Prof. univ. dr.

MARIA DOGARU

BIBLIOGRAFIA HERALDICII ROMÂNEŞTI BIBLIOGRAPHIE HERALDIQUE ROUMAINE

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României DOGARU, MARIA Bibliografia heraldicii româneşti / prof.univ.dr. Maria Dogaru. – Bucureşti: Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2004 ISBN 973-8307-56-2 929.6

Redactor: Mariana CIOBĂNAŞ Tehnoredactor: Dumitru VĂNUŢĂ Corector: Miliana ŞERBU Coperta: Carmen TUDORACHE Tipărit la Tipografia Ministerului Administraţiei şi Internelor
Editura M.A.I. str. Mihai Vodă nr. 17, sector 5, Bucureşti Tel.: 313 76 63; Fax: 311 24 30; e-mail editura@mai.gov.ro

Prof. univ. dr. MARIA DOGARU

BIBLIOGRAFIA HERALDICII ROMÂNEŞTI BIBLIOGRAPHIE HERALDIQUE ROUMAINE
Lucrare îngrijită de Miliana Şerbu

Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor – 2004 –

.......................................CUPRINS INTRODUCERE........................................ MANUALE........................................................ 89 Capitolul X – STEME DISTRICTUALE......................... TRATATE...................... 113 Capitolul XIII – STEME ECLEZIASTICE.......................................... ALBUME.............................................................................................................................................................................167 INDICE DE AUTORI................................... MODERNE ŞI CONTEMPORANE)......................................................................................... STUDII GENERALE................................................ 25 Capitolul IV – ABORDĂRI TEORETICE ŞI ACTIVITĂŢI PRACTICE................................................. 16 Capitolul III – SINTEZE............................ DICŢIONARE ROMÂNEŞTI................................................................................................ 11 Capitolul II – LUCRĂRI GENERALE CU CARACTER EUROPEAN...............................................7 Capitolul I – BIBLIOGRAFII.....170 4 ................. 31 Capitolul V – INTERFERENŢE HERALDICE EXTERNE ............................................. 97 Capitolul XI – STEME ALE UNOR LOCALITĂŢI ....... 85 Capitolul IX – PRINCIPATELE UNITE –ROMÂNIA......................................................................... 145 RÉSUMÉ ..... 102 Capitolul XII – REPREZENTĂRI HERALDICE INDIVIDUALIZÂND INSTITUŢII (MEDIEVALE......................................................................................... 128 Capitolul XV – INFORMAŢII HERALDICE INSERATE ÎN ALTE LUCRĂRI ................................................................... 63 Capitolul VII – HERALDICA MOLDOVEI ............................................................................................................................................................................................. 49 Capitolul VI – HERALDICA ŢĂRII ROMÂNEŞTI..................................... 124 Capitolul XIV – REPREZENTĂRI HERALDICE INDIVIDUALIZÂND CLASE ŞI CATEGORII SOCIALE................ 75 Capitolul VIII – HERALDICA TRANSILVANIEI.............................................

................................................167 5 ................. MANUELS..... 102 Capitolul XII – LES SYMBOLES HÉRALDIQUES DES INSTITUTIONS (MODERNES..........................................................CONTENU INTRODUCTION................ 11 Chapitre II – DES ÉTUDES GÉNÉRALES AU CARACTÉRE EUROPÉEN ........................................................................... DICTIONNAIRES ROUMAINS ........................................ 25 Chapitre IV – CONSIDÉRATION THÉORIQUES ET ACTIVITÉES PRATIQUES ............ 75 Chapitre VIII – HÉRALDIQUES DE TRANSYLVANIE.............7 Chapitre I – BIBLIOGRAPHIES ... 128 Capitolul XV – INFORMATIONS HÉRALDIQUES INSERÉES EN D’AUTRES OUVRAGES................................ TRAITÉS................................................................................ MÉDIÉVALES.............. 97 Chapitre XI –EMBLÉMES DES VILLES ............................................. 63 Chapitre VII – HÉRALDIQUES DE MOLDAVIE ................................................................................................ ET CONTEMPORAINES)...................................................................................................................... 85 Chapitre IX – LES PRINCIPATÉS UNIES – LA ROUMANIE . ALBUMS........... 89 Chapitre X – EMBLÉMES DÉPARTEMENTAUX ..................................... 124 Capitolul XIV – LES SYMBOLES HÉRALDIQUES DES CLASSESET CATEGORIÉS SOCIALES. RÉSUMÉ .................................................................................................................................... ÉTUDES GÉNÉRALES........................................................ 16 Chapitre III – SYNTHÉSES...........................................145 INDEX DES AUTEURS ................................... 49 Chapitre VI – HÉRALDIQUES DE VALACHIE............................ 113 Capitolul XIII – EMBLÉMES ECCLÉSIASTIQUES ............................................................................................................................................................................................................................................... 31 Chapitre V – INTERFÉRENCES HÉRALDIQUES ÉTRANGERES................................

Diaconu Felicia Arhivist drd. drd.univ. Ileana Ratcu Lector univ. 7. Prof. 5. 3. 2.Mulţumiri colegilor care m-au ajutat la definitivarea lucrării prin traducerea titlurilor în diverse limbi şi corecta asistenţă: 1.dr. Laurenţiu Semcovici 6 . drd. 4.univ. Pavel Mircea Florea Lector univ.dr Olga Cicanci Conf. Olimpia Guţu Lector univ. drd. Ecaterina Anton Lector univ. 6.

obiectivele majore ale domeniului. opise. Constantin Deca şi regretatele Viorica Cernătescu şi Ortansa Gorgan) în cadrul învăţământului profesional arhivistic. asupra cărora factorii fizici şi chimici au acţionat de-a lungul vremii. repertorii) care să faciliteze regăsirea diferitelor reprezentări. enunţate cu mai bine de douăzeci de ani în urmă.INTRODUCERE Dezvoltarea heraldicii româneşti constituie o realitate confirmată în primul rând de aprofundarea cercetărilor în diferitele sale compartimente. activităţile enunţate mai sus nu au putut fi realizate. Anuţa Bichir. Este vorba de realizări individuale care acoperă. Cu toate stăruinţele. – întocmirea unor instrumente de evidenţă (inventare. Gheorghe Mudura. cât şi la Direcţiile sale judeţene). Monica Cincu. începută în 1978 cu grupa de heraldică şi sigilografie constituită din arhivişti cu pregătire superioară (dintre care menţionăm pe: Ioana Alexandra Negreanu. Nu a fost posibilă nici ducerea la bun sfârşit a Bibliografiei analitice a sigilografiei. monografii etc. în cadrul Congreselor Internaţionale de Genealogie şi Heraldică (în special cele de la München 1974 şi Londra 1976) îşi aşteaptă încă concretizarea. – luarea măsurilor ce se impun în vederea restaurării şi conservării izvoarelor de acest fel. clasificate tematic. Maria Georgescu. într-adevăr. – elaborarea unor lucrări de informare ştiinţifică asupra acestor mărturii istorice speciale: ediţii. toate izvoarele heraldice datând din veacurile XIII-XVI. cataloage. – realizarea unei fototeci generale care să cuprindă. Numărul relativ mare al studiilor şi articolelor apărute în ultimele două decenii sunt în acest sens dovada cea mai plauzibilă a progresului înregistrat de această disciplină ştiinţifică. deteriorându-le. 7 . Ion Popovici. o sferă largă de interese. totuşi. întrucât necesitau un volum mare de muncă (trebuia investigate filă cu filă toate fondurile şi colecţiile arhivistice existente atât la DGAS. Acestea privesc: – identificarea şi catalogarea tuturor izvoarelor heraldice.

în spiritul aceloraşi recomandări. engleză şi italiană au fost transcrise ca atare. Deşi a mai fost elaborată o Bibliografie a heraldicii româneşti de către reputatul heraldist Dan Cernovodeanu. iar în completare. prin adăugarea studiilor şi articolelor apărute între timp.. Deoarece heraldica este o disciplină care se află în strânsă interdependenţă cu celelalte ştiinţe auxiliare ale istoriei. să fie difuzată şi prin INTERNET. phaleristice etc. Am considerat că este util a se proceda astfel: pentru domeniile în care existau bibliografii au fost citate acestea. greacă sau rusă au fost traduse în limba franceză. Pe 8 . Pentru a lărgi accesul la informaţie. În vederea folosirii lesnicioase a prezentei lucrări am încercat să grupez întregul material în capitole. Este de dorit ca această Bibliografie.Bibliografia heraldicii româneşti Cu câţiva ani în urmă am început redactarea unei lucrări care sperăm să devină utilă cercetărilor heraldice şi istorice – Bibliografia comentată a heraldicii româneşti – dar nici aceasta nu a putut fi dusă la final. este dificilă delimitarea graniţelor precise ale unei asemenea bibliografii. care să reunească titluri referitoare la teme apropiate chiar dacă multe dintre acestea puteau fi însumate (prin titlu şi mai ales prin conţinut) în mai multe capitole. am selectat titlurile care conţineau informaţii mai bogate relativ la ştiinţa heraldică. nu se puteau cuprinde în totalitate în bibliografia heraldicii româneşti. conform recomandărilor organismelor mai sus menţionate. uşurând în acest fel regăsirea informaţiei. sigilare. titlurile româneşti şi cele în maghiară. care determină reînnoirea lucrărilor bibliografice la un interval minim de cinci ani. Întocmirea lucrării de faţă este totodată un răspuns la îndemnul Comitetului Internaţional de Sigilografie şi al Comisiei Internaţionale de Diplomatică în ceea ce priveşte realizarea de bibliografii care să faciliteze colaborarea internaţională în domeniu. necesară cu atât mai mult în condiţiile exploziei informaţionale actuale. Această dificultate rezultă din faptul că stemele – obiectul principal de cercetare al heraldicii – sunt legate de izvoarele numismatice. vexilologice. latină. iar studiile şi articolele care abordează aceste domenii conexe ştiinţei blazonului. perioada care s-a scurs de la tipărirea ei (1977) până în prezent a impus reluarea temei pentru reactualizarea informaţiei. Denumirile publicaţiilor în care au apărut sunt redate desfăşurat şi nu prin prescurtări. în mod inevitabil. lucrările au fost aşezate în ordinea alfabetică a numelor autorilor. Cele în germană. În interiorul fiecărui capitol.

şi acele lucrări redactate sub formă de manuscris sau în curs de publicare. albume etc. Tot separat au fost grupate studiile relative la reprezentările heraldice care aparţin unor persoane şi categorii sociale. menite să ofere cercetătorului baza teoretică necesară abordării domeniului. Capitole distincte au fost consacrate lucrărilor care abordează teme legate de stemele districtuale. altul heraldicii Moldovei şi al treilea heraldicii Transilvaniei.. sinteze. iar în alte publicaţii au fost inserate şi articole cu subiect de heraldică. pe lângă publicaţiile de specialitate cunoscute (unele tipărite cu mari întârzieri). cu referiri la arta blazonului. În final s-au adăugat titlurile privitoare la însemnele heraldice inserate în alte lucrări. În continuare au fost cuprinse studii de heraldică cu caracter general european. instituţii (medievale. chiar dacă sunt mai greu accesibile. Revenind la heraldica naţională am considerat potrivit ca aceasta să fie abordată pe criterii geografice (provinciile româneşti) şi istorice (etapele de desăvârşire a statului naţional). Depistarea titlurilor care se cereau a fi cuprinse în Bibliografie a fost laborioasă şi dificilă întrucât. ale unor localităţi. Chiar dacă lucrarea de faţă priveşte heraldica românească. Pentru orientarea suplimentară şi rapidă a utilizatorului s-a întocmit un indice general al autorilor cu trimitere la poziţia din bibliografie. Menirea lui este de a pune la îndemâna specialiştilor români unele titluri de referinţă pentru heraldica ţărilor din apusul Europei şi a zonelor cu care România se învecinează. anuarele 9 . Toate acestea au fost semnalate în mod corespunzător. există un capitol dedicat heraldicii Ţării Româneşti. capitolul al II-lea Lucrări generale cu caracter european este departe de a cuprinde toate contribuţiile ce răspund acestei teme. tratate. De asemenea. au apărut în întreaga ţară numeroase reviste cu profil de istorie. nu au fost neglijate aspectele legate de interferenţele petrecute de-a lungul timpului cu heraldica externă. Evident. Apoi au fost incluse lucrările referitoare la heraldica Principatelor Unite şi a României. Astfel. moderne şi contemporane). Pentru o mai bună informare a cititorului au fost incluse în listele bibliografice. şi locul de păstrare a manuscriselor. Instituţiile ecleziastice au fost individualizate într-un capitol separat. indicându-se.Maria Dogaru acelaşi considerent am grupat la începutul lucrării bibliografiile care conţin pe lângă trimiteri la lucrări de heraldică şi informaţii în măsură să ofere date suplimentare privitoare la alte studii din domeniul ştiintelor înrudite. când s-a putut.

sperăm că Bibliografia heraldicii româneşti va fi un instrument de lucru util tuturor specialiştilor din ţară şi totodată o lucrare care să faciliteze cunoaşterea. fiind posibil ca unele articole sau studii de heraldică să fi rămas necuprinse în bibliografia de faţă. univ. uneori schimbându-li-se chiar şi titlul. a fenomenului heraldic românesc. Prof. Interesul deosebit manifestat în ultimii ani pentru această disciplină a făcut ca numărul lucrărilor dedicate domeniului să sporească în mod considerabil.Bibliografia heraldicii româneşti editate de muzee nu au avut apariţii regulate. Cu toate scăpările. nefiind dublat însă de un sistem de informare pe măsură. dr. parţial inerente. dincolo de hotare. şi nu au fost întotdeauna semnalate corespunzător. Pe acest considerent apreciem că orice lucrare care pune la îndemâna specialiştilor date bibliografice de ultimă oră nu poate fi decât binevenită. Tocmai din aceste motive nu considerăm că demersul nostru este exhaustiv. Maria Dogaru 10 .

Báthory. Ludovic. Bibliografia istorică a României. Jardáky. BIBLIOGRAFII 1. [Bibliographie de l'archivistique roumaine]. 4. 1974-1979. Edit. Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. 73-75). Pentru tom. p. Bucureşti. Gheorghe. Iaşi. Bucureşti. Bucureşti. Vol. Marcel. [Bibliographie historique de la Roumanie. Gheorghe. 639-693. Neamţu. Gheorghe. 1980. Ştirban. 109 p. Bibliographie sélective]. Marcel.S. Academiei R. XI-XX în tom. Ştirban. Bibliografia istorică a României. XX (1983). Báthory. Bocşan. Ioachim. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. Academiei R. Ştirban.S. Academiei R. Ioan. Marcel. Bucureşti. V. Bibliografie selectivă. Dumitraşcu. Báthory. Iancu. Ludovic. Bibliografie selectivă. (la p. Bocşan. Bibliografie selectivă.S. Nistor. Nicolae. [Bibliographie historique de la Roumanie. p. 387 p.I. I. întocmită de Hristodol. I-X. 1975.R. Edit. întocmită de Crăciun.R. 64-66). Ludovic. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. 1969-1974. Nicolae. întocmită de Pascu. Edit. IV. Ludovic. 11 . Bibliographie sélective]. p. 1969. 1944-1969. 99-100). 453 p. 2. X (1973). Gelu. Xenopol”.. Ştefan. în tom. 514 p. Gheorghe. D. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. Hristodol Gheorghe. XXX (1994). Bibliographie sélective]. DGAS. 5. Hristodol. sunt menţionate 61 de titluri privind sigilografia). Tabla de materii a tomurilor [Tables de matières pour les tomes].R. 9599. Bibliografia arhivisticii româneşti. XXIXXX în tom. Bibliografia istorică a României. Gheorghe. 1970. Vol. Iancu. 667-698. pentru tom. [Bibliographie historique de la Roumanie. 3. 627-628. Vol. Iancu. pentru tom... Gheorghe.

1984-1989. VIII. Mândruţ. Ivaneş. [Cahier de l'étudiant]. Vol. Ioan. 7-8. [Bibliographie historique de la Roumanie. Damian P. Báthory. 11. 12-14 principalele lucrări de heraldică). Iancu.R. Bucureşti. 10. Păun. Stelian. „Revista de istorie”. Edit. [Les sciences auxilliaires d'histoire]. Nistor.S.. Delia. Stelian. Mândruţ. 1993. Bucur. Bibliografie selectivă. 1985. Bucureşti. 14-17. Lucia. Marga. Bibliografie selectivă. 1939. Haye (Olanda). 86 p. 480-486. Bibliografie selectivă. 12 . Nicolae. V (1971). 1945. Edit. 1979-1984. VI. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. Păun.. Bogdan. Gheorghe. 1603-1635. Stelian. Constantin. XXXIII (1980). Bucureşti. p. Academiei. întocmită de Hristodol. Gheorghe. Ludovic. Bibliografia numismaticii româneşti. Gheorghe. Mitrea. 459 p. Gheorghe. Carnetul studentului. Vol. 9. 1-57. Ştefan. [Bibliographie historique de la Roumanie. Nicoară-Turc. Bibliographie sélective]. Bibliografia istorică a României. p. Vol. 1989-1994. întocmită de Hristodol. În: Studii şi cercetări de numismatică. 1990. 7. (La p. p. heraldică şi sigilografie a fost întocmită de Aurelian Sacerdoţeanu). 532 p. 1996. Iancu. Academiei R. Şcoala de Arhivistică Bucureşti. [Bibliographie historique de la Roumanie. (La p. Realizată de Comitetul Internaţional de Sigilografie. Listă bibliografică la p. Bibliographie Internationale de la Sigillographie. 399-421. Cuprinde informaţii bibliografice asupra principalelor ştiinţe auxiliare (lista cu lucrările pentru cursul de diplomatică. [Bibliographie de la numismatique roumaine]. 8. Felicia. Ed. 24 p.S. Bibliografia istorică a României. Rusu.R. 87). Academiei R. Bibliographie sélective].Bibliografia heraldicii româneşti 6. Báthory. Ludovic. IV (1968). lucrările româneşti). Gheorghe. 1987-1991. Bibliografia istorică a României. Bibliographie sélective]. Edit. întocmită de Pascu. Adrian. nr. 70-72). VII. a II-a Bucureşti. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. 69-70). (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. Hristodol. 45-46. 12. Hristodol. Ştiinţele speciale ale istoriei. 409 p. p. Mândruţ. Nicolae.

14. Dan. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bibliografia numismatică românească. 510-513 sunt menţionate unele lucrări de bază în domeniul sigilografiei şi heraldicii). 1998. 1(1995). Maria şi Mureşan. Din bibliografia vexilologiei româneşti. Complexul muzeal Arad. 680 p. 319 p. se menţionează studii privind heraldica orăşănească din Transilvania). 52 lucrări de heraldică generală. (La p. Edit. 1984. 19. 17. Cristache. 1941-1947. 16. Director: Aurelian Sacerdoţeanu. Maria. 89 p. 15. Maria. 1944-1969. Istoricii şi ştiinţa istorică în România. 18. Bibliografia numismatică dacoromană. Bibliografia heraldicii româneşti. Golimas. 191-201. 69 p. 21. 1960 (La p. 1. Dogaru. Buletinul Şcolii de Arhivistică. I-VII. 4. 49-69. Deutsch. [„Hrisovul”. 13 . Din bibliografia vexilologiei româneşti. Le bulletin de l'Ecole des Archives. Augustin. Societatea Română de Vexilologie. [Bibliographie héraldique roumaine]. Aurel şi Gheorghe. Robert. Dogaru. Ştiinţifică. Bucureşti. Arad 1999. Herman. Cernovodeanu. Maria. Bücherkunde zur Heimatforschung der Siebenbürger Sachsen. LXVI (1989). Din bibliografia sigilografică românească. p. I-VII. [Bibliographie de la sigillographie roumaine]. p. Edit. [Bibliographie de la vexillologie roumaine]. fasc. Bucureşti 1970. p.Maria Dogaru 13. 1941-1947. nr. „Hrisovul”. [Les historiens et la science historique en Roumanie]. 20. Bucharest. München. Din bibliografia vexilologică românească. Dogaru. Facultatea de Arhivistică. 1977. În: „Revista Arhivelor”. În: „Arhiva Românească". Tom. [Bibliographie de la vexillologie roumaine]. Bucureşti. 410-421. Dogaru. Hienz. În: vol. [Bibliographie numismatique roumaine. Bucureşti. Bibliographie numismatique daco-roumaine]. [Bibliographie de la vexillologie roumaine].

1. 64-66 ştiinţele auxiliare ale istoriei). LIV (1977). 19971998). 1945. Doina. Opera lui Nicolae Iorga (1934-1941). 345-351. Alexandru. p. În: „Revista Arhivelor”. 1981. În: „Revista Arhivelor”. Vol. 1988 (Capitolul dedicat heraldicii la p.Bibliografia heraldicii româneşti Directeur: Aurelian Sacerdoţeanu]. 2. „Revista Arhivelor”. 106-118. 1969. nr. 3. p. 240-262 (pentru perioada 1976-1980). p. 60 p. Grozav. 25. nr. Viorel. VII (1946-1947. I. I (1924-1926) – vol. 4. (la p. nr. 105-118 (pentru perioada 1970-1975). [Revue pour l'histoire. 1970. 100-1180 (pentru perioada 19811985). nr. p. nr. 27. În: „Revista Arhivelor”. [Revue des Archives]. „Revista de istorie”. În: „Revista Arhivelor”. Petre. „Revista pentru istorie. 22. 1. VIII (1968). Lemny. nr. p. Redactor responsabil Făget. Iaşi. 343-351 (pentru perioada 1968-1969). nr. Repertoriu bibliografic întocmit de Mircea Tomescu. Seria nouă 1958-1994. p. [L'oeuvre de Nicolae Iorga 1934-1941]. Aurelian. O bibliografie. archéologie et philologie I-XVI 1882-1922]. În: „Revista Arhivelor”. nr. întocmit de Fănescu. În: „Revista Arhivelor”. [Bibliographie de l'oeuvre du professeur Aurelian Sacerdoţeanu]. Românii în secolul XIII. 1989. 1. LIII (1976). Index alfabetic. 1. 327-343 (pentru seria veche 1924-1947). Ioana. nr. 24. IV (1941). nr. Mihail. În: „Revista Arhivelor”. Bibliografia operei profesorului Aurelian Sacerdoţeanu (1922-1974). 410 p. 450-456. nr. 213-215). Mihail. 14 . 1. 1986. Bucureşti.1. p. [Les roumains dans le XIII-e siecle]. 1976. întocmit de Burlacu. Paliu. p. p. Matei. întocmit de Fănescu. 26. arheologie şi filologie I-XVI (1882-1922)”. 1. 1. p. Ştefan. L'index bibliographique]. XII (1969). 291-304. Indice bibliografic (1948-1985). Vol. 245-266 (pentru seria nouă. p. Sacerdoţeanu. Bucureşti. [Revue d'histoire. 410-437. În: „Revista Arhivelor”. Index bibliografic în „Revista Arhivelor”. 23. 1958-1967).

1986-1994. pionier al numismaticii româneşti. 30. 1998. + fig. Cu o bibliografie. Ţabrea. Ilie Constantin Moisil. Bucureşti. „Revista Arhivelor”. Bibliografie tematică 19241985. Întocmită de Mioara Tudorică. [Constantin Moisil.Maria Dogaru 28. Bibliographie thématique 1924-1985]. DGAS. 1988. [Revue des Archives. „Revista Arhivelor”. 366-389 se află lucrările de sigilografie şi heraldică). Cluj-Napoca. 77 p. 29. 15 . Bibliografie tematică. (La p. întocmită de Ursachi Adrian şi Ursachi Mariana. pionnier de la numismatique roumaine. Bucureşti. 150 p. 1970. 533p. [Revue des Archives]. Avec une bibliographie].

Paris. Blason bourgeois. Archives Nationales. Budapest. Liège. p. Armes nobles et bourgeoises. 32. 34. 33. d'histoire et de statistique pour tous les etats du globe (Paris). 899. Andrassy. p 887. 36. 580. Bruxelles. 875. p. p. 1866. II. Even Paul. Adam. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Adam. Extras din Archives héraldiques Suisses. pl. Paris. 1868. De l'acquisition et du port des armoiries. Gyula. Annuaire général de diplomatie. 35. 1864.II. 1950. seria a II-a. 1869. p. gróf. III. 79-106. I. 1951-1954. 1867. Even Paul şi Jequier. 520 (Stema Principatelor Unite). 1-76. 1958. Leon. 144 p. Magyarország cimeres könyve (Liber armorum Hungariae). color (Sunt reprezentate şi descrise unele steme ale familiilor nobile de origine română din Transilvania). M. I. 1865. p. p. +180 pl. Armorial des souveraines. de politique. 146. Un armorial français du XIII-e siècle: l'Armorial Wijinbergen. p. 16 . Andrianne. 1913. L'art et la vie au Moyen Âge à travers les blasons et les sceaux.110 37. p. Almanach de Paris. Marques des tailleurs de pierre. În: Recueil du IV-e Congrès International des Sciences Généalogique et Héraldique. IV. LUCRĂRI GENERALE CU CARACTER EUROPEAN 31. 1972. 49-54. vol.

Vol. Dogaru. 1904. Luigi. p. Cernovodeanu. (Conţine şi unele steme ale familiilor româneşti din Transilvania). Viena. Contributions à l'étude des origines lointaines de l'héraldique (Moyen Orient) et son développement du XII-e au XV-e siècle à Byzance et dans le sud-est Européen. Marcello. Roma. 1982. Eraldica publica e privata medievale e moderna. Maria. 3 vol. Contribuţii la studiul heraldicii bizantine între secolele XII şi XV [Contributions à l'étude d'héraldique byzantine du XIIe au XVe siècle]. 1980-1981. XIX-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 1064 p. XIV-e Congrès International d'Études Byzantines. Dan. 1983. 1982. Facultatea de Arhivistică. În: Genealogica . 339-358 + 10 ilustr. Borgia. 4-10 octobre 1981. Bautier. [Les blasons de la noblesse hongroise]. Dan. 40. 409-422. Contributions à l'étude de l'héraldique Byzantine et post Byzantine. Curs pentru studenţii Facultăţii de Arhivistică. Paris. 44. 2-6 octobre 1990. 1990. Del Piazzo. + 8 f. Chartes. Ecole des chartes. 42. 43. 39. Giaccomo. sceaux et chancelleries. Magyar nemzetségi czimerek. 45. VIII (XII). Bascape.Heraldica (Recueil du XIV-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 175 p. Cosma. Copenhague. Bucureşti. Sigilografia generală. Budapesta. p. 2003. Cernovodeanu. 17 . Dan. pl. Vienne. [La sigillographie génèrale]. Isegne et simboli. Le cimier dans l'héraldique Byzantine. Keszthely. Robert Henri. Cernovodeanu. Études de diplomatique et de sigillographie médiévale. În: „Buletinul Bibliotecii Române" (Freiburg in Bresgau).Maria Dogaru 38. Cernovodeanu. 237-256. 41. p. Copenhaga. Iozsef. 25-30 août 1980). Dan.+ ilustr.

47. L.A. 101 planşe (xerox color). Garcia. Magyar czimerek emlékek. I. P. Francisc sir. Gheuse. J. Theil III. 1977. 1948. Dizionario araldico. Madrid. Nürnberg. Grunenberg. 142 p. Ad. Maria. Görlitz. Vaernewyck. L. Paris. 48. Hildebrant und Georg Starke.Bibliografia heraldicii româneşti 46. Sigilografia generală. 1940. Budapesta IIII.phénomène humain permanent. 1883. [Des monuments heraldiques hongroises]. L. 18 . Antal. În: Recueil du Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques.B. În: Farbendruck herausgegeben von prof. Bd. Dogaru. Fejérpataky. Facultatea de Arhivistică. Milano. Manuel du blason. 53. Guelfi Camajani. Cantacuzino. 51. 587 p. 1891. 3 vol. 145-149. 1919. 1483. VII. şi Jequier. Manuel du blason. Grant. [La sigillographie génèrale]. Bucureşti. Pierre. Gritzner. Heft 62. L'Héraldique . Grant. The Edinburg. 427 p. 1937. Lausanne. (Se prezintă şi steme ale unor familii nobile române din Transilvania). 1901-1926. 1933. Galbreath.M. Hoher Adel. 54. 38 p. 52. 1958. (Sunt prezentate şi stemele familiilor Hangerli. Bruxelles. Galbreath. Manual of heraldry. Carrafa Alberto. Lausanne. p. 49. Caradja). Album. László şi Aldassy. Die europäischen Fürstengeschlechter. Siebmacher's Grosses und Allgemeines Wappenbuch. 50. Le blason. D. Wapenbuck. 56. Ghellinck. Conrad. Maximilian F. 1999. Enciclopedia heraldica y genealogica hispano-americans. D. În: Colecţia J. 55. Ergänzungsband.

la pl. 1975. C. 60. În: colecţia J. Herausgegeben und mit historisch – genealogischen Erläuterungen sowie mit vollständiger Blasonierung. XV şi XVI.G. M. p.Maria Dogaru 57.F. Otto. vol. comentarii despre aceste steme. München.. Chronologia in que provinciae seguente pagina nomintae et in aduncta tabula topographica comprehensae. 41 p. 63.(steme româneşti la p. Wien. În: Königreich Galizien.) 61. Ede. Que-sais-je? Presses Universitaires de France. Stârcea etc. + 28 pl. Stemmatografia izabrajenie orujih Iliriceskih. Jefarovic.D. Theil XIV (se găsesc şi stemele familiilor româneşti: Costin. 39 v). Paris. Hulsius. 98). 16 p. 1869. Flondor. 1898. Romaşcan. [L'armoiries des blasons Illiriques]. 15. (Sunt descrise şi reprezentate şi stemele unor familii româneşti din Bucovina). Bd. breviter describuntur. Graz. Steinacker. 64. Mustaţă. Gandensis Levinus. Städte-Wappen von Österreich-Ungarn nebst den Landeawappen und Landesfarben. Lindt. (Se află şi stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei de către heraldiştii străini în sec. Génévieve şi Durivault. Hristofor. D'Haucourt. 38 f. Neues Wappenbuch des blühender Adels. 128 p. F. E. (Sunt reprezentate şi unele steme ale ducatului Bucovinei. 58. IV. + pl. 27v. Pesta. Karl dr. 1885. A magyar birodalom vágy Magyarország a Részeinek. 1863. II. [Les blasons du Royaume de l’Hongrie et ses parties constitutifs]. Le blason. Georges. Hefner. Norribergae. Siebmacher's Grosses und allgemeines Wappenbuch. Ivánfi. 1596. Titan von. Nürnberg. von Rosenfeld. versehen von – Heraldisches Insitut. 1961. Herescu. Wappen des Adels von Galizien und Bukowina. Viena. Leipzig. 1741. 19 . 59. Typis Christophori Lachneri. 21. Heyer. ex-variis fide dignis autoribus collecta. 62. czimerek. Handbuch der polnischen Heraldika. Gumowski.

65. Neubecker. În: vol. Ottfried. pl. Magyarország cseládai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. 22. H. şi Wagner. 1857-1868. 1977.S. nr. Heraldry. Kasper. 25. pl. W. suplimentar. 1994. Neubecker. pl. 23. nr. 15-20. I-XII + vol. Iván. şi ale oraşelor acestei provincii. nr. Frankfurt am Main. 6 şi 18. pl. 66. pl. Paris. 73. Ottfried. Niesiecki. p. Battenberg. A. 2-3. Kaspra Niesieckieco…. Meurgey de Tupigny. London. Mathieu. Luxemburg. Pesta. I-IV. Héraldique. Korona Polska przy Zlotey molnsei Starozytmemi Wszystkich. Enciclopedia of Heraldry. 70. Le système héraldique français. 1 şi ale oraşelor acestei provincii. Heraldik. [Les familles Hongroises avec ses blasons et ses tableaux généalogiques]. 8. 1956 (coordonator Charles Samaran). descrierea lor. 15. 71. 1946.Bibliografia heraldicii româneşti pl. J. Guttenberg 1974. 13.R. [Les armoiries de Pologne et les blasons des provinces et des chevaliers]. 13-14). nr. pl. R. Tom. 26. 28. Armorial du pays de Luxembourg. Este descrisă şi stema 20 . nr. şi ilustr. nr. 68. 1728-1743. 1980. Wappenkunde. (Se cuprind şi steme de familii nobile româneşti din Transilvania). Ottfried şi Rentzmann. stema principatului Transilvaniei. nr. L'Histoire et ses méthodes. Kather Prowincyi y Kycirstwa kleynotami… à naypierwly… Podana X. Crişana şi Maramureş. 20. 28. Neubecker. Londra. Sinn und Wert. Jacques. 11 şi 16. 67. Vol. Wappen: ihr Ursprung. Brugi. 72. München. WappenbilderLexikon. 418 p. nr. 264 p. Nagy.C. 21. 69. 8 şi 19. Lwow. 3. stemele oraşelor din Banat. 21. Louch. pl. 1970.

1839-1846 (în vol. (Se cuprind şi stemele familiilor Brâncoveanu. 1701. 83. 1987. 1993. Tom. 2-ème édition Gouda.Maria Dogaru familiei Movilă. + ilustr. Les armoiries. I-IX. Rietstap. Pet'kova zbirka pečati. Ediţia a II-a. Iozef. 1894-1904. + ilustr. Traité d'héraldique. J. Dictionnaire des héraldiques. 288). III . 1884. 3. 81. Ulrich. Renesse. Folio nr. Ritter Vitezowic. Bruxelles. (Reproducerea şi descrierea stemei Movileştilor. 82. Kasper. Augsburg. 80. Paris. Bobrowieza. [Les blasons familliales Slovenes]. Niesiecki. Herbarz Polski. + ilustr. Pastoureau.2 + 404-406 p.. 1979. Paul. 75. descriptio et restitutio. 81 p. Cantacuzino. în culori. 1483. revizuită şi dezvoltată. Schepens. Frankfurt-am-Main.8 + 937-938 p. 1986.E. 407 p. Armorial général. Das Concilium so zu Constantz gehalten ist worden. III. Berlin. Ghica etc.).. VI. IV . Th. figures Costantz. L'armorial Charolais. Stemmatographia seve armorum Illyricorum delineatio. 290 p. 248. Ulrich. [L'armorial de Pologne]. Lipsca. Popoff. Edition Brepols. II . Michel. 79.. + 8 pl. Novak. 366 p. 74. 77. Richenthal. vol. 1575. vol. 76. p. 342 ilustr. Ediţie revăzută. 2 vol. Michel.2 + 920 p. 78. Pastoureau. 7 vol. Conciliumbuch zu Anton Sòrg. O. Michel. I . ilustr. Richenthal. I-II (supplément). (Se fac referiri la unele steme ale Ţării Româneşti). se descrie stema familiei Movilă). Folio. 1934. Rodové Erby na Slovensku. Nep. 206 p. Paris. Viena. de. 1976. + ilustr.2 + 759-761 p. 21 . Poniekszony dodatkami z pozniejszych autorono rekopismono domodow urzedow i roydany przez yana. Paul Refeler und Siegmund Feyerabend.

22 . Czimerlevelek. 1912. II Reihe. Grosses un allgemeines Wappenbuch. Nürnberg. in Verbindung mit mehreren neu herausgegeben und mit historischen. Die Wappen der anher deutschen Souveraine und Staaten.. Grosses und allgemeines Wappenbuch. 59 p. 87. von Hefner (Heft I-II) fortgesetzt A.T. 86. Otto Titan von Hefner. I (1551-1629). 1910. Ersten Bandes erste Abtheilung. 95 p. (Se reproduce şi stema agăi Lecca Racotă . Maximilian. 89. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischen genealogischen Erläuterungen. Kolozsvar. Siebmacher's.Bibliografia heraldicii româneşti 84. vol. II (1629-1660). Grosses und allgemeines Wappenbuch. 1655-1657. genealogischen und heraldischen Notizen begleitet von Dr. Grosses und allgemeines Wappenbuch. Kolozsvar. J. J. Ersten Bandes dritte Abtheilung Anher Adel Reihe. Ersten Bandes dritte Abtheilung Noher Adel. 85. + 162 planşe. vermehrt und wiederaufgelegt von Paul Fürst. VIII + 108 p. Siebmacher's. Die mediatisirten Fürstengeschlechter in Deutschland begonnen von O. 1856. J. Ersten Bandes erste Abtheilung. [Des diplômes nobiliares et blasons]. Bearbeitet durch A. Nürnberg. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischen genealogischen Erläuterungen. 1878. (Sunt prezentate şi steme ale unor familii nobiliare de origine română din Transilvania). Die erlauchten Grafengeschlechter in Deutschland. VI + 124 p. J. J. 51 p. Vol. Imre. Otto Titan von Hefner. + 115 planşe. Siebmacher's. Die Wappen der Souveraine der deutschen Bundesstaaten. I-IV. Nürnberg. in Verbindung mit mehreren neu herausgegeben und mit historischen. Grosses und allgemeines Wappenbuch. Siebmacher's. 88. F. Vol. + 213 planşe. Siebmacher's. genealogischen und heraldischen Notizen begleitet von Dr. 1857.1602). Sándor. + ilustr. Gritzner. + ilustr.

Premierlieutenant a D. Nürnberg. Milan. Nürnberg 1888. F. Preuss Premierlieutenant a D. Einleitungsband. În: „Glasnik". 71 p. 1555. I-VII. Gritzner Kgl. Gritzner. + 179 planşe. 1878. Virgil. Gaston. Wappenbüchlein. Siebmacher's. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischen genealogischen Erläuterungen. Grosses und allgemeines Wappenbuch. 1857. Vocabulaire . Société du Grand Armorial de France. vol. 150 p. Paris. Siebmacher's. + 72 planşe. Grbovi Srbski Zemalisi dinastia. Ersten Bandes dritte Abtheilung dritte Reihe. la fig. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage. Mildebrandt mehreres gelehrten Gesellschaften Mitglied. 31 se află stema atribuită Daciei). Belgrad. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischen genealogischen Erläuterungen. Siebmacher's. 60 p. 23 . Simič. Ritter pp mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied gezeichnet von Ad. IX. 93. Grosses und allgemeines Wappenbuch.Maria Dogaru Maximilian. Stalins. J. [Armoiries des territoires et des dynasties Serbes]. 91. Die Fürsten des Heilligen Römischen Reiches AL. Die durch deutsche Landesfürsten in den Fürstenstand erhobenen Geschlechter: Bearbeitet von M. Nürnberg. J.atlas héraldique en six langues. 92. 90. Verlag von Bauer und Raspe. 347-348 reprezintă stema cu capetele de arabi atribuită Ţării Româneşti. Kanzleirath im Kgl. Ersten Bandes dritte Abtheilung dritte Reihe. J. Grosses und allgemeines Wappenbuch. 94. 1887. (Planşa anexată la p. 1952. Nürnberg. Solis. 95. 1885-1909. + 107 planşe. 119 p. M. Illustriert durch H. Preuss Misterium des Inneren. Kgl. Heling Wappenmaler.

Szabolcs. I. Seria nouă. 197 p. image de la psychologie sociale. 1973. 1961. 97. Archiregnum Hungaricum und seine Wappensymbolik in der Ideenwelt des Mittelaltters. Vajay. 352-365 lista termenilor româneşti).Bibliografia heraldicii româneşti 96. Roma. p. 389 p. XVI. 1950. 100. Typis Acdem. Ioannes R. (P. Oxford. Gerographia Hungariae seu Notitia de insignibus et sigillis regni Mariano-Apostolici Tyrnaviae. 1967. Lausanne. p. Szabolcs. XIII şi a Moldovei tab. Tyrnaviae. (Se cuprinde şi stema Ţării Româneşti . Wiesbaden. Szabolcs. 11-21. Catalogue of English Medieval Rolls of arms. În: Überlieferung und Auftrag Festschrift für Michael de Ferdinandy.tab. În: Atti dell Academia Pontaniana (Napoli). 101. Vajay. Wagner. L'Héraldique. VIII pl. + pl. 649-658. fig. 99.P. L'Héraldique Hongroise. Szegedi. A. vol. Vocabulaire international de la sigillographie. Anthony şi Richard. 98. I fig. per Leopold Berger. 1990. Vajxay. XIV. 126 p. 1734. 24 . comentarii asupra acestor steme. p. 69-70).

III. SINTEZE, STUDII GENERALE, TRATATE, MANUALE, ALBUME, DICŢIONARE ROMÂNEŞTI
102. Brătianu, Gh. I. Originile stemelor Moldovei şi Ţării Româneşti. [Les origines des armoiries de la Moldavie et de la Valachie]. În: „Revista istorică română”, I (1931), p. 50-61. 103. Brătianu Gh. I. În jurul originii stemelor Principatelor Române. [Autour de l'origine des armoiries des Principautés Roumaines]. În: „Revista istorică română”, I (1931), p. 232-240. 104. Căzan Ileana. Imaginar şi simbol în heraldica medievală. [L'imaginaire et le symbole dans l'héraldique medievale]. Edit. Silex, 1996, 140 p. + 10 pl. color. 105. Cernovodeanu, Dan. Ştiinţa şi arta heraldică în România. [La science et l'art héraldique en Roumanie]. Bucureşti, 1977, 566 p. ilustr. 106. Cernovodeanu, Dan şi Mănescu, Jean. Noile steme ale judeţelor şi municipiilor din Republica Socialistă România. Studiu asupra dezvoltării istorice a heraldicii districtuale şi municipale româneşti. (Les nouvelles armoiries des départements et des villes (municipes) de la République Socialiste de Roumanie. Etude sur le développement historique de l'héraldique départemental et municipale roumaine]. Bilingv, româno-francez. În: „Revista Arhivelor”, LI (1974), nr. 1-2, p. 3-218. Extras, DGAS, Bucureşti, 1974, 218 p.
25

Bibliografia heraldicii româneşti
107. Cernovodeanu, Dan. Aperçu sur l'héraldique Roumaine. În: „Hidalguia”. La Revista de Genealogia, Nobleza y Armas (Madrid), XXVII (1979), nr. 156, septembrie-octombrie, p. 6-19-631. 108. Cernovodeanu, Dan. L'évolution des armoiries des pays roumains depuis leur apparition jusqu'à nos jours (XIIIe XXe siècles). Paris, 2 vol., 1997, 1048 p. 109. x x x Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei. [Dictionnaire des sciences auxiliaires de l'histoire]. DGAS, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, 268 p. 110. Dogaru, Maria. Sigiliile – mărturii ale trecutului istoric. Album sigilografic. [Les sceaux – témoignages du passé historique. Album sigillographique]. Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1976, 282 p., 302 ilustr. 111. Dogaru, Maria. Însemne heraldice atestând originea latină a poporului român [Insignes héraldiques attestant l'origine latine du peuple roumain]. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice, 1980, p. 29-43. 112. Dogaru, Maria. Aspiraţia poporului român spre unitate şi independenţă oglindită în simbol. Album heraldic [L'aspiration du peuple roumain vers l'unité nationale et l'indépendance réflétée dans le symbole. Album héraldique]. Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1981, 291 p. 113. Dogaru, Maria. Un armorial românesc din 1813. Spiţa de neam a familiei Balş dotată cu steme. [Un armorial roumain de 1813. L'origine nobiliaire de la famille Balş dotée des armoiries]. DGAS. Bucureşti, 1981, 151 p. 114. Dogaru, Maria. Insignes et dévises héraldiques attestant l'origine latine du peuple roumain. În: Studii in onore di Leopoldo Sandri, Roma, 1983, p. 443-456. 115. Dogaru, Maria. Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului. [Les collections de moules sigillaires des Archives d'Etat]. Bucureşti, 1984, 304 p.
26

Maria Dogaru
116. Dogaru, Maria. Devizele în heraldica românească. [Les devises dans l'héraldique roumaine]. În: „Revista Arhivelor”, LXIX (1992), nr. 2, p; 195-217. 117. Dogaru, Maria. Ştiinţele auxiliare ale istoriei. Heraldica. [Les sciences auxiliaires de l'histoire. L'Héraldique]. Curs universitar pentru Facultatea de Arhivistică, 1994, 121 p. ilustr.(curs dactilografiat). 118. Dogaru, Maria. Din heraldica României. [Héraldique de la Roumanie]. Edit. JIF, 1994, 191 p., XCII pl. color. 119. Dogaru, Maria. Arta şi ştiinţa blazonului. Album. [L'art et la science héraldique. Album]. Facultatea de Arhivistică, 1994, 51 p. + 55 pl. color. 120. Edroiu, Nicolae. Heraldica (L'héraldique). În: Ştiinţele auxiliare ale istoriei. Curs universitar. Cluj-Napoca, 1992, 191 p. 178-200. 121. Gorovei, Ştefan. Mic îndreptar de heraldică (nu numai) ieşeană. [Petit guide d'heraldique]. În: „Opinia”. Iaşi, nr.1204 (26 VII 94); 1206 (28 VII 94); 1208 (30-31 VII 94); 1210 (2 VIII 94); 1212 (4 VIII 94); 1214 (6-7 VIII 94); 1216 (9 VIII 94); 1218 (11 VIII 94); 1220 (13-14 VIII 94); 1222 (16 VIII 94); 1224 (18 VIII 94); 1225 (19 VIII 94); 1226 (20-21 VIII 94). Vezi şi „Arhiva Genealogică”. IV (IX) (1997), nr. 1-2, p. 305-341. 122. Gorovei, Ştefan. Cu privire la heraldica medievală românească. [À propos de l'héraldique medievale roumaine]. În: „Arhiva Genealogică”. II (VII) 1996, nr. 1-2. Caiete heraldice p. 273284. 123. Greceanu Ştefan. Eraldica română. Actele privitoare la stabilirea armoariilor oficiale cu planşe şi cu vocabular. [Héraldique roumaine. Les documents concernant l'établissement des armoiries officiels avec vocabulaire et planches]. Bucureşti, 1900, 231 p., ilustr.
27

Ion. 130. 129 p. p. Sur l'origine des armoiries des Principautés Roumaines (aux XIV-e – XV-e siècle). Chişinău. Introducere. 129. I-II. „Revue roumain d’histoire”.Bibliografia heraldicii româneşti 124. 131. 1988. 125. Teză de doctorat. Sigilii de dregători. [L'héraldique vivante et son rôle dans la société]. Album héraldique]. Ittu. 4. nr. 126-149. p. 28 . [Études de sigillographie roumaine. 127. 561-633 + 6 pl. L'histoire de la vexillologie et de la sigillographie de Moldavie]. Jean Nicolas. 4. 1956. 26 p. XXVII (1988). În: „Revista Arhivelor”. Studii de sigilografie românească. Ştiinţa. Larionescu. Album heraldic [L'Armorial de Haute Moldavie. Mischevca. Vol. Bucureşti. Bucureşti. 96 p. Constantin. Mănescu. II (1927-1929). p. Mănescu Jean Nicolas. 1976. Bucureşti. Edit. 1956. Moisil. 126. XIV-XIX. 88-101. Nichitici. p. Alexandru. p. ilustr. 345-367. 4-5. Sigilografia cu referire la Transilvania (până la sfârşitul secolului al XV-lea). [Les symboles de Moldavie dans les XIV-e XIX-e siècles. 128. vol. Sigilii domneşti cu stemele judeţelor. + 6 pl. Bucureşti. Jakó. Extras. nr. 1994. Extras. Mănescu. nr. ilustr. Les sceaux princiers avec les insignes des districts]. 315-338. 1927. ilustr. Din istoria vexilologiei şi sigilografiei heraldice moldoveneşti din sec. origines et devenir du symbole héraldique unitaire de l'état roumain moderne. Negrei. L'évolution historique des armoiries des Principautés Roumaines du XV-e – XIX-e siècle. Sigismund. II. L'Aigle de Roumanie. Heraldica vie şi rolul ei în societate. Les sceaux des hauts dignitaires. Simbolurile Ţării Moldovei. Constantin. În: DIR. XXVI (1987). Bucureşti. Armorialul Moldovei de Sus. Vladimir. Jean Nicolas. Traian. „Revue roumain d’histoire”. [La sigillographie concernant la Transylvanie jusqu'au XV-e siècle].

[Héraldique devant Msgr. Năsturel. 65-85. Steagul.Noul Severin. În: „Revista Arhivelor”. Vasile. Năsturel.V. Bucureşti. 1931. 1. 2. Noi studii de sigilografie românească.S. [Le drapeau. arheologie şi filologie”. 1-80. p. Bucureşti. Năsturel. 61 p. VI (1940). Eraldica în faţa P. 178 p. 135. 1997. Modvest. L'origine et son évolution historique et héraldique]. 1931. 1892. Constantin. Cercetare critică pe temeiul istoriei. În: „Boabe de grâu”. p. Originea şi evoluţia ei istorică şi heraldică. [Nova Plantatio et les Rois de Roumanie successeurs des Empereurs Byzantins]. P. Constantin. P.Maria Dogaru 132. 76 ilustr. nr. Nova Plantatio şi regii României – moştenitori ai împărăţiilor Bizanţului. însemne domneşti. Studiu sfragistic din punct de vedere istorico-heraldic cu numeroase figuri în text. Sigiliul domnesc şi stema ţării. Aurelian. Bucureşti. 1885. Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie. Edit. les armoiries roumains des enseignes princiers. Extras. Moisil. Évéque de Râmnic-Noul Severin]. Studiu critic din punctu de vedere eraldicu cu numeroase figuri în testu. 136. 139.S. trophées. Carol Göbl.V. 24 p. De la acvila heliacă la stema României. [Nouvelles études de sigillographie roumaine]. + pl. [Les armoiries de Roumanie. 133. + ilustr. trofee. p. Sacerdoţeanu. Năsturel. [De l'aigle helioque aux armoiries de la Roumanie]. 100-109. 134. ilustr. Moiş. 137. P. Moisil. Bucureşti. Voinţa naţională. [Les armoiries de Roumanie. + ilustr.V.V. nr. Recherche critique basée sur l'histoire]. Bucureşti. Stema României. Edit. stema română. Étude critique du point de vue héraldique avec des illustrations]. Ghenadie. XV (1914). Conceptul de unitate a poporului român pe care îl 29 . P. Episcopul Ghenadie al Râmnicului . 1903. În: „Revista pentru istorie. 237 p. Stema României. 138.

nr. Vârtosu. 141. V. Paul Attinger. Bucureşti. Sturdza Săuceşti. Emil. [Esquisses sur la sigillographie roumaine]. În: DIR Introducere. Sturdza Săuceşti. 1891. + 12 pl. 1971. 32-38. Heraldica . Schiţe de sigilografie românească. Marcel. nr.R. Urechia. Edit. 142.Bibliografia heraldicii româneşti reflectă şi rolul avut în formarea ideii de unire. 7 p.P. + 5 ilustr. 172.A. Vol. L'Héraldique roumaine. 17 p. Neuchâtel. p. Extras. În: „Revista Arhivelor”. + ilustr. 2. 331538 + ilustr. 1974. Edit. Le concept de l'unité qu'il reflète et leur rôle dans la formation de l'idée d'union]. Marcel. Ştiinţifică. [Le sceau princier et les armoiries du pays. 11-68 ilustr. 1956. XI (1968). 30 . p. + 5 ilustr.Tratat tehnic [L'Héraldique. II. Academiei R. Bucureşti. Comisiunea însărcinată de Ministerul de Interne cu cercetarea stemelor regatului şi ale judeţelor. 2-3. p. Din sigilografia Moldovei şi a Ţării Româneşti. [De la sigillographie de Moldavie et de Valachie]. Bucureşti. 143. p. Traité technique]. În: Arhivum Heraldicum LXXXV (1971). 140.

XV (1976). 2. 92 p. 145. ilustr. Curs special de heraldică (Probleme controversate ale heraldicii româneşti). 1.341-342. În: „Arhiva Genealogică” IV (IX) (1997). 59 p. Les timbres des armoiries des familles de Moldavie et de Valachie. Une capsule sigillaire 31 . Boiangiu. 29 mai . 2. 346-348. [L'activité de la Commission d'Heraldique. Sigilii domneşti din secolul al XVII-lea. 1973. Berindei. p. 2. „Revue roumain d’histoire”. génèalogie et sigillographie 1996-1997]. 147. Iorga”. Contributions au système des sceaux à timbre fixe. 148. Ferdinand. + 12 ilustr. Magdalena. [Cours spécial d'héraldique. p. p. Livia. 1-2. Bunta. 1. Contribuţii la sistemul de sigilare cu „timbru fix”. Dan. Cinq ans d'activité de la Commission d'Héraldique.2 juin 1972). 146. Questions controversées de l'héraldique roumaine]. de Généalogie et de Sigillographie auprès de l'Institut d'Histoire „N. 67-69. 1973. O capsulă sigilară de la Şerban Cantacuzino Voievod. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques (Liège. 149. În: volumul Bibliophile au Pont Euxin. genealogie şi sigilografie (Filiala Iaşi) în anul academic 1996-1997. f. Bucureşti. 1997. nr. Bartsch. Quelques supralibros des Voivodes roumains. Aneta.a.. Braga (Portugalia). ABORDĂRI TEORETICE ŞI ACTIVITĂŢI PRACTICE 144.IV. Constanţa. Activitatea Comisiei de heraldică. Bacâru. [Les sceaux des princes régnants du XVII-e siècle. nr.

[Contributions à l’héralique. Ileana. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 151. Buzdugan. p. 1978-1979. Căzan. XI (1979). Contribuţii la heraldica. sigillographie et médaillistique à l`occasion d`anniversaire d`une décennie de l'Union de la Transylvanie avec la Roumanie]. [Le symbole héraldique et la 32 . [L'aurochs moldave -signe de démarcation]. IV 1968. Ileana. XXXI (1994). Xenopol”. VII. În: Recueil d'études généalogiques et héraldiques roumaines. nr. Căzan. Din activitatea unui vechi atelier de gravură fondat în Bucureşti în perioada regulamentară. Bucureşti. 150. Ileana. 154. Simbolul heraldic şi legitimarea realităţilor socio-politice. p. 195-198. 156. George. 152. În: Studii şi cercetări de numismatică. Victor. Originile simbolice ale blazonului. În: Analele Universităţii Bucureşti. Caţavei. Căzan. 2. 155.D. 1012-1022. 126-127. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. LXXIII. Burlacu. În: „Revista de istorie”. 153. Bourul Moldovei semn de hotar. 1988. 95-105. p. sigilografia şi medalistica aniversării unui deceniu de la Unirea Transilvaniei cu România. XLII (1989). Iaşi. [Sur l'activité d'un ancien atelier de gravure fondé à Bucarest. nr. Ideologische und sozial kulturelle Gegebenheiten im heraldischen Symbol. [Les origines symboliques du blason). 517-544. p. 5 p. p. 54-60. p. pendant la période du Reglement Organique]. Şerban Cantacuzino). Ileana. 263-275. Căzan-Neagu.Bibliografia heraldicii româneşti provenant de Şerban Cantacuzino]. În: „Ziridava”. XXXVIII (1989). Gheorghe. (Sigilii de la Vasile Ştefăniţă Lupu. La Souveraineté et l'indépendance dans l'héraldique médiévale roumaine.

Căzan. 15 p. Ileana. simbolul şi însemnul heraldic [L'imaginaire médiéval. nr. al XVI-lea). 3-4. 163. XI (1992). Steme româneşti. În: „Magazin istoric”. [Héraldique de Valachie et de Moldavie]. Extras. 1974. Câteva sigilii inedite aflate în expoziţia numismatică a Muzeului de Istorie a municipiului Bucureşti. Cernovodeanu. [Considérations sur l'héraldique roumaine]. [Représentations héraldiques dans les imprimés et des manuscrits roumains anciens – XVI-esiècle]. p. partea I. Bucureşti. [La science héraldique au service des idéaux nationaux des révolutionnaires de 1848]. + ilustr. Bucureşti. Dan şi Cojocărescu. Reprezentări heraldice în vechi tipărituri şi manuscrise româneşti (sec. Dan. 162. 135-149. cetate a culturii româneşti. [Armoiries roumaines]. nr. Maria. 159. 217-229.Maria Dogaru légitimation des réalités socio-politiques]. V (1976). 161. Cernovodeanu. În: Târgovişte. Heraldica Ţării Româneşti şi Moldovei. nr. 6-8. În: „Revista Muzeelor” şi Monumentelor”. Consideraţiuni asupra heraldicii române. 117-131. Dan. 124-125 (se fac referiri şi la stema familiei Brâncoveanu). p. Dan. 33 . Dan. + 10 ilustr. 92. le symbole et le signe héraldique]. 15-18 + 7 ilustr. În: „Tribuna României”. XVI (1940). În: Vlăstarul. Cernovodeanu. nr. 3. 11. nr. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române” LXX-LXXI (1976-1977). nr. p. p. 158. XI (1974). Imaginarul medieval. Cernovodeanu. Heraldica în slujba idealurilor naţionale paşoptiste. 1974. 67-71. [Quelques sceaux inédits se trouvant dans l'exposition numismatique du Musée d'Histoire de la ville municipale de Bucarest]. Cernovodeanu. 4. 157. Bucureşti. 160. 15 + 6 ilustr. Dan. IV(1993). XI (1977). În: „Revista de istorie”. p. p. Cernovodeanu. În: Studii şi materiale de istorie medie. p.

1987. În: Les actes du VI-e colloque de l'Académie Internationale d'Héraldique. nr. Cernovodeanu. 200. vol. Le cimier dans les anciens pays roumains. În: „Revista Arhivelor”. 220-221. Nouvelles découvertes dans le domaine de l'héraldique medievale roumaine. XII-e Congrès et l'Académie Roumaine-Américaine. p. XXXIII (1994). Dan. Cernovodeanu. În: „Hidalguia”. 168. 9-13 octobre 1989. nr. 53-64. 1872-1947]. Cernovodeanu.A. 232-241. A. Cernovodeanu. tenants des armoiries du Principauté et puis du Royaume roumain. 175-192. 1989. [Àpropos de la position de queue des lyons héraldiques. 2. Heraldica în slujba ştiinţei istorice româneşti [L'Héraldique au service de la science historique roumaine]. 170. X (1990). În: Homo Religiosus. p. XXXV. 24-27 juin 1987]. Dan. 183-189. 229-241.R. XXXVIII. 228-239. suporţi ai stemei Principatului şi apoi a regatului român (perioada 1872-1947). La Revista de Genealogie Nobleza y Armas (Madrid).Bibliografia heraldicii româneşti 164. În: legătură cu poziţia cozii leilor heraldici. p. Vol. nr 1-2. 39-52. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. La Petite Pierre. Cernovodeanu. 167. Mircea Eliade et la symbolique héraldique. Freiburg in Bresgau. 34 . Un demi-siècle de sciences généalogiques et héraldiques en Roumanie: 1940-1990. Hommage à Mircea Eliade. Cernovodeanu. Dan. p. XIII (XVII) (1986). LXIV. Dan. 166. XLIX (1997). Sorbonne. Bruxelles. nr. XV (XIX). Dan. vezi şi „Hidalguia”. 169. Freiburg in Bresgau. Vol. Cernovodeanu. Dan. Dan. 199). (Los Angeles). Paris. p. Vol. 1990. La Revista de Genealogia Nobleza y Armas (Madrid). p. „Revue roumain d’histoire”. 427-437. p. p. 165. L'origine des grands sceaux princiers moldo-valaques à la bordure ornée de medaillons aux armoiries des districts de ces principautés.

p.revista de cultură istorică”. În: „Arhiva Genealogică”. Colecţia de sigilii a Direcţiei Generale a Arhivelor Statului Bucureşti. În curs de publicare. Valoarea educativă a simbolului heraldic. [La valeur éducative du symbole héraldique]. Le dernier hérald de la Bassarabie]. Maria. Le lion dans l'héraldique dynastique roumaine. Dogaru. L'état actuel et les directions du développement de la sigillographie roumaine.Maria Dogaru 171. p. Cernovodeanu. [Un intéressant document cartographique – carte de la Dacie de 1881. nr. p. 315-337. de la sigillographie et de l'insignologie pour l'étude de l'histoire des 35 . Înfiinţarea Comisiei de heraldică. IV (IX) (1997). p. Maria. În: Internationaler Kongress für genealogische und heraldische Wissenschaften. 19-26. Iurie. 4. Maria. 173. nr. [Paul Gore. nr. Paul Gore. 15 noiembrie 1978. Maria. 155-171. genealogie şi sigilografie. L'importance de l'héraldique. 1-2. généalogie et sigillographie]. Colesnic. 1991. genealogie şi sigilografie de pe lângă Institutul de istorie „N. 177. nr. p. În: „Revista Arhivelor”. 212-231. München. 178. Maria. 174. În: „Patrimoniu . 172. 2. Ultimul herald al Basarabiei. ilustr. Dan. [La constitution de la Commission d'héraldique. nr. Maria. 176. [La collection de sceaux de la Direction Générale des Archives d'Etat du Bucarest]. Comunicare susţinută în Comisia de heraldică. Dogaru. Dogaru. În: „Revista Arhivelor”. 377-379. 1974. Chişinău. 490-493. 175. Dogaru. Iorga”. avec les armoiries des provinces roumaines]. XLVIII (1971). Dogaru. p. XII (1969). În: „Revista Arhivelor”. 1. Un interesant document cartografic: Harta Daciei de la 1881 cu stemele provinciilor române. Dogaru. LII (1976). 3.

Les sources sigillaires au service de l'histoire de la science et de la technique. Dogaru. 23-31. În: Recueil d'etudes généalogiques et héraldiques roumaines. archivistique et héraldique”]. Maria. Supliment. 1982. Maria. Maria. XXIX (1980). 743758. Expoziţia „Ideea de unitate şi independenţă oglindite în simbol heraldic”. 978-979. [Enseignes héraldiques reflétant l'idée de l'unité nationale]. 180. p. 206-222. p. Dogaru. Dogaru. nr. Bucureşti. 182. 36 .7 septembre 1976. Istorie. 179. Maria. 3. 123-133. Sources héraldiques refletant l'origine latine du peuple roumain.Bibliografia heraldicii româneşti Pays Roumains. 1979. 184. 185. XXXIII (1980). În: „Revista de Istorie”. [Le sceau – source historique et facteur culturel]. 183. nr. Dogaru. p. [La reconstitution de la Dacie dans le symbole héraldique]. Colocviul ştiinţific „Arheologie. Maria. 181. Însemne heraldice reflectând ideea unităţii naţionale. [Le colloque scientifique „Archéologie. 25-46. LVI (1979). nr. În: Recueil du XIII-e Congrès International de Sciences Généalogiques et Héraldiques. p. Londre. Maria. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. nr. p. 4. În: „Revista Arhivelor”. Sigiliul – izvor istoric şi factor cultural. Maria. heraldică”. Londra. LVIII (1981). XXXIII (1980). p. În: „Revista Arhivelor”. Dogaru. 4. 454. 31 août . Muzee. arhivistică. XIX (1982). p. 5. Dogaru. În: Analele Universităţii Bucureşti. Dogaru. În: „Revista de istorie”. Reconstituirea Daciei în simbol heraldic. [Exposition „L'idée d'unité et d'indépendance reflétée dans les symboles héraldiques”]. ilustr.

191. În: Muzeul Naţional. 321-325. 5. 5. XXIII (1986). Muzee. 190. Ideea unităţii naţionale oglindită în simbol heraldic. Florica. 14-19. Maria. 1983. În: „“Revista Arhivelor””. VII. Maria şi Mureşan. XXV (1988). În: „Magazin istoric”. 47 p. 188. 187. Dogaru. Muzee. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. [L'exposition "Les sources héraldiques reflétant la paix. [L'exposition "Les sceaux – témoignages de la pérénité roumaine au Bas Danube]. Dogaru. DGAS. Expoziţia „Izvoarele heraldice reflectând pacea. nr. Revoluţia românăde la 1848 reflectată în izvoare heraldice. Expoziţia „Sigiliile – dovezi ale perenităţii româneşti la Dunărea de Jos”. l'amitié. 3-4. Maria. nr. Chişinău.Maria Dogaru 186. p. 189. p. Dogaru. 48-61. Valorificarea izvoarelor heraldice în activitatea de instrucţie şi educaţie a tineretului. Dogaru. p. p. nr. 1986. an XVIII (1984). [L'idée de l'unité nationale reflétée par les symboles héraldiques]. Dogaru. l'unité nationale et l'indépendance”]. 1. [L'unité nationale roumaine dans les symboles héraldiques]. Principii de organizare a expoziţiilor sigilare. XXIV (1987). Unitatea românească în simboluri heraldice. 1. prietenia. [La révolution roumaine de 1848 reflétée dans les sources héraldiques]. p. 1983. Maria. Maria. LXVIII (1991). Le rôle du sceau dans la vérification de l'authenticité 37 . 31-43. Muzee. 26 oct-30 nov 1990. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor. unitatea naţională şi independenţa”. 8. Maria. 193. Maria. 148-150. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. p. Maria. Dogaru. Albu Liliana. Dogaru. Le faux dans les documents moldovalahs. nr. [Les principes d'organisation des expositions sigillaires]. [Valorisation des sources héraldiques dans l'instruction et l'éducation de la jeunesse]. 192. Dogaru.

nr. Bucureşti. nr. 113 p. Falsos y falsicaciones de documentes diplomaticos en le adad medis. 38 . [La contribution de Gheorghe Asachi au développement de l'héraldique roumaine]. 197. [L'ancien héraldique des Roumains. [Moulages sigillaires réalisés aux Archives d'Etat à l'appui des activités culturelles et éducatives]. p. 198. p. nr. Romania's heraldry. sources pour la connaissance de l`art feodal roumain]. Dogaru. Bulele de aur folosite în cancelariile Ţării Româneşti şi Moldovei. Maria. Bucureşti. Mulaje sigilare realizate de Arhivele Statului în sprijinul activităţilor cultural-educative. Maria. p. 1998. 1991. Dan Cernovodeanu – strălucit reprezentant al heraldicii româneşti. În: „Revista Arhivelor”. le cabirisme et le mithraïsme]. + ilustr. Maria. 4. În: „Revista Arhivelor”. 418-423. p. Dogaru. p. În: Memoria Antiquitatis. În: vol. Păstrarea şi conservarea sigiliilor. Les armoiries des pays (roumains) devant les religions daco-romanes.Noul Severin. cabirismul şi mitraismul. 200. 194. 135 p. Enăceanu. Maria. 3. p. Saragosa. 1994. În: „Hrisovul” (serie nouă). XIX. 473484. + 65 pl. LXXI (1994). Muzeul de Istorie din Piatra Neamţ. Stemele ţărilor în faţa religiunilor daco-romane. În: „Ziridava”. Maria. LXIV (1987). Dogaru.Bibliografia heraldicii româneşti des actes. [Dan Cernovodeanu éminent représentant de la héraldique roumaine]. IV-V. nr. 17-30. Catalogue. 339-343. 1996. surse pentru cunoaşterea artei feudale româneşti. Drăghici Natalia şi Dogaru. 199. Eraldica veche a românilor. Maria. 1999. 196. [Les bulles d`or utilisées dans les chancelleries de la Valachie et Moldavie. 75-85. Ghenadie episcop al Râmnicului . [La conservation des sceaux]. Contribuţia lui Gheorghe Asachi la dezvoltarea heraldicii româneşti. Dogaru. 1894. 370-379. Dogaru. 195. XXI.

2. În: Studii şi cercetări de istorie veche. 345-346. Nicolae. 33-44. Anul 1848 în lumina izvoarelor sigilare. Ştefan. vol. În: „Magazin istoric”. [Le rapport du président de la Comission Consultative héraldique adressé au Ministre de l'Intérieur sur l'activité de la Comission de 1921 à 1938]. 27-36. 1531-1538. IV (IX) (1997). Ioan C. Maria. Grămadă. 207. A existat în România instituţia heraldică? [A-t-il existé en Roumanie l'institution héraldique?]. [A propos de quelques études de généalogie et d'héraldique]. nr. Cristache şi Dogaru. Filitti. 26-32. p. În: „Revue d’héraldique et onomastique”. [Le professeur Maria Dogaru a 65 ans]. XXX (1977). 206. Filitti. Ştefan. p. p. 3. p. În: „Lupta întregului popor” (1988). [Un aigle insolite]. Bucureşti. 1935. Bucureşti. Raportul preşedintelui Comisiei Consultative Heraldice adresat ministrului de interne asupra activităţii comisiunei între 1921-1938. 205. În: „Hrisovul” (serie nouă). p. Olimpia. 1-2. 30 p. p. Ioan C. Gorovei. În: Cercetări şi documente privitoare la istoria Principatelor Române. 204. Pe marginea unor studii de genealogie şi heraldică. V (1971). 1925. 39 . O acvilă neobişnuită. Iliescu. [Sur les premières armoiries des Principautés Roumaines]. 208. 17-19. p. 4p. nr. Gheorghe. În: „Arhiva Genealogică”. Sur le blason des Princes Roumains. nr. 202. 1-3. În: „Revista de istorie”. nr. Guţu. In honorem Paul Cernovodeanu. Octavian. Bruxelles. Gorovei. tom. 22. 1999. [L'année 1848 dans la lumière des sources sigillaires]. 8. 1946. XIX. 1938. 203. IV-V. Nicolae. Extras. p. Despre primele steme ale Principatelor Române. 209.Maria Dogaru 201. Iorga. 3. Profesor doctor Maria Dogaru la 65 ani.

Bibliografia heraldicii româneşti
210. Ittu, Constantin. Imagistica heraldică din secolele XIV-XVI. [L'image héraldique des XIV-XVI-e siècles]. În: Buletinul Comisiei de heraldică, genealogie şi sigilografie al Academiei Române. Filiala Cluj-Napoca. I-II (1995-1996), p. 6-28. 211. x x x. Izvoare speciale, dovezi ale permanenţei şi continuităţii poporului român în vatra strămoşească. [Sources spéciales, preuves de la permanence et de la continuité du peuple roumain dans son atre]. Manifestare organizată în cadrul „Săptămânii internaţionale a Arhivelor”. Bucureşti, 26 noiembrie - 2 decembrie 1979. În: „Revista Arhivelor”, LIX (1982), p. 277-284. 212. Jitaru, Grigore P. Contribuţii la istoria blazonului [Contributions à l'histoire du blason]. În: „Anuarul Muzeului Naţional de Istorie al Moldovei”, I (1992), Chişinău, p. 27-36. 213. Maior, Corneliu şi Stoi, Dimitrie. Ecosistemele pădurilor de pe Valea Crişului Alb înfăţişate de heraldica sigilară din sec. XVIII şi XIX. [Les écosystèmes des forets de la vallée Crişul Alb présentés par héraldique sigillaire de XVIII-e et XIX-e siècles]. În: Universitatea de Vest Vasile Goldiş. Arad, nr. V (1995), p. 77-85. 214. Marinescu, Ioan. Insigna Congresului de numismatică şi arheologie de la Craiova din anul 1934. [Insigne du Congrès de numismatique et d'archéologie de Craiova de 1934]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. LXXXVIILXXIX 1983-1985, nr 131-133, p. 415-417. 215. Mănescu, Jean N. Beiträge zur Geschichte der Geheimgesellschaften. În: „Info”. VI (1985), nr. 2, p. 40-41. 216. Mănescu, Jean N. Les ornements extérieurs de l'écu dans l'héraldique d'Etat roumain. Lucrare de diplomă. Universitatea Bucureşti, 1986, mss. 217. Mănescu, Jean N. Acvila României. [L'aigle de la Roumanie]. În: „Magazin istoric”. XXV (1991), nr. 4, p. 33-35.
40

Maria Dogaru
218. Metzulescu, Stelian. Pe marginea tematicii: Heraldică. [Sur le thème: héraldique]. În: „Filatelia”. IX (1960), nr. 4, p. 6, 11 + 6 ilustr. 219. Metzulescu, Stelian. Un document heraldic. [Un document héraldique]. În: „Glasul Bisericii”. XIX (1960), nr. 11-12, p. 1035-1037. 220. Metzulescu, Stelian. Semiluna - simbol heraldic. [Le croissant de la lune - symbole héraldique]. În: „Glasul Bisericii”. XX (1961), nr. 11-12, p. 1104-1121, + ilustr. 221. Metzulescu, Stelian. Reprezentări şi inscripţii religioase aflate pe drapelele folosite în trecut de Ţările Române 1500-1856. [Représentations religieuses trouvées sur les anciens drapeaux des Pays Roumains - 1500-1856]. În: „Glasul Bisericii”. XXI (1962), nr. 9-10, p. 917-941. 222. Metzulescu, Stelian. Importanţa heraldicii în ilustrarea cărţilor şi manuscriselor. Ilustrarea prin motivul heraldic „capete de arapi”. [L'importance d'héraldique dans l'illustration des livres et des manuscrits. L'illustration par le motif héraldique: têtes d'arabes]. În: Volumul jubiliar al Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti (75 de ani de activitate). Bucureşti, 1971, p. 109-112. 223. Minea, Ilie. Importanţa juridică a peceţilor domneşti. [L'importance juridique des sceaux princiers]. În: Cercetări istorice. X-XII (1934-1936), nr. 1, p. 344. 224. Moisil Constantin. O stemă interesantă de la Constantin Mavrocordat. Cu privire la originea stemei unite. [Un blason interessant de Cosntantin Mavrocordat. A propos de l’origine des armoiries unies]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. XVIII (1923), p. 92-94. 225. Moisil, Constantin. Primele peceţi cu stemele unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti. [Premiers sceaux avec
41

Bibliografia heraldicii româneşti
les armoiries unies de la Moldavie et de la Valachie]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. XVIII (1923), p. 6063 + ilustr. 226. Moisil, Constantin. Bule de aur româneşti. [Bulles d'or roumaines]. În: „Cronica numismatică şi arheologică”. IV (1923), nr. 3-4, p. 24-26. 227. Moisil, Constantin. Bule de aur sigilare de la domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei. [Bulles d'or sigillaires provenant des princes de la Valachie et de la Moldavie]. În: „Revista Arhivelor”. I (1924-1926), nr. 1-3, p. 249-265 + ilustr. 228. Moisil, Constantin. Comisiunea consultativă heraldică. [La commission héraldique consultative]. În: „Revista Arhivelor”. I (1924-1926), nr. 3, p. 299-300; I (1924-1926), nr. 4-5, II (1927-1929), p. 260-261 şi 453-454. 229. Moisil, Constantin. Mihail Kogălniceanu şi heraldica naţională. [Mihail Kogălniceanu et l'héraldique nationale]. În: „Arhiva Românească”. III (1939), p. 49-58 + 2 pl.. Extras. Bucureşti, 1939, 10 p. + 2 pl. 230. Moisil, Constantin. O descriere heraldică din anul 1841. [Une description héraldique de l'année 1841]. În: „Arhiva Românească”. III (1939), p. 286-287. (Este descrisă stema Moldovei). 231. Moisil, Constantin. Steme vechi româneşti. 1. Basarabii şi Muşatinii. [Armoiries roumaines anciennes. Les Basarab et les Muşat]. În: „Universul”. LVIII (1941), nr. 112 (29 aprilie), p. 2 + ilustr. 232. Moisil, Constantin. Steme vechi româneşti. 2. Despot Vodă şi Mihai Radu. [Armoiries roumaines anciennes. Despot Vodă et Mihai Radu]. În: „Universul”. LVIII (1941), nr. 119 (6 mai), p. 2 + ilustr.
42

În: „Universul”. Moisil. Constantin. 151-162. V (1942). Constantin. 3.Maria Dogaru 233. la Moldavie et la Transyilvanie]. 2 + 3 ilustr. 234. 159 (15 iunie). Constantin. [Premiers sceaux avec les armoiries unies de la Moldavie et de la Valachie au début du XVII-e siècle]. 239. Steme vechi româneşti. p. p. În: Universul. LVIII (1941). [Recherches sigillographiques. II 1958. 236. În: Studii şi cercetări de numismatică. Ideea imperială în Ţările Române. Les armoiries unies de la Valachie. [Armoiries roumaines anciennes. Steme vechi româneşti. Moisil. Bucureşti. 2 + ilustr. nr. 238. 371-375. Constantin. Cercetări sigilografice. nr. LVIII (1941). 43 . [Armoiries roumaines anciennes. 300 (4 noiembrie). 237. + 1 pl. Moisil. 235. 4. 1942. Inele sigilare domneşti de aur. 2 + 5 ilustr. Stemele unite ale Ţării Româneşti şi Moldovei. În: „Revista Arhivelor”. Ţării Româneşti şi Transilvaniei. 240. Constantin. Constantin. Moisil. p. p. 132 (19 mai). Moisil. [Une page de l'ancienne héraldique roumaine]. p. Steme vechi româneşti. În: „Universul”. 152 (8 iunie). nr. 1. 12 p. 1949. Dumitru.” Ştiinţe Istorice – filozofie. nr. nr. Anneaux sigillaires princiers d'or]. Les blasons unis de Valachie et de Moldavie]. I (1948-1949). 12 p. 3-4. nr.P. Extras. Moisil. Brâncoveanu et Cantemir]. Stemele unite ale Moldovei. 2 + 4 ilustr. Primele peceţi cu stemele unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti de la începutul veacului al XVII-lea. Extras. În: „Buletinul Ştiinţific al Academiei R. Constantin. 5. Năstase. LVIII (1941). O pagină de heraldică românească veche.R. geneza şi evoluţia ei în vechea artă românească. p. Brâncoveanu şi Cantemir. p. [Armoiries roumaines anciennes. Steaguri şi steme. Moisil. [Drapeaux et armoiries]. 212-219 + 1 pl. LVIII (1941). În: „Universul”.

371-376 + ilustr. 1972. nr. Alexandru. p. Revistă enciclopedică populară. nr. Contribution à l'histoire du cérémonial de la Cour romaine. Heraldica naţională. 367-369 + ilustr. clădiri şi monede. Ardealului şi Moldovei. Marca ţării pe peceţi. În: „Convorbiri literare”. 117-119. p. 30 p. Opanschi. 244. Nicolaescu. 497-514 + ilustr. Les insignes du pouvoir. Dumitru. p. dezbateri. Steme domneşti şi stihuri la gherbul Ţării pe vechi tipărituri din Ţara Românească şi 44 . Atena. 245. Năstase. Odobescu. În: „Albina”. tom. 267-285 242. Asupra stemelor unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti la începutul veacului al XVII-lea. nr. nr. p. seria a II-a. vol. 12-13 (23-30 decembrie). nr. 325-330. 1958. Cătălina. 5 (4 noiembrie). Stoica. Din nou despre coroana lui Vasile Lupu. 2. P. 169-175. 1. Sigiliul lui Mihai Viteazul ca domn al Ţării Româneşti. V (1902). În: Studii şi cercetări de numismatică. 1905. [Du nouveau sur la couronne du Vasile Lupu]. Bucureşti. În: „Revue des études sud-est européennes”. Onciul. Les quadrupèdes androcéphales figurés sur les monuments et leurs origines]. Petre Ş. XLII (1908). Dimitre. [Le blason du pays sur les sceaux. În: „Arhiva Genealogică”. 1-2. bâtiments et monnaies]. p. 247. Bucureşti. XXVII (1904-1905). 243. ilustr. [Sur les armoiries unies de la Moldavie et de la Valachie au debut du XVII-e siècle]. [Héraldique nationale. În: „Analele Academiei Române”. p. IV (IX) (1997). 241. Năsturel. 7 p. 233258. V (1901). XV (1977). Năsturel. 1958. [Le sceau de Michel le Brave comme prince de Valachie. 246. p. de Transyilvanie et de Moldavie]. Patrupedele androcefale figurate în monumente şi originea lor. Extras. 14 (6 ianuarie). p. II.Bibliografia heraldicii româneşti [L’idée imperiale dans les Pays Roumains et son évolution dans l’ancien art roumain]. V.

Stemele Regatului României. 2. St. În: „Bulletin de la section historique de l'Académie Roumaine”. [Armoiries princiers et vers aux armoiries du pays sur anciennes ouvrages imprimés de Valachie et Moldavie]. jud. 9 (185). + ilustr. 1934. Paşcanu. Heraldica ştiinţă ajutătoare a istoriei. Braşov. p. XX (1971). 236-237. Popoiu. L'aigle byzantin sur les vêtements des princes roumains du Moyen Âge. Papasima. en couleurs d'après les originaux de la Commission consultative héraldique]. 250. În: Cercetări numismatice. 10-11 + ilustr.P. Ion Nistor” din comuna Oprişeni. Două drapele din patrimoniul Muzeului Militar Naţional. judeţelor şi municipiilor în culori după originalele Comisiei Consultative Heraldice. Radu. x x x. + pl. p. Panaitescu. Sanielevici. p. Lizica. [Sur les sceaux en blanc de la cité byzantine Păcuiul lui Soare du district Constanţa]. Suceava). 1. nr. 253. [L'Héraldique . 1935. În: Monitorul Oficial. des districts et des villes . XXX (1982). 9 + ilustr. nr. Mihail şi Berceanu. [L'Héraldique dans la philatélie roumaine]. 2 f. 254. Heraldica în filatelia românească. Unirea. 245-252. Tudor. Despre sigiliile în alb din cetatea bizantină Păcuiul lui Soare (jud. În: „Revista Muzeelor”. p. 249. [Deux drapeaux provenant du Musée Militaire National]. În: „Filatelia”. Mihail şi Berceanu Radu. XX(1971). XXXII (1995). XVII (1930). color. (Drapelele Societăţii arcaşilor „Avram Iancu” şi Şcolii primare „Dr. nr. Paşcanu. 44 p. Constanţa). [Les armoiries du Royaume de la Roumanie. p. 248. P. 251. Bucureşti. 45 . În: „Filatelia”. VII (1996). 8 (184). 252. 64-67. Stema Moldovei şi cea a Ţării Româneşti. nr. În: Studii şi cercetări de istorie veche.science auxiliaire de l'histoire].Maria Dogaru Moldova. [Les armoiries de la Moldavie et de la Valachie].municipes. 33-36. p.

141-158. Xenopol”. [L'aigle et la tête d'aurochs. 2. reproduse în volumul Itinerarii medievale. II 1958. 1973. Braga (Portugalia). [Une représentation d'Heracles sur un anneau sceau découvert dans le site geto-dace de Vlădiceasca]. 93-95. p. 2-3. Viena. 481-489 + 35 ilustr. ilustr. În: Genealogica et Heraldica. George. II (1979). 257. 1980. Sturdza Săuceşti. p. Leon. 29 mai . Marcel. Trohani. 256. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. În: Studii vâlcene. 1973. Vezi şi Arhivum Heraldicum. p. Vulturul şi capul de bour. Şimanschi. 259. XVII (1980). 261. Bucureşti. 260. Şahinian.D. însemnele unirii Munteniei şi Moldovei pe mărcile poştale româneşti. l'Armorial roumain. 1972. p. 1962. 258. 371-387. p. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. Theodorescu. p.Bibliografia heraldicii româneşti 255. 1979. 579-589 + ilustr. R. Despre un însemn sculptat şi pictat de la Cozia. În: Cercetări numismatice. Ion. nr. [Motifs et thèmes héraldiques dans l'ancien art et les armoiries des Pays Roumaines]. [Les plus anciens sceaux princiers et boyards moldaves]. 155-162. Marcel. 14-19 septembrie 1970). Viena. I. Referat la cel de-al X-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Genealogice şi Heraldice. IV. p. În: Studii şi cercetări de istoria artei. Cele mai vechi sigilii domneşti şi boiereşti din Moldova (1387-1421). 46 . Motive şi teme heraldice în arta veche şi stemele Ţărilor Române. Ştefănescu. 2637. O reprezentare a lui Heracles pe un inel sigilar descoperit în aşezarea geto-dacică de la Vlădiceasca.2 juin 1972. Liège. Sturdza Săuceşti. În: Studii şi cercetări de numismatică.D. Aperçu sur l'Héraldique roumaine. enseignes de l'union de la Valachie avec la Moldavie sur les timbres postales roumains]. [Sur un enseigne sculpté et peint de Cozia].

L'apparition et le rôle politique et juridique du sceau princier. Mihai Radu şi Grigore Ghica. mem. 1898. Emil. A. Originea stemelor Ţărilor Române. p. Secţ. Vârtosu. Florica. În: „Revista Muzeelor”. Umlauf. 263. Vârjoghie. Bucureşti. Veress. p. Vitali. Alexandru Moruzi).A. Extras. Ist. 265. În: „Studii şi Cercetări Numismatice”. 57-65. În: „Analele Academiei Române”. 73-87 + 6 pl. Vârtosu. 1942. nr 2. Constantin Brâncoveanu. p. 225-232. 266. Criteriile de ordin heraldic pentru determinarea domnitorilor emitenţi din epoca medievală a numismaticii româneşti. nr. [Gloses sigillographiques]. 3. domni ai Ţării Româneşti). În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 1958. Vârtosu. 129-130. 15 p. Anexa la raportul Comitetului Delegaţiilor de secţiune asupra Proiectului de lege pentru modificarea armelor ţării.Maria Dogaru 262. 268. 351-362. Glose sigilografice. LXXV-LXXVI (1981-1982). 47 . V. S. III. Sigilii domneşti rare din veacul al XVII-lea. Emil. (Sigiliile heraldice ale lui Vasile Lupu. nr. p. p. 12-13. p. + 6 pl. 267. [La restauration du drapeau qui a appartenu au Brick Mircea]. [Les sceaux rares des princes régnants du XVII-e siècle]. Restaurarea drapelului ce a aparţinut Bricului Mircea. domn al Moldovei. t. XXXIII (1996). Florica şi Stoica. Urechia. [Annexe au rapport du Comité des délégations de section sur le projet de Loi pour la modification des armoiries du pays]. [L'origine des armoiries des Pays Roumains]. Mem. 419-437. [Les critères d'ordre héraldique pour la détermination des princes émetteurs de l'époque médiévale de la numismatique roumaine]. (Sigiliile domnitorilor Petru Muşat. „Revue roumain d’histoire”. 264. XXV (1942). nr. În: „Revista istorică română”. Bucureşti. 1. I (1931). 2. VI (1967). Emil.

151-158. 1-2. Emil. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie”. [Observations sur des sceaux médiévales moldaves]. Zahariuc. [Sur la cosigillation des actes princiers]. IV (IX) (1997). Iaşi. Despre cosigilarea actelor domneşti. Vârtosu.Bibliografia heraldicii româneşti 269. 270. Petronel. 255285. vol. 48 . În: „Arhiva Genealogică”. p. p. Observaţii asupra unor sigilii medievale moldoveneşti. VI (1969).

I (VI) (1994). 189-197. Galaţi). Dan. 1971. nr. [Le sceau d'un prélat de Russie trouvé dans l'habitat de Garvăn (region Galati]. [Le XVI-e Congrès International de Généalogie et Héraldique de Copenhaga]. În: Studii şi cercetări de numismatică. p. 277. [Sceaux byzantins de Brousse – Turquie]. XIV (1975) nr. nr. I. 199-206 (fig. 1-2. 276. 149-172. 272. Berindei. Bălăceanu Stolnici. 273. 275. INTERFERENŢE HERALDICE EXTERNE 271. nr. În: Studii şi cercetări de istorie veche. 6.). I. Sceaux des empereurs byzantins découverts en Roumanie. Barnea. C. p. Barnea. 1. 3-4. 49 . „Revue roumain d’histoire”. V. nr. Două armoriale ale familiei Du Mont. nr. Cel de-al XVI-lea Congres Internaţional de Genealogie şi Heraldică de la Copenhaga. p. 1. „Revue roumain d’histoire”. nr. Sigilii bizantine de la Brusa (Turcia). XXXIV (1981). Dan. Le XII-e Congrès international de Généalogie et d'Héraldique de Munich. p. Dan. În: „Revista de istorie”. Sigiliul unui ierarh al Rusiei în aşezarea de la Garvăn (reg. XI (1972). În: „Arhiva Genealogică”. Berindei. 150-151. p. 3. 152-155. 1971. 185-193 (Se prezintă stema familiei Du Mont originară din Hainau . VII (1956). Le XI-e Congrès international de Généalogie et d'Héraldique. I. Tom. 274. Barnea.V. p. [Deux armoriaux de la famille Du Mont].Belgia). „Byzantia”. Berindei. Bucureşti. 1024-1025. pag.

[Le catalogue des médailles napoleoniennes du Musée National d'Histoire de la Transylvanie]. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. Căzan. Cernovodeanu. p. p. Symbols et representations dans la numismatique Centrale Européenne. Comunicare susţinută la sesiunea de comunicări ştiinţifice de la Facultatea de Arhivistică (mai 1999). XVI-e – XIX-e siècle]. Tom. Dan. 149-150. 24-30 septembrie 1973. VII (IX). nr. Le XIX-e Congrès International des Sciences Généalogique et Héraldiques de Keszthely. XVI-XIX. Cernovodeanu. 1974. 1995. 283. În: Recueil des communications du Congrès International d'Études Sud-Est Européennes. „Revue roumain d’histoire”. 1-15 + 9 ilustr. 284. Cernovodeanu. Livia şi Jude. Dan. Dan. p. XL (1987). p. Catalogul medaliilor napoleoniene din Cabinetul numismatic al Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei. [Le XVII-e Congrès International de Généalogie et Héraldique de Lisbonne]. 314-316. Freiburg in Bresgau. 2-6 octombre 1990. 50 . Livia. În: „Revista de istorie”.342 b. Paris. Un épisode de la politique française en Orient: La mission du baron Bois-le-Comte dans les Balkans en 1834. [Héraldique numismatique. p. 3. I. Tom. 280. Călian. Bucureşti. Adolphe. sec. În: „Der Tappert”. 281. p. Berindei. 285. (Înfăţişează steagul naţionalităţii române).Bibliografia heraldicii româneşti 278. Das Wappenbuch Wijinbergen und die Heraldik der walachischen Dynasten. Cluj-Napoca. 279. Căliano. Al XVII-lea Congres Internaţional de Genealogie şi Heraldică de la Lisabona. Les Armoiries Wijinbergen et l'héraldique dynastique valaque. Billecocq. Heraldică medalistică. (Berlin-Ouest). 211-232. Album Moldo-valaque ou Guide pittoresque à travers les Principautés du Danube. Simboluri şi reprezentări în medalistica central europeană. 282. 1-2. Bucureşti. XIII-XVII 1979. 278. 1979. 1991. Dan. XXX (1991). Ileana. 1848. nr. Maria Magdalena. 342 a .

Cernovodeanu. 1983. Montmorency. ilustr. Recueil du 51 . de l'Académie Internationale d'Héraldique. Nobleza y Armas. Le processus de la libre adoption des armoiries dans l'espace sud-est européen (XIII-e XIX-e siècles). Londra. Dan.7 septembre 1976. Dan. 177-194 + 36 ilustr. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. 1985. 19-23 septembre 1983. 289.Maria Dogaru 286. Arms attributed to Wallachia and Moldavia in the XV-th and XVI-th century. Paris. În: Actes du III-e Colloque de l'Académie Internationale d'Héraldique. 1979 (difuzat în 1984). Eléments héaldiques communs dans l'armorial municipal et de district des pays de l'Est Européen (XX-e siècle). La Revista de Genealogie. XXXI. no. Cernovodeanu. Les influences de l'art héraldique français sur l'art héraldique roumain. nr. 291. Freiburg in Bresgau. 31 août . 23-25 septembre 1983. Dan. p. XII (XVI). European books of arms and the historical realities they reflect. Madrid. În: Recueil des Actes du VII-e Congrès National de Généalogie. Le Léopard d'Or. În: „Hidalguia”. 5-9 octobre 1981). 2-4 mai 1985). 292. Cernovodeanu. Londres. Versailles. Les armes attribuées à la Valachie et à la Moldavie par les armoiries ouest et centroeuropéennes (XIII-e XVI-e siècles). 39 p. 288. Dan. Paris. 693-701. 49-54. În: Recueil du XIII-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. (X-e Congrès de l'Académie Roumaino-Américaine. BressanoneBrixen. Dan. Dan. Versailles. 290. p. vol. L'apparition des armoiries dans le sud-est européen. 17. 1986. Cernovodeanu. 1983. În: Les origines des armoiries (Actes du II-e Colloque. Cernovodeanu. p. 180. Dan. Edit. 1984. University of California at Berkeley. p. În: „Genealogica et Heraldica”. 98-100. Cernovodeanu. Sur la création récente d'armoiries communales dans certains pays de l'Europe de l'Est. 287. Cernovodeanu.

Dan. Budapesta. anglais et allemands du XIII-e au XV-e siècles. 293. 1986. V (1994). p. Dan. Helsinki. p. În: Nouvelles etudes d'histoire. p. 7-13 septembre 1986. Les armoiries de souverains du sud-est européen dans les rôles d'armes français. Cernovodeanu. În: „Turul”. 1990. XIV (XVIII). Bruxelles. Bucureşti. 16-21 août 1984. [Une variante inconnue des armoiries de la Roumanie dans un tableau héraldique français réalisé entre 18611862]. p. 294. 201-210 + 3 ilustr. Augmentations et changements d'armoiries dans l'héraldique des Pays Roumains. 298. Helsinki. Cernovodeanu. Ciobanu. O variantă necunoscută a stemei României într-un tabel heraldic francez alcătuit între anii 1861-1862. p. ilustr. Ştefan. în lumina ultimelor cercetări. Les chroniqueurs français de la IVe Croisade et les Roumains de l'aire de la latinité orientale. 297. În: „Revista istorică”. 296. 295. p. 3-4.Bibliografia heraldicii româneşti XVI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 28-31 + 2 ilustr. Vol. [Un demie siècle des recherches généalogiques et héraldiques en Roumanie 19401990]. Lisabona. Stemele valahe din armorialul Wijinbergen. Spoleto. Félévszázados genealógiai és heraldikai kutatás Romániában 1940-1990. În: Recueil du XVII-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 52 . nr. vol. 1987-1988. Dan. 1993. Dan. Cernovodeanu. 187225. Cernovodeanu. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. 73-86. 157-176. nr. 1988. Lisbonne. 2. 1216 octombre 1987. 282-300 + 11 pl. 295-302. Cernovodeanu. VII (1985). LXVI. Freiburg in Bresgau. Dan. [Les armoiries valaques de l'armorial de Wijinbergen à la lumière des dernières recherches]. În: Actes du V-e Colloque de l'Académie Internationale d'Héraldique. Héraldique. 3. p.

Maria Dogaru
299. Dalas, Martine. Corpus de sceaux français du Moyen Âge, Tome II. Les sceaux des rois et de régence. Paris, 1991, 337 p. Prezentare de M. Dogaru. În: „Revista Arhivelor”. LXIX (1992), nr. 1, p. 127-130. 300. Diaconu, Petre. Câteva consideraţii pe marginea unui sigiliu descoperit la Preslav (R.P. Bulgaria). [Quelques considérations en marge d'un sceau découvert à Preslav (R.P. Bulgarie]. În: Studii şi cercetări de numismatică. Nr. V 1971, p. 207210. 301. Dima-Drăgan, Corneliu. L'album héraldique des étudiants d'outre-mer de l'Université de Padoue (XVII-e - XVIII-e siècles). În: „Revue des études sud-est européennes”. X (1972), nr. 2, p. 271-280 + ilustr. (Despre stema fraţilor Damian, boieri munteni, bursieri ai lui Constantin Brâncoveanu la Padova). 302. Dogaru, Maria. Expoziţiile organizate la Liège în cadrul celui de al XI-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Ggeneralogice şi Heraldice. [Les expositions organisées à Liège pendant le XI-e Congrès International des sciences généalogiques et héraldiques]. În: „Revista Arhivelor”. LXIX (1972), nr. 4, p. 700 - 702. 303. Dogaru, Maria. Mulaje sigilare din Flandra şi Brabant (sec. X-XVII). [Moulages sigillaires de Flandre et de Brabant X-e - XVII-e siècles]. În: „Revista Arhivelor”. LII (1975), nr. 4, p. 418-425. 304. Dogaru, Maria. Arhivum Heraldiqum - Buletin Internaţional. Nr. 3-4, 1975. În: „Revista Arhivelor”. LIII (1976). Nr. 1, p. 104-105 (prezentare). 305. Dogaru, Maria. Sigiliile mănăstirilor de la muntele Athos. [Les sceaux des monastères du Mont Athos]. În: Mitropolia Moldovei şi Sucevei. 1976, p. 567-572. 306. Dogaru, Maria. Al XII-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Genealogice şi Heraldice – Londra, 31 august – 7
53

Bibliografia heraldicii româneşti
septembrie 1976. [Le XIII-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques, Londres, 31 août - 7 septembre 1976]. În: „Revue des études sud-est européennes”. Tome XV (1977), nr. 1, p. 170. 307. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réunion du Comité International de Sigillographie]. În: „Revista Arhivelor”. LV (1978), nr. 3, p. 367368. 308. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie de la Bucureşti. [Réunion du Comité International de Sigillographie de Bucarest]. În: „Revista de istorie”. Tom. XXXII (1979), nr. 2, p. 353-354. 309. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réunion du Comité International de Sigillographie]. Paris, 24-28 septembre 1979. „Revista Arhivelor”, nr. 4, 1975, p. 474-475. 310. Dogaru, Maria. Valoarea artistică a izvoarelor sigilare. Pe marginea unei expoziţii internaţionale de sigilografie. [La valeur artistique des sources sigillaires. Sur une exposition internationale de sigillographie]. În: Studii şi cercetări privind istoria artei. Seria Arte plastice, XXVI (1979), p. 193-198. 311. Dogaru, Maria. Expoziţia internaţională de sigilografie. [L'exposition internationale de sigillographie]. În: „Revista Arhivelor”. LVI (1979), nr. 3, p. 345-349. 312. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réunion du Comité International de Sigillographie, Budapesta, 19–20 septembrie 1981]. În: „Revista Arhivelor”. LIX (1982), nr. 2, p. 202-204. 313. Dogaru, Maria. Manifestări ştiinţifice internaţionale Al XV-lea Congres Internaţional de heraldică şi genealogie, Madrid; Reuniunea Comitetului Internaţional
54

Maria Dogaru
de Sigilografie – Toledo; Şedinţa Comisiei Internaţionale de Diplomatică – Saragosa. [Manifestations scientifiques internationales]. În: „Revista Arhivelor”. LX (1983), nr. 3, p. 332334. 314. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réunion du Comité International de Sigillographie]. Stuttgart, 19-23 septembrie 1983]. În: „Revista Arhivelor”. LXI (1984), nr. 2, p. 217-218. 315. Dogaru, Maria şi Feneşan, Costin. Al X-lea Congres Internaţional al Arhivelor. [Le X-e Congrès International des Archives]. Bonn, 16-21 septembrie 1984. Se prezintă şi lucrările Comitetului Internaţional de Sigilografie. În: „Revista Arhivelor”. LXI (1984), nr. 4, p. 217-219. 316. Dogaru, Maria şi Popovici, Ioan. Stema Daciei întrun album medieval. [L'emblème de la Dacie dans un album héraldique médiéval]. În: „Magazin istoric”. XX (1986), nr. 11, p. 17-18. 317. Dogaru, Maria. Lucrările Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Les travaux de Comité International de Sigillographie]. În: „Revista Arhivelor”. LXVI (1990), nr. 1, p. 106-108. 318. Dogaru, Maria. Catalogul expoziţiei „Simbolul, expresie a solidarităţii umane. Izvoarele sigilare şi heraldice reflectând colaborarea şi prietenia între popoare”. [Catalogue de l'exposition Le symbole – expression de la solidarité humaine. Les sources sigillaires et héraldiques qui reflètent la collaboration et l'amitié entre les peuples]. Bilingv, român-francez. Edit Militară, Bucureşti, 1990, 155 p. 319. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie [Réunion du Comité International de Sigillographie]. În: „Revista Arhivelor”. LXVIII (1991), nr. 1, p. 567.
55

Reuniunea de la Haye (septembrie 1993). Interférences”]. 303-305. p. În: „Hrisovul” serie nouă. Maria şi Ratcu. Maria. p. LXXI (1994). 47 p. 3. Maria. 1990. I (1995). [Tradition et modernité dans les armoiries des villes]. În: „Revista Arhivelor”. Paris. Târgovişte. 327. 291312. 321. Graphische Symbole in mittelalterlichen Urkunden. 4. Tradiţie şi modernitate în heraldica orăşănească. 1. Revue française d'héraldique et sigillographie. Maria. n 54-59 (1984-1989). Maria. Dogaru. nr. Dogaru. LXXI (1994). 324. Realizări şi proiecte de viitor ale Comitetului Internaţional de Sigilografie. p. [Réalisations et projets d'avenir du Comité International de Sigillographie].Bibliografia heraldicii româneşti 320. reproducere dactilografiată. [La liste des organismes officiels et des groupes indépendents de généalogie et d'héraldique de différents pays]. Consideraţii asupra unui document de vexilologie [Quelques considérations concernant un document de vexillologie]. LXIX (1991). nr. nr. 1996. p. ilustr. Maria. 326. Dogaru. Peter Ruk. Maria. Catalog (şi studiu) al expoziţiei internaţionale . 124-127. Dogaru. 3. Organizată în iulie 1994 la Biblioteca Academiei Române. p. În: „Revista Arhivelor”. Dogaru. 325. Dogaru. Lista organismelor oficiale şi a grupelor independente de genealogie şi heraldică din diferite ţări. LXX (1993). În: „Revista Arhivelor”. Maria. Ileana-Maria. nr. 407-409. 323. Manifestări ştiinţifice internaţionale în domeniul heraldicii. [Catalogue de l'exposition „Héraldique roumaine – héraldique française. [Manifestations scientifiques internationales dans le domaine de l'héraldique].mai 1996 (bilingv româno-francez). Dogaru. Beiträge 56 . Catalogul expoziţiei „Heraldica românească – heraldica franceză. Interferenţe”. Dogaru. 117-128. În: „Revista Arhivelor”. 322.

57 . V (1971). p. 1869.Canada iunie-septembrie 1996. Jean. p 155-159. nr. Heraldica canadiană oficială. [L'exposition internationale d'héraldique Ottawa.Ottawa . II. Autour de la Salamandre. Héraldique officielle canadienne]. p. Bucureşti. În: „Revista Arhivelor”. Academiei Române. [Les blasons de l’empire hongrois ou les armoiries des régions d’Hongrie]. Hogea-Velişcu. Bucureşti. Simbolul bonete roşii. Sigiliile chinezeşti de la Arad între artă şi utilitate. Dogaru. Extras din „Revista Arhivelor”. Maria. juin-septembre 1996. 1. 1996. Bucureşti. 1991. Cartea Românească. Canada. p. De la guivre des Visconti à la salamandre de Français I-er. XXII. Hugonhout. Extras. Expoziţia internaţională de heraldică . 333. 15-16. 10. Gaster. Holban. 331. În: „Magazin istoric”.Maria Dogaru zur diplomatischen Sigmaringen. Ede. p. 328. Holban. 1939. LXXIV (1997). 98 + pl. nr. În: Etudes byzantines et post-byzantines. În: „Revue historique du sud-est européen”. 332. În: „Magazin istoric”. [Les sceaux chinois d'Arad entre l'art et utilité]. Vol II. 16 p. 288-282. Ian Thorbeke Verlag. Maria. În: Der Bukarester Salon. Mihail. Edit. Bucureşti. Semiotik. Pesta. 1884. A magyar birodalom vagy Magyaroszag Részeinek cimere. 206-214. VIII.( conţine şi stemele atribuite de herladişti străini Ţării Româneşti şi Moldovei). I. XIX (1985). 335. [Le symbole bonnétes rouges]. Ivanfi. 330. p. Les armoiries de la ville d'Asprokastron et leur origine byzantine. 329. 28-30. 1939. Illustrierte rumänische Rundschau. 7. 196-216. Rümänische Wappen-Sagen. Maria. Octavian. Iliescu. 334. p. 1946. nr.

Jean Nicolas. nr. p. [Les blasons territoraux polonaises. 339. nr. Ses ornements communs dans la graphique de certains livres imprimés à Bucarest. VII. 1995. Londra. În: „Hrisovul”. Seria III. I. [Les armoiries de Georgie et de la Valachie. [Sur les blasons roumains de Richenthal]. Praga. 1993. "Ianus". p. 1975. Klietminn. Constantin. 1927. Geneza. tom. 340. Contributions héraldiques à l'histoire des sociétés secrètes. 334 p. 337. 342. ilustr. Delegaţii din ţara noastră la conciliul din Constanţa (Baden) în anul 1415. Mănescu. Kurt Gerhard dr.Bibliografia heraldicii româneşti 336. Rapport concernant l'enquête sur les matrices des sceaux. Kuczynski. (Despre stemele princiare ale lui Dimitrie Cantemir). Phaleristik Rumäniens. Varşovia. 4-5. (Prezentare de M. 1993. În: „Analele Academiei Române”. Berlin. Referat la al XIII-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Genealogice şi Heraldice. Tbilisi. Iaşi în secolul al XVIII-lea. Serie nouă. Stefan Krzysztof. 249 ilustr. 338. 343. 5-7 p. 231-235. L`apparition. Stefan Krzysztof. Karadja. 21 august – 7 septembrie 1976. 58 . Iosef. p. Ioan S. În: Studii şi cercetări documentare de bibliografie.. II (1927-1929). [Délégations roumaines au Concil du Constanza – Baden en 1415]. 16 p.. + ilustr. Tbilisi et Iassy au XVIII-e siècle]. Ornamentele comune în grafica unor cărţi tipărite la Bucureşti. tresci. Macurek.a. Stemele Georgiei şi Ţării Româneşti. 155-156. 436-437. Kuczynski. f. Karadja. Constantin. funkcje. Dogaru). Despre stemele româneşti ale lui Richenthal. 2. [L`Héraldique de la Roumanie]. VIII (1966). Band I. În: „Revista Arhivelor”. 59 p. 131 p. Sjendnoceni Rumunu. 341. Polskie Herby ziemskie. contenu et fonctions]. Manu.

André . 350. 16-21 août 1984. 346. Roma. În: „Revista de istorie”. Moisil. Tom. [La croix de St. Ideea Daciei în stemmatografia illirică. Yves. Helsinki. nr.). 5-23. no. p. Madrid. 8 f. Stelian. 349. Edition Scientifique Italienne. pl. LV (1978). Les étapes de la progression d'une grande cité vers la liberté. p. 1972). (Extras). („Le club français de la médaille”. Le sceau de la ville de Lyon en 1330. 348. no. M. Vers une crypto-héraldique. (Le club français de la médaille”. 24-25. 1978. p. [L'idée de la Dacie dans la stemmatographie illirique]. 347. 1983. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Romane”. 1981. Metman.Maria Dogaru 344. Metzulescu. Recueil du XVI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. În: Recueil du XV-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Jean Nicolas. În: Genealogica et Heraldica. Madrid. 11-12. 47-51. 469-470 (prezentare de Dogaru. Metman. Mănescu. Mănescu. 345. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. Mănescu. I. 8. p. simbol heraldic. Andrei. 139-140. 1925 septembre 1982. În: „Revista Arhivelor”. Das Oswalduss-symbol in der Wappentierwelt Osteuropas. L'aigle bicéphale dissimulée dans les armoiries des Pays Roumains. Jean Nicolas. nr. 1980. p. p. nr. Jean Nicolas. Dimitris. p. 1023-1041 cu ilustr. 351. XIV (1919). Bucureşti. 35-36. XXXI (1978). 4. Monete polone cu stema Moldovei. Eléments d'héraldique roumaine dans l'armorial russe.symbole héraldique]. Constantin. M. 59 . 417-426. XIX (1960). p. 1986. În: „Glasul Bisericii”. Năstase. 1969). Bucureşti. 357-374. Crucea Sf. 1511 (prezentarea Dogaru. Helsinki. [Monnaies polonaises aux armoiries de la Moldavie].). Yves. Toute vie est couleur.

t. Berlin. Caesarius. arheologie şi filologie”. Al.Bibliografia heraldicii româneşti 352. 1914. Typis. Moldovei şi Transilvaniei). 1992. Imperiu German. Cracovine. Dimitris. (Descriere. p. 2 tab. Stematografia lui Paul Ritter. Der Orden „Michael der Tapfere”. [Un armorial du XVIII-e siècle. ilustr.. 1980. 1766. 354. 1958. În: Studii şi cercetări de numismatică. Heraldicae regni Hungariae Specimen regia provinciarum. Empire Romain]. 166-176. p. Năsturel. p. Năsturel.. Ioan. Armele Sf. 1941-1645. Neubeker. Orbis Poloni. Adalékok a havasalyi vajdoság numizmatikjához. 1984. Atena.(Extras). 14 p. Un armorial din secolul al XVIII-lea. 355. Okolski. 226-232). Sigiliul patriarhal descoperit la Constanţa. Franciscus Carolus. 1915-1922. Popovici. t. P. Nr.V. 3-32. O. ClujNapoca. I (10)+ 557 (-578) p. 3. 121-123. Popeea. Simon. II. [Contributions à la numismatique des voïvodes 60 . (Sunt incluse şi stemele Ţării Româneşti. 357. Bucureşti. reproducere şi comentarii asupra stemei familiei Movilă. În: „Archiv für Ordenskunde”. În: „Revista pentru istorie. Bucureşti. [Le sceau patriarcal découvert à Constanta]. Palma. I-III. 360. Năstase. Vindobonae. Ioannis Thomae de Trattern. 358. nr. XVI. Principatul de Wied şi schiţa genealogică a Casei princiare urmată de armele familiei. 356.V. VIII. P. 121 p. Franciscus. [Les armes du St. nobiliumque scuta complectens. [Le principauté de Wied et l’esquisse généalogique de la Maison princiaire suivie d’armes de la famille]. László. 2 ilustr. + ilustr. Une aigle bicéphale deguisée sur une charte inédite de Michel le Brave (1599). 353. În: Biblioteca şi cercetarea. VII. Stemmatographia de Paul Ritter]. Réthy. 359. 98-108. p. p.

Londra. (Se prezintă stema Ţării Româneşti).. + 4 pl. 1974. Xenopol”. Anciens blasons roumains du XII-e siècle. Mem. 52-53. Rezachevici. 433-436. München. 362. seria II. 366. Constantin. 363. 1892. Secţ. Bucureşti. 1581. D. Marcel. Ist. Schrot. Sect. Steme cu "capete de negri": înlăturarea unei legende din heraldica românească norddunăreană. 1987. International Congres of Genealogical and Heraldic Sciences. 1979. t. und 11. 239-259. Cronica lui Ulrich de Richenthal asupra Conciliului de la Constanţa (1414-1418). Mem.N. XVI. 23 p. În: „Analele Academiei Române”. VIII (1888). Martin. August 31 – September 7th 1976. p. Sturdza. 361. p. (Conţine şi stemele atribuite Ţării Româneşti şi Olteniei). 61 . Rudt von Collenberg. (Comentarii asupra stemei Ţării Româneşti.A. Byzantinische Präheraldik des 10. vol. Iaşi. D. p. t. 169-181. În: XIII-th. 1978. Sturdza. sigiliile heraldice ale domnitorului Vlad Dracul. München. Alexandru al II-lea Mircea. Héraldique. [Les Armoiries aux "têtes de nègres].A. ca şi a stemelor lui Stanislaus din Neamţ şi Dobromir din Ţara Românească). [Compte rendu sur la collection de documents historique roumains se trouvant à Wiesbaden]. În: Arhaeológiai Értesítö. Extras. XXIV. p. În: „Analele Academiei Române". Neagoe Basarab). p. Stuttgart. 71-98. seria II. nr. Adam Berg. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A.. 365. Dare de seamă despre colecţiunea de documente istorice române aflate la Wiesbaden. Sturdza Săuceşti. XL. Proceedings. 97-106. D. 364. W. XII-e Congres International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Jahrhunderts. dezbateri 18931894. Wappenbuch des Heiligen Römischsen Reiches und allgemeiner Christenheit in Europa. (Descrierea stemelor atribuite de Richenthal Ţării Româneşti şi Moldovei. Ist. 1888. p.Maria Dogaru transalpins]. 9-13 sept.

nr. p. Paris. 371. paru à Lyon. În: „Analele Institutului de Istorie şi Arheologie A. Emil. p. 31 august . Urechia. În: Cronică numismatică şi arheologică. p. Mihail. Londra. 1900. 59-70. În: Biblioteca şi cercetarea. 1944. [L'influence polonaise sur les premières monnaies moldaves]. Les armoiries de la Valachie dans un blason italien de 1600. 1. 263-277. Bucureşti. 372. nr. 62 . Cracovia. Mémoire au Congrès d'histoire comparée. 1984. Tanaşoca. 20 p. XXIV. 1932. nr.7 septembrie 1976. 1-2. Nicolae-Şerban. [Un exemplaire inédit de l'ouvrage de Hiérosme de Bara – „Le Blason des armoiries”. Influenţa polonă asupra primelor monete moldoveneşti. Red Dragov Sasowna Wegrzech i Rusi Maliskiej. Ludovik. (Se fac referiri la reprezentările heraldice gravate în sigiliile domnitorilor din Ţara Românească şi Moldova). 1901. Ţabrea.XIX-e siècles). Un exemplar inedit al lucrării lui Hiérosme de Bara "Le Blason des armoiries" apărută la Lyon în 1581. Wyrostek. Semnificaţia istorică a unui însemn heraldic: Stema "regelui Vlahiei" din armorialul Wijinbergen. en 1581]. 1987. V. Les relations de la Moldavie et de la Valachie avec l'Empire Ottoman. [La signification historique d'une enseigne héraldique: le blason du "roi de Valachie" dans l’armorial Wijnbergen]. 131-132. 370. Ştefănescu. p. Adriana. XVIII. 373. Ştefănescu. 193-207. Referat la al XIII-lea Congres International de genealogie şi heraldică. reflétées par le sceau du Prince régnant (XVII-e.Bibliografia heraldicii româneşti 367. IV(1966). nr. ilustr. Iaşi. 197-206. Notice sur les armoiries du peuple roumain. 192 p. 368. D. În: „Revue des études sudest européennes”. Xenopol”. VIII. Maçon. Vârtosu. Cluj Napoca.A. I. 369.

Elemente noi în stemele unor domnitori pământeni din Ţara Românească. Tiparul sigiliului mare al domnului Ţării Româneşti Pătraşcu cel Bun. Magdalena. 509-512. Bunta. 1981. Magdalena.D. 376. p. 4-6. [Nouveaux éléments dans les armoiries des princes de Valachie]. 5 ilustr. XLII (1989). Maria. 375. p. Gh. nr. HERALDICA ŢĂRII ROMÂNEŞTI 374. În: Acta Musei Napocensis. [A propos de l'épée et le sceau de Tudor Vladimirescu]. [Une matrice sigillaire du XVI-e siècle]. I. Despre sabia şi sigiliul lui Tudor Vladimirescu. ilustr. [La matrice du grand sceau du voïvode de la Valachie. Bartsch. 120128. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. Pătraşcu le Bon]. 5. C. Un tipar de sigiliu din secolul XVI. 63 . În: Acta Musei Napocensis. nr. Bădără. Aricescu. Scutul unguresc în armele Basarabilor.VI. IV (1873). (Sunt analizate impresiuni sigilare domneşti din a doua jumătate a secolului al XIX-lea). p. 172-173. Brătianu. VII (1921). În: „Revista de istorie”. 679-683. Ferdinand şi Dogaru. În: „Columna lui Traian”. II. (Studiu asupra matriţei unui sigiliu heraldic presupus a fi aparţinut lui Petru vodă Cercel). 377. 5. 1968. p. 378. Doru. 1965. Bunta. [Le bouclier hongrois dans les armoiries de la famille des Basarabs]. [Le sceau de Constantin Brâncoveanu apposé sur un livre relevant des collections de la Bibliothèque Centrale Universitaire de Bucarest]. 533-538. O carte cu pecetea lui Constantin Brâncoveanu în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare. p. 95-l03. p. 379. În: „Revista de istorie”.

În: „Magazin istoric”. Cernovodeanu. Unirea Ţărilor Române în sigiliul lui Mihai Viteazul (1600) [L'Union des pays roumains représentée sur le sceau du prince Michel le Brave]. Dan. [Le grand drapeau de Michel le Brave]. 253-262. Cernovodeanu. XCIV (1976). În: „Buletinul Bibliotecii Române”. pag. 1975. 249-266. Contribuţii la studiul însemnelor heraldice ale lui Mihai Viteazul. IV. Ed. Dan. 11. 387. 1975. În: „Biserica Ortodoxă Română”. 8+9 ilustr. „Revue roumain d’histoire”. Cernovodeanu. Ileana. nr. 66. [L'Union des pays roumains reflétée dans le sceau de Michel le Brave de 1600]. 730-753. Anexe. (Comentarii asupra originii şi evoluţiei stemei Ţării Româneşti). 1982. XXX (1991). [L'evolution du drapeau tricolore roumain de 1834 à 1881]. p. 384. p. Cernovodeanu. Tom XXIX (1976). nr. 15 + 5 ilustr. [Contributions à l'étude des emblèmes héraldiques de Michel le Brave]. 280-300.Bibliografia heraldicii româneşti 380. nr. IX (XIII). p. p. 7. Oradea. În: „Familia”. 3-4. p. 386. Căzan. 10 (122). 64 . Dan. 385. Bucureşti. Vol. Dan. nr. 7-8. Caragiale. 382. O contribuţie heraldică la istoria Brâncovenilor. În: „Tribuna României”. Evoluţia drapelului tricolor român între 1834-1881. În: Opere. XI (CXI) V. nr. p. Freiburg in Bresgau. Mateiu. În: „Revista de istorie”. [Contributions à l'étude des ensignes héraldiques de Vlad l'Empaleur]. Dan. Stindardul cel mare al lui Mihai. 1963. 381. [Contribution héraldique à l'histoire des Brancovans]. 1731-1743. Perpessicius. 14 ilustr. Dan. Unirea în sigiliul lui Mihai Viteazul din 1600. nr. Cernovodeanu. l'emblème et le sceau de Constantin Brâncoveanu. 383. + 5 ilustr. p. Cernovodeanu. IX (1975). Contribuţii la studiul însemnelor heraldice ale lui Vlad Ţepeş. Les armoiries.

390. Pavel. 2 p. Chihaia. Les émissions monétaires armoriées des princes de Valachie au XIV-e et au XV-e siècle et leurs implications dans l'histoire de cette principauté. 891-903. IX-e Congrès de l'Académie Roumaino-Américaine. Bruxelles. XXI (1991). nr. 4-6 Mai 1984. Les pavillons de la marine militaire et de commerce de Valachie et de Moldavie. cu 22 ilustr. 3. [Un cas inédit d'emploi des armoirires privées pour une cérémonie officielle en Valachie . O distincţie românească necunoscută. p.S. Cernovodeanu. Bucureşti. 1982. În: „Magazin istoric”. 151163. O emblemă cantacuzină la Muzeul Naţional de Antichităţi. Berne. puis des Principautés Unies. Dan. Deux armoiries sculptées appartenant aux voïvodes Vlad Dracul et Neagoe Basarab.Maria Dogaru 388. 100-122. nr. 49-54. În: „Revue roumain d'histoire d'art”. În: „Vexilla Belgica. Cernovodeanu. p. Cernovodeanu. p. Serie nouă. 392. XXXIII (1996). Dan. Brown University. Chihaia. În: „Revista Muzeelor”. 394. Pavel. 389. I (1964). Cernovodeanu. Publiés par l'Association Internationale des Numismates Professionnels. 393. 1. 8p + 22 ilustr. Cernovodeanu. În: Actes du IX-e Congrès International de Numismatique.A. [Une décoration roumaine inconnue]. Un caz inedit de folosire a unei steme având un caracter privat într-un ceremonial oficial de stat din Ţara Românească (secolul al XIX-lea). Un thème bien controversé dans l'historiographie roumaine: le fameux sceau de 1600 de Michel le Brave. ilustr. Louvain-la-Neuve. 62-63. + 2 pl. Luxembourg. 391. Dan. enfin de Romanie au XIX-e siècle (1834-1987). 1984. Dan. Annuaire de la Société Belge de Vexillologie” (1983). nr. septembre 1979. Dan.XIX-e siècle]. Providence. [Un emblème cantacuzène au Musée 65 .. p. U.

[Contributions à la connaissance des sceaux employés par le Gouvernement provisoire et par la Lieutenance princière de la Valachie. ilustr. nr. XXXIX (1970). În: „Revista Muzeelor”. 9 juin . p. Maria. Stema de piatră a voievodului Vlad Dracul de la Muzeul oraşului Curtea de Argeş. 399. Seria. p. p. Pavel. ilustr. 455-457. [Les armoiries au lion du voïevode de Valachie]. [La signification du blason en pierre du voïvode Radu le Grand]. 3-4. Dogaru. V (1994). Pavel. 1909-1910. 48-49. 396. découvertes à Curtea de Argeş]. sec. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor. Ovidiu. În: „Buletinul monumentelor istorice”. În: „Magazin istoric”. Muzee. V++1968). XV (1978). Mem. 397. Studii privitoare la numismatica Ţării Româneşti. Chiper. XXXII. Ioan.Bibliografia heraldicii româneşti national d’enntiquités]. p. 6-8. nr. [Études concernant la numismatique de la Valachie]. 65-66 + ilustr. p. 1. 401. [Les armoiries en pierre du prince Vlad Dracul. [L'emblème en pierre du voïvode Vlad Dracul existent au Musée de la ville Curtea de Argeş]. 6. În: „Analele Academiei Române”. p. nr. Stema cu leu a voievodului Ţării Româneşti. nr. 4. Chihaia. Cristea. Sect. nr. XIV (1980). Docan. 2. 398. 395. 303-307. XVI). [Le sceau le plus ancien ayant la légende en roumain]. p. În: „Revista istorică”. nr. Nicolae. Semnificaţia stemei de piatră a voievodului Radu cel Mare. 357-359. 400. Ist. În: „Revista Muzeelor”.13 66 . t. 1 ilustr. Chihaia. Pavel. II. Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor folosite de Guverul provizoriu şi Locotenenţa domnească din Ţara Românească (9 iunie-13 septembrie 1848). Stema de piatră a voievodului Vlad Dracul de la Muzeul oraşului Curtea de Argeş. VI (1969). Chihaia. 5. 459-567. Cel mai vechi sigiliu cu legenda în limba română (sf.

XLVII (1970). nr. 1973. 406. nr. Maria. 265270. 407. 1-2. p. Maria. Maria. [Les sceaux de la chancellerie princière de la Valachie entre 1715-1821]. Maria. Maria. Simbolul Daciei şi sigiliile lui Mihai Viteazul. nr. 385-421 + ilustr. Pe marginea folosirii sigiliilor cu caractere turceşti de către domnitorii Ţării Româneşti. 408.Maria Dogaru septembre 1848]. Dogaru. [Le symbole de la Dacie et les sceaux de Michel le Brave]. În: „Revista Arhivelor”. nr. În: „Revista Arhivelor”. 404. În: „Revista Arhivelor”. p. la mère du voïvode. Dogaru. XI (1968). Sigiliile de tip iconografic utilizate de domnii Ţării Româneşti. 379-384 + 5 ilustr. LI (1974). ilustr. Maria. 405. 29 Mai-2 Juin 1972. 191-198 + 2 ilustr. Dogaru. Particularités et évolution des ornements extérieur de l'écu dans les sceaux des princes régnants au Valachie au XVIII-e siècle. Dogaru. p. ilustr. 402. Braga (Portugalia). L (1973). p. Dogaru. [Les conceptions des révolutionnaires de 1848. 134-138. Sigiliile cancelariei domneşti a Ţării Româneşti între anii 1715-1821. Dogaru. În: „Revista Arhivelor”. 403. 2. Supliment. LII (1975). 2. Concepţiile revoluţionarilor paşoptişti oglindite în sigilii. reflétées par les sceaux]. Maria. p. [A propos de l'utilisation des sceaux aux lettres turques par les princes régnants de Valachie]. În: „Revue des études sud-est européennes”. În: „Revista Arhivelor”. 169-171. 3. Liège. Sur le sceau de Michel le Brave et le sceau personnel de Théophane. p. nr. Dogaru. 2. 307-308. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. [Les sceaux de type iconographique 67 . p. XXIII (1975).

Ioana-Alexandra. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. nr. Maria şi Rînziş. 3. + ilustr. [Un sceau inconnu du voïvode Radu Şerban]. 333-337.Bibliografia heraldicii româneşti utilisés par les princes régnants de la Valachie]. 3. Bucureşti. [Contribution à la connaissance des armoiries de la Valachie. 9. [Un anneau sigillaire princier de XVI-e siècle et quelques considération concernant la famille des Basarab]. nr. p. În: „Revista de istorie”. 923-935 + 1 portret + 1 ilustr. Maria şi Negreanu. Armoiries et portrait]. Contribuţii la cunoaşterea însemnelor heraldice din timpul domniei lui Matei Basarab. Bucureşti. Maria. Steme şi portret. 409. Contribuţii la cunoaşterea heraldicii Ţării Româneşti. XLIX (1915). nr. 9. 68 . (Studiu asupra unor inele gravate cu steme aparţinând unor domni ai Ţării Româneşti din sec. 288-293. În: „Revista Arhivelor”. Dogaru. 1940. Virgil. 53-61. Filofteia. XL (1987). În: „Revista Arhivelor”. Dogaru. XIX (1985). George D. inclusiv cel al lui Petru cel Tânăr). [Contributions à la connaissance des enseignes héraldiques employés pendant le règne de Matei Basarab]. În: Tirajul. Dogaru. p. Maria. Un sigiliu necunoscut de la Radu Şerban voievod. Les prémiers blasons en couleurs]. p. 1982. LVI (1979). 35 p. 410. În: „Convorbiri literare”. Stema voievodului Litovoi. Primele steme reprezentate în culori. Dogaru. 921-926. nr. 413. 10. 411. LX (1983). p. Un inel domnesc din veacul al XVI-lea şi câteva consideraţii cu privire la neamul Basarabilor din acel veac. comte du Royaume hongrois et prince du sacré Empire romain. p. Drăghiceanu. În: „Magazin istoric”. nr. [Les armoiries du voïvode Litovoi]. [Constantin Brâncoveanu. Florescu. p. Constantin Brâncoveanu. 412. conte al regatului ungar şi Principe al Sacrului Imperiu Roman. al XVI-lea. 414. 6-7.

[Le sceau de Mihnea Radu voïvode]. În: Noi Tracii. p. 421. În: „Magazin istoric”. În: „Analele Academiei Române”. Mănescu. Aurel. [Le drapeau de Mihnea Radu voïvode dans le Musée historique de Belgrad]. Cartea a II-a. 73-105. Vlad I-er. Din trecutul unei steme. În: Studii şi cercetări de numismatică. Octavian. 420. ilustr. nr. The origins of the dragon symbol in Vlad Dracul heraldry and iconography. 12 p. Octavian. XIX (1945). „Revue roumain d’histoire”. Bucureşti. Cu privire la monedele lui Mircea cel Bătrân. 419. 207. XXI (1992). 423. p. 27-32. Extras. 187. Metzulescu. În: Cercetări numismatice. Mem. p. p. Iliescu. 529-535. XXVII (1988). nr. 1975. Iliescu. În: „Magazin istoric pentru Dacia”. seria II. Cercetări. Ducaţii Ţării Româneşti cu numele lui Basarab Voievod. Florescu. Jean N. 183196. 1941. V (1971). le sceau et les monnaies. În: Cronica numismatică şi arheologică. Roma. 16. voïvode de la Valahie: le règne. Tom. Une aigle insolite]. Centro Europeo di Studi Traci. Octavian. p. În: Oltenia (Documente. nr. p. 1-7. Ist. pag. 417. Pecetea lui Mihnea Radu voievod. Iliescu. R.Maria Dogaru 415. Craiova. XXXVI (1913-1914). 1914. Cu privire la originea stemei Ţării Româneşti. Steagul lui Mihnea Vodă Radu în Muzeul istoric din Belgrad. 418. Sect. 1846. 1-2. Bucureşti. Steagul lui Tudor Vladimirescu. O acvilă neobişnuită. [Les monnaies de Mircea le Vieux]. V(1983). p. + ilustr. 139-152. August Treboniu. mem. 3 (48). 25-27. Nicolae. 2 ilustr. 134-138. [A propos de l'origine des armoiries de la Valachie]. Iliescu. VI. p. Radu. Viena. Laurian. II. Iorga. [Les ducats de Valachie au nom du voïvode Basarab]. 422. [Le drapeau de Tudor Vladimirescu]. 69 . Octavian. 416. [Le passé d'un blason. Culegeri).

1945. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 70 . ilustr. p. Stema lui Matei Basarab din tipăriturile bisericeşti. 430. [Le sceau pendu de Michel le Brave]. 1024-1041. p. p. Stelian. 34. Pecetea atârnată a lui Mihai Viteazul. LXXVII (1959). Ion Radu.un symbole héraldique]. În jurul stemei lui Constantin Şerban şi a pietrei de pe mormântul soţiei sale Doamna Bălaşa. Mircea. Metzulescu. LXXVI (1958). Metzulescu. p. Mircea. Constantin. 11-12. 428. nr. 425. simbol heraldic. p. Ion Radu. [Quleques eclaircissements relatifs au fondateur de la Cathedrale patriarcale. Autour des armoiries du prince Constantin Şerban et de la pierre tombale de son épouse la Princesse Balasa]. XIX (1960). Moisil. Stelian. O stemă interesantă de la Constantin Mavrocordat. Crucea Sfântului Andrei. nr. [Un blason intéressant provenant de Constantin Mavrocordat]. XXIV (1965). 427. 426. nr. Câteva lămuriri în legatură cu ctitorul catedraleiei patriarhale. Pecetea inelară a lui Mihnea vodă Turcitul. În: „Glasul Bisericii”. [Le sceau annulaire de Mihnea voïvode]. 9-10. 429. Apoteoza în fresca românească. În: „Glasul Bisericii”. En connexion avec les sceaux de Mircea l'Ancien]. 331-356 + ilustr. În: „Hrisovul”. 92-94. [L'Apothéose dans la fresque roumaine. XVIII 1923. În: „Biserica Ortodoxă Română”. 90-96. III (1943). 3-4. În: „Biserica ortodoxă română”. Referiri la sigiliile lui Mircea cel Bătrân. p. Metzulescu. p. În: „Hrisovul”. 103-107. nr. V (1945). Stelian şi Metzulescu George. Extras. Bucureşti. 322-342. Stelian. [Les armoiries de Matei Basarab dans les livres ecclésiastiques]. [La croix du Saint André . Metzulescu. 845-860 + ilustr. 47. 7 p + 1 pl.Bibliografia heraldicii româneşti 424.

433. Bule de aur româneşti. Moisil. Constantin. 2. 98 (15 aprilie). Alexandru Ghica. 2. În: „Universul”. Moisil. ilustr. 3-4. 83-90. Barbu Ştirbei. p. Basarab. Moisil. 133-139. Vechi sigilii domneşti de la Mircea cel Bătrân. [Les monnaies de Vladislav I-er. 2 +ilustr. Studii istorice şi numismatice. Steme vechi româneşti. Moisil. 3. 256-286. [Bulles d'or roumaines]. 435. Iaşi. nr. 49 (25 februarie). Constantin. În: Cronica numismatică şi arheologică. Monetele lui Vladislav I. 434. nr. Extras. LVIII (1941). Barbu Ştirbei]. nr. p. Monetăria Ţării Româneşti în timpul dinastiei Basarabilor. Moisil. p. Moisil. 1924-1925. 432. p. VI (19441945). În: „Revista Arhivelor”. p. Gheorghe Bibescu. 436. ilustr. 438. XXIX-XXXVI (19351943). LVIII (1941). Steme vechi româneşti. 107-159. nr. Études historiques et numismatiques]. 437. Bule de aur româneşti. 146 (2 iunie). p. 24-26 + ilustr. p. 126 (13 mai). Alexandru Ghica. Constantin. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. Gheorghe Bibescu. Bucureşti. Constantin. Constantin. ilustr. Basarab. În: „Universul”. LVIII (1941). Moisil. [La Monnaie de la Valachie du temps de la dynastie des Basarabs. În: „Universul”. [Les sceaux de Mircea le Vieux]. [Armoiries roumaines anciennes. nr. [Anciens sceaux princiers de l'époque de Mircea le Vieux]. 1944. Şerban Cantacuzino. Considérations historiques et héraldiques] În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. IV (1923). Constantin. p. [Armoiries roumaines anciennes. nr. 2 + 4 ilustr. Consideraţii istorice şi heraldice. + ilustr. Moisil. [Bulles d'or roumaines]. Sigiliile lui Mircea cel Bătrân. Constantin. D. LVIII (1941). 2 + ilustr. Constantin. Xenopol”. 71 . Serban Cantacuzino]. 32 p. nr. În: „Universul”.Maria Dogaru 431.

1324. 28 + ilustr. 1982. 4 (1952). p. 782789. 86-90. [A propos de la bulle d'or sigillaire de Mihnea III]. p. În: „Viaţa militară”. Ştiinţe istorice şi filozofice. Moisil.838-841. nr. Munteanu. Des ornaments communes dans la gravure des livres imprimés à Bucarest – Tbilisi – Iassy. 445. O nouă bulă de aur sigilară din Ţara Românească (de la Mihnea II). p. 1.Bibliografia heraldicii româneşti 439.R”. XX (1966) (decembrie). Filofteia. nr. [La signification des têtes d'arabes des armoiries des Basarabs]. un XVIII-e siècle]. În: „Buletinul ştiinţific al Academiei R. p. II (1927-1929). p. D. Petrescu. 441. 1-2. p. bulles d'or princières].R”. Constantin. [Une nouvelle bulle d'or sigillaire en Valachie de Mihnea II]. În: „Revista Arhivelor”. În: „Convorbiri literare”. Cu privire la bula de aur sigilară a lui Mihnea al III-lea. 10 (XVIII). 72 . Popescu. în secolul XVIII.V. [Sceaux. [Interprétation des armoiries figurées sur des monnaies de la Valachie].C.P. anneaux sigillaires. Interpretarea mobilelor heraldice de pe monetele Ţării Româneşti. Rînziş. p. Nanu. p. [Les sceaux du voïvode Constantin Serban 16541658]. 442. 103-104. În: „Buletinul ştiinţific al Academiei R. Gh. nr. LIX (1982). 446. 21. 444. Ornamente comune în grafica unor cărţi tipărite la Bucureşti – Tbilisi – Iaşi. Stemele Georgiei şi Ţării Româneşti. În: Studii şi cercetări de documentare şi bibliologie. Ştiinţe istorice şi filozofice. 440.P. 1925. XI (1914). [Les têtes d'arabes des armoiries des Basarabs]. III (1951). Capetele de arabi din stema Basarabilor. Mihai. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. În: „Revista Arhivelor”. inele şi bule de aur domneşti. Constantin. P. Năsturel. 150-155 + 14 ilustr. VIII (1966). Ion. 443. Rostul capetelor de arapi în stema Basarabeştilor. 19-23. Peceţi. Sigiliile lui Constantin Şerban (1654-1658). [Les armoiries de Georgia et de Valachie. Moisil.

ilustr. 188-191. IV (1940). Iarăşi despre sigiliul lui Mihai Viteazul. Sacerdoţeanu. V (1968). VI (1944-1945). [Sur le sceau de Mircea le Vieux. p. 161-162. Von dem Walachischen Wappen. nr. Sacerdoţeanu. 365-37. XV (1941). În: „Revista Muzeelor”. În: Privilegierte Anzeigen. 448. Despre steagul lui Mihai Radu. nr. Romanescu. Nicolae. 113-118. Mureş. 180-185. [Deux blasons et autographes princiers de 1616]. 58-60. 1. Stema lui Dan al II-lea în legătură cu familiile Huniade şi Olah. p. p. p. nr. Aurelian. [De nouveaux sur le sceau de Michel le Brave]. În: Arhiva Olteniei. [Le Parchemin et le sceau de Michel le Brave du 27 juillet 1600]. În: „Revista Arhivelor”. 1781. 5-16. Aurelian. „Hrisovul” şi sigiliul lui Mihai Viteazul din 27 iulie 1600. I. 1. O rectificare sigilografică. Două steme şi autografe domneşti din 1616. 443-445. mai-iunie. Aurelian. 2. Tg. nr. [Sur le drapeau de Mihai Radu]. În: „Revista Muzeelor”. Erdbeschreiburg und Naturwissenschaft". 451. Johann. [Autographes et sceaux provenant de Michel le Brave]. nr 5. 449. Sulică. În: „Revista Arhivelor”. p. 453. în "Ungarisches – Magazin oder Beiträge für vaterländische Geschichte. În: „Revista Arhivelor”. Seyvert. Pressburg. 1766. 9-10. Une rectification sigillographique]. p. Johann. 455. [Les armoiries de Dan II et les familles Huniade et Olah]. Seyvert. 73 . V (1941). Aurelian. nr. În: „Şoimii”. nr. Autografe şi sigilii de la Mihai Viteazul. p. 450. Marcel. Sacerdoţeanu. Von dem Walachischen Wappen. 296-313 ilustr. Sacerdoţeanu. Viena. p. 452. Despre un sigiliu al lui Mircea cel Bătrân. 61-67 + ilustr. ilustr. 454. IV (1928). Vol.Maria Dogaru 447. 2. 330-333. Aurelian. Sacerdoţeanu. V (1968). p.

nr. Tipare sigilare domneşti din secolul al XIX-lea. nr. Arborele din peceţile şi bulele sigilare de aur. Andrei. ilustr. [Matrices de sceaux princiers du XIX-e siècle (Valachie). Ştefănescu. În: Studii şi cercetări de numismatică. [Le drapeau de Constantin Ispilanti voïvode]. 1013. Anton şi Potocki. [Les drapeaux princiers provenant de l'époque d'Alexandre D. În: Studii şi cercetări de numismatică. În: „Buletinul Muzeului Militar National”.D. Steagul lui Constantin Vodă Ipsilanti. Tocilescu. 1943. 458. I 1957. p. I 1957. 456. O nouă pecete a lui Mihai Viteazul. 8 p. Extras. Bucureşti. p. Vârtosu. Steaguri domneşti din timpul domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica. [A propos des armoiries de la Valachie. 127-128. Anton. Steagul lui Constantin Vodă Ipsilanti. 459. În: Cronica numismatică şi arheologică. Anton. nr. Giurescu. Grigorie. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. (Ţara Românească). p. ilustr. ilustr. 1944. 178-183 + ilustr. Ghica]. 1943. II (1905). 373-388 + ilustr. Cu privire la stema Ţării Româneşti. 9. Velcu. 457. L'arbre figuré dans les sceaux et les bulles d'or]. [Le drapeau de Constantin Ispilanti voïvode]. 460. Velcu. p. 461. p. 21-23. În: Omagiul lui C. Emil. XVII. I (1937). 547-550. Bucureşti. 307-355. p.Bibliografia heraldicii româneşti (Despre stemele Ţării Româneşti din 1616 cu autografele lui Nicolae vodă Pătraşcu şi Radu vodă Şerban). 2. 74 . I. ilustr. Velcu. [Un nouveau sceau du voïvode Michel le Brave].

[Les armoiries à inscription votive du temps d'Etienne le Grand. În: „Arhiva Genealogică”. C. 1. 99-114. HERALDICA MOLDOVEI 462. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. Stema cu pisanie de pe turnul clopotniţă al mănăstirii Trei Ierarhi din Iaşi. p. I. 255-257 + ilustr. Heraldica monetelor moldoveneşti. p. Mărturii heraldice cu privire la începuturile statului feudal independent Moldova. 465. 1980. 467. [Éléments héraldiques sur les cahles découverts en Moldavie]. [L'héraldique des monnaies moldaves]. [Témoignages héraldiques concernant les débuts de l'Etat féodal indépendent de Moldavie]. St. [Quelques considérations concernant les armoiries dynastiques de Moldavie pendant l'époque d'Etienne le Grand]. Batariuc. 466. [Armoiries qui se trouvent sur la tour clocher du monastère Trei Ierarhi de Jassy]. D. Elemente heraldice pe cahle descoperite în Moldova. 58-61 + ilustr. XV (1967). Bătrâna. Adrian. vol. Lia şi Bătrâna. XXIV (1987). Edit. Iaşi. Comunicare la al II-lea 75 . Paraschiva Victoria. Bălan. În: „Romanoslavica”. Olteanu. Emil. Suceava]. Adrian. II (VII) (1995). Stema cu pisanie din vremea lui Ştefan cel Mare descoperită la cetatea de scaun a Sucevei. découvertes dans la capitale du pays. nr. 464. Bucureşti. În: Constituirea statelor feudale româneşti. În: „Buletinul Monumentelor istorice”. Bătrâna. 315-343. p. Xenopol”. 1-2 Caiete heraldice. Becker. 195-208. Andronic. nr. Lia şi Bătrâna. 463. Unele consideraţii cu privire la stema dinastică a Moldovei în vremea lui Ştefan cel Mare. Alexandru. p. Academiei.VII. XXXIX (1970). p.

17-20. [Les armoiries de la Moldavie au XVI-e siècle]. 472. 27 p. 469. Ist. 468. Eugen. Damian P. Seria II. 470. 1-2. I. XVI cu o introducere şi cu rezumate de Nicolae Iorga. 473. XIV. nr.Cernăuţi. 152. Paris.Bibliografia heraldicii româneşti Congres de Numismatică şi Arheologie . 29 septembrie . XV. Bucureşti. II (1955). 29 septembrie . În: Studii şi materiale de istorie medie. 1956. [Le symbole des armoiries de Moldavie]. Bogdan. VII (1958). p. XI. + 105 pl. 11. Botezat. p. Stema Moldovei în timpul lui Ştefan cel Mare. 20 p. p. Documents des XIV-e. Stema Moldovei. Comunicare la al III-lea Congres Naţional de Numismatică şi Arheologie. Mihai. Simbolul de pe stema Moldovei. 1956. XXXVI (1913-1914). [Les armoiries de la Moldavie au temps d'Etienne le Grand]. Berza. Album paleografic moldovenesc şi documente din sec. Mihai. p. În: Cronica numismatică şi arheologică. Les origines héraldiques du timbre poste "tête d'aurochs"]. Eugen. 69-88. Bucureşti. Originile heraldice ale mărcii "cap de bour”. Stema Moldovei în veacul al XVI-lea. Sect. p. Bucureşti. În: „Filatelia”. + 15 pl. 1935. Nr. Extras. 471.1 octombrie 1935. XVI-e siècles]. Ioan. nr. 99-128. Bogdan. [L'aurochs et le bison]. În: Studii şi cercetări de istoria artei. [Une ancienne matrice de sceau roumain]. O străveche matrice de pecete românească. p. 76 . 17-40 + 5 pl. Berza. Bourul şi zimbrul. 1-2. 245-264 + 15 pl. În: Studii şi cercetări de istoria artei. În: „Analele Academiei Române”. Berza. nr. t. Botezat. Mem. [Album paléographique moldave. III (1956). XV-e. Mihai. [Les armoiries de la Moldavie.1 octombrie 1935. 474. Cernăuţi. (Sunt reproduse numeroase sigilii domneşti). nr. 1926.

Maria Dogaru 475. + 3 ilustr. 1945. [Le blason d'Etienne le Grand]. 1974. 124125. 478. p. 49-53. 6. Dan. XIV-XVI şi realităţile istorice pe care le reflectă. Madrid. p. Les reflets des armes royales de la Hongrie dans les armes dynastiques des princes de Moldavie (XIV-e. Cernovodeanu. Ciobotea. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 476. Chişinău. 121-123. Cernovodeanu. nr. Blazonul lui Ştefan cel Mare. nr. Un tipar pentru turnarea matricelor de peceţi din vremea voievodului Moldovei. 17 p. Componentele unui simbol. nr. 1975. 1976-1977. În: Recueil du XV-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Dan. [Un sceau moldave de l'époque antérieure à l'Union des Principautés Roumaines]. Nr. Tom. V. Muzee. 277-293 + 14 ilustr. [Les composantes d`un symbole]. 5 p. p. 265-273 + 3 ilustr. Dinică. 1983. LXVII-LXIX. 146-151. Condurachi. 477. Cernovodeanu. XIX (1982). Valerian. p. 1990. În: „Hrisovul”. Cioban. I. LXXX-LXXXI. 1973-1975. Un sigiliu moldovenesc din perioada premergătoare Unirii Principatelor. [L'Héraldique dynastique monétaire moldave du XIV-e au XVI-e siècle et réalités historiques qu'elle reflète]. În: „Revista Muzeelor şi a Monumentelor". 481. Extras 1974. [Les armoiries de Moldavie dans le blason de la famille des Cantemir]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. V. p. 480. +14 ilustr. Iliaş Rareş. Extras. 479. Dan.XVI-e siècles. Ciofu. Stema Moldovei în armele Cantemireştilor. În: Moldova suverană. 391-428. În: Cercetări istorice. Madrid. (Une imprimerie pour les moule de sceaux du voïvode moldave Ilias Rares). Bucureşti. C. august 9. Emil. Heraldica dinastică monetară moldovenească din sec. 77 . 19-25 septembre 1982.

LXI (1984). 487. Cozma. [Les armoiries de la Moldavie imprimées sur la première publication roumaine en Transylvanie]. Elena.XVIII) păstrate la Arhivele Statului Iaşi. Dogaru. Stema Moldovei în prima tipăritură românească din Transilvania. 489. În: „Revista Arhivelor”. p. 221-225. 2. 1990. În: Materiale de istorie şi muzeografie. 7172 din 1995. [Le Décret à l'egard de la Commission d'heraldique et le Règlement de la Commission naţionale d'heraldique du Republique de la Moldavie]. Maria. nr. 13. III (1966). X. Primul sigiliu cu text în limba turcă folosit de domnitorii români (1652). LXIII (1986). p. XVII . + ilustr. Dogaru. Sigiliile cancelariei lui Ştefan cel Mare. p. În: „Revista Muzeelor”. nr. [Le premier sceau en langue turque utilisé par les voïvodes roumains]. 484. 225-227.Bibliografia heraldicii româneşti 482. LXV (1988). 485. Un sigiliu inelar de la Gaspar Graţiani. p. nr. 346-348 ilustr. [Un sceau du prince régnant Radu Mihnea]. [Les sceaux de la chancellerie d'Etienne le Grand]. nr. Speranţa Teodora. În: „Revista Muzeelor”. Dogaru. În: „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. nr. 78 . Diaconescu. Reprezentări heraldice pe documente de cancelarie din Moldova (sec. (Sigiliul lui Vasile Lupu). 532-533 + ilustr. p. [Représentations héraldiques sur des documents de la chancellerie moldave (XVII-e XVIII-e siècles) conservées à la Filiale des Archives de l'État de Jassy]. În: „Revista Muzeelor”. 197-202. Sigiliile lui Vasile Lupu. În: „Revista Arhivelor”. 483. Decret cu privire la Comisia de heraldică şi Regulamentul Comisiei naţionale de heraldică din Republica Moldova. [Les sceaux de Vasile Lupu]. nr. [Un sceau annulaire de Gaspar Graziani]. 2. 235-240. 60-63. VIII (1971). 1984. 1 ilustr. VII (1970). 4. 1. p. Demény L. 2. Elena. p. Un sigiliu al domnitorului Radu Mihnea. Cozma. p. nr. În: „Revista Arhivelor”. 6. 486. Maria. Maria. 488.

Un tipar pentru turnarea matricei sigilare a voievodului Moldovei Iliaş Rareş (15461551). Ştefan. În: „Revista Muzeelor”. Gassauer. nr. Steme şi raporturi politice: "Cazul" principilor Moldovei în veacul XIV. Vol. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. XXIII (1984). Geneza însemnului "cap de bour". Gorovei. Braga. XVII-XVIII (1933-1934). [La genèse des armoiries de la Moldavie avec la tête d'aurochs]. Ştefan. Armoiries et rapports politiques: le "cas" moldave au XIV-e siècle. D. Gorovei. nr. Gorovei. p.XVI-e siècles). Ioniţă. În: „Revue roumain d’histoire”. [L'influence polonaise sur les armoiries de la Moldavie et des autres blasons qui figurent sur des monnaies moldaves]. II/1. [Sur les armoiries Despot Voïvode et Gaspar (1967).2 Juin 1972. Xenopol”. IV ilustr. Rudolf. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 1973. [Un moule de la matrice du sceau du voïvode de la Moldavie Ilias Rares (1546-1551). Influenţa polonă asupra stemei Moldovei şi a altor blazoane de pe monetele moldoveneşti. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza". În: Românii în istoria universală. 117-128. Iaşi. 560-563 + 491. 79 . XIV (1977). În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 81-82. p. Moldovei .131-133. 496. 494.Maria Dogaru 490. C. Filipciuc. Ştefan. 84-88 + 1 ilustr. Despre stemele domnilor Graţiani. Liège 29 Mai . nr. 493. p. Dumitrescu. [Armoiries et rapports politiques: le "cas" moldave au XIV-e siècle]. p. Les armoiries de la Moldavie et de ses princes régnats (XIV-e. 6. p. 2. 419-422. p. Dumitru-Darac. 423-430. Iaşi. 263-270. 661-674. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 495. p. 1987.I. nr. LXXXVII-LXXXIX 1983-1985.Despot Vodă şi Gaspar des princes régnants de Moldavie: Graziani]. 492. Mircea.

[Les armoiries moldaves augmentées en Pologne]. Iftimi. Nicolae. 305-314. [L’heraldique et la pouvoir souveraine. nr. Edit. 1940. Heraldica şi puterea suverană. Efigii pe moneta lui Iliaş I. p. II (VII) (1995). N. + ilustr. ilustr. În: „Cronica”. Aflarea pecetei tipar a lui Petru Muşat. Extras. [Trouvaille de la matrice d'un sceau de Petru Muşat]. Iaşi. Sorin. vol. 1964. 503. [Les révélations d'un blason. 504. 1964. 2. 285-297. nr. 501. 1964. Academiei. D. 5896 (22 aprilie). [L`embléme de Jassy sur les aniciens sceaux]. În: „Arhiva Genealogică”. Culegere de studii îngrijită de M. p. Două ipoteze. Bucureşti. Le voïvode Despot 80 . Xenopol”.Bibliografia heraldicii româneşti 497. Deux ipothèses]. p. nr. p. 181-234. Destăinuirile unei steme. Ştefan. Despot Vodă şi heraldica. Octavian. p. 1-2. Iftimi. 47-54 p. În: Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare. Sorin. Iliescu. Bucureşti. Un tipar de pecete necunoscut de la Gheorghe Duca din anul 1666. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. Cătălin. În: „Arhiva Genealogică”. Steme moldoveneşti augmentate în Polonia. 500. XXII. Caiete heraldice. 502. [Dimitrie Cantemir et les dauphins des armoiries de Moldavie. p. 167-168. 1-2. nr. 499. [La matrice inconnue d'un sceau de 1666 du prince de la Moldavie. Gorovei. IV (IX) (1997). În: „Arhiva Genealogică”. IV (IX) (1997). [Les émissions monnétaires de Moldavie pendant le règne d'Etienne le Grand]. 1-2. 498. p. Emisiunile monetare ale Moldovei în timpul domniei lui Ştefan cel Mare. XXIX (1994). În: „Glasul Bucovinei”. Des effigies sur la monnaie de Ilias I-er]. vol. Hriban. I. Iliescu. 9. Grămadă. 7. 297. Dimitrie Cantemir şi "delfinii" din stema Moldovei. Stema Iaşilor în vechile peceţi. Octavian. Grigoraş.305. Gheorghe Duca]. Berza.

506. nr. 1937. nr. découvert dans la capitale du pays. [Les armoiries de 81 . 509. [Le blason de la Moldavie]. Bucureşti. J. 458-460.N. În: „Gazeta de Moldova”. J. Ittu. 2. O nouă stemă cu pisanie de la Ştefan cel Mare descoperită la Cetatea de Scaun a Sucevei. 7-8. XXIV (1973). p. Mănescu. nr. 5-6. nr. XXII. Suceava]. 508. Karadja. 510. 139-140. 507. În: „Magazin istoric”. nr. 512.N. [Les armoiries de la Moldavie]. VIII (1915). M. [Un blason à l'inscription d'Etienne le Grand. VI (1972). p. J. nr. Nicolae. Stema Moldovei. [Le drapeau roumain d'Alexandre Istrate Dabija voïvode perdu en 1664. p. VI (1969). Iorga. Influenţe heraldice maramureşene asupra primei steme a voievodului Moldovei. Constantin. 323-329 + ilustr. 5. În: „Marmaţia”. p. Ce reprezintă stema de pe portretul lui Gaspar Graţiani. Mănescu. x x x Marca Ţării Moldovei. p.D. Matei. redobândit în 1937. În: Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice. Mănescu. 209-211. retrouvé en 1937]. ilustr. 51 (13 iunie). 505. p. Stema Moldovei pe clopotniţa bisericii din Todireni (Burdujeni). Steagul românesc al lui Alexandru Istrate Dabija voievod.N. 511. În: Studii şi cercetări de istorie veche. [Que représentent les armoiries figurées sur le portrait de Gaspar Gratiani]. 1981. III (1969). [Influences héraldiques de Maramureş sur le premier blason du voïvode moldave]. 5. [Les armoiries de la Moldavie sur le clocher de l'église de Todireni-Burdujeni]. Constantin. 37-42 + 1 pl. 157-161. 1850. În: „Revista Muzeelor”. ilustr. pierdut în 1664. p. 166-167 + ilustr. În: „Magazin istoric”. Stemele lui Dimitrie Cantemir şi locul lor în heraldica Ţărilor Române.Maria Dogaru et l'héraldique].

[Sur le blason de la Moldavie]. LXIII (1941). 225-233 + 6 ilustr. J. Minea. Constantin. 465-480. nr. 1982. 1938. LVII (1941). 3. Mănescu. Comunicare la al V-lea Congres de Numismatică şi Arheologie. Iaşi 14-16 octombrie 1937. nr. 139. Moisil. Steme vechi româneşti. Sturdza. 401-402. Moisil. p. III. Constantin. 520. Cernăuţi.Bibliografia heraldicii româneşti Démetrius Cantemir et leur place dans l'héraldique roumaine]. [Les armoiries de la Moldavie à l'époque phanariote]. În Târgovişte. 82 . p. nr. [Sceaux d'or de Vasile Lupu]. În: „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas”. Stema Moldovei.N. [Les armoiries avec la devise „Non solum armis”]. Mănescu. În: „Revista Arhivelor”. Stema cu deviza "Non solum armis". Stema Moldovei în epoca fanarioţilor. [Les armoiries de la Moldavie]. Jean N. Minea. Möhlenkamp. p. În: Recueil d'études généalogiques et héraldiques. 48-69. Renate. Sigilii de aur de la Vasile Lupu. Târgovişte. cetate a culturii româneşti. ilustr. Bucureşti. p. 1925. L (1973). În: Cercetări istorice. 517. 29 septembrie . În: „Universul”. 513. 106 (23 aprilie). Considérations sur les armes de la Moldavie aux XIV-e et XV-e siècles. p. Nr. În: „Cronica numismatică şi arheologică". I. Ioan Sandu şi Mihail Gr. XIII. p. Despre stema Moldovei. În: „Universul”. [Anciens blasons roumains: Ioan Sandu et Michel Gr. 1974. 515. Constantin. 518. 2. Die ältesten Siegel moldavischer Städte. 98-99. 1981. p. 337-365. 514. ilustr. I. 519. Comunicare la al III-lea Congres de Numismatică şi Arheologie. Ilie. Ilie. Moisil. 516. (despre o stemă eronat atribuită lui Dimitrie Cantemir).1 octombrie 1935. Sturdza].

Contribuţii la istoria drapelului naţional al poporului Moldovenesc. [Le tricolore de Bessarabie]. LVIII (1941). Rădulescu. 3-4. [Monnaies et sceaux provenant d'Etienne le Grand]. 2. Chişinău.).Maria Dogaru 521. În: „Universul”. Monede şi sigilii de la Ştefan cel Mare. nr. nr. Gabriela. [Les sceaux de la chancellerie princière moldave de 1711 à 1821]. Petcov. 1969. p. Steme cu pisanie din vremea lui Ştefan cel Mare. [Anciens sceaux. O. I. Constantin. 522. 526. În: „Revista Arhivelor”. 1990. 527. 60. [Une leçon d'heraldique un l'histoire de la naissance des armoiries de Bessarabie]. [Contributions à la connaissance des armoiries moldaves à l'époque d'Etienne le Grand]. VI. ilustr. LVIII (1941). 83 . 524. Sigiliile Cancelariei domneşti a Moldovei între anii 1711-1821. provenant des premiers princes régnants de la Moldavie]. A. Moraru. Contribuţii la cunoaşterea stemei dezvoltate a Moldovei în epoca lui Ştefan cel Mare. 2 ilustr. XII (1969). aprilie 3. 46. În: „Tribuna”.. Constantin. 525. Les armoiries avec des inscriptions votives du temps d'Etienne le Grand]. LXVII (1972). Eugenia. nr. 42 (18 febr. [Le tricolore. p. Vechi sigilii româneşti de la primii domni ai Moldovei. 528. În: „Universul”. 1991. 1990. În: Simbol al demnităţii. 523. Tricolorul. Contributions a l’histoire du drapeau du peuple de la Moldavie]. Bucureşti. Moisil. p. p. p. În: Arheologia Moldovei. 14-20 nov. 2. V. nr. 329-335. În: „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”. p. şi Siscanu. În: „Vocea Poporului”. Moisil. [Une importante découverte à la citée de siège de Suceava. 8. Neamţu. O lecţie de heraldică sau cum s-a născut stema Basarabiei. nr. x x x O importantă descoperire la Cetatea de Scaun a Sucevei. ilustr. 237-238. 11 (8 april). Popovschi. 173-218 ilustr. p. Tricolorul Basarabiei în 1917.

Heraldica teritorială a Basarabiei şi Transnistriei. Sibiu. (Ornamente în sigiliile domnitorilor Moldovei . Tabac. Oliver. XI (1968). În: „Cetatea Albă”. 6. Silviu Andrieş. V. 169 p. 535. Tabac. 534. În: Forschungen zur Volks. 7 sept. 910. p. 1995. [Sur le blason de la Moldavie].A. [L'Héraldique territoriale de Bessarabie et Transnistrie]. 59-63 + ilustr. Chişinău. Note şi discuţii sigilografice. 531. nr. [Les armoiries de la Moldavie]. În: Cercetări numismatice. [Héraldique territoriale de Moldavie dans l'Empire Russe]. 12 (23 martie). 84 . [Une monnaie inconnue de la ville Cetatea Albă avec les armoiries de la Moldavie]. Edit Museum. Emil.Bibliografia heraldicii româneşti 529. nr. În: Siebenbürgen (Boian). Vârtosu. p. 519-539.secolul XIX). 189-190 + 4 ilustr. 7. În: „Literatura şi Arta". V. Nazarov. În: „Icoana lumei”. nr. 1960. În: Studii şi cercetări de numismatică. O monedă necunoscută a oraşului Cetatea Albă cu stema Moldovei. Despre marca Moldovei. Silviu Andrieş. Velescu. 532. Heraldica teritorială Moldovenească în Imperiul Rus. 11. [Notes et discussions sigillographiques]. 95-96.und Landeskunde. Bucureşti. 1865. Wappen der Moldau an einer Kirchenburg. I (1841). ilustr. IV (1937). 2. 536. VII. 261-275. 1998. Introducere în heraldica practică pentru Republica Moldova. 1996. Silviu Andrieş. x x x Stema Moldovei. p. 36. p. Tabac. 530. p. nr. 1-30 noiembrie. Beiträge zur Geschichte der Moldauer Leben. nr. p. p. 533. III. În: „Buletinul Instrucţiunii Publice”. [Introduction dans l'héraldique practique pour la Republique de Moldavie]. Sah. U(rechia).

VIII. HERALDICA TRANSILVANIEI
537. Áldássy, Antal. A Magyar nemzeti Múzeum Könyvtárának címerlevelei. [Diplômes de noblesse de la Bibliothèque du Musée National d’Hongrie]. T. V (1717-1770). Budapest, 1939. (Descriere şi reprezentarea stemei conferită Transilvaniei de către împărăteasa Maria Tereza prin diploma din 2 noiembrie 1765, p. 413, nr. 781). 538. Bedeus, Von Schaarberg, Josef. Die Wappen und Siegel der Fürsten von Siebenbürgen und der einzelnen ständischen Nationen dieses Landes. Ein Versuch von J.B.V.S., George v. Closius, Hermannstadt, 1938, 38 p. 5 f. pl. (Se fac referiri la istoricul şi evoluţia stemei Transilvaniei). 539. Chiffletius, J.J. Insignia gentilicia Equitum Ordinis Velleris Aurei, Antwerpia. 1632, 14 f. + 232 (-245) p. + 1 f. (Descrierea stemei lui Sigismund Bathory, principe al Transilvaniei, p. 155 - 156, nr. 265). 540. Cristea, Dorin. Două sigilii ale familiei Bathory aflate în colecţia Bibliotecii Facultăţii de Istorie din Bucureşti. În: Caietul seminarului special de ştiinţe auxiliare ale istoriei, Opuscula bibliologica, genealogica, numismatica. Vol. II. Bucureşti, 1990, p. 13-16, ilustr. 541. Gassauer, Rudolf. Catalogul medaliilor, plachetelor şi insignelor bucovinene. [Le cataloque des medailles, plaquettes et insignes de Bucovine]. Suceava, 1935. 542. Iliescu, Octavian. Inelul de argint de la Cladova. [Anneau d'argent de Cladova]. În: „Ziridava”. XV-XVI (1987), p. 8586, ilustr.
85

Bibliografia heraldicii româneşti
543. Jákab, Elek. Az erdélyi országos czimerek története. [L’histoire des armoiries transylvaines]. În: „Századok”. I (1867), nr. 4, p. 336-352. 544. Jakó, Sigismund. Az erdélyi papírmalmok feudalismuskori történetének vázlata. [Bref historique des manufactures à papier de Transylvanie à l'époque féodale]. În: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia. VII 1962, fas. 2, p. 5981 şi IX 1964, fasc. 1, p. 55-92, ilustr. (Sunt prezentate filigranele heraldice ale fabricilor de hârtie din Transilvania). 545. Jakó, Sigismund. Filigrane transilvănene din secolul al XVI-lea. [Filigranes transylvains du XVI-e siècle]. În: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia. XIII 1968, fasc. 1 p. 319 + ilustr. (Despre filigranele heraldice ale fabricilor de hârtie din Braşov, Cluj şi Sibiu în sec. al XVI-lea). 546. Hulsius, Gandensis Levinus. Chronologia, hoc et brevis descriptio rerum memorabilium, în provinciis hac adjuncta tabula topographica comprehensis gestarum, isq: ad hunc MDIIIC (1597) annum praesente ex varris fide dignis authoribus. Collecta, per - Not. Imprim. Typis Christhophori Lochneri. Noribergas. (Stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei purtând capete de arabi, stema Transilvaniei). 547. Hurezan, Pascu. Un nou inel sigilar descoperit la Cladova, jud. Arad. [Un nouvel anneau sigillaire découvert à Cladova]. În: „Ziridava”. XIX-XX, 1996, p. 103-105. 548. Martian, Iulian. Contribuţii la heraldica vechiului Ardeal. [Contributions à l'héraldique de la vieille Transylvanie]. În: „Anuarul Institutului de Istorie Naţională”. IV (1926-1927), p. 441446. Extras. Bucureşti, 1928, 8 p. 549. Mănescu, J.N. Zur Geschichte des andeswappens von Siebenbürgen. [im 16. Jahrhundert). În: Genealogica et Heraldica. Viena, 1972, p. 533-538 + ilustr.
86

Maria Dogaru
550. Mănescu, J.N. Les armes de la Transylvanie (XVI-eXX-e siècles). În: „Revue roumain d’histoire”. XXXI (1992), nr. 1-2, p. 29-49. 551. Nagy, Iván. Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. [Familles d’Hongrie avec armoiries et tableaux généalogiques]. Vol. I-XII, Pesta, 1857-1868. (Sunt descrise şi reprezentate stemele familiilor principilor Transilvaniei Apafi, Barzay, Báthory, Bethlen, Rakoczy ca şi steme ale unor familii nobile româneşti). 552. Papai, Francisc. Ars heraldica seu consuetudinum heraldicum. Claudipolis, 1695, 12 f. + 206 p. 553. Popescu, Mihai. Sigiliul lui Sigismund Báthory, principele Transilvaniei. [Le sceau du prince Sigismund Báthory, prince de Transylvanie]. În: „Revista Arhivelor”. I (1924-1926), nr. 13, p. 328-332, 5 ilustr. 554. Popescu, Mihai. Stema Ardealului cerută de români după 1848. [Les armoiries de Transylvanie solicitées par les Roumains après la révolution de 1848]. În: „Convorbiri literare”. XVIII (1926), 3 (martie), p. 216-218 + ilustr. 555. Reicherstorffer, Georg. Chorographia Transylvaniae, quae Dacia olim appellata, alierumque provinciarum et regionum succinta descriptio et explicatio, excudebat Egidius Aquila. Viennae, 1550(-6) + ilustr. (Este reprezentată stema principatului Transilvaniei din sec. al XVI-lea şi a celor 7 oraşe cetăţi). 556. Resch, Adolf. Siebendürgische Münzen und Medaillen, von 1538 bis zur Gegenwart, mit 86 Tafeln. Hermannstadt, 1901, VIII + 292 p. + 86 pl. ilustr. (Monede şi medalii cu stema Transilvaniei). 557. Révai, Nagy. Lexikona az ismeretek Enciklopédiája, vol. I-XX. [L`encyclopédie des connaissances]. Budapest, 19111927. (Reprezentarea stemelor judeţelor şi oraşelor din
87

Straussenburg. În: Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt. nr. 1. p. 813. 1968. p. 1971. Erdélyi czimere. 1930. (Stema Transilvaniei şi a unor principi. Die Siegel der drei Nationen. Straussenburg. T. Vajay. 561. Arz von. În: Siebenbürgisch . În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Sibiu. Hermann. 559. 33-48. Schlandt. 1930. Albert. 811 şi oraşul Cluj. 186-187. 565. + ilustr. I. 1930.Bibliografia heraldicii româneşti Transilvania: judeţul Arad. vol. An II (10) 1904. Mitteilungen des Wappen-Herolds (Darmstadt). Les sources numismatiques de l'héraldique d'Etat Hongrois. 17246. Sibiu. vol. În: Recueil du IX-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. XXV p. 233. p. 562. judeţul Cluj.Deutsches Tageblatt. 14-16. 783 şi oraşul Arad. p. Zimmermann. 17249 şi 17250. [Armoiries transylvaines]. 1982/2. 564. p. fig. 786. Arz von Albert. III. 1-18. Franz. 19 p.). 88 . p. Sibiu. p. Extras. Sebestyén Kéopeczi Jozef. Kéopeczi Jozef. p. XI etc. judeţul Bistriţa-Năsăud şi oraşul Bistriţa. În: Genealógiai Füzetek. p. 3 şi 20-27). 563. p. Neuchâtel. nr. 560. Szabolcs de. 8387 . Berne. În: Turul. Das richtige Wappen von Siebenbürgen. XXXV. 1966. vol. [Diplômes d`anoblissement]. Paul Anttanger. Iaşi. 558. În: Der Tappert. 1917. Straussenburg. Das richtige Wappen von Siebenbürgen. Arz von. 279. Czimerlevelek. Albert. Das Wappen von Siebenbürgen. Stannberg. Die Farben des Wappens der sächsischen Nation. În: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde. 140-141. Sebestyén.

Carsian. Ordinul "Steaua României". Avakian. Gr. [Les armoiries de Roumanie]. Bucureşti. 567. Titlurile de onoare şi decoraţiile R. 33 (27 aprilie). 1966. Buzdugan. 67-70. Prima conferire. 571. XVII (1947). [La pièce de monnaie de 250 lei et le problème des armoirires de la Roumanie]. Cuza Vodă şi Ordinul Unirii. PRINCIPATELE UNITE – ROMÂNIA 566. Bucureşti. Premier décernement]. 1936. 570. 12 p. nr. VIII.IX. Un essai pour instituer une médaille nationale]. p. Decoraţiile. p. I-II. Vol. Tipografia Alfa. În: „Revista istorică română”. [Le voïvode Cuza et „l'Ordre de l'Union”. 1958. Carsian A. 98-106. p. 131132. Dan. Bielţ. Cezar. ]. În: „Buciumul”. Stema Principatelor Unite (1863). 568.P. les titres d’honneur et autres distinctions de la République Socialiste Roumanie]. I (1863). [L’Ordre „L’Étoile de la Romanie”. În: „Magazin istoric”. 89 . [Les titres d’honneur et les décorations de R. [Les décorations. O încercare de instituire a unei decoraţii naţionale. A. 569. 1994. titlurile de onoare şi alte distincţii ale Republicii Socialiste România. Bucureşti. nr. Armele României. VII (1973). 40.R. George. În: „Muzeul Naţional”.R. fas. p. 572. ilustr. Lucia. Moneda de 250 lei şi problema stemei României. Berindei. [Les armoiries des Principautés Unies]. 10 (91).P. Bolliac.

1978. V (1976). În: „Revue roumain d’histoire”. 107. p. În: „Revue roumain d’histoire”. 3. Dan. Cernovodeanu. Contributions à l'étude de l'héraldique d'État des Principautés Unies Roumaines 18591866.Bibliografia heraldicii româneşti 573. Dan. 1978. Dan. Bucureşti. 575. VI (1977). Independenţa de Stat a României reflectată în arta heraldică naţională. 2. p. Cernovodeanu. XIV (1977). 5. În: Muzeul Naţional. 579. 576. În: „Tribuna României”. nr. [L'Indépendance d'État de la Roumanie reflétée dans l'art héraldique national].). 577. Cernovodeanu. nr. 319-334 + 4 ilustr. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. IV. p. 319-334 + ilustr. XIV (1977). Originea decoraţiei "Trecerea Dunării”. nr. În: „Tribuna României”. 90 . XVI (1977). Dan. Decoraţiile armatei române la 1877-1878. [L'origine de la décoration „Le passage du Danube”]. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 535-544. [L'idépendance de Roumanie reflétée dans héraldique]. Independenţa României în heraldica. numismatica şi insignologia naţională. p. la numismatique et l'insignologie nationale]. Dan. 574. + 18 ilustr. p. (Extras. Dan. Independenţa României oglindită în heraldică. Cernovodeanu. 30-31 + 1 ilustr. 578. 5. Cernovodeanu. 97 (15 noiembrie). [Les décorations de l'armée roumaine en 1877-1878]. p. 5 + 6 ilustr. p. 10 p. nr. Dan. Cernovodeanu. 535-544 + 18 ilustr. nr. [L'Indépendance de la Roumanie dans l'héraldique. Contributions à l'étude d'héraldique d'État des Principautés Unies Roumaines (18591866). Cernovodeanu. XVI (1977). Muzee. + 5 ilustr.

1932-1933. 587. Cernovodeanu. Dogaru. 124128. În: Kongressbericht. Festival Roumain. Cleveland. Istoria tricolorului de la Pinciu (Judeţul Bistriţa Năsăud). Constandache. Documente de arhivă reflectând adeziunea maselor populare la Unire – 1859. + 21 ilustr. Ed a II-a. nr. Romfest '88. Regulamentele legale sau decretele relative în crearea decoraţiilor şi a medaliilor de la 1880 şi până astăzi. Cricoveanu. Dan. Dănilă. 423-426. Unirea românilor din 1918 oglindită în simbol heraldic. 269-288 + 10 ilustr. Focşani. 1989. 585. p. Dan. 4 p. 1.Maria Dogaru 580. Fotache G. gen. L'Héraldique comme moyen d'expression de la politique d'édification de l'État Roumain moderne (1838-1881). Thaur. Tirol. În: „Marisia”. 582. 227-328. Maria. 586. L'évolution du drapeau tricolore roumain de 1834 à 1881.2 octombrie 1988. Dan. Cernovodeanu. 1985-1992. Cernovodeanu. Decoraţiile româneşti de război. 1910. p. Ştefan. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 30 septembrie . [L'histoire du tricolore de Pinciu]. [Quelques particularités héraldiques des monnaies roumaines de la seconde moitié du XIX-e siècle]. 581. LXX-LXXIV 1976-1980. XV-XXII. Câteva particularităţi heraldice ale monedelor româneşti din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Ottawa. [L'Union des Roumains de 1918 reflétée en symbole héraldique]. 583. Recueil du IX-e Congrès International de Vexillologie. [Documents des 91 . p. [Les décorations roumaines de guerre]. J. [La medaille jubilaire Carol I. 24-27 aout 1981. Les réglements legaux ou les décrets rélatifs à la création des décorations et des médailles de 1880 jusqu`à nos jours]. 584. Medalia jubiliară Carol I. Gr. Ciofu. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Valerian.

Revistă Română de Heraldică. Bibliteca Centrală Pedagogică. 101-103. 65 p. [Moules sigillaires de souverains roumains 1866-1947]. 92 . p. Le drapeau de la Roumanie. În: Revista „Alo 981". p. Imnul Naţional al României. Dogaru. 1996. 592. În: „Analele Academiei Române”. 589. 2000. Dogaru. [Les symboles nationaux. 1993. Maria. Ziua Naţională. Tipare sigilare provenind de la suveranii României 1866-1947. p. Les armoiries et le sceau d’État. 1. Dogaru. Primele însemne de distincţiuni române. 1-11. Reprodus şi în vol. educaţie.Bibliografia heraldicii româneşti archives reflétant l'adhésion des masses populaires à l'Union 1859]. 594.T. Editura Ministerului de Interne. Ed. Maria. 109-131. N. 1995. Le jour national. 1. p. L’Hymne national de la Roumanie]. Date noi privind coroana de oţel a României. Culegere de texte pentru activităţile de educaţie patriotică şi ostăşească. În: Analele Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza. Anul I. Decoraţiile române.. Dogaru. a 2-a în colecţia "Pro Patria". Edit. 1913. 590. I. Maria. 588. p. Istrati. cultură. Tradiţie. Bucureşti. 591. p. Bucureşti. [Documente inedits concernant la couronne d'acier de la Roumanie]. În: „Revista Arhivelor”. nr. 1-15. 1916. [Les premières enseignes de distinctions roumaines]. 593. Drapelul României. Maria. De la Cuza la Marea Unire. [L'évolution de l'héraldique nationale dès Couza à la grande Union]. 26-32. Simbolurile naţionale. XXIII (1993). În: „Herb”. În: „Magazin istoric”. LXVI (1989). Stema ţării şi sigiliul statului. Ionescu. [Les décorations roumaines]. [Les armoiries d’État expression de la dignité du peuple roumain]. Stema de stat expresie a demnităţii poporului român şi a îndelungatei sale existenţe pe meleagurile străbune. 1993. C. Maria. Dogaru. nr. 4-6.

1996. 598. 1995. C. 1867-1994]. 1960. p. La monnaie metalique. 603. cruci şi medalii româneşti. Sterescu. lois et réglements]. Extras. 7-27. 602. Mircea şi Smaranda. 600. Catalog numismatic. Mănescu. Tămpeanu. nr. nr. Bucureşti. Koslinski. 1-2. L'héraldique d'Etat de la Roumanie contemporaine de 1918 à nos jours. legi şi regulamente. Bucureşti. 303-320. p. Ivănceanu. moneda metalică. La question des armes de la Roumanie devant les Assemblées en 1866/67 et 1871/72. Mănescu. 1867 – 1994. Manole. În: „Revue roumain d’histoire”. Bucureşti. Jean. Aurică. Edit. În: Studii privind Unirea Principatelor. Bucureşti. XXXII (1993). Aurică. N. 597. 1927.R. L'héraldique d'État des Principautés Unies (1859-1866). Academiei R. În: „Revue roumain d’histoire”. 235-252. 601. Petre. 517-523 + 5 ilustr. Manole. Bucureşti. [Ordres. 599. Jean. Zimbrul Carpatin. O stemă necunoscută a lui Alexandru Ioan Cuza. Mănescu. croix. 1996. Bancnote. Edit.N. Bucureşti. 3-4. et médailles roumaines. [Des armoiries inconnues d'Alexandre Ioan Cuza]. 8 p + 5 ilustr.N. XXX (1991). Nicolaie. J. 93 . 115-145. Vintilă. [Catalogue numismatique. În: „Revue roumain d’histoire”. 1-2. N. Ordine. p. 1960. Mănescu. Pavilioane româneşti de marină.Maria Dogaru 595. nr. J. 3. Les billets de banque 1853-1997]. [Catalogue numismatique. Mănescu. N. [Pavillons navals roumains]. 236 p. Istorie. p. XXVIII (1989) nr. p. Historique. XXIX (1990). 596. În: „Revue roumain d’histoire”. Les armoiries des Principautés Roumaines à la veille de leur union: 1830-1858. 185 p. 1853-1997. Jean. Mircea şi Smaranda. Catalog numismatic.P.

). Jean N. Vol. 51 (16 sept. XXIX.). V. 94 . [Le grand drapeau de Tudor Vladimirescu].) nr. 4. 37 (10 iun.) nr. Descrierea şi portul lor de către civili. La couronne d’acier]. 605. 1980. V (1901). 1938. nr. Coroana de oţel a României. nr. La période conventionelle]. Stema României. ilustr. nr. 610. În: Enciclopedia României. 58-72.) nr. I. Acvila României: simbol heraldic unitar al Statului român modern.). P. nr.Bibliografia heraldicii româneşti 604. P. [Les armoiries de Roumanie]. [Les médailles et les décorations roumaines. VI (1902). Tipo lito. Bucureşti.) nr. Jubileul de 25 de ani de domnie a M.V. clerici. p. În: „Flacăra”. În: Cântarea României. 23 (4 martie) nr. [L'aigle de la Roumanie symbole héraldique de L'État roumain moderne]. militari. nr. Năsturel. Medaliile şi decoraţiunile româneşti. nr. 607. Soc. În: „Albina”. Bucureşti. Stema României. Tiparul. 8-20. 38 (17 iun. 10 (3 dec. 1938. 49 (2 sept.). 47-48 (19-26 aug. 609. Moisil. Steagul cel mare al lui Tudor Vladimirescu. 13-14 (24-31 dec. 15-16 (6-14 ian).S. 33-35. Revistă enciclopedică populară. Dragoş.V. Perioada convenţională. Morărescu. Constantin. magistraţi şi doamne. Năsturel. Constantin.V. [Le drapeau et les armoiries de la Roumanie. nr. În: „Magazin istoric”. [Le jubilé de 25 ans de regne de M. 1901. Regelui Carol I. IV (1900). 11 (10 dec. 51. 1901. nr. 611. 1. Les armoiries de Roumaine]. p. Steagul şi stema României. p. Bucureşti. În: Enciclopedia României.).). nr. 15 p. 2 (14 oct. [Les décorations roumaines]. 606. Mănescu. Moisil. [Les armoiries unies des Principautés Unies]. 39 (24 iun. Năsturel. Bucureşti. 608. Stemele unite ale Principatelor Unite. XXV (1995). Bucureşti.S. 1984. 47 p. nr. Pelin. Mihai. 1891. le Roi Carol I er. Decoraţiile româneşti. P.

Buzău. 26-27. [Documents inédits concernant l`émission des décorations 95 . IV-V. 620. Date statistice controversate. An V (1998). 1921. [Des médailles roumaines pour l'enseignement]. Popescu.Maria Dogaru 612. 618. Seria II. nr. Drapelul armatei sub domnia regelui Ferdinand. Laurenţiu. 1884. 1-2. 613. În: „Hrisovul”. Iosef. 619. 1 + 1 ilustr. 615. données statistiques controversées]. O decoraţie recentă cu valoare deosebită. 191 p.: nr. Constantin. Réthy. T. nr. Szemkovics. nr. II. 1-2. 1914. 26 p. Ştefănescu. [Les nouvelles armoiries de la Roumainie]. 1998. În: „Ilustraţia”. Laurenţiu Ştefan. p. A román Királyság czimere. 1992. Stănciulescu. 5358. 614. [Une décoration récente d`une grande valeur. 1999. [L`Ordre „Mihai Viteazul”. Constanţa. [La Roumanie aura-t-elle des armoiries?]. La croix commemorative de la Seconde Guerre Mondiale]. Popescu. p. În: Turul. Documente inedite privind emiterea decoraţiilor româneşti în perioada anilor 1916-1922. [Le drapeau de l'armée pendant le règne du roi Ferdinand]. 14 p. X (1921). Crucea comemorativă a celui de al doilea Război mondial 1941-1945. 1888. Laurenţiu. * * * Statuts des Ordres Royaux de Roumanie. Universul. 16. În: „Mihai Viteazul – Călugăreni”. Seria nouă. László. 616. Decoratii româneşti pentru învăţământ. 617. Revista Fundaţiei Cultural Ştiinţifice „Mihai Viteazul”. p. 245-246. Ordinul Mihai Viteazul. Sebestyén de Keöpeczi. Revistă ilustrată enciclopedică. p. Bucureşti. p. Ştirbu. XXXVIII. Va avea România o stemă?.). nr. Noua stemă a României. În: „Revista de pedagogie”. 9 (dec. În: Muntenia. 6. [Les armoiries du royaume de la Roumanie]. Nr. Bucureşti. Ştefan Tiberiu. 189.

Vasilescu. Dumitru. Anca. p. 142-143. 1977. 109-112. [Sur le sceau personnel du prince Alexandru Ioan Cuza]. XIX (1985).Bibliografia heraldicii româneşti roumaines 1916-1922]. nr. Zaharia. p. [Sous le drapeau tricolore]. 1998. 622. În: Cercetări numismatice. În: „Magazin istoric”. Sub steagul tricolor. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Despre sigiliul personal al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. 12 (225). nr. Bucureşti. 16. 621. p. LXXXX-LXXXXI 1994-1995. 245-268. I. 96 .

p. 304-309. Evoluţia sigiliilor folosite de autorităţile administrative din Comitatul Maramureş. p. 626. Must. 29 mai-2 juin 1972. 413-422. 1936-1937. 625. 628. Braga (Portugal). [L'évolution des sceaux utilisés par les autorités administratives du comitat de Maramures du XV-e au XVIII-e siècle]. Dan.X. [Les sceaux des caïmacames de Craïova]. Cernovodeanu. XXXVII (1986). Sigiliile caimacamilor Craiovei. [Les blason des districts de Bessarabie]. Aperçu sur l'héraldique de district et municipale des pays roumains et la création d'armoiries nouvelles de district et des villes (municipes) de la République Socialiste de Roumanie. 1973. 178-179 + 4 ilustr. 627. III. (Stemele judeţelor Olteniei). Sibiu. nr. LVIII. Bedeus. 2. 97 . Câncea. (Se prezintă sigiliile comitantense şi cele ale localităţilor privilegiate din zona Sighet. Gustav. p.n. 1935. Balogh. 134-140. nr. Adalbert. Alexandru. 4. [Sceaux et inscriptions de Dobrudja]. Liège. sec. VI-VIII e. În: „Revista Arhivelor”. Die Wappen der sächsischen Nation und der Stadt Hermannstadt. p. 1899. În: „Revista Arhivelor”. Tom. p. Arbure. XVXVIII. 127-138. Chişinău. Barnea. STEME DISTRICTUALE 623. În: Recueil du XI-e Congrès des Sciences Généalogiques et Héraldiques.). LIX (1982). Ioan V. 624. În: Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie. Câmpulung şi Vişc). Zamfir C. Teceu. Mărcile districtelor Basarabiei. Sigilii şi inscripţii din Dobrogea (sec. În: Siebenbürgische Vierteljahrschrift.

Conservarea stemelor judeţene în sigiliile domneşti. Curtea de Argeş. 630. 1994. 283-290+ pl. La Revista de Genealogia. 633. Iaşi. Evoluţia Stemei Argeşului. 632. În: „Bistritzer Deutsche Zeitung”. Maria. 94-96. Dan. nr. p. Maria. Cernovodeanu. Vol. Covacs. [L'évolution des armoiries d'Argeş]. [L'emblématique et l'héraldique de la Dobroudja].Bibliografia heraldicii româneşti 629. Maria. 3-4. [La collection des sceaux de la Filiale des Archives départementales d'Arad]. 634. 229-241 + 17 ilustr. no. L'origine des grands sceau princiers Moldo-Valaques à la bordure ornée de médaillons aux armoiries des districts de ces principautés. Bistriţa. Dahinten. p. 1978. Dan. 295-302 + 6 ilustr. Otto. Arad. Nobleza y Armas. p. Dogaru. Colecţia de sigilii a Filialei Arhivelor Statului jud. 1987. 1936. Cernovodeanu. Emblematica şi heraldica dobrogeană. [Le prince Michel Sturdza et l'héraldique de district de la Moldavie]. 200. Madrid. În: „Arhiva Genealogică”. Dogaru. XVIII. 1992. Constanţa. [La conservation des armoiries départamentales dans les sceaux princiers]. Al V-lea Simpozion de studii şi cercetări de heraldică şi genealogie. 98 . p. II (VII) 1994. În: „Revista Arhivelor”. Cernovodeanu. 145-153. XLX (1973). 499-504. p. Mihai Vodă Sturdza şi heraldica districtuală a Moldovei. 635. 12-14. XXXV. 636. p. IV. 1976. Heraldische Überreste in Bistritz. În: Studii şi comunicări (Muzeul Curtea de Argeş). 267-275 + 4 ilustr. În: Recueil de communications du Colloque International Ecologique sous les auspices de l'UNESCO (Constanţa 24-27 noiembrie 1978). 631. VI. Dan. nr. În: „Hidalguia”. nr. [Contributions à la connaissance des sceaux utilisés par les caïmacames de Craïova]. În: „Ziridava”. Cernovodeanu. Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor folosite de caimacamii Craiovei. 2. Dan.

Iaşi. 49-61. 201-205. nr 1. [Contributions à la connaissance des sceaux des comitats de Transylvanie]. [Enseignes héraldiques provenant de Dobroudja reflétant l'idée de l'unité nationale et la lutte pour l'indépendance]. 99 . În: Acta Musei Porolisensis. 53-57 + 12 ilustr. 1994-1995. În: „Revista Muzeelor şi a Monumentelor”. Edit. (Stemele judeţelor Olteniei). Muzee. 1981. Dogaru. p. Craiova. 47-53. p. 135. Maria. 641. Maria. Stema Olteniei. Matrice sigilare provenind din Oltenia conservate în colecţia Direcţiei Generale a Arhivelor Statului. 642. Bujorel. Maria. XVII. 1996. [L`évolution du sceau du comitat Satu Mare dans les XVI-e – XIX-e siècles]. Dulgău. În: „Buletinul Comisiei de Heraldică. nr. Dogaru. Documente. 2. ilustr. [Les sceaux des Conseils départementaux . XXIII (1986). Scorillo. Seria nouă. Maria. 89-95 ilustr. p. Sigiliile Comitatelor Crasna. Sigiliile Consiliilor judeţene (a doua jumătate a secolului al XIX-lea). 640. An II. 66-68. I. Dulgău. [Le blason d'Olténie]. 1993. Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române”. Seria a III-a. Muzee. Însemnele heraldice dobrogene reflectând ideea unităţii naţionale şi lupta pentru independenţă. 643. I-II. Dogaru. [Matrices sigillaires provenant d'Olténie dans la collection de la Direction Générale des Archives de l'Etat]. Dogaru. XIII (1976). I-II. nr. Solnocul de Mijloc şi Sălaj. 637. Evoluţia sigiliului comitatului Satu Mare în secolele XVI-XIX. În: Oltenia Studii. Dogaru.seconde moitié du XIX-e siècle]. [Les sceaux des comitats Crasna. p. 639. Filiala Cluj Napoca. nr 1. p. În: „Arhivele Olteniei”. Culegeri. 1-2. 638. Bujorel. XVI (1979). p. Maria. p. Muzee. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Solnocul de Mijloc et Salaj]. 1995-1996. p. 1998. Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor comitatelor din Transilvania. 94-102.Maria Dogaru În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. În: „Arhivele Moldovei”.

Bihor. x x x Stemele judeţelor fixate de Comisiunea Consultativă Heraldică. Satu Mare. Seria nouă. Referat profesional. Sigilii folosite de autorităţile administrative comitantense şi oraşele fostului comitat Satu Mare (sec. 1981-1982. 1938. Sigiliile comitatelor şi scaunelor din Transilvania. Marienburg. V. 651. XIV-XVIII). 647. 1928. În: „Hrisovul”. 34 p. Évolution territoriale]. Ion. Nr. [Sceaux employés par les autorités administratives du comitat de Satu Mare]. În: Ardealul. ilustr.arheologie . 1975. Vol. p. În: Enciclopedia României. 225-229. [Les armoiries des districts de Roumanie]. Judeţele din Ardeal şi Maramureş până în Banat.Bibliografia heraldicii româneşti 644. p. 4/1975. 159-170. Pall. V -VI. 650. 19-515. Evoluţia teritorială. Cluj. x x x Stemele districtelor României. Antal Alexandru. IV-V. 1974. [Les sceaux roumaines de Dobroudja avant 1877]. Historische Merkwürdigkeiten aus Burzenland. II. Sigilii româneşti din Dobrogea înainte de 1877. Tudor. Meruţiu. dosar nr. 405-430. 1999. anul VII (1801). 1929. Maramureş. [Les armoiries des districts. Pleşa.istorie – etnografie. 183-201. Oszóczki. Imprimeriile Statului. [Les districts de Transylvanie et de Maramureş jusqu'au Banat. [Sceaux de la collection des Archives de l'Etat du département d'Alba]. Lucas Joseph. (Sunt reprezentate stemele judeţelor Arad. 646. K. Sigiliile din colecţia Filialei Arhivelor Statului a judeţului Alba. Satu Mare. Sibiu. Timiş-Torontal). Depus la Arhivele Naţionale. 72 ilustr. Mateescu. În: Siebenbürgische Quartalschrift. În: Apulum . 645. 649. Bucureşti. établies par la Commission consultative d'héraldique]. 240 p. Caraş. În: Studii şi cercetări. În: manuscris. Direcţia Judeţeană Satu Mare. p. [Les sceaux des comitats de Transylvanie]. 648. Bucureşti. 100 . p. XII. caiet III. p.

[Les emblèmes des districts de Moldavie. Stemele districtuale în Moldova regulamentară. Straussenburg. Neue Folge. 653. Franz. 1936. 1-2.sächsischen Gebietskörperschaften. Tabac. nr. 1936-1938. Silviu. 107-121. II (VII) (1995). p. p.sächsischen Gebietskörperschaften. (Portugalia). Die mittelalterlichen Siegel der Stadt Kronstadt und des Burzenländer Distriktes. ilustr. 1937. [Le sceau du "Divan de la Principauté de Moldavie". 65 p + 1 pl.Maria Dogaru 652. 101 . Albert. + 25 ilustr. nr. Mihail. 6. p. În: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 1958. 1996. Arz Von. Albert. Liège. 55 p. O nouă ipoteză. Sibiu. 1858.2 juin 1972. 33-34. Die historischen Wappen der ehemaligen sienbenbürgisch . Albert. Une nouvelle hypothèse]. Straussenburg. 33-34 + 16 ilustr. Straussenburg. Das Seeblätterdreieck in Wappen der Hermannstädter Provinz. LIX. Sibiu. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. În: Literatură şi artă. Straussenburg.sächsischen Gebietskörperschaften. Albert. 10. Contribuţia lui Gheorghe Asachi. Arz von. 467-475 + 2 ilustr. Die historischen Wappen der ehemaligen sienbenbürgisch . München. partea a II-a. XLIX. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. La contribution de Gheorghe Asachi]. Ungureanu. 654. p. 657. p. Sibiu. p. Zimmermann. Arz Von. Ştefănescu. nr. 656. Sibiu. Sigiliul Divanului Cnejiei Moldovei. 1878. 1. Caiete heraldice. şi Sibiu. 29 mai . 24-32. În: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. color + 25 ilustr. p. 285-289. În: „Arhiva Genealogică”. În: Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Die historischen Wappen der ehemaligen sienbenbürgisch . 658. În: Siebenbürgisch sächsischer Hauskalender. 1973. Drapeaux militaires roumains du XIX-e siècle aux armoiries des districts et des villes. Arz Von. Braga. 655. Mihai-Răzvan. 659.

39-42. În: Suceava. O eroare istorică. În: „Revista Arhivelor”. Cernovodeanu. [Nouvelles 102 . M. Un sigiliu inedit al oraşului Suceava. Zwei Kronstädter Siegelstempel aus dem 14. Cezar. 69-75. M. Bucureşti. 3-26. În: Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Blaj. Dan. p. Pavel. 1913. 664. p. 38 ilustr. Antohi. 661. Sibiu. 665. Cernovodeanu. 103. [Les sceaux villageois dans les comitats de Hunedoara et de Zarand]. STEME ALE UNOR LOCALITĂŢI 660. [Une erreur historique]. und 16. p. ibidem. p. Sigilii săteşti în comitatele Hunedoara şi Zarand. LVI. Bucureşti. VIII. În: „Buciumul”. Andriţoiu. Das Wappen von Hermannstadt. 663. p. [Un sceau inédit de la ville de Suceava]. Erhard. 662. p. nr. Auner. ilustr. 19 p + 38 ilustr. 1971. Contribuţiuni la studiul stemei municipiului Bucureşti în secolele XIX şi XX. 1914. Michael. XLVIII (1971). 159-177 + 38 ilustr. Extras. 8. nr. 1. Bolliac. IX. Jahrhundert. 66 (27 iulie).XI. Noi contribuţii la studiul stemei municipiului Bucureşti. Sibiu. [Contributions à l'étude des armoiries municipales de Bucarest aux XIX-è et XX-è siècles]. 1933. 1982. Şi Cerghedean. Dan. XXXVI. nr. p. În: Materiale de istorie şi muzeografie. În: Korespondendenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. XXXVII. 256-257. 262 (Polemică asupra stemei municipiului Iaşi). în secolele XIX şi XX. 1971. I (1863). 666.

Dan. Cernovodeanu. [L'Indépendance d'État de la Roumanie réfletée dans l'héraldique municipale]. 341374. Consideraţii privitoare la peceţile oraşului Bucureşti în secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. P. Cernovodeanu. 73-77. p. [Considérations concernants les sceaux de la ville de Bucarest des XVI-e et XVII-e siècles]. În: Materiale de istorie şi muzeografie. 103 . Drapelul armoriat al oraşului Craiova datând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În: „Albumul Parohiei ortodoxe române din Viena". p. XII (1975). 19761977. 673.127. [Une variante inconnue des armoiries du type 1864-1865 de la ville de Bucarest]. N. 671. Vechile steme ale oraşului Alexandria. p. nr. 365379. Muzee. 1977. Cernovodeanu. p. 3-14. [L`ancienneté de la ville Baia]. 124. şi Vătămanu. + 16 ilustr.I. 3-5 octobre 1988. Cernovodeanu. Ioan. 668. Independenţa de stat a României oglindită în heraldica municipală. ilustr. Cernovodeanu. Dan. 134-141. XVI. L. [Les anciennes armoiries de la ville d'Alexandria]. II. 669. nr. LXVIII (1991). 670. nr. p. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 1990. L'Héraldique communale de Roumanie au XX-e siècle. Keszthey. 1. În: Muzeul Naţional. nr. Dan şi Spiru. p. [Le drapeau de la ville de Craiova datant de la seconde moitié du XIX-e siècle]. IV. Dan. LXXX-LXXXI. IV. Cernovodeanu. (Se referă la sigiliul acestui oraş). 4. Vechimea oraşului Baia. 1966. Ciobanu. O variantă necunoscută a stemei de tip 1864-1865 a oraşului Bucureşti. 1994. Dan.Maria Dogaru contributions à l'étude de l'emblème du municipe de Bucarest dans les XIX-e – XX-e siècles]. 249-253 + 1 ilustr. 672. În: „Revista Arhivelor”. ilustr. În: Teleormanul liber. 667. 2. Radu Ştefan. 1975. (Blazonul oraşului Tulcea). În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor". 1050. p. În: Les Actes du Colloque International d'héraldique de Keszthely.

1. În: Historia Urbana. 92-96 + 1 ilustr. 1-2 (Descrierea stemei oraşului Iaşi). XII (1978). Ciurea. 1942. I. În: „Junimea literară”. nr. 5-6.nr. [La correspondance privée du „Le roumain”]. În: „Revista Arhivelor”. Maria. Iaşi. Darvasy. În: Revista Bucureşti. 678. Stema municipiului Bucureşti din 1993. Dogaru. 31-32. 677. Maria. 157-164. [Le blason du municipe Bucarest de 1993]. Kronstadt. 1844. Literatur und alle Denk . [L'origine et le développement des armoiries des villes médievales]. Sigilii săteşti din fostul comitat Arad. În: „Românul”. [Deux sceaux et leur signification]. p. nr. LV (1978). Istorie. 56-57. Augustin. p. În: Mazagin für Geschichte. Sigiliile medievale ale oraşelor din Moldova. 1. p. 675. 1993. În: „Magazin istoric”. Dogaru. 681. Dogaru. 109-110. 680. fasc. În: Studii şi cercetări ştiinţifice. 104 . (Şi despre stemele municipale ale oraşelor din Transilvania). 25 iulie. 679. Budapest. VII. [Un document roumain muni du grand sceau de Târgu Baia]. 682. x x x Corespondenţa particulară a "Românului". 2. [Sceaux villageois de l'ex-comitat d'Arad]. p. p. Dogaru. 1863. p. + 6 ilustr. III. Mihaly. Dogaru. p. În: Cercetări numismatice. Două sigilii şi semnificaţia lor. Maria. p. 6. Középkori városaink cimereinek eredete és fejlödése. Iaşi. Un document românesc cu marele sigiliu din Târgul Baia. 1 Bd. 1980. ilustr.Bibliografia heraldicii româneşti 674. D.. 676.und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens. [Les sceaux de la ville d'Arad]. 64 p. p. D. nr. Sigiliile oraşului Arad. VII (1956). VI (1907). (Stemele oraşelor Piteşti şi Focşani). Stema oraşului Tulcea. Tom. Dan. [Les sceaux des villes Moldaves du Moyen age]. Maria şi Mureşan. x x x Das alteste Stadtsiegel von Kronstadt. 215-231. 683. [Le blason de Tulcea]. 18 iulie 1863. 205-213. Maria. 1994. 2. 1978.

Târgovişte. Jákab. mai 1995. Dogaru. 1888. În: Maghiar városok. 222. Catalogul expoziţiei „Heraldica orăşenească". 41 p. Însemne bistriţene. În: Historia Urbana. Un sigiliu necunoscut al oraşului Vaslui din secolul al XVII-lea. Dogaru. Tom. p. Bujorel Petru. 687. Dumitrescu. [Un problème en actualité: les nouvelles armoiries des départements et de villes]. 351-439 (sunt prezentate stemele a 21 de oraşe din Transilvania). [Enseignes de Bistrita]. Erdélyi városok. Slobozia . 262. Pecetea latinească a Câmpulungului (O ipoteză). nr. În: vol. 1994. Dogaru. Lucrare manuscris. [Le sceau latin de Câmpulung. Dogaru. p. Bányászati vonatkozású magyar város cimerek. (Sunt prezentate şi stemele unor oraşe din Transilvania). 693. VIII (1907). Elek. Simbolurile oraşului Slobozia. 1. [Les armoiries et le sceau de la ville Zalău]. Maria. Kolozsvár története világosító rajzai. 689. În: „Revista Arhivelor”. p. 685. 197-209. 686. 1995. Organizată la Muzeul Judeţean de Istorie Dâmboviţa. Jenö. 1994. [Catalogue de l`exposition „L`héraldique urbaine”]. Une hypotèse]. nr. Budapesta. 105 . Maria. Opinii şi precizări. nr. Stema şi sigiliul oraşului Zalău. Faller. În: „Secolul”. 692. Dulgău. Budapesta. 3. 1994. O problemă de mare actualitate: noile steme de judeţe şi oraşe.400. Maria. [Un sceau inconnu de la ville de Vaslui au XVII-e siècle]. Slobozia. [Les symboles de la ville Slobozia]. 1942. Maria. 691. [Armoiries des villes minières hongroises]. LXXII (1994). [Villes de Transylvanie]. 688. Târgovişte. Maria. 1941. În: curs de publicare. În: Bányászati és Kohászati Lapok. Dogaru. 690. Géza. Al.Maria Dogaru 684. Ember. II. [Représentations illustrant l'histoire de Cluj].

Graf Siegfried Alcantara und Ad. Maria. I. În: „Magazin istoric”. p. Ion. 696. 1875. nr. X (1936-1939). În: „Codrii Cosminului”. p. LXVI (1989) nr. Schiţă a istoriei oraşului Mediaş. p. 35-38. 1. p. 1. 1483. 341-347. Câteva păreri în legătură cu sigiliul Romanului. D. [Sceaux villageois du départament de Buzău]. Hildebrandt. Gräser. 106 . Stema oraşului Alexandria. 697. [Contributions à l'étude du sceau de 1503 de la ville de Caransebeş]. ilustr. 2. Ştefan. 695. Ritter und Burgers zu Constanz Wappenbuch. În: Farbendruck neu herausgegeben von Dr. 1862. 411-413. LXIII (1986). p. [Le blason de la ville d'Alexandria]. Maria. M.Bibliografia heraldicii româneşti 694. 10-11. 699. [Anciens sceaux des villages de Bucovina]. 1982. Conrad. 1969. Nicolae. 698. Sigiliul oraşului Deva de la 1618. Georgescu. XI-XII. Am pus pecetea târgului. În: „Revista Arhivelor”. Grunenberg. [J'ai mis le sceau de la ville]. 67-73. [Esquisse historique de la ville Medias]. nr. 217-268+ pl. p. p. În: Documente recent descoperite şi informaţii arheologice. 62-65. şi Jivan. Maria. Bucureşti. 702. 701. Georgescu. 3. p. Sigilii săteşti din judeţul Buzău (1835-1864). Sibiu. [Quelques opinions concernant le sceau de Roman]. p. Nr. 1974-1975. Frăţilă. [Sceaux villageois du départament de Teleorman]. Gogoaşă. [Le sceau de la ville de Deva en 1618]. R. Sigilii săteşti din judeţul Teleorman. Contribuţii la studiul sigiliului din 1503 al oraşului Caransebeş. 74-77. II (1991). nr. Andreas. În: „Altarul Banatului”. XII (1978). Grămadă. Vechi peceţi săteşti bucovinene. 703. În: „Sargetia”. 700. Görlitz. În: „Revista Arhivelor”. I. 1-3. 363-367. Hordilă. În: „Memoria Antiquitates”. Georgescu. Gorovei. 26 + anexă cu reprezentarea a 5 sigilii ale oraşului Mediaş.

691-697. p. 1979. XV. N. p. x x x Kronstadt. Sigiliile Romanului şi Câmpulungului muntean. p. XI.Maria Dogaru 704. p. 843-847. p. În: „Convorbiri literare”.D. 1928. Braşov. + 2 ilustr. 1140-1142 + 2 ilustr. XL. 152154. Alexandru. 705. vol. Iaşi. ilustr. Maria Magdalena. Maria şi Magdalena. [Anciens sceaux de la ville Iassy]. XIX). [Sceaux des villages transylvains conservés dans le Musée d'histoire de Turda]. 509-511. p. În: Das Burzenland. A. Sigilii săteşti bănăţene pe un document din 1826. Sigilii săteşti din comitatul Cluj (sec. 9-10. Jude. Jude. Iftimi. 1983. În: „Acta Muzei Napocensis”. Xenopol”. 709. Hopârtan. 712. 467-479. 1928. nr. [Sceaux des villages transylvans du XIX-e siècle]. XVI. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. În: „Acta Musei Napocensis”. Dimitrie Gh. Lepădatu. Sigilii săteşti transilvănene în Muzeul de Istorie din Turda. [Ancien blason de la ville de Buzău]. 1-3. Iaşi. 711. XXX. 4 p. Ionescu. 1974. Vechea stemă a oraşului Buzău. 1993. Sigilii săteşti transilvănene din secolul al XIX-lea. 1978. 423-432. 710. x x x Kronstadt. 708. Maria Magdalena. III (Kronstadt). [Les sceaux de Roman et de Campulung]. 1907. În: „Acta Muzei Napocensis”. 107 . [Sceaux des villages du comitat Cluj]. Sibiu. Jude. Bucureşti. XVIII. 1981. Xenopol”. 267-272. [Sceaux des villages de Banat sur un document de 1826]. p. 707. Jude. XX. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. Sorin. D. Extras. Vechi peceţi ale târgului Iaşilor. p. 1906 (decembrie) p. În: „Acta Muzei Napocensis”. Maria Magdalena şi Cordoş. 706. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A.

Das Kronstädter Stadt – Wappen. Das Kronstädter Wappen. În: „Aradul cultural”. În: Siebenbürgisches Provinzialblatt. Kronstadt. Alexandru. Mihai. Simboluri geto-dacice în pecetea mare a Lipovei în secolul al XVII. 718. N. II (1993). Bd. X. p. 715. 53-54. p. În: Blätter für Geist. Gheorghe. Mudura. 721. [Les sceaux des localités de Bihor sources ethnographiques]. p. p. O martice sigilară a oraşului Piteşti aflată în colecţiile muzeului judeţean Dâmboviţa. 717.Bibliografia heraldicii româneşti 713. În: „Crisia". 719. În: „Marmaţia”. 722. 2. 1807. IX. 193216. Despre pecetea mare a Lipovei din secolul al XV-lea. 121-122. Gheorghe. 716. 714. 1857. [Les plus anciennes armoiries de Bucarest]. III (1996). 9-12. Cea mai veche stemă a Bucureştilor. [Sur le grand sceau de Lipova dans le XV-e siècle]. Sigiliile localităţilor bihorene izvoare etnografice (I) (Zona Vaşcău). p. p. [Bref historique des sceaux de la ville de Baïa-Mare]. 1909 (aprilie-iunie). Sigiliile localităţilor bihorene izvoare etnografice. [Symboles geto-daces dans le grand sceau de Lipova dans le XVII-e siècle]. Ioan. Augustin. 108 . p. 1969. 1977. Bd. p. Nr. [Les antiquités de Baia]. XV. 16-21. Mudura. 1805. Mihalca. Mănescu. Nemeti. 195209. 1. 397-421. Marienburg. 1981. 1985. Gemuth und Vaterlandskunde. În: Clio. 4. p. Scurt istoric al sigiliilor oraşului Baia-Mare. Marienburg. În: „Biharea”. 1. Lucas Joseph. I. 31-32. În: Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice. 720. Antichităţile de la Baia. [Les sceaux des localités de Bihor sources ethnographiques]. Lepădatu. Lucas Joseph. 180-190. I. F. În: Materiale de istorie şi muzeografie. Niculăescu. Mureşan.

Sigiliile târgurilor şi satelor din comitatul Satu Mare în secolele XVI-XIX. Casa Şcoalelor.XIX-e siècles]. Petrişor. Studii şi comunicări. Andrei. [Le village dans les sources sigillaires]. p. 127-129. Zur Wappenfrage der Stadt Sächsisch-Regen. Ionel. În: Studii şi cercetări muzeale Câmpulung Muscel. Oraşe şi cetăţi din Transilvania. IV. Mutus amor civium. [Les sceaux des villes minières]. p. 726. Contribuţii la studiul sigiliilor argeşene în secolul al XIX-lea şi al XX-lea.Maria Dogaru [Une matrice sigillaire de la ville de Piteşti qui se trouve dans les collections du Musée du district de Dâmboviţa]. 1980. p. Polay. 728. 87-93. 723. În: „Revista Muzeului Militar Naţional”. p. 1987. Goleşti. În: „Magazin istoric”. [Sceaux des bourgs et des villages du comitat Satu Mare aux XVI-e. Sigiliile de oraşe miniere. În: Studii şi cercetări de istorie şi etnografie. [Villes et cités de Transylvanie]. IX-XI. p. IV (1970). ilustr. În: Klis. 223-238. 729. Oszóczki. K. p. 1995. Bucureşti. 109 . Satul în izvoare sigilare. LIII (1971). 8. Penea. 1943. 106-122. K. 724. În: Acta Musei Porolisensis. 205-207. 1. Oredi. Popescu. Elemér. nr. Mihai. Die Formalitäten der Urkunde der siebenbürgischen Wachstafeln. XIX. Oszóczki. p. [Les drapeaux des gardes civiques du patrimoine du Musée Militaire National]. [Contributions à l'étude des sceaux d'Arges aux XIX-e – XX-e siècles]. 730. Reghinul Săsesc. În: Sächsisch Regener Wochenblatt. 725. Marinela Cristina şi Băjan. 4. 45 p. 142-149. 727. Johann. Drapelele gărzilor civice din patrimoniul Muzeului Militar Naţional. În: Satu Mare. 1906. Maria. 1992-1993. 73. III. nr. nr. 1991. Radovici.

LXI. 1-12. LI. nr. 1097-1100. Ed. 1944. 119-132 + 7 ilustr. ilustr. p. Sebestyén. 1938. Das Wappen der Kronstadt. Iosef. Heft. 281-284. a Olteniei. 8. p. Raichenau. Nagybánya város XIV századi pecsétei. În: Kolozsavár Szemle. Straussenburg. 11-28 + 19 ilustr.. [Le blason de la ville libre royale Cluj]. p. Das Wappen der Stadt Kronstadt. Albert. Albert. C. 735. Condiţiile în care a apărut sigiliul oraşului Bucureşti (sec. Sebestyén de Keöpeczi. Nürnberg. Sibiu. V. Iosef. p. 1928. Friederich. Das Wappen von Kronstadt. 11. Reichenauer von. Sebestyén de Keöpeczi. În: „Glasul Bisericii”. În: Korresponzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Zur Wappenfrage der Stadt Sächsisch-Regen. Elemer. [Les conditions de l'apparition du sceau de la ville de Bucarest]. 293 p. XIX (1962). p. 736. În: "Siebenbürgische Vierteljahrschrift". Stadt 739. 212 p. 1906. Stenner. 1906. Sebestyén. Siebermachers grosses und allgemeines Wappenbuch. În: Siebenbürgische Vierteljahrschrift. În: „Kronstädter Zeitung”. Sibiu. stema unită). 266-267. Adel von Siebenbürgen. Das Wappen von Kronstadt. Csergheö von. 1903. [Le moule sigillaire de la ville Baia Mare (XIV-e siècle]. Iosef. Aurelian. 740. 734. XXXVII. 152-154. (Inclusiv stema Ţării Româneşti. Arz von. XVI-XVII). Straussenburg. p. Kolozsvár Cimere. 732. 1898. Iosef. Gyula şi Csáki. În: Koloszvár Szmele. Sibiu. p. Kolozsvár Szabad Király város Cimere. În: colecţia J. XXIV. Arz von. [Le blason de la ville Cluj]. Sacerdoţeanu. În: Sächsish-Regener Wochenblatt. Theill XII.Bibliografia heraldicii româneşti 731. 12. 738. 49-50. nr. G. Nr. O. 13. 1940. 110 . 733. În: „Turul”. IV. 737. Schönherr. Bárczay von.. 1944. ibidem.

53-54. Un proiect de stemă orăşenească pentru Botoşani la 1865. seria II. Floreşti. 1997. Straussenburg. Straussenburg. În: Muzeul Naţional. 1 tab. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 7 ilustr. Notiţă istorică. Sect. XXII. Zur Klärung der Meinungen. nr. Silviu. 748. 744. Vizaksa város Cimere és pecsétei. V. Sibiu. Republica Moldova. Bucureşti. [Les armoiries et les sceaux de la ville Câmpia Turzii]. Braşov. Mem. Arz von. p. Das Wappen von Hermannstadt. 1889. Tabac. 201-210. [Le sceau de la ville de Iassy au XIX-e siècle]. În: Timpul. 4. Albert. Extras Hermannstadt. Ist. Szentkatolnai Bakk. caiet 1-4. 1930. Das Wappen von Kronstadt. În: „Revista Arhivelor”. nr. În: „Turul”. Bucureşti. Un început de bun augur (Proiect de stemă pentru satul Rădulenii Vechi. [Les armoiries et les sceaux de la ville Viszaksa]. 742. + ilustr. Sibiu. 1995. Sigiliul Târgului Pietrei (judeţul Neamţ).Maria Dogaru 741. Ungureanu. p. 749. 745. p. IX (1966). raionul Floreşti). Endre. Das Wappen von Hermannstadt. Extras. 13. p. p. Arz von. În: Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums. Albert. Urechia. 1-11. 201-210 + 1 tab. Straussenburg. 83-100. LIII. 747. Arz von. 9 septembrie. [Projet d`armoiries pour le village Rãdulenii Vechi]. 10 p.. 1904. Albert. 1931. 746. Silviu Andrieş.A. 13p + 1 tab. Tabac. Aranyosgvéres cimerváltozatai. p. Notice historique]. Sigiliul oraşului Iaşi în secolul al XIX-lea. p. „Korunk”. András Mihály. XLII (1983). Székely. În: „Analele Academiei Române”.. p. 1944. district de Neamţ. LIII. Extras. În: Korresponzbatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. X. 1931. t. + 7 ilustr. p. 2. [Un projet d`armoiries pour la ville Botosani à 1865]. 235-243. 743. 111 . Sibiu. 332-335. 4 (limba română şi rusă). 1930. Gh. 1887/1888. 1 tab. [Le sceau du bourg de Piatra.

97-98. 755. 756. p. Sigiliul mare al oraşului Baia Mare din secolul al XIV-lea. Vârtosu. Das Wappen der Stadt Hermannstadt. p. nr. nr. Emil. În: Studii şi cercetări de numismatică. 131-155. XXIII (1986). 111-114. Ilie. Die mittelalterlichen Siegel der Stadt Bistritz. [Sceaux divisés et sceaux villageois]. nr. În: Korrespondezblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. IV. nr. [Bucarest et la sigillographie]. Emil. 2. Sibiu. În: Materiale de istorie şi muzeografie. [Le sceau partagé du village Arcesti. nr. 1883. Franz. În: „Analele Universităţii Bucureşti”. Vârtosu. XVII. Sigiliul sătesc împărţit al satului Arceşti (jud. În: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 123-129. district Dolj]. p. Franz. Das mittelalterliche Siegel der Stadt Kronstadt und der Burzenländer Distrikte. 1878. Ursu. 1957. Zimmermann. 1878. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 757. 752. În: Studii vâlcene. V. 107-110 : 116-121. Viorica. 1. p. 338-346. 751. 84-85. Franz. Sibiu. 1956. [Le grand sceau de la ville de Baïa Mare du XIV-e siècle]. 112 . (Se fac aluzii şi la unele sigilii mănăstireşti). Sigilii împărţite şi sigilii săteşti. Vârtosu. Vulpe. 753. Zimmermann. (1974). Dolj). p. Sibiu. [Les sceaux des bourgs et des villes de la Moldavie et de la Valachie]. 2. 357-366. p. Muzee. Emil. 5.Bibliografia heraldicii româneşti 750. Das älteste Siegel der Stadt Hermannstadt. 1966. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Istorie. Zimmermann. Sigilii de târguri şi oraşe din Moldova şi Ţara Românească. 9. 758. F. ilustr. p. 754. p. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 4. p. 1 pl. I. Zimmermann. 1. 1882. Bucureştii şi sigilografia.

Bartsch Ferdinand. MODERNE ŞI CONTEMPORANE) 759. Bătrâna. LVIII (1981). În: „Apulum”. 1967. Talerul de aur al lui Nicoară. [Le sceau d'Oprea capitaine de Perieţi]. marele vornic al Ţării de Sus a Moldovei de la începutul secolului al XVII-lea. Pecetea lui Oprea căpitanul de la Perieţi. Petiţia de la 11 iunie 1861. al XV-lea descoperit la Curtea de Argeş. V. 763. [Considérations sur un sceau de commerce du XV-e siècle découvert à Curtea de Argeş]. p. VI. nr. Iorga”.. III 1966. 760. [Le „taler” d'or du grand vornic Nicoară de la 113 . Valerian L. Bunta. Le Comité pour la subscription et son cachet].XII. [La pétition du 11 juin 1861. Ciofu. Magdalena. În: „Revista Arhivelor”. 355-360. 762. 3. 213-228. Magdalena. Sigilii de breaslă în colecţia Muzeului de Istorie Cluj. Maria. Berindei. Dan şi Dogaru. 764. p. p. În: Cercetări numismatice. Două sigilii ale breslei aurarilor din Cluj şi Dej. 1983. REPREZENTĂRI HERALDICE INDIVIDUALIZÂND INSTITUŢII (MEDIEVALE. Adrian. Cu privire la un sigiliu de comerţ din sec. 197-211. 761. Bunta. Comitetul pentru subscripţie şi sigiliul său. 1985. 318-324. În: Acta Musei Napocensis. [Sceaux des coporations dans la collection du Musée d'Histoire de Cluj]. p. Comunicare susţinută în cadrul Comisiei de Heraldică şi Sigilografie de pe lângă Institutul de Istorie „N. Lia şi Bătrâna. [Deux sceaux des corporations de Cluj et Dej].

În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Însemne ale societăţilor naţional culturale româneşti reflectând lupta pentru desăvârşirea unităţii de stat. Agenţiile starostiilor şi ştampilele lor. Matrice sigilare aparţinând instituţiilor din judeţul Prahova existente în colecţia Direcţiei Generale a Arhivelor Statului Bucureşti (sec. În: Ziridava. p. 461-468. Cojocărescu. L. 114 . 3-4. nr. Dogaru. nr. În: „Revista Muzeelor”. 411-415. LXX-LXXIV (1976-1980). XXVI (1989). 1993. nr. 124128. Dascal. XVIII. p. În: „Filatelia”. LXX-LXXIV (1976-1980). Teodora Speranţa. 679-685. p. Maria. Diaconescu. [Les agences des „starostii” et leurs cachets]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. p. Tiparul sigilar al carantinei Gura Ialomiţei (1860). 771. nr. XXXI (1978). Culică. Muzee. 124-128. Sigiliile Comisiei Centrale de la Focşani (1859). [Enseignes des sociétés culturelles roumaines reflétant la lutte pour le parachèvement de l'unité d'État]. [Matrices sigillaires appartenant aux institutions du département de Prahova dans la collection de la Direction Générale des Archives de l'État]. Maria. 551-555. 769. p. 5. În: „Revista de istorie”. Maria. nr. p. 348 + ilustr. În: File din trecutul istoric al judeţului Prahova. Un tipar sigilar al breslei mixte din Pâncota. 55-61. Nr. [Drapeaux des Corporations de Bucarest au milieu de XIX-e siècle]. [Une matrice sigillaire apartenant à la corporation mixte de Pâncota]. Dengel. 765. Vasile. 1971. 6. 51-55.Bibliografia heraldicii româneşti Moldavie du commencement du XVII-e siècle]. al XIX-lea). [Matrice de sceau de la quarantaine de Gura Ialomiţei]. 4. IX (1972). 770. Steaguri de breslă bucureştene de la mijlocul secolului al XIX-lea. 4. Natalia şi Mureşan. p. Dogaru. 766. 768. Augustin. [Les sceaux de la Commission Centrale de Focşani]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. p. 1962. Vol. 767.

D. p. XXV (1988). 2. Dogaru. Sigilii ale instituţiilor sanitare din Moldova. 46-49. Maria. p. Muzee. Maria. În: „Revista Arhivelor”. O mărturie insignologică de la Marea Unire. Xenopol”. Dogaru. Drobeta Turnu Severin. [Un insigne-témoignage de la Grande Union du 1-er Décembrie 1918]. 7. p. Muzeul judeţean Călăraşi. 435-438. 115 . 211-216. 2. p. XIX-XX). nr. Embleme individualizând instituţii culturale.Maria Dogaru 772. [Les sceaux des institutions sanitaires de Moldavie]. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Dogaru. Maria. nr. Maria şi Mureşan. Dogaru. Muzee. [Le sceau de la Commission pour l'Édification du Théâtre National]. Emblèmes individualisant les institutions culturelles]. 775. 6-7. Dogaru. Sigiliul Comisiei Teatrului Naţional. Izvoare heraldice de tip naval. În: Cultura şi civilizaţia la Dunărea de Jos. 774. Dogaru. Heraldica contemporană. În: Mehedinţi. 778. [Enseignes des institutions du district de Mehedinţi réfléctant l'histoire nationale]. Maria. XIX. Dogaru. 129-136. Maria. [L'emblème et l'insigne du XV-é Congrès International des Sciences historiques]. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 68-73. 1989. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Maria. [Une matrice sigillaire provenant de la corporation mixte du village Aluniş. Dogaru. XIX (1982). nr. 1978. 773. XVI (1979).10. p. p. 406-407. Maria şi Demşa. département d'Arad]. Matrice sigilară provenind de la breasla mixtă din Aluniş. 1985. Muzee. LXVII (1980). Emblema şi insigna Congresului al XV-lea de Ştiinţe istorice. XIX (1982). În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. Însemnele instituţiilor mehedinţene reflectând istoria naţională (sec. 777. 553-556. p. Augustin. 776. p. 779. [Sources héraldiques de type naval]. În: „Crisia”. istorie şi cultură. judeţul Arad. Dan. [Héraldique contemporaine.

Nr. 1999. 781. 53 ilustr. p. Satu Mare. În: „The American Philatelist”. 785. 10. 782. [Médailles émises à l'occasion de l'anniversaire d'un siècle depuis l'inauguration du pont de Cernavod et de la première édition de la "Gazette mathématique"]. 1996. Dragomir. Dogaru. p. 1974. Medalii emise cu prilejul aniversării unui secol de la inaugurarea podului de la Cernavodă şi de la editarea "Gazetei matematice". 4. Nr. 116 . 784. fasc. Emblema Asociaţiei Arhiviştilor şi Prietenilor Arhivelor. II. Dogaru. Muzeului Sătmărean. 5-11. I. 345 p. Dragomir. 1980. 786. Kiriac. În: „Pro Patria”. p. [L`embléme de l`Association des Archivistes et des Amis des Archives].33. În: „Filatelia". Sigiliile instituţiilor sătmărene din secolele XVI-XIX. Baia Mare. Kiriac. Dogaru. ale târgurilor. Baia Sprie. Maria. În: „Filatelia”. Edit. Date târzii şi timpurii. satelor şi cele aparţinând instituţiilor religioase: cultul greco-catolic. [Nouvelles identifications de cachets de la „période classique” ]. 1979. p. Maria. sceaux et cachets des postes et quarantaines roumaines). Bujorel. În: „Hrisovul”. Tom. Dragomir. 3-4. p. sigilii şi ştampile româneşti ale poştelor şi carantinelor (Les premières cartes. cultul romano-catolic şi cultul reformat). Maria. [Les sceaux des institutions de Satu Mare aux XVI-e-XIX-e siècles]. 18. [Les symboles du Ministère de l’Intérieur]. 108-109. The Earliest Romanian Quarantine. 1997. Primele hărţi. (Sunt analizate sigiliile comitatului Satu Mare şi cele ale oraşelor Satu Mare. Serie nouă. Kiriac. 303-314. 783. Simbolurile Ministerului de Interne. 1. Noi identificări de ştampile din perioada clasică. 1995. 233-241. 2.Bibliografia heraldicii româneşti 780. În: Arhiva Românească. Seals and Cachets. Dulgău.

794. Muzee. 220-231. Ştampila poştală de datare Galatz – Moldova. Constantin. V. Piese lapidare cu steme heraldice şi embleme de breslă din Sibiu. În: „Revista Arhivelor”. 10. Pavel Mircea şi Ene. Cluj. Guy Marica. Muzee. În: „Anuarul Institutului de Istorie din Cluj Napoca”. În: vol. Stelian Gh. În: „Aluta”. Laurenţiu. Florea. p. 60-61. IV (IX) (1997). nr. Cehpecsétek és cehbenbivótáblák a kézdivásárhelyi múzeum gyüteményében. [L'Estampille postale de datation GalatzMoldavie]. Sub semnul lui Clio. [Sceaux et emblèmes de corporations de la collection du Musée de Târgul Secuiesc]. LXII (1985). Eichhorn. XX (1983). Proiect de statut. Un sigiliu al Comitetului Naţional Român de la Sibiu din anul 1848. Ştefan Pascu. 451-458. prof. p. XXX.Maria Dogaru 787. [Un sceau du Comité National Roumain de Sibiu 1848]. Un steag (din 1858) al corporaţiei patentarilor din târgul Horezu. În: „Arhiva Genealogică”. 791. 4. [Un drapeau de la corporation des artisans possédant une autorisation du bourg de Horezu]. p. p. În: Forschungen zur Volks . În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Emandi. [Pièces lapidaires aux insignes héraldiques et aux emblèmes des corporations de Sibiu]. Albert. 1990-1991. 72-81. VI-VII (1974-1975). p. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Petru. 2. vol. 793. nr. nr. p. Emil şi Hojbotă. 46-47. p. Omagiul acad.und Landeskunde. 790. XXIV (1987). Ittu. nr. Incze. 1-2. Siebenbürgische Zunftsiegel. 113-141. Iordache. [L`Institut roumain d`héraldique et génealogie Sever Zotta]. L. [La figure d'orfèvre dans la sillographie]. p. IV-XIII. 788. 437-445. 6. 789. XII 1969. 117 . 792. Figura aurarului în sigilografie. x x x Institutul român de genealogie şi heraldică Sever Zotta.

8-20. Marca tipografică în cartea românească în secolele XVIII-XIX. Alexandru. Liţiu. Maria Magdalena. [Sceaux postaux dans le Musée d'Histoire de Transylvanie]. Flaminiu. Ivănuş. Nr.Bibliografia heraldicii româneşti 795. În: „Anuarul Muzeului Naţional”. Livia. p. [Sceau annulaire d'un district de Câmpulung]. p. p. Muzee. Dragoş. 436-437. Lenghel. 118 . În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 4 (aprilie 1940). Augustin şi Grozi. p. XXVI (1989).XIX-e siècles]. nr. În: „Revista Muzeelor”. 39-42. 1228-1232. Muzee. nr. O controversă privind numele şi sigiliul consistorului din Oradea (1839). Cluj. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 5. 1980. În: „Biblioteca”. Jude. [Matrices sigillaires des corporations provenant de la collection du Musée d'histoire de Sibiu]. În: Cântarea României. 3. Dănuţ. nr. 800. 801. 1983. Sigilii poştale în Muzeul de Istorie al Transilvaniei. [Deux impriéssions sigillaires appartenant à la corporation des potiers de Lipova]. Un sigiliu inelar al unui judeţ al Câmpulungului. 802. Mureşan. VII (1970). Morărescu. Sigiliile medicale ale Clujului de odinioară (Sceaux des médecins de la ville de Cluj d'autrefois). VII. În: „Biserica Ortodoxă Română”. 799. p. Tipare sigilare de breaslă din colectia Muzeului de Istorie Sibiu. p. 798. XXX (1993) nr. 2. 797. LXXXVIII (1970). 1984. Două tipare sigilare aparţinând breslei olarilor din Lipova. [La marque typographique dans le livre roumain aux XVIII-e . Marca tipografică în cartea românească veche în secolele XVI-XVII. 42-43. Dragoş. 61-70. Mârţiu. Morărescu. În: „Clujul medical". 3-4. 785-786. [Une controverse à l'égard du nom et du sceau du consistoire d'Oradea]. Nr. 11-12. p. 796. Gheorghe. [La marque typographique dans le livre roumain aux XVI-e-XVII-e siècles]. mai.

Maria Dogaru 803. Lucian. 1980. Popescu. IX (1966). Olimpia. 187-198. XXXIII (1981). Năglar.(1967). păstrat în Polonia. (Sunt prezentate sigiliile aparţinând instituţiilor din zonă ca şi altor judeţe: Gorj. [Un sceau de la corporation des maçons et de charpentiers d`Aradul Nou]. Galaţi. Passalega. Studiul ştampilelor poştale ale Târgoviştei de la finele secolului al XIX-lea. Ion. M. IV. 804. Suceava. 119-122 (fig. nr. Doina. p. Un sigiliu al breslei zidarilor şi dulgherilor din Aradul Nou. nr. Matrice sigilare moderne din Colecţia Muzeului "Regiunii Porţilor de Fier". 810. 808. 187-192. Sigiliul iconografic al lui Cernica (Ştirbei) mare vornic (1602-1610). În: „Ziridava”. În: „Revista Arhivelor”. p. p. Tablele de breaslă ale Muzeului Bruckenthal. [Le plus ancien sceau annulaire (matrice sigillaire). p. [Matrices sigillaires de l'époque moderne dans les collections du Musée de la Région des Portes de Fer]. Rătoi. [Les estampilles des offices et des services postaux]. 1. Regleanu. Constantin. Nr. XIX-XX. logofătul lui Ştefan cel Mare. 415-417. Un sigiliu de carantină cu simbolistică folcloric religioasă. Mureşan. XV). conservé en Pologne et 119 . p. 2. Cel mai vechi sigiliu inelar (matrice) de dregător moldovean (sec. IV. nr. 347-350. IV. moldave. 1996. Arad.).). 4-6. Penescu. În: „Filatelia”. grand vornic]. În: „Mitropolia Olteniei”. În: „Drobeta”. Tecuci etc. p. 1973. 807. Rezachevici. 809. 806. 1971. Dumitru. [L'étude des estampilles postales de Târgovişte de la fin du XIX-e siècle]. Tudor şi Grigorescu. [Un sceau de quarantaine à symbolistique folklorique et réligieuse]. În: Acta Musei Napocensis. 805. [Le sceau iconographique du boyard Cernica Ştirbei. 6-7. Ştampilele oficiilor şi serviciilor poştale. Augustin. [Marques de corporations du Musée Bruckenthal]. În: „Valahica”. ilustr. p. 292-293. al lui Toma.

Edit. p.Bibliografia heraldicii româneşti appartenant à Toma. Rusu. 812. Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor de mari dregători (Ţara Românească. Muzeul Câmpulung Muscel. 1987. 340-347.Ştiinţe auxiliare ale istoriei. p. nr. 4. 814. 815. Filofteia. Aurelian. Filofteia. În: „Romanoslavica”. Valeriu. X. p. Sfatul domnesc şi sigiliile din timpul domniei lui Neagoe Basarab (1512-1521). 101. logothète d'Etienne le Grand]. p. 1964. adressé aux marchands de Braşov]. „Hrisovul” cu sigilii multiplicate al lui Vlăduţ vodă către braşoveni. Sacerdoţeanu. Contribuţii la cunoaşterea matricelor sigilare aparţinând unor instituţii din judeţul Argeş. 1995. ilustr. 65-66. 811. În: „Revista Muzeelor”. Contribuţii la studiul diplomaticii slavo-române. Rînziş. 149-152. 328-332. În: Studii şi comunicări. XXIV (1987). În: „Revista Arhivelor”. Iaşi. Le conseil du prince et les sceaux à l'époque de Neagoe Basarab 1512-1521]. [Le document à plusieurs sceaux de Vladut voïvode. [Contributions à la connaissance des sceaux des grands dignitaires. [Le sceau et l'emblème de la Société Numismatique Roumaine]. 813. Rînziş. [Contributions à l'histoire des Băleni. nr. p. [Contribution à la connaissance des matrices sigillaires appartenant à quelques institutions du département d'Argeş]. 120 . Rînziş. Le sceau du boyard Ivasco. ilustr. 1981. În: Caietul Seminarului special . Aurelian. VIII (1971). p. Universităţii Bucureşti. grand vornic]. vol.D. Filofteia. p. Contribuţii la istoria Bălenilor. 816. LXI (1984). 3. 1. XVII-e siècle]. Muzeul Câmpulung Muscel. Xenopol”. Sigiliul şi emblema Societăţii Numismatice Române. Valachie. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. Sigiliul lui Ivasco mare vornic. secolul XVII). [Contributions à l'étude de la diplomatique slavo-roumaine. În: Studii şi comunicări. 405-455. 325-334. Sacerdoţeanu.

nr. 1980. joi 25 noiembrie. Sigilii din colecţia Muzeului Judeţean Braşov. În: Un nou organism ştiinţific Societatea Română de Vexilologie (Autori Maria Dogaru şi Laurenţiu Popescu). 1971. Radu. O ştampilă comercială inedită. O piatră de mormânt uitată şi o pecete necunoscută. (Despre sigiliul sătesc din secolul al XVIII-lea cu elemente din stema Săcelelor. 819. Sebestyén. Mihail. Sturdza Săuceşti. În: „Cumidava”. În: „Buletinul Monumentelor Istorice”. În: Acta Musei Napocensis. Sigiliul cu stema medievală a Săcelelor. [Les sceaux des boyards du conseil de Radu le Grand. În: Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums. Mărturii vechi şi noi despre marele spătar. X (1967). 457-477. [La societe Roumaine de vexillologie].Maria Dogaru 817. nr. 1. Heft 1-2. 73-90. Keöpeczi Iosef. [Une pierre tombale oubliée et un cachet inconnu. 1998. Sporea. XI (1971). 1. ilustr. Din trecutul satelor săcelene. p. 58-62. descriere şi reprezentare). 823. p. terminologia de bază. Bucureşti. În: „Drum nou”. Iţic. XVII. 509-510. p. [Du passé des villages de la région de Săcele. [Une estampille commerciale inédite]. appliqués à l'occasion de la Convention avec la ville de Sibiu en 1507]. (Se cuprind statutul. Zottu Tzigara. XXVIII. lista membrilor. „La compagnie des bergers roumains de sept villages.). Şvarţ Kara. "Compania oierilor români din cele şapte sate săcelene". Ştefănescu. 820. bibliografie românească şi internaţională etc. Ştefănescu. 1979-1980. [Sceaux de la collection du Musée départemental de Braşov]. 821. Corina. 35-55. 8361. p. p. 822. Braşov. 818. 121 . nr. XII. În: „Revista Arhivelor”. Sigiliile boierilor din sfatul lui Radu cel Mare de la Convenţia cu Sibiul din 1507. Temoignages anciens et nouveaux sur le grand spathar Zottu Tzigara]. 4. Braşov. Die Wappendenkmäler des Burzenländer sächsichen Museums. Nicolae. Le sceau aux armoiries médiévales de Săcele]. x x x Societatea Română de Vexilologie. nr. 2 + ilustr. 1938. p. Marcel şi Nistor.

Bucureşti. p. Velcu. ginerele lui Petru Şchiopul. În: „Artă şi arheologie”. În: „Buletinul Muzeului Militar Naţional”. 75. fascic. 830. 825. ilustr. p. XIX (1982). 1. 1931. Extras. Tomul V. [Un sceau interesant du Zoty de Cigara. Vârtosu. 831. Joseph. Literatur und alle Denk und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens”. În: „Analele Academiei Române”. O pecete interesantă a lui Zoty de Cigara. Seria III. Istoricul marelui serdar Gheorghe Saul. Gyàrjás. [Quatre sceaux scolaires du XIX-e – XX-e siècle dans les collections de Câmpulung-Muscel]. [L'historique de grand serdar Georges Saul 1743-1785]. Veress. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 19-20. Tafrali. 1931-1932. ilustr. 2. Memoriile secţiei literare. p. Sigilii româneşti cu legenda în limba turcească. 1942. 44-46. [Le drapeau de la préfecture de police pendant le règne de Grigorie D. (Sunt descrise sigilii de mari dregători). Tihamér. Ştefan. Vârtosu. p 54-57. Braşov. p. vol. 826. (Se prezintă sigiliul capitlului Ţării Bârsei). II. 166168. [L`histoire d`orfèvres de Brasov]. [Hautes dignitaires de la Valachie 122 . p. Caiet I. Anton şi Potocki. planşa II e.. 83-106. IV. Emil. Geschichte des Burzenländer Capitels. Trâmbaciu. 829. În: „Magazin für Geschichte.Bibliografia heraldicii româneşti 824. ilustr. 123-124. Bucureşti. Trausch. III. Steagul Agiei din timpul domnitorului Grigorie Dimitrie Ghica. nr. Andrei. Ghica]. 1942. p. le gendre du Petru Şchiopul]. Andrei. [Les sceaux roumains avec la légende en langue turque]. Braşov. Emil. (Se prezintă sigiliul acestei bresle). 203-216. 15 p. Mari dregători din Ţara Românească în sigiliile secolelor XVII-XVIII. 1852. ilustr. Muzee. O. nr. 7-8. I (1937). 828. În: „Hrisovul”. 1912. 827. Patru sigilii şcolare din secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX în colecţiile din Câmpulung-Muscel. A Brassai ötvösség története.

140-180. Mircea şi Barbu. 1. nr. 1974. Mircea. p. Emil. 107-112. Nr. 347-374. 835. p. 1971. Ţara Românească. I (1950). ilustr. 1960. În: Studii şi cercetări numismatice. Emil. p.Maria Dogaru dans les sceaux des XVII-e et XVIII-e siècles]. Zdroba. În: Studii şi cercetări istorice medievale. 121-127. 832. [Sceaux des corporations de Baïa Mare conservés dans les collections du Musée départemental de Maramureş]. II (1965). Sigilii de breaslă din judeţul Arad. ilustr. În: „Revista Muzeelor”. [Les sceaux des corporations du département d'Arad]. Mircea. 2. 152-159. 834. Vârtosu. 1786-1829. III-IV. III. [Sceaux aux enseignes des fonctions Valachie. Sigilii ale breslelor din Baia Mare păstrate în colecţiile Muzeului judeţean Maramureş. 123 . p. Vârtosu. În: „Ziridava”. nr. 1786-1829]. Zdroba. În: „Marmaţia”. [Sceaux des corporations bucarestoises]. II. p. 833. Sigilii de corporaţii bucureştene. Sigilii cu însemnele dregătoriei.

În: „Revue des études sud-est européennes”. Heraldica bisericească în Ţările Române. nr. [La licorne du blason de Nicolaus Olahus]. 962-968 + 4 pl. 838. p. În: „Biserica Ortodoxă Română”. p. Cernătescu. p. 7-8 (iulie-august). Dogaru. XXXII (1980). În: curs de publicare. 3-4. Reprezentări heraldice aparţinând instituţiilor religioase. [Une source historique inédite: l'emblème de l'évêché d'Arad]. Cernovodeanu. Petru Movilă. Inorogul de pe blazonul lui Nicolaus Olahus. XIV (1976). nr. Dogaru. În: „Biserica Ortodoxă Română”. Dogaru. ilustr.. p. În: „Mitropolia Olteniei”. XCIX (1981). II (1968). În: „Magazin istoric”. Maria. Bucureşti. XCIII (1975). 841. 124 . Antim Ivireanu et l'art héraldique de la Valachie. nr. Enăceanu. nr 2.XIII. 317-323. 352 + IV p. [L'Héraldique ecclésiastique dans les pays roumains]. nr. Dan. STEME ECLEZIASTICE 836. (Stema acestui demnitar religios). 842. 840. ian. Ghenadie. [Des enseignes heraldiques appartenant aux institutions ecclésiastiques).. 7-9. 1 (10). 11-13 + 6 ilustr. Maria. Corneliu. 837. 839. Maria. O matrice sigilară deosebită a bisericii "Madona Dudu" din Craiova. Albu. 651-652. 1884. V. [Matrice sigillaire de l'église "Madona Dudu" de Craiova]. 357-361. p. Un izvor istoric inedit: stema Episcopiei Aradului.

baron de Saguna. În: „Glasul Bisericii”. În: „Analele Academiei Române”. Aşezământul cultural al mitropolitului Dositei Filitti de la înfiinţare şi până astăzi (1827-1910). Sibiu. 116-124. 844. 1910. În: „Glasul Bucovinei”. Portretul şi stema lui Grigore Ţamblac şi misiunea sa la Conciliul din Constanţa. XXXV (1985). Stelian. ilustr.Maria Dogaru 843.. Vechi sigilii bisericeşti ale unor parohii din jurul Oraviţei. p. Edit. p. În: „Glasul Bisericii”. [Le Métropolite André. Grămadă. [Sceaux ecclésiastiques anciens des certaines paroisses des environs d'Oraviţa]. nr. Două contribuţii la istoria religioasă din Ţara Românească în secolul XVIII. ecrit commemoratif à la fête du centenaire de sa naissance]. Consistoriul Mitropolitan. Extras. 6. ilustr. 1-8 + ilustr. Ioan. t. nr. [Anciens sceaux ecclésiastiques de Boucovina]. XLVI (1987). Mem. Lupaş. p. 335-337. p. mem. 846. Bucureşti. 544. Mitropolitul Andrei. Fabian M. Ioan. 5-6. 1827-1910]. Cernăuţi. XXVI. + 10 f. [Le portrait et le blason de Grigore Tamblac et sa mission au concile de Constanza]. [Deux contributions à l'histoire réligieuse de la Valachie au XVIII-e siècle]. baron de Saguna. (Sigilii armoriate precum şi steme ale boierilor purtând în scut simboluri religioase). 848. Sect. Ghiţă. Ieremia B. 305-315 + ilustr. 20. nr.. Karadja. 3-4. Nicolae. Constantin. seria III. 847. Vechi sigilii bisericeşti bucovinene. Filitti. Ist. 6. În: „Mitropolia Banatului”. 1944. 845. 1909. pl. Trei biserici păstrătoare ale vechii heraldici româneşti. 125 . XIX (1960). p. Metzulescu. [L'établissement cullturel du métropolite Dosithei Filitti depuis sa fondation jusqu'à nos jours. 10 p. [Trois églises gardantes les signes de l'ancienne héraldique roumaine]. D. 849. 1939. Ionescu Gion. şi Polga. Bucureşti. p. scriere comemorativă la serbarea centenară a naşterii lui.

În: „Glasul Bisericii”. [Sur les symbole de l'art plasique chretien. [Le Sceau de la Monastère Vad]. 1958. Filiala Cluj-Napoca. 543-557. O stemă a lui Costandie Filitti. Metzulescu. 856. Peceţi şi amprente sigilare parohiale din Banat. În: Studii şi cercetări de numismatică. p. Popeea. [Un blason de Costandie Filitti. 123-144. p.Bibliografia heraldicii româneşti 850. [Sceaux et impressions sigillaires 126 . Georges et le dragon”]. Stelian. Stelian. Metzulescu. 857. Din simbolurile artei plastice creştine. Academia Română. Lucaci Ioan. p. Stelian şi Dănilă. (Simbolurile creştine în heraldica sigilară europeană şi românească). Năsturel. La réprezentation „St. 1116-1142 + ilustr. nr. 854. Al. nr. În: „Buletinul Comisiei de Heraldică. Semnificaţia unor reprezentări şi simboluri. Metzulescu. + ilustr. În: Studii şi cercetări de numismatică. Petre Ş. Metzulescu. 439-440 + ilustr. [Sceau patriarchal découvert à Constanza]. (Reprezentarea Sf. episcop de Buzău. Reprezentarea „Sf. Erminiile în arta creştină medievală europeană. Victoria. archevêque de Buzău]. 853. Porumb. În: „Glasul Bisericii„. Gheorghe şi dragonul”. 131-134. 1958. p. Pagini de istorie religioasă în cartografie şi sigilografie. 5-6. 280-306. XV (1965). I-II. 855. XXI (1962). Bucureşti. În: „Mitropolia Banatului”. [Contributions visant les débuts de l'art chrétien. Gheorghe pe unele steme boiereşti moldo-valahe). Sigiliul Mănăstirii Vadului. La signification de quelques représentations et symboles]. Stelian. p. 1995-1996. Sabău. VII. [Les „Erminies” dans l'art chretien médiéval]. [Pages d'histoire religieuse représentées dans la cartographie dans la sigilliographie]. XXI (1962). p. 121-123. Marius. 1-3. 4 p. nr. II. 851. 1980. Genealogie şi Sigilografie”. 3-4. XX (1961). Sigiliul patriarhal descoperit la Constanţa. + 5 pl. În: "Glasul Bisericii". 11-12. Extras. Contribuţii cu privire la începuturile artei creştine. 852. nr.

7-12. p. nr. VIII (XCCII) 1997. [Antim Ivireanu. În: „Glasul Bisericii”. archiviste. În: „Glasul Bisericii”. 4. XXXVI (1986). 838-841. p. 223-224. 858. 1-3. bibliotecar. 859. Enigma simbolului heraldic de la mănăstirea Hodoş-Bodrog. Antim Ivireanu arhivist. Sacerdoţeanu. 9-10. nr. Aurelian. XVIII (1966). XVIII (1959). ilustr. p. şi tipograf. Aurelian. nr. 77-83.Maria Dogaru paroissiales du Banat]. 3-4. p. 9-10. p. Aurelian. [Les sceaux du métropolite Antim Ivireanu]. Sacerdoţeanu. Sacerdoţeanu. În: „Mitropolia Olteniei”. Stoi. Sigiliile mitropolitului Antim Ivireanu. nr. XXIII (1964). [L'enigme du symbole héraldique du monastère Hodoş-Bodrog]. nr. (Steme de mitropoliţi). 135-145. 862-890. Dimitrie. XXII (1963). Cancelaria Mitropoliei Ţării Româneşti şi slujitorii ei până la 1830. p. 860. bibliotécaire et imprimeur]. În: „Altarul Banatului”. (Descrierea stemei mitropolitului Antim Ivireanu). [La chancellerie de l’Église Métropolitaine de la Valachie et ses servants jusqu'en 1830]. 861. 127 . nr. 542-585. În: „Mitropolia Banatului”.

VII (1939). Bezviconi. XIV-XVIII aflate în colecţia Muzeului de istorie a R. 864. pl. În: „Glasul Bucovinei”. 29 mai . Boerii Hâncu. [La famille Onciu. În: Din trecutul nostru. 1980. Sturdza şi Moruzi). 64-67 (ianuarie-aprilie). Cernăuţi. p. 205-213.XVII-e siècles dans la collection du Musée d'historie de la R. nr. 1927.2 juin. XIX + 233 p. REPREZENTĂRI HERALDICE INDIVIDUALIZÂND CLASE ŞI CATEGORII SOCIALE 862. + 2 f. 31. Familia Onciu.S. de Roumanie]. nr. [Aneaux sigillaires inédites des XIV-e . Les timbres des armoiries des familles de Moldavie et de Valachie. Ferdinand. Inele sigilare inedite din sec. În: Recueil du XIe Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 1 (octombrie). Avec le blason de la famille Onciu et tables généalogiques]. [L`héraldique de Bessarabie]. Heraldica basarabeană. Bălan. 7. Braga (Portugalia). 128 . România. (Stemele unor familii princiare: Cantacuzino. Studiu şi documente. III-IV(1936). III. 1972. Teodor. Liège. 866. + 3 tab. 68-69 (mai-iunie).S. Étude et documents. nr. (Stema familiei Hâncu). ibidem. 863. I (1933).XIV. nr. Gheorghe. Gheorghe. [Les boyards Hâncu]. Cu blazonul familiei Onciu. 67-87 şi 94. Gagrim. 1973. ibidem. p. Bezviconi. Cristina. 36-39 (septembrie-decembrie). Anton Manea. Bartsch. nr. În: Din trecutul nostru. 865. tipărit în culori şi mai multe tabele genealogice. p. În: Cercetări numismatice. p.

II. p. Stroescu. Vol. p. Bucureşti. Ralli-Arbure. Gheorghe. (Stemele familiilor Stamati. 46-49 (iulie-octombrie). Kalmuţki. Rali. 868. 871. Keşco. 1980. 7-10. În: Din trecutul nostru. 52. IV-V (1937). p. [Les armoiries de Jean Flora de Podeni 1655 et le rôle de gens d'armes roumains du siège d'Arieş]. Arhondologia Basarabiei II. Donici. Blazonul nobiliar al lui Ioan Flora din Podeni (1655) şi rolul dorobanţilor români din scaunul Arieşului. 874. 870. 22-29. 345 p. 1-18. nr. Stroiescu). Bucureşti. III. (Stemele familiilor Neculitza-Popovici). 28-30. Arhondologia Basarabiei. p. II.Maria Dogaru 867. Basarabă ot Greci]. Coroi. 320 p. Tufescu etc. 22-118.) 869. Familia Krupenschi în Basarabia. Gheorghe. nr. 73 (octombrie). În: Din trecutul nostru. p. (Familiile Kazimir. nr. [Les boyards de la Moldavie entre Prouth et Dniestre].. Paul. I. [Contributions à l`histoire des boyards de Bessarabie]. [Figures et ombres du Nord de la Moldavie]. Contribuţii la istoria boierimii basarabene. Gheorghe. În: Din trecutul nostru. 17-20. I-II. Gheorghe. Bezviconi. [La famille Krupenschi en Bessarabie]. Basarabă ot Greci. În: Din trecutul nostru. 129 . Gheorghe. III (1935). 872. 873. Bezviconi. nr. Gagrim. 1940-1943. Paul. III (1936). Bezviconi. 48-61. 15-16 (decembrie-ianuarie). II (1934-1935). 1-4 şi 4758. Ciurea şi Grecianu-Ilfov). nr. Boierii Stamati. În: Din trecutul nostru. Bezviconi. (Stemele familiilor Cantacuzino. În: Din trecutul nostru. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. Figuri şi umbre din nordul Moldovei. Binder. Sturdza. Boierimea Moldovei între Prut şi Nistru. VII (1939). Bezviconi. II (1935). Bezviconi. nr. Bezviconi. Cazimir. 21-24. [Les boyards Stamati. Gheorghe. p. Gheorghe şi Gore.

p. facsimiles. Paris. 878. Flammarion. [La genealogie de la famille Cantacuzino]. I-II. Bolliac. 1939. Tom. Cornelia. 473-476. Histoire d'Orient (de 1700 à nos jours). cartes-etc. 882. ilustr. Essai d'étude additionnelle à l'histoire moderne de la Grèce. 1893. 4.1658). 23 (20) martie. Române. Buzdugan. p.P. [Un sceau de Nicolae Bălcescu]. Genealogia familiei Cantacuzinilor. Paul.Bibliografia heraldicii româneşti 875. nr. Bucureşti. aprilie-iunie. p. [La monographie de la famille Mocioni]. [Un ancien sceau de la famille Cantacuzino]. Cantacuzino. 923 p. cartes. 1909. de la Turquie et de la Roumanie. Monografia familiei Mocioni. LXVII-LXIX (1973-1975). portraits. 231-233. În: „Buciumul”. Genealogia Cantacuzinilor. Un sigiliu al lui Nicolae Bălcescu. 121123. 877. (Steme ale familiilor Mavrogheni şi Callimachi). p. George. Ilustr. XXVII (1988). Une famille noble roumaine de Transylvanie: les Drakula de Sinteşti. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 880. Les Mauroyeni. I (1863). Cezar. fac-similés. nr. Les Mauroyeni. Orné de portraits. Binder. Teodor. Mihai. p. [La généalogie de la 130 . 1965. În: Caiet selectiv de informare asupra creşterii colecţiilor Bibliotecii Academiei R. 876. XV. 591. Théodore. Ernest Leroux. publicată şi adnotată de Nicolae Iorga. Théodore. Bodea. p. + 35 pl. 301-314. (13 noiembrie). 25-157. Botiş. 757 p. Blancard. (Blazonul familiei MatzasMavrogheni). 390-391. 879. nr. (Sunt descrise stemele celor două ramuri ale familiei Mocioni). Blancard. IV. „Revue roumain d’histoire”. (Diploma cu descrierea stemei concedată de Gheorghe Rákóczy lui Drăghici Cantacuzino . Paris. Illustré de nombreuses gravures. Un vechi sigiliu cantacuzinesc. 881.

[La généalogie de la famille Cârlova]. Vol. Cernovodeanu. 769-781. Dan. Bucureşti. p. 1971. Extras. XVI-XIX). Sur la valeur héraldique des seaux des boyards Valaques et Moldaves à travers l'histoire des Principautés Roumaines. Dan. 1998. Dan. În: „Buletinul Monumentelor Istorice”. Atena. Cernovodeanu. (Descrierea stemei conferită Cantacuzinilor în 1658). 7 p. 1970-1971. Madrid. Bucureşti. În: Studia et Acta Musei Nicolae Bălcescu. În: „Hidalguia” – La Revista de Genealogia. 1973. 884. Dan. Un sigiliu puţin cunoscut al vel logofătului Andronachi Donici. p. 888. p. [Un sceau inédit d'un révolutionnaire de 1848]. [Un sceau peu connu du grand „logofăt” Andronache Donici]. 131 . În: „Buletinul Bibliotecii Române”. IV. Sur les boyards roumains. 886. Vol. + 5 ilustr. p. Viena. 118-133. 883. 562 p. 48 p + 22 pl. 39-40 + 3 ilustr. nr. 1939. Le role et leur fonction sociale à travers les siècles. Cârlova. tom. Aperçu sur les armoiries de la noblesse Roumaine de Transylvanie (XVIe XIXe siècles). XXX (1982). (Stemele familiei menţionate). + 3 tab. Cernovodeanu. XI. II. Un sigiliu paşoptist inedit. + 3 ilustr. Dan.XVIe XIXe siècles]. Cernovodeanu. 885. 589-595. 1972. p. 889. Bălceşti pe Topolog. În: Genealogica et Heraldica Recueil du Xe Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. p.Maria Dogaru famille Cantacuzino) Bucureşti. 174 (septembrie-octombrie). 14-19 septembre 1970. Cernovodeanu. Freiburg in Bresgau. 673-679 + 5 ilustr. 1902. Cernovodeanu. [Sur les armoiries des familles nobles roumaines de Transylvanie . 2. Bucureşti. XLII (1973). 887. X (XIV). Despre stemele familiilor nobile româneşti din Transilvania (sec. În: „Revista elenă de genealogie şi heraldică". Ioan. Genealogia familiei Cârlova. 1. Extras. Nobleza y Armes. Dan. 221-232. nr. 1983. 2 p. Viena.

7-9. nr. Sigiliul lui Avram Iancu. inedit. inédit. În: „Mitropolia Olteniei”. [Le sceau de Ioniţă. În: „Revista Arhivelor”. x x x Despre sigiliul lui Avram Iancu donat Casei naţionale a „Astrei”. XXXIII (1981). Costin. nr. În: „Revista Arhivelor”. Maria. 895. Dima Drăgan. 4. nr. Miron. XXXIII. 271-280. 694-695 ilustr. Pliant cu stema în culori. Sigilii ţărăneşti din Ţara Românească şi Moldova (1600-1650). nr. Bucureşti. 2. [Sur le sceau d`Avram Iancu donné à la Societé Astra]. Sigiliul lui Ioniţă. Dogaru. XLIX (1972). XXXIV (1981). 893. Corneliu. X (1972). Dogaru. [Sceaux paysans de Valachie et de Moldavie (1660-1650]. 694695 ilustr. de hotarnic din judeţul Romanaţi la mijlocul secolului al XIX-lea. 375-378. 729-741. p. 80-90. Maria. căpitan în oastea lui Tudor Vladimirescu. p. [Un sceau personnel. 132 . nr. 4. 1900. Dogaru. Dogaru. L`album héraldique des étudiants d`outre-mer de l’Université de Padoue (XVII-e-XVIII-e siécles). În: „Transilvania”. 896. Maria. capitaine dans l`armée de Tudor Vladimirescu]. Deca. p. [Une matrice sigillaire provenant de Tudor Vladimirescu]. 4. [L`arbre généalogique de la famille Miron Costin et ses armoiries]. 897. p.Bibliografia heraldicii româneşti 890. Maria. Arborele genealogic al familiei Miron Costin cu armele familiei. 894. „Revue d`études sud est européene”. O matrice sigilară provenind de la Tudor Vladimirescu. I (1995). ayant appartenu à un arpenteur du district de Romanaţi au milieu du XIX-e siècle]. 891. În: Arhiva Românească. Constantin. 892. p. p. În: „Revista de istorie”. [Le sceau d'Avram Iancu].d. f. 217-219. XLIX (1972). p. Un sigiliu personal.

XIX-XX. Seria nouă. căpitan în oastea lui Tudor Vladimirescu. [L`Héraldique au service de la recherche historique. [Le diplôme d’ennoblissement du Nicolaus Olahus]. Maria. 899. nr. George représenté sur le sceau inédit de Ioniţă. 2. 115-130. Evoluţia însemnelor heraldice aparţinând familiei Mocioni. Dogaru. 1996. În: Caietul seminarului special de ştiinţe auxiliare. Heraldica în slujba cercetării istorice. Evoluţia unei familii româneşti din nordul ţării. Maria. LXIX (1990). 904. Sf. Ioan. În: „Revista Arhivelor”. Bucureşti. Maria. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Maria. Dogaru. efigii pe sigilii şi medalii. p. În: „Revista Arhivelor”. 204-215. Mihai Eminescu şi Ion Creangă. Dogaru. XXVII (1990). 221-232. L`évolution des enseignes héraldiques appartenant à la famille Mocioni]. Stoi. 6 ilustr. 902. [Deux moules sigillaires de la famille Mavrocordat de la collection de la Bibliothèque de la Faculté d`Histoire-Philologie]. Arad. Opuscula Numismatica. Dimitrie. nr. p. [La généalogie et l'archivistique. 900. Maria şi Berciu Drăghicescu. În: „Hrisovul”. 7-9. 901. III. [Les sceaux du Buzinca Dimitrie de Răduleşti]. 206-221. nr. În: „Mitropolia Olteniei”. Adina. capitaine dans l'armée de Tudor Vladimirescu]. [St. Maria şi Mircea. Muzee. Augustin. LXIX (1990). Diploma de înnobilare a lui Nicolaus Olahus. p. 54-59. 1989. Maria. În: „Ziridava”. 903. L'évolution d'une famille roumaine du nord du pays]. Dogaru. 2. XXXIII (1981). 379-380. Dogaru. Radu Ion. 1998. Dogaru. Popovici. 133 . 395-403. [Mihai Eminescu et Ion Creangă. Dogaru. p. Genealogia şi arhivistica. Gheorghe reprezentat în sigiliul inedit al lui Ioniţă. leurs effigies sur sceaux et médailles]. nr. p. Sigiliile lui Buzinca Dimitrie din Răduleşti. Maria şi Dragomir. Două tipare sigilare ale familiei Mavrocordat din Colecţia Bibliotecii Facultăţii de Istorie Filologie-Bucureşti. Mureşan. 3-4. p.Maria Dogaru 898. p.

Sigiliul generalului Gheorghe Magheru. În: Cercetări Numismatice. 1996. 907. 113-128. 205-216. Arborele genealogic al familiei Fălcoianu cu 12 anexe pentru descendenţa din partea femeiască. 21 + ilustr. Dogaru. Alexandru Al. 911. [Le diplôme d'ennoblissement du George Hurmuzacki]. p. II. Maria. 906. În: Acta musei Napocensis. I. [Un sceau annulaire inscriptionné en slavone dans les collections du Musée d`Histoire de la Transylvanie de Cluj Napoca]. Anul XIV (1977). Seria nouă. p. Fălcoianu. nr. Dogaru. Semnificaţia stemei familiei Magheru. XVI (1978). Maria.. p. Serie nouă. sigilografie şi genealogie de pe lângă Institutul Nicolae Iorga. În: curs de publicare. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Muzee. [Sceaux de l`époque moderne se trovant dans le patrimoine du Musée d`Histoire de la R. 910. [L`arbre généalogique de la famille 134 . Dumitrescu. [La significationdes armoiries de la famille Magheru] Comunicare susţinută în cadrul Comisiei de heraldică. p. 908.. Nicolae. 311-313 + 3 ilustr.S.S. [Le sceau du général Gheorghe Magheru]. (O gemă autentică folosită în evul mediu ca sigiliu de un demnitar Bratu). Edroiu. [Le diplôme d'ennoblissement accordé par l'empereur Charles VI à Jean Medrea de Zlatna 1726]. 1977. România. 3.Bibliografia heraldicii româneşti 905. 1999. În: „Hrisovul”. Sigilii din epoca modernă aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie al R. În: „Hrisovul”. Diploma de înnobilare conferită lui George Hurmunzacki. IV-V. Un sigiliu inelar cu inscripţie slavonă în colecţiile Muzeului de Istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca. Diploma de înnobilare acordată de împăratul Carol al VI-lea lui Ioan Medrea din Zlatna (1726). întocmită de. Emil. Emil. Maria. Dumitrescu. Roumanie]. 183-192. 909. Dragomir.

1842. Filitti. 3 ilustr. (Stema familiei Sturdza. XXXVI. 1929. de către principele Mihail Apafi). 10 + 43 p. Paris. Două diplome de înnobilare şi blazon pentru românii din Lugoj şi Caransebeş (1593. (Este reprodusă stema color). des familles noble alliées. (Se prezintă şi stema familiei).G. (Heraldica familiei Brâncoveanu. Iaşii. Foras. 8 f. les charges. An LXXI (1994). Gheorghe). Arborele genealogic al familiei Flondor. 912. Notice historique et généalogique sur les Princes Bassaraba de Brancovan. Institutul Albinei. Amedée. 1925. Flondor. concedată fraţilor Ilie. Feneşan. Fick. 1 fl. Généalogie de la maison princière et comitale de Sturdza ou Turdza. Foras.. . [Deux diplômes d’ennoblissement et blason pour les roumains de Lugoj et Caransebeş]. 10 pl.pl. Bucureşti. Arhiva Gheorghe Grigorie Cantacuzino. 1 tab. cercetată de Gheneralicesca Obicinuita Adunare a Moldovei şi întărită prin hrisov domnesc. Ioan C. 1919. 917. 916. Amedée. Observation sur les nomn. 135 . les titres. Genealogia familiei Sturdza sau Turza. cu arborul spitei şi cu stema ei dreasă d’un inadins comitat dupre documente. J. 12 p. 103-120. [L`arbre généalogique de la famille Flondor]. din 1679. În: „Revista Arhivelor”. le blason. Cernăuţi.1 tab. 913. vol. Foras. LI. + 7 f. Nicolae. diploma de nobili ai Transilvaniei din 1679. 1889. 914. 362 p. Costin. [La généalogie de la famille Sturdza ou Tourza avec l`arbre généalogique et son blason . 1904. 1652). Stema lui Constantin Brâncoveanu în calitate de cavaler al ordinului constantinian al Sf.].. [L`archive Gheorghe Grigorie Cantacuzino]. 915. 13 tab. Chiriac şi Teodor Sturdza).Maria Dogaru Fălcoianu à 12 annexes concernant la descendance feminine]. p. Amedée. Geneva. Autorités historiques. (Stema familiei şi diploma de concedare a ei. Carol Göbl.

1918. Vol. 591598. 421-422. Arheologie-istorie. XXII (1988). Genealogiile documentate ale familiilor boiereşti. I. Groza. Liviu. I. Un sigiliu necunoscut aparţinând probabil umanistului Nicolae Olahus sau unui descendent al acestuia. Mihail. 1 + 10 pl. Emanuel. LXXXVII-LXXXIX 19831985. ilustr. Gheorghe. 921. 925. Grecianu. Un interesant sigiliu din colecţia noastră. Ştefan. 1973-1975. p. [Le blason de chevalier du général Mihail Trapsa]. 427 + 53 ilustr. Bucureşti. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 121-123. Grecianu. p. Cristache. Cristache. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Radu şi Guboglu. 294-298 + 3 ilustr. 1995. [Les généalogies documentées des familles des boyards]. 36-37. 1987. 10. 920. 131-133. 919. p. 1913. [Un diplôme d'ennoblissement de Ţara Haţegului de 1675?]. p. Hagi Mosco. 924. O diplomă de înnobilare din Ţara Haţegului de la 1675 ?. p. Album heraldic. Gheorghe. LXVII-LXIX. În: „Buletinul cercurilor ştiinţifice studenţeşti”. 923. În: Studii şi comunicări. Cosmin. [Un sceau inconnu appartenenant à Nicolae Olahus ou à un de ses descendants]. nr 2. Sigiliul necunoscut al lui Ion Ghica. (Steme color ale fostelor familii domnitoare moldo-valahe). O ipoteză heraldică. Alba-Iulia. Muzeul Câmpulung-Muscel. Gorjanu Popa. [Le sceau inconuu de Ion Ghica]. [Un intéressant sceau de notre collection]. 922. Blazonul de cavaler al generalului Mihail Trapşa. Cristache. nr. nr. Steme boiereşti din România. (Stema familiei Bălăceanu). În: „Magazin istoric”. nr. p. [Une hypothèse héraldique]. 157-158.40. 37. 136 . XXVI-XXX (1989-1993). IV. În: Acta Muzei Napocensis.Bibliografia heraldicii româneşti 918. [Armoiries des boyards de Roumanie]. Bucureşti. Gheorghe.

49 pl. f. Lecca. 46-50. 3. Bruxelles. nr. 101-110. f. p. 58-60. Andrei.d. (Sunt descrise diferite steme de familie). Fr. Iftimi. Die Familien Wappen der Besitzer des Alten Rathauses in Hermanstadt Sibiu (im 15. Notice généalogique sur la maison princière des Kretzulesco. Constantin. XXXVI (1993). Edit. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. [Sceaux des princesses de la Moldavie]. Ittu. nr. 1-2. p. Jahrhundert). Rodolphe Em. p. nr. II (VII) (1995). ilustr. Notice généalogique sur la famille Kretzulescu Bassaraba. În: Forschungen zur Volks und Landeskunde. XIX (1982). Kretzulescu. D. 137 . VI (1969). 2. În: „Arhiva Genealogică”.Maria Dogaru 926. 931. p. Gianini. Ionescu Gion. Ionescu Gion. Kretzulescu. [Les familles boyardes roumaines. 147-152. Napoli. LIII + 595 p. 291-303. 928. Noi consideraţii în legătură cu steagul revoluţiei de la 1821. nr. [Deux emblèmes reconstiuées de serfs roumains anoblis]. Istorii şi genealogii. [L'évolution de l'emblème des Filipesti]. Rodolphe Em. 1981. 932. Historique et généalogies]. În: „Oltenia”. [Les diplômes d'anoblissement et l'iconographie de Nicolaus Olahus]. 68 p. Kovács. 2. D. 933. p. nr. 930.-16. 929. Muzee. Sorin Gh. nr. Două steme reconstituite ale unor iobagi înnobilaţi. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Evoluţia stemei Filipeştilor. XXVII (1990). Familiile boiereşti române. Sigilii de doamne şi domniţe ale Moldovei. 927. Octavian George. 934. Muzee. 2. p. p. În: „Revista Muzeelor”. Iordache. Marin. [Nouvelles considérations rélatives au drapeau de la révolution de 1821]. 2 tab. Paris.d. 95-98. 6-7. Bucureşti. 1899. Diplomele de înnobilare şi iconografia lui Nicolae Olahus. Minerva.

83-90.. p. Moisil. XXIX – XXXVI (1935-1942). Un desen al lui Udrişte Năsturel reprezentând propria sa stemă heraldică. XXIX-XXXVI (19351942). 1 tab. 939. 10.. Inele sigilare boiereşti din colecţia profesrului Mihai Seulescu. Mănescu. Contribuţii noi privitoare la familia Buhus din Moldova (Nouvelles contributions concernant la famille Buhus de Moldavie). În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Din trecutul heraldic al boierimii moldoveneşti până la sfârşitul secolului XVI. Mano. 168-173. Constantin. Arte plastice. Göbl. Mareş. p. Constantin Georges. Moisil. (Blazonul familiei Mano). Documente din secolele al XVI-lea . 937. 75 f. Al. partea a II-a. 83-90. F. [Un dessin d'Udriste Năsturel représentant son propre insigne héraldique]. 8. [Un portrait du Miron Costin]. 138 . nr. (Sigiliul spătarului Zotu Tzigara). p. I. Sect. Göbl. 180-184. În: „Studii şi cercetări de istoria artei”. culese. Un portret al lui Miron Costin. [Documents datant du XVIe au XIXe siècles concernant la famille Mano. 80 şi 99 + ilustr. p. (Diploma din 1676 martie 5 conferită lui Lupaşcu Buhuş de către principele Transilvaniei Mihail Apafi). şi Boga. În: „Magazin istoric”. 28-32. Bucureşti. 7 tab. nr. III (1969). Extras F. I 1957. C. Mem. 1927. Göbl. [Menus renseignements sigillographiques]. VII mem. XXXIV 1987. Constantin. Ştefan. 285-342 + 1 tab. Edit.L. nr. adnotate şi publicate de. 936. 1907. 1942. 941. XLI. t. În: Studii şi cercetări de numismatică. [Du passé héraldique des boyards de Moldavie jusqu’à la fin du XVI-e siècle]. 938. Recueiles adnotés et publies]. Extras. seria III.al XIX-lea privitoare la familia Mano. pl. 940. [Des bagues sigillaires de boyards de la collection du professeur Mihail Seulescu]. 62 p. Meteş. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Bucureşti. T.. Bucureşti. 405-406. 58 p. Ist. J. Bucureşti.Bibliografia heraldicii româneşti 935. 1944. Mărunţişuri sigilografice. 1927. p.N. În: „Analele Academiei Române”. Minea. p.

Puşcariu. 215-217. Bucureşti. arheologie şi filologie”. 1997. nr. Năsturel. 944. partea I-a. 943.46-90. 244-261. În: Literatura şi arta română. Bucureşti. 948.V. p. partea I. 945. nr. Etienne].V. Ioan. Katonai. p. ilustr. Pandula. p. XVI (1922). Satu Mare. 7-9. XV (1914). În: „Revista Arhivelor”. p. 1. p.és a magyar királyi. ilustr. Szent István Rend román tulaydonosai. XII (1908).. Augustin. [La famille de boyards Catacuzène de la branche du prince Şerban]. 37-71. (Reprezentări heraldice şi sigilare ale familiei Năsturel). 947. [Données historiques concernant les familles 139 . Notices et documents]. 317-349. An LXXIV (1997). În: Nobilimea românească din Transilvania. 77 p. Albert Baer. Olănescu. Un sigiliu puţin cunoscut: inelul sigilar al conducătorului paşoptist Ioan Buteanu. nr. 81-136. [La famille Olănescu. p. P. p. nr. Familia Olănescu Notiţe şi documente. [La généalogie des Năsturels]. Mureşan. P. [La famille de boyards Pârscoveanu et leur parenté avec les Cantacuzène de la branche du grand spathaire Drăghici Măgureanu]. 282330 + ilustr.Maria Dogaru 942. Mária Terézia Rend .V. 4-6.. Genealogia Năsturelilor. p. Attila A. În: „Revista pentru istorie. [Roumains décoré avec l`Ordre millitaire Maria Tereza et l’Ordre Royal hongrois St. l'un des dirigeants de la Révolution de 1848]. (Blazonul acestei familii).. 1906. Năsturel. p. Neamul boierilor Pârscoveni şi încuscrirea lor cu Cantacuzinii din ramura marelui spătar Drăghici Măgureanu. Bucureşti. (Stema familiei Cantacuzino). 7. XI (1910). 946. 1-3. (Cu un rezumat în limba română). XII (1911).43. p. P. 1903. [Un sceau peu connu: l'anneau sigillaire d'Ioan Buteanu. 61-74. p. partea a II-a. XIII (1912). Năsturel. 210-234. Date istorice privitoare la familiile nobile române. 81-119. Neamul boierilor Cantacuzini din ramura lui Şerban Voievod. Grigorie P.

1892-1895. Tradiţie şi continuitate exprimate în sigiliile personale din secolul al XVII-lea. XXIII (1989). 2 ed. 954. ca 140 . [Tradition et continuité exprimées par les sceaux personnels du XVII-e siècle. 1892. 13. 10 (106) din 12 martie p. Însemne şi semnificaţii. 952. + 6 pl. Sibiu. Însemne heraldice româneşti. I-XVIII + 184 p. nr. Duca Vodă . 12 (108) din 16 martie. 949. 171-174. Données complémentaires. Eugène. Nr. VI. Livre d'or de la noblesse phanariote et des familles princières de Valachie et de Moldavie. Portrete şi sigilii de doamne şi domniţe. Părtile I-II. Rizo-Rangabe. 2. În: „Magazin Istoric”. S.Anastasia. [La famille Racoviţă Cehan. nr. p. 950. Athènes. 9 (105) din 5 martie 1992. en Russie et en Turquie. illustr. p. 151 p. p. 1904 + 261 illustr. Généalogie et historique. 12. Bucureşti. 1942. (Reprezentări heraldice ale membrilor acestei familii). II-IX + 416 p. nr. Constantin Brâncoveanu . Mihai. Vlastos. 953. Rînziş. Livre d'or de la noblesse phanariote en Grèce. Filofteia. Rînziş. 11 (107) din 19 martie. [Des portraits et des sceaux des princesses].. Tipariul tipografic arhidiecesan. 1982.Maria. en Roumanie. nr. p. Sigiliul lui Mihai Eminescu. Fişe nominale şi fotografii. Genealogie şi istorie. Filofteia.Bibliografia heraldicii româneşti nobles roumaines]. (Sunt descrise sigiliile doamnelor lui Matei Basarab Elena. [Le sceau des Mihai Eminescu]. Filofteia. În: „Magazin istoric”. Racoviţă Cehan. 955. Familia Racoviţă Cehan. 40. Rînziş. Rizo-Rangabe. XXIII (1989). În: „Poliţia română”. (Steme ale familiilor fanariote moldo-valahe). p. + 4 tab. Folfteia. p. Athènes. 41. 951. Vol. 13. X + 160 p. I-II. nr. Întregiri. 13. par un Phanariote. Eugène. fiches nominales et photos]. Rînziş. [Sceaux de boyards Roumains]. Emblèmes et significations]. 2. În: „Muzeul Naţional”.

40-52. Josef. Milano. (Descrierea stemei lui Ioan Boer din Recia). 14 din 11 martie. În: Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums. p.Maria Dogaru şi cel al Ilincăi. 134-140. Enciclopedia storico nobiliare italiana. 956. 957. [Un diplôme d’anoblissement du Haţeg]. 141 . Despre urmaşii lui Grigorie Ghica Vodă III şi originea Ghiculeştilor din Moldova. [Les princes greques de la Valachie et Moldavie]. (Stemele celor două ramuri ale familiei Ghica). Έλληνες Ήγεµόνες Βλαχιιας και Μολδαβιας. IX (1937). p. caiet 1-4. 1937. În: „Ţara Bârsei”. Radu. Aurelian. Braşov. Braşov. Sacerdoţeanu. 838-841. Spretti. 959. În: „Mitropolia Olteniei”. 192. 1944. [Les sceaux du métropolite Antim Ivireanu]. (Familia Pavel Munyan alias Popa). 2. I-II. 296 p. VII (1922). 798-818. (Reprezentări heraldice ale familiei Rosetti). p. Dimitros Scarlatos. 961. nr. Sacerdoţeanu. p. Sebestyén de Kopecs. 960. În: "Flacăra". 958. p. (Stemele familiilor Creţulescu şi Catargi). Atena. Sigiliile mitropolitului Antim Ivireanu. 1 ilustr. (Stemele familiilor fanariote moldovalahe). fata lui Radu Şerban). 9 p. 214 + 1 ilustr. Bucureşti. + 4 tab. fiica lui Nicolae Pătraşcu şi a Ancuţei. [Sur les descendents du prince Gregoire III Ghica et l'origine des Ghica de Moldavie]. Rosetti. 1938-1940. Vol. Sebestyén de Kopecs. O diplomă de înnobilare din Haţeg. Vittorio. Josef. [La famille Rosetti]. p. nr. 963. 1972. III. În: „Convorbiri literare” XXVI (1902). [Le portrait d'un boyard transylvain du temps de Michel le Brave]. Wappenbriefe einiger Kronstädter. Soutzos. Familia Rosetti. Radu. Edit. Extras. Rosetti. 962. Aurelian. Portretul unui boier ardelean din timpul lui Mihai Viteazul. 9-10 (1966). Academiei Române. 1930. Vol.

Dimitrie. Heraldică. Bogăţiile solului unui domeniu reflectate într-un blazon nobiliar. 81-87. (Stemele familiilor româneşti din Transilvania: Sindea de Roşcani şi Strava de Porumbacu de Sus. VIII + 463 p. XIX-XX (1996). 69-74. Sturdza. + 1 tab. 339-342. 1969. e XVII 1980. [Deux jumeaux Butinceni et leurs diplôme d’anoblissement]. [Le blason d'une famille roumaine de renom]. nr. Marcel şi Nistor. p. p. (Sigilii heraldice ale familiei Mavrocordat. 969. nr. 970. Doi gemeni Butinceni şi diploma lor de înnobilare. În: Calendarul Românesc. 35-42. Arad. 965. În: Forschungen zur Volks und Landeskunde. Mihai G. p. XXXVIII (1988). 142 . Câteva date bibliografice şi semnificaţia blazonului său. p. p. L'Europe Orientale et le rôle historique des Maurocordato (1660-1830). Tom. 971. 3-4. Stoi. Arad. genealogie şi sigilografie la familia boierilor Ureche.Bibliografia heraldicii româneşti 964. Mitropolitul Andrei baron de Saguna. Stoi. Jean N. [Le métropolite Andrei baron de Şaguna. Stoi. I (IV) (1994). 2. Paris. 1994. généalogie et sigillographie à la famille des boyards Ureche]. 968. şi Mănescu. p. În: „Arhiva Genealogică”. Nicolae. Dimitrie. 1. + 128 ilustr. 967. În: „Revue roumaine d'histoire de l'art”. nr. 1913. [Héraldique. înnobilate de Mihai Viteazul în 1600). p. 1992. Enluminures héraldiques des XVIe – XVIIIe siècles dans la collection de l'Académie Roumaine. Stoi. 966. Zwei von Michael dem Tapferen in Siebenbürgen verliehene Adelsdiplome mit der rumänischen Trikolore. XII. 83-86 + 2 ilustr. [Les richesses du sol d`un domaine réfletées dans un blason de noblesse]. Sturdza Săuceşti. Alexandre A. Dimitrie şi Duca de Cadar. În: „Mitropolia Banatului". Nr. 13-43. Série Beaux-Arts. Maria Magdalena. 49-50. stema princiară a Mavrocordaţilor). IV. Dimitrie. Szekely. Quelques données bibliographiques et la signification de son blason]. Ştefănescu. Blazonul unei reputate familii româneşti. Bd. În: Ziridava.C. În: Studia universitatis Vasile Goldis.

354-374. [La symbolistique de la libération de la patrie reflétée dans une matrice 143 . 6. Lit. Extras. nr. p. Sigiliul revoluţiei lui Tudor Vladimirescu. Diplomele de înnobilare ale lui Nicolae Olahus. 7-9. ilustr. În: „Ştiinţă şi tehnică”. 977. [Le sceau de la révolution de Tudor Vladimirescu].d. Stema familiei Sturdza. 4. Vornicescu. Armoiries des boyards de Roumaine]. t. XV (1981). Bucureşti. 2 pl. [Histoire de grand serdar George Saul]. p. [Une matrice sigillaire inédite et sa signification historique]. f. Seria nouă. În: „Magazin istoric”. Vornicescu. Supliment la Emanuel HagiMosco (Steme boiereşti din România). (Stema marelui serdar Gh. 975. Nestor. p. Nestor.Maria Dogaru 972. + ilustr. Mem. nr. 9. Al. V. Socec. O matrice sigilară inedită şi semnificaţia sa istorică. p. [Les diplômes d'anoblissement de Nicolaus Olahus. 1931. Certains problèmes concernant la généalogie de la famille Olahus]. Simbolistica eliberării patriei într-o matrice sigilară a lui Tudor Vladimirescu. ilustr. Năstase. 13-32 + ilustr. În: „Magazin istoric". În: „Revista Arhivelor”. În: "Analele Academiei Române". mem. [Les armoiries de la famille Sturza]. nr. p. Andrei. Saul). 10. Nicolae M. În: „Mitropolia Olteniei”. Criptologia în istoria românească (un sigiliu aparţinând lui Tudor Vladimirescu). Secţ. 979. seria. nr. 973. Bucureşti. Vornicescu. Vlădescu. Edit. Istoricul marelui serdar Gheorghe Saul (1743-1785). [Supplement à l'album d'Emmanuel Hagi Moscu. 1931. 974. 976. [La chryptologie dans l`histoire roumaine – un sceau appartenant à Tudor Vladimirescu]. (Steme ale familiilor princiare: Barnovski. Nestor. 14-15. 1. Tonk. XXXIII (1981). 1995. III. 24 p. Unele probleme privind genealogia familiei Olahus. Ipsilanti). XII (1969). 83-106. Ştefănescu Mihai. 4 (1989). Veress. Titu. 978. reproducere pe coperta 1 şi 2.

Bibliografia heraldicii româneşti sigillaire de Tudor Vladimirescu]. Sever. Zotta. În: „Revistă de istorie”. A. nr. Pavel Gore. p. nr. 3444. principele Transilvaniei.3. (Descrierea stemei familiei Hasdeu). 67-68. p. nr. 4-6. Iaşi. În: „Arhiva Genealogică”. Edit C. Sever. 11 p. 1638). Spita neamului Hajdău cu unele date noi. 1943. XI (1925). Istoria şi genealogia Casei Callimachi. p. Bucureşti. la 25 ianuarie 1663. 983. ilustr. Chişinău. Extras. 1915. Vornicescu. Ştiri despre Costineşti. [Nouvelles données concernantes Andronache Donici (environ 1760-1829]. 1943. Extras. p. 985. XXVI (1915). Bucureşti. 312 p. 984. (Descrierea sigiliului heraldic al lui Andronache Donici). 70-76. 144 . În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. [L'arbre généalogique de la famille Hajdău avec quelques nouvelles données]. 25 p. [Renseignements sur les Costins]. 139-176. Sever. II (1913). 1. 982. + 6 pl. 981. Ioan Lupaş. Date nouă cu privire la Andronache Donici (circa 1760 . Zotta. Inelul lui Tudor Vladimirescu. În: „Almanahul estival – Luceafărul”. 1982. 1928. boieri moldoveni).4 noiembrie 1829). În: Omagiu prof. (Textul diplomei de recunoaştere a nobleţei acordată de Mihai Apafi. (Stema familiei menţionate). 873-881. În: „Arhiva societăţii ştiinţifice şi literare” din Iaşi. fraţilor Gorie şi Dimitrie Leca. (Este descrisă stema poloneză conferită lui Iancu Costin.D. [Un diplôme de noble transylvain pour un boyard de Moldavie]. O diplomă de boier transilvănean pentru un boier din Moldova. 7-9. 79-84. [L`histoire et la généalogie de la famille Callimachi]. p. Zotta. Göbl. 980. Revelaţiile unui sigiliu. [Les révélations d’un sceau. Sever. Sever. Zotta. (Este descrisă stema acestei familii). 986. Nestor. Xenopol. p. 1981. L’anneau de Tudor Vladimirescu]. Zotta. 13 p.

În: Studia bibliologica.Gr. 1920. Hotin). INFORMAŢII HERALDICE INSERATE ÎN ALTE LUCRĂRI 987. Bucureşti.) p. (Reprezentarea şi descrierea stemei familiei Hasdeu ca şi reprezentări heraldice ale unor judeţe şi oraşe din această provincie istorică: Chişinău. În: "Convorbiri literare". Bacâru. 1969. + ilustr. Carol Göbl. O vizită la Curtea de Argeş. Cantacuzino. 989. Dinu C. Filipescu. Bucureşti. Bender.Em. Albumul familiei Cantacuzino cuprinzând o alegere de portrete şi documente relative la această familie. în secolul al XVII-lea. 145 . (Filigrană heraldică cu stema Ţării Româneşti şi blazonul lui G. (Pe pagina de titlu stema familiei Cantacuzino). Edit. Akerman. 67-114 + ilustr. Bălţi. 988. [Chronique historique. Livia. Une visite à Curtea de Argeş]. [L`album de la famille Cantacuzino avec une sélection de portraits et documents relative à cette famille]. Cronica istorică. 790 p.XV. + 4 h.pl. + 1 tab. (Despre stemele domnilor Ţării Româneşti descoperite în mormintele din biserica Sf. 8-9 (aug. Zamfir C. 559-566. Minerva. Gheorghe Rákoczi). XVIII/XIX. LI. Bucureşti. 1902. scoase mai ales din arhiva şi colecţiile d-lui G. Orhei. Nicolae domnesc din Curtea de Argeş). Filigranele cărţilor tipărite la Câmpulung. [La Bessarabie dans le XIX-e siècle]. Arion. 1898.-sept. 990. [Les filigranes des livres imprimés à Câmpulung au XVII-e siècle]. Basarabia în secolul XIX. nr. p. + 24 f. Arbure. II.

Bacâru. Bucureşti. (Despre ex-libri-urile lui G. + 2 f. Nerva. tom. Tom. 96-110. 428-430 + 6 ilustr. 1903. 1912-1936. mitropolitul Moldovei etc.pl. XXXV. p. 995. Simonescu Dan. + ilustr. Imprim. 1885. p. 997. nr. (Sunt reprezentate stemele celor trei principate româneşti. Gheorhge..Em. 1970. nr. 1973.). VIII + 77 (780) p. II (1716-1808) Bucureşti. IX + 572 p. Nicolae. + 8 f. + ilustr. 808 p. În: „Convorbiri literare”. III (1809-1830) Bucureşti.Aaron. IV (addenda et corrigenda). Ioan. Livia. II. + 1 f. Filipescu. p. 7 iul. 167.Bibliografia heraldicii româneşti 991. tom. 992. Bibliografia românească veche. XXIII. + ilustr. Bacâru. În: „Revista bibliotecilor". 3). Quelques supra-libros des Voïvodes roumains. Bianu Ioan. cu stema acestei familii). În: Bibliophiloe au Pont-Euxin. 1936. 1901. Essai comparé sur les institutions et les lois de la Roumanie depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. steme orăşeneşti. tom. 21. 202 nr. Bucureşti. Ioan. 996. p. Constanţa. Bogdan. (Despre mobilele heraldice ale stemelor Ţării Româneşti şi Moldovei p. Inscripţia de la 1484 de pe poarta cea mare a Cetăţii Albe. Livia. XIII + 372 (376) p. 247-253.. [Demimillénaire de la ville Chişinău]. însemnele mitropoliţilor din Bălgrad. Ex-libris-ul cu variante al lui G. Hodoş. În: „Din trecutul nostru”. (L`ex-libris avec des variantes du G. [L`inscription de 1484 placée sur la grande porte de Cetatea Albă]. Documente şi regeste privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi Ungaria în secolul al XVlea şi al XVI-lea. Filipescu]. (Stema Moldovei pe o inscripţie de la Cetatea Albă). Bezviconi. traduse şi rezumate din slavoneşte. Blaremberg. BlajPetru Pavel . steme judeţene. Filipescu. 5 vol. Semi-mileniul Chişinăului. p. + ilustr. Bucureşti. 993.Em. Em. 31-34. [La bibliographie roumaine ancienne]. 1910. 1944. Bogdan. (Stemele lui Manuc Bey şi ale familiei Lazu). blazoanele familiilor Năsturel şi Cantacuzino. 570 p. 994. du "Peuple roumain". I (1508-1716). însoţite de adnotaţiuni istorice şi precedate de o introducere asupra 146 .

Documente moldoveneşti din sec. (Stema Moldovei sculptată pe inscripţia din 1467 şi 1479). XLVI + 518 p. XXI + 611 (p. Göbl. Bogdan. 63 p. 1002. Inscripţiile de la Cetatea Albă. Bucureşti. adnotaţiuni istorice şi o introducere asupra diplomaticei vechi româneşti. (erata). 147 . Bogdan. 998. (Documents moldaves de XV-e et XVI-e siècles dans l`Archive de la ville Braşov]. 1902. 311-360 + 6 f. Bucureşti. 1001. Secţ. Bogdan. XXX (1908). [Documents et régests concernants les relations de la Valachie avec la ville de Braşov et l`Hongrie dans le XV-e et XVI-e siècles]. II). Socec. Socec. (Sigiliile armoriate ale domnilor din Ţara Românească din secolele XV-XVI sigilii ale boierilor).pl. I-II. Ioan. Vol. Ist. p. Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi Ţara Ungurească în sec. [Les inscriptions de Cetatea Albă]. + 1 p. + LXXXVI + 347 p. Ioan. Documentele lui Ştefan cel Mare. (Descrierea sigiliilor heraldice ale domnilor Moldovei din sec. 1905. [Documents concernants les rélations de la Valachie avec la ville de Braşov et l`Hongrie dans le XV-e et XVI-e siècles]. domn al Moldovei şi ale boierilor săi). 999. 1905. + 26 pl. C. Bucureşti. (I). Socec. (Descrierea sigiliilor heraldice ale domnilor Ţării Româneşti din sec. I (1413-1508). Bucureşti. (Sunt reproduse documente validate cu sigilii). 1913. Ioan. Vol. 1000. seria. Edit. XV şi XVI şi ale boierilor). Ioan. Ioan. [Album paléographique contenant vingt six facsimiles de documents de XV-e siècle]. 12 p. Edit. texte slave cu traduceri. XV şi XVI şi ale boierilor acestora). XV (Anexa la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul). Socec. XV şi XVI. Bogdan. (Sigiliile heraldice ale lui Ştefan cel Mare. 16 p. Edit. 1905. Bogdan. [Documents d`Etienne le Grand]. XV şi XVI în arhivul Braşovului. În: „Analele Academiei Române”.Maria Dogaru diplomaticei vechi româneşti. II t. Mem. XVIII + 400 p. Bucureşti. Edit. Album paleografic cuprinzând douăzeci şi şase de facsimile de documente din sec.

Cezar. N. Oraşul Iaşi . [La ville de Iassy de jadis et d`aujourdui]. 1005. Étampes. hărţi – Album întocmit pentru comemorarea centenarului eliberării Brăilei de sub turci. Der Aulendorfer Codex. (Se cuprind şi stemele atribuite Ţării Româneşti. 1977. Liviu. Richenthal. 1006. (Reprezentarea stemei Moldovei în sec. George. 1913-1915. însemnele ţinuturilor şi ale unor oraşe din Moldova). cu reprezentări şi ale stemelor atribuite Valahiei şi Moldovei). x x x Brăila veche. 1861. Cornea. 1882.. Tübingen. Monographie historique et sociale illustrée]. XVII şi XIX a stemelor unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti. Borcea. Buck. 429 p. Luchian. 1904. [Les monnaies et bancnotes roumaines]. 1929. (Stema Oradei din epoca feudală. Monografie istorică şi socială. (Reprezentarea stemei Moldovei la diferite epoci şi scurt istoric al stemei municipiului Iaşi). Daco-romane. + ilustr. ilustrată. [L`ancienne Braila. 516 P. 338 p. Oradea. Bucureşti. Oprescu.odinioară şi astăzi. (Tablou arheologic privitoriu la istoria Daco-Romane). Octavian. 1008. Ed. 1829-1929. 255 p. Schiţe istorice şi administrative. Litterarischer Verein in Stuttgart. N. (Sigilii ale municipalităţii şi judeţului Brăila. Sport Turism. Istoria oraşului Oradea. (Nouă retipărire a ediţiei Anton Sorg din 1483 a cronicii lui Ulrich v. plans et cartes]. Tip. Transilvaniei şi Olteniei de către heraldiştii străini). [Daco-romane. 1009. Bogdan. Claudia.. Lucia şi alţii. Bogdan. Oraşul Iaşi. Monede şi bancnote româneşti. Michael Richard. Buzdugan. 519 p. planuri. 148 .A.Bibliografia heraldicii româneşti 1003. Bucureşti. Edit. + 1 h. 1995. Bonaciu. [L`histoire de la ville Oradea]. III p. [La ville de Iassy. Bolliac. + XXXII pl. + ilustr. Constantin. a II-a. 1007. 1004. Brăila. Iaşi. Naţională. Iaşi. cât şi ale unor comune din numitul district). + 1 h. Tableau archéologique concernant l`histoire Daco-Romane].A. Tip. + 3 pl. sigiliul Capitlului din Oradea şi cel al breslei aurarilor din acest oraş). Editura Cogito. Naţională. Stampe.

Ciucă. 991 p. Maria. Istoricul oraşului Focşani. [Catalogue des documents de la Valachie]. vol. V (1701-1720). Duca Tinculescu. Întocmit de Ciucă. 1968. 283 p. Veronica. 1947. 1959. Veronica.A. Silvia. vol. Mihai. Veronica. 1970. Duca Tinculescu. Doina. Caian.. Marcel Dumitru. Bucureşti. Iulia.. (1387-1620). p. IV (1676-1700). apoi ale Focşanilor unificaţi). Vol. V (1640-1644). VII (1650-1653). Bucureşti. Mihai. Bucureşti. I. Maria. Doina. vol. 700 p. Doina. 907 p. 1906. 576 p. I (1369-1600). Bucureşti. unele descrieri de sigilii). Duca Tinculescu. Doina. Duca Tinculescu. Bucureşti. vol. Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhiva Istorică Centrală. 1981. + ilustr. întocmit de Ciucă. Bucureşti. Catalogul documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Statului. Bucureşti. Vătafu-Găitan. Bucureşti. întocmit de Ion Radu Mircea XVI + 324 p. Birceanu. Bucureşti. vol. vol. II. întocmit de Regleanu. întocmit de Ciucă. ilustr. 1013. 812 p. [Catalogue des documents de la Valachie de l`Archive de l`État]. Doina. Vol. Duca Tinculescu. 653 p. Vasilescu. (1653-1675). întocmit de Soveja. Marcel Dumitru. Bucureşti. Reghina. Vasilescu. întocmit de Ciucă. 1985. Negulescu. 1974. 1977. Mihai. + ilustr. Constanţa. întocmit de Duca Tinculescu. date asupra sigiliilor. Doina. [L`histoire de la ville Focşani]. Crivăţ. Mihai. Doina. 834/836/ p. + Anexe (Documente referitoare la istoria oraşului Focşani). 1011. 647. 868 p. Gh. Duca Tinculescu.. Focşani. 1993.. întocmit de Vasilescu. Duca Tinculescu. Catalogul documentelor Ţării Româneşti. Tip. întocmit de Soveja. Ciucă. + 7 h. Bucureşti. Doina. Marcel-Dumitru şi VătafuGăitan. DGAS. Dragomir. 1975. 149 . Vătafu-Găitan. întocmit de Regleanu. Veronica. 1959. 491 p. Silvia. vol. Supliment I (1403-1700).. Bucureşti. Diaconescu.. Doina. II (1601-1620). vol. Bucureşti. întocmit de Regleanu. VI (1645-1649). Marcel-Dumitru.. III (1621-1632). Gabriela. 1012. Duca Tinculescu. (1621-1652). (Stemele municipale ale Focşanilor munteni şi moldoveni.. Vasilescu. [Catalogue des documents moldaves de l`Archive Historique Centrale]. vol. 1974. Cornelia. III. Dimitrie F. Gheorghian. vol. Silvia. (Cuprind informaţii privind mijloacele de validare. Marcel Dumitru. IV (1633-1639).Maria Dogaru 1010. 281 p. Marcel Dumitru. 566 p. Negulescu. Constanţa. Regleanu.. + ilustr.

p. Balş. 97 etc. + ilustr. 3. 1 f.. Nr. Meitani. p. p. 8. În: „Arhiva Românească”. fasc. nr. Figuri contimporane din România. 528. Tom. 1. Reconstituirea „Hrisovul”ui solemn al lui Matei Basarab din 28 februarie 1645. Dictionnaire bibliographique]. Dicţionar bibliografic ilustrat. 1016. 1995. 4 (26). I. 1963. Bogdan p. descrierea ei heraldică. XVI. domn al Ţării Româneşti . (Studiu asupra evoluţiei stemelor lui Şerban Cantacuzino. fasc. (Stema familiei Lenş. 1015. sigiliile cu stemă ale aceleiaşi familii). p. Bucureşti. Butculescu. [Figures contemporaines de Roumanie. Broşteanu-Urdărianu. Cîndea Virgil. Dicţionar bibliografic sub direcţiunea d-lui. Boldur. Cazacu.Bibliografia heraldicii româneşti Vătafu-Găitan. (Se prezintă stema personală a lui Matei Basarab ca şi blazonul Ţării Româneşti). 1017. Belu (Bellio) fasc. 1014. 1911. Baroni. Bucureşti. Dictionnaire bibliographique illustré]. + 2 f. p. 536 p. 1018. Cine l-a ucis pe Antim Ivireanu? (Qui a tué Antim Ivireanu?). fr. 43-49 + 1 pl. 391. a II-a Familia Lenş.-rom.1678-1688). p. + ilustr. (Stema mitropolitului Antim Ivireanu. Figuri contimporane din România. 323. 1999. (reproducere şi descriere a stemei principilor Brâncoveanu şi ale altor familii boiereşti precum: Assan p. 1909-1914 (lucrare în fascicule). 155. nr. 159-173. 113. fasc. unele descrieri de sigilii). Brădescu. + 128 p. Ciucă. de Crăciun 1911 (Ed. [La réconstitution du document solennel de Matei Basarab de 28 février 1645 accordé au couvent St. p. dat mănăstirii Sf. Th(eodor). Cornel. p. 10. Matei. p. Silvia.. p. sigiliul său heraldic). 548 p. Semnificaţia politică a unui act de cultură feudală. 150 . 651-671. Bâzgan Melentina. Bucureşti. p. III (1969). 13. + 82 p. Th(eodor). 454. În: Studii. [La signification politique d`un acte féodal]. p. 58. În: „Magazin istoric”.). 174. [Figures contemporaines de Roumanie. 76. Ed. Ecaterina de la Muntele Sinai.pl. date asupra sigiliilor. + ilustr. Marcel-Dumitru. Ecaterine du Mont Sinaï]. Cornel.. (Cuprind informaţii privind mijloacele de validare. Cârlova de Reillane. 355.

Vol. + 11 pl. I la note se află un studiu al lui V. p. [Les xilogravures du Filip Moldoveanu]. + ilustr. corectată şi considerabil adăugită. contenant diverses relations très curieuses de l'Empire Ottoman. Croix. Dacia preistorică. CXIX + 1152 p. de Crăciun 1911. Demény Ludovic. + 271 ilustr. C. p. (II). Lidia A. [Figures contemporaines de Roumanie. 229-241 + 17 ilustr. 1022. 1024. În: Studii şi cercetări de istorie şi arheologie. 1019-1924). nr. I-II. 1965. ca şi sigiliile cu stemă ale aceleiaşi familii). XIII + 900 p. T. Densuşianu. Costin.. (I). nr. 1969. Bucureşti. XVIII. Bucureşti. Xilogravurile lui Filip Moldoveanu. 38 p. Miron. + 1 f. cy-devant secrétaraire de l'ambassade de Constantinople.Mémoires du sieur de la Croix. Nicolae. 1001-1038 + ilustr. Cu o prefaţă de C. Paris. Cornel. Dictionnaire bibliographique illustré]. dicţionar biografic ilustrat. 151 . XV + 656 p. În: „Studii. p.. Urechia despre stemele sigilare cu însemnele dregătoriei ale unor demnitari moldoveni şi munteni din sec. 5. sieur de la . 1912. autorul consideră pasărea valahică ca fiind un fenix).Maria Dogaru 1019. Nr. Urechia). (Xilogravurile lui Filip Moldoveanu reprezentând stema Moldovei din 1546 şi a oraşului Sibiu). Publicaţiune periodică în două limbi. Demény. (Stema familiei Lenş şi descrierea ei heraldică. Edit. Revistă de istorie". 1684 (pe harta anexată lucrării se află reprezentate stemele celor două principate româneşti). XVI. Bucureşti. 1913. Extras. al XVI-lea. Bucureşti. [La Dacie préhistorique].pl. 1021. Ed. (Despre filigranele heraldice ale fabricilor de hârtie din Braşov şi Sibiu în sec. Opere complete. Familia Lenş. (ed. 1965. 2. Istrati. a III-a revăzută. T. 1020. V. 1023. XVI-XVIII ca şi despre heraldica sigilară municipală moldovenească). + 12 f. + ilustr.A. (Discută problema corbului sau acvilei în stema Ţării Româneşti începând din sec. 1886-1888. Göbl. Figuri contimporane din România. O tipăritură slavă precoresiană.pl. al XVI-lea. Th(eodor).A. + 100 p. T. I-II. 1 f. (Oeuvres complètes]. (În vol. După manuscripte cu variante şi note. [Une livre slave précoresienne].

XXII (1628-1629). III (1487-1504. IV (1536-1550).Bibliografia heraldicii româneşti 1025. 1985. DGAS. Corneliu. Seria A. 1969. 1996. 1030. 5. Seria B. 1028. anexată lucrării. Seria D. 1985. Ex-libris. I (1247-1500). [Ex-libris. vol. (Reprezentarea unor ex-libris-uri heraldice cu armele Ţării Româneşti sau cu cele ale Moldovei).vol. vol. 1996. Ediţie întocmită de Gheorghe Popa şi Maria Georgescu. I (1222-1456). XI (1356-1360). vol. Litera. 432 p. [Le tricolore et les cocardes dans le contexte de la lutte des révolutionaires de 1848]. 1981. III (1526-1535). XXIII (1635-1636). XXII (1634). Edit. XXI. Ex-libris-ul domnitorului Constantin Hangerli. 399 p. nr. vol. 1977. Fürstenthümer. vol. Nürnberg. Tricolorul şi cocardele în contextul luptei revoluţionarilor paşoptişti.x. 1969. se află stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei de către cronicarii şi heraldiştii occidentali din sec. vol. 1966. eine genaue Darstellung. Corneliu. vol. X (1351-1355). 1029. 1975. 861-869. XII (1361-1365). 1964. Bucureşti. I (1384-1448).Seria C. 1984. vol. XXIII (1630-1632). Ţara Românească . 1688. aller der und an der Donau gelegenen Königreiche. VIII (1576-1580). 1976. 66 p. p. vol. Länder und Städten gegeben von einem Liebhaber. + 1 h. Bibliographi et bibliophili]. 1975. vol. XXXI (1976). 1972. Dima Drăgan. XIX (1626-1628). Moldova vol. vol. XV şi XVI). II (1449-1486). 1980. + ilustr. 1975. Documente privind istoria oraşului Alexandria (1833-1982). p. Dima Drăgan. vol. Maria. vol.. vol. 1975. 1971. [L`ex-libris du voïevode Costantin Hangerli]. 1969. 1961. XXI (1632-1633). XI (1593-1600). vol. Das ist. x x x Die Donau.vol. În: „Revista bibliologică”. Dogaru. vol. [Documents concernant l'histoire de la ville Alexandria]. (Pe harta geografică. V (1551-1565) 1980. nr. Transilvania . II (1501-1515). 1968. 152 . XXIV (1633-1634) 1974. XXV (1635-1636). 2. (Despre ex-libris-ul heraldic al lui Constantin vodă Hangerli). vol. XXI (1626-1627). der Fürst aller Europäischer Flüsse. 1965. Tom. În: „Revista de istorie". 1973. 1985. vol. 1027. vol. 156 + 2 ilustr. Bibliografie şi bibliofilie. 1026.vol. Relaţii între Ţările Române. Documenta Romaniae Historica. xx. VI (1566-1570). vol.

Edit Ştiinţifică. ctitorie a numitei familii). dans le departament Ilfov]. Sălbăticiuni din vremea strămoşilor noştri. [Les idées et les faits du Bogdan Petriceicu-Hajdeu]. Filipaşcu. 1034. (Evoluţia 153 . pl. p. [Fauves du temps des nos ancêtres]. une histoire glorieuse]. pl. 1033. În: „Analele de istorie". Satu Mare. Dumitrescu Ion şi Creţianu Radu. 243-246 p. Dogaru. 1036. Bucureşti. + 1 tab. 133-148. IV). un problème controversé dans l’historiographie roumaine]. + 5 f. I-V. 1913. 1797-1804. În: „Buletinul Monumentelor Istorice”. Bucureşti. Dragomirescu. Drăgan. În: Nobilimea românească din Transilvania. [Trois manoirs des boyards de la première moitié du XVIII-e siècle. nr. Carol Göbl. Suită de articole publicate în „Biserica ortodoxă română” VII 1883 şi VIII 1884 reunite într-un volum. Halle. (stema familiei Hasdeu la pl. p. 1804. o problemă controversată în istoriografia română. IV 1. Vol. 1997. XLII. Maria. 1 (1988). În: Geschichte des Ungarischen Reichs und seiner Nebenländer. reprezentarea mai multor tipuri de steme ale lui Petru Movilă. Andrei din Frunzăneşti. ca arhimandrit şi egumen al mănăstirii Pecerska şi ca mitropolit al Kievului). Ghenadie. Nobilimea românească din Transilvania. 3-26 + ilustr. [La noblesse roumaine de Transylvanie. + 10 f. 1035. 1884. Alexandru. 352 + IV p. 4. o istorie glorioasă. VIII + 382 p. Nebst der historischen und statistischen Literatur beider Länder. Halle. (I). T. t. Tricolorul românesc. 1969. (Despre stema Ţării Româneşti şi despre cea a Moldovei.Maria Dogaru 1031. Muzeului Sătmărean. IV 1-2. 1037. Engel Johann Christian von. Petru Movilă. (II). Enăceanu. 1973. + 81 pl. Trei conace boiereşti din prima jumătate a veacului al XVIII-lea aflate în judeţul Ilfov. [Le tricolore roumain. 362 p. + ilustr. Geschichte der Moldau und Walachey. 41-42). Bucureşti. Iuliu. (Despre stema de familie a lui Petru Movilă. Ideile şi faptele lui Bogdan Petriceicu-Haşdeu cu numeroase ilustr. 46 p. Ioan. p. I-II Theil. Partea I-a 1836-1863. Edit. 1032. (Stema familiei Dudescu sculptată deasupra pisaniei bisericii Sf.

p. 1. Giurescu. sigiliul lui Iordache Damari Slătineanu. 1040. + 2 pl. Paris. XIV-XVII. p. pe pagina de titlu în vol. 1044. În: „Analele Academiei Române”. Constantin C. Filitti.Bibliografia heraldicii româneşti reprezentărilor heraldice de la bour la zimbru în stema Moldovei între sec. 1938. Regeste de documente. 1908. Bucureşti. Aşezământul cultural al mitropolitului Dositei Filitti de la înfiinţare şi până astăzi. stema familiei Mănescu). Extras. (Despre stema Basarabilor şi a familiei Gane). Mem. 1). În: „Lupta”. t. 1038. Bucureşti. Dionisie. 131-132. 200 p. Viena. Filitti. stema Ţării Româneşti în raport cu vasalizarea acestui principat regelui Ungariei p. 1827-1910. [Régèstes. [L`établissement culturel du métropolite Dositei Filitti dès la fondation jusqu`à nos jours]. înlocuirea zimbrului maramureşan cu bourul în stemele muşatinilor). ilustr. al XV-lea şi al XVI-lea. Ioan C. I-III. + 1 tab. (Descrierea stemelor marelui vornic Ioan Cernovodeanu-Damari şi a marelui logofăt Ioan Slătineanu. 1923. 9-10). Famille Slătineanu]. Ghika. + 10 f. (Reprezentarea stemelor judeţelor Ţării Româneşti din 1818. [À travers le temps]. [Bourgs ou villes et cités moldaves du X-e jusqu`au milieu 154 . (Descrierea stemei princiare a familiei Ghika. 31-68. 1924. (Inelul heraldic al lui Dositei Constantin Filitti. p. 1039. (Comentarii asupra stemelor atribuite Ţării Româneşti de căte heraldiştii occidentali din sec. p. Ioan C. Pe aripa vremii. mem. Ist. Vol. Albert. + 5 pl. Tip „Steaua”. [Histoire génerale de la Dacie ou de la Transylvanie. Ίστορία της παλά ∆ακίας τά Τανσιλβανιας. Filitti. 1924. Despre Negru Vodă. Bucureşti. I. pl. IV. Dujarric. L'Albanie et la Question d'Orient. 1818-1819. Βλαχία και Μολδαβιας. Fotino. Constantin. Familia Slătineanu (1712-1862). 30 p. 1043. Bucureşti. Secţ. 1041. III). seria. Valachie et Moldavie]. 1042. Târguri sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al X-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea. Ioan C. VI + 293 (-295) p. 61-62). III. 1910. 39 p. [Sur Negru Vodă]. Gane.

(Date despre sigiliile oraşelor Roman şi Baia). Constantin C. (Descrierea stemei doamnei Elisabeta Movilă de pe sigiliul său aplicat pe un act de epocă şi prezentarea stemelor sigilare ale lui Udrişte Năsturel şi urmaşului Pană). a III-a. Iorga”. St.. p. 1967.). Arad. [L`archive historique de la Roumanie] 1864. districtuală şi municipală românească de-a lungul veacurilor). 1050. Goţia. I.S. 1626-1864 şi 3 reproduceri). pl. Istoria critică a românilor din ambele Dacii în secolul XIV. [L`histoire de la forêt roumaine. B. Arhiva istorică a României. 1045. Acad. + 2 f. + 5 pl. Pământul Terrei Românesci în secolul XIV. Edit. Bucureşti. (Acad. Tip.. Ist. Constantin C. 1049. 1047. Bucureşti.. 239-253. Bucureşti. + ilustr.R. arbori şi plante de pădure întâlnite în heraldica de stat. [Le Musée „Asociaţiunii” entre 1914-1918].P. Istoria pădurii româneşti din cele mai vechi timpuri şi până astăzi. (Reprezentarea stemei atribuită Ţării Româneşti de către Levinus în 1597 şi rebusul heraldic al Basarabilor). 388 p. Antoniu Mănescu. (Rebusul heraldic al Basarabilor p. B.R. În: „Ziridava" XIX-XX. ed. 1046. 379 p. heraldica şi sfragistica" tratează reprezentări de animale.P. „N. Edit. 1996. 1975. 9597). Istoricul podgoriei Odobeştilor.R.. nr. 128. Hasdeu. + 1 f.. + 1 h. 1873 III + 340 p.. (Sunt descrise sigiliile heraldice ale oraşului Odobeşti în secolul al XIX-lea). Texturi române inedite dintre 15601600. Tip.P.. + ilustr.] T. „Pădurea. B. XVI (5 dec. Biblioteca istorică. 1984. XIX). Bucureşti. Inst. Bucureşti. + 14 ilustr. Hasdeu. Curţii (Lucrătorii asociaţi). Giurescu. [Histoire critique des Roumains. Edit. ]. R. + 2 h. (Cap.S. 1875. Muzeul "Asociaţiunii" în perioada 1914-1918. Dorin. Limba română vorbită între 1560-1600. a II-a. + 1 f. Din cele mai vechi timpuri până la 1918 (cu 124 documente inedite. 662 p. + ilustr. R. Texturi inedite.S. h. Acad. pl.. Imprim. 551 p.Maria Dogaru du XVI-e siècles]. p. Giurescu. Hasdeu. Ceres. XII + 311 (313) p. Bucureşti. Ed. 1048. 155 .. I.]. [L`historique du vignoble d`Odobeşti. 1969. R.

1750). istoria blazonului oraşului Argeş etc. 10-11 (oct. (Stema oraşului Braşov din 1544 pe coperta posterioară a lucrării).). 1877. Edit. Honterus. Ed. Hasdeu. impressum in inclyta Transylvaniae. 1887. B. 24 p. În: „Columna". I Tip. Didactică şi Pedagogică. (Hartă geografică . 271-292 şi 309-340: nr. 1894. 1055. VIII. 357-404 şi 456-484. MDXXXII (1532). Bucureşti. Bucureşti.P. Cuvente den bătrâni. Textes inédites]. Honterus. Bucureşti. Edit. 697 p. B. Johannes. 1878. [Cuvente den bătrâni. 1719 al Deputăţiei administrative austriece către Consiliul de 156 . nr. Academică Rom. Sc. La langue roumaine parlée entre 1550-1600. 5 (mai). B. muz. p. 609 p.a Transilvaniei în sec. Eudoxiu de. al XVI-lea. Corona. Qui? D`où? Depuis? ]. II + 448 p. 1878.55 x 37. 512-556 şi 559-568. Vol.t. La langue roumaine parlée entre 1550-1600]. Hasdeu.Bibliografia heraldicii româneşti [Textes roumanis inédites entre 1560-1600. vol. (Capul de maur este considerat ca emblemă heraldică a Basarabilor). 1056. Bucureşti. [Documents concernants l`histoire des Roumains].-nov. 1053. nr. Chorographia Transylvaniae. II. p.-iul. Vol.P. la vol. (Reprezentarea unor filigrane heraldice ca şi însemnele familiei Mănescu şi ale agăi Farcaş). ale familiei Bălăceanu.) p. Bucureşti. 1052. Limba română vorbită între 1550-1600. Hurmuzaki. + ilustr. I-III + suplim. 1878-1881.P. a II-a. Documente privitoare la istoria românilor. (Filigrane heraldice ale fabricilor de hârtie din Moldova şi Transilvania). Bucureşti. stemele Basarabilor. + 1 pl. + ilustr. 1544. Noua s. I. Sybenburgen. T. II. Hasdeu. (Capetele de mauri în stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei. nr. VI (1700 . Basarabii. + XV + ilustr. dotată cu stemele oraşelor Sibiu şi Braşov).). (În raportul din 23 oct. + n. [Les Basarabs. 1051. Socec. 1054. Socec. 8 + 196 p. XVIII + 2223 p. 8-9 (aug-sept. 1983. Johannes.5 . Basilae. Compendiu juris civilis în asum Civitatum ac sedium Saxonicarum in Transylvania collectum.). p. 6-7 (iun. Etymologicum Magnum Romaniae. 193-234). Cine? De unde? De când?.

IX. 1060. 84 p. 1630. Vol. Ionescu. I. 1059. 1062. Hulsius. Tip.+818 p. G. Veneţia. Ornements et miniatures]. Traian şi Soveja. [Les possessions de la ville Odorhei]. 1061. blazoane ale unor boieri valahi: Şerban Cantacuzino. Udvarhely város birása. de. [Actes de chancellerie princiere. Ingigian. 1063. LI + 691 p. simbolul Olteniei şi însemnele judeţene din această provincie istorică). Gandensis Levinus. „Lucia". 157 . (Harta geografică. stema Mitropoliei Ţării Româneşti. Radivoc căpitan de seimeni şi al soţiei sale Dana). (În raportul austriac din 30 decembrie 1718 asupra românilor în genere şi asupra Olteniei în special. la Arhivele Naţionale Istorice Centrale). în care sunt reprezentate stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei purtând capete de arabi). Bucureşti. Istoria Bucureştilor. Novus opus Geographicum. 1926. 1058. 46-52).M. Eudoxiu. (Cap. 328). [L`histoire du Bucarest]. Meridiane. Maria. IX 1 (1650-1747). VI. + ilustr. cap. Nürnberg.judeţ al Bucureştiului. Ionescu Gion. Hugas. 1899. realizată în 1596. Iakab-Szadeczky. Gherghina . [La gèographie des quatres parties du monde]. gravate pe sigiliile de stat ale celor două principate). p. Hurmuzaki. Socol Cornăţeanu. Etiopienii în Dacia preistorică. + 15 ilustr. 1804. (Stemele atribuite Basarabilor. 1901 (mss.Maria Dogaru Război din Viena asupra populaţiei din Oltenia. 1897. p. se discută sigiliile cu stemele celor cinci judeţe ale Olteniei. Edit. Ornamente şi miniaturi. Acte de cancelarie domnească. 4 p. se discută stema Ţării Româneşti. Udvarhely. în cap. Documente privitoare la istoria românilor. VIII „Von dem Wappen des Landes". [Documents concernants l`histoire des Roumains]. Bucureşti. VIII tratează şi despre stema Ţării Româneşti şi cea a Moldovei. Vol. Geografia celor patru părţi ale lumii. Edit. Socec. Bucureşti. Ionescu Niscov. 1057. [Les Éthiopiens en Dacie prèhistorique]. (Reproduce diferite steme şi sigilii heraldice ale mai multor domni ai Ţării Româneşti între secolele XVI-XVIII.

+ tab. Edit. Mazilu. 238 p. + 2 pl. 1916. [Imagination et symbole dans la cartographie medievale des pays Roumaines]. 96. törtenete. seria. (Stemele Ţării Româneşti. 1066. Bucureşti. Nicolae. Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste. 158 . Iorga. Moldovei. p. p. 3. 81-82). + ilustr. Adatok és vázlatok. [Des prétendants princiers dans le XVI-e siècle]. a oraşului Lugoj. II. t. Ivasiuc. Ionel. Lugoj). Lugos rendezett tanácsu város. XXVIII (1991). 61-67. În: „Revista istorică". XIX. 1981. Florenţa. stema sigilară din 1551. Extras. Udrişte Năsturel. descrierea stemei acestui oraş. II. Iványi. [L`histoire de la ville Lugoj]. Pretendenţii domneşti în secolul al XVI-lea. Edit. 1898. Ist. Minerva. Szabaka. (Stihuri pentru proslăvirea stemei Basarabilor în diferite tipărituri din domnia lui Matei Basarab. Album de documente. 1068. Dan Horia. descrierea stemei oraşului Lugoj după 1898. Ioan. Horwath István és Tarsa. p. 350 p. + 50 pl.Bibliografia heraldicii româneşti Bucureşti. (Reprezentarea stemelor sigilare ale unor pretendenţi la tronul Moldovei din veacul al XVI-lea). Volum întocmit de Soveja. 1065. Coordonator Gal. stemele unite. Bucureşti. Nicolae. (Pe pagina de titlu. Imaginaţie şi simbol în cartografia medievală a Ţărilor Române. + 12 pl. Göbl. 130 p. p. descrierea şi reprezentarea sigiliului din 1717 al Lugojului românesc. 1067. p. x x x Mărturii ale trecutului. Iorga. stihuri pentru „lauda" stemei lui Vasile Lupu. 1907. nr. 1069. 125). DGAS. (Istoria oraşului cu consiliu. genealog. p. 19 şi 22. Ioana. + ilustr. [Témoignages du passé. p. Maria. 119 p. Album des documents]. 74-79 şi 282-286. 84 p. sigiliile Senatului României şi cele ale Adunării Deputaţilor). color. 1974. Mem. Secţ. p. István. Bucureşti. C. ale 1064. Iarăşi ştiri nouă despre Despot. În: „Revista Muzeelor”. (Reprezentări simbolurilor heraldice ale Ţării Româneşti şi Moldovei). 1974. domn al Moldovei). 1898. [Nouvelles dates sur Despote]. Opriş. Burlacu. În: „Analele Academiei Române". 193-274 + 2 pl. 125-136 (descrierea heraldică a stemei lui Despot Vodă.

1961 nr. p. În: Enciclopedia României. Stelian. Helden-Taten Siegberümte Donau-Fluss. Johann Kimens. [Le municipe Reghin 1994. Stelian. 1687. [Les „Erminies” dans l`art chrétien médieval européen]. p.. Stelian. 1075. Metzulescu. I. XXI. 159 . Metzulescu. 1072. 7-8. 528-558 + ilustr. [Les décorations roumaines]. nr. p.Maria Dogaru 1070. Contribuţii în artă. XXVI. XXV. 5-6. publicată în 1630. (Stema municipiului Reghin din 1994). Erminiile în arta creştină medievală europeană. Constantin. x x x Municipiul Reghin . Der Wegen des Hochsttapfern Kayser-Adlers. Decoraţiile româneşti. (Simbolurile heraldice ale culorilor în frescele de epocă reprezentând pe Mircea cel Bătrân şi pe familia sa). (Stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei pe harta din 1596 a lui Levinus Hulsius. Vol.. Metzulescu. (Monogrames et analogies dans l`art graphique des imprimeries des XVI-e et XVII-e siècles). Taina culorilor în fresca românească. 546). 532-554 + ilustr. p. peceţile. 1073. 1076. 1966.1994 – Album. 5-6. Nünberg. Monograme şi analogii în grafica tipăriturilor din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. Molitor. p. 1962. În: „Glasul Bisericii”. (Reprezentarea stemei cu cele trei capete de mauri atribuită Ţării Româneşti).Album].. 538-537 şi pe o hartă anonimă din 1688. p. 280-306 + ilustr. 3-4. Metzulescu. operele de artă şi pietrele de mormânt din veacurile amintite). 1938. [Pages d`histoire religieuse représentées dans la chartographie et dans la sigillographie]. 1071. 85-97. Pagini de istorie religiasă reprezentate în cartografie şi sigilografie. În: „Glasul Bisericii”. [Contributions dans l`art. 1074. nr. În: „Glasul Bisericii”. Sibiu. Le secret des couleurs dans la fresque roumaine]. Tipografia Honterus. În: „Glasul Bisericii”. 1994. Moisil. p. (Stema Basarabilor Craioveşti pe cărţile. nr. Stelian. 608-622. XX. (Simboluri creştine în heraldica europeană şi românească boierească). 1967.

+ 14 h. Atena. Edit. Gheorghe Duca (1670). + 1467 p. gebreliche. 249-250. [Actes roumaines dans les archives de la Monastaire Patmos]. Beschreiben durchauch durch in selbst gebessert. În: Σίµεικτα. (La p. Ion.331 + 20 pl. În: „Buletinul Monumentelor istorice”. V. III (1969). Nystazopulu Peledikis. [Villes de Moldavie]. 9-17 + ilustr. XXXIX. [L`histoire de la chasse en Roumanie]. Ioan Callimachi (1759). fürnemsten Stetten. 1080. Antonie din Popeşti (1670). 143-149 + ilustr. În: „Romanoslavica”. handtierungen. Ceres. Maria şi Mircea. Münster. jetzunder aber biss auf das MDLXVII jar nach inhalt nechstfolgendes blats Verzeichnung gemehrt. XVI-XIX: Petru Şchiopul (1584). 1081. p. În: ediţia a II-a a aceleiaşi lucrări. Ioan Caragea (1813) şi Scarlat Callimachi (1815 pl. [À regard des quelques dons d`Étienne le Grand]. Cosmographey oder Beschreibung aller Länder. 1082. Nania. p. Herrschaften. + ilustr. Sebastian. an Welt und Natürlichen historien. Panaitescu. p. vânătoarea şi heraldica. Paltânea.Bibliografia heraldicii româneşti 1077. Matei Ghika (1753). (Stema dinastică a lui Ştefan cel Mare). 61-63 + ilustr. reprezentarea identică a stemei p. În legătură cu unele danii de la Ştefan cel Mare. Paul. nr. (Vânătoarea în sigilografie p. Vol. În: „Magazin istoric”. nr. 1078. Petre Ş. şi Grigore II Ghica (1748).P. Basel 1588. (Stema Moldovei pe faţada de sud a bisericii Mavromol din Galaţi). Istoria vânătorii în România din cele mai vechi timpuri până la instituirea legii de vânătoare – 1891. Τα ρουµανικα έγγραφα του αρχείου της εν Πάτµω µονης. (Reproducerea şi descrierea heraldică a stemelor oraşelor Moldovei). 1970. Informaţii inedite despre biserica Mavromol din Galaţi. 250-256). 1079. 4. II. f. Ion-Radu. 1037). Bucureşti. 1269 stema atribuită Valahiei. Basel (1567-68). p. [Des informations inédites sur l`église Mavromol de Galatzi]. P. 160 . 225-327 . Năsturel. (Reproducerea sigiliilor heraldice ale unor domni ai Moldovei şi Ţării Româneşti dintre sec. Constantin Ispilanti (1805). 20). 1970. p. 9 (30). geschichten. Oraşe din Moldova. 1962. 1977.

Edit. 220 p. Un acoperământ de mormânt muntenesc (1704). 45 p. Bucureşti. Secţ. 1922. gestochen von Ignaz Albrecht. Papadopol Calimah. Radu şi Năsturel.]. (Despre acoperământul de mormânt al beizadelei Radu Iliaş. + 3 pl. Pappasoglu. II. (Despre peceţile târgului Bârlad). În: „Analele Academiei Române”. VIII. Petre Ş. 1. nr. ilustr. II. Procopovici Alexe. 228232 + 1 pl. [L`histoire de la fondation de la ville Bucarest.. Notiţă istorică despre Bârlad. George Coţăfany. culeasă după mai mulţi scriitori vechi de. S. (Despre primele reprezentări ale corbului în stema Ţării Româneşti). 1889.I.. + ilustr.. (I). Bucureşti. 1961. Istoria fondării oraşului Bucureşti. Wien. Mit bestaendiger Rücksicht auf die besten Originalwerke in drey Theile zusammengetragen von einer Gesellschaft Geographen. p.. + ilustr. 1084. 93-130. (Despre stema judeţului şi oraşului Botoşani). Introducere în studiul literaturii vechi. 1087. a Cantacuzinilor din 1678 şi blazonul familiei Pappasoglu). + ilustr. Reilly. [Villes et cités de Transylvanie]. 1085. 127 p. Mihai. Oraşe şi cetăţi din Transilvania. capitala Regatului român. + 1 p. + 2 h. 1789-1791. 114 p.I. Popa. Schauplatz der fünf Theile der Welt. 1887. p. Bucureşti. + ilustr. 1088. 1086. [Un épitaphe de la Valachie]. (Stema Brâncovenilor din 1689. Notiţă istorică despre Botoşani.. „Glasul Bucovinei”. Papadopol Calimah. 1089. + 335 h. Bârlad. Dimitrie. F. (Reprezentarea stemelor municipale ale mai multor oraşe din Transilvania în sec. Alexandru. Extras. XVIII-lea. 2 p. 1943. Sibiu şi Sighişoara). de Arte grafice şi edit. [Introduction dans l`étude de la litterature ancienne]. Casa Şcoalelor. 58 p. von.Maria Dogaru 1083. Popescu. [Notice historique sur Botoşani]. Alexandru. 161 . de la anul 1333 până la 1850. Inst. În: „Studii şi cercetări de istorie şi arheologie”. 1887.. 1891. Braşov. Cernăuţi. Bistriţa. t. 2 p. Theil I-II 1-2. brodat cu stema Moldovei). [Notice historique sur Bârlad]. Univ. + 91 h. IX. Nach und zu Büschings Grosser Erdbeschreibung herausgegeben von. tip.

1095-1098. 1092. 1091. 2481 f. Conciliumbuch zu Constantz. 467-479 şi 480-482. 1575. În: „Revista de istorie". + 206 f. XIV. au Moyen Age. nr. + 1 f. + 269 h. Folio. Introducere la istoria costumului românesc. (Descrierea stemei familiei Costin acordată de regele Sigismund al III-lea la 1638).l`histoire en documents.domn al Ţării Româneşti . 162 . [Priviléges d`indigénat polonais accordées aux habitants des Pays Roumains]. [Introduction à l`histoire du costume roumain]. 1094. Ţării Româneşti şi Moldovei). 7. Privilegii de indigenat polon acordate locuitorilor din ţările române. în sec. 1536. a Transilvaniei şi cea a Moldovei în viziunea heraldiştilor austrieci de la finele veacului al XVIII-lea. 1090. Bucureşti. (1975).Bibliografia heraldicii româneşti (II 1). Paul refeler und Siegmund Feyerabend. 1095. Richenthal. Romanescu. + /2/ f. (II 2). nr. 1975.istorie în documente. În: „Revista istorică română”. Das Concilium so zu Constantz gehalten ist worden. + 45 pl. 3-4. 1944. à la noblesse européenne]. Constantin. Rezachevici. Folio (3) f. p. (Stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei). al XV-lea. XXVIII. 205-216. Augsburg. p. 2 p. [L`indigénat polonais – une importante modalité d`intégrer la noblesse roumaine. În: „Arhiva Genealogică”. (Stemele atribuite. T. Autori: Burlacu Ioana. 4 p. [La Roumanie . Heinrich Steiner. Richenthal. Marcel. num. Album. 1096. Anton Sorg. x x x România . 1093. Ulrich Das Consilium zu Constantz gehalten ist worden. Nicolae din Curtea de Argeş). Richenthal. (Stema Ţării Româneşti. p. (Stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei). (Stema ctitorului . Rezachevici. Ulrich. Constantin. ilustr. III (VIII) (1996).bisericii Sf. Indigenatul polon – o formă însemnată de integrare a nobilimii româneşti în cea europeană în Evul Mediu. Ulrich. Frankfurt a/Mein. Album]. simboluri ale saşilor şi secuilor). Extras. Folio 215 f. Augsburg. 1483.

x x x România. mare logofăt. [La première pierre tombale du Matei Basarab]. Le règne de Michel Sturdza. Album. stema princiară a familiei Sturdza). Silvia. Arhivele Naţionale din România. Ştefan cel Mare. [Le tricolore roumain. Plon. Alexandre A. XI. 1993. Maria. Popovici. Bucovinei. sigilii ale unor instituţii moderne). 1099. Tricolorul românesc.1672. p. 1918. DGAS. Sturdza Săuceşti. [La Roumanie en temps et éspace]. 1996. stema unită. Stelian. 1906. Colectiv de autori. 1098. Autori: Ioan Scurtu.acordate de Mihai Viteazul în 1600). 1779. Ioana-Alexandra. sigiliul heraldic din 1615 a lui Ion Sturdza. Album]. 1918. simbol al unităţii naţionale sub Mihai Viteazul. (Stemele Basarabiei. 1097. 1100. symbole de l` unité nationale sous Michel le Brâve]. II. (Stemele sigilare ale lui Roman Muşat. 163 . Alexandru. 175 p. Moldova. Bucureşti. În: „Revista Arhivelor”. (Stemele unor familii nobile româneşti din Transilvania Sindea de Roşcani. În: „Studii şi cercetări de istorie şi arheologie”. Album. x x x România. Marcel şi Gonta. p. al lui Sandu Sturdza. stema arhaică a neamului Sturdza. stemă acordată familiei Sturdza de către principele Mihai Apafi în 1679. Alexandru Ioan Cuza etc. Grigorie al III-lea Ghica. (Stema lui Matei Basarab de pe lespedea sa funerară). + 72 pl. 200 p. Negreanu. mare hatman al Moldovei în 1581. Paris. 432 p. Documentele Unirii. 2.Maria Dogaru Dogaru. Sturdza. (Sigilii cu stemă ale lui Mihail Sutrdza domnul Moldovei. Bucureşti.1921). Arhivele Statului din România. Maria. Editura Enciclopedică. sigiliile heraldice din 1690 ale marelui vornic Ion Sturdza din 1737. 342-351 + 8 ilustr. principi ai Transilvaniei. Soveja. nr.C. Întâia piatră de mormânt a lui Matei Basarab. al Zoei Stutrdza. Lidia. + ilustr. 1101. Grigorie Ghica . Brânceanu. prince régnant de Moldavie 1834-1849. Editura Fundaţiei Culturale Române. Bucureşti. 287 p. (Stemele şi sigiliile unor domnitori din Ţara Românească. stema României din 1921.). Ioan Opriş. 1968. Popovici. 1955. 69-78 + 5 pl. Aurelian şi Metzulescu. Sacerdoţeanu. alias Ciocăneşti şi Strava de Porumbacu de Sus . României . Silvia. confirmată în 1691 de împăratul Leopold I. 1992. Evoluţie în timp şi spaţiu. [La Roumanie. Les documents de l`Union.

p. 1992.Bibliografia heraldicii româneşti 1102. Nicolae. nr. În: „Revista medicală”. I-III. (Stema Ţării Româneşti pe ţeava unui tun din epoca lui Petru Cercel). (II). Dogaru. [La Grande Union des Roumains]. Constantinescu. [Antim Ivireanul typographe].Ţara Românească. + 5 tab. Vătămanu. das ist: der Walachey. 1918. [Pavel Gore héraldiste]. Chiriţescu. Roman Muşat .. Pavel Gore heraldist. Tg. Iancu de Hunedoara. voievodul Transilvaniei. + 1 pl. Şerban Constantinescu. Bucureşti 1991. [Le catalogue des collections du Mussée National d`Antiquités de Bucarest]. voievodul Transilvaniei.. Maria. 28 p.. (Stemele sigilare ale domnitorului Mircea cel Bătrân . 1108.Ţara Românească. Alcătuit de Ioan Predescu cu colaborarea lui Lungu.. Dogaru. + IV + 14 f. in Zusammenhang mit der Geschichte des übrigen Daciens. Sulzer. Nicolae. Wien. 705 + 12 p. Vol. x x x The Great Union of all Romanians December 1. Iancu de Hunedoara. p. 547 p. pl. Franz-Joseph. Şerbănescu. Şerban. Cel dintâi "ex-libris" românesc. Marcel. (I). 690-766 + ilustr. III< cap. 164. [Le prémier „ex-libris” roumain]. 164 . Mihai Viteazul).Moldova. 231-250. 28 p. Silviu. Chiriţescu. publicat de. (În vol. În: „Arhiva Genealogică”. 1105. (erată) + 3 h. (Sigiliile domnitorilor Mircea cel Bătrân . 1106. (index). Corneliu. Maria. + ilustr. IV (IX) (1997). 1906. 8-9 (aug-sept). C. LXXIV. Antim Ivireanul tipograf. Imprim.Moldova. Bucureşti. Mureş. 1104. 1103. 1781-1782. St. Geschichte des transalpinischen Daciens. Tabac. x x x Unirea cea mare a Românilor. Marcel. 1107. Ioan cu colaborarea lui Lungu. (Stema mitropolitului Antim Ivireanul din 1713). Bucureşti. În: „Biserica Ortodoxă Română". Alcătuit de Predescu. 1-2. Roman Muşat . Gr. Tocilescu. vol. Moldau und Bessarabiens.. 1956. Mihai Viteazul). als ein Versuch einer allgemeinen dacischen Geschichte mit kritischer Freyheit entworfen von. Corneliu. XI despre stema Moldovei şi a Ţării Româneşti). Catalogul Muzeului Naţional de antichităţi din Bucureşti. 464 + 1 p.

Instit. Andrei.. 3 (mart. XXXI + 371 p. 1960.R. + 1 f. Veress. 1110. Andrei. nr. Acad. Cartea Românească. IX). I. Moldovei şi Transilvaniei şi blazoane ale principilor Transilvaniei . I Acte şi scrisori (15271572) publicate de . Documente privitoare la istoria Ardealului. stema de pe 165 . 314 p. + 3 f pl. I (1473-1780). 157 + 1 ilustr. vol. + 1 f. (Despre ex-libris-ul cu emblemă heraldică al lui Pantaleon Calliarchi.. Bucureşti. + 1 f pl. Cartea Românească. 2 (oct. 1111. XXXII + 351 p. pl. I-XI.Gheorghe Rákoczi şi Mihail Apafi). R.pl. 6. (Reprezentarea sigiliului heraldic al lui Petru Cercel. nr. Edit. Bucureşti.). Vârtosu. Nicolae. Bibliografia româno-ungară. Veress. medic al lui Constantin Brâncoveanu). p. 1930.R. 1964. Vol. XXI. [Le portrait et la diplôme du Anton Fotino]. Bucureşti. XVII + 354 p. VII (1970). Edit. 1112. p. 1929-1939. 1929. II.pl. p.P.P. Bucureşti. + ilustr. Vol.) p.Cu 4 facs. 228-230 + 1 pl. Titulatura domnilor şi asocierea la domnie în Ţara Românească şi Moldova până în sec. Emil. 1113. nr. Bucureşti. Edit. vol. Cartea Românească. (Despre acelaşi ex-libris al medicului Pantaleon Calliarchi). [L`ex-libris du Pantaleon Calliarchi]. 536-538 + ilustr. I. Edit. 1968. Les Roumains dans la litterature hongroise et les Hongrois dans la litterature roumaine]. Moldavie et Valachie]. Românii în literatura ungară şi ungurii în literatura română. (Reprezentarea sigiliilor heraldice: ale lui Despot Vodă din 1560 şi 1561 şi al lui Ştefan Vodă Mâzgă din 1572. „N. descrierea stemei lui Aron Vodă în 1558. Vătămanu. Portretul si diploma doctorului Anton Fotino. (Acad. În: „Revista Muzeelor”. al XV-lea şi al XVI-lea). 1931. Cartea Românească. Iorga” Biblioteca istorică. Vătămanu. R. Ex-libris-ul lui Pantaleon Calliarchi. + ilustr. XVI. 1109. domni ai Moldovei. (Se discută stemele atribuite ţării Româneşti sau Moldovei ori dinastiei Basarabilor de către heraldiştii occidentali din sec. şi a lui Despot Vodă din 1555 ca nobil al Imperiului). În: „Revista bibliotecilor”. (Stemele Ţării Româneşti. [Bibliographie roumaino-hongroise. Nicolae.Maria Dogaru XI. (Descrierea şi reprezentarea stemei medicului Anton Fotino). + ilustr. Edit. Moldovei şi Ţării Româneşti. [Documents concernants l`histoire de la Transylvanie.

Edit. (Sigiliile heraldice ale lui Matei Basarab din 1638. al lui Marcu Vodă din 1607. 347 + 2 p. Voitehovski. Edit. stema lui Gabriel Báthory pe monedele de aur din 1611 ale acestui principe. + ilustr. [Les inscriptions des constructeurs sur les murs de la cité d`Akerman]. Cartea Românească. domn al Moldovei din 1653. Vol. Bucureşti. V. + 1 f. (În capitolele I-II se fac referiri la sigiliile şi steagul lui Tudor Vladimirescu). Ştiinţa. Edit. Bucureşti. 1938. sigilii boiereşti. Nestor. Vol. Cartea Românească. Cartea Românească. 1 f. XI. + ilustr. VII + 350 p. Vornicescu. pl. 1932. Vol. Cartea Românească. + ilustr. Vol. VI. (Sigiliile heraldice ale lui Grigore Ghika din 1662. vol. al lui Mihai Vodă Pătraşcu din 1651. I. Bucureşti. 1933. 1937. 1668 ale lui Grigore Ghika din 1669 şi al doamnei Nastasia Duca din 1683). principe al Transilvaniei. 1115. Nicolae Pătraşcu Voievod. 166 . 1932. Edit. Ioan Vodă Movilă din 1639. Edit. al soţiei lui Iliaş Vodă. Mitropoliei Craiova. Chişinău. Cartea Românească. VII. Cartea Românească. VII + 399 p. + 1 pl. Bucureşti. (Inel heraldic cu stema lui Mihai Viteazul din 1600). 1981.Bibliografia heraldicii româneşti piatra de mormânt a domniţei Zamfira. 217 p. ale domnilor Moldovei Alexandru Iliaş din 1629. stema oraşului Lugoj. şi al lui Mihai Radu Mihnea din 1659. IV. (Este reprezentat sigiliul heraldic. pl. Строителньнные надписи на стенах крепости Белгороде Днестровском. (Sigiliile heraldice ale pretendenţilor Ştefan Bogdan din 1615. 1935. VIII. (Stema lui Sigismund Báthory. XXIV + 407 /-409/ p. ale lui Gheorghe Ştefan. Bucureşti. (Despre o stemă a Moldovei sculptată pe o piatră aflată deasupra uneia dintre intrările citadelei Cetatea Albă). IX Edit. Edit. Vol. Radu Şerban din 1616. Vol. vol. Cartea Românească. fiica lui Moise Basarab. cu stemă. şi Ioan Movilă din 1636). + ilustr. Edit. I). X. Bucureşti. Bucureşti. şi ale lui Vasile Lupu din 1641. VII + 347 p. şi ale lui Constantin Şerban din 1666. Maria Christina şi cardinalul Andrei Báthory). VII + 528 p. V. Edit. 1934. 371-374 + 3 ilustr. 1972. domn al Ţării Româneşti. 1939. (Sigilii heraldice ale lui Sigismund Báthory. + ilustr (Sunt reprezentate sigiliile heraldice ale domnilor Ţării Româneşti. T. + ilustr. Descătuşarea. 1114. acordată în 1595 de Rudolf III. XXIV + 482 /-483/ p. [La libération]. XVI + 388 p. Constantin Şerban din 1658. Nicolae Pătraşcu din 1604 şi 1606 şi Radu Şerban din 1604). reprezentări sigilare ale unor nobili români din Transilvanial. p. 1617. pl. Bucureşti.A. În: Europa de sud-est în evul mediu.

attendent encore être concrétiser de la manière suivante: – l’identification et la classification des sources héraldiques. Le grand nombre des études apparus les dernières deux décennies c’est une preuve incontestable du progrés enregistré de cette sceince. Il s’agit des accomplissements individuels qui couvrent une grande sphère d’intéréts. Même si un tel onvrage a été publié en 1977 par l’héraldiste de renom Dan Cernovodeanu. – l’accomplissement des études particuliéres à l’egard de ces témoiguages historiques: éditions. les activités enoncés ci-dessus n’étaient pas realisées.RÉSUMÉ Le développement de l’héraldique roumaine est confirmé surtout par l’approfondissement des recherches dans toutes ses structures. L’explosion informationalle des nos jours impose de reprendre cette sorte de démarche dans un intervalle d’aproximatif cinque années. Elle n’était pas possible aussi d’achever la bibliografie analitique de la sigillographie commencée en 1978 avec le groupe d’héraldique et sigillografie. répertoires nécessaires pour rétrouver les symbols divers. le grande intervalle du temps et la neccésité d’actualiser l’information nous a obligé de réaliser l’étude ci-présent. C’est vrai que les objectif majeurs qu’on a enoncés il ya vingt ans. – l’organisation d’une archive photographique des sources héraldiques du XIII-e et XIV-e siècles. monographies. à l’occasion des Congrès internationaux de généalogie et héraldique (particulierement ceux de Münich en 1974 et Londres en 1976). surtout à cause du travail gigantesque. régistres. catalogues. – prendre les mesures nécessaires pour restaurer et conserver les sources dégradées par des diverses facteurs au long du temps. Cette étude est à la fois une réponse à l’impulsion du Comité International de Sigillographie et de la Commission 167 . Malgrè les efforts. – l’élaboration des instruments d’évidence (inventaires.

le chapitre Bibliographie contient des ouvrages d’héraldique qui peuvent offrir des données suplementaires du domaine des sciences apparentées. modernes et contemporaines). Il est un instrument néccessaire pour retrouver des ouvrages de référence pour l’héraldique des pays occidentaux et des pays dont la Roumanie s’avoisine. Evidement. les titres en roumaine. on a sélecté les titres concernant les informations plus riches relatives à la science héraldique. Au début. la Moldavie et la Transylvanie) et aussi pour les Principautés Unies et la Roumanie. Pour permttre un accès plus large à l’information. On a consacré des chapitres pour les ouvrages concernant les armoiries départementales. en ce qui concerne la réalisation des bibliographies vouées à faciliter la collaboration dans ce domaine. Parce que l’héraldique est une discipline corrélative avec les autres sciences auxiliaires d’histoire il est difficile de départager les limites d’une telle bibliographie. anglaise espagnole et italienne on a laisser dans la langue d’origine. ne peuvent pas être contenues entierement dans la bibliograhie de l’héraldique roumaine. le chapitre est loin d’épuiser toutes les contributions qui répondent à ce probléme. pour complèter. On a consideré qu’il est neccessaire de proceder ainsi: pur les domaines dont existent des bibliographie on a cité ceux-ci et. vexillologique etc. L’héraldique nationale est structuré à critériums géographiques et historiques.Bibliografia heraldicii româneşti Internationale de Diplomatique. latine. des établissement ecclésiastiques et aussi des personnes et des catégories sociales. horgnoise. des institutions (médiévales. grecque. parce que less armoiries sont toujours liées aux sources numismatique. Les études generales au caractère européen c’est le chapitre qui donne le support théorique pour la recherche. Inévitablement. les études et les articles concernant des domaines connexes à la science du blason. existant ainsi des chapitres pour pour chaque pays roumain (la Valachie. Le texte ci-présent este groupé en chapitres. russe sont traduits en française pendant que ceux en allemande. chaque chapitre concernant les références bibliographique disposées dans l’ordre alphabétique des auteurs. sigillaires. 168 .

dans le même temps. le lieu de leur conservation. 169 . parfois inhérente. va faciliter la connaissance de l’héraldique roumaine au delà des frontières. selon la possibilité. nous avons la conviction que la bibliographie de l’héraldique roumaine sera un instrument de travail utile pour toues les spécialistes de notre pays et. Il y a aussi un index des auteurs qui vient d’aider l’utilisateur. en précisant.Maria Dogaru Pour une meilleur information on a inclu à la fois les études en manuscrite. Avec toutes les omissions.

L. Liviu 1006 Borgia. Gh. Pavel 663 Blancard. 731 Barnea. 1003. Ferdinand 146. Gustav 626 Bedeus. T. 939 Bogdan. Mateiu 30. Ioan 472. Mihai 882 Caragiale. Teodor 880 Brânceanu. 660 Andronic Alexandru 462 Antohi. Livia 145. 566 Bacâru. Mihai 468-470 Bezviconi. 1004 Boiangiu. Eugen 473-474 Botiş. C. 379. Constantin 274 Bătrâna Adrian 465. Victor 152 . Luigi 38 Botezat. 10.D. 988 Aricescu. Teodor 864 Bălăceanu Stolnici. 836 Áldássy. Mitrea 11 Bunta. 623. 567. Nicolae. P. Corneliu 61. Robert Henri 39 Bădără. Gabriela 1011 Blaj. Von Schaarberg. 1069. A. Magdalena 149. 760 Becker. Alexandru 625 Barnea. 570. Cezar 569. 990-992 Balogh. 1010 Cantacuzino. 762. 759. Even Paul 31. Lucia. Lidia 1097 Brătianu. Erhard 661 Anton Manea. Antal 47. 271-273 Bartsch. Claudia 1006 Borcea. Emil 467 Bedeus. Gheorghe 150 Burlacu. M. Dinu C. 995 Bocşan Nicolae 4. 374 Arion.A. Andrei 727 Bălan. 1005 Bonaciu. Paraschiva Victoria 463 Báthôry Ludovic 3-7 Bautier. 5 Bodea. 993 Bianu Ioan 994 Bielţ. Doru 376 Băjan. 378. 996-1002 Bogdan. Gyula 34 Andrianne. Dan 147. 537 Andrassy. Giaccomo 38 Batariuc. 571. Adina 899 170 Berindei. Josef 538 Berceanu Radu 250. 989 Auner. C. I. Damian. 103. Cornelia 878 Boga. 380 Carsian. Théodore 876. George 151. Gr. 875 Birceanu. Ioana 24. Dimitrie F. 1009 Caian. Michael 662 Avakian.32 Albu Liliana 191 Albu. 471 Bogdan. O. Zamfir C. 377 Buck. 251 Berciu Drăghicescu. 465 466. 572 Caţavei. Paul 874. 375. 464 Bălan. 879. 761 Berza. N. 35 Andriţoiu. Aneta 148 Bolliac. I. Adalbert 624 Bárczay von.INDICE DE AUTORI Adam. Cristina 862 Arbure. M. Gheorghe 865-873. 568 Billecocq. 664. 877 Blaremberg. 863 Bascape. Michael Richard 1008 Bucur. 1096 Buzdugan. 763 Burlacu. 102. 466. 275-278. Adolphe 279 Binder. 881. 760 Bătrâna Lia.

1096. 302-328. 665-671. 573-582. 478 Ciobanu. 765 Colesnic. 768 Densusianu. Otto 634 Dalas. 45. 818. Gr. 1011. Pavel 393-397 Chiper. Speranţa Teodora 486. 909 Dumitrescu Ion 1034 Dumitrescu. Miron 890. 627 Cândea. 1107 Dragomir. 381 Cerghedean. Martine 299 Dan. 706 Cornea. L. Elena 482. Ioan 398 Chiriţescu. Constantin 1028 Cioban. 1013. Dan 13. (Căzan-Neagu) Ileana 104. 475-477. Iurie 172 Condurachi. Mihaly 677 Dascal. 635-641. Dinică 479 Ciofu. Virgil 1016 Cârlova. 46. 1027 Docan. 281 Căzan. Iozsef 44 Culică. Natalia 199 Duca de Cadar 964 Duca Tinculescu. Ovidiu 399 Crivăţ. 1013 Dulgău. Maria 904. 643. J. Maria 163. Vasile 766 Dahinten. Emil 908. Lucia 1006 Cornel. Virgil 413 Drăghici. 105-108. 282. Natalia 767 Dănilă. 480. N. 1030. Iuliu 1032 Drăgan. D. 382-392. 158171. Maria 15-18. Petre 300 Dima-Drăgan. M. 786 Dumitaşcu Gheorghe 3 Dumitrescu. J. 689. 839-841. 539 Chihaia. 375. 769 Diaconu. 1020 Covacs. Nicolae 1024 Deutsch. V. 838. Ioan 883 Călian. 583. Radu Ştefan 298. Doina 1011. Th(eodor) 1017-1019 Cosma. 837 Cernovodeanu. 731 Csoma. Maria 633 Cozma. Ştefan 586 Dănilă. 487-489. Cornelia 1011 Croix. Dan 778 Dengel. 884-889 Cernovodeanu. Mircea 490 171 . 283-297. Emil 481 Constandache. 673 Ciobotea. 1031. 173199. Ioan 1033 Drăghiceanu. Valerian L. Constantin 891 Del Piazzo. Victoria 853 Deca. 672 Chiffletius. Ioan V. 585 Cristea. 674 Cojocărescu. 676 Darvasy. 690 Dumitrescu. 1026. Fotache G. 907 Dragomir. 628-632. J. Marcel-Dumitru 75. 40-43. 584 Constantinescu. Sieur de la 1021 Csáki. Génévieve 58 Diaconescu. G. 770-782. Marcello 38 Demény Lidia A. Matei 1014 Câncea. Dorin 540 Cristea. Kiriac 783-785 Dragomir. Şerban 1105. Nicolae 400 Dogaru. P. D.I. 153-157. Bujorel Petru 642. 483 Crăciun Ioachim 3 Creţianu Radu 1034 Cricoveanu. Robert 14 D'Haucourt. 660 Cernătescu. Al. 401-412. Ciucă. 1015 Ciurea. 679-688. Iozsef 44 Costin. Elemer 733 Csergheö von. 894-906. C. 761.Cazacu. 1105. Livia 280. 1022 Demény Ludovic 485. 1107 Cordos. Marcel 1105-1107 Cihodaru. Reghina-Doina 1013 Dragomirescu. 1023 Demşa. Corneliu 301. 587592. 110-119. 893. 764.

Maximilian. Aurel 19 Gonţa. 205. Livia 802 Grunenberg. 699.P. 332 Honterus. C. Olimpia 207 Guy. George D. A. 52 Ghika. Iulia 1011 Gheuse. 202. 89 Groza. Maria 331. P. Ştefan 123. Gandensis Levinus 61. Mihail 922 Guelfi Camajani. Gotia. 707 Hordilă. Nicolae 203. Pavel Mircea 789 Florescu. 844 Giurescu. Paul 85 Gal. Rudolf 493. 842. L. László 47 Feneşan. 206. Johann Christian von 1036 Faller. Amedée 915-917 Fotino. 1055 Hopârtean. I. 415 Foras.Velişcu I. 494-497. 700. Ghenadie 200. 54. Jean 333 Hulsius. 790 Hagi Mosco. Ionel 1069 Galbreath. 1048 Hefner. 498. Dionisie 1041 Frăţilă. Radu. Ioniţă 491 Durivault. von Rosenfeld. Gheorghe 3-8 Hugonhout. V. 1058 Hurezan. Cătălin 500 Hristodol. 1038-1040 Flondor. Géza 692 Enăceanu. 1035 Ene. Otto Titan von 59. 911 Fănescu. 541 Gaster. 703 Hriban. C. Georges 58 Edroiu. Herman 20 Hodoş. Costin 315. Francisc 53 Gräser. Felicia 8 Hristodol. Petru 788 Holban. Emanuel 925 Hasdeu. 121. 499 Grigorescu. Nicolae 914 Florea. 918-920 Gheorghian. Cosmin 921 Gorovei. Paul 870 Gorjanu Popa. Ion 698 Golimas. F. 414 Florescu. 24 Fejérpataky. 204. R. Viorel 24 Grozi. Radu 922 Grecianu.Dumitru-Darac. Pascu 547 . M. Ştefan Sorin. 48. Alexandru 1102 Gore. 1029 Ghellinck. Pierre 56 Gumowski. 694 Fürst. Liviu 924 Grozav.B. 843. Emil 788 Ember. Albert 787 Elek. 910 Eichhorn. Alexandru Al. B. D. Cristache 19. N. 122. Dorin 1047 Grant.A. Andreas 701 Grămadă. 845 Grecianu. Mihail 329 Georgescu. Albert 1043 Ghiţă. Jenö 693 Făget.G. Vaernewyck 51 Gheorghe. Jákab 691 Emandi. Mihail 21. Constantin 1042 Garcia Carrafa Alberto 50 Gassauer. 923 Grigoraş. Doina 25 Fălcoianu. 492 Filitti. 913. Olimpia 808 Gritzner. 912 Filipaşcu. 86-88 Heyer. 1049-1053. Johannes 1054. Iemia B. Maria 695-697. Nerva 994 Hogea .I. Conrad 55.D. Constantin C. 546. Marica. 1044-1046 172 Gogoaşă. 57 Guţu. Nicolae 120. 702 Guboglu. 49 Gane. Alexandru 1037 Filipciuc. Laurenţiu 789 Engel. 201. 60 Hienz. D. 88. 330 Hojbotă. Ioan C.

49 Jitaru. 715 Marinescu. 714. M. Ludovic 4 Jude. 1107 Lupaş. 550. 65 Louch. 796 Karadja. 1057 Iakab-Szadeczky 1059 Iancu. 933 Kuczynski. Gion. Sorin Gh. Kurt Gerhard 338 Koslinski. Eudoxiu de 1056.. Gheorghe. Alexandru 797 Lepădatu. Ilie 223. 939 173 . 594 Ittu. Nicolae 26. 971 Mândruţ Stelian. Ioan 214 Marţian. 926 Iliescu. Andrei 931 Kretzulescu. Nicolaie 596 Kovács. 1064. Grigore P. V. H. R. Maria Magdalena 281. N. August Treboniu 421 Lecca. Corneliu 213 Mano. 503. Iosef 341 Maior. 424-427. 705 Ionescu. Tudor 645 Matei. 847 Klietminn. 509 Mathieu. 1062 Ionescu. 342 Mareş Al. 849-853. A. Lucas Joseph 644. Constantin Georges 935 Manole. 937. 210. Ioan S. 936 Marga. Ioan 848 Macurek. Mircea 597. I. 706-709. Constantin 7 Ivánfi. 928 Ionescu Niscov.C. J. 791 Ingigian. Rodolphe Em. 209. 340 Larionescu. 215217. Florenţa 1067 Ivănceanu. 416-419. Jacques 68 Mihalca. D. Constantin 124. Elek 543 Jakó. 798. 694 Jordaky. 343-346. Sigismund 125. 64. 716. 932. Alexandru 712. 501. Marin 929 Iordache. Ştefan 22 Lenghel. 335 Iványi.Hurmuzaki. Hristofor 63 Jequier. Ştefan 938 Metman. 89 Mazilu. 1099 Meurgey de Tupigny. Iulian 548 Mateescu. 927. 349. Gheorghe 3-7 Iftimi. Dan Horia 1068 Mănescu. István 1066 Ivasiuc. Constantin 336. Yves 347. Alexandru 23 Matei. 127-129. Flaminiu. Traian 1063 Ionescu.Vintilă 595 Ivănuş. George 424 Metzulescu. G.M 1061 Ionescu. 515. 516. 67 Maximilian. Jean Nicolas 106. Stelian Gh. Hugas 1060 Ionescu Gion. 337. Aurel 423 Metzulescu. Octavian 1009 Lungu.T.D. Liţiu. 504. 593 Iordache. I. 6-8 Mârţiu. Octavian George 934 Lemny. L. 793 Iorga. Karl. 542 Incze. 420. I. 1070-1073.S. 505. Stefan Krzysztof 339. London. 704. 545 Jefarovic. 422. Ede 62. Delia 7 Marienburg. 646 Meteş. 1065 Istrati C. 507.. Corneliu 1105. Stelian 218-222. 794. 713 Lindt. Dimitrie Gh. 930 Ivaneş. Traian 126 Laurian. 348 Metzulescu. 799 Meruţiu. Leon 32. 846. Octavian 208. 598 Manu. 212 Jivan. F. 544. 510-514. 88. 66 Luchian. 334. 549. 717 Minea. 506. 502. 599604. Dănuţ 795 Jákab.

442 Năglar. 1079. 946 Olteanu. Mihai 445. 854. O. 523 Morărescu. 351. 941. 358. Dragoş 607. Nicolae 821. Franciscus Carolus 357 Paltânea. 1084 Papai. Constantin 1009 Opriş. 248. Ion 807 Popescu. 1086 Năsturel. Johann Kimens 1075 Moraru. Barbu 835 Mircea. 803. Simon 356 Olănescu. 6 Passalega. Augustin 18. 430-440. 902. 243. Gheorghe 1029 Popa. Mihai 722 Niesiecki. 135-138. 355 Nichitici. 241. Francisc 552 Papasima. 767. 354. Laurenţiu 612. Ştefan 5. 464 Onciul. 429. 903. 74 Nistor. Iozef 75 Nystazopulu Peledikis. 613. Constanţa 1011 Nemeti. 1080 Mischevca. Damaschin 1028 Mircea. 444 Petrişor. Gheorghe 718. 350. Dimitre 246 Opanschi. Ion 649 Polay. Constantin 131-133. Petre Ş. 943-945 Neamţu. 1074 Moiş Vasile 134 Molitor. 947 Papadopol Calimah. Paul 1081 Panaitescu. 554.V. 802. 729. Mihail 250. 553. Iván 69. Cătălina 247 Oprescu. Lucian 806 Petcov. Tudor 249 Pappasoglu. 969 Novak. A. Kasper 73. Radu 1086 Popeea. Alexandru 130 Nicoară-Turc. Ioan 1069. 942 Mureşan. 443. 251 Păun. (Dimitris) 240. Gelu 3 Negreanu. 1096 Oredi. Johann 723 Oszóczki. Marinela Cristina 727 Pleşa. 608-610. 724. Fabian M. 725 Oţetea. 1012. Petre 24 Pall. 647. K. Ion 130 Negulescu. D. 801 Mudura. 1097 Negrei.C. Ioan 5. Vladimir 130 Möhlenkamp. 800. 242. Florica 189 Nagy. 6 Nistor. Stoica 244 Niculăescu. Grigorie P. Elemér 728 Polga. Nicolae 6. 224-239. Alexandru 245 Okolski. Gh. 353. Andrei 1028 Paliu. Lucia 8 Nicolaescu. Dumitru 805 Pastoureau. Maria 1080 Odobescu. Ion 1078 Nanu. 779. 940. Doina 804 Năstase Dumitru. Attila A. Dimitrie 1085 Pascu.P. 77 Paşcanu. Eugenia 524 Neamţu. 682. St. 518-522. Antal Alexandru 648 Pall. Ion Radu 428. Ioana-Alexandra 409. Ioan 721 Neubecker.Mioc. Sebastian 1077 Munteanu. 605-606. Michel 78 174 . 352 Năsturel. 844 Popa. 7 Pelin. Al. P. 551 Nania. 855 Popescu. Francisc 1028 Palma. 818 Popescu. 1082 Pandula. 720. Michel 76. Ottfried 70-72. P. Mihai 611 Penea. Ion 441 Mureşan. 719 Münster. 526 Petrescu. Renate 517 Moisil. Ionel 726 Penescu. 1087 Popoff. Alexandru 1083.

W. I.A. Johann 453. Gabriela 528 Rătoi. D. 1091 Richard. Tudor 808 Regleanu. 85-92 Simic. Hermann 558 Schönherr. Th. 1089 Renesse. V. A. 21. Imre 84 Sanielevici. Nicolae 455 Sulzer. 82 Ritter Vitezowic. Ioan 1105. 595 Stoi. 858-860. Aurelian 12. Corina 819 Spretti.P. Mihai 809. Radu 956. Mihail 368. Ioan 671 Sporea. 828 Predescu. 961 Seyvert. 79 Rentzmann. Paul 83 Rizo-Rangabe. 101 Richenthal. 732. W. 1099 Sah Nazarov. 23. 614 Révai. Martin 363 Scurtu. 964-967 Stoica. Lizica 252 Popovici. 448-452. 81. Adrian 6 Rusu. Laurenţiu Ştefan 618 Szentkatolnai Bakk. 26. Maria 1011. Florica 264 Straussenburg. 454 Siebmacher's.141. 70 Resch. 817. 810. St. Adolf 556 Réthy. 615. David 1028 Puşcariu. Albert 561-563.I. Milan 93 Simonescu. 652-655. 523 Smaranda. 253 Schlandt. 820 Sterescu. 362 Rusu. 446. Filofteia 412.N. C. 1090. Ioan 316. 139. 1011 Reichenauer von Raichenau. 1100 Sturdza. Nagy 557 Rezachevici. 960. J.. 811-813. Gyula 733 Schrot. Nicolae 1103 Şimanschi. 959. 560. 815. 1063. 1069. 903. Franz-Joseph 1102 Szegedi. 821. Lucaci Ioan 857 Sacerdoţeanu. Maria 730 Ratcu. 739-743 Sturdza Săuceşti. Dimitros Scarlatos 962 Soveja. 903 Popovici. András Mihály 744 Szekely. Constantin 361. Mihai 949 Radovici. Friederich 738 Stephănescu. Ştefan Tiberiu 617 Stenner. 255. 530 Sándor. 951 Rînziş. 1095 Rosetti. Marcel 140. Silvia 1096.C. Ileana Maria 327 Rădulescu. Georg 555 Reilly.968. Andrei 459. Iosef 559. 1092-1094 Rietstap. Gaston 95 Stănciulescu. S. 9 Székely. Ulrich 80. 1096 Spiru. 734-737. 958. Aurică 597. Valeriu 814 Sabău. 952-955 Romanescu. Ioannes R. 969. Petre. Eugene 950.Popoiu. Virgil 94 Soutzos. 816. 1013. 364. 359. 1101 Sturdza. Alexandre A.1107 Procopovici. F. Alexe 1088 Prodan. Vittorio 963 Stalins. Leon 258 175 . 256. Maria Magdalena 970 Szemkovics. 366. 731 Reicherstorffer. Endre 745 Şahinian.I. László 360. 957 Rudt von Collenberg. Ioan 948 Racoviţă Cehan.E. 598 Solis. Marius 856 Potocki. Ioan 1097 Sebestyén Keöpeczi. Arz von. 861. 1097 Popovschi. Ion 257 Şerbănescu. Marcel 447. 656. Dan 994 Siscanu. J. V. 365 Sulică. 527 Porumb. Dimitrie 213.

D. 535. 1111 Vătafu-Găitan. Nicolae-Şerban 369 Tămpeanu. Dumitru 622 Zahariuc. Nestor 977-980.A. Adriana 367 Ştefănescu. 370 Umlauf. 971. Franz 565. Petronel 270 Zdroba. Adrian 30 Ursachi. 755-758 Zotta. Sever 981-985 176 . 975. 1112.Ştefănescu. 751-753. Anton 458-460. 824 Tanaşoca. Mioara 28 Ţabrea. Ilie 29. 65. 372. Năstase 973 Tocilescu. Florica 264 Vârtosu. Iţic 823 Tabac. Silvia 1013 Vătămanu. Răzvan 260 Tihamér. Anca 621 Vasilescu. A. 976 Voitehovski. Gyàrjás 825 Titu. C. Joseph 826 Trâmbaciu. Emil 143. 1106 Tomescu. Ilie 754 Wagner. Grigorie C. 748 Ungureanu. 101 Wyrostek. Constantin 619 Ştefănescu. Constanţa 620 Şvarţ Kara. I. 1113 Vlădescu. Al. 829. Vitali 262 Ungureanu. 972 Ştefănescu. 595 Theodorescu. 835 Zimmermann. 564 Vasilescu. 830-833. Andrei 265. 1115 Vulpe. Viorica 750 Vajay. Mircea 834. 534.D. 371. Gh. Szabolcs 97-99. George 261 Tudorică. Mircea 27 Tonk. 263. 657. 749 Ursachi. 142. O. Oliver 536 Veress. 986 Zaharia. 457. 1114 Vornicescu. 1108-1110 Velcu. Nicolae 672. Nicolae M. 266-269. 974 Trausch. Ştefan 827 Trohani. 1104 Tafrali. Silviu Andrieş 531-533. 747. Mihai-Răzvan 658 Urechia. 259. Ludovik 373 Xenopol. Veronica 1011 Vârjoghie. 828 Velescu. Mihail 656. 746. Anthony R. 659.A. V. Radu 822 Ştirban Marcel 3-5 Ştirbu. 461. Mariana 30 Ursu. 456 Ştefănescu. V.

secolul al XX-lea) Copera III – Stema Ţării Româneşti cu judeţele aferente (1812) 177 .Coperta I – Stema familiei Năsturel (secolul al XIX-lea) Coperta II – Stema oraşului Toulouse (Franţa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful