Prof. univ. dr.

MARIA DOGARU

BIBLIOGRAFIA HERALDICII ROMÂNEŞTI BIBLIOGRAPHIE HERALDIQUE ROUMAINE

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României DOGARU, MARIA Bibliografia heraldicii româneşti / prof.univ.dr. Maria Dogaru. – Bucureşti: Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2004 ISBN 973-8307-56-2 929.6

Redactor: Mariana CIOBĂNAŞ Tehnoredactor: Dumitru VĂNUŢĂ Corector: Miliana ŞERBU Coperta: Carmen TUDORACHE Tipărit la Tipografia Ministerului Administraţiei şi Internelor
Editura M.A.I. str. Mihai Vodă nr. 17, sector 5, Bucureşti Tel.: 313 76 63; Fax: 311 24 30; e-mail editura@mai.gov.ro

Prof. univ. dr. MARIA DOGARU

BIBLIOGRAFIA HERALDICII ROMÂNEŞTI BIBLIOGRAPHIE HERALDIQUE ROUMAINE
Lucrare îngrijită de Miliana Şerbu

Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor – 2004 –

............................. ALBUME..............170 4 ..167 INDICE DE AUTORI.......................................... 128 Capitolul XV – INFORMAŢII HERALDICE INSERATE ÎN ALTE LUCRĂRI ............................................................ 63 Capitolul VII – HERALDICA MOLDOVEI ................................................ 31 Capitolul V – INTERFERENŢE HERALDICE EXTERNE ........................................................................ 25 Capitolul IV – ABORDĂRI TEORETICE ŞI ACTIVITĂŢI PRACTICE....................... TRATATE..................................................................................... MODERNE ŞI CONTEMPORANE)................................................................................... 49 Capitolul VI – HERALDICA ŢĂRII ROMÂNEŞTI............................................................................... 16 Capitolul III – SINTEZE............................................................................................................................ 85 Capitolul IX – PRINCIPATELE UNITE –ROMÂNIA.................... MANUALE................................................7 Capitolul I – BIBLIOGRAFII................. 89 Capitolul X – STEME DISTRICTUALE............................................................................. 113 Capitolul XIII – STEME ECLEZIASTICE. DICŢIONARE ROMÂNEŞTI........................................................................................................... 102 Capitolul XII – REPREZENTĂRI HERALDICE INDIVIDUALIZÂND INSTITUŢII (MEDIEVALE..... 124 Capitolul XIV – REPREZENTĂRI HERALDICE INDIVIDUALIZÂND CLASE ŞI CATEGORII SOCIALE....................................................................................... 97 Capitolul XI – STEME ALE UNOR LOCALITĂŢI .................................................................................................................................................................................................... 145 RÉSUMÉ .. 11 Capitolul II – LUCRĂRI GENERALE CU CARACTER EUROPEAN................................. 75 Capitolul VIII – HERALDICA TRANSILVANIEI.................... STUDII GENERALE................CUPRINS INTRODUCERE..............................................................................................

.......................... 16 Chapitre III – SYNTHÉSES.............. TRAITÉS........................................................................ 113 Capitolul XIII – EMBLÉMES ECCLÉSIASTIQUES ...... ALBUMS...................................7 Chapitre I – BIBLIOGRAPHIES ...................................... ET CONTEMPORAINES)............ 97 Chapitre XI –EMBLÉMES DES VILLES ........................................... 124 Capitolul XIV – LES SYMBOLES HÉRALDIQUES DES CLASSESET CATEGORIÉS SOCIALES...................................................... DICTIONNAIRES ROUMAINS ..................... 85 Chapitre IX – LES PRINCIPATÉS UNIES – LA ROUMANIE ... 102 Capitolul XII – LES SYMBOLES HÉRALDIQUES DES INSTITUTIONS (MODERNES...........................167 5 .................................................................................................................................................... 128 Capitolul XV – INFORMATIONS HÉRALDIQUES INSERÉES EN D’AUTRES OUVRAGES.................. 49 Chapitre VI – HÉRALDIQUES DE VALACHIE........................................................... MANUELS........................................................................................................................... 11 Chapitre II – DES ÉTUDES GÉNÉRALES AU CARACTÉRE EUROPÉEN .................CONTENU INTRODUCTION............... RÉSUMÉ ....................................................... 63 Chapitre VII – HÉRALDIQUES DE MOLDAVIE ............................................... MÉDIÉVALES.......................................................145 INDEX DES AUTEURS ............... 75 Chapitre VIII – HÉRALDIQUES DE TRANSYLVANIE......................................................................................................................................................................................................... 89 Chapitre X – EMBLÉMES DÉPARTEMENTAUX ......................................... 31 Chapitre V – INTERFÉRENCES HÉRALDIQUES ÉTRANGERES......................................... ÉTUDES GÉNÉRALES............................................ 25 Chapitre IV – CONSIDÉRATION THÉORIQUES ET ACTIVITÉES PRATIQUES .........................................................

drd.univ. Prof. 2. Olimpia Guţu Lector univ. drd.dr Olga Cicanci Conf. 7.dr. 3.Mulţumiri colegilor care m-au ajutat la definitivarea lucrării prin traducerea titlurilor în diverse limbi şi corecta asistenţă: 1. drd. Pavel Mircea Florea Lector univ. Ileana Ratcu Lector univ.univ. 4. 5. Diaconu Felicia Arhivist drd. Ecaterina Anton Lector univ. Laurenţiu Semcovici 6 . 6.

– realizarea unei fototeci generale care să cuprindă. obiectivele majore ale domeniului. Nu a fost posibilă nici ducerea la bun sfârşit a Bibliografiei analitice a sigilografiei. Maria Georgescu. Monica Cincu. Este vorba de realizări individuale care acoperă. o sferă largă de interese. activităţile enunţate mai sus nu au putut fi realizate. într-adevăr. Ion Popovici. toate izvoarele heraldice datând din veacurile XIII-XVI. Gheorghe Mudura. – luarea măsurilor ce se impun în vederea restaurării şi conservării izvoarelor de acest fel. Numărul relativ mare al studiilor şi articolelor apărute în ultimele două decenii sunt în acest sens dovada cea mai plauzibilă a progresului înregistrat de această disciplină ştiinţifică. Acestea privesc: – identificarea şi catalogarea tuturor izvoarelor heraldice. Cu toate stăruinţele. totuşi. repertorii) care să faciliteze regăsirea diferitelor reprezentări. deteriorându-le. Anuţa Bichir. asupra cărora factorii fizici şi chimici au acţionat de-a lungul vremii. clasificate tematic. cât şi la Direcţiile sale judeţene). începută în 1978 cu grupa de heraldică şi sigilografie constituită din arhivişti cu pregătire superioară (dintre care menţionăm pe: Ioana Alexandra Negreanu. 7 . Constantin Deca şi regretatele Viorica Cernătescu şi Ortansa Gorgan) în cadrul învăţământului profesional arhivistic. – elaborarea unor lucrări de informare ştiinţifică asupra acestor mărturii istorice speciale: ediţii. în cadrul Congreselor Internaţionale de Genealogie şi Heraldică (în special cele de la München 1974 şi Londra 1976) îşi aşteaptă încă concretizarea. cataloage.INTRODUCERE Dezvoltarea heraldicii româneşti constituie o realitate confirmată în primul rând de aprofundarea cercetărilor în diferitele sale compartimente. enunţate cu mai bine de douăzeci de ani în urmă. opise. întrucât necesitau un volum mare de muncă (trebuia investigate filă cu filă toate fondurile şi colecţiile arhivistice existente atât la DGAS. – întocmirea unor instrumente de evidenţă (inventare. monografii etc.

uşurând în acest fel regăsirea informaţiei. care să reunească titluri referitoare la teme apropiate chiar dacă multe dintre acestea puteau fi însumate (prin titlu şi mai ales prin conţinut) în mai multe capitole. Este de dorit ca această Bibliografie. iar studiile şi articolele care abordează aceste domenii conexe ştiinţei blazonului. engleză şi italiană au fost transcrise ca atare. în mod inevitabil. phaleristice etc. prin adăugarea studiilor şi articolelor apărute între timp. vexilologice. Denumirile publicaţiilor în care au apărut sunt redate desfăşurat şi nu prin prescurtări. am selectat titlurile care conţineau informaţii mai bogate relativ la ştiinţa heraldică. lucrările au fost aşezate în ordinea alfabetică a numelor autorilor. iar în completare.Bibliografia heraldicii româneşti Cu câţiva ani în urmă am început redactarea unei lucrări care sperăm să devină utilă cercetărilor heraldice şi istorice – Bibliografia comentată a heraldicii româneşti – dar nici aceasta nu a putut fi dusă la final. Cele în germană. necesară cu atât mai mult în condiţiile exploziei informaţionale actuale. conform recomandărilor organismelor mai sus menţionate. Am considerat că este util a se proceda astfel: pentru domeniile în care existau bibliografii au fost citate acestea. să fie difuzată şi prin INTERNET. Deşi a mai fost elaborată o Bibliografie a heraldicii româneşti de către reputatul heraldist Dan Cernovodeanu. latină. nu se puteau cuprinde în totalitate în bibliografia heraldicii româneşti. perioada care s-a scurs de la tipărirea ei (1977) până în prezent a impus reluarea temei pentru reactualizarea informaţiei. Pe 8 . este dificilă delimitarea graniţelor precise ale unei asemenea bibliografii. Această dificultate rezultă din faptul că stemele – obiectul principal de cercetare al heraldicii – sunt legate de izvoarele numismatice. greacă sau rusă au fost traduse în limba franceză. Deoarece heraldica este o disciplină care se află în strânsă interdependenţă cu celelalte ştiinţe auxiliare ale istoriei. În interiorul fiecărui capitol. în spiritul aceloraşi recomandări. În vederea folosirii lesnicioase a prezentei lucrări am încercat să grupez întregul material în capitole.. Întocmirea lucrării de faţă este totodată un răspuns la îndemnul Comitetului Internaţional de Sigilografie şi al Comisiei Internaţionale de Diplomatică în ceea ce priveşte realizarea de bibliografii care să faciliteze colaborarea internaţională în domeniu. care determină reînnoirea lucrărilor bibliografice la un interval minim de cinci ani. Pentru a lărgi accesul la informaţie. titlurile româneşti şi cele în maghiară. sigilare.

În continuare au fost cuprinse studii de heraldică cu caracter general european. moderne şi contemporane). instituţii (medievale. şi locul de păstrare a manuscriselor. De asemenea. În final s-au adăugat titlurile privitoare la însemnele heraldice inserate în alte lucrări. cu referiri la arta blazonului. Pentru orientarea suplimentară şi rapidă a utilizatorului s-a întocmit un indice general al autorilor cu trimitere la poziţia din bibliografie. Chiar dacă lucrarea de faţă priveşte heraldica românească. indicându-se. Pentru o mai bună informare a cititorului au fost incluse în listele bibliografice. albume etc. ale unor localităţi.Maria Dogaru acelaşi considerent am grupat la începutul lucrării bibliografiile care conţin pe lângă trimiteri la lucrări de heraldică şi informaţii în măsură să ofere date suplimentare privitoare la alte studii din domeniul ştiintelor înrudite. şi acele lucrări redactate sub formă de manuscris sau în curs de publicare. sinteze. chiar dacă sunt mai greu accesibile. Menirea lui este de a pune la îndemâna specialiştilor români unele titluri de referinţă pentru heraldica ţărilor din apusul Europei şi a zonelor cu care România se învecinează. când s-a putut. Apoi au fost incluse lucrările referitoare la heraldica Principatelor Unite şi a României. menite să ofere cercetătorului baza teoretică necesară abordării domeniului. au apărut în întreaga ţară numeroase reviste cu profil de istorie. Toate acestea au fost semnalate în mod corespunzător. iar în alte publicaţii au fost inserate şi articole cu subiect de heraldică. Depistarea titlurilor care se cereau a fi cuprinse în Bibliografie a fost laborioasă şi dificilă întrucât. Tot separat au fost grupate studiile relative la reprezentările heraldice care aparţin unor persoane şi categorii sociale. Astfel. altul heraldicii Moldovei şi al treilea heraldicii Transilvaniei. Evident. tratate. Instituţiile ecleziastice au fost individualizate într-un capitol separat. Capitole distincte au fost consacrate lucrărilor care abordează teme legate de stemele districtuale. nu au fost neglijate aspectele legate de interferenţele petrecute de-a lungul timpului cu heraldica externă. capitolul al II-lea Lucrări generale cu caracter european este departe de a cuprinde toate contribuţiile ce răspund acestei teme. anuarele 9 . există un capitol dedicat heraldicii Ţării Româneşti.. pe lângă publicaţiile de specialitate cunoscute (unele tipărite cu mari întârzieri). Revenind la heraldica naţională am considerat potrivit ca aceasta să fie abordată pe criterii geografice (provinciile româneşti) şi istorice (etapele de desăvârşire a statului naţional).

nefiind dublat însă de un sistem de informare pe măsură. Interesul deosebit manifestat în ultimii ani pentru această disciplină a făcut ca numărul lucrărilor dedicate domeniului să sporească în mod considerabil. sperăm că Bibliografia heraldicii româneşti va fi un instrument de lucru util tuturor specialiştilor din ţară şi totodată o lucrare care să faciliteze cunoaşterea. dr. Tocmai din aceste motive nu considerăm că demersul nostru este exhaustiv. Maria Dogaru 10 . dincolo de hotare. Cu toate scăpările. uneori schimbându-li-se chiar şi titlul. şi nu au fost întotdeauna semnalate corespunzător. Prof.Bibliografia heraldicii româneşti editate de muzee nu au avut apariţii regulate. univ. parţial inerente. a fenomenului heraldic românesc. Pe acest considerent apreciem că orice lucrare care pune la îndemâna specialiştilor date bibliografice de ultimă oră nu poate fi decât binevenită. fiind posibil ca unele articole sau studii de heraldică să fi rămas necuprinse în bibliografia de faţă.

Bucureşti. Ludovic. Bibliografia istorică a României. V. Bucureşti. Bibliografie selectivă. 1944-1969. Bocşan.S. Gheorghe. [Bibliographie historique de la Roumanie. Hristodol Gheorghe. Gelu. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. 639-693. XXIXXX în tom. 4. Bucureşti. Bibliografie selectivă. Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. 1969-1974. Báthory. Edit. Ştirban. 11 . întocmită de Pascu. p. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. 99-100). (la p. Bocşan. Academiei R. 1969. [Bibliographie historique de la Roumanie. Academiei R. întocmită de Crăciun. Ludovic. Dumitraşcu. Edit. 667-698.S. XX (1983). Bucureşti. Ştefan. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. Neamţu. Marcel. [Bibliographie de l'archivistique roumaine]. Xenopol”. Academiei R. Bibliografia arhivisticii româneşti. Gheorghe. XI-XX în tom. 1974-1979. sunt menţionate 61 de titluri privind sigilografia).R. 387 p. p. Báthory. 514 p. Nicolae. pentru tom. BIBLIOGRAFII 1. Nistor. 3. I. Bibliografia istorică a României. 2. IV. Nicolae. Marcel. 9599. 453 p. Iancu. Ioachim.I. pentru tom.R. 5. în tom. p. Vol. Báthory. Ştirban. 1975. Iancu. Bibliografia istorică a României. 109 p. XXX (1994). Jardáky.R. Tabla de materii a tomurilor [Tables de matières pour les tomes]. Ioan. Marcel.. Ştirban. Gheorghe. DGAS. Edit. Gheorghe. Ludovic. Vol.S. întocmită de Hristodol. D.. Ludovic. 1980. Bibliografie selectivă. 73-75). Vol. I-X.. X (1973). Iancu. Bibliographie sélective]. 627-628. 1970. Pentru tom. Hristodol. Gheorghe. Iaşi. Bibliographie sélective]. Bibliographie sélective]. Gheorghe. [Bibliographie historique de la Roumanie. 64-66).

532 p. nr. 24 p. p. 8. Stelian. Carnetul studentului. 1985. Gheorghe. [Bibliographie historique de la Roumanie. Păun. întocmită de Pascu. Bucureşti. Lucia. Mândruţ. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. Bucur. Ivaneş. Realizată de Comitetul Internaţional de Sigilografie. [Cahier de l'étudiant]. Stelian. Bucureşti. Ştiinţele speciale ale istoriei.R. 1945. 12. 1989-1994. VIII. lucrările româneşti). Felicia. Gheorghe. Cuprinde informaţii bibliografice asupra principalelor ştiinţe auxiliare (lista cu lucrările pentru cursul de diplomatică. 87). IV (1968). Bibliografia istorică a României. Vol. „Revista de istorie”. Rusu. Şcoala de Arhivistică Bucureşti. 7. 1993. 1996. [Les sciences auxilliaires d'histoire]. VI. Báthory. Bibliografia numismaticii româneşti.R. Păun. 1984-1989.Bibliografia heraldicii româneşti 6. Nicolae. p. Bibliografie selectivă.S. 10. V (1971). Mândruţ. Bibliographie sélective]. Bibliografia istorică a României. Ştefan.. Bibliographie sélective]. [Bibliographie de la numismatique roumaine]. întocmită de Hristodol. p. Hristodol. [Bibliographie historique de la Roumanie. Vol. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. 11. Edit. Nistor. Delia. Edit. În: Studii şi cercetări de numismatică. Gheorghe. Mitrea. 86 p. Nicolae. Iancu. 399-421. 7-8. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. Marga. Edit. Bibliografie selectivă. Ludovic. 12 . 1979-1984. Gheorghe. 1-57. Adrian. Bibliographie sélective].S. Ed. heraldică şi sigilografie a fost întocmită de Aurelian Sacerdoţeanu). 45-46. Vol. Constantin. Academiei. 459 p. (La p. Bucureşti. Báthory. XXXIII (1980). 14-17. Damian P. Hristodol. 69-70). Nicoară-Turc. Iancu. Listă bibliografică la p. 70-72). Academiei R. 480-486. Mândruţ. Ludovic. 409 p.. p. Bibliographie Internationale de la Sigillographie. Gheorghe. 12-14 principalele lucrări de heraldică). Bibliografie selectivă. 9. Haye (Olanda). VII. 1987-1991. Stelian. a II-a Bucureşti. 1990. (La p. 1603-1635. [Bibliographie historique de la Roumanie. Academiei R. 1939. Bibliografia istorică a României. Ioan. întocmită de Hristodol. Bogdan.

680 p. [Les historiens et la science historique en Roumanie]. Le bulletin de l'Ecole des Archives. 17. Bibliografia numismatică dacoromană. Bucureşti 1970. Augustin. 191-201. [Bibliographie de la vexillologie roumaine]. Ştiinţifică. se menţionează studii privind heraldica orăşănească din Transilvania). Bucureşti. Dan. 1977. 18. Maria. I-VII. Dogaru. 15. LXVI (1989). Facultatea de Arhivistică. Edit. Din bibliografia vexilologică românească. Din bibliografia vexilologiei româneşti. În: vol. [Bibliographie de la sigillographie roumaine]. 1941-1947. Buletinul Şcolii de Arhivistică. Istoricii şi ştiinţa istorică în România. 410-421. Din bibliografia sigilografică românească. Director: Aurelian Sacerdoţeanu. 21. 89 p. [Bibliographie de la vexillologie roumaine]. Hienz. Ştiinţifică şi Enciclopedică. [Bibliographie héraldique roumaine]. Bucureşti. p. 19. 13 . Dogaru. Dogaru. Complexul muzeal Arad. Cristache. Din bibliografia vexilologiei româneşti. 1944-1969. „Hrisovul”. 1984. 1. nr. [Bibliographie numismatique roumaine. Bibliographie numismatique daco-roumaine]. Robert. 1(1995). fasc. Bücherkunde zur Heimatforschung der Siebenbürger Sachsen. Bucharest. Golimas. München. Maria. Arad 1999. În: „Revista Arhivelor”. Edit. 510-513 sunt menţionate unele lucrări de bază în domeniul sigilografiei şi heraldicii). Maria şi Mureşan. 49-69. Bucureşti. Societatea Română de Vexilologie. 1960 (La p.Maria Dogaru 13. p. p. În: „Arhiva Românească". 20. 16. 52 lucrări de heraldică generală. Dogaru. Bibliografia heraldicii româneşti. Deutsch. 69 p. 1941-1947. 14. Bibliografia numismatică românească. 319 p. Maria. [„Hrisovul”. Aurel şi Gheorghe. (La p. Tom. Herman. I-VII. Cernovodeanu. [Bibliographie de la vexillologie roumaine]. 1998. 4.

În: „Revista Arhivelor”. Ştefan. LIII (1976). LIV (1977). p. (la p. nr. 105-118 (pentru perioada 1970-1975). 3. Românii în secolul XIII. 1981. Vol. 345-351. 24. În: „Revista Arhivelor”. 213-215). Repertoriu bibliografic întocmit de Mircea Tomescu. Doina. 410-437. 100-1180 (pentru perioada 19811985). 1989. [L'oeuvre de Nicolae Iorga 1934-1941]. IV (1941). Viorel. p. nr. 1. 106-118. 14 . Vol. [Revue des Archives]. întocmit de Fănescu. În: „Revista Arhivelor”.Bibliografia heraldicii româneşti Directeur: Aurelian Sacerdoţeanu]. 27. p. 1. În: „Revista Arhivelor”. Opera lui Nicolae Iorga (1934-1941). p. Mihail. Alexandru. 1. 1969. p. Mihail. 2. 450-456. 1. „Revista de istorie”. [Revue d'histoire. Lemny. nr. Index alfabetic. 1986. Bucureşti. În: „Revista Arhivelor”. 60 p. 19971998). 343-351 (pentru perioada 1968-1969). Aurelian. „Revista pentru istorie. nr. 64-66 ştiinţele auxiliare ale istoriei). 4. În: „Revista Arhivelor”. arheologie şi filologie I-XVI (1882-1922)”. archéologie et philologie I-XVI 1882-1922]. Petre. Ioana. Iaşi.1. nr. I (1924-1926) – vol. 1970. În: „Revista Arhivelor”. 410 p. [Revue pour l'histoire. [Les roumains dans le XIII-e siecle]. 1. [Bibliographie de l'oeuvre du professeur Aurelian Sacerdoţeanu]. Bucureşti. VII (1946-1947. 1. 23. p. Indice bibliografic (1948-1985). nr. 25. Index bibliografic în „Revista Arhivelor”. întocmit de Fănescu. VIII (1968). Grozav. 291-304. 1. p. 1976. p. 1958-1967). 240-262 (pentru perioada 1976-1980). XII (1969). nr. nr. Bibliografia operei profesorului Aurelian Sacerdoţeanu (1922-1974). 1988 (Capitolul dedicat heraldicii la p. p. Redactor responsabil Făget. În: „Revista Arhivelor”. Paliu. 245-266 (pentru seria nouă. 327-343 (pentru seria veche 1924-1947). I. nr. L'index bibliographique]. „Revista Arhivelor”. 26. Matei. 22. 1945. nr. Sacerdoţeanu. O bibliografie. p. întocmit de Burlacu. nr. Seria nouă 1958-1994. p.

[Constantin Moisil. + fig. „Revista Arhivelor”. 1988. Bibliografie tematică. Întocmită de Mioara Tudorică. DGAS. 77 p. Avec une bibliographie]. [Revue des Archives. Ilie Constantin Moisil. 366-389 se află lucrările de sigilografie şi heraldică). pionnier de la numismatique roumaine. 29. (La p. 30. pionier al numismaticii româneşti. 1970. „Revista Arhivelor”. 150 p. Bucureşti. Bucureşti. 533p. Bibliographie thématique 1924-1985]. 1998. Ţabrea. 1986-1994. Cu o bibliografie.Maria Dogaru 28. [Revue des Archives]. Cluj-Napoca. Bibliografie tematică 19241985. întocmită de Ursachi Adrian şi Ursachi Mariana. 15 .

Andrassy. Budapest. 36. p. 1865. 1913. gróf. I. vol. 1864. p. 1868. Almanach de Paris. Marques des tailleurs de pierre. d'histoire et de statistique pour tous les etats du globe (Paris). Andrianne. 1-76. 580. 1867. 34. Blason bourgeois. Paris. Magyarország cimeres könyve (Liber armorum Hungariae). p. 146. Armorial des souveraines. 1869. Paris. De l'acquisition et du port des armoiries. p. Gyula. p. Leon. LUCRĂRI GENERALE CU CARACTER EUROPEAN 31. I. Liège. L'art et la vie au Moyen Âge à travers les blasons et les sceaux. Extras din Archives héraldiques Suisses. II. III. p. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. seria a II-a. 144 p. Adam. IV. 33. Even Paul şi Jequier. 16 . 875. p. 1951-1954. 49-54. color (Sunt reprezentate şi descrise unele steme ale familiilor nobile de origine română din Transilvania). Archives Nationales. 1972. p 887. Annuaire général de diplomatie. de politique. 1950. În: Recueil du IV-e Congrès International des Sciences Généalogique et Héraldique. M.110 37. Adam. Armes nobles et bourgeoises. p. 1958. 79-106.II. Bruxelles. pl. 899. Un armorial français du XIII-e siècle: l'Armorial Wijinbergen. 520 (Stema Principatelor Unite). Even Paul. 32. +180 pl. 35. 1866.

40. 43. XIV-e Congrès International d'Études Byzantines. 41.+ ilustr. Copenhague. 409-422. 45. 4-10 octobre 1981. Curs pentru studenţii Facultăţii de Arhivistică.Maria Dogaru 38. Cernovodeanu.Heraldica (Recueil du XIV-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Bascape. + 8 f. Eraldica publica e privata medievale e moderna. Cosma. Viena. 3 vol. Luigi. Marcello. Del Piazzo. Paris. 25-30 août 1980). VIII (XII). p. Vol. Le cimier dans l'héraldique Byzantine. Chartes. Dogaru. 44. 1990. Giaccomo. Budapesta. 42. Isegne et simboli. 1064 p. Maria. Dan. Roma. Bautier. 237-256. [La sigillographie génèrale]. Keszthely. În: Genealogica . p. (Conţine şi unele steme ale familiilor româneşti din Transilvania). Contributions à l'étude des origines lointaines de l'héraldique (Moyen Orient) et son développement du XII-e au XV-e siècle à Byzance et dans le sud-est Européen. 2-6 octobre 1990. 339-358 + 10 ilustr. XIX-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 175 p. Sigilografia generală. sceaux et chancelleries. 1983. Facultatea de Arhivistică. Magyar nemzetségi czimerek. 39. Robert Henri. 1904. Études de diplomatique et de sigillographie médiévale. Dan. Dan. Contribuţii la studiul heraldicii bizantine între secolele XII şi XV [Contributions à l'étude d'héraldique byzantine du XIIe au XVe siècle]. Bucureşti. Contributions à l'étude de l'héraldique Byzantine et post Byzantine. Cernovodeanu. 1980-1981. pl. 2003. Dan. În: „Buletinul Bibliotecii Române" (Freiburg in Bresgau). Cernovodeanu. p. Iozsef. Ecole des chartes. Copenhaga. Borgia. Vienne. Cernovodeanu. 1982. 17 . 1982. [Les blasons de la noblesse hongroise].

Fejérpataky. 1901-1926. Carrafa Alberto. Paris. Ad. 52. Wapenbuck. 427 p. 1883. 142 p. 1919. 1940. Bruxelles. 53. 587 p. Bucureşti. Manuel du blason. Gheuse. Sigilografia generală. (Sunt prezentate şi stemele familiilor Hangerli. Manual of heraldry. Enciclopedia heraldica y genealogica hispano-americans. L. Bd. Dogaru. 56. L. (Se prezintă şi steme ale unor familii nobile române din Transilvania). 1937. 50. Maximilian F. Pierre. Francisc sir. [Des monuments heraldiques hongroises]. 1948. D. J. The Edinburg. Grant. VII. Lausanne. 145-149. 18 . Magyar czimerek emlékek. Album. Siebmacher's Grosses und Allgemeines Wappenbuch. Maria. 38 p. Manuel du blason. L'Héraldique . 1999. Theil III. Hoher Adel. Gritzner. În: Recueil du Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 47. 55.Bibliografia heraldicii româneşti 46. Budapesta IIII. Vaernewyck. Milano. Madrid. 3 vol. Heft 62. 49. 51. 1933. László şi Aldassy. Hildebrant und Georg Starke. Nürnberg. Guelfi Camajani. În: Colecţia J. I. Caradja). [La sigillographie génèrale].M. În: Farbendruck herausgegeben von prof. Garcia. Die europäischen Fürstengeschlechter.phénomène humain permanent. Dizionario araldico. p. Ergänzungsband. Galbreath.B. Ghellinck. şi Jequier. 101 planşe (xerox color). 1958. Grunenberg. Grant. Antal. 1483. Galbreath. Facultatea de Arhivistică. Le blason. P. L. 1891. Görlitz. Conrad. 48. Lausanne. D.A. Cantacuzino. 54. 1977.

38 f. În: Königreich Galizien. A magyar birodalom vágy Magyarország a Részeinek. 1898. Leipzig. 1961. 1975. Steinacker. M. czimerek. 27v. 128 p. 64. vol. 41 p. 19 . Hristofor. [L'armoiries des blasons Illiriques]. Gandensis Levinus. Pesta. Georges. IV. Hefner. Wappen des Adels von Galizien und Bukowina. Graz. C. Ede. Nürnberg. 1741.F. [Les blasons du Royaume de l’Hongrie et ses parties constitutifs]. Otto. E. la pl. Neues Wappenbuch des blühender Adels. (Sunt reprezentate şi unele steme ale ducatului Bucovinei. ex-variis fide dignis autoribus collecta. Paris. Wien. Flondor. Handbuch der polnischen Heraldika. 59. von Rosenfeld. Jefarovic. Karl dr. Herescu. Viena. Stemmatografia izabrajenie orujih Iliriceskih. Hulsius. 1885. (Sunt descrise şi reprezentate şi stemele unor familii româneşti din Bucovina). (Se află şi stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei de către heraldiştii străini în sec. Que-sais-je? Presses Universitaires de France. Le blason. Génévieve şi Durivault. Chronologia in que provinciae seguente pagina nomintae et in aduncta tabula topographica comprehensae.(steme româneşti la p. München. comentarii despre aceste steme. Bd. Norribergae.G. Mustaţă. 16 p.Maria Dogaru 57. + 28 pl. 15. În: colecţia J. 21.) 61. Ivánfi. XV şi XVI. 1869. Gumowski. Stârcea etc. Heyer. Siebmacher's Grosses und allgemeines Wappenbuch. Lindt. + pl. 60. Romaşcan. Herausgegeben und mit historisch – genealogischen Erläuterungen sowie mit vollständiger Blasonierung. 1863.D. p. Theil XIV (se găsesc şi stemele familiilor româneşti: Costin. 63. 62.. versehen von – Heraldisches Insitut. 39 v). 1596. 58. D'Haucourt. Typis Christophori Lachneri. Städte-Wappen von Österreich-Ungarn nebst den Landeawappen und Landesfarben. II. breviter describuntur. Titan von. 98). F.

Ottfried şi Rentzmann. 1 şi ale oraşelor acestei provincii. 3. Heraldry. 1728-1743. 71. pl. 73. p. Wappen: ihr Ursprung. 1956 (coordonator Charles Samaran). Niesiecki. 65. 1994. nr. Korona Polska przy Zlotey molnsei Starozytmemi Wszystkich. 23. Crişana şi Maramureş. pl. nr. 6 şi 18. Londra. În: vol. 1946. 13. 8 şi 19. Neubecker. nr. Le système héraldique français. stema principatului Transilvaniei. Kather Prowincyi y Kycirstwa kleynotami… à naypierwly… Podana X. Jacques. şi Wagner. 15. Battenberg. 8. Neubecker. Nagy. pl. 67. 70. Kasper. Kaspra Niesieckieco…. Ottfried. 264 p. 1980. 28. Sinn und Wert. 22. suplimentar.R. 28. Héraldique. Louch. Wappenkunde. Armorial du pays de Luxembourg. Mathieu. pl. Brugi. nr. Paris. Enciclopedia of Heraldry. nr. 1970. R. Tom. Frankfurt am Main. London. 13-14). 11 şi 16. Iván.S. [Les familles Hongroises avec ses blasons et ses tableaux généalogiques]. Neubecker. Guttenberg 1974. Heraldik. 69. şi ilustr. pl. 15-20. 1857-1868. şi ale oraşelor acestei provincii. I-IV. 418 p. stemele oraşelor din Banat. nr. Pesta. J. L'Histoire et ses méthodes. Magyarország cseládai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Este descrisă şi stema 20 . 2-3. 20. Lwow. Luxemburg.Bibliografia heraldicii româneşti pl. A. 66. W. 1977. WappenbilderLexikon. H. pl. [Les armoiries de Pologne et les blasons des provinces et des chevaliers]. nr. 25. (Se cuprind şi steme de familii nobile româneşti din Transilvania). I-XII + vol.C. Vol. 21. Ottfried. nr. 26. 68. München. 21. 72. descrierea lor. Meurgey de Tupigny. pl.

Maria Dogaru familiei Movilă. revizuită şi dezvoltată. O. 206 p. 1987. Ghica etc.. Armorial général. J. Stemmatographia seve armorum Illyricorum delineatio. Pastoureau. Paul Refeler und Siegmund Feyerabend. 82. Paris. 1839-1846 (în vol. 76. I-II (supplément). Cantacuzino. (Se fac referiri la unele steme ale Ţării Româneşti). Rietstap. Das Concilium so zu Constantz gehalten ist worden. figures Costantz. Edition Brepols. 407 p. Bobrowieza. 81. descriptio et restitutio. 2 vol. Michel. Folio nr.2 + 920 p.8 + 937-938 p. III . Tom. Lipsca. ilustr. 79. II . vol. + ilustr. Ulrich. Pastoureau. Ulrich. Th. + ilustr. 21 . 78. Richenthal. III. Augsburg. Iozef.2 + 404-406 p. Traité d'héraldique. 366 p. 1976. Niesiecki. 75. Viena. (Reproducerea şi descrierea stemei Movileştilor. I . (Se cuprind şi stemele familiilor Brâncoveanu.E. Ritter Vitezowic. Popoff. Richenthal. 1993. Conciliumbuch zu Anton Sòrg. Novak. 288). 1934. 81 p. Paul. 342 ilustr. Bruxelles. 290 p. Michel. Pet'kova zbirka pečati. VI. Ediţia a II-a. Ediţie revăzută. 1979. 80. 1986. 1884. + 8 pl. Dictionnaire des héraldiques. de.. Kasper. L'armorial Charolais. se descrie stema familiei Movilă).). 1575. 83. Folio. 77. 1894-1904. 3. [Les blasons familliales Slovenes]. Renesse. Frankfurt-am-Main. Rodové Erby na Slovensku. I-IX. Schepens. Paris. Berlin. [L'armorial de Pologne].2 + 759-761 p. Herbarz Polski. + ilustr. vol. IV . Poniekszony dodatkami z pozniejszych autorono rekopismono domodow urzedow i roydany przez yana. + ilustr.. 1483. 248. în culori. Michel. Les armoiries. 74. p. 2-ème édition Gouda. 1701. 7 vol. Nep.

89. 1856. II Reihe. Bearbeitet durch A. Otto Titan von Hefner. I-IV. Vol. + 213 planşe. Grosses und allgemeines Wappenbuch. VI + 124 p. I (1551-1629). 88. Maximilian. + ilustr. Sándor. Ersten Bandes dritte Abtheilung Anher Adel Reihe. + 162 planşe. Siebmacher's. J. Ersten Bandes dritte Abtheilung Noher Adel. Grosses und allgemeines Wappenbuch. 51 p.Bibliografia heraldicii româneşti 84. + ilustr. II (1629-1660).1602). Die mediatisirten Fürstengeschlechter in Deutschland begonnen von O. J..T. J. Die Wappen der Souveraine der deutschen Bundesstaaten. 1655-1657. J. 59 p. Nürnberg. 1910. [Des diplômes nobiliares et blasons]. VIII + 108 p. vol. Siebmacher's. Die erlauchten Grafengeschlechter in Deutschland. (Sunt prezentate şi steme ale unor familii nobiliare de origine română din Transilvania). 86. 22 . 87. Siebmacher's. Grosses un allgemeines Wappenbuch. Otto Titan von Hefner. 1912. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischen genealogischen Erläuterungen. 95 p. Ersten Bandes erste Abtheilung. von Hefner (Heft I-II) fortgesetzt A. in Verbindung mit mehreren neu herausgegeben und mit historischen. Siebmacher's. 85. Nürnberg. Imre. + 115 planşe. (Se reproduce şi stema agăi Lecca Racotă . Die Wappen der anher deutschen Souveraine und Staaten. genealogischen und heraldischen Notizen begleitet von Dr. F. Gritzner. Grosses und allgemeines Wappenbuch. in Verbindung mit mehreren neu herausgegeben und mit historischen. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischen genealogischen Erläuterungen. 1857. genealogischen und heraldischen Notizen begleitet von Dr. Kolozsvar. Vol. 1878. vermehrt und wiederaufgelegt von Paul Fürst. Kolozsvar. Nürnberg. Ersten Bandes erste Abtheilung. Grosses und allgemeines Wappenbuch. J. Czimerlevelek. Siebmacher's.

Preuss Misterium des Inneren. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage. 1555. 1887. Société du Grand Armorial de France. 1952. 95. M. Gritzner Kgl. Grbovi Srbski Zemalisi dinastia. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischen genealogischen Erläuterungen. + 179 planşe. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischen genealogischen Erläuterungen. IX. J. 23 . + 107 planşe. Die durch deutsche Landesfürsten in den Fürstenstand erhobenen Geschlechter: Bearbeitet von M. 347-348 reprezintă stema cu capetele de arabi atribuită Ţării Româneşti. Milan. Gritzner. Grosses und allgemeines Wappenbuch. 94. Solis. Heling Wappenmaler. 91. Vocabulaire . J. 90. Nürnberg 1888. F. Paris. Siebmacher's. 1885-1909. Grosses und allgemeines Wappenbuch. Siebmacher's. Siebmacher's. În: „Glasnik". Kgl. 31 se află stema atribuită Daciei). Premierlieutenant a D. Einleitungsband. Ritter pp mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied gezeichnet von Ad. Belgrad. 71 p. (Planşa anexată la p. Die Fürsten des Heilligen Römischen Reiches AL. Nürnberg. 92. 93. + 72 planşe. Illustriert durch H.Maria Dogaru Maximilian. 1878. Nürnberg. Mildebrandt mehreres gelehrten Gesellschaften Mitglied. 119 p. 1857. Grosses und allgemeines Wappenbuch. J. Nürnberg. Verlag von Bauer und Raspe. Gaston. Ersten Bandes dritte Abtheilung dritte Reihe. Virgil. 150 p. Wappenbüchlein. la fig.atlas héraldique en six langues. I-VII. Ersten Bandes dritte Abtheilung dritte Reihe. 60 p. Simič. Stalins. Kanzleirath im Kgl. Preuss Premierlieutenant a D. vol. [Armoiries des territoires et des dynasties Serbes].

XIV. 11-21. 100. 69-70). 24 . Roma. I. Szabolcs. vol. 649-658. XIII şi a Moldovei tab. I fig. 389 p. p. Wiesbaden. L'Héraldique Hongroise. Oxford. 97. Szegedi. image de la psychologie sociale. Seria nouă. Tyrnaviae. A. 1734. Szabolcs. Vocabulaire international de la sigillographie. L'Héraldique. Vajxay. Vajay. Vajay. Anthony şi Richard. În: Überlieferung und Auftrag Festschrift für Michael de Ferdinandy. Szabolcs. Archiregnum Hungaricum und seine Wappensymbolik in der Ideenwelt des Mittelaltters. 99. Catalogue of English Medieval Rolls of arms. (P. per Leopold Berger. 126 p. 1990. p. Ioannes R. 197 p. Lausanne. 98. p.P. + pl. 352-365 lista termenilor româneşti). XVI. 101. Gerographia Hungariae seu Notitia de insignibus et sigillis regni Mariano-Apostolici Tyrnaviae. 1961. Wagner. 1973. 1950. Typis Acdem. VIII pl.Bibliografia heraldicii româneşti 96. În: Atti dell Academia Pontaniana (Napoli).tab. comentarii asupra acestor steme. (Se cuprinde şi stema Ţării Româneşti . 1967. fig.

III. SINTEZE, STUDII GENERALE, TRATATE, MANUALE, ALBUME, DICŢIONARE ROMÂNEŞTI
102. Brătianu, Gh. I. Originile stemelor Moldovei şi Ţării Româneşti. [Les origines des armoiries de la Moldavie et de la Valachie]. În: „Revista istorică română”, I (1931), p. 50-61. 103. Brătianu Gh. I. În jurul originii stemelor Principatelor Române. [Autour de l'origine des armoiries des Principautés Roumaines]. În: „Revista istorică română”, I (1931), p. 232-240. 104. Căzan Ileana. Imaginar şi simbol în heraldica medievală. [L'imaginaire et le symbole dans l'héraldique medievale]. Edit. Silex, 1996, 140 p. + 10 pl. color. 105. Cernovodeanu, Dan. Ştiinţa şi arta heraldică în România. [La science et l'art héraldique en Roumanie]. Bucureşti, 1977, 566 p. ilustr. 106. Cernovodeanu, Dan şi Mănescu, Jean. Noile steme ale judeţelor şi municipiilor din Republica Socialistă România. Studiu asupra dezvoltării istorice a heraldicii districtuale şi municipale româneşti. (Les nouvelles armoiries des départements et des villes (municipes) de la République Socialiste de Roumanie. Etude sur le développement historique de l'héraldique départemental et municipale roumaine]. Bilingv, româno-francez. În: „Revista Arhivelor”, LI (1974), nr. 1-2, p. 3-218. Extras, DGAS, Bucureşti, 1974, 218 p.
25

Bibliografia heraldicii româneşti
107. Cernovodeanu, Dan. Aperçu sur l'héraldique Roumaine. În: „Hidalguia”. La Revista de Genealogia, Nobleza y Armas (Madrid), XXVII (1979), nr. 156, septembrie-octombrie, p. 6-19-631. 108. Cernovodeanu, Dan. L'évolution des armoiries des pays roumains depuis leur apparition jusqu'à nos jours (XIIIe XXe siècles). Paris, 2 vol., 1997, 1048 p. 109. x x x Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei. [Dictionnaire des sciences auxiliaires de l'histoire]. DGAS, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, 268 p. 110. Dogaru, Maria. Sigiliile – mărturii ale trecutului istoric. Album sigilografic. [Les sceaux – témoignages du passé historique. Album sigillographique]. Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1976, 282 p., 302 ilustr. 111. Dogaru, Maria. Însemne heraldice atestând originea latină a poporului român [Insignes héraldiques attestant l'origine latine du peuple roumain]. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice, 1980, p. 29-43. 112. Dogaru, Maria. Aspiraţia poporului român spre unitate şi independenţă oglindită în simbol. Album heraldic [L'aspiration du peuple roumain vers l'unité nationale et l'indépendance réflétée dans le symbole. Album héraldique]. Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1981, 291 p. 113. Dogaru, Maria. Un armorial românesc din 1813. Spiţa de neam a familiei Balş dotată cu steme. [Un armorial roumain de 1813. L'origine nobiliaire de la famille Balş dotée des armoiries]. DGAS. Bucureşti, 1981, 151 p. 114. Dogaru, Maria. Insignes et dévises héraldiques attestant l'origine latine du peuple roumain. În: Studii in onore di Leopoldo Sandri, Roma, 1983, p. 443-456. 115. Dogaru, Maria. Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului. [Les collections de moules sigillaires des Archives d'Etat]. Bucureşti, 1984, 304 p.
26

Maria Dogaru
116. Dogaru, Maria. Devizele în heraldica românească. [Les devises dans l'héraldique roumaine]. În: „Revista Arhivelor”, LXIX (1992), nr. 2, p; 195-217. 117. Dogaru, Maria. Ştiinţele auxiliare ale istoriei. Heraldica. [Les sciences auxiliaires de l'histoire. L'Héraldique]. Curs universitar pentru Facultatea de Arhivistică, 1994, 121 p. ilustr.(curs dactilografiat). 118. Dogaru, Maria. Din heraldica României. [Héraldique de la Roumanie]. Edit. JIF, 1994, 191 p., XCII pl. color. 119. Dogaru, Maria. Arta şi ştiinţa blazonului. Album. [L'art et la science héraldique. Album]. Facultatea de Arhivistică, 1994, 51 p. + 55 pl. color. 120. Edroiu, Nicolae. Heraldica (L'héraldique). În: Ştiinţele auxiliare ale istoriei. Curs universitar. Cluj-Napoca, 1992, 191 p. 178-200. 121. Gorovei, Ştefan. Mic îndreptar de heraldică (nu numai) ieşeană. [Petit guide d'heraldique]. În: „Opinia”. Iaşi, nr.1204 (26 VII 94); 1206 (28 VII 94); 1208 (30-31 VII 94); 1210 (2 VIII 94); 1212 (4 VIII 94); 1214 (6-7 VIII 94); 1216 (9 VIII 94); 1218 (11 VIII 94); 1220 (13-14 VIII 94); 1222 (16 VIII 94); 1224 (18 VIII 94); 1225 (19 VIII 94); 1226 (20-21 VIII 94). Vezi şi „Arhiva Genealogică”. IV (IX) (1997), nr. 1-2, p. 305-341. 122. Gorovei, Ştefan. Cu privire la heraldica medievală românească. [À propos de l'héraldique medievale roumaine]. În: „Arhiva Genealogică”. II (VII) 1996, nr. 1-2. Caiete heraldice p. 273284. 123. Greceanu Ştefan. Eraldica română. Actele privitoare la stabilirea armoariilor oficiale cu planşe şi cu vocabular. [Héraldique roumaine. Les documents concernant l'établissement des armoiries officiels avec vocabulaire et planches]. Bucureşti, 1900, 231 p., ilustr.
27

vol. nr. Simbolurile Ţării Moldovei. + 6 pl.Bibliografia heraldicii româneşti 124. Nichitici. 315-338. L'histoire de la vexillologie et de la sigillographie de Moldavie]. Bucureşti. Album heraldic [L'Armorial de Haute Moldavie. Traian. Mănescu. Constantin. Sur l'origine des armoiries des Principautés Roumaines (aux XIV-e – XV-e siècle). Vol. 126-149. I-II. 131. 4. 1956. „Revue roumain d’histoire”. Introducere. p. Heraldica vie şi rolul ei în societate. „Revue roumain d’histoire”. II (1927-1929). nr. 1956. Sigilografia cu referire la Transilvania (până la sfârşitul secolului al XV-lea). origines et devenir du symbole héraldique unitaire de l'état roumain moderne. Negrei. Armorialul Moldovei de Sus. Bucureşti. p. 126. 4-5. Ion. Jakó. 128. 127. p. Din istoria vexilologiei şi sigilografiei heraldice moldoveneşti din sec. nr. 1988. p. Larionescu. Album héraldique]. Teză de doctorat. ilustr. p. ilustr. Sigilii de dregători. [Études de sigillographie roumaine. Mănescu Jean Nicolas. [La sigillographie concernant la Transylvanie jusqu'au XV-e siècle]. Edit. Les sceaux des hauts dignitaires. 1994. L'évolution historique des armoiries des Principautés Roumaines du XV-e – XIX-e siècle. Alexandru. XXVI (1987). Jean Nicolas. Ştiinţa. Sigismund. Bucureşti. Jean Nicolas. 345-367. 1927. L'Aigle de Roumanie. Extras. Constantin. [L'héraldique vivante et son rôle dans la société]. ilustr. Chişinău. XIV-XIX. În: DIR. XXVII (1988). Extras. 130. Sigilii domneşti cu stemele judeţelor. 28 . Vladimir. 96 p. 125. 129. Les sceaux princiers avec les insignes des districts]. II. Studii de sigilografie românească. În: „Revista Arhivelor”. 88-101. Bucureşti. 561-633 + 6 pl. Moisil. Mănescu. 26 p. Mischevca. 1976. Ittu. Bucureşti. [Les symboles de Moldavie dans les XIV-e XIX-e siècles. 4. 129 p.

Originea şi evoluţia ei istorică şi heraldică. Bucureşti.V. 61 p. p. 1. Studiu sfragistic din punct de vedere istorico-heraldic cu numeroase figuri în text. [Héraldique devant Msgr. 100-109. Steagul. ilustr. + ilustr. Ghenadie. 1885. 1931. Bucureşti. Noi studii de sigilografie românească. 138. Conceptul de unitate a poporului român pe care îl 29 .V. Edit. Bucureşti. trofee. Modvest.S. Năsturel.Maria Dogaru 132. Recherche critique basée sur l'histoire]. Voinţa naţională. Constantin. Sigiliul domnesc şi stema ţării. 135. Étude critique du point de vue héraldique avec des illustrations]. XV (1914). Năsturel. Studiu critic din punctu de vedere eraldicu cu numeroase figuri în testu. [Nouvelles études de sigillographie roumaine]. Sacerdoţeanu. [Les armoiries de Roumanie. De la acvila heliacă la stema României. Cercetare critică pe temeiul istoriei. stema română. [Les armoiries de Roumanie. Năsturel. nr. [Nova Plantatio et les Rois de Roumanie successeurs des Empereurs Byzantins]. 2. Vasile. 134. 24 p. 136. Edit. 65-85. Moisil. 133. 139. În: „Revista Arhivelor”. P. Episcopul Ghenadie al Râmnicului . Stema României. În: „Revista pentru istorie. 178 p. În: „Boabe de grâu”. Moiş. Bucureşti. Aurelian.S. Nova Plantatio şi regii României – moştenitori ai împărăţiilor Bizanţului. p. Bucureşti. VI (1940). Stema României. P. les armoiries roumains des enseignes princiers.Noul Severin. 237 p. Eraldica în faţa P. Carol Göbl. 137. Moisil. [De l'aigle helioque aux armoiries de la Roumanie].V. P. P. arheologie şi filologie”. Constantin. nr. 76 ilustr. p. Năsturel. 1-80. trophées. 1903. 1892. 1997. Extras.V. 1931. Évéque de Râmnic-Noul Severin]. însemne domneşti. L'origine et son évolution historique et héraldique]. + pl. Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie. [Le drapeau. + ilustr.

În: „Revista Arhivelor”. V. Edit. p. Academiei R. 1974. Bucureşti. Emil. Bucureşti. Sturdza Săuceşti. [Esquisses sur la sigillographie roumaine]. Extras.Tratat tehnic [L'Héraldique. Bucureşti. Heraldica . Vârtosu. Neuchâtel. Schiţe de sigilografie românească. p. Traité technique]. Marcel. Marcel. Sturdza Săuceşti. [De la sigillographie de Moldavie et de Valachie]. nr. Din sigilografia Moldovei şi a Ţării Româneşti. În: Arhivum Heraldicum LXXXV (1971). 11-68 ilustr. 141. p. 331538 + ilustr. Urechia. [Le sceau princier et les armoiries du pays. 140. Paul Attinger. II. + 5 ilustr. Ştiinţifică. XI (1968).Bibliografia heraldicii româneşti reflectă şi rolul avut în formarea ideii de unire. 17 p. Comisiunea însărcinată de Ministerul de Interne cu cercetarea stemelor regatului şi ale judeţelor. În: DIR Introducere. 7 p. + 12 pl. 2. 32-38. 30 . Le concept de l'unité qu'il reflète et leur rôle dans la formation de l'idée d'union]. 142.P. 1971. + 5 ilustr.A.R. p. + ilustr. 143. Edit. nr. 172. L'Héraldique roumaine. 1891. 2-3. Vol. 1956.

[Cours spécial d'héraldique. Bunta. Sigilii domneşti din secolul al XVII-lea. Contributions au système des sceaux à timbre fixe. p. Une capsule sigillaire 31 . [Les sceaux des princes régnants du XVII-e siècle.341-342. ilustr. 67-69. Les timbres des armoiries des familles de Moldavie et de Valachie. ABORDĂRI TEORETICE ŞI ACTIVITĂŢI PRACTICE 144.. [L'activité de la Commission d'Heraldique.a. Iorga”. + 12 ilustr. Bucureşti. Cinq ans d'activité de la Commission d'Héraldique. Magdalena. Aneta. Bartsch. 1. 2. 92 p. p. Livia. de Généalogie et de Sigillographie auprès de l'Institut d'Histoire „N. Contribuţii la sistemul de sigilare cu „timbru fix”.2 juin 1972). Ferdinand. p. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques (Liège. Berindei. 149. 2. „Revue roumain d’histoire”. 146. nr. 2. génèalogie et sigillographie 1996-1997]. 145. 1. 29 mai . 1997. Braga (Portugalia). genealogie şi sigilografie (Filiala Iaşi) în anul academic 1996-1997. În: „Arhiva Genealogică” IV (IX) (1997). Dan. nr. O capsulă sigilară de la Şerban Cantacuzino Voievod. 1973. 346-348. Boiangiu. Curs special de heraldică (Probleme controversate ale heraldicii româneşti). Bacâru. 1973. Constanţa. Questions controversées de l'héraldique roumaine]. f.IV. Activitatea Comisiei de heraldică. Quelques supralibros des Voivodes roumains. În: volumul Bibliophile au Pont Euxin. 1-2. 148. 147. XV (1976). 59 p.

p. Xenopol”. Iaşi. 154. 156. nr. 152. Burlacu. XLII (1989). În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Caţavei. Buzdugan. Căzan. Ileana. [Les origines symboliques du blason). 517-544. 150. Ileana. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. XI (1979). Gheorghe. LXXIII. În: „Revista de istorie”. p. IV 1968. XXXI (1994). 151. 5 p. sigillographie et médaillistique à l`occasion d`anniversaire d`une décennie de l'Union de la Transylvanie avec la Roumanie]. sigilografia şi medalistica aniversării unui deceniu de la Unirea Transilvaniei cu România. La Souveraineté et l'indépendance dans l'héraldique médiévale roumaine. VII. 54-60. (Sigilii de la Vasile Ştefăniţă Lupu. 1012-1022. George. 126-127. În: Studii şi cercetări de numismatică. Bucureşti.D. Ileana. pendant la période du Reglement Organique]. În: „Ziridava”. Ideologische und sozial kulturelle Gegebenheiten im heraldischen Symbol. 263-275. Căzan. Contribuţii la heraldica. [Contributions à l’héralique. Originile simbolice ale blazonului. [Sur l'activité d'un ancien atelier de gravure fondé à Bucarest. Victor. Simbolul heraldic şi legitimarea realităţilor socio-politice. În: Analele Universităţii Bucureşti. Căzan. 1978-1979. În: Recueil d'études généalogiques et héraldiques roumaines. p. Bourul Moldovei semn de hotar. nr.Bibliografia heraldicii româneşti provenant de Şerban Cantacuzino]. [Le symbole héraldique et la 32 . 1988. 2. Ileana. 95-105. XXXVIII (1989). p. Din activitatea unui vechi atelier de gravură fondat în Bucureşti în perioada regulamentară. p. 195-198. Căzan-Neagu. 153. p. [L'aurochs moldave -signe de démarcation]. 155. Şerban Cantacuzino).

Cernovodeanu. Dan. În: Vlăstarul. Dan. Steme româneşti. 11. 1974. nr. 157. Consideraţiuni asupra heraldicii române. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române” LXX-LXXI (1976-1977). 15-18 + 7 ilustr. IV(1993). partea I. XI (1974). 162. În: Târgovişte. Extras. p. Ileana. În: Studii şi materiale de istorie medie. 117-131. simbolul şi însemnul heraldic [L'imaginaire médiéval. 3-4. p. Cernovodeanu. În: „Revista de istorie”. 92. Cernovodeanu. Heraldica în slujba idealurilor naţionale paşoptiste. al XVI-lea). XI (1977). Cernovodeanu. 6-8. cetate a culturii româneşti. p. Maria. nr. Câteva sigilii inedite aflate în expoziţia numismatică a Muzeului de Istorie a municipiului Bucureşti. Imaginarul medieval. În: „Magazin istoric”. XI (1992). În: „Revista Muzeelor” şi Monumentelor”. p. Bucureşti. p. Dan. 158. 4. nr. Căzan. 33 . [Armoiries roumaines]. 135-149. 67-71. 15 p.Maria Dogaru légitimation des réalités socio-politiques]. V (1976). [La science héraldique au service des idéaux nationaux des révolutionnaires de 1848]. le symbole et le signe héraldique]. nr. + ilustr. p. Bucureşti. 1974. [Représentations héraldiques dans les imprimés et des manuscrits roumains anciens – XVI-esiècle]. Bucureşti. + 10 ilustr. 159. 124-125 (se fac referiri şi la stema familiei Brâncoveanu). 161. În: „Tribuna României”. 15 + 6 ilustr. nr. Heraldica Ţării Româneşti şi Moldovei. Dan. Dan şi Cojocărescu. nr. Cernovodeanu. p. Reprezentări heraldice în vechi tipărituri şi manuscrise româneşti (sec. 3. Cernovodeanu. [Héraldique de Valachie et de Moldavie]. [Considérations sur l'héraldique roumaine]. 163. 217-229. Dan. 160. [Quelques sceaux inédits se trouvant dans l'exposition numismatique du Musée d'Histoire de la ville municipale de Bucarest]. XVI (1940).

X (1990). p. 1987. Dan. Dan. Hommage à Mircea Eliade. p. Dan. „Revue roumain d’histoire”. Un demi-siècle de sciences généalogiques et héraldiques en Roumanie: 1940-1990.Bibliografia heraldicii româneşti 164. Dan. L'origine des grands sceaux princiers moldo-valaques à la bordure ornée de medaillons aux armoiries des districts de ces principautés. p. p. Cernovodeanu. suporţi ai stemei Principatului şi apoi a regatului român (perioada 1872-1947). Freiburg in Bresgau. 175-192. 200. 53-64. Vol. 9-13 octobre 1989. Dan. 170. A. p. 1989. În: Les actes du VI-e colloque de l'Académie Internationale d'Héraldique. 220-221. Vol. Le cimier dans les anciens pays roumains. Mircea Eliade et la symbolique héraldique. La Revista de Genealogia Nobleza y Armas (Madrid). 165. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. p. p. La Revista de Genealogie Nobleza y Armas (Madrid). tenants des armoiries du Principauté et puis du Royaume roumain. 229-241. 169. Dan. XXXV. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. (Los Angeles). Cernovodeanu. nr.A. Cernovodeanu. Vol. 2. Cernovodeanu. Freiburg in Bresgau. 34 . Heraldica în slujba ştiinţei istorice româneşti [L'Héraldique au service de la science historique roumaine]. În: „Revista Arhivelor”. 232-241. Cernovodeanu. În: Homo Religiosus. Cernovodeanu. 199). 166. Paris. Cernovodeanu. XV (XIX). 183-189. nr. Dan. vol. În: „Hidalguia”. Bruxelles. 427-437. LXIV. nr. p. În: legătură cu poziţia cozii leilor heraldici. La Petite Pierre. Sorbonne. 1990.R. [Àpropos de la position de queue des lyons héraldiques. nr 1-2. XLIX (1997). Nouvelles découvertes dans le domaine de l'héraldique medievale roumaine. vezi şi „Hidalguia”. XIII (XVII) (1986). 24-27 juin 1987]. 168. XXXVIII. XII-e Congrès et l'Académie Roumaine-Américaine. XXXIII (1994). 228-239. 39-52. 167. 1872-1947].

Paul Gore.revista de cultură istorică”. Înfiinţarea Comisiei de heraldică. nr. [La valeur éducative du symbole héraldique]. 175. Maria. 490-493. [Paul Gore. L'importance de l'héraldique. p. 155-171. de la sigillographie et de l'insignologie pour l'étude de l'histoire des 35 . p. Ultimul herald al Basarabiei. Dogaru. Iurie. p. 19-26. Le lion dans l'héraldique dynastique roumaine. Iorga”. genealogie şi sigilografie. Dogaru. XII (1969). LII (1976). Dogaru. 2. În: Internationaler Kongress für genealogische und heraldische Wissenschaften. Maria. avec les armoiries des provinces roumaines]. Maria. În: „Revista Arhivelor”. 1974. În: „Patrimoniu . 178. 212-231. Maria. Chişinău. p. 172.Maria Dogaru 171. München. 4. nr. Maria. 1-2. [Un intéressant document cartographique – carte de la Dacie de 1881. [La collection de sceaux de la Direction Générale des Archives d'Etat du Bucarest]. Valoarea educativă a simbolului heraldic. Dogaru. Colecţia de sigilii a Direcţiei Generale a Arhivelor Statului Bucureşti. În: „Revista Arhivelor”. Colesnic. Un interesant document cartografic: Harta Daciei de la 1881 cu stemele provinciilor române. 3. 15 noiembrie 1978. Dogaru. p. Dogaru. genealogie şi sigilografie de pe lângă Institutul de istorie „N. L'état actuel et les directions du développement de la sigillographie roumaine. [La constitution de la Commission d'héraldique. IV (IX) (1997). nr. În: „Arhiva Genealogică”. p. 173. Comunicare susţinută în Comisia de heraldică. Maria. 176. 1991. 177. Le dernier hérald de la Bassarabie]. nr. 377-379. În: „Revista Arhivelor”. 1. 315-337. 174. XLVIII (1971). Cernovodeanu. În curs de publicare. nr. Dan. ilustr. généalogie et sigillographie].

Dogaru. XIX (1982). Sources héraldiques refletant l'origine latine du peuple roumain. p. Dogaru. Maria. Dogaru. Maria. 183. 454. Colocviul ştiinţific „Arheologie. nr. [La reconstitution de la Dacie dans le symbole héraldique]. În: „Revista de istorie”. Londre. XXXIII (1980). p. nr. În: Recueil d'etudes généalogiques et héraldiques roumaines. [Le colloque scientifique „Archéologie. 181. 1982. Les sources sigillaires au service de l'histoire de la science et de la technique. Londra. heraldică”. p. [Exposition „L'idée d'unité et d'indépendance reflétée dans les symboles héraldiques”]. 206-222. Maria. XXIX (1980). În: „Revista Arhivelor”. Istorie. Maria. ilustr. p. Muzee. 182. Maria. Însemne heraldice reflectând ideea unităţii naţionale. 185. Dogaru. 4. [Enseignes héraldiques reflétant l'idée de l'unité nationale]. 123-133. p. 31 août . 978-979. 180. 1979. 25-46. Supliment. 743758. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”.Bibliografia heraldicii româneşti Pays Roumains.7 septembre 1976. p. Maria. p. Dogaru. LVIII (1981). LVI (1979). XXXIII (1980). nr. Dogaru. În: „Revista Arhivelor”. 36 . 5. 23-31. Bucureşti. În: Analele Universităţii Bucureşti. [Le sceau – source historique et facteur culturel]. În: Recueil du XIII-e Congrès International de Sciences Généalogiques et Héraldiques. archivistique et héraldique”]. Reconstituirea Daciei în simbol heraldic. Sigiliul – izvor istoric şi factor cultural. Maria. Dogaru. arhivistică. În: „Revista de Istorie”. 4. 3. nr. 184. Expoziţia „Ideea de unitate şi independenţă oglindite în simbol heraldic”. 179.

Dogaru. 3-4. Maria. [L'exposition "Les sceaux – témoignages de la pérénité roumaine au Bas Danube]. 192. În: Muzeul Naţional. 189. 188. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Maria. 5. Chişinău. 1. nr. nr. Unitatea românească în simboluri heraldice. an XVIII (1984). XXV (1988). [L'idée de l'unité nationale reflétée par les symboles héraldiques]. 47 p. VII. Muzee. Florica. XXIII (1986). Ideea unităţii naţionale oglindită în simbol heraldic. 8. Dogaru. Expoziţia „Sigiliile – dovezi ale perenităţii româneşti la Dunărea de Jos”. [L'exposition "Les sources héraldiques reflétant la paix. 1983. 321-325. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Le faux dans les documents moldovalahs. 14-19. Expoziţia „Izvoarele heraldice reflectând pacea. l'unité nationale et l'indépendance”]. DGAS.Maria Dogaru 186. 148-150. În: „“Revista Arhivelor””. p. LXVIII (1991). 5. 193. Albu Liliana. [La révolution roumaine de 1848 reflétée dans les sources héraldiques]. 1. XXIV (1987). 1986. [Les principes d'organisation des expositions sigillaires]. Dogaru. 191. 26 oct-30 nov 1990. p. Revoluţia românăde la 1848 reflectată în izvoare heraldice. Dogaru. În: „Magazin istoric”. Maria. nr. unitatea naţională şi independenţa”. Maria. 48-61. Valorificarea izvoarelor heraldice în activitatea de instrucţie şi educaţie a tineretului. [Valorisation des sources héraldiques dans l'instruction et l'éducation de la jeunesse]. l'amitié. p. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor. nr. prietenia. Muzee. Dogaru. Dogaru. p. p. Maria. Maria. Dogaru. Dogaru. [L'unité nationale roumaine dans les symboles héraldiques]. Maria şi Mureşan. 187. Principii de organizare a expoziţiilor sigilare. Muzee. 190. Maria. 31-43. Le rôle du sceau dans la vérification de l'authenticité 37 . 1983. p.

[Dan Cernovodeanu éminent représentant de la héraldique roumaine]. Stemele ţărilor în faţa religiunilor daco-romane. nr. 75-85. 1996. 197. 135 p. 194. + 65 pl. Dan Cernovodeanu – strălucit reprezentant al heraldicii româneşti. Maria.Noul Severin. Dogaru. IV-V. 198. Enăceanu. Contribuţia lui Gheorghe Asachi la dezvoltarea heraldicii româneşti. nr. 38 . Muzeul de Istorie din Piatra Neamţ. p. 370-379. Maria. 3. Saragosa.Bibliografia heraldicii româneşti des actes. LXIV (1987). Maria. Dogaru. Les armoiries des pays (roumains) devant les religions daco-romanes. 199. surse pentru cunoaşterea artei feudale româneşti. În: „Revista Arhivelor”. p. [La contribution de Gheorghe Asachi au développement de l'héraldique roumaine]. le cabirisme et le mithraïsme]. 4. În: vol. 1999. LXXI (1994). 1998. p. Catalogue. nr. Maria. Bulele de aur folosite în cancelariile Ţării Româneşti şi Moldovei. Ghenadie episcop al Râmnicului . [Moulages sigillaires réalisés aux Archives d'Etat à l'appui des activités culturelles et éducatives]. 418-423. Dogaru. [La conservation des sceaux]. Dogaru. În: „Revista Arhivelor”. 1991. XIX. 196. 113 p. + ilustr. În: Memoria Antiquitatis. Falsos y falsicaciones de documentes diplomaticos en le adad medis. nr. Maria. cabirismul şi mitraismul. Dogaru. 1894. 195. Romania's heraldry. [L'ancien héraldique des Roumains. [Les bulles d`or utilisées dans les chancelleries de la Valachie et Moldavie. p. Maria. 473484. 200. p. În: „Hrisovul” (serie nouă). Bucureşti. Drăghici Natalia şi Dogaru. Păstrarea şi conservarea sigiliilor. Mulaje sigilare realizate de Arhivele Statului în sprijinul activităţilor cultural-educative. p. 17-30. În: „Ziridava”. Eraldica veche a românilor. 1994. Bucureşti. 339-343. sources pour la connaissance de l`art feodal roumain]. XXI.

1946. 1-2. Nicolae. Olimpia. 1531-1538. p. Pe marginea unor studii de genealogie şi heraldică. Despre primele steme ale Principatelor Române. Ştefan. Filitti. Bruxelles. Profesor doctor Maria Dogaru la 65 ani. tom. 3. IV-V. [Un aigle insolite]. Gheorghe. Ştefan. Ioan C. 1999. Grămadă. [Le professeur Maria Dogaru a 65 ans]. 4p. 33-44. 1925. Guţu. 209. Gorovei.Maria Dogaru 201. 204. nr. Gorovei. În: Cercetări şi documente privitoare la istoria Principatelor Române. În: „Revue d’héraldique et onomastique”. 203. 22. 202. 3. Bucureşti. 8. 208. XIX. Filitti. În: „Arhiva Genealogică”. O acvilă neobişnuită. Nicolae. Bucureşti. A existat în România instituţia heraldică? [A-t-il existé en Roumanie l'institution héraldique?]. [Le rapport du président de la Comission Consultative héraldique adressé au Ministre de l'Intérieur sur l'activité de la Comission de 1921 à 1938]. În: Studii şi cercetări de istorie veche. Cristache şi Dogaru. [Sur les premières armoiries des Principautés Roumaines]. 30 p. Raportul preşedintelui Comisiei Consultative Heraldice adresat ministrului de interne asupra activităţii comisiunei între 1921-1938. [A propos de quelques études de généalogie et d'héraldique]. [L'année 1848 dans la lumière des sources sigillaires]. Maria. 345-346. În: „Lupta întregului popor” (1988). Anul 1848 în lumina izvoarelor sigilare. nr. p. Octavian. Extras. V (1971). p. 1935. 39 . Iorga. 1-3. 206. În: „Magazin istoric”. nr. 26-32. 2. Ioan C. p. În: „Revista de istorie”. IV (IX) (1997). 207. nr. 205. 17-19. 27-36. Iliescu. În: „Hrisovul” (serie nouă). XXX (1977). In honorem Paul Cernovodeanu. p. 1938. vol. Sur le blason des Princes Roumains. p. p. p.

Bibliografia heraldicii româneşti
210. Ittu, Constantin. Imagistica heraldică din secolele XIV-XVI. [L'image héraldique des XIV-XVI-e siècles]. În: Buletinul Comisiei de heraldică, genealogie şi sigilografie al Academiei Române. Filiala Cluj-Napoca. I-II (1995-1996), p. 6-28. 211. x x x. Izvoare speciale, dovezi ale permanenţei şi continuităţii poporului român în vatra strămoşească. [Sources spéciales, preuves de la permanence et de la continuité du peuple roumain dans son atre]. Manifestare organizată în cadrul „Săptămânii internaţionale a Arhivelor”. Bucureşti, 26 noiembrie - 2 decembrie 1979. În: „Revista Arhivelor”, LIX (1982), p. 277-284. 212. Jitaru, Grigore P. Contribuţii la istoria blazonului [Contributions à l'histoire du blason]. În: „Anuarul Muzeului Naţional de Istorie al Moldovei”, I (1992), Chişinău, p. 27-36. 213. Maior, Corneliu şi Stoi, Dimitrie. Ecosistemele pădurilor de pe Valea Crişului Alb înfăţişate de heraldica sigilară din sec. XVIII şi XIX. [Les écosystèmes des forets de la vallée Crişul Alb présentés par héraldique sigillaire de XVIII-e et XIX-e siècles]. În: Universitatea de Vest Vasile Goldiş. Arad, nr. V (1995), p. 77-85. 214. Marinescu, Ioan. Insigna Congresului de numismatică şi arheologie de la Craiova din anul 1934. [Insigne du Congrès de numismatique et d'archéologie de Craiova de 1934]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. LXXXVIILXXIX 1983-1985, nr 131-133, p. 415-417. 215. Mănescu, Jean N. Beiträge zur Geschichte der Geheimgesellschaften. În: „Info”. VI (1985), nr. 2, p. 40-41. 216. Mănescu, Jean N. Les ornements extérieurs de l'écu dans l'héraldique d'Etat roumain. Lucrare de diplomă. Universitatea Bucureşti, 1986, mss. 217. Mănescu, Jean N. Acvila României. [L'aigle de la Roumanie]. În: „Magazin istoric”. XXV (1991), nr. 4, p. 33-35.
40

Maria Dogaru
218. Metzulescu, Stelian. Pe marginea tematicii: Heraldică. [Sur le thème: héraldique]. În: „Filatelia”. IX (1960), nr. 4, p. 6, 11 + 6 ilustr. 219. Metzulescu, Stelian. Un document heraldic. [Un document héraldique]. În: „Glasul Bisericii”. XIX (1960), nr. 11-12, p. 1035-1037. 220. Metzulescu, Stelian. Semiluna - simbol heraldic. [Le croissant de la lune - symbole héraldique]. În: „Glasul Bisericii”. XX (1961), nr. 11-12, p. 1104-1121, + ilustr. 221. Metzulescu, Stelian. Reprezentări şi inscripţii religioase aflate pe drapelele folosite în trecut de Ţările Române 1500-1856. [Représentations religieuses trouvées sur les anciens drapeaux des Pays Roumains - 1500-1856]. În: „Glasul Bisericii”. XXI (1962), nr. 9-10, p. 917-941. 222. Metzulescu, Stelian. Importanţa heraldicii în ilustrarea cărţilor şi manuscriselor. Ilustrarea prin motivul heraldic „capete de arapi”. [L'importance d'héraldique dans l'illustration des livres et des manuscrits. L'illustration par le motif héraldique: têtes d'arabes]. În: Volumul jubiliar al Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti (75 de ani de activitate). Bucureşti, 1971, p. 109-112. 223. Minea, Ilie. Importanţa juridică a peceţilor domneşti. [L'importance juridique des sceaux princiers]. În: Cercetări istorice. X-XII (1934-1936), nr. 1, p. 344. 224. Moisil Constantin. O stemă interesantă de la Constantin Mavrocordat. Cu privire la originea stemei unite. [Un blason interessant de Cosntantin Mavrocordat. A propos de l’origine des armoiries unies]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. XVIII (1923), p. 92-94. 225. Moisil, Constantin. Primele peceţi cu stemele unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti. [Premiers sceaux avec
41

Bibliografia heraldicii româneşti
les armoiries unies de la Moldavie et de la Valachie]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. XVIII (1923), p. 6063 + ilustr. 226. Moisil, Constantin. Bule de aur româneşti. [Bulles d'or roumaines]. În: „Cronica numismatică şi arheologică”. IV (1923), nr. 3-4, p. 24-26. 227. Moisil, Constantin. Bule de aur sigilare de la domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei. [Bulles d'or sigillaires provenant des princes de la Valachie et de la Moldavie]. În: „Revista Arhivelor”. I (1924-1926), nr. 1-3, p. 249-265 + ilustr. 228. Moisil, Constantin. Comisiunea consultativă heraldică. [La commission héraldique consultative]. În: „Revista Arhivelor”. I (1924-1926), nr. 3, p. 299-300; I (1924-1926), nr. 4-5, II (1927-1929), p. 260-261 şi 453-454. 229. Moisil, Constantin. Mihail Kogălniceanu şi heraldica naţională. [Mihail Kogălniceanu et l'héraldique nationale]. În: „Arhiva Românească”. III (1939), p. 49-58 + 2 pl.. Extras. Bucureşti, 1939, 10 p. + 2 pl. 230. Moisil, Constantin. O descriere heraldică din anul 1841. [Une description héraldique de l'année 1841]. În: „Arhiva Românească”. III (1939), p. 286-287. (Este descrisă stema Moldovei). 231. Moisil, Constantin. Steme vechi româneşti. 1. Basarabii şi Muşatinii. [Armoiries roumaines anciennes. Les Basarab et les Muşat]. În: „Universul”. LVIII (1941), nr. 112 (29 aprilie), p. 2 + ilustr. 232. Moisil, Constantin. Steme vechi româneşti. 2. Despot Vodă şi Mihai Radu. [Armoiries roumaines anciennes. Despot Vodă et Mihai Radu]. În: „Universul”. LVIII (1941), nr. 119 (6 mai), p. 2 + ilustr.
42

2 + 3 ilustr.P. p. În: „Universul”. Ţării Româneşti şi Transilvaniei. Dumitru. Stemele unite ale Moldovei. Constantin. 1949. În: „Buletinul Ştiinţific al Academiei R. 2 + 5 ilustr. În: „Universul”. 151-162. 238. 43 . Constantin.” Ştiinţe Istorice – filozofie.R. LVIII (1941). 4. 132 (19 mai). Moisil. Cercetări sigilografice. LVIII (1941).Maria Dogaru 233. p. nr. Moisil. Extras. Constantin. Les armoiries unies de la Valachie. nr. Steme vechi româneşti. I (1948-1949). la Moldavie et la Transyilvanie]. 239. 237. 5. [Armoiries roumaines anciennes. 2 + ilustr. Constantin. 234. 2 + 4 ilustr. Moisil. Steme vechi româneşti. [Une page de l'ancienne héraldique roumaine]. 12 p. 371-375. Inele sigilare domneşti de aur. 3-4. Moisil. 300 (4 noiembrie). 152 (8 iunie). Năstase. 159 (15 iunie). 1. În: Universul. [Drapeaux et armoiries]. p. p. II 1958. 3. Anneaux sigillaires princiers d'or]. 12 p. nr. 240. Stemele unite ale Ţării Româneşti şi Moldovei. [Premiers sceaux avec les armoiries unies de la Moldavie et de la Valachie au début du XVII-e siècle]. În: „Revista Arhivelor”. Steaguri şi steme. Brâncoveanu şi Cantemir. V (1942). [Armoiries roumaines anciennes. LVIII (1941). Moisil. nr. O pagină de heraldică românească veche. [Armoiries roumaines anciennes. nr. + 1 pl. Steme vechi româneşti. Extras. 212-219 + 1 pl. nr. p. Constantin. 235. Ideea imperială în Ţările Române. Bucureşti. Moisil. [Recherches sigillographiques. 236. În: „Universul”. Constantin. geneza şi evoluţia ei în vechea artă românească. Constantin. Brâncoveanu et Cantemir]. 1942. Les blasons unis de Valachie et de Moldavie]. p. Moisil. LVIII (1941). Primele peceţi cu stemele unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti de la începutul veacului al XVII-lea. În: Studii şi cercetări de numismatică. p.

245. 5 (4 noiembrie). 1958. Extras. 243. [Héraldique nationale. În: „Arhiva Genealogică”. În: „Analele Academiei Române”. p. 371-376 + ilustr. Asupra stemelor unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti la începutul veacului al XVII-lea. p. bâtiments et monnaies]. ilustr. [Sur les armoiries unies de la Moldavie et de la Valachie au debut du XVII-e siècle]. nr. Ardealului şi Moldovei. Bucureşti. 1905. Sigiliul lui Mihai Viteazul ca domn al Ţării Româneşti. Alexandru. [Le blason du pays sur les sceaux. Patrupedele androcefale figurate în monumente şi originea lor. nr. Stoica. Năstase. 117-119. Les insignes du pouvoir. dezbateri. nr. XV (1977). p. În: Studii şi cercetări de numismatică. Năsturel. 367-369 + ilustr. clădiri şi monede. Onciul. XLII (1908). În: „Convorbiri literare”. IV (IX) (1997). Bucureşti. Atena. Năsturel. Marca ţării pe peceţi. vol. Heraldica naţională. 1-2. Dimitre. 14 (6 ianuarie). Opanschi. V (1901). Steme domneşti şi stihuri la gherbul Ţării pe vechi tipărituri din Ţara Românească şi 44 . 497-514 + ilustr. Revistă enciclopedică populară. p. Les quadrupèdes androcéphales figurés sur les monuments et leurs origines]. Nicolaescu. [Le sceau de Michel le Brave comme prince de Valachie. de Transyilvanie et de Moldavie]. 244. V. 169-175. 241. 246. 7 p.Bibliografia heraldicii româneşti [L’idée imperiale dans les Pays Roumains et son évolution dans l’ancien art roumain]. 30 p. Contribution à l'histoire du cérémonial de la Cour romaine. V (1902). În: „Revue des études sud-est européennes”. p. 2. XXVII (1904-1905). [Du nouveau sur la couronne du Vasile Lupu]. p. Cătălina. 267-285 242. 247. Dumitru. 1958. p. nr. În: „Albina”. 1972. Odobescu. Din nou despre coroana lui Vasile Lupu. Petre Ş. nr. 325-330. p. tom. seria a II-a. 12-13 (23-30 decembrie). P. 1. 233258. II.

L'aigle byzantin sur les vêtements des princes roumains du Moyen Âge. [L'Héraldique . p. en couleurs d'après les originaux de la Commission consultative héraldique]. Două drapele din patrimoniul Muzeului Militar Naţional. Sanielevici. Paşcanu. 8 (184). În: „Filatelia”. jud. VII (1996).Maria Dogaru Moldova. 2 f. Unirea. 9 + ilustr. nr. 1935. + pl. Radu. Heraldica în filatelia românească. [Les armoiries de la Moldavie et de la Valachie]. p. 251. 45 . [Armoiries princiers et vers aux armoiries du pays sur anciennes ouvrages imprimés de Valachie et Moldavie]. XXXII (1995). 248. XXX (1982). p. Mihail şi Berceanu. 1. (Drapelele Societăţii arcaşilor „Avram Iancu” şi Şcolii primare „Dr. XX (1971). Despre sigiliile în alb din cetatea bizantină Păcuiul lui Soare (jud. Paşcanu. În: „Bulletin de la section historique de l'Académie Roumaine”. Bucureşti. des districts et des villes . x x x. 250. Lizica. 44 p. nr. 33-36. XX(1971). nr. 64-67. 249. [L'Héraldique dans la philatélie roumaine]. 254. 236-237. Suceava). Ion Nistor” din comuna Oprişeni. 252. [Les armoiries du Royaume de la Roumanie. 10-11 + ilustr. + ilustr. Stemele Regatului României. St. 9 (185). În: Cercetări numismatice. color.municipes. Papasima. p. Popoiu. Stema Moldovei şi cea a Ţării Româneşti. P. 2. 1934. p. 245-252. Constanţa). În: „Revista Muzeelor”. p. Mihail şi Berceanu Radu. Heraldica ştiinţă ajutătoare a istoriei.P. Tudor. Braşov. În: Studii şi cercetări de istorie veche. judeţelor şi municipiilor în culori după originalele Comisiei Consultative Heraldice. Panaitescu. XVII (1930). În: „Filatelia”. nr. [Deux drapeaux provenant du Musée Militaire National]. În: Monitorul Oficial. [Sur les sceaux en blanc de la cité byzantine Păcuiul lui Soare du district Constanţa].science auxiliaire de l'histoire]. 253.

258. Referat la cel de-al X-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Genealogice şi Heraldice. însemnele unirii Munteniei şi Moldovei pe mărcile poştale româneşti. 1962. reproduse în volumul Itinerarii medievale. 371-387. Leon. [Les plus anciens sceaux princiers et boyards moldaves]. În: Studii şi cercetări de numismatică. Xenopol”. 256. p. 46 . XVII (1980). În: Genealogica et Heraldica. l'Armorial roumain. R. nr. Vulturul şi capul de bour. p. Viena. 259.D. Sturdza Săuceşti. 579-589 + ilustr. [L'aigle et la tête d'aurochs. Şahinian. Marcel. 1979. 1973. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Viena. 1980. Sturdza Săuceşti. [Motifs et thèmes héraldiques dans l'ancien art et les armoiries des Pays Roumaines]. Braga (Portugalia). Cele mai vechi sigilii domneşti şi boiereşti din Moldova (1387-1421). 2. Vezi şi Arhivum Heraldicum. Ştefănescu. 257. p. 2637. 1973.Bibliografia heraldicii româneşti 255.2 juin 1972. În: Studii şi cercetări de istoria artei. În: Studii vâlcene. Şimanschi. Ion. Trohani. [Une représentation d'Heracles sur un anneau sceau découvert dans le site geto-dace de Vlădiceasca]. 155-162. p. [Sur un enseigne sculpté et peint de Cozia]. 260. 1972. Despre un însemn sculptat şi pictat de la Cozia. O reprezentare a lui Heracles pe un inel sigilar descoperit în aşezarea geto-dacică de la Vlădiceasca. Marcel. enseignes de l'union de la Valachie avec la Moldavie sur les timbres postales roumains]. Liège. Motive şi teme heraldice în arta veche şi stemele Ţărilor Române. I. ilustr. În: Cercetări numismatice. Aperçu sur l'Héraldique roumaine. 481-489 + 35 ilustr. II (1979). II 1958. IV. p. 261. 29 mai . Bucureşti. 141-158. 93-95. p. p. 14-19 septembrie 1970).D. Theodorescu. George. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. 2-3.

Mihai Radu şi Grigore Ghica. 268. 263. Vârjoghie. p. mem. [L'origine des armoiries des Pays Roumains]. nr. Vârtosu. Extras. 264. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 129-130. Constantin Brâncoveanu. Criteriile de ordin heraldic pentru determinarea domnitorilor emitenţi din epoca medievală a numismaticii româneşti. Secţ. XXXIII (1996). Originea stemelor Ţărilor Române. domn al Moldovei. [La restauration du drapeau qui a appartenu au Brick Mircea]. A. Ist. 1942. Alexandru Moruzi). VI (1967). Florica. 12-13. domni ai Ţării Româneşti). În: „Analele Academiei Române”. 266. Umlauf. 1958. nr. Mem. 47 . [Les critères d'ordre héraldique pour la détermination des princes émetteurs de l'époque médiévale de la numismatique roumaine]. Emil.Maria Dogaru 262. Urechia. (Sigiliile heraldice ale lui Vasile Lupu. 3. 351-362. Sigilii domneşti rare din veacul al XVII-lea. Florica şi Stoica. Emil. Bucureşti. 73-87 + 6 pl. 265. XXV (1942). L'apparition et le rôle politique et juridique du sceau princier. 57-65. 267. Vârtosu. „Revue roumain d’histoire”. (Sigiliile domnitorilor Petru Muşat. p. Vârtosu. p. 1898. În: „Studii şi Cercetări Numismatice”. + 6 pl. Anexa la raportul Comitetului Delegaţiilor de secţiune asupra Proiectului de lege pentru modificarea armelor ţării. Glose sigilografice. Vitali. [Annexe au rapport du Comité des délégations de section sur le projet de Loi pour la modification des armoiries du pays]. 225-232.A. Bucureşti. V. p. t. [Les sceaux rares des princes régnants du XVII-e siècle]. 419-437. III. 1. LXXV-LXXVI (1981-1982). Emil. În: „Revista istorică română”. Veress. I (1931). p. p. [Gloses sigillographiques]. S. 2. nr. În: „Revista Muzeelor”. nr 2. Restaurarea drapelului ce a aparţinut Bricului Mircea. 15 p.

În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie”. Zahariuc. 270. VI (1969). Emil. p. În: „Arhiva Genealogică”. 151-158. 1-2. vol.Bibliografia heraldicii româneşti 269. 48 . Petronel. [Observations sur des sceaux médiévales moldaves]. p. 255285. Iaşi. Vârtosu. Observaţii asupra unor sigilii medievale moldoveneşti. Despre cosigilarea actelor domneşti. IV (IX) (1997). [Sur la cosigillation des actes princiers].

150-151. C. I. 199-206 (fig. 275. nr. Bălăceanu Stolnici. În: Studii şi cercetări de numismatică. pag. Le XII-e Congrès international de Généalogie et d'Héraldique de Munich. Bucureşti. [Le XVI-e Congrès International de Généalogie et Héraldique de Copenhaga]. Dan. p. Două armoriale ale familiei Du Mont. 149-172. 3-4. INTERFERENŢE HERALDICE EXTERNE 271. 6.V. I (VI) (1994). 1971. 273. p. 49 . „Revue roumain d’histoire”. 272. p. În: „Arhiva Genealogică”. Berindei. p. nr. „Revue roumain d’histoire”. [Sceaux byzantins de Brousse – Turquie]. În: „Revista de istorie”. Berindei.). Cel de-al XVI-lea Congres Internaţional de Genealogie şi Heraldică de la Copenhaga. [Le sceau d'un prélat de Russie trouvé dans l'habitat de Garvăn (region Galati]. 1-2. 152-155. [Deux armoriaux de la famille Du Mont]. Berindei. I. 3. Sigiliul unui ierarh al Rusiei în aşezarea de la Garvăn (reg. 1024-1025. p. nr. Barnea. 277. Galaţi). Sigilii bizantine de la Brusa (Turcia). nr. nr. 185-193 (Se prezintă stema familiei Du Mont originară din Hainau . Barnea. 189-197.Belgia). V. Le XI-e Congrès international de Généalogie et d'Héraldique. p. Dan. În: Studii şi cercetări de istorie veche. Dan. 276. I. nr. Sceaux des empereurs byzantins découverts en Roumanie. XIV (1975) nr. XI (1972). 1. XXXIV (1981). VII (1956). Tom. „Byzantia”. 1. Barnea. 274. 1971.

Das Wappenbuch Wijinbergen und die Heraldik der walachischen Dynasten. Maria Magdalena. Al XVII-lea Congres Internaţional de Genealogie şi Heraldică de la Lisabona. Bucureşti. Paris. 280. 283. Catalogul medaliilor napoleoniene din Cabinetul numismatic al Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei. Symbols et representations dans la numismatique Centrale Européenne. Ileana. Comunicare susţinută la sesiunea de comunicări ştiinţifice de la Facultatea de Arhivistică (mai 1999). Berindei. p. 342 a . Călian. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. 281. În: „Der Tappert”. Freiburg in Bresgau. 1995. Adolphe. Livia. Simboluri şi reprezentări în medalistica central europeană. Cluj-Napoca. Heraldică medalistică. 3. Livia şi Jude. Les Armoiries Wijinbergen et l'héraldique dynastique valaque. Căliano. 1974. XIII-XVII 1979. p. XXX (1991). sec. Cernovodeanu. (Berlin-Ouest). 1991. 278. Dan. 149-150. Căzan. nr. Tom. Cernovodeanu. 1-15 + 9 ilustr. p. „Revue roumain d’histoire”. 314-316. 2-6 octombre 1990. I. Bucureşti. 1979. XL (1987). Le XIX-e Congrès International des Sciences Généalogique et Héraldiques de Keszthely. Un épisode de la politique française en Orient: La mission du baron Bois-le-Comte dans les Balkans en 1834. Dan. p. Dan. 279. 284. [Héraldique numismatique. Tom. VII (IX). Dan. Album Moldo-valaque ou Guide pittoresque à travers les Principautés du Danube. [Le catalogue des médailles napoleoniennes du Musée National d'Histoire de la Transylvanie]. În: Recueil des communications du Congrès International d'Études Sud-Est Européennes. 50 . [Le XVII-e Congrès International de Généalogie et Héraldique de Lisbonne]. p. În: „Revista de istorie”. 282. 1-2. p. Cernovodeanu. Billecocq. nr. 285. XVI-e – XIX-e siècle]. 211-232. (Înfăţişează steagul naţionalităţii române).Bibliografia heraldicii româneşti 278. XVI-XIX.342 b. 24-30 septembrie 1973. 1848.

98-100. 177-194 + 36 ilustr. Dan. În: Recueil du XIII-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. de l'Académie Internationale d'Héraldique. 289. XII (XVI). Dan. Paris. Cernovodeanu. În: Recueil des Actes du VII-e Congrès National de Généalogie. 2-4 mai 1985). 1986. 1979 (difuzat în 1984). Cernovodeanu.Maria Dogaru 286. Nobleza y Armas. Le processus de la libre adoption des armoiries dans l'espace sud-est européen (XIII-e XIX-e siècles). BressanoneBrixen. 31 août . În: Actes du III-e Colloque de l'Académie Internationale d'Héraldique. 49-54. nr.7 septembre 1976. Londra. ilustr. L'apparition des armoiries dans le sud-est européen. no. Recueil du 51 . XXXI. 19-23 septembre 1983. Sur la création récente d'armoiries communales dans certains pays de l'Europe de l'Est. Cernovodeanu. În: „Genealogica et Heraldica”. Londres. Montmorency. Dan. 1983. (X-e Congrès de l'Académie Roumaino-Américaine. Freiburg in Bresgau. Dan. Edit. 1984. p. Cernovodeanu. 23-25 septembre 1983. 291. Cernovodeanu. Dan. Arms attributed to Wallachia and Moldavia in the XV-th and XVI-th century. European books of arms and the historical realities they reflect. p. vol. Dan. 292. 287. p. În: „Hidalguia”. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. 1983. Cernovodeanu. 1985. În: Les origines des armoiries (Actes du II-e Colloque. Les armes attribuées à la Valachie et à la Moldavie par les armoiries ouest et centroeuropéennes (XIII-e XVI-e siècles). University of California at Berkeley. Cernovodeanu. 5-9 octobre 1981). p. Paris. Versailles. 180. 39 p. Eléments héaldiques communs dans l'armorial municipal et de district des pays de l'Est Européen (XX-e siècle). Dan. 693-701. 290. Les influences de l'art héraldique français sur l'art héraldique roumain. Versailles. La Revista de Genealogie. 288. Madrid. Le Léopard d'Or. 17.

În: „Revista istorică”. [Les armoiries valaques de l'armorial de Wijinbergen à la lumière des dernières recherches]. Les chroniqueurs français de la IVe Croisade et les Roumains de l'aire de la latinité orientale. Cernovodeanu. p. Dan. Cernovodeanu. 295. 7-13 septembre 1986. [Un demie siècle des recherches généalogiques et héraldiques en Roumanie 19401990]. nr. Dan. VII (1985). vol. Freiburg in Bresgau. [Une variante inconnue des armoiries de la Roumanie dans un tableau héraldique français réalisé entre 18611862]. Stemele valahe din armorialul Wijinbergen. Lisbonne. ilustr. 1216 octombre 1987. În: Actes du V-e Colloque de l'Académie Internationale d'Héraldique. Les armoiries de souverains du sud-est européen dans les rôles d'armes français. 3. Héraldique. Félévszázados genealógiai és heraldikai kutatás Romániában 1940-1990. 282-300 + 11 pl. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. Budapesta. 294. XIV (XVIII). Lisabona. În: „Turul”. Spoleto. 187225. p. Bucureşti. 293. p. 3-4. V (1994). Vol. 1993. Bruxelles. nr. 296. Helsinki. 1987-1988. 298. Ştefan. 297. p.Bibliografia heraldicii româneşti XVI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 2. Dan. 201-210 + 3 ilustr. 157-176. 73-86. Cernovodeanu. O variantă necunoscută a stemei României într-un tabel heraldic francez alcătuit între anii 1861-1862. Cernovodeanu. În: Nouvelles etudes d'histoire. 1988. 295-302. Dan. 52 . Dan. LXVI. p. 1986. Cernovodeanu. 28-31 + 2 ilustr. p. În: Recueil du XVII-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Ciobanu. anglais et allemands du XIII-e au XV-e siècles. Helsinki. 16-21 août 1984. 1990. Augmentations et changements d'armoiries dans l'héraldique des Pays Roumains. în lumina ultimelor cercetări. p.

Maria Dogaru
299. Dalas, Martine. Corpus de sceaux français du Moyen Âge, Tome II. Les sceaux des rois et de régence. Paris, 1991, 337 p. Prezentare de M. Dogaru. În: „Revista Arhivelor”. LXIX (1992), nr. 1, p. 127-130. 300. Diaconu, Petre. Câteva consideraţii pe marginea unui sigiliu descoperit la Preslav (R.P. Bulgaria). [Quelques considérations en marge d'un sceau découvert à Preslav (R.P. Bulgarie]. În: Studii şi cercetări de numismatică. Nr. V 1971, p. 207210. 301. Dima-Drăgan, Corneliu. L'album héraldique des étudiants d'outre-mer de l'Université de Padoue (XVII-e - XVIII-e siècles). În: „Revue des études sud-est européennes”. X (1972), nr. 2, p. 271-280 + ilustr. (Despre stema fraţilor Damian, boieri munteni, bursieri ai lui Constantin Brâncoveanu la Padova). 302. Dogaru, Maria. Expoziţiile organizate la Liège în cadrul celui de al XI-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Ggeneralogice şi Heraldice. [Les expositions organisées à Liège pendant le XI-e Congrès International des sciences généalogiques et héraldiques]. În: „Revista Arhivelor”. LXIX (1972), nr. 4, p. 700 - 702. 303. Dogaru, Maria. Mulaje sigilare din Flandra şi Brabant (sec. X-XVII). [Moulages sigillaires de Flandre et de Brabant X-e - XVII-e siècles]. În: „Revista Arhivelor”. LII (1975), nr. 4, p. 418-425. 304. Dogaru, Maria. Arhivum Heraldiqum - Buletin Internaţional. Nr. 3-4, 1975. În: „Revista Arhivelor”. LIII (1976). Nr. 1, p. 104-105 (prezentare). 305. Dogaru, Maria. Sigiliile mănăstirilor de la muntele Athos. [Les sceaux des monastères du Mont Athos]. În: Mitropolia Moldovei şi Sucevei. 1976, p. 567-572. 306. Dogaru, Maria. Al XII-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Genealogice şi Heraldice – Londra, 31 august – 7
53

Bibliografia heraldicii româneşti
septembrie 1976. [Le XIII-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques, Londres, 31 août - 7 septembre 1976]. În: „Revue des études sud-est européennes”. Tome XV (1977), nr. 1, p. 170. 307. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réunion du Comité International de Sigillographie]. În: „Revista Arhivelor”. LV (1978), nr. 3, p. 367368. 308. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie de la Bucureşti. [Réunion du Comité International de Sigillographie de Bucarest]. În: „Revista de istorie”. Tom. XXXII (1979), nr. 2, p. 353-354. 309. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réunion du Comité International de Sigillographie]. Paris, 24-28 septembre 1979. „Revista Arhivelor”, nr. 4, 1975, p. 474-475. 310. Dogaru, Maria. Valoarea artistică a izvoarelor sigilare. Pe marginea unei expoziţii internaţionale de sigilografie. [La valeur artistique des sources sigillaires. Sur une exposition internationale de sigillographie]. În: Studii şi cercetări privind istoria artei. Seria Arte plastice, XXVI (1979), p. 193-198. 311. Dogaru, Maria. Expoziţia internaţională de sigilografie. [L'exposition internationale de sigillographie]. În: „Revista Arhivelor”. LVI (1979), nr. 3, p. 345-349. 312. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réunion du Comité International de Sigillographie, Budapesta, 19–20 septembrie 1981]. În: „Revista Arhivelor”. LIX (1982), nr. 2, p. 202-204. 313. Dogaru, Maria. Manifestări ştiinţifice internaţionale Al XV-lea Congres Internaţional de heraldică şi genealogie, Madrid; Reuniunea Comitetului Internaţional
54

Maria Dogaru
de Sigilografie – Toledo; Şedinţa Comisiei Internaţionale de Diplomatică – Saragosa. [Manifestations scientifiques internationales]. În: „Revista Arhivelor”. LX (1983), nr. 3, p. 332334. 314. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réunion du Comité International de Sigillographie]. Stuttgart, 19-23 septembrie 1983]. În: „Revista Arhivelor”. LXI (1984), nr. 2, p. 217-218. 315. Dogaru, Maria şi Feneşan, Costin. Al X-lea Congres Internaţional al Arhivelor. [Le X-e Congrès International des Archives]. Bonn, 16-21 septembrie 1984. Se prezintă şi lucrările Comitetului Internaţional de Sigilografie. În: „Revista Arhivelor”. LXI (1984), nr. 4, p. 217-219. 316. Dogaru, Maria şi Popovici, Ioan. Stema Daciei întrun album medieval. [L'emblème de la Dacie dans un album héraldique médiéval]. În: „Magazin istoric”. XX (1986), nr. 11, p. 17-18. 317. Dogaru, Maria. Lucrările Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Les travaux de Comité International de Sigillographie]. În: „Revista Arhivelor”. LXVI (1990), nr. 1, p. 106-108. 318. Dogaru, Maria. Catalogul expoziţiei „Simbolul, expresie a solidarităţii umane. Izvoarele sigilare şi heraldice reflectând colaborarea şi prietenia între popoare”. [Catalogue de l'exposition Le symbole – expression de la solidarité humaine. Les sources sigillaires et héraldiques qui reflètent la collaboration et l'amitié entre les peuples]. Bilingv, român-francez. Edit Militară, Bucureşti, 1990, 155 p. 319. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie [Réunion du Comité International de Sigillographie]. În: „Revista Arhivelor”. LXVIII (1991), nr. 1, p. 567.
55

Maria. 291312. Graphische Symbole in mittelalterlichen Urkunden. 47 p. 3. Beiträge 56 . În: „Revista Arhivelor”. n 54-59 (1984-1989). nr. Lista organismelor oficiale şi a grupelor independente de genealogie şi heraldică din diferite ţări. Dogaru.mai 1996 (bilingv româno-francez). 1996. Dogaru. 407-409. 1990. ilustr. reproducere dactilografiată. nr. LXX (1993). p. 321. În: „Revista Arhivelor”. [Manifestations scientifiques internationales dans le domaine de l'héraldique]. Maria. În: „Revista Arhivelor”. 1. [La liste des organismes officiels et des groupes indépendents de généalogie et d'héraldique de différents pays]. Dogaru. 327. Paris. Maria. Maria. Maria. p. Revue française d'héraldique et sigillographie. Maria. Maria. 322. Dogaru. Manifestări ştiinţifice internaţionale în domeniul heraldicii. nr. 303-305. [Tradition et modernité dans les armoiries des villes]. În: „Hrisovul” serie nouă. Tradiţie şi modernitate în heraldica orăşănească. Consideraţii asupra unui document de vexilologie [Quelques considérations concernant un document de vexillologie]. În: „Revista Arhivelor”. Târgovişte. 323. LXXI (1994). Interferenţe”. 117-128. Catalog (şi studiu) al expoziţiei internaţionale . LXIX (1991). Peter Ruk. Dogaru. [Réalisations et projets d'avenir du Comité International de Sigillographie]. LXXI (1994). 326. Catalogul expoziţiei „Heraldica românească – heraldica franceză. I (1995). 3. nr. Ileana-Maria. 325. Dogaru. Interférences”]. Reuniunea de la Haye (septembrie 1993). p. Maria şi Ratcu. p. Dogaru. Dogaru. 324. p. Realizări şi proiecte de viitor ale Comitetului Internaţional de Sigilografie. 124-127. 4.Bibliografia heraldicii româneşti 320. [Catalogue de l'exposition „Héraldique roumaine – héraldique française. Organizată în iulie 1994 la Biblioteca Academiei Române.

1939. [Le symbole bonnétes rouges]. Gaster. În: Etudes byzantines et post-byzantines.( conţine şi stemele atribuite de herladişti străini Ţării Româneşti şi Moldovei). 1946. Ian Thorbeke Verlag. 16 p. Maria. 1939. XXII.Maria Dogaru zur diplomatischen Sigmaringen. V (1971). Holban. Cartea Românească. Academiei Române. 57 . Edit. [Les sceaux chinois d'Arad entre l'art et utilité]. 334. 332. Hogea-Velişcu. VIII. juin-septembre 1996. 10. Autour de la Salamandre. II. Jean. 330. p. În: „Revue historique du sud-est européen”. p. Canada. 329. [Les blasons de l’empire hongrois ou les armoiries des régions d’Hongrie]. 331. În: „Revista Arhivelor”. Octavian. Les armoiries de la ville d'Asprokastron et leur origine byzantine. A magyar birodalom vagy Magyaroszag Részeinek cimere. [L'exposition internationale d'héraldique Ottawa. Hugonhout. Extras. Pesta. I. Ede. Héraldique officielle canadienne]. 196-216. Mihail. 1996. 1. Rümänische Wappen-Sagen. Ivanfi. De la guivre des Visconti à la salamandre de Français I-er. XIX (1985). p 155-159. Extras din „Revista Arhivelor”. În: Der Bukarester Salon. p. Bucureşti. 328. p. Vol II. Maria. Bucureşti. 98 + pl.Canada iunie-septembrie 1996. Iliescu. Heraldica canadiană oficială. nr. p. 28-30. nr. Dogaru. 288-282. 1869. 333. Illustrierte rumänische Rundschau. Maria. 335. Simbolul bonete roşii. Semiotik.Ottawa . Sigiliile chinezeşti de la Arad între artă şi utilitate. 1884. Bucureşti. Expoziţia internaţională de heraldică . În: „Magazin istoric”. Bucureşti. 206-214. În: „Magazin istoric”. nr. Holban. 15-16. 7. LXXIV (1997). p. 1991.

. 59 p. [Les armoiries de Georgie et de la Valachie. Kuczynski. 1927. (Prezentare de M. Iaşi în secolul al XVIII-lea. Constantin. Varşovia. Londra. Geneza. nr. tresci. 341. 1995. Manu. L`apparition. Ornamentele comune în grafica unor cărţi tipărite la Bucureşti. ilustr. Rapport concernant l'enquête sur les matrices des sceaux. p. Contributions héraldiques à l'histoire des sociétés secrètes. 340. (Despre stemele princiare ale lui Dimitrie Cantemir). Karadja. Ioan S. 343. În: „Revista Arhivelor”. În: „Analele Academiei Române”. 5-7 p. 334 p. Serie nouă. Jean Nicolas. tom. Stemele Georgiei şi Ţării Româneşti. Seria III. 21 august – 7 septembrie 1976. Kuczynski. Tbilisi. Macurek. 338. Klietminn. Iosef. [Les blasons territoraux polonaises. f. VII. 337. 4-5. Constantin. În: Studii şi cercetări documentare de bibliografie. Kurt Gerhard dr. [Délégations roumaines au Concil du Constanza – Baden en 1415]. Despre stemele româneşti ale lui Richenthal. 2. Ses ornements communs dans la graphique de certains livres imprimés à Bucarest. [Sur les blasons roumains de Richenthal]. Tbilisi et Iassy au XVIII-e siècle]. 231-235. 249 ilustr. Dogaru). Berlin.. Delegaţii din ţara noastră la conciliul din Constanţa (Baden) în anul 1415. VIII (1966). [L`Héraldique de la Roumanie]. Praga. 339. Stefan Krzysztof. În: „Hrisovul”. Phaleristik Rumäniens. 155-156. 1993.a. p. p. 16 p. + ilustr. Mănescu. nr. I. 131 p. funkcje. II (1927-1929). 436-437.Bibliografia heraldicii româneşti 336. 1993. 1975. 342. Referat la al XIII-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Genealogice şi Heraldice. contenu et fonctions]. "Ianus". Karadja. Stefan Krzysztof. Sjendnoceni Rumunu. Polskie Herby ziemskie. 58 . Band I.

Mănescu. I. 8. p. Helsinki. Vers une crypto-héraldique. 24-25. Helsinki. Stelian. Monete polone cu stema Moldovei. nr. 16-21 août 1984. 346. În: Recueil du XV-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 357-374. M. nr. 469-470 (prezentare de Dogaru. 47-51. Tom. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. p. Crucea Sf. XIV (1919). L'aigle bicéphale dissimulée dans les armoiries des Pays Roumains. 1980. [L'idée de la Dacie dans la stemmatographie illirique]. p. Ideea Daciei în stemmatografia illirică. pl. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Romane”. 1511 (prezentarea Dogaru. Jean Nicolas. 11-12. 348. 417-426. 351. Metman. 1925 septembre 1982. Moisil. [Monnaies polonaises aux armoiries de la Moldavie]. 349. Bucureşti. nr. Jean Nicolas. Recueil du XVI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Yves. p. Das Oswalduss-symbol in der Wappentierwelt Osteuropas.).). p. În: „Revista de istorie”. 347. Metman. 1969). 35-36. 1986. („Le club français de la médaille”. XXXI (1978). Le sceau de la ville de Lyon en 1330. Năstase. (Extras). André . (Le club français de la médaille”. Mănescu. Metzulescu. Madrid. p. Les étapes de la progression d'une grande cité vers la liberté. În: „Glasul Bisericii”. 350. Constantin. p. [La croix de St. 4. Andrei. Edition Scientifique Italienne. Toute vie est couleur. M. Eléments d'héraldique roumaine dans l'armorial russe. 59 . 5-23. 345. XIX (1960). Roma. 1972).Maria Dogaru 344. LV (1978). no. 1978.symbole héraldique]. 139-140. Yves. no. În: Genealogica et Heraldica. Madrid. 1983. Mănescu. p. Jean Nicolas. 1023-1041 cu ilustr. Bucureşti. 8 f. 1981. În: „Revista Arhivelor”. simbol heraldic. Dimitris.

1992. 1766. Moldovei şi Transilvaniei). 360. XVI. 356. ClujNapoca. 121 p. În: Biblioteca şi cercetarea. ilustr. [Un armorial du XVIII-e siècle. 1941-1645. Bucureşti. 2 tab. În: „Archiv für Ordenskunde”. [Les armes du St. nr. p. Der Orden „Michael der Tapfere”. Okolski. Bucureşti. 2 ilustr. În: „Revista pentru istorie. Principatul de Wied şi schiţa genealogică a Casei princiare urmată de armele familiei.(Extras). Heraldicae regni Hungariae Specimen regia provinciarum. Empire Romain]. László. 358. Typis. Adalékok a havasalyi vajdoság numizmatikjához. Nr. 355.Bibliografia heraldicii româneşti 352. P. 1958. Un armorial din secolul al XVIII-lea. Al. arheologie şi filologie”. Berlin. Dimitris. Une aigle bicéphale deguisée sur une charte inédite de Michel le Brave (1599). P. p.. p. În: Studii şi cercetări de numismatică. nobiliumque scuta complectens. Ioannis Thomae de Trattern. Imperiu German. 353. Armele Sf. 121-123. (Descriere. VIII. I-III. (Sunt incluse şi stemele Ţării Româneşti.V.. 357. O. 359. Năsturel. Franciscus. Popovici. Palma. Orbis Poloni. I (10)+ 557 (-578) p. Stematografia lui Paul Ritter. Neubeker. Atena.V. + ilustr. p. Réthy. [Le sceau patriarcal découvert à Constanta]. Năstase. 1980. II. Stemmatographia de Paul Ritter]. 166-176. Ioan. [Contributions à la numismatique des voïvodes 60 . p. [Le principauté de Wied et l’esquisse généalogique de la Maison princiaire suivie d’armes de la famille]. 98-108. Caesarius. 1984. Sigiliul patriarhal descoperit la Constanţa. Vindobonae. 3-32. Simon. t. 226-232). Franciscus Carolus. 1915-1922. 1914. VII. 354. reproducere şi comentarii asupra stemei familiei Movilă. t. Cracovine. 14 p. Năsturel. Popeea. 3.

Anciens blasons roumains du XII-e siècle. Secţ. 239-259. 71-98. 364. seria II. 9-13 sept. sigiliile heraldice ale domnitorului Vlad Dracul. Adam Berg.N. 1888. Sturdza. W. p. XII-e Congres International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 362. Iaşi. (Comentarii asupra stemei Ţării Româneşti. p. 366. p. Bucureşti. 23 p. Sturdza Săuceşti. t. Proceedings. 1979. p. Dare de seamă despre colecţiunea de documente istorice române aflate la Wiesbaden. XXIV. Neagoe Basarab). p. Sturdza. Stuttgart. 361. p. 169-181. 433-436. XVI. Byzantinische Präheraldik des 10. [Compte rendu sur la collection de documents historique roumains se trouvant à Wiesbaden]. Héraldique. 1581. 52-53. VIII (1888).A. Martin. În: XIII-th. În: Arhaeológiai Értesítö. (Conţine şi stemele atribuite Ţării Româneşti şi Olteniei). und 11.Maria Dogaru transalpins]. Extras. Rezachevici. ca şi a stemelor lui Stanislaus din Neamţ şi Dobromir din Ţara Românească). Alexandru al II-lea Mircea. Jahrhunderts. Xenopol”. 1892. Ist. dezbateri 18931894. Rudt von Collenberg. Sect. Mem. XL. Schrot. Steme cu "capete de negri": înlăturarea unei legende din heraldica românească norddunăreană. 363. În: „Analele Academiei Române”. 365. Ist. (Descrierea stemelor atribuite de Richenthal Ţării Româneşti şi Moldovei. 1974. + 4 pl.. 97-106. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. D. Mem. În: „Analele Academiei Române". D. München.. (Se prezintă stema Ţării Româneşti). Wappenbuch des Heiligen Römischsen Reiches und allgemeiner Christenheit in Europa. nr. 1978. Cronica lui Ulrich de Richenthal asupra Conciliului de la Constanţa (1414-1418). [Les Armoiries aux "têtes de nègres]. Constantin. August 31 – September 7th 1976. 1987. München. Londra. t. seria II. 61 . International Congres of Genealogical and Heraldic Sciences. D. vol.A. Marcel.

p. paru à Lyon. 370. p. Ştefănescu. 368. Paris. Semnificaţia istorică a unui însemn heraldic: Stema "regelui Vlahiei" din armorialul Wijinbergen. p. 20 p. 31 august . Cracovia. reflétées par le sceau du Prince régnant (XVII-e. 369. [L'influence polonaise sur les premières monnaies moldaves]. XXIV. D. 131-132. V. I. Vârtosu. Mihail. 372. Un exemplar inedit al lucrării lui Hiérosme de Bara "Le Blason des armoiries" apărută la Lyon în 1581. În: Cronică numismatică şi arheologică. nr. 1900. Ludovik.XIX-e siècles). Red Dragov Sasowna Wegrzech i Rusi Maliskiej. nr. nr. Londra. IV(1966). Adriana. Notice sur les armoiries du peuple roumain. [La signification historique d'une enseigne héraldique: le blason du "roi de Valachie" dans l’armorial Wijnbergen]. Urechia. Mémoire au Congrès d'histoire comparée. Influenţa polonă asupra primelor monete moldoveneşti. Maçon. 263-277. (Se fac referiri la reprezentările heraldice gravate în sigiliile domnitorilor din Ţara Românească şi Moldova). 1901. Referat la al XIII-lea Congres International de genealogie şi heraldică. en 1581]. Xenopol”. VIII. 1984. 1-2. În: „Analele Institutului de Istorie şi Arheologie A. 373. 1987. Ţabrea. Les armoiries de la Valachie dans un blason italien de 1600. 1. XVIII. 59-70. Bucureşti. 197-206. Tanaşoca. Wyrostek.Bibliografia heraldicii româneşti 367. ilustr. Les relations de la Moldavie et de la Valachie avec l'Empire Ottoman. p. 192 p.7 septembrie 1976. [Un exemplaire inédit de l'ouvrage de Hiérosme de Bara – „Le Blason des armoiries”. Ştefănescu. Emil. Iaşi. 1932. 193-207.A. 1944. 62 . În: „Revue des études sudest européennes”. Cluj Napoca. În: Biblioteca şi cercetarea. nr. 371. Nicolae-Şerban.

II. [Une matrice sigillaire du XVI-e siècle]. XLII (1989). p. p. p. 533-538. Bădără. 1968. Ferdinand şi Dogaru.D. Bunta. 63 . 120128. 377. În: Acta Musei Napocensis. p. Magdalena. VII (1921). 376. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. nr. Bunta. nr. 5. În: Acta Musei Napocensis. Scutul unguresc în armele Basarabilor. (Sunt analizate impresiuni sigilare domneşti din a doua jumătate a secolului al XIX-lea). Tiparul sigiliului mare al domnului Ţării Româneşti Pătraşcu cel Bun. Gh. 95-l03. HERALDICA ŢĂRII ROMÂNEŞTI 374. Despre sabia şi sigiliul lui Tudor Vladimirescu. În: „Revista de istorie”.VI. 5 ilustr. 378. p. Aricescu. Brătianu. În: „Revista de istorie”. ilustr. [A propos de l'épée et le sceau de Tudor Vladimirescu]. 509-512. [Nouveaux éléments dans les armoiries des princes de Valachie]. Doru. [Le bouclier hongrois dans les armoiries de la famille des Basarabs]. I. 375. Elemente noi în stemele unor domnitori pământeni din Ţara Românească. Bartsch. IV (1873). În: „Columna lui Traian”. Pătraşcu le Bon]. 5. p. 1965. 379. [La matrice du grand sceau du voïvode de la Valachie. C. Un tipar de sigiliu din secolul XVI. Maria. 4-6. 679-683. Magdalena. O carte cu pecetea lui Constantin Brâncoveanu în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare. [Le sceau de Constantin Brâncoveanu apposé sur un livre relevant des collections de la Bibliothèque Centrale Universitaire de Bucarest]. (Studiu asupra matriţei unui sigiliu heraldic presupus a fi aparţinut lui Petru vodă Cercel). 1981. 172-173.

Dan. Les armoiries. În: „Tribuna României”. Mateiu. 1975. [Contribution héraldique à l'histoire des Brancovans]. p. 382. Vol. IX (XIII). Cernovodeanu. Dan. Cernovodeanu. Contribuţii la studiul însemnelor heraldice ale lui Mihai Viteazul. nr. Dan. 64 . În: „Revista de istorie”. nr. Ileana. p. „Revue roumain d’histoire”. Perpessicius. Tom XXIX (1976). În: „Buletinul Bibliotecii Române”. XCIV (1976). p. 10 (122). [Le grand drapeau de Michel le Brave]. Cernovodeanu. O contribuţie heraldică la istoria Brâncovenilor.Bibliografia heraldicii româneşti 380. 1731-1743. În: Opere. 381. Anexe. 11. Stindardul cel mare al lui Mihai. În: „Magazin istoric”. p. nr. pag. [L'evolution du drapeau tricolore roumain de 1834 à 1881]. Contribuţii la studiul însemnelor heraldice ale lui Vlad Ţepeş. Cernovodeanu. În: „Biserica Ortodoxă Română”. l'emblème et le sceau de Constantin Brâncoveanu. p. [Contributions à l'étude des emblèmes héraldiques de Michel le Brave]. p. Ed. Evoluţia drapelului tricolor român între 1834-1881. 15 + 5 ilustr. + 5 ilustr. Oradea. 730-753. Cernovodeanu. 3-4. Freiburg in Bresgau. nr. XI (CXI) V. Unirea Ţărilor Române în sigiliul lui Mihai Viteazul (1600) [L'Union des pays roumains représentée sur le sceau du prince Michel le Brave]. 386. Căzan. IV. Dan. 253-262. nr. XXX (1991). [L'Union des pays roumains reflétée dans le sceau de Michel le Brave de 1600]. 385. 7. IX (1975). În: „Familia”. 8+9 ilustr. Dan. 1963. [Contributions à l'étude des ensignes héraldiques de Vlad l'Empaleur]. Unirea în sigiliul lui Mihai Viteazul din 1600. 7-8. Cernovodeanu. 66. Bucureşti. 249-266. Caragiale. 280-300. 1982. 387. 1975. nr. (Comentarii asupra originii şi evoluţiei stemei Ţării Româneşti). 14 ilustr. 384. Dan. 383. p.

Louvain-la-Neuve. În: „Revista Muzeelor”.A. O emblemă cantacuzină la Muzeul Naţional de Antichităţi. 151163. 1984. p. 3. U. Un caz inedit de folosire a unei steme având un caracter privat într-un ceremonial oficial de stat din Ţara Românească (secolul al XIX-lea). p. p. [Un emblème cantacuzène au Musée 65 . 2 p.Maria Dogaru 388. enfin de Romanie au XIX-e siècle (1834-1987). 4-6 Mai 1984.S. ilustr. Les pavillons de la marine militaire et de commerce de Valachie et de Moldavie. I (1964). În: „Revue roumain d'histoire d'art”. Dan. Serie nouă. Cernovodeanu. 891-903. Publiés par l'Association Internationale des Numismates Professionnels. Dan. nr. [Une décoration roumaine inconnue]. Brown University. 100-122. septembre 1979. Luxembourg. În: „Vexilla Belgica. 391. Pavel. Cernovodeanu.XIX-e siècle]. Un thème bien controversé dans l'historiographie roumaine: le fameux sceau de 1600 de Michel le Brave. puis des Principautés Unies. 393. Berne. 62-63. Cernovodeanu. XXXIII (1996). 390. 392. Chihaia. 389. Les émissions monétaires armoriées des princes de Valachie au XIV-e et au XV-e siècle et leurs implications dans l'histoire de cette principauté. Dan. Dan. Dan. Deux armoiries sculptées appartenant aux voïvodes Vlad Dracul et Neagoe Basarab. Providence. Cernovodeanu. Annuaire de la Société Belge de Vexillologie” (1983). 8p + 22 ilustr.. XXI (1991). nr. cu 22 ilustr. + 2 pl. IX-e Congrès de l'Académie Roumaino-Américaine. Pavel. 1. Bucureşti. 1982. Chihaia. [Un cas inédit d'emploi des armoirires privées pour une cérémonie officielle en Valachie . În: „Magazin istoric”. Cernovodeanu. Bruxelles. O distincţie românească necunoscută. În: Actes du IX-e Congrès International de Numismatique. nr. 49-54. 394. p.

Semnificaţia stemei de piatră a voievodului Radu cel Mare. nr. 397. V++1968). Stema de piatră a voievodului Vlad Dracul de la Muzeul oraşului Curtea de Argeş. [Les armoiries au lion du voïevode de Valachie]. Sect. XXXII. 396. p. XV (1978). În: „Revista Muzeelor”. p. Stema cu leu a voievodului Ţării Româneşti. 1 ilustr. Maria. În: „Magazin istoric”. Stema de piatră a voievodului Vlad Dracul de la Muzeul oraşului Curtea de Argeş. Docan. Chihaia. [Contributions à la connaissance des sceaux employés par le Gouvernement provisoire et par la Lieutenance princière de la Valachie. ilustr. nr. découvertes à Curtea de Argeş]. p.Bibliografia heraldicii româneşti national d’enntiquités].13 66 . 6. 400. Pavel. 455-457. p. nr. Chihaia. Cel mai vechi sigiliu cu legenda în limba română (sf. 401. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor. XIV (1980). 395. Cristea. [La signification du blason en pierre du voïvode Radu le Grand]. Pavel. V (1994). p. XVI). 65-66 + ilustr. Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor folosite de Guverul provizoriu şi Locotenenţa domnească din Ţara Românească (9 iunie-13 septembrie 1848). Ioan. ilustr. 2. 6-8. Mem. XXXIX (1970). sec. 459-567. [Les armoiries en pierre du prince Vlad Dracul. 1909-1910. [Études concernant la numismatique de la Valachie]. În: „Analele Academiei Române”. nr. Seria. Pavel. Nicolae. Dogaru. VI (1969). În: „Revista Muzeelor”. 9 juin . 4. [L'emblème en pierre du voïvode Vlad Dracul existent au Musée de la ville Curtea de Argeş]. Studii privitoare la numismatica Ţării Româneşti. t. 303-307. 3-4. Chihaia. 398. În: „Buletinul monumentelor istorice”. Chiper. Ist. 399. În: „Revista istorică”. 357-359. Muzee. 48-49. 1. p. 5. nr. Ovidiu. nr. [Le sceau le plus ancien ayant la légende en roumain]. II. p.

403. p. Maria. LII (1975). În: „Revista Arhivelor”. Simbolul Daciei şi sigiliile lui Mihai Viteazul. XLVII (1970). În: „Revue des études sud-est européennes”. 404. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. p. Maria. 402. Maria. p. Maria. 407. În: „Revista Arhivelor”. Liège. p. nr. [Le symbole de la Dacie et les sceaux de Michel le Brave]. În: „Revista Arhivelor”. Particularités et évolution des ornements extérieur de l'écu dans les sceaux des princes régnants au Valachie au XVIII-e siècle. Braga (Portugalia). În: „Revista Arhivelor”. Sigiliile de tip iconografic utilizate de domnii Ţării Româneşti. 1-2. 169-171. În: „Revista Arhivelor”. XI (1968). 2. Dogaru. Maria. Maria. nr. ilustr. 2. 29 Mai-2 Juin 1972. Dogaru. 385-421 + ilustr. 191-198 + 2 ilustr. nr. [Les conceptions des révolutionnaires de 1848. Pe marginea folosirii sigiliilor cu caractere turceşti de către domnitorii Ţării Româneşti. p. 307-308. nr. 134-138. p. 2. Sigiliile cancelariei domneşti a Ţării Româneşti între anii 1715-1821. 3. 265270. Dogaru. 408. 406.Maria Dogaru septembre 1848]. la mère du voïvode. Supliment. 379-384 + 5 ilustr. [A propos de l'utilisation des sceaux aux lettres turques par les princes régnants de Valachie]. p. [Les sceaux de type iconographique 67 . L (1973). Dogaru. Concepţiile revoluţionarilor paşoptişti oglindite în sigilii. Dogaru. Dogaru. 1973. LI (1974). nr. Dogaru. [Les sceaux de la chancellerie princière de la Valachie entre 1715-1821]. Sur le sceau de Michel le Brave et le sceau personnel de Théophane. ilustr. reflétées par les sceaux]. Maria. XXIII (1975). 405.

Maria şi Negreanu. nr. XL (1987). [Constantin Brâncoveanu. Virgil. 923-935 + 1 portret + 1 ilustr. Maria. 9. nr. nr. În: „Revista de istorie”. Un inel domnesc din veacul al XVI-lea şi câteva consideraţii cu privire la neamul Basarabilor din acel veac. 410. XLIX (1915). Maria. 414. În: „Revista Arhivelor”.Bibliografia heraldicii româneşti utilisés par les princes régnants de la Valachie]. 413. Contribuţii la cunoaşterea însemnelor heraldice din timpul domniei lui Matei Basarab. Dogaru. p. 3. Contribuţii la cunoaşterea heraldicii Ţării Româneşti. XIX (1985). 3. 35 p. [Les armoiries du voïvode Litovoi]. (Studiu asupra unor inele gravate cu steme aparţinând unor domni ai Ţării Româneşti din sec. 921-926. 412. 10. În: „Magazin istoric”. Stema voievodului Litovoi. Florescu. 288-293. inclusiv cel al lui Petru cel Tânăr). Steme şi portret. Bucureşti. [Un sceau inconnu du voïvode Radu Şerban]. 409. Ioana-Alexandra. Bucureşti. [Contributions à la connaissance des enseignes héraldiques employés pendant le règne de Matei Basarab]. George D. LVI (1979). 53-61. În: Tirajul. p. 411. p. Constantin Brâncoveanu. În: „Convorbiri literare”. Maria şi Rînziş. LX (1983). Dogaru. Filofteia. [Contribution à la connaissance des armoiries de la Valachie. 6-7. În: „Revista Arhivelor”. p. + ilustr. Dogaru. 9. p. 333-337. Un sigiliu necunoscut de la Radu Şerban voievod. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. 68 . 1982. [Un anneau sigillaire princier de XVI-e siècle et quelques considération concernant la famille des Basarab]. Primele steme reprezentate în culori. comte du Royaume hongrois et prince du sacré Empire romain. Armoiries et portrait]. conte al regatului ungar şi Principe al Sacrului Imperiu Roman. Dogaru. Drăghiceanu. nr. p. Les prémiers blasons en couleurs]. nr. 1940. al XVI-lea.

În: Cronica numismatică şi arheologică. 1975. [A propos de l'origine des armoiries de la Valachie]. [Le drapeau de Mihnea Radu voïvode dans le Musée historique de Belgrad]. p. 422. Aurel. Tom. 419. [Le sceau de Mihnea Radu voïvode]. nr. Sect. În: „Magazin istoric”. Radu. voïvode de la Valahie: le règne. Octavian. p. ilustr. O acvilă neobişnuită. 16. Extras. seria II. [Les monnaies de Mircea le Vieux]. Steagul lui Tudor Vladimirescu. 1-7. Craiova. p. Pecetea lui Mihnea Radu voievod. Octavian. Iliescu. XXI (1992). În: Noi Tracii. 529-535. În: Studii şi cercetări de numismatică. 3 (48). 27-32. Mănescu. Viena. Roma. p. Ist. 420. 418. Cercetări. [Le passé d'un blason. Steagul lui Mihnea Vodă Radu în Muzeul istoric din Belgrad. p. 187. Laurian. „Revue roumain d’histoire”. 423. 183196. Cu privire la originea stemei Ţării Româneşti. 25-27.Maria Dogaru 415. În: „Analele Academiei Române”. [Les ducats de Valachie au nom du voïvode Basarab]. Vlad I-er. 2 ilustr. 1-2. August Treboniu. 416. Ducaţii Ţării Româneşti cu numele lui Basarab Voievod. Iorga. În: Cercetări numismatice. Bucureşti. 1846. Din trecutul unei steme. XXVII (1988). 134-138. 417. pag. 12 p. Jean N. nr. nr. Centro Europeo di Studi Traci. Iliescu. În: „Magazin istoric pentru Dacia”. V (1971). R. 1914. 207. Octavian. [Le drapeau de Tudor Vladimirescu]. Florescu. Iliescu. 421. XXXVI (1913-1914). le sceau et les monnaies. Culegeri). Octavian. mem. Metzulescu. Nicolae. II. The origins of the dragon symbol in Vlad Dracul heraldry and iconography. Une aigle insolite]. XIX (1945). 69 . Bucureşti. p. 73-105. Iliescu. În: Oltenia (Documente. Mem. + ilustr. 139-152. V(1983). VI. Cu privire la monedele lui Mircea cel Bătrân. Cartea a II-a. 1941. p. p.

p. III (1943). nr.un symbole héraldique]. În: „Hrisovul”. V (1945). Autour des armoiries du prince Constantin Şerban et de la pierre tombale de son épouse la Princesse Balasa]. En connexion avec les sceaux de Mircea l'Ancien]. 430. XIX (1960). 331-356 + ilustr. XXIV (1965). 34. p. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Pecetea inelară a lui Mihnea vodă Turcitul. Crucea Sfântului Andrei. În: „Hrisovul”. simbol heraldic. Pecetea atârnată a lui Mihai Viteazul. [Le sceau pendu de Michel le Brave]. nr. 7 p + 1 pl. Stema lui Matei Basarab din tipăriturile bisericeşti. O stemă interesantă de la Constantin Mavrocordat. p. Stelian şi Metzulescu George. 425. Bucureşti. 429. În: „Biserica ortodoxă română”. 322-342. XVIII 1923. Constantin. LXXVI (1958). Moisil. [L'Apothéose dans la fresque roumaine. Metzulescu. 103-107. [Un blason intéressant provenant de Constantin Mavrocordat]. 47. 11-12. Câteva lămuriri în legatură cu ctitorul catedraleiei patriarhale. Stelian. [Le sceau annulaire de Mihnea voïvode]. p. p. 426. 427. 3-4. Mircea.Bibliografia heraldicii româneşti 424. [La croix du Saint André . nr. p. Extras. În: „Glasul Bisericii”. 90-96. LXXVII (1959). În: „Glasul Bisericii”. 845-860 + ilustr. p. În jurul stemei lui Constantin Şerban şi a pietrei de pe mormântul soţiei sale Doamna Bălaşa. 92-94. Mircea. [Les armoiries de Matei Basarab dans les livres ecclésiastiques]. Stelian. Metzulescu. Metzulescu. Ion Radu. 9-10. [Quleques eclaircissements relatifs au fondateur de la Cathedrale patriarcale. 428. ilustr. 1945. 70 . Metzulescu. Stelian. 1024-1041. Ion Radu. Referiri la sigiliile lui Mircea cel Bătrân. nr. Apoteoza în fresca românească. În: „Biserica Ortodoxă Română”.

Constantin. 438. VI (19441945). 3. Monetăria Ţării Româneşti în timpul dinastiei Basarabilor. Steme vechi româneşti. Moisil.Maria Dogaru 431. 83-90. 49 (25 februarie). Considérations historiques et héraldiques] În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Iaşi. p. Gheorghe Bibescu. 1944. Monetele lui Vladislav I. Constantin. LVIII (1941). Moisil. 433. Şerban Cantacuzino. D. 1924-1925. nr. p. [Bulles d'or roumaines]. 434. [Les monnaies de Vladislav I-er. 126 (13 mai). 2 +ilustr. Constantin. nr. [Les sceaux de Mircea le Vieux]. [Bulles d'or roumaines]. Basarab. Extras. nr. Moisil. LVIII (1941). Moisil. p. Barbu Ştirbei]. Barbu Ştirbei. 256-286. Bule de aur româneşti. [Armoiries roumaines anciennes. Gheorghe Bibescu. LVIII (1941). 2. [La Monnaie de la Valachie du temps de la dynastie des Basarabs. 133-139. Moisil. Moisil. Constantin. 146 (2 iunie). ilustr. Constantin. nr. 3-4. Vechi sigilii domneşti de la Mircea cel Bătrân. [Anciens sceaux princiers de l'époque de Mircea le Vieux]. 98 (15 aprilie). ilustr. p. nr. Études historiques et numismatiques]. ilustr. Steme vechi româneşti. 432. În: Cronica numismatică şi arheologică. Sigiliile lui Mircea cel Bătrân. În: „Revista Arhivelor”. 2. 32 p. Xenopol”. [Armoiries roumaines anciennes. XXIX-XXXVI (19351943). Bucureşti. nr. p. Studii istorice şi numismatice. 2 + ilustr. Alexandru Ghica. 436. În: „Universul”. + ilustr. 24-26 + ilustr. Constantin. În: „Universul”. În: „Universul”. În: „Universul”. nr. p. Constantin. Basarab. 107-159. Bule de aur româneşti. IV (1923). 435. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. LVIII (1941). p. 437. p. 71 . Serban Cantacuzino]. Moisil. Alexandru Ghica. Moisil. 2 + 4 ilustr. Constantin. Consideraţii istorice şi heraldice.

inele şi bule de aur domneşti. 21. Capetele de arabi din stema Basarabilor. II (1927-1929). Gh. 1925. Nanu. În: Studii şi cercetări de documentare şi bibliologie. 440. Moisil. În: „Revista Arhivelor”. III (1951). În: „Buletinul ştiinţific al Academiei R.C. 150-155 + 14 ilustr. 442. Munteanu. Stemele Georgiei şi Ţării Româneşti. 4 (1952).P. 445. în secolul XVIII. 1324. O nouă bulă de aur sigilară din Ţara Românească (de la Mihnea II). p. Ştiinţe istorice şi filozofice. [Les têtes d'arabes des armoiries des Basarabs]. 19-23. În: „Revista Arhivelor”. p. Interpretarea mobilelor heraldice de pe monetele Ţării Româneşti. 1982. Ion. D. 443. anneaux sigillaires.838-841. [La signification des têtes d'arabes des armoiries des Basarabs]. Peceţi. XI (1914). Năsturel. [Les sceaux du voïvode Constantin Serban 16541658]. Popescu. Rostul capetelor de arapi în stema Basarabeştilor. Sigiliile lui Constantin Şerban (1654-1658). [A propos de la bulle d'or sigillaire de Mihnea III]. 446. 1. VIII (1966). nr. p. 28 + ilustr. 86-90. p. 103-104. un XVIII-e siècle]. [Interprétation des armoiries figurées sur des monnaies de la Valachie]. Mihai. 441. [Sceaux. Constantin. Cu privire la bula de aur sigilară a lui Mihnea al III-lea. [Une nouvelle bulle d'or sigillaire en Valachie de Mihnea II]. 782789. În: „Buletinul ştiinţific al Academiei R. XX (1966) (decembrie). [Les armoiries de Georgia et de Valachie. p. p. Filofteia. Rînziş. P.P. În: „Viaţa militară”.Bibliografia heraldicii româneşti 439. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Constantin. p. LIX (1982). 1-2.V. Petrescu. 10 (XVIII).R”. 444. Moisil. Ştiinţe istorice şi filozofice. Ornamente comune în grafica unor cărţi tipărite la Bucureşti – Tbilisi – Iaşi. Des ornaments communes dans la gravure des livres imprimés à Bucarest – Tbilisi – Iassy. nr. 72 . p.R”. bulles d'or princières]. nr. În: „Convorbiri literare”.

În: „Revista Arhivelor”. [Autographes et sceaux provenant de Michel le Brave]. Erdbeschreiburg und Naturwissenschaft". În: Privilegierte Anzeigen. Mureş. p. VI (1944-1945). 161-162. 296-313 ilustr. În: Arhiva Olteniei. În: „Revista Muzeelor”. V (1968). Autografe şi sigilii de la Mihai Viteazul. nr. ilustr. Sacerdoţeanu. [Les armoiries de Dan II et les familles Huniade et Olah]. Vol. Aurelian. [Sur le drapeau de Mihai Radu]. Johann. Aurelian. 453. V (1941). 1781. nr 5. 451. mai-iunie. 2. 449. ilustr. Seyvert. p. nr. Aurelian. 1. 180-185. IV (1940). V (1968). 188-191. Sacerdoţeanu. „Hrisovul” şi sigiliul lui Mihai Viteazul din 27 iulie 1600. 9-10. În: „Revista Muzeelor”. [Deux blasons et autographes princiers de 1616]. În: „Revista Arhivelor”. Pressburg. Nicolae. Romanescu. nr. În: „Şoimii”. Sacerdoţeanu. p. Stema lui Dan al II-lea în legătură cu familiile Huniade şi Olah. 455. Despre steagul lui Mihai Radu. Von dem Walachischen Wappen. în "Ungarisches – Magazin oder Beiträge für vaterländische Geschichte. [De nouveaux sur le sceau de Michel le Brave]. Marcel. 330-333. p. 113-118. Johann. O rectificare sigilografică. Aurelian. Von dem Walachischen Wappen. Sacerdoţeanu. p. 454. Două steme şi autografe domneşti din 1616. 5-16. Sacerdoţeanu. nr. 58-60. p. 452. p. În: „Revista Arhivelor”. XV (1941). 73 . Viena. Seyvert. [Sur le sceau de Mircea le Vieux. Iarăşi despre sigiliul lui Mihai Viteazul. Despre un sigiliu al lui Mircea cel Bătrân. 1766. nr. 61-67 + ilustr. Sulică. Aurelian. [Le Parchemin et le sceau de Michel le Brave du 27 juillet 1600]. IV (1928). p. 443-445. nr. p. I. Une rectification sigillographique]. Tg. 365-37. 450. 448.Maria Dogaru 447. 2. 1.

nr. II (1905). Anton. Extras. [Le drapeau de Constantin Ispilanti voïvode]. 461. Steaguri domneşti din timpul domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica. p. Tipare sigilare domneşti din secolul al XIX-lea. ilustr. În: Studii şi cercetări de numismatică. 9. [Un nouveau sceau du voïvode Michel le Brave]. ilustr. Steagul lui Constantin Vodă Ipsilanti. (Ţara Românească). 1013. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Tocilescu. 178-183 + ilustr. O nouă pecete a lui Mihai Viteazul. I (1937). 457. p. Anton şi Potocki. Bucureşti. [Matrices de sceaux princiers du XIX-e siècle (Valachie). Giurescu. XVII. 1943.D.Bibliografia heraldicii româneşti (Despre stemele Ţării Româneşti din 1616 cu autografele lui Nicolae vodă Pătraşcu şi Radu vodă Şerban). nr. Cu privire la stema Ţării Româneşti. Emil. [A propos des armoiries de la Valachie. Bucureşti. Steagul lui Constantin Vodă Ipsilanti. 1944. În: Studii şi cercetări de numismatică. 2. În: „Buletinul Muzeului Militar National”. 1943. 456. I 1957. Ghica]. Andrei. nr. 74 . Arborele din peceţile şi bulele sigilare de aur. 460. I 1957. [Les drapeaux princiers provenant de l'époque d'Alexandre D. Grigorie. ilustr. I. 127-128. 459. În: Cronica numismatică şi arheologică. 547-550. p. [Le drapeau de Constantin Ispilanti voïvode]. Velcu. Ştefănescu. 458. În: Omagiul lui C. ilustr. 307-355. Anton. 8 p. Vârtosu. p. L'arbre figuré dans les sceaux et les bulles d'or]. 21-23. 373-388 + ilustr. Velcu. Velcu. p. p.

Adrian. HERALDICA MOLDOVEI 462. În: Constituirea statelor feudale româneşti. Edit. Bătrâna. Unele consideraţii cu privire la stema dinastică a Moldovei în vremea lui Ştefan cel Mare. Iaşi. Bătrâna. p. nr. Emil. 464. 463. Alexandru. Adrian. Batariuc. D. Comunicare la al II-lea 75 . p. Paraschiva Victoria. 99-114. Academiei. 315-343. Suceava]. [Témoignages héraldiques concernant les débuts de l'Etat féodal indépendent de Moldavie]. Becker. [Armoiries qui se trouvent sur la tour clocher du monastère Trei Ierarhi de Jassy]. p. Xenopol”. [Éléments héraldiques sur les cahles découverts en Moldavie]. 58-61 + ilustr. În: „Buletinul Monumentelor istorice”. Elemente heraldice pe cahle descoperite în Moldova. p. II (VII) (1995). [Les armoiries à inscription votive du temps d'Etienne le Grand. În: „Arhiva Genealogică”. Heraldica monetelor moldoveneşti. 467. Stema cu pisanie de pe turnul clopotniţă al mănăstirii Trei Ierarhi din Iaşi. [L'héraldique des monnaies moldaves]. În: „Romanoslavica”. 255-257 + ilustr. 1. Bucureşti. Lia şi Bătrâna. Mărturii heraldice cu privire la începuturile statului feudal independent Moldova. vol. 465. 195-208. 466. I. Bălan. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. nr. XXXIX (1970). Stema cu pisanie din vremea lui Ştefan cel Mare descoperită la cetatea de scaun a Sucevei. p. 1980. XV (1967). [Quelques considérations concernant les armoiries dynastiques de Moldavie pendant l'époque d'Etienne le Grand]. Olteanu. Lia şi Bătrâna. Andronic. XXIV (1987). C.VII. découvertes dans la capitale du pays. St. 1-2 Caiete heraldice.

nr. (Sunt reproduse numeroase sigilii domneşti). 472. XI. Damian P. [Une ancienne matrice de sceau roumain]. VII (1958).1 octombrie 1935. Les origines héraldiques du timbre poste "tête d'aurochs"]. p. XIV. 76 . 470. XVI cu o introducere şi cu rezumate de Nicolae Iorga. 1-2. nr. 17-20. XVI-e siècles]. [Les armoiries de la Moldavie. + 105 pl. Nr. XV. 69-88. Stema Moldovei în veacul al XVI-lea. 469. 471. 1956.Bibliografia heraldicii româneşti Congres de Numismatică şi Arheologie . XV-e. Paris. 1956. În: Studii şi cercetări de istoria artei. nr. Bucureşti.Cernăuţi. Comunicare la al III-lea Congres Naţional de Numismatică şi Arheologie. Berza. Extras. Album paleografic moldovenesc şi documente din sec. O străveche matrice de pecete românească. Bucureşti.1 octombrie 1935. În: „Analele Academiei Române”. p. XXXVI (1913-1914). Ist. Berza. p. 1-2. Mem. Mihai. Ioan. 473. Bucureşti. 1926. Eugen. Documents des XIV-e. 29 septembrie . 152. p. III (1956). Botezat. Mihai. [Album paléographique moldave. p. 17-40 + 5 pl. 29 septembrie . 11. Cernăuţi. Berza. 1935. [Le symbole des armoiries de Moldavie]. Stema Moldovei în timpul lui Ştefan cel Mare. t. 27 p. În: Studii şi materiale de istorie medie. nr. [L'aurochs et le bison]. Mihai. 474. Stema Moldovei. 468. 245-264 + 15 pl. Sect. + 15 pl. Bogdan. Botezat. În: „Filatelia”. Bourul şi zimbrul. [Les armoiries de la Moldavie au XVI-e siècle]. [Les armoiries de la Moldavie au temps d'Etienne le Grand]. 99-128. În: Studii şi cercetări de istoria artei. Originile heraldice ale mărcii "cap de bour”. În: Cronica numismatică şi arheologică. Eugen. p. II (1955). Simbolul de pe stema Moldovei. I. Bogdan. 20 p. Seria II.

Cernovodeanu. 146-151. Condurachi. 1975. Componentele unui simbol. Cernovodeanu. Un tipar pentru turnarea matricelor de peceţi din vremea voievodului Moldovei. În: Recueil du XV-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 19-25 septembre 1982. Cioban. Ciofu. nr. Un sigiliu moldovenesc din perioada premergătoare Unirii Principatelor. + 3 ilustr. Emil. XIV-XVI şi realităţile istorice pe care le reflectă. Dan. LXVII-LXIX. 6. [Un sceau moldave de l'époque antérieure à l'Union des Principautés Roumaines]. Blazonul lui Ştefan cel Mare. p. 265-273 + 3 ilustr. Cernovodeanu. 5 p. În: „Hrisovul”. Madrid. Stema Moldovei în armele Cantemireştilor. 476. Dan. 480. 121-123. 481. 77 . Muzee. [Le blason d'Etienne le Grand]. 1976-1977. [L'Héraldique dynastique monétaire moldave du XIV-e au XVI-e siècle et réalités historiques qu'elle reflète]. [Les armoiries de Moldavie dans le blason de la famille des Cantemir]. [Les composantes d`un symbole].Maria Dogaru 475. p. nr. p. august 9. Les reflets des armes royales de la Hongrie dans les armes dynastiques des princes de Moldavie (XIV-e. nr. Nr. 479. Bucureşti. V. 277-293 + 14 ilustr. 1973-1975. C. V. Chişinău. 477. p. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Dan. Dinică. În: Moldova suverană. Ciobotea. 49-53. p. 1974. Heraldica dinastică monetară moldovenească din sec. În: Cercetări istorice. În: „Revista Muzeelor şi a Monumentelor". I. 1983. +14 ilustr. LXXX-LXXXI. 1945. Extras 1974. 124125. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Iliaş Rareş. 1990.XVI-e siècles. Tom. Extras. 478. XIX (1982). (Une imprimerie pour les moule de sceaux du voïvode moldave Ilias Rares). Valerian. Madrid. 17 p. 391-428.

78 . Sigiliile lui Vasile Lupu. Decret cu privire la Comisia de heraldică şi Regulamentul Comisiei naţionale de heraldică din Republica Moldova. Maria. 2. [Les armoiries de la Moldavie imprimées sur la première publication roumaine en Transylvanie]. 346-348 ilustr. [Un sceau du prince régnant Radu Mihnea]. În: „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 486. 6. Dogaru. nr. [Un sceau annulaire de Gaspar Graziani]. 60-63. p. [Le premier sceau en langue turque utilisé par les voïvodes roumains]. nr. Dogaru. În: „Revista Arhivelor”. p. VII (1970). 221-225. 1. 197-202. Diaconescu. p. [Le Décret à l'egard de la Commission d'heraldique et le Règlement de la Commission naţionale d'heraldique du Republique de la Moldavie]. p. 489. Maria. p. nr. 7172 din 1995. În: „Revista Arhivelor”. p. În: „Revista Muzeelor”. Dogaru. nr. 1 ilustr. Primul sigiliu cu text în limba turcă folosit de domnitorii români (1652). [Les sceaux de Vasile Lupu]. 1990. Sigiliile cancelariei lui Ştefan cel Mare. 485.XVIII) păstrate la Arhivele Statului Iaşi.Bibliografia heraldicii româneşti 482. 532-533 + ilustr. nr. III (1966). p. Demény L. 235-240. Elena. p. 487. (Sigiliul lui Vasile Lupu). LXI (1984). LXV (1988). XVII . 4. 225-227. + ilustr. 1984. În: Materiale de istorie şi muzeografie. X. nr. 484. [Les sceaux de la chancellerie d'Etienne le Grand]. În: „Revista Muzeelor”. În: „Revista Muzeelor”. 13. Maria. În: „Revista Arhivelor”. nr. 488. Reprezentări heraldice pe documente de cancelarie din Moldova (sec. [Représentations héraldiques sur des documents de la chancellerie moldave (XVII-e XVIII-e siècles) conservées à la Filiale des Archives de l'État de Jassy]. VIII (1971). LXIII (1986). Stema Moldovei în prima tipăritură românească din Transilvania. 2. 2. Elena. Cozma. 483. Speranţa Teodora. Cozma. Un sigiliu inelar de la Gaspar Graţiani. Un sigiliu al domnitorului Radu Mihnea.

Liège 29 Mai . 79 . Ştefan. Despre stemele domnilor Graţiani. Ştefan. 1973. 81-82. [Un moule de la matrice du sceau du voïvode de la Moldavie Ilias Rares (1546-1551). Braga. În: „Revista Muzeelor”. 496. Un tipar pentru turnarea matricei sigilare a voievodului Moldovei Iliaş Rareş (15461551). 419-422. În: „Revue roumain d’histoire”. Iaşi. 492. D. [L'influence polonaise sur les armoiries de la Moldavie et des autres blasons qui figurent sur des monnaies moldaves]. p. IV ilustr. Les armoiries de la Moldavie et de ses princes régnats (XIV-e. 2. LXXXVII-LXXXIX 1983-1985. Rudolf. Gorovei. nr. 560-563 + 491. Filipciuc. Xenopol”. [La genèse des armoiries de la Moldavie avec la tête d'aurochs]. nr. p.Maria Dogaru 490. Dumitrescu. nr. p.Despot Vodă şi Gaspar des princes régnants de Moldavie: Graziani]. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza". [Sur les armoiries Despot Voïvode et Gaspar (1967). Dumitru-Darac. În: Românii în istoria universală. 6. 661-674. p. 495. XIV (1977). Mircea. nr.XVI-e siècles). Vol. Geneza însemnului "cap de bour". II/1. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 117-128. Iaşi. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Armoiries et rapports politiques: le "cas" moldave au XIV-e siècle. 1987. Gorovei. Gassauer. 494.131-133. p. [Armoiries et rapports politiques: le "cas" moldave au XIV-e siècle]. 423-430. 263-270. 493. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. Influenţa polonă asupra stemei Moldovei şi a altor blazoane de pe monetele moldoveneşti. 84-88 + 1 ilustr.2 Juin 1972. C. Moldovei . Ştefan.I. Gorovei. p. Steme şi raporturi politice: "Cazul" principilor Moldovei în veacul XIV. XXIII (1984). XVII-XVIII (1933-1934). În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. p. Ioniţă.

504. [Les émissions monnétaires de Moldavie pendant le règne d'Etienne le Grand]. 167-168. [L’heraldique et la pouvoir souveraine. [Dimitrie Cantemir et les dauphins des armoiries de Moldavie. Două ipoteze. 1-2. Ştefan. 499. În: „Arhiva Genealogică”. Grămadă. Gorovei. Extras. Gheorghe Duca]. 1-2. Aflarea pecetei tipar a lui Petru Muşat. p. + ilustr. ilustr. XXII. p. p. XXIX (1994). Iliescu. Iftimi. Octavian. nr. Culegere de studii îngrijită de M. Stema Iaşilor în vechile peceţi. [Les armoiries moldaves augmentées en Pologne]. În: „Cronica”. Deux ipothèses]. [La matrice inconnue d'un sceau de 1666 du prince de la Moldavie.Bibliografia heraldicii româneşti 497. În: „Arhiva Genealogică”. Octavian. Destăinuirile unei steme. Nicolae. 503. IV (IX) (1997). Edit. p. Emisiunile monetare ale Moldovei în timpul domniei lui Ştefan cel Mare. Grigoraş. nr. IV (IX) (1997). Iaşi. Dimitrie Cantemir şi "delfinii" din stema Moldovei. 1964. 501. 5896 (22 aprilie). Sorin. nr. 1-2. N. Iftimi. vol. 500. Academiei. 2. Un tipar de pecete necunoscut de la Gheorghe Duca din anul 1666. Bucureşti. Despot Vodă şi heraldica. 305-314. 502. Bucureşti. Caiete heraldice. Berza. Efigii pe moneta lui Iliaş I. p. 285-297. [L`embléme de Jassy sur les aniciens sceaux]. 7. 1940. 1964. Heraldica şi puterea suverană. II (VII) (1995). 47-54 p. [Les révélations d'un blason. 181-234. 1964. 498. D. Cătălin. Steme moldoveneşti augmentate în Polonia. În: „Glasul Bucovinei”. Xenopol”.305. nr. 9. I. vol. Hriban. 297. [Trouvaille de la matrice d'un sceau de Petru Muşat]. Iliescu. În: Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare. Le voïvode Despot 80 . Des effigies sur la monnaie de Ilias I-er]. Sorin. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. p. p. În: „Arhiva Genealogică”.

p. Influenţe heraldice maramureşene asupra primei steme a voievodului Moldovei.N. Iorga. 508. Suceava]. 505. 1850. p. În: „Magazin istoric”. 157-161. Bucureşti. În: „Magazin istoric”. nr. Stema Moldovei pe clopotniţa bisericii din Todireni (Burdujeni). ilustr. nr. p. 37-42 + 1 pl. 5. 139-140. p. découvert dans la capitale du pays. [Influences héraldiques de Maramureş sur le premier blason du voïvode moldave]. [Que représentent les armoiries figurées sur le portrait de Gaspar Gratiani]. VIII (1915). 5-6.N. Ittu. M. 511. XXII. O nouă stemă cu pisanie de la Ştefan cel Mare descoperită la Cetatea de Scaun a Sucevei. În: „Marmaţia”. Mănescu. Constantin. XXIV (1973). p. [Les armoiries de la Moldavie]. 512. III (1969). Mănescu. [Le blason de la Moldavie]. J. nr. 209-211.Maria Dogaru et l'héraldique]. Karadja. p. 507. nr. Ce reprezintă stema de pe portretul lui Gaspar Graţiani. Nicolae. 323-329 + ilustr. În: „Gazeta de Moldova”. VI (1972). x x x Marca Ţării Moldovei. 166-167 + ilustr. [Les armoiries de 81 . pierdut în 1664. 510. [Un blason à l'inscription d'Etienne le Grand. 1981. Matei. ilustr. [Le drapeau roumain d'Alexandre Istrate Dabija voïvode perdu en 1664. 2. În: Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice. Constantin. 509. Steagul românesc al lui Alexandru Istrate Dabija voievod. nr. În: „Revista Muzeelor”. J. 7-8. 506. retrouvé en 1937]. [Les armoiries de la Moldavie sur le clocher de l'église de Todireni-Burdujeni]. În: Studii şi cercetări de istorie veche. Mănescu. VI (1969). p. J.D. 5. 51 (13 iunie). 458-460. redobândit în 1937. 1937. nr. Stema Moldovei.N. Stemele lui Dimitrie Cantemir şi locul lor în heraldica Ţărilor Române.

Bibliografia heraldicii româneşti Démetrius Cantemir et leur place dans l'héraldique roumaine]. Nr. (despre o stemă eronat atribuită lui Dimitrie Cantemir). Constantin. nr. Minea. Constantin. III. În: Recueil d'études généalogiques et héraldiques. Despre stema Moldovei. ilustr. Bucureşti. În: „Revista Arhivelor”. 465-480. ilustr. 519. LXIII (1941). În: „Universul”. 1938. p. Stema cu deviza "Non solum armis". p. p. [Les armoiries avec la devise „Non solum armis”]. Sturdza. În: Cercetări istorice. Ilie. Mănescu. 225-233 + 6 ilustr. [Les armoiries de la Moldavie à l'époque phanariote]. 515. 2. 518. Möhlenkamp. p. Sigilii de aur de la Vasile Lupu. [Sceaux d'or de Vasile Lupu]. Comunicare la al III-lea Congres de Numismatică şi Arheologie. 29 septembrie . XIII. Cernăuţi. Târgovişte. Moisil. 517. Renate. Moisil. [Anciens blasons roumains: Ioan Sandu et Michel Gr. 337-365. nr. 1982. 1974. p. Die ältesten Siegel moldavischer Städte. 3. Stema Moldovei în epoca fanarioţilor. În: „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas”. 82 . J. Mănescu. Stema Moldovei. 401-402. 98-99. 520. Comunicare la al V-lea Congres de Numismatică şi Arheologie. [Sur le blason de la Moldavie]. p. nr. 106 (23 aprilie). [Les armoiries de la Moldavie]. 48-69. În: „Cronica numismatică şi arheologică". Jean N. 516. În: „Universul”. 1925. 1981. Constantin. L (1973). Iaşi 14-16 octombrie 1937. Sturdza]. Moisil. Considérations sur les armes de la Moldavie aux XIV-e et XV-e siècles. I. Ilie. Ioan Sandu şi Mihail Gr. În Târgovişte. Minea.1 octombrie 1935.N. I. p. cetate a culturii româneşti. 139. LVII (1941). 514. 513. Steme vechi româneşti.

În: „Vocea Poporului”. provenant des premiers princes régnants de la Moldavie]. VI. 60. [Le tricolore de Bessarabie]. p. Steme cu pisanie din vremea lui Ştefan cel Mare. 329-335. [Le tricolore. p. 14-20 nov. 11 (8 april). 237-238. [Contributions à la connaissance des armoiries moldaves à l'époque d'Etienne le Grand]. Monede şi sigilii de la Ştefan cel Mare.Maria Dogaru 521. 1990. 2.. Contribuţii la istoria drapelului naţional al poporului Moldovenesc. p. Tricolorul. 83 . În: Simbol al demnităţii. Tricolorul Basarabiei în 1917. nr. Eugenia. 46. 42 (18 febr. În: „Universul”. 8. 525. Petcov. Sigiliile Cancelariei domneşti a Moldovei între anii 1711-1821. Bucureşti. aprilie 3. 1990. Les armoiries avec des inscriptions votives du temps d'Etienne le Grand]. [Monnaies et sceaux provenant d'Etienne le Grand]. ilustr. 524. LXVII (1972). şi Siscanu. 522. nr. În: „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”. [Une leçon d'heraldique un l'histoire de la naissance des armoiries de Bessarabie]. [Anciens sceaux. Contributions a l’histoire du drapeau du peuple de la Moldavie]. Moisil. 1969. nr. În: „Revista Arhivelor”. 2 ilustr. Popovschi. XII (1969). [Une importante découverte à la citée de siège de Suceava. 2. 173-218 ilustr. Rădulescu. Constantin. [Les sceaux de la chancellerie princière moldave de 1711 à 1821]. 526. x x x O importantă descoperire la Cetatea de Scaun a Sucevei. Neamţu. Gabriela. 527. 3-4. Contribuţii la cunoaşterea stemei dezvoltate a Moldovei în epoca lui Ştefan cel Mare. Chişinău. ilustr. p. V. Vechi sigilii româneşti de la primii domni ai Moldovei. Moraru. LVIII (1941). Constantin. Moisil. I. nr. 1991. O lecţie de heraldică sau cum s-a născut stema Basarabiei. 523. nr. În: Arheologia Moldovei. O.). p. p. p. LVIII (1941). În: „Tribuna”. 528. A. În: „Universul”.

Heraldica teritorială Moldovenească în Imperiul Rus. În: „Literatura şi Arta". p. nr. Silviu Andrieş. p. Emil. 536. 1996. Nazarov. [Une monnaie inconnue de la ville Cetatea Albă avec les armoiries de la Moldavie]. 1998. Silviu Andrieş. 533. Chişinău. 261-275. 6. [Les armoiries de la Moldavie]. nr. VII. 11. 1865. [Notes et discussions sigillographiques]. În: „Cetatea Albă”. Heraldica teritorială a Basarabiei şi Transnistriei. 1995. ilustr. [Sur le blason de la Moldavie]. Vârtosu. nr. (Ornamente în sigiliile domnitorilor Moldovei . 1-30 noiembrie. nr. 531. p. Oliver. 532. 519-539. 534. U(rechia). 95-96. p. În: „Icoana lumei”. nr. 535. V. Silviu Andrieş. Introducere în heraldica practică pentru Republica Moldova. x x x Stema Moldovei.und Landeskunde. 12 (23 martie). XI (1968). 169 p. Beiträge zur Geschichte der Moldauer Leben.Bibliografia heraldicii româneşti 529. Wappen der Moldau an einer Kirchenburg. Sibiu. 189-190 + 4 ilustr. O monedă necunoscută a oraşului Cetatea Albă cu stema Moldovei.secolul XIX). I (1841). În: Cercetări numismatice. [Héraldique territoriale de Moldavie dans l'Empire Russe]. 7. Bucureşti. În: Studii şi cercetări de numismatică. p. 59-63 + ilustr. Edit Museum. 84 . 36. În: Siebenbürgen (Boian). 2. V. Velescu. Note şi discuţii sigilografice. Tabac. În: Forschungen zur Volks. [L'Héraldique territoriale de Bessarabie et Transnistrie]. Tabac. 910.A. 530. 1960. III. Despre marca Moldovei. Sah. [Introduction dans l'héraldique practique pour la Republique de Moldavie]. p. 7 sept. p. În: „Buletinul Instrucţiunii Publice”. Tabac. IV (1937).

VIII. HERALDICA TRANSILVANIEI
537. Áldássy, Antal. A Magyar nemzeti Múzeum Könyvtárának címerlevelei. [Diplômes de noblesse de la Bibliothèque du Musée National d’Hongrie]. T. V (1717-1770). Budapest, 1939. (Descriere şi reprezentarea stemei conferită Transilvaniei de către împărăteasa Maria Tereza prin diploma din 2 noiembrie 1765, p. 413, nr. 781). 538. Bedeus, Von Schaarberg, Josef. Die Wappen und Siegel der Fürsten von Siebenbürgen und der einzelnen ständischen Nationen dieses Landes. Ein Versuch von J.B.V.S., George v. Closius, Hermannstadt, 1938, 38 p. 5 f. pl. (Se fac referiri la istoricul şi evoluţia stemei Transilvaniei). 539. Chiffletius, J.J. Insignia gentilicia Equitum Ordinis Velleris Aurei, Antwerpia. 1632, 14 f. + 232 (-245) p. + 1 f. (Descrierea stemei lui Sigismund Bathory, principe al Transilvaniei, p. 155 - 156, nr. 265). 540. Cristea, Dorin. Două sigilii ale familiei Bathory aflate în colecţia Bibliotecii Facultăţii de Istorie din Bucureşti. În: Caietul seminarului special de ştiinţe auxiliare ale istoriei, Opuscula bibliologica, genealogica, numismatica. Vol. II. Bucureşti, 1990, p. 13-16, ilustr. 541. Gassauer, Rudolf. Catalogul medaliilor, plachetelor şi insignelor bucovinene. [Le cataloque des medailles, plaquettes et insignes de Bucovine]. Suceava, 1935. 542. Iliescu, Octavian. Inelul de argint de la Cladova. [Anneau d'argent de Cladova]. În: „Ziridava”. XV-XVI (1987), p. 8586, ilustr.
85

Bibliografia heraldicii româneşti
543. Jákab, Elek. Az erdélyi országos czimerek története. [L’histoire des armoiries transylvaines]. În: „Századok”. I (1867), nr. 4, p. 336-352. 544. Jakó, Sigismund. Az erdélyi papírmalmok feudalismuskori történetének vázlata. [Bref historique des manufactures à papier de Transylvanie à l'époque féodale]. În: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia. VII 1962, fas. 2, p. 5981 şi IX 1964, fasc. 1, p. 55-92, ilustr. (Sunt prezentate filigranele heraldice ale fabricilor de hârtie din Transilvania). 545. Jakó, Sigismund. Filigrane transilvănene din secolul al XVI-lea. [Filigranes transylvains du XVI-e siècle]. În: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia. XIII 1968, fasc. 1 p. 319 + ilustr. (Despre filigranele heraldice ale fabricilor de hârtie din Braşov, Cluj şi Sibiu în sec. al XVI-lea). 546. Hulsius, Gandensis Levinus. Chronologia, hoc et brevis descriptio rerum memorabilium, în provinciis hac adjuncta tabula topographica comprehensis gestarum, isq: ad hunc MDIIIC (1597) annum praesente ex varris fide dignis authoribus. Collecta, per - Not. Imprim. Typis Christhophori Lochneri. Noribergas. (Stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei purtând capete de arabi, stema Transilvaniei). 547. Hurezan, Pascu. Un nou inel sigilar descoperit la Cladova, jud. Arad. [Un nouvel anneau sigillaire découvert à Cladova]. În: „Ziridava”. XIX-XX, 1996, p. 103-105. 548. Martian, Iulian. Contribuţii la heraldica vechiului Ardeal. [Contributions à l'héraldique de la vieille Transylvanie]. În: „Anuarul Institutului de Istorie Naţională”. IV (1926-1927), p. 441446. Extras. Bucureşti, 1928, 8 p. 549. Mănescu, J.N. Zur Geschichte des andeswappens von Siebenbürgen. [im 16. Jahrhundert). În: Genealogica et Heraldica. Viena, 1972, p. 533-538 + ilustr.
86

Maria Dogaru
550. Mănescu, J.N. Les armes de la Transylvanie (XVI-eXX-e siècles). În: „Revue roumain d’histoire”. XXXI (1992), nr. 1-2, p. 29-49. 551. Nagy, Iván. Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. [Familles d’Hongrie avec armoiries et tableaux généalogiques]. Vol. I-XII, Pesta, 1857-1868. (Sunt descrise şi reprezentate stemele familiilor principilor Transilvaniei Apafi, Barzay, Báthory, Bethlen, Rakoczy ca şi steme ale unor familii nobile româneşti). 552. Papai, Francisc. Ars heraldica seu consuetudinum heraldicum. Claudipolis, 1695, 12 f. + 206 p. 553. Popescu, Mihai. Sigiliul lui Sigismund Báthory, principele Transilvaniei. [Le sceau du prince Sigismund Báthory, prince de Transylvanie]. În: „Revista Arhivelor”. I (1924-1926), nr. 13, p. 328-332, 5 ilustr. 554. Popescu, Mihai. Stema Ardealului cerută de români după 1848. [Les armoiries de Transylvanie solicitées par les Roumains après la révolution de 1848]. În: „Convorbiri literare”. XVIII (1926), 3 (martie), p. 216-218 + ilustr. 555. Reicherstorffer, Georg. Chorographia Transylvaniae, quae Dacia olim appellata, alierumque provinciarum et regionum succinta descriptio et explicatio, excudebat Egidius Aquila. Viennae, 1550(-6) + ilustr. (Este reprezentată stema principatului Transilvaniei din sec. al XVI-lea şi a celor 7 oraşe cetăţi). 556. Resch, Adolf. Siebendürgische Münzen und Medaillen, von 1538 bis zur Gegenwart, mit 86 Tafeln. Hermannstadt, 1901, VIII + 292 p. + 86 pl. ilustr. (Monede şi medalii cu stema Transilvaniei). 557. Révai, Nagy. Lexikona az ismeretek Enciklopédiája, vol. I-XX. [L`encyclopédie des connaissances]. Budapest, 19111927. (Reprezentarea stemelor judeţelor şi oraşelor din
87

Sibiu. Arz von. Schlandt. XXXV.Deutsches Tageblatt. Zimmermann. Die Siegel der drei Nationen. 186-187. [Diplômes d`anoblissement]. Extras. Arz von. 233. T. Franz. p. judeţul Cluj. 813. 33-48. Paul Anttanger. Sibiu. 1968. Straussenburg. nr. An II (10) 1904. vol. XXV p. Hermann. p. I. p. Arz von Albert. Berne. Albert. 1930. 558. Neuchâtel. Sebestyén. 3 şi 20-27). Stannberg. p. Erdélyi czimere. 17246. 811 şi oraşul Cluj. III. Straussenburg. p. 19 p. 562. vol. 786. 14-16. + ilustr. 783 şi oraşul Arad. Das richtige Wappen von Siebenbürgen. 140-141. Vajay. p. 1917. [Armoiries transylvaines]. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 565. Les sources numismatiques de l'héraldique d'Etat Hongrois. Straussenburg. 1.Bibliografia heraldicii româneşti Transilvania: judeţul Arad. nr. judeţul Bistriţa-Năsăud şi oraşul Bistriţa. În: Genealógiai Füzetek. (Stema Transilvaniei şi a unor principi. Czimerlevelek. Sebestyén Kéopeczi Jozef. XI etc. În: Recueil du IX-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. În: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde. Sibiu. În: Der Tappert. 1966. 1930. Albert. 1930. 279. În: Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt.). 559. 561. 560. Das richtige Wappen von Siebenbürgen. Szabolcs de. 88 . p. 1-18. Kéopeczi Jozef. 1971. Das Wappen von Siebenbürgen. fig. p. 1982/2. p. 564. Die Farben des Wappens der sächsischen Nation. vol. 563. În: Siebenbürgisch . În: Turul. Iaşi. p. 17249 şi 17250. Mitteilungen des Wappen-Herolds (Darmstadt). 8387 .

[Les armoiries de Roumanie]. Decoraţiile. 569. Bucureşti. [L’Ordre „L’Étoile de la Romanie”. Un essai pour instituer une médaille nationale]. Carsian A. nr. 98-106. 1936. În: „Muzeul Naţional”. 1966. 572. Prima conferire. Bucureşti. Avakian. p. Cezar. Titlurile de onoare şi decoraţiile R. titlurile de onoare şi alte distincţii ale Republicii Socialiste România. O încercare de instituire a unei decoraţii naţionale. XVII (1947). În: „Buciumul”. În: „Revista istorică română”. Lucia. 567. 89 . [La pièce de monnaie de 250 lei et le problème des armoirires de la Roumanie]. ilustr.R. I-II. 1994. 568.R. Dan. A. 10 (91). [Les décorations.P. Vol. 40. ]. Bolliac. Cuza Vodă şi Ordinul Unirii. p. VII (1973). [Les armoiries des Principautés Unies].P. 131132. les titres d’honneur et autres distinctions de la République Socialiste Roumanie]. 67-70. George. Stema Principatelor Unite (1863). I (1863). [Le voïvode Cuza et „l'Ordre de l'Union”. Buzdugan. 33 (27 aprilie). p. Carsian.IX. p. 1958. fas. Berindei. Premier décernement]. În: „Magazin istoric”. Bielţ. Gr. 12 p. Armele României. PRINCIPATELE UNITE – ROMÂNIA 566. VIII. 571. nr. Bucureşti. [Les titres d’honneur et les décorations de R. Tipografia Alfa. 570. Ordinul "Steaua României". Moneda de 250 lei şi problema stemei României.

Independenţa României în heraldica. p. 579. 5 + 6 ilustr. În: Muzeul Naţional. Originea decoraţiei "Trecerea Dunării”. Muzee. Dan. Independenţa României oglindită în heraldică. În: „Revue roumain d’histoire”. VI (1977). 3. nr. Cernovodeanu. Cernovodeanu. p. Cernovodeanu. Dan. p. Cernovodeanu. [Les décorations de l'armée roumaine en 1877-1878]. Dan. 2. [L'idépendance de Roumanie reflétée dans héraldique]. p. [L'origine de la décoration „Le passage du Danube”]. 577. XIV (1977). 30-31 + 1 ilustr. În: „Revue roumain d’histoire”. la numismatique et l'insignologie nationale]. Dan.Bibliografia heraldicii româneşti 573.). Contributions à l'étude de l'héraldique d'État des Principautés Unies Roumaines 18591866. Cernovodeanu. 576. Contributions à l'étude d'héraldique d'État des Principautés Unies Roumaines (18591866). Dan. 578. În: „Tribuna României”. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 107. 574. 97 (15 noiembrie). [L'Indépendance d'État de la Roumanie reflétée dans l'art héraldique national]. [L'Indépendance de la Roumanie dans l'héraldique. p. Dan. nr. p. p. V (1976). 319-334 + ilustr. XIV (1977). XVI (1977). + 5 ilustr. 319-334 + 4 ilustr. 10 p. 90 . numismatica şi insignologia naţională. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Dan. + 18 ilustr. 1978. nr. 575. Cernovodeanu. 535-544 + 18 ilustr. 1978. 535-544. Cernovodeanu. 5. 5. (Extras. Decoraţiile armatei române la 1877-1878. nr. IV. Bucureşti. Independenţa de Stat a României reflectată în arta heraldică naţională. XVI (1977). În: „Tribuna României”. nr.

30 septembrie . p. [L'Union des Roumains de 1918 reflétée en symbole héraldique]. Fotache G. 4 p. Ed a II-a. L'Héraldique comme moyen d'expression de la politique d'édification de l'État Roumain moderne (1838-1881). 124128. Unirea românilor din 1918 oglindită în simbol heraldic. 586. Festival Roumain. 581. [L'histoire du tricolore de Pinciu]. 584. 1. [Documents des 91 . Documente de arhivă reflectând adeziunea maselor populare la Unire – 1859. L'évolution du drapeau tricolore roumain de 1834 à 1881. 582. gen. Dogaru. 1989. [Les décorations roumaines de guerre]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Regulamentele legale sau decretele relative în crearea decoraţiilor şi a medaliilor de la 1880 şi până astăzi. 583. Dan. Istoria tricolorului de la Pinciu (Judeţul Bistriţa Năsăud). nr. Dănilă. 1932-1933. Maria. Thaur. 1910. Recueil du IX-e Congrès International de Vexillologie. Dan. LXX-LXXIV 1976-1980. 585. 1985-1992. 24-27 aout 1981. p. [Quelques particularités héraldiques des monnaies roumaines de la seconde moitié du XIX-e siècle]. p. 423-426. Decoraţiile româneşti de război. [La medaille jubilaire Carol I. Ciofu. În: Kongressbericht. Câteva particularităţi heraldice ale monedelor româneşti din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Cernovodeanu. XV-XXII. Medalia jubiliară Carol I. Romfest '88.Maria Dogaru 580.2 octombrie 1988. Les réglements legaux ou les décrets rélatifs à la création des décorations et des médailles de 1880 jusqu`à nos jours]. Cernovodeanu. Tirol. Valerian. Ştefan. Constandache. 587. J. 227-328. În: „Marisia”. + 21 ilustr. 269-288 + 10 ilustr. Cleveland. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Ottawa. Gr. Cricoveanu. Cernovodeanu. Dan. Focşani.

101-103. 1-11. Dogaru. Imnul Naţional al României. Tipare sigilare provenind de la suveranii României 1866-1947. 592. [Les symboles nationaux. [Les premières enseignes de distinctions roumaines]. C. În: „Analele Academiei Române”. L’Hymne national de la Roumanie]. [Documente inedits concernant la couronne d'acier de la Roumanie]. 26-32. 1916. De la Cuza la Marea Unire. p. educaţie. Bucureşti. Ionescu. Drapelul României. 594. LXVI (1989). În: „Herb”. 1993. Revistă Română de Heraldică. p. Les armoiries et le sceau d’État. Stema ţării şi sigiliul statului. Maria. Culegere de texte pentru activităţile de educaţie patriotică şi ostăşească. 1993. Dogaru. I. 109-131. p. 593. Maria. Ed. Bucureşti. Dogaru. Decoraţiile române. p. 1913. Dogaru. Maria. 589. 1995. XXIII (1993). Istrati. Date noi privind coroana de oţel a României. Editura Ministerului de Interne. N. 1.. 92 . p. 591. Tradiţie. 4-6. 2000. Bibliteca Centrală Pedagogică. Primele însemne de distincţiuni române. [Les décorations roumaines]. 1. Reprodus şi în vol. 590. cultură. Ziua Naţională. Anul I. Edit. Simbolurile naţionale. 1996. În: „Revista Arhivelor”. a 2-a în colecţia "Pro Patria".Bibliografia heraldicii româneşti archives reflétant l'adhésion des masses populaires à l'Union 1859]. Maria. Le jour national. [Moules sigillaires de souverains roumains 1866-1947]. [Les armoiries d’État expression de la dignité du peuple roumain]. Le drapeau de la Roumanie. În: Revista „Alo 981". 65 p. p. nr. Stema de stat expresie a demnităţii poporului român şi a îndelungatei sale existenţe pe meleagurile străbune. 1-15. [L'évolution de l'héraldique nationale dès Couza à la grande Union]. Dogaru. În: „Magazin istoric”. Maria.T. În: Analele Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza. 588. nr.

Historique. Mănescu. Catalog numismatic. Manole. XXIX (1990). Les billets de banque 1853-1997]. N. 1927. 1867-1994]. [Catalogue numismatique. Bucureşti. 1996. Mircea şi Smaranda. Mănescu. 1-2. 1853-1997. cruci şi medalii româneşti. Nicolaie. L'héraldique d'Etat de la Roumanie contemporaine de 1918 à nos jours. Bucureşti. [Pavillons navals roumains]. N. 597. Bucureşti. Koslinski. legi şi regulamente. Ordine.R. nr. 1960. Academiei R. nr. O stemă necunoscută a lui Alexandru Ioan Cuza. 115-145. Edit. [Ordres. XXVIII (1989) nr. moneda metalică. XXXII (1993).P. 600. Bucureşti. Sterescu. 8 p + 5 ilustr. p. 596. Istorie. Mănescu. La monnaie metalique. În: „Revue roumain d’histoire”. p. Petre. nr. p. 517-523 + 5 ilustr. 3. În: „Revue roumain d’histoire”. Mircea şi Smaranda. Zimbrul Carpatin. Mănescu. 93 . croix. 3-4. J. N. J. Les armoiries des Principautés Roumaines à la veille de leur union: 1830-1858. p. p. Mănescu. Manole. XXX (1991). Jean. [Des armoiries inconnues d'Alexandre Ioan Cuza]. 7-27. Jean. Tămpeanu. Vintilă. 601.N. 1960. Extras. 236 p. 599. În: „Revue roumain d’histoire”. 235-252. et médailles roumaines. 1-2. Aurică. C. 1996. lois et réglements].N. Bucureşti. 303-320. 1995. Ivănceanu. Catalog numismatic. 598. Bucureşti. Bancnote. 603. În: „Revue roumain d’histoire”. În: Studii privind Unirea Principatelor. 1867 – 1994. L'héraldique d'État des Principautés Unies (1859-1866). 602. Edit. 185 p. Jean. Pavilioane româneşti de marină. [Catalogue numismatique. La question des armes de la Roumanie devant les Assemblées en 1866/67 et 1871/72.Maria Dogaru 595. Aurică.

V.S. Descrierea şi portul lor de către civili. XXV (1995). 8-20.) nr. Les armoiries de Roumaine]. Perioada convenţională. 11 (10 dec. Mihai. 47 p. P. Moisil. Constantin. [Les armoiries unies des Principautés Unies]. Soc. [Le drapeau et les armoiries de la Roumanie. V. Steagul şi stema României. La couronne d’acier]. nr.). Bucureşti. Vol. nr. [Le jubilé de 25 ans de regne de M. 607. În: Cântarea României. militari. P. 611. 37 (10 iun.) nr. În: Enciclopedia României.V. nr. 39 (24 iun. [L'aigle de la Roumanie symbole héraldique de L'État roumain moderne]. Năsturel. 33-35. Năsturel. Steagul cel mare al lui Tudor Vladimirescu. Regelui Carol I. 606. nr. 38 (17 iun.) nr. 51. 1. Bucureşti. 605. Tiparul. nr. nr. Bucureşti. 58-72. Decoraţiile româneşti. XXIX. 1901. Coroana de oţel a României. 2 (14 oct. 15 p.). 4. Bucureşti.V. le Roi Carol I er. Bucureşti.). 15-16 (6-14 ian). 1984. Stemele unite ale Principatelor Unite. IV (1900). 609. Năsturel. Revistă enciclopedică populară. Tipo lito. În: „Albina”. 47-48 (19-26 aug. Moisil. La période conventionelle]. nr. 608. 23 (4 martie) nr. p. Jean N. Jubileul de 25 de ani de domnie a M. I. nr. Stema României. Stema României. V (1901). 1938. clerici.). 610. 1980. 1938. În: „Flacăra”. În: Enciclopedia României. Medaliile şi decoraţiunile româneşti. În: „Magazin istoric”. 51 (16 sept. [Le grand drapeau de Tudor Vladimirescu]. Constantin.S. P. magistraţi şi doamne. 1901. 94 .Bibliografia heraldicii româneşti 604. 49 (2 sept. Dragoş. Morărescu. [Les médailles et les décorations roumaines.) nr. Pelin.). Acvila României: simbol heraldic unitar al Statului român modern. 13-14 (24-31 dec. p. 10 (3 dec. nr. p. [Les décorations roumaines]. VI (1902).). 1891. ilustr. [Les armoiries de Roumanie]. nr. Mănescu.

616. Noua stemă a României. 615. Bucureşti. 191 p. 26-27. 1914. Réthy. Decoratii româneşti pentru învăţământ. 26 p. T. 1888. Laurenţiu. 618. În: „Ilustraţia”. II. nr. [Le drapeau de l'armée pendant le règne du roi Ferdinand]. Drapelul armatei sub domnia regelui Ferdinand. [Des médailles roumaines pour l'enseignement]. Szemkovics. Constantin. Buzău. Popescu. nr. László. 245-246. 1-2. Ştirbu. O decoraţie recentă cu valoare deosebită. [Une décoration récente d`une grande valeur. [L`Ordre „Mihai Viteazul”. Laurenţiu Ştefan. 619. p. Universul. 6. [Les armoiries du royaume de la Roumanie]. p. Va avea România o stemă?. 1998. Date statistice controversate. * * * Statuts des Ordres Royaux de Roumanie. 16. IV-V. Sebestyén de Keöpeczi. nr. 189. p. Popescu. 1-2. În: Turul. données statistiques controversées]. 9 (dec. 1999. La croix commemorative de la Seconde Guerre Mondiale]. XXXVIII. nr.Maria Dogaru 612. A román Királyság czimere. Laurenţiu. Nr. Bucureşti. Constanţa. În: Muntenia. 617.: nr. Documente inedite privind emiterea decoraţiilor româneşti în perioada anilor 1916-1922. Iosef. Seria II. Revistă ilustrată enciclopedică. p. [Les nouvelles armoiries de la Roumainie]. Ordinul Mihai Viteazul. 613. Seria nouă. 620. 1884.). 1 + 1 ilustr. Ştefan Tiberiu. 1992. An V (1998). În: „Mihai Viteazul – Călugăreni”. 1921. În: „Hrisovul”. [Documents inédits concernant l`émission des décorations 95 . X (1921). Crucea comemorativă a celui de al doilea Război mondial 1941-1945. 5358. [La Roumanie aura-t-elle des armoiries?]. p. Revista Fundaţiei Cultural Ştiinţifice „Mihai Viteazul”. În: „Revista de pedagogie”. Stănciulescu. 14 p. Ştefănescu. 614.

[Sous le drapeau tricolore]. nr. 1977. În: Cercetări numismatice. 621. Anca. Zaharia. În: „Magazin istoric”. 142-143. I. Vasilescu. 622. nr. p. Dumitru. 109-112. XIX (1985). p. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 245-268. p. 12 (225). LXXXX-LXXXXI 1994-1995. 1998. Despre sigiliul personal al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. 16.Bibliografia heraldicii româneşti roumaines 1916-1922]. 96 . Bucureşti. [Sur le sceau personnel du prince Alexandru Ioan Cuza]. Sub steagul tricolor.

Chişinău. Tom. 97 . 1935. Aperçu sur l'héraldique de district et municipale des pays roumains et la création d'armoiries nouvelles de district et des villes (municipes) de la République Socialiste de Roumanie. p. 628. 178-179 + 4 ilustr. LVIII. STEME DISTRICTUALE 623. LIX (1982). În: „Revista Arhivelor”. Sigiliile caimacamilor Craiovei. [Les sceaux des caïmacames de Craïova]. Cernovodeanu. Sigilii şi inscripţii din Dobrogea (sec. 626. III. Ioan V. nr. (Stemele judeţelor Olteniei). Balogh. VI-VIII e. 413-422. Sibiu.n. Câncea. p.X. În: „Revista Arhivelor”. p. 625. Must. Evoluţia sigiliilor folosite de autorităţile administrative din Comitatul Maramureş. 1973. (Se prezintă sigiliile comitantense şi cele ale localităţilor privilegiate din zona Sighet. Alexandru. 304-309. p. Gustav. În: Recueil du XI-e Congrès des Sciences Généalogiques et Héraldiques. În: Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie. Mărcile districtelor Basarabiei. În: Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Adalbert. Barnea. 627. Arbure. 127-138. 624. [Sceaux et inscriptions de Dobrudja]. [Les blason des districts de Bessarabie]. Dan. XXXVII (1986). Câmpulung şi Vişc). XVXVIII. 4. [L'évolution des sceaux utilisés par les autorités administratives du comitat de Maramures du XV-e au XVIII-e siècle]. Liège. Zamfir C. Die Wappen der sächsischen Nation und der Stadt Hermannstadt. 29 mai-2 juin 1972. nr. 1936-1937. 1899. 2. 134-140. Braga (Portugal). Teceu. p. sec. Bedeus.).

633. 499-504. Colecţia de sigilii a Filialei Arhivelor Statului jud. 267-275 + 4 ilustr. Constanţa. Dan. Maria. Vol. Curtea de Argeş. 634. XXXV. Dogaru. Dahinten. În: „Ziridava”. L'origine des grands sceau princiers Moldo-Valaques à la bordure ornée de médaillons aux armoiries des districts de ces principautés. 229-241 + 17 ilustr. 283-290+ pl. Bistriţa. [L'emblématique et l'héraldique de la Dobroudja]. Dan. 12-14. 2. 1978. Covacs. Cernovodeanu. Arad. În: „Arhiva Genealogică”. Maria. Nobleza y Armas. Emblematica şi heraldica dobrogeană. 3-4. Evoluţia Stemei Argeşului. 1976. Mihai Vodă Sturdza şi heraldica districtuală a Moldovei. XLX (1973). Dan. În: „Revista Arhivelor”. p. II (VII) 1994. Madrid. 636. 1936. 630. XVIII. Cernovodeanu. 1992. La Revista de Genealogia. 145-153. [La collection des sceaux de la Filiale des Archives départementales d'Arad]. Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor folosite de caimacamii Craiovei. În: „Bistritzer Deutsche Zeitung”. Heraldische Überreste in Bistritz. nr. p. 632. 635. 200. Al V-lea Simpozion de studii şi cercetări de heraldică şi genealogie. Cernovodeanu. [Contributions à la connaissance des sceaux utilisés par les caïmacames de Craïova]. În: Recueil de communications du Colloque International Ecologique sous les auspices de l'UNESCO (Constanţa 24-27 noiembrie 1978). p. IV. Dan. 1994. Cernovodeanu. [L'évolution des armoiries d'Argeş]. 631. nr. p. Otto. VI. 295-302 + 6 ilustr.Bibliografia heraldicii româneşti 629. nr. În: Studii şi comunicări (Muzeul Curtea de Argeş). Maria. p. Dogaru. Conservarea stemelor judeţene în sigiliile domneşti. 98 . [Le prince Michel Sturdza et l'héraldique de district de la Moldavie]. 1987. 94-96. Iaşi. p. no. [La conservation des armoiries départamentales dans les sceaux princiers]. În: „Hidalguia”.

Craiova. nr. [Les sceaux des Conseils départementaux . p. Dogaru. Solnocul de Mijloc et Salaj]. 1995-1996. Seria a III-a. p. În: „Buletinul Comisiei de Heraldică. Sigiliile Comitatelor Crasna. Bujorel. p. [Contributions à la connaissance des sceaux des comitats de Transylvanie]. 135. 47-53. 641. Documente. nr 1. Dulgău. nr. Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor comitatelor din Transilvania. În: „Arhivele Moldovei”. nr 1. XXIII (1986). 49-61. În: Oltenia Studii. 94-102. Culegeri. 53-57 + 12 ilustr. p. 89-95 ilustr. Maria. În: Acta Musei Porolisensis. 643. 639. XVI (1979). 1994-1995. p. 2. Sigiliile Consiliilor judeţene (a doua jumătate a secolului al XIX-lea). În: „Arhivele Olteniei”. În: „Revista Muzeelor şi a Monumentelor”. I-II. Muzee. Stema Olteniei. 1998. 637. XVII. Maria. Seria nouă. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Filiala Cluj Napoca. 66-68. 642. I-II. 99 . [Le blason d'Olténie]. 201-205. p. 1996. Edit. p. Dulgău. [Enseignes héraldiques provenant de Dobroudja reflétant l'idée de l'unité nationale et la lutte pour l'indépendance].seconde moitié du XIX-e siècle]. An II. Evoluţia sigiliului comitatului Satu Mare în secolele XVI-XIX. [L`évolution du sceau du comitat Satu Mare dans les XVI-e – XIX-e siècles]. Solnocul de Mijloc şi Sălaj. [Matrices sigillaires provenant d'Olténie dans la collection de la Direction Générale des Archives de l'Etat]. (Stemele judeţelor Olteniei). Iaşi. [Les sceaux des comitats Crasna. Muzee. Maria. 1981. XIII (1976). 638. p. Scorillo. Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române”. 640. Dogaru. Maria. Însemnele heraldice dobrogene reflectând ideea unităţii naţionale şi lupta pentru independenţă. ilustr. I. Maria. Dogaru. 1993. Matrice sigilare provenind din Oltenia conservate în colecţia Direcţiei Generale a Arhivelor Statului.Maria Dogaru În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Dogaru. Bujorel. 1-2. Muzee. Dogaru.

Seria nouă. În: Ardealul. 19-515. Tudor. 72 ilustr. XII. Timiş-Torontal). V -VI. XIV-XVIII). 651. Sigilii folosite de autorităţile administrative comitantense şi oraşele fostului comitat Satu Mare (sec. Pleşa. 1938. Evoluţia teritorială. Marienburg. În: Studii şi cercetări. [Les sceaux roumaines de Dobroudja avant 1877].Bibliografia heraldicii româneşti 644. Lucas Joseph. În: Apulum . Oszóczki. Satu Mare. p. 240 p. II. Direcţia Judeţeană Satu Mare. Sibiu. Caraş. [Les sceaux des comitats de Transylvanie]. Sigiliile din colecţia Filialei Arhivelor Statului a judeţului Alba. În: Enciclopedia României. [Les districts de Transylvanie et de Maramureş jusqu'au Banat. Maramureş. ilustr. 650. p. Antal Alexandru. Historische Merkwürdigkeiten aus Burzenland. caiet III. 1999.istorie – etnografie. (Sunt reprezentate stemele judeţelor Arad. Ion. Cluj. 1929. Bucureşti. 1974. 405-430. anul VII (1801). p. 647. x x x Stemele districtelor României. Bihor. Nr. Sigiliile comitatelor şi scaunelor din Transilvania. [Les armoiries des districts. dosar nr. x x x Stemele judeţelor fixate de Comisiunea Consultativă Heraldică. 225-229. 648. Sigilii româneşti din Dobrogea înainte de 1877. K. [Les armoiries des districts de Roumanie]. Bucureşti. În: Siebenbürgische Quartalschrift. În: manuscris. V. Imprimeriile Statului. 646. Pall. 34 p. 1928. [Sceaux de la collection des Archives de l'Etat du département d'Alba]. 649. 1975. 100 . Referat profesional. Évolution territoriale]. établies par la Commission consultative d'héraldique]. În: „Hrisovul”. 645. Depus la Arhivele Naţionale. [Sceaux employés par les autorités administratives du comitat de Satu Mare]. Mateescu. 183-201. Satu Mare.arheologie . 159-170. 4/1975. IV-V. Vol. Meruţiu. p. Judeţele din Ardeal şi Maramureş până în Banat. p. 1981-1982.

În: „Arhiva Genealogică”. 1. 1-2. Arz Von. p.sächsischen Gebietskörperschaften. 1858. p. 1937.sächsischen Gebietskörperschaften.2 juin 1972. Straussenburg. XLIX. 654. 6. + 25 ilustr. Sibiu. 655.Maria Dogaru 652. 659. Silviu. Albert. 33-34. 107-121. Liège. Stemele districtuale în Moldova regulamentară. Straussenburg. În: Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Die historischen Wappen der ehemaligen sienbenbürgisch . p. Ungureanu. 55 p. 1973. [Les emblèmes des districts de Moldavie. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 657. [Le sceau du "Divan de la Principauté de Moldavie". Braga. 285-289. Die historischen Wappen der ehemaligen sienbenbürgisch . 656. şi Sibiu. ilustr. Albert. 65 p + 1 pl. 1996. Tabac. 1936-1938. Straussenburg. În: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 1936. Arz Von. 1958. p. Zimmermann. 1878. Sibiu. Une nouvelle hypothèse]. Ştefănescu. 658. În: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. color + 25 ilustr. nr. LIX. nr. Caiete heraldice. Die mittelalterlichen Siegel der Stadt Kronstadt und des Burzenländer Distriktes. Mihai-Răzvan. Sibiu.sächsischen Gebietskörperschaften. Das Seeblätterdreieck in Wappen der Hermannstädter Provinz. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. În: Literatură şi artă. Albert. 653. Mihail. Franz. La contribution de Gheorghe Asachi]. 29 mai . O nouă ipoteză. Sibiu. Contribuţia lui Gheorghe Asachi. În: Siebenbürgisch sächsischer Hauskalender. Drapeaux militaires roumains du XIX-e siècle aux armoiries des districts et des villes. 33-34 + 16 ilustr. p. p. Arz von. (Portugalia). München. II (VII) (1995). Neue Folge. partea a II-a. Sigiliul Divanului Cnejiei Moldovei. 24-32. 101 . Straussenburg. 10. Die historischen Wappen der ehemaligen sienbenbürgisch . Arz Von. p. nr. 467-475 + 2 ilustr. Albert.

262 (Polemică asupra stemei municipiului Iaşi). Dan. M. Extras. I (1863). 1. 666.XI. p. IX. p. [Nouvelles 102 . 1982. Blaj. Jahrhundert. Contribuţiuni la studiul stemei municipiului Bucureşti în secolele XIX şi XX. Michael. p. Cernovodeanu. 69-75. nr. nr. [Un sceau inédit de la ville de Suceava]. XXXVI. XXXVII. O eroare istorică. Andriţoiu. Antohi. Cezar. 159-177 + 38 ilustr. M. Noi contribuţii la studiul stemei municipiului Bucureşti. 1913. p. 38 ilustr. Pavel. nr. [Contributions à l'étude des armoiries municipales de Bucarest aux XIX-è et XX-è siècles]. În: Korespondendenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 39-42. Bolliac. [Les sceaux villageois dans les comitats de Hunedoara et de Zarand]. VIII. 1914. 665. Dan. 661. p. ibidem. Auner. în secolele XIX şi XX. În: „Buciumul”. Şi Cerghedean. În: Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Un sigiliu inedit al oraşului Suceava. p. Bucureşti. 1933. und 16. p. Bucureşti. 664. 3-26. XLVIII (1971). Zwei Kronstädter Siegelstempel aus dem 14. Sibiu. [Une erreur historique]. 663. 103. 1971. În: Suceava. LVI. Das Wappen von Hermannstadt. În: „Revista Arhivelor”. Erhard. Sibiu. Cernovodeanu. 1971. Sigilii săteşti în comitatele Hunedoara şi Zarand. STEME ALE UNOR LOCALITĂŢI 660. 662. 8. În: Materiale de istorie şi muzeografie. 19 p + 38 ilustr. 256-257. ilustr. 66 (27 iulie).

nr. Ciobanu. Cernovodeanu. nr. 2. Dan. p. În: Teleormanul liber.127. p. 669. [Le drapeau de la ville de Craiova datant de la seconde moitié du XIX-e siècle]. IV. ilustr. [Les anciennes armoiries de la ville d'Alexandria]. Radu Ştefan. Drapelul armoriat al oraşului Craiova datând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În: „Revista Arhivelor”. În: Materiale de istorie şi muzeografie. [Une variante inconnue des armoiries du type 1864-1865 de la ville de Bucarest].Maria Dogaru contributions à l'étude de l'emblème du municipe de Bucarest dans les XIX-e – XX-e siècles]. II. Keszthey. 3-14. În: „Albumul Parohiei ortodoxe române din Viena". 667. Dan. 134-141. LXXX-LXXXI. În: Les Actes du Colloque International d'héraldique de Keszthely. O variantă necunoscută a stemei de tip 1864-1865 a oraşului Bucureşti. Cernovodeanu. 671. p. p. ilustr. Ioan. Cernovodeanu. P. [Considérations concernants les sceaux de la ville de Bucarest des XVI-e et XVII-e siècles]. 19761977. (Se referă la sigiliul acestui oraş). p. [L'Indépendance d'État de la Roumanie réfletée dans l'héraldique municipale]. L'Héraldique communale de Roumanie au XX-e siècle. nr. Independenţa de stat a României oglindită în heraldica municipală.I. În: Muzeul Naţional. 103 . Cernovodeanu. LXVIII (1991). 249-253 + 1 ilustr. IV. Dan. N. Muzee. Vechimea oraşului Baia. + 16 ilustr. 1050. 1975. XII (1975). XVI. 1. 1966. 3-5 octobre 1988. 124. 365379. Dan şi Spiru. Cernovodeanu. Consideraţii privitoare la peceţile oraşului Bucureşti în secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. 1990. (Blazonul oraşului Tulcea). 1977. [L`ancienneté de la ville Baia]. Cernovodeanu. 668. 673. 4. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 670. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor". 672. 1994. 73-77. p. 341374. p. L. nr. Dan. Vechile steme ale oraşului Alexandria. şi Vătămanu.

nr. 56-57. 1978. x x x Corespondenţa particulară a "Românului". Darvasy. Dan. Dogaru. În: Mazagin für Geschichte. În: „Românul”. [Sceaux villageois de l'ex-comitat d'Arad]. În: Studii şi cercetări ştiinţifice. În: Historia Urbana. p. Dogaru. VII. Sigiliile oraşului Arad. Dogaru. Dogaru. 1844. [Les sceaux des villes Moldaves du Moyen age]. p. XII (1978).Bibliografia heraldicii româneşti 674.. Stema municipiului Bucureşti din 1993. 682. [Un document roumain muni du grand sceau de Târgu Baia]. p. 1863. p. 678. 92-96 + 1 ilustr. 1993. Tom. p. 676. p. VI (1907). D. 6. Un document românesc cu marele sigiliu din Târgul Baia. [Le blason de Tulcea]. 104 . p. VII (1956). În: „Revista Arhivelor”. 64 p. Sigiliile medievale ale oraşelor din Moldova. x x x Das alteste Stadtsiegel von Kronstadt. Iaşi. Maria. [L'origine et le développement des armoiries des villes médievales]. LV (1978). nr. 215-231. III. 683. Kronstadt. Două sigilii şi semnificaţia lor. [Deux sceaux et leur signification]. 157-164. În: „Magazin istoric”. 205-213. În: Cercetări numismatice. p. [Les sceaux de la ville d'Arad]. Maria. 2. nr. 681. D. Középkori városaink cimereinek eredete és fejlödése. [Le blason du municipe Bucarest de 1993]. 677. 5-6. Ciurea. Literatur und alle Denk . 31-32. Mihaly. Sigilii săteşti din fostul comitat Arad. Stema oraşului Tulcea. 25 iulie.und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens. 675. 1. 679. Augustin. 1 Bd. 2. (Şi despre stemele municipale ale oraşelor din Transilvania). 1980. Iaşi. Dogaru. ilustr. 109-110. + 6 ilustr. Istorie. Budapest. fasc. nr. I. 18 iulie 1863. În: „Junimea literară”. Maria. 1994. 1-2 (Descrierea stemei oraşului Iaşi). Maria. [La correspondance privée du „Le roumain”]. 1942. Maria şi Mureşan. 680. În: Revista Bucureşti. 1. (Stemele oraşelor Piteşti şi Focşani). p.

1. 690. 1994. Budapesta. II. În: Maghiar városok. Ember. [Armoiries des villes minières hongroises]. [Villes de Transylvanie]. În: „Revista Arhivelor”. Bányászati vonatkozású magyar város cimerek. Jenö. Organizată la Muzeul Judeţean de Istorie Dâmboviţa. Maria. Stema şi sigiliul oraşului Zalău. 693. 1941. [Un sceau inconnu de la ville de Vaslui au XVII-e siècle]. 686. În: „Secolul”.Maria Dogaru 684. LXXII (1994). 1995. În: curs de publicare. 685. Pecetea latinească a Câmpulungului (O ipoteză). 222. Budapesta. 41 p. 1994. 692. 687. Slobozia . Dulgău. (Sunt prezentate şi stemele unor oraşe din Transilvania). Erdélyi városok. Un sigiliu necunoscut al oraşului Vaslui din secolul al XVII-lea. 1942. Faller. Jákab. Dogaru. Slobozia. [Catalogue de l`exposition „L`héraldique urbaine”]. Maria. 3. mai 1995. Une hypotèse]. Al. Bujorel Petru. p. În: vol. [Les armoiries et le sceau de la ville Zalău]. Tom. Catalogul expoziţiei „Heraldica orăşenească". Dogaru. Dumitrescu. nr. Târgovişte. [Les symboles de la ville Slobozia]. nr. 262. Kolozsvár története világosító rajzai. Elek. p. 1994. 691. VIII (1907). 351-439 (sunt prezentate stemele a 21 de oraşe din Transilvania). În: Historia Urbana. [Un problème en actualité: les nouvelles armoiries des départements et de villes]. 197-209. 1888. Maria. Dogaru. [Enseignes de Bistrita]. p. În: Bányászati és Kohászati Lapok. Târgovişte. nr. Maria. Maria. Géza. Însemne bistriţene. Simbolurile oraşului Slobozia. Dogaru. 105 . O problemă de mare actualitate: noile steme de judeţe şi oraşe. [Le sceau latin de Câmpulung. Lucrare manuscris. 688. Opinii şi precizări. Dogaru.400. 689. [Représentations illustrant l'histoire de Cluj].

1982. 341-347. [Contributions à l'étude du sceau de 1503 de la ville de Caransebeş]. 10-11. p. Am pus pecetea târgului. R. 695. Nr. 363-367.Bibliografia heraldicii româneşti 694. 1875. nr. p. Gräser. Sigilii săteşti din judeţul Teleorman. În: „Altarul Banatului”. D. Ştefan. p. 67-73. 1-3. În: „Memoria Antiquitates”. Hordilă. XII (1978). În: „Revista Arhivelor”. Bucureşti. 1974-1975. Maria. Contribuţii la studiul sigiliului din 1503 al oraşului Caransebeş. În: „Codrii Cosminului”. 62-65. Ritter und Burgers zu Constanz Wappenbuch. Georgescu. II (1991). 702. Georgescu. 696. Maria. [Anciens sceaux des villages de Bucovina]. 701. I. şi Jivan. Grămadă. Georgescu. Ion. Hildebrandt. p. p. 1. În: Documente recent descoperite şi informaţii arheologice. Andreas. Grunenberg. În: „Revista Arhivelor”. p. [Sceaux villageois du départament de Buzău]. [Le blason de la ville d'Alexandria]. [Esquisse historique de la ville Medias]. [Le sceau de la ville de Deva en 1618]. 1969. 35-38. Gorovei. Graf Siegfried Alcantara und Ad. 697. I. Maria. În: „Sargetia”. [Quelques opinions concernant le sceau de Roman]. 3. nr. 1483. Schiţă a istoriei oraşului Mediaş. 703. 74-77. Stema oraşului Alexandria. Sibiu. 698. ilustr. [J'ai mis le sceau de la ville]. [Sceaux villageois du départament de Teleorman]. p. p. 411-413. Sigilii săteşti din judeţul Buzău (1835-1864). Gogoaşă. X (1936-1939). Câteva păreri în legătură cu sigiliul Romanului. Vechi peceţi săteşti bucovinene. 26 + anexă cu reprezentarea a 5 sigilii ale oraşului Mediaş. nr. 106 . Sigiliul oraşului Deva de la 1618. Görlitz. p. Frăţilă. M. 217-268+ pl. 1862. XI-XII. În: „Magazin istoric”. LXIII (1986). 700. 1. Conrad. 699. 2. În: Farbendruck neu herausgegeben von Dr. LXVI (1989) nr. Nicolae.

107 . Xenopol”. [Sceaux des villages du comitat Cluj]. 1-3. 710. p. A. 1907.D. + 2 ilustr. Sigilii săteşti transilvănene din secolul al XIX-lea. Braşov. 706. Maria şi Magdalena. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 711. D. XIX). x x x Kronstadt. Alexandru. 9-10. Maria Magdalena. Xenopol”. Vechea stemă a oraşului Buzău. [Sceaux des villages transylvains conservés dans le Musée d'histoire de Turda]. În: „Acta Muzei Napocensis”. Iaşi. 1993. p. În: „Acta Muzei Napocensis”. Iaşi.Maria Dogaru 704. 509-511. Sigiliile Romanului şi Câmpulungului muntean. În: „Acta Musei Napocensis”. Maria Magdalena. 4 p. Maria Magdalena şi Cordoş. III (Kronstadt). N. Lepădatu. Sibiu. 843-847. 1906 (decembrie) p. Iftimi. XX. Sigilii săteşti transilvănene în Muzeul de Istorie din Turda. [Les sceaux de Roman et de Campulung]. 1983. Jude. p. 1140-1142 + 2 ilustr. Extras. Sigilii săteşti din comitatul Cluj (sec. 1928. 708. Sigilii săteşti bănăţene pe un document din 1826. XVIII. 691-697. 1979. ilustr. Ionescu. [Ancien blason de la ville de Buzău]. Vechi peceţi ale târgului Iaşilor. 152154. 1974. 423-432. p. p. [Anciens sceaux de la ville Iassy]. XL. 267-272. [Sceaux des villages de Banat sur un document de 1826]. 705. 467-479. Sorin. 709. p. x x x Kronstadt. Jude. 1978. 1928. 1981. XVI. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. vol. 707. XXX. p. Jude. XI. p. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. În: „Convorbiri literare”. Dimitrie Gh. 712. nr. În: Das Burzenland. Jude. În: „Acta Muzei Napocensis”. XV. [Sceaux des villages transylvans du XIX-e siècle]. Bucureşti. Hopârtan.

[Les sceaux des localités de Bihor sources ethnographiques]. 108 . II (1993). 1909 (aprilie-iunie). Augustin. [Sur le grand sceau de Lipova dans le XV-e siècle]. Mureşan. În: Materiale de istorie şi muzeografie. Mănescu. 1981. p. Bd. [Les plus anciennes armoiries de Bucarest]. 718. 31-32. 722. IX. 714. În: Blätter für Geist. p. Mihai. 180-190. 9-12. Sigiliile localităţilor bihorene izvoare etnografice. 1805. 397-421. O martice sigilară a oraşului Piteşti aflată în colecţiile muzeului judeţean Dâmboviţa. p. 721. p. 121-122. p. Sigiliile localităţilor bihorene izvoare etnografice (I) (Zona Vaşcău). 1. [Symboles geto-daces dans le grand sceau de Lipova dans le XVII-e siècle]. Cea mai veche stemă a Bucureştilor. 720. N. Das Kronstädter Wappen. Bd. Simboluri geto-dacice în pecetea mare a Lipovei în secolul al XVII. 1. Gheorghe. 717. F. 1807. Kronstadt. Scurt istoric al sigiliilor oraşului Baia-Mare. 53-54. Lucas Joseph. Gheorghe. Marienburg. Mudura. 16-21. 2. p.Bibliografia heraldicii româneşti 713. Mihalca. 4. III (1996). În: Siebenbürgisches Provinzialblatt. 193216. Mudura. [Les sceaux des localités de Bihor sources ethnographiques]. În: „Biharea”. p. Marienburg. În: „Crisia". 1969. Lucas Joseph. I. Niculăescu. 1977. 195209. 715. p. Antichităţile de la Baia. În: „Marmaţia”. Gemuth und Vaterlandskunde. X. 1857. În: Clio. Nr. [Les antiquités de Baia]. Despre pecetea mare a Lipovei din secolul al XV-lea. Lepădatu. Nemeti. Ioan. XV. În: Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice. 716. Alexandru. [Bref historique des sceaux de la ville de Baïa-Mare]. I. Das Kronstädter Stadt – Wappen. 719. 1985. În: „Aradul cultural”. p.

p. 205-207. 725. 1943. Oraşe şi cetăţi din Transilvania. [Sceaux des bourgs et des villages du comitat Satu Mare aux XVI-e. 4. nr.Maria Dogaru [Une matrice sigillaire de la ville de Piteşti qui se trouve dans les collections du Musée du district de Dâmboviţa]. În: Acta Musei Porolisensis. Popescu. 1992-1993. [Le village dans les sources sigillaires]. III. În: „Revista Muzeului Militar Naţional”. [Contributions à l'étude des sceaux d'Arges aux XIX-e – XX-e siècles]. Reghinul Săsesc. p. 1980. [Les drapeaux des gardes civiques du patrimoine du Musée Militaire National]. [Les sceaux des villes minières]. p. 1. 1987. Casa Şcoalelor. 730. În: Studii şi cercetări de istorie şi etnografie. Contribuţii la studiul sigiliilor argeşene în secolul al XIX-lea şi al XX-lea. 728. p. 8. Satul în izvoare sigilare. Sigiliile târgurilor şi satelor din comitatul Satu Mare în secolele XVI-XIX. IV. 723. 73. Mihai. 726. Bucureşti. În: Sächsisch Regener Wochenblatt. Andrei. În: Satu Mare. p. 1991. În: „Magazin istoric”. 45 p. Zur Wappenfrage der Stadt Sächsisch-Regen. Penea. Goleşti. 727. 729. Oszóczki. ilustr. Sigiliile de oraşe miniere. IX-XI. nr. K. 1995. p. Petrişor. LIII (1971). 87-93. 223-238. 106-122. 127-129. Marinela Cristina şi Băjan. În: Klis. Oszóczki. XIX. 142-149. Mutus amor civium. IV (1970). Polay. Oredi.XIX-e siècles]. Drapelele gărzilor civice din patrimoniul Muzeului Militar Naţional. Studii şi comunicări. nr. p. Elemér. 1906. Johann. [Villes et cités de Transylvanie]. Radovici. Ionel. 724. În: Studii şi cercetări muzeale Câmpulung Muscel. K. Maria. Die Formalitäten der Urkunde der siebenbürgischen Wachstafeln. 109 .

735. Schönherr. 212 p. Condiţiile în care a apărut sigiliul oraşului Bucureşti (sec. 1938. nr. Das Wappen von Kronstadt. XVI-XVII). stema unită). C. 1928. Sibiu. p. 110 . Arz von. Nürnberg. ilustr. În: „Turul”. Albert. 152-154. 1898. 8. Bárczay von. 733. Heft. 1906. 732. 1906. În: Kolozsavár Szemle. Albert. 13. Gyula şi Csáki. Sebestyén. În: „Kronstädter Zeitung”. p. Adel von Siebenbürgen. Das Wappen der Stadt Kronstadt. IV. G. [Le blason de la ville Cluj]. p. În: "Siebenbürgische Vierteljahrschrift". [Le moule sigillaire de la ville Baia Mare (XIV-e siècle]. nr. În: colecţia J. Iosef. În: Siebenbürgische Vierteljahrschrift. 1-12. Straussenburg. Iosef. Sebestyén. 1944. În: Koloszvár Szmele. LXI. [Le blason de la ville libre royale Cluj]. Csergheö von. Raichenau. XXXVII. 119-132 + 7 ilustr. Theill XII. ibidem. 736. Iosef. 12. Sebestyén de Keöpeczi. Nr. Das Wappen der Kronstadt. V. Sibiu. a Olteniei. În: „Glasul Bisericii”. Kolozsvár Szabad Király város Cimere. XXIV. Reichenauer von. p.Bibliografia heraldicii româneşti 731. Sacerdoţeanu. (Inclusiv stema Ţării Româneşti. p. Zur Wappenfrage der Stadt Sächsisch-Regen. Stadt 739. Friederich.. Das Wappen von Kronstadt. 11-28 + 19 ilustr. p. 293 p. 266-267. 734. O. Arz von. Stenner. Straussenburg. Sebestyén de Keöpeczi. 737. Iosef. 1944. Elemer. [Les conditions de l'apparition du sceau de la ville de Bucarest]. 1940. Kolozsvár Cimere. XIX (1962). p. Ed. 740. Siebermachers grosses und allgemeines Wappenbuch. Aurelian. Sibiu. 1903.. 11. LI. În: Sächsish-Regener Wochenblatt. În: Korresponzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 281-284. 49-50. Nagybánya város XIV századi pecsétei. 738. 1097-1100.

XXII. În: Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums. caiet 1-4. 7 ilustr. Sibiu. Un proiect de stemă orăşenească pentru Botoşani la 1865. 748. 83-100. V. p. 743. 745. 1995. p. Das Wappen von Kronstadt.. Tabac. În: „Revista Arhivelor”. În: „Analele Academiei Române”. raionul Floreşti). 1 tab. 1930. Republica Moldova. 1931. 201-210 + 1 tab. Sigiliul Târgului Pietrei (judeţul Neamţ). Endre. p. nr. [Les armoiries et les sceaux de la ville Câmpia Turzii]. Vizaksa város Cimere és pecsétei. Straussenburg. LIII. Extras Hermannstadt. Arz von. 746. 1931. 111 . András Mihály. p. Notiţă istorică. [Le sceau de la ville de Iassy au XIX-e siècle]. Extras. Albert. + 7 ilustr. Gh. Notice historique]. Albert. [Un projet d`armoiries pour la ville Botosani à 1865]. 1944. p. Sect. Das Wappen von Hermannstadt. Straussenburg. Das Wappen von Hermannstadt. 1904. Székely. 332-335. Straussenburg. 1-11. 1889. district de Neamţ. 10 p. Ungureanu. 1887/1888. 747. p. Extras. 1997. Mem. 1 tab. Urechia. Un început de bun augur (Proiect de stemă pentru satul Rădulenii Vechi. În: Muzeul Naţional. Zur Klärung der Meinungen. t. p. 13. + ilustr. p. 9 septembrie. 235-243. Sigiliul oraşului Iaşi în secolul al XIX-lea. [Le sceau du bourg de Piatra. IX (1966).Maria Dogaru 741. 4. LIII. 742. nr. Aranyosgvéres cimerváltozatai. 2. 749. Floreşti.A. p. Silviu. [Les armoiries et les sceaux de la ville Viszaksa]. În: Timpul. [Projet d`armoiries pour le village Rãdulenii Vechi]. Bucureşti. În: „Turul”.. X. Bucureşti. Szentkatolnai Bakk. Albert. 4 (limba română şi rusă). 744. Arz von. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Sibiu. 201-210. 13p + 1 tab. În: Korresponzbatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Sibiu. „Korunk”. XLII (1983). Braşov. 53-54. seria II. Silviu Andrieş. Ist. 1930. Tabac. Arz von.

Sibiu. 84-85. 2. nr. Die mittelalterlichen Siegel der Stadt Bistritz. 338-346. p. 1882. 357-366. 758. Sigiliul mare al oraşului Baia Mare din secolul al XIV-lea. Das Wappen der Stadt Hermannstadt. Zimmermann. [Le sceau partagé du village Arcesti. p. p. Vârtosu. Bucureştii şi sigilografia. nr. În: Korrespondezblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Ilie. 1878. p. 112 . Emil. Viorica. Zimmermann. [Les sceaux des bourgs et des villes de la Moldavie et de la Valachie]. p. Vârtosu. Muzee. Vârtosu. În: Studii vâlcene. 107-110 : 116-121. Zimmermann. [Le grand sceau de la ville de Baïa Mare du XIV-e siècle]. p. 751. district Dolj]. Ursu. Dolj). XXIII (1986). 1956. 756. Emil. În: „Analele Universităţii Bucureşti”. Vulpe. Sibiu. 111-114. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. XVII. nr. Franz. p. Das mittelalterliche Siegel der Stadt Kronstadt und der Burzenländer Distrikte. Emil. IV. 755. [Sceaux divisés et sceaux villageois]. 1. Sigilii de târguri şi oraşe din Moldova şi Ţara Românească. 4. 752. 5. 1883. Sigilii împărţite şi sigilii săteşti. În: Studii şi cercetări de numismatică. Franz. Sibiu. 757. nr. 1878.Bibliografia heraldicii româneşti 750. 9. nr. În: Materiale de istorie şi muzeografie. 754. Istorie. I. Franz. V. p. 1966. 753. ilustr. (1974). În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Das älteste Siegel der Stadt Hermannstadt. 97-98. p. Zimmermann. Sigiliul sătesc împărţit al satului Arceşti (jud. 1 pl. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 2. 131-155. 123-129. F. În: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. (Se fac aluzii şi la unele sigilii mănăstireşti). 1. [Bucarest et la sigillographie]. 1957.

Pecetea lui Oprea căpitanul de la Perieţi. 1967. [La pétition du 11 juin 1861. Sigilii de breaslă în colecţia Muzeului de Istorie Cluj.XII. p. VI. Ciofu. 761. [Le „taler” d'or du grand vornic Nicoară de la 113 . p. 3. Lia şi Bătrâna. 760. 762.. Magdalena. [Sceaux des coporations dans la collection du Musée d'Histoire de Cluj]. Două sigilii ale breslei aurarilor din Cluj şi Dej. 763. p. MODERNE ŞI CONTEMPORANE) 759. REPREZENTĂRI HERALDICE INDIVIDUALIZÂND INSTITUŢII (MEDIEVALE. Dan şi Dogaru. În: „Apulum”. Bartsch Ferdinand. Comunicare susţinută în cadrul Comisiei de Heraldică şi Sigilografie de pe lângă Institutul de Istorie „N. Le Comité pour la subscription et son cachet]. Petiţia de la 11 iunie 1861. Bunta. 318-324. În: Cercetări numismatice. LVIII (1981). al XV-lea descoperit la Curtea de Argeş. Maria. În: „Revista Arhivelor”. Valerian L. III 1966. Berindei. 197-211. Bătrâna. 1983. Bunta. marele vornic al Ţării de Sus a Moldovei de la începutul secolului al XVII-lea. Adrian. În: Acta Musei Napocensis. Magdalena. Iorga”. 355-360. Comitetul pentru subscripţie şi sigiliul său. 764. [Considérations sur un sceau de commerce du XV-e siècle découvert à Curtea de Argeş]. Talerul de aur al lui Nicoară. [Le sceau d'Oprea capitaine de Perieţi]. p. [Deux sceaux des corporations de Cluj et Dej]. 1985. 213-228. V. Cu privire la un sigiliu de comerţ din sec. nr.

nr. Agenţiile starostiilor şi ştampilele lor. În: „Revista de istorie”. Maria. p. Culică. Vol. Matrice sigilare aparţinând instituţiilor din judeţul Prahova existente în colecţia Direcţiei Generale a Arhivelor Statului Bucureşti (sec. 5. [Drapeaux des Corporations de Bucarest au milieu de XIX-e siècle]. Teodora Speranţa. În: Ziridava. Un tipar sigilar al breslei mixte din Pâncota. p. 1971. 124128. Muzee. 679-685. 124-128. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. [Matrices sigillaires appartenant aux institutions du département de Prahova dans la collection de la Direction Générale des Archives de l'État]. [Enseignes des sociétés culturelles roumaines reflétant la lutte pour le parachèvement de l'unité d'État]. Augustin. p. 769. În: „Filatelia”. Natalia şi Mureşan. XXVI (1989). Însemne ale societăţilor naţional culturale româneşti reflectând lupta pentru desăvârşirea unităţii de stat. p. 3-4. Dogaru. 1962. p. IX (1972). În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. LXX-LXXIV (1976-1980). În: „Revista Muzeelor”. 6. p. [Matrice de sceau de la quarantaine de Gura Ialomiţei]. Nr. 461-468. Dascal. 114 . L. nr. LXX-LXXIV (1976-1980). 765. 55-61. [Une matrice sigillaire apartenant à la corporation mixte de Pâncota]. p. Vasile. p. nr. 348 + ilustr. Dogaru. 766. 767. 4. Maria. Dengel. 51-55. XVIII. nr. al XIX-lea). 411-415. Cojocărescu.Bibliografia heraldicii româneşti Moldavie du commencement du XVII-e siècle]. nr. 771. [Les agences des „starostii” et leurs cachets]. Diaconescu. 551-555. XXXI (1978). 1993. 768. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Maria. 4. În: File din trecutul istoric al judeţului Prahova. [Les sceaux de la Commission Centrale de Focşani]. Tiparul sigilar al carantinei Gura Ialomiţei (1860). Sigiliile Comisiei Centrale de la Focşani (1859). 770. Steaguri de breslă bucureştene de la mijlocul secolului al XIX-lea.

XIX-XX). p. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Maria. nr. 773. XIX. Dogaru. [Le sceau de la Commission pour l'Édification du Théâtre National]. LXVII (1980). Maria. Dogaru. În: „Revista Arhivelor”. XIX (1982). Sigilii ale instituţiilor sanitare din Moldova. 1989. Augustin.Maria Dogaru 772. [Sources héraldiques de type naval]. Dogaru. XVI (1979). O mărturie insignologică de la Marea Unire. Matrice sigilară provenind de la breasla mixtă din Aluniş. 777. [Une matrice sigillaire provenant de la corporation mixte du village Aluniş. [L'emblème et l'insigne du XV-é Congrès International des Sciences historiques]. Dogaru. Dogaru. Maria. p. 7. 2. 778. Maria. 1985. judeţul Arad. Dogaru. p. 553-556. Heraldica contemporană. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 779. Sigiliul Comisiei Teatrului Naţional. În: „Crisia”. Muzee. 115 . Muzee. 774. Maria. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. Izvoare heraldice de tip naval. 211-216. 68-73.D. Maria şi Demşa. Însemnele instituţiilor mehedinţene reflectând istoria naţională (sec. Maria. [Héraldique contemporaine. 6-7. 435-438.10. 129-136. p. p. département d'Arad]. 406-407. p. 776. 775. Embleme individualizând instituţii culturale. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Dan. 1978. XIX (1982). istorie şi cultură. Muzee. Emblèmes individualisant les institutions culturelles]. Drobeta Turnu Severin. p. nr. [Un insigne-témoignage de la Grande Union du 1-er Décembrie 1918]. [Les sceaux des institutions sanitaires de Moldavie]. Dogaru. 46-49. p. În: Cultura şi civilizaţia la Dunărea de Jos. Emblema şi insigna Congresului al XV-lea de Ştiinţe istorice. XXV (1988). În: Mehedinţi. Xenopol”. [Enseignes des institutions du district de Mehedinţi réfléctant l'histoire nationale]. 2. Muzeul judeţean Călăraşi. nr. Maria şi Mureşan. Dogaru.

784. [Médailles émises à l'occasion de l'anniversaire d'un siècle depuis l'inauguration du pont de Cernavod et de la première édition de la "Gazette mathématique"]. 1. 786. 781. Medalii emise cu prilejul aniversării unui secol de la inaugurarea podului de la Cernavodă şi de la editarea "Gazetei matematice". [Les sceaux des institutions de Satu Mare aux XVI-e-XIX-e siècles]. În: „The American Philatelist”. 1974. Nr. În: „Pro Patria”. sigilii şi ştampile româneşti ale poştelor şi carantinelor (Les premières cartes. 108-109. 303-314. satelor şi cele aparţinând instituţiilor religioase: cultul greco-catolic. În: „Filatelia”. Maria. p. 1979. Baia Sprie. 1999. [Nouvelles identifications de cachets de la „période classique” ]. 785. 783. Noi identificări de ştampile din perioada clasică. 782. Dogaru. Maria. Dragomir. p. 53 ilustr. Serie nouă. Satu Mare. [L`embléme de l`Association des Archivistes et des Amis des Archives]. În: „Filatelia". În: „Hrisovul”. 1980. Kiriac. Dragomir. Simbolurile Ministerului de Interne. 2. 1997. Sigiliile instituţiilor sătmărene din secolele XVI-XIX. cultul romano-catolic şi cultul reformat). Dragomir. 116 .33. În: Arhiva Românească. 10. Baia Mare. fasc. Edit. 345 p. The Earliest Romanian Quarantine. Nr. Primele hărţi. Emblema Asociaţiei Arhiviştilor şi Prietenilor Arhivelor. p. Muzeului Sătmărean. 18. Dulgău. p. Kiriac. 3-4. [Les symboles du Ministère de l’Intérieur]. 1996. 4. II. Date târzii şi timpurii. 233-241. Kiriac. (Sunt analizate sigiliile comitatului Satu Mare şi cele ale oraşelor Satu Mare. Bujorel. I. Dogaru. Tom. 1995.Bibliografia heraldicii româneşti 780. p. ale târgurilor. Seals and Cachets. Dogaru. Maria. sceaux et cachets des postes et quarantaines roumaines). 5-11.

În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 792. p. 451-458. Iordache. Ştampila poştală de datare Galatz – Moldova. Albert. [L'Estampille postale de datation GalatzMoldavie]. Emandi. IV (IX) (1997). p. p. Cluj. Siebenbürgische Zunftsiegel. Ittu. În: „Aluta”. [La figure d'orfèvre dans la sillographie]. 6. Ştefan Pascu. În: „Anuarul Institutului de Istorie din Cluj Napoca”. IV-XIII. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Figura aurarului în sigilografie. L. 113-141. p. 10. 788. Incze. Stelian Gh.Maria Dogaru 787. LXII (1985). În: „Revista Arhivelor”.und Landeskunde. 46-47. 1-2. Un steag (din 1858) al corporaţiei patentarilor din târgul Horezu. x x x Institutul român de genealogie şi heraldică Sever Zotta. VI-VII (1974-1975). Sub semnul lui Clio. Pavel Mircea şi Ene. nr. Guy Marica. [Sceaux et emblèmes de corporations de la collection du Musée de Târgul Secuiesc]. 4. 789. Constantin. [Un sceau du Comité National Roumain de Sibiu 1848]. În: Forschungen zur Volks . prof. [L`Institut roumain d`héraldique et génealogie Sever Zotta]. 793. [Un drapeau de la corporation des artisans possédant une autorisation du bourg de Horezu]. 794. p. Omagiul acad. p. Muzee. Un sigiliu al Comitetului Naţional Român de la Sibiu din anul 1848. Muzee. XXX. XX (1983). nr. Proiect de statut. 790. 220-231. XXIV (1987). p. p. În: vol. Laurenţiu. vol. nr. Emil şi Hojbotă. Cehpecsétek és cehbenbivótáblák a kézdivásárhelyi múzeum gyüteményében. 2. 60-61. Florea. nr. XII 1969. 791. 437-445. V. Petru. Eichhorn. 72-81. În: „Arhiva Genealogică”. 1990-1991. Piese lapidare cu steme heraldice şi embleme de breslă din Sibiu. [Pièces lapidaires aux insignes héraldiques et aux emblèmes des corporations de Sibiu]. 117 .

3. Flaminiu. Cluj. 801. 799. Augustin şi Grozi. În: Cântarea României. p. Alexandru. p. 118 . În: „Biserica Ortodoxă Română”. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 39-42. Ivănuş. În: „Revista Muzeelor”. [Deux impriéssions sigillaires appartenant à la corporation des potiers de Lipova]. mai. p. Un sigiliu inelar al unui judeţ al Câmpulungului.XIX-e siècles]. 1228-1232. 42-43. nr. Dragoş. [Sceaux postaux dans le Musée d'Histoire de Transylvanie]. 802. Dănuţ. 11-12. Tipare sigilare de breaslă din colectia Muzeului de Istorie Sibiu.Bibliografia heraldicii româneşti 795. Gheorghe. XXX (1993) nr. 785-786. Sigiliile medicale ale Clujului de odinioară (Sceaux des médecins de la ville de Cluj d'autrefois). 1984. În: „Clujul medical". Maria Magdalena. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Două tipare sigilare aparţinând breslei olarilor din Lipova. O controversă privind numele şi sigiliul consistorului din Oradea (1839). Mârţiu. [Une controverse à l'égard du nom et du sceau du consistoire d'Oradea]. În: „Anuarul Muzeului Naţional”. 436-437. Morărescu. 5. [La marque typographique dans le livre roumain aux XVI-e-XVII-e siècles]. p. Muzee. În: „Biblioteca”. 798. [La marque typographique dans le livre roumain aux XVIII-e . VII. VII (1970). p. 61-70. Jude. Nr. 2. [Matrices sigillaires des corporations provenant de la collection du Musée d'histoire de Sibiu]. [Sceau annulaire d'un district de Câmpulung]. Mureşan. 1980. Sigilii poştale în Muzeul de Istorie al Transilvaniei. Nr. Lenghel. p. 8-20. 4 (aprilie 1940). LXXXVIII (1970). Liţiu. 797. Morărescu. 796. 3-4. 1983. nr. Livia. Dragoş. p. nr. XXVI (1989). 800. Marca tipografică în cartea românească în secolele XVIII-XIX. Muzee. Marca tipografică în cartea românească veche în secolele XVI-XVII.

IX (1966). 4-6.(1967). Penescu. p. Matrice sigilare moderne din Colecţia Muzeului "Regiunii Porţilor de Fier". [Marques de corporations du Musée Bruckenthal]. 809. Rătoi. În: „Filatelia”. Năglar. Un sigiliu al breslei zidarilor şi dulgherilor din Aradul Nou. Mureşan. 1973. [Un sceau de la corporation des maçons et de charpentiers d`Aradul Nou]. 187-198.). Augustin. Suceava. În: Acta Musei Napocensis. p. În: „Mitropolia Olteniei”. p. 1971. 807. Regleanu. 806. Galaţi. Rezachevici. 6-7. 1996. Tudor şi Grigorescu. IV. 187-192. În: „Revista Arhivelor”. 1. În: „Drobeta”. Doina. 119-122 (fig. conservé en Pologne et 119 . 804. Tablele de breaslă ale Muzeului Bruckenthal. IV. Sigiliul iconografic al lui Cernica (Ştirbei) mare vornic (1602-1610). XV).Maria Dogaru 803. Nr. [Les estampilles des offices et des services postaux]. În: „Ziridava”. 2. ilustr. [Un sceau de quarantaine à symbolistique folklorique et réligieuse]. [Matrices sigillaires de l'époque moderne dans les collections du Musée de la Région des Portes de Fer]. nr. p. În: „Valahica”. IV. p. 415-417. p. Arad. 810. XIX-XX. al lui Toma. Dumitru. moldave. Ion. Cel mai vechi sigiliu inelar (matrice) de dregător moldovean (sec.). nr. Tecuci etc. 347-350. [L'étude des estampilles postales de Târgovişte de la fin du XIX-e siècle]. p. [Le plus ancien sceau annulaire (matrice sigillaire). Un sigiliu de carantină cu simbolistică folcloric religioasă. Olimpia. nr. Ştampilele oficiilor şi serviciilor poştale. Constantin. grand vornic]. 808. Lucian. Studiul ştampilelor poştale ale Târgoviştei de la finele secolului al XIX-lea. 1980. (Sunt prezentate sigiliile aparţinând instituţiilor din zonă ca şi altor judeţe: Gorj. păstrat în Polonia. 805. [Le sceau iconographique du boyard Cernica Ştirbei. Popescu. logofătul lui Ştefan cel Mare. M. Passalega. 292-293. XXXIII (1981).

[Le document à plusieurs sceaux de Vladut voïvode. 101. Rînziş. În: „Romanoslavica”. p. nr. Le sceau du boyard Ivasco. Contribuţii la istoria Bălenilor.Ştiinţe auxiliare ale istoriei. Edit. În: Studii şi comunicări. p. Filofteia. 1. 3. Contribuţii la studiul diplomaticii slavo-române. adressé aux marchands de Braşov]. [Contributions à l'étude de la diplomatique slavo-roumaine. LXI (1984). Rusu. Sfatul domnesc şi sigiliile din timpul domniei lui Neagoe Basarab (1512-1521). [Contributions à la connaissance des sceaux des grands dignitaires. Muzeul Câmpulung Muscel. 328-332. Aurelian. Sacerdoţeanu. În: Studii şi comunicări. 120 . Rînziş. 4. 812. Contribuţii la cunoaşterea matricelor sigilare aparţinând unor instituţii din judeţul Argeş. 815. p. În: Caietul Seminarului special . [Contribution à la connaissance des matrices sigillaires appartenant à quelques institutions du département d'Argeş]. Muzeul Câmpulung Muscel. 340-347. În: „Revista Muzeelor”. X. grand vornic]. p. ilustr. p. vol. 814. 65-66.D. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. Iaşi. Valachie. XVII-e siècle]. „Hrisovul” cu sigilii multiplicate al lui Vlăduţ vodă către braşoveni. Sigiliul şi emblema Societăţii Numismatice Române. 1981. 813. VIII (1971). 811. Universităţii Bucureşti. 1964. p. Sigiliul lui Ivasco mare vornic. 149-152. Filofteia.Bibliografia heraldicii româneşti appartenant à Toma. 816. În: „Revista Arhivelor”. XXIV (1987). 405-455. [Le sceau et l'emblème de la Société Numismatique Roumaine]. Sacerdoţeanu. logothète d'Etienne le Grand]. Le conseil du prince et les sceaux à l'époque de Neagoe Basarab 1512-1521]. Aurelian. [Contributions à l'histoire des Băleni. nr. p. secolul XVII). Rînziş. 325-334. ilustr. Xenopol”. Valeriu. Filofteia. 1987. Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor de mari dregători (Ţara Românească. 1995.

p. 58-62. În: „Revista Arhivelor”. 1980. ilustr. XI (1971). 823. 820. În: „Drum nou”. p. [Les sceaux des boyards du conseil de Radu le Grand. terminologia de bază. descriere şi reprezentare). 2 + ilustr. Iţic. p. appliqués à l'occasion de la Convention avec la ville de Sibiu en 1507]. Braşov. XVII. Zottu Tzigara. Sigiliul cu stema medievală a Săcelelor. 1. 73-90. Die Wappendenkmäler des Burzenländer sächsichen Museums. În: „Buletinul Monumentelor Istorice”. [Une estampille commerciale inédite]. Temoignages anciens et nouveaux sur le grand spathar Zottu Tzigara]. Bucureşti. 818. 1938. bibliografie românească şi internaţională etc. XII. 457-477. Nicolae. Le sceau aux armoiries médiévales de Săcele].Maria Dogaru 817.). 1971. nr. [Du passé des villages de la région de Săcele. 121 . (Se cuprind statutul. x x x Societatea Română de Vexilologie. Heft 1-2. O piatră de mormânt uitată şi o pecete necunoscută. [Sceaux de la collection du Musée départemental de Braşov]. "Compania oierilor români din cele şapte sate săcelene". [La societe Roumaine de vexillologie]. XXVIII. nr. Braşov. 821. În: Acta Musei Napocensis. Mihail. 35-55. 819. Sigilii din colecţia Muzeului Judeţean Braşov. nr. [Une pierre tombale oubliée et un cachet inconnu. Sporea. 822. 1998. p. 1979-1980. nr. Ştefănescu. În: Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums. Corina. joi 25 noiembrie. Din trecutul satelor săcelene. Keöpeczi Iosef. p. 4. Sebestyén. Radu. lista membrilor. 509-510. (Despre sigiliul sătesc din secolul al XVIII-lea cu elemente din stema Săcelelor. 8361. p. Şvarţ Kara. 1. Marcel şi Nistor. În: Un nou organism ştiinţific Societatea Română de Vexilologie (Autori Maria Dogaru şi Laurenţiu Popescu). Ştefănescu. Sigiliile boierilor din sfatul lui Radu cel Mare de la Convenţia cu Sibiul din 1507. Sturdza Săuceşti. În: „Cumidava”. „La compagnie des bergers roumains de sept villages. O ştampilă comercială inedită. Mărturii vechi şi noi despre marele spătar. X (1967).

. III. Extras. Caiet I. Joseph. Sigilii româneşti cu legenda în limba turcească. 75. Andrei. 123-124. planşa II e. Vârtosu. IV. 7-8. 827. 83-106. 15 p. 828. 1852. [L'historique de grand serdar Georges Saul 1743-1785]. [Hautes dignitaires de la Valachie 122 . Vârtosu. 826. (Se prezintă sigiliul acestei bresle). (Sunt descrise sigilii de mari dregători). Ştefan.Bibliografia heraldicii româneşti 824. Veress. În: „Magazin für Geschichte. 19-20. fascic. Steagul Agiei din timpul domnitorului Grigorie Dimitrie Ghica. vol. Bucureşti. Memoriile secţiei literare. [Quatre sceaux scolaires du XIX-e – XX-e siècle dans les collections de Câmpulung-Muscel]. ilustr. p. 1. ilustr. (Se prezintă sigiliul capitlului Ţării Bârsei). 829. În: „Artă şi arheologie”. le gendre du Petru Şchiopul]. 825. Muzee. p 54-57. Istoricul marelui serdar Gheorghe Saul. 1931. ginerele lui Petru Şchiopul. 44-46. O pecete interesantă a lui Zoty de Cigara. Anton şi Potocki. Trâmbaciu. 1912. În: „Analele Academiei Române”. ilustr. Velcu. p. Trausch. ilustr. II. 203-216. p. Emil. 831. Geschichte des Burzenländer Capitels. [Les sceaux roumains avec la légende en langue turque]. I (1937). Emil. În: „Buletinul Muzeului Militar Naţional”. [Le drapeau de la préfecture de police pendant le règne de Grigorie D. Braşov. nr. p. [L`histoire d`orfèvres de Brasov]. 1931-1932. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Bucureşti. Patru sigilii şcolare din secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX în colecţiile din Câmpulung-Muscel. Gyàrjás. 1942. p. nr. A Brassai ötvösség története. Mari dregători din Ţara Românească în sigiliile secolelor XVII-XVIII. XIX (1982). Andrei. Tafrali. p. Tihamér. 830. Seria III. Tomul V. Braşov. 166168. Ghica]. O. [Un sceau interesant du Zoty de Cigara. În: „Hrisovul”. 2. 1942. Literatur und alle Denk und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens”.

I (1950). 121-127. [Sceaux des corporations bucarestoises]. Mircea şi Barbu. În: „Ziridava”. Nr. [Sceaux des corporations de Baïa Mare conservés dans les collections du Musée départemental de Maramureş]. 140-180. nr. Sigilii ale breslelor din Baia Mare păstrate în colecţiile Muzeului judeţean Maramureş. Emil. 1974. p. Sigilii de breaslă din judeţul Arad. Emil. II (1965). 123 . II. Vârtosu. nr. ilustr. Mircea. Sigilii de corporaţii bucureştene. Sigilii cu însemnele dregătoriei. În: Studii şi cercetări numismatice. 1786-1829. În: „Revista Muzeelor”. p. 1. 2. 834. III-IV. [Les sceaux des corporations du département d'Arad]. 835. Ţara Românească. 1786-1829]. [Sceaux aux enseignes des fonctions Valachie. 832. Mircea. 107-112. Zdroba. ilustr. În: „Marmaţia”. Vârtosu. 1971. Zdroba. III. 152-159. 1960. 833. p. În: Studii şi cercetări istorice medievale. p. p. 347-374.Maria Dogaru dans les sceaux des XVII-e et XVIII-e siècles].

352 + IV p. Maria. 962-968 + 4 pl. În: „Revue des études sud-est européennes”. XIV (1976). 317-323. nr. [Des enseignes heraldiques appartenant aux institutions ecclésiastiques). 11-13 + 6 ilustr. Inorogul de pe blazonul lui Nicolaus Olahus. Heraldica bisericească în Ţările Române.XIII. p. 7-8 (iulie-august). [L'Héraldique ecclésiastique dans les pays roumains]. 651-652. p. [Matrice sigillaire de l'église "Madona Dudu" de Craiova]. Maria. p. 1884. V. Dogaru. Albu. XXXII (1980). Cernovodeanu. Maria. 124 . Un izvor istoric inedit: stema Episcopiei Aradului.. (Stema acestui demnitar religios). Dogaru. Ghenadie. În: „Magazin istoric”. În: curs de publicare. 842. nr 2. 839. 357-361. 1 (10). STEME ECLEZIASTICE 836. ilustr. 7-9. Reprezentări heraldice aparţinând instituţiilor religioase. Antim Ivireanu et l'art héraldique de la Valachie. Dan. p. Enăceanu. În: „Biserica Ortodoxă Română”. O matrice sigilară deosebită a bisericii "Madona Dudu" din Craiova. În: „Biserica Ortodoxă Română”. 837. Petru Movilă. XCIX (1981). 838. În: „Mitropolia Olteniei”. 840. 841. Bucureşti. ian. nr. nr. p. Corneliu. Dogaru. [La licorne du blason de Nicolaus Olahus]. Cernătescu.. II (1968). XCIII (1975). 3-4. [Une source historique inédite: l'emblème de l'évêché d'Arad]. nr.

Aşezământul cultural al mitropolitului Dositei Filitti de la înfiinţare şi până astăzi (1827-1910). p. Filitti. 3-4. [Trois églises gardantes les signes de l'ancienne héraldique roumaine]. scriere comemorativă la serbarea centenară a naşterii lui. 849. Mitropolitul Andrei. nr. mem. Mem. XXVI. Ghiţă. şi Polga. 125 . Ionescu Gion.. 20. Ieremia B. 6. 1-8 + ilustr. Ioan. (Sigilii armoriate precum şi steme ale boierilor purtând în scut simboluri religioase). În: „Analele Academiei Române”. 305-315 + ilustr. Lupaş. În: „Mitropolia Banatului”. Stelian. Trei biserici păstrătoare ale vechii heraldici româneşti.. XLVI (1987). baron de Saguna. nr. Vechi sigilii bisericeşti bucovinene. Sibiu. Consistoriul Mitropolitan. Extras. 847. 1944. 1910. XXXV (1985). 1939. 116-124. Fabian M. baron de Saguna. Grămadă. În: „Glasul Bisericii”. D. 544. ilustr. 845. 844. [Le Métropolite André. t. + 10 f. seria III. [Sceaux ecclésiastiques anciens des certaines paroisses des environs d'Oraviţa]. p. nr. Două contribuţii la istoria religioasă din Ţara Românească în secolul XVIII. Cernăuţi. Ist. Sect. ecrit commemoratif à la fête du centenaire de sa naissance]. 1909. Vechi sigilii bisericeşti ale unor parohii din jurul Oraviţei. [Anciens sceaux ecclésiastiques de Boucovina]. Ioan. 1827-1910]. Edit. [Le portrait et le blason de Grigore Tamblac et sa mission au concile de Constanza]. Karadja. p.Maria Dogaru 843. Portretul şi stema lui Grigore Ţamblac şi misiunea sa la Conciliul din Constanţa. Bucureşti. XIX (1960). 6. p. pl. Constantin. ilustr. În: „Glasul Bucovinei”. Bucureşti. [L'établissement cullturel du métropolite Dosithei Filitti depuis sa fondation jusqu'à nos jours. p. p. 848. Nicolae. Metzulescu. În: „Glasul Bisericii”. 846. 5-6. 335-337. [Deux contributions à l'histoire réligieuse de la Valachie au XVIII-e siècle]. 10 p.

p. 123-144. Porumb. archevêque de Buzău]. Sigiliul patriarhal descoperit la Constanţa. [Sur les symbole de l'art plasique chretien. p. Metzulescu. [Un blason de Costandie Filitti. 543-557. (Simbolurile creştine în heraldica sigilară europeană şi românească). VII. Din simbolurile artei plastice creştine. Metzulescu. 856. Sabău. XXI (1962). p. [Contributions visant les débuts de l'art chrétien. XXI (1962). 1958. 5-6. 1995-1996. XV (1965). 1958. 853. Lucaci Ioan. Metzulescu. 1116-1142 + ilustr. p. Petre Ş. La signification de quelques représentations et symboles]. nr. Năsturel. Genealogie şi Sigilografie”. În: „Glasul Bisericii„. Contribuţii cu privire la începuturile artei creştine. Metzulescu. + ilustr. 131-134. La réprezentation „St. În: Studii şi cercetări de numismatică. nr. Academia Română. [Sceaux et impressions sigillaires 126 . Popeea. Erminiile în arta creştină medievală europeană. O stemă a lui Costandie Filitti. 280-306. 857. 439-440 + ilustr. Marius. Al. Bucureşti. p. 121-123. II. nr. episcop de Buzău. În: „Mitropolia Banatului”. 855. 851. Extras. Gheorghe pe unele steme boiereşti moldo-valahe). 1980. 4 p. Peceţi şi amprente sigilare parohiale din Banat.Bibliografia heraldicii româneşti 850. [Le Sceau de la Monastère Vad]. În: "Glasul Bisericii". [Les „Erminies” dans l'art chretien médiéval]. 852. Victoria. Stelian şi Dănilă. Georges et le dragon”]. Gheorghe şi dragonul”. (Reprezentarea Sf. [Sceau patriarchal découvert à Constanza]. 854. 3-4. p. Pagini de istorie religioasă în cartografie şi sigilografie. Stelian. I-II. 11-12. Reprezentarea „Sf. 1-3. Stelian. În: „Glasul Bisericii”. [Pages d'histoire religieuse représentées dans la cartographie dans la sigilliographie]. + 5 pl. Sigiliul Mănăstirii Vadului. În: Studii şi cercetări de numismatică. nr. Filiala Cluj-Napoca. Semnificaţia unor reprezentări şi simboluri. Stelian. XX (1961). În: „Buletinul Comisiei de Heraldică.

bibliotécaire et imprimeur]. [Antim Ivireanu. 858. nr. 4. 838-841. p. p. p. [La chancellerie de l’Église Métropolitaine de la Valachie et ses servants jusqu'en 1830]. Cancelaria Mitropoliei Ţării Româneşti şi slujitorii ei până la 1830. Sacerdoţeanu. 542-585. XXIII (1964). 862-890. p. Sigiliile mitropolitului Antim Ivireanu. VIII (XCCII) 1997. 9-10. archiviste. nr. [Les sceaux du métropolite Antim Ivireanu]. şi tipograf. 77-83. Sacerdoţeanu. 859. 7-12. Sacerdoţeanu. nr. Stoi. [L'enigme du symbole héraldique du monastère Hodoş-Bodrog]. Antim Ivireanu arhivist. nr. 861. ilustr. În: „Glasul Bisericii”. Dimitrie. 9-10. Aurelian. nr. (Steme de mitropoliţi). Aurelian. În: „Altarul Banatului”. XVIII (1959). Enigma simbolului heraldic de la mănăstirea Hodoş-Bodrog. 1-3.Maria Dogaru paroissiales du Banat]. XXXVI (1986). 3-4. 223-224. 860. bibliotecar. (Descrierea stemei mitropolitului Antim Ivireanu). nr. p. XVIII (1966). Aurelian. În: „Mitropolia Banatului”. XXII (1963). În: „Mitropolia Olteniei”. p. 127 . 135-145. În: „Glasul Bisericii”.

1 (octombrie). 1927. [La famille Onciu. 1973.S. În: „Glasul Bucovinei”. REPREZENTĂRI HERALDICE INDIVIDUALIZÂND CLASE ŞI CATEGORII SOCIALE 862.XVII-e siècles dans la collection du Musée d'historie de la R. [Les boyards Hâncu]. III-IV(1936). Bălan. Gagrim. ibidem. (Stema familiei Hâncu). Bezviconi.2 juin. În: Cercetări numismatice. nr. nr. 68-69 (mai-iunie). (Stemele unor familii princiare: Cantacuzino. [Aneaux sigillaires inédites des XIV-e . p. Bartsch. 36-39 (septembrie-decembrie). pl. Familia Onciu. Gheorghe. 866. tipărit în culori şi mai multe tabele genealogice. p. Avec le blason de la famille Onciu et tables généalogiques]. 864. Cernăuţi. p. 67-87 şi 94. VII (1939). 865. Les timbres des armoiries des familles de Moldavie et de Valachie. Inele sigilare inedite din sec. 31. În: Din trecutul nostru. Gheorghe.S. + 2 f. 7. Étude et documents. Bezviconi. 863. XIX + 233 p. 64-67 (ianuarie-aprilie). România. de Roumanie]. Anton Manea. 29 mai . Cristina. Sturdza şi Moruzi). 1980. XIV-XVIII aflate în colecţia Muzeului de istorie a R. Ferdinand. Braga (Portugalia). ibidem. În: Recueil du XIe Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. În: Din trecutul nostru. Cu blazonul familiei Onciu. Heraldica basarabeană. 1972. nr. Liège. I (1933). nr. [L`héraldique de Bessarabie].XIV. 205-213. + 3 tab. Boerii Hâncu. nr. Teodor. Studiu şi documente. III. 128 . p.

I. (Stemele familiilor Neculitza-Popovici). II (1935). 1940-1943. Bezviconi. Gheorghe. Stroescu. Kalmuţki. 73 (octombrie). În: Din trecutul nostru. nr. [Les boyards de la Moldavie entre Prouth et Dniestre]. Basarabă ot Greci. IV-V (1937). Gheorghe. III (1936). Gheorghe. Donici. Stroiescu). În: Din trecutul nostru. Gagrim. Sturdza. Familia Krupenschi în Basarabia. 868. Gheorghe. Figuri şi umbre din nordul Moldovei. 870. În: Din trecutul nostru. p. 345 p. Blazonul nobiliar al lui Ioan Flora din Podeni (1655) şi rolul dorobanţilor români din scaunul Arieşului. 1-4 şi 4758. II (1934-1935). 17-20. Binder. nr. Gheorghe. 872. Ralli-Arbure. 7-10. II. VII (1939). Paul. (Stemele familiilor Cantacuzino. Vol. Cazimir. 22-29. [Les boyards Stamati. Contribuţii la istoria boierimii basarabene. Bucureşti. 52. nr. Bezviconi. (Stemele familiilor Stamati. Boierimea Moldovei între Prut şi Nistru. II. Gheorghe şi Gore. III (1935). Rali. 1980. În: Din trecutul nostru. Basarabă ot Greci]. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. 871. Arhondologia Basarabiei II.) 869. p. Coroi. 129 . p. nr. Gheorghe. 873. În: Din trecutul nostru. 1-18. 21-24. 22-118. 46-49 (iulie-octombrie). Tufescu etc. nr. 874. p. p. 28-30. [La famille Krupenschi en Bessarabie]. (Familiile Kazimir. Keşco. Bezviconi. [Figures et ombres du Nord de la Moldavie]. Bezviconi. nr. Ciurea şi Grecianu-Ilfov). 15-16 (decembrie-ianuarie). [Contributions à l`histoire des boyards de Bessarabie]. Boierii Stamati. Arhondologia Basarabiei. În: Din trecutul nostru. III. Bezviconi. Paul. 48-61. Bezviconi. p.Maria Dogaru 867. 320 p. I-II. Bezviconi.. Bucureşti. [Les armoiries de Jean Flora de Podeni 1655 et le rôle de gens d'armes roumains du siège d'Arieş].

Monografia familiei Mocioni. I (1863). 923 p. Blancard. + 35 pl. (Steme ale familiilor Mavrogheni şi Callimachi). nr. p. Române. George. 23 (20) martie. cartes-etc. Les Mauroyeni. Paris. Tom. Binder. 231-233.Bibliografia heraldicii româneşti 875. aprilie-iunie. Blancard. 1893. 878. (13 noiembrie). Flammarion. p. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Botiş. (Diploma cu descrierea stemei concedată de Gheorghe Rákóczy lui Drăghici Cantacuzino . nr. 121123. 879. 880. 1909. Bucureşti. publicată şi adnotată de Nicolae Iorga. IV. ilustr. Théodore. Ilustr. 1965. Cornelia. 1939. Histoire d'Orient (de 1700 à nos jours). Un vechi sigiliu cantacuzinesc. 301-314. (Sunt descrise stemele celor două ramuri ale familiei Mocioni). p. Buzdugan. „Revue roumain d’histoire”. 882. Genealogia familiei Cantacuzinilor. XXVII (1988). 25-157. fac-similés. Paris. Mihai. 876. I-II. Genealogia Cantacuzinilor. cartes. Ernest Leroux. Essai d'étude additionnelle à l'histoire moderne de la Grèce. În: „Buciumul”. 881. 877. Un sigiliu al lui Nicolae Bălcescu. Teodor. p. [La monographie de la famille Mocioni]. Théodore. [La genealogie de la famille Cantacuzino]. Les Mauroyeni. XV. În: Caiet selectiv de informare asupra creşterii colecţiilor Bibliotecii Academiei R. Orné de portraits. LXVII-LXIX (1973-1975). [La généalogie de la 130 . Cezar. portraits. 390-391. 757 p. 473-476. nr. Cantacuzino. [Un ancien sceau de la famille Cantacuzino].1658). [Un sceau de Nicolae Bălcescu]. 4. de la Turquie et de la Roumanie. Bodea. Bolliac.P. (Blazonul familiei MatzasMavrogheni). Illustré de nombreuses gravures. 591. Paul. p. Une famille noble roumaine de Transylvanie: les Drakula de Sinteşti. p. facsimiles.

Dan. 886. Bucureşti. În: „Revista elenă de genealogie şi heraldică". 1983. În: Genealogica et Heraldica Recueil du Xe Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Cârlova. Ioan. Le role et leur fonction sociale à travers les siècles. 1973. XXX (1982). + 3 tab. Cernovodeanu. 221-232. (Descrierea stemei conferită Cantacuzinilor în 1658). 1902. XVI-XIX). tom. 1972. Dan. Nobleza y Armes. În: „Buletinul Monumentelor Istorice”. [La généalogie de la famille Cârlova]. Cernovodeanu. Dan. 562 p. (Stemele familiei menţionate). p. 118-133. p. Sur la valeur héraldique des seaux des boyards Valaques et Moldaves à travers l'histoire des Principautés Roumaines. 885. 673-679 + 5 ilustr. 1998. p. Cernovodeanu. 883. Un sigiliu puţin cunoscut al vel logofătului Andronachi Donici. Un sigiliu paşoptist inedit. 1. 2 p. Freiburg in Bresgau. 131 . Extras. Cernovodeanu. 769-781. nr. Extras.Maria Dogaru famille Cantacuzino) Bucureşti. Vol. Cernovodeanu. [Sur les armoiries des familles nobles roumaines de Transylvanie . Viena. Aperçu sur les armoiries de la noblesse Roumaine de Transylvanie (XVIe XIXe siècles). IV. Genealogia familiei Cârlova. 1970-1971. Bucureşti. Dan. 2. XLII (1973). + 3 ilustr. În: „Hidalguia” – La Revista de Genealogia. Viena. 888. 884. 887. X (XIV). Dan. p. Vol.XVIe XIXe siècles]. nr. + 5 ilustr. 889. Atena. Bucureşti. 14-19 septembre 1970. Sur les boyards roumains. Madrid. 174 (septembrie-octombrie). 39-40 + 3 ilustr. II. În: Studia et Acta Musei Nicolae Bălcescu. 1939. p. Dan. Bălceşti pe Topolog. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. [Un sceau peu connu du grand „logofăt” Andronache Donici]. 48 p + 22 pl. 589-595. p. XI. 7 p. [Un sceau inédit d'un révolutionnaire de 1848]. 1971. Cernovodeanu. Despre stemele familiilor nobile româneşti din Transilvania (sec.

271-280. 7-9. f. 217-219. p. În: „Revista de istorie”. 897. Miron. Dogaru. de hotarnic din judeţul Romanaţi la mijlocul secolului al XIX-lea. p. Maria. „Revue d`études sud est européene”. În: Arhiva Românească. [L`arbre généalogique de la famille Miron Costin et ses armoiries]. Costin. 891. capitaine dans l`armée de Tudor Vladimirescu]. În: „Mitropolia Olteniei”. 892. Pliant cu stema în culori. [Sur le sceau d`Avram Iancu donné à la Societé Astra]. Constantin. 896. [Une matrice sigillaire provenant de Tudor Vladimirescu]. p. Sigilii ţărăneşti din Ţara Românească şi Moldova (1600-1650). În: „Revista Arhivelor”. O matrice sigilară provenind de la Tudor Vladimirescu. 694-695 ilustr. [Un sceau personnel. Dogaru. 894. ayant appartenu à un arpenteur du district de Romanaţi au milieu du XIX-e siècle]. 4. 895. [Le sceau de Ioniţă. 1900. [Sceaux paysans de Valachie et de Moldavie (1660-1650]. Maria. [Le sceau d'Avram Iancu]. Bucureşti. XLIX (1972). 694695 ilustr. XXXIII. Dogaru. p. Maria. p. căpitan în oastea lui Tudor Vladimirescu. p. Dogaru. L`album héraldique des étudiants d`outre-mer de l’Université de Padoue (XVII-e-XVIII-e siécles). Dima Drăgan. inedit. Sigiliul lui Avram Iancu. XXXIII (1981). nr. În: „Transilvania”. Deca. I (1995). Sigiliul lui Ioniţă. inédit. nr. p. 80-90. 132 . 2. 893. 4. 4. XXXIV (1981).Bibliografia heraldicii româneşti 890. În: „Revista Arhivelor”. 729-741. Corneliu. X (1972). nr. x x x Despre sigiliul lui Avram Iancu donat Casei naţionale a „Astrei”.d. Un sigiliu personal. Maria. 375-378. nr. XLIX (1972). Arborele genealogic al familiei Miron Costin cu armele familiei. nr.

900.Maria Dogaru 898. p. Radu Ion. Sigiliile lui Buzinca Dimitrie din Răduleşti. Adina. 221-232. [St. Dimitrie. căpitan în oastea lui Tudor Vladimirescu. p. nr. p. nr. Maria. L'évolution d'une famille roumaine du nord du pays]. [Le diplôme d’ennoblissement du Nicolaus Olahus]. 204-215. Arad. Dogaru. p. În: „Revista Arhivelor”. 133 . p. Evoluţia însemnelor heraldice aparţinând familiei Mocioni. Evoluţia unei familii româneşti din nordul ţării. Genealogia şi arhivistica. 903. 901. [Mihai Eminescu et Ion Creangă. XIX-XX. L`évolution des enseignes héraldiques appartenant à la famille Mocioni]. efigii pe sigilii şi medalii. XXXIII (1981). În: „Revista Arhivelor”. În: „Ziridava”. LXIX (1990). [L`Héraldique au service de la recherche historique. Gheorghe reprezentat în sigiliul inedit al lui Ioniţă. Dogaru. 2. În: „Mitropolia Olteniei”. 395-403. Stoi. XXVII (1990). 115-130. Dogaru. 899. 2. [La généalogie et l'archivistique. 904. III. 6 ilustr. nr. În: Caietul seminarului special de ştiinţe auxiliare. p. 54-59. Sf. Maria. Două tipare sigilare ale familiei Mavrocordat din Colecţia Bibliotecii Facultăţii de Istorie Filologie-Bucureşti. nr. Dogaru. Maria. 206-221. Maria şi Berciu Drăghicescu. Dogaru. George représenté sur le sceau inédit de Ioniţă. 902. Heraldica în slujba cercetării istorice. Mihai Eminescu şi Ion Creangă. 3-4. Diploma de înnobilare a lui Nicolaus Olahus. Dogaru. Maria şi Mircea. Mureşan. Augustin. p. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Ioan. Maria. 7-9. [Les sceaux du Buzinca Dimitrie de Răduleşti]. Maria. LXIX (1990). În: „Hrisovul”. Bucureşti. 379-380. Dogaru. capitaine dans l'armée de Tudor Vladimirescu]. 1996. [Deux moules sigillaires de la famille Mavrocordat de la collection de la Bibliothèque de la Faculté d`Histoire-Philologie]. Popovici. Maria şi Dragomir. Seria nouă. leurs effigies sur sceaux et médailles]. 1989. Opuscula Numismatica. 1998. Muzee.

. [L`arbre généalogique de la famille 134 . În: „Hrisovul”. 911.S. Anul XIV (1977). Seria nouă. [Le diplôme d'ennoblissement du George Hurmuzacki]. Muzee. Edroiu. 21 + ilustr. Dogaru. [Le diplôme d'ennoblissement accordé par l'empereur Charles VI à Jean Medrea de Zlatna 1726].S. Fălcoianu. În: Acta musei Napocensis. p. Diploma de înnobilare conferită lui George Hurmunzacki. IV-V. 1999. 907. 908.. [Un sceau annulaire inscriptionné en slavone dans les collections du Musée d`Histoire de la Transylvanie de Cluj Napoca]. Alexandru Al. Dumitrescu. Nicolae. 1996. sigilografie şi genealogie de pe lângă Institutul Nicolae Iorga. XVI (1978). I. (O gemă autentică folosită în evul mediu ca sigiliu de un demnitar Bratu). Maria. [Le sceau du général Gheorghe Magheru]. Roumanie]. 113-128. [La significationdes armoiries de la famille Magheru] Comunicare susţinută în cadrul Comisiei de heraldică. Dragomir. 906. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 910.Bibliografia heraldicii româneşti 905. întocmită de. Maria. În: Cercetări Numismatice. 1977. Maria. Emil. nr. Sigiliul generalului Gheorghe Magheru. În: curs de publicare. p. Diploma de înnobilare acordată de împăratul Carol al VI-lea lui Ioan Medrea din Zlatna (1726). p. II. În: „Hrisovul”. 183-192. Dumitrescu. Sigilii din epoca modernă aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie al R. Un sigiliu inelar cu inscripţie slavonă în colecţiile Muzeului de Istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca. Arborele genealogic al familiei Fălcoianu cu 12 anexe pentru descendenţa din partea femeiască. 909. Dogaru. p. Emil. 311-313 + 3 ilustr. Semnificaţia stemei familiei Magheru. 3. România. Serie nouă. [Sceaux de l`époque moderne se trovant dans le patrimoine du Musée d`Histoire de la R. 205-216.

. 362 p. Foras.. 103-120. [La généalogie de la famille Sturdza ou Tourza avec l`arbre généalogique et son blason . 135 . 1 tab. cercetată de Gheneralicesca Obicinuita Adunare a Moldovei şi întărită prin hrisov domnesc. 914. les charges. [Deux diplômes d’ennoblissement et blason pour les roumains de Lugoj et Caransebeş]. din 1679. Costin. 1925. Ioan C. Două diplome de înnobilare şi blazon pentru românii din Lugoj şi Caransebeş (1593.Maria Dogaru Fălcoianu à 12 annexes concernant la descendance feminine]. 10 pl. Paris. cu arborul spitei şi cu stema ei dreasă d’un inadins comitat dupre documente. Arborele genealogic al familiei Flondor. Filitti. Amedée. (Stema familiei Sturdza. Feneşan. Carol Göbl. Institutul Albinei. J. 1652). 913. 12 p. de către principele Mihail Apafi). des familles noble alliées. (Se prezintă şi stema familiei). Bucureşti. Amedée. 10 + 43 p.. Stema lui Constantin Brâncoveanu în calitate de cavaler al ordinului constantinian al Sf. p. concedată fraţilor Ilie.G. 8 f. 13 tab. 1842. 1889. Amedée. (Stema familiei şi diploma de concedare a ei. 917. Gheorghe). 1904. 916. les titres. Généalogie de la maison princière et comitale de Sturdza ou Turdza. Fick. LI. An LXXI (1994). Foras. Geneva.]. În: „Revista Arhivelor”. 1929. (Este reprodusă stema color). Chiriac şi Teodor Sturdza). [L`arbre généalogique de la famille Flondor]. Flondor. diploma de nobili ai Transilvaniei din 1679. Iaşii. Autorités historiques. 915. vol. Notice historique et généalogique sur les Princes Bassaraba de Brancovan. 3 ilustr. le blason. [L`archive Gheorghe Grigorie Cantacuzino]. XXXVI. + 7 f. Genealogia familiei Sturdza sau Turza.pl. Observation sur les nomn. Arhiva Gheorghe Grigorie Cantacuzino. Nicolae. 912. 1919. 1 fl.1 tab. (Heraldica familiei Brâncoveanu. Foras. Cernăuţi.

136 . Cristache. Muzeul Câmpulung-Muscel. LXVII-LXIX. 157-158. nr 2. 121-123. [Un diplôme d'ennoblissement de Ţara Haţegului de 1675?]. 923. p. 925. Cristache. 37. 591598. Sigiliul necunoscut al lui Ion Ghica. 1913. p. Gorjanu Popa. În: Acta Muzei Napocensis. 921. Cristache. p.40. 427 + 53 ilustr. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. XXVI-XXX (1989-1993). Radu şi Guboglu. nr. (Stema familiei Bălăceanu). 1987. 922. XXII (1988). Vol. 36-37. În: „Magazin istoric”. Liviu. 924. Emanuel. (Steme color ale fostelor familii domnitoare moldo-valahe). Un sigiliu necunoscut aparţinând probabil umanistului Nicolae Olahus sau unui descendent al acestuia.Bibliografia heraldicii româneşti 918. 294-298 + 3 ilustr. IV. Alba-Iulia. Grecianu. O diplomă de înnobilare din Ţara Haţegului de la 1675 ?. Bucureşti. Arheologie-istorie. I. Cosmin. 1995. În: „Buletinul cercurilor ştiinţifice studenţeşti”. Blazonul de cavaler al generalului Mihail Trapşa. 919. Groza. Bucureşti. Steme boiereşti din România. Un interesant sigiliu din colecţia noastră. 10. [Un sceau inconnu appartenenant à Nicolae Olahus ou à un de ses descendants]. Hagi Mosco. [Armoiries des boyards de Roumanie]. p. Album heraldic. LXXXVII-LXXXIX 19831985. Gheorghe. p. [Un intéressant sceau de notre collection]. Gheorghe. Mihail. nr. În: Studii şi comunicări. 1973-1975. nr. Genealogiile documentate ale familiilor boiereşti. 131-133. [Le blason de chevalier du général Mihail Trapsa]. [Une hypothèse héraldique]. Grecianu. 1918. Ştefan. 421-422. [Le sceau inconuu de Ion Ghica]. [Les généalogies documentées des familles des boyards]. O ipoteză heraldică. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. p. I. 920. 1 + 10 pl. ilustr. Gheorghe.

Minerva. 933. 931. Istorii şi genealogii. 1-2. Notice généalogique sur la famille Kretzulescu Bassaraba. Muzee.Maria Dogaru 926. nr. 95-98. p. LIII + 595 p. [Sceaux des princesses de la Moldavie]. 137 . Bruxelles. (Sunt descrise diferite steme de familie). XXVII (1990). Andrei. Lecca. Die Familien Wappen der Besitzer des Alten Rathauses in Hermanstadt Sibiu (im 15. Sigilii de doamne şi domniţe ale Moldovei. Noi consideraţii în legătură cu steagul revoluţiei de la 1821. 68 p. VI (1969). [Deux emblèmes reconstiuées de serfs roumains anoblis]. XXXVI (1993). Iordache. Octavian George. Rodolphe Em. Historique et généalogies]. Notice généalogique sur la maison princière des Kretzulesco. nr. 46-50. 1899. Constantin. Gianini. 2. 1981. În: „Oltenia”. 929. [L'évolution de l'emblème des Filipesti]. Ionescu Gion. Iftimi. XIX (1982). [Les familles boyardes roumaines. D. Fr. [Les diplômes d'anoblissement et l'iconographie de Nicolaus Olahus]. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 101-110. Marin. Ittu. p. 928. Kovács. 930. Muzee. În: „Revista Muzeelor”. Rodolphe Em. Kretzulescu. Diplomele de înnobilare şi iconografia lui Nicolae Olahus. Edit. Familiile boiereşti române. Kretzulescu. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 147-152. f. nr. 2 tab. În: Forschungen zur Volks und Landeskunde. f. 2.-16. 49 pl. ilustr. 934. Două steme reconstituite ale unor iobagi înnobilaţi. [Nouvelles considérations rélatives au drapeau de la révolution de 1821]. Sorin Gh. p. 2. II (VII) (1995). p. nr. 3. Paris. 291-303.d. nr. 932. Ionescu Gion. p. D. 6-7. Evoluţia stemei Filipeştilor. Bucureşti.d. 58-60. Jahrhundert). p. 927. nr. În: „Arhiva Genealogică”. p. Napoli.

940. 1927.N. Meteş. seria III. 405-406. T. p. partea a II-a. Extras F. Göbl. În: „Studii şi cercetări de istoria artei”.L. 75 f. 1942. Sect. În: „Magazin istoric”. 939. 937. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. [Documents datant du XVIe au XIXe siècles concernant la famille Mano. Ist.. Documente din secolele al XVI-lea . Al. adnotate şi publicate de. 936. (Blazonul familiei Mano). Moisil. p. Din trecutul heraldic al boierimii moldoveneşti până la sfârşitul secolului XVI. [Un portrait du Miron Costin]. p. Göbl. pl. 10. Constantin. 83-90. [Menus renseignements sigillographiques]. 1907. 1944. XLI. 28-32.. F. I 1957. culese. Göbl. (Sigiliul spătarului Zotu Tzigara). Extras. I. nr. 83-90. Mareş. [Un dessin d'Udriste Năsturel représentant son propre insigne héraldique]. Mănescu. 58 p. Recueiles adnotés et publies]. XXIX – XXXVI (1935-1942). p. 138 . C.al XIX-lea privitoare la familia Mano. Mem. şi Boga. În: Studii şi cercetări de numismatică. [Des bagues sigillaires de boyards de la collection du professeur Mihail Seulescu]. Bucureşti. XXXIV 1987. 1927. 180-184. Constantin.. Un desen al lui Udrişte Năsturel reprezentând propria sa stemă heraldică. Constantin Georges. t. Edit. Minea. Inele sigilare boiereşti din colecţia profesrului Mihai Seulescu. [Du passé héraldique des boyards de Moldavie jusqu’à la fin du XVI-e siècle].Bibliografia heraldicii româneşti 935. Bucureşti. p. În: „Analele Academiei Române”. (Diploma din 1676 martie 5 conferită lui Lupaşcu Buhuş de către principele Transilvaniei Mihail Apafi). nr. Ştefan. Mano. Contribuţii noi privitoare la familia Buhus din Moldova (Nouvelles contributions concernant la famille Buhus de Moldavie). VII mem. Moisil. Bucureşti. Bucureşti. Arte plastice. Un portret al lui Miron Costin. 168-173. 941. 8. 285-342 + 1 tab. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Mărunţişuri sigilografice. 7 tab. nr. 1 tab. XXIX-XXXVI (19351942). III (1969). 62 p. 938. 80 şi 99 + ilustr. J. p.

p. [Un sceau peu connu: l'anneau sigillaire d'Ioan Buteanu. 244-261. Augustin. Năsturel. XVI (1922). l'un des dirigeants de la Révolution de 1848]. partea a II-a. Neamul boierilor Pârscoveni şi încuscrirea lor cu Cantacuzinii din ramura marelui spătar Drăghici Măgureanu. P. [Données historiques concernant les familles 139 . ilustr. (Reprezentări heraldice şi sigilare ale familiei Năsturel). 7-9. XII (1911). Mureşan. 944. 81-119. 210-234. Date istorice privitoare la familiile nobile române. Genealogia Năsturelilor.Maria Dogaru 942. 1997. nr. 282330 + ilustr. Olănescu. Puşcariu. 4-6. 77 p. P. În: „Revista pentru istorie. ilustr. 1. 215-217. Bucureşti. (Cu un rezumat în limba română). arheologie şi filologie”. 1903. Attila A.. p. Bucureşti. P.V. XI (1910). p. 7. În: Literatura şi arta română. Pandula. 1-3. 61-74.46-90. Ioan. [Roumains décoré avec l`Ordre millitaire Maria Tereza et l’Ordre Royal hongrois St. 943. XV (1914). 946. p. p. [La famille de boyards Catacuzène de la branche du prince Şerban]. An LXXIV (1997). Năsturel. Albert Baer. nr. 945. Katonai. Neamul boierilor Cantacuzini din ramura lui Şerban Voievod.V. XIII (1912). XII (1908). 1906. p. nr. În: „Revista Arhivelor”. p. nr. Familia Olănescu Notiţe şi documente. (Blazonul acestei familii). Satu Mare. [La famille de boyards Pârscoveanu et leur parenté avec les Cantacuzène de la branche du grand spathaire Drăghici Măgureanu].. 948.. Un sigiliu puţin cunoscut: inelul sigilar al conducătorului paşoptist Ioan Buteanu. [La famille Olănescu. 317-349.43. p. Etienne]. Năsturel. (Stema familiei Cantacuzino). Notices et documents]. 947. Bucureşti. 37-71. p. partea I. [La généalogie des Năsturels]. p. p. partea I-a. Grigorie P. Szent István Rend román tulaydonosai. Mária Terézia Rend .és a magyar királyi. 81-136.V. În: Nobilimea românească din Transilvania.

Sigiliul lui Mihai Eminescu.. p. [Le sceau des Mihai Eminescu]. 951. Întregiri. S. nr. Vol. nr. 171-174. Sibiu. XXIII (1989).Anastasia. nr. În: „Magazin Istoric”. Constantin Brâncoveanu . Duca Vodă . Filofteia. 12. p. 1982. [Des portraits et des sceaux des princesses]. Livre d'or de la noblesse phanariote et des familles princières de Valachie et de Moldavie. Nr. 13. fiches nominales et photos]. Eugène. Rizo-Rangabe. en Roumanie.Bibliografia heraldicii româneşti nobles roumaines]. VI. I-II. + 4 tab. [Tradition et continuité exprimées par les sceaux personnels du XVII-e siècle. 952. nr. p. În: „Muzeul Naţional”. (Steme ale familiilor fanariote moldo-valahe). [La famille Racoviţă Cehan. p. Filofteia. 1892. 955. + 6 pl. ca 140 . Emblèmes et significations]. par un Phanariote. Rînziş. p. I-XVIII + 184 p. en Russie et en Turquie. 2. 11 (107) din 19 martie. Folfteia. Însemne şi semnificaţii. 10 (106) din 12 martie p. p. 953. Familia Racoviţă Cehan. Eugène. Părtile I-II. Généalogie et historique. II-IX + 416 p. 13. 2. 12 (108) din 16 martie. În: „Poliţia română”. 954. Portrete şi sigilii de doamne şi domniţe. Racoviţă Cehan.Maria. Bucureşti. X + 160 p. Rînziş. Livre d'or de la noblesse phanariote en Grèce. 1942. Vlastos. Fişe nominale şi fotografii. (Reprezentări heraldice ale membrilor acestei familii). XXIII (1989). Données complémentaires. Filofteia. 1904 + 261 illustr. Tipariul tipografic arhidiecesan. Athènes. nr. 41. 1892-1895. Athènes. illustr. 950. Tradiţie şi continuitate exprimate în sigiliile personale din secolul al XVII-lea. 151 p. Rînziş. 949. 9 (105) din 5 martie 1992. Rizo-Rangabe. 13. 2 ed. Genealogie şi istorie. Mihai. [Sceaux de boyards Roumains]. Rînziş. (Sunt descrise sigiliile doamnelor lui Matei Basarab Elena. 40. În: „Magazin istoric”. Însemne heraldice româneşti.

1930. 40-52. I-II. p. 838-841. p. Despre urmaşii lui Grigorie Ghica Vodă III şi originea Ghiculeştilor din Moldova. Έλληνες Ήγεµόνες Βλαχιιας και Μολδαβιας. Enciclopedia storico nobiliare italiana. 214 + 1 ilustr. nr. nr. Atena. p. Braşov. 9 p. Sebestyén de Kopecs. p. Sacerdoţeanu. III. 9-10 (1966). Soutzos. Aurelian. Josef. (Stemele familiilor fanariote moldovalahe). 798-818. 2. Academiei Române. Vol. 961. 958. p. Sigiliile mitropolitului Antim Ivireanu. fiica lui Nicolae Pătraşcu şi a Ancuţei. 1938-1940. + 4 tab. (Stemele celor două ramuri ale familiei Ghica). caiet 1-4. Milano. 957. Familia Rosetti. (Stemele familiilor Creţulescu şi Catargi). 134-140. Rosetti. VII (1922). 956. 963. Edit. În: „Mitropolia Olteniei”. 1937. Aurelian. Extras. (Reprezentări heraldice ale familiei Rosetti). În: "Flacăra".Maria Dogaru şi cel al Ilincăi. Rosetti. O diplomă de înnobilare din Haţeg. p. 959. Wappenbriefe einiger Kronstädter. fata lui Radu Şerban). [Les sceaux du métropolite Antim Ivireanu]. [Le portrait d'un boyard transylvain du temps de Michel le Brave]. În: Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums. (Familia Pavel Munyan alias Popa). [La famille Rosetti]. [Un diplôme d’anoblissement du Haţeg]. În: „Ţara Bârsei”. Radu. 1 ilustr. Portretul unui boier ardelean din timpul lui Mihai Viteazul. 14 din 11 martie. Sebestyén de Kopecs. Braşov. 192. Dimitros Scarlatos. 962. 141 . Bucureşti. În: „Convorbiri literare” XXVI (1902). Radu. Sacerdoţeanu. Vol. 960. (Descrierea stemei lui Ioan Boer din Recia). Josef. Spretti. Vittorio. [Les princes greques de la Valachie et Moldavie]. 1944. [Sur les descendents du prince Gregoire III Ghica et l'origine des Ghica de Moldavie]. 296 p. 1972. IX (1937).

1913. Stoi. 83-86 + 2 ilustr. În: Calendarul Românesc. 3-4. p. [Deux jumeaux Butinceni et leurs diplôme d’anoblissement]. Sturdza Săuceşti. 2. 1992. Szekely. nr. (Sigilii heraldice ale familiei Mavrocordat. şi Mănescu. Quelques données bibliographiques et la signification de son blason]. p. 968. Câteva date bibliografice şi semnificaţia blazonului său. p. În: „Revue roumaine d'histoire de l'art”. + 1 tab. [Héraldique. p. Zwei von Michael dem Tapferen in Siebenbürgen verliehene Adelsdiplome mit der rumänischen Trikolore.Bibliografia heraldicii româneşti 964. [Les richesses du sol d`un domaine réfletées dans un blason de noblesse]. 1969. (Stemele familiilor româneşti din Transilvania: Sindea de Roşcani şi Strava de Porumbacu de Sus. [Le métropolite Andrei baron de Şaguna. În: Forschungen zur Volks und Landeskunde. 967. Jean N.C. 965. XII. Tom. L'Europe Orientale et le rôle historique des Maurocordato (1660-1830). 35-42. Paris. Doi gemeni Butinceni şi diploma lor de înnobilare. 966. genealogie şi sigilografie la familia boierilor Ureche. XXXVIII (1988). XIX-XX (1996). [Le blason d'une famille roumaine de renom]. 81-87. Arad. Dimitrie şi Duca de Cadar. Dimitrie. 1. 1994. 13-43. p. IV. Maria Magdalena. Marcel şi Nistor. În: „Mitropolia Banatului". Blazonul unei reputate familii româneşti. 49-50. Dimitrie. I (IV) (1994). Nicolae. Alexandre A. p. Mihai G. + 128 ilustr. În: „Arhiva Genealogică”. 969. În: Ziridava. 142 . Stoi. nr. Arad. Bogăţiile solului unui domeniu reflectate într-un blazon nobiliar. Bd. În: Studia universitatis Vasile Goldis. Ştefănescu. VIII + 463 p. généalogie et sigillographie à la famille des boyards Ureche]. Mitropolitul Andrei baron de Saguna. Dimitrie. p. Stoi. Heraldică. 339-342. 69-74. nr. înnobilate de Mihai Viteazul în 1600). Nr. Sturdza. stema princiară a Mavrocordaţilor). Enluminures héraldiques des XVIe – XVIIIe siècles dans la collection de l'Académie Roumaine. e XVII 1980. 971. Série Beaux-Arts. Stoi. 970.

7-9. 1931. [Le sceau de la révolution de Tudor Vladimirescu]. Ipsilanti). Sigiliul revoluţiei lui Tudor Vladimirescu. Certains problèmes concernant la généalogie de la famille Olahus].d. ilustr. În: „Magazin istoric”. În: "Analele Academiei Române". Simbolistica eliberării patriei într-o matrice sigilară a lui Tudor Vladimirescu. O matrice sigilară inedită şi semnificaţia sa istorică. 2 pl. Mem. 977. 24 p. Nestor. Năstase. Al. Istoricul marelui serdar Gheorghe Saul (1743-1785). Secţ. p. Vornicescu. nr. 1. p. [Supplement à l'album d'Emmanuel Hagi Moscu. XXXIII (1981). Unele probleme privind genealogia familiei Olahus. t. nr. 14-15. Extras. În: „Mitropolia Olteniei”. (Steme ale familiilor princiare: Barnovski. Bucureşti. Bucureşti. 979. reproducere pe coperta 1 şi 2. III. ilustr. 10. Vornicescu. (Stema marelui serdar Gh. [Une matrice sigillaire inédite et sa signification historique]. Nicolae M. Socec. [Les diplômes d'anoblissement de Nicolaus Olahus. Stema familiei Sturdza. Veress. 6. 973. Tonk. + ilustr. XII (1969). 1931. p. 976. În: „Magazin istoric". seria. Lit. XV (1981). Supliment la Emanuel HagiMosco (Steme boiereşti din România). nr. Criptologia în istoria românească (un sigiliu aparţinând lui Tudor Vladimirescu). 4. Ştefănescu Mihai. Armoiries des boyards de Roumaine]. Titu. [La symbolistique de la libération de la patrie reflétée dans une matrice 143 .Maria Dogaru 972. 354-374. mem. 1995. p. 4 (1989). p. Seria nouă. Nestor. Vlădescu. Edit. [La chryptologie dans l`histoire roumaine – un sceau appartenant à Tudor Vladimirescu]. Diplomele de înnobilare ale lui Nicolae Olahus. 978. Vornicescu. 974. V. Andrei. În: „Ştiinţă şi tehnică”. [Les armoiries de la famille Sturza]. f. 13-32 + ilustr. [Histoire de grand serdar George Saul]. În: „Revista Arhivelor”. Nestor. 83-106. 9. nr. Saul). 975.

Nestor. p. Sever. 981. Zotta. la 25 ianuarie 1663. Sever.4 noiembrie 1829). [L'arbre généalogique de la famille Hajdău avec quelques nouvelles données]. 986. 1981. + 6 pl. L’anneau de Tudor Vladimirescu]. Sever. 985. ilustr. Ioan Lupaş. Sever.3. 25 p. Inelul lui Tudor Vladimirescu. (Descrierea stemei familiei Hasdeu). Chişinău. 1943. (Este descrisă stema acestei familii). În: „Arhiva Genealogică”. 983. 1928. boieri moldoveni). (Stema familiei menţionate). 1. 1943. 3444. nr. În: Omagiu prof. În: „Arhiva societăţii ştiinţifice şi literare” din Iaşi. 139-176. Extras. Revelaţiile unui sigiliu. 13 p. Istoria şi genealogia Casei Callimachi. Spita neamului Hajdău cu unele date noi. Edit C. 1915. (Este descrisă stema poloneză conferită lui Iancu Costin. 79-84. Ştiri despre Costineşti. p. 7-9. 70-76. nr. Zotta. A. [Renseignements sur les Costins]. fraţilor Gorie şi Dimitrie Leca. 144 . Zotta. 1982. Iaşi. p. 312 p. 11 p. 4-6. 980. p. Bucureşti. Xenopol. principele Transilvaniei. Extras. p. [Nouvelles données concernantes Andronache Donici (environ 1760-1829]. Göbl. 873-881. Zotta. nr. Zotta. (Descrierea sigiliului heraldic al lui Andronache Donici). În: „Almanahul estival – Luceafărul”. Pavel Gore. XI (1925). [L`histoire et la généalogie de la famille Callimachi]. În: „Revistă de istorie”. 982. 1638). XXVI (1915). [Un diplôme de noble transylvain pour un boyard de Moldavie]. 67-68. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. (Textul diplomei de recunoaştere a nobleţei acordată de Mihai Apafi. 984.D. Sever. Vornicescu. Date nouă cu privire la Andronache Donici (circa 1760 . p.Bibliografia heraldicii româneşti sigillaire de Tudor Vladimirescu]. II (1913). O diplomă de boier transilvănean pentru un boier din Moldova. [Les révélations d’un sceau. Bucureşti.

Albumul familiei Cantacuzino cuprinzând o alegere de portrete şi documente relative la această familie. Arion. II. Basarabia în secolul XIX. + 24 f. [La Bessarabie dans le XIX-e siècle]. [Chronique historique. INFORMAŢII HERALDICE INSERATE ÎN ALTE LUCRĂRI 987.) p. Arbure. 989. Akerman. Hotin). Carol Göbl. 8-9 (aug. LI. Une visite à Curtea de Argeş]. În: "Convorbiri literare". Gheorghe Rákoczi). Zamfir C. [Les filigranes des livres imprimés à Câmpulung au XVII-e siècle]. 1920. Cronica istorică. Nicolae domnesc din Curtea de Argeş).pl. + ilustr. nr. 790 p. Bucureşti. Bucureşti.-sept. Edit. Bacâru. Livia. [L`album de la famille Cantacuzino avec une sélection de portraits et documents relative à cette famille]. + 1 tab. 1898. 1969. 67-114 + ilustr. Minerva. 145 . Orhei. 990.XV. Bălţi. Cantacuzino. Bender. Bucureşti.Gr. 1902.Em. XVIII/XIX. (Reprezentarea şi descrierea stemei familiei Hasdeu ca şi reprezentări heraldice ale unor judeţe şi oraşe din această provincie istorică: Chişinău. 988. + 4 h. (Pe pagina de titlu stema familiei Cantacuzino). Dinu C. în secolul al XVII-lea. Filigranele cărţilor tipărite la Câmpulung. (Filigrană heraldică cu stema Ţării Româneşti şi blazonul lui G. O vizită la Curtea de Argeş. scoase mai ales din arhiva şi colecţiile d-lui G. (Despre stemele domnilor Ţării Româneşti descoperite în mormintele din biserica Sf. În: Studia bibliologica. Filipescu. p. 559-566.

1936. IV (addenda et corrigenda). Bibliografia românească veche. VIII + 77 (780) p. Filipescu. Gheorhge. 1901. Essai comparé sur les institutions et les lois de la Roumanie depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. II. + ilustr. XXIII. Bogdan. Bucureşti. Documente şi regeste privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi Ungaria în secolul al XVlea şi al XVI-lea.Aaron. tom. Ioan. du "Peuple roumain". Hodoş. 1885. II (1716-1808) Bucureşti. steme orăşeneşti. 1944.Bibliografia heraldicii româneşti 991. 202 nr. nr. + ilustr.). [La bibliographie roumaine ancienne]. Bucureşti. 167. Livia. 570 p. tom. Bogdan. 428-430 + 6 ilustr. IX + 572 p. Constanţa. 993. Quelques supra-libros des Voïvodes roumains. (Despre ex-libri-urile lui G. (Sunt reprezentate stemele celor trei principate româneşti. Livia. p. 1970. Blaremberg. III (1809-1830) Bucureşti. 5 vol.. Bacâru. p. + ilustr. XIII + 372 (376) p. steme judeţene. 7 iul. + 1 f. Nerva. + ilustr. 21. BlajPetru Pavel . Filipescu. Em. Ioan. În: „Convorbiri literare”. 1910. [Demimillénaire de la ville Chişinău]. Nicolae. mitropolitul Moldovei etc. Inscripţia de la 1484 de pe poarta cea mare a Cetăţii Albe. Filipescu]. Bacâru.Em. Simonescu Dan. I (1508-1716). 31-34. 1912-1936. 808 p.. Tom. 3). 994. + 8 f. (L`ex-libris avec des variantes du G. + 2 f. Bucureşti. 96-110. p. În: „Revista bibliotecilor".Em. 992. Semi-mileniul Chişinăului. În: „Din trecutul nostru”. 247-253. traduse şi rezumate din slavoneşte. Bianu Ioan. p. 1973. (Stemele lui Manuc Bey şi ale familiei Lazu). tom. p. XXXV. cu stema acestei familii). 1903. [L`inscription de 1484 placée sur la grande porte de Cetatea Albă]. Imprim. Ex-libris-ul cu variante al lui G. 997. (Stema Moldovei pe o inscripţie de la Cetatea Albă). însemnele mitropoliţilor din Bălgrad. însoţite de adnotaţiuni istorice şi precedate de o introducere asupra 146 . În: Bibliophiloe au Pont-Euxin. Bezviconi. 996. (Despre mobilele heraldice ale stemelor Ţării Româneşti şi Moldovei p. nr.pl. 995. blazoanele familiilor Năsturel şi Cantacuzino.

16 p. Socec. Inscripţiile de la Cetatea Albă. I-II. Ioan. + 1 p. Bucureşti. (Sunt reproduse documente validate cu sigilii). Socec. texte slave cu traduceri. XV şi XVI şi ale boierilor acestora). Documentele lui Ştefan cel Mare. Ist. (erata). Ioan. 1905. (Stema Moldovei sculptată pe inscripţia din 1467 şi 1479). XV şi XVI în arhivul Braşovului. Bucureşti. II). adnotaţiuni istorice şi o introducere asupra diplomaticei vechi româneşti. 1001. [Album paléographique contenant vingt six facsimiles de documents de XV-e siècle]. (Sigiliile heraldice ale lui Ştefan cel Mare. Edit. Socec. XV (Anexa la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul). [Documents d`Etienne le Grand]. 147 . Bogdan. seria. 311-360 + 6 f. Bucureşti. + LXXXVI + 347 p. Ioan. Bogdan. 1002. Vol. În: „Analele Academiei Române”. I (1413-1508). XV şi XVI. 1000. Bogdan. Ioan. Ioan. II t. [Les inscriptions de Cetatea Albă]. Socec. XXX (1908). Album paleografic cuprinzând douăzeci şi şase de facsimile de documente din sec. (Sigiliile armoriate ale domnilor din Ţara Românească din secolele XV-XVI sigilii ale boierilor). Mem.pl. (Documents moldaves de XV-e et XVI-e siècles dans l`Archive de la ville Braşov]. Göbl. Secţ. + 26 pl. 63 p. 1905. Bogdan.Maria Dogaru diplomaticei vechi româneşti. Edit. 1905. 999. domn al Moldovei şi ale boierilor săi). (Descrierea sigiliilor heraldice ale domnilor Ţării Româneşti din sec. XXI + 611 (p. [Documents et régests concernants les relations de la Valachie avec la ville de Braşov et l`Hongrie dans le XV-e et XVI-e siècles]. Edit. 12 p. XLVI + 518 p. C. XVIII + 400 p. Edit. 1913. Bucureşti. [Documents concernants les rélations de la Valachie avec la ville de Braşov et l`Hongrie dans le XV-e et XVI-e siècles]. Bogdan. 998. Vol. Bucureşti. 1902. Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi Ţara Ungurească în sec. p. (Descrierea sigiliilor heraldice ale domnilor Moldovei din sec. Documente moldoveneşti din sec. XV şi XVI şi ale boierilor). (I).

[La ville de Iassy. 1882.odinioară şi astăzi. Tip. (Nouă retipărire a ediţiei Anton Sorg din 1483 a cronicii lui Ulrich v. Bucureşti. Naţională. Richenthal. Sport Turism. 1929. Liviu. Transilvaniei şi Olteniei de către heraldiştii străini). Michael Richard. Bucureşti. III p. Oraşul Iaşi . 1995. (Reprezentarea stemei Moldovei la diferite epoci şi scurt istoric al stemei municipiului Iaşi). însemnele ţinuturilor şi ale unor oraşe din Moldova). + ilustr. Editura Cogito. Tip. George. 1829-1929. Brăila. hărţi – Album întocmit pentru comemorarea centenarului eliberării Brăilei de sub turci. Istoria oraşului Oradea. + 1 h. Naţională. Daco-romane. 516 P.Bibliografia heraldicii româneşti 1003. sigiliul Capitlului din Oradea şi cel al breslei aurarilor din acest oraş). N. [Les monnaies et bancnotes roumaines]. a II-a. 255 p. Borcea. 1004. Bolliac. Monographie historique et sociale illustrée]. Bogdan. 1861. Monografie istorică şi socială. Der Aulendorfer Codex. Lucia şi alţii. (Tablou arheologic privitoriu la istoria Daco-Romane). Octavian. Tübingen. cât şi ale unor comune din numitul district). Constantin. 1007. Oraşul Iaşi. Stampe.A. Litterarischer Verein in Stuttgart. + ilustr. 1904. + 3 pl. Bogdan. Monede şi bancnote româneşti. Buzdugan. planuri. 429 p. Oprescu.. 519 p. 1006. (Stema Oradei din epoca feudală. [Daco-romane. cu reprezentări şi ale stemelor atribuite Valahiei şi Moldovei).. ilustrată. Ed. N. 148 . Tableau archéologique concernant l`histoire Daco-Romane]. Iaşi. Claudia. (Reprezentarea stemei Moldovei în sec. + XXXII pl. + 1 h. 1913-1915. Edit. [L`histoire de la ville Oradea]. Bonaciu. [L`ancienne Braila. 1008. Iaşi. Buck. (Sigilii ale municipalităţii şi judeţului Brăila. [La ville de Iassy de jadis et d`aujourdui]. Cornea.A. 338 p. Cezar. 1009. plans et cartes]. 1005. Oradea. (Se cuprind şi stemele atribuite Ţării Româneşti. 1977. x x x Brăila veche. Étampes. XVII şi XIX a stemelor unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti. Schiţe istorice şi administrative. Luchian.

vol. 868 p. întocmit de Ciucă. Vasilescu. 1959. II.. IV (1676-1700).. V (1640-1644). Mihai. Bucureşti. Crivăţ. Iulia. Vătafu-Găitan. + 7 h.. Veronica. Veronica.. Duca Tinculescu. [L`histoire de la ville Focşani]. + ilustr. Dimitrie F. Gheorghian. 1975. Marcel-Dumitru şi VătafuGăitan. 1977. Focşani. Mihai. Catalogul documentelor Ţării Româneşti. 576 p. Birceanu. Doina. vol. vol. Negulescu. 1985.. Supliment I (1403-1700). Duca Tinculescu. Bucureşti. întocmit de Soveja. 1959. + ilustr. 1981. (Stemele municipale ale Focşanilor munteni şi moldoveni. Regleanu.. V (1701-1720). vol. Vătafu-Găitan. 700 p. 491 p. 1011. Bucureşti. Bucureşti. Silvia. VII (1650-1653). 647. Gabriela. VI (1645-1649). Bucureşti. III (1621-1632). Veronica. întocmit de Vasilescu. Ciucă. 281 p. Mihai. Duca Tinculescu. + Anexe (Documente referitoare la istoria oraşului Focşani). 1974. întocmit de Regleanu. Bucureşti. p. [Catalogue des documents de la Valachie de l`Archive de l`État]. I (1369-1600). 1013. Constanţa. 1012. Marcel-Dumitru. 907 p. Doina. Constanţa. Silvia. (1387-1620). vol. Duca Tinculescu. 812 p. Doina. Gh. Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhiva Istorică Centrală. întocmit de Ciucă. Diaconescu. Ciucă. Doina.. Silvia. 653 p. (1653-1675). Tip.A. III. Vasilescu. IV (1633-1639). Marcel Dumitru. întocmit de Regleanu. Cornelia. [Catalogue des documents de la Valachie]. 283 p. Dragomir. Bucureşti.. Duca Tinculescu. Duca Tinculescu. Maria. (1621-1652). vol. Bucureşti.. întocmit de Regleanu. + ilustr. întocmit de Soveja. ilustr. întocmit de Ciucă. Bucureşti. întocmit de Duca Tinculescu. [Catalogue des documents moldaves de l`Archive Historique Centrale]. 834/836/ p. 566 p. Mihai. Vol. Caian. Bucureşti. întocmit de Ion Radu Mircea XVI + 324 p. Doina. DGAS. Istoricul oraşului Focşani. 1968. Catalogul documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Statului. 1906. 1947. date asupra sigiliilor. Bucureşti. vol. Bucureşti. 1970. Duca Tinculescu. Veronica. Reghina. Doina. Vasilescu. Vol. Negulescu. Marcel Dumitru. vol. 1974. vol.Maria Dogaru 1010. 1993. Doina. Bucureşti. 991 p. I. (Cuprind informaţii privind mijloacele de validare. Doina. Duca Tinculescu. apoi ale Focşanilor unificaţi). Marcel Dumitru. vol. Doina. II (1601-1620). Maria. Întocmit de Ciucă. unele descrieri de sigilii). Marcel Dumitru. 149 .

13. fasc. sigiliile cu stemă ale aceleiaşi familii). Bucureşti. p. p. Cârlova de Reillane. p. p. a II-a Familia Lenş. (Studiu asupra evoluţiei stemelor lui Şerban Cantacuzino. dat mănăstirii Sf. p.. Brădescu. 528. nr.-rom. Dicţionar bibliografic ilustrat. 391. XVI. 3. 1018. 1963. 1911. domn al Ţării Româneşti . 97 etc. Figuri contimporane din România. 651-671. Figuri contimporane din România. Cazacu. Tom. 454. Ecaterina de la Muntele Sinai. III (1969). Bâzgan Melentina. 1. 548 p. Broşteanu-Urdărianu. Bogdan p. 1017. 8. Butculescu.1678-1688). Cine l-a ucis pe Antim Ivireanu? (Qui a tué Antim Ivireanu?). + ilustr. Matei. nr. p. 1999. În: „Arhiva Românească”. p. 76. 1 f.Bibliografia heraldicii româneşti Vătafu-Găitan. + 2 f. Cîndea Virgil. Balş. + ilustr. 43-49 + 1 pl. + ilustr. Ecaterine du Mont Sinaï]. p. 536 p. date asupra sigiliilor. 1015.. [Figures contemporaines de Roumanie. p. + 128 p. Th(eodor).. unele descrieri de sigilii). fasc. Boldur. Bucureşti. (Stema mitropolitului Antim Ivireanu. 150 . 155. Dicţionar bibliografic sub direcţiunea d-lui. + 82 p. Bucureşti. [La signification politique d`un acte féodal]. Belu (Bellio) fasc. p. Cornel. Cornel. În: „Magazin istoric”. 10. Baroni. descrierea ei heraldică. p. de Crăciun 1911 (Ed. Silvia. 355. 4 (26). 323. Semnificaţia politică a unui act de cultură feudală. (reproducere şi descriere a stemei principilor Brâncoveanu şi ale altor familii boiereşti precum: Assan p. [Figures contemporaines de Roumanie. fasc. 1016. 174. 159-173. sigiliul său heraldic). Dictionnaire bibliographique]. (Stema familiei Lenş. (Se prezintă stema personală a lui Matei Basarab ca şi blazonul Ţării Româneşti). Ciucă. Meitani. I. 113. Marcel-Dumitru. Dictionnaire bibliographique illustré]. Th(eodor). Reconstituirea „Hrisovul”ui solemn al lui Matei Basarab din 28 februarie 1645. 1014.pl. 58.). 1909-1914 (lucrare în fascicule). Ed. (Cuprind informaţii privind mijloacele de validare. În: Studii. [La réconstitution du document solennel de Matei Basarab de 28 février 1645 accordé au couvent St. Nr. p. 1995. fr.

(ed. de Crăciun 1911. p. (II). Th(eodor). + 11 pl. contenant diverses relations très curieuses de l'Empire Ottoman. Bucureşti.. p. V. Revistă de istorie". + ilustr. Dacia preistorică. 1001-1038 + ilustr. + 1 f. Publicaţiune periodică în două limbi. Nicolae. Bucureşti. 1965. + 100 p. 1913. 1019-1924). Demény Ludovic. O tipăritură slavă precoresiană. 1886-1888. C. Cu o prefaţă de C. [Figures contemporaines de Roumanie. Edit. [Les xilogravures du Filip Moldoveanu]. 1024. Familia Lenş. (Despre filigranele heraldice ale fabricilor de hârtie din Braşov şi Sibiu în sec. Cornel. 2. CXIX + 1152 p. Opere complete. XVI-XVIII ca şi despre heraldica sigilară municipală moldovenească). I-II. XV + 656 p. [La Dacie préhistorique]. (Stema familiei Lenş şi descrierea ei heraldică. Ed. a III-a revăzută. Bucureşti. 5. 1022. Paris. autorul consideră pasărea valahică ca fiind un fenix).Mémoires du sieur de la Croix. Nr. Urechia). Göbl. Costin. (Oeuvres complètes]. ca şi sigiliile cu stemă ale aceleiaşi familii). T. XVI.pl. I la note se află un studiu al lui V.A. Croix. Figuri contimporane din România. nr. 1684 (pe harta anexată lucrării se află reprezentate stemele celor două principate româneşti). 151 .. Miron.A. [Une livre slave précoresienne]. corectată şi considerabil adăugită. dicţionar biografic ilustrat. + ilustr. 1912. Demény. Dictionnaire bibliographique illustré].pl. Densuşianu. al XVI-lea. T. XIII + 900 p. T. 1969. Vol. Istrati. Urechia despre stemele sigilare cu însemnele dregătoriei ale unor demnitari moldoveni şi munteni din sec. 1021. Bucureşti. nr. 38 p.Maria Dogaru 1019. După manuscripte cu variante şi note. Lidia A. (Xilogravurile lui Filip Moldoveanu reprezentând stema Moldovei din 1546 şi a oraşului Sibiu). Xilogravurile lui Filip Moldoveanu. În: Studii şi cercetări de istorie şi arheologie. XVIII. cy-devant secrétaraire de l'ambassade de Constantinople. (Discută problema corbului sau acvilei în stema Ţării Româneşti începând din sec. 1965. (I). I-II. În: „Studii. Extras. (În vol. sieur de la . 229-241 + 17 ilustr. + 271 ilustr. 1023. p. + 12 f. 1 f. al XVI-lea. 1020.

nr. 1976. XIX (1626-1628). Bibliographi et bibliophili]. vol. Moldova vol. 2. XXII (1634). 1975. Nürnberg. 1961.vol. I (1384-1448). Dogaru. vol. IV (1536-1550). 5. 1981. Seria D. vol. 861-869. Tom. Documente privind istoria oraşului Alexandria (1833-1982). I (1247-1500). XXIII (1630-1632). 1975. XXV (1635-1636). 156 + 2 ilustr. + ilustr. XXI (1626-1627). Dima Drăgan. vol. (Pe harta geografică. V (1551-1565) 1980. vol. Maria. DGAS. Dima Drăgan. (Reprezentarea unor ex-libris-uri heraldice cu armele Ţării Româneşti sau cu cele ale Moldovei). vol. Das ist. vol. III (1487-1504.vol. vol. 1996. + 1 h. [L`ex-libris du voïevode Costantin Hangerli]. III (1526-1535).x. se află stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei de către cronicarii şi heraldiştii occidentali din sec. XI (1593-1600). vol. 1026. Bibliografie şi bibliofilie. vol. 1975. XI (1356-1360).. 1029. vol. 1977. 1027. 1688. În: „Revista bibliologică”. 1996. vol. 399 p. x x x Die Donau. vol. [Ex-libris. eine genaue Darstellung. VI (1566-1570). [Le tricolore et les cocardes dans le contexte de la lutte des révolutionaires de 1848]. vol. vol. 1984. 1971. VIII (1576-1580). 1973. 1972. 1980. Seria B.Bibliografia heraldicii româneşti 1025. Corneliu. 1985. Bucureşti. vol. II (1501-1515). Corneliu. 1964. 1030. (Despre ex-libris-ul heraldic al lui Constantin vodă Hangerli). 432 p. Relaţii între Ţările Române. II (1449-1486). Tricolorul şi cocardele în contextul luptei revoluţionarilor paşoptişti. vol. der Fürst aller Europäischer Flüsse. Ex-libris-ul domnitorului Constantin Hangerli. În: „Revista de istorie". I (1222-1456). X (1351-1355). Litera. Edit. Seria A. vol. 66 p. 1975. XV şi XVI). p. vol. XXIII (1635-1636). xx.vol. Ţara Românească . 1969. Fürstenthümer. Ex-libris. XXI (1632-1633). 1969. Documenta Romaniae Historica. XXII (1628-1629). anexată lucrării. 1985. [Documents concernant l'histoire de la ville Alexandria]. 1968. XII (1361-1365). p. XXXI (1976). 1028. XXI. 1966.Seria C. nr. aller der und an der Donau gelegenen Königreiche. Ediţie întocmită de Gheorghe Popa şi Maria Georgescu. 1965. 1969. 152 . XXIV (1633-1634) 1974. Länder und Städten gegeben von einem Liebhaber. 1985. vol. Transilvania .

Ideile şi faptele lui Bogdan Petriceicu-Haşdeu cu numeroase ilustr. 1884. Maria. Ghenadie. o istorie glorioasă. 3-26 + ilustr. 243-246 p. + ilustr. Drăgan. În: „Buletinul Monumentelor Istorice”. 1969. 1973. p. Filipaşcu. 1037. VIII + 382 p. Enăceanu. Halle. Vol. Alexandru. [Le tricolore roumain. (stema familiei Hasdeu la pl. + 5 f. 1032. 1997. Geschichte der Moldau und Walachey. IV 1-2. (Stema familiei Dudescu sculptată deasupra pisaniei bisericii Sf. [Fauves du temps des nos ancêtres]. Muzeului Sătmărean. 1033. [La noblesse roumaine de Transylvanie. une histoire glorieuse]. Bucureşti. Halle. ca arhimandrit şi egumen al mănăstirii Pecerska şi ca mitropolit al Kievului). Dumitrescu Ion şi Creţianu Radu. Partea I-a 1836-1863. Trei conace boiereşti din prima jumătate a veacului al XVIII-lea aflate în judeţul Ilfov. pl. I-V. reprezentarea mai multor tipuri de steme ale lui Petru Movilă. Dogaru. o problemă controversată în istoriografia română. Nobilimea românească din Transilvania. T. Dragomirescu. Bucureşti. Tricolorul românesc. IV 1. XLII. p. 46 p. 133-148. 362 p. Carol Göbl. Ioan. 1036. Satu Mare. Andrei din Frunzăneşti.Maria Dogaru 1031. Bucureşti. un problème controversé dans l’historiographie roumaine]. Iuliu. 1035. Edit Ştiinţifică. t. ctitorie a numitei familii). În: Geschichte des Ungarischen Reichs und seiner Nebenländer. Edit. 1 (1988). 1913. 41-42). Petru Movilă. În: Nobilimea românească din Transilvania. nr. (Evoluţia 153 . + 10 f. 352 + IV p. (Despre stema Ţării Româneşti şi despre cea a Moldovei. pl. Nebst der historischen und statistischen Literatur beider Länder. Sălbăticiuni din vremea strămoşilor noştri. + 81 pl. Suită de articole publicate în „Biserica ortodoxă română” VII 1883 şi VIII 1884 reunite într-un volum. + 1 tab. 1804. (II). dans le departament Ilfov]. În: „Analele de istorie". (I). 4. 1797-1804. [Les idées et les faits du Bogdan Petriceicu-Hajdeu]. (Despre stema de familie a lui Petru Movilă. p. Engel Johann Christian von. I-II Theil. IV). [Trois manoirs des boyards de la première moitié du XVIII-e siècle. 1034.

1908.Bibliografia heraldicii româneşti reprezentărilor heraldice de la bour la zimbru în stema Moldovei între sec. Târguri sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al X-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea. Regeste de documente. Βλαχία και Μολδαβιας. Secţ. I-III. III). IV. mem. Extras. Famille Slătineanu]. Giurescu. III. [Sur Negru Vodă]. (Despre stema Basarabilor şi a familiei Gane). 1). Fotino. + 2 pl. 1042. 1040. Gane. 1938. [À travers le temps]. p. [Bourgs ou villes et cités moldaves du X-e jusqu`au milieu 154 . pe pagina de titlu în vol. stema familiei Mănescu). Dujarric. + 1 tab. [L`établissement culturel du métropolite Dositei Filitti dès la fondation jusqu`à nos jours]. 1038. Vol. Ioan C. Bucureşti. Mem. ilustr. VI + 293 (-295) p. Bucureşti. [Régèstes. Ghika. Dionisie. I. 1827-1910. p. Ist. În: „Analele Academiei Române”. 1043. 1924. 30 p. Ioan C. + 5 pl. [Histoire génerale de la Dacie ou de la Transylvanie. (Descrierea stemelor marelui vornic Ioan Cernovodeanu-Damari şi a marelui logofăt Ioan Slătineanu. (Comentarii asupra stemelor atribuite Ţării Româneşti de căte heraldiştii occidentali din sec. seria. Viena. Constantin. stema Ţării Româneşti în raport cu vasalizarea acestui principat regelui Ungariei p. (Inelul heraldic al lui Dositei Constantin Filitti. Ioan C. Albert. înlocuirea zimbrului maramureşan cu bourul în stemele muşatinilor). al XV-lea şi al XVI-lea. Bucureşti. 1044. 200 p. 39 p. Filitti. 1910. Filitti. p. 1. sigiliul lui Iordache Damari Slătineanu. Despre Negru Vodă. 1818-1819. Familia Slătineanu (1712-1862). 1923. + 10 f. 61-62). (Reprezentarea stemelor judeţelor Ţării Româneşti din 1818. Paris. XIV-XVII. Constantin C. p. pl. Filitti. Tip „Steaua”. Pe aripa vremii. 1924. (Descrierea stemei princiare a familiei Ghika. Bucureşti. Aşezământul cultural al mitropolitului Dositei Filitti de la înfiinţare şi până astăzi. Ίστορία της παλά ∆ακίας τά Τανσιλβανιας. L'Albanie et la Question d'Orient. 9-10). În: „Lupta”. t. 1041. 31-68. 1039. 131-132. Valachie et Moldavie].

(Rebusul heraldic al Basarabilor p. B. R. + 5 pl. [Histoire critique des Roumains.). Acad.P. (Date despre sigiliile oraşelor Roman şi Baia). Giurescu.. 1969. 9597). Iorga”. B. districtuală şi municipală românească de-a lungul veacurilor). Bucureşti. Istoricul podgoriei Odobeştilor.S. Bucureşti. Edit. R.. Texturi române inedite dintre 15601600. pl. + 1 f. În: „Ziridava" XIX-XX. Dorin. Ceres. 1626-1864 şi 3 reproduceri). Antoniu Mănescu.. 239-253. Edit.Maria Dogaru du XVI-e siècles]. 1873 III + 340 p.. Inst.. + 1 h. (Acad. Pământul Terrei Românesci în secolul XIV. [Le Musée „Asociaţiunii” entre 1914-1918]. ]. 1047. (Descrierea stemei doamnei Elisabeta Movilă de pe sigiliul său aplicat pe un act de epocă şi prezentarea stemelor sigilare ale lui Udrişte Năsturel şi urmaşului Pană). + ilustr. Istoria critică a românilor din ambele Dacii în secolul XIV. + ilustr. 155 . Hasdeu. 379 p. Giurescu.].R. 1996. 1984. 1875. [L`historique du vignoble d`Odobeşti. R.P. Curţii (Lucrătorii asociaţi). Tip. Bucureşti. XIX). Imprim. 551 p. a II-a. B. Bucureşti. heraldica şi sfragistica" tratează reprezentări de animale. 1050.. Muzeul "Asociaţiunii" în perioada 1914-1918. h. Bucureşti. (Cap. Tip. Hasdeu. 128. 388 p. Istoria pădurii româneşti din cele mai vechi timpuri şi până astăzi.S. Hasdeu. arbori şi plante de pădure întâlnite în heraldica de stat. Biblioteca istorică. XVI (5 dec. Arhiva istorică a României. Goţia. + 2 f. + 1 f. Texturi inedite. 1967. p.R. 662 p. 1049.S. 1975. 1046. XII + 311 (313) p. Ist. Edit. Ed. Arad. Acad.. 1045. St. „N.. (Sunt descrise sigiliile heraldice ale oraşului Odobeşti în secolul al XIX-lea). 1048. „Pădurea. + 2 h. Constantin C. (Reprezentarea stemei atribuită Ţării Româneşti de către Levinus în 1597 şi rebusul heraldic al Basarabilor). I. + ilustr. Limba română vorbită între 1560-1600. [L`histoire de la forêt roumaine. p. a III-a. [L`archive historique de la Roumanie] 1864..P. ed. Din cele mai vechi timpuri până la 1918 (cu 124 documente inedite. pl.] T. + 14 ilustr. Bucureşti. Constantin C. I. nr.R.

(Reprezentarea unor filigrane heraldice ca şi însemnele familiei Mănescu şi ale agăi Farcaş). Johannes. I Tip. 5 (mai). Corona.1750). nr. Textes inédites].t. Cine? De unde? De când?. p. Basilae. Compendiu juris civilis în asum Civitatum ac sedium Saxonicarum in Transylvania collectum.) p. 271-292 şi 309-340: nr. Chorographia Transylvaniae.). XVIII + 2223 p. Eudoxiu de. Cuvente den bătrâni. la vol. Hurmuzaki. 1887. p. Etymologicum Magnum Romaniae. Bucureşti. 1052. 1878. + ilustr. + 1 pl. Bucureşti. Ed. 10-11 (oct. Edit. 357-404 şi 456-484. [Cuvente den bătrâni. VIII. Noua s. 1054. II. 1056. (Capetele de mauri în stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei. 1051. Hasdeu. stemele Basarabilor. Johannes.).).P. Vol. 1894. T. Didactică şi Pedagogică. Sc. I-III + suplim. (Filigrane heraldice ale fabricilor de hârtie din Moldova şi Transilvania). 1719 al Deputăţiei administrative austriece către Consiliul de 156 . Sybenburgen. Socec. Bucureşti. Socec. Hasdeu. Vol. 193-234).-iul. 1878. [Les Basarabs.55 x 37. 512-556 şi 559-568.Bibliografia heraldicii româneşti [Textes roumanis inédites entre 1560-1600. dotată cu stemele oraşelor Sibiu şi Braşov). al XVI-lea. [Documents concernants l`histoire des Roumains]. (Capul de maur este considerat ca emblemă heraldică a Basarabilor).a Transilvaniei în sec. 1544. Limba română vorbită între 1550-1600.-nov. 1878-1881. Basarabii. 1053. Documente privitoare la istoria românilor. Bucureşti. vol. II. VI (1700 . (În raportul din 23 oct. muz. Hasdeu. Bucureşti. 8-9 (aug-sept. În: „Columna". La langue roumaine parlée entre 1550-1600. Honterus.P. ale familiei Bălăceanu. I. 24 p. impressum in inclyta Transylvaniae. 1983. B. p. (Hartă geografică . La langue roumaine parlée entre 1550-1600]. B. Edit. 8 + 196 p. nr. B. Academică Rom. + XV + ilustr. nr. 1877. + ilustr. a II-a. istoria blazonului oraşului Argeş etc.5 . II + 448 p. Qui? D`où? Depuis? ]. + n. 697 p. (Stema oraşului Braşov din 1544 pe coperta posterioară a lucrării). Bucureşti. 609 p.P. MDXXXII (1532). Honterus. 1055. 6-7 (iun.

[Les possessions de la ville Odorhei]. (Stemele atribuite Basarabilor. Acte de cancelarie domnească. Hugas. Ionescu Gion. realizată în 1596. Gandensis Levinus. 1060. p. 1804. Istoria Bucureştilor. 1058.M. 1901 (mss. Ingigian. Traian şi Soveja. VIII „Von dem Wappen des Landes". (În raportul austriac din 30 decembrie 1718 asupra românilor în genere şi asupra Olteniei în special. Ornements et miniatures]. Udvarhely város birása. 1062. Edit. VI.+818 p. (Reproduce diferite steme şi sigilii heraldice ale mai multor domni ai Ţării Româneşti între secolele XVI-XVIII. Novus opus Geographicum. în care sunt reprezentate stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei purtând capete de arabi). + ilustr. Bucureşti. Ionescu Niscov. în cap. Bucureşti. 1063. Eudoxiu. gravate pe sigiliile de stat ale celor două principate). Hurmuzaki. Veneţia. 1897. 1059. p. Gherghina . Tip. Vol. de.Maria Dogaru Război din Viena asupra populaţiei din Oltenia. se discută sigiliile cu stemele celor cinci judeţe ale Olteniei. blazoane ale unor boieri valahi: Şerban Cantacuzino. + 15 ilustr. Etiopienii în Dacia preistorică. I. Bucureşti. Meridiane. 157 . G. (Cap. 46-52). Socec. (Harta geografică. [Actes de chancellerie princiere. Vol. 1061. Iakab-Szadeczky. la Arhivele Naţionale Istorice Centrale). [La gèographie des quatres parties du monde]. Udvarhely. simbolul Olteniei şi însemnele judeţene din această provincie istorică). Ornamente şi miniaturi. Ionescu. Documente privitoare la istoria românilor. VIII tratează şi despre stema Ţării Româneşti şi cea a Moldovei. 1057. LI + 691 p. Socol Cornăţeanu.judeţ al Bucureştiului. Geografia celor patru părţi ale lumii. [L`histoire du Bucarest]. 4 p. stema Mitropoliei Ţării Româneşti. Radivoc căpitan de seimeni şi al soţiei sale Dana). Edit. [Les Éthiopiens en Dacie prèhistorique]. Hulsius. IX. IX 1 (1650-1747). se discută stema Ţării Româneşti. cap. Nürnberg. 1899. „Lucia". 1630. Maria. 1926. 84 p. 328). [Documents concernants l`histoire des Roumains].

Szabaka. Minerva. sigiliile Senatului României şi cele ale Adunării Deputaţilor). Bucureşti. descrierea şi reprezentarea sigiliului din 1717 al Lugojului românesc. seria. 350 p. C. (Istoria oraşului cu consiliu. 238 p. Opriş. În: „Revista istorică". [Imagination et symbole dans la cartographie medievale des pays Roumaines]. x x x Mărturii ale trecutului. Göbl. 193-274 + 2 pl. Album des documents]. ale 1064. István. Extras. 1981. Ioana. Pretendenţii domneşti în secolul al XVI-lea. Dan Horia. Iarăşi ştiri nouă despre Despot. Horwath István és Tarsa. 1066. 1974. p. + 2 pl. 61-67. Bucureşti. În: „Analele Academiei Române". Volum întocmit de Soveja. descrierea stemei acestui oraş. Coordonator Gal. 1898. domn al Moldovei). Ivasiuc. + tab. p. [Témoignages du passé. törtenete. Edit. XXVIII (1991). + ilustr. 3. Ioan. color. 125-136 (descrierea heraldică a stemei lui Despot Vodă. stema sigilară din 1551. 1916. a oraşului Lugoj. Moldovei. 158 . Nicolae. Burlacu. [L`histoire de la ville Lugoj]. 96. 84 p. Album de documente. genealog. + ilustr. 125). 130 p. 74-79 şi 282-286. Ist. p. [Nouvelles dates sur Despote]. Nicolae. [Des prétendants princiers dans le XVI-e siècle]. DGAS. 1068. p. (Pe pagina de titlu. 1898. + 12 pl. stemele unite. nr. Iorga. 1907. 19 şi 22. 1065. Mem. (Stemele Ţării Româneşti. Adatok és vázlatok. p. 119 p. II. Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste. Imaginaţie şi simbol în cartografia medievală a Ţărilor Române. Florenţa. II.Bibliografia heraldicii româneşti Bucureşti. Lugos rendezett tanácsu város. p. Iványi. Maria. Iorga. Ionel. 1974. p. + 50 pl. Bucureşti. XIX. Mazilu. (Stihuri pentru proslăvirea stemei Basarabilor în diferite tipărituri din domnia lui Matei Basarab. Lugoj). În: „Revista Muzeelor”. p. 81-82). (Reprezentarea stemelor sigilare ale unor pretendenţi la tronul Moldovei din veacul al XVI-lea). Udrişte Năsturel. t. 1067. descrierea stemei oraşului Lugoj după 1898. (Reprezentări simbolurilor heraldice ale Ţării Româneşti şi Moldovei). 1069. Edit. stihuri pentru „lauda" stemei lui Vasile Lupu. Secţ.

1966. 1962. XXV. (Monogrames et analogies dans l`art graphique des imprimeries des XVI-e et XVII-e siècles). (Simboluri creştine în heraldica europeană şi românească boierească). 3-4. 1967. 538-537 şi pe o hartă anonimă din 1688. Sibiu. Le secret des couleurs dans la fresque roumaine]. [Le municipe Reghin 1994.Maria Dogaru 1070. 159 . 528-558 + ilustr. XX. Der Wegen des Hochsttapfern Kayser-Adlers. p. 1961 nr. În: „Glasul Bisericii”. publicată în 1630. (Reprezentarea stemei cu cele trei capete de mauri atribuită Ţării Româneşti). p. (Stema Basarabilor Craioveşti pe cărţile. x x x Municipiul Reghin . (Simbolurile heraldice ale culorilor în frescele de epocă reprezentând pe Mircea cel Bătrân şi pe familia sa). Stelian. Erminiile în arta creştină medievală europeană. În: „Glasul Bisericii”. 1073. [Les décorations roumaines]. p. (Stema municipiului Reghin din 1994). Johann Kimens. 1074. Decoraţiile româneşti. Stelian. În: „Glasul Bisericii”. Contribuţii în artă. Metzulescu. 85-97. 1075. [Les „Erminies” dans l`art chrétien médieval européen].1994 – Album. XXVI. operele de artă şi pietrele de mormânt din veacurile amintite). 1071. Metzulescu. Tipografia Honterus. p. [Contributions dans l`art. 7-8. 1072. Taina culorilor în fresca românească. [Pages d`histoire religieuse représentées dans la chartographie et dans la sigillographie]. 608-622. Metzulescu. Constantin. 1687.Album]. Vol. peceţile.. (Stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei pe harta din 1596 a lui Levinus Hulsius. 546). Metzulescu. Stelian. p. 280-306 + ilustr. Molitor. nr. Stelian. 5-6. 1076. Helden-Taten Siegberümte Donau-Fluss. În: Enciclopedia României. p. 1938.. nr.. 532-554 + ilustr. Pagini de istorie religiasă reprezentate în cartografie şi sigilografie. Nünberg. În: „Glasul Bisericii”. Moisil. 5-6. Monograme şi analogii în grafica tipăriturilor din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. I. 1994. nr. XXI. p.

jetzunder aber biss auf das MDLXVII jar nach inhalt nechstfolgendes blats Verzeichnung gemehrt. Gheorghe Duca (1670). Basel (1567-68). Ion-Radu. 1970. p. şi Grigore II Ghica (1748). Münster. Matei Ghika (1753). Panaitescu. an Welt und Natürlichen historien. (Stema Moldovei pe faţada de sud a bisericii Mavromol din Galaţi). Istoria vânătorii în România din cele mai vechi timpuri până la instituirea legii de vânătoare – 1891. p. (La p. Atena. Vol. Sebastian. [Villes de Moldavie]. reprezentarea identică a stemei p. Τα ρουµανικα έγγραφα του αρχείου της εν Πάτµω µονης. Basel 1588. [Actes roumaines dans les archives de la Monastaire Patmos]. f. 1080. Ion. 1037). Antonie din Popeşti (1670).Bibliografia heraldicii româneşti 1077. 143-149 + ilustr. [À regard des quelques dons d`Étienne le Grand]. + 14 h. XXXIX. II. p. Ioan Caragea (1813) şi Scarlat Callimachi (1815 pl. Informaţii inedite despre biserica Mavromol din Galaţi. p. + 1467 p. În: „Romanoslavica”. 9 (30). 4.331 + 20 pl. 1079. 1078. 225-327 . În legătură cu unele danii de la Ştefan cel Mare. XVI-XIX: Petru Şchiopul (1584). Herrschaften. nr. + ilustr. 249-250. p. vânătoarea şi heraldica. Beschreiben durchauch durch in selbst gebessert. (Reproducerea şi descrierea heraldică a stemelor oraşelor Moldovei). (Vânătoarea în sigilografie p. [L`histoire de la chasse en Roumanie]. În: „Magazin istoric”. 1970. Paltânea. Ceres. 1269 stema atribuită Valahiei. Oraşe din Moldova. 1081. Edit. 1962. (Stema dinastică a lui Ştefan cel Mare). gebreliche. 160 . 1977. 20). Constantin Ispilanti (1805). Cosmographey oder Beschreibung aller Länder. Nystazopulu Peledikis. 61-63 + ilustr. În: „Buletinul Monumentelor istorice”. Năsturel. nr. V. Maria şi Mircea. În: Σίµεικτα. fürnemsten Stetten.P. Bucureşti. Ioan Callimachi (1759). În: ediţia a II-a a aceleiaşi lucrări. geschichten. P. Petre Ş. (Reproducerea sigiliilor heraldice ale unor domni ai Moldovei şi Ţării Româneşti dintre sec. 9-17 + ilustr. III (1969). Nania. [Des informations inédites sur l`église Mavromol de Galatzi]. handtierungen. 250-256). Paul. 1082.

Inst.I. Cernăuţi. [Notice historique sur Bârlad]. Procopovici Alexe. [Notice historique sur Botoşani]. Bistriţa. Edit. II. 1085. Mit bestaendiger Rücksicht auf die besten Originalwerke in drey Theile zusammengetragen von einer Gesellschaft Geographen. + ilustr. Bucureşti. Schauplatz der fünf Theile der Welt. culeasă după mai mulţi scriitori vechi de. + ilustr. von. Casa Şcoalelor. capitala Regatului român. 1887. de la anul 1333 până la 1850. Extras. tip. [L`histoire de la fondation de la ville Bucarest. II. Papadopol Calimah. Theil I-II 1-2. Notiţă istorică despre Bârlad. nr... În: „Analele Academiei Române”. Mihai. t. Braşov. Alexandru. (I). VIII. Un acoperământ de mormânt muntenesc (1704). George Coţăfany. brodat cu stema Moldovei).. Reilly. [Introduction dans l`étude de la litterature ancienne]. (Despre primele reprezentări ale corbului în stema Ţării Româneşti). 161 . 58 p. 220 p. (Stema Brâncovenilor din 1689. + 1 p. Wien. p. Oraşe şi cetăţi din Transilvania.. + 2 h. + ilustr. 1961. (Despre stema judeţului şi oraşului Botoşani). Bârlad. + 91 h. 1086. 1889. (Reprezentarea stemelor municipale ale mai multor oraşe din Transilvania în sec. Alexandru. S. a Cantacuzinilor din 1678 şi blazonul familiei Pappasoglu). Radu şi Năsturel. + 3 pl. Introducere în studiul literaturii vechi.I. p. 1891. Nach und zu Büschings Grosser Erdbeschreibung herausgegeben von.Maria Dogaru 1083. 1084. F. ilustr. (Despre peceţile târgului Bârlad).]. XVIII-lea.. În: „Studii şi cercetări de istorie şi arheologie”. 1. Bucureşti. 114 p. 228232 + 1 pl. Papadopol Calimah. Popa. + ilustr. 45 p. 1089. Univ. 1789-1791. „Glasul Bucovinei”. 1922. [Un épitaphe de la Valachie]. 93-130. de Arte grafice şi edit. Dimitrie. 127 p. Secţ. gestochen von Ignaz Albrecht. (Despre acoperământul de mormânt al beizadelei Radu Iliaş. Sibiu şi Sighişoara). [Villes et cités de Transylvanie]. Bucureşti. 1887. Petre Ş. 2 p. 1943. Notiţă istorică despre Botoşani. Pappasoglu. 2 p. + 335 h. Popescu. IX. Istoria fondării oraşului Bucureşti.. 1088. 1087.

(Stemele atribuite. x x x România . 7. Ulrich Das Consilium zu Constantz gehalten ist worden. 1975. 467-479 şi 480-482. 4 p. Extras. 1094. + 206 f. Autori: Burlacu Ioana. XIV. Marcel. p. simboluri ale saşilor şi secuilor). Indigenatul polon – o formă însemnată de integrare a nobilimii româneşti în cea europeană în Evul Mediu. Augsburg. Das Concilium so zu Constantz gehalten ist worden. 1093. (Stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei). 1096. 1090. (Stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei).istorie în documente. 205-216. Bucureşti. (1975). Rezachevici. Paul refeler und Siegmund Feyerabend. à la noblesse européenne]. Constantin. nr. În: „Revista istorică română”. + 269 h. 162 . Richenthal. [L`indigénat polonais – une importante modalité d`intégrer la noblesse roumaine. 1091. nr. Album. 1095. 3-4. Anton Sorg. Ulrich. [La Roumanie . 2 p. Introducere la istoria costumului românesc. Ulrich. În: „Revista de istorie". au Moyen Age. 1944. 1095-1098. Constantin. (Stema ctitorului . [Priviléges d`indigénat polonais accordées aux habitants des Pays Roumains]. Ţării Româneşti şi Moldovei). Folio (3) f. Nicolae din Curtea de Argeş). III (VIII) (1996). + /2/ f. Folio 215 f. num. (II 2). [Introduction à l`histoire du costume roumain]. a Transilvaniei şi cea a Moldovei în viziunea heraldiştilor austrieci de la finele veacului al XVIII-lea. Augsburg. ilustr. (Descrierea stemei familiei Costin acordată de regele Sigismund al III-lea la 1638).l`histoire en documents. Album]. p. + 45 pl. Privilegii de indigenat polon acordate locuitorilor din ţările române. Rezachevici. 1575. p. Frankfurt a/Mein. (Stema Ţării Româneşti. Heinrich Steiner.domn al Ţării Româneşti . 1483. În: „Arhiva Genealogică”. 2481 f. Folio. Richenthal.Bibliografia heraldicii româneşti (II 1). 1092. + 1 f. Romanescu. al XV-lea. Richenthal. T. Conciliumbuch zu Constantz. XXVIII. 1536. în sec.bisericii Sf.

(Stemele sigilare ale lui Roman Muşat. Maria. stema României din 1921. Silvia. 1100. 1101. Ioana-Alexandra. [La première pierre tombale du Matei Basarab]. Alexandre A. Popovici. x x x România. Negreanu. al lui Sandu Sturdza. p. Soveja. prince régnant de Moldavie 1834-1849. nr. Sturdza Săuceşti. 1993. 1099. 1906. Întâia piatră de mormânt a lui Matei Basarab. mare hatman al Moldovei în 1581. [La Roumanie en temps et éspace]. stema unită. Bucureşti. (Stemele unor familii nobile româneşti din Transilvania Sindea de Roşcani.Maria Dogaru Dogaru.). stemă acordată familiei Sturdza de către principele Mihai Apafi în 1679. p. 1779. mare logofăt. României . În: „Revista Arhivelor”. Editura Fundaţiei Culturale Române. Album. Album. [La Roumanie. Editura Enciclopedică.1672. Ştefan cel Mare. Les documents de l`Union. (Stemele Basarabiei. DGAS. Colectiv de autori. Sturdza. 1918. Tricolorul românesc. Documentele Unirii. 1992.1921). Bucureşti. 287 p. II. În: „Studii şi cercetări de istorie şi arheologie”. Evoluţie în timp şi spaţiu. Aurelian şi Metzulescu. Arhivele Naţionale din România. 163 . Lidia. Plon. (Stema lui Matei Basarab de pe lespedea sa funerară). [Le tricolore roumain. Marcel şi Gonta. (Stemele şi sigiliile unor domnitori din Ţara Românească. Sacerdoţeanu. x x x România. 200 p. Alexandru Ioan Cuza etc. 1996. Ioan Opriş. al Zoei Stutrdza. symbole de l` unité nationale sous Michel le Brâve]. alias Ciocăneşti şi Strava de Porumbacu de Sus . 175 p. sigiliul heraldic din 1615 a lui Ion Sturdza. Stelian. XI. (Sigilii cu stemă ale lui Mihail Sutrdza domnul Moldovei. + 72 pl. Paris. Bucureşti. stema princiară a familiei Sturdza). 342-351 + 8 ilustr. Maria. + ilustr. 1098. principi ai Transilvaniei. 2. Brânceanu. Alexandru.C. sigiliile heraldice din 1690 ale marelui vornic Ion Sturdza din 1737. 1918. 1097. Moldova. Bucovinei. stema arhaică a neamului Sturdza. confirmată în 1691 de împăratul Leopold I. Autori: Ioan Scurtu. 432 p. Le règne de Michel Sturdza.acordate de Mihai Viteazul în 1600). simbol al unităţii naţionale sub Mihai Viteazul. 69-78 + 5 pl. 1955. Grigorie al III-lea Ghica. 1968. sigilii ale unor instituţii moderne). Album]. Popovici. Arhivele Statului din România. Grigorie Ghica . Silvia.

Alcătuit de Predescu. Pavel Gore heraldist. Bucureşti 1991. + ilustr. 1956. [Le catalogue des collections du Mussée National d`Antiquités de Bucarest]. voievodul Transilvaniei. Mihai Viteazul). 28 p. 1918. 1104. Ioan cu colaborarea lui Lungu. 1106. Tabac. Roman Muşat . Sulzer. 464 + 1 p...Ţara Românească. Maria. das ist: der Walachey. vol. XI despre stema Moldovei şi a Ţării Româneşti). Roman Muşat . [La Grande Union des Roumains]. Silviu. pl. În: „Biserica Ortodoxă Română". + 1 pl. Corneliu. 8-9 (aug-sept). x x x The Great Union of all Romanians December 1. 705 + 12 p. Chiriţescu. Franz-Joseph. Antim Ivireanul tipograf. St.Ţara Românească. [Le prémier „ex-libris” roumain]. Şerban. voievodul Transilvaniei. Tg. Mureş. (I). (erată) + 3 h. IV (IX) (1997). (II). Dogaru. Şerbănescu. Mihai Viteazul). 1108. Cel dintâi "ex-libris" românesc. 1-2. [Antim Ivireanul typographe]. 28 p. 1781-1782. Chiriţescu. Iancu de Hunedoara.. I-III. Bucureşti. 1992. Şerban Constantinescu. (Stema Ţării Româneşti pe ţeava unui tun din epoca lui Petru Cercel). [Pavel Gore héraldiste]. p. III< cap. 164 . Marcel. x x x Unirea cea mare a Românilor. Nicolae. Gr. Tocilescu. Corneliu. 690-766 + ilustr. LXXIV. Constantinescu. 1103. nr. p. publicat de. (În vol. Wien.. Maria. 547 p.Bibliografia heraldicii româneşti 1102. 1105. Vol. Iancu de Hunedoara. Alcătuit de Ioan Predescu cu colaborarea lui Lungu. als ein Versuch einer allgemeinen dacischen Geschichte mit kritischer Freyheit entworfen von. (Stema mitropolitului Antim Ivireanul din 1713). Vătămanu. (Stemele sigilare ale domnitorului Mircea cel Bătrân . + 5 tab. În: „Arhiva Genealogică”. Moldau und Bessarabiens. (index). + IV + 14 f. 231-250. Bucureşti.Moldova. Marcel. 1906. În: „Revista medicală”.Moldova. Geschichte des transalpinischen Daciens. Dogaru. in Zusammenhang mit der Geschichte des übrigen Daciens.. (Sigiliile domnitorilor Mircea cel Bătrân . Catalogul Muzeului Naţional de antichităţi din Bucureşti. 164. C. Nicolae. Imprim. 1107.

P. Documente privitoare la istoria Ardealului. Edit. 1112. Cartea Românească. Bucureşti. Moldovei şi Transilvaniei şi blazoane ale principilor Transilvaniei . Bucureşti. 1109. I-XI. Nicolae. p. În: „Revista Muzeelor”. vol. Românii în literatura ungară şi ungurii în literatura română. 1111. Portretul si diploma doctorului Anton Fotino. + 3 f pl. + ilustr.pl. Titulatura domnilor şi asocierea la domnie în Ţara Românească şi Moldova până în sec. Instit. R. 1960. domni ai Moldovei. şi a lui Despot Vodă din 1555 ca nobil al Imperiului).Gheorghe Rákoczi şi Mihail Apafi). 3 (mart. 314 p. p. (Se discută stemele atribuite ţării Româneşti sau Moldovei ori dinastiei Basarabilor de către heraldiştii occidentali din sec. Veress. XXI. Emil. Cartea Românească. al XV-lea şi al XVI-lea). Andrei. Bibliografia româno-ungară. 1964. Vătămanu. Vol.). (Stemele Ţării Româneşti. nr. I. + 1 f. R. 1931. Bucureşti. 1968. [L`ex-libris du Pantaleon Calliarchi]. 1113. Bucureşti. „N. Edit. II. 1929-1939. Vătămanu. Andrei. 2 (oct. Cartea Românească. p. + ilustr. I (1473-1780). [Bibliographie roumaino-hongroise. Edit. Veress. XXXII + 351 p. 1929. 157 + 1 ilustr. VII (1970). 1110.R. (Despre ex-libris-ul cu emblemă heraldică al lui Pantaleon Calliarchi. [Documents concernants l`histoire de la Transylvanie. Moldavie et Valachie]. Ex-libris-ul lui Pantaleon Calliarchi. medic al lui Constantin Brâncoveanu).Cu 4 facs. (Reprezentarea sigiliilor heraldice: ale lui Despot Vodă din 1560 şi 1561 şi al lui Ştefan Vodă Mâzgă din 1572. I Acte şi scrisori (15271572) publicate de . (Descrierea şi reprezentarea stemei medicului Anton Fotino). [Le portrait et la diplôme du Anton Fotino]. (Acad.pl. nr. Bucureşti. + 1 f. 6. Nicolae. vol. Acad. Les Roumains dans la litterature hongroise et les Hongrois dans la litterature roumaine]. (Despre acelaşi ex-libris al medicului Pantaleon Calliarchi).. I. stema de pe 165 . XXXI + 371 p. Vol. Edit. IX). Cartea Românească. În: „Revista bibliotecilor”. descrierea stemei lui Aron Vodă în 1558. 1930. + 1 f pl. XVII + 354 p. nr. Vârtosu. 536-538 + ilustr. Iorga” Biblioteca istorică..) p. + ilustr. pl. Edit. XVI. 228-230 + 1 pl.R.P. Moldovei şi Ţării Româneşti. (Reprezentarea sigiliului heraldic al lui Petru Cercel.Maria Dogaru XI.

acordată în 1595 de Rudolf III. Bucureşti. XI. Ioan Vodă Movilă din 1639. pl. + ilustr. [La libération]. 1 f. Edit. Edit. 1972. T. Bucureşti. domn al Moldovei din 1653. XXIV + 482 /-483/ p. Vol. I). al lui Marcu Vodă din 1607. 347 + 2 p. sigilii boiereşti. vol. Constantin Şerban din 1658. 1932. al soţiei lui Iliaş Vodă. + ilustr (Sunt reprezentate sigiliile heraldice ale domnilor Ţării Româneşti. XXIV + 407 /-409/ p. Bucureşti. pl. VII + 347 p. 371-374 + 3 ilustr. Descătuşarea. Vol. Vol. 1114. Cartea Românească. V. 217 p. Vornicescu. Bucureşti. XVI + 388 p. V. 1937. 1932. ale lui Gheorghe Ştefan. şi al lui Mihai Radu Mihnea din 1659. 1617. Bucureşti. Vol. Edit. Voitehovski. + ilustr. IV. (Stema lui Sigismund Báthory. Mitropoliei Craiova. Cartea Românească. Nestor. VII + 399 p. ale domnilor Moldovei Alexandru Iliaş din 1629. 166 . Bucureşti. pl. 1933. [Les inscriptions des constructeurs sur les murs de la cité d`Akerman]. + ilustr. Cartea Românească. şi ale lui Vasile Lupu din 1641. (Inel heraldic cu stema lui Mihai Viteazul din 1600). Nicolae Pătraşcu din 1604 şi 1606 şi Radu Şerban din 1604). Cartea Românească. 1981. + ilustr. şi ale lui Constantin Şerban din 1666. + ilustr. VII. Edit. stema oraşului Lugoj. În: Europa de sud-est în evul mediu. VIII. al lui Mihai Vodă Pătraşcu din 1651. (Sigiliile heraldice ale lui Grigore Ghika din 1662. şi Ioan Movilă din 1636). cu stemă. I. Ştiinţa.A. (Sigiliile heraldice ale lui Matei Basarab din 1638. Cartea Românească. Bucureşti. fiica lui Moise Basarab. VII + 528 p. + 1 f. Bucureşti. VII + 350 p.Bibliografia heraldicii româneşti piatra de mormânt a domniţei Zamfira. 1938. stema lui Gabriel Báthory pe monedele de aur din 1611 ale acestui principe. Edit. Строителньнные надписи на стенах крепости Белгороде Днестровском. Edit. Nicolae Pătraşcu Voievod. (Este reprezentat sigiliul heraldic. IX Edit. VI. domn al Ţării Româneşti. Edit. reprezentări sigilare ale unor nobili români din Transilvanial. (Sigiliile heraldice ale pretendenţilor Ştefan Bogdan din 1615. 1939. principe al Transilvaniei. (Despre o stemă a Moldovei sculptată pe o piatră aflată deasupra uneia dintre intrările citadelei Cetatea Albă). p. vol. X. 1934. Maria Christina şi cardinalul Andrei Báthory). Edit. 1668 ale lui Grigore Ghika din 1669 şi al doamnei Nastasia Duca din 1683). Vol. Vol. + 1 pl. 1935. 1115. Radu Şerban din 1616. (Sigilii heraldice ale lui Sigismund Báthory. Cartea Românească. Cartea Românească. (În capitolele I-II se fac referiri la sigiliile şi steagul lui Tudor Vladimirescu). Chişinău.

– prendre les mesures nécessaires pour restaurer et conserver les sources dégradées par des diverses facteurs au long du temps. Cette étude est à la fois une réponse à l’impulsion du Comité International de Sigillographie et de la Commission 167 . régistres. monographies. à l’occasion des Congrès internationaux de généalogie et héraldique (particulierement ceux de Münich en 1974 et Londres en 1976). les activités enoncés ci-dessus n’étaient pas realisées. le grande intervalle du temps et la neccésité d’actualiser l’information nous a obligé de réaliser l’étude ci-présent. – l’organisation d’une archive photographique des sources héraldiques du XIII-e et XIV-e siècles. – l’élaboration des instruments d’évidence (inventaires. Malgrè les efforts. catalogues. Le grand nombre des études apparus les dernières deux décennies c’est une preuve incontestable du progrés enregistré de cette sceince. Même si un tel onvrage a été publié en 1977 par l’héraldiste de renom Dan Cernovodeanu.RÉSUMÉ Le développement de l’héraldique roumaine est confirmé surtout par l’approfondissement des recherches dans toutes ses structures. surtout à cause du travail gigantesque. répertoires nécessaires pour rétrouver les symbols divers. C’est vrai que les objectif majeurs qu’on a enoncés il ya vingt ans. L’explosion informationalle des nos jours impose de reprendre cette sorte de démarche dans un intervalle d’aproximatif cinque années. Il s’agit des accomplissements individuels qui couvrent une grande sphère d’intéréts. Elle n’était pas possible aussi d’achever la bibliografie analitique de la sigillographie commencée en 1978 avec le groupe d’héraldique et sigillografie. – l’accomplissement des études particuliéres à l’egard de ces témoiguages historiques: éditions. attendent encore être concrétiser de la manière suivante: – l’identification et la classification des sources héraldiques.

Le texte ci-présent este groupé en chapitres. ne peuvent pas être contenues entierement dans la bibliograhie de l’héraldique roumaine. pour complèter. la Moldavie et la Transylvanie) et aussi pour les Principautés Unies et la Roumanie. Pour permttre un accès plus large à l’information. des institutions (médiévales. les études et les articles concernant des domaines connexes à la science du blason. en ce qui concerne la réalisation des bibliographies vouées à faciliter la collaboration dans ce domaine. horgnoise. on a sélecté les titres concernant les informations plus riches relatives à la science héraldique. le chapitre Bibliographie contient des ouvrages d’héraldique qui peuvent offrir des données suplementaires du domaine des sciences apparentées. On a consideré qu’il est neccessaire de proceder ainsi: pur les domaines dont existent des bibliographie on a cité ceux-ci et. des établissement ecclésiastiques et aussi des personnes et des catégories sociales. grecque.Bibliografia heraldicii româneşti Internationale de Diplomatique. latine. L’héraldique nationale est structuré à critériums géographiques et historiques. russe sont traduits en française pendant que ceux en allemande. Il est un instrument néccessaire pour retrouver des ouvrages de référence pour l’héraldique des pays occidentaux et des pays dont la Roumanie s’avoisine. anglaise espagnole et italienne on a laisser dans la langue d’origine. Inévitablement. Les études generales au caractère européen c’est le chapitre qui donne le support théorique pour la recherche. vexillologique etc. Parce que l’héraldique est une discipline corrélative avec les autres sciences auxiliaires d’histoire il est difficile de départager les limites d’une telle bibliographie. les titres en roumaine. le chapitre est loin d’épuiser toutes les contributions qui répondent à ce probléme. existant ainsi des chapitres pour pour chaque pays roumain (la Valachie. parce que less armoiries sont toujours liées aux sources numismatique. chaque chapitre concernant les références bibliographique disposées dans l’ordre alphabétique des auteurs. On a consacré des chapitres pour les ouvrages concernant les armoiries départementales. 168 . Evidement. Au début. modernes et contemporaines). sigillaires.

va faciliter la connaissance de l’héraldique roumaine au delà des frontières. Avec toutes les omissions. dans le même temps. selon la possibilité. en précisant. 169 . nous avons la conviction que la bibliographie de l’héraldique roumaine sera un instrument de travail utile pour toues les spécialistes de notre pays et. parfois inhérente.Maria Dogaru Pour une meilleur information on a inclu à la fois les études en manuscrite. le lieu de leur conservation. Il y a aussi un index des auteurs qui vient d’aider l’utilisateur.

32 Albu Liliana 191 Albu. 5 Bodea. 377 Buck. Cornelia 878 Boga. 863 Bascape. Gustav 626 Bedeus. 1005 Bonaciu. 995 Bocşan Nicolae 4. Dimitrie F. Mateiu 30. 623. Damian. 988 Aricescu. 465 466. O. Mihai 882 Caragiale. C. Zamfir C. 762. Lidia 1097 Brătianu. Constantin 274 Bătrâna Adrian 465. Josef 538 Berceanu Radu 250. Emil 467 Bedeus. Théodore 876. Aneta 148 Bolliac. Teodor 864 Bălăceanu Stolnici. 763 Burlacu. 570. 989 Auner. 760 Becker. 571. 759. Paraschiva Victoria 463 Báthôry Ludovic 3-7 Bautier. Dinu C. 881. 271-273 Bartsch. Liviu 1006 Borgia. 996-1002 Bogdan. Paul 874. 939 Bogdan. Eugen 473-474 Botiş. Ferdinand 146. Gh. 572 Caţavei. 378. Gabriela 1011 Blaj. Antal 47. Gheorghe 150 Burlacu. Magdalena 149. Ioana 24. Corneliu 61.A. 374 Arion. Victor 152 . 731 Barnea. Michael Richard 1008 Bucur. 761 Berza. 379. Mitrea 11 Bunta. 879. Adina 899 170 Berindei. Pavel 663 Blancard.D. 466. 1010 Cantacuzino. T. 836 Áldássy. Andrei 727 Bălan. M. Erhard 661 Anton Manea. Von Schaarberg. Cezar 569. 1069. Gheorghe 865-873. Gr. N. I. C. 993 Bianu Ioan 994 Bielţ. 1009 Caian. 380 Carsian. Doru 376 Băjan. 568 Billecocq.INDICE DE AUTORI Adam. 35 Andriţoiu. Livia 145.L. Michael 662 Avakian. M. P. Giaccomo 38 Batariuc. 566 Bacâru. Luigi 38 Botezat. Ioan 472. 1096 Buzdugan. Alexandru 625 Barnea. 102. I. 471 Bogdan. 103. 375. 760 Bătrâna Lia. Even Paul 31. Dan 147. 660 Andronic Alexandru 462 Antohi. 664. Adalbert 624 Bárczay von. 877 Blaremberg. Lucia. Adolphe 279 Binder. 10. Robert Henri 39 Bădără. 1004 Boiangiu. 875 Birceanu. A. 567. Gyula 34 Andrianne. 1003. Teodor 880 Brânceanu. Claudia 1006 Borcea. 990-992 Balogh. Nicolae. Cristina 862 Arbure. Mihai 468-470 Bezviconi. 464 Bălan. 251 Berciu Drăghicescu. 537 Andrassy. 275-278. George 151.

Iozsef 44 Culică. Natalia 767 Dănilă. 894-906. Gr. Maria 163. 1023 Demşa. Natalia 199 Duca de Cadar 964 Duca Tinculescu. 690 Dumitrescu. 660 Cernătescu. 761. Livia 280. 1031.Cazacu. 1011. 1015 Ciurea. 375. Fotache G. Virgil 413 Drăghici. 573-582. 475-477. 1107 Cordos. 281 Căzan. Dan 778 Dengel. 1107 Dragomir. G. Constantin 891 Del Piazzo. L. Kiriac 783-785 Dragomir. Mircea 490 171 . D. 893. 770-782. 674 Cojocărescu. C. 643. 676 Darvasy. 381 Cerghedean. 302-328. Reghina-Doina 1013 Dragomirescu. 587592. 539 Chihaia. M. Iurie 172 Condurachi. Emil 908. P. 483 Crăciun Ioachim 3 Creţianu Radu 1034 Cricoveanu. Maria 633 Cozma. Marcel-Dumitru 75. 838. Matei 1014 Câncea. Génévieve 58 Diaconescu. Marcello 38 Demény Lidia A. Radu Ştefan 298. Ioan 883 Călian. Th(eodor) 1017-1019 Cosma. 628-632. Dorin 540 Cristea. 487-489. 40-43. N. 153-157. 1013. Nicolae 400 Dogaru. 627 Cândea. Emil 481 Constandache. 173199. Cornelia 1011 Croix. 884-889 Cernovodeanu. Victoria 853 Deca. 283-297. 679-688. Corneliu 301. 672 Chiffletius. 45. Martine 299 Dan. Pavel 393-397 Chiper. 1020 Covacs. 158171. Şerban 1105. 635-641. Ştefan 586 Dănilă. 731 Csoma. 768 Densusianu. Ioan 1033 Drăghiceanu. Bujorel Petru 642. 1105. 478 Ciobanu. Dinică 479 Ciofu. 706 Cornea. Vasile 766 Dahinten. 1030. Virgil 1016 Cârlova.I. Marcel 1105-1107 Cihodaru. 837 Cernovodeanu. Al. 1013 Dulgău. J. 909 Dumitrescu Ion 1034 Dumitrescu. Ioan 398 Chiriţescu. 382-392. Nicolae 1024 Deutsch. Mihaly 677 Dascal. J. 907 Dragomir. 105-108. V. Miron 890. 282. 46. 585 Cristea. 665-671. Maria 15-18. 839-841. 1096. 584 Constantinescu. 401-412. 818. Iozsef 44 Costin. 786 Dumitaşcu Gheorghe 3 Dumitrescu. Petre 300 Dima-Drăgan. 1022 Demény Ludovic 485. Otto 634 Dalas. 673 Ciobotea. 1027 Docan. Lucia 1006 Cornel. J. Iuliu 1032 Drăgan. Elemer 733 Csergheö von. 764. Sieur de la 1021 Csáki. Ovidiu 399 Crivăţ. 765 Colesnic. 1026. 480. Valerian L. 689. 110-119. Elena 482. Dan 13. Maria 904. Ciucă. Doina 1011. (Căzan-Neagu) Ileana 104. Speranţa Teodora 486. Ioan V. Robert 14 D'Haucourt. Constantin 1028 Cioban. D. 769 Diaconu. 583.

842. N. Nerva 994 Hogea . 121. 60 Hienz. von Rosenfeld.Dumitru-Darac. Marica. 498. Johannes 1054. Olimpia 808 Gritzner. Cristache 19. Alexandru Al. 330 Hojbotă. Mihail 922 Guelfi Camajani. I. B. Gheorghe 3-8 Hugonhout. R. 494-497. Pascu 547 . 86-88 Heyer. 1048 Hefner. Andreas 701 Grămadă. Nicolae 203. 52 Ghika. Pavel Mircea 789 Florescu. Felicia 8 Hristodol. Cosmin 921 Gorovei. 703 Hriban. Aurel 19 Gonţa. 790 Hagi Mosco. Otto Titan von 59. Vaernewyck 51 Gheorghe. 910 Eichhorn. 57 Guţu. Ioniţă 491 Durivault.Velişcu I. 911 Fănescu.A. Jákab 691 Emandi.G. M. F. Maria 331. 913. Paul 85 Gal. Mihail 329 Georgescu. 699. Alexandru 1102 Gore. C. Laurenţiu 789 Engel. C. Ion 698 Golimas. Albert 1043 Ghiţă. 24 Fejérpataky. 54. Constantin 1042 Garcia Carrafa Alberto 50 Gassauer. 88. Maria 695-697. 843. 707 Hordilă. Nicolae 120. Dorin 1047 Grant. 1058 Hurezan. Ioan C. 700. Gotia. Francisc 53 Gräser. 694 Fürst. Petru 788 Holban. Rudolf 493. 1044-1046 172 Gogoaşă. 332 Honterus. 541 Gaster. 1029 Ghellinck. 1035 Ene. 1038-1040 Flondor. 206. Iulia 1011 Gheuse. George D. Ionel 1069 Galbreath. V. A.I. Géza 692 Enăceanu. Amedée 915-917 Fotino. 844 Giurescu. Ştefan Sorin. 499 Grigorescu. 415 Foras. Nicolae 914 Florea. 1049-1053. Olimpia 207 Guy. Iemia B. Alexandru 1037 Filipciuc. Herman 20 Hodoş. 205. 1055 Hopârtean. Paul 870 Gorjanu Popa. Jenö 693 Făget. 492 Filitti.D. 204. P. Gandensis Levinus 61. 912 Filipaşcu. 923 Grigoraş. Maximilian. Radu 922 Grecianu. Emanuel 925 Hasdeu. L. László 47 Feneşan. D. 918-920 Gheorghian. Conrad 55. Constantin C. Jean 333 Hulsius. Ştefan 123. 89 Groza. Costin 315. Ghenadie 200. Georges 58 Edroiu. 845 Grecianu.B. Dionisie 1041 Frăţilă. Albert 787 Elek.P. Pierre 56 Gumowski. Cătălin 500 Hristodol. Viorel 24 Grozi. Livia 802 Grunenberg. D. 49 Gane. Emil 788 Ember. Johann Christian von 1036 Faller. 48. 702 Guboglu. 414 Florescu. Mihail 21. Liviu 924 Grozav. 201. Doina 25 Fălcoianu. Radu. 122. 202. 546.

694 Jordaky. 1107 Lupaş. 549. 598 Manu. Traian 1063 Ionescu. 796 Karadja. H. 1062 Ionescu. London. 793 Iorga. Dănuţ 795 Jákab.. Alexandru 23 Matei. Kurt Gerhard 338 Koslinski. 713 Lindt. 716. 928 Ionescu Niscov. L.C. F. Karl. 542 Incze. István 1066 Ivasiuc. 501. 335 Iványi. 506. Leon 32. Maria Magdalena 281. 1057 Iakab-Szadeczky 1059 Iancu. 1070-1073. Jean Nicolas 106. Nicolaie 596 Kovács. Rodolphe Em. 424-427. 337. 971 Mândruţ Stelian. 1064. Liţiu. 342 Mareş Al. 509 Mathieu. Iulian 548 Mateescu. Stelian Gh. 939 173 . Tudor 645 Matei. 930 Ivaneş. Constantin 124. Delia 7 Marienburg. 717 Minea. 594 Ittu. 420. Marin 929 Iordache. Lucas Joseph 644. 1099 Meurgey de Tupigny. 64. Florenţa 1067 Ivănceanu. 937. 349. 6-8 Mârţiu. Dan Horia 1068 Mănescu. Ludovic 4 Jude. Octavian George 934 Lemny. 89 Mazilu. 505. 714..Vintilă 595 Ivănuş. Constantin 7 Ivánfi. G. Ede 62. Alexandru 712. Gion. Gheorghe 3-7 Iftimi. 933 Kuczynski. 791 Ingigian. D. Elek 543 Jakó. 798.M 1061 Ionescu. Dimitrie Gh. Corneliu 213 Mano. 593 Iordache. Mircea 597. Hristofor 63 Jequier. Iosef 341 Maior. 545 Jefarovic. I. 416-419. M. 846. 705 Ionescu. Octavian 1009 Lungu. Andrei 931 Kretzulescu. Corneliu 1105. I. 88. Grigore P. 516. 715 Marinescu. Stelian 218-222. 210. 799 Meruţiu. 66 Luchian. Flaminiu. N. 936 Marga. I. Ilie 223. 847 Klietminn. J. 212 Jivan. 706-709. A. Jacques 68 Mihalca. R. V. 646 Meteş. 1065 Istrati C. 215217.Hurmuzaki. Traian 126 Laurian. 927. Sorin Gh. 127-129. Ioan 848 Macurek.T. 507. Aurel 423 Metzulescu. Eudoxiu de 1056.S. Ioan S. Octavian 208. Nicolae 26. 599604. 704. 550. 504. Stefan Krzysztof 339. August Treboniu 421 Lecca. 340 Larionescu. Yves 347. Hugas 1060 Ionescu Gion. 926 Iliescu. 67 Maximilian. 422. 502. 515. 544. Ştefan 938 Metman. 849-853. 794. 343-346. Ştefan 22 Lenghel. Constantin 336. 503. George 424 Metzulescu.D. Ioan 214 Marţian. Gheorghe. Constantin Georges 935 Manole. Alexandru 797 Lepădatu. 49 Jitaru. 510-514. 65 Louch. 209. 932. 348 Metzulescu. 334. Sigismund 125.

351. 720. Constantin 1009 Opriş. P. Radu 1086 Popeea. 241. Mihai 445. 430-440. Andrei 1028 Paliu. Mihai 611 Penea. 800. 242. Alexandru 1083. 243. 429. 1012. 353. Michel 76. Maria 1080 Odobescu. 523 Morărescu. Ştefan 5. 1097 Negrei. 74 Nistor. Augustin 18. Grigorie P. 355 Nichitici. 1086 Năsturel. Dragoş 607. 855 Popescu. Francisc 1028 Palma. 729. 442 Năglar. Ioana-Alexandra 409. Dimitrie 1085 Pascu. Ion Radu 428. Eugenia 524 Neamţu. Francisc 552 Papasima. Sebastian 1077 Munteanu. 940. Gh. 844 Popa. Simon 356 Olănescu. Johann 723 Oszóczki. 553. 1080 Mischevca. Ion 649 Polay. P. Paul 1081 Panaitescu. 767. Gheorghe 1029 Popa. Renate 517 Moisil. Damaschin 1028 Mircea. 802. Iozef 75 Nystazopulu Peledikis. 1096 Oredi.Mioc.P. Ion 1078 Nanu. Constantin 131-133. 942 Mureşan. 801 Mudura. 77 Paşcanu. Tudor 249 Pappasoglu. 1087 Popoff. Cătălina 247 Oprescu. 946 Olteanu. 6 Passalega. Lucia 8 Nicolaescu. 903. 551 Nania. Antal Alexandru 648 Pall. 135-138. 1082 Pandula. Al. 613. Ottfried 70-72. 518-522. 1084 Papai. Lucian 806 Petcov. Elemér 728 Polga. Petre 24 Pall. Nicolae 6. Vladimir 130 Möhlenkamp. Fabian M.C. 818 Popescu. Johann Kimens 1075 Moraru. 803. 719 Münster. Ioan 5. Nicolae 821. A. Ionel 726 Penescu. 608-610. Barbu 835 Mircea. 854. Stoica 244 Niculăescu. 6 Nistor. Dimitre 246 Opanschi. 350. Gelu 3 Negreanu. 779. Doina 804 Năstase Dumitru. Gheorghe 718. 464 Onciul. 941. K. Michel 78 174 . 248. Petre Ş. 1079. 444 Petrişor. (Dimitris) 240. 554. Ion 807 Popescu. 358. 7 Pelin. 724. Marinela Cristina 727 Pleşa. Ioan 721 Neubecker. Attila A. 943-945 Neamţu. Dumitru 805 Pastoureau. Mihail 250. Alexandru 130 Nicoară-Turc. Kasper 73. O. 969 Novak. Florica 189 Nagy. Ion 130 Negulescu. 947 Papadopol Calimah. 526 Petrescu. 443. 725 Oţetea. Ion 441 Mureşan. 354. D. Franciscus Carolus 357 Paltânea. Constanţa 1011 Nemeti. Mihai 722 Niesiecki. 1074 Moiş Vasile 134 Molitor. Iván 69. 352 Năsturel. 605-606. 251 Păun. Ioan 1069. St. 902. 682. 647. Laurenţiu 612. Alexandru 245 Okolski. 224-239.V.

359. 82 Ritter Vitezowic. 820 Sterescu. Ştefan Tiberiu 617 Stenner. Radu 956. J. 861. 810. Gyula 733 Schrot. Nicolae 455 Sulzer.Popoiu. Alexe 1088 Prodan.141. 560. V. F. Gabriela 528 Rătoi. 821. 1011 Reichenauer von Raichenau. 454 Siebmacher's. Lizica 252 Popovici. Dan 994 Siscanu. Maria Magdalena 970 Szemkovics. Ileana Maria 327 Rădulescu. 1101 Sturdza. Arz von. 959. Ioan 316. Virgil 94 Soutzos.N. 903.A. 1095 Rosetti. 958. 828 Predescu. 957 Rudt von Collenberg. 1097 Popovschi. 734-737. 23. Imre 84 Sanielevici. Corina 819 Spretti. 21. 1063. Leon 258 175 . 1100 Sturdza. 256. 960. W. 614 Révai. Albert 561-563. 951 Rînziş. Maria 1011. Filofteia 412. A. 598 Solis. Georg 555 Reilly. Florica 264 Straussenburg. 731 Reicherstorffer. Alexandre A. 1090. 652-655. Mihai 809. Ioan 1105. Maria 730 Ratcu. 595 Stoi.. W. 903 Popovici. 1069. Petre. 739-743 Sturdza Săuceşti. 1092-1094 Rietstap. 530 Sándor. 961 Seyvert. Dimitrie 213. Marcel 447. Aurelian 12. Valeriu 814 Sabău. 1096 Spiru. Ioan 671 Sporea. Nicolae 1103 Şimanschi. 446. 816. 26. 969. László 360. Marcel 140. D. Endre 745 Şahinian.I. 85-92 Simic. Tudor 808 Regleanu. 101 Richenthal. Iosef 559. 364. 81. 817. 656. 811-813.I. Johann 453. Adrian 6 Rusu. 1013. Lucaci Ioan 857 Sacerdoţeanu. Ioannes R. Ion 257 Şerbănescu. Hermann 558 Schönherr.P. 1091 Richard. Franz-Joseph 1102 Szegedi. Silvia 1096.E. Constantin 361. Vittorio 963 Stalins. Friederich 738 Stephănescu. J. 79 Rentzmann. 255. András Mihály 744 Szekely. Aurică 597. Gaston 95 Stănciulescu. David 1028 Puşcariu. Martin 363 Scurtu. 527 Porumb. 732. 9 Székely. Ioan 948 Racoviţă Cehan. Dimitros Scarlatos 962 Soveja. Ioan 1097 Sebestyén Keöpeczi. Adolf 556 Réthy. 362 Rusu.C. 366. Paul 83 Rizo-Rangabe. St. Andrei 459.968. 1099 Sah Nazarov. Marius 856 Potocki. 365 Sulică. Laurenţiu Ştefan 618 Szentkatolnai Bakk. 523 Smaranda. 253 Schlandt. Milan 93 Simonescu. 964-967 Stoica. Mihai 949 Radovici. Ulrich 80. C.1107 Procopovici. 815. Th. 615. 448-452. 952-955 Romanescu. V. 70 Resch. Nagy 557 Rezachevici. I. 858-860. Eugene 950. 1089 Renesse. Mihail 368. 139. S.

C. Anca 621 Vasilescu. 370 Umlauf. 659. Silvia 1013 Vătămanu. 1104 Tafrali. Constanţa 620 Şvarţ Kara. 828 Velescu. 747. 972 Ştefănescu. 835 Zimmermann. Oliver 536 Veress. Anthony R. 263. O. Mariana 30 Ursu. Ludovik 373 Xenopol. Mihail 656. Răzvan 260 Tihamér. 1115 Vulpe. 266-269.Ştefănescu. Mihai-Răzvan 658 Urechia. Ilie 29. 974 Trausch. 829. 830-833. Vitali 262 Ungureanu. Mircea 834. A. 1114 Vornicescu. Franz 565. 65. 824 Tanaşoca. 101 Wyrostek. George 261 Tudorică. 371. Mioara 28 Ţabrea. Emil 143. Sever 981-985 176 . Ştefan 827 Trohani. 971.D. 1108-1110 Velcu.A. Florica 264 Vârtosu. Andrei 265. Grigorie C. Adriana 367 Ştefănescu. Joseph 826 Trâmbaciu. 1111 Vătafu-Găitan. 461. I. 457. 142. 1113 Vlădescu.A. Viorica 750 Vajay. Al. 372. Iţic 823 Tabac. 986 Zaharia. 1112. Anton 458-460. Nestor 977-980. Nicolae-Şerban 369 Tămpeanu.D. Petronel 270 Zdroba. Constantin 619 Ştefănescu. 535. 746. Radu 822 Ştirban Marcel 3-5 Ştirbu. 564 Vasilescu. 749 Ursachi. V. Nicolae 672. 751-753. 456 Ştefănescu. 1106 Tomescu. V. Năstase 973 Tocilescu. Nicolae M. 975. Ilie 754 Wagner. 657. 976 Voitehovski. Szabolcs 97-99. Dumitru 622 Zahariuc. 755-758 Zotta. Silviu Andrieş 531-533. 259. Gyàrjás 825 Titu. Mircea 27 Tonk. 748 Ungureanu. 595 Theodorescu. 534. Veronica 1011 Vârjoghie. Adrian 30 Ursachi. Gh.

secolul al XX-lea) Copera III – Stema Ţării Româneşti cu judeţele aferente (1812) 177 .Coperta I – Stema familiei Năsturel (secolul al XIX-lea) Coperta II – Stema oraşului Toulouse (Franţa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful