Prof. univ. dr.

MARIA DOGARU

BIBLIOGRAFIA HERALDICII ROMÂNEŞTI BIBLIOGRAPHIE HERALDIQUE ROUMAINE

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României DOGARU, MARIA Bibliografia heraldicii româneşti / prof.univ.dr. Maria Dogaru. – Bucureşti: Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2004 ISBN 973-8307-56-2 929.6

Redactor: Mariana CIOBĂNAŞ Tehnoredactor: Dumitru VĂNUŢĂ Corector: Miliana ŞERBU Coperta: Carmen TUDORACHE Tipărit la Tipografia Ministerului Administraţiei şi Internelor
Editura M.A.I. str. Mihai Vodă nr. 17, sector 5, Bucureşti Tel.: 313 76 63; Fax: 311 24 30; e-mail editura@mai.gov.ro

Prof. univ. dr. MARIA DOGARU

BIBLIOGRAFIA HERALDICII ROMÂNEŞTI BIBLIOGRAPHIE HERALDIQUE ROUMAINE
Lucrare îngrijită de Miliana Şerbu

Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor – 2004 –

.. 16 Capitolul III – SINTEZE......................................................................................................................................... STUDII GENERALE............170 4 ...........................................................7 Capitolul I – BIBLIOGRAFII... 128 Capitolul XV – INFORMAŢII HERALDICE INSERATE ÎN ALTE LUCRĂRI ........... 85 Capitolul IX – PRINCIPATELE UNITE –ROMÂNIA.............................. 75 Capitolul VIII – HERALDICA TRANSILVANIEI.................................... 89 Capitolul X – STEME DISTRICTUALE................................................................................ 63 Capitolul VII – HERALDICA MOLDOVEI . 113 Capitolul XIII – STEME ECLEZIASTICE.......................................................................................................CUPRINS INTRODUCERE..... MANUALE........................................................................................................................................................... MODERNE ŞI CONTEMPORANE).................................................................................................................................................................................................... 102 Capitolul XII – REPREZENTĂRI HERALDICE INDIVIDUALIZÂND INSTITUŢII (MEDIEVALE.................167 INDICE DE AUTORI....... 11 Capitolul II – LUCRĂRI GENERALE CU CARACTER EUROPEAN...... DICŢIONARE ROMÂNEŞTI...................... 124 Capitolul XIV – REPREZENTĂRI HERALDICE INDIVIDUALIZÂND CLASE ŞI CATEGORII SOCIALE.............................................................................................................. 145 RÉSUMÉ .......................................................................................................... 49 Capitolul VI – HERALDICA ŢĂRII ROMÂNEŞTI........................................................................ 31 Capitolul V – INTERFERENŢE HERALDICE EXTERNE ............ 25 Capitolul IV – ABORDĂRI TEORETICE ŞI ACTIVITĂŢI PRACTICE......................................................... 97 Capitolul XI – STEME ALE UNOR LOCALITĂŢI .............................................................. ALBUME........................................ TRATATE...........................................

.....................................CONTENU INTRODUCTION...................... 128 Capitolul XV – INFORMATIONS HÉRALDIQUES INSERÉES EN D’AUTRES OUVRAGES....... MÉDIÉVALES....... 75 Chapitre VIII – HÉRALDIQUES DE TRANSYLVANIE.............................. MANUELS.... 25 Chapitre IV – CONSIDÉRATION THÉORIQUES ET ACTIVITÉES PRATIQUES ............ ALBUMS...............7 Chapitre I – BIBLIOGRAPHIES ................... 113 Capitolul XIII – EMBLÉMES ECCLÉSIASTIQUES .............................................. 63 Chapitre VII – HÉRALDIQUES DE MOLDAVIE ......................................................... 16 Chapitre III – SYNTHÉSES.................................................................. RÉSUMÉ ................................................................. ÉTUDES GÉNÉRALES...................................................................................................................................................................................................................................................................................167 5 ............. 102 Capitolul XII – LES SYMBOLES HÉRALDIQUES DES INSTITUTIONS (MODERNES..................................... 124 Capitolul XIV – LES SYMBOLES HÉRALDIQUES DES CLASSESET CATEGORIÉS SOCIALES................ ET CONTEMPORAINES)............................................ 85 Chapitre IX – LES PRINCIPATÉS UNIES – LA ROUMANIE .......................................................................................................................................................................................................................................... 31 Chapitre V – INTERFÉRENCES HÉRALDIQUES ÉTRANGERES.................................. TRAITÉS................................................................................................................................................................................. DICTIONNAIRES ROUMAINS .................................145 INDEX DES AUTEURS ... 49 Chapitre VI – HÉRALDIQUES DE VALACHIE. 89 Chapitre X – EMBLÉMES DÉPARTEMENTAUX ...................... 97 Chapitre XI –EMBLÉMES DES VILLES ....... 11 Chapitre II – DES ÉTUDES GÉNÉRALES AU CARACTÉRE EUROPÉEN ....

Laurenţiu Semcovici 6 . 5. 4. 6. Ecaterina Anton Lector univ. drd. Prof. drd. Pavel Mircea Florea Lector univ.Mulţumiri colegilor care m-au ajutat la definitivarea lucrării prin traducerea titlurilor în diverse limbi şi corecta asistenţă: 1.univ. drd. Olimpia Guţu Lector univ. Diaconu Felicia Arhivist drd.univ.dr Olga Cicanci Conf. 3. 7. 2. Ileana Ratcu Lector univ.dr.

Acestea privesc: – identificarea şi catalogarea tuturor izvoarelor heraldice. – realizarea unei fototeci generale care să cuprindă. cât şi la Direcţiile sale judeţene). Cu toate stăruinţele. într-adevăr. activităţile enunţate mai sus nu au putut fi realizate. Numărul relativ mare al studiilor şi articolelor apărute în ultimele două decenii sunt în acest sens dovada cea mai plauzibilă a progresului înregistrat de această disciplină ştiinţifică. cataloage. Este vorba de realizări individuale care acoperă. toate izvoarele heraldice datând din veacurile XIII-XVI. o sferă largă de interese. Monica Cincu. totuşi. Constantin Deca şi regretatele Viorica Cernătescu şi Ortansa Gorgan) în cadrul învăţământului profesional arhivistic. monografii etc. – întocmirea unor instrumente de evidenţă (inventare. Nu a fost posibilă nici ducerea la bun sfârşit a Bibliografiei analitice a sigilografiei. – elaborarea unor lucrări de informare ştiinţifică asupra acestor mărturii istorice speciale: ediţii. Gheorghe Mudura. 7 . Maria Georgescu. repertorii) care să faciliteze regăsirea diferitelor reprezentări. Ion Popovici. – luarea măsurilor ce se impun în vederea restaurării şi conservării izvoarelor de acest fel. în cadrul Congreselor Internaţionale de Genealogie şi Heraldică (în special cele de la München 1974 şi Londra 1976) îşi aşteaptă încă concretizarea. enunţate cu mai bine de douăzeci de ani în urmă. deteriorându-le. începută în 1978 cu grupa de heraldică şi sigilografie constituită din arhivişti cu pregătire superioară (dintre care menţionăm pe: Ioana Alexandra Negreanu. Anuţa Bichir. întrucât necesitau un volum mare de muncă (trebuia investigate filă cu filă toate fondurile şi colecţiile arhivistice existente atât la DGAS.INTRODUCERE Dezvoltarea heraldicii româneşti constituie o realitate confirmată în primul rând de aprofundarea cercetărilor în diferitele sale compartimente. asupra cărora factorii fizici şi chimici au acţionat de-a lungul vremii. obiectivele majore ale domeniului. clasificate tematic. opise.

să fie difuzată şi prin INTERNET. în mod inevitabil. Această dificultate rezultă din faptul că stemele – obiectul principal de cercetare al heraldicii – sunt legate de izvoarele numismatice. am selectat titlurile care conţineau informaţii mai bogate relativ la ştiinţa heraldică. Denumirile publicaţiilor în care au apărut sunt redate desfăşurat şi nu prin prescurtări. prin adăugarea studiilor şi articolelor apărute între timp. Pentru a lărgi accesul la informaţie. Deşi a mai fost elaborată o Bibliografie a heraldicii româneşti de către reputatul heraldist Dan Cernovodeanu. lucrările au fost aşezate în ordinea alfabetică a numelor autorilor. în spiritul aceloraşi recomandări. uşurând în acest fel regăsirea informaţiei.. Am considerat că este util a se proceda astfel: pentru domeniile în care existau bibliografii au fost citate acestea. greacă sau rusă au fost traduse în limba franceză. nu se puteau cuprinde în totalitate în bibliografia heraldicii româneşti. iar studiile şi articolele care abordează aceste domenii conexe ştiinţei blazonului. Este de dorit ca această Bibliografie. Cele în germană. este dificilă delimitarea graniţelor precise ale unei asemenea bibliografii.Bibliografia heraldicii româneşti Cu câţiva ani în urmă am început redactarea unei lucrări care sperăm să devină utilă cercetărilor heraldice şi istorice – Bibliografia comentată a heraldicii româneşti – dar nici aceasta nu a putut fi dusă la final. engleză şi italiană au fost transcrise ca atare. Întocmirea lucrării de faţă este totodată un răspuns la îndemnul Comitetului Internaţional de Sigilografie şi al Comisiei Internaţionale de Diplomatică în ceea ce priveşte realizarea de bibliografii care să faciliteze colaborarea internaţională în domeniu. Pe 8 . phaleristice etc. iar în completare. În vederea folosirii lesnicioase a prezentei lucrări am încercat să grupez întregul material în capitole. Deoarece heraldica este o disciplină care se află în strânsă interdependenţă cu celelalte ştiinţe auxiliare ale istoriei. care să reunească titluri referitoare la teme apropiate chiar dacă multe dintre acestea puteau fi însumate (prin titlu şi mai ales prin conţinut) în mai multe capitole. vexilologice. perioada care s-a scurs de la tipărirea ei (1977) până în prezent a impus reluarea temei pentru reactualizarea informaţiei. latină. În interiorul fiecărui capitol. titlurile româneşti şi cele în maghiară. conform recomandărilor organismelor mai sus menţionate. necesară cu atât mai mult în condiţiile exploziei informaţionale actuale. care determină reînnoirea lucrărilor bibliografice la un interval minim de cinci ani. sigilare.

Revenind la heraldica naţională am considerat potrivit ca aceasta să fie abordată pe criterii geografice (provinciile româneşti) şi istorice (etapele de desăvârşire a statului naţional). Pentru o mai bună informare a cititorului au fost incluse în listele bibliografice. Tot separat au fost grupate studiile relative la reprezentările heraldice care aparţin unor persoane şi categorii sociale. moderne şi contemporane). Chiar dacă lucrarea de faţă priveşte heraldica românească. ale unor localităţi. Astfel. În continuare au fost cuprinse studii de heraldică cu caracter general european. Pentru orientarea suplimentară şi rapidă a utilizatorului s-a întocmit un indice general al autorilor cu trimitere la poziţia din bibliografie. cu referiri la arta blazonului. şi locul de păstrare a manuscriselor. Instituţiile ecleziastice au fost individualizate într-un capitol separat. există un capitol dedicat heraldicii Ţării Româneşti. pe lângă publicaţiile de specialitate cunoscute (unele tipărite cu mari întârzieri). instituţii (medievale. Apoi au fost incluse lucrările referitoare la heraldica Principatelor Unite şi a României. anuarele 9 . iar în alte publicaţii au fost inserate şi articole cu subiect de heraldică. nu au fost neglijate aspectele legate de interferenţele petrecute de-a lungul timpului cu heraldica externă. Depistarea titlurilor care se cereau a fi cuprinse în Bibliografie a fost laborioasă şi dificilă întrucât. De asemenea. albume etc. când s-a putut. capitolul al II-lea Lucrări generale cu caracter european este departe de a cuprinde toate contribuţiile ce răspund acestei teme. chiar dacă sunt mai greu accesibile. În final s-au adăugat titlurile privitoare la însemnele heraldice inserate în alte lucrări. indicându-se. Evident. tratate.Maria Dogaru acelaşi considerent am grupat la începutul lucrării bibliografiile care conţin pe lângă trimiteri la lucrări de heraldică şi informaţii în măsură să ofere date suplimentare privitoare la alte studii din domeniul ştiintelor înrudite. Toate acestea au fost semnalate în mod corespunzător. menite să ofere cercetătorului baza teoretică necesară abordării domeniului. Menirea lui este de a pune la îndemâna specialiştilor români unele titluri de referinţă pentru heraldica ţărilor din apusul Europei şi a zonelor cu care România se învecinează. şi acele lucrări redactate sub formă de manuscris sau în curs de publicare. au apărut în întreaga ţară numeroase reviste cu profil de istorie. altul heraldicii Moldovei şi al treilea heraldicii Transilvaniei.. Capitole distincte au fost consacrate lucrărilor care abordează teme legate de stemele districtuale. sinteze.

dr. Cu toate scăpările. dincolo de hotare. Interesul deosebit manifestat în ultimii ani pentru această disciplină a făcut ca numărul lucrărilor dedicate domeniului să sporească în mod considerabil. Maria Dogaru 10 . şi nu au fost întotdeauna semnalate corespunzător. uneori schimbându-li-se chiar şi titlul. sperăm că Bibliografia heraldicii româneşti va fi un instrument de lucru util tuturor specialiştilor din ţară şi totodată o lucrare care să faciliteze cunoaşterea. fiind posibil ca unele articole sau studii de heraldică să fi rămas necuprinse în bibliografia de faţă. Tocmai din aceste motive nu considerăm că demersul nostru este exhaustiv. nefiind dublat însă de un sistem de informare pe măsură.Bibliografia heraldicii româneşti editate de muzee nu au avut apariţii regulate. Pe acest considerent apreciem că orice lucrare care pune la îndemâna specialiştilor date bibliografice de ultimă oră nu poate fi decât binevenită. univ. a fenomenului heraldic românesc. Prof. parţial inerente.

DGAS. Neamţu. XI-XX în tom. Nicolae. Pentru tom. Gheorghe. p. 1980. Ioachim. Ludovic. Gheorghe. 9599. Iancu. Nistor. Bibliografia arhivisticii româneşti. Gheorghe. Ştirban. Báthory.R. pentru tom. Bucureşti. Hristodol Gheorghe. Gheorghe. BIBLIOGRAFII 1. [Bibliographie historique de la Roumanie. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. Ludovic. X (1973). Edit. Academiei R. 514 p. Bucureşti. 639-693. 64-66). 99-100). Ştirban. (la p.R. Bibliografie selectivă. Vol. 1970. Gelu. p. Ştirban. Bibliografia istorică a României. Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. 1975. pentru tom. Bibliographie sélective]. Hristodol. întocmită de Pascu. sunt menţionate 61 de titluri privind sigilografia). Ştefan. Bucureşti. Bucureşti. Xenopol”. 1969-1974. în tom. 73-75). IV. Gheorghe. 3. XX (1983). Bibliographie sélective]. V. 387 p. I. 1944-1969. Jardáky. Nicolae. Bocşan. XXX (1994). Iaşi. Bibliographie sélective]. Marcel. Bibliografia istorică a României.S. Tabla de materii a tomurilor [Tables de matières pour les tomes]. Marcel. I-X. 109 p.I. Iancu. XXIXXX în tom. Edit. 1974-1979. Báthory. Bibliografie selectivă. Dumitraşcu. Edit.R. 5. Marcel. 11 . (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. 1969. întocmită de Crăciun. Bocşan. Academiei R.. [Bibliographie historique de la Roumanie. [Bibliographie de l'archivistique roumaine]. 667-698. Bibliografia istorică a României.. Bibliografie selectivă. 2. [Bibliographie historique de la Roumanie. Ioan. 453 p. Gheorghe. 627-628. Báthory. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. Ludovic. Vol.S. Vol. Iancu. p.. Academiei R. întocmită de Hristodol. Ludovic.S. D. 4.

14-17. 1939. Edit. Bibliographie sélective].. „Revista de istorie”. Damian P. Păun.S. 532 p. 86 p. IV (1968). Felicia. 399-421. Lucia. Mândruţ. 480-486. 12-14 principalele lucrări de heraldică). Bucureşti. [Bibliographie historique de la Roumanie. 1979-1984. Mândruţ.S. Edit. Bibliografie selectivă. Bibliografie selectivă. Bibliographie sélective]. 409 p. Delia. 10. p. 1984-1989. Bucur. întocmită de Pascu. Haye (Olanda). Carnetul studentului. Gheorghe. Vol.R. 69-70). 1996. Ştiinţele speciale ale istoriei. VI. nr. p. Listă bibliografică la p. Şcoala de Arhivistică Bucureşti. 1990. 45-46. a II-a Bucureşti. 24 p. Iancu. 12. Nicolae. 1-57. Ioan. Bibliografia numismaticii româneşti. Academiei. [Bibliographie historique de la Roumanie. În: Studii şi cercetări de numismatică. Hristodol. Báthory. p. Bibliografia istorică a României. 7-8. Marga. Constantin. Bibliografia istorică a României.Bibliografia heraldicii româneşti 6. Mitrea. Mândruţ. [Bibliographie de la numismatique roumaine]. Ivaneş. Academiei R. 70-72). Gheorghe. Bibliographie sélective]. Gheorghe. Nistor. Bucureşti. heraldică şi sigilografie a fost întocmită de Aurelian Sacerdoţeanu). Gheorghe. Bibliographie Internationale de la Sigillographie. lucrările româneşti). Realizată de Comitetul Internaţional de Sigilografie. Adrian. V (1971). 12 . (La p. Rusu. Bogdan. Vol. 459 p. [Les sciences auxilliaires d'histoire]. Nicolae. (La p. Ed. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. VII. întocmită de Hristodol. VIII. 1603-1635. Ştefan. 1945. Păun. Hristodol. 8. Ludovic. Nicoară-Turc. Vol. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. Academiei R. 1987-1991. Bucureşti. Bibliografia istorică a României. 1989-1994. 1993. Cuprinde informaţii bibliografice asupra principalelor ştiinţe auxiliare (lista cu lucrările pentru cursul de diplomatică. XXXIII (1980). [Bibliographie historique de la Roumanie. 87). Iancu. Gheorghe. Báthory. Edit. întocmită de Hristodol. p. Ludovic..R. 11. 7. Stelian. [Cahier de l'étudiant]. 9. Stelian. Stelian. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. Bibliografie selectivă. 1985.

17. Din bibliografia vexilologiei româneşti. 1941-1947. 49-69. Ştiinţifică. Bibliographie numismatique daco-roumaine]. 1960 (La p. nr. Dogaru. 510-513 sunt menţionate unele lucrări de bază în domeniul sigilografiei şi heraldicii). Edit. Istoricii şi ştiinţa istorică în România. Maria. I-VII. Bibliografia numismatică dacoromană. [Bibliographie de la sigillographie roumaine]. Director: Aurelian Sacerdoţeanu. [Bibliographie numismatique roumaine. München. Bucureşti. Le bulletin de l'Ecole des Archives. Maria. 16. [Les historiens et la science historique en Roumanie]. Dan. LXVI (1989). Hienz. 680 p. Bibliografia heraldicii româneşti. Edit. Bucureşti. [Bibliographie héraldique roumaine]. 1977. se menţionează studii privind heraldica orăşănească din Transilvania). Bücherkunde zur Heimatforschung der Siebenbürger Sachsen. 1998. I-VII. Augustin. p. 13 . 4. 1984. „Hrisovul”. 69 p. Dogaru. 19. Dogaru. În: vol. 14. p. (La p. În: „Revista Arhivelor”. 1. p. 18. fasc. În: „Arhiva Românească". Complexul muzeal Arad. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Arad 1999. [Bibliographie de la vexillologie roumaine]. Golimas. Bibliografia numismatică românească. Buletinul Şcolii de Arhivistică. Tom. Deutsch. 1944-1969. Robert. 1941-1947. Facultatea de Arhivistică. Din bibliografia sigilografică românească. Din bibliografia vexilologică românească. Aurel şi Gheorghe. 20. Bucureşti. 52 lucrări de heraldică generală. Bucureşti 1970. 410-421. Cristache. 21. Societatea Română de Vexilologie. [Bibliographie de la vexillologie roumaine]. 1(1995). Bucharest. Din bibliografia vexilologiei româneşti. [Bibliographie de la vexillologie roumaine].Maria Dogaru 13. 191-201. Herman. 89 p. [„Hrisovul”. Cernovodeanu. Maria. Maria şi Mureşan. 15. Dogaru. 319 p.

Aurelian. 213-215). Index alfabetic. nr. Bucureşti. întocmit de Burlacu. LIII (1976). p. nr. nr. Seria nouă 1958-1994. Vol. I (1924-1926) – vol. nr. 1958-1967). Bucureşti. 240-262 (pentru perioada 1976-1980). În: „Revista Arhivelor”. nr. p. 2. p. 1981. p. „Revista Arhivelor”. Opera lui Nicolae Iorga (1934-1941). 1. nr. 1. 26. 106-118. nr. 410 p. 14 . 291-304. 60 p. Lemny. 24. Vol. [L'oeuvre de Nicolae Iorga 1934-1941]. [Bibliographie de l'oeuvre du professeur Aurelian Sacerdoţeanu]. Paliu. p. Mihail. 4.Bibliografia heraldicii româneşti Directeur: Aurelian Sacerdoţeanu]. 1986. 1988 (Capitolul dedicat heraldicii la p. întocmit de Fănescu. 105-118 (pentru perioada 1970-1975). I. 450-456. În: „Revista Arhivelor”. În: „Revista Arhivelor”. Viorel. În: „Revista Arhivelor”. Bibliografia operei profesorului Aurelian Sacerdoţeanu (1922-1974). O bibliografie. Ştefan. nr. 23. p. 1. 343-351 (pentru perioada 1968-1969). arheologie şi filologie I-XVI (1882-1922)”. 245-266 (pentru seria nouă. Sacerdoţeanu. Alexandru. p. 1969. 100-1180 (pentru perioada 19811985). (la p. 1976. 1. Matei. întocmit de Fănescu. „Revista pentru istorie. 1. [Revue d'histoire. 1. 1945. [Revue des Archives]. [Les roumains dans le XIII-e siecle]. „Revista de istorie”. Index bibliografic în „Revista Arhivelor”. Mihail. Grozav. Petre. nr. Doina. p. 22. Ioana. [Revue pour l'histoire. În: „Revista Arhivelor”. archéologie et philologie I-XVI 1882-1922]. VII (1946-1947. Repertoriu bibliografic întocmit de Mircea Tomescu. Românii în secolul XIII. Redactor responsabil Făget. VIII (1968). p. nr. 345-351. 1989. 1.1. Iaşi. LIV (1977). 1970. 25. Indice bibliografic (1948-1985). IV (1941). 27. În: „Revista Arhivelor”. p. În: „Revista Arhivelor”. nr. 410-437. p. L'index bibliographique]. 64-66 ştiinţele auxiliare ale istoriei). În: „Revista Arhivelor”. 19971998). XII (1969). 327-343 (pentru seria veche 1924-1947). 3.

150 p. 1998. Cluj-Napoca. 15 . + fig. 1986-1994. 533p. pionnier de la numismatique roumaine. „Revista Arhivelor”. Bucureşti. întocmită de Ursachi Adrian şi Ursachi Mariana. „Revista Arhivelor”. 366-389 se află lucrările de sigilografie şi heraldică). pionier al numismaticii româneşti. Cu o bibliografie. DGAS. Întocmită de Mioara Tudorică. 77 p.Maria Dogaru 28. 30. Avec une bibliographie]. [Constantin Moisil. Ţabrea. Bibliographie thématique 1924-1985]. [Revue des Archives. 1988. Bibliografie tematică. Ilie Constantin Moisil. Bucureşti. 29. (La p. 1970. [Revue des Archives]. Bibliografie tematică 19241985.

1-76. gróf. 32. Archives Nationales. p. III. Andrassy. Even Paul şi Jequier. Bruxelles. 875. p. Even Paul. 49-54. Gyula. II. 1864. 1972. 520 (Stema Principatelor Unite). Liège. Un armorial français du XIII-e siècle: l'Armorial Wijinbergen. 79-106. 16 . Budapest. Armorial des souveraines. color (Sunt reprezentate şi descrise unele steme ale familiilor nobile de origine română din Transilvania). pl. 1867. 36. 1868. Blason bourgeois. 144 p. În: Recueil du IV-e Congrès International des Sciences Généalogique et Héraldique. Armes nobles et bourgeoises. p. 1913. p 887. Adam. De l'acquisition et du port des armoiries. Extras din Archives héraldiques Suisses. +180 pl.110 37. p. 580. p. Leon. d'histoire et de statistique pour tous les etats du globe (Paris). Paris. Adam. 1951-1954. I. vol. I. Paris. 1950. LUCRĂRI GENERALE CU CARACTER EUROPEAN 31. p. 33. de politique. Annuaire général de diplomatie. p. Marques des tailleurs de pierre. seria a II-a.II. M. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Andrianne. 1865. 899. 1869. 146. Almanach de Paris. 1866. p. 35. L'art et la vie au Moyen Âge à travers les blasons et les sceaux. 1958. IV. 34. Magyarország cimeres könyve (Liber armorum Hungariae).

Cernovodeanu. Magyar nemzetségi czimerek. 43. Dan. 39. Dan. 1983. Del Piazzo. 45. Études de diplomatique et de sigillographie médiévale. Cernovodeanu. Dan. 409-422. [La sigillographie génèrale]. Iozsef. Copenhague. 1064 p. 42. XIV-e Congrès International d'Études Byzantines. Chartes. Contribuţii la studiul heraldicii bizantine între secolele XII şi XV [Contributions à l'étude d'héraldique byzantine du XIIe au XVe siècle]. 25-30 août 1980). Robert Henri. Vol. 1982. Facultatea de Arhivistică. + 8 f. p. 1990. 175 p. 1982. p. Bascape. 1904. Contributions à l'étude de l'héraldique Byzantine et post Byzantine. 2-6 octobre 1990. Eraldica publica e privata medievale e moderna. Le cimier dans l'héraldique Byzantine. Paris. 3 vol. Keszthely.+ ilustr. 339-358 + 10 ilustr. pl. 4-10 octobre 1981.Maria Dogaru 38. Curs pentru studenţii Facultăţii de Arhivistică. Bautier. sceaux et chancelleries. Maria. Isegne et simboli. 41. Giaccomo. Vienne. (Conţine şi unele steme ale familiilor româneşti din Transilvania). Bucureşti. Cernovodeanu. Dan. VIII (XII). 237-256. Cosma. Cernovodeanu. 2003. Luigi. În: Genealogica . În: „Buletinul Bibliotecii Române" (Freiburg in Bresgau). Borgia. Marcello. 44. Ecole des chartes. 17 . 40. [Les blasons de la noblesse hongroise]. XIX-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Roma.Heraldica (Recueil du XIV-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Copenhaga. Budapesta. Viena. Contributions à l'étude des origines lointaines de l'héraldique (Moyen Orient) et son développement du XII-e au XV-e siècle à Byzance et dans le sud-est Européen. Sigilografia generală. 1980-1981. p. Dogaru.

1937. Antal. Milano. 38 p. Madrid. Fejérpataky. Grant. 1919. Grant. J. Lausanne. 1933. (Se prezintă şi steme ale unor familii nobile române din Transilvania). L. Enciclopedia heraldica y genealogica hispano-americans. 47.phénomène humain permanent. [La sigillographie génèrale]. D. În: Farbendruck herausgegeben von prof. 1999. Facultatea de Arhivistică. Gheuse. Ghellinck. Die europäischen Fürstengeschlechter. 1940. Dizionario araldico. Wapenbuck. 101 planşe (xerox color).B. P. Galbreath. Lausanne. Caradja). Sigilografia generală. 142 p. L. (Sunt prezentate şi stemele familiilor Hangerli. Vaernewyck. 56. Bd. Ad. 54. În: Recueil du Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 145-149. Gritzner. Cantacuzino. 1958. Maria. Conrad. şi Jequier.A. Manuel du blason. VII. 3 vol. 49. 55. The Edinburg. 1483. Budapesta IIII. 52. Garcia. 587 p. Siebmacher's Grosses und Allgemeines Wappenbuch. L'Héraldique . L. [Des monuments heraldiques hongroises].Bibliografia heraldicii româneşti 46. Francisc sir. László şi Aldassy. 1948. p. Manual of heraldry. I. 48. Ergänzungsband. 18 . Heft 62. 427 p. 50. Görlitz. Grunenberg. Hoher Adel. 1891.M. Bruxelles. În: Colecţia J. Manuel du blason. Nürnberg. Le blason. 1883. Dogaru. Album. 53. Carrafa Alberto. Bucureşti. Galbreath. 51. Theil III. Maximilian F. D. 1977. Magyar czimerek emlékek. Pierre. Guelfi Camajani. Hildebrant und Georg Starke. Paris. 1901-1926.

Jefarovic. 1975. 1898. A magyar birodalom vágy Magyarország a Részeinek. Steinacker. II. Hristofor. Viena. XV şi XVI.F. Siebmacher's Grosses und allgemeines Wappenbuch. 64.. Mustaţă. Romaşcan. 21. În: Königreich Galizien. comentarii despre aceste steme. Ivánfi. Gumowski. Otto. 98). (Sunt reprezentate şi unele steme ale ducatului Bucovinei. ex-variis fide dignis autoribus collecta. Neues Wappenbuch des blühender Adels. [Les blasons du Royaume de l’Hongrie et ses parties constitutifs]. versehen von – Heraldisches Insitut. vol. Bd. Le blason. czimerek.) 61. Wappen des Adels von Galizien und Bukowina. 39 v). În: colecţia J. + pl. Lindt. Herausgegeben und mit historisch – genealogischen Erläuterungen sowie mit vollständiger Blasonierung. 1885. E. IV. p. 1741. Leipzig. Hefner. Typis Christophori Lachneri. [L'armoiries des blasons Illiriques]. Georges. 1961. 63. + 28 pl. 1863. D'Haucourt.D. Karl dr. 59. 27v. 60. 62. 16 p. Pesta. von Rosenfeld.(steme româneşti la p.Maria Dogaru 57.G. Wien. Flondor. Stemmatografia izabrajenie orujih Iliriceskih. 15. 128 p. Ede. 1596. Herescu. Nürnberg. breviter describuntur. Paris. Heyer. Gandensis Levinus. Titan von. M. Que-sais-je? Presses Universitaires de France. 1869. Génévieve şi Durivault. Theil XIV (se găsesc şi stemele familiilor româneşti: Costin. Graz. F. 58. 38 f. 41 p. (Sunt descrise şi reprezentate şi stemele unor familii româneşti din Bucovina). Chronologia in que provinciae seguente pagina nomintae et in aduncta tabula topographica comprehensae. Handbuch der polnischen Heraldika. Hulsius. 19 . München. Städte-Wappen von Österreich-Ungarn nebst den Landeawappen und Landesfarben. Norribergae. C. (Se află şi stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei de către heraldiştii străini în sec. Stârcea etc. la pl.

London. Wappen: ihr Ursprung. 1 şi ale oraşelor acestei provincii. Londra. 72. 28. 1946. pl. 20. Neubecker. Tom. 26. Meurgey de Tupigny. Vol. 1980. 69. pl. Ottfried. Louch. 264 p. 15-20. München. Korona Polska przy Zlotey molnsei Starozytmemi Wszystkich. 65. 1728-1743.Bibliografia heraldicii româneşti pl. şi ale oraşelor acestei provincii. nr. 1857-1868.R. şi ilustr. descrierea lor. nr. 1994. I-XII + vol. Luxemburg. nr. Heraldik. suplimentar. 3. 6 şi 18. I-IV. Armorial du pays de Luxembourg. pl. 21. 73. R. 1956 (coordonator Charles Samaran). Pesta. 25. H. 68. Battenberg. Iván. 67. 8 şi 19. nr. 22. 28. 13. (Se cuprind şi steme de familii nobile româneşti din Transilvania). Ottfried şi Rentzmann. Lwow. 23. L'Histoire et ses méthodes. W. Neubecker. 418 p. Mathieu.C. 70. Jacques. pl. Heraldry. 1970. 8. Wappenkunde. Magyarország cseládai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Frankfurt am Main. Este descrisă şi stema 20 . 15. nr. Ottfried. Enciclopedia of Heraldry. 21. Sinn und Wert. Nagy. Brugi. [Les familles Hongroises avec ses blasons et ses tableaux généalogiques]. Paris. pl. p. nr. 71. 1977. stema principatului Transilvaniei. 13-14). A. Niesiecki. Kaspra Niesieckieco…. pl. În: vol. WappenbilderLexikon. 2-3. Guttenberg 1974. Neubecker. Kather Prowincyi y Kycirstwa kleynotami… à naypierwly… Podana X. Crişana şi Maramureş. Le système héraldique français.S. stemele oraşelor din Banat. Héraldique. [Les armoiries de Pologne et les blasons des provinces et des chevaliers]. 11 şi 16. 66. J. pl. şi Wagner. nr. Kasper. nr.

Augsburg. + 8 pl. Nep. ilustr. Berlin. Cantacuzino. Conciliumbuch zu Anton Sòrg. 81 p. Paul. I-II (supplément). Renesse.). 1575. Bruxelles. III . I-IX. 1701. Armorial général. Niesiecki. descriptio et restitutio. 76.2 + 759-761 p. Ediţie revăzută.. 1934. III. figures Costantz. de. Frankfurt-am-Main. Edition Brepols. Tom. 1987. Michel.Maria Dogaru familiei Movilă. 1839-1846 (în vol. Ulrich. + ilustr. Michel. 2-ème édition Gouda. Ghica etc. Ritter Vitezowic. Das Concilium so zu Constantz gehalten ist worden. 1976. Poniekszony dodatkami z pozniejszych autorono rekopismono domodow urzedow i roydany przez yana. 74. revizuită şi dezvoltată.2 + 404-406 p. 290 p. 1483. [Les blasons familliales Slovenes]. Richenthal. (Se cuprind şi stemele familiilor Brâncoveanu. Th.8 + 937-938 p. Pastoureau. Lipsca. Stemmatographia seve armorum Illyricorum delineatio. se descrie stema familiei Movilă). Rietstap. 83. 80. Popoff. Bobrowieza. (Se fac referiri la unele steme ale Ţării Româneşti). Rodové Erby na Slovensku. Kasper. vol. Ediţia a II-a. [L'armorial de Pologne]. 288). Paul Refeler und Siegmund Feyerabend. 1884. 79. Schepens. Folio. Paris. Ulrich.. Paris. Novak. Folio nr. Traité d'héraldique. Herbarz Polski.E. 82. vol. J. 1986.2 + 920 p. 81. p. O. Viena. 21 . 75. 248. IV . Dictionnaire des héraldiques. (Reproducerea şi descrierea stemei Movileştilor. 1894-1904. 3. 407 p. I . Michel. în culori. + ilustr. Iozef. 78. 206 p. Richenthal. 1993.. L'armorial Charolais. II . 342 ilustr. Pet'kova zbirka pečati. + ilustr. + ilustr. 77. 7 vol. Pastoureau. 366 p. 2 vol. VI. 1979. Les armoiries.

I (1551-1629). Kolozsvar. Otto Titan von Hefner. 89. in Verbindung mit mehreren neu herausgegeben und mit historischen. genealogischen und heraldischen Notizen begleitet von Dr. 1912.T. Gritzner. 95 p. Siebmacher's. + ilustr. Die Wappen der anher deutschen Souveraine und Staaten. Siebmacher's. in Verbindung mit mehreren neu herausgegeben und mit historischen. J. Nürnberg. Imre. 88. 1655-1657. Ersten Bandes dritte Abtheilung Noher Adel. Ersten Bandes dritte Abtheilung Anher Adel Reihe. Grosses und allgemeines Wappenbuch. (Se reproduce şi stema agăi Lecca Racotă . 1910. Grosses und allgemeines Wappenbuch. 59 p.. 22 . Die Wappen der Souveraine der deutschen Bundesstaaten. vol. genealogischen und heraldischen Notizen begleitet von Dr. Grosses und allgemeines Wappenbuch. Maximilian. + 162 planşe. Die erlauchten Grafengeschlechter in Deutschland. + 115 planşe. 1878. Otto Titan von Hefner. VIII + 108 p. Czimerlevelek. [Des diplômes nobiliares et blasons]. 1857. J. Kolozsvar. II Reihe. Sándor. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischen genealogischen Erläuterungen. Ersten Bandes erste Abtheilung. (Sunt prezentate şi steme ale unor familii nobiliare de origine română din Transilvania). Siebmacher's. Grosses un allgemeines Wappenbuch. Ersten Bandes erste Abtheilung. 86. Vol. Siebmacher's. 51 p. I-IV. 87. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischen genealogischen Erläuterungen. von Hefner (Heft I-II) fortgesetzt A. 1856. Die mediatisirten Fürstengeschlechter in Deutschland begonnen von O. Nürnberg. J. J. Siebmacher's. Nürnberg. vermehrt und wiederaufgelegt von Paul Fürst. Bearbeitet durch A.1602). + 213 planşe. Grosses und allgemeines Wappenbuch. II (1629-1660). J. F. VI + 124 p.Bibliografia heraldicii româneşti 84. + ilustr. 85. Vol.

I-VII. 94. 31 se află stema atribuită Daciei). Grbovi Srbski Zemalisi dinastia. 91. 71 p. Ritter pp mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied gezeichnet von Ad. Grosses und allgemeines Wappenbuch. Siebmacher's. Virgil. Heling Wappenmaler. Kgl. Solis. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischen genealogischen Erläuterungen. Gritzner. Simič. 93. Belgrad. F. Wappenbüchlein. Nürnberg. 1952.atlas héraldique en six langues. 95. Gaston. Grosses und allgemeines Wappenbuch. Ersten Bandes dritte Abtheilung dritte Reihe.Maria Dogaru Maximilian. Nürnberg 1888. J. 119 p. Illustriert durch H. Ersten Bandes dritte Abtheilung dritte Reihe. Siebmacher's. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischen genealogischen Erläuterungen. 1878. (Planşa anexată la p. 60 p. 23 . În: „Glasnik". Vocabulaire . Einleitungsband. Die Fürsten des Heilligen Römischen Reiches AL. J. 1885-1909. Grosses und allgemeines Wappenbuch. + 179 planşe. Nürnberg. Gritzner Kgl. Preuss Misterium des Inneren. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage. Preuss Premierlieutenant a D. Nürnberg. 92. 90. 1857. + 107 planşe. Kanzleirath im Kgl. Stalins. Die durch deutsche Landesfürsten in den Fürstenstand erhobenen Geschlechter: Bearbeitet von M. Verlag von Bauer und Raspe. 1555. la fig. Paris. M. Société du Grand Armorial de France. 150 p. Milan. 1887. + 72 planşe. Siebmacher's. [Armoiries des territoires et des dynasties Serbes]. Mildebrandt mehreres gelehrten Gesellschaften Mitglied. vol. 347-348 reprezintă stema cu capetele de arabi atribuită Ţării Româneşti. IX. Premierlieutenant a D. J.

389 p. 24 .P. Seria nouă. L'Héraldique. 99. p. I fig. p. Szabolcs. Ioannes R. Catalogue of English Medieval Rolls of arms. Oxford. Archiregnum Hungaricum und seine Wappensymbolik in der Ideenwelt des Mittelaltters. VIII pl. per Leopold Berger. 1973. 97. Wiesbaden. 1967. Gerographia Hungariae seu Notitia de insignibus et sigillis regni Mariano-Apostolici Tyrnaviae. Vajay. A. Szegedi. 11-21. 126 p. vol. + pl. Typis Acdem. 100. I. 649-658. Tyrnaviae. 1990. comentarii asupra acestor steme. Vajxay.Bibliografia heraldicii româneşti 96.tab. Szabolcs. Vocabulaire international de la sigillographie. XIV. 101. 1950. Wagner. Anthony şi Richard. p. 1734. Vajay. fig. În: Atti dell Academia Pontaniana (Napoli). 352-365 lista termenilor româneşti). Roma. (P. 98. Lausanne. XVI. 69-70). image de la psychologie sociale. Szabolcs. L'Héraldique Hongroise. În: Überlieferung und Auftrag Festschrift für Michael de Ferdinandy. 197 p. 1961. XIII şi a Moldovei tab. (Se cuprinde şi stema Ţării Româneşti .

III. SINTEZE, STUDII GENERALE, TRATATE, MANUALE, ALBUME, DICŢIONARE ROMÂNEŞTI
102. Brătianu, Gh. I. Originile stemelor Moldovei şi Ţării Româneşti. [Les origines des armoiries de la Moldavie et de la Valachie]. În: „Revista istorică română”, I (1931), p. 50-61. 103. Brătianu Gh. I. În jurul originii stemelor Principatelor Române. [Autour de l'origine des armoiries des Principautés Roumaines]. În: „Revista istorică română”, I (1931), p. 232-240. 104. Căzan Ileana. Imaginar şi simbol în heraldica medievală. [L'imaginaire et le symbole dans l'héraldique medievale]. Edit. Silex, 1996, 140 p. + 10 pl. color. 105. Cernovodeanu, Dan. Ştiinţa şi arta heraldică în România. [La science et l'art héraldique en Roumanie]. Bucureşti, 1977, 566 p. ilustr. 106. Cernovodeanu, Dan şi Mănescu, Jean. Noile steme ale judeţelor şi municipiilor din Republica Socialistă România. Studiu asupra dezvoltării istorice a heraldicii districtuale şi municipale româneşti. (Les nouvelles armoiries des départements et des villes (municipes) de la République Socialiste de Roumanie. Etude sur le développement historique de l'héraldique départemental et municipale roumaine]. Bilingv, româno-francez. În: „Revista Arhivelor”, LI (1974), nr. 1-2, p. 3-218. Extras, DGAS, Bucureşti, 1974, 218 p.
25

Bibliografia heraldicii româneşti
107. Cernovodeanu, Dan. Aperçu sur l'héraldique Roumaine. În: „Hidalguia”. La Revista de Genealogia, Nobleza y Armas (Madrid), XXVII (1979), nr. 156, septembrie-octombrie, p. 6-19-631. 108. Cernovodeanu, Dan. L'évolution des armoiries des pays roumains depuis leur apparition jusqu'à nos jours (XIIIe XXe siècles). Paris, 2 vol., 1997, 1048 p. 109. x x x Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei. [Dictionnaire des sciences auxiliaires de l'histoire]. DGAS, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, 268 p. 110. Dogaru, Maria. Sigiliile – mărturii ale trecutului istoric. Album sigilografic. [Les sceaux – témoignages du passé historique. Album sigillographique]. Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1976, 282 p., 302 ilustr. 111. Dogaru, Maria. Însemne heraldice atestând originea latină a poporului român [Insignes héraldiques attestant l'origine latine du peuple roumain]. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice, 1980, p. 29-43. 112. Dogaru, Maria. Aspiraţia poporului român spre unitate şi independenţă oglindită în simbol. Album heraldic [L'aspiration du peuple roumain vers l'unité nationale et l'indépendance réflétée dans le symbole. Album héraldique]. Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1981, 291 p. 113. Dogaru, Maria. Un armorial românesc din 1813. Spiţa de neam a familiei Balş dotată cu steme. [Un armorial roumain de 1813. L'origine nobiliaire de la famille Balş dotée des armoiries]. DGAS. Bucureşti, 1981, 151 p. 114. Dogaru, Maria. Insignes et dévises héraldiques attestant l'origine latine du peuple roumain. În: Studii in onore di Leopoldo Sandri, Roma, 1983, p. 443-456. 115. Dogaru, Maria. Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului. [Les collections de moules sigillaires des Archives d'Etat]. Bucureşti, 1984, 304 p.
26

Maria Dogaru
116. Dogaru, Maria. Devizele în heraldica românească. [Les devises dans l'héraldique roumaine]. În: „Revista Arhivelor”, LXIX (1992), nr. 2, p; 195-217. 117. Dogaru, Maria. Ştiinţele auxiliare ale istoriei. Heraldica. [Les sciences auxiliaires de l'histoire. L'Héraldique]. Curs universitar pentru Facultatea de Arhivistică, 1994, 121 p. ilustr.(curs dactilografiat). 118. Dogaru, Maria. Din heraldica României. [Héraldique de la Roumanie]. Edit. JIF, 1994, 191 p., XCII pl. color. 119. Dogaru, Maria. Arta şi ştiinţa blazonului. Album. [L'art et la science héraldique. Album]. Facultatea de Arhivistică, 1994, 51 p. + 55 pl. color. 120. Edroiu, Nicolae. Heraldica (L'héraldique). În: Ştiinţele auxiliare ale istoriei. Curs universitar. Cluj-Napoca, 1992, 191 p. 178-200. 121. Gorovei, Ştefan. Mic îndreptar de heraldică (nu numai) ieşeană. [Petit guide d'heraldique]. În: „Opinia”. Iaşi, nr.1204 (26 VII 94); 1206 (28 VII 94); 1208 (30-31 VII 94); 1210 (2 VIII 94); 1212 (4 VIII 94); 1214 (6-7 VIII 94); 1216 (9 VIII 94); 1218 (11 VIII 94); 1220 (13-14 VIII 94); 1222 (16 VIII 94); 1224 (18 VIII 94); 1225 (19 VIII 94); 1226 (20-21 VIII 94). Vezi şi „Arhiva Genealogică”. IV (IX) (1997), nr. 1-2, p. 305-341. 122. Gorovei, Ştefan. Cu privire la heraldica medievală românească. [À propos de l'héraldique medievale roumaine]. În: „Arhiva Genealogică”. II (VII) 1996, nr. 1-2. Caiete heraldice p. 273284. 123. Greceanu Ştefan. Eraldica română. Actele privitoare la stabilirea armoariilor oficiale cu planşe şi cu vocabular. [Héraldique roumaine. Les documents concernant l'établissement des armoiries officiels avec vocabulaire et planches]. Bucureşti, 1900, 231 p., ilustr.
27

ilustr. [Les symboles de Moldavie dans les XIV-e XIX-e siècles. 1927. L'évolution historique des armoiries des Principautés Roumaines du XV-e – XIX-e siècle. Constantin. Constantin. 561-633 + 6 pl. Mănescu. nr. 130. nr. L'histoire de la vexillologie et de la sigillographie de Moldavie]. Les sceaux princiers avec les insignes des districts]. p. 126-149. Album héraldique]. 28 . XIV-XIX. II (1927-1929). ilustr. Mischevca. origines et devenir du symbole héraldique unitaire de l'état roumain moderne. vol. Sigilii domneşti cu stemele judeţelor. 315-338. 131. Vladimir. Les sceaux des hauts dignitaires. Bucureşti. 345-367. 1956. p. 1988. p. Bucureşti. 1976. 26 p. Simbolurile Ţării Moldovei. 1956. Negrei. Extras. Vol. Chişinău. Ittu. În: DIR.Bibliografia heraldicii româneşti 124. Ion. 128. „Revue roumain d’histoire”. „Revue roumain d’histoire”. Sigilografia cu referire la Transilvania (până la sfârşitul secolului al XV-lea). [L'héraldique vivante et son rôle dans la société]. 129. [Études de sigillographie roumaine. Traian. XXVII (1988). Bucureşti. Sigilii de dregători. Jean Nicolas. 125. p. Extras. Teză de doctorat. Sur l'origine des armoiries des Principautés Roumaines (aux XIV-e – XV-e siècle). L'Aigle de Roumanie. Jakó. 88-101. [La sigillographie concernant la Transylvanie jusqu'au XV-e siècle]. p. Din istoria vexilologiei şi sigilografiei heraldice moldoveneşti din sec. Nichitici. Album heraldic [L'Armorial de Haute Moldavie. Heraldica vie şi rolul ei în societate. XXVI (1987). II. Bucureşti. 4. Sigismund. ilustr. Moisil. 96 p. nr. Introducere. 129 p. În: „Revista Arhivelor”. 1994. I-II. 127. Studii de sigilografie românească. 4-5. 4. Armorialul Moldovei de Sus. Bucureşti. Edit. Ştiinţa. Mănescu Jean Nicolas. + 6 pl. Jean Nicolas. Alexandru. 126. Mănescu. Larionescu.

arheologie şi filologie”. nr. Recherche critique basée sur l'histoire]. Bucureşti. Studiu sfragistic din punct de vedere istorico-heraldic cu numeroase figuri în text. 237 p. 1885. Modvest. trophées. Vasile. 133. 137.Noul Severin. Noi studii de sigilografie românească.V.S. Eraldica în faţa P.S. Stema României. Étude critique du point de vue héraldique avec des illustrations]. 2. 178 p. 138. 65-85. Moisil. De la acvila heliacă la stema României. p. Moisil. [Héraldique devant Msgr. Moiş. 134. 1. les armoiries roumains des enseignes princiers. + ilustr. În: „Boabe de grâu”. 1892. Sigiliul domnesc şi stema ţării. Voinţa naţională. 135. [Nova Plantatio et les Rois de Roumanie successeurs des Empereurs Byzantins]. VI (1940). În: „Revista Arhivelor”. Bucureşti. Năsturel. 100-109. Episcopul Ghenadie al Râmnicului .V. Edit. Nova Plantatio şi regii României – moştenitori ai împărăţiilor Bizanţului. p. XV (1914). + ilustr. Stema României. P. Cercetare critică pe temeiul istoriei. Bucureşti. L'origine et son évolution historique et héraldique]. Bucureşti. P. trofee. 136. însemne domneşti. Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie. Évéque de Râmnic-Noul Severin]. Ghenadie. [Nouvelles études de sigillographie roumaine]. Originea şi evoluţia ei istorică şi heraldică. Bucureşti.V.Maria Dogaru 132. [Le drapeau. Carol Göbl. [De l'aigle helioque aux armoiries de la Roumanie]. Aurelian. stema română. [Les armoiries de Roumanie. 24 p. p. Edit. În: „Revista pentru istorie. ilustr. + pl. Extras. 139. Năsturel. Sacerdoţeanu. Constantin.V. 1903. [Les armoiries de Roumanie. 1997. 1931. P. Năsturel. 1931. 76 ilustr. Năsturel. Steagul. Studiu critic din punctu de vedere eraldicu cu numeroase figuri în testu. Conceptul de unitate a poporului român pe care îl 29 . 61 p. Constantin. P. 1-80. nr.

143. Paul Attinger. Bucureşti. 1971. 2-3. Marcel.R. + 5 ilustr. Emil.A. Bucureşti. + 5 ilustr. Bucureşti. 331538 + ilustr. Heraldica . 1891. 17 p. V. 7 p. Extras. În: „Revista Arhivelor”. Schiţe de sigilografie românească. p. 142. Le concept de l'unité qu'il reflète et leur rôle dans la formation de l'idée d'union]. 172.Tratat tehnic [L'Héraldique. [Le sceau princier et les armoiries du pays. 1974. nr. Marcel. În: DIR Introducere.Bibliografia heraldicii româneşti reflectă şi rolul avut în formarea ideii de unire. XI (1968). Academiei R. [De la sigillographie de Moldavie et de Valachie]. [Esquisses sur la sigillographie roumaine]. 11-68 ilustr. nr. În: Arhivum Heraldicum LXXXV (1971). 141. Edit. 30 . II. Ştiinţifică.P. Urechia. p. Edit. Comisiunea însărcinată de Ministerul de Interne cu cercetarea stemelor regatului şi ale judeţelor. Sturdza Săuceşti. Neuchâtel. 32-38. p. + 12 pl. Vol. + ilustr. Vârtosu. 1956. p. L'Héraldique roumaine. 140. Sturdza Săuceşti. Traité technique]. Din sigilografia Moldovei şi a Ţării Româneşti. 2.

Curs special de heraldică (Probleme controversate ale heraldicii româneşti). nr. Quelques supralibros des Voivodes roumains. În: volumul Bibliophile au Pont Euxin. 146. p. Boiangiu. 2. Activitatea Comisiei de heraldică. 1-2. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques (Liège. În: „Arhiva Genealogică” IV (IX) (1997). Bartsch. + 12 ilustr. Livia. Une capsule sigillaire 31 . 29 mai .341-342. Contribuţii la sistemul de sigilare cu „timbru fix”. [L'activité de la Commission d'Heraldique. Bunta. Magdalena. Sigilii domneşti din secolul al XVII-lea. 145. Bacâru. O capsulă sigilară de la Şerban Cantacuzino Voievod. ilustr. Dan. Constanţa. 2. Ferdinand. 147. 149.IV.a. génèalogie et sigillographie 1996-1997]. Cinq ans d'activité de la Commission d'Héraldique. p. genealogie şi sigilografie (Filiala Iaşi) în anul academic 1996-1997. de Généalogie et de Sigillographie auprès de l'Institut d'Histoire „N. 346-348.2 juin 1972). [Cours spécial d'héraldique. 59 p. [Les sceaux des princes régnants du XVII-e siècle. Les timbres des armoiries des familles de Moldavie et de Valachie. 1973. XV (1976). Questions controversées de l'héraldique roumaine]. 1997. 1. f. Braga (Portugalia). Bucureşti. 148. „Revue roumain d’histoire”. Berindei. 1973. Aneta. nr. 2. p. 67-69. 1. Iorga”. Contributions au système des sceaux à timbre fixe.. ABORDĂRI TEORETICE ŞI ACTIVITĂŢI PRACTICE 144. 92 p.

[L'aurochs moldave -signe de démarcation]. Victor. Căzan. Ileana. 2. XI (1979). 95-105. [Les origines symboliques du blason). 517-544. VII. În: Analele Universităţii Bucureşti. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. 156. Burlacu. [Contributions à l’héralique. 151. 152. XLII (1989). [Le symbole héraldique et la 32 . 153. Iaşi. În: Recueil d'études généalogiques et héraldiques roumaines. Originile simbolice ale blazonului. 1012-1022. pendant la période du Reglement Organique]. În: Studii şi cercetări de numismatică. Căzan. 1978-1979. XXXVIII (1989). Ileana. Din activitatea unui vechi atelier de gravură fondat în Bucureşti în perioada regulamentară. 195-198. 54-60. 126-127. 154. p. Caţavei. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. (Sigilii de la Vasile Ştefăniţă Lupu. XXXI (1994). LXXIII. p. p. p. 150. 155. p. Buzdugan. George. Gheorghe. nr. [Sur l'activité d'un ancien atelier de gravure fondé à Bucarest. Simbolul heraldic şi legitimarea realităţilor socio-politice.Bibliografia heraldicii româneşti provenant de Şerban Cantacuzino]. 5 p. La Souveraineté et l'indépendance dans l'héraldique médiévale roumaine. 1988.D. Ileana. Contribuţii la heraldica. nr. Xenopol”. Căzan-Neagu. În: „Ziridava”. 263-275. Bourul Moldovei semn de hotar. Ileana. Şerban Cantacuzino). p. Căzan. Bucureşti. IV 1968. Ideologische und sozial kulturelle Gegebenheiten im heraldischen Symbol. sigilografia şi medalistica aniversării unui deceniu de la Unirea Transilvaniei cu România. sigillographie et médaillistique à l`occasion d`anniversaire d`une décennie de l'Union de la Transylvanie avec la Roumanie]. În: „Revista de istorie”.

V (1976). 1974. Steme româneşti. Cernovodeanu. p. 92. 160. În: Târgovişte. [Armoiries roumaines]. Dan şi Cojocărescu. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române” LXX-LXXI (1976-1977). le symbole et le signe héraldique]. p. + ilustr. partea I. nr. nr. cetate a culturii româneşti. 163. 124-125 (se fac referiri şi la stema familiei Brâncoveanu). Consideraţiuni asupra heraldicii române. [Quelques sceaux inédits se trouvant dans l'exposition numismatique du Musée d'Histoire de la ville municipale de Bucarest]. Reprezentări heraldice în vechi tipărituri şi manuscrise româneşti (sec. + 10 ilustr. p. 6-8. Căzan. 33 . nr. Dan. 161. 3. Bucureşti. Bucureşti. Dan. [Héraldique de Valachie et de Moldavie]. XI (1974). al XVI-lea). 3-4. Cernovodeanu. În: „Magazin istoric”. Dan. Imaginarul medieval. 4. 15-18 + 7 ilustr. [Considérations sur l'héraldique roumaine]. 158. 217-229. p. simbolul şi însemnul heraldic [L'imaginaire médiéval. 67-71. 15 + 6 ilustr. 157. IV(1993). Heraldica în slujba idealurilor naţionale paşoptiste. nr. Dan. Heraldica Ţării Româneşti şi Moldovei. Câteva sigilii inedite aflate în expoziţia numismatică a Muzeului de Istorie a municipiului Bucureşti. 135-149. [La science héraldique au service des idéaux nationaux des révolutionnaires de 1848]. Cernovodeanu. În: „Revista Muzeelor” şi Monumentelor”. XVI (1940). nr. Ileana. 117-131. Cernovodeanu. În: „Revista de istorie”. În: Studii şi materiale de istorie medie. Extras. XI (1977). Dan. În: Vlăstarul. Bucureşti. p. [Représentations héraldiques dans les imprimés et des manuscrits roumains anciens – XVI-esiècle]. În: „Tribuna României”. p. 15 p. Cernovodeanu. Cernovodeanu. 1974. p. 11. XI (1992). 159.Maria Dogaru légitimation des réalités socio-politiques]. Maria. 162. nr.

228-239.R. nr. La Petite Pierre. Hommage à Mircea Eliade. 1990. 168. Dan. Freiburg in Bresgau. p. 9-13 octobre 1989. 165. suporţi ai stemei Principatului şi apoi a regatului român (perioada 1872-1947).Bibliografia heraldicii româneşti 164. Le cimier dans les anciens pays roumains. Vol. nr 1-2. Cernovodeanu. 53-64. nr. Cernovodeanu. [Àpropos de la position de queue des lyons héraldiques. XII-e Congrès et l'Académie Roumaine-Américaine. Dan. XLIX (1997). XXXV. XIII (XVII) (1986). p. Dan. p. 220-221. 167. 1872-1947]. 1989. În: „Revista Arhivelor”. 232-241. La Revista de Genealogia Nobleza y Armas (Madrid). 199). Cernovodeanu. p. Un demi-siècle de sciences généalogiques et héraldiques en Roumanie: 1940-1990. p. Cernovodeanu. 1987. La Revista de Genealogie Nobleza y Armas (Madrid). Dan. LXIV. vezi şi „Hidalguia”. XXXVIII. 200. 166. X (1990). nr. În: „Hidalguia”. Mircea Eliade et la symbolique héraldique. A. Dan. XXXIII (1994). Nouvelles découvertes dans le domaine de l'héraldique medievale roumaine. Cernovodeanu. L'origine des grands sceaux princiers moldo-valaques à la bordure ornée de medaillons aux armoiries des districts de ces principautés. 169. 183-189. 229-241. 24-27 juin 1987]. În: Les actes du VI-e colloque de l'Académie Internationale d'Héraldique. În: legătură cu poziţia cozii leilor heraldici. Dan. 34 .A. vol. Dan. 39-52. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. 2. Vol. „Revue roumain d’histoire”. 170. tenants des armoiries du Principauté et puis du Royaume roumain. Freiburg in Bresgau. Paris. 427-437. Cernovodeanu. Vol. Bruxelles. p. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. p. Cernovodeanu. p. Sorbonne. Heraldica în slujba ştiinţei istorice româneşti [L'Héraldique au service de la science historique roumaine]. XV (XIX). 175-192. În: Homo Religiosus. (Los Angeles).

p. 176. Valoarea educativă a simbolului heraldic. Maria. Maria. În: „Patrimoniu . Dogaru. München. 1. 173. 178. genealogie şi sigilografie. Iorga”. 15 noiembrie 1978. În: „Arhiva Genealogică”. Le lion dans l'héraldique dynastique roumaine. Paul Gore. nr. Dan. [La constitution de la Commission d'héraldique. p. Colesnic. Maria. Dogaru. 19-26. Înfiinţarea Comisiei de heraldică. L'importance de l'héraldique. Maria. Comunicare susţinută în Comisia de heraldică. Colecţia de sigilii a Direcţiei Generale a Arhivelor Statului Bucureşti. Cernovodeanu. 2. Ultimul herald al Basarabiei. [La collection de sceaux de la Direction Générale des Archives d'Etat du Bucarest]. Maria. Dogaru.Maria Dogaru 171. IV (IX) (1997). 155-171. În curs de publicare. În: „Revista Arhivelor”. Dogaru. [La valeur éducative du symbole héraldique]. p. ilustr. XLVIII (1971). nr. 4. 172. nr. nr. Dogaru. Dogaru. généalogie et sigillographie]. 177.revista de cultură istorică”. În: Internationaler Kongress für genealogische und heraldische Wissenschaften. p. nr. 212-231. 377-379. [Un intéressant document cartographique – carte de la Dacie de 1881. de la sigillographie et de l'insignologie pour l'étude de l'histoire des 35 . 174. 490-493. 1991. În: „Revista Arhivelor”. avec les armoiries des provinces roumaines]. 175. L'état actuel et les directions du développement de la sigillographie roumaine. [Paul Gore. În: „Revista Arhivelor”. LII (1976). 315-337. Chişinău. XII (1969). genealogie şi sigilografie de pe lângă Institutul de istorie „N. 3. 1-2. Le dernier hérald de la Bassarabie]. p. p. Maria. Iurie. Un interesant document cartografic: Harta Daciei de la 1881 cu stemele provinciilor române. 1974.

Maria. În: „Revista Arhivelor”. Dogaru. Sigiliul – izvor istoric şi factor cultural. Dogaru. În: Analele Universităţii Bucureşti. În: „Revista de Istorie”. 25-46. Supliment. 184. 1982. 3. Dogaru. 185. 182. heraldică”. 978-979. Bucureşti. Dogaru. p. archivistique et héraldique”]. 36 . Expoziţia „Ideea de unitate şi independenţă oglindite în simbol heraldic”. [Le sceau – source historique et facteur culturel]. [La reconstitution de la Dacie dans le symbole héraldique]. XXXIII (1980). Maria. 180. XXIX (1980). Maria. 179. p. Colocviul ştiinţific „Arheologie. Istorie. Însemne heraldice reflectând ideea unităţii naţionale. Londra. 5. nr. Sources héraldiques refletant l'origine latine du peuple roumain. p. nr. arhivistică. În: „Revista de istorie”. 4. ilustr. Maria. XIX (1982). p. 123-133. XXXIII (1980). [Enseignes héraldiques reflétant l'idée de l'unité nationale]. Les sources sigillaires au service de l'histoire de la science et de la technique. Dogaru. p. 181. 454. În: Recueil d'etudes généalogiques et héraldiques roumaines.7 septembre 1976. Muzee. 743758. Dogaru. p. 183. Maria. Maria. 1979. Londre. Dogaru. 31 août . În: „Revista Arhivelor”. LVIII (1981). p. 206-222.Bibliografia heraldicii româneşti Pays Roumains. [Exposition „L'idée d'unité et d'indépendance reflétée dans les symboles héraldiques”]. Maria. [Le colloque scientifique „Archéologie. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. În: Recueil du XIII-e Congrès International de Sciences Généalogiques et Héraldiques. 23-31. nr. Reconstituirea Daciei în simbol heraldic. 4. nr. LVI (1979).

193. nr. p. Muzee. 191. Valorificarea izvoarelor heraldice în activitatea de instrucţie şi educaţie a tineretului. 26 oct-30 nov 1990. Albu Liliana. 47 p. Muzee. Dogaru. Le faux dans les documents moldovalahs. p. XXIII (1986). 187. [L'exposition "Les sceaux – témoignages de la pérénité roumaine au Bas Danube]. nr. DGAS. Expoziţia „Sigiliile – dovezi ale perenităţii româneşti la Dunărea de Jos”. an XVIII (1984). VII. [La révolution roumaine de 1848 reflétée dans les sources héraldiques]. 5. 8. Dogaru. Chişinău. În: „“Revista Arhivelor””. Muzee. [L'idée de l'unité nationale reflétée par les symboles héraldiques]. Maria. LXVIII (1991). [Valorisation des sources héraldiques dans l'instruction et l'éducation de la jeunesse]. Dogaru. Maria. 1986. În: „Magazin istoric”. Revoluţia românăde la 1848 reflectată în izvoare heraldice. 192. p. 148-150. Expoziţia „Izvoarele heraldice reflectând pacea. 1. prietenia. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor. 3-4. Le rôle du sceau dans la vérification de l'authenticité 37 . 1983. Maria. 189. p. Florica. Maria. Dogaru. 31-43. Maria. Maria. Dogaru. 14-19. XXIV (1987). Maria. În: Muzeul Naţional. p. Ideea unităţii naţionale oglindită în simbol heraldic. p. 5. Maria şi Mureşan. 48-61. l'amitié. Dogaru. XXV (1988).Maria Dogaru 186. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Dogaru. 190. [L'unité nationale roumaine dans les symboles héraldiques]. Dogaru. 188. l'unité nationale et l'indépendance”]. unitatea naţională şi independenţa”. 1983. nr. [L'exposition "Les sources héraldiques reflétant la paix. [Les principes d'organisation des expositions sigillaires]. 1. nr. Principii de organizare a expoziţiilor sigilare. Unitatea românească în simboluri heraldice. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 321-325.

Eraldica veche a românilor. p. nr. În: „Revista Arhivelor”. 196. 370-379. [Dan Cernovodeanu éminent représentant de la héraldique roumaine]. În: vol. Bulele de aur folosite în cancelariile Ţării Româneşti şi Moldovei. 1894. [L'ancien héraldique des Roumains.Bibliografia heraldicii româneşti des actes. Maria. Păstrarea şi conservarea sigiliilor. Falsos y falsicaciones de documentes diplomaticos en le adad medis. nr. IV-V. 1991. 4. Mulaje sigilare realizate de Arhivele Statului în sprijinul activităţilor cultural-educative. Stemele ţărilor în faţa religiunilor daco-romane. Bucureşti. Dogaru. Catalogue. Contribuţia lui Gheorghe Asachi la dezvoltarea heraldicii româneşti. Les armoiries des pays (roumains) devant les religions daco-romanes. [La conservation des sceaux]. Romania's heraldry. surse pentru cunoaşterea artei feudale româneşti. p. Enăceanu. p. LXXI (1994). 1996. 200. În: „Hrisovul” (serie nouă). Maria. Dogaru.Noul Severin. Dogaru. Maria. În: „Ziridava”. 199. XIX. Drăghici Natalia şi Dogaru. 195. Dogaru. În: Memoria Antiquitatis. 1994. 1999. Maria. Muzeul de Istorie din Piatra Neamţ. sources pour la connaissance de l`art feodal roumain]. + 65 pl. le cabirisme et le mithraïsme]. 1998. 75-85. 113 p. 17-30. p. 194. nr. p. Saragosa. 473484. 38 . 197. Dogaru. [La contribution de Gheorghe Asachi au développement de l'héraldique roumaine]. XXI. 135 p. În: „Revista Arhivelor”. Bucureşti. [Les bulles d`or utilisées dans les chancelleries de la Valachie et Moldavie. [Moulages sigillaires réalisés aux Archives d'Etat à l'appui des activités culturelles et éducatives]. cabirismul şi mitraismul. 3. nr. Ghenadie episcop al Râmnicului . 339-343. + ilustr. LXIV (1987). p. 418-423. Dan Cernovodeanu – strălucit reprezentant al heraldicii româneşti. Maria. Maria. 198.

Profesor doctor Maria Dogaru la 65 ani. V (1971). 22. În: „Arhiva Genealogică”. XXX (1977). 208. p. Bucureşti. p. Bucureşti. În: Cercetări şi documente privitoare la istoria Principatelor Române. [Sur les premières armoiries des Principautés Roumaines]. O acvilă neobişnuită. 1-3. Ioan C. În: „Hrisovul” (serie nouă). 1925. Octavian. p. 1-2. 2. IV-V. Grămadă. Nicolae. 209. vol. 33-44. Cristache şi Dogaru. Anul 1848 în lumina izvoarelor sigilare.Maria Dogaru 201. A existat în România instituţia heraldică? [A-t-il existé en Roumanie l'institution héraldique?]. nr. Nicolae. Ioan C. Ştefan. 203. 1938. p. 30 p. 39 . Gorovei. 3. În: Studii şi cercetări de istorie veche. Gorovei. p. 8. 1946. 1531-1538. Ştefan. Bruxelles. Pe marginea unor studii de genealogie şi heraldică. Extras. p. În: „Lupta întregului popor” (1988). Guţu. nr. 206. p. Raportul preşedintelui Comisiei Consultative Heraldice adresat ministrului de interne asupra activităţii comisiunei între 1921-1938. În: „Revue d’héraldique et onomastique”. [Le rapport du président de la Comission Consultative héraldique adressé au Ministre de l'Intérieur sur l'activité de la Comission de 1921 à 1938]. 202. 205. In honorem Paul Cernovodeanu. [Un aigle insolite]. 204. Maria. 1935. 3. Sur le blason des Princes Roumains. nr. Despre primele steme ale Principatelor Române. tom. 27-36. 1999. [A propos de quelques études de généalogie et d'héraldique]. 345-346. Gheorghe. [L'année 1848 dans la lumière des sources sigillaires]. Iliescu. Olimpia. IV (IX) (1997). p. Filitti. [Le professeur Maria Dogaru a 65 ans]. În: „Revista de istorie”. Filitti. 26-32. 17-19. XIX. nr. 4p. În: „Magazin istoric”. 207. Iorga.

Bibliografia heraldicii româneşti
210. Ittu, Constantin. Imagistica heraldică din secolele XIV-XVI. [L'image héraldique des XIV-XVI-e siècles]. În: Buletinul Comisiei de heraldică, genealogie şi sigilografie al Academiei Române. Filiala Cluj-Napoca. I-II (1995-1996), p. 6-28. 211. x x x. Izvoare speciale, dovezi ale permanenţei şi continuităţii poporului român în vatra strămoşească. [Sources spéciales, preuves de la permanence et de la continuité du peuple roumain dans son atre]. Manifestare organizată în cadrul „Săptămânii internaţionale a Arhivelor”. Bucureşti, 26 noiembrie - 2 decembrie 1979. În: „Revista Arhivelor”, LIX (1982), p. 277-284. 212. Jitaru, Grigore P. Contribuţii la istoria blazonului [Contributions à l'histoire du blason]. În: „Anuarul Muzeului Naţional de Istorie al Moldovei”, I (1992), Chişinău, p. 27-36. 213. Maior, Corneliu şi Stoi, Dimitrie. Ecosistemele pădurilor de pe Valea Crişului Alb înfăţişate de heraldica sigilară din sec. XVIII şi XIX. [Les écosystèmes des forets de la vallée Crişul Alb présentés par héraldique sigillaire de XVIII-e et XIX-e siècles]. În: Universitatea de Vest Vasile Goldiş. Arad, nr. V (1995), p. 77-85. 214. Marinescu, Ioan. Insigna Congresului de numismatică şi arheologie de la Craiova din anul 1934. [Insigne du Congrès de numismatique et d'archéologie de Craiova de 1934]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. LXXXVIILXXIX 1983-1985, nr 131-133, p. 415-417. 215. Mănescu, Jean N. Beiträge zur Geschichte der Geheimgesellschaften. În: „Info”. VI (1985), nr. 2, p. 40-41. 216. Mănescu, Jean N. Les ornements extérieurs de l'écu dans l'héraldique d'Etat roumain. Lucrare de diplomă. Universitatea Bucureşti, 1986, mss. 217. Mănescu, Jean N. Acvila României. [L'aigle de la Roumanie]. În: „Magazin istoric”. XXV (1991), nr. 4, p. 33-35.
40

Maria Dogaru
218. Metzulescu, Stelian. Pe marginea tematicii: Heraldică. [Sur le thème: héraldique]. În: „Filatelia”. IX (1960), nr. 4, p. 6, 11 + 6 ilustr. 219. Metzulescu, Stelian. Un document heraldic. [Un document héraldique]. În: „Glasul Bisericii”. XIX (1960), nr. 11-12, p. 1035-1037. 220. Metzulescu, Stelian. Semiluna - simbol heraldic. [Le croissant de la lune - symbole héraldique]. În: „Glasul Bisericii”. XX (1961), nr. 11-12, p. 1104-1121, + ilustr. 221. Metzulescu, Stelian. Reprezentări şi inscripţii religioase aflate pe drapelele folosite în trecut de Ţările Române 1500-1856. [Représentations religieuses trouvées sur les anciens drapeaux des Pays Roumains - 1500-1856]. În: „Glasul Bisericii”. XXI (1962), nr. 9-10, p. 917-941. 222. Metzulescu, Stelian. Importanţa heraldicii în ilustrarea cărţilor şi manuscriselor. Ilustrarea prin motivul heraldic „capete de arapi”. [L'importance d'héraldique dans l'illustration des livres et des manuscrits. L'illustration par le motif héraldique: têtes d'arabes]. În: Volumul jubiliar al Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti (75 de ani de activitate). Bucureşti, 1971, p. 109-112. 223. Minea, Ilie. Importanţa juridică a peceţilor domneşti. [L'importance juridique des sceaux princiers]. În: Cercetări istorice. X-XII (1934-1936), nr. 1, p. 344. 224. Moisil Constantin. O stemă interesantă de la Constantin Mavrocordat. Cu privire la originea stemei unite. [Un blason interessant de Cosntantin Mavrocordat. A propos de l’origine des armoiries unies]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. XVIII (1923), p. 92-94. 225. Moisil, Constantin. Primele peceţi cu stemele unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti. [Premiers sceaux avec
41

Bibliografia heraldicii româneşti
les armoiries unies de la Moldavie et de la Valachie]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. XVIII (1923), p. 6063 + ilustr. 226. Moisil, Constantin. Bule de aur româneşti. [Bulles d'or roumaines]. În: „Cronica numismatică şi arheologică”. IV (1923), nr. 3-4, p. 24-26. 227. Moisil, Constantin. Bule de aur sigilare de la domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei. [Bulles d'or sigillaires provenant des princes de la Valachie et de la Moldavie]. În: „Revista Arhivelor”. I (1924-1926), nr. 1-3, p. 249-265 + ilustr. 228. Moisil, Constantin. Comisiunea consultativă heraldică. [La commission héraldique consultative]. În: „Revista Arhivelor”. I (1924-1926), nr. 3, p. 299-300; I (1924-1926), nr. 4-5, II (1927-1929), p. 260-261 şi 453-454. 229. Moisil, Constantin. Mihail Kogălniceanu şi heraldica naţională. [Mihail Kogălniceanu et l'héraldique nationale]. În: „Arhiva Românească”. III (1939), p. 49-58 + 2 pl.. Extras. Bucureşti, 1939, 10 p. + 2 pl. 230. Moisil, Constantin. O descriere heraldică din anul 1841. [Une description héraldique de l'année 1841]. În: „Arhiva Românească”. III (1939), p. 286-287. (Este descrisă stema Moldovei). 231. Moisil, Constantin. Steme vechi româneşti. 1. Basarabii şi Muşatinii. [Armoiries roumaines anciennes. Les Basarab et les Muşat]. În: „Universul”. LVIII (1941), nr. 112 (29 aprilie), p. 2 + ilustr. 232. Moisil, Constantin. Steme vechi româneşti. 2. Despot Vodă şi Mihai Radu. [Armoiries roumaines anciennes. Despot Vodă et Mihai Radu]. În: „Universul”. LVIII (1941), nr. 119 (6 mai), p. 2 + ilustr.
42

2 + 5 ilustr. nr. Inele sigilare domneşti de aur. [Premiers sceaux avec les armoiries unies de la Moldavie et de la Valachie au début du XVII-e siècle]. În: Studii şi cercetări de numismatică. 132 (19 mai). Moisil. În: Universul. 152 (8 iunie). Brâncoveanu şi Cantemir. nr. O pagină de heraldică românească veche. p. V (1942).Maria Dogaru 233. Cercetări sigilografice. Constantin. 1949. Moisil. Extras.” Ştiinţe Istorice – filozofie. Ideea imperială în Ţările Române. În: „Universul”. geneza şi evoluţia ei în vechea artă românească. [Armoiries roumaines anciennes. Steaguri şi steme. 300 (4 noiembrie). p. Constantin. 2 + 4 ilustr. p. Les armoiries unies de la Valachie. Les blasons unis de Valachie et de Moldavie]. Steme vechi româneşti. nr. În: „Buletinul Ştiinţific al Academiei R. [Armoiries roumaines anciennes. 4. [Drapeaux et armoiries]. Ţării Româneşti şi Transilvaniei. nr. Stemele unite ale Ţării Româneşti şi Moldovei. 237. 235. Năstase. Constantin. Steme vechi româneşti. I (1948-1949). p. LVIII (1941). la Moldavie et la Transyilvanie]. II 1958. nr. 12 p. Extras. 12 p. 3-4. Moisil. Moisil. [Une page de l'ancienne héraldique roumaine]. Moisil.R. + 1 pl. 234. LVIII (1941). [Recherches sigillographiques. 212-219 + 1 pl. 151-162. Dumitru. [Armoiries roumaines anciennes. Constantin. p. Primele peceţi cu stemele unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti de la începutul veacului al XVII-lea. 2 + ilustr. Brâncoveanu et Cantemir].P. Stemele unite ale Moldovei. 1. În: „Universul”. Steme vechi româneşti. Constantin. În: „Revista Arhivelor”. LVIII (1941). p. Moisil. 236. 5. Constantin. Bucureşti. 3. Anneaux sigillaires princiers d'or]. 2 + 3 ilustr. Constantin. 1942. În: „Universul”. 240. 239. LVIII (1941). 159 (15 iunie). 238. Moisil. p. 371-375. 43 . nr.

În: „Arhiva Genealogică”. Contribution à l'histoire du cérémonial de la Cour romaine. IV (IX) (1997). Extras. 497-514 + ilustr. 244. Ardealului şi Moldovei. În: „Analele Academiei Române”. 5 (4 noiembrie). nr. P. În: „Albina”. Patrupedele androcefale figurate în monumente şi originea lor. Bucureşti. 367-369 + ilustr. 117-119. 325-330. p. Opanschi. nr. nr. 1. În: „Revue des études sud-est européennes”. 1-2. Din nou despre coroana lui Vasile Lupu. 7 p. p. Năsturel. Nicolaescu. Marca ţării pe peceţi. 169-175. 243. Asupra stemelor unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti la începutul veacului al XVII-lea. Les insignes du pouvoir. p. Les quadrupèdes androcéphales figurés sur les monuments et leurs origines]. Dimitre.Bibliografia heraldicii româneşti [L’idée imperiale dans les Pays Roumains et son évolution dans l’ancien art roumain]. V (1902). În: „Convorbiri literare”. 371-376 + ilustr. II. seria a II-a. p. vol. ilustr. 1972. [Héraldique nationale. 2. p. 245. Bucureşti. Atena. nr. Stoica. XV (1977). p. 1958. V. 267-285 242. Odobescu. de Transyilvanie et de Moldavie]. În: Studii şi cercetări de numismatică. Năsturel. 12-13 (23-30 decembrie). Onciul. p. Năstase. Petre Ş. p. dezbateri. 247. [Le sceau de Michel le Brave comme prince de Valachie. [Du nouveau sur la couronne du Vasile Lupu]. clădiri şi monede. V (1901). 233258. tom. 1958. 246. [Sur les armoiries unies de la Moldavie et de la Valachie au debut du XVII-e siècle]. nr. XXVII (1904-1905). [Le blason du pays sur les sceaux. 241. XLII (1908). Steme domneşti şi stihuri la gherbul Ţării pe vechi tipărituri din Ţara Românească şi 44 . Sigiliul lui Mihai Viteazul ca domn al Ţării Româneşti. Dumitru. Cătălina. bâtiments et monnaies]. 14 (6 ianuarie). Revistă enciclopedică populară. Alexandru. 1905. Heraldica naţională. 30 p.

250. [Les armoiries du Royaume de la Roumanie. Unirea. 249. nr. XXXII (1995). În: Monitorul Oficial. + pl. 9 + ilustr. p. VII (1996). 2 f. judeţelor şi municipiilor în culori după originalele Comisiei Consultative Heraldice. Braşov. P.municipes. Stemele Regatului României. jud. Mihail şi Berceanu Radu. 45 . 10-11 + ilustr. XXX (1982). 252. nr. XX(1971). 8 (184). (Drapelele Societăţii arcaşilor „Avram Iancu” şi Şcolii primare „Dr. Radu. L'aigle byzantin sur les vêtements des princes roumains du Moyen Âge. Papasima.science auxiliaire de l'histoire]. Lizica. Suceava). 245-252. nr. nr. color. [Deux drapeaux provenant du Musée Militaire National].Maria Dogaru Moldova. Tudor. 251. en couleurs d'après les originaux de la Commission consultative héraldique]. p. În: „Filatelia”. În: „Revista Muzeelor”. 2. + ilustr. Heraldica ştiinţă ajutătoare a istoriei. 44 p. Paşcanu. 236-237. 33-36. Stema Moldovei şi cea a Ţării Româneşti. Heraldica în filatelia românească. Două drapele din patrimoniul Muzeului Militar Naţional. Popoiu. În: Cercetări numismatice. Constanţa). Sanielevici. 254. des districts et des villes . 9 (185). St. [L'Héraldique . Ion Nistor” din comuna Oprişeni. În: „Filatelia”. p. 248. 253. În: „Bulletin de la section historique de l'Académie Roumaine”. p.P. x x x. XVII (1930). [Les armoiries de la Moldavie et de la Valachie]. [L'Héraldique dans la philatélie roumaine]. 1934. 64-67. Paşcanu. p. Despre sigiliile în alb din cetatea bizantină Păcuiul lui Soare (jud. 1. Bucureşti. Mihail şi Berceanu. 1935. p. În: Studii şi cercetări de istorie veche. [Sur les sceaux en blanc de la cité byzantine Păcuiul lui Soare du district Constanţa]. Panaitescu. [Armoiries princiers et vers aux armoiries du pays sur anciennes ouvrages imprimés de Valachie et Moldavie]. XX (1971).

O reprezentare a lui Heracles pe un inel sigilar descoperit în aşezarea geto-dacică de la Vlădiceasca. În: Genealogica et Heraldica. Ion. R. 46 . Marcel. reproduse în volumul Itinerarii medievale. 1980. 259. Referat la cel de-al X-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Genealogice şi Heraldice. Xenopol”. 1962. 258. însemnele unirii Munteniei şi Moldovei pe mărcile poştale româneşti. 1972. p. [Sur un enseigne sculpté et peint de Cozia]. Leon. 371-387. p. 29 mai . II 1958. Ştefănescu. 256. George. În: Studii şi cercetări de istoria artei. enseignes de l'union de la Valachie avec la Moldavie sur les timbres postales roumains]. Aperçu sur l'Héraldique roumaine. Viena. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 1973. Marcel.Bibliografia heraldicii româneşti 255. Sturdza Săuceşti. [Une représentation d'Heracles sur un anneau sceau découvert dans le site geto-dace de Vlădiceasca]. Vulturul şi capul de bour. Trohani. În: Studii vâlcene. [L'aigle et la tête d'aurochs. 261. l'Armorial roumain. p. În: Studii şi cercetări de numismatică. Braga (Portugalia). În: Cercetări numismatice. [Motifs et thèmes héraldiques dans l'ancien art et les armoiries des Pays Roumaines]. I. II (1979).2 juin 1972. nr. Şahinian. ilustr. Viena.D. Despre un însemn sculptat şi pictat de la Cozia. p. 481-489 + 35 ilustr. Sturdza Săuceşti. 2637. 14-19 septembrie 1970). Bucureşti. 257. Motive şi teme heraldice în arta veche şi stemele Ţărilor Române. 260. 2. p. p. Liège. Vezi şi Arhivum Heraldicum. IV.D. 141-158. 579-589 + ilustr. [Les plus anciens sceaux princiers et boyards moldaves]. p. 93-95. 1973. 2-3. Şimanschi. Cele mai vechi sigilii domneşti şi boiereşti din Moldova (1387-1421). XVII (1980). Theodorescu. 155-162. 1979.

351-362. p. Constantin Brâncoveanu. XXXIII (1996). p. p. S. 265. Emil. 3. Mihai Radu şi Grigore Ghica. 419-437. [Les sceaux rares des princes régnants du XVII-e siècle]. Anexa la raportul Comitetului Delegaţiilor de secţiune asupra Proiectului de lege pentru modificarea armelor ţării. III. 266. 264. 15 p. 268. 129-130. nr. A. p. (Sigiliile domnitorilor Petru Muşat. 263. [Gloses sigillographiques]. Umlauf. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Alexandru Moruzi). t.Maria Dogaru 262. Extras. Vârtosu. Ist. [L'origine des armoiries des Pays Roumains]. 1. mem. I (1931). Secţ. Vârtosu. nr. 1942. [Annexe au rapport du Comité des délégations de section sur le projet de Loi pour la modification des armoiries du pays]. p. 2. Mem. [Les critères d'ordre héraldique pour la détermination des princes émetteurs de l'époque médiévale de la numismatique roumaine]. V. Veress. 73-87 + 6 pl. În: „Revista Muzeelor”. 1898. Vârjoghie. Emil. XXV (1942). 267. domni ai Ţării Româneşti). Originea stemelor Ţărilor Române. În: „Revista istorică română”. Florica şi Stoica. (Sigiliile heraldice ale lui Vasile Lupu. domn al Moldovei. nr 2. Emil. [La restauration du drapeau qui a appartenu au Brick Mircea]. 12-13. VI (1967). Sigilii domneşti rare din veacul al XVII-lea. Criteriile de ordin heraldic pentru determinarea domnitorilor emitenţi din epoca medievală a numismaticii româneşti. 47 .A. 57-65. 1958. „Revue roumain d’histoire”. Restaurarea drapelului ce a aparţinut Bricului Mircea. Bucureşti. În: „Analele Academiei Române”. Vitali. Glose sigilografice. p. În: „Studii şi Cercetări Numismatice”. LXXV-LXXVI (1981-1982). Bucureşti. nr. 225-232. Urechia. Florica. + 6 pl. Vârtosu. L'apparition et le rôle politique et juridique du sceau princier.

270. Despre cosigilarea actelor domneşti. 255285. Vârtosu. [Observations sur des sceaux médiévales moldaves]. Iaşi. Emil.Bibliografia heraldicii româneşti 269. Observaţii asupra unor sigilii medievale moldoveneşti. IV (IX) (1997). 1-2. În: „Arhiva Genealogică”. 151-158. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie”. 48 . Zahariuc. [Sur la cosigillation des actes princiers]. VI (1969). p. p. vol. Petronel.

p. I. VII (1956). Cel de-al XVI-lea Congres Internaţional de Genealogie şi Heraldică de la Copenhaga. 274. 1971. V. C.V. XXXIV (1981). Barnea. Sigilii bizantine de la Brusa (Turcia). I. Le XI-e Congrès international de Généalogie et d'Héraldique. „Byzantia”. Berindei. nr. 185-193 (Se prezintă stema familiei Du Mont originară din Hainau . INTERFERENŢE HERALDICE EXTERNE 271. Barnea. 6. nr. 199-206 (fig. 1. Galaţi). 3-4. p. I. Dan. Barnea. 189-197. 272. În: Studii şi cercetări de istorie veche. Berindei. Sceaux des empereurs byzantins découverts en Roumanie. nr. Tom.Belgia). XIV (1975) nr. nr. Dan. 276. 149-172. [Le sceau d'un prélat de Russie trouvé dans l'habitat de Garvăn (region Galati]. Le XII-e Congrès international de Généalogie et d'Héraldique de Munich. [Deux armoriaux de la famille Du Mont]. Berindei. 49 . Bălăceanu Stolnici. În: „Revista de istorie”. p. pag. XI (1972). 1-2. 1. Două armoriale ale familiei Du Mont. 275. 150-151. Sigiliul unui ierarh al Rusiei în aşezarea de la Garvăn (reg. p. [Le XVI-e Congrès International de Généalogie et Héraldique de Copenhaga].). 273. „Revue roumain d’histoire”. 1971. 3. p. 277. Bucureşti. 1024-1025. nr. În: Studii şi cercetări de numismatică. Dan. I (VI) (1994). p. [Sceaux byzantins de Brousse – Turquie]. 152-155. În: „Arhiva Genealogică”. nr. „Revue roumain d’histoire”.

p. Bucureşti. 278. 24-30 septembrie 1973. 50 . Livia. Cernovodeanu. nr. Dan. XVI-XIX. Berindei. Freiburg in Bresgau. Symbols et representations dans la numismatique Centrale Européenne. XXX (1991). I. Heraldică medalistică. Comunicare susţinută la sesiunea de comunicări ştiinţifice de la Facultatea de Arhivistică (mai 1999). Paris. 283. Billecocq. Le XIX-e Congrès International des Sciences Généalogique et Héraldiques de Keszthely. 1-2. Cernovodeanu. Cernovodeanu. Das Wappenbuch Wijinbergen und die Heraldik der walachischen Dynasten.342 b. 1979. 149-150. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. 280. Tom. Simboluri şi reprezentări în medalistica central europeană. Al XVII-lea Congres Internaţional de Genealogie şi Heraldică de la Lisabona. 282. 1974. 1995. Adolphe. 281. Tom. Căzan. Dan. Bucureşti. În: Recueil des communications du Congrès International d'Études Sud-Est Européennes. Catalogul medaliilor napoleoniene din Cabinetul numismatic al Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei.Bibliografia heraldicii româneşti 278. p. 211-232. 2-6 octombre 1990. nr. 284. (Înfăţişează steagul naţionalităţii române). [Le XVII-e Congrès International de Généalogie et Héraldique de Lisbonne]. Dan. „Revue roumain d’histoire”. p. [Le catalogue des médailles napoleoniennes du Musée National d'Histoire de la Transylvanie]. VII (IX). 342 a . Cluj-Napoca. [Héraldique numismatique. XL (1987). Maria Magdalena. p. 279. Dan. Livia şi Jude. 1848. 3. În: „Revista de istorie”. În: „Der Tappert”. sec. Căliano. Ileana. (Berlin-Ouest). XVI-e – XIX-e siècle]. 1-15 + 9 ilustr. 1991. p. Călian. 314-316. p. 285. XIII-XVII 1979. Album Moldo-valaque ou Guide pittoresque à travers les Principautés du Danube. Les Armoiries Wijinbergen et l'héraldique dynastique valaque. Un épisode de la politique française en Orient: La mission du baron Bois-le-Comte dans les Balkans en 1834.

5-9 octobre 1981). 177-194 + 36 ilustr. no. Cernovodeanu. 1985. Cernovodeanu. 1983. În: „Hidalguia”. Dan. Madrid. Recueil du 51 . 2-4 mai 1985). ilustr. XXXI. Freiburg in Bresgau. 291. 288. Versailles. 180. Dan. Les influences de l'art héraldique français sur l'art héraldique roumain. European books of arms and the historical realities they reflect. XII (XVI). În: „Buletinul Bibliotecii Române”. 23-25 septembre 1983. 287. Dan. În: Recueil des Actes du VII-e Congrès National de Généalogie.7 septembre 1976. p. Le Léopard d'Or. Versailles. Paris. Arms attributed to Wallachia and Moldavia in the XV-th and XVI-th century. de l'Académie Internationale d'Héraldique. Les armes attribuées à la Valachie et à la Moldavie par les armoiries ouest et centroeuropéennes (XIII-e XVI-e siècles). Dan. Paris. nr. Cernovodeanu. 693-701. 292. 17. vol. Cernovodeanu. 1986. 31 août . Dan. BressanoneBrixen. University of California at Berkeley. L'apparition des armoiries dans le sud-est européen. (X-e Congrès de l'Académie Roumaino-Américaine. Nobleza y Armas. p. Londres. 49-54. Le processus de la libre adoption des armoiries dans l'espace sud-est européen (XIII-e XIX-e siècles). Cernovodeanu. În: Les origines des armoiries (Actes du II-e Colloque. În: Actes du III-e Colloque de l'Académie Internationale d'Héraldique. 290. Londra. Eléments héaldiques communs dans l'armorial municipal et de district des pays de l'Est Européen (XX-e siècle). 98-100. 1984. 1979 (difuzat în 1984). 289. Dan. 39 p. Cernovodeanu.Maria Dogaru 286. 19-23 septembre 1983. Dan. Cernovodeanu. În: Recueil du XIII-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Montmorency. Sur la création récente d'armoiries communales dans certains pays de l'Europe de l'Est. În: „Genealogica et Heraldica”. p. p. Edit. 1983. La Revista de Genealogie.

157-176. p. Félévszázados genealógiai és heraldikai kutatás Romániában 1940-1990. Cernovodeanu. Spoleto. Lisabona. p. 2. Vol. Dan. LXVI. anglais et allemands du XIII-e au XV-e siècles. Augmentations et changements d'armoiries dans l'héraldique des Pays Roumains. Ştefan. Cernovodeanu. Les chroniqueurs français de la IVe Croisade et les Roumains de l'aire de la latinité orientale. 73-86. 293. 295-302. 1990. În: Nouvelles etudes d'histoire. Héraldique. 298. V (1994). p. p. 16-21 août 1984. p. Freiburg in Bresgau. ilustr. În: „Turul”. 7-13 septembre 1986. nr. Cernovodeanu. Helsinki. 28-31 + 2 ilustr. 294. în lumina ultimelor cercetări. Cernovodeanu. p. În: Recueil du XVII-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Helsinki. nr. 297. 1988. Les armoiries de souverains du sud-est européen dans les rôles d'armes français. Dan. vol. 1987-1988. 201-210 + 3 ilustr. 3. Dan. 1216 octombre 1987. Budapesta. 52 . 187225. Bruxelles. 3-4. VII (1985). [Un demie siècle des recherches généalogiques et héraldiques en Roumanie 19401990]. XIV (XVIII). În: „Buletinul Bibliotecii Române”. Dan. O variantă necunoscută a stemei României într-un tabel heraldic francez alcătuit între anii 1861-1862. p. În: Actes du V-e Colloque de l'Académie Internationale d'Héraldique. Lisbonne.Bibliografia heraldicii româneşti XVI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Ciobanu. În: „Revista istorică”. 1993. Dan. Cernovodeanu. Bucureşti. 295. [Les armoiries valaques de l'armorial de Wijinbergen à la lumière des dernières recherches]. 296. [Une variante inconnue des armoiries de la Roumanie dans un tableau héraldique français réalisé entre 18611862]. 1986. Stemele valahe din armorialul Wijinbergen. 282-300 + 11 pl.

Maria Dogaru
299. Dalas, Martine. Corpus de sceaux français du Moyen Âge, Tome II. Les sceaux des rois et de régence. Paris, 1991, 337 p. Prezentare de M. Dogaru. În: „Revista Arhivelor”. LXIX (1992), nr. 1, p. 127-130. 300. Diaconu, Petre. Câteva consideraţii pe marginea unui sigiliu descoperit la Preslav (R.P. Bulgaria). [Quelques considérations en marge d'un sceau découvert à Preslav (R.P. Bulgarie]. În: Studii şi cercetări de numismatică. Nr. V 1971, p. 207210. 301. Dima-Drăgan, Corneliu. L'album héraldique des étudiants d'outre-mer de l'Université de Padoue (XVII-e - XVIII-e siècles). În: „Revue des études sud-est européennes”. X (1972), nr. 2, p. 271-280 + ilustr. (Despre stema fraţilor Damian, boieri munteni, bursieri ai lui Constantin Brâncoveanu la Padova). 302. Dogaru, Maria. Expoziţiile organizate la Liège în cadrul celui de al XI-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Ggeneralogice şi Heraldice. [Les expositions organisées à Liège pendant le XI-e Congrès International des sciences généalogiques et héraldiques]. În: „Revista Arhivelor”. LXIX (1972), nr. 4, p. 700 - 702. 303. Dogaru, Maria. Mulaje sigilare din Flandra şi Brabant (sec. X-XVII). [Moulages sigillaires de Flandre et de Brabant X-e - XVII-e siècles]. În: „Revista Arhivelor”. LII (1975), nr. 4, p. 418-425. 304. Dogaru, Maria. Arhivum Heraldiqum - Buletin Internaţional. Nr. 3-4, 1975. În: „Revista Arhivelor”. LIII (1976). Nr. 1, p. 104-105 (prezentare). 305. Dogaru, Maria. Sigiliile mănăstirilor de la muntele Athos. [Les sceaux des monastères du Mont Athos]. În: Mitropolia Moldovei şi Sucevei. 1976, p. 567-572. 306. Dogaru, Maria. Al XII-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Genealogice şi Heraldice – Londra, 31 august – 7
53

Bibliografia heraldicii româneşti
septembrie 1976. [Le XIII-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques, Londres, 31 août - 7 septembre 1976]. În: „Revue des études sud-est européennes”. Tome XV (1977), nr. 1, p. 170. 307. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réunion du Comité International de Sigillographie]. În: „Revista Arhivelor”. LV (1978), nr. 3, p. 367368. 308. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie de la Bucureşti. [Réunion du Comité International de Sigillographie de Bucarest]. În: „Revista de istorie”. Tom. XXXII (1979), nr. 2, p. 353-354. 309. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réunion du Comité International de Sigillographie]. Paris, 24-28 septembre 1979. „Revista Arhivelor”, nr. 4, 1975, p. 474-475. 310. Dogaru, Maria. Valoarea artistică a izvoarelor sigilare. Pe marginea unei expoziţii internaţionale de sigilografie. [La valeur artistique des sources sigillaires. Sur une exposition internationale de sigillographie]. În: Studii şi cercetări privind istoria artei. Seria Arte plastice, XXVI (1979), p. 193-198. 311. Dogaru, Maria. Expoziţia internaţională de sigilografie. [L'exposition internationale de sigillographie]. În: „Revista Arhivelor”. LVI (1979), nr. 3, p. 345-349. 312. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réunion du Comité International de Sigillographie, Budapesta, 19–20 septembrie 1981]. În: „Revista Arhivelor”. LIX (1982), nr. 2, p. 202-204. 313. Dogaru, Maria. Manifestări ştiinţifice internaţionale Al XV-lea Congres Internaţional de heraldică şi genealogie, Madrid; Reuniunea Comitetului Internaţional
54

Maria Dogaru
de Sigilografie – Toledo; Şedinţa Comisiei Internaţionale de Diplomatică – Saragosa. [Manifestations scientifiques internationales]. În: „Revista Arhivelor”. LX (1983), nr. 3, p. 332334. 314. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réunion du Comité International de Sigillographie]. Stuttgart, 19-23 septembrie 1983]. În: „Revista Arhivelor”. LXI (1984), nr. 2, p. 217-218. 315. Dogaru, Maria şi Feneşan, Costin. Al X-lea Congres Internaţional al Arhivelor. [Le X-e Congrès International des Archives]. Bonn, 16-21 septembrie 1984. Se prezintă şi lucrările Comitetului Internaţional de Sigilografie. În: „Revista Arhivelor”. LXI (1984), nr. 4, p. 217-219. 316. Dogaru, Maria şi Popovici, Ioan. Stema Daciei întrun album medieval. [L'emblème de la Dacie dans un album héraldique médiéval]. În: „Magazin istoric”. XX (1986), nr. 11, p. 17-18. 317. Dogaru, Maria. Lucrările Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Les travaux de Comité International de Sigillographie]. În: „Revista Arhivelor”. LXVI (1990), nr. 1, p. 106-108. 318. Dogaru, Maria. Catalogul expoziţiei „Simbolul, expresie a solidarităţii umane. Izvoarele sigilare şi heraldice reflectând colaborarea şi prietenia între popoare”. [Catalogue de l'exposition Le symbole – expression de la solidarité humaine. Les sources sigillaires et héraldiques qui reflètent la collaboration et l'amitié entre les peuples]. Bilingv, român-francez. Edit Militară, Bucureşti, 1990, 155 p. 319. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie [Réunion du Comité International de Sigillographie]. În: „Revista Arhivelor”. LXVIII (1991), nr. 1, p. 567.
55

1. Revue française d'héraldique et sigillographie. Catalog (şi studiu) al expoziţiei internaţionale . 321. Consideraţii asupra unui document de vexilologie [Quelques considérations concernant un document de vexillologie]. 327. Dogaru. Ileana-Maria. Manifestări ştiinţifice internaţionale în domeniul heraldicii. nr. Paris. p. Dogaru. 322. 323. n 54-59 (1984-1989). Interferenţe”. 325. 1996. nr. I (1995). Interférences”]. Dogaru. LXIX (1991). Catalogul expoziţiei „Heraldica românească – heraldica franceză. Maria. Lista organismelor oficiale şi a grupelor independente de genealogie şi heraldică din diferite ţări. LXX (1993). Graphische Symbole in mittelalterlichen Urkunden. Dogaru. p. [Catalogue de l'exposition „Héraldique roumaine – héraldique française. Maria. Tradiţie şi modernitate în heraldica orăşănească. 303-305. Organizată în iulie 1994 la Biblioteca Academiei Române. [Manifestations scientifiques internationales dans le domaine de l'héraldique].Bibliografia heraldicii româneşti 320. Târgovişte. Maria. Dogaru. ilustr. Maria. Maria. Maria şi Ratcu. Maria. 326. 4. În: „Revista Arhivelor”. 407-409. 124-127. 291312. Maria. 3. Reuniunea de la Haye (septembrie 1993). Dogaru. 117-128. Dogaru.mai 1996 (bilingv româno-francez). reproducere dactilografiată. Beiträge 56 . Dogaru. p. În: „Hrisovul” serie nouă. [Tradition et modernité dans les armoiries des villes]. În: „Revista Arhivelor”. În: „Revista Arhivelor”. p. 3. LXXI (1994). nr. În: „Revista Arhivelor”. 1990. nr. p. Realizări şi proiecte de viitor ale Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réalisations et projets d'avenir du Comité International de Sigillographie]. 47 p. LXXI (1994). 324. [La liste des organismes officiels et des groupes indépendents de généalogie et d'héraldique de différents pays]. Peter Ruk.

p. [Les sceaux chinois d'Arad entre l'art et utilité]. Bucureşti. [L'exposition internationale d'héraldique Ottawa. Ian Thorbeke Verlag. 1884. 1991. 28-30. 330. 1939. 328. p. Dogaru. 15-16. Hugonhout. 98 + pl. 1946. II. p. 196-216. LXXIV (1997). Heraldica canadiană oficială. p. Bucureşti. I. De la guivre des Visconti à la salamandre de Français I-er. Semiotik. Autour de la Salamandre. În: „Magazin istoric”. Edit. A magyar birodalom vagy Magyaroszag Részeinek cimere. nr. 7. V (1971). nr. Maria. 333. VIII. p 155-159. juin-septembre 1996. Octavian. 1939. Pesta. 335. 57 . Gaster.Canada iunie-septembrie 1996. Cartea Românească. Ivanfi. Hogea-Velişcu. În: Der Bukarester Salon. Bucureşti. Sigiliile chinezeşti de la Arad între artă şi utilitate.Maria Dogaru zur diplomatischen Sigmaringen. În: „Magazin istoric”. [Les blasons de l’empire hongrois ou les armoiries des régions d’Hongrie]. Mihail. Maria. 288-282.( conţine şi stemele atribuite de herladişti străini Ţării Româneşti şi Moldovei). 331. Jean. XIX (1985). [Le symbole bonnétes rouges]. 332. Rümänische Wappen-Sagen. Héraldique officielle canadienne]. Holban. În: Etudes byzantines et post-byzantines. Simbolul bonete roşii. 206-214. Maria. În: „Revista Arhivelor”. În: „Revue historique du sud-est européen”. 16 p. 329. Iliescu. Extras. 1. p. 1996. Academiei Române.Ottawa . Bucureşti. Les armoiries de la ville d'Asprokastron et leur origine byzantine. Extras din „Revista Arhivelor”. Ede. Vol II. XXII. Expoziţia internaţională de heraldică . nr. 10. Illustrierte rumänische Rundschau. Holban. 1869. Canada. 334. p.

VII. funkcje. 1993. nr. Dogaru). 436-437. 21 august – 7 septembrie 1976. Band I. 231-235. Geneza. Stefan Krzysztof. În: „Hrisovul”. Iosef. 131 p. Seria III. Serie nouă. 5-7 p. L`apparition. contenu et fonctions].. p. 334 p. [Sur les blasons roumains de Richenthal]. p. Referat la al XIII-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Genealogice şi Heraldice. Contributions héraldiques à l'histoire des sociétés secrètes. 338. tresci. Sjendnoceni Rumunu. 1993. Londra. Delegaţii din ţara noastră la conciliul din Constanţa (Baden) în anul 1415. În: „Revista Arhivelor”. Ses ornements communs dans la graphique de certains livres imprimés à Bucarest. [Les armoiries de Georgie et de la Valachie. 337. [Les blasons territoraux polonaises. Klietminn.Bibliografia heraldicii româneşti 336. Despre stemele româneşti ale lui Richenthal.a. I. Ornamentele comune în grafica unor cărţi tipărite la Bucureşti. Manu. 340. 16 p. Karadja. Iaşi în secolul al XVIII-lea. Kuczynski. Macurek. 1975.. Phaleristik Rumäniens. În: „Analele Academiei Române”. Berlin. 155-156. (Prezentare de M. "Ianus". Tbilisi. tom. [Délégations roumaines au Concil du Constanza – Baden en 1415]. [L`Héraldique de la Roumanie]. Stemele Georgiei şi Ţării Româneşti. 58 . (Despre stemele princiare ale lui Dimitrie Cantemir). II (1927-1929). Praga. În: Studii şi cercetări documentare de bibliografie. 4-5. Constantin. Tbilisi et Iassy au XVIII-e siècle]. Jean Nicolas. 249 ilustr. nr. Constantin. Polskie Herby ziemskie. 2. 342. Ioan S. 341. Mănescu. Karadja. 59 p. 343. Kurt Gerhard dr. VIII (1966). 1927. Kuczynski. 339. Rapport concernant l'enquête sur les matrices des sceaux. Varşovia. + ilustr. f. 1995. Stefan Krzysztof. p. ilustr.

Jean Nicolas. XIV (1919). Recueil du XVI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. nr. Les étapes de la progression d'une grande cité vers la liberté. Edition Scientifique Italienne. Bucureşti. Eléments d'héraldique roumaine dans l'armorial russe. I. 47-51. 1986.Maria Dogaru 344. p. Moisil. Andrei. p. 357-374. Dimitris. În: „Glasul Bisericii”. M. LV (1978). 349. [La croix de St. Mănescu. Jean Nicolas. p. Mănescu. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Romane”. 11-12. [L'idée de la Dacie dans la stemmatographie illirique]. 469-470 (prezentare de Dogaru. 1511 (prezentarea Dogaru. 59 . Monete polone cu stema Moldovei. no. 1969). [Monnaies polonaises aux armoiries de la Moldavie]. nr. Metman. 1981. M. p. 351. 350. simbol heraldic. Roma. Tom. 345. p. no. L'aigle bicéphale dissimulée dans les armoiries des Pays Roumains. Mănescu. 347. În: Recueil du XV-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Toute vie est couleur. André .). pl. Helsinki. Madrid. p. În: „Revista de istorie”. nr. Năstase. 8 f. 4. Yves. 1972). (Le club français de la médaille”. XIX (1960). Metman. 417-426. 346. Ideea Daciei în stemmatografia illirică. 1983. În: Genealogica et Heraldica. XXXI (1978). Yves. 348. 8. În: „Revista Arhivelor”. 16-21 août 1984. Das Oswalduss-symbol in der Wappentierwelt Osteuropas. Crucea Sf. 24-25. Jean Nicolas. 1023-1041 cu ilustr. Le sceau de la ville de Lyon en 1330. 1980. p. („Le club français de la médaille”.). 1925 septembre 1982. p. Bucureşti. Helsinki. 5-23. 35-36. Constantin.symbole héraldique]. Vers une crypto-héraldique. Madrid. 139-140. 1978. Stelian. (Extras). Metzulescu.

nobiliumque scuta complectens. VIII. P. Simon. Empire Romain]. O. 166-176. Palma. p. nr. reproducere şi comentarii asupra stemei familiei Movilă. (Sunt incluse şi stemele Ţării Româneşti. 2 ilustr. Nr. XVI. 359. Neubeker. P. 3-32. VII. Un armorial din secolul al XVIII-lea. 356. t.Bibliografia heraldicii româneşti 352. Réthy. Sigiliul patriarhal descoperit la Constanţa. Năsturel. 1914. Franciscus. 1992. + ilustr. Principatul de Wied şi schiţa genealogică a Casei princiare urmată de armele familiei. Ioan. 121 p.V. p. Okolski. Caesarius. 1980. Dimitris. p. Cracovine. Bucureşti. [Les armes du St. I-III. [Contributions à la numismatique des voïvodes 60 . Armele Sf. Imperiu German. 14 p. Berlin. Vindobonae. ilustr. 2 tab. ClujNapoca. Atena. Popovici. 360. p. Stemmatographia de Paul Ritter]. Ioannis Thomae de Trattern. Orbis Poloni. (Descriere. Popeea. 1958. 1766. Franciscus Carolus. Bucureşti. 98-108. Une aigle bicéphale deguisée sur une charte inédite de Michel le Brave (1599). 226-232). 357. În: „Revista pentru istorie. Năstase. În: „Archiv für Ordenskunde”.(Extras). Năsturel. În: Biblioteca şi cercetarea. I (10)+ 557 (-578) p. Typis. II. 3. Al. László. Moldovei şi Transilvaniei). 358. [Le principauté de Wied et l’esquisse généalogique de la Maison princiaire suivie d’armes de la famille]. t. 353. În: Studii şi cercetări de numismatică. Stematografia lui Paul Ritter. Adalékok a havasalyi vajdoság numizmatikjához. Der Orden „Michael der Tapfere”. Heraldicae regni Hungariae Specimen regia provinciarum. [Un armorial du XVIII-e siècle. p.V.. 1915-1922. 354. 1984. 121-123. 1941-1645. arheologie şi filologie”. 355. [Le sceau patriarcal découvert à Constanta]..

Alexandru al II-lea Mircea. Secţ. p. Proceedings. International Congres of Genealogical and Heraldic Sciences. p. 363. Wappenbuch des Heiligen Römischsen Reiches und allgemeiner Christenheit in Europa. seria II. p. Constantin. ca şi a stemelor lui Stanislaus din Neamţ şi Dobromir din Ţara Românească). 361. 9-13 sept. În: XIII-th. 364. t. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. 433-436. 362. Ist.. p. Byzantinische Präheraldik des 10. Londra. sigiliile heraldice ale domnitorului Vlad Dracul. München. Iaşi. Xenopol”. În: „Analele Academiei Române”. 366. (Se prezintă stema Ţării Româneşti). XL. und 11.A. t. Sturdza. 1979. 1888. [Compte rendu sur la collection de documents historique roumains se trouvant à Wiesbaden]. seria II. 365. Marcel. Dare de seamă despre colecţiunea de documente istorice române aflate la Wiesbaden. dezbateri 18931894. [Les Armoiries aux "têtes de nègres]. Extras. XVI. Sturdza. vol. (Descrierea stemelor atribuite de Richenthal Ţării Româneşti şi Moldovei. Steme cu "capete de negri": înlăturarea unei legende din heraldica românească norddunăreană. Anciens blasons roumains du XII-e siècle. 52-53. XII-e Congres International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 1987. 1978. Ist. Mem. (Conţine şi stemele atribuite Ţării Româneşti şi Olteniei). 239-259. Cronica lui Ulrich de Richenthal asupra Conciliului de la Constanţa (1414-1418). 97-106. August 31 – September 7th 1976. Adam Berg. Stuttgart. Jahrhunderts. München. Héraldique. 1974. În: „Analele Academiei Române". XXIV. D. W. Bucureşti.A. 169-181. nr. Neagoe Basarab). Rudt von Collenberg. Sturdza Săuceşti. Schrot.Maria Dogaru transalpins]. 23 p. 1892. 1581. (Comentarii asupra stemei Ţării Româneşti. D. p. 61 .. Sect. Rezachevici. D. 71-98.N. + 4 pl. Martin. VIII (1888). În: Arhaeológiai Értesítö. p. Mem.

În: „Analele Institutului de Istorie şi Arheologie A. Cracovia. Les relations de la Moldavie et de la Valachie avec l'Empire Ottoman. paru à Lyon. În: Cronică numismatică şi arheologică. Maçon. Un exemplar inedit al lucrării lui Hiérosme de Bara "Le Blason des armoiries" apărută la Lyon în 1581. p. IV(1966). Mémoire au Congrès d'histoire comparée. 20 p. 1900. 1901. Iaşi. nr. p. 1-2. Vârtosu. Semnificaţia istorică a unui însemn heraldic: Stema "regelui Vlahiei" din armorialul Wijinbergen. D. 1. Mihail. XXIV. 1944. p. În: „Revue des études sudest européennes”. Red Dragov Sasowna Wegrzech i Rusi Maliskiej. Ştefănescu. 62 . Nicolae-Şerban. V.A. 1984. 372. ilustr.7 septembrie 1976. p. Ludovik. 192 p. XVIII. (Se fac referiri la reprezentările heraldice gravate în sigiliile domnitorilor din Ţara Românească şi Moldova). Les armoiries de la Valachie dans un blason italien de 1600. În: Biblioteca şi cercetarea. [La signification historique d'une enseigne héraldique: le blason du "roi de Valachie" dans l’armorial Wijnbergen]. [L'influence polonaise sur les premières monnaies moldaves]. Paris. Ţabrea. Wyrostek. 371. 193-207. 31 august . en 1581]. 1987. Bucureşti. 368. 59-70. 373. 1932. nr. nr. Urechia. 263-277. 370. Referat la al XIII-lea Congres International de genealogie şi heraldică. 131-132. Cluj Napoca. nr. Ştefănescu. Adriana. Emil. VIII. 197-206. 369. Influenţa polonă asupra primelor monete moldoveneşti. reflétées par le sceau du Prince régnant (XVII-e. [Un exemplaire inédit de l'ouvrage de Hiérosme de Bara – „Le Blason des armoiries”. Xenopol”. Notice sur les armoiries du peuple roumain.XIX-e siècles). I. Tanaşoca.Bibliografia heraldicii româneşti 367. Londra.

Pătraşcu le Bon]. 95-l03. Gh. Tiparul sigiliului mare al domnului Ţării Româneşti Pătraşcu cel Bun. HERALDICA ŢĂRII ROMÂNEŞTI 374. 1981. 375. ilustr. Bădără. În: „Revista de istorie”. 379. [A propos de l'épée et le sceau de Tudor Vladimirescu]. [Nouveaux éléments dans les armoiries des princes de Valachie]. 377. (Sunt analizate impresiuni sigilare domneşti din a doua jumătate a secolului al XIX-lea). Un tipar de sigiliu din secolul XVI. [Une matrice sigillaire du XVI-e siècle]. O carte cu pecetea lui Constantin Brâncoveanu în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare. Scutul unguresc în armele Basarabilor. În: „Revista de istorie”. p. Maria. [La matrice du grand sceau du voïvode de la Valachie. 533-538. Aricescu. 1968. Doru. În: Acta Musei Napocensis.VI. p. 63 . În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. 5 ilustr. 4-6. Magdalena. [Le sceau de Constantin Brâncoveanu apposé sur un livre relevant des collections de la Bibliothèque Centrale Universitaire de Bucarest]. 1965. 5. Bartsch. VII (1921). Elemente noi în stemele unor domnitori pământeni din Ţara Românească. 509-512. I. În: „Columna lui Traian”. (Studiu asupra matriţei unui sigiliu heraldic presupus a fi aparţinut lui Petru vodă Cercel). nr. p. Ferdinand şi Dogaru. 376. Magdalena. [Le bouclier hongrois dans les armoiries de la famille des Basarabs]. 378. 172-173. p. II. Bunta. nr. Brătianu. În: Acta Musei Napocensis. XLII (1989). IV (1873). 120128. Bunta. 679-683. 5.D. C. p. p. Despre sabia şi sigiliul lui Tudor Vladimirescu.

pag. nr. 382. Vol. Ed. Cernovodeanu. Unirea Ţărilor Române în sigiliul lui Mihai Viteazul (1600) [L'Union des pays roumains représentée sur le sceau du prince Michel le Brave]. p. 253-262. XCIV (1976). 384. Cernovodeanu. Perpessicius. 730-753. p.Bibliografia heraldicii româneşti 380. 15 + 5 ilustr. p. 381. 66. [L'Union des pays roumains reflétée dans le sceau de Michel le Brave de 1600]. Anexe. Bucureşti. IX (1975). 386. [L'evolution du drapeau tricolore roumain de 1834 à 1881]. Stindardul cel mare al lui Mihai. Dan. nr. 7. Dan. Contribuţii la studiul însemnelor heraldice ale lui Vlad Ţepeş. Les armoiries. 64 . 14 ilustr. XXX (1991). IV. p. 1731-1743. 11. l'emblème et le sceau de Constantin Brâncoveanu. Evoluţia drapelului tricolor român între 1834-1881. 7-8. 387. Cernovodeanu. Ileana. Oradea. p. nr. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. p. În: „Magazin istoric”. 1975. [Le grand drapeau de Michel le Brave]. 383. 1982. [Contributions à l'étude des emblèmes héraldiques de Michel le Brave]. 10 (122). Unirea în sigiliul lui Mihai Viteazul din 1600. + 5 ilustr. 3-4. Dan. În: „Biserica Ortodoxă Română”. 1963. Caragiale. Dan. În: „Tribuna României”. Dan. Mateiu. Căzan. În: Opere. „Revue roumain d’histoire”. Cernovodeanu. 1975. Cernovodeanu. nr. [Contribution héraldique à l'histoire des Brancovans]. O contribuţie heraldică la istoria Brâncovenilor. În: „Revista de istorie”. Contribuţii la studiul însemnelor heraldice ale lui Mihai Viteazul. Cernovodeanu. 385. XI (CXI) V. IX (XIII). nr. (Comentarii asupra originii şi evoluţiei stemei Ţării Româneşti). 8+9 ilustr. nr. Freiburg in Bresgau. p. [Contributions à l'étude des ensignes héraldiques de Vlad l'Empaleur]. 280-300. Tom XXIX (1976). Dan. În: „Familia”. 249-266.

891-903. 393. 8p + 22 ilustr. 49-54. 100-122.. 1982. 4-6 Mai 1984. septembre 1979. Cernovodeanu. Chihaia. Brown University. nr. Publiés par l'Association Internationale des Numismates Professionnels. Dan. Dan. ilustr. 390. I (1964).XIX-e siècle]. Les émissions monétaires armoriées des princes de Valachie au XIV-e et au XV-e siècle et leurs implications dans l'histoire de cette principauté. 1984. 394. enfin de Romanie au XIX-e siècle (1834-1987). În: „Revista Muzeelor”. O distincţie românească necunoscută. O emblemă cantacuzină la Muzeul Naţional de Antichităţi. Cernovodeanu. Berne. 1. În: „Magazin istoric”. 62-63. Luxembourg. Dan.A. IX-e Congrès de l'Académie Roumaino-Américaine. Serie nouă. Dan. [Un cas inédit d'emploi des armoirires privées pour une cérémonie officielle en Valachie . 389. U. puis des Principautés Unies. Pavel. Louvain-la-Neuve. + 2 pl. 2 p. Dan. În: „Revue roumain d'histoire d'art”. [Un emblème cantacuzène au Musée 65 . Un caz inedit de folosire a unei steme având un caracter privat într-un ceremonial oficial de stat din Ţara Românească (secolul al XIX-lea). p.Maria Dogaru 388. 392. Cernovodeanu. Pavel. 391. [Une décoration roumaine inconnue]. nr. Annuaire de la Société Belge de Vexillologie” (1983). p. Cernovodeanu. Bucureşti. Chihaia. XXI (1991). p. cu 22 ilustr. 151163. Cernovodeanu. Bruxelles. Les pavillons de la marine militaire et de commerce de Valachie et de Moldavie. p. XXXIII (1996). Un thème bien controversé dans l'historiographie roumaine: le fameux sceau de 1600 de Michel le Brave. În: „Vexilla Belgica. În: Actes du IX-e Congrès International de Numismatique. nr. Deux armoiries sculptées appartenant aux voïvodes Vlad Dracul et Neagoe Basarab. 3.S. Providence.

398. XXXIX (1970). sec. [Le sceau le plus ancien ayant la légende en roumain]. 65-66 + ilustr. nr. p. nr. Ist. 455-457. p. Chihaia. 396. Pavel. 3-4. p. Cel mai vechi sigiliu cu legenda în limba română (sf. 303-307. Chiper. [L'emblème en pierre du voïvode Vlad Dracul existent au Musée de la ville Curtea de Argeş]. Stema de piatră a voievodului Vlad Dracul de la Muzeul oraşului Curtea de Argeş. 397. Semnificaţia stemei de piatră a voievodului Radu cel Mare. p. XV (1978). 399. Chihaia. Nicolae. VI (1969). Docan. Maria. 6. XVI). nr.Bibliografia heraldicii româneşti national d’enntiquités]. 1 ilustr. 6-8. În: „Analele Academiei Române”. V++1968). Seria.13 66 . ilustr. 48-49. 401. [Les armoiries en pierre du prince Vlad Dracul. Cristea. p. nr. 5. Muzee. découvertes à Curtea de Argeş]. 1. [Contributions à la connaissance des sceaux employés par le Gouvernement provisoire et par la Lieutenance princière de la Valachie. 400. 1909-1910. nr. Mem. Chihaia. [Études concernant la numismatique de la Valachie]. În: „Magazin istoric”. p. Stema de piatră a voievodului Vlad Dracul de la Muzeul oraşului Curtea de Argeş. În: „Buletinul monumentelor istorice”. În: „Revista istorică”. [Les armoiries au lion du voïevode de Valachie]. ilustr. 9 juin . În: „Revista Muzeelor”. Pavel. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor. [La signification du blason en pierre du voïvode Radu le Grand]. t. Sect. Stema cu leu a voievodului Ţării Româneşti. 4. nr. Ioan. V (1994). p. 459-567. Studii privitoare la numismatica Ţării Româneşti. 395. XIV (1980). Dogaru. II. Ovidiu. În: „Revista Muzeelor”. 357-359. Pavel. 2. Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor folosite de Guverul provizoriu şi Locotenenţa domnească din Ţara Românească (9 iunie-13 septembrie 1848). XXXII.

Liège. 404. În: „Revista Arhivelor”. În: „Revue des études sud-est européennes”. 265270. 191-198 + 2 ilustr. Maria. 307-308. p. 2. nr. L (1973). 2. În: „Revista Arhivelor”. 29 Mai-2 Juin 1972. Dogaru. Maria. p. [A propos de l'utilisation des sceaux aux lettres turques par les princes régnants de Valachie]. Dogaru. Dogaru. Particularités et évolution des ornements extérieur de l'écu dans les sceaux des princes régnants au Valachie au XVIII-e siècle. ilustr. p. În: „Revista Arhivelor”. Dogaru. XXIII (1975). Braga (Portugalia). p. nr. 2. 403. Dogaru. 169-171.Maria Dogaru septembre 1848]. În: „Revista Arhivelor”. 385-421 + ilustr. LII (1975). 3. Maria. Dogaru. Sigiliile de tip iconografic utilizate de domnii Ţării Româneşti. 406. p. [Les sceaux de type iconographique 67 . 1973. [Les sceaux de la chancellerie princière de la Valachie entre 1715-1821]. 1-2. [Les conceptions des révolutionnaires de 1848. 408. la mère du voïvode. ilustr. 402. Pe marginea folosirii sigiliilor cu caractere turceşti de către domnitorii Ţării Româneşti. reflétées par les sceaux]. XLVII (1970). p. În: „Revista Arhivelor”. nr. Maria. 407. Sigiliile cancelariei domneşti a Ţării Româneşti între anii 1715-1821. Supliment. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. LI (1974). nr. 379-384 + 5 ilustr. 405. nr. Maria. Maria. Simbolul Daciei şi sigiliile lui Mihai Viteazul. 134-138. Sur le sceau de Michel le Brave et le sceau personnel de Théophane. [Le symbole de la Dacie et les sceaux de Michel le Brave]. Maria. Dogaru. Concepţiile revoluţionarilor paşoptişti oglindite în sigilii. p. XI (1968).

XL (1987). + ilustr. Drăghiceanu. Ioana-Alexandra. Filofteia. 53-61. al XVI-lea. 3. 414. p. Virgil. p. Steme şi portret. Contribuţii la cunoaşterea însemnelor heraldice din timpul domniei lui Matei Basarab. [Contributions à la connaissance des enseignes héraldiques employés pendant le règne de Matei Basarab]. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. p. Florescu. Dogaru. În: „Convorbiri literare”. [Un sceau inconnu du voïvode Radu Şerban]. 333-337. [Un anneau sigillaire princier de XVI-e siècle et quelques considération concernant la famille des Basarab]. LVI (1979). nr. Constantin Brâncoveanu. nr. 409. nr. Dogaru. 410. comte du Royaume hongrois et prince du sacré Empire romain. [Les armoiries du voïvode Litovoi]. Primele steme reprezentate în culori. p. George D. Un sigiliu necunoscut de la Radu Şerban voievod. Maria şi Negreanu. În: Tirajul. 1982. 413. Bucureşti. Dogaru. 6-7. XIX (1985). nr. Maria şi Rînziş. Stema voievodului Litovoi. [Contribution à la connaissance des armoiries de la Valachie. LX (1983). inclusiv cel al lui Petru cel Tânăr). 923-935 + 1 portret + 1 ilustr. Bucureşti. 412. Maria. (Studiu asupra unor inele gravate cu steme aparţinând unor domni ai Ţării Româneşti din sec. Armoiries et portrait]. 9. nr. În: „Revista Arhivelor”. 68 . 1940. În: „Revista Arhivelor”. Maria. [Constantin Brâncoveanu. Contribuţii la cunoaşterea heraldicii Ţării Româneşti. conte al regatului ungar şi Principe al Sacrului Imperiu Roman. XLIX (1915). În: „Magazin istoric”. p. 35 p. 288-293. Un inel domnesc din veacul al XVI-lea şi câteva consideraţii cu privire la neamul Basarabilor din acel veac. În: „Revista de istorie”. 411. p. 921-926. 10. 9. Dogaru. 3. Les prémiers blasons en couleurs].Bibliografia heraldicii româneşti utilisés par les princes régnants de la Valachie].

69 . Cercetări. Mem. Din trecutul unei steme. Mănescu. 420. p. 419. p. Pecetea lui Mihnea Radu voievod. Ducaţii Ţării Româneşti cu numele lui Basarab Voievod. V(1983). Octavian. În: Cronica numismatică şi arheologică. 139-152. 134-138. Extras. 422. 417. Craiova. [Le drapeau de Mihnea Radu voïvode dans le Musée historique de Belgrad]. Bucureşti. nr. Florescu. 1-2. Centro Europeo di Studi Traci. 1-7. 423. Vlad I-er. În: Studii şi cercetări de numismatică. p. 1846. Cartea a II-a. În: Noi Tracii. 25-27. Steagul lui Mihnea Vodă Radu în Muzeul istoric din Belgrad. Viena. voïvode de la Valahie: le règne. 73-105. R. p. 421. Laurian. Cu privire la originea stemei Ţării Româneşti. 3 (48). ilustr. 183196. [A propos de l'origine des armoiries de la Valachie]. Iliescu. 16. Nicolae. Iliescu. seria II. + ilustr. Steagul lui Tudor Vladimirescu. p. [Le passé d'un blason. În: Oltenia (Documente. Iliescu. 1914. nr. În: „Magazin istoric”. Bucureşti. [Les monnaies de Mircea le Vieux]. The origins of the dragon symbol in Vlad Dracul heraldry and iconography. Iorga. V (1971). Octavian. În: „Analele Academiei Române”. Aurel. XXXVI (1913-1914). II. Une aigle insolite]. 27-32. VI. Tom. 12 p. 1941. p. mem. 187. În: „Magazin istoric pentru Dacia”. Octavian. 418. pag. [Le drapeau de Tudor Vladimirescu]. Jean N. XIX (1945). Sect. August Treboniu. Iliescu. „Revue roumain d’histoire”. Cu privire la monedele lui Mircea cel Bătrân. [Le sceau de Mihnea Radu voïvode]. În: Cercetări numismatice. nr. O acvilă neobişnuită. Roma. 2 ilustr. Ist. le sceau et les monnaies. 207. XXVII (1988). [Les ducats de Valachie au nom du voïvode Basarab]. 1975. XXI (1992). p. Culegeri). Metzulescu.Maria Dogaru 415. 529-535. p. Radu. Octavian. 416.

Stema lui Matei Basarab din tipăriturile bisericeşti. nr. Crucea Sfântului Andrei. 103-107. 9-10. nr. ilustr. [Quleques eclaircissements relatifs au fondateur de la Cathedrale patriarcale. Stelian. Mircea. Referiri la sigiliile lui Mircea cel Bătrân.un symbole héraldique]. LXXVII (1959). Stelian. În: „Hrisovul”. [Un blason intéressant provenant de Constantin Mavrocordat]. 430. XXIV (1965). simbol heraldic. Metzulescu. III (1943). 1945. 70 . p. Mircea. p. În: „Glasul Bisericii”. Ion Radu. 3-4. [Le sceau annulaire de Mihnea voïvode]. Autour des armoiries du prince Constantin Şerban et de la pierre tombale de son épouse la Princesse Balasa]. În: „Biserica Ortodoxă Română”. 92-94. Stelian şi Metzulescu George. 90-96. 322-342. Câteva lămuriri în legatură cu ctitorul catedraleiei patriarhale. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. [Le sceau pendu de Michel le Brave]. [Les armoiries de Matei Basarab dans les livres ecclésiastiques]. 426. Metzulescu. Extras. [La croix du Saint André . În: „Biserica ortodoxă română”. 34. 331-356 + ilustr. En connexion avec les sceaux de Mircea l'Ancien]. Metzulescu. p. O stemă interesantă de la Constantin Mavrocordat. Ion Radu. Metzulescu. 427. În: „Glasul Bisericii”. LXXVI (1958). Bucureşti. Apoteoza în fresca românească. 11-12. [L'Apothéose dans la fresque roumaine. 47. Stelian. 425. XVIII 1923. Constantin. Pecetea inelară a lui Mihnea vodă Turcitul. p. V (1945). În jurul stemei lui Constantin Şerban şi a pietrei de pe mormântul soţiei sale Doamna Bălaşa.Bibliografia heraldicii româneşti 424. Pecetea atârnată a lui Mihai Viteazul. 7 p + 1 pl. 428. Moisil. 429. XIX (1960). p. p. nr. 1024-1041. 845-860 + ilustr. nr. p. În: „Hrisovul”.

[Bulles d'or roumaines]. 126 (13 mai). 438. Bucureşti. Extras. LVIII (1941). Moisil. 2. nr. Monetăria Ţării Româneşti în timpul dinastiei Basarabilor. Xenopol”. p. p. Alexandru Ghica. 49 (25 februarie). p. [Anciens sceaux princiers de l'époque de Mircea le Vieux]. p. 2. 107-159. ilustr. [Armoiries roumaines anciennes. În: „Universul”. În: „Universul”. [Bulles d'or roumaines]. [Armoiries roumaines anciennes. 83-90. Steme vechi româneşti. 32 p. 434. Moisil. 3. Sigiliile lui Mircea cel Bătrân. IV (1923). 432. Consideraţii istorice şi heraldice. LVIII (1941). ilustr. Constantin. [La Monnaie de la Valachie du temps de la dynastie des Basarabs. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. VI (19441945). Constantin. nr. Moisil. În: „Universul”. Monetele lui Vladislav I. 133-139. nr. 24-26 + ilustr. Moisil. + ilustr. Iaşi. p. 98 (15 aprilie). În: „Revista Arhivelor”. 437. Études historiques et numismatiques]. LVIII (1941). Basarab. [Les monnaies de Vladislav I-er. Alexandru Ghica. 2 + ilustr. nr. Gheorghe Bibescu. Barbu Ştirbei]. Moisil.Maria Dogaru 431. p. Şerban Cantacuzino. Constantin. 1944. 71 . Barbu Ştirbei. Gheorghe Bibescu. 256-286. Studii istorice şi numismatice. Constantin. Constantin. nr. Considérations historiques et héraldiques] În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. ilustr. Constantin. p. Moisil. [Les sceaux de Mircea le Vieux]. În: Cronica numismatică şi arheologică. Moisil. Serban Cantacuzino]. Vechi sigilii domneşti de la Mircea cel Bătrân. 146 (2 iunie). p. LVIII (1941). Bule de aur româneşti. nr. Basarab. 1924-1925. Moisil. În: „Universul”. 435. 2 + 4 ilustr. D. XXIX-XXXVI (19351943). 2 +ilustr. nr. 433. 3-4. Constantin. Steme vechi româneşti. Constantin. Bule de aur româneşti. 436.

Ion. [Les armoiries de Georgia et de Valachie. Mihai. În: „Viaţa militară”. 441. 1982. inele şi bule de aur domneşti. Ştiinţe istorice şi filozofice. XI (1914). În: „Revista Arhivelor”. Sigiliile lui Constantin Şerban (1654-1658). [La signification des têtes d'arabes des armoiries des Basarabs]. Stemele Georgiei şi Ţării Româneşti. [Une nouvelle bulle d'or sigillaire en Valachie de Mihnea II]. [Les sceaux du voïvode Constantin Serban 16541658]. Peceţi. 72 . 443. 1925. VIII (1966). p. Ştiinţe istorice şi filozofice. p. În: „Buletinul ştiinţific al Academiei R.R”. II (1927-1929). Constantin. III (1951). 10 (XVIII).C. nr. Popescu. 28 + ilustr. Nanu. Des ornaments communes dans la gravure des livres imprimés à Bucarest – Tbilisi – Iassy. un XVIII-e siècle]. Năsturel. [Les têtes d'arabes des armoiries des Basarabs]. 444. În: Studii şi cercetări de documentare şi bibliologie. nr. 103-104. Capetele de arabi din stema Basarabilor. Rînziş. Interpretarea mobilelor heraldice de pe monetele Ţării Româneşti. LIX (1982). Munteanu. anneaux sigillaires. Ornamente comune în grafica unor cărţi tipărite la Bucureşti – Tbilisi – Iaşi. 445. 4 (1952). p. [Sceaux.838-841. În: „Convorbiri literare”. O nouă bulă de aur sigilară din Ţara Românească (de la Mihnea II). 1324.V. În: „Buletinul ştiinţific al Academiei R. p. [Interprétation des armoiries figurées sur des monnaies de la Valachie]. 86-90. nr. Cu privire la bula de aur sigilară a lui Mihnea al III-lea. bulles d'or princières]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 1. P. Moisil. Gh. p. în secolul XVIII. XX (1966) (decembrie). Petrescu.Bibliografia heraldicii româneşti 439. [A propos de la bulle d'or sigillaire de Mihnea III]. 1-2.R”. p.P. 442. p. În: „Revista Arhivelor”. 19-23. Rostul capetelor de arapi în stema Basarabeştilor. Constantin. 21. p. Moisil. 446. Filofteia. 782789. D.P. 440. 150-155 + 14 ilustr.

p. 365-37. 455. 113-118. „Hrisovul” şi sigiliul lui Mihai Viteazul din 27 iulie 1600. mai-iunie. Două steme şi autografe domneşti din 1616. [Sur le sceau de Mircea le Vieux. 330-333. 188-191. 180-185. p. [Deux blasons et autographes princiers de 1616]. Sacerdoţeanu. 450. [Le Parchemin et le sceau de Michel le Brave du 27 juillet 1600]. 9-10. V (1968). Sacerdoţeanu. nr. Von dem Walachischen Wappen. p. I. IV (1928). 451. nr 5. În: Arhiva Olteniei. Sacerdoţeanu. [Les armoiries de Dan II et les familles Huniade et Olah]. Stema lui Dan al II-lea în legătură cu familiile Huniade şi Olah. nr. Sacerdoţeanu. Aurelian. Despre un sigiliu al lui Mircea cel Bătrân. 5-16. Johann. 2. 61-67 + ilustr. 1781. Viena. În: „Revista Arhivelor”. ilustr. Despre steagul lui Mihai Radu. Aurelian. p. Pressburg. 73 . În: „Revista Arhivelor”.Maria Dogaru 447. Von dem Walachischen Wappen. Seyvert. ilustr. Une rectification sigillographique]. 443-445. Mureş. [Autographes et sceaux provenant de Michel le Brave]. În: „Revista Arhivelor”. nr. Aurelian. În: Privilegierte Anzeigen. Sulică. 296-313 ilustr. 448. nr. Nicolae. Romanescu. [De nouveaux sur le sceau de Michel le Brave]. p. p. 2. Vol. Aurelian. în "Ungarisches – Magazin oder Beiträge für vaterländische Geschichte. În: „Şoimii”. V (1968). VI (1944-1945). 453. Autografe şi sigilii de la Mihai Viteazul. 449. Erdbeschreiburg und Naturwissenschaft". 452. nr. 1. Marcel. p. 1. V (1941). Aurelian. Sacerdoţeanu. Iarăşi despre sigiliul lui Mihai Viteazul. IV (1940). 1766. O rectificare sigilografică. Seyvert. Johann. XV (1941). [Sur le drapeau de Mihai Radu]. nr. p. 454. În: „Revista Muzeelor”. 58-60. p. Tg. 161-162. În: „Revista Muzeelor”.

În: Studii şi cercetări de numismatică. Velcu. 1943. În: Studii şi cercetări de numismatică. 9. 74 . I 1957. p. Extras. p. nr. I 1957. 2. [Le drapeau de Constantin Ispilanti voïvode]. L'arbre figuré dans les sceaux et les bulles d'or]. ilustr. Arborele din peceţile şi bulele sigilare de aur. Tocilescu. Bucureşti. Anton. Steaguri domneşti din timpul domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica. [A propos des armoiries de la Valachie. 459. În: „Buletinul Muzeului Militar National”. 461. ilustr. 458. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. II (1905). p. p. 8 p. 307-355. [Le drapeau de Constantin Ispilanti voïvode]. Tipare sigilare domneşti din secolul al XIX-lea. nr. Anton şi Potocki. 456. Giurescu. [Les drapeaux princiers provenant de l'époque d'Alexandre D. [Un nouveau sceau du voïvode Michel le Brave]. În: Omagiul lui C. 127-128. O nouă pecete a lui Mihai Viteazul. 373-388 + ilustr. Vârtosu. 1944. ilustr. ilustr. În: Cronica numismatică şi arheologică. 21-23. Bucureşti. Steagul lui Constantin Vodă Ipsilanti. I. 460. I (1937). XVII. Grigorie. Velcu. Steagul lui Constantin Vodă Ipsilanti. nr. Ghica]. 1013. Ştefănescu. 178-183 + ilustr. [Matrices de sceaux princiers du XIX-e siècle (Valachie). p. Anton. 547-550. Cu privire la stema Ţării Româneşti. Andrei. 1943. Emil. (Ţara Românească).Bibliografia heraldicii româneşti (Despre stemele Ţării Româneşti din 1616 cu autografele lui Nicolae vodă Pătraşcu şi Radu vodă Şerban). 457.D. Velcu. p.

[Armoiries qui se trouvent sur la tour clocher du monastère Trei Ierarhi de Jassy]. 465. Lia şi Bătrâna. Bălan. [Les armoiries à inscription votive du temps d'Etienne le Grand. Bucureşti. p. Bătrâna.VII. 255-257 + ilustr. 195-208. În: Constituirea statelor feudale româneşti. Stema cu pisanie din vremea lui Ştefan cel Mare descoperită la cetatea de scaun a Sucevei. Bătrâna. Comunicare la al II-lea 75 . I. Unele consideraţii cu privire la stema dinastică a Moldovei în vremea lui Ştefan cel Mare. 464. Lia şi Bătrâna. În: „Buletinul Monumentelor istorice”. Academiei. 466. 315-343. XXIV (1987). Becker. p. 463. 467. découvertes dans la capitale du pays. 1-2 Caiete heraldice. În: „Arhiva Genealogică”. Emil. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. St. Adrian. vol. p. Iaşi. 1. 99-114. nr. Paraschiva Victoria. Mărturii heraldice cu privire la începuturile statului feudal independent Moldova. [Éléments héraldiques sur les cahles découverts en Moldavie]. XXXIX (1970). HERALDICA MOLDOVEI 462. [L'héraldique des monnaies moldaves]. Alexandru. 58-61 + ilustr. [Quelques considérations concernant les armoiries dynastiques de Moldavie pendant l'époque d'Etienne le Grand]. Stema cu pisanie de pe turnul clopotniţă al mănăstirii Trei Ierarhi din Iaşi. Batariuc. Heraldica monetelor moldoveneşti. p. Suceava]. Elemente heraldice pe cahle descoperite în Moldova. II (VII) (1995). XV (1967). Andronic. 1980. Olteanu. În: „Romanoslavica”. Adrian. C. Xenopol”. [Témoignages héraldiques concernant les débuts de l'Etat féodal indépendent de Moldavie]. p. nr. D. Edit.

Originile heraldice ale mărcii "cap de bour”. [Le symbole des armoiries de Moldavie]. p. + 105 pl. În: Cronica numismatică şi arheologică. Simbolul de pe stema Moldovei. Stema Moldovei. nr. Stema Moldovei în timpul lui Ştefan cel Mare. [Une ancienne matrice de sceau roumain]. Damian P. 29 septembrie . 474. În: „Analele Academiei Române”. Extras. Bourul şi zimbrul. nr. O străveche matrice de pecete românească. p. p. Album paleografic moldovenesc şi documente din sec. Mem. 469. p. II (1955). În: Studii şi cercetări de istoria artei. XI. 473. 27 p. Stema Moldovei în veacul al XVI-lea. Bucureşti.1 octombrie 1935. 1926. Bogdan. Comunicare la al III-lea Congres Naţional de Numismatică şi Arheologie. XXXVI (1913-1914). XVI cu o introducere şi cu rezumate de Nicolae Iorga. 1-2. I.Cernăuţi. Mihai. În: „Filatelia”. 20 p. 471. 29 septembrie . Bucureşti. 17-40 + 5 pl. În: Studii şi materiale de istorie medie. Botezat. Berza. [Les armoiries de la Moldavie au temps d'Etienne le Grand]. III (1956). + 15 pl. 17-20. XVI-e siècles]. 472. XIV. t. Ioan. 1935. [L'aurochs et le bison]. Botezat. 1956. Bucureşti. XV-e. 1956. 69-88. VII (1958). 76 . XV. Berza. Seria II. Nr.Bibliografia heraldicii româneşti Congres de Numismatică şi Arheologie . În: Studii şi cercetări de istoria artei. [Les armoiries de la Moldavie au XVI-e siècle]. 468. nr. 11. Les origines héraldiques du timbre poste "tête d'aurochs"]. Eugen. 470. p. nr. [Les armoiries de la Moldavie. Ist. 1-2. Cernăuţi. [Album paléographique moldave. Mihai.1 octombrie 1935. 99-128. Paris. Sect. Mihai. 152. Berza. Eugen. (Sunt reproduse numeroase sigilii domneşti). p. 245-264 + 15 pl. Bogdan. Documents des XIV-e.

În: „Hrisovul”. 476. nr. 1976-1977. V. Les reflets des armes royales de la Hongrie dans les armes dynastiques des princes de Moldavie (XIV-e. p. XIV-XVI şi realităţile istorice pe care le reflectă. Un tipar pentru turnarea matricelor de peceţi din vremea voievodului Moldovei. Extras 1974. 124125. Condurachi. Cernovodeanu. nr. 5 p. În: Recueil du XV-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 1974. Madrid.XVI-e siècles. 480. 121-123. [Les composantes d`un symbole]. + 3 ilustr. Tom. august 9. Ciobotea. Stema Moldovei în armele Cantemireştilor. În: Cercetări istorice. 1973-1975. 1945. +14 ilustr. Componentele unui simbol. 477. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. p. Dinică. Emil. Madrid. 1975. XIX (1982). V. Dan. Nr. Cernovodeanu. Bucureşti. p. p. Dan. În: „Revista Muzeelor şi a Monumentelor". 481. 19-25 septembre 1982. nr. 391-428. 479. Heraldica dinastică monetară moldovenească din sec. [Un sceau moldave de l'époque antérieure à l'Union des Principautés Roumaines]. 146-151. Chişinău. 1983. Extras. Valerian. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. p. Muzee. LXVII-LXIX. Dan. Cernovodeanu. 6. 265-273 + 3 ilustr. I. Un sigiliu moldovenesc din perioada premergătoare Unirii Principatelor. LXXX-LXXXI. C.Maria Dogaru 475. 49-53. 77 . (Une imprimerie pour les moule de sceaux du voïvode moldave Ilias Rares). Iliaş Rareş. 277-293 + 14 ilustr. Ciofu. 478. 1990. [Les armoiries de Moldavie dans le blason de la famille des Cantemir]. [Le blason d'Etienne le Grand]. Cioban. Blazonul lui Ştefan cel Mare. 17 p. [L'Héraldique dynastique monétaire moldave du XIV-e au XVI-e siècle et réalités historiques qu'elle reflète]. În: Moldova suverană.

VIII (1971).Bibliografia heraldicii româneşti 482. În: „Revista Arhivelor”. X. Dogaru. 6. Maria. nr. 1984. Sigiliile lui Vasile Lupu. [Un sceau du prince régnant Radu Mihnea]. Speranţa Teodora. p. 486. nr. LXV (1988). Decret cu privire la Comisia de heraldică şi Regulamentul Comisiei naţionale de heraldică din Republica Moldova. LXIII (1986). Elena. Dogaru. În: „Revista Arhivelor”. nr. [Un sceau annulaire de Gaspar Graziani]. 4. 225-227. Maria. p. [Les sceaux de Vasile Lupu]. [Le Décret à l'egard de la Commission d'heraldique et le Règlement de la Commission naţionale d'heraldique du Republique de la Moldavie]. p. 2. Reprezentări heraldice pe documente de cancelarie din Moldova (sec. 197-202. 78 . Sigiliile cancelariei lui Ştefan cel Mare. Primul sigiliu cu text în limba turcă folosit de domnitorii români (1652). [Les armoiries de la Moldavie imprimées sur la première publication roumaine en Transylvanie]. p. 1 ilustr. p. În: Materiale de istorie şi muzeografie. 13. 235-240. LXI (1984). Cozma. 488. 485. 60-63. 489. 487. Maria. VII (1970). 7172 din 1995. p. 483. p.XVIII) păstrate la Arhivele Statului Iaşi. În: „Revista Muzeelor”. Dogaru. + ilustr. 532-533 + ilustr. Elena. nr. 221-225. 2. Cozma. În: „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 1990. 484. nr. În: „Revista Muzeelor”. 1. p. nr. În: „Revista Arhivelor”. Stema Moldovei în prima tipăritură românească din Transilvania. 2. III (1966). nr. Un sigiliu inelar de la Gaspar Graţiani. [Le premier sceau en langue turque utilisé par les voïvodes roumains]. În: „Revista Muzeelor”. Un sigiliu al domnitorului Radu Mihnea. Demény L. XVII . [Représentations héraldiques sur des documents de la chancellerie moldave (XVII-e XVIII-e siècles) conservées à la Filiale des Archives de l'État de Jassy]. 346-348 ilustr. Diaconescu. [Les sceaux de la chancellerie d'Etienne le Grand]. (Sigiliul lui Vasile Lupu).

În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. [La genèse des armoiries de la Moldavie avec la tête d'aurochs]. Dumitrescu. Braga. p. Ioniţă. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Filipciuc. C. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. p. Armoiries et rapports politiques: le "cas" moldave au XIV-e siècle. [Un moule de la matrice du sceau du voïvode de la Moldavie Ilias Rares (1546-1551). LXXXVII-LXXXIX 1983-1985. XXIII (1984). 81-82. Liège 29 Mai . 263-270. 1987. Rudolf. Gorovei. XVII-XVIII (1933-1934). nr. Mircea. Gassauer. 84-88 + 1 ilustr. nr. Ştefan. 493. 423-430. Moldovei . Influenţa polonă asupra stemei Moldovei şi a altor blazoane de pe monetele moldoveneşti. 79 .2 Juin 1972. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. D.Despot Vodă şi Gaspar des princes régnants de Moldavie: Graziani]. II/1. Gorovei. Despre stemele domnilor Graţiani. XIV (1977). În: „Revista Muzeelor”. În: „Revue roumain d’histoire”. p. p. nr. 661-674. Iaşi. 494. 492. [Armoiries et rapports politiques: le "cas" moldave au XIV-e siècle]. 1973. Vol. p. [Sur les armoiries Despot Voïvode et Gaspar (1967). 560-563 + 491.XVI-e siècles). Xenopol”. nr.131-133. Steme şi raporturi politice: "Cazul" principilor Moldovei în veacul XIV. [L'influence polonaise sur les armoiries de la Moldavie et des autres blasons qui figurent sur des monnaies moldaves]. 2. Les armoiries de la Moldavie et de ses princes régnats (XIV-e. Ştefan. IV ilustr.Maria Dogaru 490. Geneza însemnului "cap de bour". În: Românii în istoria universală. 6. p. Ştefan. 419-422. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza". p. 495. Un tipar pentru turnarea matricei sigilare a voievodului Moldovei Iliaş Rareş (15461551).I. Dumitru-Darac. Iaşi. 117-128. 496. Gorovei.

p. Steme moldoveneşti augmentate în Polonia. Le voïvode Despot 80 . 504. vol. I. Sorin. Iftimi. În: „Arhiva Genealogică”. 7. 167-168. N. Berza. D. Aflarea pecetei tipar a lui Petru Muşat. + ilustr. 503. Cătălin. Sorin. ilustr. 2. În: „Arhiva Genealogică”. nr. 501. Stema Iaşilor în vechile peceţi. Destăinuirile unei steme. IV (IX) (1997). 1964. p. Două ipoteze. Nicolae. 305-314. 181-234. Iftimi. Iliescu. Academiei. În: „Glasul Bucovinei”. p. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. Culegere de studii îngrijită de M. Bucureşti. Emisiunile monetare ale Moldovei în timpul domniei lui Ştefan cel Mare. Heraldica şi puterea suverană. 498. Caiete heraldice. Hriban. nr. Xenopol”. 1-2. [Les révélations d'un blason. 1-2. 499. XXII. II (VII) (1995). Extras. 297. Iaşi. Efigii pe moneta lui Iliaş I. nr. Deux ipothèses]. Bucureşti. În: „Arhiva Genealogică”. 502. Grămadă. [Trouvaille de la matrice d'un sceau de Petru Muşat]. 500. IV (IX) (1997). 1964. [Les armoiries moldaves augmentées en Pologne]. p. p. Iliescu. Ştefan. 285-297. 1-2. 47-54 p. [La matrice inconnue d'un sceau de 1666 du prince de la Moldavie. p. [Les émissions monnétaires de Moldavie pendant le règne d'Etienne le Grand]. Gheorghe Duca]. Despot Vodă şi heraldica. Dimitrie Cantemir şi "delfinii" din stema Moldovei. [L’heraldique et la pouvoir souveraine.Bibliografia heraldicii româneşti 497. Octavian. 1940. 5896 (22 aprilie). Grigoraş. vol. [L`embléme de Jassy sur les aniciens sceaux]. 9. XXIX (1994). Edit. 1964. Un tipar de pecete necunoscut de la Gheorghe Duca din anul 1666.305. În: „Cronica”. [Dimitrie Cantemir et les dauphins des armoiries de Moldavie. Octavian. nr. Des effigies sur la monnaie de Ilias I-er]. În: Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare. p. Gorovei.

508.Maria Dogaru et l'héraldique]. [Le blason de la Moldavie]. nr. 512. Steagul românesc al lui Alexandru Istrate Dabija voievod. Nicolae. J. Constantin. 209-211. 5. [Les armoiries de 81 . Iorga. III (1969). 7-8. nr.D. Constantin. p. VIII (1915). 166-167 + ilustr. Suceava]. 507. x x x Marca Ţării Moldovei. VI (1972). 51 (13 iunie). 2. p. 1850. 505. VI (1969). În: Studii şi cercetări de istorie veche. 511. 5-6. Mănescu. 37-42 + 1 pl. XXII. Stema Moldovei pe clopotniţa bisericii din Todireni (Burdujeni). [Le drapeau roumain d'Alexandre Istrate Dabija voïvode perdu en 1664. Stema Moldovei. 509. p. [Un blason à l'inscription d'Etienne le Grand. Influenţe heraldice maramureşene asupra primei steme a voievodului Moldovei. 510. p. XXIV (1973).N. nr.N. nr. redobândit în 1937. nr. O nouă stemă cu pisanie de la Ştefan cel Mare descoperită la Cetatea de Scaun a Sucevei. nr.N. ilustr. Bucureşti. 139-140. Mănescu. pierdut în 1664. J. découvert dans la capitale du pays. 1937. M. Stemele lui Dimitrie Cantemir şi locul lor în heraldica Ţărilor Române. 1981. În: „Gazeta de Moldova”. În: „Revista Muzeelor”. În: „Magazin istoric”. p. Ittu. În: Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice. [Les armoiries de la Moldavie sur le clocher de l'église de Todireni-Burdujeni]. Mănescu. 5. [Influences héraldiques de Maramureş sur le premier blason du voïvode moldave]. ilustr. p. retrouvé en 1937]. J. 506. 157-161. În: „Magazin istoric”. p. Karadja. 323-329 + ilustr. Ce reprezintă stema de pe portretul lui Gaspar Graţiani. În: „Marmaţia”. Matei. 458-460. [Que représentent les armoiries figurées sur le portrait de Gaspar Gratiani]. [Les armoiries de la Moldavie].

p. p. 3. 520. 514. Ilie. 1982. Minea. Moisil. 1938. 515. [Les armoiries de la Moldavie à l'époque phanariote]. L (1973). Iaşi 14-16 octombrie 1937. I. Constantin. LVII (1941). Stema Moldovei. 465-480. 225-233 + 6 ilustr. p. Târgovişte. 516. 1925.Bibliografia heraldicii româneşti Démetrius Cantemir et leur place dans l'héraldique roumaine]. 2. 29 septembrie . Mănescu. Nr. Sturdza. Stema Moldovei în epoca fanarioţilor. 518. XIII. 82 . [Les armoiries avec la devise „Non solum armis”]. În: „Cronica numismatică şi arheologică". 1981. (despre o stemă eronat atribuită lui Dimitrie Cantemir). nr. [Sceaux d'or de Vasile Lupu]. Minea. 98-99. III. Steme vechi româneşti. Constantin. În: „Revista Arhivelor”. În: „Universul”. În: Recueil d'études généalogiques et héraldiques. Cernăuţi. Constantin. p. Stema cu deviza "Non solum armis". Moisil. [Sur le blason de la Moldavie]. Bucureşti. Renate. I. 513. [Anciens blasons roumains: Ioan Sandu et Michel Gr. [Les armoiries de la Moldavie]. p. LXIII (1941). În Târgovişte. Ioan Sandu şi Mihail Gr. În: Cercetări istorice. Ilie. Die ältesten Siegel moldavischer Städte. 337-365. Möhlenkamp. 139. 519. 517. Comunicare la al V-lea Congres de Numismatică şi Arheologie. Mănescu. p. 48-69. Moisil. În: „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas”.1 octombrie 1935. În: „Universul”. Comunicare la al III-lea Congres de Numismatică şi Arheologie. ilustr. Considérations sur les armes de la Moldavie aux XIV-e et XV-e siècles. 106 (23 aprilie). 1974. nr. Sturdza]. Jean N.N. 401-402. cetate a culturii româneşti. nr. J. Despre stema Moldovei. p. ilustr. Sigilii de aur de la Vasile Lupu.

x x x O importantă descoperire la Cetatea de Scaun a Sucevei. 11 (8 april). p. 1990. LVIII (1941).Maria Dogaru 521. Constantin. XII (1969). Popovschi. Petcov. [Les sceaux de la chancellerie princière moldave de 1711 à 1821]. Moraru. p. 173-218 ilustr. [Une importante découverte à la citée de siège de Suceava. În: „Vocea Poporului”. Tricolorul. În: „Universul”. O. provenant des premiers princes régnants de la Moldavie]. În: „Universul”. O lecţie de heraldică sau cum s-a născut stema Basarabiei. Contributions a l’histoire du drapeau du peuple de la Moldavie]. Neamţu. V. LXVII (1972). nr. Constantin. Bucureşti. [Anciens sceaux. Contribuţii la istoria drapelului naţional al poporului Moldovenesc. 42 (18 febr. LVIII (1941). 526. nr. În: Simbol al demnităţii. În: „Tribuna”. nr. ilustr. p. 46. [Le tricolore de Bessarabie]. [Monnaies et sceaux provenant d'Etienne le Grand]. 1990. 1991. În: „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”. 525. În: Arheologia Moldovei. 329-335. În: „Revista Arhivelor”. 83 . Gabriela. [Le tricolore.). ilustr. Sigiliile Cancelariei domneşti a Moldovei între anii 1711-1821. Moisil. 60. p. [Une leçon d'heraldique un l'histoire de la naissance des armoiries de Bessarabie]. p. 524. 2. nr. p. p. Vechi sigilii româneşti de la primii domni ai Moldovei. 14-20 nov.. 2. Contribuţii la cunoaşterea stemei dezvoltate a Moldovei în epoca lui Ştefan cel Mare. 1969. 527. Rădulescu. Les armoiries avec des inscriptions votives du temps d'Etienne le Grand]. [Contributions à la connaissance des armoiries moldaves à l'époque d'Etienne le Grand]. şi Siscanu. 522. nr. I. Tricolorul Basarabiei în 1917. VI. 523. 528. 3-4. Eugenia. Steme cu pisanie din vremea lui Ştefan cel Mare. Moisil. aprilie 3. 8. Monede şi sigilii de la Ştefan cel Mare. 2 ilustr. A. Chişinău. 237-238.

7. 11. Chişinău. 36. În: „Buletinul Instrucţiunii Publice”. În: Cercetări numismatice. 6. În: „Cetatea Albă”. ilustr. Silviu Andrieş. nr. Silviu Andrieş. În: Siebenbürgen (Boian). 261-275. 530. Bucureşti.A. Tabac. 1998. 533. 519-539. x x x Stema Moldovei. 536. Edit Museum. 7 sept. 535. O monedă necunoscută a oraşului Cetatea Albă cu stema Moldovei. 1865. 84 . p. 532.secolul XIX). p. În: „Literatura şi Arta". Emil. Despre marca Moldovei. VII. 531. p. U(rechia). [Notes et discussions sigillographiques]. nr. Velescu. XI (1968). [Les armoiries de la Moldavie]. 2. [Introduction dans l'héraldique practique pour la Republique de Moldavie]. Silviu Andrieş. Nazarov. Heraldica teritorială Moldovenească în Imperiul Rus. 1-30 noiembrie. 534. În: Studii şi cercetări de numismatică. 1995. 12 (23 martie). 95-96. 169 p. Sah. Heraldica teritorială a Basarabiei şi Transnistriei. Introducere în heraldica practică pentru Republica Moldova. [Une monnaie inconnue de la ville Cetatea Albă avec les armoiries de la Moldavie]. (Ornamente în sigiliile domnitorilor Moldovei . p. p. 1996. V. Beiträge zur Geschichte der Moldauer Leben. p. IV (1937). Wappen der Moldau an einer Kirchenburg. Note şi discuţii sigilografice.Bibliografia heraldicii româneşti 529. I (1841). nr. p. nr. [Héraldique territoriale de Moldavie dans l'Empire Russe]. Tabac. [Sur le blason de la Moldavie]. 910. [L'Héraldique territoriale de Bessarabie et Transnistrie].und Landeskunde. V. Oliver. 59-63 + ilustr. În: „Icoana lumei”. III. Sibiu. Vârtosu. Tabac. 1960. În: Forschungen zur Volks. 189-190 + 4 ilustr. nr.

VIII. HERALDICA TRANSILVANIEI
537. Áldássy, Antal. A Magyar nemzeti Múzeum Könyvtárának címerlevelei. [Diplômes de noblesse de la Bibliothèque du Musée National d’Hongrie]. T. V (1717-1770). Budapest, 1939. (Descriere şi reprezentarea stemei conferită Transilvaniei de către împărăteasa Maria Tereza prin diploma din 2 noiembrie 1765, p. 413, nr. 781). 538. Bedeus, Von Schaarberg, Josef. Die Wappen und Siegel der Fürsten von Siebenbürgen und der einzelnen ständischen Nationen dieses Landes. Ein Versuch von J.B.V.S., George v. Closius, Hermannstadt, 1938, 38 p. 5 f. pl. (Se fac referiri la istoricul şi evoluţia stemei Transilvaniei). 539. Chiffletius, J.J. Insignia gentilicia Equitum Ordinis Velleris Aurei, Antwerpia. 1632, 14 f. + 232 (-245) p. + 1 f. (Descrierea stemei lui Sigismund Bathory, principe al Transilvaniei, p. 155 - 156, nr. 265). 540. Cristea, Dorin. Două sigilii ale familiei Bathory aflate în colecţia Bibliotecii Facultăţii de Istorie din Bucureşti. În: Caietul seminarului special de ştiinţe auxiliare ale istoriei, Opuscula bibliologica, genealogica, numismatica. Vol. II. Bucureşti, 1990, p. 13-16, ilustr. 541. Gassauer, Rudolf. Catalogul medaliilor, plachetelor şi insignelor bucovinene. [Le cataloque des medailles, plaquettes et insignes de Bucovine]. Suceava, 1935. 542. Iliescu, Octavian. Inelul de argint de la Cladova. [Anneau d'argent de Cladova]. În: „Ziridava”. XV-XVI (1987), p. 8586, ilustr.
85

Bibliografia heraldicii româneşti
543. Jákab, Elek. Az erdélyi országos czimerek története. [L’histoire des armoiries transylvaines]. În: „Századok”. I (1867), nr. 4, p. 336-352. 544. Jakó, Sigismund. Az erdélyi papírmalmok feudalismuskori történetének vázlata. [Bref historique des manufactures à papier de Transylvanie à l'époque féodale]. În: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia. VII 1962, fas. 2, p. 5981 şi IX 1964, fasc. 1, p. 55-92, ilustr. (Sunt prezentate filigranele heraldice ale fabricilor de hârtie din Transilvania). 545. Jakó, Sigismund. Filigrane transilvănene din secolul al XVI-lea. [Filigranes transylvains du XVI-e siècle]. În: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia. XIII 1968, fasc. 1 p. 319 + ilustr. (Despre filigranele heraldice ale fabricilor de hârtie din Braşov, Cluj şi Sibiu în sec. al XVI-lea). 546. Hulsius, Gandensis Levinus. Chronologia, hoc et brevis descriptio rerum memorabilium, în provinciis hac adjuncta tabula topographica comprehensis gestarum, isq: ad hunc MDIIIC (1597) annum praesente ex varris fide dignis authoribus. Collecta, per - Not. Imprim. Typis Christhophori Lochneri. Noribergas. (Stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei purtând capete de arabi, stema Transilvaniei). 547. Hurezan, Pascu. Un nou inel sigilar descoperit la Cladova, jud. Arad. [Un nouvel anneau sigillaire découvert à Cladova]. În: „Ziridava”. XIX-XX, 1996, p. 103-105. 548. Martian, Iulian. Contribuţii la heraldica vechiului Ardeal. [Contributions à l'héraldique de la vieille Transylvanie]. În: „Anuarul Institutului de Istorie Naţională”. IV (1926-1927), p. 441446. Extras. Bucureşti, 1928, 8 p. 549. Mănescu, J.N. Zur Geschichte des andeswappens von Siebenbürgen. [im 16. Jahrhundert). În: Genealogica et Heraldica. Viena, 1972, p. 533-538 + ilustr.
86

Maria Dogaru
550. Mănescu, J.N. Les armes de la Transylvanie (XVI-eXX-e siècles). În: „Revue roumain d’histoire”. XXXI (1992), nr. 1-2, p. 29-49. 551. Nagy, Iván. Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. [Familles d’Hongrie avec armoiries et tableaux généalogiques]. Vol. I-XII, Pesta, 1857-1868. (Sunt descrise şi reprezentate stemele familiilor principilor Transilvaniei Apafi, Barzay, Báthory, Bethlen, Rakoczy ca şi steme ale unor familii nobile româneşti). 552. Papai, Francisc. Ars heraldica seu consuetudinum heraldicum. Claudipolis, 1695, 12 f. + 206 p. 553. Popescu, Mihai. Sigiliul lui Sigismund Báthory, principele Transilvaniei. [Le sceau du prince Sigismund Báthory, prince de Transylvanie]. În: „Revista Arhivelor”. I (1924-1926), nr. 13, p. 328-332, 5 ilustr. 554. Popescu, Mihai. Stema Ardealului cerută de români după 1848. [Les armoiries de Transylvanie solicitées par les Roumains après la révolution de 1848]. În: „Convorbiri literare”. XVIII (1926), 3 (martie), p. 216-218 + ilustr. 555. Reicherstorffer, Georg. Chorographia Transylvaniae, quae Dacia olim appellata, alierumque provinciarum et regionum succinta descriptio et explicatio, excudebat Egidius Aquila. Viennae, 1550(-6) + ilustr. (Este reprezentată stema principatului Transilvaniei din sec. al XVI-lea şi a celor 7 oraşe cetăţi). 556. Resch, Adolf. Siebendürgische Münzen und Medaillen, von 1538 bis zur Gegenwart, mit 86 Tafeln. Hermannstadt, 1901, VIII + 292 p. + 86 pl. ilustr. (Monede şi medalii cu stema Transilvaniei). 557. Révai, Nagy. Lexikona az ismeretek Enciklopédiája, vol. I-XX. [L`encyclopédie des connaissances]. Budapest, 19111927. (Reprezentarea stemelor judeţelor şi oraşelor din
87

562. 17246. XI etc. 140-141. fig. Das Wappen von Siebenbürgen. În: Recueil du IX-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 19 p. Neuchâtel. III. judeţul Cluj. p. 3 şi 20-27). 786. În: Der Tappert. 233. An II (10) 1904. Die Farben des Wappens der sächsischen Nation. Straussenburg. [Diplômes d`anoblissement]. Extras. Szabolcs de. 1966. Sebestyén Kéopeczi Jozef. 14-16. p. Die Siegel der drei Nationen. Arz von. 8387 . vol. 563. Berne. 1930.). p. 17249 şi 17250. 813. 558.Bibliografia heraldicii româneşti Transilvania: judeţul Arad. Arz von Albert. T. Straussenburg. 186-187. 1-18. 561. 279. p. Kéopeczi Jozef. + ilustr. vol. Paul Anttanger. p. XXV p. În: Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt. Das richtige Wappen von Siebenbürgen. Straussenburg. Czimerlevelek. judeţul Bistriţa-Năsăud şi oraşul Bistriţa. Arz von. Sibiu. Albert. Sibiu. 559. Albert. În: Genealógiai Füzetek. p. p. În: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde. 1917. Erdélyi czimere. 811 şi oraşul Cluj. 88 . 565. 1930. p. Stannberg. nr. XXXV. Iaşi. [Armoiries transylvaines]. 1968. 1. (Stema Transilvaniei şi a unor principi. Franz. Sebestyén. I. vol. 560. Les sources numismatiques de l'héraldique d'Etat Hongrois. 33-48. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. p. Sibiu. Vajay. Das richtige Wappen von Siebenbürgen. 1982/2. Mitteilungen des Wappen-Herolds (Darmstadt). În: Turul. În: Siebenbürgisch . Hermann. 564. 1971. Schlandt. p.Deutsches Tageblatt. 783 şi oraşul Arad. nr. 1930. Zimmermann.

R. Decoraţiile. În: „Buciumul”. nr. PRINCIPATELE UNITE – ROMÂNIA 566. Cezar. 571.P. Buzdugan. Tipografia Alfa. 33 (27 aprilie). Premier décernement]. 568. 569. XVII (1947). I-II. Bielţ. Moneda de 250 lei şi problema stemei României. Cuza Vodă şi Ordinul Unirii. VII (1973). ]. p. Bucureşti. [Les décorations. 567. În: „Revista istorică română”. În: „Magazin istoric”. [La pièce de monnaie de 250 lei et le problème des armoirires de la Roumanie]. Ordinul "Steaua României". [Les armoiries des Principautés Unies]. Berindei. p. 10 (91). VIII. Vol.R. Bucureşti. Bucureşti. 98-106. Gr. [Les titres d’honneur et les décorations de R. 570. p. Carsian.P. I (1863). George. Lucia.IX. Titlurile de onoare şi decoraţiile R. 89 . O încercare de instituire a unei decoraţii naţionale. În: „Muzeul Naţional”. [Les armoiries de Roumanie]. 131132. 1966. Avakian. 572. 12 p. Stema Principatelor Unite (1863). 40. 1958. [L’Ordre „L’Étoile de la Romanie”. fas. [Le voïvode Cuza et „l'Ordre de l'Union”. titlurile de onoare şi alte distincţii ale Republicii Socialiste România. Un essai pour instituer une médaille nationale]. 67-70. p. Armele României. Carsian A. 1994. Dan. les titres d’honneur et autres distinctions de la République Socialiste Roumanie]. 1936. A. Prima conferire. nr. ilustr. Bolliac.

Originea decoraţiei "Trecerea Dunării”. În: „Tribuna României”. 575. p. În: „Revue roumain d’histoire”. 5 + 6 ilustr. În: „Tribuna României”. p. p. nr. 535-544. În: Muzeul Naţional. Independenţa României în heraldica. XVI (1977). 574. 10 p. Contributions à l'étude d'héraldique d'État des Principautés Unies Roumaines (18591866). nr. p.Bibliografia heraldicii româneşti 573. 1978. 30-31 + 1 ilustr. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 579. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Cernovodeanu. 90 . 577. 576. 97 (15 noiembrie). În: „Revue roumain d’histoire”. 5. Cernovodeanu. (Extras. p. Cernovodeanu. Dan. [L'origine de la décoration „Le passage du Danube”]. la numismatique et l'insignologie nationale]. [Les décorations de l'armée roumaine en 1877-1878]. Dan. Decoraţiile armatei române la 1877-1878. + 5 ilustr. XVI (1977). Bucureşti. VI (1977). XIV (1977). Dan. [L'idépendance de Roumanie reflétée dans héraldique]. Independenţa de Stat a României reflectată în arta heraldică naţională. nr. Independenţa României oglindită în heraldică. 2. Dan. Dan. V (1976). Muzee. XIV (1977). Cernovodeanu. 107. [L'Indépendance d'État de la Roumanie reflétée dans l'art héraldique national]. nr. 5. 578. Dan. Cernovodeanu. 535-544 + 18 ilustr.). 319-334 + ilustr. p. nr. numismatica şi insignologia naţională. Cernovodeanu. 319-334 + 4 ilustr. + 18 ilustr. 3. 1978. p. Contributions à l'étude de l'héraldique d'État des Principautés Unies Roumaines 18591866. [L'Indépendance de la Roumanie dans l'héraldique. IV. Dan. Cernovodeanu.

p. [La medaille jubilaire Carol I. [Documents des 91 . Constandache. p. Decoraţiile româneşti de război. 586. 584. gen. Dan. Festival Roumain. Gr. 582. Romfest '88. Istoria tricolorului de la Pinciu (Judeţul Bistriţa Năsăud). [L'histoire du tricolore de Pinciu]. nr. 1985-1992. Dan. LXX-LXXIV 1976-1980. Ottawa. [L'Union des Roumains de 1918 reflétée en symbole héraldique]. 585. 583. Cricoveanu. Cernovodeanu. 1. 423-426. În: Kongressbericht. 30 septembrie . XV-XXII. Maria. Valerian.2 octombrie 1988. Regulamentele legale sau decretele relative în crearea decoraţiilor şi a medaliilor de la 1880 şi până astăzi. Dogaru. 1989. În: „Marisia”. Câteva particularităţi heraldice ale monedelor româneşti din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Dănilă.Maria Dogaru 580. Les réglements legaux ou les décrets rélatifs à la création des décorations et des médailles de 1880 jusqu`à nos jours]. 1910. [Quelques particularités héraldiques des monnaies roumaines de la seconde moitié du XIX-e siècle]. Ştefan. Focşani. L'évolution du drapeau tricolore roumain de 1834 à 1881. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 269-288 + 10 ilustr. 24-27 aout 1981. Cleveland. Cernovodeanu. J. 227-328. L'Héraldique comme moyen d'expression de la politique d'édification de l'État Roumain moderne (1838-1881). Recueil du IX-e Congrès International de Vexillologie. + 21 ilustr. Thaur. Ciofu. Cernovodeanu. 581. Documente de arhivă reflectând adeziunea maselor populare la Unire – 1859. 4 p. Ed a II-a. 1932-1933. Tirol. Medalia jubiliară Carol I. 124128. Fotache G. 587. Unirea românilor din 1918 oglindită în simbol heraldic. Dan. [Les décorations roumaines de guerre]. p.

1996. 1993. p. C. 594.T. Ziua Naţională. În: Revista „Alo 981". Primele însemne de distincţiuni române.Bibliografia heraldicii româneşti archives reflétant l'adhésion des masses populaires à l'Union 1859]. Imnul Naţional al României. Bibliteca Centrală Pedagogică. Stema ţării şi sigiliul statului. Maria. Dogaru. 1995. Ed. 65 p. În: „Revista Arhivelor”. p. p. nr. 1-15. Maria. Drapelul României. 1. XXIII (1993). 26-32. 593. I. Editura Ministerului de Interne. [Les décorations roumaines]. Edit. În: „Magazin istoric”. Le jour national. Dogaru. Reprodus şi în vol. 1913. 1. Dogaru. Stema de stat expresie a demnităţii poporului român şi a îndelungatei sale existenţe pe meleagurile străbune. 109-131. Dogaru. LXVI (1989). 92 . [Les symboles nationaux. 588. Decoraţiile române. În: Analele Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza. 590. 1993. Ionescu. De la Cuza la Marea Unire. nr. În: „Herb”. Revistă Română de Heraldică.. 589. Dogaru. 1916. Istrati. În: „Analele Academiei Române”. Bucureşti. 1-11. Tipare sigilare provenind de la suveranii României 1866-1947. 592. Maria. [L'évolution de l'héraldique nationale dès Couza à la grande Union]. Simbolurile naţionale. [Les premières enseignes de distinctions roumaines]. Anul I. p. [Moules sigillaires de souverains roumains 1866-1947]. [Documente inedits concernant la couronne d'acier de la Roumanie]. Maria. 591. Bucureşti. educaţie. Culegere de texte pentru activităţile de educaţie patriotică şi ostăşească. Les armoiries et le sceau d’État. p. Date noi privind coroana de oţel a României. N. 101-103. a 2-a în colecţia "Pro Patria". Le drapeau de la Roumanie. 4-6. cultură. L’Hymne national de la Roumanie]. Tradiţie. Maria. p. [Les armoiries d’État expression de la dignité du peuple roumain]. 2000.

Aurică. Nicolaie. C.R. 1927. [Ordres. Mănescu. moneda metalică. p. [Pavillons navals roumains]. Petre. 3-4. p. 602. Koslinski. Mircea şi Smaranda. Manole. croix. Catalog numismatic. L'héraldique d'État des Principautés Unies (1859-1866). 1996. Historique. 3. 1996. Bucureşti. Jean. lois et réglements]. Bancnote. În: „Revue roumain d’histoire”. 603. În: Studii privind Unirea Principatelor.N. [Catalogue numismatique. 601. Manole. 235-252. [Catalogue numismatique. N. Tămpeanu. XXVIII (1989) nr. L'héraldique d'Etat de la Roumanie contemporaine de 1918 à nos jours. 303-320. Zimbrul Carpatin. Extras. 1853-1997. Mănescu. N. Jean. Mănescu. 596. Bucureşti. 597. Academiei R. 1867-1994]. Sterescu. Catalog numismatic. J. 236 p. N. Mănescu. 517-523 + 5 ilustr. 599. XXX (1991).P. În: „Revue roumain d’histoire”. Ivănceanu. În: „Revue roumain d’histoire”. cruci şi medalii româneşti. Jean. p. Aurică. 7-27. p. p. Bucureşti. Istorie. 1-2. nr. Les armoiries des Principautés Roumaines à la veille de leur union: 1830-1858. 8 p + 5 ilustr. [Des armoiries inconnues d'Alexandre Ioan Cuza]. Bucureşti. Pavilioane româneşti de marină. Edit. Vintilă.Maria Dogaru 595. La question des armes de la Roumanie devant les Assemblées en 1866/67 et 1871/72. În: „Revue roumain d’histoire”. nr. J. Les billets de banque 1853-1997]. 1867 – 1994. Edit. 1995. nr. 1960. O stemă necunoscută a lui Alexandru Ioan Cuza. Ordine. 1960. legi şi regulamente. 115-145. 598. XXXII (1993). XXIX (1990). Mircea şi Smaranda. La monnaie metalique.N. 600. 1-2. et médailles roumaines. 93 . Mănescu. 185 p. Bucureşti. Bucureşti.

nr. [Les armoiries de Roumanie]. 608. nr. Regelui Carol I. 47-48 (19-26 aug. Năsturel. Acvila României: simbol heraldic unitar al Statului român modern.). Revistă enciclopedică populară. Tiparul. nr. [Le drapeau et les armoiries de la Roumanie. Vol. Bucureşti. Mănescu. P. 51 (16 sept. 611. IV (1900). Bucureşti. 1980. Coroana de oţel a României. În: Enciclopedia României. 37 (10 iun. P. 4.S. 605. [Le jubilé de 25 ans de regne de M.). nr. Perioada convenţională. 606. Constantin. 94 . nr. Jean N. În: Enciclopedia României. Jubileul de 25 de ani de domnie a M. 1984. 33-35. 1891. 51. Mihai. Năsturel. [Les armoiries unies des Principautés Unies]. P. p.S. Bucureşti. nr. 15 p.) nr. Stema României. 607. 1. Constantin. militari.). magistraţi şi doamne. 2 (14 oct. În: „Magazin istoric”.). Moisil. Decoraţiile româneşti.Bibliografia heraldicii româneşti 604. Descrierea şi portul lor de către civili. 38 (17 iun. Stema României. XXIX. [Les décorations roumaines]. Steagul cel mare al lui Tudor Vladimirescu. [Les médailles et les décorations roumaines. V (1901). VI (1902). le Roi Carol I er. În: Cântarea României. 609. 58-72. [L'aigle de la Roumanie symbole héraldique de L'État roumain moderne]. 10 (3 dec. Les armoiries de Roumaine].V.V. La couronne d’acier]. 23 (4 martie) nr. XXV (1995).). clerici. nr. Soc. Morărescu. Bucureşti. nr. [Le grand drapeau de Tudor Vladimirescu].) nr.). 1901. Dragoş.) nr. I. nr. 11 (10 dec. În: „Albina”. 49 (2 sept. p. Bucureşti. Pelin. Steagul şi stema României. ilustr. Năsturel. V. Moisil.) nr. Medaliile şi decoraţiunile româneşti. 1938. 610. 1901. 39 (24 iun.V. Stemele unite ale Principatelor Unite. 15-16 (6-14 ian). 13-14 (24-31 dec. În: „Flacăra”. p. 1938. Tipo lito. 47 p. 8-20. nr. La période conventionelle].

În: Muntenia.). An V (1998). La croix commemorative de la Seconde Guerre Mondiale]. Drapelul armatei sub domnia regelui Ferdinand. 1 + 1 ilustr. 1998. nr. 619. 1914. nr. 1999. 613. O decoraţie recentă cu valoare deosebită. p. 1-2. Szemkovics. 1992. Laurenţiu Ştefan. p. [L`Ordre „Mihai Viteazul”. Laurenţiu. Date statistice controversate.Maria Dogaru 612. Ordinul Mihai Viteazul. 1921. p. László. 26-27. Laurenţiu. [Des médailles roumaines pour l'enseignement]. [Documents inédits concernant l`émission des décorations 95 . Ştefan Tiberiu. Seria nouă. 16. În: „Mihai Viteazul – Călugăreni”. În: „Hrisovul”. 617. [Le drapeau de l'armée pendant le règne du roi Ferdinand]. Sebestyén de Keöpeczi. T. 5358. X (1921). Nr. 14 p. p. 618. Bucureşti. données statistiques controversées]. [Une décoration récente d`une grande valeur. 1-2. Constantin. 615. IV-V. 620. Réthy. II. Constanţa. Documente inedite privind emiterea decoraţiilor româneşti în perioada anilor 1916-1922. Ştefănescu. nr. 191 p. În: Turul. 189. Stănciulescu. [La Roumanie aura-t-elle des armoiries?]. 1884.: nr. Universul. Buzău. 26 p. În: „Revista de pedagogie”. Revista Fundaţiei Cultural Ştiinţifice „Mihai Viteazul”. A román Királyság czimere. 616. Popescu. 245-246. nr. XXXVIII. Decoratii româneşti pentru învăţământ. 1888. 9 (dec. Iosef. 614. Bucureşti. Revistă ilustrată enciclopedică. În: „Ilustraţia”. [Les armoiries du royaume de la Roumanie]. Va avea România o stemă?. p. Seria II. Crucea comemorativă a celui de al doilea Război mondial 1941-1945. Popescu. * * * Statuts des Ordres Royaux de Roumanie. Noua stemă a României. Ştirbu. 6. [Les nouvelles armoiries de la Roumainie].

Anca. I. Zaharia. XIX (1985). 622. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. LXXXX-LXXXXI 1994-1995. Despre sigiliul personal al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. 109-112. p. Vasilescu. În: „Magazin istoric”. nr. 96 . 12 (225). nr. 621. Bucureşti. 16. 1998. [Sur le sceau personnel du prince Alexandru Ioan Cuza]. 245-268. [Sous le drapeau tricolore]. p. 142-143. 1977. p.Bibliografia heraldicii româneşti roumaines 1916-1922]. Dumitru. În: Cercetări numismatice. Sub steagul tricolor.

LIX (1982). Evoluţia sigiliilor folosite de autorităţile administrative din Comitatul Maramureş. 2. III. 97 . VI-VIII e. Balogh. nr. LVIII. 1935. 626. Adalbert. p. STEME DISTRICTUALE 623. sec. Zamfir C. p. Tom. Sibiu. În: Siebenbürgische Vierteljahrschrift. [Les sceaux des caïmacames de Craïova]. [L'évolution des sceaux utilisés par les autorités administratives du comitat de Maramures du XV-e au XVIII-e siècle]. Teceu. 625.n. p. XVXVIII. (Stemele judeţelor Olteniei). Dan. Sigiliile caimacamilor Craiovei. 624. 304-309. 127-138. Must. Arbure. 628. XXXVII (1986). Cernovodeanu. 4. Die Wappen der sächsischen Nation und der Stadt Hermannstadt. Câmpulung şi Vişc). 1973. 134-140. p. Aperçu sur l'héraldique de district et municipale des pays roumains et la création d'armoiries nouvelles de district et des villes (municipes) de la République Socialiste de Roumanie. (Se prezintă sigiliile comitantense şi cele ale localităţilor privilegiate din zona Sighet. În: „Revista Arhivelor”.). 29 mai-2 juin 1972. Barnea. Bedeus. 178-179 + 4 ilustr.X. Câncea. 1899. Ioan V. În: „Revista Arhivelor”. nr. 627. Gustav. Chişinău. 1936-1937. [Les blason des districts de Bessarabie]. 413-422. Braga (Portugal). Mărcile districtelor Basarabiei. Alexandru. Sigilii şi inscripţii din Dobrogea (sec. În: Recueil du XI-e Congrès des Sciences Généalogiques et Héraldiques. p. [Sceaux et inscriptions de Dobrudja]. În: Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie. Liège.

[L'emblématique et l'héraldique de la Dobroudja]. Curtea de Argeş. no. 632. Heraldische Überreste in Bistritz. Dan. Dogaru. Iaşi. Maria. IV. 1978. Nobleza y Armas. L'origine des grands sceau princiers Moldo-Valaques à la bordure ornée de médaillons aux armoiries des districts de ces principautés. Cernovodeanu. nr. 635. II (VII) 1994. Otto. Dan. În: „Revista Arhivelor”. Maria. 631. p. În: Studii şi comunicări (Muzeul Curtea de Argeş). [La conservation des armoiries départamentales dans les sceaux princiers]. 267-275 + 4 ilustr. [Contributions à la connaissance des sceaux utilisés par les caïmacames de Craïova]. În: „Arhiva Genealogică”. 636. Cernovodeanu. 229-241 + 17 ilustr. 499-504. Vol. 145-153.Bibliografia heraldicii româneşti 629. La Revista de Genealogia. p. Dahinten. 1976. Emblematica şi heraldica dobrogeană. În: „Ziridava”. Dan. Dogaru. Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor folosite de caimacamii Craiovei. 1987. Dan. [L'évolution des armoiries d'Argeş]. XXXV. [Le prince Michel Sturdza et l'héraldique de district de la Moldavie]. În: Recueil de communications du Colloque International Ecologique sous les auspices de l'UNESCO (Constanţa 24-27 noiembrie 1978). Mihai Vodă Sturdza şi heraldica districtuală a Moldovei. 3-4. 200. 94-96. În: „Hidalguia”. p. 295-302 + 6 ilustr. nr. nr. Constanţa. Evoluţia Stemei Argeşului. Cernovodeanu. 98 . 2. p. 634. În: „Bistritzer Deutsche Zeitung”. Al V-lea Simpozion de studii şi cercetări de heraldică şi genealogie. Maria. Cernovodeanu. Conservarea stemelor judeţene în sigiliile domneşti. Colecţia de sigilii a Filialei Arhivelor Statului jud. 1936. p. Covacs. 283-290+ pl. Madrid. VI. 1992. Bistriţa. 633. p. 630. 12-14. [La collection des sceaux de la Filiale des Archives départementales d'Arad]. 1994. XVIII. Arad. XLX (1973).

Edit. 53-57 + 12 ilustr. Dulgău. 1998. Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române”. I. 640. Muzee. Bujorel. XVII. 47-53. Evoluţia sigiliului comitatului Satu Mare în secolele XVI-XIX. Craiova. p. 66-68. [Matrices sigillaires provenant d'Olténie dans la collection de la Direction Générale des Archives de l'Etat]. Maria. Maria. Solnocul de Mijloc et Salaj]. nr. Sigiliile Comitatelor Crasna. Maria. 135. Stema Olteniei. 637. Filiala Cluj Napoca. 1995-1996. 1993. Maria. Documente.seconde moitié du XIX-e siècle]. 643. 641. 201-205. În: Oltenia Studii. Maria. Dogaru. nr. p. Dogaru. I-II. [Les sceaux des Conseils départementaux . [L`évolution du sceau du comitat Satu Mare dans les XVI-e – XIX-e siècles]. 89-95 ilustr. Muzee. 94-102. Matrice sigilare provenind din Oltenia conservate în colecţia Direcţiei Generale a Arhivelor Statului. 2. An II. XIII (1976). Culegeri. p. În: Acta Musei Porolisensis. XVI (1979). Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor comitatelor din Transilvania. 1996. Bujorel. I-II. În: „Arhivele Olteniei”. nr 1. Scorillo. 99 . p. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 49-61. p. nr 1. Seria nouă.Maria Dogaru În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 642. p. Solnocul de Mijloc şi Sălaj. Muzee. Dogaru. Dulgău. Iaşi. Seria a III-a. În: „Arhivele Moldovei”. [Le blason d'Olténie]. [Contributions à la connaissance des sceaux des comitats de Transylvanie]. 1994-1995. p. 1-2. 1981. Sigiliile Consiliilor judeţene (a doua jumătate a secolului al XIX-lea). (Stemele judeţelor Olteniei). Dogaru. XXIII (1986). Dogaru. ilustr. [Les sceaux des comitats Crasna. În: „Buletinul Comisiei de Heraldică. p. [Enseignes héraldiques provenant de Dobroudja reflétant l'idée de l'unité nationale et la lutte pour l'indépendance]. 638. În: „Revista Muzeelor şi a Monumentelor”. Însemnele heraldice dobrogene reflectând ideea unităţii naţionale şi lupta pentru independenţă. 639.

1981-1982. Seria nouă. p. Sigilii româneşti din Dobrogea înainte de 1877. În: „Hrisovul”. Maramureş. Ion. XIV-XVIII). Mateescu. Sigilii folosite de autorităţile administrative comitantense şi oraşele fostului comitat Satu Mare (sec. Direcţia Judeţeană Satu Mare. caiet III. Sigiliile din colecţia Filialei Arhivelor Statului a judeţului Alba. Bihor. În: manuscris. 649. [Sceaux de la collection des Archives de l'Etat du département d'Alba]. [Les armoiries des districts. XII. 240 p. IV-V. V -VI. 405-430. p. Depus la Arhivele Naţionale.istorie – etnografie. Bucureşti. 225-229. Evoluţia teritorială. 19-515. (Sunt reprezentate stemele judeţelor Arad. Caraş. Cluj. 651. [Les sceaux des comitats de Transylvanie]. 183-201. [Les sceaux roumaines de Dobroudja avant 1877]. În: Siebenbürgische Quartalschrift. Sibiu. 646. Tudor. 647. Oszóczki. Vol. V. 72 ilustr. K. 1938. Satu Mare. Nr. Bucureşti. Referat profesional. 4/1975.arheologie . établies par la Commission consultative d'héraldique]. Timiş-Torontal). Historische Merkwürdigkeiten aus Burzenland. Évolution territoriale]. 1928. Sigiliile comitatelor şi scaunelor din Transilvania. x x x Stemele districtelor României. În: Ardealul. II. Satu Mare. ilustr. 159-170. 650. 648. 645. 100 . x x x Stemele judeţelor fixate de Comisiunea Consultativă Heraldică. Antal Alexandru. p. Marienburg. Pall. 1975. anul VII (1801). p. Pleşa. 1929. Imprimeriile Statului. În: Apulum . Meruţiu.Bibliografia heraldicii româneşti 644. În: Enciclopedia României. 34 p. [Sceaux employés par les autorités administratives du comitat de Satu Mare]. [Les armoiries des districts de Roumanie]. 1974. Lucas Joseph. 1999. [Les districts de Transylvanie et de Maramureş jusqu'au Banat. Judeţele din Ardeal şi Maramureş până în Banat. În: Studii şi cercetări. dosar nr. p.

Sibiu. Straussenburg. [Le sceau du "Divan de la Principauté de Moldavie". Albert. p. În: Literatură şi artă. II (VII) (1995). Die historischen Wappen der ehemaligen sienbenbürgisch . 6. LIX. Sigiliul Divanului Cnejiei Moldovei. p. color + 25 ilustr. Straussenburg. Une nouvelle hypothèse]. Das Seeblätterdreieck in Wappen der Hermannstädter Provinz. Die historischen Wappen der ehemaligen sienbenbürgisch . 655. 653. (Portugalia). XLIX. Arz von. Silviu. 1. Ungureanu. 1858. Sibiu. Drapeaux militaires roumains du XIX-e siècle aux armoiries des districts et des villes. Die mittelalterlichen Siegel der Stadt Kronstadt und des Burzenländer Distriktes. Die historischen Wappen der ehemaligen sienbenbürgisch . În: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 55 p. nr. + 25 ilustr. 33-34. 658. Straussenburg. 285-289. p. Sibiu. În: Siebenbürgisch sächsischer Hauskalender. 29 mai . 1936. München. Zimmermann. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. La contribution de Gheorghe Asachi]. Albert. 10. Braga. Mihai-Răzvan. partea a II-a. 65 p + 1 pl. Albert. Sibiu. 33-34 + 16 ilustr. 1973. 654. p.sächsischen Gebietskörperschaften.2 juin 1972. Arz Von. 656. În: Siebenbürgische Vierteljahrschrift. 467-475 + 2 ilustr. 24-32.sächsischen Gebietskörperschaften. 1878. 657. şi Sibiu. Albert.sächsischen Gebietskörperschaften. Ştefănescu. 101 . Arz Von. nr. Stemele districtuale în Moldova regulamentară. 1937. 1936-1938. Franz. p. 107-121. 1958. nr. [Les emblèmes des districts de Moldavie. Caiete heraldice. 1-2. În: „Arhiva Genealogică”. Tabac. Arz Von. 1996. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Straussenburg. Contribuţia lui Gheorghe Asachi.Maria Dogaru 652. Mihail. 659. p. O nouă ipoteză. În: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. ilustr. Liège. Neue Folge. p.

p. VIII. Contribuţiuni la studiul stemei municipiului Bucureşti în secolele XIX şi XX. [Contributions à l'étude des armoiries municipales de Bucarest aux XIX-è et XX-è siècles]. ilustr. 1914. Erhard. p. ibidem. Extras. Bolliac. p. Pavel. Michael. 1982. Andriţoiu. 66 (27 iulie). în secolele XIX şi XX. Sibiu. 661. 1913. 666. 19 p + 38 ilustr. 1971. 1. I (1863).XI. 159-177 + 38 ilustr. Bucureşti. XXXVII. Noi contribuţii la studiul stemei municipiului Bucureşti. [Les sceaux villageois dans les comitats de Hunedoara et de Zarand]. nr. p. Jahrhundert. Dan. XXXVI. Antohi. 39-42. 103. [Nouvelles 102 . 38 ilustr. Un sigiliu inedit al oraşului Suceava. În: Materiale de istorie şi muzeografie. 663. M. 664. Sigilii săteşti în comitatele Hunedoara şi Zarand. p. Cernovodeanu. 1971. În: Korespondendenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. În: Suceava. Das Wappen von Hermannstadt. nr. p. LVI. STEME ALE UNOR LOCALITĂŢI 660. În: „Buciumul”. 8. Sibiu. Auner. 3-26. p. Şi Cerghedean. Blaj. nr. Cernovodeanu. În: Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Cezar. IX. Bucureşti. Dan. O eroare istorică. 262 (Polemică asupra stemei municipiului Iaşi). 69-75. XLVIII (1971). 662. 665. [Une erreur historique]. M. 256-257. Zwei Kronstädter Siegelstempel aus dem 14. 1933. În: „Revista Arhivelor”. [Un sceau inédit de la ville de Suceava]. und 16.

671. 124. [Considérations concernants les sceaux de la ville de Bucarest des XVI-e et XVII-e siècles]. Cernovodeanu. p. Dan. 19761977. + 16 ilustr. Radu Ştefan. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor". p. [Une variante inconnue des armoiries du type 1864-1865 de la ville de Bucarest]. Dan. O variantă necunoscută a stemei de tip 1864-1865 a oraşului Bucureşti. 668. Muzee. 672. 4. Ciobanu. [Le drapeau de la ville de Craiova datant de la seconde moitié du XIX-e siècle]. Vechimea oraşului Baia. 1990. 2. Drapelul armoriat al oraşului Craiova datând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 1. 673. Dan. (Blazonul oraşului Tulcea). 249-253 + 1 ilustr. nr. În: Muzeul Naţional. Dan. p. În: „Revista Arhivelor”.127. P. p. ilustr. 669. În: Les Actes du Colloque International d'héraldique de Keszthely. [L'Indépendance d'État de la Roumanie réfletée dans l'héraldique municipale]. şi Vătămanu. În: „Albumul Parohiei ortodoxe române din Viena". Ioan. 365379. 667. [Les anciennes armoiries de la ville d'Alexandria]. p. LXVIII (1991). ilustr. Independenţa de stat a României oglindită în heraldica municipală. XVI. 1994. 1966. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Consideraţii privitoare la peceţile oraşului Bucureşti în secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. În: Materiale de istorie şi muzeografie. Vechile steme ale oraşului Alexandria. Keszthey. XII (1975). 1977. II. p. N. 3-14. L'Héraldique communale de Roumanie au XX-e siècle. Cernovodeanu. nr. nr. În: Teleormanul liber. 1050. 73-77. p. 670. LXXX-LXXXI. (Se referă la sigiliul acestui oraş). Cernovodeanu. IV.I. 103 . 134-141.Maria Dogaru contributions à l'étude de l'emblème du municipe de Bucarest dans les XIX-e – XX-e siècles]. Cernovodeanu. Cernovodeanu. Cernovodeanu. 341374. 3-5 octobre 1988. Dan şi Spiru. nr. [L`ancienneté de la ville Baia]. IV. L. 1975.

În: „Junimea literară”. 679. p. Maria.nr. 675. Kronstadt. În: Cercetări numismatice. [Un document roumain muni du grand sceau de Târgu Baia]. 682. D. 680. (Stemele oraşelor Piteşti şi Focşani). + 6 ilustr. p. [Le blason de Tulcea]. Istorie. Dogaru. Dogaru. 1. [L'origine et le développement des armoiries des villes médievales]. ilustr. fasc. 1942. 1994. 18 iulie 1863. p. 215-231. XII (1978). 1863. Stema municipiului Bucureşti din 1993. Iaşi. x x x Corespondenţa particulară a "Românului". 683. p. 25 iulie. [Le blason du municipe Bucarest de 1993]. 1993. 1. Maria. 2. 2. Două sigilii şi semnificaţia lor. 109-110. 678. VII (1956). D. Dan. 205-213. Maria. Sigiliile medievale ale oraşelor din Moldova. În: Studii şi cercetări ştiinţifice. Iaşi. În: Revista Bucureşti. p. Literatur und alle Denk . p. 64 p. 1-2 (Descrierea stemei oraşului Iaşi). 681. [Les sceaux de la ville d'Arad]. Sigilii săteşti din fostul comitat Arad. 6. [Les sceaux des villes Moldaves du Moyen age]. Un document românesc cu marele sigiliu din Târgul Baia. În: „Românul”. 31-32. 1 Bd. p. Dogaru. În: Historia Urbana. x x x Das alteste Stadtsiegel von Kronstadt. Középkori városaink cimereinek eredete és fejlödése. VII. 677. În: „Magazin istoric”. p.und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens. VI (1907). Budapest. 676. nr. p. Sigiliile oraşului Arad. În: Mazagin für Geschichte. 1844.. Dogaru. III. (Şi despre stemele municipale ale oraşelor din Transilvania). [La correspondance privée du „Le roumain”]. [Sceaux villageois de l'ex-comitat d'Arad]. Tom. I. Ciurea. Maria şi Mureşan. În: „Revista Arhivelor”. Maria. 104 . nr. Mihaly. 1978. [Deux sceaux et leur signification]. 92-96 + 1 ilustr. LV (1978). Stema oraşului Tulcea. 5-6. Darvasy. Dogaru. 1980.Bibliografia heraldicii româneşti 674. Augustin. nr. 56-57. 157-164.

Dogaru. Bányászati vonatkozású magyar város cimerek. (Sunt prezentate şi stemele unor oraşe din Transilvania). 3. [Les symboles de la ville Slobozia]. Târgovişte. Un sigiliu necunoscut al oraşului Vaslui din secolul al XVII-lea. Jákab. Jenö. 688. mai 1995. Însemne bistriţene. Dogaru. 691. [Un problème en actualité: les nouvelles armoiries des départements et de villes]. p. 692. [Les armoiries et le sceau de la ville Zalău]. Dulgău. Dumitrescu. 351-439 (sunt prezentate stemele a 21 de oraşe din Transilvania). Maria. Al. 222.400. Une hypotèse]. nr. p. 262. În: vol. Bujorel Petru. [Représentations illustrant l'histoire de Cluj]. [Villes de Transylvanie]. Géza. 1. Maria. În: Maghiar városok. LXXII (1994). Maria. Pecetea latinească a Câmpulungului (O ipoteză). În: curs de publicare. p. 1888. Erdélyi városok. În: „Secolul”. Opinii şi precizări. nr. 686. nr. Organizată la Muzeul Judeţean de Istorie Dâmboviţa. Dogaru. 1942. 685. Simbolurile oraşului Slobozia.Maria Dogaru 684. O problemă de mare actualitate: noile steme de judeţe şi oraşe. Dogaru. Budapesta. Stema şi sigiliul oraşului Zalău. Budapesta. 1994. Ember. 105 . Tom. 1994. 41 p. Târgovişte. Catalogul expoziţiei „Heraldica orăşenească". [Un sceau inconnu de la ville de Vaslui au XVII-e siècle]. II. Elek. 687. 1995. În: Historia Urbana. Dogaru. [Catalogue de l`exposition „L`héraldique urbaine”]. Maria. Lucrare manuscris. 197-209. VIII (1907). În: Bányászati és Kohászati Lapok. Kolozsvár története világosító rajzai. Slobozia . 1994. [Enseignes de Bistrita]. [Le sceau latin de Câmpulung. [Armoiries des villes minières hongroises]. 689. Maria. 693. Faller. Slobozia. 690. În: „Revista Arhivelor”. 1941.

Conrad. În: „Revista Arhivelor”. Georgescu. 697. În: „Memoria Antiquitates”. 1875. nr. p. Nicolae. [Contributions à l'étude du sceau de 1503 de la ville de Caransebeş]. 1-3. 26 + anexă cu reprezentarea a 5 sigilii ale oraşului Mediaş. D. 703. Grămadă. [Anciens sceaux des villages de Bucovina]. Gogoaşă. În: „Magazin istoric”. 699. şi Jivan. Hildebrandt. 698. Sigilii săteşti din judeţul Teleorman. Georgescu. Andreas. p. Stema oraşului Alexandria. Gorovei. În: Documente recent descoperite şi informaţii arheologice. I. [Le sceau de la ville de Deva en 1618]. În: „Codrii Cosminului”. LXIII (1986). Maria. 1982.Bibliografia heraldicii româneşti 694. [Esquisse historique de la ville Medias]. Câteva păreri în legătură cu sigiliul Romanului. 3. LXVI (1989) nr. În: „Sargetia”. 1483. 411-413. p. 701. 106 . Am pus pecetea târgului. R. 1969. Vechi peceţi săteşti bucovinene. Sigiliul oraşului Deva de la 1618. p. nr. p. p. Schiţă a istoriei oraşului Mediaş. Maria. XI-XII. 35-38. Hordilă. p. [Sceaux villageois du départament de Buzău]. Frăţilă. [J'ai mis le sceau de la ville]. 1974-1975. I. XII (1978). 74-77. 2. X (1936-1939). Graf Siegfried Alcantara und Ad. p. ilustr. În: „Altarul Banatului”. 10-11. Georgescu. 1862. Sibiu. [Le blason de la ville d'Alexandria]. 217-268+ pl. Ritter und Burgers zu Constanz Wappenbuch. nr. Bucureşti. 363-367. Maria. 695. În: „Revista Arhivelor”. 1. Ion. Nr. În: Farbendruck neu herausgegeben von Dr. Sigilii săteşti din judeţul Buzău (1835-1864). 702. 700. Ştefan. 1. 62-65. Gräser. 67-73. Görlitz. II (1991). M. 696. [Sceaux villageois du départament de Teleorman]. 341-347. [Quelques opinions concernant le sceau de Roman]. Contribuţii la studiul sigiliului din 1503 al oraşului Caransebeş. p. Grunenberg.

712. [Sceaux des villages transylvans du XIX-e siècle]. [Ancien blason de la ville de Buzău]. Lepădatu. p. 152154. Ionescu. Vechea stemă a oraşului Buzău. 708. Sigilii săteşti transilvănene în Muzeul de Istorie din Turda. nr. 1928. Jude. 707. XX. Hopârtan. 709. 1974. Sigiliile Romanului şi Câmpulungului muntean. 1-3. XVI. x x x Kronstadt. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 9-10. Maria Magdalena. 1978. III (Kronstadt). În: „Acta Muzei Napocensis”. N. 267-272. 1907. Jude. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. vol. XL. p. D. 1983. În: „Convorbiri literare”. [Les sceaux de Roman et de Campulung]. x x x Kronstadt. 509-511. 711. Sorin. 705. Xenopol”. Extras. 706. p. Xenopol”. XI. 1140-1142 + 2 ilustr. 1928. Maria Magdalena şi Cordoş. 1993. Maria şi Magdalena. p.Maria Dogaru 704. Sigilii săteşti transilvănene din secolul al XIX-lea. 1981. Sigilii săteşti bănăţene pe un document din 1826. [Sceaux des villages du comitat Cluj]. Jude. 710. Sigilii săteşti din comitatul Cluj (sec. Vechi peceţi ale târgului Iaşilor. Iftimi. Braşov. Sibiu. În: „Acta Musei Napocensis”. 1906 (decembrie) p. Iaşi. În: Das Burzenland. p. ilustr. 691-697. XXX. 423-432. [Sceaux des villages de Banat sur un document de 1826]. XIX). 843-847. XV. p. p. 4 p. În: „Acta Muzei Napocensis”. [Sceaux des villages transylvains conservés dans le Musée d'histoire de Turda]. 107 . XVIII. + 2 ilustr. 1979.D. 467-479. A. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. În: „Acta Muzei Napocensis”. Dimitrie Gh. Jude. Bucureşti. p. [Anciens sceaux de la ville Iassy]. Alexandru. Iaşi. Maria Magdalena.

[Les sceaux des localités de Bihor sources ethnographiques]. Ioan. p. 716. Cea mai veche stemă a Bucureştilor. p. 121-122. Mănescu. IX. 180-190. 2. Marienburg. Lucas Joseph. [Les sceaux des localités de Bihor sources ethnographiques]. Antichităţile de la Baia. 1977. p. XV. p. Sigiliile localităţilor bihorene izvoare etnografice (I) (Zona Vaşcău). 1981. În: Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice. În: Clio. Mureşan. [Sur le grand sceau de Lipova dans le XV-e siècle]. 1. 721. 720. Augustin. 1909 (aprilie-iunie). Lucas Joseph. p. Mihalca. 9-12. 722. 108 . Das Kronstädter Wappen. Nemeti. Marienburg. 717. 714. [Bref historique des sceaux de la ville de Baïa-Mare]. Lepădatu. Mudura. În: Siebenbürgisches Provinzialblatt. În: „Aradul cultural”. I. 16-21. [Symboles geto-daces dans le grand sceau de Lipova dans le XVII-e siècle]. X. [Les antiquités de Baia]. 718. În: „Marmaţia”. Bd. p. În: Blätter für Geist. În: „Crisia". Das Kronstädter Stadt – Wappen. 195209. N. I. 715. 1969. Niculăescu. F. 1985. 31-32. 397-421. p. În: „Biharea”. Alexandru. Gheorghe. p. 1807. 193216. 53-54.Bibliografia heraldicii româneşti 713. 1. Bd. O martice sigilară a oraşului Piteşti aflată în colecţiile muzeului judeţean Dâmboviţa. Sigiliile localităţilor bihorene izvoare etnografice. Scurt istoric al sigiliilor oraşului Baia-Mare. În: Materiale de istorie şi muzeografie. Gheorghe. 1805. Kronstadt. II (1993). Mudura. 719. p. 1857. [Les plus anciennes armoiries de Bucarest]. Gemuth und Vaterlandskunde. III (1996). Simboluri geto-dacice în pecetea mare a Lipovei în secolul al XVII. Mihai. 4. Nr. Despre pecetea mare a Lipovei din secolul al XV-lea.

[Contributions à l'étude des sceaux d'Arges aux XIX-e – XX-e siècles]. 8. 1943. 727. 1987. În: Klis. Contribuţii la studiul sigiliilor argeşene în secolul al XIX-lea şi al XX-lea. p. 1995. 205-207. IX-XI. [Les drapeaux des gardes civiques du patrimoine du Musée Militaire National]. 728. În: Studii şi cercetări de istorie şi etnografie. 142-149. Oredi.Maria Dogaru [Une matrice sigillaire de la ville de Piteşti qui se trouve dans les collections du Musée du district de Dâmboviţa]. Oszóczki. Marinela Cristina şi Băjan. Studii şi comunicări. Mutus amor civium. K. Radovici. 87-93. În: Sächsisch Regener Wochenblatt. nr. Petrişor. Oszóczki. Reghinul Săsesc. Elemér. 223-238. ilustr. 1980. [Le village dans les sources sigillaires]. p. Sigiliile de oraşe miniere. Polay. 730. [Sceaux des bourgs et des villages du comitat Satu Mare aux XVI-e. K. Die Formalitäten der Urkunde der siebenbürgischen Wachstafeln. 127-129. În: „Magazin istoric”.XIX-e siècles]. 724. 726. p. Maria. nr. 1991. În: Studii şi cercetări muzeale Câmpulung Muscel. În: Satu Mare. p. Drapelele gărzilor civice din patrimoniul Muzeului Militar Naţional. Johann. p. 4. 725. 106-122. IV (1970). Mihai. Ionel. 1906. p. 1. Sigiliile târgurilor şi satelor din comitatul Satu Mare în secolele XVI-XIX. Goleşti. Bucureşti. [Villes et cités de Transylvanie]. 45 p. Popescu. În: Acta Musei Porolisensis. XIX. În: „Revista Muzeului Militar Naţional”. Casa Şcoalelor. p. Andrei. Oraşe şi cetăţi din Transilvania. 73. III. IV. Penea. nr. [Les sceaux des villes minières]. Satul în izvoare sigilare. 1992-1993. LIII (1971). 723. 109 . Zur Wappenfrage der Stadt Sächsisch-Regen. 729.

1898. Gyula şi Csáki. Nürnberg. nr. Sebestyén. 1906. 11-28 + 19 ilustr. p. XXXVII. 1928. Nagybánya város XIV századi pecsétei. Das Wappen von Kronstadt. Iosef.. Raichenau. ibidem. Straussenburg. 1-12. În: "Siebenbürgische Vierteljahrschrift". p. [Le blason de la ville libre royale Cluj]. Kolozsvár Szabad Király város Cimere. [Le blason de la ville Cluj]. Stenner. Arz von. 1938. 1903. Condiţiile în care a apărut sigiliul oraşului Bucureşti (sec. C. Albert. [Les conditions de l'apparition du sceau de la ville de Bucarest]. 11. LI. Sebestyén. Straussenburg. ilustr. Sacerdoţeanu. 737. Albert. V.Bibliografia heraldicii româneşti 731. 736. G. XXIV. LXI. 735. 732. Sebestyén de Keöpeczi. 1097-1100. Friederich. 281-284. 733. IV. 8. În: „Turul”. 1906. Kolozsvár Cimere. Iosef. În: „Glasul Bisericii”. Das Wappen von Kronstadt. XVI-XVII). 293 p. 152-154. 13. În: „Kronstädter Zeitung”. 212 p. Stadt 739. Reichenauer von. p. 119-132 + 7 ilustr. Iosef. În: colecţia J. În: Korresponzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 734. (Inclusiv stema Ţării Româneşti. Csergheö von. p. Elemer. Schönherr. 1944. 49-50. Nr.. Arz von. Siebermachers grosses und allgemeines Wappenbuch. p. Iosef. Sibiu. XIX (1962). p. p. 740. stema unită). Ed. Aurelian. Heft. Sebestyén de Keöpeczi. În: Kolozsavár Szemle. Zur Wappenfrage der Stadt Sächsisch-Regen. 1940. În: Sächsish-Regener Wochenblatt. 1944. 12. 266-267. O. În: Koloszvár Szmele. [Le moule sigillaire de la ville Baia Mare (XIV-e siècle]. a Olteniei. nr. 738. Adel von Siebenbürgen. Das Wappen der Kronstadt. În: Siebenbürgische Vierteljahrschrift. 110 . Bárczay von. Das Wappen der Stadt Kronstadt. Sibiu. Theill XII. Sibiu.

Das Wappen von Hermannstadt. p. Un început de bun augur (Proiect de stemă pentru satul Rădulenii Vechi.. Mem. 13p + 1 tab. 1930. 748. „Korunk”. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. LIII. Republica Moldova. Sibiu. 1904. p. Das Wappen von Kronstadt. În: Timpul. Ungureanu. 745. p. [Les armoiries et les sceaux de la ville Câmpia Turzii]. Silviu. Albert. Tabac. Bucureşti. Urechia. [Projet d`armoiries pour le village Rãdulenii Vechi]. Straussenburg. 7 ilustr. 1 tab. + ilustr. [Un projet d`armoiries pour la ville Botosani à 1865]. 4 (limba română şi rusă). 746. Straussenburg. Szentkatolnai Bakk. Notice historique].A. V. nr. XXII. district de Neamţ. Albert. 1997. 1 tab. Extras. Aranyosgvéres cimerváltozatai. 1887/1888. Sibiu. În: „Revista Arhivelor”. Arz von. 9 septembrie. 747. 2. p. 4. XLII (1983). 1889. Notiţă istorică. X. 743. Extras Hermannstadt. Sigiliul oraşului Iaşi în secolul al XIX-lea. 1-11. 235-243. + 7 ilustr. Endre. p. András Mihály. Arz von. În: Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums. 332-335. caiet 1-4. Arz von. Das Wappen von Hermannstadt. 10 p. Bucureşti. LIII. 1931. Sibiu. p. t. Un proiect de stemă orăşenească pentru Botoşani la 1865. 201-210. 13. 1931. În: „Turul”. Székely. Floreşti. În: Korresponzbatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Zur Klärung der Meinungen. [Le sceau de la ville de Iassy au XIX-e siècle]. În: Muzeul Naţional. 111 . Tabac. 1944. 742. 749. seria II. 1995. IX (1966). 1930.Maria Dogaru 741. Silviu Andrieş. Sigiliul Târgului Pietrei (judeţul Neamţ). Albert. raionul Floreşti). p. 201-210 + 1 tab. Sect. [Le sceau du bourg de Piatra. Braşov. Extras. În: „Analele Academiei Române”. nr. 53-54.. Gh. [Les armoiries et les sceaux de la ville Viszaksa]. p. 744. p. Vizaksa város Cimere és pecsétei. Straussenburg. Ist. 83-100.

Zimmermann. 112 . 1. Vulpe. 757. 357-366. 1882. Emil. Sigiliul mare al oraşului Baia Mare din secolul al XIV-lea. (1974). p. 756. În: Korrespondezblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. p. Sibiu. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 755. Zimmermann. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. p. 4. F. 1957. Die mittelalterlichen Siegel der Stadt Bistritz. IV. Viorica. Ursu. 1 pl. 758. 753. Sigiliul sătesc împărţit al satului Arceşti (jud. Sibiu. XXIII (1986). Franz. 5. În: Materiale de istorie şi muzeografie. Sibiu. 2. p. În: „Analele Universităţii Bucureşti”. 123-129. p. Sigilii de târguri şi oraşe din Moldova şi Ţara Românească. nr. Bucureştii şi sigilografia. p. 1. 1878. 1878. 338-346. (Se fac aluzii şi la unele sigilii mănăstireşti). 131-155. Emil. nr. p. 1883. 9. 754. V. XVII. Zimmermann. 1956. 84-85. [Bucarest et la sigillographie]. [Sceaux divisés et sceaux villageois]. nr. Zimmermann. Istorie. 751. Sigilii împărţite şi sigilii săteşti. [Le sceau partagé du village Arcesti. 1966. p. district Dolj]. Vârtosu. Vârtosu. p. Das mittelalterliche Siegel der Stadt Kronstadt und der Burzenländer Distrikte. Das Wappen der Stadt Hermannstadt. Dolj). Muzee. [Le grand sceau de la ville de Baïa Mare du XIV-e siècle].Bibliografia heraldicii româneşti 750. nr. 97-98. Das älteste Siegel der Stadt Hermannstadt. În: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 111-114. 2. Franz. nr. Ilie. În: Studii vâlcene. [Les sceaux des bourgs et des villes de la Moldavie et de la Valachie]. Emil. I. 107-110 : 116-121. În: Studii şi cercetări de numismatică. 752. ilustr. Franz. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Vârtosu.

197-211. p.XII. 763. [La pétition du 11 juin 1861. V. Comitetul pentru subscripţie şi sigiliul său. [Le sceau d'Oprea capitaine de Perieţi]. 1985. p. Bartsch Ferdinand. al XV-lea descoperit la Curtea de Argeş. 1983. III 1966. Sigilii de breaslă în colecţia Muzeului de Istorie Cluj. Pecetea lui Oprea căpitanul de la Perieţi. Berindei. Ciofu. 3. 761. nr. Talerul de aur al lui Nicoară. 318-324. Iorga”. 355-360. Bătrâna. [Sceaux des coporations dans la collection du Musée d'Histoire de Cluj].. p. REPREZENTĂRI HERALDICE INDIVIDUALIZÂND INSTITUŢII (MEDIEVALE. [Considérations sur un sceau de commerce du XV-e siècle découvert à Curtea de Argeş]. În: Acta Musei Napocensis. LVIII (1981). marele vornic al Ţării de Sus a Moldovei de la începutul secolului al XVII-lea. Adrian. În: Cercetări numismatice. 760. Le Comité pour la subscription et son cachet]. 762. Valerian L. Comunicare susţinută în cadrul Comisiei de Heraldică şi Sigilografie de pe lângă Institutul de Istorie „N. Magdalena. 1967. Două sigilii ale breslei aurarilor din Cluj şi Dej. În: „Apulum”. Magdalena. Lia şi Bătrâna. Bunta. p. MODERNE ŞI CONTEMPORANE) 759. 213-228. Bunta. Petiţia de la 11 iunie 1861. [Le „taler” d'or du grand vornic Nicoară de la 113 . [Deux sceaux des corporations de Cluj et Dej]. VI. Dan şi Dogaru. 764. Cu privire la un sigiliu de comerţ din sec. În: „Revista Arhivelor”. Maria.

Matrice sigilare aparţinând instituţiilor din judeţul Prahova existente în colecţia Direcţiei Generale a Arhivelor Statului Bucureşti (sec. LXX-LXXIV (1976-1980). [Drapeaux des Corporations de Bucarest au milieu de XIX-e siècle]. 411-415. [Les sceaux de la Commission Centrale de Focşani]. p. În: File din trecutul istoric al judeţului Prahova. nr. Însemne ale societăţilor naţional culturale româneşti reflectând lupta pentru desăvârşirea unităţii de stat. Natalia şi Mureşan. nr. XXVI (1989). nr. Muzee. Dogaru. p. În: „Filatelia”. nr. Maria. 767. Un tipar sigilar al breslei mixte din Pâncota. al XIX-lea). Diaconescu. 4. [Matrice de sceau de la quarantaine de Gura Ialomiţei]. 765. 348 + ilustr. Cojocărescu. 114 . Dogaru. XVIII. 124-128. [Enseignes des sociétés culturelles roumaines reflétant la lutte pour le parachèvement de l'unité d'État]. 3-4. 1962. LXX-LXXIV (1976-1980). [Matrices sigillaires appartenant aux institutions du département de Prahova dans la collection de la Direction Générale des Archives de l'État]. Agenţiile starostiilor şi ştampilele lor. În: „Revista de istorie”. Steaguri de breslă bucureştene de la mijlocul secolului al XIX-lea. [Une matrice sigillaire apartenant à la corporation mixte de Pâncota]. 51-55. Maria. p. 1971. nr. p. 768. p. În: Ziridava. 766. În: „Revista Muzeelor”. 1993. 770. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”.Bibliografia heraldicii româneşti Moldavie du commencement du XVII-e siècle]. p. 771. Vol. Sigiliile Comisiei Centrale de la Focşani (1859). 55-61. [Les agences des „starostii” et leurs cachets]. Culică. 6. Augustin. 461-468. Tiparul sigilar al carantinei Gura Ialomiţei (1860). 4. 124128. 5. XXXI (1978). Nr. Vasile. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. IX (1972). 551-555. Maria. p. L. Teodora Speranţa. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Dascal. Dengel. p. 679-685. 769.

778. p. Embleme individualizând instituţii culturale. În: Mehedinţi. 2. XIX. XIX (1982). 115 . Muzee. 68-73.10. 773. Sigilii ale instituţiilor sanitare din Moldova. Maria. judeţul Arad. Emblema şi insigna Congresului al XV-lea de Ştiinţe istorice. 775. Muzee. 777. LXVII (1980). p. 553-556. 46-49. [Sources héraldiques de type naval]. Dogaru. XVI (1979). Muzee. XIX (1982). În: „Crisia”. nr. Dogaru. XIX-XX). Dogaru. Maria. Dogaru. nr. Heraldica contemporană. [Les sceaux des institutions sanitaires de Moldavie]. 1985. Drobeta Turnu Severin. p. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Izvoare heraldice de tip naval. Emblèmes individualisant les institutions culturelles]. În: „Revista Arhivelor”. Dogaru. [Le sceau de la Commission pour l'Édification du Théâtre National]. nr. 211-216. Însemnele instituţiilor mehedinţene reflectând istoria naţională (sec. [L'emblème et l'insigne du XV-é Congrès International des Sciences historiques]. 7. [Une matrice sigillaire provenant de la corporation mixte du village Aluniş. département d'Arad]. 1978.D. Maria. Augustin. Dogaru. Maria. Dogaru. istorie şi cultură. 774. [Héraldique contemporaine. Dogaru. 435-438. 776. 2. 129-136. O mărturie insignologică de la Marea Unire. XXV (1988). 6-7. Maria. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. Matrice sigilară provenind de la breasla mixtă din Aluniş. Sigiliul Comisiei Teatrului Naţional. p. Maria şi Demşa. Maria şi Mureşan. 1989. Muzeul judeţean Călăraşi. [Un insigne-témoignage de la Grande Union du 1-er Décembrie 1918]. p. Xenopol”. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 779. p. p. [Enseignes des institutions du district de Mehedinţi réfléctant l'histoire nationale]. p.Maria Dogaru 772. Dan. Maria. 406-407. În: Cultura şi civilizaţia la Dunărea de Jos. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”.

Kiriac. 3-4. În: „Filatelia". Maria. 4. sigilii şi ştampile româneşti ale poştelor şi carantinelor (Les premières cartes. p. Dulgău. Medalii emise cu prilejul aniversării unui secol de la inaugurarea podului de la Cernavodă şi de la editarea "Gazetei matematice". p. p. Muzeului Sătmărean. (Sunt analizate sigiliile comitatului Satu Mare şi cele ale oraşelor Satu Mare.33. Maria. Nr. 1980. Dogaru. Dragomir. 1999. Noi identificări de ştampile din perioada clasică. [L`embléme de l`Association des Archivistes et des Amis des Archives]. 345 p. Serie nouă. sceaux et cachets des postes et quarantaines roumaines). Date târzii şi timpurii. 1979. 303-314. cultul romano-catolic şi cultul reformat). Dogaru. 1995. În: „Hrisovul”. În: Arhiva Românească. [Médailles émises à l'occasion de l'anniversaire d'un siècle depuis l'inauguration du pont de Cernavod et de la première édition de la "Gazette mathématique"]. 783. În: „Filatelia”. 784. 2.Bibliografia heraldicii româneşti 780. 782. Seals and Cachets. Dragomir. Tom. satelor şi cele aparţinând instituţiilor religioase: cultul greco-catolic. 786. Satu Mare. ale târgurilor. I. 1997. Dragomir. 233-241. 10. Nr. [Nouvelles identifications de cachets de la „période classique” ]. p. [Les sceaux des institutions de Satu Mare aux XVI-e-XIX-e siècles]. Primele hărţi. Kiriac. 1. 108-109. Maria. În: „The American Philatelist”. Sigiliile instituţiilor sătmărene din secolele XVI-XIX. Bujorel. Kiriac. 1974. 1996. Baia Mare. Simbolurile Ministerului de Interne. p. 5-11. Emblema Asociaţiei Arhiviştilor şi Prietenilor Arhivelor. Baia Sprie. Dogaru. The Earliest Romanian Quarantine. fasc. 781. 18. 116 . [Les symboles du Ministère de l’Intérieur]. II. 53 ilustr. Edit. În: „Pro Patria”. 785.

Incze. 451-458. Pavel Mircea şi Ene. Muzee. 794. 792. 46-47. [La figure d'orfèvre dans la sillographie]. x x x Institutul român de genealogie şi heraldică Sever Zotta. 790. XXIV (1987). Laurenţiu. p. LXII (1985). Petru. nr. 117 . 113-141. 4. p. Muzee. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 1990-1991. nr. Ştefan Pascu. Florea. [L'Estampille postale de datation GalatzMoldavie]. Figura aurarului în sigilografie. Albert. [Un drapeau de la corporation des artisans possédant une autorisation du bourg de Horezu]. 1-2. Cehpecsétek és cehbenbivótáblák a kézdivásárhelyi múzeum gyüteményében. În: „Anuarul Institutului de Istorie din Cluj Napoca”. Ştampila poştală de datare Galatz – Moldova. În: „Aluta”. Ittu. 72-81. vol. V. Stelian Gh.Maria Dogaru 787. L. 220-231. Eichhorn. Siebenbürgische Zunftsiegel. Proiect de statut. Emil şi Hojbotă. XII 1969. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. XXX. 791. 789. VI-VII (1974-1975). Cluj. IV (IX) (1997). 2. 6. Guy Marica. [L`Institut roumain d`héraldique et génealogie Sever Zotta]. 788. Emandi. 437-445. Omagiul acad. În: „Revista Arhivelor”.und Landeskunde. p. nr. 60-61. prof. p. În: Forschungen zur Volks . nr. Sub semnul lui Clio. p. p. [Un sceau du Comité National Roumain de Sibiu 1848]. [Pièces lapidaires aux insignes héraldiques et aux emblèmes des corporations de Sibiu]. 10. p. Piese lapidare cu steme heraldice şi embleme de breslă din Sibiu. [Sceaux et emblèmes de corporations de la collection du Musée de Târgul Secuiesc]. Constantin. Un steag (din 1858) al corporaţiei patentarilor din târgul Horezu. În: „Arhiva Genealogică”. Un sigiliu al Comitetului Naţional Român de la Sibiu din anul 1848. În: vol. 793. p. IV-XIII. Iordache. XX (1983).

5. Morărescu. Jude. p. Liţiu. 796. Lenghel. În: Cântarea României. Ivănuş. 1228-1232. [Deux impriéssions sigillaires appartenant à la corporation des potiers de Lipova]. Nr. Două tipare sigilare aparţinând breslei olarilor din Lipova. [La marque typographique dans le livre roumain aux XVIII-e . 436-437. O controversă privind numele şi sigiliul consistorului din Oradea (1839). VII. LXXXVIII (1970). nr. p. 4 (aprilie 1940).Bibliografia heraldicii româneşti 795. VII (1970). [Sceau annulaire d'un district de Câmpulung]. Tipare sigilare de breaslă din colectia Muzeului de Istorie Sibiu. 3-4. XXX (1993) nr. În: „Clujul medical". În: „Revista Muzeelor”.XIX-e siècles]. 801. 2. [Matrices sigillaires des corporations provenant de la collection du Musée d'histoire de Sibiu]. Mârţiu. 1983. 798. nr. 8-20. Sigilii poştale în Muzeul de Istorie al Transilvaniei. 42-43. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 800. [La marque typographique dans le livre roumain aux XVI-e-XVII-e siècles]. nr. 61-70. Livia. Cluj. 39-42. p. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Dragoş. Mureşan. Dragoş. 802. 3. 1984. Nr. Flaminiu. Marca tipografică în cartea românească veche în secolele XVI-XVII. Marca tipografică în cartea românească în secolele XVIII-XIX. p. p. [Sceaux postaux dans le Musée d'Histoire de Transylvanie]. În: „Biblioteca”. mai. p. Alexandru. 1980. Maria Magdalena. Gheorghe. XXVI (1989). Un sigiliu inelar al unui judeţ al Câmpulungului. Dănuţ. Morărescu. p. În: „Biserica Ortodoxă Română”. 118 . [Une controverse à l'égard du nom et du sceau du consistoire d'Oradea]. Muzee. 799. Augustin şi Grozi. 11-12. Sigiliile medicale ale Clujului de odinioară (Sceaux des médecins de la ville de Cluj d'autrefois). 785-786. În: „Anuarul Muzeului Naţional”. 797. Muzee.

grand vornic]. 187-198. Tablele de breaslă ale Muzeului Bruckenthal. Năglar. Matrice sigilare moderne din Colecţia Muzeului "Regiunii Porţilor de Fier". 1996. 807. În: „Valahica”. p. În: „Ziridava”. IX (1966).(1967). Dumitru. p. p. [Marques de corporations du Musée Bruckenthal]. În: „Drobeta”. Ştampilele oficiilor şi serviciilor poştale. În: Acta Musei Napocensis. Un sigiliu al breslei zidarilor şi dulgherilor din Aradul Nou. [L'étude des estampilles postales de Târgovişte de la fin du XIX-e siècle]. 4-6. Constantin. Passalega. IV. 119-122 (fig. p. Popescu. 804. Cel mai vechi sigiliu inelar (matrice) de dregător moldovean (sec. [Un sceau de quarantaine à symbolistique folklorique et réligieuse]. IV. 2. 806.Maria Dogaru 803. Galaţi.).). XV). 1971. nr. Lucian. Studiul ştampilelor poştale ale Târgoviştei de la finele secolului al XIX-lea. XIX-XX. 415-417. Tecuci etc. 6-7. [Matrices sigillaires de l'époque moderne dans les collections du Musée de la Région des Portes de Fer]. 1973. Doina. În: „Mitropolia Olteniei”. p. păstrat în Polonia. [Les estampilles des offices et des services postaux]. Tudor şi Grigorescu. 1. 187-192. ilustr. p. Un sigiliu de carantină cu simbolistică folcloric religioasă. [Le plus ancien sceau annulaire (matrice sigillaire). În: „Revista Arhivelor”. Penescu. Nr. Suceava. 808. 810. Rezachevici. Regleanu. 805. În: „Filatelia”. Augustin. 1980. logofătul lui Ştefan cel Mare. M. p. conservé en Pologne et 119 . 292-293. [Le sceau iconographique du boyard Cernica Ştirbei. Rătoi. Sigiliul iconografic al lui Cernica (Ştirbei) mare vornic (1602-1610). IV. nr. 809. Olimpia. Ion. XXXIII (1981). Mureşan. moldave. al lui Toma. nr. (Sunt prezentate sigiliile aparţinând instituţiilor din zonă ca şi altor judeţe: Gorj. Arad. 347-350. [Un sceau de la corporation des maçons et de charpentiers d`Aradul Nou].

logothète d'Etienne le Grand]. [Contributions à l'étude de la diplomatique slavo-roumaine. Rînziş. Le sceau du boyard Ivasco. 340-347. 816. 814. Valeriu. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. Filofteia. [Le document à plusieurs sceaux de Vladut voïvode. Filofteia. Rînziş. nr. Universităţii Bucureşti. Sacerdoţeanu. 405-455. 149-152. XVII-e siècle].D. secolul XVII). Aurelian. adressé aux marchands de Braşov]. În: Studii şi comunicări. p. 813. Muzeul Câmpulung Muscel. [Contribution à la connaissance des matrices sigillaires appartenant à quelques institutions du département d'Argeş]. Aurelian. vol. Rînziş. ilustr. Iaşi. 1964. 1981. În: „Romanoslavica”. LXI (1984). Sfatul domnesc şi sigiliile din timpul domniei lui Neagoe Basarab (1512-1521). nr. p. ilustr. Contribuţii la istoria Bălenilor. [Le sceau et l'emblème de la Société Numismatique Roumaine]. 3. 328-332. 1995. „Hrisovul” cu sigilii multiplicate al lui Vlăduţ vodă către braşoveni. X. 815. Le conseil du prince et les sceaux à l'époque de Neagoe Basarab 1512-1521]. p. Xenopol”. Filofteia. Valachie. [Contributions à la connaissance des sceaux des grands dignitaires. Sigiliul şi emblema Societăţii Numismatice Române. p. p. 65-66. p. 1. VIII (1971). p. Muzeul Câmpulung Muscel. În: Caietul Seminarului special . 4. În: „Revista Arhivelor”. Contribuţii la cunoaşterea matricelor sigilare aparţinând unor instituţii din judeţul Argeş. Sigiliul lui Ivasco mare vornic. 120 . Sacerdoţeanu. 812. 811. În: „Revista Muzeelor”. Rusu. 101.Ştiinţe auxiliare ale istoriei. Edit. grand vornic]. Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor de mari dregători (Ţara Românească. 325-334. În: Studii şi comunicări. [Contributions à l'histoire des Băleni.Bibliografia heraldicii româneşti appartenant à Toma. 1987. Contribuţii la studiul diplomaticii slavo-române. XXIV (1987).

descriere şi reprezentare). [Une pierre tombale oubliée et un cachet inconnu. Şvarţ Kara. Radu. Corina. x x x Societatea Română de Vexilologie. "Compania oierilor români din cele şapte sate săcelene". 1938. (Se cuprind statutul. În: Acta Musei Napocensis. 1980. 58-62. 2 + ilustr. Keöpeczi Iosef. 1979-1980. În: Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums. [Du passé des villages de la région de Săcele. XI (1971). ilustr. 818. Le sceau aux armoiries médiévales de Săcele]. Heft 1-2. [Une estampille commerciale inédite]. O piatră de mormânt uitată şi o pecete necunoscută. 457-477. Sporea. p. Braşov. Iţic. Ştefănescu. Mihail. [Les sceaux des boyards du conseil de Radu le Grand. „La compagnie des bergers roumains de sept villages. 822. p. În: „Buletinul Monumentelor Istorice”. Die Wappendenkmäler des Burzenländer sächsichen Museums. 509-510. [Sceaux de la collection du Musée départemental de Braşov]. 821. XVII. (Despre sigiliul sătesc din secolul al XVIII-lea cu elemente din stema Săcelelor. Sebestyén. 121 . bibliografie românească şi internaţională etc. 8361. În: „Cumidava”. lista membrilor. nr. 819. Din trecutul satelor săcelene. joi 25 noiembrie. XII. 1971. nr. 4. p. 1. Mărturii vechi şi noi despre marele spătar. Bucureşti. Nicolae. În: „Revista Arhivelor”. Sigilii din colecţia Muzeului Judeţean Braşov. X (1967). nr. Sigiliile boierilor din sfatul lui Radu cel Mare de la Convenţia cu Sibiul din 1507. terminologia de bază. În: Un nou organism ştiinţific Societatea Română de Vexilologie (Autori Maria Dogaru şi Laurenţiu Popescu). Braşov.Maria Dogaru 817. Ştefănescu. Temoignages anciens et nouveaux sur le grand spathar Zottu Tzigara]. 1. p. XXVIII. Marcel şi Nistor. appliqués à l'occasion de la Convention avec la ville de Sibiu en 1507]. Zottu Tzigara. [La societe Roumaine de vexillologie]. p. nr. 823. O ştampilă comercială inedită. 73-90.). 820. 1998. Sigiliul cu stema medievală a Săcelelor. 35-55. p. În: „Drum nou”. Sturdza Săuceşti.

p. ginerele lui Petru Şchiopul. Geschichte des Burzenländer Capitels. 827. O. Tomul V. Andrei. Braşov. 2. 1942. Braşov. 829. p. 1942. În: „Magazin für Geschichte. Bucureşti. Caiet I. 15 p. nr. Extras. p 54-57. Anton şi Potocki. [Quatre sceaux scolaires du XIX-e – XX-e siècle dans les collections de Câmpulung-Muscel]. 83-106. Velcu. Veress. [Les sceaux roumains avec la légende en langue turque]. ilustr. [Hautes dignitaires de la Valachie 122 . Joseph. 44-46. le gendre du Petru Şchiopul]. Patru sigilii şcolare din secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX în colecţiile din Câmpulung-Muscel. p. [Un sceau interesant du Zoty de Cigara. 1. 166168. Literatur und alle Denk und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens”. ilustr. Vârtosu. (Se prezintă sigiliul acestei bresle). Sigilii româneşti cu legenda în limba turcească. În: „Analele Academiei Române”. 831. Vârtosu. [Le drapeau de la préfecture de police pendant le règne de Grigorie D.Bibliografia heraldicii româneşti 824. 1912. [L'historique de grand serdar Georges Saul 1743-1785]. planşa II e. fascic. Tafrali. I (1937). Muzee. Trâmbaciu. p. vol. Memoriile secţiei literare. 123-124. 826. Ştefan. ilustr. Seria III. nr. În: „Artă şi arheologie”. XIX (1982). 7-8. Emil. Ghica]. 1852. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 203-216. 19-20. p. 75. Steagul Agiei din timpul domnitorului Grigorie Dimitrie Ghica. 1931. Emil. p. Istoricul marelui serdar Gheorghe Saul. 825. O pecete interesantă a lui Zoty de Cigara. II. (Sunt descrise sigilii de mari dregători).. Tihamér. (Se prezintă sigiliul capitlului Ţării Bârsei). ilustr. [L`histoire d`orfèvres de Brasov]. 828. În: „Hrisovul”. Andrei. IV. A Brassai ötvösség története. Mari dregători din Ţara Românească în sigiliile secolelor XVII-XVIII. 830. Trausch. III. 1931-1932. Gyàrjás. În: „Buletinul Muzeului Militar Naţional”. Bucureşti.

Zdroba. p. În: Studii şi cercetări numismatice. 121-127. 832. nr. Mircea. 1971. ilustr.Maria Dogaru dans les sceaux des XVII-e et XVIII-e siècles]. p. 1786-1829. [Sceaux des corporations de Baïa Mare conservés dans les collections du Musée départemental de Maramureş]. 1786-1829]. Zdroba. 140-180. [Sceaux aux enseignes des fonctions Valachie. 834. 1. p. II. Emil. Mircea. I (1950). ilustr. Sigilii de corporaţii bucureştene. Sigilii ale breslelor din Baia Mare păstrate în colecţiile Muzeului judeţean Maramureş. [Les sceaux des corporations du département d'Arad]. p. 123 . 152-159. 347-374. Ţara Românească. În: „Revista Muzeelor”. 2. 1960. III-IV. Emil. 835. [Sceaux des corporations bucarestoises]. 107-112. Sigilii de breaslă din judeţul Arad. III. Vârtosu. 833. Vârtosu. nr. În: „Marmaţia”. 1974. În: Studii şi cercetări istorice medievale. II (1965). Sigilii cu însemnele dregătoriei. În: „Ziridava”. p. Nr. Mircea şi Barbu.

7-8 (iulie-august). Dogaru. În: curs de publicare. ilustr. 840. 837. [L'Héraldique ecclésiastique dans les pays roumains]. p. Maria. V. Albu. În: „Mitropolia Olteniei”. În: „Biserica Ortodoxă Română”. Un izvor istoric inedit: stema Episcopiei Aradului. Ghenadie. În: „Magazin istoric”. Maria. Dogaru. 352 + IV p. nr. nr. 838. ian. 317-323. Petru Movilă. XCIII (1975). Maria. (Stema acestui demnitar religios). 651-652. În: „Biserica Ortodoxă Română”. 1884. Reprezentări heraldice aparţinând instituţiilor religioase. nr. [Une source historique inédite: l'emblème de l'évêché d'Arad]. 841. Cernătescu. XIV (1976). p. 7-9. 3-4. 357-361. STEME ECLEZIASTICE 836. 1 (10). p. XCIX (1981). nr. XXXII (1980). Enăceanu. Cernovodeanu. [La licorne du blason de Nicolaus Olahus]. În: „Revue des études sud-est européennes”. 962-968 + 4 pl. p. 11-13 + 6 ilustr.. [Matrice sigillaire de l'église "Madona Dudu" de Craiova]. [Des enseignes heraldiques appartenant aux institutions ecclésiastiques). Dan. II (1968). 124 . Dogaru. O matrice sigilară deosebită a bisericii "Madona Dudu" din Craiova. 839. p.XIII. Bucureşti. Heraldica bisericească în Ţările Române. Corneliu. Antim Ivireanu et l'art héraldique de la Valachie. Inorogul de pe blazonul lui Nicolaus Olahus. 842. nr 2..

nr. XLVI (1987). p. Ieremia B. 20.. Consistoriul Mitropolitan. seria III. Sibiu. 1910. Constantin. Stelian. Lupaş. Vechi sigilii bisericeşti ale unor parohii din jurul Oraviţei. În: „Mitropolia Banatului”. Ist. t. [Sceaux ecclésiastiques anciens des certaines paroisses des environs d'Oraviţa]. 3-4. 1909. D. Edit. nr. În: „Glasul Bisericii”. baron de Saguna. Grămadă. Bucureşti. Ionescu Gion. p. [Deux contributions à l'histoire réligieuse de la Valachie au XVIII-e siècle]. XXVI. 544. XIX (1960). şi Polga.. [L'établissement cullturel du métropolite Dosithei Filitti depuis sa fondation jusqu'à nos jours. Ioan. În: „Glasul Bucovinei”. 6. 847. Trei biserici păstrătoare ale vechii heraldici româneşti. 6. Ghiţă. p. scriere comemorativă la serbarea centenară a naşterii lui. Extras. Portretul şi stema lui Grigore Ţamblac şi misiunea sa la Conciliul din Constanţa. Fabian M. [Le Métropolite André. XXXV (1985). 845. p. 5-6.Maria Dogaru 843. 1939. Vechi sigilii bisericeşti bucovinene. [Trois églises gardantes les signes de l'ancienne héraldique roumaine]. ecrit commemoratif à la fête du centenaire de sa naissance]. Mem. Bucureşti. În: „Analele Academiei Române”. 125 . Aşezământul cultural al mitropolitului Dositei Filitti de la înfiinţare şi până astăzi (1827-1910). Mitropolitul Andrei. 849. nr. În: „Glasul Bisericii”. + 10 f. mem. 10 p. 335-337. [Anciens sceaux ecclésiastiques de Boucovina]. 116-124. Karadja. Nicolae. [Le portrait et le blason de Grigore Tamblac et sa mission au concile de Constanza]. pl. 844. baron de Saguna. Filitti. 848. Ioan. 1-8 + ilustr. ilustr. Sect. 305-315 + ilustr. p. (Sigilii armoriate precum şi steme ale boierilor purtând în scut simboluri religioase). 1827-1910]. ilustr. p. 1944. Două contribuţii la istoria religioasă din Ţara Românească în secolul XVIII. Metzulescu. 846. Cernăuţi.

Stelian şi Dănilă. Marius. Peceţi şi amprente sigilare parohiale din Banat. Metzulescu. (Simbolurile creştine în heraldica sigilară europeană şi românească). 280-306. 853. p. Al. Din simbolurile artei plastice creştine. Gheorghe pe unele steme boiereşti moldo-valahe). Popeea. Sabău. Contribuţii cu privire la începuturile artei creştine. 121-123. Genealogie şi Sigilografie”. p. I-II. 854. 1980. 4 p. 1116-1142 + ilustr. [Sur les symbole de l'art plasique chretien. La signification de quelques représentations et symboles]. nr. Stelian.Bibliografia heraldicii româneşti 850. Stelian. 1995-1996. nr. + ilustr. (Reprezentarea Sf. 857. 123-144. Bucureşti. În: „Buletinul Comisiei de Heraldică. [Un blason de Costandie Filitti. Năsturel. 1958. XV (1965). Semnificaţia unor reprezentări şi simboluri. [Le Sceau de la Monastère Vad]. [Sceaux et impressions sigillaires 126 . Academia Română. XXI (1962). p. În: Studii şi cercetări de numismatică. Porumb. 5-6. În: „Glasul Bisericii”. 131-134. II. p. În: „Mitropolia Banatului”. 1-3. [Pages d'histoire religieuse représentées dans la cartographie dans la sigilliographie]. 852. 1958. Sigiliul patriarhal descoperit la Constanţa. 3-4. 11-12. Erminiile în arta creştină medievală europeană. 856. p. + 5 pl. archevêque de Buzău]. La réprezentation „St. 855. 439-440 + ilustr. O stemă a lui Costandie Filitti. Victoria. XXI (1962). Gheorghe şi dragonul”. Lucaci Ioan. Metzulescu. Metzulescu. [Les „Erminies” dans l'art chretien médiéval]. XX (1961). Pagini de istorie religioasă în cartografie şi sigilografie. [Sceau patriarchal découvert à Constanza]. Metzulescu. Reprezentarea „Sf. 543-557. Stelian. Petre Ş. VII. p. episcop de Buzău. În: "Glasul Bisericii". Georges et le dragon”]. Sigiliul Mănăstirii Vadului. nr. 851. Filiala Cluj-Napoca. [Contributions visant les débuts de l'art chrétien. nr. În: Studii şi cercetări de numismatică. Extras. În: „Glasul Bisericii„.

nr. XVIII (1966). Enigma simbolului heraldic de la mănăstirea Hodoş-Bodrog. 127 . Aurelian. bibliotécaire et imprimeur]. 77-83. (Descrierea stemei mitropolitului Antim Ivireanu). 858. 7-12. În: „Glasul Bisericii”. (Steme de mitropoliţi). 838-841. Aurelian. 859. Stoi. p. p. nr. 4. Sigiliile mitropolitului Antim Ivireanu. 1-3. În: „Glasul Bisericii”. [Les sceaux du métropolite Antim Ivireanu]. 3-4. 9-10. Cancelaria Mitropoliei Ţării Româneşti şi slujitorii ei până la 1830. 135-145. nr. p. archiviste. Antim Ivireanu arhivist. VIII (XCCII) 1997. p. XXIII (1964). nr. XXII (1963). Sacerdoţeanu. p. 9-10. În: „Mitropolia Banatului”. Dimitrie. 542-585. 861. nr. Sacerdoţeanu. nr. şi tipograf. Sacerdoţeanu. [Antim Ivireanu. În: „Mitropolia Olteniei”. În: „Altarul Banatului”. 860.Maria Dogaru paroissiales du Banat]. ilustr. [La chancellerie de l’Église Métropolitaine de la Valachie et ses servants jusqu'en 1830]. XXXVI (1986). Aurelian. XVIII (1959). bibliotecar. 862-890. p. [L'enigme du symbole héraldique du monastère Hodoş-Bodrog]. 223-224.

S. REPREZENTĂRI HERALDICE INDIVIDUALIZÂND CLASE ŞI CATEGORII SOCIALE 862. România. VII (1939). În: Recueil du XIe Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Bartsch. Boerii Hâncu.S. 866. Bezviconi. 7. 31. p. Étude et documents. de Roumanie]. Bălan. 64-67 (ianuarie-aprilie). + 2 f. Cu blazonul familiei Onciu. [La famille Onciu. În: Din trecutul nostru. În: Cercetări numismatice. 36-39 (septembrie-decembrie). III. Cristina.XVII-e siècles dans la collection du Musée d'historie de la R. nr. [Aneaux sigillaires inédites des XIV-e . 128 . Les timbres des armoiries des familles de Moldavie et de Valachie. 1980. Avec le blason de la famille Onciu et tables généalogiques]. 29 mai . Teodor. [Les boyards Hâncu]. Familia Onciu. XIX + 233 p. 1927.XIV. + 3 tab. Braga (Portugalia). nr. 864. ibidem. Heraldica basarabeană. Inele sigilare inedite din sec. tipărit în culori şi mai multe tabele genealogice. III-IV(1936). ibidem. Gheorghe. nr. (Stema familiei Hâncu). În: Din trecutul nostru. p. p. Anton Manea. p. Cernăuţi. 1972. Gagrim. Liège. Bezviconi. 863. I (1933). În: „Glasul Bucovinei”. 68-69 (mai-iunie). Ferdinand. Sturdza şi Moruzi). Studiu şi documente. [L`héraldique de Bessarabie]. nr. 67-87 şi 94. 205-213.2 juin. 865. XIV-XVIII aflate în colecţia Muzeului de istorie a R. 1973. (Stemele unor familii princiare: Cantacuzino. Gheorghe. 1 (octombrie). pl. nr.

15-16 (decembrie-ianuarie). 1980. Ciurea şi Grecianu-Ilfov). Boierimea Moldovei între Prut şi Nistru. În: Din trecutul nostru. Familia Krupenschi în Basarabia. Sturdza. [Les boyards Stamati. Gheorghe. Paul. 17-20. p. 1940-1943. Boierii Stamati. În: Din trecutul nostru. nr. I-II. 7-10. Basarabă ot Greci]. Stroescu. În: Din trecutul nostru. [Contributions à l`histoire des boyards de Bessarabie]. III. [Les boyards de la Moldavie entre Prouth et Dniestre]. II. 48-61. III (1936). Donici. (Stemele familiilor Neculitza-Popovici). 870. Bezviconi. p. 1-18. 22-118. I. Bezviconi. 873. În: Din trecutul nostru. Bezviconi.Maria Dogaru 867. Gheorghe. Coroi. Figuri şi umbre din nordul Moldovei. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. 46-49 (iulie-octombrie). Arhondologia Basarabiei II. p. Bucureşti. III (1935). Arhondologia Basarabiei. nr. (Familiile Kazimir. Gheorghe. IV-V (1937). 129 . 872. 871. II (1935). II. VII (1939). nr. (Stemele familiilor Stamati. Bezviconi. [La famille Krupenschi en Bessarabie]. [Figures et ombres du Nord de la Moldavie]. În: Din trecutul nostru. p. Blazonul nobiliar al lui Ioan Flora din Podeni (1655) şi rolul dorobanţilor români din scaunul Arieşului. 21-24. Gagrim. Vol. 22-29. nr. Ralli-Arbure. Kalmuţki. 320 p. 73 (octombrie). Keşco. Gheorghe şi Gore. Stroiescu). Bezviconi. Cazimir. 52. Gheorghe. (Stemele familiilor Cantacuzino. nr. Basarabă ot Greci. [Les armoiries de Jean Flora de Podeni 1655 et le rôle de gens d'armes roumains du siège d'Arieş]. Gheorghe. 28-30.) 869. nr. În: Din trecutul nostru. 345 p. Paul. Bucureşti. 868. Bezviconi. 1-4 şi 4758. Rali. p.. Contribuţii la istoria boierimii basarabene. Tufescu etc. II (1934-1935). Binder. Bezviconi. Gheorghe. p. 874.

1965. p. (13 noiembrie). 591. LXVII-LXIX (1973-1975). 1939. Bucureşti. [Un sceau de Nicolae Bălcescu]. nr. 390-391. nr. 1909. Une famille noble roumaine de Transylvanie: les Drakula de Sinteşti. (Diploma cu descrierea stemei concedată de Gheorghe Rákóczy lui Drăghici Cantacuzino . p. fac-similés. I (1863).P. ilustr. + 35 pl. (Steme ale familiilor Mavrogheni şi Callimachi). de la Turquie et de la Roumanie. Un sigiliu al lui Nicolae Bălcescu. 301-314. 881. (Blazonul familiei MatzasMavrogheni). Române. În: „Buciumul”. cartes-etc. 880. IV. Blancard. 25-157. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Monografia familiei Mocioni. 1893. facsimiles. Ernest Leroux. Bodea. Genealogia familiei Cantacuzinilor. Tom. Cezar. Ilustr. 878. Genealogia Cantacuzinilor. (Sunt descrise stemele celor două ramuri ale familiei Mocioni). Flammarion. 473-476. nr. p. 121123. Histoire d'Orient (de 1700 à nos jours). „Revue roumain d’histoire”. p. Les Mauroyeni. portraits. Paul. cartes. 757 p. 877. [Un ancien sceau de la famille Cantacuzino]. Cantacuzino.Bibliografia heraldicii româneşti 875. Paris. 876. 882. Teodor. Théodore. Binder. p. [La généalogie de la 130 . Essai d'étude additionnelle à l'histoire moderne de la Grèce. Blancard. Buzdugan. 879. Cornelia. Un vechi sigiliu cantacuzinesc. Théodore. Botiş. 231-233. [La genealogie de la famille Cantacuzino]. publicată şi adnotată de Nicolae Iorga. În: Caiet selectiv de informare asupra creşterii colecţiilor Bibliotecii Academiei R. aprilie-iunie. Bolliac. 23 (20) martie. Orné de portraits. Les Mauroyeni. George. XV. 923 p. Illustré de nombreuses gravures.1658). 4. XXVII (1988). p. Mihai. Paris. I-II. [La monographie de la famille Mocioni].

Bucureşti. 221-232. 1970-1971. [Un sceau inédit d'un révolutionnaire de 1848]. p. Extras. XXX (1982). 14-19 septembre 1970. Dan. Madrid.XVIe XIXe siècles]. XVI-XIX). Sur la valeur héraldique des seaux des boyards Valaques et Moldaves à travers l'histoire des Principautés Roumaines. 889. În: Genealogica et Heraldica Recueil du Xe Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. [La généalogie de la famille Cârlova]. Un sigiliu paşoptist inedit. X (XIV). Sur les boyards roumains. Dan. 888. 885. 1972. Genealogia familiei Cârlova. Viena. + 5 ilustr. Despre stemele familiilor nobile româneşti din Transilvania (sec. În: „Buletinul Monumentelor Istorice”. p. 1983. Vol. 1998. Cernovodeanu. [Un sceau peu connu du grand „logofăt” Andronache Donici]. Dan. Extras. (Descrierea stemei conferită Cantacuzinilor în 1658). p. 2 p. Nobleza y Armes. + 3 tab. Un sigiliu puţin cunoscut al vel logofătului Andronachi Donici. Cernovodeanu. (Stemele familiei menţionate). 1971.Maria Dogaru famille Cantacuzino) Bucureşti. Dan. În: Studia et Acta Musei Nicolae Bălcescu. 1902. În: „Revista elenă de genealogie şi heraldică". Dan. 884. În: „Hidalguia” – La Revista de Genealogia. [Sur les armoiries des familles nobles roumaines de Transylvanie . Cernovodeanu. tom. 118-133. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. 39-40 + 3 ilustr. Viena. 48 p + 22 pl. II. 131 . 7 p. 589-595. XI. Cârlova. Cernovodeanu. Cernovodeanu. 1973. Vol. Bucureşti. Le role et leur fonction sociale à travers les siècles. 883. p. 562 p. IV. 1. 886. 2. 1939. p. 174 (septembrie-octombrie). Cernovodeanu. 769-781. + 3 ilustr. nr. Aperçu sur les armoiries de la noblesse Roumaine de Transylvanie (XVIe XIXe siècles). Freiburg in Bresgau. Ioan. Dan. XLII (1973). 887. Bălceşti pe Topolog. p. Bucureşti. nr. Atena. 673-679 + 5 ilustr.

Dogaru. XLIX (1972). p. În: „Revista Arhivelor”. XLIX (1972). XXXIII (1981). 80-90. Constantin. Pliant cu stema în culori. XXXIII. 4. Dima Drăgan. Deca. 132 . 1900. inédit. nr. p. „Revue d`études sud est européene”. Sigilii ţărăneşti din Ţara Românească şi Moldova (1600-1650). nr. X (1972). 891. În: Arhiva Românească. Maria. Bucureşti. p. În: „Mitropolia Olteniei”. p. căpitan în oastea lui Tudor Vladimirescu. 694695 ilustr. f. capitaine dans l`armée de Tudor Vladimirescu]. 729-741. 271-280. 4.d. XXXIV (1981). [Sceaux paysans de Valachie et de Moldavie (1660-1650]. p. p. 7-9. 897. Dogaru. 895. Costin. [Une matrice sigillaire provenant de Tudor Vladimirescu]. În: „Transilvania”. 892. O matrice sigilară provenind de la Tudor Vladimirescu. nr. 894. ayant appartenu à un arpenteur du district de Romanaţi au milieu du XIX-e siècle]. 375-378. inedit. Un sigiliu personal. L`album héraldique des étudiants d`outre-mer de l’Université de Padoue (XVII-e-XVIII-e siécles). [Sur le sceau d`Avram Iancu donné à la Societé Astra]. [Le sceau de Ioniţă. de hotarnic din judeţul Romanaţi la mijlocul secolului al XIX-lea. I (1995). [L`arbre généalogique de la famille Miron Costin et ses armoiries]. 896. [Le sceau d'Avram Iancu]. Maria. Sigiliul lui Avram Iancu. x x x Despre sigiliul lui Avram Iancu donat Casei naţionale a „Astrei”. Corneliu. Maria. În: „Revista de istorie”. 893. 217-219. Dogaru.Bibliografia heraldicii româneşti 890. Dogaru. În: „Revista Arhivelor”. nr. p. 2. nr. [Un sceau personnel. Sigiliul lui Ioniţă. Maria. Miron. 4. 694-695 ilustr. Arborele genealogic al familiei Miron Costin cu armele familiei.

În: „Hrisovul”. 2. p. 904. 2. Arad. LXIX (1990). 7-9. p. p. Evoluţia unei familii româneşti din nordul ţării. Dimitrie.Maria Dogaru 898. [La généalogie et l'archivistique. 3-4. efigii pe sigilii şi medalii. Maria şi Berciu Drăghicescu. nr. nr. [L`Héraldique au service de la recherche historique. 899. [St. Evoluţia însemnelor heraldice aparţinând familiei Mocioni. L'évolution d'une famille roumaine du nord du pays]. Maria. leurs effigies sur sceaux et médailles]. Dogaru. 901. 1996. capitaine dans l'armée de Tudor Vladimirescu]. XXXIII (1981). Maria. Dogaru. În: „Revista Arhivelor”. 54-59. 1989. 206-221. XXVII (1990). Muzee. p. 6 ilustr. Popovici. Diploma de înnobilare a lui Nicolaus Olahus. 379-380. nr. LXIX (1990). nr. 900. Stoi. [Deux moules sigillaires de la famille Mavrocordat de la collection de la Bibliothèque de la Faculté d`Histoire-Philologie]. Dogaru. 204-215. Dogaru. În: „Mitropolia Olteniei”. 133 . Opuscula Numismatica. Bucureşti. Radu Ion. Augustin. Maria şi Mircea. 395-403. Adina. Maria şi Dragomir. Genealogia şi arhivistica. 903. p. În: „Ziridava”. Maria. Maria. Dogaru. Dogaru. Două tipare sigilare ale familiei Mavrocordat din Colecţia Bibliotecii Facultăţii de Istorie Filologie-Bucureşti. [Le diplôme d’ennoblissement du Nicolaus Olahus]. Mihai Eminescu şi Ion Creangă. În: Caietul seminarului special de ştiinţe auxiliare. L`évolution des enseignes héraldiques appartenant à la famille Mocioni]. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. căpitan în oastea lui Tudor Vladimirescu. III. Maria. George représenté sur le sceau inédit de Ioniţă. 221-232. Ioan. 902. [Les sceaux du Buzinca Dimitrie de Răduleşti]. 115-130. [Mihai Eminescu et Ion Creangă. În: „Revista Arhivelor”. Mureşan. Heraldica în slujba cercetării istorice. Seria nouă. p. XIX-XX. Sf. p. Gheorghe reprezentat în sigiliul inedit al lui Ioniţă. 1998. Sigiliile lui Buzinca Dimitrie din Răduleşti. Dogaru.

3. I. sigilografie şi genealogie de pe lângă Institutul Nicolae Iorga. Roumanie]. p.. Arborele genealogic al familiei Fălcoianu cu 12 anexe pentru descendenţa din partea femeiască. (O gemă autentică folosită în evul mediu ca sigiliu de un demnitar Bratu). 909.S. XVI (1978). 906. Maria. 1977. Un sigiliu inelar cu inscripţie slavonă în colecţiile Muzeului de Istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca. Edroiu. întocmită de. Emil. [L`arbre généalogique de la famille 134 . Dumitrescu. Fălcoianu. Serie nouă. Sigilii din epoca modernă aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie al R. Dogaru. 1999. 183-192. [La significationdes armoiries de la famille Magheru] Comunicare susţinută în cadrul Comisiei de heraldică. 1996. Semnificaţia stemei familiei Magheru. Sigiliul generalului Gheorghe Magheru. [Le diplôme d'ennoblissement du George Hurmuzacki]. Dragomir. IV-V. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. În: curs de publicare. [Le diplôme d'ennoblissement accordé par l'empereur Charles VI à Jean Medrea de Zlatna 1726]. 908. În: „Hrisovul”. România. p. 113-128. Emil. Alexandru Al. Dumitrescu. [Un sceau annulaire inscriptionné en slavone dans les collections du Musée d`Histoire de la Transylvanie de Cluj Napoca]. II. Dogaru.. În: Cercetări Numismatice. p. 205-216. Anul XIV (1977). 21 + ilustr. p.S. Maria. În: „Hrisovul”. 311-313 + 3 ilustr. Seria nouă. 910. Diploma de înnobilare conferită lui George Hurmunzacki. Muzee. Diploma de înnobilare acordată de împăratul Carol al VI-lea lui Ioan Medrea din Zlatna (1726). Nicolae. Maria. În: Acta musei Napocensis. [Le sceau du général Gheorghe Magheru]. [Sceaux de l`époque moderne se trovant dans le patrimoine du Musée d`Histoire de la R.Bibliografia heraldicii româneşti 905. 907. nr. 911.

[L`archive Gheorghe Grigorie Cantacuzino]. Costin. Nicolae. diploma de nobili ai Transilvaniei din 1679. Bucureşti. Două diplome de înnobilare şi blazon pentru românii din Lugoj şi Caransebeş (1593. 916. Amedée. Filitti. Institutul Albinei. 914. 1652).1 tab. Paris.pl. [L`arbre généalogique de la famille Flondor]. de către principele Mihail Apafi).G. Chiriac şi Teodor Sturdza). Notice historique et généalogique sur les Princes Bassaraba de Brancovan. Fick.. p. An LXXI (1994). 3 ilustr. Généalogie de la maison princière et comitale de Sturdza ou Turdza. Flondor. 10 pl. XXXVI. 912. Arhiva Gheorghe Grigorie Cantacuzino. 12 p. Feneşan. Ioan C. 13 tab. cercetată de Gheneralicesca Obicinuita Adunare a Moldovei şi întărită prin hrisov domnesc. (Heraldica familiei Brâncoveanu. + 7 f. 10 + 43 p. Foras. (Este reprodusă stema color). 1 fl. 1904.]. J. 1 tab. 913. Foras.. 1919. 362 p. 1925. des familles noble alliées. Genealogia familiei Sturdza sau Turza. 103-120. [La généalogie de la famille Sturdza ou Tourza avec l`arbre généalogique et son blason . Autorités historiques. Arborele genealogic al familiei Flondor. les charges. 917. cu arborul spitei şi cu stema ei dreasă d’un inadins comitat dupre documente. le blason. . concedată fraţilor Ilie. les titres. Stema lui Constantin Brâncoveanu în calitate de cavaler al ordinului constantinian al Sf. 1842. Gheorghe). În: „Revista Arhivelor”. 1889. LI. vol.Maria Dogaru Fălcoianu à 12 annexes concernant la descendance feminine]. 915. Carol Göbl. 135 . Iaşii. [Deux diplômes d’ennoblissement et blason pour les roumains de Lugoj et Caransebeş]. Observation sur les nomn. (Se prezintă şi stema familiei). Amedée. din 1679. Cernăuţi. (Stema familiei Sturdza. (Stema familiei şi diploma de concedare a ei. 8 f. 1929. Foras. Amedée. Geneva.

Muzeul Câmpulung-Muscel. Blazonul de cavaler al generalului Mihail Trapşa. Hagi Mosco. 121-123. nr.Bibliografia heraldicii româneşti 918. Alba-Iulia. Cristache. IV. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 157-158. nr 2. Cristache. XXVI-XXX (1989-1993). p. nr. 294-298 + 3 ilustr. p. În: Acta Muzei Napocensis. Cristache. [Le sceau inconuu de Ion Ghica]. Liviu. 136 . I. Arheologie-istorie. Gheorghe.40. Mihail. p. 922. Bucureşti. Album heraldic. Un interesant sigiliu din colecţia noastră. LXVII-LXIX. 1918. I. Grecianu. ilustr. 1987. Radu şi Guboglu. [Un sceau inconnu appartenenant à Nicolae Olahus ou à un de ses descendants]. Ştefan. LXXXVII-LXXXIX 19831985. O ipoteză heraldică. Gheorghe. Cosmin. În: Studii şi comunicări. (Steme color ale fostelor familii domnitoare moldo-valahe). 36-37. 1995. 1 + 10 pl. 1913. [Les généalogies documentées des familles des boyards]. nr. Bucureşti. Genealogiile documentate ale familiilor boiereşti. (Stema familiei Bălăceanu). 924. 920. p. Groza. p. Emanuel. 10. Grecianu. O diplomă de înnobilare din Ţara Haţegului de la 1675 ?. XXII (1988). [Une hypothèse héraldique]. 131-133. Un sigiliu necunoscut aparţinând probabil umanistului Nicolae Olahus sau unui descendent al acestuia. Vol. 1973-1975. 427 + 53 ilustr. 591598. Steme boiereşti din România. [Un intéressant sceau de notre collection]. În: „Buletinul cercurilor ştiinţifice studenţeşti”. 923. 919. 925. În: „Magazin istoric”. 921. 421-422. Gorjanu Popa. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Gheorghe. [Un diplôme d'ennoblissement de Ţara Haţegului de 1675?]. [Armoiries des boyards de Roumanie]. [Le blason de chevalier du général Mihail Trapsa]. Sigiliul necunoscut al lui Ion Ghica. p. 37.

927. [Les familles boyardes roumaines. D. În: „Revista Muzeelor”. 95-98. LIII + 595 p. ilustr. 2. p. Notice généalogique sur la maison princière des Kretzulesco. 2 tab. Bucureşti. p. Kovács. Sigilii de doamne şi domniţe ale Moldovei. 932. Kretzulescu. p. 46-50. 931. 929. Napoli. 930. 6-7. Minerva. 1899. [Nouvelles considérations rélatives au drapeau de la révolution de 1821]. În: „Oltenia”. Ittu. Bruxelles. p. nr. Constantin. 58-60. Ionescu Gion. p. nr.-16. 2. Ionescu Gion. nr. Iordache. nr. [Deux emblèmes reconstiuées de serfs roumains anoblis]. Muzee. 137 . Edit. Fr. 68 p. 49 pl. Jahrhundert). Andrei.d. nr. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Sorin Gh. 147-152. Muzee. XIX (1982). Octavian George. p. În: „Arhiva Genealogică”. Lecca. Historique et généalogies]. Istorii şi genealogii. Gianini. Rodolphe Em. f. [Sceaux des princesses de la Moldavie]. 933. Două steme reconstituite ale unor iobagi înnobilaţi. D. VI (1969). (Sunt descrise diferite steme de familie). II (VII) (1995). Kretzulescu. 928. În: Forschungen zur Volks und Landeskunde. Paris. Familiile boiereşti române. nr. 1-2. XXVII (1990). Marin. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”.d. 101-110. Iftimi. Evoluţia stemei Filipeştilor. 291-303. [L'évolution de l'emblème des Filipesti].Maria Dogaru 926. 1981. 934. Notice généalogique sur la famille Kretzulescu Bassaraba. Die Familien Wappen der Besitzer des Alten Rathauses in Hermanstadt Sibiu (im 15. Rodolphe Em. 3. Diplomele de înnobilare şi iconografia lui Nicolae Olahus. f. p. [Les diplômes d'anoblissement et l'iconographie de Nicolaus Olahus]. XXXVI (1993). 2. Noi consideraţii în legătură cu steagul revoluţiei de la 1821.

Mareş. Mărunţişuri sigilografice. Moisil. 1927. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Un portret al lui Miron Costin. 405-406.al XIX-lea privitoare la familia Mano. p. Constantin. 10. I 1957. 941. Sect. [Des bagues sigillaires de boyards de la collection du professeur Mihail Seulescu]. Göbl. seria III. În: Studii şi cercetări de numismatică. Mem. Constantin. 285-342 + 1 tab. 938. VII mem. XXIX-XXXVI (19351942). Extras. 1927. [Un portrait du Miron Costin]. Bucureşti. XLI. 83-90. Bucureşti. Inele sigilare boiereşti din colecţia profesrului Mihai Seulescu. Extras F. 936. 1907. [Du passé héraldique des boyards de Moldavie jusqu’à la fin du XVI-e siècle].. Ist. [Documents datant du XVIe au XIXe siècles concernant la famille Mano. C. culese. 80 şi 99 + ilustr. 7 tab. 83-90. În: „Magazin istoric”. Constantin Georges.. p. Edit. T. În: „Studii şi cercetări de istoria artei”. III (1969). Göbl. 1 tab. 180-184. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. nr. nr. (Blazonul familiei Mano). 1942.N. În: „Analele Academiei Române”.. Al. [Menus renseignements sigillographiques]. Arte plastice. 168-173. 937. Ştefan. Mănescu. Contribuţii noi privitoare la familia Buhus din Moldova (Nouvelles contributions concernant la famille Buhus de Moldavie). pl. (Diploma din 1676 martie 5 conferită lui Lupaşcu Buhuş de către principele Transilvaniei Mihail Apafi). [Un dessin d'Udriste Năsturel représentant son propre insigne héraldique]. XXIX – XXXVI (1935-1942). 62 p. Meteş. p. şi Boga. Bucureşti. Un desen al lui Udrişte Năsturel reprezentând propria sa stemă heraldică. Moisil. Bucureşti. t. Mano. 939. 1944. 58 p. p. p. J. p. partea a II-a.L. Recueiles adnotés et publies]. XXXIV 1987. (Sigiliul spătarului Zotu Tzigara). 8. 940. F.Bibliografia heraldicii româneşti 935. Minea. 28-32. Din trecutul heraldic al boierimii moldoveneşti până la sfârşitul secolului XVI. I. adnotate şi publicate de. Documente din secolele al XVI-lea . Göbl. nr. 75 f. 138 .

Năsturel. 943. XIII (1912).. Etienne]. Năsturel.V. Pandula. nr. p. partea I. p. 215-217..V.. [Un sceau peu connu: l'anneau sigillaire d'Ioan Buteanu.V. 81-119. P. 81-136. 947. 1906. 210-234. nr. nr. Attila A. Olănescu. 317-349. nr. 4-6. Un sigiliu puţin cunoscut: inelul sigilar al conducătorului paşoptist Ioan Buteanu. Familia Olănescu Notiţe şi documente. Notices et documents]. Albert Baer. p. [La famille de boyards Pârscoveanu et leur parenté avec les Cantacuzène de la branche du grand spathaire Drăghici Măgureanu]. ilustr. XII (1911). XII (1908). 1. ilustr. 244-261. p. Bucureşti. 61-74. arheologie şi filologie”. 1997. P. În: Literatura şi arta română. 7-9. [La famille de boyards Catacuzène de la branche du prince Şerban]. Genealogia Năsturelilor. p. Neamul boierilor Pârscoveni şi încuscrirea lor cu Cantacuzinii din ramura marelui spătar Drăghici Măgureanu. 946. (Blazonul acestei familii). Puşcariu. [La famille Olănescu. 948. Satu Mare. partea a II-a. XVI (1922). p. Grigorie P. Katonai. Date istorice privitoare la familiile nobile române. 944. p. P. În: „Revista pentru istorie. [La généalogie des Năsturels]. În: Nobilimea românească din Transilvania. [Données historiques concernant les familles 139 . Neamul boierilor Cantacuzini din ramura lui Şerban Voievod. 7. 1903. Ioan. (Reprezentări heraldice şi sigilare ale familiei Năsturel). Bucureşti. XI (1910). 282330 + ilustr. 945. Szent István Rend román tulaydonosai. [Roumains décoré avec l`Ordre millitaire Maria Tereza et l’Ordre Royal hongrois St. Augustin.46-90. p. 37-71. În: „Revista Arhivelor”.Maria Dogaru 942.43. Mária Terézia Rend . Bucureşti. Năsturel. 77 p. partea I-a. p. Mureşan. l'un des dirigeants de la Révolution de 1848]. XV (1914). 1-3. (Cu un rezumat în limba română).és a magyar királyi. p. (Stema familiei Cantacuzino). p. An LXXIV (1997).

Livre d'or de la noblesse phanariote et des familles princières de Valachie et de Moldavie. X + 160 p. S. [Sceaux de boyards Roumains]. Fişe nominale şi fotografii. Nr. Genealogie şi istorie. Filofteia. Filofteia. Livre d'or de la noblesse phanariote en Grèce. Rînziş. 2 ed. Familia Racoviţă Cehan. Tradiţie şi continuitate exprimate în sigiliile personale din secolul al XVII-lea. illustr. Eugène. Rînziş. Eugène. Rizo-Rangabe. Mihai. en Roumanie. p. Rînziş. Întregiri. 40.Maria. p. nr. Părtile I-II. p. 12. [Des portraits et des sceaux des princesses]. Portrete şi sigilii de doamne şi domniţe. În: „Magazin Istoric”. 1892-1895. [La famille Racoviţă Cehan. 11 (107) din 19 martie. 951. VI. XXIII (1989). Rînziş. nr. Athènes. Bucureşti. + 6 pl. [Le sceau des Mihai Eminescu]. Emblèmes et significations]. În: „Muzeul Naţional”. Sigiliul lui Mihai Eminescu. 13. Athènes.Anastasia. Însemne şi semnificaţii. 12 (108) din 16 martie. 2. Sibiu. (Sunt descrise sigiliile doamnelor lui Matei Basarab Elena. Tipariul tipografic arhidiecesan.Bibliografia heraldicii româneşti nobles roumaines]. 1904 + 261 illustr. ca 140 . 10 (106) din 12 martie p. p. 955. 1892. Vol. 13. Duca Vodă . Constantin Brâncoveanu . 171-174. Vlastos. În: „Magazin istoric”. I-II. (Reprezentări heraldice ale membrilor acestei familii). (Steme ale familiilor fanariote moldo-valahe). Rizo-Rangabe. 953. par un Phanariote. II-IX + 416 p. + 4 tab. În: „Poliţia română”. I-XVIII + 184 p. 151 p. Însemne heraldice româneşti. 1942. Généalogie et historique. 949. 954. Folfteia. fiches nominales et photos]. nr. p. Filofteia. nr. p. XXIII (1989). [Tradition et continuité exprimées par les sceaux personnels du XVII-e siècle. Données complémentaires. en Russie et en Turquie.. 950. 41. 13. 1982. Racoviţă Cehan. 9 (105) din 5 martie 1992. 952. nr. 2.

960. Wappenbriefe einiger Kronstädter. Atena. nr. Soutzos. 956. Sebestyén de Kopecs. I-II. (Reprezentări heraldice ale familiei Rosetti). 838-841. 961. Familia Rosetti. (Familia Pavel Munyan alias Popa). 1937. 1930. Vol. p. [La famille Rosetti]. 958. p. În: "Flacăra". [Sur les descendents du prince Gregoire III Ghica et l'origine des Ghica de Moldavie]. Spretti. (Stemele celor două ramuri ale familiei Ghica). Despre urmaşii lui Grigorie Ghica Vodă III şi originea Ghiculeştilor din Moldova. Radu. Braşov. (Stemele familiilor Creţulescu şi Catargi). [Les sceaux du métropolite Antim Ivireanu]. caiet 1-4. [Le portrait d'un boyard transylvain du temps de Michel le Brave]. Aurelian. Έλληνες Ήγεµόνες Βλαχιιας και Μολδαβιας. p. IX (1937). Sacerdoţeanu. [Un diplôme d’anoblissement du Haţeg]. 141 . Milano. 798-818. Sebestyén de Kopecs. 957. Aurelian. Sacerdoţeanu. În: „Mitropolia Olteniei”. Sigiliile mitropolitului Antim Ivireanu. 9-10 (1966). p. În: Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums. 296 p. 214 + 1 ilustr. nr. 1972. Vol. 14 din 11 martie. Portretul unui boier ardelean din timpul lui Mihai Viteazul. Vittorio. Dimitros Scarlatos. Bucureşti. Extras. Radu. 1944. 1938-1940. (Stemele familiilor fanariote moldovalahe). 134-140. 1 ilustr. p. 962. Enciclopedia storico nobiliare italiana. fata lui Radu Şerban). În: „Ţara Bârsei”. Braşov. Josef.Maria Dogaru şi cel al Ilincăi. III. 192. Josef. VII (1922). 40-52. Edit. + 4 tab. p. 963. 2. 959. În: „Convorbiri literare” XXVI (1902). Academiei Române. fiica lui Nicolae Pătraşcu şi a Ancuţei. 9 p. Rosetti. [Les princes greques de la Valachie et Moldavie]. (Descrierea stemei lui Ioan Boer din Recia). O diplomă de înnobilare din Haţeg. Rosetti.

În: Ziridava. XIX-XX (1996). I (IV) (1994). L'Europe Orientale et le rôle historique des Maurocordato (1660-1830). În: Forschungen zur Volks und Landeskunde. 81-87. 1913. Arad. XII. Quelques données bibliographiques et la signification de son blason]. înnobilate de Mihai Viteazul în 1600). nr. şi Mănescu. Marcel şi Nistor. Mihai G. Mitropolitul Andrei baron de Saguna. În: Calendarul Românesc. [Deux jumeaux Butinceni et leurs diplôme d’anoblissement]. Jean N. p. Maria Magdalena. [Le blason d'une famille roumaine de renom]. p. 1992. Tom. 339-342. În: „Arhiva Genealogică”. [Le métropolite Andrei baron de Şaguna. 971. Heraldică. 35-42. În: „Mitropolia Banatului". genealogie şi sigilografie la familia boierilor Ureche. e XVII 1980. p. 969. p. În: „Revue roumaine d'histoire de l'art”. Sturdza. În: Studia universitatis Vasile Goldis. 1969.C. + 1 tab. Szekely. 49-50. Bd. Ştefănescu. Blazonul unei reputate familii româneşti. Doi gemeni Butinceni şi diploma lor de înnobilare. Paris. Arad. Dimitrie. 2. IV. 1994. généalogie et sigillographie à la famille des boyards Ureche]. Nicolae. Alexandre A. Stoi. stema princiară a Mavrocordaţilor). 142 . p. 968. (Stemele familiilor româneşti din Transilvania: Sindea de Roşcani şi Strava de Porumbacu de Sus. [Les richesses du sol d`un domaine réfletées dans un blason de noblesse]. Série Beaux-Arts. 965. 1. Stoi. Dimitrie şi Duca de Cadar. 967. Dimitrie. Câteva date bibliografice şi semnificaţia blazonului său. nr. 966. Enluminures héraldiques des XVIe – XVIIIe siècles dans la collection de l'Académie Roumaine.Bibliografia heraldicii româneşti 964. Stoi. p. nr. 13-43. 3-4. 970. XXXVIII (1988). Nr. p. 83-86 + 2 ilustr. Sturdza Săuceşti. Zwei von Michael dem Tapferen in Siebenbürgen verliehene Adelsdiplome mit der rumänischen Trikolore. Stoi. Dimitrie. Bogăţiile solului unui domeniu reflectate într-un blazon nobiliar. + 128 ilustr. (Sigilii heraldice ale familiei Mavrocordat. 69-74. [Héraldique. VIII + 463 p.

Vornicescu. seria. 13-32 + ilustr. 10. Tonk. Bucureşti. 354-374. Lit. f. Diplomele de înnobilare ale lui Nicolae Olahus. ilustr. 978. Titu. Vlădescu. Criptologia în istoria românească (un sigiliu aparţinând lui Tudor Vladimirescu). XII (1969). + ilustr. reproducere pe coperta 1 şi 2. (Stema marelui serdar Gh. nr. 83-106. Ştefănescu Mihai. 979. Mem. Veress. Simbolistica eliberării patriei într-o matrice sigilară a lui Tudor Vladimirescu. [Les diplômes d'anoblissement de Nicolaus Olahus. Nestor. 2 pl. [La symbolistique de la libération de la patrie reflétée dans une matrice 143 . [Les armoiries de la famille Sturza]. p. [Histoire de grand serdar George Saul]. 24 p. Saul). Andrei. t. Stema familiei Sturdza. Sigiliul revoluţiei lui Tudor Vladimirescu. Vornicescu. Al. 977. [Une matrice sigillaire inédite et sa signification historique]. În: „Ştiinţă şi tehnică”. O matrice sigilară inedită şi semnificaţia sa istorică. 1. nr. Năstase. 6. Ipsilanti). Seria nouă. 976. 4 (1989). Nicolae M.Maria Dogaru 972. ilustr. Certains problèmes concernant la généalogie de la famille Olahus]. nr. În: „Magazin istoric". 7-9. V. III. În: „Mitropolia Olteniei”. Armoiries des boyards de Roumaine]. Unele probleme privind genealogia familiei Olahus. [Supplement à l'album d'Emmanuel Hagi Moscu. În: „Magazin istoric”. În: "Analele Academiei Române". mem. În: „Revista Arhivelor”. Nestor. 974. Edit. 1931. Supliment la Emanuel HagiMosco (Steme boiereşti din România). Secţ. (Steme ale familiilor princiare: Barnovski. 9. [Le sceau de la révolution de Tudor Vladimirescu]. Bucureşti. 1931. 4. 14-15. [La chryptologie dans l`histoire roumaine – un sceau appartenant à Tudor Vladimirescu]. 973. nr. Nestor. Vornicescu. Istoricul marelui serdar Gheorghe Saul (1743-1785). Extras. 1995. XXXIII (1981). Socec. p. p. XV (1981). 975. p. p.d.

Bucureşti. fraţilor Gorie şi Dimitrie Leca. ilustr. Revelaţiile unui sigiliu. p. 67-68. 982. În: „Revistă de istorie”. II (1913). + 6 pl. 983.Bibliografia heraldicii româneşti sigillaire de Tudor Vladimirescu]. p.3. p. 986. nr. 1982. [Les révélations d’un sceau. 79-84. Zotta. În: „Arhiva societăţii ştiinţifice şi literare” din Iaşi. Ioan Lupaş. 312 p. boieri moldoveni). 1. Chişinău. p. 873-881. Zotta. 981. (Este descrisă stema acestei familii). Inelul lui Tudor Vladimirescu. Sever. Istoria şi genealogia Casei Callimachi. p. Nestor. 1915. (Descrierea stemei familiei Hasdeu). 4-6. O diplomă de boier transilvănean pentru un boier din Moldova. XI (1925). În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. nr. [Nouvelles données concernantes Andronache Donici (environ 1760-1829]. 1943. Sever. Göbl. [Renseignements sur les Costins]. În: Omagiu prof.D. 1943. 11 p. [L`histoire et la généalogie de la famille Callimachi]. XXVI (1915). Vornicescu. (Stema familiei menţionate). Extras. 985. Zotta. 980. nr. 3444. 139-176. 144 . Bucureşti. 13 p. În: „Almanahul estival – Luceafărul”. Edit C. (Este descrisă stema poloneză conferită lui Iancu Costin. Spita neamului Hajdău cu unele date noi. Zotta. [Un diplôme de noble transylvain pour un boyard de Moldavie]. 1928. 25 p. (Textul diplomei de recunoaştere a nobleţei acordată de Mihai Apafi. 7-9. L’anneau de Tudor Vladimirescu]. Extras. În: „Arhiva Genealogică”. p. Sever. 70-76. principele Transilvaniei. Xenopol. A. Zotta. Pavel Gore.4 noiembrie 1829). Sever. (Descrierea sigiliului heraldic al lui Andronache Donici). Sever. [L'arbre généalogique de la famille Hajdău avec quelques nouvelles données]. Iaşi. 1981. 1638). Ştiri despre Costineşti. la 25 ianuarie 1663. Date nouă cu privire la Andronache Donici (circa 1760 . 984.

145 . O vizită la Curtea de Argeş. scoase mai ales din arhiva şi colecţiile d-lui G. 559-566. Bălţi. 8-9 (aug. (Pe pagina de titlu stema familiei Cantacuzino). Cronica istorică. (Filigrană heraldică cu stema Ţării Româneşti şi blazonul lui G. INFORMAŢII HERALDICE INSERATE ÎN ALTE LUCRĂRI 987. Bucureşti. Bender. 990. 67-114 + ilustr. Arbure. Bacâru. + 1 tab. 790 p. 988. XVIII/XIX. [La Bessarabie dans le XIX-e siècle].-sept. [L`album de la famille Cantacuzino avec une sélection de portraits et documents relative à cette famille].Em. În: Studia bibliologica. Basarabia în secolul XIX. în secolul al XVII-lea. Arion. Zamfir C. Bucureşti. (Reprezentarea şi descrierea stemei familiei Hasdeu ca şi reprezentări heraldice ale unor judeţe şi oraşe din această provincie istorică: Chişinău. + 4 h. Bucureşti. nr. Hotin). Minerva.) p. Edit. 1969.pl. + ilustr. Filigranele cărţilor tipărite la Câmpulung. Une visite à Curtea de Argeş]. 989.XV. Livia. + 24 f. 1920. Filipescu. 1898. [Chronique historique. Carol Göbl. LI. [Les filigranes des livres imprimés à Câmpulung au XVII-e siècle]. p. II. 1902. Albumul familiei Cantacuzino cuprinzând o alegere de portrete şi documente relative la această familie. Orhei. Cantacuzino. Dinu C. (Despre stemele domnilor Ţării Româneşti descoperite în mormintele din biserica Sf. Gheorghe Rákoczi). Nicolae domnesc din Curtea de Argeş). Akerman. În: "Convorbiri literare".Gr.

nr. + ilustr. tom. Documente şi regeste privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi Ungaria în secolul al XVlea şi al XVI-lea. blazoanele familiilor Năsturel şi Cantacuzino. Ex-libris-ul cu variante al lui G. steme judeţene. I (1508-1716). Livia. Bacâru. 570 p. 7 iul. p.Bibliografia heraldicii româneşti 991. p. Constanţa. (Sunt reprezentate stemele celor trei principate româneşti. În: Bibliophiloe au Pont-Euxin. traduse şi rezumate din slavoneşte. III (1809-1830) Bucureşti. 1936. XIII + 372 (376) p. 1944. 5 vol. IV (addenda et corrigenda). Bucureşti. În: „Convorbiri literare”. 428-430 + 6 ilustr. Filipescu]. Bianu Ioan.). 993. Inscripţia de la 1484 de pe poarta cea mare a Cetăţii Albe. + ilustr. Bezviconi. însoţite de adnotaţiuni istorice şi precedate de o introducere asupra 146 . Tom. Bucureşti. Bucureşti. + 2 f. 997. du "Peuple roumain". + ilustr. Bogdan. (Despre mobilele heraldice ale stemelor Ţării Româneşti şi Moldovei p. + 1 f. + ilustr. XXXV.pl. 202 nr. (Stema Moldovei pe o inscripţie de la Cetatea Albă). 96-110. Filipescu. 996. VIII + 77 (780) p.Aaron. Livia. nr. II. Bogdan. În: „Revista bibliotecilor". 31-34. tom. 247-253. Gheorhge.. Bacâru. Semi-mileniul Chişinăului. (Stemele lui Manuc Bey şi ale familiei Lazu). p.Em. 21. 3). Nerva. Essai comparé sur les institutions et les lois de la Roumanie depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Imprim. + 8 f. cu stema acestei familii). 994. Simonescu Dan. Quelques supra-libros des Voïvodes roumains. În: „Din trecutul nostru”. 1885. Nicolae. 167. 808 p. Blaremberg. II (1716-1808) Bucureşti. 1970. tom. mitropolitul Moldovei etc. 1903. 1910. IX + 572 p. 1973.. [Demimillénaire de la ville Chişinău]. Ioan. p. [La bibliographie roumaine ancienne]. 1912-1936. [L`inscription de 1484 placée sur la grande porte de Cetatea Albă]. 992. (Despre ex-libri-urile lui G. Bibliografia românească veche. steme orăşeneşti.Em. însemnele mitropoliţilor din Bălgrad. XXIII. Em. 1901. Filipescu. Hodoş. p. Ioan. 995. BlajPetru Pavel . (L`ex-libris avec des variantes du G.

Socec. 16 p. domn al Moldovei şi ale boierilor săi). [Documents et régests concernants les relations de la Valachie avec la ville de Braşov et l`Hongrie dans le XV-e et XVI-e siècles]. p. Bogdan. texte slave cu traduceri. C. + 26 pl. 1905.pl. Ioan. 1002. 998. Inscripţiile de la Cetatea Albă. Vol. XV şi XVI şi ale boierilor acestora). Bogdan. Socec. Göbl. (I). XXX (1908). Socec. 12 p.Maria Dogaru diplomaticei vechi româneşti. (Sunt reproduse documente validate cu sigilii). Bogdan. XXI + 611 (p. Ist. Secţ. Socec. Ioan. Edit. XV şi XVI. 147 . (Sigiliile heraldice ale lui Ştefan cel Mare. Bucureşti. [Album paléographique contenant vingt six facsimiles de documents de XV-e siècle]. (Stema Moldovei sculptată pe inscripţia din 1467 şi 1479). Bucureşti. Bucureşti. + 1 p. Edit. În: „Analele Academiei Române”. XV şi XVI în arhivul Braşovului. Bogdan. 1905. Album paleografic cuprinzând douăzeci şi şase de facsimile de documente din sec. Vol. Edit. 1000. + LXXXVI + 347 p. Bogdan. (Documents moldaves de XV-e et XVI-e siècles dans l`Archive de la ville Braşov]. XVIII + 400 p. (Descrierea sigiliilor heraldice ale domnilor Moldovei din sec. [Documents d`Etienne le Grand]. adnotaţiuni istorice şi o introducere asupra diplomaticei vechi româneşti. I-II. (erata). II t. XV şi XVI şi ale boierilor). Documentele lui Ştefan cel Mare. [Les inscriptions de Cetatea Albă]. Edit. 1902. II). XLVI + 518 p. 311-360 + 6 f. Bucureşti. Mem. XV (Anexa la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul). Ioan. Documente moldoveneşti din sec. seria. 63 p. Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi Ţara Ungurească în sec. Ioan. 999. I (1413-1508). (Descrierea sigiliilor heraldice ale domnilor Ţării Româneşti din sec. Ioan. 1001. (Sigiliile armoriate ale domnilor din Ţara Românească din secolele XV-XVI sigilii ale boierilor). [Documents concernants les rélations de la Valachie avec la ville de Braşov et l`Hongrie dans le XV-e et XVI-e siècles]. Bucureşti. 1913. 1905.

1007. x x x Brăila veche. Bogdan. Richenthal. 1008. Monographie historique et sociale illustrée]. [Les monnaies et bancnotes roumaines]. Oprescu. Transilvaniei şi Olteniei de către heraldiştii străini). Edit. Buzdugan. Oraşul Iaşi . Michael Richard. 1929. + 3 pl. Naţională. (Reprezentarea stemei Moldovei la diferite epoci şi scurt istoric al stemei municipiului Iaşi). Liviu.A. Brăila. Editura Cogito. Sport Turism. Lucia şi alţii. Tip. ilustrată. însemnele ţinuturilor şi ale unor oraşe din Moldova). Istoria oraşului Oradea. 338 p. Oradea. (Tablou arheologic privitoriu la istoria Daco-Romane). Stampe. Ed. (Sigilii ale municipalităţii şi judeţului Brăila. (Nouă retipărire a ediţiei Anton Sorg din 1483 a cronicii lui Ulrich v.. (Stema Oradei din epoca feudală. Monede şi bancnote româneşti. 1913-1915. Cezar. Cornea. 1995. Bonaciu. cu reprezentări şi ale stemelor atribuite Valahiei şi Moldovei). cât şi ale unor comune din numitul district). III p. Buck. [L`histoire de la ville Oradea]. (Reprezentarea stemei Moldovei în sec.A. a II-a. 1904. hărţi – Album întocmit pentru comemorarea centenarului eliberării Brăilei de sub turci. 255 p. Daco-romane. Tableau archéologique concernant l`histoire Daco-Romane]. Oraşul Iaşi. 1977. + XXXII pl. George. [Daco-romane. Bucureşti. Claudia. Borcea. Luchian. Constantin. 1006. + ilustr. N. Tip. 429 p. [La ville de Iassy de jadis et d`aujourdui]. 1009. [L`ancienne Braila. sigiliul Capitlului din Oradea şi cel al breslei aurarilor din acest oraş). planuri. plans et cartes].. Bucureşti. 1861.odinioară şi astăzi. Bolliac. 1004. Bogdan. (Se cuprind şi stemele atribuite Ţării Româneşti. 1005. Naţională. Iaşi. 1829-1929. Octavian. 516 P. Monografie istorică şi socială. 519 p. [La ville de Iassy. 148 . + 1 h. + ilustr. Iaşi. Étampes. + 1 h. Litterarischer Verein in Stuttgart.Bibliografia heraldicii româneşti 1003. XVII şi XIX a stemelor unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti. N. Der Aulendorfer Codex. Tübingen. 1882. Schiţe istorice şi administrative.

1012. Bucureşti. Maria. 1981. Marcel Dumitru. 991 p. Iulia. 149 . Veronica. Crivăţ. [Catalogue des documents moldaves de l`Archive Historique Centrale]. vol. Silvia. 1993. Marcel-Dumitru şi VătafuGăitan. Marcel Dumitru. unele descrieri de sigilii).A. Bucureşti. + ilustr. 812 p.Maria Dogaru 1010. III. [Catalogue des documents de la Valachie de l`Archive de l`État]. + ilustr. Veronica. Bucureşti. Doina. Bucureşti. Vasilescu. II. Duca Tinculescu.. Silvia. Supliment I (1403-1700). Focşani. [Catalogue des documents de la Valachie]. 834/836/ p. 1974. (1653-1675). Negulescu. vol. VI (1645-1649). întocmit de Ion Radu Mircea XVI + 324 p. (1621-1652). Bucureşti. întocmit de Ciucă. 491 p. apoi ale Focşanilor unificaţi). VII (1650-1653). II (1601-1620). Regleanu. Mihai. Gheorghian. Silvia. Doina. (Stemele municipale ale Focşanilor munteni şi moldoveni.. 283 p. 1906. Marcel Dumitru. Bucureşti.. Maria. III (1621-1632). Mihai. p.. Bucureşti.. 1975. 1974. Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhiva Istorică Centrală. întocmit de Regleanu. 576 p. 1959. Doina. + 7 h. Negulescu. Doina. Mihai. Duca Tinculescu. Doina. Catalogul documentelor Ţării Româneşti. vol. 647. Vasilescu. Vol. 868 p. Constanţa. Marcel-Dumitru. Doina. 1985. Dragomir. Vol. 907 p. vol. Vasilescu.. Doina. Catalogul documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Statului. Duca Tinculescu. I. Bucureşti. vol. Marcel Dumitru. Veronica. Tip. Diaconescu. 1977. vol. întocmit de Soveja. (1387-1620). întocmit de Regleanu. întocmit de Soveja. + Anexe (Documente referitoare la istoria oraşului Focşani). Duca Tinculescu. 1959. întocmit de Vasilescu. Gabriela. [L`histoire de la ville Focşani]. întocmit de Duca Tinculescu. Ciucă. Bucureşti. Istoricul oraşului Focşani. IV (1676-1700). I (1369-1600). Constanţa. Duca Tinculescu. date asupra sigiliilor. vol.. Veronica. V (1701-1720).. Vătafu-Găitan. (Cuprind informaţii privind mijloacele de validare. V (1640-1644). Doina. întocmit de Ciucă. 1968. 1013. Cornelia. 1970. Duca Tinculescu. 1947. întocmit de Regleanu. 1011. Bucureşti. DGAS. 700 p. 566 p. Bucureşti. Ciucă. 653 p. Doina. vol. Birceanu. + ilustr. Mihai. Duca Tinculescu. Duca Tinculescu. Întocmit de Ciucă. întocmit de Ciucă. Bucureşti. Gh. Reghina. 281 p. Dimitrie F. vol. ilustr.. Vătafu-Găitan. vol. Bucureşti. Caian. IV (1633-1639).

(Se prezintă stema personală a lui Matei Basarab ca şi blazonul Ţării Româneşti). 58. 1018. Meitani. + ilustr. Reconstituirea „Hrisovul”ui solemn al lui Matei Basarab din 28 februarie 1645. p. Butculescu. (Stema mitropolitului Antim Ivireanu. 1017. + ilustr. 174. 8. + 128 p. (Stema familiei Lenş. Boldur. (Cuprind informaţii privind mijloacele de validare. III (1969). Dictionnaire bibliographique]. 355. Bucureşti. p. În: „Arhiva Românească”. Cazacu. Dictionnaire bibliographique illustré]. date asupra sigiliilor. p.. (reproducere şi descriere a stemei principilor Brâncoveanu şi ale altor familii boiereşti precum: Assan p. p. Bâzgan Melentina. fasc. Cîndea Virgil. 454. fasc. Figuri contimporane din România. (Studiu asupra evoluţiei stemelor lui Şerban Cantacuzino. 97 etc. 155. 1909-1914 (lucrare în fascicule). Nr. XVI. unele descrieri de sigilii). [La réconstitution du document solennel de Matei Basarab de 28 février 1645 accordé au couvent St. Th(eodor). Broşteanu-Urdărianu. fr. 113. de Crăciun 1911 (Ed. p. 548 p. nr. p. I. Balş. Figuri contimporane din România. Ecaterine du Mont Sinaï]. Ed. a II-a Familia Lenş. p. p. Semnificaţia politică a unui act de cultură feudală. + 2 f. [La signification politique d`un acte féodal]. 10. Th(eodor). Bucureşti. Matei.1678-1688).. 323. p. p. 150 . Bucureşti. 651-671. [Figures contemporaines de Roumanie. + ilustr. 43-49 + 1 pl. 159-173. 1015. În: „Magazin istoric”. p. descrierea ei heraldică. sigiliul său heraldic). Baroni. nr. 536 p. Marcel-Dumitru. Cine l-a ucis pe Antim Ivireanu? (Qui a tué Antim Ivireanu?). Cârlova de Reillane. dat mănăstirii Sf. 4 (26). 1. 391. Belu (Bellio) fasc. 1999. Ciucă. Ecaterina de la Muntele Sinai.-rom. 1963. Cornel. 1911. Bogdan p.. Silvia. 528. 1016. + 82 p. Tom.). 76. [Figures contemporaines de Roumanie. p. sigiliile cu stemă ale aceleiaşi familii). fasc. 13. 1995. Brădescu. Dicţionar bibliografic sub direcţiunea d-lui. domn al Ţării Româneşti .Bibliografia heraldicii româneşti Vătafu-Găitan. Cornel. 3. Dicţionar bibliografic ilustrat.pl. 1 f. În: Studii. 1014.

1913. Familia Lenş. (I). + 1 f. Miron. + ilustr.pl. Figuri contimporane din România. p. 1965. Bucureşti. nr. CXIX + 1152 p. V. Nr.Maria Dogaru 1019. Xilogravurile lui Filip Moldoveanu. [Les xilogravures du Filip Moldoveanu]. + 11 pl. (Discută problema corbului sau acvilei în stema Ţării Româneşti începând din sec. Urechia despre stemele sigilare cu însemnele dregătoriei ale unor demnitari moldoveni şi munteni din sec. contenant diverses relations très curieuses de l'Empire Ottoman. Istrati.Mémoires du sieur de la Croix. Revistă de istorie". dicţionar biografic ilustrat. autorul consideră pasărea valahică ca fiind un fenix). Cu o prefaţă de C. 1022. XVI. p. Bucureşti. Costin. Croix. al XVI-lea. Bucureşti. nr. Edit. Opere complete. + 100 p. Dacia preistorică. Urechia). 1912. În: „Studii.. (ed. [La Dacie préhistorique]. 1965. a III-a revăzută. 1886-1888. Dictionnaire bibliographique illustré]. de Crăciun 1911. T.A. O tipăritură slavă precoresiană. I-II. Göbl. 1020. 1024. Publicaţiune periodică în două limbi. În: Studii şi cercetări de istorie şi arheologie. + 271 ilustr. 5. Densuşianu. (Oeuvres complètes]. T. Nicolae.A..pl. 229-241 + 17 ilustr. + ilustr. XVIII. (Xilogravurile lui Filip Moldoveanu reprezentând stema Moldovei din 1546 şi a oraşului Sibiu). 1019-1924). 38 p. (În vol. (II). XV + 656 p. I-II. + 12 f. Paris. 151 . Demény. 1 f. (Stema familiei Lenş şi descrierea ei heraldică. 1021. p. Lidia A. ca şi sigiliile cu stemă ale aceleiaşi familii). Ed. Vol. corectată şi considerabil adăugită. 2. (Despre filigranele heraldice ale fabricilor de hârtie din Braşov şi Sibiu în sec. [Figures contemporaines de Roumanie. 1969. cy-devant secrétaraire de l'ambassade de Constantinople. C. După manuscripte cu variante şi note. I la note se află un studiu al lui V. XVI-XVIII ca şi despre heraldica sigilară municipală moldovenească). 1001-1038 + ilustr. Cornel. Bucureşti. 1684 (pe harta anexată lucrării se află reprezentate stemele celor două principate româneşti). al XVI-lea. 1023. Demény Ludovic. T. [Une livre slave précoresienne]. XIII + 900 p. sieur de la . Extras. Th(eodor).

Bibliographi et bibliophili]. XXI (1626-1627). 1985. 1027. XII (1361-1365). În: „Revista bibliologică”. vol. Relaţii între Ţările Române. Ţara Românească . 1965. Das ist. Dogaru. Ex-libris-ul domnitorului Constantin Hangerli. vol. vol. vol. vol. 1961. XIX (1626-1628). 1964. [L`ex-libris du voïevode Costantin Hangerli]. nr. + ilustr. 1030. Edit. XXIII (1630-1632). vol.vol. Maria. [Documents concernant l'histoire de la ville Alexandria].vol. Litera. vol.x. x x x Die Donau. Bibliografie şi bibliofilie. XI (1593-1600). vol. XXIII (1635-1636). XXXI (1976). 1977. Documenta Romaniae Historica.Bibliografia heraldicii româneşti 1025.Seria C. 1029. X (1351-1355). Corneliu. vol. VI (1566-1570). XV şi XVI). se află stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei de către cronicarii şi heraldiştii occidentali din sec. 1996. vol. Seria B. Corneliu. 1980. Seria D. V (1551-1565) 1980. DGAS. În: „Revista de istorie". vol. Länder und Städten gegeben von einem Liebhaber. Seria A. p. I (1247-1500). I (1222-1456). Transilvania . 1985. [Ex-libris. 1996. + 1 h. 432 p. XI (1356-1360). 1028. III (1487-1504. 1985. XXV (1635-1636). der Fürst aller Europäischer Flüsse. 1975. I (1384-1448). vol. 861-869. vol. 1968. 156 + 2 ilustr. 5. vol. vol. (Despre ex-libris-ul heraldic al lui Constantin vodă Hangerli). vol. vol. Nürnberg. III (1526-1535). IV (1536-1550). aller der und an der Donau gelegenen Königreiche. vol. p. XXII (1628-1629). 1969. Documente privind istoria oraşului Alexandria (1833-1982). 1971. Tom. nr. XXIV (1633-1634) 1974. 1975.vol. II (1501-1515). 152 . XXII (1634). Dima Drăgan. 1975. anexată lucrării. VIII (1576-1580). 1026. 1976. 2. 1981. II (1449-1486). XXI (1632-1633). Dima Drăgan. XXI. Moldova vol. Bucureşti. 1972. 1966. Ex-libris. 399 p. Tricolorul şi cocardele în contextul luptei revoluţionarilor paşoptişti. Ediţie întocmită de Gheorghe Popa şi Maria Georgescu. (Reprezentarea unor ex-libris-uri heraldice cu armele Ţării Româneşti sau cu cele ale Moldovei). [Le tricolore et les cocardes dans le contexte de la lutte des révolutionaires de 1848]. 1688. vol.. 1969. 66 p. 1973. 1984. Fürstenthümer. (Pe harta geografică. eine genaue Darstellung. 1969. 1975. vol. xx.

IV 1. Satu Mare. 41-42). Nobilimea românească din Transilvania. VIII + 382 p. Bucureşti. 1032. 3-26 + ilustr. Drăgan. 1 (1988). 1913. (Despre stema de familie a lui Petru Movilă. Alexandru. 1035. I-II Theil. 1884. 4. În: Nobilimea românească din Transilvania. Geschichte der Moldau und Walachey. 133-148. (Evoluţia 153 . o problemă controversată în istoriografia română. Edit Ştiinţifică. pl. Tricolorul românesc. (stema familiei Hasdeu la pl. (II).Maria Dogaru 1031. Muzeului Sătmărean. Petru Movilă. Trei conace boiereşti din prima jumătate a veacului al XVIII-lea aflate în judeţul Ilfov. Bucureşti. Enăceanu. Maria. 1036. [Les idées et les faits du Bogdan Petriceicu-Hajdeu]. Halle. I-V. [Trois manoirs des boyards de la première moitié du XVIII-e siècle. Partea I-a 1836-1863. Dragomirescu. Nebst der historischen und statistischen Literatur beider Länder. Suită de articole publicate în „Biserica ortodoxă română” VII 1883 şi VIII 1884 reunite într-un volum. + 81 pl. Dumitrescu Ion şi Creţianu Radu. p. 362 p. + 5 f. 1804. 1797-1804. (I). Ioan. o istorie glorioasă. 1034. Edit. În: Geschichte des Ungarischen Reichs und seiner Nebenländer. dans le departament Ilfov]. Engel Johann Christian von. (Despre stema Ţării Româneşti şi despre cea a Moldovei. În: „Buletinul Monumentelor Istorice”. pl. Sălbăticiuni din vremea strămoşilor noştri. une histoire glorieuse]. Bucureşti. 243-246 p. În: „Analele de istorie". Ghenadie. T. ca arhimandrit şi egumen al mănăstirii Pecerska şi ca mitropolit al Kievului). 1037. + 1 tab. Ideile şi faptele lui Bogdan Petriceicu-Haşdeu cu numeroase ilustr. un problème controversé dans l’historiographie roumaine]. reprezentarea mai multor tipuri de steme ale lui Petru Movilă. Iuliu. p. 1997. ctitorie a numitei familii). p. Vol. IV). (Stema familiei Dudescu sculptată deasupra pisaniei bisericii Sf. 1969. [Le tricolore roumain. t. nr. 352 + IV p. Dogaru. 46 p. XLII. Carol Göbl. + 10 f. Andrei din Frunzăneşti. IV 1-2. Halle. 1033. + ilustr. Filipaşcu. [Fauves du temps des nos ancêtres]. 1973. [La noblesse roumaine de Transylvanie.

1827-1910. p. Dionisie. IV. Albert. 30 p. Ioan C. sigiliul lui Iordache Damari Slătineanu. Ioan C. III). stema familiei Mănescu). Ioan C. L'Albanie et la Question d'Orient. 1040. (Inelul heraldic al lui Dositei Constantin Filitti. 39 p. 1041. (Despre stema Basarabilor şi a familiei Gane). III. 1818-1819. Giurescu. Constantin C. 1910. [Histoire génerale de la Dacie ou de la Transylvanie. 1924. Gane. Filitti. XIV-XVII. + 1 tab. + 2 pl. [Régèstes. Aşezământul cultural al mitropolitului Dositei Filitti de la înfiinţare şi până astăzi. Ίστορία της παλά ∆ακίας τά Τανσιλβανιας. (Comentarii asupra stemelor atribuite Ţării Româneşti de căte heraldiştii occidentali din sec. + 10 f. Mem. al XV-lea şi al XVI-lea. t. p. + 5 pl. [L`établissement culturel du métropolite Dositei Filitti dès la fondation jusqu`à nos jours]. [À travers le temps]. Secţ. În: „Lupta”. p. 1). seria. 31-68. Familia Slătineanu (1712-1862). 1. 1908. Bucureşti. 1044. [Bourgs ou villes et cités moldaves du X-e jusqu`au milieu 154 . Extras. Pe aripa vremii. În: „Analele Academiei Române”. Filitti. înlocuirea zimbrului maramureşan cu bourul în stemele muşatinilor). (Descrierea stemei princiare a familiei Ghika. Βλαχία και Μολδαβιας. 1043. pe pagina de titlu în vol. stema Ţării Româneşti în raport cu vasalizarea acestui principat regelui Ungariei p. 131-132. Famille Slătineanu]. 1039. VI + 293 (-295) p. 1038. (Reprezentarea stemelor judeţelor Ţării Româneşti din 1818. Tip „Steaua”. Constantin. I-III. Fotino. I. 1938. [Sur Negru Vodă]. Paris. Bucureşti. Vol. Filitti. 61-62). 1924. Dujarric. ilustr. Ist. mem. p. pl. Ghika. Târguri sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al X-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea. Valachie et Moldavie]. Bucureşti. 1923. 1042. 200 p. 9-10). Viena. (Descrierea stemelor marelui vornic Ioan Cernovodeanu-Damari şi a marelui logofăt Ioan Slătineanu. Regeste de documente. Despre Negru Vodă.Bibliografia heraldicii româneşti reprezentărilor heraldice de la bour la zimbru în stema Moldovei între sec. Bucureşti.

239-253. p. + ilustr. Antoniu Mănescu.P. (Reprezentarea stemei atribuită Ţării Româneşti de către Levinus în 1597 şi rebusul heraldic al Basarabilor). B.P. 1969. Hasdeu.R. Bucureşti. 9597).. a II-a.S. Din cele mai vechi timpuri până la 1918 (cu 124 documente inedite. Texturi inedite.]. (Rebusul heraldic al Basarabilor p. XII + 311 (313) p. 388 p.S. (Date despre sigiliile oraşelor Roman şi Baia). Istoria pădurii româneşti din cele mai vechi timpuri şi până astăzi. St. Constantin C. (Acad. + 1 f.. + 2 f. Istoricul podgoriei Odobeştilor. nr... + ilustr. Hasdeu. Bucureşti. [Histoire critique des Roumains. „N. Ist. + 1 h. ed. Acad. I. ]. Dorin. heraldica şi sfragistica" tratează reprezentări de animale. 1050. 1975. Bucureşti. (Cap. Ed. Istoria critică a românilor din ambele Dacii în secolul XIV.).. Giurescu.R.S. (Sunt descrise sigiliile heraldice ale oraşului Odobeşti în secolul al XIX-lea). Constantin C. 1049. (Descrierea stemei doamnei Elisabeta Movilă de pe sigiliul său aplicat pe un act de epocă şi prezentarea stemelor sigilare ale lui Udrişte Năsturel şi urmaşului Pană). arbori şi plante de pădure întâlnite în heraldica de stat. 1626-1864 şi 3 reproduceri). + 5 pl. Acad. Iorga”. R. Limba română vorbită între 1560-1600.R. Giurescu. Tip. 1875. Bucureşti. + 14 ilustr. B. pl. B. Biblioteca istorică. 379 p. + 2 h. Bucureşti. R. 1967. Arad.. Hasdeu. Bucureşti. Pământul Terrei Românesci în secolul XIV.] T. Ceres.. Arhiva istorică a României. [L`archive historique de la Roumanie] 1864. 1046.P. În: „Ziridava" XIX-XX. Muzeul "Asociaţiunii" în perioada 1914-1918. Curţii (Lucrătorii asociaţi). p. 155 . 128. Imprim. + 1 f. Edit. R.. 1984. 1048. pl.Maria Dogaru du XVI-e siècles]. 551 p.. Edit. I. XIX). 1045. + ilustr. Texturi române inedite dintre 15601600. 662 p. 1047. 1873 III + 340 p. Goţia. Edit. XVI (5 dec. [Le Musée „Asociaţiunii” entre 1914-1918]. h. districtuală şi municipală românească de-a lungul veacurilor). a III-a. Inst. [L`historique du vignoble d`Odobeşti. [L`histoire de la forêt roumaine. Tip. 1996. „Pădurea.

ale familiei Bălăceanu. 1052. impressum in inclyta Transylvaniae. Limba română vorbită între 1550-1600. Academică Rom. 1053. Qui? D`où? Depuis? ]. (Hartă geografică . + n. În: „Columna". 1544. stemele Basarabilor.P. 271-292 şi 309-340: nr. Bucureşti. Bucureşti. Cine? De unde? De când?. (Stema oraşului Braşov din 1544 pe coperta posterioară a lucrării). Compendiu juris civilis în asum Civitatum ac sedium Saxonicarum in Transylvania collectum. 1054.) p. dotată cu stemele oraşelor Sibiu şi Braşov). 24 p. 8-9 (aug-sept. I Tip. (Capetele de mauri în stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei. Hasdeu. Chorographia Transylvaniae. Cuvente den bătrâni. + ilustr.1750).). Basarabii. 1056. I-III + suplim. Noua s. 1877. XVIII + 2223 p. La langue roumaine parlée entre 1550-1600.).55 x 37. nr. + XV + ilustr. Edit. II + 448 p. Bucureşti. Eudoxiu de. istoria blazonului oraşului Argeş etc. La langue roumaine parlée entre 1550-1600]. Textes inédites]. II. (Filigrane heraldice ale fabricilor de hârtie din Moldova şi Transilvania). II. p. 1894. Johannes. 1719 al Deputăţiei administrative austriece către Consiliul de 156 . p. Sc. 193-234). T. + 1 pl. B. VIII. 5 (mai). Honterus. Hasdeu. Etymologicum Magnum Romaniae. Edit. 1055. 6-7 (iun. Vol. 357-404 şi 456-484.t. 8 + 196 p. 609 p.P. (Reprezentarea unor filigrane heraldice ca şi însemnele familiei Mănescu şi ale agăi Farcaş). Ed. B.Bibliografia heraldicii româneşti [Textes roumanis inédites entre 1560-1600. Honterus. nr. nr. Bucureşti. Hurmuzaki. B. 1051. 1887.5 .).a Transilvaniei în sec. Corona. Vol. [Les Basarabs. Johannes. 1878-1881. al XVI-lea. MDXXXII (1532). 10-11 (oct. [Cuvente den bătrâni. Hasdeu. Documente privitoare la istoria românilor.-iul. p. 512-556 şi 559-568. (În raportul din 23 oct. Socec. 1878. I. (Capul de maur este considerat ca emblemă heraldică a Basarabilor). Didactică şi Pedagogică. 1983. [Documents concernants l`histoire des Roumains]. Sybenburgen.P. Bucureşti. Basilae. a II-a.-nov. + ilustr. 697 p. Bucureşti. VI (1700 . Socec. muz. vol. la vol. 1878.

Novus opus Geographicum. 1897. Tip. Traian şi Soveja. stema Mitropoliei Ţării Româneşti. Acte de cancelarie domnească. [L`histoire du Bucarest]. „Lucia". Ionescu Gion. p. Bucureşti. Eudoxiu. Ionescu. Hulsius. (Harta geografică. (În raportul austriac din 30 decembrie 1718 asupra românilor în genere şi asupra Olteniei în special. 1058. Edit. Hurmuzaki. simbolul Olteniei şi însemnele judeţene din această provincie istorică). VI. Etiopienii în Dacia preistorică. 1061. [La gèographie des quatres parties du monde].judeţ al Bucureştiului. [Les possessions de la ville Odorhei]. Gandensis Levinus. se discută stema Ţării Româneşti. Gherghina . cap. p. 46-52). Documente privitoare la istoria românilor. [Actes de chancellerie princiere. (Cap. în cap. 1901 (mss. realizată în 1596. Bucureşti. Udvarhely város birása. (Reproduce diferite steme şi sigilii heraldice ale mai multor domni ai Ţării Româneşti între secolele XVI-XVIII. [Les Éthiopiens en Dacie prèhistorique]. (Stemele atribuite Basarabilor. Meridiane. + ilustr. 1060. 1059. Vol. + 15 ilustr. Radivoc căpitan de seimeni şi al soţiei sale Dana). la Arhivele Naţionale Istorice Centrale). Istoria Bucureştilor. Nürnberg. 1926. Socec. de. VIII tratează şi despre stema Ţării Româneşti şi cea a Moldovei. 1804. 1057. Udvarhely. 84 p. Edit. [Documents concernants l`histoire des Roumains]. blazoane ale unor boieri valahi: Şerban Cantacuzino. VIII „Von dem Wappen des Landes". în care sunt reprezentate stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei purtând capete de arabi). Maria. Ionescu Niscov. LI + 691 p. Ingigian. 4 p.+818 p. Ornements et miniatures]. IX 1 (1650-1747). Hugas. I. Bucureşti. se discută sigiliile cu stemele celor cinci judeţe ale Olteniei. 1063. Ornamente şi miniaturi. 1630. G. Socol Cornăţeanu.M. 1899. 328). Geografia celor patru părţi ale lumii. IX. gravate pe sigiliile de stat ale celor două principate). 157 .Maria Dogaru Război din Viena asupra populaţiei din Oltenia. Iakab-Szadeczky. 1062. Veneţia. Vol.

+ 2 pl. Lugos rendezett tanácsu város. Mem. Ivasiuc. Adatok és vázlatok. Iványi. 1065. 96. seria. István. Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste. Bucureşti. 193-274 + 2 pl. Iorga. stemele unite. Minerva. Opriş. 1974. Bucureşti. Album des documents]. 61-67. t. [Témoignages du passé. (Pe pagina de titlu. 1898. Göbl. 1069. XIX. Bucureşti. (Istoria oraşului cu consiliu. Coordonator Gal. XXVIII (1991). Nicolae. Album de documente. + tab. 238 p. 119 p. Edit. törtenete. 1974. 125-136 (descrierea heraldică a stemei lui Despot Vodă. Extras. p. Secţ. 19 şi 22. (Reprezentări simbolurilor heraldice ale Ţării Româneşti şi Moldovei). Ioan. Udrişte Năsturel. descrierea stemei oraşului Lugoj după 1898. [Imagination et symbole dans la cartographie medievale des pays Roumaines]. DGAS. Mazilu. stema sigilară din 1551. descrierea şi reprezentarea sigiliului din 1717 al Lugojului românesc. p. [Des prétendants princiers dans le XVI-e siècle]. 3. Maria. Florenţa. nr. Ist. Lugoj). 130 p. Dan Horia. p. + ilustr. p. În: „Revista istorică". 350 p. 81-82). Iorga. 1916. p. ale 1064. Edit. [Nouvelles dates sur Despote]. Horwath István és Tarsa. Szabaka. 74-79 şi 282-286. II. p. domn al Moldovei). Volum întocmit de Soveja. sigiliile Senatului României şi cele ale Adunării Deputaţilor). (Reprezentarea stemelor sigilare ale unor pretendenţi la tronul Moldovei din veacul al XVI-lea). 125). În: „Revista Muzeelor”. 158 . În: „Analele Academiei Române". Ionel. (Stemele Ţării Româneşti. 1981. Ioana. C. + ilustr. x x x Mărturii ale trecutului. 1898. Iarăşi ştiri nouă despre Despot. + 12 pl. (Stihuri pentru proslăvirea stemei Basarabilor în diferite tipărituri din domnia lui Matei Basarab.Bibliografia heraldicii româneşti Bucureşti. + 50 pl. a oraşului Lugoj. p. 1067. Imaginaţie şi simbol în cartografia medievală a Ţărilor Române. Pretendenţii domneşti în secolul al XVI-lea. stihuri pentru „lauda" stemei lui Vasile Lupu. descrierea stemei acestui oraş. Burlacu. Moldovei. color. 84 p. genealog. 1068. 1907. Nicolae. p. II. [L`histoire de la ville Lugoj]. 1066.

Pagini de istorie religiasă reprezentate în cartografie şi sigilografie. 1994. Sibiu. x x x Municipiul Reghin . 280-306 + ilustr. p. Molitor. Stelian. Constantin. [Pages d`histoire religieuse représentées dans la chartographie et dans la sigillographie]. Monograme şi analogii în grafica tipăriturilor din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. publicată în 1630. 1966. 7-8. Contribuţii în artă. 532-554 + ilustr. [Les „Erminies” dans l`art chrétien médieval européen]. Metzulescu. 538-537 şi pe o hartă anonimă din 1688. Stelian. nr. 5-6. p. I. În: „Glasul Bisericii”. Erminiile în arta creştină medievală europeană.1994 – Album. 528-558 + ilustr. 1967. 1073. nr. nr. 85-97.. [Le municipe Reghin 1994. Nünberg. 5-6. 3-4. (Reprezentarea stemei cu cele trei capete de mauri atribuită Ţării Româneşti). În: „Glasul Bisericii”. Stelian. XX. operele de artă şi pietrele de mormânt din veacurile amintite). 1071. p. Johann Kimens. În: Enciclopedia României. În: „Glasul Bisericii”. 1961 nr. peceţile. p. p. XXV. Stelian. 608-622. (Stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei pe harta din 1596 a lui Levinus Hulsius. [Contributions dans l`art. (Simbolurile heraldice ale culorilor în frescele de epocă reprezentând pe Mircea cel Bătrân şi pe familia sa). În: „Glasul Bisericii”. 546). Metzulescu. Le secret des couleurs dans la fresque roumaine]. Metzulescu. p. 1687. Helden-Taten Siegberümte Donau-Fluss.. XXVI. Decoraţiile româneşti. (Stema Basarabilor Craioveşti pe cărţile.Album]. 1076. 1962. 1075. 1072. Metzulescu. Vol. 1938. 159 . 1074. Der Wegen des Hochsttapfern Kayser-Adlers. p.. Taina culorilor în fresca românească. (Monogrames et analogies dans l`art graphique des imprimeries des XVI-e et XVII-e siècles). (Stema municipiului Reghin din 1994). Moisil.Maria Dogaru 1070. XXI. [Les décorations roumaines]. (Simboluri creştine în heraldica europeană şi românească boierească). Tipografia Honterus.

Matei Ghika (1753). p.Bibliografia heraldicii româneşti 1077. 225-327 . Paltânea. (Stema Moldovei pe faţada de sud a bisericii Mavromol din Galaţi). vânătoarea şi heraldica. 9-17 + ilustr. [Des informations inédites sur l`église Mavromol de Galatzi]. Herrschaften. 1082. Atena. V. p. 1269 stema atribuită Valahiei. Năsturel. (Reproducerea şi descrierea heraldică a stemelor oraşelor Moldovei). Edit. [À regard des quelques dons d`Étienne le Grand]. Cosmographey oder Beschreibung aller Länder. În: „Romanoslavica”. În: Σίµεικτα. Basel 1588. 1081. Ceres. 61-63 + ilustr. Ioan Callimachi (1759). (Reproducerea sigiliilor heraldice ale unor domni ai Moldovei şi Ţării Româneşti dintre sec. Panaitescu. Nania.331 + 20 pl. + ilustr. Vol. XXXIX. III (1969). Beschreiben durchauch durch in selbst gebessert. 160 . [Villes de Moldavie]. 1080. 249-250. 143-149 + ilustr. P. II. Constantin Ispilanti (1805). (Vânătoarea în sigilografie p. În: ediţia a II-a a aceleiaşi lucrări. 1078. jetzunder aber biss auf das MDLXVII jar nach inhalt nechstfolgendes blats Verzeichnung gemehrt. handtierungen. p. (La p. Nystazopulu Peledikis. Ion. p. Bucureşti. + 14 h. Oraşe din Moldova. Informaţii inedite despre biserica Mavromol din Galaţi. 9 (30). Maria şi Mircea. XVI-XIX: Petru Şchiopul (1584). Istoria vânătorii în România din cele mai vechi timpuri până la instituirea legii de vânătoare – 1891. nr. În: „Magazin istoric”. 1037). Sebastian. Paul. Gheorghe Duca (1670). f. [Actes roumaines dans les archives de la Monastaire Patmos]. Ioan Caragea (1813) şi Scarlat Callimachi (1815 pl. 1970. 1977. 250-256). Τα ρουµανικα έγγραφα του αρχείου της εν Πάτµω µονης. fürnemsten Stetten. 20). Petre Ş. Basel (1567-68). Antonie din Popeşti (1670). 1079. p. 4. 1970. În: „Buletinul Monumentelor istorice”. Ion-Radu. (Stema dinastică a lui Ştefan cel Mare). [L`histoire de la chasse en Roumanie]. an Welt und Natürlichen historien. 1962. Münster. şi Grigore II Ghica (1748).P. + 1467 p. nr. În legătură cu unele danii de la Ştefan cel Mare. geschichten. reprezentarea identică a stemei p. gebreliche.

220 p. 1084. (Reprezentarea stemelor municipale ale mai multor oraşe din Transilvania în sec. 45 p. Alexandru. (I). 1891. 1085. nr. Introducere în studiul literaturii vechi. Inst. 228232 + 1 pl. Mihai. IX. Extras.. + ilustr. 1961. [L`histoire de la fondation de la ville Bucarest. Reilly. [Notice historique sur Botoşani]. Sibiu şi Sighişoara). „Glasul Bucovinei”. de la anul 1333 până la 1850. Oraşe şi cetăţi din Transilvania. Edit. 58 p. + 2 h. În: „Analele Academiei Române”. + ilustr. (Stema Brâncovenilor din 1689. Secţ. [Villes et cités de Transylvanie]. Istoria fondării oraşului Bucureşti. Braşov. + ilustr. gestochen von Ignaz Albrecht. Papadopol Calimah. t. 2 p. + 335 h. Alexandru.. VIII. Univ. 1086. Bucureşti. ilustr. (Despre stema judeţului şi oraşului Botoşani). Bucureşti. Casa Şcoalelor. Bistriţa. Pappasoglu. p. 1088. Notiţă istorică despre Bârlad. 1887. culeasă după mai mulţi scriitori vechi de. 1943. 161 . George Coţăfany. 2 p. [Notice historique sur Bârlad].Maria Dogaru 1083. de Arte grafice şi edit. Radu şi Năsturel. Petre Ş. Wien. Bârlad. (Despre acoperământul de mormânt al beizadelei Radu Iliaş. tip. von. În: „Studii şi cercetări de istorie şi arheologie”. (Despre peceţile târgului Bârlad). 1889. Popescu. 114 p. p. (Despre primele reprezentări ale corbului în stema Ţării Româneşti).. + 91 h. 1789-1791. + 3 pl. 1087. + 1 p. brodat cu stema Moldovei). F..]. Mit bestaendiger Rücksicht auf die besten Originalwerke in drey Theile zusammengetragen von einer Gesellschaft Geographen. Schauplatz der fünf Theile der Welt.. 93-130.I. Popa. Cernăuţi. II. XVIII-lea. Theil I-II 1-2. Un acoperământ de mormânt muntenesc (1704). capitala Regatului român. Nach und zu Büschings Grosser Erdbeschreibung herausgegeben von. 1089. 1. 127 p. Dimitrie. 1922. Procopovici Alexe. Bucureşti. a Cantacuzinilor din 1678 şi blazonul familiei Pappasoglu).I. [Introduction dans l`étude de la litterature ancienne]. II. 1887. [Un épitaphe de la Valachie]. + ilustr. S.. Notiţă istorică despre Botoşani. Papadopol Calimah.

Folio (3) f.l`histoire en documents. à la noblesse européenne]. (II 2). Album]. Ulrich.bisericii Sf. Album.istorie în documente. Heinrich Steiner. (Stemele atribuite. 1483. (1975). Extras. în sec. Ulrich. 467-479 şi 480-482. Privilegii de indigenat polon acordate locuitorilor din ţările române. 4 p. 205-216. Folio 215 f. Constantin. 1093. Richenthal. p. Richenthal. În: „Revista istorică română”. Richenthal. + 1 f. 1975. 1095-1098. 2 p. XXVIII. 7. Romanescu. Conciliumbuch zu Constantz. ilustr. 1090. 1091. Indigenatul polon – o formă însemnată de integrare a nobilimii româneşti în cea europeană în Evul Mediu. (Stema Ţării Româneşti. + 206 f. (Stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei). [Introduction à l`histoire du costume roumain]. [L`indigénat polonais – une importante modalité d`intégrer la noblesse roumaine. Ţării Româneşti şi Moldovei). (Stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei). au Moyen Age. T. Augsburg. (Stema ctitorului . Bucureşti. 1096. [Priviléges d`indigénat polonais accordées aux habitants des Pays Roumains]. În: „Revista de istorie". Das Concilium so zu Constantz gehalten ist worden. p. + 269 h. nr. Rezachevici.Bibliografia heraldicii româneşti (II 1). Rezachevici. 1944. simboluri ale saşilor şi secuilor). Constantin. XIV. Ulrich Das Consilium zu Constantz gehalten ist worden. (Descrierea stemei familiei Costin acordată de regele Sigismund al III-lea la 1638). num. a Transilvaniei şi cea a Moldovei în viziunea heraldiştilor austrieci de la finele veacului al XVIII-lea. III (VIII) (1996). 1094. nr. 1095. [La Roumanie . p. În: „Arhiva Genealogică”. + 45 pl. x x x România . 162 . Folio. Marcel. + /2/ f. Autori: Burlacu Ioana. Paul refeler und Siegmund Feyerabend. Introducere la istoria costumului românesc. 3-4.domn al Ţării Româneşti . Nicolae din Curtea de Argeş). 1575. Frankfurt a/Mein. 2481 f. Augsburg. Anton Sorg. al XV-lea. 1536. 1092.

1101. 2. sigiliile heraldice din 1690 ale marelui vornic Ion Sturdza din 1737. Popovici. p. mare hatman al Moldovei în 1581. Alexandre A. 342-351 + 8 ilustr. Arhivele Statului din România. Popovici. x x x România. [La Roumanie en temps et éspace]. (Stemele unor familii nobile româneşti din Transilvania Sindea de Roşcani. [La Roumanie. Alexandru Ioan Cuza etc. sigilii ale unor instituţii moderne). Marcel şi Gonta. Album]. Bucureşti. 1918. Arhivele Naţionale din România. stema princiară a familiei Sturdza). În: „Revista Arhivelor”. 287 p. 1996. prince régnant de Moldavie 1834-1849. Negreanu. 1098.1921). 200 p. stema României din 1921. Grigorie al III-lea Ghica. al lui Sandu Sturdza. (Stemele şi sigiliile unor domnitori din Ţara Românească. Plon. [La première pierre tombale du Matei Basarab]. Sturdza Săuceşti. Colectiv de autori. Maria. Maria. Brânceanu. sigiliul heraldic din 1615 a lui Ion Sturdza. 1097. Grigorie Ghica . Evoluţie în timp şi spaţiu.acordate de Mihai Viteazul în 1600). României . 1918. Stelian. Documentele Unirii. Sacerdoţeanu. Editura Enciclopedică. 1779. Bucureşti. Lidia. stema arhaică a neamului Sturdza. Alexandru. (Sigilii cu stemă ale lui Mihail Sutrdza domnul Moldovei. 1968. Sturdza. Ştefan cel Mare. 69-78 + 5 pl. Autori: Ioan Scurtu. simbol al unităţii naţionale sub Mihai Viteazul. mare logofăt. Ioan Opriş. 1955. Moldova. symbole de l` unité nationale sous Michel le Brâve]. Silvia. + 72 pl. Le règne de Michel Sturdza. principi ai Transilvaniei. al Zoei Stutrdza. (Stema lui Matei Basarab de pe lespedea sa funerară). 175 p. Soveja. (Stemele sigilare ale lui Roman Muşat. [Le tricolore roumain. p. (Stemele Basarabiei. În: „Studii şi cercetări de istorie şi arheologie”. 1906. 1993. Bucovinei. Întâia piatră de mormânt a lui Matei Basarab. 1992. 1100. Bucureşti.1672. DGAS. 163 .Maria Dogaru Dogaru. stema unită. II.C. stemă acordată familiei Sturdza de către principele Mihai Apafi în 1679. Album. Album. Paris. x x x România.). nr. alias Ciocăneşti şi Strava de Porumbacu de Sus . XI. Silvia. confirmată în 1691 de împăratul Leopold I. Ioana-Alexandra. Aurelian şi Metzulescu. Tricolorul românesc. 432 p. 1099. Editura Fundaţiei Culturale Române. + ilustr. Les documents de l`Union.

x x x Unirea cea mare a Românilor. als ein Versuch einer allgemeinen dacischen Geschichte mit kritischer Freyheit entworfen von. Mihai Viteazul). IV (IX) (1997). Mihai Viteazul). 464 + 1 p.Moldova. LXXIV. voievodul Transilvaniei. Nicolae. 690-766 + ilustr. Şerban Constantinescu. Tg. p. Corneliu. Dogaru. 547 p. Sulzer. 1906. Geschichte des transalpinischen Daciens. În: „Arhiva Genealogică”. Corneliu. (II). 1956.. (Stema Ţării Româneşti pe ţeava unui tun din epoca lui Petru Cercel). Roman Muşat . + ilustr. [Le prémier „ex-libris” roumain]. St.Ţara Românească. Iancu de Hunedoara. 1108. (erată) + 3 h. Vol. 231-250. 28 p. [Pavel Gore héraldiste]. [Le catalogue des collections du Mussée National d`Antiquités de Bucarest]. Constantinescu. Bucureşti. [La Grande Union des Roumains]. pl.Moldova. 1992. + IV + 14 f. + 1 pl. Iancu de Hunedoara. in Zusammenhang mit der Geschichte des übrigen Daciens. 705 + 12 p. 8-9 (aug-sept). C. Nicolae. Moldau und Bessarabiens. (I). În: „Biserica Ortodoxă Română". Ioan cu colaborarea lui Lungu. 1918. publicat de. voievodul Transilvaniei. 1105. În: „Revista medicală”. Marcel. Catalogul Muzeului Naţional de antichităţi din Bucureşti. Bucureşti. Maria. Imprim. (index). Marcel. (Stemele sigilare ale domnitorului Mircea cel Bătrân . XI despre stema Moldovei şi a Ţării Româneşti). das ist: der Walachey. Cel dintâi "ex-libris" românesc.. + 5 tab. p. [Antim Ivireanul typographe]. (În vol. Alcătuit de Predescu. Maria. Tabac. (Sigiliile domnitorilor Mircea cel Bătrân . 1103.. Roman Muşat . 164 . 28 p. vol. III< cap. Şerban. Bucureşti 1991. x x x The Great Union of all Romanians December 1. nr. Şerbănescu. I-III. 1106. 164. Franz-Joseph. Chiriţescu.Ţara Românească. Chiriţescu. Mureş. Tocilescu. Gr. Antim Ivireanul tipograf. 1107.. Alcătuit de Ioan Predescu cu colaborarea lui Lungu. 1781-1782.Bibliografia heraldicii româneşti 1102. (Stema mitropolitului Antim Ivireanul din 1713). 1-2. Vătămanu. Dogaru. Wien. Silviu. 1104. Pavel Gore heraldist..

+ 1 f pl. Emil. Andrei.Maria Dogaru XI. + 3 f pl. [Bibliographie roumaino-hongroise. Documente privitoare la istoria Ardealului. (Reprezentarea sigiliului heraldic al lui Petru Cercel.. 3 (mart. Bucureşti. Moldavie et Valachie].Gheorghe Rákoczi şi Mihail Apafi). I Acte şi scrisori (15271572) publicate de . domni ai Moldovei. Edit. 1929. Bibliografia româno-ungară. XVI. 1112. I-XI. (Descrierea şi reprezentarea stemei medicului Anton Fotino). + 1 f. descrierea stemei lui Aron Vodă în 1558. Românii în literatura ungară şi ungurii în literatura română. [Le portrait et la diplôme du Anton Fotino]. Bucureşti. Acad.R. Vol. şi a lui Despot Vodă din 1555 ca nobil al Imperiului). (Se discută stemele atribuite ţării Româneşti sau Moldovei ori dinastiei Basarabilor de către heraldiştii occidentali din sec. 1964. pl. Veress. nr. Edit. I. vol. XVII + 354 p. R. 157 + 1 ilustr. IX). Bucureşti. (Despre acelaşi ex-libris al medicului Pantaleon Calliarchi). + 1 f. În: „Revista bibliotecilor”. al XV-lea şi al XVI-lea). (Reprezentarea sigiliilor heraldice: ale lui Despot Vodă din 1560 şi 1561 şi al lui Ştefan Vodă Mâzgă din 1572.P. Moldovei şi Ţării Româneşti. Cartea Românească. Titulatura domnilor şi asocierea la domnie în Ţara Românească şi Moldova până în sec. 1960. nr. I (1473-1780). Veress. 6.pl. Les Roumains dans la litterature hongroise et les Hongrois dans la litterature roumaine]. Edit. În: „Revista Muzeelor”. 1929-1939. 1968. 228-230 + 1 pl. Ex-libris-ul lui Pantaleon Calliarchi. Moldovei şi Transilvaniei şi blazoane ale principilor Transilvaniei . Portretul si diploma doctorului Anton Fotino. 1111. (Acad.).) p. p.pl.P. Cartea Românească. Vol. R. Instit. „N. I.R. XXXII + 351 p. 1930. Nicolae. Bucureşti. 1931. (Stemele Ţării Româneşti. 1110. Vătămanu. Vătămanu. Cartea Românească. 1113. Edit. p. 314 p. vol. + ilustr. Nicolae. Cartea Românească. Iorga” Biblioteca istorică. Bucureşti. [Documents concernants l`histoire de la Transylvanie. 1109. stema de pe 165 . p. (Despre ex-libris-ul cu emblemă heraldică al lui Pantaleon Calliarchi. medic al lui Constantin Brâncoveanu). Andrei. XXXI + 371 p. 2 (oct. [L`ex-libris du Pantaleon Calliarchi].Cu 4 facs. II. VII (1970). XXI. Edit. Vârtosu.. 536-538 + ilustr. + ilustr. + ilustr. nr.

1981. Mitropoliei Craiova. Nicolae Pătraşcu din 1604 şi 1606 şi Radu Şerban din 1604). Bucureşti. stema oraşului Lugoj. + ilustr (Sunt reprezentate sigiliile heraldice ale domnilor Ţării Româneşti. pl. Vol. (Sigiliile heraldice ale pretendenţilor Ştefan Bogdan din 1615. Vol. acordată în 1595 de Rudolf III. ale domnilor Moldovei Alexandru Iliaş din 1629. 1939. şi ale lui Constantin Şerban din 1666. 1114. Cartea Românească. Bucureşti. pl. fiica lui Moise Basarab. (Sigiliile heraldice ale lui Matei Basarab din 1638. pl. al soţiei lui Iliaş Vodă. domn al Ţării Româneşti. Constantin Şerban din 1658. Edit. Bucureşti. Voitehovski. domn al Moldovei din 1653. 217 p. 1972. 1937. ale lui Gheorghe Ştefan. Bucureşti. Edit. Edit. VI. (Sigilii heraldice ale lui Sigismund Báthory. al lui Mihai Vodă Pătraşcu din 1651. Ştiinţa. cu stemă. X. + 1 f. + ilustr. 1932. Vol. Vol. (Sigiliile heraldice ale lui Grigore Ghika din 1662. XVI + 388 p. Bucureşti. Bucureşti. VII. 371-374 + 3 ilustr. vol. 1617. Nicolae Pătraşcu Voievod. În: Europa de sud-est în evul mediu. Nestor. 1934. (Stema lui Sigismund Báthory. Cartea Românească. Cartea Românească. Строителньнные надписи на стенах крепости Белгороде Днестровском. Edit. XXIV + 482 /-483/ p.Bibliografia heraldicii româneşti piatra de mormânt a domniţei Zamfira. Edit. 1115. 1668 ale lui Grigore Ghika din 1669 şi al doamnei Nastasia Duca din 1683). 347 + 2 p. Maria Christina şi cardinalul Andrei Báthory). 166 . p. 1935. IV. Bucureşti. VII + 350 p. [Les inscriptions des constructeurs sur les murs de la cité d`Akerman]. I). Cartea Românească. VIII. al lui Marcu Vodă din 1607. [La libération]. V. (În capitolele I-II se fac referiri la sigiliile şi steagul lui Tudor Vladimirescu). Descătuşarea. V. (Inel heraldic cu stema lui Mihai Viteazul din 1600). VII + 399 p. (Este reprezentat sigiliul heraldic. sigilii boiereşti. IX Edit. XI. Bucureşti. stema lui Gabriel Báthory pe monedele de aur din 1611 ale acestui principe. Vol. + ilustr. şi ale lui Vasile Lupu din 1641. Chişinău.A. Cartea Românească. VII + 347 p. 1 f. 1933. Vol. (Despre o stemă a Moldovei sculptată pe o piatră aflată deasupra uneia dintre intrările citadelei Cetatea Albă). VII + 528 p. + ilustr. I. Edit. + 1 pl. Cartea Românească. Edit. Cartea Românească. principe al Transilvaniei. Vornicescu. 1932. şi Ioan Movilă din 1636). 1938. + ilustr. Radu Şerban din 1616. XXIV + 407 /-409/ p. Ioan Vodă Movilă din 1639. T. vol. reprezentări sigilare ale unor nobili români din Transilvanial. Edit. şi al lui Mihai Radu Mihnea din 1659. + ilustr.

– l’accomplissement des études particuliéres à l’egard de ces témoiguages historiques: éditions. à l’occasion des Congrès internationaux de généalogie et héraldique (particulierement ceux de Münich en 1974 et Londres en 1976). – l’organisation d’une archive photographique des sources héraldiques du XIII-e et XIV-e siècles. Elle n’était pas possible aussi d’achever la bibliografie analitique de la sigillographie commencée en 1978 avec le groupe d’héraldique et sigillografie. L’explosion informationalle des nos jours impose de reprendre cette sorte de démarche dans un intervalle d’aproximatif cinque années. les activités enoncés ci-dessus n’étaient pas realisées. Il s’agit des accomplissements individuels qui couvrent une grande sphère d’intéréts. C’est vrai que les objectif majeurs qu’on a enoncés il ya vingt ans. répertoires nécessaires pour rétrouver les symbols divers. Malgrè les efforts. Le grand nombre des études apparus les dernières deux décennies c’est une preuve incontestable du progrés enregistré de cette sceince. catalogues. attendent encore être concrétiser de la manière suivante: – l’identification et la classification des sources héraldiques. le grande intervalle du temps et la neccésité d’actualiser l’information nous a obligé de réaliser l’étude ci-présent. Cette étude est à la fois une réponse à l’impulsion du Comité International de Sigillographie et de la Commission 167 . monographies. régistres. – prendre les mesures nécessaires pour restaurer et conserver les sources dégradées par des diverses facteurs au long du temps. surtout à cause du travail gigantesque.RÉSUMÉ Le développement de l’héraldique roumaine est confirmé surtout par l’approfondissement des recherches dans toutes ses structures. – l’élaboration des instruments d’évidence (inventaires. Même si un tel onvrage a été publié en 1977 par l’héraldiste de renom Dan Cernovodeanu.

les études et les articles concernant des domaines connexes à la science du blason. Le texte ci-présent este groupé en chapitres. anglaise espagnole et italienne on a laisser dans la langue d’origine. On a consacré des chapitres pour les ouvrages concernant les armoiries départementales. Les études generales au caractère européen c’est le chapitre qui donne le support théorique pour la recherche. pour complèter. Inévitablement. grecque. 168 . Au début. russe sont traduits en française pendant que ceux en allemande. la Moldavie et la Transylvanie) et aussi pour les Principautés Unies et la Roumanie. latine. parce que less armoiries sont toujours liées aux sources numismatique. sigillaires. Parce que l’héraldique est une discipline corrélative avec les autres sciences auxiliaires d’histoire il est difficile de départager les limites d’une telle bibliographie. des établissement ecclésiastiques et aussi des personnes et des catégories sociales. horgnoise. des institutions (médiévales. les titres en roumaine. Pour permttre un accès plus large à l’information.Bibliografia heraldicii româneşti Internationale de Diplomatique. existant ainsi des chapitres pour pour chaque pays roumain (la Valachie. Il est un instrument néccessaire pour retrouver des ouvrages de référence pour l’héraldique des pays occidentaux et des pays dont la Roumanie s’avoisine. chaque chapitre concernant les références bibliographique disposées dans l’ordre alphabétique des auteurs. On a consideré qu’il est neccessaire de proceder ainsi: pur les domaines dont existent des bibliographie on a cité ceux-ci et. Evidement. le chapitre est loin d’épuiser toutes les contributions qui répondent à ce probléme. en ce qui concerne la réalisation des bibliographies vouées à faciliter la collaboration dans ce domaine. L’héraldique nationale est structuré à critériums géographiques et historiques. on a sélecté les titres concernant les informations plus riches relatives à la science héraldique. modernes et contemporaines). ne peuvent pas être contenues entierement dans la bibliograhie de l’héraldique roumaine. le chapitre Bibliographie contient des ouvrages d’héraldique qui peuvent offrir des données suplementaires du domaine des sciences apparentées. vexillologique etc.

169 . parfois inhérente. dans le même temps. le lieu de leur conservation. nous avons la conviction que la bibliographie de l’héraldique roumaine sera un instrument de travail utile pour toues les spécialistes de notre pays et. Il y a aussi un index des auteurs qui vient d’aider l’utilisateur. Avec toutes les omissions. en précisant.Maria Dogaru Pour une meilleur information on a inclu à la fois les études en manuscrite. va faciliter la connaissance de l’héraldique roumaine au delà des frontières. selon la possibilité.

Mihai 468-470 Bezviconi. 570. Gheorghe 865-873. 1004 Boiangiu. Erhard 661 Anton Manea. 10. Ioan 472. C. Gheorghe 150 Burlacu. Doru 376 Băjan. 990-992 Balogh. Nicolae. 1096 Buzdugan. Teodor 880 Brânceanu. 1009 Caian. 760 Bătrâna Lia. Adolphe 279 Binder. 102. 762. Pavel 663 Blancard. 996-1002 Bogdan. 939 Bogdan. 103. Von Schaarberg. Lucia. Gr. Mitrea 11 Bunta. Livia 145. 566 Bacâru. 1010 Cantacuzino. Mateiu 30. Ferdinand 146. Luigi 38 Botezat. N. Giaccomo 38 Batariuc. George 151. Eugen 473-474 Botiş. Adalbert 624 Bárczay von. I. Gh. Cornelia 878 Boga. Cezar 569. M. Théodore 876. 572 Caţavei.32 Albu Liliana 191 Albu. 275-278. 879. 875 Birceanu. 623. 567. 380 Carsian. 731 Barnea. Lidia 1097 Brătianu.INDICE DE AUTORI Adam. Constantin 274 Bătrâna Adrian 465. M. 1003. 377 Buck. Liviu 1006 Borgia. I. Victor 152 . 988 Aricescu. Gyula 34 Andrianne. 271-273 Bartsch. 35 Andriţoiu. 378. 466. 1069. Gustav 626 Bedeus. 664. 836 Áldássy. Aneta 148 Bolliac. Mihai 882 Caragiale.L. Corneliu 61. Emil 467 Bedeus. Andrei 727 Bălan. 374 Arion. 568 Billecocq. 993 Bianu Ioan 994 Bielţ. 995 Bocşan Nicolae 4. Alexandru 625 Barnea. Paraschiva Victoria 463 Báthôry Ludovic 3-7 Bautier. A. 5 Bodea. 877 Blaremberg. Michael Richard 1008 Bucur. Teodor 864 Bălăceanu Stolnici. Even Paul 31. Robert Henri 39 Bădără. Zamfir C. 571. Damian. Cristina 862 Arbure. 465 466. Ioana 24. 759. Magdalena 149. T. Gabriela 1011 Blaj. Dan 147. 1005 Bonaciu. 464 Bălan. Dinu C. P. C. 251 Berciu Drăghicescu. 881. 989 Auner. Dimitrie F. Josef 538 Berceanu Radu 250. 660 Andronic Alexandru 462 Antohi.A. Michael 662 Avakian. 471 Bogdan. 375. 763 Burlacu. Paul 874.D. 863 Bascape. 537 Andrassy. Antal 47. O. 379. 761 Berza. 760 Becker. Adina 899 170 Berindei. Claudia 1006 Borcea.

539 Chihaia. Mihaly 677 Dascal. Kiriac 783-785 Dragomir. Radu Ştefan 298. Ioan 883 Călian. Marcello 38 Demény Lidia A. 786 Dumitaşcu Gheorghe 3 Dumitrescu. Marcel 1105-1107 Cihodaru. M. P. 1096. 583. Th(eodor) 1017-1019 Cosma. 770-782. Miron 890. 487-489. Robert 14 D'Haucourt. 282. 672 Chiffletius. Marcel-Dumitru 75. 676 Darvasy. 573-582. 283-297. 46. Gr. 731 Csoma. Ciucă. Constantin 1028 Cioban. G. 478 Ciobanu. 764. 706 Cornea. Maria 15-18. D. Elena 482. J. 401-412. Natalia 767 Dănilă. 635-641. 769 Diaconu. 475-477. J. 1030. Pavel 393-397 Chiper. Corneliu 301. Valerian L. Cornelia 1011 Croix. Natalia 199 Duca de Cadar 964 Duca Tinculescu. Maria 904. Iozsef 44 Culică. 1015 Ciurea. 689. 660 Cernătescu. 585 Cristea. Nicolae 400 Dogaru. Elemer 733 Csergheö von. 584 Constantinescu. Emil 908. 907 Dragomir. Fotache G. Iozsef 44 Costin. J. Génévieve 58 Diaconescu. 893. 909 Dumitrescu Ion 1034 Dumitrescu. 679-688. 1107 Cordos. 1107 Dragomir. 1020 Covacs. C. Martine 299 Dan. Ştefan 586 Dănilă. 643. 110-119. 375. (Căzan-Neagu) Ileana 104. 40-43. 1031. 105-108. 1013. Reghina-Doina 1013 Dragomirescu. Livia 280. Dinică 479 Ciofu. 483 Crăciun Ioachim 3 Creţianu Radu 1034 Cricoveanu. Virgil 413 Drăghici. 894-906. Ioan 1033 Drăghiceanu. 381 Cerghedean. 839-841. L. 761. 627 Cândea. Şerban 1105. 480. Victoria 853 Deca. 302-328. 1013 Dulgău. Virgil 1016 Cârlova. 1027 Docan. 45. 884-889 Cernovodeanu. 673 Ciobotea. Dan 13. N. 765 Colesnic. Emil 481 Constandache. Mircea 490 171 . 382-392. 837 Cernovodeanu. Ioan V. Doina 1011. Constantin 891 Del Piazzo.I. Speranţa Teodora 486. Petre 300 Dima-Drăgan. Matei 1014 Câncea. Vasile 766 Dahinten. Sieur de la 1021 Csáki. 173199. Lucia 1006 Cornel.Cazacu. Bujorel Petru 642. 587592. 1011. 1105. Dan 778 Dengel. 281 Căzan. 1023 Demşa. Iurie 172 Condurachi. Dorin 540 Cristea. 674 Cojocărescu. Al. 768 Densusianu. 838. Iuliu 1032 Drăgan. 818. 1022 Demény Ludovic 485. Ioan 398 Chiriţescu. 690 Dumitrescu. 665-671. Ovidiu 399 Crivăţ. Maria 163. 1026. Otto 634 Dalas. Maria 633 Cozma. V. 628-632. 158171. 153-157. D. Nicolae 1024 Deutsch.

Albert 787 Elek. 923 Grigoraş. 498. 913.D. Emanuel 925 Hasdeu. Cosmin 921 Gorovei. Nicolae 914 Florea. Rudolf 493. 206. Pascu 547 .Dumitru-Darac. Mihail 922 Guelfi Camajani. Jenö 693 Făget. 843. Paul 870 Gorjanu Popa. Pierre 56 Gumowski. Ioniţă 491 Durivault. Albert 1043 Ghiţă. Viorel 24 Grozi. 205. 332 Honterus. Cătălin 500 Hristodol. Géza 692 Enăceanu. Liviu 924 Grozav. C. D. Aurel 19 Gonţa. von Rosenfeld. 1044-1046 172 Gogoaşă. Ionel 1069 Galbreath. Iemia B. 790 Hagi Mosco. 202. Radu. 702 Guboglu. 1058 Hurezan. Gheorghe 3-8 Hugonhout. Dionisie 1041 Frăţilă. 1048 Hefner. Gotia. 60 Hienz. Doina 25 Fălcoianu. 844 Giurescu. 546. Maximilian. Johann Christian von 1036 Faller. Constantin 1042 Garcia Carrafa Alberto 50 Gassauer. 541 Gaster. Ioan C. Jean 333 Hulsius. Andreas 701 Grămadă. I. 122. V. 912 Filipaşcu. Herman 20 Hodoş. Laurenţiu 789 Engel. Felicia 8 Hristodol.Velişcu I. Maria 695-697. 499 Grigorescu.G. 1038-1040 Flondor. 1049-1053. George D. Costin 315. Constantin C.P. 121. C. 89 Groza. 24 Fejérpataky. Conrad 55. 492 Filitti. 694 Fürst. 911 Fănescu. Georges 58 Edroiu. Alexandru Al. Maria 331. 86-88 Heyer. Pavel Mircea 789 Florescu. 1035 Ene. Mihail 329 Georgescu. 52 Ghika. N. 494-497. Ghenadie 200. 707 Hordilă. Vaernewyck 51 Gheorghe. D. 57 Guţu. Petru 788 Holban. 699. Nicolae 203. 700. 415 Foras. Olimpia 808 Gritzner. Jákab 691 Emandi. 1029 Ghellinck. Ion 698 Golimas. Emil 788 Ember. Otto Titan von 59. Cristache 19. Francisc 53 Gräser. M. Johannes 1054. 414 Florescu. 201. Alexandru 1037 Filipciuc. 703 Hriban.B. Gandensis Levinus 61. 88. F. Alexandru 1102 Gore. Ştefan Sorin. Marica. 54. Dorin 1047 Grant. 1055 Hopârtean. Amedée 915-917 Fotino. 918-920 Gheorghian. Livia 802 Grunenberg. 330 Hojbotă. Radu 922 Grecianu. A.A. Nicolae 120. 845 Grecianu. 48. R. 842. 204. Ştefan 123. 49 Gane. 910 Eichhorn. B. P. Iulia 1011 Gheuse. Paul 85 Gal. Olimpia 207 Guy.I. Mihail 21. László 47 Feneşan. Nerva 994 Hogea . L.

714. Nicolaie 596 Kovács. 550. 847 Klietminn. 510-514. 67 Maximilian. 936 Marga. Dănuţ 795 Jákab. 503.Hurmuzaki. Elek 543 Jakó. 64.Vintilă 595 Ivănuş. 215217. Constantin 7 Ivánfi. Alexandru 712. Grigore P. 706-709. 1057 Iakab-Szadeczky 1059 Iancu. London. Andrei 931 Kretzulescu. 49 Jitaru. 926 Iliescu. Hristofor 63 Jequier. Jacques 68 Mihalca. Corneliu 213 Mano. 127-129. I. 335 Iványi. 1070-1073. Ioan 214 Marţian.S. 937. Constantin 336. 1064. Mircea 597. Tudor 645 Matei. 932. 927. Ioan S. 713 Lindt. 501. 349. Kurt Gerhard 338 Koslinski. 343-346. 212 Jivan. G. 509 Mathieu. 348 Metzulescu. 1065 Istrati C. Stelian Gh. Florenţa 1067 Ivănceanu.T. 846. 544. Rodolphe Em. I. 424-427. Delia 7 Marienburg. R.M 1061 Ionescu. 593 Iordache. A. Karl. Aurel 423 Metzulescu. H. 6-8 Mârţiu. 705 Ionescu. 504. Iosef 341 Maior. 1099 Meurgey de Tupigny. 798. 796 Karadja. 930 Ivaneş. 542 Incze. Hugas 1060 Ionescu Gion. Dimitrie Gh. D. Ştefan 938 Metman. Ioan 848 Macurek. 933 Kuczynski. Marin 929 Iordache. Gheorghe. 791 Ingigian. 715 Marinescu. Ştefan 22 Lenghel. 794. Yves 347. Sorin Gh.. George 424 Metzulescu. 646 Meteş. 849-853. 793 Iorga. 506. Stelian 218-222.C. Stefan Krzysztof 339. 799 Meruţiu. Ilie 223. 88. Iulian 548 Mateescu. 334. I. Traian 126 Laurian. 502. L. 939 173 . 507. M. Gheorghe 3-7 Iftimi. 89 Mazilu. 1107 Lupaş. 545 Jefarovic. 505. 716.. Lucas Joseph 644. Constantin Georges 935 Manole. Leon 32. Ede 62. Octavian 1009 Lungu. 422. 1062 Ionescu. 694 Jordaky. 971 Mândruţ Stelian. 704. Ludovic 4 Jude. 928 Ionescu Niscov. Alexandru 23 Matei. 342 Mareş Al. Constantin 124. 416-419. 209. V. Jean Nicolas 106. Eudoxiu de 1056. 598 Manu. August Treboniu 421 Lecca. Sigismund 125. 717 Minea. István 1066 Ivasiuc. F. Octavian 208. Alexandru 797 Lepădatu. Corneliu 1105. N. 549. 66 Luchian. Nicolae 26. Gion. 516. J. 599604. 210. 65 Louch. Maria Magdalena 281. 515. Dan Horia 1068 Mănescu. Octavian George 934 Lemny.D. Liţiu. Traian 1063 Ionescu. 420. 594 Ittu. 340 Larionescu. Flaminiu. 337.

1096 Oredi. Dimitre 246 Opanschi. Lucian 806 Petcov. 351. 444 Petrişor. Eugenia 524 Neamţu. Alexandru 1083. 518-522. 605-606. Nicolae 821. Mihai 611 Penea. Alexandru 245 Okolski. Michel 78 174 . 353. Ioan 721 Neubecker. 779. Mihai 722 Niesiecki. 803. 429. Elemér 728 Polga. Antal Alexandru 648 Pall. D. Tudor 249 Pappasoglu. 443. 818 Popescu. 554. Ioan 5. Vladimir 130 Möhlenkamp. 855 Popescu. 1080 Mischevca. 77 Paşcanu. 1097 Negrei. Franciscus Carolus 357 Paltânea. Nicolae 6. Renate 517 Moisil. Constantin 1009 Opriş. 608-610. Florica 189 Nagy. Attila A. Maria 1080 Odobescu. Mihai 445. 6 Passalega. 1087 Popoff. 241. 800. Ion 1078 Nanu. 946 Olteanu. 729. O. Johann 723 Oszóczki. Gheorghe 1029 Popa. 1074 Moiş Vasile 134 Molitor. Mihail 250. 613. Ioan 1069. Francisc 1028 Palma. Barbu 835 Mircea. Gheorghe 718. Johann Kimens 1075 Moraru. Ion 130 Negulescu. 719 Münster. Iván 69. 430-440.Mioc. Petre 24 Pall. 243. Fabian M. 350. 551 Nania. Constantin 131-133. 943-945 Neamţu. 242. Cătălina 247 Oprescu.C. Ioana-Alexandra 409. Damaschin 1028 Mircea. 135-138. Ion Radu 428.V. Petre Ş. 553. (Dimitris) 240. 355 Nichitici. Ion 807 Popescu.P. Dumitru 805 Pastoureau. 224-239. Laurenţiu 612. St. Sebastian 1077 Munteanu. 6 Nistor. Stoica 244 Niculăescu. Constanţa 1011 Nemeti. 969 Novak. Marinela Cristina 727 Pleşa. 523 Morărescu. 802. 902. Iozef 75 Nystazopulu Peledikis. 941. Gelu 3 Negreanu. Lucia 8 Nicolaescu. 1082 Pandula. 767. 248. 74 Nistor. K. 942 Mureşan. 724. 940. 725 Oţetea. 251 Păun. Dimitrie 1085 Pascu. Grigorie P. P. P. Ottfried 70-72. 464 Onciul. Ion 441 Mureşan. 844 Popa. Radu 1086 Popeea. Dragoş 607. Alexandru 130 Nicoară-Turc. 1086 Năsturel. 854. 903. 352 Năsturel. Doina 804 Năstase Dumitru. Michel 76. Ion 649 Polay. 1084 Papai. Al. 1012. 442 Năglar. 720. Paul 1081 Panaitescu. Gh. A. 682. Ionel 726 Penescu. Andrei 1028 Paliu. Francisc 552 Papasima. Augustin 18. 1079. 354. Ştefan 5. 647. 801 Mudura. Kasper 73. 947 Papadopol Calimah. 7 Pelin. 358. Simon 356 Olănescu. 526 Petrescu.

Johann 453. 101 Richenthal. Albert 561-563. 964-967 Stoica. 527 Porumb. 81. Alexe 1088 Prodan. J.C. 815. V. 957 Rudt von Collenberg. Marcel 447. Marcel 140. 1011 Reichenauer von Raichenau. Ioan 1105. Iosef 559. Virgil 94 Soutzos. 70 Resch. Maria 1011. V. Friederich 738 Stephănescu.968. 448-452. Aurelian 12. W.. Ioan 948 Racoviţă Cehan. 359. 1097 Popovschi. Ioannes R. Gyula 733 Schrot. Adolf 556 Réthy. Ioan 1097 Sebestyén Keöpeczi. D. Mihai 809.N.A. 1095 Rosetti. Nagy 557 Rezachevici. 961 Seyvert. 26. 595 Stoi. Endre 745 Şahinian. Nicolae 1103 Şimanschi. 821. Ion 257 Şerbănescu. Dimitrie 213. 615. David 1028 Puşcariu. W. 1091 Richard. 652-655. 256. Ioan 671 Sporea. C.141. 82 Ritter Vitezowic. 731 Reicherstorffer. Adrian 6 Rusu. Maria 730 Ratcu. 959. Filofteia 412. 810. Vittorio 963 Stalins.Popoiu. 23. Eugene 950. 656. 1063. 1090. 903 Popovici. 1101 Sturdza. 811-813. Corina 819 Spretti. 1100 Sturdza. A. Marius 856 Potocki. 255. I. 952-955 Romanescu. Dan 994 Siscanu. 364. Aurică 597. Lucaci Ioan 857 Sacerdoţeanu. Mihail 368. F.P. Th.E. Constantin 361. Silvia 1096. 817. J. 1099 Sah Nazarov. 734-737. Georg 555 Reilly. 858-860. 960. 903. Laurenţiu Ştefan 618 Szentkatolnai Bakk. Dimitros Scarlatos 962 Soveja. 366.1107 Procopovici.I. 969. Imre 84 Sanielevici. Franz-Joseph 1102 Szegedi. St. Leon 258 175 . Ioan 316. 1089 Renesse. 1092-1094 Rietstap. Gaston 95 Stănciulescu. 454 Siebmacher's. Florica 264 Straussenburg. Valeriu 814 Sabău. 365 Sulică. 1069. 79 Rentzmann. Ulrich 80. 598 Solis. 816. Mihai 949 Radovici. Andrei 459. 1096 Spiru. Paul 83 Rizo-Rangabe. Alexandre A. 9 Székely. Arz von. 253 Schlandt. 861. András Mihály 744 Szekely. 1013. Gabriela 528 Rătoi. Radu 956. Ştefan Tiberiu 617 Stenner. Tudor 808 Regleanu. Lizica 252 Popovici. 951 Rînziş. László 360. 362 Rusu. 530 Sándor. Maria Magdalena 970 Szemkovics. Nicolae 455 Sulzer. 139. 560. 523 Smaranda. Hermann 558 Schönherr. 614 Révai. S. 820 Sterescu. 958. Milan 93 Simonescu. 732. 21. 828 Predescu. Ileana Maria 327 Rădulescu. 85-92 Simic. 446. Martin 363 Scurtu. Petre. 739-743 Sturdza Săuceşti.I.

Adriana 367 Ştefănescu. 266-269. 101 Wyrostek. Veronica 1011 Vârjoghie. 824 Tanaşoca. 457. Iţic 823 Tabac. O. 747.D. 972 Ştefănescu. 371. 828 Velescu. Gyàrjás 825 Titu. Nestor 977-980. Ilie 754 Wagner. 1106 Tomescu. Viorica 750 Vajay. 746.Ştefănescu.D. 259. 657. 986 Zaharia. 1111 Vătafu-Găitan. Al. 1108-1110 Velcu. Adrian 30 Ursachi. Emil 143. Ştefan 827 Trohani.A. 755-758 Zotta.A. Franz 565. 595 Theodorescu. Ludovik 373 Xenopol. Năstase 973 Tocilescu. Nicolae M. 370 Umlauf. 830-833. Silvia 1013 Vătămanu. 535. Constanţa 620 Şvarţ Kara. Petronel 270 Zdroba. I. 749 Ursachi. Mariana 30 Ursu. 1104 Tafrali. 1113 Vlădescu. Florica 264 Vârtosu. 835 Zimmermann. Sever 981-985 176 . A. 751-753. 534. 976 Voitehovski. 748 Ungureanu. Ilie 29. 461. 975. Radu 822 Ştirban Marcel 3-5 Ştirbu. 971. Mihai-Răzvan 658 Urechia. Oliver 536 Veress. Szabolcs 97-99. Mircea 27 Tonk. 564 Vasilescu. V. Silviu Andrieş 531-533. Nicolae-Şerban 369 Tămpeanu. C. Andrei 265. 1114 Vornicescu. 65. 659. Nicolae 672. Mircea 834. Constantin 619 Ştefănescu. Gh. 1115 Vulpe. 829. Anca 621 Vasilescu. 142. Răzvan 260 Tihamér. 1112. Vitali 262 Ungureanu. Joseph 826 Trâmbaciu. 974 Trausch. Anton 458-460. 263. 372. George 261 Tudorică. 456 Ştefănescu. Mihail 656. Mioara 28 Ţabrea. Dumitru 622 Zahariuc. Anthony R. Grigorie C. V.

secolul al XX-lea) Copera III – Stema Ţării Româneşti cu judeţele aferente (1812) 177 .Coperta I – Stema familiei Năsturel (secolul al XIX-lea) Coperta II – Stema oraşului Toulouse (Franţa.