativ care traduce forţa asocierii între factorul de risc şi boală: este raportul între inci­ denţele aceleiaşi boli observată în două grupuri expuse sau nu la un factor de risc. ■ la vârsta a patra.caracterul lui reversibil sau nu (normalizarea riscului după înlăturarea factorului de risc).se consideră ca factor de risc. 44 BOOK DES ECN . cu o incidenţă mai redusă. . ■ menopauza precoce (chirurgicală sau spontană) este un factor de risc dovedit. Generalităţi * Un factor de risc corespunde unei stări fiziologice (vârstă. Factorul de risc nu constituie o cauză: boala respectivă poate să se dezvolte. Un factor de risc se caracterizează prin: . Factorii de risc constituţionali Vârsta şi sexul: . ■ acţiune trombogenă. tabagismul păstrează un risc relativ echivalent. ■ nicotină care creşte consumul miocardic de oxigen. importanţa factorilor de risc antrenând o variaţie lineară a riscului. Beneficiul unei substituţii hormonale în prevenţia primară sau secundară a unui accident cardio-vascular nu este demonstrat. ■ scăderea HDL. HTA sau diabetul asociat.Factorii de risc cardio-vascular şi prevenţie D avid A ttias şi Jerom e Lacotte I. Factorii de risc comportamentali Tabagismul: .

Se recomandă: ■ o reducere importantă a grăsimilor animale: carne. Obezitatea: .acest factor de risc este în mare parte mediat de alţi factori de risc: dislipidemie. ■ orientarea spre o consultaţie antitabac. în special în preven­ ţia secundară.3 ani. fie la apariţia unui diabet de tip II. ■ glicemia â jeun > 1. creşterea activităţii fizice şi modificarea obiceiurilor alimentare) ar trebui să permită reducerea unor asemenea riscuri. .). diabet.relaţia graduală între o alimentaţie bogată în acizi graşi saturaţi şi riscul cardio-vascular: • grăsimile mononesaturate şi polinesaturate scad colesterolul total.). Sindromul metabolic: . cereale. ■ hipertrigliceridemia >1. Sedentarismul: .regimul mediteranean şi consumul moderat de alcool (2 .existenţa unui gradient: mnord/sud în beneficiul ţărilor din Bazinul mediteranean a căror alimentaţie este săracă în grăsimi animale şi bogată în legume. ■ presiune arterială > 130 şi/sau 85 mmHg. > 88 cm la femeie.a se recomanda 3 ... mezeluri. sosuri şi creme.). HTA. brânză. ■ prescrierea de substitute nicotinice. . produse lactate şi derivate) cresc colesterolemia. ■ consumul zilnic de peşte. ■ procent scăzut de HDL-colesterol (< 0..4 g /l la bărbat şi < 0. .5 g/l.în perspectiva opririi fumatului: ■ aprecierea dependenţei (testul Fagerstrom).EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 45 . Alimentaţia: . ■ invers. . carne de pasăre. sedentarism. .3 pahare de vin pe zi) sunt eficiente. . C) sunt ineficiente. BOOK DES ECN .obezitatea androidă ar avea un caracter mai dăunător decât obezitatea ginoidă.. mers pe jos.. Supragreutatea şi obezitatea sunt asociate insulinorezistenţei şi sindromului metabolic.4 ore de activitate fizică de anduranţă (înot. El predispune fie la apariţia de evenimente cardio-vasculare (eventual crescut de 4 ori) în special de origine coronariană. Ea permite frecvent normalizarea altor factori de risc (corectarea HTA.vitaminele antioxidante (A.este un ansamblu de tulburări clinico-metabolice care predispun intens la dezvoltarea şi la progresia aterosclerozei. Legat de hiperinsulinemie şi de sinteza crescută a trigliceridelor de către ficat sub influenţa unui aport cres­ cut de acizi graşi liberi provenind din ţesutul adipos perivisceral drenat în vena portă.acest sindrom este actualmente recunoscut ca un factor de risc cardio-vascular. ciclism.5 g /l la femeie).corectarea supraponderii este esenţială.10 g /l (7 mmol/1). .se vorbeşte de suprapondere la un indice de masă corporală (IMC) cuprins între 25 şi 30 şi de obezitate pentru un IMC peste 30 kg/m 2. ■ între ţările bogate (alimentaţia bogată în acizi graşi saturaţi) şi ţările sărace. HTA.. grăsimile saturate (carne.se defineşte prin asocierea a 3 din următoarele 5 criterii: ■ obezitate abdominală (repartiţia preferenţial abdominală a grăsimii sau obezitate androidă): cir­ cumferinţa taliei > 102 cm la bărbat..oprirea fumatului are ca rezultat o normalizare a riscului cardio-vascular în 2 . . . Este de altfel măsura preventivă cea mai puţin costisitoare şi cea mai eficientă.schimbarea modului de viaţă (reducerea obezităţii. atât la nivel individual cât şi colectiv. adeseori combinat (supragreutate. . a diabetului.factor de risc slab definit cantitativ. fructe şi peşte. fructe şi legume. . E. unt. în prevenţia primară.

EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . Printre acestea. Hipercolesterolemia . ■ 130/80 la diabetic şi la pacientul cu insuficienţă renală. şi de a le trata precoce.deşi există o relaţie graduală între LDL şi riscul cardio-vascular. HDL are efecte cardioprotectoare. puţin sau deloc influenţat de către tratamentele disponibile la ora actuală. . cu relaţie graduală.în ceea ce priveşte HDL. VI. chiar modestă. înainte de toate este necesar un tratament dietetic (renunţarea la alcool şi la zaharurile rapide) pentru valori peste 2 g/l. datorită efectelor lor secundare (diaree. paragrafului 233 . . tratamentul cu estrogeni şi exerciţiul fizic intens. au fost definite mai multe valori ţintă în funcţie de prezenţa unei boli cardio-vasculare sau nu şi în funcţie de existenţa altor factori de risc. V.IV. Concentraţia de HDL este diminuată de către tutun. Răşinurile (colestiramina) sunt rar prescrise. pe măsura publicaţiilor de articole de prevenţie primară sau secundară şi fac obiectul unor Reco­ mandări precise (cf. Riscul cardio-vascular este multiplicat de 3 ori la femeie şi de 2 ori la bărbat. decât statinele) sau în caz de intoleranţă la statine. LDL constituie un factor de risc major. niciun tratament farmacologic care scade trigliceridele nu a demonstrat o reducere a riscului cardio­ vascular.factor de risc pentru toate bolile cardio-vasculare. . riscul cardio-vascular creşte pentru valori sub 0. un procent scăzut de HDL fiind un factor de risc. . . întrucât nu au demonstrat niciodată beneficii în termeni de mortalitate. de unde necesita­ tea de a depista orice HTA sau hipercolesterolemie. Ei sunt rezervaţi dislipidemiilor mixte (fibraţii diminuând mai mult trigliceridele.fibraţii sunt din ce în ce mai puţin utilizaţi.. menţinerea PA sub: ■ 140/90 la subiectul de vârsta medie. gust neplăcut. un procent ridicat de trigliceride fiind frecvent asociat unui exces de HDL.35 g/l. incluzând insuficienţa cardiacă şi AVC hemoragie.beneficiul tratamentului cu statine asociat unui regim dietetic a fost clar demonstrat în prevenţia primară şi secundară. nu există valoare prag dincolo de care apare riscul cardio-vascular.rol dăunător mai ales al TAs (AVC). tabelului).. dar şi al TAd (coronaropatie) şi al diferenţei tensionale sau presiunii pulsului. El este puţin important şi indirect legat de alte anomalii ale bilanţului lipidic. . Diabetul Cf. Invers. responsabili de complicaţiile cardio-vasculare mai severe şi mai precoce.colesterolul se repartizează în mai multe fracţiuni. Hipertensiunea arterială: cf.). hipertrigliceridemie şi este crescută de către consumul de alcool.rolul trigliceridelor a fost mult timp discutat. 46 BOOK DES ECN . ceilalţi factori de risc sunt prezenţi mai frecvent. Dimpotrivă.obiectiv terapeutic.la pacientul diabetic (mai ales de tip II). Aceste valori ţintă sunt frecvent coborâte.cele două tipuri de diabet sunt factori de risc majori.relaţie graduală demonstrată. . . . paragrafului 130 .

... 4 >5. HTA.20 > 1.... Factor.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 47 ...0 LDL-C g/l >2.9... T r a ţ a m e n t m e d ic ...... madaptarea pragului ţintă (statine) faţă de o dislipidemie ţinând seama de alţi factori de risc şi deci de riscul cardio-vascular global...7 > 4....9 >4.. Riscul global . ... • diabetul de tip II tratat sau nu.. fumatul.noţiunea de risc cardio-vascular global face referire la probabilitatea pentru un individ dat de a dezvolta un accident cardio-vascular în următorii zece ani.. AVC) sau Diabet de tip II cu risc crescut sau Risc cardio-vascular global > 20% la 10 ani > 1..•. ...infarct miocardic sau moarte subită înainte de 65 ani la mamă sau la o rudă de gradul întâi de sex feminin...6 BOOK DES ECN . VII...... diabetul.60 g/l (1....129 în rezumat Sunt consideraţi ca factori de risc cardio-vascular majori: « vârsta: ..60 > 1.......calculul riscului global este obţinut prin studiu statistic şi integrat al principalilor factori de risc cardio­ vascular (sexul....... Antecedente de boală coronariană dovedită sau vasculară dovedită/ (ACOMI..1....5 mmol/1): în acest caz se va scădea «un risc» din scorul de nivel de risc... corectarea fiecă­ rui factor de risc putând fi cu atât mai precoce şi riguroasă cu cât riscul global este ridicat. .... • antecedentele familiale de boală coronară precoce: . r..* Niciun alt factor de risc 1 alt factor de risc 2 alţi factori de risc 3 alţi factori de risc I >2..... In consultaţie.30 LOLvC în n / l 1 t î f • .. se utilizează un calculator specific sau o riglă de calcul. ■ v*..... normalizarea cifrelor tensionale.........3 ..protector: HDL-colesterol > 0.infarct miocardic sau moarte subită înainte de 55 ani la tată sau la o rudă de gradul întâi de sex masculin......’ . -'1-. dislipidemia)...2 >3..90 > 1.a . vârsta. — ^ U _______ .. • hipertensiunea arterială permanentă tratată sau nu..bărbat de 50 ani sau mai mult femeie de 60 ani sau mai mult.■ — :. ■ implicarea pacientului pentru a-şi corecta factorii de risc demonstrându-i reducerea globală potenţi­ ală a riscului obţinută după oprirea fumatului.. ®tabagismul activ sau oprit de mai puţin de trei ani....este vorba deci de o abordare individuală a riscului care permite: ■ sensibilizarea pacientului la factorii lui de risc.... .

fără funcţie metabolică sau mecanică esenţială. permeabilă faţă de numeroşi mesageri precum NO şi impermeabilă faţă de celulele sanguine sau musculare. vasodilatator puternic. Epidemiologie . Monocitele se transformă în macrofage apoi în celule spumoase după captarea LDL. împiedicând celulele sanguine să se infiltreze în peretele arterei.128 Ateromul: epidemiologie şi fiziopatologie. Geneza plăcii . .9. anomaliile iniţiale având sediul între endoteliu şi lama limitantă elastică internă. ■ un rol de barieră.este de asemenea o cauză majoră de invaliditate şi de morbiditate prin: ■ insuficienţă cardiacă de origine ischemică.ateroscleroza este prima cauză de mortalitate prin intermediul: ■ patologiilor coronariene.endoteliul. ■ sechele de accidente vasculare cerebrale.1. care conţine celulele musculare netede. III.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA .ateroscleroza: ■ predomină în ţările dezvoltate datorită unui mod de alimentaţie prea bogat în acizi graşi şi în co­ lesterol. «limitanta elastică internă». sau intima. ce acţionează asupra diametrului arterial.adventiţia. . ■ care provoacă migrarea de monocite. meste repartizată în mod heterogen. . care la contactul cu fluxul sanguin asigură: ■ o protecţie împotriva trombozei. . respectând venele şi unele teritorii arteriale (carotida externă. * debutează încă din copilărie. 48 BOOK DES ECN . vizând reglarea tonusu­ lui acestora pentru a adapta vasomotricitatea arterială la nevoile metabolice.etapa iniţială constă într-o acumulare lipidică în subendoteliu: ■ consecutivă unui exces de LDL plasmatic. evoluţia ei fiind considerabil accelerată sub efectele factorilor de risc (cf.ateroscleroza afectează în principal intima arterelor. . paragrafului 129). separând plachetele de subendoteliu care este foarte trombogen. mamară). care vin din fluxul circulant şi de celule musculare. ■ geneza şi transmiterea de informaţii destinate celulelor musculare netede. ■ arteriopatia membrelor inferioare. II.media. Principalul mediator este monoxidul de azot (NO). radială. Bolnavul poliateromatos David A ttias şi Jérôm e Lacotte I. asupra vitezei circulatorii şi asupra debitului şi care se adaptează forţelor de forfecare mai mult sau mai puţin importante între fluxul circulant şi endoteliu. ■ patologiilor vasculare cerebrale. Primele două tunici sunt separate printr-o lamă. Prezenţa acestor celule induce o reacţie inflamatorie locală şi cronică mediată de către citokine care favorizează adeziunea noilor macrofage. care provin din stratul subiacent. Fiziopatologie Artera normală este formată din trei tunici: .

acest tromb poate ocluza artera în mod tranzitoriu.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 49 . recrutarea de celule spumoase. ■ poate merge până la spasm simptomatic (angor instabil).9. ■ acest fenomen inexorabil este foarte lent. chiar inversat. ■ de la caz la caz şi în funcţie de eficacitatea sistemului de fibrinoliză fiziologică. proprietate capitală în fenomenele trombotice acute. IV. ■ tromboza se poate manifesta în grade diferite în funcţie de durată. pentru că nu există în prezent niciun mijloc de a anticipa ruptura plăcii la originea majorităţii accidentelor cardio-vasculare acute.Ruptura: mendoteliul şi capişonul fibros se rup spontan sau în cursul unui stres (creşterea forţelor de forfecare) care expune subendoteliul foarte trombogen. . iar uneori poate emboliza distal. sinteză de ţesut conjunctiv. Se vorbeşte în acest caz de «capişon fibros» şi de «centru ateromatos» sau «inimă. complete şi prelungite sau al unui angor instabil atunci când trombul este suboclusiv sau tranzitoriu oclusiv (= sindrom coronarian acut fără supradenivelare permanentă a segmentului ST). Exemplul tipic este cel al infarctului miocardic (= sindrom coronarian acut cu supradenivelare permanentă a segmentului ST) în cursul unei ocluzii brutale. ' 1 ■ mecanismele care favorizează ruptura plăcii sunt încă slab elucidate. hipolipemiante în doze puternice).128 . importanţa relativă a acestor două componente determinând stabilitatea plăcii ateroscleroase. a fisurării sau a ulceraţiei plăcii. regresia plăcii nu este observată decât excepţional. prezenţa plăcii: ■ este responsabilă de o disfuncţie endotelială secundară defectului de contact între endoteliu. incorporarea de material trombotic). . şi a capişonului fibros subţire. bogate în lipide.leziunea iniţială este înconjurată de o anvelopă fibroasă în raport cu proliferarea celulelor musculare nete­ de înconjurate de ţesut conjunctiv. la început nesemnificativă apoi simptomatică (angor instabil. înţelegerea acestor mecanisme este esenţială. . pregătind terenul viitoarelor leziuni ateroscleroase. ■ explică de asemenea adeziunea şi apoi pătrunderea monocitelelor în subendoteliu după exprimarea moleculelor de adeziune.1. în timp ce placa singură nu este importan­ tă în termeni de scurgere sanguină.încă din stadiul iniţial. El este datorat creşterii volumului plăcii (acumulare lipidi­ m că progresivă. ■ reziduul trombotic este ulterior încorporat în perete. Totuşi nu există nicio legătură între volumul plăcii sau gradul stenozei şi riscul de ruptură al plăcii. antrenând o vasoconstricţie paradoxală în timpul creşterii vitezelor circulatorii. • BOOK DES ECN . la care artera răspunde printr-o remodelare cel mai adesea excentrică (dilatare anevrismală). emi' ţător de mesageri care reglează vasomotricitatea şi celulele musculare netede. claudicaţie).lipidică». Răspunsul vasomotor este deci alterat. efort). ■ consecinţa imediată este agregarea plachetară cu formarea unui tromb intraarterial apoi activarea procesului de coagulare.Tulburarea vasomotricităţii: 1 ' ■ datorită disfuncţiei endoteliale care provoacă răspunsuri paradoxale (vasoconstricţie în loc de vasodilatare). importanţa ocluziei şi teritoriul afectat. parţial. conducând la instabilitatea plăcilor mai tinere şi mai fragile. « invers. ar fi incriminate mecanisme vasculare (fragilizare prin ruptura microvaselor plăcii) sau inflamatorii. responsabile de vasomotricitate. Evoluţie şi complicaţii . ' ‘ . Dincolo de fenomenele meca­ nice (mai ales HTA.Tromboza: ■ consecinţă a rupturii. în general în condiţii experimentale (re­ gim hipolipemiant draconian. crescând brutal volumul leziunii ateroscleroa­ se devenită aterotrombotică. care creşte la rândul său forţele de forfecare pe endoteliu. uneori chiar definitiv. din acel moment nevoile metabolice impun o creştere a debitului de perfuzare.Progresia plăcii: ■ evoluţie spre stenoză.

Bolnavul poliateromatos Prezenţa leziunilor ateroscleroase multifocale: . asociat bilanţului factorilor de risc şi realizării unei ECG de re­ paus.ale aortei şi ale ramurilor acesteia: ■ anevrism al aortei abdominale (mai rar al aortei toracice).ale arterelor membrelor inferioare şi ale bazinului mic.. angor instabil Ischemie acută în aval de placa ruptă: ischemie acută a membrelor inferioare (Ml).. ... aortă abdominală. va fi efectuat test de efort. EPA flash. Frecvenţa asocierilor (cu titlu indicativ): . în caz de suspiciune a unei coronaropatii. .... . .90% dintre subiecţii cu un anevrism al aortei abdominale au o arteriopatie. sub-clavicuiare şi vertebrale Arterele coronare Aorta abdominală (localizarea cea mai frecventă) l&ltt' *Ip 1 Placă de aterom ruptă : ' J ■ ■ ..... AIT. . . ischemie mezenterică. 15% o arteriopatie a membrelor inferioare seve­ ră şi 10% leziuni carotidiene semnificative.diagnosticarea ischemiei miocardice va fi realizată «pe scară largă» la pacientul asimptomatic ţinând sea­ ma de gravitatea şi de frecvenţa leziunilor coronare la pacienţii polivasculari şi va fi sistematic prescrisă înainte de chirurgia vasculară periferică..1.) ACOMI (claudicaţie intermitentă..).carotidiene.20% dintre coronarieni au un anevrism aortic abdominal.. . ■ leziuni ale arterelor viscerale (artere renale. trunchi celiac. 15% au leziuni carotidiene strînse. Implicaţii practice: . a. artere ale membrelor inferioare) va fi prescrisă doar în caz de simptomatologie sau de anomalie a examenului clinic sau în cadrul unui bilanţ preoperator al trunchiurilor supraaortice. impotenţă) V. Ischemie mezenterică Tromboza arterelor renale Ischemie acută a membrelor inferi­ oare ■ É!|#êiC g r • ■ 1 " 1 ' . .. în paralel..50% dintre pacienţii cu leziuni carotidiene simptomatice au o coronaropatie cu leziuni semnificative. 50% au leziuni strânse ale ar­ terelor renale şi 40% au o coronaropatie. . AVC Sindrom coronarian acut.128 up r ç Arterele carotide.o ecografie Doppler arterială (trunchiuri supra-aortice.. * .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . se va realiza o ecografie cardiacă pentru a completa aprecierea riscului cardiac polivascular.. examen vascular) a altor localizări ale ateromului..25% dintre arteriopaţi sunt coronarieni.9.. . . .leziunile coronare ale pacienţilor polivasculari sunt în general mai severe decât media şi justifică cel mai adesea o revascularizare chirurgicală. adesea ignoraţi sau neglijaţi. boala embolilor de colesterol. Consecutive prezenţei factorilor de risc multipli..prezenţa leziunilor ateroscleroase într-un teritoriu justifică depistarea clinică (simptomatologie. drop-attack (vertebrale) Angor de efort Anevrisme ale aortei abdominale Artera mezenterică Artera renală Arterele membrelor inferioare Angor mezenteric Stenoza arterei renale (insuficienţă renală.coronare. ".. AIT..4.. 50 BOOK DES ECN .

coronaropatii. prioritatea va fi revascularizarea carotidiană şi coronară. chirurgia va fi ori combinată. Leziunile aortei abdominale şi ale arterelor membrelor inferioare vor fi tratate ulterior. coronaropatii. LDL ţintă < 1 g/l. ■ Statine indicate în mod sistematic în prevenţia secundară (AVC. Tratament ■ Depistarea şi tratamentul factorilor de risc++++. ori efectuată în doi timpi (carotide. apoi coronare). VI. ACOMI).i ■ IEC. ACOMI). oricare ar fi nivelul de LDL colesterol. . ■ Antiagregante plachetare (aspirină sau clopidogrel Plavix®) indicate în mod sistematic în prevenţia secun­ dară (AVC. Pontajele aortocoronariene sub circulaţie extracorporală reprezentând un risc important de AVC în caz de leziuni carotidiene. BOOK DES ECN .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 51 .în caz de leziuni multifocale chirurgicale.. Interes nedovedit în prevenţia primară. ARA II din ce în ce mai utilizate la pacientul polivascular.

atât prin presiunea arterială diastolică(/TAd) cât şi prin presiunea arterială sistolică(/TAs) şi prin pulsul presiunii (mai ales la subiectul vârstnic): ■ mortalitatea cardio-vasculară globală crescută de 2 ori. ■ apariţia unei coronaropatii crescută de 3 ori. Se va avea în vedere luarea tensiunii in picioare la pacienţii în vârstă şi diabetici++.Prevalenţa HTA în Franţa este de 10 -15% .HTA este esenţială în 90% din cazuri. ■ risc de AVC crescut de 7 ori. II. • definirea HTA în tensiune automăsurată şi măsurarea ambulatorie a presiunii arteriale: automăsurată = 135/85 mmHg. . . • completată cu Holter MAPA sau luarea tensiunii la domiciliu dacă există efect «de halat alb» sau suspiciune de HTA labilă. . • în caz de cifre ridicate: confirmarea HTA prin mai multe măsurări la diferite intervale de timp. Generalităţi 9 .HTA este un factor de risc cardio-vascular independent. la înălţimea inimii. .gradul 1 '* . subiect în repaus.se disting trei stadii: HTA uţoară . ■ risc faţă de o arteriopatie a arterelor membrelor inferioare şi a aortei crescut de 2 ori. la cele două braţe.... liniştit. ■ apariţia unei insuficienţe cardiace crescută de 4 ori.. Diagnostic • HTA necomplicată este total asimptomatică.. • diagnosticul de hipertensiune arterială are la bază.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . MAPA 24 ore: = 130/80 mmHg. de consultaţie sau HTA «de halat alb» este definită printr-o HTA la cabinetul medical (> 140/90 mmHg) care contrastează cu o TA scăzută la domiciliu: MAPA < 125/80 mmHg. în mod clasic. . • HTA izolată.HTA este definită printr-o presiune arterială sistolică (TAs) > 140 mmHg şi/sau o presiune arterială diastolică (TAd) > 90 mmHg. automăsurată < 135/85 mmHg.cu relaţie graduală între cifrele TA şi riscul cardio-vascular. MAPA somn: = 120/70 mmHg. măsurarea presiunii arteriale humerale cu manşeta: cel puţin două măsurători la un minut una de cealaltă. de cel puţin 5 minute. fără să fi băut cafea sau alcool timp de o oră înainte şi fără să fi fumat în ultimele 15 minute.Hipertensiunea arterială la adult D avid A ttias şi Jerom e Lacotte Referinţă Recomandările ESH-EŞC2007 cu privire la managementul HTA în mediana generală şi actualizarea 2005 a ANAES (Agen- I. aşezat. cu o manşetă adaptată morfologiei pacientului+++. HTA moderată-gradul II 160-179 100-109 HTA severă-gradul III > 180 > 110 TAs TAd 140-159 90-99 . Ea creşte cu vârsta (1% în al treilea deceniu.. 52 BOOK DES ECN . 50% în al nouălea) şi este mai frecventă la subiecţii din rasa neagră şi la femei.. MAPA trezire: = 135/85 mmHg.

Identificarea semnelor clinice de răsunet ale HTA • • • • • boala cardiacă: infarct miocardic. accident ischemic tranzitoriu. • alţi parametri care trebuie luaţi în considerare în cadrul managementului unui pacient hipertensiv: . insuficienţă cardiacă congestivă.130 III. proteinurie (> 300 m g/24 ore). diagnosticarea sindromului Cushing. Aprecierea riscului cardio-vascular global (cf.1 mmol/1). adică aproximativ 30 minute. ■ precizarea nivelului de intervenţie faţă de HTA şi de o eventuală dislipidemie. angor.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 53 .. boala vasculară periferică. VI. infarct miocardic sau moarte subită înainte de 65 ani la mamă sau la o rudă de gradul întâi de sex feminin).existenţa unui sindrom metabolic++++.60 g /l (4. • vârsta (> 50 ani la bărbat şi > 60 ani la femeie). AVC precoce (< 45 ani). • grosimea intimă-medie > 0. . Sunt consideraţi ca factor de risc cardio-vascular: ... edem papilar..1. revascularizare coronară. boala renală: nefropatie diabetică.. Identificarea elementelor în favoarea unei etiologii curabile (cf. BOOK DES ECN . IV. retinopatie avansată: hemoragii sau exsudate.sedentaritate (absenţa activităţii fizice regulate. Diagnosticul afectării organelor ţintă = semne paraclinice de răsunet ale HTA • hipertrofie ventriculară stângă. • dislipidemie: LDL-colesterol > 1. • microalbuminurie semnificativă (30-300 mg/zi) şi/sau discretă creştere a creatininei şi/sau clearance creatininic < 60 ml/min.9 mm sau placă carotidiană şi/sau velocitatea undei de puls carotidofemurale/ PWV> 12.9. consumul excesiv de alcool (mai mult de 3 pahare de vin/zi la bărbat şi 2 pahare/zi la femeie).40 g /l (1 mmol/1) oricare ar fi sexul. • antecedente familiale de accident cardio-vascular precoce (infarct miocardic sau moarte subită înainte de vârsta de 55 ani la tată sau la o rudă de gradul întâi de sex masculin. ® tabagismul (actual sau oprit de mai puţin de 3 ani). HDL-colesterol < 0. de 3 ori/săptămână)... insuficienţă renală..m/s. ' * boala cerebrovasculară: AVC ischemic sau hemoragie. semne cutanate de neurofibromatoză (feocromocitom). • diabet (tratat sau netratat). HTA secundară) Examen clinic complet cu anamneză (administrare de medicamente++). . paragrafului 129) care să permită: ■ sensibilizarea pacientului şi motivarea acestuia pentru gestionarea factorilor lui de risc.. V.

^ ga. • cel mai important este să se scadă în mod eficient TA. . ■ diminuarea consumului de alcool şi a altor excitante (cafea.. • în a doua intenţie.medie) • microalbuminurie (esenţială la diabetici) • • • • cuantificarea proteinuriei dacă bandeletă urinară pozitivă index gleznă/braţ td viteza undei de puls Fund de ochi (daca HTA este severă) • glicemie plasmatică postprandială (dacă glicemia â jeun > 6. • ETT (ecocardiografie transtoracică) • Eco-Doppler al arterelor carotide (măsurarea complexului intimă. e.1. betablocantele. • debutează cu o monoterapie sau o biterapie cu doze mici pentru fiecare medicament. este necesar uneori să se recurgă la biterapie. stratificarea riscului cardio-vascular global++++++ şi orientarea managementului terapeutic. ■ limitarea aporturilor de sare (5-6 g/zi).. LDL şi HDL-colesterol. 1 ! ' a I?..EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . creşterea dozelor pe paliere până la TA ţintă. 54 BOOK DES ECN . indiferent de gradul HTA. Tratamentul HTA esenţiale . oricare ar fi gradul HTA. . se vor realiza examinări complementare suplimentare orientate. tratamentul dislipidemiei).. afectare de organ ţintă clinic = boală cardio-vasculară sau renală. ■ ■ ■ o a Î * c ta re ! .1 mmol/l sau 110 mg/dl) în caz de HTA secundară sau complicată. inhibitorii enzimei de conversie (IEC). se vor utiliza aliskiren.educarea pacientului..or n . I sau II. oricare ar fi medicamentul utilizat. chiar la quadri-terapie. • cele 5 clase terapeutice de utilizat în primă intenţie sunt diureticele. ■ reducerea consumului de lipide saturate. ceai). VII. şi/sau diabet.9. mai ales pragul de intervenţie cu medicamente antihipertensoare. cu eficienţă timp de 24 ore.. inhibitorii calcici şi antagoniştii receptorilor angiotensinei II (ARA II). I sau II). • Toate aceste examinări permit stabilirea prognosticului. la tri-terapie. > 3 factori de risc cardio-vascular şi/sau afectare paraclinică de organ ţintă. . • privilegiază medicamentele administrate într-o singură priză.tratamentul medicamentos: • debutează în caz de persistenţă a TA crescute după 3 . ■ favorizarea respectării tratamentului.. managementul diabetului. Examinări sistematice • glicemie ptasmatică (de preferinţă âjeun) • colesterol total...130 • — î— f - î . . trigliceride serice âjeun • creatininemie şi estimarea debitului de filtrare glomerulară • Acid uric seric • Kaliemie fără garou • Hemoglobina şi hematocrit • Bandeletă urinară (BU) pentru a identifica pro­ teinuria (de cuantificat dacă BU +) şi hematuria • ECG de repaus Examinări recomandate ' . alfablocante şi antihipertensoare centrale. ■ activitate fizică regulată... ■ depistarea şi tratamentul celorlalţi factori de risc++++ (sevraj tabagic..®? ™ .6 luni de respectare riguroasă a regulilor igie­ no-dietetice sau din start în caz de risc cardio-vascular crescut (HTA de gradul 3.sfaturi igieno-dietetice (indicate întotdeauna) şi tratament nemedicamentos al HTA: ■ normalizarea greutăţii în caz de suprasarcină ponderală. • în caz că TA ţintă nu se atinge într-un termen de cel puţin 4 săptămâni. şi/sau sindrom metabolic.

t . apnee a somnului. . nefro­ Medicamente recomandate Diuretice tiazidice IEC (ARA II dacă intoleranţă la IEC) ARAII IEC ARAII Diuretice tiazidice IEC sau ARAII Diuretice tiazidice Betablocante ale IC Antialdosteronice (Aldactone®) Betablocante Anticalcice bradicardizante (verapamil. dintre care un diuretic tiazidic. HTA secundară . ■ ■ HTA rezistentă.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 55 . HTA secundară neelucidată. diltiazem) Betablocante IEC (ARA II dacă intoleranţă la IEC) Anti-aldosteronice (Aldactone®) Anticalcice Diuretice tiazidice IEC IES şi/sau ARA II Metildopa.reprezintă 5-10% dintre cazurile de HTA. adminis­ trarea de medicamente care cresc TA.•. labetalol Inhibitori calcici (Loxen®) Betablocante IEC sau ARA II sau anticalcice Betablocante. : - BOOK DES ECN . . ® diagnosticare: falsă HTA (manşetă mică pe braţ gros. suprasarcină volemică. insuficienta respectare a tratamentului. ■ HTA malignă. nefropatie diabetică D N ID : microalbuminurie sau proteinurie. ■ HTA cu apariţie sau agravare rapidă. nerespectarea sau modificarea regulilor igieno-dietetice.se va avea în vedere în următoarele situaţii: ■ HTA la subiectul tânăr.ÎS HTA esenţială necomplicată DID: proteinurie. diuretice sau IEC Anticalcice Se va acorda prioritate diureticelor tiazidice şi inhibitorilor calcici patie diabetică HVS Insuficienţă cardiacă Coronarieni cronici D upă infarct miocardic ACOMI Antedecente de AVC sau de AIT Insuficienţă renală Sarcină Sindrom metabolic Subiect tânăr Subiect vârstnic Subiecţi de rasă neagră HTA rezistentă * • definiţie: eşec al scăderii TA sub măsuri igienodietetice asociate unei triterapii antihipertensive. «HTA de halat alb»).

alcaloză metabolică. diabet. ■ semne evocatoare: poliarteriopatie. apoi de angiotensină şi de aldosteron. o tuberculoză.iatrogenă: ■ simpaticomimetice (vasoconstrictoare nazale). hipokaliemie. ■ estroprogestative. ■ nefropatii diabetice. responsabil de o creştere a volemiei. -to x ic e : • . ideal în cursul unui puseu de tensiune. o polichistoză renală. ■ confirmarea responsabilităţii stenozei în HTA prin scintigrafie renală. ■ tratament: angioplastie++++. 56 BOOK DES ECN . hiperplazie bilaterală a suprarenalelor. o hidronefroză. activarea secre­ ţiei de renină.feocromocitom: ■ mecanism: tumoră cu celule cromatofine. . s ■ cocaină. benignă în 90% din cazuri. ■ ciclosporine. polivascular. ■ corticoizi. diuretice. . . ■ amfetamine. prin angioscaner). . ■ glomerulonefrite cronice.şi betablocante. ■ depistarea prin ecografie Doppler arterială a aortei şi a ramurilor acesteia (eficientă. hipoperfuzie renală. . chiar prin dozări etajate ale reninei în vena cavă inferioară (cu raport > 1.5 în favoarea părţii hipoperfuzate). ■ alcool. care secretează catecolamine. de sediu medulosuprarenal în 90% din cazuri.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . mai ales antagonişti ai receptorilor angiotensinei II). asimetrie de dimensiune a rinichilor.. Se va elimina un pseudohiperaldosteronism primar indus de către glicirizină (alimentar) analog aldosteronului. factori de risc). ■ confirmarea stenozei arteriale obţinută ideal prin angio-IRM (în lipsă. ■ tratament chirurgical sub alfa. a cauze: ateroscleroza (subiect vârstnic. kaliureză importantă. agravare a funcţiei renale după administrarea IEC (dacă stenoză bilaterală) sau corecţie a HTA dacă stenoză unilaterală. scintigrafie cu MIBG. forme familiale care se integrează în neoplazii endocriniene multiple (NEM). Aceste două teste pot fi sensibilizate prin administrarea de captopril. dacă nu prin arteriografie (realizată în preoperator sau în preangioplastie). ■ AINS. de unde HTA cu hiperaldosteronism cu renină crescută. ■ confirmare uneori dificilă prin dozarea metanefrinelor şi normetanefrinelor urinare pe 24 ore. inhibiţia secreţiei de renină (renină scăzută).HTA renovasculară: ■ mecanism: stenoză strânsă de arteră renală uni. ■ explorări morfologice prin scaner sau RMN suprarenal.nefropatii: ■ glomerulonefrite acute şi insuficienţă renală acută datorată defectului de eliminare a apei şi sodiului.sau bilaterală. suflu lombar sau paraombilical. ■ semne evocatoare: hipokaliemie severă. ■ cauze: adenom suprarenalian Conn. mai rar fibrodisplazia (femeie tânără). ■ hipoplazie sau distrucţie renală unilaterală printr-o pielonefrită cronică.. cu excepţia subiec­ tului obez). eliminare masivă de potasiu (hipokaliemie).hiperaldosteronisme primare: ■ mecanisme: creşterea producţiei de aldosteron cu creşterea reabsorbţiei de sodiu la nivelul tubu­ lui contort distal. disecţia sau stenoza posttraumatică. . ■ nefropatii interstiţiale cronice. EPA „flash” repetitiv. ■ semne evocatoare: triada cefalee-transpiraţii-palpitaţii cu „flush” cutanat în cursul puseelor de ten­ siune. Dozări realizate la distanţă de orice tratament interferent (IEC. ■ vascularite. ■ confirmarea naturii primitive a hiperaldosteronismului prin dozarea activităţii renină-aldosteron plasmatic (renină scăzută cu aldosteron crescut). natremie care rămâne normală datorită unei scăpări a fenomenului de retenţie de sodiu.

.. bilirubină totală şi liberă).Criză acută hipertensivă: creştere brutală a presiunii arteriale peste cifrele obişnuite cu. mevitarea diureticelor.. criză de angoasă. diagnosticarea unei hemolize (schizocite.. obezitate. ■ identificarea unei cauze de HTA secundară. durere acută. mîn a doua intenţie: derivaţi nitraţi. hidratare abundentă. ■ cauze: boala Cushing (cf. de angiotensină şi de aldosteron. Evaluarea pacientului: 9 aprecierea toleranţei (anomalii la examenul neurologic. a dispneei). LDH.130 ■ explorări morfologice prin RMN suprarenal. înpractică. ■ regim desodat.. hemoleucogramă.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 57 . • ■ identificarea unei cauze favorizante: oprirea tratamentului antihipertensiv (efect rebound). mîn absenţa criteriilor de malignitate: diminuarea progresivă a presiunii arteriale+++ pentru a evita un AVC ischemic legat de o scădere prea rapidă a TA medii.o TAs > 180 mmHg şi/sau o TAd > 110 mmHg la un pacient de obicei normotensiv (spontan sau subefectul unui tratament antihipertensiv). de excitante sau a unui tratament prohipertensiv.hipertiroidism. a tratamentul complicaţiilor şi al factorilor agravanţi.coarctaţie de aortă: ■ mecanism: stenoză aortică la nivelul istmului (în aval de ostiumul arterei subclaviculare stângi). insuficienţă cardiacă.Tratament: ■ spitalizare dacă HTA malignă. ■ fund de ochi în urgenţă în caz de criterii de malignitate. Puseu hipertensiv.1. haptoglobină. Cushing paraneoplazic. alfablocante (urapidil Eupressyi®). stimulând secreţia de renină. . . cu excepţia insuficienţei cardiace latente sau patente. ECG. VIII. BOOK DES ECN .hipercalcemie. prezenţa angorului. repaus la pat. . adenom suprarenalian. admi­ nistrarea de toxice.1 0 mg/h) •în primă intenţie. scăderea pulsului femural sau distal. sindrom Cushing: ■ mecanisme: creşterea secreţiei de cortizol. cu excepţia EPA. a monitorizare a tensiunii care să permită aprecierea corecţiei progresive a cifrelor TA. eliminarea unui factor agra­ vant (febră.tumori carcinoide. paragrafului 220). . bilanţ hepatic complet. ■ hipoperfuzie de aval care stimulează secreţia de renină.). labetalol Trandate®. mmonitorizare. corticoterapie pe termen lung. ■ semne evocatoare: facies cushingoid. . ■ bilanţ sanguin iniţial: ionogramă sanguină. . pacienţii dezvoltând adeseori o hipovolemie. vergeturi. . . enzime cardiace. ■ semne evocatoare: HTA doar la membrele superioare. radiografie pulmonară.HTA «malignă» definită printr-o criză acută de hipertensiune (TA > 180/110 mmHg) însoţită de suferinţă viscerală (= urgenţă hipertensivă) şi de o retinopatie hipertensivă severă. suflu sistolic sau continuu interscapulovertebral stâng. HTA malignă .9.acromegalie. miastenie. a bilanţ etiologic pe parcurs.hipercorticism. starea de hidratare. .hiperparatiroidie. ■ privilegierea inhibitorilor calcici intravenoşi pe seringa electrică (nicardipină Loxen® 5 . . cardiologie şi vascular.

Creşterea tensiunii tranzito­ rii fără suferinţă viscerală «HTA severă». vărsături. Urgenţă hipertensivă Prognostic bun Risc vital pe termen scurt 58 BOOK DES ECN .TAs > 180 mmHg şi/sau TAd >110 mmHg Răsunet visceral++++ Fără răsunet visceral Neurologic (AVC.. infarct miocardic.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA ..) Şi/sau cardiologie (EPA. trombopenie). encefalopatie. eclampsie. în caz de creştere cronică a TA Şi/sau retinopatie hipertensivă severă (cefalee. disecţie aortică) Şi/sau renal (insuficienţă renală acută prin nefroangioscleroză malignă) Şi/sau hematologic (microangiopatie trombotică cu ane­ mie hemolitică. chiar confuzie sau comă). convulsii.

La sfârşitul anamnezei. hematemeză.modificările simptomelor: poziţionale sau posturale (parietal).tipul: apăsare sau constricţie (angor sau pericardită). calmate foarte rapid de trinitrină (angor.ORL: disfonie. . claudicaţie a membrelor inferioare. . junghi (pleură). Datele anamnezei Factorii de risc (ateroscleroza. pericardită complicată cu tamponadă. spondilodiscită. trebuie să se poată vorbi de durere anginoasă.< > ^ ‘ Caracteristicile durerii . infarct. Semne cardio-vasculare .alterarea stării generale: ulcer gastroduodenal. . la umăr (angor).Durerea toracică acută si cronică j D avid A ttias şi Jérôm e Lacotte Motiv frecvent de consultaţie Diagnostic bazat pe examinare clinică şi pe ECG care trebuie să permită eliminarea sistematică a unor dia­ gnostice care pun în joc prognosticul vital: sindroame coronariene acute.modul de apariţie şi de oprire: legat de efort (angor). boala tromboembolică). pneumotorax. . ORL). arsuri (digestiv). Antecedentele (cardio-vasculare. pleurală). laterotoracic sau la baza toracelui (pleura).iradierile: la membrele superioare. diminuate în anteflexie (pericard). respiratorii. .insuficienţă cardiacă stângă sau globală (infarct).febra: embolie pulmonară.cardio-vasculare: lipotimie. Semnele asociate . . .numai insuficienţă cardiacă dreaptă (embolie pulmonară. postprandial (digestiv). . . digestive. precordial sau sub-mamar stâng (funcţional).durata: foarte rapidă. transfixiant sau migrator (disecţie aortică). disfagie. crescute în inspiraţie profundă sau de către tuse (pleurală sau pericardică). durere sfâşietoare (disecţie aortică). spasm esofagian). tumoră rahidiană. pleurală. la fălci. pneumotorace).'■. disecţie aortică.respiratorii: tuse. edem unilateral al membrelor inferioare (flebite). digestivă sau atipică.sindrom dismorfic de tip Marfan (disecţie aortică. . pleurezie. ulcere). . calmate de către pansamente digestive (reflux. sincopă. câteva minute (angor stabil sau instabil). dorsal (rahidian). insensibile la trinitrină (infarct şi dureri necoronariene). ' . in­ tercostale (rahidian). câteva ore sau mai multe zile (alte dureri incluzând infarctul).şi mediosternal în bară sau cervical (angor). bronho-pulmonară sau ORL. zona zooster intercostală. infarct al ventriculului drept.digestive: pirozis. hemoptizie. dispnee.puls paradoxal (tamponadă. pneumopatie. infarct al ventricului drept. Tratamente în curs . . . embolie pulmonară. embolie pulmonară. pericardită. expectoraţie. pleurală. infarct al ventriculului drept. embolie pulmonară severă).EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 59 .stare de şoc cardiogen (infarct. . tamponadă). melenă. epigastric (digestiv).sediul: retro. Examen clinic Semne generale . tamponadă). câteva secunde (durere funcţională). pericardică. activate la palpare (parietală. palpitaţii. BOOK DES ECN . rectoragii. intermitente de la epigastru la gât (reflux). anorexie.generale: astenie.

o ECG percritică normală elimină o durere de origine coronariană. suflu de comuni­ care interventricular sau de insuficienţă mitrală (infarct). V4R).sindrom de condensare parenchimatoasă. . ■ tulburări metabolice (diskaliemie) sau administrare de digitalice. gastroduodenală). .optsprezece derivaţii (V7 V8 V9. abolirea pulsului periferic. ■ hipertrofie ventriculară stângă majoră.flebite. . Bilanţ paraclinic ECG ’ . suflu de insuficienţă aortică (disecţie aortică). . pancreatică. tulbu­ rare a cunoştinţei. . . pneumopatie hipoxemiantă. trebuie să ne asigurăm de absenţa detresei vitale: stare de şoc. .11. ischemie a membrelor (disecţie aortică). renală.etiologia de evocat în prezenţa unei subdenivelări a segmentului ST: Infarct pe cale de constituire Semn în oglindă (supradenivelare) = patognomonic Subdenivelare focalizată la un teritoriu vascular j j Subdenivelare convexă în sus Evoluţie spre unda Q şi regresia segmentului ST Subdenivelare a ST rezistentă la trinitrină Subdenivelare difuză Supradenivelare concavă în sus Fără evoluţie spre unda Q (cu excepţia miopericarditei) Subdenivelare a PQ.examen abdominal (patologie veziculară. Semne respiratorii . .examen cutanat (Zona Zoster).1. .examen rahidian. . edem pulmonar care complică un infarct).detresă respiratorie acută (embolie pulmonară. V3V„ 2 3 4 I | Pericardltă acută Spasm coronarian-sindrom Prinzmetal Anevrism ventricular stâng - 60 BOOK DES ECN . microvoltaj Supradenivelare a ST rezistentă la trinitrină Supradenivelare focalizată la un teritoriu vascular Supradenivelare gigantă. în toate cazurile. convexă în sus.197 . V3R.a se ţine seama şi de faptul că ECG este dificil interpretabilă sau neinterpretabilă în următoarele situaţii: ■ stimulator cardiac.asimetrie tensională.palparea zonelor ganglionare cervicale (tumoră toracică sau cervicală). identificarea leziunilor traumatice parietale.comparat dacă este posibil cu un traseu de referinţă. ■ bloc de ramură stâng. în funcţie de caz . . .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . neevolutivă Asociat unei unde Q Cel mai frecvent în V. pneumotorace compresiv. detresă respiratorie. unde T gigante Supradenivelare a ST corectată cu trinitrină Supradenivelare moderată. VE. fixă.anomalii la auscultaţie: frecare pericardică.sindrom de revărsat pleural gazos sau lichidian al pleurei.repetare în caz de nevoie (mai ales după testul cu trinitrină).

fixă. chiar bacteriologic în funcţie de prezentarea clinică. angor instabil cu ischemie (subdenivelare) per. ■ de miopericardită virală. Gazometrie arterială . . angor instabil cu leziune (subdenivelare) per. o pneumopatie sau o cardiopatie complicată cu un edem pulmo­ nar. BOOK DES ECN . stare de şoc.sau postcritică.etiologia de evocat în prezenţa unei subdenivelări a segmentului ST: ■ înainte de toate. digitalice).dacă se suspectează o flebită sau o embolie pulmonară. semn foarte specific.dacă se suspectează o embolie pulmonară. preexcitaţie ventricu­ lară de tip Wolff-Parkinson-White. neevolutivă Supradenivelare a punctului J Cel mai frecvent în V. V. o creş­ tere a troponinei poate fi observată în caz: * de angor instabil complicat cu un infarct rudimentar. 11.nu contraindică o fibrinoliză ulterioară în caz de infarct. în general. ştiind că prezenţa unui efect shunt nu este specifică.bilanţ hemostază şi discreazie (înainte de instituirea de anticoagulante.1. depistarea unei hemoragii oculte pe leziune digestivă). ■ ca recoltarea să fie făcută dincolo de a şasea oră de la începutul durerii: se va repeta la nevoie la a 12-a oră. chiar infime. . ■ tulburări de repolarizare secundară (bloc de ramură. In funcţie de caz . cu condiţia: ■ ca durerea să aibă o durată suficientă pentru a produce o necroză miocardică (30 minute sau mai mult de durere permanentă).197 Sindrom de repolarizare precoce Supradenivelare moderată. sportiv. 2 3 4 Subiect tânăr. D-Dimeri . datorită marii lor sensibilităţi. ■ tulburări de repolarizare secundară (bloc de ramură. CRP). tulburări metabolice. . este aproape întotdeauna element al unei necroze miocardice. . digitalice). Indicatori de necroză miocardică . ■ de embolie pulmonară (suferinţă a ventriculului drept). hipertrofie ventriculară. dar puţin specific datorită numeroaselor rezultate fals-pozitive.sau postcritică. preexcitaţie ventricu­ lară de tip Wolff-Parkinson-White.anomalii ale undei T (utilitatea comparării traseelor): • înainte de toate.cuplată cu dozarea lactazelor în situaţia stării de soc. bandeletă urinară.foarte sensibil. hipertrofie ventriculară. tulburări metabolice.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 61 . . . ■ şi în toate cazurile de ischemie miocardică «funcţională» (anemie acută. .o creştere a troponinei. hipoxemie acută. dar care nu este întotdeauna sinonimă eu un infarct pe cale de constituire. V. . inflamator (hemogramă. tahicardie şi bradicardie extremă) cu atât mai mult cu cât există leziuni coronare strânse. ■ întotdeauna trebuie să ne asigurăm că subdenivelarea nu este oglinda unei supradenivelări r> a se înregistra 18 derivaţii++++. din rasa neagră Bloc de ramură Hipertrofie ventriculară Preexcitare ventriculară de tip Wolff-ParkinsonWhite Sindrom Brugada Tulburări de repolarizare secundară .bilanţ. în caz de negativitate iniţială.ionogramă sanguină cu titlu «sistematic».bilanţ hepatic şi pancreatic.o dozare a mioglobinei sau troponinei I negativă elimină aproape întotdeauna diagnosticul de infarct m io­ cardic.

neoplazică. nodul.1. diafragmatice (ascensiune a cupolei). litiază veziculară. dispariţia pulsului) precum şi în lărgirea mediastinului la radiografia tora­ cică. Dureri de origine digestivă . Embolia pulmonară (cf.ulcer gastroduodenal sau esofagian. . .197 Radiografia toracică .tratament medical în disecţiile de tip B (= fără afectarea aortei ascendente) constând într-un control tensi­ onal optimal ± tratament endovascular prin endoproteză acoperită în caz de malperfuzie a unui organ. .se va aprecia extinderea la coronare (infarct). . . . fractură costală).pneumotorace. ■ tromboza venoasă profundă prin ecografie Doppler venoasă. ■ cardio-vasculare (hiluri mari. gazometrie.indicaţie de fibrinoliză în caz de embolie pulmonară complicată de şoc hemodinamic. la valva aortică (IA acută). . atelectazie).se va confirma diagnosticul în urgenţă prin ecografie cardiacă transesofagiană şi/sau angioscaner+++. ■ tamponada (ecografie).control strict al presiunii arteriale. Anticoagulantele sunt contraindicate. I.diagnostic evocat clinic.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . sprijinit de către ECG.chirurgie în urgenţă în caz de disecţie a aortei ascendente (tip A). liză costală sau vertebrală. 62 BOOK DES ECN . . lărgire a mediastinului. paragrafului 132) Pericardita acută (cf. . . paragrafului 135) . parenchimatoase (pneumopatie. întrucât rata de mortalitate spontană este de de 1% pe oră. . ■ digestive: hernie hiatală. prezenţa anomaliilor arteriale (asimetrie tensională. la aorta abdominală şi ramurile ei. sindrom alveolo-interstiţial.se va confirma: ■ embolia prin angioscaner sau scintigrafie pulmonară. . .suspectată în context (sindrom Marfan.pneumopatii infecţioase cu reacţie pleurală. . ■ parietale (tasare vertebrală. cardiomegalie). Ecografia cardiacă .uneori practicată pentru a aprecia cinetica segmentară şi globală atunci când diagnosticul de infarct este îndoielnic. imobilizare.sistematică. sarcină).reflux gastro-esofagian.diagnosticarea anomaliilor: ■ pleurale (revărsat gazos sau lichidian). Dureri pleuropulmonare .anticoagulare eficientă imediat ce diagnosticul este suspectat. adeseori sensibil la trinitrină. pneumoperitoneu. normalitatea ECG percritic. la pericard (tamponadă). 11. paragrafului 274) .tratament simptomatic cu aspirină.pleurezie infecţioasă. Anticoagulantele sunt contraindicate.se va rezerva diagnosticului de urgenţă al patologiilor pericardice (transtoracică) şi ale aortei ascendente (transesofagiană).se vor elimina cele două complicaţii vitale: ■ miopericardita (se va verifica normalitatea enzimelor). D-dimeri şi clişeul pulmonar.spasm esofagian. . HTA. Etiologia şi atitudinea terapeutică Sindroame coronariene acute (cf. Disecţia aortică .

ECG. Dureri parietale . pentru a efectua o supraveghere de 24-48 ore (examen clinic. pancreatita acută. pielone­ frita. neurotonică şi la pacienţii cu prolaps valvular mitral. . Se va spitaliza orice caz de durere toracică.sindrom Tietze (durere în articulaţia condrocostală sau sternoclaviculară reprodusă prin palpare)..posttraumatic. în acelaşi mod. ETT. stabilă la un coronarian cunoscut al cărui bilanţ enzimatic şi ECG nu sunt modificate. se va apela la toate mijloacele pentru a-1 elimina cu certitudine în cel mai scurt timp.diagnostic de eliminare. metastază).nevralgie intercostală pe hernie discală sau leziune vertebrală dorsală.. în practică în afara diagnosticelor evidente (infarct.tumoră vertebrală (metastază. mielom multiplu).frecvente la femeia tânără. .tasare vertebrală (osteoporoză. orice durere anginoasă tipică va fi spitalizată. colopatia funcţională. BOOK DES ECN . .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 63 .precordialgii submamare pongitive. dacă nu este vorba de o simptomatologie de efort. colica nefretică. de îndată ce diagnosticul de embolie pulmonară sau de disecţie aortică este evocat.se vor avea în vedere şi afecţiunile abdominale cu iradieri toracice: colica hepatică. abcesul sub-frenic. . . . troponină). Dureri «funcţionale» . .zona intercostală dificil de diagnosticat în perioada preeruptivă.. fie şi atipică pentru un angor. . dacă există anomalii chiar minime ale ECG sau dacă pacientul prezintă factori de risc de ateroscleroză.).asociate palpitaţiilor.

ischemia induce anomalii ale metabolismului miocardic (trecere de la aerobioză la anaerobioză) care se evidenţiază prin anomalii de relaxare şi de contracţie.M V 02 depinde de: ■ frecvenţa cardiacă: ceea ce explică efectul revelator al efortului sau al unei tahicardii asupra crizelor anginoase şi interesul terapeutic al tratamentelor bradicardizante (precum betablocantele).evoluţia naturală a leziunilor responsabile de angorul stabil se poate face în două moduri: ■ progresia regulată a leziunilor.în 95% din cazuri ateroscleroză coronară. .9. mai frecvent indus prin tulburări ale vasomotricităţii legate de prezenţa unei plăci de aterom. . . Takayashu).132 j ______________________________________________________________________________________________ ________ David A ttias şi Jérôm e Lacotte Angina pectorală si infarctul miocardic I. în principal al vasodilatatorilor venoşi care diminuează presiunile intracardiace. de diametrul şi de presiu­ nea intraventriculară (legea Laplace). prin dezechilibrul raportului aport/consum de oxigen al miocardului (M V 02 ). ■ coronarită (sifilis. . ceea ce explică relaţiile între ischemia miocardică. II. ■ tensiunea parietală a miocardului. tranzitorie şi reversibilă. apoi prin modificări ale ECG. Etiologie .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . care devin din ce în ce mai strânse. ea însăşi dependentă de grosimea.1. ■ malformaţii congenitale. cu manifestări anginoase din ce în ce mai frecvente pentru un prag de efort din ce în ce mai scăzut.excepţional: ■ spasm coronar. pur în puţine cazuri (pe artere sănătoase) ca în sindromul Prinzmetal. hipertrofia ventriculară şi efectul antianginos al derivaţilor nitraţi.prezenţa de leziuni coronare care provoacă o ischemie miocardică de efort. 64 BOOK DES ECN . precum şi sub forma unei dureri anginoase. ■ agravarea brutală sub forma unui sindrom coronar acut (angor instabil sau infarct miocardic) sau cu ocazia unei rupturi sau a unei tromboze a plăcii care provoacă o ocluzie sau o subocluzie coronară acută. Angorul stabil Fiziopatologie .

sub persantină sau sub dobutamină). rar spontană. . Contraindicaţiile testelor de ischemie sunt: infarctul miocardic care datează de mai puţin de 5 zile. ori pentru a aprecia eficacitatea tratamentelor instituite. Management . Examinările complementare indispensabile ma­ nagementului sunt ECG. ■ stare de şoc (colaps.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 65 . tulburările de ritm ventricular. a tratamentelor. ecografia cardiacă şi bilanţul factorilor de risc. tahicardie ). în caz de durere toracică atipică. stimularea cu pacemaker) care face imposibilă analiza modificărilor de efort. cu excepţia sindromului Prinzmetal. Testul va fi negativ dacă este condus la mai mult de 85% din frecvenţa maximală teoretică FMT (220 . impotentă. galop. Testul de ischemie va fi diagnostic.anamneza: ■ durere anginoasă tipică de efort. bradicardie. suflu). xantelasma). In timpul crizei. hipoxemie. • cardiomiopatie hipertrofică obstructivă. stenoza aortică strânsă simptomatică.vâr­ sta). Se va estima caracterul invalidant sau nu al crizelor anginoase şi nivelul de efort corespunzător pragului anginos. ■ un test de ischemie (ECG de efort. palpitaţii sau sincope evocatoare de aritmie ventriculară. cu excepţia sechelelor de infarct. . ■ diagnosticarea cardiopatiei subiacente: suflu. examen vascular complet (puls periferic. tabelului de mai jos). ■ anemie. scintigrafie de efort sau cu dipiridamol/persantină. •■ ECG este clasic normal în afara crizelor. RMN cu dobutamină sau dipiridamol/persantină). organo-funcţional): ■ tahicardii. ■ adeseori normal sau puţin contributiv.examen clinic: h în cadrul bilanţului bolii aterosclerotice: diagnosticarea HTA. calmată foarte rapid prin stoparea efortului şi de către trinitrină (mai puţin de un minut). uneori asociate cu o subdenivelare a segmentului ST. migrene şi sindrom Raynaud în favoarea unui angor spastic. ■ evaluarea factorilor de risc şi a antecedentelor cardiace personale. Alegerea testului de ischemie depinde de trei criterii: efort posibil sau nu. ECG bazai perturbat (hipertrofie ventriculară. a dislipidemiilor i (xantoame. III. semne de insuficienţă ventriculară stângă (IVS) sau de insuficienţă ventriculară dreaptă (IVD). insufici­ enţa cardiacă severă. hipertrofie ventriculară sau tulburare de conducere asociată. pentru un angor sau în cadrul depistării coronaropatiei la un pacient cu factori de risc sau de evaluare. nevoia unei valori de localizare (cf. a leziunilor cutanate. în principal sub formă de unde T inversate. fără anomalie clinică (angor). BOOK DES ECN . pentru a cuantifica pragul ischemic. ■ valvulopatii aortice în stadii avansate. ■ alte simptome asociate: dispnee sau edeme ale membrelor inferioare care pot conduce la suspiciu­ nea de insuficienţă cardiacă ischemică.angor funcţional (de fapt aproape întotdeauna mixt.strategia diagnostică: ■diagnosticul angorului este înainte de toate clinic. ECG evidenţiază anomalii de repolarizare. cardiomiopatia obstructivă simptomatică.. în mod acessoriu o valvulopatie. electrică (fără subdenivelare a ST descendentă sau orizontală de mai mult de 2 mm) sau funcţională (fără defect de fixare în scintigrafie sau de contracţie în ecografie la efort.sau akinezie). căutarea unei simpto­ matologii în favoarea unei afectări ateroscleroase difuze: claudicatie. pentru a căuta semne de gravitate. bloc de ramură. episoade de AIT sau de AVC. ecografie de efort sau cu dobutamină. ■ ecografia cardiacă transtoracică diagnostichează mai ales o disfuncţie ventriculară stângă şi o se­ chelă de infarct (hipo. hipoxemie.

dar poate să se sprijine pe un Holter cu analiza segmen­ tului ST sau pe un test de provocare cu Metergin® realizat cu ocazia unei coronarografii. de utilizat în caz de durere toracică. a interventricularei anterioare proximale sau leziuni tritronculare. Ei sunt utilizaţi mai rar în tratamentul de fond. ■ clasic.132 ffiliilif ! i » in k S »*. de eficienţa tratamentelor între­ prinse anterior. coronarografia va fi propusă dacă angorul este jenant sau refractar la tratament medical.325 mg/zi. diltiazem Tildiem®). în cazurile de angor refractar. ■ ivabradina Procoralan® poate fi utilizată ca alternativă la betablocante în caz de contraindicaţie sau de proastă toleranţă la aceştia în cazul pacientului coronarian stabil. astm sau BPOC severă) cu scopul de a obţine o frecvenţă cardiacă de repaus < 60/min şi de efort < 100/min. Efort realizabil Valoare localizatoare Interpretabil dacă ECG bazai anormal Sensibilitate dobutamină i Nu Da Da Da Da Da Da D a Nu Nu Da Da Da Medie Excelentă dacă FC > 85% FMT Excelentă Bună Excelentă dacă FC > 85% FMT Excelentă Excelentă dacă FC > 85% FMT Excelentă Specificitate Bună Excelentă ■ atitudinea diagnostică depinde de vârsta pacientului. De exemplu.. de caracterul tipic sau nu al durerilor toracice. ecografie). bilanţ preoperator). context vasospastic cu migrenă şi sindrom Raynaud.9. ■ aspirină 75 . ■ statine. cum ar fi stenoza strânsă a trunchiului comun. Tahor® 10 mg l/z i. ■ clopidogrel Plavix® doar dacă există stent în angor cronic stabil sau singur în locul aspirinei dacă există contraindicaţie pentru aspirină. de exemplu. » 5 . ■ betablocante (cu excepţia cazurilor de insuficienţă cardiacă. de prognostic negativ. supradenivelare gigantă a segmentului ST în cursul crizelor). ■ totuşi. bradicardie. de caracterul invalidant al angorului. de existenţa unei sechele de infarct (ECG. De exemplu: atenolol Tenormine®: 1 cp de 100 mg dimineaţa sau bisoprolol Cardensiel® 1. perindopril Coversyl® 5 .tratamente: ■ corecţia factorilor de risc cardio-vasculari. ■ caz particular al sindromului Prinzmetal: diagnosticul este preponderent clinic (angor de repaus. de prescris în mod sistematic (prevenţia secundară). Logica acestei atitudini este de a nu neglija leziuni coronare severe. BAV de gradele 2 sau 3. în caz de contraindicaţie sau de spasm.1 0 mg 1 cp/zi sau ramipril Triatec® 5 -1 0 mg/zi.25 mg în funcţie de fracţia de ejecţie a ventricului stâng (FEVS). de contextul socioprofesional şi medical (afecţiune malignă. se va înlocui cu un derivat nitrat sau cu un inhibitor calcic bradicardizant (verapamil Isoptin®. dacă există o disfuncţie ventriculară stângă sau dacă diagnosticul de angor rămâne îndoielnic în ciuda testului de ischemie. la ore fixe. regulată şi proximală) şi responsabile de o ischemie (dovedită la nevoie prin testul de efort sau scintigrafie). cu excepţia pacientului vârstnic sau în stare generală proastă.1. 66 BOOK DES ECN . în poziţie şezândă.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . ■ derivaţii nitraţi sunt prescrişi sistematic sub formă de spray. . ■ IEC. LDLc ţintă < lg/1. mai ales nocturn. tară. în pre­ zenţa oricărui angor. atitudinea actuală este de a se propune aproape sistematic o coronarografie din start. ■ revascularizare percutană prin angioplastie asociată implantării de stent ce se va propune în caz de leziuni coronare tehnic accesibile (cu atât mai uşor cu cât stenoza este mai scurtă. de prezenţa unei disfuncţii ventriculare stângi sau a tulburării de ritm ventricular.

cu afectare mono. o revascularizare a teritoriilor ischemice tre­ buie avută întotdeauna în vedere. tratamentul medical optim asociat controlului factorilor de risc cardio-vascular dă rezultate la fel de bune ca şi angioplastia percutanată. ■ eficacitatea tratamentului: frecvenţa crizelor anginoase. aceste indicaţii trebuie coroborate cu starea generală a bolnavului şi cu antecedentele acestuia. sau după un eşec al angioplastiei.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMANA 67 . în primă intenţie se va încerca tratamentul medical. a bradicardiei sau a BAV sub betablocante) apreciată în cadrul unei consultaţii trimestriale sau semestriale. aceste dureri toracice de origine ischemică sunt cel mai adesea asociate unor anomalii ECG. oricare ar fi gravitatea sau pragul de apariţie a simptomelor.monitorizare: ■ controlul factorilor de risc (bilanţ glucidolipidic anual). cu excepţia unei supradenivelări permanente a segmentului ST). Se înţelege prin SCA orice durere toracică de alură anginoasă care survine de novo. în acest caz suntem în prezenţa unui SCA cu supradenivelare permanentă ST (SCA ST +) care se caracterizează printr-o durere toracică permanentă.sau bitronculară. ori în faţa suspiciunii de restenoză. suntem în prezenţa clinică a unui SCA fără supradenivelare permanentă a segmentului ST (SCA ST-) asociat cu o durere toracică de alură anginoasă asociată unor ano­ malii de repolarizare pe ECG (orice. ceea ce va declanşa o activare a coagu­ lării şi constituirea unui tromb. tipică infarctului miocardic. la pacientul coronarian stabil. diagnosticarea unei disfuncţii ventriculare stângi sau apariţia unei anomalii a cineticii la ecografie (anual). j Totuşi. consumul de trinitrina în spray.'■ angioplastia cu implantare de stent pune problema restenozei intrastent (30% la 6 luni) şi care tre­ buie depistată printr-un test de ischemie. ■ revascularizarea chirurgicală prin pontaj este preferată angioplastiei în caz de leziuni difuze tritronculare la un pacient diabetic cu disfuncţie ventriculară stângă sau în cazul leziunilor care afec­ tează trunchiul comun. ■ depistarea complicaţiilor: infarctul miocardic depistat pe ECG (semestrial). în mod prelungit sau de agravare recentă la un pacient cu sau fără antecedente coronariene. Realizarea unei coronarografii este aproape sistematică după un test de ischemie pozitiv. Evoluţia naturală a SCA fără supradenivelare permanentă a segmentului ST (SCA ST-) este de a merge spre ocluzia totală a arterei coronare. pragul de pozitivitate al testului de ischemie (nu este necesar control sistematic dacă pacientul este stabil clinic). Atitudi­ nea nu este aceeaşi la un pacient de 50 ani şi la un pacient de 88 ani cu insuficienţă renală. apariţiei unei seche­ le de infarct la ECG sau la ecografie. cel mai adesea tânără. în general. o coronarografie este deci indispensabilă pentru a aprecia reţeaua coronara a pacientului şi a propune un tratament optim. IV. Orice SCA este legat de o reducere brutală a fluxului sanguin coronarian care survine cel mai frecvent secun­ dar unei rupturi (fisuri) a unei plăci ateromatoase. La subiectul vârstnic sau cu tare viscerale. Cel mai bun indicator de necroză miocar­ dică este creşterea troponinei. toleranţa tratamentului (absenţa insuficienţei cardiace. supra). . Este totuşi bine de ştiut că. Indicaţie logică de pontaj în caz de chirur­ gie impusă de o valvulopatie. se va propune eventual coronarografia pentru a estima oportunitatea revascularizării. cu excepţia agravării simptomatologiei. Stenturile active diminuează riscul de restenoză (10% la 6 luni). în caz de eşec (recidivă de angor sub tratament). în cadrul SCA. Această ruptură antrenează pu­ nerea în contact a centrului lipidie al plăcii cu circulaţia sanguină. BOOK DES ECN . Atitudinea actuală este de a realiza o revascularizare prin angioplastie coronariană percutană + stent a marii majorităţi a leziunilor mono. . cu atât mai mult cu cât ECG a fost reali­ zată în timpul durerii. Infarctul miocardic este secundar unui sindrom coronarian acut (SCA) datorat unei rupturi a plăcii de aterom.şi/sau bitronculare responsabile de ischemie. aso­ ciat unei supradenivelări permanente a ST (sau asociat unui bloc de ramură stângă/BRS de apariţie recentă).strategia terapeutică: ■ tratamentul medical optimizat este întotdeauna prescris. a fără control coronarografic sistematic. Atâta timp cât trombul nu este complet ocluziv. ■ depistarea restenozei coronare după angioplastie (cf. Poate fi asociat un anume grad de vasoconstricţie reflexă concomitentă. dar cresc riscul de tromboză de stent (este necesară o biterapie mai lungă aspirină-clopidogrel: un an pentru stenturile active versus o lună pentru stenturile inactive). Infarctul miocardic în faza acută: preambul Infarctul miocardic este o necroză miocardică de origine ischemică.

Se va insista pentru a se preciza orarul precis al debutului simptomelor. ■ diagnosticarea altor localizări ale ateromului (anevrism de aortă abdominală. complete. galop). sedat). în cazuri mult mai rare o embolie sau o di­ secţie coronară. arterită. ■ eliminarea diagnosticelor diferenţiale (embolie pulmonară.1.. uneori absentă (pacient diabetic. 53 BOOK DES ECN . tahicardie. După a şasea . dement. lipotimii sau sincope evocatoare de complicaţii ritmice sau conductive. ■ dispnee ce traduce o insuficienţă cardiacă decompensată (EPA. bradicardie. extrasistolie ventriculară şi se va diagnostica prezenţa complicaţiilor (suflu de insuficienţă mitrală. care creşte în mod exponenţial în cursul minutelor. . ■ prezenţa factorilor de risc. . evoluează spre o cicatrice fibroasă inertă akinetică. Acest fenomen de «remodelare» postinfarct are ca scop menţinerea unui volum de ejecţie sistolică constant. Procesul iniţial este o ruptură de placă de aterom cu tromboză coronară acută.cel mai adesea consecutiv unei ocluzii coronare acute.. de IVD (se va avea în vedere infarctul in­ ferior extins la ventriculul drept). frecvent pe angor instabil la vârsta a patra). se va aprecia toleranţa: semne de şoc.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . brutale şi fără supleere.132 SCA Fără supradenivelare permanentă ST (SCA ST- Supradenivelare permanentă a ST (SCA ST+) Necroză miocardică = Infarct miocardic = Fără necroză miocardică troponina T sau I sau CK-MB Angor instabil Infarct fără undă Q Infarct cu undă Q V.consecinţa principală este apariţia unei necroze miocitare începând cu al cincilea minut de ischemie.anamneza: ■ durere anginoasă care evoluează tipic de mai mult de 30 de minute.a douăsprezecea oră nu mai rămâne decât o minoritate de miocite vii. suflu carotidian).9. disecţie aortică. antecedente cardiace. . de EPA. întrucât ajunge la o dilatare ventriculară stângă majoră.examen clinic: ■ înainte de toate. care amputează funcţia contractilă a ventriculului stâng şi ajung la dilatarea progresivă a acestuia. confuz. Prezenţa unei cantităţi semnificative de miocite «supravieţuitoare» în cadrul unei zone necrozate corespunde conceptului de via­ bilitate miocardică sau hibernare. trinitrorezistentă (inversul evocând un spasm coronar).ţesuturile necrozate neregenerându-se. dar care se dovedeş­ te dăunător pe termen lung. de comunicare interventriculară. dar nu destul de perfuzate pentru a se putea contracta.). Management . palpitaţii. Sindromul coronarian cu supradenivelare permanentă a ST Fiziopatologie .

înregistrarea ECG va conţine întotdeauna derivaţii bazale (V7 V9 şi drepte (V3R V4R V8 ) VE). Existenţa unei dureri anginoase trinitrorezistente cu o durată de peste 30 minute asociată unei supradenivelâri a seg­ mentului ST este suficientă pentru diagnosticul de infarct pe cale de constituire..... în funcţie de contextul local şi de starea clinică...V?V3 DII Dlll avF V5 V7 V6 V8V9 Dl aVL DII DII aVF DII DlllaVF V3.R Vc 3 4 fc V1V V3V4 2 v 1v 2v 3v 4v 5 6 di aVL v V.. ■ ulterior... ‘ ' . Fals negative: bloc de ramură stângă. trebuie să se procedeze la o fîbrinoliză prespitalicească. repartizat după un teri­ toriu coronar. ~ r : ’ rî.examinări complementare: .......... aceste semne ECG apar prematur. unda T se inversează apoi se repozitivează (uneori incomplet) la 6 săptămâni. în caz de reperfuzie precoce......... ECG evoluează spre o undă Q de necroză (spre a şasea oră).. • • • ... Dacă timpul de deplasare este prea lung... ■ H2-4 H4 H6-8 H4-8 H12 H24 Pozitivare H8-12 H12 H24 H12-24 H24-36 17 Z3 Z2 Z5 ZIO BOOK DES EC N -ED IŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ " ’ “ 69 Mioglobină Troponină 1 CPK CPK-MB 1 TGO-ASAT LDH . care se adânceşte în paralel cu regresia supradenivelării.. I-- ..R V4R V tC ■ markeri de necroză miocardică: nu se va aştepta creşterea acestora pentru a institui tratamentul.. ■ ..... Sunt utili în caz de îndoială asupra diagnosticului şi cu titlu de prognostic (vârf enzimatic) şi crono­ logic pentru a data necroza... Coexistenţa unei supradenivelâri minore şi a unei unde Q profunde corespunde unui infarct semi-recent.... Anteroseptal Apical Lateral înalt Lateral jos Inferior Bazai Ventricular drept Anteroseptoapical Anterior întins Septal profund Inferolaterobazal Inferior extins la ventriculul drept 1 . După normalizarea supradenivelării ST.. ■ ECG: supradenivelare a segmentului ST convex în sus. pacientul va fi condus în cel mai scurt timp în sala de coronarografie sau în unitatea de terapie intensivă cardiológica. cu semn în oglindă.....p t ..R V. ■ Terit° V 1W 3 2 V3V4 DlaVL V5V6 DIIDIIIaVF V7V8 V9 V... stimularea ventriculară cu un pacemaker..

ascultare cardiopulmonară de mai multe ori pe zi).1. valvulopatie. bilanţul lipidic este din ce în ce mai des realizat încă din primele zile.monitorizarea: ■ vizează mai ales prezenţa unui sindrom de reperfuzie în cursul fibrinolizei (regresie evidentă sau dispariţia durerii şi a supradenivelării. sindrom vagal. ■ fibrinoliza este justificată in caz de timp de deplasare prea îndelungat înspre sala de coronarografie (timp estimat de la primul contact medical la angioplastie > 90 minute).EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . a unui edem pulmonar acut (EPA). durere absentă sau atipică).ziua 1 pentru a aprecia întinderea necrozei (zonă akinetică). ■ reperfuzia se va face electiv.325 m/zi. ■ heparină standard sau LMWH eficace. în caz de contraindicaţie sau de eşec al fibrinolizei. în perioada pre-spitalicească.a unui stent) în caz de complicaţii ritmice sau hemodinamice (şoc. prin angioplastie (cu implantarea aproape sistematică a unei endoproteze . bigeminism). ■ tahicardia ventriculară: şoc electric extern în urgenţă cu 300 jouli dacă este complicată cu un stop cardio-circulator după eşecul tratamentelor medicamentoase (lidocaină Xilocaine®. EPA. apoi la fiecare 24 de ore. funcţia sistolică şi depistarea complicaţiilor (revărsat pericardic. ■ ecografie cardiacă: necesară fără să fie urgentă. Trinitrina este contraindicată în caz de infarct al ventriculului drept şi deconsiliată în cazurile de infarct inferior (colaps. . saturaţie. ■ radiografie toracică zilnică (EPA).sau akinezii). diureză. bradicardie sau disociere electromecanică (rup­ tura de perete). prima ridicare în ziua 1. Singu­ rele indicaţii de urgenţă sunt eliminarea unui diagnostic diferenţial (embolie pulmonară. ■ IEC nu au nicio indicaţie în primele ore. ■ la ora actuală. betablocante. mecanice (sem­ ne de EPA. confirmarea diagnosticului de infarct în prezenţa unui tablou atipic (ECG puţin modificată. infarct al VD). ■ ecografie cardiacă precoce în ziua 0 . Complicaţii precoce ale infarctului . pentru a evalua anomaliile cineticii segmentare (hipo.. existenţa unui şoc (identificarea complicaţiilor precoce). cu excepţia EPA. datorită riscului de aritmie ventriculară în primele 48 de ore. ■ morfină. ■ nicio indicaţie pentru trinitrină. sau bivalirudină. ■ fibrilaţia ventriculară: şoc electric extern în urgenţă cu 300 jouli. CIV). tromb VS. 70 BOOK DES ECN . infra). anxiolitice. ■ troponină şi CK. ■ extrasistole ventriculare: prevenţia tahicardiei ventriculare cu lidocaină Xilocaină® în caz de feno­ mene repetitive (salve.:). tulburări de conducere sau de ritm în special de tip ritm idioventricular accelerat/RIVA. de şoc: TA. majoritatea cazurilor de infarct examinate în faza acută fac obiectul unei coronarografii. Prinzmetal. disecţie aortică). ■ aspirină 75 . ■ clopidogrel Plavix® sau prasugrel Efient®. amiodaronă/Cordarone®) în caz de TV bine sau moderat tolerată. . Survine în principal în faza acută. ■ depistarea complicaţiilor: de ritm şi de conducere (supraveghere cardioscopică continuă). a undei Q). ■ tratamentul complicaţiilor (cf.tulburări ritmice: ■ moartea subită prin fibrilaţie ventriculară. ■ radiografie toracică: depistarea unei cardiomegalii. asistolie. vârf enzimatic precoce). ■ ECG (evoluţie a segmentului ST. TV susţinută. funcţia ventriculară stângă sistolică şi a depista anomaliile valvulare. în caz de îndoială care justifică o coronarografie dia­ gnostică sau dacă timpul de deplasare înspre sala de coronarografie este rezonabil (timp estimat de la primul contact medical la angioplastie < 90 minute).132 ■ bilanţul factorilor de risc (dintre aceştia. de două ori la interval de 6 ore la început. . ■ monitorizare în UTIC cel puţin 72 de ore. ■ reperfuzie coronariană în urgenţă pentru orice SCA ST + examinat în 12 primele ore. repaus. modificările colesterolemiei de către infarct fiind minore). ■ rămân puţine indicaţii pentru betablocante înainte de revascularizare: HTA severă.tratament: ■ unitatea de terapie intensivă cardiologică/ (UTIC). Acestea sunt contraindicate în cazul şocului cardiogenic şi/sau infarctului inferior şi/sau infarctului ventriculului drept. de IVD.9.

EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 71 .tulburări conductive: ■ blocuri atrioventriculare ale infarctului inferior: bloc nodal în general benign. justifică o coronarografie în urgenţă asociată cel mai adesea cu un tratament inotrop pozitiv (dobutamină) şi cu o asistenţă circulatorie (contrapulsaţie intraaortică). absenţa ralurilor crepitante la auscultaţia pulmonară. suflu holosistolic în spiţă de roată. cu excep­ ţia stării de şoc. edem acut pulmonar. BOOK DES ECN . de sediu in. «întotdeauna bine tole­ rat» şi care nu justifică niciun tratament cu atât mai mult cu cât este patognomonic de o reperfuzare coronariană. Mortalitate în faza acută: 44% Şoc cardiogenic. ■ ruptura septală: complică infarctele anterioare.132 ■ ritm idioventricular accelerat (RIVA): aspect de TV lentă între 80-100/min. se vor evita derivaţii nitraţi şi diureticele. Prognostic negativ (traduce o necro' ză întinsă). ■ ruptura peretelui liber: foarte rapid fatală. pentru că este frecvent complicat cu tulburări de conducere sau cu stare de şoc.9. a unei tamponade (fisurarea sau ruptura peretelui. Ci Stadiul 1 Stadiul II Stadiul III Stadiul IV 'fi ' * "' * ' j w k *h * Infarct miocardic necomplicat. minfarct de ventricul drept: extensie a unui infarct inferior pe VD. Diuretice (furosemid) şi derivaţi nitraţi. . Se va avea în vedere grefa sau asistenţa cardiacă biventriculară în cazul în care alte tratamente nu dau rezultate. chirurgical în urgenţă în cazurile severe. Tratament simptomatic în formele mode. CIV sau IVD secundară unei IVS). ECG: supradenivelare a seg­ mentului ST în V3R şi V4R şi pe ecografia cardiacă. Fără umplere vasculară. chiar şi flutter (sunt adeseori elemente ale unui in­ farct complicat cu o insuficienţă cardiacă). ■ pericardita precoce: frecventă. Mortalitate în faza acută: 80-100% ■ insuficienţa ventriculară dreaptă (IVD): trebuie să conducă la suspectarea unui infarct al VD. isoprenalină Isuprel®). în toate cazurile. O ecografie cardiacă în urgenţă prezintă interes pentru depistarea complicaţiilor mecanice care ar pu­ tea fi responsabile de şoc+++. tablou de hemopericard cu disociere electromecanică.1. Mortalitate în faza acută: 30% Raluri crepitante care depăşesc jumătate din câmpurile pulmonare. cu scăpare ventriculară eficace. ■ Edem pulmonar acut: coronarografie în urgenţă. ■ insuficienţa mitrală: prin ruptură sau diskinezie de pilier. provoacă o CIV cu shunt stânga-dreapta (EPA. prognostic negativ. rate. . tratament chirurgical. frahisian deci cu scăpare ventriculară lentă. IVD). coronarografie în urgenţă în vederea unei angioplastii. AINS). Implantarea unei sonde de cardiostimulare doar pen­ tru BAV de gradele 2 şi 3 prost tolerate şi care nu răspund nici la atropină nici la isoprenalină Isuprel®. Mortalitate în faza acută: 8% Prezenţa ralurilor crepitante nu depăşeşte jumătate din câmpurile pulmonare. se vor efectua umplere vasculară (coloizi). ■ blocuri atrioventriculare ale infarctului anterior: leziune a ramurilor fasciculului His. ’■ tulburări supraventriculare de ritm: fibrilaţie. embolie pulmonară. tranzitoriu. traducându-se printr-o durere toracică diferită de cea din infarct. cu excepţia infarctului ventricular drept. care răspunde la atropină. Dobutamină şi contrapulsaţie în caz de edem pulmonar acut refractar la diuretice şi vasodilatatoare. asocierea bloc drept şi hemibloc anterior stâng sau posterior stâng. diagnostic ecografic. Diagnostic bazat pe examenul clinic (infarct ventricular drept fără infarct ventricular stâng ± şoc). inotrope (dobutamină). uneori asociată unei frecături pericardice şi unui spaţiu transonic la ecografie. ■ alte indicaţii ale cardiostimulării: alternanţa bloc stâng/bloc drept. adeseori prost tolerate şi care justifică implantarea unei sonde de cardiostimulare (în aşteptare. Tratament adaptat etiologiei.complicaţii mecanice: ■ şoc cardiogenic: prognostic foarte prost (mortalitate = 80%). Fără tratament spe­ cific (analgezice.

administraţi apoi în doză maximă. insuficienţă cardiacă. ■ angor de novo (angor nou apărut). ischemic).. singurul fiind o fracţie de ejecţie sub 30%. survine în mod clasic la subiecţi mai vârstnici decât cei care prezintă un infarct ST +: ■ adeseori purtători de leziuni tritronculare severe.poate antrena o necroză miocardică prin embolii ale trombului în teritoriile miocar­ dice situate în aval de ruptura plăcii.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNÂ . artera coronară nu este complet ocluzată de către tromb. ■ pericardita tardivă (sindrom Dressler): spre a treia săptămână. tulburări de ritm. Spre deosebire de SCA ST +. în optica unei revascularizări optime prin angioplastie sau pontaj. ■ mai marii dificultăţi de a menţine o perfuzie miocardică minimă pentru supravieţuirea miocitelor în straturile subendocardice decât în straturile subepicardice. Indicaţiile de pontaj sau de angioplastie vor ţine seama de natura leziunilor coronare şi de starea miocardului subiacent (necroză. în prevenţia secundară după infarct. un defibrilator implantabil este aproape întotdeauna propus în situaţiile următoare: pacienţi coronarieni de clasele NYHA II sau III cu fracţia de ejecţie a ventricului stâng FEVS < 30% măsurată cel puţin 1 lună după un infarct miocardic şi 3 luni după un gest de revascularizare (chi­ rurgie sau angioplastie). VI. uneori dificil de revascularizat. Management comparabil cu cel al altor tipuri de insuficienţă cardiacă. Fără tratament specific. aşadar o reperfuzie coronariană în urgenţă. tulburări de ritm ventricular. sindrom inflamator. . semne de insufi­ cienţă ventriculară stângă. viabil. ■ care au dezvoltat o reţea de colaterale permiţând să se evite infarctul transmural şi care nu necesită. Această necroză nu este prin definiţie transmurală (= deci fără undă Q pe ECG) dar subendocardică datorită: ■ existenţei frecvente a unei reţele colaterale care s-a dezvoltat pe termen lung în cursul episoadelor anginoase anterioare. excepţie făcând tratamentul etiologic (revascularizare prin pontaj sau angioplastie) care trebuie să fie optim. se va administra AVK în caz de tromb. ■ anevrism ventricular: persistenţa unei supradenivelări a ST peste 3 săptămâni. Prognostic negativ: tromboză.. ■ angor crescendo (agravare a simptomatologiei la un coronarian). suboclusive. Pun problema absen­ ţei criteriilor predictive fiabile. prima cauză de spitalizare în secţia de terapie intensivă cardiologică. ■ dar cu risc foarte crescut de recidivă anginoasă sau de evoluţie spre insuficienţă cardiacă ischemică.). cu excepţia cazurilor particulare. ceea ce justifică o coronarografie aproape întotdeauna pe termen scurt. risc de ruptură (rar). care survine după infarcte întinse sau iterative.SCA ST. Diagnostic confirmat prin ecografie care este utilă de asemenea pentru depistarea unui tromb ventricular intra-anevrismal. Evoluţia cardiopatiei spre o dilatare progresivă trebuie frânată încă din faza acută cu IEC.clasic. Fiziopatologie . Aceasta se explică prin distanţa mai mare între reţeaua coronară epicardică şi subendocard şi prin constrângeri mecanice particulare ale subendocardului care îl fac mai vulnerabil (tensiune parietală mai mare. complexe şi trombotice. proastă microcirculaţie legată de o hipertrofie. aco­ peră 3 situaţii: ■ angor de repaus (care nu este sinonim al sindromului Prinzmetal).Afecţiune extrem de frecventă. 72 BOOK DES ECN . Evoluţie simplă sub antiinflamatoare. cu atât mai mult cu cât există un anevrism ventricular. tablou de pericardită cu artralgii. Sindromul coronarian acut fără supradeniveiare permanentă a segmentului ST .Complicaţii tardive ■ insuficienţa cardiacă ischemică: complicaţie gravă şi frecventă. ■ tulburări de ritm ventricular: expun la risc de moarte subită prin TV sau FV.sindromul coronarian acut fără supradeniveiare permanentă a ST (SCA ST-) este de asemenea secundar unei rupturi de placă de aterom. Rezecţie anevrismală posibilă în caz de chirurgie pentru pontaje sau valvulopatie sau dacă anevrismul este emboligen. SCA ST.

între ziua 1 şi ziua 4. . ■ radiografia toracică: depistarea unei cardiomegalii. ® enzime (troponină şi CK). ■ bilanţul factorilor de risc cardio-vascular.325 mg/zi. . apoi la fiecare 24 de ore. ■ infarct subendocardic. . ■ betablocante (inhibitori calcici în caz de contraindicaţie). Aceasta creştere este în general minimă şi nu vizează uneori decât troponina. Existenţa unei subdenivelări fixe a segmentului ST este un criteriu de gravitate. perturbaţiile enzimatice şi importanţa leziunilor coronare este foarte proastă. semne de anemie.).ziua 4.. palpitaţii. ■ prezenţa factorilor de risc. pentru a evalua tulburările de cinetică segmentară (hiposau akinezii). ■ derivaţi nitraţi intravenos cu seringa electrică (IVSE) în caz de durere. mai devreme în caz de angor instabil refractar la tratament. ■ SCA ST + (ocluzie totală a arterei). suflu sau galop. ■ ECG (evoluţia segmentului ST. ■ coronarografie. ■ ecografia cardiacă: necesară fără urgenţă. ■ pentru un pacient cu risc foarte crescut (persistenţă sau recidivă a durerii sub acest tratament): anti-GPIIb/IIIa tip Reopro/Integrilin/Agrastat.. In toate cazurile.tratament: ■ UTIC. susţinută mai mult de 30 minute.9.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 73 .1. bradicardie. ■ dispnee ce semnifică o insuficienţă cardiacă decompensată (EPA frecvente pe angor instabil la vâr­ sta a patra). a cărei cronologie şi durată sunt uneori dificil de apreciat datorită evoluţiei paroxistice cu fond dureros. subdenivelarea şi inversia undelor T. arterită. trinitrosensibilă în parte sau în totalitate. BOOK DES ECN . ■ eliminarea diagnosticelor diferenţiale (embolie pulmonară. ■ fără analgezice . ■ diagnosticarea altor localizări ale ateromului (anevrism de aortă abdominală. lipotimii sau sincope evocatoare de complicaţii ritmice. semnele ECG. ■ insuficienţă cardiacă. în primele zile. la cel mai mic efort. Evoluţie posibilă spre o undă Q (infarct subendocardic).examinări complementare: ■ ECG: poate evidenţia toate tulburările de repolarizare. IVD. suflu carotidian). a unui EPA. .132 Management . ■ coronarografia: «sistematică» în ziua 1 . a undei T. ■ aspirină 75 . mai devreme dacă angorul este necontrolat medical. ■ clopidogrel Plavix® sau prasugrel Efient®. cu excepţia supradenivelării segmentului ST clasic. a antecedentelor cardiace. ■ troponină/CPK: creşterea acestora marchează retrospectiv evoluţia spre un infarct sub-endocardic. ■ tratamentul factorilor de risc. Frecvent normal sau puţin modificată în afara acceselor dureroase.monitorizare: ■ clinică (dureri).examen clinic: ■ identificarea factorilor care pot să explice decompensarea unui angor: tahicardie. ■ moarte subită produsă de tulburări ventriculare de ritm. complicaţii: ■ recidive anginoase.anamneza: ■ durere anginoasă tipic subintrantă.evoluţie. ■ fibrinoliza nu prezintă niciun interes. disecţie aortică. intermitentă. stare de şoc). funcţia ventriculară stângă sistolică şi a depista anomaliile valvulare. în perspectiva uneia sau mai multor angioplastii sau pontaje aortocoronare. alteori . Ea reprezintă un fac­ tor de prognostic nefavorabil.absenţa durerii fiind criteriul esenţial de monitorizare. de hipoxemie. repaus. ■ depistarea complicaţiilor (IVS. Uneori scurtă. •■ LMWH eficace sau fondaparinux Arixtra® (sau heparină nefracţionată în caz de insuficienţă renală). core­ laţia între durata durerii. apariţia unei unde Q). puseu de tensiune. de două ori la interval 6 ore la început. . .

se urmează tratamentul timp de 1 an după implantarea stentului. diltiazem Tildiem®) sunt contraindicaţi în caz de disfuncţie VS sau de tulburări de conducere. In toate cazurile. ■ capsule de omega 3 Omacor® 1 capsulă/zi. După un infarct miocardic. Se vor introduce cât mai devreme după revascularizare.9. dacă nu există o nouă suferinţă care să conducă la suspectarea unei tromboze a endoprotezei sau dacă există leziuni critice pe alte artere decât cea tratată în faza acută. TV. în poziţie aşezată. analiza funcţiei sistolice.. ■ betablocante. consultaţie urgentă dacă durerea persistă.examinări complementare: ■ ECG: supravegherea evoluţiei anomaliilor. pentru diagnosticarea aritmiilor ventriculare maligne (ESV în salve. ■ examenele izotopice sunt propuse punctual: măsurarea precisă a fracţiei de ejecţie în caz de infarct masiv (pentru a confirma estimarea ecografică). de FEVS şi de frecvenţa cardiacă.a treia luna (evaluează sechela la distanţă de faza de siderare). angor stabil. Creşterea progresivă a dozelor sub supravegherea regulată a presiunii arteriale şi a funcţiei renale. Totuşi. Dacă nu este posibil să se urmeze biterapia antiagregantă plachetară datorită riscu­ lui hemoragie major: • durata obligatorie de cel puţin 1 lună pentru stent inactiv.25 mg în funcţie de fracţia de ejecţie a ventricului stâng (FEVS < 35%). inhibitorii calcici bradicardizanţi (verapamil Isoptine®. indiferent dacă un stent a fost sau nu implantat (doar trata­ ment medical).132 Managementul postinfarctului . .. ■ clopidogrel Plavix® 75 mg sau prasugrel Efient® 10 mg = 1 cp/zi de urmat în măsura posibilităţilor timp de 1 an după infarctul miocardic. ■ coronarografia nu va fi refăcută dacă pacientul a beneficiat de o angioplastie în faza acută. • durata obligatorie de cel puţin 12 luni pentru stent activ • dacă dublul tratament antiagregant plachetar este posibil. spasmului coronar. apoi o dată pe an. recupera­ re cardiacă. valvulopatie). concediu medical timp de 4 săptămâni. ■ bilanţul factorilor de risc.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA .325 mg/zi (toată viaţa). 74 BOOK DES ECN . apoi spre a doua . în funcţie de hemodinamică. control al bilanţului glucidolipidic cel puţin o dată pe an. se va propune o scintigrafie miocardică de efort la 3 şi 6 luni cu scopul de a depista o restenoză a sediului sau a sediilor care au făcut obiectul unei angioplastii. ■ Holter ritmic pe 24 ore. ■ ecografie cardiacă înainte de externare. unui angor rezidu­ al refractar la betablocante şi la derivaţi nitraţi sau dacă betablocantele sunt contraindicate.1. ■ inhibitori calcici rezervaţi tratamentului HTA concomitente. tromb ventricular stâng.tratament: ■ al factorilor de risc: cf. diagnosticarea complicaţiilor (revărsat pericardic. Perindopril Coversyl ® 5 mg 1 cp/zi sau ramipril Triatec® 5 -1 0 mg/zi. Atenolol Tenormine®: 1 cp de 100 mg dimineaţa dacă fracţia de ejecţie a ventricului stâng este normală sau bisoprolol Cardensiel® 1. ■ aspirină 75 . pentru a diagnostica o viabilitate sau o ischemie miocardică în alte teritorii decât cele ale infarctului dacă există leziuni coronare difuze. ■ trinitrină Natispray Fort® 0. ■ statine: atorvastatină Tahor® 10 mg l/z i. ■ alte măsuri: acoperirea costurilor medicale 100%.). persistenţa la mai multe săptămâni a unei supradenivelări care traduce aproape întotdeauna prezenţa unui anevrism ventricular.50 mg/zi. dacă FEVS < 40% şi semne clinice de IVS. sistematic în prevenţia secundară. ■ IEC introduşi în primele 48 de ore în majoritatea cazurilor. Betablocantele vor fi administrate pe termen lung pentru a obţine o frecvenţă cardiacă de repaus < 60/min şi de efort < 100/min.30 mg: un puf sub limbă în caz de durere toracică. ■ eplerenone Inspra® 25 .

diabet). BOOK DES ECN .palparea şi auscultarea celorlalte trasee vasculare.afectări inflamatorii: Behţet.alte afectări vasculare asociate (carotide.). .AAA este în acest caz fuziform. coronare. gradul de calcificare al peretelui aortic.. lateralizată la stânga. .131 Arteriopatia obliterantă a aortei ____ si a membrelor inferioare: anevrismele j ____________________ ________________________________________________________________________ David A ttias şi Jérôm e Lacotte I. poate fi revelat de către complicaţiile lui (cf. precizează raporturile anatomice ale anevrismului: colet superior. . . . .responsabilă de peste 90% dintre AAA. . expansivă.dacă nu. Bilanţ clinic Descoperire întâmplătoare . Elher-Danlos. cu suflu. tutun.. fumat. • permite: măsurarea dimensiunii anevrismului. indoloră.masă abdominală pulsatilă.. Etiologii mai rare . .). ..bilanţul factorilor de risc cardio-vascular (greutate. Anevrismul de aortă abdominală (AAA) Etiologie v - Ateroscleroza . localizare faţă de arterele renale.9. Takayasu. el afectează în special bărbatul şi se regăsesc frecvent factorii de risc cardio-vascular (HTA. anevrismul este descoperit cu ocazia unui examen clinic sau a unei examinări complementare. . Examen clinic . • IRM înlocuieşte CT în caz de contraindicaţie (insuficienţă renală+++).aortografie: nu prezintă niciun interes în această indicaţie.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 75 .în general asimptomatic.CT abdominal • Examen de referinţă în bilanţul preterapeutic al bolii anevrismale. Bilanţ paraclinic: 3 axe Bilanţ cu scop diagnostic .infecţioasă (anevrism micotic care complică endocarditele).1. răsunet asupra organelor din vecinătate. .distrofia media: boala Marfan. ereditate.). • examen de depistare şi de monitorizare++++.posttraumatică.semnul De Bakey traduce poziţia subrenală AAA. vizualizează trombul intra-anevrismal.Ecografie abdominală • Examenul cel mai simplu pentru diagnostic mai ales în situaţie de urgenţă.

în cazul anevrismului voluminos (diametru mai mare sau egal cu 5 cm). .chirurgie convenţională = protezarea anevrismului. hidronefroză.ruptură acută (frecvent intraperitoneală): ■ dureri abdominale spontane. vezică. ■ crearea unei fistule arteriovenoase la originea unei insuficienţei cardiace cu debit ridicat. .) M odalităti de tratament curativ * . . la nevoie asociată reimplantării arterelor renale.nervoase: radiculalgie. 76 BOOK DES ECN .duodenale: tulburare de tranzit. . ■ funcţia renală. . violente. ■ contractură abdominală.sindrom de fisurare (frecvent retroperitoneal): ■ dureri abdominale spontane. • în caz de test de ischemie pozitiv: coronarografie. plămân. rupturi sau semne de compresie.ruptură în duoden: ■ foarte rar. în cazul antecedentelor coronariene sau anomalii pe ECG sau ETT: test de ischemie. . pancreas. ■ colaps în general moderat. radiografie toracică.1.în cazul anevrismului cu evoluţie rapidă (+ 1 cm într-un an). . mdiagnosticarea unei neoplazii datorate tutunului: ORL. . Bilanţ de operabilitate ■ explorări funcţionale respiratorii.ruptură în vena cavă inferioară: ■ excepţională. • ECG şi ETT sunt efectuate în mod sistematic. • ecografie Doppler a trunchiurilor supra-aortice.urinară: colică renală. ■ colaps rapid mortal.în cazul anevrismului simptomatic sau complicat (sindrom de fisurare.9.distale: sindrom „blue toe”.proximale: ischemie acută a membrelor. .tratament endovascular cu endoproteză: indicat la pacienţii cu risc operator crescut. ■ masă batantă şi dureroasă la palpare. ■ dureri abdominale şi hemoragie digestivă înaltă abundentă. Grefa bacteriană Tratament Indicaţii .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . Emboliile . Complicaţii Ruptura . uneori de dimensiune crescută. Compresiile . • ecografie Doppler a membrelor inferioare pentru diagnosticarea unei arteriopatii a membrelor inferioare.131 Bilanţul bolii ateromatoase şi a com orbidităţilor ei • Bilanţul factorilor de risc cardio-vascular: bilanţ lipidic complet.venă cavă inferioară: edem al membrelor inferioare. glicemie â jeun. . vărsături.

■ mai precoce.boala Horton. disestezii. . fals anevrism anastomotic.caz particular al arteritei diabetice: » mai frecventă. mare fumător. II. . fistulizare. . infecţie. impotenţă. insuficienţă renală acută.arterita care afectează bărbatul tânăr (< 40 ani). cu excepţia uneori a unor semne specifice precum răceala picioarelor. Bilanţ clinic Bilanţ funcţional . calmate de poziţa declivă a piciorului. Cauze rare . se vorbeşte de sindrom Leriche (durere fesieră. Examen clinic ■ palpare şi auscultare a traseelor arteriale. ■ bilanţul factorilor de risc cardio-vascular.colagânoze.Boala poate fi descoperită în stadii diferite precizate în clasificarea Leriche şi Fontaine: ■ stadiul I: abolirea unuia sau mai multor pulsuri fără simptome. crampă dureroasă care apare la mers (stadiul A sau B ' după cum perimetrul de mers este mai mic sau mai mare de 100 m) şi care cedează la oprirea efortu­ lui.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 77 .decompensare a tarelor.131 Complicaţiile chirurgiei . Tromboangeita Buerger . In afectările aorto-iliace. .pe proteză: tromboză acută. Arţeriopatia cronică obliterantă a membrelor inferioare (ACOMI) Etiologie Ateroscleroza . ■ căutarea unui anevrism de aortă abdominală. BOOK DES ECN . ■ stadiul IV: tulburări trofice distale (frecvent asociate durerilor permanente). Pacientul doarme cu piciorul coborât la marginea patului. .vasculare: embolii distale. ■ stadiul III: dureri de decubitus. o paloare cutanată.infarct miocardic.digestive: ischemie colică. tulburări trofice.reprezintă mai mult de 90% dintre cazurile care afectează bărbaţii de peste 50 de ani. a cu tulburări trofice distale. de unde eritroză şi edem decliv (semnul şosetei).afectare frecventă a membrelor superioare. .boala Takayasu: arterită a marilor trunchiuri la femeia tânără asociată cu un sindrom inflamator. ■ stadiul II: claudicaţie intermitentă de efort.1. . ■ măsurarea indexului presiunii sistolice (IPS=presiunea arterială sistolică la gleznă/presiunea arte­ rială sistolică la braţ) +++. .9.se regăsesc frecvent mai mulţi factori de risc cardio-vascular. . care este palid şi tardiv edemaţiat. . degradare tardivă. ■ mai difuză.evoluţie zgomotoasă cu ocluzie acută. claudicaţie a celor două membre inferioare).

EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNÂ . insuficienţă renală şi emboli de colesterol. asociate unei presiuni arteriale sistolice sub 50 mmHg la gleznă sau sub 30 mmHg la haluce.test de mers pe covor rulant: permite evaluarea distanţei de mers (= perimetru de mers).0. angio-CT.polinevrită alcoolică. bifurcaţia aor­ tică. circulaţie colaterală). sau arteriografie: vizualizează aorta abdominală şi ramurile ei. O valoare cuprinsă între 10 şi 30 mmHg traduce prezenţa unei hipoxii continue.canal lombar strâmt cu o claudicaţie medulară caracterizată printr-o simptomatologie neurologică de efort şi absenţa durerilor. Ele vor fi sistematic realizate în caz de ischemie critică (stadiile III şi IV) şi/sau înainte de revascularizare. .9: ACOMI compensată 0.avantaje şi inconveniente angio-scaner: mai puţin iatrogene decât arteriografia. . hematom.ecografie Doppler arterială: identificarea plăcilor (grosime. . Diagnostic diferenţial în prezenţa claudicaţiei intermitente . La pacientul care prezintă o ischemie de efort (= claudicaţie intermitentă = clasa 2 Leriche şi Fontaine). aceste 3 examene (arteriografie. ulceraţii). Angio-CT şi/sau angio-IRM au înlocuit. care evoluează de cel puţin 15 zile. în mod evident. întinderea. caracteristicile stenozelor (sediu. risc de insuficienţă renală legat de injectarea de produşi de contrast iodaţi.anevrism arterial.angio-CT sau angio-IRM.4 . Ea permite efectuarea unui bilanţ al leziunii: sediu (proximal = aorto-iliac. arterele iliace şi trepiedurile femurale.ulcere varicoase. în prezenţa durerilor de decubitus . Acest tablou clinic este de prognostic local negativ (35% amputări la 6 luni) şi general (20% decese la 6 luni). Mă­ surarea TCP02 este indicată în stadiul de ischemie critică (stadiile III. fals anevrism.75: ACOMI rău compensată < 0.0. Bilanţ paraclinic: 3 axe Bilanţ cu scop diagnostic . A devenit examenul preterapeutic de referinţă. arteriografia cu scop de diagnostic. O valoare < 10 mmHg este dovada unei hipoxii critice: prognosticul de viabilitate tisulară este alterat. distal = femoro-popliteal). . angio-IRM) nu vor fi efectuate decât în vederea unei even­ tuale revascularizări care trebuie discutată în context pluridisciplinar. grad.75 . .3: normal Valoarea IPS 0.măsurarea transcutanată a presiunii în oxigen: o valoare > 35 mmHg este indicele unei bune compensări metabolice a arteriopatiei. IV Leriche şi Fontaine).coarctaţie aortică. .9 şi 1. El este definit prin dureri de decubitus sau prin tulburări trofice (ulceraţii sau gangrene picior/degete de la picioare). Ajută la diagnos­ ticul diferenţial al claudicaţiei+++.neuropatie diabetică. în prezenţa tulburărilor trofice . pentru că nu necesită injectarea de iod. arterele gambei.0. . de altfel adeseori asociat. cali­ tatea terenului în aval.tehnici de arteriografie: tehnica Seldinger prin puncţie femurală în partea mai puţin afectată = comportă riscuri: embolie distală. . importanţa circulaţiei colaterale.4: ACOMI severă • Tabloul clinic de ischemie «critică» sau «de ischemie permanentă cronică» se suprapune stadiilor III şi IV. . în­ tindere. 78 BOOK DES ECN .avantaje şi inconveniente angio-IRM: foarte utile în caz de insuficienţă renală (în special la pacienţii diabe­ tici).

• ECG şi ETT sunt efectuate în mod sistematic. în prezenţa antecedentelor coronariene sau a anomaliilor pe ECG sau ETT: test de ischemie. vezică. Bilanţ de operabilitate m explorări funcţionale respiratorii.131 Bilanţul bolii ateromatoase şi a com orbiditâţilor acesteia • bilanţul factorilor de risc cardio-vascular: bilanţ lipidic complet. pancreas. corectarea obezităţii. .IEC sau ARA II. radiografie toracică. care favorizează dezvoltarea colateralităţii.antiagregante plachetare: aspirină (acid acetilsalicilic) sau Plavix® (clopidogrel).statine.medicamente vasoactive de interes discutat. ' - !>■= •. al hipertensiunii arteriale şi al hipercolesterolemiei.în mod acut: sindrom de ischemie acută. . Tratamente Reguli igieno-dietetice . creatininemie şi calculul clearance-ului creatininei. ^ • BOOK DES ECN . • ecografie Doppler a membrelor inferioare pentru diagnosticarea unei arteriopatii a membrelor inferioare.corecţia factorilor de risc cardio-vascular: oprirea fumatului. echilibrul diabetului. . sistematic în prevenţia secundară. ® ecografie a aortei pentru diagnosticarea unui AAA (sistematică). « proteinurie. ■ Evoluţie Principalul risc este tromboza arterială care se poate manifesta: . Tratamente medicale . mers zilnic. In caz de test de ischemie pozitiv: coronarografie. m diagnosticarea unei neoplazii datorate tutunului: ORL. . . glicemie â jeun.în mod subacut. » funcţia renală.1.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 79 . plămân. chiar cronic cu tulburări trofice distale. • ecografie Doppler a trunchiurilor supraaortice.9. tablou sanguin (anemie).activitate fizică moderată.

.131 Tratament chirurgical sau endovascular Ü . în funcţie de bilanţul morfologic. de leziuni şi de terenul din aval. . .măsurarea TCP02.fără indicaţie de a institui un tratament antiagregant plachetar. proximale.'• / * <.. . . . * Disecţie arterială * Restenoză Endarteriectomie . ^ .) * Vena safenă Simpatectomie * Tromboză acută * Degenerescenţă de grefon * Fals anevrism anastomotic * Infecţii * Ineficienţă * Impotenţă * Infecţii Amputaţie Indicaţii Stadiul I al clasificării Leriche .prostaglandine i. puţin calcifícate * în practică: mai ales la etajul femoro-iliac * Stent sistematic în caz de disecţie.tratament antiagregant plachetar Plavix® 75 mg 1 cp/zi + statine + IEC. ‘ .9. . în caz de imposibilitate de revascularizare sau rezultat insuficient.revascularizare mai precoce în caz de leziune proximală (aorto-iliacă sau femurală comună) invalidantă sau ameninţătoare (leziune strânsă fără colateralitate).controlul tensiunii: TAs ţintă între 140 şi 150 mmHg.V . . scur­ te. . în caz de revascularizare imposibilă şi eşec al tratamentului medical.* . 80 BOOK DES ECN . .tratament de stadiile I şi II. ulcerate.prevenţia bolii venoase tromboembolice (heparine cu greutate moleculară mică LMWH în doze preventive). „ r .' Angioplastie ± stent ■ É í .3 * Tulburări trofice limitate * Puţin utilizată * Ischemie critică fără gest de revascularizare posibil V R is c u ri/ c o m p lic a ţii > ... . Stadiul II al clasificării Leriche . concentrice. la bifurcaţia femurală * Tratamentul stenozelor neaccesibile angioplastiei sau endarteriectomiei * Stenoze complexe. . J& ¿*5?.se vor iniţia proceduri de reeducare a mersului.... calcifícate. cu risc vital pentru pacient.oprirea fumatului. analgezice de clasele II şi III.1. în caz de neameliorare sub tratament medical adecvat timp de 3-6 luni.. Stadiile III şi IV ale clasificării Leriche = ischemie critică .o chirurgie de revascularizare trebuie efectuată rapid şi de fiecare dată atunci când este posibil++++. . . * Tratamentul stenozelor strânse.prevenţia escarelor şi a retracţiunilor. •' . întinse. în caz de ameliorare se va monitoriza de 2 ori pe an. prin angioplastie transluminală+++ (în special pentru leziunile scurte) sau prin tratament chirur­ gical clasic (pontaj) în funcţie de teren.bilanţ multifocal o dată la 2 ani. *. .se va discuta procedura de revascularizare.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . unice.. managementul HTA. dislipidemiei. complexe şi dilatare anevrismală * Dureri de decubitus cu ISD > 0. placă ulcerată sau tromboză * Tratamentul stenozelor segmentare. .Anevrism secundar Pontaj * Proteză (Dacron.spitalizare în mediu specializat. .obiectiv: salvarea membrului+++. pe bifurcaţii * în practică. dacă starea generală o permite şi dacă există o posibilitate terapeutică.. S é: ' i > .v. . ». o ..acelaşi management ca în stadiul I.amputaţie. diabetului.

Semne clinice . | A-Cardiacă .unul sau mai multe pulsuri sunt abolite. de existenţa unei circulaţii colaterale şi de prezenţa unei tromboze venoase asociate.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 81 .. ..Ischemia acută a membrelor David A ttias şi Jerom e Lacotte I. . periar-terita nodoasă. Horton) B.Spasm .vene plate. . •.impotenţă funcţională. vi V 'v v II.alungirea timpului de recolorare cutanată.obliterarea arterială provoacă o anoxie tisulară. ..Factori hemodinamici . apoi se cianozează. o eliberare de ioni H + (acidoză metabolică).gravitatea ischemiei depinde de sediul obstrucţiei.Sindrom de hipervâs-cozitate .membrul apare rece..Factori parietali .Aterom .Mixom 1 B-Vasculară . •.Stenoza mitrală.Fibrilaţia atrială.Tulburări congenitale de hemostază .Anevrism al ventriculului stâng | .presiune dureroasă a maselor musculare. o eliberare de potasiu intracelular (hiperkaliemie). de starea reţelei arteriale preexistente. întrucât la peste şase ore de la debut leziunile devin ireversibile.Ulceraţie ateromatoasă C. y ' i* X.Anevrism arterial . .Scăderea debitului cardiac C.celulele cele mai sensibile la ischemie sunt celulele nervoase: prognosticul este deci preponderent neurolo­ gic. .ischemia provoacă o liză celulară (rabdomioliză.Disecţie aortică ...Mecanisme 1 . 2 . de întinderea acesteia. Bilanţ clinic * * : Diagnosticul pozitiv este în principal clinic..Endocardita. .Semne funcţionale ..Factori hematologici . necroză tubulară acută). y ■T ’/ / * . .Sindrom de arteră poplitee „în capcană" .. 5 ■ BOOK DES ECN ..Trombocitopeme după trata­ ment cu heparină . Se va preciza ora de debut a simptomelor. .Arterita (Behţet. . palid.Cardiomiopatie dilatativă I . . i A.r • 4 . '. de viteza de instalare.Embolie paradoxală H( t . Fiziopatologie . .Infarctul miocardic (tromb apical) .Disecţie postcateterism . ....durere brutală şi permanentă în membru. " i. !.Phlegmatia cerulae III. 1 .A t ..

: - Embolie pe artere patologice ^ ..ECG: scop etiologic (FiA.Numeroşi factori de risc cardio-vascular . . Tratamentul înlăturarea obstacolului arterial este gestul cel mai im portant al managementului ischemiei acute A. . . Rh. .Tratamentul medical de urgenţă .) cu hiperhidratare. hemogramă.208 . 4 . ist ¡'¿ i ă x m 1 1 IU 1 .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA .abolirea unui puls popliteal: obstrucţie a femuralei superficiale sau a arterei poplitee.11.Toate celelalte pulsuri sunt perce­ pute . ■ anestezie. a acidozei metabolice. ionogramă sanguină.1. 82 BOOK DES ECN . mioglobinurie) legate de o rabdomioliză. .Oprire netă şi cupuliformă a pro­ dusului de contrast la arteriografie Tromboză ateromatoasă .tratament analgezic (morfină la nevoie). . de o hiperuricemie. alcalinizare plasmatică..heparinoterapie în doză eficientă. în extremă urgenţă în caz de hiperkaliemie severă.Cardiopatie emboligenă .Abolirea celorlalte pulsuri .Abolirea celorlalte pulsuri .limita superioară a tulburărilor senzitivo-motorii este situată mai jos decât sediul obstrucţiei. anti-Rh). anevrism ventricular). 3 .Absenţa factorilor de risc cardio­ vascular -Debut brutal .spitalizare de urgenţă în mediu specializat.vasodilatatoare arteriale pe cale intravenoasă.abolirea celor două pulsuri femurale: obstrucţie a bifurcaţiei aortice. Este important să se estimeze răsunetul metabolic al ischemiei++.existenţa semnelor neurologice este un indicator de gravitate: ■ hipoestezie. de o insuficienţă renală.Sediul . .protejarea membrului inferior ischemic++ protejând punctele de sprijin. grupă sanguină. Consultaţie de anestezie.Ischemie mai puţin severă .‘ • ' . .abolirea unui puls femural: obstrucţie iliacă sau femurală comună. examen Astrup al gazometriei..Numeroşi factori de risc cardio-vascular .Imagini de tromboză pe arte­ rele patologice v •v .Orientare asupra mecanismului ) w .Debut subacut . de o hipocalcemie. Bilanţ paraclinic Diagnosticul de ischemie acută a membrelor este clinic++++: niciun examen nu trebuie să întârzie manage­ mentul terapeutic şi dezobstrucţia arterială. .corectarea tulburărilor hidroelectrolitice (hiperkaliemie.Oprire netă şi cupuliformă pe arterele patologice la arteriografie IV.Ischemie severă francă .Ischemie mai puţin severă .diagnosticarea hiperkaliemiei. hemostază.' * 1' ■ ’ »■ . căutarea de anticorpi neregulaţi antieritrocitari (aglutinine.abolirea pulsurilor gleznei: ocluzie a arterelor gambei. Bilanţ preoperator clasic: radiografie toracică. .Cardiopatie emboligenă . y ■ tulburări trofice cutanate. . ■ deficit motor. a creşterii enzimelor musculare (mioglobinemie.. .Debut acut .

8%).Embolectomie cu sonda Fogarty: .bilanţ cardiologie complet: examen clinic.tromboliza in situ. etaj femoro-gambier: pontaj subarticular de salvare utilizând vena safenă.Alte metode de revascularizare: . ETT.2 0 8 .puţin recomandată în prezenţa leziunilor ateromatoase. . mai ales în caz de obstrucţie înaltă (aorto-iliacă sau femurală superficială). de urgenţă. Bilanţ etiologic .monitorizare clinică (constantă. în aşteptarea intervenţiei chirurgicale. angio-scaner sau angioRMN la nevoie.Gest de revascularizare prin pontaj: tratamentul ocluziilor pe arterele patologice.bilanţul etiologic va fi realizat după dezobstrucţie++++. etaj aortic: pontaj aortofemoral sau extra-anatomic de tip axilo-femural (material protetic). .tratamentul emboliilor pe artere sănătoase. 2 . de gangrenă.1 1 . pulsuri periferice) şi biologică. ETE. ea se complică uneori cu leziuni ale peretelui. trombocitopenia indusă de heparină de tip 2 în funcţie de context.se vor elimina sindromul anitifosfolipidic.diagnosticarea AAA prin ecografie abdominală. Ea poate fi asociată tromboaspiraţiei dacă patul gambier din aval este mediocru şi ischemia este puţin severă.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 83 . 5 . . în secţia de terapie intensivă va viza în special complicaţiile hemoragice de la locul puncţiei (5 .Amputaţie: . B.examen clinic. subiect tânăr. . ECG.bilanţ de hemostază în funcţie de context: ischemie acută repetitivă. Monitorizarea. dă cel mai adesea informaţii asupra naturii patologice sau nu a arterelor subiacente şi asupra cauzei emboligene sau trombotice a ischemiei acute: ■ în caz de artere subiacente sănătoase: diagnosticarea cauzei emboligene: . 4 . ■ în caz de artere subiacente ateromatoase => bilanţ de ACOMI: . . 3 . . BOOK DES ECN .1 . .Aponevrotomie de descărcare: -în cazul formelor severe examinate tardiv sau în caz de edem major postrevascularizare. starea membrului inferior.ajunare. Holter-ECG pentru diagnosticarea FiA paro­ xistice dacă ECG de repaus este normală. sau realizată secundar în caz de eşec parţial sau complet al tehnicilor de revascularizare. .propusă spontan în caz de ischemie depăşită. constă în injectarea sub scopie a unui trombolitic la nivelul trombului. RXT. V. ecografie Doppler arterială a membrelor inferioare.abordare sub anestezie locală a triunghiului Scarpa. lupusul.Tratamentul chirurgical 1.arteriografia realizată în bloc.

. vasoconstricţie periferică. Mecanisme compensatorii La nivel cardiac: .activarea factorului natriuretic atrial.activarea adrenergică: efect tahicardizant şi inotrop. .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . de vasodilatatoare.vasopresină. creşterea postsarcinii prin vasoconstrictie. . . Ea duce la o creştere a presiunilor de umplere.activarea sintezei de endotelină.2.tahicardie. Sistemul RAA este activat prin activarea sim­ patică. El modulează eliberarea de renină. vasoconstrictoare. vasoconstrictoare şi antidiuretică.activarea sistemului renină-angiotensină-aldosteron (RAA): vasoconstricţie prin intermediul angiotensinei II.hipertrofie a ventriculului stâng pentru a reduce tensiunea parietală (legea Laplace). natriuretic şi deci diuretic. creşterea muncii cardiace.250 Insuficienţa cardiacă la adult D avid A ttias şi Jérôm e Lacotte I. .activarea secreţiei de arginină . stimularea axei renină-angiotensină-aldosteron. Fiziopatologie Definiţie Insuficienţa cardiacă se defineşte prin incapacitatea inimii de a asigura un debit sistemic suficient pentru a acoperi nevoile energetice ale organismului. reducerea perfuzării glomerulare. Dar activarea simpatică are efecte dăunătoare: aritmogene.activarea secreţiei de prostaglandine. 84 BOOK DES ECN . reducerea concentraţiei de sodiu la nivelul maculei densa. La nivel periferic: . . diminuează secreţia de aldosteron şi de arginină.dilatare a ventriculului stâng pentru a menţine un volum de ejecţie sistolică suficient (mecanismul FrankStarling). vasodilatator. retenţie hidrosodată prin intermediul aldosteronului. .

........ HIV) • Bacteriană (reumatism articular acut...... disfuncţie de pilieri..... .250 II..... disecţie aórtica) sau cronică « Persistenţa canalului arterial in s u fic ie n ţa v e h t r io ila r ă d r e a p tă Secundară insuficienţei ventriculare stângi evoluate Stenoză mitrală strânsă Hiperteniune arterială pulmonară • Primitivă • Secundară: cord pulmonar cronic postembolic..*.......... ..... alterarea funcţiei musculare . .... . ■ ... Insuficienta cardiacă sistolică 9 Et io log ie ' ....... antracicline) • Boală de suprasarcină Boală de sistem • Lupus sistemic • Periarterita nodoasă Endocrinopatie cu afectare miocardică • Tirotoxicoză • Feocromocitom • Acromegalie • Diabet ^ Boala neuromusculară degenerativă • Boala Steinert • Distrofie Duchenne de Boulogne Miocardită post-partum C a r d io p a tii ritm ic e Fibrilaţia atrială Alte tahicardii supraventriculare Rar....... ........ ...... febră tifoidă.... m. stimulare cardiacă definitivă) In s u fic ie n ţa c a r d ia c i cu d e b it eeeacut f \i..........*.. .... endocardită) sau cronică • Comunicare interventriculară congenitală sau dobândită (infarct miocardic) Suprasarcină de presiune şi de volum • Insuficienţă aortică acută (endocardită.. .. ■.....'.... 5 . coarctaţie de aortă • Cardiomiopatie hipertrófica obstructiva Suprasarcină de volum • Insuficienţă mitrală acută (ruptura de cordaje.a J Suprasarcină de presiune Cardiopatie ischemică • în faza acută a infarctului miocardic • Episoade repetitive de ischemie miocardică Miocardită • Virală (coxsackie. legioneloză) • Parazitară (boala Chagas) Cardiomiopatie dilatativă cu coronare sănătoase • Primitivă • Toxică (alcool............ k............... ....EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 85 . ............. .. tahicardie ventriculară Tulburări de conducere (bloc atrioventricular............. Hipertiroidism Anemie cronică Carenţă de tiamină (vitamina Bl) Fistulă arteriovenoasă congenitală sau dobândită Boala Paget • Hipertensiune arterială • Stenoză aórtica..2. ...... bronhopneumopatie cronică obstructivă Infarct miocardic al ventriculului drept Displazie aritmogenă a ventriculului drept I BOOK DES ECN .

dureri abdominale. . predominant la baze. ■ hepatomegalie. tuse uscată chintoasă.250 III.j ':>-. telediastolic . Examenul clinic Semne funcţionale Dispneea: . Semne periferice de debit scăzut (în formele severe): .. 86 BOOK DES ECN . greţuri. ■ sibilante bilaterale.angor: evocă o cauză ischemică. dovadă a creşterii presiunii diastolice a ventriculului stâng. .alte prezentări: dispnee paroxistică nocturnă. sincope: evocă complicaţii ritmice. . Examen clinic * 'r'!' - .edeme ale membrelor inferioare. ■ edeme ale membrelor inferioare.Z4. I Semne asociate: . hepatalgii: traduc existenţa semnelor congestive. 4 . în caz de revărsat pleural.Examen fizic: ■ tahicardie. lentoare psihomotorie. ortopnee. .auscultaţie pulmonară: ■ raluri crepitante la finalul inspiraţiei.este sindromul major gradat în 4 stadii (NYHA). lipotimii. în caz de edem pulmonar. dovadă a alterării complianţei ventriculului stâng).' ■ ^ ■ .palpitaţii. deviere a şocului apexian în jos la stânga. a vibraţiilor vocale şi matitate bazală. a diminuare a murmurului vezicular. ■ scăderea presiunii arteriale.astenie. reflux hepatojugular şi turgescenţă jugulară.rfr — } .oligurie. .Z3. . Clasa 1 Clasa II Clasa III Nicio limitare a activităţilor fizice Fără dispnee sau oboseală în timpul activităţilor obişnuite Dispnee ca urmare a eforturilor fizice importante Fără jenă în repaus Limitare francă a activităţilor Dispnee ca urmare a activităţilor obişnuite.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ .auscultare cardiacă: <• -. în caz de pseudoastm cardiac. vărsaturi.sindrom confuzional. ■ galop (protodiastolic . . ■ zgomotul 2 accentuat în focarul pulmonar este dovada unei HTAP asociate.2. ■ suflu holosistolic endoapexian de insuficienţă mitrală funcţională sau holosistolic de insuficienţă tricuspidiană intensificat la inspiraţie (semnul Carvalho). chiar uşoare Fără jenă în repaus Incapacitate de a efectua vreo activitate fizică fără simptome Simpţome care pot să apară în repaus Clasa IV . contemporan cu sistola atrială. •• ■ tahicardie. care „se pensează” ■ la palpare.

Explorări biologice.extrasistole ventriculare. . .250 IV.tulburare de conducere: BAV sau bloc de ramură mai ales stâng (interes pentru resincronizare). . .coeficient de saturaţie a transferinei.bilanţ lipidic.VGM . unde Q de necroză în favoarea unei cardiopatii ischemice. . . determi­ narea clearance-ului++++ (formula Cockroft şi Gault).tahicardie sinusală. dacă indexul cardiotoracic ICT > 0. Radiografia toracică: . BOOK DES ECN . pentru diagnosticarea hemocromatozei. glicemie â jeun.serologii HIV.uree.5. Locul B-Natriuretic Peptidei (BNP) şi precursoarei acesteia NT-proBNP: interes cu scop de diagnostic şi pentru prognostic. . feritinemie. cu bronhogramă aeriană). 1-2 dacă subiectul este tânăr. de tonalitate hidrică.semne de edem pulmonar (opacităţi vagi.hemoleucogramă: anemie => factor agravant. creatininemie => insuficienţă renală funcţională frecventă în insuficienţele cardiace severe. H bAlc pentru un pacient coronarian. . 5 . .semne de hipertrofie ventriculară stângă sau dreaptă.bandeletă urinară pentru diagnosticarea proteinuriei şi glicozuriei. confluente. : ■ ‘ . CPK. fibrilaţie atrială). efectuate sistematic: .ionogramă sanguină hiponatremie frecventă în insuficienţele cardiace severe. . .uricemie.troponină T sau I.revărsat pleural bilateral.bilanţ hepatic complet: anomalii în raport cu ficat cardiac (ASAT > ALAT). slab delimitate.T4-TSH. .tulburare de ritm supraventricular (flutter. .căutarea semnelor în favoarea unei etiologii: de exemplu.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 87 . perihilare.2. . calcemie. <v . . fosforemie.volum globular mediu (alcoolism cronic).cardiomegalie. . Bilanţ paraclinic Electrocardiogramă: .

coronarografia se va avea în vedere în mod sistematic în faţa oricărui pacient care prezintă o insuficienţă cardiacă sistolică. HTAP. Cateterism cardiac drept şi stâng: . debit cardiac. Altele: . care poate agrava insuficienţa cardiacă.examen noninvaziv fundamental. . O valoare < 14 m l/kg/m in este un semn de gravitate.creşterea debitului cardiac: febră. tulburărilor de ritm ventricular.valvulopatie acută (endocardită..cateterism drept: cuantifică creşterea presiunilor de umplere şi măsoară debitul cardiac prin termodiluţie.puseu ischemic pe cardiopatie ischemică (ischemie silenţioasă care se poate manifesta doar printr-o insu­ ficienţă ventriculară stângă). o coroscanare poate fi luată în discuţie. . măsurarea presiunilor pulmonare. tromb endocavitar.diagnosticarea complicaţiilor: regurgitare mitrală. . 88 BOOK DES ECN .embolie pulmonară (diagnostic dificil). .Holter-ECG: pentru diagnosticarea fibrilaţiei atriale paroxistice. anemie. .suprainfecţie bronşică sau pneumopatie. . ..oximetrie nocturnă pentru diagnosticarea sindromului de apnee de somn. .măsurarea fracţiei de ejecţie izotopice pe ventriculografie cu technetiu 99 m..postchirurgie. -probe funcţionale respiratorii (PFR): pentru diagnosticarea unei patologii pulmonare asociate care ar putea să explice în parte dispneea.abuz de alcool şi/sau de droguri.. . valvulopatie.250 Ecografia cardiacă transtoracică: . sarcină. anomalie a cineticii segmentare).puseu de hipertensiune. .V 0 2 de vârf sau V 0 2 max măsurate în timpul unui test de efort: sistematic în cadrul bilanţului pretrans­ plant. .. .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . ... boala Paget. Izotopi: .).. Evoluţie Factori de decompensare: . cu atât mai mult dacă prezintă elemente ischemice (angor. în special la subiect tânăr. . fracţia de ejecţie (FEVS) FEVS normală > 60% => IC sistolică dacă FEVS < 40%.diagnosticarea ischemiei pe scintigrafie miocardică cu taliu. ruptură de cordaje.2.nerespectarea regimului fără sare (clasicele stridii de Crăciun!). ..tulburări de ritm cardiac (fibrilaţia atrială sau tahicardia ventriculară) sau tulburări de conducere. tirotoxicoză.. Nu este realizat decât în cadrul bilanţului pretransplant sau în caz de diagnostic îndoielnic.examen cheie de urmărire şi monitorizare a evoluţiei. V. infecţie.confirmă şi cuantifică insuficienţa cardiacă: fracţia de scurtare. sechele de infarct. ..insuficienţă renală cu apariţie sau intensificare recentă++++.oprirea tratamentului.tratament bradicardizant sau inotrop negativ. . fistulă arteriovenoasă.astm bronşic. . în caz de slabă probabilitate de cardiopatie ischemică.AVC. Explorări funcţionale: . . .diagnosticarea etiologiei: tulburare a cineticii dacă există ischemie. Explorări ale ritmului cardiac: .

BOOK DES ECN .vaccinare antigripală. sincope x V 02 max < 14 ml/kgc/min i -• VI.oprirea consumului de alcool.. ■ diuretice ale ansei în caz de edem acut pulmonar sau de insuficienţă renală. Tratament Etiologic: . se vor creşte apoi progresiv supraveghind kaliemia şi func­ ţia renală.IV). HTA.corecţia factorilor de risc cardio-vascular (hipercolesterolemie. fumat. diabet.Disfuncţia VD . Reguli igieno-dietetice: . . "". bisoprolol Cardensiel® ): ■ reduc mortalitatea cardio-vasculară. .betablocante (carvedilol Kredex®.. “r v ■ . ■ inhibitorii receptorilor angiotensinei II sunt indicaţi în caz de intoleranţă la IEC (tuse) şi nu trebuie asociaţi cu betablocante (supramortalitate).. ■ se vor introduce la început în doze mici. ■ doar aceste două molecule deţin autorizaţie de punere pe piaţă în insuficienţa cardiacă. după instituirea tratamentului IEC şi diureti­ ce.regim sărac în sare (< 4 g/zi) pentru forma puţin evoluată. furosemid Lasilix®. I .QRS larg . . . dar regulată. în m od persistent x Stadiul III/IV NYH A . ■ de introdus progresiv.Hiperbilirubinemie -Anem ie x Vârsta înaintată x Antecedente de moarte subită resuscitată * Cardiopatie ischemică x TA scăzută „pensată". x Antecedente de spitalizare datora­ tă insuficienţei cardiace x Pierdere în greutate involuntară x Lipotimii.restricţie hidrică (< 500 .Tulburări ventriculare de ritm t. .. . Ia distanţă de o decompensare.revascularizare în caz de coronaropatie.diuretice: ■ tratament simptomatic al supraîncărcării hidrosaline.. morţile subite.Insuficienţă renală ..Rezistenţe pulmona­ re crescute .FEVS prăbuşită .Factorii de prognostic negativ: .înlocuire valvulară în caz de valvulopatie. precum şi jena funcţio­ nală. numărul de spitalizări.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 89 .Hiponatremie . r .inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei: ■ tratamentul de referinţă al insuficienţei cardiace stângi chiar şi pentru cazurile din clasa I..Nivelul BNP crescut . ■ indicaţie de diuretice care economisesc potasiul (spironolactonă Aldactone® ) în tratamentul de fond (reducerea mortalităţii în insuficienţa cardiacă din stadiile III . . antipneumococică.. ■ reduc morbimortalitatea prin intermediul unei vasodilatări arteriale şi venoase şi a prevenţiei remodelării ventriculare.. Farmacologic: . obezitate).750 ml/zi) în caz de hiponatremie de diluţie. strict fără sare (< 1 g/zi) în caz de edem acut pulmonar sau de insuficienţă cardiacă avansată. "■ - so& ..activitate fizică moderată.

. fără cauză acută sau reversibil.. ...infarct miocardic recent IEC şi/sau ARA II Betablocantele insuficienţei cardiace Diuretice ale ansei (în caz de semne congestive) Antialdosteronic (spironolactonă Aldactone®) Digitalice Teoretic: indicaţie pentru acelaşi tratament ca în clasa III..v.... Apariţia unei TV sau a unei FV în faza acută a unui SCA nu constituie o indicaţie pentru defibrilator implantabil. dar adeseori imposibil ■ Diuretice i..... .. .... IEC* Betablocantele insuficienţei cardiace dacă este vorba de post-infarct miocardic Antialdosteronic (spironolactonă Aldactone®) dacă este vorba de post-infarct miocardic recent IEC şi/sau ARA II Betablocantele insuficienţei cardiace Diuretice ale ansei (în caz de semne congestive) Antialdosteronic (spironolactonă Aldactone®) în caz de stare post.. recomandări de clasa I) Stop cardiac prin FV sau TV......... : ..... ......resincronizare ventriculară prin implantarea unui pacemaker tricameral Indicaţie: pacient în clasele NYHAIII-IV sub tratament medical optim care prezintă o cardiopatie cu ventri­ cul stâng dilatat (DTDVS >30 m m /m 2 şi FEVS < 35%.digitalice: ■ nu ameliorează mortalitatea.inhibitori de calciu: ■ nu modifică prognosticul......... .. ■ indicate în caz de fibrilaţie atrială permanentă cu transmitere ventriculară rapidă în context de in­ suficienţă cardiacă sau în caz de insuficienţă cardiacă refractară (stadiul IV) în ciuda unui tratament maximal. a IEC şi a betablocantelor.. r .. l ! h bh h m m 1 iClâs-â o * HA i S $ — ...derivaţi nitraţi: ■ nu influenţează prognosticul şi reprezintă un tratament simptomatic în caz de edem pulmonar acut şi de insuficienţă cardiacă avansată care rămâne simptomatică sub IEC..antiaritmice: ■ antiaritmicele de clasa I sunt contraindicate (supramortalitate). Tratamente I I III IV Nefarmacologic: . . ■ efectele lor asociază o vasodilatare arterială (reducere a postsarcinii) şi o vasodilatare venoasă (re­ ducere a presarcinii).. dacă există semne congestive = > Cură de Dobutamine® .... betablocante şi diuretice. . ■ singurele două antiaritmice utilizabile sunt betablocantele şi Cordarone®(amiodarona)..r r . ....250 ... dar rămân utilizabili ca antihipertensive dacă hipertensiunea persistă în ciuda diureticelor. ■ în caz de tromb endocavitar...... dar reduc frecvenţa spitalizărilor. rJ ....... .defibrilator implantabil (principale indicaţii. ■ discutabile în celelalte cazuri dacă există dilatare majoră a cavităţilor cu fracţie de ejecţie foarte scăzută.... 90 BOOK DES ECN ..... ...2.... în ritm sinusal şi un QRS larg (> 120 ms) [ cel mai ) frecvent bloc de ramură stangă+++]. ■ defibrilatorul implantabil este indicat în caz de tulburări de ritm ventricular susţinute pe fond de insuficienţă cardiacă sau de cardiopatie ischemică în ciuda unui tratament antiaritmic maximal...EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ ....anticoagulante (antivitamine K): ■ în caz de fibrilaţie atrială permanentă sau paroxistică...

hipertrofie miocardică (HTA.simptomatologie de insuficienţă cardiacă. în prezenţa unei anomalii cardiace subi­ acente.2.cardiopatii restrictive.ecografia cardiacă transtoracică este examenul cheie pentru diagnosticul acestei anomalii. revărsate pleurale. . Bilanţ paraclinic: ECG: hipertrofii atriale şi ventriculare stângi adesea marcate: . . la 10 ani: 30%). i Insuficienţă cardiacă refractară sub tratament maximal V02 max < 14 ml/kg/min Vârsta > 60-65 ani Neoplazie HTAP precapilară fixată Infecţie activă HIV. insistând asupra reducerii ponderale. ■ inimă artificială totală. '-masistenţă circulatorie externă biventriculară. cardiomiopatie hipertrofică obstructivă). . .pericardită constrictivă.nu există studii randomizate asupra acestui tip de insuficienţă cardiacă. pentru care un tratament medical sau o ablaţie nu pot fi realizate sau nu au reuşit. BOOK DES ECN .250 Pacienţi coronarieni de clasa NYHAII sau IU cu FEVS < 30%. la 5 ani: 70%. supraîncărcare pulmonară. Sincopă de cauză necunoscută cu TV susţinută sau FV declanşabilă. conservată (FEVS > 40%).este un tablou de insuficienţă cardiacă care rezultă dintr-o creştere a rezistenţei la umplere ventriculară şi care conduce la semne congestive pulmonare. măsurată cel puţin 1 lună după un infarct m io­ cardic şi 3 luni după un gest de revascularizare (chirurgie sau angioplastie). " > . prin raport cu insuficienţa cardiacă prin disfuncţie sistolică.funcţia sistolică a ventriculului stâng este.Transplantul cardiac (supravieţuire la 1 an: 80%. . cardiopatie ischemică.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 91 . cu studiul flu­ xului transmitral (umplerea ventriculară). stenoză aortică. Bilanţ clinic: . . în absenţa anomaliei cardiace. controlului hipertensiunii arteriale şi restaurării ritmului sinusal.tratament identic cu cel al insuficienţei cardiace sistolice. . prin definiţie.fără semne clinice specifice. VHC Insuficienţă hepatică sau renală Stare psihiatrică incompatibilă Respingere Insuficienţă renală Infecţii oportuniste Neoplazie (limfoame) Alterarea grefonului prin ateroscleroză VII. Insuficienţa cardiacă diastolică Fiziopatologie: . TV susţinută spontană simptomatică pe cardiopatie.inimă senilă. TV susţinută spontană. Etiologie: . .radiografia toracică: fără cardiomegalie. Tratament: . rău tolerată.Asistenţa circulatorie în timpul puseelor refractare la tratament farmacologic = şoc cardiogenic refractar la tratamente medicamentoase pentru a traversa un moment acut sau în aşteptarea unui transplant cardiac: ■ contrapulsaţie aortică.

Necesitatea unei monitorizări regulate+++ | ''V ¿¿Si ' ' ’f» < : V Anam neza .). examen clinic) sau în cursul titrării betablocantelor Holter ECG în caz de semn de apel la anamneză sau la examenul clinic Radiografie toracică în caz de semn sugestiv ETT Periodicitatea consultaţiilor . diuretic) . ARA 2. epuizare respiratorie.. TSH .. poziţie semişezândă. a ventilaţie asistată după intubaţie orotraheală în caz de tulburări de conştienţă.Diagnosticarea unei depresii. în caz de tratament susceptibil să modifice funcţia cardiacă . f .în caz de ineficacitate a măsurilor precedente: a ventilaţie noninvazivă cu mască. ■ derivaţi nitraţi de tip Risordan® intravenos. INR în caz de tratament anticoagulant ECG cel puţin o dată la 12 luni la un pacient echilibrat sau în caz de semn sugestiv (anamneză.edem pulmonar acut cu TAs > 100 mmHg: ■ repaus la pat. kaliemie şi creatininemie la fiecare 6 luni sau în caz de eveniment intercurent sau după orice modificare terapeutică semnificativă (IEC.edem pulmonar acut şi TAs < 100 mmHg: a acelaşi tratament ca mai sus. dacă TAs > 100 mmHg. în caz de schimbare clinică . în caz de IC instabilă: consultaţii apropiate++ (câteva zile. a se repe­ ta pentru a obţine o diureză de 24 ore de aproximativ 2-3 litri. . a fără derivaţi nitraţi.. regim şi consum de sare . maxim 15) La fiecare palier în timpul fazei de titrare a medicamen­ telor în zilele următoare unei modificări terapeutice în caz de persistenţă a simptomelor: 1/lună Pentru pacientul echilibrat: la fiecare 6 luni . picioare atârnate. anti-aldosteronic.VIII. a oxigenoterapie nazală. ■ tratament etiologic şi al factorilor declanşatori.. Urmând contextul iniţial . Cel puţin o dată la 3 ani pentru pacienţii care rămân stabili 92 BOOK DES ECN ..EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . ■ anticoagulare preventivă sau eficientă în funcţie de cardiopatia subiacentă şi factorii declanşatori (aritmie. Greutate. IX. Insuficienţa cardiacă acută: edemul pulmonar acut .' : : v . a cu amine cu activitate inotropă: dobutamină. a unor tulburări cognitive Examen clinic FC-TA-semne de retenţie hidrosalină Natremie. . Monitorizare biologică . ■ diuretice cu acţiune rapidă pe cale intravenoasă: furosemid Lasilix® aproximativ 1 mg/kg. Activităţi ale vieţii zilnice .

■ care îmbătrâneşte mai bine în poziţie pulmonară decât în cea aortică. . h homogrefe: valve aortice. ■ autogrefă prelevată chiar de la pacientul în cauză. Astfel. se disting cele proaspete (conservate la 4 °C într-o soluţie de antibiotice şi care trebu­ ie să fie implantate în următoarele trei săptămâni) şi cele crioprezervate (conservate în cuve de azot lichid). intervenţia Ross este o transpunere a val­ vei pulmonare în poziţie aortică la acelaşi bolnav. Tipuri de proteze Proteze mecanice . valva pulmonară fiind înlocuită cu o heterogrefă. BOOK DES ECN .ele sunt formate din două părţi. . Bioproteze . mai puţin stenozante decât precedentele. ■ bioprotezele stentless. ■ valve cu aripioare duble (Saint Jude Medical) care au un excelent profil hemodinamic legat de marea amplitudine a deschiderii celor două aripioare sau semi-discuri.ele utilizează material biologic şi se împart în heterogrefe atunci când sursa este de origine animală şi în homogrefe atunci când materialul este de origine umană. în fundul cuştii. .durata lor de viaţă este limitată (8 .Monitorizarea purtătorilor de valve şi de proteze vasculare David Attias şi J6rdme Lacotte I. ele sunt implantate pe viaţă sub protecţia unei anticoagulări eficiente. dar oferă avantajul de a se putea lipsi de o anticoagulare pe termân lung: ■ heterogrefe (cele mai frecvent utilizate): făcute pornind de la valve (sau de la pericard) porcin sau bovin. prin ab­ senţa armăturii. se caracterizează. după cum o indică şi numele. Valva este inserată direct pe inelul valvular al bolnavului.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 93 .în absenţa complicaţiilor. de apariţie recentă. ■ valve cu disc basculant până la 60° faţă de planul inelului (Bjork-Shiley).se disting trei tipuri diferite în funcţie de forma elementului mobil: ■ valve cu bile tip cuşcă (Starr-Edwards). mitrale sau pulmonare prelevate de la cadavre umane.15 ani). un inel implantat pe orificiul valvular nativ şi un element mobil ale cărui mişcări permit realizarea ciclului cardiac. spre a ameliora profilul hemodinamic. cele mai vechi. Ele sunt destul de stenozante prin turbulen­ ţele induse atunci când bila este la capătul căii de rulare. în funcţie de modul de conservare.

Aceste endocardite necesită adeseori o terapie agresivă apoi o nouă intervenţie urgentă. Durata: pe viaţă Tratament AVK toată viaţa ~ Dorinţa pacientului şi absenţa contraindi- 1 Inconveniente ’ l caţiilor pentru AVK 'ŞM i'Uf* f \> ( | p | l 11 / V u 1' '’ " * .Dorinţa de sarcină t i » .Indicaţii . 4 Depinde de teren.Precoce (< 1 an după chirurgie).Dorinţa pacientului . stafilococii (albi şi aurii). Complicaţii Endocardite . şi/sau de a urma tratamentul cu AVK .60%) şi bacililor gram negativi (10 .. 94 BOOK DES ECN .Subiecţi tineri .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNÀ . *a < <65 ani cu speranţă de viaţă ridicată (absenţa comorbidităţilor) înţelege. ■ o insuficienţă cardiacă uneori acută. Principalul diagnostic diferenţial este mediastinita. . .* * t iS I ( jm \ /.Subiecţi > 70 ani . Frecvenţa lor este de aproximativ 1% pe pacient/an. FiA. de estimarea respectării tratamentului cu AVK şi de voinţa pacientului 4 * u WMm m H M m \ p ¡1 1 p ‘ ^ II. ■ o modificare a zgomotelor şi/sau apariţia suflului de regurgitare.30%). streptococii D precum şi bacilii gram negativi.se întâlneşte cu precădere în poziţie mitrală şi pe protezele mecanice++++-h . tromboza se poate manifesta prin: ■ un accident embolie (cerebral sau periferic).Pacient cu risc crescut de degenerescenţă de bioproteză: vârsta tânără.. al cărei caracter septic sau aseptic este adeseori dificil de certificat înainte de a fi obţinut rezultatele din cultura piesei operatorii. datorate în special stafilococului (50 . indiferent că este vor­ ba de o bioproteză sau de o valvă mecanică. hiperparatiroi- m * 3 ’ s 1 ? 4 m die (mai ales în insuficienţa renală) J . se disting trombozele obstructive de trombozele neobstructive. stare de hipercoagulabilitate între 65 şi 70 de ani. Mortalitatea este ridicată (60 . Contaminarea are loc fie în perioperator.70%). fie în postoperator în cursul procedurilor de reanimare.clinic.Contraindicaţii şi/sau imposibilitatea de .f ' > i< ' " %. Diagnosticul diferenţial este cel al trombozei de . cu evoluţie frecvent fulminantă. de antecedente (FiA. antecedente de embolii sistemice. Localizarea aortică este de cinci ori mai frecventă. Tromboza protezelor .c mm L ~ Pacient deja sub anticoagulant pentru o altă cauză: disfuncţie ventriculară stângă ^ „ \ severă.Tardive (> 1 an după chirurgie).valvă. nu există consens pentru a alege între valva mecanică sau bioproteză.Comorbidităţi grele asociate cu speranţa de viaţă scurtă după chirurgie p | altă proteză mecanică cardiacă 1 .. • Este necesară o bună comunicare cu bolnavul pentru a-i explica avantajele şi dezavantajele fiecărui tip de proteză valvulară++ 1 1 | Avantaje 7 » (IDAC^FAC {|d a c |h |p a c |j Bioproteze r > Fără tratament anticoagulant pe termen lung Durata de viaţă 8-20 ani .). cancer. Germenii predominanţi sunt streptococii.este o complicaţie destul de rară (< 1% pe pacient/an). Şi în acest caz tratamentul antibiotic este uneori insuficient pentru a steriliza definitiv proteza şi trebuie să se rediscute în toate cazurile înlocuirea valvulară.Pacient deja sub anticoagulant pentru o .

. In funcţie de existenţa sau de absenţa unei obstrucţii (şoc.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 95 . . ceea ce permite să se aibă în vedere o înlocuire valvulară programată. deci în principal purtătorii de valve mecanice.1. .' Degenerescenţa bioprotezei . EPA) se vorbeşte de tromboză obstructivă sau neobstructivă.tratamentul formelor simptomatice sau de origine septică este chirurgical. . asociată uneori unui subicter conjunctiva!.105 .în caz de tromboză neobstructivă asimptomatică şi de mici dimensiuni. .. poate fi avută în vedere fibrinoliza.diagnosticul este evocat în faţa apariţiei unui suflu de regurgitare la auscultaţie (diastolică dacă aortică şi sistolică dacă mitrală) apoi confirmat de ecografia cardiacă transtoracică şi transoesofagiană prin punerea în evidenţă a unei regurgitări paraprotetice asociate uneori unei mişcări de basculare a inelului implantului.diagnosticul diferenţial este endocardita infecţioasă.vizează pacienţii sub anticoagulante. tratamentul anticoagulant trebuie optimizat.tabloul este frecvent subacut cu remanierea valvei şi apariţia progresivă a unei regurgitări.scopia cu amplificator de imagine (= radio-cinema al valvei) evidenţiază o diminuare a mişcării elementu­ lui mobil.formele importante sau evolutive vor trebui să conducă la căutarea unei dezinserţii.o hemoliză este adeseori prezentă.. mai mult sau mai puţin voluminoasă.ele sunt în general precoce prin dezlipirea suturilor sau pot surveni mai târziu în cadrul unei endocardite. este adeseori asociat şi un tratament cu aspirină. la calcifierea lui cu diverse consecinţe mecanice: obstrucţie stenozantă prin defect de deschidere. Accidentele hemoragice sub AVK . se va avea în vedere întotdeauna diagnosticarea etiologiei subiacente (în special neoplazie).aceasta hemoliză este «fiziologică» cu condiţia să fie minimă (= LDH < 2N) la pacienţii purtători ai unei valve mecanice. . . la femeia însărcinată. hiperparatiroidie. LDH ridicată) şi evidenţiază prezenţa schizocitelor pe frotiul sanguin.degenerescenţa este mai frecventă şi mai rapidă la subiecţii tineri (sub 30 de ani) care prezintă o anomalie a metabolismului fosfocalcic (insuficienţă renală. Dezinserţiile de proteză .6 la 1% pe pacient/an. Trebuie discutată o chirurgie de salvare în urgenţă. Hemoliza extracorpusculară mecanică .în timpul unui accident hemoragie. capabilă să dea aceleaşi anomalii ecografice şi suscep­ tibilă să antreneze aceleaşi complicaţii. .există un defect de anticoagulare cu un INR adeseori sub valoarea ţintă. incontinenţă prin ruptura sau dezinserţia unei părţi a protezei. .este vorba de o urgenţă terapeutică cu înlocuire valvulară în extremă urgenţă. ..este ilustrată prin apariţia unei anemii minime sau moderate. " . . . .ecografia cardiacă pe cale transtoracică şi transesofagiană regăseşte o suprafaţă valvulară funcţională re­ dusă. în caz de contraindicaţii pentru această chirurgie. ..incidenţa lor este de 0.este vorba mai ales de hemoragii gastroduodenale.. BOOK DES ECN .riscul de degenerescenţă a bioprotezei este de 15% la 8 ani şi de 60% la 15 ani. haptoglobină scăzută. 7. care conduce ia rigidizarea lui.). . . Unele forme sunt brutale (ruptura unei valve) şi con­ stituie o urgenţă chirurgicală. .bilanţul biologic confirmă anemia regenerativă cu semne de hemoliză (hiperbilirubinemie cu predomi­ nanţa formei libere. un gradient mediu crescut şi uneori o regurgitare precum şi o imagine mobilă pediculată ataşată val­ vei.este vorba de îmbătrânirea ineluctabilă a ţesutului biologic al valvei. la pacientul diabetic sau care are o valvă în poziţie mitrală. a unei tromboze sau a unei endocardite care provoacă turbulenţe în cadrul protezei.

cu obiectivul priori­ tar de a supraveghea gradienţii transvalvulari. Explorări biologice . importanţa şi sediul regurgitărilor şi de a verifica absenţa imaginii anormale (tromb.12 săptămâni după intervenţie. r de factori de risc de trotnboză de proteză sau de evenimente embolfce Niciunui Cel puţin un factor de risc mmStil isctromb 'ularâ m e< de accidf ■ în caz de bioproteză. .ecografie Doppler cardiacă transtoracică la 3 luni. realizat între a şasea şi a douăsprezecea săptămână postoperator.verificarea existenţei unui carnet de purtător de valvă care cuprinde indicaţiile referitoare la prevenţia endocarditei infecţioase. în special cu auscultaţie cardiacă şi electrocardiogramă la 3 luni. Monitorizare Un bilanţ complet clinic şi paraclinic trebuie realizat la 6 . la 1 an. în mod sistematic pentru protezele mecanice mitrale. apoi o dată pe an. LDH. vegetaţie). haptoglobină în fiecare an. .ecografie Doppler cardiacă transesofagiană între a şasea şi a douăsprezecea săptămână postoperator.1. . înmânarea şi verificarea carnetului de supraveghere a tratamentului anticoagulant.anual. se prescrie o anticoagulare eficientă doar timp de trei luni după intervenţie. tratamentul anticoagulant va fi continuat.105 III. ^ Examen clinic . . la 6 luni.consultaţie ORL şi stomatologică anuală. serveşte de referinţă pentru examenele ulterioare.examen cardio-vascular complet. panoramic dentar şi radiografie a sinusurilor. RxT. la 6 luni.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . . ulterior. în caz de fibrilaţie atrială. . apoi anual. în caz de modificări sesizate la ecografia transtoracică. 96 BOOK DES ECN . .7.INR lunar ce se va consemna într-un carnet de anticoagulante.hemoleucogramă (cu determinarea schizocitelor).ECG. Acest bilanţ va servi de referinţă pentru m onitorizare.educarea cu privire la anticoagularea pe termen lung. Examenul. Morfologică .

emboligene.) şi derivaţii chirurgicale (pulmonar-sistemic) V " ? » Valvulopatie+++: IA (insuficienţă aortică).dau forme acute. sanguis. . .în creştere evidentă. . Ele sunt împărtite în 2 grupe: ' . antecedent de plastie mitrală cu implantare de inel protetic • Antecedente ale endocarditei infecţioase • Cardiopatii congenitale cianogene neoperate (tetralo­ gia Fallot. ■ . Cardiopatii cu risc crescut • Proteze valvulare (mecanice..poarta de intrare digestivă sau urinară.. de prognostic negativ şi mari distrucţii tisulare.forme bacteriene al căror curs este estompat de tratamentul antibiotic.frecvént prezenţi în endocarditele tricúspide la toxicomani sau la purtătorii de catetere centrale infectate. cu excepţia defec­ tului de sept interatrial • Cardiomiopatie obstructivă Bactériologie Streptococi alfahemolitici (viridans) .: . Bacili gram negativi . Stafilococi . . ei dau forme acute. . enterococ (faecium sau faecalis). saîivarius. (IA > IM > SA) • PVM cu IM (prolaps de valvă mitrală cu insuficienţă mitrală) şi/sau îngroşare valvulară • Bicuspidie aortică • Cardiopatii congenitale cianogene. . . i ^ M r $■ . mutans. • ' .cel mai adesea responsabili de endocardita subacută (boala Osler). BOOK DES ECN .. .poarta de intrare ORL sau dentară. o treime pe o proteză valvulară şi o treime la pacienţi fără afectare cardiacă.■■ -■ • -.streptococ bovis. .poarta de intrare cutanată sau post-operatorie.stafilococii aureus si epidermidis. Endocardite cu hemoculturi negative . urinară sau nosocomială pe cateter. Nu toate cardiopatiile prezintă acelaşi risc de endocardită. SA (stenoză aortică)..negrupabili după Lancefield: streptococi mitis.ir' / .Endocardita infectioasă i David A ttias şi Jérôm e Lacotte I.adeseori rezistenţi la antibiotice. Streptococi D . IM (insufici­ enţă mitrală). Etiologie Cardiopatia subiacentă O treime din endocardite survin pe o valvulopatie.streptococi deficienţi.poarta de intrare este digestivă.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 97 . homogrefe sau bioproteze).

embolii coro­ nare cu abcese miocardice. TFAVDRL. 98 BOOK DES ECN . Actinobacillus. caracter pediculat). palparea traseelor arteriale va diagnostica anevrisme micotice periferice. .germeni din grupul HACEK (Haemofilus. VSH. Chlamidia. ■ ± markeri imunologici de forme subacute: complexe imune circulante.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . cu suprasarcină volemică acută secundară regurgitării acute fără dilatare compensatorie a cavităţilor. Asocierea febrei şi a suflului cardiac (mai ales în caz de suflu de regurgitare-*-++) trebuie să conducă la suspectarea unei endocardite. ■ plăci eritematoase palmoplantare Janeway. Bilanţ clinic . Fiziopatologie Bacteriile difuzează în circulaţia sanguină de la poarta de intrare şi se fixează pe endocardul afectat de către o leziune de jet (zona corespunde jetului unei regurgitări sau unei stenoze valvulare.semne periferice: ■ splenomegalie. fugace la nivelul pulpei degetelor şi degetelor de la picioare. în medii aero-anaerobe. ■ dacă niciun germen nu este izolat: recoltări pe medii speciale (Bartonella.. repetate în cursul puseelor febrile şi al frisoanelor repartizate pe nictemer. mobilitate. .90% din cazuri. III.bilanţ biologic: ■ hemoculturi înaintea oricărei antibioterapii. De aici rezultă două con­ secinţe: . • un anumit număr de complicaţii sunt datorate complexelor imune circulante prezente în endocarditele subacute: vasculite. fie secundare unui mecanism imunologic (pericardite. cu proliferare bacteriană. . Coxiella).origine fungică rară. remitentă)..febra este prezentă în 80 . de şoc+++. cutaneomucoasă descrisă clasic la nivel sub-clavicular. Bartonella (quintana şi henselae). . CRP. Cardiobacterium. nodozităţi dureroase. micoplasm. Trombul fibrinoplachetar format local pe endocardul erodat favorizează fixarea bacteriilor. . . ■ bilanţ inflamator: hemoleucogramă. . ■ proteinurie pe 24 ore. .. . ■ de asemenea.hemodinamică. glomerulonefrite. C3-C4-CH50. De intensitate variabilă. ■ purpură peteşială. Latex Waaler Rose.germeni atipici şi/sau intracelulari precum Coxiella burnetii (febra Q). • alte complicaţii sunt secundare emboliei unei părţi a vegetaţiilor: anevrisme micotice. sediu. artralgii. Brucella. serologii Chlamidiae şi germeni atipici. dimensiune.de căutat poarta de intrare. crioglobuliemie. miocardite). Eikenella. de exemplu).de repetat electrocardiograma: ■ indispensabilă. ■ noduli Roth la fundul de ochi. semne cutanate. Bilanţ paraclinic . ■ fals panariţiu Osler.infecţioasă. ea poate îmbrăca toate aspectele (ondulantă.ecocardiografia transtoracică şi transesofagiană precizează: ■ diagnosticul: vegetaţii (număr.suflu cardiac de apariţie recentă sau care s-a modificat. formarea de abces şi reacţie inflamatorie. II. Kingella). ea monitorizează apariţia unor tulburări de conducere care evocă un abces septal. distrugerea endocardului. electroforeza proteinelor plasmatice.de apreciat toleranţa: căutarea semnelor de insuficienţă cardiacă. de unde o creştere a presiunilor de umplere şi o scădere a debitului sistemic: • complicaţiile cardiace sunt fie direct legate de infecţie (abces). IV.

• DNID. ■ valvulopatia subiacentă (tip. importanţă. examenului clinic): nodul Osler. ' < • • endocardită posibilă: 1 criteriu major + 1 criteriu minor sau 3 criterii minore. sediu mitral. distrucţie valvulară. teren debilitat.nou suflu de insuficienţă valvulară (agravarea/modificarea unui suflu cunoscut nu sunt suficiente). • endocardită nereţinută: diagnostic alternativ sigur sau rezolvarea semnelor clinice cu o antibioterapie < 4 zile.vegetaţie sau abces. ■ scintigrafie osoasă/RMN în caz de dureri rahidiene asociate (căutarea spondilodiscitei). Criteriile Duke modificate pentru diagnosticarea endocarditei infecţioase Criterii majore (2) I. ■ radiografie a sinusurilor.v.. bacterii din grupul HACEK.■ riscul embolie: crescut dacă dimensiunea > 10 mm. purpura Janeway. 3 .Dovezi bacteriologice: hemoculturi pozitive. examenului clinic): embolie. forma pediculată.. sau 5 criterii minore. Evoluţie j Mortalitate spitalicească: 20% Factori de prognostic negativ > Caracteristici ale pacientului • vârsta > 60 ani. Pentru acest motiv au fost stabilite criterii diagnostice precise (= criteriile Duke).Febră (T° > 38 °C). ■ complicaţiile locale: abces. hemoragie intracraniană. mobilitate importantă. V. dar izolate în hemoculturi pozitive persistente.. BOOK DES ECN .Predispoziţie: valvulopatie sau altă condiţie cardiacă favorizantă sau toxicomanie i. Hemoculturi pozitive pentru o endocardită infecţioasă (EI) • cu microorganisme tipice EI pe 2 hemoculturi distincte: Streptococcus viridans..Fenomene imunologice (cf. • cu microorganisme atipice pentru o EI.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 99 .Fenomene vasculare (cf. ■ „body-scanner” pentru căutarea anevrismelor micotice (cerebrale+++) şi a embolilor septici. răsunet). • o hemocultură pozitivă pentru Coxiella burnetii sau un titru de anticorpi IgG antifaza I > 1/800. factor reumatoid. dar care nu răspund criteriilor majore. • endocardita pe proteză mai gravă decât endocarditele pe valve native. Afectarea endocardului • Ecografie cardiacă (ETT şi/sau ETE) pozitivă pentru o EI definită după cum urmează: . Criterii minore (5) 1 . . sau nouă dehiscenţă de valvă protetică (= apariţia unei regurgitări paraprotetice). ■ funcţia ventriculară stângă. • endocardită sigură: examen anatomopatologic care regăseşte un aspect al endocarditei sau cultură de valve pozitivă (interesul studiului prin PCR pe valvă). 2 . anevrism micotic. sau nu întruneşte criteriile unei endocardite infecţioase posibile. pete Roth.. II. sau 1 criteriu major + 3 criterii mino­ re. VI. sau 2 criterii majore. mecografie sau CT abdomino-pelvian. Nu există examen specific pentru diagnosticarea endocarditei. .. care să permită să se pună sau nu diagnosticul de endocardită. Streptococcus hovis.examene morfologice pentru a identifica poarta de intrare: ■ examen panoramic dentar.. chirurgie). sau absenţa dovezii anatomopatologice (autopsie. • Comorbidităţi importante. Stafilococcus aureus sau enterococ. 4 . 5 .

• disfuncţie severă de proteză. ■ infarct miocardic prin embolie coronară.neurologice: mhemoragie cerebro-meningeală prin ruptură de anevrism micotic. a toleranţei (erupţie cutanată. osteoarticulare. BGN. în doze puternice. Tratament medical Tratamentul endocarditei . > Factori ecocardiografici • abces sau prezenţa de leziuni sub-aortice. aminozide). . 100 BOOK DES ECN . de durată prelungită ( 4 .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ .) şi a complicaţiilor (clinice. sinus Vasalva. intravenoasă. ■ abces cerebral sau meningită bacteriană prin grefă septică. ■ abces septal la originea tulburărilor de conducere (BAV).urgenţă terapeutică.antibioterapie dublă. > Tip de germeni • endocardită cu Stafilococcus aureus.monitorizare regulată a eficacităţii tratamentului (dispariţia febrei. pulmonare. perforare a valvei la originea unei regurgitări. • scurgere aortică sau mitrală voluminoasă. după o serie de hemoculturi. electrocardiografice şi ecografice). ■ nefrotoxicitate a antibioticelor (vancomicină. VIL Complicaţii . fungi.6 săptămâni). ■ glomerulonefrită acută.renale: ■ abces renal. • insuficienţă cardiacă. insuficienţă renală. • şoc septic.1. a vegetaţi­ ilor). . . ■ insuficienţă cardiacă. a sindromului inflamator. în special AVC. • abces al inelului. bactericidă. aortă. ® fracţia de ejecţie a ventricului stâng scăzută • HTAP. .. . splenice.cardiace: ■ distrucţie valvulară. ■ infarct renal..altele: ■ embolii septice: renale. ■ anevrisme micotice: creier. • complicaţii neurologice.80 > Existenţa complicaţiilor EI • diagnosticare cu întârziere.7. • insuficienţă renală. • vegetaţii largi > 15 mm. spitalizare. VIII. sinergică. ■ AVC prin embolie vasculară cerebrală.

6.. fals anevrism.80 ü ih ip p ta după 7 zile de antibioterapie /‘ |v ff. Complicaţii renale: glomerulonefrită 8. Febră la antibiotice (p-lactamine++). Persistenţa porţii de intrare " 3. 1.24 MU/zi sau amoxicilină sau ceftriaxonă Aminozide: gentamicină 3 mg/kg/zi Peni G sau amoxicilină 200 mg/kg/zi Aminozide: gentamicină 3 mg/kg/zi Oxacilină: Bristopen® 2 g x 6/zi Aminozide: gentamicină 3 mg/kg/zi Vancomycine 30 mg/kg/j Aminozide: gentamicină 3 mg/kg/j Doxicycline: 100 mg x 2/zi + ofloxacină: Oflocet® 400 mg/zi El pe valvă nativă cu hemoculturi negative Amoxicilină 200 mg/kg/zi Aminozide: gentamicină 3 mg/kg/zi _ î _________________ ţiurata _ (săptămâ 6 5 zile 6 5 zile 18 luni 18 luni BOOK DES ECN .1. Tratamentul porţii de intrare++++++ Managementul comorbidităţilor++++ . Focar infecţios secundar de origine embolică: abces cerebral. Tratament antibiotic neadaptat sau în doze insuficiente 2. Anevrism micotic 7. Limfangită la nivelul perfuziilor Tratamentul insuficienţei cardiace Contraindicaţii pentru anticoagulante în doze curative (cu excepţia fibrilaţiei atriale şi protezei mecanice) datorită riscului de hemoragie cerebro-meningeală agravată de către anticoagulante. Germeni Streptococi Enterococi Stafilococi meti-S Stafilococi meti-R Peni G: 12 . cu sau fără rash cutanat = alergie la antibiotice însoţită frecvent de hipereozinofilie 10.. 7.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 101 .. meningite. Flebită 9. spondilodiscită. 5. AVC.. splenice). alte embolii septice (renale. fistulă 4. abces paravalvular+++. abces miocardic. Complicaţii embolice: miocardită (emboli coronari). abcese splenice. Infecţie necontrolată la nivel local++++: vegetaţii mari.

^ — "7 ": . • endocardită fungică sau cu organisme multirezistente. Tratament chirurgical . t . • endocardită infecţioasă mitrală sau aortică cu risc embolie crescut = pacient cu vegetaţii voluminoase (> 10 mm) care a prezentat un eveniment embolie sub tratament antibiotic adaptat... EPA masiv..... Pe termen scurt (în 48-72 ore după internare) dacă se constată: • insuficienţă aortică (IA) sau insuficienţă mitrală (IM) severe.4. XI..... în urgenţă extremă dacă se constată: . XII... fără semne clinice de insuficienţă cardiacă (indicaţie hemodinamică)... febră persistentă şi persistenţa hemoculturilor pozitive după 7-10 zile de antibioterapie adaptată. • infecţie locală necontrolată: abcese de inel sau septale.... . localizare mitrală.. Oxacilină: Bristopen® 2 g x 6/zi + rifampicină Aminozide: gentamicină 3 mg/kg/zi Vancomycine 30 mg/kg/zi + rifampicină Aminozide: gentamicină 3 mg/kg/zi Vancomycine + rifampicină + gentamicină® Stafilococi meti-S 6 6 15 zile 6-8 6-8 15 zile 6 6 15 zile Stafilococi meti-R El pe proteză cu hemoculturi negative IX. 102 BOOK DES ECN . v Germeni Antibioterapia de prima intenţie Durata 6 2 ■ Streptococi Peni G: 12 . dar 6 săptămâni de tratament Lv. 7. ~ ' :•.. mai ales în caz de stafilococ. creşterea dimensiunii vegetaţiilor sub antibioterapie adaptată. cu semne clinice persistente de insuficienţă ventriculară stângă sau semne de proastă toleranţă hemodinamică la ecografie (HTAP++++) [indicaţie hemodinamică].1..insuficienţă cardiacă severă şi rebelă secundară unei regurgitări masive. secundare endocarditei.Trei tipuri de indicaţii: hemodinamică (şoc. "p. .24 MU/zi sau amoxicilină sau ceftriaxonă Aminozide: gentamicină 3 mg/kg/zi = acelaşi tratament ca la El pe valvă nativă... insuficienţă cardiacă).80 r':. Pe termen mediu (în 8-15 zile): IA sau IM severă secundară endocarditei..dezinserţie sau tromboză obstructivă de proteză (indicaţie hemodinamică şi/sau infecţioasă). X. infecţioasă (infecţie întinsă sau necontrolată) şi ca prevenţie a riscului embolie..EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ .

• Antibioprofilaxia trebuie să fie de acum înainte rezervată doar pacienţilor din grupa A (= cu risc crescut++++) supuşi procedurilor celor mai riscante. prevenţia endocarditei trebuie să fie sistematică la toţi valvularii (informarea şi educarea pacientului) ++++. • Prevenţia începe prin măsuri stricte de igienă: igienă buco-dentară strictă. • La nivel dentar. clindamicină 600 mg per os în ora care precedă gestul.XIII.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 103 . la toţi valvularii. consultaţie de două ori pe an la stomatolog pentru orice pacient valvular. • Toţi pacienţii valvulari trebuie să primească un carnet de proflaxie a endocarditei pe care trebuie să îl pre­ zinte medicului sau stomatologului la fiecare consultaţie++. singurele indicaţii de antibioprofilaxie care rămân sunt procedurile cu manipularea regiu­ nii gingivale sau a regiunii periapicale a dintelui. Antibioprofilaxie • Este cea mai importantă. • Pacienţii sunt clasaţi actualmente în grupe de risc crescut (Grupa A) şi de risc scăzut (Grupa B) în funcţie de o valvulopatie subiacentă (a se vedea tabelul de mai sus)..antibioprofilaxie înaintea unui gest dentar cu risc crescut: amoxicilină 2 g per os în ora care precedă gestul. • Ultimele recom andări internaţionale merg explicit în direcţia diminuării antibioprofilaxiei sistema­ tice. atitudine totuşi mult timp preconizată şi predată.. fără a doua doză. .. BOOK DES ECN . In caz de alergie. dezinfectarea minuţioasă şi sistematică a plăgilor.

tuse (idem durere pleurală). ■ alternanţă electrică. cu un revărsat pericardic (în acest din urmă caz.sindrom infecţios: ■ febră. ■ subdenivelare a segmentului PQ.: hemopericard).EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . pericardită uscată). constricţie. Prezenţa unui revărsat pericardic abundent cu apariţie rapidă poate conduce la o tamponadă. urgenţă dia­ gnostică şi terapeutică. Electrocardiograma .durere pericardică: ■ precordială mai mult decât retrosternală. insensibilă la trinitrină. Cealaltă complicaţie este apariţia unei pericardite cronice constrictive.căutarea sistematica semnelor de tamponadă: ■ insuficienţă cardiacă dreaptă.de asemenea: ■ microvoltaj inconstant (amplitudine a QRS < 5 mm) care evocă un revărsat abundent. fără legătură cu efortul. » auzit mai bine în poziţia şezândă. 104 BOOK DES ECN . Diagnostic Examen clinic .normală în puţine cazuri. ■ inconstant. rară şi legată de un revărsat abundent. mapoi normalizare a ST cu aplatizare a undelor T. I. . ca o apăsare. sistolodiastolic.evoluează în funcţie de 4 stadii: ■ supradenivelare a segmentului ST. ■ puls paradoxal. ce prezintă mai ales interes în comparaţie cu clişee mai vechi. mpersistă în apnee (spre deosebire de frecătura pleurală). mialgii. ■ intensificată la respiraţie profundă. un revărsat pericardic nu este întotdeauna datorat unei pericardite (ex. fără semn în oglindă. ■ apoi negativare a undelor. . ■ în sfârşit. foarte variabil în timp. normalizare a undelor T. complicată sau nu.Cardiomegalie în «ceainic» sau în «carafă» în cazul revărsării abundente. Radiografía toracică . ■ tahicardie sinusală. ■ prelungită. decubit. . arsură. tulburări de ritm atrial. .adeseori normală. calmată în poziţia şezândă.2.274 Pericardita acută David A ttias şi Jérém e Lacotte Este vorba de o inflamare a pericardului. concavă în sus (criterii discrimi­ nante faţă de supradenivelarea ST). . ■ semne de şoc. difuză. astenie. Invers. . uneori dificil de dovedit. ■ artralgii.frecătură pericardică: ■ zgomot superficial.

viruşi hepatitici.. . minfecţie ORL banală în zilele precedente. adenovirus. semne generalizate (artralgii. ■ evoluţie favorabilă sub anti-inflamatoare. BOOK DES ECN . gripal. ■ revărsat pleural. ■ dozarea markerilor tumorali (în funcţie de elementele de orientare clinică). mtamponadă posibilă dar puţin frecventă. banale. sindrom inflamator).sistematic: ■ diagnosticarea unui sindrom inflamator (hemogramă. circumferenţial sau nu.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 105 . echovirus). infec­ ţie cu HIV. . CRP).2. regresie sub antiinflamatoare. Ecografía cardiacă transtoracică . limitate la o durere pericardică. ■ pericardită tardivă sau «sindrom Dressier» care survine spre a treia săptămână.căutarea etiologiei: ■ tulburare a cineticii segmentare care evocă un infarct care a trecut neobservat. depistează o tamponadă (revărsat compresiv): ■ jenă la umplerea cavităţilor drepte cu cinetică anormală a septului interventricular (sindrom de adiastolie).evaluează toleranţa revărsatului. Etioiogie . ■ eliminarea infarctului sau a miocarditei virale prin dozarea troponinei++/CPK.căutarea unor anomalii specifice: calcificări pericardice sau pleurale. ■ diagnosticarea tuberculozei.în funcţie de caz: ■ diagnosticarea unei afecţiuni auto-immune. mvariaţii respiratorii ale fluxurilor transvalvulare. ■ enzime pancreatice.analiză bacteriologică şi anatomopatologică cuplată cu cea a lichidului colectat în timpul drenajului.confirmă diagnosticul: ■ spaţiu lipsit de ecouri (negru) în jurul cavităţilor cardiace. regresie cel mai frecvent spon.274 . paragrafului 132): ■ pericardite precoce: benigne. . ■ bilanţ tiroidian. ■ sindrom febril. ■ absenţa revărsatului nu elimină diagnosticul de pericardită acută (uscată).realizate aproape exclusiv în cazul drenajului pentru tamponadă.virală: ■ cauza cea mai frecventă. t tană. ■ semne în favoarea disecţiei aortice. ■ numeroşi viruşi incriminaţi: enterovirus (coxsackie. . Biopsii . .post-infarct (cf. ■ IDR şi serologie HIV (celelalte serologii nu prezintă interes). . mrecidive frecvente. mult mai rar în caz de pericardită recidivantă neexplicată. Explorări biologice . . ■ tumoră pericardică. ■ leziune parenchimatoasă pulmonară (neoplazie). .

prezentarea clinică este cea a unei pericardite benigne. Tratament . ■ reumatism articular acut. explorări biologice (sindrom inflamator) şi ecografic la sfârşitul tratamentului. ■ control clinic. . ■ prezentare insidioasă cu evoluţie puţin zgomotoasă a unui revărsat adeseori important.tuberculoză: ■ cauză rară. Miocardopericardita . ■ oprirea tratamentelor anticoagulante (risc de tamponadă). imunodepresie. . ■ mixedematoase.neoplazică: ■ extensie locală a tumorelor pleurale (mezoteliom). pacient cu transplant. ■ tratament antituberculos timp de un an.2. corticoizii sunt de interes+++ prezintă interes. necompresiv. e ■ pancreatită acută. corespunzătoare cel mai adesea unei cauze virale nediagnosticate. tulburări ale cineticii segmentare sau difuz în ecografie putând ajunge până la disfuncţie sistolică severă. a radioterapie (boala Hodgkin. RMN cardiacă este examenul de elecţie pentru diagnosticul miocarditei. s insuficienţă renală.idiopatică.cauze rare: * pericardită purulentă. subdiafragmatice. ■ concediu medical 15 zile. ■ boli de sistem: lupus.de verificat caracterul benign în caz de recidive frecvente: diagnosticarea unei afecţiuni auto-imune. calcificări ple­ urale sau pericardice în stadiul cronic. asociată uneori unui tablou de insuficienţă cardiacă ce poate ajunge până la şoc cardiogen. ■ antiinflamator nesteroidian: aspirină în doze descrescătoare timp de trei săptămâni (3 grame *7 zile. cancer al sânului). dar persistent sub tratament sau récidivant. ■ elemente evocatoare: alterarea stării generale. -sim ptom atic: ■ fără spitalizare în formele benigne. diagnosticată adeseori în stadiul de tamponadă. ■ repaus. 106 BOOK DES ECN . Complicaţii Recidive . apoi 2 grame * 7 zile apoi 1 gram * 7 zile) ± paracetamol în caz de durere persistentă sub aspirină. . care complică o tuberculoză pulmonară.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . biop­ sie pericardică în ultimă instanţă. din cadrul sau în cadrul unei hemopatii maligne. ■ constituire lentă puţin zgomotoasă. ■ diagnostic de certitudine adus de analiza lichidului pericardic şi a biopsiilor.frecvente în caz de diminuare prea rapidă a tratamentului antiinflamator sau de nerespectare a perioadei de repaus. ■ după o intervenţie de chirurgie cardiacă. . mediastinale. ■ tratament chirurgical: drenaj pericardic.miocardita se traduce printr-o creştere enzimatică de importanţă foarte variabilă ± apariţia de unde Q de necroză.drenaj chirurgical (cu biopsii): ■ tamponadă (revărsat compresiv).274 . pentru di­ minuarea riscului de evoluţie spre pericardita cronică constrictivă.etiologic. . pericardice. v ■ revărsat voluminos.interesul tratamentului cu colchicină pentru a diminua recidivele prea frecvente. în special poliartrită reumatoidă. . .

tratament: ■ etiologic. variaţii importante ale fluxurilor transvalvulare în timpul respiraţiei. ■ curativ: decorticare pericardică (intervenţie delicată). cu predominanţa revărsatelor neoplazice. . . corticoizi. pneumotorax compresiv. cel mai frecvent de origine tuberculoasă.diagnostic diferenţial: embolie pulmonară masivă. decât de volumul acestuia.este confirmat prin cateterism cardiac drept care evidenţiază un aspect în „dip-plateau” al presiunilor intraventriculare drepte.clinic: • • minsuficienţă cardiacă dreaptă. Tamponada .diagnosticul este pus prin ecografie cardiacă transtoracică.etiologie: ■ pericardită acută. tubercu­ loase şi virale. implantarea unei sonde endocavitare. * se va respecta poziţia semişezândă.274 . ■ semne drepte majore. ■ ■ puls paradoxal Kussmaul (nespecific) sau scădere a presiunii arteriale în timpul inspiraţiei (> 10 mmHg).2. ■ îngroşare pericardică.traduce caracterul compresiv al revărsatului pericardic. . . ■ în aşteptarea acestuia: umplere vasculară prin soluţii coloidale.. ■ revărsat pericardic absent sau puţin abundent. ■ ■ drenaj chirurgical în urgenţă.clinic: ■ stare de şoc cardiogen. medicamente inotrop-pozitive. dar gravă care corespunde constricţiei cavităţilor cardiace drepte apoi stângi prin fibroză pericardică consecutivă unei pericardite cronice care evoluează pe termen lung. . unui traumatism (toracic în decelerare. ■ compresiv: adiastolie a cavităţilor cardiace drepte.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 107 .radiografie toracică: calcificări pericardice. fără a aştepta rezultatul altor exa­ minări complementare: ■ revărsat în general circumferenţial şi abundent. fără cardiomegalie. responsabil de o jenă la umplerea cavităţilor drepte („adiastolie acută”) care conduce la scăderea debitului cardiac şi la şoc cardiogen. . * hemopericard. a se va opri orice tratament anticoagulant. .diagnosticul este evocat de către ecografia cardiacă: ■ adiastolie a cavităţilor cardiace (jenă la umplere). se va evita culcarea pacientului. în urgenţă. ■ fără semne de edem pulmonar.tratament: ■ preventiv: drenaj al pericarditelor în stadiul acut. . BOOK DES ECN . Pericardita cronică constrictivă . aspect de „swinging heart”. indiferent de cauza acesteia. Caracterul compresiv al revărsatului este legat mai mult de rapida lui constituire.chiar puncţie pericardică sub-xifoidiană. .tratamentul este strict asimptomatic (analgezice şi tratamentul insuficienţei cardiace) sub supraveghere clinică şi biologică datorită formelor fulminante care ţin de o asistenţă sau de o grefă cardiacă în urgenţă. . postradioterapeutică sau postoperatorie. ruptura de perete în cursul unui infarct miocardic. .. secundar unei disecţii aortice. infarct al ventriculului drept. . chiar şi tablou de anasarcă.).complicaţie rară.

hipertensiune arterială severă.aortite: . ■ insuficienţă aortică (IA) + dilatare a aortei ascendente = boala anuloectaziantă.endocardita infecţioasă acută: ■ leziunile valvulare sunt adeseori complexe. pacienţi între 40 şi 60 de ani. frecvent asociată++. ■ se poate încadra sau nu în cadrul bolii Marfan. în mod obişnuit se însoţeşte de o coronarită ostială. Insuficienţa aortică acută .disecţia aortică: ■ teren: HTA. ■ ea antrenează adesea o regurgitare importantă. . antrenând o dilatare a inelului aortic şi a aortei ascendente.endocardită subacută: ■ a se căuta una sau mai multe vegetaţii. ■ sindrom Laubry şi Pezzi: insuficienţă aortică şi comunicare interventriculară. boala Crohn. se va căuta dilatarea aortei ascendente. cu un răsunet hemodinamic. transfixiantă. ■ lupus eritematos diseminat.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ .congenitală: ■ bicuspidia aortică: este malformaţia congenitală cea mai frecventă a valvei aortice (1% din popula­ ţie). . . boala Marfan ■ trebuie căutate durerea toracică. ■ boala Takayashu: arterită a trunchiurilor arteriale mari.boală degenerativă sau distrofică: ■ etiologia cea mai frecventă în ţările industrializate. Etiologie 7 . . cu rupturi. . ■ valvele sunt îngroşate. pelucidă) şi/sau a inelului aortic.reumatismală: ■ mai puţin frecventă în ţările industrializate. pacienţi între 20 şi 30 de ani. ■ asociată frecvent unei stenoze aortice şi altor valvulopatii. frecătura pericardică şi asimetria tensio­ nală a membrelor superioare.Insuficienţa aortică cronică . ■ sifilis: etiologie devenită rară. şi/sau a aortei ascendente. ■ spondilartrită anchilozantă. comisurile fuzionează. migrantă. se retractă. cu anevrisme multiple şi sindrom inflama­ tor biologic. iar mobilitatea lor este diminuată. . apoi calcificate.249 _____________________ »______________________ ____________________________________ ______________ David A ttias şi Jérôm e Lacotte Insuficienta aortică I. revelată de un reumatism inflamator sacrolombar. . ■ afectare distrofică a valvei aortice (fină.traumatism toracic. 108 BOOK DES ECN . perforaţii ale sigmoidelor şi abcese ale sinu­ surilor Valsalva sau ale septului interventricular.2.

Ecografia Doppler cardiacă transtoracică: Este examenul cheie: diagnostic pozitiv. continuu).5.hiperpulsatilitate arterială: ■ mărirea presiunii arteriale diferenţiale. BOOK DES ECN .diagnostic pozitiv datorită tehnicii Doppler (color.II.deviaţie axială stângă. . . cuantificarea regurgitării. . evaluează răsunetul (ventricul stâng. apoi HVS sistolică cu inversarea un­ Radiografia toracică: .astenie.o dilatare a ventriculului stâng.presiunea arterială diastolică < 50 mmHg = semn de gravitate. etiologic. prin scăderea debitului coronar în diastolă legat de regurgitare. la nivelul venelor pulmonare. mecanismele de adaptare nu au timp să se dezvolte. dulce. martor al insuficienţei cardiace.angor funcţional.hipertrofie ventriculară stângă diastolică: S în delor T în V5şi Vg. ■ semnul Musset: balansarea capului la fiecare bătaie cardiacă. în expiraţie forţată: ■ suflu protodiastolic fin.la palpare. + R în V5 > 35 mm. presiuni pulmonare. în cursul insuficienţei aortice acute. care obiectivează o regurgitare diastolică din aortă în ventriculul stâng. Cele două consecinţe sunt: . cu supraîncărcare volumetrică diastolică. perceput în regiunea subclaviculară dreaptă. .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . lărgire a arcului inferior stâng cu aspect de vârf subdiafragmatic. la stânga.dispnee care trebuie cuantificată conform clasificării NYHA. a semnul Durozier: dublu suflu intermitent crural. în anteflexiune. . care provoacă un edem pulmonar acut. . * galop protodiastolic (Z3): traduce creşterea presiunii telediastolice a ventriculului stâng. de-a lungul marginii stângi a sternului. cu caracter aspirativ. . a hippus pupilar. III.cardiomegalie cu index cardiotoracic peste 0. IV. a semnul Quincke: puls capilar. fatigabilitate la efort. Atunci. cu maxim în focarul aortic şi iradiere spre apen­ dicele xifoid. consecinţa este o creştere brutală a presiunii intraventriculare cu răsunet în amonte. în forma cronică.auscultaţia se practică la un pacient în ortostatism.o hipertrofie compensatoare a ventriculului stâng pentru a menţine constantă tensiunea parietală (legea Laplace). o parte a sângelui ejectat în cursul ciclului precedent este regurgitat în ventriculul stâng. Semne fizice: . .dilatare a aortei ascendente (arc superior drept). Bilanţ paraclinic Electrocardiograma: . a suflu diastolic Flint în focarul mitral: corespunde jenării deschiderii mitrale antrenate de fluxul de regurgitare aortică. Fiziopatologie în cursul diastolei. Bilanţ clinic Semne funcţionale: . şocul apexian «în dom» descris de Bard este deviat în jos. . cavităţi drepte) şi diagnostichează alte valvulopatii asociate. . ■ „pistol-shot” (clacment) mezosistolic: pocnet al jetului sistolic pe peretele aortei rigidizate.

. non-dependent de operator. .doar în caz de discordanţă între clinică şi ecografie.tulburări de ritm supraventriculare şi ventriculare.betablocante în cazul bolii Marfan. . . stenoza aortică asociată). Prognostic Dacă pacientul este asimptomatic: . bilanţ biologic preoperator obişnuit. dilatarea cavităţilor drepte. . . Bilanţul preoperator: .moarte subită.principala problemă este determinarea celui mai bun moment pentru a propune tratamentul chirurgical înainte de apariţia afectărilor miocardice ireversibile. . Câteterismul cardiac: .angiografia ventriculului stâng evaluează volumul ventricular şi fracţia de ejecţie.insuficienţă cardiacă. Tratament Medical: . disfuncţie ventricu­ lară stângă sistolică. CT.supravieţuire până la 10 ani: 50%. pacient care prezintă cel puţin un factor de risc cardio-vascular.tratament simptomatic al insuficienţei cardiace. .2.răsunet: dilatarea ventriculului stâng.consultaţie de anestezie. de dilatare a aortei ascendente. .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . timp de semi-descensiune sau PHT. RMN în caz de dilatare a aortei ascendente.249 . fracţia de ejecţie a ventriculului stâng (FEVS). cartografia fluxului regurgitant în Doppler color. viteza telediastolică în istmul aortic++++. de disecţie aortică.endocardită.ETE. Acest examen. perforaţie.supravieţuire până la 5 ani: 75%. prezintă interes pentru monitorizarea pacientului. . .ecografie Doppler arterială a trunchiurilor supraaortice. în special cu diuretice în caz de semne congestive şi cu IEC sau anticalcice cu acţiune periferică ce reduc postsarcina şi favorizează ejecţia aortică. .diagnosticarea altor valvulopatii. .depistarea şi prevenţia endocarditei infecţioase. .diagnostic etiologic: dilatare a aortei ascendente++ (= IA pe boala anuloectaziantă sau pe bicuspidie). VI.căutarea focarelor infecţioase ORL şi stomatologice cu scopul de a depista orice focar infecţios latent. Complicaţii: . Explorările izotopice: Permit calcularea în mod reproductibil a fracţiei de regurgitare şi a fracţiei de ejecţie ventriculare stângi. V. semne în favoarea unei IA reumatismale (fuziune comisurală. lărgimea jetului la origine. bărbat > 40 ani sau femeie la menopauză. existenţa unei HTAP. o disecţie aortică. de suspiciune de endocardită.probe funcţionale respiratorii. . sursă de grefă valvulară bacteriană. .angiografia supra-sigmoidiană cuantifică insuficienţa aortică.coronarografie: în caz de angor sau suspiciune de cardiopatie ischemică subiacentă. 110 BOOK DES ECN . semne de endocardită: vegetaţii. bicuspidie. NB: Ecografia transesofagiană este indicată în caz de slabă ecogenicitate.cuantificare: metoda PISA++ (= metoda de referinţă) care permite determinarea suprafeţei orificiului regurgitant şi a volumului regurgitat la fiecare diastolă+++. .

dar ele durează în mod nor­ mal toată viaţa (fără necesitatea reintervenţiei). S : .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 111 .2.mai multe tipuri de proteze sunt utilizabile: ■ protezele mecanice impun o anticoagulare eficientă pe tot timpul vieţii..249 Chirurgical: . Indicaţiile lor privilegiate sunt subiecţii tineri.r • ■ . '■ intervenţia Bentall este indicată dacă există o dilatare semnificativă a aortei ascendente. ■ protezele biologice sau bioprotezele cu o durată medie de funcţionare de 12 ani şi care nu necesită anticoagulare pe termen lung. . Ea asocia­ ză o înlocuire valvulară (prin bioproteză sau valvă mecanică) cu o înlocuire a aortei iniţiale (printrun tub de Dacron) şi o reimplantare a celor două coronare.indicaţii chirurgicale: BOOK DES ECN .

. Este vorba de prolaps valvular. prin fibroza ischemică a pilierului valvei mitrale mici. . ■ în cursul ischemiei cronice. afectează femeia tânără. • > . Etiologie Insuficienţa mitrală cronică . afectările mitrale sunt mai puţin frecvente decât leziunile valvei aortice.funcţională: ■ dilatare a inelului.2. fie de origine ischemică. ■ patologie frecventă.distrofică: ■ boala Barlow.. ■ bolile de sistem: lupus eritematos diseminat. .degenerativă: ■ cea mai frecventă. fie prin ruptura unui vârf al pilierului posterolateral. fie de o perforare a valvei. ■ congenitală: comunicare interatrială asociată unei insuficienţe mitrale. Mecanismele insuficienţei mitrale Sunt reprezentate schematic de cele trei stadii ale clasificării Carpentier. .tip 3: jocul valvular este limitat cu o închidere insuficientă a valvei în sistole. sclerodermie.altele: ■ sindromul Marfan.251 Insuficienta mitrală j>_____ ____ __________________________ _________________________ __ D avid Attias şi Jérôm e Lacotte I. . . cordajele sunt alungite. Insuficienţa mitrală acută . fie prin lipsa de coaptare a valvelor. este vorba fie de o insuficienţă mitrală funcţională. ■ cardiomiopatie hipertrofică. . . comisuri fuzionate++. fie prin disfuncţie ischemică a pilierului.).traumatism toracic. pelucide. ■ ele prolabează în atriul stâng.tip 2: amplitudinea mişcărilor valvelor este crescută.ruptură de cordaj: etapa finală a procesului degenerativ al aparatului subvalvular. . calcificate. care se îngroaşă. Este vorba de o insuficienţă mitrală restrictivă. retractate. afectează subiecţii vârstnici. fie de origine reumatismală. perforare.reumatismală: mîn uşoară descreştere de când infecţiile ORL cu streptococi beneficiază de management ■ valve şi cordaje îngroşate. ■ insuficienţa este frecvent asociată unei stenoze (cu care realizează o boală mitrală) şi altor valvulopatii. * defect de coaptare a valvelor prin tracţiunea cordajelor.tip 1: joc valvular normal. ■ mixom al atriului stâng.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ .endocardită acută cu ruptură de cordaje sau prin mutilare valvulară (distrucţie. mobilitatea valvelor scade.ischemică: ■ în cursul unui infarct miocardic inferior. legată de disfuncţiile cineticii segmentare. cordajele sunt alungite. boala Elher-Danlos.. 112 BOOK DES ECN . ■ valvele sunt fine. . redundante. ■ degenerescenţă mixoidă a valvelor.

evaluează răsunetul (ventriculul stâng.auscultare: suflu holosistolic. . . de intensitate uniformă. *. • . . cuantificarea regurgitării. . hepatalgii. NB: în insuficienţa mitrală acută nu există mecanism compensator. deplasat în jos şi la stânga.hemoptiziile sunt rare.se va căuta un alt suflu.această regurgitare provoacă o dilatare a atriului stâng şi o creştere progresivă a presiunilor în amonte. precum un Z3.palpare: şoc «în dom». .se vor căuta semne de insuficienţă cardiacă dreaptă (edeme ale membrelor inferioare.hipertrofie ventriculară stângă (diastolică apoi sistolică) = S în Vx + R în V5 > 35 mm (indicele Sokolow).fibrilaţie sau flutter atrial. bifidă în DII. care iradiază în axilă. Bilanţ paraciînic ECG ' .mod bidimensional şi TM: BOOK DES ECN . cavităţile drepte) şi evidenţiază alte valvulopatii asociate. în atriul stâng.pocnitură în piept (lovitură de bici). Radiografia toracică ^ . Ecografia Doppler cardiacă transtoracică Este examenul cheie: diagnostic pozitiv.în aval. . . de unde creşterea brutală a presiunii capilare pulmonare şi edem pulmonar.251 ¡1. etiologic. . Fizîopatofogie .2. . durere toracică în caz de infarct. efort în caz de ruptură degenerativă. maximal în focarul mitral. IV. . va apărea o insuficien­ ţă cardiacă dreaptă. . turgescenţă jugula­ ră). > . descris de Bard. presiunile pulmonare. . NB: în boala Barlow. . . bifazică în VI. . 1 8 Bilanţ clinic 1. arterele pulmonare şi ventriculul drept. .12 secunde. asociată unei dureri toracice scurte. .y . / . j» Semne funcţionale: . . atriul stâng. .urmate rapid de dispnee. o . piolant. zgomote supradăugate.se vor căuta calcificări valvulare.% ■.dilatare a ventriculului stâng: cardiomegalie şi lărgire a arcului inferior stâng cu vârful subdiafragmatic.palpitaţii legate de o fibrilaţie atrială. frecvente în cursul valvulopatiilor mitrale. ventriculul stâng se dilată pentru a face faţă supraîncărcării diastolice fără hipertrofie compensa­ toare.context: febră în caz de endocardită.hipertrofie atrială stângă: unda p > 0. în capilarele pulmonare. . în mod retrograd. .semne de insuficienţă cardiacă dreaptă: edeme ale membrelor inferioare. auscultaţia percepe în mod clasic un click mezosistolic urmat de un suflu telesistolic (holosistolic în caz de insuficienţă mitrală importantă)..dilatare a atriului stâng: arc mediu stâng convex şi dedublare a conturului arcului inferior drept (atriul drept + atriul stâng)...dispnee care trebuie cuantificată (clasificarea NYHA).în cursul sîstolei.suprasarcină pulmonară: sindrom interstiţial apialveolar. ce trădează un edem pulmonar acut. revărsat pleural bilateral.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 113 . în jet de vapori.w -. într-un stadiu tardiv. uneori şi în spate. sângele este ejectat în aortă şi. Cazuri particulare: insuficienţa mitrală prin ruptură de cordaj: .durere toracică orientată spre o insuficienţă mitrală ischemică. . semne de HTAP (întărire a Z2 pulmonar). . . 4 Semne fizice: ' r .

.insuficienţa cardiacă stângă şi dreaptă. ■ zonă de convergenţă (PISA). în caz de endocardită. Ecografía transesofagiană este practicată foarte frecvent în această valvulopatie. mai ales în situaţiile de sla­ bă ecogenitate. Holter ECG: Util în caz de palpitaţii pentru diagnosticarea tulburărilor de ritm supraventricular paroxistic. . Coronarografie sistematică în cadrul bilanţului preoperator în caz de angor. ■ direcţia jetului regurgitant în venele pulmonare. Prognostic Evoluţie lentă. . ■ dimensiunea cavităţilor drepte. . ■ măsoară presiunea telediastolică în ventriculul stâng. de ruptură de cordaj.coronarografie. al volumului regurgitat şi al fracţiei regurgitante. ventriculul drept. ■ calculul PISA (zona de convergenţă). ■ de cuantificat dilatarea ventriculului stâng. ■ lărgimea jetului la origine (vena contracta). în stadiile III-IV. insuficienţa mitrală rămâne mult timp asimptomatică.IV).indicaţii de cateterism cardiac din ce în ce mai limitate.endocardita bacteriană.sau telesistolică). a morfologia aparatului valvular şi sub-valvular. •' ' Bilanţ preoperator: . de notat o bombare sistolică a celor două valve dincolo de planul inelului mitral şi în modul TM un aspect de lingură sau de hamac (după cum deplasarea este holo. bilanţ biologic preoperator obişnuit. . .consultaţie anestezie. au fost raportate tulburări de ritm ventricular şi cazuri de moarte subită.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . Cateterism cardiac . . de prolaps valvular. V.în boala Barlow.Doppler continuu şi pulsat: ■ anvelopa jetului regurgitant. ■ fracţia de ejecţie a ventriculului stâng (FEVS).251 a dilatarea atriului stâng.cateterism stâng şi angiografie a ventriculului stâng: ■ cuantifică regurgitarea mitrală (gradele I . supravieţuirea până la 5 ani este de 25%. de pacient care prezintă cel puţin un factor de risc cardio-vascular şi/sau de disfuncţie ventriculară stângă sistolică. .2.ecografie Doppler arterială a trunchiurilor supraaortice. suprafaţa regurgitării mitrale.cateterism drept: ■ măsoară presiunile în atriul drept. rezervate doar cazurilor în care există discordanţă între examenul clinic şi ecografie. ■ măsoară volumul şi fracţia de ejecţie ventriculare stângi. ^ . ■ dilatarea atriului stâng. pornind de la jetul insuficienţei tricúspide. ■ măsurarea presiunii arteriale pulmonare sistolice. . . 114 BOOK DES ECN . Ea va fi realizată sistematic în caz de chirurgie valvulară programată.probe funcţionale respiratorii. ■ caută unda V pulmonară.Doppler color: ■ profunzimea regurgitării mitrale.căutarea focarelor infecţioase ORL şi stomatologice. ■ în boala Barlow. Complicaţii: . arterele pulmonare (PAP) şi presiunea capilară pulmonară. . volum regurgitant şi fracţia de regurgitare.fibrilaţia atrială şi accidentele embolice.

dacă insuficienţa mitrală este ischemică. .tratamentul insuficienţei cardiace. necalcificate şi un aparat subvalvular puţin lezat.tratament etiologic: angioplastie a arterei coronare.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 115 . BOOK DES ECN . Chirurgical: .profilaxia endocarditei. realizată de fiecare dată când este posibil+++. Necesită valve mobile. .conservator.neconservator. Indicaţia de elecţie este prolapsul valvular mitral pur. cu înlocuire valvulară mitrală prin bioproteză (longevitate mai redusă) sau prin proteză mecanică (impune anticoagulare pe viaţă).251 Vi* Tratament Medical: .tratamentul fibrilaţiei atriale. .2. . prin plastie mitrală.

asociată frecvent unei dilatări a aortei ascendente.comisurile sunt fuzionate. Ecografia asigură un diagnostic precis.Reumatism articular acut: .angorul se explică printr-un debit insuficient la efort.calcificări ale valvelor şi ale inelului aortic care se pot întinde pe sept.Stenoza aortică degenerativă sau boala Monckeberg: .cauza cea mai frecventă la subiecţii de vârstă medie (50-60 de ani). apariţia dispneei şi a edemului pulmonar. II. Etiologia 1 .creşterea presiunilor de umplere cu dilatarea urechiuşei stângi. . . cea mai frecventă în ţările industrializate.apariţia unui gradient între ventriculul stâng şi aortă.50 mmHg. 2 . Stenoza constituie un obstacol faţă de ejecţia din ventriculul stâng şi provoacă o creştere a postsarcinii.Consecinţele în amonte: . 4 .tulburare a complianţei şi/sau a relaxării ventriculului stâng. . 116 BOOK DES ECN .sau subvalvulară congenitală.6 cm 2/m 2. . Fiziopatologie Suprafaţa normală este de aproximativ 3 cm2. . 3 .în diminuare în ultimii douăzeci de ani. printr-o nevoie crescută de oxigen (hipertrofie ven­ triculară) şi printr-o ateroscleroză coronară asociată. 1 . Pentru un debit cardiac normal. realizând în stadiul terminal un bloc calcar.rar izolată: asocierea unei insuficienţe şi a unei stenoze realizând astfel o boală aortică. .hipertrofie ventriculară stângă compensatoare.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . este o boală frecventă care afectează mai ales pa­ cienţii de peste 75 de ani şi care se caracterizează printr-un obstacol faţă de ejecţia din ventriculul stâng. Valvulopatia. . Se vorbeşte de stenoză strânsă pentru suprafeţe mai mici de 1 cm 2sau 0.cauza cea mai frecventă care vizează pacienţii de peste 75 de ani. rigide cu o mobilitate limitată. o stenoză strânsă antrenează un gradient mediu ventricul stâng/aortă de 40 . 2 . . . Prognosticul este mult ameliorat prin chirurgie cardiacă.debitul cardiac creşte insuficient la efort.Stenoza supra. .2.1% din populaţie.Consecinţe în aval. .valve îngroşate.Bicuspidia aortică: . altă(e) valvulopatie(i) asociată (e)+++.281 Stenoza aortică David A ttias şi Jerom e Lacotte Referinţă Recomandările ESC cu privire la managementul valvulopatiHor. I.

palpitaţii legate de extrasistole sau de treceri în fibrilaţia atrială paroxistică. 3 .tulburări de conducere: bloc de ramură stângă incomplet.în caz de debit scăzut legat de insuficienţa cardiacă apare un suflu puţin intens. IV.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 117 .se vor căuta semne de insuficienţă cardiacă congestivă. .dilatare a aortei iniţiale legată de leziunile de jet. . Aceste simptome survin mai ales la efort apoi în repaus în caz de boală foarte avansată. .Semne funcţionale: .Ecografie cardiacă transtoracică: examen fundamental+++ care confirmă diagnosticul. etiologia şi evalu­ ează severitatea: . . precedată uneori de durere toracică sau înlocuită de o senzaţie de văl în faţa ochilor.angor.Radiografie toracică: . aplecat în faţă.tulburări de ritm supraventricular de tipul fibrilaţiei.2.Descoperirea întâmplătoare în timpul unui examen clinic sistematic (pacient mult timp asimptomatic şi valvulpatie bine tolerată). } ■ < 5 . existenţa unei HTAP. bloc atrioventricular.281 HI. . .Z2 diminuat sau abolit: semn de stenoză aortică strânsă. coronarografie în cadrul bilanţului preoperator în caz de angor. 6 .diagnostic etiologic: calcificări. 4 . bilanţ preoperator. dilatarea atriului stâng (AS). căutarea altor valvulopatii. valvă aortică tricuspidă sau bicuspidă.Ecografie cardiacă transesofagiană este indicată dacă se constată: slabă ecogenitate. maximal în focarul aortic. .ECG: . la pacientul care prezintă cel puţin un factor de risc cardio-vascular şi/sau de disfuncţie ventriculară stângă sistolică. . pentru că hipertrofia este de tip concentric.răsunet: fracţia de ejecţie a ventricului stâng (FEVS) mult timp conservată (în cazul existenţei unei disfuncţii a ventriculului stâng chiar moderate (< 50%) => stadiul avansat al bolii).Examen fizic: a) auscultarea se va face la un pacient aşezat. Clinic 1 .semne asociate: dilatare a aortei iniţiale frecvent asociată stenozei aortice. afectare reumatismală.hipertrofie ventriculară stângă sistolică (indicele Sokolow > 35 mm). calcificările inelului aortic sunt foarte frecvente. suspiciune de endocardită. 3 . Examinări complementare 1 .sincopă. la sfârşitul expiraţiei: . în special în caz de bicuspidie.suflu mezosistolic ejecţional.la radioscopie. 2 . BOOK DES ECN .Sistematic.cuantificarea stenozei: calculul suprafeţei aortice prin ecuaţia de continuitate şi al gradientului mediu ven­ tricul stâng/aortă. . aspru.inimă de volum normal. b) de asemenea: ■• '' . . . iradiat la nivelul vaselor gâtului. hi­ pertrofie ventriculară stângă concentrică. .diagnosticarea unei alte valvulopatii.dispnee. . 2 . polivalvulopatie.Ecografie cu dobutamină în doze mici: Este un examen rezervat evaluării stenozei aortice simptomatice la pacienţii cu o disfuncţie ventriculară stângă.

moarte subită.Cardiomiopatia obstructivă . . Evoluţie 1 . Examenul clinic orientează.2.Comunicarea interventricularâ . .embolii calcare.măsurarea gradientului presiunii sistolice între ventriculul stâng şi aorta iniţială.suflul este holosistolic. el se întinde până la vârf şi iradiază în axilă 8 .endocardită bacteriană.consult anestezic. . antecedente familiale de cardiopatie.tulburări de ritm supraventriculare sau ventriculare.coronarografie .la ECG: pseudo-undă Q de necroză în derivaţii anterioare.2 ani în caz de insuficienţă cardiacă.angiografia suprasigmoidiană pune în evidenţă dilatarea aortei ascendente şi diagnostichează o insuficien­ ţă aortică asociată. ..probe funcţionale respiratorii. o mişcare sistolică anterioară a valvei mitrale anterioare şi mai ales un gradient intraventricular stâng. A . .supravieţuire medie de 5 ani în caz de angor.tânăr adult. . de moarte subită. 8 .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . se observă o hipertrofie ventriculară asimetrică.Insuficienţa mitrală . 118 BOOK DES ECN .ecografie Doppler arterială a trunchiurilor supraaortice.Complicaţii: . C .suflu în spiţe de roată.insuficienţă cardiacă. Acesta permite: . . .evaluarea funcţiei ventriculare stângi şi a cineticii segmentare.tulburări de conducere de grad înalt. .Bilanţ preoperator: .căutarea focarelor infecţioase ORL şi stomatologice. . ' 2 . ./ .Prognostic: . .281 7Indicaţie de cateterism cardiac dacă există o discordanţă între examenul clinic şi ecografie. bilanţ biologic preoperator obişnuit. VI. . . dar aceste afectări sunt diferenţiate în special cu ajutorul ecografiei cardiace.3 ani în caz de sincopă. Diagnostice diferenţiale Se referă la suflurile sistolice.la ecografie. .măsurarea suprafeţei aortice prin formula Gorlin. V. .

indicaţii: cf. la pacienţii cu foarte mare risc operator recuzaţi de la chirurgia clasică: se va analiza implantarea de valvă aortică pe cale percutană. Tratament A .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 119 .Tratament medical . .ineficient asupra progresiei bolii.se vor limita activităţile fizice.tratament simptomatic al insuficienţei cardiace. insistând pe controlul strict al tensiunii arteriale şi pe menţinerea în ritm sinusal.2. .Tratament chirurgical singurul curativ. intervenţia = înlocuire valvulară aortică prin bioproteză sau proteză mecanică+++++.281 VI!. B . BOOK DES ECN . figurii de mai jos.

varicele afectează 30 .ea poate fi esenţială (cel mai adesea) sau dobândită. ■ apăsarea boitei plantare. dilatare venoasă şi tromboză care agravează incontinenţa. cu sau fără obstrucţie venoasă asociată. vene peroniere şi trunchiul tibioperonier). ■ obezitatea. . ■ pompa musculară surală. 120 BOOK DES ECN . ■ reţeaua superficială formată în special din vena safenă internă şi externă. legată mai ales de o anomalie a reţelei venoase profun­ de. Varice I.există o incontinenţă sau o distrucţie (post-trombotică) a valvulelor.repercusiunile economice sunt majore. sunt o anomalie anatomică caracterizată prin dilatarea permanentă şi patologică a uneia sau mai multor vene superficiale.returul venos este asigurat prin: ■ continenţa valvulelor. ■ presiunea negativă generată de respiraţie. . care cuprinde etajul sural (vene tibiale anterioare. Epidemiologie . care sunt o cauză a IVC. Varicele pot fi „mute” din punct de vedere funcţional şi să se exprime printr-un prejudiciu estetic sau să provoace semne de IVC.reţeaua venoasă se împarte în: ■ reţeaua profundă satelită arterelor.fenomenele hemodinamice coexistă cu anomalii ale metabolismului celular. Fiziopatologîe Fiziologie . cu costuri de peste 2 milioane de euro pe an pentru această patologie. Mecanisme patologice . în timp ce comu­ nicantele leagă între ele venele unei aceleiaşi reţele.60% dintre subiecţi fără predominanţa vreunui sex faţă de celălalt. sau pe amândouă. . > . . modelul de transmisie nefiind monogenic. . ■ ereditatea. ■ efectul dăunător al estroprogestativelor şi al tratamentului hormonal substitutiv este controversat.sistemul de anastomoză între aceste două reţele este asigurat de către venele perforante. II. etajul femural şi etajul inghinal. ■ sarcina cu simptome încă din primul trimestru. . pentru că prevalenţa lor creşte după primul deceniu.varicele._______ _____________ j> _________________________ ______________________________________________ D a v id A t t ia s şi J é rô m e L a c o îîe Insuficienta venoasă cronică. ■ presiunea reziduală reţelei arteriale.factorii favorizanţi sunt: ■ vârsta. posterioare. .insuficienţa venoasă cronică (IVC) este definită ca o disfuncţie a sistemului venos prin incontinenţă valvulară care afectează sistemul venos superficial sau pe cel profund. mai ales sub forma unei acti­ vări leucocitare care antrenează o inflamare locală asociată unei hipoxemii tisulare. Se creează astfel un cerc vicios cu stagnare sanguină.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ .

i ~ CSasa 0: CJasa 1: Subiect fără jenă funcţională venoasă (cu sau fără varice) Insuficienţă venoasă cronică minoră Prezenţa semnelor funcţionale cu sau fără semne obiective de stază venoasă (afectare limitată în general la venele superficiale) Insuficienţă venoasă cronică moderată Tulburări trofice evidente fără ulcer sau fără antecedente de ulcer Insuficienţă venoasă cronică severă Tulburări trofice majore cu ulcere (frecvent afectare asociată a venelor profunde) Clasa 2: Clasa 3: BOOK DES ECN ... ...........palpare: ■ se caută o tromboză venoasă şi se evaluează incontinenţa valvulară prin tehnica Schwartz (trans­ miterea vibraţiei prin percuţie de-a lungul traseului varicos traduce incontinenţa valvelor) sau prin proba Trendelenburg (dacă venele rămân goale la trecerea de la poziţia şezandă la ortostatism şi dacă ele se umplu la îndepărtarea garoului plasat la baza coapsei.......... ■ a se avea în vedere palparea pulsurilor distale. oboseală în ortostatism.....greutate...136 Iff..inspecţie... Examen fizic: ...... îl agravează..r Clasificarea severităţii funcţionale a insuficienţei venoase cronice (Porter. + 5 .. numărul acestora. ■ se caută alte tulburări trofice asociate (ulcer).. inspecţia evaluează dimensiunea acestora.......... Semne funcţionale: ...... i ... .varice secundare: ■ postflebitice prin distrucţie valvulară....sindromul picioarelor neliniştite se caracterizează prin senzaţie de „furnicături” ale gambelor care obligă pacientul să le mişte pentru a le face să dispară...... .. dar este strâns legat de senzaţia de greutate a picioarelor.. .. localizarea acestora....... ■ congenitale cu agenezie a venelor profunde.... .. apăsare.9. .....jenă legată în parte de varicele inestetice....... - ! •' < .claudicaţia venoasă..1...... \ . .. ..... adeseori asociată. Etiologie .. Bilanţ clinic 9.. El nu este specific... Insuficienţa limfatică.... .. varicele se definesc ca „vene devenite patologic dilatate şi sinuoase adeseori prin in­ continenţa valvulelor lor”..... . .......> • IV. pacient în ortostatism: a potrivit OMS. mult mai rară.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 11 2 . valvele sunt incontinente)....varice esenţiale: ■ cele mai frecvente. ■ edemul este uneori semnul cel mai precoce.... ele afectează în special femeia..... survine la mai multe săptămâni după o tromboză şi se caracterizează prin mialgii de efort.... ■ compresie pelviană tumorală sau de alt tip. 1988) .

Ele apar în mod fiziologic. cu vârsta. . ■ cu margini netede. .9. Ea reflectă zone nevasculare consecutive microtrombozelor repetate.corectarea factorilor favorizanţi: scădere ponderală. contrastând cu aspectul cutanat normal al ră­ dăcinii membrului.ridicarea membrelor inferioare pentru a asigura o drenare posturală în timpul somnului.1. ■ pentru a confirma o tromboză venoasă şi a o localiza.Măsuri generale: . .. V. ■ în prezenta ulcerelor membrelor inferioare.durere.examenul clinic poate fi completat cu o ecografie Doppler venoasă a membrelor inferioare: mîn cadrul unui bilanţ preoperator (sistematic++++). < 5 ■ în general puţin dureros. ■ de mari dimensiuni.hipodermite cronice: ■ pielea treimii inferioare a gambei este fibroasă şi indurată.. Corespunde unor depozite de hemosiderină. .. . evitarea ortostatismului prelungit.ridicarea membrului. ■ este consecinţa unei inflamaţii cronice a grăsimii subcutanate.136 V. ■ sediu maleolar intern. căldură. Complicaţii Flebită superficială sau paraflebită: . ■ în cadrul unui bilanţ prescleroză.ulcer varicos: ■ unic.pansament compresiv. Complicaţii cutanate: . Bilanţ paraclinic .. ■ cu debut perimaleolar.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . evitarea încălzirii prin pardoseală. VI. secundare extravazării de hematii.contenţie elastică cu ciorap sau benzi elastice înainte de ridicarea din pat. mcu fond curat. s . Devine zemuindă după aplicarea de topice locale. mdermită ocră: colorare brună a pielii la nivelul zonelor de stază. .. . . . Ruptură de varice şi hemoragie: . n atrofia albă Killian se caracterizează prin plăci deprimate de culoarea fildeşului înconjurate de un halou pigmentat. .ecografia Doppler confirmă sediul superficial.vaccinarea antitetanică. localizate în faţa cordonului venos indurat. ■ .. 122 BOOK DES ECN .scopul este de a face un bilanţ lezional cu un studiu al reţelei venoase profunde şi al continenţei valvelor. roşeaţă. Corespunde unei reacţii de hipersensibilitate întârziată cu aflux de monocite şi de macrofage. Această fază este uneori precedată de o hipodermită acută care mimează o tromboză.Diagnosticul varicelor şi/sau insuficienţei venoase cronice este un diagnostic clinic++++. VII.tratament cu AINS în aplicare locală sau per os şi comprese alcoolizate.a s e consilia mersul pe jos.. evitarea contracepţiei estroprogestative. Tratament 1 .tulburări trofice: meczemă cu prurit şi leziuni eritemato-scuamoase. ea este indoloră şi nu lasă godeu. . . ■ telangiectaziile sau varicozităţile sunt dilatări de dimensiune variabilă ale plexului venos sub-papilar al dermului superficial.

——T — 3 - ş: . Scopul este de a transforma reţeaua varicoasă în cordoane fibroase.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 123 . durerilor şi senzaţiei de picioare neliniştite).' v • . -+ + Efecte asupra jenei funcţionale Efecte'asupra jenei estetice ++ ++ 0 + în caz de varice mici ++ în caz de varice a trunchiurilor mari în caz de incontinenţă valvulară ++ Efecte asupra complicaţiilor cutanate ++ 0 ± BOOK DES ECN .1.. care prelevează material venos necesar uneori în caz de pontaj şi care suprimă o reţea de supleanţă în caz de tromboză venoasă.Indicaţii _ — -----. . mai recent..Tratament chirurgical: evenaj sau stripping al venei safene interne (± externe) cu ligatura croselor safene şi a venelor perforante. este vorba de un tratament radical care nu împiedică recidivele. indicaţie în prezenţa unei jene funcţionale (în special pentru cazul picioarelor grele.9.136 2 . . Scleroză . .medicamente venotonice: puţin eficiente. acest gest este adeseori completat cu o scleroză a venelor mici. 4 . . .— --------.cu contenţie elastică şi anticoagulare preventivă perioperatorie.Tratament medical: .cure termale (= crenoterapie).benzi de contenţie.scleroza varicelor cu agenţi fizici sau. . cu laser.

1.epistaxis. se va adapta tratamentul. digestive.depinde de calitatea respectării tratamentului. se va avea în vedere o întrerupere a venei cave cu instalarea unui filtru-cavă.). .se vor verifica parametrii de anticoagulare (TCA. .. II. . transfuzie.tratament simptomatic. anevrism. ■ administrarea unui antagonist dacă hemoragia nu este controlată: acid tranexamic (Exacil®).mai ales cu streptokinază => justifică administrarea sistematică a unei corticoterapii. hematoame sau puncte la locul puncţiei. ■ tratamentul leziunii hemoragice.în caz de supradozare importantă.. activitatea anti-Xa) şi.EDIJIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . 124 BOOK DES ECN .creşte cu durata tratamentului.este crescut de anumite patologii: insuficienţă renală sau hepatică. AVK). .).182 Accidente ale anticoagulantelor David A ttias şi Jérôm e Lacotte LTrombolitice Hemoragii minore: .tratament simptomatic (hemostatice locale. se va antagoniza cu sulfat de protamină.hemoragii majore în 3 . . tumoră digestivă. ■ tratament simptomatic: umplere vasculară. . activitatea anti-Xa) şi la nevoie se va adapta tratamentul. .oprirea heparinei în toate cazurile. .cerebromeningeale în 1 %.4%. . cu vârsta. .continuarea trombolizei. trombocitopenie sau trombocitopatie. .este identic la heparinele cu greutate moleculară mică şi la heparina nefracţionată. Reacţii alergice: . Hemoragii majore: .. Hemoragii minore: . In caz de anticoagulare indispensabilă pentru o tromboză venoasă pro­ fundă sau o embolie pulmonară. . 11. Hemoragii majore: .tratament simptomatic.este mai important în tratamentul curativ decât preventiv (efect dependent de doză). cu excepţia supradozării sau hemoragiei necontrolabile. .oprirea heparinei este rar necesară. prezenţa unei leziuni cu potenţial hemoragie (ulcer. cu administrarea simultană a altor antitrombotice (antiagregante.. mai frecvente cu vârsta. oxigenoterapie. Heparina Riscul hemoragie: .se vor verifica parametrii de anticoagulare (TCA. la nevoie.conduita de urmat: ■ oprirea trombolizei şi a altor anticoagulante.

imunoalergică.heparină a 5-a .182 Trombocitopenii induse de heparină (TIH): . survine mai frecvent cu heparina nefracţionată. . . ■ continuare precoce cu AVK eficient înainte de ziua 7. ■ se va începe imediat un tratament cu heparinoid de sinteză (danaparoidă sodică Orgaran®). arte­ riale şi venoase. . se va reevalua necesitatea tratamentului anticoagulant. a depistare prin dozare a trombocitelor din 3 în 3 zile în timpul primei luni de tratament. mai puţin alergizante decât heparina nefracţionată. ■ contraindicaţii pe viaţă pentru toate heparinele (nefracţionată. BOOK DES ECN .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 125 . deşi forma gravă.ziua 2. 11. ■ diagnosticarea complicaţiilor tromboembolice sau hemoragice. chiar şi fondaparinux+++.dacă o TIH de tip 2 este confirmată: ■ se va opri heparina. ■ continuare cu AVK numai atunci când reascensiunea plachetară este confirmată şi nivelul de trombocite este peste 1 0 0 0 0 0 /m m 3.a 20-a zi Francă (< 100000 tr/ml) şi/sau scădere > 40% din cifra de plecare Brutală Gravă Tromboze arteriovenoase multiple Rară (1%) Oprirea imediată şi definitivă a heparinei Confirmarea biologică a alergiei Continuare cu AVK cu timp scurt de acţiune ± antitrombină.ele privesc toate heparinele.se disting două tipuri de TIH: T ' ©benignă . heparinoid Conduita de urmat . -' A Mecanism Data Caractere Agregare plachetară a 2-a . ale trunchiurilor mari şi medii. ■ confirmarea caracterului imunoalergic al trombocitopeniei: căutarea de anticorpi anti-FP4 prin d o­ zare ELISA. necesitând începerea AVK în ziua 1.simptomatologia de tip 2 este înşelătoare pentru o trombocitopenie: embolii şi tromboze multifocale.a 5-a zi Caracter moderat (> 100000 tr/ml) sau scăde­ re < 30% din cifra de plecare Progresivă Benignă Asimptomatică Frecventă (10-20%) Continuarea heparinei Dozarea zilnică a trombocitelor Până la normalizare 2 Distrucţie plachetară Imunizare complex FP4.1.conduita de urmat în prezenţa unei trombocitopenii sub heparină: ■ confirmarea în urgenţă a trombocitopeniei pe tub cu EDTA. cu greutate moleculară joasă) la orice pacient cu antecedente de trombocitopenie imunoalergică la heparină. . Această trombocitopenie este foarte rar revelată de accidente hemoragice.prevenţie: a în tratamenul preventiv sau curativ se vor prefera heparine cu greutate moleculară mică. în ciuda unui tratament anticoagulant eficient. adeseori multiple.

Hemoragii majore = hemoragii exteriorizate necontrolabile. 11. ■ transfuzie de masă eritrocitară la nevoie.182 III.5 (versus INR între 2 şi 3). ■ fracţia PPSB uman (factori II. . 126 BOOK DES ECN . necesită transfuzie de masă eritrocitară. ■ vitamine K per os dacă INR > 6 . IX. paragrafului 175) ce cresc eficacitatea AVK.1. care justifică spitalizarea şi/sau transfuzia. hemopericard. instabilitate hemodinamică. localizare care ameninţă prognosticul vital sau funcţional (hemoragie intracraniană şi intraspinală. hematom muscular profund şi/sau sindrom Loge. ■ mai important la pacienţii la care se vizează un INR între 3 şi 4. ■ este frecvent legat de o supradozare ce se explică printr-o aplicare neadecvată a tratamentului sau prin interacţiuni medicamentoase sau dietetice (cf.. Antivitamina K . ■ depinde de calitatea supravegherii tratamentului (monitorizare regulată a INR.5. endoscopic sau endovascular+++.8 ore. ■ aviz cardiologie.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ .Riscul hemoragie: ■ 1 .. prezenţa unei leziuni potenţial hemoragice (ulcere. hemotorax. hemartroză): ■ spitalizare++. ■ tratamentul sângerării printr-un gest hemostatic chirurgical. ■ oprirea AVK. X) Kaskadil® ■ şi vitamina K (per os sau IV). ■ creşte cu durata tratamentului.). trombocitopenie sau trombocitopatie. . se va viza un INR < 1. hemo şi retroperitoneu. ■ este crescut de anumite patologii: insuficienţă renală sau hepatică. VII. necesită un gest hemostatic urgent. heparină). hemoragie intraoculară şi retro-orbitară.4% hemoragii grave/pacient/an (0.Hemoragii minore: ■ diminuare sau oprire tranzitorie a AVK. ■ control al INR 30 minute după administrarea de Kaskadil® apoi la 6 . administrarea simultană a altor antitrombotice (antiagregant. stabilitatea anticoagulării). hemoragie digestivă acută.5% mortale). anevrism. tumori digestive.

Indicaţii ■ „ 1 .5 mg/kg/60 min (total < 100 mg) EP: bolus i. ■ specificitatea lor pentru plasminogenul legat de fibrină care asigură un efect trombolitic mai puter­ nic şi mai selectiv datorat slabei fibrinolize sistemice. Administrarea ei începe imediat cu alteplaza şi la distanţă în cazul celorlalte (de îndată ce fibrinogenul > 1 g /l pentru streptokinază).EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 127 . Aceasta se face datorită plasminei.tromboză ocluzivă a protezei valvulare (tratamentul de referinţă fiind înlocuirea valvulară). de 10 mg în 1 . i. . sub rezerva absenţei AVC. / : v •> .activarea plasminogenului în plasmină se face lent în mod fiziologic.tromboliticele (TBL) sau fibrinoliticele provoacă liza trombului fibrinoplachetar. Pentru distrucţia cheagu­ lui este necesară mai întâi liza reţelei de fibrină.75 mg/kg/30 min apoi 0. BOOK DES ECN . se va rezerva subiecţilor cu risc operator crescut (cu insuficienţă respiratorie) sau în aşteptarea chirurgiei. care derivă dintr-un precursor inactiv. .embolia pulmonară (EP) gravă cu şoc hemodinamic. de unde mai puţine accidente ale hemoragicelor şi posibilitatea de a asocia simultan heparina.heparina intravenoasă continuă trebuie asociată tromboliticelor spre a evita reocluzia vaselor repermeabilizate.v. .5 M U/45 min Tenecteplază (Metalyse®) Streptokinază (Streptase®) Inginerie genetică Bacteriană .2 min urmat de o perfuzie de 90 mg în 2 ore AVC ischemic < 3 ore Infarct miocardic: 10 U (2 bolus la interval de 30 min) Infarct miocardic: 1.TBL diferă unele de altele mai ales prin: ■ originea lor bacteriană (streptokinază) care explică reacţiile sau prin inginerie genetică..v. apoi perfuzie continuă 50 mg / 6 ore. Produse disponibile Nume j Alteplază ! r-tPA í (Actilyse®) Inginerie genetică Infarct miocardic: 15 mg IVD apoi 0.infarctul miocardic diagnosticat în primele 1 2 ore. Tromboliticele Mecanism de acţiune f .75 Prescrierea şi supravegherea unui _____ tratament antitrombotic_____________________ D avid A ttias şi Jérôm e Lacotte I. prin tPA (activatorul tisular al plasminogenului) sau mai rapid datorită TBL. . plasminogenul.hemisuccinatul de hidrocortizon este sistematic asociat streptokinazei spre a evita reacţiile alergice: 1 0 0 mg bolus i.

fondaparinux este obţinut izolând pentazaharidul.hemoragii (cf. • Proprietăţi . anterioară utilizării (mai puţin de 6 luni). . Xa. . Xla (efect anti-Xa). Pierderea lanţurilor lungi de heparină provoacă o pierdere parţială a efectului anti-IIa. patologie a hemostazei Relative (se Va estima raportul beneficiu/risc+++) • AIT care datează de mai puţin de 6 luni • Tratament cu AVK • Sarcină sau prima săptămână de post-partum • Puseu ulceros ce datează de mai puţin de o lună • HTA necontrolată peste 180 mmHg • Masaj cardiac recent (discutat) • Vârsta peste 70 de ani (contraindicaţie relativă. susceptibile de a se lega simultan de trombină şi de anti­ trombina III. paragrafului 182).heparine nefracţionate sau heparine standard.fondaparinux. efectul antiXa fiind păstrat (proporţia anti-IIa/Xa trece de la 1 pentru heparine nefracţionate la 3 pentru LMWH). . alergie medica­ mentoasă. il.heparine cu greutate moleculară mică (LMWH).tratamentul fibrinolitic al accidentului vascular cerebral ischemic în faza acută: tratamentul trebuie insti­ tuit în primele 3 ore care urmează apariţiei simptomelor de accident vascular cerebral şi după ce s-a exclus diagnosticul de hemoragie intracraniană prin tehnici adecvate de imagistică.1. . inhibiţia trombinei necesită lanţuri lungi. .heparinele nefracţionate sunt polimeri cu înaltă greutate moleculară.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . astm. în fapt.ocluzia unui cateter venos central cu cameră (tromboliză în situ). care formează cu antitrombina III un complex care inhibă acţiunea trombinei (efect anti-IIa) şi formarea de trombină prin blocarea activatorilor săi: factorii IXa. Contraindicaţii Absolute • Hemoragie cerebromeningeală (pe viaţă) • AVC ischemic < 6 luni • Malformaţie vasculară sau tumoră cerebrală • Traumatism cranian < 1 lună • Traumatism sau chirurgie majoră ce datează de mai puţin de 21 de zile • Sângerare gastro-intestinală care datează de mai puţin de 1 lună • Coagulopatie cunoscută. 128 BOOK DES ECN .reacţii alergice. 11. Heparinele Se disting: . Efecte secundare: . . care este responsabil de activitatea anti-Xa a tuturor heparinelor.175 . .LMWH se obţin prin fragmentarea polimerilor de heparină nefracţionată apoi prin selecţia lanţurilor scurte. căci depinde de vârsta fiziologică) • Puncţie a vaselor mari necompresibile • Insuficienţă hepatocelulară severă (ciroza) • Endocardită infecţioasă • Disecţie aortică Pentru streptokinaze: infecţie streptococcică recentă.

.6.8.) • Fibrilaţie atrială • Proteză valvulară mecanică • Embolie pulmonară • Embolie arterială 500 Ul/kg/zi în 3 injecţii BOOK DES ECN . ■ eliminare hepatică. 0.5 şi 10 ml. 40. întrucât are fixare tisulară mai redusă. 0. ■ Enoxaparină (Lovenox®) seringi de 20. 7..:5 c Calciparină . 11.1.v.. 12 . .c.ii& > ill811 . excreţie urinară./8 ore pentru TCA prelungit la 1..175 Farmacocinetica . .20 ore în s.•: & ... şi 1 ml (1 ml = 10250 UI anti-Xa).. 60..9 ml (1 ml = 20 000 UI anti-Xa).c . Prevenţia bolii tromboembolice venoase • Risc moderat r • Risc crescut Tratament curativ al bolii tromboembolice venoase • SCA cu supradenivelare persistentă a ST • SCA fără supradenivelare persistentă a ST ®AVC ischemic de origine embolică cardiacă (FiA. . .v..LMWH: ' ■ aceleaşi caracteristici ca cele ale hparinei nefracţionate. Indicaţii: i l l i l I S Heparină nefracţionată fj i S .v.) cu efect anticoagulant foarte rapid.2. ..). ■ după trecerea prin plasmată.7 şi 0.4 ore în s.5 x martorul Heparină i. v J&k:-. ■ Nadroparină (Fraxiparine®) seringi de 0. 5 000 şi 10000 UI anti-Xa. 80 şi 100 mg (100 mg = 10000 UI anti-Xa). r..3. M .c.4. apoi/8 ore Calciparină s.c.] TCA ţintă 2-3 Calciparină s. ■ 1 ml = 25 000 UI (se va indica oral şi prescrie în scris în UI). 0. Produse disponibile . 500 Ul/kg/zi continuu (IVSE) [± doză de încăr­ care 50 Ul/kg i. ■ demi-viaţă de 60 minute în i. 5 000 UI 2 ore înainte..Heparine nefracţionate: ■ inactivată per os.v.Fondaparinux (Arixtra®): seringi de 2. ■ Tinzaparină (Innohep®) seringi de 0.Heparină nefracţionată intravenoasă: ■ heparinat de sodiu: 1 ml = 5 000 UI (se va indica oral şi prescrie în scris în UI). . a mai bună biodisponibilitate. ■ demi-viaţă mai lungă (4 ore în i.200 UI în funcţie de producătorul de heparină nefracţionată (nu se mai vorbeşte în mg)..5.. nu poate fi administrată decât intravenos sau subcutanat.? s. are fixare proteică şi tisulară puternică. 0.5..LMWH: ■ Dalteparină (Fragmine®) seringi de 2500.c.>..Heparină nefracţionată subcutanată: ■ heparinat de calciu (Calciparine®).EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 129 . ( 2 . 5.. ■ nu traversează bariera placentară datorită greutătii sale moleculare. 0. m1 mg = 100 .

c.c..v ’ ' Posologie Fragmine® 2 500 UI Lovenox® 20 mg = 0.. în special infarct miocardic) şi intervenţii chi­ rurgicale ulterioare..absolute: ■ alergie la heparină. 130 BOOK DES ECN . .. Efecte secundare: . .c. .. 4 ore înainte Apoi 1 injecţie s.01 ml/kg de două ori pe zi Innohep® 175 Ul/kg o singură dată pe zi Lovenox® 0../zi SCA fără supradenivelare permanentă a ST Fondaparinux Prevenţia bolii tromboembolice venoase Tratament curativ al TVP şi al emboliei pulmo­ nare necomplicate 1 ' SCA fără supradenivelare permanentă a ST 1 injecţie 2....trombopenii: cf./zi Tratament curativ TVP Embolie pulmonară necomplicată r.... ■ ulcer gastroduodenal evolutiv../zi • Risc crescut Prima injecţie 12 ore înainte Apoi 1 injecţie s..c. ... . c r./zi * risc crescut: chirurgie ortopedică grea şi chirurgie oncologică * risc moderat: repaus la pat pentru patologie medicală (AVC.. erupţii cuta­ nate. .. paragrafului 182..01 ml/kg de două ori pe zi 1 injecţie 2. ■ pericardită.v .. ■ anomalie a hemostazei (hemofilie. aspirină. ■ chirurgie neuro-oftalmologică sau traumatism cranian grav (< 3 săptămâni).4 ml Fragmine® 100 Ul/kg de două ori pe zi Lovenox® 0... clopidogrel./zi 1 injecţie 7. ■ disecţie aortică. în special cerebromeningeale (< 2 săptămâni) sau viscerale (< 10 zi).... ■ hemoragii în curs sau recente. ■ injecţii intramusculare sau intra-articulare..: Prevenţia bolii tromboembolice venoase LMWH • Risc moderat Prima injecţie s..hemoragice: cf.2 ml Fragmine® 5 000 UI Lovenox® 40 mg = 0... ■ endocardită infecţioasă (risc de hemoragie pe anevrism micotic)...alte efecte secundare: osteoporoza şi hiperkaliemia (tratamente prelungite în doze ridicate).''f ' M p in d ic a ţ ii ... ... ■ asocierea cu AINS.. creşterea transaminazelor. .relative: ■ chirurgie recentă..... .....w ... paragrafului 182....5 mg s... ■ HTA severă.c.. exceptând cazul protezei valvulare mecanice sau al FiA...5 mg s..... Contraindicaţii > .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ ..5 mg s.. trombopenie)....c.

Normal.în timpul tratamentului: ■ dozarea trombocitelor de două ori pe săptămână.-— ..EDIŢIA ÎN LIMBA ROMANA 131 . v .. — TCA . TCA)... ■ oprirea heparinei de la primul INR eficient. diminuarea dozei de AVK Creşterea heparinei Creşterea AVK Heparină idem Creşterea AVK Diminuarea heparinei Creşterea AVK BOOK DES ECN ...90 secunde Heparinemie între 0. ■ se va diagnostica o insuficienţă renală sau hepatică....5 -1 UI de anti-Xa/ml Se va adapta doza cu 10 . ?..— INR Adaptat sau prea crescut ”7. oprire 1 oră..tranziţia AVK-heparină: ■ precoce (în ziua 1 sau ziua 2 )." 'T TCA între 2 şi 3 ori martorul.6: diminuare cu 100 Ul/h Supradozare (TCA > 4).4 şi 0.6 Ul/ml TCA < 2 sau heparinemie < 0... INR.I Atitudinea ţ ^ Oprirea heparinei La nevoie. ■ exemple practice: i --------------.1. dacă nu există insuficienţă hepatică sau renală sau semne hemoragice . tabelului :...înainte de tratament: ■ se va depista o anomalie a hemostazei sau a coagulării (hemoleucogramă. ... ■ teste de anticoagulare: cf.. 11.'1 T . ■ dozarea INR 48 ..v. .. dacă nu există insuficienţă hepatică sau renală sau semne hemoragice Nimic.c..4: creştere cu 100 Ul/h 4 ore după debutul perfuziei sau 4 ore după a doua injecţie 4 ore după modificarea dozei Altfel.. .. adică 60 ... sau s. TCA > 3 sau heparinemie > 0.. l .... zilnic Heparină nefracţîonată i. . ..20 UI de anti-Xa/kg/zi 4 ore după a doua injecţie LMWH preventiv Fondaparinux Nimic. ■ se va prevedea continuarea cu AVK-heparină precoce (în ziua 1 sau 2)... ■ continuarea heparinei în doză eficientă până când INR este în zona terapeutică. apoi reluare diminuând cu 100 Ul/h LMWH Anti-Xa între 0.175 Modalităţi de prescriere: . prea scăzut sau prea crescut Prea scăzut Normal Prea crescut ”.. impune adaptarea dozelor..72 ore după începerea AVK sau după orice modificare a dozei. . : - .***..

.acest efect indirect datorat inhibiţiei vitaminei K explică inerţia la introducerea şi remanenţa la oprirea tratamentului.sunt diferite unele de altele în principal prin demi-viaţă. regrupând.1.anticoagularea se exprimă prin creşterea internaţional normalized rado (INR) (de preferat timpului de pro­ trombină care este mai puţin reproductibil). ■ factor antihemofilic B (IX).'f> Â \ ' tv ?tF* *■ 'y jf .familie de medicamente care asigură inhibiţia competitivă a vitaminei K în hepatocite.3 . ■ o durată lungă de acţiune garantează o mai bună stabilitate a anticoagularii. Antivitamine K . ■ transport sanguin cu puternică fixare proteică (susceptibil de a fi modificat prin competiţie medica­ mentoasă) de ordinul a 95%. limitantă în caz de nevoie de oprire urgentă pentru hemoragie sau supradozare. ■ proteina C şi S. a cărei demi-viaţă este cea mai lungă (72 ore). ■ proconvertină (VII) a cărei demi-viaţă este cea mai scurtă (6 ore). proteine anticoagulante. ■ factor Stuart (X). 132 BOOK DES ECN . ■ metabolism hepatic (cu inducere şi inhibiţie enzimatică posibilă). dar se dovedeşte.' Coumadin Sintrom Previscan Warfarin ■ ii s 1 i\ r / • p * .T&. • derivaţii indandionei (Previscan®). 7 «* * « 'hY 4 a .. * .două grupe de AVK: ■ cumarinice (Coumadine®. Sintrom®). INR corespunde raportului TP al pacientului/TP al martoru­ lui. ... . Produsele disponibile: . în mod accesoriu prin efectele lor secundare (re­ acţii alergice posibile cu derivaţii indanedionei): ■ o durată de acţiune scurtă prezintă avantajul unei dispariţii rapide a efectului anticoagulant. corectat în raport cu reactivul utilizat. cu o anomalie a ciclului enterohepatic al vitaminei K la fel ca în cursul unei colestaze).AVK au caracteristici farmacodinamice susceptibile de a antrena interacţiuni medicamentoase: ■ puternică absorbţie digestivă (interferenţa cu tratamentele ce influenţează influenţează tranzitul. dar pune problema anticoagulării uneori foarte fluctuante. 11.& 1 2 1 Acenocoumarol Fluindione Indicaţii: Boala tromboembolică: . Farmacologie: -AVK provoacă o reducere a sintezei hepatice a factorilor de coagulare a căror producere depinde de vitamina K-dependentă: ■ protrombină (II). .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . 1 36-72 ore 24-48 ore 36-72 ore Durată de acţiune 3-5 zile 2-3 zile 2-3 zile ne* ■ write*# .175 III. .intensitate moderată: INR 2 .

... tratamente .......5-3....EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 133 ..175 ----------............In caz de FA nevalvulară: * cu scor CHADS2 > 2 tratament anticoagulant pe termen lung INR între 2 şi 3 (INR ţintă 2.. -............ • V atriul stâng dilatat {diametru > 50 mm).......— ...antecedente de accident tron FiA....... traumatism.... ............... cu atât mai mult dacă riscul hemoragie este scăzut şi există o bună complianţă la tratament) Pe viaţă sau până la remisia completă a cancerului..............de FiA + proteză valvulară mecanică => tratament anticoagulant pe termen lung INR ţintă 2...........înlocuire valvulară mecanică 1 .bioproteză (şi plastie) în ritm sinusal: AVK timp de trei luni cu INR ţintă între 2 şi 3.....In caz de FiA + SM sau bioproteză tratament anticoagulant pe termen lung cu INR ţintă 2-3...... * cu scor CHADS2 = 1 => tratament anticoagulant pe termen lung INR între 2 şi 3 (INR ţintă 2. .proteză cu aripioare dubi î cele mai frecvent utilizate ___‘___ ■ — __........ hormonale) Boală tromboembolică venoasă (TVP sau EP) idiopatică (= fără factor declanşator) 6 săptămâni de tratament anticoagulant 3 luni Cel puţin 6 luni. Proteze valvulare cardiace: protezei meca ___ __ ____: / Slab .... x cu scor CHADS2 = 0 => Aspegic® 75 ..' ............. apoi reevaluare pentru tratament anti­ coagulant pe termen lung (tratamentul anticoagulant pe termen lung........ ■ ■ ■ . 1........ .. SM asociată... imobilizare....325 mg pe zi.. 11.. • ■•........ chiar mai mult (QS).....5) sau Aspegic® 75 ... BOOK DES ECN ....5... ■ ....... ....1.. atâta cât ţesuturile să aibă timpul să se endotelializeze... .......In caz......... la aceşti pacienţi. ....... ..... y K ^' ........ Boală tromboembolică venoasă (TVP sau EP) şi cancer-HBoală tromboembolică venoasă (TVP sau EP) recidivantă (à 2 episoade) Fibrilaţia atrială: .. se vor prefera LMWH pe termen lung.v :V “>•" * •* . TVP distală (= sub-popliteală) izolată TVP proximală sau EP cu factor de risc tranzitoriu reversibil (chirurgie. . fracţia de ejecţie a ventricului stâng (FEVS) stare de hipercoagulabilite........5)....... faţă de antivitaminele K Tratament anticoagulant pe toată viaţa — ... contrast spontan intens în atriul stâng...325 mg pe zi......... • .....___ _• • Factorii de risc trom b oem bo .

1. 11.175

Alte cauze de embolii arteriale: - anevrism ventricular stâng postinfarct cu prezenţa unui tromb intraventricular stâng; - arteriopatie a membrelor inferioare: indicaţii rare şi neconsensuale de utilizare frecventă a clopidogrelului; - prevenţia trombozelor venoase pe cateter şi camere implantabile. Contraindicaţii: - alăptare; - sarcină în primul şi al treilea trimestru (risc de encefalopatie cumarinică, apoi de hemoragie la naştere); - alergie la produs; - hemoragie patentă; - ulcer gastroduodenal recent; - HTA malignă; - pericardită; - neurochirurgie sau chirurgie oftalmologică recentă; - AVC hemoragie recent; - insuficienţă hepatică sau renală severă. Interacţiuni cu AVK:
I Creşterea absorbţiei digestive a AVK - încetinitori ai tranzitului

Inhibarea AVK
Diminuarea absorbţiei digestive a AVK Laxative (toate) Anti-ulceroase (toate) Colestiramină (Questran®) Cărbune activat

Diminuarea fixării proteice a AVK AINS Aspirine în doze mari Sulfamide hipoglicemiante sau antibiotice Fibraţi Miconazol (Daktarin®) Inducerea catabolismului hepatic al AVK - Barbiturice - Carbamazepină (Tegretol®) - Fenitoină (Dihidan®) - Meprobamat (Equanil®) - Rifampicină (Rifadine®) - Griseofulvină (Grisefuline®) - Alcool Creşterea sintezei factorilor vitaminei K-dependenţi - Estrogeni - Corticoizi

Inhibarea catabolismului hepatic al AVK - Cimetidină(Tagamet®) -Allopurinol (Ziloric®) - Cloramfenicol (Tiofenicol®) - Ketoconazol (Nizoral®)

Reducerea sintezei factorilor vitaminei K-dependenţi - Insuficienţă hepatică severă -AINS -Amiodaronă (Cordarone®) - Chinine şi chinidinice (Serecor®) Reducerea nivelului de vitamina K - Colestază - Antibioterapie per os - Hipertiroidism (catabolismul vitaminei K)

Creşterea nivelului de vitamina K - Vitamina K parenteral - Alimente bogate în vitamina K

|

134

BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ

1.11.175

Efecte secundare: - hemoragii: cf. paragrafului 182; - reacţii alergice la indanedionă: alergii rare, dar grave: reacţii cutanate, leuconeutropenie, trombocitopenie, nefropatie, hepatită; - efectejproprii cumarinicelor: gastralgii, greţuri, urticarie, alopecie, ulceraţii bucale (Sintrom); - encefalopatie cumarinică: şi cu pindiona există de asemenea un risc maxim între a şasea şi a noua săptă­ mână, responsabil de aplazii nazale, de calcificări epifizare, de retard psihomotor. Modalităţi de prescriere: ! - înainte de începutul AVK: ■ se va elimina o contraindicaţie formală sau relativă, \ u ■ se va căuta o interacţiune medicamentoasă potenţială, ■ se va depista o tulburare a hemostazei (INR, TCA) sau a crazei (hemoleucogramă), o insuficienţă hepatică sau renală, se va stabili o cartografie sanguină; - se va începe tratamentul cu 1 comprimat pe zi (3/4 pentru subiect vârstnic, greutate scăzută, insuficienţă hepatică sau renală moderată) şi se va doza INR după 48 ore; - se va modifica posologia cu 1/4 de comprimat; ¡.. ; - monitorizare ulterioară a INR: ■ 48-96 ore după orice modificare a posologiei, ■ la fiecare 48 ore a INR în zona terapeutică, ■ apoi săptămânal până la stabilizare la 2 recoltări succesive, mapoi cel puţin lunar, ■ în funcţie de caz, în cursul hemoragiilor, tulburărilor digestive susceptibile de a modifica eficienţa AVK sau introducerii unui tratament susceptibil de a interfera AVK; :r; . r - educarea pacientului (chiar şi a anturajului acestuia): ■ se va înmâna pacientului un carnet (în care se va consemna indicaţia, natura, posologia AVK şi re­ zultatele INR), L :: ■ se va interzice în mod formal orice injecţie intramusculară sau extracţie dentară sub AVK precum şi practicarea sporturilor violente, . ’ .■ > ■ se va deconsilia consumul regulat (de mai multe ori pe săptămână) de alimente bogate în vitamina K (mai ales spanac, varză şi ficat).

IV.

Alte molecule antkoagulante

• Heparinoide (danaparoidă = Orgaran®. Este vorba de molecule care acţionează după acelaşi mecanism ca şi heparina, dar a căror origine este sintetică. Indicaţia lor majoră este trombopenia imunoalergică de tip 2 la heparină; «• -• Derivaţi ai hirudinei (lepirudină = Refludan®) Aceşti produşi sunt extraşi din lichidul produs de către lipitori. Ei acţionează inhibând direct trombina. Indi­ caţia lor majoră este tot trombocitopenia imunoalergică de tip 2 la heparină; • bivalirudina Angiox®: antitrombină directă, utilizată doar pe cale i.v. Indicaţii în SCA ST +. • dabigatran Pradaxa®: - medicament antitrombotic pe cale orală cu acţiune anticoagulantă prin activitate anti-IIa, - indicat actualemente în prevenţia primară a evenimentelor tromboembolice venoase la pacienţii adulţi care au beneficiat de o chirurgie programată pentru proteză totală de şold sau de genunchi, - un studiu recent demonstrează eficacitate similară, chiar superioară warfarinei (AVK) la pacienţii în fibrilaţie atrială; nu are autorizaţie de punere pe piaţă pentru moment în FiA, dar acest medicament ar putea înlocui în viitor AVK la pacienţii în FiA.

BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ

135

1.11.175

V.

Antiagregante plachetare

Principii: , - activarea plachetară care intervine în formarea unui tromb fibrinoplachetar se poate face pe trei căi: ■ sinteza prostaglandinelor prin intermediul ciclooxigenazei, ■ sinteza de adenozin difosfat, ■ activarea receptorilor GPIIb/IIIa prin fibrinogen. Produse disponibile: - aspirină: ■ Aspegic®, Kardegic® în doze mici: 75 - 325 mg per os/zi, ■ inhibă calea ciclooxigenazei şi reduce deci producerea de prostaglandină şi de tromboxan, ■ efect ireversibil asupra plachetelor; - clopidogrel (Plavix® 75 mg) şi prasugrel (Efient® 10 mg): ■ blochează agregarea mediată de către adenozin difosfat, ■ efect antiagregant puternic şi durabil ( 4 - 8 zile după oprire); - anti-GPIIb/IIIa (Reopro®, Integrilin®, Agrastat®) pe cale parenterală: ■ blochează calea finală de agregare, ■ efect antiagregant puternic, dar foarte fugace (administrare i.v. continuă). Indicaţiile aspirinei: • antiagregare: - faza acută a SCA (cu şi fără supradenivelare permanentă a ST): aproximativ 250 - 500 mg în prima zi (cale i.v. în managementul iniţial SCA cu supradenivelare a ST) pentru a bloca rapid agregarea plachetară, apoi doză redusă (75 -1 6 0 mg/zi), - postinfarct, angor stabil, AIT, AVC, ACOMI, pontaj coronar, FiA cu risc embolie redus: posologie redusă între 75 şi 160 mg pe zi; • pericardită, • antiinflamator: cf. itemului AINS. Indicaţiile clopidogrel Plavix® • alergie la aspirină (în aceleaşi indicaţii); • după implantare de stent în angor stabil: durata minimă obligatorie a asocierii Aspegic®-Plavix®: timp de 1 lună în caz de stent inactiv sau 1 2 luni în caz de stent activ; • SCA ST - sau ST +: - înainte de coronarografie (prespitalicesc), - de continuat sistematic în mod obligatoriu timp de 1 lună în caz de stent inactiv sau minimum 12 luni în caz de stent acoperit, - de continuat sistematic timp de un an după orice infarct miocardic stentat sau nu dacă dubla terapie antiagregantă plachetară este posibilă (absenta complicaţiilor hemoragice); • ACOMI; • AVC.

136

BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA

1. 11.175

Indicaţiile prasugrel Efient® • SCA ST - sau ST +: - înainte de coronarografie (prespitalicesc), .. - de continuat sistematic în mod obligatoriu timp de 1 lună în caz de stent inactiv sau cel puţin 1 2 luni în caz de stent acoperit, - se va continua timp de un an după orice infarct miocardic stentat sau nu, dacă dubla terapie antiagregantă plachetară este posibilă (absenţa complicaţiilor hemoragice). Indicaţii anti-GPIIb/IIIa: ■ SCA ST- cu risc crescut; ; mSCA ST + în sala de cateterism în caz de tromb masiv; ■ angioplastie coronară complexă. Efecte secundare: » reacţii alergice; ■ cutanate; ■ trombopenii; mgastrite, ulcer gastroduodenal (aspirină); ■ hemoragii.

'i

.■
î/

f .v

'. :

BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ

137

Prescrierea şi supravegherea diureticelor
D avid A ttias şi Jerom e Lacotte

- Prezentare: ■ furosemid (Lasilix®): comprimate de 20, 40, 60 şi 500 mg, fiole de 20 şi 250 mg, posologie maximă = l g /z i , . ■ bumetanide (Burinex®): comprimate de 1 şi 5 mg (1 - 3/zi), fiole de 0,5, 2 şi 5 mg (1 mg de bumetanide = 40 mg de furosemid). - Proprietăţi: ■ creşterea natriurezei prin blocarea reabsorbţiei de sodiu în ramura ascendentă a ansei Henle, ■ creşterea natriurezei în tubul contort distal, de unde efectul diuretic şi natriuretic puternic, ■ acesta din urmă este contrabalansat parţial de apariţia hiperaldosteronismului secundar creşterii încărcării cu sodiu în tubul distal (legată de stimularea producerii de renină de către macula densa), ■ efect calciuric în doze puternice. - Farmacocinetică: ■ în intravenos: efect rapid (15 min) şi scurt (3 ore), ■ în per os: eficient în 30 minute timp de şase ore, ■ relaţia doză-efect lineară chiar în caz de insuficienţă renală severă: efect diuretic conservat la doze puternice. - Indicaţii: « hipertensiune arterială, edeme de origine renală, hepatică sau cardiacă, * insuficienţă cardiacă (edeme ale membrelor inferioare, anasarc, edem pulmonar), ■ hipercalcemie. - Contraindicaţii: ■ alergie la sulfamide (parţial încrucişată cu sulfamide antibiotice şi antidiabetice), ■ obstacol pe căile urinare, ■ tulburări hidroelectrolitice necorectate (hiponatremie < 130 mmol/1, hipokaliemie), ■ sarcină (bumetanide) şi alăptare, ■ encefalopatie hepatică sau ciroză hepatică severă, ■ se vor evita asocierile cu un regim strict fără sare, vasodilatatoarele sau hipotensoarele (mai ales IEC), medicamentele cu efect hipokaliemiant (laxativele), tratamentele care prelungesc spaţiul QT (risc de torsadă de vârf), tratamentele cu puternică toxicitate renală (aminozide, litiu), AINS, pro­ duşi de contrast iodaţi. - Efecte secundare: mdatorate efectului diuretic: deshidratare extracelulară, hipovolemie, hipotensiune ortostatică, hipo­ natremie de depleţie, insuficienţă renală funcţională, ■ datorate hiperaldosteronismului secundar: alcaloză metabolică (cu risc de agravare a hipercapniei la pacientul cu insuficienţă respiratorie), hipokaliemie (risc de torsadă de vârf crescut de asocierile de antiaritmice), hipocloremie, ■ posibilitate de encefalopatie hepatică în caz de ciroză severă, ■ creştere moderată a uricemiei şi a glicemiei, ■ reacţii alergice cutanate sau hematologice (leucopenie, trombopenie), ■ ototoxicitate în doze puternice. - Modalităţi de prescriere: ■ depistare prealabilă a tulburărilor hidroelectrolitice (hipokaliemie), ■ posologie iniţială (demi-doză la subiect vârstnic): 20 - 40 mg per os în 1 - 2 prize pe zi, 40 -120 mg i.v. direct în edemul pulmonar acut (maxim 1 g/24 ore), « de repetat în funcţie de răspunsul diuretic dorit (2 - 3 1/24 ore în edemul pulmonar acut), ■ monitorizare clinică (tensiune arterială, greutate, semne de deshidratare) şi biologică: ionogramă sanguină si creatinină,
138 BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ

1. 11.176

■ adăugare de potasiu încă de la iniţierea tratamentului sau ulterior, ■ supravegherea glicemiei şi a uricemiei, facultativ.

I. Tiazidice
- Prezentare (nicio formă i.v.): ' . ■ tiazidice cu acţiune scurtă (8-12 ore): hidroclorotiazidă (Esidrex®), ■ tiazidice înrudite: indapamidă (Fludex®), cicletanin (Tenstaten®). - Proprietăţi: ■ blochează reabsorbţia de sodiu şi de clor la nivelul segmentului cortical de diluţie (tubul distal) şi inhibă acţiunea ADH asupra tubului colector, ■ de unde rezultă o creştere a secreţiei urinare sodate în tubul distal (cu un efect diuretic şi natriuretic modest faţă de diureticele ansei), cu declanşarea unui mecanism compensator sub forma hiperaldosteronismului secundar, ■ efect anticalciuric, opus celui al furosemidului, ■ efect anti-ADH utilizat în diabetul insipid nefrogen. - Farmacocinetică: ■ per os: eficient într-o oră, cu durată de acţiune foarte variabilă ( 8 - 7 2 ore), ■ absenţa relaţiei doză-efect lineară, ■ ineficient în cazul insuficienţei renale (clearance creatinină < 40 ml/min). - Indicaţii: ' ■ hipertensiune arterială, edeme de origine renală, hepatică sau cardiacă, ■ hipercalciurie idiopatică simptomatică, ■ diabet insipid nefrogen. - Contraindicaţii: ■ alergie la sulfamide (parţial încrucişată cu sulfamidele antibiotice şi anti-diabetice), ■ obstacol pe căile urinare, ■ insuficienţă renală (creatinina > 2 0 0 (im ol/ 1), ■ tulburări hidroelectrolitice necorectate (hiponatremie < 130 mmol/1, hipokaliemie), ■ encefalopatie hepatică sau ciroză hepatică severă, ■ se vor evita asocierile cu un regim strict fără sare, vasodilatatoarele sau hipotensoarele (mai ales IEC), hipokaliemiantele (laxativele), tratamentele care prelungesc spaţiul QT (risc de torsadă de vârf), tra­ tamentele cu puternică toxicitate renală (aminozide, litiu), AINS, produşi de contrast iodaţi. - Efecte secundare: ■ datorate efectului diuretic: cf. furosemid, ■ datorate hiperaldosteronismului secundar: cf. furosemid, ■ posibilitate de encefalopatie hepatică în caz de ciroză severă, ■ creştere moderată a uricemiei şi a glicemiei, ■ reacţii alergice cutanate sau hematologice (leucopenie, trombopenie). - Modalităţi de prescriere: cf. furosemid.

II.

Diuretice care economisesc potasiu

- regrupează: ■’adevăraţii antagoniştii ai aldosteronului (spironolactonă): Aldactone®, Spironone®, Spiroctan® (per os), Soludactone® (i.v.), ■ pseudoantagoniştii aldosteronului (amilorid şi triamteren): Modamide®, Isobar®, Prestole®. - Proprietăţi: ■ blochează acţiunea aldosteronului asupra pompei Na +/K + din tubul distal de unde rezultă o creş­ tere a secreţiei urinare sodate în tubul colector cu efect diuretic şi natriuretic modest şi diminuarea secreţiei de ioni H + şi K + (economisirea potasiului şi acidoză hipercloremică), ■ în paralel, efecte antiandrogenice şi inductoare enzimatice.

BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ

139

1. 11.176

- Farmacocinetică: ■ per os: intrare în acţiune întârziată (24 ore), durata de acţiune: 24-48 ore, ■ soludactone i.v.: eficient în 2 ore, timp de patru ore. - Numeroase asocieri cu diuretice hipokaliemiante: Aldactazine®, Spiroctazine® (cu tiazidic), Aldalix® (cu furosemid). - Avantajele asocierilor: ■ efect diuretic superior, ■ nu este necesar să se adauge potasiu. - Indicaţii: mhipertensiune arterială, ■ edeme de origine renală, hepatică sau cardiacă, ■ insuficientă cardiacă: pacienţi cu disfunctie sistolică ventriculară stângă (FEVS < 40%) în stadiul III NYHA, ■ diagnosticul şi tratamentul hiperaldosteronismelor primare (antialdosteron), ■ miastenie (antialdosteron). - Contraindicaţii: mformale: insuficienţă renală, hiperkaliemie, ■ obstacol pe căile urinare, ■ hiponatremie < 125 mmol/1, ■ insuficienţă hepatică severă, ■ hipersensibilitate, ■ carenţă în acid folie (numai triamteren), ■ asocierile cu potasiu (contraindicate) şi IEC (deconsiliate), ■ monitorizarea asocierilor cu vasodilatatoare şi hipotensoare, AINS, produşi de contrast iodaţi, litiu, contraceptive orale minidozate (risc de inhibiţie prin inducere enzimatică). - Efecte secundare: a datorate efectelor diuretice şi antialdosteron: hiperkaliemie, acidoză metabolică hipercloremică, deshidratare extracelulară, hipovolemie, hipotensiune ortostatică, hiponatremie de depleţie (care antrenează o hiperhidratare intracelulară), insuficienţă renală funcţională (care poate potenţializa toxicitatea tratamentelor cu eliminare renală), ■ datorate efectelor antiandrogene: ginecomastie, impotenţă, scăderea libidoului, anomalii ale ciclu­ lui menstrual, ■ inducţie enzimatică (numai antialdosteron), ■ tulburări digestive, somnolenţă, cefalee, ■ reacţii alergice cutanate, ■ anemie megaloblastică prin carenţă de folaţi (numai triamterenul), ■ litiază urinară de triamteren (excepţional). - Modalităţi de prescriere: ■ depistare prealabilă a anomaliilor bilanţului hepatic sau renal, n posologie iniţială de jumătate de doză la subiectul vârstnic, ■ monitorizarea regulată a ionogramei sanguine şi oprire imediată a tratamentului în caz de hiperka­ liemie, ■ monitorizare clinică: PA, greutate, semne de deshidratare.

140

BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ

1. 11.176

III. Inhibitori ai anhidrazei carbonice
• anhidraza carbonică intervine în transformarea bicarbonaţilor în acid carbonic; - blocajul ei în tubul distal antrenează un exces de bicarbonaţi, care sunt eliminaţi sub formă de bicarbonati de sodiu. Pierderea de sodiu provoacă un hiperaldosteronism secundar responsabil de hipokaliemie; - de aici rezultă: • un efect natriuretic şi diuretic minim, rar utilizabil clinic, • o acidoză hipercloremică cu hipokaliemie şi hipocapnie, • o diminuare a secreţiei de LCR şi de umoare apoasă; • acetazolamidă (DIAMOX®: cp de 250 mg: 1 - 2/zi, fiole de 500 mg: 1 - 4/zi; • indicaţii: glaucom acut, edeme cerebrale posttraumatice, pusee de cord pulmonar cronic (injectabil), glaucom cronic, cord pulmonar cu hipercapnie simptomatică, rău de munte (per os); • contraindicaţii: alergie la sulfamide, insuficienţă hepatică sau renală, acidoză metabolică, hipokaliemie; • numeroase efecte secundare: hipokaliemie, acidoză metabolică, hiperglicemie, tulburări digestive.

IV. Diuretice osmotice
« manitol (i.v.) şi glicerol (per os); • indicaţii limitate: hipertensiune intracraniană, edeme cerebrale, hipertonie oculară acută.

BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ

141

Dispneea acută şi cronică
Franţois-XavJer Blanc

I. Diagnosticul dispneei acute
Dispneea este percepţia conştientă a unei jene sau a unei dificultăţi respiratorii. Ea este caracterizată în mod variabil ca o senzaţie de lipsă sau de sete de aer, de efort sau opresiune legată de respiraţie. Este vorba de un semn subiectiv, care trebuie diferenţiat de polipnee, de hiperventilaţie şi de cianoză.
Examinările de primă intenţie care trebuie realizate în prezenţa oricărei dispnei sunt: radiografia toracică (faţă + profil dacă e posibil); gazometrie arterială în aerul ambiant; electrocardiograma.

Gazometrie Hipoxie + hipocapnie = efect shunt: embolie pulmonară, criză de astm, EPA, pneumopatie acută... Hipoxie + hipercapnie = hipoventilaţie alveolară: decompensare a BPOC.

II.Identificarea situaţiilor urgente şi planificarea monitorizării acestora
Prima etapă: identificarea semnelor de gravitate: - semne de insuficienţă respiratorie acută: cianoză, transpiraţii, polipnee, tiraj intercostal, respiraţie abdo­ minală paradoxală; - consecinţe hemodinamice: tahicardie > 1 1 0 /min, semne de şoc, colaps; - semne neuropsihice: agitaţie, asterixis, comă. în prezenţa semnelor de toleranţă dificilă, se recurge la gesturi de urgenţă++: oxigenoterapie, la nevoie venti­ laţie cu mască; dezobstrucţia căilor aeriene, căilor venoase de calibru bun, apoi transfer imediat în reanimare.

Conduita de urgenţă în prezenţa dispneei acute

142

BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA

A -

doua etapă: eliminarea unei patologii extracardiorespiratorii care să necesite monitorizare specifică: anemia acută şi/sau severă: hemoragie, hemoliză...; acidoza metabolică: acidocetoză, insuficienţă renală severă, intoxicaţii cu etilen glicol; patologii neurologice.

A treia etapă: orientarea diagnostică: Datele examenului clinic şi prezenţa zgomotelor condiţionează orientarea diagnostică şi secvenţa examinări­ lor complementare. în funcţie de context, examinările care se vor prescrie sunt: măsurarea fluxului expirator de vârf, fibroscopie bronşică, ecografia cardiacă, scintigrafia pulmonară de ventilaţie/perfuzie, CT toracic în mod elicoidal sau spiralat («angioscan»), cateterism cardiac drept... 7. Dispneea acută cu zgomote anormale a) Dispneea inspiratorie zgomotoasă (cornaj dacă zgomotul este aspru, stridor dacă zgomotul este acut) = dispnee laringiană: bradipnee inspiratorie zgomotoasă + tiraj intercostal = urgenţă terapeutică, mai frecventă la copil decât la adult. Obstacolul căilor aeriene superioare poate de fapt să ajungă până la bronşiile primitive. Cauze: edemul glotei (edemul Quincke), epiglotita infecţioasă (Haemofilus), cancerul laringian, localizarea traheală a unui cancer bronhopulmonar, compresia traheală printr-o tumoră mediastinală şi mai ales corpii străini la copil. Risc mortal de asfixie. b) Dispneea expiratorie cu wheezing şi/sau raluri bronşice (sibilante sau ronflante): decompensare acută a BPOC, astm paroxistic, EPA (mai ales dacă subiectul este vârstnic fără trecut astmatic). c) Dispneea cu raluri crepitante: EPA, pneumopatie acută infecţioasă (trebuie avută în vedere auscultaţia pul­ monară anterioară pentru focarele lobului mediu sau ale lingulei!), pneumopatia de hipersensibilitate (alveolita alergică extrinsecă, cu sindrom interstiţial difuz, într-un context de debut brutal şi febril după contact cu dejecţii de păsări sau fân mucegăit). d) Dispneea cu asimetrie sau linişte auscultatorie: pneumotorace spontan, pleurezie masivă, atelectazie com­ pletă.

2. Dispneea acută fără zgomote anormale
embolia pulmonară; tamponada pericardică; anemia acută; acidoza metabolică; boli neuromusculare; dispnee de origine psihogenă (care rămâne întotdeauna un diagnostic de eliminare+++).

ilf. Diagnosticul dispneei cronice
Dispnea cronică este datorată cel mai adesea unei insuficienţe cardiace stângi sau unor boli respiratorii. Importanţa+++ PFR: - patologia cardiacă: insuficienţă cardiacă stângă, pericardită cronică constrictivă; - boli care afectează funcţia ventilatorie: BPOC, fibroză interstiţială difuză primitivă sau boli infiltrative ale plămânului, boli neuromusculare; - boli vasculare pulmonare: cord pulmonar cronic postembolic (cu HTAP, dilatarea cavităţilor cardiace drep­ te), hipertensiune arterială pulmonară primitivă; - anemie cronică. NB: Ortopnee = dispnee marcată cu imposibilitatea de a menţine decubitul dorsal (bolnavul respiră mai bine în poziţie şezândă: cuantificarea numărului de perne necesare): insuficienţă cardiacă stângă, tamponadă, paralizie diafragmatică bilaterală, astmul acut grav, decompensare a BPOC. Platipneea = dispneea care apare doar în poziţie ortostatică, cu fenomen de ortodeoxie dovedit prin desaturarea în poziţie aşezată sau în picioare, faţă de poziţia de decubit (bolnavul respiră mai bine în decubit dorsal
BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 143

1. 11.198

strict decât în poziţie aşezată sau în picioare). Se vede+++ în caz de shunt drept-stâng. Se va realiza un test de Fi0 2 100% (pentru a obiectiva shuntul: absenţa resaturării complete sub Fi0 2 100%), apoi o ecografie cardiacă cu probă de contrast pentru a căuta o comunicare dreaptă-stângă (foramen oval...). Classificarea NYHA: - stadiul I: nicio limitare a activităţii fizice; - stadiul II: dispnee la eforturile cele mai intense ale vieţii cotidiene; - stadiul III: dispnee la eforturi uşoare, cu limitare importantă a activităţii fizice; - stadiul IV: dispnee de repaus (sau la cel mai mic efort).

144

BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA

3.336

Tuşea la adult (şi tratament)
François-Xavier Blanc

I. în prezenţa unei tuse acute sau cronice, la copil sau la adult, se argumentează principalele ipoteze diagnostice şi se justifică examinările complementare pertinente
A se face clar distincţia între o tuse acută şi una cronică, întrucât demersul diagnostic şi terapeutic va fi diferit.

1°) Tuşea acută
Principalele cauze: - infecţia căilor aeriene superioare sau traheobronşice; - pneumopatia acută infecţioasă; - embolia pulmonară; - edemul pulmonar; - astmul bronşic; - intoxicaţiile cu vapori iritanţi; - corpii străini. ,

. u

* ■

• •> ,./

'•'*

2°) Tuşea cronică cu radiografie toracică anormală
- opacitate localizată: cancer bronhopulmonar, tuberculoză pulmonară, tumoră sau adenopatie mediastinală, pneumopatie infecţioasă subacută, dilatarea localizată a bronşiilor (bronşiectazia localizată); - opacităţi interstiţiale difuze: insuficienţă cardiacă stângă, fibroză pulmonară, sarcoidoză, pneumopatie de hipersensibilitate, pneumocistoză la imunodeprimat; - imagini chistice difuze: dilatare difuză a bronşiilor, mucoviscidoză.

3°) Tuşea cronică cu radiografie toracică normala
- cauze ORL: sinuzită cronică, patologie tumorală, anomalie a conductului auditiv extern; - astm: tuşea face parte dintre cele 4 simptome ale astmului. Dacă diagnosticul este dificil, se poate propu­ ne o explorare funcţională respiratorie în căutarea unei tulburări ventilatorii obstructive, chiar discrete, reversibilă sub beta-mimetice; în caz de normalitate, se va propune un test de provocare cu metacolină pentru identificarea unei hiperreactivităţi bronşice nespecifice; - reflux gastroesofagian: responsabil de 20-30% dintre cazurile de tuse cronică. In acest caz tuşea este favorizată de poziţia de decubit. In absenţa pirozisului caracteristic, diagnosticul are la bază evidenţierea unei esofagite la endoscopie sau pH-metrie esofagiană, sau o ameliorare a simptomelor după tratament de probă cu IPP; - tuşea productivă: bronşita cronică, bronşiectazia, tuberculoza bronşică, astmul hipersecretant; - tuşea seacă: cancer bronşic, astm, reflux gastro-esofagian, pneumocistoză, pneumopatie infiltrantă difuză infraradiologică, tratament medicamentos cu inhibitori ai enzimei de conversie (tuşea putând surveni de la mai multe zile sau luni după debutul tratamentului şi dispărând rapid la oprirea IEC); - tuse idiopatică sau sine materia: 1 0 %. La un pacient fumător în vârstă de peste 40 de ani, suspiciune++ de cancer bronhopulmonar: fibroscopie bronşică sistematică dacă tuşea persistă câteva săptămâni (chiar şi atunci când radiografia toracică este nor­ mală, cum este cazul în leziunile endobronşice limitate...).

BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ

145

3336
4°) Anamneza
Se vor preciza întotdeauna anumite caracteristici ale tusei: - vechimea: tuse acută sau cronică (evoluând mai mult de 3 luni); - orarul: survine noaptea? - circumstanţele în care survine: expunere la alergeni, predominanţa sezonieră, survine la efort, în cursul schimbărilor de poziţie, în decubit dorsal, după mişcări de deglutiţie (cale falsă - aspiraţie în căile aeriene)...; - asocierea cu expectoraţie: tuse seacă sau iritativă, productivă sau grasă; asocierea eventuală cu wheezing; - caracteristici care orientează spre o tuse de origine cardiacă (începutul nopţii), o bronşită cronică (la tre­ zire), un astm (mijlocul sau sfârşitul nopţii), un reflux gastro-esofagian (primo-decubit), o tuse psihogenă (exclusiv diurnă), în timpul schimbărilor de poziţie (cauză pleurală), la efort (origine cardiacă), în cursul deglutiţiei (aspiraţie în căile aeriene sau fistulă esobronşică).

5°) Complicaţii
- respiratorii: pneumotorace, traumatism laringian, pneumomediastin, emfizem subcutanat, ruptură bronşică, pneumoperitoneu; - cardio-vasculare: tulburări de ritm, ruptură de vene sub-conjunctivale, nazale sau anale; - neurologice: sincopă (ictus laringian), cefalee, embolie gazoasă cerebrală; - digestive: perforaţie esofagiană; - musculoscheletice: simplă creştere a CPK, fractură de coaste, hernie de disc şi cervicală, ruptură de muşchi mari drepţi abdominali; - altele: incontinenţă urinară, petechii, purpură, dezlipirea suturii chirurgicale, insomnie, astenie, depresie... Primul examen necesar întotdeauna: radiografia toracică.

6°) Demersul diagnostic in faţa unei tuse cronice

146

BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ

3.336

H. Argumentarea atitudinii terapeutice şi planificarea monitorizării pacientului
înainte de toate, tratamentul cauzei+++. Tratament simptomatic: nu se va prescrie decât atunci când tratamentul etiologic este imposibil sau insu­ ficient pentru a controla tuşea. Moleculele antitusive sunt contraindicate în caz de hipersecreţie bronşică (o tuse productivă asigură un drenaj eficient) şi trebuie administrate cu mare precauţie la pacientul cu insufici­ enţă respiratorie cronică, la vârstnic sau la copilul mic. Se va ţine seama şi de+++: sevraj tabagic, tratamen­ tul antiinfecţios, tratament antialergic, dezobstrucţie bronşică, tratamentul insuficienţei cardiace asociate, tratamentul unui eventual reflux gastroesofagian, înlăturarea unui corp străin, înlăturarea medicamentelor responsabile de tuse, tratament ORL local, anxiolitice... Se disting antitusive cu efect central, care acţionează direct pe centrii tusei şi cele care au o acţiune periferică pe zonele tusigene. Primul pe lista antitusivelor cu acţiune centrală este codeina, antitusiv pu­ ternic, dar cu efecte secundare care nu pot fi neglijate: constipaţie, somnolenţă, depresie respiratorie, risc de dependenţă. Aceleaşi efecte secundare sunt posibile şi pentru alte derivate de opiacee: codetilina, folcodina. Tabel. Modul cu acţiune al unor molecule antitusive
... .:............ '"77........ 'W7* Agenţi care reduc ‘i j ş » y "SiîlI/IB' flIC A * l

..... ...... "

cresc pragul
■ ’ ' -

Agenţi care cresc pragul sau Sateiiţade
'

'

~

« r e s c pragul ^ r e a 'S w a

căilor aferente /
- v V %>" ■m Bromură de ipratropium (BC) lodopropiliden glicerol (BC, astm) Guaimesal (bronşite) Dexbromfeniramină 4- pseudoefedrină (rinofaringită)
BC: bron şită cron ică

nervoşi
Bromură de ipratropium (BC) Curare (bolnavi ventilaţi)

Lidocaină

Narcotice morfinice Dextrometorfan Difenhidramină Caramifen Viminol Levomepropazină

BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ

147

Alergiile respiratorii la adult
Franţois-X avier Blanc

Bolile alergice respiratorii includ rinita alergică sezonieră (= febra fânului), rinita alergică peranuală şi astmul alergic (paragraful 226). Aici sunt abordate numai rinitele alergice.

I. Clasificarea rinitelor
în mod clasic, se considera că rinita alergică sezonieră era datorată mai ales polenului şi că rinita alergică peranuală era datorată alergenilor domestici. Din 2001, o nouă clasificare ia în considerare mai mult simptomele decât tipul de sensibilizare: de atunci se face distincţia între rinite intermitente şi rinite persistente (în funcţie de numărul de zile simptomatice). De altfel, rinitele pot fi uşoare sau moderate spre severe în funcţie de influenţa pe care o au asupra activităţilor vieţii cotidiene. Nu este necesară o asociere între carac­ terul intermitent sau persistent al rinitei şi severitatea ei (cf. schemei). Clasificarea rinitei

Intermitentă Simptome < 4 zile pe săptămână sau < 4 săptămâni

X

Persistentă Simptome > 4 zile pe săptămână sau > 4 săptămâni

Uşoară - Somn normal - Activităti sociale si de recreere normale - Activităţi şcolare sau profesionale normale - Simptome puţin jenante

Moderată spre severă Unul sau mai mulţi itemi - Somn perturbat - Activităti sociale si de recreere perturbate - Activităţi şcolare sau profesionale perturbate - Simptome jenante

Rinite alergice sezoniere: afectează 5-6% din copii, 11-18% din adolescenţi; «alergiile nazale» afectează apro­ ximativ 25% dintre tinerii adulţi. Factorii de risc = genetici şi de mediu. Rinita alergică se dezvoltă în general înspre 10-15 ani. Nu există ordine cronologică între rinită şi astm: uneori astmul precede rinita; alteori este invers; sau cele două apar simultan.

II. Diagnosticul alergiei respiratorii la adult
Principiu general: determinarea originii alergice a simptomelor, apoi identificarea alergenului/alergenilor responsabili. Etape succesive: - anamneza+++: precizează condiţiile de mediu, modul de viaţă obişnuit (incluzându -1 pe cel profesional) şi ocazional al pacientului, circumstanţele de apariţie a simptomelor, caracterul sezonier eventual şi antece­ dentele personale sau familiale ale atopiei. Riscul alergic este evaluat la 20-40% dacă unul dintre pacienţi este alergic, 40-60% dacă cei 2 părinţi sunt alergici, 50-80% dacă cei 2 părinţi au aceeaşi simptomatologie alergică. Ancheta asupra mediului înconjurător domestic trebuie să precizeze existenţa tabagismului, a tipului de lenjerie de pat, prezenţa mochetelor sau a animalelor domestice;
148 BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ

- hemoleucogramă: căutarea unei hipereozinofilii sanguine, nespecifice; - dozarea IgE serice totale: la adult, procent pozitiv dacă > 150 Ui/ml. Nivelul de IgE total este normal la 2030% dintre pacienţii având o alergie documentată; invers, poate fi crescut în alte circumstanţe nelegate de atopie (parazitoză, tabagism...); - teste multi-alergenice de depistaj (Fadiatop...): tehnici de dozare a IgE serice îndreptate împotriva diferiţi­ lor alergeni fixaţi pe acelaşi suport. Răspunsul acestor teste este global, calitativ (pozitiv sau negativ), dar nu permit identificarea alergenilor din amestec care sunt responsabili de semnalul pozitiv. Aceste teste permit confirmarea etiologiei alergice evidenţiate prin anamneză;
f :

- teste cutanate+++: caută prezenţa anticorpilor specifici ai unui alergen la nivelul mastocitelor cutanate. Tehnica cea mai utilizată este prick-test-ul, care constă în înţeparea epidermei cu o picătură dintr-un ex­ tract alergenic depus prealabil pe piele utilizând ace special concepute pentru a penetra câţiva milimetri în stratul superficial al epidermei. Aceste teste sunt nedureroase, se realizează rapid, sunt sensibile şi spe­ cifice. Sunt practicate pe faţa anterioară a antebraţului sau a spatelui, respectând o distanţă de 3 cm între teste'. Testul este pozitiv atunci când diametrul papulei citit la 15 minute este mai mare de 3 mm şi mai mare cu 50% decât martorul pozitiv. Există o reacţie tardivă la şase ore, caracterizată printr-un eritem, induraţie, edem şi disestezii la locul puncţiei. Pozitivitatea prick-test-elor cutanate traduce o sensibilizare şi defineşte existenţa unui teren atopic, dar trebuie întotdeauna confruntată cu istoricul clinic (1 0 - 2 0 % dintre subiecţii cu teste cutanate pozitive nu au simptome clinice!); - dozarea IgE serice specifice: niciodată în primă intenţie şi în general limitată la 5 pneumalergeni. Nu este utilă decât atunci când există discordanţe între istoricul clinic şi testele cutanate sau când testele cutanate sunt irealizabile sau când este indicată o desensibilizare specifică. Ea este inutilă dacă testele cutanate sunt negative şi examenul clinic puţin evocator; - teste de provocare specifice (nazal, bronşic sau conjunctival): declanşarea unei reacţii alergice la nivelul mucoasei prin expunerea acesteia la alergenul suspectat. Aceste teste sunt realizate după oprirea orică­ rei terapii antialergice, oprirea bronhodilatatoarelor pentru testele de provocare bronşică, la distanţă de episoadele infecţioase respiratorii, în apropierea serviciului de reanimare şi sub supraveghere medicală prelungită pe mai multe ore. Ele sunt rar necesare pentru diagnosticul alergologic în practica curentă, dar pot fi indicate în situaţii clinice complexe sau în situaţii particulare, mai ales în caz de suspiciune de alergie profesională. Alergiile respiratorii şi de mediu alergen domestic: pentru subiecţii genetic predispuşi, expunerea la pneuma­ lergeni din mediul interior constituie un factor de risc de sensibilizare şi poate, în anumite cazuri, determina o hiperreactivitate bronşică şi induce crize de astm. La asemenea subiecţi, este util să se detecteze+++ aceşti pneumalergeni pentru a propune eradicarea lor la domiciliu; - acarieni (Dermatophagoides pteronyssinus sau farinae): alergen major = Der p 1. Aceşti alergeni pot fi mă­ suraţi în praf, prin 2 metode: dozarea semi-cantitativă a guaninei sau metoda ELISA cu anticorpi monoclonali. Praful de saltea = principalul rezervor alergenic de acarieni. Alte rezervoare importante: covoare, mochete, praf de canapele, scaune capitonate...; - pisici: alergen major = Fel d 1. In ţările occidentale, alergenul pisicii este cel mai frecvent responsabil de sensibilizare după acarieni. In populaţia generală, sensibilizarea Ia alergenii pisicii poate atinge 25%. Prin­ cipale surse de alergeni = glandele anale, glandele sebacee, saliva; - câini: alergen major = Can f 1. Prevalenţa sensibilizării: variază de la 3 la 14% într-o populaţie neselecţio­ nată şi până la 40% la copiii astmatici. Principala sursă de alergeni = blana; - gândacii de bucătărie (Blattella germanica): alergenii se găsesc în exoscheletul gândacilor de bucătărie. In praful domestic se regăseşte procentul de alergeni de gândaci de bucătărie cel mai ridicat

BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ

149

1. 8.115

- mucegaiuri (Alternaría alternata, Aspergillus fumigatus, Cladosporium, Botritis, Penicillium...): expunerea la Alternaría ar fi o cauză importantă a dezvoltării hiperreactivităţii bronşice şi a astmului la copiii care tră­ iesc în regiunile uscate (risc relativ = 5,6). Sensibilizarea la Alternaría ar creşte riscul de stop cardio-circulator prin astm de 2 0 0 de ori. - Ficus henjamina (planta verde).

III. Argumentarea atitudinii terapeutice şi planificarea monitorizării pacientului
- rinite intermitente sau persistente uşoare: de primă intenţie se administrează antihistaminice sau corticoizi inhalatori; - rinite persistente moderate până la severe: corticoterapie inhalatorie indicată de primă intenţie. în toate cazurile, eficacitatea tratamentului este evaluată la 1 lună. în caz de ineficacitate, se asociază cele 2 tratamente (antihistaminice + corticoizii inhalatori). în funcţie de simptome şi de caz, poate fi indicată o cură scurtă de corticoizi orali sau utilizarea de decongestionante sau de anticolinergice cu acţiune locală. Importanţa++ bilanţului alergologic iniţial, a înlăturării alergenilor, importanţa educaţiei acestor bolnavi cronici şi luarea în considerare a comorbidităţilor (căutarea sistematică a unui astm+++). Imunoterapia specifică («desensibilizare») trebuie avută în vedere încă din stadiul rinitei intermitente m ode­ rată spre severă. Scopul este de a reduce simptomele şi tratamentul medicamentos al pacienţilor care suferă de rinită, în special rinită polenică sau legată de o alergie la acarieni. Desensibilizarea este eficientă la subiec­ ţii care au o formă severă de „febra fânului” insuficient controlată prin antihistaminice generale şi corticoizi locali. Este rezervată subiecţilor monosensibilizaţi, pentru că s-a dovedit ineficace în caz de polisensibilizare.

150

BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ

2.226

Astmul la adult
François-Xavier Blanc

I. Diagnosticul astmului la adult
I o Generalităţi )
Astmul este definit ca o afecţiune inflamatorie cronică a căilor aeriene în care intervin numeroase celule, mai ales mastocitele, eozinofilele şi limfocitele T. La indivizii predispuşi, această inflamaţie provoacă episoade recidivante de wheezing, de dispnee, de opresiune toracică şi de tuse, mai ales în cursul nopţii şi în zori. Aceste simptome sunt de obicei asociate unei tulburări ventilatorii obstructive de intensitate variabilă şi reversibilă, cel puţin parţial, spontan sau sub tratament. Inflamada este de asemenea asociată unei hiperreactivităţi bronşice nespecifice faţă de Stimuli variaţi. Astmul = cea mai frecventă boală cronică la copil. în Franţa, prevalenţa astmului la adult era estimată la 6,7% în 2006. în timpul aceluiaşi an 2006, 1038 persoane au decedat din cauza astmului, din care 64 de decese sub 45 ani. ^ Factorii profesionali sunt implicaţi în aproximativ 1 din 10 cazuri de astm la adult dacă se includ noile cazuri şi exacerbările astmului preexistentent. Cele 2 etiologii predominante sunt făina şi izocianaţii.

2°) Stabilirea unui diagnostic de astm este în general uşor
La adult şi la copilul de peste 5 ani, episoadele recidivante de tuse sau wheezing sunt aproape întotdeauna datorate astmului. Tuşea poate fi singurul simptom. Pentru a stabili diagnosticul de astm, se vor căuta: - prin anamneză: episoade recidivante de wheezing, de opresiune toracică, dispnee sau tuse; noţiunea de agravare a simptomelor în prezenţa unor alergeni, factori iritanţi sau cu ocazia unor eforturi; survenirea sau agravarea simptomelor în timpul nopţii, trezind pacientul; un istoric de atopie personală sau familială (incluzând rinita alergică şi dermatita atopică). Absenţa simptomelor în momentul examenului nu exclude diagnosticul de astm; - prin examenul fizic: o distensie toracică; raluri sibilante în timpul respiraţiei normale sau a expiraţiei for­ ţate şi prelungite; semne ORL precum creşterea secreţiilor nazale, îngroşarea mucoasei nazale, sinuzită, rinită sau polipi nazali; semne cutanate în favoarea unei dermatite atopice, eczeme sau a unei alergii; - prin probe funcţionale respiratorii (PFR): o obstrucţie a căilor aeriene ameliorată prin inhalarea de bronhodilatatoare. în spirometrie, disfuncţia ventilatorie obstructivă este definită prin diminuarea rapor­ tului VEMS/CV. Severitatea acestuia este evaluată prin măsurarea pragului VEMS. Pentru ca tulburarea ventilatorie obstructivă să fie numită «reversibilă», VEMS măsurat după inhalarea bronhodilatatorului trebuie să fie mai mare cu cel puţin 200 ml faţă de VEMS iniţial şi dacă raportul VEMS post-VEMS pre/ VEMS teoretic trebuie să fie cel puţin peste 12%. în absenţa PFR, se va efectua întotdeauna măsurarea fluxului expirator de vârf (PEF) = peak flow+++; - printr-o radiografie toracică: eliminarea++ unui diagnostic diferenţial («nu orice respiraţie şuierătoare este astm»). A se avea în vedere mai ales corpul străin endobronşic, insuficienţa cardiacă, cancerul bronşic, di­ latarea bronşiilor, precum şi compresia bronşică extrinsecă. Deci cel mai adesea: examenul clinic + PFR + radiografia toracică sunt suficiente pentru a stabili dia­ gnosticul de astm.
BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 151

2.226

II.

Identificarea situaţiilor de urgenţă şi managementul acestora

Exacerbările astmului sunt episoade de agravare progresivă a simptomelor caracterizate printr-o diminuare măsurabilă a debitelor expiratorii. Exacerbările reflectă un eşec în managementul astmului de lungă durată sau o expunere la factori declanşatori. Intensitatea exacerbărilor variază de la uşor la sever. în ciuda unui tratament adecvat, regresia exacerbărilor poate dura de la câteva ore până la câteva zile. Cel mult, exacerba­ rea poate ameninţa pe termen scurt prognosticul vital: este vorba în acest caz de un astm acut grav. Astmul acut grav constituie o criză neobişnuită prin intensitatea ei, ameninţând pe termen scurt prognosticul vital. Se pot distinge mai multe aspecte: - clinic: criză intensă cu semne de detresă respiratorie, rezistentă la tratamentul cu bronhodilatatoare inhalatori obişnuite; - gazometric: criză severă cu normocapnie sau hipercapnie; - funcţional: flux expirator de vârf (PEF) < 30% din valoarea teoretică = obstrucţia majoră a căilor aeriene. Este vorba întotdeauna de o situaţie potenţial fatală care trebuie să fie recunoscută şi tratată foarte rapid.

Semne de gravitate a unui astm

Semne de gravitate
• Sem ne respiratorii

Semne care impun 6 ventilaţie spontană
,n ,p M n ° ■ lw >,e s p ° w * a -Tulburări de conştiinţă, comă - Pauze sau stop respirator - Respiraţie paradoxală - Hipercapnie > 50 mmHg

-

Dificultatea de a vorbi sau de a tuşi FR >30/min PEF < 30% decât cel teoretic Transpiraţii Contractura muşchilor sternocleidomastidieni Cianoză, linişte auscultatorie

• Sem ne hem odinam ice

- FC > 120/min
• Sem ne neuropsihice

- Anxietate, agitaţie
• Date paraclinice

- PaC02>40mmHg

Examinări complementare de realizat:
- gazometrie arterială: de realizat în prezenţa semnelor clinice de gravitate. Nu sunt necesare dacă PEF > 200 1/min sau PEF > 40% decât cel teoretic; - ECG: tahicardie sinusală, semne de cord pulmonar acut (aspect S,Q3 = S în D, + undă Q mare în Dm; negativitatea T în D ; bloc incomplet drept; inversiunea lui T în Vt, V2, V3). Pentru a avea o oarecare valoare de orientare, aceste anomalii trebuie să fi survenit recent şi să dispară pe trasee succesive; - radiografie toracică: nu se va realiza decât după ameliorarea documentată şi fără a întrerupe supravegherea+++. Nu aduce informaţii pertinente decât în 1-2% din crizele de astm (pneumotorace asociat, pneumomediastin, atelectazie, focar parenchimatos...). Nu este necesar decât atunci când tabloul clinic este grav şi se suspectează o complicaţie sau în absenţa răspunsului clar la tratament sau în caz de febră asociată sau de astm recent descoperit; , ■ /- altele: în funcţie de context, hemogramă, hemoculturi...

Două entităţi care trebuie cunoscute:
a) astm supraacut: formă particulară a astmului acut grav marcată printr-o evoluţie explozivă spre asfixie. Astmul supraacut surprinde adeseori pacientul, incapabil să reacţioneze, şi poate conduce la deces în câteva minute. Afectează cu precădere subiecţi masculini < 30 ani cu o funcţie respiratorie de bază sensibil normală. Factorul declanşator este adeseori un conflict sau stres psihologic, sau expunerea alergenică masivă (aditivi alimentari), sau administrarea de AINS la pacienţii cu intoleranţă la aceste medicamente. Suprainfecţia bronşică este rar incriminată.
152 BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ

2.226

Recursul la ventilaţie mecanică se impune fără întârziere. Există într-adevăr frecvent o hipercapnie francă şi o acidoză extremă, însoţite de tulburări majore ale vigilenţei (frecvent comă) şi de anomalii cardiorespiratorii ameninţătoare (cord pulmonar acut, uneori şoc franc; tulburări de ritm cardiac). în acest grup aparte de pacienţi, corecţia hipercapniei este adeseori obţinută după câteva ore de ventilaţie mecanică; b) astmul instabil: chiar dacă există cazuri de astm supraacut care pot avea ca rezultat un stop cardiorespirator rapid, AAG este frecvent precedat de o perioadă de agravare progresivă ; «astm instabil», denumire care tinde să o înlocuiască pe cea de «sindrom de astm acut grav». Astmul instabil poate surveni în orice moment, oricare ar fi gradul de severitate a bolii astmatice. Este vorba în special de repetarea crizelor, care devin mai puţin sensibile la bronhodilatatoare. în mod pragmatic, creşterea consumului cotidian de beta- 2 -agonişti inhalatori cu acţiune de scurtă durată, rămâne cel mai bun indiciu de instabilitate. Acest consum crescut nu este însoţit de un tablou clinic spectacular şi permite cel mai adesea continuarea activităţilor cotidiene, întârziind astfel contactul cu medicul. • Criterii de astm instabil: creşterea frecvenţei crizelor, care devin pluricotidiene; sensibilitate mai mică a crizelor la bronhodilatatoarele obişnuite; mari variaţii diurne ale obstrucţiei bronşice (variaţii ale PEF > 30%); agravare în zori; agravare progresivă a obstrucţiei bronşice apreciată prin scăderea PEF; creşterea progresivă a consumului de beta-2 -agonişti rămâne, în practică, cel mai bun indiciu al instabilită­ ţii astmului, chiar dacă starea clinică a pacientului nu pare îngrijorătoare.

III. Argumentarea atitudinii terapeutice şi planificarea monitorizării pacientului
1°) Tratamentul exacerbării severe
Dincolo de tratamentul simptomelor şi al eventualilor factori declanşatori, necesitatea unei corticoterapii orale în cură scurtă (8-10 zile), în doză de 0,5-1 m g/kg/zi echivalent de prednison la adult, se impune în ambulator în majoritatea cazurilor. Tratamentul de fond al astmului trebuie, bineînţeles, să fie continuat în timpul curei de corticoizi orali şi adesea intensificat. Corticoterapia orală în cure scurte nu impune precauţii dietetice particulare şi poate fi întreruptă brusc în caz de ameliorare netă, cu revenire la starea de baza. Des­ creşterea progresivă nu prezintă interes, cu condiţia de a menţine corticoterapia inhalată în doze adecvate. Reducerea progresivă a corticoizilor orali pe câteva zile se poate dovedi necesară în caz de ameliorare lentă. Este necesar să se caute şi să se trateze un eventual factor favorizant sau declanşator. Kinetoterapia respira­ torie de drenaj poate fi indicată în caz de obstrucţie bronşică majoră.

2°) Tratamentul astmului acut grav
Scopul tratamentului astmului acut grav: obţinerea unei reversibilităţi rapide a obstrucţiei bronşice pentru a ameliora detresa respiratorie. întotdeauna se va acorda prioritate administrării imediate de doze puternice de beta-2 -agonişti inhalaţi. Chiar dacă tratamentul poate fi început la domiciliu de către pacient, astmului acut grav necesită întotdeauna o intervenţie medicală spitalicească: orice astmului acut grav trebuie monitorizat la spital şi justifică în principiu o spitalizare. - nebulizări cu doze puternice de beta-2-agonişti: timp de acţiune foarte rapid (< 5 minute). Salbutamol = Ventoline®, terbutalină = Bricanil® 5 m g/2 ml, de nebulizat în 15 min şi de reînnoit la fiecare 20-30 min. înainte măsurarea PEF+++; - oxigen nazal: 3-4 1/min. Serveşte de asemenea de gaz vector nebulizărilor de bronhodilatatori; - corticoizi sistemici: efect decalat (4 ore). Potenţializează efectul beta-2-agoniştilor şi permit evitarea reagravărilor secundare i.v. = per os. în Franţa, se preferă metilprednisolonul = Solu-Medrol 60-80 mg x 3 i.v./24 h, cu continuare orală rapidă;
BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 153

2.226

- nebulizări de anticolinergice: timp de acţiune de 15-20 minute. Bromură de ipratropium = Atrovent® adulţi 0 ,5 mg / 2 ml, de asociat beta-2 -agoniştilor în astmului acut grav; - antibioterapie: nu sistematic, ci doar dacă se suspectează pneumopatie sau sinuzită. Atenţie la alergii...; - hidratare abundentă (3 liltri /24 h), cu aporturi potasice++, sub supraveghere regulată a kaliemiei. în caz de astm acut grav, evaluarea răspunsului terapeutic trebuie să fie precoce, încă de la prima nebulizare de bronhodilatatori şi va fi repetată la 120 minute după începerea tratamentului. Ea va avea la bază înainte de toate măsurarea PEF, care va fi comparată cu valoarea iniţială măsurată înainte de prima nebulizare. Ea va cuprinde, de asemenea, un examen clinic şi va încerca să aprecieze impresia subiectivă a pacientului. După 4 ore va avea loc o nouă evaluare. în caz de eşec al tratamentului de primă intenţie, se vor utiliza beta-2 -mimetice intravenos, de exemplu salbutamol = Salbumol forte® 0,1-0,2 m g/kg/m in i.v. cu seringă electrică, de dublat la fiecare 15 min în absenţa ameliorării până la atingerea 1 m g/kg/m in, sub monitorizare permanentă a FC şi a TA. în caz de eşec, adre­ nalină IVSE. Ventilaţia mecanică se va institui ca ultim recurs, după eşecul tratamenului medical maximal.

3°) După orice criză de astm examinată la urgenţe
Mai mult decât gravitatea proprie a tabloului iniţial, răspunsul la tratament este cel mai bun element predictiv al necesităţii unei spitalizări. Spitalizarea este indicată dacă PEF este < 50% din valoarea optimă după tratamentul iniţial (evaluarea la 2 sau 3 ore). La urgenţe, întoarcerea la domiciliu este posibilă dacă PEF este > 70% din valoarea optimă. La pacienţii care prezintă răspuns incomplet (PEF cuprins între 50-70% din valoarea optimă sau teoretică după două ore) şi simptome moderate, evaluarea trebuie realizată în funcţie de caz. Decizia de a spitaliza pacientul trebuie să fie bazată pe durata şi severitatea simptomelor, existenţa exa­ cerbărilor severe precedente, tratamentul deja administrat, precum şi accesul la îngrijiri, calitatea îngrijirii la domiciliu sau prezenţa unei patologii psihiatrice. După o spitalizare sau o consultaţie la urgenţe pentru exacerbarea astmului, este întotdeauna recomandată o corticoterapie orală de scurtă durată (0,5-1 m g/kg/zi de echivalent prednison timp de 5 - 10 zile). Descreşterea progresivă a corticoizilor nu este utilă dacă astmul este controlat şi dacă PEF a revenit la valoa­ rea lui de bază (PEF > 80% din valoarea optimă). în toate cazurile, consultaţia la urgenţe trebuie să permită ameliorarea educaţiei pacientului astmatic, în special identificarea factorilor agravanţi. Chiar atunci când pacientul primeşte cura scurtă de corticoizi orali, el trebuie încurajat să continue, chiar să intensifice trata­ mentul de fond: se va prescrie cel mai adesea o corticoterapie inhalatorie în doze înalte pentru o perioadă minimă de 1 - 3 luni. Singura excepţie de la această regulă este criza uşoară (PEF > 80% din valoarea optimă) care nu urmează după o perioadă de astm instabil, nici a unui consum important de beta-2 -agonişti. în luna care urmează trebuie efectuată o consultaţie specializată, pentru a verifica stabilitatea astmului şi pentru a adapta tratamentul de fond. Identificarea factorilor favorizanţi sau agravanţi trebuie să permită tratarea acestora (sinuzită, pneumopatie, suprainfecţie bronşică, reflux gastro-esofagian...) sau propunerea de înlăturare a acestora (tutun, animale domestice, medicamente contraindicate...). în afara crizei va fi reali­ zată o spirometrie, pentru a aprecia răsunetul funcţional şi a evidenţia o disfuncţie ventilatorie obstructivă, care să justifice realizarea unui test de reversibilitate cu un bronhodilatator.

IV. Descrierea principilor de management pe termen lung
Managementul pe termen lung depinde de la severitatea astmului. Obiectivul tratamentului de fond este un bun control al astmului.

1°) Severitate-control
Severitatea unui astm trebuie să fie evaluată pe o lungă perioadă de timp (ultimele 12 luni, de exemplu) şi serveşte la instituirea unui tratament pe termen lung. Ea este deci diferită de gravitate, care reprezintă starea clinică în momentul consultaţiei şi condiţionează urgenţa managementului imediat (cel mult, astmul acut grav).
154 BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ

2.226

Un singur criteriu de severitate est suficient pentru a plasa un pacient pe palierul corespunzător. Se ţine sea­ ma întotdeauna de criteriul cel mai peiorativ. înaintea oricărui tratament, se definesc 4 stadii: • stadiul 1: astm intermitent: - simptome intermitente < 1 dată pe săptămână, - exacerbări severe (de la câteva ore până la câteva zile), - simptome de astm nocturn < 2 ori pe lună, - între crize, fără simptom şi funcţie respiratorie normală; - PEF sau VEMS > 80% din valorile prezise, cu variabilitate < 20%; • stadiul 2: astm persistent uşor: - simptome > 1 dată pe săptămână dar < 1 dată pe zi, - exacerbări care pot influenţa activitatea şi somnul, - simptome de astm nocturn > 2 ori pe lună, - PEF sau VEMS > 80% din valorile prezise, cu variabilitate de 20: 30%; • stadiul 3: astm persistent moderat: - simptome cotidiene, - exacerbări care pot influenţa activitatea şi somnul, - simptome de astm nocturn > 1 dată pe săptămână, - utilizare zilnică de beta- 2 -agonişti inhalaţi cu durată scurtă de acţiune, - PEF sau VEMS cuprins între 60 şi 80% din valorile prezise, cu variabilitate > 30%; • stadiul 4: astm persistent sever: - simptome permanente, - exacerbări frecvente, - frecvent simptome de astm nocturn, - activităţi fizice limitate de către simptomele de astm, *1 ■ '■ ' - PEF sau VEMS < 60 din valorile prezise, cu variabilitate > 30%. Un tratament de fond este indicat pentru toate cazurile de astm persistent, de exemplu, pornind de la stadiul 2. 5 . Sub tratament, se are în vedere obţinerea unui control optim: ■ ' ' 7 . ; ' -V/;.y.; ;;. ■• . ■■ ■

Parametri

.

.

. < 4 zile/ săptămână < 1 noapte/săptămână
Normală Puţin frecvente Niciunul ,

.

1 - Simptome diurne

2 - Simptome nocturne
3 - Activitate fizică 4 - Exacerbări uşoare* 5 - Absenteism profesional sau şcolar

>• .

6 - Utilizare de beta-2 mimetice cu acţiune
rapidă 7 -VEM S sau PEF

< 4 doze/ săptămână > 85% din cea mai bună valoare personală < 15%

8 - Variaţie nictemerală a PEF (opţional)

^Exacerbare uşoară: exacerbare gestionată de către pacient, care necesită doar o creştere tranzitorie (timp de câteva zile) a consumului cotidian de beta-2-agonist cu acţiune rapidă şi scurtă.

2°) Managementul simptom elor
Oricare ar fi severitatea astmului, simptomele sunt tratate la cerere cu beta-2-agonişti selectivi inhalatori cu durată scurtă de acţiune (salbutamol = Ventoline®; terbutalină = Bricanil®).

BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA

155

2.226
3°) Tratament de fond (principii generale)
Stadiul 1: astm intermitent. Fără tratament de fond. înaintea unui efort sau expunere la un alergen: inhalare de beta-2-agonişti selectivi cu durată scurtă de acţiune sau de cromone (cromoglicat de sodiu = Lomudal®, nedocromil sodic= Tilade®), aproape cele mai utilizate. Stadiul 2: astm persistent uşor. Tratament de fond (2 prize zilnic): corticoizi inhalatori în doze mici - moderate, 200-800 \xg/2A ore pentru beclometazon = Becotide®, Qvar® şi budesonidă = Pulmicort®, şi 100-400 pg/24 ore pentru fiuticazonă = Flixotide®. Tratament alternativ pentru unele cazuri: cromone inhalatori (dar corticoizii inhalaţi vor fi introduşi în toate situaţiile în care simptomele nu sunt rapid controlate) sau antileucotriene. La copil, tendinţa actuală este de a institui precoce corticoizi inhalatori, în loc de cromone. Stadiul 3: astm persistent moderat. Tratament de fond: corticoizi inhalatori în doză moderată la forte (800-2000 pg/24 ore pentru beclometazonă sau budesonide; 400-1000 pg/24 ore pentru fiuticazonă) şi bronhodilatatori cu acţiune prelungită (cu precădere beta-2-agonişti selectivi cu durată lungă de acţiune: 50-100 pg/24 ore pentru salmeterol = Serevent®; 24-48 pg/24 ore pentru formoterol = Foradil®, cel mai frecvent în 2 prize). Notă: asocierile de corticoizi inhalatori + bronhodilatatori cu acţiune prelungită într-un singur dispozitiv: Seretide® (fiuticazonă + salmeterol), Simbicort® (budesonidă + formoterol), Innovair® (beclometazonă + for­ moterol). Stadiul 4: astm persistent sever. Tratament de fond: corticoizi inhalatori în doze înalte + bronhodilatatori cu acţiune prelungită + antile­ ucotriene ± corticoterapie orală pe termen lung (0,4-1 m g/kg/24 ore echivalent- prednison în tratament de atac pentru un adult, cu căutarea celei mai mici doze eficiente) ± omalizumab (anti-IgE). Observaţii privind tratamentul de fond: în caz de ameliorare, este necesar să se aştepte cel puţin 3 luni îna­ inte de a avea în vedere o reducere progresivă şi pe paliere a corticoterapiei inhalatorii. Beta-2-agoniştii cu durată lungă de acţiune (1 2 ore) nu trebuie să fie prescrişi decât în asociere cu corticoizi inhalatori, întrucât sunt lipsiţi de efect antiinfiamator. 4°) A se avea în vedere şi managementul factorilor favorizanţi/agravanţi - pneumalergeni domestici: acarieni (Dermatophagodes pteronyssimus); alergeni de origine animală (pisici, câini, rozătoare), gândaci sau gândaci de bucătărie, mucegaiuri; - pneumalergeni atmosferici: polen (astm cu recrudescenţă sezonieră), mucegaiuri {Alternaría); - alergeni de origine profesională; - alergeni de origine alimentară; - medicamente: betablocante (chiar sub formă de colire), peniciline în caz de alergie, AINS, aspirină în caz de sindrom Widal; - tutun; - poluare atmosferică; - infecţia căilor aeriene (micoplasme, virus), sinuzită; - reflux gastroesofagian. 5°) Locul PFR PFR cu măsurarea VEMS, a capacităţii vitale lente şi a capacităţii vitale forţate, permit aprecierea răsunetului funcţional al astmului şi sunt realizate la fiecare 3 - 6 luni în funcţie de nivelul de control al astmului sau, în caz de modificare terapeutică, cel mai bine în lunile 1 - 3 , consecutive modificării. în caz de corticoterapie orală de scurtă durată, ele vor fi realizate cel mai bine la 1 săptămână şi 1 lună după oprire. Ele pot fi indicate în caz de agravare, în decursul unei spitalizări, înainte şi după un program de recuperare.

156

BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ

1. 7.106

Tuberculoza
François-Xavier Blanc

ă duram nr. 29 - Tuberculoza activă (fa rxţiunile de lungo duratp -Tuberculoza

I. Introducere
Tuberculoza este o boală infecţioasă datorată bacilului Mycobacterium din complexul tuberculosis (= bacilul Koch sau BK), contagioasă în special pe cale aeriană şi care se transmite de la om la om. Forma pulmonară este predominantă (peste 70% din cazuri), dar pot fi afectate toate organele. Tuberculoza este o boală vindecabilă cu condiţia de a res­ pecta un tratament standardizat la nivel internaţional şi care constă într-o asociere de antibiotice în decursul unei perioade de şase luni sau mai mult. Apariţia multirezistenţei (rezistenţa cel puţin la isoniazidă şi la rifampicină) face managementul mai complex, întrucât alte medicamente sunt puţin eficiente şi induc multe efecte adverse.

II. Diagnosticul tuberculozei pulmonare şi cunoaşterea localizărilor extratoracice
A - Tuberculoza pulmonară
Forma cea mai frecventă este tuberculoza pulmonară comună. Pot fi întâlnite şi alte forme toracice. 1°) Tuberculoza pulmonară comună: - clinic: alterarea stării generale, subfebrilităţi, transpiraţii nocturne, tuse prelungită! hemoptizie. Spre de­ osebire de pneumopatia bacteriană, are debut progresiv (de-a lungul mai multor săptămâni) şi fără modi­ ficări la auscultaţia pulmonară; - radiografie toracică: infiltrate, noduli, caverne ale lobilor superiori sau segment apical al lobilor inferiori; - explorare bacteriologică (coloraţia Ziehl-Neelsen): în cazul prezenţei la examenul direct a bacililor acido-alcoolo rezistenţi (BAAR) (din expectorat în 3 zile succesive, tubajul gastric matinal, aspirat prin fibrobronhoscopie) este vorba de o formă baciliferă. Confirmare prin cultură în mediu solid Ldwenstein-Jensen (3-4 săptă­ mâni) sau în mediu lichid (Bactec® = detectarea rapidă a creşterii prin respirometrie radiometrică cu carbon 14 în 9 -1 6 zile). In cazul culturii pozitive, se va efectua întotdeauna antibiogramă sistematică. 2°) Tuberculoza miliară: diseminare hematogenă a BK. - examenul clinic: gravă++ febră + alterarea rapidă a stării generale (semne generale de prim plan, semne locale discrete). Dispnee posibilă pentru forma evoluată; - radiografie toracică: sindrom interstiţial micronodular difuz şi intens (noduli < 3 mm); - explorare bacteriologică: căutarea BK frecvent negativ la examenul direct microscopic şi chiar în cultură (dacă +, excavare asociată); - diagnostic prin biopsii bronşice/hepatice/medulare: granulom epitelioid şi giganto-celular cu necroză cazeoasă. Se impune necesitatea++ unui bilanţ de extensie. 3°) Pneumonia tuberculoasă: aspect înşelător de pneumopatie cu germene banal. 4°) SDRA: excepţional...

B - Tuberculoza extrapulmonară
Localizări de reţinut:
BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 157

1. 7.106

- tuberculoză ganglionară: pot fi afectate toate ariile ganglionare!; - pleurezie serofibrinoasă (exudat limfocitar fără BAAR în direct; interesul biopsiei pleurale pentru a pune în evidenţă fie BAAR, fie un granulom epitelioid şi gigantocelular cu necroză cazeoasă); - pericardită/peritonită/meningită; - tuberculoză hepatosplenică; - tuberculoză renală sau urogenitală: prezenţa BAAR în urină (în mod clasic evocată în faţa unei leucociturii fără germen); - tuberculoză osoasă (boala Pott = spondilodiscită tuberculoasă). Toate organele pot fi afectate.

C - Atenţie+++
Primo-infecţia tuberculoasă = inhalare de BK + implantare în alveola pulmonară: este vorba aşadar de pri­ mul contact infectant cu bacilul tuberculos (copii/tineri adulţi). Diagnostic: viraj recent al testelor cutanate tuberculinice. Un viraj tuberculinic este definit ca o creştere a diametrului intradermoreacţiei (IDR) la tuberculină între 2 teste realizate la interval de 3 luni. De exemplu, se consideră viraj dacă prima IDR < 5 mm şi a doua IDR >10 mm sau dacă primul IDR > 5 mm dacă diametrul celui de-al doilea IDR depăşeşte 10 mm. In general, se prezintă fără semne clinice, iar pacientului este asimptomatic. Se vorbeşte în acest caz de in­ fecţie tuberculoasă latentă (ITL), ce se va diferenţia de tuberculoza activă. Un pacient care prezintă ITL nu este bolnav, deci necontagios. Nu se indică tratament decât chimioprofilaxie pentru a evita dezvoltarea unei tuberculoze active în următori anii. Două excepţii: - pacient imunodeprimat: primo-infecţia trebuie tratată ca o tuberculoză-boală; - la orice pacient, o primo-infecţie simptomatică sau care este însoţită de anomalii radiologice trebuie să fie tratată ca o tuberculoză-boală.
IDR la tuberculină 5 UT = Tubertest®: 0,1 ml injectat pe cale intradermică strictă pe faţa anterioară a antebraţului. IDR este pozitiv la 72 de ore dacă diametrul transversal al induraţiei este > 5 mm (mijloc mnemotehnic: 5 mm ca cele 5 unităţi ale IDR). Trebuie bine diferenţiat acest prag de pozitivitate (= simplu rezultat al testului) de pragurile de inter­ pretare care, în funcţie de caracteristicile fiecărui pacient, vor ajuta la luarea unei decizii terapeutice.

III.

Argumentarea atitudinii terapeutice şi planificarea monitorizării pacientului

1°) Obiective
Anunţarea diagnosticului. Instituirea unui tratament cât mai rapid posibil în interesul bolnavului (vindecare mai rapidă şi limitarea sechelelor) şi pentru a diminua riscul de contaminare a anturajului. Informarea obligatorie a pacientului (Legea franceză nr. 2002-303 din 4 martie 2002: boală care expune terţii la un risc de contaminare). Informarea pacientului este crucială: pacienţii neinformaţi pot modifica schema terapeutică, suprimând unul sau mai multe medicamente despre care ei cred că nu le mai sunt necesare, provocând astfel eşecul tra­ tamentului sau recidiva; pacientul este de asemenea informat asupra demersurilor de declarare obligatorie şi de semnalare care implică mai ales o anchetă asupra anturajului. Educaţia pacientului trebuie să comporte următoarele elemente: natura şi durata tratamentului, respectarea tratamentului, modalităţile la transmitere a bacililor tuberculoşi şi prevenirea transmiterii, necesitatea m o­ nitorizării subiecţilor contact. Trebuie să ne asigurăm de accesul la tratament, de monitorizarea sub tratament şi de finalizarea tratamentului.

2°) Bilanţul biologic înainte de instituirea tratamentului
Hemogramă. Transaminaze, bilirubină, fosfataze alcaline şi Gamma GT. Creatininemie, natremie, uricemie. Serologia de depistare HIV: propusă sistematic ţinând seama de comorbidităţi. Serologia de depistare a hepa­ titelor B şi C: propusă sistematic ţinând seama de frecvenţa coexistenţei cu tuberculoza. La copil, acest bilanţ poate fi adaptat fiecărui caz.
158 BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ

3o Alte examinări )
Examen oftalmologie cu vizualizarea culorilor: înainte de instituirea tratamentului cu etambutol. Identificarea unei sarcini la femeia care are vârsta de procreere, datorită contraindicaţiei pirazinamidei, printr-un interogatoriu (privind mai ales data ultimului ciclu menstrual) şi la nevoie un test calitativ de sarcină.

. 4°) Prescripţie

{■

•. •

I

Toate tratamentele antituberculoase se vor administra într-o singură priză, dimineaţa â jeun şi la mare dis­ tanţă, de mese. Important: se va ţine seama de toate interacţiunile medicamentoase mai ales în cazul utiliză­ rii rifâmpicinei. Pacientul se va plasa în izolare respiratorie în caz de afectare pulmonară++++, bronşică sau laringiană. Faza de contagiozitate maximă persistă de obicei 1-3 săptămâni după instituirea tratamentului. Quadriterapia antituberculoasă ce se va prescrie adultului: - isoniazidă (INH) = Rimifon®: 5 m g/kg/zi (cp de 150 pentru cp de 50 mg); - rifampicină = Rifadine®: 10 m g/kg/zi (gel. de 300 mg, sirop de 100 mg); - etambutol - Miambutol®: 20 m g/kg/zi (cp de 400 mg); - pirazinamidă = Pirilene®: 25 m g/kg/zi (cp de 500 mg), fără a depăşi 2000 mg/zi.

'

Primele două timp de 6 luni, ultimele două timp de 2 luni. Formele galenice combinate sunt recomandate pentru a favoriza respectarea tratamentului şi a reduce riscul de rezistenţă la medicamente. Rifater (50 mg INH + 120 mg rifampicină + 300 mg pirazinamidă): 1 cp pentru 12 kg de greutate (deci 5 cp pentru o greutate de 60 kg): de obicei 2 cp/zi. încă de la primirea rezultatelor antibiogramei, adaptarea eventuală a tratamentului în funcţie de rezistenţă. Cazuri particulare: - femeie însărcinată = pirazinamida este contraindicată. Deci triterapie INH + rifampicină + etambutol timp de 3 luni, urmată de 6 luni cu INH + rifampicină fără etambutol. Durata totală a tratamentului: 9 luni (la fel cu durata sarcinii!); - la subiectul HIV sub tratament antiretroviral, se înlocuieşte rifampicina cu rifabutina; - la copil: tratament zilnic de 6 luni în două faze cuprinzând: • în timpul primei faze de 2 luni, asocierea a 3 antibiotice: isoniazidă, rifampicină, pirazinamidă. Utilizarea etambutolului este rezervată cazurilor bogate în bacili sau suspecte cu bacili rezistenţi; • apoi, în a doua fază de 4 luni, asocierea de isoniazidă şi rifampicină.

5°) Educaţia terapeutică
Educaţia terapeutică trebuie să aibă în vedere implicarea pacientului (şi a familiei lui) care are o boală tuber­ culoasă: înţelegerea bolii lui şi respectarea tratamentului. Ea comportă o educaţie care vizează: - natura şi durata tratamentului; - modalităţile de administrare a tratamentului; - necesitatea respectării tratamentului; - modalităţile de transmitere a tuberculozei şi prevenţia acesteia; - necesitatea supravegherii subiecţilor contact.

6°) Urmărirea pacientului
Obiectiv: vindecarea pacientului; evitarea răspândirii bolii de către un pacient tratat neadecvat şi evitarea dezvoltării rezistenţei la medicamente antituberculinice; asigurarea supravegherii pacientului până la finalul bolii şi documentarea sfârşitului tratamentului. ,, ; : Pentru a atinge aceste obiective, monitorizarea va trebui: să verifice buna respectare a tratamentului; să se asigure de dispensarea neîntreruptă pe parcursul întregii durate a tratamentului; să instituie un tratament supervizat (TDO: tratament sub directă observare), la nevoie cu ajutorul unei structuri de proximitate (Cen­ trul de luptă antituberculoză, auxiliar medical, etc.) în cazurile de nerespectare, de rezistenţă la tratament, de recidivă, de dificultăţi de înţelegere a tratamentului, de incapacitate, de pacient fără domiciliu fix; să ca­ ute şi să trateze complicaţiile tuberculozei şi efectele secundare ale tratamentului; să verifice vindecarea în
BOOÎT d e SECN - EDIŢlĂ’îN LIMBA ROMÂNĂ 159

1. 7.106

funcţie de următoarele criterii: BK sensibil, tratament corect de 6 luni, dispariţia semnelor clinice şi regresia semnelor radiologice reversibile; să califice rezultatul tratamentului fiecărui pacient conform avizului Consi­ liului superior de igienă publică din Franţa (CSHPF) din 2006. O consultaţie clinică este recomandată cel puţin: - 10-15 zile după iniţierea tratamentului; - apoi la 1, 2, 4, 6 , 9, 12 şi 18 luni. Bilanţ hepatic (transaminaze++): - 15 zile după iniţierea tratamentului; - apoi o dată pe lună pînă la sfârşitul tratamentului; - se va creşte frecvenţa în caz de citoliză moderată (< 5 N).
în caz de creştere a transaminazelor > 6 N: se va opri isoniazida + pirazinamida (pentru unele cazuri se va păstra rifampicină + etambutol până la normalizarea transaminazelor; în alte cazuri, se vor opri toate până la normalizarea transaminazelor pentru a evita apariţia rezistenţei induse) + se va verifica dacă dozele sunt respectate + se vor căuta alte cauze de hepatită. Când transaminazele s-au normalizat, se va reintroduce isoniazida în doză mai mică (3 mg/kg/ zi) cu supraveghere hepatică de doua ori pe săptămână. Pirazinamida nu este reluată: trebuie deci prelungită durata totală a tratamentului până la 9 luni, la fel ca la femeia însărcinată.

Radiografia toracică Se va realiza cel puţin: - în a doua lună de tratament; - la finalul tratamentului; - 18 luni după debutul tratamentului unei boli tuberculoase. Monitorizarea bacteriologică Este indispensabilă pentru a confirma sterilizarea leziunilor. Supravegherea bacteriologică (examen direct şi cultură) cuprinde: - un examen bacteriologic precoce între a zecea şi a cincisprezecea zi de tratament, este indicat la bolnavii cu examen microscopic pozitiv; - apoi la 2 luni şi la 6 luni. Examen oftalmologie Tratamentul cu etambutol impune un al doilea examen ocular în a doua lună de tratament, apoi din două în două luni în cazul excepţional de prelungire a tratamentului cu etambutol (caz ce necesită recursul la părerea unei echipe specializate).

7°) Formalităţi

,

- declarare obligatorie; - cerere de exonerare de tichet moderator (Afecţiunea de lungă durată nr. 29); - depistarea anturajului: persoane care trăiesc sub acelaşi acoperiş (risc de contaminare = 30% pentru membrii familiei, faţă de 0 , 2 % pentru contacte mai puţin strânse, cum ar fi colegii de muncă). Din 6 mai 1999, declararea obligatorie acoperă 2 proceduri distincte ale căror finalităţi sunt diferite: semna­ larea (scop = intervenţia de urgenţă) şi notificarea (scop = supraveghere epidemiologică).

Semnalare: efectuată fără întârziere la Direcţia Departamentală a Administraţiilor Sanitare şi Sociale (DDASS) de care depinde medicul declarant, utilizând mijloacele adecvate în funcţie de urgenţă (fax, telefon...). Pentru a realiza o anchetă asupra cazului: declarantul are obligaţia să furnizeze orice informaţie utilă, incluzând identitatea şi adresa bolnavului. A se avea în vedere+++ mai ales din momentul în care un rezultat bacteriologic iese pozitiv la examen direct (prezenţa BAAR = semnalare rapidă). Notificarea: se efectuează pornind de la fişa specifică de declaraţie obligatorie şi se trimite la Direcţia Departamentală a Administraţiilor Sanitare şi Sociale (DDASS) de care aparţine medicul declarant. întrucât scopul este supravegherea epidemiologică şi evaluarea politicii de sănătate publică, ea este adesea realizată după semnalarea şi confirmarea diagnosticului. Nu figurează decât iniţiala numelui şi prenumele în întregime (cu sexul şi data naşterii), deci anonim.
160
BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ

2.227

Bronhopneumopatia obstructiva cronică
François-Xavier Blanc

i.

Diagnosticul bronhopneumopatiei obstructive cronice

Pentru a stabili diagnosticul de BPOC, trebuie să se realizeze explorări funcţionale respiratorii (PFR) cu test de re­ versibilitate bronşică şi măsurarea ansamblului volumelor şi debitelor pulmonare (dacă este posibil utilizând cele 2 metode: pletismografie şi diluţie) astfel încât să se documenteze disfuncţia ventiíatorie obstructiva (raport VEMS/CV) şi evaluarea severităţii bolii în funcţie de VEMS postbronhodilatator.

1°) Generalităţi
Termenul de bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC) regrupează boli respiratorii caracterizate printr-o limitare cronică a debitelor aeriene care se agravează în mod lent progresiv. Este vorba deci de bronşite cronice cu obstrucţie bronşică şi de emfizeme altele decât paracicatriciale. Bronşita cronică: existenţa unei tuse cronice productive 3 luni pe an cel puţin 2 ani consecutivi, în general la un fumător. Aşadar, diagnosticul se face numai prin anamneză. Emfizemul: definit printr-o lărgire anormală şi permanentă a spaţiilor aeriene dincolo de bronşiolele termi­ nale, asociată unei distrugeri a pereţilor/alveolari, fără fibroză pulmonară. Diagnosticul este adeseori pus în faţa asocierii anomaliilor radiologice şi funcţionale.
: ; V f îlS ilf Ş Definiţie clinică (şi paraclinică) T ^ .: ... i \

il

Bronşita cronică simplă
Expectoraţie zilnică timp de cel puţin 3 luni conse­ cutive în cursul a cel puţin 2 ani consecutivi

............................■ . Bronşită cronică cu obstrucţie persistentă a căilor aeriene mici, asociată sau nu unei reversibilităţi parţiale (sub betamimetice, anticolinergice, corticoizi), unei hipersecreţii bronşice, sau unui emfîzem pulmonar Dispnee de efort şi/sau VEMS între 35% şi 80% şi absenţa hipoxemiei de repaus

obstructivă cu IRC

]

Bronşită cronică obstruc­ tivă asociată unei hipoxemii de repaus în afara exacerbărilor

în practică

Tuse şi expectoraţie cro­ nică fără dispnee cu VEMS > 80%

Dispnee de repaus şi/sau VEMS < 35% şi hipoxemie de repaus (Pa02 60 < mmHg sau 8 kPa)

BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ

11 6

2.227

Diferenţe între emfizemul panlobular şi centrolobular
; i l l l l

:;,L -

—im

m

m

| ¡¡§ f

puffer)
Toate structurile lobilor (vase) Deficit alfa-1 antitripsină, toxice exogene - bărbat tânăr - dispnee+++, inaugurală - tuse/expectoraţie rară şi tardivă - corpolenţă slabă - cianoză = 0 -distensie+++ - ronchusuri = 0 - IVD = 0 distensie++++ hiperclaritate difuză inimă în picătură arteră pulmonară de dimensiune normală

E m fiz e m c e n tr o lo b u la r (b lu e b lo a te r)

Anat. pat. Etiologie Clinic

Bronşiole respiratorii Bronşită cronică (tutun+++) bărbat de 50 de ani dispnee + tardivă tuse/expectoraţie precoce corpolenţă obeză cianoză-Hdistensie± ronchusuri++, cu sibilante iVD frecventă şi precoce distensie hiperclaritate a vârfurilor cardiomegalie dimensiunea arterelor pulmonare crescută

Rx toracic

+

Hemoglobina PFR

- normală VEMS/CV scăzut CPT foarte crescut complianţă foarte crescută DLCO scăzut Pa0 2normală (scăzută doar la efort) PaC0 2 normală

adeseori crescută (poli-globulie) VEMS/CV scăzut CPT subnormal DLCO normal sau puţin scăzut PaO, scăzută PaC0 2crescută

Actualmente BPOC este a patra cauză de deces în lume, cu o prevalenţă şi o mortalitate care vor mai creşte în viitorii ani. Factori de risc de apariţie a unei BPOC: tabagism+++, deficit de alfa-l-antitripsina, aerocontaminante profe­ sionale (bumbac, lemn, praf de metal, praf de piatră, S 0 2, N 0 2, izocianaţi...).

2°) Simptome = nespecifice: tuse, expectoraţii, dispnee 3°) Examen clinic:
- anomalii ale ventilaţiei spontane: boală, ventilaţie cu buze ţuguiate, punerea în mişcare a muşchilor respi­ ratori accesorii (scaleni, sternocleidomastoidieni); - semne de distensie toracică: creşterea diametrului anteroposterior al toracelui, semnul Hoover (deplasarea peretelui toracic spre interior în timpul contracţiei diafragmului) - răsunet cardiac: semne de HTAP şi IVD; - altele: hipocratism digital, pierdere în greutate.

4°) Examinări complementare:
a) PFR: disfuncţia ventilatorie obstructivă (DVO), parte integrantă a definiţiei BPOC, nu poate fi afirmată decât după realizarea unei spirometrii: DVO = raport VEMS/CV < 0,70 sau 70%. Severitatea DVO est definită numai prin valoarea VEMS;

162

BOOK DES ECN - EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ

.oricare ar fi VEMS: dispnee.70 VEMS postbronhodilatator >80% decât cel teoretic Cu sau fără simptome VEMS/CV < 0..^... Se va discuta un tratament chirurgical....: * Toate *• : I BPOC uşoară II BPOC mode­ rată VEMS/CV < 0. uneori bulă de emfizem. discordanţă clinico-funcţională.70 50% <VEMS < 80% decât cea teore­ tică Cu sau fără simptome III BPOC severă IV BPOC foarte severă VEMS/CV < 0.... Corticoizi inhalatori în prezenţa simptomelor semnificative şi a unui răs­ puns la PFR Corticoizi inhalatori în caz de exacerbări repetate sau în prezenţa simptomelor semnificative şi a unui răspuns pe PFR Tratament regulat cu unul sau mai multe bronhodilatatoare. Tratamentul complicaţiilor.... recuperare res­ piratorie. ■ E c h iv a le n ta nk* . corticoizi inhalatori în prezenţa simptomelor semnificative şi a răspunsurilor la PFR sau a exacerbărilor repetate. Eliminarea++ unui cancer bronhopulmonar sau a unei complicaţii (pneumopatie. .. Sa0 2 < 92%..EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ ~ 163 ..... e) ECG. oxigenoterapie de lungă durată. 7 . c) fibroscopie bronşică: eliminarea unui cancer bronhopulmonar. .. ■ 1- -.se va efectua sistematic dacă VEMS < 50% decât cel teoretic.. Indicaţia gazometriei: . BOOK DES ECN .. .. comorbiditate cardio-vasculară.... /' Oprirea fumatului şi a oricărui alt factor de risc şi vaccinarea antigripală preventivă Bronhodilatatori cu scurtă durată de acţiune la cerere Dispnee de efort incon­ stantă Bronhodilatatoareîn mod continuu + recuperare respiratorie..... d) hemoleucogramă: se va identifica o poliglobulie. .. g) gazometrie. ... Dispnee la cel mai mic efort sau dispnee de repaus b) radiografie toracică ± CT: distensie toracică......70 30% <VEMS < 50% decât cel teoretic Cu sau fără simptome VEMS/CV <0.. pneumotorace.)..Diferite stadii ale BPOC .. f) polisomnografie: doar în caz de suspiciune a apneelor în timpul somnului....70 VEMS < 30% din cel teoretic sau VEMS < 50% din valorile prezise în prezenţa insuficienţei respiratorii (Pa0 2 < 60 mmHg) sau a semnelor cli­ nice de insuficienţă cardiacă dreaptă Dispnee de efort iFără dispnee r '• ' ' .

FC > 110/min.gazometrie în aer ambiant (se va compara întotdeauna cu valorile gazometriei de referinţă dacă acestea sunt cunoscute).5°C. . . Identificarea situaţiilor de urgenţă şi planificarea managementului acestora întotdeauna se vor căuta criterii de gravitate: . cardiopatie stângă asociată. cianoză care se agravează. semnele care impun ventilaţia mecanică sunt Pa0 2 <45 mmHg. semnele de gravitate sunt Pa0 2 < 60 mmHg. .II. epuizare respiratorie (respiraţie abdomi­ nală paradoxală. utilizarea muşchilor respiratorii accesorii. PaC02 >45 mmHg. PaC0 2 >70 mmHg. alcoolism.30. în caz de gazometrie puţin perturbată anterior. . afectare neurologică. tulburări recente ale funcţiilor superioare.istoricul bolii: oxigenoterapie de lungă durată. Semne de alarmă care impun ventilaţie mecanică: .gazometrice: se vor compara întotdeauna cu valorile gazometriei de referinţă. absenţa ameliorării rapide în ciuda oxigenoterapiei. somnolenţă sau comă). edeme ale membrelor inferioare. FR > 25/min. Managementul exacerbărilor acute ale BPOC fără criterii de gravitate 164 BOOK DES ECN . SaO? < 90%. tuse ineficientă). semne de şoc. în cazul gazometriei puţin perturbate anterior. scăderea vigilenţei.clinice: tulburări de conştiinţă (confuzie.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA .clinic: temperatură > 38. pH 1 < 7.flux expirator de vârf < 1 0 0 1/min.

EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 165 .2.227 Managementul exacerbărilor acute ale BPOC cu criterii de gravitate BOOK DES ECN .

salmeterol = Serevent®. formoterol + beclometazona = Innovair®) depinde de răspunsul individual. formoterol + budesonide = Simbicort®. în funcţie de calendarul de vaccinare. Argumentarea atitudinii terapeutice şi planificarea monitorizării 1°) Prevenţia şi reducerea factorilor de risc Oprirea fumatului: substitut nicotinic sau tratament farmacologic de a doua intenţie. FQAP: fluorochinolone active împotriva Pneumococului. bromură de ipratro­ pium = Atrovent®) sau prelungită (bromură de tiotropium = Spiriva®.2. III. formoterol = Foradil®) şi/sau corticosteroizi inhalatori în funcţie de caz: ajustare individuală controlată în cursul consulta­ ţiilor succesive până la ameliorarea clinică şi funcţională. ^ • * Fără antibiotic Dispnee de efort VEMS < 50% Antibioterapie doar dacă există expectoraţie francă purulentă verzuie Amoxicilină sau cefuroxime-axetil sau cefpodoxime-proxetil* sau cefotiam-hexetil* sau macrolide sau pristinamicină sau telitromicină Amoxicilină/acid clavulanic Dispnee la cel mai mic efort sau dispnee de repaus VEMS < 30% Antibioterapie sistematică + identificarea altor cauze de exacerbare a dispneei sau C3G injectabil (cefotaxim sau ceftriaxonă) sau FQAP (levofloxacină) * Emergenţa suşelor secretoare de betalactamază în comunitate ar trebui să conducă la limitarea utilizării lor. Aerosoli nebulizatori cu prescripţie iniţială de specialitate. După caz: teofilină şi derivaţi. Aceştia sunt din ce în ce mai puţin utilizaţi. • evaluat în afara ori dfde^acerbâri în absenţa rezultate­ lor PFR cunoscute Absenţa dispneei Rezultate PFR cunoscute V EM S > 5 0 % f j ţ f antWoterapt? / ff .. De reţinut: un tratament prelungit cu corticoizi inhalatori nu modifică diminuarea progresivă a VEMS de-a lungul anilor la pacienţii cu BPOC.. consultaţie specializa­ tă de tabacologie (în caz de eşec al sevrajului). 2°) Tratamentul farmacologic Bronhodilatatori cu acţiune scurtă (fenoterol + bromură de ipratropium = Bronchodual®. Alegerea clasei (beta-2-mimetice sau anticolinergice sau asocierea de tip salmeterol + fluticazonă = Seretide®.227 Indicaţia şi alegerea unei antibioterapii în timpul unei exacerbări a BPOC. 166 BOOK DES ECN . Un tratament de lungă durată cu corticoizi orali nu este recomandat în BPOC. Corticoizii inhalatori se rezervă deci pacienţilor pentru care răspunsul spirometric a fost documentat sau tuturor celor care prezintă simptome semnificative în ciuda unui trata­ ment bronhodilatator continuu şi al căror VEMS de bază este < 60% faţă de cel teoretic cu exacerbări repeta­ te.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . 3°) Vaccinările Vaccinări antigripale şi antipneumococice. corticoizi orali.

Debit maxim 7°) Ventilaţia Ventilaţia non invazivă (VNI): se instituie fie în mod programat în afara unei exacerbări.' ^ Concentrator Nelimitată Max. .. j. PaC0 2 > 55 mmHg şi noţiunea de instabilitate clinică (cazuri frecvente de spitalizare). generale şi psihosociale). Concentratoarele sunt rezervate fluxurilor slabe. precizând cu sau fără oxigenoterapie. Realizată după tehnicile următoare: dezobstrucţie bronşică.2.-. 5°) Recuperarea Reantrenarea la efort: precedată de o evaluare a handicapului. 15 m de racord 23 -32 kg aprox. 'M'».o presiune arterială în oxigen (P a02) diurnă măsurată în repaus.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 167 . în aer < 55 mmHg. . 6°) Oxigenoterapia Oxigenoterapie de lungă durată (cel puţin 15 ore pe zi): indicată la distanţă de un episod acut şi sub rezerva unui management terapeutic optim (incluzând oprirea fumatului. Include educaţia terapeutică. conţinut care include în special kinetoterapia respiratorie (şi ansamblul măsurilor adaptate stării respiratorii. • sau desaturări nocturne (Sa0 2 < 90% mai mult de 30% din timpul de înregistrare) sau la efort+++ în niciun moment nu intervine nivelul de PC0 2 în indicaţia oxigenoterapiei de lungă durată. Management nutriţional si psihologic. . Ventilaţia invazivă: în caz de imposibilitate de sevraj după spitalizare sau eşec al VNI. fie în decursul unui episod de insuficienţă respiratorie acută care a necesitat o VNI.4 kg Contenanţă Greutate Greutate Nivel sonor Consum electric 0 0 10-15 l/min .-si'. administrarea de bronhodilatatori şi kinetoterapie respiratorie).Portabil plin: 2.Fix: 40-80 kg . 2 gazometrii la interval de săptămâni 3 arată: . exersarea tusei. colaborarea pacient-kinetoterapeut. Educaţia terapeutică a pacientului şi/sau a aparţinătorilor.sau o P a0 2 < 60 mmHg dacă se constată de asemenea: • oHTAP.227 4°) Kinetoterapia respiratorie (în afara unui program de recuperare) Precedată de un bilanţ respirator şi osteomuscular. BOOK DES ECN . 50 dB 350-465 W 4-5 l/min Oxigen lichid 40 I de 0 2 lichid (34000 I de 0 2 gazos) Fix + portabil . monitorizare la finalul programului. ® sau o poliglobulie importantă (hematocrite > 55%).în absenţa contraindicaţiei: prescripţie cu obiective. este propusă o VNI la domiciliu dacă există semne clinice de hipoventilaţie alveolară nocturnă. • sau semne de insuficienţă ventriculară dreaptă (IVD). ventilaţie dirijată. şi . locul. Oxigenul lichid permite administrarea de debite mai mari şi autorizează deambularea cu sisteme portabile. în caz de eşec al oxigenoterapiei de lungă du­ rată. Realizată intr-un ritm şi cu o frecvenţă care depind de starea clinică a pacientului şi de evoluţia lui. . locomotorii.

. Obiective: . un VEMS mediu la aproximativ 25% din cel teoretic. d) se va verifica de asemenea. este bine să se verifice eficacitatea. 9°) Se va avea în vedere şi a) tratamentul comorbidităţilor şi complicaţiilor: . ..tratamentul unui reflux gastroesofagian.. . La nevoie.227 8°) Chirurgie Rezecţia bulelor la unii pacienţi cu emfizem centrolobular.. cu eşec al oricărui alt tratament medi­ cal şi tinerilor. ..prevenţia şi tratarea complicaţiilor şi a exacerbărilor (suprainfecţie.tratarea simptomelor (tuse.).ameliorarea toleranţei la efort şi a stării de sănătate (calitatea vieţii). Intervenţie contraindicată dacă PC0 2 > 60 mmHg.V: ■ V ....tratarea unui eventual sindrom de apnee în somn (SAS). fără mucolitice sistematice.. toleranţa.. etc.... poate fi propus un tratament adaptat.. Chirurgie pen­ tru reducerea volumului.tratarea factorilor de risc (tabagismul în special). mai ales fară antitusive+++.diminuarea mortalităţii.... HTAP. nesecretanţi.....‘ PFR o dată pe an dacă este posibil Radiografie toracică o dată pe an Gazometrie arterială/3-6 luni Sa0 2 la intervale PFR/1 -2 ani Radiografie toracică/1-2 ani PFR o dată pe an Radiografie toracică o dată pe an Gazometrie arterială o dată pe an 168 BOOK DES ECN .). respectând contraindicaţiile tratamentelor.în caz de depresie dovedită sau de anxietate majoră legată de insuficienţa respiratorie gravă. rezervat subiecţilor cu afectare gravă. \■ . analgezice pe bază de codeină).. .... .. b) fără antibiotice continue. ... corticoterapie superioară la 15 mg/zi continuă...managementul suprasarcinii ponderale sau denutriţiei. cu o Pa0 2 medie în jur de 60 mmHg. IV. c) în cursul supravegherii. respectarea şi să se adapteze trata­ mentul în funcţie de nevoile pacientului. ... prin pansarea teritoriilor hipoperfuzate: ameliorează senzaţia de dispnee şi tole­ ranţa la exerciţiu la pacienţii cu hiperinflaţie (CPT> 125% de la teoretic).. decompensare respiratorie.. sedative.. transplant monopulmonar şi bipulmonar... ... . Contraindicaţie formală pentru toate medicamentele care au un efect depresor respirator (hipnotice......diuretice în caz de edeme ale membrelor inferioare necontrolate prin oxigenoterapia de lungă durată. etc.. cu bule voluminoase compresive.2..EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA '■ . +++ buna utilizare a dispozitivelor de inhalare. Descrierea principiilor monitorizării de lungă durată Supravegherea minimală pentru orice subiect afectat sau cu risc de BPOC x * .... ... expectoraţie.. tabagism persistent.

• diabet zaharat neechilibrat. splenectomie. • antecedentele de pneumonie bacteriană. s. Pneumopatia /. Diagnosticul de pneumopatie este suspectat în prezenţa unor semne funcţionale precum tuse. localizată. Identificarea situaţiilor de urgenţă şi planificarea managementului acestora Cine să fie spitalizat? Decizia de a spitaliza depinde de factorii de risc de mortalitate. Este vorba de o afecţiune potenţial gravă care poate să angajeze prognosticul vital. de aprecierea situaţiei socio-economice a pa­ cientului şi bineînţeles de gravitatea infecţiei. definită ca o infecţie a parenchimului pulmonar cu evoluţie acută. • insuficienţa cardiacă congestivă. chiar sistematizată cu bronhogramă aeriană). etc. Factori de risc de mortalitate: ® vârsta > 65 ani.8 °C. BOOK DES ECN . • spitalizarea în cursul anului. « imunodepresie (corticoterapie pe cale generală sau tratament imunosupresor în ultimele 6 luni. anomalii auscultatorii (raluri crepitante localizate) survenind brutal sau în absenţa infecţiei căilor respiratorii superioare. • viaţa instituţionalizată. în in­ spiraţie profundă. SIDA. • ■ '■ ■ ' • opacitate parenchimatoasă tipică (unică. o temperatură > 37. .).7. Nevoia unei confirmări printr-o radiografie toracică (faţă + profil dacă starea pacientului o permite. ® boala hepatică (ciroza hepatică sau altă hepatopatie cronică). la spital. Diagnosticul pneumopatiei la adult Pneumonia acută. o tahicardie > 100/min. este numită comunitară dacă este dobândită în mediu extraspitalicesc sau dacă. » drepanocitoza homozigotă. • bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC). • opacităţi în focare multiple. f s • opacităţi interstiţiale ± difuze. numai adultul.86 Infecţiile bronhopulmonare la adult Franţois-X avier Blanc Atenţie: Aici. o boală > 25/min. dureri toracice şi/sau semne fizice precum un sindrom de condensare clinică. ea survine înainte de a 48-a oră după inter­ nare.1. chimioterapie în ultimele 6 luni. cu 5 arcuri costale anterioare proiectându-se deasupra cupolei diafragmatice drepte) care arată o imagine evocatoare: . • boala renală (insuficienţă renală cronică sau creşterea creatininemiei). * necunoscute anterior.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 169 . ® boala cerebrovasculară (accident vascular cerebral sau ischemie tranzitorie). - II. dispnee. cahexie. expectoraţie.

5 g/l.prezenţa factorilor de risc. tulburări ale funcţiilor superioare.insuficienţă renală (uree > 7 mmol/1 sau 0. . complicaţie. necesitatea ventilaţiei asistate. . presiune arterială < 90/60 mmHg. . creşterea TCA.leucopenie (< 4000 GB/ml) sau leucocitoză severă (> 20000 Gb/ml). cianoză.semne în focar. mai ales la pacienţii fără comorbiditate. * Mai mult decât vârsta civilă. > criteriu: evaluare la spital. 170 BOOK DES ECN . Pa0 2/F i0 2 < 250 mmHg (sau < 200 mmHg la BPOC). presiunea arterială diastolică < 60 mmHg.îngrijirea la domiciliu imposibilă (una din condiţiile următoare): vărsături. tempera­ tură < 35°C sau > 40°C. . 65: Vârsta * >65 ani.afectarea mai multor lobi.anemie (hemoglobina < 9 g/dl).eşec al antibioterapiei de primă intenţie. excludere socială. Conduita de urmat: 0 criteriu: tratament ambulator posibil. creatinină > 12 mg/l). afectare bilaterală sau multilobară sau progresie radiografică a dimensiunii opacităţii (> 50% în 48 ore după internare).anomalii ale hemostazei: trombopenie. creşterea timpului de trombină. . • debit urinar < 20 m l/h sau < 80 m l/4 h în absenţa unor explicaţii.Pa0 2 < 60 mmHg sau PaC0 2 > 50 mmHg în aer ambiant. cavitate pe radiografia toracică. . prezenţa produşilor de degradare a fibrinei. . • anomalii metabolice sau hematologice: acidoză severă (f < 7. Scorul CrB65 care cuprinde 4 variabile este uşor de utilizat în oraş: Criterii ale scorului CRB65: C: confuzie. . . Criterii biologice şi radiografice de spitalizare: . • presiunea arterială sistolică < 90 mmHg. trebuie luată în considerare vârsta fiziologică. revărsat pleural. dependenţă. frecvenţă respiratorie >30/min.3). 7.86 Managementul pneumopatiilor: cine să fie spitalizat în funcţie de teren? V" Niciunul Inferioară sau egală cu 65 ani Peste 65 ani Tratament ambulator în general tratament ambulator în general spitalizare ' 2 sau mai mult Spitalizare Tratament ambulator Spitalizare Spitalizare recomandată: .semne de gravitate imediată (unul din semnele următoare): confuzie. diminuarea timpului de protrombină.1. frecvenţă cardiacă >125/min.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . necesitatea catecolaminelor mai mult de 4 ore. B: presiunea arterială sistolică < 90 mmHg sau presiunea arterială diastolică < 60 mmHg. CIVD. R: frecvenţa respiratorie >30 /min. • alte afectări organice severe. 1 Indicaţii de spitalizare în secţia de terapie intensivă sau de reanimare: • polipnee > 30/min. risc de nerespectare a tratamentului. insuficienţă renală acută care impune dializă.

aureus şi anaerobi.comorbiditate(tăţi) frecventă(e). Moraxella catarrhalis şi bacilii gram negativ sunt rari. 7. în caz de ineficacitate. prevenţia DT şi a compli­ caţiilor de decubit.v. 1 g / 6 h) ± rifampicină i.. La pacienţii internaţi în secţia de terapie intensivă.v. un tratament activ pe germenii intracelulari (macrolide. Prezentarea clinică nu poate prezice germenele în cauză. pneumoniae. suspiciune de inhalare = amoxicilină 1 g / 8 h + acid clavulanic. Haemofilus influenzae. . pneumoniae. în caz de ineficacitate.I 1. în timp ce Staphylococcus aureus. fără semne ORL. oxigenoterapie. Alegerea de primă intenţie = amoxicilină 3 g/zi în 3 prize per os. -ju n g h i toracic. tratamentul antibiotic trebuie întotdeauna să acţioneze împotriva Streptococcus pneumoniae. macrolidul oral este justificat în prima intenţie. debut progresiv. adesea afectare bilaterală. Argumentarea atitudinii terapeutice şi planificarea monitorizării pacientului Elemente în favoarea pneumococului . pristinamicină.debut brutal. S. A nu se omite măsurile asociate (dintre care oprirea fumatului. întotdeauna se va avea în vedere evaluarea răspunsului după 48-72 ore (apirexie. • 7-14 zile pentru pneumoniile necomplicate. neurologice (tulburări de conştienţă.EDIŢIA IhTlJMBAROM ÂNĂ~ 171 I .context epidemic (mai ales pentru Mycoplasma pneumoniae). Ceilalţi germeni întâlniţi frecvent sunt Mycoplasma pneumoniae şi Haemofilus influenzae. Elemente în favoarea bacteriilor «atipice » . care este microorganismul cel mai ade­ sea în cauză. Rămâne de precizat rolul Chlamidia pneumoniae. S. mialgii). . . vărsaturi. a) La domiciliu: în orice situaţie în care există prezumţia de pneumopatie alveolară. în eventualitatea unei pneumopatii la adultul tânăr fără factor de risc. pneumoniae şi L. trebuie să fie instituit un tratament cu amoxicilină sau cu un antibiotic de spectru mai larg. . c) Durata tratamentului antibiotic: V ii .context epidemic sau «situaţie de risc» (călătorie. diaree). care nu evocă o pneumopatie alveolară. puls disociat.stare generală de rău. L. absenţa progresiei radiologice a infiltratelor). BOOK DES ECN . levofloxacină) trebuie substituit sau ajustat. chinolone de a treia gene­ raţie active pe pneumococ) sau macrolide (de exemplu. Caz particular: abces pulmonar.3 zile. b) La spital: patogenii cei mai frecvenţi sunt S. • 10-14 zile în cazul infecţiei suspectate sau documentate cu Mycoplasma pneumoniae sau Chlamydia pneumoniae.prezenţa unor semne extratoracice: digestive (dureri abdominale. . NB. fără semn de gravitate.tablou clinic evocator (1/3 dintre cazuri) cu pneumonie de alură severă. • 21 zile în cazul pneumoniei suspectate sau documentate cu Legionella pneumofila sau Staflococcus aureus sau în cazul pneumoniei severe. . bacilii Gram negativ.). Elemente în favoarea unei legioneloze .agentul etiologic cel mai frecvent la subiect > 40 ani şi/sau cu comorbiditate(tăţi) asociată(e).debut progresiv în 2 .febră crescută încă din prima zi.opacitate alveolară sistematizată. staţiuni termale.. cavitate. Legionella pneumofla. eritromicină i. . pneumophila sunt etiologiile frecvente pentru pneumoniile severe.hiperleucocitoză cu polinucleare neutrofîle. Asocierea amoxicilină (1 g / 8 h) + inhibitor de betalactamaze (sau cefalosporine de a treia generaţie i. telitromicină. pneumophila.eşec al betalactaminelor active asupra pneumococului.v. (600 mg /1 2 h). cefalee. . expunere la apă în aerosol con­ taminat. tip cefotaxim 1 g / 8 h sau ceftriaxonă 1 g/24 h) şi fluorochinolone (ofioxacină.86 III. M. ciprofloxacină. . . Chlamydia pneumoniae.

serologie = Dg retrospectiv cel mai frecvent (2 re­ coltări la interval de 15 zile). proteinurie. creşterea vibraţiilor vocale. creşterea CPK.tratament = macrolide timp de 10-14 zile (sau pristinamicină. fibroscopie bronşică la distanţă (depistarea cancerului bronhopulmonar).focar de condensare: matitate. . febră puţin crescută. unic sau multiplu. . hemoculturi pozitive în 20-30% din cazuri. 172 BOOK DES ECN .diagnostic: imunofluorescenţă directă din expectoraţii. SDRA.tratament = macrolide (sau fluorochinolone) timp de 2 1 zile. .semne extrarespiratorii+++: digestive (diaree. absenţa frisoanelor. cu CRP > 200 mg/l.radiografie = opacitate alveolară sistematizată.halenă fetidă.diagnostic uneori dificil (hemoculturi frecvent negative).tuse seacă. cicline). CIVD. roşeaţă la nivelul pomeţilor. . c) Pneumopatie cu Mycoplasma pneumoniae: . 7. dureri abdominale). . . .explorări biologice: hiperleucocitoză francă la PNN.diagnostic = serologie.radiografie = excavaţie cu nivel hidroaeric. agitaţie.radiografie = opacităţi interstiţiale bilaterale. cu excepţia complicaţiei. limfopenie. Câteva tablouri tipice a) Pneumopatie francă lobară acută cu pneumococ: . . . -complicaţii: pleurezie purulentă++.debut brutal+++. mialgii. . b) Legioneloza pulmonară: . trebuie să fie înlocuită cu calea orală când bolnavul este apiretic şi condiţia lui clinică stabilăîn cazul subiectului fumător > 40 ani.1. Condiţiile de recoltare prin fibroscopie bronşică (recoltare protejată la distanţă) sau puncţie pleurală (însămânţarea flacoanelor cu hemocultură) sunt im­ portante. . . debut cu frisoane. cefalee). chiar excepţionale în Franţa. . tuse seacă tenace. trebuie să se evoce în mod sistematic pneumococul. şoc septic.debut rapid progresiv (câteva zile). hiponatremie moderată. .v. sau amoxicilină + acid clavulanic timp de 4-6 săptămâni. frisoane. febră crescută. pneumopatia cu Rhodococcus equi. raluri crepitante sau suflu tubar. mialgii. . tuberculoza (chiar şi sub formă de miliară. meningite/pericardite/otite/artrite. Staphylococcus aureus e) Pneumopatia subiectului HIV: ipotezele diagnostice şi conduita de urmat depind de prezentarea radioclinică (a se vedea schema). NB: alte cauze de pneumopatii excavate = Klebsiella pneumoniae.explorări biologice: hiponatremie. antigenurie pentru serogrup 1 = Dg rapid+++. . febră crescută. uneori bilaterale++. d) Pneumopatie cu anaerobi: .expectoraţie ruginoasă.tratament = Penicilina G i. în toate cazurile şi oricare ar fi prezentarea. chiar insufici­ enţă renală. fluorochinolone. false traiecte.biologic: sindrom inflamator.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . criptococoza pulmonară şi pneumopatia cu CMV sunt rare.tratament de primă intenţie = amoxicilină (pristinamicină în caz de alergie). confluente. astenie. nesistematizate. Toxoplasmoza pulmonară. .rinofaringită. renale (oligurie). . de tuberculoză pleurală sau pseudo-pneumonică) şi bacilii gram negativ. .circumstanţe favorizante: stare bucodentară deficitară. puţin limitate.absenţa semnelor extrarespiratorii. .frecvenţa hiperreactivităţii bronşice reziduale. herpes nazolabial. alcoolism.v. cefalee. . neurologice (confuzie.86 • calea i. . IV. citoliză hepatică. .explorări biologice: anemie hemolitică cu aglutinine la rece (Testul Coombs direct pozitiv).eradicarea focarelor infecţioase+++.debut progresiv.radiografie = opacităţi alveolare (nu interstiţiale) vagi. . importantă alterare a stării generale. afectare pleurală posibilă.

comă. 72 ore). . .. BOOK DES ECN . Pneumopatii nosocomiale In caz de pneumopatie nosocomială.Schema. . uneori cu ruptura unui abces în pleură (piopneumotorace).hemocultură + fibroscopie bronşică pentru recoltare protejată la distanţă sau LBA = sistematice. insuficienţă re­ nală. sepsis. Mortalitate: 20-50%. Factori favorizanţi: vârsta înaintată. alimentaţie enterală prin son­ dă nazogastrică. chirurgie toracică sau abdominală înaltă. Se va încerca întotdeauna documentarea: recoltări bacteriologice prin hemocultură. tratament anti-H2. spută purulentă uneori hemoptoică. ventilaţie artificială. R. semnele apar obligatoriu după 48 ore de spitalizare (pentru unii paci­ enţi. întrerupt de un tratament antibiotic.favorizată de o antibioterapie prealabilă cu spectru larg sau o corticoterapie. . Pneumopatia nosocomială cu stafilococ: . şoc.febră.evoluţie gravă. antecedente bronhopulmonare. V. equi = Rhodococcus equi. fibroscopie bronşică.radiografie = una sau mai multe opacităţi uneori cu nivele lichide şi/sau reacţie pleurală.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNÀ 173 . . EPA.debut subacut. Ipoteze diagnostice şi conduita de urmat în funcţie de prezentarea radioclinică a afectării pul­ monare în cursul infecţiei cu HIV.. Reprezintă a doua cauză de infecţie nosocomială după infecţiile urinare. anestezie. atenţie la cateterele venoase (punct de plecare cutanat). MAI= Micobacterium avium intracelular (micobacterie atipică).

fără sechele. Faza seacă: tuse chintoasă. Frecvenţă crescută iarna.v. Acinetobacter. Bronşita acută /. mucopurulentă. astenie. . cu semne de septicemie.hemocultură + fibroscopie bronşică pentru recoltare protejată la distanţă sau LBA = sistematice. poluarea domestică şi/sau atmosferică. arsuri retrosternale. chiar aspect de plămân alb bilateral. 2°) Examinări complementare: cel mai adesea inutile! Examenul citobacteriologic al sputei: niciun interes! Radiografia toracică: numai pentru a depista (în caz de dubiu sau de teren fragilizat) o altă afectare sau o complicaţie secundară bronşitei acute.debut uneori brutal. stare de şoc.tratament = bi-antibioterapie i.germeni în cauză: Pseudomonas aeruginosa (Piocianic). Tuşea poate persista mai multe săptămâni.. dar poate fi mai lungă la subiectul fumător. Klebsiella pneumoniae.. condiţii socio-economice precare. care realizează o rinobronşită. febră (38-39 °C). adaptată antibiogramei: Stafilococ meticilin-sensibil = oxacilină + aminozidă (sau fluorochinolonă).EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . neproductivă. în care tuşea îşi pierde caracterul dureros şi devine grasă. II. Această fază durează aproximativ 4-5 zile. Diagnosticul bronşitei acute la adult Bronşita acută = inflamada acută a bronhiilor şi/sau a bronhiolelor. Ortopantomograma maxilarelor: diagnosticul unor infecţii dentare latente sau al unor granuloame apicodentare. 174 BOOK DES ECN . catar al căilor aeriene superioare cu choriza banală.. numai dacă expectoraţia este purulentă timp de mai mult de 7 zile sau dacă subiectul este fumător şi deja purtător al unei bronşite cronice. Pneumopatia nosocomială cu BGN: . Episodul este cel mai adesea rezolvat spontan. productivă.radiografie = opacităţi extensive bilaterale uneori abcedate. Apoi faza productivă. chiar mai multe luni (posibil hiperreactivitate bronşică post-virală..tratament = bi-antibioterapie i. Identificarea situaţiilor de urgenţă şi planificarea managementului acestora. chinuitoare. La auscultaţia pulmonară se identifică acum raluri bronşice ronflante şi umede. Stafilococ meticilin-rezistent = vancomicină (sau teicoplanină) + fosfomicină (sau aminozidă sau acid fusidic).v. Antibioterapie: Penicilina A sau macrolide. Factori favorizanţi: fumatul. enterobacterii. . Sedative ale tusei: în faza iniţială de tuse seacă şi dureroasă.context de afecţiune subiacentă severă şi de antibioterapie cu spectru larg. . uneori dispnee de efort. Argumentarea atitudinii terapeutice şi planificarea monitorizării pacientului I o) în toate cazurile: Oprirea fumatului+++. apoi afectare descendentă. . adaptată antibiogramei. seromucoasă. cauză de tuse cronică). sau în caz de tuse reziduală. raluri bronşice ronflante la auscultada pulmonară. în general de origine infecţioasă (virus++. . NeaplicabiL III. Radiografia sinusurilor şi a feţei: pentru a depista o sinuzită cronică sau o infecţie focală care ar putea să fi fost la originea bronşitei acute. Serratia. I o) Clinic: la început. mai puţin frecvent bacterii) şi cu evoluţie benignă.

disfagie înaltă . 2: bronşita acută la un astmatic: Risc de exacerbare severă a astmului.chiar de la prima consultaţie. . asociată unei dureri toracice sau ralurilor crepitante. antibioterapie+++. Criteriile clinice ale triadei lui Anthonisen = ajutor pentru diagnosticul exacerbării de origine bacteriană: . în caz de febră asociată unei dureri toracice sau unor raluri crepitante. de unde nevoia de a prescrie o corticoterapie orală de scurtă durat (0. în caz de pneumopatie. persistenţa sa în a patra zi de evoluţie trebuie să conducă la evocarea unei infecţii bacteriene (suprainfecţie bronşică sau pneumonie).. FQAP: fluorochinolone active împotriva Pneumococului. indicaţia de antibioterapie probabilă depinde mai ales de stadiul bronşitei cronice şi de criteriile lui Anthonisen.creşterea purulenţei expectoraţiei. 3°) Caz particular nr. dar nu permite distincţia între o origine virală şi o origine bacteriană. Prezenţa semnelor ORL asociate (rinoree.creşterea volumului expectoraţiei. Radiografia toracică este recomandată în formele febrile: . Exceptând descoperirea unei pneumopatii. j JSSEtt. In schimb. 7. BOOK DES ECN . .) orientează spre o in­ fecţie virală. • în absenţa PFR cunoscute Absenţa dispneei Rezultate PFR cunoscute V EM S > 5 0 % Fără antibiotic ■ Dispnee de efort VEMS< 50% Antibioterapie doar dacă există expectoraţie francă purulentă verzuie Amoxicilină sau cefuroxim-axetil sau cefpodoxim-proxetil* sau cefotiam-hexetil* sau macrolide sau pristinamicină sau telitromicină Amoxicilină/acid clavulanic Dispnee la cei mai mic efort sau dispnee de repaus VEMS < 30% Antibioterapie sistematică + căutarea altor cauze de exacerbare a dispneei sau C3G injectabil (cefotaxime sau ceftriaxonă) sau FQAP (levofloxacină) * Emergenta suşelor secretoare de betalactamaza în comunitate ar trebui să conducă Ia limitarea utilizării lor. în caz de persistenţă anormală a febrei (febra > 38 °C dincolo de a treia zi de evo­ luţie a exacerbării). .în timpul unei reevaluări.1.5 m g/kg/zi timp de 7 -10 zile) + intensificarea tratamentului de fond.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 175 . Intensitatea ei nu este un argument în favoarea unei origini bacteriene. 1: exacerbarea bronşitei cronice la un pacient cu bronhopneumopatie obstructivă ) cronică (BPOC): Febra = criteriu în favoarea originii infecţioase a exacerbării. Indicaţia şi alegerea unei antibioterapii în timpul unei exacerbări a BPOC.86 2o Caz particular nr.. Existenţa a cel puţin 2 din aceste 3 criterii evocă o origine bacteriană.accentuarea dispneei.

Prognostic: foarte sever (mortalitate = aproximativ 50% din cazuri). In SDRA. Corpii străini la nivelul căilor aeriene superioare Fran ţois-X avier Blanc I. Sindromul de detresă respiratorie acută (SDRA) SDRA = insuficienţă respiratorie acută care necesită ventilaţie asistată. măsurată prin cateterism Swan-Ganz) < 18 mmHg. Este vorba aici de un edem pulmonar «lezional» şi nu cardiogenic. Diagnosticul detresei respiratorii acute la adult Clasificarea detreselor respiratorii acute în funcţie de radiografia toracică şi de gazometria arterială Absenţa opacităţii radiologice pulmonare -f gazometrie normală Absenţa opacităţii radiologice pulmonare + hipercapnie Absenţa opacităţii radiologice pulmonare + hipoxemie Prezenţa opacităţilor radiologice pulmonare + hipoxemie Dispnee laringiană Acutizarea insuficienţelor respiratorii cronice obstructive (paragraful 227) sau restrictive (paragraful 254) Embolie pulmonară (paragraful 135) Astm acut grav (paragraful 226) Pneumotoracele bilateral sau compresiv (paragraful 276) Edem pulmonar acut (paragraful 250) Pneumopatii hipoxemiante (paragraful 86) SDRA II.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . spre deosebire de ceea ce se întâmplă în insuficienţa cardiacă stângă. 176 BOOK DES ECN . 1°) Etiologie Cauze = foarte variate (a se vedea tabelul): orice agresiune susceptibilă să activeze cascadele de mediatori responsabili de leziunile endoteliale poate determina un SDRA. există o creştere a permeabilităţii alveolocapilare sub influenţa agresiunilor diverse. pentru că nu există creştere a jtresiunii hidrostatice microvasculare. cu imagini alveolare bilaterale şi raport PaO /F i0 2 < 200 + presiune arterială pulmonară de ocluzie (PAPO= Pcap.Detresa respiratorie acută la adult.

politraumatism .. de mecanism puţin evident) .. Exemple de cauze şi de factori de risc de SDRA Infecţie . paraquat. peritonite) cel puţin prin ecografie abdominală şi radiogra­ fie pe gol (realizabile la patul pacientului). . .se vor elimina cauzele abdominale (pancreatite.iradierea pulmonară . .indicaţie largă a fibroscopiei bronşice pentru lavaj bronhoalveolar (LBA) şi recoltare distală protejată.septicemie .acidocetoza diabetică '• .intoxicaţii medicamentoase voluntare sau accidentale (heroină. pneumomediastin..) .generală . hemoragie. abces .inhalarea de lichid gastric (sindromul Mendelson) .diverse proceduri medicale (circulaţie extracorporală.pneumopatie virală (gripă malignă.arsuri întinse .necesită un bilanţ infecţios extrarespirator complet.respiratorie . ' <t -traumatism cranian (edem pulmonar neurogenic.11.extrarespiratorie . El cuantifică mai bine importanţa leziunilor şi poate detecta eventuale complicaţii (pneumotorace..importanţa+++ contextului.pneumopatie medicamentoasă imunoalergică . ..se va evoca întotdeauna o toxicitate medicamentoasă. varicelă pulmonară. .) . barbiturice. vascularité.pneumopatie bacteriana .. colagenoze .CT toracic nu prezintă interes pentru diagnosticul pozitiv şi etiologic.hemopatii.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 177 .1.şoc septic sau sepsis sindrom satelit al unei infecţii localizate (de exemplu digestivă: peritonita) Agresiune pulm onară toxică^ . chiar dacă acest examen rămâne foarte caracteristic.toracic (printre care contuzia pulmonară) -extratoracic .toate stările de şoc non cardiogenic (septic.fracturi ale oaselor lungi (embolie grăsoasă+++) . bleomicină) Traumatisme .). transfuzii masive.193 Tabel.respiratorie -înecare -fum uri toxice . anafilactic) .pancreatita acută necrotică . BOOK DES ECN .embolia amniotică .zdrobire de membre ■ •■ • ■ = Principii de diagnostic etiologic: .oxigenoterapie prelungită cu Fi0 2crescut .

2°) Diagnostic diferenţial . în care regenerări parenchimatoase antrenează formarea de cavităţi aerice ventilate. 178 BOOK DES ECN . derivaţi nitraţi..193 în plan gazometric. care participă la faza precoce a vasoconstricţiei hipoxice..EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA .. Tratament specific = cotrimoxazol (Bactrim®) + corticoterapie (corticoizii fiind inefici­ enţi în SDRA în faza precoce. vasodilatator arterial pulmonar selectiv. leziunile redevenind declive câteva ore mai târziu.pneumopatie gravă cu Pneumocistis carinii: context de seropozitivitate HIV cunoscut. 3) Uneori. dar slab perfuzate (efect spaţiu mort: hipercapnie). Uneori. Diagnostic prin LBA sau expectoraţie indusă. prognostic foarte pesimist în timpul fazei de fîbroză a SDRA). sau corticoterapie orală pe termen lung. nitroprusiat. 7) Limitarea inflaţiei hidrosodate sub supraveghere strictă a diurezei. Condiţionare obişnuită. care impune un bilanţ specific (boli de sistem) şi frecvent o corticoterapie. ventilaţie în decubitul ventral pentru a încerca redistribuirea perfuziei spre zonele cele mai bine ventilate (zone declive = cele mai slab ventilate): efect tranzitoriu. de unde importanţa realizării diagnosticului diferenţial cu pneumocistoza. incluzând prevenţia ulce­ rului de stres şi a complicaţiilor de decubit. secundară unui dezechilibru ventilaţie/ perfuzie. în plan mecanic.1. . almitrină (Vectarion®) pentru vasoconstricţia zonelor neventilate. perturbarea principală a SDRA este hipoxemia. după intubare traheală. cu prezenţa de teritorii slab perfuzate neventilate (edem.). strategie de ventilaţie «permisivă». fie datorită cauzei. pot reduce vasoconstricţia hipoxică şi pot majora o hipoxemie.. fie datorită unei frecvente suprainfecţii. III. 2) Necesitatea ventilaţiei mecanice sub sedative. 6) Antibioterapie: frecvent necesară.11. teren cu risc++.hemoragie alveolară: anemie. 8) Evitarea unor interacţiuni medicamentoase care ar putea să dăuneze hematozei: beta-blocanţi. Identificarea situaţiilor de urgenţă şi planificarea managementului acestora 1) Pacientul se va spitaliza întotdeauna în reanimare+++. Anomaliile rapoartelor ventilatie/perfuzie induc o hipertensiune arterială pulmonară. cu scopul de a evita presiunile alveolare prea importante şi care conduc la o hipercapnie moderată (diferită de hipercapniile incontrolabile. 5) Uneori. vasodilatatori (nicardipină. pentru a vasodilata zonele ventilate şi a încerca reducerea HTAP şi shuntului intrapulmonar. capacitatea reziduală funcţională este diminuat şi volumul de închidere al unor alveole este crescut şi uneori chiar superior capacităţii reziduale funcţionale. pentru a încerca să se corecteze hipoxemiei: aplicarea unei presiuni expiratorii pozitive pentru a creşte CRF peste volumul de închidere alve­ olar şi a reduce astfel shuntul (dar există risc de barotraumatism şi de reducere a debitului cardiac). Proprietăţile elastice ale plămânului sunt afectate. identificând prezenţa Pneumocistis carinii. pentru care corticoizii sunt indicaţi încă din faza iniţială în prezenţa semnelor de gravitate). uneori cu necesitatea hemodiafiltrării continue. Tulburările de difuzare nu intervin decât în faza de fîbroză. alterări ale surfactantului. LBA cu spută rozacee şi prezenţa de siderofage (scorul Golde pozitiv). 4) Administrarea de monoxid de azot (NO).).

Dacă sunt luate clişee în expiraţie profundă. La adult: resturi alimentare (bucăţi de carne). Factori de risc pentru inhalarea de corp străin la adult: . alune. BOOK DES ECN . bucăţi de jucării. la pacientul cu insuficienţă respiratorie cronică. . stenoză bronşică. se poate obiectiva un trapping aeric al părţii afectate.instituţionalizarea. bronhia suşă dreaptă sau trunchiul bazalelor drepte). . corpul străin fiind atunci descoperit în faza existenţei complicaţiilor sau a sechelelor (dilatarea localizată a bronşiilor. febră.. 4°) Complicaţii si sechele Pneumopatii.. Obiectele cele mai voluminoase se localizează în trahee şi pot antrena. stridor inspirator şi expirator.. 2°) Examen clinic Manifestările iniţiale ale inhalării unui corp străin în arborele bronşic depind+++ de dimensiunea şi forma obiectului. Impactul intrabronşic poate provoca o iritaţie care se traduce printr-o tuse chintoasă. 11. abcesul pulmonar. hemoptizie.tulburări de vigilenţă. hipocloremică şi excesul de compensaţie în bicarbonaţi. Uneori. o detresă respiratorie cu apariţie brutală. dureri toracice.dentiţia deficitară.1. pierderea cunoştinţei şi deces atunci când corpul străin nu este repede înlăturat. al cărui diagnostic etiologic diferenţial este primo-infecţia tuberculoasă). tumori cerebrale. în caz de obstrucţie traheală parţială.).vârsta înaintată.boli neurologice (Parkinson. tabloul clinic poate fi iniţial sărac şi poate trece neobservat. di­ latare localizată a bronşiilor. wheezing. poate agra­ va o stare ventilatorie precară prin alcaloza hipokaliemică. La copii: bomboane. . dar radiografia toracică este adeseori normală. proteze dentare.193 9) Utilizarea de diuretice (furosemid = Lasilix®). 3°) Radiografia toracică Corpul străin nu este vizualizat decât dacă este radioopac.. epilepsie. . uneori asociată cu dispnee. . cianoză. Diagnosticul corpilor străini în căile aeriene superioare 1°) Generalităţi Survin în 80-90% din cazuri la copii mai mici de 10 ani.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNÂ 179 .alcoolism.tulburări de deglutiţie. care condiţionează localizarea sa în arborele bronşic. CT toracic poate vizualiza corpul străin în cazurile dificile. Responsabil de 7% dintre decesele accidentale la copiii sub 4 ani. wheezing-ul poate fi perceput doar în partea obstruată. cu afonie.administrarea de medicamente sedative. IV. emfizem obstructiv. Obiectele mai puţin voluminoase afectează bronhiile (în general. în caz de obstrucţie parţială a unei bronhii suşe. perforaţia bronşică. cu deviaţie controlaterală a mediastinului. se poate observa o hiperinflaţie a unui lob sau a unui plămân. Impactul lobar sau segmentar se traduce printr-o di­ minuare asimetrică a murmurului vezicular. în caz de obstrucţie totală sau subtotală. în caz contrar. AVC. putând creşte astfel hipercapnia. . greţuri. .

193 5°) Principii generale de tratament Obstrucţia completă a căilor aeriene = urgenţă vitală+++: . extracţie chirurgicală. Fără endoscop suplu la copilul mic. . precedată de o endoscopie suplă pentru a localiza exact corpul străin în toate celelalte cazuri.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . NB: Bronhoscopie rigidă = întotdeauna sub anestezia generală.extracţia manuală a unui corp străin vizibil în gât.manevra Heimlich. . . numai dacă corpul străin este înclavat permanent în peretele bronşic şi nu poate fi extras prin bronhoscopie rigidă sau atunci când este prea distal pentru a fi accesibil endoscopului. Bronchoscopie suplă = anestezie locală. 180 BOOK DES ECN .bronhoscopie rigidă: spontană în caz de asfixie.1. corp radioopac sau diminuare unilaterală a murmurului vezicular. 11.rar.

EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 181 .fibroscopie bronşică: permite mai ales localizarea originii sângerării şi dezobstruarea căilor aeriene («toa­ leta bronşică»).3. chiar mini­ mă. anevrismul aortei toracice. ingerare de corp străin. poliangeită microscopică. Atenţie: fără biopsie intempes­ tivă în cursul primei fibroscopii -> întotdeauna va fi timp pentru refacerea examenului «la rece». justifică o supraveghere spitalicească de cel puţin 12-24 ore. ORL sau digestivă (hematoasă). hemoptizie masivă: > 300-500 ml/24 ore sau > 200 ml odată.hemoptizie în cantitate mică: simplă spută sanguinolenta 50 ml/24 ore. pneumopatie (mai ales Stafilococ. Klebsiela şi Aspergillus). . hemostază completă. Rh şi căutarea de aglutinine neregulate. Semnele de anemie acută sunt rare şi indică o gravitate extremă: hemoptizia ucide prin asfixie (inundare alveolară) şi nu prin spolierea sanguină. tahicardie. hemosideroză pulmonară. Argumentarea principalelor ipoteze diagnostice şi justificarea examinărilor complementare pertinente în faza unei hemoptizii Necesitatea+++ de a cuantifica hemoptizia: hemoptizie fudroaiantă: deces în câteva minute. Examinări de primă intenţie. . 3°) dilatarea bronhiilor/bronsiectaziile: hemoptizie potenţial gravă. 5°) cauze infecţioase: bronşită acută.. Churg-Strauss. hemoptizie în cantitate medie: 50-200 ml / 24 h. sistematice: . II. 4°) cauze cardio-vasculare: stenoză mitrală. Se va avea în vedere răsunetul hemodinamic: hipotensiune arterială. 7°) altele: traumă toracică. fisură într-o bronhie. Wegener. în timpul unui efort de tuse. lupus. grupă saguină. Uneori ajută la stabilirea spontană a diagnosticului cauzei. Generalităţi Hemoptizia = eliminarea de sânge roşu aerat pe gură. 6°) hemoragie alveolară: sindrom Goodpasture. radiografie toracică. HTAP. tumoră benignă a bronhiilor (carcinoidă). hemoptizie în cantitate redusă. Orice hemoptizie. provenind din căile aeriene sub-glotice. Se va avea în vedere eliminarea unei sângerări de origine stomatologică. iatrogene (după puncţie/ drenaj). chiar veritabilă stare de şoc. De reţinut: o hemoptizie masivă este frecvent precedată de episoade de hemoptizie «santinelă» cu abundenţă redusă. edem pulmonar acut cardiogenic. . cauze medicamentoase sau toxice. necroză aseptică a maselor silicotice pseudotumorale.317 Hemoptizia François-Xavier Blanc I. PAN. Este vorba de un simptom (peste 100 de cauze repertoriate). oligoanurie. BOOK DES ECN .. endometrioză bronşică (hemoptizie catamenială). 2°) tuberculoză pulmonară comună în forma ulcero-cazeoasă baciliferă.hemoleucogramă. intubaţie în extremă urgenţă. abces pul­ monar. anevrism artero-venos al bolii Rendu-Osier.CT toracic (cu excepţia cazului de hemoptizie masivă): ajută adeseori la diagnosticul patologiei cauzale: 1°) cancer bronhopulmonar: frecvent. embolie pulmonară. sechestraţie pulmonară (fragment de parenchim anormal vascularizat de către o arteră sistemică de origine sub-diafragmatică). gazometrie. tulburări de hemostază (dar o hemoptizie care complică un tratament anticoagulant impune acelaşi demers diagnostic ca orice altă hemoptizie).

. La un subiect traheotomizat: eroziune a trunchiului arterial brahiocefalic prin canulă. . 182 BOOK DES ECN . artera esofagiană inferioară care ia naştere dintr-o arteră bronşică).fibroscopia bronşică poate fi amânată pentru a doua zi.spitalizare sistematică.317 Cazuri particulare: La un fost pacient tuberculos: 5 cauze clasice de hemoptizie: . Atenţie la insufi­ cienţa coronariană şi la puseul hipertensiv.grefă aspergilară.eventual.v.arteriografîe bronşică selectivă ± embolizare (contraindicaţie pentru embolizare: artera medulară ramu­ ră care ia naştere dintr-un trunchi comun intercostobronşic sau dintr-o arteră intercostală.bronholitiază.întreruperea sângerării: terlipresina = Glipressine® (2 mg i.oxigenoterapie în funcţie de rezultatele gazometriei.transfuzie sanguină.3. . apoi 1 m g/4-6 ore). .prevenirea asfixiei: aspiraţie faringiană.dilatare postcicatricială a bronhiilor . . .dilatare a bronhiilor. . poziţia Trendelenburg (cu capul în jos) sau semi-aşezată -> nu se va aşeza pacientul în poziţie laterală de siguranţă până nu se ştie din ce parte sângerează.perfuzarea de soluţii macromoleculare .aspergilom (grefă în cavitatea deterjată). La un subiect silicotic: . chirurgia hemostazei. . Principii de management: a) Hemoptizia de mare abundentă: .BK/micobacterioză atipică. . 1 .necroză aseptică a maselor pseudotumorale. direct. .cancer bronhopulmonar pe cicatrice.recidiva BK. b) Hemoptizia medie: .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . oxigenoterapie nazală în flux puternic. .se v a t r a t a cauza+++. . .

laterotoracică. .într-o primă etapă numai în inspiraţie (fără expiraţie forţată înainte de a fi văzut filmul în inspiraţie+++).frecvenţa recidivelor: 25% dintre pacienţi recidivează în următorii doi ani.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 183 . Dia­ gnosticul este de obicei uşor. 50% în următorii şase ani. . care complică o boală respiratorie subiacentă: BPOC (60% din cazuri). predominând frecvent la vârf. tuber­ culoză. pneumopatii cronice infiltrante difuze.dacă apare matitate bazală francă: suspiciune de hemopneumotorace.durere brutală. Colabarea parţială sau completă a unui plămân apare ca o hiperclaritate omogenă şi avasculară între peretele toracic şi parenchimul pulmonar.chinte dureroase de tuse. BOOK DES ECN . Pneumotorace spontan secundar. lancinantă. delimitat de o linie pleurală.uneori. de cazurile de pne­ umotorace traumatic. In cele mai multe cazuri este vorba de o urgenţă terapeutică.din faţă. nodul reumatoid. cu netă predominanţă masculină. mucoviscidoză. . . Semne funcţionale: . uneori absente. > Orice durere toracică de apariţie brutală la un subiect tânăr trebuie să evoce diagnosticul de pneumotorace şi să conducă la efectuarea unei radiografii toracice de urgenţă.ruptura unei cavităţi aerice situate în contact cu pleura apicală: bula (a cărei limită internă este situată în interiorul parenchimului) sau blebsuri (o cavitate superficială mică situată în întregime în interiorul pleu­ rei viscerale). Diagnosticul pneumotoracelui Pneumotorace = prezenţa patologică de aer in cavitatea pleurală (cavitate virtuală în starea normală).fumatul = factor favorizant. sau secundar. . Diagnosticul de certitudine a! unui pneumotorace = radiografia toracică: . ca o lovitură de cuţit. infarct pulmonar. longilini. Identificarea situaţiilor de urgenţă şi planificarea managementului acestora 1°) Trebuie făcută clar distincţia între cazurile de pneumotorace spontan (primitiv în absenţa patologiei respiratorii subiacente.. HIV (mai ales în timpul pneumocistozelor). Pneumotoracele este complet dacă apare colabarea totală a plămânului şi parţial dacă apare colabarea parţială a plămânului. pneumopatii cu stafilococ sau cu klebsiela. Pneumotorace spontan primitiv: . . examenul clinic poate fi normal.dispnee de intensitate variabilă. în incidenţă posteroanterioară. diminuarea transmisiei vibraţiilor vocale la palpare şi diminuarea murmurului vezicular la auscultaţie. Examenul clinic: . . cancer. pneumotorace catamenial (endometrioză subpleurală). care apare în repaus.aceste semne pot lipsi în caz de pneumotorace puţin important. astm. care complică astfel o boală respiratorie subiacentă).2.276 Pneumotoracele François-Xavier Blanc I. la subiect în picioare. bazat pe analiza minuţioasă a radiografiei toracice. II.sindrom de epanşament gazos al pleurei: timpanism la percuţie. .adulţi tineri.. .

colabare parţială sub 1 cm: simplu repaus la pat. Complicaţii posibile: . pe linia medioclaviculară. după manopere invazive (postpuncţie pleurală.Pneumotorace traumatic: . .în toate cazurile: spitalizare. trebuie realizată sistematic o simfiză pleurală (= pleurodeză).anomalie a parenchimului pulmonar subiacentă (BK. poate fi asociat un hemotorax. 184 BOOK DES ECN .care complică un traumatism toracic cu sau fără plagă transfixiantă. TA. pneum opatie.) sau după ventilaţie mecanică. Semne radiologice de gravitate: Trebuie căutate întotdeauna cinci semne radiologice de gravitate: . desaturare (puls oximetrie). Management: atitudinea terapeutică depinde de importanţa dezlipirii şi de toleranţa clinică: . repaus la pat. pe marginea superioară a celei de-a treia coaste. polipnee.dacă este consecutiv unei fracturi costale. implant de cateter subclavicular. Dacă pneumotoracele este bilateral.bridă pleurală: lipirea în diferite puncte a pleurei. puls filant. . puls paradoxal. . starea drenului (se va verifica mai ales permeabilitatea acestuia pleurocateterele se obstruează şi se cudează uşor). sete.• } Apoi. cianoză.risc de infecţii (pleurezie purulentă). 2°) Căutarea semnelor de gravitate Semne clinice de intoleranţă a unui pneumotorace: . Se va avea în vedere şi tratamentul cauzei (dacă există una) şi corectarea factorilor favorizanţi sau agravanţi (tutun). jenând reexpansionarea -> fibroaspiraţie. . distensie toracică. îndreptat în sus şi conectat la o sursă de aspiraţie (-20 cm H 0 2) printr-un sistem de drenaj pleUral.colabare parţială cuprinsă între 1-3 cm: exsuflare cu acul..compresiune: turgescenţă jugulară.. responsabilă de aspectul biconcav al liniei pleurale (risc de ruptură de bridă şi deci de sângerare). analgezice (la nevoie morfinice) şi oxigenoterapie nazală (acce­ lerează resorbţia pneumotoracelui). în al doilea spaţiu intercostal. . . fluxul de bule de aer volumul de lichid colectat. starea locală (pansament): la început. sub anestezie locală (aceeaşi tehnică folosită la o puncţie pleurală destinată evacuării unei pleurezii). atunci când dezlipirea parţială depăşeşte 2 cm): iniţial. fibroză.pneumotorace compresiv: mediastin deplasat în partea contralaterală. Monitorizare: puls. .atelectazie/dopuri mucoase în plămânul colabat.pneumotorace bilateral. nivelul de depresiune menţinut. . drenul este plasat în sifonaj 24 ore.complicaţii hemoragice/mecanice iatrogene în caz de implantare a unui tub de dren.deglobulinizare (hemopneumotorace): paloare. apoi retras dacă plămânul rămâne la perete pe radiografia toracică de control. . . . începând cu acest moment..nivel hidroaeric: semn de existenţă a unui hemopneumotorace prin ruptura de bridă. emfizem subcutanat. Aspiraţia este menţinută până la oprirea pierderilor aerice care traduce închiderea breşei alveolare. .cu colabare completă (sau. în unele cazuri.insuficienţă respiratorie acută: dispnee majoră. T°. cel puţin de 2 ori/zi. emfizem. anestezie prin bloc intercostal. . cupolă diafragmatică aplatizată şi rectilinie.) Semne gazometrice de gravitate: hipoxie majoră în aer ambiant.i « u . se va începe drenajul cu partea mai puţin colabată pentru a obţine o mai bună toleranţă. hipotensiune arterială. acupunctură. puncţie transparietală. tahicardie. . cu un ac de injecţie intramusculară. biopsie transbronşică.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . A se avea în vedere şi drenajul = radiografie toracică zilnică la pat + monitorizare.se adaugă aici cazurile de pneumotorax iatrogen. exsuflare cu ac sau implantarea unui drenaj toracic de mic calibru sub anestezie locală. FR..

cu talcaj (alternative: pleurectomie. persistenţa breşei pleurale: fistulă deschisă mai mult de 8-10 zile. realizată cel mai adesea cu ocazia unei toracoscopii medicale sau chirurgicale. înainte de a se institui un tratament specific. decompensarea eventualelor tare asociate. complicaţii de decubit.contraindicaţie pe termen lung pentru scufundările submarine Atitudinea terapeutică propusă în caz de recidivă: Al doilea episod: . rezecţia chirurgicală a zonelor buloase distrofice). dar grav+++).omolateral: management la fel ca pentru primul episod.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 185 . . rezecţia chirurgicală a zonelor buloase distrofice). la fel ca şi călătoriile cu avionul.276 - edem pulmonar a vacuo (lezional -> rar. abraziune pleurală. III.homolateral: simfiză pleurală. abraziune pleurală.controlateral: indicaţie de simfiză pleurală. realizată cel mai adesea cu ocazia unei toracoscopii medicale sau chirurgica­ le. La un subiect tânăr. X . şi realizarea unui CT toracic pentru a vizualiza blebsuri şi/sau bule. .Argumentarea atitudinii terapeutice şi planificarea managementului pacientului în toate cazurile: . dacă nu a fost adoptată o rezolvare definitivă de tip simfiză pleurală cu ocazia managementului iniţial. BOOK DES ECN . poate fi util să se propună realizarea unei serologii HIV. Al treilea episod: . cu talcaj (alternative: pleurectomie. a dozării de alfa-l-antitripsină cu determinarea fenotipului Pi.evitarea tuturor eforturilor cu glota închisă (de exemplu suflatul în trompetă).eforturile violente sunt nepermise timp de o lună.2.

percuţie: matitate declivă (cu excepţia cazului în care revărsatul este localizat sau închistat). în doză puternică. în general traumatic. In cazul unui revărsat purulent.. • identificarea circumstanţelor favorizante: focar infecţios parenchimatos. Tuse uscată în cursul schimbărilor de poziţie. exsudat).v. hipotensiune arterială. cum ar fi scurgerea de lichid peritoneal prin diafragm. după ce ne-am asigurat de posibilitatea unui procedeu chirurgical rapid (chirurgie în urgenţă în caz de ruptură vasculară) ± transfuzie de masă globulară. Dispnee variabilă. Orice revărsat lichidian pleural care survine în context febril trebuie puncţionat de urgenţă. cancer suprainfectat. eficientă asupra anaerobilor (de exemplu. II.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ .312 Revărsatul pleural François-Xavier Blanc I. cu puncţie-lavaj cotidian cu ser fiziologic ± fibrinolitice intrapleurale.20). Se va ţine seama de existenţa semnelor generale. Semne de intoleraţă: polipnee.palpare: absenţa transmiterii vibraţiilor vocale. laterodeviaţie a zgomotelor inimii. care impune: • drenaj pleural în urgenţă. fis­ tulă esofagiană. Formarea de lichid poate fi mărită dato­ rită creşterii gradientului de presiune hidrostatică (transsudat) sau datorită creşterii permeabilităţii vaselor pleurale (exsudat).hemotorace.. cu glucoza scăzută şi pH < 7. amoxicilină + acid clavulanic. percuţia este adeseori dureroasă. alterarea stării generale. 4-6 g i. Mari principii: Orice revărsat lichidian pleural a cărui natură este necunoscută trebuie puncţionat. care pot orienta spre o anumită etiologie (febră. Pot interveni şi alte mecanisme. depinzând de volumul revărsatului şi de starea plămânului subiacent. . accentuată prin inspiraţie profundă. 2°) Semne funcţionale: Durere bazitoracică. rezultat al unui flux net. tip exsudat. Durata totală a tratamentului: patru . Generalităţi Spaţiul pleural conţine în mod normal între 7 şi 14 ml de lichid. suflu pleuretic (+ a se avea în vedere căutarea unei devieri a zgomotelor inimii traducând deplasarea mediastinului. teren debil.. cianoză. Argumentarea principalelor ipoteze diagnostice şi justificarea examinărilor complementare pertinente în prezenţa unui revărsat pleura! I o Trebuie făcuta distincţia între mai multe tipuri de situaţii: ) . 186 BOOK DES ECN .şase săptămâni.. . uneori dureroasă. .3.auscultaţie: abolirea murmurului vezicular. .pleurezie nepurulentă (transsudat. necesitând cel puţin plasarea unui tub de drenaj toracic.) 3°) Examenul clinic: Sindrom de revărsat lichidian pleural: .v. bactericidă. O creştere a acestui volum apare atunci când fluxul de intrare depăşeşte fluxul de ieşire. al cărei diagnostic este stabilit pornind chiar de la aspectul lichidului colectat în tim­ pul puncţiei pleurale (puroi franc. tahicardie. sau în cursul anomaliilor drenajului limfatic. care impune eliminarea de urgenţă a lichidului).pleurezie purulentă. • antibioterapie i../24 ore).

312 4°) Radiografia toracică: Dacă este posibil în poziţie în picioare. Deci. Atelectazie. Mixedem. în caz de negativitate.6. Invers.raport LDH în lichid/LDH în sânge > 0. bacteriologic şi citologic. . tratamentul cauzei++++.raport proteine în lichid/proteine în sânge > 0. . context evocator. se introduce un toracoscop în cavitatea pleurală pentru a o explora în ansamblul ei şi a efectua recoltări dirijate sub controlul vederii (eficacitate net superioară biopsiei BOOK DES ECN . 1 ■ ••1 > 1'• • '■ • •" > ■ b) Exsudat Schematic. Sindrom nefrotic (proteinurie++).3. . După crearea unui pneumotorax. cu deplasarea mediastinului controlateral. 5°) Exam enul cheie: puncţia pleuralâ exploratorie cu scop diagnostic Dacă revărsatul este puţin abundent sau închistat.LDH în lichid > două treimi din limita superioară normală a LDH din sânge. este necesară o reperare prin ecografie înaintea puncţiei pleurale. In caz de revărsat foarte abundent. cu limita superioară concavă în sus.antecedent de pneumonectomie (în acest caz.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 187 . Se va ţine seama întotdeauna de aspectul macroscopic al lichidului şi se vor recolta cel puţin 3 tuburi pentru examen biochimic (distincţia exsudat/transsudat). Embolie pulmonară (care poate da şi exsudate).). şi prezenţa unei cicatrici de toracotomie. cu incidenţa faţă şi profil. după verificarea hemostazei+++. care se prelungeşte frecvent printr-o linie bordantă axilară. foarte utilă mai ales în caz de suspiciune de pleurezie tuberculoasă.. NB: Se va avea în vedere radiografia toracică de control după biopsie. şi cu vârf axilar (linia Damoiseau). ceva mai puţin în caz de pleurezie neoplazică (recoltări realizate “orbeşte” şi nu sub controlul vederii: nu ştim ce recoltăm prin biopsie!). 6°) Etapele conduitei de urmat depind de rezultatele puncţiei pleurale+++ a) Transsudat Insuficienţă cardiacă.atelectazie completă a unui plămân prin obstrucţia unei bronhii suşă: retracţia mediastinului de partea opacităţii. fie diagnosticul etiologic al unei pleurezii exsudative este rezultatul puncţiei pleurale cu scop dia­ gnostic. Ciroză. UrinotOrace. Dializă peritoneală.5. . necesitatea++++ de a avea valori concomitente ale proteinelor şi ale LDH în sânge (după cum este de asemenea necesar să se compare glicorahia cu glicemia pacientului!). NB: Se va avea în vedere radiografia toracică de control după puncţie. aspect de «plămân alb» omogen. în toate cazurile. după verificarea hemostazei+++. fie sunt necesare alte examinări complementare: în acest caz se începe în general cu efectuarea. NB: dacă un singur plămân este în întregime alb = 3 mari cauze posibile: .. un lichid pleural este un transsudat dacă niciuna din aceste trei condiţii nu este îndeplinită. Toracoscopia medicală sau chirurgicală: realizată cel mai frecvent sub anestezie generală. a unei biopsii pleurale cu ac (ac Abrams sau Castelain). Opacitate densă şi omogenă. Un lichid pleural este un exsudat dacă este îndeplinită cel puţin una din următoarele condiţii: . Obstrucţia venei cave superioare. se poate realiza o toracoscopie (= pleuroscopie) cu scop diagnostic.pleurezie de mare abundenţă: deplasarea mediastinului de partea opusă opacităţii.

revărsat de obicei dureros. . pleurezii purulente. tiroidă. 18 8 BOOK DES ECN . Patologii tumorale: \ . hemopatii maligne.pleurezii tuberculoase: limfocitare. al căror tratament constă într-o simplă evacuare cu acul.hepatită.3.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ .. prin evidenţierea de foliculi tuberculoizi.. pleurezie post-radioterapie. secundar unei leziuni a canalului toracic sau unei limfangioleiomiomatoze).abcese intra-abdominale. Altele: embolie pulmonară. izoniazidă..pleurezii ale infecţiilor virale. sarcoidoză (în mod excepţional). . chirurgie abdominală.pleurezii bacteriene.20)..cancer bronhopulmonar (afectare pleurală = stadiul IV). . Toracoscopia este întot­ deauna precedată de un CT toracic. Patologii infecţioase: .mezoteliom malign = cancer primitiv al pleurei: expunere la azbest. în caz de pleurezie neoplazică. la radiogra­ fie toracică pleură tipic mamelonată şi festonată. lupus. Observaţii Dincolo de tratamentul cauzei. metotrexat metisergid.. Uneori. Biopsia pleurală confirmă diagnosticul. care necesită drenaj ± lavaj ± fibrinolitice şi în plus antibioterapie. anti-BK + evacuarea lichidului (corticoizii nu prezintă interes): . cu procent ridicat de adenozin-desaminază. creşterea trigliceridelor în lichidul pleural. ovar. toxicitate medicamentoasă (amiodaronă. se va avea în vedere realizarea unei radioterapii a orificiului de drenaj. cu necroză cazeoasă. prostată. cel mai frecvent reacţionale sau parapneumoriice (cu lichid steril. Dacă diagnosticul final este un mezoteliom pleural şi dacă s-a plasat un tub de drenaj toracic (de exemplu în decursul unei toracoscopii cu scop diagnostic). sindrom Churg-Strauss. boala Wegener. manevra se poate termina realizând o simfiză pleurală (= pleurodeză) prin talcaj.metastaze ale unui alt cancer: sân. gigantocelulari. . . azbestoză. cu prezenţa ragocitelor). PCR din lichi­ dul pleural nu are mare relevanţă. febra mediteraneană.pleurezii ale infecţiilor fungice. sindrom Sjogren.312 pleurale realizate “orbeşte”). bromocriptină. Patologii gastrointestinale: pancreatită (creşterea amilazei în lichidul pleural). . Pe parcurs. se va avea întotdeauna în vedere efectuarea mai multor şedinţe de kinetoterapie pleurală după evacuarea unei pleurezii exsudative (scop = limitarea sechelelor pleurale).. limfoame. Pentru tratament. ruptură esofagiană (creşterea amilazei în lichidul pleural). cel mai adesea de o fibroscopie bronşică şi de probe funcţionale respiratorii.pleurezii ale infecţiilor parazitare. . nitrofurantoină. dantrolenă. chilotorax (aspect lăptos.. asociat tratamentului pneumopa­ tiei. scleroză de varice. glicopleurie norma­ lă şi pH > 7. lichid bogat în acid hialuronic. Boli sistemice: poliartrită reumatoidă (cu glicopleurie scăzută. apare nevoia de a plasa un tub de drenaj toracic pentru evacuarea aerului deoarece s-a creat iniţial un pneumotorace pentru a introduce toracoscopul.).

uneori cu semne generale. neurologice. caută semne de distorsiune evocatoare de fibroză. reticulară. edem pulmonar cardiogenic.. aspect de sticlă mată sau de opacităţi lineare sau de micronoduli. betablocante. .. pneu­ mopatii oportuniste diverse. Mai târziu.. de retracţii parenchimatoase (cu aspect de fagure de miere) şi aspect global de «plămâni mici». 2°) Radiografie toracică: opacităţi interstiţiale nesistematizate.limfangită carcinomatoasă: imagini reticulonodulare. v •> BOOK DES ECN ..se va determina dacă evoluţia este acută..fibroză pulmonară primitivă: opacităţi lineare care desenează o reţea cu ochiuri mici. fără bronhogramă aeriană+++.auscultada pulmonară poate evidenţia raluri crepitante «velero». gripă. infecţii acute comunitare (Micoplasma pneumoniae. uneori asociate unor adenopatii mediastinale tumorale.. .. VRS. tuberculoză.). Coxiella Burnetti. articulare. administrare de medicamente (amiodaronă. plămâni de fermier. pneumopatie interstiţială limfoidă (LIP). tuse seacă. prezenţa de infiltrate. In caz de teren imunodeprimat: pneumocistoză. 3°) CT toracic în secţiuni fine (milimetrice) de înaltă rezoluţie: precizează sindromul interstiţial.120 Pneumopatia interstiţială difuză François-Xavier Blanc I. cardiopatie sau seropozitivitate HIV.histiocitoză X: imagini chistice care predomină în lobii superiori. penicilină.semne clinice evocatoare: dispnee de efort..se va căuta întotdeauna o expunere profesională (azbestoză. silicoză. .se vor căuta semne extrarespiratorii asociate: cutanate. micobacterioză atipică. toxoplasmoză. sarcom Kaposi. tipul de afectare (micronodulară. chlamidiae.. . chistică). nitrofurantoină. de traversări fibroase mai mult sau mai puţin confluente.inspecţia poate identifica un hipocratism digital.sarcoidoză: distribuţie peribronşică predominantă.. SDRA. rujeolă. asociat afectare interstiţială şi adenopatii hilare bilate­ rale şi simetrice.). . să­ ruri de aur.1. .. subacută sau cronică. neconfluente. bleomicină. La cea mai mică suspiciune. herpes. caută leziu­ nile asociate şi permite evocarea unor diagnostice în funcţie de aspect (a se vedea tabelul): . . . reticulo-nodulare sau miliare (întotdeauna cu limite nete).EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 189 . şi noţiunea de antecedente de neoplazie. se vor elimina principalele cauze de pneumopatii difuze cu evoluţie acută: pneumopatie în relaţie cu infecţia HIV. pneumopatie cu CMV. pneumopatie toxică.. La debut. predominant la baze uneori cu aspect de fagure de miere.). 8. boala crescătorilor de păsări. mai ales în caz de fibroză pulmonară primitivă. triangulare. Diagnosticul pneumopatiei interstiţiale difuze 1°) Examen clinic: .

Y. doar cu desaturare la efort.'V» fr \ 7 *' * î =• $ i s i l ' ' K. :v *>• >. responsa­ bile de o creştere a raportului CD4/CD8).’ ’ . Există de asemenea o diminuare a raportului DLCO/VA (tulburare de difuzare) şi o diminuare a complianţei la CRF. * < >i m -•* ’ i W m i. ¡m. Respectarea vârfurilor şi fundurilor de sac + ++ Baze Baze Regiunea medie şi superioară +++ ++ - +++ + - + + + ++ - ± - ± + +++ + + - + ± - - - +++ + + - - - +++ + .f“ . pentru că hipoxia este corectată în acest caz prin administrarea de oxigen pur (P 02 atinge 500-600 mmHg sub Fi02 100%). ■ a) în caz de creştere a limfocitelor: alveolită limfocitară: . apoi efect shunt (hipoxie + hipocapnie.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . definită printr-o diminuare a CPT < 80% faţă de cea teoretică... ' : y'î/ ■ ■ »fi M ' ! • ■*'? £ -■ Ş i —ţ 'U f- <' ? ’• 0 ’ S s § f V v • -fe .Tabel. 5°) Probă funcţională respiratorie (PFR): disfuncţie ventilatorie restrictivă. nu de un shunt adevărat.sarcoidoză: creştere moderată a limfocitelor (20-40%. Este vorba de un efect shunt. cu 90% macrofage.jt .• L f ■i .¿f '• Predomi­ nanţa leziunilor în câmpurile pulmonare Micronoduli Noduli Imagini chistice Sticlă mată Condensare alveolară Linii septale de atenuare Fagure de miere Adenopatii mediastinale Calcificări pleurale Regiunea medie Regiunea medie şi superioară D\fuz. Cel mai frecvent. LBA normal: aproximativ 150 000-250 000 elemente nuclee/ml. I. Caracteristici tomodensitometrice ale unor pneumopatii interstiţiale difuze. cu suma Pa02 + PaC02 < 120 mmHg). 5-10% limfocite şi mai puţin de 2% PNN. (capacitatea reziduală funcţională) 6°) Fibroscopia bronşică cu lavaj bronhoalveolar (LBA) +++: LBA este singurul examen care permite explora­ rea plămânului profund şi care permite orientarea diagnosticului în funcţie de celularitatea obţinută. 4°) Gazometrie sanguină: normală la debut. +++ - - - 4-'+ - - - - +++ - . cu predominanţă netă a limfocitelor CD4.nm*‘ a \#-■•* i f i . 190 BOOK DES ECN .2 : ■ • \7 .. raportul Tiffeneau (VEMS/CV) este normal. R ? i'.

II. cu imagini în reţea. Apoi. 7°) Biopsie pulmonară: Reorezintă ultima etapă. . I o) Sarcoidoza: 40% din cazuri (a se vedea paragraful 124). b) Alveolită cu neutrofile: fibroză pulmonară primitivă. distorsiuni scizurale. d) Alveolită cu polinucleare eozinofile: fibroză pulmonară primitivă (prezenţa eozinofilelor în LBA = factor de prognostic negativ. sclerodermie. cu tuse seacă chintoasă. Corticoterapie orală ± Imurel®. . . . linii de atenuare septale şi nonseptale. cu evoluţie spre insuficienţă respiratorie. !Şapte cauze sunt responsabile de peste 80% din pneumopatiile interstiţiale difuze.. c) Alveolită cu hipercelularitate majoră: histiocitoză X. / e) Prezenţa particulelor minerale în LBA: de exemplu. TraBOOK DES ECN .LBA = alveolită cu PNN frecvent cu eozinofile. dar şi a spaţiilor alveolare şi uneori a căilor aeriene şi a vaselor pulmonare. Diagnosticul se bazează pe evidenţi­ erea precipitinelor serice.pneumopatie de hipersensibilitate (alveolită alergică extrinsecă): creştere semnificativă a nivelului de limfocite (50 -80%. şi nu concentrat).examinările de laborator nu ajută la stabilirea diagnosticului.. lupus.raluri crepitante velero tipice la auscultare pulmonară. pneumopatie medicamentoasă. a unei alveolite limfocitare demonstrate prin LBA şi a unui context compatibil. dispnee de efort cu agravare progresivă. cu îngroşarea pereţilor alveolari. 2°) Fibroză pulmonară primitivă: + de 15% din cazuri. mai rar de către alte elemente (de celule tumorale). cu predominantă netă a limfocitelor CD8. reducerea volumelor pulmonare (aspect de plămâni mici) fără placă pleurală şi adenopatie mediastinală+++. . . . putând rămâne izolată timp de câteva luni.. conducând la deces. este vorba de o infiltraţie difuză a ţesutului conjunctiv pulmonar de către celule inflamatorii şi/sau fibroză.există rar semne extrarespiratorii.debut insidios. hipertensiune arterială pulmonară severă. azbestoză în cazul prezenţei corpilor azbestozici în cantitate semnificativă. responsabile de o diminuare a raportului CD4/ CD8).EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 191 . Plaje de sticlă mată.supravieţuire medie la 5 ani: aproximativ 50%.tratament: oxigenoterapie.biopsie pulmonară chirurgicală: rezervată fibrozelor de prezentare clinică sau radiologică atipică. apoi în continuare. cu absenţa răspunsului la corticoizi. poliartrită reumatoidă.altele: Gsaugerot-Sjógren. atunci când diagnosticul nu a putut fi stabilit altfel. Există de asemenea infiltraţie a interstiţiumului. iniţial la efort. .. în care acul de biopsie traversează peretele bronşic şi recoltează din parenchimul pulmonar: risc++ de hemoptizie şi de pneumotorace) sau prin toracoscopie chirurgicală sau prin biopsie chirurgicală cu torace deschis. histiocitoză X.. cu expresia antigenului CDla > 5%. pneumopatie interstiţială cronică cu eozinofile. bronhectazii prin tracţiune. . 3°) Alveolită alergică extrinsecă: datorată inhalării de prafuri organice.vârsta medie de apariţie = 50 ani.limfom: populaţie limfocitară monoclonală pe imunomarcaj.hipocratism digital în 40-50% din cazuri. Principalele cauze ale pneumopatiilor interstiţiale difuze Prin definiţie. Biopsiile pulmonare pot fi ob­ ţinute cu ocazia unei fibroscopii (biopsii transbronşice.CT toracic: leziunile predomină în părţile inferioare şi posterioare ale celor două câmpuri pulmonare. pneumopatie medicamentoasă. frecvent cu nevoia unui debit puternic (oxi­ gen lichid. . . Intervalul între primele simptome şi diagnostic este în medie de 2 ani: . .

Se va discuta despre administrarea corticoizilor orali. pneumotorace (10% din cazuri). Transplant pul­ monar pentru formele care evoluează spre o insuficienţă respiratorie sever invalidantă.. . apoi formarea de mici cavităţi chistice în parenchimul pulmonar.diagnostic prin LBA.. în ciuda diferitelor tratamente. . pierdere în greutate). .CT toracic: iniţial. uneori cu calcificări fine “în coajă de ou”: . 192 BOOK DES ECN . cu elemente ce exprimă CDla (celule Langerhans).afectează subiecţii între 20 şi 40 ani. semne generale (febră. . Fără hipocratism digital.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . noduli centraţi în lumenul bronşic. corticoterapie orală.nu există tratament specific pentru silicoza cronică necomplicată. uneori confluente (ajungând la formarea de mase pseudotumorale).). predominant în regiunile superioare ale plămânilor.tament = evicţia alergică+++.circumstanţele descoperirii: tuse. industria ceramică.săruri de aur. 6°) Pneumoconioze (în special silicoza) la subiecţii expuşi prin natura profesiei (topitorie.confirmare prin biopsie pulmonară. Adenopatii hilare bilaterale+++. astenie. . 4°) Histiocitoza langerhansiană (histiocitoza X): granulomatoză constituită prin proliferarea şi infiltrarea ţesuturilor de către celule Langerhans. în caz de leziuni pulmonare ireversibile. 7°) Pneumopatii medicamentoase: anamneza+++. industria sticlei. . . Căutarea++ semnelor extrarespiratorii.a se reflecta la solicitarea de recunoaştere a bolii profesionale.. . Importanţa contextului şi a anamnezei. mineri. a se avea în vedere solicitarea unei despăgubiri de tip boală profesională. 5°) Colagenoze: mai ales sclerodermie. . . Hiperclarităţi predominante la baze. care consumă cantităţi importante de tutun+++: . în raport cu emfizemul. radiografie toracică sistematică. . cu necesitatea biopsiilor de mari dimensiuni (inegalitatea repartizării leziunilor anatomice.anomalii radiologice evocatoare: opacităţi nodulare bilaterale predominând în jumătatea superioară a ace­ lor două câmpuri pulmonare. dispnee de efort.tratament: oprirea fumatului++++..D-penicilamină.bleomicină. .amiodaronă. Juxtapunerea sau confluenţa lor reali­ zează un aspect de fagure de miere sau «plămâni de dantelă».nitrofurantoină. în formele acute şi subacute. Peste 60 de cauze. care sunt de mici dimensiuni şi care fac ca biopsiile transbronşice să fie puţin eficien­ te).

Diagnosticul etiologic are la bază datele clinice şi depinde de tipul de opacităţi alveolare. pneumonie lipidică. edem pulmonar. Cauze subacute sau cronice: sarcoidoză. alveolită alergică extrinsecă. edem lezional. bronşiolită obliterantă cu pneumonie în organizare (BOOP). fără bronhogramă aeriană+++. embolii septice.. tuberculoză. micronodul dacă diametrul este cuprins între 1. D iagnostic etiologic a) Liniile Kerley Cauze acute: edem pulmonar. compresie de origine extrinsecă de către o adenopatie.324 Opacităţi şi mase intratoracice Franţois-Xavier Blanc în cadrul parenchimului pulmonar. chiar şi de prelevările histologice.. infarct pulmonar. noduli dacă diametrul este cuprins între 6 şi 10 mm). hemoragie pulmonară. - 2°) Atelectazia O atelectazie este o opacitate densă. Diagnosticul etiologic depinde de rezultatul CT. pneumonie cronică cu eozinofile. 1°) Opacităţi alveolare de tonalitate hidrică. sarcoidoză. neconfluente.5 mm. Pe lângă tratamentul cauzei. dar frecvent şi de lavajul bronhoalveolar (realizat în cursul unei fibroscopii bronşice). cu bronhogram ă aeriană (vizualizarea aerului intrabronşic contrastant cu opacitatea sau densitatea dato­ rate umplerii alveolare adiacente). Mase anormale se pot situa de asemenea în mediastin. Ele pot fi liniare (lini­ ile Kerley) sau nodulare (punctiforme dacă diametru <1. boala Wegener. omogenă. este important să se realizeze o fibroscopie bronşică şi nu o puncţie pleurală (pentru că nu există revărsat lichidian!!!).3.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 193 . tuberculoză... bacteriană. stenoză mitrală. hemoragie pul­ monară. mecanism de departe cel mai frecvent (corp străin endobronşic. hemoragie intra-alveolară. evoluţie cronică: cancer brohioloalveolar. Sindrom alveolar localizat: pneumopatie bacteriană. cu limite nete. fără bronhogramă aeriană+++. virus. cancer+++. Sindrom alveolar difuz: EPA cardiogen.). BOOK DES ECN .). limfom.. Traduce o tulburare de ven­ tilaţie prin obstrucţia bronşică. se disting opacităţi alveolare. . histiocitoză langheransiană. infarct pulmonar. sarcoidoză. pneumopatie interstiţială descuamativă. Aspectul miliar este definit de prezenţa micronodulilor diseminaţi în ansamblul celor două câmpuri pulmonare. Ipotezele diagnostice şi examinările complementare depind de tipul de opacitate.. cu contururi difuze. pneumopatie infecţioasă (micoplasm. Utilitatea-f++ CT toracic în secţiuni fine milimetrice (= CT înaltă rezoluţie) pentru precizarea leziunilor. în toate cazu­ rile. oportunistă)..* Opacităţi nesistematizate. contuzie pulmonară.5 si 3 mm. cancer bronhioloalveolar. pneumopatie medicamentoasă. pneumoconioze. confluente. pneumopatie infecţioasă extensivă (virală. este utilă kinetoterapia respiratorie cu drenaj postural.. retractilă++++ (atracţie a structurilor învecinate). pneumonii infecţioase cronice. în funcţie de contextul evolutiv: evoluţie acută: pneumopatii infecţioase. sistematizată. limfangită carcinomatoasă.. alveolită alergică extrinsecă. triunghiulară cu vârf hilar şi bază periferică. 3°) Opacităţi interstiţiale . fistulă gangliobronşică tuberculoasă.. pneumocistoză. interstiţiale şi rotunde (unice sau multiple).

se va realiza o mediastinoscopie în secţia de chirurgie (incizie suprasternală mediană) dacă adenopatia este accesibilă (loja Barety. se va realiza o fibroscopie bronşică. Realizarea unui CT toracic este sistematică. . .chist hidatic (în zona de endemie = Africa de Nord). o fibroscopie esofagiană.hematom intrapulmonar.infarct pulmonar cu forme pseudotumorale.. se va preciza+++ existenţa unei intoxicaţii tabacice. c) Opacităţi reticulare sau reticulonodulare: fibroză interstiţială primitivă. pentru a preciza caracterele opacităţii şi a căuta leziunile asociate. lipom. 194 BOOK DES ECN .. de varicelă.. sarcoidoză. este indicată toracotomia pentru exereză chirurgicală. pneumopatie medicamentoasă. .anevrism arteriovenos (izolat sau în cadrul unei boli Rendu-Osler). sarcoidoză. d) Imagini în fagure de miere: fibroza interstiţială idiopatică+++. . în demersul diagnostic. . . de sarcoidoză. este utilă ecografía transesofagiană (care oferă de asemenea posibilitatea de a realiza o puncţie transesofagiană). de stenoză mitrală.. căutând de asemenea şi leziunile asociate. se realizează o fibroscopie bronşică. pneumoconioze. limfom sau silicoză. fibroleiom. un bilanţ de extensie şi de operabilitate (suspi­ ciune de cancer bronhopulmonar). de histoplasmoză. pneumopa­ tie infecţioasă (micoplasm. aspergilom. diagnosticul poate fi obţinut după caz prin puncţie transparietală ghidată sub CT sau biopsii transbronşice (în timpul unei fibroscopii bronşice). chisturi hidatice multiple. Mai poate fi vorba de abcese pulmonare multiple. pneumoconioze (silicoza). histiocitoză langheransiană. opacităţi ± rotunjite cu diametrul mai mare de 10 mm. de silicoză. alveolită alergică. . histiocitoză langheransiană. alveolită alergică extrinsecă. 4°) Opacităţi rotunde Prin definiţie. sarcoidoză.. La pacienţii inoperabili. sarcoidoză. în funcţie de context şi de sediul opacităţii. adenopatie mediastinală dreaptă). virus).noduli reumatoizi. limfangită carcinoma­ toasă. expunerea eventu­ ală la produşi toxici. abces pulmonar pe cale de constituire.sechestraţie pulmonară. Opacităţi rotunde intraparenchimatoase multiple în peste 80% din cazuri. pneumoconioze (azbestoza). mai puţin frecvent adenocarcinom sau cancer anaplazic cu celule mici). în prezenţa unei opacităţi rotunde intraparenchimatoase. . la un pacient operabil. Dacă nodulii sunt calcifiaţi. dimensiunea şi densitatea masei suspecte. hamartocondrom. dar şi profesia. este vorba de metastaze. .plasmocitom.b) Miliară pulmonară: tuberculoză. Opacităţi rotunde intraparenchimatoase unice: . poate fi vorba de sechele de tuberculoză.metastază unică. . noţiunea de vaccinare BCG şi mai ales evolutivitatea imaginii faţă de clişeele anterioare. în caz de opacitate unică.limfom. Pentru mediastinul posterior. .chist bronhogen.. 5°) Sindromul mediastinal Importanţa+++ CT toracic realizat cu şi fără substanţă de contrast pentru a preciza sediul. un tranzit esogastric sau opacifierea vasculară.cancer bronhopulmonar în peste 70% din cazuri (cu precădere epidermoid.boala Wegener (valoarea c-ANCA). Se propune şi o antibioterapie nespecifică (tip amoxicilină + acid clavulanic) timp de 10 sau 15 zile: o eventuală regresie pledează în favoarea unui proces infecţios.. histiocitoză langheransiană. . Dacă nu se ajunge la stabilirea unui diagnostic cu certitudine.). miliară carcinomatoasă (metastaze).EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA .tumoră benignă (carcinoid bronşic. tuberculoză. .. pneumopatie cronică de tip actinomicoză sau nocardioză. demersul diagnostic este dominat de suspiciu­ nea de cancer: în absenţa diagnosticului. pneumocistoză. colagenoză.proces infecţios: tuberculom.

diminuarea capaci­ tăţii vitale pe PFR. impune obţinerea unui diagnos­ tic histologic precis înainte de a întreprinde un tratament specific.sindrom de cavă superior: edem cervicofacial în pelerină. b) sindrom mediastinal de compresie: . Diagnosticul etiologic este orientat de către sediul opacităţii radiologice. . dispnee de efort++. Conduita diagnostică în faţa unei mase mediastinale: BOOK DES ECN . ascensiune a cupolei cu confirmarea diagnos­ ticului în scopie. . Existenţa unei mase mediastinale.paralizie recurenţială stângă (care traduce o invazie mediastinală tumorală de natură malignă compri­ mând nervul recurent stâng sub crosa aortică): voce răguşită bitonală de apariţie recentă.paralizie diafragmatică unilaterală: pe radiografia toracică. cu paralizie a corzii vocale stângi la examinarea laringiană. turgescenţă a venelor jugulare externe. tuse seacă. zgomotoasă = cornaj. d) mai rar. cianoză.paralizie diafragmatică bilaterală: imposibilitatea de a menţine decubit dorsal strict. asociată sau nu unei tumori pulmonare. răguşită. cu variabilitate poziţională: semne agravate în decubit dorsal.compresia căilor respiratorii: dispnee de tip laringian. cu ocazia sniff-test-\i\\ii (ascensiune paradoxală a cupolei afectată în cursul respiraţiei).324 Circumstanţe de descoperire: a) descoperire întâmplătoare pe o radiografie sistematică.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 195 . miastenie sau sindrom paraneoplazic. inspiratorie. cu aspect buhăit recent al feţei. tiraj intercostal şi sternocleidomastoidian.3. . cir­ culaţie venoasă colaterală a părţii superioare a toracelui şi a membrelor superioare. c) alterarea stării generale. .

Videotoracoscopie: sub anestezie generală. sime­ trice.primo-infecţia tuberculoasă: adenopatie izolată. asimetrice şi compresive. Tehnici diagnostice .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . uneori voluminoase. unilaterală. Nu permite explorarea lanţurilor ganglionare ale mediastinului anterior şi a lanţurilor mediastinului postero-inferior. cu sediu interbronşic sau laterotraheal. permite practicarea biopsiei ganglionare intertraheobronşice. . 196 BOOK DES ECN . Risc de fistulizare sau tulburare de ventilaţie.3. calcifieri fine la periferie („în coajă de ou”). uneori asociate unei adenopatii laterotraheale. mai ales la nivelul lobului mediu: sindrom Brock). necompresive. frecvent asoci­ ate unor noduli parenchimatoşi şi unor opacităţi retractile (a se căuta++ o expunere profesională). cel mult. o dilatare localizată a bronhi­ ilor. hilare şi intertraheobronşice.324 Câteva tablouri caracteristice: . laterotraheale. dar şi din pleura parietală şi din parenchimul pulmonar.adenopatiile bolii Hodgkin: superioare. responsabile de o lărgire a mediastinului superior în şemineu. care necesită o intubaţie traheobronşică selectivă pentru a exclu­ de un plămân. traheobronşice. policiclice. cu sediu interbronşic. . une­ ori asociată unui şancru de inoculare parenchimatos. .pneumoconioze (silicoze): adenopatii bilaterale. câţiva ani mai târziu.adenopatii ale sarcoidozei: aspect evocator de «limfom hilar benign bilateral»: adenopatii bilaterale. posibi­ lă datorită unei compresii (care poate să dea. * Mediastinoscopia permite practicarea biopsiei adenopatiilor laterotraheale drepte si stângi.

semne în raport cu extensia locoregională: disfonie (paralizia nervului recurent stâng). Valoarea prognostică a simptomatologiei Circumstanţe de descoperire Radiografie toracică j sistematică j Simptome locale i i Metastază simptomatică ! Semne generale ' Frecvenţa (% ) 6 27 32 j j 34 ". durere toracică (afectare a pleurei sau a peretelui toracic). . disfagie (compresie a esofagului).hemoptizie. .apariţia sau agravarea unei tuse sau a dispneei.semne generale: pierdere în greutate. oricare ar fi gravitatea şi natura acestu­ ia.sindrom paraneoplazic (hipocratism digital.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 197 . mai ales în KBP cu celule mici). . 10. astenie. •*'. os.depistare radiologică sistematică. trebuie să atragă atenţia şi să conducă la efectuarea unei radiografii toracice: . mai rar febră.1. 18 12 0 6 BOOK DES ECN . . sindrom cavă superior (compresiunea venei cave superioare. . creier.metastaze revelatoare (ficat. ginecomastie). se face distincţia între cancerele bronşice cu celule mici şi cancerele bronşice fără celule mici.» • *. Circumstanţe obişnuite de descoperire a unui cancer bronhopulmonar (KBP) La un subiect tabagic de peste 40 ani. orice simptom respirator. adenopatie supra-claviculară). Tumori primitive ale plămânului 1 °) Diagnosticul tumorilor primare pulmonare Clasic.episod infecţios pulmonar care trenează sau recidivează în acelaşi teritoriu. wheezing (com­ presiune traheală). anorexie.157 Tumori ale plămânului primitive si secundare j ___________ __ ______________________ ________________________________________________________ Franţois-Xavier Blanc I.' . .

arsenic anorganic. examen stomatologic. în general. Permite descrierea standardizată a bolii. hidrocarburi policiclice aromatice.7% 3. Actualmente. examen ORL.6% 23. radiaţii ionizante. evaluarea prognosticului în funcţie de sta­ diu şi ajută la determinarea unei strategii terapeutice în funcţie de stadiu. crom.cancerul cel mai frecvent la bărbat. adenocarcinoame la femei). a şaptea ediţie (2009). a) Cancerele fără celule mici Regrupează în principal KBP epidermoide (40%). Cancerul plămânului fără celule mici: frecvenţa şi supravieţuirea pe stadiu ‘ Cancer localizat stadiile I şi II Cancer local avansat stadiul III Cancer metastatic stadiul IV ’ Frecvenţa iiaghosticarii 15-30% ' I h & Â i' 52. . clorură de vinii. ECG ± ecografie cardiacă.rolul tutunului+++ (numai 7% dintre pacienţii cu KBP sunt nefumători: cel mai frecvent. adenocarcinoamele (20-40%) şi KBP cu celule mari (10%): . supravieţuirea până la 5 ani poate atinge 50%. Pentru cancerele diagnosticate într-un stadiu localizat. scintigrafie pulmonară ventilaţie/perfuzie. fier.factori profesionali: azbest. . PET-CT cu 18-FDG permite realizarea unui bilanţ de extensie complet in căutarea localizărilor secundare şi înlocuieşte scintigrafia osoasă.8% 5 ani 20% 40-55% Principii de tratament: pentru toate stadiile.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . 198 BOOK DES ECN . radon. bis-cloro-metil-eter. cel mai adesea accesibile unui tratament chirur­ gical.clasificarea TNM: validată pentru prima dată în 1974. tratamentul depinde++ de clasificarea TNM.Bilanţ iniţial ce trebuie realizat în faza unui KBP KBP fâră celule mici Fibroscopie bronşică CT toracic + suprarenal CT cerebral Ecografie abdominală Scintigrafie osoasă Biopsie medulară Markeri tumorali PFR + în caz de dureri + + + + + KBP cücélule mici + (chiar şi RMN) + + + - De câţiva ani. de atunci reevaluată de mai multe ori. supravieţuirea relativă la 5 ani este estimată la aproximativ 14%. nichel. . Bilanţul preterapeutic sistematic: funcţia renală şi hepatică. 2 °) Argumentarea atitudinii terapeutice şi planificarea monitorizării pacientului Atitudinea terapeutică este diferită pentru cancerele fără celule mici şi cancerele cu celule mici. De discutat în KBP fără celule mici: mediastinoscopie.

.. N2 ti i k .. M1 +: modalitate terapeutică de referinţă..... . Baza tratamentului = chimioterapia (şi nu chirurgia): . afectare mediastinală şi frecvent masivă...EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 199 ... guşă endotoracică (mult mai rar.... 10. ±: poate fi avută în vedere în asociere cu tratamentul de referinţă.... Procentajul de pacienţi care prezintă o mutaţie a acestei gene se estimează la aproximativ 15% în Europa.. 3 N2 T4 NO.... In prezenta unei mutaţii a genei de EGFR: tratamentul de primă linie are la bază un inhibitor al tirozin-kinasei (gefitinib) în monoterapie sau o biterapie ce asociază o chimioterapie de a treia generaţie şi cisplatina.. + + + < • .. în aproape 2/3 din cazuri...... se remarcă exis­ tenţa metastazelor. care ar fi motivat deja o consultaţie).... + + R a d io te ra p ie ... ...sindrom cavă superior.... Mecanisme: compresia venei cave superioare în mediastin sau tromboza venei cave superioare.... ...... ± + + + ± ± ± + + + ■ ± ± + + + + Stadiul IV Toate T.... 2 N 1 T3 NO Stadiul IA Stadiul IB Stadiul II Stadiul 1sau II neoperabil Stadiul IHA T3 NI T I...1 1 ^:.. dar mai puţin frecvent în KBP fără celule mici (tratament: an­ ticoagulante + corticoizi + oxigenoterapie + chimioterapie)...... N... Pentru stadiile III neoperabile (stadiile IIIA non rezecabile sau stadiile IIIB sau pacienţi care refuză sau când există contraindicaţie pentru chirurgie).. J . . 1 Stadiul IIIB Toate T. . tratamentul de referinţă se bazează pe o chimioradioterapie con­ comitentă pe bază de săruri de platină....... pentru că aceasta implică existenţa prealabilă a unei disfagii şi a unei compresii traheale.. întâlnit de asemenea.. ... limfom (LMNH/Hodgkin)..frecvenţa crescută a sindroamelor paraneoplazice tip Schwartz-Bartter (secreţie inadecvată de hormon antidiuretic).rapiditatea semnelor (timp de dublare = 1 lună).frecvenţa semnelor generale........ taxan (docetaxel şi paclitaxel)... .... N3 T4. sistematică (cu excepţia cazurilor de contraindicaţie)..apare întotdeauna.. b) Cancerele cu celule mici Reprezintă 20% din tumorile maligne primitive ale plămânului... Pentru stadiile IV.... se disting tumori cu sau fără mutaţie activatoare a genei EGFR.. In absenta mutaţiei genei EGFR: tratamentul are la bază o biterapie care asociază cisplatina şi o moleculă de a treia generaţie de tip gemcitabină. .. Cauze: aproape întotdeauna maligne (dar nu 100%): timom malign (se va căuta o miastenie asociată).. într-adevăr. .. x% ....prezentare de obicei centrală..r . ..157 Principii de tratament al cancerului bronhopulmonar fără celule mici •i K 1 ţ ş 'ţ » ' w k v * ........... . BOOK DES ECN ...... _ ..1. TI NO T2 NO T1.... .. Durata optimă a tratamentului se situează între 4 şi 6 cicluri de chimioterapie.. strategia terapeutică este de acum orientată de prezenţa sau nu a unei mutaţii a acestei gene.. vinorelbină sau pemetrexed....... cancer bronşic primitiv (mai ales cu celule mici) sau secundar.

200 BOOK DES ECN . Diagnostic prin fibroscopie bronşică.clasificare: mai mult decât TNM. a) Cancerul prim itiv cunoscut Pentru orice bolnav afectat de cancer.adenopatii mediastinale: frecvente în cazurile de cancer testicular. Prezenţa calcificărilor nu exclude natura tumorală. Gazometrie arterială: hipoxemie. în caz de remisie completă după 6 cure. în caz de simptomatologie respiratorie sau anomalie pe radiografia toracică: se va completa bilanţul cu CT toracic şi fibroscopie bronşică cu biopsii etajate. Se vorbeşte de boală diseminată. mai frecvent cu noduli pulmonari. Radiografie toracică: normală în stadiul precoce. 1°) Diagnosticul unei tumori pulmonare secundare . Atenţie: cancerele de rinichi şi de sân pot da metastaze la mai mulţi ani după un tratament iniţial considerat drept satisfăcător din punct de vedere carcinologic. cu margine netă si regulată. II. Frecvent tuse. Difuzarea metastatică se poate face pe cale hematogenă (localizare la nivelul parenchimului pulmonar) sau limfatică (plecând de la ganglionii mediastinali sau de la pleura viscerală invadată). . Diseminare limfatică prin canalul tora­ cic.afectare arterială pulmonară: tablou identic celui al emboliei pulmonare cruorice (dar aici.157 . La un bolnav cu cancer de colon.1. cu precădere periferici şi predominanţi în lobii inferiori. stoma­ cului. uterului. vena cavă superioară şi vascularizarea pulmonară. Clinic.10. uneori pneumopatie sau atelectazie. cancerele plămânului. carcinom medular al tiroidei şi cancer al ovarului. esofagului sau bronhopulmonar. dispnee. prin radiografie toracică şi/sau CT toracic: noduli bine limitati. sau radioterapie cerebrală şi metastază clinic simptomatică). Forme diseminate= metastatice: numai chimioterapie (conţinând platină şi VP 16). Aspect scanografic foarte evocator. Diseminare limfatică retrogradă a celulelor carcinomatoase în limfaticele pulmonare. plămânul este al doilea sit frecvent pentru metastaze. Demersul diagnostic este diferit după cum cancerul primitiv este cunoscut sau nu. se preferă utilizarea termenilor «forme limitate» la hemitoracele ipsilateral şi la ariile sale de drenaj ganglionar (tratabil printr-un câmp unic de radioterapie) şi «forme extinse». . Forme limitate = localizate: asocierea chimioterapiei (conţinând platină şi VP 16) + radioterapie (concomiten­ tă sau în alternanţă).limfangită carcinomatoasă: observată cu precădere în limfoame. asimptomatici în majoritatea cazurilor. Clinic. când există metastaze la distanţă. în timp ce cancerul de colon. prostatei şi pancreasului. cu pierdere de volum şi liniile Kerley. De la 5 noduli. .noduli pulmonari: miliara metastazică este mai frecvent întâlnită în caz de melanom malign. punând apoi în evidenţă un sindrom interstiţial predomi­ nant bazai. se va efectua o radiografie toracică+++. radioterapie cerebrală profilactică. descoperirea unui nodul nu înseamnă metas­ tază decât în 50% din cazuri.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . hemoptizie. Tumorile pulmonare secundare După ficat. . dispnee progresivă asociată cu o tuse seacă. Diagnosticul este uşor. Cancerul de stomac evoluează cu precădere cu limfangită carcinomatoasă. de cancer renal. se poate vorbi de aspectul «lansării de baloane». cu posibilitate de radiote­ rapie în funcţie de caz (de exemplu: radioterapie antalgică pe o metaosoasă bine delimitată. nodulii pot ocaziona dureri toracice şi pot fi însoţiţi de re­ vărsat pleural lichidian sau aeric în caz de afectare pleurală prin contiguitate.metastaze endobronşice: cancer în sfera ORL. emboli tumorali). Principalul diagnostic diferenţial al unei limfangite carcinomatoase este o insuficienţă cardiacă congestivă. sânului.

1. melanom. 10. Index de prognostic negativ de metastazectomie: metastaze > 5.). BOOK DES ECN . limfoame hodgkiniene şi nonhodgkiniene. Căutare de adenopatii uşor accesibile la o biopsie. aspergiloză. noduli reumatoizi. atelectazii sau răsunet funcţional important. interval de timp scurt între descoperirea primitivului şi apariţia leziunilor secundare pulmonare. osteosarcom). In cazul localizărilor endobronşice: tratament dezobstructiv cu laser în cazul pneumo­ patiilor repetate. Se va avea întotdeauna în vedere diagnosticul diferenţial al nodulilor multipli necanceroşi: cauză infecţioasă (piogeni. ale ovarelor. histoplasmoză. chist hidatic. sarcoidoză. Numai dacă primitivul este identificat şi controlat. osteosarcoame şi tumori trofoblastice. colorectale. 2°) Argumentarea atitudinii terapeutice şi planificarea monitorizării pacientului Chirurgie: metastazectomie (mai ales pentru cancerele sânului. carcinom cu celule clare ale rinichiului. Tratament nechirurgical: chimioterapie. nocardioză. importanţa semnelor funcţionale pulmona­ re. bilateralitatea metastazelor. tumoră benignă. neuroblastoame.157 Obţinerea cu orice preţ a unei o probe histologice nu are sens decât dacă aceasta modifică tratamentul şi prognosticul bolii. imunoterapie sau hormonoterapie în primă intenţie pentru cance­ rele testiculelor. ale tiroidei. granulomatoză Wegener.. timp de dublare < 20 zile. funcţie pulmonară compatibilă.. b) Cancerul necunoscut Examenul clinic: căutarea semnelor evocatoare ale unui un sit primitiv. malformaţie arteriovenoasă. risc anestezic acceptabil şi rezecabilitate posibilă a tuturor metastazelor. embolie pulmo­ nară. cu absenţa altei localizări metastatice. criptococoză.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 201 . tuberculoză.

EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ .10.157 Arborele diagnostic în caz de suspiciune de cancer bronhopulmonar secundar (*prelevare histologică necesară dacă modifică demersul terapeutic) ÎNTREBĂRILE: 1) Evolutivitatea cancerului 2) Accesibilitatea gestului chirurgical ÎNTREBĂRILE: 1) Leziunile primitive sau secundare bronhopulmonare 2) Căutarea sitului primitiv 202 BOOK DES ECN .1.

254 Insuficienţa respiratorie cronică François-Xavier Blanc I. . Diagnosticul insuficienţei respiratorii cronice Insuficienţa respiratorie cronică (IRC) = imposibilitatea aparatului respirator de a menţine normală gazometria IRC = IRC obstructiva (diminuarea raportului VEMS/CV) şi IRC restrictivă (diminuarea CPT / capacităţii pulmonare totale). obezitate. traumatism medular. II. exereză pulmonară. IRC obstructivă: tratată la paragraful 221 (BPOC). dacă subiectul este fumător (risc de IRC mixtă.). disfuncţie diafragmatică. . pleurezie. histiocitoză langheransiană. aplazia marelui pectoral. .afectarea nervului: poliradiculonevrită (sindrom Guillain-Barre).EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 203 . miopatii. este vorba de distensia spaţiilor aeriene (asociată în special unei complianţe parietale diminuate. traumatism toracic.afectarea joncţiunii neuromusculare: tetanos. porfirie acută intermitentă...doar în caz de patologie interstiţială..atunci când există o creştere a raportului VR/CPT. miastenie. NB: Există deformări toracice fără răsunet funcţional respirator: pectus excavatum („torace în pâlnie”). prevenirea infecţiilor respiratorii prin vaccinare antigripală anuală şi antipneumococică din 5 în 5 ani (Pneumo 23®). diminuarea complianţei pulmonare şi/sau parietale. ca în IRC obstructivă): este vor­ ba aici de o alterare organică sau funcţională a suprafeţei de schimb.afectare parietală: cifoscolioză sau deformare toracică importantă.. .. scleroză laterală amiotrofica. Diagnosticul de tulburare ventilatorie restrictivă are la bază PFR: ~ diminuarea CPT..2. sarcoidoză. botulism. toracoplastie (intervenţie praticată în anii 1940-1950 pentru tratamentul tuberculozei. contuzie pulmonară.. alimentaţie hiperprotidică hipercalorică.afectare parenchimatoasă: pneumopatii interstiţiale (fibroză pulmonară idiopatică. cu VEMS/CV normal (pentru că VEMS scade în aceleaşi proporţii ca şi CV). Argumentarea atitudinii terapeutice şi planificarea monitorizării pacientului 1) Măsuri igieno-dietetice Oprirea fumatului.origine cerebrală sau medulară: poliomielită anterioară acută. coastă cervicală accesorie. ca în obezitate. miozite (dermatopolimiozite). Etiologia IRC restrictive a) IRC restrictivă datorată unei afectări neurologice sau musculare: . restrictivă + obstructivă). hipofosforemie. silicoză. diminuarea raportului DLCO/VA. ab­ senţa primei coaste. înainte de apariţia medicamentelor antituberculoase: scopul era «punerea în repaus» a plămânului subiacent). BOOK DES ECN . defect de osificare a claviculelor. Ansamblul acestui paragraf nu va trata decât IRC restric­ tivă. localizări pulmonare ale bolilor de sistem. spondilartrită anchilozantă. spondilartrită anchilozantă). . cifoscolioză. hipokaliemie.uneori. b) IRC restrictivă de origine mecanică: . afectare pulmonară postradică sau medicamentoasă.. IRC restrictivă = afectarea pompei ventilatorii (şi nu a schimbului pulmonar. .

ventilaţie în presiune pozitivă intermitentă nazală cu mască nazală în timpul nopţii.decorticare pleurală. afectările parietale. ajutând la ventilaţia endotraheală.ventilaţie la domiciliu prin traheotomie: traheotomia acţionează reducând spaţiul mort anatomic. Celelalte etiologii ale IRC restrictive pot fi supuse unei oxigenoterapii de lungă durată dacă hipercapnia nu este prea importantă şi dacă predomină hipoxemia. în caz de afectare a schimbului pulmonar (IRCO). . markerul biologic cel mai precoce al IRC este hipoxemia arterială cronică. cu oxigen lichid.ventilaţie în presiune pozitivă intermitentă: aplicată prin intermediul unei măşti nazale sau a unei traheotomii. . .. e) tratament etiologic: uneori posibil: . . . cu precădere noaptea. unei pneumoconioze grave (silicoză sau azbestoză). Metode de ventilaţie la domiciliu: .'Este vorba aşadar de o indicaţie logică şi preferenţială de ventilaţie mecanică pe termen lung la domiciliu şi nu numai de oxigenoterapie. In schimb. NB: Singurul caz de IRC restrictivă al cărei tratament se bazează în principal pe oxigenoterapie de lungă du­ rată: fibrozele interstiţiale evoluate. mai ales. .creşterea ventilaţiei alveolare. reducând capacitatea reziduală funcţională (CRF) şi rezistenţele căilor aeriene (reducerea efortului respirator). Mecanisme de acţiune a asistenţei ventilatorii mecanice: . . facili­ tând aspiraţia endotraheală şi drenajul bronşic. . în timpul IRC secundare unei afectări predominante a pompei ventilatorii.punerea în repaus a muşchilor respiratori.254 2) Ameliorarea oxigenării a) kinetoterapie respiratorie. 2 04 BOOK DES ECN .pierdere în greutate semnificativă în caz de obezitate. * f) în toate cazurile: prevenirea episoadelor infecţioase şi management precoce şi atent al oricărui episod infecţios: risc crescut de agravare brutală (întrucât hipoventilaţie alveolară de bază adeseori este marcată de hipercapnie crescută). inhibând apneile obstructive prezente la bolnavii cu un sindrom overlap (asocierea sindrom de apnee a somnului + BPOC). anomaliile controlului respirator. cu respiratoare volumetrice reglate pe un mod controlat sau asistat.normalizarea comenzii respiratorii secundare corecţiei alterărilor nocturne ale schimburilor gazoase. Pacienţi cu risc+++ de decompensare respiratorie rapidă şi severă. al cărei tratament logic este oxigenoterapia de lungă durată la domiciliu. necesitând debite crescute de oxigen (4-5 1/min).2. c) ventilaţie spontană cu presiune pozitivă expiratorie.. ceea ce se întâmplă rar la pacienţii la care hipercapnia apare frecvent înaintea hipoxemiei. în care hipoxemia este frecvent severă şi dificil de tolerat.. primitive sau secundare datorate. în special în patologiile neuromusculare.chirurgie corectoare a unei scolioze.stimularea diafragmei prin pacemaker diafragmatic în cursul unor afecţiuni neurologice. d) ventilaţie asistată. parenchimul pulmonar este a priori sănătos. b) oxigenoterapie de lungă durată. al cărei marker biologic este nivelul PaC02.creşterea complianţei pulmonare şi toracice secundare utilizării de volume curente importante în timpul nopţii.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . Ventilaţia mecanică pe termen lung la domiciliu permite în general ameliorarea în mod direct a ventilaţiei alveolare.

atelectazii. BOOK DES ECN .. Acest tip de pacienţi sunt mai adesea predispuşi să dezvolte rapid o hipertensiune arterială pulmonară (HTAP) decât în timpul unei IRC cu afectare neuromusculară.254 III. .în timpul unei afectări mecanice: pe lângă hipoventilaţia alveolară (prin alterarea mişcărilor normale ale cutiei toracice). va trebui combătută hipoventilaţia alveolară (hipoxemie + hipercapnie).EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ ~ 205 . infecţii.2..). foarte frecvent asociată complicaţiilor respiratorii ale bolii primitive (false traiecte. . Descrierea principiilor managementului pe termen lung In IRC restrictivă: .culare. există şi o diminuare a complianţei toraco-pulmonare şi tulburări de difuziune prin dimi­ nuarea suprafeţei de schimb şi a volumului sanguin capilar (anomalii ale raportului ventilaţie/perfuzie). deoarece există o afectare a efectorului.în timpul unei afectări neuromus.

este legată de o alterare a mecanicii ventilatorii şi/sau de o contuzie pulmonară. • unei luxaţii extrapericardice a cordului. de ruptura cupolei diafragmatice.mecanismul producerii accidentului dă informaţii asupra complicaţiilor care trebuie căutate. pe de o parte. de afectarea nervului frenic. 1.Managementul iniţial al pacientului cu traumatism toracic . deschise sau închise.Detresa circulatorie poate fi datorată: ■ unui şoc hemoragie. pe de altă parte.2.contuzia pulmonară este urmarea unui şoc rapid şi de mare viteză şi corespunde unui edem hemo­ ragie al unei părţi a parenchimului pulmonar.mecanica ventilatorie poate fi alterată de fracturi costale sau de volete costale. efectuate în cel mai scurt timp. 2 06 BOOK DES ECN . între 20-50 ani. .1 1 .70% din traumatismele închise ale toracelui apar în cadrul unui politraumatism şi 25% dintre ele pun în joc de la bun început prognosticul vital. Detresa respiratorie . .din punct de vedere hemodinamic şi respirator.un pacient instabil trebuie preluat direct în blocul operator. . Şocul hemodinamic . Leziunile asociate sunt frecvente şi pot agrava pronosticul vital. . . I. . cel mai frecvent secundare unui acci­ dent rutier.1. II. Aceste leziuni se pot suprainfecta şi sunt la originea unei hipoxemii prin efect shunt. ■ unei tamponade (hemoragică sau gazoasă în caz de pneumotorace compresiv). vor orienta gestul chirurgical de salvare. de asocierea acestor leziuni şi.în 70% din cazuri este vorba de pacienţi tineri.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . ■ o tomografie toracică cu contrast.depinde de prezenţa semnelor de gravitate. de hemopneumotorax. un pacient stabil va putea beneficia de un bilanţ lezional de orientare care va cuprinde: ■ o radiografie toracică.1 . ■ unui şoc cardiogenic legat de o contuzie miocardică sau o disecţie coronară.traumatismele toracice. . de leziunile extratoracice asociate. ■ o ecografie cardiacă transtoracică. Evaluarea clinică iniţială a gravităţii traumatismului toracic 1. pot antrena rapid o detresă respiratorie şi un şoc hemodinamic. Gravitatea iniţială a traumatismului toracic este legată. .2 0 1 Evaluarea gravităţii şi investigarea complicaţiilor precoce la un pacient cu traumatism toracic Olaf Mercier . unde o radiografie toracică. o ecocardiografie transtoracică sau o fibroscopie bronşică.se disting plăgile penetrante ale toracelui de traumatismele închise.

El este frecvent asociat unui hemotorax prin lezarea pedicu­ lului intercostal. Poate fi izolat sau asociat unui pneumotorace. :• . . Dacă pacientul este stabil. III. o plagă pulmonară sau a axului traheobronşic. * • . 111. i . Este mai frecventă la stânga.201 a o bronhoscopie. Se disting trei tipuri de grupuri costale: ■ grupul costal anterior (fracturi ale arcurilor costale anterioare + dublă fractură sternală). . care desolidarizează un segment parietal al grilaju­ lui costal. .. .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 20 7 . Leziunile mediastinale .ruptura cupolei diafragmatice. ■ grupul costal lateral (fracturi la nivelul arcului costal mediu). Radiografia toracică. . Revărsate pleurale .. Ruptura diafragmatică expune la compresia parenchimului pulmonar. Acestea pot fi la originea unui hemopneumotorace prin înţeparea plămânului sau sângerare datorită unei leziuni a pediculului intercostal. Leziuni parietale '■ . . realizată cel mai frecvent în poziţie alungită. O fractură a coastelor inferioare la stânga.voletul costal. Complicaţii precoce după traumatism toracic II 1.3. Diagnosticul se bazează pe tomografia toracică.■ Este vorba de un revărsat gazos pleural legat de o plagă pleurală. 11.pneumotoracele. . Fractura primei coaste este dovada unui traumatism de intensitate puternică şi trebuie să ducă la căutarea unei plăgi a arterei subclaviculare care poate trece neobservată la CT.pneumomediastin. Prezenţa unui nivel hidroaeric intratoracic poate preciza diagnosticul. a unei rupturi de istm aortic sau a unei rupturi traheobronşice.fracturile costale. El este secundar unei leziuni vasculare şi/sau pulmonare (hemopneumotorax). tomografia toracică este indispensabilă pentru aflarea cauzei. .hemotorace. la strangularea structurilor digestive şi la hemotorax. Mecanismul de producere a leziunii constă în compresia toracică cu contuzie abdominală.1. Fibroscopia este obligatorie pentru a elimina o plagă a axului traheobronşic şi/sau esofagian.2. .. pune în evidenţă un aspect cenuşiu difuz al câmpului pulmonar. .I. î • . .1. trebuie să ducă la suspicionarea unei leziuni splenice. BOOK DES ECN . ■ grupul costal posterior (fracturi costale ale arcului posterior).aceste examinări vor putea fi completate cu alte examinări mai specifice în funcţie de leziunile dia­ gnosticate sau prezumate (în special vasculare după fracturi sternale sau ale primelor trei coaste). Riscul este pneumotoracele compresiv care trebuie exsuflat sau drenat în extremă urgenţă. 111. Orice pneumotorax traumatic impune realizarea unei bronhoscopii. Voletul costal este o dovadă a violenţei şocului. ' >. . El nu ameninţă niciodată prognosticul vital. ' . Este vorba de prezenţa aerului în mediastin. Radiografia toracică poate fi înşelătoare şi poate prezenta ruptura ca pe o atelectazie a lobului inferior sau o paralizie frenică. Voletul costal corespunde unor fracturi costale bifocale.

abces. coborârea trunchiului brahiocefalic stâng şi hemotorax sunt elemente ale diagnosticului. • v Ele sunt legate direct de traumatism. > . ■ . Particularităţile plăgilor penetrante toracice . desinserţia venelor pul­ monare) se pot traduce printr-un hemopericard care poate deveni compresiv şi induce o tamponadă.contuziile pulmonare.asocierea între pneumotorax. ecografia transesofagiană permite un studiu precis al istmului aortic. Pot fi secundare unei plăgi penetrante sau unei breşe parenchimatoase printr-un focar de fractură costală.leziunile posibile sunt: ruptura membranei traheale. Leziunile cardiace . Plăgile directe sau leziunile cardiace prin decelerare brutală (plagă a atriului drept. în cazul unei efracţii pericardice.. lărgirea mediastinului superior. . . Insuficienţele valvulare prin dezinserţia cuspidelor sau ruptură de pilier sunt diagnosticate prin ecografie cardiacă. emfizem subcutanat şi hemoptizie trebuie să con­ ducă la suspectarea unei leziuni a axului trahebronşic şi impun o fibroscopie bronşică. . Un şoc violent cu fractură sternală şi decelerare trebuie să ducă la căutarea leziunilor de dezinserţie a trun­ chiului arterial brahiocefalic. Se traduce prin tulburări de ritm şi/sau de repolarizare şi o creştere a troponinei. diagnosticul este pus pe baza tomografiei toracice cu substanţă de contrast. III.leziunile valvulare traumatice. O disecţie coronară poate trece neobservată. .dezinserţia trunchiurilor supra-aortice. La pacienţii stabili. . ■ . t II 1.2 0 1 . La pacienţii instabili.necesitatea de a determina tipul de armă utilizată şi de a reconstitui traseul acesteia.1 1 . ştergerea butonului aortic. mai ales prin compresie cu creşterea troponinei.disecţia coronară. hemopneumatocel (veritabilă cavitate intrapulmonară). Leziunile axului traheobronşic . Mecanismul de producere a leziunii constă íntr-o decelerare brutală şi violentă.contuzia miocardică. .hemopericardul. . Ecografia cardiacă este indispensabilă. ruptura bronşică.1 . 5. în caz de suspiciune. aceste leziuni se pot traduce printr-un hemotorace masiv. .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA .6.4. 208 BOOK DES ECN .plăgile pulmonare. dezinserţia laringo-traheală. Două complicaţii pot surveni: hemopneumotorace şi embolie gazoasă.ruptura de istm aortic. pneumomediastin. III. IV. Ele pot evolua spre suprainfecţie. Leziunile pulmonare . . chiar spre un edem pulmonar lezional. Trebuie avută în vedere în prezenţa traumatismelor toracice anterioare. Leziunile observate merg de la leziunea intimei la ruptura aortică francă şi totală.

EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 209 . De observat emfizemul subcutanat care indică afectarea pulmonară. Figura 3: Ruptură posttraumatică a cupolei diafragmatice stângi cu ascensiunea viscerelor abdominale în hemitoracele stâng. BOOK DES ECN .Figura 1: Ruptură de istm aortic pe o secţiune tomografică sagitală Figura 2: Traumatism toracic închis cu fractură-înfundare costală şi străpungere a plămânului pe o ra­ diografie toracică faţă şi o tomografie toracică.

135 Tromboza venoasă profundă _____________ şi embolia pulmonară________________________ Xavier Monnet I. dacă clearance-ul creatininei este mai mare de 30 ml/min.v. din care se va administra o pri­ mă doză începând din prima zi.c. Strategia este detaliată de figura 1. INR ţintă este de 2-3. fără a fi necesară realizarea unui calcul de scor. de 80 U/kg.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . fie cu enoxaparină (Lovenox®. • se vor efectua analize complementare în funcţie de gradul suspiciunii. prezentat pentru a orienta candidaţii fie spre o suspiciune vagă.c. semnul Homans. de risc hemoragie. • = . dacă clearance-ul creatininei > 30 ml/min. • • printr-un inhibitor selectiv al factorului Xa (fondaparinux. Poate fi realizată astfel: • • cu heparină nefracţionată (bolus i. 100 U I/kg/12 ore s.5 ori mai mare decât valoarea normală. apoi 500U/kg/zi i. pierderea capacităţii de balans a gambei.). 210 BOOK DES ECN .9.c. 1.1. • nu se recomandă odihna la pat (dimpotrivă).Tromboza venoasă profundă 1. de sindrom obstructiv venos sever sau de localizare iliocavă. fie spre o suspiciune certă a unei tromboze venoase profunde. tahicardie clasic progresivă („pulsul căţărător al lui Mahler”) • locale: edem inflamator. în aşteptarea rezultatelor analizelor. • contenţia venoasă poate preveni maladia postflebitică.5-2.. dar şi mai devreme în caz de probabilitate clinică mare.2 Strategia diagnostică • stabilirea probabilităţii clinice: în practică.v. pentru o perioadă minimă de 2 ani.).1.2 Tratament curativ • spitalizare doar în caz de insuficienţă renală severă. • • durata totală: 3 luni (cf infra). cordon venos dur.c. când nu este posibilă îngrijirea optimă la domiciliu. • anticoagularea eficientă.1 Diagnostic 1. • • prin LMWH (heparine cu greutate moleculară mică). adaptat pentru a obţine un aPTT de 1. • • debutând din diagnosticul de certitudine. • Trecerea la anticoagulante orale (20 mg fluindion sau 10 mg warfarin/24h). de context psihosocial. • generale: subfebrilitate. 50-100 kg: 7. în perfuzie continuă. fie cu tinzaparină (Innohep®). < 50 kg: 5 mg/24h s.1. geografic sau medical..5 m g/24 h s.1 Semne clinice \ • funcţionale: durere spontană sau provocată la nivelul gambei. > 100 kg: 10 m g/24 h s. Tratamentul cu heparină sau cu inhibitori ai factoru­ lui Xa va fi oprit după obţinerea a două valori INR optime şi după cel puţin 5 zile de tratament concomitent cu doi agenţi anticoagulanţi. 1. Arixtra®. durere de-a lungul traiec­ tului venoă. • NB: tratamentul trombozelor venoase profunde distale: identic cu cel al trombozelor proximale. există posibilitatea ca Examenul Clasant Naţional (ECN) să conţină un dosar clinic.

) fie dalteparină) sau fondaparinux (Arixtra® 2. fără a fi necesară realizarea unui calcul de scor. o afecţiune reumatologică inflamatorie acută. post-partumul pacientelor aflate la pat. sindrom mieloproliferativ. tratament hormonal.3. fie spre o suspiciune certă a unei embolii pulmonare.135 1. tahicardie. anxietate. transpiraţie. tuse. pleurezia. deviere axială dreaptă a complexului QRS.2.3.). • Contraindicatie în caz de clearance al creatininei < 30 ml/min. chirurgie oncologică.3.O decompensare cardiacă sau respiratorie acută sau . în forme cu severitate redusă sau să aibă un efect de shunt gazometric (Pa02 + PC02 < 120 mmHg). înlocuirea cu heparină calcică (Calciparine®. prezentat pentru a orienta candidaţii fie spre o suspiciune vagă.1.c. • gazometrie arterială: pot fi normale. 1.3. supraelevaţia domului pleural (corespondente unei atelectazii).1. opacitatea triunghiulară pe fond pleural. insuficienţă cardiacă sau respi­ ratorie cronică.9.c. o afecţiune inflamatorie intestinală .) 1.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 211 . II. chirurgie toracică.Embolia pulmonară 11.2 Indicaţii • Pacienţi „medicali” cu vârsta peste 40 de ani. polipnee. dureri toracice.O infecţie severă. antecedente tromboembolice venoase. în practică.2.2 Examinări ce vizează confirmarea diagosticului Rolul acestora în strategia diagnostică este detaliat în Figurile 2 şi 3.c. cancer. însă imobilizaţi) pentru o perioadă de mai mult de 3 zile pentru: . internaţi (sau neinternaţi. Cel mai utilizat tip de scor este cel al lui Wells (Tabel 1).1 Examinări ce vizează suspiciunea unei embolii pulmonare • Radiografia toracică: poate fi normală sau poate reflecta: atelectazia în bandă. BOOK DES ECN .1 Mijloace • LMWH/ heparine cu masă moleculară mică (fie enoxaparină (Lovenox®.1 Semne clinice: dispnee. hemoptizie.2 Examinări complementare II.5m g/24 h s. blocaj de ramură dreaptă. • electrocardiograma: poate fi normală sau poate arăta următoarele: tahicardie sinusală (frecventă).1. aspect „ S ^ ” (unda S în D1 unda Q în D3 Atenţie: acest aspect nu este specific emboliei pulmonare şi se întâlneşte în ? ).când acestea sunt asociate cu un factor de risc al maladiei tromboembolice venoase: vârsta > 75 ani. • pacienţi „chirurgicali": chirurgie digestivă şi urologică non-celioscopică şi non-endoscopică. există posibilitatea ca exa­ menul naţional ECN (Epreuves Classantes Nationales) să conţină un dosar clinic. simptome congestive cardiace drepte. Tratamentul preventiv 1.1. 11*1. 5000 UI x 2/24 h s.2 Tratamentul antitrombotic preventiv 1. palpitaţii. 4000 U/24 h s. chirurgie orto­ pedică a membrelor inferioare şi a coloanei vertebrale. febră.1 Diagnostic 11.2. Acesta depinde de gradul de suspiciune diagnostică. 11. sinco­ pe (semne ale severităţii).3. multiple alte situaţii de insuficienţă cardiacă acută dreaptă (decompensare a insuficienţei respiratorii cro­ nice şi mai ales de astm acut grav). hipertransparenţa clasică a unui câmp pulmonar (semnul lui Westermarck).1 Prevenţia mecanică: ridicarea precoce din pat după operaţie. întărirea zgomotului 2 în focarul pulmonar. Asocierea posibilă a semnelor trombozei venoase profunde a membrelor inferioare. unde negative de la V! la V3. masajul gambelor la pacienţii aflaţi la pat.2.

Valoare predictivă negativă excelentă.3. pentru a se exclude diagnosticul.2. • oxigenoterapia destinată obţinerii unei saturaţii a hemoglobinei în oxigen în sângele periferic > 90%. din cauza sensibi­ lităţii mari a angio-CT spiralat al arterelor pulmonare. se poate efectua o ecografie Doppler a membrelor inferioare. (2) disfuncţia cardiacă dreap­ tă vizibilă la ecografie sau prin creşterea nivelului BNP şi (3) afectarea miocardică demonstrată de o creştere a concentraţiei plasmatice a troponinei cardiace I sau C. ce atestă prezenţa unei tromboze endoluminale. • scintigrafie pulmonară de ventilaţie-perfuzie. • odihna la pat până în momentul obţinerii unei anticoagulări eficiente. cu întreruperea produsului de contrast.2 Evaluarea riscului Se realizează în prezenţa sau în absenţa a 3 criterii: (1) hipotensiunea arterială. care este uneori direct vizibilă. fie enoxaparină (Lovenox®). cu excepţia cazurilor de absenţă a tuturor criteriilor de gravitate citate mai sus. adap­ tat pentru a obţine un aPTT de 1. ecografia Doppler va fi recoman­ dată a cazurilor în care scanerul este contraindicat. Căutarea unui defect de perfuzare necorelat cu un defect de ventilaţie (mismatch). • angiografia pulmonară Căutarea unui defect de perfuzare al arterelor pulmonare. • Peptidul natriuretic de tip B (BNP).9.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . în acest caz. Este o examinare invazivă şi periculoasă. Tratamentul cu heparină sau cu inhibitori ai factorului Xa va fi oprit după obţinerea a două valori INR optime şi după cel puţin 5 zile de tratament concomitent cu doi agenţi anticoagulanţi. se poate organiza tratamentul la domiciliu sau spitalizarea de scurtă durată. înlocuită astăzi de către angioscanarea spiralată a arterelor pulmonare. • contenţia venoasă elastică pentru minim două luni.5-2. • anti-coagularea eficientă poate fi realizată astfel: • • cu heparină nefracţionată (bolus intravenos de 80 U/kg. din care se va administra o primă doză înce­ pând din prima zi.5 ori mai mare decât valoarea normală. Arixtra®). • angio-CT spiralat al arterelor pulmonare (atenţie: termenul simplu „CT toracic (cu substanţă de contrast)” este foarte puţin descriptiv). în perfuzie continuă. cu excepţia cazurilor în care clea­ rance-ul creatininei este < 30 ml/min. • • cu inhibitori selectivi ai factorului Xa (fondaparinux. Sensibilitate mare pentru embo­ liile localizate în amonte de arterele sub-segmentare. INR ţintă este de 2-3. Căutarea absenţei compresabilităţii unei vene profunde a membrelor inferioare.3 Examene ce vizează evaluarea gravităţii • Troponina I sau C cardiacă. • ecografie venoasă a membrelor inferioare.1. în caz de tromboflebită profundă recurentă a membre­ lor inferioare. 212 BOOK DES ECN . fie tinzaparină (Innohep®). cu excepţia cazurilor în care clearance-ul creatininei este < 30 ml/min. Este utilizată mai puţin frecvent în cadrul algoritmului diagnostic al emboliei pulmonare.1. în absenţa tuturor acestor criterii: mortalitate < 1%. 11. In caz de suspiciune înaltă. Se va căuta un defect endoluminal. 500U/kg/zi iv. 11. Tratamentul în fază iniţială • spitalizare. • • cu LMWH (heparină cu masă moleculară mică). Din acest moment. II. • trecerea la ACO (20 mg fluindion sau 10 mg warfarin/24h). dar de CT negativ.135 • Dozajul D-dimerilor Valoare predictivă negativă sigură dacă < 500 pg/1.

după acordul pacientului (teste genetice): . . 11. ¡5 .1. proteină C sau S. • • se recomandă efectuarea. . sau la pacienţii cu factor V Leiden homozigot: tratament pe viaţă după un prim episod de embolie pulmonară. nu a fost găsită etiologia imediat după episod.1 Precizări j " . Semnele de insuficienţă cardiacă dreaptă congestivă lipsesc destul de rar. • nu sunt compatibile cu acest cadru: dozajul de D-dimeri. ® în prezenţa unui factor favorabil reversibil: 3 luni. markeri tumorali) nu sunt indicate sistematic.9. • este posibilă utilizarea de filtre amovibile. infra).căutarea sindromului antifosfolipidic.căutarea factorului V Leiden.3 Diagnostic . stabilirea clară a diagnosticului de tromboliză (cf. cu dilatare majoră a cavităţii drepte (care este favorabilă stabilirii diagnosticului). însă tahicardia sinusală este prezentă în mod constant.4 Durata urmării tratamentului anticoagulant după un prim accident tromboembolic (tromboză venoasă profundă si embolie pulmonară) • în absenţa unui factor favorabil: 3-6 luni. • • este propusă în special după un accident tromboembolic venos la pacientul tânăr. • diagnosticul trebuie confirmat cât mai rapid posibil prin angioscaner toracic (Figura 3). Bilanţurile complementare (imagistică. proteină S. f în caz de neoplazie evolutivă: până la dispariţia neoplaziei. ea nu permite. Embolia pulmonară prezintă un răsunet hemodinamic atunci când mai mult de 30-50% din patul arterial pulmonar este obstrucţionat.135 11.aspecte principale • pentru 50% dintre accidentele tromboembolice. însă permite doar în rare ocazii vi­ zualizarea trombului în cavităţile cardiace drepte sau în arterele pulmonare (care confirmă diagnosticul). • în caz de recidivă a accidentului tromboembolic: tratament prelungit (termen definit greşit). mai ales 6 luni în absenţa riscului de sângerare şi al echilibrului faciLalINR. se depistează o maladie neoplazică în anul următor respectivului accident tromboembolic venos. « căutarea unei neoplazii subiacente: • • testarea pentru cancer debutează cu un examen clinic.2 Semne clinice = . proteină C.7.7. 11. în 20% din cazuri. care nu prezintă factor favorabil evident. • ecocardiografia transtoracică permite punerea în evidenţă a unui tablou cardiac drept acut.aspecte principale ' • EKG nu va arăta neapărat un aspect S ^ .6 Ancheta etiologică după tromboza venoasă profundă sau embolia pulmonară .dozaj antitrombină.dozaj de hemocisteinemie.7. 11. 11. Din acest moment. şi mai ales dacă există antecedente tromboembolice venoase familiale. • diagnostic diferenţial: mai ales cel al tamponadei pericardice (stare de şoc şi semne cardiace drepte). . 11. în caz de anticoagulant de tip lupic.dozaj de factor VIII. deficit de antitrombină. ci recomandate prin orientare clinică.5 Instalarea unui filtru de venă cavă • în caz de contraindicaţie absolută pentru anticoagulante. • căuţarea unei trombofilii: • • nu este recomandată sistematic după un episod de maladie tromboembolică. • în special stare de şoc şi presiune arterială sistolică < 90 mmHg.7 Caz special: embolia pulmonară masivă 11. ecografia Doppler venoasă a membrelor inferioare şi scintigrafia pulmonară. care pot fi îndepărtate atunci când dispare contraindicaţia pen­ tru anticoagulante. BOOK DES ECN . în majoritatea cazurilor.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 213 . .

Aceasta antrenează uneori o agravare hemodinamică dramatică (prin intermediul hiperpresiunii intratoracice induse). î: Este posibilă administrarea unui bolus de heparină nefracţionată în scop curativ? R: Da. dintre care şi banala decompensare a insuficienţei respiratorii cronice. • • alteplaza (Actilyse®) administrată intravenos. dacă nu există hipotensiune arterială? R: Este o chestiune foarte dezbătută.135 • nu trebuie omisă solicitarea bilanţului complementar al stării de şoc. candidaţii trebuie să poată diagnostica emboliile pulmonare proximale şi segmentare pe un CT toracic. Figurile 2 şi 3).2 Tratament curativ • tromboliză intravenoasă: ®• indicată în emboliile pulmonare confirmate cu stare de şoc. formele cu ele­ vaţie simplă a lactatemiei arteriale sau cu obstrucţie arterială pulmonară masivă la CT. • oxigenoterapia cu debit mare. • se impune cunoaşterea semnelor de gravitate ale emboliei pulmonare. • intubarea şi ventilaţia mecanică în caz de hipoxie foarte severă. • tratamentul anticoagulant cu LMWH sau cu inhibitor selectiv al factorului Xa este contraindicat în caz de insuficienţă renală cu clearance de creatinină < 30 ml/m in şi nu este recomandat în caz de embolie pulmo­ nară masivă.5 m g/h intravenos cu seringă automată.1 Tratament simptomatic • spitalizare şi reanimare. II. adaptabil în etape de 5/ig/kg/min). 214 BOOK DES ECN .4 Tratament . Embolectomia sau fragmentarea percutanată pot constitui alternative ale embolectomiei chirurgicale. care pot determina reorientarea spontană spre atitudinea diagnostică şi terapeutică a emboliei pulmonare grave. în acest caz. î: Se poate recomanda tromboliză intravenoasă în cazul unei suspiciuni de embolie pulmonară masivă. el poate fi întâlnit în toate cazurile de insuficienţă cardiacă dreaptă acută. căutându-se mai ales dovezi ale unei hiperlactemii şi ale unei insuficienţe renale funcţionale. însă fără hipotensiune arterială. Mesaje-cheie: • pentru testele ECN.7. cât mai rapid posi­ bil). Pentru moment. • se impune cunoaşterea schemei diagnostice a emboliilor pulmonare non-grave.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ .7. prin cristaloide sau coloide (500 ml intravenos.1. în ciuda oxigenoterapiei şi în caz de epui­ zare respiratorie.4. se recomandă rezervarea trombolizei pentru form e­ le însoţite de stare de şoc.aspecte principale 11. • în caz de ineficienţă a expansiunii volemice: dobutamină (5^g/kg/m in intravenos cu seringă automată.9. întrebări adresate frecvent de către studenţii DECM î: Aspectul S ! ^ este specific emboliei pulmonare masive? R: Nu. • embolectomia chirurgicală este rezervată contraindicaţiilor absolute de tromboliză şi este caracterizată de o mortalitate foarte mare. tratamentul hemodinamic este com­ plex şi face parte din măsurile de îngrijire aplicate de personalul specializat în reanimare. cu heparină nefracţionată.4. • • în practică: necesită o confirmare formală prealabilă a diagnosticului (trombus arterial pulmonar vizualizat prin angioscaner sau ecocardiografie). adaptabil în etape de 5fig/kg/min) şi noradrenalină în caz de hipertensiune arterială (0. pentru obţinerea unei saturaţii a hemoglobinei în oxigen în sângele periferic > 90%.7. se recomandă mai ales în cazurile de embolie pulmonară. 11. • expansiune volemică în primă instanţă. urmată de o soluţie anticoagulare eficientă. în caz de şoc asociat. « • în practică: nu este indicată în formele fără hipotensiune arterială (spre exemplu. • două căi venoase periferice.

.5 Antecedente de maladie tromboembolică venoasă sau de EP (embolie pulmonară) Chirurgie recentă sau imobilizare Cancer Simptome Hemoptizie Semne clinice Frecvenţă cardiacă > 100 bătăi/mm Semne clinice de tromboză venoasă profundă Decizii clinice Diagnostic alternativ puţin probabil Probabilitate clinică Scăzută Ridicată +1 +1 +1.1.9.5 +1.5 +3 .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 215 . +3 Total 0-4 T otal> 4 Figura 1 BOOK DES ECN .135 Tabel 1. Scorul lui Wells f c ! i | | j | j j f j f ^ f | F a c to ri p re d is p o z a n ţi +1.

EDIŢIA ÍN LIMBA ROMÂNA ..135 Suspiciune de EP gravă (cu hipotensiune) angio-CT disponibil imediat s1 r ecocardiografie .1. tratamentul EP Figura 3 :iv cautarea unei alte cauze căutarea unei alte cauze 216 BOOK DES ECN .9.semne de deficienţă ventriculară dreaptă '' ippp» Iii f încercarea de a obţine un CT căutarea unei alte cauze Figura 2 tromboliză căutarea unei alte cauze Suspiciune de EP nongravă (cu hipotensiune) evaluarea gradului de suspiciune clinică > pozitiv .

indiferent de numărul de specialişti. hipoxie.185 Stopul cardio-circulator Xavier Monnet I. alţii intră în asistolie. în schimb. La începutul rea­ nimării. profesioniş­ tilor în medicină şi în acordarea primului ajutor li se recomandă cercetarea pulsului arterial (carotidian sau femural). etc. cu excepţia cazului în care prezenţa lor este suspectată. intoxicaţie.2 Manevre de bază reanimare cardio-pulmonară * notarea orei debutului reanimării. • eliberarea căilor aeriene. • intuba'rea şi ventilaţia mecanică trebuie realizate cât mai repede posibil (singurele capabile de a restaura oxigenarea optimă). cei mai bine. Nu va fi necesară verificarea sistematică a absenţei intrabucale a corpurilor străi­ ne. funcţia cardiacă subiacentă alterată. martorul nu poate realiza manevre de reanimare cardiopulmonară (RCP).1. • etiologia stopului cardiac nu va fi clasificată în funcţie de cauză (infarct miocardic.1 Diagnostic Conform recomandărilor actuale. cu un insuflator manual (balon autogonflabil). * ventilaţia gură-la-gură sau gură-la-nas sau. Management II. il. • fibrilaţia ventriculară (FV) declanşează întotdeauna un stop cardiac şi nu este spontan reversibilă. Spre exemplu. pentru că este singurul ele­ ment care condiţionează tratamentul iniţial. ii. • tahicardia ventriculară (TV) nu declanşează stopul cardiac („TV fără puls”) decât în anumite circumstanţe: frecvenţa cardiacă foarte rapidă. BOOK DES ECN . asocierea masajului cu ventilaţia este soluţia recomandabilă. la un ritm de 100 compresii/min. Există şi cazuri de TV (cu ritm lent la o inimă sănătoasă) care prezintă puţine simptome. Etiologie . dar sângele nu ajunge la arterele periferice).). • disocierea electromecanică este corespunzătoare persistenţei activităţii electrice a inimii. lipsite de cele două insuflări. Stopul cardiac survine în prezenţa unui martor în mai mult de 70% din cazuri. fără a cerceta dispariţia pulsului arterial. * masajul cardiac extern. '“ 4> u • doar 21% dintre pacienţi prezintă FV (fibrilaţie ventriculară) sau TV în momentul stopului cardiac. înec. dar sângele nu ajunge la artera pulmonară) sau în disecţia aortică (inima bate. amatorii în acordarea primului ajutor trebuie să stabilească diagnosticul de stop cardiac în caz de moarte aparentă.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 217 . ea se întâlneşte în embolia pulmonară masivă (inima bate.clarificări • principala cauză a stopului cardiac (termen ce va înlocui denumirea „cardio-circulator”) este infarctul mi­ ocardic. • alternanţa a 30 compresii toracice la 2 insuflări. iar în 13% din cazuri. ci în funcţie de ritmul cardiac înregistrat la începutul reanimării.11. se va aplica un ciclu de 30 compresii toracice. însă este lipsită de eficacitate hemodinamică. Realizarea masajului cardiac este mai importantă decât realizarea ventilaţiei. Cu toate acestea. care este cel mai sumbru prognostic.

• se realizează prin răcirea pacientului la 32-34 de grade timp de 12-24 ore (sunt disponibile diverse tehnici pentru evidenţierea tratamentului specializat de reanimare). Câteva precizări importante: • dacă se presupune că FV a apărut de mai mult de 4 minute. adrenalina este singura catecolamină indicată în caz de asistolie. • vizează protejarea creierului de reperfuzarea cerebrală însoţită de o eliberare masivă şi nocivă de aminoacizi neuroexcitanţi. cu antidepresori triciclici).5. Mai ales în cazurile de infarct miocardic. • în prezent.5.3 Reanimarea specializată Depinde de ritmul cardiac constatat de cel ce preia cazul. • analiza ritmului cardiac (printr-o scopie. Mesaje esenţiale: • la testele ECN. înainte de a verifica dispariţia FV/TV pe traseul EKG. de care depinde perfuzarea coronară. precum şi identificarea altor tulburări ale ritmu­ lui cardiac. Aceasta este detaliată prin algoritmi simplificaţi în Figurile 1 şi 2 de mai jos.4 Tratamentul etiologic în caz de recuperare a ritmului sinusal. • scopul injecţiei cu adrenalină în caz de FV rezistentă la SEE este de a restabili tonusul arterial. Aceasta exercită în mod nor­ mal o acţiune batmotropă pozitivă (susceptibilă de a stimula reluarea activităţii electrice) şi vasopresivă (susceptibilă de a reinstala presiunea arterială diastolică. ECG sau cu un debrifbrilator automat) este indispensabilă reani­ mării specializate. tratamentul etiologic se va aplica fără întârziere. 11. urmate de şoc electric extern (SEE) cu scopul de a reoxigena miocardul şi de a-1 sensibiliza pentru defibrilaţie.2 Hipotermia terapeutică • este indicată mai ales după recuperarea pacientului post-stop cardiac în FV (în absenţa unei probe de efica­ citate în alte circumstanţe). se recomandă reluarea manevrelor RCP de bază (masaj cardiac şi ventilaţie) timp de 2 minute.5 Tratamentele speciale 11. în timpul manevrelor reanimare cardio-pulmonară de bază). nici chiar în caz de ischemie miocardică: 11. 11. la un caz de insuficienţă renală dializată la o perioadă mare de la ultima dializă) şi (2) în caz de stop cardiac în cadrul unei intoxicaţii cu stabilizanţi de membrane (de ex.1 Alcalinizarea prin administrare de bicarbonat Nu este indicată decât în caz de: (1) hiperpotasemie confirmată (de o ionogramă prealabilă) sau suspectată (de ex. • defibrilarea nu prezintă indicaţii în caz de asistolie. se recomandă începerea reanimării prin 2 minu­ te de masaj cardiac şi de ventilaţie. • lidocaina nu mai este recomandată ca tratament antiaritmic.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . este esenţială distingerea unei FV de o TV. revascularizarea miocardică este o prioritate absolută. • după administrarea unui SEE.11. ceea ce creşte eficienţa masajului cardiac asupra presiunii arteriale diastolice şi ameliorează perfuzarea coronară destinată sensibilizării miocardului pentru defibrilare. 218 BOOK DES ECN .

cu seringă automată se reia RCP de bază.1. (2) caracterul mai mult sau mai puţin reversibil al cauzei stopului cardiac (intoxicaţie medicamentoasă vs.v. î: La un pacient ventilat mecanic. BOOK DES ECN . acesta este mai degrabă un ritm sinusal. Al doilea SEE bifazic 150-200 J Reluarea RCP de bază 2 min. se aşteaptă 30-6C secunde. pacient în vârstă cu cardiopatie severă). Decizia depinde de: (1) condiţiile subiacente (pacient tânăr fără antecedente vs. apoi se aplică din nou SEE J Al patrulea SEE bifazic 150-200 J Reluarea RCP de bază 2 min.e reia RCP de bază. hipoxie prealabil prelungită).. apoi se aplică din nou SEE Al treilea SEE bifazic 150-200 J Reluarea RCP de bază 2 min. cum se poate sincroniza masajul cardiac cu ventilaţia? R: Masajul se realizează în ritm continuu. (3) durata stopului cardiac înainte de reanimare (perioada de no flow) şi (4) de prezenţa sau absenţa factorilor de protecţie cerebrală (hipotermia sau intoxicaţia medicamentoasă). sau adrenalină 1 mg i.185 întrebări adresate frecvent de către studenţii DECM I: în caz de asistolie. Stop cardiac prin asistolie Stop cardiac prin FV/TV fără puls întârziere >4 miri RCP de bază timp de 2 min Primul SEE bifazic 150-200 J Reluarea RCP de bază 2 min. 11. fără a se acorda atenţie deosebită ritmului de ventilare. sau amiodaronă 300 mg i. ritmul cardiac „recuperat” după injecţia cu adrenalină este tot o FV? R: Nu. .v. î: începând de la ce interval de timp se întrerupe reanimarea stopului cardiac? R: Nu există un răspuns general valabil.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 219 .v. apoi i. se aşteaptă 30-60 secunde.

\ ! . .3 Starea de şoc septic • mecanisme patologice: (1) vasodilatare masivă -*• presiunea perfuziei organelor.. administrare ma­ sivă de diuretice). . 11.2 Starea de şoc cardiogenicâ • mecanism patologic: funcţia de pompare cardiacă — debit cardiac şi 71 preîncărcare cardiacă — aport de oxigen la celule.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA .oligurie (cu excepţia cazurilor de hiperdiureză patologică: acidocetoză diabetică.). 7 t 1. dar posibil precoce (miocardiopatia asociată cu sepsis).1 Starea de şoc hipovolemicâ • mecanism patologic: volum sanguin circulant — ^ preîncărcare cardiacă -* • debit cardiac — ^ aport de oxigen la celule. dar şi din cauza acidozei metabolice şi a stimulării simpatice). .1. 71 extracţie de oxigen prin ţesuturile periferice. • mecanisme adaptative: stimulare simpatică cu vasoconstricţie şi tahicardie. 1.confuzia mentală şi tulburările de atenţie (mai ales în caz de şoc septic: „encefalopatie septică”).marmorare.semnele maladiei cauzale (raluri crepitante în caz de pneumonie. • mecanisme adaptative: stimulare simpatică cu vasoconstricţie.. mai ales la nivelul genunchilor.4 Starea de şoc anafilactic • mecanisme patologice: vasodilatare masivă. 1. . • căutarea semnelor clinice: .tahicardie (carenţa în caz de administrare de betablocanţi). Diagnostic • diagnosticul de stare de şoc este clinic. (2) ^ extragerea oxige­ nului prin ţesuturile periferice şi (3) atingerea cardiacă inconstantă. 71 extracţie de oxigen prin ţesuturile periferice. . ® mecanisme adaptative: stimulare simpatică (cu eficienţă scăzută). Fiziopatologie 1. . • mecanisme adaptative: stimulare simpatică (eficienţă scăzută). .200 Starea de şoc Xavier M onnet I.polipnee (în caz de atingere pulmonară.. • definiţia clinică: hipotensiune arterială cu presiune arterială sistolică < 90 mmHg + semne de hipoperfuzie a organelor. 220 BOOK DES ECN . semne cardiace drepte în caz de embolie pulmonară.creşterea timpului de recolorare cutanată (mai ales la copii). / ÍI..

. . 111.) şi concentrate eritrocitare în caz de anemie (şoc hemoragie). 111.semne biologice asociate cu maladia cauzală. BOOK DES ECN . .1 Tratamentul non-specific spitalizare în secţia de reanimare. dacă hipotensiunea arterială este gravă şi asociată cu o presiune arterială diastolică foarte scăzută (< 40 mmHg).hipoxie în cazul sindromului de detresă respiratorie acută (SDRA).cristaloide (ser fiziologic) mai degrabă decât coloide (hidroxietilamidon).soluţia: în caz de şoc cardiogenic sau de şoc septic asociat cu un defect cardiac asociatcu sepsis-ul.administrare . III. cât şi vasoconstrictivă) în locul combinaţiei noradrenalină + dobutamină.1 1 . 111. . Managementul ulterior relevă competenţele specializate ale reanimării. .administrarea intravenoasă cât mai rapidă a 500 ml. . deoarece dobutamina nu permite restaurarea tensiunii arteriale.din momentul în care apare o hipotensiune arterială rezistentă la reumplerea vasculară (pragul volumetric ce defineşte o expansiune volemică ineficientă este la rândul său greşit definit) sau la o asociere cu reumplerea vasculară de la începutul tratamentului.5 m h/h pentru obţinerea unei tensiuni arteriale medii > 65 mmHg) mai frecvent decât dopamina sau adrenalina. care relevă o vasoplegie majoră. Din această cauză. II 1. etc.adrenalina: echivalent de noradrenalină + dobutamină.2. montarea unei sonde urinare. ’ .cazuri speciale: albumină în caz de hipoalbumină patentă (ciroză. fibrinogen. cu seringă electronică.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 221 .acidoză metabolică cu gol anionic crescut (hiperlactatemie şi insuficienţă renală).v.2 mmol/1 (constant).v. două căi venoase periferice (lipsa unei căi centrale în primele minute). Asociat frecvent cu noradrenalina.citoliză şi colestază hematică (ficat de şoc.1 Expansiune volemică .elevaţia lactatemiei arteriale (şi non-venoase) >1. . cu seringă automată.noradrenalină (1 m g/h i. .2 Vasopresoare .2. recurgerea rapidă la intubare şi ventilaţie mecanică în caz de detresă respiratorie gravă sau de tulburări severe ale atenţiei. unii specialişti preferă administrarea adrenalinei (care este atât inotrop pozitivă. . Se recomandă soluţia ventilaţiei mecanice mai ales datorită faptului că permite relaxarea muşchilor respiratori. eventual repetarea în scopul obţinerii unei presiuni arteriale medii > 65 mmHg.v.dacă s-a concretizat o diminuare a contractilităţii cardiace. . administrarea de oxigen în caz de hipoxemie sau de desaturaţie simplă.2 0 0 • semne biologice: .dobutamina: inotrop pozitiv de primă intenţie (5jjg/kg/m in i. D-dimeri [incon­ stantă].insuficienţă renală funcţională (constantă). adaptabil în doze de 5pg/kg/m in). se impune cunoaşterea tratamentului de primă intenţie (faza pre-spitalizare şi servi­ ciile de urgenţă). .2. adaptabil în doze de 1 mg/h).1 . . Indicat mai ales în caz de şoc anafilactic sau cardi­ ogenic (lm g /h i. factori coagulanţi. adaptabil pe etape de 0.coagulare intravasculară diseminată (trombocite. inconstant).3 Inotrop pozitiv . Tratament -> Pentru testele ECN. cu seringă automată). cu excepţia edemelor pulmonare evidente.2 Tratament simptomatic 111.pentru toate tipurile de şoc.

■ 111. etc. . • şoc septic: reumplere vasculară * > reumplere vasculară -> reumplere vasculară -> vasopresor. necesită tratament specializat.în caz de şoc septic cu colaps de mai mult de 3 organe.1 mg. etc.).3 Tratament etiologic Cazuri speciale: în caz de şoc cardiogenic asociat cu infarct miocardic: revascularizarea miocardică urgentă. Mesaje importante: • în stare de şoc: EKG. pentru a compensa insuficienţa renală funcţională care apare în unele cazuri de şoc septic. adrenalina poate fi administrată intramuscular în doză de 0. • Proteina C activată: . • este ideală începerea tratamentului în timpul primei ore după instalare (The golden hour).2. • adrenalină în bolus intravenos de 0.neindicaţi în prima oră. • intubarea însoţită de ventilaţie mecanică nu poate fi decisă doar în urma unui scor Glasgow. Dacă hipotensiunea arterială persistă totuşi: trecerea pe perfuzie intravenoasă continuă cu adrenalină.4 Schema terapeutică simtomatică simplificată a stărilor de şoc.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . 111. 222 BOOK DES ECN .4 Caz special: tratamentul şocului anafilactic • eliminarea alergenului (stoparea perfuziei cu betalactamină. • Corticoidele şi antihistaminicele nu s-au dovedit eficiente. nu venoasă (doar lactatemia combinată a sângelui arterial reflectă metabolis­ mul anaerob al întregului organism). Dacă hipo­ tensiunea arterială reapare: repetarea bolus-ului în fiecare minut.1 .1 1 .5 mg. în absenţa căii venoase. • şoc cardiogenic datorat unei deficienţe cardiace stângi: dobutamină + noradrenalină dacă hipotensiunea arterială persistă + tratament al maladiei cauzale (revascularizare. 111. Indicaţiile ei sunt vagi în caz de stare de şoc.în doze mici. .indicaţi în caz de şoc septic rezistent la vasopresoare. în caz de şoc septic: antibioterapie ideal administrată în inter­ valul primei ore. în funcţie de tipul acestora (excep­ tând şocul anafilactic) • şoc hipovolemic: reumplere vasculară reumplere vasculară reumplere vasculară -> vasopresoare (în stadiul de şoc hipovolemic prelungit care provoacă o reacţie inflamatorie similară sepsis-ului). necesită tratament specializat.2 0 0 111.5 Tratamente adjuvante ale şocului septic • Corticoizi: .). .neindicată în prima oră. pentru a restaura o presiune arterială > 65 mmHg. cu plasarea unei contrapulsaţii intraaortice.2. • lactatemia: mereu arterială.

2 0 0 întrebări adresate frecvent de către studenţii DECM î: De la ce volum al reumplerii vasculare se poate recurge la vasopresoare? R: Nu există un volum exact . Tehnica este mai uşoară atunci când presiunea arterială diastolică scade. noradrenalina va fi însoţită de dobutamină. a bilanţului gravităţii afectării cardiace. Vigileo)? R: Instrucţiunile de utilizare a acestor instrumente se încadrează în practicile de specialitate ale reanimării şi depăşesc programa destinată ECN. nu este indicată. ea nu va fi utilizată ca agent vasoactiv de primă intenţie contra şocului septic dacă nu a fost depistată o afecţiune cardiacă. etc. Indicată în 3 cazuri: (1) pentru a trata stopul cardiac. Noradrenalina: vasoconstrictor de referinţă.1 1 . administrarea sa este indicată pentru a resta­ bili presiunea arterială. pe cale venoasă periferică. se pot preleva hemoculturi şi uroculturi în câ­ teva minute. pentru a înlocui pe­ rechea noradrenalină + dobutamină. Dobutamina: inotrop de referinţă. PiCCO. se poate administra în timpul primelor 20 min. fiind mai puţin eficientă decât noradrenalina. Adrenalina: inotrop şi vasoconstrictor. dobutamină. doar în caz de purpura fulminans. sub pretextul prezenţei unei stări de şoc septic? R: Nu. I: Ce trebuie să ştim despre instrumentele de monitorizare hemodinamică utilizate în reanimare (ecocardiografe. cu excepţia cazurilor de bradicardie. î: Dopamină. î: Cristaloide sau coloide? R: Nu există încă o decizie definitivă pentru această chestiune. Astfel. (2) pentru a trata şocul anafilactic şi (3) în unele cazuri. î: Este necesară aplicarea unei antibioterapii fără prelevare microbiologică.) BOOK DES ECN . asociat cu insuficienţă cardiacă. Ce trebuie să ştiţi este faptul că suspectarea unei afectări cardiace (în cazurile cu şoc cardiogenic) impune realizarea rapidă şi obligatorie a unei ecografii cardiace (stabilirea cauzei stării de şoc.aproximativ 1500 ml. La nevoie. noradrenalină.1 . indicată în caz de şoc cardiogenic sau septic. cateter arterial pulmonar. în caz de hipotensiune arterială. indiferent de cauza ei. adrenalină? R: Dopamina: vasoconstrictor.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 223 . dobutamina nu este suficientă pentru a restabili presiunea arterială (nu este vasopresoare). Există mai multe argumente în fa­ voarea cristaloidelor.

fenotiazine.2 Teste diagnostice şi terapeutice pentru psihotrope • naloxon: antagonist morfinic. litiu. semnele asociate care permit evocarea unei grupe farmacologice sau a unui anumit agent medicamentos sunt: • coma calmă: benzodiazepine şi derivaţi (zolpidem. toxice cu efect de stabilizare a membranei. se­ dative. • betablocante: bradicardie. 1. semne neurosenzoriale (vedere înceţoşată. stare de şoc cardiogenic. carbamazepină. vertij). antihistaminice. • coma agitată: antidepresive policiclice.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . fenobarbital. teofilină. Riscul utilizării sale este trezirea brutală şi agitată a unui pacient toxicoman. fenotiazine antihistaminice. Riscul utilizării este apariţia convulsiilor la pacientul epileptic sau care a ingerat substanţe pro-convulsivante (dintre care şi antidepresive triciclice). cocaină. tulburări circulatorii. litiu. atropină şi derivate. 11. în plus. meprobamat. inhibitori specifici recaptării serotoninei (ISRS). anumite intoxicaţii cauzează tablouri clinice specifice: • digitalice: tulburări digestive.1. amfetamine. Intoxicaţia cu psihotrope şi cardiotrope 1. fenobarbital. substanţe hipoglicemice. ISRS. într-adevăr. dextropropoxifen. cocaină. antiparkinsoniene. Se administrează în bolus repetat până la trezirea completă. • mioză până la mărimea unui vârf de ac: opiacee. • rolul naloxonului şi al flumazenilului este mai presus de cel al testului terapeutic în cazurile de comă în care cauza presupusă este consumul de substanţe toxice. Astfel: nu se utilizează în caz de intoxicaţie exclusivă şi certă cu benzodiazepine. valproat de sodiu. • midriaza (reactivă): antidepresive policiclice. tulburări neurosenzoriale (discromatopsie. • flumazenil: antagonist al benzodiazepinelor. zopiclone). • mioclonii: antidepresive policiclice. • hipertonía: antidepresive policiclice. fenotiazine. meprobamat. Se administrează în bolus repetat până la trezirea completă. • halucinaţii: antihistaminice. antiparkinsoniene. prin efectul de stabilizare a membranei. opiacee. tinitus. substanţe hipoglicemice. amfetamine. tulburări de atenţie).1Diagnostic clinic în afara contextului anamestic. tulburări de ritm şi circulaţie a sângelui. • convulsii: antidepresive policiclice. utilizarea acestora în scop terapeutic (administrare continuă pentru întreţinerea atenţiei şi în aşteptarea eliminării toxicelor) expune pacientul 224 BOOK DES ECN .214 Principalele intoxicaţii acute X avier Monnet I. betablocanţi şi inhibi­ tori calcici. substanţe hipoglicemice. • tulburări hemodinamice: meprobamat. fenitoine. • hipotonia: benzodiazepine. semne diges­ tive şi apoi stare de şoc cardiogenic. • clorochine: pierderea cunoştinţei.

acid valproic. 1. etc. ® căutarea unei alte cauze a comei: glicemia (întotdeauna +++). • prelevări în scop conservator (plasmatică şi urinară). 1. dacă (1) cauza intoxicaţiei nu este clară sau (2) into­ xicaţia este gravă.2 Restul bilanţului paraclinic • căutarea semnelor orientative ale unui anumit toxic: hipoglicemie (antidiabetice orale hipoglicemiante (insulină sau alcool). antidepresive triciclice şi neuroleptice: de omis. (2) semne de localizare neurologică.4 Tratament 1. gaură anionică (alcool etilic şi etilen glicol). Singurul motiv al acestei testări ar fi căutarea unei cauze toxice a unei come total inexplicabile. ASAT. • în caz de ineficienţă a tratamentului: stimulare electrosistolică. salicili.dacă s-a pus în evidenţă o disfuncţie cardiacă contractilă. se administrează intravenos soluţie de lactat sau bicarbonat molar (100 la 250 ml) până la corectarea tulburărilor.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 225 . pentru că nu schimbă da­ tele managementului cazului. Nu se poate defini o limită a scorului Glasgow. • hemodializa: doar în caz de intoxicaţie salicilată severă. 1.4.1.4. se va utiliza cărbunele activ). ALAT [hepatita citolitică]). De obicei. » alcalinizarea urinei: doar în caz de intoxicaţie salicilată . evitată. adică a litiului sau a fierului.1 Stabilirea tipului şi a dozajului toxicelor • paracetamolemia: în orice caz de: (1) suspiciune de intoxicaţie cu paracetamol şi (2) lipsă a datelor exacte privind toxicele consumate. (3) de trezire anormal de tardivă.3 Bilanţul complementar 1.1 Tratamentul simptomatic al urgenţelor vitale • comă: intubare şi ventilaţie mecanică (fără indicaţie de ventilaţie non-invazivă). acidoză metabolică cu gaură anionică crescută (acid salicilic). în practică: prescriere foarte generală. în practică: întotdeauna.2 Decontaminarea şi eliminarea toxicelor • spălăturile gastrice: doar în caz de ingestie mai veche de o oră a toxicelor non-carboabsorbabile (în caz con­ trar. Indicată doar dacă există o insuficienţă renală care să justifice hemodializa. hipopotasemie (clorochină sau teofilină). uree şi creatinină (insuficienţă renală funcţională prin deshidratare sau stare de şoc. CK (creatinfosfokinaza) (rabdomioliză). influenţat de modalitatea de management: digitalice. atelectazie).nu justifică dializa. BOOK DES ECN . în practică: nu se practică aproape niciodată spălăturile gastrice. este preferabilă aplicarea ventilaţiei mecanice. prin rabdomioliză.3 Tratamentul specific al tulburărilor circulatorii (intraventriculare sau auriculoventriculare) asoci­ ate cu medicamentele de stabilizare a membranei (în practică: antidepresive triciclice) ® în caz de tulburări circulatorii. • administrarea de cărbune activ: doar în caz de ingestie mai veche de o oră a substanţelor carboabsorbabile. » administrarea de sirop de ipeca (emetic): contraindicată. prin efectul toxic direct al anumitor substanţe. • testarea pentru benzodiazepine. • căutarea complicaţiilor: radiografia toracică (pneumonie de aspiraţie. într-un mediu non-reanimator.4.3. care să impună intubarea. • testarea pentru alte substanţe şi dozajul lor.3. CT cerebral în caz de: (1) comă fără context clar de intoxicare. • stare de şoc: expansiunea volemică şi recurgerea la vasopresoare . Se vor proteja întotdeauna căile aeriene. 1. 11. • testarea urinei pentru substanţe ilicite: dacă o permite contextul.dacă hipotensiunea arterială persistă sau la dobutamină . 1. litiu.214 la un risc de agravare brutală a comei.

Totuşi. 226 BOOK DES ECN . comă. Aceasta trebuie dozată la 4 ore după ingerare. pneumonie de inhalare. comiţialitate). kaliemie >4. • N-acetilcisteina. 11.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA .4. • utilizarea glucagonului ca antidot. infarct mezenteric. CO se fixează în hemoglobină sau ia locul oxigenului. aceasta lipseşte în multe cazuri. • • • • 11.4. este administrată în intoxicaţiile confirmate sau suspecte. 1. Dacă nu se cunoaşte ora ingestiei. respiratorii: edem pulmonar cardiogenic în caz de afectare cardiacă. Dacă este foarte crescut: se suspectează o intoxicaţie cianhidrică asociată. bradicardie < 55 bătăi/min rezistentă la atropină. vertij. confuzii mentale.5 mmol/1.1. • Pa02 normală (cu excepţia afectării pulmonare asociate). apariţia unei encefalopatii şi a unei rate a protrombinei mai scăzute de 40% impun transferul în unitatea de transplant hepatic pentru a discuta această alternativă. se realizează două determinări ale paracetamolemiei la 4 ore distanţă. iar certitudinea apare la rata > 15%.6 Tratament specific intoxicaţiei cu paracetamol • paracetamolemia este cel mai bun indicator al severităţii. iar severitatea este interpretată în funcţie de diagrama lui Rumack şi Matthew. neiritant. • • neutralizare semi-molară în prezenţa a cel puţin 3 din următorii factori: sex masculin. şoc cardiogenic. 1 1. cutanate: coloraţia clasică roşie-vişinie a pielii. hipotensiune arterială. Rată normală de 1-3%. pentru a se stabili jumătatea duratei eliminării toxicului. • cardio-vasculare (rare): sindrom coronarian acut.214 1. ci deduce Pa02 ). edem lezional prin atingere toxică directă. Intoxicaţia cu monoxid de carbon (CO) CO este un gaz incolor şi inodor. cardiopatie preexistentă. • • sindrom sechelar: persistenţa semnelor neuropsihice iniţiale. vârsta > 55 ani.1 Simptome neurologice (cefalee. kaliemie > 5. BAV. If. bradicardie < 40 bătăi/min rezistentă la atropină.2 Semne biologice • carboxihemoglobina (HbCO). • în caz de hepatită.5 Tratament specific intoxicaţiei cu betablocante • în asociere cu tratamentul unui eventual şoc cardiogenic (dobutamină) şi al eventualelor tulburări circula­ torii (stimulare electrosistolică). • simptome la distanţă: • • sindrom post-intervalar: semne neuropsihice apărute la 7-21 zile de la intoxicaţie. în funcţie de severitate: • • neutralizare echimolară. precursor al glutationului. mai crescută la fumători. Context: intoxicaţie accidentală prin sisteme de încălzire greşit reglate.5 mmol/1. M o­ nitorizarea sa este decisă în funcţie de paracetamolemie şi de diagrama lui Rumack şi Matthew. • lactatul sanguin: poate fi uşor crescut.4 Tratament specific intoxicaţiei cu digitalice • neutralizarea prin fragmente FAB (facilitated-antigen binding) de anticorpi antidigitalici. sindrom piramidal. saturaţie „fals normală” dacă aceasta este măsu­ rată pe un aparat lipsit de co-oximetru (care nu măsoară saturaţia. digestive: mai ales greţuri şi vărsături.11. care se produce prin combustia incompletă a hidrocarburilor. Se suspectează intoxicaţia dacă aceasta ia valori > 10%. dacă unul din semnele următoare este prezent: aritmie ventriculară.4.

cât mai repede posibil.214 11. (2) discutată în caz de pierdere a cunoştinţei iniţiale sau a tulburărilor neurologice persistente. • managementul simptomatic obişnuit al complicaţiilor asociate (comă.1. de la monitoriza­ rea în caz de expunere la fum de incendiu.3 Tratament j % • scoaterea pacientului din mediul toxic. • intoxicaţiile cu medicamente pentru stabilizarea membranei = lactatul sau bicarbonatul molar. • oxigenoterapie hiperbară (1) la toate gravidele. 11. BOOK DES ECN . • tratament prin administrarea de hidroxicobalamină (vitamina B12).11. prezent în fumul incendiului. Realizat sistematic. cu tulburări de conştienţă. • acidul cianhidric. în căutarea complicaţiilor neuropsihice. şi respectiv dacă intoxicaţia durează de mai puţin de o oră. inhibă respiraţia celulară şi determină un tablou clinic de colaps multivisceral cu stare de şoc şi creştere semnificativă a lactatului sanguin. • epurare digestivă doar în caz de protecţie asigurată de căile aeriene.4 Aspect special: asocierea cu o intoxicaţie cianhidricâ • co-intoxicaţie suspectată în caz de intoxicaţie cu fumul unui incendiu. detresă respiratorie etc).EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNÂ 2 27 I . Mesaje importante: • coma cu suspiciune de intoxicaţie = glicemie capilară. • monitorizarea pe termen mediu şi lung. • oxigenoterapie cu debit mare în toate cazurile.

Kamran Samii. somatostatină.acţiune de tip releu sau modulare a mesajului în cornul posterior (retrocontrol segmentar şi suprasegmentar. . presiune. 5 Bazele neurofiziologice___________ _____ si evaluarea durerii acute si a durerii cronice j _____________________________________________ »____ _________________________________________________________________________ ________________ : ■ ______________________________________________ Thomas Geeraerts.1. dar nedureroasă (furnicături. inhibare [gate control] sau facilitare descendentă.receptori periferici (cutanaţi. serotonină.). dar dezagreabilă. tragere. . sau care provoacă o deteriorare semnificativă şi progresivă a capacităţilor funcţionale şi relaţionale ale pacientului (definiţia HAS .înalta Autoritate de Sănătate). care răspunde insuficient la tratament. înţepături). neuromodulare prin substanţă P. viscerali) pentru căldură. aciditate.6 luni.acţiune de tip releu reticular. .definiţia OMS: durerea este definită ca „o experienţă senzorială şi emoţională dezagreabilă legată de o leziune a ţesuturilor existentă sau potenţială. . Vincent Minville. Definiţii . II. . Olivier Fourcade I. bradichinină. bradichinină etc.două mari grupe de fibre senzitive: 228 BOOK DES ECN .alodinie: durere cauzată de un stimul normal nedureros (de exemplu.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . Se consideră de obicei că durerea este cronică dacă persistă pentru o perioadă mai lungă de 3 . articulari. Baze neuropsihologice . . sau descrisă în termeni care evocă o atare leziune”.eliberarea locală a substanţelor algogene care pot activa receptorii sau pot amplifica transmiterea semnalu­ lui (histamină.transmiterea prin fibre senzitive spre rădăcina posterioară a măduvei. prostaglandine şi leucotriene.durerea cronică este un sindrom dureros care persistă sau este recurent în afara limitelor normale ale cau­ zei iniţiale presupuse. . musculari. bulbar şi în talamus. .parestezie: senzaţie anormală.disestezie: senzaţie anormală nedureroasă. . atingerea uşoară a pielii). integrare finală în cortexul cerebral.hiperalgezie: durere exagerată cauzată de un stimul normal nedureros. peptidă legată de gena calcitoninei sau CGRP. prin intermediul ciclooxigenazei). .

algodistrofie). Evaluare .1. Simptome obiective asociate: hipoestezie la atingere sau la înţepătură. heteroevaluare de către personalul medical (mai puţin relevantă). • scală vizuală analogică (SVA): riglă gradată pe verso de la 0 la 100 mm. cu un cursor pe faţă care poate aluneca de la „nedureros. ' IV. cu acţiune de tip releu în talamusul medi­ an şi proiecţii spre cortexul limbic şi frontal. . III. alodinie asociată cu furnicături.Durere acută: scală unidimensională. altfel..6. Cel mai frecvent.65 ■ • fibre A beta (A (3): vehiculează sensibilitatea discriminativă (tactilă şi proprioceptivă) în fasciculul cordonal posterior. Un obiec­ tiv acceptabil este < 40. . factorii declanşatori.stimulare excesivă a sistemului nervos simpatic: transpiraţie. torsiune. sistem nervos intact (durere traumatică. BOOK DES ECN . la „durere maximă imaginabilă”. Tablouri clinice întotdeauna se va evaluarea periodicitatea. • scală verbală simplă (SVS): scală categorială clasată în ordine crescătoare a intensităţii (durere ab­ sentă. localizarea şi proiecţiile durerii: . SVA este metoda de referinţă. moderată. • scală numerică simplă (SNS): cotează durerea de la 0 la 10. degenerativă). 1 . cel mai frecvent întâlnit la durerile acute. acţiune de tip releu în talamusul lateral. inflamatorie. descărcare electrică sponta­ nă sau provocată. vehicu­ lând sensibilitatea termoalgică (fascicule spinotalamice). tulburări trofice grupate sub termenul de sindrom dureros regional complex (cauzalgie. amorţeală. cea mai cumplită durere). proiecţie spre cortexul senzitiv primar (parietal somestezic SI şi S2).mixte: asociere posibilă. reproductibilă şi adaptată pentru a evalua eficienţa unui tratament. caracter paroxistic. ritmul. sistem nervos lezat (atingere centrală sau periferică). autoevaluare pentru vârsta > 5 ani şi stare normală de conştienţă.neuropatice: arsură. . mâncărimi.psihogene: componentă emoţională predominantă. înţepături.exces de nocicepţie: stimul dureros prelungit şi intens. • fibre A delta (A 6) şi C (cvasitotalitatea aferenţelor viscerale): puţin sau deloc mielinizate. intensă. senzaţie de frig dureroasă.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 229 .

întotdeauna folosibilă. • scala lui Beck. economic. profesional. atenţie la tulburările de vedere şi la persoanele vârstnice. Scală vizuală analogică (SVA) Riglă cu cursor (nicio durere . a tabelului său clinic şi a evoluţiei sale. • se va utiliza aceeaşi scală pentru compararea scorurilor durerii la acelaşi pacient. corespunzător în Franţa chestionarului Saint-Antoine. Mai obiectivă.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . 230 BOOK DES ECN . • evaluarea eficienţei tratamentelor întreprinse anterior.durere cronică: pe lângă scalele unidimensionale există şi scale multidimensionale prin chestionar • aprecierea depresiei şi anxietăţii care însoţesc durerea: • Chestionarul McGill al durerii.65 Scala verbală simplă (SVS) 0 = Nicio durere 1 . • evaluarea impactului social. însă subiectivă. • evaluarea în plus a intensităţii localizării durerii. Scala numerică simplă (SNS) De la 0 (nicio durere) la 100 (cea mai cumplită durere imaginabilă).durere maximă. rapidă. • scorul DN4 pentru durerea neuropatică. mai puţin relevantă decât SVA. • HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale). Simplă.1. reproductibilă. 6.Durere slabă 2 = Durere moderară 3 = Durere intensă 4 = Cea mai cumplită durere imaginabilă Simplu de înţeles. adaptată persoanelor vârstnice. se va nota pe o fişă de supraveghere. . gradată pe verso de la 0 la 100).

6 6 Tratamente antiaigice medicamentoase si nemedicamentoase ___________________________________________________________ r _I____________________ j Thomas Geeraerts. toxicitate renală. antalgică. max 3 g/zi. numerică simplă (SNS) sau verbală simplă (SVS). constipaţie). celecoxib). Olivier Fourcade 8 Abordare globală . ■ durere cronică: scală multidimensională. Efecte secundare: gastrită. ' • paracetamol: ■ antalgic şi antipiretic. ® aspirină: ■ efect antalgic. nu este antiinflamator. antipiretic. • antiinflamatoare non-steroidiene: ■ acţiune centrală şi periferică. vârf de eficienţă intre 30 şi 90 de minute după administrare pe cale orală.Este obligatorie evaluarea globală a durerii (cf. ra­ port favorabil eficienţă/efecte secundare. comportamental. vomă. ■ posologie: administrare pe cale orală sau intravenos: 1 g per priză. . biodisponibilitate bună a formei de administrare orală. BOOK DES ECN . II. efect redus asupra timpului de sângerare. Vincent Minville. alergie. mecanism de acţiune insuficient cunoscut. protrombotică pentru anti-COX 2. administrare doar pe cale orală. ■ tratamentul simptomului durere va fi mai eficient fără tratamentul cauzei. slab depresor respirator.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 231 . > efecte secundare digestive (greaţă. aspect psihologic. • dextropropoxifenă: ■ opioid slab (derivat al metadonei). Atenţie la prizele prelungite (în cazul durerii acute. ■ efecte secundare digestive şi la doze puternice în caz de intoxicaţie: cardiotoxicitate şi depre­ sie respiratorie.6 . social. . * efecte secundare: gastrită. Clasificarea antialgicelor conform OMS . sângerare. max 4 g/zi. Kamran Samii.Palier I (non-opioide): .Palier II (antalgice centrale şi opioide slabe): • codeină: ■ opioid slab. ■ pentru inhibitorii selectivi ai COX 2 (rofecoxib. vertij. antipiretică. economic.1 . sângerare pentru inhibarea non-selectivă a COX. eficienţă bună a administrării pe cale orală. ■ posologie antalgică administrare pe cale orală: 1 g per priză. paragrafului 5): . antiagregant plachetar. ® etiologia şi mecanismul durerii: ■ tratarea prioritară a cauzei. antiinflamatoare şi antiplachetară prin inhibarea COX. durată < 48 ore). somnolenţă. • intensitatea este cel mai bine evaluată prin autoevaluare: ■ durere acută: scala unidimensională a durerii: vizuală analogică (SVA). antiinflamator prin inhibarea ciclooxigenazei (COX). risc de citoliză hepatică şi intoxicaţie la doze > 10 g.

■ contraindicaţii: asociere cu IMAO (inhibitori de monoaminoxidază). 60. ■ 500 mg paracetamol + 30 mg codeină.. ■ 400 mg paracetamol + 30 mg dextropropoxifenă. H * J Specialităţi .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . ■ agonist | şi inhibare a receptării noradrenalinei şi serotoninei.16. 28 zile în cazul formei de ad­ ministrare pe cale orală cu eliberare prelungită. vomă. reacţie atropinică (retenţie a urinei)..Palier III (opioide puternice): • respectă regulile de prescriere şi administrare conforme: • ordonanţe nominale securizate. Formede adminiistrafe Fiole 10. administrare de 7 zile în cazul formei intravenoase. 20 mg Cp 10.1 .. ■ forme de administrare: pe cale orală sau intravenos (20-40 mg per priză. 200 mg Gel 10. ■ în practică există un interes redus în asocierea de opioide slabe cu opioide puternice.• -Max.----. ■ efecte secundare: greaţă. 24 mg Cp 10. • nefopam (Acupan®): ■ analgezic non-morfinic: fără acţiune antipiretică sau antiinflamatoare.. greaţă. 120 mg/zi maxim).100 mg Cp 10-80 mg Gel 20. ■ paracetamol + tramadol. -------------— ------.30.6 .-------. 30 mg Cp 10.<--.100 mg Cp 0. insuficienţă hepatică sau renală severă. Morfină injectablă Morfină soluţie buvabilă Sevredol® (sulfat de morfină) Actiskenan® (sulfat de morfină) Oxynorm® (oxicodonă) Sophidone® LP (hidromorfon) Moscontin® LP Skenan® LP Oxicontin®LP (oxicodonă) Kapanol® LP Temgesic® (buprenorfină) Durogesic® (fentanil) 14 zile - 28 zile 232 BOOK DES ECN . • asociere paracetamol + antalgic de palier II.2 mg Plasture 25.. probleme prostatice.20.8. ■ efecte nedorite: transpiraţie.10. glaucom cu unghi închis..20.50.100 mg Fiole 10. somnolenţă. 20 mg Gel 4.50. ■ contraindicaţii: convulsii.. ■ în general..6 6 • tramadol (Topalgic®. vertij. Zamudol®). vomă. $ . cefalee..100 |jg/h • ^ 7 zile ■.---. Contramal®. i ■ forme cu eliberare imediată sau prelungită. 50. 20 mg Gel 5.... 60. 30. administrare pe cale orală sau intravenos.100. .

vărsături: • tratament cu antiemetice (metoclopramid. intravenoasă. Kapanol® LP: 1 priză pe zi. • baton transmucozal (de supt). • indicat în tratamentul durerilor cronice de origine canceroasă. . ■ dependenţă de doză. • administrare discontinuă sau continuă.reguli de administrare: ® tratamentul durerii intense: ■ titrare în morfină (recomandat . * • efecte digestive: « greaţă. agitaţie. însă dificil de prevăzut (variabilitate interindividuală puternică). tahicardie. hepatice sau respiratorii severe. scor de somnolenţă). • eliberare prelungită: Moscontin® şi Skenan® LP: 1-2 prize pe zi. doză internă. eficienţă reală. subcutanată. ' • per os: 1 . ■ în caz de frecvenţă respiratorie < 6/min şi somnolenţă. ■ importanţa supravegherii (frecvenţă respiratorie. • agonişti parţiali: • buprenorfină (Temgesic®). • eliberare imediată: Actiskenan® şi Sevredol®. • agonişti-antagonişti: ■ nalbufină (Nubain®). midriază). ■ indicaţii recunoscute: dureri postoperatorii la copil. . pompă programabilă.clasificate în funcţie de efectul lor asupra receptorilor p: • agonişti de tip morfinic puri: ■ morfină: • administrare per os.1 . durată 72 ore. . durere abdominală. • efecte depresoare respiratorii şi somnolenţă (chiar comă). intratecală.6 . în caz de eşec antagonişti ai re­ ceptorilor 5HT3 ai serotoninei). intravenos. • diminuarea progresivă a dozelor până la oprire.efecte secundare: ® comune tuturor morfinicelor. sau în cazul durerilor stabile. se adaptează posologia (scăzută în caz de insuficienţă renală severă) şi se urmăresc semnele de supradoză. subiecţi vârstnici +++.6 6 .contraindicaţii: • toate sunt relative. • toleranţă: necesitatea creşterii dozelor pentru obţinerea aceluiaşi efect: ■ psihică: • posibilă în cazul tratamentului durerilor cronice. ■ fizică: • sindrom de sevraj (transpiraţie. antagonizare cu 1/4 fiolă de naloxonă intravenoasă sub supraveghere în mediu specializat. • retenţie acută a urinei: se va supraveghea globul vezical.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 23 3 . r. droperidol. administrare pe cale orală: • efect plafon. ■ atenţie în cazul insuficienţei renale severe şi al subiecţilor vârstnici.intravenos): se titrează posologia care va permite ameliora­ rea stării pacientului (supraveghere de proximitate până la o oră după titrare): • dacă SVA > 70/100: bolus iniţial de 0. până la 6 prize pe zi. BOOK DES ECN . intense sau rebele la alte antalgice.1 mg/kg. efect plafon. ■ hidromorfon ■ fentanil şi derivaţi (Durogesic®): • plasture transdermic: • eficienţă maximă în 48 ore. efecte secundare non-antagoniste cu Naloxone®. • risc semnificativ în cazul insuficienţei renale. Ca regulă. titrare pe cale orală. analgezie controlată de către pacient (PCA). peridurală. • în conexiune cu un tratament pe cale orală dacă durerea persistă. ■ constipaţie: • hidratare şi laxative.

7 Intensitatea durerii Slabă până la moderată (SVA < 40) Moderată până la severă (40 < SVA < 70) • Antalgic de primă intenţie Palier 1 Palier II Palier III asociat cu palier 1 Intensă (SVA s 70) III.1 .vibroterapie. . crioterapie. .neurostimulare transcutanată. la fiecare 3-5 min. 234 BOOK DES ECN . • subiect < 60 kg: 2 mg morfină i. Tegretol®. • alegerea metodelor antalgice va depinde de intensitatea durerii. anxiolitice. însă şi efecte antalgice propii prin inhibarea receptării noradrenalinei şi serotoninei (Laroxyl®). supraveghere frecvenţă respiratorie şi scor de somnolenţă. Coanalgezice Prescrierea acestor molecule este concepută în asociere cu alte antalgice. pe cale subcutanată.antiepileptice: eficienţă în cazul durerilor neuropatice. IV. acupunctură. al cărui scop este întreruperea transmiterii mesajului dureros.3 săptămâni). Lyrica®). Nu se va refuza niciuna dintre aceste tehnici.6 6 • subiect > 60 kg: 3 mg morfină i.termoterapie. • radicotomie posterioară.tratamentul neurochirurgical al anumitor dureri neuropatice. .stimulare neurochirurgicală prin electrod medular posterior sau talamic profund. .antidepresive: în principal antidepresive triciclice: efect asupra stării de spirit.v. • cordotomie spinotalamică. Alte tratamente antialgice Indicate în anumite cazuri de dureri rebele la antalgice: . Eficienţă maximă întârziată (15 zile . care se vor adapta în funcţie de eficienţa lor la pacient.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . creştere progresivă a dozelor (Rivotril®. în cazul durerilor neuropatice localizate. până când SVA < 40.psihotrope: în principal. de etiologie. . în cazul durerilor dificil de tratat. de teren (cu eventuale contraindicaţii). de mecanism. în cazul în care componenta emoţională a durerii este semnificativă. Neurontin®. hipnoză. precum durerile neuropatice: . ■ asociere cu unul sau două antalgice de palier I (cel mai frecvent: paracetamolf AINS). intravenoasă secvenţială sau PCA sau pe cale orală. • termocoagularea fibrelor senzitive ale nervului trigemen. până când SVA < 40. supraveghere frecvenţă respiratorie şi scor de somnolenţă. ■ releu o dată ce starea pacientului se ameliorează. la fiecare 3-5 min. . de eficienţa tratamentelor întreprinse anterior şi de analiza cauzelor eşecului.v. sofrologie.6 .

transfer obligatoriu în sala de supraveghere postintervenţională: ■ autonomizare respiratorie (extubare). ■ asumarea şi anticiparea durerii.moduri de administrare: • inhalarea de anestezice volatile (halogeni). ■ asociată unei pierderi reversibile a conştienţei: anestezie generală: • necesitatea de a suplini funcţiile vitale respiratorii şi cardio-vasculare. necesită vaporizoare specifice (izofluran. • mască facială. • miorelaxare: facilitează intubaţia traheală (deschiderea corzilor vocale) şi poate facilita gestul chi­ rurgical (laparotomie). probleme tehnice. Vincent Minville. savofluran). • somn: indus de hipnotice (barbiturice sau non-barbiturice) cu acţiune scurtă. • inhalarea de protoxid de azot: acţiune analgezică sigură. însă relativ modestă.trei componente: • analgezie: pierderea sau diminuarea senzaţiei dureroase. • intravenos: bolus urmat de perfuzie continuă de întreţinere. care permite beneficierea de acte deseori puţin dureroase.Anestezia: • act medical ce îi permite pacientului să beneficieze de proceduri diagnostice sau terapeutice dure­ roase. • menţinerea permite realizarea actului pentru care este efectuată anestezia: ■ supravegherea profunzimii anesteziei. ■ depistarea şi tratamentul complicaţiilor postoperatorii precoce: • sângerare. • abolirea sau diminuarea senzaţiei de durere: ■ pură: anestezie locală sau Iocoregională.1. . Definiţii .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÀNÀ 235 . . .sedare: stare de conştienţă alterată moderat. complicaţii cardio-vasculare şi respiratorii. este indusă de către curare (cu sau fără depolarizarea plăcii motorii).6. ■ : • mască laringeală. _______■ iocoregională şi generală . ■ supravegherea stabilităţii hemodinamice şi respiratorii a temperaturii. a greţurilor şi vărsăturilor postoperatorii.trei timpi ai anesteziei generale: • inducţie: conform profunzimii anesteziei cerute de gest (perioadă de risc): ■ controlul căilor aeriene: ■ . BOOK DES ECN .■ ■ Thomas Geeraerts. cel mai des indusă de morfinomimetice puternice. Kamran Samii.67 Anestezia l o c a l ă . II.• ■ • intubaţie orotraheală. desfluran. Anestezia generală (AG) . • trezire: perioadă de risc. Olivier Fourcade f. ■ monitorizarea complicaţiilor induse de actul chiurgical: sângerare. utilizare de modele farmacocinetice pentru obţinerea unor concentraţii plasmatice sau cerebrale.

patologie neurologică evolutivă. care produce paralizia şi analgezia segmentară putând ajunge până în zona tora­ cică înaltă • indicaţii: chirurgia membrului inferior/membrelor inferioare. furnicături difuze. în cazul intervenţiei chirurgicale asupra unui mem­ bru superior). Anestezia locală şi locoregională Anestezicele locale blochează conducţia nervoasă (prag diferit pentru conducţia motorie şi cea senzitivă).anestezie locală: • injectare într-o regiune precisă a unui anestezic local care să permită realizarea unui gest de dimen­ siuni reduse (de exemplu. • contraindicaţii: refuzul pacientului. tulburări ale hemostazei (constituţionale sau prelu­ ate [antiagregante]). . . • cardio-vasculare: tulburări de conducere intraventriculară. • complicaţii: bloc simpatic extins (hipotensiune). • risc: intoxicaţie cu anestezice locale: ■ la ora actuală. • anestezie centrală (sau axială): a rahianestezie: injectare intratecală (cel mai frecvent în conul terminal) a anestezicelor locale ± morfinice. a unui anestezic local. cu ajutorul neurostimulării sau. chiar a nervului frenic.: blocul unui nerv sciatic în cazul chirurgiei piciorului). convul­ sii urmate de comă. ţiuit al urechilor. hematom compresiv. supra). tulburări neurologice tranzitorii sau definitive. zona pelviană.: bloc axilar cu administrarea. în jurul ple­ xului brahial. sutura unei plăgi). hipotensiune arte­ rială. cicatricea. . injectare fracţionată. • nu poate fi operată decât de către un anestezist. a indicaţii: intervenţia chirurgicală asupra unui membru • anestezie tronculară: a unui trunchi nervos (de ex. • complicaţii: intoxicaţie cu anestezice locale (cf. mai recent. patologie cardiacă evoluată. patologie neurologică evolutivă. colaps. nu există contraindicaţii absolute pentru anestezia generală. ci mai degrabă o apreciere a rapor­ tului beneficiu/risc. III. infecţie. tulburări de ritm. cezariană. • efecte secundare: blocaj extins (blocul sistemului nervos simpatic). • anestezie plexică: a unui plex nervos (de ex. ® posibilitatea montării unui cateter perinervos pentru administrarea pre-/ şi postoperatorie a anes­ tezicelor locale. • poate fi realizată de către un practician nespecializat în anestezie-reanimare. • contraindicaţii: refuzul pacientului. ■ trecere intravasculară în cazul injectării sau resorbţiei semnificative de către ţesuturi. tulburări ale hemostazei (constituţionale sau pre­ luate [antiagregante]). prin ecografie. • reperarea prin cunoştinţele de anatomie. • anestezie periferică.în realitate.anestezie locoregională (ALR) : • anestezia unui teritoriu inervat de un nerv sau un grup de nervi.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . în timpul închiderii unei lobotomii) care să permită o analgezie postoperatorie. sepsis. 236 BOOK DES ECN . se utilizează aminoamine (lidocaină. res­ pectarea dozelor maxime. gust metalic în gură. bupivacaină. ■ semne clinice: • neurologice: agitaţie. ropivacaină. stop cardiac. • injectarea unui anestezic local în apropierea unui nerv sau a unui grup de nervi. levobupivacaină).infiltrare: • injectare direcţionată (de exemplu. ■ prevenire: test de aspiraţie înainte de injectare (absenţa sângelui). depresie respiratorie prin atingerea nervilor intercostali. infecţie a locului de puncţie. tulburări neurologice tranzitorii sau definitive.

• riscul global nu este foarte diferit în funcţie de actul anestezic în sine (AG vs. • depistarea patologiilor nerecunoscute. . care aplică strategiile şi metodele adaptate pacientului şi operaţiei efectuate. cardio-vascular. • inhalarea lichidului gastric. • optimizare medicală a pacientului şi a tratamentului acestuia. • dificultate de controlare a căilor aeriene. se va decide în funcţie de pacient şi de operaţie).riscuri chirurgicale: • sângerare (se va prevedea transfuzia în funcţie de acest risc).riscuri legate de pacient (context): • risc mare (> 5 %) în caz de coronaropatie instabilă. breşă duramater (sindrom post-PL [cefalee postdurală]). respirator.consultaţia înainte de anestezie: ® obligatorie. ALR). de origine genetică. . . ® elaborarea protocolului de anestezie prevăzut. de operaţie şi de anestezie. în relaţie cu utilizarea de halogeni). analgezie după operaţie chirurgicală majo­ ră abdominală sau toracică. BOOK DES ECN . Riscuri asociate anesteziei . » evaluarea riscului alergic. . • informaţii clare cu privire la pacient. • cu cel puţin 48 ore înainte de o intervenţie programată (cu excepţia urgenţelor). V. • alergie (curara +++. • alegerea examenelor preoperatorii (nu există o listă obligatorie a examenelor preoperatorii. Obligaţii legale Organizarea şi desfăşurarea anesteziei generale sau locoregionale sunt responsabilităţile medicului anestezist-reanimator. dar şi la orice alt produs). complicaţii respiratorii. • riscul este mai ridicat în cazul unei operaţii efectuate în regim de urgentă şi asupra pacienţilor ASA III sau IV. infarct perioperator.riscuri asociate anesteziei în sine: • mortalitate foarte scăzută asociată anesteziei (între 1/100 000 şi 1 /1 0 0 0 000) în cazul unui subiect cu stare de sănătate bună. • complicaţii. • contraindicaţii: la fel ca în cazul rahianesteziei. neurologic. . patologie respiratorie neechilibrată.riscul perioperator va fi suma riscurilor legate de bolnav.6. • indicaţii: peridurală obstetricală (lombară). diabet com­ plicat. IV. idem rahianestezie. a raportului beneficiu/risc al operaţiei. rahianestezie totală (injectare intratecală a unei cantităţi ridicate de anestezic local). a dificultăţilor tehnice previzibile (intubare).1.67 ■ peridurală: injectarea de anestezice locale ± morfinice în spaţiul peridural: • alegerea etajului în funcţie de teritoriile de blocat. a sângerării. • dificultăţi tehnice prevăzute sau neprevăzute.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNÂ 23 7 . • complicaţii cardio-vasculare: ■ hipotensiune arterială prelungită. • hipertermie malignă (accident grav. Operaţiile de anestezie sunt consemnate în scris într-un dosar care însoţeşte dosarul clinic.

anxioliză dacă este necesar. Transfer obligatoriu. cu 3 ore înainte pentru lichidele limpezi (apă). • premedicaţie: non-sistematică.1. generală sau locoregională): cu 6 ore înainte de anestezie pentru alimentele solide. în sala de supraveghere postintervenţională. fără limitare funcţională (HTA echilibrată) Afecţiune severă cu limitare funcţională (de ex. 238 BOOK DES ECN .: BPCO) Afecţiune cu ameninţare vitală permanentă (de ex.67 Clasificarea riscurilor conform Asociaţiei Americane a Anesteziştilor (ASA): ASA I ASA II ASA III ASA IV ASA V Pacient în stare bună de sănătate Afecţiune de severitate scăzută. după o anestezie locoregională sau generală.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . a absenţei modificărilor majore din momentul consultaţiei pentru anestezie.: instabilitate coronariană) Pacient muribund cu speranţă de viaţă < 24 ore .6.vizită preanestezică (în seara anterioară sau dimineaţa) obligatorie (cu excepţia anesteziei în ambulatoriu): • verificarea examenelor cerute. • regulile meselor preoperatorii (orice tip de anestezie.

patologia organelor învecinate (origine ORL. . apoi cu substanţă de contrast. în aşteptarea realizării biopsiei temporale). metastază.paroxistice recurente (evoluând în crize repetate): cefaleele «de tensiune» şi migrena sunt cele mai frecvente cauze. para­ grafului 133).. . Sunt clasificate în două tipuri: . .cefaleele acute. paragrafului 133). derare (tratamente specifice eficiente (cf. boala Horton.cefaleele cronice sunt cel mai adesea «esenţiale» (primitive). tromboflebită). procese expansive (tumori. Raţionamentul se bazează pe semiologie (mod de instalare şi mod de evoluţie).188 Cefaleea acută si cronică » Christian Denier Cefaleea poate avea foarte multe cauze. nevralgia de trigemen şi algia vasculară a feţei trebuie de asemenea luate în consi' . . se clasifică în: .continue: în principal includ cefaleele provocate de abuzul de antalgice. care ajunge la intensitate maximă de la un mi­ nut la altul) = hemoragie meningiană pâna la proba contrarie = CT cerebral de urgenţă şi puncţie lombară dacă CT-ul în urgenţă este normal (cf. CRP de urgenţă. dintre care unele trebuie rezolvate de urgenţă: hipertensiunea intracraniană (HTIC) legată de un proces expansiv intracranian.cefaleele subacute asociate cu midriază unilaterală (± diplopie) = proces expansiv intracranian cu angajare temporală omolaterală (= imagistică cerebrală de urgenţă). .cefalee (sau cervicalgii) acute asociate cu semnul Claude-Bernard-Horner unilateral (ptoză. patologia orga­ nelor învecinate (glaucom acut).. după modul de instalare.. care sunt cel mai adesea «secundare» (cauzate de o patologie organică): . . tromboflebită cerebrală (cf. Cefaleele acute/subacute: urgenţe medicale/chirurgicale important de recunoscut (cu bilanţul adaptat): . gliom (cf. chiar săptămâni (subacute): aici trebuie ţinut cont în primul rând de cauzele care afectează prognosticul vital şi care justifică managementul diagnostic şi tera­ peutic specific: meningite. cefaleele sindromului postţraumatism cranian şi cefaleele psihogene. se indică ecografie doppler sau angio-RMN al vaselor gâtului de urgenţă (cf. . enoftalmie) = disecţie carotidiană omolaterală CBH până la proba contrarie. paragrafului 146). zile.în mod simplificat. cu abolirea pulsului temporal (sau arteră temporală indurată/dureroasă la palpare) = boala Horton până la proba contrarie (arterită gigantocelulară) mai ales dacă sunt prezente alterarea stării generale. . 11. paragrafului 244). mioză. paragrafului 96). paragrafului 262).EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 239 .orice cefalee cu instalare subacută asociată cu HTIC şi/sau semne de deficit neurologic focal = CT cerebral de urgenţă iniţial fără.cefaleele cu debut brutal asociate cu midriază unilaterală (afectarea nervului III) = ruptură de anevrism a terminaţiei arterei carotide interne omolaterale până la proba contrarie (cf.orice cefalee acută asociată cu sindrom meningian şi/sau febră = se suspectează o meningită acută infecţioasă = puncţie lombară de urgenţă (cf. oftalmologică sau cervicală). boala Horton. . pseudopoliartrită rizomelică (= explorări biologice: VSH. . apoi fiecare. se suspectează un proces înlocuitor de spaţiu = «tu­ moră cerebrală». şi introducere de trata­ ment corticoid în caz de suspiciune importantă.cu debut brutal. BOOK DES ECN . abces cerebral.. cauzate de o hemoragie meningiană până la proba contrarie.cefaleele subacute. paragrafului 244).orice cefalee acută cu debut brutal (= „în lovitură de trăznet”.1. cefaleele sunt clasificate în «acute» şi «cronice».cu debut progresiv (câteva ore. hemoragia meningiană legată de o ruptură de anevrism.. cefaleele legate de un puseu de HTA.

• tratament de urgenţă. în general când există mai multe persoane din aceeaşi locuinţă care acuză cefalee. keratită). de la început în aşteptarea rezultatelor). • confuzie dacă HbCO > 20%.188 . • cefalee ± coloraţie roşu «carmin» a tegumentelor.Cefaleele cronice paroxistice recurente (diagnostic din anamneză): • migrenă (cf. • asociată în general cu alterarea stării generale.durere pulsatilă versus continuă. ameţeală. tulburări de vedere. . ® cefalee de tensiune episodică (cf. . sisteme vechi de încălzire cu combustie şi/sau probleme de ventilaţie. . paragrafului 262). • dacă se suspectează prezenţa bolii Horton: spitalizare şi tratament de urgenţă prin corticoterapie intravenoasă (în aşteptarea organizării rapide a biopsiei arterei temporale care va confirma dia­ gnosticul). nevralgii esenţiale: antiepileptice de tip Rivotril®-Tegretol®. insuficienţă cardiacă. edem pulmonar acut.cefaleele subacute legate de intoxicaţia cu monoxid de carbon: • teren: iarna. • de luat în considerare în faţa oricărei cefalee la un subiect în vârstă de peste 50 de ani cu abolirea pulsului temporal. oftalmologică (glaucom cu unghi închis. . dinte in­ clus).pentru a solicita sau nu examinări complementare (RMN cerebral indicat numai în cazul nevralgiei trigeminale de tip secundar). • comă dacă HbCO > 30%. în aşteptarea rezultatelor). • algii vasculare ale feţei (cf. . «spaţiu prost ventilat») = intoxi­ caţie cu CO până la proba contrarie (dozarea CO şi tratament cu oxigenoterapie pe mască. paragrafului 262). oxigenoterapie la domiciliu şi punere la compensare 100% ALD 30 (30 de afecţiuni de lungă durată) (cf.cefaleele acute/subacute simptomatice unor afecţiuni ale organelor învecinate trebuie cunoscute: de ori­ gine ORL (sinuzită acută blocată).EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . în ceea ce priveşte cele mai frecvente tipuri de cefalee cronică.cefaleele subacute asociate contextului hivernal («încălzirea cu lemne». paragrafului 262). . femeie însărcinată = eclampsie. • = de urgenţă = dozarea CO dacă există cea mai mică îndoială şi tratament cu 0 2 (pe mască cu con­ centraţie mare. • însoţită de greaţă. • hiperestezia scalpului. • risc evolutiv pe termen scurt: cecitate (nevrită optică ischemică). paragrafului 262). uveită. ' 240 BOOK DES ECN .localizare hemicraniană versus holocraniană.. pseudopoliartrită rizomelică. • teren: HTA cunoscută sau nu în prealabil.HTA malignă: • cefalee subacută ± confuzie.. cf. algii vasculare ale feţei: triptan injectabil. • alte semne de HTA malignă (proteinurie. stomatologică (tulburări ale articulaţiei temporomandibulare.). vărsături. Este importantă punerea unui diagnostic precis: . principalele diferenţe între migrena fără aură (20% din populaţie) şi cefaleea de tensiune (care afectează la un moment dat 80% din populaţie) sunt: . • se confirmă prin punerea în evidenţă a unui sindrom inflamator biologic (VSH/ CRP de urgenţă). • nevralgii de trigemen (esenţiale sau secundare.pentru a institui tratamentul antalgic specific adaptat (migrenă: AINS şi triptani. Cefaleele cronice: important de recunoscut (cu bilanţul adaptat): . 11. claudicaţie mandibulară. de discutat chiar un tratament de fond.1.cefaleele subacute din boala Horton: • arterită gigantocelulară predominantă pe ramurile arterei carotide externe. paragrafului 262).

1 1 . iritabilitate şi stare de vertij în diferite grade. dureri vechi. de mai mult de trei luni. . terapii comportamentale. ± terapii adju­ vante (relaxare. . dar tratamente mai speci­ fice eficiente (triptani) disponibile pentru crizele migrenoase. tratamentul crizelor suplimentare (AINS sau paracetamol). tulburări de memorie. tulburări anxioase şi/sau depresive în general asociate. durata crizelor 4-72 ore versus 30 minute . tratamente antalgice de nivel I (AINS. paracetamol) eficiente pentru amândouă. psihoterapie de susţinere).cefalee de tensiune: 2-5% din populaţie sub forma sa permanentă. BOOK DES ECN . difuze (în cască. heteroforie) sunt o sur­ să a cefaleelor recurente de sfârşit de zi. •• . senzaţie de «greutate»). cu examen neurologic normal. agravată la efort versus neagravată de efort. intensificate de stres şi diminuate în perioadele de relaxare (week-end şi văcanţe). cu greaţă/vărsături versus fără greaţă/vărsături. Situaţie distinctă: tulburările de refracţie ne/prost corectate (hipermetropie.cefaleele cronice zilnice prin abuz medicamentos: ansamblu eterogen definit prin cefalee permanente mâi mult de 15 zile pe lună şi mai mult de 4 ore pe zi în absenţa tratamentului.cefaleele posttraumatism cranian: asociază cefalee şi tulburări de concentrare. cu examen neurologic perfect normal.7 zile. trata­ ment de fond: antidepresive asociate cu sevrajul de abuzul medicamentos frecvent asociat. tratament: repaus (eventual spitalizare) şi sevraj de antalgice. prin definiţie: 15 zile pe lună timp de cel puţin trei luni.1 8 8 - intensitate în general severă versus uşoară/suportabilă. permanente. miopie.cefaleele cronice permanente (fără interval liber): . izolate.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 241 . eventual asociat cu un antidrepresiv triciclic de tip amitriptilină (Laroxyl®).1 .

. . care trebuie să fie cunoscute: cefaleele numite «de tensiune». . Tofranil®. . = cefalee «banală».tratament de fond în caz de formă cronică: medicamentos. migrena (cu şi fără aură). patogenie incertă («tensiune» nu se referă la HTA. . Anafranil®)] şi metode nefarmacologice (psihocomportamentale. • fără fonofobie sau fotofobie (una din cele două este posibilă). .există sub formă episodică sau cronică (cel puţin 15 zile/lună timp de trei luni). criterii de diagnostic: cel puţin două crize care îndeplinesc următoarele criterii: ® durată de la 30 min până la 7 zile. medicină fizi­ că). • Migrena fără aură Cefalee având următoarele caracteristici: .a doua cauză ca frecvenţă a cefaleelor cronice paroxistice recurente. antidepresive triciclice [amitriptilină.cu dispariţia completă a simptomelor după criză. 1) Cefaleele numite «de tensiune» prima cauză a cefaleelor cronice paroxistice recurente (80% din populaţia generală).diagnosticul de migrenă = diagnostic clinic.nicio examinare complementară (biologic sau imagistic) nu este necesar.debutează la adultul tânăr: în 90% din cazuri înainte de 40 de ani.sex-ratio: 3 fem ei/l bărbat. ■ de intensitate slabă sau moderată. . • fără greaţă sau vomă. ci la «tensiunea» psihică şi/sau musculoscheletică!).2. - 2) Migrena . ■ de tip presiune sau strângere.262 Migrena şi algiile faciale ____ Christian Denier Există 4 tipuri de cefalee cronice care evoluează în mod paroxistic recurent.localizare unilaterală.tratamentul crizei: antalgice nespecifice de nivel I: paracetamol.evoluează prin crize episodice recurente.fiecare criză durează cel mai adesea mai puţin de 24 ore. . migrenă cu aură: 2-5%). . ■ neagravată de activitatea fizică de rutină.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . . AINS. afectează 10-15% dintre adulţi (migre­ nă fără aură: 10-12%. 242 BOOK DES ECN . aspirină. • cefalee la care cel puţin 2 dintre caracteristicile următoare sunt prezente: ■ localizare bilaterală. clomipramină (Laroxyl®. nevralgia de trigemen (esenţială şi secundară) şi algia vasculară a feţei. nepulsatilă. partea afectată alternând în funcţie de crize.

• senzitive: parestezii progresive. mărindu-se [de tip striaţii sau linii de fortificaţii Vauban]. . • factori favorizanţi: abuz medicamentos. asociat cu abuzul de antalgice. scotom strălucitor). .).Forme particulare: . vizibil în acelaşi hemicâmp al ambilor ochi.factorii declanşatori trebuie identificaţi şi îndepărtaţi în măsura posibilului. . ' ' ’ . ® fazice (în mod excepţional motorii). .1 • de la moderată până la severă.cefalee cronice zilnice: • definite prin cefalee care persistă mai mult de 4 ore pe zi. în câteva minute până la câteva ore.2. mirosuri. cefalee îndeplinind cel puţin două dintre criteriile următoare: • unilaterală.aceste simptome pot fi: • vizuale (pozitive sau negative: scotom strălucitor. săritul peste mese. intensificată de efort. în câteva minute (este «extinderea de tip migrenos»).cel puţin unul dintre simptomele acompaniatoare următoare prezente în timpul crizei: • greaţă sau vărsături.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 24 3 - .criterii pentru migrena cu aură = crize recurente: cel puţin două crize îndeplinind criteriile următoare: . contraceptive orale. ■ . criterii pentru migrena fără aură = crize recurente: cel puţin 5 crize având criteriile următoare: criză de cefalee care durează de la 4 la 72 de ore fără tratament. fosfene. BOOK DES ECN . hormonali [ciclu menstual = migrenă catamenială].aceste manifestări neurologice se instalează în mod: • progresiv. • teren migrenos în general subiacent. familial) sau din contră re­ laxare (week-end. TRATAMENTELE MIGRENEI INCLUZÂND ŞI EDUCAŢIA PACIENTULUI: . fotofobie. dacă există mai multe simptome. alimente ciocolată. vărsături. ea poate de asemenea să apară înaintea sau în timpul aurei. . • cefaleea apare după un interval liber de mai puţin de 60 de minute. vacanţe).. simptome acompaniatoare: greaţă. vin alb.simptome de aură îndeplinind cel puţin trei dintre criteriile următoare: • simptome complet reversibile. f • pulsatilă. ® fotofobie sau fonofobie. circadieni: somn prelungit. ■ • agravată de activitatea .stare de rău migrenos: • persistenţa mai mult de 72 de ore a unei cefalee care are iniţial caracteristicile migrenei. tip: pulsatil. psihologici: stres (profesional.examen clinic normal între crize.mult mai rară decât migrena fără aură. . ele apar succesiv.identificarea factorilor declanşatori în general asociaţi: senzoriali (zgomote.262 mod de instalare: rapid progresiv. . . • fiecare simptom durează mai puţin de 60 de minute. teren anxios sau depresiv. mai mult de 15 zile pe lună şi care durează de mai mult de trei luni. • instalare progresivă a simptomului în mai mult de 4 minute. tutun. .cu examen clinic normal între crize. • M igrena cu aură .fizică. . hemianopsie laterală omonimă. per­ sistând când ochii sunt închişi. fonofobie. .aură migrenoasă = apariţia semnelor neurologice focale înainte de criza cefalalgică (sau rareori în cursul acesteia). cefalee de tensiune asociate. sevraj de cafeină.. şi apoi lăsând loc unui scotom adevărat [gaură neagră]. • şi dispar complet în mai puţin de o oră. teren anxios sau depresiv.medicul se va asigura că tratamentul este corect urmat.

.propus atunci când migrena este invalidantă prin frecvenţa crizelor şi/sau intensitatea lor. .repercusiunile pe plan profesional. psihoterapie de susţinere. trebuie aşteptat sfârşitul aurei şi începu­ tul cefaleei în cazul migrenei cu aură). • folosirea căii nazale sau rectale dacă vărsăturile sunt abundente. triciclice şi antiemetice i. aspirină (500 mg . • în caz de eşec (după cel puţin 3 luni de tratament bine administrat.reguli generale: • se începe cu monoterapie. almotriptan (Almogran®). dintre care de codeine şi triptani: este adesea necesară spitalizarea. AINS sunt contraindicate în al treilea trimestru. AINS per os în aceeaşi perioadă sistematic în fiecare zi (Naproxene®).1 g per os). hidratare. • în caz de abuz medicamentos concomitent: este necesar sevrajul de antalgice. cu doze eficiente) se încearcă un alt medicament. frovatriptan (Tygreat®). eletriptan (Relpax®). • ci diminuarea frecvenţei şi intensităţii lor (>50%). triptani la nevoie. ± anxiolitice. alăptare: se evită de asemenea triptanii (principiu de precauţie). tratamentul crizelor. în ciuda folosi­ rii medicamentelor de criză specifice. • se începe cu antalgice de nivel I non-specifke: AINS. . • dacă este insuficient: spitalizare. tratament standard (AINS şi paracetamol). per os. contraindicate sau ca principiu de precau­ ţie (cf. caz particular pentru tratamentul crizelor de migrenă catamenială: • Estradiol percutanat (Estrogel® gel) din Ziua . . ± antiemetice. tratamentul stării de rău migrenos (cefalee migrenoase > 72 ore): • repaus în linişte. tratamentul medicamentos al crizelor (pe etape): • cât mai precoce posibil (pentru triptani/derivaţi de ergot.v. infra). • ameliorarea calităţii vieţii. • se măreşte ulterior doza în funcţie de eficacitate şi de toleranţă. pentru a evita abuzul de antalgice (care poate induce cefalee cronice cotidiene).alegerea medicamentului de fond: • terapiile sunt numeroase şi echivalente din punctul de vedere al eficienţei. social sau familial vor fi evaluate pentru fiecare caz în parte. în timpul sarcinii: • pentru tratamentul crizelor. în doză mică. • se preferă în general întreruperea tratamentelor de fond.EDIŢIA IN LIMBA ROMÂNĂ . metoclopramid (antiemetic de asociat dacă starea de greaţă este importantă). întuneric. • alegere în funcţie de antecedentele pacientului şi de efectele secundare. .262 - - - - prevenirea riscului de abuz medicamentos. Tratament de fond . repaus în linişte.obiectivul tratamentului de fond: • nu este dispariţia crizelor.2. educare/antalgice. în soluţie nazală sau injectabilă: sumatriptan (Imigrane®). • tratamente medicamentoase specifice (folosite în caz de eşec al tratamentelor non-specifice): triptani per os: zolmitriptan (Zomig®). • pentru anumiţi pacienţi. . naratriptan (Naramig®)..1 până în Ziua + 7 (numai dacă ciclurile sunt regulate). sevraj de toate antalgicele. trebuie folosit parace­ tamolul (şi triptanii sunt contraindicaţi).indicat şi atunci când consumul medicamentos din timpul crizelor este important (mai mult de 6-8 prize/ lună). 244 BOOK DES ECN .

Avlocardyl®) Antidepresive triciclice (Amitriptilină.rădăcină motorie. .2. sindrom Raynaud. hipotensiune ortostatică). Tremur.nervul trigemen = nerv mixt (senzitiv şi motor). • în. muşchi masticatori (maseteri şi temporali).Tratamentele de fond ale migrenei: tratamente medicamentoase C îa a Tera euî'că Astenie. obstacol uretroprostatic Sarcină Sarcină. alăptare Hepatită acută sau cronică Betablocante (Propranolol. • V3 sau nerv mandibular (mandibulă). de câteva secunde. impotenţă. BAV (bloc atrioventricular) grad II sau III Glaucom cu unghi închis. 3) Nevralgia esenţială de trigemen . creştere ponderală Somnolenţă Somnolenţă.tratament: •’ medicamentos de primă intenţie: benzodiazepine. dar grave: ergotism. Nevralgia esenţială de trigemen . BOOK DES ECN . Epitomax®) Derivaţi de ergotde secară (Methisergid.afecţiune rară.caracteristici tipice ale durerii: • factori declanşatori: spontană sau declanşată de masticaţie sau deschiderea gurii. tip clonazepam picături (Rivotril®) eficient rapid. în salve.în nevralgia esenţială tipică a nervului V: nu sunt necesare explorări morfologice.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 2 45 . . coronaropatie. . Desernil®) . sindromul Raynaud. • V2 sau nerv maxilar (pomeţi). Sibelium®) Antiepileptice (Valproat de sodiu. afectează cel mai adesea V2. .examen clinic normal între crize (o diferenţiază de nevralgia secundară). responsabil de necroza extremităţilor Fibroză retroperitoneală (tratament nu mai mult de 18 luni. hepatită Somnolenţă. pleoape superioare şi cornee). alopecie. sarcină.doze foarte progresive. .262 .Tratamente de fond ale migrenei: tratamente nemedicamentoase: • relaxare. Somnolenţă. Depakine®) Antiepileptice (Topiramate. • de tip descărcări electrice fulgurante. Nocertone®) Inhibitori calcici Flunarizine. oprit timp de o lună după fiecare 6 luni) Alergie la sulfamide Asocierea cu triptani contraindica­ tă. alăptare. terapii cognitivo-comportamentale de gestionare a stresului.rădăcină senzitivă = inervaţie senzitivă a feţei: • V I sau nerv oftalmic (frunte. scădere ponderală Rare. . tulburări de memorie. .incidenţă anuală 5 /100000. . Laroxyl®) j Antagonişti serotoninergici (Oxerotone®. creştere ponderală Astm. creştere ponderală.teren: mai ales femei de peste 50 de ani. • poate fi declanşată prin atingerea unei zone cutanate precise a feţei («zonă trăgaci»). câteodată V3 (rareori VI). • sediul durerii: întotdeauna unilateral. insuficienţă renală şi hepatică . în asociere cu carbamazepină (Tegretol®) eficientă în câteva zile/săptămâni. coşmaruri Efecte atropinice (gură uscată.

prevalenţă = 1 /1 0 0 0 din populaţia generală (incidenţă anuală 10/100 000)..) = se suspectează o nevralgie secundară până la proba contrarie. ■ în a doua intenţie.etiologii: leziune a trunchiului cerebral (scleroza multiplă: prima cauză de luat în considerare pentru orice nevralgie de trigemen care apare la un subiect tânăr. • foarte intensă. • de tip sfâşiere sau arsură. teren: mai ales bărbatul tânăr (ratio 5/1). evoluţie: • cu alternarea perioadelor dureroase (mai multe crize pe zi timp de câteva luni) şi a perioadelor fără criză.. deficit motor al teritoriului trigeminal. diagnosticul este clinic (nu există formă secundară). • tratament de fond = verapamil (Isoptin®). ® pacientul este agitat şi se plimbă ţinându-se de faţă. tumoră cerebrală. hipoestesie facială. • crizele dureroase durează 15 minute . maximală în câteva secunde. abolirea reflexului cornean. neurinom al VIII.examen clinic: dacă există anomalii permanente la examenul clinic intercritic. . leziune a bazei craniului. ■ = sumatriptan pe cale subcutanată (Imiject®. ■ eficacitate remarcabilă. examinări complementare: niciuna. colesteatom.dureri paroxistice pe un fond dureros permanent. • renunţarea la alcool (factor declanşator). hiperemie conjunctivală. bloc auriculoventricular. întotdeauna pe aceeaşi parte. • tratament chirurgical: în caz de eşec al tratamentului medicamentos: termocoagulare a ganglionu­ lui Gasser.nevralgie de trigemen de tip secundar = RMN cerebral cu contrast.secundară unei alte patologii situate pe traiectul nervului trigemen. . semnul Claude-Bernard-Horner: unilaterale şi omolaterale cu durerea). leziune a un­ ghiului pontocerebelos. .). alte semne (alţi nervi cranieni. . NEVRALGIA SECUNDARÁ DE TRIGEMEN . • tratamentul crizei. examen clinic între crize: normal. • durere întotdeauna intensă şi foarte greu suportată = risc de sinucidere. 4) Algia vasculară a feţei cauză rară de cefalee esenţială. • pe zi: mai frecvente dimineaţa devreme.. periorbitară. sindrom cerebelos.3 ore. sindrom pira­ midal. sau pentru a evita un consum exagerat de triptan: oxigenoterapie (7 1/min timp de 15 min) [compensat 100%]. alăptare.tratament simptomatic antalgic (identic celui din nevralgiile esenţiale) + etiologic adaptat cauzei. tratament: • . sau nazală (compensat 100% pentru această indicaţie [dar nu şi pentru migrenă]). Caracteristici ale durerii: • unilaterală. - - - 246 BOOK DES ECN . < 2 injecţii pe zi).EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . .2. ® însoţită de semne vegetative (lăcrimare.. siringomielobulbie.262 • contraindicaţii ale carbamazepinei. crizele au dublă periodicitate: • pe an: mai frecvente primăvara. meningiom.

. .... % / ţjW i *’ .. .............. .. i Renunţarea la alcool Tratamentul crizelor: Suma­ triptan® subcutanat şi/sau oxigenoterapie Tratament de fond (verapamil [Isoptin®] de primă intenţie) BOOK DES ECN .7" v ‘T ' T " " . timp de 15 min până la 3 ore Semne vegetative asociate omolateral durerii Intervale libere Normal între crize .. .în generai asociat cu alt deficit neurologic.. şocuri electrice în salve Cu durată de câteva secun­ de până la 2 minute Existenţa unei «zone tră­ gaci» Intervale libere Normal între crize Periodicitate Examen clinic Fond dureros permanent Anormal între crize: .. > ...EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 247 .‘ Periorbitar Foarte intensă. de tip smul­ gere.. ..... Sediu Durere Nevralgie esenţială de ' V trigemen * v ■..... zdrobire......... cu paroxisme supraadăugate Fără «zonă trăgaci» Teritoriu mai ales V2....2.hipoestezie a unui terito­ riu senzitiv al nervului V...262 --....... permanentă.................. > ...l.. ■: ■■ rj£j t f l CI617)611 ^ ¿.. Etiologic şi simptomatic (Tegretol®) Tratament Numai simptomatic (benzodiazepine şi Tegre­ tol® iniţial) ..................... ţ Variabil (V1 foarte adesea) De la moderată la severă..... câte­ odată V3 Intensă................. : : ' Mevraf giesecun> ar k ” " i t fii 1 J ( ... ' .. ? » y ?...... Y * i ‘* '■ ' ' ....

. cu atât mai mult dacă există sistematizare centrală (hemiplegie/pareză la cele 3 etaje sau cu predominanţă brahiofacială. iar siste­ matizarea deficitului urmează anatomia nervoasă periferică (deficit troncular. paragrafului 263). cu dispariţia reflexului idiomuscular (cf.mod de debut brutal (de la o secundă la alta) = AVC pâna la proba contrarie = imagistică cerebrală de urgenţă şi management ca atare până la proba contrarie (cf. .deficit constatat la trezire: se ia în considerare etiologia care justifică managementul de urgenţă (diagnostic şi terapeutic) = AVC pâna la proba contrarie. paragrafului 235]). primul episod de migrenă cu aură = imagistică cerebrală de urgenţă (fără şi apoi cu contrast [căutarea unei leziuni focale cerebrale] [cf. paragrafului 133) = imagistică cerebrală de urgenţă (fără şi apoi cu contrast). . paragrafului 340). paragrafului 301). • după modul de instalare: .deficit central. .se suspectează un deficit legat de o disfuncţie a joncţiunii neuromusculare dacă există: deficit motor pur (întotdeauna).1. ROT vii cu difuziunea zonei refiexogene. pro­ cese inflamatorii. . . fluctuant şi care se agravează la efort (cf.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ .deficit periferic: cf. paragrafului 133). paragrafului 146) sau tromboflebită cerebrală (cf. paragrafului 146).se suspectează un deficit motor de origine periferică dacă există: areflexie şi amiotrofie. . . scleroză multiplă (cf.se suspectează un deficit motor de origine centrală dacă există: deficit motor predominant pe muş­ chii extensori la membrul superior şi flexori la membrele inferioare. paragrafului 265. paragrafului 262]). în general asociate cu mişcări clonice şi/sau generalizare cu pierderea cunoştinţei. .mod de debut progresiv în câteva zile sau săptămâni asociat cu cefalee: se evocă un proces înlocuitor de spaţiu = tumori (cf. 248 BOOK DES ECN . paraplegie/pareză).mod de debut rapid în câteva minute = «extindere de tip migrenos» = migrenă cu aură. .diagnosticul diferenţial al unui deficit cu debut brutal = întotdeauna se va verifica prezenţa hipoglicemiei (în principal iatrogenă). 11.se suspectează un deficit miopatic dacă există: deficit simetric. radicular. plexal [cf. paragrafului 265]). sincinezii (cf. . criză de epilepsie cu debut parţial = imagistică cerebrală de urgenţă (fără şi apoi cu contrast [căutarea unei leziuni focale cerebrale] [cf.mod de debut rapid în câteva secunde = diferenţiere de crizele de epilepsie.mod de debut progresiv în câteva zile sau săptămâni: diferenţiere de tumori (cf. paragrafului 125).mod de debut progresiv în câteva luni sau ani: se evocă un proces degenerativ. . cu semnul Babinski prezent.192 Deficitul neurologic recent Christian D enier Raţionament în faţa unui deficit neurologic recent: • după tipul de deficit: .

asociat cu hemoragie intracraniană intracerebral temporal drept (contuzie hemoragică). raportată de anturajul unui bărbat de 75 de ani aflat sub tra­ tament cu anticoagulante orale: CT fără contrast: hematoame subdurale («lentilă biconcavă») bilaterale cro­ nice (fiind izodense). BOOK DES ECN . în dreapta: bilanţ encefalic al unei come posttraumatism cranian survenit într-un accident rutier: CT fără contrast: hematom extradural («lentilă biconcavă») acut (hiperdensitate) temporal stâng. cu efect de masă asupra ventriculului lateral şi deplasarea structurilor liniei mediane. în mijloc: hemipareză dreaptă posttraumatism cranian survenită într-un accident rutier: hematom subdural acut (hiperdensitate) stâng.Figura paragraf 192: Deficit neurologic recent în stânga: lentoare psihomotorie de câteva luni.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 249 .

confirmă diagnosticul şi permite abordarea cauzei responsabile. J Diagnostic: orice deficit central focal instalat brutal trebuie să fie considerat AVC până la proba contra­ rie (şi tratat ca atare).). central. • se asigură stabilitatea constantelor fiziologice.a treia cauză de mortalitate în Franţa. • kinetoterapie precoce (şi ortofonie dacă există afazie). fază de spitalizare iniţiala. în practică. HAS (¡nalta Autoritate de Sănătate). indicaţii recomandărilor.Propuneri ale grupului de lucru al Societăţii franceze neu2008.1 * valuare în Sănătate). Ministerul Sănătăţii. retracţii. clasifícate. ' 'v i y?. etiologii». ’ . -.?3 x ' v» % ( ¿ r ? brat management precoce (alertare. Caractere comune pentru toate AVC (infarcte sau hematoame). .AVC = justifică un management adaptat în urgenţă: • repaus la orizontală în pat. Prevalenţă: 150-200 000/an în Franţa. 80% dintre AVC sunt ischemice şi 20% hemoragice. HAS (Înalta Autoritate de Sănătate). Recomandări ANAES ie d itg r^ id /B a lu é ffn S ţ m d t e ) ^ Îţ 0 0 4 ./ i -: ■ ■ ■■ • • ■ 7 V'-i. . izitoriu la adult: Prevenţie şi management».«suspiciune de AVC» = imagistică cerebrală de urgenţă (cel mai bine RMN). martie 2008. mai 2009. Recoman.. ci infarct sau hematom (nu există nicio modalitate de a preciza acest lucru înainte). Incidenţă: 1-3 cazuri/l 000 locuitori pe an. : < managementul intactului cerebral şi al accidentelor ischemice tranzitorii». Acídente vasculare cerebrale (AVC) = problemă majoră de sănătate publică: . fază de prespitalizare. hipo-/hipercapnie). V . mai 2009. rctülui cerebral la subiectul tânăr» . aspecte medicale».. • cale de abord venos ± corectarea glicemiei şi oxigenoterapie dacă saturaţia < 92%.diagnostice diferenţiale: hipoglicemie. vascular cerebral». Recoman- i . T prevenţie vasculara. focal.1. Suspiciune de AVC = imagistică cerebrală de urgenţă (cel mai bine RMN sau CT). • evaluarea tulburărilor de deglutiţie (prevenirea infecţiilor bronhopulmonare). paragrafului 192). iunie2002. • internare cel mai bine într-o unitate neurovasculară (de stroke) • imagistică cerebrală de urgenţă.al accidentului ischemic tranzitorîu la adult». European Stroke :ru "v. .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . • prevenirea complicaţiilor de decubitus (escare. • combaterea factorilor care agravează suferinţa neuronală (HTA. • transfer asistat medical la spital. flebite. . aură migrenoasă (cf. . După examenul imagistic: nu se mai utilizează termenul «AVC». .deficit brutal. epilepsie. hipo-/hiperglicemie.. 250 BOOK DES ECN . .133 Accidentele vasculare cerebrale (AVC) Christian Denier & $ y '' * y* v ¿L/'. . ' ■ i* f : stic şl tratamentul imediat.prima cauză de handicap dobândit.9. .a doua cauză de demenţă.

.. • semnele sunt controlaterale leziunii.principalele tablouri clinice ale infarctului în teritoriul vertebrobazilar. • afazie dacă este afectat emisferul cerebral major. în caz de afectare a talamusului. în caz de afectare protuberanţială.principalele tablouri clinice ale infarctului în teritoriul carotidian: .principalele tablouri semiologice evocatoare de infarct lacunar (mici infarcte profunde): • hemiplegie pură în caz de afectare a capsulei interne. hemiasomatognozie [nerecunoaşterea hemicorpului stâng]. > .infarctul cerebral posterior profund (talamic): • hipoestezie controlaterală +/. • hemianopsie laterală omonimă. ® controlateral leziunii. care nu afectează faţa (afecta­ rea fasciculului spinotalamic). . • asociate cu afectare senzitivă şi/sau motorie pe hemicorpul controlateral leziunii. • iar de partea opusă leziunii: anestezie termoalgezică hemicorporală. în caz de afectare protuberanţială sau a coronei radiata. • starea de conştienţă este normală (diagnostic diferenţial cu coma).hiperpatie. • hemipareză + ataxie.1. . ■ < • secundară unui infarct protuberanţial bilateral. • persistă numai: clipitul pleoapelor şi mişcările verticale ale globilor oculari.infarctul sylvian profund (capsular intern): • • hemiplegie masivă proporţională. ' .sindromul cerebelos. . semnul Claude-BernardHorner (nucleu simpatic).sindromul locked-in: • tetraplegie cu diplegie facială şi mutism. .infarctul cerebral posterior superficial: 1 • • HLO (hemianopsia laterală omonimă) controlaterală (cecitate corticală dacă infarctul este bilateral). • sindrom frontal. anosognozie). • semnele sunt controlaterale leziunii. tulburări de fonaţie şi deglutiţie + paralizia hemivălului (IX şi X). . sindrom cerebelos. BOOK DES ECN . ■ ■ • este un model de sindrom altern. • hemianestezie izolată. • sau sindrom de emisfer cerebral minor (hemineglijenţă. ■ ' < . ® sau sindrom de emisfer cerebral minor (hemineglijenţă.9. • în emisferul major: alexie şi agnozie vizuală. .infarctul sylvian superficial: . ® secundar ischemiei laterobulbare. • şi cu afectarea nervilor cranieni situaţi de aceeaşi parte cu leziunea.infarctul sylvian complet (= total) (ocluzia arterei cerebrale mijlocii sau a carotidei interne): • deficit senzitivomotor masiv şi proporţional. vertij şi nistagmus rotator (VIII). • tulburări de conştienţă în caz de infarct «sylvian malign» (> 150 cm3). anosodiaforie [indiferenţă la boală]. anosognozie). . anosodiaforie [indiferenţă referitor la propria boală]. • hemianopsie laterală omonimă (HLO).133 Infarctele/ ischemiile cerebrale Examenul neurologic în infarctul cerebral: . • afazie. hemiasomatognozie [nerecunoaşterea hemicorpului stâng].infarctul arterei cerebrale anterioare: • deficit senzitivomotor crural (predominant la membrul inferior). • dizartrie + mână neîndemânatică. .sindromul Wallenberg: ■. apraxie în caz de afectare a emisferului dominant (stânga la dreptaci). • în emisferul minor: confuzie. ■ ' • deficit senzitivomotor predominant brahiofacial. • asociază de partea leziunii: anestezia hemifeţei (V).sindroamele alterne: ® semne de afectare a trunchiului cerebral.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 251 . ^ .

câteodată. cardiomiopatii dilatative şi hipo-/akinezii segmentare (infarcte miocardice vechi). . leucemii. • semnul Claude-Bernard-Horner în caz de compresiune a plexului simpatic pericarotidian (în Caz de disecţie carotidiană. «lacu­ nele» = mici infarcte profunde < 15 mm). .Tabloul semiologic evocator al infarctului lacunar multiplu. ® produse prin lipohialinoza arterelor mici perforante. mai ales dacă există alterarea stării ge­ nerale. • alţi factori de risc modificabili: diabet. • râs şi plâns spasmodic. • infarcte situate în general în profunzime (nuclei bazali. .mai rar: • hiperviscozitate sau tulburare de coagulare (poliglobulie. • tulburări sfincteriene. . • mers cu paşi mici.. • cervicalgie şi/sau cefalee concomitentă.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . sindromul anticorpilor antifosfolipidici (cf. paragrafului 117). nu se regăseşte nicio cauză (15% dintre infarctele subiectului < 45 ani). .aspirină sau anticoagulant (avizul specialiştilor). . valvă mecanică cu anticoagulare ineficientă..incidenţa infarctelor cerebrale este mai mică decât la subiecţii în vârstă.disecţia unei artere cervicale: • reprezintă a doua cauză de infarct cerebral la subiecţii < 45 ani (după cardiopatiile emboligene). • factorii de risc se multiplică şi nu se adună. paragrafului 63). • fibrilaţie auriculară cel mai adesea. Mecanismele fiziopatologice ale infarctului cerebral: .ateroscleroză: • responsabilă de 25% din infarctele cerebrale. • tratamentul este antitrombotic sistematic . febră. • factori declanşatori: traumatism craniocervical în general menţionat (adesea minim). • formarea de plăci: risc de tromboză in situ şi/sau embolii de la arteră la arteră (obstrucţie în aval). Cauze care trebuie căutate în cazul unui infarct cerebral la subiectul tânăr (< 45 ani): .în funcţie de frecvenţă: cardiopatii emboligene şi disecţii ale trunchiurilor arteriale cervicoencefalice (ar­ tere vertebrale şi carotide). protuberanţă şi cerebel). este omolateral disecţiei). hipercolesterolemie: x 2. • responsabile de 25% din infarctele cerebrale. • demenţă (cf. capsulă internă. boli ale atriului stâng (cu tromb intracavitar). 252 BOOK DES ECN .a unui sindrom numit «pseudobulbar»: • sindrom piramidal bilateral. • alţi factori de risc nemodificabili: sexul masculin. fumat. • infarctele cerebrale recente multifocale vizualizate de imagistica cerebrală sunt foarte evocatoare pentru originea cardioembolică.).endocardită infecţioasă cu emboli cerebrali: • de căutat în cazul oricărui AVC (hematom şi infarct) febril..boli ale arterelor mici: • responsabile de 25% din infarctele cerebrale. • tulburări de fonaţie şi de deglutiţie..etiologiile sunt diferite şi mai variate. ® vascularită (Horton. vârsta înaintată. • factori de risc pentru aterom: HTA: multiplică riscul cu 4: factorul de risc modificabil numărul 1. endocardită. • altele: infarct miocardic recent.embolii de origine cardiacă: • cardiopatii emboligene. • la originea infarctelor de dimensiuni mici numite «lacunare» (= boala arterelor cerebrale mici. . . ® legate cel mai adesea de HTA sau de diabet dezechilibrat. suflu de insuficienţă mitrală sau aortică.. . poartă de intrare infecţioasă. .instalare în mai mulţi timpi (pe măsură ce apar infarctele).

EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 25 3 . . • tulburări de limbaj (afazie) (= teritoriu carotidian). . BOOK DES ECN . Accidentul ischemic tranzitoriu (sau «AIT»): t. hipo.ECG ± înregistrare Holter ECG timp de 24 sau 48 ore.9.. hipertermiei.cauze imunologice (sindromul anticorpilor antifosfolipidici [cf. alte recoltări bacteriologice. • hipersemnal pe secvenţele FLAIR după câteva ore de la ischemie. antifosfolipidici.1. temperaturii (combaterea factorilor agravanţi).radiografie toracică. ataxie cerebeloasă (= teritoriu vertebrobazilar).în caz de suspiciune de endocardită: hemoculturi. • hemoragie vizualizabilă pe secvenţele eco de gradient (= T2*). Examinările paraclinice de realizat de urgenţă în cazul unui infarct cerebral: . • hemianopsie laterală omonimă. electroforeza proteinelor serice.arteriografie cerebrală în caz de suspiciune de vascularită.ecografie cardiacă transtoracică eventual completată cu o ecografie transesofagiană. . .133 . ecografie cardiacă (ecografie transtoracică/ETT şi transesofagiană/ETO sistematice de urgenţă). Imagistica cerebrală în infarctul cerebral: . căutarea de argumente pentru o vascularită (meningită). într-o unitate de terapie intensivă neurovasculară. . care durează în gene­ ral mai puţin de o oră şi fără dovada unui infarct acut la examinările imagistice (imagistică RMN de difuzie normală). ® tulburări motorii şi/sau senzitive unilaterale (nu sunt localizatoare). funcţie renală. . cel mai bine.time o f flight) (efectuate pentru bilanţul etiologic). hipo-TA. • hipersemnal în secvenţele de difuzie (începând cu 30 minute de la ischemie). .noua definiţie: deficit neurologic datorat unei ischemii focale cerebrale sau retiniene.etiologii: • aceleaşi ca pentru infarctele cerebrale. . troponină IC. • cecitate monoculară tranzitorie (ischemia arterei oftalmice. ® examen în general completat prin secvenţe de angio-RMN cervicale (după injectarea de gadoliniu) şi intracraniene numite «cu timp de zbor» (TOF . electroforeza hemoglobinei (căutare hemoglobină S). căutare de produşi toxici în sânge şi urină. Managementul iniţial al ischem iilor cerebrale (infarct constituit şi AIT): . .repaus la pat. .supravegherea pulsului. .vechea definiţie: apariţia unui deficit neurologic care regresează în mai puţin de 24 ore. . . glicemie. serologie HIV în funcţie de context. Ac-anti-beta-2-GPl. • sau vizualizarea trombului intravascular care apare hiperdens (aspect de «prea frumoasa sylviană»). ® trebuie considerat ca o urgenţă: unul din cinci infarcte cerebrale constituite este precedat de un AIT.RMN. TPHA-VDRL. • dozare homocisteinemie. . tensiunii arteriale. . ' ■ . paragrafului 117].examinări biologice: hemoleucogramă.sau hiperglicemiei. ionogramă sanguină. ’ • uneori semne precoce de ischemie (lipsă de diferenţiere între substanţa albă şi cea cenuşie).alte examinări în funcţie de context şi dacă rezultatele primului bilanţ sunt negative (fără argumente pen­ tru o origine ateromatoasă sau cardioembolică): '• puncţie lombară.eco-Doppler cervical şi Doppler transcranian.semiologie evocatoare de AIT. angeită.). hemostază.măsuri de neuroprotecţie (evitarea transformării «zonei de penumbră» aflată în hipoperfuzie în infarct definitiv) = combaterea hipoxiei.. . bilanţ lipidic. ramură a arterei carotide interne).de urgenţă.transfer medicalizat imediat. • căutarea unei trombofilii: anticorpi antinucleari.spitalizare.CT cerebral: • iniţial «normal». .

. • infarct emisferic cu edem cerebral «malign» extensiv. în funcţie de tarele asociate şi de prognosticul infarctului.9. sub anticoagulare eficace.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA .tratamentul antiplachetar: • aspirina: cel mai bun raport eficacitate-cost (uneori se foloseşte: clopidogrel [Plavix®] sau asocierea aspirină-dipiridamol [Asasantine®]). paragraf infra. pentru eficacitate rapidă şi reglarea fină a adaptării dozelor (nicardipină sau labetalol). • dacă sunt tardive (> Z 15): tratament timp de câteva luni.dacă există risc de angajare cerebrală şi de moarte în scurt timp.1. insuficienţă cardia­ că) sau a HTA rău tolerate (infarct miocardic.tratament antitrombotic: cf. 254 BOOK DES ECN .respectarea hipertensiunii arteriale (HTA) în faza acută a unui AVC cu excepţia cazurilor următoare: • tratament dacă HTA > 220/120 mmhg (> 185/110 dacă se prevede tratament trombolitic). stări de hipercoagulabilitate justificând o anticoagulare. .tratament trombolitic intravenos: • indicat în caz de infarct cerebral datând de mai puţin de 4 ore şi 30 de minute.133 . • de luat în considerare dacă infarctul este de dimensiuni mici şi există o cardiopatie emboligenă do­ vedită (tip fibrilaţie atrială FiA). • alte «indicaţii» foarte discutabile: în afara programei ECN (disecţie arterială extracraniană. • excepţie: infarctele venoase (tromboză venoasă cerebrală) în care anticoagularea este necesară.ridicarea precoce din pat imediat ce este posibil.prevenirea complicaţiilor tromboembolice şi a altor complicaţii de decubitus. • identificarea şi tratarea complicaţiilor ameninţătoare ale HTA (disecţie aortică.tratament antiepileptic numai în caz de criză dovedită: • dacă crizele sunt precoce (înainte de Z 15): tratament antiepileptic tranzitoriu. . .. .menţinerea unei poziţii strict la orizontală până la efectuarea examenului eco-Doppler al trunchiurilor supraaortice (singurul examen care poate exclude un mecanism hemodinamic. • şi în absenţa contraindicaţiilor (intervenţie chirurgicală recentă. .. Tratamentul neurochirurgical în infarctul cerebral: . • a cărui oră de debut poate fi deci precizată cu certitudine. • risc de transformare hemoragică > > beneficiul aşteptat. întârzie recuperarea.fără gesturi invazive (injecţii intramusculare sau puncţii lombare) dacă se are în vedere tromboliza (infarct mai recent de 4 ore şi 30 de minute). Tratamentul antitrom botic în infarctul cerebral: . . • se administrează imediat ce este posibil după un infarct arterial. . . greu de diagnosticat în caz de afazie). • tratament anti-HTA pe cale i.). stenoză extracraniană strânsă în aşteptarea inter­ venţiei chirurgicale: discutată [avizul expertului]).se discută în fiecare caz în parte. . în caz de stenoză strânsă sau de disecţie a unui trunchi supraaortic). .intră în discuţie în unele cazuri particulare rare: • infarct cerebelos cu efect de masă/hipertensiune intracraniană HTIC. • de instituit urgent.tratamentul anticoagulant eficace: • are puţine indicaţii..tratament antidepresiv: psihoterapie şi/sau medicamentos (necesar frecvent. edem pulmonar acut. .v.recuperare: kinetoterapie/ergoterapie şi ortofonie precoce şi adaptată.. numai dacă nu se are în vedere un tratament fibrinolitic. • permite ameliorarea prognosticului funcţional în timp. fără risc de trans­ formare hemoragică deoarece nu există un infarct constituit).). • indicaţie sigură = limitată la AIT de origine cardioembolică certă (beneficiu cert.. . encefalopatie hipertensivă.

1 9.chirurgie carotidiană (endarteriectomie): • în caz de stenoză carotidiană internă simptomatică > 70%: indicaţie operatorie. .. . • atenţie specială la depistarea şi tratamentul unei eventuale HTA şi diabet subiacent.activitate fizică regulată. • risc embolie scăzut sau contraindicaţie la AVK: aspirină. .antiplachetare: • aspirină (cel mai bun raport eficacitate/toleranţă/cost). proteză valvulară. • tratament anticoagulant ± imunosupresoare în caz de neurolupus şi sindrom antifosfolipidic (cf. ® risc embolie crescut: antivitamine K (AVK) (INR: 2-3).133 instituirea profilaxiei secundare dupâ un infarct cerebral .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 255 I .tratamentul cardiopatiei: • tratament antitrombotic: pe termen lung: stratificat după riscurile embolice şi hemoragice.căutarea/screenz'rtg-ul diabetului şi tratament adaptat (igienodietetic şi tratament oral.). total şi definitiv.profilaxia secundară în cazul ischemiilor de origine cardioembolică (AIT şi infarcte constituite): . • clopidogrel. • obiectiv: normalizarea TA sau scăderea TA cu 8-10 mm Hg. • tratamentul cardiopatiei: antiaritmice. .. aspirină + dipiridamol. chiar şi insulină). . BOOK DES ECN .anti-HTA: ■ ' • tip biterapie Coversyl®-Fludex® (chiar şi la ne-hipertensivi. . . tare familială dacă este ereditar). • la distanţă în caz de infarct masiv din cauza riscului de hemoragie de reperfuzie. leucemii. paragrafului 117)... • tratamente hematologice la nevoie (poliglobulii.profilaxia secundară în cazul ischemiilor de origine ateromatoasă (AIT şi infarcte constituite): . periarterită nodoasă). .. .sevraj de tutun. . . • tratament anticoagulant pe viaţă dacă există tulburări ale hemostazei de tip protrombotic (şi depis.profilaxia secundară în cazul ischemiilor legate de bolile arterelor mici (lacune): • aceeaşi atitudine ca şi în cazul infarctului legat de ateroscleroză.alte tratamente specifice: • corticoide şi imunosupresoare în caz de vascularită (Horton. ® de urgenţă în caz de AIT sau infarct de dimensiuni mici. în absenţa contraindicaţiilor şi a steno­ zei carotidiene semnificative).statine (atorvastatin): • obiectiv de LDL < 1 g/l.

256 BOOK DES ECN . jos în stânga. semnalând un infarct recent extins.133 Figura paragraf 133.1. acelaşi pacient căruia i s-a făcut RMN în secvenţe de difuzie: eviden­ ţierea unui hipersemnal pentru întreg teritoriul arterei sylviene stângi.1: Accidente vasculare cerebrale: infarct cerebral şi imagistică cerebrală CT şi RMN precoce: afazie şi hemiplegie dreaptă constatată la trezire la un bărbat de 65 de ani cu HTA şi diabet tratate: sus în stânga: CT cerebral fără contrast în secţiuni axiale: evidenţierea unei hiperdensităţi spontane a arterei sylviene stângi (aspect de «prea frumoasă sylviană» = trombus intraluminal). sus în dreapta: CT cerebral fără contrast în secţiuni axiale la acelaşi pacient: evidenţierea unor semne precoce de ischemie emisferică stângă în teritoriul arterei sylviene (= artera cerebrală medie): pierderea diferenţierii «alb-gri» (între substanţa albă şi substanţa cenuşie) cu absenţa sau vizualizarea slabă a nucleilor cenuşii centrali (nucleu lenticular. de com­ parat cu emisfera dreaptă).9.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . jos în dreapta: acelaşi pacient căruia i s-a făcut un CT la 24 de ore de la instalarea tulburărilor: hipodensitatea apare clar.

hiposemnal în T2*. .2: Accidente vasculare cerebrale: imagistica infarctului cerebral Sus în stânga: HLO . Hematoame intraparenchimatoase (= sau accidente vasculare cerebrale hemoragice) . • hematom intracerebral cu localizare profundă: capsulă internă. jos în stânga. • asociate cu leucopatie extinsă («leucoaraioză»).Etiologia şi managementul formelor specifice de hematoame intraparenchimatoase: . • şi cu complicaţii generale ale HTA (hipertrofie ventriculară stângă . • tratament în faza acută: scăderea presiunii arteriale pe cale iv. nuclei cenuşii centrali (mai ales dacă sunt legate de HTA).hematoamele din hipertensiunea arterială: ® legate de ruperea micilor artere perforante (lipohialinoză). nuclei cenuşii centrali. • măsuri generale şi de protecţie cerebrală. studiul arterelor cervicoencefalice prin angio-RMN (ARM) (jos în stânga) cu evidenţierea unei ocluzii a carotidei interne drepte şi prin angio-CT (jos în dreapta) punând în evidenţă o stenoză strânsă a carotidei interne. .HVS.diagnosticul se bazează pe imagistica cerebrală. hipersemnal în FLAIR la RMN.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 257 .Figura paragraf 133. sus în dreapta: RMN în secvenţe de difuzie cu evidenţierea mai multor hipersemnale în teritorii vasculare arteriale diferite. proteinurie. lacune vechi.hemianopsie laterală omonimă stângă instalată brutal la un bărbat de 55 de ani: RMN de urgenţă: RMN în secvenţe de difuzie cu evidenţierea unui hipersemnal în teritoriul arterei cerebrale posteri­ oare drepte semnificând un infarct cerebral recent. cerebel. BOOK DESECN . teritoriu profund = capsulă internă. retinopatie). teritoriu lobar = cortico-sub-cortical (mai ales dacă este legat de ruptura unei malformaţii arteriovenoase subiacente la subiectul tânăr sau de angiopatia amiloidă dacă subiectul este în vârstă). protuberanţă. evocând un mecanism cardioembolic prin frecvenţă (sau o hiperviscozitate sanguină sau chiar o vascularită).semiologie identică cu infarctul. prevenirea complicaţiilor: identice cu cele pentru infarct. aspecte ale hematoamelor intraparenchimatoase în imagistica cerebrală: hiperdensitate spontană la CT. microsângerări la imagistica cerebrală.

5% dintre AVC.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA .9.rare: 0. S şi antitrombină III). pe seringă automată. factor X „PPSB”) în funcţie de indicaţia AVK (balanţă beneficiu/riscuri). factor VIII. cu efect de masă asupra structurilor mediane.v. fără capilare interpuse. • diagnostic suspectat la un subiect foarte vârstnic. • hematom lobar la un subiect tânăr: justifică indicaţia de arteriografie cerebrală de urgenţă.3: accidente vasculare cerebrale: hemoragii intracerebrale în stânga: hemiplegie dreaptă apoi comă la un bărbat de 50 ani sub tratament anticoagulant: CT fără contrast: evi­ denţierea unei hiperdensităţi spontane (hematom) intraparenchimatos emisferic stâng. • cocaină. în mijloc: hemipareză dreaptă ataxiantă la pacient tânăr de 28 ani cu hipertensiune severă netratată (240/110 mmHg). Figura paragraf 133. psihostimulante.133 .hematoamele intraparenehimatoase apărute sub tratament anticoagulant: • apar deseori în timpul supradozării şi/sau al unui puseu de HTA. • hematom sub heparină: administrarea de sulfat de protamină este discutabilă.dar trebuie cunoscute pentru că vindecarea poate fi completă dacă tratamentul adaptat este început preco­ ce (şi mortale în caz contrar). trombofilie (sindromul de anticorpi antifosfolipidici. Trombozele venoase cerebrale .terenuri favorizante: • post-partum/post-abortum.. .1. deficit de proteină C. • sursă de hematoame cu localizare mai ales lobară (teritoriu cortico-sub-cortical). • după caz: oprirea anticoagulantului sau continuarea cu heparină i.hematoamele intraparenehimatoase legate de abuzul de droguri: • la subiecţii tineri. boli de sistem (Behţet.. Crohn). concentrat de factori protrombinici (protrombină.' • diagnostic care trebuie luat în considerare rapid şi confirmat pe baza testelor toxicologice de sânge şi urină. 258 BOOK DES ECN .malformaţiile vasculare de tipul malformaţiilor arteriovenoase: • shunt între o arteră cu debit mare şi vene de drenaj. în general dement. . • sursă de hematoame cu localizare în special lobară (teritoriu cortico-sub-cortical). înconjurată de o coroană hipodensă: tipic pentru hematomul hipertensiv dat fiind contextul şi localizarea hemoragiei. factor VII. în dreapta: hemiple­ gie dreaptă şi cefalee brutale la un bărbat de 35 ani fără antecedente: evidenţierea unei hiperdensităţi spontane (hematom) intraparenehimatoase emisferice temporale stângi = hematom lobar la subiectul tânăr nonhipertensiv: se suspectează o malformaţie arteriovenoasă subiacentă = arteriografie cerebrală indispensabilă. ® hematom sub AVK: administrare vitamina K. .hematoamele intraparenehimatoase legate de angiopatia amiloidă. contracepţie estroprogestativă. • necesită consult neurochirurgical/ radiologie intervenţională (pentru închiderea shuntului). . {. • arterele cerebrale mici sunt fragilizate de depozite amiloide. CT fără contrast: hiperdensitate spontană talamică stângă. . hemopatii şi cancere subiacente.

. arătând lipsa de umplere a sinusului longitudinal (= «semnul triunghiului vid») din cauza trombusului endoluminal. • şi/sau deficite neurologice focale. stomatologic) şi general (căutare infecţie. • tratament etiologic: în funcţie de context. conţinutul sinusului nu se umple = semnul triunghiului vid. în contextul unei cefalee progresive neobişnuite care durează de trei zile = RMN de urgenţă: sus: RMN în secvenţă FLAIR care evidenţiază anomalii cu sediu cortical şi subcortical. • după injectare de produs de contrast: numai pereţii sinusului trombozat sunt conturaţi. cu heparină apoi continuare cu AVK (chiar şi în caz de infarctizare venoasă hemoragică asociată) timp de 6 luni-1 an sau chiar pe viaţă în funcţie de etiologia identificată. • mai ales a lipsei de vizualizare a unui sinus venos (pe angio-RMN sau angio-CT). • şi a trombusului in situ (hiperdensitate spontană la CT sau hiposemnal T2* eco de gradient la RMN)..). • tratamente simptomatice asociate (antalgice în caz de durere. meningite. • şi/sau crize de epilepsie (în general cu debut parţial). o dată ce s-a confirmat diagnosticul de tromboflebită cerebrală. Figura paragraf 133. ® prin evidenţierea infarctizării venoase (fără topografie arterială). • căutarea sistematică a unei trombofilii. jos.. clinic. • sau chiar a unei transformări hemoragice focale.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 259 ! . ’ tratamentul unei suspiciuni de tromboflebită cerebrală: • tratament antitrombotic cu anticoagulante în doză eficace (de urgenţă. se indică următoarele examinări pentru stabilirea etiologiei: • examen local (ORL. semnificând un edem difuz multifocal.133 - - - - • cauze locale: infecţii de vecinătate (abcese cerebrale. cu instalare acută sau subacută (rar brutală).1. neoplazie. focare infecţioase dentare. anticomiţiale în caz de criză epileptică). stoma­ tologice sau ORL (mastoidită. otită). în faţa unei suspiciuni de tromboflebită cerebrală = CT sau RMN cerebral de urgenţă. RMN în secţiuni coronale după injectarea de gadoliniu. • puncţie lombară (cu scop antalgic simptomatic şi etiologic pentru căutarea unei meningite infecţi­ oase sau neoplazice).9. .4: Accidente vasculare cerebrale: tromboflebite cerebrale Crize de epilepsie generalizată la o femeie de 35 ani. BOOK DES ECN . în hipersemnal. fără şi cu contrast: • scopul este demonstrarea tromboflebitei pentru a putea anticoagula eficient. asociază în mod clasic: • cefalee (acută sau progresivă). chiar HTIC. dar numai în caz de certitudi­ ne diagnostică: CT sau RMN.

uneori asociat cu o criză convulsivă şi cu alte semne de localizare. cu formare de cheaguri care blochează scurgerea LCR (risc de HTIC cu angajare şi deces).244 Hemoragia meningiană Christian Denier Orice cefalee cu debut brutal («de la un moment la altul») este o hemoragie meningiană prin ruptură de anevrism până la proba contrarie.prevenirea vasospasmului prin administrarea de inhibitor calcic (nimodipină [Nimotop®]). TA. .«orice cefalee cu debut brutal este o hemoragie meningiană până la proba contrarie». f * '. Hemoragia meningiană nontraumatică: incidenţă de 5/100000. dar nu necesită tratament specific. fără injectare de contrast («căutarea hiperdensităţii spontane a spaţiilor subarahnoidiene»): • dacă examenul CT arată o sângerare meningiană = arteriografie cerebrală de urgenţă pentru identi­ ficarea unui anevrism (prezent în 3 cazuri din 4) şi pentru tratament înainte să se producă resângerarea (pe cale endovasculară sau neurochirurgical). cu risc de infarct cerebral în aval. de la început intensă. prin afectarea prognosticului funcţional şi vital.fie în contextul unui traumatism cranian (cele mai frecvente): arată severitatea impactului. . .tratament antiepileptic/antalgic la nevoie (salicilaţii sunt contraindicaţi). Complicaţiile precoce ale hemoragiei meningiene: . în trei cazuri din patru. tratament preventiv sistematic cu nimodipină ([Nimotop®] cale orală sau iv. • un CT cerebral normal nu elimină diagnosticul de hemoragie meningiană: este posibil să fie o hemo­ ragie meningiană minimă = în acest caz se efectuează o puncţie lombară.fie într-un context de cefalee brutală spontană. Cale venoasă periferică. 5 ■. .moarte subită în timpul rupturii de anevrism. ruptura de anevrism fiind o ur­ genţă diagnostică şi terapeutică. . timp de 2-3 săptămâni). hipertermiei. Examinări complementare în caz de suspiciune de hemoragie meningiană nontraumatică: . semnul Brudzinski). . antiepileptice în caz de crize).imagistică cerebrală (CT cerebral de primă intenţie). repaus la pat strict. uneori asociat cu tulburări de conştienţă (putând merge până la comă inaugurală). Diagnosticul unei hemoragii meningiene nontraumatice: este suspectată pe tabloul clinic: .instituirea tratamentului ăd hoc. dacă hemoragia meningiană este confirmată.supraveghere clinică (puls.măsuri de neuroprotecţie. în general secundară inundării ventriculare.spitalizare de urgenţă în serviciul de neurochirurgie sau la reanimare pentru formele grave după manage­ mentul anevrismului (chirurgical sau neuroradiologic intervenţional). temperatură.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . fonofobie. . . a hipertensiunii.hidrocefalie acută. 260 BOOK DES ECN . Definiţie: o hemoragie meningiană se defineşte prin prezenţa sângelui în spaţiul subarahnoidian. apoi arteriografie cerebrală.neobişnuită. semnul Kernig. «în lovitură de trăznet» ).la examenul clinic: sindrom meningian inconstant (redoarea cefei.vasospasm arterial (mai ales în jurul Z 4 -Z 14). examen neurologic cu căutarea semnelor de HTIC) şi paraclinică (bilanţ biologic şi examene eco-Doppler transcraniene repetate pentru identificarea vasospasmului). fără traumatism: acest tablou ne face să suspectăm o rup­ tură de anevrism care este o urgenţă diagnostică şi terapeutică. . .2. a unei hidrocefalii). aceasta este legată de o ruptură de anevrism. • V . vărsături. hiperglicemiei. . Tratamente simptomatice (antalgice. CT cerebral în caz de agravare (căutarea unei resângerări. fotofobie. Orice cefalee cu debut brutal justifică aşadar un CT (chiar o PL) de urgenţă. Managementul unei suspiciuni de hemoragie meningiană nontraumatică: . greaţă. . Poate surveni: .CT cerebral de urgenţă (apoi PL la nevoie). combaterea edemului cerebral.cefalee brutală («de la un moment la altul».

2. trombofiebitele cerebrale. în afară de hemoragiile meningiene. angiopatiile cerebrale acute reversibile. complicaţii de decubitus. tulburări sfincteriene apoi V deteriorare cognitivă. Nu trebuie să-l liniştim pe pacient şi nici să-l lăsăm să plece după acest bilanţ minim realizat de urgenţă (CT /PL).. Complicaţiile pe termen mediu ale hemoragiei meningiene: epilepsie. (cf..244 . meningitele. . • diagnostic susţinut radiologie: aspect de dilatare a întregului sistem ventricular cu hipodensităţi periventriculare (resorbţie transependimară). BOOK DES ECN .. blocajele LCR printr-un obstacol (tumoră. glaucoamele acute. infarctele şi hematoamele cerebrale.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 261 . paragrafului 188).hidrocefalie cu presiune normală: y • legată de o diminuare globală a resorbţiei LCR. . sinuzitele blocate..hiponatremie prin secreţia inadecvată de hormon antidiuretic ADH.şi alte afecţiuni. malformaţiile arteriovenoase. Alte cauze de cefalee cu debut brutal: .epilepsie secundară.sechele motorii sau cognitive în funcţie de sediul şi complicaţiile hemoragiei iniţiale. . • diagnostic suspectat clinic: triada Hakim şi Adams = mers cu paşi mici. . pot fi amintite disecţiile arteriale.recidivă hemoragică (dacă anevrismul nu este tratat)... malformaţie).printre celelalte cauze responsabile de cefalee brutală. prin «înfundarea» granulaţiilor arahnoidiene. Complicaţiile pe termen lung ale hemoragiei meningiene: . • diagnostic confirmat după testul terapeutic prin puncţie lombară evacuatoare care ameliorează simptomele pacientului (urmat de montarea neurochirurgicală a unei derivaţii lombo/ventriculoperitoneale definitive dacă diagnosticul este confirmat). se pot manifesta prin cefalee brutale «în lovitură de trăznet». necrozele pituitare.

EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . jos: examinarea angio-RMN a arterelor intracraniene cu evidenţierea unui anevrism al arterei sylviene drepte. 262 BOOK DES ECN .244 Figura paragraf 244: Hemoragie meningiană: Sus: cefalee apoi comă cu debut brutal: CT cerebral de urgenţă: evidenţierea unei hiperdensităţi spontane a spatiilor subarahnoidiene (cisternele bazale şi ventriculul lateral drept) semnificând o hemoragie meningi­ ană.2.

rădăcinilor sau plexurilor. . . .. .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 26 3 . seroconversie HIV.. de origine inflamatorie autoimună şi cea mai frecventă (incidenţă = 1/100 000). multifocal (independent de lungimea fibrei nervoase). ■ > .recuperare completă în 80% din cazuri. înţepături) şi «obiectiv» (senzitiv profund) şi/sau vegetativ localizat la nivelul celor patru membre şi al capului. Diagnosticul diferenţial al sindromului Guillain-Barre: cu o compresiune medulară. .sindromul Guillain-Barre este forma primitivă. Examinări complementare de realizat când se suspectează sindromul Guillain-Barre: . ® urmată de o fază de recuperare progresivă.] şi neoplazice infiltra­ tive).) [mai ales cu Campylobacter jejuni. asimetric şi asincron.există şi forme de PRN numite «secundare» (infecţioase [CMV. .PRN care se instalează în mai mult de 4 săptămâni. hemostază. risc de embolie pulmonară). .examinări biologice standard: hemogramă.durata de evoluţie totală: se întinde în general pe mai multe luni. localizate la nivelul trunchiurilor nervoase. dacă deficitul ascendent al celor patru membre respectă faţa (sau o compresiune a „cozii de cal” dacă se limitează la membrele inferioare).prin definiţie PRN «acute» = se instalează în mai puţin de 4 săptămâni (câteva zile-câteva săptămâni). ionogramă sanguină (posibilă secreţie inadecvată a hormonu­ lui antidiuretic ADH)..în general precedat de un episod infecţios cu aspect banal (ORL. Printre PRN acute: . furnicături.Poliradiculonevrita acută inflamatorie ____ (si nd rom uI G u ilia in-Ba rré) Christian Denier I. . însoţit de dispariţia progresivă a reflexelor osteotendinoase. ’ Diagnosticul clinic al sindromului Guillain-Barre: . uree şi creatinină. Diagnostic Poliradiculonevritele (PRN) = neuropatii periferice multifocale determinate de leziuni demielinizante şi in­ flamatorii.este considerat stabilizat după 12-18 luni (= stadiu sechelar).ECG şi radiografie toracică (examen de referinţă/risc de paralizie diafragmatică. mycoplasma] sau de vaccinare. . ' ■ ■ ' .. glicemie â jeun. nu fac parte din programa ECN (PRN subacute sau cronice). diaree.. . independent de lungimea fibrei nervoase şi/sau a unui de­ ficit senzitiv ( «subiectiv» de tip parestezii. ASAT/ALAT. BOOK DES ECN . Orice suspiciune de sindrom Guillain-Barre impune spitalizarea (la reanimare în caz de tulburări de deglutiţie sau respiratorii) = urgenţă diagnostică şi terapeutică.evoluează spontan în trei faze clinice care durează fiecare de la câteva zile la câteva săptămâni: ® faza de extensie (prin definiţie mai puţin de 4 săptămâni): apariţia progresivă a unui deficit motor proximal şi distal. . ® urmată de o fază în platou: stabilitatea deficitelor neurologice.gazometrie arterială de bază. CRP. r. .

• fază descendentă cu tulburări de deglutiţie.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ .. . . • deficit motor pur asimetric.122 . • evidenţierea unei scăderi marcate a vitezelor de conducere nervoasă. precedat de tulburări digestive. • prevenirea/tratamentul complicaţiilor (respiratorii.poliomielită: • infecţie virală prezentă în ţările în curs de dezvoltare.PRN secundare dacă există pleiorahie la PL > 5 elemente/mm3 (în afara programei ECN): • serologie HIV şi antigenemie p24 după obţinerea acordului pacientului. . boli autoimune (lupus) sau inflamatorii (sarcoidoză). paragrafului 263).4 g/l]. temperatură. 264 BOOK DES ECN . tensiune.compresiune medulară sau sindrom de „coadă de cal” (cf. • asociată/precedată de episoade recurente de dureri abdominale mimând o urgenţă chirurgicală: • şi/sau de episoade de confuzie neetichetate. apoi paralizia membrelor.urgenţă diagnostică şi terapeutică: ® internare la reanimare medicală. • poate fi de asemenea strict normală fără a exclude diagnosticul. paragrafului 326). • cu emisie de urină de culoarea vinului de Porto.examinarea LCR (puncţie lombară): • arată de regulă o disociere albuminocitologică în caz de sindrom Guillain-Barré (proteinorahie cres­ cută [> 0. paragrafului sănătate publică): • secundare ingestiei de alimente din conserve artizanale/perimate. . în general valori de 1-2 g/l). • puncţia lombară are de asemenea un rol în eliminarea diagnosticelor diferenţiale (PRN secundare. . limitarea complicaţiilor de decubitus (încărcare traheobronşică..). cu afectare vegetativă (midriază).supraveghere cotidiană: • a constantelor fiziologice (puls. combaterea retracţiilor tendinoase. paragrafului 231). creş­ terea latenţelor distale şi dispariţia undelor F la stimulodetecţie. • sau perfuzii cu imunoglobuline intravenoase (0.electromiografie: • afectare nervoasă demielinizantă. . infiltraţii neoplazice (limfom infiltrant şi alte hemopatii maligne). • kinetoterapie (pasivă şi activă. . meningoradiculita din boala Lyme. disfagiei. disautonomiei). motorie şi respiratorie. • prevenţia evenimentelor tromboembolice (heparină în doze profilactice).porfirie acută intermitentă: • paralizii multifocale de tip periferic. • corticoizii sunt ineficace şi surse de complicaţii (infecţioase). • asociată cu o meningită de tip viral la PL. . • afectează indivizii nevaccinaţi.miastenie (cf. ® apoi fază descendentă cu tulburări de deglutiţie. escare). frecvenţă respiratorie). Situaţii de urgenţă şi managementul adaptat al sindromului Guillain-Barré . cu blocuri de conducere.meningoradiculite: boala Lyme. o dată la două zile). 8. • poate fi normală la debutul evoluţiei. Diagnosticele diferenţiale ale sindromului Guillain-Barré: . .măsuri simptomatice: • protecţie oculară şi tratamente locale în caz de paralizie facială periferică (cf. • sau într-o secţie medicală situată aproape de reanimare (risc de a necesita intubaţie şi ventilaţie asistate în timpul evoluţiei).tratament specific: • schimburi plasmatice (plasmafereze. • se instituie în timpul fazei de extensie. apoi paralizia membrelor. în timp ce citologia este normală < 5 celule/mm3 ). • afectare oculomotorie în prim plan. II.4 m g/kg/zi timp de 5 zile).botulism: toxiinfecţii alimentare (cf. .. • în cazul suspectării unei compresiuni medulare trebuie realizat un RMN medular înainte de PL.1. în număr de 2-4.

tulburări de deglutiţie: • testarea regulată a deglutiţiei şi a fonaţiei. numărătoare în apnee. Complicaţii potenţial letale . • risc de insuficienţă respiratorie acută.1 . .tulburări de ventilaţie: • supravegherea capacităţii ventilatorii (VEMS. peak-flow). BOOK DES ECN . • supravegherea eficienţei tusei. • a deglutiţiei şi fonaţiei. hipotensiune arterială se­ veră.1 2 2 ® a funcţiei respiratorii.tulburări tromboembolice: • anticoagulare preventivă cu heparină în doze profilactice. paragrafului 135). . • căutarea semnelor de fiebite surale/embolii pulmonare (cf.sindroame disautonomice: stop cardiac. tulburări de ritm cardiac. • testing muscular.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 265 .8 . . • identificarea complicaţiilor. bradicardie. • identificarea pneumopatiei secundare.

. subacut sau cronic (instalare în peste 2 luni). asociată cu o meningită.după modul de instalare: acut (mai puţin de 4 săptămâni). • poliradiculonevrită: afectare multifocală a nervilor şi a rădăcinilor nervoase. • multineuropatie («multinevrită»): afectare asimetrică. • mononeuropatie («mononevrită»): afectare tronculară unică (deci unilaterală). Forma acută infiamatorie primitivă de poliradiculonevrită corespunde sindromului Guillain-Barré (cf. modului de instalare şi. hiperpatie. hipotensiune ortostatică cu bradicardie paradoxală. nevralgie cervicobrahială).chiar şi semne neurovegetative. plexală: simetrică sau asimetrică multifocală) orientează diagnosticul etiologic. subacut (în 4-8 săptămâni) sau cronic (instalare în peste de 2 luni) şi sistematizarea deficitului (topo­ grafia tronculară. tact fin (sensibilitate epicritică) şi sensibilitate profundă. fasciculaţii (denervare). cu atingerea mai multor nervi (mai multe mononevrite). O dată stabilit diagnosticul de neuropatie periferică.deficit motor cu abolirea reflexelor osteotendinoase. distribuţiei semnelor. Clasificarea neuropatiilor periferice: o neuropatie periferică se defineşte pe baza formei clinice. cianoză). • radiculopatie: atingerea unei rădăcini nervoase (cel mai frecvent: cruralgie. • meningoradiculită: atingerea uneia sau a mai multor rădăcini nervoase. paragrafului 122).EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA .Neuropatía periferică 1) Recunoaşterea unei neuropatii periferice: Clinic: semne de afectare periferică = . senzaţii de descărcări electrice. sensibilitate la vibraţii (palestezie) şi simţul de poziţie al segmentelor membrelor (propriocepţie). diaree. semne vasomotorii (edem.după forma clinică (neuropatii motorii. • plexopatie: atingerea fibrelor provenind din acelaşi plex nervos (brahial sau lombosacrat). amorţeală). în general acută. în general asimetrică în timp şi spaţiu. . tulburări de erecţie.tulburări senzitive subiective de tip parestezii (înţepături. sciatalgie. Tinel]). semnul Argyll-Robertson. incontinenţă urinară. a mecanismului subiacent: . semne negative: reflex idiomuscular păstrat. . fără sem­ ne centrale (fără semnul Babinski). sponta­ ne sau provocate [semnul Lasègue. . . tulburări sudorale.amiotrofie. tulburări trofice (mal perforant). bilaterală şi simetrică. xerostomie. vegetative şi/sau mixte). 266 BOOK DES ECN . furnicături. Léri. . sensibilitate termoalgică). radiculară.tulburări senzitive obiective: tulburări de sensibilitate superficială (tact grosier. corespunde atingerii celor mai lungi fibre nervoase. dependentă de lungimea fibrei nervoase (= PAAP/polineuropatii axonale ascendente progresive. extinzându-se centripet). eventual. modul de instalare: acut (instalare în mai puţin de 4 săp­ tămâni). alodinie (senzaţie dureroasă declanşată de tact). gastropareză.după distribuţia semnelor: • polineuropatie («polinevrită»): afectare politronculară distală.după mecanismul subiacent (determinat prin EMG şi/sau histologie): neuropatii prin leziune primitiv axonală (sau neuropatie axonală) sau prin leziune primitivă a mielinei (sau neuropatie demielinizantă). senzitive. dureri neuropatice (arsuri. .

contuzii). elongaţii. în alte cazuri. încă de la început.2. . .căutarea sindromului inflamator în caz de polinevrită acută (căutare vascularită).• posttraumatice (smulgere.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 267 .etiologii: compresiune focală: în principal sciaticile (L5 şi SI). cu creşterea latenţelor distale. TSH.o fază de stimulare (sau «stimulodetecţie») care măsoară amplitudinea potenţialurilor de acţiune motorii şi senzitive şi determină vitezele de propagare a impulsurilor nervoase.265 2) Exam inări complementare în neuropatiile periferice: Nu există un bilanţ «stereotip» de realizat pentru orice neuropatie.în caz de mielinopatie (de exemplu sindrom Guillain-Barre): există o scădere a vitezelor de conducere. şi nu este nevoie nici de bilanţ biologic complementar nici de EMG (de exemplu polineuropatia diabetică). meningoradiculită la subiecţii cu risc = Lyme.definiţie: afecţiune tronculară unică izolată. dozaje vitaminice pentru polineuropatia senzitivă progresivă. paragrafu­ lui 279). .cauze frecvente de afectare a plexului lombosacral: • posttraumatice: fractură de bazin (smulgere.. apoi deficit motor predominant în partea superioară a plexului cu amiotrofie rapidă şi evidentă. .etiologii: în principal un fenomen compresiv (sindroame canalare: canal carpian de exemplu. • sindromul Pancoast-Tobias.utilă pentru determinarea mecanismului etiopatogenic subiacent (în cazuri dificile sau mixte la EMG [me­ canism axonal sau demielinizant]). electroforeza proteinelor plasmatice/imunelectroforeza proteinelor plasmatice. artroze.indispensabilă pentru anumite diagnostice etiologice (vascularită. . .atenţie: o mononevrită poate fi un debut de multinevrită.cauze frecvente de afectare a plexului brahial: ' *o. Analize biologice sanguine: în funcţie de cauza presupusă (cf. . tratament simptomatic ± corticoizi. secundare unor hernii de disc. precum şi caracterul său miopatic sau denervant. cu un traseu sărac de tip simplu accelerat la detecţie (denervare).-■ . de exemplu dacă se suspectează o vascularită (periarterită nodoasă PAN) [diagnostic şi tratament imunosupresor de urgenţă]. cf. ea precizează extinderea afectării.bilanţ metabolic: glicemie. . legat de leziunea apexului pulmonar (asociază semnul Claude-BernardHorner [mioză-ptoză-enoftalmie]) şi nevralgie de plex brahial de tip inferior: C8-D1 (în principal secundar cancerelor pulmonare).în caz de axonopatie (neuropatie axonală): există o scădere a amplitudinilor (motorii şi/sau senzitive). paragrafului 279). RAŢIONAMENT ÎN CAZ DE AFECTARE MONOFOCALĂ PLEXALĂ (SAU PLEXOPATII): . 3) Raţionament în faţa principalelor sindroame de neuropatie periferică: RAŢIONAMENT ÎN CAZ DE AFECTARE MONONEVRITICĂ (= MONONEUROPATIE). contuzii). se va efectua fără ezitare.. .. BOOK DES ECN . . mergând până la blocuri de conducere specifice. paragrafului infra): . sarcoidoză). RAŢIONAMENT ÎN CAZ DE AFECTARE MONORADICULA RĂ: . biopsia nervoasă (neuropatie multifocală cauzată de o vascularită). recuperare lentă). . Electromiografia (EMG): electromiograma este compusă din 2 părţi: . cruralgiile (14) şi nevralgiile cervicobrahiale (cf. lepră. în schimb. • tumorale infiltrative (tumori în bazinul mic) şi postiradiere.o fază de detecţie care înregistrează activitatea electrică a diferiţilor muşchi în repaus şi apoi la efort. depozite de amiloid. • tumorale infiltrative (cancer la sân) şi postiradiere. elongaţii.uneori trebuie realizată de urgenţă. Biopsie neuromusculară: .bilanţ infecţios în funcţie de prezentare: multinevrită progresivă la imigranţii care provin dintr-o zonă endemică = lepră. debutează în câteva zile sau săptămâni după dureri la nivelul umărului. Rezumând ceea ce trebuie să se ştie: . Cel mai adesea. • inflamatorii: sindromul Parsonage-Turner (apărut după o infecţie banală sau vaccinare. diagnosticul este evident.

ce durează aproximativ 21 de zile). afectări radiculare inclusiv senzitive dureroase şi/ sau motorii dintre care paralizie facială periferică. . indife­ rent de echilibrarea diabetului (spre deosebire de polineuropatia diabetică). simptome cardiace (bloc de conducere) şi simptome neurologice (meningită limfocitară. biopsia este in­ dispensabilă pentru confirmarea diagnosticului. . America de Sud). .afectarea este ascendentă: debut în partea distală a membrelor inferioare. . silenţioasă pe mai mulţi ani la pacienţi originari sau care au călătorit în zona ende­ mică (Africa. .de origine metabolică: diabet zaharat insulinodependent (DID) şi noninsulinodependent (DNID): influen­ ţate de echilibrul glicemic.mai multe afectări la distanţă unele de altele: în acest caz trebuie căutată o meningoradiculită (ex. sau predominant la rădăcina membrelor) cu deficit motor. Asia.alcoolocarenţială. hipertrofia trunchiurilor nervoase la palpare + pete cutanate hipocrome. . lupus.proximală (plex şi rădăcini) şi distală (tronculară) = afectare bilaterală difuză. confirmare prin serologie.în a doua etapă: apariţia unui deficit motor asociat. crurali.în mod clasic.se mai numeşte şi polineuropatie axonală ascendentă progresivă (PAAP).diabet zaharat (instalare brutală ± dureroasă). apoi abdomenul şi scalpul. Progresie lentă cu arsuri indolore. dacă este meningită = PRN acută secundară (cf. afectând apoi mâinile. . • meningoradiculită Lyme: meningoradiculită de origine infecţioasă.afectare multifocală a nervilor periferici. dapson].) [legate de o ischemie nervoasă]. . RAŢIONAMENT ÎN CAZ DE AFECTARE DIFUZĂ DEPENDENTĂ DE LUNGIME (= polineuropatii = «polinevrite»): . primo-infecţie: eritem cronic migrant (indolor. RAŢIONAMENT ÎN CAZ DE AFECTARE POLIRADICULONEVRITICĂ (MULTIFOCALĂ DIFUZĂ): . în general evoluţie spontan regresivă în câteva luni. asimetrică sau în principal simetrică (de exemplu: afecţiune omogenă proximală şi distală. fracturi spontane.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . în general asociată cu alterarea stării generale.cauze toxice (chimioterapie [vincristină] antibiotice [izoniazid. astenie). Examinări complementare: meningită cu predo­ minanţă limfoplasmocitară. de asemenea cu aspect dependent de lungime. metronidazol. dependentă de lungime (afectând mai întâi fibrele nervoa­ se cele mai lungi. .definiţie: afectare a sistemului nervos periferic. sindrom inflamator şi hepereozinofilie. senzitiv şi/sau vegetativ. justifică corticoterapia pe cale generală. afectarea este predominant senzitivă..lepră: evoluţie indoloră.HIV: de origine inflamatorie vascularitică. tratament prelungit cu antibioterapie adaptată ± corticoizi. peronieri. tulburări trofice. imediat ce se obţine confirmarea histologică: urgenţă diagnostică şi terapeutică. . simptome reumatologice (artralgii şi artrite). . DDI). . instalare bru­ tală şi dureroasă (mai ales nervul ulnar la membrul superior şi peronier la membrul inferior). nitrofuranton. .. .boli de sistem (vascularită: periarterită nodoasă. nervii cranieni: IV.instalare acută = sindromul Guillain-Barre = origine primitivă. RAŢIONAMENT ÎN CAZ DE AFECTARE MULTIRADICULARĂ: . .2.: parali­ zie facială periferică stângă şi L5 dreaptă): • infiltraţie tumorală (meningită carcinomatoasă). a doua fază: simptome generale (fe­ bră. atinge în general nervii femurocutanaţi. tratament: antibioterapie (cefalosporină de a treia generaţie) timp de 1-3 săptămâni în funcţie de stadiul bolii. III sau VI (oftalmoplegie). purpură.afectare însoţită de deficite adiacente (L4 şi L5 sau C5 şi C6 de exemplu): în acest caz trebuie căutată o lezi­ une locală focală (se va exclude o hernie de disc). cauzată de o bacterie (Borrelia burgdorferi) transmisă prin muşcătura de căpuşă (sursă: cervidele din pădure).265 RAŢIONAMENT ÎN CAZ DE AFECTARE MULTIFOCALĂ MULTITRONCULARĂ (multineuropatie sau mononeuropatie multiplă = multinevrită) [= asimetrică în timp şi spaţiu (asincronă)]. urcând progresiv spre genunchi.cel mai frecvent secundară unor leziuni demielinizante. este posibilă afectarea multiviscerală. 268 BOOK DES ECN . legată de infecţia cu bacilul Hansen afectare tronculară mai ales ulnară şi peronieră (şi a ramurii superioare a nervului facial). paragrafului 122) [PRN subacută sau cronică în afara programei ECN]. . dureri. unele antiretrovirale (DDC. febră. apoi evoluând centripet).

• prevalenţă: 0. • tablou motor pur cu excepţia oculomotricităţii. SSA-SSB. biopsia glandelor salivare.1 %o locuitori. .definiţie: neuronopatie senzitivă cu lezarea corpilor celulari din interiorul ganglionilor spinali posteriori (ganglionopatie) [mult mai rară decât PAAP]. . RAŢIONAMENT ÎN CAZ DE AFECTARE DIFUZĂ TIP NEUROPATIE ATAXIANTĂ (afectare senzitivă profundă): .2. sindrom postpoliomielitic tardiv în funcţie de teren. exa­ men oftalmologie). mai ales satelite cancerului pulmonar cu celule mici). complicaţii postiradiere. fără sindrom parkinsonian sau cerebelos. chiar PRN ataxiantă. debut în general în jurul vârstei de 55 ani. . paraneoplazică.. chiar vascularite. evoluând iremediabil spre moarte. paraneoplazică (cu anticorpi antiHU. fără afectarea oculomotricităţii. abolirea unor reflexe osteotendinoase) şi deficit motor central (unele reflexe vii. RAŢIONAMENT ÎN CAZ DE AFECTARE MOTORIE PURĂ: .. BOOK DES ECN . • afectarea nervilor cranieni este posibilă cu sindrom bulbar sau pseudobulbar. . depozitâre de imunoglobuline (MGUS sau mielom). neuropatía «Denny< Brown» (prezenţa anticorpilor anti-Hu sau anti-Cv2) [satelite cancerelor pulmonare cu celule mici]. « deficit motor de tip periferic (amiotrofie. crampe. întotdeauna trebuie avută în vedere o scleroză laterală amio­ trofică (SLA) la debut. coaste supranumerare cervicale. difuzate cu semnul Babinski). insuficienţă renală cro­ nică (în special la pacienţii cu dializă).limitată la membrele superioare: căutarea unei compresiuni locale (sindromul defileului scalenic [muşchii scaleni]. sindrom postpoliomielitic tardiv în funcţie de teren).limitată la membrele inferioare: se vor căuta un canal lombar îngustat. „ .principalele cauze: iatrogenă (cisplatine). anti-Cv2.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 269 .generalizată: scleroză laterală amiotrofică: • definiţie: afecţiune degenerativă progresivă a primului şi a celui de-al doilea motoneuron (la nivelul cortexului şi al cornului anterior al măduvei). policinetice.265 . . hipotiroidism. complicaţii postiradiere. fasciculaţii. întotdeauna trebuie avută în vedere o scleroză laterală amiotrofică (SLA) la debut. intoxicaţie cu vitamina B6. • semne negative: fără tulburări senzitive sau sfincteriene. ® tratament specific cu riluzol (Rilutek®) şi simptomatic (kinetoterapie)..alte cauze: amiloză dobândită. • EMG utilă pentru detectarea extinderii denervării (cele 4 membre şi faţă). gangli­ onopatie satelită bolii Gougerot-Sjógren (anticorpi antinucleari. ..ataxie proprioceptivâ pe primul plan.

un an mai târziu.uneori. mă­ duvă şi nervi optici). Prevalenţă = aproximativ 0. centrală (atingerea fasciculului piramidal) sau periferică (prin atingerea nervului facial în porţiunea intraprotuberanţială). diagnosticul este reţinut graţie unor criterii neuroradiologice (exemplu: puseu clinic medular la o femeie tânără. paraclinice şi evolutive în timp şi spaţiu («diseminare spaţiotemporală»). apoi evidenţierea de noi leziuni cerebrale evoluti­ ve pe un RMN efectuat sistematic. cu semiologie variată în funcţie de regiunea afectată: • deficit motor piramidal/central: monopareză. paragrafului 304).5-1 cazuri/l 000 locuitori (predispoziţie familială moderată). cu scotom central sau paracentral în câmpul vi­ zual şi alterarea percepţiei culorilor (discromatopsie roşu-verde). Diagnosticul: .1 .confirmat definitiv în caz de episoade: • clinice remitente succesive («pusee»). şi un fund de ochi normal la înce­ put care poate prezenta ulterior o decolorare a papilelor în stadiul sechelar. • şi în spaţiu. Nu există un «test diagnostic» specific (biologic sau radiologie) pentru susţinerea formală a diagnosticului. de control. • diplopie prin afectarea nucleului nervilor oculomotori în interiorul trunchiului cerebral (cf.survine în general la subiectul tânăr (predominanţă feminină . parapareză. semnul Lhermitte (dureri de tip «des­ cărcări electrice» la nivelul rahisului şi al membrelor în timpul flexiunii cefei).7/1). cf. SM: argumente clinice: . tulburări în special proprioceptive: • neuropatie optică retrobulbară (NORB): scăderea acuităţii vizuale unilaterale. .suspectat în faţa unui tablou clinic de deficit neurologic central cu instalare subacută/progresivă la un adult tânăr. paragrafului 142). . «obiective»: hipoestezie. . asociată cu dureri oculare accentuate de mobilizarea globului ocular. . 8. .întărit de argumente: • neuroradiologice (RMN). dureri (nevralgii). • nevralgie de trigemen (secundară/simptomatică.o boală cronică inflamatorie care afectează exclusiv substanţa albă a sistemului nervos central (creier.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA .săptămâni. hemipareză.se bazează pe numeroase argumente clinice. . 270 BOOK DES ECN . timp în care pacienta este asimptomatică). • multifocale în timp (asincrone). . • (exemplu: afectare medulară. • asociat cu aspecte neuroradiologice şi biologice compatibile. • tulburări senzitive: «subiective»: parestezii. • şi biologice (examenul LCR).1.semne clinice: «pusee» care se instalează în timp de câteva zile .evoluează în pusee care se succed în timp şi spaţiu. Diagnosticarea unei scleroze multiple Scleroza multiplă (SM) este: . • = acestea sunt condiţiile necesare şi suficiente pentru a pune diagnosticul. .teren: adult tânăr (mai degrabă de sex feminin).125 Scleroza multiplă (Scleroza în plăci) Ch ristian D enier 1. apoi cerebeloasă sau nevrită optică retrobulbară/NORB în anul următor). • paralizie facială. . care regresează după tratament corticoid.

acestea sunt în general pro­ vocate de evenimente intercurente. SM: Argumente paraclinice pentru diagnostic: examinarea lichidului cefalorahidian (LCR): .nu există teste biologice care să permită punerea unui diagnostic de SM. • prezenţa mai multor leziuni semnifică diseminarea spaţială la RMN. . simptomatologie extraneurologică). paragrafului 231).CT: deseori cerut de primă intenţie în caz de deficit focal progresiv la un subiect tânăr. se realizează de obicei o puncţie lombară (PL) în cazul primului puseu. în cadrul bilanţului ce caută argumente favorabile pentru diagnostic (preconizată de asemenea de unii şi în scop prognostic).semne negative: din contră. ca de ex. • tipic în iso. • sindrom vestibular central sau periferic (cf. trebuie căutat un sindrom infecţios declanşator şi tratat sistematic (nu există sindrom inflamator biologic în SM. • forma secundar progresivă. SM: Argumente paraclinice pentru diagnostic: Imagistica sistemului nervos central: . . în caz de puseu.RMN medular: în caz de simptomatologie medulară. • pot capta substanţa de contrast după injectarea de gadoliniu în cazul leziunilor recente (< 3 luni). SM: Argumente paraclinice pentru diagnostic: examinări biologice sanguine: . • pune în evidenţă leziuni ale substanţei albe tipice evocatoare (dar nu patognomonice).se disting trei forme: • forma recurent remitentă (cea mai frecventă. examenul CT nu aduce un argument decisiv în favoarea unui diagnostic de SM. 80%) a cărei evoluţie se face prin pusee succesive. • în hipersemnal. .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 271 . în schimb.în schimb.nu în ultimul rând. în fine. în cazul în care se suspecta o SM. .examenul LCR evidenţiază de obicei: BOOK DES ECN . tulburări cognitive şi psihiatrice (semne tardive în evoluţia bolii). forma progresivă de la început. pe secvenţele în T2 şi FLAIR.urmat de regresia totală sau parţială a simptomelor. în care afecţiunea evoluează de la început în mod progresiv. de exemplu). . tulburări genitosfincteriene. în cazul puseelor.această examinare.1.125 • sindrom cerebelos (cf. surditatea sau afazia. • dar şi: senzaţie de oboseală. . unele simptome neurologice nu sunt de obicei găsite în SM.prezenţa leziunilor de SM în etajul medular: este denumită «mielită». cea mai rară. deoarece se suspectează întotdeauna o posibilă compresie mecanică care ar justi­ fica un gest chirurgical de urgenţă (risc de plegie definitivă prin mielomalacie. dar permite excluderea altor diagnostice diferenţiale (tumori. cu evi­ denţiere de leziuni tipice la RMN). de neevitat înainte de era RMN. apoi evoluează progre­ siv (handicap care se accentuează progresiv fără ameliorare nici măcar parţială). . care în general captează substanţa de contrast. cu atât mai mult în cazul primului puseu.definiţia unui «puseu de SM»: apariţia sau agravarea unor semne neurologice pe durată de cel puţin 24 ore. Forme clinice de scleroză multiplă: . semnalând o lezi­ une recentă activă. . Nu trebuie să se găsească semnele unor boli generale sistemice. iar RMN-ul identifică unul (sau mai multe) hipersemnale T2 intramedular(e). în timp ce diseminarea tem•porală poate fi demonstrată prin apariţia de noi leziuni pe RMN-uri succesive (la distanţă de minim trei luni). «Puseu de SM» şi evoluţia SM: . SM afectează numai SNC. • de formă ovoidă şi situate numai în substanţa albă. paragrafului 340).(febră. 8. . cf. care se prezintă la început ca o formă recurentă. infecţioase.RMN cerebral fără şi apoi cu injectare de gadoliniu = examen de referinţă în SM.în schimb. paragrafului 340). cu excepţia cazului de infecţie intercurentă asociată).sau hiposemnal pe secvenţele în TI. . unde RMNul spinal este o urgenţă. • întotdeauna anormal. cum ar fi: crizele de epilepsie. • şi. nu mai este necesară în mod sistematic dacă RMN-ul şi istoricul clinic sunt tipice (pusee clinice succesive şi rezolutive.regresia poate fi spontană sau după tratament adaptat. care trebuie identificate şi tratate sistematic.

ceea ce nu elimină totuşi diagnosticul de SM. în afara autorizaţiei de punere pe piaţă a medicamentelor). dar şi somestezice şi auditive. iar în caz de tulburări urinare. benzodiazepine. psiholog. . azatioprină [Imurel®].în total: monitorizare multidisciplinara (neurolog.m. sau subcutanată) sau Copaxon® injecţii s. pulmonare. vascularită.sunt din ce în ce mai puţin utilizate în epoca RMN-ului. ergoterapeut.. dar şi în faza de dependenţă). asistent social. Argumentarea atitudinii terapeutice şi planificarea monitorizării pacientului Tratamentul «puseelor»: . .corespunde aşa numitului fenomen Uhthoff. căutarea unui reziduu postmicţional la ecografie. chiar injecţii cu toxină botulică în caz de spasticitate focală.1. .). . medic de familie. care contraindică administrarea de corticoizi [infecţie urinară + în funcţie de orientarea clinică: focare dentare.combaterea spasticităţii: kinetoterapie şi tratamente antispastice: baclofen (Lioresal®).oboseala: în funcţie de context: repaus. PL poate fi de asemenea normală.tratamente imunomodulatoare: • interferon beta (Avonex®. . ..se începe după identificarea şi tratarea unui eventual factor declanşator în special infecţios (căutarea foca­ relor infecţioase care pot fi sursă a puseelor de SM. . de exemplu) sau al durerilor permanente (antalgice uzuale sau antidepresive). în schimb. . lupus. 8.se face prin corticoterapie intravenoasă în doză mare şi de scurtă durată (bolus tip metilprednisolon (Solumedrol®) 1 g/zi timp de 3 zile. .c... diagnosticul de SM trebuie rediscutat în caz de pleiorahie mai mare de 50 celule/mm3 (căutarea unei afectări cerebrale în cadrul unei boli de sistem [Sjógren. dantrolen (Dantriwn®).kinetoterapie: în caz de pusee severe. . fracţionarea efortului. .tratament imunosupresor: mitoxantronă pentru formele active severe (chiar ciclofosfamidă [Endoxan®]. Zoloft®). ORL]).. Rebif®. . pe cale i.. concediu medical la nevoie.repaus. aport de potasiu şi hipnotice eventual asociate). Tratamentul de fond nespecific al SM: .neuropatie optică retrobulbară paucisimptomatică).mai ales vizuale. . meningită limfocitară (pleiocitoză moderată) < 20 elemente/mm3 (50 maxim). tratament farmacologic: amantadină (Mantadix®). zilnic. • Tysabri® (natalizumab: anticorp monoclonal anti-alfa-4-integrină în perfuzie lunară).]). . • • • • • 2. . adaptarea locului de muncă şi/sau reorienta­ re profesională. kinetoterapeut. paragrafului 262] sau semnul Lhermitte invalidant.. 272 BOOK DES ECN .ele pot autentifica o diseminare spaţială de exemplu evidenţiind leziuni infraclinice pe căile vizuale mai ales (de tip sechelă de NORB .obiectiv: reducerea duratei puseului (ineficientă pentru evoluţia pe termen lung). . cu evidenţiere la electroforeza proteinelor din LCR a unui profil oligoclonal al IgG (sinteză intratecală). este de lungă durată (în faza de autonomie a pacientului.obiectiv: diminuarea frecvenţei puseelor şi încetinirea progresiei handicapului (trebuie prescris de un spe­ cialist şi în caz de SM dovedită [deci nu în cazul primului puseu]).compensat 100%.căutarea şi tratamentul unui sindrom depresiv. urolog. SM: Argumente paraclinice pentru diagnostic: de tipul potenţialelor evocate: .identificarea şi tratamentul tulburărilor sexuale (tulburări de erecţie la bărbat). . asociată cu măsuri preventive (pansamente gastrice.125 hiperproteinorahie moderată (< 1 g/l). inhibitori ai recaptării serotoninergice (Prozac®. care va determina managementul medical (Xatral®sau Ditropan®).identificarea şi tratarea tulburărilor urinare: depistare sistematică. în caz de SM care continuă să dea pusee sub tratament imunomodulator sau în caz de SM cu forme active severe.nu constituie un puseu.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . Betaferon®.ergoterapie: adaptarea locuinţei şi/sau a locului de muncă. Tratamentul de fond specific al SM: .tratamentul durerilor paroxistice (cu antiepileptice pentru o nevralgie de trigemen [cf. Un simptom neurologic care survine în timpul unei hipertermii şi care durează mai puţin de 24 ore: .

• şi 50% au nevoie de scaun rulant pentru deplasare după 30 ani de evoluţie. debut prin forme de la început progresive. debut cu semne motorii deficitare. . bine vizualizate şi pe secvenţele sagitale (jos în stânga). . fără contraindicaţii pentru naştere pe cale vaginală sau cezaria­ nă.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 273 . Figura paragraf 125: Scleroză multiplă: hemipareză stângă instalată progresiv la o tânără de 20 ani: sus: RMN cerebral în secvenţe FLAIR pe secţiuni axiale.risc de handicap spontan (fără tratament de fond): • 50% au dificultăţi la mers după 10 ani.125 .se va avea în vedere întreruperea oricărui tratament de fond înainte de concepţie (interferon.sarcina poate fi urmărită în mod normal. semnificând o mielită (aici în cadrul unei SM).reducerea frecvenţei puseelor în timpul sarcinii. Copaxone®.apoi creşterea frecvenţei puseelor în primul trimestru post-partum. 8. Tisabri®) din cauza puţinelor date disponibile despre teratogenicitate. pusee frecvente. . în special în al treilea trimestru. . . cu evidenţierea de leziuni în hipersemnal tipice pentru SM (ovoide.în plus tratamentul cauzei febrei: .sunt utile pentru studiile de cohortă. . paragrafului 231]: RMN în secvenţe T2 pe secţiune sagitală: evidenţierea unor anomalii de semnal intramedular etajate.neuropatie optică retrobulbară sau cu semne senzitive. interval lung între primele două pusee. . în special la nivelul corpului calos. . nici pentru anestezia peridurală (se va anunţa anestezistul). situate exclusiv în substanţa albă). azatioprină. ' " SM şi sarcina: . sexul masculin. BOOK DES ECN . 1 • 50% au nevoie de baston pentru mers după 15 ani. mitoxantrone.în schimb.corticoizii intravenos pot fi utilizaţi în timpul sarcinii. dar inutilizabile pentru a face predicţia fiecărui caz. jos în dreapta: tulburări de echilibru cu instalare progresivă la un bărbat de 18 ani cu un nivel medular C4-C5 la examenul fizic: afectare medulară acută/subacută = RMN de urgenţă (ex­ cluderea unui proces compresiv [cf.factor de prognostic nefavorabil: debut tardiv.nu trebuie tratat altfel decât cu antipiretice.SM = evitarea hipertermiei (la originea agravării tranzitorii a deficitelor neurologice). Prognostic individual pe termen lung = imprevizibil: .1. . nu influenţează evoluţia handicapului neurologic.factor de prognostic favorabil: debut cu NORB .

echilibrarea aporturilor hidroelectrolitice. accentuată la efort. ..) şi de context (tratament curativ sau paliativ). colic. efectul de masă. .diferenţierea tumorilor extra.. . .. > .combaterea edemului cerebral (poziţie semi-aşezat. .).sindrom de hipertensiune intracraniană (HTIC): » cauzat de orice proces înlocuitor de spaţiu. .în caz de hidrocefalie acută (în funcţie de prognostic şi tarele asociate): derivaţie ventriculară externă de urgenţă. precizat de RMN). benigne sau maligne: .cefalee neobişnuite. Mangementul şi tratarea unei tumori intraparenchimatoase maligne: . . cu risc de angajare. benigne sau maligne Tumori intracraniene intraparenchimatoase: . cu greaţă-vărsături în jet (atenuând cefaleea).tumori primitive (= glioame.bilanţ general: hemoculturi şi serologie HIV dacă există suspiciunea de abces. ‘ . ^ %.10.tratament etiologic adaptat în funcţie de rezultatul histologic (exereză chirurgicală de Ia început sau biop­ sie cerebrală sau biopsie periferică (cancer bronşic. . paragrafului endocrinologie).sau intraparenchimatoase.circumstanţele descoperirii: similare.1. glioblastom (grad înalt cu prognostic nefavorabil).deficit neurologic central cu instalare progresivă (hemipareză.sau tumori secundare (metastaze). ® dimensiunea. a tensiunii arteriale şi a glicemiei. edem papilar bilateral la fundul de ochi. 27 4 BOOK DES ECN .excepţie: adenoamele hipofizare (cf.. sau chiar PET-CT dacă există suspiciunea de metastaze = iden­ tificarea cancerului primitiv şi diagnostic histologic definitiv (fibroscopie bronşică. vedere neclară. . Diagnostic final = anatomopatologic (după biopsie sau exereză). colonoscopie. . .în principal maligne.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA .. şi chiar tratament hiperosmolar (manitol sau glicerol iv). cancerul primitiv poate fi: pulmonar. .benigne sau maligne.tratament simptomatic: antalgic şi antiepileptic la nevoie (nu în profilaxie).imagistică cerebrală: CT cerebral fără şi apoi cu contrast (în absenţa RMN-ului iniţial): • identifică tumora (unică sau multiplă). • riscul de angajare (prognostic vital influenţat pe termen scurt ?).146 Tumorile intracraniene Christian Denier Circumstanţele descoperirii tumorilor intracraniene intraparenchimatoase. . .. . în caz de suspiciune de tumoră intracraniană: . de colon (mela­ nom şi cancer al rinichiului dacă există metastaze hemoragice). clasate în funcţie de gradul de malignitate şi de severitate în astrocitom (grad scăzut). mamar... diplopie prin afectarea nervului VI secundară HTIC (fără valoare localizatoare). . . Tumori intracraniene intraparenchimatoase. mamografie.conduită diagnostică bazată pe imagistica cerebrală (CT de urgenţă. 7. corticoterapie per os sau intravenoasă în caz de edem important. puncţiebiopsie ghidată ecografic sau CT).CT toracoabdominopelvian.dacă există sindrom de HTIC = management de urgenţă.metastaze cerebrale: în funcţie de frecvenţă.epilepsie (în general cu debut parţial).situate mai ales: în fosa posterioară la copil şi emisferele cerebrale la adult. • = & . ataxie. Tumori intracraniene: . • semne clinice evocatoare: cefalee predominant matinală. care poate provoca decesul. oligodendrogliom.spitalizare în mediu neurochirurgical. /. .

n .10. dezvoltarea tumorii în unghiul pontocerebelos = afectarea nervului V (nevralgie secundară. Tumori intracraniene extraparenchimatoase. • tratament: chirurgical. abces cu germeni piogeni secundari unei endocardite în caz de toxicomanie intravenoasă.1. SK ' BOOK DES ECN . . • diagnostic: aspect tipic la RMN: «tumoră» a conductului auditiv intern. * 0 • .schwannom (fostul neurinom) acustic: • tumoră benignă a celulelor tecii Schwann. paragrafului 262) şi chiar sindrom cerebelos. cu acufene unilaterale).& • i* . paragrafului 188 şi cf.. cu captare intensă şi omogenă după injectarea substanţei de contrast.meningiom: • tumoră benignă a menigelor.leziuni tumorale: limfom cerebral.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 275 . adaptarea locuinţei şi/sau a locului de muncă. criptococ. • risc = crize de epilepsie şi/sau compresia structurilor învecinate. •• ' * . cf. • diagnostic: aspect tipic la RMN: «tumoră» extranevraxială. ¿¡Si . ! î*S*i ■ 4 î. • tratament: chirurgical (risc = paralizie facială periferică postoperatorie).r■? 'jf v ^ f ■f y : • • • " V'-.. ‘.: ' • în stadiul precoce. compensare 100%. ' • . • ® risc = compresia structurilor vecine. V. . susţinere psihologică. informarea pacientului şi a familiei. leucoencefalopatie multifocală progresivă (LEMP) legată de reactivarea virusului JC. Leziuni intracerebrale în context de serologie HIV pozitivă: .leziuni infecţioase: abces: toxoplasmoză. „ • dezvoltat în principal pe al VIII-lea nerv cranian. • în stadiul tardiv. tuberculom. şi în funcţie de caz: recuperare. benigne sau maligne Tumori intracraniene extraparenchimatoase în principal benigne: . 2.146 - complement terapeutic: exereză totală dacă este posibil şi/sau chimioterapie şi/sau radioterapie. ’ .-..••£.cu captare intensă şi omogenă după injectarea substanţei de contrast. rf. sarcomul Kaposi. . cu limite precise. cu limite precise. ^ f ' • • ^ ţ : . . -4 - . există numai semne auditive şi/sau vestibuläre (surditate de percepţie unilatera­ lă progresivă. .» • . cu bază de implantare meningianăextracerebrală. ’ • . • ■ ■ ‘ '«• 5 •? : • . .

într-un context de cefalee progresivă neobişnuită timp de 3 zile = RMN de urgenţă: sus: RMN pe secţiuni axiale. paragrafului 96). cu priză de contrast în coroană. evidenţiind două formaţiuni rotunjite cu sediu corticosubcortical. jos. tumoră intracraniană extraparenchimatoasă frontală dreaptă manifestată prin încetinire psihomotorie progresivă pe parcursul a şase luni. inelare.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA .10. cerebeloase şi parietale stângi.146 Figura paragraf 146: Tumori intracraniene Crize de epilepsie generalizată. complicată apoi cu o criză convulsivă generalizată: leziune cu aspect de tumoră intracraniană şi extracerebrală cu edem perilezi­ onal (pe secvenţă FLAIR în stânga) şi priză de contrast masivă omogenă (TI după injectarea de gadoliniu) evocatoare de meningiom. care au debutat cu clonii ale membrului superior drept. în mijloc: tumoră primitivă a sistemului nervos: glioblastom (gliom de grad înalt) manifestat printr-un sindrom progresiv de hipertensiune intracraniană: leziune cu aspect tumoral.1. puternic evocatoare pentru metastaze (aici neoplazie pulmonară) [NB: aspectul nu permite diferenţierea între abcese bacteriene şi metastaze] (cf. intracerebrală frontoparietală dreaptă cu edem perilezional (pe secvenţă FLAIR în stânga) şi priză de contrast (TI după injectare în dreapta). fumătoare. 276 BOOK DES ECN . în secvenţa T I după injectarea de gadoliniu. la o femeie de 50 ani.

Diagnostic diferenţial .199 ________________ >__________ >___________________________________________________________________________ Starea confuzională şi tulburările_________ de conştientă Christian Denier are in Sănătate). risc: evoluţie spre comă şi moarte. postmeningoencefalită cu HSV. farmacopsihoză. • parafazii. Recomandări Ai de Evaluare in Sănătate). «Confuzia acută ia persoana in vârstă: managementul iniţial al agitaiiei». • asociat cu o anosognozie.întotdeauna secundară unei leziuni organice = urgenţă diagnostică. praxii. gnozii.ictusul amnezic: • episod brutal. • tulburare de memorie izolată (amnezia este anterogradă. raţionament. BOOK DES ECN . . ® pacientul repetă continuu aceleaşi întrebări.tulburare de vigilenţă şi/sau de comportament cu dezorientare temporo-spaţială. • vigilenţă normală.sindromul Korsakoff: • tulburare electivă a memoriei anterograde. ® fără alte tulburări ale funcţiilor cognitive (orientare. judecată). septembrie 2000. «Boala Alzheimer şi boli înrudite: managementul tulburărilor de comportament HAS (înalta Autoritate de Sănătate). calcul.afazia Wernicke. HAS ( Definiţie: . • mai rar posttraumatic. . funcţii executive). ® funcţii cognitive alterate (limbaj. HAS (înalta Autor «Recomandări practice pentru diagnosticarea bolii Alzheimer». ® tulburările dispar spontan după câteva ore. .. • limbaj incoerent. mai 2009. în general nu recidivează. • cauzată de o leziune temporală superioară stângă (HLO .stare acută reversibilă. • secundară unei carenţe prelungite de Bl (alcoolism cronic). mai 2003. • cel mai frecvent ireversibil. chiar jargon. lectură. fără tulburare de judecată sau de raţionament.. prin afectarea circuitului lui Papez.demenţa (cf. • asociază uitare progresivă. dar fără tulburări de vigilenţă. ® examenul neurologic este normal în timpul episodului. ® etiologia este necunoscută.episod delirant acut.hemianopsie laterală omonimă dreaptă asociată). .1. . ® dezorientare temporalo-spaţială posibilă.11. diagnostic şi management».EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 27 7 . ' «Boala Alzheimer şi boli înrudite. fluent. paragrafului 63): « progresivă şi cu evoluţie cronică (dar greu de apreciat uneori în urgenţe.cu instalare rapidă. confabulare şi falsă recunoaştere. tranzitoriu.. ® poate evoca în mod greşit un sindrom confuzional (precum şi unele stări maniacale).. . cu uitare progresivă). în lipsa anturajului). . .

TA.1... hipo. • intoxicaţii (monoxid de carbon. un tratament prin suplimentare cu vitamina Bl parenteral se impune de la prima suspiciune clinică (nu există test diagnostic util). CRP. călătorie recentă. toate cauzele de insuficienţă hepatică decompensată. .examen clinic (constante fiziologice: glicemie capilară. • tumori cerebrale. hemoleucogramă. • infecţie gravă. trebuie identificate şi celelalte cauze care pot fi asociate. EEG.). comă hiperosmolară. vărsături repetate la femeia însărcinată sau sub chimioterapie). la pacienţii denutriţi (alcoolici sau malnutriţi. . în general precipitată de perfuziile cu ser glucozat fără aport vitaminic asociat. infecţia lichidului de ascită).examinări complementare sistematice (ionogramă sanguină.). barbiturice. antihipertensive centrale...199 Atitudinea diagnostică în caz de sindrom confuzional . neuropaludism. • encefalopatia Gayet-Wernicke (carenţă în vitamina Bl): de evocat în caz de confuzie. Atenţie la etiologiile multiple ± intricate . puncţie lombară. hematom subdural ± hematom intracerebral ± contuzie cerebrală). • căutarea unui sevraj. . acidocetoză. • metabolice (hipoglicemie.). stare de şoc. consum de medicamente toxice.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA .Etiologii cerebrale (în general asociate cu semne focale sau cu sindroame meningiene): • traumatice: hematom extradural.).. . antiepileptice. antiparkinsoniene. fecalom. bandeletă urinară şi CT cerebral fără contrast (cu excepţia cazurilor în care este identificată şi confirmată rapid o etiologie trivială prin dispariţia durabilă a tulburărilor după tratament adecvat). • infecţioase: meningite. hemoragie meningiană netraumatică.. saturaţie în oxigen) şi exa­ men clinic complet inclusiv examen neurologic. sindrom cere­ belos şi tulburări oculomotorii. .şi la alcoolicul cronic (hipoglicemie. intracerebral. funcţie renală. sindrom de sevraj (delirium tremens).Interogarea anturajului (antecedentele pacientului. encefalopatia Gayet-Wernicke. confuzie postcritică. in­ suficienţă renală sau hepatică. pancreatită acută. radiografie toracică. meningoencefalită herpetică.. tiroidiană.. infecţie (pneumopatie comunitară.. bilanţ he­ patic.. encefalopatie hepatică ± alcoolizare acută (chiar şi în caz de alcoolizare acută dovedită. hepatită acută alcoolică.. • endocriniene: insuficienţă suprarenală. ECG. . circumstanţele apariţiei.Etiologii extracerebrale: • medicamentoase: în general multiple (psihotrope.. tromboflebită. .în funcţie de context: dozaje toxicologice (alcool. puls. Etiologii ..mai ales la subiecţii în vârstă (exemplu: febră în infecţie urinară pe glob vezical. meningită. glicemie. sevraj.. CO la cea mai mică suspiciune).) sau toxic (alcool. frotiu/ picătura groasă. factori declanşatori. .). corticoizi.11. 27 8 BOOK DES ECN .. calciu. droguri.sau hipernatremie/calcemie. inclusiv medicamentos (benzodiazepine.). temperatură. subdural. pancreatită acută alcoolică. • vasculare: AVC ischemic sau hemoragie. • epilepsie prin confuzie postcritică sau stare de rău epileptic parţial nonconvulsiv...

coma = risc evolutiv al oricărei stări confuzionale. droguri]. urme de injecţii iv).. epileptică. . pierderi urinare. Răspunsuri posibile la stimulări..culegerea de informaţii despre circumstanţele în care a survenit coma (de la anturaj.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 279 ! .măsuri imediate: asigurarea funcţiilor vitale: puls.• • simplificată în patru stadii. . Examinări complementare care trebuie realizate de urgenţă . Mişcări de decerebrare în timpul stimulărilor nociceptive.230 Coma netraumatică Christian Denier Definiţie • i-. spontană = 4). orientat = 5. ® IV: coma depăşită: absenţa răspunsului la stimulări. conştient.2. Atitudinea terapeutică . ■ . bilanţ hepatic.injectare imediată de glucoză 30% i. . • (deschiderea ochilor [de la 1 la 4]: niciuna = 1. • III: coma profundă.evaluarea respiraţiei spontane (dispnee Cheyne-Stokes.coma = urgenţa diagnosticului etiologic. traumatisme. incoerent = 3. muşcarea limbii. ® I: coma vigilă. ® cel mai bun răspuns motor (de la 1 la 6): niciunul= 1. halenă alcoolică sau cetonică). transfer de urgenţă în mediul spitalicesc. incomprehensibil = 2. isterie sau melancolie: origine psihiatrică (pacient treaz şi conştient). glicemie capilară. extensie la durere (decerebrare) = 2. pătură termoizolatoare în caz de hipotermie. infecţioasă.monitorizare. calciu. . . • II: coma uşoară. [cf. .• . dar fără nicio iniţiati­ vă motorie sau verbală). toxică [medicamente. . paragrafului 199]). funcţii superioare intacte şi EEG normal). conştient. TA. antecedente şi trata­ mente uzuale).evaluarea profunzimii comei: 1 •1 . ascultă ordinele = 6. cu aceleaşi cauze (focală cerebrală. confuz = 4. eventual frotiu-picătură groasă. ionogramă sanguină.areactivitate psihogenă. activitate cardiorespiratorie: eliberarea căilor aeriene superioare (necesită intubare dacă scorul Glasgow < 8). flexiune la durere (decorticare) = 3. Răspunsuri inadaptate la stimulări nociceptive. evitare/retragere neadaptată = 4.cale venoasă cu suplimentare de Bl în mod sistematic. glicemie.bilanţ biologic: .glicemie capilară. tulburări neurovegetative. .inspectarea pacientului (urme de injecţii.coma = urgenţa managementului simptomatic (funcţii vitale şi complicaţii imediate) cel mai bine în secţia de reanimare. Kussmaul). .. Diagnostice diferenţiale * ■ . localizează durerea = 5. temperatură. hipotonie.«sindromul locked-in»: legat de o leziune protuberanţială (infarct mai ales) (pacient treaz.coma = alterarea vigilenţei. la cerere = 3. .evaluarea mai detaliată a profunzimii comei: « scorul Glasgow (de la 3 [sever] la 15 [normal]). frecvenţă respiratorie. . metabolică. hemoleucogramă. funcţie renală. . bandeletă urinară. . . fosfor.mutism akinetic: legat de leziuni bitalamice sau bifrontale (pacient treaz. simulare. ® cel mai bun răspuns verbal (de la 1 la 5): niciunul = 1. dar total paralizat cu excepţia mişcărilor de verticalitate şi de deschidere a ochilor.injectare de naloxon (Narcan®) dacă tabloul este evocator pentru o intoxicaţie cu opiacee (pupile în mioză. BOOK DES ECN .v. hemoculturi. direct în caz de hipoglicemie (< 5 mmol/1). abolirea funcţiilor vegetative.CRP. la durere = 2. .

- 280 BOOK DES ECN . escare] şi respiratorie). intubare şi ventilaţie la nevoie.supraveghere: puls. alcool. saturaţie 0 2. origine metabolică. paragrafului 199. pauză: în cadrul acidozei metabolice.excepţii: hipotermia profundă şi unele intoxicaţii (barbiturice) pot fi responsabile de trasee EEG plate re­ versibile.. examene clinice repetate indicate. măsuri simptomatice: transfer la reanimare. epileptică. toxică.respiraţia şi tipul de dispnee: • dispneea de tip Cheynes-Stokes (alternanţă hiperpnee şi apnee cu tranziţie progresivă): evocă o leziune diencefalică sau mezencefalică.. alte bilanţuri: ECG. expiraţie. . dozaje toxice. pauză. . • dispneea ataxică (neregulată şi anarhică): evocă o leziune bulbară. radiografie toracică. • dispneea Kussmaul: alternanţă inspiraţie. • hiperventilaţie neurogenă centrală: evocă o leziune diencefalică sau mezencefalică. tensiune. infecţioasă.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . vasculară.- gazometrie. kinetoterapie motorie [retracţii. diureză. EEG în funcţie de context (singura modalitate de certificare a unei stări de rău epileptic neconvulsivant).).afirmată prin două trasee EEG plate la interval de 6 ore. combaterea complicaţiilor de decubitus (anticoagulare preventivă [flebită].diagnosticul de moarte cerebrală este indispensabil înainte de a se lua în considerare recoltarea de organe. . puncţie lombară în funcţie de context (după CT cerebral). temperatură. tumorală. Stare de moarte cerebrală . Tratament tratament etiologic adaptat rezultatului bilanţului complet realizat de urgenţă (paragraf supra). enzime musculare (rabdomioliză asociată).sau prin arteriografie cerebrală arătând absenţa fluxului. Etiologii ale comelor netraumatice . . CO: în funcţie de context.definiţie = pierderea ireversibilă a tuturor funcţiilor cerebrale emisferice. CT cerebral fără şi cu injectare cvasi-sistematică. • dispneea apneustică (pauză în expiraţie sau inspiraţie): evocă o leziune protuberanţială joasă. . .exact aceleaşi ca pentru sindromul confuzional (cf. montare sondă urinară sau capişon urinar.

. • SI: faţa plantară şi externă a piciorului cu abolirea reflexului ahilian.____________________________________ Christian Denier Compresiunea medulară.231 Compresiunea medulară netraumatică____ si sindromul de coadă de ca] * ______________ ________________________________________________________________:____________________ . Tablou clinic: . . « rigiditate. hipoestezie cu nivel medular (D4 = mamelon. • spasticitate la efort (mers cosind dacă este unilateral.claudicaţie intermitentă medulară: ® apariţia la efort a unui sindrom piramidal. difuze. ® indolor. ® sindrom sublezional: sindrom piramidal şi deficit de sensibilitate proprioceptivă şi discriminativă pe partea leziunii.sindromul Brown-Sequard = compresiune laterală: ® sindrom lezional pe partea leziunii. dureri rahidiene. ® etiologii: tumoră centromedulară. • C7: faţa dorsală a antebraţului până la al treilea deget cu abolirea reflexului tricipital. • C8 D l: faţa internă a antebraţului iradiind până la al treilea şi al patrulea deget cu abolirea reflexu­ lui cubitopronator. siringomielie (= neocavitaţie lichidiană centromedulară). .semne negative: examen neurologic normal deasupra leziunii. D12 = regiune inghinală). " (. parestezii. D10 = ombilic.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 281 . " • tulburări sfincteriene: tardive (micţiuni imperioase sau incontinenţă urinară şi/sau fecală). • L5: faţa dorsală şi internă a piciorului. cu deficit senzitiv (hipoestezie sau aneste­ zie) şi/sau motor cu abolirea unui reflex tendinos.sindrom siringomielic = proces centromedular: • sindrom lezional: deficit bilateral suspendat pentru sensibilitatea termoalgică.compresiune medulară posterioară: tulburări proprioceptive pe primul plan. . D6 = xifoid. spastic cu reflexe osteotendinoase vii. policinetice şi sem­ nul Babinski.compresiune medulară anterioară: sindrom piramidal pe primul plan. • C6: faţa externă a antebraţului iradiind până la primul şi al doilea deget cu abolirea reflexului stiloradial. ® D10: dureri în (hemi-) centură iradiind la nivelul ombilicului. . . Forme clinice particulare de compresiune medulară: . ® D6: dureri în (hemi-) centură iradiind la nivelul xifoidului. ® fără sindrom sublezional. • deficit senzitiv: dureri.sindrom sublezional: ® sindrom piramidal: deficit motor. ® D4: dureri în (hemi-) centură iradiind la nivelul mamelonului.nivele radiculare care trebuie cunoscute: • C5: faţa internă a braţului cu abolirea reflexului bicipital. BOOK DES ECN . • L4: faţa anterioară a coapsei cu abolirea reflexului rotulian. . forfecat dacă este bilateral).sindrom lezional = afectare periferică radiculară de tip dureros. ® deficit de sensibilitate termoalgică pe partea opusă leziunii. .2.sindrom rahidian: .

Diagnosticul clinic al sindromului de coadă de cal: . .cu abolirea reflexelor tendinoase şi perineale. antituberculos. C i. . cel mai indicat RMN medular centrat pe nivelul lezional.rezultatele RMN-ului medular orientează în general înspre cauză.chirurgical (hernie. insensibilitate la emi­ sia urinei şi a scaunului).luni (prima cauză = boala Biermer). .. prostată. ..altele: • poliradiculonevrită acută: uneori greu de diferenţiat în urgenţă când afectarea se limitează la mem­ brele inferioare. Diagnostic diferenţial al unei compresiuni medulare: . tiroidă]). • luxaţie axoidoatlantoidiană şi poliartrită reumatoidă.semne negative: absenţa sindromului piramidal.leziuni medulare noncompresive: • inflamatorii: scleroză multiplă (debut subacut). Tratament: . ..neuropatie periferică limitată la teritoriile inervate de rădăcinile cozii de cal.. • hernie de disc cervicală sau dorsală. • mielopatie cervicoartrozică. glob urinar.. cu instalare indoloră şi progresivă timp de câteva săptămâni .deficit motor (extensia genunchiului [L4] ± flexia dorsală [L5] ± flexia plantară [SI] a piciorului). .corespunde unei suferinţe a rădăcinilor lombare şi sacrate. .sau anestezie «în şa» (perineu. . • carenţiale (carenţă vitamina B12: scleroză combinată medulară cu afectarea fasciculelor piramidal şi cordonal posterior. sciatalgii). . . organe genitale externe şi anus).«leziuni» intramedulare: se suspectează în primul rând o tumoră (ependimom. Sindromul de coadă de cal .urgenţă terapeutică.Examinări complementare: imagistică medulară de urgenţă. astrocitom).situate sub nivelul la care se termină măduva. rinichi. • infecţioase: parapareză spastică la HTLV1. . • vasculare ischemice medulare (debut brutal).dureri (cruralgii.. 282 BOOK DES ECN . mielopatie vasculară din HIV (debut pro­ gresiv). • spondilodiscită infecţioasă. sifilis terţiar. .). .cel mai indicat după stabilirea diagnosticului definitiv (microbiologic sau anatomopatologic) sau probabi­ listic/empiric în funcţie de accesibilitatea leziunii. Examinări complementare: . sân.= sindrom neuropatic periferic (fără afectare centrală). • ereditare (paraplegie spastică pură progresivă sau Strumpell-Lorrain [cronică]). fistulă durală (debut subacut).adaptat cauzei..«leziuni» intradurale extramedulare (cele mai frecvente): tumori benigne: schwannom şi meningiom. . • malformative: siringomielie.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ .hipoestezia sau anestezia membrelor inferioare şi/sau hipo.. . Anchetă etiologică: .şi tulburări genitosfincteriene (disurie sau incontinenţă urinară/anală.«leziuni» extradurale: • tumori secundare (metastază epidurală [plămâni. • hematom epidural la subiect sub anticoagulante.sindromul de coadă de cal justifică efectuarea unui RMN lombosacrat de urgenţă (CT în lipsa RMN-ului sau în caz de contraindicaţii la RMN).) sau medicamentos (chimioterapie.

BOOK DES ECN . .transfer în mediu chirurgical. în mijloc: compresiune medulară de origine discală.2.poliradiculonevrită acută (sindromul Guillain-Barré) cu simptomatologie limitată la membrele inferioare. în secvenţa T2 în secţiune sagitală: în stânga-. • ce apare la efort. ® medical (kinetoterapie.asociază: • claudicaţie intermitentă a rădăcinilor cozii de cal. Diagnostice diferenţiale ale sindromului de coadă de cal: . compresiune medulară cauzată de o cervicartroză avansată. Sindromul de canal lombar îngust: . aici în cadrul unei scleroze multiple (cf. semnificative pentru o mielită şi nu pentru o compresiune medulară. etajată predominant în C4C5. infiltraţii) dacă simptomele sunt minore. .secundar compresiunii progresive a rădăcinilor cozii de cal.231 . neurinom.tratament chirurgical de urgenţă. bilanţ preoperator. Etiologii care trebuie evocate în cazul sindromului de coadă de cal: .tratament: • chirurgical în caz de afecţiune severă (laminectomii pentru lărgirea canalului lombar). .hernia de disc. de urgenţă. metastaze). Tratament = urgenţă terapeutică: . . .tablou progresiv (dar agravare acută posibilă). • orientarea diagnosticului etiologic. în dreapta: evidenţierea unor anomalii de semnal intramedulare etajate. paragrafului 125).alte cauze. dobândite (artroză) sau/şi favorizate de un canal îngustat/strâmt constituţional.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 283 . tumori (ependimom.permite: ® punerea definitivă a diagnosticului. Figura paragraf 231: Compresiuni medulare Exemple de suspiciuni de compresiune medulară explorate la RMN. '* • şi dureri de aspect radicular.

. . Orice evoluţie atipică ne face să suspectăm un alt diagnostic (cf. . pierderea balansului braţelor.cedează cu întreruperi («roată dinţată»).2. .mers cu paşi mici. .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . hipo-/akinezie şi hipertonie. Examenul tipic al bolii Parkinson idiopatice = triada: tremor. Rigiditatea: ' . Akinezia/hipokinezia: .afectare iniţial unilaterală.prevalenţă = 2 la 1000. . £■ . voce monotonă. .dispare în timpul mişcărilor voluntare şi în timpul somnului.evoluţie lent progresivă timp de mai mulţi ani.micrografie.afectează membrele şi mandibula. alternative şi rapide. .boală degenerativă afectând electiv neuronii dopaminergici de la nivelul substanţei negre. X'fM. în caz contrar: paragraf diagnostice diferenţiale. dar nu şi capul. .în general asimetrică. semne cerebeloase sau disautonomie. Tremorul de repaus: deseori inaugural: . .debutează în general între 55 şi 65 de ani. . . 284 BOOK DES ECN .lentoare la iniţierea şi realizarea gesturilor.-. apoi se bilateralizează. .261 Boala Parkinson Christian Denier Sindrom parkinsonian = triada clinică: tremor de repaus. unilateral. fără deficit senzitivomotor sau semn Babinski sau semne de demenţă precoce. akinezie şi hipertonie. . .dificultate la realizarea mişcărilor fine.testul terapeutic (= răspunsul la L-dopa) face parte din diagnostic: simptomele regresează sub tratament dopaminergic = confirmarea diagnostică şi terapeutică. paragrafului diagnostic diferenţial). de tip «ţeavă de plumb». 'vvVv. dar rămâne asimetrică. ezitare.mimică săracă (amimie).agravată sau revelată de proba Froment: agravarea hipertoniei la ridicarea membrului superior controlate- Semne negative: fără tulburări oculomotorii. sau bilateral asimetric. Cauza cea mai frecventă a sindromului parkinsonian = boala Parkinson idiopatică: .diagnostic pur clinic: niciun examen paraclinic nu este necesar. .accentuat de emoţie sau de efortul intelectual (calcul mental). .rigiditate plastică.lent (4-6 Hz).

ceea ce duce la acumularea sa în organism. hipnotice.măsuri simptomatice: kinetoterapie (oricare ar fi stadiul bolii: la început: pentru echilibru şi postură. aceprometazină [Mepronizin®]. . cu sensibilitate păstrată la L-dopa.sindrom parkinsonian simetric akinetorigid fără tremor = evocator pentru sindromul parkinsonian iatrogen/neuroleptic +++ (atenţie la «neurolepticele ascunse»: antiemetice. tablou pseudopsihiatric). hepatică (hepatită acută sau ciroză). în caz de aţipii la examenul neurologic: se realizează un examen de imagistică cerebrală.menţinerea autonomiei şi managementul handicapurilor. oftalmologică (depozite de cupru pe cornee.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 28 5 .. metopimazină [Vogalene®]. demenţă.asociat cu Motilium® (domperidon) în timpul instaurării tratamentului (greaţă frecventă la instaurarea tratamentului) şi supravegherea riscului de hipotensiune ortostatică (risc de cădere).prezenţa unei afectări neurologice mai difuze (cu sindrom cerebelos.. Sinemet®]).sindromul parkinsonian cu debut precoce (înainte de 40 ani) trebuie să ducă la căutarea posibilităţii unei boli Wilson. datorată unui deficit de excreţie a cuprului.. controlul căderilor. diagnostic biologic: ceruloplasmină scăzută cu cupremie liberă crescută şi cuprurie ridicată. amantadină. .tratament medicamentos în asociere sau în a doua intenţie: anticolinergice (Artane®. într-un stadiu foarte evoluat: manevre de nursing.educare pe termen lung: informarea pacientului şi a familiei (a se evita automedicaţia şi modificarea do­ zelor sau a orarului de administrare a medicamentelor de către pacient). alimemazină [Theralene®]).2. inhibitor ai COMT [catecolortometiltransferaza] (entacapone [Comtan®]) şi chiar agonişti dopaminergici injectabili (Apokinon® sc).tratament medicamentos = agonist dopaminergic (bromocriptină [Parlodel®]. IMAO-B [inhibitori de monoaminoxidază-B (selegilină [Deprenyl®]). şi chiar lacunarism cerebral dacă există antecedente de AVC sau factori de risc cardio-vascular necontro­ laţi. ajutor social. şi chiar transplant hepatic. completarea unui carnet de către pacient. un DaTSCAN este uneori prescris de specialişti (în afara obiectivelor ECN). Tratamentul bolii Parkinson: . asociaţii ale bolnavilor. acepromazină [Noctran® şi anti-histaminice HI. întotdeauna prezent în formă neurologică]. paralizie oculomotorie. în caz de sindrom parkinsonian care a debutat înainte de 50 ani. cu handicap mare în ciuda tratamentului optimal. antivertiginoase. într-un stadiu mai avansat: ajutor la transfer. atrofie multisistemică. . cu iniţiere progresivă în doza minimă eficace fracţionând prizele. ropinirol [Requip®]. metoclopramid [Pimperan®]. atunci când examenul clinic este în favoa­ rea unei boli Parkinson tipice. piribedil [Trivastal®].) în afara obiectivelor ECN. akinezie. Examinări paraclinice Nu este necesar niciun examen biologic sau radiologie morfologic. ] . prometazină [Phenergan®]. . Lepticur®: active mai ales împotriva tremorului). cu deficit senzitivomotor sau semn Babinski sau semne de demenţă precoce).asigurarea de gratuitate 100% (ALD 30 [30 de Afecţiuni de lungă durată]). simp­ tomatologia asociază afectare neurologică (distonie. BOOK DES ECN .tratament chirurgical (implantarea de electrozi de stimulare în nucleii subtalamici): indicaţii limitate: su­ biect tânăr nedeteriorat.261 Diagnostice diferenţiale: alte cauze de sindrom parkinsonian: . afectat de o boală care evoluează de cel puţin 5 ani. cuprurie şi ceruloplasminemie). flunarizină [Sibelium®].susţinere psihologică. degenerescenţă corticobazală. vizibile la examenul cu lampa cu fantă) [inelul Kayser-Fleischer. . ameliorarea ergonomiei la domiciliu. se realizează dozaje serice pentru identifi­ carea bolii Wilson (cupremie. pergolid [Celance®].. tratament = D-penicilamină de primă intenţie. .. pramipexol [Sifrol®]) sau L-dopa (levodopa + inhibitor de dopa-decarboxilază periferică [Modopar®.ortofonie în caz de dizartrie/tulburări de deglutiţie. . prevenirea complicaţiilor de decubitus). ... Management pe termen lung: . Pentru a clasifica subtipurile de afecţiuni multisistematizate.) şi/sau absenţa ameliorării sub tratament dopaminergic trebuie să ducă la căutarea unui alt diagnostic decât cel de boală Parkinson idiopatică (alte patologii degenerative mai difuze [paralizie supranucleară progresi­ vă (Steele Richardson)]. .

. halucinaţii. . hipotensiune ortostatică.2. 286 BOOK DES ECN . . putând ajunge până la imobilizare la pat.legate de afectarea degenerativă mai difuză. tulburări de mers) şi cognitive. ce apare după mai mult de 10 ani de evoluţie: faza de declin cu apariţia semnelor axiale (dizartrie. care survin în general la mijlocul intervalului dintre doze: fracţionarea prizelor de dopa. depresiei. sindrom confuzional): efectu­ area în acest caz a unui bilanţ ca pentru orice sindrom confuzional (bilanţ biologic şi imagistică cerebrală [căderi + risc hematom subdural HSD/ hematom extradural HED]). .complicaţii neuropsihiatrice legate de agoniştii dopaminergici (halucinaţii.legate de iniţierea tratamentului: greaţă. paragrafu­ lui 63).EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . nu se va continua decât cu L-dopa în doză minimă. efectul on-off).datorate tratamentului după mai mulţi ani de terapie (faza de apariţie a complicaţiilor motorii ale tra­ tamentului dopaminergic): fluctuaţii ale eficienţei (akinezia de sfârşit de doză. a tulburărilor de somn.în faza iniţială: test diagnostic şi terapeutic la L-dopa: «luna de miere». bolnavul va fi spitalizat până la identificarea cauzei sindromului confuzional (cf.261 Complicaţii clasice: . confuzie). diskinezii (mişcări involuntare de tip coreic sau uneori balistic.

anemie Biermer). [prostigmine]). predominanţă feminină (2/3). ambenomium [Mytelase®]) se opun degradării ACh în fanta sinaptică. dispnee. transpiraţie. Diagnostic clinic: Fatigabilitate la efort a musculaturii striate (se agravează la sfârşit de zi şi/sau apare la efort).boală autoimună a joncţiunii neuromusculare. pătrunderea alimentelor pe căile respiratorii. hipersecreţie bronşică. se realizează pentru confirmarea acestuia: . în cadrul miasteniei dovedite. . Există.tulburări de fonaţie (voce nazonată).prin autoanticorpi antireceptori pentru acetilcholină (ACh) [mai rar: autoanticorpi anti-MuSK (Muscle-SpecificKinase)]. . Prevalenţă: circa 0. . Principalele simptome: . care trebuie identificate sistematic. Tratament pe termen scurt: .263 Miastenia Christian Denier Miastenia (myastheniagravis): .legată de un blocaj postsinaptic al receptorilor plăcii motorii. riscurile supradozajului: efecte muscarinice (pe musculatura nete­ dă) = diaree.căutarea anticorpilor antireceptori de acetilcholină (pozitivi la 90% dintre pacienţii afectaţi de miastenie generalizată. efecte nicotinice (pe musculatura striată) = fasciculaţii.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 287 . Factori de gravitate: spitalizare la reanimare în caz de: tulburări de deglutiţie. _ ° electromiogramă (EMG): în mod tipic. Diagnosticul de miastenie: .la orice vârstă. lupus. BOOK DES ECN . care confirmă diagnosticul făcând să dispară în mod tranzi­ ] toriu deficitul motor.afectare oculară.evocat pe baze clinice. incidenţă: 2-5 pe an la un milion de locuitori. . . • căutarea anticorpilor antireceptori de acetilcholină.un CT toracic pentru căutarea unei anomalii timice frecvent asociată: benignă (hiperplazie timică) sau mai rar malignă (timom malign). tulburări de respiraţie. . (edrophonium [Enlon® sau i.2. de masticaţie. deficit motor sever sau cu agravare rapidă. • teste farmacologice la edrofonium sau la prostigmină (anticholinesterazice cu acţiune rapidă). în timp ce stimularea unică (nerepetitivă) este normală. în a doua etapă căutarea anti­ corpilor anti-MuSK (MuscIe-SpecificKinase): pozitivi la jumătate dintre pacienţii fără anticorpi antireceptori de acetilcholină. pentru că ele pot condiţiona managementul (transfer la reanimare).căutarea unei alte boli autoimune asociate în funcţie de context (distiroidie. timp de câteva minute (iv) sau câteva ore (im).m. crampe.5/1000. O dată ce diagnosticul a fost evocat clinic. frecventă şi evocatoare: ptoză şi/sau diplopie (musculatura pupilară vegetativă nu este niciodată atinsă).tratament simptomatic = anticholinesterazicele (pyridostigmine [Mestinon®]. de deglutiţie sau de respiraţie. este indicat să se realizeze: . există un decrement al amplitudinii (diminuare progresivă şi tranzito­ rie) potenţialurilor de unitate motorie în timpul stimulării repetate a unui nerv motor dintr-un teritoriu defici­ tar (autentificare electrică a fatigabilităţii musculare). .un test farmacologic cu un anticholinesterazic cu acţiune de scurtă durată administrat pe cale enterală: i.v. .confirmat gratie examenelor complementare: • EMG. şi la 50% dintre pacienţii afectaţi de miastenie oculară pură). hipersalivaţie.deficit motor pur al membrelor (mai ales proximal).şi în fine test diagnostic şi terapeutic la tratamentul oral cu anticholinesterazice.

Diagnostice diferenţiale = alte sindroame miastenice: . botulism (paragraful de mai jos).EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . .în caz de «puseu». lista medicamentelor strict contraindicate care pot agrava simptomele (curarizante. mai rar asociate cu o boală autoimună (lupus. . fenitoin. apoi diplopie şi midriază. 288 BOOK DES ECN .supraveghere clinică regulată.botulism: boală toxiinfecţioasă alimentară legată de toxina Clostridium botulinum (anticanale calcice vol­ taj-dependente).sindroame miastenice congenitale: legate de mutaţia genei receptorilor pentru acetilcholină. anestezicele chiar şi cele locale (risc de criză miastenică în timpul intervenţiilor chirurgicale).educarea pacientului: informaţii. purtarea unui carnet care să menţioneze boala şi tratamentul. vărsături. . trebuie notat că aceste miastenii neonatale sunt doar tranzitorii: nu durează decât câteva săptămâni (timpul de înjumătăţire al anticorpilor circulanţi). litiu. clorochin. . sindrom Gougerot-Sjögren). benzodiazepine şi înrudite. . paralizia răspântiei orofaringiene (tulburări de fonaţie şi deglutiţie. etc. şi apoi deficit motor descendent) cu debut la 12-24 ore de la ingerare. diagnostic susţinut de EMG şi confirmat prin identificarea toxinei botulice în sânge şi/sau alimentul în cauză. secundară ingestiei conservelor artizanale alterate.excepţie: miastenia neonatală: poate surveni la copii cu mame miastenice. carbamazepin. Simptomatologie: greaţă. prin transferul pasiv al anti­ corpilor materni îndreptaţi împotriva receptorilor de Ach ai copilului (viitoarele mame şi obstetricienii acestora trebuie informaţi). distiroidie. aminozide. Azathioprine [Imurel®]). sau chiar idiopatic. . botulism (toxiinfecţie alimentară). în principal satelite cancerelor pulmonare cu celule mici. uscăciunea gurii.caz particular: sarcina şi în special perioada post-partum pot provoca o agravare.tratament curativ: tim ectom ie imediat ce se evidenţiază o anomalie timică şi/sau tratament imunosupresor (corticoterapie. betablocante. anemie Biermer..). hidantoină. tratament cu schimburi plasmatice/plasmafereză sau imunoglobuline intravenos (ca pentru sindroamele Guillain-Barre) sau corticoterapie generală.blocarea receptorilor de acetilcholină de către o toxină (veninuri). neuroleptice. chinidi­ nă. . tratament: simptomatic (reanimare la nevoie) şi preventiv. chinină. Tratamentul pe termen lung se bazează pe: .sindroame paraneoplazice: legate de prezenţa anticorpilor anticanale calcice voltaj-dependente (blocaj presinaptic) = sindromul Lambert-Eaton.

sindrom meningian (cefalee intensă. în funcţie de germe­ nii identificaţi sau suspectaţi). 1■ X ! 2. . Suspiciune = examenul LCR de urgenţă: . antigene solubile. bacteriologic (direct şi culturi) ± explorări specifice (căutare antigene.de obicei: • debut în general brutal. • teren: subiecţi în vârstă. Meningita infecţioasă: trebuie suspectată clinic în caz de: . 7. ' ‘ . fono/fotofobie). radiografii ale sinusurilor. posttraumatism cranian. dacă examenul bacteriologic direct ara­ tă «Coci gram pozitivi»: .1. * • antibioticele se administrează înainte de puncţia lombară în caz de purpura fulminans (purpură echimotică ± stare de şoc). dacă examenul bacteriologic direct ara­ tă «Coci gram negativ»: . Meningita infecţioasă: tratament şi management Atitudinea terapeutică în caz de meningită cu lichid «purulent». cu tulburări de vigilenţă. • = antibioterapie cu scop antimeningococic şi tratamentul şocului înainte de examenul LCR (pentru confirmare).96 Meningitele infecţioase ş i _________________ meningoencefalitele adultului Christian Denier 7.= meningită dacă > 5 elemente/mm3. Atitudinea terapeutică în caz de meningită cu lichid «purulent».excepţie: . . • = urgenţă vitală.în contextul de sindrom infecţios (febră). căutarea porţii de intrare (radiografie toracică. • în caz de antecedent de traumatism cranian: identificarea şi tratarea eventualei breşe osteomeningiene.este vorba probabil de meningococi (serotipul B este cel'mai frecvent în Franţa. .).EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 289 . cultură pe mediu Lowenstein. etilici. din sânge şi urină.după testarea hemostazei şi după CT cerebral dacă există un semn neurologic focal şi/sau scorul Glasgow < 11. BOOK DES ECN .± greaţă/vărsături..asociat cu: bilanţ standard şi alte probe bacteriologice sistematice (hemoculturi.. irifrd).meningită numită «purulentă» dacă majoritatea sunt polinucleare. . • prevenire: în caz de asplenie: vaccinare şi penicilină pe termen lung.antibioterapie probabilistă sau adaptată în funcţie de germenii identificaţi la examenul direct (ci. purtători ai unei breşe osteomeningiene. • tratament curativ: cefotaxim x 15 zile (± vancomicină). . Examenul LCR: . .puncţie lombară. vaccinarea este posibilă pentru serotipurile A şi B). .examen LCR: biochimic.meningită numită «cu lichid clar» dacă majoritatea sunt limfocite. . . redoare meningiană.este vorba probabil de pneumococi (Streptococcus pneumoniae). . splenectomizaţi. • verificarea concentraţiei minime inhibitorii a antibioticului (posibilă sensibilitate diminuată).

focare ORL. Meningită: corticoterapia se asociază primei injecţii cu antibiotic numai şi numai în caz de: diagnostic bacterian stabilit cu certitudine (tuberculoză. dacă examenul bacteriologic direct ara­ tă «Bacili gram pozitivi»: .este vorba probabil de Haemophilus influenzae. în absenţa germ enilor iden­ tificaţi la examenul direct. adaptată ulterior.raţionamentul trebuie să se bazeze pe restul examenului biochimic. în timpul 2. • în fine: de luat în considerare seroconversia HIV în funcţie de teren.tratament curativ. şi Haemophilus influenzae în plus la copil) (indicaţie de discutat în caz de diagnostic prezumtiv de meningită bacteriană tratată probabilist [LCR purulent]). . cefalosporine): . 50% limfocite] şi hipoglicorahic: se suspectează o listerioză: tratament adaptat.v.dacă LCR este limfocitar şi hipoglicorahic: se suspectează o tuberculoză. se declară obligatoriu.96 . nou-născuţi.v.este vorba probabil de o listerioză (Listeria monocytogenes).dacă LCR este normoglicorahic: • cu proteinorahie < lg/1: probabil meningită virală banală benignă (cele mai frecvente): tratament simptomatic şi supraveghere în spital 48 ore.1. (dar şi rujeolă. • cu afectarea nervilor cranieni (VII. în caz de alergie la (3-lactamine (peniciline. tratament adaptat (cvadriterapie + corticoterapie. în caz de meningită «purulentă» (deci bacteriană. • întoarcere din zone de endemie: de luat în considerare neuropaludismul. echovirus. • tratament curativ: amoxicilină + aminozide timp de 21 de zile. .de obicei: • debut brutal.în caz de LCR «panaché» cu citologie «amestecată» [50% polinucleare. 290 BOOK DES ECN .în general: • teren: copii nevaccinaţi. • prevenire: vaccinarea la copii. Atitudinea terapeutică în caz de meningită cu lichid «purulent». Atitudinea terapeutică în caz de meningită cu lichid clar: . . • ca urmare a unei rinofaringite. germenului izolat din cultură şi antibiogramei. meningococ sau pneumococ la adult [nerecomandat la pacient imunodeprimat]. • prevenire: control sanitar şi precauţii alimentare la persoanele cu risc (sarcină). paralizie facială periferică [cf. subiecţi în vârstă. până la rezultatele PCR pentru virusul Herpes simplex (HSV) din LCR (dacă este pozitiv = tratament i. • prevenire: risc de epidemie: subiecţii contacţi: recoltare probe bacteriologice şi rifampicină sau-rovamicină (profilaxie). dacă examenul bacteriologic direct ara­ tă «Bacili gram negativi»: . • la cea mai mică îndoială (semne encefalitice. cirotici. . până la proba contrarie). HIV stadiu SIDA şi tuberculoză). afazie) = administrare aciclovir (Zovirax ®) i.înlocuirea cefalosporinelor de a treia generaţie cu triamfenicoli. . 7. • posibilă prezenţă a unei purpure echimotice extinse asociate (trebuie căutată în cazul oricărui sin­ drom meningian febril). timp de 21 zile cu aciclovir). confuzie. • teren: sarcină. .înlocuirea amoxicilinei cu cotrimoxazol (Listeria). Meningite: de luat în considerare declararea epidemiologică obligatorie (meningococi. cauzele princi­ pale: coxsackies.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . • teren: adulţi tineri. deficit de complement seric. oreion). paragraf). paragrafului 326]). . Atitudinea terapeutică în caz de meningită cu lichid «purulent». • tratament curativ: cefotaxim x 7 zile. până la primirea rezultatelor culturilor însămânţate din LCR (nu se face puncţie lombară de control dacă există evoluţie spontană bună). crize de epilepsie. cefotaxim x 7 zile.în general: • instalare subacută. trebuie lărgit fără ezitare spectrul antibioterapiei.

în general asociată cu prezenţa hematiilor în LCR (encefalită necrozantă hemoragică). ® imunoalergice. (mai ales Wernicke). hemianopsie laterală omonimă).meningită limfocitară (LCR poate fi normal sau cu polinucleare la început). • satelit virozelor (gripă. Meningoencefalita cu HSV şi EEG: .EDIŢIA IN LIMBA ROMÂNĂ 291 . osteovertebrală). ® ce captează substanţa de contrast.reacţie meningiană fără infecţie veritabilă: • meningită după PL fără germen identificat la culturi. . .greaţă. coagulare intravasculară diseminată (CIVD).«meningism»: • = sindrom meningian cu examen LCR normal.tablou cu instalare brutală sau rapidă. hidrocefalie. . . . Meningoencefalita cu HSV şi lichidul cefalorahidian: . Meningoencefalita cu HSV şi imagistica cerebrală: . HTIC.sechele: intelectuale. asimetrică. . afazie.în majoritatea cazurilor. 3.)..arată în mod tipic leziuni bilaterale: * asimetrice. . sepsis sau infecţii de vecinătate [spondilită]).şoc septic.tulburări hidroelectrolitice. Meningită şi puncţie lombară de control: .temporale interne. fono/fotofobie). cu verificarea adap­ tării şcolare).. redoarea cefei. • tumorale. postvaccinare. BOOK DES ECN . 7.în caz contrar: în secţie medicală.purpura fulminans. ■ • o infecţie parameningiană activă trebuie căutată şi tratată (ORL. .coma. . epilepsie. .RMN sau CT (sistematic înainte de PL dacă există semne de localizare)..96 Meningite infecţioase: spitalizare la reanimare în caz de: .fără germen identificat la examenul direct.în context de sindrom infecţios (febră).sindrom meningian (cefalee intensă.în general cu localizare temporală.unde lente şi/sau vârfuri. •. . surditate (supraveghere auditivă regulată indispensabilă la copil. de comportament. . .normoglicorahică. Complicaţii ale meningitelor «purulente»: .meningite neinfecţioase: • iatrogene postchimioterapie intratecală. breşă osteomeningiană) sau în caz de deficit imunitar nedetectat (H IV. Diagnostic diferenţial pentru meningita infecţioasă: . . .şoc septic. Meningoencefalita herpeticâ HSV Meningoencefalita cu HSV: se suspectează clinic în caz de: . . vărsături.recădere dacă tratamentul este insuficient ca durată sau posologie sau dacă poarta de intrare nu este trata­ tă (ORL.semne encefalitice (tulburări de memorie. tulburări de mers (sechele imediate sau apărute la distanţă (hidrocefalie cu presiune norma­ lă) [cf. de vigilenţă şi/sau de localizare (epilepsie. paragrafului 340].1. . .PCR pentru HSV + (rezultate în 24-48 ore). nu este necesară (evoluţia clinică este suficientă).

insuficienţă respiratorie.Zovirax® (aciclovir) i. 292 BOOK DES ECN . Neuropaludism (= acces paludic complicat): . . . tuberculozele neuromeningiene. complicaţii de decubitus.confirmat de rezultatele PCR pentru HSV în LCR (rezultate în 24-48 ore).clinic: • debut rapid. • tulburări de conştienţă (de la obnubilare la comă).neuropaludismul.management: • spitalizare la terapie intensivă.96 Meningoencefalita cu HSV si tratamentul: .. • hipoglicemie.listerioza. .imediat ce se suspectează diagnosticul. • a se supraveghea regulat chininemia şi glicemia. • urgenţă diagnostică (frotiu cu picătura groasă). Meningoencefalita cu HSV şi complicaţiile posibile: .. anemie.în faza acută: edem şi HTIC. tulburări comportamentale sau psihiatrice. 10 m g/kg x 3/zi timp de 21 zile. • mortal în absenţa tratamentului. . . (doză de încărcare apoi de întreţinere). deces.v.v. Diagnostic diferenţial al unei meningoencefalite cu HSV: . . . tulburări de memorie (sindrom Korsakov ireversibil). ..meningitele bacteriene complicate cu abces intraparenchimatos. coagulare intravasculară diseminată (CIVD) deseori asociată.formă gravă de paludism cu Plasmodium falciparum (parazit protozoar).sechele de tip epilepsie refractară. convulsii.HIV şi complicaţii stadiului SIDA: criptococcoză. . 7.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . . toxoplasmoze.intravenos.asociat cu tratament simptomatic (antalgice şi antiepileptice la nevoie). . • urgenţă terapeutică: chinină i. tulburări afazice.1.cu atât mai frecvente cu cât tratamentul este început mai târziu.

5 °C şi HLO . la examinare: febră 38. jos: RMN în secvenţe T I după injectarea de gadoliniu pe secţiuni axiale. BOOK DES ECN .96 Figura paragraf 96: Meningoencefalită herpetică: confuzie de 48 ore. cu evidenţierea unui hipersemnal bitemporal intern predominant în stânga. Abcese cerebrale multiple: crize convulsive generalizate la o femeie tânără de 30 ani. complicată cu o criză convulsivă generalizată la un bărbat de 35 ani. foarte evocator în context pentru o meningoencefalită herpetică (confirmată la examenul LCR [meningită limfocitară şi PCR pentru HSV +]). paragraf 235). toxicomană pe cale intravenoasă: prima criză = imagistică cerebrală (cf. cu evidenţierea unor prize multifocale inelare de substanţă de contrast. sus în dreapta: RMN în secvenţe FLAIR pe secţiuni axiale.hemianopsie laterală omonimă dreaptă la trezire = imagistică cerebrală: sus în stânga: CT fără contrast în secvenţe axiale.1. cu evidenţierea unei hipodensităţi temporale interne stângi. evo­ catoare pentru abcese (bacteriene sau parazitare [toxoplasmoză pe HIV] în context).EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 293 . 7.

..descrierea crizei (generalizată sau parţială.) şi «boala epilepsie».simptomatice: • legate de o leziune focală. .v• crizele parţiale simple (fără tulburări de conştienţă). ANAB (Agenţia Naţionala de Acreditare şi de Evaluare in Sănătate).afecţiune foarte frecventă: aprox.caracterizate printr-o abolire momentană a conştienţei.electroencefalograma (EEG): 294 BOOK DES ECN . . • crizele parţiale complexe (cu tulburări de conştienţă) care se pot generaliza secundar.incidenţa anuală este de 50 la 100 000 (curbă în U în funcţie de vârstă). Recomandări HAS (înalta 00$. . Definiţie: . . .. Diagnosticul de epilepsie: se bazează în mod esenţial pe chestionarea aparţinătorilor martori la criză. durată. fazice. .factorul declanşator al crizei: consumul de alcool.se diferenţiază: v .o criză convulsivă este ansamblul manifestărilor clinice secundare hiperactivităţii paroxistice şi sincrone a unui grup de neuroni din cortexul cerebral.. Etiologiile crizelor epileptice: . . mod de instalare. ' ^lepsnle grave» ALD (Afecţiuni de lungă durată) nr 9 HAS (înalta Autoritate de Sănătate) iulie 2007 «Managementul epilepsiilor farmacorezistente».Epilepsia adultului Christian Denier 'V ' r ‘ ■ íla adult: managementul diagnostic şi terapeutic 'o!sincopelor». infecţioasă.Crize parţiale: . . Diagnosticul de epilepsie se bazează esenţialmente pe examenul clinic (chestionarea anturajului martor la criza pacientului). fără simptom motor)..trebuie făcută distincţia între «o criză de epilepsie» care poate fi circumstanţială (de origine toxică.antecedentele personale şi familiale. Examinări paraclinice: . . Conferinţa de consens. • crizele tonicoclonice generalizate. traumatică. senzitive în funcţie de regiunea corticală implicată). . T -Clasificarea epilepsiilor .caracterizate prin manifestări clinice focale (motorii. definită prin repetiţia crizelor. 500000 epileptici în Franţa.sau criptogenice: • probabil cauzate de o leziune care nu poate fi pusă în evidenţă cu mijloacele actuale (din ce în ce mai puţin frecvente cu noile modalităţi de imagistică RMN). aprilie 2004. privarea de somn.consumul de medicamente sau substanţe toxice (intoxicaţie.regrupează: • absenţele (suspendarea izolată a conştienţei.crize generalizate: ..chestionarea trebuie să vizeze: . . dar şi sevraj). stare de confuzie postcritică).idiopatice (fără leziune cerebrală): • legate de un prag epileptogen constituţional scăzut.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA .

EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 29 5 . atunci când arată elemente paroxistice specifice (vârfuri. unde. ionogramă sanguină. • * . lipsă de somn): • în absenţa acestor factori. dar şi hepatită sau pancreatită acută). crize de angoasă. • . " • : • hipoglicemie. . calcemie. • normalitatea acesteia nu exclude diagnosticul în perioada intercritică. consum de alcool. canulă Guedel pentru a preveni muşcarea limbii. Atitudine terapeutică în urgenţă în caz de criză convulsivă generalizată: . în faţa unei prime crize comitiale: .spitalizarea nu este indispensabilă dacă: • criza este identică cu cele precedente. .urgenţă diagnostică şi terapeutică.definiţie: persistenţa simptomelor clinice mai mult de 5 minute sau repetarea crizelor la intervale scurte fără revenirea conştienţei între aceste crize. • în caz de febră sau de cefalee intensă şi brutală: puncţie lombară. Atitudine terapeutică în caz de criză convulsivă generalizată la un pacient epileptic cunoscut: . • sincopă vagală. şi chiar puncţie lombară. serologie HIV şi analize toxicologice în funcţie de context.se impune spitalizarea pentru a realiza diagnosticul sindromic şi etiologic. polivârfuriunde) (a căror apariţie poate fi favorizată de probe de sensibilizare de tip hiperpnee sau stimulare lumi­ noasă intermitentă sau privare de somn: favorizează apariţia anomaliilor paroxistice şi chiar a crizelor). .pentru crizele generalizate: • sincopă de origine cardiacă: o sincopă autentică se poate complica cu fenomene convulsive (sincopă «convulsivantă») legate de hipoperfuzia cerebrală.2. iar factorul declanşator este cunoscut (nerespectarea trata­ mentului. trebuie suspectată o posibilă trecere în starea de rău epileptic şi deci pa­ cientul trebuie spitalizat sub supraveghere 24-48 ore.protejarea pacientului şi prevenirea eventualelor complicaţii. . ® tulburări metabolice (calcemie.cauze potenţiale care trebuie precizate: • alcoolizare acută.pentru crizele parţiale simple • AIT (accident ischemic tranzitoriu) (mod de instalare brutal). calcemie. .■ • crize pseudoepileptice psihogene. căutarea de toxice. • migrenă cu aură (mod de instalare > 5 minute).examinări paraclinice: r• imagistică cerebrală (cel mai bine RMN). .-4 .pentru crizele parţiale complexe: orice sindrom confuzional. Starea de rău epileptic: . Diagnosticele diferenţiale ale unei crize de epilepsie: .după criză.• . Atitudine terapeutică în caz de criză convulsivă generalizată la un pacient alcoolic: .în spital. ® cauze traumatice (hematom subdural. cu excepţia cazului în care exis­ tă un factor situaţional/circumstanţial foarte clar (convulsie febrilă la sugar).alte examene paraclinice: analize de laborator pentru căutarea unor factori declanşatori/favorizanţi (he­ mogramă.alte examene paraclinice: imagistică cerebrală (CT/RMN) cu scop etiologic. glicemie. infra).dacă este vorba despre o primă criză comiţială: prevederea unui bilanţ etiologic adaptat (cf. • narcolepsie (crize atonice). extradural sau intracranian).medicamentele antiepileptice nu vor fi administrate decât în caz de crize prelungite sau repetate. . . . glicemie. natremie. la nevoie. funcţie renală şi hepatică.235 • pune diagnosticul. glicemie. BOOK DES ECN . funcţie renală şi hepatică. . aşezarea pacientului în decubitus lateral de siguranţă. • hemogramă. ionogramă sanguină. .

.atenţie la cauzele care sunt în general multiple şi intricate. meningită cu pneumococ).diagnostic uşor în caz de stare de rău convulsiv. • prognostic favorabil: oprirea spontană a crizelor la adolescenţă.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . paragrafului pediatrie). . hipertermie.. care apare spre vârsta de 5 ani. continuate mai apoi per os. Managementul stării de rău epileptic: . stări de rău epileptic. dificil dacă starea de rău epileptic este neconvulsivantă (EEG indispensabilă).complicaţii: deshidratare. . este rar (3 cazuri la 100 000 naşteri). • EEG: patognomonice cu vârfuri unde regulate şi bilaterale de 3 Hertzi. . • tratament preventiv asociat (heparină în doză normocoagulantă).fără altă cauză de convulsie identificată. fără alte simptome asociate. insuficienţă renală acută. . Sindroame epileptice ale sugarului şi copilului cu vârstă sub 2 ani Convulsiile febrile: .epilepsia generalizată idiopatică = epilepsia absentă a copilului = «petit mal»: • 1 0 % dintre epilepsiile copilului. . care se repetă în caz de eşec după 5 minute (o dată [timp de înjumătăţire scurt]).în general simptomatic unei boli subiacente. pentru prevenirea encefalopatiei Gayet-Wernicke. • clinic: «absenţe» tipice cu anosognozie (în general raportate de învăţătoare sau de părinţi). rabdomioliză. • tratament medicamentos: injecţie imediată cu Valium® (diazepam) sau Rivotil® (clonazepam). edem cerebral.tratament simptomatic (cf. infecţie). . 296 BOOK DES ECN . • asociază mai multe tipuri de crize şi este însoţită de retard psihomotor. tratament: rehidratare impor­ tantă pe cale venoasă. . . tahicardie. ventilaţie asistată.5 ani.. • se continuă cu perfuzie de antiepileptice (cel mai adesea fenitoin [Dyhidan®.235 • cauze infecţioase (pneumonie. • poate evolua la vârsta adultă spre epilepsie generalizată idiopatică tonicoclonică de tip «grand mal». .survin în general la copilul de 3 luni .encefalopatie epileptică gravă cu prognostic sever. agitaţie şi uneori crize de epilepsie. • sindrom de sevraj alcoolic (delirium tremens): sindrom confuzional cu halucinaţii. .epilepsiile parţiale idiopatice de tipul epilepsiei benigne a copilului cu paroxisme rolandice: • clinic: manifestări motorii bucofaciale predominant nocturne. uneori idiopatic (în acest caz tratament prin corticoterapie).v. . identificarea şi tratarea cauzei care l-a împiedicat pe pacient să bea (trauma­ tism.urgenţă vitală.EEG: tipic de hipsaritmie (succesiune neîntreruptă de unde lente şi de vârfuri de foarte mare amplitudine). • identificarea şi tratarea cauzei. apnee. . la un pacient prezentând transpiraţii. ® prognostic destul de bun: răspuns bun la tratamentul medicamentos. edem pulmonar acut şi deces. Prodilantin®]) sau fenobarbital (timp de înjumătăţire lung). .survine la vârsta de 4-7 luni.sindromul Lennox-Gastaut: • encefalopatie epileptică cu prognostic nefavorabil.prognostic nefavorabil: retard psihomotor important. ~ clinic: asociază spasme în flexie şi regresia dezvoltării psihomotorii. • de la început rezistentă la tratament. fără semn de infecţie cerebromeningiană.poate evolua spre sindromul Lennox-Gastaut (a se vedea mai jos).în context de febră. Sindroame epileptice ale copilului în vârstă de 2-10 ani . Sindromul West: . hiperkaliemie. • transfer la reanimare (monitorizare. pulsoximetrie continuă). sedarea cu benzodiazepine şi supraveghere de aproape în cadrul spitalizării. aport de vitamina Bl i. Management: • eliberarea căilor aeriene şi intubare.2.

) .. • clinic: de la început crize generalizate. • tumoră cerebrală inextricabilă: tratament de fond antiepileptic indispensabil (nu în prevenţie pri­ mară) vizând crizele parţiale (carbamazepină [Tegretol®].EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 297 . . • clinic: mioclonii la trezire.în aceste cazuri. compensare de 1 0 0 %. de origine idiopatică. Introducerea tratamentului antiepileptic . tumoră intra. .în caz de criză epileptică survenită într-un context particular = tratamentul cauzei: • metabolice (hipoglicemie.introducerea tratamentului antiepileptic adaptat recunoscut ca eficient. . •■ . Depakine®). '* . .sau extranevraxială. pentru orice alt tip de permis de conducere [permis A şi B].. orientarea spre comisia medicală responsabilă de permisele de conducere din circumscripţia de care aparţine. • hematom extradural (HED)/hematom subdural (HSD): tratament chirurgical şi nu tratament de fond antiepileptic (sau numai tranzitoriu). . • educarea în legătură cu boala şi tratament (înlăturarea factorilor declanşatori). deseori asociate cu crize generalizate tonicoclonice. BOOK DES ECN . • EEG intercritică tipică: polivârfuri-unde generalizate şi fotosensibilitate (= declanşate de stimuli vizuali de tip jocuri video). . • răspuns bun la tratament. . ® afecţiune de lungă durată. • EEG intracraniene.diagnosticul unui sindrom epileptic bine definit: .în caz de răspuns terapeutic nesatisfăcător: schimbarea tratamentului..eficace.).epilepsia generalizată idiopatică tonicoclonică = «grand mal»: .măsuri asociate: • informaţii date pacientului... muncitori în construcţii). • la nevoie: reorientarea profesională (conducători de autovehicule. sau epilepsia «grand mal» idiopatică sau «epilepsia mio­ clonică juvenilă».criterii pentru alegerea tratamentului: ® în funcţie de tipul crizelor sau sindromului.• « .epilepsia parţială simplă sau complexă lobară (frontală. o malformaţie arteriovenoasă.exemple: epilepsia cu paroxisme rolandice la copil. . . • EEG poate fi normală între crize.): • simptomatică la adult datorată în principal unor sechele vasculare corticale sau unei atrofii de tip degenerativ. . substanţe toxice .instituit numai când există certitudinea diagnosticului de criză convulsivă.2. ® EEG: anomalii paroxistice bilaterale sincrone şi simetrice.epilepsia mioclonică juvenilă: • apare în adolescenţă. . care va decide).• cea mai frecventă epilepsie a adultului.se foloseşte termenul de epilepsie farmacorezistentă în caz de recidivă în ciuda mai multor tratamente în doze.. . ® poate revela de asemenea o scleroză hipocampică.discutarea de la caz la caz a celui mai bun tratament. oxcarbazepină [Trileptal®]). • răspuns foarte bun la tratament (valproat de sodiu.' . parietală..în cazul unui bilanţ etiologic negativ: .235 Sindroame epileptice ale adolescentului şi ale adultului .: înlăturarea cauzei şi nu tratament de fond antie­ pileptic. • cu scopul de a preciza locul de debut al crizelor în vederea exerezei chirurgicale a acestuia.. Tratament antiepileptic de fond . se pot lua în considerare în centre specializate: • înregistrări EEG-video. • informaţii referitoare la permisul de conducere (interdicţia de a conduce vehicule grele şi vehicule şcolare [permisele profesionale categoria C şi D].

s-a recurs la un tratament cu o benzodiazepină (Urbanyl® (clobazam). fantă palatină. creştere în greutate.interviu înainte de concepţie pentru planificarea sarcinii. • epilepsie parţială = carbamâzepină (Tegretol®). hidantoinele. ¡¡¡g M e d lc â n w h t | | § S Toate crizele Toate crizele cu excepţia absen­ ţelor Toate crizele cu excepţia miocloniilor şi absenţelor Toate crizele cu excepţia miocloniilor şi absenţelor te • / ’ '■ . care trebuie supli­ mentată la sfârşitul sarcinii. . . ■ E fe c te se c u n d a re . carbama.informarea femeilor aflate la vârsta fertilă înainte de orice sarcină. •> . din cauza deficitului de vitamina K.) Carbamazepină (Tegretol®) Toxicitate hepatică. trombopenie). . Dilantin® i. • epilepsie generalizată = valproat (Depakine®) sau lamotrigină (Lamictal®) de primă intenţie.risc de malformaţii mai ridicat (spina bifida. Valium® (diazepam) pentru a obţine o eficienţă rapidă (în timpul cât este necesar tratamentului de fond pentru a atinge nivelele serice terapeutice). . tulburări hematologice (leucopenie.în general: în timpul instituirii unui tratament de fond. • barbiturice: boală hemoragică la nou-născut. 298 BOOK DES ECN . se vor încerca celelalte monoterapii. .după sarcină: alăptarea este nerecomandată în cazul majorităţii antiepilepticelor. . • monoterapie cu doze progresive de primă intenţie. . . oxcarbazepină (Trileptal®) sau levetiracetam (Keppra®) de primă intenţie.efecte secundare ale antiepilepticelor luate în cursul sarcinii asupra nou-născutului: • valproat de sodiu (Depakine®): spina bifida. algodistrofie Atenţie: inductor enzimatic Erupţii cutanate.2. sindrom cerebelos. hirsutism. hipertrofie gingivală Atenţie: inductor enzimatic Erupţii cutanate. .atenţie la interacţiunile medicamentoase. fantă palatină.suplimentare cu vitamina K dacă se foloseşte un tratament inductor enzimatic (în al treilea trimestru). numai dacă există leziune focală epileptogenă identificată».în caz de contracepţie orală. • în caz de eşec.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . fanta palatină).supraveghere clinică şi ecografică mai atentă a sarcinii.şi oxcarbazepina).suplimentare cu acid folie cu 3 luni înainte şi în timpul primului trimestru de sarcină. Lamotrigina (Lamictal®) şi gabapentina nu au manifestat efect teratogen şi pot fi deci utilizate sub suprave­ ghere maternofetală strictă. trombopenie Sedare.235 • reguli generale de tratament: «fără tratament antiepileptic de la prima criză. . Rivotril® (clonazepam). apoi biterapiile (avizul specialiştilor). • Trileptal® (oxcarbazepină) contraindicat. folosirea unui tratament non inductor enzimatic (a se evita fenobarbitalul. ' . . Valproat de sodiu (Depakine®) Barbiturice Fenobarbital (Gardenal®. Alepsal®) Fenitoină (Dihydan®.v. hiponatremie Atenţie: inductor enzimatic Hiponatremie Atenţie: inductor enzimatic Rash cutanat şi chiar sindrom Lyell Puţine efecte secundare Somnolenţă Oxcarbazepină (Trileptal®) Lamotrigină (Lamictal®) Levetiracetam (Keppra®) Crizele parţiale şi parţiale secundar generalizate Criză generalizată tonicoclonică Toate crizele Toate crizele Sarcina şi contracepţia .

3. « hemispasm facial (contracţii involuntare şi repetate ale hemifeţei paralizate anterior).în paraliziile faciale periferice: ® afectarea cuprinde faţa în ansamblu. • există o disociere automaticovoluntară (mişcările reflexe sunt posibile la nivelul hemifeţei inferioa­ re afectate [grimasă sau zâmbet spontan] spre deosebire de mişcările voluntare la comandă). senzorial (sensibilitatea gustativă a celor două treimi anterioare ale limbii). Diagnostic clinic: ■ . sau bilanţ biologic (şi chiar PL) şi morfologic (RMN-ul cerebral. ® sechele estetice: 1 0 -2 0 % dintre cazuri.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 299 . senzitiv (zona Ramsay-Hunt = conca urechii şi parte a conductului auditiv extern). leziuni inflama­ torii. tumori..326 Paralizia facială Christian Denier Nervul facial (VII): rol motor (muşchii mimicii). de exemplu). imposibilita­ tea de a arăta dinţii sau de a zâmbi). • există semnul Charles Bell (incapacitatea închiderii pleoapelor pe partea afectată lasă să se vadă globul ocular orientat în sus şi în afară) sau cel puţin semnul Soucques: pacientul poate închide pleoapele.în paraliziile faciale centrale: • afectarea predomină la nivelul jumătăţii inferioare a feţei (pentru că aferenţele corticale din terito­ riul facial superior provin de la ambele emisfere). . cheratitele sunt prevenite prin ocluzia palpebrală nocturnă. • complicaţie pe termen scurt: leziune corneană (din cauza defectului de ocluzie palpebrală şi de se­ creţie lacrimală). dar genele rămân mai vizibile pe partea afectată. = imagistică cerebrală de urgenţă). căderea comisurii bucale (există atât în afecţiunile centrale cât şi în cele periferice). • instalare imediată în câteva ore sau într-un interval de până la 2 zile.afectarea teritoriului facial inferior: ştergerea şanţului nazogenian. Cauzele paraliziilor faciale periferice (PFP): ~ Paraliziile faciale periferice a frigore (= idiopatice). ® complicaţie pe termen mediu sau lung: ■ sindromul «lacrimilor de crocodil» (legat de o reinervare aberantă încrucişată între fasciculele vegetative şi motorii (persoana plânge în timp ce mănâncă. Se deosebesc paraliziile faciale periferice legate de o leziune a celui de-al doilea motoneuron (între nucleul protuberanţial şi joncţiunea neuromusculară) şi paraliziile faciale centrale legate de afectarea primului mo­ toneuron (între corpul celular situat pe circumvoluţiunea frontală ascendentă [cortex prerolandic controlaterall şi sinapsa cu al doilea motoneuron la nivel protuberanţial).. . BOOK DES ECN . în mod proporţional (atenuarea ridurilor frunţii. • izolată: restul examenului clinic trebuie să fie strict normal. de exemplu). • bilanţ: nic'iunul în caz de PFP de tip a frigore tipică. Cauzele paraliziilor faciale centrale: identice ca pentru orice deficit central (AVC. aplicarea unei creme antiseptice/antivirale şi instilarea repetată de lacrimi artificiale. şi vegetativ (inervaţia glandelor lacrimale şi salivare).. poate arăta o accentuare discretă a nervului facial după injectarea produsului de contrast în caz de PFP a frigore). • cauza cea mai frecventă (dar diagnostic de excludere +++): • prodroame: dureri mastoidiene în ajun. msincinezii: mişcări involuntare ale mai multor grupe musculare ale feţei când se doreşte m o­ bilizarea uneia singure (legate de reinervarea aberantă: persoana închide ochiul în timp ce deschide gura. care nu e necesar pentru diagnostic.

vezicule în terito­ riul Ramsay-Hunt şi conductul auditiv extern. ■ lepră (afectarea predomină în teritoriul facial superior).inclusiv enzima de conversie a angiotensinei. calcemie şi radiografie pulmonară dacă se suspectează o sarcoidoză. chiar hipoacuzie omolaterală (urgenţă terape­ utică şi contraindicaţie a tratamentului cu corticoizi. 300 BOOK DES ECN . ■ meningoradiculită Lyme.. • inflamatorii (scleroză multiplă) [PFP sau centrală în funcţie de localizarea leziunii].326 ~ Paraliziile faciale periferice secundare: • cauze traumatice (fractura stâncii temporalului): ■ PFP imediată: se va discuta intervenţia chirurgicală de descarcerare. puncţie lombară dacă se suspectează boala Lyme. tumoră a parotidei şi parotidită. Bilanţ de realizat în caz de PFP izolată în funcţie de orientarea clinică: . ce realizează sindromul Heerfordt). • tumorale: focale sau meningite carcinomatoase. • infecţioase: ■ primo-infecţie cu HIV.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . Ag-p24 şi serologie HIV dacă există teren cu risc.3. ■ PFP întârziată: se va discuta corticoterapia.. PFP = examen ORL sistematic pe lângă un examen neurologic complet).examen de imagistică cerebrală (RMN sau CT) în caz de traumatism de exemplu. . otite.. adenopatie pretragiană.bilanţ biologic minimal (identificarea unui sindrom inflamator). • unele patologii ORL: mastoidită. • boli de sistem (sarcoidoză: asociată cu o afectare uveoparotidiană. ■ zona zoster a ganglionului geniculat (subfebrilităţi. care nu e necesar dacă tabloul PFP a frigore este tipic. .

bilaterale.deficit motor determinat de o afectare periferică: deficit flasc (hipotonie) cu ROT abolite. . joncţiunea neuromusculară [tipic pentru miastenie] sau afectare musculară [miopatii]). Al doilea motone­ uron (care face parte din sistemul nervos periferic) transmite apoi influxul m otor spre muşchi prin intermediul joncţiunii neuromusculare. cu hipertonie spastică secundară (hipotonie în faza acută).raţionament în caz de deficit motor: tipul de deficit precizează nivelul afectat (primul motoneuron [cen­ tral]. BOOK DES E C Ñ . • Motricitatea automată/inconştientă: . cu afectare bilaterală şi simetrică (predominant proximală).deficit motor determinat de o afectare a joncţiunii neuromusculare: deficit survenind electiv la efort. corespunzând unei distribuţii de tip hemiplegie/pareză sau paraplegie/pareză. cu ROT (reflexe osteotendinoase) vii. până la nivelul celui de-al doilea motoneuron.3 Deficitul motor si/sau senzitiv al membrelor i Christian Denier Rapel anatomic şi baza raţionamentului clinic • Motricitatea voluntară/conştientă.afectarea sa se traduce prin sindrom cerebelos «static» (ataxia mersului cu lărgirea poligonului de susţinere. . dar dispariţia reflexelor idiomusculare. unde se încrucişează la diferite nivele (fibrele destinate nervilor cranieni se încrucişează la nivelul trunchiului cerebral. policinetice şi extinderea zonei reflexogene (abolirea ROT este posibilă în faza acută). crampe. semn Babinski. hipoton predominant proximal. eventual asociate cu tulburări ve­ getative. simetric. joncţiunea neuromusculară (tipic pentru miastenie) sau musculară (miopatii). capsula internă şi partea anterioară a trunchiului cerebral omolateral. paragrafului 265]). asociat cu amiotrofie sau hipertrofie musculară compensatorie şi dureri musculare. . tulburări trofice. cf. al cărui prim neuron se situează la nivelul ariei motorii primare (circumvoluţiunea frontală ascendentă) şi al cărui axon traversează centrul semioval. discronometrie. corespunzând unei distribuţii asimetrice (multinevrită). . mers pseudoebrios) sau «dinamic» (= «cinetic») [dismetrie. periferic (al doilea). fasciculaţii. asinergie. striat (nucleu caudat şi putamen) şi pallidum = sistem extrapiramidal). paragrafului 263).asigură coordonarea şi armonia mişcărilor. . central (primul motoneuron). afectarea oculară extrinsecă fiind de asemenea frecventă în cadrul miasteniei (cf. . difuzate. în general asociat cu amiotrofie (cu apariţie întârziată).3. paragrafului 322). ®Coordonare/sistem cerebelos: .influxul nervos responsabil de motricitatea voluntară este vehiculat de fasciculul piramidal. : Caracteristicile clinice ale deficitului variază în funcţie de nivelul afectat: . al doilea [periferic]. .deficit motor determinat de o afectare musculară primitivă (miopatie): deficit bilateral. coreic. balistic (cf.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 301 .se efectuează prin bucle între structurile subcorticale şi nucleii cenuşii centrali (substanţa neagră Qocus niger). simetrice şi distale (polinevrită) sau multiradiculare (poliradiculonevrită [cf. modul de instalare şi contextul vor orienta bilanţul etiologic şi managementul. asociat cu ROT normale fără amiotrofie.deficit motor determinat de o afectare centrală: deficit predominant pe muşchii extensori la mem­ brul superior şi pe flexori la membrele inferioare. . adiadococinezie]. fibrele destinate membrelor au al doilea motoneuron la nivelul coarnelor anterioare ale măduvei). . paragrafului 261.afectarea sa se traduce prin mişcări anormale/ parazite = sindrom parkinsonian. cu ROT normale.o dată ce nivelul afectat a fost precizat.se efectuează prin bucle între cerebel şi nucleii cenuşii centrali (talamus).

se încrucişează în partea inferioară a bulbului. la nevoie biopsie neuromusculară (cf.deficit central cu debut progresiv în câteva zile .anatomie: stimulat la nivelul receptorilor periferici. paragra­ fului 231).săptămâni: a se lua în considerare o tumoră intracraniană (cf.3.ani: se suspicionează un proces degenerativ.calea tactului epicritic/tactului fin şi a sensibilităţii profunde (proprioceptive). apoi la rădăcina pos­ terioară a măduvei.săptămâni asociat cu cefalee: a se lua în considerare un pro­ ces înlocuitor de spaţiu = tumori (cf. . apoi continuă prin cordonul posterior al măduvei.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . un proces inflamator. . paragrafului 133). concomitente) sunt cele care vor orienta bilanţul etiologic. . influxul ajunge la nerv. o scleroză multiplă (cf.deficit senzitiv şi motor al membrelor inferioare. .calea tactului protopatic/grosier şi a sensibilităţii termice şi dureroase.deficit central brutal (de la o secundă la alta) = AVC până la proba contrarie = imagistică cerebrală de urgen­ ţă şi management în consecinţă până la proba contrarie (cf. . de febră. . . alte antecedente. paragrafului 122). instalat în câteva zile: se suspectea­ ză o compresiune medulară (sau coadă de cal): imagistică medulară şi lombosacrată de urgenţă (cf. radicular. paragrafului 133) = imagistică cerebrală de urgenţă (fără şi apoi cu injectare de contrast).anatomie: stimulat la nivelul receptorilor periferici. periferic [troncular. paragrafului 125) = imagistică cerebra­ lă de urgenţă (fără şi apoi cu contrast). hipotonic cu areflexie. de alterare a stării generale. • O dată ce nivelul de deficit a fost precizat (central [medular/emisferic]. apoi face sinapsă la nivelul talamusului pentru a se termina în cortexul parietal (cortex primar senzitiv). modul de instalare şi contextul (teren: vârstă.. apoi face sinapsă la nivelul talamusului pentru a se termina în cortexul parietal (cortex primar senzitiv). plexal].deficit periferic cu aspect multitroncular cu instalare rapidă (paralizie ulnară şi peronieră): se suspectează o vascularită: bilanţ de urgenţă (biologic pentru căutarea unui sindrom inflamator evocator pentru o periarterită nodoasă). paragrafului 265). • Sensibilitatea extralemniscală/spinotalamică: .deficit central cu debut progresiv în câteva zile . joncţiune neuromusculară sau muscular). noţiunea de traumatism prealabil. 30 2 BOOK DES ECN . pentru a intra apoi în cordonul anterolateral al măduvei. apoi la rădăcina poste­ rioară a măduvei. .301 • Sensibilitatea lemniscală/cordonală posterioară: . paragrafului 146). paragrafului 146) sau tromboflebită cerebrală (cf. realizarea examinărilor complementare ce vor fi eventual cerute (uneori de urgenţă) precum şi managementul terapeutic.deficit periferic cu aspect multiradicular cu instalare rapidă: se suspectează o poliradiculonevrită de tip Guillain-Barre = bilanţ de urgenţă (cf. apoi se încrucişează încă de la nivelul de intrare în măduvă. factori de risc vascular. pentru a pătrunde apoi în lemniscul median. influxul ajunge la nerv. Exemple de management: .deficit motor cu debut progresiv în câteva luni .

hipertiroidism sau poate fi idiopatic (cel mai frecvent. cu amplitudine mare şi violentă.mişcări rapide şi elaborate. .definiţie: oscilaţii ritmice involuntare în jurul unei poziţii de echilibru. encefalopatii toxice şi metabolice. Ele dispar în general în timpul somnului. .2 . . dezordonată. ® tremorul de atitudine = tremor esenţial rapid (6-12 Hertzi).origine: epileptică. . neregu­ late. în repaus (sindrom parkinsonian) sau în mod imprevi­ zibil.definiţie: contracţii musculare scurte. ecolalie şi/sau tulburări de comportament de tip obsesional compulsiv). .mişcări parazite în bufeuri scurte care survin în timpul gesturilor voluntare. Ticurile: . Coreea. poate afecta toate părţile corpului cu excepţia capului. poate fi le­ gat de sevrajul alcoolic. . repetitive şi involuntare.3.legate de lezarea nucleilor cenuşii centrali. definit prin mişcarea rapidă a rădăcinii membrelor. dintre care boala Alzheimer în stadiile avansate. este accentuat de consumul de cafea. în general cu o stereotipie de învârtire a membrelor.5% din populaţie) = tremor esenţial. balismul. . în general cu o stereotipie de învârtire a membrelor.pot fi temporar suspendate prin voinţă. frecvenţă: foarte rare. . boala Creutzfeldt-Jakob. etiologie clasică: vasculară prin hematom sau infarct afectând corpul Luys (nucleul subtalamic). apare în timpul menţinerii voluntare a unei poziţii. BOOK DES ECN .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 30 3 . care survin în salve şi reproduc un gest normal. 0 . lupus şi sindrom antifosfolipidic. depakină. antrenând deplasarea unui segment de membru.hemibalismul: secundar unei leziuni a nucleului subtalamic (în general unilaterală). » Tremorul/tremurăturile: .cel mai adesea.tipuri de tremurături: • tremorul de repaus = sindrom parkinsonian lent (4-6 Hertzi).accentuate de emoţie. definită prin mişcări rapide ale rădăcinii membrelor. mioclonii de adormire).riscuri evolutive: fracturi în caz de mişcări violente (balism) şi deshidratare în caz de mişcări neîncetate. Miocloniile: .coreea: secundară unei leziuni a striatului. diminuează după consumul de alcool.atetoza: mişcări de tip reptaţie. iatrogen (triciclice. beta-mimetice).322 Mişcările anormale i Christian D enier Definiţie: mişcările anormale sunt mişcări involuntare. boli neurodegenerative. litiu. atetoza: . este accentuat de emoţie.secundare consumului de neuroleptice sau L-dopa. lente. dezordonate. . neregulată. Dischineziile: . calcul mental (cf.0 . neregulate. ® tremorul de acţiune = sindrom cerebelos (apare în timpul mişcării voluntare = dischinezii voliţionale). ~ boala Gilíes de la Tourette asociază ticuri complexe şi vocalizare (coprolalie. diminuează/dispare în timpul mişcărilor voluntare. care survin în timpul menţinerii atitudinii (tremor esenţial). coreea Sydenham (complicaţie clasică a reumatismului poststreptococic). Ele sunt în general incontrolabile (cu excepţia ticurilor care pot fi temporar întrerupte prin voinţă). în timpul unei acţiuni (sindrom cerebelos). etiologii: coreea Huntington (boală degenerativă autosomal dominantă cu test genetic disponibil). cu amplitutide redusă şi localizate la nivelul extremităţii membrelor. paragrafului 261). fiziologice (exemple: sughiţ. . cu amplitudine mare şi violente.

distoniile focale sunt tratate prin injecţii locale cu toxină botulinică.poate atinge toate elementele musculaturii striate: musculatura axială (torticolis spasmodic). care fixează o parte a corpului într-o atitudine/postură anor­ mală.distoniile generalizate pot fi tratate prin neurostimulare palidală. .apare în timpul unei mişcări voluntare sau al menţinerii unei atitudini. ■■ ■■ ■u 304 BOOK DES ECN .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . . . .contracţie musculară anormală şi prelungită. .poate fi de asemenea o distonie de funcţie (survine numai în timpul efectuării unei activităţi precise: cram­ pa scriitorului). membre. faţă. .uneori controlabilă tranzitoriu (prin voinţă sau un gest «conjurator»).3. pleoape (blefarospasm). . .pot fi primitive (esenţiale sau ereditare) sau secundare.322 Distonia: .

extrapiramidal. semnul «căruciorului»). Claudicaţia dureroasă a membrelor inferioare la efort: .se va indica un examen eco-Doppler al arterelor membrelor inferioare. . şi osteoarticular. iatrogenie. ■ > ■ . a unui sin­ drom piramidal. — . poligon de sustentaţie.mod de instalare.dureri de tip crampe ale membrelor inferioare (molet) care apar după o anumită distanţă de mers (întotdeau'na aceeaşi). reumatologice.. se va prescrie doar un tratament simptomatic (antivertiginos de exemplu). .> . . .fără accelerarea compensatorie a pulsului = legată de o neuropatie vegetativă (diabet).mers cu evitarea sprijinului (origine mecanică focală).EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNÂ 30 5 .. vestibular.. .tratamente în curs.fatigabilitate. după un repaus de 20 minute în clinostatism). ruptură tendinoasă. Examenul fizic: •’ .). evitarea spri­ jinului (şchiopătarea de eschivare).■ .abolirea pulsului. BOOK DES ECN . . 3 . îmbrăcarea.suflu pe traiectele arteriale. i. • . . fractură posttraumatică sau «de oboseală»: dureri localizate la efort. canal lombar îngust). senzitiv. . din contră. vârstă. coxartroză.definiţie: scăderea cu 20 mmHg a presiunii sistolice (sau cu 10 mmHg a presiunii diastolice) la trecerea în pozi­ ţia de ortostatism (măsurată la 1. deshidratare. apoi închişi).dispare la mersul aplecat înainte (pe bicicletă. ipoteze diagnostice şi management de luat în considerare Disfuncţie de origine osteoarticulară: . cardio-vasculare şi oftalmologice). In funcţie de modul de instalare şi tipul anomaliilor observate la examenul fizic. consum de substanţe toxice. . etc. .origine multiplă (tendinite.• . . Căderi la ridicare legate de hipotensiunea ortostatică: .). ' . antecedente (în special neurologice. cardiopatie.repercusiunile psihice (sindrom depresiv) şi sociale (toaleta.gonartroză.3. r.340 ________ ____________________________________ j ___ ____________________ ____________________ Christian Denier Tulburările de mers si de echilibru ~ Diagnostic ■ Diagnosticul se bazează pe un examen complet cuprinzând în mod sistematic anamneza orientată şi exame­ nul fizic complet centrat pe analiza neurologică.teren. deplasarea în exterior). .examenul mersului (atitudine. . 5 şi 10 minute după ridicare. alimentaţia. anemie. .vechimea tulburărilor. Claudicaţia indoloră la efort: . etc. se poate indica spitalizarea sau un RMN cerebral de urgenţă (de exemplu dacă se suspectează un AVC) sau. . mărimea paşilor.. cerebelos. '■ .examen general inclusiv oftalmologie (acuitate vizuală).Aspecte clinice. .în ciuda accelerării pulsului = legată de o hipovolemie. unghie încarnată. .mers cu evitare (origine mecanică focală). Anamneza pacientului şi a anturajului acestuia: f . Dureri localizate la efort sau Ia sprijinire: * . • .există semne obiective neurologice la membrele inferioare care nu apar decât după efort.se va indica imagistică medulară sau lombosacrată (CT/RMN: identificarea unei compresiuni lente. evaluarea echilibrului (cu ochii deschişi. a unui deficit motor. . pornire. întoarcere.a se indica imagistica adaptată..examen neurologic propriu-zis: identificarea unui declin cognitiv. . :« .„ .

«vertijul» veritabil. . metabolice. paragrafului 133]). diagnostic: RMN. apoi surditate de percepţie (în timpul crizelor apoi unilaterală progresivă permanentă) = boa­ la Meniere.sindrom vestibular periferic de scurtă durată (câteva secunde până la 1 minut) = vertij rotator intens po­ ziţional izolat.probele calorice pot arăta o hipo. tratamentul crizei: manitol iv.. rar orizontorotator sau orizontal pur. c . asociind acufene. .cu debut brutal: AVC cerebelos (infarct sau hematom) sau de trunchi cerebral (sindrom Wallenberg) şi AIT vertebrobazilar (cf. posibil asociată cu o erupţie zosteriană (în ge­ neral asociată în acest caz cu PFP şi erupţie zona Ramsay-Hunt (VII bis [cf.semnul Romberg lateralizat pe partea lezată. . uneori multidirecţional. tumoră a trunchiului cerebral. metabolică (carenţă Bl şi encefalopatie Gayet Wernicke). rotator. în general sezonieră (origine virală). degenerative. . . de confort) şi mai ales prin manevrele eliberatorii Semont-Epley. paragrafului 133). se va trata cu medicamente antivertiginoase (tratament de sprijin. .în general asociat cu semne neurologice centrale. .vertij mai puţin net (senzaţie de «instabilitate».lărgirea poligonului de sustentaţie. cauză: hidrops (hiperpresiune) al endolimfei labirintice. teren: adult tânăr (30-45 ani). tipic pentru vertijul paroxistic poziţional benign.... paraneoplazică (satelită cancerului pulmonar în special. . + importanţa stresului ca factor declanşator.v. . paragrafului 344). vindecare spontană în câteva săptămâni (prin compensare).. Mersul ataxic de tip vestibular central: . infecţioasă. . tumorală. carenţiale. tratament: chirurgical (risc de paralizie facială periferică [PFP] postchirurgicală). .instalare acută brutală = AVC până la proba contrarie (management în consecinţă [cf.deviere lateralizată pe partea vestibulului lezat. vertij. . ce con­ firmă hidrops-ul.instalare cronică: iatrogenie (litiu. test diagnostic: auzul poate fi ameliorat printr-un test diagnostic osmotic cu manitol sau glicerol i. . . reprodus prin manevra Dix şi Hallpike. .mers pseudoebrios în zigzag. '* . în general asociat cu semne de compresiune a structurilor de vecinătate de tip nevralgie de trigemen (simptomatică = secundară).cu debut progresiv. «dezechilibru»).. permanent sau fluctuant: tumoră a cerebelului.fără semne auditive asociate.sindrom vestibular periferic de tip vertij rotator izolat timp de mai multe zile . examinări care trebuie realizate: potenţiale evocate auditive (PEA) şi RMN: esenţiale în caz de diagnostic incert (diferenţiere de neurinomul de VIII).nistagmus (orizontal sau orizontorotator) cu secusă lentă în acelaşi sens.Romberg negativ: fără agravare la închiderea ochilor.sau inexcitabilitate vestibulară pe partea lezată. .nistagmus rotator (leziune bulbară) sau vertical pur (leziune pedunculară). Mersul ataxic de tip vestibular periferic: .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . Fără paralizie facială (PF) în evoluţia spontană. evoluţie: la început asimptomatică între crize. paragrafului 326]). evitarea excitantelor (cafea). .cronic: SM.dansul tendoanelor. fluc­ tuantă sau recurentă cu surditate progresivă retrocohleară (Rinne pozitiv şi Weber lateralizat pe partea sănătoasă) ± acufene = neurinom acustic. scleroză multiplă (SM) (cf. 306 BOOK DES ECN .uneori însoţit de semne cohleare care atestă originea periferică.mai rar: malformaţie a joncţiunii cervicooccipitale (Arnold Chiari).mers «în stea» şi testul Fukuda lateralizate pe partea lezată. toxice (alcool).). regim fără sare. . tratament de fond: Diamox® (acetazolamidă). apoi apariţia unei surdităţi unilaterale progresive.v \ ~ " " ’ '• . chiar ataxie cerebeloasă..săptămâni = nevrită vesti­ bulară.sindrom vestibular periferic de tip vertij (rareori veritabil) sau cel mai frecvent simplă instabilitate.Mersul ataxic cerebelos: . antiepileptice). .sindrom vestibular periferic de tip vertij rotator recurent (de la câteva minute la câteva ore). tratament: simptomatic (antivertiginoase şi anti-emetice). uneori chiar decompresie chirurgicală.instalare subacută: iatrogenie. . hipoestezie facială şi reflex cornean diminuat (paragraf). .= sindrom vestibular numit «armonios» = de origine periferică. este deseori pe primul plan (cf. paragrafului l2 5 )i 7 ‘ .

în caz de sindrom extrapiramidal izolat. hipo/a-palestezie).. paragrafului 265]). .deficit motor.instalare subacută/cronică: compresiune mecanică. paragrafului 133]).abolirea reflexelor osteotendinoase. paragrafului 261).pierderea mişcării de balans a braţelor.apoi se transformă în rigiditate spastică: responsabilă pentru un mers «cosit» (forfecat dacă este bilateral). . .. i . . A fectarea sistemului piramidal: . tulburări oculomotorii sau sfincteriene.mers talonat/pe călcâie. poliradiculonevrită (Guillain-Barré [cf.deficit senzitiv asociat în acelaşi teritoriu. paragrafului 265]). difuzate. . . BOOK DES ECN . subacută/cronică. . î: . . .asociat cu alte semne piramidale: reflexe vii.cu amiotrofie. teren: anteceden­ te de meningită sau de traumatism cranian. rigid. . . senzaţia de mers pe vată. [cf. apoi a unui declin cognitiv: se suspicionează o hidrocefalie cu presiune normală (cauzată de tulburări de resorbţie ale lichidului cefalorahidian).dacă este asociat cu alte semne neurologice care evocă o afectare mai difuză (sindrom cerebelos. declin cognitiv precoce) = aviz specializat pentru atrofie multisistemică (în afara obiectivelor ECN).cu distribuţie periferică (tronculară [peronieră de exemplu]. .cu apariţia secundară a unor tulburări sfincteriene. fijat.deficit de sensibilitate proprioceptivă (artrokinetică [simţul poziţiei degetului mare]. . inflamatorie (SM).determinat de o afectare periferică: polineuropatii. .< . neurosifilis.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 30 7 .mers cu paşi mici. asimetric: test diagnostic şi terapeutic la L-dopa: dacă este pozitiv = boala Parkinson (cf. Sindromul parkinsonian: .semnul Romberg pozitiv ne-lateralizat.3. . : . paragrafului 1 2 2 ]). SM. cu ezitare. picior în varus equin.. .cu examen normal în stare de repaus = a se lua în considerare o astazie abazie fobică. . . tumorală (cf. întoarcere instabilă. uneori tulburări trofice asociate. radiculară [L5 sau SI de exemplu] sau plexală. semnul Babinski.mod de instalare brutal şi troncular de tip peronier: se suspectează o vascularită de tip periarterită nodoasă (urgenţă diagnostică [biopsie neuromusculară) şi terapeutică [corticoizi]). .cu tremor de repaus = sindrom parkinsonian. • » . ganglioneuropatii (paraneoplazice satelite ale cancerelor pulmonare). .mod de instalare brutal şi radicular: se suspectează o compresiune = urgenţă diagnostică (RMN/ CT) şi terapeutică (eliberarea chirurgicală a compresiunii).poziţie în ortostatism în anteflexie.instalare acută brutală = AVC până la proba contrarie (management în consecinţă [cf. se ameliorează după puncţia lombară cu scop evacua­ tor.cu deficit flasc iniţial în faza acută. imagistică cerebrală: dilataţie tetraventriculară cu leucopatie periventriculară (resorbţie transependimară a LCR).deficit motor întotdeauna flasc. determinată de multiple leziuni de mărime mică de origine ischemică. . ‘ * Mersul cu paşi mici: .cu declin cognitiv. .dacă este simetric fără tremor: identificarea unei iatrogenii (neuroleptice).determinat de o afectare centrală: acută: compresiune medulară posterioară. . afecţiune curabilă prin PL repetate sau montarea chirurgicală a unei derivaţii lomboperitoneale. .340 Mersul ataxic proprioceptiv: ' ' • ’ . antecedente cardio-vasculare şi/sau AVC: se evocă o «stare lacunară». Afectarea nervului periferic: .. tendinţă la retropulsie. carenţă în vitamina B12. .demaraj dificil. proces degenerativ (SLA [cf. . paragrafului 146).

Astazobazofobie. fluctuantă (examenul poate redeveni strict normal între perioadele simptomatice).. cu amelio­ rare parţială sau completă.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . . .confirmare prin EMG şi identificarea anticorpilor antireceptori de acetilcolină. .examen neurologic obiectiv normal.fobia de cădere.tulburare motorie pură. metabolică (hipotiroidism). paragrafului 265]). paragrafului 122]) sau management de lungă durată (exemplu: polineuropatie în diabetul dezechilibrat [cf.instalare subacută/cronică: ereditară. 308 BOOK DES ECN . . Afectarea joncţiunii neuromusculare: miastenie: . .creatininfosfokinază. deglutiţia şi muşchii respira­ torii (dispnee). .deficit predominant în general la rădăcina membrelor inferioare şi la muşchii perirahidieni lombari.340 . VSH şi biopsie musculară) şi terapeutică.tratament de lungă durată şi recuperator (cf. . corticosteroizi de urgenţă (dacă este asociată cu o dermatopolimiozită = căutarea unei origini paraneoplazice).v. . sau i.instalare acută: se suspectează o miozită dureroasă şi inflamatorie = urgenţă diagnostică (CPK . paşi lenţi.mers cu picioarele depărtate.risc de imobilizare la pat cu instituţionalizare. tulburări psihiatrice somatoforme. dar putând interesa şi oculomotricitatea.asociată cu fatigabilitate. .mod de instalare cronic/subacut: în funcţie de teren şi etiologia suspectată management urgent (exemplu: poliradiculonevrita de tip sindrom Guillain-Barre [cf. .mers legănat. Afectarea musculară: .test farmacologic diagnostic şi terapeutic cu anticholinesterazice i. congenitală. . cu acţiune rapidă.origine multiplă şi variată.afectare predominant a membrelor. .handicapează recuperarea oricare ar fi cauza căderilor.m.primitivă sau secundară (putând să se suprapună peste o altă cauză responsabilă de cădere). ţinându-se de perete. paragrafului 263). dar tranzitorie. . . fobice: .3.

5 °C pentru estima­ rea temperaturii centrale.întoarcerea dintr-o zonă de endemie malarică. dar această modalitate poate fi limitată de prezenţa cerumenului în conductul auditiv.) după activarea de către un microorganism viral sau bacterian.. la nivel axilar sau bucal. Aceste substante modifică echilibrul mecanismelor de producere/pierdere de căldură la nivel periferic (piele. . insuficienţă respiratorie acută. • febra trebuie investigată cu atenţie în lipsa semnelor de gravitate. datând de mai puţin de 5 zile. teren cu risc: subiecţi imunodeprimaţi. .situaţie socială precară. Atunci când depăşeşte 20 de zile vorbim despre febră prelungită. Conduită de urmat în caz de febră acută Orice tip de febră trebuie asistată şi investigată de urgenţă. 4. asigurate în mod normal de hipotalamus. în repaus. 1. vârste extreme. Se face distincţia între febra acută recentă. interferon. Unele substan­ ţe pirogene (interleuchine. 3. subiect recent operat. Pentru a identifica corect febra. encefalopatie. şoc septic. purpură. Se vor căuta semne de gravitate ale unei stări septice şi se va aprecia toleranţa febrei.1.3 °C seara. Semne de gravitate ale unei febre acute sepsis grav. convulsii. 2. s complicaţii neurologice: comă. celule endoteliale.11. - BOOK DES ECN .. decompensarea unei afecţiuni concomitente. condiţiile de măsurare a temperaturii trebuie să fie precise: la un anumit interval de la servirea mesei. Termenul de febră acută desemneză o febră care evoluează de mai puţin de 20 de zile.203 Febra acută Ia adult Pierre Loulergué Aspecte importante • febra nu este sinonimă cu infecţia. subiecţi purtători de material străin. . muş­ chi). • unele infecţii pot să nu provoace febră sau să provoace hipotermie. sarcină. Fiziopatologie Febra se datorează unei disfuncţii de termoreglare. deshidratare acută. şi febra acută recentă de durată intermediară (5-20 zile). Se adaugă în acest caz 0. Temperatura poate fi măsurată şi la nivelul timpanului (fără a adăuga 0.5 °C). Definiţii * Febra se defineşte printr-o temperatură centrală mai mare de 38 °C dimineaţa şi 38.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 309 . factorul de necroză tumorală) sunt produse de celulele organismului gazdă (leucocite.

bacteriene: febra poate fi semnul unei bacteriemii.patologii neinfecţioase: • boală tromboembolică. în caz de întoarcere dintr-o ţară ende­ mică şi indiferent care a fost profilaxia urmată sau prescrisă şi caracteristicile pacientului. Strategie diagnostică şi terapeutică Anamneza şi examenul clinic vor orienta diagnosticul. antibiotice) ? în ce măsură au fost eficiente ? A fost consultat pentru această febră ? 5.7. • boli metabolice. modul de debut.1. • tumori solide sau hematologice.parazitare: paludism +++ în primul rând (a se vedea paragraful 99).2. Etiologii ale febrei acute . 11. se realizează un examen clinic complet şi scrupulos.virale: sezonalitate.! > - 6. . . Examen clinic După înregistrarea constantelor pacientului. cel mai adesea o bună toleranţă a febrei şi a simptomelor şi vindecare spontană. curba termică? Ce tratamente a luat pacientul de la debutul febrei (antipiretice. 5. • alergie medicamentoasă. . « boli inflamatorii sistemice. 310 BOOK DES ECN .203 5. în căutarea unui focar infecţios.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . ^ . Anamneza Anamneză precisă Circumstanţele apariţiei: pacientul revine dintr-o zonă de endemie malarică? Ce profilaxie a urmat şi cum a fost luată ? A intrat în contact cu animale ? Contacte sexuale neprotejate ? A consumat toxice ? Au existat cazuri similare în anturaj ? A avut prodrom ? Au existat semne asociate ? Care sunt antecedentele pacientului ? Vaccinările lui sunt la zi ? Urmează tratamente de obicei ? lese dintr-o structură de îngrijiri? Este purtător de material străin ? Care sunt caracteristicile febrei: data apariţiei.

virusurile hepatitelor B şi C.meningită bacteriana. Atunci când febra persistă iar examenul complet rămâne neschimbat. . CRP. ecografie sau tomografie. tuberculoză. infecţii asociate materialelor străine. celulită.. cu excepţia cazu­ rilor de şoc septic şi de purpura fulminans. • context social precar: infecţii cu HIV.. infecţii pulmonare şi urinare.endocardită infecţioasă. • pacient alcoolic: pneumopatie prin inhalare. bandeletă urinară ± ECBU. dacă apar simptome noi). urgenţele infecţioase sunt: . .febră la un pacient imunodeprimat. BOOK DES ECN . hemoculturi. Probele pentru analizele microbiologice vor tebui realizate înainte de orice antibioterapie.meningoencefalită.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 311 . endocardită dreaptă. 7 Examinări complementare „ In afara semnelor de toleranţă dificilă şi a semnelor orientative. In funcţie de rezultate. • subiecţi în vârstă: pneumopatie prin inhalare. radioagrafie panoramică dentară. . se poate propune un tratament simptomatic. şi o a doua consultaţie după 48 de ore (sau înainte. virusurile hepatitelor B şi C.malarie cu Plasmodium falciparum. radiografie toracică. se re­ alizează o primă serie de examene paraclinice orientative: hemogramă. . . VSH. . infecţia li­ chidului de ascită. vom putea propune examinări complementare mai specifice pentru o etiologie: serologii virale şi bacteriene.. hepatită alcoolică acută. pancreatită acută. în faţa unei febre acute. fără AINS sau antibiotice. delirium tremens. radiografia sinusurilor. transaminaze. infecţie urinară la sondaţi.purpura fulminans. • • apariţie în mediul sanitar: infecţii de plagă operatorie. boală tromboembolică. pneumopatie prin inhalare. '• I .în funcţie de teren: ■. după cea de-a doua consultaţie.septicemie. • toxicomani pe cale intravenoasă: infecţii cu HIV. .celulită extensivă.

cu citomegalovirus (CMV).EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . occipitală sau difuză. • patru etiologii: primo-infecţie cu EBV.334 Sindromul mononucleozic Pierre Loulergue A sp e c te im p o rta n te • prezenţa limfocitelor hiperbazofile mari la numărarea formulei sanguine. . . cel mai adesea virală. cu virusul imunodeficienţei umane (HIV) sau cu parazitul Toxoplasma gondii (toxoplasmoză).creşterea numărului de elemente sanguine mononucleare (limfocite şi monocite) la peste 50% a liniei albe.şi mai rar exantem maculopapulos al trunchiului şi membrelor. . I.prezenţa limfocitelor hiperbazofile mari (reprezentând mai mult de 1 0 % dintre limfocite). leucemii limfoide cronice sau bolile Waldenstrom.debutează cu o astenie marcată. Limfocitele hiperbazofile sunt limfocite T stimulate.Locale: disfagie. . A Mononucleoza infecţioasă Este forma simptomatică de primo-infecţie cu EBV. Transmiterea este interumană.asociată cu poliadenopatii superficiale. Administrarea de amoxicilină duce la apariţia unui rash difuz. leucemii acute.splenomegalie în jumătate din cazuri. trebuie să existe: . prin salivă (noţiunea de partener nou recent). 312 BOOK DES ECN . Incubaţia este de 30-50 de zile şi contagiozitatea persistă mai multe luni după vindecarea clinică. NB: la copil.Formă tipică: . Complicaţii . cu febră moderată. Forme clinice . Diagnosticul diferenţial se face faţă de hiperlimfocitoza fiziologică a copilului. Seroprevalenţa anticorpilor anti-EBV la populaţia adultă este de 95%. El este legat de stimularea limfocitelor T ca răspuns la o agresiune infecţioasă. Diagnostic etiologic Sindromul mononucleozic este legat în principal de patru cauze infecţioase: primo-infecţiile cu virusul Epstein-Barr (EBV). purpură peteşială a vălului palatin. suprainfecţie bacteriană. cervicală. Diagnosticul diferenţial se face pe baza tabloului clinic şi a examenului frotiului sanguin. II. .apar apoi semne locale de tip angină bilaterală pseudomembranoasă cu edem al luetei. tabloul clinic este deseori paucisimptomatic. Primo-infecţia îi vizează în primul rând pe adolescenţi şi pe adulţii tineri. CMV/HIV sau toxoplasmozică.3. Fiziopatologie şi diagnostic Pentru a stabili diagnosticul de sindrom mononucleozic. Acest diagnostic este stabilit pe baza hemogramei. II.

Tratament .neurologice: meningită. sexuală.simptomatic: repaus la pat. Aceste complicaţii sunt mai frecvente la subiectul imunodeprimat. cancere ale nazofaringelui). . Nu există tratament profilactic. în special la subiecţii transplantaţi. Astenia poate persista timp îndelungat. II. tehnica de referinţă rămâne evidenţierea efectului citopatogen asupra fibroblaştilor. . miocardite. pneumopatii. miocardită. anemii hemolitice. poliradiculonevrită.niciun tratament etiologic. . . Complicaţiile sunt rare la adultul imunocompetent: poliradiculonevrite. adenopatii cervicale. cerebelită.uneori hepatosplenomegalie.altele: ruptură splenică. dar această tehnică este prea lungă şi costisitoare. miocardite. pot fi întâlnite limfoame cerebrale cu grad mare de malignitate legate de EBV Exam inări complementare . -T ratam en t Tratament simptomatic Tratamentul etiologic apelează la antivirale (ganciclovir. Evoluţia este favorabilă în mod spontan în câteva săptămâni.ambulatoriu.3. Primo-infecţia este cel mai adesea asimptomatică. . encefalită. . . Transmiterea este interumană.serologie CMV: pozitivă pentru IgM şi IgG.hematologice: anemie hemolitică şi trombopenie autoimună. In cursul infecţiei cu HIV.serologia EBV este testul cel mai sensibil şi specific: în primo-infecţie. .generale: astenie prelungită. BOOK DES ECN . colite.citoliză hepatică foarte frecventă ± colestază asociată.citoliză hepatică moderată (creşterea transaminazelor de 2-4 ori faţă de normal). EBV se poate reactiva şi poate cauza o boală limfoproliferativă. pot fi afectate. la care pot fi întâlnite pneumopatii interstiţiale. în caz de complicaţie.CMV este un virus herpes. . precum şi prin alăptare şi urină. Nu există vaccin anti-CMV. pericardită. în esenţă pe cale respiratorie.PCR EBV serveşte la urmărirea încărcăturii virale.Formă tipică: . dar se poate produce şi pe cale salivară. cu o sensibili­ tate de 50-85%. glomerulonefrite. . encefalite.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 313 . cidifovir) şi este rezervat formelor grave sau formelor la imunodeprimat. şi nu se regăsesc IgG anti-EBNA sau anti-VCA. la subiectul imunodeprimat. . Unele cancere sunt legate de EBV (limfomul Burkitt.B Primoinfecţia cu CMV Este o infecţie virală foarte răspândită. antalgice. se regăsesc IgM anti-VCA. Imunodeprimaţii urmează uneori un tratament profilactic pentru evitarea reactivării CMV.334 . nu este folosită în mod curent. Toate organele ). foscarnet.Examinări complementare: .febră prelungită izolată timp de 2 -6 săptămâni. neurologice şi pulmonare. Primo-infecţia afectează în special adulţii tineri. a cărei seroprevalenţă la populaţia adultă variază între 50 şi 80%. La pacienţii imunodeprimaţi. In cursul infecţiei cu HIV. concediu medical dacă este cazul. antipiretice . dacă nu există complicaţii. valganciclovir. Incubaţia este de aproximativ 30 de zile. . retinita este complicaţia cea mai frecventă atunci când imunosupresia este gravă (un nivel al CD4 mai mic de 50 mm3 urmată de afecţiunile digestive.MNI-test (test rapid de aglutinare a hematiilor heterologe pentru identificarea IgM) pozitiv.

depistarea partenerilor. Grupurile de risc sunt adulţii cu factori de risc sexual. A nu se uita să se ceară acordul pacientului pentru orice investigaţie de identificare a HIV. . ' • '< : .trecere transplacentară: toxoplasmoză congenitală. .U. cosmopolită Transmitere ' .Tratament: . . miozită. .se recomandă un tratament antiretroviral în stadiul de primo-infecţie. reactivarea unei toxoplasmoze vechi determină gravitatea bolii. . informare şi educare pentru sănătate.la subiecţii imunodeprimaţi.semne ORL: disfagie dureroasă. pacienţi victime ale accidentelor cu expunere la sânge.rash cutanat. se regăsesc semne nespecifice.Examinări complementare: .Complicaţii: . Splenomegalie. adult tânăr. . declarare obligatorie şi asistenţă 1 0 0 %. în caz de primo-infecţie a mamei în cursul sar­ cinii. adolescent. . de exemplu semne generale (febră moderată. .toxoplasmoză congenitală (transmitere maternofetală) cu forme grave. corioretinită (5-10%). astenie). II. toxicomanii pe cale intravenoasă.Clinic In majoritatea cazurilor (80%). primo-infecţia cu HIV este asimptomatică în 90% dintre cazuri. dacă este necesar.sunt excepţionale la subiecţii imunocompetenţi: meningoencefalită.carne puţin prelucrată termic.serologie HIV pozitivă 2-8 săptămâni după contaminare (testul ELISA care trebuie confirmat prin testul Western blot). . adenopatii superficiale (cervicale posterioare şi occipitale).semne generale: febră.Incubaţie: câteva zile.antigenemie p24 pozitivă şi încărcătură virală plasmatică (ARN HIV) crescută. ulceraţii bucale.sindromul mononucleozic biologic este inconstant.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . . astenie. artralgii.semne genitale: ulceraţii genitale. f . .contact cu dejecţiile pisicii tinere. mialgii.Epidemiologie: copil. Clinic. ” ■1 . pe cale sexuală (IST) sau sanguină. Când este simptomatică.măsuri asociate: raporturi sexuale protejate.poliadenopatii superficiale. . . Perioada de incubaţie variază de la 1 la 8 săptămâni după un contact infectant.transplant de organ (rareori).simptomatic. erupţie maculopapuloasă. printre care: .C Primoinfecţia cu HIV Transmiterea este interumană. . ~ apă sau crudităţi contaminate. . pneumopatie interstiţială. primo-infecţia este asimptomatică. . . se pot regăsi o multitudine de semne.D Primoinfecţia toxoplasmozică Este o infecţie parazitară frecventă. 314 BOOK DES ECN . Atunci când este simptomatică.

HHV6 .infecţii virale: hepatite virale A. B sau C. . ' . .3 săptă­ mâni după IgM). listerioză.ambulatoriu per os: simptomatic nespecific.Tratament: ' .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMANĂ 315 .patologii hematologice: sindrom de hemofagocitoză.tratament profilactic la subiectul imunocompetent: reguli igienodietetice şi monitorizare serologică la femeia însărcinată neimunizată. II. . rickettsioză.334 .Examinări complementare: ■ ' * .E Alte cauze: .serologie pentru toxoplasmoză: pozitivă IgM şi IgA din prima săptămână. BOOK DES ECN . hidantoine. fenilbutazon. rubeolă.medicamente: benzodiazepine.infecţii bacteriene: sifilis secundar. aplazie medulară toxică. agranulocitoză în curs de recuperare. adenovirus. febră tifoidă. apoi IgG (la 1. . bruceloză. .3.fără tratament etiologic în absenţa simptomelor persistente sau a complicaţiilor (pirimetamină/ sulfadiazină). sulfamide.

ocular. expunere la soare. Se regăseşte la nivel oral. Virusul difuzează apoi spre ganglionii rahidieni senzitivi. stres. la subiecţi atopici. • Pierre Loulergue Aspecte importante: • 2 tipuri de herpes: cefaiic (bucal.HSV Este vorba despre virusuri strict umane.. infecţii. Mortalitatea este legată în esenţă de formele encefalitice neonatale. a cărui transmitere este umană directă. I. virusul este excretat. 316 BOOK DES ECN . transmise prin contact direct cutaneo-mucos. cu atât mai mult când este vorba despre o primo-infecţie survenită la finalul sarcinii. • VZV provoacă de asemenea o primoinfecţie (varicelă) şi recidive (Zona Zoster) favorizate de o imunodepresie. virusul poate lua un traseu diferit. la nou-născuţi.84 Infecţiile cu virusuri herpetice la adultul imunocompet e n t ______________________ . legat de HSV1 şi pelvian (genital. ciclu menstrual.HSV2: 20% din populaţie este purtătoare. 7. • 2 faze: primoinfecţie (deseori asimptomatică) şi recidive. . în mod foarte variabil în funcţie de modul de viaţă (contaminare sexuală).). dar recidivele nu sunt întotdeauna simp­ tomatice. Epidemiologie şi fiziopatologie I. mai ales spre sistemul nervos central. Formele neonatale (1/10 4 naşteri) se datorează trecerii prin canalul genital în momentul naşterii. 1. Cu ajutorul a diferiţi factori (imunosupresie.T. meningeal. Rareori.HSV1: 90% din populaţie este seropozitivă. dar şi genital în 2 0 % din cazuri. VZV Este un virus din familia Herpesviridae. . Forme grave mai frecvente la subiecţii imodeprimaţi. în cazul recidivelor.2.1. neonatal) legat cel mai adesea de HSV2.. virusul poate parcurge invers traseul şi poate cauza o recidivă herpetică. Există două virusuri distincte: . Infecţia se produce cel mai adesea în copilărie. • transmitere interumană directă (cutaneo-mucoasă). Un vaccin este disponibil. pe cale respiratorie sau por­ nind de la leziuni cutaneo-mucoase.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . • encefalita herpetică este o urgenţă terapeutică: aciclovir IV. Ele sunt urmate de o diseminare hematogenă şi de afectarea mai multor organe. realizând transmiterea. encefalic).

' VZV: 14 zile. virusul se cantonează în ganglionii senzitivi şi va putea da recidive în condiţiile unei imunosupresii: Zona Zoster. HSV1 Encefalită herpetică: urgenţă +++.1. ulceraţii bucale cu disfagie. \ .3.1. Diagnostic .2.1. - .1. Ulceraţie dendritică a corneei. Semne locale. col. formulă citologică variată.2. Formele la adult sunt mai grave. Rară. Evoluţie favorabilă. hiperproteinorahie. HSV1: gingivostomatită acută Febră. frontale sau occipitale. ' . Pustuloza varioliformă Kaposi-Juliusberg.1..EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 317 . vagin (leucoree). Febră.1.1. După vindecare.2. 11. adenopatiii subangulomaxilare. deseori precedată de podroame dureroase. Incubaţie HSV: 2-12 zile. Se va realiza un examen RMN (sau CT) de urgenţă: afectarea zonelor temporale +++. Puncţia lombară identifică o meningită cu lichid clar.2. Zona: erupţie veziculoasă la nivelul unui metamer. . Consult oftalmologie de urgenţă: eroziune corneană în formă de hartă geografică (lampă cu fantă). Mortalitatea este foar­ te scăzută (de ordinul a 1 / 1 0 5 ). . Clinic 11. 7.1. Complicaţii 11. . uneori cu afectarea unor or­ gane (plămâni. penis sau vulvă.2. II. dar foarte gravă. ■ 11. cu debut brutal. normo-/hipoglicorahie. cu febră. Evoluţie favorabilă.1. Corticoizi contraindicaţi +++. VZV Varicelă: erupţie maculoasă apoi veziculoasă pe întreg tegumentul şi mucoasele. 11. Semne de encefalită (confuzie. Suprainfecţia herpetică a unei eczeme. Cheratită herpetică: urgenţă. Mortalitate de 80%. Varicela survine în 90% din cazuri înainte de 15 ani. Forma simplă .1. adenopatii inghinale. sistem nervos central).1. HSV2 (sau HSV1): herpes genital Vezicule apoi ulceraţii pe gland.1. * . poliadenopatii: Vindecare spontană (uscarea veziculelor şi căderea crustelor).definiţie de caz 11. mai frecvente la adult. risc de sechele neurologice majore. Afectări respiratorii şi chiar encefalitice.3. „ BOOK DES ECN . tulburări de conştienţă sau ale funcţiilor superioare. 11. 11.3. deficit neurologic) febrilă la adultul tânăr sau la copil. o diseminare cutaneo-mucoasă a virusului.84 Primoinfecţia corespunde varicelei. uneori lungă. unilaterală. fese.

1. III.3. fetuşii (malformaţii aleSNC). 318 BOOK DES ECN . Tratament de ) întreţinere per os cu valaciclovir (Zelitrex® 2 x 500 mg/zi. Zona Zoster: durerile postzosteriene sunt principala complicaţie a Zonei Zoster. Gingivostomatită: aciclovir (Zovirax®5 mg/kg/8 ore per os sau i. Herpes genital: valaciclovir per os 2 x 500 mg/zi timp de zece zile (şase zile în caz de recidivă) 111.2. Examinări complementare Diagnosticul infecţiilor cu HSV sau VZV este clinic.2.1.3. Biologic > r ? ■' !> . costisitoare. în caz de afectare profun­ dă.v. / ¡v : > 111. 11. evoluţia acestora este varia­ bilă. Curativ .. Tratament 111.. nou-născutii (în cazul unei contaminări materne la finalul sarcinii. deci neutilizată în mod curent. cu prognostic nefavorabil. metamerice (Zona Zoster). Consult oftalmologie. cu perioadă de incubaţie compatibilă. generalizate (varicelă).1. miocardită.radiografie toracică în caz de varicelă la adult. Nu se realizează în mod curent.1.v. pneumopatie interstiţială. Cheratită herpetică: aciclovir cremă 5 aplicări/zi timp de zece zile ± aciclovir i.1. encefalită. 11. VZV Varicelă: formele grave afectează subiecţii imunodeprimaţi (afectări diseminate.1. (dacă per os este imposibil). .1. 11.2.1.imunofluorescenţă directă pe frotiu din leziuni: tehnică valoroasă. cheratită.3.1.1.1. HSV2 sau - ^ : . Herpes neonatal: urgenţă +++. Management II 1.1. Se va lua în considerare în prezenţa: • oricărei erupţii cutanate şi/sau mucoase veziculoase.1.imagistică cerebrală (RMN > CT) în caz de encefalită. • unei localizări: orale (HSV1). • unei noţiuni de contagiune.. pelviene (HSV).3. se pot întâlni embriopatii. şoc. .2.11. dar cu costuri ridicate.2. NB: în cazul unei primo-infecţii în cursul sarcinii..detectarea genomului viral prin PCR: indispensabil pentru LCR în prezenţa unei suspiciuni de encefalită. Pacienţii imunodeprimaţi pot dezvolta forme diseminate. . Erupţie veziculoasă difuză cu afectarea mai multor organe: hepatită. Radiologie Numai pentru formele complicate: .izolarea virusului şi identificarea efectului citopatogen (metodă de referinţă): de durată. mortalitate ridicată).EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . enterocolită. localizări viscerale). Durată: zece zile ) Nl.2. 11.

1. Monitorizare Sub aciclovir: funcţie renală. se utilizează amitriptilină.v.2. 10 mg/kg/8 ore timp de 10 zile.84 11 1. persoanele neimune faţă de VZV care vin în contact cu subiecţi imunodeprimaţi. în Franţa.aciclovir per os pentru mamă. VZV Vaccinare: autorizaţia de punere pe piaţă vizează copiii imunodeprimaţi. . tulburări neurologice. 111. BOOK DES ECN . adulţi cu o formă complicată): aciclovir i. Evitarea contactului cu subiecţii imunodeprimaţi neimunizaţi împotriva VZV.4. Se pot preveni recidivele dacă sunt frecvente (> 6 /an) sau la pacienţii imunodeprimaţi cu risc.aciclovir i. pentru nou-născut.v. timp de douăzeci şi una de zile.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 319 . clonazepam. .v.1. In caz de herpes genital simptomatic în perioada finală a sarcinii: .1.1. 111.1.7.recoltare de probe genitale în cursul travaliului.1. 111. cu valaciclovir per os 500 mg/zi.5. Simptomatic Antalgice NB: pentru durerile postzosteriene. Scutire medicală de la şcoală pentru copii până la căderea crustelor. Zona Zoster: indicaţiile tratamentului se referă la: Zona Zoster oftalmică Subiect imunodeprimat Subiect > 50 ani pentru prevenirea durerilor postzosteriene Valaciclovir per os 1 g x 3/zi timp de 7 zile Aciclovir i. nou-născuţi: consult de specialitate infecţionist.4.4.1. . nu exista vaccinare universală. In 2010. Varicelă: numai la subiecţii cu risc (imunodeprimaţi. 111. Encefalită herpetică: urgenţă vitală aciclovir 15 mg/kg/8 ore (20 mg/kg/8 ore la copil) i. Sarcina reprezintă un caz particular. 10 mg/kg/8 ore timp de 10 zile Valaciclovir 1 g x 3/zi timp de 7 zile (instituirea precoce a trata­ mentului < 72 ore) 111. adulţii expuşi de mai puţin de 72 de ore.2.6. persoanele care lucrează cu copii. gabapentină.2.1.v. La femeia însărcinată.4. Local: băi zilnice cu săpun dermatologic. M ăsuri asociate Depistarea IST în caz de herpes genital. Prevenţie 111. de lungă durată (6-12 luni). HSV Nu există vaccin.1. II 1.cezariană. 111.3. carbamazepină.

în perioada de toamnă-iarnă. Fiziopatologie Se pot distinge patru etape: . . 1.eliberarea virionilor graţie neuraminidazei. . fie în mod intrinsec. Aceste epidemii sunt datorate virusurilor A sau B.Gripa Pierre Loulergue H cwA i . Elemente virusologice Virusurile gripale sunt virusuri cu ARN responsabile de infecţii respiratorii acute la om şi la animal. mai ales indirectă (suprainfecţii bacteriene +++). j siHif NMmttfâ &ţ P . Virusurile A infectează diferite animale (păsări. Virusurile B şi C sunt strict umane. pe cale respiratorie (aerosoli). Virusu­ rile A dau tablouri clinice mai grave şi mai extinse din punct de vedere geografic. . . Se disting diferite subtipuri.. / 7. . 1 Epidemiologie şi fiziopatologie . clasificate în funcţie de tipurile de hemaglutinină (H) şi de neuraminidază (N). personal din sănătate). mortalitate directă scăzută (teren fragil). porci). Recombinările genetice sunt frecvente între virusurile gripale. . • morbiditate ridicată.liză celulară.mnâ^Mdâ pm&tâtf'f h A sp e c te im po rtan te: • evoluţie epidemică sau endemică. legată de diversitatea genetică. Difuzarea geografică a pandemiei este rapidă (rolul transportului şi al schimburilor internaţionale).penetrare celulară graţie hemaglutininei. cai. cu grad mare de contagiozitate. B şi C.replicare intracelulară. Epidemiologie Transmiterea este interumană. • .3.. • contagiozitate..EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . 320 BOOK DES ECN . păsările constituie rezervorul gripei. . oameni. Ele fac parte din familia Orthomyxoviridae. Până în prezent au fost identificate 16 tipuri de hemaglutinină şi 9 tipuri de neuraminidază. trei genuri sunt patogene pentru om: Myxovirus influenza A. Viremia este inconstantă. Epidemiile apar în Franţa cu un ritm anual. Contagiozitatea începe înainte de debutul semnelor clinice. Morbiditatea şi mortalitatea sunt ri­ dicate.epidemică: datorată unui alunecări antigenice (modificare minoră a genomului). fie datorită schimburilor de gene între specii (păsări.2. Aceste modificări genetice sur­ vin mai rar decât alunecările antigenice (periodicitate de 10-30 ani). Numai virusurile A au un potenţial pandemic. mamifere marine.pandemică: datorată unei breşe antigenice (modificare majoră a genomului). Aceste fenomene sunt responsabile de epidemiile gripale anuale precum şi de pandemii. Există două tipuri de evoluţie: .. alte mamifere). 1. • vaccinare anuală (persoane în vârstă. reacţie inflamatorie şi suprainfecţii bacteriene potenţiale.

• febră ridicată. semne respiratorii. ameţeală. Semnele se atenuează în patru . Perioada de contagiozitate se întin­ de de la două zile înainte de apariţia semnelor clinice la şase zile după apariţia acestora. Noţiunea de conta­ minare trebuie căutată în cadrul anamnezei. cefalee. 11. frisoane. II. Decompensarea tarelor (cardiacă. Gripă malignă: rară. frisoane.1.2.şapte zile în mod spontan. responsabile de aproximativ 3 000 de decesuri. 11. artromialgii.1. Diagnostic 11. Mai multe virusuri pot circula în acelaşi timp în aceeaşi zonă geografică. 11.2.1. diabet).4. Ea corespunde unui sindrom de detresă respiratorie acută legată de virusul gripal.1.1. cefalee.1. păsări şi porci) în circumstanţe favorizante (contacte directe şi repetate). dar cu apariţie bruscă. 7. Clinic 11.1.82 Reasortările genetice au loc între diferite specii (om.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 321 . Examinări complementare Nu se va efectua nicio examinare complementară în prezenţa unei gripe necomplicate. 11. în afara unei situaţii pandemice: BOOK DES ECN .3. frisoane. 11. respiratorie. Noţiunea de contaminare şi de epidemie Contextul epidemic este important pentru a stabili diagnosticul de gripă. renală. Epidemiile pornesc cel mai adesea din Asia de Sud-Est. dar gravă.5. artromialgii. stare de rău general). Podroame Puţin specifice (febră ridicată. . astenie. în Franţa incidenţa este estimată la 2 -1 0 milioane de cazuri pe an. anorexie. Complicaţii Suprainfecţii bacteriene (pneumopatie cu pneumococ +++) responsabile de o mare parte dintre decese. • prezenţa contaminării recente. ■ • Se va lua în c o n sid e ra re în caz de: • debut brusc. Incubaţie Foarte scurtă: 1-3 zile. ®prezenţa unui context epidemic (noiembrie-martie). Forma simplă Febră ridicată (39-40 °C).1.

Ale sângelui: II. Chlamydiae pneumoniae şi psittaci.1. II.3.serologie: fără interes diagnostic. Antalgice.detectarea directă a genomului prin RT-PCR sau a antigenilor virali prin ELISA..1. coronavirus. en­ terovirus. antipiretice. Coxiella burnetti).h Tratament Fără antibiotice cu excepţia cazurilor de suprainfecţie bacteriană. . Acţiunea lor este limitată: diminuarea intensităţii.II.zanamivir (Relenza®): inhalaţie. Examene radiologice Niciun semn specific. adult şi copil > 12 ani. ^ . adenovirus. metodă puţin sensibilă. 111.2.izolarea virusului pe culturi celulare (metodă de referinţă): se va efectua în primele trei zile cu simptome. 111.oseltamivir (Tamiflu®): per os.imunofluorescenţă indirectă pe prelevat nazal: trebuie să fie efectuată În primele trei zile după apariţia simptomelor. . 111. Management lll. Supraveghere Evoluţie spontană rapid favorabilă (4-7 zile). numai dacă sunt administrate în primele 48 de ore de la debutul simptomelor (altfel acţiunea lor este nulă). Simptomatic ++++ Repaus (concediu medical).2. a duratei simptomelor şi a contagiozităţii.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . timp de cinci zile. Amantadina nu mai este utilizată.3. . adult sau copil (> 1 an). Explorări biologice Ale secreţiilor respiratorii: . . III. Specific: Antivirale Inhibitori de neuraminidază: .1. .2.: ' '■ • . bacterii intracelulare (Mycoplasma pneumoniae. Diagnostice diferenţiale Numeroşi agenţi patogeni cu tropism respirator pot da tablouri clinice pseudogripale: VRS.1. 322 BOOK DES ECN .izolarea virusului pe culturi celulare.2. .1. Hidratare.

vizitele sunt limitate. mănuşi şi halat de protecţie la contactul cu pacienţii. din cauza variaţiilor genetice ale virusurilor gripale. 7. talasodrepanocitoza.2.personalul din sănătate. neurologică sau neuromusculară sau cu o afecţiune cronică. • cardiopatii congenitale dificil tolerate. BOOK DES ECN . Vaccinarea este eficientă în termeni de reducere a morbimortalităţii precum şi de raport cost-eficacitate. .2.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 32 3 . dar în mod foarte limitat. deficit imunitar congenital. Se poate recomanda oseltamivir în caz de expoziţie la un caz diagnosti­ cat.pacienţii (de peste 6 luni) care prezintă: • afecţiuni bronhopulmonare cronice.pacienţii şi cazurile suspecte sunt izolate.82 II 1.. mai ales cei care au consecinţe de tip bronhodisplazie şi copiii cu cardiopatie congenitală. Mai multe cazuri de transmitere interumană au fost de asemenea confirmate. . sindroame nefrotice pure şi primitive. displazia bronhopulmonară şi mucoviscidoza. 111. Dacă virusul se adaptea­ ză mai mult la om. în secolul al XX-lea au apărut trei pandemii: 1918-1919 (numi­ tă «gripa spaniolă») determinată de un virus H1N1. insuficienţe cardiace grave şi valvulopatii grave. care prezintă factori de risc ai gripei grave cum sunt: prematurii. Din 2003. 111. 1957 (numită «gripa asiatică») determinată de un virus H2N2. . incluzând astmul. mai ales infecţie cu HIV. Consistă în evitarea trans­ miterii aeriene şi indirecte prin contact: . patologie pulmonară. . • deficite imunitare celulare. ® diabet insulinodependent sau non insulinodependent care nu poate fi echilibrat numai prin regim. pornind de la o combinaţie de tulpini din epidemiile trecute. indiferent de vârsta acestora. Vaccinare Prezintă un interes major la nivel individual şi colectiv. Eficacitatea sa depinde de factori intrinseci (vârsta. lungă sau de recuperare.personalul de îngrijire trebuie să poarte ochelari. comorbidităţile.subiecţii de peste 65 ani. C a zu l p a n d e m iilo r g rip a le : Virusurile gripale A au un potenţial pandemic. .2. ' . se poate suspecta o pandemie deosebit de gravă. cu o mortalitate ridicată (aproximativ 60%). vizitatori şi personalul de îngrijire. • drepanocitoze homozigote şi dublu heterozigote S/C.spălatul mâinilor cu soluţii hidroalcoolice trebuie să fie sistematic pentru pacienţi.2. Vaccinul antigripal nu este utilizat la copiii sub 6 luni. pentru că nu este eficace pentru acest grup. Trebuie repetată în fiecare an. Precocitatea tratamentului este elementul cheie.1.pacienţii şi personalul de îngrijire trebuie să poarte măşti de protecţie.persoanele aflate în unităţi sanitare cu spitalizare de durată medie. în perioadă epidemică şi/sau pandemică.3. Antivirale Nu sunt prescrise în mod sistematic. • nefropatii cronice grave.contacţii de familie ai sugarilor sub 6 luni. . la adulţi şi copiii peste 13 ani. Măsuri de întrerupere a transmiterii Sunt fundamentale pentru a evita propagarea unei epidemii sau a unei pandemii. Prevenţie III. virusul aviar H5N1 nelinişteşte comunitatea internaţională pentru că au fost diagnosticate mai multe sute de cazuri de transmitere la om. produs anual pe ou embrionat. şi în 1968 (numită «gripa Hong-Kong») determinată de un virus H3N2. Se tratează până la şapte zile după apariţia ultimului caz. Este vorba despre un vaccin inactivat. Vaccinul este recomandat pentru: . Este contraindicat în caz de reacţie alergică la ovalbumină. .2.. . tratamentele imunosupresoare diminu­ ează eficacitatea vaccinurilor) precum şi extrinseci (caracteristici ale noii tulpini emergente).

dar a afectat populaţii de obicei puţin afectate de gripă. în martie 2009. Virusul a fost numit H IN lv (v pentru variantă). Virusul H IN lv (tulpina A /H 1N 1/2009/ California) a înlocuit vechea tulpină A/H1N1 în vaccinul sezonier pentru sezonul 2010-2011. înce­ pând cu 2005. 32 4 BOOK DES ECN . care combină secvenţe genomice aviare.1. în Mexic a apărut o nouă tulpină virală.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . prepararea vaccinurilor prepandemice în cadrul gripei H5N1 ne-a permis să dispunem foarte devreme de un vaccin eficace pentru evitarea propagării virusului. imediat după apariţia unei suşe pandemice. mai ales adulţi tineri fără antecedente. porcine şi umane. Pandemia din 2009 n-a avut o rată mare de morta­ litate. 7.82 Au fost create mai multe vaccinuri prepandemice pentru a putea răspunde rapid.

2 (200. cu un vârf de replicare virală şi scădere tranzitorie a CD4. el va fi confirmat prin testul Western. ? i . toxoplasmoză. este vorba despre o infecţie recentă. II.). concluzia este că infecţia este absentă (cu excepţia cazurilor în care există suspi­ ciunea de expunere la HIV în ultimele 6 săptămâni). condiţiile de depistare a infecţiei cu HIV s-au schim­ bat: nu se mai utilizează decât un singur test reactiv ELISA.. micobacterioze atipice.. tuberculoză. candidoze orale sau genitale.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 32 5 .retrovirus cu ARN. infecţie oportunistă. cu un prag minimal de detectare a antigenului p24 cel puţin echivalent cu cel cerut de reglementările europene (teste combinate de generaţia a patra). ■ . faza de latenţă). Istoria naturală .replicare virală continuă responsabilă de un deficit imunitar progresiv (limfocite CD4). . Dacă testul este negativ. caşexie. faza paucisimptomatică legată de un deficit imunitar moderat (leucoplazia păroasă.patru faze: primo-infecţie. cronică (durată variabilă în funcţie de subiecţi. pentru evitarea erorilor de etichetare. . primo-infecţie. integrază.blot sau imunoblot (identificarea directă a proteinelor virale) pe aceeaşi probă. Dacă testul imunoblot este negativ sau indeterminat.ineficacitatea răspunsului imunitar. cu diminuarea progresivă a CD4 şi creşterea încărcăturii virale. faza de latenţă. dacă este negativă. protează. din cauza unei mari variabilităţi genomice a virionilor. legată de un deficit imunitar grav.clasificare CDC: 3 stadii clinice: A (primo-infecţie. . asimptomatică. Dacă aceasta este pozitivă. .).manifestări clinice dominate de infecţii oportuniste. deseori asimptomatică. Enzime principale: transcriptază inversă. > . cunoaşterea profilaxiei infecţiilor oportuniste. • serologie realizată numaicu acordul pacientului.. deseori mai mulţi ani). . Kaposi. Un rezultat pozitiv va fi confirmat printr-o a doua probă (test ELISA combinat).. encefalită cu HIV. - • importanţa confidenţialităţii. Afectarea tuturor ţesuturilor. HIV 2 şi a antigenului p24.). CMV. BOOK DES ECN . permiţând identificarea combinată a anticorpilor anti-HIV 1.. cancer invaziv al colului. Diagnosticul şi comunicarea acestuia Diagnosticul se bazează pe serologie: atenţie. • > "s • instaurarea tratamentului antiretroviral în serviciu specializat. accident de expunere.. !. C (simptome definind SIDA) şi 3 clase biologice 1 (> 500 CD4/mm 3 şi > 29%). infecţii oportuniste (pneumocistoză. B (simptomatică fără criteriile A sau C). Zonă Zoster. criptococcoză.infecţie cronică. poate fi vorba despre o reacţie nespecifică care trebuie interpretată în funcţie de context. Dacă un test este pozitiv. din 2010. se realizează o încărcătură virală. cu evoluţie spontan favorabilă. care durează toată viaţa (nu există vindecare virusologică).499 CD4/mm 3 şi 1429%) şi 3 (< 200/m m 3 şi < 14%). faza simptomatică sau SIDA. tumori (limfoame non hodgkiniene.Infecţia cu HIV * Pierre Loulergue A s p e c te im p o rtan te : • diferite situaţii în momentul diagnosticului: descoperire accidentală.

în caz de alergie: aerosoli de pentamidină. darunavir) potenţate de ritonavir. Tratamentul antiretroviral scade morbiditatea şi mortalitatea refăcând parţial capacitatea imună (creşterea CD4. cutanată. Urmărire atentă la instituirea tratamentului pentru a verifica toleranţa şi respectarea acestuia. Importanţa aderenţei la tratament (respectarea) pentru a evita apariţia de mutaţii de rezistenţă care persistă pe viaţă. Toxicitatea antiretroviralelor: hipersensibilitate. bilanţ hepatic. serologie toxoplasmoză. de scădere rapidă a CD4. serologie sifilis. în timpul unei consultaţii personalizate. dedicate acestuia. hemotoxicitate. Indicaţia de terapie se face dacă pacientul este simptomatic sau are CD4 < 200/m m 3. Tratamentul este recomandat dacă CD4 sunt < 350/m m 3. toxicitate mitocondrială. Profilaxia infecţiilor oportuniste cu Cotrimoxazol (Bactrim®) dacă CD4 < 200/mm3: această profilaxie serveş­ te ca profilaxie primară pentru pneumocistoză şi toxoplasmoză şi ca profilaxie secundară pentru pneumocistoză. de nefropatie HIV şi la pacienţii peste 50 ani. i se va propune o depistare a partenerilor şi a copiilor. complicaţii cardio-vasculare. Tratamentul nu este recomandat peste valoarea de 500 CD4/mm3. neuropsihică. Management multidisciplinar. scăderea încărcăturii virale sub pragul de detectare). Atitudine terapeutică şi monitorizare Bilanţ iniţial: serologie HIV de confirmare. HDL. radiografie toracică. să se răspundă la întrebările pacientului. hepatotoxicitate. Pacientul va fi redirecţionat spre un specialist. lipodistrofie. serologie CMV. de co-infecţie cu VHB sau VHC. între 350 şi 500 CD4/mm3. după pre­ gătirea psihologică. III. tratamentul este recomandat în caz de încărcătură virală ridicată. încărcătură virală HIV plasmatică. B şi C. Supraveghere clinică şi imunovirologică (CD4. Apoi evaluare la intervale mai mari (3-4 luni). căutarea de gonococ/chlamidia). hemoleucogramă. tulburări ale metabolismului lipidie şi/sau glucidic. trigliceridemie). LDL. fund de ochi dacă CD4 < 100/mm3. încărcătură virală HIV plasmatică). Modurile de transmitere trebuie explicate sau prezentate. test genotipic de rezistenţă. atovacon.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . căutarea altor infecţii cu transmitere sexuală (serologii hepatitele A. bilanţ metabolic (glicemie.Testele de diagnostic rapid pot fi utilizate în situaţiile de urgenţă. Trebuie să i se aloce timpul necesar. toxicitate digestivă. Antiretroviralele de primă intenţie sunt: 2 inhibi­ tori nucleoz(t)idici ai transcriptazei inverse (abacavir + lamivudină sau tenofovir + emtricitabină) + un inhi­ bitor non nucleozidic al transcriptazei inverse (efavirenz) sau un inhibitor al proteazei (lopinavir. atazanavir. Tratamentul cuprinde clasic asocierea a 3 antiretrovirale. de câtre medic. social şi sprijin psihologic. Atenţie: serologia este fals negativă în timpul ferestrei serologice (3-6 săptămâni după primo-infecţie). tipare limfocitară CD4/CD8. O serologie HIV nu poate fi realizată decât cu acordul pacientului (în afara situaţiilor de urgenţă care anga­ jează prognosticul vital al acestuia). ' j 326 BOOK DES ECN . colesterolemie totală. Rezultatul trebuie să fie comunicat pacientului. creatinină. dapson ± pirimetamină.

cultură. Tratamentul apelează la cotrimazol per os sau i. • leucoencefalopatia multifocală progresivă (LEMP): este o afecţiune demielinizantă legată de virusul JC responsabil de tulburări neurologice grave. Diagnosti­ cul este confirmat de context (serologie toxoplasmoză pozitivă. Tratamentul apelează la asocierea de amfotericină B + flucitozină IV.alte infecţii oportuniste sunt mai rare şi sunt legate de o imunosupresie gravă. antigen criptococic). O profilaxie secundară cu fluconazol este necesară. / • • . Se pun în evidenţă fungiile în LCR (examen direct cu tuş de China. febră. • micobacteriile atipice: infecţie diseminată. dar cu jumătate de doză. dar şi boala Hodg­ kin şi limfoame primitive cerebrale.infecţia cu citomegalovirus: toate localizările sunt posibile.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 327 I . Nu există tratament specific. . . O profilaxie secundară va fi instituită. Ele apar atunci când concentraţia de limfocite CD4 este sub 200/m m 3. Diagnosticul se stabileşte prin antigenemie pp65 sau PCR. Lo­ calizările digestive şi neurologice sunt frecvente. este legată de un fung. Pne­ umocystis jiroveci. Tratament prelun­ git cu multi-antibioterapie. Tratamentul apelează Ia ganciclovir. Diagnosticul este histologic. care sunt totodată şi condiţii de descoperire a bolii sunt infecţiile oportuniste. bazându-se pe aceeaşi asociere medica­ mentoasă. alterarea stării generale. ab­ senţa profilaxiei) şi examen de imagistică cerebrală (CT fără şi cu injectare de substanţă de contrast sau RMN) care identifică una sau mai multe leziuni rotunjite cu aspect de cocardă.sarcomul Kaposi: cea mai frecventă tumoră cutaneo-mucoasă cu aspect violaceu tipic.85 IV. . Diagnosticul pozitiv se face prin evidenţierea unor chisturi sau trofozoiţi într-un prelevat din căile respiratorii (ideal este un lavaj bronhoalveolar). O profilaxie secundară cu valganciclovir este necesară.cancere solide: în creştere constantă. Tratamentul antiretroviral face ca leziunile Kaposi să regreseze. BOOK DES ECN . tratament de întreţinere cu fluconazol per os.1. Cancerele sunt din ce în ce mai frecvente în evoluţia infecţiei cu HIV: . Principalele infecţii oportuniste sunt: . Se pot propune chimioterapii citotoxice. Cele mai frecvente rămân cancerul pulmonar. • criptococcoza: infecţie fungică determinată de Cryptococcus neoformans. deoarece prognosticul funcţional este grav. 7. concentraţie CD4 sub 200/m m 3. rezistentă la anti­ bioticele clasice.pneumocistoza pulmonară: este infecţia oportunistă cea mai frecventă.v. Diagnostic care trebuie avut în vedere în prezenţa oricărui semn neurologic la un pacient infectat cu HIV. . trebuie iniţiat un tratament de probă asociind pirimetamină + sulfadiazină timp de 6 săptămâni (se adaugă acid folinic).toxoplasmoza cerebrală: datorată unei reactivări a parazitului Toxoplasma gondii. Complicaţii Principalele complicaţii. cea mai frecventă fiind retinita (necroză hemoragică) care impune management de urgenţă. timp de 3 săptămâni. al colului uterin şi al canalului anal. Tabloul clinic este cel al unei pneumopatii interstiţiale febrile. valganciclovir sau foscarnet. poate afecta de asemenea organele profunde. Examenele de imagistică pulmo­ nară arată o afectare alveolo-interstiţială. în acest context. :.limfoame: cel mai adesea limfoame non hodgkiniene (cu prognostic nefavorabil). Se adaugă corticoterapia dacă hipoxemia este accentuată. Responsabilă de meningite şi meningoencefalite. O profilaxie secundară cu Cotrimoxazol per os va fi începută la sfârşitul tratamentului de atac.

maternofetală (ţări în curs de dezvoltare). aproximativ 100 000 de persoane infectate (40 de milioane în lume). informare înainte de debutul vieţii sexuale. virusul hepatitei A (homosexu­ ali masculini).supraveghere epidemiologică mondială şi naţională (declarare obligatorie). aproximativ 7 000 de cazuri noi pe an.profilaxia transmiterii maternofetale: tratarea mamei în timpul sarcinii (serviciu specializat).aducerea la zi a vaccinărilor: virusul hepatitei B.v.. . . \ .accidente de expunere: consultaţie specializată pentru a evalua riscul potenţial de infecţie. gripă. 7.1.30 de Afecţiuni de lungă durată). substituire. alăptarea este contraindicată. . informarea şi depistarea anturajului unui pacient (cu acordul acestuia).asistare 100% de către Asigurările sociale (ALD 30 . transfuzie).85 V.. pneumococ. naş­ tere asistată de o echipă antrenată. Eventual instituirea unei triterapii profilactice în caz de risc crescut. Altele . . 32 8 BOOK DES ECN ..EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . In Franţa. la consumatorii de droguri: schimb de seringi. Informare şi sfaturi profilactice .profilaxie sanguină: excluderea donării de sânge la pacienţii infectaţi. pentru toate infecţiile cu HIV şi a pentru toate cazurile de trecere la stadiul de SIDA. tratament profilactic pentru nou-născut timp de 6 săptămâni. . 5 . .profilaxie sexuală: prezervative (masculine sau feminine) înainte de penetrare. selectarea donatorilor. sanguină (consumul de droguri i. depis­ tarea produselor sanguine. VI.declarare obligatorie care devine anonimă.cunoaşterea modalităţilor de transmitere: mai ales sexuală. în primele 48 de ore şi timp de 4 săptă­ mâni.

sindromul Fiessinger-Leroy-Reiter).2. prostatită. < „ :• Principalele 1ST sunt: infecţia cu HIV. chlamidiozele. un nivel socio-econo­ mic nefavorabil. şancru bucal (sifilis. parteneri sexuali multipli. infecţiile cu transmitere sexuală (1ST) L I. I. în loc de boli cu transmitere sexuală.1. salpingită. infecţia cu gonococ. Semnele extragenitale vizează articulaţiile (artrite cu gonococ. antecedente de 1ST. pu­ tând ridica prognosticul vital (infecţia cu HIV) sau funcţional (sterilitate). Circumstanţe de identificare Semnele evocatoare pot fi locale sau extragenitale. leucoree. balanită/ cervicită. infecţia cu virusurile hepatitelor A. sifilis_____________ Pierre Loulergue A sp e c te im p o rtan te : • în prezenţa unei IST. şancrul moale. Semnele locale sunt: scurgere şi/sau senzaţie de arsură uretrală. • se vor depista şi trata partenerii. pentru a include şi formele asimptomatice (care sunt frecvente). Generalităţi Se utilizează de preferinţă termenul de infecţii cu transmitere sexuală. perioada primelor două decenii ale vieţii sexuale. şancru moale). orhiepididimită. 1. sifilisul. infecţiile cu micoplasme. Principalii factori de risc recunoscuţi pentru 1ST sunt: sexul feminin. adenopatii inghinale. • se va insista asupra măsurilor de profilaxie. raporturi sexuale precoce. ectoparazitozele (scabie şi pediculoză). dureri pelviene. infecţiile cu HPV (human papilloma virus). conjunctivită (neonatală mai ales în infecţiile cu gonococ şi chlamidia). cu gravitate diferită. Acestea sunt infecţii frecvente (incidenţă estimată la 250 milioane pe an în lume). ulceraţie genitală. herpesul genital. tricomoniaza. se vor căuta întotdeauna alte IST. chlamidioză.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 329 . erupţie cutanată.95 Boli cu transmitere^sexuală: gonococi. prurit genital. 7. BOOK DES ECN . B şi C.

Managementul IST 1.biologic: • serologie HIV 1 şi 2 (cu acordul pacientului). Bilanţul care trebuie realizat este: .1.4. depistarea şi tratarea parte­ nerilor pacientului. Rezistenţele germenilor sunt frecvente. • prelevat uretral în caz de scurgeri sau senzaţie de arsură. semne extragenitale.2. Profilaxie secundară Profilaxia recidivelor de IST include informarea asupra IST şi a factorilor de risc. Vaccinul anti-HPV este recomandat tuturor fetelor în vârstă de 14 ani. iar pacienţii se pot de asemenea recontamina. • prelevat vaginal în caz de leucoree. Bilanţ de realizat în faţa unei IST Toate IST trebuie să conducă la identificarea sistematică a altora. bi. obiceiuri sexuale (parteneri precedenţi şi actuali.sau heterosexuale). 330 BOOK DES ECN . B şi C. .clinic: '' • anamneza: antecedente de IST.2. Curativ Tratamentul unei IST trebuie instituit rapid. în creştere de la sfârşitul anilor 1990. mai ales la bărbaţii care întreţin raporturi sexuale cu alţi bărbaţi (homosexuali şi bisexuali). Neisseiriagonorrhoeae. tuturor partenerilor pacientului.1. limitarea numărului de parteneri.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . pentru a reduce astfel riscul de complicaţii şi de transmitere altor parteneri.2. de asemenea. folosirea sistematică şi corectă a prezervativului (masculin sau feminin).4.1.4. Profilaxie primară Informare cu privire la IST şi factorii de risc ai acestora. adenopatii. Pacientul trebuie să revină la control după tratament pentru a verifica vindecarea. Acest tratament trebuie recomandat. Epidemiologie Infecţie cauzată de coci Gram negativi. ' Sunt disponibile două vaccinuri contra anumitor serotipuri de HPV.4. recidive. Tratamentul este însoţit de recomandări profilactice. în anul următor debutului vieţii sexuale.1. semne funcţionale. II. tratamente urmate. asigurând cea mai bună respectare a tratamentului. asociate cu condiloame şi/sau cancer de col uterin. TPHA-VDRL. în special de a practica raporturi sexuale protejate pe durata tratamentului. 1.4. • serologia virusurilor hepatitelor A. . • examen clinic: temperatură. şi o recuperare a vaccinării este prevă­ zută pentru fetele şi tinerele în vârstă de 15-23 ani. Un comportament sexual cu risc reprezintă o indicaţie pentru vaccinarea contra virusului hepatitei B. relaţii homo-.2.3. Profilaxie 1 . raporturi protejate. identificarea sistematică a IST asociate. semne inflamatorii genitale. care nu au avut raporturi sexuale sau. în limita posibilului. Infecţia cu gonococ 11. 1. respectarea tratamentului şi utilizarea corectă a măsurilor profilactice (prezervativele). 1. cel târziu.

In toate formele neclasice (cu excepţia uretritei simptomatice la bărbat). bacterie intracelulară. du­ reri pelviene. la cicline şi la fluorochinolone (aprox.salpingită: risc de sterilitate tubară.anorectită. în formele di­ seminate. Examenul direct nu este concludent decât la bărbaţi. 11. III. 1. L2 şi L3 sunt responsabile de limfogranulomatoza venerică (LGV) care evoluează în Franţa sub formă de epidemii localizate. clasică la bărbat.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 3-31 . pentru că bacteria se dezvoltă greu. se realizează o cultură pe un mediu specific. prin tamponare uretrală + prele­ vat vaginal la femei. poliartrită. ¡> . precum şi a partenerilor sexuali. pentru că este o IST foarte contagioasă şi cu complicaţii p o­ tenţial severe. Aceste forme sunt cel mai adesea secundare unei infec­ ţii netratate. gonococii sunt în mod particular rezistenţi la penicilina G. BOOK DES ECN .prostatită acută cu febră şi frisoane asociate cu semne funcţionale urinare (dizurie. cu scurgere purulentă (verzuie) şi arsuri micţionale intense.4. O antibiogramă este realizată după izolarea bacteriei. NB: formele oftalmice se pot întâlni la nou-născut după infectarea din timpul naşterii. Clinic Perioada de incubaţie este foarte scurtă. . Manifestările clinice pot fi: ■ . Se realizează un prelevat uretral. ideal dimineaţa. 2-7 zile. .11. Nu trebuie uitate depistarea şi tratarea altor IST. 30%). . . .orhiepididimită (testicul mărit) uni sau bilaterală.2. se pot recolta probe din faringe şi anus.uretrită. Diagnostic Diagnosticul este sugerat de examenul clinic în formele purulente clasice. Chlamidioza este o boală foarte răspândită în lume. arsuri micţionale. deseori asimptomatică. deseori asimptomatică. Prognosticul funcţi­ onal al ochiului este angajat. foarte eficace. tratamentul este prelungit. Se întâlnesc diplococi Gram negativi «în boabe de cafea» în interiorul polinuclearelor. Pacientul va reveni la control după şapte zile pentru a se evalua vindecarea şi pentru efectuarea unei noi re­ coltări în caz de persistenţă a simptomelor. înaintea primei micţiuni. In caz de suspiciune.cervicită.3. deseori evidenţiată prin leucoree purulentă. pentru că flora vaginală normală conţine coci Gram negativi. Epidemiologie Infecţie cauzată de Chlamydia trachomatis. . 11.o formă diseminată cu febră. polachiurie).faringită. Chlamîdioză III. pustuloză. în Franţa. Tratamentul infecţiilor gonococice este sistematic asociat cu cel al chlamidiozei (coinfecţie frecventă) cu azitromicină 1 g în priză unică sau doxiciclină 2 0 0 mg/zi timp de şapte zile. • . Se preferă un tratament rapid cu ceftriaxonă (250 mg pe cale intramusculară). mai ales la homosexualii masculini. . Tratament Trebuie instituit fără întârziere un tratament. Serotipurile LI. Ea este responsabilă de IST şi de infecţii oculare (trahom).

. cu margini nete. cu adenopatie satelită neinflamatorie. copilul va dezvolta o conjunctivită purulentă sau chiar o pneu­ mopatie.cervicite: Chlamydia trachomatis este frecvent implicată în uretrite şi cervicite. 3 săptămâni. sau un frotiu cervicovaginal.2.în LGV: doxiciclină 200 mg/zi timp de douăzeci şi una de zile. Sindromul Fiessinger-Leroy-Reiter: Acesta asociază uretrita. . Este situat cel mai adesea la nivelul glandului sau al vulvei. II 1. în principal la homosexualii şi bisexualii masculini. cel mai adesea inghina­ le. Se poate utiliza doxiciclina 200 m g/zi timp de şapte zile. cu suprafaţă curată.sifilis primar: incubaţie de aprox. cu bază indurată.în uretrite şi cervicite: tratament unic cu azitromicină 1 g per os. Iden­ tificarea chlamidiei se va face prin PCR. NB: sindromul Fitz-Hugh-Curtis este o perihepatită cauzată de Chlamydia trachomatis la femeie.l. Există un portaj latent la unele persoane care favorizează diseminarea bacteriei.111. Este stadiul de şancru sifilitic: ulceraţie cel mai adesea uni­ că. . IV. 2. IV. Infecţiile sunt contractate mai ales în timpul rapoartelor orogenitale neprotejate. depistarea şi tratarea partenerilor şi raporturile sexuale protejate. indoloră.3. la câteva săptămâni după faza primară. Este tehnica de referinţă pentru diagnosticarea unei chlamidioze. . faza secundară cu apariţia unor adenopatii. Diagnostic Se recoltează o probă din mucoasa uretrală. . apoi faza terţiară cu fibroză şi tulburări de drenare limfatică. Aceasta este responsabilă de sterilitatea tubară. o probă de urină (primul jet). conjunctivita şi poliartrita. Forme neonatale: Infectarea se produce în momentul naşterii. LGV: Această boală evoluează în 3 faze: faza primară cu leziuni cutaneo-mucoase papulare localizate la nivel anal (uneori cu sindrom rectal) sau faringian. Acest examen nu disociază Chlamydiae trachomatis de Chlamydiae pneumoniae. Epidemiologie Sifilisul prezintă o recrudescenţă începând cu sfârşitul anilor 1990. III. 332 BOOK DES ECN .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . Tratament Depinde de locul infectat: ' ■ . fără relief. Clinic Se disting 3 stadii: . . superficială. Clinic Uretrite . Serologia este puţin relevantă şi nu se realizează decât pentru diagnosticarea formelor profunde sau a com­ plicaţiilor. Ca pentru toate 1ST. asociate cu febră şi alterarea stării generale.4. profilaxia include educaţia sanitară. Cicatrizează spontan în câteva săptămâni. mimând o colecistită acută.în salpingite: amoxicilină-acid clavulanic (10 zile) + doxiciclină (21 zile).în prostatite şi orhiepididimite: fluorochinolone. Sifilis IV. dar poate fi şi bucal.

o afectare oftalmică..sifilis terţiar: sunt manifestări viscerale care apar după zeci de ani de evoluţie. Diagnostic Diagnosticul direct (evidenţierea de spirochete la microscop pe fond negru pornind de la prelevate genitale) este specific.4. Administrările se fac sub supraveghere medicală din cauza accidentelor alergice. secundar şi latent precoce: . Formele tardive cuprind tabesul.VDRL . . Se vor căuta alte IST şi se vor depista şi trata partenerii. Leziunile neurologice şi cardio-vasculare sunt cele mai grave. sindrom antifosfolipidic. scuamoase.4 M UI într-o injecţie i. Neurosifilis: . .95 . x 3 injecţii la o săptămână distanţă. . adenopatii. Supravegherea eficacităţii tratamentului se face prin controlul VDRL. . dar deseori greu de realizat în practică./TPHA +: cicatrice serologică a unui sifilis vechi (sau treponematoză non venerică)..Benzatin benzilpenicilină (Extencilline®): 2. goma sifilitică şi paralizia generală.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 333 ! . devenite excepţionale. Se poate utiliza şi testul de imunofluorescenţă indirectă (FTA). Se utilizează paracetamol sau corticoizi. Acesta cuprinde 2 teste: unul non-treponemic. . poliadenopatii. sarcină. HIV. .. cu intervale de piele sănătoasă).penicilina G 18-24 M Ul/zi în 6 perfuzii timp de paisprezece .1 7.VDRL + /TPHA +: sifilis (nivelul VDRL permite aprecierea stadiului). pe trunchi şi în general pe palme şi pe tălpi. Se poate identifica o meningită. lupus. ■ c Supravegherea: \ .VDRL . Interpretarea depinde de evoluţia bolii: . In acest stadiu pot fi prezente semnele generale: febră. IV.m. Aceste forme au devenit rare. Se preferă diagnosticul serologic. Se întâlnesc de asemenea plăci mucoase sau alopecie. hepatosplenomegalie.sifilis secundar: apare la aproximativ şase săptămâni după şancru.. polimorfe: leziunile precoce constituie rozeola sifilitică (macule roz. o afectare a pe­ rechilor de nervi cranieni. sclerodermie. Tratament Utilizează penicilina G sau ciclinele în caz de alergie. lantent tardiv: . VDRL. nepruriginoase. arămii. O reascensiune este un semn de reinfectare sau de eşec al tratamentului. ./TPHA absenţa sifilisului sau perioadă de incubaţie (se face un FTA pentru confirmare).sau doxiciclină 200 mg/zi timp de paisprezece zile în caz de alergie la penicilină. BOOK DES ECN .. Sifilidele sunt foarte contagioase. Este necesar de asemenea să se prevină reacţia Herxheimer (sifilis secundar şi terţiar): febră. leziunile tardive sau sifilide sunt papuloase. Sifilis tardiv: terţiar. Neurosifilisul poate apărea în stadiile secundar şi terţiar. IV. ..4 M UI i.VDRL + /TPHA fals-pozitiv: ciroză. Indicaţiile sunt următoarele: Sifilis precoce: primar. (Venereal Disease Research Laboratory) şi un test treponemic. Se caracterizează prin leziuni cutanate.m. MNI. . sensibil dar puţin specific. erupţie cutana­ tă.sau doxiciclină 200 m g/zi timp de optsprezece zile în caz de alergie la penicilină.3.Benzatin benzilpenicilină (Extencilline®): 2.douăzeci şi una de zile. TPHA (Treponema Pallidum Haemagglutination Assay).

1. alogrefă de celule suşe hematopoietice.2. * ■ -• •f i - 1.2. insuficienţă renală cronică.1. sindroamele limfoproliferative: LLC. • orice febră acută la un pacient imunodeprimat este o urgenţă diagnostică şi terapeutică. tratament antirejet după transplantul de organ. 1. diabet. boli de sistem: lupus.7.1. al căror diagnostic este dese­ ori stabilit ca urmare a unor infecţii repetate în copilărie. Generalităţi I.. Deficitele imunitare congenitale: sunt descrise mai mult de cincizeci.2. Ele necesită management în servicii specializate. mielomul. 1 • .1. Tipuri de imunosupresie Se disting mai multe situaţii de imunosupresie. 1. Legate de un tratam ent - corticoterapie prelungită.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ ..1. Legate de o boală sau de o stare patologică - infecţia cu HIV: afectarea imunităţii celulare. boala Waldenstrom. • acelaşi pacient poate avea mai multe infecţii concomitente. Acestea sunt boli ereditare rare. 334 BOOK DES ECN . dar şi cu o infecţie comunitară sau nosocomială. colagenoze.2. Toate componentele imunităţii pot fi interesate. boala Hodgkin şi limfoamele non hodgkiniene. • febra poate avea legătură cu o infecţie oportunistă. poliartrită reumatoidă.81 Febra acută la bolnavul imunodeprimat Pierre Loulergue A sp e c te im po rtan te: • orice imunosupresie se poate complica cu o infecţie. asplenie (anatomică sau funcţională).. 1 ciroză. Deficitele imunitare dobândite 1. 1.1. .1. I. tratamente imunosupresoare: chimioterapii. anticorpi monoclonali.

Neutropenia t- infecţii bacteriene grave şi rapid evolutive. Imunosupresia celulară. ' ■ . fie pornind de la catetere (stafilococi). de asemenea.2. salmoneloze. Neutropenia febrilă 11.1. Salmonella sp. 1. . dat fiind riscul de infecţie gravă rapid progresivă (mai ales pneumococică)..>>/ ' .. Vor fi descrise trei situaţii principale. . II. tt . . . . .).infecţii fungice pot fi de asemenea întâlnite. alogrefă de măduvă.7. 1... 1. micobacterii atipi­ ce.. toxoplasmoză.bacteriemie. Risc infecţios Aceste imunosupresii expun la diferite riscuri. .expune la risc de infecţie prin germeni încapsulaţi ca Streptococcus pneumoniae.neutropenie prelungită (> 14 zile). mai ales enterobacterii cu punct de pornire digestiv prin diseminare bacteriană.infecţiile cu coci Gram + sunt de asemenea frecvente.. Se consideră că mai mult de jumătate dintre pacienţii neutropenici care prezintă un episod febril au o infecţie şi că cel puţin 20% dintre pacienţii cu mai puţin de 100 polinucleare neutrofile/mm3 au o bacteriemie. Mortalitatea care se atribuie infecţiilor pe acest teren este de ordinul a 10%. fie prin diseminare cu origine digestivă (streptococi din cavitatea bucală.urgenţa tratamentului este deseori mai mică. rţ In funcţie de context. două situaţii.. .. î.2. mai ales în caz de neutropenie prelungită.81 1.leucemie acută. BOOK DES ECN ..1. 1. de tip splenectomie/asplenie funcţională . .1. Risc ridicat \ . .1.. dar ele pot fi res­ ponsabile de asemenea de infecţii primitive. . se disting. un tratament antiinfecţios empiric urgent se impune în caz de febră.2.2. . ' 1V ‘>" .1.« t .. Definiţii Neutropenia se defineşte ca un număr de polinucleare neutrofile mai mic de 500/m m 3 sau mai mic de 1000/ mm 3 cu diminuare previzibilă sub 500/m m 3. sau de patogenicitatea anormală a germenilor saprofiţi sau comensali (pneumocistoză. . •‘ \* " ■ Infecţiile fungice sunt frecvente la pacienţii care urmează o antibioterapie cu spectru larg.. mai ales în caz de antibioterapie prealabilă. Haemophilus Sp'. citomegalovirus.1.febra poate fi legată de reactivări ale unor infecţii latente (tuberculoză. II. se întâlnesc infecţii cu BGN. riscul este corelat cu nivelul neutropeniei: apare mai ales la sub 500 PNN/ml. . de tip infecţie HIV .). infecţiile cu piocianic sunt de asemenea posibile.1.este de preferat un management specializat.3. •.febra poate fi legată de asemenea de infecţii bacteriene mai banale care trebuie tratate relativ urgent: pneumococi.este necesar managementul cât mai rapid. Situaţii de urgenţă şi management iniţial ..EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 33 5 i . .... Ea diferă mult în funcţie de gradul de risc al pacientului. *: ‘ : .). . Imunosupresia umorală...2. de context nosocomial. 11.

rareori enterococi.1. în principal în hemoculturi.1. dar întotdeauna trebuie avută în vedere o poartă de intrare digestivă în prezenţa semnelor de celulită şi de colită la pacientul neutropenie (tiflită). se poate identifica un focar clinic fără germen izolat. . aureus. . nu identificăm un germen patogen decât în 30% dintre neutropeniile febrile. Cazul bacteriilor anaerobe Rata de infecţie cu bacterii anaerobe este. . Poarta de intrare este mai ales orală. Există puţine studii în domeniu. Aceste două niveluri de risc implică strategii de management diferite. Ideea este de a putea asigura manage­ mentul unui anumit număr dintre aceşti pacienţi în afara spitalului (risc scăzut) reevaluându-i precoce pen­ tru a judeca oportunitatea unei spitalizări. . . 11.tumoră solidă. Astfel. . Microbiologie Semnele clinice sunt deseori absente.stafilococi: • coagulazo-negativi (70% sunt rezistenţi la meticilină). Pseudomonas aeruginosa (mortalitate ++).absenţa semnelor de gravitate clinică. subestimată la pacienţii neutropenici febrili din cauza difi­ cultăţilor tehnice de cultură. Aceasta permite evitarea unor spitalizări inutile atât în termeni de cost cât şi de risc nosocomial.2. Germenii cel mai adesea identificaţi II. 11.1.2.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA .12. Rata puternică de mortalitate şi dia­ gnosticarea dificilă trebuie să conducă la luarea în considerare a unui tratament antifungic.81 - mucozită. coli +++.streptococi. S.răspuns favorabil la antibiotice. .2.1. indiferent dacă există sau nu un focar infecţios clinic. 11.1. Ele ar reprezenta 4% dintre alogrefele de măduvă şi s-ar datora în principal unei Fusobacterium. In situaţii rare (aprox. 11.2. Risc scăzut .absenţa comorbidităţilor.neutropenie < 7 zile. 10%). .1. ca de obicei. aureus şi enterobacteriile prezintă un risc ridicat de mortalitate.1.absenţa documentării microbiologice. • S.11 Cod Gram pozitivi (2/3 dintre cazuri) . mai ales orali (tablouri clinice deseori mai grave). rareori: Stenotrophomonas maltophilia.2.2. Dar această proporţie creşte la 30% în caz de neutropenie persistentă. Acinetobacter spp.1.2. Bacili Gram negativi (1/3 dintre cazuri) E. Cazul fungilor Infecţiile fungice reprezintă între 2 şi 10% dintre germenii identificaţi la pacienţii neutropenici febrili. toleranţă clinică redusă.absenţa mucozitei. alte enterobacterii. 7. 11. hemopatie in remisie completă.2. iar documentarea microbiologică a acestor stări febrile este decepţionantă. răspuns scăzut la antibiotice. . 11. Prognosticul este variabil în funcţie de germen: Pseudomonas aeruginosa.1. comorbidităţi. 336 BOOK DES ECN . în majoritatea cazurilor (60%).3. 1. nu se identifică nici focarul infecţios nici germenul.

. Antifungicele sunt justificate în situaţiile următoare . In cazul prezenţei unui cateter central sau a unei camere implantabile.3.4.). 11.1. Voncomicina Recomandările pentru prescrierea vancomicinei de primă intenţie sunt: infecţie de cateter. sepsis grav. pe flacoane pentru ae­ robi şi anaerobi. cel mai adesea în biterapie cu o penicilină. 11. antecedente de infecţie fungică invazivă). în biterapie cu o betalactamină (sau vancomicină în caz de alergie).1.. 7.2. precum şi rezistenţele) şi chiar la laboratorul de parazitologie şi/sau virusologie. . • Bilanţ inflamator: în acest context. CRP este din păcate puţin relevantă. Aminozidele Sunt frecvent utilizate în practică. c. .1.3.1. pentru că ea creşte cu o anumită latenţă şi nu are specificitate.3. b.piperacilină/tazobactam.1. 11.1. Este aşadar puţin pertinentă clinic în managementul iniţial. Bilanţ microbiologic a. BOOK DES ECN .1. hemoculturi: ele trebuie neapărat realizate precoce.1. Se vor folosi antibiotice cu acţiune anti-Pseudomonas aeruginosa. Examinări complementare ' . 11.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 337 . plagă.2. căutarea unui portaj de bacterii multirezistente.1.ceftazidim.3. . Nu trebuie uitat să se trimită probele la laboratorul de bacteriologie (cu trimitere imediată pentru identificarea bacteriilor anaerobe).1.2.5. tegumen­ te. dar şi la laboratorul de micologie (recrudescenţa infecţiilor fungice invazive. Ciprofloxacina are o activitate anti-Pseudomonas aeruginosa. 11.1.1. trebuie neaparat să se realizeze hemoculturi cuplate (periferică şi centrală) şi trebuie trimise concomitent la laborator pentru a se pune în evidenţă o eventuală diferenţă de pozitivitate sugestivă pentru o infecţie legată de cateter. Ce familie de antibiotice ? ■> . ţesuturi moi. Managementul pacienţilor Pacientul trebuie spitalizat. se poate utiliza aztreonam asociat cu vancomicină şi un aminozid. ..1. 11. infecţie cu coci Gram pozitivi. înainte de orice antibioterapie.imipenem.iniţial.1. Tobramicina şi Amikacina au o activitate anti-Pseudomonas aeruginosa. In caz de alergie la familia betalactaminelor.2. Ea are totuşi o bună valoare predictivă negativă dacă rămâne scăzută în mai multe determinări. cu excepţia unui prim episod de aplazie şi în absenţa antecedentelor de infecţie cu Pseudomonas aeruginosa. colonizare cunoscută cu Staphylococcus aureus rezistent la meticilină.3. se va utiliza o triterapie ciprofloxacină + vancomicină + aminozid. LCR.3. faringe. •> • • Un tratament antibiotic cu spectru larg se impune de urgenţă.81 11. recoltări orientate clinic: se vor recolta probe din orice loc care ar fi putut fi la originea infecţiei (ECBU. II. Betalactaminele: Sunt antibioticele de referinţă. dacă infecţia fungică invazivă este confirmată biologic sau dacă suspiciunea clinică este puternică (examen clinic şi/sau radiologie evocator. - .3.secundar dacă pacientul rămâne febril în Z3-Z5.1.4. Fluorochinolonele Nu trebuie niciodată utilizate în monoterapie. In caz de alergie la penicilină.3. mucozită gravă (se va suspecta la pacienţii care au primit aracitină în doze înalte). 11.1. Se va alege cel mai adesea o biterapie.

Ei vor urma o antibioprofilaxie cu betalactamină în primii ani după splenectomie. de exemplu). Infecţia cu HIV Primo-infecţia cu virusul HIV poate fi la originea unei febre fără cauză evidentă. căutare Pneumocystis jiroveci dacă este posibil prin lavaj bronhoalveolar. Nu se vor utiliza decât în caz de docum entare microbiologică.4 Supraveghere O supraveghere atentă este indispensabilă (examen clinic cel puţin zilnic. primo-infecţia este cel mai adesea asimptomatică. expune la riscul de infecţie invazivă prin germeni încapsulaţi.în prezenţa unei imunosupresii mai profunde (mai puţin de 100 limfocite CD4/mm3 ): • o criptococcoză. hemoculturi.2. în practică.în prezenţa semnelor neurologice: tomografie cerebrală. care prezintă o febră acută. fie că este legată de o splenectomie sau de o asplenie funcţională (din cauza unei drepanocitoze. . -> ■ • o infecţie cu CMV. în caz de ieşire rapidă din aplazie. • toxoplasmoza cerebrală: în prezenţa oricărui semn neurologic. cu rapeluri o dată la 3-5 ani.3. Acest risc impune un tratament antibiotic urgent cu ceftriaxonă la un pacient asplenie. se preconizează o durată a tratamentului egală (cel puţin) cu cea a tratamentului aplicat unui subiect sănătos care ar prezenta aceeaşi infecţie. Vaccinarea antipneumococcică este recomandată la asplenici. Aceşti pacienţi trebuie de asemenea vaccinaţi anti-meningococic. 11.1.2. La un pacient cunoscut cu infecţie HIV. 33 8 BOOK DES ECN . Nu există recomandări pentru durata trata­ mentului.2. Infecţiile comunitare 11.2. .11. noţiunea de tratament antiretroviral şi respectarea acestuia. Este preferabil ca pacientul să fie trimis pentru management specializat într-un serviciu de boli infecţioase.3.3. 11.1.3. febra nu trebuie neglijată.tuberculoza: posibilă oricare ar fi stadiul de imunosupresie.sub 200 limfocite CD4/mm3.1.1.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . sau chiar RMN. cel puţin 48 de ore după ieşirea din aplazie. precum şi o reevaluare terapeutică. antigenemie criptococică. H. 11.2. - 11. . mai ales pneumococ. Antiviralele nu sunt recomnadate în tratamentul em piric. dar ea nu elimină total riscul de infecţie pneumococică. • infecţii cu micobacterii atipice. căutarea unui BAAR. se va avea în vedere: • pneumocistoza pulmonară: în prezenţa oricărui semn respirator. Totuşi. Principalele cauze ale febrei sunt: 11. Infecţiile specifice .1.2.2. antibioterapia este menţinută. Nivelul de limfocite CD4. VSH. Serolo­ gie pentru toxoplasmoză şi chiar puncţie lombară pentru identificarea unor criptococi. CRP.1. Bilanţul în prezenţa unei febre la un pacient infectat cu HIV cuprinde: un bilanţ biologic inflamator: hemogramă. în prezenţa semnelor respiratorii: o radiografie toracică (±CT). Haemophilus influenza B. gazometrie. instituirea unei profilaxii cu cotrimoxazol sunt elemente importante de orientare. Asplenia Orice stare de asplenie. supravegherea eficacităţii şi a to­ leranţei la anti-infecţioase).

1.3. măsurile de com­ batere a bacteriilor multirezistente. izolarea bacteriilor multirezistente. Semnalarea anumitor infecţii nosocomiale este obligatorie.2. igienă. utilizarea corectă a antibioticelor. respectarea regulilor de igienă. de profilaxie sau de diagnosticare. Aceste infecţii pot surveni după îngrijirile acordate într-o unitate sanitară (infecţii nosocomiale) sau în afara unei unităţi sanitare.91 Infecţiile nosocomiale _______j ______________________________________________________________________________ Pierre Loulergue Aspecte importante: • boli frecvente.1. Informare-profilaxie * Informarea pacientului afectat de o infecţie nosocomială este obligatorie şi poate conduce la despăgubire. Epidemiologie Prevalenţa este înaltă. utilizarea corectă a antibioticelor. Ele cuprind informarea şi formarea personalului. Mortalitatea este de câteva mii pe an. • aspecte medicale.1.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 339 I . 1. care nu este prezentă şi nici în perioadă de incubaţie la începutul acestui management. Bacteriile responsabile sunt deseori multirezistente. morbiditate şi mortalitate importante. Aceasta se referă în egală măsură la activităţile de îngrijire curativă. juridice. Generalităţi 1. Definiţie Infecţiile asociate îngrijirilor medicale înglobează orice infecţie care survine la un pacient în timpul mana­ gementului medical. în jur de 10%. Infecţiile cel mai frecvent întâl­ nite sunt infecţiile urinare. infecţiile pulmonare şi infecţiile de plagă operatorie. Măsurile profilactice sunt fundamentale pentru combaterea infecţiilor nosocomiale. I. • importanţa profilaxiei: supraveghere. BOOK DES ECN .7. economice. politice.

prelevare distală protejată). . 340 BOOK DES ECN -ED IŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . Infecţii de plagă operatorie Ele reprezintă până la 15% dintre infecţiile nosocomiale. Infecţii legate de catetere Ele reprezintă 10% dintre infecţiile nosocomiale.3. Principalele infecţii nosocomiale 11. Diagnosticul este stabilit de o cultură pozitivă a cateterului. Principalele măsuri profilactice Măsurile de igienă vizează: .1. 11. Principalul factor de risc este intubarea endotraheală. . III. Prezenţa unei bacteriurii în absenţa semnelor clinice semnalizează o colonizare (frecventă în caz de sondaj). 11.biologice: izolarea unui germen într-o probă recoltată din plaga operatorie.eventual radiologice. 7. semne funcţionale urinare (polachiurie. Definirea lor se bazează pe mai multe criterii: .personalul de îngrijire (în sens larg. adică orice persoană care participă la asistarea pacientului): igiena personală.2. Aceste semne trebuie să survină în decurs de 30 de zile de la intervenţie sau în decursul primului an în cazul implantării de material străin.epidemiologie: infecţie dobândita într-o unitate sanitară. Sunt mai frecvente la cateterele centrale decât la cele periferice.clinic: febră. .4. imperiozitate micţională. arsuri micţionale. Pneumopatii infecţioase Ele reprezintă 15% dintre infecţiile nosocomiale.biologice: hemoculturi pozitive. ţinută adaptată îngrijirilor şi schimbată în mod regulat. Acestea sunt întotdeauna infecţii nosocomiale. antigen urinar Legionella pozitiv.igiena mâinilor: spălarea înainte şi după fiecare îngrijire acordată cu soluţie hidroalcoolică. . Infecţii urinare Acestea sunt infecţiile nosocomiale cele mai frecvente (30%). Ele pot fi bacteriemice. expectoraţii. există rezultate pozitive ale hemoculturilor periferice şi de cateter. Diagnosticul acestora se bazează pe semne: .radiologice: opacităţi pulmonare recent apărute. izolarea unei bacterii într-un prelevat din căile respiratorii inferioare (lavaj bronhoalveolar. .biologic: examen citobacteriologic al urinei pozitiv (cultură > IO3 CFU/ml + leucociturie > 104 /ml).1. . Se caracterizează prin semne: .91 II. aspiraţie endotraheală.clinice: cicatrice inflamată şi/sau purulentă. Ele cuprind: . dureri pelviene).clinice: febră. Intervalul de pozitivitate al hemoculturilor recoltate pe cateter va fi mai scurt decât cel al hemoculturilor recoltate la periferie.purtarea mănuşilor: sterile sau nesterile în funcţie de tipul de îngrijire. expectoraţii purulente. 11. .spaţiile: igienizare zilnică conform protocolului stabilit. .

. Personalul de îngrijire va folosi material de pro­ tecţie steril.bacterii multirezistente: importanţa spălării mâinilor. . . Circulaţia persoanelor va fi limitată.pacient imunodeprimat: instituirea unei izolări de protecţie pentru a evita contaminarea pacientului cu germeni oportunişti. izolării pacientului.sterilizarea instrumentelor: conform protocolului stabilit.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . până la sfârşitul perioadei contagioase. Orice ac sau obiect contondent trebuie în mod obligatoriu să fie aruncat într-un container special («cutie pentru ace») Anumite măsuri de izolare speciale sunt instituite la identificarea unei boli infecţioase.purtarea măştii: protejarea pacientului şi a personalului.tuberculoză: este importantă masca pentru personal şi pacient.. . purtării mănuşilor. pentru limitarea transmiterii: . Se preferă materialul de unică folosinţă. BOOK DES ECN . Trebuie li­ mitat transportul pacientului.eliminarea deşeurilor: orice deşeu medical cu risc infecţios trebuie aruncat în pubele adecvate. trebuie limitate ieşirile pacientului şi vizi­ tele.

aeruginosa. aureus +++. gonococ.extinderea unui focar infecţios învecinat. infiltraţie. infecţiei celor două situsuri. I. • osteomielită: S. • cazul particular al piciorului diabetic: infecţie polimicrobiană cu stafilococi.___________________________________ Infecţiile osteoarticulare. aureus. unei infecţii a coloanei vertebrale. • recuperarea este un element fundamental al managementului (prognostic funcţional). H. tuberculoză. infecţiei unei articulaţii. aureus şi stafilococi coagulazo-negativi. bruceloză. streptococi. streptococi şi enterococi. influenza. stafilococi coagulazo-negativi. H. streptococi. aureus +++. IL Ecologie microbiană • artrită: S. germeni anaerobi. Epidemiologie şi fiziopatologie Sunt posibile trei modalităţi de contaminare: . puncţie. enterobacterii ++. P. . . salmonella (pacienţi cu drepanocitoză). fungi (candida). artrita. Pierre Loulergue Aspecte importante: • importanţa documentării bacteriologice înainte de începerea antibioterapiei. streptococi. • infecţie pe o proteză: S. iar spondilodiscita.inoculaţia situs-ului: nosocomială (chirurgie. Terminologie Osteita corespunde infecţiei osului. • tratament lung şi delicat. artroscopie) sau posttraumatică (frac­ tură). en­ terobacterii.diseminarea hematogenă. • spondilodiscită: S. osteo-artrita. bazat pe o echipă pluridisciplinară. Spondilodiscita_____________ __________ 9 _______________________________ __________________________ _____________ ______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . influenza (copil mic).EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . 342 BOOK DES ECN . borelioza Lyme. Prezenţa unui material străin complică managementul din cauza penetrării scăzute a antibioticelor şi a for­ mării unui biofilm (glicocalix) de către bacterii.

durere. Infecţia este favorizată de complicaţiile vasculare şi neurolo­ gice ale diabetului. care poate fi acut sau subacut.2. Se va căuta o poartă de intrare la examenul clinic şi o circumstanţă favorizantă. Articulaţiile mari sunt afectate cel mai adesea (şoldul la sugar).1.3. Osteite Modalitatea de contaminare este deseori evidentă (traumatică. Noţiunea de prezenţă a unui material străin este un element fundamental.7. Tabloul' clinic se poate croniciza dacă o infecţie acută a fost neglijată.5.1. Articulaţia nu este afectată. Clinic Se bazează pe asocierea semnelor locale (inflamaţie. departe de cot) cu impotenţă funcţională. al căror aspect clinic seamănă cu cel al unei osteo-artrite clasice. Se pot întâlni în fine şi tablouri de infecţie prin diseminare hematogenă. Tabloul clinic poate avea aspect acut cu febră brutală.1. Piciorul diabetic: Este vorba despre o infecţie cronică a oaselor şi a articulaţilor piciorului evoluând prin contiguitate. . colecţie. artrite reactive. Contaminarea se face pe cale hematogenă.1. Infecţie osteoarticulară de proteză: Infecţia se produce cel mai adesea în cursul intervenţiei. pornind cel mai adesea de la un ulcer perforant plantar.1. Paradinic III.2.1. mai mult sau mai puţin marcat în funcţie de tabloul clinic. Spondilodiscite: a se vedea mai jos 111. Semnele sunt atunci mai discrete. . nosocomială). Diagnosticul este orientat clinic de prezenţa unei febre asociate cu durere metafizară localizată la nivelul cartilajelor de creştere (aproape de genunchi.2.1. Semnele vor fi cu atât mai prezente cu cât infecţia este acută.. 111. dar există de asemenea tablouri mult mai fruste cu simptomatologie a minima (febră şi semne locale inconstante). creşterea VSH-ului şi a CRP). artrite seroase. Semnele locale predomină (in­ flamaţie. Artrite Modalitatea de contaminare poate fi hematogenă sau prin inoculare directă. Febra este şi ea posibilă. 111.5.1. iar diagnosticarea mai dificilă. impotenţă funcţio­ nală) şi generale (febră).92 III.1. BOOK DES ECN . Cel mai bun semn rămâne durerea la nivelul articulaţiei. Cazuri speciale 111. Semnele inflamatorii locale predomină (impotenţă funcţională).1. 111. asociate cu febră.1. cicatrice inflamată.2. II 1.5.1. Osteomielite Este o infecţie specifică copilului.4. Explorări biologice Se identifică un sindrom inflamator (hiperleucocitoză cu polinucleare neutrofile. . Se va căuta o osteoartrită în prezenţa oricărei plăgi cronice la un pacient diabetic. 111.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 343 I . Diagnostic 111. iar diagnosticarea mai dificilă. durere. semnele vor fi mai atenuate. O artrită nu este neapărat septică: boli de sistem. eventuale secreţii. în prezenţa unei infec­ ţii cronice. şi chiar secreţii). scurgere purulentă la nivelul cicatricei. 111.

macrolidele. chirurgical. metronidazolul. teicoplanina. Imagistică Radiografiile sunt normale în perioada de debut a infecţiei. Explorări microbiologice Recoltările microbiologice sunt indispensabile şi trebuie realizate înainte de începerea antibioterapiei (sau în timpul unei pauze antibiotice).1. Se poate re­ curge la alte examene decât radiografiile standard în funcţie de situaţie. Se va întreprinde un tratament empiric cu antibiotice cu bună penetrare osoasă. Necesită management multidisciplinar (medical. . • spondilodiscite: a se vedea mai jos. • infecţii de proteză: în infecţiile acute. • artrite: se observă pe radiografie o îngustare a interliniei articulare şi eroziuni subcondrale. Pe lângă hemoculturi. se vor recolta probe de calitate. Microbiologul va realiza un examen direct şi culturi în medii adaptate.2. Tratamentul constă întotdeauna într-o asociere de antibiotice (pentru a limita apariţia rezistenţelor). aşteptând rezultatele.1. Semnele apar după 2-3 săptămâni. rifampicina. 344 BOOK DES ECN . apoziţii periostice. un halou în jurul materialului (dezlipirea protezei). radiografia identifică sechestrele osoase. se va face un examen RMN sau o scintigrafie (articulaţii profunde sau greu de văzut la un examen radiologie standard). cu excepţia ecografiei care poate identifica o colecţie profundă. examenele imagistice sunt puţin relevante. Tratamentele probabile sunt: .3. biopsii osoase în blocul operator. Ecografia per­ mite evaluarea cantităţii de lichid din articulaţie şi eventual ghidarea unei puncţii. Examenul RMN este cel mai bun în această situaţie (precocitatea semnelor). In unele cazuri. acidul fusidic.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . trimetoprimul.oxacilină + aminozid i.2.92 111. de la nivelul situs-ului afectat (sau suspect de infecţie): puncţie articulară (eventual sub ghidaj ecografic). • osteite-osteomielite: examenul radiologie identifică tardiv semnele de liză osoasă (ruptura corticalei) şi chiar sechestre. în funcţie de tabloul clinic. Se poate recurge uneori la biologia moleculară pentru identificarea germenilor (dar nu de rutină). probe de la poarta de intrare suspectată. Scintigrafia trebuie realizată la un anumit interval de timp după intervenţia chirurgicală (cel puţin 6 luni). SV. Examenul RMN şi tomografia sunt greu de interpretat din cauza artefactelor legate de proteză. în ge­ neral început pe cale intravenoasă şi continuare pe cale orală.2. Probele vor trebui duse rapid la laborator şi va trebui ghi­ dat microbiologul cu privire la germenii suspectaţi.v. IV. microbio­ logic). Medical Tratamentul antibiotic este instituit după recoltarea probelor microbiologice. Culturile vor fi păstrate cel puţin 14 zile.în caz de infecţie de proteză: C3G + vancomicină (sau fosfomicină) sau ureidopeniciline şi inhibitor de betalactamază sau carbapenem + vancomicină. Scintigrafia este de asemenea elocventă în stadiul precoce. 111. sau fluorochinolonă + aminozid. zone de osteoliză. Tratament Tratamentul este lung şi complex. 7. In infecţiile subacute. Antibioticele cu cea mai bună difuzie osoasă sunt fluorochinolonele.

2. ''i !s r. • infecţii de proteză: îndepărtarea materialului este cel mai adesea indispensabilă pentru a asigura vinde­ carea. exereza unui sechestru osos. 1 § HP ^ 4 *I < IB * 1 mw-t 1 m m m m m i. | ^ .1. Prelevatele din profunzime sunt recoltate în timpul intervenţiei chirurgicale.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 34 5 .. Actul chirurgical este folosit de asemenea şi pentru recoltarea probelor microbiologice de profunzime. sau acid fusidic) Glicopeptid + aminozid Clindamicinä Fluorochinolonä + aminozid Ceftazidim + Fosfomicinä sau Imipenem + amikacinä Clindamicinä Amfotericinä B Doxiciclinä + ciprofloxacinä C i S. după tratament antibiotic adaptat şi prelungit. sunt: . Antibioticele de elecţie.7. ® osteite: lavaj-debridare. Chirurgical Depinde de situaţie. drenarea unui abces. în funcţie de agentul patogen. BOOK DES ECN . O a doua proteză va fi pusă la un anumit interval de timp după prima. Nu există tratament chirurgical în osteomielite. Germeni Stafilococi sensi­ bili la meticilină Penicilina M + gentamicinä Fluorochinolonä + Rifampicinä (sau acid fusidic) sau Cotrimoxazol + rimfapicinä Rimfapicinä + fluorochinolonä (sau cotrimazol.m Ofloxacinä + rimfapicinä (sau acid fusidic) sau Cotrimoxazol + rimfapicinä sau Clindamicinä + acid fusidic Rimfapicinä + fluorochinolonä (sau Cotrimoxazol sau acid fusidic) Amoxicilinä Amoxicilinä sau clindamicinä Fluorochinolonä Ciprofloxacinä Stafilococi rezis­ tenţi la meticilină Glicopeptid + rimfapicinä (sau fosfomicinä sau acid fusidic) Amoxicilinä + aminozid Amoxicilinä + aminozid C3G + fluochinolonä Ceftazidim + Ciprofloxacinä (sau amikacinä) Enterococi Streptococi ! Enterobacterii Pseudomonas aeruginosa Germeni anaerobi Candida albicans Brucella Metronidazol Fluconazol Doxiciclinä + rimfapicinä Imidazol sau clindamicinä Fluconazol IV. • artrite: lavaj-drenaj în caz de colecţie importantă.

Se utilizează uneori cimentul cu antibiotice. Măsurile de asepsie trebuie respectate cu stricteţe. Examenul clinic va căuta de asemenea o poartă de intrare. Incidenţă În creştere începând cu ultimele decenii Profesii cu expunere (agricultor. când nu mai există semne inflamatorii.1. de respectarea lui. Staphylococcus aureus în mai mult de jumătate din cazuri. Diagnostic morfologic Examenul cel mai sensibil şi cel mai specific pentru diagnosticare este examenul RMN (TI. T I + gadoliniu) care trebuie realizat în decurs de 72 de ore de la diagnosticul suspicionat. Incidenţa anuală este estimată la 2. şi apoi activ. Examenul RMN poate fi normal dacă este realizat într-o fază prea precoce. eroziunea osoasă a marginilor vertebrale anterioare Imunodeprimaţi. Orice focar infecţios la un pacient care urmează să fie operat trebuie identificat şi vindecat în prealabil.3. cateterism central prelungit VII. apoi de streptococi 20% dintre spondilodiscite Stafilococii coagulazo-negativi (Staphylococcus epidermidis) sunt germenii În cauză cei mai frecvenţi. Febra este prezentă în 75% dintre cazuri. 346 BOOK DES ECN . Profilaxie Vizează infecţiile de plagă operatorie. VII. apoi mobilizat. Acesta nu exclude realizarea unei radiografii standard. urmat de bacilii Gram negativi în aproximativ 20% . Se va acorda o atenţie specială toleranţei la antibiotice. mai întâi pasiv.IV. in mediu specializat.3.. Examenul clinic trebuie să identifice semne de coadă de cal şi semne de compresiune medulară sau un sin­ drom radicular. veterinar. Discospondilita (spondilodiscita) Spondilodiscita este o infecţie a discului intervertebral şi a corpurilor vertebrale adiacente. Mecanismul este cel mai frec­ vent hematogen sau prin inoculare directă.30% dintre cazuri. VII.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . Afectarea lombară este categoric cea mai frecventă (60% dintre cazuri). Recuperare Iniţial pacientul este imobilizat. VI. V. Este mai frecventă în deceniul al 5-lea şi al 6-lea.. la sfârşitul tratamentului. Monitorizare Supravegherea unei osteoartrite trebuie prelungită. pentru că tratamentul este lung şi reuşita depinde de asemenea.2. toxicomani. Microbiologie Spondilodiscite cu piogeni Spondilodiscite tuberculoase (boala Pott) Spondilodiscite iatrogene Spondilodiscite brucelozice Spondilodiscite cu Candida sp.).4/100 000. Absenţa recidivelor este cea care certifică vindecarea. VI1. Manifestări clinice Trebuie avută în vedere o spondilodiscită în prezenţa unei rahialgii inflamatorii sau a unei redori rahidiene. T2.

examene radiologice. 7 •• ? -■ ■ VII. VII.Monitorizare Elementele de urmărire se bazează pe: examenul clinic. Durata de menţinere este de 3 luni.5. oricare ar fi localizarea acestuia.4. geode intracorporeale). apoi apar semne la nivelul vertebrelor (distrugerea platourilor verte­ brale în oglindă. Orice deficit senzitiv. pentru că ea este foarte sensibilă la fenomenele inflamatorii şi va arăta o hiperfixare în zona infectată. Tratamentul este cel mai adesea adminis­ trat pe cale intravenoasă. Alegerea tra­ tamentului se face în funcţie de poarta de intrare. Scintigrafia este recomandată în cazul în care examenul RMN este contraindicat. VII. în afară de LMWH. VII. VII.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 347 . Imobilizarea • ' w. singurele indicaţii sunt deficitele neurologice (laminectomie de urgenţă). Acestea permit mai ales o antibiogramă. intervenţia chirurgicală este rareori indicată. VII. Puncţia discală se face în condiţii chirurgicale. condiţionarea respi­ ratorie. 7. Este indispensabilă şi constă cel mai adesea în instituirea unui corset cu două valve.7. Rolul intervenţiei chirurgicale In faza acută.3. Recuperarea şi măsurile asociate Recuperarea vizează combaterea complicaţiilor de decubitus.5. Abcesele pot fi tratate prin drenaj percutanat prin intermediul radiologiei intervenţionale. Hemoculturile sunt pozitive într-o treime din­ tre cazuri. trebuie asigurată întreţi­ nerea mobilităţii articulare.5.1. Se vor cere examinări bacteriologice pentru germenii uzuali. Tratamentul antibiotic :4 ■ '' în limita posibilului. Examenul RMN nu trebuie utilizat ca instrument de supraveghere. Decubitusul este deseori necesar timp de 1-3 săptămâni. Tratament Se bazează pe un triplet. VII. în faţa frecvenţei infecţiilor cu stafilococ. reprezintă o indicaţie chirurgicală. Diagnostic microbiologic Este indispensabilă identificarea agentului patogen în cauză. . tratamentul de primă intenţie este o penicilină antistafilococică şi un aminozid. micobacterii şi examene anatomopatologice. Chirurgiei i se rezervă rolul de a trata abcesele.2. 6 luni pentru spondilodiscitele fungice şi 12 luni pentru tubercu­ loză.92 Primele semne sunt îngustarea discală. Puncţia discovertebrală cu ac fin este examenul principal care trebuie realizat dacă hemoculturile rămân negative. supravegherea biologică a parametrilor sindromului inflamator.5. pentru că anomaliile persistă mai multe luni. întreţinerea musculaturii membrelor. variabil în funcţie de etajul afectat. BOOK DES ECN . în absenţa sepsisului sever. se va aştepta documentarea microbiologică. Durata este în general de 6-12 săptămâni.6. întărirea musculară.1.

eşecul unui tratament bine administrat. suprapon­ deral.repaus la pat. Erizipelul 7. ulcer al gambei. . dar nu sistematic (afectarea infecţioasă fiind superficială).4. limfangită. . 1. Este cauzat de o dermo-hipodermită acută bacteriană (streptococi +++. insuficienţă venoasă. nici chiar identificarea sistematică a unei tromboze venoase profunde. ulcer al piciorului).spitalizare: este necesară în caz de semne de gravitate. 348 BOOK DES ECN . • nu justifică în sine o anticoagulare profilactică. edemaţiat) ± purpură. Această infecţie survine cel mai adesea la adultul peste 40 ani. cu atât mai mult cu cât există un teren de risc (adult > 50 ani. nesiguranţa respectării tratamentului. asociind semne: . vezicule.7. context social precar. cu picioarele ridicate. diagnostic incert. Tablou clinic Debutul este brusc. comorbidităţi. Definiţie Este cauza cea mai frecventă a piciorului roşu eritematos. frisoane. • se datorează cel mai adesea streptococilor = > penicilina G sau amoxicilină.generale: febră ridicată (39-40 °C). cald. Se identifică un sindrom inflamator biologic (hiperleucocitoză cu polinucleare neutrofile. • identificarea unei porţi de intrare (deseori intertrigo). diabet.3. Nu se va realiza un eco-Doppler al membrelor inferioare decât în caz de suspiciune clinică de tromboză aso­ ciată. Examinări complementare Examenele complementare nu se vor realiza decât în caz de complicaţii sau comorbidităţi.locale: placard eritematos cutanat inflamator (roşu. nici antiagreganţi.antalgice. creşterea VSH-ului şi a CRP). tratament pe cale orală imposibil. 1. factori favorizanţi.2. traumatism şi orice altă lezare a barierei cutanate.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMANA . Tratament . igienă defectuoasă.Piciorul roşu eritematos Pierre Loulergue Erizipelul: A sp e c te im p o rta n te • diagnostic clinic. . în principal betahemolitic din grupa A) non necrozantă. 1. Se va căuta întotdeauna o poartă de intrare: intertrigo +++. .loco-regionale: adenopatii satelite. Prelevatele bacteriologice (locale sau hemoculturi) nu sunt relevante pentru diagnostic. 7. dureros.

Complicaţiile pot fi locale (abces.fără anticoagulant sistematic. Aceste infecţii sunt în majoritate plurimicrobiene.3. dar grave din cauza necrozei hipodermului şi chiar a aponevrozei (fasceite) şi cu extindere rapidă. Diagnosticul este clinic. Se supraveghează evoluţia locală delimitând leziu­ nea cu un pansament zilnic. BOOK DES ECN . Evoluţia sub tratament este rapid favorabilă (48-72 ore). Examinări complementare Prelevatele microbiologice se fac sistematic. NB: In faţa unei forme tipice necomplicate. Se recoltează probe de la poarta de intrare şi cele din profunzi­ me în blocul operator. tratamentul este ambulator.11. Membrele inferioare sunt cel mai adesea afectate.204 . Sunt rare. . toxico­ mani.1. apoi starea pacientului se degradează rapid. * * durata tratamentului este de 10-20 zile. germeni anaerobi şi chiar enterobacterii în cazul localizărilor perineale.antibioterapie antistreptococică: • penicilină de primă intenţie: amoxicilină i.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 349 ! . cu prezenţa semnelor de sepsis şi apariţia unei necroze locale cu extindere progresivă. Ele survin cel mai adesea pe terenuri fragile (diabetici. (12-24 milioane unităţi în 4-6 perfuzări pe zi). Este deseori mult mai extinsă în profunzime faţă de ceea ce este vizibil. ca urmare a unei leziuni cutanate. Principala complicaţie este recidiva (20-30% dintre cazuri). pacienţi din secţii de oncologie/hematologie. 2.tratarea porţii de intrare: cremă antifungică. dar pot fi implicate şi faţa şi perineul (cangrena Fournier). . Dermo-hipodermite bacteriene necrozante şi fasceite necrozante 2. 2.v. necesitând intervenţie chirurgicală) sau generale (bacteriemie. Ea este cu atât mai frecventă cu cât există factori favorizanţi. Evoluţia poate fi fulgerătoare în caz de şoc toxic streptococic sau adesea subacută. se regăseşte mai mult asocierea Staphylococcus aureus şi streptococi. glomerulonefrită poststreptococică). Această necroză nu este întotdeauna vizibilă foarte distinct la nivelul epidermului. . La toxicomani. Tablou clinic Infecţia debutează ca un erizipel. < în caz de alergie: pristinamicină (1 g x 3 ori pe zi) sau clindamicină. 1 aplicare pe zi timp de 21 de zile în caz de intertrigo (se vor trata ambele picioare în acelaşi timp). I se asociază o durere intensă.2.v.1. Se va realiza eventual un examen de imagistică pentru a preciza extinderea sau pen­ tru a căuta o colecţie. implicând streptococi (grupabili şi ne-grupabili). Controlul acestor factori favorizanţi (în limita posibilului) face parte din managementul medical pentru evitarea recidivelor. Tratament de întreţinere per os cu amoxicilină (1-1. Numai în caz de suspiciune clinică puternică sau de antecedente de tromboză venoasă profundă. alcoolici cronici. (50-100 m g/kg pe zi în 3 perfuzări) sau penicilina G i. Definiţie Aceste infecţii sunt cauzate în principal de Streptococcus pyogenes (streptococ betahemolitic din grupa A). alţi subiecţi imunodeprimaţi) şi ar putea fi favorizate de consumul de AINS. Niciun examen nu trebuie să întârzie managementul medical.anti-inflamatoarele non steroidiene sunt contraindicate (risc de agravare).5 g de 3 ori pe zi). 2.

1. . Prognosticul vital este în joc: . Tratament Urgenţă medicochirurgicală. excizia ţesuturilor necrozate.204 2.tratament chirurgical de urgenţă: debridare.spitalizare în secţia de terapie intensivă. probabilistă. 11. . pe cale intravenoasă: betalactamină + clindamicină sau rifampicină.4.antibioterapie dublă. Se va adapta în mod secundar rezultatelor prelevatelor microbiologice. 350 BOOK DES ECN .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA .

mersul cu picioarele goale.' O b ie c t iv 1 C a nsiliere cu privire la igienă şi măsurile de profilaxie adaptate 1 . rujeolă. patologii după întoa rcere: fe bră. cu apele dulci. W 135) în caz de pelerinaj la Mecca .Rehidratare +++ (SRO* pentru copii) . tuse convulsivă. Măsuri generale de profila­ xie şi combaterea pericolului fecal +++ | 4.Informare asupra nivelului de risc: diferit în funcţie de ţară .Călătoria într-o ţară tropicală: recomandări înainte de plecare.Chimio-profilaxie: contra Plosmodium falciparum (a se vedea paragraful 99) • Vaccinări (a se vedea paragraful 76) . ATB: antibiotic. sezon secetos/ploios.Recomandate: hepatita A. hepatita B . meningo-A-C 2 .Obligatorii: vaccinul amarii**.repelente (cu prudenţă la copilul sub treizeci de luni) . informarea călătorului 3. status imunitar • Natura riscurilor şi gravitatea lor • Modalităţi de prevenire • Importanţa respectării chimio-profilaxiei antimalarice În timpul şederii şi la întoarcere • în caz de simptome la întoarcere -> se va consulta un medic • Igiena alimentară +++ • Sublinierea riscurilor de infecţii cu transmitere sexuală -> prezervativul • Repelente şi insecticide -> paludism.vaccin viu atenuat. encefalita japoneză în funcţie de ţară şi de condiţiile sejurului. • Managementul diareei călătorului . plicuri pentru rehidratare orală. C. Măsuri specifice de profilaxie *SRO. zonă urbană/ rurală • Durata şederii şi condiţiile de cazare • Călător: vârstă. West Nile) • Evitarea contactului cu animalele. Evaluarea riscurilor călăto­ riei înainte de plecare • Destinaţie: situaţia sanitară şi politică a ţării. arbovirusuri (dengue. Pascal Astagneau P a lu d ism = u rg e n ţă d ia g n o stic ă şi terapeutică " •. chikungunya. **Vaccinul amarii: febra galbenă: .Aducerea la zi a calendarului de vaccinare +++: DTP. Y.ATB în caz de diaree de tip invaziv. gravă sau holeriformă > 24 ore • Profilaxia paludism ului . BOOK DES ECN . diaree_____________________ Élise Seringe-Aulagnier. DTP: difterie-tetanos-poliomielită. sarcină. febra tifoidă. meningococic tetravalent (A.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 351 .Insecticide: plasă contra ţânţarilor impregnată +++ .

chikungunya. timp de zece ani. neurologic.centre acreditate de vaccinare internaţională.imunitate la zece zile după administrare... digestiv Imediate: • Hemogramă +++ • Frotiu sanguin (diagnostic de specie). durată.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . La revenirea dintr-o ţară tropi­ cală Anamneză Febră = paludism până la proba contrarie • Sejur: loc. leptospiroze • Hepatite virale • Primo-infecţie cu HIV Diaree Deseori benignă Caracteristici diaree: • Simplă • Dizenteriformă • Holeriformă • Febră -> paludism +++ Argumente clinice Examene paraclinice în funcţie de tabloul clinic • Hemogramă • Coproculturi • Examen parazitologic al scaunului Etiologii care se vor avea în vedere în primul rând • E. falciporum = urgenţă terapeutică • Febră tifoidă • Infecţii cu meningococ • Amibiază hepatică • Arboviroze (dengue.obligatoriu pentru călătoriile în Africa intertropicală şi în regiunea amazoniană. Coli • Salmonella spp • Shigella • Amibiază intestinală Alte etiologii • Giardiază • Rotavirus • Enterovirus 35 2 BOOK DES ECN .107 . West Nile. .1. . alimentaţie • Statut vaccinai şi chimio-profîlaxie • Aspectul curbei termice • Semne generale şi funcţionale • Examen obiectiv cutanat. condiţii • Data simptomelor durata incubaţiei • Expunerea la un risc: apă. 7. picătura groasă (prezenţa parazitului) • Hemoculturi.) • Febre hemoragice virale ®Rickettsioze. uroculturi • Teste hepatice • Radiografie toracică • P.

BOOK DES ECN . Febra tifoidă: bacteriemie cu punct de pornire limfatic cauzată de Salmonella typhi (a nu se confunda cu Salmonelta non-tifoidlcă sau salmonella minoră. • profilaxie =vaccin contra 5. • leucopenie sau absenţa hiperleucocitozei + trombocitopenie.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 353 ... 7.107 Nu se vor omite nici celelalte cauze clasice de febră (pielonefrită. principal agent responsabil de toxiinfecţii alimentare colective în Franţa): • călătorie în Africa subsahariană +++. • boală cu declarare obligatorie. • febră: atinge un platou la 40 °C spre ziua 6 (= faza de stare). • + Somnolenţă diurnă + insomnie nocturnă + diaree de tip suc de pepene + puls disociat + splenomegalie.1.) Paludism = potenţial mortal -> urgenţă diagnostică şi terapeutică Se va lua întotdeauna în considerare la revenirea dintr-o călătorie +-F+. • diagnostic = hemoculturi. • incubaţie < 14 zile. pneumopatie. typhi. • tratament = flurochinolone +++.

EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . 11. Giardiaza (lambliaza) 11. Diferiţii paraziţi potenţial responsabili de tulburări gastrointestinale sunt numeroşi. • tratament medical (metronidazol. hidatidoză) care determină gravitatea acestor infecţii. în principal pentru copiii mici. dar anu­ miţi paraziţi au un tropism tisular. printr-un examen parazitologic al scaunului (EPS).Parazitozele digestive: lambliaza. Diagnostic Simptomele digestive sunt rare. Generalităţi Parazit cosmopolit (Giardia intestinalis). fiind deci direct legată de nivelul de igienă individuală şi colectivă a ţării. instituţii). 354 BOOK DES ECN .2. După ingerare. ascaridioza. II. Chiar dacă mortalitatea direct imputabilă paraziţilor este scăzută. Unii subiecţi sunt purtători sănătoşi. teniaza. mai frecvent în ţările în curs de dezvoltare. se dezvoltă şi generează alte chisturi. amibiaza__________ _ Pierre Loulergue A sp e c te im po rtan te: • parazitoze autohtone şi de import. cu atât mai mult cu cât apar pe un teren imunodeprimat. oxiuroză). • hipereozinofîlie inconstantă. • amibiaza şi hidatidoza sunt cu risc din cauza localizării lor tisulare (ficat +++). I. Transmiterea paraziţilor se face pe cale fecal-orală. Albendazol (Zentel®) 400 mg/zi timp de 5 zile. mai ales hepatic (amibiază. iar repartiţia lor geo­ grafică este foarte eterogenă.. albendazol. Epidemiologie şi fiziopatologie Parazitozele digestive sunt responsabile de milioane de cazuri de diaree în lume şi se estimează că mai mult de jumătate din populaţia mondială este expusă la paraziţi cu tropism intestinal. Poate evolua sub formă de focare epidemiologice (copii. Tratament Metronidazol (Flagyl®) per os 500 mg x 2/zi timp de 5 zile. adesea de tip diaree fără febră. consecinţele sunt importante. care vor fi eliminate în mediul exterior prin scaun. chist hidatic). oxiu roza.1. parazitul (sub formă chistică) se fixează în intestinul subţire. teniază. 11. Majoritatea acestor afecţiuni interesează tubul digestiv (giardiază. Diagnosticul este adesea stabilit în mod în­ tâmplător. Tratamentul se va repeta după 15 zile. ascaridioză..3.) şi chiar chirurgical (abces amibian.

solium la porc). Parazitul va disemina. insuficient prelucrată termic. Ei trec din nou în sistemul digestiv prin deglutiţie. Praziquentel (Biltricide®) 10 m g/kg (T. Hipereozinofilia este importantă. Inelele din care este format corpul sunt în număr variabil. Aceşti viermi traversează peretele alveolar şi urcă în căile aeriene. Diagnosticul poate fi determinat de asemenea şi de eliminarea parazitului. După ingerare.3. diaree.1. Diagnostic Eliminarea inelelor caracteristice pe cale anală.1. Tratament Albendazol (Zentel®) 400 mg în priză unică. mai frecvenţi în ţările în curs de dezvoltare. ele se detaşează şi sunt eliminate în mediul exterior. cu febră.. Tratament Niclosamid (Tredemine®) 4 capsule în 2 prize (la interval de 2 ore). IV. La două luni după infestare.faza de invazie: sindromul Löffler: este expresia clinică a prezenţei viermilor în plămâni. Flubendazol (Fluvermal®) 2 capsule/zi timp de 3 zile. T. Diagnostic Poate fi stabilit în 2 faze: . IV. .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 355 ! . eliberează larvele care traversează activ mucoasa intestinată şi ajung la plămân sub formă de viermi adulţi. saginata) sau 25 mg/kg (T. Proliferarea viermilor în tubul digestiv poate fi responsabilă de complicaţii (ocluzie. Ele eclozează.).. eliberând astfel ouăle. IV. Acestea pot fi identificate de asemenea în scaun (EPS). Ascaridioza IV.2. solium) în priză unică. Generalităţi Paraziţi cosmopoliţi (Taenia saginata la bovine. II 1.3. perforaţie). mult mai frecvent în ţările în curs de dezvoltare. Generalităţi Parazit cosmopolit (Ascaris lumbricoides).Teniaza 111. pancreatită acută.faza de stare: semne digestive nespecifice (dureri. angiocolită. Examenul scaunului poate identifica ouăle de parazit. BOOK DES ECN . apendicită. care vor fi ingerate de organismul gazdă intermediar (bovină sau porc). Parazitul este ingerat sub formă de ouă embrionate.1. permite diagnosticul de teniază. parazitul se fixează pe mucoasa intestinului subţire prin cap (scolex). 111. Hipereozinofilia este posibilă (helmintiază).2. după trecerea prin vena portă.100 III. tuse ± dispnee. ouăle sunt produse şi eliminate prin scaun în mediul exterior. 7. se pot găsi eozinofile în spută sau cristale Charcot-Leyden (do­ vedind prezenţa eozinofilelor în celule). mai ales în muşchi şi va fi ingerat de om prin consumul de carne contaminată.

1. nesistematică.2. Embonat de pirviniu (Povanyl®) 5 ml. 356 BOOK DES ECN . Amoebomul Este o entitate rară. Este o parazitoză cosmopolită.3.2. Viermii adulţi au un tropism particular în regiunea ileocecală.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . foarte frecventă în forma sa intestinală. Generalităţi Există mai multe specii de amibe. corespunzând cel mai adesea amibelor nepatogene. Tratament Albendazol 400 mg. se va repeta la Z15. Scau­ nul trebuie trimis rapid la laborator. mascul sau femelă.2.2. Serologia este pozitivă. se găsesc uneori amibe la un EPS. apoi analizarea la microscop). Forma intestinală Este deseori asimptomatică. Vl. fe­ melele migrează până la anus şi depun ouăle care se fixează în pliurile marginii anale. mai rar în forma invazivă. Nu există hipereozinofilie.7. Subiectul se poate recontamina cu proprii săi paraziţi. pentru a mări sensibilitatea. Oul reprezintă o formă direct contaminantă. Amibiaza VI.1. pe cale oroanală directă. Flubendazol 1 capsulă. Rectosigmoidoscopia. V. Există o formă supraacută (colita amibiană malignă). După acuplare. o pseudotumoră colică inflamatorie (cecul +++) corespunzând unei reacţii granulomatoase a peretelui intestinal în prezenţa amibelor. mai ales la ficat. Generalităţi Primo-infestarea cu parazit se face pe cale orală. apoi trece în circulaţia portală şi ajunge la alte organe. se va repeta la Z15.1. V. arată o mucoasă cu aspect de «zgârieturi de unghii» (ulceraţii puncti­ forme). Diagnostic VI. dar se poate traduce printr-o colită acută (diaree cu mucus şi sânge. prin ingerarea directă a ouălor de oxiur (Enterohius vermicularis). dureri) ± febră. devine parazit adult. La nivelul sistemului digestiv. Diagnostic Sindromul principal este pruritul anal sau vulvar la femeie. Ţările în curs de dezvol­ tare sunt cele mai afectate. Diagnosticul biologic este stabilit prin testul benzii de scotch (aplicarea unei bucăţi de scotch la nivelul pliurilor marginii anale pentru capturarea ouălor. foarte contagioasă. care combină şocul septic şi deshidratarea severă. VI. dar numai Entamoeha histolytica este patogenă pentru om. mai ales la copii. oul produce o larvă care. parazitul migrează până în colon unde poate traversa activ mucoasa.100 V. foarte rară. Se poate prezenta ca un cancer al colonului. VI. după mai multe faze de maturaţie. se va repeta la Z15. Se vor căuta amibe hematofage (prezenţa hematiilor în interior). După ingerarea chisturilor. Oxiuroza V. Pe plan biologic.2.1. Serologia este deseori negativă. având prognostic defavorabil.

Abcesul amibian al ficatului este o consecinţă a aproximativ 10% dintre amibiazele intestinale. Câinii se recontaminează. hrănindu-se cu viscerele contaminate. Analizele de laborator relevă o hiperleucocitoză neutrofilă. ruptura.. Formă tisulară Este întotdeauna consecutivă unei forme intestinale (simptomatice sau nu). Pacienţii proveniţi din zonele de creştere a animalelor sunt principalii afectaţi (în Franţa. VII. Sunt posibile şi alte localizări (plămâni ++. Nu există hipereozinofilie. Generalităţi Echinococcus granulosus este tenia câinelui. 1. la care parazitul diseminează. imunodifuzie dublă. dar nu reprezintă tratarea chistului în sine. Tratament Tratamentul constă în extirparea chirurgicală a chistului. în cadrul ciclului său. Hidatidoza VII.VI. Poate fi îndelungat la pacienţii inoperabili. hemaglutinare).EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 35 7 . Nu trebuie să se efectueze niciodată puncţia unui chist hidatic. o serologie amibiană po­ zitivă. creier. Examenul identifică o hepatomegalie dureroasă la percuţie. oase. EPS sunt negative. NB: Anumite centre specializate propun tehnica «PAIR» pentru puncţie-aspiraţie-injecţie (soluţie alcoolizată)reaspiraţie. ea este eliminată în mediul exterior şi ingerată de către organismele gazdă intermediare. în absenţa tratamentului.).2. imunoelectroforeză. VII. Examenul imagistic este indispensabil (ecografie. VI. Complicaţiile sunt fisurarea. VII.2. Formă tisulară: se va asocia întotdeauna un amoebicid tisular: metronidazol (Flagyl®) 500 mg x 3/zi timp de 7 zile şi un amoebicid de contact (tratarea simultană a formelor intestinale). Tratamentul medical cu albendazol are rolul de a încadra intervenţia chirurgicală. Localizarea este cel mai adesea hepatică. Serologia trebuie să fie pozitivă la mai multe teste pentru a fi interpretabilă (ELISA. Omul este o gazdă accidentală (contactul cu un câine contaminat. tomografie). abcesul poate evolua şi se poate rupe în seroase. ingerarea de alimente contaminate cu dejecţii canine). Diagnostic Chistul hidatic hepatic este deseori descoperit accidental la un examen radiologie (ecografie. dar pot fi afectate şi alte organe (plămâni). pentru că riscul de diseminare intraabdominală este major ++++. erbivorele (oi +++). pacienţii originari din Maghreb). Puncţia abcesului este inutilă. parazitul ajunge la ficat prin circulaţia portală unde va forma un chist. Abcesele pot fi multiple.3.3. BOOK DES ECN . Tratament Formă intestinală: amoebicid de contact: tilbroquinol (Intetrix®) 2 capsule x 2/zi timp de 10 zile. Există riscul de diseminare şi de şoc anafilactic. splină. tomografie) pentru a confirma diagnosticul. O tomografie este întotdeauna necesară înainte de a se lua în considerare tratamentul chirurgical. un sindrom inflamator. pentru a pre­ ciza localizarea şi pentru a avea în vedere diagnosticele diferenţiale (tumori).3. suprainfectarea. Se poate observa uneori membrana internă proligeră (unde se află capurile paraziţilor sau scolexul) care este patognomonică.. Pacientul este febril şi acuză dureri în hipocondrul drept.

reguli simple de igienă. tulburările ionice şi chiar consecinţele unei malabsorpţii în caz de afectare cronică.7.100 VIII.2. 358 BOOK DES ECN . Prelucrarea termică a cărnii. VIII. 1. Spălarea mâinilor. Altele VIII. Profilaxie Educarea pacientului. Combaterea riscului fecal (distribuirea de apă potabilă.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . evacuarea apelor uzate. Măsuri asociate Se vor avea întotdeauna în vedere consecinţele unei diaree asupra stării de hidratare. construirea de instalaţii sa­ nitare). spălarea alimentelor.1.

Cazurile pediatrice apar aproape exclusiv la migranţii care revin în ţară. I. sporozoiţii se multiplică în ficat până la ruperea hepatocitelor.un ciclu asexuat sau schizogonic la om: transmiterea sporozoiţilor se face în timpul unei înţepături de ţânţar. la revenirea în ţară. Frecvenţa atinge nivelul maxim în septembrie. în prin­ cipal la revenirea dintr-o ţară africană subsahariană (95% dintre cazuri). eliberând merozoiţi care infectează hematiile. apoi se produce fecundarea gametociţilor. BOOK DES ECN . mai ales în Africa.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 359 . Ţările cu endemie malarică sunt clasificate în 3 zone în funcţie de gradul de rezistenţă la clorochină (pentru Plasmodium falciparum): . . Epidemiologie şi fiziopafologie Paludismul este o boală parazitară prezentă în ţările din zona intertropicală. 7. • importanţa profilaxiei în timpul unei consultaţii specializate înainte de călătorie. Ciclul parazitar este divizat în două faze: . Peste 4000 de cazuri au fost raportate anual. cu o mică recrudescenţă în ianuarie. plasmodium şi transmis de către ţânţari (anofel). Ea afectea­ ză mai ales copiii sub 5 ani. parazitul este sub formă de trofozoiţi (forme vizibile la microscop pe frotiul sangu­ in).zona 2: prezenţa clorochinorezistenţei. • . se multiplică până la hemoliză (fază simptomatică clinică). • urgenţă diagnostică şi terapeutică. P. Există patru specii: Plasmodi­ um falciparum (cea mai frecventă şi cea mai gravă).zona 3: prevalenţă înaltă a clorochinorezistenţei.99 Paludismul Pierre Loulergue A sp e c te im po rtan te: • diagnosticul trebuie avut în vedere în prezenţa oricărui caz de febră la revenirea dintr-o zonă de endemie malarică. numai 10% sunt la turişti.1. Mortalitatea prin paludism este estimată la 2 milioane pe an.un ciclu sexuat sau sporogonie la ţânţar: infecţia are loc în timpul prânzului hematofag. iar ciclul sexuat va reîncepe. In Franţa este vorba despre un paludism de import. In hematii. oval şi P. vivax. Transmiterea se produce în zona urbană. Numai jumătate dintre pacienţi au utilizat măsuri de protecţie împotriva înţepăturilor de ţânţari şi/sau o chimioprofilaxie (deseori incorect administrată). indiferent dacă a fost sau nu administrat un tratament profilactic. în principal în Africa subsahariană. malariae.zona 1: absenţa clorochinorezistenţei. eliberând noi merozoiţi care vor infecta alte hematii sau forme gametocite care vor putea fi ingurgitate de anofeli. . P. . Peste două treimi dintre cazurile la adulţi apar la migranţi. Este cauzat de un protozoar. care devin sporozoiţi în glandele salivare ale ţânţarului.

pacient care poate fi îngrijit la domiciliu. . dureri abdominale. Există şi alte tehnici de laborator care pot fi utile uneori ca şi complement la frotiu.asigurarea că tratamentul a fost eliberat (sau se va furniza tratamentul). Diagnostic Orice febră la revenirea dintr-o ţară tropicală de endemie malarică este considerată acces paludic până la proba contrarie. . tulburări digestive.insuficienţă renală. . . Diagnosticul de certitudine este realizat de laborator prin analiza unui frotiu sanguin şi prin picătura groasă. . Prezumţia clinică trebuie să se bazeze pe noţiunea de febră (atenţie la antipireticele pe care pacientul le-ar fi putut lua înainte de a se prezenta la medic) şi de revenire dintr-o ţară de endemie.anemie (< 6 g/dl). . . . Se vor căuta în mod obligatoriu următoarele criterii de gravitate: . testul acridine orange (sau QBC: quantitative buffy coat) care necesită un echipament specific şi antrenament.parazitemie scăzută (< 2%). .asigurarea că pacientul nu este prea departe de o unitate sanitară.7. 360 BOOK DES ECN .verificarea coordonatelor pacientului.absenţa vărsăturilor.stare de şoc. .absenţa eşecului primului tratament (importanţa anamnezei +++).99 II. . . . artralgii.hemoglobinurie macroscopică. dar care nu poate fi utilizată ca examen de rutină. Este vorba despre imunocromatografia în bandelete (detectare pornind de la o picătură de sânge prin reacţionarea cu antigene de plasmodium).acidoză metabolică (pH < 7.absenţa semnelor de gravitate (cf. . Incubaţia medie pentru Plasmodium falciparum este de 7 zile.coagulare intravasculară diseminată. splenectomie. Management medical în caz de acces malarie simplu (adică în 85% dintre cazuri) există criterii pentru tratamentul ambulatoriu al pacientului: . spitalizarea pacientului este imperativă. . iar frotiul sanguin permite dia­ gnosticul de specie.hipoglicemie (< 2. dar poate ajunge până la 2 luni. mialgii. III.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . Z7 şi Z28.1.creatinină >150 fimol/1.convulsii (generalizate sau repetate).asigurarea că tratamentul a fost corect înţeles.sindromul de detresă respiratorie acută.absenţa factorilor de risc (sarcină. supra).2 mmol/1). Simptomatologia clinică este nespecifică: cefalee. . .asigurarea de consultaţii de supraveghere în Z3. . Picătura groasă permite mărirea sensibilităţii coborând pragul de detectare. Această tehnică rămâne în prezent în Franţa metoda de referinţă pentru diagnosticarea unui acces de paludism. vârstnici). . . . copii.comă. Dacă unul dintre aceste criterii este absent sau nesigur. precum şi tehnici de biologie moleculară (PCR.plachete >50 g/l.25). PCR grupată sau PCR cantitativă) foarte sensi­ bilă.

stare neurologică Toleranţă: tulburări cardio-vasculare. . Monitorizare Clinică Paraclinică Eficacitate: temperatură. în caz'de semne de gravitate. vărsături. . .utilizarea repelentelor cutanate. glicemie (risc de hipoglicemie). halofantrină +++) II 1. .purtarea hainelor lungi.utilizarea insecticidelor.1. vertij Eficacitate: chininemie. mai ales riscul de paludism. Vaccinările călătorului vor fi verificate cu această ocazie şi aduse la zi. Tratamente Alegerea tratamentului: .utilizarea musticarelor impregnate. .2. .impregnarea hainelor înainte de plecare (permetrină). de zona şi de durata călătoriei. . III. dar nu protejează 100%.v. (în ser glucozat).de primă intenţie: atovaquone-proguanil (Malarone®) sau artemether-lumefantrină (Riamet®) sau meflo­ chin (Lariam®).chimioprofilaxie. dacă este cazul. Copiii: în principiu sunt spitalizaţi sistematic: .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 361 . Există 5 produse disponibile în Franţa: . (în ser glucozat).v.caz special: dacă tratamentul pe cale orală este imposibil (vărsături).meflochin (Lariam®): ţările din grupul 3 (contraindicat în caz de antecedente neuropsihiatrice şi la copiii sub 15 kg).chlorochin-proguanil (Savarine®): ţările din grupul 2.de a treia intenţie: halofantrină (Halfan®). . Anamneza unui pacient febril. . Chimioprofilaxia depinde de caracteristicile călătorului. parazitemie în Z3 (poate fi persistentă cu molecule cu acţiune lentă cum este atovaquone-proguanil) Toleranţă: chininemie (pentru că indicele terapeutic este mic).de a doua intenţie: chinină per os sau meflochin (Lariam®).111. ECG (alungirea QTcu artemether-lumefantrină. .3.atovaquone-proguanil (Malarone®): ţările din grupul 2 şi 3 (utilizabil şi la copiii peste 11 kg). chinină. .de a doua intenţie: halofantrină (Halfan®). pacientul va fi spitalizat de urgenţă la reanimare şi se va demara un tratament cu chinină i.chlorochin (Nivaquine®): ţările din grupul 1. . BOOK DES ECN . Profilaxie Orice călătorie într-o zonă impaludată trebuie să facă obiectul unei consultaţii specializate. Mijloacele de luptă contra paludismului sunt multiple: . Ea reduce riscul de acces malarie. Această consul­ taţie are ca scop informarea călătorului cu privire la riscurile la care se expune.de primă intenţie: atovaquone-proguanil (Malarone®) sau artemether-lumefantrină (Riamet®). .doxiciclină (Doxypalu® sau Granudoxy®): ţările din grupul 3 (contraindicat înainte de vârsta de 8 ani şi în caz de sarcină). va aborda şi problema modului în care a fost urmată profilaxia. care a revenit dintr-o zonă impaludată. se va utiliza chinina pe cale i.

362 BOOK DES ECN .se vor prefera celelalte molecule pentru sejururile între 3 şi 6 luni (în absenţa datelor) . în orice situaţie.1.se va prefera atovaquone-proguanil dacă durata sejurului este mai mică de 3 luni.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ .dacă sejurul depăşeşte 6 luni: profilaxia antipaludism se va administra pe perioade scurte (în timpul sezo­ nului ploios sau în timpul deplasărilor). Măsuri asociate .declarare obligatorie în caz de paludism autohton sau paludism de import în departamentele franceze de peste mări.99 în cazul sejururilor lungi: .se vor căuta şi alte patologii (tropicale sau nu) concomitente. IV. pacientul se va adresa de urgenţă la medic în caz de febră +++. . dar niciun vaccin nu este în prezent disponibil. . încercări de vaccin sunt în curs.7.

Profilaxia nu trebuie omisă la întoarcerea în ţară şi nici nu trebuie să se recurgă la automedicaţie. Originea geografică a migranţilor în Franţa este în primul rând Maghrebul şi Europa.statutul matrimonial. 7. condiţiile de viaţă: dacă este cazul. dar nu tre­ buie neglijate bolile infecţioase dobândite în Franţa. situaţia vaccinărilor. etc. Situaţiile sociale sunt diverse.2. Atenţie la infecţiile cu germeni încapsulaţi la cei cu drepanocitoză! Se va căuta o IST. raporturile sexuale (risc de IST). şi în fine America (mai ales latină).2. Boli dobândite în Franţa Se vor căuta bineînţeles boli infecţioase comunitare (pneumopatii.eventualele zone de tranzit înainte de sosirea în Franţa. . . • se vor avea întotdeauna în vedere HIV. Infecţiile latente pot fi puse în evidenţă cu ocazia unei alte boli infecţioase (ex. 11.). Epidemiologie Termenul de migranţi trimite la realităţi foarte diferite.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA 363 . • management multidisciplinar: medical. • nu reprezintă numai medicina tropicală ! I. . printre care regăsim bolile numite «tropicale». .antecedentele. psihologic. pneumopatie cu pneumococ revelând o tuberculoză). iar pacientul trebuie chestionat în legătură cu: . cu precizarea cât mai exactă posibil (zonă urbană sau rurală.1.data sosirii în Franţa. . II. eventualele tratamente. Principalele boli infecţioase 11. • se vor căuta boli endemice din zona geografică de origine şi din zonele de tranzit.102 Patologia infecţioasă la migranţi Pierre Loulergue Aspecte importante: • se va căuta întotdeauna paludismul.1. social. Paludismul (a se vedea paragraful 99) Ca şi pentru călător. adresabilitate la asistenţa socială.zona geografică de origine. orice persoană care vine dintr-o zonă de endemie malarică şi prezintă febră trebuie suspectată de paludism. hepatitele cronice B şi C. Boli infecţioase de im port II. . tuberculoza. deplasări regula­ te). apoi Africa subsahariană şi Asia.practică o profesie în Franţa (riscuri profesionale) ? Pacienţii pot prezenta boli infecţioase de import. pielonefrite.statutul social.1. BOOK DES ECN . Premuniţia relativă a subiecţilor care trăiesc într-o zonă de endemie palustră dispare rapid atunci când paci­ entul nu mai este supus la presiunea parazitară. • contexte foarte variabile.

Sunt legate de nivelul de igienă individuală şi colectivă al zonelor vizate. serologia nu se va realiza înainte de a avea certitudinea că totul s-a înţeles bine (se va recurge eventual la un interpret). .amibiază. i se va propune pacientului o depistare serologică. .criptosporidioză. în timpul perioadelor de tranzit şi în Franţa reprezintă uneori un factor favorizant pentru contractarea de infecţii cu transmitere sexuală. IST (a se vedea paragraful 95) Condiţiile de viaţă în ţara de origine. .oxiuroză.4. durată prelun­ gită). mai ales al organelor genitale externe. precum şi examenul clinic. Se va suspecta scabia în caz de prurit.strongiloidoză.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . 11. Se va propune întotdeauna serologia HIV în caz de tuberculoză. agentul etiologic al sifilisului.microsporidioză. Anamneza are un rol important. neurologică.3. . . Medicul se va asigura că pacientul a înţeles corect boala şi tratamentul (administrare â jeun. . Au mai ales proprietatea de a da o serologie sifilitică fals pozitivă (VDRL . . 11. osoasă sau diseminată.2. ganglionară. .2. Ele nu se transmit pe cale sexuală şi au o evoluţie cronică.anchilostomiază.TPHA +).6. Dacă acesta nu vor­ beşte limba. Diferite parazitoze sunt în cauză: . Infecţia cu HIV (a se vedea paragraful 85) La cea mai mică suspiciune asupra unor eventuali factori de risc sau în caz de simptome evocatoare de primoinfecţie. .2. hepatică. provoacă boli endemice: pi­ anul (zone intertropicale). Treponematozele endemice Anumite bacterii apropiate de Treponema pallidum.102 11.ciclosporioză. Se vor căuta toate formele clinice de tuberculoză: pulmonară.1.lambliază.5. Atenţie: realizarea unei serologii pentru HIV necesită întotdeauna acordul pacientului.2. 7. . 11. 11. Tuberculoza (a se vedea paragraful 106) Prevalenţa este deosebit de înaltă la populaţia de migranţi din cauza originii geografice (deseori zonă de endemie) şi a condiţiilor de viaţă din Franţa (deseori precare).2. dar sunt rareori grave.isosporoză.ascaridioză. . 364 BOOK DES ECN .2. bejelul (Africa de Nord). Parazitozele digestive (a se vedea paragraful 100) Sunt bolile infecţioase cele mai frecvente la migranţi.teniază. pinta (America de Sud).

. Bilharioza Ecologia parazitului face ca numai bilharioza intestinală să fie prezentă în America şi în Antile. Ea este transmisă prin înţepăturile de musca tze-tze şi este responsabilă de afectări neurologice grave. America latină. Leishmanioza . aceasta dă mai ales tablouri clinice pulmonare (acute în caz de primo-infecţie simptomatică sau cronice în caz de reactivare). asistarea anturajului. 11.11.oncocercoză: Africa + America latină.2. Subiecţii imunodeprimaţi pot dezvolta forme diseminate.filariile limfatice: zone intertropicale.dracunculoză: Africa. Histoplasmoza Prezentă în toate zonele tropicale (şi în America de Nord). Tripanosomiaza Tripanosomiaza africană este în recrudescenţă. Există două forme: una în Africa de Vest ('Trypanos. . Afectare cutanată şi/sau articulară. . depistarea unei eventuale tuberculoze.2.oma gambiense) cea mai frecventă. una în Africa de Est (T. Europa (bazinul mediteranean).?. rhodesiense) al cărei rezervor este reprezentat de animalele sălbatice.9. . Nu exis. controlul serologiilor VHB şi VHC.• • • • propunerea unei serologii HIV. al cărei rezervor este omul.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ .11. Filariozele Patru tipuri sunt patogene pentru om: . în curs de eradicare. Afectează pielea şi ochiul (cauzează cecitatea +++). cruzi) este cauzată de înţepătura de ploşniţă şi dă tablouri clinice cardiace şi neurologice. Se va avea întotdeauna în vedere: .loază: Africa subsahariană. în timp ce formele urinare şi digestive de bilharioză sunt prezente în Africa. Tablouri clinice de limfangite apoi afectări limfatice cronice (elefantiază). BOOK DES ECN . Tripanosomiaza americană (T. 11. 11.7.tă un focar în Asia de Sud-Est. Reacţii alergice (edemul Calabar). 1 Forme cutanate şi viscerale pot fi întâlnite în Africa. 11.10.2.2.2 .8.

Profilaxie Profilaxie antimalarică la revenirea în zonele de endemie.3. 7. dar şi de condiţiile de viaţă.1. III. Management II 1. Legături medicale în oraş: medic curant.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . II 1. Psiholog. Profilaxia IST.1. Tratament Se va adapta în funcţie de agentul patogen.. protecţie maternală şi infantilă..102 III. Medicul se va asigura că pacientul este capabil să urmeze tratamentul şi că o va face (constrângeri sociale). Vaccinări. Asociaţii. Este uneori necesară spitalizarea pacienţilor pentru a institui un tratament sau pentru a-1 readapta. Masuri asociate Asistenţă socială.2. dispensar. 366 BOOK DES ECN .

Este a treia cauză de mortalitate pentru acest grup (rata mortalităţii 90%). care se găseşte în tubul digestiv al animalelor şi ai cărui spori rezistă în mod particular în sol. Toxina se deplasează prin axoni în mod centripet şi blochează eliberarea de neurotransmiţători la nivel sinaptic. Este un bacii Gram pozitiv anaerob. Rata mortalităţii este în medie de 30%.103 . nivelul de acoperire vaccinală creşte progresiv şi face ca boala să regreseze. Totuşi. Pătrunderea în organism se face prin intremediul unei plăgi cutanate sau mucoase. Aspecte importante: • bacterie ubiquitară. în Fran­ ţa. O vaccinare în masă este singurul mijloc de a controla apariţia tetanosului. BOOK DES ECN . • vaccin cu eficacitate înaltă. I. necroză) deoarece bacilul nu se poate dezvolta decât în condiţii de anaerobioză. • afectează în principal persoanele în vârstă în Franţa (aproximativ 10 cazuri/an). . ubiquitar. exotoxină neurotropă => boală mortală.expunerea modurilor de transmitere a bolii. Sex-ratio M/F este de 0. ceea ce induce spasticitate musculară. este vorba în principal despre o patologie care afectează subiecţii în vârstă. Epidemiologie şi fiziopatologie Tetanosul este o boală infecţioasă datorată efectului neurogen al exotoxinei (toxiinfecţie) produse de Clostri­ dium tetani. In ţările industrializate.5.1 7. în principal la nou-născuţi. în ţările în curs de dezvoltare.cunoaşterea aplicării profilaxiei. Profilaxia tetanosului Pierre Loulergue . Dezvoltarea bacteriei şi producerea toxinei (tetanospasmină) nu vor putea avea un efect decât dacă pacientul nu este vaccinat (sau in­ corect Vaccinat) şi dacă local există condiţii propice (ischemie. din cauza absenţei vaccinării corecte. tetanosul este responsabil de 400000 decese/an.Institut de supraveghere sanitară).EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 36 7 . din cauza contaminării prin instrumente infectate în momentul naşterii. 75% dintre pacienţi au peste 70 ani şi 95% peste 60 ani (date InVS . Nu există transmitere interumană pentru tetanos. • declarare obligatorie +++.

Clinic . Impu­ ne spitalizarea de urgenţă la reanimare. 11. ireductibil.1 7. Apoi apar semne de distonie neurovegetativă. Incubaţie Podrom Forma simplă Este de 3-30 zile. Diagnosticul este clinic. Diagnostice diferenţiale în principal cu cauze locale. 11.1.Definiţie de caz 11. El este permanent. Cauzele neurologice centrale (afectarea nervilor cranieni) sunt rare. Seroterapie (administrare i. Examinări complementare Nicio examinare complementară nu este necesar pentru diagnostic. mai ales tromboembolice. într-o ţară în curs de dezvoltare. Mai întâi este afectat faringele. apoi faţa. fără febră asociată.1. mai ales dentare +++ şi chiar articulare (articulaţia temporomandibulară).103 II. responsabile de opistotonus. mai ales pulmonare (aspiraţie în căile aeriene +++).m. Contracturile sunt generalizate. nu determină producerea de anticorpi) Intubare/traheotomie Alimentaţie parenterală Anticoagulante profilactic Curarizare Simptomatic 368 BOOK DES ECN .2. • oricărui trismus la o persoană în vârstă. Tratament Curativ Curăţarea şi debridarea plăgii Antibioterapie probabilistă (penicilină de primă intenţie) i. III. Protecţia este pentru o lună Vaccinarea (tetanosul nu este o boală imunizantă. Complicaţii de decubit. O plagă trebuie să conducă la verificarea statusului vaccinai al subiectului. Decompesarea tarelor. Diagnostic . în medie o săptămână Simptomul inaugural este trismusul. apoi trunchiul şi la sfârşit membrele. Complicaţii A se avea în vedere în faţa: • oricărei plăgi cutanate sau mucoase +++.v. Suprainfecţii. • oricărei dificultăţi de sugere la nou-născut. Management medical II1. de anticorpi umani specifici neutralizanţi). pentru că progresia este rapidă.3. Sindroame disautonome.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA .

Nu există con­ traindicaţii. 11-13 ani şi 16-18 ani. curată sau murdară. BOOK DES ECN .. Declarare obligatorie. gangrenă.. Profilaxie Primo-vaccinarea contra tetanosului este obligatorie în Franţa din 1940. 3 şi 4 luni. urmate de un rapel înainte de vârsta de 18 luni. IgG = injectare de imunoglobuline antitetanice umane. văzută tar­ div. Vaccinul conţine anatoxina tetanică (toxină fără putere patogenă). corp străin (arsuri. este recomandat un rapel o dată la 10 ani.2. muşcă­ tură/zgârietură) Risc foarte crescut .EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 369 . Masuri asociate Recuperare. trebuie verificat statusul vaccinai al pacientului şi trebuie luate următoarele măsuri. curată Plagă extinsă. Celelalte rapeluri sunt recomandate. debridare incompletă Vaccihare completă şi sigură Ultimul rapel < 5 ani Ultimul rapel între 5 şi 10 ani Ultimul rapel > 10 ani Vaccinare incompletă Nimic Nimic Rapel Rapel + vaccinare ulteri­ oară Vaccinare completă Nimic Rapel Rapel + IgG (250 ul) Rapel + vaccinare ulteri­ oară + IgG (250 ul) Vaccinare completă + IgG (250 ul) Antibioterapie Rapel + antibioterapie Rapel + IgG (500 ul) + antibioterapie Rapel + vaccinare ulte­ rioară + IgG (500 ul) + antibioterapie Vaccinare completă + IgG (500 ul) + antibioterapie Vaccinare absentă sau nesigură Rapel = o doză de 0. La vârsta adultă. Vaccinare ulterioară = aducerea la zi a vaccinării conform schemelor recomandate. '1 " ' Riscmoderaţ Plagă minimă. In faţa oricărei plăgi. dacă eSte cazul: Status vaccinai ■ ■ ■ \ . Plagă murdară.3. ele au loc la vârsta de 6 ani. Această primo-vaccinare cuprinde trei injecţii la interval de o lună la vârsta de 2.5 ml de anatoxină tetanică.II 1. II 1. Este eficace şi bine tolerat.

căutarea semnelor de gravitate. dezorientare. acidoză lactică.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNA . • Frecvenţă cardiacă peste 90/min. • insuficienţă respiratorie: hipoxemie inexplicată.104 . Septicemia P ierre Loulergue Aspecte importante: • evaluarea toleranţei.1 7. leucopenie < 4000/m m 3 sau mai mult de 10% celule imature. • Hiperleucocitoză peste 12 000/m m 3. • Frecvenţă respiratorie peste 20/min. Definiţii Termenul bacteriemie desemnează prezenţa bacteriei în sânge. • hipoperfuzie periferică cu cianoză. Definiţia este clinică şi cuprinde: • Febră peste 38 °C sau sub 36 °C. 370 BOOK DES ECN . infecţioasă sau nu. In prezent se preferă termenul de bacteriemie şi nu cel de septicemie care desemnează în acelaşi timp bacteriemia şi noţiunea clinică a impactului acestei bacteriemii. agitaţie. • insuficienţă renală: oligurie. obiectivată prin una sau mai multe hemocul­ turi. • identificarea unei porţi de intrare şi a localizărilor secundare. Sepsis ' *■ Tabloul SIRS cu o infecţie confirmată (clinic şi/sau microbiologic). marmorare. • confirmarea bacteriemiei prin hemoculturi. Sepsis grav Tablou de sepsis asociat cu disfuncţia unui organ: • consecinţe hemodinamice: hipotensiune: presiune arterială sub 90 mmHg sau scădere cu 40 mmHg. Clasificarea stărilor infecţioase Sindromul de răspuns inflamator sistemic (SIRS) Desemnează răspunsul inflamator al organismului la o agresiune. • consecinţe neurologice: confuzie. torpoare. • consecinţe hematologice: tulburări de coagulare.

Mortalitatea cauzată de şocul septic este ridicată (de ordinul a 50%). In practică. identificării germenilor cu creştere lentă care impune conservarea hemoculturilor pe perioadă prelungită. scăderea locală a tempera­ turii cutanate (genunchi). Epidemiologie Incidenţa bacteriemiilor este de aproape 10% în serviciul de reanimare. nu cresc şansele de a identifica bacterii circulante. trata­ mentelor anterioare cu antibiotice. In endocardită. ■ semne cutanate: cianoză.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 371 . sindrom meningeal şi purpură cu extindere rapidă. Purpura fulminans este o urgenţă vitală absolută: asociază febră. Toxicomanie. Ceftriaxona trebuie administrată imediat intramuscular.1. se recoltează două flacoane pe «serie» de hemoculturi: unul în mediu aerob. Peste acest nivel. Prezenţa de material străin.5 m l/kg/oră. Teren cu risc: Imunosupresie congenitală sau dobândită. BOOK DES ECN . Se realizează maxim 3 serii de hemoculturi la 24 ore. Ideal. Când presiunea arterială medie [(PAS + 2 PAD) /3] este sub 70 mmHg. imunosupresie). Semne de gravitate imediată: Semnele disfuncţiei de organ: ■ hipotensiune şi semne de anomalie a perfuziei tisulare. 7. Analiza bacteriologică: Este fundamentală informarea corectă a microbiologului. unul în mediu anaerob. celulară sau umorală. ■ anomalii ale funcţiilor superioare. ■ oligurie: diureză spontană sub 0. recoltarea se face în timpul vârfuri­ lor febrile sau al frisoanelor pentru a mări şansele de identificare a unei bacterii. mai ales asupra antecedentelor medicale. Examinări paraclinice: Hemoculturi ’ Realizare: Probele se recoltează înainte de instituirea oricărei antibioterapii. creşterea timpului de recolorare cutanată. Diagnostic Diagnostic de sindrom Argumente clinice: ' A se vedea definiţiile de mai sus. în condiţii stricte de asepsie (aproximativ 20 ml de sânge). înainte chiar de recoltarea probelor. marmorare. cu atât mai mult cu cât pacientul prezintă un teren fragil (vârstă.104 Şoc septic Sepsisul grav cu hipotensiune arterială persistentă în ciuda unei umpleri vasculare adaptate (cel puţin 500 ml) şi/sau necesitatea de a recurge la amine vasoactive. există riscul de hipoperfuzie tisulară. hemoculturile pot fi recoltate în orice moment pentru că există teoretic o bacteriemie la fie­ care sistolă. comorbiditate. Pacientul va fi apoi pre­ luat de SAMU (Serviciul de Ajutor Medical de Urgenţă) pentru a fi transferat la reanimare. Spitalizare sau perioadă postoperatorie recentă.

104 în mod obişnuit. Hemoculturi negative: Nu elimină diagnosticul de bacteriemie. Acidoză metabolică: dozajul lactaţilor este dovada unui metabolism anaerob tisular. Procalcitonină crescută. hemoculturile nu sunt păstrate decât cinci zile. Prelevate cutanate. mai ales în caz de tratament antibiotic recent. sau cu anumiţi ger­ meni: germeni cu creştere lentă sau ciuperci. trebuie ca şi contextul să fie compatibil (teren imunodeprimat. ' -K Confirmă bacteriemia. Trombopenie. Scăderea factorilor de coagulare (sau chiar coagulare intravasculară diseminată). toxicomani) şi ca mai multe probe să fie pozitive la aceeaşi bacterie. trombocitoză. material străin. Examen imagistic specific al situs-ului infectat. cu un context clinic compatibil: diagnosticul de bacteriemie este stabilit. Examene orientate clinic ECBU. Dacă o singură hemocultură este pozitivă: . Puncţie lombară. Propionibacte­ rium acnes).germenul este un patogen: diagnostic de bacteriemie.germenul este un germen comensal al pielii (stafilococi coagulazo-negativi. Alte explorări biologice Sindrom inflamator biologic Hemogramă: hiperleucocitoză uneori leucopenie. exemplu: Salmonella typhi. Elemente în favoarea unei insuficienţe de organ Insuficienţă renală cu creşterea ureei şi a creatininei din sânge. ginecologice.. Radiografie toracică. digestivă). Rezultat: Hemoculturi p ozitive: • ' '• ' ! ■b\ ş : 'i . Dacă identificarea arată mai mulţi germeni diferiţi: se va avea în vedere un teren imunodeprimat sau o poartă de intrare particulară (cutanată. dovada hipoperfuziei. VSH şi CRP ridicate. corinebacterii.1. potenţial un contaminant în timpul actului recoltării: înainte de a stabili că este o bacteriemie. Insuficienţă hepatocelulară. Diagnostic etiologic Identificarea unei porţi de intrare este un element fundamental pentru diagnostic.EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ . . ORL.. Dacă mai multe hemoculturi izolează acelaşi germen. Examen citobacteriologic al sputei. 372 BOOK DES ECN .7.

.7...... Enterococi Focar-vascular .. chiar intubare şi ventilare mecanică..1. i Stafilococi Bacili Gram negativi Steptococi Diagnostic diferenţial Şoc cardiogen.sau vasoactivi.. Epurare extrarenală de urgenţă.. chirurgie. vârstă Înaintată...... toxicomanie Klebsielle pneumoniae Streptococi Entorococi Stafilococi ■ Sistem urinar Enterobacterii Pseudomonas sp...... manipulare instru­ mentală. toxiinfecţie alimentară Litiază. sondă vezicală permanentă... diverticuloză. chirurgie Alimentaţie parenterală. arsuri. hemoragie acută).... Oxigenoterapie. Montarea unui cateter pentru abord venos... BOOK DES ECN .. chirurgie Steptococi EnterobacterM Streptococi D A