P. 1
Bibliografia heraldicii.pdf

Bibliografia heraldicii.pdf

|Views: 204|Likes:
bibliografie pentru heraldica roamneasca
bibliografie pentru heraldica roamneasca

More info:

Published by: Romanescu Laura Sinziana on Feb 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2015

pdf

text

original

Prof. univ. dr.

MARIA DOGARU

BIBLIOGRAFIA HERALDICII ROMÂNEŞTI BIBLIOGRAPHIE HERALDIQUE ROUMAINE

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României DOGARU, MARIA Bibliografia heraldicii româneşti / prof.univ.dr. Maria Dogaru. – Bucureşti: Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2004 ISBN 973-8307-56-2 929.6

Redactor: Mariana CIOBĂNAŞ Tehnoredactor: Dumitru VĂNUŢĂ Corector: Miliana ŞERBU Coperta: Carmen TUDORACHE Tipărit la Tipografia Ministerului Administraţiei şi Internelor
Editura M.A.I. str. Mihai Vodă nr. 17, sector 5, Bucureşti Tel.: 313 76 63; Fax: 311 24 30; e-mail editura@mai.gov.ro

Prof. univ. dr. MARIA DOGARU

BIBLIOGRAFIA HERALDICII ROMÂNEŞTI BIBLIOGRAPHIE HERALDIQUE ROUMAINE
Lucrare îngrijită de Miliana Şerbu

Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor – 2004 –

...... 25 Capitolul IV – ABORDĂRI TEORETICE ŞI ACTIVITĂŢI PRACTICE........ 31 Capitolul V – INTERFERENŢE HERALDICE EXTERNE .................. 113 Capitolul XIII – STEME ECLEZIASTICE........................................................................... 97 Capitolul XI – STEME ALE UNOR LOCALITĂŢI ..................................................................... 16 Capitolul III – SINTEZE............................ DICŢIONARE ROMÂNEŞTI........................................... 75 Capitolul VIII – HERALDICA TRANSILVANIEI......................................................................................................................................................................................................... STUDII GENERALE................................. 89 Capitolul X – STEME DISTRICTUALE..................................................... 128 Capitolul XV – INFORMAŢII HERALDICE INSERATE ÎN ALTE LUCRĂRI ........................................................................................................ 11 Capitolul II – LUCRĂRI GENERALE CU CARACTER EUROPEAN........ 124 Capitolul XIV – REPREZENTĂRI HERALDICE INDIVIDUALIZÂND CLASE ŞI CATEGORII SOCIALE.................................................... TRATATE..............................170 4 ................... 49 Capitolul VI – HERALDICA ŢĂRII ROMÂNEŞTI................................. MODERNE ŞI CONTEMPORANE)....................................7 Capitolul I – BIBLIOGRAFII....................................................................................................................................................................................................... MANUALE.......167 INDICE DE AUTORI..................................... 63 Capitolul VII – HERALDICA MOLDOVEI ............... 145 RÉSUMÉ ..............................................................................................................................................................................................................CUPRINS INTRODUCERE......... 85 Capitolul IX – PRINCIPATELE UNITE –ROMÂNIA..................... ALBUME......................................................................... 102 Capitolul XII – REPREZENTĂRI HERALDICE INDIVIDUALIZÂND INSTITUŢII (MEDIEVALE.

................................. 16 Chapitre III – SYNTHÉSES............................. 97 Chapitre XI –EMBLÉMES DES VILLES .......................................... 75 Chapitre VIII – HÉRALDIQUES DE TRANSYLVANIE........................................................................145 INDEX DES AUTEURS .................................................................................................................... 102 Capitolul XII – LES SYMBOLES HÉRALDIQUES DES INSTITUTIONS (MODERNES....................... ÉTUDES GÉNÉRALES.................. 11 Chapitre II – DES ÉTUDES GÉNÉRALES AU CARACTÉRE EUROPÉEN ............................... 25 Chapitre IV – CONSIDÉRATION THÉORIQUES ET ACTIVITÉES PRATIQUES ............ 128 Capitolul XV – INFORMATIONS HÉRALDIQUES INSERÉES EN D’AUTRES OUVRAGES.................................... ET CONTEMPORAINES)....................................................... 124 Capitolul XIV – LES SYMBOLES HÉRALDIQUES DES CLASSESET CATEGORIÉS SOCIALES................... 113 Capitolul XIII – EMBLÉMES ECCLÉSIASTIQUES ...... DICTIONNAIRES ROUMAINS ................................................................................................................................................. TRAITÉS............................................................ 49 Chapitre VI – HÉRALDIQUES DE VALACHIE....... 63 Chapitre VII – HÉRALDIQUES DE MOLDAVIE ....................................................... MANUELS........................CONTENU INTRODUCTION............................................................. ALBUMS.................................................................................................................................. 89 Chapitre X – EMBLÉMES DÉPARTEMENTAUX ................. MÉDIÉVALES................. 31 Chapitre V – INTERFÉRENCES HÉRALDIQUES ÉTRANGERES...................................................................... RÉSUMÉ ............................. 85 Chapitre IX – LES PRINCIPATÉS UNIES – LA ROUMANIE ...................................................7 Chapitre I – BIBLIOGRAPHIES ...........................................................................................................167 5 ......................

Pavel Mircea Florea Lector univ.dr. drd. Diaconu Felicia Arhivist drd.dr Olga Cicanci Conf. Ecaterina Anton Lector univ. drd. Laurenţiu Semcovici 6 .univ. 7. Ileana Ratcu Lector univ. 3. 2. 5. 6.Mulţumiri colegilor care m-au ajutat la definitivarea lucrării prin traducerea titlurilor în diverse limbi şi corecta asistenţă: 1.univ. 4. drd. Olimpia Guţu Lector univ. Prof.

deteriorându-le. asupra cărora factorii fizici şi chimici au acţionat de-a lungul vremii. enunţate cu mai bine de douăzeci de ani în urmă. începută în 1978 cu grupa de heraldică şi sigilografie constituită din arhivişti cu pregătire superioară (dintre care menţionăm pe: Ioana Alexandra Negreanu. – realizarea unei fototeci generale care să cuprindă. repertorii) care să faciliteze regăsirea diferitelor reprezentări. obiectivele majore ale domeniului. totuşi. cât şi la Direcţiile sale judeţene). cataloage. Acestea privesc: – identificarea şi catalogarea tuturor izvoarelor heraldice. Gheorghe Mudura. întrucât necesitau un volum mare de muncă (trebuia investigate filă cu filă toate fondurile şi colecţiile arhivistice existente atât la DGAS. Monica Cincu. clasificate tematic. monografii etc. Ion Popovici. într-adevăr. toate izvoarele heraldice datând din veacurile XIII-XVI. o sferă largă de interese. Este vorba de realizări individuale care acoperă. Constantin Deca şi regretatele Viorica Cernătescu şi Ortansa Gorgan) în cadrul învăţământului profesional arhivistic. Anuţa Bichir. activităţile enunţate mai sus nu au putut fi realizate. Cu toate stăruinţele. 7 . – întocmirea unor instrumente de evidenţă (inventare. opise. Maria Georgescu. Numărul relativ mare al studiilor şi articolelor apărute în ultimele două decenii sunt în acest sens dovada cea mai plauzibilă a progresului înregistrat de această disciplină ştiinţifică. – luarea măsurilor ce se impun în vederea restaurării şi conservării izvoarelor de acest fel. – elaborarea unor lucrări de informare ştiinţifică asupra acestor mărturii istorice speciale: ediţii.INTRODUCERE Dezvoltarea heraldicii româneşti constituie o realitate confirmată în primul rând de aprofundarea cercetărilor în diferitele sale compartimente. în cadrul Congreselor Internaţionale de Genealogie şi Heraldică (în special cele de la München 1974 şi Londra 1976) îşi aşteaptă încă concretizarea. Nu a fost posibilă nici ducerea la bun sfârşit a Bibliografiei analitice a sigilografiei.

în spiritul aceloraşi recomandări.Bibliografia heraldicii româneşti Cu câţiva ani în urmă am început redactarea unei lucrări care sperăm să devină utilă cercetărilor heraldice şi istorice – Bibliografia comentată a heraldicii româneşti – dar nici aceasta nu a putut fi dusă la final. iar în completare. Este de dorit ca această Bibliografie. vexilologice. perioada care s-a scurs de la tipărirea ei (1977) până în prezent a impus reluarea temei pentru reactualizarea informaţiei. Pentru a lărgi accesul la informaţie. Am considerat că este util a se proceda astfel: pentru domeniile în care existau bibliografii au fost citate acestea. necesară cu atât mai mult în condiţiile exploziei informaţionale actuale. Denumirile publicaţiilor în care au apărut sunt redate desfăşurat şi nu prin prescurtări. greacă sau rusă au fost traduse în limba franceză. uşurând în acest fel regăsirea informaţiei. Deoarece heraldica este o disciplină care se află în strânsă interdependenţă cu celelalte ştiinţe auxiliare ale istoriei. în mod inevitabil. Întocmirea lucrării de faţă este totodată un răspuns la îndemnul Comitetului Internaţional de Sigilografie şi al Comisiei Internaţionale de Diplomatică în ceea ce priveşte realizarea de bibliografii care să faciliteze colaborarea internaţională în domeniu. care determină reînnoirea lucrărilor bibliografice la un interval minim de cinci ani. am selectat titlurile care conţineau informaţii mai bogate relativ la ştiinţa heraldică. În interiorul fiecărui capitol. Această dificultate rezultă din faptul că stemele – obiectul principal de cercetare al heraldicii – sunt legate de izvoarele numismatice. conform recomandărilor organismelor mai sus menţionate. sigilare. Cele în germană. engleză şi italiană au fost transcrise ca atare. care să reunească titluri referitoare la teme apropiate chiar dacă multe dintre acestea puteau fi însumate (prin titlu şi mai ales prin conţinut) în mai multe capitole. Deşi a mai fost elaborată o Bibliografie a heraldicii româneşti de către reputatul heraldist Dan Cernovodeanu. lucrările au fost aşezate în ordinea alfabetică a numelor autorilor.. prin adăugarea studiilor şi articolelor apărute între timp. phaleristice etc. titlurile româneşti şi cele în maghiară. nu se puteau cuprinde în totalitate în bibliografia heraldicii româneşti. În vederea folosirii lesnicioase a prezentei lucrări am încercat să grupez întregul material în capitole. să fie difuzată şi prin INTERNET. latină. Pe 8 . iar studiile şi articolele care abordează aceste domenii conexe ştiinţei blazonului. este dificilă delimitarea graniţelor precise ale unei asemenea bibliografii.

cu referiri la arta blazonului. şi acele lucrări redactate sub formă de manuscris sau în curs de publicare. Depistarea titlurilor care se cereau a fi cuprinse în Bibliografie a fost laborioasă şi dificilă întrucât. Menirea lui este de a pune la îndemâna specialiştilor români unele titluri de referinţă pentru heraldica ţărilor din apusul Europei şi a zonelor cu care România se învecinează. Tot separat au fost grupate studiile relative la reprezentările heraldice care aparţin unor persoane şi categorii sociale. când s-a putut. chiar dacă sunt mai greu accesibile. Revenind la heraldica naţională am considerat potrivit ca aceasta să fie abordată pe criterii geografice (provinciile româneşti) şi istorice (etapele de desăvârşire a statului naţional). albume etc. De asemenea.. altul heraldicii Moldovei şi al treilea heraldicii Transilvaniei. Apoi au fost incluse lucrările referitoare la heraldica Principatelor Unite şi a României. Pentru o mai bună informare a cititorului au fost incluse în listele bibliografice. pe lângă publicaţiile de specialitate cunoscute (unele tipărite cu mari întârzieri). moderne şi contemporane). Toate acestea au fost semnalate în mod corespunzător. menite să ofere cercetătorului baza teoretică necesară abordării domeniului. sinteze. ale unor localităţi. anuarele 9 . şi locul de păstrare a manuscriselor. nu au fost neglijate aspectele legate de interferenţele petrecute de-a lungul timpului cu heraldica externă. iar în alte publicaţii au fost inserate şi articole cu subiect de heraldică.Maria Dogaru acelaşi considerent am grupat la începutul lucrării bibliografiile care conţin pe lângă trimiteri la lucrări de heraldică şi informaţii în măsură să ofere date suplimentare privitoare la alte studii din domeniul ştiintelor înrudite. au apărut în întreaga ţară numeroase reviste cu profil de istorie. instituţii (medievale. capitolul al II-lea Lucrări generale cu caracter european este departe de a cuprinde toate contribuţiile ce răspund acestei teme. Evident. Pentru orientarea suplimentară şi rapidă a utilizatorului s-a întocmit un indice general al autorilor cu trimitere la poziţia din bibliografie. există un capitol dedicat heraldicii Ţării Româneşti. În continuare au fost cuprinse studii de heraldică cu caracter general european. Astfel. tratate. În final s-au adăugat titlurile privitoare la însemnele heraldice inserate în alte lucrări. indicându-se. Instituţiile ecleziastice au fost individualizate într-un capitol separat. Chiar dacă lucrarea de faţă priveşte heraldica românească. Capitole distincte au fost consacrate lucrărilor care abordează teme legate de stemele districtuale.

univ. dr. nefiind dublat însă de un sistem de informare pe măsură. dincolo de hotare. Pe acest considerent apreciem că orice lucrare care pune la îndemâna specialiştilor date bibliografice de ultimă oră nu poate fi decât binevenită. Prof.Bibliografia heraldicii româneşti editate de muzee nu au avut apariţii regulate. sperăm că Bibliografia heraldicii româneşti va fi un instrument de lucru util tuturor specialiştilor din ţară şi totodată o lucrare care să faciliteze cunoaşterea. uneori schimbându-li-se chiar şi titlul. fiind posibil ca unele articole sau studii de heraldică să fi rămas necuprinse în bibliografia de faţă. Maria Dogaru 10 . Interesul deosebit manifestat în ultimii ani pentru această disciplină a făcut ca numărul lucrărilor dedicate domeniului să sporească în mod considerabil. Cu toate scăpările. şi nu au fost întotdeauna semnalate corespunzător. parţial inerente. a fenomenului heraldic românesc. Tocmai din aceste motive nu considerăm că demersul nostru este exhaustiv.

Vol. 453 p. Bibliographie sélective]. BIBLIOGRAFII 1. Ludovic. XXX (1994). (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. Bucureşti. [Bibliographie historique de la Roumanie. sunt menţionate 61 de titluri privind sigilografia). Edit. Iaşi. I-X.. 1975. Gheorghe. Tabla de materii a tomurilor [Tables de matières pour les tomes]. Nicolae. în tom. Ştirban.. Vol. 3. Marcel. Bibliographie sélective]. Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A.R. D. XI-XX în tom. Bocşan. Pentru tom. 1969. Ştirban. 11 . Ludovic. (la p. 1974-1979. Academiei R. Iancu. Edit. 64-66). pentru tom. Bibliografia istorică a României. 9599. p. Ludovic. Iancu. 1980. Bibliografia arhivisticii româneşti. Nicolae. Bibliografia istorică a României. Ştirban. Bibliografie selectivă. Neamţu. 1944-1969.S. Bucureşti. Gheorghe. XX (1983). Bibliografia istorică a României. Academiei R. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p.S.. 5. Gheorghe. I. Gelu.R. p. Ioan. întocmită de Pascu. Gheorghe. Gheorghe. 667-698. Marcel. Bucureşti. Bibliographie sélective]. 387 p. Ştefan. Dumitraşcu.S. Iancu. Báthory. [Bibliographie historique de la Roumanie. Nistor. Báthory. [Bibliographie de l'archivistique roumaine]. 1970. Ludovic. p. 2. Hristodol. 1969-1974. întocmită de Crăciun. Bocşan. întocmită de Hristodol. 73-75). 514 p. 4. V. DGAS. [Bibliographie historique de la Roumanie. Bibliografie selectivă. Hristodol Gheorghe. Báthory. Bibliografie selectivă. pentru tom. 639-693. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. Edit.R. Xenopol”. IV.I. 99-100). XXIXXX în tom. Gheorghe. Ioachim. 627-628. Bucureşti. Jardáky. Vol. Academiei R. X (1973). Marcel. 109 p.

Edit. Hristodol. Vol. Adrian. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. 12-14 principalele lucrări de heraldică). Constantin. Haye (Olanda). Bucureşti. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. [Bibliographie historique de la Roumanie. Bibliografia istorică a României. p. 11. Ştiinţele speciale ale istoriei. Vol. Felicia. Bucureşti.R. Mândruţ. Iancu.. Delia. Edit. Bibliografie selectivă. Stelian. 1985. 24 p. Bibliographie sélective]. 12 . Gheorghe. Gheorghe.S. 87). În: Studii şi cercetări de numismatică. Bibliographie sélective]. Academiei. VII. Păun. IV (1968). Nistor. [Bibliographie historique de la Roumanie. 12. nr. 409 p. 10. Gheorghe. VI. 1989-1994. p. Nicoară-Turc.. Ed. Bucur. 45-46. Şcoala de Arhivistică Bucureşti. lucrările româneşti). Gheorghe. 7. Vol. Bibliografie selectivă. 1603-1635. Edit. Realizată de Comitetul Internaţional de Sigilografie. Bogdan. Stelian. Hristodol. [Les sciences auxilliaires d'histoire]. 1979-1984. [Bibliographie historique de la Roumanie. 480-486. Ioan. Mândruţ. VIII. 532 p. (La p. întocmită de Pascu. a II-a Bucureşti. p. Damian P. Iancu. Lucia. Gheorghe. Bucureşti. întocmită de Hristodol. 1-57. Mitrea. Báthory. Bibliografia numismaticii româneşti. 1987-1991. Nicolae. Bibliografia istorică a României. [Bibliographie de la numismatique roumaine]. 9. Listă bibliografică la p. 86 p. Păun. [Cahier de l'étudiant]. 70-72).S. 7-8. Ludovic. 459 p.R. 1945. Ştefan. Marga. 1993. Bibliographie sélective]. Ludovic. Báthory. 8. Bibliografia istorică a României. 69-70). Academiei R. Carnetul studentului. 1939. 1990. Ivaneş. p. (La p. 399-421. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. Nicolae. Mândruţ. V (1971).Bibliografia heraldicii româneşti 6. 1984-1989. Cuprinde informaţii bibliografice asupra principalelor ştiinţe auxiliare (lista cu lucrările pentru cursul de diplomatică. Academiei R. Bibliografie selectivă. XXXIII (1980). întocmită de Hristodol. Rusu. „Revista de istorie”. heraldică şi sigilografie a fost întocmită de Aurelian Sacerdoţeanu). 1996. Stelian. 14-17. Bibliographie Internationale de la Sigillographie.

Hienz. 1941-1947. Bucureşti. Robert. Dogaru. Dan. 18. 19. 1984. Dogaru. Arad 1999. 4. p. Maria şi Mureşan. Din bibliografia vexilologiei româneşti. 17. Societatea Română de Vexilologie. 1941-1947. Dogaru. Aurel şi Gheorghe. [„Hrisovul”. 13 . 410-421. 319 p. [Bibliographie héraldique roumaine]. Bucureşti. 15. Bucureşti 1970. Bibliografia numismatică românească. 1977. 49-69. Bibliographie numismatique daco-roumaine]. 510-513 sunt menţionate unele lucrări de bază în domeniul sigilografiei şi heraldicii). 1944-1969. Din bibliografia vexilologiei româneşti. Edit. se menţionează studii privind heraldica orăşănească din Transilvania). Bibliografia numismatică dacoromană. [Bibliographie de la sigillographie roumaine]. 89 p. Bücherkunde zur Heimatforschung der Siebenbürger Sachsen. Deutsch. 16. 1. [Les historiens et la science historique en Roumanie]. 14. Din bibliografia sigilografică românească. Bucureşti. I-VII. Cernovodeanu. [Bibliographie numismatique roumaine. München. Bibliografia heraldicii româneşti. Maria. Edit. În: „Arhiva Românească". p. 20. 69 p. Golimas. Director: Aurelian Sacerdoţeanu. Le bulletin de l'Ecole des Archives. Facultatea de Arhivistică. [Bibliographie de la vexillologie roumaine]. 1(1995). Maria. „Hrisovul”. p. LXVI (1989). Dogaru. Complexul muzeal Arad.Maria Dogaru 13. Maria. Augustin. [Bibliographie de la vexillologie roumaine]. Buletinul Şcolii de Arhivistică. [Bibliographie de la vexillologie roumaine]. În: „Revista Arhivelor”. Cristache. Bucharest. Din bibliografia vexilologică românească. fasc. 680 p. 21. 191-201. nr. Herman. (La p. Tom. 1960 (La p. Istoricii şi ştiinţa istorică în România. În: vol. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 52 lucrări de heraldică generală. Ştiinţifică. I-VII. 1998.

VIII (1968). În: „Revista Arhivelor”. În: „Revista Arhivelor”. În: „Revista Arhivelor”. Seria nouă 1958-1994. 1. p. 2. 1988 (Capitolul dedicat heraldicii la p. 1976. 106-118. Românii în secolul XIII. Vol. Mihail. Iaşi. I (1924-1926) – vol. 213-215). Mihail. 14 . Ioana. nr. nr. 1970. Doina. 1. Redactor responsabil Făget. [Les roumains dans le XIII-e siecle]. Grozav. Petre. În: „Revista Arhivelor”. Index alfabetic. LIV (1977).1. 105-118 (pentru perioada 1970-1975). 1969. IV (1941). (la p. 24. Alexandru. 1981.Bibliografia heraldicii româneşti Directeur: Aurelian Sacerdoţeanu]. 1. Indice bibliografic (1948-1985). 1989. Lemny. O bibliografie. archéologie et philologie I-XVI 1882-1922]. nr. 245-266 (pentru seria nouă. nr. Sacerdoţeanu. nr. Opera lui Nicolae Iorga (1934-1941). p. În: „Revista Arhivelor”. 4. I. 60 p. nr. nr. arheologie şi filologie I-XVI (1882-1922)”. Matei. 345-351. nr. p. 327-343 (pentru seria veche 1924-1947). Aurelian. nr. 3. [Bibliographie de l'oeuvre du professeur Aurelian Sacerdoţeanu]. întocmit de Burlacu. 23. [L'oeuvre de Nicolae Iorga 1934-1941]. p. Vol. 410-437. VII (1946-1947. 450-456. 1958-1967). [Revue des Archives]. XII (1969). p. [Revue d'histoire. „Revista Arhivelor”. 1. 410 p. 27. Index bibliografic în „Revista Arhivelor”. p. 22. Paliu. „Revista pentru istorie. L'index bibliographique]. întocmit de Fănescu. nr. 240-262 (pentru perioada 1976-1980). În: „Revista Arhivelor”. 1. Repertoriu bibliografic întocmit de Mircea Tomescu. 291-304. Viorel. 26. 64-66 ştiinţele auxiliare ale istoriei). 1. 1945. 1986. Bucureşti. p. p. p. Bucureşti. În: „Revista Arhivelor”. Bibliografia operei profesorului Aurelian Sacerdoţeanu (1922-1974). întocmit de Fănescu. În: „Revista Arhivelor”. p. 343-351 (pentru perioada 1968-1969). p. 19971998). 100-1180 (pentru perioada 19811985). nr. 1. „Revista de istorie”. LIII (1976). 25. Ştefan. [Revue pour l'histoire.

[Revue des Archives. „Revista Arhivelor”. pionier al numismaticii româneşti. [Constantin Moisil. „Revista Arhivelor”. + fig. Cu o bibliografie. întocmită de Ursachi Adrian şi Ursachi Mariana. 77 p. Ţabrea. 29. 1998. Ilie Constantin Moisil. 533p.Maria Dogaru 28. Avec une bibliographie]. DGAS. Bibliographie thématique 1924-1985]. Cluj-Napoca. (La p. Întocmită de Mioara Tudorică. Bibliografie tematică 19241985. [Revue des Archives]. 30. 366-389 se află lucrările de sigilografie şi heraldică). 15 . 1970. 150 p. Bucureşti. pionnier de la numismatique roumaine. Bucureşti. 1986-1994. 1988. Bibliografie tematică.

Leon. +180 pl. d'histoire et de statistique pour tous les etats du globe (Paris). 49-54. 1958. p. I. seria a II-a. 36. Un armorial français du XIII-e siècle: l'Armorial Wijinbergen. LUCRĂRI GENERALE CU CARACTER EUROPEAN 31. Even Paul şi Jequier. Archives Nationales. p 887. Adam. 1866. În: Recueil du IV-e Congrès International des Sciences Généalogique et Héraldique. Armorial des souveraines. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 144 p. Paris. 1869. p. de politique. Andrassy. 875. 32. Marques des tailleurs de pierre. Gyula. II. pl. 580. vol. Annuaire général de diplomatie. Andrianne. L'art et la vie au Moyen Âge à travers les blasons et les sceaux. 16 . III. Extras din Archives héraldiques Suisses. 1951-1954. 1868. p. Adam. Liège. 79-106. 1913. 899. 520 (Stema Principatelor Unite). 34. Bruxelles. Paris. p. Armes nobles et bourgeoises. p. De l'acquisition et du port des armoiries. color (Sunt reprezentate şi descrise unele steme ale familiilor nobile de origine română din Transilvania). 1950. p.II. 1867. p. Even Paul. IV. 1972. Magyarország cimeres könyve (Liber armorum Hungariae). 146. I. Almanach de Paris. 1865. gróf.110 37. 1864. 33. p. 1-76. M. 35. Blason bourgeois. Budapest.

Bascape. 1990. Chartes. Roma. Robert Henri. Vol. p. Dogaru.Heraldica (Recueil du XIV-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Le cimier dans l'héraldique Byzantine. [La sigillographie génèrale]. 1982. sceaux et chancelleries. Bautier. Viena. [Les blasons de la noblesse hongroise]. 1904.Maria Dogaru 38. 4-10 octobre 1981. + 8 f. În: „Buletinul Bibliotecii Române" (Freiburg in Bresgau). 1980-1981. Luigi. 43. Contributions à l'étude de l'héraldique Byzantine et post Byzantine. Cosma. 44. Curs pentru studenţii Facultăţii de Arhivistică. Cernovodeanu. 41. Giaccomo. Borgia. Études de diplomatique et de sigillographie médiévale.+ ilustr. 17 . Cernovodeanu. 1983. 409-422. Cernovodeanu. 45. p. Dan. Marcello. (Conţine şi unele steme ale familiilor româneşti din Transilvania). În: Genealogica . Facultatea de Arhivistică. XIX-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 3 vol. Bucureşti. Vienne. Dan. 175 p. Contributions à l'étude des origines lointaines de l'héraldique (Moyen Orient) et son développement du XII-e au XV-e siècle à Byzance et dans le sud-est Européen. 237-256. 39. 1064 p. Ecole des chartes. 339-358 + 10 ilustr. Del Piazzo. 25-30 août 1980). Copenhague. Eraldica publica e privata medievale e moderna. Copenhaga. Isegne et simboli. VIII (XII). Cernovodeanu. pl. p. Budapesta. Magyar nemzetségi czimerek. 40. Paris. Sigilografia generală. Keszthely. 2-6 octobre 1990. Maria. 42. XIV-e Congrès International d'Études Byzantines. 2003. 1982. Contribuţii la studiul heraldicii bizantine între secolele XII şi XV [Contributions à l'étude d'héraldique byzantine du XIIe au XVe siècle]. Dan. Iozsef. Dan.

Bibliografia heraldicii româneşti 46. Lausanne. Wapenbuck.B. Caradja). Theil III. Vaernewyck. 49. Fejérpataky. Hildebrant und Georg Starke. 142 p. Nürnberg. 56. Guelfi Camajani. L. 1999. Antal. Galbreath. 1883. Carrafa Alberto. I. Ergänzungsband. Lausanne. 53. 3 vol. Manual of heraldry. 1977. Maria. 55. 1958. Budapesta IIII. 48. Galbreath. 1940. Die europäischen Fürstengeschlechter. László şi Aldassy. 427 p.phénomène humain permanent. VII. D. Sigilografia generală. 1937. Milano.A. Grant. (Sunt prezentate şi stemele familiilor Hangerli. L. Görlitz. Conrad. Bd. Siebmacher's Grosses und Allgemeines Wappenbuch. Gritzner. Enciclopedia heraldica y genealogica hispano-americans. Ghellinck. Madrid. 1919. În: Recueil du Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Hoher Adel. Le blason. Grant. Magyar czimerek emlékek. 1933. Manuel du blason. Ad. [Des monuments heraldiques hongroises]. J. The Edinburg. Bruxelles. Manuel du blason. Bucureşti. În: Farbendruck herausgegeben von prof. Heft 62. [La sigillographie génèrale]. 51. L'Héraldique . 52. Garcia. Gheuse. Cantacuzino. Maximilian F. 1901-1926. L. 18 . P. 47. Paris. D. Dogaru. 54. p. Dizionario araldico. 101 planşe (xerox color). 1891. 587 p. În: Colecţia J. 145-149.M. şi Jequier. Album. Facultatea de Arhivistică. 1948. Francisc sir. 50. Pierre. (Se prezintă şi steme ale unor familii nobile române din Transilvania). 1483. 38 p. Grunenberg.

Génévieve şi Durivault. Handbuch der polnischen Heraldika. E.Maria Dogaru 57. Que-sais-je? Presses Universitaires de France. Wappen des Adels von Galizien und Bukowina. czimerek. 16 p.G. + 28 pl. Hulsius. 1596.D. Lindt. În: Königreich Galizien. Flondor. Siebmacher's Grosses und allgemeines Wappenbuch. Herausgegeben und mit historisch – genealogischen Erläuterungen sowie mit vollständiger Blasonierung. Norribergae. II. Mustaţă. Ede. Le blason. Paris. Otto. (Sunt descrise şi reprezentate şi stemele unor familii româneşti din Bucovina). 60. M. Typis Christophori Lachneri. Gandensis Levinus. Heyer. 27v. 58. În: colecţia J.F. Pesta. Romaşcan. Hristofor.) 61. [L'armoiries des blasons Illiriques]. D'Haucourt. 1975. Hefner. Stemmatografia izabrajenie orujih Iliriceskih. 1885. Chronologia in que provinciae seguente pagina nomintae et in aduncta tabula topographica comprehensae. Nürnberg. (Sunt reprezentate şi unele steme ale ducatului Bucovinei. breviter describuntur. Georges. 62. Gumowski. (Se află şi stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei de către heraldiştii străini în sec. + pl. 21. vol. la pl. 64. 1863. 63. C. Bd. 19 . 15. Titan von. Ivánfi. 1961. 1898. Jefarovic.. A magyar birodalom vágy Magyarország a Részeinek. Theil XIV (se găsesc şi stemele familiilor româneşti: Costin. 98). von Rosenfeld. Städte-Wappen von Österreich-Ungarn nebst den Landeawappen und Landesfarben. Graz. Viena. Wien. München. 1741. 41 p. Stârcea etc. Neues Wappenbuch des blühender Adels. 128 p. Steinacker. ex-variis fide dignis autoribus collecta. F. versehen von – Heraldisches Insitut. 38 f. Herescu. 39 v). 1869. 59.(steme româneşti la p. comentarii despre aceste steme. IV. Karl dr. p. XV şi XVI. [Les blasons du Royaume de l’Hongrie et ses parties constitutifs]. Leipzig.

suplimentar. 25. 71. I-IV. 13-14).R. Kasper. Brugi. 11 şi 16. 72.S. Jacques. stemele oraşelor din Banat. Ottfried şi Rentzmann. (Se cuprind şi steme de familii nobile româneşti din Transilvania). Enciclopedia of Heraldry. [Les familles Hongroises avec ses blasons et ses tableaux généalogiques]. stema principatului Transilvaniei. Sinn und Wert. nr. Wappen: ihr Ursprung. München. nr. nr. 20. şi ilustr. Niesiecki. H. Pesta. London. 67. 70. Este descrisă şi stema 20 . descrierea lor. pl. W. şi ale oraşelor acestei provincii. Armorial du pays de Luxembourg. Ottfried. Londra. nr. [Les armoiries de Pologne et les blasons des provinces et des chevaliers]. Iván. 13. 15. 3. Neubecker. 418 p. pl. pl. 15-20. 21. 23. pl. Magyarország cseládai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Louch. Crişana şi Maramureş. pl. R. 1977. Mathieu. p. 1970.Bibliografia heraldicii româneşti pl. 8 şi 19. 2-3. nr. 1994. Kaspra Niesieckieco…. Heraldry. pl. 1980. nr. Lwow. 28. Meurgey de Tupigny.C. 22. Battenberg. 26. pl. WappenbilderLexikon. Vol. 28. Le système héraldique français. 6 şi 18. Héraldique. Korona Polska przy Zlotey molnsei Starozytmemi Wszystkich. L'Histoire et ses méthodes. Kather Prowincyi y Kycirstwa kleynotami… à naypierwly… Podana X. I-XII + vol. 1 şi ale oraşelor acestei provincii. Nagy. şi Wagner. 1857-1868. Paris. 66. nr. Neubecker. Frankfurt am Main. 1956 (coordonator Charles Samaran). 73. Tom. 264 p. 1946. În: vol. 69. 8. Heraldik. 1728-1743. Wappenkunde. 21. Luxemburg. 68. 65. Neubecker. A. nr. J. Guttenberg 1974. Ottfried.

366 p. Rietstap. revizuită şi dezvoltată. Folio nr. 80. 21 . Paris. Lipsca. Herbarz Polski. 77. + ilustr. 407 p. 1884. 74. 1987. vol. Rodové Erby na Slovensku. Nep. 2 vol.. IV . Dictionnaire des héraldiques. VI. 1894-1904. Renesse. 82. 81. Viena. Niesiecki. Augsburg. 1701. Poniekszony dodatkami z pozniejszych autorono rekopismono domodow urzedow i roydany przez yana. Iozef. 290 p.2 + 404-406 p. vol. + ilustr. Th.8 + 937-938 p. 76. Ediţia a II-a.. p. I-II (supplément). (Se cuprind şi stemele familiilor Brâncoveanu. Michel.Maria Dogaru familiei Movilă. Ritter Vitezowic. Ghica etc. Das Concilium so zu Constantz gehalten ist worden. 1979. Ulrich. (Se fac referiri la unele steme ale Ţării Româneşti). Edition Brepols. I-IX. ilustr. II . + ilustr. Folio. 81 p.). 288). Frankfurt-am-Main. Michel. 1986. Ediţie revăzută.E.2 + 920 p. Paul Refeler und Siegmund Feyerabend. Pet'kova zbirka pečati. Les armoiries. Stemmatographia seve armorum Illyricorum delineatio. J. se descrie stema familiei Movilă). 1934. 342 ilustr. Michel. [Les blasons familliales Slovenes]. Novak. Paris. + ilustr. 1976. 83. Paul. Pastoureau.2 + 759-761 p. 78. 248. Traité d'héraldique. Schepens. 1575. Berlin. Pastoureau. III . 1483. III. L'armorial Charolais. Conciliumbuch zu Anton Sòrg. O. 75. Kasper. în culori. I . 3. [L'armorial de Pologne]. 1839-1846 (în vol.. 1993. Richenthal. + 8 pl. Bobrowieza. 79. Cantacuzino. 7 vol. Tom. Ulrich. 2-ème édition Gouda. 206 p. Armorial général. Bruxelles. (Reproducerea şi descrierea stemei Movileştilor. de. Richenthal. descriptio et restitutio. Popoff. figures Costantz.

Siebmacher's. 86. Ersten Bandes dritte Abtheilung Noher Adel. Otto Titan von Hefner. Ersten Bandes erste Abtheilung. Grosses und allgemeines Wappenbuch. Ersten Bandes dritte Abtheilung Anher Adel Reihe. + 213 planşe. Maximilian. 1912. Grosses und allgemeines Wappenbuch. Siebmacher's.T.1602). 1878. Nürnberg. Grosses und allgemeines Wappenbuch. 1910. I (1551-1629). Die mediatisirten Fürstengeschlechter in Deutschland begonnen von O. Czimerlevelek. in Verbindung mit mehreren neu herausgegeben und mit historischen. Die Wappen der Souveraine der deutschen Bundesstaaten. 85. Siebmacher's. 1856.Bibliografia heraldicii româneşti 84. I-IV. 1655-1657. von Hefner (Heft I-II) fortgesetzt A. Die Wappen der anher deutschen Souveraine und Staaten. Bearbeitet durch A. Kolozsvar. Die erlauchten Grafengeschlechter in Deutschland. [Des diplômes nobiliares et blasons]. Vol. in Verbindung mit mehreren neu herausgegeben und mit historischen. Kolozsvar. + ilustr. vermehrt und wiederaufgelegt von Paul Fürst.. II Reihe. 95 p. + 115 planşe. + 162 planşe. Grosses und allgemeines Wappenbuch. J. (Se reproduce şi stema agăi Lecca Racotă . Gritzner. II (1629-1660). 1857. Nürnberg. VIII + 108 p. 87. 88. (Sunt prezentate şi steme ale unor familii nobiliare de origine română din Transilvania). Siebmacher's. genealogischen und heraldischen Notizen begleitet von Dr. Nürnberg. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischen genealogischen Erläuterungen. 59 p. Ersten Bandes erste Abtheilung. 51 p. genealogischen und heraldischen Notizen begleitet von Dr. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischen genealogischen Erläuterungen. J. Otto Titan von Hefner. F. vol. Imre. + ilustr. VI + 124 p. J. Sándor. 22 . 89. Vol. J. J. Grosses un allgemeines Wappenbuch. Siebmacher's.

Preuss Premierlieutenant a D. + 179 planşe. 150 p. Ersten Bandes dritte Abtheilung dritte Reihe. Solis. Preuss Misterium des Inneren. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischen genealogischen Erläuterungen. Siebmacher's. Paris. Grosses und allgemeines Wappenbuch. 93. Ersten Bandes dritte Abtheilung dritte Reihe. Siebmacher's. 23 . + 72 planşe. În: „Glasnik". 94. 1878. Heling Wappenmaler. Siebmacher's. vol. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischen genealogischen Erläuterungen. 347-348 reprezintă stema cu capetele de arabi atribuită Ţării Româneşti.Maria Dogaru Maximilian. IX. Grbovi Srbski Zemalisi dinastia. Die durch deutsche Landesfürsten in den Fürstenstand erhobenen Geschlechter: Bearbeitet von M. 1952. Kanzleirath im Kgl. Mildebrandt mehreres gelehrten Gesellschaften Mitglied. 31 se află stema atribuită Daciei). [Armoiries des territoires et des dynasties Serbes]. Nürnberg. Gritzner. la fig. Nürnberg. 1887. F. Premierlieutenant a D. I-VII. Milan. J. + 107 planşe. 71 p. Ritter pp mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied gezeichnet von Ad. Stalins. Simič. 1555. 95. Société du Grand Armorial de France. 90. 60 p. 1857. 91. 119 p. Belgrad. 92. Illustriert durch H. Grosses und allgemeines Wappenbuch.atlas héraldique en six langues. M. Kgl. (Planşa anexată la p. Verlag von Bauer und Raspe. Wappenbüchlein. Vocabulaire . Grosses und allgemeines Wappenbuch. Die Fürsten des Heilligen Römischen Reiches AL. Nürnberg. Gaston. Gritzner Kgl. J. Virgil. Nürnberg 1888. 1885-1909. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage. J. Einleitungsband.

I fig. 101. p. fig. 11-21. 97. 1734. 69-70). 100. vol. 126 p. VIII pl. Szabolcs. În: Atti dell Academia Pontaniana (Napoli). (P. Lausanne. 1967. Ioannes R. Vajxay. XVI. comentarii asupra acestor steme. 1973. 24 . Roma. p.Bibliografia heraldicii româneşti 96. Seria nouă. A. Vajay. Wagner. + pl. Szegedi. Szabolcs. XIII şi a Moldovei tab. (Se cuprinde şi stema Ţării Româneşti . Anthony şi Richard. XIV. Typis Acdem. I. L'Héraldique Hongroise. 1950. 98. În: Überlieferung und Auftrag Festschrift für Michael de Ferdinandy. per Leopold Berger.tab. 1961. 1990. 99. 649-658. Vocabulaire international de la sigillographie. Tyrnaviae. 389 p.P. p. 197 p. Gerographia Hungariae seu Notitia de insignibus et sigillis regni Mariano-Apostolici Tyrnaviae. Catalogue of English Medieval Rolls of arms. Wiesbaden. image de la psychologie sociale. Oxford. L'Héraldique. Vajay. Szabolcs. 352-365 lista termenilor româneşti). Archiregnum Hungaricum und seine Wappensymbolik in der Ideenwelt des Mittelaltters.

III. SINTEZE, STUDII GENERALE, TRATATE, MANUALE, ALBUME, DICŢIONARE ROMÂNEŞTI
102. Brătianu, Gh. I. Originile stemelor Moldovei şi Ţării Româneşti. [Les origines des armoiries de la Moldavie et de la Valachie]. În: „Revista istorică română”, I (1931), p. 50-61. 103. Brătianu Gh. I. În jurul originii stemelor Principatelor Române. [Autour de l'origine des armoiries des Principautés Roumaines]. În: „Revista istorică română”, I (1931), p. 232-240. 104. Căzan Ileana. Imaginar şi simbol în heraldica medievală. [L'imaginaire et le symbole dans l'héraldique medievale]. Edit. Silex, 1996, 140 p. + 10 pl. color. 105. Cernovodeanu, Dan. Ştiinţa şi arta heraldică în România. [La science et l'art héraldique en Roumanie]. Bucureşti, 1977, 566 p. ilustr. 106. Cernovodeanu, Dan şi Mănescu, Jean. Noile steme ale judeţelor şi municipiilor din Republica Socialistă România. Studiu asupra dezvoltării istorice a heraldicii districtuale şi municipale româneşti. (Les nouvelles armoiries des départements et des villes (municipes) de la République Socialiste de Roumanie. Etude sur le développement historique de l'héraldique départemental et municipale roumaine]. Bilingv, româno-francez. În: „Revista Arhivelor”, LI (1974), nr. 1-2, p. 3-218. Extras, DGAS, Bucureşti, 1974, 218 p.
25

Bibliografia heraldicii româneşti
107. Cernovodeanu, Dan. Aperçu sur l'héraldique Roumaine. În: „Hidalguia”. La Revista de Genealogia, Nobleza y Armas (Madrid), XXVII (1979), nr. 156, septembrie-octombrie, p. 6-19-631. 108. Cernovodeanu, Dan. L'évolution des armoiries des pays roumains depuis leur apparition jusqu'à nos jours (XIIIe XXe siècles). Paris, 2 vol., 1997, 1048 p. 109. x x x Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei. [Dictionnaire des sciences auxiliaires de l'histoire]. DGAS, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, 268 p. 110. Dogaru, Maria. Sigiliile – mărturii ale trecutului istoric. Album sigilografic. [Les sceaux – témoignages du passé historique. Album sigillographique]. Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1976, 282 p., 302 ilustr. 111. Dogaru, Maria. Însemne heraldice atestând originea latină a poporului român [Insignes héraldiques attestant l'origine latine du peuple roumain]. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice, 1980, p. 29-43. 112. Dogaru, Maria. Aspiraţia poporului român spre unitate şi independenţă oglindită în simbol. Album heraldic [L'aspiration du peuple roumain vers l'unité nationale et l'indépendance réflétée dans le symbole. Album héraldique]. Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1981, 291 p. 113. Dogaru, Maria. Un armorial românesc din 1813. Spiţa de neam a familiei Balş dotată cu steme. [Un armorial roumain de 1813. L'origine nobiliaire de la famille Balş dotée des armoiries]. DGAS. Bucureşti, 1981, 151 p. 114. Dogaru, Maria. Insignes et dévises héraldiques attestant l'origine latine du peuple roumain. În: Studii in onore di Leopoldo Sandri, Roma, 1983, p. 443-456. 115. Dogaru, Maria. Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului. [Les collections de moules sigillaires des Archives d'Etat]. Bucureşti, 1984, 304 p.
26

Maria Dogaru
116. Dogaru, Maria. Devizele în heraldica românească. [Les devises dans l'héraldique roumaine]. În: „Revista Arhivelor”, LXIX (1992), nr. 2, p; 195-217. 117. Dogaru, Maria. Ştiinţele auxiliare ale istoriei. Heraldica. [Les sciences auxiliaires de l'histoire. L'Héraldique]. Curs universitar pentru Facultatea de Arhivistică, 1994, 121 p. ilustr.(curs dactilografiat). 118. Dogaru, Maria. Din heraldica României. [Héraldique de la Roumanie]. Edit. JIF, 1994, 191 p., XCII pl. color. 119. Dogaru, Maria. Arta şi ştiinţa blazonului. Album. [L'art et la science héraldique. Album]. Facultatea de Arhivistică, 1994, 51 p. + 55 pl. color. 120. Edroiu, Nicolae. Heraldica (L'héraldique). În: Ştiinţele auxiliare ale istoriei. Curs universitar. Cluj-Napoca, 1992, 191 p. 178-200. 121. Gorovei, Ştefan. Mic îndreptar de heraldică (nu numai) ieşeană. [Petit guide d'heraldique]. În: „Opinia”. Iaşi, nr.1204 (26 VII 94); 1206 (28 VII 94); 1208 (30-31 VII 94); 1210 (2 VIII 94); 1212 (4 VIII 94); 1214 (6-7 VIII 94); 1216 (9 VIII 94); 1218 (11 VIII 94); 1220 (13-14 VIII 94); 1222 (16 VIII 94); 1224 (18 VIII 94); 1225 (19 VIII 94); 1226 (20-21 VIII 94). Vezi şi „Arhiva Genealogică”. IV (IX) (1997), nr. 1-2, p. 305-341. 122. Gorovei, Ştefan. Cu privire la heraldica medievală românească. [À propos de l'héraldique medievale roumaine]. În: „Arhiva Genealogică”. II (VII) 1996, nr. 1-2. Caiete heraldice p. 273284. 123. Greceanu Ştefan. Eraldica română. Actele privitoare la stabilirea armoariilor oficiale cu planşe şi cu vocabular. [Héraldique roumaine. Les documents concernant l'établissement des armoiries officiels avec vocabulaire et planches]. Bucureşti, 1900, 231 p., ilustr.
27

Larionescu. Album heraldic [L'Armorial de Haute Moldavie. Alexandru. 96 p. Armorialul Moldovei de Sus. Sigismund. 1976. XXVI (1987). 26 p. În: DIR. XIV-XIX. Vladimir. Din istoria vexilologiei şi sigilografiei heraldice moldoveneşti din sec. [Les symboles de Moldavie dans les XIV-e XIX-e siècles. p. [Études de sigillographie roumaine. ilustr.Bibliografia heraldicii româneşti 124. ilustr. 28 . p. L'évolution historique des armoiries des Principautés Roumaines du XV-e – XIX-e siècle. Jean Nicolas. Constantin. 1956. Negrei. p. 127. nr. [L'héraldique vivante et son rôle dans la société]. Ion. 4. În: „Revista Arhivelor”. I-II. 1927. 4-5. 129. 1994. Introducere. L'Aigle de Roumanie. 130. vol. Jakó. Edit. Mischevca. Ittu. Mănescu Jean Nicolas. 1956. II (1927-1929). nr. 126-149. 128. Mănescu. L'histoire de la vexillologie et de la sigillographie de Moldavie]. Les sceaux des hauts dignitaires. Mănescu. 126. Album héraldique]. Sigilii de dregători. Constantin. Moisil. Les sceaux princiers avec les insignes des districts]. 4. Extras. XXVII (1988). 131. Bucureşti. 345-367. Vol. „Revue roumain d’histoire”. 561-633 + 6 pl. Nichitici. Traian. Bucureşti. 1988. + 6 pl. nr. Chişinău. Teză de doctorat. Ştiinţa. Sigilii domneşti cu stemele judeţelor. Bucureşti. Bucureşti. „Revue roumain d’histoire”. II. origines et devenir du symbole héraldique unitaire de l'état roumain moderne. Heraldica vie şi rolul ei în societate. p. Sur l'origine des armoiries des Principautés Roumaines (aux XIV-e – XV-e siècle). 315-338. Simbolurile Ţării Moldovei. 129 p. p. Bucureşti. 88-101. Jean Nicolas. Extras. 125. ilustr. Studii de sigilografie românească. [La sigillographie concernant la Transylvanie jusqu'au XV-e siècle]. Sigilografia cu referire la Transilvania (până la sfârşitul secolului al XV-lea).

Maria Dogaru 132. Étude critique du point de vue héraldique avec des illustrations].Noul Severin. Originea şi evoluţia ei istorică şi heraldică. p. VI (1940). În: „Revista Arhivelor”. Nova Plantatio şi regii României – moştenitori ai împărăţiilor Bizanţului. Năsturel. Studiu sfragistic din punct de vedere istorico-heraldic cu numeroase figuri în text. Sacerdoţeanu. În: „Boabe de grâu”. Extras. Moiş. Conceptul de unitate a poporului român pe care îl 29 . Moisil. [Les armoiries de Roumanie. De la acvila heliacă la stema României. Edit. nr. Ghenadie. [Les armoiries de Roumanie. 1885. Năsturel. [Nouvelles études de sigillographie roumaine].V. Sigiliul domnesc şi stema ţării. Bucureşti. 137. Eraldica în faţa P. + ilustr. 135. 178 p. trophées. P. L'origine et son évolution historique et héraldique]. p. Vasile.S. Bucureşti. stema română. [Héraldique devant Msgr. Évéque de Râmnic-Noul Severin].S. Aurelian. Episcopul Ghenadie al Râmnicului . + ilustr. P. Bucureşti. [Nova Plantatio et les Rois de Roumanie successeurs des Empereurs Byzantins]. 24 p. 1931. Edit. Constantin. Modvest. 139. Stema României. [Le drapeau. 237 p. însemne domneşti. Bucureşti. Constantin. 1-80. Năsturel. Carol Göbl.V. Moisil. ilustr. Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie. Recherche critique basée sur l'histoire]. Stema României. + pl. arheologie şi filologie”. 133. În: „Revista pentru istorie. [De l'aigle helioque aux armoiries de la Roumanie]. P. nr. 134. 1997. 138. p. Voinţa naţională. Studiu critic din punctu de vedere eraldicu cu numeroase figuri în testu. Noi studii de sigilografie românească. Năsturel. 1. 1892. 136. 76 ilustr. les armoiries roumains des enseignes princiers. 65-85. 1903. Steagul. 1931. 2. XV (1914). P. Cercetare critică pe temeiul istoriei.V.V. 100-109. trofee. Bucureşti. 61 p.

Neuchâtel. + 5 ilustr. 1891. Bucureşti. 11-68 ilustr.Bibliografia heraldicii româneşti reflectă şi rolul avut în formarea ideii de unire. [De la sigillographie de Moldavie et de Valachie]. Schiţe de sigilografie românească. 32-38. Le concept de l'unité qu'il reflète et leur rôle dans la formation de l'idée d'union]. 1974. [Le sceau princier et les armoiries du pays. Heraldica . p. II. Ştiinţifică. XI (1968). Traité technique]. Comisiunea însărcinată de Ministerul de Interne cu cercetarea stemelor regatului şi ale judeţelor. 143. Marcel. 7 p. Bucureşti. Din sigilografia Moldovei şi a Ţării Româneşti. 141. 2. În: DIR Introducere. + ilustr. Sturdza Săuceşti. p. L'Héraldique roumaine. 172. 331538 + ilustr. 17 p. + 5 ilustr.Tratat tehnic [L'Héraldique. p. nr. Edit. 1971. Vol. Academiei R. În: „Revista Arhivelor”. nr. Marcel. [Esquisses sur la sigillographie roumaine]. Edit.A. 30 . 2-3. În: Arhivum Heraldicum LXXXV (1971). Extras. Emil. Bucureşti. Urechia.R. 140. Vârtosu. + 12 pl. Sturdza Săuceşti. p. 142. 1956. Paul Attinger.P. V.

IV. 1-2. 1973. Braga (Portugalia). Ferdinand. de Généalogie et de Sigillographie auprès de l'Institut d'Histoire „N. p. Cinq ans d'activité de la Commission d'Héraldique. Contribuţii la sistemul de sigilare cu „timbru fix”. Contributions au système des sceaux à timbre fixe. Activitatea Comisiei de heraldică. Une capsule sigillaire 31 . 1. [Les sceaux des princes régnants du XVII-e siècle. 59 p. + 12 ilustr. Bacâru. Bunta. p. Aneta. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques (Liège. 147. genealogie şi sigilografie (Filiala Iaşi) în anul academic 1996-1997. 346-348. Boiangiu. p. Dan. 67-69. 2. Sigilii domneşti din secolul al XVII-lea. Berindei. nr. Curs special de heraldică (Probleme controversate ale heraldicii româneşti). Livia. În: volumul Bibliophile au Pont Euxin. ilustr.. XV (1976).2 juin 1972). génèalogie et sigillographie 1996-1997].a. 92 p. 1973. f. Quelques supralibros des Voivodes roumains. „Revue roumain d’histoire”. 145. ABORDĂRI TEORETICE ŞI ACTIVITĂŢI PRACTICE 144. 1997. Constanţa. nr. 148. Bartsch. 29 mai . 2. 1. Questions controversées de l'héraldique roumaine]. [Cours spécial d'héraldique. [L'activité de la Commission d'Heraldique. O capsulă sigilară de la Şerban Cantacuzino Voievod. Les timbres des armoiries des familles de Moldavie et de Valachie. Magdalena.341-342. 2. În: „Arhiva Genealogică” IV (IX) (1997). Bucureşti. Iorga”. 149. 146.

p. nr. Victor. IV 1968. pendant la période du Reglement Organique]. Burlacu. Caţavei. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Ileana. (Sigilii de la Vasile Ştefăniţă Lupu. La Souveraineté et l'indépendance dans l'héraldique médiévale roumaine. 54-60. sigilografia şi medalistica aniversării unui deceniu de la Unirea Transilvaniei cu România. În: „Revista de istorie”. XLII (1989). Ileana. [Sur l'activité d'un ancien atelier de gravure fondé à Bucarest. Căzan. [Le symbole héraldique et la 32 . Ileana. 195-198. Bourul Moldovei semn de hotar. [Les origines symboliques du blason). În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. Iaşi. [L'aurochs moldave -signe de démarcation]. 150. În: Recueil d'études généalogiques et héraldiques roumaines. 126-127. Căzan. p. p. Căzan-Neagu. 95-105. 154. XXXI (1994). Ideologische und sozial kulturelle Gegebenheiten im heraldischen Symbol. XI (1979). 1988.D. Simbolul heraldic şi legitimarea realităţilor socio-politice. nr. 153. Căzan. [Contributions à l’héralique. 156. În: Analele Universităţii Bucureşti. Bucureşti. Contribuţii la heraldica. Originile simbolice ale blazonului. Din activitatea unui vechi atelier de gravură fondat în Bucureşti în perioada regulamentară. Buzdugan. Gheorghe. 1012-1022. Ileana. sigillographie et médaillistique à l`occasion d`anniversaire d`une décennie de l'Union de la Transylvanie avec la Roumanie]. 1978-1979. Xenopol”. 152. 155. VII. Şerban Cantacuzino). 2. LXXIII. 151. 517-544. 263-275. p.Bibliografia heraldicii româneşti provenant de Şerban Cantacuzino]. În: Studii şi cercetări de numismatică. p. 5 p. XXXVIII (1989). În: „Ziridava”. p. George.

Consideraţiuni asupra heraldicii române. 15 p. [Héraldique de Valachie et de Moldavie]. 11. 124-125 (se fac referiri şi la stema familiei Brâncoveanu). 4. p. 160. Imaginarul medieval. Bucureşti. 158. Heraldica Ţării Româneşti şi Moldovei. p. În: „Revista de istorie”. partea I. 6-8. nr. nr. 159. 135-149. nr. Câteva sigilii inedite aflate în expoziţia numismatică a Muzeului de Istorie a municipiului Bucureşti. Căzan.Maria Dogaru légitimation des réalités socio-politiques]. 217-229. 3-4. + ilustr. XVI (1940). + 10 ilustr. Cernovodeanu. 92. Dan. p. Cernovodeanu. Cernovodeanu. Cernovodeanu. Dan. [Considérations sur l'héraldique roumaine]. al XVI-lea). 161. p. În: „Tribuna României”. p. Extras. 3. V (1976). 117-131. În: „Magazin istoric”. p. IV(1993). [Quelques sceaux inédits se trouvant dans l'exposition numismatique du Musée d'Histoire de la ville municipale de Bucarest]. le symbole et le signe héraldique]. 157. simbolul şi însemnul heraldic [L'imaginaire médiéval. Ileana. p. XI (1992). 33 . În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române” LXX-LXXI (1976-1977). Dan. Heraldica în slujba idealurilor naţionale paşoptiste. Reprezentări heraldice în vechi tipărituri şi manuscrise româneşti (sec. [Représentations héraldiques dans les imprimés et des manuscrits roumains anciens – XVI-esiècle]. În: Vlăstarul. Cernovodeanu. nr. XI (1974). 162. Steme româneşti. Dan. Bucureşti. Dan. [La science héraldique au service des idéaux nationaux des révolutionnaires de 1848]. Cernovodeanu. 15-18 + 7 ilustr. cetate a culturii româneşti. În: „Revista Muzeelor” şi Monumentelor”. Maria. [Armoiries roumaines]. nr. 67-71. XI (1977). În: Târgovişte. Bucureşti. 1974. nr. 15 + 6 ilustr. În: Studii şi materiale de istorie medie. 163. Dan şi Cojocărescu. 1974.

1987. Paris. nr 1-2. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. 34 . Cernovodeanu.R. 427-437. L'origine des grands sceaux princiers moldo-valaques à la bordure ornée de medaillons aux armoiries des districts de ces principautés. Cernovodeanu. 175-192. În: legătură cu poziţia cozii leilor heraldici. p. Dan. În: Les actes du VI-e colloque de l'Académie Internationale d'Héraldique. Dan. 2. Le cimier dans les anciens pays roumains. vol. p. XXXV. vezi şi „Hidalguia”. tenants des armoiries du Principauté et puis du Royaume roumain. A. nr. 24-27 juin 1987]. La Revista de Genealogia Nobleza y Armas (Madrid). „Revue roumain d’histoire”. Dan. Sorbonne. suporţi ai stemei Principatului şi apoi a regatului român (perioada 1872-1947).A. p. La Revista de Genealogie Nobleza y Armas (Madrid). 53-64. p. nr. Nouvelles découvertes dans le domaine de l'héraldique medievale roumaine. 228-239. Dan. Vol. [Àpropos de la position de queue des lyons héraldiques. 220-221. Cernovodeanu. 167. 168. Cernovodeanu. nr. X (1990). Vol. Un demi-siècle de sciences généalogiques et héraldiques en Roumanie: 1940-1990. Freiburg in Bresgau. LXIV. XII-e Congrès et l'Académie Roumaine-Américaine. Mircea Eliade et la symbolique héraldique. XV (XIX). 1872-1947]. 183-189. p. 170. p. 1989. XXXIII (1994). Vol. p. În: „Hidalguia”. La Petite Pierre. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. Dan. 166. În: „Revista Arhivelor”. XLIX (1997). 9-13 octobre 1989. (Los Angeles). 1990. 165. 200.Bibliografia heraldicii româneşti 164. p. 229-241. 169. XIII (XVII) (1986). Cernovodeanu. Dan. Cernovodeanu. 232-241. Freiburg in Bresgau. În: Homo Religiosus. Heraldica în slujba ştiinţei istorice româneşti [L'Héraldique au service de la science historique roumaine]. 39-52. Dan. XXXVIII. Hommage à Mircea Eliade. 199). Bruxelles. Cernovodeanu.

Maria. LII (1976). Dogaru. Colecţia de sigilii a Direcţiei Generale a Arhivelor Statului Bucureşti. 1974. XII (1969). În: „Patrimoniu . 4. Paul Gore. p. Dogaru. München. genealogie şi sigilografie de pe lângă Institutul de istorie „N. 212-231. généalogie et sigillographie]. ilustr. Iurie. p. Maria. În curs de publicare. 1991. 1-2. 377-379. [Paul Gore. p. Dan. nr. Dogaru. În: Internationaler Kongress für genealogische und heraldische Wissenschaften. 174. 1. Valoarea educativă a simbolului heraldic. Maria. [Un intéressant document cartographique – carte de la Dacie de 1881. Un interesant document cartografic: Harta Daciei de la 1881 cu stemele provinciilor române.revista de cultură istorică”. În: „Revista Arhivelor”. 175. Maria. 178. genealogie şi sigilografie. Ultimul herald al Basarabiei. L'état actuel et les directions du développement de la sigillographie roumaine. Comunicare susţinută în Comisia de heraldică. Maria. 15 noiembrie 1978. Dogaru. XLVIII (1971). Maria. 177. Iorga”. p. [La constitution de la Commission d'héraldique. În: „Revista Arhivelor”. Înfiinţarea Comisiei de heraldică. În: „Revista Arhivelor”. Colesnic. nr. 19-26. [La collection de sceaux de la Direction Générale des Archives d'Etat du Bucarest]. 315-337. Le dernier hérald de la Bassarabie]. p. [La valeur éducative du symbole héraldique]. Le lion dans l'héraldique dynastique roumaine. Dogaru. Cernovodeanu. avec les armoiries des provinces roumaines]. IV (IX) (1997). 172. de la sigillographie et de l'insignologie pour l'étude de l'histoire des 35 . L'importance de l'héraldique. 155-171. Chişinău. 2. nr.Maria Dogaru 171. nr. Dogaru. nr. 176. 173. 3. În: „Arhiva Genealogică”. 490-493. p.

7 septembre 1976. XXXIII (1980). În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Sigiliul – izvor istoric şi factor cultural. heraldică”. Colocviul ştiinţific „Arheologie. nr. Maria. 183. Maria. [La reconstitution de la Dacie dans le symbole héraldique]. Sources héraldiques refletant l'origine latine du peuple roumain. 123-133. p. Supliment. În: „Revista de istorie”. Bucureşti.Bibliografia heraldicii româneşti Pays Roumains. Dogaru. 454. p. În: „Revista Arhivelor”. În: Recueil d'etudes généalogiques et héraldiques roumaines. 5. 206-222. 3. În: Analele Universităţii Bucureşti. 978-979. Reconstituirea Daciei în simbol heraldic. În: „Revista de Istorie”. În: „Revista Arhivelor”. archivistique et héraldique”]. nr. Dogaru. 36 . 31 août . 743758. 23-31. Expoziţia „Ideea de unitate şi independenţă oglindite în simbol heraldic”. 25-46. 1982. 1979. nr. p. LVIII (1981). Maria. Însemne heraldice reflectând ideea unităţii naţionale. Dogaru. Maria. Maria. 182. Londre. [Le colloque scientifique „Archéologie. [Exposition „L'idée d'unité et d'indépendance reflétée dans les symboles héraldiques”]. Istorie. Maria. p. 179. ilustr. Dogaru. Maria. XXXIII (1980). În: Recueil du XIII-e Congrès International de Sciences Généalogiques et Héraldiques. Dogaru. arhivistică. nr. Dogaru. Les sources sigillaires au service de l'histoire de la science et de la technique. 4. 185. Dogaru. 180. [Le sceau – source historique et facteur culturel]. p. 184. 4. XXIX (1980). 181. [Enseignes héraldiques reflétant l'idée de l'unité nationale]. p. p. LVI (1979). Londra. XIX (1982). Muzee.

XXIV (1987). 148-150. [L'idée de l'unité nationale reflétée par les symboles héraldiques]. Dogaru. Le rôle du sceau dans la vérification de l'authenticité 37 . Dogaru. 8. Maria. Muzee. Expoziţia „Sigiliile – dovezi ale perenităţii româneşti la Dunărea de Jos”. DGAS. p. 47 p. În: „Magazin istoric”. XXIII (1986). Dogaru. l'unité nationale et l'indépendance”]. 1983. nr. Albu Liliana. Ideea unităţii naţionale oglindită în simbol heraldic. Maria. Maria. nr.Maria Dogaru 186. 3-4. Le faux dans les documents moldovalahs. 1. [L'exposition "Les sceaux – témoignages de la pérénité roumaine au Bas Danube]. 5. [Valorisation des sources héraldiques dans l'instruction et l'éducation de la jeunesse]. p. Dogaru. 14-19. nr. În: „“Revista Arhivelor””. l'amitié. Maria. [La révolution roumaine de 1848 reflétée dans les sources héraldiques]. p. În: Muzeul Naţional. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 188. Expoziţia „Izvoarele heraldice reflectând pacea. [L'unité nationale roumaine dans les symboles héraldiques]. XXV (1988). 193. Maria. 189. nr. Florica. Dogaru. VII. Principii de organizare a expoziţiilor sigilare. 321-325. Maria. 1986. Dogaru. [Les principes d'organisation des expositions sigillaires]. 31-43. p. unitatea naţională şi independenţa”. LXVIII (1991). Muzee. 1. p. Unitatea românească în simboluri heraldice. Chişinău. p. 5. Dogaru. 48-61. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor. Dogaru. Maria. 192. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Valorificarea izvoarelor heraldice în activitatea de instrucţie şi educaţie a tineretului. Muzee. Revoluţia românăde la 1848 reflectată în izvoare heraldice. 26 oct-30 nov 1990. prietenia. 190. 191. 1983. an XVIII (1984). [L'exposition "Les sources héraldiques reflétant la paix. 187. Maria şi Mureşan.

Dogaru. nr. cabirismul şi mitraismul. Eraldica veche a românilor. 1998. [Les bulles d`or utilisées dans les chancelleries de la Valachie et Moldavie. 339-343. sources pour la connaissance de l`art feodal roumain]. Dan Cernovodeanu – strălucit reprezentant al heraldicii româneşti. nr. Maria. 1991. [Dan Cernovodeanu éminent représentant de la héraldique roumaine]. [L'ancien héraldique des Roumains. Păstrarea şi conservarea sigiliilor. nr. surse pentru cunoaşterea artei feudale româneşti. Maria. 200.Noul Severin. 473484. 194. XIX. 370-379. Ghenadie episcop al Râmnicului . + ilustr. Enăceanu. Stemele ţărilor în faţa religiunilor daco-romane. Drăghici Natalia şi Dogaru. În: „Revista Arhivelor”. Les armoiries des pays (roumains) devant les religions daco-romanes. Falsos y falsicaciones de documentes diplomaticos en le adad medis. 418-423. În: „Ziridava”. Dogaru. nr. Saragosa. 1999. Bulele de aur folosite în cancelariile Ţării Româneşti şi Moldovei. 197. Dogaru. Dogaru. p. [La conservation des sceaux]. p. 38 . În: Memoria Antiquitatis. 196. 113 p. 198. p. [La contribution de Gheorghe Asachi au développement de l'héraldique roumaine]. Catalogue. 17-30. p. [Moulages sigillaires réalisés aux Archives d'Etat à l'appui des activités culturelles et éducatives]. XXI. 1894. Bucureşti. Muzeul de Istorie din Piatra Neamţ. Contribuţia lui Gheorghe Asachi la dezvoltarea heraldicii româneşti. le cabirisme et le mithraïsme]. 1996. Bucureşti. 195. p. În: „Revista Arhivelor”. În: „Hrisovul” (serie nouă). LXXI (1994). 4. p. Maria. Maria. Mulaje sigilare realizate de Arhivele Statului în sprijinul activităţilor cultural-educative. IV-V. În: vol. 1994.Bibliografia heraldicii româneşti des actes. Maria. LXIV (1987). 135 p. 75-85. Maria. Dogaru. 199. + 65 pl. Romania's heraldry. 3.

Filitti. 39 . Sur le blason des Princes Roumains. p. [A propos de quelques études de généalogie et d'héraldique]. 4p. 203. 2. p. 26-32. Cristache şi Dogaru. Guţu. nr. 1938. p. 208. 209. XXX (1977).Maria Dogaru 201. Iorga. p. 22. nr. IV (IX) (1997). vol. Bruxelles. 204. In honorem Paul Cernovodeanu. În: Studii şi cercetări de istorie veche. 1999. 345-346. 202. nr. Ştefan. nr. Bucureşti. Ştefan. Maria. Extras. 1935. 1-2. p. Grămadă. O acvilă neobişnuită. Ioan C. În: „Hrisovul” (serie nouă). IV-V. Bucureşti. Pe marginea unor studii de genealogie şi heraldică. Gheorghe. 3. Gorovei. 3. În: Cercetări şi documente privitoare la istoria Principatelor Române. Ioan C. p. [L'année 1848 dans la lumière des sources sigillaires]. În: „Revue d’héraldique et onomastique”. În: „Lupta întregului popor” (1988). p. Anul 1848 în lumina izvoarelor sigilare. Nicolae. [Le rapport du président de la Comission Consultative héraldique adressé au Ministre de l'Intérieur sur l'activité de la Comission de 1921 à 1938]. XIX. Iliescu. 1-3. [Le professeur Maria Dogaru a 65 ans]. Raportul preşedintelui Comisiei Consultative Heraldice adresat ministrului de interne asupra activităţii comisiunei între 1921-1938. Gorovei. Octavian. 8. V (1971). 206. În: „Magazin istoric”. În: „Arhiva Genealogică”. 205. Olimpia. 1925. 27-36. 30 p. A existat în România instituţia heraldică? [A-t-il existé en Roumanie l'institution héraldique?]. p. 17-19. 1531-1538. Profesor doctor Maria Dogaru la 65 ani. tom. Despre primele steme ale Principatelor Române. 207. În: „Revista de istorie”. 33-44. Filitti. 1946. Nicolae. [Un aigle insolite]. [Sur les premières armoiries des Principautés Roumaines].

Bibliografia heraldicii româneşti
210. Ittu, Constantin. Imagistica heraldică din secolele XIV-XVI. [L'image héraldique des XIV-XVI-e siècles]. În: Buletinul Comisiei de heraldică, genealogie şi sigilografie al Academiei Române. Filiala Cluj-Napoca. I-II (1995-1996), p. 6-28. 211. x x x. Izvoare speciale, dovezi ale permanenţei şi continuităţii poporului român în vatra strămoşească. [Sources spéciales, preuves de la permanence et de la continuité du peuple roumain dans son atre]. Manifestare organizată în cadrul „Săptămânii internaţionale a Arhivelor”. Bucureşti, 26 noiembrie - 2 decembrie 1979. În: „Revista Arhivelor”, LIX (1982), p. 277-284. 212. Jitaru, Grigore P. Contribuţii la istoria blazonului [Contributions à l'histoire du blason]. În: „Anuarul Muzeului Naţional de Istorie al Moldovei”, I (1992), Chişinău, p. 27-36. 213. Maior, Corneliu şi Stoi, Dimitrie. Ecosistemele pădurilor de pe Valea Crişului Alb înfăţişate de heraldica sigilară din sec. XVIII şi XIX. [Les écosystèmes des forets de la vallée Crişul Alb présentés par héraldique sigillaire de XVIII-e et XIX-e siècles]. În: Universitatea de Vest Vasile Goldiş. Arad, nr. V (1995), p. 77-85. 214. Marinescu, Ioan. Insigna Congresului de numismatică şi arheologie de la Craiova din anul 1934. [Insigne du Congrès de numismatique et d'archéologie de Craiova de 1934]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. LXXXVIILXXIX 1983-1985, nr 131-133, p. 415-417. 215. Mănescu, Jean N. Beiträge zur Geschichte der Geheimgesellschaften. În: „Info”. VI (1985), nr. 2, p. 40-41. 216. Mănescu, Jean N. Les ornements extérieurs de l'écu dans l'héraldique d'Etat roumain. Lucrare de diplomă. Universitatea Bucureşti, 1986, mss. 217. Mănescu, Jean N. Acvila României. [L'aigle de la Roumanie]. În: „Magazin istoric”. XXV (1991), nr. 4, p. 33-35.
40

Maria Dogaru
218. Metzulescu, Stelian. Pe marginea tematicii: Heraldică. [Sur le thème: héraldique]. În: „Filatelia”. IX (1960), nr. 4, p. 6, 11 + 6 ilustr. 219. Metzulescu, Stelian. Un document heraldic. [Un document héraldique]. În: „Glasul Bisericii”. XIX (1960), nr. 11-12, p. 1035-1037. 220. Metzulescu, Stelian. Semiluna - simbol heraldic. [Le croissant de la lune - symbole héraldique]. În: „Glasul Bisericii”. XX (1961), nr. 11-12, p. 1104-1121, + ilustr. 221. Metzulescu, Stelian. Reprezentări şi inscripţii religioase aflate pe drapelele folosite în trecut de Ţările Române 1500-1856. [Représentations religieuses trouvées sur les anciens drapeaux des Pays Roumains - 1500-1856]. În: „Glasul Bisericii”. XXI (1962), nr. 9-10, p. 917-941. 222. Metzulescu, Stelian. Importanţa heraldicii în ilustrarea cărţilor şi manuscriselor. Ilustrarea prin motivul heraldic „capete de arapi”. [L'importance d'héraldique dans l'illustration des livres et des manuscrits. L'illustration par le motif héraldique: têtes d'arabes]. În: Volumul jubiliar al Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti (75 de ani de activitate). Bucureşti, 1971, p. 109-112. 223. Minea, Ilie. Importanţa juridică a peceţilor domneşti. [L'importance juridique des sceaux princiers]. În: Cercetări istorice. X-XII (1934-1936), nr. 1, p. 344. 224. Moisil Constantin. O stemă interesantă de la Constantin Mavrocordat. Cu privire la originea stemei unite. [Un blason interessant de Cosntantin Mavrocordat. A propos de l’origine des armoiries unies]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. XVIII (1923), p. 92-94. 225. Moisil, Constantin. Primele peceţi cu stemele unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti. [Premiers sceaux avec
41

Bibliografia heraldicii româneşti
les armoiries unies de la Moldavie et de la Valachie]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. XVIII (1923), p. 6063 + ilustr. 226. Moisil, Constantin. Bule de aur româneşti. [Bulles d'or roumaines]. În: „Cronica numismatică şi arheologică”. IV (1923), nr. 3-4, p. 24-26. 227. Moisil, Constantin. Bule de aur sigilare de la domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei. [Bulles d'or sigillaires provenant des princes de la Valachie et de la Moldavie]. În: „Revista Arhivelor”. I (1924-1926), nr. 1-3, p. 249-265 + ilustr. 228. Moisil, Constantin. Comisiunea consultativă heraldică. [La commission héraldique consultative]. În: „Revista Arhivelor”. I (1924-1926), nr. 3, p. 299-300; I (1924-1926), nr. 4-5, II (1927-1929), p. 260-261 şi 453-454. 229. Moisil, Constantin. Mihail Kogălniceanu şi heraldica naţională. [Mihail Kogălniceanu et l'héraldique nationale]. În: „Arhiva Românească”. III (1939), p. 49-58 + 2 pl.. Extras. Bucureşti, 1939, 10 p. + 2 pl. 230. Moisil, Constantin. O descriere heraldică din anul 1841. [Une description héraldique de l'année 1841]. În: „Arhiva Românească”. III (1939), p. 286-287. (Este descrisă stema Moldovei). 231. Moisil, Constantin. Steme vechi româneşti. 1. Basarabii şi Muşatinii. [Armoiries roumaines anciennes. Les Basarab et les Muşat]. În: „Universul”. LVIII (1941), nr. 112 (29 aprilie), p. 2 + ilustr. 232. Moisil, Constantin. Steme vechi româneşti. 2. Despot Vodă şi Mihai Radu. [Armoiries roumaines anciennes. Despot Vodă et Mihai Radu]. În: „Universul”. LVIII (1941), nr. 119 (6 mai), p. 2 + ilustr.
42

” Ştiinţe Istorice – filozofie. Năstase. [Armoiries roumaines anciennes. 212-219 + 1 pl. Ţării Româneşti şi Transilvaniei. Steaguri şi steme. 2 + 5 ilustr. p. Stemele unite ale Ţării Româneşti şi Moldovei. 12 p. Moisil. V (1942). 240. + 1 pl. Moisil. Inele sigilare domneşti de aur. Stemele unite ale Moldovei. 43 . 152 (8 iunie). I (1948-1949). LVIII (1941). Moisil. 300 (4 noiembrie). Ideea imperială în Ţările Române. 159 (15 iunie). Extras. În: „Universul”. 4. p. 2 + 3 ilustr. Constantin. p. În: Studii şi cercetări de numismatică. [Drapeaux et armoiries]. 1949. Constantin. În: Universul. 151-162. 237. Brâncoveanu şi Cantemir. Extras. geneza şi evoluţia ei în vechea artă românească. LVIII (1941). În: „Universul”. Moisil. la Moldavie et la Transyilvanie]. Anneaux sigillaires princiers d'or]. [Armoiries roumaines anciennes. Constantin. Les armoiries unies de la Valachie. Steme vechi româneşti. nr. Dumitru. 238. p. 234. Constantin. 239. 132 (19 mai). Steme vechi româneşti.P. Brâncoveanu et Cantemir]. p. În: „Buletinul Ştiinţific al Academiei R. 1. 2 + 4 ilustr. Constantin. 1942. În: „Revista Arhivelor”. p. Moisil. LVIII (1941). p. [Armoiries roumaines anciennes. nr. O pagină de heraldică românească veche. nr. Cercetări sigilografice. 12 p. Constantin. nr. Moisil. Constantin. nr. 3-4. nr. Les blasons unis de Valachie et de Moldavie]. 5.R.Maria Dogaru 233. 235. 2 + ilustr. [Recherches sigillographiques. 236. Bucureşti. 371-375. LVIII (1941). Moisil. În: „Universul”. II 1958. Steme vechi româneşti. [Une page de l'ancienne héraldique roumaine]. [Premiers sceaux avec les armoiries unies de la Moldavie et de la Valachie au début du XVII-e siècle]. 3. Primele peceţi cu stemele unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti de la începutul veacului al XVII-lea.

[Sur les armoiries unies de la Moldavie et de la Valachie au debut du XVII-e siècle]. 246. [Le blason du pays sur les sceaux. Revistă enciclopedică populară. Alexandru. 7 p. Steme domneşti şi stihuri la gherbul Ţării pe vechi tipărituri din Ţara Românească şi 44 .Bibliografia heraldicii româneşti [L’idée imperiale dans les Pays Roumains et son évolution dans l’ancien art roumain]. Năsturel. V. 1. [Le sceau de Michel le Brave comme prince de Valachie. XV (1977). În: „Albina”. 244. 2. Extras. 1958. 247. Marca ţării pe peceţi. Năsturel. 14 (6 ianuarie). 267-285 242. Dimitre. 233258. vol. Les insignes du pouvoir. P. În: „Analele Academiei Române”. IV (IX) (1997). Dumitru. bâtiments et monnaies]. Sigiliul lui Mihai Viteazul ca domn al Ţării Româneşti. Heraldica naţională. Onciul. XXVII (1904-1905). Les quadrupèdes androcéphales figurés sur les monuments et leurs origines]. tom. nr. 371-376 + ilustr. 1972. clădiri şi monede. nr. 117-119. Contribution à l'histoire du cérémonial de la Cour romaine. 30 p. p. [Héraldique nationale. În: „Revue des études sud-est européennes”. ilustr. XLII (1908). V (1901). Stoica. Cătălina. Bucureşti. 169-175. În: „Convorbiri literare”. Năstase. nr. [Du nouveau sur la couronne du Vasile Lupu]. Din nou despre coroana lui Vasile Lupu. 497-514 + ilustr. Nicolaescu. 12-13 (23-30 decembrie). Odobescu. nr. 245. Asupra stemelor unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti la începutul veacului al XVII-lea. Ardealului şi Moldovei. Atena. dezbateri. Petre Ş. p. p. p. 1905. p. În: „Arhiva Genealogică”. V (1902). II. Opanschi. p. 325-330. Bucureşti. În: Studii şi cercetări de numismatică. 241. seria a II-a. p. nr. 1958. p. 1-2. 367-369 + ilustr. 5 (4 noiembrie). 243. Patrupedele androcefale figurate în monumente şi originea lor. de Transyilvanie et de Moldavie].

Paşcanu. 1. p. en couleurs d'après les originaux de la Commission consultative héraldique]. 248. St. 44 p. 251. color. x x x. Papasima. + ilustr. Panaitescu. [L'Héraldique . În: Studii şi cercetări de istorie veche. În: „Revista Muzeelor”. 250. des districts et des villes . [Deux drapeaux provenant du Musée Militaire National]. Tudor. 9 (185). 1935. nr. 236-237. p.municipes. nr. p. Două drapele din patrimoniul Muzeului Militar Naţional. Radu. Paşcanu. (Drapelele Societăţii arcaşilor „Avram Iancu” şi Şcolii primare „Dr. Suceava). P. Braşov. Ion Nistor” din comuna Oprişeni. 245-252. În: Monitorul Oficial. 2 f. Mihail şi Berceanu. [Armoiries princiers et vers aux armoiries du pays sur anciennes ouvrages imprimés de Valachie et Moldavie]. 10-11 + ilustr. Unirea. 253. 2. [Les armoiries du Royaume de la Roumanie. L'aigle byzantin sur les vêtements des princes roumains du Moyen Âge. 252. 249. XX (1971).Maria Dogaru Moldova. judeţelor şi municipiilor în culori după originalele Comisiei Consultative Heraldice. 254. [Les armoiries de la Moldavie et de la Valachie]. În: „Filatelia”. În: „Filatelia”. XX(1971). Popoiu.science auxiliaire de l'histoire]. Bucureşti. XXXII (1995). 64-67. XVII (1930). Constanţa). În: Cercetări numismatice. Mihail şi Berceanu Radu. XXX (1982). Heraldica în filatelia românească. 1934. 45 . + pl. jud. nr. [Sur les sceaux en blanc de la cité byzantine Păcuiul lui Soare du district Constanţa]. Heraldica ştiinţă ajutătoare a istoriei. p. Lizica. p. Stemele Regatului României. 8 (184). În: „Bulletin de la section historique de l'Académie Roumaine”. Sanielevici. VII (1996). Despre sigiliile în alb din cetatea bizantină Păcuiul lui Soare (jud. 33-36. p. 9 + ilustr. nr. Stema Moldovei şi cea a Ţării Româneşti. [L'Héraldique dans la philatélie roumaine].P.

Marcel. 2-3. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Şimanschi. însemnele unirii Munteniei şi Moldovei pe mărcile poştale româneşti. 1962. Aperçu sur l'Héraldique roumaine. 1973. Bucureşti. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. 46 . Viena. XVII (1980). p. 155-162. Referat la cel de-al X-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Genealogice şi Heraldice. Theodorescu. reproduse în volumul Itinerarii medievale. O reprezentare a lui Heracles pe un inel sigilar descoperit în aşezarea geto-dacică de la Vlădiceasca. Xenopol”. p. IV. [L'aigle et la tête d'aurochs. 14-19 septembrie 1970). Viena. [Motifs et thèmes héraldiques dans l'ancien art et les armoiries des Pays Roumaines]. Şahinian. p.D. [Une représentation d'Heracles sur un anneau sceau découvert dans le site geto-dace de Vlădiceasca].2 juin 1972. Motive şi teme heraldice în arta veche şi stemele Ţărilor Române. 481-489 + 35 ilustr. 261. În: Studii şi cercetări de numismatică. Leon. 1972. II 1958. Marcel. 259. Ion. [Les plus anciens sceaux princiers et boyards moldaves]. Sturdza Săuceşti. 93-95.Bibliografia heraldicii româneşti 255. Vezi şi Arhivum Heraldicum. Sturdza Săuceşti. 141-158. 1980. Braga (Portugalia). 256. 258. În: Studii şi cercetări de istoria artei. p. În: Genealogica et Heraldica. enseignes de l'union de la Valachie avec la Moldavie sur les timbres postales roumains]. 1973. l'Armorial roumain. 29 mai . Cele mai vechi sigilii domneşti şi boiereşti din Moldova (1387-1421). 371-387. 260. În: Studii vâlcene. În: Cercetări numismatice. 1979. p. Vulturul şi capul de bour. 257. 579-589 + ilustr. II (1979). R. I. Liège. p. 2. George. Ştefănescu. [Sur un enseigne sculpté et peint de Cozia].D. Despre un însemn sculptat şi pictat de la Cozia. p. nr. 2637. ilustr. Trohani.

+ 6 pl. 1. Vitali. t. 266. 129-130.Maria Dogaru 262. [Annexe au rapport du Comité des délégations de section sur le projet de Loi pour la modification des armoiries du pays]. A. S. Florica şi Stoica. (Sigiliile heraldice ale lui Vasile Lupu. 73-87 + 6 pl. 3. „Revue roumain d’histoire”. 1898. [L'origine des armoiries des Pays Roumains]. p. Originea stemelor Ţărilor Române. Ist. nr.A. XXXIII (1996). 419-437. Restaurarea drapelului ce a aparţinut Bricului Mircea. I (1931). 351-362. domn al Moldovei. Vârjoghie. XXV (1942). Urechia. [Gloses sigillographiques]. LXXV-LXXVI (1981-1982). mem. Emil. V. În: „Revista Muzeelor”. Extras. În: „Revista istorică română”. Mihai Radu şi Grigore Ghica. 15 p. Umlauf. Florica. Alexandru Moruzi). nr 2. Vârtosu. [Les sceaux rares des princes régnants du XVII-e siècle]. [La restauration du drapeau qui a appartenu au Brick Mircea]. [Les critères d'ordre héraldique pour la détermination des princes émetteurs de l'époque médiévale de la numismatique roumaine]. Sigilii domneşti rare din veacul al XVII-lea. Anexa la raportul Comitetului Delegaţiilor de secţiune asupra Proiectului de lege pentru modificarea armelor ţării. 1958. 57-65. 2. În: „Analele Academiei Române”. 12-13. p. Bucureşti. L'apparition et le rôle politique et juridique du sceau princier. 264. Veress. III. Constantin Brâncoveanu. p. Glose sigilografice. p. Bucureşti. Emil. Emil. nr. 263. p. VI (1967). 267. 47 . În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Secţ. (Sigiliile domnitorilor Petru Muşat. 225-232. p. nr. domni ai Ţării Româneşti). Vârtosu. 265. 268. Mem. 1942. În: „Studii şi Cercetări Numismatice”. Vârtosu. Criteriile de ordin heraldic pentru determinarea domnitorilor emitenţi din epoca medievală a numismaticii româneşti.

Despre cosigilarea actelor domneşti. p. Emil. Observaţii asupra unor sigilii medievale moldoveneşti. [Observations sur des sceaux médiévales moldaves]. VI (1969). [Sur la cosigillation des actes princiers]. 270. vol. 151-158. Vârtosu. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie”. 255285. IV (IX) (1997). Iaşi. p.Bibliografia heraldicii româneşti 269. Petronel. Zahariuc. 1-2. 48 . În: „Arhiva Genealogică”.

152-155. 6. Sigiliul unui ierarh al Rusiei în aşezarea de la Garvăn (reg. 189-197. 1971. p. pag. Barnea. p. Berindei. Le XI-e Congrès international de Généalogie et d'Héraldique. 149-172. Le XII-e Congrès international de Généalogie et d'Héraldique de Munich. Bălăceanu Stolnici.Belgia).). Sigilii bizantine de la Brusa (Turcia). Barnea. Barnea. Dan. C. 1024-1025. nr. [Deux armoriaux de la famille Du Mont]. p. VII (1956). Două armoriale ale familiei Du Mont. Dan. XIV (1975) nr. 276. XI (1972). „Revue roumain d’histoire”. În: Studii şi cercetări de numismatică. 1-2. p. 3. [Sceaux byzantins de Brousse – Turquie]. I. „Revue roumain d’histoire”. 1. În: „Revista de istorie”. p. XXXIV (1981). 49 . nr. 199-206 (fig. nr. I. 1971. Dan. [Le sceau d'un prélat de Russie trouvé dans l'habitat de Garvăn (region Galati]. I (VI) (1994). p. 272. 185-193 (Se prezintă stema familiei Du Mont originară din Hainau . 275. nr. V. Cel de-al XVI-lea Congres Internaţional de Genealogie şi Heraldică de la Copenhaga. 274. 273. În: Studii şi cercetări de istorie veche. nr. Galaţi). 1. 150-151. [Le XVI-e Congrès International de Généalogie et Héraldique de Copenhaga]. nr. Sceaux des empereurs byzantins découverts en Roumanie. În: „Arhiva Genealogică”. Bucureşti. I. Berindei. INTERFERENŢE HERALDICE EXTERNE 271. 277. Berindei.V. Tom. „Byzantia”. 3-4.

278. XIII-XVII 1979. 281. Tom. Bucureşti. Căzan. Livia. [Le catalogue des médailles napoleoniennes du Musée National d'Histoire de la Transylvanie]. Dan. 1-2. 2-6 octombre 1990. Cernovodeanu. 50 . Album Moldo-valaque ou Guide pittoresque à travers les Principautés du Danube. 211-232. 284. Les Armoiries Wijinbergen et l'héraldique dynastique valaque. 1974. În: „Revista de istorie”. 1995. XL (1987). 3. p. p. Al XVII-lea Congres Internaţional de Genealogie şi Heraldică de la Lisabona. Symbols et representations dans la numismatique Centrale Européenne. 314-316. Cernovodeanu. XXX (1991). Cluj-Napoca.342 b. p. Das Wappenbuch Wijinbergen und die Heraldik der walachischen Dynasten. Heraldică medalistică. 279. 24-30 septembrie 1973. 1991. 1-15 + 9 ilustr. p. Căliano. 1848. „Revue roumain d’histoire”. Dan. Dan. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. Catalogul medaliilor napoleoniene din Cabinetul numismatic al Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei. Livia şi Jude. (Înfăţişează steagul naţionalităţii române). Le XIX-e Congrès International des Sciences Généalogique et Héraldiques de Keszthely. sec. În: „Der Tappert”. XVI-XIX. Bucureşti. 1979. Comunicare susţinută la sesiunea de comunicări ştiinţifice de la Facultatea de Arhivistică (mai 1999). Călian. Adolphe. Simboluri şi reprezentări în medalistica central europeană.Bibliografia heraldicii româneşti 278. VII (IX). Maria Magdalena. 342 a . nr. Tom. Billecocq. În: Recueil des communications du Congrès International d'Études Sud-Est Européennes. 283. Cernovodeanu. Dan. XVI-e – XIX-e siècle]. p. Ileana. 280. nr. Freiburg in Bresgau. [Le XVII-e Congrès International de Généalogie et Héraldique de Lisbonne]. 282. 149-150. (Berlin-Ouest). Berindei. I. Un épisode de la politique française en Orient: La mission du baron Bois-le-Comte dans les Balkans en 1834. Paris. p. 285. [Héraldique numismatique.

no. 23-25 septembre 1983. 19-23 septembre 1983. 291. 693-701. Versailles. Le processus de la libre adoption des armoiries dans l'espace sud-est européen (XIII-e XIX-e siècles). Les armes attribuées à la Valachie et à la Moldavie par les armoiries ouest et centroeuropéennes (XIII-e XVI-e siècles). Dan. XII (XVI). În: „Buletinul Bibliotecii Române”. European books of arms and the historical realities they reflect. (X-e Congrès de l'Académie Roumaino-Américaine. Sur la création récente d'armoiries communales dans certains pays de l'Europe de l'Est. 98-100. În: Recueil des Actes du VII-e Congrès National de Généalogie. 1985. Edit. BressanoneBrixen. p. Dan. 31 août . 288. Dan. p. 292. Dan. Nobleza y Armas. XXXI. 1979 (difuzat în 1984). Cernovodeanu. de l'Académie Internationale d'Héraldique. 17. p. Londra. În: „Hidalguia”. 289. Paris. 39 p. 5-9 octobre 1981). În: „Genealogica et Heraldica”. Dan. L'apparition des armoiries dans le sud-est européen.Maria Dogaru 286. p. În: Les origines des armoiries (Actes du II-e Colloque. 177-194 + 36 ilustr. Londres. La Revista de Genealogie. Cernovodeanu. Arms attributed to Wallachia and Moldavia in the XV-th and XVI-th century. Le Léopard d'Or. vol. Eléments héaldiques communs dans l'armorial municipal et de district des pays de l'Est Européen (XX-e siècle). 1984. ilustr. Montmorency. 290.7 septembre 1976. Dan. În: Recueil du XIII-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Dan. Les influences de l'art héraldique français sur l'art héraldique roumain. University of California at Berkeley. 1986. În: Actes du III-e Colloque de l'Académie Internationale d'Héraldique. 1983. 2-4 mai 1985). Cernovodeanu. Cernovodeanu. 49-54. Freiburg in Bresgau. Recueil du 51 . Cernovodeanu. nr. 1983. Cernovodeanu. Cernovodeanu. Versailles. Paris. 287. Madrid. 180.

nr. O variantă necunoscută a stemei României într-un tabel heraldic francez alcătuit între anii 1861-1862. 187225. Héraldique. În: „Buletinul Bibliotecii Române”.Bibliografia heraldicii româneşti XVI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 295. Bruxelles. [Les armoiries valaques de l'armorial de Wijinbergen à la lumière des dernières recherches]. 1986. Stemele valahe din armorialul Wijinbergen. 73-86. Les armoiries de souverains du sud-est européen dans les rôles d'armes français. Les chroniqueurs français de la IVe Croisade et les Roumains de l'aire de la latinité orientale. Helsinki. Ciobanu. [Une variante inconnue des armoiries de la Roumanie dans un tableau héraldique français réalisé entre 18611862]. vol. p. p. Félévszázados genealógiai és heraldikai kutatás Romániában 1940-1990. Freiburg in Bresgau. p. 282-300 + 11 pl. Cernovodeanu. 1216 octombre 1987. Bucureşti. Dan. [Un demie siècle des recherches généalogiques et héraldiques en Roumanie 19401990]. VII (1985). ilustr. Spoleto. Dan. În: Nouvelles etudes d'histoire. Cernovodeanu. 295-302. p. V (1994). p. 1988. Vol. În: „Revista istorică”. Dan. În: Recueil du XVII-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 296. XIV (XVIII). 3. 201-210 + 3 ilustr. Augmentations et changements d'armoiries dans l'héraldique des Pays Roumains. 1990. în lumina ultimelor cercetări. anglais et allemands du XIII-e au XV-e siècles. În: Actes du V-e Colloque de l'Académie Internationale d'Héraldique. 294. Cernovodeanu. p. 3-4. LXVI. Cernovodeanu. Dan. 298. 157-176. p. 1987-1988. Budapesta. 293. Lisbonne. În: „Turul”. nr. 297. Cernovodeanu. 16-21 août 1984. 28-31 + 2 ilustr. Dan. Helsinki. 2. 7-13 septembre 1986. Lisabona. 52 . 1993. Ştefan.

Maria Dogaru
299. Dalas, Martine. Corpus de sceaux français du Moyen Âge, Tome II. Les sceaux des rois et de régence. Paris, 1991, 337 p. Prezentare de M. Dogaru. În: „Revista Arhivelor”. LXIX (1992), nr. 1, p. 127-130. 300. Diaconu, Petre. Câteva consideraţii pe marginea unui sigiliu descoperit la Preslav (R.P. Bulgaria). [Quelques considérations en marge d'un sceau découvert à Preslav (R.P. Bulgarie]. În: Studii şi cercetări de numismatică. Nr. V 1971, p. 207210. 301. Dima-Drăgan, Corneliu. L'album héraldique des étudiants d'outre-mer de l'Université de Padoue (XVII-e - XVIII-e siècles). În: „Revue des études sud-est européennes”. X (1972), nr. 2, p. 271-280 + ilustr. (Despre stema fraţilor Damian, boieri munteni, bursieri ai lui Constantin Brâncoveanu la Padova). 302. Dogaru, Maria. Expoziţiile organizate la Liège în cadrul celui de al XI-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Ggeneralogice şi Heraldice. [Les expositions organisées à Liège pendant le XI-e Congrès International des sciences généalogiques et héraldiques]. În: „Revista Arhivelor”. LXIX (1972), nr. 4, p. 700 - 702. 303. Dogaru, Maria. Mulaje sigilare din Flandra şi Brabant (sec. X-XVII). [Moulages sigillaires de Flandre et de Brabant X-e - XVII-e siècles]. În: „Revista Arhivelor”. LII (1975), nr. 4, p. 418-425. 304. Dogaru, Maria. Arhivum Heraldiqum - Buletin Internaţional. Nr. 3-4, 1975. În: „Revista Arhivelor”. LIII (1976). Nr. 1, p. 104-105 (prezentare). 305. Dogaru, Maria. Sigiliile mănăstirilor de la muntele Athos. [Les sceaux des monastères du Mont Athos]. În: Mitropolia Moldovei şi Sucevei. 1976, p. 567-572. 306. Dogaru, Maria. Al XII-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Genealogice şi Heraldice – Londra, 31 august – 7
53

Bibliografia heraldicii româneşti
septembrie 1976. [Le XIII-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques, Londres, 31 août - 7 septembre 1976]. În: „Revue des études sud-est européennes”. Tome XV (1977), nr. 1, p. 170. 307. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réunion du Comité International de Sigillographie]. În: „Revista Arhivelor”. LV (1978), nr. 3, p. 367368. 308. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie de la Bucureşti. [Réunion du Comité International de Sigillographie de Bucarest]. În: „Revista de istorie”. Tom. XXXII (1979), nr. 2, p. 353-354. 309. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réunion du Comité International de Sigillographie]. Paris, 24-28 septembre 1979. „Revista Arhivelor”, nr. 4, 1975, p. 474-475. 310. Dogaru, Maria. Valoarea artistică a izvoarelor sigilare. Pe marginea unei expoziţii internaţionale de sigilografie. [La valeur artistique des sources sigillaires. Sur une exposition internationale de sigillographie]. În: Studii şi cercetări privind istoria artei. Seria Arte plastice, XXVI (1979), p. 193-198. 311. Dogaru, Maria. Expoziţia internaţională de sigilografie. [L'exposition internationale de sigillographie]. În: „Revista Arhivelor”. LVI (1979), nr. 3, p. 345-349. 312. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réunion du Comité International de Sigillographie, Budapesta, 19–20 septembrie 1981]. În: „Revista Arhivelor”. LIX (1982), nr. 2, p. 202-204. 313. Dogaru, Maria. Manifestări ştiinţifice internaţionale Al XV-lea Congres Internaţional de heraldică şi genealogie, Madrid; Reuniunea Comitetului Internaţional
54

Maria Dogaru
de Sigilografie – Toledo; Şedinţa Comisiei Internaţionale de Diplomatică – Saragosa. [Manifestations scientifiques internationales]. În: „Revista Arhivelor”. LX (1983), nr. 3, p. 332334. 314. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réunion du Comité International de Sigillographie]. Stuttgart, 19-23 septembrie 1983]. În: „Revista Arhivelor”. LXI (1984), nr. 2, p. 217-218. 315. Dogaru, Maria şi Feneşan, Costin. Al X-lea Congres Internaţional al Arhivelor. [Le X-e Congrès International des Archives]. Bonn, 16-21 septembrie 1984. Se prezintă şi lucrările Comitetului Internaţional de Sigilografie. În: „Revista Arhivelor”. LXI (1984), nr. 4, p. 217-219. 316. Dogaru, Maria şi Popovici, Ioan. Stema Daciei întrun album medieval. [L'emblème de la Dacie dans un album héraldique médiéval]. În: „Magazin istoric”. XX (1986), nr. 11, p. 17-18. 317. Dogaru, Maria. Lucrările Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Les travaux de Comité International de Sigillographie]. În: „Revista Arhivelor”. LXVI (1990), nr. 1, p. 106-108. 318. Dogaru, Maria. Catalogul expoziţiei „Simbolul, expresie a solidarităţii umane. Izvoarele sigilare şi heraldice reflectând colaborarea şi prietenia între popoare”. [Catalogue de l'exposition Le symbole – expression de la solidarité humaine. Les sources sigillaires et héraldiques qui reflètent la collaboration et l'amitié entre les peuples]. Bilingv, român-francez. Edit Militară, Bucureşti, 1990, 155 p. 319. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie [Réunion du Comité International de Sigillographie]. În: „Revista Arhivelor”. LXVIII (1991), nr. 1, p. 567.
55

303-305. Catalog (şi studiu) al expoziţiei internaţionale . Maria. 3. 407-409. 1990. Consideraţii asupra unui document de vexilologie [Quelques considérations concernant un document de vexillologie]. nr. 1. Realizări şi proiecte de viitor ale Comitetului Internaţional de Sigilografie. Manifestări ştiinţifice internaţionale în domeniul heraldicii.mai 1996 (bilingv româno-francez). 124-127. reproducere dactilografiată. În: „Revista Arhivelor”. LXIX (1991). 324. 326. p. Graphische Symbole in mittelalterlichen Urkunden. În: „Hrisovul” serie nouă. Târgovişte. Dogaru. [La liste des organismes officiels et des groupes indépendents de généalogie et d'héraldique de différents pays]. 3. Tradiţie şi modernitate în heraldica orăşănească. Dogaru. p. Maria. n 54-59 (1984-1989). 323. Dogaru. 327. Ileana-Maria. Lista organismelor oficiale şi a grupelor independente de genealogie şi heraldică din diferite ţări. Interférences”]. Maria şi Ratcu. 117-128. Peter Ruk. LXXI (1994). Maria. Beiträge 56 . Organizată în iulie 1994 la Biblioteca Academiei Române. Dogaru. [Catalogue de l'exposition „Héraldique roumaine – héraldique française. p. 4. I (1995). ilustr. În: „Revista Arhivelor”. 291312. În: „Revista Arhivelor”. nr. [Tradition et modernité dans les armoiries des villes]. 321.Bibliografia heraldicii româneşti 320. Dogaru. 325. Dogaru. Maria. Dogaru. Interferenţe”. Maria. Revue française d'héraldique et sigillographie. LXXI (1994). LXX (1993). 1996. nr. p. Paris. nr. p. Reuniunea de la Haye (septembrie 1993). 322. Dogaru. Maria. Catalogul expoziţiei „Heraldica românească – heraldica franceză. 47 p. [Réalisations et projets d'avenir du Comité International de Sigillographie]. [Manifestations scientifiques internationales dans le domaine de l'héraldique]. În: „Revista Arhivelor”. Maria.

II. Cartea Românească. Gaster. Hogea-Velişcu. Bucureşti. Octavian. Héraldique officielle canadienne]. [Les blasons de l’empire hongrois ou les armoiries des régions d’Hongrie]. 328.Maria Dogaru zur diplomatischen Sigmaringen. Vol II. Mihail. Dogaru. Maria. V (1971). Extras din „Revista Arhivelor”. Heraldica canadiană oficială. În: Der Bukarester Salon. 329. Simbolul bonete roşii. p.Ottawa . [Les sceaux chinois d'Arad entre l'art et utilité]. În: „Revista Arhivelor”. 335. În: „Revue historique du sud-est européen”. nr. Maria. 1946. De la guivre des Visconti à la salamandre de Français I-er. Rümänische Wappen-Sagen. I. p. Sigiliile chinezeşti de la Arad între artă şi utilitate. 332. Iliescu. 1939. p. 288-282. Holban. În: Etudes byzantines et post-byzantines. XXII. nr. În: „Magazin istoric”. 57 . 1869. Autour de la Salamandre. 15-16. Pesta. 331. 1. 1991. Ian Thorbeke Verlag. 206-214. LXXIV (1997). 1939. p. p. Maria. Canada. [L'exposition internationale d'héraldique Ottawa. Hugonhout. În: „Magazin istoric”. Semiotik. Bucureşti. 196-216. Bucureşti. [Le symbole bonnétes rouges]. Jean. Extras. Expoziţia internaţională de heraldică . Holban. Illustrierte rumänische Rundschau. Ivanfi. Ede. 1884. Academiei Române. A magyar birodalom vagy Magyaroszag Részeinek cimere. p. Les armoiries de la ville d'Asprokastron et leur origine byzantine. p 155-159. 7. 98 + pl. juin-septembre 1996. nr. 333. 10. Bucureşti. 334. XIX (1985). 1996. 28-30. Edit.( conţine şi stemele atribuite de herladişti străini Ţării Româneşti şi Moldovei). 330. VIII.Canada iunie-septembrie 1996. 16 p.

Berlin. Ornamentele comune în grafica unor cărţi tipărite la Bucureşti. Seria III. Despre stemele româneşti ale lui Richenthal. Mănescu. 334 p. Phaleristik Rumäniens. Varşovia. Stefan Krzysztof. funkcje. În: Studii şi cercetări documentare de bibliografie. Kuczynski. + ilustr. f. I. ilustr. Stefan Krzysztof. Londra. Band I. 341. Rapport concernant l'enquête sur les matrices des sceaux. 21 august – 7 septembrie 1976. contenu et fonctions]. 2. Geneza. nr. 1927. "Ianus". Serie nouă. 1993. 59 p. (Prezentare de M. Kurt Gerhard dr. Iosef. Tbilisi. 155-156. În: „Revista Arhivelor”. 1975. Iaşi în secolul al XVIII-lea. VII. Dogaru). Karadja. Ses ornements communs dans la graphique de certains livres imprimés à Bucarest. Macurek. 249 ilustr. p. 5-7 p. 337. 131 p. Tbilisi et Iassy au XVIII-e siècle]. Ioan S. L`apparition..a. Delegaţii din ţara noastră la conciliul din Constanţa (Baden) în anul 1415. În: „Analele Academiei Române”. [Les blasons territoraux polonaises. 16 p. Jean Nicolas. II (1927-1929). 338. 1995.Bibliografia heraldicii româneşti 336. Referat la al XIII-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Genealogice şi Heraldice. 231-235. [Délégations roumaines au Concil du Constanza – Baden en 1415]. 339. nr. Polskie Herby ziemskie. [Les armoiries de Georgie et de la Valachie. [L`Héraldique de la Roumanie]. Manu. Stemele Georgiei şi Ţării Româneşti. 342. tresci. Sjendnoceni Rumunu. Praga. tom. 343. Constantin. Karadja. VIII (1966). [Sur les blasons roumains de Richenthal]. 4-5. Constantin. Kuczynski. În: „Hrisovul”. p. 58 . Klietminn. Contributions héraldiques à l'histoire des sociétés secrètes. 436-437. (Despre stemele princiare ale lui Dimitrie Cantemir). 340.. 1993. p.

11-12. (Extras). Mănescu. Vers une crypto-héraldique. I. În: „Glasul Bisericii”. 346. André . Helsinki. L'aigle bicéphale dissimulée dans les armoiries des Pays Roumains. LV (1978). Helsinki. nr. 4. Dimitris. no. no. 348. pl.Maria Dogaru 344. 139-140. În: „Revista de istorie”. Mănescu.). 349. p. Constantin. Bucureşti. Moisil. 357-374. Metman. 351. 8 f. 347. Stelian.). Andrei. Năstase. p. Jean Nicolas. p. 1023-1041 cu ilustr. XIV (1919). Les étapes de la progression d'une grande cité vers la liberté. 350. Yves. 1972). 1983. În: „Revista Arhivelor”. Das Oswalduss-symbol in der Wappentierwelt Osteuropas. Yves. 1925 septembre 1982. M. p. 1969). Madrid. Tom. Monete polone cu stema Moldovei. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. 24-25. Mănescu. XXXI (1978). Metman. 1986. 417-426. 5-23. M. 1511 (prezentarea Dogaru. XIX (1960). 35-36. Metzulescu. Crucea Sf. Bucureşti. Eléments d'héraldique roumaine dans l'armorial russe. Le sceau de la ville de Lyon en 1330. [La croix de St. simbol heraldic. Recueil du XVI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Toute vie est couleur. În: Genealogica et Heraldica. nr. [L'idée de la Dacie dans la stemmatographie illirique]. Roma. 1981. 345. 47-51. 1980. (Le club français de la médaille”. nr. p. p. Ideea Daciei în stemmatografia illirică. 1978. Jean Nicolas. p. [Monnaies polonaises aux armoiries de la Moldavie]. Jean Nicolas. Edition Scientifique Italienne. p. Madrid. În: Recueil du XV-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 59 .symbole héraldique]. („Le club français de la médaille”. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Romane”. 469-470 (prezentare de Dogaru. 16-21 août 1984. 8.

Franciscus. nobiliumque scuta complectens. 166-176. Okolski. Năsturel. În: „Archiv für Ordenskunde”. p.V. Orbis Poloni. 14 p. 1958. Vindobonae. 226-232). 1914. II. Bucureşti. Bucureşti. [Contributions à la numismatique des voïvodes 60 . t. (Sunt incluse şi stemele Ţării Româneşti. Typis. 356. 3. În: „Revista pentru istorie. p. [Le sceau patriarcal découvert à Constanta]. Une aigle bicéphale deguisée sur une charte inédite de Michel le Brave (1599). Stematografia lui Paul Ritter. Nr. ilustr. reproducere şi comentarii asupra stemei familiei Movilă. Berlin. Heraldicae regni Hungariae Specimen regia provinciarum. Simon. 354. Adalékok a havasalyi vajdoság numizmatikjához. László. În: Studii şi cercetări de numismatică. Cracovine. 1915-1922. 360. I (10)+ 557 (-578) p. (Descriere. [Un armorial du XVIII-e siècle. 2 tab. 357. Réthy. Ioannis Thomae de Trattern. P. Popovici. Neubeker. Franciscus Carolus. 121-123. 1992. Empire Romain]. Armele Sf.. 98-108. Năsturel. 358. p. + ilustr. p. Imperiu German. Palma. Moldovei şi Transilvaniei). Principatul de Wied şi schiţa genealogică a Casei princiare urmată de armele familiei. 3-32. Popeea. XVI.(Extras). 355. I-III. p. 1941-1645. 121 p. Sigiliul patriarhal descoperit la Constanţa. VII. Dimitris. P. t.Bibliografia heraldicii româneşti 352. VIII. arheologie şi filologie”. 359. Caesarius. 1766. nr. 1984. ClujNapoca.V. Stemmatographia de Paul Ritter]. [Les armes du St. O. Der Orden „Michael der Tapfere”. Ioan. 2 ilustr. Atena. [Le principauté de Wied et l’esquisse généalogique de la Maison princiaire suivie d’armes de la famille]. În: Biblioteca şi cercetarea. Năstase. Al. 1980. 353. Un armorial din secolul al XVIII-lea..

1979. [Compte rendu sur la collection de documents historique roumains se trouvant à Wiesbaden]. 366. În: XIII-th. 364. und 11. seria II. 362. 71-98. (Conţine şi stemele atribuite Ţării Româneşti şi Olteniei). Alexandru al II-lea Mircea. Mem. 1978. 1892. Constantin. Iaşi. 1974. Adam Berg.A. 433-436. XL. Jahrhunderts. Secţ. ca şi a stemelor lui Stanislaus din Neamţ şi Dobromir din Ţara Românească). 1581..Maria Dogaru transalpins]. seria II. (Comentarii asupra stemei Ţării Româneşti. Mem. Byzantinische Präheraldik des 10. Sect. Steme cu "capete de negri": înlăturarea unei legende din heraldica românească norddunăreană. nr. Xenopol”. D. t. Dare de seamă despre colecţiunea de documente istorice române aflate la Wiesbaden. p. p. München. 365. Stuttgart. 97-106. 61 . München. Anciens blasons roumains du XII-e siècle. XII-e Congres International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Neagoe Basarab).. În: „Analele Academiei Române". D. t. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. p. Cronica lui Ulrich de Richenthal asupra Conciliului de la Constanţa (1414-1418). În: „Analele Academiei Române”. 9-13 sept. Ist. Schrot. 169-181. 363.N. + 4 pl. Martin. Héraldique. International Congres of Genealogical and Heraldic Sciences. Wappenbuch des Heiligen Römischsen Reiches und allgemeiner Christenheit in Europa. VIII (1888). 1888. p. Sturdza. p. vol. W. Proceedings. D. (Se prezintă stema Ţării Româneşti).A. 361. (Descrierea stemelor atribuite de Richenthal Ţării Româneşti şi Moldovei. Londra. Extras. XXIV. 1987. Sturdza Săuceşti. [Les Armoiries aux "têtes de nègres]. sigiliile heraldice ale domnitorului Vlad Dracul. Ist. p. Marcel. Bucureşti. August 31 – September 7th 1976. Rudt von Collenberg. dezbateri 18931894. 239-259. XVI. 23 p. 52-53. Sturdza. Rezachevici. În: Arhaeológiai Értesítö.

369. 371. (Se fac referiri la reprezentările heraldice gravate în sigiliile domnitorilor din Ţara Românească şi Moldova). Paris. 1944. 193-207. V. Notice sur les armoiries du peuple roumain. Nicolae-Şerban. Adriana. Ştefănescu.A. 31 august . 1-2. Red Dragov Sasowna Wegrzech i Rusi Maliskiej. paru à Lyon. 373. nr. În: „Revue des études sudest européennes”. D. Vârtosu. Londra. Ştefănescu.7 septembrie 1976. Un exemplar inedit al lucrării lui Hiérosme de Bara "Le Blason des armoiries" apărută la Lyon în 1581. 131-132.XIX-e siècles). nr. 263-277. en 1581]. 372. Cracovia. Les armoiries de la Valachie dans un blason italien de 1600. p. VIII. [L'influence polonaise sur les premières monnaies moldaves]. Maçon. Urechia. Influenţa polonă asupra primelor monete moldoveneşti. În: Cronică numismatică şi arheologică. [Un exemplaire inédit de l'ouvrage de Hiérosme de Bara – „Le Blason des armoiries”. În: „Analele Institutului de Istorie şi Arheologie A. Semnificaţia istorică a unui însemn heraldic: Stema "regelui Vlahiei" din armorialul Wijinbergen. Bucureşti. Referat la al XIII-lea Congres International de genealogie şi heraldică. XVIII. 1900. Cluj Napoca. 1932. 370.Bibliografia heraldicii româneşti 367. Ţabrea. 59-70. 1. reflétées par le sceau du Prince régnant (XVII-e. Iaşi. p. 192 p. [La signification historique d'une enseigne héraldique: le blason du "roi de Valachie" dans l’armorial Wijnbergen]. 1901. nr. Tanaşoca. Mihail. IV(1966). Ludovik. I. Xenopol”. 197-206. ilustr. Emil. 1987. Mémoire au Congrès d'histoire comparée. 1984. p. 62 . XXIV. 20 p. nr. În: Biblioteca şi cercetarea. 368. p. Les relations de la Moldavie et de la Valachie avec l'Empire Ottoman. Wyrostek.

5. Despre sabia şi sigiliul lui Tudor Vladimirescu. 1968. Aricescu. 1981. În: „Columna lui Traian”.D. Scutul unguresc în armele Basarabilor. În: „Revista de istorie”. 63 . II. Pătraşcu le Bon]. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. 172-173. I. 379. 120128. HERALDICA ŢĂRII ROMÂNEŞTI 374. [Le bouclier hongrois dans les armoiries de la famille des Basarabs]. 5. (Sunt analizate impresiuni sigilare domneşti din a doua jumătate a secolului al XIX-lea). ilustr. 533-538. Bădără. VII (1921). Tiparul sigiliului mare al domnului Ţării Româneşti Pătraşcu cel Bun. Doru. [Nouveaux éléments dans les armoiries des princes de Valachie]. nr. C. Elemente noi în stemele unor domnitori pământeni din Ţara Românească. 5 ilustr. 679-683. În: Acta Musei Napocensis. (Studiu asupra matriţei unui sigiliu heraldic presupus a fi aparţinut lui Petru vodă Cercel). nr.VI. [A propos de l'épée et le sceau de Tudor Vladimirescu]. 509-512. 4-6. În: „Revista de istorie”. XLII (1989). Maria. Bartsch. O carte cu pecetea lui Constantin Brâncoveanu în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare. Magdalena. [Le sceau de Constantin Brâncoveanu apposé sur un livre relevant des collections de la Bibliothèque Centrale Universitaire de Bucarest]. Magdalena. Brătianu. Bunta. Ferdinand şi Dogaru. p. p. p. p. p. 376. Un tipar de sigiliu din secolul XVI. p. 1965. Gh. În: Acta Musei Napocensis. 95-l03. Bunta. [Une matrice sigillaire du XVI-e siècle]. 378. 377. 375. IV (1873). [La matrice du grand sceau du voïvode de la Valachie.

Unirea Ţărilor Române în sigiliul lui Mihai Viteazul (1600) [L'Union des pays roumains représentée sur le sceau du prince Michel le Brave]. 15 + 5 ilustr. p. 383. 386. În: „Revista de istorie”. nr. IX (1975).Bibliografia heraldicii româneşti 380. pag. Stindardul cel mare al lui Mihai. l'emblème et le sceau de Constantin Brâncoveanu. 384. Cernovodeanu. p. O contribuţie heraldică la istoria Brâncovenilor. 381. Cernovodeanu. Evoluţia drapelului tricolor român între 1834-1881. Contribuţii la studiul însemnelor heraldice ale lui Mihai Viteazul. În: „Familia”. 7-8. 7. Freiburg in Bresgau. 387. Mateiu. Tom XXIX (1976). nr. [Contributions à l'étude des emblèmes héraldiques de Michel le Brave]. p. Dan. Perpessicius. p. 280-300. [L'evolution du drapeau tricolore roumain de 1834 à 1881]. Vol. 1982. Les armoiries. Ileana. IV. p. 3-4. 249-266. Dan. În: Opere. XI (CXI) V. În: „Magazin istoric”. 10 (122). 11. 385. IX (XIII). „Revue roumain d’histoire”. [Contributions à l'étude des ensignes héraldiques de Vlad l'Empaleur]. nr. [Le grand drapeau de Michel le Brave]. Dan. Cernovodeanu. Caragiale. 1975. 1963. Cernovodeanu. p. p. nr. 253-262. Dan. 64 . 66. (Comentarii asupra originii şi evoluţiei stemei Ţării Româneşti). 382. + 5 ilustr. 730-753. Dan. Cernovodeanu. XCIV (1976). [Contribution héraldique à l'histoire des Brancovans]. Unirea în sigiliul lui Mihai Viteazul din 1600. Ed. 14 ilustr. Bucureşti. 1731-1743. Dan. Anexe. [L'Union des pays roumains reflétée dans le sceau de Michel le Brave de 1600]. Contribuţii la studiul însemnelor heraldice ale lui Vlad Ţepeş. nr. Căzan. În: „Tribuna României”. nr. XXX (1991). În: „Buletinul Bibliotecii Române”. În: „Biserica Ortodoxă Română”. Oradea. Cernovodeanu. 1975. 8+9 ilustr.

Les pavillons de la marine militaire et de commerce de Valachie et de Moldavie. Deux armoiries sculptées appartenant aux voïvodes Vlad Dracul et Neagoe Basarab. Bucureşti. 4-6 Mai 1984. nr. 2 p. puis des Principautés Unies. 1984. Chihaia. Berne. 390. Publiés par l'Association Internationale des Numismates Professionnels. În: „Magazin istoric”. În: „Vexilla Belgica. IX-e Congrès de l'Académie Roumaino-Américaine. Un caz inedit de folosire a unei steme având un caracter privat într-un ceremonial oficial de stat din Ţara Românească (secolul al XIX-lea). 8p + 22 ilustr. 100-122.Maria Dogaru 388. O emblemă cantacuzină la Muzeul Naţional de Antichităţi. Dan. p. cu 22 ilustr. Cernovodeanu. XXXIII (1996). Louvain-la-Neuve. 389. p. Dan. Pavel. 49-54. Annuaire de la Société Belge de Vexillologie” (1983). O distincţie românească necunoscută.. Brown University. În: „Revista Muzeelor”. nr. Luxembourg. septembre 1979. 392. + 2 pl.A. p. [Un cas inédit d'emploi des armoirires privées pour une cérémonie officielle en Valachie . 3. În: „Revue roumain d'histoire d'art”. Cernovodeanu. 393. 1982. [Un emblème cantacuzène au Musée 65 . enfin de Romanie au XIX-e siècle (1834-1987).XIX-e siècle]. I (1964). Dan. Cernovodeanu. 151163. 391. U. Chihaia. În: Actes du IX-e Congrès International de Numismatique.S. Cernovodeanu. Cernovodeanu. 394. Dan. [Une décoration roumaine inconnue]. 891-903. Providence. Les émissions monétaires armoriées des princes de Valachie au XIV-e et au XV-e siècle et leurs implications dans l'histoire de cette principauté. Bruxelles. p. Serie nouă. Dan. Pavel. 62-63. nr. XXI (1991). ilustr. Un thème bien controversé dans l'historiographie roumaine: le fameux sceau de 1600 de Michel le Brave. 1.

1. 5. Pavel. Seria. 303-307. XV (1978). p. În: „Revista Muzeelor”. p. Cel mai vechi sigiliu cu legenda în limba română (sf. 1909-1910. În: „Magazin istoric”. Chihaia. XVI). XXXIX (1970). nr. 459-567. ilustr. [La signification du blason en pierre du voïvode Radu le Grand]. 399. În: „Revista Muzeelor”. V++1968). Sect. VI (1969). Mem. 4. Ioan. 48-49. II. 400. 6-8. În: „Buletinul monumentelor istorice”. Stema de piatră a voievodului Vlad Dracul de la Muzeul oraşului Curtea de Argeş. V (1994). [Les armoiries au lion du voïevode de Valachie]. [L'emblème en pierre du voïvode Vlad Dracul existent au Musée de la ville Curtea de Argeş]. sec. Cristea. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor. 455-457. Ovidiu. XIV (1980). 3-4.Bibliografia heraldicii româneşti national d’enntiquités]. Chiper. [Études concernant la numismatique de la Valachie]. [Les armoiries en pierre du prince Vlad Dracul. p. p. nr. XXXII. Stema de piatră a voievodului Vlad Dracul de la Muzeul oraşului Curtea de Argeş. Nicolae. Chihaia. p. Dogaru. Chihaia. 397. nr. Stema cu leu a voievodului Ţării Româneşti. p. Muzee.13 66 . 398. 401. 1 ilustr. 395. Pavel. ilustr. p. Ist. [Le sceau le plus ancien ayant la légende en roumain]. découvertes à Curtea de Argeş]. Studii privitoare la numismatica Ţării Româneşti. 6. t. Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor folosite de Guverul provizoriu şi Locotenenţa domnească din Ţara Românească (9 iunie-13 septembrie 1848). Maria. 65-66 + ilustr. 396. [Contributions à la connaissance des sceaux employés par le Gouvernement provisoire et par la Lieutenance princière de la Valachie. Semnificaţia stemei de piatră a voievodului Radu cel Mare. nr. 2. 357-359. 9 juin . În: „Analele Academiei Române”. În: „Revista istorică”. nr. Docan. nr. Pavel.

reflétées par les sceaux]. În: „Revista Arhivelor”. Liège. nr. Maria. p. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Dogaru. XI (1968). [Le symbole de la Dacie et les sceaux de Michel le Brave]. LII (1975). 134-138. 307-308. p. În: „Revue des études sud-est européennes”. p. [A propos de l'utilisation des sceaux aux lettres turques par les princes régnants de Valachie]. p. În: „Revista Arhivelor”. Maria. Braga (Portugalia). 2. 29 Mai-2 Juin 1972. Maria. 3. Sigiliile de tip iconografic utilizate de domnii Ţării Româneşti. 404. 1973. 379-384 + 5 ilustr. 385-421 + ilustr. 405. Sur le sceau de Michel le Brave et le sceau personnel de Théophane. [Les sceaux de la chancellerie princière de la Valachie entre 1715-1821]. În: „Revista Arhivelor”. 265270. Dogaru. 169-171. ilustr. LI (1974). 2. [Les conceptions des révolutionnaires de 1848. XLVII (1970). la mère du voïvode. 403. Maria. [Les sceaux de type iconographique 67 . Simbolul Daciei şi sigiliile lui Mihai Viteazul. 408. Sigiliile cancelariei domneşti a Ţării Româneşti între anii 1715-1821. Particularités et évolution des ornements extérieur de l'écu dans les sceaux des princes régnants au Valachie au XVIII-e siècle. 1-2. nr. nr. În: „Revista Arhivelor”.Maria Dogaru septembre 1848]. Maria. 406. Dogaru. Maria. Concepţiile revoluţionarilor paşoptişti oglindite în sigilii. 402. Pe marginea folosirii sigiliilor cu caractere turceşti de către domnitorii Ţării Româneşti. p. nr. Dogaru. Dogaru. L (1973). 191-198 + 2 ilustr. 2. p. nr. Dogaru. XXIII (1975). Dogaru. Supliment. ilustr. Maria. În: „Revista Arhivelor”. 407. p.

Maria. În: „Magazin istoric”. Un sigiliu necunoscut de la Radu Şerban voievod. 9. 413. XLIX (1915). În: Tirajul. XL (1987). Florescu. Dogaru. 68 . Steme şi portret. 3. p. Les prémiers blasons en couleurs]. [Les armoiries du voïvode Litovoi]. 10. + ilustr. [Un anneau sigillaire princier de XVI-e siècle et quelques considération concernant la famille des Basarab].Bibliografia heraldicii româneşti utilisés par les princes régnants de la Valachie]. LX (1983). 921-926. p. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. În: „Revista de istorie”. Un inel domnesc din veacul al XVI-lea şi câteva consideraţii cu privire la neamul Basarabilor din acel veac. [Constantin Brâncoveanu. Maria şi Rînziş. p. nr. nr. conte al regatului ungar şi Principe al Sacrului Imperiu Roman. 333-337. George D. LVI (1979). Stema voievodului Litovoi. Maria. 1940. 411. Bucureşti. Contribuţii la cunoaşterea heraldicii Ţării Româneşti. Drăghiceanu. Primele steme reprezentate în culori. Constantin Brâncoveanu. [Un sceau inconnu du voïvode Radu Şerban]. 9. Filofteia. inclusiv cel al lui Petru cel Tânăr). Dogaru. Contribuţii la cunoaşterea însemnelor heraldice din timpul domniei lui Matei Basarab. 6-7. În: „Revista Arhivelor”. Virgil. comte du Royaume hongrois et prince du sacré Empire romain. 414. nr. p. [Contribution à la connaissance des armoiries de la Valachie. Armoiries et portrait]. Bucureşti. Maria şi Negreanu. Dogaru. p. XIX (1985). [Contributions à la connaissance des enseignes héraldiques employés pendant le règne de Matei Basarab]. În: „Revista Arhivelor”. nr. Dogaru. 53-61. 412. 923-935 + 1 portret + 1 ilustr. 409. 35 p. 288-293. 410. al XVI-lea. Ioana-Alexandra. p. (Studiu asupra unor inele gravate cu steme aparţinând unor domni ai Ţării Româneşti din sec. 1982. nr. 3. În: „Convorbiri literare”.

[A propos de l'origine des armoiries de la Valachie]. 1-7. Octavian. 183196. Nicolae. 1941. Bucureşti. 419. nr. Octavian. Tom. Octavian. Mănescu. 12 p. Iliescu. Bucureşti. 416.Maria Dogaru 415. Craiova. Metzulescu. nr. Sect. Ducaţii Ţării Româneşti cu numele lui Basarab Voievod. Din trecutul unei steme. Cercetări. În: „Magazin istoric pentru Dacia”. Steagul lui Mihnea Vodă Radu în Muzeul istoric din Belgrad. Viena. 423. 1975. 422. 207. 27-32. VI. „Revue roumain d’histoire”. 1-2. Jean N. Centro Europeo di Studi Traci. În: „Magazin istoric”. Iliescu. p. August Treboniu. V(1983). În: Studii şi cercetări de numismatică. Pecetea lui Mihnea Radu voievod. 134-138. În: Oltenia (Documente. Roma. Une aigle insolite]. V (1971). Vlad I-er. 2 ilustr. ilustr. Aurel. XXVII (1988). 187. voïvode de la Valahie: le règne. p. În: „Analele Academiei Române”. p. p. Laurian. În: Cronica numismatică şi arheologică. Mem. Florescu. 139-152. Culegeri). Cu privire la monedele lui Mircea cel Bătrân. Cu privire la originea stemei Ţării Româneşti. 421. Ist. [Le sceau de Mihnea Radu voïvode]. Iliescu. 420. În: Cercetări numismatice. 25-27. 1846. [Les ducats de Valachie au nom du voïvode Basarab]. 3 (48). XIX (1945). 73-105. 418. [Les monnaies de Mircea le Vieux]. seria II. pag. p. XXI (1992). 69 . 16. O acvilă neobişnuită. 1914. Radu. [Le passé d'un blason. Extras. The origins of the dragon symbol in Vlad Dracul heraldry and iconography. 529-535. p. Cartea a II-a. Iliescu. [Le drapeau de Mihnea Radu voïvode dans le Musée historique de Belgrad]. [Le drapeau de Tudor Vladimirescu]. Octavian. Iorga. mem. În: Noi Tracii. Steagul lui Tudor Vladimirescu. nr. 417. II. le sceau et les monnaies. + ilustr. R. p. XXXVI (1913-1914). p.

În jurul stemei lui Constantin Şerban şi a pietrei de pe mormântul soţiei sale Doamna Bălaşa. 331-356 + ilustr. Mircea. nr. Ion Radu. 1024-1041. Autour des armoiries du prince Constantin Şerban et de la pierre tombale de son épouse la Princesse Balasa]. p. 9-10. 7 p + 1 pl. p. [L'Apothéose dans la fresque roumaine. 90-96. O stemă interesantă de la Constantin Mavrocordat. Metzulescu. p. [Le sceau pendu de Michel le Brave]. Ion Radu. Crucea Sfântului Andrei. p. XXIV (1965). 92-94. 426. În: „Hrisovul”. Stema lui Matei Basarab din tipăriturile bisericeşti. Stelian. În: „Biserica ortodoxă română”. Bucureşti. Câteva lămuriri în legatură cu ctitorul catedraleiei patriarhale. 322-342. III (1943). nr. 3-4. LXXVII (1959). Metzulescu. Referiri la sigiliile lui Mircea cel Bătrân. Constantin. 845-860 + ilustr. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Apoteoza în fresca românească. Stelian. V (1945). p. Stelian şi Metzulescu George. 429. [Les armoiries de Matei Basarab dans les livres ecclésiastiques]. 34. Metzulescu. p. În: „Biserica Ortodoxă Română”. 103-107. 1945. nr. 47. În: „Glasul Bisericii”. XVIII 1923. 425. [La croix du Saint André . p.un symbole héraldique]. [Quleques eclaircissements relatifs au fondateur de la Cathedrale patriarcale. [Un blason intéressant provenant de Constantin Mavrocordat]. Pecetea inelară a lui Mihnea vodă Turcitul. 11-12. Extras. nr. Pecetea atârnată a lui Mihai Viteazul. 428. Moisil. Mircea.Bibliografia heraldicii româneşti 424. Stelian. Metzulescu. 427. XIX (1960). [Le sceau annulaire de Mihnea voïvode]. En connexion avec les sceaux de Mircea l'Ancien]. În: „Hrisovul”. ilustr. 430. LXXVI (1958). 70 . În: „Glasul Bisericii”. simbol heraldic.

3. Steme vechi româneşti. 1924-1925. [Les sceaux de Mircea le Vieux]. Extras. Études historiques et numismatiques]. Constantin. Moisil. p. În: Cronica numismatică şi arheologică. În: „Universul”. nr. Basarab. D. 83-90. 126 (13 mai). nr. Barbu Ştirbei. nr. 433. Moisil. Moisil. [Armoiries roumaines anciennes. nr.Maria Dogaru 431. În: „Universul”. 24-26 + ilustr. Bule de aur româneşti. Consideraţii istorice şi heraldice. Alexandru Ghica. 2. 256-286. Constantin. [La Monnaie de la Valachie du temps de la dynastie des Basarabs. Constantin. Sigiliile lui Mircea cel Bătrân. ilustr. Moisil. Steme vechi româneşti. [Les monnaies de Vladislav I-er. 32 p. Moisil. În: „Universul”. p. Constantin. Constantin. Moisil. 2 + ilustr. p. Moisil. p. Studii istorice şi numismatice. p. Considérations historiques et héraldiques] În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. p. Vechi sigilii domneşti de la Mircea cel Bătrân. Bucureşti. [Bulles d'or roumaines]. p. 437. În: „Universul”. [Armoiries roumaines anciennes. În: „Revista Arhivelor”. Constantin. 2. IV (1923). 146 (2 iunie). nr. Moisil. XXIX-XXXVI (19351943). 436. nr. 434. 1944. 71 . Basarab. Şerban Cantacuzino. Gheorghe Bibescu. LVIII (1941). nr. Gheorghe Bibescu. 2 +ilustr. LVIII (1941). Barbu Ştirbei]. 435. Serban Cantacuzino]. LVIII (1941). În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. Monetăria Ţării Româneşti în timpul dinastiei Basarabilor. [Bulles d'or roumaines]. 98 (15 aprilie). Alexandru Ghica. ilustr. LVIII (1941). 49 (25 februarie). ilustr. 3-4. Constantin. p. 438. Constantin. Monetele lui Vladislav I. Xenopol”. 2 + 4 ilustr. Iaşi. [Anciens sceaux princiers de l'époque de Mircea le Vieux]. Bule de aur româneşti. + ilustr. 432. VI (19441945). 107-159. 133-139.

XX (1966) (decembrie). 441. Mihai. anneaux sigillaires. Năsturel. [Les sceaux du voïvode Constantin Serban 16541658]. Ion. 443. 72 . 445. În: „Buletinul ştiinţific al Academiei R.C. bulles d'or princières]. 4 (1952). 1982. p. p. În: Studii şi cercetări de documentare şi bibliologie. 10 (XVIII).V. Munteanu. p. 19-23. p. P. în secolul XVIII. [Sceaux. În: „Viaţa militară”. În: „Revista Arhivelor”. 1925. Moisil. Petrescu. Moisil. Gh.R”. [Interprétation des armoiries figurées sur des monnaies de la Valachie]. Constantin. II (1927-1929). D. Cu privire la bula de aur sigilară a lui Mihnea al III-lea. Peceţi. p. În: „Revista Arhivelor”. p. Stemele Georgiei şi Ţării Româneşti. Interpretarea mobilelor heraldice de pe monetele Ţării Româneşti. [Les têtes d'arabes des armoiries des Basarabs]. 86-90. 440. 442. Ornamente comune în grafica unor cărţi tipărite la Bucureşti – Tbilisi – Iaşi. VIII (1966). LIX (1982). III (1951). 28 + ilustr.R”.Bibliografia heraldicii româneşti 439. În: „Buletinul ştiinţific al Academiei R. 1. inele şi bule de aur domneşti. Filofteia. O nouă bulă de aur sigilară din Ţara Românească (de la Mihnea II). Capetele de arabi din stema Basarabilor. Nanu.838-841. 1324. Rostul capetelor de arapi în stema Basarabeştilor. Rînziş. p. 782789. 21. 1-2. [Les armoiries de Georgia et de Valachie. nr.P. Des ornaments communes dans la gravure des livres imprimés à Bucarest – Tbilisi – Iassy. 103-104. XI (1914). [Une nouvelle bulle d'or sigillaire en Valachie de Mihnea II]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 150-155 + 14 ilustr. 446. Sigiliile lui Constantin Şerban (1654-1658). 444. un XVIII-e siècle]. [La signification des têtes d'arabes des armoiries des Basarabs]. Constantin. Popescu. În: „Convorbiri literare”. nr. [A propos de la bulle d'or sigillaire de Mihnea III].P. p. Ştiinţe istorice şi filozofice. Ştiinţe istorice şi filozofice. nr.

Stema lui Dan al II-lea în legătură cu familiile Huniade şi Olah. Aurelian. [Deux blasons et autographes princiers de 1616]. ilustr. Mureş. nr. 1781. 2. XV (1941). O rectificare sigilografică. 9-10. Despre un sigiliu al lui Mircea cel Bătrân. Sacerdoţeanu. Pressburg. 73 .Maria Dogaru 447. 1. În: „Revista Arhivelor”. 453. p. nr. 330-333. p. [De nouveaux sur le sceau de Michel le Brave]. [Le Parchemin et le sceau de Michel le Brave du 27 juillet 1600]. V (1941). Seyvert. Erdbeschreiburg und Naturwissenschaft". p. ilustr. În: „Şoimii”. Două steme şi autografe domneşti din 1616. Aurelian. 1. 450. p. nr. [Sur le drapeau de Mihai Radu]. Sacerdoţeanu. Autografe şi sigilii de la Mihai Viteazul. 455. Tg. 365-37. [Sur le sceau de Mircea le Vieux. mai-iunie. În: „Revista Muzeelor”. 1766. 448. IV (1928). 161-162. 454. Von dem Walachischen Wappen. Johann. nr. 5-16. [Autographes et sceaux provenant de Michel le Brave]. 2. Aurelian. În: Privilegierte Anzeigen. Sacerdoţeanu. Sacerdoţeanu. p. Von dem Walachischen Wappen. în "Ungarisches – Magazin oder Beiträge für vaterländische Geschichte. 61-67 + ilustr. p. [Les armoiries de Dan II et les familles Huniade et Olah]. Aurelian. Une rectification sigillographique]. Vol. Nicolae. În: „Revista Arhivelor”. Viena. p. Johann. 449. nr 5. nr. În: „Revista Muzeelor”. 296-313 ilustr. V (1968). „Hrisovul” şi sigiliul lui Mihai Viteazul din 27 iulie 1600. Romanescu. Sulică. 452. p. I. 113-118. În: Arhiva Olteniei. 188-191. Seyvert. Aurelian. În: „Revista Arhivelor”. Iarăşi despre sigiliul lui Mihai Viteazul. Sacerdoţeanu. Despre steagul lui Mihai Radu. IV (1940). Marcel. 180-185. 451. V (1968). VI (1944-1945). nr. 58-60. 443-445. p.

I. 457. 9. ilustr. 178-183 + ilustr. Steaguri domneşti din timpul domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica. Giurescu. p. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Grigorie. Steagul lui Constantin Vodă Ipsilanti. p. Anton şi Potocki. p. [A propos des armoiries de la Valachie. Bucureşti. Andrei. 460. Anton. Steagul lui Constantin Vodă Ipsilanti. ilustr.D. 307-355. În: Studii şi cercetări de numismatică. 459. 547-550. nr. Bucureşti. Cu privire la stema Ţării Româneşti. 21-23. Arborele din peceţile şi bulele sigilare de aur. ilustr. Velcu. 461. În: Cronica numismatică şi arheologică. Tocilescu. 1943. II (1905). Velcu. Emil. Anton. [Un nouveau sceau du voïvode Michel le Brave]. p. Velcu. 2. Ghica]. L'arbre figuré dans les sceaux et les bulles d'or]. ilustr. 373-388 + ilustr. 1013.Bibliografia heraldicii româneşti (Despre stemele Ţării Româneşti din 1616 cu autografele lui Nicolae vodă Pătraşcu şi Radu vodă Şerban). În: Omagiul lui C. 1944. nr. [Les drapeaux princiers provenant de l'époque d'Alexandre D. (Ţara Românească). [Le drapeau de Constantin Ispilanti voïvode]. În: „Buletinul Muzeului Militar National”. 8 p. Ştefănescu. În: Studii şi cercetări de numismatică. 1943. 458. Extras. p. O nouă pecete a lui Mihai Viteazul. Tipare sigilare domneşti din secolul al XIX-lea. p. [Le drapeau de Constantin Ispilanti voïvode]. [Matrices de sceaux princiers du XIX-e siècle (Valachie). I (1937). 127-128. 456. 74 . Vârtosu. nr. XVII. I 1957. I 1957.

D. [Les armoiries à inscription votive du temps d'Etienne le Grand. Lia şi Bătrâna. [Quelques considérations concernant les armoiries dynastiques de Moldavie pendant l'époque d'Etienne le Grand]. Academiei. Alexandru. 195-208. Iaşi. Olteanu. 463. Adrian. [Armoiries qui se trouvent sur la tour clocher du monastère Trei Ierarhi de Jassy]. Bătrâna. St. Andronic. 464. Suceava]. 315-343. [Éléments héraldiques sur les cahles découverts en Moldavie]. p. I. Elemente heraldice pe cahle descoperite în Moldova. p. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. Emil. II (VII) (1995). În: „Buletinul Monumentelor istorice”. Bucureşti. Adrian. Bătrâna. 467. 466. HERALDICA MOLDOVEI 462. XXIV (1987). Batariuc. Becker. Bălan. Unele consideraţii cu privire la stema dinastică a Moldovei în vremea lui Ştefan cel Mare. 1980. [L'héraldique des monnaies moldaves]. În: „Arhiva Genealogică”. p. vol. C. nr. p. Stema cu pisanie de pe turnul clopotniţă al mănăstirii Trei Ierarhi din Iaşi. XXXIX (1970). Mărturii heraldice cu privire la începuturile statului feudal independent Moldova. nr. Paraschiva Victoria. 99-114. Stema cu pisanie din vremea lui Ştefan cel Mare descoperită la cetatea de scaun a Sucevei.VII. p. 58-61 + ilustr. 465. 255-257 + ilustr. Edit. Xenopol”. Comunicare la al II-lea 75 . XV (1967). Heraldica monetelor moldoveneşti. În: Constituirea statelor feudale româneşti. 1-2 Caiete heraldice. Lia şi Bătrâna. 1. În: „Romanoslavica”. découvertes dans la capitale du pays. [Témoignages héraldiques concernant les débuts de l'Etat féodal indépendent de Moldavie].

1926. Damian P. 470. Eugen. nr. I. 17-20. 1956. 76 . În: Studii şi cercetări de istoria artei. Nr. În: Studii şi cercetări de istoria artei. III (1956). XXXVI (1913-1914). Paris. 11. 1956. Eugen. 20 p. nr. Berza. Bourul şi zimbrul. 27 p. XVI-e siècles]. În: Cronica numismatică şi arheologică. XVI cu o introducere şi cu rezumate de Nicolae Iorga. XV-e. p. 468. Ioan. XV. Botezat. Cernăuţi. p. nr. În: „Filatelia”. 99-128. Comunicare la al III-lea Congres Naţional de Numismatică şi Arheologie. p. Extras.1 octombrie 1935. O străveche matrice de pecete românească. 473. 29 septembrie . [Le symbole des armoiries de Moldavie]. [Album paléographique moldave. Stema Moldovei în timpul lui Ştefan cel Mare. Album paleografic moldovenesc şi documente din sec. Bucureşti. nr. În: „Analele Academiei Române”. Bogdan. 17-40 + 5 pl. În: Studii şi materiale de istorie medie. Bucureşti. p. 1935. Mem. [Une ancienne matrice de sceau roumain]. [Les armoiries de la Moldavie au XVI-e siècle]. Botezat.Bibliografia heraldicii româneşti Congres de Numismatică şi Arheologie . XI. Stema Moldovei în veacul al XVI-lea.1 octombrie 1935. + 15 pl. Sect. Mihai. 245-264 + 15 pl. + 105 pl. Mihai. 69-88. Berza. p. Documents des XIV-e. t. XIV. 474. 469. Originile heraldice ale mărcii "cap de bour”. Bucureşti. [L'aurochs et le bison].Cernăuţi. VII (1958). Simbolul de pe stema Moldovei. Les origines héraldiques du timbre poste "tête d'aurochs"]. 472. Seria II. 1-2. Mihai. 152. 29 septembrie . [Les armoiries de la Moldavie au temps d'Etienne le Grand]. II (1955). 1-2. Ist. [Les armoiries de la Moldavie. (Sunt reproduse numeroase sigilii domneşti). Stema Moldovei. p. Bogdan. 471. Berza.

În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. + 3 ilustr. +14 ilustr. 17 p. În: Recueil du XV-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. [Un sceau moldave de l'époque antérieure à l'Union des Principautés Roumaines]. 1975. Ciobotea. 479. Cernovodeanu. Dinică. 478. Stema Moldovei în armele Cantemireştilor. 1973-1975. Un sigiliu moldovenesc din perioada premergătoare Unirii Principatelor.Maria Dogaru 475. p. 476. Les reflets des armes royales de la Hongrie dans les armes dynastiques des princes de Moldavie (XIV-e. [L'Héraldique dynastique monétaire moldave du XIV-e au XVI-e siècle et réalités historiques qu'elle reflète]. Emil. Extras. august 9.XVI-e siècles. 1974. LXXX-LXXXI. 5 p. 6. [Le blason d'Etienne le Grand]. Madrid. 1983. (Une imprimerie pour les moule de sceaux du voïvode moldave Ilias Rares). 19-25 septembre 1982. Dan. 121-123. 1945. XIX (1982). Cernovodeanu. Un tipar pentru turnarea matricelor de peceţi din vremea voievodului Moldovei. 481. 124125. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 265-273 + 3 ilustr. 77 . Tom. LXVII-LXIX. 391-428. Valerian. p. 277-293 + 14 ilustr. C. Cioban. Dan. În: „Revista Muzeelor şi a Monumentelor". Ciofu. Blazonul lui Ştefan cel Mare. 477. 146-151. Dan. 1976-1977. p. Componentele unui simbol. Iliaş Rareş. nr. V. Muzee. Heraldica dinastică monetară moldovenească din sec. Nr. Condurachi. p. p. 1990. 480. [Les armoiries de Moldavie dans le blason de la famille des Cantemir]. I. În: Cercetări istorice. [Les composantes d`un symbole]. Bucureşti. În: „Hrisovul”. În: Moldova suverană. V. 49-53. nr. Madrid. Chişinău. XIV-XVI şi realităţile istorice pe care le reflectă. Extras 1974. nr. Cernovodeanu.

p. nr. (Sigiliul lui Vasile Lupu). În: „Revista Arhivelor”. 487. 13. 2. 2. 484. VIII (1971). În: Materiale de istorie şi muzeografie. [Représentations héraldiques sur des documents de la chancellerie moldave (XVII-e XVIII-e siècles) conservées à la Filiale des Archives de l'État de Jassy]. Primul sigiliu cu text în limba turcă folosit de domnitorii români (1652). [Le Décret à l'egard de la Commission d'heraldique et le Règlement de la Commission naţionale d'heraldique du Republique de la Moldavie]. 1984.XVIII) păstrate la Arhivele Statului Iaşi. [Le premier sceau en langue turque utilisé par les voïvodes roumains]. [Les armoiries de la Moldavie imprimées sur la première publication roumaine en Transylvanie]. 197-202. 235-240. Speranţa Teodora. nr. Un sigiliu inelar de la Gaspar Graţiani. 346-348 ilustr. Cozma. LXI (1984). XVII . În: „Revista Arhivelor”. 6. LXIII (1986). p. 485. În: „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. Un sigiliu al domnitorului Radu Mihnea. Maria. 78 . 532-533 + ilustr. 60-63. 486. nr. Dogaru. p. Elena. p. În: „Revista Muzeelor”. [Un sceau du prince régnant Radu Mihnea]. 483. Demény L. 488.Bibliografia heraldicii româneşti 482. p. X. Diaconescu. p. [Les sceaux de Vasile Lupu]. În: „Revista Muzeelor”. p. Maria. [Un sceau annulaire de Gaspar Graziani]. Reprezentări heraldice pe documente de cancelarie din Moldova (sec. 1 ilustr. Cozma. 1. Dogaru. nr. nr. Sigiliile cancelariei lui Ştefan cel Mare. nr. 7172 din 1995. Dogaru. III (1966). nr. p. Elena. Sigiliile lui Vasile Lupu. 489. 1990. 225-227. Decret cu privire la Comisia de heraldică şi Regulamentul Comisiei naţionale de heraldică din Republica Moldova. 221-225. 4. 2. + ilustr. [Les sceaux de la chancellerie d'Etienne le Grand]. În: „Revista Muzeelor”. Stema Moldovei în prima tipăritură românească din Transilvania. Maria. În: „Revista Arhivelor”. LXV (1988). VII (1970).

p. [La genèse des armoiries de la Moldavie avec la tête d'aurochs]. p. Les armoiries de la Moldavie et de ses princes régnats (XIV-e. [Sur les armoiries Despot Voïvode et Gaspar (1967). Dumitrescu. Ştefan. Steme şi raporturi politice: "Cazul" principilor Moldovei în veacul XIV.131-133. 1987. 1973. IV ilustr. 6. 495. 79 . p. Braga. nr. Ştefan. Despre stemele domnilor Graţiani. nr. nr. Rudolf. Dumitru-Darac. Geneza însemnului "cap de bour". Iaşi. II/1. XIV (1977). p. 661-674.2 Juin 1972. În: „Revista Muzeelor”. În: „Revue roumain d’histoire”. Un tipar pentru turnarea matricei sigilare a voievodului Moldovei Iliaş Rareş (15461551). XXIII (1984). 494. 84-88 + 1 ilustr. Vol. [Un moule de la matrice du sceau du voïvode de la Moldavie Ilias Rares (1546-1551). p. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza". 496. LXXXVII-LXXXIX 1983-1985. Gorovei. [L'influence polonaise sur les armoiries de la Moldavie et des autres blasons qui figurent sur des monnaies moldaves]. 117-128. XVII-XVIII (1933-1934). Influenţa polonă asupra stemei Moldovei şi a altor blazoane de pe monetele moldoveneşti. D. 493. 419-422. Moldovei . În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 81-82. Gassauer. 560-563 + 491. Ştefan. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques.I. 2. Filipciuc. p. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. Xenopol”. 423-430. 492.Maria Dogaru 490. Liège 29 Mai . p. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. În: Românii în istoria universală. [Armoiries et rapports politiques: le "cas" moldave au XIV-e siècle].Despot Vodă şi Gaspar des princes régnants de Moldavie: Graziani]. Iaşi. nr. Mircea. Armoiries et rapports politiques: le "cas" moldave au XIV-e siècle. Gorovei. C. Gorovei.XVI-e siècles). 263-270. Ioniţă.

În: „Arhiva Genealogică”. Iliescu. În: „Arhiva Genealogică”. 1964. Caiete heraldice. 181-234. 1-2. Hriban. I. Edit. nr. 503. 498. 285-297. [L’heraldique et la pouvoir souveraine. [Les émissions monnétaires de Moldavie pendant le règne d'Etienne le Grand]. 2. Aflarea pecetei tipar a lui Petru Muşat. Gheorghe Duca]. [Dimitrie Cantemir et les dauphins des armoiries de Moldavie. Iliescu. p. Grigoraş.Bibliografia heraldicii româneşti 497. Bucureşti. Emisiunile monetare ale Moldovei în timpul domniei lui Ştefan cel Mare. Des effigies sur la monnaie de Ilias I-er]. vol. 1-2. Gorovei. II (VII) (1995). 1940. Grămadă. D. 9. p. p. [Les révélations d'un blason. p. Bucureşti. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. [L`embléme de Jassy sur les aniciens sceaux]. 501. În: Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare. Berza. Culegere de studii îngrijită de M. 47-54 p. nr. Stema Iaşilor în vechile peceţi. 504. N. Iftimi. 502. 1964. 167-168. Iaşi. Destăinuirile unei steme. p. Deux ipothèses]. 305-314. nr. Un tipar de pecete necunoscut de la Gheorghe Duca din anul 1666. Steme moldoveneşti augmentate în Polonia. Extras. Octavian. 1964.305. În: „Arhiva Genealogică”. 7. [La matrice inconnue d'un sceau de 1666 du prince de la Moldavie. p. nr. În: „Cronica”. XXII. Dimitrie Cantemir şi "delfinii" din stema Moldovei. 1-2. 297. ilustr. Ştefan. Heraldica şi puterea suverană. IV (IX) (1997). Le voïvode Despot 80 . 5896 (22 aprilie). Sorin. Octavian. În: „Glasul Bucovinei”. p. Academiei. vol. [Trouvaille de la matrice d'un sceau de Petru Muşat]. Xenopol”. [Les armoiries moldaves augmentées en Pologne]. Sorin. + ilustr. XXIX (1994). Efigii pe moneta lui Iliaş I. 500. Cătălin. 499. Două ipoteze. Nicolae. Despot Vodă şi heraldica. IV (IX) (1997). Iftimi.

découvert dans la capitale du pays. M. În: Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice. Mănescu. 509. ilustr. 507. 512. VI (1972). Karadja.N. Influenţe heraldice maramureşene asupra primei steme a voievodului Moldovei. 5-6. XXIV (1973). Bucureşti. Stema Moldovei. nr. 510. Mănescu. În: „Gazeta de Moldova”. nr. 157-161. Steagul românesc al lui Alexandru Istrate Dabija voievod.D. x x x Marca Ţării Moldovei. III (1969). 458-460. 37-42 + 1 pl. VI (1969). 505. Nicolae. p. redobândit în 1937. 511. În: Studii şi cercetări de istorie veche. Suceava]. 5.Maria Dogaru et l'héraldique]. 1850. p. Constantin. 1981. nr. [Un blason à l'inscription d'Etienne le Grand. Iorga. Stemele lui Dimitrie Cantemir şi locul lor în heraldica Ţărilor Române. p. p. 166-167 + ilustr. pierdut în 1664. 7-8. J. În: „Revista Muzeelor”. nr. 209-211. p. J. 139-140. Ittu. ilustr. J. Mănescu.N. p. Stema Moldovei pe clopotniţa bisericii din Todireni (Burdujeni). În: „Magazin istoric”.N. 1937. nr. retrouvé en 1937]. 323-329 + ilustr. Ce reprezintă stema de pe portretul lui Gaspar Graţiani. 506. nr. [Le blason de la Moldavie]. 51 (13 iunie). p. Constantin. 508. [Que représentent les armoiries figurées sur le portrait de Gaspar Gratiani]. VIII (1915). Matei. [Le drapeau roumain d'Alexandre Istrate Dabija voïvode perdu en 1664. O nouă stemă cu pisanie de la Ştefan cel Mare descoperită la Cetatea de Scaun a Sucevei. 2. 5. În: „Marmaţia”. [Influences héraldiques de Maramureş sur le premier blason du voïvode moldave]. [Les armoiries de 81 . [Les armoiries de la Moldavie sur le clocher de l'église de Todireni-Burdujeni]. [Les armoiries de la Moldavie]. În: „Magazin istoric”. XXII.

p. 465-480.1 octombrie 1935. 3. 82 . 520. 516. 1974. Bucureşti. În: „Revista Arhivelor”. Sturdza. Sigilii de aur de la Vasile Lupu. Stema Moldovei. Moisil. Moisil. I. I. [Anciens blasons roumains: Ioan Sandu et Michel Gr. cetate a culturii româneşti. J. În: Recueil d'études généalogiques et héraldiques. nr. nr. Comunicare la al III-lea Congres de Numismatică şi Arheologie. 337-365. Iaşi 14-16 octombrie 1937. Ilie. 401-402.Bibliografia heraldicii româneşti Démetrius Cantemir et leur place dans l'héraldique roumaine].N. p. Târgovişte. Constantin. [Les armoiries de la Moldavie à l'époque phanariote]. p. ilustr. Möhlenkamp. Mănescu. Jean N. În: Cercetări istorice. [Les armoiries avec la devise „Non solum armis”]. [Les armoiries de la Moldavie]. LVII (1941). În: „Cronica numismatică şi arheologică". 1925. [Sur le blason de la Moldavie]. p. 1981. 225-233 + 6 ilustr. Steme vechi româneşti. 139. XIII. 519. 518. Comunicare la al V-lea Congres de Numismatică şi Arheologie. (despre o stemă eronat atribuită lui Dimitrie Cantemir). 517. Constantin. Constantin. În: „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas”. Stema Moldovei în epoca fanarioţilor. Ilie. nr. III. 1982. În: „Universul”. Mănescu. p. În: „Universul”. Minea. Sturdza]. Renate. 514. 48-69. Despre stema Moldovei. LXIII (1941). Nr. 2. Stema cu deviza "Non solum armis". L (1973). Considérations sur les armes de la Moldavie aux XIV-e et XV-e siècles. 515. 29 septembrie . p. Cernăuţi. Minea. În Târgovişte. Die ältesten Siegel moldavischer Städte. 98-99. p. Ioan Sandu şi Mihail Gr. 106 (23 aprilie). Moisil. [Sceaux d'or de Vasile Lupu]. ilustr. 1938. 513.

Les armoiries avec des inscriptions votives du temps d'Etienne le Grand]. 3-4. 2. Gabriela. 60. [Les sceaux de la chancellerie princière moldave de 1711 à 1821]. LVIII (1941).Maria Dogaru 521. A. În: „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”. aprilie 3. Contribuţii la cunoaşterea stemei dezvoltate a Moldovei în epoca lui Ştefan cel Mare. Tricolorul Basarabiei în 1917. nr. În: „Universul”. 11 (8 april). VI. LXVII (1972). În: Arheologia Moldovei. Steme cu pisanie din vremea lui Ştefan cel Mare. [Le tricolore. 1990. În: „Tribuna”. 42 (18 febr. LVIII (1941). 523. [Une leçon d'heraldique un l'histoire de la naissance des armoiries de Bessarabie]. p.. 1991. Constantin. 14-20 nov. [Une importante découverte à la citée de siège de Suceava. nr. V. Vechi sigilii româneşti de la primii domni ai Moldovei. [Le tricolore de Bessarabie]. Rădulescu. În: Simbol al demnităţii. Moisil. p. 237-238. p. Moraru. În: „Universul”. Popovschi. Contributions a l’histoire du drapeau du peuple de la Moldavie]. 522. Bucureşti. Sigiliile Cancelariei domneşti a Moldovei între anii 1711-1821. p. XII (1969). Contribuţii la istoria drapelului naţional al poporului Moldovenesc. Tricolorul. 2 ilustr. 525. În: „Vocea Poporului”. provenant des premiers princes régnants de la Moldavie]. 173-218 ilustr. [Contributions à la connaissance des armoiries moldaves à l'époque d'Etienne le Grand]. p. nr. p. I. 524.). 46. [Monnaies et sceaux provenant d'Etienne le Grand]. 329-335. şi Siscanu. Chişinău. Moisil. Monede şi sigilii de la Ştefan cel Mare. [Anciens sceaux. 527. ilustr. 8. Constantin. nr. Eugenia. nr. O lecţie de heraldică sau cum s-a născut stema Basarabiei. ilustr. p. 1969. 1990. Petcov. 83 . În: „Revista Arhivelor”. 528. x x x O importantă descoperire la Cetatea de Scaun a Sucevei. Neamţu. 526. O. 2.

1998. Heraldica teritorială a Basarabiei şi Transnistriei. Sah. (Ornamente în sigiliile domnitorilor Moldovei . 12 (23 martie). Tabac. 84 . nr. ilustr. În: Studii şi cercetări de numismatică. 1-30 noiembrie.A. XI (1968). În: Siebenbürgen (Boian). p. [Une monnaie inconnue de la ville Cetatea Albă avec les armoiries de la Moldavie]. 169 p. Chişinău. Oliver. 1960. 2. O monedă necunoscută a oraşului Cetatea Albă cu stema Moldovei. Silviu Andrieş. 535. p. [Héraldique territoriale de Moldavie dans l'Empire Russe]. Wappen der Moldau an einer Kirchenburg. p. [Sur le blason de la Moldavie]. nr. p. Silviu Andrieş. 536. 519-539. 1865. x x x Stema Moldovei. Heraldica teritorială Moldovenească în Imperiul Rus. Tabac. 532. V. Silviu Andrieş. 6. 11. Despre marca Moldovei. 910. Introducere în heraldica practică pentru Republica Moldova. p. Emil. I (1841). [Les armoiries de la Moldavie]. Beiträge zur Geschichte der Moldauer Leben. U(rechia). IV (1937). [Notes et discussions sigillographiques]. În: „Cetatea Albă”. 531. Velescu. Vârtosu. 7 sept. 534. 36. Sibiu. 261-275. 530. p. [Introduction dans l'héraldique practique pour la Republique de Moldavie]. 1996. 189-190 + 4 ilustr. V. În: „Buletinul Instrucţiunii Publice”. VII.und Landeskunde.Bibliografia heraldicii româneşti 529.secolul XIX). III. nr. 95-96. În: „Icoana lumei”. Note şi discuţii sigilografice. 533. p. În: Forschungen zur Volks. nr. Edit Museum. În: Cercetări numismatice. 1995. 7. În: „Literatura şi Arta". 59-63 + ilustr. nr. [L'Héraldique territoriale de Bessarabie et Transnistrie]. Tabac. Nazarov. Bucureşti.

VIII. HERALDICA TRANSILVANIEI
537. Áldássy, Antal. A Magyar nemzeti Múzeum Könyvtárának címerlevelei. [Diplômes de noblesse de la Bibliothèque du Musée National d’Hongrie]. T. V (1717-1770). Budapest, 1939. (Descriere şi reprezentarea stemei conferită Transilvaniei de către împărăteasa Maria Tereza prin diploma din 2 noiembrie 1765, p. 413, nr. 781). 538. Bedeus, Von Schaarberg, Josef. Die Wappen und Siegel der Fürsten von Siebenbürgen und der einzelnen ständischen Nationen dieses Landes. Ein Versuch von J.B.V.S., George v. Closius, Hermannstadt, 1938, 38 p. 5 f. pl. (Se fac referiri la istoricul şi evoluţia stemei Transilvaniei). 539. Chiffletius, J.J. Insignia gentilicia Equitum Ordinis Velleris Aurei, Antwerpia. 1632, 14 f. + 232 (-245) p. + 1 f. (Descrierea stemei lui Sigismund Bathory, principe al Transilvaniei, p. 155 - 156, nr. 265). 540. Cristea, Dorin. Două sigilii ale familiei Bathory aflate în colecţia Bibliotecii Facultăţii de Istorie din Bucureşti. În: Caietul seminarului special de ştiinţe auxiliare ale istoriei, Opuscula bibliologica, genealogica, numismatica. Vol. II. Bucureşti, 1990, p. 13-16, ilustr. 541. Gassauer, Rudolf. Catalogul medaliilor, plachetelor şi insignelor bucovinene. [Le cataloque des medailles, plaquettes et insignes de Bucovine]. Suceava, 1935. 542. Iliescu, Octavian. Inelul de argint de la Cladova. [Anneau d'argent de Cladova]. În: „Ziridava”. XV-XVI (1987), p. 8586, ilustr.
85

Bibliografia heraldicii româneşti
543. Jákab, Elek. Az erdélyi országos czimerek története. [L’histoire des armoiries transylvaines]. În: „Századok”. I (1867), nr. 4, p. 336-352. 544. Jakó, Sigismund. Az erdélyi papírmalmok feudalismuskori történetének vázlata. [Bref historique des manufactures à papier de Transylvanie à l'époque féodale]. În: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia. VII 1962, fas. 2, p. 5981 şi IX 1964, fasc. 1, p. 55-92, ilustr. (Sunt prezentate filigranele heraldice ale fabricilor de hârtie din Transilvania). 545. Jakó, Sigismund. Filigrane transilvănene din secolul al XVI-lea. [Filigranes transylvains du XVI-e siècle]. În: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia. XIII 1968, fasc. 1 p. 319 + ilustr. (Despre filigranele heraldice ale fabricilor de hârtie din Braşov, Cluj şi Sibiu în sec. al XVI-lea). 546. Hulsius, Gandensis Levinus. Chronologia, hoc et brevis descriptio rerum memorabilium, în provinciis hac adjuncta tabula topographica comprehensis gestarum, isq: ad hunc MDIIIC (1597) annum praesente ex varris fide dignis authoribus. Collecta, per - Not. Imprim. Typis Christhophori Lochneri. Noribergas. (Stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei purtând capete de arabi, stema Transilvaniei). 547. Hurezan, Pascu. Un nou inel sigilar descoperit la Cladova, jud. Arad. [Un nouvel anneau sigillaire découvert à Cladova]. În: „Ziridava”. XIX-XX, 1996, p. 103-105. 548. Martian, Iulian. Contribuţii la heraldica vechiului Ardeal. [Contributions à l'héraldique de la vieille Transylvanie]. În: „Anuarul Institutului de Istorie Naţională”. IV (1926-1927), p. 441446. Extras. Bucureşti, 1928, 8 p. 549. Mănescu, J.N. Zur Geschichte des andeswappens von Siebenbürgen. [im 16. Jahrhundert). În: Genealogica et Heraldica. Viena, 1972, p. 533-538 + ilustr.
86

Maria Dogaru
550. Mănescu, J.N. Les armes de la Transylvanie (XVI-eXX-e siècles). În: „Revue roumain d’histoire”. XXXI (1992), nr. 1-2, p. 29-49. 551. Nagy, Iván. Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. [Familles d’Hongrie avec armoiries et tableaux généalogiques]. Vol. I-XII, Pesta, 1857-1868. (Sunt descrise şi reprezentate stemele familiilor principilor Transilvaniei Apafi, Barzay, Báthory, Bethlen, Rakoczy ca şi steme ale unor familii nobile româneşti). 552. Papai, Francisc. Ars heraldica seu consuetudinum heraldicum. Claudipolis, 1695, 12 f. + 206 p. 553. Popescu, Mihai. Sigiliul lui Sigismund Báthory, principele Transilvaniei. [Le sceau du prince Sigismund Báthory, prince de Transylvanie]. În: „Revista Arhivelor”. I (1924-1926), nr. 13, p. 328-332, 5 ilustr. 554. Popescu, Mihai. Stema Ardealului cerută de români după 1848. [Les armoiries de Transylvanie solicitées par les Roumains après la révolution de 1848]. În: „Convorbiri literare”. XVIII (1926), 3 (martie), p. 216-218 + ilustr. 555. Reicherstorffer, Georg. Chorographia Transylvaniae, quae Dacia olim appellata, alierumque provinciarum et regionum succinta descriptio et explicatio, excudebat Egidius Aquila. Viennae, 1550(-6) + ilustr. (Este reprezentată stema principatului Transilvaniei din sec. al XVI-lea şi a celor 7 oraşe cetăţi). 556. Resch, Adolf. Siebendürgische Münzen und Medaillen, von 1538 bis zur Gegenwart, mit 86 Tafeln. Hermannstadt, 1901, VIII + 292 p. + 86 pl. ilustr. (Monede şi medalii cu stema Transilvaniei). 557. Révai, Nagy. Lexikona az ismeretek Enciklopédiája, vol. I-XX. [L`encyclopédie des connaissances]. Budapest, 19111927. (Reprezentarea stemelor judeţelor şi oraşelor din
87

Czimerlevelek. Zimmermann. Arz von Albert. 14-16. I. vol. 88 . Sibiu. 811 şi oraşul Cluj. Arz von. Stannberg. Iaşi. Das Wappen von Siebenbürgen. vol. Szabolcs de. p. Sebestyén. 3 şi 20-27). p.). Sibiu. 562. 558. [Armoiries transylvaines]. Arz von. 1930. 279. [Diplômes d`anoblissement].Deutsches Tageblatt. 560. 563. În: Genealógiai Füzetek. p. 17246. 1971. 559. 564. 1917. nr. În: Siebenbürgisch . 8387 . XXV p. 140-141. Les sources numismatiques de l'héraldique d'Etat Hongrois. 1930. III. Das richtige Wappen von Siebenbürgen. p. 813. 17249 şi 17250. 786. Paul Anttanger. nr. Berne. Kéopeczi Jozef. p. În: Recueil du IX-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. În: Der Tappert. În: Turul. Albert. Franz. (Stema Transilvaniei şi a unor principi. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. T. 186-187. + ilustr. 783 şi oraşul Arad. În: Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt.Bibliografia heraldicii româneşti Transilvania: judeţul Arad. p. judeţul Cluj. În: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde. 1-18. judeţul Bistriţa-Năsăud şi oraşul Bistriţa. Extras. Das richtige Wappen von Siebenbürgen. Vajay. Mitteilungen des Wappen-Herolds (Darmstadt). Straussenburg. p. 233. XI etc. Die Farben des Wappens der sächsischen Nation. 19 p. Albert. 1968. 1966. An II (10) 1904. p. XXXV. 1. Erdélyi czimere. 1982/2. 1930. vol. Straussenburg. 561. Sebestyén Kéopeczi Jozef. 565. Sibiu. Straussenburg. fig. 33-48. Neuchâtel. p. Hermann. Schlandt. Die Siegel der drei Nationen. p.

98-106. Dan. Prima conferire. 131132. Stema Principatelor Unite (1863). Bucureşti. În: „Revista istorică română”. [La pièce de monnaie de 250 lei et le problème des armoirires de la Roumanie].IX.P. Avakian. Cezar. ]. Carsian.P. În: „Buciumul”. I (1863). p. Vol. I-II. Lucia. Ordinul "Steaua României". titlurile de onoare şi alte distincţii ale Republicii Socialiste România. 40. Premier décernement]. 567. Gr. 33 (27 aprilie). Bolliac. Tipografia Alfa. p. 1958.R. Moneda de 250 lei şi problema stemei României.R. 1966. 67-70. Bucureşti. Bucureşti. ilustr. În: „Magazin istoric”. O încercare de instituire a unei decoraţii naţionale. [Les armoiries des Principautés Unies]. nr. Buzdugan. În: „Muzeul Naţional”. 569. Bielţ. 568. Cuza Vodă şi Ordinul Unirii. 12 p. p. A. p. 1994. 571. Titlurile de onoare şi decoraţiile R. [Le voïvode Cuza et „l'Ordre de l'Union”. VIII. [L’Ordre „L’Étoile de la Romanie”. les titres d’honneur et autres distinctions de la République Socialiste Roumanie]. 572. 89 . fas. [Les armoiries de Roumanie]. [Les décorations. PRINCIPATELE UNITE – ROMÂNIA 566. 10 (91). [Les titres d’honneur et les décorations de R. VII (1973). Armele României. Un essai pour instituer une médaille nationale]. 1936. George. Berindei. Carsian A. XVII (1947). nr. 570. Decoraţiile.

IV. Muzee. Dan. În: „Revue roumain d’histoire”. Originea decoraţiei "Trecerea Dunării”. Decoraţiile armatei române la 1877-1878. Cernovodeanu. 1978. V (1976). 578. 576. p. Cernovodeanu. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. + 18 ilustr. + 5 ilustr. În: Muzeul Naţional. numismatica şi insignologia naţională. p. Dan. 30-31 + 1 ilustr. 5. Dan. p. [L'Indépendance de la Roumanie dans l'héraldique. 577. Cernovodeanu. 97 (15 noiembrie). Independenţa României oglindită în heraldică. VI (1977). XVI (1977). Independenţa de Stat a României reflectată în arta heraldică naţională. Dan. 575. 319-334 + ilustr. Cernovodeanu. p. (Extras. la numismatique et l'insignologie nationale]. nr. nr. În: „Tribuna României”. [L'Indépendance d'État de la Roumanie reflétée dans l'art héraldique national]. Cernovodeanu. 1978. XIV (1977). 574. p. În: „Tribuna României”.). 5. Dan. 3. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 535-544. [L'idépendance de Roumanie reflétée dans héraldique]. Dan. Bucureşti. nr. În: „Revue roumain d’histoire”. XVI (1977). nr.Bibliografia heraldicii româneşti 573. 2. Contributions à l'étude d'héraldique d'État des Principautés Unies Roumaines (18591866). 579. 535-544 + 18 ilustr. 107. XIV (1977). p. nr. Cernovodeanu. Dan. 5 + 6 ilustr. [L'origine de la décoration „Le passage du Danube”]. 10 p. Cernovodeanu. Contributions à l'étude de l'héraldique d'État des Principautés Unies Roumaines 18591866. 319-334 + 4 ilustr. 90 . Independenţa României în heraldica. [Les décorations de l'armée roumaine en 1877-1878]. p.

p. Dănilă. 583. 587. Ştefan. 4 p. L'évolution du drapeau tricolore roumain de 1834 à 1881. Ed a II-a. Ciofu. Decoraţiile româneşti de război. 1989. Les réglements legaux ou les décrets rélatifs à la création des décorations et des médailles de 1880 jusqu`à nos jours]. 584. [L'histoire du tricolore de Pinciu]. 1910. Regulamentele legale sau decretele relative în crearea decoraţiilor şi a medaliilor de la 1880 şi până astăzi. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. p. Focşani. Cernovodeanu. Maria. 269-288 + 10 ilustr. 423-426. 585. Câteva particularităţi heraldice ale monedelor româneşti din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Cleveland. LXX-LXXIV 1976-1980. Constandache. Dan. Ottawa. Valerian.Maria Dogaru 580. [Documents des 91 . [La medaille jubilaire Carol I. XV-XXII. Dogaru. Dan. Tirol. p. J. Cernovodeanu. [Les décorations roumaines de guerre]. 1932-1933. L'Héraldique comme moyen d'expression de la politique d'édification de l'État Roumain moderne (1838-1881). Medalia jubiliară Carol I. 24-27 aout 1981. 581. + 21 ilustr. Documente de arhivă reflectând adeziunea maselor populare la Unire – 1859. Istoria tricolorului de la Pinciu (Judeţul Bistriţa Năsăud). Gr. 1985-1992. 586. gen. Thaur. Romfest '88. 582. Dan. Recueil du IX-e Congrès International de Vexillologie. [Quelques particularités héraldiques des monnaies roumaines de la seconde moitié du XIX-e siècle]. 227-328. Festival Roumain.2 octombrie 1988. Cricoveanu. Cernovodeanu. Unirea românilor din 1918 oglindită în simbol heraldic. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. În: Kongressbericht. nr. Fotache G. 1. 30 septembrie . 124128. [L'Union des Roumains de 1918 reflétée en symbole héraldique]. În: „Marisia”.

593. Ziua Naţională. Le drapeau de la Roumanie. Editura Ministerului de Interne. 592. Dogaru. Decoraţiile române. În: „Herb”. Imnul Naţional al României.. Istrati. [Les décorations roumaines]. Anul I. p. Drapelul României. [Les symboles nationaux. Reprodus şi în vol. De la Cuza la Marea Unire.Bibliografia heraldicii româneşti archives reflétant l'adhésion des masses populaires à l'Union 1859]. Dogaru. 1916. Bibliteca Centrală Pedagogică. Dogaru. În: „Magazin istoric”. p. 4-6. 2000. 1. I. Ed. 1-15. [Documente inedits concernant la couronne d'acier de la Roumanie]. 1. Simbolurile naţionale. Stema ţării şi sigiliul statului. Dogaru. Bucureşti. Maria. N. Maria. 1913. XXIII (1993). nr. 1-11. nr. 588. Tradiţie. 590. [Les premières enseignes de distinctions roumaines]. Maria. Bucureşti. Les armoiries et le sceau d’État. Le jour national. Date noi privind coroana de oţel a României. educaţie. Edit. L’Hymne national de la Roumanie]. p. Maria. 101-103. În: Analele Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza. 1993. În: „Analele Academiei Române”. [Les armoiries d’État expression de la dignité du peuple roumain]. 1995. 1996. p. p. 1993. C. Dogaru. cultură. [Moules sigillaires de souverains roumains 1866-1947]. 26-32. Tipare sigilare provenind de la suveranii României 1866-1947. Primele însemne de distincţiuni române. 92 . 591. [L'évolution de l'héraldique nationale dès Couza à la grande Union]. În: „Revista Arhivelor”. Stema de stat expresie a demnităţii poporului român şi a îndelungatei sale existenţe pe meleagurile străbune. Maria. Culegere de texte pentru activităţile de educaţie patriotică şi ostăşească. 594. Ionescu. În: Revista „Alo 981". Revistă Română de Heraldică. a 2-a în colecţia "Pro Patria".T. 589. 65 p. 109-131. p. LXVI (1989).

legi şi regulamente. XXVIII (1989) nr. Jean. Mircea şi Smaranda. În: „Revue roumain d’histoire”. 1-2. Les billets de banque 1853-1997]. nr. Academiei R. Historique. 7-27. cruci şi medalii româneşti. Manole. [Catalogue numismatique. 1995. XXX (1991). În: Studii privind Unirea Principatelor. Zimbrul Carpatin. 602. p. Bucureşti. J. 1853-1997. 1927. croix. În: „Revue roumain d’histoire”. 597. 8 p + 5 ilustr. Petre. Bucureşti. 3.N. La monnaie metalique. 1960. 1867 – 1994. moneda metalică. 601. Ivănceanu. N. p. Bucureşti. Jean. et médailles roumaines. L'héraldique d'Etat de la Roumanie contemporaine de 1918 à nos jours.N. Manole. Mănescu. 517-523 + 5 ilustr. Les armoiries des Principautés Roumaines à la veille de leur union: 1830-1858. Nicolaie. Bucureşti. La question des armes de la Roumanie devant les Assemblées en 1866/67 et 1871/72. Edit. Koslinski. [Ordres. Bucureşti. [Pavillons navals roumains]. nr. 93 . Mănescu. În: „Revue roumain d’histoire”. 1867-1994]. Mănescu. 236 p. 185 p. 603. Pavilioane româneşti de marină. O stemă necunoscută a lui Alexandru Ioan Cuza. N. Bucureşti. Edit. lois et réglements]. 1996. 235-252. Jean. C. 599. XXXII (1993). Ordine. 600. 1960. Sterescu. [Catalogue numismatique. 598. Mănescu. 1996. p. 1-2. L'héraldique d'État des Principautés Unies (1859-1866).P. Tămpeanu. J. Mircea şi Smaranda. 596. Catalog numismatic. N. [Des armoiries inconnues d'Alexandre Ioan Cuza]. Vintilă. Catalog numismatic. 115-145. 303-320. 3-4. Mănescu. p.R. p. Aurică. nr. Bancnote.Maria Dogaru 595. Aurică. Istorie. În: „Revue roumain d’histoire”. XXIX (1990). Extras.

Moisil. [L'aigle de la Roumanie symbole héraldique de L'État roumain moderne]. Năsturel. Medaliile şi decoraţiunile româneşti.) nr. Perioada convenţională.S. Năsturel. nr. Moisil.Bibliografia heraldicii româneşti 604. nr. Bucureşti. 13-14 (24-31 dec.). Constantin. 1984. XXV (1995). 609. [Les armoiries de Roumanie]. Soc. 607. 33-35. nr. 1901.). Acvila României: simbol heraldic unitar al Statului român modern. Steagul şi stema României. p.S. Pelin. 606.) nr.). Mihai. nr. Bucureşti. Les armoiries de Roumaine]. În: Enciclopedia României. Stema României. P. I. nr.V. 39 (24 iun. 1938. În: Enciclopedia României. 94 . 1980. În: „Flacăra”. 51. Vol. Descrierea şi portul lor de către civili.) nr. 11 (10 dec. P. militari. Dragoş. 47-48 (19-26 aug. 38 (17 iun. [Les décorations roumaines]. 8-20. Stemele unite ale Principatelor Unite. VI (1902). În: Cântarea României. nr. În: „Albina”. 611. magistraţi şi doamne. IV (1900). [Le grand drapeau de Tudor Vladimirescu]. 1891. 1901.) nr. Steagul cel mare al lui Tudor Vladimirescu. V.).). nr. Stema României. Jean N. [Le drapeau et les armoiries de la Roumanie. La couronne d’acier]. 4. Constantin. p. [Le jubilé de 25 ans de regne de M. Morărescu. p. Tiparul. Coroana de oţel a României. [Les médailles et les décorations roumaines. 2 (14 oct. 23 (4 martie) nr. 608. 58-72. 1938. Bucureşti. 15 p. În: „Magazin istoric”. nr. Jubileul de 25 de ani de domnie a M. 610. 37 (10 iun. 10 (3 dec. [Les armoiries unies des Principautés Unies]. Tipo lito. Regelui Carol I. XXIX. Bucureşti. 47 p. Bucureşti. 1. Decoraţiile româneşti. 605. clerici. le Roi Carol I er. 51 (16 sept. Revistă enciclopedică populară.V. nr. 15-16 (6-14 ian). P. Năsturel.V. nr. ilustr. 49 (2 sept. V (1901). La période conventionelle].). Mănescu.

p. 1-2. 1-2. 1914. Documente inedite privind emiterea decoraţiilor româneşti în perioada anilor 1916-1922. [L`Ordre „Mihai Viteazul”. 6. Revistă ilustrată enciclopedică. 619. Va avea România o stemă?. 245-246. Popescu. p. nr. Laurenţiu Ştefan. données statistiques controversées]. Iosef. 16. Sebestyén de Keöpeczi. * * * Statuts des Ordres Royaux de Roumanie. [Documents inédits concernant l`émission des décorations 95 . Revista Fundaţiei Cultural Ştiinţifice „Mihai Viteazul”. Decoratii româneşti pentru învăţământ.). Laurenţiu. 26 p. 614. 1992. Buzău. nr. Ştirbu. [Les armoiries du royaume de la Roumanie]. p. 5358. Nr. Ordinul Mihai Viteazul. Stănciulescu. nr. În: Muntenia. Crucea comemorativă a celui de al doilea Război mondial 1941-1945. 1 + 1 ilustr. Popescu. 1921. 618. Bucureşti. Bucureşti. Ştefănescu. În: „Hrisovul”. László. În: „Ilustraţia”. O decoraţie recentă cu valoare deosebită.Maria Dogaru 612. Noua stemă a României. 9 (dec. 1884. Constanţa. În: „Mihai Viteazul – Călugăreni”. p. În: „Revista de pedagogie”. XXXVIII.: nr. 613. II. 1998. 1999. Réthy. 617. La croix commemorative de la Seconde Guerre Mondiale]. 615. Ştefan Tiberiu. [Les nouvelles armoiries de la Roumainie]. 14 p. 26-27. În: Turul. T. 189. Seria II. 191 p. Szemkovics. Seria nouă. 616. [La Roumanie aura-t-elle des armoiries?]. nr. IV-V. An V (1998). 620. [Le drapeau de l'armée pendant le règne du roi Ferdinand]. X (1921). A román Királyság czimere. Laurenţiu. 1888. Constantin. [Une décoration récente d`une grande valeur. p. Date statistice controversate. Drapelul armatei sub domnia regelui Ferdinand. [Des médailles roumaines pour l'enseignement]. Universul.

[Sur le sceau personnel du prince Alexandru Ioan Cuza]. p. 1977. 12 (225). Vasilescu. p. 621. În: Cercetări numismatice. 245-268.Bibliografia heraldicii româneşti roumaines 1916-1922]. 96 . Despre sigiliul personal al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Anca. Dumitru. 622. În: „Magazin istoric”. LXXXX-LXXXXI 1994-1995. Bucureşti. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 109-112. [Sous le drapeau tricolore]. Sub steagul tricolor. nr. 1998. p. I. 142-143. XIX (1985). nr. Zaharia. 16.

III. În: „Revista Arhivelor”. Aperçu sur l'héraldique de district et municipale des pays roumains et la création d'armoiries nouvelles de district et des villes (municipes) de la République Socialiste de Roumanie. Liège. Câmpulung şi Vişc). VI-VIII e. sec. 1936-1937. Balogh. Alexandru. Dan. p. nr. [Sceaux et inscriptions de Dobrudja]. 1935. (Se prezintă sigiliile comitantense şi cele ale localităţilor privilegiate din zona Sighet.). Arbure. 304-309.X. Die Wappen der sächsischen Nation und der Stadt Hermannstadt. 413-422. Sibiu. Mărcile districtelor Basarabiei. 29 mai-2 juin 1972. 625. Gustav. (Stemele judeţelor Olteniei). Zamfir C. LIX (1982). p. 1899. 97 . Sigilii şi inscripţii din Dobrogea (sec. Bedeus. Adalbert. În: Recueil du XI-e Congrès des Sciences Généalogiques et Héraldiques. p. [L'évolution des sceaux utilisés par les autorités administratives du comitat de Maramures du XV-e au XVIII-e siècle]. XXXVII (1986). p. 2. 134-140. În: Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie. [Les sceaux des caïmacames de Craïova]. 127-138. Câncea. 1973. În: Siebenbürgische Vierteljahrschrift. [Les blason des districts de Bessarabie]. Evoluţia sigiliilor folosite de autorităţile administrative din Comitatul Maramureş. 626. În: „Revista Arhivelor”. 628. 178-179 + 4 ilustr. p. 624. STEME DISTRICTUALE 623. Tom.n. nr. Cernovodeanu. Chişinău. Braga (Portugal). 4. LVIII. Sigiliile caimacamilor Craiovei. 627. Teceu. Must. XVXVIII. Barnea. Ioan V.

Constanţa. Cernovodeanu. L'origine des grands sceau princiers Moldo-Valaques à la bordure ornée de médaillons aux armoiries des districts de ces principautés. Maria. Nobleza y Armas. [L'évolution des armoiries d'Argeş]. 1987. În: Recueil de communications du Colloque International Ecologique sous les auspices de l'UNESCO (Constanţa 24-27 noiembrie 1978). În: „Arhiva Genealogică”. II (VII) 1994. VI. Dogaru. Bistriţa. Arad. 636. Colecţia de sigilii a Filialei Arhivelor Statului jud. Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor folosite de caimacamii Craiovei. În: „Revista Arhivelor”. 2. p. 631. no. IV. Madrid. În: „Bistritzer Deutsche Zeitung”. Cernovodeanu. 1936. 1992. Dan. În: „Hidalguia”. 3-4. Al V-lea Simpozion de studii şi cercetări de heraldică şi genealogie. 229-241 + 17 ilustr. [L'emblématique et l'héraldique de la Dobroudja]. 12-14. Dogaru. [La collection des sceaux de la Filiale des Archives départementales d'Arad]. [Le prince Michel Sturdza et l'héraldique de district de la Moldavie]. 295-302 + 6 ilustr. 98 . Dan. Curtea de Argeş. Vol. 499-504. Cernovodeanu. p. 283-290+ pl. p. 1976.Bibliografia heraldicii româneşti 629. Heraldische Überreste in Bistritz. 267-275 + 4 ilustr. p. 1994. Mihai Vodă Sturdza şi heraldica districtuală a Moldovei. Dan. 1978. nr. XLX (1973). Dahinten. Evoluţia Stemei Argeşului. 635. [Contributions à la connaissance des sceaux utilisés par les caïmacames de Craïova]. p. Maria. 632. Maria. Cernovodeanu. nr. 630. În: Studii şi comunicări (Muzeul Curtea de Argeş). 200. 634. Covacs. 94-96. Dan. Conservarea stemelor judeţene în sigiliile domneşti. XVIII. 145-153. p. 633. Iaşi. Otto. nr. [La conservation des armoiries départamentales dans les sceaux princiers]. La Revista de Genealogia. În: „Ziridava”. Emblematica şi heraldica dobrogeană. XXXV.

1981. 94-102. Muzee. Edit. 99 . Dogaru. Sigiliile Comitatelor Crasna. În: Acta Musei Porolisensis. nr 1. Solnocul de Mijloc şi Sălaj. ilustr. Stema Olteniei. I-II. Documente. Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor comitatelor din Transilvania. XVII. Dulgău. 639. I-II. Maria. 2. [L`évolution du sceau du comitat Satu Mare dans les XVI-e – XIX-e siècles]. Matrice sigilare provenind din Oltenia conservate în colecţia Direcţiei Generale a Arhivelor Statului. 135. [Contributions à la connaissance des sceaux des comitats de Transylvanie]. 47-53. nr. Dogaru. 640. p. 642. 641. Seria a III-a. Dogaru. p. 1994-1995. [Les sceaux des Conseils départementaux . 637. Maria. [Les sceaux des comitats Crasna. Maria. 643. Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române”. Iaşi. 49-61. 201-205. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 1993. p. În: „Revista Muzeelor şi a Monumentelor”. Solnocul de Mijloc et Salaj]. Craiova. Maria. Dogaru. În: Oltenia Studii. Scorillo. [Le blason d'Olténie]. Dogaru. În: „Buletinul Comisiei de Heraldică. p. Sigiliile Consiliilor judeţene (a doua jumătate a secolului al XIX-lea). Muzee. Seria nouă. XVI (1979). 1-2. În: „Arhivele Olteniei”. 89-95 ilustr. nr 1.seconde moitié du XIX-e siècle]. p. 1995-1996. (Stemele judeţelor Olteniei). 1996. [Enseignes héraldiques provenant de Dobroudja reflétant l'idée de l'unité nationale et la lutte pour l'indépendance]. p. Culegeri. În: „Arhivele Moldovei”. Dulgău. 638. Filiala Cluj Napoca. XIII (1976). Maria. I. 66-68. 53-57 + 12 ilustr. Însemnele heraldice dobrogene reflectând ideea unităţii naţionale şi lupta pentru independenţă. 1998. p. p. Bujorel.Maria Dogaru În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. XXIII (1986). [Matrices sigillaires provenant d'Olténie dans la collection de la Direction Générale des Archives de l'Etat]. Evoluţia sigiliului comitatului Satu Mare în secolele XVI-XIX. Bujorel. An II. Muzee. nr.

Satu Mare. 648. 650. [Les armoiries des districts. 225-229. Judeţele din Ardeal şi Maramureş până în Banat. 1999. Sigiliile comitatelor şi scaunelor din Transilvania. 4/1975. [Les armoiries des districts de Roumanie].Bibliografia heraldicii româneşti 644. Lucas Joseph. 1928. Nr. În: Siebenbürgische Quartalschrift. 405-430. Caraş. Direcţia Judeţeană Satu Mare. Meruţiu. [Sceaux de la collection des Archives de l'Etat du département d'Alba]. Bihor. V. Timiş-Torontal). Marienburg. Mateescu. 645. 1981-1982. 1975. Sigiliile din colecţia Filialei Arhivelor Statului a judeţului Alba.arheologie . Satu Mare. p. Maramureş. [Sceaux employés par les autorités administratives du comitat de Satu Mare]. établies par la Commission consultative d'héraldique]. Ion. Sigilii româneşti din Dobrogea înainte de 1877. 646. caiet III. 647. 1938. p. Cluj. 183-201. În: manuscris. 72 ilustr. Évolution territoriale]. 100 . [Les sceaux des comitats de Transylvanie]. II. Pleşa.istorie – etnografie. Antal Alexandru. (Sunt reprezentate stemele judeţelor Arad. [Les sceaux roumaines de Dobroudja avant 1877]. Depus la Arhivele Naţionale. XIV-XVIII). dosar nr. Vol. Bucureşti. 1929. Imprimeriile Statului. p. Oszóczki. ilustr. [Les districts de Transylvanie et de Maramureş jusqu'au Banat. 651. Sigilii folosite de autorităţile administrative comitantense şi oraşele fostului comitat Satu Mare (sec. Historische Merkwürdigkeiten aus Burzenland. XII. 1974. 19-515. Bucureşti. Evoluţia teritorială. anul VII (1801). 34 p. Tudor. x x x Stemele districtelor României. În: „Hrisovul”. Pall. Referat profesional. 649. În: Enciclopedia României. K. Seria nouă. 240 p. Sibiu. 159-170. IV-V. În: Apulum . p. În: Ardealul. p. x x x Stemele judeţelor fixate de Comisiunea Consultativă Heraldică. În: Studii şi cercetări. V -VI.

Straussenburg. XLIX. Sibiu. Die historischen Wappen der ehemaligen sienbenbürgisch . Ungureanu. 659. Franz. Sigiliul Divanului Cnejiei Moldovei. Drapeaux militaires roumains du XIX-e siècle aux armoiries des districts et des villes. 656. partea a II-a. 1996. O nouă ipoteză. 1. 1936-1938. 24-32. Arz Von. În: Literatură şi artă.sächsischen Gebietskörperschaften. În: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde.Maria Dogaru 652. Sibiu. Mihail. Das Seeblätterdreieck in Wappen der Hermannstädter Provinz. 55 p. Sibiu. Arz Von. 107-121.sächsischen Gebietskörperschaften. ilustr. Die historischen Wappen der ehemaligen sienbenbürgisch . Braga. p. Arz Von. 285-289. Mihai-Răzvan. Zimmermann. 1958. nr. Albert. Albert. şi Sibiu. 1-2. Die historischen Wappen der ehemaligen sienbenbürgisch . 653. Albert. II (VII) (1995). Straussenburg. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques.sächsischen Gebietskörperschaften. 654. 101 . p. [Le sceau du "Divan de la Principauté de Moldavie". 1936. Une nouvelle hypothèse]. Sibiu. Caiete heraldice. color + 25 ilustr. München. În: Siebenbürgisch sächsischer Hauskalender. Die mittelalterlichen Siegel der Stadt Kronstadt und des Burzenländer Distriktes. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Arz von. Ştefănescu. 467-475 + 2 ilustr. 33-34. (Portugalia). 657. p. 65 p + 1 pl. 33-34 + 16 ilustr. 655. 6. Stemele districtuale în Moldova regulamentară. Albert. 1878. p.2 juin 1972. 10. p. Silviu. La contribution de Gheorghe Asachi]. În: „Arhiva Genealogică”. 29 mai . + 25 ilustr. 1858. p. Contribuţia lui Gheorghe Asachi. Tabac. 1937. 658. p. Straussenburg. Straussenburg. Liège. 1973. nr. LIX. Neue Folge. [Les emblèmes des districts de Moldavie. În: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. În: Siebenbürgische Vierteljahrschrift. nr.

p. Şi Cerghedean. 69-75. 1933. 663. 1971. Noi contribuţii la studiul stemei municipiului Bucureşti. 262 (Polemică asupra stemei municipiului Iaşi). Un sigiliu inedit al oraşului Suceava. p. [Un sceau inédit de la ville de Suceava]. ibidem. LVI. O eroare istorică. Contribuţiuni la studiul stemei municipiului Bucureşti în secolele XIX şi XX. Antohi. 1913. nr. p. 19 p + 38 ilustr. 38 ilustr. 159-177 + 38 ilustr. Sibiu. nr. Blaj. [Les sceaux villageois dans les comitats de Hunedoara et de Zarand]. [Contributions à l'étude des armoiries municipales de Bucarest aux XIX-è et XX-è siècles]. Cezar. 103. 1971. Sibiu. M. Bolliac. 1914. ilustr. IX. 1. nr. Bucureşti. Cernovodeanu. Extras. XLVIII (1971). I (1863). Jahrhundert. STEME ALE UNOR LOCALITĂŢI 660. în secolele XIX şi XX. p. 39-42. 3-26. Zwei Kronstädter Siegelstempel aus dem 14. Dan. Dan. În: „Revista Arhivelor”. Erhard. XXXVII. 1982. 66 (27 iulie). Pavel. und 16. p. Michael. 256-257. 666. 662. În: „Buciumul”. Sigilii săteşti în comitatele Hunedoara şi Zarand. Das Wappen von Hermannstadt. 661. p. Cernovodeanu. În: Materiale de istorie şi muzeografie.XI. Auner. [Une erreur historique]. 665. XXXVI. În: Suceava. 8. VIII. În: Siebenbürgische Vierteljahrschrift. p. În: Korespondendenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 664. Bucureşti. Andriţoiu. M. [Nouvelles 102 .

Muzee. 73-77. ilustr. (Se referă la sigiliul acestui oraş). În: Teleormanul liber. nr. p. 1990. Ioan. LXXX-LXXXI. IV. [L`ancienneté de la ville Baia]. În: Muzeul Naţional. p. p. [Une variante inconnue des armoiries du type 1864-1865 de la ville de Bucarest]. 668. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor". [Considérations concernants les sceaux de la ville de Bucarest des XVI-e et XVII-e siècles]. L. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. p. O variantă necunoscută a stemei de tip 1864-1865 a oraşului Bucureşti. ilustr. 3-14.127. Ciobanu. XVI. Cernovodeanu. 341374. În: Les Actes du Colloque International d'héraldique de Keszthely. [Le drapeau de la ville de Craiova datant de la seconde moitié du XIX-e siècle]. 669. Keszthey.I. 2. Consideraţii privitoare la peceţile oraşului Bucureşti în secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. P. 4. În: „Albumul Parohiei ortodoxe române din Viena". Dan şi Spiru. Vechimea oraşului Baia. 671. În: „Revista Arhivelor”. Cernovodeanu. 670. 1. Cernovodeanu. nr. nr. 365379. 249-253 + 1 ilustr. L'Héraldique communale de Roumanie au XX-e siècle. Independenţa de stat a României oglindită în heraldica municipală. 672. şi Vătămanu. N. Dan. Dan. Dan. În: Materiale de istorie şi muzeografie. LXVIII (1991). p. 103 . nr.Maria Dogaru contributions à l'étude de l'emblème du municipe de Bucarest dans les XIX-e – XX-e siècles]. Dan. p. 1994. Cernovodeanu. Vechile steme ale oraşului Alexandria. 667. 1977. [Les anciennes armoiries de la ville d'Alexandria]. Cernovodeanu. XII (1975). 1050. Drapelul armoriat al oraşului Craiova datând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 3-5 octobre 1988. Radu Ştefan. Cernovodeanu. + 16 ilustr. 1966. 134-141. p. II. 19761977. 673. IV. 124. (Blazonul oraşului Tulcea). [L'Indépendance d'État de la Roumanie réfletée dans l'héraldique municipale]. 1975.

680. I. Istorie. În: Studii şi cercetări ştiinţifice. 1863. În: „Revista Arhivelor”. nr. Maria. [Le blason du municipe Bucarest de 1993]. + 6 ilustr. 676. 1994. [La correspondance privée du „Le roumain”]. III. 31-32. Középkori városaink cimereinek eredete és fejlödése. Darvasy.nr. 64 p. 1. VI (1907). Stema municipiului Bucureşti din 1993. În: „Junimea literară”. D. 678. 25 iulie. Ciurea. 675. 1-2 (Descrierea stemei oraşului Iaşi). În: Revista Bucureşti. fasc. (Stemele oraşelor Piteşti şi Focşani). Mihaly. LV (1978). D. x x x Corespondenţa particulară a "Românului". În: Cercetări numismatice. nr. 2. [Un document roumain muni du grand sceau de Târgu Baia]. Dogaru. Dogaru. p. Budapest. Maria. 104 . 1 Bd. Sigilii săteşti din fostul comitat Arad. Tom. În: Mazagin für Geschichte. Augustin. p. ilustr. 683. Două sigilii şi semnificaţia lor. Dan. 1. În: Historia Urbana. nr.. p. 682. p. Un document românesc cu marele sigiliu din Târgul Baia. 18 iulie 1863. Literatur und alle Denk . 92-96 + 1 ilustr. VII. Stema oraşului Tulcea. p. p. p. Iaşi. (Şi despre stemele municipale ale oraşelor din Transilvania). Maria. Maria.Bibliografia heraldicii româneşti 674. [Le blason de Tulcea]. VII (1956). Iaşi. Kronstadt. Sigiliile oraşului Arad. Dogaru. 2. 679. În: „Românul”. 1844. [Sceaux villageois de l'ex-comitat d'Arad]. 205-213. Dogaru. [Deux sceaux et leur signification]. 1980.und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens. Maria şi Mureşan. În: „Magazin istoric”. p. 1978. 6. x x x Das alteste Stadtsiegel von Kronstadt. 56-57. Dogaru. [Les sceaux des villes Moldaves du Moyen age]. 681. p. 677. Sigiliile medievale ale oraşelor din Moldova. 109-110. [L'origine et le développement des armoiries des villes médievales]. 1942. 215-231. 5-6. 1993. XII (1978). [Les sceaux de la ville d'Arad]. 157-164.

Jákab. 1994. [Catalogue de l`exposition „L`héraldique urbaine”]. Bányászati vonatkozású magyar város cimerek. Al. [Enseignes de Bistrita]. p. Erdélyi városok. În: Maghiar városok. Kolozsvár története világosító rajzai. 693. Stema şi sigiliul oraşului Zalău. Opinii şi precizări. Dulgău. 1994. Dumitrescu. Budapesta. Însemne bistriţene. Simbolurile oraşului Slobozia. Maria. Dogaru. [Le sceau latin de Câmpulung. II. Budapesta. Bujorel Petru. Maria. 1995. 3. mai 1995. Slobozia. Dogaru. Pecetea latinească a Câmpulungului (O ipoteză). Ember. Elek. Dogaru. 689. Dogaru. În: vol. 687. Lucrare manuscris. Une hypotèse]. 1994. [Un problème en actualité: les nouvelles armoiries des départements et de villes]. VIII (1907). 1. Jenö. 197-209. Slobozia . [Armoiries des villes minières hongroises]. 1941. 690. nr. Faller. O problemă de mare actualitate: noile steme de judeţe şi oraşe. 105 . 222. [Un sceau inconnu de la ville de Vaslui au XVII-e siècle]. 351-439 (sunt prezentate stemele a 21 de oraşe din Transilvania). Maria. Târgovişte. 688. 691. 1888. p.400. În: „Secolul”. nr. 262. 1942.Maria Dogaru 684. [Les armoiries et le sceau de la ville Zalău]. 685. [Représentations illustrant l'histoire de Cluj]. În: Historia Urbana. Organizată la Muzeul Judeţean de Istorie Dâmboviţa. p. În: „Revista Arhivelor”. [Villes de Transylvanie]. LXXII (1994). 692. În: Bányászati és Kohászati Lapok. [Les symboles de la ville Slobozia]. Târgovişte. Un sigiliu necunoscut al oraşului Vaslui din secolul al XVII-lea. Tom. nr. Dogaru. Maria. Maria. În: curs de publicare. Géza. (Sunt prezentate şi stemele unor oraşe din Transilvania). 41 p. Catalogul expoziţiei „Heraldica orăşenească". 686.

Nicolae. M. 699. Maria. Maria. [Esquisse historique de la ville Medias]. 1974-1975. 702. Sigilii săteşti din judeţul Teleorman. Sigilii săteşti din judeţul Buzău (1835-1864). [Sceaux villageois du départament de Teleorman]. 1. p. 74-77. Stema oraşului Alexandria.Bibliografia heraldicii româneşti 694. Gogoaşă. Georgescu. p. Maria. p. Nr. Bucureşti. Hordilă. 363-367. nr. În: „Magazin istoric”. I. p. 1875. 411-413. 1. 1-3. Grunenberg. I. 701. Grămadă. p. În: „Sargetia”. În: „Altarul Banatului”. p. Schiţă a istoriei oraşului Mediaş. [Le sceau de la ville de Deva en 1618]. Sibiu. 3. p. Am pus pecetea târgului. LXVI (1989) nr. şi Jivan. 62-65. 217-268+ pl. 1969. 10-11. Ion. LXIII (1986). XII (1978). 1483. Görlitz. p. 696. 67-73. nr. Hildebrandt. Gorovei. Gräser. În: „Memoria Antiquitates”. Frăţilă. ilustr. Contribuţii la studiul sigiliului din 1503 al oraşului Caransebeş. p. Câteva păreri în legătură cu sigiliul Romanului. [Sceaux villageois du départament de Buzău]. 700. Andreas. [Le blason de la ville d'Alexandria]. Georgescu. Conrad. Georgescu. 341-347. 703. 1982. D. Ştefan. 35-38. 106 . Sigiliul oraşului Deva de la 1618. În: „Revista Arhivelor”. 2. 695. [J'ai mis le sceau de la ville]. [Contributions à l'étude du sceau de 1503 de la ville de Caransebeş]. XI-XII. [Anciens sceaux des villages de Bucovina]. Vechi peceţi săteşti bucovinene. 697. 1862. În: „Revista Arhivelor”. X (1936-1939). În: Documente recent descoperite şi informaţii arheologice. 698. II (1991). Ritter und Burgers zu Constanz Wappenbuch. [Quelques opinions concernant le sceau de Roman]. În: Farbendruck neu herausgegeben von Dr. nr. 26 + anexă cu reprezentarea a 5 sigilii ale oraşului Mediaş. În: „Codrii Cosminului”. R. Graf Siegfried Alcantara und Ad.

711. [Anciens sceaux de la ville Iassy]. [Sceaux des villages de Banat sur un document de 1826]. 1907. XL. 706. 707. 107 . Lepădatu. [Sceaux des villages transylvains conservés dans le Musée d'histoire de Turda].Maria Dogaru 704. [Sceaux des villages du comitat Cluj]. vol. 9-10. Maria Magdalena. XX. Braşov. 712. Maria Magdalena şi Cordoş. În: „Acta Musei Napocensis”. p. Sigilii săteşti transilvănene din secolul al XIX-lea. 708. În: „Acta Muzei Napocensis”. D. 1974. Sorin. Jude. ilustr. 1979. XVIII. Sigilii săteşti transilvănene în Muzeul de Istorie din Turda. nr. XVI. 1140-1142 + 2 ilustr. 467-479. 691-697. p. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. Iftimi. Sigilii săteşti bănăţene pe un document din 1826. + 2 ilustr. Extras. x x x Kronstadt. Jude. Ionescu. Jude.D. p. 1906 (decembrie) p. XIX). În: „Acta Muzei Napocensis”. p. Xenopol”. p. p. Sibiu. În: „Acta Muzei Napocensis”. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. [Ancien blason de la ville de Buzău]. 705. În: „Convorbiri literare”. 709. 4 p. 1-3. 1981. Xenopol”. 152154. III (Kronstadt). Iaşi. XXX. Sigilii săteşti din comitatul Cluj (sec. Iaşi. 1983. 1978. Maria Magdalena. x x x Kronstadt. 1993. Bucureşti. A. 843-847. Jude. p. 267-272. XI. Dimitrie Gh. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. Vechea stemă a oraşului Buzău. Alexandru. [Sceaux des villages transylvans du XIX-e siècle]. Hopârtan. Vechi peceţi ale târgului Iaşilor. 710. 1928. Sigiliile Romanului şi Câmpulungului muntean. 1928. Maria şi Magdalena. [Les sceaux de Roman et de Campulung]. N. XV. 509-511. 423-432. În: Das Burzenland. p.

N. 717. XV. 4. În: Blätter für Geist. p. Nr. [Bref historique des sceaux de la ville de Baïa-Mare]. 1807. 715. IX. Alexandru. Mureşan. 121-122. [Les sceaux des localités de Bihor sources ethnographiques]. Mihalca. Das Kronstädter Wappen. Sigiliile localităţilor bihorene izvoare etnografice. Despre pecetea mare a Lipovei din secolul al XV-lea. 720. I. Marienburg. Gheorghe. p. 716. 108 . 718. 1909 (aprilie-iunie). 180-190. 193216. 714. Augustin. p. Lucas Joseph. În: Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice. În: „Marmaţia”. Gemuth und Vaterlandskunde. p. 1969. 719. Mănescu. În: „Crisia". Bd. [Les sceaux des localités de Bihor sources ethnographiques]. 1977. p. 1857. 721. [Les antiquités de Baia]. Antichităţile de la Baia. În: „Biharea”. Lepădatu. 16-21. F. Das Kronstädter Stadt – Wappen. În: Materiale de istorie şi muzeografie. 397-421. p. Bd. 1. X. 31-32. Ioan. 1981. III (1996). Sigiliile localităţilor bihorene izvoare etnografice (I) (Zona Vaşcău). 1985. Nemeti. Cea mai veche stemă a Bucureştilor. 2. Marienburg. II (1993). Scurt istoric al sigiliilor oraşului Baia-Mare. 1. Lucas Joseph. p. 9-12. În: Siebenbürgisches Provinzialblatt. Simboluri geto-dacice în pecetea mare a Lipovei în secolul al XVII. I. În: Clio.Bibliografia heraldicii româneşti 713. 195209. [Sur le grand sceau de Lipova dans le XV-e siècle]. Niculăescu. O martice sigilară a oraşului Piteşti aflată în colecţiile muzeului judeţean Dâmboviţa. 722. 53-54. 1805. Mihai. Gheorghe. p. p. Mudura. Kronstadt. [Symboles geto-daces dans le grand sceau de Lipova dans le XVII-e siècle]. În: „Aradul cultural”. Mudura. [Les plus anciennes armoiries de Bucarest].

723. nr. Contribuţii la studiul sigiliilor argeşene în secolul al XIX-lea şi al XX-lea. 45 p. [Les sceaux des villes minières]. Elemér. p. Oszóczki. p. Studii şi comunicări. Reghinul Săsesc. 4. p. p. 1. Marinela Cristina şi Băjan. În: Sächsisch Regener Wochenblatt. Sigiliile de oraşe miniere. În: Studii şi cercetări muzeale Câmpulung Muscel. IV. În: „Magazin istoric”. [Les drapeaux des gardes civiques du patrimoine du Musée Militaire National]. 1991. LIII (1971). [Le village dans les sources sigillaires]. XIX. 87-93. Sigiliile târgurilor şi satelor din comitatul Satu Mare în secolele XVI-XIX. Johann. K. 1987. 724. În: Satu Mare. 223-238. Andrei. 106-122. [Villes et cités de Transylvanie]. 73. În: Klis. p. În: Studii şi cercetări de istorie şi etnografie. Mutus amor civium. Penea. 726. ilustr. 127-129. IV (1970). nr. Bucureşti. III. Drapelele gărzilor civice din patrimoniul Muzeului Militar Naţional. 205-207. 728. Oszóczki. Polay. În: Acta Musei Porolisensis. Die Formalitäten der Urkunde der siebenbürgischen Wachstafeln. 727. IX-XI. 725. 1906. Mihai. Ionel. Petrişor. 1995. În: „Revista Muzeului Militar Naţional”. Maria.XIX-e siècles]. 1980. Popescu. Goleşti. 142-149. 729. Casa Şcoalelor. 8. Radovici. Oredi. Oraşe şi cetăţi din Transilvania. nr. Satul în izvoare sigilare. p.Maria Dogaru [Une matrice sigillaire de la ville de Piteşti qui se trouve dans les collections du Musée du district de Dâmboviţa]. [Contributions à l'étude des sceaux d'Arges aux XIX-e – XX-e siècles]. 1943. 109 . 730. [Sceaux des bourgs et des villages du comitat Satu Mare aux XVI-e. Zur Wappenfrage der Stadt Sächsisch-Regen. p. 1992-1993. K.

Iosef. În: „Glasul Bisericii”. 1944. (Inclusiv stema Ţării Româneşti. Gyula şi Csáki. [Le moule sigillaire de la ville Baia Mare (XIV-e siècle]. 8. p. 737. Sibiu. Kolozsvár Szabad Király város Cimere. Csergheö von. ibidem. În: „Turul”. ilustr. G. 736. Iosef. Das Wappen der Kronstadt. 1903. Sebestyén. 1-12. p. 1944. 733. Ed. [Le blason de la ville libre royale Cluj]. 738. p. C. IV. 12. 293 p. 735. Sibiu. nr. XXXVII. Sebestyén de Keöpeczi. Arz von. Das Wappen der Stadt Kronstadt. [Les conditions de l'apparition du sceau de la ville de Bucarest]. Sibiu. 1906. XXIV. 281-284. Nagybánya város XIV századi pecsétei. p. 1898. În: Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Iosef.Bibliografia heraldicii româneşti 731. 1097-1100. Zur Wappenfrage der Stadt Sächsisch-Regen. Raichenau. Straussenburg. Condiţiile în care a apărut sigiliul oraşului Bucureşti (sec. Stenner. V. În: Sächsish-Regener Wochenblatt. Iosef. 734. 740. 1906. Theill XII. Nr. Elemer. XVI-XVII). Nürnberg. 1940. [Le blason de la ville Cluj]. 1928. LI. Friederich. 13. 49-50. Aurelian. 212 p. 11. 732. LXI. Arz von. 119-132 + 7 ilustr. p. În: Korresponzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. p. Schönherr.. 1938. Albert. În: colecţia J. Heft. Das Wappen von Kronstadt. Bárczay von. XIX (1962). Kolozsvár Cimere. În: „Kronstädter Zeitung”. 266-267. Sebestyén. O. În: Koloszvár Szmele. 152-154. Adel von Siebenbürgen. Reichenauer von. Straussenburg. Sacerdoţeanu. Siebermachers grosses und allgemeines Wappenbuch. Albert. 11-28 + 19 ilustr. 110 . Das Wappen von Kronstadt. a Olteniei. stema unită). În: "Siebenbürgische Vierteljahrschrift". Stadt 739. Sebestyén de Keöpeczi. În: Kolozsavár Szemle. p. nr..

+ ilustr. 1-11. 4. Endre. p. 9 septembrie. [Le sceau de la ville de Iassy au XIX-e siècle]. 332-335. 742. 2. 747. 7 ilustr. Republica Moldova. LIII. LIII. Ist. Vizaksa város Cimere és pecsétei. 13p + 1 tab. Silviu Andrieş. Mem. caiet 1-4. 1995. Das Wappen von Hermannstadt. În: Korresponzbatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Notiţă istorică.Maria Dogaru 741. Sect. p. p. Ungureanu. Un început de bun augur (Proiect de stemă pentru satul Rădulenii Vechi. XXII. Extras. Sigiliul oraşului Iaşi în secolul al XIX-lea. În: Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums. Arz von. Arz von. p. XLII (1983). În: „Revista Arhivelor”. p. [Le sceau du bourg de Piatra. district de Neamţ. 1 tab. + 7 ilustr. 749. În: Timpul. Notice historique]. [Projet d`armoiries pour le village Rãdulenii Vechi]. p. p. 745. Sibiu. nr. 1 tab. 1930. Sibiu. Albert. Bucureşti. Székely. Un proiect de stemă orăşenească pentru Botoşani la 1865. Gh. Albert. În: „Turul”. Straussenburg. În: Muzeul Naţional. 1904. Szentkatolnai Bakk. 201-210 + 1 tab. 4 (limba română şi rusă). 1930. Braşov. „Korunk”. 1931. [Les armoiries et les sceaux de la ville Viszaksa]. [Un projet d`armoiries pour la ville Botosani à 1865]. În: „Analele Academiei Române”. Albert. 1887/1888. 201-210. 1944. Aranyosgvéres cimerváltozatai. Sigiliul Târgului Pietrei (judeţul Neamţ). nr. Floreşti. X. 111 .A. Tabac. 746. 235-243. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. p. Tabac. 743. Straussenburg. 1931. seria II. 744. IX (1966). 748. V. t.. p. 83-100. Zur Klärung der Meinungen. 10 p. Silviu. Extras. Bucureşti. raionul Floreşti). [Les armoiries et les sceaux de la ville Câmpia Turzii]. Sibiu. 1889. András Mihály. Das Wappen von Hermannstadt. Straussenburg. 13. Extras Hermannstadt. Arz von.. 53-54. Urechia. 1997. Das Wappen von Kronstadt.

5. p. 1. Ilie. Emil. Ursu. p. V. 1883. 338-346. Das älteste Siegel der Stadt Hermannstadt. 4. 751. [Bucarest et la sigillographie]. 9. (Se fac aluzii şi la unele sigilii mănăstireşti). Sigilii împărţite şi sigilii săteşti. Istorie. Zimmermann. p. 1878. 757. În: Korrespondezblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. XVII. 97-98. 756. Vârtosu. nr. În: „Analele Universităţii Bucureşti”. [Les sceaux des bourgs et des villes de la Moldavie et de la Valachie]. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. p. Vârtosu. nr. p. În: Materiale de istorie şi muzeografie. 758. 1966. 1878. 123-129. [Sceaux divisés et sceaux villageois]. 111-114. Viorica. Sigilii de târguri şi oraşe din Moldova şi Ţara Românească. Sigiliul mare al oraşului Baia Mare din secolul al XIV-lea. Emil. 754. Sibiu. Vulpe. Franz. 131-155. Franz. În: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. nr. 753. Franz. În: Studii şi cercetări de numismatică. p. p. Sibiu. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 1957. 2. 107-110 : 116-121. p. 357-366. Muzee. Sibiu. 1882. 112 . 84-85. 1. Zimmermann. Vârtosu. [Le sceau partagé du village Arcesti. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Zimmermann. În: Studii vâlcene. XXIII (1986). Bucureştii şi sigilografia. Das mittelalterliche Siegel der Stadt Kronstadt und der Burzenländer Distrikte.Bibliografia heraldicii româneşti 750. I. Dolj). 2. nr. [Le grand sceau de la ville de Baïa Mare du XIV-e siècle]. IV. p. 1956. Emil. Sigiliul sătesc împărţit al satului Arceşti (jud. Zimmermann. F. 755. district Dolj]. 752. ilustr. 1 pl. (1974). Die mittelalterlichen Siegel der Stadt Bistritz. Das Wappen der Stadt Hermannstadt. nr.

318-324. [Sceaux des coporations dans la collection du Musée d'Histoire de Cluj]. Magdalena. În: „Apulum”. VI. Adrian. marele vornic al Ţării de Sus a Moldovei de la începutul secolului al XVII-lea.. Valerian L. 355-360. 197-211. Bunta. [Deux sceaux des corporations de Cluj et Dej]. LVIII (1981). În: Cercetări numismatice. Le Comité pour la subscription et son cachet]. Bartsch Ferdinand. Berindei. Bunta. Ciofu. Sigilii de breaslă în colecţia Muzeului de Istorie Cluj. Lia şi Bătrâna. Petiţia de la 11 iunie 1861. 764. [Le sceau d'Oprea capitaine de Perieţi]. Pecetea lui Oprea căpitanul de la Perieţi. MODERNE ŞI CONTEMPORANE) 759. p. Comunicare susţinută în cadrul Comisiei de Heraldică şi Sigilografie de pe lângă Institutul de Istorie „N. REPREZENTĂRI HERALDICE INDIVIDUALIZÂND INSTITUŢII (MEDIEVALE. V. 1983. 761. 213-228. [Le „taler” d'or du grand vornic Nicoară de la 113 . Dan şi Dogaru. Talerul de aur al lui Nicoară. [Considérations sur un sceau de commerce du XV-e siècle découvert à Curtea de Argeş]. p. al XV-lea descoperit la Curtea de Argeş.XII. 1967. Maria. nr. Comitetul pentru subscripţie şi sigiliul său. Magdalena. În: „Revista Arhivelor”. p. 3. 760. 1985. 763. Cu privire la un sigiliu de comerţ din sec. [La pétition du 11 juin 1861. Bătrâna. 762. III 1966. Iorga”. Două sigilii ale breslei aurarilor din Cluj şi Dej. În: Acta Musei Napocensis. p.

767. 1962. 55-61. 769. IX (1972). nr. p. [Drapeaux des Corporations de Bucarest au milieu de XIX-e siècle]. Dascal. p. Dengel. 770. În: „Revista Muzeelor”. 771. 114 . al XIX-lea). Maria. [Matrices sigillaires appartenant aux institutions du département de Prahova dans la collection de la Direction Générale des Archives de l'État]. Cojocărescu. 411-415. 551-555. Sigiliile Comisiei Centrale de la Focşani (1859). Augustin. 124-128. 6. Un tipar sigilar al breslei mixte din Pâncota. 51-55. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”.Bibliografia heraldicii româneşti Moldavie du commencement du XVII-e siècle]. [Une matrice sigillaire apartenant à la corporation mixte de Pâncota]. 124128. 1971. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Dogaru. p. p. În: Ziridava. Vol. 4. Maria. nr. 5. Culică. nr. p. Teodora Speranţa. p. Matrice sigilare aparţinând instituţiilor din judeţul Prahova existente în colecţia Direcţiei Generale a Arhivelor Statului Bucureşti (sec. Natalia şi Mureşan. În: „Revista de istorie”. Vasile. 1993. 348 + ilustr. 3-4. nr. XXVI (1989). Agenţiile starostiilor şi ştampilele lor. Tiparul sigilar al carantinei Gura Ialomiţei (1860). În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. [Enseignes des sociétés culturelles roumaines reflétant la lutte pour le parachèvement de l'unité d'État]. [Les sceaux de la Commission Centrale de Focşani]. p. nr. Dogaru. L. 766. În: „Filatelia”. p. Diaconescu. [Matrice de sceau de la quarantaine de Gura Ialomiţei]. 679-685. Steaguri de breslă bucureştene de la mijlocul secolului al XIX-lea. LXX-LXXIV (1976-1980). În: File din trecutul istoric al judeţului Prahova. 768. 461-468. 4. XVIII. Nr. Maria. [Les agences des „starostii” et leurs cachets]. XXXI (1978). Însemne ale societăţilor naţional culturale româneşti reflectând lupta pentru desăvârşirea unităţii de stat. 765. LXX-LXXIV (1976-1980). Muzee.

[Héraldique contemporaine. nr. Drobeta Turnu Severin. 2. [Une matrice sigillaire provenant de la corporation mixte du village Aluniş.10. [Sources héraldiques de type naval]. Dogaru. 46-49. 211-216. O mărturie insignologică de la Marea Unire. istorie şi cultură. 553-556. 774. 129-136. În: „Crisia”. Heraldica contemporană. [Enseignes des institutions du district de Mehedinţi réfléctant l'histoire nationale]. Izvoare heraldice de tip naval. Sigilii ale instituţiilor sanitare din Moldova. nr. XVI (1979). [Le sceau de la Commission pour l'Édification du Théâtre National]. Muzee. Dogaru. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A.Maria Dogaru 772. Dogaru. p. Embleme individualizând instituţii culturale. XIX. Maria. XXV (1988). Maria. Maria şi Mureşan. 773. Muzeul judeţean Călăraşi. Matrice sigilară provenind de la breasla mixtă din Aluniş. Maria. Dan. 7. XIX-XX). XIX (1982). Muzee. În: Cultura şi civilizaţia la Dunărea de Jos. Dogaru. XIX (1982). [Un insigne-témoignage de la Grande Union du 1-er Décembrie 1918]. În: „Revista Arhivelor”. 406-407. În: Mehedinţi. Dogaru. Xenopol”. Dogaru. 1989. p. département d'Arad]. Augustin. Emblèmes individualisant les institutions culturelles]. 2. Maria şi Demşa. nr. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 435-438. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 776. 115 . p. Maria. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Însemnele instituţiilor mehedinţene reflectând istoria naţională (sec.D. 779. Maria. Maria. p. Dogaru. 778. judeţul Arad. 1978. Dogaru. p. 775. Muzee. 1985. 777. 6-7. p. Sigiliul Comisiei Teatrului Naţional. 68-73. Emblema şi insigna Congresului al XV-lea de Ştiinţe istorice. p. [L'emblème et l'insigne du XV-é Congrès International des Sciences historiques]. p. [Les sceaux des institutions sanitaires de Moldavie]. LXVII (1980).

Noi identificări de ştampile din perioada clasică. Kiriac.33. 53 ilustr. În: „Filatelia". 345 p. În: „The American Philatelist”. Dragomir. Kiriac. 1999. The Earliest Romanian Quarantine. 108-109. În: „Filatelia”. Maria. ale târgurilor. II. cultul romano-catolic şi cultul reformat). Dragomir. Edit. 18. Simbolurile Ministerului de Interne. 1. Dogaru. p. 786. În: „Hrisovul”. 1974. 10. Nr. 116 . 3-4. Emblema Asociaţiei Arhiviştilor şi Prietenilor Arhivelor. Maria. 785. sigilii şi ştampile româneşti ale poştelor şi carantinelor (Les premières cartes. 303-314. Kiriac. Serie nouă. [Les symboles du Ministère de l’Intérieur]. 781. p. [L`embléme de l`Association des Archivistes et des Amis des Archives]. 5-11. Sigiliile instituţiilor sătmărene din secolele XVI-XIX. 2. Satu Mare. Date târzii şi timpurii. Baia Sprie. Dulgău. Dogaru. În: „Pro Patria”. Medalii emise cu prilejul aniversării unui secol de la inaugurarea podului de la Cernavodă şi de la editarea "Gazetei matematice". 782. 1995. fasc. Maria. Seals and Cachets. Baia Mare. [Nouvelles identifications de cachets de la „période classique” ]. p. Primele hărţi. 784. 1996. 1979. [Les sceaux des institutions de Satu Mare aux XVI-e-XIX-e siècles]. [Médailles émises à l'occasion de l'anniversaire d'un siècle depuis l'inauguration du pont de Cernavod et de la première édition de la "Gazette mathématique"]. Nr. În: Arhiva Românească. I. Tom. satelor şi cele aparţinând instituţiilor religioase: cultul greco-catolic. Bujorel.Bibliografia heraldicii româneşti 780. Muzeului Sătmărean. (Sunt analizate sigiliile comitatului Satu Mare şi cele ale oraşelor Satu Mare. 233-241. p. 783. Dogaru. sceaux et cachets des postes et quarantaines roumaines). 1980. 1997. 4. Dragomir. p.

Laurenţiu. 2. 790. 792. p. Petru. nr. p. p. prof. 113-141. În: Forschungen zur Volks . p. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. p. În: vol. XX (1983). Eichhorn. [L'Estampille postale de datation GalatzMoldavie]. x x x Institutul român de genealogie şi heraldică Sever Zotta. [L`Institut roumain d`héraldique et génealogie Sever Zotta]. p. nr. Piese lapidare cu steme heraldice şi embleme de breslă din Sibiu. XXX. Ştefan Pascu. 72-81. Cehpecsétek és cehbenbivótáblák a kézdivásárhelyi múzeum gyüteményében. Florea. 793. 117 . Incze. Cluj. Pavel Mircea şi Ene. 451-458. [La figure d'orfèvre dans la sillographie]. Constantin. Figura aurarului în sigilografie. Iordache. Muzee. 6. În: „Aluta”. 46-47. 4. IV-XIII. Ştampila poştală de datare Galatz – Moldova. 794. Emandi.und Landeskunde. 10. [Un drapeau de la corporation des artisans possédant une autorisation du bourg de Horezu]. 791. p. LXII (1985). Ittu. nr. Siebenbürgische Zunftsiegel. În: „Arhiva Genealogică”. Stelian Gh. 220-231. [Sceaux et emblèmes de corporations de la collection du Musée de Târgul Secuiesc]. Un steag (din 1858) al corporaţiei patentarilor din târgul Horezu. [Un sceau du Comité National Roumain de Sibiu 1848]. 1990-1991. În: „Revista Arhivelor”. vol. Guy Marica. Proiect de statut. 60-61. 1-2. Omagiul acad. Emil şi Hojbotă. VI-VII (1974-1975). Albert. IV (IX) (1997). p. XII 1969.Maria Dogaru 787. Muzee. 437-445. L. 788. 789. XXIV (1987). [Pièces lapidaires aux insignes héraldiques et aux emblèmes des corporations de Sibiu]. Sub semnul lui Clio. V. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. În: „Anuarul Institutului de Istorie din Cluj Napoca”. Un sigiliu al Comitetului Naţional Român de la Sibiu din anul 1848. nr.

798. În: „Biserica Ortodoxă Română”. 801. 3-4. [Deux impriéssions sigillaires appartenant à la corporation des potiers de Lipova]. Maria Magdalena. 39-42. În: „Biblioteca”. Flaminiu. XXX (1993) nr. 42-43. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Nr. mai. În: „Anuarul Muzeului Naţional”. Jude. Morărescu. Nr. 118 . 799. Marca tipografică în cartea românească veche în secolele XVI-XVII. 1980. nr. În: Cântarea României. 436-437. Ivănuş. 785-786. p. Două tipare sigilare aparţinând breslei olarilor din Lipova. 800. Morărescu. [Sceaux postaux dans le Musée d'Histoire de Transylvanie]. Liţiu. Lenghel. VII. 1984. p. [La marque typographique dans le livre roumain aux XVI-e-XVII-e siècles]. În: „Clujul medical". [La marque typographique dans le livre roumain aux XVIII-e . Augustin şi Grozi. 2. nr. p. Sigiliile medicale ale Clujului de odinioară (Sceaux des médecins de la ville de Cluj d'autrefois). VII (1970). O controversă privind numele şi sigiliul consistorului din Oradea (1839). p. 5. Alexandru. Cluj. p. Mureşan. 61-70. Dănuţ. Un sigiliu inelar al unui judeţ al Câmpulungului. p. 1983. Muzee. 1228-1232. 4 (aprilie 1940). LXXXVIII (1970). [Une controverse à l'égard du nom et du sceau du consistoire d'Oradea]. p.Bibliografia heraldicii româneşti 795. [Sceau annulaire d'un district de Câmpulung].XIX-e siècles]. Dragoş. Gheorghe. 8-20. XXVI (1989). În: „Revista Muzeelor”. [Matrices sigillaires des corporations provenant de la collection du Musée d'histoire de Sibiu]. Sigilii poştale în Muzeul de Istorie al Transilvaniei. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Livia. nr. Marca tipografică în cartea românească în secolele XVIII-XIX. 797. 3. 11-12. 802. Muzee. Tipare sigilare de breaslă din colectia Muzeului de Istorie Sibiu. Mârţiu. Dragoş. 796.

[Le sceau iconographique du boyard Cernica Ştirbei. Sigiliul iconografic al lui Cernica (Ştirbei) mare vornic (1602-1610). În: „Revista Arhivelor”. IV.). 809. Un sigiliu de carantină cu simbolistică folcloric religioasă. [Marques de corporations du Musée Bruckenthal]. [L'étude des estampilles postales de Târgovişte de la fin du XIX-e siècle]. Năglar. nr. Galaţi. Studiul ştampilelor poştale ale Târgoviştei de la finele secolului al XIX-lea. Tudor şi Grigorescu. 806. 187-192. p. 805. logofătul lui Ştefan cel Mare. ilustr. 4-6. Ion. nr. Matrice sigilare moderne din Colecţia Muzeului "Regiunii Porţilor de Fier". 807. 808. 292-293. Un sigiliu al breslei zidarilor şi dulgherilor din Aradul Nou. [Un sceau de quarantaine à symbolistique folklorique et réligieuse]. Passalega. conservé en Pologne et 119 . Cel mai vechi sigiliu inelar (matrice) de dregător moldovean (sec. p. XIX-XX. [Les estampilles des offices et des services postaux]. grand vornic]. nr. IV. În: „Filatelia”. Doina. p. p. Rătoi. p. Regleanu. [Le plus ancien sceau annulaire (matrice sigillaire). În: „Valahica”. moldave. 810. 804. 1. Constantin. IV. 1973. Tecuci etc. Lucian. 119-122 (fig. Dumitru.(1967). Mureşan.). 1980. [Matrices sigillaires de l'époque moderne dans les collections du Musée de la Région des Portes de Fer]. Popescu. Augustin. [Un sceau de la corporation des maçons et de charpentiers d`Aradul Nou]. Suceava. 187-198. În: „Mitropolia Olteniei”. În: „Drobeta”. 1996.Maria Dogaru 803. Arad. XV). Ştampilele oficiilor şi serviciilor poştale. 415-417. IX (1966). XXXIII (1981). Olimpia. (Sunt prezentate sigiliile aparţinând instituţiilor din zonă ca şi altor judeţe: Gorj. 6-7. păstrat în Polonia. 1971. al lui Toma. Rezachevici. M. 347-350. 2. Nr. Tablele de breaslă ale Muzeului Bruckenthal. Penescu. p. În: Acta Musei Napocensis. În: „Ziridava”. p.

Rusu. XXIV (1987). 325-334. Rînziş. p. 3. XVII-e siècle]. În: Studii şi comunicări. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. ilustr. Filofteia. 1964. În: „Revista Arhivelor”. În: Studii şi comunicări. 1995. Le sceau du boyard Ivasco. 328-332. În: „Romanoslavica”. Iaşi. „Hrisovul” cu sigilii multiplicate al lui Vlăduţ vodă către braşoveni. LXI (1984). 1987. Aurelian. Edit. Valeriu. p. În: „Revista Muzeelor”. 811. 815. 1981. 101. Sfatul domnesc şi sigiliile din timpul domniei lui Neagoe Basarab (1512-1521). p. Sigiliul şi emblema Societăţii Numismatice Române. 812.Bibliografia heraldicii româneşti appartenant à Toma. 814. Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor de mari dregători (Ţara Românească. vol. Contribuţii la cunoaşterea matricelor sigilare aparţinând unor instituţii din judeţul Argeş. Filofteia. Muzeul Câmpulung Muscel. [Contributions à l'histoire des Băleni. Xenopol”. Sacerdoţeanu. În: Caietul Seminarului special . p. 813. 120 . 4. [Contributions à la connaissance des sceaux des grands dignitaires. 405-455. Sigiliul lui Ivasco mare vornic. nr.Ştiinţe auxiliare ale istoriei. p. adressé aux marchands de Braşov]. Filofteia. Valachie. Contribuţii la istoria Bălenilor. Muzeul Câmpulung Muscel. 816. [Contribution à la connaissance des matrices sigillaires appartenant à quelques institutions du département d'Argeş]. nr. Universităţii Bucureşti. 65-66. 340-347. p. [Le sceau et l'emblème de la Société Numismatique Roumaine]. Aurelian. X. grand vornic]. logothète d'Etienne le Grand]. VIII (1971). ilustr.D. Rînziş. 1. 149-152. Rînziş. Contribuţii la studiul diplomaticii slavo-române. secolul XVII). [Contributions à l'étude de la diplomatique slavo-roumaine. Le conseil du prince et les sceaux à l'époque de Neagoe Basarab 1512-1521]. p. [Le document à plusieurs sceaux de Vladut voïvode. Sacerdoţeanu.

Zottu Tzigara. ilustr. Nicolae. 1998. terminologia de bază. În: „Revista Arhivelor”. XI (1971). Sigiliul cu stema medievală a Săcelelor. 822. În: Un nou organism ştiinţific Societatea Română de Vexilologie (Autori Maria Dogaru şi Laurenţiu Popescu). Şvarţ Kara. p. Sporea. 820. Marcel şi Nistor. 73-90. "Compania oierilor români din cele şapte sate săcelene". XII. În: „Cumidava”. 8361. [Sceaux de la collection du Musée départemental de Braşov]. Sigiliile boierilor din sfatul lui Radu cel Mare de la Convenţia cu Sibiul din 1507. (Despre sigiliul sătesc din secolul al XVIII-lea cu elemente din stema Săcelelor. p. O piatră de mormânt uitată şi o pecete necunoscută. lista membrilor. 121 . Radu. p. În: „Buletinul Monumentelor Istorice”. Heft 1-2. 35-55.). 457-477. 823. bibliografie românească şi internaţională etc. Corina. appliqués à l'occasion de la Convention avec la ville de Sibiu en 1507]. 1. p. nr. Die Wappendenkmäler des Burzenländer sächsichen Museums. În: „Drum nou”. O ştampilă comercială inedită. În: Acta Musei Napocensis. XVII.Maria Dogaru 817. 58-62. „La compagnie des bergers roumains de sept villages. 1. descriere şi reprezentare). Ştefănescu. 4. 2 + ilustr. Din trecutul satelor săcelene. 821. [Les sceaux des boyards du conseil de Radu le Grand. Sturdza Săuceşti. 1980. Iţic. Sebestyén. Mărturii vechi şi noi despre marele spătar. [Une pierre tombale oubliée et un cachet inconnu. nr. Le sceau aux armoiries médiévales de Săcele]. joi 25 noiembrie. Braşov. Ştefănescu. 1979-1980. X (1967). x x x Societatea Română de Vexilologie. nr. 818. 509-510. Braşov. În: Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums. p. 1938. XXVIII. [Une estampille commerciale inédite]. [Du passé des villages de la région de Săcele. nr. Mihail. (Se cuprind statutul. 1971. Bucureşti. Keöpeczi Iosef. p. [La societe Roumaine de vexillologie]. Sigilii din colecţia Muzeului Judeţean Braşov. Temoignages anciens et nouveaux sur le grand spathar Zottu Tzigara]. 819.

1912. O pecete interesantă a lui Zoty de Cigara. Ghica]. 1942. ilustr. Mari dregători din Ţara Românească în sigiliile secolelor XVII-XVIII. Extras. Tomul V. Andrei. Emil. Tafrali. A Brassai ötvösség története. nr. (Sunt descrise sigilii de mari dregători). Seria III. ilustr. fascic. nr. [Les sceaux roumains avec la légende en langue turque]. 1942. (Se prezintă sigiliul capitlului Ţării Bârsei). În: „Buletinul Muzeului Militar Naţional”. 2. În: „Analele Academiei Române”. Patru sigilii şcolare din secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX în colecţiile din Câmpulung-Muscel. (Se prezintă sigiliul acestei bresle). [Un sceau interesant du Zoty de Cigara. p. Literatur und alle Denk und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens”. [L'historique de grand serdar Georges Saul 1743-1785]. I (1937). p. Vârtosu. 830. 1931-1932. [Hautes dignitaires de la Valachie 122 . XIX (1982). Andrei. 828. p. În: „Hrisovul”. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Muzee. Braşov. p. Tihamér. 827. 1.Bibliografia heraldicii româneşti 824. 829. Trausch. 166168. Geschichte des Burzenländer Capitels. 75. p. le gendre du Petru Şchiopul]. III. 826. IV. 15 p. 1931. Braşov. 1852. 44-46. 831. ilustr.. p. Memoriile secţiei literare. vol. Anton şi Potocki. Gyàrjás. II. 825. În: „Artă şi arheologie”. În: „Magazin für Geschichte. [Le drapeau de la préfecture de police pendant le règne de Grigorie D. Trâmbaciu. Ştefan. 203-216. ilustr. 7-8. Istoricul marelui serdar Gheorghe Saul. [L`histoire d`orfèvres de Brasov]. p 54-57. Sigilii româneşti cu legenda în limba turcească. 123-124. Bucureşti. Velcu. Emil. Caiet I. Steagul Agiei din timpul domnitorului Grigorie Dimitrie Ghica. Bucureşti. Joseph. [Quatre sceaux scolaires du XIX-e – XX-e siècle dans les collections de Câmpulung-Muscel]. ginerele lui Petru Şchiopul. Veress. 83-106. planşa II e. 19-20. Vârtosu. O.

Sigilii de breaslă din judeţul Arad.Maria Dogaru dans les sceaux des XVII-e et XVIII-e siècles]. 1786-1829]. Zdroba. 1974. 1971. 121-127. În: Studii şi cercetări istorice medievale. ilustr. Mircea. Sigilii de corporaţii bucureştene. II (1965). 140-180. I (1950). În: Studii şi cercetări numismatice. Nr. 1. Vârtosu. 1786-1829. În: „Revista Muzeelor”. În: „Marmaţia”. Vârtosu. [Sceaux des corporations bucarestoises]. În: „Ziridava”. p. Emil. Mircea. II. nr. III. III-IV. 835. p. Sigilii cu însemnele dregătoriei. Emil. [Sceaux aux enseignes des fonctions Valachie. p. ilustr. p. 834. p. 152-159. 832. Ţara Românească. 1960. 833. 123 . 107-112. Sigilii ale breslelor din Baia Mare păstrate în colecţiile Muzeului judeţean Maramureş. Mircea şi Barbu. [Les sceaux des corporations du département d'Arad]. [Sceaux des corporations de Baïa Mare conservés dans les collections du Musée départemental de Maramureş]. 2. nr. 347-374. Zdroba.

nr. II (1968). p. Albu.XIII. 842. Cernătescu. ian. Ghenadie. nr. În: „Magazin istoric”. 841. 352 + IV p. XCIX (1981). Corneliu. Bucureşti. În: „Revue des études sud-est européennes”. p. 1884. În: „Mitropolia Olteniei”. [Des enseignes heraldiques appartenant aux institutions ecclésiastiques). XCIII (1975). 838. În: „Biserica Ortodoxă Română”. V. [Une source historique inédite: l'emblème de l'évêché d'Arad]. XXXII (1980). 837. Dogaru. Dogaru. 840. Antim Ivireanu et l'art héraldique de la Valachie.. 317-323. 3-4. ilustr. [La licorne du blason de Nicolaus Olahus]. [Matrice sigillaire de l'église "Madona Dudu" de Craiova]. XIV (1976). 1 (10). În: „Biserica Ortodoxă Română”. p. 7-9. 11-13 + 6 ilustr. 839. p. Maria. [L'Héraldique ecclésiastique dans les pays roumains]. 124 . STEME ECLEZIASTICE 836. nr 2. Reprezentări heraldice aparţinând instituţiilor religioase. Cernovodeanu. (Stema acestui demnitar religios). nr. 962-968 + 4 pl. 357-361. p. Dan. 651-652. Un izvor istoric inedit: stema Episcopiei Aradului. Maria. nr. Dogaru. Maria. 7-8 (iulie-august). Heraldica bisericească în Ţările Române. O matrice sigilară deosebită a bisericii "Madona Dudu" din Craiova. Petru Movilă. În: curs de publicare. Enăceanu.. Inorogul de pe blazonul lui Nicolaus Olahus.

Bucureşti. 3-4. [Anciens sceaux ecclésiastiques de Boucovina]. 544. Aşezământul cultural al mitropolitului Dositei Filitti de la înfiinţare şi până astăzi (1827-1910). D. Mem. + 10 f. nr. În: „Analele Academiei Române”. 846. 1939. p. Cernăuţi. Mitropolitul Andrei. 1944. Ionescu Gion. p. Trei biserici păstrătoare ale vechii heraldici româneşti. (Sigilii armoriate precum şi steme ale boierilor purtând în scut simboluri religioase). 845. 125 . 847. 305-315 + ilustr. Ieremia B. XLVI (1987). Vechi sigilii bisericeşti bucovinene. În: „Mitropolia Banatului”. [Le Métropolite André. p. p. t. În: „Glasul Bisericii”.. Consistoriul Mitropolitan. Bucureşti. Fabian M. 335-337. Extras. baron de Saguna. XIX (1960). Nicolae. Karadja. 116-124.. Portretul şi stema lui Grigore Ţamblac şi misiunea sa la Conciliul din Constanţa. Lupaş. ilustr. Ioan. XXXV (1985). baron de Saguna. Grămadă. 6. Constantin. seria III. 1909. 1-8 + ilustr. [Sceaux ecclésiastiques anciens des certaines paroisses des environs d'Oraviţa]. [Deux contributions à l'histoire réligieuse de la Valachie au XVIII-e siècle]. În: „Glasul Bisericii”. Ghiţă. Ist. 20. 1910. [Le portrait et le blason de Grigore Tamblac et sa mission au concile de Constanza]. pl. 844. [Trois églises gardantes les signes de l'ancienne héraldique roumaine]. Două contribuţii la istoria religioasă din Ţara Românească în secolul XVIII.Maria Dogaru 843. Vechi sigilii bisericeşti ale unor parohii din jurul Oraviţei. XXVI. Metzulescu. Edit. În: „Glasul Bucovinei”. 848. scriere comemorativă la serbarea centenară a naşterii lui. mem. 10 p. Ioan. şi Polga. p. 1827-1910]. [L'établissement cullturel du métropolite Dosithei Filitti depuis sa fondation jusqu'à nos jours. 849. 5-6. ilustr. Filitti. nr. Sibiu. Stelian. Sect. ecrit commemoratif à la fête du centenaire de sa naissance]. p. 6. nr.

p. 1-3. Erminiile în arta creştină medievală europeană. 3-4. Metzulescu. Porumb. archevêque de Buzău]. Georges et le dragon”]. În: „Mitropolia Banatului”. p. 543-557. 857. p. [Les „Erminies” dans l'art chretien médiéval]. nr. 855. Lucaci Ioan. 856. La réprezentation „St. Metzulescu. 280-306. 123-144. (Reprezentarea Sf. Extras. p. 854. În: Studii şi cercetări de numismatică. Stelian. O stemă a lui Costandie Filitti. 121-123. Filiala Cluj-Napoca. În: „Buletinul Comisiei de Heraldică. Al. Academia Română. Pagini de istorie religioasă în cartografie şi sigilografie. [Pages d'histoire religieuse représentées dans la cartographie dans la sigilliographie]. Gheorghe şi dragonul”. 439-440 + ilustr. episcop de Buzău. Sigiliul patriarhal descoperit la Constanţa. 1980. 851. II. nr. În: „Glasul Bisericii”. Metzulescu. Sabău. [Contributions visant les débuts de l'art chrétien. [Le Sceau de la Monastère Vad]. 853. Semnificaţia unor reprezentări şi simboluri. Genealogie şi Sigilografie”. Popeea. XXI (1962). Din simbolurile artei plastice creştine. Bucureşti. (Simbolurile creştine în heraldica sigilară europeană şi românească). Victoria. [Un blason de Costandie Filitti. I-II. VII. nr. p. + ilustr. Reprezentarea „Sf. 11-12. Petre Ş. 1958. Sigiliul Mănăstirii Vadului. Metzulescu.Bibliografia heraldicii româneşti 850. 1958. 852. Stelian şi Dănilă. 1995-1996. XX (1961). 1116-1142 + ilustr. Stelian. [Sur les symbole de l'art plasique chretien. p. XV (1965). Năsturel. În: "Glasul Bisericii". 5-6. În: „Glasul Bisericii„. Peceţi şi amprente sigilare parohiale din Banat. Gheorghe pe unele steme boiereşti moldo-valahe). XXI (1962). Marius. Stelian. nr. În: Studii şi cercetări de numismatică. 131-134. [Sceaux et impressions sigillaires 126 . 4 p. + 5 pl. [Sceau patriarchal découvert à Constanza]. Contribuţii cu privire la începuturile artei creştine. La signification de quelques représentations et symboles].

Sacerdoţeanu. p. (Descrierea stemei mitropolitului Antim Ivireanu). [La chancellerie de l’Église Métropolitaine de la Valachie et ses servants jusqu'en 1830]. Cancelaria Mitropoliei Ţării Româneşti şi slujitorii ei până la 1830. bibliotecar. 223-224. 9-10. p. nr. Antim Ivireanu arhivist. [Antim Ivireanu. Dimitrie.Maria Dogaru paroissiales du Banat]. Aurelian. XXXVI (1986). archiviste. În: „Glasul Bisericii”. În: „Altarul Banatului”. 127 . VIII (XCCII) 1997. XXIII (1964). p. p. 1-3. p. nr. 7-12. Sacerdoţeanu. În: „Mitropolia Olteniei”. 4. 3-4. 838-841. În: „Mitropolia Banatului”. ilustr. 862-890. Aurelian. XVIII (1959). Aurelian. şi tipograf. 542-585. Sacerdoţeanu. [L'enigme du symbole héraldique du monastère Hodoş-Bodrog]. nr. Enigma simbolului heraldic de la mănăstirea Hodoş-Bodrog. XVIII (1966). În: „Glasul Bisericii”. (Steme de mitropoliţi). 77-83. 860. nr. 858. bibliotécaire et imprimeur]. 861. 135-145. nr. [Les sceaux du métropolite Antim Ivireanu]. XXII (1963). Sigiliile mitropolitului Antim Ivireanu. nr. 859. p. Stoi. 9-10.

Sturdza şi Moruzi). [Les boyards Hâncu]. nr. 128 . nr. ibidem. 64-67 (ianuarie-aprilie). Gheorghe. 1 (octombrie). + 3 tab.S. Étude et documents. nr. În: Cercetări numismatice. Heraldica basarabeană. p. 31.2 juin. 865. 1972. În: „Glasul Bucovinei”. Inele sigilare inedite din sec. 1973. Studiu şi documente. Bezviconi. 866. pl. XIX + 233 p. REPREZENTĂRI HERALDICE INDIVIDUALIZÂND CLASE ŞI CATEGORII SOCIALE 862. VII (1939). Boerii Hâncu. Gheorghe. Teodor. XIV-XVIII aflate în colecţia Muzeului de istorie a R. Cristina. Familia Onciu. [Aneaux sigillaires inédites des XIV-e . 863. În: Din trecutul nostru. 29 mai . 1980. 864. Bezviconi. (Stema familiei Hâncu). [L`héraldique de Bessarabie]. I (1933). Braga (Portugalia). tipărit în culori şi mai multe tabele genealogice.S. Avec le blason de la famille Onciu et tables généalogiques]. + 2 f. România. nr. p. În: Din trecutul nostru. ibidem. III. Les timbres des armoiries des familles de Moldavie et de Valachie. 67-87 şi 94. Bălan. de Roumanie]. Cu blazonul familiei Onciu. Anton Manea. 7. Liège. 205-213. Ferdinand. 1927. (Stemele unor familii princiare: Cantacuzino. Cernăuţi. [La famille Onciu. III-IV(1936). p. În: Recueil du XIe Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Gagrim.XIV.XVII-e siècles dans la collection du Musée d'historie de la R. p. Bartsch. 68-69 (mai-iunie). nr. 36-39 (septembrie-decembrie).

II. Arhondologia Basarabiei II. nr. [Les boyards de la Moldavie entre Prouth et Dniestre]. p. Cazimir. II (1935). 1-18. Bezviconi. Boierii Stamati. nr. Bucureşti. Tufescu etc. În: Din trecutul nostru. Kalmuţki. (Stemele familiilor Cantacuzino. IV-V (1937). Bucureşti. I-II. Blazonul nobiliar al lui Ioan Flora din Podeni (1655) şi rolul dorobanţilor români din scaunul Arieşului. nr. II (1934-1935). p. [Les armoiries de Jean Flora de Podeni 1655 et le rôle de gens d'armes roumains du siège d'Arieş]. 872. 345 p. Binder. Basarabă ot Greci. p. p. 22-29. Arhondologia Basarabiei. 320 p. p. Gagrim. 873. Bezviconi. În: Din trecutul nostru. În: Din trecutul nostru. Gheorghe şi Gore. Bezviconi. nr. nr. Paul. VII (1939). III (1936). Boierimea Moldovei între Prut şi Nistru. Gheorghe. 868. În: Din trecutul nostru. Stroiescu). Gheorghe. Contribuţii la istoria boierimii basarabene. 17-20. 28-30. 73 (octombrie). Bezviconi. Bezviconi. Figuri şi umbre din nordul Moldovei. Vol. 870. În: Din trecutul nostru. [La famille Krupenschi en Bessarabie]. Gheorghe. În: Din trecutul nostru. Gheorghe. Bezviconi. Coroi. 129 . 1980. Ciurea şi Grecianu-Ilfov). [Figures et ombres du Nord de la Moldavie]. 871. 22-118. Gheorghe. (Stemele familiilor Neculitza-Popovici). Ralli-Arbure. (Familiile Kazimir. III. I. 52. p. 7-10. Rali. Bezviconi. Gheorghe. 46-49 (iulie-octombrie). Sturdza. [Les boyards Stamati. Donici. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. III (1935).. Familia Krupenschi în Basarabia. [Contributions à l`histoire des boyards de Bessarabie]. 21-24. 1940-1943.Maria Dogaru 867. 48-61.) 869. nr. II. Stroescu. Paul. Basarabă ot Greci]. 874. (Stemele familiilor Stamati. 15-16 (decembrie-ianuarie). 1-4 şi 4758. Keşco.

Un sigiliu al lui Nicolae Bălcescu. I-II. 879. Botiş. Illustré de nombreuses gravures. Paris. I (1863). Théodore. de la Turquie et de la Roumanie. Flammarion. (Diploma cu descrierea stemei concedată de Gheorghe Rákóczy lui Drăghici Cantacuzino . Cornelia. Théodore. (13 noiembrie). aprilie-iunie.1658). Histoire d'Orient (de 1700 à nos jours). 876. cartes-etc. Mihai. Paris. (Sunt descrise stemele celor două ramuri ale familiei Mocioni). nr. nr. XV. 882. facsimiles. p. 1909. nr. Române.P. 473-476. Essai d'étude additionnelle à l'histoire moderne de la Grèce. Tom. 23 (20) martie. Genealogia familiei Cantacuzinilor. 301-314. Bolliac. [La genealogie de la famille Cantacuzino]. 25-157.Bibliografia heraldicii româneşti 875. p. Une famille noble roumaine de Transylvanie: les Drakula de Sinteşti. p. p. Cezar. cartes. Bodea. Les Mauroyeni. Blancard. Blancard. 878. Cantacuzino. 880. Un vechi sigiliu cantacuzinesc. XXVII (1988). [Un ancien sceau de la famille Cantacuzino]. fac-similés. 4. p. 923 p. 1939. 757 p. publicată şi adnotată de Nicolae Iorga. IV. Bucureşti. George. (Steme ale familiilor Mavrogheni şi Callimachi). Paul. 1893. Buzdugan. Genealogia Cantacuzinilor. ilustr. [La monographie de la famille Mocioni]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 121123. Les Mauroyeni. Orné de portraits. 231-233. Ilustr. „Revue roumain d’histoire”. Teodor. LXVII-LXIX (1973-1975). [La généalogie de la 130 . [Un sceau de Nicolae Bălcescu]. Monografia familiei Mocioni. + 35 pl. 1965. 591. p. 390-391. Binder. În: Caiet selectiv de informare asupra creşterii colecţiilor Bibliotecii Academiei R. (Blazonul familiei MatzasMavrogheni). 881. În: „Buciumul”. Ernest Leroux. 877. portraits.

Dan. Extras. tom. 2. Dan. Despre stemele familiilor nobile româneşti din Transilvania (sec. Dan. Cernovodeanu. Aperçu sur les armoiries de la noblesse Roumaine de Transylvanie (XVIe XIXe siècles). + 3 tab. Freiburg in Bresgau. Dan. 885.Maria Dogaru famille Cantacuzino) Bucureşti. 883. XLII (1973). Cernovodeanu. Vol. În: „Hidalguia” – La Revista de Genealogia. 1998. + 3 ilustr. 884. XXX (1982). 131 . 174 (septembrie-octombrie). 1973. 48 p + 22 pl. (Stemele familiei menţionate). În: Genealogica et Heraldica Recueil du Xe Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. XVI-XIX). 1983. 1972. Bucureşti. 886. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. Bucureşti. Viena. Madrid. 2 p. Dan. [La généalogie de la famille Cârlova]. 562 p. [Un sceau peu connu du grand „logofăt” Andronache Donici]. 14-19 septembre 1970. p. 673-679 + 5 ilustr. Vol. (Descrierea stemei conferită Cantacuzinilor în 1658). 7 p. p. Cernovodeanu. 889. 1939. Ioan. 1. X (XIV). XI. 1970-1971. p. p. Sur la valeur héraldique des seaux des boyards Valaques et Moldaves à travers l'histoire des Principautés Roumaines. 118-133. Un sigiliu puţin cunoscut al vel logofătului Andronachi Donici. Cernovodeanu. + 5 ilustr. II. Genealogia familiei Cârlova. Extras. 39-40 + 3 ilustr. În: „Buletinul Monumentelor Istorice”. Un sigiliu paşoptist inedit. 769-781. 887. [Sur les armoiries des familles nobles roumaines de Transylvanie . Atena. IV. 888. În: Studia et Acta Musei Nicolae Bălcescu. Bălceşti pe Topolog. Bucureşti. nr. [Un sceau inédit d'un révolutionnaire de 1848]. Viena. Nobleza y Armes. nr. p. 1902. Cernovodeanu. Cârlova. 221-232. Le role et leur fonction sociale à travers les siècles. Dan. Cernovodeanu. În: „Revista elenă de genealogie şi heraldică". Sur les boyards roumains.XVIe XIXe siècles]. p. 1971. 589-595.

80-90. 4. Miron. p. nr. 2. p. În: „Transilvania”. [L`arbre généalogique de la famille Miron Costin et ses armoiries]. În: „Revista de istorie”. În: Arhiva Românească. Sigiliul lui Avram Iancu. XXXIV (1981). inédit. 895. 892. Dogaru. Maria. 4. Costin. 271-280. nr. În: „Mitropolia Olteniei”. 897. Bucureşti. Pliant cu stema în culori. nr. 4. 893. Sigilii ţărăneşti din Ţara Românească şi Moldova (1600-1650). ayant appartenu à un arpenteur du district de Romanaţi au milieu du XIX-e siècle]. p. X (1972). p. f. XXXIII. XLIX (1972). 694695 ilustr. p. nr. [Sur le sceau d`Avram Iancu donné à la Societé Astra]. p. 132 . [Un sceau personnel. [Le sceau d'Avram Iancu]. nr. XXXIII (1981). p. capitaine dans l`armée de Tudor Vladimirescu]. În: „Revista Arhivelor”. Dima Drăgan. Corneliu.d. [Le sceau de Ioniţă. I (1995). În: „Revista Arhivelor”. Maria. „Revue d`études sud est européene”. 891. XLIX (1972). Deca. Dogaru. 896. 7-9. 375-378. 729-741. [Sceaux paysans de Valachie et de Moldavie (1660-1650]. de hotarnic din judeţul Romanaţi la mijlocul secolului al XIX-lea. Dogaru. 894. x x x Despre sigiliul lui Avram Iancu donat Casei naţionale a „Astrei”. Arborele genealogic al familiei Miron Costin cu armele familiei. căpitan în oastea lui Tudor Vladimirescu. L`album héraldique des étudiants d`outre-mer de l’Université de Padoue (XVII-e-XVIII-e siécles). 694-695 ilustr. Maria. Un sigiliu personal. [Une matrice sigillaire provenant de Tudor Vladimirescu]. 217-219. Dogaru. inedit. Maria. 1900. Constantin.Bibliografia heraldicii româneşti 890. O matrice sigilară provenind de la Tudor Vladimirescu. Sigiliul lui Ioniţă.

nr. [Le diplôme d’ennoblissement du Nicolaus Olahus]. 204-215. 379-380. Genealogia şi arhivistica. 902. Dogaru. XXXIII (1981). În: „Ziridava”. 2. p. III. În: „Hrisovul”. Popovici. capitaine dans l'armée de Tudor Vladimirescu]. În: „Mitropolia Olteniei”. Sigiliile lui Buzinca Dimitrie din Răduleşti. [St. p. [Deux moules sigillaires de la famille Mavrocordat de la collection de la Bibliothèque de la Faculté d`Histoire-Philologie]. 903. Augustin. 54-59. Opuscula Numismatica. nr. Dogaru. LXIX (1990). 1996. Maria. Stoi. Heraldica în slujba cercetării istorice. p. L`évolution des enseignes héraldiques appartenant à la famille Mocioni]. [Les sceaux du Buzinca Dimitrie de Răduleşti]. Sf. Mureşan. 1989. Dogaru. 206-221. 900. leurs effigies sur sceaux et médailles]. Maria. p. Mihai Eminescu şi Ion Creangă. Arad. Dimitrie. Bucureşti. Maria. căpitan în oastea lui Tudor Vladimirescu. Muzee. 115-130. efigii pe sigilii şi medalii. 2. p. Două tipare sigilare ale familiei Mavrocordat din Colecţia Bibliotecii Facultăţii de Istorie Filologie-Bucureşti. 899. George représenté sur le sceau inédit de Ioniţă.Maria Dogaru 898. [L`Héraldique au service de la recherche historique. nr. 901. nr. L'évolution d'une famille roumaine du nord du pays]. 904. Maria şi Berciu Drăghicescu. XIX-XX. Gheorghe reprezentat în sigiliul inedit al lui Ioniţă. 221-232. 3-4. Evoluţia unei familii româneşti din nordul ţării. [La généalogie et l'archivistique. Maria şi Mircea. Radu Ion. XXVII (1990). Dogaru. Dogaru. Evoluţia însemnelor heraldice aparţinând familiei Mocioni. 7-9. p. Diploma de înnobilare a lui Nicolaus Olahus. 133 . 1998. Ioan. 395-403. Maria. LXIX (1990). În: „Revista Arhivelor”. În: Caietul seminarului special de ştiinţe auxiliare. Maria şi Dragomir. Adina. În: „Revista Arhivelor”. Dogaru. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Seria nouă. 6 ilustr. p. Maria. [Mihai Eminescu et Ion Creangă. Dogaru.

[L`arbre généalogique de la famille 134 . Dragomir. 910. Diploma de înnobilare acordată de împăratul Carol al VI-lea lui Ioan Medrea din Zlatna (1726). p. 1996. p. Muzee. [La significationdes armoiries de la famille Magheru] Comunicare susţinută în cadrul Comisiei de heraldică. 1999. Dogaru. întocmită de. p. În: Cercetări Numismatice. [Un sceau annulaire inscriptionné en slavone dans les collections du Musée d`Histoire de la Transylvanie de Cluj Napoca]. 21 + ilustr. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”.. Emil. Nicolae. Anul XIV (1977). În: „Hrisovul”. Maria. Seria nouă.S. Fălcoianu. 906. 183-192. I. [Le diplôme d'ennoblissement du George Hurmuzacki]. nr. (O gemă autentică folosită în evul mediu ca sigiliu de un demnitar Bratu). România. În: curs de publicare. 311-313 + 3 ilustr. Maria. Emil. 113-128. [Le sceau du général Gheorghe Magheru]. sigilografie şi genealogie de pe lângă Institutul Nicolae Iorga. XVI (1978). 911. 1977. 908. Un sigiliu inelar cu inscripţie slavonă în colecţiile Muzeului de Istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca. Dogaru. Edroiu. Arborele genealogic al familiei Fălcoianu cu 12 anexe pentru descendenţa din partea femeiască. II. Roumanie]. Dumitrescu. 907. Semnificaţia stemei familiei Magheru. 3. p. 205-216.Bibliografia heraldicii româneşti 905. IV-V. Serie nouă. Dumitrescu. Maria. Sigiliul generalului Gheorghe Magheru.. Sigilii din epoca modernă aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie al R. Diploma de înnobilare conferită lui George Hurmunzacki. [Sceaux de l`époque moderne se trovant dans le patrimoine du Musée d`Histoire de la R. [Le diplôme d'ennoblissement accordé par l'empereur Charles VI à Jean Medrea de Zlatna 1726]. În: „Hrisovul”. 909. În: Acta musei Napocensis.S. Alexandru Al.

1 fl. 10 pl. Foras. Foras. 1 tab. 1652). 10 + 43 p.. Ioan C. 1919. Notice historique et généalogique sur les Princes Bassaraba de Brancovan. cercetată de Gheneralicesca Obicinuita Adunare a Moldovei şi întărită prin hrisov domnesc. 103-120. vol. (Heraldica familiei Brâncoveanu. Foras. 1925. 916. (Stema familiei şi diploma de concedare a ei. Chiriac şi Teodor Sturdza). 912. Paris. Flondor. Gheorghe). 12 p. Filitti. cu arborul spitei şi cu stema ei dreasă d’un inadins comitat dupre documente. . Amedée. les titres. [La généalogie de la famille Sturdza ou Tourza avec l`arbre généalogique et son blason . 915. de către principele Mihail Apafi). Autorités historiques. diploma de nobili ai Transilvaniei din 1679. 914. concedată fraţilor Ilie. 362 p. Arborele genealogic al familiei Flondor. [L`archive Gheorghe Grigorie Cantacuzino]. LI.]. Costin. 1842.G. [Deux diplômes d’ennoblissement et blason pour les roumains de Lugoj et Caransebeş].Maria Dogaru Fălcoianu à 12 annexes concernant la descendance feminine]. Fick. 135 . [L`arbre généalogique de la famille Flondor]. (Se prezintă şi stema familiei). Bucureşti. + 7 f. 913. Carol Göbl. 3 ilustr. Două diplome de înnobilare şi blazon pentru românii din Lugoj şi Caransebeş (1593. Cernăuţi. 8 f. 1889. Généalogie de la maison princière et comitale de Sturdza ou Turdza. 1929. din 1679. (Stema familiei Sturdza. 1904. An LXXI (1994). 13 tab. Nicolae. În: „Revista Arhivelor”. J. XXXVI. Geneva. p. Observation sur les nomn. Genealogia familiei Sturdza sau Turza. Arhiva Gheorghe Grigorie Cantacuzino. (Este reprodusă stema color). 917. Iaşii. Amedée.pl. les charges. le blason. Amedée. Stema lui Constantin Brâncoveanu în calitate de cavaler al ordinului constantinian al Sf. Feneşan. Institutul Albinei.1 tab. des familles noble alliées..

nr. [Un intéressant sceau de notre collection]. 923. p. LXVII-LXIX. 294-298 + 3 ilustr. 421-422. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. p. Hagi Mosco. În: Acta Muzei Napocensis. LXXXVII-LXXXIX 19831985. Un interesant sigiliu din colecţia noastră. 921. 157-158. p. Alba-Iulia. [Un sceau inconnu appartenenant à Nicolae Olahus ou à un de ses descendants]. Radu şi Guboglu. Cristache. Muzeul Câmpulung-Muscel. [Armoiries des boyards de Roumanie]. nr. 10. Gheorghe. 36-37. 131-133. p. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 591598. Album heraldic. În: „Buletinul cercurilor ştiinţifice studenţeşti”. [Les généalogies documentées des familles des boyards]. (Stema familiei Bălăceanu). Steme boiereşti din România. IV. Un sigiliu necunoscut aparţinând probabil umanistului Nicolae Olahus sau unui descendent al acestuia. Grecianu. Gorjanu Popa. 1987. XXVI-XXX (1989-1993). I. Cristache. 37. Vol. Genealogiile documentate ale familiilor boiereşti. Ştefan. O diplomă de înnobilare din Ţara Haţegului de la 1675 ?. Liviu. 925. 121-123. Gheorghe. [Une hypothèse héraldique]. p. Sigiliul necunoscut al lui Ion Ghica. 427 + 53 ilustr. Cristache. În: Studii şi comunicări. Cosmin. 920. O ipoteză heraldică. 1 + 10 pl. 924. Arheologie-istorie. 922. [Le blason de chevalier du général Mihail Trapsa]. [Le sceau inconuu de Ion Ghica]. ilustr.Bibliografia heraldicii româneşti 918. Bucureşti. Mihail. 1995. 136 . În: „Magazin istoric”. 1918. Groza. XXII (1988). I. 919. (Steme color ale fostelor familii domnitoare moldo-valahe). Emanuel. 1973-1975. Gheorghe. 1913. nr. nr 2. Blazonul de cavaler al generalului Mihail Trapşa. p. Bucureşti. [Un diplôme d'ennoblissement de Ţara Haţegului de 1675?]. Grecianu.40.

Maria Dogaru 926. Familiile boiereşti române. (Sunt descrise diferite steme de familie). Sigilii de doamne şi domniţe ale Moldovei. Notice généalogique sur la famille Kretzulescu Bassaraba. Lecca. Ionescu Gion. Iftimi. 95-98. Edit. Muzee. Ionescu Gion. p. Sorin Gh. 934. f.-16. p. p. Evoluţia stemei Filipeştilor. Fr. Notice généalogique sur la maison princière des Kretzulesco. Octavian George. D. 291-303. Muzee. VI (1969). [Deux emblèmes reconstiuées de serfs roumains anoblis]. Ittu. D. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Marin. nr. ilustr. 1899. Kovács. p. Historique et généalogies]. 68 p. [L'évolution de l'emblème des Filipesti]. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. În: „Revista Muzeelor”. [Sceaux des princesses de la Moldavie]. Diplomele de înnobilare şi iconografia lui Nicolae Olahus. 2. Bruxelles. 931. 6-7. p. 930. XIX (1982). p. Minerva. Gianini. 49 pl. 2 tab. Die Familien Wappen der Besitzer des Alten Rathauses in Hermanstadt Sibiu (im 15. Andrei. [Les familles boyardes roumaines. 1-2. 58-60. 933. Noi consideraţii în legătură cu steagul revoluţiei de la 1821. LIII + 595 p.d. Napoli. Bucureşti. II (VII) (1995). [Les diplômes d'anoblissement et l'iconographie de Nicolaus Olahus]. 1981. Paris. În: „Oltenia”. nr. nr. Iordache. 932. Jahrhundert).d. 2. Kretzulescu. În: Forschungen zur Volks und Landeskunde. Rodolphe Em. 3. Kretzulescu. Rodolphe Em. Istorii şi genealogii. nr. nr. 929. [Nouvelles considérations rélatives au drapeau de la révolution de 1821]. XXVII (1990). 928. XXXVI (1993). 2. 46-50. 147-152. f. Două steme reconstituite ale unor iobagi înnobilaţi. nr. 101-110. 137 . Constantin. 927. În: „Arhiva Genealogică”. p.

adnotate şi publicate de.. Mărunţişuri sigilografice. Göbl. Un portret al lui Miron Costin. Extras. 10. 80 şi 99 + ilustr. În: Studii şi cercetări de numismatică. În: „Analele Academiei Române”. C. Un desen al lui Udrişte Năsturel reprezentând propria sa stemă heraldică. T. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Ist. Ştefan. 940. XXXIV 1987. XXIX-XXXVI (19351942). Din trecutul heraldic al boierimii moldoveneşti până la sfârşitul secolului XVI. Göbl.al XIX-lea privitoare la familia Mano. nr. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Meteş. 75 f. [Un dessin d'Udriste Năsturel représentant son propre insigne héraldique]. Sect. Moisil. seria III. Inele sigilare boiereşti din colecţia profesrului Mihai Seulescu. În: „Studii şi cercetări de istoria artei”. Bucureşti. Bucureşti. Contribuţii noi privitoare la familia Buhus din Moldova (Nouvelles contributions concernant la famille Buhus de Moldavie).. p. (Sigiliul spătarului Zotu Tzigara). J. şi Boga. Edit. 8. Bucureşti. partea a II-a. Mareş. 1907. 405-406. Mănescu. p. pl. 1944. 941. Moisil. I. [Documents datant du XVIe au XIXe siècles concernant la famille Mano. Arte plastice. 1927. Constantin. 936. XXIX – XXXVI (1935-1942). nr. culese. 168-173. p. 28-32. 180-184. Mano.. 62 p. Minea. t. nr. [Menus renseignements sigillographiques]. p. 1942. [Un portrait du Miron Costin]. Constantin. Mem. III (1969). 939. Al. 1 tab. p. 937. În: „Magazin istoric”.L. 1927. 938. 7 tab. 138 . (Diploma din 1676 martie 5 conferită lui Lupaşcu Buhuş de către principele Transilvaniei Mihail Apafi). Göbl. Extras F. [Du passé héraldique des boyards de Moldavie jusqu’à la fin du XVI-e siècle]. Recueiles adnotés et publies]. I 1957. 285-342 + 1 tab. 83-90.N. Bucureşti. 83-90. Documente din secolele al XVI-lea . XLI. (Blazonul familiei Mano). [Des bagues sigillaires de boyards de la collection du professeur Mihail Seulescu]. 58 p. VII mem. Constantin Georges.Bibliografia heraldicii româneşti 935. F. p.

partea I-a. 81-136. 7. XII (1908). 7-9. P. 1. 210-234. Bucureşti. nr. În: „Revista Arhivelor”. p. 947.. nr. În: „Revista pentru istorie. XI (1910). 944. Neamul boierilor Pârscoveni şi încuscrirea lor cu Cantacuzinii din ramura marelui spătar Drăghici Măgureanu. [La famille de boyards Catacuzène de la branche du prince Şerban]. În: Literatura şi arta română. (Stema familiei Cantacuzino). 244-261. p.43. [La famille Olănescu.Maria Dogaru 942. XV (1914). Familia Olănescu Notiţe şi documente. XII (1911). [Données historiques concernant les familles 139 . Satu Mare. [Un sceau peu connu: l'anneau sigillaire d'Ioan Buteanu. 1-3. p. [Roumains décoré avec l`Ordre millitaire Maria Tereza et l’Ordre Royal hongrois St. Neamul boierilor Cantacuzini din ramura lui Şerban Voievod. 945. (Blazonul acestei familii). 1997. [La généalogie des Năsturels]. P. partea I. Un sigiliu puţin cunoscut: inelul sigilar al conducătorului paşoptist Ioan Buteanu. Grigorie P. Pandula. 61-74. Attila A. p. (Reprezentări heraldice şi sigilare ale familiei Năsturel).. nr. (Cu un rezumat în limba română). Augustin. nr. Szent István Rend román tulaydonosai. ilustr. Mária Terézia Rend . Etienne]. 282330 + ilustr. P. p. l'un des dirigeants de la Révolution de 1848]..V. Bucureşti.46-90. partea a II-a. 215-217. 37-71. Olănescu. Ioan. Albert Baer. Bucureşti. 946. 4-6.V. p. 1903. 81-119. XIII (1912). p. 77 p. Date istorice privitoare la familiile nobile române. [La famille de boyards Pârscoveanu et leur parenté avec les Cantacuzène de la branche du grand spathaire Drăghici Măgureanu]. 948. Notices et documents]. p. 943. Năsturel. Mureşan.V. ilustr. Puşcariu. An LXXIV (1997).és a magyar királyi. În: Nobilimea românească din Transilvania. Katonai. Genealogia Năsturelilor. Năsturel. 1906. XVI (1922). p. arheologie şi filologie”. p. p. Năsturel. 317-349.

Familia Racoviţă Cehan. (Reprezentări heraldice ale membrilor acestei familii). 13. fiches nominales et photos].Bibliografia heraldicii româneşti nobles roumaines]. Rizo-Rangabe. Folfteia. Mihai. În: „Magazin Istoric”. 950. p. 2. Emblèmes et significations]. 13. Généalogie et historique. nr. Livre d'or de la noblesse phanariote en Grèce. (Steme ale familiilor fanariote moldo-valahe). 951. Rizo-Rangabe. Constantin Brâncoveanu . nr. Filofteia. Însemne şi semnificaţii. I-XVIII + 184 p. Racoviţă Cehan. Données complémentaires. Eugène. en Russie et en Turquie. 2 ed. 954. Duca Vodă . VI. [Le sceau des Mihai Eminescu]. 12. Tipariul tipografic arhidiecesan.Maria. 151 p. În: „Muzeul Naţional”. Sibiu. Filofteia. + 4 tab. 949. 12 (108) din 16 martie. 1892. Tradiţie şi continuitate exprimate în sigiliile personale din secolul al XVII-lea. p. [Tradition et continuité exprimées par les sceaux personnels du XVII-e siècle. XXIII (1989). Vlastos. [Des portraits et des sceaux des princesses]. p. 13. nr. XXIII (1989). nr. p. en Roumanie. I-II. Filofteia. nr. Genealogie şi istorie. Livre d'or de la noblesse phanariote et des familles princières de Valachie et de Moldavie. Rînziş. Sigiliul lui Mihai Eminescu. Părtile I-II. În: „Magazin istoric”. [La famille Racoviţă Cehan. 2.Anastasia. 1982. 10 (106) din 12 martie p. Rînziş. 171-174. Nr. S. 1904 + 261 illustr. + 6 pl.. illustr. 1942. (Sunt descrise sigiliile doamnelor lui Matei Basarab Elena. X + 160 p. 40. Vol. par un Phanariote. 11 (107) din 19 martie. [Sceaux de boyards Roumains]. 1892-1895. p. Rînziş. ca 140 . 9 (105) din 5 martie 1992. Fişe nominale şi fotografii. Athènes. p. 952. Întregiri. Portrete şi sigilii de doamne şi domniţe. Însemne heraldice româneşti. Athènes. Rînziş. Bucureşti. 953. 41. Eugène. II-IX + 416 p. 955. În: „Poliţia română”.

Academiei Române. În: „Convorbiri literare” XXVI (1902). 1938-1940. (Reprezentări heraldice ale familiei Rosetti). 141 . 956. Milano. Josef. (Stemele celor două ramuri ale familiei Ghica). Soutzos. Josef. 962. Radu. [Un diplôme d’anoblissement du Haţeg]. [Les sceaux du métropolite Antim Ivireanu]. Radu.Maria Dogaru şi cel al Ilincăi. fata lui Radu Şerban). Familia Rosetti. 9 p. fiica lui Nicolae Pătraşcu şi a Ancuţei. 960. 14 din 11 martie. IX (1937). Sebestyén de Kopecs. nr. (Familia Pavel Munyan alias Popa). p. 1930. Rosetti. 957. [Le portrait d'un boyard transylvain du temps de Michel le Brave]. Spretti. Portretul unui boier ardelean din timpul lui Mihai Viteazul. Έλληνες Ήγεµόνες Βλαχιιας και Μολδαβιας. În: Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums. 798-818. 214 + 1 ilustr. Edit. [Sur les descendents du prince Gregoire III Ghica et l'origine des Ghica de Moldavie]. 1937. 1 ilustr. 296 p. 959. p. Vol. Sebestyén de Kopecs. [Les princes greques de la Valachie et Moldavie]. (Descrierea stemei lui Ioan Boer din Recia). Vol. Dimitros Scarlatos. + 4 tab. 838-841. (Stemele familiilor Creţulescu şi Catargi). p. Atena. Wappenbriefe einiger Kronstädter. Braşov. p. Despre urmaşii lui Grigorie Ghica Vodă III şi originea Ghiculeştilor din Moldova. p. O diplomă de înnobilare din Haţeg. 2. 40-52. 134-140. nr. În: „Ţara Bârsei”. În: „Mitropolia Olteniei”. [La famille Rosetti]. 9-10 (1966). Sacerdoţeanu. 961. VII (1922). 1944. III. Bucureşti. Rosetti. 963. 958. Aurelian. I-II. caiet 1-4. Sigiliile mitropolitului Antim Ivireanu. (Stemele familiilor fanariote moldovalahe). Sacerdoţeanu. Extras. Vittorio. Aurelian. Braşov. În: "Flacăra". 1972. Enciclopedia storico nobiliare italiana. p. 192.

Stoi. 1913. Dimitrie şi Duca de Cadar. 971. 49-50. Dimitrie. Marcel şi Nistor. Heraldică. Dimitrie. I (IV) (1994). Sturdza Săuceşti. Stoi. [Le métropolite Andrei baron de Şaguna. 969.C. [Héraldique. 968. nr. VIII + 463 p. 2. 339-342. Ştefănescu. În: „Revue roumaine d'histoire de l'art”. 965. stema princiară a Mavrocordaţilor). e XVII 1980. 1994. În: „Mitropolia Banatului". Mihai G. 966. [Deux jumeaux Butinceni et leurs diplôme d’anoblissement]. Câteva date bibliografice şi semnificaţia blazonului său. Blazonul unei reputate familii româneşti. Jean N. În: „Arhiva Genealogică”. Stoi. 83-86 + 2 ilustr. 3-4. Mitropolitul Andrei baron de Saguna. Doi gemeni Butinceni şi diploma lor de înnobilare. 13-43. Arad. Nr. nr. În: Forschungen zur Volks und Landeskunde. 1969. Alexandre A. XII. Tom. p. p. nr. În: Studia universitatis Vasile Goldis. [Le blason d'une famille roumaine de renom]. 35-42. p. Zwei von Michael dem Tapferen in Siebenbürgen verliehene Adelsdiplome mit der rumänischen Trikolore. Bd. Maria Magdalena. + 1 tab.Bibliografia heraldicii româneşti 964. Szekely. (Stemele familiilor româneşti din Transilvania: Sindea de Roşcani şi Strava de Porumbacu de Sus. În: Ziridava. înnobilate de Mihai Viteazul în 1600). p. Paris. Stoi. p. Arad. 1. généalogie et sigillographie à la famille des boyards Ureche]. 69-74. Bogăţiile solului unui domeniu reflectate într-un blazon nobiliar. XIX-XX (1996). Sturdza. În: Calendarul Românesc. Quelques données bibliographiques et la signification de son blason]. Nicolae. Dimitrie. XXXVIII (1988). [Les richesses du sol d`un domaine réfletées dans un blason de noblesse]. L'Europe Orientale et le rôle historique des Maurocordato (1660-1830). + 128 ilustr. 970. genealogie şi sigilografie la familia boierilor Ureche. 142 . 967. şi Mănescu. p. p. 81-87. 1992. Série Beaux-Arts. IV. Enluminures héraldiques des XVIe – XVIIIe siècles dans la collection de l'Académie Roumaine. (Sigilii heraldice ale familiei Mavrocordat.

[Histoire de grand serdar George Saul]. Bucureşti. nr. În: „Revista Arhivelor”. Supliment la Emanuel HagiMosco (Steme boiereşti din România). 974. reproducere pe coperta 1 şi 2. Nicolae M. seria. 978. Socec. Tonk. O matrice sigilară inedită şi semnificaţia sa istorică. Veress. 6. XV (1981). Diplomele de înnobilare ale lui Nicolae Olahus. 354-374. Vornicescu. nr. Nestor. Vornicescu.d. Ştefănescu Mihai. [La chryptologie dans l`histoire roumaine – un sceau appartenant à Tudor Vladimirescu]. p. XII (1969). Bucureşti. 13-32 + ilustr. 14-15. Lit. Edit. 1995. În: „Magazin istoric”. ilustr. [Le sceau de la révolution de Tudor Vladimirescu]. 83-106. 975. Titu. 9. Secţ. f. 4 (1989). Istoricul marelui serdar Gheorghe Saul (1743-1785). Năstase. În: „Magazin istoric". Seria nouă. [Une matrice sigillaire inédite et sa signification historique]. 24 p. V. (Steme ale familiilor princiare: Barnovski. III. nr. nr. 1931. ilustr. 977. [Les armoiries de la famille Sturza]. [La symbolistique de la libération de la patrie reflétée dans une matrice 143 . Extras. În: „Mitropolia Olteniei”. Al. Criptologia în istoria românească (un sigiliu aparţinând lui Tudor Vladimirescu). Mem. Armoiries des boyards de Roumaine]. mem. 4. Stema familiei Sturdza. (Stema marelui serdar Gh. Nestor. Vlădescu. p. + ilustr. p. XXXIII (1981). În: "Analele Academiei Române". Ipsilanti). 979. 973. În: „Ştiinţă şi tehnică”. 1. [Les diplômes d'anoblissement de Nicolaus Olahus. Simbolistica eliberării patriei într-o matrice sigilară a lui Tudor Vladimirescu. 7-9. Unele probleme privind genealogia familiei Olahus. 1931. Certains problèmes concernant la généalogie de la famille Olahus]. Vornicescu. t. 976. Saul). 2 pl. Nestor.Maria Dogaru 972. p. Sigiliul revoluţiei lui Tudor Vladimirescu. p. 10. [Supplement à l'album d'Emmanuel Hagi Moscu. Andrei.

Zotta. În: „Arhiva Genealogică”. 984. [L'arbre généalogique de la famille Hajdău avec quelques nouvelles données]. 1638). Zotta. XXVI (1915). 25 p. [Les révélations d’un sceau. Extras. 873-881. 144 . Vornicescu. În: Omagiu prof. (Descrierea stemei familiei Hasdeu). Extras. [L`histoire et la généalogie de la famille Callimachi]. Zotta. O diplomă de boier transilvănean pentru un boier din Moldova. A. 4-6. p. fraţilor Gorie şi Dimitrie Leca. În: „Arhiva societăţii ştiinţifice şi literare” din Iaşi. Ştiri despre Costineşti. nr. În: „Almanahul estival – Luceafărul”. (Este descrisă stema acestei familii). Chişinău. 312 p. ilustr.D. 983. 70-76. p. (Este descrisă stema poloneză conferită lui Iancu Costin. la 25 ianuarie 1663. L’anneau de Tudor Vladimirescu]. principele Transilvaniei. Sever.4 noiembrie 1829). Sever. nr. 79-84. 3444. 7-9. p. [Un diplôme de noble transylvain pour un boyard de Moldavie]. Pavel Gore. p. Xenopol. Zotta. Istoria şi genealogia Casei Callimachi. Sever. 982. II (1913). 139-176. (Textul diplomei de recunoaştere a nobleţei acordată de Mihai Apafi. Bucureşti. Inelul lui Tudor Vladimirescu. 1982.Bibliografia heraldicii româneşti sigillaire de Tudor Vladimirescu]. (Stema familiei menţionate). Ioan Lupaş. 1928. 1943. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. 1915. Revelaţiile unui sigiliu. Zotta. nr. Bucureşti. Date nouă cu privire la Andronache Donici (circa 1760 . În: „Revistă de istorie”. 13 p. XI (1925). 985. 1. 981. Göbl. Spita neamului Hajdău cu unele date noi. p. Sever. [Renseignements sur les Costins]. p. 1981. + 6 pl.3. 986. Edit C. [Nouvelles données concernantes Andronache Donici (environ 1760-1829]. boieri moldoveni). 1943. 67-68. 980. Iaşi. Sever. Nestor. 11 p. (Descrierea sigiliului heraldic al lui Andronache Donici).

LI. Albumul familiei Cantacuzino cuprinzând o alegere de portrete şi documente relative la această familie. Arbure. Bucureşti. 988. [Les filigranes des livres imprimés à Câmpulung au XVII-e siècle].XV. (Filigrană heraldică cu stema Ţării Româneşti şi blazonul lui G. 67-114 + ilustr. În: "Convorbiri literare". Livia. Carol Göbl.pl.-sept. 1902. 559-566. Cantacuzino. 989. Bucureşti.Gr. Filipescu. + 4 h. Bender. Arion. INFORMAŢII HERALDICE INSERATE ÎN ALTE LUCRĂRI 987. 1898. + ilustr.) p. Edit. Bucureşti. [L`album de la famille Cantacuzino avec une sélection de portraits et documents relative à cette famille].Em. [La Bessarabie dans le XIX-e siècle]. În: Studia bibliologica. + 24 f. Cronica istorică. p. Hotin). XVIII/XIX. Une visite à Curtea de Argeş]. Nicolae domnesc din Curtea de Argeş). + 1 tab. [Chronique historique. (Despre stemele domnilor Ţării Româneşti descoperite în mormintele din biserica Sf. O vizită la Curtea de Argeş. Orhei. Bacâru. Akerman. Zamfir C. (Pe pagina de titlu stema familiei Cantacuzino). 145 . Minerva. Bălţi. nr. 8-9 (aug. Gheorghe Rákoczi). 1969. 790 p. în secolul al XVII-lea. scoase mai ales din arhiva şi colecţiile d-lui G. Basarabia în secolul XIX. 990. Dinu C. Filigranele cărţilor tipărite la Câmpulung. II. (Reprezentarea şi descrierea stemei familiei Hasdeu ca şi reprezentări heraldice ale unor judeţe şi oraşe din această provincie istorică: Chişinău. 1920.

Hodoş. Bezviconi. Gheorhge. du "Peuple roumain". 247-253. [Demimillénaire de la ville Chişinău]. 31-34. IX + 572 p. Bucureşti. Bacâru. tom. Bucureşti. Constanţa. cu stema acestei familii). 1970. IV (addenda et corrigenda). Filipescu. traduse şi rezumate din slavoneşte.Em. Tom. 992. Bucureşti. + ilustr. mitropolitul Moldovei etc. + 1 f. Bacâru. + ilustr. (Despre mobilele heraldice ale stemelor Ţării Româneşti şi Moldovei p. 1936. (Despre ex-libri-urile lui G. (Stemele lui Manuc Bey şi ale familiei Lazu). În: „Revista bibliotecilor". + 8 f. I (1508-1716).. blazoanele familiilor Năsturel şi Cantacuzino. În: „Din trecutul nostru”. Nicolae. 1910.pl. + 2 f. Bogdan. p. Filipescu]. Quelques supra-libros des Voïvodes roumains. Ex-libris-ul cu variante al lui G. 994. Semi-mileniul Chişinăului. 1903. III (1809-1830) Bucureşti. 997. 21. II. Ioan. (Sunt reprezentate stemele celor trei principate româneşti.. Filipescu. + ilustr. Blaremberg. 996. 1885. Imprim. Ioan. steme judeţene. XIII + 372 (376) p. Livia. nr. 1944. tom. [L`inscription de 1484 placée sur la grande porte de Cetatea Albă].Bibliografia heraldicii româneşti 991. 1973. 1901. 202 nr. 808 p. Livia. Essai comparé sur les institutions et les lois de la Roumanie depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. 1912-1936. p. p. 5 vol.Em. VIII + 77 (780) p. p. 428-430 + 6 ilustr.Aaron. Em. p.). 570 p. BlajPetru Pavel . [La bibliographie roumaine ancienne]. Inscripţia de la 1484 de pe poarta cea mare a Cetăţii Albe. (L`ex-libris avec des variantes du G. (Stema Moldovei pe o inscripţie de la Cetatea Albă). XXXV. Bogdan. II (1716-1808) Bucureşti. 96-110. 993. 3). Simonescu Dan. Bibliografia românească veche. însemnele mitropoliţilor din Bălgrad. Nerva. 167. În: „Convorbiri literare”. steme orăşeneşti. În: Bibliophiloe au Pont-Euxin. 7 iul. Documente şi regeste privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi Ungaria în secolul al XVlea şi al XVI-lea. 995. tom. + ilustr. nr. însoţite de adnotaţiuni istorice şi precedate de o introducere asupra 146 . XXIII. Bianu Ioan.

Mem. seria. 1913. Secţ. Ioan. 311-360 + 6 f. XV şi XVI. II). (Stema Moldovei sculptată pe inscripţia din 1467 şi 1479). XV şi XVI şi ale boierilor acestora). Bucureşti. II t. Documente moldoveneşti din sec. + LXXXVI + 347 p. Vol. Bucureşti. Göbl. 998. Socec. I-II. 1002. Bogdan. Socec. 1905. Edit. (Sigiliile heraldice ale lui Ştefan cel Mare. 999. XLVI + 518 p. domn al Moldovei şi ale boierilor săi). În: „Analele Academiei Române”. XV şi XVI în arhivul Braşovului. p. 1905. Ioan. 1000. (Descrierea sigiliilor heraldice ale domnilor Moldovei din sec. 1001. texte slave cu traduceri. Edit.pl. (Sunt reproduse documente validate cu sigilii). [Documents d`Etienne le Grand]. Socec. Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi Ţara Ungurească în sec. Bucureşti. Bogdan. + 1 p. XVIII + 400 p. XXX (1908).Maria Dogaru diplomaticei vechi româneşti. Documentele lui Ştefan cel Mare. Bucureşti. [Documents concernants les rélations de la Valachie avec la ville de Braşov et l`Hongrie dans le XV-e et XVI-e siècles]. [Album paléographique contenant vingt six facsimiles de documents de XV-e siècle]. + 26 pl. Bucureşti. Edit. XV şi XVI şi ale boierilor). [Documents et régests concernants les relations de la Valachie avec la ville de Braşov et l`Hongrie dans le XV-e et XVI-e siècles]. Bogdan. Edit. 1902. Inscripţiile de la Cetatea Albă. XXI + 611 (p. (Documents moldaves de XV-e et XVI-e siècles dans l`Archive de la ville Braşov]. (Descrierea sigiliilor heraldice ale domnilor Ţării Româneşti din sec. [Les inscriptions de Cetatea Albă]. (I). Ioan. Socec. Ioan. I (1413-1508). (Sigiliile armoriate ale domnilor din Ţara Românească din secolele XV-XVI sigilii ale boierilor). Bogdan. 147 . 16 p. Album paleografic cuprinzând douăzeci şi şase de facsimile de documente din sec. XV (Anexa la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul). (erata). 1905. Vol. adnotaţiuni istorice şi o introducere asupra diplomaticei vechi româneşti. Bogdan. Ist. 63 p. C. Ioan. 12 p.

1004. + XXXII pl. + 1 h. Transilvaniei şi Olteniei de către heraldiştii străini). (Tablou arheologic privitoriu la istoria Daco-Romane). Étampes. Borcea. (Stema Oradei din epoca feudală. Bonaciu. Stampe. 516 P. Tableau archéologique concernant l`histoire Daco-Romane]. sigiliul Capitlului din Oradea şi cel al breslei aurarilor din acest oraş). 1913-1915. Bucureşti. [Daco-romane. Sport Turism.A. 519 p. + ilustr. 1008. Tübingen. Buck. Oprescu. Istoria oraşului Oradea. 1929. Cezar. Schiţe istorice şi administrative. Lucia şi alţii. 1904. XVII şi XIX a stemelor unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti. Tip. Richenthal. 1009. Naţională. [L`histoire de la ville Oradea]. Liviu. Der Aulendorfer Codex. Constantin. ilustrată. Bolliac. 148 . Monede şi bancnote româneşti. N. Oradea. Buzdugan. [La ville de Iassy de jadis et d`aujourdui]. (Reprezentarea stemei Moldovei în sec. Octavian. 338 p. 1861. Naţională. [La ville de Iassy.odinioară şi astăzi. a II-a. Oraşul Iaşi. planuri. Daco-romane. 1995. hărţi – Album întocmit pentru comemorarea centenarului eliberării Brăilei de sub turci. Iaşi. N. (Reprezentarea stemei Moldovei la diferite epoci şi scurt istoric al stemei municipiului Iaşi). (Sigilii ale municipalităţii şi judeţului Brăila. Ed. 1829-1929.. Michael Richard. III p. Bucureşti. însemnele ţinuturilor şi ale unor oraşe din Moldova). Tip.. 1005. George. plans et cartes]. cât şi ale unor comune din numitul district). Monographie historique et sociale illustrée]. cu reprezentări şi ale stemelor atribuite Valahiei şi Moldovei). Luchian. Editura Cogito. Iaşi. Edit. 1882. (Nouă retipărire a ediţiei Anton Sorg din 1483 a cronicii lui Ulrich v. [Les monnaies et bancnotes roumaines]. + ilustr.Bibliografia heraldicii româneşti 1003. 1006. Cornea. Litterarischer Verein in Stuttgart. 1977. + 3 pl. 429 p. Brăila. Oraşul Iaşi . Bogdan. x x x Brăila veche. Claudia. Bogdan. 255 p.A. + 1 h. [L`ancienne Braila. (Se cuprind şi stemele atribuite Ţării Româneşti. Monografie istorică şi socială. 1007.

II (1601-1620). Bucureşti. 566 p. Bucureşti. Duca Tinculescu. Constanţa. Bucureşti. 1011. Duca Tinculescu. Bucureşti. Doina. Veronica. întocmit de Duca Tinculescu.. 1977. 700 p. Vol. Duca Tinculescu.. Silvia. Mihai. Silvia. I. + ilustr. întocmit de Ciucă. [Catalogue des documents moldaves de l`Archive Historique Centrale]. Focşani. întocmit de Ion Radu Mircea XVI + 324 p. VI (1645-1649). Doina.. V (1701-1720). Marcel-Dumitru. Reghina. 1012. Bucureşti. III (1621-1632). 283 p. (1387-1620).A. Supliment I (1403-1700). (1621-1652).. Vol. Doina. Doina. întocmit de Regleanu. 281 p. Bucureşti.. întocmit de Soveja.. vol. Maria. întocmit de Regleanu. Constanţa. p. întocmit de Soveja. Gh. Maria. Duca Tinculescu. [Catalogue des documents de la Valachie]. Vasilescu. V (1640-1644). 907 p. Cornelia. Duca Tinculescu. Bucureşti. 1959. Bucureşti. Marcel-Dumitru şi VătafuGăitan. (1653-1675). IV (1633-1639). vol. Vasilescu. Marcel Dumitru. + ilustr. 1975. Regleanu. Dimitrie F. vol.. Mihai. 1906. 491 p. Mihai. Mihai. Istoricul oraşului Focşani. întocmit de Regleanu. Birceanu. Întocmit de Ciucă. 1959. + Anexe (Documente referitoare la istoria oraşului Focşani). IV (1676-1700). 991 p. Catalogul documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Statului. Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhiva Istorică Centrală. Bucureşti. vol. [L`histoire de la ville Focşani]. ilustr. II. apoi ale Focşanilor unificaţi). Doina. Ciucă. + ilustr. I (1369-1600). DGAS. Bucureşti. întocmit de Ciucă. Diaconescu. III. VII (1650-1653). Marcel Dumitru. 1947. 149 . 1974. vol. Vătafu-Găitan. 647. Duca Tinculescu. vol. 576 p. Duca Tinculescu. (Cuprind informaţii privind mijloacele de validare. Vătafu-Găitan. Dragomir. Silvia. vol. 653 p. 868 p. Negulescu. (Stemele municipale ale Focşanilor munteni şi moldoveni. întocmit de Vasilescu. Bucureşti. 1985. Crivăţ. Marcel Dumitru. vol.. 812 p. 1968. Catalogul documentelor Ţării Româneşti. Vasilescu. vol. Bucureşti. 1970. Ciucă. Iulia. Marcel Dumitru. 1981. Gheorghian. date asupra sigiliilor. Doina. unele descrieri de sigilii). 834/836/ p. Bucureşti. Negulescu. Veronica. Caian. Veronica. Gabriela. 1993. Doina. 1013. întocmit de Ciucă. Doina. Doina. Duca Tinculescu.Maria Dogaru 1010. + 7 h. Veronica. vol. 1974. Tip. [Catalogue des documents de la Valachie de l`Archive de l`État]..

Nr. fasc. 1017. 1016. Ecaterina de la Muntele Sinai. Semnificaţia politică a unui act de cultură feudală. p. p. p. Bogdan p. Th(eodor). 1014.1678-1688). [Figures contemporaines de Roumanie. Boldur. Balş. 548 p. 97 etc. În: Studii. 454. + ilustr. Cârlova de Reillane. 528. Dicţionar bibliografic sub direcţiunea d-lui. 1995. Bucureşti. 174. 323. 8. III (1969).. p. (Studiu asupra evoluţiei stemelor lui Şerban Cantacuzino. 1. Matei. 536 p. + 128 p. 113. Belu (Bellio) fasc. sigiliile cu stemă ale aceleiaşi familii). (Stema mitropolitului Antim Ivireanu. 76. Tom. (reproducere şi descriere a stemei principilor Brâncoveanu şi ale altor familii boiereşti precum: Assan p. Bâzgan Melentina. 1015. 1 f. p.pl. În: „Arhiva Românească”. (Stema familiei Lenş. 1911.. 13. p. + ilustr. p. de Crăciun 1911 (Ed.).. Baroni. 355.Bibliografia heraldicii româneşti Vătafu-Găitan. 58. Bucureşti. 155. p. Cazacu. Th(eodor). + 82 p. 3. XVI. Dictionnaire bibliographique]. Dictionnaire bibliographique illustré]. Cîndea Virgil. În: „Magazin istoric”. Bucureşti. Ecaterine du Mont Sinaï]. I. nr. 159-173. dat mănăstirii Sf. [La réconstitution du document solennel de Matei Basarab de 28 février 1645 accordé au couvent St. Ed. (Cuprind informaţii privind mijloacele de validare. + ilustr. 10. Brădescu. fasc. [La signification politique d`un acte féodal]. Butculescu. Silvia. unele descrieri de sigilii). Cine l-a ucis pe Antim Ivireanu? (Qui a tué Antim Ivireanu?). 4 (26). p. 391. Cornel. sigiliul său heraldic). p. fr. Meitani. 1018. (Se prezintă stema personală a lui Matei Basarab ca şi blazonul Ţării Româneşti). Broşteanu-Urdărianu. date asupra sigiliilor. domn al Ţării Româneşti . 43-49 + 1 pl. nr. 1909-1914 (lucrare în fascicule). + 2 f. p. descrierea ei heraldică. Marcel-Dumitru. Cornel. 1999. Figuri contimporane din România. p. Reconstituirea „Hrisovul”ui solemn al lui Matei Basarab din 28 februarie 1645. 1963. Dicţionar bibliografic ilustrat. 150 . Figuri contimporane din România.-rom. a II-a Familia Lenş. Ciucă. fasc. [Figures contemporaines de Roumanie. 651-671.

38 p. dicţionar biografic ilustrat. nr. I la note se află un studiu al lui V. 1965. Xilogravurile lui Filip Moldoveanu. Densuşianu. (I). O tipăritură slavă precoresiană. + 271 ilustr. XVI. autorul consideră pasărea valahică ca fiind un fenix). Figuri contimporane din România. Nr. 1969. [La Dacie préhistorique]. Revistă de istorie".Maria Dogaru 1019. XV + 656 p. (II). corectată şi considerabil adăugită. + 12 f. 1001-1038 + ilustr.A. Cu o prefaţă de C. + 100 p. Cornel. Miron. + ilustr. nr. al XVI-lea. XVIII. p. T. Istrati. T. Bucureşti. 1913. CXIX + 1152 p. Urechia). Publicaţiune periodică în două limbi. contenant diverses relations très curieuses de l'Empire Ottoman. [Les xilogravures du Filip Moldoveanu]. Demény. Bucureşti. 1023. (Oeuvres complètes].. Demény Ludovic.pl. 2. I-II. Dictionnaire bibliographique illustré]. p. Paris. Familia Lenş. [Une livre slave précoresienne]. sieur de la . ca şi sigiliile cu stemă ale aceleiaşi familii). Nicolae. 1020. Dacia preistorică. (Stema familiei Lenş şi descrierea ei heraldică. XIII + 900 p. Urechia despre stemele sigilare cu însemnele dregătoriei ale unor demnitari moldoveni şi munteni din sec. 229-241 + 17 ilustr. 1912. Croix.pl. Ed. (Discută problema corbului sau acvilei în stema Ţării Româneşti începând din sec. Bucureşti. Göbl. al XVI-lea. Vol. a III-a revăzută. 1 f..Mémoires du sieur de la Croix. C. de Crăciun 1911. Opere complete. I-II. Extras. XVI-XVIII ca şi despre heraldica sigilară municipală moldovenească). Costin. În: Studii şi cercetări de istorie şi arheologie. 1022. 1021. Bucureşti. 5. 1019-1924). + ilustr. (Xilogravurile lui Filip Moldoveanu reprezentând stema Moldovei din 1546 şi a oraşului Sibiu). V. În: „Studii. Lidia A. 1886-1888. Edit. T. 1024. 1965.A. (Despre filigranele heraldice ale fabricilor de hârtie din Braşov şi Sibiu în sec. p. cy-devant secrétaraire de l'ambassade de Constantinople. + 1 f. 1684 (pe harta anexată lucrării se află reprezentate stemele celor două principate româneşti). [Figures contemporaines de Roumanie. (ed. După manuscripte cu variante şi note. + 11 pl. Th(eodor). 151 . (În vol.

vol. 1981. xx. nr. XXII (1634). vol. XXXI (1976). XXIII (1635-1636). 1961. 1965. + 1 h. Seria D. 1980. IV (1536-1550). 156 + 2 ilustr.vol. (Reprezentarea unor ex-libris-uri heraldice cu armele Ţării Româneşti sau cu cele ale Moldovei). vol. vol. 1028.vol. XXII (1628-1629). XV şi XVI).Bibliografia heraldicii româneşti 1025. 1996. XI (1593-1600). 861-869. XXV (1635-1636). der Fürst aller Europäischer Flüsse. În: „Revista bibliologică”. 1688. I (1247-1500). Bibliografie şi bibliofilie. XI (1356-1360). 1969. se află stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei de către cronicarii şi heraldiştii occidentali din sec. În: „Revista de istorie". Nürnberg. Seria B. XXI (1632-1633). V (1551-1565) 1980. vol. vol. 432 p. Ex-libris-ul domnitorului Constantin Hangerli. vol. 1026. 5. vol. XXI. Ex-libris. 1972. Ediţie întocmită de Gheorghe Popa şi Maria Georgescu. vol. X (1351-1355). anexată lucrării. Moldova vol. + ilustr. 1976.x. vol. II (1449-1486).vol. DGAS. Ţara Românească . [L`ex-libris du voïevode Costantin Hangerli]. 1964. 1975. VI (1566-1570). Edit.. (Despre ex-libris-ul heraldic al lui Constantin vodă Hangerli). eine genaue Darstellung. Dima Drăgan. vol. vol. Corneliu. nr. VIII (1576-1580). Tricolorul şi cocardele în contextul luptei revoluţionarilor paşoptişti.Seria C. 1985. 1966. Corneliu. XXIV (1633-1634) 1974. p. 1027. 1975. Tom. XII (1361-1365). 1968. 2. Dima Drăgan. 1984. Documente privind istoria oraşului Alexandria (1833-1982). 1969. Das ist. vol. 1973. vol. II (1501-1515). Relaţii între Ţările Române. p. Dogaru. vol. XXI (1626-1627). vol. x x x Die Donau. 1985. XXIII (1630-1632). [Documents concernant l'histoire de la ville Alexandria]. [Le tricolore et les cocardes dans le contexte de la lutte des révolutionaires de 1848]. Bibliographi et bibliophili]. aller der und an der Donau gelegenen Königreiche. vol. 1029. I (1384-1448). 1996. Transilvania . 1969. I (1222-1456). 399 p. vol. 1975. 152 . [Ex-libris. III (1487-1504. 1030. Fürstenthümer. vol. 1985. Bucureşti. 1971. 66 p. III (1526-1535). (Pe harta geografică. Litera. 1977. Maria. Länder und Städten gegeben von einem Liebhaber. 1975. vol. Seria A. Documenta Romaniae Historica. XIX (1626-1628).

Nebst der historischen und statistischen Literatur beider Länder. Satu Mare. 1797-1804. Engel Johann Christian von. Muzeului Sătmărean. [Fauves du temps des nos ancêtres]. une histoire glorieuse]. I-V. 4. 362 p. Ioan. VIII + 382 p. 1036. ctitorie a numitei familii). + 10 f. Tricolorul românesc. pl. o problemă controversată în istoriografia română. Drăgan. Bucureşti. Suită de articole publicate în „Biserica ortodoxă română” VII 1883 şi VIII 1884 reunite într-un volum. (I). 133-148. Geschichte der Moldau und Walachey. Dragomirescu. 352 + IV p. [Trois manoirs des boyards de la première moitié du XVIII-e siècle. + 1 tab. T. [La noblesse roumaine de Transylvanie. [Les idées et les faits du Bogdan Petriceicu-Hajdeu]. (Stema familiei Dudescu sculptată deasupra pisaniei bisericii Sf. 1 (1988). (Despre stema Ţării Româneşti şi despre cea a Moldovei. Nobilimea românească din Transilvania. 1884. Andrei din Frunzăneşti. În: „Buletinul Monumentelor Istorice”. + 81 pl. Edit Ştiinţifică. Bucureşti. 1033. Filipaşcu. un problème controversé dans l’historiographie roumaine]. I-II Theil. (Despre stema de familie a lui Petru Movilă. (Evoluţia 153 . Bucureşti. 1037. IV). Ideile şi faptele lui Bogdan Petriceicu-Haşdeu cu numeroase ilustr. Trei conace boiereşti din prima jumătate a veacului al XVIII-lea aflate în judeţul Ilfov. Sălbăticiuni din vremea strămoşilor noştri. 1032. (II). nr. ca arhimandrit şi egumen al mănăstirii Pecerska şi ca mitropolit al Kievului). Maria. Partea I-a 1836-1863. 1035. Carol Göbl. Dumitrescu Ion şi Creţianu Radu. o istorie glorioasă. 1997. Alexandru. 1034. + 5 f. [Le tricolore roumain. p. p. 243-246 p. t. 1969. 46 p. 1804. IV 1. XLII. Halle. Edit. 3-26 + ilustr. Iuliu. IV 1-2. În: „Analele de istorie". 1913. Ghenadie. dans le departament Ilfov]. În: Nobilimea românească din Transilvania. 41-42). (stema familiei Hasdeu la pl. + ilustr. Petru Movilă. În: Geschichte des Ungarischen Reichs und seiner Nebenländer. pl. 1973.Maria Dogaru 1031. Halle. Enăceanu. Dogaru. p. reprezentarea mai multor tipuri de steme ale lui Petru Movilă. Vol.

1910. Gane. 1818-1819. Βλαχία και Μολδαβιας. [L`établissement culturel du métropolite Dositei Filitti dès la fondation jusqu`à nos jours]. p. + 1 tab. În: „Analele Academiei Române”. Ioan C. [Histoire génerale de la Dacie ou de la Transylvanie. 1044. 1). (Descrierea stemelor marelui vornic Ioan Cernovodeanu-Damari şi a marelui logofăt Ioan Slătineanu. + 2 pl. 9-10). 1043. [À travers le temps]. [Bourgs ou villes et cités moldaves du X-e jusqu`au milieu 154 . Secţ. 1827-1910. ilustr. [Sur Negru Vodă]. Tip „Steaua”. 1. 31-68. 131-132. Filitti. înlocuirea zimbrului maramureşan cu bourul în stemele muşatinilor). mem. Ist. 1039.Bibliografia heraldicii româneşti reprezentărilor heraldice de la bour la zimbru în stema Moldovei între sec. Constantin. (Despre stema Basarabilor şi a familiei Gane). + 5 pl. Paris. 1923. Vol. III. p. Filitti. Viena. 1042. stema Ţării Româneşti în raport cu vasalizarea acestui principat regelui Ungariei p. Pe aripa vremii. 1924. Extras. pl. În: „Lupta”. Filitti. 30 p. stema familiei Mănescu). Mem. Bucureşti. 1038. p. Bucureşti. I. Fotino. Regeste de documente. t. Dujarric. Târguri sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al X-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea. L'Albanie et la Question d'Orient. (Inelul heraldic al lui Dositei Constantin Filitti. 1040. 1938. Aşezământul cultural al mitropolitului Dositei Filitti de la înfiinţare şi până astăzi. pe pagina de titlu în vol. [Régèstes. I-III. VI + 293 (-295) p. Ίστορία της παλά ∆ακίας τά Τανσιλβανιας. 1924. seria. p. Constantin C. Famille Slătineanu]. 200 p. Ghika. Valachie et Moldavie]. Familia Slătineanu (1712-1862). Dionisie. XIV-XVII. al XV-lea şi al XVI-lea. III). (Descrierea stemei princiare a familiei Ghika. 1908. Despre Negru Vodă. 61-62). + 10 f. Ioan C. 39 p. IV. (Comentarii asupra stemelor atribuite Ţării Româneşti de căte heraldiştii occidentali din sec. sigiliul lui Iordache Damari Slătineanu. Bucureşti. (Reprezentarea stemelor judeţelor Ţării Româneşti din 1818. Giurescu. Albert. Ioan C. Bucureşti. 1041.

Maria Dogaru du XVI-e siècles]. 379 p. arbori şi plante de pădure întâlnite în heraldica de stat. 388 p.P.. + ilustr. Curţii (Lucrătorii asociaţi). Bucureşti.R. Acad. Limba română vorbită între 1560-1600. + ilustr. Hasdeu. 1045. Tip. Ist. ed.S. R. a III-a. 1050. 239-253. Bucureşti. [L`histoire de la forêt roumaine. Ed.P. St. Bucureşti.). Muzeul "Asociaţiunii" în perioada 1914-1918. Istoricul podgoriei Odobeştilor.R. Imprim. Edit. Edit. Antoniu Mănescu. 551 p. [L`historique du vignoble d`Odobeşti. + 2 h. 1967. R. 1984. Ceres. Din cele mai vechi timpuri până la 1918 (cu 124 documente inedite.. + ilustr. 1047. (Date despre sigiliile oraşelor Roman şi Baia). I. 1046. Inst. (Acad. (Sunt descrise sigiliile heraldice ale oraşului Odobeşti în secolul al XIX-lea). heraldica şi sfragistica" tratează reprezentări de animale. Texturi inedite. Dorin. Bucureşti. Goţia. 9597). Arhiva istorică a României. Acad. În: „Ziridava" XIX-XX. pl. Giurescu. + 1 h. B. Hasdeu....] T. Istoria critică a românilor din ambele Dacii în secolul XIV. [L`archive historique de la Roumanie] 1864. 1875.. R.P. Constantin C. 1873 III + 340 p. ]. [Le Musée „Asociaţiunii” entre 1914-1918]. „Pădurea. Tip. Texturi române inedite dintre 15601600.]. districtuală şi municipală românească de-a lungul veacurilor). Giurescu. (Rebusul heraldic al Basarabilor p. 1048.. 128. (Cap. 1049.S. Arad. Biblioteca istorică.R. a II-a. 1996. [Histoire critique des Roumains.. Edit. pl. 1626-1864 şi 3 reproduceri). XVI (5 dec. (Descrierea stemei doamnei Elisabeta Movilă de pe sigiliul său aplicat pe un act de epocă şi prezentarea stemelor sigilare ale lui Udrişte Năsturel şi urmaşului Pană). p. Pământul Terrei Românesci în secolul XIV. + 14 ilustr. + 5 pl. Istoria pădurii româneşti din cele mai vechi timpuri şi până astăzi. Bucureşti. XII + 311 (313) p. „N. Iorga”. Hasdeu. h. 662 p. 155 . + 2 f.S. p. (Reprezentarea stemei atribuită Ţării Româneşti de către Levinus în 1597 şi rebusul heraldic al Basarabilor). 1969. I. + 1 f. 1975. nr. XIX). Bucureşti. + 1 f.. Constantin C. B. B.

P. Compendiu juris civilis în asum Civitatum ac sedium Saxonicarum in Transylvania collectum. Basarabii. 1055.). p. Hasdeu. Textes inédites]. 1887.). VIII. 10-11 (oct. 1878-1881. Cuvente den bătrâni. 1053. Bucureşti. muz. II. 1051. Sybenburgen. Academică Rom. Edit. nr. 6-7 (iun. 1719 al Deputăţiei administrative austriece către Consiliul de 156 . Bucureşti. + ilustr. Limba română vorbită între 1550-1600. 5 (mai). 1054. B. 1056. 8-9 (aug-sept. Bucureşti. impressum in inclyta Transylvaniae.-iul. Chorographia Transylvaniae. Ed. + n. Bucureşti. nr. I Tip. Bucureşti. la vol. 357-404 şi 456-484. Sc.5 . + 1 pl. Johannes. Edit. [Les Basarabs. (Reprezentarea unor filigrane heraldice ca şi însemnele familiei Mănescu şi ale agăi Farcaş).P.P. În: „Columna". Hasdeu. (Hartă geografică . B. 1878. istoria blazonului oraşului Argeş etc. Socec. 609 p. Corona.). Noua s.) p. Honterus.Bibliografia heraldicii româneşti [Textes roumanis inédites entre 1560-1600. Vol. I-III + suplim. 1878. II + 448 p. + XV + ilustr. VI (1700 . T. [Cuvente den bătrâni. MDXXXII (1532). (Stema oraşului Braşov din 1544 pe coperta posterioară a lucrării). al XVI-lea. Cine? De unde? De când?.1750). Hasdeu. Socec. vol. 1894. 1052. Etymologicum Magnum Romaniae. nr. (Filigrane heraldice ale fabricilor de hârtie din Moldova şi Transilvania). 24 p. 1877. XVIII + 2223 p. 271-292 şi 309-340: nr.t. (Capetele de mauri în stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei. II. 193-234).55 x 37. 1983. ale familiei Bălăceanu. Honterus. + ilustr. Basilae. 512-556 şi 559-568. 1544.-nov. p. a II-a. Eudoxiu de. p. (În raportul din 23 oct. stemele Basarabilor. Vol. B. Bucureşti. Didactică şi Pedagogică. Documente privitoare la istoria românilor. La langue roumaine parlée entre 1550-1600]. Hurmuzaki. Qui? D`où? Depuis? ]. I.a Transilvaniei în sec. [Documents concernants l`histoire des Roumains]. dotată cu stemele oraşelor Sibiu şi Braşov). 8 + 196 p. La langue roumaine parlée entre 1550-1600. 697 p. Johannes. (Capul de maur este considerat ca emblemă heraldică a Basarabilor).

în care sunt reprezentate stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei purtând capete de arabi). se discută stema Ţării Româneşti. Nürnberg. 1061. 157 . (Stemele atribuite Basarabilor. [La gèographie des quatres parties du monde]. IX. 1060. [Les Éthiopiens en Dacie prèhistorique]. Gherghina . Eudoxiu. stema Mitropoliei Ţării Româneşti. Istoria Bucureştilor. p. (Cap. (Reproduce diferite steme şi sigilii heraldice ale mai multor domni ai Ţării Româneşti între secolele XVI-XVIII. Geografia celor patru părţi ale lumii. Documente privitoare la istoria românilor. în cap. Maria. Radivoc căpitan de seimeni şi al soţiei sale Dana). 1899. 328). 84 p.judeţ al Bucureştiului. Edit. IX 1 (1650-1747). Ionescu Gion. 1630. Socol Cornăţeanu. 1804. Ionescu Niscov. Meridiane. Hulsius. gravate pe sigiliile de stat ale celor două principate). se discută sigiliile cu stemele celor cinci judeţe ale Olteniei. cap. G. + ilustr. [Actes de chancellerie princiere. Bucureşti.M. Ingigian. simbolul Olteniei şi însemnele judeţene din această provincie istorică). (Harta geografică. [Les possessions de la ville Odorhei]. I. 46-52). Ornements et miniatures]. Etiopienii în Dacia preistorică. LI + 691 p. Bucureşti. [L`histoire du Bucarest]. 1063. Iakab-Szadeczky. (În raportul austriac din 30 decembrie 1718 asupra românilor în genere şi asupra Olteniei în special. VI. Ornamente şi miniaturi. Bucureşti. Socec.+818 p. + 15 ilustr. 1897. Hurmuzaki. Veneţia. p. 1926. Udvarhely. Novus opus Geographicum. Tip. 1057. Hugas. Edit. 1062. VIII „Von dem Wappen des Landes". de. Vol. Acte de cancelarie domnească. „Lucia". Ionescu. 1901 (mss. realizată în 1596. blazoane ale unor boieri valahi: Şerban Cantacuzino. [Documents concernants l`histoire des Roumains]. 4 p. 1059. VIII tratează şi despre stema Ţării Româneşti şi cea a Moldovei. Vol.Maria Dogaru Război din Viena asupra populaţiei din Oltenia. la Arhivele Naţionale Istorice Centrale). 1058. Gandensis Levinus. Traian şi Soveja. Udvarhely város birása.

350 p. 193-274 + 2 pl. 1065. 238 p. 61-67. Volum întocmit de Soveja. (Reprezentări simbolurilor heraldice ale Ţării Româneşti şi Moldovei). x x x Mărturii ale trecutului. Moldovei. + 12 pl. (Reprezentarea stemelor sigilare ale unor pretendenţi la tronul Moldovei din veacul al XVI-lea). törtenete. ale 1064. Lugos rendezett tanácsu város. descrierea şi reprezentarea sigiliului din 1717 al Lugojului românesc. Album de documente. Adatok és vázlatok. 1898. a oraşului Lugoj. În: „Analele Academiei Române". + tab. Nicolae. 119 p. 81-82). Dan Horia. XXVIII (1991). 19 şi 22. 96. Ionel. În: „Revista istorică". + ilustr. Ivasiuc.Bibliografia heraldicii româneşti Bucureşti. descrierea stemei acestui oraş. Göbl. 1067. p. Bucureşti. 1974. 1066. Extras. Mazilu. 1068. genealog. Minerva. II. II. (Pe pagina de titlu. Bucureşti. Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste. Iorga. p. p. C. Burlacu. (Istoria oraşului cu consiliu. + 50 pl. 1974. 84 p. Horwath István és Tarsa. Lugoj). p. + 2 pl. descrierea stemei oraşului Lugoj după 1898. Secţ. p. 125). 74-79 şi 282-286. 3. DGAS. Florenţa. Iványi. [Imagination et symbole dans la cartographie medievale des pays Roumaines]. p. t. Iorga. Mem. stihuri pentru „lauda" stemei lui Vasile Lupu. 1907. Udrişte Năsturel. 130 p. Szabaka. 125-136 (descrierea heraldică a stemei lui Despot Vodă. Ist. sigiliile Senatului României şi cele ale Adunării Deputaţilor). nr. Ioan. [Témoignages du passé. István. + ilustr. Coordonator Gal. 1916. Iarăşi ştiri nouă despre Despot. 1981. Pretendenţii domneşti în secolul al XVI-lea. seria. [Des prétendants princiers dans le XVI-e siècle]. [Nouvelles dates sur Despote]. Edit. 1898. (Stemele Ţării Româneşti. XIX. stemele unite. Opriş. Nicolae. Imaginaţie şi simbol în cartografia medievală a Ţărilor Române. color. domn al Moldovei). În: „Revista Muzeelor”. Ioana. (Stihuri pentru proslăvirea stemei Basarabilor în diferite tipărituri din domnia lui Matei Basarab. Album des documents]. p. Edit. [L`histoire de la ville Lugoj]. Maria. stema sigilară din 1551. Bucureşti. 158 . p. 1069.

. p.. 1076. [Pages d`histoire religieuse représentées dans la chartographie et dans la sigillographie]. Stelian. Der Wegen des Hochsttapfern Kayser-Adlers. p. Tipografia Honterus. 5-6. Decoraţiile româneşti. [Les décorations roumaines]. p. 532-554 + ilustr. Pagini de istorie religiasă reprezentate în cartografie şi sigilografie. nr. (Reprezentarea stemei cu cele trei capete de mauri atribuită Ţării Româneşti). Constantin. Stelian. publicată în 1630. (Monogrames et analogies dans l`art graphique des imprimeries des XVI-e et XVII-e siècles). p. p. În: „Glasul Bisericii”. XXV. Helden-Taten Siegberümte Donau-Fluss. p. 1071. (Simbolurile heraldice ale culorilor în frescele de epocă reprezentând pe Mircea cel Bătrân şi pe familia sa). Monograme şi analogii în grafica tipăriturilor din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. În: „Glasul Bisericii”. 1962. Metzulescu. Metzulescu. I.Album]. Molitor. 1994. 3-4. 1072. Sibiu. Le secret des couleurs dans la fresque roumaine]. (Simboluri creştine în heraldica europeană şi românească boierească). Johann Kimens.Maria Dogaru 1070. Stelian. Contribuţii în artă. p. 85-97. 159 . x x x Municipiul Reghin .1994 – Album. 1075.. nr. 1074. 608-622. Metzulescu. 546). (Stema Basarabilor Craioveşti pe cărţile. Taina culorilor în fresca românească. (Stema municipiului Reghin din 1994). 1938. 1073. 1966. 7-8. Metzulescu. 1961 nr. Moisil. XXI. În: „Glasul Bisericii”. Erminiile în arta creştină medievală europeană. În: „Glasul Bisericii”. XX. 1687. [Le municipe Reghin 1994. 5-6. operele de artă şi pietrele de mormânt din veacurile amintite). 280-306 + ilustr. [Les „Erminies” dans l`art chrétien médieval européen]. XXVI. 528-558 + ilustr. nr. Nünberg. [Contributions dans l`art. Vol. Stelian. peceţile. În: Enciclopedia României. 1967. 538-537 şi pe o hartă anonimă din 1688. (Stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei pe harta din 1596 a lui Levinus Hulsius.

9-17 + ilustr. (La p. 61-63 + ilustr. Τα ρουµανικα έγγραφα του αρχείου της εν Πάτµω µονης. În: „Magazin istoric”. 1078. Basel 1588. Panaitescu. gebreliche. (Reproducerea sigiliilor heraldice ale unor domni ai Moldovei şi Ţării Româneşti dintre sec. 1970. Nystazopulu Peledikis. Petre Ş. Edit. Münster. II. Oraşe din Moldova. Constantin Ispilanti (1805). Ceres. P. 1080. Vol. 250-256). 249-250. Ion-Radu. 4. p. + 1467 p. nr. 160 . Herrschaften.Bibliografia heraldicii româneşti 1077. Ioan Caragea (1813) şi Scarlat Callimachi (1815 pl. Bucureşti. Basel (1567-68). p. [Villes de Moldavie]. fürnemsten Stetten. Sebastian. Antonie din Popeşti (1670). 20). Atena. 1977. (Stema dinastică a lui Ştefan cel Mare). 1269 stema atribuită Valahiei. Ion. an Welt und Natürlichen historien. Paltânea. Paul. 225-327 . 1081. 143-149 + ilustr. Nania. p. f. 1037). Ioan Callimachi (1759). geschichten. nr. În: „Buletinul Monumentelor istorice”. + ilustr.P.331 + 20 pl. [À regard des quelques dons d`Étienne le Grand]. Năsturel. În: ediţia a II-a a aceleiaşi lucrări. 1082. 1970. [L`histoire de la chasse en Roumanie]. În: „Romanoslavica”. p. XVI-XIX: Petru Şchiopul (1584). Maria şi Mircea. Istoria vânătorii în România din cele mai vechi timpuri până la instituirea legii de vânătoare – 1891. [Actes roumaines dans les archives de la Monastaire Patmos]. Cosmographey oder Beschreibung aller Länder. (Vânătoarea în sigilografie p. reprezentarea identică a stemei p. Beschreiben durchauch durch in selbst gebessert. (Reproducerea şi descrierea heraldică a stemelor oraşelor Moldovei). V. 1079. p. Gheorghe Duca (1670). Informaţii inedite despre biserica Mavromol din Galaţi. vânătoarea şi heraldica. (Stema Moldovei pe faţada de sud a bisericii Mavromol din Galaţi). În legătură cu unele danii de la Ştefan cel Mare. jetzunder aber biss auf das MDLXVII jar nach inhalt nechstfolgendes blats Verzeichnung gemehrt. [Des informations inédites sur l`église Mavromol de Galatzi]. + 14 h. şi Grigore II Ghica (1748). 1962. handtierungen. Matei Ghika (1753). 9 (30). III (1969). În: Σίµεικτα. XXXIX.

t. Theil I-II 1-2. Radu şi Năsturel. 2 p.Maria Dogaru 1083. S. Bistriţa. 1961. Braşov. + 3 pl.]. (I). Notiţă istorică despre Botoşani. a Cantacuzinilor din 1678 şi blazonul familiei Pappasoglu). [Notice historique sur Bârlad]. Alexandru. de la anul 1333 până la 1850. [Un épitaphe de la Valachie]. 127 p. Casa Şcoalelor. + ilustr. XVIII-lea. Bucureşti. Inst. Schauplatz der fünf Theile der Welt. Un acoperământ de mormânt muntenesc (1704). 1089. 1084. Mit bestaendiger Rücksicht auf die besten Originalwerke in drey Theile zusammengetragen von einer Gesellschaft Geographen. (Despre primele reprezentări ale corbului în stema Ţării Româneşti). Notiţă istorică despre Bârlad. (Despre stema judeţului şi oraşului Botoşani). F. 1891. 1086. de Arte grafice şi edit. Edit.. 1. „Glasul Bucovinei”. Istoria fondării oraşului Bucureşti. culeasă după mai mulţi scriitori vechi de. Bârlad. Bucureşti. II. 58 p. brodat cu stema Moldovei). 228232 + 1 pl. [Notice historique sur Botoşani]. Papadopol Calimah.. II. p. Cernăuţi. Papadopol Calimah. 114 p. Reilly. ilustr. Pappasoglu. Popa. Wien. În: „Analele Academiei Române”. + ilustr. 45 p. + 1 p. Popescu. von.. 1887. (Reprezentarea stemelor municipale ale mai multor oraşe din Transilvania în sec.I. nr. p. 1789-1791. [Introduction dans l`étude de la litterature ancienne]. capitala Regatului român. (Stema Brâncovenilor din 1689. 1889. 93-130. tip. 1922. Nach und zu Büschings Grosser Erdbeschreibung herausgegeben von. 1887. (Despre peceţile târgului Bârlad). George Coţăfany.. + ilustr. Petre Ş. [Villes et cités de Transylvanie]. + 2 h. 1085. + ilustr. Extras. IX. În: „Studii şi cercetări de istorie şi arheologie”. Secţ. Oraşe şi cetăţi din Transilvania. Univ. Sibiu şi Sighişoara). Dimitrie.I.. 220 p. 1087. gestochen von Ignaz Albrecht. 2 p.. VIII. [L`histoire de la fondation de la ville Bucarest. Bucureşti. Introducere în studiul literaturii vechi. (Despre acoperământul de mormânt al beizadelei Radu Iliaş. + 91 h. 1088. + 335 h. Mihai. 161 . 1943. Procopovici Alexe. Alexandru.

[L`indigénat polonais – une importante modalité d`intégrer la noblesse roumaine.istorie în documente. 1092. (Stema Ţării Româneşti. 1536. Constantin. Folio. Marcel. Introducere la istoria costumului românesc. Richenthal. 162 . [La Roumanie . (Stemele atribuite. Richenthal. Ulrich. 1094. Augsburg. Folio 215 f. Folio (3) f. 3-4. simboluri ale saşilor şi secuilor). 4 p. p. (Descrierea stemei familiei Costin acordată de regele Sigismund al III-lea la 1638). au Moyen Age. Bucureşti. Anton Sorg. (1975). 1575. Album]. Extras. Conciliumbuch zu Constantz. Richenthal.Bibliografia heraldicii româneşti (II 1). + 269 h. Ţării Româneşti şi Moldovei). 1093. Das Concilium so zu Constantz gehalten ist worden. 1091. 1944. Ulrich Das Consilium zu Constantz gehalten ist worden. 1096. Augsburg.l`histoire en documents. Nicolae din Curtea de Argeş). Paul refeler und Siegmund Feyerabend. Romanescu. + 45 pl. Indigenatul polon – o formă însemnată de integrare a nobilimii româneşti în cea europeană în Evul Mediu. Constantin. al XV-lea. 1095-1098. Autori: Burlacu Ioana. + 1 f. T. à la noblesse européenne]. În: „Revista de istorie". + 206 f. Rezachevici. 205-216. XIV. (Stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei). Ulrich. 7. în sec. [Introduction à l`histoire du costume roumain]. (Stema ctitorului .domn al Ţării Româneşti . [Priviléges d`indigénat polonais accordées aux habitants des Pays Roumains]. ilustr. Privilegii de indigenat polon acordate locuitorilor din ţările române. 467-479 şi 480-482. XXVIII.bisericii Sf. a Transilvaniei şi cea a Moldovei în viziunea heraldiştilor austrieci de la finele veacului al XVIII-lea. 1090. În: „Arhiva Genealogică”. p. x x x România . num. nr. 2 p. Rezachevici. nr. Frankfurt a/Mein. Heinrich Steiner. + /2/ f. 1483. 1975. 1095. În: „Revista istorică română”. 2481 f. p. Album. (II 2). III (VIII) (1996). (Stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei).

Autori: Ioan Scurtu. Documentele Unirii. sigiliul heraldic din 1615 a lui Ion Sturdza. stema României din 1921. DGAS. 1968.acordate de Mihai Viteazul în 1600). simbol al unităţii naţionale sub Mihai Viteazul. Negreanu. 1101. x x x România. sigilii ale unor instituţii moderne). x x x România. 1779. Grigorie al III-lea Ghica. p. 1996. (Stemele unor familii nobile româneşti din Transilvania Sindea de Roşcani. (Sigilii cu stemă ale lui Mihail Sutrdza domnul Moldovei. 69-78 + 5 pl. Grigorie Ghica .). 200 p. Sacerdoţeanu. Tricolorul românesc. Ştefan cel Mare. Bucureşti. 1097. Brânceanu. Bucureşti. 1906. Stelian. 1100. Marcel şi Gonta. stema arhaică a neamului Sturdza. 1918. Les documents de l`Union. Arhivele Naţionale din România. Aurelian şi Metzulescu. 1993. al lui Sandu Sturdza. 1992. principi ai Transilvaniei.1672. 287 p. Soveja. Popovici.Maria Dogaru Dogaru. În: „Revista Arhivelor”. Album. (Stemele şi sigiliile unor domnitori din Ţara Românească. Plon. 432 p. + 72 pl. Alexandru. al Zoei Stutrdza. prince régnant de Moldavie 1834-1849. 1098. [La première pierre tombale du Matei Basarab]. Editura Fundaţiei Culturale Române. [La Roumanie. Ioana-Alexandra. 163 . Ioan Opriş.C. II. Alexandre A. 2. Popovici. symbole de l` unité nationale sous Michel le Brâve]. Bucovinei. (Stemele Basarabiei. + ilustr. XI. Le règne de Michel Sturdza. Maria. 1099. alias Ciocăneşti şi Strava de Porumbacu de Sus . Album]. stema unită. Sturdza Săuceşti. În: „Studii şi cercetări de istorie şi arheologie”. Editura Enciclopedică. Paris. Silvia. Sturdza. Alexandru Ioan Cuza etc. mare hatman al Moldovei în 1581. 1955. Arhivele Statului din România. Maria. 1918. stema princiară a familiei Sturdza). 342-351 + 8 ilustr. [Le tricolore roumain. nr. p. Colectiv de autori. Evoluţie în timp şi spaţiu. Bucureşti. (Stema lui Matei Basarab de pe lespedea sa funerară). confirmată în 1691 de împăratul Leopold I. sigiliile heraldice din 1690 ale marelui vornic Ion Sturdza din 1737. [La Roumanie en temps et éspace]. mare logofăt.1921). Album. României . Moldova. (Stemele sigilare ale lui Roman Muşat. Lidia. stemă acordată familiei Sturdza de către principele Mihai Apafi în 1679. 175 p. Întâia piatră de mormânt a lui Matei Basarab. Silvia.

(Stema mitropolitului Antim Ivireanul din 1713). (index). 1992. Mihai Viteazul).Ţara Românească. 1108. Cel dintâi "ex-libris" românesc. 690-766 + ilustr. C. pl.. Mihai Viteazul). das ist: der Walachey. St.Moldova. Silviu. Alcătuit de Ioan Predescu cu colaborarea lui Lungu. Geschichte des transalpinischen Daciens. x x x The Great Union of all Romanians December 1. 1105. LXXIV. (I). Vătămanu. 1104. 547 p. Marcel. În: „Revista medicală”. voievodul Transilvaniei. als ein Versuch einer allgemeinen dacischen Geschichte mit kritischer Freyheit entworfen von. vol. 231-250. in Zusammenhang mit der Geschichte des übrigen Daciens. voievodul Transilvaniei. (În vol. Marcel. Maria. Gr. Nicolae. 1107. 28 p. + 5 tab. 464 + 1 p. XI despre stema Moldovei şi a Ţării Româneşti).Moldova. Vol. [Le catalogue des collections du Mussée National d`Antiquités de Bucarest].Ţara Românească. (II). 705 + 12 p. 164. + IV + 14 f. Roman Muşat . publicat de. În: „Biserica Ortodoxă Română". I-III. Tocilescu. 1781-1782. Antim Ivireanul tipograf. Maria. Ioan cu colaborarea lui Lungu. Dogaru. Roman Muşat . Dogaru. 1906.. [Pavel Gore héraldiste]. Sulzer. Chiriţescu. Chiriţescu. IV (IX) (1997). Şerban.Bibliografia heraldicii româneşti 1102. 28 p. În: „Arhiva Genealogică”. Şerban Constantinescu. Franz-Joseph. Alcătuit de Predescu. x x x Unirea cea mare a Românilor. III< cap. 1106.. + 1 pl. + ilustr. Bucureşti 1991. Iancu de Hunedoara. nr.. Nicolae. Wien. Pavel Gore heraldist. Tabac.. Corneliu. (Stemele sigilare ale domnitorului Mircea cel Bătrân . Mureş. p. (erată) + 3 h. 1918. Constantinescu. 1956. Tg. Iancu de Hunedoara. p. 1103. (Sigiliile domnitorilor Mircea cel Bătrân . [Antim Ivireanul typographe]. 164 . Catalogul Muzeului Naţional de antichităţi din Bucureşti. Bucureşti. [Le prémier „ex-libris” roumain]. (Stema Ţării Româneşti pe ţeava unui tun din epoca lui Petru Cercel). Corneliu. Şerbănescu. Moldau und Bessarabiens. [La Grande Union des Roumains]. 1-2. Imprim. Bucureşti. 8-9 (aug-sept).

1111.pl. 2 (oct. Bucureşti.R. XVI. Românii în literatura ungară şi ungurii în literatura română. I (1473-1780). vol. 1112. Emil. şi a lui Despot Vodă din 1555 ca nobil al Imperiului). „N. (Descrierea şi reprezentarea stemei medicului Anton Fotino). (Despre ex-libris-ul cu emblemă heraldică al lui Pantaleon Calliarchi. Andrei. 536-538 + ilustr. În: „Revista Muzeelor”. Cartea Românească. Andrei. R. 1109. descrierea stemei lui Aron Vodă în 1558. Vol.. + ilustr.Maria Dogaru XI. stema de pe 165 . (Reprezentarea sigiliilor heraldice: ale lui Despot Vodă din 1560 şi 1561 şi al lui Ştefan Vodă Mâzgă din 1572.) p.. nr. Nicolae. Moldovei şi Ţării Româneşti. Edit. Les Roumains dans la litterature hongroise et les Hongrois dans la litterature roumaine].Cu 4 facs. Cartea Românească. II. 1968. Vătămanu. I-XI. vol. I. [Bibliographie roumaino-hongroise. 157 + 1 ilustr. Bucureşti. 1113. Vătămanu. XXXII + 351 p. Moldovei şi Transilvaniei şi blazoane ale principilor Transilvaniei . + 1 f. + ilustr. (Reprezentarea sigiliului heraldic al lui Petru Cercel. Iorga” Biblioteca istorică. VII (1970).Gheorghe Rákoczi şi Mihail Apafi). Veress. nr.R. 1964. Portretul si diploma doctorului Anton Fotino. (Despre acelaşi ex-libris al medicului Pantaleon Calliarchi). Documente privitoare la istoria Ardealului. (Stemele Ţării Româneşti. Instit. 1931. p. 3 (mart. + 1 f pl. [L`ex-libris du Pantaleon Calliarchi]. Edit. Bucureşti.P. Bucureşti.pl. 6. domni ai Moldovei. XXXI + 371 p. 1930. 228-230 + 1 pl.P. + 3 f pl. XVII + 354 p. R. IX). + 1 f. p. 1929. p. 1960. Bucureşti. Veress. [Documents concernants l`histoire de la Transylvanie.). XXI. (Se discută stemele atribuite ţării Româneşti sau Moldovei ori dinastiei Basarabilor de către heraldiştii occidentali din sec. [Le portrait et la diplôme du Anton Fotino]. Edit. Edit. Cartea Românească. medic al lui Constantin Brâncoveanu). I Acte şi scrisori (15271572) publicate de . 1110. În: „Revista bibliotecilor”. Titulatura domnilor şi asocierea la domnie în Ţara Românească şi Moldova până în sec. pl. Acad. I. Vârtosu. (Acad. Nicolae. Cartea Românească. 314 p. al XV-lea şi al XVI-lea). Bibliografia româno-ungară. + ilustr. Ex-libris-ul lui Pantaleon Calliarchi. nr. 1929-1939. Edit. Moldavie et Valachie]. Vol.

VII + 399 p. Edit. Vol. Bucureşti. VII + 528 p. stema lui Gabriel Báthory pe monedele de aur din 1611 ale acestui principe. Mitropoliei Craiova. (Stema lui Sigismund Báthory. I). Nicolae Pătraşcu Voievod. 1932. p. 1617. fiica lui Moise Basarab. VII + 350 p. 1932. T. 347 + 2 p. Descătuşarea. Maria Christina şi cardinalul Andrei Báthory). Cartea Românească. VII + 347 p. 1935. şi al lui Mihai Radu Mihnea din 1659. XVI + 388 p. Edit. Vornicescu. Chişinău. VI. 1939. Edit. Ştiinţa. Vol. cu stemă. vol. Edit. În: Europa de sud-est în evul mediu. al lui Mihai Vodă Pătraşcu din 1651. XXIV + 407 /-409/ p. principe al Transilvaniei.A. domn al Moldovei din 1653. şi Ioan Movilă din 1636). Bucureşti. 1934. ale lui Gheorghe Ştefan. + ilustr. 1972. 1981. 217 p. VII. domn al Ţării Româneşti. X. + 1 pl. Voitehovski. Ioan Vodă Movilă din 1639. + ilustr. 1115. al soţiei lui Iliaş Vodă. 166 . pl. Bucureşti. şi ale lui Constantin Şerban din 1666. Bucureşti. IV. ale domnilor Moldovei Alexandru Iliaş din 1629. Edit. pl. 1938. 1114. XXIV + 482 /-483/ p. Bucureşti. vol. Nicolae Pătraşcu din 1604 şi 1606 şi Radu Şerban din 1604). şi ale lui Vasile Lupu din 1641. Radu Şerban din 1616. Cartea Românească. Nestor. (Sigilii heraldice ale lui Sigismund Báthory. + ilustr. Edit. 1668 ale lui Grigore Ghika din 1669 şi al doamnei Nastasia Duca din 1683). [Les inscriptions des constructeurs sur les murs de la cité d`Akerman]. Cartea Românească. Vol. Bucureşti. (În capitolele I-II se fac referiri la sigiliile şi steagul lui Tudor Vladimirescu). + 1 f. (Sigiliile heraldice ale lui Matei Basarab din 1638. + ilustr. Bucureşti. (Este reprezentat sigiliul heraldic. (Sigiliile heraldice ale pretendenţilor Ştefan Bogdan din 1615. Bucureşti. stema oraşului Lugoj. 1 f. [La libération].Bibliografia heraldicii româneşti piatra de mormânt a domniţei Zamfira. + ilustr. (Sigiliile heraldice ale lui Grigore Ghika din 1662. Constantin Şerban din 1658. 371-374 + 3 ilustr. VIII. Vol. Cartea Românească. V. Edit. acordată în 1595 de Rudolf III. 1937. Cartea Românească. I. IX Edit. sigilii boiereşti. (Inel heraldic cu stema lui Mihai Viteazul din 1600). Cartea Românească. Cartea Românească. Edit. + ilustr (Sunt reprezentate sigiliile heraldice ale domnilor Ţării Româneşti. reprezentări sigilare ale unor nobili români din Transilvanial. al lui Marcu Vodă din 1607. 1933. V. Vol. pl. Vol. (Despre o stemă a Moldovei sculptată pe o piatră aflată deasupra uneia dintre intrările citadelei Cetatea Albă). XI. Строителньнные надписи на стенах крепости Белгороде Днестровском.

Même si un tel onvrage a été publié en 1977 par l’héraldiste de renom Dan Cernovodeanu. – l’élaboration des instruments d’évidence (inventaires. Cette étude est à la fois une réponse à l’impulsion du Comité International de Sigillographie et de la Commission 167 . Malgrè les efforts. C’est vrai que les objectif majeurs qu’on a enoncés il ya vingt ans. Il s’agit des accomplissements individuels qui couvrent une grande sphère d’intéréts. répertoires nécessaires pour rétrouver les symbols divers. – l’organisation d’une archive photographique des sources héraldiques du XIII-e et XIV-e siècles. L’explosion informationalle des nos jours impose de reprendre cette sorte de démarche dans un intervalle d’aproximatif cinque années. attendent encore être concrétiser de la manière suivante: – l’identification et la classification des sources héraldiques. catalogues. – l’accomplissement des études particuliéres à l’egard de ces témoiguages historiques: éditions. à l’occasion des Congrès internationaux de généalogie et héraldique (particulierement ceux de Münich en 1974 et Londres en 1976). – prendre les mesures nécessaires pour restaurer et conserver les sources dégradées par des diverses facteurs au long du temps. Le grand nombre des études apparus les dernières deux décennies c’est une preuve incontestable du progrés enregistré de cette sceince. monographies. les activités enoncés ci-dessus n’étaient pas realisées. régistres.RÉSUMÉ Le développement de l’héraldique roumaine est confirmé surtout par l’approfondissement des recherches dans toutes ses structures. surtout à cause du travail gigantesque. le grande intervalle du temps et la neccésité d’actualiser l’information nous a obligé de réaliser l’étude ci-présent. Elle n’était pas possible aussi d’achever la bibliografie analitique de la sigillographie commencée en 1978 avec le groupe d’héraldique et sigillografie.

vexillologique etc. horgnoise. 168 . Le texte ci-présent este groupé en chapitres. des établissement ecclésiastiques et aussi des personnes et des catégories sociales. On a consideré qu’il est neccessaire de proceder ainsi: pur les domaines dont existent des bibliographie on a cité ceux-ci et.Bibliografia heraldicii româneşti Internationale de Diplomatique. le chapitre est loin d’épuiser toutes les contributions qui répondent à ce probléme. pour complèter. sigillaires. russe sont traduits en française pendant que ceux en allemande. on a sélecté les titres concernant les informations plus riches relatives à la science héraldique. existant ainsi des chapitres pour pour chaque pays roumain (la Valachie. Il est un instrument néccessaire pour retrouver des ouvrages de référence pour l’héraldique des pays occidentaux et des pays dont la Roumanie s’avoisine. Au début. Inévitablement. ne peuvent pas être contenues entierement dans la bibliograhie de l’héraldique roumaine. chaque chapitre concernant les références bibliographique disposées dans l’ordre alphabétique des auteurs. des institutions (médiévales. latine. les titres en roumaine. en ce qui concerne la réalisation des bibliographies vouées à faciliter la collaboration dans ce domaine. les études et les articles concernant des domaines connexes à la science du blason. modernes et contemporaines). anglaise espagnole et italienne on a laisser dans la langue d’origine. le chapitre Bibliographie contient des ouvrages d’héraldique qui peuvent offrir des données suplementaires du domaine des sciences apparentées. la Moldavie et la Transylvanie) et aussi pour les Principautés Unies et la Roumanie. grecque. L’héraldique nationale est structuré à critériums géographiques et historiques. On a consacré des chapitres pour les ouvrages concernant les armoiries départementales. Evidement. Pour permttre un accès plus large à l’information. Parce que l’héraldique est une discipline corrélative avec les autres sciences auxiliaires d’histoire il est difficile de départager les limites d’une telle bibliographie. Les études generales au caractère européen c’est le chapitre qui donne le support théorique pour la recherche. parce que less armoiries sont toujours liées aux sources numismatique.

nous avons la conviction que la bibliographie de l’héraldique roumaine sera un instrument de travail utile pour toues les spécialistes de notre pays et.Maria Dogaru Pour une meilleur information on a inclu à la fois les études en manuscrite. dans le même temps. Il y a aussi un index des auteurs qui vient d’aider l’utilisateur. selon la possibilité. en précisant. va faciliter la connaissance de l’héraldique roumaine au delà des frontières. Avec toutes les omissions. parfois inhérente. 169 . le lieu de leur conservation.

378. Constantin 274 Bătrâna Adrian 465. Zamfir C. Erhard 661 Anton Manea. 466. Gheorghe 865-873. Cristina 862 Arbure. 996-1002 Bogdan. 731 Barnea. 939 Bogdan.D. 623. Antal 47. Lidia 1097 Brătianu. Gh. Paul 874. Aneta 148 Bolliac. 1005 Bonaciu. 377 Buck. O. Adalbert 624 Bárczay von. Mateiu 30. Michael Richard 1008 Bucur. Robert Henri 39 Bădără. 879. 990-992 Balogh. Victor 152 . M. Adolphe 279 Binder. 570. 10. Magdalena 149. 877 Blaremberg. 251 Berciu Drăghicescu. P. C. 881. Claudia 1006 Borcea. A. Gyula 34 Andrianne. Teodor 864 Bălăceanu Stolnici. Giaccomo 38 Batariuc. Von Schaarberg. 1003. 271-273 Bartsch. Cezar 569. 760 Becker. Nicolae. 537 Andrassy. Cornelia 878 Boga. Gr. 988 Aricescu. T. Pavel 663 Blancard. George 151. 103. Paraschiva Victoria 463 Báthôry Ludovic 3-7 Bautier. Teodor 880 Brânceanu. Lucia. N. Gheorghe 150 Burlacu. I. 761 Berza. 1069.INDICE DE AUTORI Adam. Dan 147. Michael 662 Avakian. C. 567. Doru 376 Băjan. 1004 Boiangiu. 471 Bogdan. Ioan 472. Dinu C. Mitrea 11 Bunta. Andrei 727 Bălan. 566 Bacâru. 379. Gustav 626 Bedeus. I. 1010 Cantacuzino. Mihai 882 Caragiale. 863 Bascape. Eugen 473-474 Botiş. 374 Arion. 993 Bianu Ioan 994 Bielţ.L. 995 Bocşan Nicolae 4. M. 989 Auner. 465 466. Alexandru 625 Barnea. Luigi 38 Botezat. 35 Andriţoiu. Emil 467 Bedeus. Ioana 24. 5 Bodea. Gabriela 1011 Blaj. Théodore 876. 275-278. Ferdinand 146. Livia 145. Even Paul 31. 836 Áldássy. Mihai 468-470 Bezviconi. Josef 538 Berceanu Radu 250. 763 Burlacu. 572 Caţavei. 380 Carsian. 660 Andronic Alexandru 462 Antohi. Dimitrie F. 759. 664. 102. 568 Billecocq. 875 Birceanu. 762. 571.A.32 Albu Liliana 191 Albu. 464 Bălan. 1009 Caian. Liviu 1006 Borgia. Damian. Corneliu 61. 760 Bătrâna Lia. Adina 899 170 Berindei. 1096 Buzdugan. 375.

909 Dumitrescu Ion 1034 Dumitrescu. 765 Colesnic. 1013 Dulgău. 1023 Demşa. C. Dan 13. 105-108. 478 Ciobanu. 1031. Elena 482. Iozsef 44 Culică. P. 764. V. Speranţa Teodora 486. Miron 890. 587592. Martine 299 Dan. 635-641. M. G. (Căzan-Neagu) Ileana 104. Doina 1011. 487-489. Ioan 398 Chiriţescu. Dorin 540 Cristea. 627 Cândea. 1030. 731 Csoma. 1027 Docan. 573-582. 1022 Demény Ludovic 485. 1020 Covacs. Nicolae 1024 Deutsch. 583. Maria 15-18. Dinică 479 Ciofu. 45. J. 539 Chihaia. 786 Dumitaşcu Gheorghe 3 Dumitrescu. 46. 1096. 302-328. Şerban 1105. Gr. Iozsef 44 Costin. 158171. 676 Darvasy. Marcello 38 Demény Lidia A. 110-119. 1015 Ciurea. 770-782. 1105. D. Constantin 891 Del Piazzo. 679-688. 282. 768 Densusianu. 769 Diaconu. 173199. Elemer 733 Csergheö von. Livia 280.Cazacu. Th(eodor) 1017-1019 Cosma. Corneliu 301. 483 Crăciun Ioachim 3 Creţianu Radu 1034 Cricoveanu. Bujorel Petru 642. Génévieve 58 Diaconescu. Pavel 393-397 Chiper. 689. 1026. Sieur de la 1021 Csáki. 281 Căzan. Fotache G. 628-632. Maria 633 Cozma. 894-906. Maria 163. Matei 1014 Câncea. 884-889 Cernovodeanu. 475-477. 584 Constantinescu. Constantin 1028 Cioban. Virgil 413 Drăghici. 706 Cornea.I. Valerian L. 893. 690 Dumitrescu. Ştefan 586 Dănilă. 480. 674 Cojocărescu. 1013. 401-412. Radu Ştefan 298. 761. Mircea 490 171 . 1107 Dragomir. D. Cornelia 1011 Croix. Ioan 1033 Drăghiceanu. Ciucă. N. J. Virgil 1016 Cârlova. 838. Vasile 766 Dahinten. Victoria 853 Deca. Natalia 199 Duca de Cadar 964 Duca Tinculescu. 381 Cerghedean. Petre 300 Dima-Drăgan. 40-43. L. 673 Ciobotea. Natalia 767 Dănilă. Iurie 172 Condurachi. Ioan 883 Călian. Lucia 1006 Cornel. J. Nicolae 400 Dogaru. Ovidiu 399 Crivăţ. Maria 904. Emil 908. 375. Ioan V. 672 Chiffletius. 1107 Cordos. Mihaly 677 Dascal. Marcel 1105-1107 Cihodaru. Dan 778 Dengel. Kiriac 783-785 Dragomir. Otto 634 Dalas. 283-297. 1011. 837 Cernovodeanu. Al. 153-157. 643. 665-671. 907 Dragomir. 660 Cernătescu. Emil 481 Constandache. Iuliu 1032 Drăgan. 585 Cristea. 839-841. Robert 14 D'Haucourt. 818. 382-392. Marcel-Dumitru 75. Reghina-Doina 1013 Dragomirescu.

911 Fănescu. 1044-1046 172 Gogoaşă. D. 1038-1040 Flondor. 202.P. Alexandru 1037 Filipciuc. Paul 870 Gorjanu Popa. Dorin 1047 Grant. Emil 788 Ember. Mihail 922 Guelfi Camajani. 206. 694 Fürst. Olimpia 207 Guy. I. Conrad 55. 844 Giurescu. D. Ioniţă 491 Durivault. Amedée 915-917 Fotino. 1049-1053. 57 Guţu. Constantin 1042 Garcia Carrafa Alberto 50 Gassauer. Gotia. Maximilian. B. 1029 Ghellinck. L. 330 Hojbotă. Ionel 1069 Galbreath. Petru 788 Holban. Liviu 924 Grozav. Nicolae 914 Florea. Iemia B. 48. Rudolf 493. N. 699.I. Alexandru Al. 1058 Hurezan. Otto Titan von 59. Nicolae 203. R. Marica. C. Jenö 693 Făget. 541 Gaster. Constantin C. Cristache 19. P. Andreas 701 Grămadă. 415 Foras. Ghenadie 200. Albert 787 Elek. 88. Viorel 24 Grozi. Gandensis Levinus 61. Pavel Mircea 789 Florescu. 700. 790 Hagi Mosco. Mihail 329 Georgescu. Laurenţiu 789 Engel. 492 Filitti.Dumitru-Darac. F. Nicolae 120. 201. 498. Maria 695-697. Costin 315. 89 Groza. Ioan C. 918-920 Gheorghian. 205. 702 Guboglu. 332 Honterus. 60 Hienz. C. 842. 122. Nerva 994 Hogea . Francisc 53 Gräser. V. 1055 Hopârtean. 86-88 Heyer. Ştefan Sorin. Cătălin 500 Hristodol. Doina 25 Fălcoianu. Jákab 691 Emandi. Pascu 547 . 845 Grecianu. Vaernewyck 51 Gheorghe. Ştefan 123. Albert 1043 Ghiţă. Felicia 8 Hristodol.Velişcu I. 49 Gane. Mihail 21. Ion 698 Golimas. Livia 802 Grunenberg. 843. 1035 Ene. Aurel 19 Gonţa. Cosmin 921 Gorovei. Géza 692 Enăceanu. A. Radu. Olimpia 808 Gritzner. George D. 54. 494-497. Herman 20 Hodoş. 204. 121. Pierre 56 Gumowski.B. 923 Grigoraş. von Rosenfeld.A. Georges 58 Edroiu. 499 Grigorescu. Paul 85 Gal. Emanuel 925 Hasdeu. 913. Radu 922 Grecianu. Johann Christian von 1036 Faller. Iulia 1011 Gheuse. 910 Eichhorn. 707 Hordilă. Jean 333 Hulsius. Maria 331. 1048 Hefner. Dionisie 1041 Frăţilă. 912 Filipaşcu. 52 Ghika. M. 546.G. Gheorghe 3-8 Hugonhout. László 47 Feneşan. 414 Florescu.D. Johannes 1054. Alexandru 1102 Gore. 703 Hriban. 24 Fejérpataky.

846. 704. 507. J. Jean Nicolas 106. Liţiu. 694 Jordaky. 927. 1064. 6-8 Mârţiu. A. 794. 340 Larionescu. Constantin 7 Ivánfi. Jacques 68 Mihalca. 505. Iosef 341 Maior. 549. Karl. 544. Flaminiu. 705 Ionescu. 716. 422. Ludovic 4 Jude. Aurel 423 Metzulescu. 717 Minea. Alexandru 797 Lepădatu. 501. Ilie 223. 971 Mândruţ Stelian. Leon 32. Constantin 336. 509 Mathieu. 67 Maximilian. 542 Incze. Ştefan 938 Metman.C. 209. Traian 126 Laurian. 706-709. Stelian Gh. Alexandru 712. 348 Metzulescu. Traian 1063 Ionescu. 506. Tudor 645 Matei. Nicolae 26. 593 Iordache. L. 337. 791 Ingigian. Hristofor 63 Jequier. 212 Jivan. 343-346. Octavian 1009 Lungu. 349. Eudoxiu de 1056. G. Ştefan 22 Lenghel. Rodolphe Em. 646 Meteş. August Treboniu 421 Lecca. 1057 Iakab-Szadeczky 1059 Iancu.T. Sorin Gh. 424-427. Ioan 848 Macurek. Octavian 208. Delia 7 Marienburg. 799 Meruţiu. Andrei 931 Kretzulescu. Corneliu 213 Mano. 503. 849-853. 510-514. 926 Iliescu. 66 Luchian. 1070-1073. 930 Ivaneş. 420.M 1061 Ionescu. 416-419. 714. 127-129. Stefan Krzysztof 339.. George 424 Metzulescu. Florenţa 1067 Ivănceanu. V. I. N. 64. Mircea 597. 215217. Stelian 218-222. 49 Jitaru. 936 Marga. Elek 543 Jakó. 932. Constantin 124. Grigore P. Alexandru 23 Matei. 928 Ionescu Niscov. 796 Karadja. 89 Mazilu. Kurt Gerhard 338 Koslinski. 335 Iványi. Marin 929 Iordache. 210. 502. 933 Kuczynski. London. M. Lucas Joseph 644. 1062 Ionescu. Iulian 548 Mateescu. 847 Klietminn. Nicolaie 596 Kovács. 937. Hugas 1060 Ionescu Gion.. F. 545 Jefarovic. H. Octavian George 934 Lemny. I. I. Maria Magdalena 281. 715 Marinescu. Constantin Georges 935 Manole. 793 Iorga. Gheorghe 3-7 Iftimi. Sigismund 125. 88. Corneliu 1105. Ede 62.Hurmuzaki. Dănuţ 795 Jákab.Vintilă 595 Ivănuş. 713 Lindt. 939 173 . Dan Horia 1068 Mănescu. 798. Ioan 214 Marţian. R. 1065 Istrati C. D. 594 Ittu. Gheorghe.S. 342 Mareş Al. István 1066 Ivasiuc. Gion. 599604. 598 Manu. 65 Louch. 550. 516. 515. Ioan S. 504. 1099 Meurgey de Tupigny. 1107 Lupaş. 334. Yves 347. Dimitrie Gh.D.

P. 248. 354. 1096 Oredi. Ion 649 Polay. Doina 804 Năstase Dumitru. (Dimitris) 240. 903. Ioana-Alexandra 409. 554. 444 Petrişor. Paul 1081 Panaitescu. Antal Alexandru 648 Pall. 77 Paşcanu. 355 Nichitici. 802. Ion Radu 428. Andrei 1028 Paliu. Radu 1086 Popeea. St. 725 Oţetea. Ion 1078 Nanu. 729. 902. Nicolae 821. 803. 1084 Papai. Ionel 726 Penescu. 1079. 551 Nania. Tudor 249 Pappasoglu. Francisc 552 Papasima. 243. 443. P. 844 Popa. Alexandru 245 Okolski. 719 Münster. 779. Petre 24 Pall. 943-945 Neamţu. Al. 135-138. Ioan 1069. Dumitru 805 Pastoureau. 442 Năglar. Michel 78 174 . Simon 356 Olănescu. 647. O. 430-440. 1086 Năsturel. 941. Gheorghe 1029 Popa. Mihail 250. 1080 Mischevca. Ştefan 5. Ottfried 70-72. A. Ioan 721 Neubecker. Alexandru 1083. 429. 940. 613. 801 Mudura. Florica 189 Nagy. Gheorghe 718. 251 Păun. Ion 441 Mureşan. 947 Papadopol Calimah. Constantin 1009 Opriş. 518-522. 526 Petrescu. Francisc 1028 Palma. 352 Năsturel. Maria 1080 Odobescu. 818 Popescu. Stoica 244 Niculăescu. 74 Nistor. Gh. D. 350. Vladimir 130 Möhlenkamp. 855 Popescu. Mihai 445. 1012. Franciscus Carolus 357 Paltânea. 946 Olteanu. 608-610. Nicolae 6. P. Augustin 18. Johann Kimens 1075 Moraru. Laurenţiu 612. Damaschin 1028 Mircea. Barbu 835 Mircea. 464 Onciul. 523 Morărescu. Iozef 75 Nystazopulu Peledikis. 724. Dimitre 246 Opanschi. Dragoş 607. 1087 Popoff. Lucia 8 Nicolaescu. Ioan 5. 224-239. 720. Johann 723 Oszóczki. Eugenia 524 Neamţu. 605-606. Cătălina 247 Oprescu. Fabian M. Constanţa 1011 Nemeti. 1074 Moiş Vasile 134 Molitor. Kasper 73. Ion 130 Negulescu. 242. 553.Mioc. Mihai 722 Niesiecki. Michel 76. 7 Pelin. 241. 969 Novak. 351. Sebastian 1077 Munteanu. Dimitrie 1085 Pascu. Attila A. 682. Mihai 611 Penea. Elemér 728 Polga. 854. K. 1097 Negrei. Renate 517 Moisil. Marinela Cristina 727 Pleşa. 358. Ion 807 Popescu. Constantin 131-133. 942 Mureşan.V. 1082 Pandula.C. 353. 6 Nistor. Petre Ş. Iván 69. 800. Lucian 806 Petcov. Grigorie P. 6 Passalega. Gelu 3 Negreanu. 767. Alexandru 130 Nicoară-Turc.

253 Schlandt. 139. S. Arz von. 731 Reicherstorffer. Lizica 252 Popovici. Ioan 1105. Dan 994 Siscanu. 811-813. 734-737. 1097 Popovschi. Adrian 6 Rusu. 821. Mihail 368. Lucaci Ioan 857 Sacerdoţeanu. 1101 Sturdza.A. 81. Maria 1011. Ioan 671 Sporea. 85-92 Simic. 255. 858-860. 828 Predescu. 1011 Reichenauer von Raichenau. 652-655. 595 Stoi. Petre. 1092-1094 Rietstap.I. Andrei 459. V. Silvia 1096. Virgil 94 Soutzos. 23. 530 Sándor. 958. D. 598 Solis. Gyula 733 Schrot.N. Ion 257 Şerbănescu. Mihai 949 Radovici. Corina 819 Spretti. 1095 Rosetti. 523 Smaranda. 1069. 1089 Renesse. Aurică 597. Nicolae 455 Sulzer. Ileana Maria 327 Rădulescu. 810. 1090. 959. Milan 93 Simonescu. Vittorio 963 Stalins. 26. 256. László 360. 656. 1100 Sturdza.I. St. 739-743 Sturdza Săuceşti. Valeriu 814 Sabău. Franz-Joseph 1102 Szegedi. 560. Friederich 738 Stephănescu. Iosef 559. 969. V. Ioan 1097 Sebestyén Keöpeczi. 101 Richenthal. 362 Rusu. 79 Rentzmann. 614 Révai. 615. 861. Ioannes R. 952-955 Romanescu. 1013. 82 Ritter Vitezowic. Eugene 950. Dimitrie 213. F. 816. Mihai 809. Radu 956. 820 Sterescu. 527 Porumb. Adolf 556 Réthy.141. Florica 264 Straussenburg. 1099 Sah Nazarov. Gaston 95 Stănciulescu. 21. W. Endre 745 Şahinian. András Mihály 744 Szekely. 961 Seyvert. Alexe 1088 Prodan. Ioan 948 Racoviţă Cehan. J. 1063.. Ştefan Tiberiu 617 Stenner. Martin 363 Scurtu. Nagy 557 Rezachevici. 9 Székely. 964-967 Stoica. 960. Aurelian 12. 957 Rudt von Collenberg. Marius 856 Potocki. 903 Popovici.1107 Procopovici. 365 Sulică. Marcel 447. 364. Th. 1091 Richard. A. Dimitros Scarlatos 962 Soveja. 359.968. 366.E. Constantin 361. Nicolae 1103 Şimanschi. Alexandre A. J. W. Marcel 140. Johann 453. C.C. 70 Resch. 903. Ulrich 80. Ioan 316. 951 Rînziş. David 1028 Puşcariu. Albert 561-563. I. 817. 1096 Spiru. Gabriela 528 Rătoi. 448-452. 454 Siebmacher's. Laurenţiu Ştefan 618 Szentkatolnai Bakk. Hermann 558 Schönherr. Filofteia 412. Imre 84 Sanielevici.Popoiu.P. Tudor 808 Regleanu. 732. Leon 258 175 . Paul 83 Rizo-Rangabe. 446. Georg 555 Reilly. Maria 730 Ratcu. Maria Magdalena 970 Szemkovics. 815.

986 Zaharia. 975. 1104 Tafrali. 748 Ungureanu. Franz 565. Ilie 29. 1111 Vătafu-Găitan. Oliver 536 Veress. 564 Vasilescu. Emil 143. Vitali 262 Ungureanu. Al. 371. 142. Dumitru 622 Zahariuc. Constanţa 620 Şvarţ Kara. Răzvan 260 Tihamér. Silvia 1013 Vătămanu. 746. Szabolcs 97-99. 457. Radu 822 Ştirban Marcel 3-5 Ştirbu. 835 Zimmermann.A. 595 Theodorescu. Ştefan 827 Trohani. 747. Silviu Andrieş 531-533. 657. Mioara 28 Ţabrea. 659. 971. V. 972 Ştefănescu. Anthony R. Nestor 977-980. Adrian 30 Ursachi. 101 Wyrostek. 1106 Tomescu. Petronel 270 Zdroba. Grigorie C. 828 Velescu. 1112. Constantin 619 Ştefănescu. A. Mariana 30 Ursu.D. 824 Tanaşoca. 830-833. 1113 Vlădescu. 263. Nicolae 672. 259. Iţic 823 Tabac. 755-758 Zotta. Anca 621 Vasilescu. 370 Umlauf. Ilie 754 Wagner. 976 Voitehovski. O. Mircea 27 Tonk. Sever 981-985 176 . 65. Viorica 750 Vajay. Nicolae-Şerban 369 Tămpeanu. 535. Joseph 826 Trâmbaciu. 829. Anton 458-460. 974 Trausch. Ludovik 373 Xenopol.D. C. 456 Ştefănescu. Gyàrjás 825 Titu. V. Florica 264 Vârtosu. I. 534.Ştefănescu. George 261 Tudorică. Mihail 656. Veronica 1011 Vârjoghie. Năstase 973 Tocilescu. 1108-1110 Velcu. Nicolae M. 751-753. 266-269. Adriana 367 Ştefănescu.A. 749 Ursachi. 1115 Vulpe. 372. Mihai-Răzvan 658 Urechia. Andrei 265. Mircea 834. 461. Gh. 1114 Vornicescu.

secolul al XX-lea) Copera III – Stema Ţării Româneşti cu judeţele aferente (1812) 177 .Coperta I – Stema familiei Năsturel (secolul al XIX-lea) Coperta II – Stema oraşului Toulouse (Franţa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->