Sunteți pe pagina 1din 8

TESTE GRILA DREPT COMERCIAT,

2. In sfera dreptului comercial codul civil are caritatea: a) de izvor principal de drept &) dr izvor de drept subsidiar c) nu are calitatea de izvor de drept pentru dreptul comercial 3. confinutul raportului juridic de drept comercial se referr Ia: a) subiectele participante la raportul juridic de drept comercial @)drepturile 9i obligatiile participanlilor la raportul juridic de drept comercial c) acfiunea care trebui e realizatd' de subiectele raportului juridic de drept comercial 4. Elementele constitutive ale raportului juridic de drept comercial sunt: @) subiectele b) derogarea

in sistemul subiectiv din conceptia clasicr a dreptului comercial, a) normele juridice aplicabile comer{ului f6) normele j uridice apl icabile comerci anf i lor c) normelejuridice aplicabile faptelor de comert d) normele juridice aplicabile comerlului gi ccmercianfilor

dreptul comercial cuprinde:

Q ccnfinutul
@) obiectul

d) prescripfia

5. Pentru napterea unui contract sunt necesare: @ oferta b) contraoferta @acceptarea ofertei d) neacceptarea ofertei 6. Suntvicii de consimfXmint: a) subiectele contractului @ eroarea c) confinulul contractului @ aotut e) obiectul contractului

0rviolenta

b) bunuri imobile c) ambele rdspunsuri sunt corecte d) nici un r[spuns nu este corect 8. In cazul bunurilor determinate generic proprietatea qi riscurile se transmit: ,@ in momentul individualizdrii lor piin mdsurare, cdnt5rire, numdrare b) in momentul semndrii contractului de vdnzare-cumpdrare c) in momentul incheierii in{elegerii dintre vdnzdtor gicumpdr[tor, chiar dacd actul nu a fost inci semnat 9- contraetul de gaicomercial are urmrtoarele caractere juridice: a) caracter bilateral b) caracter unilateral c) act translativ de proprietate d) caracter real e) caracter aleatoriu f) caracter accesoriu A- a-rd*e, @ -U*a+g D-a+c+d 10. Contracfui de gaj comercial poate avea ca obiect: a) bunuri irnobile @bunuri rnobile

l.vi,nzarea-cumprrarea comerciar5 poate avea ca obiect: @ bunuri mobile

fiie.iun"a

C-a+b+l

c) ambele r5spunsuri sunt corecte d) nici un rdspuns nu este corect 11. Contractul de mandat comercial reprezinfd: @ acea convenfie in temeiui cdruia, o persoand se obliga sd incheie in numele gi pe seama altei persoane care i-a dat imputernicirea anumite acte juridice care sunt fapte de comer! pentru acesta b) acea convenlie in temeiul cdruia, o persoand se obligd sd incheie in nrimele sdu, dar pe seama altei persoane anumite acte juridice care sunt fapte de comerf pentru acesta c) aeea convenlie in temeiul cdruia, o persoand se obligd sd incheie in numele sdu, dar pe seama altei persoane anumite acte juridice care constau invdnzareaunor bunuri mobile 72. Mandatarul are obligatia: a) sE indeplineascd mandatul cu bund-credinfd gi cu diligenla unui bun gospodar b) s5 aduc6.la cunoqtinfa terfilor cu care contracteazii imputernicirea iniemeiul cdreia aclioneazd; c) sd pund la dispozilia mandatarului mijloacele necesare pentru executarea mandatului d) sA-l inqtiinleze pe mandant de executarea mandatului e) sd plEteascd remuneralia cuvenith celeiialte pdrfi din contract f) sd execute mandatul prin incheierea actelor juridice pentru care a fost imputernicit gi in limitele acestei imputemiciri A a+b+c+f, B - a*b-fc*d,@- a+b+d+f 13. tn cadrul contractului dEcomision comercial tertul intrl in raporturi juridice directe cu: @ comisionarul b) comitentul c) mandatarul d) mandantul e) consignantul f) consignatarul 14. Contractul de comision comercial este o specie a: a) contractului de consignafie @ contractului de mandat c) contractului de comision 15. Contractul de consignatie comercial reprezintl: a) acea convenlie in temeiui c6ruia, o persoand se obligd s5. incheie in numele gi pe seama altei persoane care i-a dat imputemicirea anumite acte juridice cate sunt fapte de comer! pentru acesta b) acea convenfie in temeiul cdruia, o persoand se obliga s5. incheie-in numele sdu, dar pe seama altei persoane anumite acte juridice care sunt fapte de comer{ pentru acesta @l acea convenfie in temeiul cdruia, o persoand se obliga sd incheie in numele sdu, dar pe seama altei persoane anumite acte juriciice caTe constau invdnzareaunor bunuri mobile 16. Inliturarea, distrugerea sau deteriorarea ambalajelor, etichetelor, mircilor sau a oricdror semne exterioare aplicate de consignant asupra bunurilor incredintate in consignafie atrage: a) rdspunderea civilE a consignatarului @ rdspund erea penald a consignatarului c) rdspunderea contravenlionald a consignatarului 17. Conform Legii nr.79/1998 - privind regimul juridic al francizei, contractul de francizl trebuie sI cuprindl clauze obligatorii caie se referi Ia: a) obiectul contractului b) drepturile qi obligaliile p5.r!ilor; c) condi,tiiie fi nanciare; d) durata contractului gi e) condi{iile de modificare, prelungire gi reziliere A-a*b, B -atd, C-a+f, D - b+d, E - toate rdspunsurile sunt incorecte,f/ toate rdspunsurile sunt corecte 18. Francizorul are urmltoarele obligafii: a) menlinerea omogenitelii, reputaliei qi identitelii refeiei de fi.ancizd; b) participarea cu capital la dezvoltar-ea francizei; c) irxtruirea personaiuiui benefi ciarului: d) trartsmiterea tuturor infonnaliilor privind knou.horv-ul care sd peulitd. o corectd gestionare a francjzei.

A-a*b,

B -a*d,

C-a+f,

D-b+d,

rdspunsurile sunt incorecte 19. Contractului de leasing contine elemente specifice urmitcarelor actc juriclice: a) contractului de consignatie b) promisiune unilaterald de vdnzare c) contractului de comision d) contract de vdnzare-cumpdrare e) conlractului de mandat t) contract de francizd. g) contract de locatiune _ A - a+b+crg, B - a*b*c+d, @- U*a*.*g, D - b+d+f+g 20. Prin contractul de ieasing se transmite utilizatorului: Q proprietatea asupra bunurilor mobile sau imobile care au fXcut obiectul contractului @)posesia sau folosinfa asupra bunurilor mobile sau imobile care au frcut obiectul contractului 2l.ln sistemul obiectiv din conceptia clasici a dreptului comercial, dreptul comercial cuprinde: a) normele juridice aplicabile comerlului gi comercianlilor b) normeie juridice aplicabile comercianlilor juridice aplicabile faptelor de comer! @normele 22. Principalul izvor al dreptului comercial este: a) codul civil @ codul comercial c) codul fiscal d) codul de proceduri fiscal5. e) codul comercial qi de procedurd comerciald 23, Contractul de vinzare-cumplrare are urmitoarele caractere juridice: a) caructer bilateral b) act cu titlu gratuit c) caracter unilateral d) act cu titlu oneros e) act translativ de proprietate f) caracter comutativ e) caracter aleatoriu

toate rdspunsurile sunt corecte,@- toate

@;a+d+e+f B -a+b+c+f, C-a+c+d+i D-a*c*d*e 24. Contractul de vinztre'cumplrare nu produce in mod valabil
urmltoarele vicii de consim{5mdnt:

efecte juridice, dacl este afectat de

a) evaziune, dol, violenld b) eroare, durere, lezare, evaziune @.rour", dol, violenld, lezi,tne 25. Intenfia de revinzare trebuie sI indeplineascl urmltoarele conditii: a) sd existe la data cump5.rdrii b) sd existe inainte de data cumpdrdrii c) sb priveascd bunul cumpdrat d) sd priveascd toate bunurile curnpS.rdtorului e) sd fie exprirnat5. de cumpdrdtor f) sd fie cunoscutd de vdnzdtor

A - a+d+e*f, B--a-fb+c+f, $: a+safl+f;@a+c+e+f 26. Spre deosebire de v6nzarea-cumplrarea civill, v'inzarea-cumplrarea comerciall se caracterizeazd prin: a) interpunerea in schimb a bunurilor b) satisfacerea necesitdlilor individuale ale persoanei fizice c) urmdrirea obfinerii de profit
d) vdnzarca de bunuri mobile qi imobile A - a*d, D-c+d @ - a+c, C-afb, 27. Contractul de gaj comercial genereazd drepturi ;i obligatii: a) in sarcina pdrfilor participante la raportul contractual @iu sarcina creditorului

contractul principal: @ creditorul are obligalia de a restitui bunul primit in gaj b) creditorul are obligalia de a conserva bunul gi de a nu-l restitui

c) in sarcina debitorului d) toate rdspunsurile sunt corecte e) nici un rdspuns nu este corect 28. La contractul de gaj comercial in momentul executlrii de cltre debitor a obligatiei asumate in

pAnd nu existd o hot6r6re a instantei judecf,toregti in acest sens c) creditorul are obligalia de a-l acliona in instan{d pe debitor pentru a-gi recupera paguba 29. Cara"cteristicile contractului de mandat comercial, in comp aratie cu cel civil sunt urmitoarele: a) obieclul mandatului comercial il constituie incheierea acelor acteior juridice care conform Codului comercial sunt fapte cie comer! b) rnandatul comercial este un contract cu titlu oneros c) mandatul comercial este un contract cu titlu gratuit d) obiectul mandatului comercial il constituie incheierea acelor actelor juridice care acte civile e) intinderea puterilor mandatarului decurgdnd din contractul de mandat comercial este redusd f) intinderea puterilor mandatarului decurg6nd din contractul de mandat comercial este extinsd

30. Mandantul - parte in ccntractul de mandat comercial - are obliga{ia: a) si execute mandatul prin incheierea actelor juridice pentru cate a fost imputernicit gi in limitele
ace

A-a*b+c, B -a+c*d, 9-a+b+f, D-b+c+f

31.

cdruia i se garante az6, satisfacerea cu prioritate a creanlei sale in raport cu creanfele altor creditori ai aceluiagi debitor b) mandatarul este avantajat prin dispoziliile Codului civil gi comercial in sensul cd va putea intotdeauna negocia elauze mai avantajoase pentru el cu mandantul c) mandatarul este avantajat pentru faptul cd va putea negocia intotdeauna pentru a fi retribuit pentru activitatea sa de reprezentare 32. Contractul de comision comercial reprezintS: a) acea convenlie in temeiul cdruia, o persoand se obligd sd incheie in numele gi pe seama altei Persoane care i-a dat imputernicirea anumite acte juridice care sunt fapte de comer! pentru acesta (!) acea convenfie in temeiul cdruia, o persoand se obligd sd incheie in numele sdu, dar pe seama altei persoane anumite acte juridice care sunt fapte de comer! pentru acesta c) acea convenlie in temeiul cdruia, o persoand. se obligS. sd incheie in numele sdu, dar pe seama altei persoane anumite acte juridice care constau invdnzareaunor bunuri mobile 33. Contractul de comision comercial are urm[toarele caractere juridice: a) caracter bilateral b) act cu titlu gratuit .) caiadtei unilateial d) act cu titlu oneros e) act translativ de proprietate

Prillegiul mandatarului se referi Ia faptul cI: f).se recunoagte un drept in favoarea creditorului in temeiul

6iuq

stei imputerniciri; b) sd pund la dispozilia mandatarului mijloacele necesare pentru executarea mandatului c) sd aducd la cunogtinfa terfilor cu care contracteazd imputernicirea in temeiul cdreia aclioneazd; d) sa-l ingtiinleze pe mandant de executarea mandatului; e) sd indeplineascd mandatul cu bun5-credinld gi cu diligenfa unui bun gospodar Q sd plateascd remuneralia cuvenitd celeilalte parli din contract

B-b+c+f, c-a+c+f,

D-a+c*d

A-a*b,

34. Comisionarul are obligatia: a) sd execute mandatul incredintat b) sd punl Ia dispozilia mandatarului mijloacele necesare pentru executarea mandatului c) sd aducd la cuno;tinfa terlilor cu care contracteazd imputernicirea in terreir-rl cdreia acfioneazd; d) sd dea socoteald comitentului asupra indeplinirii mandatulni prirnit e) sa igi indeplineascd obligaliile cu bund-credinfS.;i cu diligenla unui profesionist f) sa pldteascd, remuneratia cuvenitd celeilalte parti din contract

{p-a+d,

C-a*e,

D-b+d

35. Comitentul are obligatia:

@ lai'r:e, B -b+c+f, C-a+c+f D_a*c*e


b) sd aduca ia cunoqtinta terlilor cu care contracteazii imputernicirea in temeiul cdreia aclioneazd"; c) sd restituie cheltuielile fE.cute de comisionar pentru indeplinirea sarcinilor prirnite d) sa-l ingtiinfeze pe mandant de executarea mandatului e) sd plEteascd remuneralia cuvenitd celeilarte parfi din contract f) sd execute mandatul prin incheierea actelor j^uridice pentru cate afost imputemicit gi in limitele acestei
a) sa indeplineascb mandatul cu bund-credintd si cu cliligenta unui bun gospodar

A-a*c, B -a*b, C-a+f, D-b+d, @c+e ^- + 36' rn cadrul contractului de comision comercial
care a contractat ca gi cum afacerea ar fi fost a sa proprie,,

imputemiciri

,,comisionaii

este

direct obligat c[tre persoanR cu

@ adevdrat
b) fals

37' comisionarul nu este rrspunzrtor pentru indeplinirea obligafiilor luate de crtre persoanele cu care a confractat:

@ar ^ 38' rn cazul nerespectdrii obligafiei de citre tert, comisionarul este otrligat, in temeiul contractuiui de comisiorr, sI il acfioneze pe terf in instanti?
@au
b) nu c) comisionarul nu are nici o reralie juridicd cu terfur 39. contractul de consignafie are urmrtoarere caractere juridice: a) caracter bilateral b) act cu titlu oneros c) caracter unilateral d ) act cu titlu gratuit 40' Cantracful de consigna{ie are ca obiect vinzarea de crtre consignatar pe seama consignantului a unor:
b) adevdrat

@-a+b,

b-a+d,

C-a+fl

D-b+d

@bunuri mobile b) bunuri imobile


c) bunuri mobile gi imobile

41.afilizatorul, parte in contractul de francaL,are urmitoarele obliga{ii: a) sd asigure confidenlialitatea afaceii, respectiv know-how-ul fuliizat de francizor; b) participarea cu c apit al la dezv oltarea fr ancizei;
c) instruirea personalului beneficiarului; tuturor informaliilor privind know-how-ul care sd permitd o corectd gestionare a P*H$:"rea

@^*y'

B -a*d,

c-a+{

toate rdspunsurile sunt incorecte

D-b+d,

E-toaterdspunsurilesuntcorecte,F-

!!;t'"

42. Contractul de leasing poate avea ca obiect: ) bunuri mobile b) bunuri imobile @bunuri mobile gi imobile 43. Beneficiarul are posibilitatea sI devinl proprietarul bunului care face obiectur contracturui de Ieasing prin plata: a) ratelor de leasing b) valorii reziduale , @valorii reziduale, dupd terminarea pld,fii ratelor de leasing obligafia si achite toate sumele legate de obiecful contractului de leasing - asiguriri, impozite,
a) societatea de leasing

(6) utllizatorul -.care ,t.t .r1" proprietar, ci are doar posesia gi folosilta bunului 45. Contractul de leasing prezintl elemcntcle unui contr-act de:

- proprietara bunuiui

a) vdnzare_cumpd.rare

b) eaj c) mandat
d.,1

cornisiorr

e) consignalie

f) locafiune

toate rispunsurlle sunt incorecte

A-a+b+c+d,q - a+c1f+g, c-a+b+f+g, D-b+d+f+g, E-toaterdspunsuriie suntcorecte, F_

g) promisiune unilaterald de vAnzare

46' Fondatorii' primii administratori, sau, dacr este cazul, primii membri ai directoratului gi ai consiliului de supraveghere ori un imputernicit al acestora vor cere inmatricularea societrfii in r:gistrul coluer{ului in a crrui razd, tiritcrialr igi va aveasediul societatea: @) itr termen de 1 5 zile de ra data incheierii acturui b) in termen de 5 zile de ra dataincheierii actului constitutiv "onrtitutiu c) in terme' de 30 zire dera dataincheierii acturui constitutiv d) in termen de 8 zire de Ia dataincheierii acturui constitutiv 47 ' De la datz pronunfrrii incheierii judecrtorului delegat se va face inmatricularea societitii o '- - '.r'4rr rlur4r ta suclela, comerciale la Registrul Comer{ului: a) in termende 75 zile b) in iermende 5 zile c) in termen de 8 zile @ in termen de 24 de ore 48. Capitnlul social al societlfii pe acfiuni este de: a) 200 de lei @minim 90.000 de iei c) 10 lei d) 9.000 lei 49' La societatea pe ac{iuni valoarea nominalS minimr a unei acfiuni nu va pufea fi mai mici de: a) 1 leu b) 10 lei

Q;o,t tei

d) 200 de lei 50. canitalul social ar societrtii cu rispundere @ zoo ie lei b) minim 90.000 de lei n'\ I O Lv^ lei vl lv

limitatr

este de:

d) 9.000 lei 51. Societafea cu rdspundere Iimitatl este: a) o societate de persoane !) o societate de capitaluri (c')teprezintd un mixaj intre societalile de persoane gi societdfile de capitaluri 52, capitalul social al societrtii in nume corectiv este de: a) 20A de lei b) minim 90.000 de lei c) 10 lei d) 9.000 lei egea n" stabileqte un plafon legal minim nu @"s"u. 53. Societatea in nume colectiv este:
de persoane b) o societate de capitaluri c) reprezintd un mixaj intre societdfile de persoane gi societd.file de capitaluri 54' Asociatii comanditati din caclrul societdtii in comandit[ simpli igi asumr: 4) rdspundere limitatd (plraspundere ne I iin itard &)"hu ini giativa alace ri lor d) nu doresc sd se irrplice in afaceri

@o societate

A-a*c,

B-b*c,

obligati sr ia mrsuri pentru inllturarea Ior: a) in termen de 15 zile b) in termen de 5 zile @) in termen de 8 zile d) in termen de 24 de ore 58' Cota din profitul net ce revine fondatorilor unei societS{i constituite prin subscripfie publici nu poate depIgi

55. capitalul social al societrtii in comanditd simplr este de: a) 200 delei b) minim 90.000 de lei c) 10 lei d) 9.000 lei @ legeanu stabilegte un plafon legal minim 56' Dacd sunt indeplinite cerintele legale judecitorul delegat trebuie si autorizeze constituirea societ5{ii comerciale: a) in tennen de I 5 zile (D ir termen d,e 5 zile c) ?n termen de 8 zile d) in termen de 24 de ore 57' cind neregularitnfile sunt constatate dupr inmatriculare, societatea este

C-a*d,

D_bld

a\lYo

@u*

c)10%

c) 4% 59. Acfiunile preferenfiale nu pot deplgi: a) 2/4 din capitalul social b) l/3 din capitalul social I 3/4 din capitalul social Ql tt+ din capitalul social 6A.La societatea pe acfiuni, acfiunea: Qpoate ft divizatd

61"La prima intrunire adunarea general5 a actionarilor pentru validitatea deliberirilor acesteia trebuie sE intruneasci prezenfa ac{ionarilor care defin a) cel pufin jumdtate di'rrumdrur totai <ie cirepturi de vot b) cel pulin doud treimi din numdrul total de drepturi de vot fr)cel pulin o pdtrime din numdrul total de drepturi de vot 62' Termenul de convocare pentru prima intrunire a adunirii generale a acfionarilor: a) nu poate fi mai mic de 10 de zile de la data publicdrii convocdrii in Monitorul Oficial tu poate fi mai mic de 15 de zile de la data publicS.rii convocdrii ?n Monitorul Oficial -Q poate fi @nu Tujmic de 30 de zile d,eladatapublicdrii convocdrii in Monitorul oficial 63' Au dreptul de a cere introducerea unor nci puncte pe orrJinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentilnd, individual sau impreunfl, cel pulin a) 4% din capitalul social 6)5"1" din capitalul social 6 AN din capitalul social 64' Penfru a fi opozabile ter{ilor, hotrririle vor fi depuse la registrul comer{ului, penfru inregistrare gi publicare: @in termen de i 5 zile b) in temten de 10 zile c) in terrnen de 5 zile 65. Numlrul administratorilor societlfii pe actiuni a) va fi detenninat proporlionai cu numirul acfionarilor b) va fi intotdeauna par 6)vu fi intotdeaunu i,lrpu,

@)este indivizibild

\2

66. Societatea pe acfiuni va a\/ea: a) 1 cenzor


3 cettzoti c) 5 cenzori 67. Societatea cu rispundere limitatr are pdrfi sociale a crror valoar a) minim 200 de lei b) minim 90.000 de lei @ minim 10 lei d) minim 2A Lei 68, Beneficiile ob{inute de societatea cu rispundere limitati sunt des{

forma:
d,ividendelor b) acfiunilor c) obligaliunilor 69. Societatea cu rlspundere a) dividende (b\ actiuni
@)

limitatl nu poate emite:

A-a+b+c, B -a*c,

obligaliuni

C-a*b,

70. Societatea cu rispundere limitatS. cu asociat unic nu poate incheia a) statut b) act constitutiv @ontract de societate

@u*"