Prof. univ. dr.

MARIA DOGARU

BIBLIOGRAFIA HERALDICII ROMÂNEŞTI BIBLIOGRAPHIE HERALDIQUE ROUMAINE

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României DOGARU, MARIA Bibliografia heraldicii româneşti / prof.univ.dr. Maria Dogaru. – Bucureşti: Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2004 ISBN 973-8307-56-2 929.6

Redactor: Mariana CIOBĂNAŞ Tehnoredactor: Dumitru VĂNUŢĂ Corector: Miliana ŞERBU Coperta: Carmen TUDORACHE Tipărit la Tipografia Ministerului Administraţiei şi Internelor
Editura M.A.I. str. Mihai Vodă nr. 17, sector 5, Bucureşti Tel.: 313 76 63; Fax: 311 24 30; e-mail editura@mai.gov.ro

Prof. univ. dr. MARIA DOGARU

BIBLIOGRAFIA HERALDICII ROMÂNEŞTI BIBLIOGRAPHIE HERALDIQUE ROUMAINE
Lucrare îngrijită de Miliana Şerbu

Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor – 2004 –

........... STUDII GENERALE............... 75 Capitolul VIII – HERALDICA TRANSILVANIEI............................. 145 RÉSUMÉ ................................................................................................. 128 Capitolul XV – INFORMAŢII HERALDICE INSERATE ÎN ALTE LUCRĂRI ................................................................................167 INDICE DE AUTORI........................................ 16 Capitolul III – SINTEZE........................ 25 Capitolul IV – ABORDĂRI TEORETICE ŞI ACTIVITĂŢI PRACTICE............................................... 124 Capitolul XIV – REPREZENTĂRI HERALDICE INDIVIDUALIZÂND CLASE ŞI CATEGORII SOCIALE...................... ALBUME....170 4 ................................................................................ 102 Capitolul XII – REPREZENTĂRI HERALDICE INDIVIDUALIZÂND INSTITUŢII (MEDIEVALE.......... MODERNE ŞI CONTEMPORANE)......... 11 Capitolul II – LUCRĂRI GENERALE CU CARACTER EUROPEAN........ TRATATE......... DICŢIONARE ROMÂNEŞTI..................................... 85 Capitolul IX – PRINCIPATELE UNITE –ROMÂNIA.......................................................................................................................................................... 31 Capitolul V – INTERFERENŢE HERALDICE EXTERNE .................................................................................. 89 Capitolul X – STEME DISTRICTUALE......................................................................................................................................................CUPRINS INTRODUCERE.................................................................................. 49 Capitolul VI – HERALDICA ŢĂRII ROMÂNEŞTI.................................................................... 113 Capitolul XIII – STEME ECLEZIASTICE........................................................................................................................................................... 63 Capitolul VII – HERALDICA MOLDOVEI .......................................................... 97 Capitolul XI – STEME ALE UNOR LOCALITĂŢI ........ MANUALE................................................................................................7 Capitolul I – BIBLIOGRAFII.........

................... ALBUMS.................... 113 Capitolul XIII – EMBLÉMES ECCLÉSIASTIQUES .............................................................................................. 31 Chapitre V – INTERFÉRENCES HÉRALDIQUES ÉTRANGERES.....................................................145 INDEX DES AUTEURS .... MÉDIÉVALES................................ 89 Chapitre X – EMBLÉMES DÉPARTEMENTAUX .. TRAITÉS......... 16 Chapitre III – SYNTHÉSES..........................................................................CONTENU INTRODUCTION....... 63 Chapitre VII – HÉRALDIQUES DE MOLDAVIE ........................................................ ET CONTEMPORAINES)....................................................... MANUELS................................................................................................................................................................................................................................................. 124 Capitolul XIV – LES SYMBOLES HÉRALDIQUES DES CLASSESET CATEGORIÉS SOCIALES..................................................................................................................................................................................................................................... DICTIONNAIRES ROUMAINS .............................. 11 Chapitre II – DES ÉTUDES GÉNÉRALES AU CARACTÉRE EUROPÉEN ........................... 128 Capitolul XV – INFORMATIONS HÉRALDIQUES INSERÉES EN D’AUTRES OUVRAGES............ ÉTUDES GÉNÉRALES............................................ RÉSUMÉ .................................................................. 85 Chapitre IX – LES PRINCIPATÉS UNIES – LA ROUMANIE ...............................................................167 5 ................................... 75 Chapitre VIII – HÉRALDIQUES DE TRANSYLVANIE...7 Chapitre I – BIBLIOGRAPHIES ..................................................... 102 Capitolul XII – LES SYMBOLES HÉRALDIQUES DES INSTITUTIONS (MODERNES................ 97 Chapitre XI –EMBLÉMES DES VILLES .. 49 Chapitre VI – HÉRALDIQUES DE VALACHIE.......................... 25 Chapitre IV – CONSIDÉRATION THÉORIQUES ET ACTIVITÉES PRATIQUES ...............

drd.univ. Ecaterina Anton Lector univ. Ileana Ratcu Lector univ.univ. 3.dr Olga Cicanci Conf. 5.Mulţumiri colegilor care m-au ajutat la definitivarea lucrării prin traducerea titlurilor în diverse limbi şi corecta asistenţă: 1. Pavel Mircea Florea Lector univ. Diaconu Felicia Arhivist drd. Olimpia Guţu Lector univ. 7. drd. 2. 6. Prof.dr. drd. 4. Laurenţiu Semcovici 6 .

într-adevăr. Nu a fost posibilă nici ducerea la bun sfârşit a Bibliografiei analitice a sigilografiei. – întocmirea unor instrumente de evidenţă (inventare. deteriorându-le. repertorii) care să faciliteze regăsirea diferitelor reprezentări. începută în 1978 cu grupa de heraldică şi sigilografie constituită din arhivişti cu pregătire superioară (dintre care menţionăm pe: Ioana Alexandra Negreanu. totuşi. clasificate tematic. o sferă largă de interese. Numărul relativ mare al studiilor şi articolelor apărute în ultimele două decenii sunt în acest sens dovada cea mai plauzibilă a progresului înregistrat de această disciplină ştiinţifică. Monica Cincu. cât şi la Direcţiile sale judeţene). – elaborarea unor lucrări de informare ştiinţifică asupra acestor mărturii istorice speciale: ediţii. Acestea privesc: – identificarea şi catalogarea tuturor izvoarelor heraldice. obiectivele majore ale domeniului. monografii etc. cataloage. – luarea măsurilor ce se impun în vederea restaurării şi conservării izvoarelor de acest fel. enunţate cu mai bine de douăzeci de ani în urmă. activităţile enunţate mai sus nu au putut fi realizate. Este vorba de realizări individuale care acoperă. Gheorghe Mudura. Constantin Deca şi regretatele Viorica Cernătescu şi Ortansa Gorgan) în cadrul învăţământului profesional arhivistic. Maria Georgescu. 7 . asupra cărora factorii fizici şi chimici au acţionat de-a lungul vremii.INTRODUCERE Dezvoltarea heraldicii româneşti constituie o realitate confirmată în primul rând de aprofundarea cercetărilor în diferitele sale compartimente. – realizarea unei fototeci generale care să cuprindă. Anuţa Bichir. toate izvoarele heraldice datând din veacurile XIII-XVI. întrucât necesitau un volum mare de muncă (trebuia investigate filă cu filă toate fondurile şi colecţiile arhivistice existente atât la DGAS. în cadrul Congreselor Internaţionale de Genealogie şi Heraldică (în special cele de la München 1974 şi Londra 1976) îşi aşteaptă încă concretizarea. Ion Popovici. opise. Cu toate stăruinţele.

Această dificultate rezultă din faptul că stemele – obiectul principal de cercetare al heraldicii – sunt legate de izvoarele numismatice. care să reunească titluri referitoare la teme apropiate chiar dacă multe dintre acestea puteau fi însumate (prin titlu şi mai ales prin conţinut) în mai multe capitole. greacă sau rusă au fost traduse în limba franceză. iar studiile şi articolele care abordează aceste domenii conexe ştiinţei blazonului. care determină reînnoirea lucrărilor bibliografice la un interval minim de cinci ani. Întocmirea lucrării de faţă este totodată un răspuns la îndemnul Comitetului Internaţional de Sigilografie şi al Comisiei Internaţionale de Diplomatică în ceea ce priveşte realizarea de bibliografii care să faciliteze colaborarea internaţională în domeniu. am selectat titlurile care conţineau informaţii mai bogate relativ la ştiinţa heraldică. Denumirile publicaţiilor în care au apărut sunt redate desfăşurat şi nu prin prescurtări. engleză şi italiană au fost transcrise ca atare.Bibliografia heraldicii româneşti Cu câţiva ani în urmă am început redactarea unei lucrări care sperăm să devină utilă cercetărilor heraldice şi istorice – Bibliografia comentată a heraldicii româneşti – dar nici aceasta nu a putut fi dusă la final. perioada care s-a scurs de la tipărirea ei (1977) până în prezent a impus reluarea temei pentru reactualizarea informaţiei. nu se puteau cuprinde în totalitate în bibliografia heraldicii româneşti. prin adăugarea studiilor şi articolelor apărute între timp. titlurile româneşti şi cele în maghiară.. vexilologice. conform recomandărilor organismelor mai sus menţionate. Am considerat că este util a se proceda astfel: pentru domeniile în care existau bibliografii au fost citate acestea. în spiritul aceloraşi recomandări. să fie difuzată şi prin INTERNET. este dificilă delimitarea graniţelor precise ale unei asemenea bibliografii. iar în completare. lucrările au fost aşezate în ordinea alfabetică a numelor autorilor. Pe 8 . uşurând în acest fel regăsirea informaţiei. Deşi a mai fost elaborată o Bibliografie a heraldicii româneşti de către reputatul heraldist Dan Cernovodeanu. Este de dorit ca această Bibliografie. În vederea folosirii lesnicioase a prezentei lucrări am încercat să grupez întregul material în capitole. În interiorul fiecărui capitol. phaleristice etc. Cele în germană. Pentru a lărgi accesul la informaţie. latină. sigilare. în mod inevitabil. Deoarece heraldica este o disciplină care se află în strânsă interdependenţă cu celelalte ştiinţe auxiliare ale istoriei. necesară cu atât mai mult în condiţiile exploziei informaţionale actuale.

Apoi au fost incluse lucrările referitoare la heraldica Principatelor Unite şi a României. instituţii (medievale. menite să ofere cercetătorului baza teoretică necesară abordării domeniului.Maria Dogaru acelaşi considerent am grupat la începutul lucrării bibliografiile care conţin pe lângă trimiteri la lucrări de heraldică şi informaţii în măsură să ofere date suplimentare privitoare la alte studii din domeniul ştiintelor înrudite. Menirea lui este de a pune la îndemâna specialiştilor români unele titluri de referinţă pentru heraldica ţărilor din apusul Europei şi a zonelor cu care România se învecinează. Capitole distincte au fost consacrate lucrărilor care abordează teme legate de stemele districtuale. Evident. cu referiri la arta blazonului. tratate. sinteze. altul heraldicii Moldovei şi al treilea heraldicii Transilvaniei. capitolul al II-lea Lucrări generale cu caracter european este departe de a cuprinde toate contribuţiile ce răspund acestei teme. Revenind la heraldica naţională am considerat potrivit ca aceasta să fie abordată pe criterii geografice (provinciile româneşti) şi istorice (etapele de desăvârşire a statului naţional). şi locul de păstrare a manuscriselor. când s-a putut. au apărut în întreaga ţară numeroase reviste cu profil de istorie. moderne şi contemporane). Tot separat au fost grupate studiile relative la reprezentările heraldice care aparţin unor persoane şi categorii sociale. De asemenea. Toate acestea au fost semnalate în mod corespunzător. chiar dacă sunt mai greu accesibile. Instituţiile ecleziastice au fost individualizate într-un capitol separat. Depistarea titlurilor care se cereau a fi cuprinse în Bibliografie a fost laborioasă şi dificilă întrucât. În continuare au fost cuprinse studii de heraldică cu caracter general european. Pentru orientarea suplimentară şi rapidă a utilizatorului s-a întocmit un indice general al autorilor cu trimitere la poziţia din bibliografie. pe lângă publicaţiile de specialitate cunoscute (unele tipărite cu mari întârzieri). anuarele 9 . există un capitol dedicat heraldicii Ţării Româneşti. albume etc. În final s-au adăugat titlurile privitoare la însemnele heraldice inserate în alte lucrări. Chiar dacă lucrarea de faţă priveşte heraldica românească. ale unor localităţi. indicându-se.. iar în alte publicaţii au fost inserate şi articole cu subiect de heraldică. Pentru o mai bună informare a cititorului au fost incluse în listele bibliografice. Astfel. nu au fost neglijate aspectele legate de interferenţele petrecute de-a lungul timpului cu heraldica externă. şi acele lucrări redactate sub formă de manuscris sau în curs de publicare.

nefiind dublat însă de un sistem de informare pe măsură. Interesul deosebit manifestat în ultimii ani pentru această disciplină a făcut ca numărul lucrărilor dedicate domeniului să sporească în mod considerabil. uneori schimbându-li-se chiar şi titlul. Pe acest considerent apreciem că orice lucrare care pune la îndemâna specialiştilor date bibliografice de ultimă oră nu poate fi decât binevenită. Prof. dr. a fenomenului heraldic românesc. parţial inerente. dincolo de hotare. fiind posibil ca unele articole sau studii de heraldică să fi rămas necuprinse în bibliografia de faţă. Maria Dogaru 10 . Tocmai din aceste motive nu considerăm că demersul nostru este exhaustiv.Bibliografia heraldicii româneşti editate de muzee nu au avut apariţii regulate. Cu toate scăpările. şi nu au fost întotdeauna semnalate corespunzător. univ. sperăm că Bibliografia heraldicii româneşti va fi un instrument de lucru util tuturor specialiştilor din ţară şi totodată o lucrare care să faciliteze cunoaşterea.

Ioachim. Bibliographie sélective]. Edit. pentru tom. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. Iancu. 1944-1969. Gelu. Bocşan. IV. Báthory. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. Iaşi. Bibliografia istorică a României. Iancu. sunt menţionate 61 de titluri privind sigilografia). Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. Marcel. Bucureşti.S. Bucureşti..R. Neamţu.S. Báthory. întocmită de Pascu. 1974-1979. (la p. V. [Bibliographie historique de la Roumanie. 64-66). 1969. [Bibliographie historique de la Roumanie. întocmită de Crăciun. Ioan. p. 514 p. XX (1983). Nicolae. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. Ludovic.. Tabla de materii a tomurilor [Tables de matières pour les tomes]. Academiei R. pentru tom. Bibliographie sélective]. 4. Pentru tom. 11 . XXX (1994). Vol. Ludovic. Academiei R. Bucureşti.S. Gheorghe. 1969-1974. Ştirban. 73-75). Gheorghe. 3. D. Bibliografia arhivisticii româneşti. Bibliografie selectivă. 387 p. [Bibliographie de l'archivistique roumaine]. Ştefan. Bibliografia istorică a României. Edit. Iancu. 1970. BIBLIOGRAFII 1. Hristodol Gheorghe. 109 p. 1980. p. p. Xenopol”. 667-698. Bibliografia istorică a României. Ştirban. Gheorghe. Edit. 9599. Gheorghe. Ludovic.I. Dumitraşcu. 627-628. Jardáky. Bocşan. Vol. 639-693. X (1973). în tom. 453 p. Nicolae. 99-100). Gheorghe. Vol. Marcel. Marcel.R. I. Ludovic. Báthory. Bibliographie sélective]. Ştirban. [Bibliographie historique de la Roumanie. Gheorghe. 2. DGAS. Nistor. Academiei R. Hristodol. XXIXXX în tom. Bibliografie selectivă.. I-X. Bibliografie selectivă. întocmită de Hristodol. Bucureşti.R. 5. 1975. XI-XX în tom.

Edit. 7-8. „Revista de istorie”. Realizată de Comitetul Internaţional de Sigilografie. 459 p. (La p.Bibliografia heraldicii româneşti 6. VIII. 9. Felicia. Cuprinde informaţii bibliografice asupra principalelor ştiinţe auxiliare (lista cu lucrările pentru cursul de diplomatică. Bibliografia numismaticii româneşti. Ludovic. Bucureşti. a II-a Bucureşti. Păun. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. Ivaneş. 7. 8. 1603-1635. 1985. p. Vol. Bibliographie Internationale de la Sigillographie. [Bibliographie historique de la Roumanie. Bibliografie selectivă. Mândruţ. Stelian. întocmită de Hristodol. Bibliografia istorică a României. 1945. Damian P. Gheorghe. Nistor. Bibliografia istorică a României. Gheorghe. lucrările româneşti). IV (1968). 399-421. Lucia. 12. Edit. Hristodol. 532 p. Edit. Nicoară-Turc. 10. 480-486. VI. [Cahier de l'étudiant]. În: Studii şi cercetări de numismatică.. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. (La p. Iancu. [Bibliographie historique de la Roumanie. Hristodol. Nicolae. Gheorghe. 87). 1990. Mândruţ. Bucur. Bibliografie selectivă. [Les sciences auxilliaires d'histoire]. Delia. 24 p. nr. 11. V (1971). VII. Mitrea. Rusu. Ioan. Stelian. 1-57. p. Bibliografie selectivă. Constantin. 1987-1991. 45-46. 1939. Ludovic. 69-70). 409 p. XXXIII (1980). (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. heraldică şi sigilografie a fost întocmită de Aurelian Sacerdoţeanu). Gheorghe. p. Bibliographie sélective].R. Vol. Haye (Olanda). Bucureşti. Ed. Academiei R. 12 . 1996. întocmită de Hristodol. 14-17. 70-72). Bucureşti. 1979-1984. Vol.. 12-14 principalele lucrări de heraldică). Báthory. Academiei. 1984-1989. [Bibliographie historique de la Roumanie. Academiei R. Mândruţ.S. p. Marga. Báthory. 1989-1994. Bogdan. Listă bibliografică la p. Gheorghe. Nicolae. Bibliografia istorică a României. [Bibliographie de la numismatique roumaine].S. Carnetul studentului. Bibliographie sélective]. Iancu. Păun. Ştefan. Adrian. 1993. Bibliographie sélective]. Ştiinţele speciale ale istoriei.R. 86 p. Stelian. întocmită de Pascu. Şcoala de Arhivistică Bucureşti.

Bucureşti. 191-201. 1941-1947. Herman. Bucureşti. 1(1995). Bücherkunde zur Heimatforschung der Siebenbürger Sachsen. Ştiinţifică. 18. fasc. Cernovodeanu. I-VII. Facultatea de Arhivistică. 1. [Les historiens et la science historique en Roumanie]. [„Hrisovul”. I-VII. Dan.Maria Dogaru 13. 1941-1947. În: vol. Cristache. p. [Bibliographie numismatique roumaine. Maria. Bibliographie numismatique daco-roumaine]. Augustin. 21. Din bibliografia vexilologiei româneşti. 89 p. 20. În: „Revista Arhivelor”. Din bibliografia vexilologiei româneşti. Societatea Română de Vexilologie. se menţionează studii privind heraldica orăşănească din Transilvania). 49-69. 15. Edit. Dogaru. Ştiinţifică şi Enciclopedică. [Bibliographie héraldique roumaine]. München. 17. 19. Complexul muzeal Arad. 1944-1969. Arad 1999. Bucharest. 1960 (La p. Bibliografia numismatică românească. Aurel şi Gheorghe. Bibliografia heraldicii româneşti. 510-513 sunt menţionate unele lucrări de bază în domeniul sigilografiei şi heraldicii). LXVI (1989). În: „Arhiva Românească". Robert. „Hrisovul”. Din bibliografia vexilologică românească. Bucureşti. 4. 680 p. Din bibliografia sigilografică românească. Golimas. Buletinul Şcolii de Arhivistică. Dogaru. [Bibliographie de la vexillologie roumaine]. 69 p. Bibliografia numismatică dacoromană. Dogaru. 52 lucrări de heraldică generală. Bucureşti 1970. Deutsch. p. Tom. Dogaru. Edit. 319 p. (La p. 410-421. 14. [Bibliographie de la vexillologie roumaine]. p. Director: Aurelian Sacerdoţeanu. [Bibliographie de la sigillographie roumaine]. 16. Le bulletin de l'Ecole des Archives. Istoricii şi ştiinţa istorică în România. 1984. [Bibliographie de la vexillologie roumaine]. nr. Maria. 13 . Hienz. 1977. Maria. Maria şi Mureşan. 1998.

[Bibliographie de l'oeuvre du professeur Aurelian Sacerdoţeanu]. Matei. nr. Iaşi. 106-118. În: „Revista Arhivelor”. Index bibliografic în „Revista Arhivelor”. Lemny. 1989. „Revista de istorie”. 1. 410-437. L'index bibliographique]. Grozav. Alexandru. Index alfabetic. 2. În: „Revista Arhivelor”. Bucureşti. 4. Mihail. 25. 240-262 (pentru perioada 1976-1980). Mihail. I. Opera lui Nicolae Iorga (1934-1941). 105-118 (pentru perioada 1970-1975). O bibliografie. Viorel. XII (1969). Vol. întocmit de Burlacu. p. VIII (1968). În: „Revista Arhivelor”. 1. 14 . 1945. Paliu. 213-215). Ştefan. În: „Revista Arhivelor”. Doina. 450-456. În: „Revista Arhivelor”. Bucureşti. nr. 1986. p. [Revue d'histoire. 291-304. 1969. Ioana. 100-1180 (pentru perioada 19811985). archéologie et philologie I-XVI 1882-1922]. 1. 23. nr. [L'oeuvre de Nicolae Iorga 1934-1941]. 1988 (Capitolul dedicat heraldicii la p. 410 p. p. 345-351. întocmit de Fănescu. nr. 327-343 (pentru seria veche 1924-1947). p. VII (1946-1947. nr.Bibliografia heraldicii româneşti Directeur: Aurelian Sacerdoţeanu]. Indice bibliografic (1948-1985). nr. 26. Vol. 245-266 (pentru seria nouă. 1981. 24. În: „Revista Arhivelor”. I (1924-1926) – vol. LIII (1976). Repertoriu bibliografic întocmit de Mircea Tomescu. IV (1941). Petre. LIV (1977). Românii în secolul XIII. arheologie şi filologie I-XVI (1882-1922)”. nr. În: „Revista Arhivelor”. 22.1. Sacerdoţeanu. 1. p. 1. Seria nouă 1958-1994. [Les roumains dans le XIII-e siecle]. Aurelian. p. 64-66 ştiinţele auxiliare ale istoriei). nr. „Revista Arhivelor”. 1958-1967). Redactor responsabil Făget. [Revue des Archives]. 3. (la p. nr. p. [Revue pour l'histoire. întocmit de Fănescu. 60 p. Bibliografia operei profesorului Aurelian Sacerdoţeanu (1922-1974). 343-351 (pentru perioada 1968-1969). „Revista pentru istorie. nr. 19971998). p. 1976. În: „Revista Arhivelor”. 27. 1. nr. p. 1. p. 1970. p.

Maria Dogaru 28. Bibliografie tematică. [Revue des Archives]. Ţabrea. Bucureşti. 29. [Constantin Moisil. 1970. Cluj-Napoca. 30. 1988. Ilie Constantin Moisil. pionnier de la numismatique roumaine. 533p. „Revista Arhivelor”. 150 p. DGAS. Întocmită de Mioara Tudorică. Cu o bibliografie. + fig. 77 p. [Revue des Archives. Bibliografie tematică 19241985. 15 . Bucureşti. pionier al numismaticii româneşti. 366-389 se află lucrările de sigilografie şi heraldică). (La p. întocmită de Ursachi Adrian şi Ursachi Mariana. 1986-1994. Avec une bibliographie]. Bibliographie thématique 1924-1985]. „Revista Arhivelor”. 1998.

gróf. Marques des tailleurs de pierre. Andrianne. seria a II-a. de politique. M. 33. p 887. p. 1951-1954. Paris. d'histoire et de statistique pour tous les etats du globe (Paris). IV. 144 p. Magyarország cimeres könyve (Liber armorum Hungariae). Adam. 1869. +180 pl. 32. 1866. 35. Even Paul. p. 1-76. 1868. Extras din Archives héraldiques Suisses. 16 . I. Archives Nationales. Armes nobles et bourgeoises. 1865. 1958. p. I.II. 899. Gyula. pl. Liège. Bruxelles. color (Sunt reprezentate şi descrise unele steme ale familiilor nobile de origine română din Transilvania).110 37. De l'acquisition et du port des armoiries. 520 (Stema Principatelor Unite). 1867. Leon. Budapest. II. III. Annuaire général de diplomatie. 49-54. În: Recueil du IV-e Congrès International des Sciences Généalogique et Héraldique. 146. 1950. p. 1913. 36. p. 79-106. 34. Adam. p. L'art et la vie au Moyen Âge à travers les blasons et les sceaux. 580. LUCRĂRI GENERALE CU CARACTER EUROPEAN 31. p. Blason bourgeois. Even Paul şi Jequier. Paris. 875. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Almanach de Paris. 1864. vol. Un armorial français du XIII-e siècle: l'Armorial Wijinbergen. Andrassy. p. 1972. Armorial des souveraines.

40. 17 . Contribuţii la studiul heraldicii bizantine între secolele XII şi XV [Contributions à l'étude d'héraldique byzantine du XIIe au XVe siècle]. Budapesta. 43. 39. XIV-e Congrès International d'Études Byzantines. sceaux et chancelleries. 42. 175 p. 1064 p. Del Piazzo. p. Magyar nemzetségi czimerek. 2-6 octobre 1990. 1904. 237-256. p. Cosma. Viena. Giaccomo. Eraldica publica e privata medievale e moderna. Ecole des chartes. 339-358 + 10 ilustr. 1983. Dan. pl. 1982. Isegne et simboli. Borgia. VIII (XII). Dogaru. Vienne. Cernovodeanu. XIX-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Curs pentru studenţii Facultăţii de Arhivistică. 3 vol. Luigi. Contributions à l'étude des origines lointaines de l'héraldique (Moyen Orient) et son développement du XII-e au XV-e siècle à Byzance et dans le sud-est Européen. În: Genealogica . Le cimier dans l'héraldique Byzantine. Vol. 41. [La sigillographie génèrale]. 1990.Heraldica (Recueil du XIV-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Sigilografia generală. Dan. Cernovodeanu. 1982. Bascape. 4-10 octobre 1981. p. (Conţine şi unele steme ale familiilor româneşti din Transilvania). Iozsef. 1980-1981. Maria. Facultatea de Arhivistică. Cernovodeanu. Copenhaga. [Les blasons de la noblesse hongroise]. Contributions à l'étude de l'héraldique Byzantine et post Byzantine. Roma. Copenhague.Maria Dogaru 38. Dan. 44. Dan. 409-422. 25-30 août 1980). Cernovodeanu. În: „Buletinul Bibliotecii Române" (Freiburg in Bresgau). Keszthely. + 8 f. 45. 2003. Marcello. Bautier.+ ilustr. Études de diplomatique et de sigillographie médiévale. Robert Henri. Chartes. Bucureşti. Paris.

L'Héraldique . 1958. Guelfi Camajani. Galbreath. Dizionario araldico. L. 54.Bibliografia heraldicii româneşti 46. Manual of heraldry. 53. 1999. Görlitz. D. În: Farbendruck herausgegeben von prof. 1919. 1483. P. 51. Madrid. Francisc sir. 1891. Carrafa Alberto. 1883. 1977. [Des monuments heraldiques hongroises]. Magyar czimerek emlékek. L. Milano. Bd. Nürnberg. Bruxelles.M. László şi Aldassy. Lausanne. 101 planşe (xerox color). D. 427 p. 145-149. Theil III. Vaernewyck. În: Colecţia J. 142 p.B. 587 p. 1933. Antal. VII. Grant. Garcia. Wapenbuck. Dogaru. Ghellinck. 48. Heft 62. Gritzner. 49. 56. Caradja). 55. 1901-1926. [La sigillographie génèrale]. J. Sigilografia generală. 1940. L. p.phénomène humain permanent. Paris. Hildebrant und Georg Starke. Manuel du blason. Fejérpataky. Manuel du blason. Gheuse. (Se prezintă şi steme ale unor familii nobile române din Transilvania). The Edinburg. Grant. 3 vol. Ad. În: Recueil du Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Die europäischen Fürstengeschlechter. Enciclopedia heraldica y genealogica hispano-americans. Lausanne. (Sunt prezentate şi stemele familiilor Hangerli. Facultatea de Arhivistică. 1937.A. Bucureşti. 47. 1948. Maria. 18 . I. 52. Siebmacher's Grosses und Allgemeines Wappenbuch. 38 p. Le blason. Galbreath. Hoher Adel. Pierre. Ergänzungsband. Album. Maximilian F. Budapesta IIII. Grunenberg. şi Jequier. Cantacuzino. 50. Conrad.

Heyer.F. 1741. Leipzig. Pesta. Herescu. Herausgegeben und mit historisch – genealogischen Erläuterungen sowie mit vollständiger Blasonierung. 59. breviter describuntur. 38 f. 1885. Chronologia in que provinciae seguente pagina nomintae et in aduncta tabula topographica comprehensae. [Les blasons du Royaume de l’Hongrie et ses parties constitutifs]. 1961. 64. Gandensis Levinus. + 28 pl. Gumowski. Titan von.) 61. Siebmacher's Grosses und allgemeines Wappenbuch. Génévieve şi Durivault. (Se află şi stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei de către heraldiştii străini în sec. Typis Christophori Lachneri. Karl dr. 62. 27v. F. 60. + pl. Ede. 39 v). 128 p. Georges. 1898. Lindt. C. p. 1869. În: colecţia J. Flondor. la pl. 58. Steinacker. Hulsius. vol. 21. 98). Hristofor. A magyar birodalom vágy Magyarország a Részeinek. Hefner. IV. Romaşcan. [L'armoiries des blasons Illiriques]. 1863. Nürnberg.Maria Dogaru 57. Viena. von Rosenfeld. XV şi XVI. Stemmatografia izabrajenie orujih Iliriceskih. 1596.G. Neues Wappenbuch des blühender Adels. Bd. Jefarovic. Wappen des Adels von Galizien und Bukowina.(steme româneşti la p. 1975. Handbuch der polnischen Heraldika. Norribergae. M. Städte-Wappen von Österreich-Ungarn nebst den Landeawappen und Landesfarben. II. versehen von – Heraldisches Insitut. În: Königreich Galizien. Otto. ex-variis fide dignis autoribus collecta. 63. Graz. (Sunt descrise şi reprezentate şi stemele unor familii româneşti din Bucovina). 19 . Le blason. München. czimerek. Que-sais-je? Presses Universitaires de France. 41 p. 15. (Sunt reprezentate şi unele steme ale ducatului Bucovinei. Paris. Mustaţă. Theil XIV (se găsesc şi stemele familiilor româneşti: Costin. D'Haucourt. Ivánfi. comentarii despre aceste steme.D.. Stârcea etc. 16 p. Wien. E.

Crişana şi Maramureş. Niesiecki. Heraldik. pl. München. Heraldry. Wappen: ihr Ursprung. 25. 1946. Korona Polska przy Zlotey molnsei Starozytmemi Wszystkich. 1970. Neubecker. nr. Kasper. Vol. W. 1956 (coordonator Charles Samaran). 1977. L'Histoire et ses méthodes. 6 şi 18.R. 66. (Se cuprind şi steme de familii nobile româneşti din Transilvania). Héraldique. 3. suplimentar. Mathieu. 1 şi ale oraşelor acestei provincii. 1857-1868. Brugi. H. şi ale oraşelor acestei provincii. Meurgey de Tupigny. Neubecker. 26. p. pl. Iván.S. pl. 8 şi 19. nr. 264 p. Armorial du pays de Luxembourg. stemele oraşelor din Banat. 23. [Les familles Hongroises avec ses blasons et ses tableaux généalogiques]. pl. Ottfried şi Rentzmann. nr. nr. R. 21. I-IV. 1980. 28. 22. 21. WappenbilderLexikon. 15. 13. 67. nr. Nagy. 68. pl. nr. Tom. Jacques. 13-14). şi ilustr. Lwow. Luxemburg. Ottfried. J. Ottfried. 8. Battenberg. 418 p. şi Wagner. descrierea lor.C. Magyarország cseládai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. pl. 28. 70. Le système héraldique français. Enciclopedia of Heraldry. 69. London. 11 şi 16. nr. nr. Kaspra Niesieckieco…. Kather Prowincyi y Kycirstwa kleynotami… à naypierwly… Podana X. Londra. Paris. I-XII + vol. 72. [Les armoiries de Pologne et les blasons des provinces et des chevaliers]. Guttenberg 1974. Neubecker. 73. Frankfurt am Main. 1728-1743. Louch. 15-20. 71. 1994. Wappenkunde. Este descrisă şi stema 20 . A. Sinn und Wert. În: vol. Pesta. stema principatului Transilvaniei. 20. 2-3. 65.Bibliografia heraldicii româneşti pl. pl.

O. 79. 1894-1904. 1976.. 1993. Ulrich. Herbarz Polski. 2 vol. 83. Folio. Viena. Schepens. Das Concilium so zu Constantz gehalten ist worden. I-II (supplément). I . 407 p. 1979. [Les blasons familliales Slovenes]. J. Pastoureau. Lipsca. Ulrich. 206 p. Ritter Vitezowic. Michel. + ilustr. Paris.E. Rodové Erby na Slovensku. Nep. Ghica etc. (Se cuprind şi stemele familiilor Brâncoveanu. + ilustr. III . (Reproducerea şi descrierea stemei Movileştilor. Bruxelles. p.2 + 404-406 p.2 + 920 p. 1986. Armorial général. Les armoiries. Th. Paul Refeler und Siegmund Feyerabend. ilustr. Michel. vol. [L'armorial de Pologne]. Frankfurt-am-Main. 1839-1846 (în vol. 75. Iozef. III. 1987. Tom. 82. Pastoureau. 81. 78. se descrie stema familiei Movilă). + ilustr. 366 p. I-IX. 1934.. 76. Paris. Cantacuzino. 1884. 81 p. Berlin. Folio nr. Niesiecki. 3. 1701. 1483. 288). 80. 290 p. Augsburg. 1575. Rietstap. în culori. 21 . revizuită şi dezvoltată. de. + 8 pl. 7 vol. II . Ediţie revăzută. Novak. 2-ème édition Gouda. Michel.2 + 759-761 p. + ilustr. Poniekszony dodatkami z pozniejszych autorono rekopismono domodow urzedow i roydany przez yana. IV . 77. L'armorial Charolais. descriptio et restitutio. (Se fac referiri la unele steme ale Ţării Româneşti). 74. Paul. Renesse. Conciliumbuch zu Anton Sòrg. Edition Brepols. 248. figures Costantz. Dictionnaire des héraldiques. VI.). Stemmatographia seve armorum Illyricorum delineatio. Pet'kova zbirka pečati. vol.. 342 ilustr.Maria Dogaru familiei Movilă. Bobrowieza. Ediţia a II-a.8 + 937-938 p. Popoff. Traité d'héraldique. Kasper. Richenthal. Richenthal.

85. Vol. + ilustr. I-IV. vol. Ersten Bandes dritte Abtheilung Anher Adel Reihe. 59 p. 87. 51 p. Maximilian. VIII + 108 p. Ersten Bandes erste Abtheilung. Ersten Bandes erste Abtheilung. Gritzner. Otto Titan von Hefner. Nürnberg. in Verbindung mit mehreren neu herausgegeben und mit historischen. 1655-1657. VI + 124 p. II (1629-1660). I (1551-1629). 1910. Imre. (Sunt prezentate şi steme ale unor familii nobiliare de origine română din Transilvania). Nürnberg. 89. in Verbindung mit mehreren neu herausgegeben und mit historischen. + 213 planşe. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischen genealogischen Erläuterungen. 1856. Czimerlevelek. genealogischen und heraldischen Notizen begleitet von Dr. Otto Titan von Hefner.1602). Sándor.. 1857. Grosses un allgemeines Wappenbuch. Siebmacher's. 86. Vol. Siebmacher's. J. Bearbeitet durch A. Siebmacher's. + 162 planşe.T. Siebmacher's. J. F. 1878. von Hefner (Heft I-II) fortgesetzt A. II Reihe. Die Wappen der anher deutschen Souveraine und Staaten. 1912. Die erlauchten Grafengeschlechter in Deutschland. Die mediatisirten Fürstengeschlechter in Deutschland begonnen von O. Nürnberg. + ilustr. Siebmacher's. Grosses und allgemeines Wappenbuch. (Se reproduce şi stema agăi Lecca Racotă . genealogischen und heraldischen Notizen begleitet von Dr. Kolozsvar. Grosses und allgemeines Wappenbuch. Die Wappen der Souveraine der deutschen Bundesstaaten. + 115 planşe. Ersten Bandes dritte Abtheilung Noher Adel. Grosses und allgemeines Wappenbuch. J. 95 p.Bibliografia heraldicii româneşti 84. [Des diplômes nobiliares et blasons]. J. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischen genealogischen Erläuterungen. 22 . Kolozsvar. J. 88. vermehrt und wiederaufgelegt von Paul Fürst. Grosses und allgemeines Wappenbuch.

Maria Dogaru Maximilian. [Armoiries des territoires et des dynasties Serbes]. 1952. Die Fürsten des Heilligen Römischen Reiches AL. 119 p. În: „Glasnik". (Planşa anexată la p. 94. la fig. Einleitungsband. Nürnberg 1888. 31 se află stema atribuită Daciei). I-VII. IX.atlas héraldique en six langues. Die durch deutsche Landesfürsten in den Fürstenstand erhobenen Geschlechter: Bearbeitet von M. Siebmacher's. Grosses und allgemeines Wappenbuch. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischen genealogischen Erläuterungen. + 179 planşe. Nürnberg. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischen genealogischen Erläuterungen. Gritzner. Grbovi Srbski Zemalisi dinastia. J. Nürnberg. 95. F. Simič. Vocabulaire . Milan. + 72 planşe. Belgrad. 91. Stalins. Wappenbüchlein. Kgl. Premierlieutenant a D. 347-348 reprezintă stema cu capetele de arabi atribuită Ţării Româneşti. J. 93. Mildebrandt mehreres gelehrten Gesellschaften Mitglied. Ersten Bandes dritte Abtheilung dritte Reihe. Grosses und allgemeines Wappenbuch. Kanzleirath im Kgl. 1555. vol. Gaston. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage. Virgil. 1857. Gritzner Kgl. Verlag von Bauer und Raspe. Siebmacher's. 60 p. Heling Wappenmaler. J. Preuss Misterium des Inneren. 90. 150 p. Preuss Premierlieutenant a D. + 107 planşe. Grosses und allgemeines Wappenbuch. 71 p. Ersten Bandes dritte Abtheilung dritte Reihe. M. Solis. Ritter pp mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied gezeichnet von Ad. Société du Grand Armorial de France. Illustriert durch H. Siebmacher's. Paris. Nürnberg. 92. 1885-1909. 1878. 1887. 23 .

Szegedi. În: Überlieferung und Auftrag Festschrift für Michael de Ferdinandy. I fig. L'Héraldique Hongroise. Tyrnaviae. XIII şi a Moldovei tab. + pl. image de la psychologie sociale. 1990.Bibliografia heraldicii româneşti 96. Catalogue of English Medieval Rolls of arms. Szabolcs. 649-658. Vocabulaire international de la sigillographie. Archiregnum Hungaricum und seine Wappensymbolik in der Ideenwelt des Mittelaltters. Vajxay. 1734. Anthony şi Richard. fig. per Leopold Berger. Wiesbaden. comentarii asupra acestor steme. 99. Gerographia Hungariae seu Notitia de insignibus et sigillis regni Mariano-Apostolici Tyrnaviae. A. L'Héraldique. I. În: Atti dell Academia Pontaniana (Napoli). (Se cuprinde şi stema Ţării Româneşti . vol. VIII pl. 197 p. XIV. 11-21. Oxford. 1950. Seria nouă.P. Typis Acdem. 97. 24 . XVI. 100. 1967. Vajay. Vajay. p. 69-70). 101. 1973. Lausanne. 352-365 lista termenilor româneşti). Roma. 126 p.tab. Szabolcs. 1961. 98. Ioannes R. 389 p. p. p. (P. Wagner. Szabolcs.

III. SINTEZE, STUDII GENERALE, TRATATE, MANUALE, ALBUME, DICŢIONARE ROMÂNEŞTI
102. Brătianu, Gh. I. Originile stemelor Moldovei şi Ţării Româneşti. [Les origines des armoiries de la Moldavie et de la Valachie]. În: „Revista istorică română”, I (1931), p. 50-61. 103. Brătianu Gh. I. În jurul originii stemelor Principatelor Române. [Autour de l'origine des armoiries des Principautés Roumaines]. În: „Revista istorică română”, I (1931), p. 232-240. 104. Căzan Ileana. Imaginar şi simbol în heraldica medievală. [L'imaginaire et le symbole dans l'héraldique medievale]. Edit. Silex, 1996, 140 p. + 10 pl. color. 105. Cernovodeanu, Dan. Ştiinţa şi arta heraldică în România. [La science et l'art héraldique en Roumanie]. Bucureşti, 1977, 566 p. ilustr. 106. Cernovodeanu, Dan şi Mănescu, Jean. Noile steme ale judeţelor şi municipiilor din Republica Socialistă România. Studiu asupra dezvoltării istorice a heraldicii districtuale şi municipale româneşti. (Les nouvelles armoiries des départements et des villes (municipes) de la République Socialiste de Roumanie. Etude sur le développement historique de l'héraldique départemental et municipale roumaine]. Bilingv, româno-francez. În: „Revista Arhivelor”, LI (1974), nr. 1-2, p. 3-218. Extras, DGAS, Bucureşti, 1974, 218 p.
25

Bibliografia heraldicii româneşti
107. Cernovodeanu, Dan. Aperçu sur l'héraldique Roumaine. În: „Hidalguia”. La Revista de Genealogia, Nobleza y Armas (Madrid), XXVII (1979), nr. 156, septembrie-octombrie, p. 6-19-631. 108. Cernovodeanu, Dan. L'évolution des armoiries des pays roumains depuis leur apparition jusqu'à nos jours (XIIIe XXe siècles). Paris, 2 vol., 1997, 1048 p. 109. x x x Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei. [Dictionnaire des sciences auxiliaires de l'histoire]. DGAS, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, 268 p. 110. Dogaru, Maria. Sigiliile – mărturii ale trecutului istoric. Album sigilografic. [Les sceaux – témoignages du passé historique. Album sigillographique]. Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1976, 282 p., 302 ilustr. 111. Dogaru, Maria. Însemne heraldice atestând originea latină a poporului român [Insignes héraldiques attestant l'origine latine du peuple roumain]. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice, 1980, p. 29-43. 112. Dogaru, Maria. Aspiraţia poporului român spre unitate şi independenţă oglindită în simbol. Album heraldic [L'aspiration du peuple roumain vers l'unité nationale et l'indépendance réflétée dans le symbole. Album héraldique]. Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1981, 291 p. 113. Dogaru, Maria. Un armorial românesc din 1813. Spiţa de neam a familiei Balş dotată cu steme. [Un armorial roumain de 1813. L'origine nobiliaire de la famille Balş dotée des armoiries]. DGAS. Bucureşti, 1981, 151 p. 114. Dogaru, Maria. Insignes et dévises héraldiques attestant l'origine latine du peuple roumain. În: Studii in onore di Leopoldo Sandri, Roma, 1983, p. 443-456. 115. Dogaru, Maria. Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului. [Les collections de moules sigillaires des Archives d'Etat]. Bucureşti, 1984, 304 p.
26

Maria Dogaru
116. Dogaru, Maria. Devizele în heraldica românească. [Les devises dans l'héraldique roumaine]. În: „Revista Arhivelor”, LXIX (1992), nr. 2, p; 195-217. 117. Dogaru, Maria. Ştiinţele auxiliare ale istoriei. Heraldica. [Les sciences auxiliaires de l'histoire. L'Héraldique]. Curs universitar pentru Facultatea de Arhivistică, 1994, 121 p. ilustr.(curs dactilografiat). 118. Dogaru, Maria. Din heraldica României. [Héraldique de la Roumanie]. Edit. JIF, 1994, 191 p., XCII pl. color. 119. Dogaru, Maria. Arta şi ştiinţa blazonului. Album. [L'art et la science héraldique. Album]. Facultatea de Arhivistică, 1994, 51 p. + 55 pl. color. 120. Edroiu, Nicolae. Heraldica (L'héraldique). În: Ştiinţele auxiliare ale istoriei. Curs universitar. Cluj-Napoca, 1992, 191 p. 178-200. 121. Gorovei, Ştefan. Mic îndreptar de heraldică (nu numai) ieşeană. [Petit guide d'heraldique]. În: „Opinia”. Iaşi, nr.1204 (26 VII 94); 1206 (28 VII 94); 1208 (30-31 VII 94); 1210 (2 VIII 94); 1212 (4 VIII 94); 1214 (6-7 VIII 94); 1216 (9 VIII 94); 1218 (11 VIII 94); 1220 (13-14 VIII 94); 1222 (16 VIII 94); 1224 (18 VIII 94); 1225 (19 VIII 94); 1226 (20-21 VIII 94). Vezi şi „Arhiva Genealogică”. IV (IX) (1997), nr. 1-2, p. 305-341. 122. Gorovei, Ştefan. Cu privire la heraldica medievală românească. [À propos de l'héraldique medievale roumaine]. În: „Arhiva Genealogică”. II (VII) 1996, nr. 1-2. Caiete heraldice p. 273284. 123. Greceanu Ştefan. Eraldica română. Actele privitoare la stabilirea armoariilor oficiale cu planşe şi cu vocabular. [Héraldique roumaine. Les documents concernant l'établissement des armoiries officiels avec vocabulaire et planches]. Bucureşti, 1900, 231 p., ilustr.
27

Bucureşti. Mănescu. Introducere. II (1927-1929). Sigismund. 131. II. 4. Negrei. Ştiinţa. 125. XIV-XIX. 1956. Bucureşti. Sigilii domneşti cu stemele judeţelor. Edit. L'Aigle de Roumanie. „Revue roumain d’histoire”. Constantin. Heraldica vie şi rolul ei în societate. „Revue roumain d’histoire”. Sur l'origine des armoiries des Principautés Roumaines (aux XIV-e – XV-e siècle). Moisil. Mischevca. I-II. Extras. În: DIR. 129. Traian. L'évolution historique des armoiries des Principautés Roumaines du XV-e – XIX-e siècle. 4. 128. 129 p. Vladimir. Jean Nicolas. Constantin. 1988. Jean Nicolas. nr. 88-101. 126. Extras. Armorialul Moldovei de Sus. Nichitici. Studii de sigilografie românească. Alexandru. Bucureşti. Les sceaux princiers avec les insignes des districts]. Jakó. 1976. Vol. 126-149. Album héraldique]. [L'héraldique vivante et son rôle dans la société]. Sigilografia cu referire la Transilvania (până la sfârşitul secolului al XV-lea). Bucureşti. Mănescu Jean Nicolas. p. vol. [Études de sigillographie roumaine. Sigilii de dregători. 26 p.Bibliografia heraldicii româneşti 124. Larionescu. 345-367. În: „Revista Arhivelor”. ilustr. Din istoria vexilologiei şi sigilografiei heraldice moldoveneşti din sec. Bucureşti. [Les symboles de Moldavie dans les XIV-e XIX-e siècles. 130. 1956. L'histoire de la vexillologie et de la sigillographie de Moldavie]. Album heraldic [L'Armorial de Haute Moldavie. 1927. Les sceaux des hauts dignitaires. p. Mănescu. XXVII (1988). p. 1994. 28 . Ittu. origines et devenir du symbole héraldique unitaire de l'état roumain moderne. Simbolurile Ţării Moldovei. 315-338. Chişinău. ilustr. XXVI (1987). nr. Ion. 127. 96 p. p. [La sigillographie concernant la Transylvanie jusqu'au XV-e siècle]. ilustr. Teză de doctorat. 4-5. 561-633 + 6 pl. + 6 pl. p. nr.

Bucureşti. VI (1940). 136. trofee. Studiu sfragistic din punct de vedere istorico-heraldic cu numeroase figuri în text. [Héraldique devant Msgr. 2. Moisil. 137. 1-80. Recherche critique basée sur l'histoire]. [Nova Plantatio et les Rois de Roumanie successeurs des Empereurs Byzantins]. 1931.S. Carol Göbl. 61 p. Étude critique du point de vue héraldique avec des illustrations]. + ilustr. 1. Vasile. [De l'aigle helioque aux armoiries de la Roumanie]. nr. Stema României. [Nouvelles études de sigillographie roumaine]. P. + ilustr. Cercetare critică pe temeiul istoriei. Ghenadie. Nova Plantatio şi regii României – moştenitori ai împărăţiilor Bizanţului. Conceptul de unitate a poporului român pe care îl 29 . arheologie şi filologie”. 134. Constantin. Năsturel. [Les armoiries de Roumanie. p. XV (1914).V. Évéque de Râmnic-Noul Severin].V. 1997. 100-109. Eraldica în faţa P. Aurelian. Edit. Bucureşti. nr. 133. Originea şi evoluţia ei istorică şi heraldică. 1885. 1892. + pl. 65-85. Năsturel. p. trophées. 76 ilustr. Bucureşti. Noi studii de sigilografie românească. [Les armoiries de Roumanie. 135. Stema României. În: „Boabe de grâu”. Moiş. Bucureşti. Moisil. 178 p.Maria Dogaru 132. les armoiries roumains des enseignes princiers. Extras. Constantin. P. 237 p. Studiu critic din punctu de vedere eraldicu cu numeroase figuri în testu. 24 p. Bucureşti.S. [Le drapeau. 1931. Sacerdoţeanu. De la acvila heliacă la stema României. Modvest. p. Năsturel. În: „Revista Arhivelor”.Noul Severin. Steagul. Năsturel. Voinţa naţională. Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie. L'origine et son évolution historique et héraldique]. P. Edit. ilustr. 139. 138. În: „Revista pentru istorie. Episcopul Ghenadie al Râmnicului . 1903. Sigiliul domnesc şi stema ţării. stema română. P.V.V. însemne domneşti.

11-68 ilustr. Sturdza Săuceşti.A. [Esquisses sur la sigillographie roumaine]. 1974. Neuchâtel. p. 2. nr. Urechia. 32-38. + 12 pl. 331538 + ilustr. V. Emil. nr. 140. În: Arhivum Heraldicum LXXXV (1971). 141. Marcel. Sturdza Săuceşti. II. 2-3. Le concept de l'unité qu'il reflète et leur rôle dans la formation de l'idée d'union]. 17 p. p. Extras. Academiei R. Din sigilografia Moldovei şi a Ţării Româneşti. 30 .Bibliografia heraldicii româneşti reflectă şi rolul avut în formarea ideii de unire. Vârtosu. 142. Schiţe de sigilografie românească. 7 p. [De la sigillographie de Moldavie et de Valachie]. Marcel. Vol. 143. Bucureşti. 172. Traité technique]. + ilustr. p. Paul Attinger. Comisiunea însărcinată de Ministerul de Interne cu cercetarea stemelor regatului şi ale judeţelor. Ştiinţifică. Edit. XI (1968). 1891. Edit. Heraldica .R. [Le sceau princier et les armoiries du pays. 1971. Bucureşti. În: „Revista Arhivelor”. În: DIR Introducere. + 5 ilustr. L'Héraldique roumaine. + 5 ilustr. Bucureşti. 1956.P.Tratat tehnic [L'Héraldique. p.

Boiangiu. Braga (Portugalia). În: „Arhiva Genealogică” IV (IX) (1997). [L'activité de la Commission d'Heraldique. 149. [Cours spécial d'héraldique. de Généalogie et de Sigillographie auprès de l'Institut d'Histoire „N. 59 p. 346-348. Questions controversées de l'héraldique roumaine]. 2. 1973. Les timbres des armoiries des familles de Moldavie et de Valachie. Constanţa. 1997. Bucureşti. „Revue roumain d’histoire”. Sigilii domneşti din secolul al XVII-lea. 67-69. 2. 1973. Aneta. p. Iorga”. + 12 ilustr. ABORDĂRI TEORETICE ŞI ACTIVITĂŢI PRACTICE 144. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques (Liège. Dan.. Contribuţii la sistemul de sigilare cu „timbru fix”. Une capsule sigillaire 31 .a. [Les sceaux des princes régnants du XVII-e siècle. 145. nr.IV. XV (1976). ilustr. 1. 148. f. Bacâru. O capsulă sigilară de la Şerban Cantacuzino Voievod. Bunta. Contributions au système des sceaux à timbre fixe. 147.2 juin 1972). génèalogie et sigillographie 1996-1997]. Livia. Quelques supralibros des Voivodes roumains. 146. p. nr. p. 29 mai .341-342. 2. 1-2. genealogie şi sigilografie (Filiala Iaşi) în anul academic 1996-1997. 1. Bartsch. Ferdinand. Berindei. Cinq ans d'activité de la Commission d'Héraldique. 92 p. Activitatea Comisiei de heraldică. În: volumul Bibliophile au Pont Euxin. Curs special de heraldică (Probleme controversate ale heraldicii româneşti). Magdalena.

XXXVIII (1989). Simbolul heraldic şi legitimarea realităţilor socio-politice. nr. p. 517-544. Buzdugan. nr. VII. Caţavei. 1988. Burlacu. (Sigilii de la Vasile Ştefăniţă Lupu. În: „Revista de istorie”. XI (1979). 152. Ileana. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. XXXI (1994). Iaşi. 154. 150. sigillographie et médaillistique à l`occasion d`anniversaire d`une décennie de l'Union de la Transylvanie avec la Roumanie]. 195-198. 156. În: „Ziridava”. p. În: Studii şi cercetări de numismatică. 5 p. pendant la période du Reglement Organique]. 126-127. Ileana. Xenopol”. Şerban Cantacuzino). [Le symbole héraldique et la 32 . sigilografia şi medalistica aniversării unui deceniu de la Unirea Transilvaniei cu România. La Souveraineté et l'indépendance dans l'héraldique médiévale roumaine. 54-60. Contribuţii la heraldica. Bucureşti.D. Bourul Moldovei semn de hotar. 2. 1978-1979. George. p. p. Căzan. Victor. 95-105. Gheorghe. IV 1968. Căzan. În: Analele Universităţii Bucureşti. [L'aurochs moldave -signe de démarcation]. Ideologische und sozial kulturelle Gegebenheiten im heraldischen Symbol. 153. Căzan-Neagu. [Contributions à l’héralique. [Sur l'activité d'un ancien atelier de gravure fondé à Bucarest. Căzan. În: Recueil d'études généalogiques et héraldiques roumaines. p. Originile simbolice ale blazonului. Ileana. 151. p.Bibliografia heraldicii româneşti provenant de Şerban Cantacuzino]. 155. Ileana. XLII (1989). Din activitatea unui vechi atelier de gravură fondat în Bucureşti în perioada regulamentară. 263-275. 1012-1022. [Les origines symboliques du blason). În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. LXXIII.

Imaginarul medieval. 124-125 (se fac referiri şi la stema familiei Brâncoveanu). [Représentations héraldiques dans les imprimés et des manuscrits roumains anciens – XVI-esiècle]. p. 3-4. nr. 162. XVI (1940). [Armoiries roumaines]. p. Ileana. Bucureşti. 117-131. nr. le symbole et le signe héraldique]. nr. partea I. p. [Héraldique de Valachie et de Moldavie]. În: Studii şi materiale de istorie medie. Heraldica în slujba idealurilor naţionale paşoptiste. V (1976). cetate a culturii româneşti. 15 + 6 ilustr. În: Vlăstarul. În: Târgovişte. Maria. În: „Tribuna României”. 163. În: „Revista Muzeelor” şi Monumentelor”. Reprezentări heraldice în vechi tipărituri şi manuscrise româneşti (sec. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române” LXX-LXXI (1976-1977). simbolul şi însemnul heraldic [L'imaginaire médiéval. Extras. 11. În: „Magazin istoric”. 1974. [La science héraldique au service des idéaux nationaux des révolutionnaires de 1848]. 67-71. 217-229. XI (1977). Dan. Cernovodeanu. al XVI-lea). Dan. nr. 160. 158. Cernovodeanu. Căzan. În: „Revista de istorie”. Bucureşti. 15-18 + 7 ilustr. + ilustr. IV(1993). 161. 33 . 157. [Quelques sceaux inédits se trouvant dans l'exposition numismatique du Musée d'Histoire de la ville municipale de Bucarest]. Dan. 4. 3. Dan. 92. 1974. Cernovodeanu. Cernovodeanu. Consideraţiuni asupra heraldicii române. p. p. nr. 159. 6-8.Maria Dogaru légitimation des réalités socio-politiques]. Heraldica Ţării Româneşti şi Moldovei. + 10 ilustr. 135-149. Dan. Cernovodeanu. XI (1992). Steme româneşti. nr. 15 p. XI (1974). Dan şi Cojocărescu. [Considérations sur l'héraldique roumaine]. p. Bucureşti. p. Cernovodeanu. Câteva sigilii inedite aflate în expoziţia numismatică a Muzeului de Istorie a municipiului Bucureşti.

167. Freiburg in Bresgau. 53-64. Heraldica în slujba ştiinţei istorice româneşti [L'Héraldique au service de la science historique roumaine]. Cernovodeanu. Vol. Dan. tenants des armoiries du Principauté et puis du Royaume roumain. Bruxelles. 169. 220-221. 199). Dan. Cernovodeanu. Paris. X (1990). 2. (Los Angeles). Hommage à Mircea Eliade. Sorbonne. În: „Revista Arhivelor”. p. „Revue roumain d’histoire”. 228-239. 183-189. nr.Bibliografia heraldicii româneşti 164. Le cimier dans les anciens pays roumains. La Revista de Genealogie Nobleza y Armas (Madrid). În: „Buletinul Bibliotecii Române”. XXXV. Vol. La Revista de Genealogia Nobleza y Armas (Madrid). În: „Buletinul Bibliotecii Române”. 1872-1947]. Dan. 1989. LXIV. p. 232-241. p. Dan. În: legătură cu poziţia cozii leilor heraldici. Dan. 427-437. p. Freiburg in Bresgau. vezi şi „Hidalguia”. În: Les actes du VI-e colloque de l'Académie Internationale d'Héraldique. În: „Hidalguia”. Cernovodeanu. p. 229-241. 24-27 juin 1987]. 168. nr 1-2.A. Cernovodeanu. Dan. 34 . suporţi ai stemei Principatului şi apoi a regatului român (perioada 1872-1947). Vol. XV (XIX). La Petite Pierre. p. XIII (XVII) (1986). Cernovodeanu. A. XXXVIII. Dan. vol. Mircea Eliade et la symbolique héraldique. Cernovodeanu. [Àpropos de la position de queue des lyons héraldiques. L'origine des grands sceaux princiers moldo-valaques à la bordure ornée de medaillons aux armoiries des districts de ces principautés. XXXIII (1994). 1987. 165. 1990. p. XLIX (1997). 200. 170. p. Un demi-siècle de sciences généalogiques et héraldiques en Roumanie: 1940-1990. XII-e Congrès et l'Académie Roumaine-Américaine. 9-13 octobre 1989. Nouvelles découvertes dans le domaine de l'héraldique medievale roumaine.R. În: Homo Religiosus. nr. 175-192. nr. Cernovodeanu. 39-52. 166.

În: „Arhiva Genealogică”. XII (1969). p. Valoarea educativă a simbolului heraldic. [Paul Gore. Înfiinţarea Comisiei de heraldică.revista de cultură istorică”. avec les armoiries des provinces roumaines]. de la sigillographie et de l'insignologie pour l'étude de l'histoire des 35 . 315-337. nr. Dogaru. Un interesant document cartografic: Harta Daciei de la 1881 cu stemele provinciilor române. L'importance de l'héraldique. p. LII (1976). Comunicare susţinută în Comisia de heraldică. [La valeur éducative du symbole héraldique]. [La constitution de la Commission d'héraldique. XLVIII (1971). [La collection de sceaux de la Direction Générale des Archives d'Etat du Bucarest]. În: „Patrimoniu . Iurie. Dogaru. În: Internationaler Kongress für genealogische und heraldische Wissenschaften. 1974. p. În: „Revista Arhivelor”. Maria. 3. genealogie şi sigilografie. Maria. genealogie şi sigilografie de pe lângă Institutul de istorie „N. În: „Revista Arhivelor”. IV (IX) (1997). 155-171. 173. L'état actuel et les directions du développement de la sigillographie roumaine. 178. Le lion dans l'héraldique dynastique roumaine. 2. Dan. 19-26. 172. 177. 212-231. 1-2. Cernovodeanu. Maria. Dogaru. Chişinău. Maria. 175. Ultimul herald al Basarabiei. 377-379. În: „Revista Arhivelor”. p. 1. 1991. Dogaru. 15 noiembrie 1978. Paul Gore. p. 4. nr. nr. Colesnic. Dogaru. ilustr. Maria. München. [Un intéressant document cartographique – carte de la Dacie de 1881. 176. Maria. Dogaru. nr. généalogie et sigillographie]. Le dernier hérald de la Bassarabie]. Colecţia de sigilii a Direcţiei Generale a Arhivelor Statului Bucureşti. În curs de publicare. 490-493.Maria Dogaru 171. p. 174. Iorga”. nr.

Maria. Sigiliul – izvor istoric şi factor cultural. 180. Maria. În: „Revista de Istorie”. nr. 25-46. Dogaru. LVIII (1981). Supliment. În: „Revista Arhivelor”. 185. 5. XXXIII (1980). nr. Sources héraldiques refletant l'origine latine du peuple roumain. Londre. p. 454. p. Maria. Dogaru. arhivistică. Maria. 1979. p. archivistique et héraldique”]. Dogaru. nr. XIX (1982). p. 978-979. 31 août . 4. 743758. În: Recueil d'etudes généalogiques et héraldiques roumaines.7 septembre 1976. Colocviul ştiinţific „Arheologie. 184. XXXIII (1980). p. [Le sceau – source historique et facteur culturel]. p. ilustr. Dogaru. Dogaru. Maria. 123-133. Expoziţia „Ideea de unitate şi independenţă oglindite în simbol heraldic”. 181. 4. [Le colloque scientifique „Archéologie. XXIX (1980). Londra. Reconstituirea Daciei în simbol heraldic. 179. Însemne heraldice reflectând ideea unităţii naţionale. 36 . În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Maria. Bucureşti. Les sources sigillaires au service de l'histoire de la science et de la technique. 1982. [Exposition „L'idée d'unité et d'indépendance reflétée dans les symboles héraldiques”]. nr. Istorie. În: Recueil du XIII-e Congrès International de Sciences Généalogiques et Héraldiques. 206-222. 3. În: „Revista Arhivelor”. În: „Revista de istorie”. p. 183. Dogaru. Muzee. În: Analele Universităţii Bucureşti. [Enseignes héraldiques reflétant l'idée de l'unité nationale]. 182. 23-31. [La reconstitution de la Dacie dans le symbole héraldique]. Maria. Dogaru.Bibliografia heraldicii româneşti Pays Roumains. heraldică”. LVI (1979).

[L'exposition "Les sceaux – témoignages de la pérénité roumaine au Bas Danube]. unitatea naţională şi independenţa”. DGAS. 321-325. Le faux dans les documents moldovalahs. Unitatea românească în simboluri heraldice. Maria. 1. Maria. Maria şi Mureşan. Dogaru. prietenia. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor. Albu Liliana. 188. Dogaru. Dogaru. Dogaru. nr. [La révolution roumaine de 1848 reflétée dans les sources héraldiques]. Ideea unităţii naţionale oglindită în simbol heraldic. Dogaru. 1. 47 p. Principii de organizare a expoziţiilor sigilare. Expoziţia „Izvoarele heraldice reflectând pacea. 187. p. an XVIII (1984). 190. Dogaru. 3-4. 192. 1983. Le rôle du sceau dans la vérification de l'authenticité 37 . l'unité nationale et l'indépendance”]. nr. 48-61. 8. 191.Maria Dogaru 186. 189. LXVIII (1991). 31-43. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. XXIII (1986). [L'idée de l'unité nationale reflétée par les symboles héraldiques]. XXV (1988). Muzee. 26 oct-30 nov 1990. Revoluţia românăde la 1848 reflectată în izvoare heraldice. 1983. p. Valorificarea izvoarelor heraldice în activitatea de instrucţie şi educaţie a tineretului. Florica. nr. Dogaru. 5. p. p. În: „“Revista Arhivelor””. VII. [Valorisation des sources héraldiques dans l'instruction et l'éducation de la jeunesse]. 14-19. Expoziţia „Sigiliile – dovezi ale perenităţii româneşti la Dunărea de Jos”. Muzee. Maria. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. În: „Magazin istoric”. În: Muzeul Naţional. Maria. 1986. 5. nr. XXIV (1987). [L'exposition "Les sources héraldiques reflétant la paix. 148-150. Muzee. p. [L'unité nationale roumaine dans les symboles héraldiques]. l'amitié. Maria. Maria. Chişinău. Maria. [Les principes d'organisation des expositions sigillaires]. 193. Dogaru. p.

[La conservation des sceaux]. 199. Maria. Maria. IV-V. Maria. În: „Hrisovul” (serie nouă). 1999. Dogaru. Păstrarea şi conservarea sigiliilor. p. p. 1991. Enăceanu. p. 4. 1998. + ilustr. Les armoiries des pays (roumains) devant les religions daco-romanes. XXI. Muzeul de Istorie din Piatra Neamţ. 196. Bucureşti. LXXI (1994). p. 194. În: „Revista Arhivelor”. nr. [L'ancien héraldique des Roumains. În: Memoria Antiquitatis. 195. Mulaje sigilare realizate de Arhivele Statului în sprijinul activităţilor cultural-educative. Stemele ţărilor în faţa religiunilor daco-romane. Maria. 38 . 75-85. Dogaru. Maria. nr. 198. [Dan Cernovodeanu éminent représentant de la héraldique roumaine]. Catalogue. sources pour la connaissance de l`art feodal roumain]. Dogaru. În: vol.Bibliografia heraldicii româneşti des actes. LXIV (1987). Falsos y falsicaciones de documentes diplomaticos en le adad medis. 1894. Dogaru. Bucureşti. XIX. 370-379. Eraldica veche a românilor. În: „Revista Arhivelor”. Contribuţia lui Gheorghe Asachi la dezvoltarea heraldicii româneşti. cabirismul şi mitraismul. 17-30. le cabirisme et le mithraïsme]. Bulele de aur folosite în cancelariile Ţării Româneşti şi Moldovei. 1996.Noul Severin. 113 p. 418-423. + 65 pl. surse pentru cunoaşterea artei feudale româneşti. Romania's heraldry. [La contribution de Gheorghe Asachi au développement de l'héraldique roumaine]. [Les bulles d`or utilisées dans les chancelleries de la Valachie et Moldavie. În: „Ziridava”. nr. nr. 200. [Moulages sigillaires réalisés aux Archives d'Etat à l'appui des activités culturelles et éducatives]. 473484. 3. Maria. p. Saragosa. Ghenadie episcop al Râmnicului . Dan Cernovodeanu – strălucit reprezentant al heraldicii româneşti. Dogaru. Drăghici Natalia şi Dogaru. 1994. p. 339-343. 197. 135 p.

V (1971). Raportul preşedintelui Comisiei Consultative Heraldice adresat ministrului de interne asupra activităţii comisiunei între 1921-1938. În: „Revue d’héraldique et onomastique”. 8. [Le professeur Maria Dogaru a 65 ans]. In honorem Paul Cernovodeanu. 4p. Nicolae. 2. Cristache şi Dogaru. 3. 39 . 1938. [Le rapport du président de la Comission Consultative héraldique adressé au Ministre de l'Intérieur sur l'activité de la Comission de 1921 à 1938]. p. p. Gorovei. În: „Revista de istorie”. 209. Ioan C. 207. Ştefan. Ioan C. Filitti.Maria Dogaru 201. nr. IV (IX) (1997). [Un aigle insolite]. Filitti. p. 1925. XXX (1977). Maria. 27-36. 208. 203. 3. Gorovei. Extras. tom. Pe marginea unor studii de genealogie şi heraldică. vol. Olimpia. 204. Gheorghe. 202. Bucureşti. Iorga. [A propos de quelques études de généalogie et d'héraldique]. Profesor doctor Maria Dogaru la 65 ani. p. p. 1-3. 33-44. Grămadă. Guţu. 1935. Iliescu. Bucureşti. 1999. Octavian. O acvilă neobişnuită. 1531-1538. Ştefan. p. p. IV-V. [L'année 1848 dans la lumière des sources sigillaires]. nr. 30 p. 345-346. Anul 1848 în lumina izvoarelor sigilare. nr. A existat în România instituţia heraldică? [A-t-il existé en Roumanie l'institution héraldique?]. 205. nr. 1946. În: Studii şi cercetări de istorie veche. 1-2. În: „Arhiva Genealogică”. În: „Lupta întregului popor” (1988). Sur le blason des Princes Roumains. 22. [Sur les premières armoiries des Principautés Roumaines]. 26-32. 17-19. Nicolae. În: „Magazin istoric”. Despre primele steme ale Principatelor Române. XIX. 206. În: Cercetări şi documente privitoare la istoria Principatelor Române. În: „Hrisovul” (serie nouă). p. Bruxelles.

Bibliografia heraldicii româneşti
210. Ittu, Constantin. Imagistica heraldică din secolele XIV-XVI. [L'image héraldique des XIV-XVI-e siècles]. În: Buletinul Comisiei de heraldică, genealogie şi sigilografie al Academiei Române. Filiala Cluj-Napoca. I-II (1995-1996), p. 6-28. 211. x x x. Izvoare speciale, dovezi ale permanenţei şi continuităţii poporului român în vatra strămoşească. [Sources spéciales, preuves de la permanence et de la continuité du peuple roumain dans son atre]. Manifestare organizată în cadrul „Săptămânii internaţionale a Arhivelor”. Bucureşti, 26 noiembrie - 2 decembrie 1979. În: „Revista Arhivelor”, LIX (1982), p. 277-284. 212. Jitaru, Grigore P. Contribuţii la istoria blazonului [Contributions à l'histoire du blason]. În: „Anuarul Muzeului Naţional de Istorie al Moldovei”, I (1992), Chişinău, p. 27-36. 213. Maior, Corneliu şi Stoi, Dimitrie. Ecosistemele pădurilor de pe Valea Crişului Alb înfăţişate de heraldica sigilară din sec. XVIII şi XIX. [Les écosystèmes des forets de la vallée Crişul Alb présentés par héraldique sigillaire de XVIII-e et XIX-e siècles]. În: Universitatea de Vest Vasile Goldiş. Arad, nr. V (1995), p. 77-85. 214. Marinescu, Ioan. Insigna Congresului de numismatică şi arheologie de la Craiova din anul 1934. [Insigne du Congrès de numismatique et d'archéologie de Craiova de 1934]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. LXXXVIILXXIX 1983-1985, nr 131-133, p. 415-417. 215. Mănescu, Jean N. Beiträge zur Geschichte der Geheimgesellschaften. În: „Info”. VI (1985), nr. 2, p. 40-41. 216. Mănescu, Jean N. Les ornements extérieurs de l'écu dans l'héraldique d'Etat roumain. Lucrare de diplomă. Universitatea Bucureşti, 1986, mss. 217. Mănescu, Jean N. Acvila României. [L'aigle de la Roumanie]. În: „Magazin istoric”. XXV (1991), nr. 4, p. 33-35.
40

Maria Dogaru
218. Metzulescu, Stelian. Pe marginea tematicii: Heraldică. [Sur le thème: héraldique]. În: „Filatelia”. IX (1960), nr. 4, p. 6, 11 + 6 ilustr. 219. Metzulescu, Stelian. Un document heraldic. [Un document héraldique]. În: „Glasul Bisericii”. XIX (1960), nr. 11-12, p. 1035-1037. 220. Metzulescu, Stelian. Semiluna - simbol heraldic. [Le croissant de la lune - symbole héraldique]. În: „Glasul Bisericii”. XX (1961), nr. 11-12, p. 1104-1121, + ilustr. 221. Metzulescu, Stelian. Reprezentări şi inscripţii religioase aflate pe drapelele folosite în trecut de Ţările Române 1500-1856. [Représentations religieuses trouvées sur les anciens drapeaux des Pays Roumains - 1500-1856]. În: „Glasul Bisericii”. XXI (1962), nr. 9-10, p. 917-941. 222. Metzulescu, Stelian. Importanţa heraldicii în ilustrarea cărţilor şi manuscriselor. Ilustrarea prin motivul heraldic „capete de arapi”. [L'importance d'héraldique dans l'illustration des livres et des manuscrits. L'illustration par le motif héraldique: têtes d'arabes]. În: Volumul jubiliar al Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti (75 de ani de activitate). Bucureşti, 1971, p. 109-112. 223. Minea, Ilie. Importanţa juridică a peceţilor domneşti. [L'importance juridique des sceaux princiers]. În: Cercetări istorice. X-XII (1934-1936), nr. 1, p. 344. 224. Moisil Constantin. O stemă interesantă de la Constantin Mavrocordat. Cu privire la originea stemei unite. [Un blason interessant de Cosntantin Mavrocordat. A propos de l’origine des armoiries unies]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. XVIII (1923), p. 92-94. 225. Moisil, Constantin. Primele peceţi cu stemele unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti. [Premiers sceaux avec
41

Bibliografia heraldicii româneşti
les armoiries unies de la Moldavie et de la Valachie]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. XVIII (1923), p. 6063 + ilustr. 226. Moisil, Constantin. Bule de aur româneşti. [Bulles d'or roumaines]. În: „Cronica numismatică şi arheologică”. IV (1923), nr. 3-4, p. 24-26. 227. Moisil, Constantin. Bule de aur sigilare de la domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei. [Bulles d'or sigillaires provenant des princes de la Valachie et de la Moldavie]. În: „Revista Arhivelor”. I (1924-1926), nr. 1-3, p. 249-265 + ilustr. 228. Moisil, Constantin. Comisiunea consultativă heraldică. [La commission héraldique consultative]. În: „Revista Arhivelor”. I (1924-1926), nr. 3, p. 299-300; I (1924-1926), nr. 4-5, II (1927-1929), p. 260-261 şi 453-454. 229. Moisil, Constantin. Mihail Kogălniceanu şi heraldica naţională. [Mihail Kogălniceanu et l'héraldique nationale]. În: „Arhiva Românească”. III (1939), p. 49-58 + 2 pl.. Extras. Bucureşti, 1939, 10 p. + 2 pl. 230. Moisil, Constantin. O descriere heraldică din anul 1841. [Une description héraldique de l'année 1841]. În: „Arhiva Românească”. III (1939), p. 286-287. (Este descrisă stema Moldovei). 231. Moisil, Constantin. Steme vechi româneşti. 1. Basarabii şi Muşatinii. [Armoiries roumaines anciennes. Les Basarab et les Muşat]. În: „Universul”. LVIII (1941), nr. 112 (29 aprilie), p. 2 + ilustr. 232. Moisil, Constantin. Steme vechi româneşti. 2. Despot Vodă şi Mihai Radu. [Armoiries roumaines anciennes. Despot Vodă et Mihai Radu]. În: „Universul”. LVIII (1941), nr. 119 (6 mai), p. 2 + ilustr.
42

371-375.” Ştiinţe Istorice – filozofie. Constantin. În: „Universul”. 3. LVIII (1941). Constantin. nr. la Moldavie et la Transyilvanie]. Moisil. [Recherches sigillographiques. 159 (15 iunie).R. [Une page de l'ancienne héraldique roumaine]. În: „Revista Arhivelor”. 2 + 5 ilustr. nr. p. 4. 235. nr. Steme vechi româneşti. geneza şi evoluţia ei în vechea artă românească. În: „Universul”. 212-219 + 1 pl. 152 (8 iunie). În: Universul. Constantin. p. Constantin. LVIII (1941). Extras. 151-162. Moisil. Ţării Româneşti şi Transilvaniei. [Drapeaux et armoiries]. 234. 3-4. Steme vechi româneşti. [Armoiries roumaines anciennes. 239. 12 p. Moisil. 12 p. p. [Premiers sceaux avec les armoiries unies de la Moldavie et de la Valachie au début du XVII-e siècle]. În: „Universul”. Bucureşti. 240. Moisil. În: „Buletinul Ştiinţific al Academiei R. Stemele unite ale Moldovei. 1942. LVIII (1941). Extras. Inele sigilare domneşti de aur. p. În: Studii şi cercetări de numismatică. O pagină de heraldică românească veche. Steaguri şi steme. Constantin. nr. 237. 1949. Les armoiries unies de la Valachie. p. II 1958. Stemele unite ale Ţării Româneşti şi Moldovei. Brâncoveanu et Cantemir]. Năstase. 236. p. Moisil. Les blasons unis de Valachie et de Moldavie]. 2 + 3 ilustr. Brâncoveanu şi Cantemir. V (1942). Cercetări sigilografice. nr. LVIII (1941). Ideea imperială în Ţările Române. 300 (4 noiembrie). Primele peceţi cu stemele unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti de la începutul veacului al XVII-lea. Constantin. 5. Constantin. 2 + 4 ilustr. 132 (19 mai). 43 . 1. Moisil. Anneaux sigillaires princiers d'or]. nr. 2 + ilustr.Maria Dogaru 233. [Armoiries roumaines anciennes. Moisil. 238. [Armoiries roumaines anciennes.P. Steme vechi româneşti. + 1 pl. I (1948-1949). p. Dumitru.

497-514 + ilustr. Asupra stemelor unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti la începutul veacului al XVII-lea. Les quadrupèdes androcéphales figurés sur les monuments et leurs origines]. p. Stoica. V. Atena. În: „Convorbiri literare”. Năstase. Heraldica naţională. În: „Revue des études sud-est européennes”. XV (1977). Extras. 7 p. 12-13 (23-30 decembrie). Contribution à l'histoire du cérémonial de la Cour romaine. Opanschi. 117-119. Cătălina. V (1901). tom. vol. dezbateri. p. Patrupedele androcefale figurate în monumente şi originea lor. În: Studii şi cercetări de numismatică. Marca ţării pe peceţi. 325-330. 244. [Sur les armoiries unies de la Moldavie et de la Valachie au debut du XVII-e siècle]. 1905. 241. 1958. nr. ilustr. 1. IV (IX) (1997). de Transyilvanie et de Moldavie]. p. Les insignes du pouvoir. Năsturel. În: „Albina”. seria a II-a. 1972. Alexandru.Bibliografia heraldicii româneşti [L’idée imperiale dans les Pays Roumains et son évolution dans l’ancien art roumain]. p. Sigiliul lui Mihai Viteazul ca domn al Ţării Româneşti. Din nou despre coroana lui Vasile Lupu. p. nr. 5 (4 noiembrie). V (1902). XLII (1908). Nicolaescu. 371-376 + ilustr. Dumitru. 169-175. Petre Ş. nr. 243. p. 30 p. XXVII (1904-1905). p. clădiri şi monede. Onciul. Bucureşti. [Le sceau de Michel le Brave comme prince de Valachie. Dimitre. [Du nouveau sur la couronne du Vasile Lupu]. p. P. Bucureşti. nr. [Le blason du pays sur les sceaux. 1958. Revistă enciclopedică populară. Odobescu. În: „Arhiva Genealogică”. 233258. 246. 247. bâtiments et monnaies]. Năsturel. Ardealului şi Moldovei. 14 (6 ianuarie). 2. 245. 367-369 + ilustr. nr. 267-285 242. Steme domneşti şi stihuri la gherbul Ţării pe vechi tipărituri din Ţara Românească şi 44 . 1-2. II. [Héraldique nationale. În: „Analele Academiei Române”.

L'aigle byzantin sur les vêtements des princes roumains du Moyen Âge. Braşov. (Drapelele Societăţii arcaşilor „Avram Iancu” şi Şcolii primare „Dr. p. x x x. Heraldica în filatelia românească. 1. 8 (184). Lizica. Mihail şi Berceanu Radu. În: Monitorul Oficial. [L'Héraldique dans la philatélie roumaine]. 252. 254. Suceava). nr. 2 f. 1934. Sanielevici. p. Unirea. 249. Stemele Regatului României. St. + pl. judeţelor şi municipiilor în culori după originalele Comisiei Consultative Heraldice. [Les armoiries du Royaume de la Roumanie. + ilustr. 9 (185). nr. des districts et des villes . 1935. 45 . jud. [Deux drapeaux provenant du Musée Militaire National].municipes.science auxiliaire de l'histoire]. Radu. Bucureşti. 44 p.Maria Dogaru Moldova. Paşcanu. XX(1971). 33-36. În: „Bulletin de la section historique de l'Académie Roumaine”. nr. În: „Revista Muzeelor”. [L'Héraldique . 251. 2. Două drapele din patrimoniul Muzeului Militar Naţional. Constanţa). XXXII (1995). p. Paşcanu. XX (1971). XVII (1930). p. 248. 245-252. Heraldica ştiinţă ajutătoare a istoriei. 236-237. Popoiu. Stema Moldovei şi cea a Ţării Româneşti. p. În: Studii şi cercetări de istorie veche. Despre sigiliile în alb din cetatea bizantină Păcuiul lui Soare (jud. en couleurs d'après les originaux de la Commission consultative héraldique]. VII (1996). În: Cercetări numismatice. Mihail şi Berceanu. 9 + ilustr. XXX (1982). nr. Papasima. 250.P. p. color. În: „Filatelia”. [Les armoiries de la Moldavie et de la Valachie]. Ion Nistor” din comuna Oprişeni. P. [Sur les sceaux en blanc de la cité byzantine Păcuiul lui Soare du district Constanţa]. Tudor. 64-67. [Armoiries princiers et vers aux armoiries du pays sur anciennes ouvrages imprimés de Valachie et Moldavie]. Panaitescu. 253. 10-11 + ilustr. În: „Filatelia”.

George. Braga (Portugalia). reproduse în volumul Itinerarii medievale. p. În: Cercetări numismatice. 579-589 + ilustr. 14-19 septembrie 1970). 1979. O reprezentare a lui Heracles pe un inel sigilar descoperit în aşezarea geto-dacică de la Vlădiceasca. 2-3. Motive şi teme heraldice în arta veche şi stemele Ţărilor Române. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. În: Studii şi cercetări de numismatică. 260. II 1958. 1973. 1972. p. [Motifs et thèmes héraldiques dans l'ancien art et les armoiries des Pays Roumaines]. p. 261. l'Armorial roumain. Theodorescu. XVII (1980). p. 2. IV. Sturdza Săuceşti. p.D. Cele mai vechi sigilii domneşti şi boiereşti din Moldova (1387-1421). 29 mai .D. Xenopol”. p. În: Genealogica et Heraldica. În: Studii vâlcene. I. [Les plus anciens sceaux princiers et boyards moldaves]. Aperçu sur l'Héraldique roumaine. 259. 258. Marcel. 1962. [L'aigle et la tête d'aurochs. Ion. Leon. 481-489 + 35 ilustr. Viena. însemnele unirii Munteniei şi Moldovei pe mărcile poştale româneşti. Liège. 371-387. Şimanschi. În: Studii şi cercetări de istoria artei. Bucureşti. nr. ilustr. [Une représentation d'Heracles sur un anneau sceau découvert dans le site geto-dace de Vlădiceasca]. 2637. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Vulturul şi capul de bour. 1973. 1980. enseignes de l'union de la Valachie avec la Moldavie sur les timbres postales roumains]. 155-162. Ştefănescu. Viena. 141-158. Şahinian. Despre un însemn sculptat şi pictat de la Cozia. Vezi şi Arhivum Heraldicum. p.Bibliografia heraldicii româneşti 255.2 juin 1972. Trohani. Referat la cel de-al X-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Genealogice şi Heraldice. 93-95. II (1979). [Sur un enseigne sculpté et peint de Cozia]. 46 . Marcel. 257. R. 256. Sturdza Săuceşti.

I (1931). (Sigiliile domnitorilor Petru Muşat. S. 129-130. 263. Glose sigilografice. t. LXXV-LXXVI (1981-1982). nr. V. XXXIII (1996). În: „Revista Muzeelor”. p. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 1898. [Les sceaux rares des princes régnants du XVII-e siècle]. În: „Analele Academiei Române”. III. Emil. [Gloses sigillographiques]. 419-437. Constantin Brâncoveanu. Mihai Radu şi Grigore Ghica. Secţ. Extras. 1. 57-65. Vârtosu. p. nr. domn al Moldovei. 2. 268. Originea stemelor Ţărilor Române. L'apparition et le rôle politique et juridique du sceau princier. Ist. 351-362. Anexa la raportul Comitetului Delegaţiilor de secţiune asupra Proiectului de lege pentru modificarea armelor ţării. [Annexe au rapport du Comité des délégations de section sur le projet de Loi pour la modification des armoiries du pays]. 15 p. 1942. (Sigiliile heraldice ale lui Vasile Lupu. Emil. Umlauf. 3. Emil. [La restauration du drapeau qui a appartenu au Brick Mircea]. p. Criteriile de ordin heraldic pentru determinarea domnitorilor emitenţi din epoca medievală a numismaticii româneşti. 73-87 + 6 pl. p. 265. Veress. Sigilii domneşti rare din veacul al XVII-lea. [Les critères d'ordre héraldique pour la détermination des princes émetteurs de l'époque médiévale de la numismatique roumaine]. Bucureşti. 1958. 264. 47 . mem. nr 2. domni ai Ţării Româneşti). A. p. Mem. Urechia.Maria Dogaru 262. Vârjoghie. 225-232. Vitali. 266. Bucureşti. 267. VI (1967).A. [L'origine des armoiries des Pays Roumains]. + 6 pl. Vârtosu. Vârtosu. Alexandru Moruzi). XXV (1942). În: „Studii şi Cercetări Numismatice”. În: „Revista istorică română”. 12-13. nr. Florica. Restaurarea drapelului ce a aparţinut Bricului Mircea. Florica şi Stoica. p. „Revue roumain d’histoire”.

48 . 255285. Emil. 1-2. VI (1969). 151-158. În: „Arhiva Genealogică”. Despre cosigilarea actelor domneşti. Observaţii asupra unor sigilii medievale moldoveneşti. Zahariuc. Petronel. 270. [Sur la cosigillation des actes princiers].Bibliografia heraldicii româneşti 269. IV (IX) (1997). Vârtosu. p. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie”. [Observations sur des sceaux médiévales moldaves]. Iaşi. p. vol.

Barnea. 152-155. p. Berindei. nr. „Revue roumain d’histoire”. 1-2. p. Sigilii bizantine de la Brusa (Turcia). p. Dan. Dan. nr. VII (1956). Barnea. 275. [Le sceau d'un prélat de Russie trouvé dans l'habitat de Garvăn (region Galati]. 6. 1024-1025. INTERFERENŢE HERALDICE EXTERNE 271. Două armoriale ale familiei Du Mont. p. Berindei. 150-151. 1971. 277. 149-172. 274. I. Le XI-e Congrès international de Généalogie et d'Héraldique. Berindei. XI (1972). Bălăceanu Stolnici. În: Studii şi cercetări de istorie veche. [Sceaux byzantins de Brousse – Turquie]. 185-193 (Se prezintă stema familiei Du Mont originară din Hainau . 189-197. I (VI) (1994).Belgia). nr. „Byzantia”. Sigiliul unui ierarh al Rusiei în aşezarea de la Garvăn (reg. [Deux armoriaux de la famille Du Mont]. I. 1971. XXXIV (1981). 3-4. pag. I. „Revue roumain d’histoire”. În: „Revista de istorie”. nr. Dan. nr. 199-206 (fig. Galaţi). C. 272. Le XII-e Congrès international de Généalogie et d'Héraldique de Munich. Tom. În: „Arhiva Genealogică”.V. Bucureşti. Sceaux des empereurs byzantins découverts en Roumanie. 276. 3. p. V. Cel de-al XVI-lea Congres Internaţional de Genealogie şi Heraldică de la Copenhaga. 273. [Le XVI-e Congrès International de Généalogie et Héraldique de Copenhaga]. 1. Barnea. În: Studii şi cercetări de numismatică. p.). nr. 49 . XIV (1975) nr. 1.

Le XIX-e Congrès International des Sciences Généalogique et Héraldiques de Keszthely. Dan. XXX (1991). Livia şi Jude. 1848. XL (1987). 1-15 + 9 ilustr. 2-6 octombre 1990. Berindei. 3. [Le catalogue des médailles napoleoniennes du Musée National d'Histoire de la Transylvanie]. 283. În: „Revista de istorie”. Căliano. Al XVII-lea Congres Internaţional de Genealogie şi Heraldică de la Lisabona. 1979. 24-30 septembrie 1973. 280. 278. 1974. Un épisode de la politique française en Orient: La mission du baron Bois-le-Comte dans les Balkans en 1834. „Revue roumain d’histoire”. Tom. În: „Der Tappert”. XVI-e – XIX-e siècle]. 1991. [Héraldique numismatique. 211-232. VII (IX). nr. Heraldică medalistică. nr. [Le XVII-e Congrès International de Généalogie et Héraldique de Lisbonne]. 314-316. Ileana. p. XVI-XIX. Dan. sec. În: Recueil des communications du Congrès International d'Études Sud-Est Européennes. Les Armoiries Wijinbergen et l'héraldique dynastique valaque. p. p. Simboluri şi reprezentări în medalistica central europeană. Cluj-Napoca. Bucureşti. Călian. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. Cernovodeanu. Căzan. 1995. Paris. p. Das Wappenbuch Wijinbergen und die Heraldik der walachischen Dynasten.Bibliografia heraldicii româneşti 278. 342 a . Cernovodeanu. Bucureşti. Billecocq. Dan. 281. XIII-XVII 1979. 285. p. Catalogul medaliilor napoleoniene din Cabinetul numismatic al Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei. Tom. 279. Comunicare susţinută la sesiunea de comunicări ştiinţifice de la Facultatea de Arhivistică (mai 1999). (Înfăţişează steagul naţionalităţii române). Adolphe. Dan. Symbols et representations dans la numismatique Centrale Européenne. 284. Livia. Cernovodeanu. p. 282. (Berlin-Ouest). I. Freiburg in Bresgau.342 b. 50 . Album Moldo-valaque ou Guide pittoresque à travers les Principautés du Danube. 1-2. Maria Magdalena. 149-150.

Eléments héaldiques communs dans l'armorial municipal et de district des pays de l'Est Européen (XX-e siècle). (X-e Congrès de l'Académie Roumaino-Américaine. Cernovodeanu. 17. 177-194 + 36 ilustr. Dan. La Revista de Genealogie. 1983. 19-23 septembre 1983. Paris. Cernovodeanu. Paris. 39 p. 98-100. Le Léopard d'Or. 1984. Cernovodeanu. 23-25 septembre 1983. European books of arms and the historical realities they reflect. 1979 (difuzat în 1984). 180. p. Recueil du 51 . Dan. În: Les origines des armoiries (Actes du II-e Colloque. L'apparition des armoiries dans le sud-est européen.7 septembre 1976. Dan. Cernovodeanu. nr. Cernovodeanu. 1983. Edit. 2-4 mai 1985). 31 août .Maria Dogaru 286. 693-701. 49-54. Les armes attribuées à la Valachie et à la Moldavie par les armoiries ouest et centroeuropéennes (XIII-e XVI-e siècles). no. Le processus de la libre adoption des armoiries dans l'espace sud-est européen (XIII-e XIX-e siècles). Cernovodeanu. 288. Londra. 287. 1986. 1985. Dan. 289. Cernovodeanu. vol. În: Actes du III-e Colloque de l'Académie Internationale d'Héraldique. Versailles. Londres. Les influences de l'art héraldique français sur l'art héraldique roumain. Nobleza y Armas. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. de l'Académie Internationale d'Héraldique. University of California at Berkeley. 292. XII (XVI). În: „Genealogica et Heraldica”. Sur la création récente d'armoiries communales dans certains pays de l'Europe de l'Est. 290. Arms attributed to Wallachia and Moldavia in the XV-th and XVI-th century. Madrid. ilustr. Freiburg in Bresgau. 291. Dan. Dan. În: Recueil du XIII-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Versailles. În: Recueil des Actes du VII-e Congrès National de Généalogie. 5-9 octobre 1981). p. p. BressanoneBrixen. Dan. Montmorency. În: „Hidalguia”. p. XXXI.

Augmentations et changements d'armoiries dans l'héraldique des Pays Roumains. Freiburg in Bresgau. Cernovodeanu. Budapesta. 298. În: „Revista istorică”. Spoleto. [Les armoiries valaques de l'armorial de Wijinbergen à la lumière des dernières recherches]. vol. Cernovodeanu. 28-31 + 2 ilustr.Bibliografia heraldicii româneşti XVI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 1216 octombre 1987. Dan. Ştefan. 187225. Héraldique. p. 7-13 septembre 1986. V (1994). p. 294. p. 282-300 + 11 pl. 295. p. Vol. 293. 3. LXVI. 157-176. 52 . Félévszázados genealógiai és heraldikai kutatás Romániában 1940-1990. 1988. Helsinki. anglais et allemands du XIII-e au XV-e siècles. Stemele valahe din armorialul Wijinbergen. Cernovodeanu. Dan. Les armoiries de souverains du sud-est européen dans les rôles d'armes français. p. În: Actes du V-e Colloque de l'Académie Internationale d'Héraldique. O variantă necunoscută a stemei României într-un tabel heraldic francez alcătuit între anii 1861-1862. 297. În: „Turul”. [Un demie siècle des recherches généalogiques et héraldiques en Roumanie 19401990]. Cernovodeanu. Les chroniqueurs français de la IVe Croisade et les Roumains de l'aire de la latinité orientale. în lumina ultimelor cercetări. Lisabona. nr. 1986. ilustr. În: Recueil du XVII-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Helsinki. VII (1985). Dan. 1993. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. Bruxelles. 2. 296. Dan. p. 295-302. 201-210 + 3 ilustr. 3-4. 16-21 août 1984. nr. 1987-1988. p. 73-86. Cernovodeanu. Lisbonne. Bucureşti. XIV (XVIII). Ciobanu. În: Nouvelles etudes d'histoire. [Une variante inconnue des armoiries de la Roumanie dans un tableau héraldique français réalisé entre 18611862]. 1990. Dan.

Maria Dogaru
299. Dalas, Martine. Corpus de sceaux français du Moyen Âge, Tome II. Les sceaux des rois et de régence. Paris, 1991, 337 p. Prezentare de M. Dogaru. În: „Revista Arhivelor”. LXIX (1992), nr. 1, p. 127-130. 300. Diaconu, Petre. Câteva consideraţii pe marginea unui sigiliu descoperit la Preslav (R.P. Bulgaria). [Quelques considérations en marge d'un sceau découvert à Preslav (R.P. Bulgarie]. În: Studii şi cercetări de numismatică. Nr. V 1971, p. 207210. 301. Dima-Drăgan, Corneliu. L'album héraldique des étudiants d'outre-mer de l'Université de Padoue (XVII-e - XVIII-e siècles). În: „Revue des études sud-est européennes”. X (1972), nr. 2, p. 271-280 + ilustr. (Despre stema fraţilor Damian, boieri munteni, bursieri ai lui Constantin Brâncoveanu la Padova). 302. Dogaru, Maria. Expoziţiile organizate la Liège în cadrul celui de al XI-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Ggeneralogice şi Heraldice. [Les expositions organisées à Liège pendant le XI-e Congrès International des sciences généalogiques et héraldiques]. În: „Revista Arhivelor”. LXIX (1972), nr. 4, p. 700 - 702. 303. Dogaru, Maria. Mulaje sigilare din Flandra şi Brabant (sec. X-XVII). [Moulages sigillaires de Flandre et de Brabant X-e - XVII-e siècles]. În: „Revista Arhivelor”. LII (1975), nr. 4, p. 418-425. 304. Dogaru, Maria. Arhivum Heraldiqum - Buletin Internaţional. Nr. 3-4, 1975. În: „Revista Arhivelor”. LIII (1976). Nr. 1, p. 104-105 (prezentare). 305. Dogaru, Maria. Sigiliile mănăstirilor de la muntele Athos. [Les sceaux des monastères du Mont Athos]. În: Mitropolia Moldovei şi Sucevei. 1976, p. 567-572. 306. Dogaru, Maria. Al XII-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Genealogice şi Heraldice – Londra, 31 august – 7
53

Bibliografia heraldicii româneşti
septembrie 1976. [Le XIII-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques, Londres, 31 août - 7 septembre 1976]. În: „Revue des études sud-est européennes”. Tome XV (1977), nr. 1, p. 170. 307. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réunion du Comité International de Sigillographie]. În: „Revista Arhivelor”. LV (1978), nr. 3, p. 367368. 308. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie de la Bucureşti. [Réunion du Comité International de Sigillographie de Bucarest]. În: „Revista de istorie”. Tom. XXXII (1979), nr. 2, p. 353-354. 309. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réunion du Comité International de Sigillographie]. Paris, 24-28 septembre 1979. „Revista Arhivelor”, nr. 4, 1975, p. 474-475. 310. Dogaru, Maria. Valoarea artistică a izvoarelor sigilare. Pe marginea unei expoziţii internaţionale de sigilografie. [La valeur artistique des sources sigillaires. Sur une exposition internationale de sigillographie]. În: Studii şi cercetări privind istoria artei. Seria Arte plastice, XXVI (1979), p. 193-198. 311. Dogaru, Maria. Expoziţia internaţională de sigilografie. [L'exposition internationale de sigillographie]. În: „Revista Arhivelor”. LVI (1979), nr. 3, p. 345-349. 312. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réunion du Comité International de Sigillographie, Budapesta, 19–20 septembrie 1981]. În: „Revista Arhivelor”. LIX (1982), nr. 2, p. 202-204. 313. Dogaru, Maria. Manifestări ştiinţifice internaţionale Al XV-lea Congres Internaţional de heraldică şi genealogie, Madrid; Reuniunea Comitetului Internaţional
54

Maria Dogaru
de Sigilografie – Toledo; Şedinţa Comisiei Internaţionale de Diplomatică – Saragosa. [Manifestations scientifiques internationales]. În: „Revista Arhivelor”. LX (1983), nr. 3, p. 332334. 314. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réunion du Comité International de Sigillographie]. Stuttgart, 19-23 septembrie 1983]. În: „Revista Arhivelor”. LXI (1984), nr. 2, p. 217-218. 315. Dogaru, Maria şi Feneşan, Costin. Al X-lea Congres Internaţional al Arhivelor. [Le X-e Congrès International des Archives]. Bonn, 16-21 septembrie 1984. Se prezintă şi lucrările Comitetului Internaţional de Sigilografie. În: „Revista Arhivelor”. LXI (1984), nr. 4, p. 217-219. 316. Dogaru, Maria şi Popovici, Ioan. Stema Daciei întrun album medieval. [L'emblème de la Dacie dans un album héraldique médiéval]. În: „Magazin istoric”. XX (1986), nr. 11, p. 17-18. 317. Dogaru, Maria. Lucrările Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Les travaux de Comité International de Sigillographie]. În: „Revista Arhivelor”. LXVI (1990), nr. 1, p. 106-108. 318. Dogaru, Maria. Catalogul expoziţiei „Simbolul, expresie a solidarităţii umane. Izvoarele sigilare şi heraldice reflectând colaborarea şi prietenia între popoare”. [Catalogue de l'exposition Le symbole – expression de la solidarité humaine. Les sources sigillaires et héraldiques qui reflètent la collaboration et l'amitié entre les peuples]. Bilingv, român-francez. Edit Militară, Bucureşti, 1990, 155 p. 319. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie [Réunion du Comité International de Sigillographie]. În: „Revista Arhivelor”. LXVIII (1991), nr. 1, p. 567.
55

323. 321. ilustr. Consideraţii asupra unui document de vexilologie [Quelques considérations concernant un document de vexillologie]. 407-409. p. 1990. Ileana-Maria. LXIX (1991). Interferenţe”. Dogaru. 324. Catalog (şi studiu) al expoziţiei internaţionale .mai 1996 (bilingv româno-francez). 326. I (1995). În: „Revista Arhivelor”. Maria. LXXI (1994). [Catalogue de l'exposition „Héraldique roumaine – héraldique française. Organizată în iulie 1994 la Biblioteca Academiei Române. Interférences”]. Dogaru. [Réalisations et projets d'avenir du Comité International de Sigillographie]. 124-127. Tradiţie şi modernitate în heraldica orăşănească. Dogaru. 303-305. nr. Dogaru. p. Revue française d'héraldique et sigillographie. Maria. nr. Peter Ruk. 117-128. 325. Dogaru. LXXI (1994). Dogaru. Maria şi Ratcu. [Tradition et modernité dans les armoiries des villes]. În: „Revista Arhivelor”. reproducere dactilografiată. În: „Revista Arhivelor”. p. nr. În: „Hrisovul” serie nouă. Dogaru. Beiträge 56 . Graphische Symbole in mittelalterlichen Urkunden. Târgovişte. p. 47 p. Catalogul expoziţiei „Heraldica românească – heraldica franceză. 322. 1. [Manifestations scientifiques internationales dans le domaine de l'héraldique]. În: „Revista Arhivelor”. Maria. 291312. 3. Realizări şi proiecte de viitor ale Comitetului Internaţional de Sigilografie. 4. 3. Reuniunea de la Haye (septembrie 1993). Maria.Bibliografia heraldicii româneşti 320. p. Manifestări ştiinţifice internaţionale în domeniul heraldicii. Paris. Maria. 1996. nr. n 54-59 (1984-1989). 327. Maria. [La liste des organismes officiels et des groupes indépendents de généalogie et d'héraldique de différents pays]. LXX (1993). Lista organismelor oficiale şi a grupelor independente de genealogie şi heraldică din diferite ţări. Maria. Dogaru.

Sigiliile chinezeşti de la Arad între artă şi utilitate. Dogaru. Ede. 333. p. În: Etudes byzantines et post-byzantines. De la guivre des Visconti à la salamandre de Français I-er. 329. Bucureşti. II. 1939. Mihail. p. [Les blasons de l’empire hongrois ou les armoiries des régions d’Hongrie]. Hugonhout. 10. p. În: „Magazin istoric”. p. juin-septembre 1996. În: „Revue historique du sud-est européen”. 328. nr. nr. Héraldique officielle canadienne]. VIII. Bucureşti. În: Der Bukarester Salon. 1939. 7. LXXIV (1997). Pesta. Holban. 1. Illustrierte rumänische Rundschau. p. Rümänische Wappen-Sagen. Edit. Maria. 1946. Autour de la Salamandre. 334. Octavian. Les armoiries de la ville d'Asprokastron et leur origine byzantine. Extras. Holban. [L'exposition internationale d'héraldique Ottawa. 332. 1884. 1996. Jean.Maria Dogaru zur diplomatischen Sigmaringen. Academiei Române. Vol II. Ivanfi.( conţine şi stemele atribuite de herladişti străini Ţării Româneşti şi Moldovei). În: „Revista Arhivelor”. V (1971). Bucureşti. 28-30. 335. 15-16. XIX (1985). Iliescu. 196-216. Simbolul bonete roşii. 288-282. Semiotik. Heraldica canadiană oficială. 16 p. Cartea Românească. Maria. A magyar birodalom vagy Magyaroszag Részeinek cimere. 1869. Expoziţia internaţională de heraldică . 57 . [Les sceaux chinois d'Arad entre l'art et utilité]. Extras din „Revista Arhivelor”.Canada iunie-septembrie 1996. I. nr.Ottawa . Hogea-Velişcu. 206-214. 98 + pl. Maria. [Le symbole bonnétes rouges]. Canada. Ian Thorbeke Verlag. p 155-159. 1991. 331. Bucureşti. În: „Magazin istoric”. Gaster. 330. XXII. p.

131 p.a. În: „Analele Academiei Române”.Bibliografia heraldicii româneşti 336. Seria III. Constantin. Despre stemele româneşti ale lui Richenthal. Rapport concernant l'enquête sur les matrices des sceaux. Stefan Krzysztof. 337. 1927. VII. Kurt Gerhard dr. 1975. Iaşi în secolul al XVIII-lea. VIII (1966). contenu et fonctions]. Geneza. Sjendnoceni Rumunu. Jean Nicolas. L`apparition. Band I. 21 august – 7 septembrie 1976. Ioan S. 2. Karadja. Ses ornements communs dans la graphique de certains livres imprimés à Bucarest. 334 p. 341. 436-437. I. p. f. p. 1993. tresci. Delegaţii din ţara noastră la conciliul din Constanţa (Baden) în anul 1415. 5-7 p. (Despre stemele princiare ale lui Dimitrie Cantemir). Mănescu. 343. În: „Hrisovul”. Karadja. Berlin. [L`Héraldique de la Roumanie]. 249 ilustr. [Les armoiries de Georgie et de la Valachie. Referat la al XIII-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Genealogice şi Heraldice. Tbilisi et Iassy au XVIII-e siècle]. Londra. 339. 58 . Varşovia. Stemele Georgiei şi Ţării Româneşti. Serie nouă. Constantin. 342. Phaleristik Rumäniens. [Sur les blasons roumains de Richenthal]. nr. funkcje. 340. ilustr. Contributions héraldiques à l'histoire des sociétés secrètes. Praga. Kuczynski. tom. II (1927-1929). [Les blasons territoraux polonaises. 231-235. Tbilisi. Klietminn. Stefan Krzysztof. "Ianus". 155-156. Polskie Herby ziemskie. + ilustr.. 16 p. Iosef. (Prezentare de M. 1995. nr. [Délégations roumaines au Concil du Constanza – Baden en 1415]. În: Studii şi cercetări documentare de bibliografie. Kuczynski. În: „Revista Arhivelor”. p.. Ornamentele comune în grafica unor cărţi tipărite la Bucureşti. Dogaru). 338. 4-5. 1993. Macurek. 59 p. Manu.

350. Le sceau de la ville de Lyon en 1330. Metman. Bucureşti. Jean Nicolas. 35-36. În: Recueil du XV-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 1023-1041 cu ilustr. Andrei. I. [L'idée de la Dacie dans la stemmatographie illirique]. („Le club français de la médaille”. 8. [La croix de St. Madrid. 1925 septembre 1982. Yves. În: „Revista de istorie”. 417-426. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice.Maria Dogaru 344. Metman. În: „Glasul Bisericii”. Yves. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Romane”. Mănescu. 469-470 (prezentare de Dogaru. p. Recueil du XVI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 345. 47-51. nr. Helsinki.). 1978. 11-12. 5-23. André . XIV (1919). simbol heraldic. Moisil. Bucureşti. p. Eléments d'héraldique roumaine dans l'armorial russe. 24-25. Mănescu. 348. 139-140. Vers une crypto-héraldique. 1511 (prezentarea Dogaru. Toute vie est couleur. Crucea Sf. Das Oswalduss-symbol in der Wappentierwelt Osteuropas. (Extras). nr. Mănescu. M. Dimitris. 347. (Le club français de la médaille”. 1981. Madrid. p. LV (1978). Les étapes de la progression d'une grande cité vers la liberté.symbole héraldique].). p. p. 1986. Roma. p. Edition Scientifique Italienne. Stelian. nr. 16-21 août 1984. no. 8 f. no. Năstase. Metzulescu. 1969). În: Genealogica et Heraldica. XXXI (1978). 351. pl. p. 349. 1983. M. Jean Nicolas. XIX (1960). [Monnaies polonaises aux armoiries de la Moldavie]. 1972). p. Helsinki. Monete polone cu stema Moldovei. 346. Ideea Daciei în stemmatografia illirică. 59 . 4. 1980. L'aigle bicéphale dissimulée dans les armoiries des Pays Roumains. În: „Revista Arhivelor”. Tom. Jean Nicolas. 357-374. Constantin.

353. t. 1980. Heraldicae regni Hungariae Specimen regia provinciarum. Cracovine. 3-32. Bucureşti. 1958. p. reproducere şi comentarii asupra stemei familiei Movilă. Empire Romain].Bibliografia heraldicii româneşti 352.. 226-232). VII. Réthy.V. 98-108. Năsturel. Moldovei şi Transilvaniei). În: „Revista pentru istorie. Typis. Dimitris. În: „Archiv für Ordenskunde”. 1992. Ioan. [Le sceau patriarcal découvert à Constanta]. Stematografia lui Paul Ritter. Nr. p. Sigiliul patriarhal descoperit la Constanţa. P. Armele Sf. I-III. 1766. Al. 360. 166-176. Franciscus Carolus. Năsturel. Caesarius. + ilustr. Orbis Poloni. Palma. 121-123. 1984. Franciscus. II. 121 p. László. 358. XVI. Imperiu German. [Contributions à la numismatique des voïvodes 60 . Un armorial din secolul al XVIII-lea. Ioannis Thomae de Trattern. P. [Le principauté de Wied et l’esquisse généalogique de la Maison princiaire suivie d’armes de la famille]. Berlin. p. 3. 357. nr. Une aigle bicéphale deguisée sur une charte inédite de Michel le Brave (1599). O. VIII. Okolski. 1914. nobiliumque scuta complectens. 2 ilustr. 1915-1922. Popovici. ilustr. p. 354. Năstase. Adalékok a havasalyi vajdoság numizmatikjához. ClujNapoca. Atena. În: Biblioteca şi cercetarea. (Sunt incluse şi stemele Ţării Româneşti. arheologie şi filologie”. Popeea. p. 2 tab. Principatul de Wied şi schiţa genealogică a Casei princiare urmată de armele familiei.. (Descriere. 1941-1645. 359. [Les armes du St. t. Bucureşti. Stemmatographia de Paul Ritter]. Neubeker.V. I (10)+ 557 (-578) p. [Un armorial du XVIII-e siècle. În: Studii şi cercetări de numismatică. 14 p. 356. 355. Der Orden „Michael der Tapfere”. Vindobonae.(Extras). Simon.

361. 433-436. International Congres of Genealogical and Heraldic Sciences. 97-106. XVI. 362. Neagoe Basarab). seria II. Proceedings. 23 p. [Les Armoiries aux "têtes de nègres]. Londra. ca şi a stemelor lui Stanislaus din Neamţ şi Dobromir din Ţara Românească).N. Adam Berg. Xenopol”. 1974. W. Martin. + 4 pl.. p. 52-53. D. 1888. und 11. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. (Comentarii asupra stemei Ţării Româneşti. 366. 1978. Sect. XL. D. München. August 31 – September 7th 1976. În: XIII-th. În: „Analele Academiei Române". dezbateri 18931894. 169-181. Iaşi. XXIV.A. Stuttgart. 1979. t. 364. 239-259. VIII (1888). nr. Héraldique. Alexandru al II-lea Mircea. p. 1892. Steme cu "capete de negri": înlăturarea unei legende din heraldica românească norddunăreană. Marcel. Rezachevici. München. Sturdza.Maria Dogaru transalpins]. 9-13 sept. 363. 1987. 71-98. Schrot. Mem. Sturdza. Ist. Jahrhunderts. p. seria II. 365. Wappenbuch des Heiligen Römischsen Reiches und allgemeiner Christenheit in Europa. 1581. Bucureşti. Secţ. vol.. Sturdza Săuceşti. Anciens blasons roumains du XII-e siècle. În: Arhaeológiai Értesítö. Ist. XII-e Congres International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. (Se prezintă stema Ţării Româneşti). D. Byzantinische Präheraldik des 10. Mem. Rudt von Collenberg. Dare de seamă despre colecţiunea de documente istorice române aflate la Wiesbaden. Cronica lui Ulrich de Richenthal asupra Conciliului de la Constanţa (1414-1418). p. Extras. În: „Analele Academiei Române”. [Compte rendu sur la collection de documents historique roumains se trouvant à Wiesbaden]. t. p.A. 61 . (Descrierea stemelor atribuite de Richenthal Ţării Româneşti şi Moldovei. Constantin. p. (Conţine şi stemele atribuite Ţării Româneşti şi Olteniei). sigiliile heraldice ale domnitorului Vlad Dracul.

Vârtosu. 131-132. 372. Ţabrea. p. Londra. 373. 263-277. p. 1901.XIX-e siècles). Mémoire au Congrès d'histoire comparée. en 1581]. 1984. Notice sur les armoiries du peuple roumain. XXIV.A. [L'influence polonaise sur les premières monnaies moldaves]. Un exemplar inedit al lucrării lui Hiérosme de Bara "Le Blason des armoiries" apărută la Lyon în 1581. Wyrostek. Referat la al XIII-lea Congres International de genealogie şi heraldică. [La signification historique d'une enseigne héraldique: le blason du "roi de Valachie" dans l’armorial Wijnbergen]. Emil. Influenţa polonă asupra primelor monete moldoveneşti. În: „Revue des études sudest européennes”. nr.7 septembrie 1976. Urechia. I. Maçon. În: „Analele Institutului de Istorie şi Arheologie A. 1932. Les armoiries de la Valachie dans un blason italien de 1600. Tanaşoca. Bucureşti. [Un exemplaire inédit de l'ouvrage de Hiérosme de Bara – „Le Blason des armoiries”. Paris. 1900. 1987. paru à Lyon. Red Dragov Sasowna Wegrzech i Rusi Maliskiej. Cracovia. În: Biblioteca şi cercetarea. 371. Semnificaţia istorică a unui însemn heraldic: Stema "regelui Vlahiei" din armorialul Wijinbergen. 1. 31 august . p. 59-70. VIII. Ştefănescu. XVIII. (Se fac referiri la reprezentările heraldice gravate în sigiliile domnitorilor din Ţara Românească şi Moldova). Ludovik. nr. reflétées par le sceau du Prince régnant (XVII-e. 193-207. Nicolae-Şerban. Adriana. 370. ilustr. D.Bibliografia heraldicii româneşti 367. 192 p. Xenopol”. IV(1966). Les relations de la Moldavie et de la Valachie avec l'Empire Ottoman. 1-2. p. 368. nr. nr. 1944. 62 . V. În: Cronică numismatică şi arheologică. 20 p. Cluj Napoca. Iaşi. 369. Mihail. 197-206. Ştefănescu.

(Studiu asupra matriţei unui sigiliu heraldic presupus a fi aparţinut lui Petru vodă Cercel). Bădără. Pătraşcu le Bon]. 1968. [A propos de l'épée et le sceau de Tudor Vladimirescu]. Bartsch. 63 . Doru. 120128. În: Acta Musei Napocensis. p. [Le sceau de Constantin Brâncoveanu apposé sur un livre relevant des collections de la Bibliothèque Centrale Universitaire de Bucarest]. p. IV (1873). Magdalena. [Nouveaux éléments dans les armoiries des princes de Valachie]. Despre sabia şi sigiliul lui Tudor Vladimirescu. 377. 5. În: Acta Musei Napocensis. 533-538. HERALDICA ŢĂRII ROMÂNEŞTI 374. [La matrice du grand sceau du voïvode de la Valachie. În: „Revista de istorie”. Elemente noi în stemele unor domnitori pământeni din Ţara Românească. VII (1921). 509-512.VI. Brătianu. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. Ferdinand şi Dogaru. Tiparul sigiliului mare al domnului Ţării Româneşti Pătraşcu cel Bun. 679-683. 379. 375. Scutul unguresc în armele Basarabilor. 1981. 5. Gh. ilustr. 376. Magdalena. 172-173. Bunta. 4-6. (Sunt analizate impresiuni sigilare domneşti din a doua jumătate a secolului al XIX-lea). În: „Columna lui Traian”. nr. XLII (1989). nr.D. [Le bouclier hongrois dans les armoiries de la famille des Basarabs]. I. Bunta. C. p. O carte cu pecetea lui Constantin Brâncoveanu în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare. 1965. p. 5 ilustr. Un tipar de sigiliu din secolul XVI. 95-l03. p. II. Aricescu. p. Maria. 378. [Une matrice sigillaire du XVI-e siècle]. În: „Revista de istorie”.

Stindardul cel mare al lui Mihai. 8+9 ilustr. 10 (122). Tom XXIX (1976). În: Opere. 381. nr. Dan. XXX (1991). În: „Tribuna României”. p. Cernovodeanu. Anexe. Bucureşti. Cernovodeanu. + 5 ilustr. Caragiale. [L'evolution du drapeau tricolore roumain de 1834 à 1881]. 64 . l'emblème et le sceau de Constantin Brâncoveanu. 730-753. p. nr. 385. XCIV (1976). Oradea. p. 280-300. În: „Biserica Ortodoxă Română”. În: „Familia”. 386. Evoluţia drapelului tricolor român între 1834-1881. p. Contribuţii la studiul însemnelor heraldice ale lui Vlad Ţepeş. 382. [Contributions à l'étude des ensignes héraldiques de Vlad l'Empaleur].Bibliografia heraldicii româneşti 380. 383. 1982. În: „Magazin istoric”. p. O contribuţie heraldică la istoria Brâncovenilor. Unirea Ţărilor Române în sigiliul lui Mihai Viteazul (1600) [L'Union des pays roumains représentée sur le sceau du prince Michel le Brave]. Freiburg in Bresgau. IV. Dan. [Contributions à l'étude des emblèmes héraldiques de Michel le Brave]. 7-8. [Le grand drapeau de Michel le Brave]. 1963. Contribuţii la studiul însemnelor heraldice ale lui Mihai Viteazul. „Revue roumain d’histoire”. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. 7. Vol. p. Cernovodeanu. 66. Ed. Les armoiries. 249-266. Cernovodeanu. 253-262. 1731-1743. În: „Revista de istorie”. pag. IX (XIII). nr. Perpessicius. Cernovodeanu. Dan. Dan. p. Căzan. 1975. [Contribution héraldique à l'histoire des Brancovans]. 11. [L'Union des pays roumains reflétée dans le sceau de Michel le Brave de 1600]. nr. Mateiu. Dan. 387. Ileana. Cernovodeanu. IX (1975). XI (CXI) V. 384. 1975. 3-4. Dan. nr. Unirea în sigiliul lui Mihai Viteazul din 1600. nr. 15 + 5 ilustr. 14 ilustr. (Comentarii asupra originii şi evoluţiei stemei Ţării Româneşti).

O emblemă cantacuzină la Muzeul Naţional de Antichităţi. Cernovodeanu. În: „Magazin istoric”. 392. 394.XIX-e siècle]. Les émissions monétaires armoriées des princes de Valachie au XIV-e et au XV-e siècle et leurs implications dans l'histoire de cette principauté.S. septembre 1979. O distincţie românească necunoscută. 1. I (1964). p. 2 p. Dan. Serie nouă. 49-54. Dan. 151163. nr. În: „Revista Muzeelor”. 389. XXXIII (1996). enfin de Romanie au XIX-e siècle (1834-1987). 100-122. Pavel. În: „Vexilla Belgica. În: Actes du IX-e Congrès International de Numismatique. Un thème bien controversé dans l'historiographie roumaine: le fameux sceau de 1600 de Michel le Brave. 1982. nr. Annuaire de la Société Belge de Vexillologie” (1983). p. IX-e Congrès de l'Académie Roumaino-Américaine. 390. 62-63. Berne. 3. Cernovodeanu.Maria Dogaru 388. Dan.. + 2 pl. Les pavillons de la marine militaire et de commerce de Valachie et de Moldavie. [Un cas inédit d'emploi des armoirires privées pour une cérémonie officielle en Valachie . 391. Brown University. p. 8p + 22 ilustr. Providence. U. [Un emblème cantacuzène au Musée 65 . nr. Un caz inedit de folosire a unei steme având un caracter privat într-un ceremonial oficial de stat din Ţara Românească (secolul al XIX-lea). 393. Chihaia. Luxembourg. Deux armoiries sculptées appartenant aux voïvodes Vlad Dracul et Neagoe Basarab. 1984. Cernovodeanu. Chihaia. Dan. [Une décoration roumaine inconnue]. Dan. cu 22 ilustr. Publiés par l'Association Internationale des Numismates Professionnels.A. 891-903. Louvain-la-Neuve. ilustr. În: „Revue roumain d'histoire d'art”. Bucureşti. Cernovodeanu. Bruxelles. 4-6 Mai 1984. XXI (1991). Cernovodeanu. p. puis des Principautés Unies. Pavel.

V (1994). Semnificaţia stemei de piatră a voievodului Radu cel Mare. 396.Bibliografia heraldicii româneşti national d’enntiquités]. Studii privitoare la numismatica Ţării Româneşti. Stema de piatră a voievodului Vlad Dracul de la Muzeul oraşului Curtea de Argeş. Chiper. Docan. 399. XVI). ilustr. V++1968). Seria. 6-8. Ovidiu. Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor folosite de Guverul provizoriu şi Locotenenţa domnească din Ţara Românească (9 iunie-13 septembrie 1848). [Études concernant la numismatique de la Valachie]. [L'emblème en pierre du voïvode Vlad Dracul existent au Musée de la ville Curtea de Argeş]. nr. Maria. [Les armoiries en pierre du prince Vlad Dracul. VI (1969). découvertes à Curtea de Argeş]. Chihaia. p. În: „Revista Muzeelor”. Muzee. 4. Cel mai vechi sigiliu cu legenda în limba română (sf. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor. 395. XIV (1980). p. 303-307. Stema cu leu a voievodului Ţării Româneşti. Pavel. p. [Les armoiries au lion du voïevode de Valachie]. 1 ilustr. Sect. nr. sec. 9 juin . 1909-1910. nr. 400. În: „Magazin istoric”. [Le sceau le plus ancien ayant la légende en roumain]. În: „Revista Muzeelor”.13 66 . Ioan. Chihaia. XXXII. 401. Chihaia. nr. nr. În: „Analele Academiei Române”. 5. Ist. În: „Revista istorică”. Dogaru. Pavel. p. 357-359. 3-4. [La signification du blason en pierre du voïvode Radu le Grand]. 6. XXXIX (1970). p. Pavel. 48-49. Cristea. II. În: „Buletinul monumentelor istorice”. 2. Mem. 397. t. 1. p. Nicolae. 459-567. [Contributions à la connaissance des sceaux employés par le Gouvernement provisoire et par la Lieutenance princière de la Valachie. 455-457. nr. XV (1978). ilustr. Stema de piatră a voievodului Vlad Dracul de la Muzeul oraşului Curtea de Argeş. p. 398. 65-66 + ilustr.

2. În: „Revista Arhivelor”. 405. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 1-2. Maria. nr. 169-171. 406. [Les conceptions des révolutionnaires de 1848. L (1973). 2. Maria. Maria. XLVII (1970). 265270. Dogaru. Maria. 407. 408.Maria Dogaru septembre 1848]. Sur le sceau de Michel le Brave et le sceau personnel de Théophane. Dogaru. [Les sceaux de type iconographique 67 . Maria. p. Liège. p. reflétées par les sceaux]. 29 Mai-2 Juin 1972. nr. Concepţiile revoluţionarilor paşoptişti oglindite în sigilii. 402. 403. nr. Dogaru. 134-138. Pe marginea folosirii sigiliilor cu caractere turceşti de către domnitorii Ţării Româneşti. p. 2. 404. [A propos de l'utilisation des sceaux aux lettres turques par les princes régnants de Valachie]. 379-384 + 5 ilustr. ilustr. 1973. p. nr. [Le symbole de la Dacie et les sceaux de Michel le Brave]. Dogaru. În: „Revista Arhivelor”. p. Maria. nr. ilustr. Maria. Particularités et évolution des ornements extérieur de l'écu dans les sceaux des princes régnants au Valachie au XVIII-e siècle. XXIII (1975). Braga (Portugalia). Supliment. LII (1975). XI (1968). 3. [Les sceaux de la chancellerie princière de la Valachie entre 1715-1821]. 307-308. 191-198 + 2 ilustr. p. Sigiliile de tip iconografic utilizate de domnii Ţării Româneşti. p. În: „Revista Arhivelor”. LI (1974). Simbolul Daciei şi sigiliile lui Mihai Viteazul. Dogaru. În: „Revista Arhivelor”. la mère du voïvode. Dogaru. Sigiliile cancelariei domneşti a Ţării Româneşti între anii 1715-1821. În: „Revue des études sud-est européennes”. În: „Revista Arhivelor”. Dogaru. 385-421 + ilustr.

p. În: „Revista de istorie”. 53-61. [Contribution à la connaissance des armoiries de la Valachie. 9. Primele steme reprezentate în culori. În: „Magazin istoric”. Bucureşti. 68 . Maria şi Negreanu. 409. 9. 3. al XVI-lea. 412. p. Les prémiers blasons en couleurs]. 3. 288-293. 1982. nr. În: „Revista Arhivelor”. Un sigiliu necunoscut de la Radu Şerban voievod. 1940. XLIX (1915). Dogaru. p. În: „Revista Arhivelor”. Armoiries et portrait]. 921-926. Stema voievodului Litovoi. [Les armoiries du voïvode Litovoi]. Dogaru. [Constantin Brâncoveanu. nr. XIX (1985). p. Maria şi Rînziş. Ioana-Alexandra. Constantin Brâncoveanu. nr. inclusiv cel al lui Petru cel Tânăr). 10. Maria. 6-7. Steme şi portret. Drăghiceanu. 333-337. comte du Royaume hongrois et prince du sacré Empire romain. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. (Studiu asupra unor inele gravate cu steme aparţinând unor domni ai Ţării Româneşti din sec. Dogaru. Dogaru. LX (1983). p. 413. George D. Florescu. LVI (1979). nr. 410. 923-935 + 1 portret + 1 ilustr. Bucureşti.Bibliografia heraldicii româneşti utilisés par les princes régnants de la Valachie]. Virgil. [Contributions à la connaissance des enseignes héraldiques employés pendant le règne de Matei Basarab]. [Un sceau inconnu du voïvode Radu Şerban]. 414. Un inel domnesc din veacul al XVI-lea şi câteva consideraţii cu privire la neamul Basarabilor din acel veac. [Un anneau sigillaire princier de XVI-e siècle et quelques considération concernant la famille des Basarab]. 411. nr. În: „Convorbiri literare”. Filofteia. XL (1987). Maria. + ilustr. p. 35 p. În: Tirajul. conte al regatului ungar şi Principe al Sacrului Imperiu Roman. Contribuţii la cunoaşterea heraldicii Ţării Româneşti. Contribuţii la cunoaşterea însemnelor heraldice din timpul domniei lui Matei Basarab.

XXXVI (1913-1914). „Revue roumain d’histoire”. Octavian. În: Cercetări numismatice. XIX (1945). V (1971). 1-2. Octavian. [Le drapeau de Mihnea Radu voïvode dans le Musée historique de Belgrad]. p. p. 187. V(1983). ilustr. Iorga. [Le sceau de Mihnea Radu voïvode]. Culegeri). Pecetea lui Mihnea Radu voievod. XXI (1992). 3 (48). Din trecutul unei steme. Octavian. Sect. mem. Extras. 73-105. Iliescu. 1-7.Maria Dogaru 415. Aurel. [Le drapeau de Tudor Vladimirescu]. Cu privire la monedele lui Mircea cel Bătrân. Radu. Tom. În: Oltenia (Documente. Vlad I-er. p. 207. p. Mem. [Les monnaies de Mircea le Vieux]. Ducaţii Ţării Româneşti cu numele lui Basarab Voievod. 183196. 25-27. [Le passé d'un blason. În: Cronica numismatică şi arheologică. Metzulescu. [Les ducats de Valachie au nom du voïvode Basarab]. + ilustr. 417. 134-138. O acvilă neobişnuită. Steagul lui Tudor Vladimirescu. 420. Ist. August Treboniu. The origins of the dragon symbol in Vlad Dracul heraldry and iconography. R. 2 ilustr. 12 p. Bucureşti. Centro Europeo di Studi Traci. Florescu. 1975. Jean N. Cartea a II-a. În: „Analele Academiei Române”. Cercetări. Iliescu. nr. 27-32. p. 421. Steagul lui Mihnea Vodă Radu în Muzeul istoric din Belgrad. seria II. 529-535. XXVII (1988). 1846. 69 . Mănescu. 16. VI. Laurian. p. 423. Viena. le sceau et les monnaies. Craiova. În: „Magazin istoric pentru Dacia”. Octavian. 1914. [A propos de l'origine des armoiries de la Valachie]. În: „Magazin istoric”. În: Studii şi cercetări de numismatică. Bucureşti. 418. În: Noi Tracii. pag. voïvode de la Valahie: le règne. nr. p. 419. nr. 422. p. Iliescu. 139-152. II. 1941. Iliescu. Cu privire la originea stemei Ţării Româneşti. Roma. 416. Nicolae. Une aigle insolite].

331-356 + ilustr. En connexion avec les sceaux de Mircea l'Ancien]. Apoteoza în fresca românească. Pecetea inelară a lui Mihnea vodă Turcitul. 845-860 + ilustr. 1945. 1024-1041. [Les armoiries de Matei Basarab dans les livres ecclésiastiques]. LXXVI (1958). 322-342. Pecetea atârnată a lui Mihai Viteazul. Extras. [Le sceau pendu de Michel le Brave]. Moisil. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 70 . 428. Ion Radu. 7 p + 1 pl. Crucea Sfântului Andrei. Stelian. 430. p. [Quleques eclaircissements relatifs au fondateur de la Cathedrale patriarcale. Metzulescu. p. 11-12. Mircea. V (1945). p.un symbole héraldique]. 47. XIX (1960). Metzulescu. LXXVII (1959). Stelian şi Metzulescu George.Bibliografia heraldicii româneşti 424. Referiri la sigiliile lui Mircea cel Bătrân. În: „Hrisovul”. XXIV (1965). Stelian. nr. ilustr. XVIII 1923. [Un blason intéressant provenant de Constantin Mavrocordat]. Metzulescu. În: „Biserica Ortodoxă Română”. 425. În: „Biserica ortodoxă română”. 9-10. simbol heraldic. În: „Hrisovul”. Autour des armoiries du prince Constantin Şerban et de la pierre tombale de son épouse la Princesse Balasa]. p. [L'Apothéose dans la fresque roumaine. p. 426. Metzulescu. Ion Radu. Stelian. 429. În: „Glasul Bisericii”. O stemă interesantă de la Constantin Mavrocordat. Constantin. 90-96. În jurul stemei lui Constantin Şerban şi a pietrei de pe mormântul soţiei sale Doamna Bălaşa. [La croix du Saint André . 3-4. 103-107. 34. Bucureşti. 427. Mircea. Stema lui Matei Basarab din tipăriturile bisericeşti. nr. p. nr. p. nr. În: „Glasul Bisericii”. 92-94. III (1943). Câteva lămuriri în legatură cu ctitorul catedraleiei patriarhale. [Le sceau annulaire de Mihnea voïvode].

XXIX-XXXVI (19351943). Serban Cantacuzino]. Constantin. Gheorghe Bibescu. [Les sceaux de Mircea le Vieux]. 437. Bule de aur româneşti. IV (1923). 1944. Constantin. 2 + 4 ilustr. Constantin. 49 (25 februarie). p. [Armoiries roumaines anciennes. D. 133-139. p. 32 p. În: „Universul”. p. 107-159. Moisil. În: „Universul”. 71 . În: Cronica numismatică şi arheologică. Considérations historiques et héraldiques] În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 1924-1925. nr. 2 + ilustr. VI (19441945). [Bulles d'or roumaines]. Constantin. În: „Universul”. nr. [La Monnaie de la Valachie du temps de la dynastie des Basarabs. ilustr. Studii istorice şi numismatice. Barbu Ştirbei. 2. [Armoiries roumaines anciennes. LVIII (1941). Alexandru Ghica. Basarab. Monetăria Ţării Româneşti în timpul dinastiei Basarabilor. Moisil. Moisil. nr. Constantin. Barbu Ştirbei]. Sigiliile lui Mircea cel Bătrân. Xenopol”. Steme vechi româneşti. Vechi sigilii domneşti de la Mircea cel Bătrân. Constantin. 126 (13 mai). Moisil. Constantin. nr. Consideraţii istorice şi heraldice. 432. + ilustr. Bule de aur româneşti. p. Iaşi. Moisil. ilustr. 2 +ilustr. 3-4. p. 24-26 + ilustr.Maria Dogaru 431. Moisil. [Bulles d'or roumaines]. nr. nr. [Les monnaies de Vladislav I-er. Bucureşti. În: „Revista Arhivelor”. 435. 434. nr. ilustr. 436. 3. 438. 2. p. LVIII (1941). Monetele lui Vladislav I. LVIII (1941). Steme vechi româneşti. Moisil. [Anciens sceaux princiers de l'époque de Mircea le Vieux]. p. Basarab. Gheorghe Bibescu. 98 (15 aprilie). În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. În: „Universul”. Alexandru Ghica. Şerban Cantacuzino. Constantin. p. 83-90. 256-286. 433. Moisil. 146 (2 iunie). LVIII (1941). Extras. Études historiques et numismatiques].

inele şi bule de aur domneşti. III (1951). [Une nouvelle bulle d'or sigillaire en Valachie de Mihnea II].C. 444. Popescu. 72 . Ştiinţe istorice şi filozofice.Bibliografia heraldicii româneşti 439. Peceţi. Munteanu. p. 21. În: „Buletinul ştiinţific al Academiei R. în secolul XVIII. VIII (1966). Năsturel. XI (1914). Moisil. 442. În: „Revista Arhivelor”.R”. nr. Cu privire la bula de aur sigilară a lui Mihnea al III-lea. 445.P. 440. Capetele de arabi din stema Basarabilor. Mihai. Moisil. [Les sceaux du voïvode Constantin Serban 16541658]. Des ornaments communes dans la gravure des livres imprimés à Bucarest – Tbilisi – Iassy. p. p. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. În: „Revista Arhivelor”. În: „Buletinul ştiinţific al Academiei R. 443. Ştiinţe istorice şi filozofice. 1. În: „Convorbiri literare”. 4 (1952). D. p. [Les têtes d'arabes des armoiries des Basarabs]. O nouă bulă de aur sigilară din Ţara Românească (de la Mihnea II). [La signification des têtes d'arabes des armoiries des Basarabs]. Stemele Georgiei şi Ţării Româneşti. 782789. 28 + ilustr. [Interprétation des armoiries figurées sur des monnaies de la Valachie].P. un XVIII-e siècle].R”. Petrescu. 1925. Ornamente comune în grafica unor cărţi tipărite la Bucureşti – Tbilisi – Iaşi. p. nr. Rostul capetelor de arapi în stema Basarabeştilor. 446. LIX (1982). Ion. Constantin. XX (1966) (decembrie). [Les armoiries de Georgia et de Valachie. nr. Constantin. p. Interpretarea mobilelor heraldice de pe monetele Ţării Româneşti. [Sceaux. 103-104. anneaux sigillaires. Rînziş. 10 (XVIII). 1982.V. Filofteia. Gh. 1324. În: Studii şi cercetări de documentare şi bibliologie. p.838-841. Nanu. 1-2. II (1927-1929). În: „Viaţa militară”. [A propos de la bulle d'or sigillaire de Mihnea III]. 150-155 + 14 ilustr. bulles d'or princières]. 19-23. 441. 86-90. p. Sigiliile lui Constantin Şerban (1654-1658). P.

Sacerdoţeanu. 2. În: „Revista Arhivelor”. Pressburg. 5-16. Une rectification sigillographique]. Erdbeschreiburg und Naturwissenschaft". nr. p. [De nouveaux sur le sceau de Michel le Brave]. Aurelian. [Autographes et sceaux provenant de Michel le Brave]. În: „Revista Muzeelor”. 1766. În: Privilegierte Anzeigen. p. nr. 443-445. O rectificare sigilografică. Aurelian. În: „Revista Arhivelor”. 449. nr 5. Nicolae. 73 . XV (1941). VI (1944-1945). 2. Stema lui Dan al II-lea în legătură cu familiile Huniade şi Olah. 330-333. p. Sacerdoţeanu. Aurelian. Două steme şi autografe domneşti din 1616. Aurelian. 61-67 + ilustr. Sacerdoţeanu. IV (1940). nr. p. V (1968). [Les armoiries de Dan II et les familles Huniade et Olah]. p. În: „Revista Muzeelor”. „Hrisovul” şi sigiliul lui Mihai Viteazul din 27 iulie 1600. Tg. 453. Aurelian. 1. 1781. 161-162. În: „Şoimii”. ilustr. 455. Iarăşi despre sigiliul lui Mihai Viteazul. 454. 9-10. Marcel. nr. 365-37. p. I. Autografe şi sigilii de la Mihai Viteazul. Von dem Walachischen Wappen. Romanescu. p. [Deux blasons et autographes princiers de 1616]. 113-118. 451. Despre un sigiliu al lui Mircea cel Bătrân. 180-185. Sacerdoţeanu. nr. 296-313 ilustr. 452. nr. 1. V (1968). Viena. Seyvert. Seyvert. 58-60. p. 450. Despre steagul lui Mihai Radu. Sacerdoţeanu. [Sur le drapeau de Mihai Radu]. mai-iunie. 188-191. [Le Parchemin et le sceau de Michel le Brave du 27 juillet 1600]. V (1941). în "Ungarisches – Magazin oder Beiträge für vaterländische Geschichte. Von dem Walachischen Wappen.Maria Dogaru 447. Mureş. 448. În: „Revista Arhivelor”. În: Arhiva Olteniei. [Sur le sceau de Mircea le Vieux. Sulică. Johann. p. IV (1928). Vol. ilustr. Johann.

Arborele din peceţile şi bulele sigilare de aur. 1943. Giurescu. 1943. 178-183 + ilustr. I 1957. nr. Cu privire la stema Ţării Româneşti. Anton. I 1957. 547-550. 459. 8 p. 21-23. 9. În: „Buletinul Muzeului Militar National”. 456.D. În: Studii şi cercetări de numismatică. ilustr. Bucureşti. Steaguri domneşti din timpul domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica. I. 127-128. În: Omagiul lui C. ilustr. [Les drapeaux princiers provenant de l'époque d'Alexandre D. nr. 373-388 + ilustr. L'arbre figuré dans les sceaux et les bulles d'or]. 457. Ştefănescu. (Ţara Românească). 458. 307-355. Emil. ilustr. Grigorie. II (1905). p. 1013. Ghica]. Steagul lui Constantin Vodă Ipsilanti. Anton şi Potocki. Velcu. p. p. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. O nouă pecete a lui Mihai Viteazul. 74 . 460.Bibliografia heraldicii româneşti (Despre stemele Ţării Româneşti din 1616 cu autografele lui Nicolae vodă Pătraşcu şi Radu vodă Şerban). [A propos des armoiries de la Valachie. 2. Tocilescu. ilustr. În: Studii şi cercetări de numismatică. p. p. Tipare sigilare domneşti din secolul al XIX-lea. nr. 461. Anton. [Un nouveau sceau du voïvode Michel le Brave]. p. Extras. Velcu. În: Cronica numismatică şi arheologică. [Le drapeau de Constantin Ispilanti voïvode]. Vârtosu. [Le drapeau de Constantin Ispilanti voïvode]. Bucureşti. Steagul lui Constantin Vodă Ipsilanti. Velcu. Andrei. [Matrices de sceaux princiers du XIX-e siècle (Valachie). I (1937). XVII. 1944.

[Armoiries qui se trouvent sur la tour clocher du monastère Trei Ierarhi de Jassy]. nr. XXXIX (1970). I. Iaşi. Stema cu pisanie din vremea lui Ştefan cel Mare descoperită la cetatea de scaun a Sucevei. Mărturii heraldice cu privire la începuturile statului feudal independent Moldova. [Témoignages héraldiques concernant les débuts de l'Etat féodal indépendent de Moldavie]. Bătrâna. 1. Bălan. p. Adrian. HERALDICA MOLDOVEI 462. 255-257 + ilustr. St. 464. 466. 1980. Academiei. 58-61 + ilustr. Paraschiva Victoria. În: „Romanoslavica”. Alexandru. 465. [Éléments héraldiques sur les cahles découverts en Moldavie]. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. 1-2 Caiete heraldice. Bătrâna. p. XV (1967). vol. II (VII) (1995). nr. Suceava]. În: „Buletinul Monumentelor istorice”. Emil. Stema cu pisanie de pe turnul clopotniţă al mănăstirii Trei Ierarhi din Iaşi.VII. Adrian. Xenopol”. [Les armoiries à inscription votive du temps d'Etienne le Grand. Olteanu. Edit. Heraldica monetelor moldoveneşti. Unele consideraţii cu privire la stema dinastică a Moldovei în vremea lui Ştefan cel Mare. Lia şi Bătrâna. C. [L'héraldique des monnaies moldaves]. p. 99-114. 315-343. Lia şi Bătrâna. Comunicare la al II-lea 75 . Elemente heraldice pe cahle descoperite în Moldova. În: „Arhiva Genealogică”. découvertes dans la capitale du pays. p. p. XXIV (1987). Becker. Bucureşti. În: Constituirea statelor feudale româneşti. Batariuc. [Quelques considérations concernant les armoiries dynastiques de Moldavie pendant l'époque d'Etienne le Grand]. 195-208. D. Andronic. 463. 467.

1926. 29 septembrie . Seria II. nr. Bucureşti. 470. 17-20. Comunicare la al III-lea Congres Naţional de Numismatică şi Arheologie. Bucureşti. 471. 469. În: Studii şi cercetări de istoria artei. XXXVI (1913-1914). Botezat. 76 . 472. Botezat. I. În: Studii şi materiale de istorie medie. Bogdan. În: Studii şi cercetări de istoria artei. VII (1958). Eugen. Eugen. 1-2. Ist. XV-e. Berza. Berza. XIV. Mem. II (1955). Simbolul de pe stema Moldovei. O străveche matrice de pecete românească. Bucureşti. Damian P. 27 p. [Les armoiries de la Moldavie au temps d'Etienne le Grand]. Stema Moldovei în veacul al XVI-lea. Mihai. În: „Filatelia”. XVI-e siècles]. Paris. nr. 1935. Berza. Originile heraldice ale mărcii "cap de bour”. 99-128. 1956. nr. Stema Moldovei în timpul lui Ştefan cel Mare. XV. p. Mihai. Bogdan. 1956. Ioan. [Une ancienne matrice de sceau roumain]. 1-2. În: Cronica numismatică şi arheologică. Bourul şi zimbrul. III (1956). nr. [Les armoiries de la Moldavie. t.1 octombrie 1935. Mihai. 245-264 + 15 pl. p. Album paleografic moldovenesc şi documente din sec. p. (Sunt reproduse numeroase sigilii domneşti). 468. Nr. 11. Extras. Stema Moldovei. + 105 pl. 20 p. Documents des XIV-e. 473. 69-88. 29 septembrie . p. + 15 pl. XI.Bibliografia heraldicii româneşti Congres de Numismatică şi Arheologie . XVI cu o introducere şi cu rezumate de Nicolae Iorga. Cernăuţi.1 octombrie 1935.Cernăuţi. p. Les origines héraldiques du timbre poste "tête d'aurochs"]. [Album paléographique moldave. 17-40 + 5 pl. [L'aurochs et le bison]. [Les armoiries de la Moldavie au XVI-e siècle]. 152. 474. p. În: „Analele Academiei Române”. [Le symbole des armoiries de Moldavie]. Sect.

Tom. Dan. 1975. Cernovodeanu. Valerian. [L'Héraldique dynastique monétaire moldave du XIV-e au XVI-e siècle et réalités historiques qu'elle reflète]. p. +14 ilustr. (Une imprimerie pour les moule de sceaux du voïvode moldave Ilias Rares). nr. 19-25 septembre 1982. nr. p. Un sigiliu moldovenesc din perioada premergătoare Unirii Principatelor. nr. 1974. 17 p. 1983. I. 5 p. Bucureşti. 1976-1977. [Le blason d'Etienne le Grand]. Ciofu. Madrid. + 3 ilustr. LXXX-LXXXI. Dan. p. p. În: „Hrisovul”.XVI-e siècles. Muzee. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. [Un sceau moldave de l'époque antérieure à l'Union des Principautés Roumaines]. 77 . [Les composantes d`un symbole]. LXVII-LXIX. În: Recueil du XV-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Chişinău. Emil. Les reflets des armes royales de la Hongrie dans les armes dynastiques des princes de Moldavie (XIV-e. Dan. 1990. 478. 477. Cernovodeanu. Ciobotea. 476. În: Moldova suverană. 1945. 121-123. Madrid. august 9. Blazonul lui Ştefan cel Mare. 49-53. 391-428. Cernovodeanu. 479. Heraldica dinastică monetară moldovenească din sec. 1973-1975. În: „Revista Muzeelor şi a Monumentelor". Condurachi. 265-273 + 3 ilustr. Stema Moldovei în armele Cantemireştilor. Extras 1974. XIV-XVI şi realităţile istorice pe care le reflectă. p. V. Extras.Maria Dogaru 475. 481. XIX (1982). Iliaş Rareş. Componentele unui simbol. Dinică. Nr. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 124125. C. [Les armoiries de Moldavie dans le blason de la famille des Cantemir]. 480. 146-151. 6. În: Cercetări istorice. Cioban. V. Un tipar pentru turnarea matricelor de peceţi din vremea voievodului Moldovei. 277-293 + 14 ilustr.

488. 1 ilustr. Speranţa Teodora. Sigiliile lui Vasile Lupu. XVII . + ilustr. 2. [Le premier sceau en langue turque utilisé par les voïvodes roumains]. p. 221-225. Dogaru. În: „Revista Arhivelor”. [Les sceaux de Vasile Lupu]. 235-240. În: „Revista Muzeelor”. LXI (1984). Reprezentări heraldice pe documente de cancelarie din Moldova (sec. 532-533 + ilustr. nr. p. În: „Revista Muzeelor”. [Un sceau annulaire de Gaspar Graziani]. În: „Revista Arhivelor”. Cozma. Un sigiliu al domnitorului Radu Mihnea. VII (1970). În: „Revista Arhivelor”. 6. p. LXIII (1986). nr. III (1966). Un sigiliu inelar de la Gaspar Graţiani. Maria. nr. Dogaru.Bibliografia heraldicii româneşti 482. 13. X. Diaconescu. 487. [Le Décret à l'egard de la Commission d'heraldique et le Règlement de la Commission naţionale d'heraldique du Republique de la Moldavie]. 7172 din 1995. Decret cu privire la Comisia de heraldică şi Regulamentul Comisiei naţionale de heraldică din Republica Moldova. VIII (1971). În: „Revista Muzeelor”. 483. p. 486. nr. Elena. Maria. 2. 1990. Stema Moldovei în prima tipăritură românească din Transilvania. 346-348 ilustr. 485. În: Materiale de istorie şi muzeografie. p. 484. Demény L. Dogaru. [Les armoiries de la Moldavie imprimées sur la première publication roumaine en Transylvanie]. p.XVIII) păstrate la Arhivele Statului Iaşi. [Les sceaux de la chancellerie d'Etienne le Grand]. 197-202. 4. 489. 78 . În: „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. LXV (1988). Cozma. Primul sigiliu cu text în limba turcă folosit de domnitorii români (1652). Elena. Maria. [Représentations héraldiques sur des documents de la chancellerie moldave (XVII-e XVIII-e siècles) conservées à la Filiale des Archives de l'État de Jassy]. 1984. nr. nr. Sigiliile cancelariei lui Ştefan cel Mare. p. (Sigiliul lui Vasile Lupu). p. [Un sceau du prince régnant Radu Mihnea]. nr. 1. 60-63. 2. 225-227.

p.131-133. Mircea. 2. IV ilustr. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza". LXXXVII-LXXXIX 1983-1985. XVII-XVIII (1933-1934). 493. 496. În: Românii în istoria universală.2 Juin 1972. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. Braga. Iaşi. 1987.Maria Dogaru 490. 263-270. În: „Revue roumain d’histoire”. 419-422. 79 .XVI-e siècles). II/1. [Un moule de la matrice du sceau du voïvode de la Moldavie Ilias Rares (1546-1551). 495. Gorovei. [Sur les armoiries Despot Voïvode et Gaspar (1967). Ştefan. nr. Moldovei . [La genèse des armoiries de la Moldavie avec la tête d'aurochs]. 661-674.Despot Vodă şi Gaspar des princes régnants de Moldavie: Graziani]. 1973. Liège 29 Mai . Rudolf. 492. XXIII (1984). Vol. p. Steme şi raporturi politice: "Cazul" principilor Moldovei în veacul XIV. Xenopol”. Ioniţă. nr. Filipciuc. p. Ştefan. 84-88 + 1 ilustr. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 81-82. Armoiries et rapports politiques: le "cas" moldave au XIV-e siècle. În: „Revista Muzeelor”. XIV (1977). [L'influence polonaise sur les armoiries de la Moldavie et des autres blasons qui figurent sur des monnaies moldaves]. Gassauer. Iaşi. p. 560-563 + 491. nr. p. [Armoiries et rapports politiques: le "cas" moldave au XIV-e siècle]. 423-430.I. Dumitrescu. Geneza însemnului "cap de bour". nr. Despre stemele domnilor Graţiani. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 117-128. Un tipar pentru turnarea matricei sigilare a voievodului Moldovei Iliaş Rareş (15461551). Ştefan. p. 494. Dumitru-Darac. Influenţa polonă asupra stemei Moldovei şi a altor blazoane de pe monetele moldoveneşti. C. 6. p. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Gorovei. D. Gorovei. Les armoiries de la Moldavie et de ses princes régnats (XIV-e.

305-314. 167-168. p. Heraldica şi puterea suverană. Steme moldoveneşti augmentate în Polonia. [Trouvaille de la matrice d'un sceau de Petru Muşat]. 1964. 1-2. p. 297. nr. 500. În: „Cronica”. p. D. Aflarea pecetei tipar a lui Petru Muşat. În: „Arhiva Genealogică”. Bucureşti. Caiete heraldice. Cătălin. [L’heraldique et la pouvoir souveraine. În: „Arhiva Genealogică”. p. I. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. Academiei. [Les révélations d'un blason. 502. Despot Vodă şi heraldica. [L`embléme de Jassy sur les aniciens sceaux]. 47-54 p. Iliescu.305. Bucureşti. vol. N. Iftimi. [La matrice inconnue d'un sceau de 1666 du prince de la Moldavie. În: Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare. 9. Hriban. Grigoraş. 503. Ştefan. Două ipoteze. Destăinuirile unei steme. Octavian. Emisiunile monetare ale Moldovei în timpul domniei lui Ştefan cel Mare. Dimitrie Cantemir şi "delfinii" din stema Moldovei. Edit. 504. p. nr. 498. 2. nr. Stema Iaşilor în vechile peceţi. 181-234. 501. 499. Nicolae. IV (IX) (1997). Octavian. 285-297. Iftimi. XXIX (1994). Un tipar de pecete necunoscut de la Gheorghe Duca din anul 1666. IV (IX) (1997). [Les émissions monnétaires de Moldavie pendant le règne d'Etienne le Grand]. p. 7. În: „Glasul Bucovinei”. Le voïvode Despot 80 . [Les armoiries moldaves augmentées en Pologne]. vol. Iliescu. Gorovei. 1-2. [Dimitrie Cantemir et les dauphins des armoiries de Moldavie. Des effigies sur la monnaie de Ilias I-er]. p. nr. II (VII) (1995). 1964. Deux ipothèses].Bibliografia heraldicii româneşti 497. 1964. 1-2. Iaşi. Gheorghe Duca]. Efigii pe moneta lui Iliaş I. Xenopol”. XXII. Grămadă. În: „Arhiva Genealogică”. Sorin. Sorin. Extras. 5896 (22 aprilie). 1940. ilustr. Berza. Culegere de studii îngrijită de M. + ilustr.

În: „Marmaţia”. VIII (1915). Stema Moldovei pe clopotniţa bisericii din Todireni (Burdujeni). În: „Revista Muzeelor”. nr. 209-211. J. Constantin. Karadja. nr. p. Stemele lui Dimitrie Cantemir şi locul lor în heraldica Ţărilor Române. J. Ittu. Suceava]. 1937. [Influences héraldiques de Maramureş sur le premier blason du voïvode moldave]. Matei. 510. 512. 509. Nicolae. În: Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice. 5. [Un blason à l'inscription d'Etienne le Grand. XXII. x x x Marca Ţării Moldovei. pierdut în 1664. XXIV (1973). [Le blason de la Moldavie]. Mănescu. 1850. 166-167 + ilustr. nr. ilustr. nr. Bucureşti. p. III (1969). [Le drapeau roumain d'Alexandre Istrate Dabija voïvode perdu en 1664. redobândit în 1937.N. p. 1981. M. O nouă stemă cu pisanie de la Ştefan cel Mare descoperită la Cetatea de Scaun a Sucevei. Ce reprezintă stema de pe portretul lui Gaspar Graţiani. Stema Moldovei. VI (1969). p. 139-140.N. 323-329 + ilustr. 458-460. 37-42 + 1 pl. 506. 507. Mănescu. nr. [Que représentent les armoiries figurées sur le portrait de Gaspar Gratiani]. Iorga. În: Studii şi cercetări de istorie veche. [Les armoiries de la Moldavie]. 2. p. retrouvé en 1937]. 157-161. 5-6.N. 5. J. În: „Magazin istoric”. În: „Magazin istoric”. Influenţe heraldice maramureşene asupra primei steme a voievodului Moldovei. Steagul românesc al lui Alexandru Istrate Dabija voievod. [Les armoiries de la Moldavie sur le clocher de l'église de Todireni-Burdujeni]. 508. În: „Gazeta de Moldova”. découvert dans la capitale du pays. [Les armoiries de 81 . 505. ilustr.Maria Dogaru et l'héraldique]. p. 7-8. Mănescu. p. 51 (13 iunie). 511. nr.D. VI (1972). Constantin.

nr. 516. Moisil. Mănescu. În Târgovişte. 225-233 + 6 ilustr. 513. p. Minea. 1938.Bibliografia heraldicii româneşti Démetrius Cantemir et leur place dans l'héraldique roumaine]. 515. În: „Revista Arhivelor”. cetate a culturii româneşti. LVII (1941). Sigilii de aur de la Vasile Lupu. 1981. Considérations sur les armes de la Moldavie aux XIV-e et XV-e siècles. [Les armoiries de la Moldavie]. [Les armoiries avec la devise „Non solum armis”]. LXIII (1941). Cernăuţi.N. Moisil. nr. 139. În: „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas”.1 octombrie 1935. În: „Universul”. Comunicare la al V-lea Congres de Numismatică şi Arheologie. 106 (23 aprilie). Stema cu deviza "Non solum armis". Möhlenkamp. I. p. 1974. p. III. (despre o stemă eronat atribuită lui Dimitrie Cantemir). XIII. 98-99. Constantin. Die ältesten Siegel moldavischer Städte. În: Recueil d'études généalogiques et héraldiques. În: „Universul”. Mănescu. 518. Renate. 514. ilustr. nr. Sturdza. Jean N. 48-69. [Les armoiries de la Moldavie à l'époque phanariote]. Steme vechi româneşti. ilustr. Minea. Iaşi 14-16 octombrie 1937. Ilie. p. 2. [Sur le blason de la Moldavie]. 337-365. 520. Bucureşti. 401-402. 517. p. În: Cercetări istorice. 519. p. 1982. Stema Moldovei. L (1973). 29 septembrie . [Anciens blasons roumains: Ioan Sandu et Michel Gr. 82 . Târgovişte. Nr. Ilie. Stema Moldovei în epoca fanarioţilor. Moisil. Sturdza]. Ioan Sandu şi Mihail Gr. 465-480. Despre stema Moldovei. Comunicare la al III-lea Congres de Numismatică şi Arheologie. p. J. 1925. În: „Cronica numismatică şi arheologică". Constantin. 3. I. [Sceaux d'or de Vasile Lupu]. Constantin.

Gabriela. LVIII (1941). 2. 1969. Neamţu. În: „Universul”. Petcov. Sigiliile Cancelariei domneşti a Moldovei între anii 1711-1821. Chişinău. 528. 42 (18 febr. 14-20 nov.). În: „Revista Arhivelor”. 523. I. 522. 237-238. 3-4. A. Moisil. [Anciens sceaux. O lecţie de heraldică sau cum s-a născut stema Basarabiei. 83 . [Le tricolore de Bessarabie]. 526. p. p. p. [Une importante découverte à la citée de siège de Suceava. XII (1969). Popovschi. x x x O importantă descoperire la Cetatea de Scaun a Sucevei. Rădulescu. În: Simbol al demnităţii. Constantin. [Les sceaux de la chancellerie princière moldave de 1711 à 1821].Maria Dogaru 521. provenant des premiers princes régnants de la Moldavie]. ilustr. nr. Steme cu pisanie din vremea lui Ştefan cel Mare. 329-335. V. 11 (8 april). În: „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”. şi Siscanu. În: „Tribuna”. aprilie 3. Contributions a l’histoire du drapeau du peuple de la Moldavie]. Monede şi sigilii de la Ştefan cel Mare. 1991. 60. 525. VI. O. Bucureşti. ilustr. 46. p. p. În: „Vocea Poporului”. Contribuţii la istoria drapelului naţional al poporului Moldovenesc. nr. LXVII (1972). Tricolorul. Eugenia. 527. 2. [Contributions à la connaissance des armoiries moldaves à l'époque d'Etienne le Grand].. Les armoiries avec des inscriptions votives du temps d'Etienne le Grand]. nr. 2 ilustr. Tricolorul Basarabiei în 1917. Moisil. [Le tricolore. [Une leçon d'heraldique un l'histoire de la naissance des armoiries de Bessarabie]. 1990. În: „Universul”. 1990. Contribuţii la cunoaşterea stemei dezvoltate a Moldovei în epoca lui Ştefan cel Mare. p. p. 524. nr. 173-218 ilustr. În: Arheologia Moldovei. [Monnaies et sceaux provenant d'Etienne le Grand]. Moraru. Vechi sigilii româneşti de la primii domni ai Moldovei. 8. nr. LVIII (1941). Constantin.

În: „Icoana lumei”. Introducere în heraldica practică pentru Republica Moldova. În: „Cetatea Albă”. O monedă necunoscută a oraşului Cetatea Albă cu stema Moldovei. 6. U(rechia). 1960. p. Velescu. 536. V. Vârtosu. 261-275. Sah. 7 sept. nr. IV (1937). 59-63 + ilustr. Tabac. 84 . [Les armoiries de la Moldavie]. 7. 12 (23 martie). VII. p.und Landeskunde. nr. Edit Museum. Note şi discuţii sigilografice. (Ornamente în sigiliile domnitorilor Moldovei . În: Forschungen zur Volks. [L'Héraldique territoriale de Bessarabie et Transnistrie]. 531. 519-539. Silviu Andrieş. x x x Stema Moldovei. În: „Literatura şi Arta". p. 1996. Nazarov. 169 p. 2. p. XI (1968). 1865. Silviu Andrieş. 530. Beiträge zur Geschichte der Moldauer Leben. Heraldica teritorială Moldovenească în Imperiul Rus.A. I (1841). 533. p. [Héraldique territoriale de Moldavie dans l'Empire Russe]. III. În: Cercetări numismatice. În: Siebenbürgen (Boian). 189-190 + 4 ilustr. 1-30 noiembrie.secolul XIX). Sibiu. nr. [Introduction dans l'héraldique practique pour la Republique de Moldavie]. 36. Wappen der Moldau an einer Kirchenburg. În: Studii şi cercetări de numismatică. 1995. ilustr. 11.Bibliografia heraldicii româneşti 529. V. [Notes et discussions sigillographiques]. Chişinău. Tabac. [Sur le blason de la Moldavie]. Despre marca Moldovei. Tabac. Bucureşti. 534. 535. În: „Buletinul Instrucţiunii Publice”. nr. 1998. p. 532. [Une monnaie inconnue de la ville Cetatea Albă avec les armoiries de la Moldavie]. p. nr. 95-96. Oliver. Heraldica teritorială a Basarabiei şi Transnistriei. Silviu Andrieş. Emil. 910.

VIII. HERALDICA TRANSILVANIEI
537. Áldássy, Antal. A Magyar nemzeti Múzeum Könyvtárának címerlevelei. [Diplômes de noblesse de la Bibliothèque du Musée National d’Hongrie]. T. V (1717-1770). Budapest, 1939. (Descriere şi reprezentarea stemei conferită Transilvaniei de către împărăteasa Maria Tereza prin diploma din 2 noiembrie 1765, p. 413, nr. 781). 538. Bedeus, Von Schaarberg, Josef. Die Wappen und Siegel der Fürsten von Siebenbürgen und der einzelnen ständischen Nationen dieses Landes. Ein Versuch von J.B.V.S., George v. Closius, Hermannstadt, 1938, 38 p. 5 f. pl. (Se fac referiri la istoricul şi evoluţia stemei Transilvaniei). 539. Chiffletius, J.J. Insignia gentilicia Equitum Ordinis Velleris Aurei, Antwerpia. 1632, 14 f. + 232 (-245) p. + 1 f. (Descrierea stemei lui Sigismund Bathory, principe al Transilvaniei, p. 155 - 156, nr. 265). 540. Cristea, Dorin. Două sigilii ale familiei Bathory aflate în colecţia Bibliotecii Facultăţii de Istorie din Bucureşti. În: Caietul seminarului special de ştiinţe auxiliare ale istoriei, Opuscula bibliologica, genealogica, numismatica. Vol. II. Bucureşti, 1990, p. 13-16, ilustr. 541. Gassauer, Rudolf. Catalogul medaliilor, plachetelor şi insignelor bucovinene. [Le cataloque des medailles, plaquettes et insignes de Bucovine]. Suceava, 1935. 542. Iliescu, Octavian. Inelul de argint de la Cladova. [Anneau d'argent de Cladova]. În: „Ziridava”. XV-XVI (1987), p. 8586, ilustr.
85

Bibliografia heraldicii româneşti
543. Jákab, Elek. Az erdélyi országos czimerek története. [L’histoire des armoiries transylvaines]. În: „Századok”. I (1867), nr. 4, p. 336-352. 544. Jakó, Sigismund. Az erdélyi papírmalmok feudalismuskori történetének vázlata. [Bref historique des manufactures à papier de Transylvanie à l'époque féodale]. În: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia. VII 1962, fas. 2, p. 5981 şi IX 1964, fasc. 1, p. 55-92, ilustr. (Sunt prezentate filigranele heraldice ale fabricilor de hârtie din Transilvania). 545. Jakó, Sigismund. Filigrane transilvănene din secolul al XVI-lea. [Filigranes transylvains du XVI-e siècle]. În: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia. XIII 1968, fasc. 1 p. 319 + ilustr. (Despre filigranele heraldice ale fabricilor de hârtie din Braşov, Cluj şi Sibiu în sec. al XVI-lea). 546. Hulsius, Gandensis Levinus. Chronologia, hoc et brevis descriptio rerum memorabilium, în provinciis hac adjuncta tabula topographica comprehensis gestarum, isq: ad hunc MDIIIC (1597) annum praesente ex varris fide dignis authoribus. Collecta, per - Not. Imprim. Typis Christhophori Lochneri. Noribergas. (Stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei purtând capete de arabi, stema Transilvaniei). 547. Hurezan, Pascu. Un nou inel sigilar descoperit la Cladova, jud. Arad. [Un nouvel anneau sigillaire découvert à Cladova]. În: „Ziridava”. XIX-XX, 1996, p. 103-105. 548. Martian, Iulian. Contribuţii la heraldica vechiului Ardeal. [Contributions à l'héraldique de la vieille Transylvanie]. În: „Anuarul Institutului de Istorie Naţională”. IV (1926-1927), p. 441446. Extras. Bucureşti, 1928, 8 p. 549. Mănescu, J.N. Zur Geschichte des andeswappens von Siebenbürgen. [im 16. Jahrhundert). În: Genealogica et Heraldica. Viena, 1972, p. 533-538 + ilustr.
86

Maria Dogaru
550. Mănescu, J.N. Les armes de la Transylvanie (XVI-eXX-e siècles). În: „Revue roumain d’histoire”. XXXI (1992), nr. 1-2, p. 29-49. 551. Nagy, Iván. Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. [Familles d’Hongrie avec armoiries et tableaux généalogiques]. Vol. I-XII, Pesta, 1857-1868. (Sunt descrise şi reprezentate stemele familiilor principilor Transilvaniei Apafi, Barzay, Báthory, Bethlen, Rakoczy ca şi steme ale unor familii nobile româneşti). 552. Papai, Francisc. Ars heraldica seu consuetudinum heraldicum. Claudipolis, 1695, 12 f. + 206 p. 553. Popescu, Mihai. Sigiliul lui Sigismund Báthory, principele Transilvaniei. [Le sceau du prince Sigismund Báthory, prince de Transylvanie]. În: „Revista Arhivelor”. I (1924-1926), nr. 13, p. 328-332, 5 ilustr. 554. Popescu, Mihai. Stema Ardealului cerută de români după 1848. [Les armoiries de Transylvanie solicitées par les Roumains après la révolution de 1848]. În: „Convorbiri literare”. XVIII (1926), 3 (martie), p. 216-218 + ilustr. 555. Reicherstorffer, Georg. Chorographia Transylvaniae, quae Dacia olim appellata, alierumque provinciarum et regionum succinta descriptio et explicatio, excudebat Egidius Aquila. Viennae, 1550(-6) + ilustr. (Este reprezentată stema principatului Transilvaniei din sec. al XVI-lea şi a celor 7 oraşe cetăţi). 556. Resch, Adolf. Siebendürgische Münzen und Medaillen, von 1538 bis zur Gegenwart, mit 86 Tafeln. Hermannstadt, 1901, VIII + 292 p. + 86 pl. ilustr. (Monede şi medalii cu stema Transilvaniei). 557. Révai, Nagy. Lexikona az ismeretek Enciklopédiája, vol. I-XX. [L`encyclopédie des connaissances]. Budapest, 19111927. (Reprezentarea stemelor judeţelor şi oraşelor din
87

33-48. Sibiu. Arz von. Kéopeczi Jozef. Straussenburg. 563. Mitteilungen des Wappen-Herolds (Darmstadt).). 1971. Arz von. Berne. 1966. 1968. 186-187. Extras. nr. Paul Anttanger. Sebestyén. 565. p. vol. Erdélyi czimere. 786. 1917. An II (10) 1904. vol. p. Die Farben des Wappens der sächsischen Nation. III. XXXV. Neuchâtel. Die Siegel der drei Nationen. Vajay. Sibiu. În: Siebenbürgisch . Albert. În: Genealógiai Füzetek. 559. p. 3 şi 20-27). 813. 14-16.Bibliografia heraldicii româneşti Transilvania: judeţul Arad. Straussenburg. I. 783 şi oraşul Arad. 233. Das Wappen von Siebenbürgen. Das richtige Wappen von Siebenbürgen. În: Turul. Sebestyén Kéopeczi Jozef. judeţul Bistriţa-Năsăud şi oraşul Bistriţa. Zimmermann. Straussenburg. În: Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt. Czimerlevelek. Das richtige Wappen von Siebenbürgen. 561. judeţul Cluj. 88 . 564. 560. p. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Szabolcs de. Franz. 1982/2. 1930. 562. (Stema Transilvaniei şi a unor principi. p. 1. 17249 şi 17250. vol. p. 1930. Stannberg. În: Recueil du IX-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. În: Der Tappert. În: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde. 811 şi oraşul Cluj. Iaşi. 279. 8387 . nr. 1930. fig. [Diplômes d`anoblissement]. [Armoiries transylvaines]. Sibiu. Schlandt. Arz von Albert. p. XXV p. T. p. p. p. + ilustr. XI etc. 1-18. Les sources numismatiques de l'héraldique d'Etat Hongrois. 140-141. Hermann. 558. 17246. Albert.Deutsches Tageblatt. 19 p.

p. [L’Ordre „L’Étoile de la Romanie”. p. [Les décorations. 1994. ilustr. XVII (1947). În: „Muzeul Naţional”. Stema Principatelor Unite (1863). Premier décernement]. [Les armoiries de Roumanie]. Cuza Vodă şi Ordinul Unirii. Carsian A. [Les armoiries des Principautés Unies]. Bolliac. 33 (27 aprilie). Bucureşti. 40. ]. 567. nr.R. nr. 1936. 572. I-II. Bucureşti. 131132. A. Armele României. [Le voïvode Cuza et „l'Ordre de l'Union”. Tipografia Alfa. Dan. Carsian. 1966. p. titlurile de onoare şi alte distincţii ale Republicii Socialiste România. Un essai pour instituer une médaille nationale]. Prima conferire. p. 571. fas. Gr. Avakian. VIII. Buzdugan. 98-106. Lucia.R. Berindei. 89 . les titres d’honneur et autres distinctions de la République Socialiste Roumanie]. 568. Vol. Bielţ. Ordinul "Steaua României". Decoraţiile. 569. În: „Magazin istoric”.P. În: „Revista istorică română”. 10 (91). Moneda de 250 lei şi problema stemei României. Bucureşti.P. 570. VII (1973). 67-70. Cezar. I (1863). O încercare de instituire a unei decoraţii naţionale. Titlurile de onoare şi decoraţiile R.IX. 12 p. În: „Buciumul”. George. [La pièce de monnaie de 250 lei et le problème des armoirires de la Roumanie]. [Les titres d’honneur et les décorations de R. 1958. PRINCIPATELE UNITE – ROMÂNIA 566.

107. Dan. Independenţa României oglindită în heraldică. Bucureşti. Dan. 535-544. Dan. Independenţa României în heraldica. Contributions à l'étude de l'héraldique d'État des Principautés Unies Roumaines 18591866. 1978. Decoraţiile armatei române la 1877-1878. [L'idépendance de Roumanie reflétée dans héraldique]. p. Cernovodeanu. Dan. În: „Revue roumain d’histoire”. Cernovodeanu. p. V (1976). [Les décorations de l'armée roumaine en 1877-1878]. p. p. VI (1977).). 319-334 + 4 ilustr. + 18 ilustr. Cernovodeanu. 30-31 + 1 ilustr. nr. XVI (1977). Dan. 5 + 6 ilustr. (Extras. Originea decoraţiei "Trecerea Dunării”. În: „Tribuna României”. 576. În: „Tribuna României”. p. 5. 575. [L'Indépendance d'État de la Roumanie reflétée dans l'art héraldique national]. la numismatique et l'insignologie nationale]. IV. nr. XIV (1977). 90 . Contributions à l'étude d'héraldique d'État des Principautés Unies Roumaines (18591866). XIV (1977). 574. p. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. nr. nr. 97 (15 noiembrie). 10 p. 579. 5. 577. + 5 ilustr. Cernovodeanu. [L'Indépendance de la Roumanie dans l'héraldique. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. În: Muzeul Naţional. [L'origine de la décoration „Le passage du Danube”]. Dan. Cernovodeanu.Bibliografia heraldicii româneşti 573. 535-544 + 18 ilustr. 1978. Muzee. XVI (1977). Independenţa de Stat a României reflectată în arta heraldică naţională. 2. p. Cernovodeanu. În: „Revue roumain d’histoire”. Cernovodeanu. numismatica şi insignologia naţională. 578. 3. nr. 319-334 + ilustr. Dan.

Festival Roumain. 1. [L'histoire du tricolore de Pinciu]. Dan. 227-328. Cernovodeanu. Ciofu. J. Maria. LXX-LXXIV 1976-1980. Cricoveanu. [La medaille jubilaire Carol I. Focşani.Maria Dogaru 580. Documente de arhivă reflectând adeziunea maselor populare la Unire – 1859. 582. Unirea românilor din 1918 oglindită în simbol heraldic. Dan. 585. 423-426. [Les décorations roumaines de guerre]. XV-XXII. [L'Union des Roumains de 1918 reflétée en symbole héraldique].2 octombrie 1988. Recueil du IX-e Congrès International de Vexillologie. + 21 ilustr. Dogaru. Thaur. Les réglements legaux ou les décrets rélatifs à la création des décorations et des médailles de 1880 jusqu`à nos jours]. L'Héraldique comme moyen d'expression de la politique d'édification de l'État Roumain moderne (1838-1881). 584. 1932-1933. Ştefan. p. Valerian. [Documents des 91 . Ottawa. 583. Constandache. Gr. Medalia jubiliară Carol I. 587. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 1989. 1910. Romfest '88. Cernovodeanu. 124128. 4 p. 586. Câteva particularităţi heraldice ale monedelor româneşti din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 1985-1992. nr. p. Dănilă. 269-288 + 10 ilustr. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Ed a II-a. 24-27 aout 1981. Tirol. Decoraţiile româneşti de război. Fotache G. [Quelques particularités héraldiques des monnaies roumaines de la seconde moitié du XIX-e siècle]. gen. Cernovodeanu. L'évolution du drapeau tricolore roumain de 1834 à 1881. În: „Marisia”. Istoria tricolorului de la Pinciu (Judeţul Bistriţa Năsăud). Dan. Cleveland. 30 septembrie . p. În: Kongressbericht. Regulamentele legale sau decretele relative în crearea decoraţiilor şi a medaliilor de la 1880 şi până astăzi. 581.

Maria. 1-11. p. LXVI (1989). [Les symboles nationaux. p. 1-15. 1. 101-103. Le drapeau de la Roumanie. 588. În: Revista „Alo 981". Bibliteca Centrală Pedagogică. Primele însemne de distincţiuni române. În: „Revista Arhivelor”. Maria.. I. 589. 1993. Edit. 594. 1916. Stema ţării şi sigiliul statului. Editura Ministerului de Interne. p. De la Cuza la Marea Unire. Dogaru. Maria. Ed. Tradiţie. 109-131. 1993. nr.T. L’Hymne national de la Roumanie]. educaţie. p. 92 . XXIII (1993). 1996. p. C. În: „Magazin istoric”. Bucureşti. Les armoiries et le sceau d’État. Reprodus şi în vol. Dogaru. [Les premières enseignes de distinctions roumaines]. Maria. În: „Analele Academiei Române”. Anul I. 4-6. [Documente inedits concernant la couronne d'acier de la Roumanie]. N. Dogaru. Simbolurile naţionale. 26-32. În: „Herb”. Date noi privind coroana de oţel a României. 593. 590. 1. p. 65 p. Imnul Naţional al României. Tipare sigilare provenind de la suveranii României 1866-1947. 592. a 2-a în colecţia "Pro Patria". Ionescu. Istrati. Culegere de texte pentru activităţile de educaţie patriotică şi ostăşească. Stema de stat expresie a demnităţii poporului român şi a îndelungatei sale existenţe pe meleagurile străbune. [Moules sigillaires de souverains roumains 1866-1947]. Dogaru. Revistă Română de Heraldică. În: Analele Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza. 1913. Ziua Naţională. 1995. Dogaru. Drapelul României. [Les décorations roumaines]. Le jour national. Maria. Decoraţiile române. 2000. cultură. Bucureşti.Bibliografia heraldicii româneşti archives reflétant l'adhésion des masses populaires à l'Union 1859]. 591. nr. [L'évolution de l'héraldique nationale dès Couza à la grande Union]. [Les armoiries d’État expression de la dignité du peuple roumain].

93 . L'héraldique d'État des Principautés Unies (1859-1866). moneda metalică.N. 1-2. 236 p.N. et médailles roumaines. O stemă necunoscută a lui Alexandru Ioan Cuza. p. Vintilă.R. Manole. N. 1867-1994]. 3-4.Maria Dogaru 595. Ordine. p. În: „Revue roumain d’histoire”. 1927. C. Pavilioane româneşti de marină. lois et réglements]. Catalog numismatic. 303-320. Sterescu. croix. 1867 – 1994. Bancnote. cruci şi medalii româneşti. 597. [Des armoiries inconnues d'Alexandre Ioan Cuza]. Aurică. Jean. 1996. Jean. [Catalogue numismatique. Edit. În: „Revue roumain d’histoire”. Petre. 235-252. Zimbrul Carpatin. Mircea şi Smaranda. 3. legi şi regulamente. J. [Ordres. Extras. 1960. p. nr. 603. Mănescu. Mircea şi Smaranda. [Pavillons navals roumains]. L'héraldique d'Etat de la Roumanie contemporaine de 1918 à nos jours. XXVIII (1989) nr. Bucureşti. Catalog numismatic. nr. 598. Les armoiries des Principautés Roumaines à la veille de leur union: 1830-1858. N. Academiei R. Edit. p. p. Ivănceanu. XXXII (1993). Bucureşti. În: Studii privind Unirea Principatelor. Jean. Mănescu. Mănescu. nr. Nicolaie. Bucureşti. 517-523 + 5 ilustr.P. XXX (1991). 7-27. Bucureşti. 599. XXIX (1990). Bucureşti. N. 600. [Catalogue numismatique. Mănescu. Aurică. La monnaie metalique. 8 p + 5 ilustr. Istorie. Historique. Tămpeanu. 1960. 601. Les billets de banque 1853-1997]. Manole. În: „Revue roumain d’histoire”. În: „Revue roumain d’histoire”. 1853-1997. J. Koslinski. 602. 1996. 115-145. 1995. La question des armes de la Roumanie devant les Assemblées en 1866/67 et 1871/72. Bucureşti. 1-2. 185 p. 596. Mănescu.

2 (14 oct.). nr. [Le drapeau et les armoiries de la Roumanie. 4. Stemele unite ale Principatelor Unite. Moisil. În: Enciclopedia României. 23 (4 martie) nr. 94 . 1980. Morărescu. Steagul şi stema României. nr.) nr. 606. 1. Coroana de oţel a României. IV (1900). Bucureşti. XXIX. 1901. [Le grand drapeau de Tudor Vladimirescu]. Bucureşti. Revistă enciclopedică populară. [Le jubilé de 25 ans de regne de M. nr. VI (1902). clerici. Mănescu. nr. 33-35. Decoraţiile româneşti. P. Tiparul. La période conventionelle]. le Roi Carol I er. nr. 605. Năsturel. În: „Albina”. În: Enciclopedia României. [Les médailles et les décorations roumaines. Bucureşti. 1938. nr.).) nr. 51. Jean N. [Les décorations roumaines].S. Steagul cel mare al lui Tudor Vladimirescu. Acvila României: simbol heraldic unitar al Statului român modern. V.). 611. 609. Bucureşti. Constantin. Vol. 1901. 38 (17 iun. P. nr.). [L'aigle de la Roumanie symbole héraldique de L'État roumain moderne]. [Les armoiries unies des Principautés Unies]. Năsturel. [Les armoiries de Roumanie]. 11 (10 dec. Regelui Carol I. militari. Soc. Tipo lito.V.) nr. Stema României. P.). În: „Magazin istoric”.) nr.S. nr. XXV (1995). 47-48 (19-26 aug. I. În: „Flacăra”. Descrierea şi portul lor de către civili. 607. magistraţi şi doamne. 49 (2 sept. 1984. Mihai. Stema României. 13-14 (24-31 dec. 15-16 (6-14 ian). Constantin. 610. Pelin. 1891. p. 51 (16 sept. nr. La couronne d’acier]. Bucureşti. Moisil. 8-20. 1938. 608. 10 (3 dec. Năsturel. nr. 39 (24 iun.V. Medaliile şi decoraţiunile româneşti. În: Cântarea României. 37 (10 iun. Les armoiries de Roumaine]. ilustr. p. V (1901).Bibliografia heraldicii româneşti 604. Jubileul de 25 de ani de domnie a M. Dragoş. Perioada convenţională.V. p.). 15 p. 47 p. 58-72.

În: Muntenia. Szemkovics. Réthy. László. Laurenţiu. Revista Fundaţiei Cultural Ştiinţifice „Mihai Viteazul”. Revistă ilustrată enciclopedică. 1-2. 26 p. p.). Constanţa. Ştefănescu.: nr. 613. Drapelul armatei sub domnia regelui Ferdinand. În: „Hrisovul”. 245-246. 614. O decoraţie recentă cu valoare deosebită. Laurenţiu Ştefan. În: Turul. 26-27. La croix commemorative de la Seconde Guerre Mondiale]. Sebestyén de Keöpeczi. Decoratii româneşti pentru învăţământ. Ordinul Mihai Viteazul. În: „Ilustraţia”. Ştefan Tiberiu. În: „Mihai Viteazul – Călugăreni”. 1-2.Maria Dogaru 612. 16. [Les armoiries du royaume de la Roumanie]. Stănciulescu. nr. 191 p. IV-V. 1921. [Une décoration récente d`une grande valeur. 1992. nr. Crucea comemorativă a celui de al doilea Război mondial 1941-1945. 615. p. 616. Constantin. [L`Ordre „Mihai Viteazul”. * * * Statuts des Ordres Royaux de Roumanie. An V (1998). 618. Va avea România o stemă?. 14 p. Nr. nr. Popescu. [Les nouvelles armoiries de la Roumainie]. données statistiques controversées]. XXXVIII. Ştirbu. p. Documente inedite privind emiterea decoraţiilor româneşti în perioada anilor 1916-1922. 619. 1888. 1 + 1 ilustr. În: „Revista de pedagogie”. 6. T. Buzău. 617. 9 (dec. p. Seria II. [La Roumanie aura-t-elle des armoiries?]. [Documents inédits concernant l`émission des décorations 95 . 1914. Laurenţiu. [Des médailles roumaines pour l'enseignement]. Noua stemă a României. 620. A román Királyság czimere. II. [Le drapeau de l'armée pendant le règne du roi Ferdinand]. Universul. 1884. Iosef. Popescu. X (1921). 1999. Bucureşti. nr. Bucureşti. Date statistice controversate. p. 5358. Seria nouă. 189. 1998.

Sub steagul tricolor. 16. 142-143. [Sur le sceau personnel du prince Alexandru Ioan Cuza]. 245-268. p. p. 12 (225). 621. Despre sigiliul personal al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. 109-112. Zaharia. 1998. XIX (1985). [Sous le drapeau tricolore]. nr. Bucureşti. În: „Magazin istoric”. 1977. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Dumitru. p. nr. Anca.Bibliografia heraldicii româneşti roumaines 1916-1922]. 622. Vasilescu. 96 . I. În: Cercetări numismatice. LXXXX-LXXXXI 1994-1995.

2. VI-VIII e. În: Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie. III. 4. Evoluţia sigiliilor folosite de autorităţile administrative din Comitatul Maramureş. p. Sigiliile caimacamilor Craiovei. p. LIX (1982). Mărcile districtelor Basarabiei. 127-138. p. Chişinău. Teceu. (Stemele judeţelor Olteniei). Arbure. Bedeus. [Sceaux et inscriptions de Dobrudja]. p. 178-179 + 4 ilustr. 1936-1937. În: Siebenbürgische Vierteljahrschrift. nr. sec. 29 mai-2 juin 1972.n. XXXVII (1986). Sibiu. Dan.). nr. Câncea. 628. p. [Les sceaux des caïmacames de Craïova]. În: „Revista Arhivelor”. 624. În: Recueil du XI-e Congrès des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Ioan V. LVIII. 1935. Aperçu sur l'héraldique de district et municipale des pays roumains et la création d'armoiries nouvelles de district et des villes (municipes) de la République Socialiste de Roumanie. [L'évolution des sceaux utilisés par les autorités administratives du comitat de Maramures du XV-e au XVIII-e siècle]. Tom. Braga (Portugal). Cernovodeanu. 304-309. Barnea. Balogh. Sigilii şi inscripţii din Dobrogea (sec. Must. 1899. Adalbert. (Se prezintă sigiliile comitantense şi cele ale localităţilor privilegiate din zona Sighet. STEME DISTRICTUALE 623. 134-140. Zamfir C. Gustav. 413-422. 625. 627. Liège. În: „Revista Arhivelor”. Die Wappen der sächsischen Nation und der Stadt Hermannstadt. Alexandru. [Les blason des districts de Bessarabie]. 626. Câmpulung şi Vişc). 1973. 97 . XVXVIII.X.

II (VII) 1994. 12-14. Maria. p. Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor folosite de caimacamii Craiovei. 633. [L'évolution des armoiries d'Argeş]. În: Recueil de communications du Colloque International Ecologique sous les auspices de l'UNESCO (Constanţa 24-27 noiembrie 1978). Dogaru. Dan. În: „Ziridava”. Dogaru. 200. Colecţia de sigilii a Filialei Arhivelor Statului jud. nr. Bistriţa. Maria. Al V-lea Simpozion de studii şi cercetări de heraldică şi genealogie. L'origine des grands sceau princiers Moldo-Valaques à la bordure ornée de médaillons aux armoiries des districts de ces principautés. nr. 634. VI. Nobleza y Armas. Cernovodeanu. Iaşi. Maria. În: „Revista Arhivelor”. 94-96. Curtea de Argeş. 1976. p. p. Constanţa. În: „Arhiva Genealogică”. 1994. XXXV. 98 . Otto. nr. XLX (1973). 499-504. Arad. p. Madrid. 295-302 + 6 ilustr. 636. 1936. p. [La conservation des armoiries départamentales dans les sceaux princiers]. Dan. p. [La collection des sceaux de la Filiale des Archives départementales d'Arad]. Cernovodeanu. 1978. Dan. 632. Covacs. Cernovodeanu. În: „Hidalguia”. 630. IV. 229-241 + 17 ilustr. Mihai Vodă Sturdza şi heraldica districtuală a Moldovei. Dahinten. Conservarea stemelor judeţene în sigiliile domneşti. 1987. 283-290+ pl. [Le prince Michel Sturdza et l'héraldique de district de la Moldavie]. Emblematica şi heraldica dobrogeană. no. 631.Bibliografia heraldicii româneşti 629. 3-4. Vol. În: Studii şi comunicări (Muzeul Curtea de Argeş). 267-275 + 4 ilustr. 2. Dan. Evoluţia Stemei Argeşului. Heraldische Überreste in Bistritz. 635. XVIII. 145-153. [L'emblématique et l'héraldique de la Dobroudja]. La Revista de Genealogia. [Contributions à la connaissance des sceaux utilisés par les caïmacames de Craïova]. Cernovodeanu. 1992. În: „Bistritzer Deutsche Zeitung”.

Seria nouă. nr 1. p. Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor comitatelor din Transilvania. În: „Arhivele Olteniei”. 1998. 53-57 + 12 ilustr. p. Scorillo. În: „Revista Muzeelor şi a Monumentelor”. Muzee. 637. 1994-1995. I-II. Dogaru. XXIII (1986). [Le blason d'Olténie]. p. 89-95 ilustr.seconde moitié du XIX-e siècle]. Maria. 641. 639. XVI (1979). ilustr. 1996. Dulgău. p. Filiala Cluj Napoca. 643. Dogaru. Însemnele heraldice dobrogene reflectând ideea unităţii naţionale şi lupta pentru independenţă. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Iaşi. Dogaru. p. nr. 638. Stema Olteniei. Culegeri. [Matrices sigillaires provenant d'Olténie dans la collection de la Direction Générale des Archives de l'Etat]. Sigiliile Comitatelor Crasna. În: „Arhivele Moldovei”. Evoluţia sigiliului comitatului Satu Mare în secolele XVI-XIX. 1981. Edit. 99 . nr. Seria a III-a. Documente. Dogaru. 201-205. nr 1. I. p. Dogaru. Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române”. [Les sceaux des comitats Crasna. Maria. Craiova. Maria. 640. Maria.Maria Dogaru În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Solnocul de Mijloc et Salaj]. În: „Buletinul Comisiei de Heraldică. Solnocul de Mijloc şi Sălaj. 135. [Enseignes héraldiques provenant de Dobroudja reflétant l'idée de l'unité nationale et la lutte pour l'indépendance]. I-II. 47-53. În: Acta Musei Porolisensis. 642. p. XVII. 49-61. Matrice sigilare provenind din Oltenia conservate în colecţia Direcţiei Generale a Arhivelor Statului. [Contributions à la connaissance des sceaux des comitats de Transylvanie]. Sigiliile Consiliilor judeţene (a doua jumătate a secolului al XIX-lea). Bujorel. An II. [Les sceaux des Conseils départementaux . Maria. 1-2. 2. În: Oltenia Studii. (Stemele judeţelor Olteniei). 1995-1996. Muzee. Bujorel. Dulgău. 94-102. Muzee. XIII (1976). [L`évolution du sceau du comitat Satu Mare dans les XVI-e – XIX-e siècles]. 66-68. p. 1993.

Historische Merkwürdigkeiten aus Burzenland. Sigilii româneşti din Dobrogea înainte de 1877. p. 651. Satu Mare. În: Ardealul. Depus la Arhivele Naţionale. Antal Alexandru. établies par la Commission consultative d'héraldique]. 1929. Timiş-Torontal). 647. Meruţiu. x x x Stemele judeţelor fixate de Comisiunea Consultativă Heraldică. Tudor. dosar nr. 19-515. 225-229. [Les sceaux des comitats de Transylvanie]. Maramureş. Sigiliile comitatelor şi scaunelor din Transilvania. anul VII (1801). 1981-1982. p. Cluj. Pall. 1928. Vol. caiet III. XIV-XVIII). 646. Imprimeriile Statului. II. 1975. XII. IV-V. În: „Hrisovul”. 1974. [Les armoiries des districts. 4/1975. Évolution territoriale]. V. Seria nouă. Bucureşti. 72 ilustr. Sigilii folosite de autorităţile administrative comitantense şi oraşele fostului comitat Satu Mare (sec. Nr. Sigiliile din colecţia Filialei Arhivelor Statului a judeţului Alba. 648. În: manuscris. [Les districts de Transylvanie et de Maramureş jusqu'au Banat. p. Satu Mare. Direcţia Judeţeană Satu Mare. p. 649. p. Sibiu. 159-170. x x x Stemele districtelor României.arheologie . 405-430. Bucureşti. Evoluţia teritorială. 34 p. În: Enciclopedia României. Oszóczki. K. ilustr. [Sceaux employés par les autorités administratives du comitat de Satu Mare]. [Les armoiries des districts de Roumanie]. 650. V -VI. Ion. Referat profesional. Marienburg. 240 p. Judeţele din Ardeal şi Maramureş până în Banat. În: Studii şi cercetări. Lucas Joseph. Bihor. Pleşa. 183-201. (Sunt reprezentate stemele judeţelor Arad. În: Apulum . 1999. 100 . [Les sceaux roumaines de Dobroudja avant 1877]. În: Siebenbürgische Quartalschrift. Caraş. [Sceaux de la collection des Archives de l'Etat du département d'Alba]. Mateescu.istorie – etnografie. 1938. 645.Bibliografia heraldicii româneşti 644.

6. Silviu. Die historischen Wappen der ehemaligen sienbenbürgisch . În: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 1858. 1-2. Liège. 1. Tabac. O nouă ipoteză. Straussenburg. 107-121. p. Straussenburg. Albert. + 25 ilustr. partea a II-a. Drapeaux militaires roumains du XIX-e siècle aux armoiries des districts et des villes. 1958. 658.2 juin 1972. p. p. München. Ungureanu. Die mittelalterlichen Siegel der Stadt Kronstadt und des Burzenländer Distriktes. 55 p. Braga. p. Arz Von. Albert. Straussenburg. 659. Sibiu. Die historischen Wappen der ehemaligen sienbenbürgisch . nr. 656. color + 25 ilustr. II (VII) (1995). Caiete heraldice. Franz. În: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. (Portugalia). Sibiu. 65 p + 1 pl. Albert.sächsischen Gebietskörperschaften. 1936-1938. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 467-475 + 2 ilustr.Maria Dogaru 652. Zimmermann. La contribution de Gheorghe Asachi]. 10.sächsischen Gebietskörperschaften. [Les emblèmes des districts de Moldavie. Neue Folge. Arz von. Sibiu. 655. LIX. 33-34. Die historischen Wappen der ehemaligen sienbenbürgisch . Stemele districtuale în Moldova regulamentară. Ştefănescu. p. 657. nr. 33-34 + 16 ilustr. ilustr. 1937. 101 . 1936. Das Seeblätterdreieck in Wappen der Hermannstädter Provinz. Sigiliul Divanului Cnejiei Moldovei. XLIX. Arz Von. p. În: Siebenbürgisch sächsischer Hauskalender.sächsischen Gebietskörperschaften. 1878. 654. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 29 mai . şi Sibiu. 1996. În: Literatură şi artă. Mihai-Răzvan. 653. nr. Contribuţia lui Gheorghe Asachi. Mihail. În: „Arhiva Genealogică”. [Le sceau du "Divan de la Principauté de Moldavie". Straussenburg. p. 285-289. 24-32. 1973. Une nouvelle hypothèse]. Albert. În: Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Sibiu. Arz Von.

În: Siebenbürgische Vierteljahrschrift. p. Extras. ilustr. 1982. Şi Cerghedean. STEME ALE UNOR LOCALITĂŢI 660. Blaj. 1913. Dan. 69-75. nr. nr. p. 38 ilustr. 1. Sibiu. Das Wappen von Hermannstadt. Pavel. Sigilii săteşti în comitatele Hunedoara şi Zarand. 1914. IX. Sibiu. 159-177 + 38 ilustr. Dan. Cernovodeanu. [Les sceaux villageois dans les comitats de Hunedoara et de Zarand]. Cezar. p. 1971. 661. p. [Une erreur historique]. 19 p + 38 ilustr. M. 39-42. Bucureşti. M. Michael. p. În: Materiale de istorie şi muzeografie. VIII. Bucureşti. În: „Revista Arhivelor”. I (1863). 1971. XLVIII (1971). În: „Buciumul”. nr.XI. LVI. p. în secolele XIX şi XX. Antohi. XXXVII. Cernovodeanu. [Contributions à l'étude des armoiries municipales de Bucarest aux XIX-è et XX-è siècles]. Contribuţiuni la studiul stemei municipiului Bucureşti în secolele XIX şi XX. [Nouvelles 102 . 103. 1933. Noi contribuţii la studiul stemei municipiului Bucureşti. Zwei Kronstädter Siegelstempel aus dem 14. Andriţoiu. 262 (Polemică asupra stemei municipiului Iaşi). 256-257. 665. Erhard. und 16. [Un sceau inédit de la ville de Suceava]. 663. 66 (27 iulie). 662. Auner. Bolliac. 664. p. ibidem. În: Korespondendenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. XXXVI. O eroare istorică. 8. În: Suceava. 3-26. Jahrhundert. 666. Un sigiliu inedit al oraşului Suceava.

N. 103 . 341374. Cernovodeanu. p. [L'Indépendance d'État de la Roumanie réfletée dans l'héraldique municipale]. [Les anciennes armoiries de la ville d'Alexandria]. Keszthey. Radu Ştefan. (Blazonul oraşului Tulcea). 134-141. 73-77. 669. Cernovodeanu. Dan. 365379. p. P. p. LXVIII (1991). În: Teleormanul liber. În: Materiale de istorie şi muzeografie. L. IV. În: „Albumul Parohiei ortodoxe române din Viena". 670. p. (Se referă la sigiliul acestui oraş). Vechile steme ale oraşului Alexandria. Vechimea oraşului Baia. LXXX-LXXXI. Consideraţii privitoare la peceţile oraşului Bucureşti în secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. 1. 3-14. nr. p. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 667. Cernovodeanu. 1050. nr. 1966. În: Les Actes du Colloque International d'héraldique de Keszthely. [Considérations concernants les sceaux de la ville de Bucarest des XVI-e et XVII-e siècles]. Dan. Dan. Independenţa de stat a României oglindită în heraldica municipală. 1990. 671. 1994. 668. Cernovodeanu. O variantă necunoscută a stemei de tip 1864-1865 a oraşului Bucureşti. Cernovodeanu. 4. În: Muzeul Naţional. 1977. 124. ilustr.127. Dan şi Spiru. 1975. 2. L'Héraldique communale de Roumanie au XX-e siècle. Ciobanu. [Une variante inconnue des armoiries du type 1864-1865 de la ville de Bucarest]. Drapelul armoriat al oraşului Craiova datând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Cernovodeanu. XII (1975). p. II. 672. În: „Revista Arhivelor”.Maria Dogaru contributions à l'étude de l'emblème du municipe de Bucarest dans les XIX-e – XX-e siècles]. XVI. [Le drapeau de la ville de Craiova datant de la seconde moitié du XIX-e siècle]. nr. [L`ancienneté de la ville Baia]. + 16 ilustr. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor". 673. Ioan. p. IV. nr. 19761977. şi Vătămanu. 3-5 octobre 1988. Muzee.I. 249-253 + 1 ilustr. ilustr. Dan.

D. III. Középkori városaink cimereinek eredete és fejlödése. Sigiliile oraşului Arad. I. 1978. Stema municipiului Bucureşti din 1993. 109-110. [L'origine et le développement des armoiries des villes médievales]. Literatur und alle Denk . Iaşi. x x x Corespondenţa particulară a "Românului". p. 1993. 1-2 (Descrierea stemei oraşului Iaşi). Darvasy. [Un document roumain muni du grand sceau de Târgu Baia]. 92-96 + 1 ilustr. [Le blason du municipe Bucarest de 1993].. p. 157-164. În: „Magazin istoric”. D. 1. În: Mazagin für Geschichte. [La correspondance privée du „Le roumain”]. În: Cercetări numismatice. 2. Maria. Iaşi. În: Revista Bucureşti. 215-231. VII (1956). În: „Revista Arhivelor”. Dogaru. VII. În: Historia Urbana. Două sigilii şi semnificaţia lor. p. LV (1978). Mihaly. 677. [Sceaux villageois de l'ex-comitat d'Arad]. În: Studii şi cercetări ştiinţifice. Maria.Bibliografia heraldicii româneşti 674.und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens. [Deux sceaux et leur signification]. Istorie. (Şi despre stemele municipale ale oraşelor din Transilvania). 104 . Maria şi Mureşan. 682. Dogaru. 64 p. 5-6. ilustr. p. 1844. 1863. 1 Bd. Dogaru. (Stemele oraşelor Piteşti şi Focşani). p. x x x Das alteste Stadtsiegel von Kronstadt. 681. 683. [Le blason de Tulcea]. 679.nr. 1994. 1. Stema oraşului Tulcea. nr. 205-213. 676. 1980. nr. 1942. p. Ciurea. p. Maria. 675. p. 18 iulie 1863. 680. 25 iulie. Tom. Budapest. fasc. p. Sigilii săteşti din fostul comitat Arad. VI (1907). 56-57. 6. Kronstadt. Sigiliile medievale ale oraşelor din Moldova. 31-32. 2. [Les sceaux de la ville d'Arad]. [Les sceaux des villes Moldaves du Moyen age]. Maria. Augustin. Un document românesc cu marele sigiliu din Târgul Baia. Dogaru. nr. XII (1978). Dogaru. În: „Junimea literară”. 678. În: „Românul”. + 6 ilustr. Dan.

Ember. p. Maria. 1. [Armoiries des villes minières hongroises]. [Un problème en actualité: les nouvelles armoiries des départements et de villes]. În: „Revista Arhivelor”. În: Maghiar városok. II. Erdélyi városok. Kolozsvár története világosító rajzai. 692. În: „Secolul”. 691. mai 1995. Pecetea latinească a Câmpulungului (O ipoteză). Organizată la Muzeul Judeţean de Istorie Dâmboviţa. LXXII (1994). Dulgău. 105 . 689. 351-439 (sunt prezentate stemele a 21 de oraşe din Transilvania). Stema şi sigiliul oraşului Zalău. Dumitrescu. Catalogul expoziţiei „Heraldica orăşenească". Simbolurile oraşului Slobozia. 41 p.Maria Dogaru 684. Bujorel Petru. O problemă de mare actualitate: noile steme de judeţe şi oraşe. (Sunt prezentate şi stemele unor oraşe din Transilvania). [Les armoiries et le sceau de la ville Zalău]. Dogaru. Faller. 688. 690. [Catalogue de l`exposition „L`héraldique urbaine”]. [Les symboles de la ville Slobozia]. Opinii şi precizări. nr. 687. nr. Maria. Un sigiliu necunoscut al oraşului Vaslui din secolul al XVII-lea. Slobozia. [Le sceau latin de Câmpulung. 1994. Tom. nr.400. 685. Al. 1941. 197-209. Elek. Maria. Dogaru. [Un sceau inconnu de la ville de Vaslui au XVII-e siècle]. Lucrare manuscris. [Représentations illustrant l'histoire de Cluj]. În: curs de publicare. 1995. Dogaru. Maria. În: Bányászati és Kohászati Lapok. Géza. Bányászati vonatkozású magyar város cimerek. Târgovişte. Une hypotèse]. Dogaru. Dogaru. [Villes de Transylvanie]. VIII (1907). 1994. 693. 686. Slobozia . 1994. Jenö. Jákab. 262. Însemne bistriţene. În: vol. Târgovişte. [Enseignes de Bistrita]. p. 1942. 3. 222. În: Historia Urbana. Maria. Budapesta. Budapesta. 1888. p.

Nicolae. nr. LXIII (1986). Grunenberg. 699. În: „Revista Arhivelor”. p. 697. LXVI (1989) nr. 698. p. 1974-1975. Görlitz. p. Conrad. [Le sceau de la ville de Deva en 1618]. [Sceaux villageois du départament de Teleorman]. În: „Revista Arhivelor”. Graf Siegfried Alcantara und Ad. 695. ilustr. 1-3. II (1991). X (1936-1939). Ion. p. Maria. 363-367. 700. În: „Codrii Cosminului”. Sigilii săteşti din judeţul Buzău (1835-1864). p. 341-347. În: „Altarul Banatului”. În: „Memoria Antiquitates”. p. Gogoaşă. 703. 696. Andreas. 1862.Bibliografia heraldicii româneşti 694. 1483. 1982. I. Maria. 411-413. Câteva păreri în legătură cu sigiliul Romanului. R. 3. Gräser. Georgescu. p. 701. nr. Contribuţii la studiul sigiliului din 1503 al oraşului Caransebeş. p. Stema oraşului Alexandria. În: „Magazin istoric”. Maria. Hildebrandt. 62-65. [Esquisse historique de la ville Medias]. nr. 217-268+ pl. Grămadă. [J'ai mis le sceau de la ville]. [Sceaux villageois du départament de Buzău]. şi Jivan. Am pus pecetea târgului. I. Bucureşti. 1875. Georgescu. Georgescu. Sibiu. XI-XII. Frăţilă. 702. 1969. XII (1978). Nr. 67-73. 1. În: Farbendruck neu herausgegeben von Dr. M. 26 + anexă cu reprezentarea a 5 sigilii ale oraşului Mediaş. În: Documente recent descoperite şi informaţii arheologice. 74-77. Hordilă. Gorovei. Sigiliul oraşului Deva de la 1618. 106 . [Le blason de la ville d'Alexandria]. 1. Ritter und Burgers zu Constanz Wappenbuch. 35-38. 2. Vechi peceţi săteşti bucovinene. În: „Sargetia”. Sigilii săteşti din judeţul Teleorman. Ştefan. [Quelques opinions concernant le sceau de Roman]. [Anciens sceaux des villages de Bucovina]. Schiţă a istoriei oraşului Mediaş. D. 10-11. [Contributions à l'étude du sceau de 1503 de la ville de Caransebeş]. p.

Vechi peceţi ale târgului Iaşilor. Bucureşti. vol. 423-432. 1993. 1-3. Extras. În: „Acta Musei Napocensis”. p. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. Iaşi. 1979. [Sceaux des villages de Banat sur un document de 1826]. III (Kronstadt). Maria Magdalena. XXX. 467-479. Ionescu. D. N. XI. Sigilii săteşti din comitatul Cluj (sec. 9-10. Lepădatu. Sibiu. 267-272. 1974. p. p. p. [Anciens sceaux de la ville Iassy]. În: „Acta Muzei Napocensis”. p.Maria Dogaru 704. p. [Ancien blason de la ville de Buzău]. + 2 ilustr. 152154. În: „Acta Muzei Napocensis”. [Sceaux des villages du comitat Cluj]. Sorin. [Sceaux des villages transylvains conservés dans le Musée d'histoire de Turda]. p. Dimitrie Gh. XVI. În: „Acta Muzei Napocensis”. În: „Convorbiri literare”. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. 107 . 1906 (decembrie) p. Maria Magdalena. [Sceaux des villages transylvans du XIX-e siècle]. 1981. Sigilii săteşti transilvănene în Muzeul de Istorie din Turda. Sigiliile Romanului şi Câmpulungului muntean. [Les sceaux de Roman et de Campulung]. x x x Kronstadt. 691-697. 1140-1142 + 2 ilustr. Maria şi Magdalena. 843-847. XVIII. Jude. Sigilii săteşti bănăţene pe un document din 1826. 711. x x x Kronstadt. 1978. Jude. XX. 509-511. XL. Alexandru. 705. Iaşi. ilustr. XV. 1928. Vechea stemă a oraşului Buzău. Jude. 706. XIX). p. Iftimi. Sigilii săteşti transilvănene din secolul al XIX-lea. 710. 1907. 707. 1983. 708. Maria Magdalena şi Cordoş.D. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Xenopol”. 712. nr. 1928. 709. Xenopol”. Braşov. 4 p. Jude. Hopârtan. În: Das Burzenland. A.

Scurt istoric al sigiliilor oraşului Baia-Mare. 721. III (1996). 715. Das Kronstädter Stadt – Wappen. Mudura. O martice sigilară a oraşului Piteşti aflată în colecţiile muzeului judeţean Dâmboviţa.Bibliografia heraldicii româneşti 713. 1981. [Les plus anciennes armoiries de Bucarest]. [Symboles geto-daces dans le grand sceau de Lipova dans le XVII-e siècle]. 1. Mudura. 1807. 16-21. 719. 718. În: Blätter für Geist. Gheorghe. În: Siebenbürgisches Provinzialblatt. 108 . În: Materiale de istorie şi muzeografie. 180-190. Gemuth und Vaterlandskunde. 1805. Augustin. Alexandru. [Les sceaux des localités de Bihor sources ethnographiques]. 717. Bd. Simboluri geto-dacice în pecetea mare a Lipovei în secolul al XVII. 716. Mureşan. În: „Marmaţia”. N. p. 9-12. Sigiliile localităţilor bihorene izvoare etnografice. Marienburg. I. p. p. [Les antiquités de Baia]. Mihalca. 1977. p. p. p. p. Marienburg. 1969. Niculăescu. [Les sceaux des localités de Bihor sources ethnographiques]. 53-54. Das Kronstädter Wappen. 4. [Bref historique des sceaux de la ville de Baïa-Mare]. F. II (1993). În: Clio. 195209. Gheorghe. Mănescu. 714. Nemeti. Lucas Joseph. p. 121-122. IX. Despre pecetea mare a Lipovei din secolul al XV-lea. 1985. În: „Aradul cultural”. 720. 2. Ioan. 722. În: „Crisia". Nr. I. 1. Mihai. În: „Biharea”. XV. În: Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice. Antichităţile de la Baia. Cea mai veche stemă a Bucureştilor. X. Lepădatu. [Sur le grand sceau de Lipova dans le XV-e siècle]. Sigiliile localităţilor bihorene izvoare etnografice (I) (Zona Vaşcău). 397-421. 1857. 31-32. 1909 (aprilie-iunie). p. 193216. Lucas Joseph. Kronstadt. Bd.

p. Oszóczki. K. În: Studii şi cercetări muzeale Câmpulung Muscel. În: „Revista Muzeului Militar Naţional”. Reghinul Săsesc. Bucureşti. 730. Oredi. Zur Wappenfrage der Stadt Sächsisch-Regen. Die Formalitäten der Urkunde der siebenbürgischen Wachstafeln. [Sceaux des bourgs et des villages du comitat Satu Mare aux XVI-e. [Contributions à l'étude des sceaux d'Arges aux XIX-e – XX-e siècles]. Mihai. 73. p. ilustr. 87-93. 723. 127-129. 1. IV (1970).XIX-e siècles]. 8. p. nr. 725. [Les drapeaux des gardes civiques du patrimoine du Musée Militaire National]. În: Satu Mare. [Les sceaux des villes minières]. p. Sigiliile de oraşe miniere. p. 45 p. 142-149. 724. Marinela Cristina şi Băjan. Elemér. nr. [Le village dans les sources sigillaires]. K. Petrişor. Studii şi comunicări. 728. 1995. Penea. 223-238. 1987. 1992-1993. Sigiliile târgurilor şi satelor din comitatul Satu Mare în secolele XVI-XIX. În: Acta Musei Porolisensis. În: Klis. XIX. Radovici. Popescu. În: Sächsisch Regener Wochenblatt. 205-207. 727. Satul în izvoare sigilare. nr. Ionel. 1943. 1980. 109 . Mutus amor civium. Casa Şcoalelor. Maria. Goleşti. p. Johann. IX-XI. Drapelele gărzilor civice din patrimoniul Muzeului Militar Naţional. IV.Maria Dogaru [Une matrice sigillaire de la ville de Piteşti qui se trouve dans les collections du Musée du district de Dâmboviţa]. Oszóczki. 4. p. LIII (1971). Oraşe şi cetăţi din Transilvania. Polay. În: „Magazin istoric”. Contribuţii la studiul sigiliilor argeşene în secolul al XIX-lea şi al XX-lea. 1991. 729. III. 1906. 726. Andrei. [Villes et cités de Transylvanie]. 106-122. În: Studii şi cercetări de istorie şi etnografie.

XIX (1962). nr. O. p. 13. 266-267. Aurelian. LI. Bárczay von. 1944. p. 734. 732. 11. Das Wappen der Kronstadt. 735. Albert. nr. 740. Reichenauer von. p. Csergheö von. 119-132 + 7 ilustr. C. 110 . a Olteniei. Albert. Nagybánya város XIV századi pecsétei. Kolozsvár Cimere. Iosef. p. IV. Arz von. 1906. 1-12. 737. XXXVII. Sibiu. 49-50. În: Siebenbürgische Vierteljahrschrift. 1898. stema unită). Kolozsvár Szabad Király város Cimere. [Les conditions de l'apparition du sceau de la ville de Bucarest]. 293 p. 11-28 + 19 ilustr. 152-154. Straussenburg. LXI. Siebermachers grosses und allgemeines Wappenbuch. Sibiu. 738. 736. Schönherr. Adel von Siebenbürgen. 212 p. Das Wappen von Kronstadt. În: Sächsish-Regener Wochenblatt. G. Stadt 739.. 1940. Heft. Zur Wappenfrage der Stadt Sächsisch-Regen. Iosef.. Straussenburg. Iosef. Sibiu. Sacerdoţeanu. Das Wappen von Kronstadt. Iosef. 12. 733. Stenner. Nürnberg. 1938. Condiţiile în care a apărut sigiliul oraşului Bucureşti (sec. p. 1928. În: „Turul”. Sebestyén de Keöpeczi. Elemer. Sebestyén. XVI-XVII). Sebestyén. [Le blason de la ville Cluj]. În: colecţia J. 1906. În: "Siebenbürgische Vierteljahrschrift". [Le blason de la ville libre royale Cluj]. XXIV. Sebestyén de Keöpeczi.Bibliografia heraldicii româneşti 731. 1097-1100. Ed. În: Kolozsavár Szemle. În: „Kronstädter Zeitung”. În: Koloszvár Szmele. p. Friederich. Gyula şi Csáki. (Inclusiv stema Ţării Româneşti. Raichenau. V. În: „Glasul Bisericii”. În: Korresponzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Das Wappen der Stadt Kronstadt. ilustr. [Le moule sigillaire de la ville Baia Mare (XIV-e siècle]. 1903. Theill XII. 281-284. ibidem. Arz von. Nr. 8. 1944. p.

În: Muzeul Naţional. p. 9 septembrie. + ilustr. [Le sceau du bourg de Piatra. 2. Mem. Silviu. nr. Arz von. 1931. 10 p. p. Albert. 1 tab. 1997. LIII. Sibiu. 1930. În: Korresponzbatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 745. X. Das Wappen von Hermannstadt. Straussenburg. Extras Hermannstadt. raionul Floreşti). Vizaksa város Cimere és pecsétei. În: Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums. 1887/1888. Braşov. LIII. XXII. 53-54. 747. p. 749. + 7 ilustr. Szentkatolnai Bakk. Extras. 748. Sect.Maria Dogaru 741. 201-210. t. 235-243. [Un projet d`armoiries pour la ville Botosani à 1865]. 13p + 1 tab. 743. 1930. [Projet d`armoiries pour le village Rãdulenii Vechi]. 4. 744. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Bucureşti. Zur Klärung der Meinungen. IX (1966). p. p. 1995. 4 (limba română şi rusă). În: Timpul. 201-210 + 1 tab. p.. Extras. seria II. Székely. În: „Revista Arhivelor”.A. Un început de bun augur (Proiect de stemă pentru satul Rădulenii Vechi. 1 tab. 742. Endre. 332-335. Albert. Sibiu. Aranyosgvéres cimerváltozatai. [Les armoiries et les sceaux de la ville Viszaksa]. p. Sigiliul Târgului Pietrei (judeţul Neamţ). 1904. Notiţă istorică. district de Neamţ. Sigiliul oraşului Iaşi în secolul al XIX-lea. 7 ilustr. [Le sceau de la ville de Iassy au XIX-e siècle]. Ist. Floreşti. 83-100. Straussenburg. „Korunk”. Tabac. Arz von. 111 .. V. Albert. nr. 746. 1944. p. Urechia. Das Wappen von Hermannstadt. În: „Turul”. 1889. În: „Analele Academiei Române”. András Mihály. Gh. Silviu Andrieş. Sibiu. 1931. [Les armoiries et les sceaux de la ville Câmpia Turzii]. Ungureanu. Republica Moldova. Das Wappen von Kronstadt. Straussenburg. Arz von. caiet 1-4. Notice historique]. 1-11. Bucureşti. Tabac. p. XLII (1983). Un proiect de stemă orăşenească pentru Botoşani la 1865. 13.

p. Istorie. 5. 756. 758. Sigiliul mare al oraşului Baia Mare din secolul al XIV-lea. 1 pl. F. 753. Vulpe. 1. În: „Analele Universităţii Bucureşti”. 107-110 : 116-121. 123-129. Zimmermann. 131-155. nr. XXIII (1986). district Dolj]. p. 757.Bibliografia heraldicii româneşti 750. (1974). nr. (Se fac aluzii şi la unele sigilii mănăstireşti). p. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Sibiu. Emil. Viorica. Muzee. Ilie. ilustr. Franz. 111-114. Zimmermann. 1878. p. p. nr. 2. Dolj). V. Die mittelalterlichen Siegel der Stadt Bistritz. Franz. Franz. Emil. Sibiu. Vârtosu. Sigilii de târguri şi oraşe din Moldova şi Ţara Românească. În: Korrespondezblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. [Les sceaux des bourgs et des villes de la Moldavie et de la Valachie]. 1878. În: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 338-346. nr. [Le grand sceau de la ville de Baïa Mare du XIV-e siècle]. Sigilii împărţite şi sigilii săteşti. [Le sceau partagé du village Arcesti. 751. 357-366. Das Wappen der Stadt Hermannstadt. Zimmermann. IV. 1883. 754. 97-98. Das älteste Siegel der Stadt Hermannstadt. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Sibiu. XVII. Vârtosu. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Vârtosu. 1882. 755. 2. 112 . p. Ursu. 1966. Sigiliul sătesc împărţit al satului Arceşti (jud. Emil. În: Studii vâlcene. Zimmermann. nr. [Sceaux divisés et sceaux villageois]. 84-85. [Bucarest et la sigillographie]. 4. În: Studii şi cercetări de numismatică. p. 1957. 1956. În: Materiale de istorie şi muzeografie. 9. Das mittelalterliche Siegel der Stadt Kronstadt und der Burzenländer Distrikte. Bucureştii şi sigilografia. p. p. I. 752. 1.

p. [Le sceau d'Oprea capitaine de Perieţi]. 355-360. MODERNE ŞI CONTEMPORANE) 759. VI. p. 763. Talerul de aur al lui Nicoară. III 1966. marele vornic al Ţării de Sus a Moldovei de la începutul secolului al XVII-lea. Sigilii de breaslă în colecţia Muzeului de Istorie Cluj. 760. 3. p. Le Comité pour la subscription et son cachet]. Berindei. Dan şi Dogaru. Magdalena. 318-324. [Sceaux des coporations dans la collection du Musée d'Histoire de Cluj]. al XV-lea descoperit la Curtea de Argeş. 764. 213-228.. Petiţia de la 11 iunie 1861. Ciofu. 762. În: „Revista Arhivelor”. [La pétition du 11 juin 1861. [Considérations sur un sceau de commerce du XV-e siècle découvert à Curtea de Argeş]. [Deux sceaux des corporations de Cluj et Dej]. Magdalena. LVIII (1981). Lia şi Bătrâna. Bunta. Comitetul pentru subscripţie şi sigiliul său. Maria. Două sigilii ale breslei aurarilor din Cluj şi Dej. Iorga”. 1985. În: Acta Musei Napocensis. REPREZENTĂRI HERALDICE INDIVIDUALIZÂND INSTITUŢII (MEDIEVALE. 761. În: Cercetări numismatice. nr.XII. p. Cu privire la un sigiliu de comerţ din sec. 197-211. Pecetea lui Oprea căpitanul de la Perieţi. Bătrâna. Bunta. Valerian L. În: „Apulum”. 1983. 1967. V. Adrian. Comunicare susţinută în cadrul Comisiei de Heraldică şi Sigilografie de pe lângă Institutul de Istorie „N. [Le „taler” d'or du grand vornic Nicoară de la 113 . Bartsch Ferdinand.

nr. p. Teodora Speranţa. [Enseignes des sociétés culturelles roumaines reflétant la lutte pour le parachèvement de l'unité d'État]. 766.Bibliografia heraldicii româneşti Moldavie du commencement du XVII-e siècle]. Un tipar sigilar al breslei mixte din Pâncota. nr. [Une matrice sigillaire apartenant à la corporation mixte de Pâncota]. 765. 55-61. 411-415. p. LXX-LXXIV (1976-1980). Dogaru. În: „Revista de istorie”. p. Natalia şi Mureşan. Nr. 4. Steaguri de breslă bucureştene de la mijlocul secolului al XIX-lea. 769. [Matrice de sceau de la quarantaine de Gura Ialomiţei]. 768. Tiparul sigilar al carantinei Gura Ialomiţei (1860). p. Maria. L. Însemne ale societăţilor naţional culturale româneşti reflectând lupta pentru desăvârşirea unităţii de stat. 770. Diaconescu. 551-555. 124-128. nr. XVIII. Maria. 3-4. XXXI (1978). Matrice sigilare aparţinând instituţiilor din judeţul Prahova existente în colecţia Direcţiei Generale a Arhivelor Statului Bucureşti (sec. Augustin. 348 + ilustr. În: „Revista Muzeelor”. 771. [Les sceaux de la Commission Centrale de Focşani]. În: „Filatelia”. Muzee. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 4. 461-468. 5. 51-55. Maria. Vasile. 6. În: File din trecutul istoric al judeţului Prahova. nr. 1993. p. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Culică. Dengel. În: Ziridava. Agenţiile starostiilor şi ştampilele lor. p. 1962. 124128. Dascal. 767. nr. Vol. [Matrices sigillaires appartenant aux institutions du département de Prahova dans la collection de la Direction Générale des Archives de l'État]. 679-685. al XIX-lea). 114 . XXVI (1989). Cojocărescu. Dogaru. p. LXX-LXXIV (1976-1980). [Les agences des „starostii” et leurs cachets]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Sigiliile Comisiei Centrale de la Focşani (1859). [Drapeaux des Corporations de Bucarest au milieu de XIX-e siècle]. 1971. p. IX (1972).

În: „Crisia”. Dogaru. 211-216. département d'Arad]. Emblèmes individualisant les institutions culturelles]. p. 778. p. Embleme individualizând instituţii culturale. [Une matrice sigillaire provenant de la corporation mixte du village Aluniş. 2. 129-136. Maria şi Demşa. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. p. judeţul Arad. nr. [Enseignes des institutions du district de Mehedinţi réfléctant l'histoire nationale]. Izvoare heraldice de tip naval. [Un insigne-témoignage de la Grande Union du 1-er Décembrie 1918]. Dogaru. 1978. Drobeta Turnu Severin. p. Sigiliul Comisiei Teatrului Naţional. XIX (1982). Matrice sigilară provenind de la breasla mixtă din Aluniş. LXVII (1980). 775. Emblema şi insigna Congresului al XV-lea de Ştiinţe istorice. 779. Dogaru. Dogaru. Dogaru. Maria. Maria. 6-7. p. p. Maria. [Le sceau de la Commission pour l'Édification du Théâtre National]. XVI (1979). Dan. 774. Augustin. Maria. În: Mehedinţi. 2. Xenopol”. 406-407. 1989. 46-49. nr. istorie şi cultură. Muzeul judeţean Călăraşi. Maria. Dogaru. Muzee. Dogaru. În: „Revista Arhivelor”. [Les sceaux des institutions sanitaires de Moldavie]. 776. Maria. [Sources héraldiques de type naval]. 777. XIX (1982). 1985. nr. 115 . Muzee. 773. XIX. p. p. Dogaru. 553-556. [L'emblème et l'insigne du XV-é Congrès International des Sciences historiques]. 68-73.D. Sigilii ale instituţiilor sanitare din Moldova.10. Heraldica contemporană. În: Cultura şi civilizaţia la Dunărea de Jos.Maria Dogaru 772. 435-438. Însemnele instituţiilor mehedinţene reflectând istoria naţională (sec. XIX-XX). XXV (1988). O mărturie insignologică de la Marea Unire. Muzee. Maria şi Mureşan. [Héraldique contemporaine. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 7. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A.

În: „Hrisovul”. 1996. Edit. 345 p. Date târzii şi timpurii. Medalii emise cu prilejul aniversării unui secol de la inaugurarea podului de la Cernavodă şi de la editarea "Gazetei matematice". p. Dragomir. Seals and Cachets. p. Dogaru. Muzeului Sătmărean. Noi identificări de ştampile din perioada clasică. 108-109. 784. p. Dulgău. Dragomir. 781. 18. Maria. 233-241. 5-11. 786. 2. sigilii şi ştampile româneşti ale poştelor şi carantinelor (Les premières cartes. 782. Sigiliile instituţiilor sătmărene din secolele XVI-XIX. cultul romano-catolic şi cultul reformat). 1980. Emblema Asociaţiei Arhiviştilor şi Prietenilor Arhivelor. Baia Mare. 1995. [Les sceaux des institutions de Satu Mare aux XVI-e-XIX-e siècles]. Simbolurile Ministerului de Interne. Primele hărţi. Serie nouă. The Earliest Romanian Quarantine. sceaux et cachets des postes et quarantaines roumaines). (Sunt analizate sigiliile comitatului Satu Mare şi cele ale oraşelor Satu Mare. Nr. În: „Filatelia”.33. 783.Bibliografia heraldicii româneşti 780. 785. Satu Mare. Kiriac. fasc. 4. 303-314. În: „Filatelia". [L`embléme de l`Association des Archivistes et des Amis des Archives]. I. [Médailles émises à l'occasion de l'anniversaire d'un siècle depuis l'inauguration du pont de Cernavod et de la première édition de la "Gazette mathématique"]. satelor şi cele aparţinând instituţiilor religioase: cultul greco-catolic. p. 1. Kiriac. Dogaru. 1974. Kiriac. p. În: „Pro Patria”. 1979. Maria. 1997. În: „The American Philatelist”. Maria. Tom. 116 . 1999. ale târgurilor. În: Arhiva Românească. Dogaru. 3-4. [Nouvelles identifications de cachets de la „période classique” ]. [Les symboles du Ministère de l’Intérieur]. 53 ilustr. Bujorel. Nr. 10. II. Dragomir. Baia Sprie.

10. Muzee. 60-61. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 46-47. În: Forschungen zur Volks . [Un sceau du Comité National Roumain de Sibiu 1848]. Omagiul acad. Eichhorn. Ittu. Un steag (din 1858) al corporaţiei patentarilor din târgul Horezu. 117 . Cluj. p. Constantin. 789. 220-231. Piese lapidare cu steme heraldice şi embleme de breslă din Sibiu. 4. Ştampila poştală de datare Galatz – Moldova. [L`Institut roumain d`héraldique et génealogie Sever Zotta]. 451-458.und Landeskunde. nr. [Sceaux et emblèmes de corporations de la collection du Musée de Târgul Secuiesc]. Sub semnul lui Clio. 2. nr. Figura aurarului în sigilografie. [La figure d'orfèvre dans la sillographie]. L. 791. nr. Incze. 792. 6. XII 1969. În: „Aluta”. XX (1983). p. 793. 790. p. V. 1-2. Stelian Gh. 1990-1991. 794. IV (IX) (1997). p. Muzee. XXX. nr. Albert. 113-141. 788. [L'Estampille postale de datation GalatzMoldavie]. VI-VII (1974-1975). IV-XIII. p. Emandi. Ştefan Pascu. p. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. [Un drapeau de la corporation des artisans possédant une autorisation du bourg de Horezu]. În: vol. x x x Institutul român de genealogie şi heraldică Sever Zotta. Petru. Pavel Mircea şi Ene. Florea. Cehpecsétek és cehbenbivótáblák a kézdivásárhelyi múzeum gyüteményében.Maria Dogaru 787. 72-81. Proiect de statut. p. XXIV (1987). p. Emil şi Hojbotă. Guy Marica. [Pièces lapidaires aux insignes héraldiques et aux emblèmes des corporations de Sibiu]. LXII (1985). Un sigiliu al Comitetului Naţional Român de la Sibiu din anul 1848. În: „Revista Arhivelor”. Iordache. 437-445. Laurenţiu. În: „Arhiva Genealogică”. vol. În: „Anuarul Institutului de Istorie din Cluj Napoca”. Siebenbürgische Zunftsiegel. prof.

1984. XXX (1993) nr. Dragoş. 61-70. 796. În: „Anuarul Muzeului Naţional”. VII. Nr. Maria Magdalena. 1983. O controversă privind numele şi sigiliul consistorului din Oradea (1839). 436-437. 39-42. LXXXVIII (1970). [La marque typographique dans le livre roumain aux XVIII-e . Jude. 118 . 4 (aprilie 1940). Două tipare sigilare aparţinând breslei olarilor din Lipova. Dragoş. p.Bibliografia heraldicii româneşti 795. Morărescu. În: „Biblioteca”. Sigiliile medicale ale Clujului de odinioară (Sceaux des médecins de la ville de Cluj d'autrefois). Gheorghe. 3. Marca tipografică în cartea românească în secolele XVIII-XIX. mai. 798. p. 3-4. p. Liţiu. 1228-1232. VII (1970). [Sceaux postaux dans le Musée d'Histoire de Transylvanie]. 802. [Une controverse à l'égard du nom et du sceau du consistoire d'Oradea]. 785-786. p. Sigilii poştale în Muzeul de Istorie al Transilvaniei. Alexandru. Dănuţ. nr. În: „Clujul medical". 5. [Sceau annulaire d'un district de Câmpulung]. 801. În: „Revista Muzeelor”. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Mureşan. 800. Morărescu. XXVI (1989). În: Cântarea României. Flaminiu. 799. Livia. nr. 42-43. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. [La marque typographique dans le livre roumain aux XVI-e-XVII-e siècles]. Muzee. Nr. În: „Biserica Ortodoxă Română”. 2. Marca tipografică în cartea românească veche în secolele XVI-XVII. p. Tipare sigilare de breaslă din colectia Muzeului de Istorie Sibiu.XIX-e siècles]. Muzee. p. Mârţiu. 8-20. 11-12. p. Augustin şi Grozi. nr. Un sigiliu inelar al unui judeţ al Câmpulungului. [Matrices sigillaires des corporations provenant de la collection du Musée d'histoire de Sibiu]. 797. Cluj. Ivănuş. Lenghel. [Deux impriéssions sigillaires appartenant à la corporation des potiers de Lipova]. 1980.

Popescu. 119-122 (fig. Nr. logofătul lui Ştefan cel Mare. 809. 187-198. Constantin. Dumitru. [Un sceau de quarantaine à symbolistique folklorique et réligieuse]. IX (1966). Un sigiliu de carantină cu simbolistică folcloric religioasă.). M. Cel mai vechi sigiliu inelar (matrice) de dregător moldovean (sec. Tudor şi Grigorescu. 415-417. 806. p. Suceava. [Marques de corporations du Musée Bruckenthal]. XIX-XX. [Les estampilles des offices et des services postaux]. [Le sceau iconographique du boyard Cernica Ştirbei. (Sunt prezentate sigiliile aparţinând instituţiilor din zonă ca şi altor judeţe: Gorj. IV. nr. [Matrices sigillaires de l'époque moderne dans les collections du Musée de la Région des Portes de Fer]. Galaţi. Regleanu. 347-350. p. Tecuci etc. p. În: „Revista Arhivelor”. 807. IV. 805. Năglar. [L'étude des estampilles postales de Târgovişte de la fin du XIX-e siècle]. Ion. 1980. păstrat în Polonia. Doina. p. În: „Valahica”. 804. Sigiliul iconografic al lui Cernica (Ştirbei) mare vornic (1602-1610). Tablele de breaslă ale Muzeului Bruckenthal. Rezachevici. Un sigiliu al breslei zidarilor şi dulgherilor din Aradul Nou. p. Augustin. [Le plus ancien sceau annulaire (matrice sigillaire). Passalega. conservé en Pologne et 119 . 4-6. ilustr. 187-192. În: „Filatelia”. În: Acta Musei Napocensis. 810. Matrice sigilare moderne din Colecţia Muzeului "Regiunii Porţilor de Fier".). XXXIII (1981). 1996.Maria Dogaru 803. Ştampilele oficiilor şi serviciilor poştale. În: „Ziridava”. p. În: „Mitropolia Olteniei”. [Un sceau de la corporation des maçons et de charpentiers d`Aradul Nou]. al lui Toma. Arad. 292-293. Mureşan. p. nr. Lucian. Olimpia. 1971. În: „Drobeta”. Rătoi. 1.(1967). XV). grand vornic]. 6-7. IV. Studiul ştampilelor poştale ale Târgoviştei de la finele secolului al XIX-lea. nr. 2. moldave. 1973. Penescu. 808.

[Contributions à l'étude de la diplomatique slavo-roumaine. 325-334. 812. XXIV (1987). Edit. [Contributions à l'histoire des Băleni. p.Ştiinţe auxiliare ale istoriei. Muzeul Câmpulung Muscel. Filofteia. ilustr. secolul XVII). 149-152. Sigiliul lui Ivasco mare vornic. 1995. „Hrisovul” cu sigilii multiplicate al lui Vlăduţ vodă către braşoveni. În: Caietul Seminarului special . Muzeul Câmpulung Muscel. p. 1. logothète d'Etienne le Grand]. Aurelian. 340-347. Sfatul domnesc şi sigiliile din timpul domniei lui Neagoe Basarab (1512-1521). Le conseil du prince et les sceaux à l'époque de Neagoe Basarab 1512-1521]. Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor de mari dregători (Ţara Românească. Contribuţii la istoria Bălenilor. Rînziş. Valachie. 1981. Le sceau du boyard Ivasco. 65-66. Iaşi. În: Studii şi comunicări. 816. p. Rînziş. adressé aux marchands de Braşov]. 811. 1987. [Le sceau et l'emblème de la Société Numismatique Roumaine]. VIII (1971). Aurelian. În: Studii şi comunicări. Xenopol”.D. ilustr. 1964. X. În: „Revista Arhivelor”. [Contributions à la connaissance des sceaux des grands dignitaires. Filofteia. grand vornic]. 4. Filofteia. 120 . Sigiliul şi emblema Societăţii Numismatice Române. 815. p. 3. [Contribution à la connaissance des matrices sigillaires appartenant à quelques institutions du département d'Argeş]. p. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. nr. 405-455. Valeriu. În: „Revista Muzeelor”. 814. vol. nr.Bibliografia heraldicii româneşti appartenant à Toma. Contribuţii la studiul diplomaticii slavo-române. 101. LXI (1984). Sacerdoţeanu. Contribuţii la cunoaşterea matricelor sigilare aparţinând unor instituţii din judeţul Argeş. Universităţii Bucureşti. Rînziş. [Le document à plusieurs sceaux de Vladut voïvode. În: „Romanoslavica”. 813. 328-332. p. Sacerdoţeanu. Rusu. p. XVII-e siècle].

Din trecutul satelor săcelene. p. "Compania oierilor români din cele şapte sate săcelene". terminologia de bază. p. În: Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums. 819. 58-62. descriere şi reprezentare). În: „Revista Arhivelor”. Bucureşti. 1971. appliqués à l'occasion de la Convention avec la ville de Sibiu en 1507]. XII. Braşov. (Se cuprind statutul. nr.). lista membrilor. Nicolae. O piatră de mormânt uitată şi o pecete necunoscută. 121 . x x x Societatea Română de Vexilologie. joi 25 noiembrie. 818. În: „Drum nou”. Ştefănescu. nr. 457-477. p. 823. [Du passé des villages de la région de Săcele. Keöpeczi Iosef. 4. 73-90. Ştefănescu.Maria Dogaru 817. XI (1971). (Despre sigiliul sătesc din secolul al XVIII-lea cu elemente din stema Săcelelor. [Les sceaux des boyards du conseil de Radu le Grand. Sporea. XXVIII. Şvarţ Kara. nr. Braşov. ilustr. bibliografie românească şi internaţională etc. XVII. Sigilii din colecţia Muzeului Judeţean Braşov. Sturdza Săuceşti. Marcel şi Nistor. nr. 1998. Iţic. [Une pierre tombale oubliée et un cachet inconnu. 35-55. 821. [La societe Roumaine de vexillologie]. Temoignages anciens et nouveaux sur le grand spathar Zottu Tzigara]. O ştampilă comercială inedită. În: Acta Musei Napocensis. X (1967). În: „Cumidava”. Sebestyén. 1979-1980. 8361. „La compagnie des bergers roumains de sept villages. Sigiliile boierilor din sfatul lui Radu cel Mare de la Convenţia cu Sibiul din 1507. p. Zottu Tzigara. Radu. 509-510. p. Le sceau aux armoiries médiévales de Săcele]. 822. Sigiliul cu stema medievală a Săcelelor. 1. Corina. 1980. 820. 1938. Mărturii vechi şi noi despre marele spătar. p. În: Un nou organism ştiinţific Societatea Română de Vexilologie (Autori Maria Dogaru şi Laurenţiu Popescu). Heft 1-2. Die Wappendenkmäler des Burzenländer sächsichen Museums. Mihail. [Sceaux de la collection du Musée départemental de Braşov]. 2 + ilustr. [Une estampille commerciale inédite]. În: „Buletinul Monumentelor Istorice”. 1.

[Hautes dignitaires de la Valachie 122 . ilustr. nr. Sigilii româneşti cu legenda în limba turcească. 831. Memoriile secţiei literare. În: „Artă şi arheologie”. În: „Analele Academiei Române”. Tafrali. 1942. Emil. 1852. Mari dregători din Ţara Românească în sigiliile secolelor XVII-XVIII. ginerele lui Petru Şchiopul. [Les sceaux roumains avec la légende en langue turque]. II. 123-124. [Un sceau interesant du Zoty de Cigara. Istoricul marelui serdar Gheorghe Saul. fascic. 1931. Muzee. p. Anton şi Potocki. Tomul V. XIX (1982). [Le drapeau de la préfecture de police pendant le règne de Grigorie D. Andrei. Literatur und alle Denk und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens”. (Se prezintă sigiliul acestei bresle). Bucureşti. 825.. 1. ilustr. III. vol. Tihamér. O. În: „Buletinul Muzeului Militar Naţional”. [L'historique de grand serdar Georges Saul 1743-1785]. (Se prezintă sigiliul capitlului Ţării Bârsei). Braşov. Veress. Geschichte des Burzenländer Capitels. 75. 15 p. 166168. p. p 54-57. 19-20.Bibliografia heraldicii româneşti 824. În: „Hrisovul”. p. le gendre du Petru Şchiopul]. 1912. Ghica]. 7-8. 828. Andrei. 829. 830. Caiet I. 826. Extras. p. Patru sigilii şcolare din secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX în colecţiile din Câmpulung-Muscel. nr. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 44-46. Velcu. [L`histoire d`orfèvres de Brasov]. O pecete interesantă a lui Zoty de Cigara. 1931-1932. IV. Steagul Agiei din timpul domnitorului Grigorie Dimitrie Ghica. 203-216. Braşov. Emil. 2. A Brassai ötvösség története. Seria III. p. 83-106. I (1937). planşa II e. Gyàrjás. 1942. [Quatre sceaux scolaires du XIX-e – XX-e siècle dans les collections de Câmpulung-Muscel]. (Sunt descrise sigilii de mari dregători). Vârtosu. Ştefan. Joseph. Bucureşti. 827. Trausch. ilustr. Trâmbaciu. p. Vârtosu. În: „Magazin für Geschichte. ilustr.

ilustr. p. p. Sigilii ale breslelor din Baia Mare păstrate în colecţiile Muzeului judeţean Maramureş.Maria Dogaru dans les sceaux des XVII-e et XVIII-e siècles]. Mircea şi Barbu. Vârtosu. Sigilii de breaslă din judeţul Arad. Ţara Românească. În: „Marmaţia”. I (1950). Sigilii de corporaţii bucureştene. În: „Revista Muzeelor”. [Sceaux des corporations bucarestoises]. p. 1786-1829]. Zdroba. p. 107-112. 2. 1971. 152-159. nr. 834. Mircea. 123 . 1974. 835. 833. nr. Emil. III-IV. [Les sceaux des corporations du département d'Arad]. 1960. [Sceaux des corporations de Baïa Mare conservés dans les collections du Musée départemental de Maramureş]. Sigilii cu însemnele dregătoriei. Vârtosu. 140-180. II. 347-374. Mircea. p. Emil. [Sceaux aux enseignes des fonctions Valachie. 1786-1829. În: Studii şi cercetări numismatice. 1. În: „Ziridava”. III. 832. În: Studii şi cercetări istorice medievale. ilustr. Nr. 121-127. Zdroba. II (1965).

V. STEME ECLEZIASTICE 836.XIII. Dogaru. Dogaru. 841. 124 . Ghenadie. 11-13 + 6 ilustr. XCIX (1981). Maria. 839. În: „Magazin istoric”. II (1968). nr. Cernovodeanu. Dogaru. Dan. În: „Biserica Ortodoxă Română”. 842. 837. [L'Héraldique ecclésiastique dans les pays roumains]. 3-4. Heraldica bisericească în Ţările Române. Petru Movilă. p. 651-652. Antim Ivireanu et l'art héraldique de la Valachie. În: curs de publicare. ian. p. nr. 840. ilustr. [La licorne du blason de Nicolaus Olahus]. [Une source historique inédite: l'emblème de l'évêché d'Arad]. 962-968 + 4 pl. 317-323. 7-9. p. XCIII (1975). XXXII (1980). În: „Revue des études sud-est européennes”. 7-8 (iulie-august). Inorogul de pe blazonul lui Nicolaus Olahus. p. 352 + IV p.. p. [Matrice sigillaire de l'église "Madona Dudu" de Craiova]. Un izvor istoric inedit: stema Episcopiei Aradului. Bucureşti. Enăceanu. (Stema acestui demnitar religios). XIV (1976). În: „Mitropolia Olteniei”. 357-361. 1884. O matrice sigilară deosebită a bisericii "Madona Dudu" din Craiova. Maria. 1 (10). În: „Biserica Ortodoxă Română”. Reprezentări heraldice aparţinând instituţiilor religioase. Albu. nr. nr. Maria. Corneliu. [Des enseignes heraldiques appartenant aux institutions ecclésiastiques). Cernătescu. 838.. nr 2.

p. nr. Portretul şi stema lui Grigore Ţamblac şi misiunea sa la Conciliul din Constanţa. pl. şi Polga. [Le Métropolite André. Fabian M. Sibiu. Filitti. ecrit commemoratif à la fête du centenaire de sa naissance]. ilustr. Ieremia B. nr. XLVI (1987). Metzulescu. XXXV (1985). [Trois églises gardantes les signes de l'ancienne héraldique roumaine]. seria III. 847. [Anciens sceaux ecclésiastiques de Boucovina]. 845.Maria Dogaru 843. Karadja. 335-337. Ist. D. p. 846. [Sceaux ecclésiastiques anciens des certaines paroisses des environs d'Oraviţa]. 844. În: „Glasul Bucovinei”. Ioan. Două contribuţii la istoria religioasă din Ţara Românească în secolul XVIII. Extras. Aşezământul cultural al mitropolitului Dositei Filitti de la înfiinţare şi până astăzi (1827-1910). [Deux contributions à l'histoire réligieuse de la Valachie au XVIII-e siècle]. mem. Constantin. baron de Saguna. XIX (1960). 116-124. scriere comemorativă la serbarea centenară a naşterii lui. 1939. 1827-1910]. Consistoriul Mitropolitan. Bucureşti.. 1910. (Sigilii armoriate precum şi steme ale boierilor purtând în scut simboluri religioase). Ionescu Gion. + 10 f. baron de Saguna. Mem. 10 p. ilustr. 6. Grămadă. 544. Lupaş. Nicolae. 125 . Cernăuţi. Mitropolitul Andrei. [L'établissement cullturel du métropolite Dosithei Filitti depuis sa fondation jusqu'à nos jours. p. nr. Vechi sigilii bisericeşti bucovinene. p. [Le portrait et le blason de Grigore Tamblac et sa mission au concile de Constanza]. Sect. Vechi sigilii bisericeşti ale unor parohii din jurul Oraviţei. 305-315 + ilustr. În: „Glasul Bisericii”. Stelian. p. 1944. 3-4. 849. Bucureşti. 20. În: „Analele Academiei Române”. 1-8 + ilustr. În: „Mitropolia Banatului”. 848. p. Edit.. 6. 1909. Ioan. Ghiţă. 5-6. Trei biserici păstrătoare ale vechii heraldici româneşti. XXVI. În: „Glasul Bisericii”. t.

p. + 5 pl. nr. 851. 856. p. Stelian şi Dănilă. Sabău. 857. La signification de quelques représentations et symboles]. [Pages d'histoire religieuse représentées dans la cartographie dans la sigilliographie]. 280-306. II. [Les „Erminies” dans l'art chretien médiéval]. 854. XX (1961). p. (Reprezentarea Sf. Năsturel. Lucaci Ioan. p. Sigiliul patriarhal descoperit la Constanţa. p. 121-123. Stelian. O stemă a lui Costandie Filitti. Filiala Cluj-Napoca. + ilustr. 1995-1996. 1980. În: Studii şi cercetări de numismatică. XXI (1962). 853. Peceţi şi amprente sigilare parohiale din Banat. Extras. 543-557. Pagini de istorie religioasă în cartografie şi sigilografie. Victoria. 1958. (Simbolurile creştine în heraldica sigilară europeană şi românească). 855. VII. Popeea. Contribuţii cu privire la începuturile artei creştine. În: „Glasul Bisericii”. [Contributions visant les débuts de l'art chrétien. În: „Mitropolia Banatului”. 131-134. Erminiile în arta creştină medievală europeană. XXI (1962). nr. 123-144. Metzulescu. Metzulescu. Georges et le dragon”]. Reprezentarea „Sf. [Sceaux et impressions sigillaires 126 . Bucureşti. p. În: "Glasul Bisericii". 11-12. Petre Ş. Din simbolurile artei plastice creştine. episcop de Buzău. Semnificaţia unor reprezentări şi simboluri. Gheorghe şi dragonul”. 4 p. 439-440 + ilustr. 1958. nr. În: „Buletinul Comisiei de Heraldică. În: Studii şi cercetări de numismatică. XV (1965). Marius. I-II. Genealogie şi Sigilografie”.Bibliografia heraldicii româneşti 850. archevêque de Buzău]. [Le Sceau de la Monastère Vad]. În: „Glasul Bisericii„. Stelian. Al. Porumb. Stelian. La réprezentation „St. 852. 1-3. 3-4. Metzulescu. Academia Română. Gheorghe pe unele steme boiereşti moldo-valahe). 1116-1142 + ilustr. [Sur les symbole de l'art plasique chretien. nr. Sigiliul Mănăstirii Vadului. 5-6. [Sceau patriarchal découvert à Constanza]. Metzulescu. [Un blason de Costandie Filitti.

862-890. [Les sceaux du métropolite Antim Ivireanu]. 4. 7-12. În: „Altarul Banatului”. 860. 858. nr. 861. XXIII (1964). şi tipograf. În: „Mitropolia Olteniei”. p. Aurelian. p. Sacerdoţeanu. XXII (1963). [La chancellerie de l’Église Métropolitaine de la Valachie et ses servants jusqu'en 1830]. Aurelian. nr. VIII (XCCII) 1997. [L'enigme du symbole héraldique du monastère Hodoş-Bodrog]. Aurelian. 542-585. 859. nr. p. nr. Dimitrie. În: „Glasul Bisericii”. XVIII (1959). Sacerdoţeanu.Maria Dogaru paroissiales du Banat]. bibliotecar. 127 . nr. Sacerdoţeanu. Sigiliile mitropolitului Antim Ivireanu. 9-10. Enigma simbolului heraldic de la mănăstirea Hodoş-Bodrog. Stoi. 838-841. p. nr. 223-224. (Descrierea stemei mitropolitului Antim Ivireanu). p. XVIII (1966). 135-145. XXXVI (1986). (Steme de mitropoliţi). Antim Ivireanu arhivist. bibliotécaire et imprimeur]. În: „Mitropolia Banatului”. 3-4. p. [Antim Ivireanu. archiviste. ilustr. Cancelaria Mitropoliei Ţării Româneşti şi slujitorii ei până la 1830. În: „Glasul Bisericii”. 1-3. 77-83. 9-10.

p. nr. Teodor. III. 68-69 (mai-iunie). Bartsch. România. Gheorghe. Inele sigilare inedite din sec. de Roumanie]. (Stema familiei Hâncu). Étude et documents. Les timbres des armoiries des familles de Moldavie et de Valachie. nr. + 3 tab. 864. Cu blazonul familiei Onciu. Ferdinand. ibidem. [Aneaux sigillaires inédites des XIV-e . nr. Gheorghe. 36-39 (septembrie-decembrie). 1927. I (1933). Braga (Portugalia). p.XVII-e siècles dans la collection du Musée d'historie de la R. În: Din trecutul nostru. 29 mai . 1 (octombrie). Boerii Hâncu. nr. [La famille Onciu. 67-87 şi 94. pl. 7. În: Recueil du XIe Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques.S. nr. (Stemele unor familii princiare: Cantacuzino. 863. XIV-XVIII aflate în colecţia Muzeului de istorie a R. XIX + 233 p.XIV. [Les boyards Hâncu]. Bezviconi. III-IV(1936). 1973. Gagrim. În: Din trecutul nostru. ibidem. 865. p. Avec le blason de la famille Onciu et tables généalogiques]. Cristina. 205-213. Liège. Anton Manea. În: „Glasul Bucovinei”. + 2 f. Studiu şi documente. VII (1939). În: Cercetări numismatice. 64-67 (ianuarie-aprilie). tipărit în culori şi mai multe tabele genealogice. p. 866. Bălan.S. 31. Bezviconi. REPREZENTĂRI HERALDICE INDIVIDUALIZÂND CLASE ŞI CATEGORII SOCIALE 862. 128 . Familia Onciu. Heraldica basarabeană. 1972. [L`héraldique de Bessarabie]. Sturdza şi Moruzi). 1980. Cernăuţi.2 juin.

Bucureşti. II (1934-1935). Gagrim. Paul. 46-49 (iulie-octombrie). III (1935). Coroi. În: Din trecutul nostru. Figuri şi umbre din nordul Moldovei. În: Din trecutul nostru. 1-4 şi 4758. Bezviconi. Stroiescu). II (1935). În: Din trecutul nostru. Bezviconi. Bezviconi. Rali. (Familiile Kazimir. Basarabă ot Greci. [Les boyards Stamati. 48-61. 73 (octombrie). În: Din trecutul nostru. Donici. (Stemele familiilor Cantacuzino. 21-24. Gheorghe. Boierii Stamati. 871. nr. Basarabă ot Greci]. (Stemele familiilor Stamati. IV-V (1937). 7-10. Stroescu. În: Din trecutul nostru. Cazimir. p. I. Contribuţii la istoria boierimii basarabene. p. Sturdza. nr. 22-29. Bezviconi. Paul. p. 1940-1943. nr. p. Kalmuţki.) 869. Tufescu etc. Bezviconi. Bucureşti. Binder. Familia Krupenschi în Basarabia. VII (1939). 129 . 870. I-II.Maria Dogaru 867. Arhondologia Basarabiei. 345 p. II. Keşco. În: Din trecutul nostru. 22-118. Gheorghe. p. Blazonul nobiliar al lui Ioan Flora din Podeni (1655) şi rolul dorobanţilor români din scaunul Arieşului. III (1936). 15-16 (decembrie-ianuarie). 320 p. Bezviconi. nr. [Contributions à l`histoire des boyards de Bessarabie]. III. Vol. Gheorghe. 874. Gheorghe şi Gore. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. 1-18. Boierimea Moldovei între Prut şi Nistru. (Stemele familiilor Neculitza-Popovici). Ralli-Arbure. Arhondologia Basarabiei II. [La famille Krupenschi en Bessarabie]. 868. Ciurea şi Grecianu-Ilfov). 52. 28-30. Gheorghe. 17-20. 1980. Gheorghe. p. 873. Bezviconi. 872.. Gheorghe. [Les armoiries de Jean Flora de Podeni 1655 et le rôle de gens d'armes roumains du siège d'Arieş]. II. nr. [Les boyards de la Moldavie entre Prouth et Dniestre]. nr. [Figures et ombres du Nord de la Moldavie].

Orné de portraits. 882. de la Turquie et de la Roumanie. [Un ancien sceau de la famille Cantacuzino]. Les Mauroyeni. 591. (Steme ale familiilor Mavrogheni şi Callimachi). Botiş. publicată şi adnotată de Nicolae Iorga. fac-similés. 879. 880. 25-157. Cantacuzino. Blancard. Bucureşti. facsimiles. 1893. [Un sceau de Nicolae Bălcescu]. p. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Binder. I-II. Cornelia. 121123. În: „Buciumul”. 231-233. „Revue roumain d’histoire”. Bodea. George. p. 881. Ernest Leroux. Flammarion.P. nr. Théodore. Române. XXVII (1988). LXVII-LXIX (1973-1975). 301-314. Ilustr. Un vechi sigiliu cantacuzinesc. (13 noiembrie).Bibliografia heraldicii româneşti 875. nr. XV. [La généalogie de la 130 . Buzdugan. 473-476. I (1863). În: Caiet selectiv de informare asupra creşterii colecţiilor Bibliotecii Academiei R. Paris. (Sunt descrise stemele celor două ramuri ale familiei Mocioni). 4.1658). Cezar. Un sigiliu al lui Nicolae Bălcescu. p. 923 p. cartes-etc. cartes. Une famille noble roumaine de Transylvanie: les Drakula de Sinteşti. Mihai. Les Mauroyeni. Histoire d'Orient (de 1700 à nos jours). [La genealogie de la famille Cantacuzino]. Teodor. + 35 pl. [La monographie de la famille Mocioni]. Genealogia Cantacuzinilor. Théodore. (Diploma cu descrierea stemei concedată de Gheorghe Rákóczy lui Drăghici Cantacuzino . Tom. (Blazonul familiei MatzasMavrogheni). portraits. ilustr. Genealogia familiei Cantacuzinilor. aprilie-iunie. 878. Bolliac. 390-391. Essai d'étude additionnelle à l'histoire moderne de la Grèce. 876. 1965. 757 p. Monografia familiei Mocioni. 23 (20) martie. 1939. nr. Paris. Paul. p. p. 1909. Illustré de nombreuses gravures. p. IV. 877. Blancard.

În: „Buletinul Bibliotecii Române”. În: Genealogica et Heraldica Recueil du Xe Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 1972. p. Aperçu sur les armoiries de la noblesse Roumaine de Transylvanie (XVIe XIXe siècles). Dan. Le role et leur fonction sociale à travers les siècles. + 3 ilustr. Dan. Un sigiliu paşoptist inedit. Atena. Cernovodeanu. În: „Hidalguia” – La Revista de Genealogia. + 3 tab. 2. p. 7 p. Vol. 174 (septembrie-octombrie). XXX (1982). Dan. [Un sceau inédit d'un révolutionnaire de 1848]. (Stemele familiei menţionate). Freiburg in Bresgau. p. Cernovodeanu. Cernovodeanu. 889. X (XIV). nr. p. Despre stemele familiilor nobile româneşti din Transilvania (sec. În: „Buletinul Monumentelor Istorice”. Cârlova. 2 p. Un sigiliu puţin cunoscut al vel logofătului Andronachi Donici. Dan. Dan. Extras. Viena. 1983. XI. 883. 1939. 1970-1971. 1971. Extras. 769-781. Dan. Bucureşti. Bucureşti. nr. (Descrierea stemei conferită Cantacuzinilor în 1658).Maria Dogaru famille Cantacuzino) Bucureşti. IV. Viena. 1.XVIe XIXe siècles]. Bălceşti pe Topolog. 131 . Madrid. Sur la valeur héraldique des seaux des boyards Valaques et Moldaves à travers l'histoire des Principautés Roumaines. p. Cernovodeanu. Ioan. 39-40 + 3 ilustr. tom. 562 p. Cernovodeanu. În: Studia et Acta Musei Nicolae Bălcescu. p. XLII (1973). 221-232. 888. 118-133. 887. Nobleza y Armes. 884. 589-595. 14-19 septembre 1970. Sur les boyards roumains. 886. Vol. Cernovodeanu. 1973. În: „Revista elenă de genealogie şi heraldică". II. 673-679 + 5 ilustr. 1902. + 5 ilustr. 1998. 48 p + 22 pl. Genealogia familiei Cârlova. [Un sceau peu connu du grand „logofăt” Andronache Donici]. XVI-XIX). Bucureşti. [La généalogie de la famille Cârlova]. [Sur les armoiries des familles nobles roumaines de Transylvanie . 885.

Constantin. Sigilii ţărăneşti din Ţara Românească şi Moldova (1600-1650). p. 375-378. L`album héraldique des étudiants d`outre-mer de l’Université de Padoue (XVII-e-XVIII-e siécles). XXXIII. În: „Revista Arhivelor”. [Le sceau d'Avram Iancu]. 892. Sigiliul lui Ioniţă. „Revue d`études sud est européene”. [L`arbre généalogique de la famille Miron Costin et ses armoiries]. x x x Despre sigiliul lui Avram Iancu donat Casei naţionale a „Astrei”. nr. 271-280. Costin. Bucureşti. p. [Le sceau de Ioniţă. 7-9. I (1995). Pliant cu stema în culori. Dogaru. [Une matrice sigillaire provenant de Tudor Vladimirescu]. p. 694695 ilustr. Maria. inedit. 4. p. nr. Un sigiliu personal. 896. Maria. căpitan în oastea lui Tudor Vladimirescu. nr. p. XLIX (1972). [Sceaux paysans de Valachie et de Moldavie (1660-1650]. XXXIII (1981). f. nr. Maria. Corneliu. ayant appartenu à un arpenteur du district de Romanaţi au milieu du XIX-e siècle]. 217-219. 2. Arborele genealogic al familiei Miron Costin cu armele familiei.d. Dima Drăgan. nr. În: „Transilvania”. X (1972). 897. 1900. O matrice sigilară provenind de la Tudor Vladimirescu. Sigiliul lui Avram Iancu. XXXIV (1981). XLIX (1972). 894. 893. Maria. În: „Mitropolia Olteniei”. capitaine dans l`armée de Tudor Vladimirescu]. Dogaru. 132 . 80-90. 729-741. În: „Revista Arhivelor”. [Sur le sceau d`Avram Iancu donné à la Societé Astra]. inédit. Deca.Bibliografia heraldicii româneşti 890. 895. de hotarnic din judeţul Romanaţi la mijlocul secolului al XIX-lea. Dogaru. p. [Un sceau personnel. p. 694-695 ilustr. În: „Revista de istorie”. În: Arhiva Românească. 4. 4. Dogaru. 891. Miron.

Radu Ion. George représenté sur le sceau inédit de Ioniţă. Muzee. Arad. Maria şi Mircea. Maria. În: „Mitropolia Olteniei”. Maria. Adina. 899. 903. 3-4. Genealogia şi arhivistica. În: „Ziridava”. Dogaru. nr. [L`Héraldique au service de la recherche historique. 6 ilustr. L'évolution d'une famille roumaine du nord du pays]. LXIX (1990). În: „Hrisovul”. 901. 2. Seria nouă. p. [Mihai Eminescu et Ion Creangă. 7-9. 904. Dogaru. Dogaru. L`évolution des enseignes héraldiques appartenant à la famille Mocioni]. 902. Dogaru. căpitan în oastea lui Tudor Vladimirescu. 54-59. XXVII (1990). leurs effigies sur sceaux et médailles]. Maria şi Dragomir. 1996. nr. p. 1989. XXXIII (1981). 133 . Maria şi Berciu Drăghicescu. efigii pe sigilii şi medalii. p. 379-380. Două tipare sigilare ale familiei Mavrocordat din Colecţia Bibliotecii Facultăţii de Istorie Filologie-Bucureşti. 1998. [Deux moules sigillaires de la famille Mavrocordat de la collection de la Bibliothèque de la Faculté d`Histoire-Philologie]. 395-403. Stoi. Diploma de înnobilare a lui Nicolaus Olahus.Maria Dogaru 898. [Le diplôme d’ennoblissement du Nicolaus Olahus]. III. 2. 204-215. capitaine dans l'armée de Tudor Vladimirescu]. Ioan. Augustin. Sigiliile lui Buzinca Dimitrie din Răduleşti. Heraldica în slujba cercetării istorice. Popovici. LXIX (1990). Opuscula Numismatica. Evoluţia însemnelor heraldice aparţinând familiei Mocioni. 115-130. Maria. Gheorghe reprezentat în sigiliul inedit al lui Ioniţă. Maria. Bucureşti. Evoluţia unei familii româneşti din nordul ţării. În: „Revista Arhivelor”. nr. p. p. [Les sceaux du Buzinca Dimitrie de Răduleşti]. În: „Revista Arhivelor”. nr. Dogaru. 206-221. Maria. 900. 221-232. Dimitrie. p. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. [St. În: Caietul seminarului special de ştiinţe auxiliare. [La généalogie et l'archivistique. Mihai Eminescu şi Ion Creangă. p. Dogaru. XIX-XX. Mureşan. Sf. Dogaru.

[Le diplôme d'ennoblissement du George Hurmuzacki]. Maria. Dumitrescu.S. 311-313 + 3 ilustr. 1999. [Sceaux de l`époque moderne se trovant dans le patrimoine du Musée d`Histoire de la R. Nicolae.S. Maria. Dragomir. 205-216. [La significationdes armoiries de la famille Magheru] Comunicare susţinută în cadrul Comisiei de heraldică. nr. Semnificaţia stemei familiei Magheru. p. [Le sceau du général Gheorghe Magheru]. Anul XIV (1977). Dogaru. În: Cercetări Numismatice. Sigilii din epoca modernă aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie al R. Emil. Sigiliul generalului Gheorghe Magheru. În: „Hrisovul”. Un sigiliu inelar cu inscripţie slavonă în colecţiile Muzeului de Istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca. [Le diplôme d'ennoblissement accordé par l'empereur Charles VI à Jean Medrea de Zlatna 1726]. 909. Arborele genealogic al familiei Fălcoianu cu 12 anexe pentru descendenţa din partea femeiască. II. 911. 21 + ilustr. România. Emil. [L`arbre généalogique de la famille 134 . 906. În: Acta musei Napocensis. 910. 1996. sigilografie şi genealogie de pe lângă Institutul Nicolae Iorga. Dogaru. I. Serie nouă.. Diploma de înnobilare acordată de împăratul Carol al VI-lea lui Ioan Medrea din Zlatna (1726). 113-128. În: curs de publicare. Muzee.Bibliografia heraldicii româneşti 905. Alexandru Al. (O gemă autentică folosită în evul mediu ca sigiliu de un demnitar Bratu). p. Seria nouă. Fălcoianu. întocmită de. În: „Hrisovul”. IV-V. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 1977. 907. p. 3. Maria.. Roumanie]. XVI (1978). Dumitrescu. Diploma de înnobilare conferită lui George Hurmunzacki. 183-192. [Un sceau annulaire inscriptionné en slavone dans les collections du Musée d`Histoire de la Transylvanie de Cluj Napoca]. Edroiu. p. 908.

(Se prezintă şi stema familiei). 1 tab. An LXXI (1994). 917. 103-120. Foras. Flondor. 362 p. 915. Institutul Albinei. Paris. 8 f. 913. Nicolae. 1904. les titres.pl. Stema lui Constantin Brâncoveanu în calitate de cavaler al ordinului constantinian al Sf. Généalogie de la maison princière et comitale de Sturdza ou Turdza. Amedée. 1925. Autorités historiques. [L`archive Gheorghe Grigorie Cantacuzino]. Gheorghe).1 tab. 12 p. 912. În: „Revista Arhivelor”. Bucureşti. Fick. Foras. Arhiva Gheorghe Grigorie Cantacuzino. 916. (Heraldica familiei Brâncoveanu. [L`arbre généalogique de la famille Flondor]. [Deux diplômes d’ennoblissement et blason pour les roumains de Lugoj et Caransebeş]. Geneva. Costin. diploma de nobili ai Transilvaniei din 1679. Amedée. 1 fl. [La généalogie de la famille Sturdza ou Tourza avec l`arbre généalogique et son blason . Carol Göbl. Feneşan. 1929. de către principele Mihail Apafi).]. 10 + 43 p. cu arborul spitei şi cu stema ei dreasă d’un inadins comitat dupre documente. din 1679. 1889. LI. 3 ilustr. 135 . les charges.. Chiriac şi Teodor Sturdza). 1842. 10 pl. Arborele genealogic al familiei Flondor. 914. + 7 f. XXXVI.Maria Dogaru Fălcoianu à 12 annexes concernant la descendance feminine]. Genealogia familiei Sturdza sau Turza. 1652). Foras. le blason. vol. (Stema familiei şi diploma de concedare a ei. Amedée. des familles noble alliées. 1919. . Ioan C. Două diplome de înnobilare şi blazon pentru românii din Lugoj şi Caransebeş (1593. (Stema familiei Sturdza. concedată fraţilor Ilie. 13 tab. (Este reprodusă stema color). Notice historique et généalogique sur les Princes Bassaraba de Brancovan. Iaşii. cercetată de Gheneralicesca Obicinuita Adunare a Moldovei şi întărită prin hrisov domnesc. Observation sur les nomn. J. Cernăuţi. Filitti..G. p.

121-123. În: „Magazin istoric”. p. Gheorghe. 924. Mihail. Muzeul Câmpulung-Muscel. Hagi Mosco. Cosmin. 919. Cristache. [Le blason de chevalier du général Mihail Trapsa]. 136 . Gheorghe.40. nr. 1987. [Armoiries des boyards de Roumanie]. p. LXVII-LXIX. Arheologie-istorie. [Une hypothèse héraldique]. 1913. 921. 427 + 53 ilustr. Cristache. 923. Vol. Gorjanu Popa. Un sigiliu necunoscut aparţinând probabil umanistului Nicolae Olahus sau unui descendent al acestuia. Radu şi Guboglu. p. 10. În: „Buletinul cercurilor ştiinţifice studenţeşti”. 421-422. nr. 922. nr. p. 1973-1975. Album heraldic. 294-298 + 3 ilustr. nr 2. 36-37. O ipoteză heraldică. 37. Grecianu. ilustr. 131-133. Blazonul de cavaler al generalului Mihail Trapşa. Gheorghe. Groza. I. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Alba-Iulia. În: Studii şi comunicări. p. 920. XXVI-XXX (1989-1993). Ştefan. [Un intéressant sceau de notre collection]. [Les généalogies documentées des familles des boyards]. În: Acta Muzei Napocensis. Steme boiereşti din România. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. LXXXVII-LXXXIX 19831985. [Un diplôme d'ennoblissement de Ţara Haţegului de 1675?]. 1 + 10 pl. p. Bucureşti. 1995. I. Liviu. Sigiliul necunoscut al lui Ion Ghica. [Le sceau inconuu de Ion Ghica]. 1918. (Stema familiei Bălăceanu). Genealogiile documentate ale familiilor boiereşti. 591598. 157-158. O diplomă de înnobilare din Ţara Haţegului de la 1675 ?. Un interesant sigiliu din colecţia noastră. Bucureşti. 925. [Un sceau inconnu appartenenant à Nicolae Olahus ou à un de ses descendants]. XXII (1988). (Steme color ale fostelor familii domnitoare moldo-valahe). Grecianu. Cristache.Bibliografia heraldicii româneşti 918. Emanuel. IV.

Lecca. II (VII) (1995). nr. D. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 2. p. LIII + 595 p. ilustr. 49 pl. Evoluţia stemei Filipeştilor. XXVII (1990). VI (1969). 930. 1981. În: Forschungen zur Volks und Landeskunde. p. (Sunt descrise diferite steme de familie). 929. 147-152. p. Kovács. Gianini. Historique et généalogies]. 3.d. Notice généalogique sur la famille Kretzulescu Bassaraba. 46-50. [Les diplômes d'anoblissement et l'iconographie de Nicolaus Olahus]. Două steme reconstituite ale unor iobagi înnobilaţi. Jahrhundert). Ionescu Gion. [L'évolution de l'emblème des Filipesti]. 928. Iftimi. 927. D. Diplomele de înnobilare şi iconografia lui Nicolae Olahus. Istorii şi genealogii. Bruxelles. 101-110. Iordache. 2. 68 p. [Sceaux des princesses de la Moldavie]. Minerva. p. XIX (1982). 58-60. 934. 933. 137 . 291-303. Ittu. Constantin. Paris. f. Edit. f. Noi consideraţii în legătură cu steagul revoluţiei de la 1821. Die Familien Wappen der Besitzer des Alten Rathauses in Hermanstadt Sibiu (im 15. Familiile boiereşti române. Sigilii de doamne şi domniţe ale Moldovei. 1899. nr. 95-98. Fr. nr. Muzee. Bucureşti. 1-2. Muzee. 2. Octavian George. Kretzulescu. nr. [Les familles boyardes roumaines. Rodolphe Em. În: „Arhiva Genealogică”. Notice généalogique sur la maison princière des Kretzulesco. XXXVI (1993). [Deux emblèmes reconstiuées de serfs roumains anoblis].-16. Rodolphe Em. p. p. Marin. Ionescu Gion.d. În: „Revista Muzeelor”. nr. Andrei. Kretzulescu. [Nouvelles considérations rélatives au drapeau de la révolution de 1821]. 931. nr. 2 tab. 6-7. Napoli. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. În: „Oltenia”. 932. Sorin Gh. p.Maria Dogaru 926.

În: Studii şi cercetări de numismatică. În: „Analele Academiei Române”. 1927. Moisil. Minea. J. Mărunţişuri sigilografice. 1927. 75 f. Sect. 1942. Constantin. Ist. nr. [Documents datant du XVIe au XIXe siècles concernant la famille Mano. Contribuţii noi privitoare la familia Buhus din Moldova (Nouvelles contributions concernant la famille Buhus de Moldavie). Inele sigilare boiereşti din colecţia profesrului Mihai Seulescu. p. 936. Constantin.. şi Boga. [Un portrait du Miron Costin]. I 1957. T. pl. Ştefan. Mem. 941. În: „Magazin istoric”. p. 180-184. Extras. seria III. p. Recueiles adnotés et publies]. 83-90. Meteş.L. Bucureşti.N. 937. 1944. XXXIV 1987.Bibliografia heraldicii româneşti 935. Bucureşti. Extras F. p. Din trecutul heraldic al boierimii moldoveneşti până la sfârşitul secolului XVI. [Un dessin d'Udriste Năsturel représentant son propre insigne héraldique]. 939. 1907. t. Documente din secolele al XVI-lea . 7 tab. 80 şi 99 + ilustr. C. 10. 8. 62 p. În: „Studii şi cercetări de istoria artei”. (Blazonul familiei Mano). adnotate şi publicate de. 940. nr. 83-90. 168-173. I. Al. Un desen al lui Udrişte Năsturel reprezentând propria sa stemă heraldică. XLI. III (1969). Mareş. 938. 28-32. Göbl. XXIX – XXXVI (1935-1942). F. (Diploma din 1676 martie 5 conferită lui Lupaşcu Buhuş de către principele Transilvaniei Mihail Apafi). 285-342 + 1 tab. partea a II-a. p. Moisil.al XIX-lea privitoare la familia Mano. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Göbl.. Mănescu. Constantin Georges. culese. 1 tab. XXIX-XXXVI (19351942). Mano. 138 . Bucureşti. Bucureşti. [Menus renseignements sigillographiques]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. nr. (Sigiliul spătarului Zotu Tzigara). VII mem. Un portret al lui Miron Costin.. 58 p. Göbl. 405-406. p. [Des bagues sigillaires de boyards de la collection du professeur Mihail Seulescu]. [Du passé héraldique des boyards de Moldavie jusqu’à la fin du XVI-e siècle]. Edit. Arte plastice.

Ioan. Etienne].46-90. Date istorice privitoare la familiile nobile române. Mureşan. Albert Baer. Grigorie P. Augustin.és a magyar királyi. 947. Pandula. Năsturel. [Un sceau peu connu: l'anneau sigillaire d'Ioan Buteanu. [La famille de boyards Catacuzène de la branche du prince Şerban]. p. nr. (Blazonul acestei familii). XIII (1912). Satu Mare. Mária Terézia Rend . 1. p. arheologie şi filologie”. [La famille de boyards Pârscoveanu et leur parenté avec les Cantacuzène de la branche du grand spathaire Drăghici Măgureanu]. partea I-a.V. p. (Reprezentări heraldice şi sigilare ale familiei Năsturel). Puşcariu. p. (Stema familiei Cantacuzino). P. P. Bucureşti. Szent István Rend román tulaydonosai. 244-261. nr. (Cu un rezumat în limba română). ilustr. Katonai.. Attila A. Familia Olănescu Notiţe şi documente. [La généalogie des Năsturels]. l'un des dirigeants de la Révolution de 1848]. p. [Roumains décoré avec l`Ordre millitaire Maria Tereza et l’Ordre Royal hongrois St.. 945.Maria Dogaru 942.. 944. p. În: „Revista pentru istorie.V. XII (1911). p. 61-74. Genealogia Năsturelilor. Neamul boierilor Cantacuzini din ramura lui Şerban Voievod. nr. 1997. Neamul boierilor Pârscoveni şi încuscrirea lor cu Cantacuzinii din ramura marelui spătar Drăghici Măgureanu. XVI (1922). p. Olănescu. Bucureşti. 1906. 943. 946. În: „Revista Arhivelor”. 282330 + ilustr. 77 p. partea I. 37-71. 4-6. 1-3. nr. p. 210-234. 81-119. 81-136.43. [Données historiques concernant les familles 139 . În: Nobilimea românească din Transilvania. 7. Un sigiliu puţin cunoscut: inelul sigilar al conducătorului paşoptist Ioan Buteanu. 1903. XII (1908). În: Literatura şi arta română. Bucureşti. 215-217. ilustr. 948. P.V. Năsturel. XV (1914). partea a II-a. 317-349. p. 7-9. Notices et documents]. Năsturel. An LXXIV (1997). p. XI (1910). [La famille Olănescu.

Livre d'or de la noblesse phanariote et des familles princières de Valachie et de Moldavie. fiches nominales et photos]. [Tradition et continuité exprimées par les sceaux personnels du XVII-e siècle. (Steme ale familiilor fanariote moldo-valahe). 13. en Roumanie. 2. Părtile I-II. 10 (106) din 12 martie p. + 6 pl. nr. I-XVIII + 184 p. Familia Racoviţă Cehan. illustr. Filofteia. Données complémentaires. Rînziş. 9 (105) din 5 martie 1992. Eugène. Vlastos. Généalogie et historique. Filofteia. p. Duca Vodă . 1892. en Russie et en Turquie. În: „Poliţia română”. Athènes. 41. X + 160 p. 12 (108) din 16 martie. În: „Magazin Istoric”. 40. Vol. Racoviţă Cehan. XXIII (1989). 2 ed. 1892-1895. p. 949. 1904 + 261 illustr. Bucureşti. ca 140 . [La famille Racoviţă Cehan. Constantin Brâncoveanu . p. 1942. nr. Sigiliul lui Mihai Eminescu. VI. Rînziş. 151 p. Emblèmes et significations]. Folfteia. 951. Portrete şi sigilii de doamne şi domniţe. I-II. Rînziş. 13. Tradiţie şi continuitate exprimate în sigiliile personale din secolul al XVII-lea. Sibiu. Genealogie şi istorie. [Sceaux de boyards Roumains]. par un Phanariote. II-IX + 416 p. În: „Muzeul Naţional”.Anastasia. Însemne şi semnificaţii. 954. Fişe nominale şi fotografii. nr. 955. 950. În: „Magazin istoric”. + 4 tab. XXIII (1989). Rizo-Rangabe. Mihai. Filofteia. nr. 2.Maria. 952. Livre d'or de la noblesse phanariote en Grèce. 953. Tipariul tipografic arhidiecesan. S. Întregiri. nr. (Sunt descrise sigiliile doamnelor lui Matei Basarab Elena. 13. Însemne heraldice româneşti. 12. p. Nr.Bibliografia heraldicii româneşti nobles roumaines]. p. Rizo-Rangabe. [Le sceau des Mihai Eminescu]. [Des portraits et des sceaux des princesses]. 1982. Eugène. Athènes. p. Rînziş.. 11 (107) din 19 martie. (Reprezentări heraldice ale membrilor acestei familii). 171-174.

p. 1930. Josef.Maria Dogaru şi cel al Ilincăi. 956. În: „Convorbiri literare” XXVI (1902). IX (1937). 9-10 (1966). Soutzos. 14 din 11 martie. I-II. fata lui Radu Şerban). 141 . 798-818. Vol. 958. 838-841. VII (1922). Enciclopedia storico nobiliare italiana. În: „Ţara Bârsei”. Portretul unui boier ardelean din timpul lui Mihai Viteazul. 962. 1972. 1944. Vittorio. Extras. 1 ilustr. p. [Un diplôme d’anoblissement du Haţeg]. [Sur les descendents du prince Gregoire III Ghica et l'origine des Ghica de Moldavie]. Sebestyén de Kopecs. + 4 tab. 1937. O diplomă de înnobilare din Haţeg. Academiei Române. Sacerdoţeanu. Atena. 959. Sigiliile mitropolitului Antim Ivireanu. 2. Wappenbriefe einiger Kronstädter. (Stemele familiilor Creţulescu şi Catargi). Edit. 134-140. Josef. [Le portrait d'un boyard transylvain du temps de Michel le Brave]. 957. Dimitros Scarlatos. 192. [Les sceaux du métropolite Antim Ivireanu]. (Familia Pavel Munyan alias Popa). Sacerdoţeanu. III. Radu. 214 + 1 ilustr. Spretti. Radu. fiica lui Nicolae Pătraşcu şi a Ancuţei. 963. În: „Mitropolia Olteniei”. 1938-1940. Aurelian. nr. (Reprezentări heraldice ale familiei Rosetti). În: Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums. 961. Rosetti. (Descrierea stemei lui Ioan Boer din Recia). caiet 1-4. Rosetti. p. În: "Flacăra". Vol. [Les princes greques de la Valachie et Moldavie]. p. Milano. Bucureşti. Braşov. p. Braşov. 296 p. Familia Rosetti. Despre urmaşii lui Grigorie Ghica Vodă III şi originea Ghiculeştilor din Moldova. (Stemele celor două ramuri ale familiei Ghica). [La famille Rosetti]. 9 p. nr. Έλληνες Ήγεµόνες Βλαχιιας και Μολδαβιας. 40-52. (Stemele familiilor fanariote moldovalahe). Aurelian. p. 960. Sebestyén de Kopecs.

În: „Arhiva Genealogică”. 13-43. Heraldică. 968. p. 83-86 + 2 ilustr. 3-4. nr. În: Calendarul Românesc. 1969. nr. Stoi. p. Doi gemeni Butinceni şi diploma lor de înnobilare. Enluminures héraldiques des XVIe – XVIIIe siècles dans la collection de l'Académie Roumaine. nr. înnobilate de Mihai Viteazul în 1600). p. [Héraldique. genealogie şi sigilografie la familia boierilor Ureche.C. I (IV) (1994). 969. [Les richesses du sol d`un domaine réfletées dans un blason de noblesse]. Bd. şi Mănescu.Bibliografia heraldicii româneşti 964. În: „Mitropolia Banatului". Dimitrie. 966. 1. 1913. p. 49-50. Jean N. Maria Magdalena. 971. p. 970. 339-342. Stoi. p. Nr. În: Ziridava. Stoi. 2. Alexandre A. 142 . 81-87. Mihai G. În: Forschungen zur Volks und Landeskunde. p. (Sigilii heraldice ale familiei Mavrocordat. (Stemele familiilor româneşti din Transilvania: Sindea de Roşcani şi Strava de Porumbacu de Sus. XII. Sturdza. + 1 tab. Szekely. 965. În: „Revue roumaine d'histoire de l'art”. Dimitrie. VIII + 463 p. Marcel şi Nistor. În: Studia universitatis Vasile Goldis. Dimitrie. XIX-XX (1996). généalogie et sigillographie à la famille des boyards Ureche]. XXXVIII (1988). Arad. Zwei von Michael dem Tapferen in Siebenbürgen verliehene Adelsdiplome mit der rumänischen Trikolore. Blazonul unei reputate familii româneşti. IV. Paris. e XVII 1980. 69-74. [Deux jumeaux Butinceni et leurs diplôme d’anoblissement]. 35-42. 1992. Nicolae. [Le blason d'une famille roumaine de renom]. L'Europe Orientale et le rôle historique des Maurocordato (1660-1830). Ştefănescu. Sturdza Săuceşti. Câteva date bibliografice şi semnificaţia blazonului său. Tom. Bogăţiile solului unui domeniu reflectate într-un blazon nobiliar. Mitropolitul Andrei baron de Saguna. Dimitrie şi Duca de Cadar. [Le métropolite Andrei baron de Şaguna. 967. Arad. stema princiară a Mavrocordaţilor). Stoi. + 128 ilustr. Quelques données bibliographiques et la signification de son blason]. Série Beaux-Arts. 1994.

Saul). nr. Năstase. Simbolistica eliberării patriei într-o matrice sigilară a lui Tudor Vladimirescu. Sigiliul revoluţiei lui Tudor Vladimirescu. XV (1981). Extras. În: „Magazin istoric". f. 354-374. Seria nouă. Secţ. Vornicescu. [La symbolistique de la libération de la patrie reflétée dans une matrice 143 . Andrei. 974. ilustr. 973. 976. 14-15. Ipsilanti). 6. Stema familiei Sturdza. În: "Analele Academiei Române". Bucureşti. mem. XXXIII (1981). 978. 24 p. seria. Criptologia în istoria românească (un sigiliu aparţinând lui Tudor Vladimirescu). p. Socec. Al. Supliment la Emanuel HagiMosco (Steme boiereşti din România). Titu. 7-9. 977. nr.Maria Dogaru 972. 2 pl. Ştefănescu Mihai. 9. 10. 83-106. [Une matrice sigillaire inédite et sa signification historique]. nr. Veress. [Les diplômes d'anoblissement de Nicolaus Olahus. [Le sceau de la révolution de Tudor Vladimirescu]. Mem. XII (1969).d. Nestor. 4. 1931. [La chryptologie dans l`histoire roumaine – un sceau appartenant à Tudor Vladimirescu]. În: „Ştiinţă şi tehnică”. ilustr. Istoricul marelui serdar Gheorghe Saul (1743-1785). [Histoire de grand serdar George Saul]. Diplomele de înnobilare ale lui Nicolae Olahus. Vornicescu. Nestor. V. p. Armoiries des boyards de Roumaine]. 1995. (Stema marelui serdar Gh. (Steme ale familiilor princiare: Barnovski. p. Tonk. p. 13-32 + ilustr. p. 975. În: „Revista Arhivelor”. + ilustr. Lit. III. Vornicescu. Nestor. nr. Bucureşti. Nicolae M. 979. 1931. În: „Magazin istoric”. reproducere pe coperta 1 şi 2. O matrice sigilară inedită şi semnificaţia sa istorică. Vlădescu. Certains problèmes concernant la généalogie de la famille Olahus]. Unele probleme privind genealogia familiei Olahus. 4 (1989). t. Edit. În: „Mitropolia Olteniei”. [Supplement à l'album d'Emmanuel Hagi Moscu. 1. [Les armoiries de la famille Sturza].

p. 1943. 1981. XI (1925). O diplomă de boier transilvănean pentru un boier din Moldova. Chişinău. 70-76. (Este descrisă stema poloneză conferită lui Iancu Costin. Pavel Gore. Extras. Edit C. Sever. nr. Inelul lui Tudor Vladimirescu. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. ilustr. Iaşi.D. 13 p. 986. (Este descrisă stema acestei familii). Ioan Lupaş. 1943. În: „Almanahul estival – Luceafărul”. [L'arbre généalogique de la famille Hajdău avec quelques nouvelles données]. Sever.3. 25 p. Vornicescu. [Les révélations d’un sceau. Sever. 981. 312 p. p. Sever. Spita neamului Hajdău cu unele date noi. Revelaţiile unui sigiliu. Sever. Xenopol. (Descrierea sigiliului heraldic al lui Andronache Donici). 144 . În: Omagiu prof.Bibliografia heraldicii româneşti sigillaire de Tudor Vladimirescu]. II (1913). XXVI (1915). p. Zotta. Zotta. Istoria şi genealogia Casei Callimachi. fraţilor Gorie şi Dimitrie Leca. nr. [L`histoire et la généalogie de la famille Callimachi]. 4-6. Bucureşti. (Stema familiei menţionate). boieri moldoveni). 3444. 982. 984. 985. A. 873-881. În: „Arhiva Genealogică”. Date nouă cu privire la Andronache Donici (circa 1760 . (Descrierea stemei familiei Hasdeu). principele Transilvaniei. Nestor. 980. Extras. 139-176. nr. (Textul diplomei de recunoaştere a nobleţei acordată de Mihai Apafi. În: „Revistă de istorie”. + 6 pl. [Un diplôme de noble transylvain pour un boyard de Moldavie]. p. 1915. 67-68.4 noiembrie 1829). 7-9. p. 11 p. Ştiri despre Costineşti. 1982. Zotta. 983. L’anneau de Tudor Vladimirescu]. În: „Arhiva societăţii ştiinţifice şi literare” din Iaşi. la 25 ianuarie 1663. Bucureşti. 1638). 1928. p. [Renseignements sur les Costins]. Zotta. 1. Göbl. 79-84. [Nouvelles données concernantes Andronache Donici (environ 1760-1829]. Zotta.

1920. 790 p.Gr. + 24 f. scoase mai ales din arhiva şi colecţiile d-lui G. Arbure. [L`album de la famille Cantacuzino avec une sélection de portraits et documents relative à cette famille]. în secolul al XVII-lea. Zamfir C. nr. Dinu C. (Reprezentarea şi descrierea stemei familiei Hasdeu ca şi reprezentări heraldice ale unor judeţe şi oraşe din această provincie istorică: Chişinău. + 4 h. Gheorghe Rákoczi). Filipescu. (Filigrană heraldică cu stema Ţării Româneşti şi blazonul lui G. O vizită la Curtea de Argeş. Bender. INFORMAŢII HERALDICE INSERATE ÎN ALTE LUCRĂRI 987. 989. 145 . Nicolae domnesc din Curtea de Argeş). + ilustr. Orhei.XV. 559-566. 1902. 8-9 (aug. Albumul familiei Cantacuzino cuprinzând o alegere de portrete şi documente relative la această familie. Minerva. Akerman. Une visite à Curtea de Argeş]. II. Bălţi. Bacâru.pl. + 1 tab. 990. 1969. [Chronique historique. Carol Göbl. Hotin).) p. 1898.Em. Bucureşti.-sept. [La Bessarabie dans le XIX-e siècle]. Bucureşti. (Despre stemele domnilor Ţării Româneşti descoperite în mormintele din biserica Sf. [Les filigranes des livres imprimés à Câmpulung au XVII-e siècle]. În: Studia bibliologica. Cronica istorică. În: "Convorbiri literare". (Pe pagina de titlu stema familiei Cantacuzino). Cantacuzino. Livia. 988. Arion. Bucureşti. 67-114 + ilustr. LI. XVIII/XIX. Filigranele cărţilor tipărite la Câmpulung. Edit. p. Basarabia în secolul XIX.

5 vol. 167. tom. 995. 1936. XIII + 372 (376) p. IV (addenda et corrigenda). 1912-1936. cu stema acestei familii). nr. + 1 f. mitropolitul Moldovei etc. Gheorhge. Semi-mileniul Chişinăului. Essai comparé sur les institutions et les lois de la Roumanie depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. 997. du "Peuple roumain". În: Bibliophiloe au Pont-Euxin. blazoanele familiilor Năsturel şi Cantacuzino. (Stemele lui Manuc Bey şi ale familiei Lazu). Filipescu. BlajPetru Pavel . 1944. 96-110. Imprim. Documente şi regeste privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi Ungaria în secolul al XVlea şi al XVI-lea. [Demimillénaire de la ville Chişinău]. p. 1903. 1885. 1910. Tom. p. Livia.Em. 570 p. Bibliografia românească veche. Simonescu Dan. (L`ex-libris avec des variantes du G. Bucureşti. Bucureşti. (Sunt reprezentate stemele celor trei principate româneşti. 202 nr. Filipescu]. Blaremberg. traduse şi rezumate din slavoneşte. 992. 1901. Inscripţia de la 1484 de pe poarta cea mare a Cetăţii Albe.Em. Bacâru. 996. p. (Stema Moldovei pe o inscripţie de la Cetatea Albă). I (1508-1716). 3). II (1716-1808) Bucureşti. Ioan. însoţite de adnotaţiuni istorice şi precedate de o introducere asupra 146 . 31-34. (Despre ex-libri-urile lui G. În: „Convorbiri literare”. p. 21. Em. 1970. Bezviconi. Quelques supra-libros des Voïvodes roumains. 1973. p. steme judeţene. 428-430 + 6 ilustr. 993. + 8 f. steme orăşeneşti. [La bibliographie roumaine ancienne]. + ilustr. IX + 572 p. XXIII. În: „Din trecutul nostru”. Bogdan.). VIII + 77 (780) p. Ex-libris-ul cu variante al lui G. tom.Bibliografia heraldicii româneşti 991. Constanţa. III (1809-1830) Bucureşti. Bucureşti. II. 994. XXXV. + ilustr.pl.Aaron. Livia. nr. Bacâru. (Despre mobilele heraldice ale stemelor Ţării Româneşti şi Moldovei p.. Nicolae. însemnele mitropoliţilor din Bălgrad. În: „Revista bibliotecilor". Ioan. Hodoş. + 2 f. 808 p. Bogdan. 7 iul. Filipescu. Nerva. 247-253. + ilustr. + ilustr. [L`inscription de 1484 placée sur la grande porte de Cetatea Albă]. Bianu Ioan. tom..

(Stema Moldovei sculptată pe inscripţia din 1467 şi 1479). Edit. XV şi XVI şi ale boierilor acestora). Ioan. (Sigiliile armoriate ale domnilor din Ţara Românească din secolele XV-XVI sigilii ale boierilor). (Descrierea sigiliilor heraldice ale domnilor Moldovei din sec. II). + LXXXVI + 347 p. Ioan. II t. Ioan. (Documents moldaves de XV-e et XVI-e siècles dans l`Archive de la ville Braşov]. 12 p. (erata). 1913. + 26 pl. XXI + 611 (p. Documentele lui Ştefan cel Mare. (Sigiliile heraldice ale lui Ştefan cel Mare. [Documents d`Etienne le Grand]. [Album paléographique contenant vingt six facsimiles de documents de XV-e siècle]. (I). XV (Anexa la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul). (Sunt reproduse documente validate cu sigilii). Secţ. XV şi XVI în arhivul Braşovului. [Documents et régests concernants les relations de la Valachie avec la ville de Braşov et l`Hongrie dans le XV-e et XVI-e siècles]. 16 p. p. Bogdan. În: „Analele Academiei Române”. texte slave cu traduceri. C. Bucureşti. Edit. 1905. 1001. Bucureşti. Bogdan. 1002. Socec. Ist. Socec. Vol. 1902. XLVI + 518 p. 63 p. (Descrierea sigiliilor heraldice ale domnilor Ţării Româneşti din sec. Socec. Socec. 998. Bucureşti. Bogdan. Bucureşti. Album paleografic cuprinzând douăzeci şi şase de facsimile de documente din sec. Vol. [Documents concernants les rélations de la Valachie avec la ville de Braşov et l`Hongrie dans le XV-e et XVI-e siècles]. Göbl. 311-360 + 6 f. XVIII + 400 p. 147 . Mem. I (1413-1508). Bogdan.Maria Dogaru diplomaticei vechi româneşti. 1000. I-II. 1905. adnotaţiuni istorice şi o introducere asupra diplomaticei vechi româneşti. Inscripţiile de la Cetatea Albă. 1905. seria. XV şi XVI şi ale boierilor). XV şi XVI. Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi Ţara Ungurească în sec. Bogdan. Documente moldoveneşti din sec. XXX (1908). Edit. Edit. + 1 p. domn al Moldovei şi ale boierilor săi). 999. Ioan.pl. Bucureşti. [Les inscriptions de Cetatea Albă]. Ioan.

[L`ancienne Braila. 1829-1929. Oradea. Transilvaniei şi Olteniei de către heraldiştii străini). sigiliul Capitlului din Oradea şi cel al breslei aurarilor din acest oraş). cât şi ale unor comune din numitul district).A. Sport Turism. Oraşul Iaşi . Borcea. (Stema Oradei din epoca feudală. Octavian. 1913-1915. Ed. Stampe. Brăila. Tübingen. (Reprezentarea stemei Moldovei în sec.. (Sigilii ale municipalităţii şi judeţului Brăila. N. Istoria oraşului Oradea. plans et cartes]. Tip. 1008. Constantin.. + 3 pl. planuri. + XXXII pl.Bibliografia heraldicii româneşti 1003. Michael Richard. 255 p. Litterarischer Verein in Stuttgart. + ilustr. 1995. 1009. Iaşi. 1929. Bucureşti. Bucureşti. (Reprezentarea stemei Moldovei la diferite epoci şi scurt istoric al stemei municipiului Iaşi). [La ville de Iassy de jadis et d`aujourdui]. Schiţe istorice şi administrative. Bolliac. însemnele ţinuturilor şi ale unor oraşe din Moldova). Oraşul Iaşi. III p. Edit. Buzdugan. Daco-romane.odinioară şi astăzi. Bonaciu. 1005. Claudia.A. cu reprezentări şi ale stemelor atribuite Valahiei şi Moldovei). hărţi – Album întocmit pentru comemorarea centenarului eliberării Brăilei de sub turci. XVII şi XIX a stemelor unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti. 338 p. + ilustr. Étampes. + 1 h. Monographie historique et sociale illustrée]. Oprescu. 519 p. 148 . x x x Brăila veche. 1004. Bogdan. [La ville de Iassy. Tableau archéologique concernant l`histoire Daco-Romane]. Luchian. a II-a. N. Cezar. 1861. Naţională. Liviu. [L`histoire de la ville Oradea]. 1006. Richenthal. 1007. Tip. 516 P. Editura Cogito. [Daco-romane. 1882. Lucia şi alţii. Der Aulendorfer Codex. [Les monnaies et bancnotes roumaines]. Cornea. (Tablou arheologic privitoriu la istoria Daco-Romane). Buck. 1904. George. 1977. Monografie istorică şi socială. Naţională. Monede şi bancnote româneşti. (Nouă retipărire a ediţiei Anton Sorg din 1483 a cronicii lui Ulrich v. Bogdan. 429 p. (Se cuprind şi stemele atribuite Ţării Româneşti. Iaşi. + 1 h. ilustrată.

vol. 868 p. II (1601-1620). vol. ilustr. Veronica. Bucureşti. Bucureşti. Gabriela. Doina. IV (1676-1700). întocmit de Soveja. + ilustr. întocmit de Ciucă. vol. Doina. III. Negulescu. Istoricul oraşului Focşani.A. Doina. Bucureşti. Supliment I (1403-1700). Bucureşti. vol. Marcel Dumitru. vol. Catalogul documentelor Ţării Româneşti. Bucureşti. Duca Tinculescu. 1974. Duca Tinculescu. Doina. 653 p. întocmit de Ciucă. Marcel-Dumitru şi VătafuGăitan. întocmit de Regleanu. 1985. Veronica. I. 576 p. (Cuprind informaţii privind mijloacele de validare. întocmit de Duca Tinculescu.. Bucureşti. Doina. V (1640-1644). Cornelia. date asupra sigiliilor. Reghina. Marcel Dumitru. Doina.. Bucureşti. 1013. Dimitrie F. 1947. apoi ale Focşanilor unificaţi). întocmit de Vasilescu. 283 p. Tip. Întocmit de Ciucă. (Stemele municipale ale Focşanilor munteni şi moldoveni. 149 . Constanţa. întocmit de Ion Radu Mircea XVI + 324 p. Vol.. 647. Vol. 1959. Duca Tinculescu. Crivăţ. [Catalogue des documents moldaves de l`Archive Historique Centrale]. 1959. 1968. Mihai. Doina. Duca Tinculescu. (1621-1652). 1906. vol.. vol. Duca Tinculescu. Veronica. Constanţa. I (1369-1600). Silvia. Vasilescu. Bucureşti.. întocmit de Regleanu. unele descrieri de sigilii). Gh. Bucureşti. 1981. Doina. Veronica. Bucureşti. Marcel Dumitru. Mihai. IV (1633-1639). + Anexe (Documente referitoare la istoria oraşului Focşani). 1011. 834/836/ p. Caian. + ilustr. Silvia. Duca Tinculescu. Doina. 1974. vol. Dragomir. + 7 h. Ciucă. Silvia. + ilustr. Mihai. Marcel-Dumitru. [L`histoire de la ville Focşani].. 700 p. VI (1645-1649). (1387-1620).. Duca Tinculescu. întocmit de Regleanu. Iulia. 1012. Gheorghian.. 1977.Maria Dogaru 1010. vol. Birceanu. 566 p. Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhiva Istorică Centrală. VII (1650-1653). vol. Maria. întocmit de Ciucă. Maria. Vătafu-Găitan. întocmit de Soveja. Negulescu. Regleanu. V (1701-1720). III (1621-1632). Ciucă. 1993. Duca Tinculescu. Focşani. Diaconescu. Vasilescu. 1975. Vătafu-Găitan. 991 p. (1653-1675). Bucureşti. [Catalogue des documents de la Valachie]. 907 p. 491 p. Mihai. [Catalogue des documents de la Valachie de l`Archive de l`État]. Vasilescu. Bucureşti. Bucureşti. Marcel Dumitru. Catalogul documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Statului. 1970. II. p. 812 p. 281 p.. DGAS.

13. 159-173. domn al Ţării Româneşti . fasc. p. fasc. + ilustr. 1963. fr. descrierea ei heraldică. 1 f. Matei. 8. (Stema familiei Lenş. [Figures contemporaines de Roumanie. Cornel. + ilustr. 1016. Th(eodor). Cazacu. Baroni. În: „Arhiva Românească”. 1014.-rom. 10. Dictionnaire bibliographique illustré]. 548 p. Silvia. 536 p. 174. (Stema mitropolitului Antim Ivireanu. 323. + ilustr. 76. XVI. unele descrieri de sigilii). 1909-1914 (lucrare în fascicule). a II-a Familia Lenş. Belu (Bellio) fasc. Cârlova de Reillane. 150 . dat mănăstirii Sf. 1911. Nr. 1018. Cine l-a ucis pe Antim Ivireanu? (Qui a tué Antim Ivireanu?). p. p. + 128 p. În: „Magazin istoric”. Ecaterina de la Muntele Sinai. sigiliile cu stemă ale aceleiaşi familii). [La réconstitution du document solennel de Matei Basarab de 28 février 1645 accordé au couvent St. Figuri contimporane din România. Semnificaţia politică a unui act de cultură feudală. Dicţionar bibliografic ilustrat. 1017. 97 etc. 58. Bucureşti. 1999. 3. date asupra sigiliilor.pl. 391. Dictionnaire bibliographique]. sigiliul său heraldic). 355. Bucureşti. Dicţionar bibliografic sub direcţiunea d-lui. 528. nr. (Cuprind informaţii privind mijloacele de validare. Brădescu. 651-671. [La signification politique d`un acte féodal]. 1995. p. fasc. + 2 f. Broşteanu-Urdărianu. Marcel-Dumitru. 4 (26). p. Bâzgan Melentina. 1. p. În: Studii.). Figuri contimporane din România. Cîndea Virgil.. Meitani. p.1678-1688). p. Ed. Butculescu. (reproducere şi descriere a stemei principilor Brâncoveanu şi ale altor familii boiereşti precum: Assan p. + 82 p. Bogdan p. (Studiu asupra evoluţiei stemelor lui Şerban Cantacuzino. Tom. de Crăciun 1911 (Ed. Balş. nr. Reconstituirea „Hrisovul”ui solemn al lui Matei Basarab din 28 februarie 1645. I. 454. p. 155. p. Boldur. 1015.Bibliografia heraldicii româneşti Vătafu-Găitan.. Th(eodor). Ciucă. p. (Se prezintă stema personală a lui Matei Basarab ca şi blazonul Ţării Româneşti). 43-49 + 1 pl. [Figures contemporaines de Roumanie. 113. Bucureşti. Cornel.. Ecaterine du Mont Sinaï]. p. III (1969).

sieur de la . 1965. C. Opere complete. [Une livre slave précoresienne].Mémoires du sieur de la Croix. 2. I-II. nr. (Discută problema corbului sau acvilei în stema Ţării Româneşti începând din sec. 1020. XV + 656 p. de Crăciun 1911. nr. Costin. a III-a revăzută. XVIII. Bucureşti. 1886-1888. corectată şi considerabil adăugită. 151 . Nr.pl. 229-241 + 17 ilustr. Extras. Figuri contimporane din România. 1022. al XVI-lea. contenant diverses relations très curieuses de l'Empire Ottoman. XIII + 900 p. 1912. XVI.. + ilustr. (ed. Lidia A. Paris.pl. p. (Xilogravurile lui Filip Moldoveanu reprezentând stema Moldovei din 1546 şi a oraşului Sibiu). 5. T. Cornel. Bucureşti. (Oeuvres complètes]. 1023. Demény. 38 p. Croix. V. În: Studii şi cercetări de istorie şi arheologie. I la note se află un studiu al lui V. 1001-1038 + ilustr. 1019-1924). Th(eodor). Urechia despre stemele sigilare cu însemnele dregătoriei ale unor demnitari moldoveni şi munteni din sec. T. al XVI-lea.Maria Dogaru 1019. Ed. Demény Ludovic. T. Densuşianu. [Figures contemporaines de Roumanie. (În vol. + 1 f. Revistă de istorie". (I). 1684 (pe harta anexată lucrării se află reprezentate stemele celor două principate româneşti). Urechia). p. Xilogravurile lui Filip Moldoveanu. + 12 f. 1965. (Despre filigranele heraldice ale fabricilor de hârtie din Braşov şi Sibiu în sec. + 11 pl.. [La Dacie préhistorique]. + ilustr. cy-devant secrétaraire de l'ambassade de Constantinople. + 100 p. XVI-XVIII ca şi despre heraldica sigilară municipală moldovenească). O tipăritură slavă precoresiană. p. + 271 ilustr. Istrati.A. Vol. 1 f. ca şi sigiliile cu stemă ale aceleiaşi familii). Publicaţiune periodică în două limbi. (II). Göbl. Nicolae. În: „Studii. [Les xilogravures du Filip Moldoveanu]. După manuscripte cu variante şi note. 1969. Cu o prefaţă de C. I-II. 1024. Dacia preistorică. Bucureşti. Edit. Miron. 1021. CXIX + 1152 p. 1913. Dictionnaire bibliographique illustré]. Familia Lenş. dicţionar biografic ilustrat. (Stema familiei Lenş şi descrierea ei heraldică. Bucureşti.A. autorul consideră pasărea valahică ca fiind un fenix).

aller der und an der Donau gelegenen Königreiche. (Despre ex-libris-ul heraldic al lui Constantin vodă Hangerli). vol. 1975. I (1222-1456). 1984. vol. 1964. În: „Revista bibliologică”. 1969. XI (1356-1360). Seria D. 1961. vol. I (1247-1500).vol. vol. Relaţii între Ţările Române. Dogaru. II (1449-1486). vol. 1971. vol. X (1351-1355). [Ex-libris. vol. XIX (1626-1628). 432 p. III (1487-1504. 1029. Ex-libris. vol. Documente privind istoria oraşului Alexandria (1833-1982). 1996. 1985. vol. 1981. Litera. IV (1536-1550). 1027. Transilvania . III (1526-1535). 1972. 1969. II (1501-1515). 152 . XXIII (1630-1632). Documenta Romaniae Historica. vol. Edit. 1985. 1688. x x x Die Donau. Nürnberg. XXII (1628-1629). Ex-libris-ul domnitorului Constantin Hangerli.vol. Tom. Tricolorul şi cocardele în contextul luptei revoluţionarilor paşoptişti. 1966. Das ist. 861-869. 1975. vol. XXV (1635-1636). XI (1593-1600). p. 1977. Corneliu. XII (1361-1365). 399 p. 1975. se află stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei de către cronicarii şi heraldiştii occidentali din sec. VI (1566-1570). 2. XV şi XVI). Dima Drăgan.. anexată lucrării.x. V (1551-1565) 1980. (Reprezentarea unor ex-libris-uri heraldice cu armele Ţării Româneşti sau cu cele ale Moldovei). nr. DGAS. Corneliu. XXIII (1635-1636). Dima Drăgan. Länder und Städten gegeben von einem Liebhaber. 156 + 2 ilustr. xx. Ediţie întocmită de Gheorghe Popa şi Maria Georgescu. VIII (1576-1580). 1996. vol. eine genaue Darstellung. XXI. XXI (1626-1627). Seria B. 1969.Bibliografia heraldicii româneşti 1025. Bibliografie şi bibliofilie. vol. XXII (1634). vol. 1026. Bucureşti. 1973. [Documents concernant l'histoire de la ville Alexandria]. În: „Revista de istorie". Maria. 5. 1980. Seria A. 1030. vol. vol. Fürstenthümer. + 1 h. 1976. 1968. Ţara Românească . p. XXIV (1633-1634) 1974. Bibliographi et bibliophili].vol. I (1384-1448).Seria C. 66 p. vol. 1975. XXXI (1976). 1028. vol. der Fürst aller Europäischer Flüsse. [Le tricolore et les cocardes dans le contexte de la lutte des révolutionaires de 1848]. [L`ex-libris du voïevode Costantin Hangerli]. + ilustr. vol. nr. vol. XXI (1632-1633). 1965. (Pe harta geografică. 1985. Moldova vol.

Ioan. (I). 1969. Halle. + 5 f. t. pl. 1036. 1 (1988). 1804. 1913. 3-26 + ilustr. În: Geschichte des Ungarischen Reichs und seiner Nebenländer. Sălbăticiuni din vremea strămoşilor noştri. Carol Göbl. În: „Analele de istorie". [Les idées et les faits du Bogdan Petriceicu-Hajdeu]. Nebst der historischen und statistischen Literatur beider Länder. (stema familiei Hasdeu la pl. Nobilimea românească din Transilvania. Vol. 243-246 p. Ghenadie. IV 1-2. Suită de articole publicate în „Biserica ortodoxă română” VII 1883 şi VIII 1884 reunite într-un volum. Dumitrescu Ion şi Creţianu Radu. I-V. Trei conace boiereşti din prima jumătate a veacului al XVIII-lea aflate în judeţul Ilfov. p. Engel Johann Christian von. ctitorie a numitei familii). Filipaşcu. IV). une histoire glorieuse]. 1034. Satu Mare. Bucureşti. În: „Buletinul Monumentelor Istorice”. (Despre stema de familie a lui Petru Movilă. + 81 pl. Tricolorul românesc. + 10 f. 46 p. un problème controversé dans l’historiographie roumaine].Maria Dogaru 1031. T. [Le tricolore roumain. Halle. reprezentarea mai multor tipuri de steme ale lui Petru Movilă. 362 p. Drăgan. (Stema familiei Dudescu sculptată deasupra pisaniei bisericii Sf. dans le departament Ilfov]. (II). În: Nobilimea românească din Transilvania. Bucureşti. Petru Movilă. Geschichte der Moldau und Walachey. Edit Ştiinţifică. I-II Theil. p. Ideile şi faptele lui Bogdan Petriceicu-Haşdeu cu numeroase ilustr. 1973. o istorie glorioasă. 1033. Edit. (Evoluţia 153 . 1032. Dragomirescu. 1884. Alexandru. VIII + 382 p. p. o problemă controversată în istoriografia română. Iuliu. + ilustr. pl. Muzeului Sătmărean. XLII. 1797-1804. [Trois manoirs des boyards de la première moitié du XVIII-e siècle. nr. [Fauves du temps des nos ancêtres]. 41-42). IV 1. 352 + IV p. 1997. Maria. (Despre stema Ţării Româneşti şi despre cea a Moldovei. 4. 1037. Dogaru. 1035. Andrei din Frunzăneşti. ca arhimandrit şi egumen al mănăstirii Pecerska şi ca mitropolit al Kievului). + 1 tab. Bucureşti. Enăceanu. Partea I-a 1836-1863. [La noblesse roumaine de Transylvanie. 133-148.

p. În: „Lupta”. Gane. Valachie et Moldavie]. 1042. Ghika. Viena. stema Ţării Româneşti în raport cu vasalizarea acestui principat regelui Ungariei p. (Descrierea stemelor marelui vornic Ioan Cernovodeanu-Damari şi a marelui logofăt Ioan Slătineanu. XIV-XVII. + 2 pl. VI + 293 (-295) p. Paris. I. p. L'Albanie et la Question d'Orient. Ioan C. (Despre stema Basarabilor şi a familiei Gane). 131-132. + 10 f. Mem. p. seria. Bucureşti. Familia Slătineanu (1712-1862). 39 p. Secţ. [À travers le temps]. 200 p. Constantin. 1). Pe aripa vremii. Giurescu. Bucureşti. 1818-1819. (Reprezentarea stemelor judeţelor Ţării Româneşti din 1818. 1044. Bucureşti. 1041. [L`établissement culturel du métropolite Dositei Filitti dès la fondation jusqu`à nos jours]. Aşezământul cultural al mitropolitului Dositei Filitti de la înfiinţare şi până astăzi. III). Βλαχία και Μολδαβιας. Despre Negru Vodă. Târguri sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al X-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea. Constantin C. mem. Ioan C. Bucureşti. stema familiei Mănescu). p. 1910. [Histoire génerale de la Dacie ou de la Transylvanie. Albert. Ioan C. Dujarric. 1. [Sur Negru Vodă]. I-III. 61-62). + 5 pl. Vol. [Bourgs ou villes et cités moldaves du X-e jusqu`au milieu 154 . (Descrierea stemei princiare a familiei Ghika. 1924. Ίστορία της παλά ∆ακίας τά Τανσιλβανιας. Dionisie. al XV-lea şi al XVI-lea. Regeste de documente. 31-68. 1038. Filitti. [Régèstes. ilustr. sigiliul lui Iordache Damari Slătineanu. 1040. 1923. 1039. III. Ist. Tip „Steaua”. 1924. În: „Analele Academiei Române”. t. 1827-1910. pe pagina de titlu în vol. Filitti. Famille Slătineanu]. 30 p. (Inelul heraldic al lui Dositei Constantin Filitti. Fotino. înlocuirea zimbrului maramureşan cu bourul în stemele muşatinilor). pl. 9-10).Bibliografia heraldicii româneşti reprezentărilor heraldice de la bour la zimbru în stema Moldovei între sec. 1043. (Comentarii asupra stemelor atribuite Ţării Româneşti de căte heraldiştii occidentali din sec. + 1 tab. 1908. IV. Extras. Filitti. 1938.

1049. [L`historique du vignoble d`Odobeşti. Bucureşti. Bucureşti. Constantin C. Din cele mai vechi timpuri până la 1918 (cu 124 documente inedite. a II-a. heraldica şi sfragistica" tratează reprezentări de animale. pl. Edit. 1984. Muzeul "Asociaţiunii" în perioada 1914-1918. 1626-1864 şi 3 reproduceri).. Imprim... arbori şi plante de pădure întâlnite în heraldica de stat. Acad. ed. Bucureşti. [Le Musée „Asociaţiunii” entre 1914-1918]. Ist. R. 128. 9597). XII + 311 (313) p. h. Giurescu. 551 p.P. p. 155 . districtuală şi municipală românească de-a lungul veacurilor). Hasdeu. Giurescu. Bucureşti. Bucureşti. + 1 f. Tip. Inst. Antoniu Mănescu. 239-253. 1969. St. Limba română vorbită între 1560-1600. (Rebusul heraldic al Basarabilor p. + 2 f. 662 p. pl.R. + ilustr. (Date despre sigiliile oraşelor Roman şi Baia). Acad. „N.. a III-a. Texturi inedite. Ceres. I.]. I..S.). + 1 h. Pământul Terrei Românesci în secolul XIV. 1996. 379 p. Istoria critică a românilor din ambele Dacii în secolul XIV. [L`histoire de la forêt roumaine.. + ilustr. + 14 ilustr. Istoria pădurii româneşti din cele mai vechi timpuri şi până astăzi. Bucureşti. [Histoire critique des Roumains. + ilustr. (Acad. Istoricul podgoriei Odobeştilor. Goţia.R.R. 1967. (Cap. 1048.. Arhiva istorică a României. (Descrierea stemei doamnei Elisabeta Movilă de pe sigiliul său aplicat pe un act de epocă şi prezentarea stemelor sigilare ale lui Udrişte Năsturel şi urmaşului Pană). XVI (5 dec. R. Hasdeu.. 1875. XIX). 1975. 1045. p. 388 p. [L`archive historique de la Roumanie] 1864. Hasdeu. (Sunt descrise sigiliile heraldice ale oraşului Odobeşti în secolul al XIX-lea). Arad.P. B. + 1 f. Curţii (Lucrătorii asociaţi). Iorga”.] T. Edit. (Reprezentarea stemei atribuită Ţării Româneşti de către Levinus în 1597 şi rebusul heraldic al Basarabilor). Tip. Texturi române inedite dintre 15601600. „Pădurea. nr. Biblioteca istorică. B. + 2 h. B. 1873 III + 340 p.P.S. Edit.. Constantin C.Maria Dogaru du XVI-e siècles]. În: „Ziridava" XIX-XX. 1050. ]. Dorin. 1046. + 5 pl. 1047. Ed.S. R.

t. 1719 al Deputăţiei administrative austriece către Consiliul de 156 . Didactică şi Pedagogică.Bibliografia heraldicii româneşti [Textes roumanis inédites entre 1560-1600. Johannes. XVIII + 2223 p. I-III + suplim.P. Cine? De unde? De când?. 1878.-nov. Cuvente den bătrâni. Ed. I Tip. Socec. I. Socec. (Reprezentarea unor filigrane heraldice ca şi însemnele familiei Mănescu şi ale agăi Farcaş).). p. Hasdeu. (Filigrane heraldice ale fabricilor de hârtie din Moldova şi Transilvania). B. nr. + XV + ilustr. 24 p. Qui? D`où? Depuis? ]. Basilae. [Documents concernants l`histoire des Roumains]. Etymologicum Magnum Romaniae. Hasdeu. 1894. a II-a. 1051. 1877.). Bucureşti. 357-404 şi 456-484. Sybenburgen. II. 271-292 şi 309-340: nr. (Capetele de mauri în stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei. 512-556 şi 559-568. 1056. nr.) p. Academică Rom. 1055. [Les Basarabs. Vol. 1544. 609 p. VIII. Bucureşti. Chorographia Transylvaniae. Eudoxiu de. 10-11 (oct. 1052. La langue roumaine parlée entre 1550-1600]. + ilustr.). stemele Basarabilor. T. nr. 1878-1881. vol. Documente privitoare la istoria românilor. Noua s. (Stema oraşului Braşov din 1544 pe coperta posterioară a lucrării). În: „Columna". 193-234). 697 p.-iul. Johannes. Hasdeu. + n. la vol. ale familiei Bălăceanu. Limba română vorbită între 1550-1600. VI (1700 . istoria blazonului oraşului Argeş etc. + 1 pl. Edit. MDXXXII (1532). 8-9 (aug-sept. B. Textes inédites]. Bucureşti. [Cuvente den bătrâni. muz. Vol. p. Bucureşti. 1887. La langue roumaine parlée entre 1550-1600. Hurmuzaki. Bucureşti.55 x 37. 1053. Bucureşti. + ilustr. (Capul de maur este considerat ca emblemă heraldică a Basarabilor).a Transilvaniei în sec. Sc. 8 + 196 p. Compendiu juris civilis în asum Civitatum ac sedium Saxonicarum in Transylvania collectum. Basarabii.1750). 1983. Honterus. (Hartă geografică . 5 (mai). 6-7 (iun. (În raportul din 23 oct. 1878. Corona. al XVI-lea. impressum in inclyta Transylvaniae. B. Edit. p.5 . 1054. II + 448 p. II. Honterus.P.P. dotată cu stemele oraşelor Sibiu şi Braşov).

Documente privitoare la istoria românilor. G. cap. se discută stema Ţării Româneşti. 328). Ornamente şi miniaturi.judeţ al Bucureştiului.M. p. 1804. Ionescu Niscov. Gandensis Levinus. Tip. 1901 (mss. 1057. Veneţia. stema Mitropoliei Ţării Româneşti. VIII „Von dem Wappen des Landes". Novus opus Geographicum. Meridiane. Socec. I. Edit. (În raportul austriac din 30 decembrie 1718 asupra românilor în genere şi asupra Olteniei în special. 1063. 46-52). p. Bucureşti. Iakab-Szadeczky. Ionescu Gion. 1897. 1062. Udvarhely város birása. 1058. 1630. „Lucia". se discută sigiliile cu stemele celor cinci judeţe ale Olteniei. 1899.+818 p. Geografia celor patru părţi ale lumii. Bucureşti. IX. Socol Cornăţeanu. în cap. (Cap. 4 p. Bucureşti. 84 p. VI. 157 .Maria Dogaru Război din Viena asupra populaţiei din Oltenia. (Harta geografică. VIII tratează şi despre stema Ţării Româneşti şi cea a Moldovei. Gherghina . Nürnberg. [Actes de chancellerie princiere. Traian şi Soveja. LI + 691 p. IX 1 (1650-1747). Radivoc căpitan de seimeni şi al soţiei sale Dana). [L`histoire du Bucarest]. Vol. 1926. [La gèographie des quatres parties du monde]. 1059. în care sunt reprezentate stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei purtând capete de arabi). + ilustr. Etiopienii în Dacia preistorică. (Reproduce diferite steme şi sigilii heraldice ale mai multor domni ai Ţării Româneşti între secolele XVI-XVIII. Acte de cancelarie domnească. simbolul Olteniei şi însemnele judeţene din această provincie istorică). gravate pe sigiliile de stat ale celor două principate). la Arhivele Naţionale Istorice Centrale). Maria. Hulsius. Istoria Bucureştilor. Eudoxiu. 1061. [Les Éthiopiens en Dacie prèhistorique]. + 15 ilustr. [Les possessions de la ville Odorhei]. Ionescu. 1060. Udvarhely. [Documents concernants l`histoire des Roumains]. blazoane ale unor boieri valahi: Şerban Cantacuzino. (Stemele atribuite Basarabilor. Vol. Ingigian. de. Hurmuzaki. Hugas. Edit. realizată în 1596. Ornements et miniatures].

Edit. t. Szabaka. [Nouvelles dates sur Despote]. descrierea şi reprezentarea sigiliului din 1717 al Lugojului românesc. Nicolae. Secţ. 238 p. p. XXVIII (1991). Opriş. Ionel. stihuri pentru „lauda" stemei lui Vasile Lupu. Bucureşti. Udrişte Năsturel. Pretendenţii domneşti în secolul al XVI-lea. 84 p. Album de documente. törtenete. (Reprezentarea stemelor sigilare ale unor pretendenţi la tronul Moldovei din veacul al XVI-lea). [L`histoire de la ville Lugoj]. 125). sigiliile Senatului României şi cele ale Adunării Deputaţilor). 3. Bucureşti. Nicolae. + 50 pl. p. Iarăşi ştiri nouă despre Despot. 19 şi 22. Maria. p. În: „Analele Academiei Române". + tab. Imaginaţie şi simbol în cartografia medievală a Ţărilor Române. a oraşului Lugoj. p. 74-79 şi 282-286. Ivasiuc. (Stihuri pentru proslăvirea stemei Basarabilor în diferite tipărituri din domnia lui Matei Basarab. C. ale 1064. 1907. Florenţa. 1898. Adatok és vázlatok. p. + 2 pl. stemele unite. Volum întocmit de Soveja. DGAS. genealog. În: „Revista Muzeelor”. Ist. 1068. Ioana. + ilustr. Göbl. II. x x x Mărturii ale trecutului. p. descrierea stemei acestui oraş. 96. [Des prétendants princiers dans le XVI-e siècle]. 81-82). Ioan.Bibliografia heraldicii româneşti Bucureşti. 1981. 193-274 + 2 pl. Album des documents]. 1067. 1066. Extras. Mazilu. 1974. 350 p. (Pe pagina de titlu. 1069. István. nr. 1916. Iványi. Mem. p. (Stemele Ţării Româneşti. Lugoj). Dan Horia. 130 p. Iorga. 61-67. [Témoignages du passé. 158 . XIX. (Istoria oraşului cu consiliu. În: „Revista istorică". Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste. seria. II. 1065. Burlacu. p. Iorga. color. Edit. 125-136 (descrierea heraldică a stemei lui Despot Vodă. Horwath István és Tarsa. stema sigilară din 1551. Coordonator Gal. 119 p. 1974. (Reprezentări simbolurilor heraldice ale Ţării Româneşti şi Moldovei). descrierea stemei oraşului Lugoj după 1898. Lugos rendezett tanácsu város. Moldovei. 1898. + ilustr. + 12 pl. domn al Moldovei). Bucureşti. [Imagination et symbole dans la cartographie medievale des pays Roumaines]. Minerva.

p. În: „Glasul Bisericii”. 159 . În: „Glasul Bisericii”. Taina culorilor în fresca românească. 528-558 + ilustr. [Les „Erminies” dans l`art chrétien médieval européen]. nr.. 7-8. Pagini de istorie religiasă reprezentate în cartografie şi sigilografie. 1072. Vol. Johann Kimens. 1994.Maria Dogaru 1070. (Monogrames et analogies dans l`art graphique des imprimeries des XVI-e et XVII-e siècles). 532-554 + ilustr. (Simbolurile heraldice ale culorilor în frescele de epocă reprezentând pe Mircea cel Bătrân şi pe familia sa). (Stema municipiului Reghin din 1994). XXVI. Tipografia Honterus. Sibiu. (Simboluri creştine în heraldica europeană şi românească boierească).. (Stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei pe harta din 1596 a lui Levinus Hulsius. Stelian. XX. 1073. p. În: Enciclopedia României. Metzulescu. [Pages d`histoire religieuse représentées dans la chartographie et dans la sigillographie]. 1962. Der Wegen des Hochsttapfern Kayser-Adlers. [Contributions dans l`art. p. 1687. Erminiile în arta creştină medievală europeană. Metzulescu. 5-6. nr. Metzulescu. p. (Reprezentarea stemei cu cele trei capete de mauri atribuită Ţării Româneşti). Nünberg. 608-622.. Helden-Taten Siegberümte Donau-Fluss. 1938. 1076. p. XXI. 1074. 280-306 + ilustr. peceţile. Stelian. p. Decoraţiile româneşti. nr. I. [Les décorations roumaines].Album]. Stelian. Constantin. În: „Glasul Bisericii”. x x x Municipiul Reghin . (Stema Basarabilor Craioveşti pe cărţile. Molitor. Le secret des couleurs dans la fresque roumaine]. Stelian. 1071. publicată în 1630. 1967. 546). 3-4. [Le municipe Reghin 1994. Metzulescu. 85-97. 1075. 5-6. 1961 nr. Monograme şi analogii în grafica tipăriturilor din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. 538-537 şi pe o hartă anonimă din 1688. XXV. operele de artă şi pietrele de mormânt din veacurile amintite). Contribuţii în artă.1994 – Album. Moisil. În: „Glasul Bisericii”. 1966. p.

(La p. Basel 1588. an Welt und Natürlichen historien. În: Σίµεικτα. 4. [Des informations inédites sur l`église Mavromol de Galatzi]. 9-17 + ilustr. gebreliche. (Reproducerea sigiliilor heraldice ale unor domni ai Moldovei şi Ţării Româneşti dintre sec. Cosmographey oder Beschreibung aller Länder. p. jetzunder aber biss auf das MDLXVII jar nach inhalt nechstfolgendes blats Verzeichnung gemehrt. 160 . 1082. 1078. [Villes de Moldavie]. 9 (30). + 1467 p. 1269 stema atribuită Valahiei. III (1969). V. Paul. Vol. geschichten. Oraşe din Moldova. Istoria vânătorii în România din cele mai vechi timpuri până la instituirea legii de vânătoare – 1891. Herrschaften. (Stema dinastică a lui Ştefan cel Mare). XXXIX. p. Matei Ghika (1753). 1977. 1970. p. [À regard des quelques dons d`Étienne le Grand]. 1037). 1962. 1081. Maria şi Mircea. Panaitescu. Ceres. În: „Romanoslavica”. XVI-XIX: Petru Şchiopul (1584). În: „Buletinul Monumentelor istorice”. handtierungen. Năsturel. 20). Atena. Nystazopulu Peledikis. 1970. În: „Magazin istoric”. Basel (1567-68).331 + 20 pl. nr. Petre Ş.P. (Reproducerea şi descrierea heraldică a stemelor oraşelor Moldovei). 225-327 . 1080. Nania. + ilustr. reprezentarea identică a stemei p. vânătoarea şi heraldica. P. 143-149 + ilustr. Gheorghe Duca (1670). Ioan Caragea (1813) şi Scarlat Callimachi (1815 pl. f. Constantin Ispilanti (1805). Münster.Bibliografia heraldicii româneşti 1077. (Stema Moldovei pe faţada de sud a bisericii Mavromol din Galaţi). p. (Vânătoarea în sigilografie p. 1079. şi Grigore II Ghica (1748). II. Τα ρουµανικα έγγραφα του αρχείου της εν Πάτµω µονης. 61-63 + ilustr. + 14 h. În legătură cu unele danii de la Ştefan cel Mare. Ioan Callimachi (1759). Ion. fürnemsten Stetten. În: ediţia a II-a a aceleiaşi lucrări. [Actes roumaines dans les archives de la Monastaire Patmos]. Antonie din Popeşti (1670). [L`histoire de la chasse en Roumanie]. 250-256). nr. Ion-Radu. Sebastian. Bucureşti. Beschreiben durchauch durch in selbst gebessert. 249-250. Informaţii inedite despre biserica Mavromol din Galaţi. Paltânea. Edit. p.

1961. Pappasoglu. brodat cu stema Moldovei). Notiţă istorică despre Botoşani.. + 1 p. 1086.. 93-130. + ilustr..I. 161 . + ilustr. Bucureşti. Popa. 1087.. XVIII-lea.. [Introduction dans l`étude de la litterature ancienne]. ilustr. VIII. t. „Glasul Bucovinei”. Extras. Istoria fondării oraşului Bucureşti. culeasă după mai mulţi scriitori vechi de. 1089. Univ. [Notice historique sur Botoşani]. 1789-1791. F. 1889. + 335 h. 1084. + 2 h. Cernăuţi. Radu şi Năsturel. Bârlad. + ilustr. p. (Despre acoperământul de mormânt al beizadelei Radu Iliaş. gestochen von Ignaz Albrecht. + 91 h. II. Schauplatz der fünf Theile der Welt. Alexandru. 1891. [Notice historique sur Bârlad]. tip. 58 p. 1922. Notiţă istorică despre Bârlad. În: „Analele Academiei Române”. [Villes et cités de Transylvanie]. 1887. George Coţăfany. IX. Introducere în studiul literaturii vechi. Secţ. (Despre peceţile târgului Bârlad). 1943. 1085. Popescu.]. Casa Şcoalelor. (Despre primele reprezentări ale corbului în stema Ţării Româneşti). Inst. Bucureşti. Mit bestaendiger Rücksicht auf die besten Originalwerke in drey Theile zusammengetragen von einer Gesellschaft Geographen. Edit.. + ilustr. Theil I-II 1-2. Mihai. 114 p. a Cantacuzinilor din 1678 şi blazonul familiei Pappasoglu). (Despre stema judeţului şi oraşului Botoşani). Wien. Alexandru. Oraşe şi cetăţi din Transilvania.I. 2 p. Dimitrie. Sibiu şi Sighişoara). Braşov. Papadopol Calimah. 127 p. de la anul 1333 până la 1850.Maria Dogaru 1083. + 3 pl. 1887. (I). 1. În: „Studii şi cercetări de istorie şi arheologie”. [L`histoire de la fondation de la ville Bucarest. 2 p. Papadopol Calimah. (Stema Brâncovenilor din 1689. von. de Arte grafice şi edit. (Reprezentarea stemelor municipale ale mai multor oraşe din Transilvania în sec. Reilly. p. Un acoperământ de mormânt muntenesc (1704). 1088. Bistriţa. Bucureşti. nr. II. [Un épitaphe de la Valachie]. Nach und zu Büschings Grosser Erdbeschreibung herausgegeben von. Petre Ş. 45 p. Procopovici Alexe. S. 220 p. 228232 + 1 pl. capitala Regatului român.

a Transilvaniei şi cea a Moldovei în viziunea heraldiştilor austrieci de la finele veacului al XVIII-lea. 205-216. [Priviléges d`indigénat polonais accordées aux habitants des Pays Roumains]. Ţării Româneşti şi Moldovei). T. Folio 215 f. Indigenatul polon – o formă însemnată de integrare a nobilimii româneşti în cea europeană în Evul Mediu. 1536. (Stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei). 1094. Paul refeler und Siegmund Feyerabend. Constantin. 1975. III (VIII) (1996). num. p. [La Roumanie . 1090. Marcel. Ulrich. Folio (3) f. 1092. nr. 1093. Romanescu. (II 2). 1096. 2 p. Nicolae din Curtea de Argeş). + 1 f. XIV. Augsburg. 1095. nr.bisericii Sf. à la noblesse européenne]. XXVIII. 1575. Anton Sorg. ilustr. (Stemele atribuite. Conciliumbuch zu Constantz. 2481 f. Das Concilium so zu Constantz gehalten ist worden. (Descrierea stemei familiei Costin acordată de regele Sigismund al III-lea la 1638). + 45 pl. Folio. Augsburg. + 206 f. Introducere la istoria costumului românesc. În: „Revista de istorie". Richenthal.istorie în documente.domn al Ţării Româneşti . 1944. 7. Richenthal. (1975). (Stema ctitorului . Rezachevici. au Moyen Age. În: „Arhiva Genealogică”. în sec. al XV-lea. Ulrich Das Consilium zu Constantz gehalten ist worden. 1095-1098. Privilegii de indigenat polon acordate locuitorilor din ţările române. Richenthal. Album. Rezachevici.l`histoire en documents. p. Ulrich. Heinrich Steiner. Extras. + /2/ f. p. [L`indigénat polonais – une importante modalité d`intégrer la noblesse roumaine. 3-4. (Stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei). x x x România . [Introduction à l`histoire du costume roumain]. simboluri ale saşilor şi secuilor). 1091. Autori: Burlacu Ioana.Bibliografia heraldicii româneşti (II 1). Album]. 162 . 4 p. În: „Revista istorică română”. 1483. Constantin. Frankfurt a/Mein. (Stema Ţării Româneşti. Bucureşti. + 269 h. 467-479 şi 480-482.

stema arhaică a neamului Sturdza. al Zoei Stutrdza. 1955. Album]. Sacerdoţeanu. prince régnant de Moldavie 1834-1849. Maria. 1968. Autori: Ioan Scurtu. Marcel şi Gonta. (Stemele unor familii nobile româneşti din Transilvania Sindea de Roşcani. 1100.). II. 1099. În: „Studii şi cercetări de istorie şi arheologie”. Bucureşti. Lidia. p. 287 p. 432 p. Le règne de Michel Sturdza. Alexandru Ioan Cuza etc. Ioan Opriş. Silvia. Colectiv de autori. 342-351 + 8 ilustr. 1098. Ştefan cel Mare. Plon. Stelian. 175 p. + ilustr. x x x România. DGAS. 1993. Album. Întâia piatră de mormânt a lui Matei Basarab. 69-78 + 5 pl. confirmată în 1691 de împăratul Leopold I. [La Roumanie en temps et éspace]. Negreanu. Sturdza. Soveja. sigiliul heraldic din 1615 a lui Ion Sturdza. Popovici. principi ai Transilvaniei. Grigorie Ghica .Maria Dogaru Dogaru. Tricolorul românesc. Bucureşti. (Stema lui Matei Basarab de pe lespedea sa funerară).acordate de Mihai Viteazul în 1600). symbole de l` unité nationale sous Michel le Brâve]. Arhivele Naţionale din România. Alexandre A. Grigorie al III-lea Ghica. Les documents de l`Union. Ioana-Alexandra. nr. 1918. [Le tricolore roumain. (Stemele Basarabiei. [La première pierre tombale du Matei Basarab]. Popovici. 2. XI. Editura Enciclopedică.1921). 1996. p. Aurelian şi Metzulescu. stema României din 1921. Sturdza Săuceşti. Evoluţie în timp şi spaţiu. sigiliile heraldice din 1690 ale marelui vornic Ion Sturdza din 1737. 1101. mare logofăt. sigilii ale unor instituţii moderne). Editura Fundaţiei Culturale Române. (Stemele şi sigiliile unor domnitori din Ţara Românească. + 72 pl. Silvia. [La Roumanie. stema princiară a familiei Sturdza). al lui Sandu Sturdza. Album. 1918. 1779. alias Ciocăneşti şi Strava de Porumbacu de Sus .1672. Alexandru. 163 . x x x România. României . Moldova. mare hatman al Moldovei în 1581. 1906. Documentele Unirii. Bucovinei.C. stema unită. 1097. Maria. Paris. stemă acordată familiei Sturdza de către principele Mihai Apafi în 1679. simbol al unităţii naţionale sub Mihai Viteazul. 1992. Arhivele Statului din România. Brânceanu. Bucureşti. 200 p. (Stemele sigilare ale lui Roman Muşat. (Sigilii cu stemă ale lui Mihail Sutrdza domnul Moldovei. În: „Revista Arhivelor”.

voievodul Transilvaniei. Tg. În: „Arhiva Genealogică”. (Stema Ţării Româneşti pe ţeava unui tun din epoca lui Petru Cercel). Şerban Constantinescu. Mihai Viteazul). 690-766 + ilustr.Bibliografia heraldicii româneşti 1102. Ioan cu colaborarea lui Lungu. Mihai Viteazul).Ţara Românească. (erată) + 3 h. Catalogul Muzeului Naţional de antichităţi din Bucureşti.. 1-2. Bucureşti. [Pavel Gore héraldiste]. Tocilescu. 164. Cel dintâi "ex-libris" românesc. 1107. Sulzer. (Stemele sigilare ale domnitorului Mircea cel Bătrân . das ist: der Walachey. 28 p.Moldova. Antim Ivireanul tipograf. 464 + 1 p. 1105. 1918. 1992. IV (IX) (1997).Ţara Românească. Dogaru. 1108. [La Grande Union des Roumains]. St. În: „Revista medicală”. Silviu. Chiriţescu. Vătămanu. + 1 pl. Mureş. x x x Unirea cea mare a Românilor. Marcel. [Antim Ivireanul typographe]. Tabac. vol. (I). Corneliu. Şerban. p. (Sigiliile domnitorilor Mircea cel Bătrân . Roman Muşat . În: „Biserica Ortodoxă Română". Bucureşti. Marcel. I-III. Dogaru. 164 . [Le catalogue des collections du Mussée National d`Antiquités de Bucarest]. publicat de. 231-250. Iancu de Hunedoara. 547 p. Constantinescu. Nicolae. Moldau und Bessarabiens. Iancu de Hunedoara. x x x The Great Union of all Romanians December 1. (Stema mitropolitului Antim Ivireanul din 1713). Imprim.. (index). in Zusammenhang mit der Geschichte des übrigen Daciens. (II). Pavel Gore heraldist. Vol. 1106. LXXIV. 1103. + 5 tab. Gr. Franz-Joseph. 705 + 12 p. voievodul Transilvaniei. C. als ein Versuch einer allgemeinen dacischen Geschichte mit kritischer Freyheit entworfen von. Şerbănescu. Bucureşti 1991. + IV + 14 f..Moldova. Wien. III< cap. Maria... 1906. pl. nr. XI despre stema Moldovei şi a Ţării Româneşti). (În vol. 8-9 (aug-sept). Roman Muşat . Nicolae. Corneliu. Alcătuit de Predescu. Geschichte des transalpinischen Daciens. Chiriţescu. 1781-1782. Maria. + ilustr. p. 1104. 1956. Alcătuit de Ioan Predescu cu colaborarea lui Lungu. [Le prémier „ex-libris” roumain]. 28 p.

Edit. 157 + 1 ilustr.pl. IX). stema de pe 165 . (Reprezentarea sigiliilor heraldice: ale lui Despot Vodă din 1560 şi 1561 şi al lui Ştefan Vodă Mâzgă din 1572. 1930. În: „Revista Muzeelor”. Edit. II. Vol. (Despre ex-libris-ul cu emblemă heraldică al lui Pantaleon Calliarchi. Nicolae.Maria Dogaru XI. p. 1929-1939. 1110. I Acte şi scrisori (15271572) publicate de . Edit. 314 p. Ex-libris-ul lui Pantaleon Calliarchi. Emil. Veress. Moldovei şi Transilvaniei şi blazoane ale principilor Transilvaniei . Nicolae. (Descrierea şi reprezentarea stemei medicului Anton Fotino). Bucureşti.. + ilustr. [Documents concernants l`histoire de la Transylvanie. R. VII (1970). Cartea Românească. medic al lui Constantin Brâncoveanu).pl. Cartea Românească. Cartea Românească. nr.P. Iorga” Biblioteca istorică.P. 228-230 + 1 pl. (Reprezentarea sigiliului heraldic al lui Petru Cercel. + 1 f. al XV-lea şi al XVI-lea). Edit. I.Cu 4 facs. XXXII + 351 p.R. (Despre acelaşi ex-libris al medicului Pantaleon Calliarchi).). nr. XXXI + 371 p. (Stemele Ţării Româneşti. + 1 f. Edit. Acad.Gheorghe Rákoczi şi Mihail Apafi). Bucureşti. XVI. 1109. Vol. XVII + 354 p. Moldavie et Valachie]. vol. Andrei. [L`ex-libris du Pantaleon Calliarchi]. (Se discută stemele atribuite ţării Româneşti sau Moldovei ori dinastiei Basarabilor de către heraldiştii occidentali din sec. Veress. 536-538 + ilustr. 1931. În: „Revista bibliotecilor”.R. Les Roumains dans la litterature hongroise et les Hongrois dans la litterature roumaine]. (Acad. Andrei. Cartea Românească. [Le portrait et la diplôme du Anton Fotino]. + 1 f pl. nr. şi a lui Despot Vodă din 1555 ca nobil al Imperiului). Românii în literatura ungară şi ungurii în literatura română. 1929. Instit. 6. Titulatura domnilor şi asocierea la domnie în Ţara Românească şi Moldova până în sec. domni ai Moldovei. 1112. 1964. Vătămanu. I (1473-1780). 3 (mart. Bibliografia româno-ungară. „N. Bucureşti. I. Vârtosu. + ilustr. Portretul si diploma doctorului Anton Fotino. descrierea stemei lui Aron Vodă în 1558. Bucureşti. Bucureşti. pl. Moldovei şi Ţării Româneşti. 2 (oct.. 1968. vol. Documente privitoare la istoria Ardealului. XXI. 1960. [Bibliographie roumaino-hongroise. I-XI. + ilustr. Vătămanu. R. p. 1111.) p. 1113. + 3 f pl. p.

1115. Ştiinţa. Cartea Românească. + ilustr.A. (Sigiliile heraldice ale pretendenţilor Ştefan Bogdan din 1615. XI. VII. 371-374 + 3 ilustr. 217 p. 1937. Nestor. Vol. Descătuşarea. Maria Christina şi cardinalul Andrei Báthory). Nicolae Pătraşcu din 1604 şi 1606 şi Radu Şerban din 1604). Vol. 1 f. fiica lui Moise Basarab. VIII. 1935. 1617. ale domnilor Moldovei Alexandru Iliaş din 1629. Cartea Românească. acordată în 1595 de Rudolf III. şi ale lui Constantin Şerban din 1666. pl. (Inel heraldic cu stema lui Mihai Viteazul din 1600). cu stemă. 1939. Vol. Vol. Edit. + 1 pl. şi Ioan Movilă din 1636).Bibliografia heraldicii româneşti piatra de mormânt a domniţei Zamfira. Radu Şerban din 1616. Cartea Românească. VII + 399 p. (Sigiliile heraldice ale lui Matei Basarab din 1638. IV. Nicolae Pătraşcu Voievod. 1933. Cartea Românească. T. 1981. domn al Moldovei din 1653. (Stema lui Sigismund Báthory. (Este reprezentat sigiliul heraldic. şi al lui Mihai Radu Mihnea din 1659. principe al Transilvaniei. Bucureşti. Bucureşti. (Sigiliile heraldice ale lui Grigore Ghika din 1662. + ilustr. 1932. pl. p. Edit. 1932. 1938. + ilustr. V. pl. Строителньнные надписи на стенах крепости Белгороде Днестровском. V. + ilustr. Bucureşti. Constantin Şerban din 1658. 166 . 1114. Edit. vol. Chişinău. IX Edit. VII + 528 p. VI. ale lui Gheorghe Ştefan. Edit. I). Cartea Românească. Bucureşti. Edit. stema oraşului Lugoj. Bucureşti. 1972. 1934. şi ale lui Vasile Lupu din 1641. + 1 f. Voitehovski. Ioan Vodă Movilă din 1639. Edit. reprezentări sigilare ale unor nobili români din Transilvanial. 1668 ale lui Grigore Ghika din 1669 şi al doamnei Nastasia Duca din 1683). al lui Mihai Vodă Pătraşcu din 1651. (Sigilii heraldice ale lui Sigismund Báthory. domn al Ţării Româneşti. Bucureşti. VII + 350 p. vol. al lui Marcu Vodă din 1607. Bucureşti. Mitropoliei Craiova. XXIV + 407 /-409/ p. VII + 347 p. stema lui Gabriel Báthory pe monedele de aur din 1611 ale acestui principe. [La libération]. al soţiei lui Iliaş Vodă. Cartea Românească. (Despre o stemă a Moldovei sculptată pe o piatră aflată deasupra uneia dintre intrările citadelei Cetatea Albă). + ilustr. I. + ilustr (Sunt reprezentate sigiliile heraldice ale domnilor Ţării Româneşti. Edit. sigilii boiereşti. XXIV + 482 /-483/ p. În: Europa de sud-est în evul mediu. 347 + 2 p. Bucureşti. [Les inscriptions des constructeurs sur les murs de la cité d`Akerman]. Vornicescu. X. Cartea Românească. (În capitolele I-II se fac referiri la sigiliile şi steagul lui Tudor Vladimirescu). Vol. XVI + 388 p. Vol. Edit.

régistres. attendent encore être concrétiser de la manière suivante: – l’identification et la classification des sources héraldiques. – prendre les mesures nécessaires pour restaurer et conserver les sources dégradées par des diverses facteurs au long du temps. – l’accomplissement des études particuliéres à l’egard de ces témoiguages historiques: éditions. à l’occasion des Congrès internationaux de généalogie et héraldique (particulierement ceux de Münich en 1974 et Londres en 1976). Même si un tel onvrage a été publié en 1977 par l’héraldiste de renom Dan Cernovodeanu. Malgrè les efforts. Cette étude est à la fois une réponse à l’impulsion du Comité International de Sigillographie et de la Commission 167 . Elle n’était pas possible aussi d’achever la bibliografie analitique de la sigillographie commencée en 1978 avec le groupe d’héraldique et sigillografie. Il s’agit des accomplissements individuels qui couvrent une grande sphère d’intéréts. C’est vrai que les objectif majeurs qu’on a enoncés il ya vingt ans. L’explosion informationalle des nos jours impose de reprendre cette sorte de démarche dans un intervalle d’aproximatif cinque années. catalogues. surtout à cause du travail gigantesque. – l’élaboration des instruments d’évidence (inventaires. monographies. le grande intervalle du temps et la neccésité d’actualiser l’information nous a obligé de réaliser l’étude ci-présent.RÉSUMÉ Le développement de l’héraldique roumaine est confirmé surtout par l’approfondissement des recherches dans toutes ses structures. Le grand nombre des études apparus les dernières deux décennies c’est une preuve incontestable du progrés enregistré de cette sceince. répertoires nécessaires pour rétrouver les symbols divers. les activités enoncés ci-dessus n’étaient pas realisées. – l’organisation d’une archive photographique des sources héraldiques du XIII-e et XIV-e siècles.

chaque chapitre concernant les références bibliographique disposées dans l’ordre alphabétique des auteurs. 168 . ne peuvent pas être contenues entierement dans la bibliograhie de l’héraldique roumaine. Les études generales au caractère européen c’est le chapitre qui donne le support théorique pour la recherche. latine. existant ainsi des chapitres pour pour chaque pays roumain (la Valachie. russe sont traduits en française pendant que ceux en allemande. modernes et contemporaines). Pour permttre un accès plus large à l’information. horgnoise. grecque. les études et les articles concernant des domaines connexes à la science du blason. anglaise espagnole et italienne on a laisser dans la langue d’origine. Parce que l’héraldique est une discipline corrélative avec les autres sciences auxiliaires d’histoire il est difficile de départager les limites d’une telle bibliographie. On a consideré qu’il est neccessaire de proceder ainsi: pur les domaines dont existent des bibliographie on a cité ceux-ci et. des institutions (médiévales. sigillaires.Bibliografia heraldicii româneşti Internationale de Diplomatique. le chapitre Bibliographie contient des ouvrages d’héraldique qui peuvent offrir des données suplementaires du domaine des sciences apparentées. pour complèter. parce que less armoiries sont toujours liées aux sources numismatique. en ce qui concerne la réalisation des bibliographies vouées à faciliter la collaboration dans ce domaine. Au début. L’héraldique nationale est structuré à critériums géographiques et historiques. Inévitablement. Il est un instrument néccessaire pour retrouver des ouvrages de référence pour l’héraldique des pays occidentaux et des pays dont la Roumanie s’avoisine. des établissement ecclésiastiques et aussi des personnes et des catégories sociales. On a consacré des chapitres pour les ouvrages concernant les armoiries départementales. Evidement. le chapitre est loin d’épuiser toutes les contributions qui répondent à ce probléme. la Moldavie et la Transylvanie) et aussi pour les Principautés Unies et la Roumanie. Le texte ci-présent este groupé en chapitres. les titres en roumaine. vexillologique etc. on a sélecté les titres concernant les informations plus riches relatives à la science héraldique.

selon la possibilité. en précisant. nous avons la conviction que la bibliographie de l’héraldique roumaine sera un instrument de travail utile pour toues les spécialistes de notre pays et. va faciliter la connaissance de l’héraldique roumaine au delà des frontières. 169 . dans le même temps. le lieu de leur conservation.Maria Dogaru Pour une meilleur information on a inclu à la fois les études en manuscrite. Il y a aussi un index des auteurs qui vient d’aider l’utilisateur. Avec toutes les omissions. parfois inhérente.

Pavel 663 Blancard. 875 Birceanu. 762. Ferdinand 146. 1009 Caian. 988 Aricescu. 623. Teodor 880 Brânceanu. Michael Richard 1008 Bucur. 5 Bodea. Paul 874. 731 Barnea. Liviu 1006 Borgia.A. 566 Bacâru. Robert Henri 39 Bădără. Antal 47. Even Paul 31. Gr. 568 Billecocq. Michael 662 Avakian. 863 Bascape. 466. 1069. O. Eugen 473-474 Botiş.INDICE DE AUTORI Adam. 836 Áldássy. P. 251 Berciu Drăghicescu. Damian. 664. 35 Andriţoiu. Von Schaarberg. Ioan 472. Magdalena 149. 571. Adina 899 170 Berindei. Doru 376 Băjan. M. 471 Bogdan. Cornelia 878 Boga. Ioana 24. Mitrea 11 Bunta. Dinu C. 939 Bogdan. Nicolae. 570. 759. Constantin 274 Bătrâna Adrian 465. Adolphe 279 Binder. Lucia. 537 Andrassy.32 Albu Liliana 191 Albu. 879. 102. M.D. N. Luigi 38 Botezat. 379. Gyula 34 Andrianne. 881. Teodor 864 Bălăceanu Stolnici. Gustav 626 Bedeus. 378. Cezar 569. Giaccomo 38 Batariuc. 1005 Bonaciu. Adalbert 624 Bárczay von. 374 Arion. 877 Blaremberg. 465 466. Paraschiva Victoria 463 Báthôry Ludovic 3-7 Bautier. Théodore 876. 760 Becker. Gh. Zamfir C.L. Victor 152 . 1004 Boiangiu. 995 Bocşan Nicolae 4. Dan 147. Lidia 1097 Brătianu. 572 Caţavei. Livia 145. C. 10. 380 Carsian. C. 989 Auner. Mihai 882 Caragiale. 275-278. Mateiu 30. 1010 Cantacuzino. 103. Josef 538 Berceanu Radu 250. Cristina 862 Arbure. Claudia 1006 Borcea. A. Gabriela 1011 Blaj. Corneliu 61. Gheorghe 150 Burlacu. 760 Bătrâna Lia. Emil 467 Bedeus. 464 Bălan. 271-273 Bartsch. Erhard 661 Anton Manea. 567. Mihai 468-470 Bezviconi. 1003. Gheorghe 865-873. T. 993 Bianu Ioan 994 Bielţ. 761 Berza. 996-1002 Bogdan. 990-992 Balogh. 660 Andronic Alexandru 462 Antohi. George 151. 763 Burlacu. Alexandru 625 Barnea. 377 Buck. 1096 Buzdugan. Andrei 727 Bălan. 375. I. Aneta 148 Bolliac. I. Dimitrie F.

Maria 163. 40-43. Valerian L. Ioan 883 Călian. Ovidiu 399 Crivăţ. Miron 890. (Căzan-Neagu) Ileana 104. Dorin 540 Cristea. Şerban 1105. Ştefan 586 Dănilă. 627 Cândea. 282. 583. 153-157. Robert 14 D'Haucourt. 672 Chiffletius. 45. 818. 1013. Virgil 413 Drăghici. Elemer 733 Csergheö von. Radu Ştefan 298. M. 884-889 Cernovodeanu. Doina 1011. Natalia 199 Duca de Cadar 964 Duca Tinculescu. 690 Dumitrescu. 635-641. Mihaly 677 Dascal. Maria 904. Constantin 891 Del Piazzo. 893. Petre 300 Dima-Drăgan. J. 1013 Dulgău. 909 Dumitrescu Ion 1034 Dumitrescu. Génévieve 58 Diaconescu. Lucia 1006 Cornel.Cazacu. Kiriac 783-785 Dragomir. 679-688. Constantin 1028 Cioban. 382-392. Ioan 398 Chiriţescu. 539 Chihaia. 1011.I. P. 302-328. Ioan V. Dan 13. Sieur de la 1021 Csáki. Natalia 767 Dănilă. Al. 765 Colesnic. Dinică 479 Ciofu. 478 Ciobanu. Livia 280. Matei 1014 Câncea. 1023 Demşa. 585 Cristea. J. G. 731 Csoma. N. L. 907 Dragomir. 480. Nicolae 1024 Deutsch. 768 Densusianu. 110-119. 689. 475-477. Marcel-Dumitru 75. 770-782. 158171. 46. 381 Cerghedean. Martine 299 Dan. Iuliu 1032 Drăgan. 838. 173199. Iozsef 44 Costin. Reghina-Doina 1013 Dragomirescu. 1031. 628-632. Emil 908. 894-906. C. Bujorel Petru 642. Otto 634 Dalas. Cornelia 1011 Croix. 673 Ciobotea. 674 Cojocărescu. 665-671. 1030. 1105. 487-489. Th(eodor) 1017-1019 Cosma. 676 Darvasy. Ciucă. 283-297. 1020 Covacs. Elena 482. 281 Căzan. Vasile 766 Dahinten. 1096. 660 Cernătescu. 401-412. 1015 Ciurea. Emil 481 Constandache. Virgil 1016 Cârlova. Ioan 1033 Drăghiceanu. Marcello 38 Demény Lidia A. 761. 1107 Cordos. D. Dan 778 Dengel. Victoria 853 Deca. 105-108. 706 Cornea. Marcel 1105-1107 Cihodaru. 764. Maria 633 Cozma. V. 584 Constantinescu. 1022 Demény Ludovic 485. 375. 839-841. D. J. Iurie 172 Condurachi. 483 Crăciun Ioachim 3 Creţianu Radu 1034 Cricoveanu. 837 Cernovodeanu. Corneliu 301. 1027 Docan. 786 Dumitaşcu Gheorghe 3 Dumitrescu. Iozsef 44 Culică. 1026. Nicolae 400 Dogaru. Mircea 490 171 . 587592. Pavel 393-397 Chiper. Maria 15-18. Fotache G. 769 Diaconu. Speranţa Teodora 486. 573-582. 1107 Dragomir. 643. Gr.

201. 330 Hojbotă. P. 700. Doina 25 Fălcoianu.G. 923 Grigoraş. 492 Filitti. 918-920 Gheorghian. Livia 802 Grunenberg. Albert 1043 Ghiţă. Dorin 1047 Grant. V. 499 Grigorescu. Pascu 547 . Johann Christian von 1036 Faller. Laurenţiu 789 Engel. Ştefan Sorin. Alexandru Al. Gotia. Ionel 1069 Galbreath. Costin 315. A. 911 Fănescu. Constantin C.D. 498. Emil 788 Ember. Gandensis Levinus 61. 1058 Hurezan. Ştefan 123. Ion 698 Golimas. Francisc 53 Gräser. Paul 85 Gal. 702 Guboglu. von Rosenfeld.Dumitru-Darac. 52 Ghika. Cătălin 500 Hristodol. Georges 58 Edroiu.I. C. Mihail 329 Georgescu. 910 Eichhorn. 694 Fürst. 204. Ioan C. Conrad 55. 88. George D. Alexandru 1037 Filipciuc. Amedée 915-917 Fotino. Maria 695-697. Johannes 1054. Olimpia 808 Gritzner. 48. Andreas 701 Grămadă. Herman 20 Hodoş. 60 Hienz. Ghenadie 200. 205. László 47 Feneşan. 541 Gaster. N. 699. Nerva 994 Hogea . Cosmin 921 Gorovei. 913. 415 Foras. Maximilian.B. 707 Hordilă. 845 Grecianu. Jenö 693 Făget. Nicolae 120. Otto Titan von 59. Dionisie 1041 Frăţilă. Petru 788 Holban. 57 Guţu. Jákab 691 Emandi. Alexandru 1102 Gore. Gheorghe 3-8 Hugonhout. 912 Filipaşcu. Aurel 19 Gonţa. 1055 Hopârtean. Albert 787 Elek. L. 546. 842. Nicolae 203. Jean 333 Hulsius. Radu. 49 Gane. 1029 Ghellinck. 54. 703 Hriban. 1035 Ene. Liviu 924 Grozav. Vaernewyck 51 Gheorghe. Olimpia 207 Guy. 1038-1040 Flondor. Rudolf 493. Iulia 1011 Gheuse. Iemia B. Felicia 8 Hristodol. 843. Paul 870 Gorjanu Popa. 202. Pierre 56 Gumowski. Pavel Mircea 789 Florescu. C. 414 Florescu. 1049-1053. D.Velişcu I. 1048 Hefner. Emanuel 925 Hasdeu. 24 Fejérpataky. 844 Giurescu. Marica. Constantin 1042 Garcia Carrafa Alberto 50 Gassauer. Cristache 19. D. 206. 790 Hagi Mosco. Mihail 922 Guelfi Camajani. Nicolae 914 Florea. B. 1044-1046 172 Gogoaşă. I. 89 Groza. Radu 922 Grecianu. 122. 494-497. F. 121. R. Mihail 21. 332 Honterus.A. Viorel 24 Grozi. Maria 331. Géza 692 Enăceanu.P. 86-88 Heyer. M. Ioniţă 491 Durivault.

D. 706-709. N. Ioan 848 Macurek. Stelian 218-222. 1099 Meurgey de Tupigny. Hugas 1060 Ionescu Gion. 598 Manu. 791 Ingigian. 515.S. 424-427. 1065 Istrati C. 1064. Grigore P. 349. Ioan 214 Marţian. Aurel 423 Metzulescu. Rodolphe Em. L. Delia 7 Marienburg. 1062 Ionescu. Sigismund 125. Alexandru 712. 49 Jitaru. Flaminiu. 926 Iliescu. Eudoxiu de 1056. 646 Meteş. 1107 Lupaş. 343-346. Iosef 341 Maior. 503. 798. 127-129. Leon 32. Lucas Joseph 644. 1057 Iakab-Szadeczky 1059 Iancu. Nicolaie 596 Kovács. Constantin 336. Octavian George 934 Lemny. 847 Klietminn. Marin 929 Iordache. London. 340 Larionescu. 716. 928 Ionescu Niscov. Ştefan 938 Metman. 89 Mazilu. Alexandru 23 Matei. 502. 550. Ioan S. 796 Karadja. 88. D. 593 Iordache. 694 Jordaky. Stefan Krzysztof 339.M 1061 Ionescu. 705 Ionescu. Gion. 510-514. A. Karl. Yves 347. H. J. Jacques 68 Mihalca. 66 Luchian. Constantin 7 Ivánfi. R. 542 Incze. 594 Ittu. 849-853. Alexandru 797 Lepădatu. 67 Maximilian. Maria Magdalena 281. 64. V. 717 Minea. 342 Mareş Al. 348 Metzulescu. August Treboniu 421 Lecca. Octavian 1009 Lungu. Liţiu. I. Stelian Gh. 715 Marinescu. 714. 416-419. Andrei 931 Kretzulescu.T. 212 Jivan. Kurt Gerhard 338 Koslinski. 704. 932. Ludovic 4 Jude.. Jean Nicolas 106. Gheorghe. George 424 Metzulescu. Constantin 124. Dimitrie Gh. Traian 1063 Ionescu. M. F. 505. 504. Corneliu 1105. 545 Jefarovic. 1070-1073. Octavian 208. Constantin Georges 935 Manole. 506. Ilie 223. 334. István 1066 Ivasiuc. G. I. 6-8 Mârţiu. Elek 543 Jakó. 793 Iorga. 420. 335 Iványi. Florenţa 1067 Ivănceanu. Iulian 548 Mateescu. Hristofor 63 Jequier. 209. 713 Lindt. Dan Horia 1068 Mănescu. 210.Vintilă 595 Ivănuş. 215217. Dănuţ 795 Jákab. Mircea 597. 599604. Corneliu 213 Mano. 501. 927. 933 Kuczynski. 794. 65 Louch. Gheorghe 3-7 Iftimi. Ede 62. 971 Mândruţ Stelian. 544. 507. 936 Marga. Tudor 645 Matei. Sorin Gh. Nicolae 26. 930 Ivaneş..C. I. 509 Mathieu. Ştefan 22 Lenghel. 937.Hurmuzaki. Traian 126 Laurian. 516. 337. 799 Meruţiu. 939 173 . 549. 846. 422.

767. 1012. 551 Nania. Laurenţiu 612. 1097 Negrei. 943-945 Neamţu. 941. Johann 723 Oszóczki. 354. Florica 189 Nagy. Ion 130 Negulescu. 224-239. Kasper 73. 135-138. Eugenia 524 Neamţu. Constantin 131-133. Ion Radu 428. 1086 Năsturel. Marinela Cristina 727 Pleşa. 818 Popescu. 608-610. Ştefan 5. Gelu 3 Negreanu. Ioan 1069. 1087 Popoff. Alexandru 245 Okolski. 855 Popescu. 526 Petrescu. 351. Dumitru 805 Pastoureau. Dimitre 246 Opanschi. 251 Păun. Petre Ş. 779. 242. 353. 1080 Mischevca. 903. 553. Damaschin 1028 Mircea. Iván 69. 6 Nistor. Ottfried 70-72. Gh. Paul 1081 Panaitescu. 6 Passalega. Michel 78 174 . D. 74 Nistor. 358. Andrei 1028 Paliu. 7 Pelin. 803. Al. 682. 1074 Moiş Vasile 134 Molitor. Tudor 249 Pappasoglu. 801 Mudura. 1084 Papai.P. 605-606. Alexandru 1083. Dragoş 607. Lucian 806 Petcov. Elemér 728 Polga. Mihai 722 Niesiecki. 800. St. Augustin 18. 443. Renate 517 Moisil. Mihai 611 Penea. 647. Sebastian 1077 Munteanu. P. Gheorghe 1029 Popa. Fabian M. 1082 Pandula. Cătălina 247 Oprescu. 719 Münster. A. 241. Ioan 721 Neubecker. Johann Kimens 1075 Moraru. Stoica 244 Niculăescu. 1096 Oredi. Nicolae 821. 902. Mihai 445. 350. 854. Iozef 75 Nystazopulu Peledikis. 725 Oţetea. 946 Olteanu. Ion 441 Mureşan. Vladimir 130 Möhlenkamp. 444 Petrişor. 243. Dimitrie 1085 Pascu. 844 Popa. P. Francisc 1028 Palma. Maria 1080 Odobescu. Antal Alexandru 648 Pall. Michel 76. Radu 1086 Popeea. Francisc 552 Papasima. Ionel 726 Penescu. Constanţa 1011 Nemeti. 729. Constantin 1009 Opriş. Ioan 5. (Dimitris) 240. Barbu 835 Mircea. 554. Gheorghe 718. 940. 352 Năsturel. 523 Morărescu. 969 Novak. 942 Mureşan. K. Ioana-Alexandra 409. Mihail 250. Ion 807 Popescu. Ion 1078 Nanu. 442 Năglar. 518-522. Nicolae 6. Franciscus Carolus 357 Paltânea. 720. Alexandru 130 Nicoară-Turc. 1079. 355 Nichitici. Attila A. 430-440.V. Lucia 8 Nicolaescu. 464 Onciul. O. Ion 649 Polay. 429. 77 Paşcanu. Simon 356 Olănescu. Petre 24 Pall. 947 Papadopol Calimah. Grigorie P. 613. 248.Mioc. 724.C. Doina 804 Năstase Dumitru. 802.

1069. A. Vittorio 963 Stalins.1107 Procopovici. Marius 856 Potocki. 523 Smaranda. Ulrich 80. Ioan 948 Racoviţă Cehan.I. Marcel 140. Imre 84 Sanielevici. 253 Schlandt. 255. Leon 258 175 . Milan 93 Simonescu. 1096 Spiru. 739-743 Sturdza Săuceşti. 1091 Richard. 1011 Reichenauer von Raichenau. 1100 Sturdza. 1089 Renesse. 960. Iosef 559. 615. Andrei 459. 858-860. 731 Reicherstorffer. J.I. Ileana Maria 327 Rădulescu. Radu 956. 359. Alexandre A. 79 Rentzmann. Ion 257 Şerbănescu. 1090. 810. D. 82 Ritter Vitezowic. Marcel 447. Petre.E.P. Nicolae 1103 Şimanschi. 811-813. Johann 453. Gaston 95 Stănciulescu. 362 Rusu. 448-452. Valeriu 814 Sabău.N. Lucaci Ioan 857 Sacerdoţeanu. Lizica 252 Popovici. Th.968. W. Mihai 949 Radovici. 26. F. 734-737. Mihai 809. Maria Magdalena 970 Szemkovics. 820 Sterescu. Paul 83 Rizo-Rangabe. 951 Rînziş. Adolf 556 Réthy. 81. Georg 555 Reilly. V. 595 Stoi.A. 21. Hermann 558 Schönherr. 364. C. 732. Aurelian 12. Filofteia 412. 1092-1094 Rietstap. Gyula 733 Schrot. László 360. Ştefan Tiberiu 617 Stenner. St. 446. 256. Maria 730 Ratcu. Nicolae 455 Sulzer. 527 Porumb. 828 Predescu. Corina 819 Spretti. Arz von. 598 Solis. 903 Popovici. 85-92 Simic. Virgil 94 Soutzos. S. Adrian 6 Rusu. Ioan 671 Sporea. Dimitrie 213. 1097 Popovschi. 9 Székely. Martin 363 Scurtu. Gabriela 528 Rătoi.. Ioan 316.Popoiu. 101 Richenthal. Endre 745 Şahinian. Nagy 557 Rezachevici. David 1028 Puşcariu. J. 1013. Laurenţiu Ştefan 618 Szentkatolnai Bakk. 366. V. W. 1099 Sah Nazarov. 365 Sulică. 958. 1101 Sturdza.C. András Mihály 744 Szekely. Ioan 1105. 815. 861. Aurică 597. 952-955 Romanescu. I. 817. 1095 Rosetti. Tudor 808 Regleanu. Mihail 368. Ioan 1097 Sebestyén Keöpeczi. 656. Silvia 1096. 652-655. Dimitros Scarlatos 962 Soveja. 70 Resch. Friederich 738 Stephănescu. 454 Siebmacher's. 23. 614 Révai. Albert 561-563. 821. 1063. 969. Dan 994 Siscanu. Maria 1011. Ioannes R. Constantin 361. 964-967 Stoica. 560. 961 Seyvert. 139. 957 Rudt von Collenberg. 816. Eugene 950. 530 Sándor. 959. Florica 264 Straussenburg. Franz-Joseph 1102 Szegedi.141. 903. Alexe 1088 Prodan.

372. Ludovik 373 Xenopol. Mircea 27 Tonk. 1108-1110 Velcu. Mircea 834. Al.D. 747. 1104 Tafrali. Ilie 29. Anthony R. I. Mioara 28 Ţabrea. 371. Radu 822 Ştirban Marcel 3-5 Ştirbu. Szabolcs 97-99. 835 Zimmermann. Adriana 367 Ştefănescu. C. Veronica 1011 Vârjoghie. Răzvan 260 Tihamér. Oliver 536 Veress. 65. 457. 1112. 971. Ştefan 827 Trohani. 828 Velescu. Vitali 262 Ungureanu. 986 Zaharia. Florica 264 Vârtosu. 259. Iţic 823 Tabac. 659. Anca 621 Vasilescu. George 261 Tudorică. 534. Dumitru 622 Zahariuc. A. Gh. Mihail 656. 824 Tanaşoca. Năstase 973 Tocilescu. Mariana 30 Ursu. Anton 458-460. 974 Trausch. Gyàrjás 825 Titu. Silviu Andrieş 531-533. 456 Ştefănescu. 535. 266-269. Constanţa 620 Şvarţ Kara. Adrian 30 Ursachi.A. Nicolae-Şerban 369 Tămpeanu. 1113 Vlădescu. Silvia 1013 Vătămanu. 746. 749 Ursachi. 829. Grigorie C. Joseph 826 Trâmbaciu. 1114 Vornicescu.Ştefănescu. 830-833. V. Ilie 754 Wagner. 755-758 Zotta. 564 Vasilescu. Constantin 619 Ştefănescu.A. Petronel 270 Zdroba. Emil 143. 1111 Vătafu-Găitan. Nestor 977-980. 976 Voitehovski. 975. 595 Theodorescu. Viorica 750 Vajay. 263. V. 751-753. 370 Umlauf. Sever 981-985 176 . 101 Wyrostek. Mihai-Răzvan 658 Urechia. O. 748 Ungureanu. Andrei 265. 142. 657. Nicolae M. 972 Ştefănescu. Nicolae 672. 1106 Tomescu.D. 461. 1115 Vulpe. Franz 565.

Coperta I – Stema familiei Năsturel (secolul al XIX-lea) Coperta II – Stema oraşului Toulouse (Franţa. secolul al XX-lea) Copera III – Stema Ţării Româneşti cu judeţele aferente (1812) 177 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful