Prof. univ. dr.

MARIA DOGARU

BIBLIOGRAFIA HERALDICII ROMÂNEŞTI BIBLIOGRAPHIE HERALDIQUE ROUMAINE

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României DOGARU, MARIA Bibliografia heraldicii româneşti / prof.univ.dr. Maria Dogaru. – Bucureşti: Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2004 ISBN 973-8307-56-2 929.6

Redactor: Mariana CIOBĂNAŞ Tehnoredactor: Dumitru VĂNUŢĂ Corector: Miliana ŞERBU Coperta: Carmen TUDORACHE Tipărit la Tipografia Ministerului Administraţiei şi Internelor
Editura M.A.I. str. Mihai Vodă nr. 17, sector 5, Bucureşti Tel.: 313 76 63; Fax: 311 24 30; e-mail editura@mai.gov.ro

Prof. univ. dr. MARIA DOGARU

BIBLIOGRAFIA HERALDICII ROMÂNEŞTI BIBLIOGRAPHIE HERALDIQUE ROUMAINE
Lucrare îngrijită de Miliana Şerbu

Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor – 2004 –

...... MANUALE.......... 75 Capitolul VIII – HERALDICA TRANSILVANIEI...................................................................................167 INDICE DE AUTORI................................................................. 97 Capitolul XI – STEME ALE UNOR LOCALITĂŢI ................................................................................................ MODERNE ŞI CONTEMPORANE)..... 63 Capitolul VII – HERALDICA MOLDOVEI ...................................... 16 Capitolul III – SINTEZE.............................................. 89 Capitolul X – STEME DISTRICTUALE.. 31 Capitolul V – INTERFERENŢE HERALDICE EXTERNE ..............................................................................................7 Capitolul I – BIBLIOGRAFII............................... 124 Capitolul XIV – REPREZENTĂRI HERALDICE INDIVIDUALIZÂND CLASE ŞI CATEGORII SOCIALE.......................................................................................... 49 Capitolul VI – HERALDICA ŢĂRII ROMÂNEŞTI............................. 25 Capitolul IV – ABORDĂRI TEORETICE ŞI ACTIVITĂŢI PRACTICE...................................................................................................... 128 Capitolul XV – INFORMAŢII HERALDICE INSERATE ÎN ALTE LUCRĂRI ...................... 113 Capitolul XIII – STEME ECLEZIASTICE......................... 102 Capitolul XII – REPREZENTĂRI HERALDICE INDIVIDUALIZÂND INSTITUŢII (MEDIEVALE............. STUDII GENERALE.......................................................................................................................................................................................................................................................................170 4 ................................... DICŢIONARE ROMÂNEŞTI................ ALBUME................................ 11 Capitolul II – LUCRĂRI GENERALE CU CARACTER EUROPEAN........ 85 Capitolul IX – PRINCIPATELE UNITE –ROMÂNIA.........................................................................................................................................................................................CUPRINS INTRODUCERE.................. 145 RÉSUMÉ .................................................... TRATATE..................

. 102 Capitolul XII – LES SYMBOLES HÉRALDIQUES DES INSTITUTIONS (MODERNES............................................................................................CONTENU INTRODUCTION........................ 49 Chapitre VI – HÉRALDIQUES DE VALACHIE......................................... 97 Chapitre XI –EMBLÉMES DES VILLES ..........................................................................................................7 Chapitre I – BIBLIOGRAPHIES ................................................................................. ALBUMS................................. 89 Chapitre X – EMBLÉMES DÉPARTEMENTAUX ................. 31 Chapitre V – INTERFÉRENCES HÉRALDIQUES ÉTRANGERES............................................ 85 Chapitre IX – LES PRINCIPATÉS UNIES – LA ROUMANIE ............................................. ÉTUDES GÉNÉRALES...................... MANUELS................................................. MÉDIÉVALES.................................145 INDEX DES AUTEURS ...................................................................................................................................................................... TRAITÉS...... DICTIONNAIRES ROUMAINS .............................. 11 Chapitre II – DES ÉTUDES GÉNÉRALES AU CARACTÉRE EUROPÉEN ................................. 16 Chapitre III – SYNTHÉSES............ 25 Chapitre IV – CONSIDÉRATION THÉORIQUES ET ACTIVITÉES PRATIQUES ............... 124 Capitolul XIV – LES SYMBOLES HÉRALDIQUES DES CLASSESET CATEGORIÉS SOCIALES............................................167 5 ........................................................................................................................... 75 Chapitre VIII – HÉRALDIQUES DE TRANSYLVANIE.................................................................................. RÉSUMÉ ...................... ET CONTEMPORAINES)..................................................................................................... 113 Capitolul XIII – EMBLÉMES ECCLÉSIASTIQUES ......... 128 Capitolul XV – INFORMATIONS HÉRALDIQUES INSERÉES EN D’AUTRES OUVRAGES..... 63 Chapitre VII – HÉRALDIQUES DE MOLDAVIE ...................................................

Mulţumiri colegilor care m-au ajutat la definitivarea lucrării prin traducerea titlurilor în diverse limbi şi corecta asistenţă: 1.univ. 4. Pavel Mircea Florea Lector univ. 3. 7. drd. drd.dr Olga Cicanci Conf. Ileana Ratcu Lector univ.univ. Laurenţiu Semcovici 6 . Ecaterina Anton Lector univ. Prof. 5. Diaconu Felicia Arhivist drd. drd. Olimpia Guţu Lector univ.dr. 6. 2.

Constantin Deca şi regretatele Viorica Cernătescu şi Ortansa Gorgan) în cadrul învăţământului profesional arhivistic. Ion Popovici. obiectivele majore ale domeniului. repertorii) care să faciliteze regăsirea diferitelor reprezentări. opise. cataloage. Monica Cincu.INTRODUCERE Dezvoltarea heraldicii româneşti constituie o realitate confirmată în primul rând de aprofundarea cercetărilor în diferitele sale compartimente. monografii etc. Acestea privesc: – identificarea şi catalogarea tuturor izvoarelor heraldice. începută în 1978 cu grupa de heraldică şi sigilografie constituită din arhivişti cu pregătire superioară (dintre care menţionăm pe: Ioana Alexandra Negreanu. – elaborarea unor lucrări de informare ştiinţifică asupra acestor mărturii istorice speciale: ediţii. deteriorându-le. în cadrul Congreselor Internaţionale de Genealogie şi Heraldică (în special cele de la München 1974 şi Londra 1976) îşi aşteaptă încă concretizarea. asupra cărora factorii fizici şi chimici au acţionat de-a lungul vremii. activităţile enunţate mai sus nu au putut fi realizate. într-adevăr. Este vorba de realizări individuale care acoperă. Numărul relativ mare al studiilor şi articolelor apărute în ultimele două decenii sunt în acest sens dovada cea mai plauzibilă a progresului înregistrat de această disciplină ştiinţifică. – întocmirea unor instrumente de evidenţă (inventare. totuşi. Anuţa Bichir. – realizarea unei fototeci generale care să cuprindă. întrucât necesitau un volum mare de muncă (trebuia investigate filă cu filă toate fondurile şi colecţiile arhivistice existente atât la DGAS. Nu a fost posibilă nici ducerea la bun sfârşit a Bibliografiei analitice a sigilografiei. enunţate cu mai bine de douăzeci de ani în urmă. Maria Georgescu. 7 . clasificate tematic. cât şi la Direcţiile sale judeţene). toate izvoarele heraldice datând din veacurile XIII-XVI. o sferă largă de interese. Gheorghe Mudura. – luarea măsurilor ce se impun în vederea restaurării şi conservării izvoarelor de acest fel. Cu toate stăruinţele.

Denumirile publicaţiilor în care au apărut sunt redate desfăşurat şi nu prin prescurtări. iar în completare. prin adăugarea studiilor şi articolelor apărute între timp.Bibliografia heraldicii româneşti Cu câţiva ani în urmă am început redactarea unei lucrări care sperăm să devină utilă cercetărilor heraldice şi istorice – Bibliografia comentată a heraldicii româneşti – dar nici aceasta nu a putut fi dusă la final. Pe 8 . conform recomandărilor organismelor mai sus menţionate. Am considerat că este util a se proceda astfel: pentru domeniile în care existau bibliografii au fost citate acestea. Această dificultate rezultă din faptul că stemele – obiectul principal de cercetare al heraldicii – sunt legate de izvoarele numismatice. să fie difuzată şi prin INTERNET. titlurile româneşti şi cele în maghiară. Întocmirea lucrării de faţă este totodată un răspuns la îndemnul Comitetului Internaţional de Sigilografie şi al Comisiei Internaţionale de Diplomatică în ceea ce priveşte realizarea de bibliografii care să faciliteze colaborarea internaţională în domeniu. Cele în germană. phaleristice etc. latină. Deşi a mai fost elaborată o Bibliografie a heraldicii româneşti de către reputatul heraldist Dan Cernovodeanu. nu se puteau cuprinde în totalitate în bibliografia heraldicii româneşti. lucrările au fost aşezate în ordinea alfabetică a numelor autorilor. necesară cu atât mai mult în condiţiile exploziei informaţionale actuale. În vederea folosirii lesnicioase a prezentei lucrări am încercat să grupez întregul material în capitole. Este de dorit ca această Bibliografie. în mod inevitabil.. iar studiile şi articolele care abordează aceste domenii conexe ştiinţei blazonului. este dificilă delimitarea graniţelor precise ale unei asemenea bibliografii. sigilare. în spiritul aceloraşi recomandări. În interiorul fiecărui capitol. uşurând în acest fel regăsirea informaţiei. vexilologice. care să reunească titluri referitoare la teme apropiate chiar dacă multe dintre acestea puteau fi însumate (prin titlu şi mai ales prin conţinut) în mai multe capitole. greacă sau rusă au fost traduse în limba franceză. Deoarece heraldica este o disciplină care se află în strânsă interdependenţă cu celelalte ştiinţe auxiliare ale istoriei. care determină reînnoirea lucrărilor bibliografice la un interval minim de cinci ani. engleză şi italiană au fost transcrise ca atare. perioada care s-a scurs de la tipărirea ei (1977) până în prezent a impus reluarea temei pentru reactualizarea informaţiei. Pentru a lărgi accesul la informaţie. am selectat titlurile care conţineau informaţii mai bogate relativ la ştiinţa heraldică.

Instituţiile ecleziastice au fost individualizate într-un capitol separat. anuarele 9 . ale unor localităţi. menite să ofere cercetătorului baza teoretică necesară abordării domeniului. iar în alte publicaţii au fost inserate şi articole cu subiect de heraldică. şi locul de păstrare a manuscriselor. pe lângă publicaţiile de specialitate cunoscute (unele tipărite cu mari întârzieri). capitolul al II-lea Lucrări generale cu caracter european este departe de a cuprinde toate contribuţiile ce răspund acestei teme. De asemenea. Apoi au fost incluse lucrările referitoare la heraldica Principatelor Unite şi a României. au apărut în întreaga ţară numeroase reviste cu profil de istorie. moderne şi contemporane). Astfel. Revenind la heraldica naţională am considerat potrivit ca aceasta să fie abordată pe criterii geografice (provinciile româneşti) şi istorice (etapele de desăvârşire a statului naţional). cu referiri la arta blazonului. albume etc. există un capitol dedicat heraldicii Ţării Româneşti. În continuare au fost cuprinse studii de heraldică cu caracter general european. Depistarea titlurilor care se cereau a fi cuprinse în Bibliografie a fost laborioasă şi dificilă întrucât. când s-a putut. chiar dacă sunt mai greu accesibile. sinteze.Maria Dogaru acelaşi considerent am grupat la începutul lucrării bibliografiile care conţin pe lângă trimiteri la lucrări de heraldică şi informaţii în măsură să ofere date suplimentare privitoare la alte studii din domeniul ştiintelor înrudite. Tot separat au fost grupate studiile relative la reprezentările heraldice care aparţin unor persoane şi categorii sociale. altul heraldicii Moldovei şi al treilea heraldicii Transilvaniei. tratate. În final s-au adăugat titlurile privitoare la însemnele heraldice inserate în alte lucrări. instituţii (medievale. nu au fost neglijate aspectele legate de interferenţele petrecute de-a lungul timpului cu heraldica externă. şi acele lucrări redactate sub formă de manuscris sau în curs de publicare. Chiar dacă lucrarea de faţă priveşte heraldica românească.. indicându-se. Pentru orientarea suplimentară şi rapidă a utilizatorului s-a întocmit un indice general al autorilor cu trimitere la poziţia din bibliografie. Pentru o mai bună informare a cititorului au fost incluse în listele bibliografice. Menirea lui este de a pune la îndemâna specialiştilor români unele titluri de referinţă pentru heraldica ţărilor din apusul Europei şi a zonelor cu care România se învecinează. Toate acestea au fost semnalate în mod corespunzător. Capitole distincte au fost consacrate lucrărilor care abordează teme legate de stemele districtuale. Evident.

nefiind dublat însă de un sistem de informare pe măsură. fiind posibil ca unele articole sau studii de heraldică să fi rămas necuprinse în bibliografia de faţă. uneori schimbându-li-se chiar şi titlul.Bibliografia heraldicii româneşti editate de muzee nu au avut apariţii regulate. Prof. Interesul deosebit manifestat în ultimii ani pentru această disciplină a făcut ca numărul lucrărilor dedicate domeniului să sporească în mod considerabil. dr. Pe acest considerent apreciem că orice lucrare care pune la îndemâna specialiştilor date bibliografice de ultimă oră nu poate fi decât binevenită. dincolo de hotare. univ. Tocmai din aceste motive nu considerăm că demersul nostru este exhaustiv. sperăm că Bibliografia heraldicii româneşti va fi un instrument de lucru util tuturor specialiştilor din ţară şi totodată o lucrare care să faciliteze cunoaşterea. a fenomenului heraldic românesc. şi nu au fost întotdeauna semnalate corespunzător. parţial inerente. Cu toate scăpările. Maria Dogaru 10 .

1969. Marcel. Vol. Marcel. Báthory. Bibliographie sélective]. Nicolae. 99-100). Hristodol. Vol. D. 1975. 5. Gheorghe. Ştirban. Marcel. 667-698. Ludovic. Bibliografia istorică a României.R. întocmită de Hristodol.. Iancu.. Bibliographie sélective]. 2. întocmită de Crăciun. Nistor. Báthory. Hristodol Gheorghe.I. Pentru tom.S. Bibliografia arhivisticii româneşti. sunt menţionate 61 de titluri privind sigilografia). 453 p. 1980. [Bibliographie historique de la Roumanie. Bucureşti. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. 1944-1969. Ioan. 4. Xenopol”. Iancu. Edit. Bocşan. Gheorghe. în tom. Academiei R. 387 p. Jardáky. XXIXXX în tom. p. 9599. Gelu. I-X. Bibliografie selectivă. Tabla de materii a tomurilor [Tables de matières pour les tomes]. 73-75). Gheorghe. Bibliografie selectivă. Iancu. Bocşan. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. Bucureşti. Ştirban.S. [Bibliographie historique de la Roumanie. Bibliografia istorică a României. 64-66). [Bibliographie de l'archivistique roumaine]. 639-693. Gheorghe. Ioachim. p. XXX (1994). I. [Bibliographie historique de la Roumanie. Iaşi. Ştirban. pentru tom. Bucureşti. Ştefan. IV.. XI-XX în tom. 1969-1974. 1970. DGAS. Academiei R.R. XX (1983). 1974-1979. Ludovic. Gheorghe. întocmită de Pascu. Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. X (1973). p. Bibliografie selectivă. 514 p. Dumitraşcu. Gheorghe.R. Báthory. Edit. Academiei R. Nicolae. Ludovic. Bibliographie sélective]. BIBLIOGRAFII 1. pentru tom. Edit. (la p. Vol. 109 p. Neamţu. Bucureşti. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. Ludovic. 627-628.S. 3. Bibliografia istorică a României. 11 . V.

R. Carnetul studentului. (La p. Gheorghe. [Les sciences auxilliaires d'histoire]. Academiei R. Bibliografia istorică a României. Şcoala de Arhivistică Bucureşti. Vol. 1-57. 12. Marga. 1993.. 409 p. Delia. Bogdan. [Bibliographie historique de la Roumanie. Edit. 7-8. 1939. 86 p. Bibliographie sélective]. Mândruţ. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. 480-486. 399-421. Hristodol. 70-72). Academiei. VIII.Bibliografia heraldicii româneşti 6. VI. 11.S. 8. VII. 1989-1994. 1990. Ştiinţele speciale ale istoriei. Damian P. „Revista de istorie”. Adrian. Mândruţ. XXXIII (1980). 1984-1989. Bucureşti. Vol. 9. [Bibliographie de la numismatique roumaine]. lucrările româneşti). nr. Nicolae. Ştefan. Edit. Gheorghe. Bucureşti. [Cahier de l'étudiant]. Gheorghe. întocmită de Pascu. 87). p. 45-46. Iancu. 1996. 12 . În: Studii şi cercetări de numismatică. IV (1968). p. Păun. Bibliographie sélective]. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. 14-17. Nistor. Bibliografie selectivă. [Bibliographie historique de la Roumanie. a II-a Bucureşti. Bibliografia istorică a României. Gheorghe. Hristodol. Listă bibliografică la p. 1603-1635. Ed. Ivaneş. Păun. p. Nicolae. Academiei R. 532 p. 10. 12-14 principalele lucrări de heraldică). Ludovic.. 459 p.R. întocmită de Hristodol. Bucur. Gheorghe. întocmită de Hristodol. Ludovic. 7.S. Bibliographie sélective]. Stelian. Vol. Stelian. (La p. Nicoară-Turc. p. Constantin. Felicia. Edit. 69-70). 24 p. Báthory. Bibliografia numismaticii româneşti. Realizată de Comitetul Internaţional de Sigilografie. heraldică şi sigilografie a fost întocmită de Aurelian Sacerdoţeanu). 1985. Lucia. 1987-1991. 1979-1984. Bibliographie Internationale de la Sigillographie. Stelian. 1945. Ioan. V (1971). Bibliografie selectivă. Iancu. [Bibliographie historique de la Roumanie. Bucureşti. Báthory. Mândruţ. Bibliografie selectivă. Mitrea. Rusu. Bibliografia istorică a României. Haye (Olanda). Cuprinde informaţii bibliografice asupra principalelor ştiinţe auxiliare (lista cu lucrările pentru cursul de diplomatică. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p.

Hienz. 52 lucrări de heraldică generală. 1944-1969. 17. Director: Aurelian Sacerdoţeanu. Din bibliografia vexilologică românească. Maria. [„Hrisovul”. 510-513 sunt menţionate unele lucrări de bază în domeniul sigilografiei şi heraldicii). 18. Herman. Aurel şi Gheorghe. Golimas. Bücherkunde zur Heimatforschung der Siebenbürger Sachsen. Bibliografia numismatică românească. 4. Din bibliografia sigilografică românească. Dogaru. Buletinul Şcolii de Arhivistică. 19. nr. Ştiinţifică. Bucharest. Dogaru. München. Edit. 319 p. [Bibliographie de la vexillologie roumaine]. 1998. Societatea Română de Vexilologie. 1960 (La p. 1941-1947. Dan.Maria Dogaru 13. Din bibliografia vexilologiei româneşti. 89 p. 1(1995). [Les historiens et la science historique en Roumanie]. În: „Arhiva Românească". 1. 49-69. Tom. 21. Robert. Maria. În: vol. 14. fasc. Bibliografia heraldicii româneşti. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 680 p. 191-201. p. [Bibliographie héraldique roumaine]. I-VII. Istoricii şi ştiinţa istorică în România. se menţionează studii privind heraldica orăşănească din Transilvania). Complexul muzeal Arad. I-VII. 1941-1947. Maria şi Mureşan. 15. Edit. „Hrisovul”. 69 p. [Bibliographie numismatique roumaine. p. Bucureşti 1970. Bucureşti. [Bibliographie de la vexillologie roumaine]. 20. Cristache. Deutsch. Dogaru. p. (La p. [Bibliographie de la vexillologie roumaine]. 1984. În: „Revista Arhivelor”. Dogaru. Bibliografia numismatică dacoromană. [Bibliographie de la sigillographie roumaine]. 16. Le bulletin de l'Ecole des Archives. Bibliographie numismatique daco-roumaine]. 410-421. Facultatea de Arhivistică. 1977. Arad 1999. Augustin. LXVI (1989). Bucureşti. Bucureşti. Din bibliografia vexilologiei româneşti. 13 . Cernovodeanu. Maria.

IV (1941). 23. 1981. nr. 14 . 1986. [Les roumains dans le XIII-e siecle]. Opera lui Nicolae Iorga (1934-1941). Alexandru. p. În: „Revista Arhivelor”. nr. 345-351. Bibliografia operei profesorului Aurelian Sacerdoţeanu (1922-1974). Ioana. I (1924-1926) – vol. arheologie şi filologie I-XVI (1882-1922)”. I. „Revista Arhivelor”. 22. [Revue des Archives]. 1988 (Capitolul dedicat heraldicii la p. nr. 100-1180 (pentru perioada 19811985). În: „Revista Arhivelor”. LIII (1976). O bibliografie.1. 26. (la p. Mihail. întocmit de Burlacu. p. În: „Revista Arhivelor”. În: „Revista Arhivelor”. Repertoriu bibliografic întocmit de Mircea Tomescu. 291-304. 343-351 (pentru perioada 1968-1969). 25. 1976. 24. VII (1946-1947. Lemny. „Revista pentru istorie. Index bibliografic în „Revista Arhivelor”. Iaşi. L'index bibliographique]. 1. Petre. 64-66 ştiinţele auxiliare ale istoriei). În: „Revista Arhivelor”. Vol. p. 1. 1. 327-343 (pentru seria veche 1924-1947). Indice bibliografic (1948-1985). nr. 106-118. 1. [Revue pour l'histoire. Seria nouă 1958-1994. [L'oeuvre de Nicolae Iorga 1934-1941]. întocmit de Fănescu. 1969. [Revue d'histoire. p. În: „Revista Arhivelor”. Aurelian. 1945. Ştefan. 1970. 410-437. 213-215). p. 4. 19971998). Bucureşti. 2. archéologie et philologie I-XVI 1882-1922]. XII (1969). Vol. Grozav. 27. Mihail. VIII (1968). 450-456. Redactor responsabil Făget. 1. p. 410 p. nr. 245-266 (pentru seria nouă. 60 p. p. Viorel. p. 105-118 (pentru perioada 1970-1975). nr. Matei. 1. Românii în secolul XIII. p. nr. nr. Sacerdoţeanu. „Revista de istorie”. LIV (1977). nr. Paliu. Index alfabetic. 1. 1989. [Bibliographie de l'oeuvre du professeur Aurelian Sacerdoţeanu]. nr. p. întocmit de Fănescu. În: „Revista Arhivelor”. Bucureşti. nr. p. 240-262 (pentru perioada 1976-1980). În: „Revista Arhivelor”. 1958-1967). Doina. 3.Bibliografia heraldicii româneşti Directeur: Aurelian Sacerdoţeanu].

Bibliografie tematică 19241985.Maria Dogaru 28. 29. (La p. pionier al numismaticii româneşti. pionnier de la numismatique roumaine. 366-389 se află lucrările de sigilografie şi heraldică). Ilie Constantin Moisil. „Revista Arhivelor”. 30. [Revue des Archives. Bucureşti. [Revue des Archives]. Întocmită de Mioara Tudorică. 533p. Bucureşti. 77 p. 1970. DGAS. [Constantin Moisil. Ţabrea. Bibliografie tematică. Bibliographie thématique 1924-1985]. 1998. Avec une bibliographie]. 150 p. 1988. + fig. „Revista Arhivelor”. 15 . Cluj-Napoca. întocmită de Ursachi Adrian şi Ursachi Mariana. 1986-1994. Cu o bibliografie.

M. vol. seria a II-a. Bruxelles. Andrassy. Blason bourgeois. III.110 37. Armorial des souveraines. 1951-1954. Leon. În: Recueil du IV-e Congrès International des Sciences Généalogique et Héraldique. 1865. Adam. 520 (Stema Principatelor Unite). Paris. p. p. Adam. 1950. II. 899. 1869. p. color (Sunt reprezentate şi descrise unele steme ale familiilor nobile de origine română din Transilvania). L'art et la vie au Moyen Âge à travers les blasons et les sceaux. de politique. I. 79-106. IV. 580. p 887. 32. 1972.II. 144 p. 875. p. d'histoire et de statistique pour tous les etats du globe (Paris). 16 . 1866. Magyarország cimeres könyve (Liber armorum Hungariae). p. 1958. 35. Marques des tailleurs de pierre. 33. p. De l'acquisition et du port des armoiries. Gyula. p. 49-54. Even Paul şi Jequier. 1864. Almanach de Paris. I. 1913. LUCRĂRI GENERALE CU CARACTER EUROPEAN 31. 1867. 1-76. 36. Even Paul. Budapest. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 146. p. 34. Armes nobles et bourgeoises. Un armorial français du XIII-e siècle: l'Armorial Wijinbergen. Liège. Paris. Archives Nationales. Extras din Archives héraldiques Suisses. 1868. pl. Andrianne. +180 pl. gróf. Annuaire général de diplomatie.

p. Dogaru. Chartes. 39. Del Piazzo. Paris. Cernovodeanu. Borgia. 17 . Vienne. Dan. (Conţine şi unele steme ale familiilor româneşti din Transilvania). 43. Eraldica publica e privata medievale e moderna. p. Contribuţii la studiul heraldicii bizantine între secolele XII şi XV [Contributions à l'étude d'héraldique byzantine du XIIe au XVe siècle]. 41. 4-10 octobre 1981. 1990. 1980-1981. Bucureşti. Dan. [La sigillographie génèrale]. Cosma. 3 vol. În: Genealogica .Maria Dogaru 38. Cernovodeanu. 25-30 août 1980). 44. Dan. 40. Budapesta. Marcello. Cernovodeanu. Contributions à l'étude de l'héraldique Byzantine et post Byzantine. Robert Henri. + 8 f. Magyar nemzetségi czimerek. Isegne et simboli. 2003. Copenhaga. Cernovodeanu. Études de diplomatique et de sigillographie médiévale. Roma. VIII (XII). Bascape. XIV-e Congrès International d'Études Byzantines. Iozsef. Vol. 2-6 octobre 1990. Viena. 409-422. 1904. pl. 237-256. Sigilografia generală. Curs pentru studenţii Facultăţii de Arhivistică. Maria. În: „Buletinul Bibliotecii Române" (Freiburg in Bresgau). XIX-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. sceaux et chancelleries. 42. Contributions à l'étude des origines lointaines de l'héraldique (Moyen Orient) et son développement du XII-e au XV-e siècle à Byzance et dans le sud-est Européen.Heraldica (Recueil du XIV-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 1064 p. Copenhague. Luigi. [Les blasons de la noblesse hongroise]. Le cimier dans l'héraldique Byzantine. Facultatea de Arhivistică. 1983.+ ilustr. p. Giaccomo. Keszthely. Bautier. 175 p. Ecole des chartes. 339-358 + 10 ilustr. Dan. 45. 1982. 1982.

Garcia. Theil III. Grant. 56. Paris. 1901-1926. 52. Galbreath. Caradja). Conrad. Pierre. Nürnberg. Lausanne. Magyar czimerek emlékek. 1483. Carrafa Alberto. Ergänzungsband. Hildebrant und Georg Starke. Manuel du blason. În: Recueil du Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. [La sigillographie génèrale]. Enciclopedia heraldica y genealogica hispano-americans. 1958. 53. 1977. Dizionario araldico. Gritzner. VII. 587 p. 142 p. Lausanne. 54. Die europäischen Fürstengeschlechter. Manuel du blason.phénomène humain permanent. Grunenberg. Heft 62.B. I. 3 vol. L'Héraldique . Francisc sir. L. Album. D. Bucureşti. Guelfi Camajani. Bruxelles. Görlitz. Wapenbuck. László şi Aldassy. 51. Vaernewyck. Dogaru. Milano.M. 1919. Le blason. L. 47. Cantacuzino. Hoher Adel. J. 1948. 1933. Madrid. L. Siebmacher's Grosses und Allgemeines Wappenbuch. Maria. 55. 38 p. Maximilian F. 18 . şi Jequier. Fejérpataky.A. [Des monuments heraldiques hongroises]. Antal. Sigilografia generală. P. Facultatea de Arhivistică. 48. 101 planşe (xerox color).Bibliografia heraldicii româneşti 46. p. Grant. (Sunt prezentate şi stemele familiilor Hangerli. În: Colecţia J. Galbreath. În: Farbendruck herausgegeben von prof. (Se prezintă şi steme ale unor familii nobile române din Transilvania). 1891. 1883. Manual of heraldry. 1937. D. 1999. Bd. The Edinburg. Ghellinck. 49. Ad. 1940. 50. 145-149. Gheuse. 427 p. Budapesta IIII.

60.D. 21. Städte-Wappen von Österreich-Ungarn nebst den Landeawappen und Landesfarben. Gumowski. Jefarovic. Flondor. [Les blasons du Royaume de l’Hongrie et ses parties constitutifs].. comentarii despre aceste steme. Ede. 1898.G. 15. Titan von. Norribergae. Chronologia in que provinciae seguente pagina nomintae et in aduncta tabula topographica comprehensae. A magyar birodalom vágy Magyarország a Részeinek. Paris. (Se află şi stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei de către heraldiştii străini în sec. ex-variis fide dignis autoribus collecta. Hulsius.(steme româneşti la p. Mustaţă. 39 v). Wappen des Adels von Galizien und Bukowina. Theil XIV (se găsesc şi stemele familiilor româneşti: Costin. Stemmatografia izabrajenie orujih Iliriceskih. 128 p.F. Leipzig. Bd. 27v. von Rosenfeld. E. 59. + pl. 41 p. Handbuch der polnischen Heraldika. 19 . Wien. (Sunt reprezentate şi unele steme ale ducatului Bucovinei. Ivánfi. În: colecţia J. Romaşcan. Typis Christophori Lachneri. Herescu. p. Heyer. 62. Hristofor. versehen von – Heraldisches Insitut. Otto. 1869. Nürnberg. vol. breviter describuntur. 98). [L'armoiries des blasons Illiriques]. Karl dr.Maria Dogaru 57. 1961. 1741. 1863. C. IV. 1885. Viena. Stârcea etc. II. F. D'Haucourt. Neues Wappenbuch des blühender Adels. 64. Herausgegeben und mit historisch – genealogischen Erläuterungen sowie mit vollständiger Blasonierung. 63. Lindt. Steinacker. Génévieve şi Durivault. Que-sais-je? Presses Universitaires de France. Hefner.) 61. Georges. În: Königreich Galizien. München. 1975. Graz. Pesta. Gandensis Levinus. 38 f. M. Le blason. 16 p. XV şi XVI. + 28 pl. 1596. czimerek. 58. Siebmacher's Grosses und allgemeines Wappenbuch. la pl. (Sunt descrise şi reprezentate şi stemele unor familii româneşti din Bucovina).

28. 3. Guttenberg 1974. 2-3. 1946. 1857-1868. Battenberg. 25.S. 1728-1743. 15. Sinn und Wert. 8. [Les armoiries de Pologne et les blasons des provinces et des chevaliers]. nr. nr. A. 264 p. 68. Pesta. Kather Prowincyi y Kycirstwa kleynotami… à naypierwly… Podana X. (Se cuprind şi steme de familii nobile româneşti din Transilvania). nr. 418 p. 1994. nr. WappenbilderLexikon. 11 şi 16. pl. stemele oraşelor din Banat. Vol. Neubecker. London. 1980. Ottfried.R. 22. pl. Le système héraldique français. 72. 1956 (coordonator Charles Samaran). 23. Jacques. p. Iván. 6 şi 18. Korona Polska przy Zlotey molnsei Starozytmemi Wszystkich. şi Wagner. Kaspra Niesieckieco…. 73. Armorial du pays de Luxembourg. Héraldique. Kasper. Meurgey de Tupigny. 71. Neubecker. şi ale oraşelor acestei provincii. nr. München. [Les familles Hongroises avec ses blasons et ses tableaux généalogiques]. 65. 1 şi ale oraşelor acestei provincii. 28. Enciclopedia of Heraldry. 13. nr. Ottfried. În: vol. Londra. Crişana şi Maramureş. 13-14). Este descrisă şi stema 20 . 21. Frankfurt am Main.C. suplimentar. Heraldik. 66. Niesiecki. descrierea lor. 69. 70. Tom. Magyarország cseládai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. L'Histoire et ses méthodes. Luxemburg. 67. 26. 1970. 1977. R. 21. Nagy. Louch. şi ilustr. 15-20. nr. pl. pl.Bibliografia heraldicii româneşti pl. Neubecker. 20. Wappen: ihr Ursprung. Brugi. Wappenkunde. Ottfried şi Rentzmann. 8 şi 19. H. Lwow. pl. I-XII + vol. Heraldry. I-IV. Paris. nr. stema principatului Transilvaniei. pl. J. pl. Mathieu. W.

Paris. 77. descriptio et restitutio. Pastoureau. Poniekszony dodatkami z pozniejszych autorono rekopismono domodow urzedow i roydany przez yana. Pet'kova zbirka pečati. 1979. Folio. Folio nr. Paris. [L'armorial de Pologne]. Tom. 80. 3. I-II (supplément). [Les blasons familliales Slovenes]. Richenthal.2 + 404-406 p.Maria Dogaru familiei Movilă. 1884. Michel. 1976. Cantacuzino.2 + 920 p. VI. 21 . 407 p. J. 248. revizuită şi dezvoltată. Paul Refeler und Siegmund Feyerabend. II . Th. Rietstap. 1894-1904. Viena. + ilustr. Rodové Erby na Slovensku. Ulrich. 206 p. (Se cuprind şi stemele familiilor Brâncoveanu. Richenthal. Niesiecki. 1993. 1986. Michel. + ilustr. 1575. 75. IV . Frankfurt-am-Main. I . 79. vol. Augsburg. vol. Paul. III . (Reproducerea şi descrierea stemei Movileştilor. 83. 76. Dictionnaire des héraldiques.. Stemmatographia seve armorum Illyricorum delineatio. Traité d'héraldique. Iozef.8 + 937-938 p. în culori. 1839-1846 (în vol. ilustr. Ediţia a II-a. Conciliumbuch zu Anton Sòrg. Michel. III. Novak. 1701. figures Costantz. O.2 + 759-761 p. + ilustr.. Das Concilium so zu Constantz gehalten ist worden. (Se fac referiri la unele steme ale Ţării Româneşti). se descrie stema familiei Movilă). Armorial général. 7 vol. Popoff. 81 p. 1987.. de. 78. Kasper. 74. p. 290 p. 2 vol. + 8 pl. Nep. + ilustr. Schepens. Lipsca. 288). Renesse. 1483. 366 p. 2-ème édition Gouda. I-IX. Bobrowieza. Bruxelles. Pastoureau. Berlin. Ulrich. Les armoiries. 1934. Ritter Vitezowic.E. Ediţie revăzută. L'armorial Charolais. 342 ilustr. Ghica etc. 81. Herbarz Polski.). 82. Edition Brepols.

Nürnberg. Siebmacher's. J. Siebmacher's.T. + ilustr. Ersten Bandes erste Abtheilung. Grosses und allgemeines Wappenbuch. F. 85. Gritzner. Otto Titan von Hefner. Grosses und allgemeines Wappenbuch. II (1629-1660). Nürnberg. 87. 1655-1657. 59 p. Grosses und allgemeines Wappenbuch. 1910. genealogischen und heraldischen Notizen begleitet von Dr. Ersten Bandes dritte Abtheilung Noher Adel. Kolozsvar. I-IV. Die erlauchten Grafengeschlechter in Deutschland. + 162 planşe. Die Wappen der Souveraine der deutschen Bundesstaaten. Die mediatisirten Fürstengeschlechter in Deutschland begonnen von O. Siebmacher's. 95 p. (Se reproduce şi stema agăi Lecca Racotă . 86. 1857. in Verbindung mit mehreren neu herausgegeben und mit historischen. Sándor. VI + 124 p. 22 .Bibliografia heraldicii româneşti 84. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischen genealogischen Erläuterungen. 51 p. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischen genealogischen Erläuterungen. 1856. + ilustr. Vol. 89. + 213 planşe. J. genealogischen und heraldischen Notizen begleitet von Dr. Nürnberg. Bearbeitet durch A. 88. J. (Sunt prezentate şi steme ale unor familii nobiliare de origine română din Transilvania).1602). vermehrt und wiederaufgelegt von Paul Fürst. Grosses und allgemeines Wappenbuch. 1878. Siebmacher's. von Hefner (Heft I-II) fortgesetzt A. in Verbindung mit mehreren neu herausgegeben und mit historischen. Siebmacher's. Czimerlevelek. 1912. Ersten Bandes dritte Abtheilung Anher Adel Reihe. I (1551-1629). [Des diplômes nobiliares et blasons]. Kolozsvar. J. vol. Otto Titan von Hefner. Vol.. VIII + 108 p. J. Ersten Bandes erste Abtheilung. Grosses un allgemeines Wappenbuch. Imre. Die Wappen der anher deutschen Souveraine und Staaten. II Reihe. + 115 planşe. Maximilian.

Gritzner. Grbovi Srbski Zemalisi dinastia. Die Fürsten des Heilligen Römischen Reiches AL. Société du Grand Armorial de France. J. Ersten Bandes dritte Abtheilung dritte Reihe. IX. Simič. 119 p. + 72 planşe. 31 se află stema atribuită Daciei). 95. 1857. Vocabulaire . in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischen genealogischen Erläuterungen. Kanzleirath im Kgl. Die durch deutsche Landesfürsten in den Fürstenstand erhobenen Geschlechter: Bearbeitet von M. M. Virgil. 1878. Gritzner Kgl. Gaston.atlas héraldique en six langues. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage. J. 71 p. Ersten Bandes dritte Abtheilung dritte Reihe. 92. Stalins. 93. 1555. Siebmacher's. Preuss Misterium des Inneren. 347-348 reprezintă stema cu capetele de arabi atribuită Ţării Româneşti. Illustriert durch H.Maria Dogaru Maximilian. 94. Einleitungsband. 23 . Nürnberg. vol. Grosses und allgemeines Wappenbuch. Belgrad. Nürnberg. Grosses und allgemeines Wappenbuch. Milan. J. Preuss Premierlieutenant a D. Kgl. (Planşa anexată la p. Siebmacher's. Wappenbüchlein. Ritter pp mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied gezeichnet von Ad. + 107 planşe. + 179 planşe. 60 p. Nürnberg. 91. Heling Wappenmaler. 1952. Solis. Mildebrandt mehreres gelehrten Gesellschaften Mitglied. I-VII. Verlag von Bauer und Raspe. Paris. F. 1887. Grosses und allgemeines Wappenbuch. 90. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischen genealogischen Erläuterungen. [Armoiries des territoires et des dynasties Serbes]. 150 p. Premierlieutenant a D. Siebmacher's. la fig. În: „Glasnik". 1885-1909. Nürnberg 1888.

Lausanne.P. Vajay. 126 p. Oxford. fig. 69-70). 1950. + pl. Vocabulaire international de la sigillographie. XIV. Anthony şi Richard. XIII şi a Moldovei tab. Roma. p. Wagner. În: Überlieferung und Auftrag Festschrift für Michael de Ferdinandy. Szabolcs. 197 p. 1961. 649-658. (P. 1967. image de la psychologie sociale. Catalogue of English Medieval Rolls of arms. 100. 389 p. Seria nouă. 99. Typis Acdem. 101. Szegedi. (Se cuprinde şi stema Ţării Româneşti . 98. Gerographia Hungariae seu Notitia de insignibus et sigillis regni Mariano-Apostolici Tyrnaviae. În: Atti dell Academia Pontaniana (Napoli). VIII pl. Szabolcs. I. 1990. 352-365 lista termenilor româneşti). L'Héraldique Hongroise. comentarii asupra acestor steme. Szabolcs. Vajxay. 97. Archiregnum Hungaricum und seine Wappensymbolik in der Ideenwelt des Mittelaltters. XVI. L'Héraldique. 1973.tab. 1734. 11-21. Tyrnaviae. p. Wiesbaden. p. Vajay. vol. I fig.Bibliografia heraldicii româneşti 96. Ioannes R. 24 . per Leopold Berger. A.

III. SINTEZE, STUDII GENERALE, TRATATE, MANUALE, ALBUME, DICŢIONARE ROMÂNEŞTI
102. Brătianu, Gh. I. Originile stemelor Moldovei şi Ţării Româneşti. [Les origines des armoiries de la Moldavie et de la Valachie]. În: „Revista istorică română”, I (1931), p. 50-61. 103. Brătianu Gh. I. În jurul originii stemelor Principatelor Române. [Autour de l'origine des armoiries des Principautés Roumaines]. În: „Revista istorică română”, I (1931), p. 232-240. 104. Căzan Ileana. Imaginar şi simbol în heraldica medievală. [L'imaginaire et le symbole dans l'héraldique medievale]. Edit. Silex, 1996, 140 p. + 10 pl. color. 105. Cernovodeanu, Dan. Ştiinţa şi arta heraldică în România. [La science et l'art héraldique en Roumanie]. Bucureşti, 1977, 566 p. ilustr. 106. Cernovodeanu, Dan şi Mănescu, Jean. Noile steme ale judeţelor şi municipiilor din Republica Socialistă România. Studiu asupra dezvoltării istorice a heraldicii districtuale şi municipale româneşti. (Les nouvelles armoiries des départements et des villes (municipes) de la République Socialiste de Roumanie. Etude sur le développement historique de l'héraldique départemental et municipale roumaine]. Bilingv, româno-francez. În: „Revista Arhivelor”, LI (1974), nr. 1-2, p. 3-218. Extras, DGAS, Bucureşti, 1974, 218 p.
25

Bibliografia heraldicii româneşti
107. Cernovodeanu, Dan. Aperçu sur l'héraldique Roumaine. În: „Hidalguia”. La Revista de Genealogia, Nobleza y Armas (Madrid), XXVII (1979), nr. 156, septembrie-octombrie, p. 6-19-631. 108. Cernovodeanu, Dan. L'évolution des armoiries des pays roumains depuis leur apparition jusqu'à nos jours (XIIIe XXe siècles). Paris, 2 vol., 1997, 1048 p. 109. x x x Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei. [Dictionnaire des sciences auxiliaires de l'histoire]. DGAS, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, 268 p. 110. Dogaru, Maria. Sigiliile – mărturii ale trecutului istoric. Album sigilografic. [Les sceaux – témoignages du passé historique. Album sigillographique]. Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1976, 282 p., 302 ilustr. 111. Dogaru, Maria. Însemne heraldice atestând originea latină a poporului român [Insignes héraldiques attestant l'origine latine du peuple roumain]. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice, 1980, p. 29-43. 112. Dogaru, Maria. Aspiraţia poporului român spre unitate şi independenţă oglindită în simbol. Album heraldic [L'aspiration du peuple roumain vers l'unité nationale et l'indépendance réflétée dans le symbole. Album héraldique]. Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1981, 291 p. 113. Dogaru, Maria. Un armorial românesc din 1813. Spiţa de neam a familiei Balş dotată cu steme. [Un armorial roumain de 1813. L'origine nobiliaire de la famille Balş dotée des armoiries]. DGAS. Bucureşti, 1981, 151 p. 114. Dogaru, Maria. Insignes et dévises héraldiques attestant l'origine latine du peuple roumain. În: Studii in onore di Leopoldo Sandri, Roma, 1983, p. 443-456. 115. Dogaru, Maria. Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului. [Les collections de moules sigillaires des Archives d'Etat]. Bucureşti, 1984, 304 p.
26

Maria Dogaru
116. Dogaru, Maria. Devizele în heraldica românească. [Les devises dans l'héraldique roumaine]. În: „Revista Arhivelor”, LXIX (1992), nr. 2, p; 195-217. 117. Dogaru, Maria. Ştiinţele auxiliare ale istoriei. Heraldica. [Les sciences auxiliaires de l'histoire. L'Héraldique]. Curs universitar pentru Facultatea de Arhivistică, 1994, 121 p. ilustr.(curs dactilografiat). 118. Dogaru, Maria. Din heraldica României. [Héraldique de la Roumanie]. Edit. JIF, 1994, 191 p., XCII pl. color. 119. Dogaru, Maria. Arta şi ştiinţa blazonului. Album. [L'art et la science héraldique. Album]. Facultatea de Arhivistică, 1994, 51 p. + 55 pl. color. 120. Edroiu, Nicolae. Heraldica (L'héraldique). În: Ştiinţele auxiliare ale istoriei. Curs universitar. Cluj-Napoca, 1992, 191 p. 178-200. 121. Gorovei, Ştefan. Mic îndreptar de heraldică (nu numai) ieşeană. [Petit guide d'heraldique]. În: „Opinia”. Iaşi, nr.1204 (26 VII 94); 1206 (28 VII 94); 1208 (30-31 VII 94); 1210 (2 VIII 94); 1212 (4 VIII 94); 1214 (6-7 VIII 94); 1216 (9 VIII 94); 1218 (11 VIII 94); 1220 (13-14 VIII 94); 1222 (16 VIII 94); 1224 (18 VIII 94); 1225 (19 VIII 94); 1226 (20-21 VIII 94). Vezi şi „Arhiva Genealogică”. IV (IX) (1997), nr. 1-2, p. 305-341. 122. Gorovei, Ştefan. Cu privire la heraldica medievală românească. [À propos de l'héraldique medievale roumaine]. În: „Arhiva Genealogică”. II (VII) 1996, nr. 1-2. Caiete heraldice p. 273284. 123. Greceanu Ştefan. Eraldica română. Actele privitoare la stabilirea armoariilor oficiale cu planşe şi cu vocabular. [Héraldique roumaine. Les documents concernant l'établissement des armoiries officiels avec vocabulaire et planches]. Bucureşti, 1900, 231 p., ilustr.
27

Mischevca. Teză de doctorat. Sigismund. Album héraldique]. În: DIR. 1956. [La sigillographie concernant la Transylvanie jusqu'au XV-e siècle]. Sigilii domneşti cu stemele judeţelor. L'Aigle de Roumanie. Vol. ilustr. 1988. Ittu. 1956. Sigilii de dregători. 130. Mănescu Jean Nicolas. 4. 128. 26 p. Les sceaux des hauts dignitaires. 1927. Studii de sigilografie românească. Mănescu. Simbolurile Ţării Moldovei. În: „Revista Arhivelor”. Extras. I-II. Moisil. 129. Negrei. 28 . Heraldica vie şi rolul ei în societate. p. 1994. L'évolution historique des armoiries des Principautés Roumaines du XV-e – XIX-e siècle. Larionescu. nr. XIV-XIX. [Les symboles de Moldavie dans les XIV-e XIX-e siècles. II. Jean Nicolas. Les sceaux princiers avec les insignes des districts]. 129 p. 4-5. 561-633 + 6 pl. 127. Traian. nr. Armorialul Moldovei de Sus. Extras. Mănescu. Ştiinţa. 131. nr. XXVII (1988). 125. p. ilustr. 126. XXVI (1987). Jean Nicolas. L'histoire de la vexillologie et de la sigillographie de Moldavie]. Ion. p. vol. Bucureşti. Introducere. 126-149. Constantin. Sigilografia cu referire la Transilvania (până la sfârşitul secolului al XV-lea). Bucureşti. II (1927-1929). Constantin. Jakó. 1976. 315-338. Sur l'origine des armoiries des Principautés Roumaines (aux XIV-e – XV-e siècle). [L'héraldique vivante et son rôle dans la société]. Chişinău. [Études de sigillographie roumaine. „Revue roumain d’histoire”. Nichitici. p. Bucureşti.Bibliografia heraldicii româneşti 124. Bucureşti. 96 p. Vladimir. Bucureşti. „Revue roumain d’histoire”. + 6 pl. origines et devenir du symbole héraldique unitaire de l'état roumain moderne. p. ilustr. Album heraldic [L'Armorial de Haute Moldavie. 345-367. Alexandru. 88-101. Edit. Din istoria vexilologiei şi sigilografiei heraldice moldoveneşti din sec. 4.

Maria Dogaru 132. Năsturel. 1931.V. [Le drapeau. Étude critique du point de vue héraldique avec des illustrations]. 139.V. Eraldica în faţa P. Recherche critique basée sur l'histoire]. Episcopul Ghenadie al Râmnicului . 136. 76 ilustr. nr. Vasile. Năsturel. 1.Noul Severin. 65-85. 133. ilustr. 100-109. Studiu critic din punctu de vedere eraldicu cu numeroase figuri în testu. stema română. [Les armoiries de Roumanie.V. Bucureşti. Constantin. 237 p. P. nr. 1997. 1885. P. Constantin. Bucureşti. însemne domneşti. Ghenadie. Bucureşti. 134. 1-80. 137. XV (1914). Extras. + pl. 1931. 1903. p. 24 p. Stema României. 138. Moisil. Edit. Aurelian. Bucureşti. trofee. Năsturel. În: „Revista Arhivelor”. [Héraldique devant Msgr. 135. [Les armoiries de Roumanie. P. 1892. les armoiries roumains des enseignes princiers. Stema României. [De l'aigle helioque aux armoiries de la Roumanie]. Cercetare critică pe temeiul istoriei. Modvest. De la acvila heliacă la stema României.V. Carol Göbl. Moiş. trophées. În: „Revista pentru istorie. Conceptul de unitate a poporului român pe care îl 29 . Nova Plantatio şi regii României – moştenitori ai împărăţiilor Bizanţului. + ilustr. + ilustr.S. 61 p. Moisil. p. Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie. Edit. [Nova Plantatio et les Rois de Roumanie successeurs des Empereurs Byzantins]. p. VI (1940). Noi studii de sigilografie românească. [Nouvelles études de sigillographie roumaine]. Bucureşti. L'origine et son évolution historique et héraldique]. P. Năsturel. Évéque de Râmnic-Noul Severin]. Sigiliul domnesc şi stema ţării. 2.S. Originea şi evoluţia ei istorică şi heraldică. Sacerdoţeanu. Voinţa naţională. 178 p. Steagul. arheologie şi filologie”. Studiu sfragistic din punct de vedere istorico-heraldic cu numeroase figuri în text. În: „Boabe de grâu”.

142. Marcel. 7 p. Bucureşti. 30 . p. [De la sigillographie de Moldavie et de Valachie]. Edit. Neuchâtel. [Le sceau princier et les armoiries du pays. L'Héraldique roumaine. [Esquisses sur la sigillographie roumaine]. 11-68 ilustr. Edit. 2-3. 140.Bibliografia heraldicii româneşti reflectă şi rolul avut în formarea ideii de unire. 1974. Extras. 1891. 1956. Bucureşti. În: Arhivum Heraldicum LXXXV (1971). 172. + 5 ilustr. + ilustr. p. + 12 pl. În: DIR Introducere. Sturdza Săuceşti. Marcel.Tratat tehnic [L'Héraldique.R. 141. p. Urechia. + 5 ilustr. Schiţe de sigilografie românească. Academiei R. 32-38. 331538 + ilustr.A. Bucureşti. În: „Revista Arhivelor”. Paul Attinger. Vol. Sturdza Săuceşti. Ştiinţifică. nr. Emil. XI (1968). Vârtosu. Heraldica . 1971. 143. Comisiunea însărcinată de Ministerul de Interne cu cercetarea stemelor regatului şi ale judeţelor. II.P. 2. Le concept de l'unité qu'il reflète et leur rôle dans la formation de l'idée d'union]. p. nr. Din sigilografia Moldovei şi a Ţării Româneşti. Traité technique]. V. 17 p.

„Revue roumain d’histoire”. Dan. 2. f. O capsulă sigilară de la Şerban Cantacuzino Voievod. 145. genealogie şi sigilografie (Filiala Iaşi) în anul academic 1996-1997. Contributions au système des sceaux à timbre fixe. 1973. 146. În: „Arhiva Genealogică” IV (IX) (1997). 29 mai . p. 1. Les timbres des armoiries des familles de Moldavie et de Valachie. 149. 1. 2. 67-69. XV (1976). Berindei. + 12 ilustr. 1-2.. 2. Livia. [Les sceaux des princes régnants du XVII-e siècle. nr. Constanţa. Boiangiu. 59 p. Une capsule sigillaire 31 . Bunta. 147.2 juin 1972). 1973. de Généalogie et de Sigillographie auprès de l'Institut d'Histoire „N. p. ilustr. Questions controversées de l'héraldique roumaine]. Bucureşti. Aneta.IV. Cinq ans d'activité de la Commission d'Héraldique. Sigilii domneşti din secolul al XVII-lea. génèalogie et sigillographie 1996-1997]. 148. nr. 1997. [L'activité de la Commission d'Heraldique. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques (Liège. Iorga”. Quelques supralibros des Voivodes roumains. [Cours spécial d'héraldique. Braga (Portugalia). Curs special de heraldică (Probleme controversate ale heraldicii româneşti). În: volumul Bibliophile au Pont Euxin. 92 p. 346-348. Bartsch. p. Activitatea Comisiei de heraldică.341-342. Contribuţii la sistemul de sigilare cu „timbru fix”. Magdalena.a. ABORDĂRI TEORETICE ŞI ACTIVITĂŢI PRACTICE 144. Ferdinand. Bacâru.

155. XXXI (1994). p. 195-198. sigilografia şi medalistica aniversării unui deceniu de la Unirea Transilvaniei cu România. 1012-1022. 1978-1979. La Souveraineté et l'indépendance dans l'héraldique médiévale roumaine. Căzan.Bibliografia heraldicii româneşti provenant de Şerban Cantacuzino]. Din activitatea unui vechi atelier de gravură fondat în Bucureşti în perioada regulamentară. În: „Revista de istorie”. Căzan. Ileana. 263-275. nr. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 154. 156. sigillographie et médaillistique à l`occasion d`anniversaire d`une décennie de l'Union de la Transylvanie avec la Roumanie]. 54-60. 152. [Le symbole héraldique et la 32 . Ideologische und sozial kulturelle Gegebenheiten im heraldischen Symbol. 517-544. (Sigilii de la Vasile Ştefăniţă Lupu. Victor. Buzdugan. p. [Sur l'activité d'un ancien atelier de gravure fondé à Bucarest. p. nr. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. Originile simbolice ale blazonului. 2. Căzan-Neagu. VII.D. În: Studii şi cercetări de numismatică. 95-105. p. Şerban Cantacuzino). [Les origines symboliques du blason). Bourul Moldovei semn de hotar. Ileana. XXXVIII (1989). Xenopol”. Ileana. pendant la période du Reglement Organique]. XI (1979). În: Recueil d'études généalogiques et héraldiques roumaines. 151. XLII (1989). Ileana. [Contributions à l’héralique. 5 p. Căzan. Iaşi. LXXIII. p. Caţavei. În: Analele Universităţii Bucureşti. 153. George. Simbolul heraldic şi legitimarea realităţilor socio-politice. În: „Ziridava”. 126-127. 1988. Gheorghe. Bucureşti. Contribuţii la heraldica. 150. IV 1968. p. [L'aurochs moldave -signe de démarcation]. Burlacu.

[Héraldique de Valachie et de Moldavie]. Cernovodeanu. 162. nr. 157. Cernovodeanu. 6-8. 158. 3. V (1976). p. Bucureşti. XVI (1940). IV(1993). 159. al XVI-lea). Consideraţiuni asupra heraldicii române. Dan. 11. [Armoiries roumaines]. Dan. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române” LXX-LXXI (1976-1977).Maria Dogaru légitimation des réalités socio-politiques]. În: „Magazin istoric”. [Quelques sceaux inédits se trouvant dans l'exposition numismatique du Musée d'Histoire de la ville municipale de Bucarest]. 217-229. [Considérations sur l'héraldique roumaine]. 161. nr. Bucureşti. nr. 4. Heraldica în slujba idealurilor naţionale paşoptiste. le symbole et le signe héraldique]. Câteva sigilii inedite aflate în expoziţia numismatică a Muzeului de Istorie a municipiului Bucureşti. În: Vlăstarul. În: „Revista de istorie”. XI (1977). Bucureşti. 160. Imaginarul medieval. 67-71. 124-125 (se fac referiri şi la stema familiei Brâncoveanu). XI (1974). În: Studii şi materiale de istorie medie. nr. simbolul şi însemnul heraldic [L'imaginaire médiéval. 92. În: „Tribuna României”. p. p. Dan. p. Căzan. + ilustr. Maria. p. Heraldica Ţării Româneşti şi Moldovei. 33 . Ileana. + 10 ilustr. nr. Dan. Dan. nr. În: „Revista Muzeelor” şi Monumentelor”. 3-4. 15 p. 163. Cernovodeanu. Steme româneşti. 117-131. 1974. p. Cernovodeanu. 15-18 + 7 ilustr. 15 + 6 ilustr. XI (1992). cetate a culturii româneşti. partea I. Dan şi Cojocărescu. [La science héraldique au service des idéaux nationaux des révolutionnaires de 1848]. p. 1974. În: Târgovişte. Cernovodeanu. Cernovodeanu. Reprezentări heraldice în vechi tipărituri şi manuscrise româneşti (sec. 135-149. [Représentations héraldiques dans les imprimés et des manuscrits roumains anciens – XVI-esiècle]. Extras.

vol. Cernovodeanu. XXXIII (1994). Freiburg in Bresgau. XII-e Congrès et l'Académie Roumaine-Américaine. p. 199). XV (XIX). 167. 220-221. nr. 1989. Freiburg in Bresgau. p. Cernovodeanu. Cernovodeanu. Heraldica în slujba ştiinţei istorice româneşti [L'Héraldique au service de la science historique roumaine]. Nouvelles découvertes dans le domaine de l'héraldique medievale roumaine. La Revista de Genealogie Nobleza y Armas (Madrid). 39-52. Dan. [Àpropos de la position de queue des lyons héraldiques. 427-437. În: „Revista Arhivelor”. 170. Mircea Eliade et la symbolique héraldique. Cernovodeanu. (Los Angeles). 34 . Vol. 1990. 53-64. p. La Revista de Genealogia Nobleza y Armas (Madrid). Dan. Sorbonne.A. 183-189. 200. A. 1872-1947]. XXXV. În: „Hidalguia”. 168.R. 24-27 juin 1987]. În: Les actes du VI-e colloque de l'Académie Internationale d'Héraldique. p. Cernovodeanu. Dan. suporţi ai stemei Principatului şi apoi a regatului român (perioada 1872-1947). 1987. Cernovodeanu. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. nr. p. 229-241. 165. tenants des armoiries du Principauté et puis du Royaume roumain. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. Un demi-siècle de sciences généalogiques et héraldiques en Roumanie: 1940-1990.Bibliografia heraldicii româneşti 164. La Petite Pierre. p. Hommage à Mircea Eliade. Vol. vezi şi „Hidalguia”. p. Cernovodeanu. În: Homo Religiosus. X (1990). XIII (XVII) (1986). În: legătură cu poziţia cozii leilor heraldici. Bruxelles. p. 9-13 octobre 1989. 175-192. Vol. XLIX (1997). 169. nr 1-2. nr. Dan. Dan. Le cimier dans les anciens pays roumains. 228-239. XXXVIII. Paris. Dan. LXIV. „Revue roumain d’histoire”. 166. 2. L'origine des grands sceaux princiers moldo-valaques à la bordure ornée de medaillons aux armoiries des districts de ces principautés. Dan. 232-241.

172. München. Ultimul herald al Basarabiei. 15 noiembrie 1978. 490-493. Maria. nr. În: Internationaler Kongress für genealogische und heraldische Wissenschaften. Chişinău. Comunicare susţinută în Comisia de heraldică. 176. [Un intéressant document cartographique – carte de la Dacie de 1881. p. 1991. p. nr. p. 3.Maria Dogaru 171.revista de cultură istorică”. Cernovodeanu. 1974. 1. Iurie. IV (IX) (1997). Le lion dans l'héraldique dynastique roumaine. Iorga”. L'état actuel et les directions du développement de la sigillographie roumaine. Maria. XII (1969). 174. În: „Patrimoniu . 173. Maria. XLVIII (1971). Valoarea educativă a simbolului heraldic. Dogaru. 175. Înfiinţarea Comisiei de heraldică. p. Colecţia de sigilii a Direcţiei Generale a Arhivelor Statului Bucureşti. 177. Le dernier hérald de la Bassarabie]. Colesnic. 377-379. p. Maria. généalogie et sigillographie]. Un interesant document cartografic: Harta Daciei de la 1881 cu stemele provinciilor române. În: „Arhiva Genealogică”. Dogaru. 155-171. p. genealogie şi sigilografie. Dogaru. În curs de publicare. 19-26. Dogaru. 315-337. ilustr. Paul Gore. Maria. avec les armoiries des provinces roumaines]. nr. nr. Dan. 212-231. [La valeur éducative du symbole héraldique]. Dogaru. Dogaru. LII (1976). [La collection de sceaux de la Direction Générale des Archives d'Etat du Bucarest]. În: „Revista Arhivelor”. 4. nr. 178. Maria. În: „Revista Arhivelor”. 1-2. [Paul Gore. În: „Revista Arhivelor”. genealogie şi sigilografie de pe lângă Institutul de istorie „N. 2. de la sigillographie et de l'insignologie pour l'étude de l'histoire des 35 . [La constitution de la Commission d'héraldique. L'importance de l'héraldique.

123-133. Expoziţia „Ideea de unitate şi independenţă oglindite în simbol heraldic”. 4. XXXIII (1980). Maria. Maria. În: „Revista Arhivelor”. p. Maria.Bibliografia heraldicii româneşti Pays Roumains. 3. heraldică”. 206-222. Sigiliul – izvor istoric şi factor cultural. 182. [Exposition „L'idée d'unité et d'indépendance reflétée dans les symboles héraldiques”]. XXIX (1980). 183. Londra.7 septembre 1976. Însemne heraldice reflectând ideea unităţii naţionale. În: „Revista de Istorie”. arhivistică. Maria. Bucureşti. 978-979. Muzee. Les sources sigillaires au service de l'histoire de la science et de la technique. 184. Dogaru. 185. Sources héraldiques refletant l'origine latine du peuple roumain. Dogaru. LVIII (1981). În: „Revista de istorie”. Dogaru. [Enseignes héraldiques reflétant l'idée de l'unité nationale]. [Le sceau – source historique et facteur culturel]. XXXIII (1980). 5. p. Dogaru. Dogaru. 181. XIX (1982). Maria. 25-46. archivistique et héraldique”]. Dogaru. Londre. nr. În: Recueil du XIII-e Congrès International de Sciences Généalogiques et Héraldiques. 36 . 1979. În: Analele Universităţii Bucureşti. 23-31. [La reconstitution de la Dacie dans le symbole héraldique]. Maria. Maria. 31 août . În: Recueil d'etudes généalogiques et héraldiques roumaines. p. p. ilustr. p. 1982. 743758. p. nr. Colocviul ştiinţific „Arheologie. Supliment. nr. În: „Revista Arhivelor”. 454. nr. LVI (1979). 180. 4. p. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Dogaru. Reconstituirea Daciei în simbol heraldic. 179. Istorie. [Le colloque scientifique „Archéologie.

Unitatea românească în simboluri heraldice. XXV (1988). Valorificarea izvoarelor heraldice în activitatea de instrucţie şi educaţie a tineretului. 191. prietenia. 47 p. Dogaru. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor. Expoziţia „Izvoarele heraldice reflectând pacea. 187. 8. [L'unité nationale roumaine dans les symboles héraldiques]. p. În: „Magazin istoric”. Dogaru. 190. nr. nr. XXIII (1986). Dogaru. 26 oct-30 nov 1990. Maria. 321-325. Muzee. l'unité nationale et l'indépendance”]. Muzee. Dogaru. Chişinău. XXIV (1987). [Les principes d'organisation des expositions sigillaires]. 31-43. [Valorisation des sources héraldiques dans l'instruction et l'éducation de la jeunesse]. În: „“Revista Arhivelor””. Albu Liliana. Dogaru. Maria. Dogaru. 14-19. Revoluţia românăde la 1848 reflectată în izvoare heraldice. Le rôle du sceau dans la vérification de l'authenticité 37 . p. 1983. 1986. Ideea unităţii naţionale oglindită în simbol heraldic. Maria. În: Muzeul Naţional. Maria. l'amitié. 193. [La révolution roumaine de 1848 reflétée dans les sources héraldiques]. 3-4. Principii de organizare a expoziţiilor sigilare. 148-150. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Maria. [L'exposition "Les sources héraldiques reflétant la paix. Dogaru. 188. 189. [L'idée de l'unité nationale reflétée par les symboles héraldiques]. 5. Maria. LXVIII (1991). DGAS. [L'exposition "Les sceaux – témoignages de la pérénité roumaine au Bas Danube]. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. nr.Maria Dogaru 186. 5. nr. p. Le faux dans les documents moldovalahs. p. Muzee. p. Florica. 1. unitatea naţională şi independenţa”. 192. 48-61. Expoziţia „Sigiliile – dovezi ale perenităţii româneşti la Dunărea de Jos”. 1. an XVIII (1984). 1983. Maria şi Mureşan. Dogaru. p. Maria. VII.

1894. XIX. Maria. 473484. Maria. + ilustr. nr. [Dan Cernovodeanu éminent représentant de la héraldique roumaine]. 196. p. 1991. LXIV (1987). Dogaru. 198. surse pentru cunoaşterea artei feudale româneşti. nr. Romania's heraldry. 17-30. nr. 4. 1998. 135 p.Bibliografia heraldicii româneşti des actes. În: „Hrisovul” (serie nouă). 197. Maria. Stemele ţărilor în faţa religiunilor daco-romane. [Les bulles d`or utilisées dans les chancelleries de la Valachie et Moldavie. Eraldica veche a românilor. Maria. 195. În: „Revista Arhivelor”. În: „Ziridava”. [Moulages sigillaires réalisés aux Archives d'Etat à l'appui des activités culturelles et éducatives]. p. În: Memoria Antiquitatis. nr. sources pour la connaissance de l`art feodal roumain]. [La conservation des sceaux]. Dogaru. Dogaru. Bucureşti. Dan Cernovodeanu – strălucit reprezentant al heraldicii româneşti. Muzeul de Istorie din Piatra Neamţ. Saragosa. p. Catalogue. În: „Revista Arhivelor”. Falsos y falsicaciones de documentes diplomaticos en le adad medis. IV-V. [La contribution de Gheorghe Asachi au développement de l'héraldique roumaine].Noul Severin. Dogaru. Păstrarea şi conservarea sigiliilor. În: vol. p. p. 3. 113 p. + 65 pl. LXXI (1994). Mulaje sigilare realizate de Arhivele Statului în sprijinul activităţilor cultural-educative. 418-423. Bucureşti. Les armoiries des pays (roumains) devant les religions daco-romanes. 370-379. Maria. 1999. Ghenadie episcop al Râmnicului . Bulele de aur folosite în cancelariile Ţării Româneşti şi Moldovei. cabirismul şi mitraismul. [L'ancien héraldique des Roumains. 339-343. 194. 75-85. 1994. 200. Enăceanu. Drăghici Natalia şi Dogaru. 199. p. Maria. Contribuţia lui Gheorghe Asachi la dezvoltarea heraldicii româneşti. XXI. le cabirisme et le mithraïsme]. 1996. 38 . Dogaru.

vol. 33-44. 4p. În: „Revue d’héraldique et onomastique”. [L'année 1848 dans la lumière des sources sigillaires]. Profesor doctor Maria Dogaru la 65 ani. Ioan C. 8. 1925. 1946. 204. Sur le blason des Princes Roumains. 345-346. Gorovei. Gheorghe. 30 p. [A propos de quelques études de généalogie et d'héraldique]. Bucureşti. 1-2. Octavian. 205. 203. nr. 22. Gorovei. Extras. nr. 3. Ştefan. Raportul preşedintelui Comisiei Consultative Heraldice adresat ministrului de interne asupra activităţii comisiunei între 1921-1938. nr. O acvilă neobişnuită. In honorem Paul Cernovodeanu. IV (IX) (1997). p. Olimpia. A existat în România instituţia heraldică? [A-t-il existé en Roumanie l'institution héraldique?]. Pe marginea unor studii de genealogie şi heraldică. 26-32. Iliescu. p. 1938. XIX. În: „Arhiva Genealogică”. 208. [Un aigle insolite]. Despre primele steme ale Principatelor Române. p. p. 209. Grămadă. În: Studii şi cercetări de istorie veche.Maria Dogaru 201. În: „Magazin istoric”. 1-3. [Le rapport du président de la Comission Consultative héraldique adressé au Ministre de l'Intérieur sur l'activité de la Comission de 1921 à 1938]. Guţu. În: „Lupta întregului popor” (1988). 3. 1531-1538. tom. Filitti. p. În: Cercetări şi documente privitoare la istoria Principatelor Române. IV-V. 2. În: „Hrisovul” (serie nouă). Filitti. 39 . XXX (1977). p. p. 1999. p. [Sur les premières armoiries des Principautés Roumaines]. Iorga. Bucureşti. 202. V (1971). Anul 1848 în lumina izvoarelor sigilare. Ştefan. 206. 17-19. 207. Cristache şi Dogaru. În: „Revista de istorie”. Bruxelles. Ioan C. [Le professeur Maria Dogaru a 65 ans]. Maria. Nicolae. 27-36. nr. Nicolae. 1935.

Bibliografia heraldicii româneşti
210. Ittu, Constantin. Imagistica heraldică din secolele XIV-XVI. [L'image héraldique des XIV-XVI-e siècles]. În: Buletinul Comisiei de heraldică, genealogie şi sigilografie al Academiei Române. Filiala Cluj-Napoca. I-II (1995-1996), p. 6-28. 211. x x x. Izvoare speciale, dovezi ale permanenţei şi continuităţii poporului român în vatra strămoşească. [Sources spéciales, preuves de la permanence et de la continuité du peuple roumain dans son atre]. Manifestare organizată în cadrul „Săptămânii internaţionale a Arhivelor”. Bucureşti, 26 noiembrie - 2 decembrie 1979. În: „Revista Arhivelor”, LIX (1982), p. 277-284. 212. Jitaru, Grigore P. Contribuţii la istoria blazonului [Contributions à l'histoire du blason]. În: „Anuarul Muzeului Naţional de Istorie al Moldovei”, I (1992), Chişinău, p. 27-36. 213. Maior, Corneliu şi Stoi, Dimitrie. Ecosistemele pădurilor de pe Valea Crişului Alb înfăţişate de heraldica sigilară din sec. XVIII şi XIX. [Les écosystèmes des forets de la vallée Crişul Alb présentés par héraldique sigillaire de XVIII-e et XIX-e siècles]. În: Universitatea de Vest Vasile Goldiş. Arad, nr. V (1995), p. 77-85. 214. Marinescu, Ioan. Insigna Congresului de numismatică şi arheologie de la Craiova din anul 1934. [Insigne du Congrès de numismatique et d'archéologie de Craiova de 1934]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. LXXXVIILXXIX 1983-1985, nr 131-133, p. 415-417. 215. Mănescu, Jean N. Beiträge zur Geschichte der Geheimgesellschaften. În: „Info”. VI (1985), nr. 2, p. 40-41. 216. Mănescu, Jean N. Les ornements extérieurs de l'écu dans l'héraldique d'Etat roumain. Lucrare de diplomă. Universitatea Bucureşti, 1986, mss. 217. Mănescu, Jean N. Acvila României. [L'aigle de la Roumanie]. În: „Magazin istoric”. XXV (1991), nr. 4, p. 33-35.
40

Maria Dogaru
218. Metzulescu, Stelian. Pe marginea tematicii: Heraldică. [Sur le thème: héraldique]. În: „Filatelia”. IX (1960), nr. 4, p. 6, 11 + 6 ilustr. 219. Metzulescu, Stelian. Un document heraldic. [Un document héraldique]. În: „Glasul Bisericii”. XIX (1960), nr. 11-12, p. 1035-1037. 220. Metzulescu, Stelian. Semiluna - simbol heraldic. [Le croissant de la lune - symbole héraldique]. În: „Glasul Bisericii”. XX (1961), nr. 11-12, p. 1104-1121, + ilustr. 221. Metzulescu, Stelian. Reprezentări şi inscripţii religioase aflate pe drapelele folosite în trecut de Ţările Române 1500-1856. [Représentations religieuses trouvées sur les anciens drapeaux des Pays Roumains - 1500-1856]. În: „Glasul Bisericii”. XXI (1962), nr. 9-10, p. 917-941. 222. Metzulescu, Stelian. Importanţa heraldicii în ilustrarea cărţilor şi manuscriselor. Ilustrarea prin motivul heraldic „capete de arapi”. [L'importance d'héraldique dans l'illustration des livres et des manuscrits. L'illustration par le motif héraldique: têtes d'arabes]. În: Volumul jubiliar al Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti (75 de ani de activitate). Bucureşti, 1971, p. 109-112. 223. Minea, Ilie. Importanţa juridică a peceţilor domneşti. [L'importance juridique des sceaux princiers]. În: Cercetări istorice. X-XII (1934-1936), nr. 1, p. 344. 224. Moisil Constantin. O stemă interesantă de la Constantin Mavrocordat. Cu privire la originea stemei unite. [Un blason interessant de Cosntantin Mavrocordat. A propos de l’origine des armoiries unies]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. XVIII (1923), p. 92-94. 225. Moisil, Constantin. Primele peceţi cu stemele unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti. [Premiers sceaux avec
41

Bibliografia heraldicii româneşti
les armoiries unies de la Moldavie et de la Valachie]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. XVIII (1923), p. 6063 + ilustr. 226. Moisil, Constantin. Bule de aur româneşti. [Bulles d'or roumaines]. În: „Cronica numismatică şi arheologică”. IV (1923), nr. 3-4, p. 24-26. 227. Moisil, Constantin. Bule de aur sigilare de la domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei. [Bulles d'or sigillaires provenant des princes de la Valachie et de la Moldavie]. În: „Revista Arhivelor”. I (1924-1926), nr. 1-3, p. 249-265 + ilustr. 228. Moisil, Constantin. Comisiunea consultativă heraldică. [La commission héraldique consultative]. În: „Revista Arhivelor”. I (1924-1926), nr. 3, p. 299-300; I (1924-1926), nr. 4-5, II (1927-1929), p. 260-261 şi 453-454. 229. Moisil, Constantin. Mihail Kogălniceanu şi heraldica naţională. [Mihail Kogălniceanu et l'héraldique nationale]. În: „Arhiva Românească”. III (1939), p. 49-58 + 2 pl.. Extras. Bucureşti, 1939, 10 p. + 2 pl. 230. Moisil, Constantin. O descriere heraldică din anul 1841. [Une description héraldique de l'année 1841]. În: „Arhiva Românească”. III (1939), p. 286-287. (Este descrisă stema Moldovei). 231. Moisil, Constantin. Steme vechi româneşti. 1. Basarabii şi Muşatinii. [Armoiries roumaines anciennes. Les Basarab et les Muşat]. În: „Universul”. LVIII (1941), nr. 112 (29 aprilie), p. 2 + ilustr. 232. Moisil, Constantin. Steme vechi româneşti. 2. Despot Vodă şi Mihai Radu. [Armoiries roumaines anciennes. Despot Vodă et Mihai Radu]. În: „Universul”. LVIII (1941), nr. 119 (6 mai), p. 2 + ilustr.
42

1942. 240. 12 p. nr. LVIII (1941). geneza şi evoluţia ei în vechea artă românească. 371-375. Steme vechi româneşti. nr. la Moldavie et la Transyilvanie]. + 1 pl. Brâncoveanu et Cantemir]. Moisil. Moisil. Năstase. LVIII (1941). Ideea imperială în Ţările Române. V (1942). p. Anneaux sigillaires princiers d'or]. Les blasons unis de Valachie et de Moldavie]. nr. 237.P. Stemele unite ale Moldovei. LVIII (1941). [Recherches sigillographiques. În: „Universul”. 2 + 3 ilustr. 5. Moisil. 212-219 + 1 pl. Extras. 2 + ilustr. 3. 159 (15 iunie). 151-162. În: „Buletinul Ştiinţific al Academiei R. Ţării Româneşti şi Transilvaniei. Moisil. Constantin. nr.R. p. În: Universul. În: Studii şi cercetări de numismatică. [Armoiries roumaines anciennes. I (1948-1949). p. Constantin. Moisil. În: „Universul”. Stemele unite ale Ţării Româneşti şi Moldovei.Maria Dogaru 233. [Premiers sceaux avec les armoiries unies de la Moldavie et de la Valachie au début du XVII-e siècle]. nr. Brâncoveanu şi Cantemir. II 1958. 12 p. Constantin. [Armoiries roumaines anciennes. Extras. p. Inele sigilare domneşti de aur. [Une page de l'ancienne héraldique roumaine]. Constantin. 152 (8 iunie). Moisil. 43 . [Drapeaux et armoiries]. 236. nr. Constantin. p. Bucureşti. 2 + 5 ilustr. Steme vechi româneşti. 1949. 238. În: „Universul”. Steaguri şi steme. 235. 234. [Armoiries roumaines anciennes. Dumitru. O pagină de heraldică românească veche. Moisil. Constantin. Cercetări sigilografice. p. 300 (4 noiembrie). 1.” Ştiinţe Istorice – filozofie. Primele peceţi cu stemele unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti de la începutul veacului al XVII-lea. Steme vechi româneşti. Constantin. 2 + 4 ilustr. 239. În: „Revista Arhivelor”. LVIII (1941). 3-4. Les armoiries unies de la Valachie. p. 4. 132 (19 mai).

XV (1977). 1-2. Opanschi. 246. bâtiments et monnaies]. Dimitre. Dumitru. În: „Analele Academiei Române”. [Le sceau de Michel le Brave comme prince de Valachie. nr. Extras. 267-285 242. Din nou despre coroana lui Vasile Lupu. Les insignes du pouvoir. dezbateri. Ardealului şi Moldovei. [Le blason du pays sur les sceaux. IV (IX) (1997). Heraldica naţională. Les quadrupèdes androcéphales figurés sur les monuments et leurs origines]. XXVII (1904-1905). În: Studii şi cercetări de numismatică. Năsturel. Năsturel. nr. 12-13 (23-30 decembrie). Patrupedele androcefale figurate în monumente şi originea lor. Alexandru. 325-330.Bibliografia heraldicii româneşti [L’idée imperiale dans les Pays Roumains et son évolution dans l’ancien art roumain]. Stoica. 14 (6 ianuarie). Onciul. P. vol. p. Bucureşti. Contribution à l'histoire du cérémonial de la Cour romaine. 244. Atena. 497-514 + ilustr. 1905. 7 p. 117-119. 245. Bucureşti. V (1902). 1958. V. 5 (4 noiembrie). Sigiliul lui Mihai Viteazul ca domn al Ţării Româneşti. de Transyilvanie et de Moldavie]. Năstase. 247. p. p. Revistă enciclopedică populară. V (1901). II. Cătălina. 2. p. tom. 243. [Sur les armoiries unies de la Moldavie et de la Valachie au debut du XVII-e siècle]. Steme domneşti şi stihuri la gherbul Ţării pe vechi tipărituri din Ţara Românească şi 44 . nr. În: „Convorbiri literare”. 233258. 1. seria a II-a. În: „Arhiva Genealogică”. Marca ţării pe peceţi. p. Odobescu. 30 p. În: „Revue des études sud-est européennes”. Nicolaescu. ilustr. 241. p. 1958. p. 169-175. nr. clădiri şi monede. 367-369 + ilustr. [Du nouveau sur la couronne du Vasile Lupu]. XLII (1908). p. 371-376 + ilustr. [Héraldique nationale. Petre Ş. Asupra stemelor unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti la începutul veacului al XVII-lea. nr. În: „Albina”. 1972.

VII (1996). Suceava). 33-36. În: „Filatelia”. Despre sigiliile în alb din cetatea bizantină Păcuiul lui Soare (jud. Ion Nistor” din comuna Oprişeni. Mihail şi Berceanu Radu. 251. 236-237. XXX (1982). XXXII (1995). 44 p. În: Cercetări numismatice. color. [L'Héraldique . În: „Bulletin de la section historique de l'Académie Roumaine”.Maria Dogaru Moldova. În: „Revista Muzeelor”. Paşcanu. [Sur les sceaux en blanc de la cité byzantine Păcuiul lui Soare du district Constanţa]. 254. În: „Filatelia”. 45 . Braşov. 253. 64-67.science auxiliaire de l'histoire]. 1935. Unirea. p. Constanţa).municipes. Sanielevici. Stema Moldovei şi cea a Ţării Româneşti. XVII (1930). p. Heraldica în filatelia românească. [Armoiries princiers et vers aux armoiries du pays sur anciennes ouvrages imprimés de Valachie et Moldavie]. x x x. 248. 250. [Les armoiries de la Moldavie et de la Valachie]. XX (1971). 245-252. 8 (184). [L'Héraldique dans la philatélie roumaine].P. Mihail şi Berceanu. + pl. p. În: Monitorul Oficial. p. Panaitescu. Papasima. 9 + ilustr. Tudor. p. 9 (185). 1934. Două drapele din patrimoniul Muzeului Militar Naţional. 2. Paşcanu. În: Studii şi cercetări de istorie veche. judeţelor şi municipiilor în culori după originalele Comisiei Consultative Heraldice. jud. Lizica. (Drapelele Societăţii arcaşilor „Avram Iancu” şi Şcolii primare „Dr. des districts et des villes . Popoiu. Bucureşti. 10-11 + ilustr. en couleurs d'après les originaux de la Commission consultative héraldique]. 249. nr. L'aigle byzantin sur les vêtements des princes roumains du Moyen Âge. 252. Stemele Regatului României. P. [Deux drapeaux provenant du Musée Militaire National]. XX(1971). p. nr. Radu. St. 1. 2 f. [Les armoiries du Royaume de la Roumanie. Heraldica ştiinţă ajutătoare a istoriei. + ilustr. nr. nr.

Bucureşti. În: Cercetări numismatice. 2-3. p. p. 579-589 + ilustr. ilustr. 260. [L'aigle et la tête d'aurochs. 14-19 septembrie 1970). I. [Une représentation d'Heracles sur un anneau sceau découvert dans le site geto-dace de Vlădiceasca]. 481-489 + 35 ilustr. 29 mai . XVII (1980). IV. Ştefănescu. p. 261. Sturdza Săuceşti. R. 1962. reproduse în volumul Itinerarii medievale.2 juin 1972. p. Şahinian. Viena. 155-162. II 1958. Xenopol”. Motive şi teme heraldice în arta veche şi stemele Ţărilor Române. [Sur un enseigne sculpté et peint de Cozia]. În: Studii vâlcene. [Les plus anciens sceaux princiers et boyards moldaves]. 141-158. 1972. 258. Liège. În: Studii şi cercetări de numismatică. 2637. 1980. 46 . 1979. Referat la cel de-al X-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Genealogice şi Heraldice. În: Studii şi cercetări de istoria artei.D. p. p. 257. însemnele unirii Munteniei şi Moldovei pe mărcile poştale româneşti. Marcel.Bibliografia heraldicii româneşti 255. Leon. 371-387. Sturdza Săuceşti. Aperçu sur l'Héraldique roumaine. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. 1973.D. Cele mai vechi sigilii domneşti şi boiereşti din Moldova (1387-1421). O reprezentare a lui Heracles pe un inel sigilar descoperit în aşezarea geto-dacică de la Vlădiceasca. p. Viena. [Motifs et thèmes héraldiques dans l'ancien art et les armoiries des Pays Roumaines]. Marcel. 259. Trohani. enseignes de l'union de la Valachie avec la Moldavie sur les timbres postales roumains]. 2. l'Armorial roumain. În: Genealogica et Heraldica. Vezi şi Arhivum Heraldicum. Despre un însemn sculptat şi pictat de la Cozia. Şimanschi. II (1979). George. 93-95. Braga (Portugalia). În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Theodorescu. 1973. Vulturul şi capul de bour. Ion. nr. 256.

XXV (1942). 15 p. mem. [Gloses sigillographiques]. 265. domn al Moldovei. Florica şi Stoica. LXXV-LXXVI (1981-1982). Bucureşti. Emil. Originea stemelor Ţărilor Române. [La restauration du drapeau qui a appartenu au Brick Mircea]. Vârtosu. 419-437. 73-87 + 6 pl. Anexa la raportul Comitetului Delegaţiilor de secţiune asupra Proiectului de lege pentru modificarea armelor ţării. Vârtosu. 351-362. XXXIII (1996). În: „Revista Muzeelor”. 57-65. 47 . În: „Revista istorică română”. I (1931). Secţ. L'apparition et le rôle politique et juridique du sceau princier. Vitali. 3. nr. 1. Urechia. 1958. [Les critères d'ordre héraldique pour la détermination des princes émetteurs de l'époque médiévale de la numismatique roumaine]. 266. p. În: „Studii şi Cercetări Numismatice”. Emil. Sigilii domneşti rare din veacul al XVII-lea. S. 264. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. [Les sceaux rares des princes régnants du XVII-e siècle]. Bucureşti. Umlauf. În: „Analele Academiei Române”. Veress. Vârjoghie. 129-130.Maria Dogaru 262. Alexandru Moruzi). 1942. „Revue roumain d’histoire”. Emil. 225-232. p. Mem. t. Extras. (Sigiliile heraldice ale lui Vasile Lupu. Florica. V. Constantin Brâncoveanu. [L'origine des armoiries des Pays Roumains]. Vârtosu. + 6 pl. p. nr. A. 268. 12-13. Criteriile de ordin heraldic pentru determinarea domnitorilor emitenţi din epoca medievală a numismaticii româneşti. 1898. domni ai Ţării Româneşti). 263. (Sigiliile domnitorilor Petru Muşat. Glose sigilografice. p. [Annexe au rapport du Comité des délégations de section sur le projet de Loi pour la modification des armoiries du pays]. Mihai Radu şi Grigore Ghica. 267. Ist. nr 2.A. 2. III. VI (1967). Restaurarea drapelului ce a aparţinut Bricului Mircea. p. p. nr.

Despre cosigilarea actelor domneşti. VI (1969). vol. Iaşi. 255285. Petronel. Vârtosu. [Observations sur des sceaux médiévales moldaves]. Zahariuc. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie”. 1-2. [Sur la cosigillation des actes princiers]. IV (IX) (1997). p. În: „Arhiva Genealogică”. p. 48 . Emil.Bibliografia heraldicii româneşti 269. 270. 151-158. Observaţii asupra unor sigilii medievale moldoveneşti.

Bălăceanu Stolnici. 189-197. p. 273. 1. p. În: Studii şi cercetări de istorie veche. 3-4. p. Cel de-al XVI-lea Congres Internaţional de Genealogie şi Heraldică de la Copenhaga. Le XI-e Congrès international de Généalogie et d'Héraldique. 274. [Le XVI-e Congrès International de Généalogie et Héraldique de Copenhaga]. nr. pag. „Revue roumain d’histoire”. [Sceaux byzantins de Brousse – Turquie]. I. Două armoriale ale familiei Du Mont. 1024-1025. În: Studii şi cercetări de numismatică. [Le sceau d'un prélat de Russie trouvé dans l'habitat de Garvăn (region Galati]. Sceaux des empereurs byzantins découverts en Roumanie. nr.Belgia). Tom. p. nr. p. Berindei. 272. C. nr. Le XII-e Congrès international de Généalogie et d'Héraldique de Munich. 3. VII (1956).V. 199-206 (fig. Berindei. 149-172. Barnea. [Deux armoriaux de la famille Du Mont]. Bucureşti. 275. p. Dan. 277. INTERFERENŢE HERALDICE EXTERNE 271. nr. 6. „Byzantia”. În: „Arhiva Genealogică”. „Revue roumain d’histoire”. Sigiliul unui ierarh al Rusiei în aşezarea de la Garvăn (reg. 49 . Galaţi). I. Dan.). 1971. XXXIV (1981). Sigilii bizantine de la Brusa (Turcia). Dan. I (VI) (1994). nr. 185-193 (Se prezintă stema familiei Du Mont originară din Hainau . În: „Revista de istorie”. XI (1972). 152-155. 1-2. V. 1. Barnea. I. Berindei. 276. Barnea. 150-151. XIV (1975) nr. 1971.

p. Cernovodeanu. Bucureşti. Dan. Das Wappenbuch Wijinbergen und die Heraldik der walachischen Dynasten. Al XVII-lea Congres Internaţional de Genealogie şi Heraldică de la Lisabona. Cernovodeanu. 50 . 24-30 septembrie 1973. 1-15 + 9 ilustr. (Berlin-Ouest). Billecocq. XXX (1991). nr. p. [Le catalogue des médailles napoleoniennes du Musée National d'Histoire de la Transylvanie]. p. (Înfăţişează steagul naţionalităţii române). 284. p. nr. Ileana. 282.342 b. XVI-XIX. sec. Dan. În: „Revista de istorie”. Les Armoiries Wijinbergen et l'héraldique dynastique valaque. În: Recueil des communications du Congrès International d'Études Sud-Est Européennes. 1995. Dan. Paris. Bucureşti. 1974. Cernovodeanu. 314-316. 1-2. 280. În: „Der Tappert”. Heraldică medalistică. 281. VII (IX). În: „Buletinul Bibliotecii Române”. Livia şi Jude. Căzan. Freiburg in Bresgau. Symbols et representations dans la numismatique Centrale Européenne. 285. 2-6 octombre 1990. 149-150. 211-232. Dan. 342 a . Comunicare susţinută la sesiunea de comunicări ştiinţifice de la Facultatea de Arhivistică (mai 1999). p. 1991. Album Moldo-valaque ou Guide pittoresque à travers les Principautés du Danube. XVI-e – XIX-e siècle]. Adolphe. 278.Bibliografia heraldicii româneşti 278. Catalogul medaliilor napoleoniene din Cabinetul numismatic al Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei. „Revue roumain d’histoire”. Livia. [Héraldique numismatique. Un épisode de la politique française en Orient: La mission du baron Bois-le-Comte dans les Balkans en 1834. XIII-XVII 1979. Berindei. 3. Maria Magdalena. p. 283. 279. 1848. Simboluri şi reprezentări în medalistica central europeană. Tom. I. Căliano. Cluj-Napoca. Le XIX-e Congrès International des Sciences Généalogique et Héraldiques de Keszthely. Tom. 1979. [Le XVII-e Congrès International de Généalogie et Héraldique de Lisbonne]. Călian. XL (1987).

Londres. În: „Genealogica et Heraldica”. ilustr.7 septembre 1976. Cernovodeanu. Recueil du 51 . p. Dan. Dan. XXXI. Eléments héaldiques communs dans l'armorial municipal et de district des pays de l'Est Européen (XX-e siècle). Nobleza y Armas. (X-e Congrès de l'Académie Roumaino-Américaine. Sur la création récente d'armoiries communales dans certains pays de l'Europe de l'Est. Cernovodeanu. În: Recueil des Actes du VII-e Congrès National de Généalogie. 17. p. Dan. 290. Le Léopard d'Or. Versailles. În: „Hidalguia”. University of California at Berkeley. BressanoneBrixen. 1983. Cernovodeanu. 177-194 + 36 ilustr. Dan. Montmorency. XII (XVI). Dan. 288. p. 693-701. 1985. Arms attributed to Wallachia and Moldavia in the XV-th and XVI-th century. Londra. vol. Paris. Les influences de l'art héraldique français sur l'art héraldique roumain. În: Actes du III-e Colloque de l'Académie Internationale d'Héraldique. Cernovodeanu. Les armes attribuées à la Valachie et à la Moldavie par les armoiries ouest et centroeuropéennes (XIII-e XVI-e siècles). p. 2-4 mai 1985). În: Recueil du XIII-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 39 p. 31 août . 98-100. no. Versailles. În: Les origines des armoiries (Actes du II-e Colloque. 291. Freiburg in Bresgau. 1979 (difuzat în 1984). 5-9 octobre 1981). 19-23 septembre 1983. Madrid. L'apparition des armoiries dans le sud-est européen. 287. nr. 49-54. 1984. Cernovodeanu. La Revista de Genealogie. Paris. 289. Cernovodeanu. 180. Dan. Edit. Cernovodeanu. European books of arms and the historical realities they reflect. 292. Le processus de la libre adoption des armoiries dans l'espace sud-est européen (XIII-e XIX-e siècles).Maria Dogaru 286. Dan. 1983. de l'Académie Internationale d'Héraldique. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. 23-25 septembre 1983. 1986.

1987-1988. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. [Un demie siècle des recherches généalogiques et héraldiques en Roumanie 19401990]. Héraldique. p. 187225. 1216 octombre 1987. Bruxelles. În: Actes du V-e Colloque de l'Académie Internationale d'Héraldique. În: Nouvelles etudes d'histoire. Les armoiries de souverains du sud-est européen dans les rôles d'armes français. 3. vol. p.Bibliografia heraldicii româneşti XVI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Cernovodeanu. 201-210 + 3 ilustr. Lisabona. 1990. Félévszázados genealógiai és heraldikai kutatás Romániában 1940-1990. Cernovodeanu. 298. 296. V (1994). Dan. VII (1985). Spoleto. p. p. Dan. în lumina ultimelor cercetări. ilustr. 16-21 août 1984. O variantă necunoscută a stemei României într-un tabel heraldic francez alcătuit între anii 1861-1862. 157-176. În: „Turul”. LXVI. În: Recueil du XVII-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 297. 73-86. Stemele valahe din armorialul Wijinbergen. Ştefan. Bucureşti. 294. În: „Revista istorică”. Dan. p. Cernovodeanu. 28-31 + 2 ilustr. Les chroniqueurs français de la IVe Croisade et les Roumains de l'aire de la latinité orientale. Augmentations et changements d'armoiries dans l'héraldique des Pays Roumains. 295. Dan. 52 . Ciobanu. [Une variante inconnue des armoiries de la Roumanie dans un tableau héraldique français réalisé entre 18611862]. 2. Cernovodeanu. Helsinki. Cernovodeanu. 3-4. 293. 7-13 septembre 1986. Dan. [Les armoiries valaques de l'armorial de Wijinbergen à la lumière des dernières recherches]. anglais et allemands du XIII-e au XV-e siècles. Lisbonne. 282-300 + 11 pl. XIV (XVIII). p. Helsinki. Budapesta. 295-302. 1993. 1986. p. Vol. 1988. nr. nr. Freiburg in Bresgau.

Maria Dogaru
299. Dalas, Martine. Corpus de sceaux français du Moyen Âge, Tome II. Les sceaux des rois et de régence. Paris, 1991, 337 p. Prezentare de M. Dogaru. În: „Revista Arhivelor”. LXIX (1992), nr. 1, p. 127-130. 300. Diaconu, Petre. Câteva consideraţii pe marginea unui sigiliu descoperit la Preslav (R.P. Bulgaria). [Quelques considérations en marge d'un sceau découvert à Preslav (R.P. Bulgarie]. În: Studii şi cercetări de numismatică. Nr. V 1971, p. 207210. 301. Dima-Drăgan, Corneliu. L'album héraldique des étudiants d'outre-mer de l'Université de Padoue (XVII-e - XVIII-e siècles). În: „Revue des études sud-est européennes”. X (1972), nr. 2, p. 271-280 + ilustr. (Despre stema fraţilor Damian, boieri munteni, bursieri ai lui Constantin Brâncoveanu la Padova). 302. Dogaru, Maria. Expoziţiile organizate la Liège în cadrul celui de al XI-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Ggeneralogice şi Heraldice. [Les expositions organisées à Liège pendant le XI-e Congrès International des sciences généalogiques et héraldiques]. În: „Revista Arhivelor”. LXIX (1972), nr. 4, p. 700 - 702. 303. Dogaru, Maria. Mulaje sigilare din Flandra şi Brabant (sec. X-XVII). [Moulages sigillaires de Flandre et de Brabant X-e - XVII-e siècles]. În: „Revista Arhivelor”. LII (1975), nr. 4, p. 418-425. 304. Dogaru, Maria. Arhivum Heraldiqum - Buletin Internaţional. Nr. 3-4, 1975. În: „Revista Arhivelor”. LIII (1976). Nr. 1, p. 104-105 (prezentare). 305. Dogaru, Maria. Sigiliile mănăstirilor de la muntele Athos. [Les sceaux des monastères du Mont Athos]. În: Mitropolia Moldovei şi Sucevei. 1976, p. 567-572. 306. Dogaru, Maria. Al XII-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Genealogice şi Heraldice – Londra, 31 august – 7
53

Bibliografia heraldicii româneşti
septembrie 1976. [Le XIII-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques, Londres, 31 août - 7 septembre 1976]. În: „Revue des études sud-est européennes”. Tome XV (1977), nr. 1, p. 170. 307. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réunion du Comité International de Sigillographie]. În: „Revista Arhivelor”. LV (1978), nr. 3, p. 367368. 308. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie de la Bucureşti. [Réunion du Comité International de Sigillographie de Bucarest]. În: „Revista de istorie”. Tom. XXXII (1979), nr. 2, p. 353-354. 309. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réunion du Comité International de Sigillographie]. Paris, 24-28 septembre 1979. „Revista Arhivelor”, nr. 4, 1975, p. 474-475. 310. Dogaru, Maria. Valoarea artistică a izvoarelor sigilare. Pe marginea unei expoziţii internaţionale de sigilografie. [La valeur artistique des sources sigillaires. Sur une exposition internationale de sigillographie]. În: Studii şi cercetări privind istoria artei. Seria Arte plastice, XXVI (1979), p. 193-198. 311. Dogaru, Maria. Expoziţia internaţională de sigilografie. [L'exposition internationale de sigillographie]. În: „Revista Arhivelor”. LVI (1979), nr. 3, p. 345-349. 312. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réunion du Comité International de Sigillographie, Budapesta, 19–20 septembrie 1981]. În: „Revista Arhivelor”. LIX (1982), nr. 2, p. 202-204. 313. Dogaru, Maria. Manifestări ştiinţifice internaţionale Al XV-lea Congres Internaţional de heraldică şi genealogie, Madrid; Reuniunea Comitetului Internaţional
54

Maria Dogaru
de Sigilografie – Toledo; Şedinţa Comisiei Internaţionale de Diplomatică – Saragosa. [Manifestations scientifiques internationales]. În: „Revista Arhivelor”. LX (1983), nr. 3, p. 332334. 314. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réunion du Comité International de Sigillographie]. Stuttgart, 19-23 septembrie 1983]. În: „Revista Arhivelor”. LXI (1984), nr. 2, p. 217-218. 315. Dogaru, Maria şi Feneşan, Costin. Al X-lea Congres Internaţional al Arhivelor. [Le X-e Congrès International des Archives]. Bonn, 16-21 septembrie 1984. Se prezintă şi lucrările Comitetului Internaţional de Sigilografie. În: „Revista Arhivelor”. LXI (1984), nr. 4, p. 217-219. 316. Dogaru, Maria şi Popovici, Ioan. Stema Daciei întrun album medieval. [L'emblème de la Dacie dans un album héraldique médiéval]. În: „Magazin istoric”. XX (1986), nr. 11, p. 17-18. 317. Dogaru, Maria. Lucrările Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Les travaux de Comité International de Sigillographie]. În: „Revista Arhivelor”. LXVI (1990), nr. 1, p. 106-108. 318. Dogaru, Maria. Catalogul expoziţiei „Simbolul, expresie a solidarităţii umane. Izvoarele sigilare şi heraldice reflectând colaborarea şi prietenia între popoare”. [Catalogue de l'exposition Le symbole – expression de la solidarité humaine. Les sources sigillaires et héraldiques qui reflètent la collaboration et l'amitié entre les peuples]. Bilingv, român-francez. Edit Militară, Bucureşti, 1990, 155 p. 319. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie [Réunion du Comité International de Sigillographie]. În: „Revista Arhivelor”. LXVIII (1991), nr. 1, p. 567.
55

Paris. Maria şi Ratcu.Bibliografia heraldicii româneşti 320. Tradiţie şi modernitate în heraldica orăşănească. nr. 124-127. Consideraţii asupra unui document de vexilologie [Quelques considérations concernant un document de vexillologie]. Târgovişte.mai 1996 (bilingv româno-francez). Realizări şi proiecte de viitor ale Comitetului Internaţional de Sigilografie. În: „Revista Arhivelor”. p. Catalogul expoziţiei „Heraldica românească – heraldica franceză. 323. Dogaru. Reuniunea de la Haye (septembrie 1993). În: „Revista Arhivelor”. [Catalogue de l'exposition „Héraldique roumaine – héraldique française. 327. Maria. reproducere dactilografiată. Organizată în iulie 1994 la Biblioteca Academiei Române. Dogaru. p. Ileana-Maria. ilustr. Dogaru. p. 326. 47 p. 4. Catalog (şi studiu) al expoziţiei internaţionale . [Tradition et modernité dans les armoiries des villes]. p. LXX (1993). Manifestări ştiinţifice internaţionale în domeniul heraldicii. Dogaru. În: „Revista Arhivelor”. Maria. 1. p. 117-128. Beiträge 56 . Maria. [La liste des organismes officiels et des groupes indépendents de généalogie et d'héraldique de différents pays]. LXXI (1994). 1996. Maria. Revue française d'héraldique et sigillographie. Maria. Peter Ruk. [Manifestations scientifiques internationales dans le domaine de l'héraldique]. 303-305. nr. Maria. LXXI (1994). Lista organismelor oficiale şi a grupelor independente de genealogie şi heraldică din diferite ţări. [Réalisations et projets d'avenir du Comité International de Sigillographie]. LXIX (1991). 321. În: „Hrisovul” serie nouă. Graphische Symbole in mittelalterlichen Urkunden. 3. 324. Dogaru. I (1995). 322. În: „Revista Arhivelor”. nr. 407-409. nr. Interferenţe”. 291312. 3. Dogaru. Maria. n 54-59 (1984-1989). Dogaru. 325. Interférences”]. 1990. Dogaru.

Bucureşti. Maria. 15-16. nr. Hugonhout. p. 330. Jean. A magyar birodalom vagy Magyaroszag Részeinek cimere. 1939. p. [Les sceaux chinois d'Arad entre l'art et utilité]. Semiotik. 10. În: „Magazin istoric”. 1869. XIX (1985). Extras. LXXIV (1997). p. Rümänische Wappen-Sagen. p. În: Der Bukarester Salon. Canada. 333. nr. Autour de la Salamandre. Héraldique officielle canadienne]. Maria. Iliescu. 329. Ivanfi. 331. 332. Simbolul bonete roşii. De la guivre des Visconti à la salamandre de Français I-er. II. Octavian. 1884. În: „Revue historique du sud-est européen”. p. 1946. Vol II.Maria Dogaru zur diplomatischen Sigmaringen. 1996. 335. 288-282. 206-214. 16 p. nr. p 155-159. Illustrierte rumänische Rundschau. 334. XXII. Mihail. 1. Ian Thorbeke Verlag. 328. VIII. Pesta. [Les blasons de l’empire hongrois ou les armoiries des régions d’Hongrie]. 196-216.Canada iunie-septembrie 1996.( conţine şi stemele atribuite de herladişti străini Ţării Româneşti şi Moldovei). Les armoiries de la ville d'Asprokastron et leur origine byzantine. Maria. Heraldica canadiană oficială. 57 . Extras din „Revista Arhivelor”. Hogea-Velişcu. În: „Revista Arhivelor”. Holban. Cartea Românească. juin-septembre 1996. Sigiliile chinezeşti de la Arad între artă şi utilitate.Ottawa . Ede. [L'exposition internationale d'héraldique Ottawa. p. 7. 28-30. Edit. 1991. Holban. Gaster. [Le symbole bonnétes rouges]. Bucureşti. Academiei Române. Dogaru. Expoziţia internaţională de heraldică . I. Bucureşti. În: Etudes byzantines et post-byzantines. 1939. În: „Magazin istoric”. Bucureşti. 98 + pl. V (1971).

Berlin. Constantin. Ornamentele comune în grafica unor cărţi tipărite la Bucureşti. Stemele Georgiei şi Ţării Româneşti. VIII (1966). [Sur les blasons roumains de Richenthal]. 342. Manu. Praga. [L`Héraldique de la Roumanie]. Mănescu. tom.Bibliografia heraldicii româneşti 336. 5-7 p. Referat la al XIII-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Genealogice şi Heraldice. Geneza. 341. Tbilisi. II (1927-1929). [Délégations roumaines au Concil du Constanza – Baden en 1415]. 1975. 231-235. 249 ilustr. Iosef. Serie nouă. În: „Revista Arhivelor”. 334 p. Stefan Krzysztof. 337. I. 155-156. Klietminn. Rapport concernant l'enquête sur les matrices des sceaux. p. + ilustr. Kuczynski. nr. Seria III. Constantin. Contributions héraldiques à l'histoire des sociétés secrètes. 1993. Iaşi în secolul al XVIII-lea.a. Kurt Gerhard dr. Stefan Krzysztof. (Prezentare de M. nr. 4-5. 338. 131 p. Tbilisi et Iassy au XVIII-e siècle]. [Les blasons territoraux polonaises. "Ianus". ilustr. L`apparition. tresci. 16 p. 58 . Sjendnoceni Rumunu. f. 21 august – 7 septembrie 1976. 339. Macurek. Jean Nicolas. 2. În: „Analele Academiei Române”. 436-437. 340.. Delegaţii din ţara noastră la conciliul din Constanţa (Baden) în anul 1415. Karadja. [Les armoiries de Georgie et de la Valachie. Despre stemele româneşti ale lui Richenthal. 343. Ses ornements communs dans la graphique de certains livres imprimés à Bucarest. Dogaru). 59 p. În: Studii şi cercetări documentare de bibliografie. funkcje. În: „Hrisovul”. 1993. Londra. Phaleristik Rumäniens. Band I. Varşovia. Ioan S. Karadja. contenu et fonctions]. Polskie Herby ziemskie. Kuczynski. VII. p. (Despre stemele princiare ale lui Dimitrie Cantemir). 1995.. 1927. p.

350. Das Oswalduss-symbol in der Wappentierwelt Osteuropas. Tom. (Extras). L'aigle bicéphale dissimulée dans les armoiries des Pays Roumains. 1978. Recueil du XVI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 345. p. Jean Nicolas. În: Recueil du XV-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. În: „Glasul Bisericii”. („Le club français de la médaille”. 357-374. Monete polone cu stema Moldovei. 4.). nr. Dimitris. no. 1511 (prezentarea Dogaru. nr. no. 24-25. Helsinki. André . 1023-1041 cu ilustr. 1986. Jean Nicolas. Constantin. Yves. Mănescu. Vers une crypto-héraldique. 35-36. p. Jean Nicolas. p. 348. [La croix de St. 469-470 (prezentare de Dogaru. 16-21 août 1984. 8 f. 349. 1980. Bucureşti. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Romane”. 351. LV (1978). I. Andrei.Maria Dogaru 344. 347. Metzulescu. Crucea Sf. p. p. Ideea Daciei în stemmatografia illirică. p. XIV (1919). pl. Helsinki. Les étapes de la progression d'une grande cité vers la liberté. p. 47-51. În: Genealogica et Heraldica. Mănescu. Eléments d'héraldique roumaine dans l'armorial russe. 346. Năstase. 1925 septembre 1982. Moisil. Mănescu. În: „Revista Arhivelor”. M. Le sceau de la ville de Lyon en 1330. 1972). Madrid. Yves. Toute vie est couleur. XIX (1960). În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. 11-12. nr.symbole héraldique]. 5-23. 417-426. Metman. (Le club français de la médaille”. Metman. [Monnaies polonaises aux armoiries de la Moldavie]. p. Madrid. Edition Scientifique Italienne. Bucureşti. 1969). 1983. simbol heraldic.). M. [L'idée de la Dacie dans la stemmatographie illirique]. XXXI (1978). 8. Stelian. În: „Revista de istorie”. 59 . 139-140. Roma. 1981.

I (10)+ 557 (-578) p. Neubeker. P. Réthy. Empire Romain]. VIII. 1958. ilustr. 353. p. 121 p. Typis. În: „Revista pentru istorie.. [Un armorial du XVIII-e siècle. ClujNapoca. Năsturel. 3-32. XVI.Bibliografia heraldicii româneşti 352. Atena. 226-232). 360. Simon. Armele Sf. 354. În: Studii şi cercetări de numismatică. [Les armes du St. Adalékok a havasalyi vajdoság numizmatikjához. 355. 2 ilustr. 98-108. Caesarius. Dimitris. Popeea.. arheologie şi filologie”. 121-123.V. I-III. p. Al. + ilustr. nr. Stemmatographia de Paul Ritter]. Sigiliul patriarhal descoperit la Constanţa. 357. Năsturel. Heraldicae regni Hungariae Specimen regia provinciarum. [Contributions à la numismatique des voïvodes 60 . 166-176. 358. p. II.V. 1915-1922. O. Ioannis Thomae de Trattern. 1941-1645. Un armorial din secolul al XVIII-lea. t. Imperiu German. Franciscus Carolus. În: Biblioteca şi cercetarea. Une aigle bicéphale deguisée sur une charte inédite de Michel le Brave (1599). Franciscus. reproducere şi comentarii asupra stemei familiei Movilă. p. În: „Archiv für Ordenskunde”. nobiliumque scuta complectens. 1914. (Descriere. [Le principauté de Wied et l’esquisse généalogique de la Maison princiaire suivie d’armes de la famille]. Principatul de Wied şi schiţa genealogică a Casei princiare urmată de armele familiei. 356. (Sunt incluse şi stemele Ţării Româneşti. Der Orden „Michael der Tapfere”. p. Palma. 1992. P. Cracovine. 1980. [Le sceau patriarcal découvert à Constanta]. Okolski. 3. 2 tab. t. László. VII. Vindobonae. Popovici. 359. Orbis Poloni. 1766. Bucureşti. Stematografia lui Paul Ritter. Nr. Moldovei şi Transilvaniei). 14 p. Berlin. Năstase. Ioan.(Extras). Bucureşti. 1984.

und 11. Cronica lui Ulrich de Richenthal asupra Conciliului de la Constanţa (1414-1418). Secţ. 364.. International Congres of Genealogical and Heraldic Sciences. p. August 31 – September 7th 1976. 366. 23 p. În: „Analele Academiei Române”. (Comentarii asupra stemei Ţării Româneşti. Bucureşti.N. p. Adam Berg. nr. VIII (1888). În: „Analele Academiei Române". W. 169-181.Maria Dogaru transalpins].. Sturdza Săuceşti. D. 433-436. 97-106. Byzantinische Präheraldik des 10. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. 1978. t. Héraldique. 71-98. Steme cu "capete de negri": înlăturarea unei legende din heraldica românească norddunăreană. Martin. dezbateri 18931894. ca şi a stemelor lui Stanislaus din Neamţ şi Dobromir din Ţara Românească). Stuttgart. Xenopol”. p. seria II. 61 . 1974. 239-259. München. 1892. Constantin. Jahrhunderts. În: Arhaeológiai Értesítö. Neagoe Basarab). Wappenbuch des Heiligen Römischsen Reiches und allgemeiner Christenheit in Europa. Proceedings. + 4 pl. Schrot. 9-13 sept. 1888. [Les Armoiries aux "têtes de nègres]. În: XIII-th. Mem. XVI. Marcel. Sect. XL. Sturdza. D. Sturdza. 361. p. p. t. 52-53. sigiliile heraldice ale domnitorului Vlad Dracul. vol. 1987. 1581. (Conţine şi stemele atribuite Ţării Româneşti şi Olteniei). Londra. München. Rudt von Collenberg. Dare de seamă despre colecţiunea de documente istorice române aflate la Wiesbaden. 363. seria II. (Se prezintă stema Ţării Româneşti). p. Extras.A. Iaşi. Ist. Mem. Rezachevici. D. (Descrierea stemelor atribuite de Richenthal Ţării Româneşti şi Moldovei. XII-e Congres International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 1979. [Compte rendu sur la collection de documents historique roumains se trouvant à Wiesbaden]. 362. Alexandru al II-lea Mircea.A. XXIV. 365. Ist. Anciens blasons roumains du XII-e siècle.

Mémoire au Congrès d'histoire comparée. 371. IV(1966). D. 20 p. reflétées par le sceau du Prince régnant (XVII-e. Vârtosu. ilustr. Xenopol”. Wyrostek. 1944. 31 august . (Se fac referiri la reprezentările heraldice gravate în sigiliile domnitorilor din Ţara Românească şi Moldova). nr. I. 1-2. Un exemplar inedit al lucrării lui Hiérosme de Bara "Le Blason des armoiries" apărută la Lyon în 1581. Semnificaţia istorică a unui însemn heraldic: Stema "regelui Vlahiei" din armorialul Wijinbergen. 192 p. nr. 193-207. Referat la al XIII-lea Congres International de genealogie şi heraldică. 1987. Les armoiries de la Valachie dans un blason italien de 1600. În: Cronică numismatică şi arheologică. 131-132.XIX-e siècles). 1932. 1900. 1984. Mihail. Adriana. nr. Paris. p. V. p. 368. VIII. XXIV. În: „Analele Institutului de Istorie şi Arheologie A. Ştefănescu. en 1581]. În: „Revue des études sudest européennes”. Notice sur les armoiries du peuple roumain. Red Dragov Sasowna Wegrzech i Rusi Maliskiej.Bibliografia heraldicii româneşti 367.A. Ludovik. Cracovia. Les relations de la Moldavie et de la Valachie avec l'Empire Ottoman. [La signification historique d'une enseigne héraldique: le blason du "roi de Valachie" dans l’armorial Wijnbergen].7 septembrie 1976. 373. Urechia. 263-277. [Un exemplaire inédit de l'ouvrage de Hiérosme de Bara – „Le Blason des armoiries”. Emil. 1. Ţabrea. 62 . Iaşi. 59-70. Ştefănescu. 1901. paru à Lyon. În: Biblioteca şi cercetarea. 369. Nicolae-Şerban. Maçon. 197-206. Bucureşti. Tanaşoca. Cluj Napoca. [L'influence polonaise sur les premières monnaies moldaves]. 372. XVIII. 370. nr. Londra. p. Influenţa polonă asupra primelor monete moldoveneşti. p.

C. (Sunt analizate impresiuni sigilare domneşti din a doua jumătate a secolului al XIX-lea).D. Magdalena. Aricescu. Scutul unguresc în armele Basarabilor. Elemente noi în stemele unor domnitori pământeni din Ţara Românească. I. (Studiu asupra matriţei unui sigiliu heraldic presupus a fi aparţinut lui Petru vodă Cercel). 376. 172-173. Maria.VI. Tiparul sigiliului mare al domnului Ţării Româneşti Pătraşcu cel Bun. Brătianu. Pătraşcu le Bon]. ilustr. 5. XLII (1989). Bunta. Gh. [La matrice du grand sceau du voïvode de la Valachie. În: Acta Musei Napocensis. Bartsch. 375. [Le sceau de Constantin Brâncoveanu apposé sur un livre relevant des collections de la Bibliothèque Centrale Universitaire de Bucarest]. 379. HERALDICA ŢĂRII ROMÂNEŞTI 374. nr. Bunta. În: „Columna lui Traian”. 533-538. p. p. nr. [Nouveaux éléments dans les armoiries des princes de Valachie]. Ferdinand şi Dogaru. [Le bouclier hongrois dans les armoiries de la famille des Basarabs]. În: „Revista de istorie”. 5 ilustr. [A propos de l'épée et le sceau de Tudor Vladimirescu]. 1965. În: Acta Musei Napocensis. 120128. Magdalena. 377. p. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. În: „Revista de istorie”. VII (1921). 679-683. 5. p. 1968. 509-512. p. Bădără. Doru. 95-l03. IV (1873). p. Despre sabia şi sigiliul lui Tudor Vladimirescu. [Une matrice sigillaire du XVI-e siècle]. O carte cu pecetea lui Constantin Brâncoveanu în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare. 1981. 4-6. 378. 63 . II. Un tipar de sigiliu din secolul XVI.

nr. [L'evolution du drapeau tricolore roumain de 1834 à 1881]. IX (XIII). 1982. 249-266. p. 382. XXX (1991). 7-8. (Comentarii asupra originii şi evoluţiei stemei Ţării Româneşti). 66. Cernovodeanu. Freiburg in Bresgau. 387. IX (1975). În: „Familia”. p. 386. Tom XXIX (1976). În: „Buletinul Bibliotecii Române”. 1975. nr. Mateiu. Dan. Ed. Unirea Ţărilor Române în sigiliul lui Mihai Viteazul (1600) [L'Union des pays roumains représentée sur le sceau du prince Michel le Brave]. Contribuţii la studiul însemnelor heraldice ale lui Vlad Ţepeş. Stindardul cel mare al lui Mihai. Cernovodeanu. Cernovodeanu. Cernovodeanu. Vol. Dan. 15 + 5 ilustr. 8+9 ilustr. 11. Dan. XCIV (1976). [Contributions à l'étude des emblèmes héraldiques de Michel le Brave]. 383. „Revue roumain d’histoire”. În: „Biserica Ortodoxă Română”. În: „Magazin istoric”. Dan. Evoluţia drapelului tricolor român între 1834-1881. Ileana. În: „Tribuna României”. 3-4. Contribuţii la studiul însemnelor heraldice ale lui Mihai Viteazul. nr. Unirea în sigiliul lui Mihai Viteazul din 1600. 381. 253-262. 1963. XI (CXI) V. În: Opere. 7.Bibliografia heraldicii româneşti 380. 280-300. În: „Revista de istorie”. 1731-1743. 64 . 385. p. Bucureşti. pag. Cernovodeanu. Dan. Perpessicius. O contribuţie heraldică la istoria Brâncovenilor. Oradea. + 5 ilustr. nr. 384. 10 (122). Cernovodeanu. [L'Union des pays roumains reflétée dans le sceau de Michel le Brave de 1600]. 730-753. p. [Le grand drapeau de Michel le Brave]. [Contributions à l'étude des ensignes héraldiques de Vlad l'Empaleur]. Anexe. p. 1975. l'emblème et le sceau de Constantin Brâncoveanu. Caragiale. [Contribution héraldique à l'histoire des Brancovans]. Dan. nr. p. nr. p. Căzan. 14 ilustr. Les armoiries. IV.

În: Actes du IX-e Congrès International de Numismatique. Chihaia. p. În: „Revue roumain d'histoire d'art”. Chihaia. Serie nouă. enfin de Romanie au XIX-e siècle (1834-1987). + 2 pl. ilustr. 4-6 Mai 1984. p. 2 p. Publiés par l'Association Internationale des Numismates Professionnels. XXI (1991). 62-63. nr.S. În: „Vexilla Belgica. 394. În: „Revista Muzeelor”. Louvain-la-Neuve. Brown University. Dan. Cernovodeanu. I (1964). Cernovodeanu. Pavel. Un caz inedit de folosire a unei steme având un caracter privat într-un ceremonial oficial de stat din Ţara Românească (secolul al XIX-lea).A. nr. O emblemă cantacuzină la Muzeul Naţional de Antichităţi. nr. puis des Principautés Unies. Dan. 393. Berne. 1. Dan. Pavel. Les émissions monétaires armoriées des princes de Valachie au XIV-e et au XV-e siècle et leurs implications dans l'histoire de cette principauté. Cernovodeanu. XXXIII (1996). Luxembourg. U. În: „Magazin istoric”. 49-54. [Une décoration roumaine inconnue]. IX-e Congrès de l'Académie Roumaino-Américaine. Dan. 391. cu 22 ilustr. 151163. Un thème bien controversé dans l'historiographie roumaine: le fameux sceau de 1600 de Michel le Brave.Maria Dogaru 388. p. O distincţie românească necunoscută. 390. 891-903. 8p + 22 ilustr. 389. Les pavillons de la marine militaire et de commerce de Valachie et de Moldavie. Cernovodeanu. Providence. Bruxelles. [Un emblème cantacuzène au Musée 65 . [Un cas inédit d'emploi des armoirires privées pour une cérémonie officielle en Valachie . 1984. Dan. septembre 1979. Bucureşti. Annuaire de la Société Belge de Vexillologie” (1983). 1982.. Cernovodeanu. p. 100-122. 392.XIX-e siècle]. Deux armoiries sculptées appartenant aux voïvodes Vlad Dracul et Neagoe Basarab. 3.

397. XIV (1980). XXXIX (1970). nr. 2. Pavel. Stema de piatră a voievodului Vlad Dracul de la Muzeul oraşului Curtea de Argeş. Dogaru. nr. 1 ilustr. [Contributions à la connaissance des sceaux employés par le Gouvernement provisoire et par la Lieutenance princière de la Valachie. p. nr. Ovidiu. p. Ist. p.Bibliografia heraldicii româneşti national d’enntiquités]. 401. 459-567. nr. p. Stema de piatră a voievodului Vlad Dracul de la Muzeul oraşului Curtea de Argeş. p. În: „Revista Muzeelor”. 303-307.13 66 . XXXII. ilustr. Cristea. nr. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor. 48-49. [Études concernant la numismatique de la Valachie]. Chiper. Pavel. p. În: „Revista Muzeelor”. Pavel. Ioan. ilustr. [Les armoiries au lion du voïevode de Valachie]. V++1968). În: „Analele Academiei Române”. 395. p. 65-66 + ilustr. Mem. t. 399. 9 juin . VI (1969). 455-457. V (1994). Docan. 1. sec. 398. Sect. nr. XVI). 396. II. 1909-1910. 6-8. În: „Buletinul monumentelor istorice”. Chihaia. Studii privitoare la numismatica Ţării Româneşti. 3-4. XV (1978). Cel mai vechi sigiliu cu legenda în limba română (sf. Nicolae. [Les armoiries en pierre du prince Vlad Dracul. Chihaia. découvertes à Curtea de Argeş]. 357-359. [L'emblème en pierre du voïvode Vlad Dracul existent au Musée de la ville Curtea de Argeş]. În: „Revista istorică”. 5. Semnificaţia stemei de piatră a voievodului Radu cel Mare. În: „Magazin istoric”. [La signification du blason en pierre du voïvode Radu le Grand]. Stema cu leu a voievodului Ţării Româneşti. Chihaia. 400. Maria. 4. Seria. Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor folosite de Guverul provizoriu şi Locotenenţa domnească din Ţara Românească (9 iunie-13 septembrie 1848). 6. [Le sceau le plus ancien ayant la légende en roumain]. Muzee.

Dogaru. reflétées par les sceaux]. Dogaru. 385-421 + ilustr. LI (1974). nr. Dogaru. [Le symbole de la Dacie et les sceaux de Michel le Brave]. 1973. 406. 403. 2. În: „Revista Arhivelor”. 408. Dogaru. p. XXIII (1975). Dogaru. Liège. 3. L (1973). În: „Revista Arhivelor”. nr. 405. Particularités et évolution des ornements extérieur de l'écu dans les sceaux des princes régnants au Valachie au XVIII-e siècle. Maria. Maria. 134-138. 169-171. Maria. nr. Simbolul Daciei şi sigiliile lui Mihai Viteazul. [Les sceaux de type iconographique 67 . 191-198 + 2 ilustr. Maria. Supliment. p. În: „Revista Arhivelor”. 265270. 307-308. 404. nr. p. În: „Revue des études sud-est européennes”. În: „Revista Arhivelor”. p. Dogaru. 402. 2. 2. la mère du voïvode. [A propos de l'utilisation des sceaux aux lettres turques par les princes régnants de Valachie]. Concepţiile revoluţionarilor paşoptişti oglindite în sigilii. Pe marginea folosirii sigiliilor cu caractere turceşti de către domnitorii Ţării Româneşti. p. Braga (Portugalia). LII (1975). Dogaru. 29 Mai-2 Juin 1972. nr. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. [Les conceptions des révolutionnaires de 1848. Maria. ilustr. 407. XLVII (1970).Maria Dogaru septembre 1848]. p. [Les sceaux de la chancellerie princière de la Valachie entre 1715-1821]. ilustr. Sigiliile cancelariei domneşti a Ţării Româneşti între anii 1715-1821. În: „Revista Arhivelor”. XI (1968). 1-2. 379-384 + 5 ilustr. Maria. p. Sur le sceau de Michel le Brave et le sceau personnel de Théophane. Sigiliile de tip iconografic utilizate de domnii Ţării Româneşti. Maria.

9. Ioana-Alexandra. Primele steme reprezentate în culori. 68 . p. Maria. George D. p. XL (1987). Dogaru. p. 413. Virgil. [Un anneau sigillaire princier de XVI-e siècle et quelques considération concernant la famille des Basarab]. Maria. 6-7. Steme şi portret. Drăghiceanu. 3. 411. comte du Royaume hongrois et prince du sacré Empire romain. 412.Bibliografia heraldicii româneşti utilisés par les princes régnants de la Valachie]. 923-935 + 1 portret + 1 ilustr. În: „Magazin istoric”. Un sigiliu necunoscut de la Radu Şerban voievod. 53-61. [Contribution à la connaissance des armoiries de la Valachie. nr. 35 p. Florescu. În: „Revista Arhivelor”. [Constantin Brâncoveanu. Dogaru. [Contributions à la connaissance des enseignes héraldiques employés pendant le règne de Matei Basarab]. 1940. + ilustr. 410. Contribuţii la cunoaşterea heraldicii Ţării Româneşti. nr. Stema voievodului Litovoi. p. În: „Convorbiri literare”. Bucureşti. LX (1983). Filofteia. Maria şi Rînziş. 921-926. [Un sceau inconnu du voïvode Radu Şerban]. În: „Revista de istorie”. inclusiv cel al lui Petru cel Tânăr). Maria şi Negreanu. 3. conte al regatului ungar şi Principe al Sacrului Imperiu Roman. nr. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. Contribuţii la cunoaşterea însemnelor heraldice din timpul domniei lui Matei Basarab. al XVI-lea. 333-337. [Les armoiries du voïvode Litovoi]. În: Tirajul. LVI (1979). 10. (Studiu asupra unor inele gravate cu steme aparţinând unor domni ai Ţării Româneşti din sec. XLIX (1915). 288-293. nr. Armoiries et portrait]. XIX (1985). nr. Constantin Brâncoveanu. Les prémiers blasons en couleurs]. Un inel domnesc din veacul al XVI-lea şi câteva consideraţii cu privire la neamul Basarabilor din acel veac. 409. 9. p. Bucureşti. p. În: „Revista Arhivelor”. Dogaru. Dogaru. 414. 1982.

421. nr. seria II. + ilustr. „Revue roumain d’histoire”. p. August Treboniu. 183196. XXI (1992). p. Roma. V(1983). [Le sceau de Mihnea Radu voïvode]. XXXVI (1913-1914).Maria Dogaru 415. XXVII (1988). Metzulescu. p. 134-138. Centro Europeo di Studi Traci. VI. 73-105. Craiova. Iliescu. Jean N. În: Cronica numismatică şi arheologică. Bucureşti. [Le drapeau de Tudor Vladimirescu]. voïvode de la Valahie: le règne. [A propos de l'origine des armoiries de la Valachie]. Steagul lui Tudor Vladimirescu. Florescu. O acvilă neobişnuită. 418. [Le drapeau de Mihnea Radu voïvode dans le Musée historique de Belgrad]. 417. p. Octavian. V (1971). 139-152. R. 420. 1914. Bucureşti. Iliescu. Pecetea lui Mihnea Radu voievod. 3 (48). nr. Din trecutul unei steme. Iliescu. 69 . [Les monnaies de Mircea le Vieux]. În: „Magazin istoric pentru Dacia”. 1941. În: „Analele Academiei Române”. Tom. le sceau et les monnaies. Ducaţii Ţării Româneşti cu numele lui Basarab Voievod. Cu privire la originea stemei Ţării Româneşti. 416. XIX (1945). Extras. Nicolae. mem. În: Noi Tracii. Cercetări. 1-2. p. 25-27. 423. nr. Octavian. În: „Magazin istoric”. [Les ducats de Valachie au nom du voïvode Basarab]. Steagul lui Mihnea Vodă Radu în Muzeul istoric din Belgrad. 27-32. Ist. 419. [Le passé d'un blason. Cu privire la monedele lui Mircea cel Bătrân. 1975. 12 p. Radu. Laurian. ilustr. pag. II. 1846. 529-535. Mem. În: Oltenia (Documente. Mănescu. Iorga. Cartea a II-a. În: Cercetări numismatice. Viena. 187. Une aigle insolite]. Aurel. p. Sect. Vlad I-er. p. Culegeri). 2 ilustr. p. Octavian. 207. 1-7. 16. The origins of the dragon symbol in Vlad Dracul heraldry and iconography. Iliescu. Octavian. În: Studii şi cercetări de numismatică. 422.

[Un blason intéressant provenant de Constantin Mavrocordat].un symbole héraldique]. Apoteoza în fresca românească. 1945. Metzulescu. 3-4. [La croix du Saint André .Bibliografia heraldicii româneşti 424. În: „Hrisovul”. nr. O stemă interesantă de la Constantin Mavrocordat. În: „Glasul Bisericii”. 11-12. Metzulescu. 430. p. III (1943). Pecetea atârnată a lui Mihai Viteazul. Moisil. Ion Radu. simbol heraldic. Câteva lămuriri în legatură cu ctitorul catedraleiei patriarhale. 427. 429. Metzulescu. Bucureşti. p. p. Stema lui Matei Basarab din tipăriturile bisericeşti. Stelian şi Metzulescu George. 47. Stelian. În jurul stemei lui Constantin Şerban şi a pietrei de pe mormântul soţiei sale Doamna Bălaşa. XXIV (1965). ilustr. În: „Biserica ortodoxă română”. Crucea Sfântului Andrei. LXXVI (1958). nr. 7 p + 1 pl. Extras. LXXVII (1959). p. Ion Radu. 70 . 428. [L'Apothéose dans la fresque roumaine. XIX (1960). 90-96. 92-94. 322-342. [Les armoiries de Matei Basarab dans les livres ecclésiastiques]. nr. p. În: „Biserica Ortodoxă Română”. 103-107. În: „Glasul Bisericii”. p. 34. 426. p. În: „Hrisovul”. Metzulescu. Mircea. Stelian. Autour des armoiries du prince Constantin Şerban et de la pierre tombale de son épouse la Princesse Balasa]. 331-356 + ilustr. Pecetea inelară a lui Mihnea vodă Turcitul. [Quleques eclaircissements relatifs au fondateur de la Cathedrale patriarcale. V (1945). [Le sceau annulaire de Mihnea voïvode]. 425. Constantin. Mircea. 1024-1041. XVIII 1923. 845-860 + ilustr. [Le sceau pendu de Michel le Brave]. Referiri la sigiliile lui Mircea cel Bătrân. Stelian. nr. En connexion avec les sceaux de Mircea l'Ancien]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 9-10.

Monetele lui Vladislav I. În: „Revista Arhivelor”. 435. ilustr. [Les monnaies de Vladislav I-er. LVIII (1941). Constantin. Études historiques et numismatiques]. [Bulles d'or roumaines]. LVIII (1941). 2. LVIII (1941). 146 (2 iunie). 437. 2. Sigiliile lui Mircea cel Bătrân. 107-159. Serban Cantacuzino]. Barbu Ştirbei]. 71 . [Les sceaux de Mircea le Vieux]. Constantin. 3. Alexandru Ghica. Constantin. Moisil. [Anciens sceaux princiers de l'époque de Mircea le Vieux]. p. Considérations historiques et héraldiques] În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Moisil. Bucureşti. Moisil. nr. Basarab. VI (19441945). Şerban Cantacuzino. Moisil. nr. Moisil. Steme vechi româneşti. nr. p. 24-26 + ilustr. 2 + ilustr. Constantin. ilustr. 434. Steme vechi româneşti. [Bulles d'or roumaines]. Moisil. nr. ilustr. 432. Iaşi. IV (1923). 256-286. + ilustr. 98 (15 aprilie). 436. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. 1924-1925. nr. D. Moisil. p. În: „Universul”.Maria Dogaru 431. 126 (13 mai). p. p. p. Constantin. [La Monnaie de la Valachie du temps de la dynastie des Basarabs. Extras. Barbu Ştirbei. Constantin. În: „Universul”. 32 p. Xenopol”. 433. Constantin. Bule de aur româneşti. 49 (25 februarie). Moisil. LVIII (1941). 2 +ilustr. Gheorghe Bibescu. În: „Universul”. 1944. În: „Universul”. În: Cronica numismatică şi arheologică. 133-139. Vechi sigilii domneşti de la Mircea cel Bătrân. [Armoiries roumaines anciennes. p. Consideraţii istorice şi heraldice. Monetăria Ţării Româneşti în timpul dinastiei Basarabilor. XXIX-XXXVI (19351943). [Armoiries roumaines anciennes. Studii istorice şi numismatice. Alexandru Ghica. 438. p. Bule de aur româneşti. nr. 3-4. Constantin. 2 + 4 ilustr. 83-90. Basarab. Gheorghe Bibescu. nr.

86-90. nr.838-841. 443. 782789. LIX (1982). Ştiinţe istorice şi filozofice. Stemele Georgiei şi Ţării Româneşti. Constantin.P. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Cu privire la bula de aur sigilară a lui Mihnea al III-lea. [Les sceaux du voïvode Constantin Serban 16541658].R”. un XVIII-e siècle]. Des ornaments communes dans la gravure des livres imprimés à Bucarest – Tbilisi – Iassy. 19-23. 28 + ilustr. VIII (1966). În: „Buletinul ştiinţific al Academiei R. 442. inele şi bule de aur domneşti. 72 . Interpretarea mobilelor heraldice de pe monetele Ţării Româneşti. Sigiliile lui Constantin Şerban (1654-1658).P. Rostul capetelor de arapi în stema Basarabeştilor. [Les têtes d'arabes des armoiries des Basarabs].V. Munteanu. Ştiinţe istorice şi filozofice. p. 21. Constantin. [Une nouvelle bulle d'or sigillaire en Valachie de Mihnea II]. Ion. XX (1966) (decembrie). Petrescu. p. Peceţi. p. În: „Revista Arhivelor”. nr. Moisil. p. 1982. 4 (1952). 441. [Interprétation des armoiries figurées sur des monnaies de la Valachie]. 1925. II (1927-1929). O nouă bulă de aur sigilară din Ţara Românească (de la Mihnea II).C.R”. 103-104. anneaux sigillaires. 150-155 + 14 ilustr. Popescu. p. Ornamente comune în grafica unor cărţi tipărite la Bucureşti – Tbilisi – Iaşi. III (1951). bulles d'or princières]. [Sceaux. Gh. 1324. p. Filofteia. Năsturel. D. 446. Mihai. 1. În: „Viaţa militară”. [La signification des têtes d'arabes des armoiries des Basarabs]. În: Studii şi cercetări de documentare şi bibliologie. XI (1914). P. În: „Buletinul ştiinţific al Academiei R. p. [A propos de la bulle d'or sigillaire de Mihnea III]. Moisil. Rînziş. 444. Capetele de arabi din stema Basarabilor. 445. Nanu. În: „Convorbiri literare”.Bibliografia heraldicii româneşti 439. În: „Revista Arhivelor”. în secolul XVIII. p. 1-2. [Les armoiries de Georgia et de Valachie. 10 (XVIII). nr. 440.

IV (1940). Seyvert. nr. Mureş. Despre steagul lui Mihai Radu. ilustr. nr. p. p. 188-191. Aurelian. 1766. Romanescu. [Le Parchemin et le sceau de Michel le Brave du 27 juillet 1600]. 443-445. Aurelian. Sacerdoţeanu. Von dem Walachischen Wappen. 455. Viena. [De nouveaux sur le sceau de Michel le Brave]. 1. 330-333. ilustr. Aurelian. 161-162. VI (1944-1945). Aurelian. Stema lui Dan al II-lea în legătură cu familiile Huniade şi Olah. Tg. Sulică. 453. p. V (1968). 58-60. nr. Seyvert. 451. în "Ungarisches – Magazin oder Beiträge für vaterländische Geschichte.Maria Dogaru 447. [Sur le sceau de Mircea le Vieux. Von dem Walachischen Wappen. nr. Sacerdoţeanu. Iarăşi despre sigiliul lui Mihai Viteazul. Sacerdoţeanu. Johann. În: „Revista Muzeelor”. mai-iunie. Două steme şi autografe domneşti din 1616. 452. Johann. În: „Revista Arhivelor”. 448. p. 450. 73 . Autografe şi sigilii de la Mihai Viteazul. 365-37. Nicolae. V (1941). p. nr. În: „Şoimii”. În: „Revista Arhivelor”. [Les armoiries de Dan II et les familles Huniade et Olah]. Une rectification sigillographique]. Marcel. Despre un sigiliu al lui Mircea cel Bătrân. 5-16. p. 454. Sacerdoţeanu. 1781. În: Arhiva Olteniei. IV (1928). 2. p. [Autographes et sceaux provenant de Michel le Brave]. 9-10. Sacerdoţeanu. nr 5. Pressburg. p. 61-67 + ilustr. V (1968). p. [Deux blasons et autographes princiers de 1616]. 296-313 ilustr. nr. În: Privilegierte Anzeigen. Vol. 2. Aurelian. XV (1941). 180-185. 113-118. 1. „Hrisovul” şi sigiliul lui Mihai Viteazul din 27 iulie 1600. [Sur le drapeau de Mihai Radu]. 449. Erdbeschreiburg und Naturwissenschaft". În: „Revista Muzeelor”. I. În: „Revista Arhivelor”. O rectificare sigilografică.

I. În: Omagiul lui C. I 1957. Extras. Grigorie. Anton şi Potocki. Arborele din peceţile şi bulele sigilare de aur. Anton. 456. 74 . Bucureşti. Andrei. 127-128. 1944. 2. II (1905). Ştefănescu. ilustr. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 1943. 373-388 + ilustr. [Le drapeau de Constantin Ispilanti voïvode]. Emil. Tocilescu. Steagul lui Constantin Vodă Ipsilanti.D. Ghica]. Steaguri domneşti din timpul domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica.Bibliografia heraldicii româneşti (Despre stemele Ţării Româneşti din 1616 cu autografele lui Nicolae vodă Pătraşcu şi Radu vodă Şerban). XVII. p. Bucureşti. I (1937). 178-183 + ilustr. 21-23. Cu privire la stema Ţării Româneşti. [Matrices de sceaux princiers du XIX-e siècle (Valachie). Velcu. Giurescu. p. nr. 9. (Ţara Românească). [A propos des armoiries de la Valachie. [Un nouveau sceau du voïvode Michel le Brave]. 8 p. Vârtosu. L'arbre figuré dans les sceaux et les bulles d'or]. În: Studii şi cercetări de numismatică. ilustr. Velcu. p. 547-550. p. ilustr. 457. O nouă pecete a lui Mihai Viteazul. p. Steagul lui Constantin Vodă Ipsilanti. ilustr. 461. I 1957. În: Cronica numismatică şi arheologică. 1013. nr. În: „Buletinul Muzeului Militar National”. 458. [Les drapeaux princiers provenant de l'époque d'Alexandre D. 1943. 460. [Le drapeau de Constantin Ispilanti voïvode]. În: Studii şi cercetări de numismatică. nr. Velcu. Anton. Tipare sigilare domneşti din secolul al XIX-lea. 307-355. p. 459.

Elemente heraldice pe cahle descoperite în Moldova. 465. Andronic. 195-208. p. 1-2 Caiete heraldice. 467. II (VII) (1995). Comunicare la al II-lea 75 . p. Batariuc. 463. nr. XXXIX (1970). C. p. Becker. Olteanu. découvertes dans la capitale du pays. 255-257 + ilustr. Emil. [Quelques considérations concernant les armoiries dynastiques de Moldavie pendant l'époque d'Etienne le Grand]. Bătrâna. 58-61 + ilustr. Alexandru. 1980. p. XXIV (1987). Xenopol”. În: „Arhiva Genealogică”. St. 315-343. p. vol. 464. Bătrâna. Lia şi Bătrâna. În: Constituirea statelor feudale româneşti. nr. [Éléments héraldiques sur les cahles découverts en Moldavie]. XV (1967). În: „Romanoslavica”. Adrian. Bucureşti. Academiei. Paraschiva Victoria. Iaşi. Stema cu pisanie din vremea lui Ştefan cel Mare descoperită la cetatea de scaun a Sucevei. În: „Buletinul Monumentelor istorice”. Lia şi Bătrâna. Unele consideraţii cu privire la stema dinastică a Moldovei în vremea lui Ştefan cel Mare. [Témoignages héraldiques concernant les débuts de l'Etat féodal indépendent de Moldavie]. HERALDICA MOLDOVEI 462. Heraldica monetelor moldoveneşti. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. D. 1. Adrian. [Armoiries qui se trouvent sur la tour clocher du monastère Trei Ierarhi de Jassy]. Mărturii heraldice cu privire la începuturile statului feudal independent Moldova. Edit. [L'héraldique des monnaies moldaves]. 466. Bălan. I. 99-114.VII. [Les armoiries à inscription votive du temps d'Etienne le Grand. Suceava]. Stema cu pisanie de pe turnul clopotniţă al mănăstirii Trei Ierarhi din Iaşi.

474. p. [Le symbole des armoiries de Moldavie]. Ist. Mihai. Les origines héraldiques du timbre poste "tête d'aurochs"]. Bogdan. XVI cu o introducere şi cu rezumate de Nicolae Iorga. 69-88. XVI-e siècles]. Paris. nr. p. Bourul şi zimbrul. 20 p. + 15 pl. p. Stema Moldovei. VII (1958). Berza. 17-20.Bibliografia heraldicii româneşti Congres de Numismatică şi Arheologie . XI. Bucureşti. 11. t. Documents des XIV-e. Nr. Album paleografic moldovenesc şi documente din sec. 1-2. Seria II. Mihai. p. În: Studii şi materiale de istorie medie. 17-40 + 5 pl. În: Studii şi cercetări de istoria artei. Bogdan. Damian P.Cernăuţi. Bucureşti. nr. Stema Moldovei în veacul al XVI-lea. 1926. [L'aurochs et le bison]. 470. Eugen. În: „Filatelia”. [Une ancienne matrice de sceau roumain]. În: Studii şi cercetări de istoria artei. Bucureşti. p. 472. 469. + 105 pl.1 octombrie 1935. 245-264 + 15 pl. Extras. II (1955). Mihai. Sect. III (1956). Ioan. Cernăuţi. Berza. 1-2. Mem. XV. Botezat. Simbolul de pe stema Moldovei. În: Cronica numismatică şi arheologică. 473. 1956. [Album paléographique moldave. nr. (Sunt reproduse numeroase sigilii domneşti). O străveche matrice de pecete românească. XIV. XV-e. 76 . Stema Moldovei în timpul lui Ştefan cel Mare. XXXVI (1913-1914). 468. 27 p. 29 septembrie . Berza. Botezat. I. [Les armoiries de la Moldavie au temps d'Etienne le Grand]. Originile heraldice ale mărcii "cap de bour”. 471. p. [Les armoiries de la Moldavie au XVI-e siècle]. În: „Analele Academiei Române”.1 octombrie 1935. 152. nr. 1956. 99-128. 29 septembrie . Eugen. [Les armoiries de la Moldavie. 1935. Comunicare la al III-lea Congres Naţional de Numismatică şi Arheologie.

+ 3 ilustr. 476. 481. Cernovodeanu. Nr. C. 19-25 septembre 1982. 1983. 479. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. XIX (1982). Dan. În: Recueil du XV-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. +14 ilustr. nr. Les reflets des armes royales de la Hongrie dans les armes dynastiques des princes de Moldavie (XIV-e. Iliaş Rareş. Cernovodeanu. 480. 77 . 1974. Dan. Madrid. Heraldica dinastică monetară moldovenească din sec. 124125. Extras 1974. 1976-1977. 1990. nr. 49-53. LXVII-LXIX. [Les composantes d`un symbole]. În: Moldova suverană. Tom. 1975. p. Extras. V. În: „Hrisovul”. 391-428. Ciobotea. [Le blason d'Etienne le Grand]. 477. 6. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 146-151. Ciofu. Madrid. V.Maria Dogaru 475. Blazonul lui Ştefan cel Mare. LXXX-LXXXI. XIV-XVI şi realităţile istorice pe care le reflectă. 17 p. august 9. nr. 478. p. Condurachi.XVI-e siècles. [Un sceau moldave de l'époque antérieure à l'Union des Principautés Roumaines]. 5 p. Bucureşti. Dinică. p. p. 277-293 + 14 ilustr. Emil. Stema Moldovei în armele Cantemireştilor. Cernovodeanu. 1973-1975. Cioban. În: Cercetări istorice. I. În: „Revista Muzeelor şi a Monumentelor". 265-273 + 3 ilustr. 121-123. Chişinău. Muzee. Un sigiliu moldovenesc din perioada premergătoare Unirii Principatelor. Dan. (Une imprimerie pour les moule de sceaux du voïvode moldave Ilias Rares). [Les armoiries de Moldavie dans le blason de la famille des Cantemir]. [L'Héraldique dynastique monétaire moldave du XIV-e au XVI-e siècle et réalités historiques qu'elle reflète]. Valerian. Componentele unui simbol. Un tipar pentru turnarea matricelor de peceţi din vremea voievodului Moldovei. 1945. p.

p. 13. 1. Reprezentări heraldice pe documente de cancelarie din Moldova (sec. III (1966). X. 4. 6. 1984. În: „Revista Arhivelor”. LXV (1988). În: „Revista Arhivelor”.Bibliografia heraldicii româneşti 482. 78 . Primul sigiliu cu text în limba turcă folosit de domnitorii români (1652). 532-533 + ilustr. În: „Revista Muzeelor”. Maria. (Sigiliul lui Vasile Lupu). 2. 225-227. Maria. 1 ilustr. 488. 1990. [Un sceau du prince régnant Radu Mihnea]. nr. [Le premier sceau en langue turque utilisé par les voïvodes roumains]. Maria. 483. 7172 din 1995. XVII . LXI (1984). [Les sceaux de Vasile Lupu]. 2. Demény L. nr. 235-240. 197-202. Speranţa Teodora. 484. 487. În: „Revista Muzeelor”. p. p. nr. p. Stema Moldovei în prima tipăritură românească din Transilvania. 60-63. Decret cu privire la Comisia de heraldică şi Regulamentul Comisiei naţionale de heraldică din Republica Moldova. 486. În: „Revista Arhivelor”. + ilustr. p. În: Materiale de istorie şi muzeografie. VII (1970). nr. 489. p. Un sigiliu inelar de la Gaspar Graţiani. Dogaru. 346-348 ilustr. nr. 485. În: „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. Sigiliile lui Vasile Lupu. VIII (1971). [Les sceaux de la chancellerie d'Etienne le Grand]. [Un sceau annulaire de Gaspar Graziani]. Dogaru. Sigiliile cancelariei lui Ştefan cel Mare. [Représentations héraldiques sur des documents de la chancellerie moldave (XVII-e XVIII-e siècles) conservées à la Filiale des Archives de l'État de Jassy]. 2. Un sigiliu al domnitorului Radu Mihnea. nr. Dogaru. Diaconescu. [Le Décret à l'egard de la Commission d'heraldique et le Règlement de la Commission naţionale d'heraldique du Republique de la Moldavie]. nr. [Les armoiries de la Moldavie imprimées sur la première publication roumaine en Transylvanie]. p. Elena. p. 221-225.XVIII) păstrate la Arhivele Statului Iaşi. În: „Revista Muzeelor”. LXIII (1986). Elena. Cozma. Cozma.

Gorovei. Braga. p. Moldovei . În: Românii în istoria universală. Despre stemele domnilor Graţiani. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. nr.I. IV ilustr. XVII-XVIII (1933-1934). Filipciuc. 492. 1987. 493. [La genèse des armoiries de la Moldavie avec la tête d'aurochs]. 496. p. nr. Xenopol”. XIV (1977). p. Rudolf. Dumitrescu. 423-430. 419-422. Ştefan.Maria Dogaru 490. nr. [Sur les armoiries Despot Voïvode et Gaspar (1967). 2. 495. D. [L'influence polonaise sur les armoiries de la Moldavie et des autres blasons qui figurent sur des monnaies moldaves]. C. Steme şi raporturi politice: "Cazul" principilor Moldovei în veacul XIV. Liège 29 Mai . 1973.XVI-e siècles). Geneza însemnului "cap de bour". LXXXVII-LXXXIX 1983-1985. Influenţa polonă asupra stemei Moldovei şi a altor blazoane de pe monetele moldoveneşti. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. 494. 117-128.2 Juin 1972. Vol. Les armoiries de la Moldavie et de ses princes régnats (XIV-e. Mircea. Ioniţă. 84-88 + 1 ilustr. p. 661-674. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Dumitru-Darac. Un tipar pentru turnarea matricei sigilare a voievodului Moldovei Iliaş Rareş (15461551). p. XXIII (1984). În: „Revista Muzeelor”. II/1. Iaşi. Iaşi. Armoiries et rapports politiques: le "cas" moldave au XIV-e siècle. Ştefan. Ştefan. Gassauer. 560-563 + 491. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza". [Un moule de la matrice du sceau du voïvode de la Moldavie Ilias Rares (1546-1551). Gorovei. p. 263-270.131-133. p. 79 . [Armoiries et rapports politiques: le "cas" moldave au XIV-e siècle]. 81-82. 6.Despot Vodă şi Gaspar des princes régnants de Moldavie: Graziani]. În: „Revue roumain d’histoire”. nr. Gorovei.

XXII. Iftimi. În: „Arhiva Genealogică”. 9. N. Extras. nr. Sorin.Bibliografia heraldicii româneşti 497. 504. p. [Les armoiries moldaves augmentées en Pologne]. Dimitrie Cantemir şi "delfinii" din stema Moldovei. Culegere de studii îngrijită de M. I. Steme moldoveneşti augmentate în Polonia. 498. 502. Stema Iaşilor în vechile peceţi. nr. Emisiunile monetare ale Moldovei în timpul domniei lui Ştefan cel Mare. 1964. 7. Gorovei. Grămadă. 1-2. Destăinuirile unei steme. Caiete heraldice. 499. p. IV (IX) (1997). Iliescu. Bucureşti. 1-2. În: „Arhiva Genealogică”. p. [La matrice inconnue d'un sceau de 1666 du prince de la Moldavie. Hriban. 181-234. [Les émissions monnétaires de Moldavie pendant le règne d'Etienne le Grand]. nr. Academiei. În: „Arhiva Genealogică”. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. Iliescu. Efigii pe moneta lui Iliaş I. 1964. 285-297. 500.305. Deux ipothèses]. 1964. Des effigies sur la monnaie de Ilias I-er]. ilustr. Iftimi. Heraldica şi puterea suverană. În: Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare. XXIX (1994). Iaşi. 5896 (22 aprilie). În: „Glasul Bucovinei”. [Dimitrie Cantemir et les dauphins des armoiries de Moldavie. p. 47-54 p. Le voïvode Despot 80 . 503. Despot Vodă şi heraldica. Berza. Octavian. [Trouvaille de la matrice d'un sceau de Petru Muşat]. Sorin. Bucureşti. p. Grigoraş. 297. nr. 1-2. Ştefan. 2. D. 501. [L`embléme de Jassy sur les aniciens sceaux]. [Les révélations d'un blason. În: „Cronica”. p. Cătălin. Octavian. 167-168. 305-314. vol. Gheorghe Duca]. Două ipoteze. Edit. 1940. Nicolae. p. Xenopol”. Un tipar de pecete necunoscut de la Gheorghe Duca din anul 1666. + ilustr. Aflarea pecetei tipar a lui Petru Muşat. IV (IX) (1997). [L’heraldique et la pouvoir souveraine. II (VII) (1995). vol.

nr. nr. În: Studii şi cercetări de istorie veche. Mănescu. 458-460. p. p. 510. Steagul românesc al lui Alexandru Istrate Dabija voievod. Influenţe heraldice maramureşene asupra primei steme a voievodului Moldovei. x x x Marca Ţării Moldovei. În: „Magazin istoric”.Maria Dogaru et l'héraldique]. découvert dans la capitale du pays. 1850. J. p. [Les armoiries de 81 . Stemele lui Dimitrie Cantemir şi locul lor în heraldica Ţărilor Române. 512. Ce reprezintă stema de pe portretul lui Gaspar Graţiani. XXIV (1973). 1937. Constantin. 1981. redobândit în 1937. 37-42 + 1 pl. În: „Magazin istoric”. p. Stema Moldovei pe clopotniţa bisericii din Todireni (Burdujeni). 209-211. 323-329 + ilustr. 51 (13 iunie). 508. nr. [Un blason à l'inscription d'Etienne le Grand. Constantin. retrouvé en 1937]. [Que représentent les armoiries figurées sur le portrait de Gaspar Gratiani]. 511. [Le drapeau roumain d'Alexandre Istrate Dabija voïvode perdu en 1664. 509. 7-8. J. [Influences héraldiques de Maramureş sur le premier blason du voïvode moldave]. 166-167 + ilustr. În: Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice. În: „Gazeta de Moldova”. Iorga. [Les armoiries de la Moldavie]. 506. 507. nr. ilustr. 5-6. XXII. O nouă stemă cu pisanie de la Ştefan cel Mare descoperită la Cetatea de Scaun a Sucevei. Nicolae. VIII (1915).N. Karadja. VI (1972). Ittu.N. 2. p. p. Stema Moldovei. Mănescu. III (1969). [Le blason de la Moldavie]. 5. M.D. 5. Matei. 139-140. Bucureşti. În: „Marmaţia”. 505. Suceava]. p. nr.N. [Les armoiries de la Moldavie sur le clocher de l'église de Todireni-Burdujeni]. Mănescu. În: „Revista Muzeelor”. 157-161. pierdut în 1664. ilustr. nr. J. VI (1969).

Moisil. Nr. Jean N. Minea. Constantin. 1938. p. Moisil. p. I. 82 . [Les armoiries de la Moldavie à l'époque phanariote]. 106 (23 aprilie). 518. Sturdza. Târgovişte. Renate. 516. Ilie. În: „Cronica numismatică şi arheologică". ilustr. 48-69. 29 septembrie . [Sur le blason de la Moldavie]. Comunicare la al III-lea Congres de Numismatică şi Arheologie. Die ältesten Siegel moldavischer Städte. nr. p. Constantin. Sturdza].Bibliografia heraldicii româneşti Démetrius Cantemir et leur place dans l'héraldique roumaine]. 139. 3. p. L (1973). 1925. Möhlenkamp.1 octombrie 1935. 520. Cernăuţi. 1981. p. 519. Steme vechi româneşti. LXIII (1941). Minea. Ilie. [Les armoiries de la Moldavie]. Moisil. 2. nr. În: „Revista Arhivelor”. 98-99. Stema cu deviza "Non solum armis". Stema Moldovei. Constantin. [Sceaux d'or de Vasile Lupu]. J. În: Recueil d'études généalogiques et héraldiques. Considérations sur les armes de la Moldavie aux XIV-e et XV-e siècles. 465-480. Despre stema Moldovei. III. Comunicare la al V-lea Congres de Numismatică şi Arheologie. 517. 337-365. Mănescu. În: „Universul”. XIII. 513. 401-402. În Târgovişte. Bucureşti. Stema Moldovei în epoca fanarioţilor.N. Iaşi 14-16 octombrie 1937. 515. [Anciens blasons roumains: Ioan Sandu et Michel Gr. Sigilii de aur de la Vasile Lupu. În: Cercetări istorice. Ioan Sandu şi Mihail Gr. 1974. cetate a culturii româneşti. În: „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas”. [Les armoiries avec la devise „Non solum armis”]. În: „Universul”. p. p. LVII (1941). 1982. (despre o stemă eronat atribuită lui Dimitrie Cantemir). ilustr. Mănescu. 514. I. 225-233 + 6 ilustr. nr.

2. În: „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”. Tricolorul. Rădulescu.. 2 ilustr. 329-335. p. aprilie 3. 14-20 nov. [Contributions à la connaissance des armoiries moldaves à l'époque d'Etienne le Grand]. nr. 1990. ilustr. LVIII (1941). 522. Contributions a l’histoire du drapeau du peuple de la Moldavie]. Petcov. 8. p. [Anciens sceaux. [Les sceaux de la chancellerie princière moldave de 1711 à 1821]. Steme cu pisanie din vremea lui Ştefan cel Mare. În: „Revista Arhivelor”. În: „Universul”. p. Les armoiries avec des inscriptions votives du temps d'Etienne le Grand]. Moisil.Maria Dogaru 521. În: „Vocea Poporului”. p. 60. LVIII (1941). şi Siscanu. 237-238. nr. nr. [Monnaies et sceaux provenant d'Etienne le Grand]. În: „Universul”. 3-4. p. [Le tricolore. 527. În: Simbol al demnităţii. provenant des premiers princes régnants de la Moldavie]. Eugenia. Gabriela. A. Contribuţii la cunoaşterea stemei dezvoltate a Moldovei în epoca lui Ştefan cel Mare. Tricolorul Basarabiei în 1917. p. 11 (8 april). 524. 1991. 1969. XII (1969). Moraru. 525. 1990. 523. 83 . Constantin. 528. O lecţie de heraldică sau cum s-a născut stema Basarabiei. 173-218 ilustr. 2. x x x O importantă descoperire la Cetatea de Scaun a Sucevei. Contribuţii la istoria drapelului naţional al poporului Moldovenesc. [Le tricolore de Bessarabie]. [Une importante découverte à la citée de siège de Suceava. Chişinău. LXVII (1972). Sigiliile Cancelariei domneşti a Moldovei între anii 1711-1821. În: „Tribuna”. Neamţu. În: Arheologia Moldovei. V. Bucureşti. [Une leçon d'heraldique un l'histoire de la naissance des armoiries de Bessarabie]. 526. Monede şi sigilii de la Ştefan cel Mare.). 42 (18 febr. Constantin. I. Moisil. Popovschi. Vechi sigilii româneşti de la primii domni ai Moldovei. p. nr. ilustr. O. 46. nr. VI.

p. (Ornamente în sigiliile domnitorilor Moldovei . În: Studii şi cercetări de numismatică. XI (1968). [Une monnaie inconnue de la ville Cetatea Albă avec les armoiries de la Moldavie]. 6. nr. Silviu Andrieş. Heraldica teritorială Moldovenească în Imperiul Rus. 910. Tabac. În: „Icoana lumei”. U(rechia). [Notes et discussions sigillographiques]. Heraldica teritorială a Basarabiei şi Transnistriei. 169 p. Introducere în heraldica practică pentru Republica Moldova. 2. Silviu Andrieş. nr.secolul XIX). Tabac. x x x Stema Moldovei. [Les armoiries de la Moldavie]. 530. [Introduction dans l'héraldique practique pour la Republique de Moldavie]. I (1841). [L'Héraldique territoriale de Bessarabie et Transnistrie].Bibliografia heraldicii româneşti 529. Velescu. p. 12 (23 martie). 1996. p. 535. Oliver. V. 532. Bucureşti. Vârtosu. 7. În: Cercetări numismatice. VII. Nazarov. În: „Literatura şi Arta". Sah. 1960. Chişinău. Beiträge zur Geschichte der Moldauer Leben. 1-30 noiembrie. 534. Sibiu. Edit Museum. În: „Buletinul Instrucţiunii Publice”. Note şi discuţii sigilografice.A. 519-539. nr. Despre marca Moldovei. III. nr. 7 sept. [Héraldique territoriale de Moldavie dans l'Empire Russe]. 261-275. 1995. p. 1998. IV (1937). 533. 189-190 + 4 ilustr. p. Tabac. Silviu Andrieş. p. 1865. nr. 84 . V. 95-96. În: Forschungen zur Volks. 36. În: Siebenbürgen (Boian). În: „Cetatea Albă”. 531. 11. 59-63 + ilustr. 536. O monedă necunoscută a oraşului Cetatea Albă cu stema Moldovei. p. ilustr. Emil.und Landeskunde. [Sur le blason de la Moldavie]. Wappen der Moldau an einer Kirchenburg.

VIII. HERALDICA TRANSILVANIEI
537. Áldássy, Antal. A Magyar nemzeti Múzeum Könyvtárának címerlevelei. [Diplômes de noblesse de la Bibliothèque du Musée National d’Hongrie]. T. V (1717-1770). Budapest, 1939. (Descriere şi reprezentarea stemei conferită Transilvaniei de către împărăteasa Maria Tereza prin diploma din 2 noiembrie 1765, p. 413, nr. 781). 538. Bedeus, Von Schaarberg, Josef. Die Wappen und Siegel der Fürsten von Siebenbürgen und der einzelnen ständischen Nationen dieses Landes. Ein Versuch von J.B.V.S., George v. Closius, Hermannstadt, 1938, 38 p. 5 f. pl. (Se fac referiri la istoricul şi evoluţia stemei Transilvaniei). 539. Chiffletius, J.J. Insignia gentilicia Equitum Ordinis Velleris Aurei, Antwerpia. 1632, 14 f. + 232 (-245) p. + 1 f. (Descrierea stemei lui Sigismund Bathory, principe al Transilvaniei, p. 155 - 156, nr. 265). 540. Cristea, Dorin. Două sigilii ale familiei Bathory aflate în colecţia Bibliotecii Facultăţii de Istorie din Bucureşti. În: Caietul seminarului special de ştiinţe auxiliare ale istoriei, Opuscula bibliologica, genealogica, numismatica. Vol. II. Bucureşti, 1990, p. 13-16, ilustr. 541. Gassauer, Rudolf. Catalogul medaliilor, plachetelor şi insignelor bucovinene. [Le cataloque des medailles, plaquettes et insignes de Bucovine]. Suceava, 1935. 542. Iliescu, Octavian. Inelul de argint de la Cladova. [Anneau d'argent de Cladova]. În: „Ziridava”. XV-XVI (1987), p. 8586, ilustr.
85

Bibliografia heraldicii româneşti
543. Jákab, Elek. Az erdélyi országos czimerek története. [L’histoire des armoiries transylvaines]. În: „Századok”. I (1867), nr. 4, p. 336-352. 544. Jakó, Sigismund. Az erdélyi papírmalmok feudalismuskori történetének vázlata. [Bref historique des manufactures à papier de Transylvanie à l'époque féodale]. În: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia. VII 1962, fas. 2, p. 5981 şi IX 1964, fasc. 1, p. 55-92, ilustr. (Sunt prezentate filigranele heraldice ale fabricilor de hârtie din Transilvania). 545. Jakó, Sigismund. Filigrane transilvănene din secolul al XVI-lea. [Filigranes transylvains du XVI-e siècle]. În: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia. XIII 1968, fasc. 1 p. 319 + ilustr. (Despre filigranele heraldice ale fabricilor de hârtie din Braşov, Cluj şi Sibiu în sec. al XVI-lea). 546. Hulsius, Gandensis Levinus. Chronologia, hoc et brevis descriptio rerum memorabilium, în provinciis hac adjuncta tabula topographica comprehensis gestarum, isq: ad hunc MDIIIC (1597) annum praesente ex varris fide dignis authoribus. Collecta, per - Not. Imprim. Typis Christhophori Lochneri. Noribergas. (Stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei purtând capete de arabi, stema Transilvaniei). 547. Hurezan, Pascu. Un nou inel sigilar descoperit la Cladova, jud. Arad. [Un nouvel anneau sigillaire découvert à Cladova]. În: „Ziridava”. XIX-XX, 1996, p. 103-105. 548. Martian, Iulian. Contribuţii la heraldica vechiului Ardeal. [Contributions à l'héraldique de la vieille Transylvanie]. În: „Anuarul Institutului de Istorie Naţională”. IV (1926-1927), p. 441446. Extras. Bucureşti, 1928, 8 p. 549. Mănescu, J.N. Zur Geschichte des andeswappens von Siebenbürgen. [im 16. Jahrhundert). În: Genealogica et Heraldica. Viena, 1972, p. 533-538 + ilustr.
86

Maria Dogaru
550. Mănescu, J.N. Les armes de la Transylvanie (XVI-eXX-e siècles). În: „Revue roumain d’histoire”. XXXI (1992), nr. 1-2, p. 29-49. 551. Nagy, Iván. Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. [Familles d’Hongrie avec armoiries et tableaux généalogiques]. Vol. I-XII, Pesta, 1857-1868. (Sunt descrise şi reprezentate stemele familiilor principilor Transilvaniei Apafi, Barzay, Báthory, Bethlen, Rakoczy ca şi steme ale unor familii nobile româneşti). 552. Papai, Francisc. Ars heraldica seu consuetudinum heraldicum. Claudipolis, 1695, 12 f. + 206 p. 553. Popescu, Mihai. Sigiliul lui Sigismund Báthory, principele Transilvaniei. [Le sceau du prince Sigismund Báthory, prince de Transylvanie]. În: „Revista Arhivelor”. I (1924-1926), nr. 13, p. 328-332, 5 ilustr. 554. Popescu, Mihai. Stema Ardealului cerută de români după 1848. [Les armoiries de Transylvanie solicitées par les Roumains après la révolution de 1848]. În: „Convorbiri literare”. XVIII (1926), 3 (martie), p. 216-218 + ilustr. 555. Reicherstorffer, Georg. Chorographia Transylvaniae, quae Dacia olim appellata, alierumque provinciarum et regionum succinta descriptio et explicatio, excudebat Egidius Aquila. Viennae, 1550(-6) + ilustr. (Este reprezentată stema principatului Transilvaniei din sec. al XVI-lea şi a celor 7 oraşe cetăţi). 556. Resch, Adolf. Siebendürgische Münzen und Medaillen, von 1538 bis zur Gegenwart, mit 86 Tafeln. Hermannstadt, 1901, VIII + 292 p. + 86 pl. ilustr. (Monede şi medalii cu stema Transilvaniei). 557. Révai, Nagy. Lexikona az ismeretek Enciklopédiája, vol. I-XX. [L`encyclopédie des connaissances]. Budapest, 19111927. (Reprezentarea stemelor judeţelor şi oraşelor din
87

În: Recueil du IX-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. XI etc. XXV p. Das Wappen von Siebenbürgen. 813. Sibiu. 17246. 1966. 565. 1982/2. An II (10) 1904.). 783 şi oraşul Arad. Stannberg. Franz. 1. 1971. În: Der Tappert. În: Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt. 786. Berne. Schlandt. 1930. judeţul Bistriţa-Năsăud şi oraşul Bistriţa. 279. În: Genealógiai Füzetek. Arz von Albert. fig. 1968. 33-48. p. Sibiu. 560. 17249 şi 17250. p. Straussenburg. 3 şi 20-27). 8387 . XXXV. Das richtige Wappen von Siebenbürgen. 558. p. Erdélyi czimere. Straussenburg. Straussenburg. Neuchâtel. Hermann. Sibiu. p. Sebestyén Kéopeczi Jozef. 88 .Deutsches Tageblatt. 559. p. Les sources numismatiques de l'héraldique d'Etat Hongrois. Szabolcs de. Albert. vol. 19 p. p. În: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde. vol. T. 562. Das richtige Wappen von Siebenbürgen. 1917. Extras. Die Farben des Wappens der sächsischen Nation. Albert. nr. În: Siebenbürgisch . judeţul Cluj.Bibliografia heraldicii româneşti Transilvania: judeţul Arad. 233. 140-141. p. Arz von. 1930. III. 1930. 563. Paul Anttanger. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. În: Turul. Iaşi. Arz von. 564. Die Siegel der drei Nationen. Mitteilungen des Wappen-Herolds (Darmstadt). Czimerlevelek. p. Sebestyén. [Diplômes d`anoblissement]. + ilustr. I. p. 14-16. Kéopeczi Jozef. [Armoiries transylvaines]. Zimmermann. 1-18. 811 şi oraşul Cluj. Vajay. p. (Stema Transilvaniei şi a unor principi. 561. vol. 186-187. nr.

[L’Ordre „L’Étoile de la Romanie”. Cuza Vodă şi Ordinul Unirii. les titres d’honneur et autres distinctions de la République Socialiste Roumanie].IX. 572. 1966. Bolliac. fas. Carsian. ilustr. 98-106. 571. Dan.P. [Les armoiries des Principautés Unies]. VII (1973). Bucureşti. 67-70. Berindei. p. Titlurile de onoare şi decoraţiile R. 1958. Stema Principatelor Unite (1863). Bucureşti. O încercare de instituire a unei decoraţii naţionale. 568. A. [La pièce de monnaie de 250 lei et le problème des armoirires de la Roumanie]. Avakian. 569. XVII (1947). 89 . Gr. În: „Revista istorică română”. 131132. Cezar. p. Moneda de 250 lei şi problema stemei României. Vol. p. În: „Muzeul Naţional”. [Les armoiries de Roumanie]. ]. Lucia. I (1863). PRINCIPATELE UNITE – ROMÂNIA 566. 40. Bielţ. I-II. nr. Tipografia Alfa. Buzdugan. VIII. [Les décorations. 567. p. Un essai pour instituer une médaille nationale]. În: „Buciumul”. 1936. nr. titlurile de onoare şi alte distincţii ale Republicii Socialiste România. [Les titres d’honneur et les décorations de R.R. George. Bucureşti. În: „Magazin istoric”. [Le voïvode Cuza et „l'Ordre de l'Union”. Prima conferire.P.R. Carsian A. 10 (91). Ordinul "Steaua României". Premier décernement]. 570. 12 p. Armele României. 1994. Decoraţiile. 33 (27 aprilie).

Dan. În: „Revue roumain d’histoire”. V (1976). VI (1977). Dan. 30-31 + 1 ilustr. 319-334 + 4 ilustr. p. (Extras. XIV (1977). nr. [Les décorations de l'armée roumaine en 1877-1878]. Cernovodeanu. Independenţa României oglindită în heraldică. Contributions à l'étude de l'héraldique d'État des Principautés Unies Roumaines 18591866. [L'Indépendance d'État de la Roumanie reflétée dans l'art héraldique national]. Cernovodeanu. Cernovodeanu. 319-334 + ilustr. p. 579. nr. nr. 577. + 18 ilustr. p. + 5 ilustr. 5. Independenţa României în heraldica. 535-544. p. 5 + 6 ilustr. 576. XVI (1977). 535-544 + 18 ilustr. Dan. Independenţa de Stat a României reflectată în arta heraldică naţională. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Contributions à l'étude d'héraldique d'État des Principautés Unies Roumaines (18591866). numismatica şi insignologia naţională. 578. Cernovodeanu. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. p. p. Dan. 575. [L'Indépendance de la Roumanie dans l'héraldique. 1978. nr. Dan.). nr. 2. XVI (1977). la numismatique et l'insignologie nationale]. IV. În: „Revue roumain d’histoire”. În: „Tribuna României”. 107. Decoraţiile armatei române la 1877-1878. 574. Cernovodeanu. [L'origine de la décoration „Le passage du Danube”]. XIV (1977). 3.Bibliografia heraldicii româneşti 573. Dan. 1978. p. [L'idépendance de Roumanie reflétée dans héraldique]. În: „Tribuna României”. Cernovodeanu. În: Muzeul Naţional. 5. 97 (15 noiembrie). Originea decoraţiei "Trecerea Dunării”. 10 p. Muzee. Cernovodeanu. Bucureşti. 90 . Dan.

Cleveland. Gr. [La medaille jubilaire Carol I. LXX-LXXIV 1976-1980. [L'Union des Roumains de 1918 reflétée en symbole héraldique]. Cricoveanu. 583. Focşani. Valerian. [L'histoire du tricolore de Pinciu]. Regulamentele legale sau decretele relative în crearea decoraţiilor şi a medaliilor de la 1880 şi până astăzi. L'évolution du drapeau tricolore roumain de 1834 à 1881. Dan. Fotache G. J. În: Kongressbericht. Istoria tricolorului de la Pinciu (Judeţul Bistriţa Năsăud). 585. p. 1. Unirea românilor din 1918 oglindită în simbol heraldic. Romfest '88. 1985-1992.2 octombrie 1988. 269-288 + 10 ilustr. Cernovodeanu. Documente de arhivă reflectând adeziunea maselor populare la Unire – 1859. Constandache. 124128.Maria Dogaru 580. 423-426. 24-27 aout 1981. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Cernovodeanu. [Les décorations roumaines de guerre]. Les réglements legaux ou les décrets rélatifs à la création des décorations et des médailles de 1880 jusqu`à nos jours]. Dan. 584. p. 30 septembrie . Thaur. 4 p. Medalia jubiliară Carol I. Dogaru. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Ottawa. Festival Roumain. [Documents des 91 . Ciofu. 1910. Cernovodeanu. L'Héraldique comme moyen d'expression de la politique d'édification de l'État Roumain moderne (1838-1881). + 21 ilustr. Ştefan. 1932-1933. Decoraţiile româneşti de război. 581. Dan. Tirol. 227-328. Câteva particularităţi heraldice ale monedelor româneşti din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Recueil du IX-e Congrès International de Vexillologie. p. 587. nr. 1989. [Quelques particularités héraldiques des monnaies roumaines de la seconde moitié du XIX-e siècle]. Ed a II-a. 586. În: „Marisia”. gen. XV-XXII. Dănilă. Maria. 582.

Bibliteca Centrală Pedagogică. a 2-a în colecţia "Pro Patria". [Les décorations roumaines]. Imnul Naţional al României. 591. 1-11. În: „Herb”. În: Analele Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza. Le drapeau de la Roumanie. În: „Analele Academiei Române”. 1993. C. XXIII (1993).Bibliografia heraldicii româneşti archives reflétant l'adhésion des masses populaires à l'Union 1859]. Ionescu. Le jour national. 593. nr. Ziua Naţională.T. Dogaru. 1995. 1-15. p. nr. 1916. 1996. Stema de stat expresie a demnităţii poporului român şi a îndelungatei sale existenţe pe meleagurile străbune. Date noi privind coroana de oţel a României. În: „Revista Arhivelor”. 1. LXVI (1989). 589. Bucureşti.. Dogaru. p. Stema ţării şi sigiliul statului. Bucureşti. [Les armoiries d’État expression de la dignité du peuple roumain]. 101-103. Maria. În: „Magazin istoric”. p. 1. Primele însemne de distincţiuni române. Les armoiries et le sceau d’État. Anul I. Revistă Română de Heraldică. 588. I. 592. Maria. Ed. 92 . Decoraţiile române. În: Revista „Alo 981". [Les symboles nationaux. p. Dogaru. Edit. L’Hymne national de la Roumanie]. 109-131. Drapelul României. 1913. Tipare sigilare provenind de la suveranii României 1866-1947. 594. p. N. 2000. Editura Ministerului de Interne. [Moules sigillaires de souverains roumains 1866-1947]. Maria. Maria. Istrati. 1993. Culegere de texte pentru activităţile de educaţie patriotică şi ostăşească. Reprodus şi în vol. Dogaru. De la Cuza la Marea Unire. Dogaru. p. cultură. [Documente inedits concernant la couronne d'acier de la Roumanie]. 590. Maria. 26-32. Tradiţie. educaţie. 4-6. 65 p. [Les premières enseignes de distinctions roumaines]. [L'évolution de l'héraldique nationale dès Couza à la grande Union]. Simbolurile naţionale.

lois et réglements]. În: Studii privind Unirea Principatelor. 1-2. Aurică. Zimbrul Carpatin. Jean. Petre. 602. Bucureşti. Catalog numismatic. 8 p + 5 ilustr. Aurică. nr. Historique. XXX (1991). Bucureşti.N. 1-2. Vintilă. Nicolaie. 303-320. p. p. croix. 517-523 + 5 ilustr. În: „Revue roumain d’histoire”. Sterescu. 597.Maria Dogaru 595. 598. [Ordres. [Catalogue numismatique. Mănescu. Mănescu. Tămpeanu. p. Edit. 1996. Les billets de banque 1853-1997]. 1853-1997. O stemă necunoscută a lui Alexandru Ioan Cuza. 3-4. Mănescu. 1867-1994]. 1960. La question des armes de la Roumanie devant les Assemblées en 1866/67 et 1871/72. et médailles roumaines. Pavilioane româneşti de marină. cruci şi medalii româneşti. nr. Catalog numismatic. Bucureşti. [Pavillons navals roumains]. C. Manole. Mircea şi Smaranda. În: „Revue roumain d’histoire”. 7-27. 600. Mănescu. 1995. În: „Revue roumain d’histoire”.R. 115-145. Bucureşti. Bancnote. J. p. Bucureşti. J. L'héraldique d'État des Principautés Unies (1859-1866). 1960. moneda metalică. Ivănceanu. 3.P. XXXII (1993). N. În: „Revue roumain d’histoire”. Manole. La monnaie metalique. Mircea şi Smaranda. L'héraldique d'Etat de la Roumanie contemporaine de 1918 à nos jours. [Catalogue numismatique. 596. XXIX (1990).N. legi şi regulamente. 601. Les armoiries des Principautés Roumaines à la veille de leur union: 1830-1858. Academiei R. 1996. 1867 – 1994. 1927. [Des armoiries inconnues d'Alexandre Ioan Cuza]. XXVIII (1989) nr. Ordine. Jean. Edit. 185 p. 93 . nr. Mănescu. Bucureşti. Istorie. N. Jean. 236 p. Koslinski. 603. 235-252. N. p. 599. Extras.

608. În: „Flacăra”. Năsturel.V. 1980. Regelui Carol I. 15 p. Soc.). Tipo lito. Coroana de oţel a României. Steagul şi stema României. Perioada convenţională.). 94 . 49 (2 sept. nr. 13-14 (24-31 dec. 58-72. 606. 4. nr. [Le grand drapeau de Tudor Vladimirescu].) nr. V (1901). Stemele unite ale Principatelor Unite.) nr. Steagul cel mare al lui Tudor Vladimirescu. P. 37 (10 iun. [L'aigle de la Roumanie symbole héraldique de L'État roumain moderne]. Acvila României: simbol heraldic unitar al Statului român modern.S. P.) nr. 1891. nr. Mihai. VI (1902).). Constantin. Jean N. În: „Albina”. [Les armoiries de Roumanie]. Moisil. 51 (16 sept. 1901. Bucureşti. 38 (17 iun. 51. Dragoş. Mănescu.) nr. Pelin. ilustr. În: Enciclopedia României. Năsturel. Bucureşti. V. 1938. 605. 2 (14 oct. XXIX. Bucureşti. clerici. În: Enciclopedia României. I. În: „Magazin istoric”. nr. nr. În: Cântarea României.S. nr.). P. 607. 609. Stema României. 611.). p. nr. Tiparul. Descrierea şi portul lor de către civili. Jubileul de 25 de ani de domnie a M. nr. Stema României. 11 (10 dec. nr. 1901. Morărescu. Moisil. Medaliile şi decoraţiunile româneşti. 1984.). 47-48 (19-26 aug. p. 610. le Roi Carol I er. Bucureşti. La période conventionelle]. 1938. [Le drapeau et les armoiries de la Roumanie. Revistă enciclopedică populară. Decoraţiile româneşti.V. [Les armoiries unies des Principautés Unies]. militari. IV (1900). Bucureşti. XXV (1995). Vol. nr. magistraţi şi doamne. 1. 8-20.V. Năsturel. p. Constantin. 10 (3 dec. 33-35. 23 (4 martie) nr. La couronne d’acier]. [Le jubilé de 25 ans de regne de M. 47 p. [Les décorations roumaines]. 39 (24 iun.Bibliografia heraldicii româneşti 604. 15-16 (6-14 ian). Les armoiries de Roumaine]. [Les médailles et les décorations roumaines.

26-27. Bucureşti. 191 p. Constantin. Universul. La croix commemorative de la Seconde Guerre Mondiale]. Ştirbu. 14 p. T. An V (1998). Popescu. 615. 620. 616. [Des médailles roumaines pour l'enseignement]. Laurenţiu. Buzău. László. IV-V. Va avea România o stemă?. În: Turul. 1914. Seria II. données statistiques controversées]. Laurenţiu Ştefan. Constanţa.). 26 p. 1-2. 5358. 1921. Bucureşti.: nr. 245-246. Iosef. p. O decoraţie recentă cu valoare deosebită. Documente inedite privind emiterea decoraţiilor româneşti în perioada anilor 1916-1922. Drapelul armatei sub domnia regelui Ferdinand. 618.Maria Dogaru 612. Ştefan Tiberiu. În: Muntenia. În: „Revista de pedagogie”. [L`Ordre „Mihai Viteazul”. Sebestyén de Keöpeczi. 9 (dec. nr. p. p. În: „Hrisovul”. În: „Ilustraţia”. [Les armoiries du royaume de la Roumanie]. Réthy. 1884. 613. [Les nouvelles armoiries de la Roumainie]. [Le drapeau de l'armée pendant le règne du roi Ferdinand]. Stănciulescu. Ordinul Mihai Viteazul. XXXVIII. [La Roumanie aura-t-elle des armoiries?]. Seria nouă. Crucea comemorativă a celui de al doilea Război mondial 1941-1945. Noua stemă a României. Revistă ilustrată enciclopedică. Popescu. Szemkovics. nr. Nr. p. În: „Mihai Viteazul – Călugăreni”. nr. A román Királyság czimere. 6. Ştefănescu. 614. 1888. p. 1 + 1 ilustr. 1999. nr. * * * Statuts des Ordres Royaux de Roumanie. Decoratii româneşti pentru învăţământ. II. Date statistice controversate. 1-2. 1998. X (1921). [Une décoration récente d`une grande valeur. 617. Laurenţiu. 189. 1992. Revista Fundaţiei Cultural Ştiinţifice „Mihai Viteazul”. 619. 16. [Documents inédits concernant l`émission des décorations 95 .

12 (225).Bibliografia heraldicii româneşti roumaines 1916-1922]. 142-143. 109-112. În: Cercetări numismatice. 622. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 16. [Sur le sceau personnel du prince Alexandru Ioan Cuza]. 96 . În: „Magazin istoric”. 245-268. p. 621. 1998. XIX (1985). p. Despre sigiliul personal al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. LXXXX-LXXXXI 1994-1995. Bucureşti. Zaharia. [Sous le drapeau tricolore]. Sub steagul tricolor. Anca. p. Vasilescu. Dumitru. nr. nr. I. 1977.

625. 4. (Se prezintă sigiliile comitantense şi cele ale localităţilor privilegiate din zona Sighet. nr. [Les sceaux des caïmacames de Craïova]. 413-422. [L'évolution des sceaux utilisés par les autorités administratives du comitat de Maramures du XV-e au XVIII-e siècle]. Cernovodeanu. 1899. Aperçu sur l'héraldique de district et municipale des pays roumains et la création d'armoiries nouvelles de district et des villes (municipes) de la République Socialiste de Roumanie. Liège. Sigiliile caimacamilor Craiovei. Bedeus. nr. 134-140. p. XXXVII (1986). 1936-1937. 624. 304-309. În: Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie. VI-VIII e.n. Must.X. [Les blason des districts de Bessarabie]. LVIII. Ioan V. Braga (Portugal). Gustav. 178-179 + 4 ilustr. Câncea. Zamfir C. p. 1973. 627. Arbure. 127-138. Mărcile districtelor Basarabiei. Tom. 97 . 29 mai-2 juin 1972. În: Recueil du XI-e Congrès des Sciences Généalogiques et Héraldiques. STEME DISTRICTUALE 623. 628. În: Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Sigilii şi inscripţii din Dobrogea (sec. Die Wappen der sächsischen Nation und der Stadt Hermannstadt. XVXVIII. Adalbert. 2. Dan. 626. În: „Revista Arhivelor”. Alexandru. Balogh. Câmpulung şi Vişc). [Sceaux et inscriptions de Dobrudja]. În: „Revista Arhivelor”. Barnea. (Stemele judeţelor Olteniei). Teceu. Evoluţia sigiliilor folosite de autorităţile administrative din Comitatul Maramureş. p. p. LIX (1982). Chişinău. III. sec. Sibiu. 1935. p.).

200. Emblematica şi heraldica dobrogeană. Maria. 98 . nr. Dogaru. 636. Colecţia de sigilii a Filialei Arhivelor Statului jud. 12-14. 1992. Heraldische Überreste in Bistritz. p. XXXV. 94-96. Mihai Vodă Sturdza şi heraldica districtuală a Moldovei. Nobleza y Armas. II (VII) 1994. 633. 1976. IV. Cernovodeanu. La Revista de Genealogia. 3-4. 283-290+ pl. 630. Dan. 2. p. [La collection des sceaux de la Filiale des Archives départementales d'Arad]. 267-275 + 4 ilustr. Dan. [Le prince Michel Sturdza et l'héraldique de district de la Moldavie]. Dahinten. Evoluţia Stemei Argeşului. XLX (1973). Constanţa. Vol. p. 631. Dan. În: „Bistritzer Deutsche Zeitung”. Dogaru. Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor folosite de caimacamii Craiovei. Cernovodeanu. 229-241 + 17 ilustr. XVIII. [L'évolution des armoiries d'Argeş]. [L'emblématique et l'héraldique de la Dobroudja]. 1978. Curtea de Argeş. Madrid. 632. Iaşi. În: Studii şi comunicări (Muzeul Curtea de Argeş). Maria. Covacs. În: „Arhiva Genealogică”. Maria. 295-302 + 6 ilustr. p. nr. Al V-lea Simpozion de studii şi cercetări de heraldică şi genealogie. VI. no. Conservarea stemelor judeţene în sigiliile domneşti. L'origine des grands sceau princiers Moldo-Valaques à la bordure ornée de médaillons aux armoiries des districts de ces principautés. În: „Revista Arhivelor”. În: Recueil de communications du Colloque International Ecologique sous les auspices de l'UNESCO (Constanţa 24-27 noiembrie 1978). p.Bibliografia heraldicii româneşti 629. [Contributions à la connaissance des sceaux utilisés par les caïmacames de Craïova]. 499-504. 1936. [La conservation des armoiries départamentales dans les sceaux princiers]. În: „Ziridava”. 145-153. 634. Arad. Otto. 1987. În: „Hidalguia”. nr. Bistriţa. Cernovodeanu. 1994. p. Cernovodeanu. Dan. 635.

637.seconde moitié du XIX-e siècle]. ilustr. Bujorel. Dogaru. (Stemele judeţelor Olteniei). 643. 135. Iaşi. Sigiliile Consiliilor judeţene (a doua jumătate a secolului al XIX-lea). Documente. Dulgău. 1981. Craiova. p. 1998. 1996. Scorillo. p. 89-95 ilustr. [Les sceaux des Conseils départementaux . p. 642. Maria. [Le blason d'Olténie]. Edit. XXIII (1986). Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române”. I-II. I. XIII (1976). Maria. Culegeri. nr 1. Seria nouă. 49-61. Solnocul de Mijloc et Salaj]. Seria a III-a. 1993. XVI (1979). nr. Bujorel. nr. Maria. Dulgău. p. 640. p. 99 . În: „Buletinul Comisiei de Heraldică. p. 1994-1995. [Les sceaux des comitats Crasna. Dogaru. 201-205. I-II. Dogaru. Muzee. Maria. XVII. Dogaru. În: „Revista Muzeelor şi a Monumentelor”. Filiala Cluj Napoca. 639. 47-53. În: „Arhivele Moldovei”. p. [Matrices sigillaires provenant d'Olténie dans la collection de la Direction Générale des Archives de l'Etat]. 638. [L`évolution du sceau du comitat Satu Mare dans les XVI-e – XIX-e siècles]. Muzee. Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor comitatelor din Transilvania. Evoluţia sigiliului comitatului Satu Mare în secolele XVI-XIX. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. [Enseignes héraldiques provenant de Dobroudja reflétant l'idée de l'unité nationale et la lutte pour l'indépendance]. Matrice sigilare provenind din Oltenia conservate în colecţia Direcţiei Generale a Arhivelor Statului. În: „Arhivele Olteniei”. Maria. [Contributions à la connaissance des sceaux des comitats de Transylvanie]. Dogaru. An II. 1995-1996. Solnocul de Mijloc şi Sălaj. nr 1. Stema Olteniei. 66-68. În: Acta Musei Porolisensis. Muzee.Maria Dogaru În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 2. p. Sigiliile Comitatelor Crasna. Însemnele heraldice dobrogene reflectând ideea unităţii naţionale şi lupta pentru independenţă. 94-102. 53-57 + 12 ilustr. În: Oltenia Studii. 641. 1-2.

Maramureş. 646. Marienburg. Judeţele din Ardeal şi Maramureş până în Banat. Bihor. 647. 1938. Sigilii folosite de autorităţile administrative comitantense şi oraşele fostului comitat Satu Mare (sec. [Sceaux employés par les autorités administratives du comitat de Satu Mare]. K. Vol. Satu Mare. 1981-1982. Bucureşti. 183-201. [Les districts de Transylvanie et de Maramureş jusqu'au Banat. Imprimeriile Statului. Ion. În: Siebenbürgische Quartalschrift. p. p. Pall. x x x Stemele judeţelor fixate de Comisiunea Consultativă Heraldică. Evoluţia teritorială. ilustr. Historische Merkwürdigkeiten aus Burzenland. În: „Hrisovul”. Direcţia Judeţeană Satu Mare. Bucureşti. 1975. II. Cluj. Antal Alexandru. [Les sceaux des comitats de Transylvanie]. p. Seria nouă. anul VII (1801). [Sceaux de la collection des Archives de l'Etat du département d'Alba]. 100 . IV-V. 240 p.istorie – etnografie. établies par la Commission consultative d'héraldique]. Tudor. V. [Les sceaux roumaines de Dobroudja avant 1877].arheologie . 72 ilustr. 225-229. 649. XII. Pleşa. În: manuscris. 19-515. În: Studii şi cercetări. Timiş-Torontal). 651. 4/1975. Lucas Joseph. Satu Mare. [Les armoiries des districts de Roumanie]. Mateescu. p. Depus la Arhivele Naţionale. Sigiliile din colecţia Filialei Arhivelor Statului a judeţului Alba. 645. 34 p. (Sunt reprezentate stemele judeţelor Arad. Évolution territoriale]. În: Ardealul.Bibliografia heraldicii româneşti 644. XIV-XVIII). x x x Stemele districtelor României. În: Apulum . 1929. Nr. Sigiliile comitatelor şi scaunelor din Transilvania. 648. caiet III. 405-430. p. 1928. Sigilii româneşti din Dobrogea înainte de 1877. Sibiu. 159-170. Meruţiu. Oszóczki. Referat profesional. [Les armoiries des districts. Caraş. V -VI. În: Enciclopedia României. 650. dosar nr. 1974. 1999.

1937. Sigiliul Divanului Cnejiei Moldovei. 1958. Albert. p. p. partea a II-a. [Les emblèmes des districts de Moldavie. 1973. Mihail. 33-34. Die historischen Wappen der ehemaligen sienbenbürgisch . + 25 ilustr. În: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. În: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Die mittelalterlichen Siegel der Stadt Kronstadt und des Burzenländer Distriktes. 654. 101 . nr. Albert. La contribution de Gheorghe Asachi]. În: Siebenbürgisch sächsischer Hauskalender. color + 25 ilustr.sächsischen Gebietskörperschaften. Die historischen Wappen der ehemaligen sienbenbürgisch . Tabac. Neue Folge. p. Liège. 658. 65 p + 1 pl. Sibiu. p. Mihai-Răzvan. p. ilustr. Caiete heraldice.sächsischen Gebietskörperschaften. Drapeaux militaires roumains du XIX-e siècle aux armoiries des districts et des villes. Das Seeblätterdreieck in Wappen der Hermannstädter Provinz.2 juin 1972. Straussenburg. Sibiu. LIX. 55 p. Sibiu.sächsischen Gebietskörperschaften. O nouă ipoteză. II (VII) (1995). 107-121. p. 24-32. 29 mai . 1936-1938. nr. 1878. 657. Arz Von. 655. 467-475 + 2 ilustr. 6. 656. 1936. Arz Von. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 1858. 1996. 285-289. Albert. 659. p. 653. 1. Stemele districtuale în Moldova regulamentară. Arz Von. Die historischen Wappen der ehemaligen sienbenbürgisch . 10. München.Maria Dogaru 652. Zimmermann. 1-2. Franz. Une nouvelle hypothèse]. În: Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Ungureanu. Braga. Straussenburg. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Straussenburg. [Le sceau du "Divan de la Principauté de Moldavie". În: „Arhiva Genealogică”. şi Sibiu. Straussenburg. Arz von. XLIX. În: Literatură şi artă. Sibiu. nr. Contribuţia lui Gheorghe Asachi. Albert. Silviu. 33-34 + 16 ilustr. Ştefănescu. (Portugalia).

1971. Michael. Sibiu. Pavel. [Contributions à l'étude des armoiries municipales de Bucarest aux XIX-è et XX-è siècles]. 662. Sibiu. Cernovodeanu. nr. ibidem. Cernovodeanu. 256-257. Noi contribuţii la studiul stemei municipiului Bucureşti. [Nouvelles 102 . În: „Buciumul”. STEME ALE UNOR LOCALITĂŢI 660. în secolele XIX şi XX. 69-75. 1913. VIII. Das Wappen von Hermannstadt. IX. Cezar. Dan. [Une erreur historique]. Sigilii săteşti în comitatele Hunedoara şi Zarand. XLVIII (1971). În: „Revista Arhivelor”. LVI. 19 p + 38 ilustr. În: Korespondendenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 1982. 665. Erhard. Zwei Kronstädter Siegelstempel aus dem 14. und 16. p. 1971. În: Materiale de istorie şi muzeografie. Contribuţiuni la studiul stemei municipiului Bucureşti în secolele XIX şi XX. Blaj. p. Andriţoiu. Extras. Şi Cerghedean. M. În: Siebenbürgische Vierteljahrschrift. p. 262 (Polemică asupra stemei municipiului Iaşi). 38 ilustr. p. 66 (27 iulie). I (1863). 1. Bucureşti. 159-177 + 38 ilustr. nr. [Un sceau inédit de la ville de Suceava]. p. XXXVII. 661. XXXVI. Bolliac. O eroare istorică. M.XI. nr. În: Suceava. 8. p. Dan. 666. ilustr. Bucureşti. 3-26. [Les sceaux villageois dans les comitats de Hunedoara et de Zarand]. 103. p. Auner. Un sigiliu inedit al oraşului Suceava. 664. 1933. 1914. Antohi. 663. 39-42. Jahrhundert.

Maria Dogaru contributions à l'étude de l'emblème du municipe de Bucarest dans les XIX-e – XX-e siècles]. LXVIII (1991). şi Vătămanu. 1050. nr. nr. Cernovodeanu. Muzee. XII (1975). Dan. 103 . 669. În: „Revista Arhivelor”. N. Dan. 3-14. p. O variantă necunoscută a stemei de tip 1864-1865 a oraşului Bucureşti. Cernovodeanu. În: Muzeul Naţional. Consideraţii privitoare la peceţile oraşului Bucureşti în secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. p. 1990. Cernovodeanu. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”.127. 73-77. II. nr. 1975. ilustr. 1. ilustr. Dan şi Spiru. 1977. [L`ancienneté de la ville Baia]. [Une variante inconnue des armoiries du type 1864-1865 de la ville de Bucarest]. 670. Ioan. 365379. 3-5 octobre 1988. (Blazonul oraşului Tulcea). IV. [Le drapeau de la ville de Craiova datant de la seconde moitié du XIX-e siècle]. În: Materiale de istorie şi muzeografie. 673. nr. Cernovodeanu. În: Teleormanul liber. 249-253 + 1 ilustr. XVI. p. [L'Indépendance d'État de la Roumanie réfletée dans l'héraldique municipale]. Independenţa de stat a României oglindită în heraldica municipală. p. Keszthey. Drapelul armoriat al oraşului Craiova datând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Dan. Cernovodeanu. Vechile steme ale oraşului Alexandria. LXXX-LXXXI. În: Les Actes du Colloque International d'héraldique de Keszthely. L. + 16 ilustr.I. [Considérations concernants les sceaux de la ville de Bucarest des XVI-e et XVII-e siècles]. 4. 2. 124. P. [Les anciennes armoiries de la ville d'Alexandria]. p. Ciobanu. 1994. Vechimea oraşului Baia. Radu Ştefan. IV. 134-141. 667. În: „Albumul Parohiei ortodoxe române din Viena". 1966. 341374. (Se referă la sigiliul acestui oraş). 671. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor". 19761977. Cernovodeanu. Dan. p. 668. 672. p. L'Héraldique communale de Roumanie au XX-e siècle.

56-57. Stema oraşului Tulcea. Maria. fasc. Dan. ilustr. [Les sceaux des villes Moldaves du Moyen age]. LV (1978). D. 1-2 (Descrierea stemei oraşului Iaşi). 18 iulie 1863. [Un document roumain muni du grand sceau de Târgu Baia]. x x x Das alteste Stadtsiegel von Kronstadt. 681. Un document românesc cu marele sigiliu din Târgul Baia. Dogaru. 679. D. 2. Maria. 1844. 109-110. Iaşi. În: Historia Urbana. p. p. Középkori városaink cimereinek eredete és fejlödése. 92-96 + 1 ilustr. Istorie. p. Sigiliile medievale ale oraşelor din Moldova. Dogaru.Bibliografia heraldicii româneşti 674. 1993. p. p. 682. Mihaly. (Şi despre stemele municipale ale oraşelor din Transilvania). VII. [L'origine et le développement des armoiries des villes médievales]. În: Revista Bucureşti. 157-164. Tom. p. Kronstadt. 104 . [Les sceaux de la ville d'Arad]. 1 Bd. 6. I. 1978. Sigiliile oraşului Arad. 31-32. p. III. 25 iulie. 1. Două sigilii şi semnificaţia lor. Darvasy. 1980. 1. 1994. Stema municipiului Bucureşti din 1993. VII (1956). Sigilii săteşti din fostul comitat Arad. În: Cercetări numismatice. În: „Junimea literară”. Maria.und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens. 677. x x x Corespondenţa particulară a "Românului". [La correspondance privée du „Le roumain”]. (Stemele oraşelor Piteşti şi Focşani).. XII (1978). 205-213. Literatur und alle Denk . 64 p. Dogaru. 676. 683. 678. Ciurea. Maria şi Mureşan. nr. În: „Românul”. Dogaru. 5-6. [Sceaux villageois de l'ex-comitat d'Arad]. [Le blason de Tulcea]. [Deux sceaux et leur signification]. 2. În: „Revista Arhivelor”. 215-231. 675. [Le blason du municipe Bucarest de 1993]. + 6 ilustr. 1863. 680. nr. Iaşi. În: Studii şi cercetări ştiinţifice. p. nr. Dogaru. În: Mazagin für Geschichte. p.nr. 1942. Maria. Budapest. VI (1907). În: „Magazin istoric”. Augustin.

Kolozsvár története világosító rajzai. În: Bányászati és Kohászati Lapok. [Le sceau latin de Câmpulung. 1. Organizată la Muzeul Judeţean de Istorie Dâmboviţa. Maria. 222.Maria Dogaru 684. 687. Târgovişte. 1942. 1994. Bujorel Petru. 1941. 693. mai 1995. Maria. Simbolurile oraşului Slobozia. Dogaru. 685. 197-209. [Catalogue de l`exposition „L`héraldique urbaine”]. Elek. Opinii şi precizări. 3. Târgovişte. Budapesta. Lucrare manuscris. nr. Dogaru. Bányászati vonatkozású magyar város cimerek. În: „Revista Arhivelor”. În: Historia Urbana. Jákab. p. Une hypotèse]. 41 p. Însemne bistriţene. Budapesta. Faller. Jenö. 691. (Sunt prezentate şi stemele unor oraşe din Transilvania). Tom. Pecetea latinească a Câmpulungului (O ipoteză). Dogaru. p. Ember. 1994. 686. Maria. Catalogul expoziţiei „Heraldica orăşenească". Dogaru. 1994. O problemă de mare actualitate: noile steme de judeţe şi oraşe. 688. 105 . 689. II. Slobozia . [Villes de Transylvanie]. 1888. Dumitrescu. 351-439 (sunt prezentate stemele a 21 de oraşe din Transilvania). [Armoiries des villes minières hongroises]. Géza. Erdélyi városok. LXXII (1994). În: „Secolul”. VIII (1907). Dogaru. În: Maghiar városok. [Enseignes de Bistrita]. [Représentations illustrant l'histoire de Cluj]. nr. Slobozia. 1995. Maria. 690. [Les armoiries et le sceau de la ville Zalău]. [Un sceau inconnu de la ville de Vaslui au XVII-e siècle]. [Les symboles de la ville Slobozia]. Al.400. nr. 692. În: curs de publicare. [Un problème en actualité: les nouvelles armoiries des départements et de villes]. p. Maria. Dulgău. În: vol. 262. Un sigiliu necunoscut al oraşului Vaslui din secolul al XVII-lea. Stema şi sigiliul oraşului Zalău.

Frăţilă. Nr. În: „Revista Arhivelor”. p. nr. În: „Altarul Banatului”. 341-347. p. 26 + anexă cu reprezentarea a 5 sigilii ale oraşului Mediaş.Bibliografia heraldicii româneşti 694. [Quelques opinions concernant le sceau de Roman]. 62-65. Sibiu. 1974-1975. Hildebrandt. p. p. 74-77. [Anciens sceaux des villages de Bucovina]. p. nr. 1969. Bucureşti. 699. 35-38. În: „Sargetia”. [Le sceau de la ville de Deva en 1618]. 700. 363-367. 1862. X (1936-1939). Nicolae. 10-11. II (1991). 696. D. p. În: „Revista Arhivelor”. LXIII (1986). Schiţă a istoriei oraşului Mediaş. 1-3. Maria. 698. 1982. Georgescu. 106 . Sigilii săteşti din judeţul Teleorman. 701. 67-73. ilustr. În: Documente recent descoperite şi informaţii arheologice. Georgescu. Conrad. Câteva păreri în legătură cu sigiliul Romanului. Graf Siegfried Alcantara und Ad. şi Jivan. Andreas. 697. Grămadă. Ştefan. I. LXVI (1989) nr. R. Grunenberg. Hordilă. [Le blason de la ville d'Alexandria]. p. [Sceaux villageois du départament de Buzău]. 1875. 1. 1. În: Farbendruck neu herausgegeben von Dr. Görlitz. nr. 703. 411-413. 695. [Contributions à l'étude du sceau de 1503 de la ville de Caransebeş]. XI-XII. [Sceaux villageois du départament de Teleorman]. Georgescu. Gogoaşă. Maria. 1483. Ion. Stema oraşului Alexandria. Sigilii săteşti din judeţul Buzău (1835-1864). 217-268+ pl. [J'ai mis le sceau de la ville]. În: „Codrii Cosminului”. XII (1978). În: „Magazin istoric”. Am pus pecetea târgului. 2. 702. Gorovei. Maria. p. În: „Memoria Antiquitates”. p. I. Gräser. [Esquisse historique de la ville Medias]. 3. M. Contribuţii la studiul sigiliului din 1503 al oraşului Caransebeş. Ritter und Burgers zu Constanz Wappenbuch. Sigiliul oraşului Deva de la 1618. Vechi peceţi săteşti bucovinene.

1979. Sigilii săteşti bănăţene pe un document din 1826. p. D. [Les sceaux de Roman et de Campulung]. Ionescu. Sigilii săteşti transilvănene în Muzeul de Istorie din Turda. 705. 9-10. [Sceaux des villages transylvains conservés dans le Musée d'histoire de Turda]. Hopârtan. XV. Sibiu. În: „Acta Muzei Napocensis”. XL. p. 1928. Sigilii săteşti transilvănene din secolul al XIX-lea. 843-847. 423-432. p. În: „Convorbiri literare”. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Maria Magdalena şi Cordoş. Extras. Jude. p. 107 . Sigiliile Romanului şi Câmpulungului muntean. Alexandru. vol. Sorin. 1-3. Maria Magdalena. 1993. În: „Acta Muzei Napocensis”. 1978. p. XXX. XIX).Maria Dogaru 704. Maria Magdalena. p. XVI. 711. 152154. Maria şi Magdalena. 1907. 267-272. Bucureşti. x x x Kronstadt. Iaşi. nr. III (Kronstadt). Xenopol”. 708. x x x Kronstadt. XVIII. În: „Acta Musei Napocensis”. 1928. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. În: Das Burzenland. ilustr. A. Jude. 1140-1142 + 2 ilustr. 1974. 1906 (decembrie) p.D. Xenopol”. [Sceaux des villages transylvans du XIX-e siècle]. Jude. Jude. 4 p. + 2 ilustr. 709. Sigilii săteşti din comitatul Cluj (sec. [Ancien blason de la ville de Buzău]. p. p. 707. [Sceaux des villages du comitat Cluj]. XX. 1983. Vechi peceţi ale târgului Iaşilor. Braşov. N. În: „Acta Muzei Napocensis”. 712. Iftimi. Dimitrie Gh. 691-697. XI. 509-511. 706. Iaşi. [Anciens sceaux de la ville Iassy]. Lepădatu. [Sceaux des villages de Banat sur un document de 1826]. 710. Vechea stemă a oraşului Buzău. 467-479. 1981.

Mudura. 714. IX. 16-21. Das Kronstädter Wappen. [Les plus anciennes armoiries de Bucarest]. 715. 721. Scurt istoric al sigiliilor oraşului Baia-Mare. Simboluri geto-dacice în pecetea mare a Lipovei în secolul al XVII. I. p. [Bref historique des sceaux de la ville de Baïa-Mare]. p. Alexandru. I. Lucas Joseph. 716. Marienburg. 1909 (aprilie-iunie). 1977. 1857. N. Ioan. 53-54. Bd. În: Materiale de istorie şi muzeografie. 717. În: „Biharea”. În: „Marmaţia”. Niculăescu. 121-122. În: „Crisia". [Symboles geto-daces dans le grand sceau de Lipova dans le XVII-e siècle]. XV. Marienburg. Nemeti. În: Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice. În: Clio. 722. O martice sigilară a oraşului Piteşti aflată în colecţiile muzeului judeţean Dâmboviţa. Nr. 1969. III (1996). [Les sceaux des localités de Bihor sources ethnographiques]. În: Blätter für Geist. p. 1985. Despre pecetea mare a Lipovei din secolul al XV-lea. Augustin. Mănescu. În: Siebenbürgisches Provinzialblatt. Sigiliile localităţilor bihorene izvoare etnografice. 108 . 2. Gheorghe. II (1993). Das Kronstädter Stadt – Wappen. [Les sceaux des localités de Bihor sources ethnographiques]. 1981. Mihalca. 31-32. Sigiliile localităţilor bihorene izvoare etnografice (I) (Zona Vaşcău). 1807. 720. 195209. Gemuth und Vaterlandskunde. Mureşan. Bd. În: „Aradul cultural”.Bibliografia heraldicii româneşti 713. Mihai. Mudura. Antichităţile de la Baia. 180-190. p. X. Lepădatu. p. 193216. 397-421. 1. Kronstadt. 718. p. [Sur le grand sceau de Lipova dans le XV-e siècle]. [Les antiquités de Baia]. Gheorghe. p. 1. Lucas Joseph. 719. 4. Cea mai veche stemă a Bucureştilor. 1805. p. F. 9-12. p.

IX-XI. Popescu. Satul în izvoare sigilare. Sigiliile târgurilor şi satelor din comitatul Satu Mare în secolele XVI-XIX. K. 1943. 1906. Mutus amor civium. Sigiliile de oraşe miniere. Studii şi comunicări. LIII (1971). Die Formalitäten der Urkunde der siebenbürgischen Wachstafeln. ilustr. Andrei. 127-129. Bucureşti. 724. p. Goleşti. În: Studii şi cercetări muzeale Câmpulung Muscel. Mihai. Oszóczki. Penea. 725. [Les sceaux des villes minières]. 729. 1980.Maria Dogaru [Une matrice sigillaire de la ville de Piteşti qui se trouve dans les collections du Musée du district de Dâmboviţa]. 1992-1993. Contribuţii la studiul sigiliilor argeşene în secolul al XIX-lea şi al XX-lea. 1991. [Les drapeaux des gardes civiques du patrimoine du Musée Militaire National]. 87-93. 45 p. p. Johann. nr. K. În: Sächsisch Regener Wochenblatt. p. 8. Petrişor. Reghinul Săsesc. În: Klis. 1995. [Contributions à l'étude des sceaux d'Arges aux XIX-e – XX-e siècles]. În: Acta Musei Porolisensis. Oszóczki. 205-207. Ionel. 728. 106-122. 723. p. Radovici. În: Satu Mare. Elemér. Maria. 223-238. 1. p. 1987. Casa Şcoalelor.XIX-e siècles]. În: Studii şi cercetări de istorie şi etnografie. p. IV. Marinela Cristina şi Băjan. XIX. 142-149. nr. 726. 730. IV (1970). 73. În: „Magazin istoric”. 727. 109 . III. În: „Revista Muzeului Militar Naţional”. Oraşe şi cetăţi din Transilvania. [Sceaux des bourgs et des villages du comitat Satu Mare aux XVI-e. nr. Drapelele gărzilor civice din patrimoniul Muzeului Militar Naţional. [Le village dans les sources sigillaires]. Zur Wappenfrage der Stadt Sächsisch-Regen. Polay. [Villes et cités de Transylvanie]. 4. p. Oredi.

G. a Olteniei. Das Wappen von Kronstadt. ilustr. XVI-XVII). 119-132 + 7 ilustr. 266-267. p. Adel von Siebenbürgen. Stadt 739. Schönherr. LI. Arz von. În: „Glasul Bisericii”. 1898. XXXVII.Bibliografia heraldicii româneşti 731. [Le blason de la ville libre royale Cluj]. Das Wappen der Stadt Kronstadt. nr. Das Wappen von Kronstadt. Stenner. 738. În: „Kronstädter Zeitung”. Sacerdoţeanu. stema unită). Iosef. În: Koloszvár Szmele. 11-28 + 19 ilustr. [Les conditions de l'apparition du sceau de la ville de Bucarest]. În: Korresponzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 733. Elemer. 1097-1100. În: Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Theill XII. Ed. Albert. Nürnberg. Iosef. O. Albert. 1906. C. Nr. Kolozsvár Szabad Király város Cimere. În: Kolozsavár Szemle. nr. Raichenau. (Inclusiv stema Ţării Româneşti. 735.. Sebestyén. LXI. 1928. Condiţiile în care a apărut sigiliul oraşului Bucureşti (sec. V. IV. [Le moule sigillaire de la ville Baia Mare (XIV-e siècle]. XXIV. [Le blason de la ville Cluj]. 212 p. Sebestyén de Keöpeczi. 1-12. 736. Gyula şi Csáki. Das Wappen der Kronstadt. 740. 734. Sibiu. Sebestyén. p. 13. 1938. 12. Friederich. 1903. Nagybánya város XIV századi pecsétei. Siebermachers grosses und allgemeines Wappenbuch. p. p. Iosef. Bárczay von. 110 . Straussenburg. Sibiu. Sibiu. 11. Zur Wappenfrage der Stadt Sächsisch-Regen. Iosef. p. 1944. 732. Csergheö von. p. În: „Turul”. 1906. 152-154. În: colecţia J. Arz von. 737. 49-50. 281-284. Aurelian. XIX (1962). Reichenauer von. 1940. În: Sächsish-Regener Wochenblatt. 1944. p. Sebestyén de Keöpeczi. 8.. ibidem. În: "Siebenbürgische Vierteljahrschrift". Heft. Kolozsvár Cimere. Straussenburg. 293 p.

1931. raionul Floreşti). Albert. 1 tab. Albert. În: Timpul. Tabac. Sect. 4. Sigiliul Târgului Pietrei (judeţul Neamţ). Notice historique]. 743. nr.A. Aranyosgvéres cimerváltozatai. LIII. 1944. Zur Klärung der Meinungen. 201-210 + 1 tab. p. Braşov. Straussenburg. 747. p. Endre. p. Das Wappen von Hermannstadt. Vizaksa város Cimere és pecsétei. 7 ilustr. 201-210. IX (1966). 13. 744. 1997. 4 (limba română şi rusă).. 1889. Gh. 1-11. Floreşti. p. [Projet d`armoiries pour le village Rãdulenii Vechi]. 9 septembrie. 235-243. Un început de bun augur (Proiect de stemă pentru satul Rădulenii Vechi. 1995. p. Extras. 83-100. 1904. 1887/1888. p. 1 tab. Notiţă istorică. Republica Moldova. Sigiliul oraşului Iaşi în secolul al XIX-lea. p. [Un projet d`armoiries pour la ville Botosani à 1865]. În: „Analele Academiei Române”. Ist. 1931. 749. [Le sceau de la ville de Iassy au XIX-e siècle]. Sibiu. În: „Revista Arhivelor”. X. 332-335. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 10 p. 1930. 53-54. Extras. LIII. Arz von. [Le sceau du bourg de Piatra. Das Wappen von Kronstadt.Maria Dogaru 741. nr. + ilustr. district de Neamţ. p. 111 . XLII (1983). Un proiect de stemă orăşenească pentru Botoşani la 1865. Das Wappen von Hermannstadt. 1930. [Les armoiries et les sceaux de la ville Viszaksa]. Sibiu. Straussenburg. Straussenburg. [Les armoiries et les sceaux de la ville Câmpia Turzii]. Bucureşti. 2. V. t. În: Muzeul Naţional. În: Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums. Székely. caiet 1-4. Albert. Silviu Andrieş. Silviu.. 748. + 7 ilustr. Sibiu. 742. p. În: „Turul”. Arz von. Urechia. 13p + 1 tab. În: Korresponzbatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Ungureanu. 745. seria II. Mem. Tabac. Extras Hermannstadt. XXII. András Mihály. Bucureşti. Szentkatolnai Bakk. „Korunk”. Arz von. 746.

Das mittelalterliche Siegel der Stadt Kronstadt und der Burzenländer Distrikte. 755. 758. Sibiu. Sigiliul mare al oraşului Baia Mare din secolul al XIV-lea. nr. Sigiliul sătesc împărţit al satului Arceşti (jud. 357-366. p. 751. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Franz. În: Materiale de istorie şi muzeografie. [Bucarest et la sigillographie]. Bucureştii şi sigilografia. nr. 1882. p. Franz. p. Viorica. 1966. I. p. 4. Emil. [Les sceaux des bourgs et des villes de la Moldavie et de la Valachie]. 107-110 : 116-121. XXIII (1986). Das Wappen der Stadt Hermannstadt. 1957. XVII. 9. p. p. Ilie. Franz. 1 pl. ilustr. 97-98. 2. În: Studii vâlcene. Vârtosu. Das älteste Siegel der Stadt Hermannstadt. Zimmermann. 5. [Le sceau partagé du village Arcesti. Sigilii împărţite şi sigilii săteşti. 1956. 123-129. 1878. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 131-155. Muzee. 111-114. p. 1. În: Studii şi cercetări de numismatică. 752. 754. (Se fac aluzii şi la unele sigilii mănăstireşti). 84-85. 757. 1. [Sceaux divisés et sceaux villageois]. V. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Zimmermann. p. Vulpe. 338-346. 756. Vârtosu. 2. Vârtosu. Emil. IV. nr. 753. Istorie. 1883. Dolj). nr. Emil. În: „Analele Universităţii Bucureşti”. Die mittelalterlichen Siegel der Stadt Bistritz. p. Zimmermann. În: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. F. În: Korrespondezblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Sigilii de târguri şi oraşe din Moldova şi Ţara Românească. 112 . Sibiu. 1878. [Le grand sceau de la ville de Baïa Mare du XIV-e siècle]. Zimmermann. Sibiu. nr.Bibliografia heraldicii româneşti 750. district Dolj]. (1974). Ursu.

În: Cercetări numismatice. Comitetul pentru subscripţie şi sigiliul său. p. 355-360. REPREZENTĂRI HERALDICE INDIVIDUALIZÂND INSTITUŢII (MEDIEVALE. V. LVIII (1981). 1985. p. În: Acta Musei Napocensis. Bunta. Dan şi Dogaru. 3. Talerul de aur al lui Nicoară. Două sigilii ale breslei aurarilor din Cluj şi Dej. Berindei. Petiţia de la 11 iunie 1861. 1983. 762. MODERNE ŞI CONTEMPORANE) 759. Bartsch Ferdinand. În: „Apulum”. [Le „taler” d'or du grand vornic Nicoară de la 113 . Valerian L. III 1966. 761. Magdalena. În: „Revista Arhivelor”. 318-324. Le Comité pour la subscription et son cachet]. 760. [La pétition du 11 juin 1861. 213-228. Sigilii de breaslă în colecţia Muzeului de Istorie Cluj.XII. 764. Ciofu. [Sceaux des coporations dans la collection du Musée d'Histoire de Cluj]. p. Bătrâna. nr. Iorga”. Cu privire la un sigiliu de comerţ din sec. Pecetea lui Oprea căpitanul de la Perieţi. marele vornic al Ţării de Sus a Moldovei de la începutul secolului al XVII-lea. 197-211. [Le sceau d'Oprea capitaine de Perieţi]. p. [Considérations sur un sceau de commerce du XV-e siècle découvert à Curtea de Argeş]. [Deux sceaux des corporations de Cluj et Dej]. 1967. Adrian. al XV-lea descoperit la Curtea de Argeş. Lia şi Bătrâna. Bunta.. Comunicare susţinută în cadrul Comisiei de Heraldică şi Sigilografie de pe lângă Institutul de Istorie „N. 763. VI. Maria. Magdalena.

Vol. LXX-LXXIV (1976-1980). Augustin. 411-415. [Enseignes des sociétés culturelles roumaines reflétant la lutte pour le parachèvement de l'unité d'État]. 767. În: „Revista de istorie”. Steaguri de breslă bucureştene de la mijlocul secolului al XIX-lea. Dogaru. Însemne ale societăţilor naţional culturale româneşti reflectând lupta pentru desăvârşirea unităţii de stat. LXX-LXXIV (1976-1980). 771. Un tipar sigilar al breslei mixte din Pâncota. nr. 1962. p. În: File din trecutul istoric al judeţului Prahova. [Une matrice sigillaire apartenant à la corporation mixte de Pâncota]. Cojocărescu. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. În: Ziridava. XXXI (1978). Dascal. Vasile. 124-128. 3-4. 461-468. [Matrice de sceau de la quarantaine de Gura Ialomiţei]. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 769. nr. IX (1972). [Drapeaux des Corporations de Bucarest au milieu de XIX-e siècle]. XVIII. Culică. Natalia şi Mureşan. Maria. nr. Agenţiile starostiilor şi ştampilele lor. Maria. p. nr. Muzee. 1993. 114 . Tiparul sigilar al carantinei Gura Ialomiţei (1860). 1971. p. [Les agences des „starostii” et leurs cachets]. p. L. XXVI (1989).Bibliografia heraldicii româneşti Moldavie du commencement du XVII-e siècle]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 770. 679-685. 765. Matrice sigilare aparţinând instituţiilor din judeţul Prahova existente în colecţia Direcţiei Generale a Arhivelor Statului Bucureşti (sec. Dogaru. 768. Nr. nr. Diaconescu. Teodora Speranţa. 5. al XIX-lea). [Matrices sigillaires appartenant aux institutions du département de Prahova dans la collection de la Direction Générale des Archives de l'État]. Dengel. În: „Filatelia”. 4. 55-61. 551-555. 124128. p. Maria. 766. [Les sceaux de la Commission Centrale de Focşani]. 4. p. p. Sigiliile Comisiei Centrale de la Focşani (1859). În: „Revista Muzeelor”. 51-55. 348 + ilustr. p. 6.

În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. În: „Crisia”. Muzee. Dogaru.Maria Dogaru 772. Maria. p. Însemnele instituţiilor mehedinţene reflectând istoria naţională (sec. [Le sceau de la Commission pour l'Édification du Théâtre National]. O mărturie insignologică de la Marea Unire. [Une matrice sigillaire provenant de la corporation mixte du village Aluniş. judeţul Arad.D. Dogaru. Dogaru. Dan. Heraldica contemporană. 777. [Un insigne-témoignage de la Grande Union du 1-er Décembrie 1918]. Muzee. Sigiliul Comisiei Teatrului Naţional. [Sources héraldiques de type naval].10. p. p. 1985. 773. nr. 1978. Maria şi Demşa. Izvoare heraldice de tip naval. 778. p. Sigilii ale instituţiilor sanitare din Moldova. XIX. 6-7. XIX (1982). [Les sceaux des institutions sanitaires de Moldavie]. nr. 779. 776. Maria. 211-216. Drobeta Turnu Severin. În: Cultura şi civilizaţia la Dunărea de Jos. 1989. XXV (1988). p. p. XIX (1982). Dogaru. 774. Muzeul judeţean Călăraşi. 2. Dogaru. 406-407. Dogaru. 46-49. În: Mehedinţi. Muzee. 115 . [Héraldique contemporaine. Maria şi Mureşan. nr. LXVII (1980). 129-136. Dogaru. Maria. 2. [Enseignes des institutions du district de Mehedinţi réfléctant l'histoire nationale]. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 7. XIX-XX). Augustin. XVI (1979). În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. 775. În: „Revista Arhivelor”. Xenopol”. p. département d'Arad]. Matrice sigilară provenind de la breasla mixtă din Aluniş. 68-73. 435-438. Embleme individualizând instituţii culturale. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Maria. istorie şi cultură. 553-556. Emblema şi insigna Congresului al XV-lea de Ştiinţe istorice. Maria. p. Emblèmes individualisant les institutions culturelles]. Maria. [L'emblème et l'insigne du XV-é Congrès International des Sciences historiques]. Dogaru.

Emblema Asociaţiei Arhiviştilor şi Prietenilor Arhivelor. Maria. 345 p. Maria. 1999. Bujorel. 1974. Primele hărţi. p. Muzeului Sătmărean. Nr. cultul romano-catolic şi cultul reformat). 4. 233-241. [Les sceaux des institutions de Satu Mare aux XVI-e-XIX-e siècles]. 10. 784. 783. 1997. 116 . 1979. p. The Earliest Romanian Quarantine. Baia Sprie. I. Serie nouă. Dogaru. Sigiliile instituţiilor sătmărene din secolele XVI-XIX. ale târgurilor. 303-314. Simbolurile Ministerului de Interne. (Sunt analizate sigiliile comitatului Satu Mare şi cele ale oraşelor Satu Mare. Seals and Cachets. 18. 1980. Dragomir.33. sigilii şi ştampile româneşti ale poştelor şi carantinelor (Les premières cartes. 781. [Médailles émises à l'occasion de l'anniversaire d'un siècle depuis l'inauguration du pont de Cernavod et de la première édition de la "Gazette mathématique"]. [L`embléme de l`Association des Archivistes et des Amis des Archives]. Dragomir. Kiriac. Maria. În: „Filatelia”. Kiriac. II. Edit. Date târzii şi timpurii. p. 108-109. Kiriac. Satu Mare. sceaux et cachets des postes et quarantaines roumaines). [Les symboles du Ministère de l’Intérieur]. 785. [Nouvelles identifications de cachets de la „période classique” ]. Dragomir. Medalii emise cu prilejul aniversării unui secol de la inaugurarea podului de la Cernavodă şi de la editarea "Gazetei matematice".Bibliografia heraldicii româneşti 780. Baia Mare. Dulgău. 5-11. satelor şi cele aparţinând instituţiilor religioase: cultul greco-catolic. 53 ilustr. În: „Filatelia". 786. În: „The American Philatelist”. În: Arhiva Românească. p. 1. 1995. Tom. 782. În: „Pro Patria”. 3-4. p. 1996. În: „Hrisovul”. Dogaru. Noi identificări de ştampile din perioada clasică. 2. Dogaru. fasc. Nr.

În: vol. 2. În: „Anuarul Institutului de Istorie din Cluj Napoca”. Un steag (din 1858) al corporaţiei patentarilor din târgul Horezu. [Sceaux et emblèmes de corporations de la collection du Musée de Târgul Secuiesc]. nr. 6. 1-2. 451-458. Piese lapidare cu steme heraldice şi embleme de breslă din Sibiu. Ştefan Pascu. nr. Cluj. În: Forschungen zur Volks . 794. Omagiul acad. Albert. 4. [La figure d'orfèvre dans la sillographie]. 46-47. Laurenţiu. VI-VII (1974-1975). 791. Muzee. Emandi. Cehpecsétek és cehbenbivótáblák a kézdivásárhelyi múzeum gyüteményében.Maria Dogaru 787. Constantin. Sub semnul lui Clio. p. 789. Iordache. Florea. [Un sceau du Comité National Roumain de Sibiu 1848]. [L'Estampille postale de datation GalatzMoldavie]. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. XXX. prof. [L`Institut roumain d`héraldique et génealogie Sever Zotta]. În: „Aluta”. IV-XIII. [Un drapeau de la corporation des artisans possédant une autorisation du bourg de Horezu]. În: „Arhiva Genealogică”. În: „Revista Arhivelor”. Siebenbürgische Zunftsiegel. Emil şi Hojbotă. p. p. Guy Marica. Pavel Mircea şi Ene. vol. Muzee. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 72-81. p. [Pièces lapidaires aux insignes héraldiques et aux emblèmes des corporations de Sibiu]. XXIV (1987). Un sigiliu al Comitetului Naţional Român de la Sibiu din anul 1848. 113-141. 60-61. 790. nr. Ittu. IV (IX) (1997). p.und Landeskunde. XX (1983). p. x x x Institutul român de genealogie şi heraldică Sever Zotta. 117 . Eichhorn. 793. 10. Ştampila poştală de datare Galatz – Moldova. 437-445. p. Petru. LXII (1985). 792. Stelian Gh. XII 1969. 1990-1991. V. Figura aurarului în sigilografie. p. Proiect de statut. nr. L. 220-231. 788. Incze.

O controversă privind numele şi sigiliul consistorului din Oradea (1839). 11-12. Două tipare sigilare aparţinând breslei olarilor din Lipova. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Livia. 1980. 800. Muzee.XIX-e siècles]. 3-4. În: „Revista Muzeelor”. Morărescu. 5. Alexandru. În: „Biblioteca”. 3. [La marque typographique dans le livre roumain aux XVIII-e . p. Flaminiu. [Deux impriéssions sigillaires appartenant à la corporation des potiers de Lipova]. mai. În: „Clujul medical". Ivănuş. Sigilii poştale în Muzeul de Istorie al Transilvaniei. nr. VII (1970).Bibliografia heraldicii româneşti 795. În: „Anuarul Muzeului Naţional”. Tipare sigilare de breaslă din colectia Muzeului de Istorie Sibiu. Gheorghe. nr. [Une controverse à l'égard du nom et du sceau du consistoire d'Oradea]. p. Un sigiliu inelar al unui judeţ al Câmpulungului. 797. 798. 4 (aprilie 1940). Cluj. [Matrices sigillaires des corporations provenant de la collection du Musée d'histoire de Sibiu]. [Sceau annulaire d'un district de Câmpulung]. nr. 61-70. Mârţiu. Jude. Muzee. Marca tipografică în cartea românească în secolele XVIII-XIX. 2. 1228-1232. 8-20. 796. p. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. p. [La marque typographique dans le livre roumain aux XVI-e-XVII-e siècles]. Morărescu. XXX (1993) nr. Dragoş. Nr. Lenghel. Liţiu. Augustin şi Grozi. Sigiliile medicale ale Clujului de odinioară (Sceaux des médecins de la ville de Cluj d'autrefois). Marca tipografică în cartea românească veche în secolele XVI-XVII. 42-43. 801. Maria Magdalena. 799. Dănuţ. VII. p. 1984. p. Dragoş. 39-42. 802. În: Cântarea României. [Sceaux postaux dans le Musée d'Histoire de Transylvanie]. Nr. 785-786. Mureşan. 1983. În: „Biserica Ortodoxă Română”. p. XXVI (1989). 118 . LXXXVIII (1970). 436-437.

al lui Toma. Nr. 1996. p. IX (1966). Passalega. Mureşan. Dumitru. p. Rezachevici. XIX-XX. Popescu.Maria Dogaru 803. ilustr. IV. [Marques de corporations du Musée Bruckenthal]. nr. În: „Ziridava”. XXXIII (1981). Sigiliul iconografic al lui Cernica (Ştirbei) mare vornic (1602-1610). p. În: „Revista Arhivelor”.). 119-122 (fig. În: „Drobeta”. Ion. 808. p. Ştampilele oficiilor şi serviciilor poştale. Năglar. conservé en Pologne et 119 .). Augustin. Un sigiliu al breslei zidarilor şi dulgherilor din Aradul Nou. 6-7. În: Acta Musei Napocensis. 347-350. 187-198. Doina. 2. (Sunt prezentate sigiliile aparţinând instituţiilor din zonă ca şi altor judeţe: Gorj. Studiul ştampilelor poştale ale Târgoviştei de la finele secolului al XIX-lea. 1973. XV). păstrat în Polonia. 1.(1967). Regleanu. [L'étude des estampilles postales de Târgovişte de la fin du XIX-e siècle]. 806. [Les estampilles des offices et des services postaux]. Tecuci etc. [Le plus ancien sceau annulaire (matrice sigillaire). 1980. 804. Penescu. Cel mai vechi sigiliu inelar (matrice) de dregător moldovean (sec. Matrice sigilare moderne din Colecţia Muzeului "Regiunii Porţilor de Fier". [Le sceau iconographique du boyard Cernica Ştirbei. În: „Mitropolia Olteniei”. [Matrices sigillaires de l'époque moderne dans les collections du Musée de la Région des Portes de Fer]. Lucian. 1971. 187-192. Galaţi. Suceava. Rătoi. Tablele de breaslă ale Muzeului Bruckenthal. M. 415-417. IV. p. moldave. nr. În: „Valahica”. grand vornic]. 4-6. Un sigiliu de carantină cu simbolistică folcloric religioasă. 809. 292-293. p. Constantin. [Un sceau de quarantaine à symbolistique folklorique et réligieuse]. [Un sceau de la corporation des maçons et de charpentiers d`Aradul Nou]. Olimpia. nr. 807. Arad. În: „Filatelia”. 810. p. IV. 805. logofătul lui Ştefan cel Mare. Tudor şi Grigorescu.

XXIV (1987). În: „Revista Muzeelor”. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. Aurelian. Iaşi. X. „Hrisovul” cu sigilii multiplicate al lui Vlăduţ vodă către braşoveni. În: „Romanoslavica”.Bibliografia heraldicii româneşti appartenant à Toma. [Contribution à la connaissance des matrices sigillaires appartenant à quelques institutions du département d'Argeş]. În: Studii şi comunicări. Muzeul Câmpulung Muscel. p. p. Contribuţii la studiul diplomaticii slavo-române. [Contributions à la connaissance des sceaux des grands dignitaires. În: „Revista Arhivelor”. Rînziş. Contribuţii la cunoaşterea matricelor sigilare aparţinând unor instituţii din judeţul Argeş. Valeriu. 816. 328-332. 813. Rînziş. LXI (1984). 3. Rînziş. Le sceau du boyard Ivasco.Ştiinţe auxiliare ale istoriei. 101. logothète d'Etienne le Grand]. Filofteia. 1981. VIII (1971). p.D. Sacerdoţeanu. Rusu. adressé aux marchands de Braşov]. 325-334. vol. Universităţii Bucureşti. Contribuţii la istoria Bălenilor. 814. 1987. Valachie. 4. 815. [Contributions à l'histoire des Băleni. 1995. p. Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor de mari dregători (Ţara Românească. [Le document à plusieurs sceaux de Vladut voïvode. Le conseil du prince et les sceaux à l'époque de Neagoe Basarab 1512-1521]. nr. p. Sacerdoţeanu. XVII-e siècle]. Edit. Filofteia. 811. 1964. 120 . p. 1. Sigiliul şi emblema Societăţii Numismatice Române. grand vornic]. În: Caietul Seminarului special . Sfatul domnesc şi sigiliile din timpul domniei lui Neagoe Basarab (1512-1521). ilustr. Xenopol”. Aurelian. [Contributions à l'étude de la diplomatique slavo-roumaine. Sigiliul lui Ivasco mare vornic. secolul XVII). 340-347. Filofteia. 149-152. 812. 405-455. ilustr. În: Studii şi comunicări. nr. p. 65-66. Muzeul Câmpulung Muscel. [Le sceau et l'emblème de la Société Numismatique Roumaine].

820. În: „Cumidava”.). nr. Ştefănescu. (Despre sigiliul sătesc din secolul al XVIII-lea cu elemente din stema Săcelelor. Şvarţ Kara. Iţic. joi 25 noiembrie. [Une estampille commerciale inédite]. Marcel şi Nistor. În: „Buletinul Monumentelor Istorice”. [Du passé des villages de la région de Săcele. Din trecutul satelor săcelene. descriere şi reprezentare). [Les sceaux des boyards du conseil de Radu le Grand. În: „Drum nou”. Mihail. Braşov. Sebestyén. nr. 1979-1980. Mărturii vechi şi noi despre marele spătar. bibliografie românească şi internaţională etc. Radu. XII. 822. "Compania oierilor români din cele şapte sate săcelene". p. lista membrilor. Keöpeczi Iosef. În: Acta Musei Napocensis. 73-90. În: Un nou organism ştiinţific Societatea Română de Vexilologie (Autori Maria Dogaru şi Laurenţiu Popescu). Sturdza Săuceşti. 35-55. [Sceaux de la collection du Musée départemental de Braşov]. Sporea. 121 . 2 + ilustr. XVII. p. Sigilii din colecţia Muzeului Judeţean Braşov. (Se cuprind statutul. p. [La societe Roumaine de vexillologie]. 1938. appliqués à l'occasion de la Convention avec la ville de Sibiu en 1507]. Ştefănescu. 821. 509-510. 1998. X (1967). nr. 58-62. Temoignages anciens et nouveaux sur le grand spathar Zottu Tzigara]. 457-477. 818. 4. Heft 1-2. O ştampilă comercială inedită. Sigiliul cu stema medievală a Săcelelor. În: Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums. În: „Revista Arhivelor”. p. Bucureşti. Die Wappendenkmäler des Burzenländer sächsichen Museums. Sigiliile boierilor din sfatul lui Radu cel Mare de la Convenţia cu Sibiul din 1507. Corina. Zottu Tzigara. p. p. XI (1971). 1971.Maria Dogaru 817. Nicolae. 823. 1980. x x x Societatea Română de Vexilologie. nr. 819. terminologia de bază. 1. 8361. „La compagnie des bergers roumains de sept villages. XXVIII. ilustr. Braşov. Le sceau aux armoiries médiévales de Săcele]. O piatră de mormânt uitată şi o pecete necunoscută. 1. [Une pierre tombale oubliée et un cachet inconnu.

Istoricul marelui serdar Gheorghe Saul. p. vol. Memoriile secţiei literare. Sigilii româneşti cu legenda în limba turcească. XIX (1982). Geschichte des Burzenländer Capitels. Patru sigilii şcolare din secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX în colecţiile din Câmpulung-Muscel. III. 75. 15 p. În: „Hrisovul”. p. 203-216. Vârtosu. Gyàrjás. [Le drapeau de la préfecture de police pendant le règne de Grigorie D. 1852. A Brassai ötvösség története. Literatur und alle Denk und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens”. Braşov. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 123-124. 825. 1931. [Quatre sceaux scolaires du XIX-e – XX-e siècle dans les collections de Câmpulung-Muscel]. [L'historique de grand serdar Georges Saul 1743-1785]. 828. Tafrali. Tomul V. [Les sceaux roumains avec la légende en langue turque].. Mari dregători din Ţara Românească în sigiliile secolelor XVII-XVIII. (Sunt descrise sigilii de mari dregători). Andrei. ginerele lui Petru Şchiopul. În: „Artă şi arheologie”. 44-46. Ghica]. [Hautes dignitaires de la Valachie 122 . 1942. 1942. [L`histoire d`orfèvres de Brasov]. 829. Caiet I. Vârtosu. (Se prezintă sigiliul capitlului Ţării Bârsei). Emil. Braşov. II. Ştefan. nr. p. p. 2. 1912. nr. În: „Buletinul Muzeului Militar Naţional”. Seria III. IV. Tihamér. Trâmbaciu. 831. În: „Analele Academiei Române”. 19-20.Bibliografia heraldicii româneşti 824. I (1937). 83-106. Bucureşti. Steagul Agiei din timpul domnitorului Grigorie Dimitrie Ghica. 166168. 1. ilustr. Emil. Muzee. Extras. 1931-1932. 827. Trausch. ilustr. [Un sceau interesant du Zoty de Cigara. (Se prezintă sigiliul acestei bresle). ilustr. O pecete interesantă a lui Zoty de Cigara. planşa II e. ilustr. p. fascic. p 54-57. În: „Magazin für Geschichte. Joseph. le gendre du Petru Şchiopul]. Anton şi Potocki. 826. Velcu. 830. 7-8. Andrei. Veress. p. O. Bucureşti.

152-159. În: Studii şi cercetări numismatice. 2. 1. Sigilii de breaslă din judeţul Arad. p. În: Studii şi cercetări istorice medievale. Ţara Românească. nr. 1960. Zdroba. [Sceaux des corporations de Baïa Mare conservés dans les collections du Musée départemental de Maramureş]. I (1950). 140-180. [Les sceaux des corporations du département d'Arad]. p. ilustr. Mircea. 835. Emil. Nr. 1974. [Sceaux aux enseignes des fonctions Valachie. În: „Revista Muzeelor”. Zdroba. Vârtosu. III-IV. 1786-1829. II. 123 .Maria Dogaru dans les sceaux des XVII-e et XVIII-e siècles]. II (1965). [Sceaux des corporations bucarestoises]. nr. 107-112. 1786-1829]. 1971. p. 833. p. ilustr. În: „Ziridava”. Mircea şi Barbu. 834. Emil. Sigilii ale breslelor din Baia Mare păstrate în colecţiile Muzeului judeţean Maramureş. În: „Marmaţia”. p. Sigilii de corporaţii bucureştene. 121-127. Mircea. Vârtosu. Sigilii cu însemnele dregătoriei. 832. 347-374. III.

V. Cernătescu. 651-652. (Stema acestui demnitar religios). nr. 1884. nr. Inorogul de pe blazonul lui Nicolaus Olahus. În: curs de publicare. Un izvor istoric inedit: stema Episcopiei Aradului. În: „Magazin istoric”. 839.XIII. [Une source historique inédite: l'emblème de l'évêché d'Arad]. Bucureşti. [Des enseignes heraldiques appartenant aux institutions ecclésiastiques). ian. ilustr. 842. [L'Héraldique ecclésiastique dans les pays roumains]. 838.. XIV (1976). 357-361. Maria. O matrice sigilară deosebită a bisericii "Madona Dudu" din Craiova. Dogaru. Maria. nr. Dan. 11-13 + 6 ilustr. 962-968 + 4 pl. 352 + IV p. XCIX (1981). [La licorne du blason de Nicolaus Olahus]. 3-4. În: „Biserica Ortodoxă Română”. 840. nr. În: „Revue des études sud-est européennes”. 7-9. p. Antim Ivireanu et l'art héraldique de la Valachie. 317-323. Dogaru. Cernovodeanu. STEME ECLEZIASTICE 836. p. 124 . p. XXXII (1980). Albu. Corneliu. Maria.. În: „Mitropolia Olteniei”. 1 (10). Ghenadie. Reprezentări heraldice aparţinând instituţiilor religioase. p. Enăceanu. p. 837. În: „Biserica Ortodoxă Română”. nr 2. II (1968). Petru Movilă. [Matrice sigillaire de l'église "Madona Dudu" de Craiova]. XCIII (1975). Dogaru. 841. 7-8 (iulie-august). Heraldica bisericească în Ţările Române.

1827-1910]. 305-315 + ilustr. Fabian M. Ioan. baron de Saguna. În: „Glasul Bisericii”. seria III. [Deux contributions à l'histoire réligieuse de la Valachie au XVIII-e siècle]. În: „Analele Academiei Române”. Lupaş. 849. t. Sect. p. [Sceaux ecclésiastiques anciens des certaines paroisses des environs d'Oraviţa]. 844. [Trois églises gardantes les signes de l'ancienne héraldique roumaine]. 1-8 + ilustr. Mitropolitul Andrei. Aşezământul cultural al mitropolitului Dositei Filitti de la înfiinţare şi până astăzi (1827-1910). 845. + 10 f. Ioan. D. Două contribuţii la istoria religioasă din Ţara Românească în secolul XVIII. XIX (1960). [L'établissement cullturel du métropolite Dosithei Filitti depuis sa fondation jusqu'à nos jours. Portretul şi stema lui Grigore Ţamblac şi misiunea sa la Conciliul din Constanţa. p. Nicolae. 1910. Metzulescu. 3-4. 6. ilustr. p.. p. 125 . Ist. p. (Sigilii armoriate precum şi steme ale boierilor purtând în scut simboluri religioase). XLVI (1987). Ionescu Gion. XXVI. 116-124. În: „Glasul Bucovinei”. Karadja. pl. 5-6. [Le portrait et le blason de Grigore Tamblac et sa mission au concile de Constanza]. [Anciens sceaux ecclésiastiques de Boucovina]. şi Polga. Bucureşti. XXXV (1985). 848. baron de Saguna. Sibiu. 544. 846. 6. 10 p. Vechi sigilii bisericeşti ale unor parohii din jurul Oraviţei. ilustr. Mem. 847. Vechi sigilii bisericeşti bucovinene. Constantin. În: „Glasul Bisericii”. nr. Ghiţă. 335-337. nr. p. Filitti. 1939. ecrit commemoratif à la fête du centenaire de sa naissance]. 20. Grămadă. Stelian. Ieremia B. Trei biserici păstrătoare ale vechii heraldici româneşti.Maria Dogaru 843. mem. 1909. nr. Edit. În: „Mitropolia Banatului”. 1944. Bucureşti.. Extras. Consistoriul Mitropolitan. Cernăuţi. [Le Métropolite André. scriere comemorativă la serbarea centenară a naşterii lui.

1958. + ilustr. Victoria. XX (1961). VII. Din simbolurile artei plastice creştine. 1980. [Un blason de Costandie Filitti. nr. 854. Sabău. 1958. XXI (1962). II. XXI (1962). Stelian. 1116-1142 + ilustr. (Simbolurile creştine în heraldica sigilară europeană şi românească). episcop de Buzău. Erminiile în arta creştină medievală europeană. În: „Glasul Bisericii„. 857. Metzulescu. 543-557. nr. Georges et le dragon”]. + 5 pl. [Le Sceau de la Monastère Vad]. Peceţi şi amprente sigilare parohiale din Banat. nr. Bucureşti. Filiala Cluj-Napoca. 5-6. p. La signification de quelques représentations et symboles]. Contribuţii cu privire la începuturile artei creştine. p. Porumb. Marius. Academia Română. Metzulescu. 853. 856. 855. Semnificaţia unor reprezentări şi simboluri. 123-144. În: „Buletinul Comisiei de Heraldică. Al. O stemă a lui Costandie Filitti. [Sceaux et impressions sigillaires 126 . 851. Lucaci Ioan. 852. 439-440 + ilustr. Sigiliul patriarhal descoperit la Constanţa. XV (1965). În: Studii şi cercetări de numismatică. Stelian. p. 121-123. În: „Mitropolia Banatului”.Bibliografia heraldicii româneşti 850. 1995-1996. Sigiliul Mănăstirii Vadului. 11-12. Reprezentarea „Sf. 3-4. 280-306. p. Extras. archevêque de Buzău]. Genealogie şi Sigilografie”. Gheorghe şi dragonul”. 131-134. La réprezentation „St. Năsturel. În: Studii şi cercetări de numismatică. 1-3. Metzulescu. [Contributions visant les débuts de l'art chrétien. Popeea. Stelian şi Dănilă. În: „Glasul Bisericii”. Gheorghe pe unele steme boiereşti moldo-valahe). (Reprezentarea Sf. În: "Glasul Bisericii". [Les „Erminies” dans l'art chretien médiéval]. 4 p. [Sceau patriarchal découvert à Constanza]. Pagini de istorie religioasă în cartografie şi sigilografie. [Sur les symbole de l'art plasique chretien. nr. Stelian. p. Metzulescu. Petre Ş. p. I-II. [Pages d'histoire religieuse représentées dans la cartographie dans la sigilliographie].

[Les sceaux du métropolite Antim Ivireanu]. 127 . p. nr. Antim Ivireanu arhivist. 859. bibliotécaire et imprimeur]. p. p. p. [La chancellerie de l’Église Métropolitaine de la Valachie et ses servants jusqu'en 1830]. Sacerdoţeanu. XVIII (1966). (Steme de mitropoliţi). [Antim Ivireanu. XXIII (1964). 9-10. 861. 223-224. VIII (XCCII) 1997. În: „Mitropolia Olteniei”. 7-12. Cancelaria Mitropoliei Ţării Româneşti şi slujitorii ei până la 1830. Sigiliile mitropolitului Antim Ivireanu. 77-83. Stoi. (Descrierea stemei mitropolitului Antim Ivireanu). Enigma simbolului heraldic de la mănăstirea Hodoş-Bodrog. În: „Mitropolia Banatului”. 135-145. bibliotecar. nr. Dimitrie. 862-890. nr. ilustr. şi tipograf. [L'enigme du symbole héraldique du monastère Hodoş-Bodrog]. XVIII (1959). Aurelian. p. nr. 858. 838-841. archiviste. În: „Glasul Bisericii”. În: „Glasul Bisericii”. XXXVI (1986).Maria Dogaru paroissiales du Banat]. Sacerdoţeanu. nr. 4. 3-4. nr. 1-3. 542-585. 860. XXII (1963). În: „Altarul Banatului”. Sacerdoţeanu. Aurelian. p. Aurelian. 9-10.

205-213. nr. 64-67 (ianuarie-aprilie). + 2 f.2 juin. 7. nr. Sturdza şi Moruzi). I (1933). Cu blazonul familiei Onciu. p. În: Cercetări numismatice. Cristina. 1980. Cernăuţi. În: Din trecutul nostru. 36-39 (septembrie-decembrie). Boerii Hâncu. 1973. Ferdinand. [L`héraldique de Bessarabie].XVII-e siècles dans la collection du Musée d'historie de la R. nr. Bezviconi.S.S. România. (Stemele unor familii princiare: Cantacuzino. 865. Bartsch. 866. p. tipărit în culori şi mai multe tabele genealogice. XIX + 233 p. În: Recueil du XIe Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. REPREZENTĂRI HERALDICE INDIVIDUALIZÂND CLASE ŞI CATEGORII SOCIALE 862. 1972. 29 mai . [La famille Onciu. XIV-XVIII aflate în colecţia Muzeului de istorie a R. Gheorghe.XIV. Les timbres des armoiries des familles de Moldavie et de Valachie. + 3 tab. de Roumanie]. p. nr. ibidem. Studiu şi documente. p. Gagrim. Gheorghe. În: „Glasul Bucovinei”. Bezviconi. 864. Étude et documents. nr. [Les boyards Hâncu]. În: Din trecutul nostru. 31. III-IV(1936). VII (1939). Braga (Portugalia). 1927. Avec le blason de la famille Onciu et tables généalogiques]. Familia Onciu. Liège. Bălan. Anton Manea. 68-69 (mai-iunie). ibidem. III. (Stema familiei Hâncu). Inele sigilare inedite din sec. Heraldica basarabeană. 128 . Teodor. 863. 67-87 şi 94. 1 (octombrie). [Aneaux sigillaires inédites des XIV-e . pl.

Vol. Gheorghe. I-II. Figuri şi umbre din nordul Moldovei. 129 . În: Din trecutul nostru. Contribuţii la istoria boierimii basarabene. 28-30. p. Stroescu. 17-20. Sturdza. Gheorghe. 1940-1943.Maria Dogaru 867. Ciurea şi Grecianu-Ilfov). 1-18. II (1934-1935). III (1936). Boierimea Moldovei între Prut şi Nistru. Bucureşti. 874. Arhondologia Basarabiei. 873. II (1935). (Stemele familiilor Stamati. nr. II. Keşco. Rali. p. III (1935). 868. p. Blazonul nobiliar al lui Ioan Flora din Podeni (1655) şi rolul dorobanţilor români din scaunul Arieşului. Gheorghe. [Figures et ombres du Nord de la Moldavie]. Gheorghe. Bezviconi. nr. VII (1939). Familia Krupenschi în Basarabia. Donici. nr. Paul. Stroiescu). Kalmuţki. nr. Bezviconi. În: Din trecutul nostru. II. [La famille Krupenschi en Bessarabie]. Bezviconi. III.. 22-29. (Stemele familiilor Cantacuzino. 21-24. În: Din trecutul nostru. Tufescu etc. 872. 48-61. Ralli-Arbure.) 869. [Les boyards Stamati. p. Paul. Basarabă ot Greci. [Contributions à l`histoire des boyards de Bessarabie]. (Familiile Kazimir. Binder. În: Din trecutul nostru. nr. Gheorghe şi Gore. Basarabă ot Greci]. Gagrim. 7-10. În: Din trecutul nostru. 320 p. [Les armoiries de Jean Flora de Podeni 1655 et le rôle de gens d'armes roumains du siège d'Arieş]. [Les boyards de la Moldavie entre Prouth et Dniestre]. Bezviconi. Bezviconi. nr. 15-16 (decembrie-ianuarie). 1-4 şi 4758. 871. 345 p. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. Bezviconi. IV-V (1937). Gheorghe. 22-118. Gheorghe. În: Din trecutul nostru. Cazimir. 46-49 (iulie-octombrie). Bucureşti. 73 (octombrie). Bezviconi. p. 52. p. (Stemele familiilor Neculitza-Popovici). I. 870. 1980. Coroi. Boierii Stamati. Arhondologia Basarabiei II.

p. [Un ancien sceau de la famille Cantacuzino]. 880. (Diploma cu descrierea stemei concedată de Gheorghe Rákóczy lui Drăghici Cantacuzino . 1909. Tom. „Revue roumain d’histoire”. Histoire d'Orient (de 1700 à nos jours). Flammarion. George. 390-391. În: Caiet selectiv de informare asupra creşterii colecţiilor Bibliotecii Academiei R. Paris. I-II. [Un sceau de Nicolae Bălcescu]. Cezar. Ilustr. Cantacuzino. 878. 23 (20) martie. Les Mauroyeni.P. Blancard. 757 p. Les Mauroyeni. Teodor. Monografia familiei Mocioni. 1893. nr. Paul. 881. În: „Buciumul”. I (1863). 876. p. 4. de la Turquie et de la Roumanie. Théodore. cartes. XV. 877. Bolliac. p. Genealogia familiei Cantacuzinilor. XXVII (1988). Cornelia. 301-314. LXVII-LXIX (1973-1975). Une famille noble roumaine de Transylvanie: les Drakula de Sinteşti. Paris. nr. Bucureşti. 923 p. [La genealogie de la famille Cantacuzino]. nr. (Steme ale familiilor Mavrogheni şi Callimachi). Théodore. fac-similés. (Sunt descrise stemele celor două ramuri ale familiei Mocioni). Illustré de nombreuses gravures. [La monographie de la famille Mocioni]. p. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”.1658). 1965. + 35 pl. Mihai. aprilie-iunie. 1939. Binder. 121123. ilustr. p. 591. 25-157. portraits. Un sigiliu al lui Nicolae Bălcescu. 879. publicată şi adnotată de Nicolae Iorga. Genealogia Cantacuzinilor. Orné de portraits. 231-233. Ernest Leroux. IV. (Blazonul familiei MatzasMavrogheni). Buzdugan. p. [La généalogie de la 130 . Blancard. facsimiles. cartes-etc. 473-476.Bibliografia heraldicii româneşti 875. Române. Essai d'étude additionnelle à l'histoire moderne de la Grèce. Botiş. 882. Bodea. (13 noiembrie). Un vechi sigiliu cantacuzinesc.

769-781. 1902. p. p. p. Extras. Atena. Un sigiliu puţin cunoscut al vel logofătului Andronachi Donici. În: Genealogica et Heraldica Recueil du Xe Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. p. Extras. 2 p.Maria Dogaru famille Cantacuzino) Bucureşti. 883. Bucureşti. Ioan. Sur les boyards roumains. 885. 1973. Le role et leur fonction sociale à travers les siècles. Un sigiliu paşoptist inedit. În: Studia et Acta Musei Nicolae Bălcescu. p. p. Despre stemele familiilor nobile româneşti din Transilvania (sec. Nobleza y Armes. II. Cernovodeanu. 118-133. Cernovodeanu. [Sur les armoiries des familles nobles roumaines de Transylvanie . (Stemele familiei menţionate). XVI-XIX). 1970-1971. [Un sceau peu connu du grand „logofăt” Andronache Donici]. În: „Buletinul Monumentelor Istorice”. 1998. 887. 888. 1. 7 p. 174 (septembrie-octombrie). 48 p + 22 pl. 221-232. 886. 1972. 1971. IV. Freiburg in Bresgau. Sur la valeur héraldique des seaux des boyards Valaques et Moldaves à travers l'histoire des Principautés Roumaines.XVIe XIXe siècles]. tom. X (XIV). Vol. Bucureşti. Dan. 562 p. nr. + 3 tab. 673-679 + 5 ilustr. 131 . 2. Aperçu sur les armoiries de la noblesse Roumaine de Transylvanie (XVIe XIXe siècles). Dan. + 5 ilustr. nr. Cernovodeanu. Cernovodeanu. Dan. Genealogia familiei Cârlova. Dan. 1983. Viena. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. Cernovodeanu. Dan. 39-40 + 3 ilustr. 1939. În: „Hidalguia” – La Revista de Genealogia. Dan. + 3 ilustr. Cernovodeanu. XLII (1973). 884. Madrid. XXX (1982). Bucureşti. 889. [Un sceau inédit d'un révolutionnaire de 1848]. Bălceşti pe Topolog. [La généalogie de la famille Cârlova]. Viena. Vol. XI. (Descrierea stemei conferită Cantacuzinilor în 1658). Cârlova. 589-595. În: „Revista elenă de genealogie şi heraldică". 14-19 septembre 1970.

Constantin. I (1995). p. Dogaru. Dogaru. ayant appartenu à un arpenteur du district de Romanaţi au milieu du XIX-e siècle]. 895.Bibliografia heraldicii româneşti 890. Maria. de hotarnic din judeţul Romanaţi la mijlocul secolului al XIX-lea. Arborele genealogic al familiei Miron Costin cu armele familiei. [Le sceau de Ioniţă. [Un sceau personnel. Sigiliul lui Ioniţă. p. 7-9. capitaine dans l`armée de Tudor Vladimirescu]. 80-90. p. p. f. În: „Revista de istorie”. XXXIII. 891. Bucureşti. În: „Revista Arhivelor”. Deca. Sigilii ţărăneşti din Ţara Românească şi Moldova (1600-1650). Pliant cu stema în culori. nr. p. 4. L`album héraldique des étudiants d`outre-mer de l’Université de Padoue (XVII-e-XVIII-e siécles). x x x Despre sigiliul lui Avram Iancu donat Casei naţionale a „Astrei”. Miron. 729-741. nr. căpitan în oastea lui Tudor Vladimirescu. 132 . 694695 ilustr. nr. O matrice sigilară provenind de la Tudor Vladimirescu. XXXIII (1981). 897. Dogaru. 2. XLIX (1972). [Sur le sceau d`Avram Iancu donné à la Societé Astra]. nr. inedit. 893. nr. 892. p.d. [Une matrice sigillaire provenant de Tudor Vladimirescu]. 217-219. „Revue d`études sud est européene”. Maria. Dima Drăgan. XLIX (1972). 694-695 ilustr. p. 375-378. [Le sceau d'Avram Iancu]. În: „Revista Arhivelor”. inédit. Dogaru. Corneliu. În: „Mitropolia Olteniei”. 894. Sigiliul lui Avram Iancu. 4. [Sceaux paysans de Valachie et de Moldavie (1660-1650]. 1900. 896. 271-280. 4. X (1972). XXXIV (1981). Costin. Maria. În: Arhiva Românească. [L`arbre généalogique de la famille Miron Costin et ses armoiries]. În: „Transilvania”. Un sigiliu personal. Maria.

7-9. capitaine dans l'armée de Tudor Vladimirescu]. XXVII (1990). nr. Sigiliile lui Buzinca Dimitrie din Răduleşti. III. George représenté sur le sceau inédit de Ioniţă. Muzee. Mihai Eminescu şi Ion Creangă. [Mihai Eminescu et Ion Creangă. Dogaru. Genealogia şi arhivistica. 901. 6 ilustr. 2. p. Gheorghe reprezentat în sigiliul inedit al lui Ioniţă. nr. [Le diplôme d’ennoblissement du Nicolaus Olahus]. Augustin. În: Caietul seminarului special de ştiinţe auxiliare. Două tipare sigilare ale familiei Mavrocordat din Colecţia Bibliotecii Facultăţii de Istorie Filologie-Bucureşti. Evoluţia unei familii româneşti din nordul ţării. 379-380. Maria. [L`Héraldique au service de la recherche historique. Ioan. XIX-XX. p. Maria. Stoi. Dimitrie. Radu Ion. Dogaru. În: „Mitropolia Olteniei”. În: „Revista Arhivelor”. Heraldica în slujba cercetării istorice. nr. Maria. Dogaru. Mureşan. Maria şi Mircea. În: „Revista Arhivelor”. nr. [Les sceaux du Buzinca Dimitrie de Răduleşti]. 395-403. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 900. Maria şi Berciu Drăghicescu. [La généalogie et l'archivistique. 54-59. p. 902. 1989. 133 . Arad. Bucureşti. 1996. leurs effigies sur sceaux et médailles]. 206-221. 2. 1998. În: „Hrisovul”. p. LXIX (1990). Adina. efigii pe sigilii şi medalii. În: „Ziridava”. Seria nouă. Maria.Maria Dogaru 898. 904. Dogaru. p. L'évolution d'une famille roumaine du nord du pays]. Opuscula Numismatica. p. Maria. 3-4. XXXIII (1981). Maria şi Dragomir. [St. 221-232. L`évolution des enseignes héraldiques appartenant à la famille Mocioni]. 204-215. 903. Popovici. [Deux moules sigillaires de la famille Mavrocordat de la collection de la Bibliothèque de la Faculté d`Histoire-Philologie]. Dogaru. Dogaru. Evoluţia însemnelor heraldice aparţinând familiei Mocioni. Sf. 899. p. căpitan în oastea lui Tudor Vladimirescu. 115-130. Dogaru. LXIX (1990). Diploma de înnobilare a lui Nicolaus Olahus.

întocmită de. În: Acta musei Napocensis. [L`arbre généalogique de la famille 134 . I. Sigilii din epoca modernă aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie al R. Edroiu. Dogaru. [Sceaux de l`époque moderne se trovant dans le patrimoine du Musée d`Histoire de la R. p. Arborele genealogic al familiei Fălcoianu cu 12 anexe pentru descendenţa din partea femeiască. nr. Diploma de înnobilare acordată de împăratul Carol al VI-lea lui Ioan Medrea din Zlatna (1726). 1999. p. 1977. 311-313 + 3 ilustr. Anul XIV (1977). XVI (1978). II.. 909.S. 911. Muzee. Maria. Nicolae. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Dumitrescu. Serie nouă. 183-192. (O gemă autentică folosită în evul mediu ca sigiliu de un demnitar Bratu). Seria nouă. [Le diplôme d'ennoblissement du George Hurmuzacki]. 113-128. 205-216. [La significationdes armoiries de la famille Magheru] Comunicare susţinută în cadrul Comisiei de heraldică. Alexandru Al. În: „Hrisovul”. Emil. Maria. [Un sceau annulaire inscriptionné en slavone dans les collections du Musée d`Histoire de la Transylvanie de Cluj Napoca]. 908. Dumitrescu. Sigiliul generalului Gheorghe Magheru. În: „Hrisovul”. 3. Emil. Un sigiliu inelar cu inscripţie slavonă în colecţiile Muzeului de Istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca. p. 906. Roumanie].Bibliografia heraldicii româneşti 905. România. În: curs de publicare. IV-V. Semnificaţia stemei familiei Magheru. sigilografie şi genealogie de pe lângă Institutul Nicolae Iorga. Diploma de înnobilare conferită lui George Hurmunzacki. 910. [Le sceau du général Gheorghe Magheru].S. 21 + ilustr. 907. p. Dogaru. Maria. Dragomir. În: Cercetări Numismatice. Fălcoianu. 1996. [Le diplôme d'ennoblissement accordé par l'empereur Charles VI à Jean Medrea de Zlatna 1726]..

J. Ioan C. XXXVI. Arborele genealogic al familiei Flondor.1 tab. Filitti. 8 f. . În: „Revista Arhivelor”. des familles noble alliées. 1 fl. 13 tab. (Stema familiei şi diploma de concedare a ei. cu arborul spitei şi cu stema ei dreasă d’un inadins comitat dupre documente. Nicolae. 917. Geneva. vol. 1925. Gheorghe). (Heraldica familiei Brâncoveanu. Autorités historiques. Institutul Albinei. Costin. Două diplome de înnobilare şi blazon pentru românii din Lugoj şi Caransebeş (1593. Chiriac şi Teodor Sturdza). Notice historique et généalogique sur les Princes Bassaraba de Brancovan. Foras. 914. [Deux diplômes d’ennoblissement et blason pour les roumains de Lugoj et Caransebeş]. le blason. 12 p. Bucureşti. 362 p.G. [La généalogie de la famille Sturdza ou Tourza avec l`arbre généalogique et son blason . les titres.. concedată fraţilor Ilie. Fick.]. 912. Carol Göbl. Observation sur les nomn. 103-120. An LXXI (1994). Iaşii. 10 + 43 p. les charges. 1889. Feneşan. Genealogia familiei Sturdza sau Turza. 1904. diploma de nobili ai Transilvaniei din 1679. (Se prezintă şi stema familiei). 1919. Amedée. 915. 913. Arhiva Gheorghe Grigorie Cantacuzino. 1929. Cernăuţi. de către principele Mihail Apafi).Maria Dogaru Fălcoianu à 12 annexes concernant la descendance feminine]. Foras. 135 . [L`archive Gheorghe Grigorie Cantacuzino]. (Este reprodusă stema color). LI. p. Stema lui Constantin Brâncoveanu în calitate de cavaler al ordinului constantinian al Sf. (Stema familiei Sturdza. 916. 1842. 1652). Paris. 3 ilustr. cercetată de Gheneralicesca Obicinuita Adunare a Moldovei şi întărită prin hrisov domnesc. 10 pl. [L`arbre généalogique de la famille Flondor].pl. Amedée. Flondor. Amedée. + 7 f.. din 1679. Foras. Généalogie de la maison princière et comitale de Sturdza ou Turdza. 1 tab.

Blazonul de cavaler al generalului Mihail Trapşa. Bucureşti. [Le blason de chevalier du général Mihail Trapsa]. Cristache. 427 + 53 ilustr. (Steme color ale fostelor familii domnitoare moldo-valahe). Cristache. 131-133. [Un intéressant sceau de notre collection]. nr. I. [Un sceau inconnu appartenenant à Nicolae Olahus ou à un de ses descendants]. Grecianu. În: „Buletinul cercurilor ştiinţifice studenţeşti”. 1973-1975. nr. XXII (1988). Mihail. O ipoteză heraldică. În: Acta Muzei Napocensis. nr. 920. [Armoiries des boyards de Roumanie]. 421-422. Emanuel. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Liviu. Album heraldic. p. 919. IV. O diplomă de înnobilare din Ţara Haţegului de la 1675 ?. 294-298 + 3 ilustr. În: Studii şi comunicări. 1918. Groza. În: „Magazin istoric”. 924. 922. Ştefan. 921. p. XXVI-XXX (1989-1993). Radu şi Guboglu.40. 1913. p. [Les généalogies documentées des familles des boyards]. nr 2. 923. Bucureşti. 10. Vol. Un interesant sigiliu din colecţia noastră. 925. 36-37. Cristache. Gheorghe. Gorjanu Popa. Cosmin. [Le sceau inconuu de Ion Ghica]. Steme boiereşti din România. Muzeul Câmpulung-Muscel. 136 . [Une hypothèse héraldique]. 1995. Un sigiliu necunoscut aparţinând probabil umanistului Nicolae Olahus sau unui descendent al acestuia. Grecianu. Gheorghe. Arheologie-istorie. 591598. 1987. (Stema familiei Bălăceanu). Alba-Iulia. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. LXXXVII-LXXXIX 19831985. ilustr. p. Sigiliul necunoscut al lui Ion Ghica. p. 121-123. Hagi Mosco. 37.Bibliografia heraldicii româneşti 918. LXVII-LXIX. p. [Un diplôme d'ennoblissement de Ţara Haţegului de 1675?]. Gheorghe. 157-158. I. Genealogiile documentate ale familiilor boiereşti. 1 + 10 pl.

[Les familles boyardes roumaines. 2 tab.-16. Constantin. Lecca. Kretzulescu. 6-7. Napoli. Marin. f. Muzee. ilustr. 930. 927. Iordache. În: Forschungen zur Volks und Landeskunde. p. 1899. nr. 932. Istorii şi genealogii. 49 pl. 46-50. p. VI (1969). Rodolphe Em. Fr. 2. Bucureşti. Muzee. [L'évolution de l'emblème des Filipesti]. Notice généalogique sur la maison princière des Kretzulesco. Ionescu Gion. Gianini. Jahrhundert). XIX (1982).d. 137 . 58-60. 291-303. 68 p. 931. Ionescu Gion. 929. 2. Historique et généalogies].Maria Dogaru 926. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. nr. 1-2. Diplomele de înnobilare şi iconografia lui Nicolae Olahus. 928. Andrei. LIII + 595 p. [Les diplômes d'anoblissement et l'iconographie de Nicolaus Olahus]. 933. Minerva. Rodolphe Em. În: „Revista Muzeelor”. p. Die Familien Wappen der Besitzer des Alten Rathauses in Hermanstadt Sibiu (im 15. Kretzulescu. Sigilii de doamne şi domniţe ale Moldovei. 95-98. D. 934. XXXVI (1993). nr. II (VII) (1995). p. D. Sorin Gh. Octavian George. nr.d. (Sunt descrise diferite steme de familie). Edit. În: „Arhiva Genealogică”. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Notice généalogique sur la famille Kretzulescu Bassaraba. 3. 1981. Familiile boiereşti române. Iftimi. [Sceaux des princesses de la Moldavie]. Kovács. [Deux emblèmes reconstiuées de serfs roumains anoblis]. nr. 2. Paris. Noi consideraţii în legătură cu steagul revoluţiei de la 1821. Evoluţia stemei Filipeştilor. p. nr. [Nouvelles considérations rélatives au drapeau de la révolution de 1821]. p. În: „Oltenia”. 101-110. f. Ittu. 147-152. Bruxelles. XXVII (1990). Două steme reconstituite ale unor iobagi înnobilaţi. p.

Extras F. 80 şi 99 + ilustr.Bibliografia heraldicii româneşti 935. În: „Studii şi cercetări de istoria artei”. 168-173. p. Arte plastice. 285-342 + 1 tab. Un desen al lui Udrişte Năsturel reprezentând propria sa stemă heraldică. [Menus renseignements sigillographiques]. Inele sigilare boiereşti din colecţia profesrului Mihai Seulescu. Constantin. t. Ist. Göbl. 1907. Constantin. 1 tab. 938. 941. p. p. Contribuţii noi privitoare la familia Buhus din Moldova (Nouvelles contributions concernant la famille Buhus de Moldavie).N. Din trecutul heraldic al boierimii moldoveneşti până la sfârşitul secolului XVI. I. Constantin Georges. 405-406. p. Mareş. 936. Bucureşti. VII mem. p. [Un portrait du Miron Costin]. 1942. J. Mem. Sect. [Des bagues sigillaires de boyards de la collection du professeur Mihail Seulescu]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. XLI. Minea. Mano. Göbl. 180-184.. [Du passé héraldique des boyards de Moldavie jusqu’à la fin du XVI-e siècle]. 940.. 1927. 28-32.L. Bucureşti. XXXIV 1987. 58 p. În: „Magazin istoric”. Recueiles adnotés et publies]. Documente din secolele al XVI-lea . XXIX-XXXVI (19351942). (Diploma din 1676 martie 5 conferită lui Lupaşcu Buhuş de către principele Transilvaniei Mihail Apafi). Un portret al lui Miron Costin. nr. (Sigiliul spătarului Zotu Tzigara). În: Studii şi cercetări de numismatică. 83-90. 10. Ştefan. Göbl. C. şi Boga. Extras. nr. 939. p. 83-90. În: „Analele Academiei Române”. seria III. III (1969). T. Mărunţişuri sigilografice. adnotate şi publicate de. Mănescu. Bucureşti. partea a II-a. 1944. nr.al XIX-lea privitoare la familia Mano. [Documents datant du XVIe au XIXe siècles concernant la famille Mano. Bucureşti. [Un dessin d'Udriste Năsturel représentant son propre insigne héraldique]. F. I 1957. 8. Edit. Al. XXIX – XXXVI (1935-1942). 75 f. culese.. 62 p. 138 . 7 tab. Moisil. Meteş. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 1927. Moisil. pl. (Blazonul familiei Mano). 937.

[Un sceau peu connu: l'anneau sigillaire d'Ioan Buteanu. Attila A. Năsturel. 317-349. 947. 944. XII (1911). P. XIII (1912). În: „Revista Arhivelor”.Maria Dogaru 942. p. Ioan. Un sigiliu puţin cunoscut: inelul sigilar al conducătorului paşoptist Ioan Buteanu. Katonai. 945. p. nr. În: Literatura şi arta română. 1903. nr. An LXXIV (1997). 210-234. l'un des dirigeants de la Révolution de 1848]. Notices et documents]. (Stema familiei Cantacuzino). Genealogia Năsturelilor. Mureşan. p. ilustr. Mária Terézia Rend . Etienne]. 81-119.43. arheologie şi filologie”. XII (1908).. Neamul boierilor Cantacuzini din ramura lui Şerban Voievod. 1997.V. Pandula. 81-136. partea a II-a. Szent István Rend román tulaydonosai. [Roumains décoré avec l`Ordre millitaire Maria Tereza et l’Ordre Royal hongrois St. [La famille Olănescu. Augustin. 1-3.és a magyar királyi. În: „Revista pentru istorie. P. p.V. XVI (1922). partea I. XV (1914). 77 p. [La généalogie des Năsturels]. p.. (Cu un rezumat în limba română). 7-9. (Blazonul acestei familii). [La famille de boyards Pârscoveanu et leur parenté avec les Cantacuzène de la branche du grand spathaire Drăghici Măgureanu]. 946. 61-74. Năsturel. 282330 + ilustr. Date istorice privitoare la familiile nobile române. 4-6. Bucureşti. Olănescu. 1. Grigorie P. 948. (Reprezentări heraldice şi sigilare ale familiei Năsturel). 215-217.46-90. p. 943. p. nr.. P. ilustr. 7. În: Nobilimea românească din Transilvania. Albert Baer. XI (1910). Familia Olănescu Notiţe şi documente. partea I-a. p. Bucureşti. [Données historiques concernant les familles 139 . Puşcariu. 244-261. p. Neamul boierilor Pârscoveni şi încuscrirea lor cu Cantacuzinii din ramura marelui spătar Drăghici Măgureanu. p. 37-71. Năsturel.V. p. 1906. [La famille de boyards Catacuzène de la branche du prince Şerban]. nr. Satu Mare. Bucureşti.

p. XXIII (1989). 151 p.Maria. Eugène. + 4 tab. p. Rînziş. nr. VI. 12. Eugène. 10 (106) din 12 martie p. 12 (108) din 16 martie.Bibliografia heraldicii româneşti nobles roumaines]. În: „Magazin istoric”. p. 955. Rînziş. 2. 2. Filofteia. p. [Tradition et continuité exprimées par les sceaux personnels du XVII-e siècle. Tipariul tipografic arhidiecesan.Anastasia. 1942. Rizo-Rangabe. Mihai. Généalogie et historique. [Des portraits et des sceaux des princesses]. (Steme ale familiilor fanariote moldo-valahe). I-II. II-IX + 416 p. 952. Părtile I-II. Bucureşti. p. Vol. Fişe nominale şi fotografii. Filofteia. [La famille Racoviţă Cehan. Întregiri. fiches nominales et photos]. Athènes. Données complémentaires. 1892. I-XVIII + 184 p. Sigiliul lui Mihai Eminescu. În: „Magazin Istoric”. Familia Racoviţă Cehan. 1904 + 261 illustr. ca 140 . Tradiţie şi continuitate exprimate în sigiliile personale din secolul al XVII-lea. Nr. Folfteia. Rînziş. Filofteia. nr. Constantin Brâncoveanu . [Sceaux de boyards Roumains]. Însemne şi semnificaţii. en Russie et en Turquie. 9 (105) din 5 martie 1992. 11 (107) din 19 martie. Sibiu. Portrete şi sigilii de doamne şi domniţe. În: „Muzeul Naţional”. nr.. Vlastos. 2 ed. XXIII (1989). 951. illustr. Însemne heraldice româneşti. nr. nr. X + 160 p. 950. 1892-1895. Duca Vodă . Livre d'or de la noblesse phanariote en Grèce. 40. În: „Poliţia română”. p. 953. Emblèmes et significations]. 949. en Roumanie. 13. Rizo-Rangabe. (Reprezentări heraldice ale membrilor acestei familii). Livre d'or de la noblesse phanariote et des familles princières de Valachie et de Moldavie. + 6 pl. S. 954. Genealogie şi istorie. 41. Athènes. 171-174. [Le sceau des Mihai Eminescu]. Racoviţă Cehan. Rînziş. par un Phanariote. (Sunt descrise sigiliile doamnelor lui Matei Basarab Elena. 1982. 13. 13.

Radu. 2. 956. 959. p. Familia Rosetti. 214 + 1 ilustr. Academiei Române. Aurelian. Spretti. (Reprezentări heraldice ale familiei Rosetti). Edit. [Le portrait d'un boyard transylvain du temps de Michel le Brave]. + 4 tab. (Stemele familiilor Creţulescu şi Catargi). Sacerdoţeanu. 192. 1937. 1938-1940. Radu. Despre urmaşii lui Grigorie Ghica Vodă III şi originea Ghiculeştilor din Moldova. [Les sceaux du métropolite Antim Ivireanu]. 14 din 11 martie. Έλληνες Ήγεµόνες Βλαχιιας και Μολδαβιας. Vol. Milano. I-II. nr. În: "Flacăra". caiet 1-4. (Stemele celor două ramuri ale familiei Ghica). Vol. Enciclopedia storico nobiliare italiana. [La famille Rosetti]. Dimitros Scarlatos.Maria Dogaru şi cel al Ilincăi. În: Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums. (Stemele familiilor fanariote moldovalahe). [Les princes greques de la Valachie et Moldavie]. O diplomă de înnobilare din Haţeg. fata lui Radu Şerban). 9 p. În: „Convorbiri literare” XXVI (1902). 958. Josef. Wappenbriefe einiger Kronstädter. 9-10 (1966). p. 134-140. Braşov. 1 ilustr. 798-818. Rosetti. Josef. 963. (Descrierea stemei lui Ioan Boer din Recia). Sigiliile mitropolitului Antim Ivireanu. Vittorio. Sebestyén de Kopecs. III. 1944. Extras. 141 . 296 p. 1972. În: „Ţara Bârsei”. nr. 960. Braşov. Sebestyén de Kopecs. 962. Bucureşti. IX (1937). p. Soutzos. p. (Familia Pavel Munyan alias Popa). [Un diplôme d’anoblissement du Haţeg]. 40-52. fiica lui Nicolae Pătraşcu şi a Ancuţei. VII (1922). 1930. Atena. Portretul unui boier ardelean din timpul lui Mihai Viteazul. p. Sacerdoţeanu. 961. 957. [Sur les descendents du prince Gregoire III Ghica et l'origine des Ghica de Moldavie]. p. Aurelian. Rosetti. În: „Mitropolia Olteniei”. 838-841.

p. În: Forschungen zur Volks und Landeskunde. 49-50. 13-43. Sturdza. Heraldică. L'Europe Orientale et le rôle historique des Maurocordato (1660-1830). În: „Mitropolia Banatului". 83-86 + 2 ilustr. Zwei von Michael dem Tapferen in Siebenbürgen verliehene Adelsdiplome mit der rumänischen Trikolore. p. 1. Bogăţiile solului unui domeniu reflectate într-un blazon nobiliar. 965. p. 1969. 2. 971. 81-87. şi Mănescu. IV. 966. Stoi. I (IV) (1994). 142 . Paris. În: Ziridava. + 1 tab. În: „Revue roumaine d'histoire de l'art”. Stoi. (Sigilii heraldice ale familiei Mavrocordat. Alexandre A. Sturdza Săuceşti. Jean N. Mitropolitul Andrei baron de Saguna. Câteva date bibliografice şi semnificaţia blazonului său. Doi gemeni Butinceni şi diploma lor de înnobilare. 3-4. Stoi.C. Ştefănescu. În: Calendarul Românesc. Stoi. 339-342. Blazonul unei reputate familii româneşti. 970. 968. Dimitrie. 967. înnobilate de Mihai Viteazul în 1600). généalogie et sigillographie à la famille des boyards Ureche]. 35-42. Nicolae. XXXVIII (1988). VIII + 463 p. XIX-XX (1996). nr. Mihai G. Nr. genealogie şi sigilografie la familia boierilor Ureche. Arad. p. În: „Arhiva Genealogică”. (Stemele familiilor româneşti din Transilvania: Sindea de Roşcani şi Strava de Porumbacu de Sus. [Les richesses du sol d`un domaine réfletées dans un blason de noblesse]. nr. stema princiară a Mavrocordaţilor). Quelques données bibliographiques et la signification de son blason]. Dimitrie. p. e XVII 1980. 69-74. p. În: Studia universitatis Vasile Goldis. Dimitrie şi Duca de Cadar. 1913. Enluminures héraldiques des XVIe – XVIIIe siècles dans la collection de l'Académie Roumaine. Série Beaux-Arts. Marcel şi Nistor. Szekely. 1994. XII. [Deux jumeaux Butinceni et leurs diplôme d’anoblissement]. [Héraldique. Bd. + 128 ilustr. [Le blason d'une famille roumaine de renom]. [Le métropolite Andrei baron de Şaguna. 1992. Tom. p. Maria Magdalena. 969. Dimitrie.Bibliografia heraldicii româneşti 964. nr. Arad.

Bucureşti. Nicolae M. p. Ştefănescu Mihai. [Histoire de grand serdar George Saul]. XV (1981). Supliment la Emanuel HagiMosco (Steme boiereşti din România). În: „Ştiinţă şi tehnică”. Nestor. nr. 979. nr. Al. Titu. 14-15. Năstase. XII (1969). 974. Edit. Vornicescu. (Steme ale familiilor princiare: Barnovski. Bucureşti. Vornicescu. 1931. 1931. 9. 977. XXXIII (1981). p. 4. mem. Vornicescu. Veress. Istoricul marelui serdar Gheorghe Saul (1743-1785). ilustr. III. f. Certains problèmes concernant la généalogie de la famille Olahus]. p. Saul). [Les diplômes d'anoblissement de Nicolaus Olahus. 7-9. Simbolistica eliberării patriei într-o matrice sigilară a lui Tudor Vladimirescu. Tonk. În: „Revista Arhivelor”.d. Andrei. 976. ilustr. [Supplement à l'album d'Emmanuel Hagi Moscu. t. nr. + ilustr. Nestor. p. Socec. 13-32 + ilustr. seria. nr. Unele probleme privind genealogia familiei Olahus. Ipsilanti). (Stema marelui serdar Gh. [Les armoiries de la famille Sturza]. [La symbolistique de la libération de la patrie reflétée dans une matrice 143 . Criptologia în istoria românească (un sigiliu aparţinând lui Tudor Vladimirescu). 973. 1995. 354-374. Seria nouă. O matrice sigilară inedită şi semnificaţia sa istorică. p. [Le sceau de la révolution de Tudor Vladimirescu]. În: "Analele Academiei Române". 6. Lit. Secţ. Stema familiei Sturdza. Armoiries des boyards de Roumaine]. Extras. 975. În: „Mitropolia Olteniei”. În: „Magazin istoric”. 83-106. Nestor. 24 p. Diplomele de înnobilare ale lui Nicolae Olahus. 1. reproducere pe coperta 1 şi 2. V. [Une matrice sigillaire inédite et sa signification historique]. 2 pl. Vlădescu. 4 (1989).Maria Dogaru 972. 10. 978. Sigiliul revoluţiei lui Tudor Vladimirescu. În: „Magazin istoric". [La chryptologie dans l`histoire roumaine – un sceau appartenant à Tudor Vladimirescu]. Mem.

[Renseignements sur les Costins]. 983. p. A. [L`histoire et la généalogie de la famille Callimachi]. 70-76.D. 11 p. L’anneau de Tudor Vladimirescu]. la 25 ianuarie 1663. În: „Arhiva Genealogică”. Bucureşti. p. În: „Almanahul estival – Luceafărul”. fraţilor Gorie şi Dimitrie Leca. 79-84. 980. 981. p. 1638). Ioan Lupaş. nr. (Este descrisă stema acestei familii). 1982. nr. (Descrierea sigiliului heraldic al lui Andronache Donici). Extras. Sever. 1981. nr. II (1913). 986. (Este descrisă stema poloneză conferită lui Iancu Costin. Revelaţiile unui sigiliu. Extras. Xenopol. 1928. Zotta. Pavel Gore. Sever. 1915. 1943. XI (1925).4 noiembrie 1829). Sever. (Descrierea stemei familiei Hasdeu). Inelul lui Tudor Vladimirescu. 67-68. O diplomă de boier transilvănean pentru un boier din Moldova. 984. p. În: Omagiu prof. Edit C. Zotta. 13 p. Zotta. (Stema familiei menţionate). Göbl. + 6 pl. Chişinău. Zotta. Istoria şi genealogia Casei Callimachi. În: „Arhiva societăţii ştiinţifice şi literare” din Iaşi.3. Date nouă cu privire la Andronache Donici (circa 1760 . Sever. 25 p. Ştiri despre Costineşti. Bucureşti. 1. (Textul diplomei de recunoaştere a nobleţei acordată de Mihai Apafi. p. 1943. [L'arbre généalogique de la famille Hajdău avec quelques nouvelles données]. 3444. 873-881. p. [Nouvelles données concernantes Andronache Donici (environ 1760-1829]. boieri moldoveni). 982. [Les révélations d’un sceau. 4-6. 144 . XXVI (1915). Iaşi. [Un diplôme de noble transylvain pour un boyard de Moldavie]. În: „Revistă de istorie”. 312 p. Vornicescu. 139-176. Nestor. Zotta.Bibliografia heraldicii româneşti sigillaire de Tudor Vladimirescu]. Spita neamului Hajdău cu unele date noi. ilustr. Sever. 7-9. principele Transilvaniei. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. 985.

II. 145 . [Les filigranes des livres imprimés à Câmpulung au XVII-e siècle]. Arion. Bender. 990.pl. Cronica istorică. În: Studia bibliologica. 988.-sept. Cantacuzino. Carol Göbl. În: "Convorbiri literare". 67-114 + ilustr. p. Minerva. [L`album de la famille Cantacuzino avec une sélection de portraits et documents relative à cette famille]. 790 p. Nicolae domnesc din Curtea de Argeş). Albumul familiei Cantacuzino cuprinzând o alegere de portrete şi documente relative la această familie. Hotin).) p. (Pe pagina de titlu stema familiei Cantacuzino).Em. scoase mai ales din arhiva şi colecţiile d-lui G. 559-566. 1920. + ilustr. (Despre stemele domnilor Ţării Româneşti descoperite în mormintele din biserica Sf. Edit. Filigranele cărţilor tipărite la Câmpulung. Basarabia în secolul XIX. în secolul al XVII-lea. Akerman. Bacâru. 1902. Une visite à Curtea de Argeş]. Arbure. + 24 f. (Reprezentarea şi descrierea stemei familiei Hasdeu ca şi reprezentări heraldice ale unor judeţe şi oraşe din această provincie istorică: Chişinău. Bucureşti.XV. XVIII/XIX. + 4 h. Zamfir C. Livia. LI. (Filigrană heraldică cu stema Ţării Româneşti şi blazonul lui G. [Chronique historique. O vizită la Curtea de Argeş. Bălţi. INFORMAŢII HERALDICE INSERATE ÎN ALTE LUCRĂRI 987. 989. [La Bessarabie dans le XIX-e siècle]. Bucureşti. Filipescu. Gheorghe Rákoczi). Orhei. 1898. 8-9 (aug. + 1 tab.Gr. Bucureşti. 1969. Dinu C. nr.

p. În: „Convorbiri literare”. XIII + 372 (376) p. + ilustr. steme orăşeneşti. + ilustr. nr. 1885. (Sunt reprezentate stemele celor trei principate româneşti. În: „Din trecutul nostru”. Essai comparé sur les institutions et les lois de la Roumanie depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. du "Peuple roumain". 1973. [Demimillénaire de la ville Chişinău]. Simonescu Dan. Ioan. (Stemele lui Manuc Bey şi ale familiei Lazu). însemnele mitropoliţilor din Bălgrad. 995. + ilustr. Filipescu. (Stema Moldovei pe o inscripţie de la Cetatea Albă). p. Filipescu. + ilustr. steme judeţene. însoţite de adnotaţiuni istorice şi precedate de o introducere asupra 146 . 202 nr. Semi-mileniul Chişinăului. Ex-libris-ul cu variante al lui G. Em. p. Ioan. nr. 1903. Gheorhge.Aaron. 1970. traduse şi rezumate din slavoneşte. tom. 96-110. [La bibliographie roumaine ancienne]. 247-253. 21. 997. 167. Bucureşti. BlajPetru Pavel . cu stema acestei familii). I (1508-1716). 428-430 + 6 ilustr. 1910. + 8 f. Constanţa. III (1809-1830) Bucureşti. 1901. VIII + 77 (780) p. Bianu Ioan.Bibliografia heraldicii româneşti 991. blazoanele familiilor Năsturel şi Cantacuzino. În: „Revista bibliotecilor". Hodoş. 808 p. tom. 3). Nicolae. Bucureşti. + 2 f. Livia. tom. (Despre ex-libri-urile lui G. p. XXXV. mitropolitul Moldovei etc. 993. 992. 1912-1936. IX + 572 p. 31-34. Bacâru. Livia. 570 p. 1936. Bezviconi. 996.. În: Bibliophiloe au Pont-Euxin. Nerva. (Despre mobilele heraldice ale stemelor Ţării Româneşti şi Moldovei p.. Documente şi regeste privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi Ungaria în secolul al XVlea şi al XVI-lea. Bogdan. Bogdan. Bacâru. IV (addenda et corrigenda). p. + 1 f. XXIII. Filipescu]. 1944. II (1716-1808) Bucureşti. II.pl. Quelques supra-libros des Voïvodes roumains. (L`ex-libris avec des variantes du G. 7 iul. Tom. Bibliografia românească veche. Blaremberg. Imprim. Inscripţia de la 1484 de pe poarta cea mare a Cetăţii Albe. Bucureşti. [L`inscription de 1484 placée sur la grande porte de Cetatea Albă]. 994.Em. 5 vol.Em.).

Socec. + LXXXVI + 347 p. Documente moldoveneşti din sec. 16 p. Vol. Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi Ţara Ungurească în sec. (Documents moldaves de XV-e et XVI-e siècles dans l`Archive de la ville Braşov]. Socec. XV şi XVI şi ale boierilor). 999. Bucureşti. 1000. seria. XXX (1908). adnotaţiuni istorice şi o introducere asupra diplomaticei vechi româneşti. (Sigiliile heraldice ale lui Ştefan cel Mare. Socec. + 1 p. Documentele lui Ştefan cel Mare. XV şi XVI şi ale boierilor acestora). 1001. 1905. p. 63 p. XV şi XVI în arhivul Braşovului. [Documents et régests concernants les relations de la Valachie avec la ville de Braşov et l`Hongrie dans le XV-e et XVI-e siècles]. Ioan. Bucureşti. Bogdan. I (1413-1508). [Documents concernants les rélations de la Valachie avec la ville de Braşov et l`Hongrie dans le XV-e et XVI-e siècles]. 998. XXI + 611 (p. Edit. XVIII + 400 p. Bogdan. (Sunt reproduse documente validate cu sigilii). XLVI + 518 p. [Album paléographique contenant vingt six facsimiles de documents de XV-e siècle]. 147 . XV şi XVI. Vol. (Descrierea sigiliilor heraldice ale domnilor Ţării Româneşti din sec. În: „Analele Academiei Române”. 1905. Bucureşti. (erata). I-II. 1002. (Sigiliile armoriate ale domnilor din Ţara Românească din secolele XV-XVI sigilii ale boierilor). Ioan. (Descrierea sigiliilor heraldice ale domnilor Moldovei din sec. + 26 pl.Maria Dogaru diplomaticei vechi româneşti. Edit. 1913. Inscripţiile de la Cetatea Albă. II t. Göbl. Secţ. [Les inscriptions de Cetatea Albă]. Edit. Ioan. texte slave cu traduceri. Socec.pl. XV (Anexa la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul). Bucureşti. Bogdan. 12 p. C. Edit. domn al Moldovei şi ale boierilor săi). 1902. Ioan. Ist. (Stema Moldovei sculptată pe inscripţia din 1467 şi 1479). [Documents d`Etienne le Grand]. 311-360 + 6 f. Ioan. Album paleografic cuprinzând douăzeci şi şase de facsimile de documente din sec. Bucureşti. 1905. Bogdan. (I). Mem. Bogdan. II).

hărţi – Album întocmit pentru comemorarea centenarului eliberării Brăilei de sub turci. Naţională. Lucia şi alţii. + ilustr. Bogdan. Iaşi. Istoria oraşului Oradea. Tip. Octavian. (Stema Oradei din epoca feudală. 148 . 1882. (Nouă retipărire a ediţiei Anton Sorg din 1483 a cronicii lui Ulrich v. 338 p. Der Aulendorfer Codex. [L`histoire de la ville Oradea]. [L`ancienne Braila. 1995.Bibliografia heraldicii româneşti 1003. Schiţe istorice şi administrative. Claudia. cu reprezentări şi ale stemelor atribuite Valahiei şi Moldovei). Monede şi bancnote româneşti. însemnele ţinuturilor şi ale unor oraşe din Moldova). + 1 h. Bucureşti. 1829-1929. Oraşul Iaşi. Daco-romane. 1009. cât şi ale unor comune din numitul district). Liviu. 1007. 1929. Bonaciu. Buzdugan. Tip. Iaşi. a II-a. ilustrată.. [La ville de Iassy. 519 p. + ilustr. George. Tübingen.. Oraşul Iaşi . Editura Cogito. N. 516 P. Cezar. planuri. [Daco-romane. plans et cartes]. 255 p. (Reprezentarea stemei Moldovei la diferite epoci şi scurt istoric al stemei municipiului Iaşi). Constantin. 1904. [Les monnaies et bancnotes roumaines]. XVII şi XIX a stemelor unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti. Cornea. Borcea. 429 p. Bogdan. (Reprezentarea stemei Moldovei în sec. Étampes. Edit. [La ville de Iassy de jadis et d`aujourdui]. + XXXII pl. Ed.A. 1977. Bucureşti. III p.odinioară şi astăzi. 1008. + 3 pl. Oradea. Buck. Oprescu. Richenthal. (Tablou arheologic privitoriu la istoria Daco-Romane). 1004. (Sigilii ale municipalităţii şi judeţului Brăila. Stampe. 1913-1915. sigiliul Capitlului din Oradea şi cel al breslei aurarilor din acest oraş). Brăila. (Se cuprind şi stemele atribuite Ţării Româneşti. Naţională. Luchian.A. Monographie historique et sociale illustrée]. Tableau archéologique concernant l`histoire Daco-Romane]. Michael Richard. Monografie istorică şi socială. + 1 h. 1861. N. Bolliac. 1006. Litterarischer Verein in Stuttgart. 1005. Transilvaniei şi Olteniei de către heraldiştii străini). x x x Brăila veche. Sport Turism.

VI (1645-1649). Bucureşti. Vătafu-Găitan. V (1701-1720). 283 p. apoi ale Focşanilor unificaţi). + ilustr. 566 p. Bucureşti. Iulia. Ciucă. 907 p. Bucureşti. 834/836/ p. Bucureşti. Bucureşti. Marcel Dumitru. Vătafu-Găitan. 1985. întocmit de Regleanu. Veronica. III (1621-1632). 1993. Duca Tinculescu. vol. (1387-1620).. vol. 576 p. Duca Tinculescu. (1621-1652). Cornelia. IV (1676-1700). 1011. I (1369-1600). Crivăţ. Bucureşti. [Catalogue des documents de la Valachie]. întocmit de Regleanu. VII (1650-1653). întocmit de Soveja. vol. Bucureşti. întocmit de Ciucă. 1974. Întocmit de Ciucă. Vasilescu. 653 p. Silvia. Negulescu. Doina. întocmit de Regleanu. întocmit de Soveja. Reghina. Silvia. Mihai. Bucureşti. 281 p. Duca Tinculescu. Bucureşti. Marcel-Dumitru. Mihai. 812 p. întocmit de Ciucă. 1959. Catalogul documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Statului. Supliment I (1403-1700). V (1640-1644). 1906. Doina. vol. Duca Tinculescu. p. ilustr. 1012. Vol. Vasilescu. Veronica.. Maria. Gh. Marcel Dumitru. 1977. întocmit de Vasilescu. II. Ciucă. Regleanu. 868 p. Negulescu. Duca Tinculescu. (Cuprind informaţii privind mijloacele de validare. Bucureşti. vol. întocmit de Ion Radu Mircea XVI + 324 p. III. (Stemele municipale ale Focşanilor munteni şi moldoveni. [Catalogue des documents moldaves de l`Archive Historique Centrale]. 1970.. Doina. 1968. 149 . Bucureşti.. Focşani. vol. Gheorghian. [Catalogue des documents de la Valachie de l`Archive de l`État]. (1653-1675). Dimitrie F. Marcel Dumitru. Duca Tinculescu. + Anexe (Documente referitoare la istoria oraşului Focşani). + 7 h. Tip.. Mihai. Diaconescu. DGAS. Caian. Doina. Constanţa. Marcel-Dumitru şi VătafuGăitan. 1981. 647. Duca Tinculescu. date asupra sigiliilor. întocmit de Duca Tinculescu. Veronica. vol. vol.Maria Dogaru 1010.. Vasilescu. Gabriela. Constanţa.. Doina. I. + ilustr. II (1601-1620). vol. 1013. unele descrieri de sigilii). Bucureşti. Birceanu. Bucureşti. Doina. Maria. Marcel Dumitru. întocmit de Ciucă. Doina. IV (1633-1639). Istoricul oraşului Focşani. 1974. Veronica. Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhiva Istorică Centrală. 491 p. 1959.A.. Doina. Silvia.. 1947. Duca Tinculescu. vol. [L`histoire de la ville Focşani]. 991 p. Doina. Dragomir. Catalogul documentelor Ţării Româneşti. Vol. + ilustr. 700 p. Mihai. 1975.

Dicţionar bibliografic ilustrat. p.Bibliografia heraldicii româneşti Vătafu-Găitan. + ilustr. Bucureşti. nr. Semnificaţia politică a unui act de cultură feudală. Boldur. 1911. Cîndea Virgil. 1909-1914 (lucrare în fascicule). descrierea ei heraldică. 13. 155. Dicţionar bibliografic sub direcţiunea d-lui. domn al Ţării Româneşti . 1999. + ilustr. fasc. (Cuprind informaţii privind mijloacele de validare. În: Studii. 1014. 454. nr.. În: „Arhiva Românească”. Cornel. Bucureşti. (reproducere şi descriere a stemei principilor Brâncoveanu şi ale altor familii boiereşti precum: Assan p. p. unele descrieri de sigilii). fasc. În: „Magazin istoric”. 391. 174. Figuri contimporane din România.. [Figures contemporaines de Roumanie. 150 . 8. 1 f. 113. + ilustr. 10. (Stema mitropolitului Antim Ivireanu. [La réconstitution du document solennel de Matei Basarab de 28 février 1645 accordé au couvent St. p. p. Butculescu. + 128 p. Brădescu. 548 p. Ecaterina de la Muntele Sinai. 651-671. sigiliile cu stemă ale aceleiaşi familii). sigiliul său heraldic). Marcel-Dumitru. 43-49 + 1 pl. Reconstituirea „Hrisovul”ui solemn al lui Matei Basarab din 28 februarie 1645. fr. Bucureşti. dat mănăstirii Sf. p. (Se prezintă stema personală a lui Matei Basarab ca şi blazonul Ţării Româneşti). 323. 159-173. Bâzgan Melentina. Th(eodor). p.pl. (Stema familiei Lenş. Nr. Cine l-a ucis pe Antim Ivireanu? (Qui a tué Antim Ivireanu?). Bogdan p. 536 p. 355. Balş. Meitani. p. 1963. Dictionnaire bibliographique illustré]. Th(eodor). 76. Matei. Baroni. p. de Crăciun 1911 (Ed. Figuri contimporane din România. Silvia. 1015. Cârlova de Reillane. Ed. p.1678-1688).-rom. 1995. Belu (Bellio) fasc. Cornel. p. 1016. (Studiu asupra evoluţiei stemelor lui Şerban Cantacuzino.. Cazacu. Tom. 1018. Ecaterine du Mont Sinaï]. 3. III (1969). 1. 1017. a II-a Familia Lenş. fasc. 58. I.). [La signification politique d`un acte féodal]. Dictionnaire bibliographique]. p. + 82 p. [Figures contemporaines de Roumanie. Ciucă. 528. 97 etc. + 2 f. date asupra sigiliilor. p. XVI. 4 (26). Broşteanu-Urdărianu.

Opere complete. 38 p. Th(eodor). După manuscripte cu variante şi note. C. corectată şi considerabil adăugită. nr. + 271 ilustr. dicţionar biografic ilustrat. Demény. 151 . 1001-1038 + ilustr. 2. sieur de la . Nicolae. T. O tipăritură slavă precoresiană. Cornel.. Lidia A. XVI-XVIII ca şi despre heraldica sigilară municipală moldovenească). Ed. p. Bucureşti. [La Dacie préhistorique]. XIII + 900 p. I-II. T. [Une livre slave précoresienne]. nr.pl. T. al XVI-lea. Nr. Paris. (ed. + 12 f. I-II.Mémoires du sieur de la Croix. 1020. În: Studii şi cercetări de istorie şi arheologie. 5. 1912. XV + 656 p. (Discută problema corbului sau acvilei în stema Ţării Româneşti începând din sec. XVI. Extras. În: „Studii. (Despre filigranele heraldice ale fabricilor de hârtie din Braşov şi Sibiu în sec. + 100 p. a III-a revăzută. Istrati. Edit. Croix. + ilustr.A. 1023. CXIX + 1152 p. [Les xilogravures du Filip Moldoveanu]. Bucureşti. Bucureşti. Göbl. Demény Ludovic. Revistă de istorie". Dacia preistorică. 1969. Figuri contimporane din România. (Stema familiei Lenş şi descrierea ei heraldică. Miron. 1684 (pe harta anexată lucrării se află reprezentate stemele celor două principate româneşti). [Figures contemporaines de Roumanie.A. 1913. V. Publicaţiune periodică în două limbi. I la note se află un studiu al lui V. XVIII. ca şi sigiliile cu stemă ale aceleiaşi familii). p. Cu o prefaţă de C. + 11 pl. Urechia despre stemele sigilare cu însemnele dregătoriei ale unor demnitari moldoveni şi munteni din sec. (Oeuvres complètes].Maria Dogaru 1019. contenant diverses relations très curieuses de l'Empire Ottoman. 1965. Familia Lenş. 1021. cy-devant secrétaraire de l'ambassade de Constantinople. Xilogravurile lui Filip Moldoveanu. 1019-1924).pl. (I). p. Bucureşti. Vol. autorul consideră pasărea valahică ca fiind un fenix). 229-241 + 17 ilustr. 1886-1888. al XVI-lea. Dictionnaire bibliographique illustré]. 1965. + 1 f. 1024. de Crăciun 1911. 1 f. Costin. (În vol. Densuşianu. (Xilogravurile lui Filip Moldoveanu reprezentând stema Moldovei din 1546 şi a oraşului Sibiu).. (II). 1022. + ilustr. Urechia).

XXIII (1635-1636). VIII (1576-1580). XI (1356-1360). 1975. XXI. Documenta Romaniae Historica. eine genaue Darstellung. Fürstenthümer. Maria. 1966. XXXI (1976). 1975. nr. 66 p. aller der und an der Donau gelegenen Königreiche.vol. 2. 1971. 1028. Ex-libris-ul domnitorului Constantin Hangerli. XV şi XVI). În: „Revista bibliologică”. 1975. 1985. 1969. vol. 1964. 1969.vol. 1996. 399 p. vol. I (1222-1456). Bucureşti. 1029. Tricolorul şi cocardele în contextul luptei revoluţionarilor paşoptişti. Relaţii între Ţările Române. 156 + 2 ilustr. 1996. vol. + 1 h. Documente privind istoria oraşului Alexandria (1833-1982). vol. 1980. Transilvania . XXIII (1630-1632). (Despre ex-libris-ul heraldic al lui Constantin vodă Hangerli). 1984. Seria A. Dima Drăgan. XXI (1632-1633). vol. 861-869. vol. XII (1361-1365). XXV (1635-1636). p. 1026. vol. vol. XI (1593-1600). xx. 432 p. Edit. [Ex-libris. anexată lucrării. vol. Corneliu. Länder und Städten gegeben von einem Liebhaber. Corneliu. 1027. Moldova vol. II (1449-1486). se află stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei de către cronicarii şi heraldiştii occidentali din sec. 1968. Ţara Românească . [L`ex-libris du voïevode Costantin Hangerli]. III (1526-1535). Seria D.Seria C. 1030.Bibliografia heraldicii româneşti 1025. IV (1536-1550). V (1551-1565) 1980. vol. 1981. Litera.vol. III (1487-1504. 1969. 1972. XIX (1626-1628). I (1247-1500). Bibliografie şi bibliofilie. vol. II (1501-1515). nr. 1973. În: „Revista de istorie". vol. X (1351-1355). 1976. vol. DGAS. XXII (1634).. vol. vol. 1985. VI (1566-1570).x. (Reprezentarea unor ex-libris-uri heraldice cu armele Ţării Româneşti sau cu cele ale Moldovei). 1985. der Fürst aller Europäischer Flüsse. Ediţie întocmită de Gheorghe Popa şi Maria Georgescu. XXIV (1633-1634) 1974. Tom. [Le tricolore et les cocardes dans le contexte de la lutte des révolutionaires de 1848]. [Documents concernant l'histoire de la ville Alexandria]. 1977. Seria B. p. 1961. vol. XXI (1626-1627). vol. vol. Bibliographi et bibliophili]. I (1384-1448). Ex-libris. vol. (Pe harta geografică. 1688. Das ist. 5. Dima Drăgan. XXII (1628-1629). Dogaru. 152 . 1975. x x x Die Donau. vol. + ilustr. Nürnberg. 1965.

reprezentarea mai multor tipuri de steme ale lui Petru Movilă. [Trois manoirs des boyards de la première moitié du XVIII-e siècle. [Fauves du temps des nos ancêtres]. Partea I-a 1836-1863. [Le tricolore roumain. 1033. Nobilimea românească din Transilvania. 1884. Enăceanu. T. ca arhimandrit şi egumen al mănăstirii Pecerska şi ca mitropolit al Kievului). (II). o istorie glorioasă. (Despre stema de familie a lui Petru Movilă. I-II Theil. (stema familiei Hasdeu la pl. XLII. 243-246 p. Trei conace boiereşti din prima jumătate a veacului al XVIII-lea aflate în judeţul Ilfov. Drăgan. p. + 1 tab. Maria. p. (Stema familiei Dudescu sculptată deasupra pisaniei bisericii Sf. Andrei din Frunzăneşti. 1 (1988). [Les idées et les faits du Bogdan Petriceicu-Hajdeu]. Satu Mare. Halle. În: „Analele de istorie". pl. 133-148. 3-26 + ilustr. 1969. IV 1. 1036. În: Geschichte des Ungarischen Reichs und seiner Nebenländer. Bucureşti. 1032. (Evoluţia 153 . une histoire glorieuse]. (Despre stema Ţării Româneşti şi despre cea a Moldovei. [La noblesse roumaine de Transylvanie. Bucureşti. (I). 4. Geschichte der Moldau und Walachey. Engel Johann Christian von. t. 362 p. 1913. Ghenadie. + ilustr. 1037. Dragomirescu. Muzeului Sătmărean. Dumitrescu Ion şi Creţianu Radu. 1797-1804. Filipaşcu. 1973. Nebst der historischen und statistischen Literatur beider Länder. o problemă controversată în istoriografia română. 1997. În: Nobilimea românească din Transilvania. + 81 pl. + 5 f. Vol.Maria Dogaru 1031. I-V. nr. Carol Göbl. pl. În: „Buletinul Monumentelor Istorice”. p. Halle. IV). VIII + 382 p. dans le departament Ilfov]. Tricolorul românesc. Iuliu. Sălbăticiuni din vremea strămoşilor noştri. 46 p. Bucureşti. 1035. 1804. ctitorie a numitei familii). un problème controversé dans l’historiographie roumaine]. 352 + IV p. Suită de articole publicate în „Biserica ortodoxă română” VII 1883 şi VIII 1884 reunite într-un volum. IV 1-2. Ideile şi faptele lui Bogdan Petriceicu-Haşdeu cu numeroase ilustr. Petru Movilă. Edit Ştiinţifică. 41-42). Ioan. + 10 f. Alexandru. Dogaru. 1034. Edit.

În: „Analele Academiei Române”. [Sur Negru Vodă]. Extras. Giurescu. Constantin C. 1). [Bourgs ou villes et cités moldaves du X-e jusqu`au milieu 154 . Paris. Bucureşti. Târguri sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al X-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea. 1038. Ίστορία της παλά ∆ακίας τά Τανσιλβανιας. Ioan C. Mem. Bucureşti. Viena. stema Ţării Româneşti în raport cu vasalizarea acestui principat regelui Ungariei p. IV. 200 p. 1. Aşezământul cultural al mitropolitului Dositei Filitti de la înfiinţare şi până astăzi. mem. Albert. Filitti. pe pagina de titlu în vol. (Descrierea stemei princiare a familiei Ghika. Ioan C. 39 p. Valachie et Moldavie]. VI + 293 (-295) p. Ghika. + 2 pl. 1042. 1910. (Inelul heraldic al lui Dositei Constantin Filitti. 1923. Ist. + 10 f. 30 p. [Histoire génerale de la Dacie ou de la Transylvanie. Tip „Steaua”. ilustr. p. Bucureşti. al XV-lea şi al XVI-lea. Despre Negru Vodă. Familia Slătineanu (1712-1862). Βλαχία και Μολδαβιας.Bibliografia heraldicii româneşti reprezentărilor heraldice de la bour la zimbru în stema Moldovei între sec. sigiliul lui Iordache Damari Slătineanu. 1908. p. 9-10). stema familiei Mănescu). 61-62). 1040. III. 1924. 1043. + 1 tab. [Régèstes. XIV-XVII. (Descrierea stemelor marelui vornic Ioan Cernovodeanu-Damari şi a marelui logofăt Ioan Slătineanu. Ioan C. pl. I. Regeste de documente. 1938. Vol. + 5 pl. Gane. I-III. Secţ. înlocuirea zimbrului maramureşan cu bourul în stemele muşatinilor). L'Albanie et la Question d'Orient. [À travers le temps]. Fotino. Pe aripa vremii. Filitti. (Reprezentarea stemelor judeţelor Ţării Româneşti din 1818. p. 1044. t. Dionisie. 1041. 1827-1910. III). Dujarric. 131-132. 1924. 1039. (Comentarii asupra stemelor atribuite Ţării Româneşti de căte heraldiştii occidentali din sec. Famille Slătineanu]. Bucureşti. Filitti. Constantin. [L`établissement culturel du métropolite Dositei Filitti dès la fondation jusqu`à nos jours]. 1818-1819. (Despre stema Basarabilor şi a familiei Gane). seria. 31-68. În: „Lupta”. p.

Curţii (Lucrătorii asociaţi). Muzeul "Asociaţiunii" în perioada 1914-1918. districtuală şi municipală românească de-a lungul veacurilor). I. I. Dorin. R.. [L`archive historique de la Roumanie] 1864. Acad. Constantin C. Din cele mai vechi timpuri până la 1918 (cu 124 documente inedite. pl. 551 p.S. R. Antoniu Mănescu. + 1 f. 1045. XIX).. + ilustr.. 155 . 662 p. Limba română vorbită între 1560-1600. Ed.] T. + ilustr. Acad. 1048. Hasdeu. 388 p. Ceres. XVI (5 dec. Texturi române inedite dintre 15601600. ed. (Acad. St. „N. Imprim. ]. a II-a. B. Tip.Maria Dogaru du XVI-e siècles]. (Reprezentarea stemei atribuită Ţării Româneşti de către Levinus în 1597 şi rebusul heraldic al Basarabilor). Bucureşti. pl.]. 128.S.S. + 5 pl. 1967. Istoricul podgoriei Odobeştilor. [Histoire critique des Roumains. 1046. 379 p. Bucureşti.. [L`histoire de la forêt roumaine. 1873 III + 340 p. Bucureşti. heraldica şi sfragistica" tratează reprezentări de animale. Arhiva istorică a României. 1984. Bucureşti. Edit. nr. Texturi inedite. 1875. h. [Le Musée „Asociaţiunii” entre 1914-1918]. 1050. + 14 ilustr. Biblioteca istorică.. 1975. 1047. (Date despre sigiliile oraşelor Roman şi Baia).P. (Sunt descrise sigiliile heraldice ale oraşului Odobeşti în secolul al XIX-lea). p. + 1 f.P. (Cap. + 2 h.. B. Arad. Giurescu.).. p. 9597). [L`historique du vignoble d`Odobeşti.. R. 1996. Istoria pădurii româneşti din cele mai vechi timpuri şi până astăzi. Istoria critică a românilor din ambele Dacii în secolul XIV. Inst. + 2 f. Giurescu. În: „Ziridava" XIX-XX.R. Edit.R. Ist.. 1969. Iorga”. Edit. Bucureşti. + ilustr. 1049. (Rebusul heraldic al Basarabilor p. Hasdeu. Bucureşti. Hasdeu.P. XII + 311 (313) p. arbori şi plante de pădure întâlnite în heraldica de stat. + 1 h. 239-253. Goţia. Tip. 1626-1864 şi 3 reproduceri). B. Pământul Terrei Românesci în secolul XIV.R. a III-a. „Pădurea. (Descrierea stemei doamnei Elisabeta Movilă de pe sigiliul său aplicat pe un act de epocă şi prezentarea stemelor sigilare ale lui Udrişte Năsturel şi urmaşului Pană). Constantin C.

Qui? D`où? Depuis? ]. (În raportul din 23 oct. Sybenburgen. [Cuvente den bătrâni. Eudoxiu de. Limba română vorbită între 1550-1600. 1877. Basilae. ale familiei Bălăceanu. Bucureşti. Hasdeu. B. Bucureşti. Academică Rom. a II-a. La langue roumaine parlée entre 1550-1600. 8-9 (aug-sept. Cuvente den bătrâni.5 . + 1 pl. 8 + 196 p. Socec. Johannes. 1878-1881. 24 p. Hasdeu. 1054.P. Sc.). B. Didactică şi Pedagogică. 1719 al Deputăţiei administrative austriece către Consiliul de 156 . Edit. Compendiu juris civilis în asum Civitatum ac sedium Saxonicarum in Transylvania collectum. 1894. 357-404 şi 456-484. 512-556 şi 559-568. Honterus. II. + ilustr. nr. VI (1700 . T. 5 (mai). 609 p. 1052. (Stema oraşului Braşov din 1544 pe coperta posterioară a lucrării). Etymologicum Magnum Romaniae. p. Chorographia Transylvaniae. I-III + suplim. Honterus. nr. [Documents concernants l`histoire des Roumains]. Ed. 1544.). stemele Basarabilor. p. Hurmuzaki. 1878. Edit.55 x 37.P.P. XVIII + 2223 p. B.1750). Noua s. Hasdeu.). 697 p. II + 448 p. Cine? De unde? De când?. 271-292 şi 309-340: nr. Socec. 6-7 (iun. Textes inédites]. istoria blazonului oraşului Argeş etc. Documente privitoare la istoria românilor. 1056.-iul.t. p. nr. 1051. 10-11 (oct. 1053.-nov. I Tip. (Capul de maur este considerat ca emblemă heraldică a Basarabilor). La langue roumaine parlée entre 1550-1600]. Corona.Bibliografia heraldicii româneşti [Textes roumanis inédites entre 1560-1600. al XVI-lea. Bucureşti. 1983. [Les Basarabs. Bucureşti. II. impressum in inclyta Transylvaniae. muz. Basarabii. 1878. (Capetele de mauri în stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei. (Hartă geografică . la vol.a Transilvaniei în sec. (Reprezentarea unor filigrane heraldice ca şi însemnele familiei Mănescu şi ale agăi Farcaş). + n. I. Vol. 193-234). + XV + ilustr. Vol. 1055. Bucureşti. (Filigrane heraldice ale fabricilor de hârtie din Moldova şi Transilvania). vol. + ilustr. În: „Columna". dotată cu stemele oraşelor Sibiu şi Braşov).) p. VIII. MDXXXII (1532). Johannes. 1887. Bucureşti.

Bucureşti. cap. Gandensis Levinus. Bucureşti. Udvarhely. Socec.M. Bucureşti. Maria. 1057. Radivoc căpitan de seimeni şi al soţiei sale Dana). + 15 ilustr. LI + 691 p. 46-52).judeţ al Bucureştiului. [Actes de chancellerie princiere. Hugas. 157 . [L`histoire du Bucarest].Maria Dogaru Război din Viena asupra populaţiei din Oltenia. de. I. [Documents concernants l`histoire des Roumains]. Ionescu. se discută sigiliile cu stemele celor cinci judeţe ale Olteniei. 1901 (mss. 1062. 1063. VIII tratează şi despre stema Ţării Româneşti şi cea a Moldovei. 1061. [La gèographie des quatres parties du monde]. Hurmuzaki. Hulsius. gravate pe sigiliile de stat ale celor două principate). în cap. G. Gherghina . Socol Cornăţeanu. (Cap. Meridiane. 1926. 1630. Ionescu Niscov. Edit. VI. p. + ilustr. Documente privitoare la istoria românilor. realizată în 1596. Traian şi Soveja. 84 p. 1058. VIII „Von dem Wappen des Landes". IX. 1897. Acte de cancelarie domnească. 4 p. Istoria Bucureştilor. 328).+818 p. Ionescu Gion. (În raportul austriac din 30 decembrie 1718 asupra românilor în genere şi asupra Olteniei în special. Iakab-Szadeczky. „Lucia". Vol. Edit. Veneţia. (Stemele atribuite Basarabilor. Ornamente şi miniaturi. Udvarhely város birása. 1899. Nürnberg. 1060. p. stema Mitropoliei Ţării Româneşti. Geografia celor patru părţi ale lumii. la Arhivele Naţionale Istorice Centrale). blazoane ale unor boieri valahi: Şerban Cantacuzino. în care sunt reprezentate stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei purtând capete de arabi). se discută stema Ţării Româneşti. Eudoxiu. Vol. (Harta geografică. 1804. Ornements et miniatures]. simbolul Olteniei şi însemnele judeţene din această provincie istorică). Etiopienii în Dacia preistorică. IX 1 (1650-1747). [Les Éthiopiens en Dacie prèhistorique]. (Reproduce diferite steme şi sigilii heraldice ale mai multor domni ai Ţării Româneşti între secolele XVI-XVIII. 1059. [Les possessions de la ville Odorhei]. Tip. Ingigian. Novus opus Geographicum.

Edit. ale 1064. Ist. 1898. p. C. + 12 pl. Ioana. 125). Secţ. genealog. descrierea stemei acestui oraş. + ilustr. DGAS. Imaginaţie şi simbol în cartografia medievală a Ţărilor Române. 81-82). Mem. Iorga. 3. În: „Revista istorică". 193-274 + 2 pl. [L`histoire de la ville Lugoj]. Coordonator Gal. Pretendenţii domneşti în secolul al XVI-lea. a oraşului Lugoj. [Témoignages du passé. Burlacu. Nicolae. color. István. [Nouvelles dates sur Despote]. törtenete. 1067.Bibliografia heraldicii româneşti Bucureşti. 96. Szabaka. Minerva. Ioan. Bucureşti. Edit. Volum întocmit de Soveja. sigiliile Senatului României şi cele ale Adunării Deputaţilor). 158 . [Imagination et symbole dans la cartographie medievale des pays Roumaines]. Maria. + 50 pl. Udrişte Năsturel. + tab. (Reprezentarea stemelor sigilare ale unor pretendenţi la tronul Moldovei din veacul al XVI-lea). seria. p. În: „Analele Academiei Române". În: „Revista Muzeelor”. descrierea şi reprezentarea sigiliului din 1717 al Lugojului românesc. Bucureşti. Horwath István és Tarsa. II. 1916. [Des prétendants princiers dans le XVI-e siècle]. 125-136 (descrierea heraldică a stemei lui Despot Vodă. (Reprezentări simbolurilor heraldice ale Ţării Româneşti şi Moldovei). (Istoria oraşului cu consiliu. Moldovei. 350 p. Album de documente. 1981. Nicolae. Lugoj). Extras. Ivasiuc. p. Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste. XIX. + 2 pl. 61-67. 1068. Adatok és vázlatok. stema sigilară din 1551. Dan Horia. 74-79 şi 282-286. (Stemele Ţării Româneşti. 130 p. Bucureşti. 238 p. t. Iarăşi ştiri nouă despre Despot. 1898. II. stemele unite. p. 1907. Opriş. + ilustr. Iorga. domn al Moldovei). 1069. x x x Mărturii ale trecutului. 19 şi 22. Iványi. XXVIII (1991). descrierea stemei oraşului Lugoj după 1898. 119 p. (Pe pagina de titlu. Florenţa. p. Göbl. 84 p. p. nr. Ionel. 1974. Album des documents]. Mazilu. 1974. p. stihuri pentru „lauda" stemei lui Vasile Lupu. Lugos rendezett tanácsu város. p. (Stihuri pentru proslăvirea stemei Basarabilor în diferite tipărituri din domnia lui Matei Basarab. 1065. 1066.

Monograme şi analogii în grafica tipăriturilor din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea.1994 – Album. [Le municipe Reghin 1994. 5-6. 85-97. 546).. (Stema Basarabilor Craioveşti pe cărţile. I. Nünberg. (Simbolurile heraldice ale culorilor în frescele de epocă reprezentând pe Mircea cel Bătrân şi pe familia sa). Stelian. Tipografia Honterus. Molitor. Der Wegen des Hochsttapfern Kayser-Adlers. Contribuţii în artă. Metzulescu. Stelian. 280-306 + ilustr. [Contributions dans l`art. Stelian. 159 . 1687. p. În: Enciclopedia României. Sibiu. Constantin. 1962. Taina culorilor în fresca românească. 1994. (Monogrames et analogies dans l`art graphique des imprimeries des XVI-e et XVII-e siècles). XXV. XX. 1074. (Stema municipiului Reghin din 1994). În: „Glasul Bisericii”. Erminiile în arta creştină medievală europeană. (Stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei pe harta din 1596 a lui Levinus Hulsius. publicată în 1630. Metzulescu. XXVI. 1072. 1966. nr. p.Maria Dogaru 1070. 528-558 + ilustr. p.. p. 1961 nr. În: „Glasul Bisericii”. p. Moisil. peceţile. În: „Glasul Bisericii”. p. Pagini de istorie religiasă reprezentate în cartografie şi sigilografie. p. 1938. [Les „Erminies” dans l`art chrétien médieval européen]. Vol. Metzulescu. Le secret des couleurs dans la fresque roumaine]. În: „Glasul Bisericii”. 1075. [Pages d`histoire religieuse représentées dans la chartographie et dans la sigillographie]. XXI. (Reprezentarea stemei cu cele trei capete de mauri atribuită Ţării Româneşti). 3-4. 608-622. [Les décorations roumaines]. Decoraţiile româneşti. nr. Stelian. x x x Municipiul Reghin . 5-6. 1071. 538-537 şi pe o hartă anonimă din 1688. 532-554 + ilustr.. 1967. 1073. Metzulescu. operele de artă şi pietrele de mormânt din veacurile amintite). 1076.Album]. (Simboluri creştine în heraldica europeană şi românească boierească). 7-8. nr. Helden-Taten Siegberümte Donau-Fluss. Johann Kimens.

XVI-XIX: Petru Şchiopul (1584). Maria şi Mircea. 1970. handtierungen. Basel (1567-68). 4. 9 (30). Ion-Radu. În legătură cu unele danii de la Ştefan cel Mare. [Villes de Moldavie]. 250-256). (La p. f. [Actes roumaines dans les archives de la Monastaire Patmos]. Matei Ghika (1753). p. XXXIX. 61-63 + ilustr. p. (Vânătoarea în sigilografie p. Herrschaften. Beschreiben durchauch durch in selbst gebessert. Petre Ş. Ceres. P. an Welt und Natürlichen historien.P. Paul. 1962. [À regard des quelques dons d`Étienne le Grand]. p. (Stema Moldovei pe faţada de sud a bisericii Mavromol din Galaţi). 1970. 1269 stema atribuită Valahiei. Ion. p. 1081. Τα ρουµανικα έγγραφα του αρχείου της εν Πάτµω µονης. 249-250. + ilustr. Münster. Paltânea. V. gebreliche. Gheorghe Duca (1670). În: Σίµεικτα.Bibliografia heraldicii româneşti 1077. Istoria vânătorii în România din cele mai vechi timpuri până la instituirea legii de vânătoare – 1891. 160 . Năsturel. Nania. Antonie din Popeşti (1670). nr. 1977. În: ediţia a II-a a aceleiaşi lucrări. reprezentarea identică a stemei p. nr. Sebastian. [Des informations inédites sur l`église Mavromol de Galatzi]. (Stema dinastică a lui Ştefan cel Mare). 225-327 . 9-17 + ilustr. şi Grigore II Ghica (1748). Bucureşti. geschichten. În: „Buletinul Monumentelor istorice”. 1078. fürnemsten Stetten. Oraşe din Moldova. Nystazopulu Peledikis. (Reproducerea sigiliilor heraldice ale unor domni ai Moldovei şi Ţării Româneşti dintre sec. 1037). 20). jetzunder aber biss auf das MDLXVII jar nach inhalt nechstfolgendes blats Verzeichnung gemehrt. Panaitescu. 1080. + 14 h. Informaţii inedite despre biserica Mavromol din Galaţi. Constantin Ispilanti (1805). Basel 1588. În: „Magazin istoric”. II. III (1969). (Reproducerea şi descrierea heraldică a stemelor oraşelor Moldovei). 1079. 1082. În: „Romanoslavica”. Ioan Callimachi (1759). 143-149 + ilustr. Edit. + 1467 p.331 + 20 pl. Ioan Caragea (1813) şi Scarlat Callimachi (1815 pl. p. vânătoarea şi heraldica. Atena. [L`histoire de la chasse en Roumanie]. Vol. Cosmographey oder Beschreibung aller Länder.

Nach und zu Büschings Grosser Erdbeschreibung herausgegeben von. Alexandru. (I). Wien. 127 p. Bucureşti. 58 p. ilustr. 1. 2 p. 1891. În: „Studii şi cercetări de istorie şi arheologie”. + ilustr. 1087. + 335 h. p. George Coţăfany. + ilustr. (Despre acoperământul de mormânt al beizadelei Radu Iliaş. Popa. brodat cu stema Moldovei).. [Villes et cités de Transylvanie]. + ilustr. VIII. (Despre peceţile târgului Bârlad). Radu şi Năsturel. Sibiu şi Sighişoara). [Notice historique sur Bârlad]. tip. 1922. Petre Ş. Mit bestaendiger Rücksicht auf die besten Originalwerke in drey Theile zusammengetragen von einer Gesellschaft Geographen. (Reprezentarea stemelor municipale ale mai multor oraşe din Transilvania în sec. Oraşe şi cetăţi din Transilvania. Secţ. 45 p. gestochen von Ignaz Albrecht. Bârlad. 2 p. 1889. [L`histoire de la fondation de la ville Bucarest.. Theil I-II 1-2. de la anul 1333 până la 1850. (Despre primele reprezentări ale corbului în stema Ţării Româneşti). Cernăuţi. XVIII-lea. 1084. culeasă după mai mulţi scriitori vechi de. Edit. 1943. (Despre stema judeţului şi oraşului Botoşani). II. Extras. Mihai. Bucureşti. Papadopol Calimah.]. Notiţă istorică despre Botoşani. von. 1086. Univ. 1887. Istoria fondării oraşului Bucureşti.. 1085.Maria Dogaru 1083. Dimitrie. Notiţă istorică despre Bârlad. nr. Casa Şcoalelor. [Notice historique sur Botoşani]. capitala Regatului român. + 1 p. + 2 h. Bistriţa. Alexandru.. 161 . 93-130.I. 1088. IX. de Arte grafice şi edit. + 3 pl. 114 p. [Introduction dans l`étude de la litterature ancienne]. + ilustr. + 91 h. Bucureşti. 220 p. Braşov. Introducere în studiul literaturii vechi. (Stema Brâncovenilor din 1689. S. p. Un acoperământ de mormânt muntenesc (1704). Papadopol Calimah. t. II. [Un épitaphe de la Valachie].. 1789-1791. 1089. 1961.. Procopovici Alexe. Reilly. 1887. 228232 + 1 pl.I. Popescu. Inst. Pappasoglu. Schauplatz der fünf Theile der Welt. a Cantacuzinilor din 1678 şi blazonul familiei Pappasoglu). F. În: „Analele Academiei Române”. „Glasul Bucovinei”.

+ 1 f. În: „Revista istorică română”. 1575. Frankfurt a/Mein. Ulrich. al XV-lea. 1091. [Priviléges d`indigénat polonais accordées aux habitants des Pays Roumains]. Marcel. Romanescu. Heinrich Steiner.bisericii Sf. (Stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei). Augsburg. 1095-1098. Folio 215 f. Paul refeler und Siegmund Feyerabend. 205-216. Das Concilium so zu Constantz gehalten ist worden. + 45 pl. Bucureşti. 2 p. 1090. 162 . p. Album]. 1944.l`histoire en documents. Nicolae din Curtea de Argeş). În: „Revista de istorie". Rezachevici. Introducere la istoria costumului românesc. Rezachevici. 4 p. Indigenatul polon – o formă însemnată de integrare a nobilimii româneşti în cea europeană în Evul Mediu. [L`indigénat polonais – une importante modalité d`intégrer la noblesse roumaine. Ulrich. (Descrierea stemei familiei Costin acordată de regele Sigismund al III-lea la 1638). Richenthal. Anton Sorg. XIV. 1096. Album. nr. 1975. 3-4. Ţării Româneşti şi Moldovei). Constantin. Privilegii de indigenat polon acordate locuitorilor din ţările române. (II 2). T. (Stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei). [Introduction à l`histoire du costume roumain]. x x x România . au Moyen Age. Conciliumbuch zu Constantz. Richenthal.Bibliografia heraldicii româneşti (II 1). 7. Ulrich Das Consilium zu Constantz gehalten ist worden. p. 1094. (Stemele atribuite. Richenthal. Augsburg. [La Roumanie . ilustr. Autori: Burlacu Ioana. + 269 h. 467-479 şi 480-482. Extras. (1975). Folio (3) f. 2481 f. 1483. În: „Arhiva Genealogică”. à la noblesse européenne]. + /2/ f.istorie în documente. + 206 f. în sec. 1536. simboluri ale saşilor şi secuilor). Folio. (Stema ctitorului . 1093. 1095. nr. p. XXVIII. Constantin. 1092.domn al Ţării Româneşti . a Transilvaniei şi cea a Moldovei în viziunea heraldiştilor austrieci de la finele veacului al XVIII-lea. (Stema Ţării Româneşti. num. III (VIII) (1996).

Autori: Ioan Scurtu.C. Ioan Opriş. Ştefan cel Mare. Brânceanu. Album].1672. 1968. Popovici. Colectiv de autori. Întâia piatră de mormânt a lui Matei Basarab.1921). 69-78 + 5 pl. Sturdza. 200 p. Les documents de l`Union. 432 p. (Stemele sigilare ale lui Roman Muşat. (Stemele şi sigiliile unor domnitori din Ţara Românească. alias Ciocăneşti şi Strava de Porumbacu de Sus . Grigorie Ghica . 342-351 + 8 ilustr. Ioana-Alexandra. Paris. [Le tricolore roumain. Album. x x x România. prince régnant de Moldavie 1834-1849. României . Bucovinei.Maria Dogaru Dogaru. Bucureşti. Lidia. [La Roumanie en temps et éspace]. (Stemele unor familii nobile româneşti din Transilvania Sindea de Roşcani. symbole de l` unité nationale sous Michel le Brâve]. sigiliile heraldice din 1690 ale marelui vornic Ion Sturdza din 1737.acordate de Mihai Viteazul în 1600). Editura Fundaţiei Culturale Române. În: „Revista Arhivelor”. 1996. stema arhaică a neamului Sturdza. 175 p. Arhivele Naţionale din România. Arhivele Statului din România. Moldova. [La Roumanie. Bucureşti. (Stemele Basarabiei. + 72 pl. 1906. Maria. principi ai Transilvaniei. 1100. 1993. al lui Sandu Sturdza. Silvia. Stelian. Grigorie al III-lea Ghica. 1992. Sturdza Săuceşti. II. 1101. (Stema lui Matei Basarab de pe lespedea sa funerară). Negreanu. DGAS. mare hatman al Moldovei în 1581. p. al Zoei Stutrdza. Bucureşti. Editura Enciclopedică. 1955. În: „Studii şi cercetări de istorie şi arheologie”. 1098. sigilii ale unor instituţii moderne). nr. Soveja. sigiliul heraldic din 1615 a lui Ion Sturdza. Sacerdoţeanu. Tricolorul românesc. 1918. 1918. 1097. (Sigilii cu stemă ale lui Mihail Sutrdza domnul Moldovei. Silvia. Popovici. Alexandru. 1099. stemă acordată familiei Sturdza de către principele Mihai Apafi în 1679. Maria. Marcel şi Gonta. Alexandru Ioan Cuza etc. Aurelian şi Metzulescu. 163 . stema unită. XI. Alexandre A. + ilustr. stema princiară a familiei Sturdza). confirmată în 1691 de împăratul Leopold I. Plon. Album. stema României din 1921. [La première pierre tombale du Matei Basarab]. Documentele Unirii.). p. Le règne de Michel Sturdza. 1779. 287 p. x x x România. simbol al unităţii naţionale sub Mihai Viteazul. Evoluţie în timp şi spaţiu. mare logofăt. 2.

[La Grande Union des Roumains]. Pavel Gore heraldist. 231-250. x x x The Great Union of all Romanians December 1. 1108. [Antim Ivireanul typographe]. Roman Muşat . pl. Alcătuit de Ioan Predescu cu colaborarea lui Lungu. Chiriţescu.. vol. Chiriţescu. I-III. Bucureşti. + 5 tab. Wien. În: „Biserica Ortodoxă Română". 1105. publicat de. 1107. + IV + 14 f. În: „Arhiva Genealogică”. 464 + 1 p. Tg. 164.Bibliografia heraldicii româneşti 1102.Moldova.Ţara Românească. (II). Franz-Joseph. Nicolae. Alcătuit de Predescu. Imprim. Catalogul Muzeului Naţional de antichităţi din Bucureşti.. + ilustr. Roman Muşat . Şerban. 1106. (I). Iancu de Hunedoara. Maria. p. Dogaru. Tocilescu. Vol. 1906. Mihai Viteazul). voievodul Transilvaniei. Antim Ivireanul tipograf. Cel dintâi "ex-libris" românesc. [Le prémier „ex-libris” roumain]. 547 p. Vătămanu. x x x Unirea cea mare a Românilor. Silviu. + 1 pl. III< cap. Şerban Constantinescu. 705 + 12 p. Tabac. Mureş. Sulzer. Marcel. (Stema mitropolitului Antim Ivireanul din 1713). Gr. Marcel. LXXIV.. (În vol. St. Nicolae. Bucureşti.Ţara Românească..Moldova. Geschichte des transalpinischen Daciens. 1103. 28 p. Bucureşti 1991. 1-2. (erată) + 3 h.. (index). als ein Versuch einer allgemeinen dacischen Geschichte mit kritischer Freyheit entworfen von. (Sigiliile domnitorilor Mircea cel Bătrân . IV (IX) (1997). (Stemele sigilare ale domnitorului Mircea cel Bătrân . Dogaru. Moldau und Bessarabiens. (Stema Ţării Româneşti pe ţeava unui tun din epoca lui Petru Cercel). Ioan cu colaborarea lui Lungu. 164 . Corneliu. voievodul Transilvaniei. Mihai Viteazul). 28 p. 1992. 1781-1782. 1104. C. Maria. Iancu de Hunedoara. 690-766 + ilustr. [Le catalogue des collections du Mussée National d`Antiquités de Bucarest]. Şerbănescu. 8-9 (aug-sept). 1918. nr. Constantinescu. [Pavel Gore héraldiste]. in Zusammenhang mit der Geschichte des übrigen Daciens. 1956. Corneliu. XI despre stema Moldovei şi a Ţării Româneşti). În: „Revista medicală”. p. das ist: der Walachey.

Documente privitoare la istoria Ardealului. Vătămanu. 1111. Andrei. 1968. vol. I. Iorga” Biblioteca istorică.R. 1109. medic al lui Constantin Brâncoveanu). 1113. Acad. „N. 6. 2 (oct. Bucureşti. Vol. p. 1931.Gheorghe Rákoczi şi Mihail Apafi). XVI. (Acad. (Se discută stemele atribuite ţării Româneşti sau Moldovei ori dinastiei Basarabilor de către heraldiştii occidentali din sec. + 1 f pl. R.P. Titulatura domnilor şi asocierea la domnie în Ţara Românească şi Moldova până în sec. 1929. Emil. Instit. + ilustr. 157 + 1 ilustr. (Stemele Ţării Româneşti. Vătămanu. (Despre ex-libris-ul cu emblemă heraldică al lui Pantaleon Calliarchi. p.). 536-538 + ilustr. Veress. II. + ilustr. 1929-1939. 1960. [Documents concernants l`histoire de la Transylvanie. Vol. Edit. I. Veress. XXXII + 351 p. Edit. Andrei.P. [Le portrait et la diplôme du Anton Fotino]. Bibliografia româno-ungară. Moldovei şi Transilvaniei şi blazoane ale principilor Transilvaniei . VII (1970). Bucureşti. domni ai Moldovei. I Acte şi scrisori (15271572) publicate de . R. [L`ex-libris du Pantaleon Calliarchi]. XXI. Nicolae. 314 p. Ex-libris-ul lui Pantaleon Calliarchi.. 228-230 + 1 pl. Nicolae. XVII + 354 p. 1110. 1112. I-XI.R. În: „Revista bibliotecilor”. Cartea Românească. [Bibliographie roumaino-hongroise. XXXI + 371 p. Bucureşti. + ilustr. Cartea Românească. 1964. p.) p. Cartea Românească. (Despre acelaşi ex-libris al medicului Pantaleon Calliarchi). Moldavie et Valachie]. pl. stema de pe 165 . I (1473-1780). 3 (mart. nr. + 1 f. Moldovei şi Ţării Româneşti.pl. nr.pl. descrierea stemei lui Aron Vodă în 1558.Cu 4 facs.Maria Dogaru XI. Bucureşti. Bucureşti. Cartea Românească. al XV-lea şi al XVI-lea). Vârtosu. Portretul si diploma doctorului Anton Fotino. + 3 f pl. (Reprezentarea sigiliilor heraldice: ale lui Despot Vodă din 1560 şi 1561 şi al lui Ştefan Vodă Mâzgă din 1572. (Reprezentarea sigiliului heraldic al lui Petru Cercel. IX). În: „Revista Muzeelor”. + 1 f. 1930. (Descrierea şi reprezentarea stemei medicului Anton Fotino). vol.. Les Roumains dans la litterature hongroise et les Hongrois dans la litterature roumaine]. şi a lui Despot Vodă din 1555 ca nobil al Imperiului). Edit. Edit. Românii în literatura ungară şi ungurii în literatura română. nr. Edit.

al lui Mihai Vodă Pătraşcu din 1651. şi Ioan Movilă din 1636). Edit. (Este reprezentat sigiliul heraldic. Edit. şi al lui Mihai Radu Mihnea din 1659. 1617. VI. pl. IX Edit. 1114. Descătuşarea. Edit. VII + 350 p. Bucureşti. Ioan Vodă Movilă din 1639. şi ale lui Vasile Lupu din 1641. 217 p. VII + 528 p. cu stemă. Edit. al soţiei lui Iliaş Vodă. Edit. I. 1668 ale lui Grigore Ghika din 1669 şi al doamnei Nastasia Duca din 1683). V. XXIV + 482 /-483/ p. + 1 pl. al lui Marcu Vodă din 1607. şi ale lui Constantin Şerban din 1666. Nicolae Pătraşcu Voievod. IV. + ilustr. + ilustr. Vol. [La libération]. (Sigiliile heraldice ale lui Matei Basarab din 1638. reprezentări sigilare ale unor nobili români din Transilvanial. + ilustr. Vol. Maria Christina şi cardinalul Andrei Báthory). + ilustr. domn al Moldovei din 1653. Bucureşti. În: Europa de sud-est în evul mediu. Nestor. Bucureşti. Строителньнные надписи на стенах крепости Белгороде Днестровском. 1932. Edit. (Sigilii heraldice ale lui Sigismund Báthory. ale lui Gheorghe Ştefan. Bucureşti. 1938. 1115. sigilii boiereşti. 371-374 + 3 ilustr. VII + 347 p. Vol. + ilustr (Sunt reprezentate sigiliile heraldice ale domnilor Ţării Româneşti. domn al Ţării Româneşti. 1933. 166 .Bibliografia heraldicii româneşti piatra de mormânt a domniţei Zamfira. Cartea Românească. Cartea Românească. p. Vol. Bucureşti. (Despre o stemă a Moldovei sculptată pe o piatră aflată deasupra uneia dintre intrările citadelei Cetatea Albă). 1935. XXIV + 407 /-409/ p. X. 1972. XVI + 388 p. ale domnilor Moldovei Alexandru Iliaş din 1629. Cartea Românească. fiica lui Moise Basarab. Cartea Românească. vol. Bucureşti. principe al Transilvaniei. Vornicescu. VIII. Chişinău. V. VII. 1934. (În capitolele I-II se fac referiri la sigiliile şi steagul lui Tudor Vladimirescu). Bucureşti. Cartea Românească. Vol. Radu Şerban din 1616. 1939. 1937. 347 + 2 p. 1981. stema lui Gabriel Báthory pe monedele de aur din 1611 ale acestui principe. Ştiinţa. VII + 399 p. (Inel heraldic cu stema lui Mihai Viteazul din 1600). (Stema lui Sigismund Báthory. T. vol. XI. Edit. pl. (Sigiliile heraldice ale lui Grigore Ghika din 1662. Edit. 1932. + 1 f. Cartea Românească. acordată în 1595 de Rudolf III. Cartea Românească. pl. Constantin Şerban din 1658. [Les inscriptions des constructeurs sur les murs de la cité d`Akerman]. Mitropoliei Craiova.A. Bucureşti. Voitehovski. + ilustr. stema oraşului Lugoj. I). 1 f. Nicolae Pătraşcu din 1604 şi 1606 şi Radu Şerban din 1604). (Sigiliile heraldice ale pretendenţilor Ştefan Bogdan din 1615. Vol.

C’est vrai que les objectif majeurs qu’on a enoncés il ya vingt ans. monographies. attendent encore être concrétiser de la manière suivante: – l’identification et la classification des sources héraldiques. catalogues. répertoires nécessaires pour rétrouver les symbols divers. surtout à cause du travail gigantesque. régistres. le grande intervalle du temps et la neccésité d’actualiser l’information nous a obligé de réaliser l’étude ci-présent. – prendre les mesures nécessaires pour restaurer et conserver les sources dégradées par des diverses facteurs au long du temps. L’explosion informationalle des nos jours impose de reprendre cette sorte de démarche dans un intervalle d’aproximatif cinque années. – l’élaboration des instruments d’évidence (inventaires. Même si un tel onvrage a été publié en 1977 par l’héraldiste de renom Dan Cernovodeanu. – l’organisation d’une archive photographique des sources héraldiques du XIII-e et XIV-e siècles. Le grand nombre des études apparus les dernières deux décennies c’est une preuve incontestable du progrés enregistré de cette sceince. à l’occasion des Congrès internationaux de généalogie et héraldique (particulierement ceux de Münich en 1974 et Londres en 1976). Elle n’était pas possible aussi d’achever la bibliografie analitique de la sigillographie commencée en 1978 avec le groupe d’héraldique et sigillografie. Cette étude est à la fois une réponse à l’impulsion du Comité International de Sigillographie et de la Commission 167 . les activités enoncés ci-dessus n’étaient pas realisées. – l’accomplissement des études particuliéres à l’egard de ces témoiguages historiques: éditions. Malgrè les efforts.RÉSUMÉ Le développement de l’héraldique roumaine est confirmé surtout par l’approfondissement des recherches dans toutes ses structures. Il s’agit des accomplissements individuels qui couvrent une grande sphère d’intéréts.

L’héraldique nationale est structuré à critériums géographiques et historiques. latine. en ce qui concerne la réalisation des bibliographies vouées à faciliter la collaboration dans ce domaine. Les études generales au caractère européen c’est le chapitre qui donne le support théorique pour la recherche. modernes et contemporaines). existant ainsi des chapitres pour pour chaque pays roumain (la Valachie. Il est un instrument néccessaire pour retrouver des ouvrages de référence pour l’héraldique des pays occidentaux et des pays dont la Roumanie s’avoisine. les titres en roumaine. parce que less armoiries sont toujours liées aux sources numismatique. On a consacré des chapitres pour les ouvrages concernant les armoiries départementales. 168 . ne peuvent pas être contenues entierement dans la bibliograhie de l’héraldique roumaine. pour complèter. la Moldavie et la Transylvanie) et aussi pour les Principautés Unies et la Roumanie. des institutions (médiévales. horgnoise. le chapitre est loin d’épuiser toutes les contributions qui répondent à ce probléme. chaque chapitre concernant les références bibliographique disposées dans l’ordre alphabétique des auteurs. sigillaires. Inévitablement. russe sont traduits en française pendant que ceux en allemande. Le texte ci-présent este groupé en chapitres. On a consideré qu’il est neccessaire de proceder ainsi: pur les domaines dont existent des bibliographie on a cité ceux-ci et. Pour permttre un accès plus large à l’information. Evidement. grecque. Parce que l’héraldique est une discipline corrélative avec les autres sciences auxiliaires d’histoire il est difficile de départager les limites d’une telle bibliographie. Au début. vexillologique etc. les études et les articles concernant des domaines connexes à la science du blason. on a sélecté les titres concernant les informations plus riches relatives à la science héraldique.Bibliografia heraldicii româneşti Internationale de Diplomatique. anglaise espagnole et italienne on a laisser dans la langue d’origine. le chapitre Bibliographie contient des ouvrages d’héraldique qui peuvent offrir des données suplementaires du domaine des sciences apparentées. des établissement ecclésiastiques et aussi des personnes et des catégories sociales.

le lieu de leur conservation. va faciliter la connaissance de l’héraldique roumaine au delà des frontières.Maria Dogaru Pour une meilleur information on a inclu à la fois les études en manuscrite. Avec toutes les omissions. selon la possibilité. Il y a aussi un index des auteurs qui vient d’aider l’utilisateur. en précisant. 169 . dans le même temps. parfois inhérente. nous avons la conviction que la bibliographie de l’héraldique roumaine sera un instrument de travail utile pour toues les spécialistes de notre pays et.

A. Mateiu 30. 10. Damian. 990-992 Balogh. Even Paul 31. 761 Berza. Michael 662 Avakian. Adina 899 170 Berindei. Cristina 862 Arbure. 664. Luigi 38 Botezat. Claudia 1006 Borcea. Teodor 880 Brânceanu. 1069. Pavel 663 Blancard. 380 Carsian.L. 760 Becker. Lidia 1097 Brătianu. Adalbert 624 Bárczay von. Robert Henri 39 Bădără. O. Von Schaarberg. 35 Andriţoiu. Josef 538 Berceanu Radu 250. Gyula 34 Andrianne. M. Lucia. 988 Aricescu.A. Nicolae. Constantin 274 Bătrâna Adrian 465. Dinu C. Mihai 882 Caragiale. C. George 151. 1010 Cantacuzino. Gabriela 1011 Blaj. 251 Berciu Drăghicescu. 5 Bodea. Erhard 661 Anton Manea. 375. N. Livia 145. Eugen 473-474 Botiş. I. 877 Blaremberg. Gustav 626 Bedeus. 939 Bogdan. 993 Bianu Ioan 994 Bielţ. Dimitrie F. T. 759. 875 Birceanu.INDICE DE AUTORI Adam. Emil 467 Bedeus. 836 Áldássy. Zamfir C. Doru 376 Băjan. Théodore 876. Corneliu 61. Aneta 148 Bolliac. 103. 377 Buck. M. Cornelia 878 Boga. 863 Bascape. 102. 1096 Buzdugan. Gheorghe 865-873. Mihai 468-470 Bezviconi. 275-278. 996-1002 Bogdan. Gr. 378. 570. 566 Bacâru. Magdalena 149. 571. Liviu 1006 Borgia.D. Victor 152 . Teodor 864 Bălăceanu Stolnici. 572 Caţavei. P.32 Albu Liliana 191 Albu. 623. Gh. 879. 568 Billecocq. Paraschiva Victoria 463 Báthôry Ludovic 3-7 Bautier. Andrei 727 Bălan. 271-273 Bartsch. 995 Bocşan Nicolae 4. Ferdinand 146. 989 Auner. 760 Bătrâna Lia. Dan 147. 881. 1009 Caian. 379. I. 464 Bălan. Paul 874. 731 Barnea. 763 Burlacu. 1003. 567. Antal 47. Giaccomo 38 Batariuc. Gheorghe 150 Burlacu. 762. 466. 1004 Boiangiu. C. 537 Andrassy. Mitrea 11 Bunta. 465 466. Michael Richard 1008 Bucur. Ioan 472. 374 Arion. Adolphe 279 Binder. 471 Bogdan. Alexandru 625 Barnea. Cezar 569. Ioana 24. 1005 Bonaciu. 660 Andronic Alexandru 462 Antohi.

281 Căzan. 282. N. 480. Dan 778 Dengel. 487-489. Ioan 398 Chiriţescu. J. Iuliu 1032 Drăgan. Nicolae 400 Dogaru. 584 Constantinescu. 628-632. 158171. 539 Chihaia. Pavel 393-397 Chiper. 679-688. 375. Miron 890. 884-889 Cernovodeanu. Ioan V. Doina 1011. 585 Cristea. 769 Diaconu. 673 Ciobotea. Marcel-Dumitru 75. Maria 633 Cozma. Ştefan 586 Dănilă. Iozsef 44 Costin. C. 1031. Virgil 413 Drăghici. L. 1107 Cordos. Victoria 853 Deca. 475-477. 706 Cornea. Constantin 1028 Cioban. 894-906. Sieur de la 1021 Csáki. (Căzan-Neagu) Ileana 104. Dorin 540 Cristea. 401-412. Elena 482. Al. 893. 573-582. 478 Ciobanu. Mircea 490 171 . 45. 907 Dragomir. 1026. 838. 153-157. 283-297. Constantin 891 Del Piazzo. Lucia 1006 Cornel. Dinică 479 Ciofu. 674 Cojocărescu. Radu Ştefan 298. 909 Dumitrescu Ion 1034 Dumitrescu.Cazacu. 786 Dumitaşcu Gheorghe 3 Dumitrescu. Valerian L. 105-108. 1020 Covacs. D. 676 Darvasy. 46. 1105. G. 665-671. 1107 Dragomir. Cornelia 1011 Croix. 818. Vasile 766 Dahinten. 587592. Livia 280. Bujorel Petru 642. 672 Chiffletius. 40-43. Corneliu 301. Mihaly 677 Dascal. Marcel 1105-1107 Cihodaru. 731 Csoma. 1013 Dulgău. 381 Cerghedean. 382-392. 1022 Demény Ludovic 485. Ciucă.I. Maria 163. 1023 Demşa. Dan 13. Otto 634 Dalas. Iozsef 44 Culică. Martine 299 Dan. 764. Şerban 1105. 1015 Ciurea. Reghina-Doina 1013 Dragomirescu. 483 Crăciun Ioachim 3 Creţianu Radu 1034 Cricoveanu. Marcello 38 Demény Lidia A. 837 Cernovodeanu. 765 Colesnic. 1013. 1030. 110-119. 1096. 660 Cernătescu. J. Virgil 1016 Cârlova. 302-328. V. Natalia 767 Dănilă. 173199. Speranţa Teodora 486. 627 Cândea. Maria 15-18. Natalia 199 Duca de Cadar 964 Duca Tinculescu. Emil 481 Constandache. Maria 904. Ovidiu 399 Crivăţ. Fotache G. D. P. Emil 908. Génévieve 58 Diaconescu. 839-841. 690 Dumitrescu. M. Gr. Petre 300 Dima-Drăgan. 689. 1027 Docan. Kiriac 783-785 Dragomir. Iurie 172 Condurachi. 643. Ioan 883 Călian. 768 Densusianu. 770-782. Th(eodor) 1017-1019 Cosma. J. 583. Matei 1014 Câncea. 1011. Elemer 733 Csergheö von. Nicolae 1024 Deutsch. 761. Ioan 1033 Drăghiceanu. Robert 14 D'Haucourt. 635-641.

546. 330 Hojbotă. 498. Pascu 547 . L. Conrad 55. Cosmin 921 Gorovei.P.G. Jean 333 Hulsius. Liviu 924 Grozav. Cristache 19. Iemia B. Dorin 1047 Grant. Nicolae 914 Florea.Dumitru-Darac. Olimpia 808 Gritzner. Jenö 693 Făget. 845 Grecianu. 122. Gandensis Levinus 61. 201. N. Vaernewyck 51 Gheorghe. Dionisie 1041 Frăţilă. 49 Gane. 499 Grigorescu. 707 Hordilă.B. Francisc 53 Gräser. 1035 Ene. Petru 788 Holban. 1048 Hefner. 52 Ghika. C. 492 Filitti. Otto Titan von 59. 1058 Hurezan. 911 Fănescu. 332 Honterus.Velişcu I. D. 202. 694 Fürst. Pierre 56 Gumowski. 414 Florescu. Constantin C. Paul 870 Gorjanu Popa. I. 121. 913. 86-88 Heyer. 790 Hagi Mosco. Johannes 1054.A. Maximilian. Constantin 1042 Garcia Carrafa Alberto 50 Gassauer. Radu. Olimpia 207 Guy. Ghenadie 200. 48. Alexandru Al. Rudolf 493. 1029 Ghellinck. Maria 695-697. Johann Christian von 1036 Faller. 57 Guţu. Paul 85 Gal. 54. 205. B. 206. 60 Hienz. 702 Guboglu. Cătălin 500 Hristodol. 703 Hriban. 24 Fejérpataky. Nicolae 120. Pavel Mircea 789 Florescu. Maria 331. R. Géza 692 Enăceanu. C. Livia 802 Grunenberg. 842. Marica. von Rosenfeld. Radu 922 Grecianu. Laurenţiu 789 Engel. 923 Grigoraş. Jákab 691 Emandi. 88. Herman 20 Hodoş. Albert 1043 Ghiţă. V. George D. Georges 58 Edroiu. A. 1044-1046 172 Gogoaşă. 910 Eichhorn. László 47 Feneşan. Felicia 8 Hristodol. 415 Foras. Costin 315. 844 Giurescu. 918-920 Gheorghian. Albert 787 Elek. Ioan C. Aurel 19 Gonţa. Doina 25 Fălcoianu. 699. 843. Emil 788 Ember. 89 Groza. Ionel 1069 Galbreath. Mihail 21. 1049-1053. Alexandru 1102 Gore.I. Alexandru 1037 Filipciuc. Nicolae 203. Nerva 994 Hogea . Ioniţă 491 Durivault. Viorel 24 Grozi. Gheorghe 3-8 Hugonhout. Ştefan 123. Andreas 701 Grămadă. Mihail 922 Guelfi Camajani. Ion 698 Golimas. Ştefan Sorin. 1055 Hopârtean. 204. Mihail 329 Georgescu. 494-497. 541 Gaster. Emanuel 925 Hasdeu. 700. P. Amedée 915-917 Fotino. F. Iulia 1011 Gheuse. D.D. 1038-1040 Flondor. 912 Filipaşcu. M. Gotia.

89 Mazilu. I. 717 Minea. 799 Meruţiu. Nicolaie 596 Kovács.C.T. 65 Louch. 424-427. Octavian George 934 Lemny. Liţiu. 549. 544. Octavian 1009 Lungu. D. H. Alexandru 23 Matei. Lucas Joseph 644. 67 Maximilian. Mircea 597. 209. 705 Ionescu. 504. R. Nicolae 26. 6-8 Mârţiu. 88. 215217. Eudoxiu de 1056. Tudor 645 Matei. 342 Mareş Al. 416-419. 713 Lindt. 343-346.. V. Traian 126 Laurian. 510-514. 714. Ştefan 22 Lenghel. 927. I.Vintilă 595 Ivănuş. 798. 928 Ionescu Niscov. 793 Iorga. 340 Larionescu. Gheorghe. Sigismund 125. Sorin Gh. Florenţa 1067 Ivănceanu. Hristofor 63 Jequier. 349. 706-709.. 545 Jefarovic.M 1061 Ionescu. Constantin 336. L. 1057 Iakab-Szadeczky 1059 Iancu. Gheorghe 3-7 Iftimi. 550. 646 Meteş. 794. Andrei 931 Kretzulescu. 971 Mândruţ Stelian. 506. 516. Rodolphe Em. 515. 509 Mathieu. 337. 932. Grigore P. Ludovic 4 Jude. Karl. 210. I. 791 Ingigian. Ioan 214 Marţian. 501. Ede 62. 542 Incze.D. Dan Horia 1068 Mănescu. F. 1065 Istrati C. 847 Klietminn. Stefan Krzysztof 339. 505. 599604. Constantin 7 Ivánfi. 937. N. Gion. Marin 929 Iordache. Maria Magdalena 281. 503. 1099 Meurgey de Tupigny. Hugas 1060 Ionescu Gion. Ştefan 938 Metman. Delia 7 Marienburg. 1064.S. 49 Jitaru. 846. 335 Iványi. 593 Iordache. Kurt Gerhard 338 Koslinski. 127-129. 930 Ivaneş. August Treboniu 421 Lecca. Ilie 223. Alexandru 712. 926 Iliescu. 694 Jordaky. Aurel 423 Metzulescu. 348 Metzulescu. G. 1107 Lupaş. 939 173 . Ioan 848 Macurek. Ioan S. 704. 933 Kuczynski. 66 Luchian. 502. Elek 543 Jakó. Alexandru 797 Lepădatu. Stelian 218-222. 598 Manu. Dănuţ 795 Jákab. 420. István 1066 Ivasiuc. 1062 Ionescu. 715 Marinescu. Stelian Gh. Jean Nicolas 106. 422. 507. Leon 32. 936 Marga. Octavian 208. Dimitrie Gh. Iosef 341 Maior. 849-853. Constantin Georges 935 Manole. London. J. Traian 1063 Ionescu. Jacques 68 Mihalca. Yves 347. 594 Ittu. 1070-1073. Constantin 124. George 424 Metzulescu. 716. A. 212 Jivan. Flaminiu. 796 Karadja. M. 64.Hurmuzaki. 334. Corneliu 1105. Corneliu 213 Mano. Iulian 548 Mateescu.

Cătălina 247 Oprescu. 1082 Pandula. 74 Nistor. Ion Radu 428. Lucia 8 Nicolaescu. 802. Ion 1078 Nanu. 729. 243. 241. Fabian M. 724. 353. Michel 78 174 . P. Mihail 250. 605-606. 818 Popescu. 430-440. Iván 69. Alexandru 130 Nicoară-Turc. Antal Alexandru 648 Pall. 719 Münster.Mioc. 518-522.C. 854. Florica 189 Nagy. 554. Doina 804 Năstase Dumitru. 942 Mureşan. Sebastian 1077 Munteanu. Johann 723 Oszóczki. 242. 720. Ioan 1069. Ioana-Alexandra 409. 800. Ionel 726 Penescu. 947 Papadopol Calimah. Constantin 1009 Opriş. (Dimitris) 240. Mihai 722 Niesiecki. Ion 441 Mureşan. Maria 1080 Odobescu. 251 Păun. Iozef 75 Nystazopulu Peledikis. Renate 517 Moisil. 608-610. Barbu 835 Mircea. Grigorie P. Mihai 611 Penea. Stoica 244 Niculăescu. 1087 Popoff. Constanţa 1011 Nemeti. K. Dimitrie 1085 Pascu. Ioan 721 Neubecker. Lucian 806 Petcov. Franciscus Carolus 357 Paltânea. Alexandru 245 Okolski. 464 Onciul. Gheorghe 1029 Popa. Tudor 249 Pappasoglu. Damaschin 1028 Mircea. 6 Nistor. Ioan 5. 443. Augustin 18. 801 Mudura. 903. 969 Novak. 767. 1084 Papai. A. P. 725 Oţetea. 77 Paşcanu. Vladimir 130 Möhlenkamp. Ion 130 Negulescu. Petre Ş. Constantin 131-133. Francisc 1028 Palma. 682. 224-239. 442 Năglar. Ion 649 Polay. Kasper 73. Gheorghe 718. Simon 356 Olănescu. 943-945 Neamţu. Radu 1086 Popeea. 358. 1086 Năsturel. 613. Dragoş 607. Gelu 3 Negreanu. O. Attila A. 1080 Mischevca. 553. 1079. D. 647. 940. 135-138. Mihai 445. Ottfried 70-72. 946 Olteanu. Laurenţiu 612. Ion 807 Popescu. 551 Nania. 429. 902. Alexandru 1083. Francisc 552 Papasima. 444 Petrişor. Nicolae 821. 354. Al. Johann Kimens 1075 Moraru. St. 1096 Oredi. Andrei 1028 Paliu. 1097 Negrei. Eugenia 524 Neamţu. 855 Popescu. 803. Dimitre 246 Opanschi. 523 Morărescu. Elemér 728 Polga. 1074 Moiş Vasile 134 Molitor. 350. Nicolae 6. 352 Năsturel. 1012. 526 Petrescu. 355 Nichitici. 6 Passalega. Michel 76. Dumitru 805 Pastoureau. 351. Ştefan 5. Petre 24 Pall. Gh. 941. 248. 779. 7 Pelin.P. Marinela Cristina 727 Pleşa.V. 844 Popa. Paul 1081 Panaitescu.

Marcel 447. Leon 258 175 .A. C. F. Adrian 6 Rusu. Ulrich 80. 811-813. 815. Johann 453. 85-92 Simic. Nicolae 1103 Şimanschi. Constantin 361. 523 Smaranda. 256. 957 Rudt von Collenberg. Laurenţiu Ştefan 618 Szentkatolnai Bakk. Gyula 733 Schrot. David 1028 Puşcariu. 1096 Spiru.. 255. 731 Reicherstorffer. Ioan 1105. Ileana Maria 327 Rădulescu. 82 Ritter Vitezowic. Ioan 948 Racoviţă Cehan. 139. 732. Mihai 949 Radovici. 1092-1094 Rietstap. 362 Rusu. Marcel 140. V. Nicolae 455 Sulzer. Gabriela 528 Rătoi. S. 810. 951 Rînziş. Petre. Albert 561-563. 903 Popovici. I. Ioan 671 Sporea. 1090. 1063. 70 Resch. Lizica 252 Popovici.I. 454 Siebmacher's. 1097 Popovschi. 820 Sterescu. 23. 1089 Renesse. 858-860. 817. 739-743 Sturdza Săuceşti. W.C. 448-452.968. Marius 856 Potocki.141. Franz-Joseph 1102 Szegedi.N. 253 Schlandt. 1069. 903. 359. Endre 745 Şahinian. Imre 84 Sanielevici. D. Mihai 809. 530 Sándor. J. 1100 Sturdza. Aurică 597. W. Hermann 558 Schönherr. 1101 Sturdza. Arz von. Georg 555 Reilly. 958. Maria 730 Ratcu. Maria 1011. Milan 93 Simonescu. Paul 83 Rizo-Rangabe. 79 Rentzmann. 21. 9 Székely. Corina 819 Spretti. 595 Stoi. 652-655. Ioan 1097 Sebestyén Keöpeczi. 1091 Richard. Filofteia 412. Valeriu 814 Sabău. Th. 964-967 Stoica. Alexandre A. Ioannes R. Lucaci Ioan 857 Sacerdoţeanu. 1099 Sah Nazarov. Florica 264 Straussenburg. St. Andrei 459. 861. Dimitrie 213. 615.Popoiu. 961 Seyvert. Alexe 1088 Prodan. András Mihály 744 Szekely. Vittorio 963 Stalins. 366. Aurelian 12. Ion 257 Şerbănescu. 656. Virgil 94 Soutzos. Tudor 808 Regleanu. 952-955 Romanescu. 614 Révai. Friederich 738 Stephănescu. 527 Porumb. Dan 994 Siscanu. Ştefan Tiberiu 617 Stenner. 816. 365 Sulică. 81. J. Ioan 316. Radu 956. 959. László 360. 1013. A. 734-737. 821.I. Mihail 368. 560. Silvia 1096. 446. Gaston 95 Stănciulescu. 1011 Reichenauer von Raichenau. 828 Predescu. 960. Dimitros Scarlatos 962 Soveja. 969.1107 Procopovici. 598 Solis. Adolf 556 Réthy. Maria Magdalena 970 Szemkovics. 101 Richenthal. 364.E.P. 26. Iosef 559. V. Martin 363 Scurtu. Nagy 557 Rezachevici. 1095 Rosetti. Eugene 950.

534. Năstase 973 Tocilescu. 1112. 830-833. V. Vitali 262 Ungureanu. Mioara 28 Ţabrea. Dumitru 622 Zahariuc. Andrei 265. 824 Tanaşoca. 1113 Vlădescu.Ştefănescu. 372. Veronica 1011 Vârjoghie. V. 142. Răzvan 260 Tihamér. Ilie 29. Iţic 823 Tabac. O. Florica 264 Vârtosu. 974 Trausch. Ilie 754 Wagner. Nicolae M. 755-758 Zotta. Petronel 270 Zdroba. 1115 Vulpe. Grigorie C. 828 Velescu. 457. Franz 565. 976 Voitehovski. 751-753. 1108-1110 Velcu. Nicolae 672. Mihai-Răzvan 658 Urechia. 263. 659. 748 Ungureanu. 747. Emil 143. Szabolcs 97-99. Anthony R. Joseph 826 Trâmbaciu. Anca 621 Vasilescu. 535. C. Mircea 834. 1114 Vornicescu. Oliver 536 Veress. Mariana 30 Ursu. Silvia 1013 Vătămanu. 975. Constanţa 620 Şvarţ Kara. 829. I. Mircea 27 Tonk. 456 Ştefănescu. Nestor 977-980. Silviu Andrieş 531-533. 657. 971.D. Al. A. Gh. George 261 Tudorică. Sever 981-985 176 . 835 Zimmermann. 266-269. 259. Anton 458-460. Gyàrjás 825 Titu. 746. 371. 972 Ştefănescu. 1104 Tafrali. Radu 822 Ştirban Marcel 3-5 Ştirbu. 370 Umlauf.D. Viorica 750 Vajay. Adrian 30 Ursachi. Nicolae-Şerban 369 Tămpeanu. Ludovik 373 Xenopol. 986 Zaharia. 749 Ursachi. 65. 461. Constantin 619 Ştefănescu. Mihail 656. 101 Wyrostek. 595 Theodorescu. Adriana 367 Ştefănescu.A. Ştefan 827 Trohani. 564 Vasilescu. 1111 Vătafu-Găitan. 1106 Tomescu.A.

Coperta I – Stema familiei Năsturel (secolul al XIX-lea) Coperta II – Stema oraşului Toulouse (Franţa. secolul al XX-lea) Copera III – Stema Ţării Româneşti cu judeţele aferente (1812) 177 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful